Flapút december 2017

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Wintermoanne

Desimber 2017


Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


.

Fan ‘e Redaksje Beste lezer, Het laatste nummer van het jaar 2017. De laatste maand ook van onze dorpen in de gemeente Leeuwarderadeel. Het zal wennen zijn om onderdeel te zijn van een stadsgemeente, een gemeente met heel wat meer inwoners en andere perikelen dan onze huidige plattelandsgemeente. Maar zullen we maar uitgaan van nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden? In wat is geweest en in de lopende en komende zaken in onze dorpen geeft het verslag van de jaarvergadering van Dorpsbelang van 6 november jl. verderop in dit blad, u een informatief inzicht.

De drukbezochte jaarvergadering van Dorpsbelang, foto Wim H.

Wij ontvangen graag weer uw Nieuwjaarswensen. U kunt uw wensen voor uw dorpsgenoten insturen uiterlijk op 11 december 2017 naar doarpskranteflaput@hotmail.com. 3


Dorpsbelang Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester René Hofman algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

Fokster van het jaar 2017 Gelezen op facebook Op de feestavond van de fokvereniging It Fryske Greidhynder was er een onverwachtse wending voor Anneke Kuipers-Brouwer uit Jelsum. De fokvereniging heeft haar uitgeroepen tot ‘Fokster van het jaar 2017’. Anneke: ‘Wat ben ik ontzettend trots dat ik deze oorkonde in ontvangst heb mogen nemen. Nog trotser ben ik op mijn fantastische paarden die mij keer op keer weer laten zien waar we het allemaal voor doen. Bedankt iedereen!’ 4


Ouderenproject

U bent om 15.00 uur van harte welkom in Doarpshûs De Bining en aansluitend vanaf 17.00 uur in Túnmanswente waar we gezellig met elkaar gaan eten. Dinsdag 28 november 2017 Janna Prosé en Marian Makelaar uit Koarnjum komen vertellen over hun bedrijfje Vandaag Anders Eten Dinsdag 12 december 2017 Activiteit: Annewiep Bloem geeft informatie over het Gebiedsteam Leeuwarderadeel Dinsdag 19 december 2017 (26e is het 2e Kerstdag) Activiteit: we gaan 2017 gezellig afsluiten, de geplande verrassing komt in het nieuwe jaar! Na de kerstvakantie gaan we uiteraard weer verder, dit zijn de data tot de zomervakantie: Dinsdag 9 januari 2018 / Dinsdag 23 januari 2018 Dinsdag 6 februari 2018 / Dinsdag 20 februari 2018 Dinsdag 6 maart 2018 / Dinsdag 20 maart 2018 Dinsdag 3 april 2018 / Dinsdag 17 april 2018 Dinsdag 8 mei 2018 / Dinsdag 22 mei 2018 Dinsdag 5 juni 2018 / Dinsdag 19 juni 2018

5


6


IJsclub Meiinoar Ien Het bestuur van IJsclub Meiinoar Ien nodigt haar leden hierbij uit voor de jaarvergadering op donderdag 30 november 2018 om 19:30 uur in De Bining te Koarnjum. AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Opening Mededelingen en ingekomen stukken Notulen vorige jaarvergadering 21-11-2016 Jaarverslag 2016/2017 Financieel verslag 2016/2017 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Jan de Gooijer Er zijn nog 2 vacatures. Kandidaten kunnen zich tot 30 november aanmelden via email: ijsclub.meiinoarien@gmail.com. Planning activiteiten komend seizoen Vaststelling contributie 2017/2018 Rondvraag Sluiting

Het bestuur

De eerste bezoekers van de ijsbaan zijn gearriveerd! Foto Bob de Boer, 19 okt. 2017 7


Nieuws uit De Bining Coöperatiefonds Rabobank Het Coöperatiefonds van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland doneert aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de lokale gemeenschap in Noordwest-Friesland verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. De commissie Coöperatiefonds beoordeelt één keer per jaar in juli de aanvragen. Zij maakt een keuze van een aantal te ondersteunen projecten. Daarna stemmen de leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland welk project een bijdrage ontvangt. Doarpshûs De Bining was ook één van de gelukkigen en heeft een cheque ter waarde van € 1.500 ontvangen. Er zijn verwarmingselementen aangebracht in de barseal.

De uitreiking van de cheques vond plaats op maandag 6 november. Yvon Wolfslag vertegenwoordigde De Bining (derde van links). De Bining bedankt het Coöperatiefonds Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland heel hartelijk voor de bijdrage! Onze bezoekers zitten er deze winter warmpjes bij in de barseal!

8


9


10


Vriendenkring 1860----------------- 2017 Op freed 8 desimber en sneon 9 desimber 2017 presintearret ‘Vriendenkring’ de trije ienakters:

Dokter Larieman Skreaun troch Frans van der Heyde Dokter Larieman is húsarts en hâld, tegearre mei har assistinte Heleen, praktyk yn Koarnjum. Se ûntfangt op har sprekoere bysûndere pasjinten mei nuvere kwalen. Dokter Larieman helpt se allegear fan hun kwalen ôf, mar freegje net hoe… Spile troch de jongerein: Mirthe Swart, Esmee Sinnema, Marinka Anjema, Jelmer Nicolay, Diantha Vonk, Sido Faber Elbrich Nicolay en Annika de Vries Rezjy: Lieuwkje Boomsma en Yvonne van Huizen ----------------------

It Poëzy-album Skreaun troch Delia Groenendijk Om jild yn te sammeljen foar in eachklinyk yn Ghana, hiere de froulju fan de eachartsen Ido Eduard Verstraaten en Bernard Prins in âlde bolleskuorre, dy’t se ynrjochtsje as kringloopwinkel. Ek rjochtsje se yn it winkeltsje dat de namme It ûneachlik skuorke krijt, in kofjebarke yn dêr’t men foar € 0.75 in kopke Max Havelaar kofje drinke kin. De opbringst is foar it goede doel. Dit kofjebarke hat in grutte oanlûkingskrêft op iensume en ferdwaalde sielen út de buert. Spile troch: Marleen Engbrenghof, Mare Boomsma, Fardou Valk, Sanne Nicolay, Fenne Boomsma en Liese Bremer Rezjy: Wietske Dijkstra en Maaike van Huizen 11


Vriendenkringvervolg 1860----------------- 2017 Belje dokter!

