Page 25

STUDENTSKI DNEVNIK

DNEVNIK

Du{ica

Nemawa

Nekada je ovo bilo najlep{e doba godine po studentskom kalendaru: januarsko-februarski rok tek zavr{en, prole}e skoro na pragu, jun daleko, a oktobar jo{ daqe. U vreme pre bolowske reforme studenti bi kolektivno zapadali u zen, ne mare}i previ{e ni za tek na~eti semestar, a kamoli za uslove upisa u narednu godinu studija. Reforma i novi propisi doneli su evropski prenosive bodove – ESPB – i utvr|eno je koliko ih minimum treba sakupiti da bi se naredna godina studija upisala na teret buxeta. (Po zakonskoj skali, u {kolskoj 2009/10. godini mora se ostvariti najmawe 54 ESPB-a za buxetski status.) Pitali smo studente Novosadskog univerziteta znaju li

Jovana

ponedeqak22.februar2010.

Filip

@olt

Marina

ZNAJU LI STUDENTI KOLIKI JE MINIMUM BODOVA ZA BUYETSKI STATUS U 2010/11.

U igri brojeva ra~unica ponekad u minusu koliko }e im trebati bodova da se u akademskoj 2010/2011. godini upi{u kao buxetski. Nemawa, prva godina filozofije: – Nisam siguran, ali koliko znam, 46 bodova. Vaqda... Ali, koliko god da treba, bez obzira na tu igru brojeva, siguran sam da }u

uspeti jer sam se upisao na studije koje me zanimaju, a prvi ispitni rok je pro{ao dobro. Du{ica, prva godina prava: – Za upis druge godine na buxetu treba}e 54 boda. Mislim da }e nama s prve biti te{ko. Gradivo je obimno, a jo{ nismo navikli na re`im svakodnevnog u~ewa.

Jovana, druga godina biologije na PMF-u: – Treba 54 boda. Ne svi|a mi se to {to su zahtevi svake godine sve ve}i. Mislim da se ide na to da {to vi{e studenata padne na samofinansirawe. @olt, druga godina ma{instva na FTN-u:

– Ove godine potrebna su 54 boda. Ne smeta mi ovaj broj jer sam dobro pro{ao u ovom ispitnom roku. Filip, tre}a godina ekonomije: – Studiram po principu tri plus dva, tako da }u morati da o~istim sve da bih se upisao na ~etvrtu godinu. Mislim da }e granica za buxet biti 42 boda.

ZA STUDENTE ZAVR[NIH GODINA „EDUKONSA” PRAKSA U KOMPANIJAMA, BANKAMA, HOTELIMA...

O~i u o~i s realnim poslovawem

Univerzitet „Edukons“ u Sremskoj Kamenici potpisao je sporazum o saradwi s 12 organizacija iz oblasti finansija, hotelijerstva, velikih privrednih sistema: Hipo Alpe-Adrija bankom, Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, JKP „Informatika“, „Mlekoproduktom“, Koncernom „Bambi-Banat“, HTUP „Park“... Sporazum }e, izme|u ostalog, omogu}iti studentima zavr{nih godina da ste~ena znawa i ve{tine provere i primene u praksi u ovim firmama i institucijama, a pre svega da neposredno vide kako funkcioni{e realni sektor. Direktor Regionalne filijale Hipo Alpe-Adrija banke u Novom Sadu Miodrag [kori} obja{wava da je ova banka i dosad na srpskom tr`i{tu, pogotovo na teritoriji Vojvodine, sara|ivala s odre|enim fakultetima koji {koluju kadar za bankarski i, uop{te, finansijski sektor. - Takva }e biti i ova saradwa s Univerzitetom „Edukons“, a u na{oj banci ve} imamo zaposlene qude koji su zavr{ili neki od wegovih fakulteta. Sada }emo poku{ati da, ukqu~ivawem studenata u