Skreaun troch Anja Steegstra Toanielferiening 'Wy ha der nocht oan'bestiet fiifensantich jier. It bestjoer wol dit jubileum net ûngemurken foarby gean litte. Jûn sil de earste gearkomste hâlden wurde by de nije foarsitter thús. Hoewol 't er him tige goed taret hat, falt it net ta om fjouwer froulike bestjoersleden yn 'e beage te hâlden. As der ek noch in nij lid bykomt en it heft yn hannen nimt, binne de rapen gear... Spile troch: Eit van der Velde, Wendy van Huizen, Ilse Boorsma, Fenne van der Meulen en Margriet Wijnsma Rezjy: Anita Dijkstra Útfierings: freed 8 en sneon 9 desimber 2017 Plak: De Bining Koarnjum Oanfang: 19.30 oere Yntreepriis: oant 16 jier: € 3,- fan 16 jier ôf: € 6,Sjoch ek ris op ús Facebookside: https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/ e-mail: vriendenkring1860@hotmail.nl.

Meidieling Klaverjassen in De Bining op 17 januari 2018 16 februari 16 maart

12


13


De Fakkel Kom ik by slachter Brolsma om syn hearlike bekroande Gelderse woarst dan wurd ik holpen troch ien fan de freonlike dames yn swarte klean mei it logo fan de Keurslager. Kom ik dêrnei by ús waarme bakker Nico & Aeltsje foar harren treflike oranjekoeke dan hat de bakkersfrou in swarte skelk foar mei it logo fan it Echte Bakkersgilde. Okkerdeis waard op it Journaal bekend makke dat it ferneamde restaurant De Librije yn Zwolle ferkeazen wie ta nûmer 1 op de ranglist fan 500 restaurants yn Nederlân. De koks fan dat restaurant rinne ek om mei in swarte skelk foar. Wilens ik nei de oansteande Kulturele Haadstêd fan Europa fyts sjoch ik op de Vrouwenpoorts-brêge in frommes rinnen achter in swarte Maxi Cosa bernewein. Eefkes fierder, op de hoeke fan de Nijstêd en de Westerplantage, hinget in ûnbidich swart sinneskerm oan de gevel fan it ytkafee Brownies & downieS. It kafee is der noch net sa lang en je kinne dêr, mei in bytsje geduld, in earste klas bakje kofje krije mei eventueel wat lekkers der by. Rin ik dan mei de fyts oan de hân oer de stille kant fan de Nijstêd dan kom ik foarby ferskate skimertsjustere kafees en lâns de terrassen dy’t der by hearre. Elk mei in stikmannich meast swarte fjouwekantige parasols. Ek te sjen op it Saailân, by it Oranje Hotel en net te ferjitten foar kafee De Walrus op it Gouverneursplein. Dan fyts ik fierder nei de Kelders, set myn fyts op slot tsjin it stek dêr en sjoch tafallich nei ûnderen: al wer fan dy swarte parasols dy’t ik net lije mei. Mei al dy swarte sinneskermen en swarte parasols is de horeka yn de binnenstêd alhiel klear foar LF 2018. Ik moast op de Kelders wêze by de Christelijke boekhandel De Fakkel foar in nije skuorkalinder. In helder ferljochte útnoegjende winkel dy’t fanwege har evangelysk karakter kommersjeel draaiende holden wurdt troch frijwilligers. Neist ferskate soarten bibels en kristlike boeken hawwe se ek wite buordsjes mei spreuken te keap. Sa as bygelyks ien mei de tekst: ‘God is liefde’. Bonne Oppedyk

14


15


Een kerstpakket voor iedereen Beste mensen, Ieder jaar krijgen de meesten van ons een kerstpakket. Als dorpsgemeenschappen willen wij ook dit jaar graag een mooi kerstpakket samenstellen voor onze dorpsgenoten in Britsum, Koarnjum en Jelsum met een minimum inkomen, zodat ook zij iets extra’s krijgen voor de feestdagen. U kunt uw gift doneren op IBANnummer NL61 ABNA 0450 2235 07 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te BritsumKoarnjum-Jelsum. Alvast heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Wij wensen u allen gezellige en gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018. Hartelijke groeten, Diaconie Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum

Kerstpakket Wat zit er in het Kerstpakket een heerlijk flesje wijn, paté ragout, een tafelkleed, een vleespakket, wat fijn een doos met kaarsen, zelfs een kandelaar, bonbons en zoutjes, mooi voor elkaar; écht... voor elkaar? nou ja, eh.. zoiets!! Voorbij onze deur leven mensen met bijna niets. 16


17


Alde foto’s Dizze kear sille wy it ris ha oer it ûntstean en in stikje fierdere skiednis fan it fleanfjild Ljouwert dat nei de twadde wrâldoarloch in tige wichtige NAVO- basis yn it noarden fan Europa wurden is. Dit stikje wurdt ôfsluten mei in foto dy ‘t ik net rjocht te plak bringe kin. Miskien binne der ûnder ús lêzers wol minsken dy ‘t sizze kinne wêr ‘t dit plaatsje nommen is. Nei de 1-ste wrâldoarloch organisearre in groepke minsken yn septimber 1919 in “Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam” (de ELTA). Op it programma stiene û.o. ek wat flechten nei Fryslân opnommen. In pear bestjoersleden fan de ELTA seach kânsen om yn in pear stêden(ek yn Ljouwert) in fleanfjild yn te rjochtsjen. Yn 1921 wie it safier; der soenen regelmjittige flechten nei Ljouwert ynfierd wurde en der soenen dan ek poststikken meistjoerd wurde. Der soe gebrûk makke wurde fan in krekt iepene fleanfjildsje oan it Kealledykje eastlik fan Ljouwert. Der bliek net folle belangstelling foar te wêzen en dus kaam dit projekt net fan ‘e grûn. Mar de animo foar de loftfeart bleau hjir dochs wol bestean en yn 1931 kaam der wer in plan op tafel foar in fleanfjild op it Bûtenfjild by Feanwâlden. Der lei doe neffens de ynstjinner fan it plan wol wat druk op de plannen omt der meardere stêden mei soksoarte plannen dwaande wienen. De plannen waarden yn brede kring besprutsen. Der waard in “luchthavencommissie” oprjochte en der waard in gearkomste holden op 24 july 1931 yn hotel Amicitia yn Ljouwert. De kosten waarden doe rûze op sa’n 300.000 gûne en it projekt soe foarearst net kostendekkend wêze. Mar der kaam noch mear swirrichheid. Yn de gearkomste kaam net genôch stipe foar it plan omt de realisearringskosten te heech fûn waarden en boppedat hie de KLM it fleanfjild leaver by in drokker gebiet. Ek de grûn bliek in te slappe ûndergrûn te hawwen en dus moast der útsjoen wurde nei in geskikter plak. En sa kaam yn maart 1933 in tal stikken lân by Jelsum, westlik fan de Troelstrawei, yn byld. Dizze lokaasje bliek oan alle easken te foldwaan en boppedat lei it ek noch yn ien gemeente. It wurk kaam yn dizze tiid moai fan pas as wurkferskaffingsprojekt. 18


Nei noch in hiel soad hinne-en-wer gepraat giene ek Prov. Steaten partisipearjen yn it projekt, mar der wie wol ien betinkst: “dat op het vliegterrein de zondagsrust niet worde verstoord door het houden van kermisvermakelijkheden”. No, mei dy “zondagsrust” falt it ek nei sa’n 70 jier wol ta; sille wy fierder mar swije oer de oare dagen fan de wike? Op 16 maart 1936 begongen sa’n 90 man mei it graven fan in ôfwetteringskanaal en de bou fan in gemaal. Letter wurken der wol in pear hûndert man. Op 24 en 25 juni 1938 wie de offisjele iepening fan de “Schitterende Luchthaven Leeuwarden” en op 26 juni koenen der fleantochtsjes makke wurde boppe de wenkrite. It fleanferkear nei en fan de rânestêd gie goed; de besettingsgraad lei heech, mar yn it foarjier fan 1939 kaam de kladde der yn troch de ynternasjonale spanningen. Oant it útbrekken fan de 2-de wrâldoarloch waard der hast net mear flein en op 10 maaie waard it fleanfjild sadanich fernield dat de besetter der net folle mear mei koe. No, dat feroare rillegau, want twa dagen nei de ynvaazje hienen de Dútsers it terrein al safier opknapt dat de earste jachtfleantugen der al lânje koenen. De útwreiding fan it fleanfjild ta “Fliegerhorst Leeuwarden” waard mei faasje útein set. Oeral kaam it noadige materiaal wei. Sa is der pún út it fernielde stedssintrum fan Rotterdam brûkt foar de ferhurding fan de trije betonnen startbanen. En bij Menaam kaam in sabeare-fleanfjild te lizzen, kompleet mei in hinne en wer taksyend “nepfleantúch”. Ljouwert waard ien fan de wichtigste Dútske fleanfjilden yn Nederlân. Allerhand typen fleantugen ha hjir stasjoneerd west. Yn it begjin fan de oarloch wie dat eins allinne om de Dútske skipskonfoaien te beskermjen, mar al rillegau ek om de fleantugen fan de Royal Air Force dy ‘t ûnderweis wienen nei doelen yn Dútslân te ûnderskeppen.

19


Alde foto’svervolg

20


Fanôf 1943 levere de ferdigening hoe langer hoe mear problemen op, want doe kamen ek de Amearikaanske bommewerpers der bij. Fral yn 1944 waard der troch de alliearden swier bombardeard en yn september foel eins de definitive klap foar it fleanfjild. It fjild waard noch wolris brûkt foar in tuskenlâning en tusken Ljouwert en Marssum waard noch in nij stik strjitwei oanlein dat brûkt wurde koe as needstartbaan, mar in soad hat it net mear úthelle. Yn febrewaris 1945 waarden troch de besetter de banen fan springladingen fersjoen en op 9 april, doe de Kanadezen yn oantocht wienen, ûntplofte der fan alles en noch wat. Dat betsjutte folop brânhout, mar ek soms noch wol brûkbere ynventaris foar de ynwennrs fan de stêd en de omlizzende doarpen! Nei de oarloch hat der noch wat sivyl fleanferkear west, mar yn 1949 waard it ryk definityf eigner fan it fjild. Doe waard ek al rillegau dúdlik dat it strieltiidperk (dêr’t oan de ein fan de oarloch al sprake fan wie) , net mear fuort te tinken wie yn de fierdere takomst. Sa waard en wurdt der hjir troch de jierren hinne flein mei de Gloster Meteor oant en mei de ynkoarten kommende JSF. Dêr tuskenyn kamen en gienen ferskate oare typen herjeskoppers. Protesten hawwe yn de rin fan de jierren, mei dank oan de folhâlders, dochs wol wat fertuten dien; wy wenje no yn goed isolearre huzen. Nei myn betinken soe dy herje noch wol minder kinne as wat mear omtinken bestege wurde soe oan de start- en lâningskurve. Mar ja......... Op bijgeande foto sjogge jo it begjin fan it wurk foar de oanlis fan de fleanbasis. Ik tink dat op dizze foto it streekje huzen op ‘e hoeke fan de Troelstrawei en Fierhústerwei stiet. De pleats soe dan “Paffenrad” oan it Jelsumer binnenpaad wêze. Graach jimme help yn ‘e foarm fan in mailtsje of tillefoantsje.

Beeke Beeksma 058-2574208 of b.beeksma@gmail.com.

21


Concerts @ More De Wier “Jolly F” @ De Wier, Koarnjum, zaterdag 25 november Jolanda Miedema (zang, trompet & percussie) en Frits Verheij (gitaar) vormen al een aantal jaren het swingende duo “Jolly F”. De expressieve stem en jazzy trompetsolo’s van haar in combinatie met het (h)eerlijke swingende gitaargeluid in slimme arrangementen van hem resulteren in een mix van funk, jazz, soul en latin. Dit duo heeft al op veel verschillende locaties gespeeld in de loop van jaren: bijvoorbeeld op het Fries Straat Festival, in eetcafés, op modeshows, op veel muziekfestivals, maar ook in het TVprogramma “Noardewyn Live” van Willem de Vries bij Omrop Fryslân. Jolanda Miedema heeft ook de muziek gecomponeerd voor het bijzondere muziektheaterstuk “De Kaizerin fan Ouwesyl” en speelde tevens de hoofdrol hierin. Het succesvolle stuk werd opgevoerd in maart van dit jaar in ‘Het Graauwe Paard’ in Oudebildtzijl. Frits en Jolanda spelen op deze avond in het kleinste huiskamertheatertje van noordwest Friesland covers uit verschillende stijlen muziek en ook “wordt hun eigen werk levend geboren en groeiend gehouden op het podium” zoals Joly F het zelf omschrijft. En dat alles smelt uiteindelijk muzikaal samen onder de titel “SoulJazz”! Aanvang avond 20.30 uur, deur open 20.00 Toegang €15,- p.p. inclusief gratis koffie/thee Toegang is alleen mogelijk na reserveren. Dat kan op bobdeboer@pinuosanddowns.com of op 06-54763154. 22


23


Concerts @ More De Wier De bijzondere huiskamervoorstelling “Stockholm” komt op 8 december naar De Wier 5 in Koarnjum. Deze ‘soundtrack’ van het Stockholmsyndroom moet haast wel een soort van blues zijn … Hans, 25 jaar, is het éénmansstemmingsorkest in de kelder van Elske’s leven. Maar hoe kwam hij daar terecht…? Elske is meer dan twee keer zo oud als hij. Een ontvoering in de huiskamer, een ongeluk met een maxi-cosi en een ex die meer alimentatie wil, gevolgd door een wel hele bijzondere ontknoping! Emotie, spanning, frustratie, woede en verdriet zijn maar een paar ingrediënten die deze uitvoering erg bijzonder maken Een absurd verhaal dat onder de huid kruipt en in de woonkamer plaatsvindt.. De tekst voor dit bijzondere stuk met Inez Timmer en Wiebe Kaspers is speciaal geschreven door Tjerk Kooistra, de muziek is zowel van Inez als van Wiebe. Veelzijdig muzikant Wiebe Kaspers laat zich nu ook van een hele andere kant zien. Hij is één van Frieslands grootste talenten op dit moment. Zijn laatste theaterconcert “Wiebe” met Daan Slagter en Florian den Hollander werd genomineerd voor de Friese Popawards in 2015. Actrice en zangeres Inez Timmer draait al heel wat jaren mee in de Friese muziek- en toneelwereld, maar zeker ook daarbuiten. Vanaf 1971 is ze al actief. Haar laatste soloproducties ‘Op alle fronten’, ‘Eeuwfeest van een schuldig lied’ en ‘Mademoiselle Chanel’ blijken uiterst succesvol te zijn. Aanvang avond 20.30 uur, deur open 20.00 Toegang €15,- p.p. inclusief gratis koffie/thee Toegang is alleen mogelijk na reserveren. Dat kan op bobdeboer@pinuosanddowns.com of op 06-54763154. 24


.

25


Jaarvergadering Dorpsbelang Jaarvergadering Feriening foar Doarpsbelangen Jelsum-Koarnjum 06-11-2017

50 personen aanwezig, afmeldingen Gryteloek (DTD)

1.Opening Auke Rijpstra heet ons welkom en wel in het bijzonder onze ereleden Dhr. H. Jansma, Hendrikus Dijkstra en Jaap Keizer. Burgemeester J.R.A. Boertjens en afgevaardigen van de politieke partijen Pieter vd Werf (PvdA), Meint de Haan (Gemeente Belangen) Auke Spieksma (CDA), Jan Willem Tuinenga (FNP), Folkert Dijkstra (FNP) en Jeroen Pot (VVD) 2. Vaststellen agenda Akkoord 3. Notulen van jaarvergadering 2016 Ook dit jaar heeft u het verslag kunnen lezen op onze site www.jelsumcornjum.nl of www.jelsumkoarnjum.nl Het verslag van de vergadering van 2016 wordt tijdens de vergadering niet meer voorgelezen. Het verslag zal ook weer in de FlapĂşt geplaatst worden. Punt 6: Het is Doarpsbelangen Jelsum-Koarnjum Punt 15: Rondvraag: - Spiegel in bocht bij kerk Koarnjum. Antwoord: Verkeerscommissie vind het niet noodzakelijk, verzoek is afgewezen. - Parkeerprobleem hoek Aldlansdyk Jelsum. Antwoord: Wordt gehandhaafd verder geen actie meer. - Dekemawei, nieuwe toplaag: Antwoord Op dit moment geen budget voor. Voor toekomst bij gemeente Leeuwarden aankloppen. - WhatsApp bordjes: Antwoord: zijn klaar en hangen ondertussen. Men kan zich nog altijd aanmelden voor de WhatsApp buurtpreventie. Zie op onze site. - Verwijsborden: Antwoord: komen nog .

4. Jaarverslag voorgelezen door secretaris Geschreven door Jaap Keizer Dit winterseizoen werd gestart met een project voor ouderen in Leeuwarderadeel door een samenwerkingsverband tussen Dorpshuis De Bining, TĂşnmanswente en Doarpsbelangen JelsumKoarnjum. 26


Om de leefbaarheid ook voor met name zelfstandig wonende ouderen te bevorderen worden tweewekelijkse activiteiten georganiseerd, die worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de Túnmanswente. Dat dit project een succes is, wordt wel bewezen door de deelname; het aan tal deelnemers beweegt zich elke keer rond de 30 personen. Er is een WhatsApp Buurtpreventie groep gestart. Via deze groep kunnen verdachte situaties gedeeld worden met bewoners om je heen, zoals een vermoeden van inbraak, vernieling, oplichting, beroving, bedreiging of mishandeling. Op deze wijze kunnen onze inwoners extra ogen en oren worden voor de politie en daarmee dienstbaar zijn aan de veiligheid van onze leefomgeving. We zijn een theater rijker in Koarnjum! Bob de Boer heeft het huiskamertheater “Concerts & More @ De Wier” gestart op De Wier nr. 5, eerder bewoond door Pieter Dijkstra en Anneke Fokkema (en nog eerder door familie Gerrit Bijlsma-Slauwerhof). Naast een grote verscheidenheid in muzikale optredens hebben er ook een aantal interessante lezingen plaatsgevonden. Op 16 februari werden onze inwoners bijgepraat over de toekomst van de kerkgebouwen en de begraafplaatsen in onze dorpen. Aanleiding was de op handen zijnde fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Britsum, Cornjum, Jelsum. Deze fusie heeft plaats gevonden op 2 april en geresulteerd in de “Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum”. Om nu het werk van het nieuwe College van Kerkrentmeesters te verlichten en de inwoners van onze dorpen meer te betrekken bij het in stand houden en onderhouden van onze dorpskerken en kerkhoven, zijn de beide kerken van Jelsum (Genoveva kerk) en Koarnjum (Nicolaas kerk) op 30 maart overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Een Plaatselijke Commissie * regelt de dagelijkse gang van zaken, terwijl de SAFT groot onderhoud en in standhouding van de gebouwen voor haar rekening neemt. De SAFT kan dit in lengte van jaren blijven doen doordat zij van de Hervormde Gemeente voldoende kapitaal(goed) heeft mee gekregen. Op 31 maart werd de “Stichting Hôven Britsum, Koarnjum, Jelsum” opgericht met als opdracht het beheer en onderhoud van de kerkhoven in de drie dorpen op zich te nemen. De rechten en plichten van de rechthebbenden op graven blijven onveranderd gewaarborgd. Het bestuur * zal met de huidige beheerders van de grafregisters en de vele vrijwilligers voor onderhoud de zorg voor de kerkhoven op zich nemen. 27


Jaarvergadering Dorpsbelangvervolg *De Plaatselijke Commissie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat uit: Gerard Veldman, vz.; Ytzen Tamminga, secr.; Jan Peter Weitenberg, penningm.; Yke en Hillie de Jong en Piet Keestra. * Het bestuur van de Stichting Hôven Britsum, Koarnjum, Jelsum bestaat uit: Ytzen Tamming, vz.; Jaap Keizer, secr. en Ulbe Kuiphof, penningm. Het was het jaar van jubilea: Dorpshuis “De Bining” vierde zijn 50 jarig bestaan met een gezellige avond in oktober, waar met name oud-bestuursleden verrasten door hun aanwezigheid. Hoewel de voorzitter tijdens zijn herdenkingsspeech regelmatig “in de rede werd gevallen”….. werd er toch smakelijk om gelachen. Feestvereniging “De Twa Doarpen” vierde tijdens het dorpsfeest in juni uitbundig zijn 100-jarig bestaan! Het bestuur heeft in nauwe samenwerking met een speciale commissie onze dorpen een prachtig programma voorgeschoteld; naast traditionele elementen was er een prachtige fototentoonstelling, een reünie met een smakelijk warm buffet, een pubguizz en ter afsluiting een schitterend vuurwerk. Kortom: een waardige jubileumviering!! Tijdens de zomer zijn er een aantal internationale oefeningen en – trainingen uitgevoerd vanaf de vliegbasis; langer dan andere jaren hebben onze inwoners ernstige geluidshinder ondervonden en is hierover veelvuldig geklaagd. Soms kwam bij menigeen de gedachte naar boven dat we een “gewenningskuur- JSF” ondergaan…. Wat voor de een heugelijke gebeurtenis is, is voor de ander een ergernis/teleurstelling: het wandel-/fietspad Jelsum-Stiens. Het wordt veelvuldig gebruikt, vooral door schoolgaande jeugd. Na wat aanpassingen op kruisende wegen is het in ieder geval veiliger te gebruiken én: het is een stuk rustiger geworden op It Paradyske…. Het blijft evenwel de vraag of het fietspad bijdraagt aan de zo stellig gepropageerde verhoging van bezoekersaantallen aan Dekema State en Martena State. De beide voormalige schoolgebouwen in Koarnjum worden geschikt gemaakt voor bewoning, waarbij in Oan’t Skipperspypke bovendien dag opvang komt voor jongeren met leer- en opvoedingsproblemen. Ook de oude school in Jelsum krijgt een woonfunctie als wordt voldoen aan de nodige geluidwerende voorzieningen. 28


29


30


Jaarvergadering Dorpsbelangvervolg De beide voormalige schoolgebouwen in Koarnjum worden geschikt gemaakt voor bewoning, waarbij in Oan’t Skipperspypke bovendien dag opvang komt voor jongeren met leer- en opvoedingsproblemen. Ook de oude school in Jelsum krijgt een woonfunctie als wordt voldoen aan de nodige geluidwerende voorzieningen.

Nu de schoolgebouwen hun oorspronkelijke functie hebben verloren moeten speeltoestellen en de pannakooi en andere plek krijgen. Hiertoe is een werkgroep opgericht, die met hulp van een adviseur van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij de plaatsingsmogelijkheden heeft onderzocht. Doordat er in de werkgroep niet eenduidig over een locatiekeuze werd gedacht is door het bestuur en werkgroep tot een enquête besloten. Het resultaat is dat de speeltoestellen op het terrein van de Jeu de Boulesbaan komen en dat de pannakooi naar de overhoek ten noorden van het kunstgrasveld gaat. Helaas heeft o.a. dit proces Wia van der Meer als projectleider meer energie gekost dan dat het gegeven heeft; zij heeft daarom besloten in maart te stoppen als bestuurslid van Doarpsbelang. Wia bedankt voor jouw inzet voor onze vereniging en bijvoorbeeld voor de werkgroep “Veilige Route” (om het verkeer van schoolgaande jeugd tussen Koarnjum en Britsum voldoende veilig te laten verlopen). Nadat 17 jaar geleden een groot gedeelte van de Skierhústerwei onder handen werd genomen, werd nu weer tijd om tot herbestrating over te gaan, waarbij nu ook de kant bestrating meer aandacht krijgt. Omleidingsroutes doet It Paradyske weer schudden op zijn grondvesten en maakt de Dekemawei nu helemaal tot een wasbordenroute! In Koarnjum wordt in de Holwoartelstrjitte het hemelwater afgekoppeld van de riolering; een “diepgaand” proces wat nogal wat tijd heeft gekost. Nieuwe bewoners komen en zijn van harte welkom. Zo hebben Haytam, Dareen en Marasu uit Syrië in Koarnjum een woonplek gevonden. Ze voelen zich hier al goed thuis en proberen ook aan activiteiten (o.a. Doarpsfeest ) mee te doen.

31


Jaarvergadering Dorpsbelangvervolg Stilstaan bij vertrekkende en overleden bewoners is in dit jaarverslag niet gebruikelijk. Toch heeft een overlijden soms een grote impact op een van onze dorpsverenigingen; het zo onverwachte overlijden van Sjoerd Hoekstra Bonnema is dat voor v.v. DTD zeker geweest. Zo betrokken bij voetbal en kaatsen met zijn tomeloze inzet en niet mis te verstane karakteristieke uitspraken laat hij een leegte achter.

5. Financieel jaarverslag door Mirjam van Heumen

Mirjam legt het financiële jaarverslag uit. Het verslag is gecontroleerd door Johan Sytsma en akkoord bevonden. Zijn geen vragen over het financiële jaarverslag. De nieuwe kascommissie is Ben Damhuis en Sjoukje Veldman 6. Overleg B&W op 9 mei 2017 Het was het laatste en kortste overleg met B&W in deze formatie. - Het einde van de gemeente Leeuwarderadeel. Er wordt nog een avond belegd, tevens komt er een afsluitende magazine. Voor dit magazine zijn ook een aantal dorpsgenoten van ons geïnterviewd, het blad zal huis aan huis verspreid worden. - De Skierhûsterwei is ondertussen vernieuwd. - Op het fietspad aan de Dokkumer Ee ontstaan soms gevaarlijke situaties, omdat het pad te smal is. Wordt voorlopig geen actie ondernomen. - Parkeerplaatsen aan de David van Goirlestrjitte. Ook nog geen toestemming voor gekregen. Wordt vervolgd. 7. Vliegbasis / COVM Gerard Veldman praat ons bij. - In de periode van januari t/m september zijn er veel klachten binnengekomen,392. Dit in vergelijk met vorig jaar: 201, 2015: 86 en in 2014: 231. Er waren minder uitzendingen dit jaar, dus werd er hier meer gevlogen. Dat zou een reden kunnen zijn van de toename van klachten. De communicatie verliep niet goed afgelopen jaar. Veel klachten werden niet gemeld of niet goed doorgegeven bij afd. communicatie.

32


De overlast bij avondvliegen wordt minder doordat men de ene avond naar Volkel vliegt en pas de volgende avond weer terug vliegt. Ook zullen er volgend jaar weer uitzendingen zijn waardoor het vliegverkeer hier minder is. Frysian Flag is er wel in 2018 Er is een nieuwe basis commandant gekomen. Permanent geluidsnet: Met afgevaardigden van verschillende dorpen en Leeuwarden zijn er 2 avonden belegd in Marsum en Koarnjum. Samen is er bekeken waar de punten moeten komen te staan. Er worden nu offerte’s gevraagd bij betreffende bedrijven die de permanent geluidsnet moeten plaatsen. Door technische omstandigheden kunnen de punten nog worden aangepast. Het is de bedoeling dat iedereen toegang krijgt tot het geluidsnet met een inlogcode. Zodat de klachten gekoppeld kunnen worden en zo beter actie ondernomen kan worden. Uitlag onderzoek GGD i.v.m kankeronderzoek. De gegevens van 10 jaar zijn verzameld en daar zijn geen bijzonderheden uitgekomen. Het aantal kankergevallen wijkt niet af met normale omstandigheden. Het onderzoek naar fijnstof loopt nog. Vraag: Buitenlandse vliegtuigen maken meer lawaai, ze moeten vaak nog een extra rondje vliegen ook het vliegen in formatie maakt extra lawaai. Antwoord: Dit zijn oefeningen. Niet zoveel aan te doen. Vraag: Worden klachten teruggekoppeld? Antwoord: Ja Vraag: 392 klachten zijn die van alle dorpen? Antwoord: Ja, een heel uitgestrekt gebied. Vraag: Zijn er ook geregisseerde klachten? Antwoord: Nee, iemand die 50 x klaagt op 1 dag wordt gecomprimeerd naar 1 klacht. Vraag: Over 13 maanden komst de JSF, wordt daar nog over gepraat? Antwoord: Nee de JSF komt er. Er is nog geen exacte datum, de toestellen zullen eerst naar Leeuwarden komen en dan gaan er een aantal naar Volkert. Vraag: Drones, niets definitiefs over bekend. Vraag: Fijnstof onderzoek. Antwoord staat los van kankeronderzoek. Vrijdag 10 november is er een kennismaking met de nieuwe commandant. 33


Jaarvergadering Dorpsbelangvervolg 8. Energie werkgroep

Werkgroep bestaande uit: Rutger Bijlsma (voorzitter werkgroep), Jentje Faber, Albert Sinnema en vanuit Doarpsbelang Auke Rijpstra. Werkgroep heeft zich aangesloten Sinnetafel. Dit is een initiatief vanuit de provincie Fryslan om lokale werkgroepen te ondersteunen om een energieproject te realiseren. Hierin zijn o.a. vertegewoordigers van provincie, gemeente, hus en hiem, wetterskip, aliander en ekwadraat. Eerste bijeenkomst is geweest om te kijken wat de doelstelling is en wat de mogelijkheden zijn voor onze dorpen. Tweede bijeenkomst is 14 november. Werkgroep heeft gekozen voor zonnepanelen omdat een windmolen bij onze dorpen geen optie is ivm de vliegbasis. Gekeken wordt waar de zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden. Werkgroep wil de voortzetting doen in een stichtingvorm met als voorbeeld de wynmune van Reduzum. Bij realisatie van het project zullen certificaten uitgegeven worden welke in de loop van het project weer terugbetaald zullen worden met rente aan bewoners van de dorpen. Zodra er meer bekend is zal de werkgroep de bewoners op de hoogte houden via de Flaput en op de site van Doarpsbelang (www.jelsumkoarnjum.nl). Vraag: EnquĂŞte wat wordt daar mee gedaan? Antwoord: De zonnepanelen op daken is nog geen optie te veel versnipperd. Zonnepanelen op land is meer subsidie voor te krijgen. Vraag: Wordt er nog bij mensen gepeild? Antwoord: Nog niet over gehad. Is er geen draagvlak voor dan gaat het niet door. Vraag: Wat voor vorm? Antwoord: Het wordt een Stichting. Zonnepanelen op land wordt over het algemeen niet de voorkeur aangegeven. Zoals gezegd zonnepanelen op ligboxstallen of huizen wordt te veel versnipperd.

34


35


Jaarvergadering Dorpsbelangvervolg 9. Speeltuin / Pannakooi

Na democratisch besluit via een enquête is er besloten dat de speeltoestellen van het Skipperspypke naar de oude speeltuin gaan en de Pannakooi naar DTD. De gemeente gaat of heeft ondertussen de Pannakooi verplaatst en met een aantal vrijwilligers worden de speeltoestellen verplaatst.. 10. Aftredende / Nieuwe bestuursleden Wia is in maart afgetreden. René sinds 2011 in het bestuur treedt nu af. Germ de Jong wordt nieuw bestuurslid. Welkom! 11. Rondvraag Jannie: Of agenda weer in Flapút mag komen. Wordt gehoor aan gegeven. 2018 komt de agenda weer in de Flapút. Sjoukje: Meedenk avond scholen 6 juli 2016. Nooit meer iets meer van gehoord. Antwoord: Wij ook niet, ook niet na lang aandringen bij de gemeente. G. Wigarda: Plein voor Bining wordt daar nog wat aan gedaan? Antwoord: Nemen we mee met overleg Gemeente. Eventueel kan het ook bij kleinleed gemeld worden. Douwe: Huis aan Huis en Stienser Omrop worden niet meer gebracht naar Jelsum: Antwoord: Jan Willem Gemeente gaat actie ondernemen. Ben: Communicatie naar Gemeente Leeuwarden is erg slecht. Van kastje naar de muur gestuurd. Germ: vraag aan burgemeester aangaande vrouw die op het wandel fietspad is lastig gevallen. Antwoord: Het is in onderzoek bij de politie. Volgende jaarvergadering 12 november 2018 Na de pauze: overgang naar gemeente Leeuwarden. Burgemeester J.R.A. Boertjens verteld. En voorzitter dorpsbelang Reduzum Otto van der Meulen. Otto van der Meulen heeft het samengaan met de gemeente Leeuwarden als zeer positief ervaren. Reduzum is een actief dorp. De bestuursleden van DB zitten voor 5 jaar. Ze werken met veel werkgroepen. 90 % van de dorpsbewoners zijn lid van dorpsbelang Reduzum. 36


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum Sneon 25 novimber 2017 Paul de Haas en Marian Makelaar Us doarpsgenoaten Paul en Marian fertelle dizze jûn oer harren kayakreis om Vancouver eilân hinne. Vancouver Island Het vliegtuig maakt een scherpe bocht naar links. Langzaam zakken we door het dichte wolkendek. ‘Kijk’, zegt de Amerikaanse naast mij bij het raam. Ik kijk en onder mij liggen talloze eilanden in een onmetelijke baai. ‘Daar varen jullie straks’, zegt ze. Ik kijk naar dit wonderschone beeld in de avondschemering. Niet veel later landen we in Noord Amerika en zijn onderweg naar Vancouver Island Canada. Vancouver Island; eiland van Indianen, beren, wolven, poema’s en veel bossen. Orca’s, walvissen, otters en walrussen. Stroomversnellingen en de Pacific Ocean met zijn enorme deining. Elke expeditie is zo anders. Deze had alles te maken met mentaal weerbaar zijn. Gevaar op zee en land. Honger en eenzaamheid. Niet wetend wanneer en hoe je verder kan. Het verhaal over Vancouver Island. Ons verhaal. Paul de Haas en Marian Makelaar

37


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum 25 novimber Paul de Haas en Marian Makelaar Dutchseakayakers, zijn Paul en Marian, gepassioneerde zeekajakkers met ervaring die uitstrekt van de Noord Atlantische oceaan tot de Pacific- Northwest kust. Met drie expedities van formaat veel ervaring op zee.

Paul is zeekajak instructeur en naast het zeekajakken heeft hij een eigen bedrijf Paul de Haas meubel & interieurbouw, www.pauldehaas.com. Marian Makelaar is zeekajak instructeur en is in het dagelijks leven werkzaam als verpleegkundige en heeft een webshop in ontbijt en lunch producten; vandaaganderseten.nl. Dutchseakayakers is uitgegroeid tot een officieel bedrijf en werken daarbij samen met Albert-Jan Zijlstra, ajkayak.com. Dutchseakayakers staat voor plezier in het varen en dat willen delen met anderen! Wij organiseren tochten in binnen en buitenland. Nemen mensen mee naar de meest unieke plekken op IJsland, maar ook op de Wadden en in de toekomst staat een trektocht aan de Ierse west kust op het programma. Wij werken ook in het buitenland samen met gekwalificeerde zeekajak instructeurs. Dichterbij huis organiseren wij workshops kajaktechnieken en de zwembadcursus voor zowel beginnende als gevorderde kajakvaarders. Tijdens onze cursussen bieden wij mensen de gelegenheid andere boten uit te proberen in samenwerking met www.arendbloem.nl Neem ook hiervoor gerust contact met ons op. Wij kunnen je adviseren bij je boot keuze. Komend jaar geven wij cursussen, KVA en Zeevaardigheid. Zie daarvoor op deze site. Ons bedrijf is gevestigd in het noorden van het land met de Waddenzee als achtertuin. Daar wordt veel gevaren maar wij komen ook graag naar jou toe. Dus wil je een eigen workshop bij jouw op de club, neem contact met ons op. Heb je andere ideeĂŤn of vragen bel of mail gerust. Voor de laatste nieuwtjes kun je je nu ook op onze nieuwsbrief abonneren. Dutchseakayakers Paul en Marian 38


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum

seizoen 2017/ 2018   

Sneon 25 novimber  Paul de Haas en Marian Makelaar Sneon 16 desimber  Kerststerren Sneon 3 febrewaris 2018  Weima en van der Werf.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut

39


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum Sneon 16 desimber 2017 Krystkoar de Kerststerren Krystkoar de Kerststerren fan Ljouwert treedt yn de moanne Desimber gauris op by krystmerken (sawol yn Nederlân as Dútslan) yn tsjerken, kroegen, teaters en op strjitte. It koar bestiet sûnt 1995 en hat rom 20 koarleden. Krystkoar de Kerststerren hat in mearstimmich a capella repertoire. Yn de jierren dat it koar bestiet is der in repertoire opboud fan sa stadich oan mear as 100 krystferskes. Elk jier wurde der lieten oan taheakke en wurdt der in kar makke út it besteande repertoire. Likernôch mei arranzjeminten fan diriginte Jildou Talman. It koar sjongt ferneamde en minder werkenbere krystferskes, sa as âlde Ingelske karols, krystlieten yn it Nederlânsk, Russysk, Latyn, Frânsk en ek de Amearikaanske “krystkrakertophits”.

De opbringsten fan de Kerststerren giet elk jier nei in goed doel, dit jier sels nei twa goeie doelen! Beide yn Gambia. Puur Foundation (www.puurfoundation.nl): fjouwer kear yn it jier wurde medyske restanten út Nederlânske Kreampakketten opstjoerd nei Gambia. Wetterput yn Brufut: de kapasiteit fan de besteande put wurdt grutter makke mei it pleatsen fan in gruttere pomp , sinnepanielen en in grutter reservoir. 40


Vliegbasis Leeuwarden Met ingang van de wintertijd vliegen F-16’s vanaf vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Volkel ook in de avonduren. Avondvliegoefeningen zijn noodzakelijk om grondpersoneel en vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, 24/7 inzetbaar zijn, waar dan ook ter wereld. Tot en met week 50 wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden en Volkel op maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt er alleen overdag gevlogen. De F-16’s opereren gezamenlijk en tijdens deze periode zullen F-16’s van vliegbasis Leeuwarden ook landen op vliegbasis Volkel en daarvandaan weer opstijgen. De vroeg invallende duisternis maakt het mogelijk een dergelijk oefen-programma uit te voeren. Daadwerkelijke inzet van F-16’s vindt voornamelijk plaats in het donker. Het toestel is uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde nachtzicht-apparatuur. Om deze middelen optimaal te kunnen benutten tijdens huidige en toekomstige missies moet er regelmatig getraind worden, ook in het donker. Voor vliegers van vliegbasis Volkel en Leeuwarden zijn deze vluchten essentieel om de inzetgereedheid verder te herstellen. In 2017 heeft de Koninklijke Luchtmacht zich geconcentreerd op het brede herstel van de inzetbaarheid van haar personeel en materieel. Daarmee is de organisatie voorbereid op toekomstige missies, zoals de aankomende missie boven Irak en Syrië. Vanaf januari 2018 zullen vier F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht weer deel nemen aan operatie Inherent Resolve, de internationale strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS). Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. 41


Dekema State Het afgelopen jaar is het bezoekersaantal uitgekomen op een ruime 7000. Op 4 november deden we weer mee aan de Nationale Natuurwerkdag. Scoutinggroep “De Esdoorn” uit Leeuwarden, was dit jaar met 30 welpjes en 25 scouts plus de nodige leiding aanwezig voor een facelift voor het buitenom. De knotwilgen werden een kopje kleiner gemaakt en overhangende takken weggesnoeid. De vrijkomende wilgentakken zijn gebruikt om op te bossen zodat we die later weer kunnen gebruiken in de beschoeiing van de gracht. Met de overige takken is de takkenril weer aangevuld. De leiding lag stevig in handen van tuinbaas Wim Hoogendam die er voor zorgde dat met een uitgebreide instructie het diverse gereedschap veilig werd gebruikt. Met gebruik van trapjes, een grote hoeveelheid kleine speciaal voor de gelegenheid aangeschaftehandschoenen en een verhoogd plateau beschikbaar gesteld door onze dorpsgenoot Rijpstra werd de klus geklaard. Mensen vragen ons wel eens: “Nu heb je het zeker wel rustig? “….. De tuin wordt winterklaar gemaakt. Activiteiten en expositie voor het volgende seizoen voorbereid, wat in verband met LF 2018 nog weer wat extra voeten in de aarde heeft. Groepen staan dit jaar niet meer op het rooster, zodat we de handen vrij hebben voor andere administratieve taken. Zoals gewoonlijk sluiten we het seizoen af met een gezamenlijk vrijwilligersdiner. Genoeg te doen dus, voorlopig! 42


Winterrust Dekema State is vanaf 16 december t/m 25 januari gesloten voor winterrust. In deze periode nemen wij de telefoon niet aan en lezen uw mail niet. Vanaf februari zijn wij weer te bereiken, en vanaf april gaat de state de weekenden weer open. Wilt u vanaf februari met een groepje of groep een bezoek brengen, dan kunt u ook buiten de normale openstelling terecht. Het minimum entreetarief is dan € 40,- voor uw groep, tot 20 personen. Wist u dat….. Wij ook kadopakketten kunnen verzorgen met o.a. lekkere sappen en jams van Dekema State (vruchten van het eigen terrein, geperst en zonder toevoegingen)? Schoolklassen voor het educatieve tarief van € 1,— p.p. (ook voor de begeleiders) voor een breed aanbod van klein tot groot een kijkje kunnen nemen? Prettige feestdagen! Dekema State in 2018, trek alvast uw agenda! 26 januari: warme winterverhalen van 19-22 uur (2018verhalen.nl) 7 april: volledig stinzenarrangement met paardentram, mogelijkheid tot inschrijving 28 april: voorjaarsfair van 10-17 uur. Gratis toegang. Kramen met tuin- en brocante artikelen, wandeling door het park met de stinzenplanten, boogschieten en voor de kinderen knutselen en speurtocht. Kom allemaal weer kijken in het nieuwe jaar! 43


Kalinder 25 november

It Nut

25 november

Concerts & More De Wier

28 november

Ouderenproject

30 november

Jaarvergadering IJsclub Meiinoar Ien

08 december

Concerts & More De Wier

08 december

Vriendenkring

09 december

Vriendenkring

12 december

Ouderenproject

16 december

It Nut

19 december

Ouderenproject

44


Tel. 06- 577 786 14

45


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent, 24 uur/7 dagen per week) Brandweer (niet urgent, via gemeentehuis)

0900-8844 058-257 6666

Huisartsen Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht: Dhr. Noordhoek:

058-257 058-257 058-257 058-257

1969 1254 3572 3407

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131 Het gebiedsteam Leeuwarderadeel Voor alle vragen over zorg, welzijn en jeugd Adres: De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens – spreekuur op werkdagen van 9-12.30 uur. Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9-16 uur: 058-585 3790 E-mail: info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Voor vragen over een bijstandsuitkering en Wmo: 0517-380 200 (werkdagen van 9-12 uur), e-mail: contact@sozawe-nw-fryslan.nl Zorgaanbieders Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (wwwthfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200 Begraffenisferiening Eare en Plicht / Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of 058-257 4388 Helpboade dhr. Joh. van der Galiën: 058-266 7722 46


Ynformaasje foar ús ynwenners Gemeentehuis Gemeente Leeuwarderadeel Ljipstrjitte 1, Stiens (www.leeuwarderadeel.nl)

058-257 6666

Meldingen klein leed Het kan zijn dat u een melding of klacht heeft over uw woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld een losse stoeptegel, een verstopte kolk of een kapotte lantaarnpaal (nummer betreffende lichtmast opgeven). Of u wilt een melding doen over een vermist straatnaam - of verkeersbord. De melding is mogelijk aan de balie van de gemeente in Stiens, u kunt een formulier invullen op de website van onze gemeente, of u kunt het telefonisch melden via het Klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden, op werkdagen van 9-17 uur (op donderdag tot 19.30 uur), tel.: 14058 Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 8/12 - 22/12 Groene container (Biobak): op vrijdag 1/12 - 15/12 Papiercontainer: op dinsdag 28 november na 18:00 uur

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel. 0900-210 0215 Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en zaterdag: 9-13 uur.

Zwembad It Gryn Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Vliegbasis Leeuwarden: 058-234 6700 Klachten/vragen: luchtmacht.nl/geluidshinder of 0800-0226033 Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766 47


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag! 48


Tsjerken Protestantse gemeente Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bysรปnderheden

3 dec.

9.30 Ds. T. Korteweg

Nicolaastsjerke Koarnjum.

10 dec.

9.30 Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum.

17 dec.

9.30 Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum.

24 dec.

9.30 Liturgiecommissie.

Nicolaastsjerke Koarnjum. Nicolaastsjerke Koarnjum /

24 dec. 19.30 Ds. M. Hulzebos

Kerstavonddienst 25 dec.

9.30 Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum.

31 dec.

9.30 Nog niet bekend.

De Hoekstien Britsum.

31 dec. 19.30 Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum / Oudejaarsdienst.

Het Koarnjumerbos in herfstsfeer, foto Bob de Boer 49


Redaksje 37ste jiergong nr. 377 Yvon Wolfslag

oplage 500 eksimplaren

Swarte Singel 2

Koarnjum

till: 2153671

Corrie v.d. Meer H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2572550

Beitske Homsma Martenawei 1

till: 06 12743436

Koarnjum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, G.Heeres112@upcmail.nl Drukker: E-mailadres:

till: 2572600

KSB Repro Leeuwarden doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 22-12-2017 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 11-12-2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 50


51


52