sti informacionih tehnologija i telekomunikacija. S druge strane, rado smo prihvatili inicijativu „Edukonsa“ da uspostavimo saradwu i omogu}imo wihovim studentima da vide {ta je to poslovawe u realnom vremenu u oblasti Miodrag [kori} Tamara Stani{i} Zoran Deli} Jelena Kova~evi} kojom se bavi praksu i kroz projekte s nastavnija }e sutra biti najtra`enija i da „Informatika“. Do kraja teku}e cima „Edukonsa“, zajedni~ki nase uz pomo} svojih profesora wiakademske godine, a shodno mogu}pravimo i studijski program koji ma vi{e pozabave, a ne da tro{e nostima na{e firme, mogli bismo }e podr`ati i prakti~ni deo nasvoju energiju na neke stvari koje primiti desetak studenata. stave, gde }emo mi iz banke pokuim ne}e biti od koristi u praksi – Za studente na{eg univerzi{ati da svoja znawa i iskustva – ka`e [kori}, i isti~e da se u tet veoma je bitno {to mogu da prenesemo studentima. Kroz takve profesionalnom radu ne prime}uostvare svoju poslovnu praksu u zajedni~ke module najboqe }emo je razlika u kvalitetu kadra koji bitnim kompanijama iz Srbije, obu~iti akademce za ono {to ih sti`e s dr`avnih i privatnih ali i me|unarodnim, iz javnog sek~eka sutra, kad diplomiraju i po~univerziteta. – Studijski progratora... Na praksi mo`emo da pronu da rade. Nijedan posao ne mo`e mi su sli~ni, a stru~nost zavisi verimo kvalitet znawa ste~enog se do kraja nau~iti dok ~ovek ne naj~e{}e od individualnih kvalina fakultetu, a verujem da }e stupo~ne konkretno wime da se bavi. teta pojedinaca i od wihove denti koji se dobro poka`u na Na nama je da poka`emo studentistvarne `eqe da ne{to nau~e. praksi mo}i i lako da se zaposle u ma koje su to ve{tine i znawa ko– Kao firma koja gleda u budu}dobrim kompanijama – ka`e stunost, trudimo se da smo u toku sa dentkiwa tre}e godine Fakulteta savremenim de{avawima u svim za uslu`ni biznis (Fabus) Tamara Znawu treba i samopouzdawe oblastima koje pokriva na{ deloStani{i}, nagla{avaju}i da zakrug poslovawa – isti~e direktor stupa Studentsku organizaciju Asistentkiwa na „Edukonsovom“ Fakultetu poslovne ekonoJKP „Informatika“ u Novom Sa„Edukonsa“. mije, na smeru turizma, Jelena Kova~evi}, koja je diplomirala du Zoran Deli}, a da je ovo realOna isti~e da poznaje vi{e dona Fabusu, ukazuje na to da su studenti i dok je ona studirala nost, a ne puka floskula dokazuje brih studenata svog fakulteta kopredlagali da se organizuje ovakva praksa. navode}i primere saradwe s faji su se posle diplomirawa odli~– Shvatili smo da je teorija koja se u~i „ap tu dejt“, ali to nikultetima Novosadskog univerzino zaposlili. Tako|e dodaje da su je dovoqno, nismo mogli da razvijemo onu vrstu samopouzdawa teta, pre svega s FTN-om. – U poprofesori na „Edukonsu“ veoma potrebnu da bismo sutra mogli tra`iti posao sigurni da smo sledwe tri godine vi{e od 15 wiposve}eni radu sa studentima, da kompetentni da ga odmah vaqano obavqamo. Potrebu za tim, u hovih studenata je odradilo prakse na ve`bama insistira na tome sve ve}oj meri, prepoznavala je i svaka naredna generacija stusu u na{em preduze}u, dok je FTN da svaki student do|e do izra`aja, denata i davala jasne signale, koje je menaxment Univerziteta organizovao seminare za na{e zaorganizuju se razli~ite debate... prepoznao i sada realizovao zapo~iwu}i saradwu s ovoliko poslene, sve u ciqu unapre|ewa V. ^eki} kompanija i institucija – ka`e Jelena Kova~evi}. na{eg poslovawa, posebno u oblaFoto: S. [u{wevi}

25

Iz godine u godinu se mewa, bilo je 34, pa 36 bodova... Pro{le godine smo tek mesec dana nakon po~etka semestra saznali koliko bodova nam zapravo treba... Pre bolowskih uslova upisa, fakulteti bi trebalo da uvedu bolowska pravila nastave. Sada smo tek na pola puta. Marina, tre}a godina veterinarske medicine na Poqoprivrednom fakultetu: – Koliko znam, za upis na ~etvrtu godinu treba}e mi ukupno 145 bodova. Nisam sigurna koliko bodova treba s tre}e, ali mislim da je to {est-sedam ispita. Sada sam ve} polo`ila tri, tako da verujem da }u uspeti da skupim koliko treba. I. Sabado{ Foto: S. [u{wevi}

AKADEMCIMA NOVOSADSKOG UNIVERZITETA DOSTUPNE STIPENDIJE BASILEUS I JOINEU-SEE

Od [vedske do Turske po znawe

^lanstvom u programima mobilnosti Basileus i JoinEU-SEE, koje finansira Evropska komisija, Univerzitet u Novom Sadu omogu}io je svojim sada{wim i biv{im studentima da konkuri{u za stipendije za studirawe u inostranstvu. Najvi{e stipendija predvi|eno je za razmenu, a, u zavisnosti od toga da li su na osnovnim, master, doktorskim ili postdoktorskim studijama, kandidati mogu konkurisati za razmenu od {est, deset ili 22 meseca. Uslovima konkursa propisano je trajawe stipendija, koje su dovoqno visoke da pokriju sve tro{kove `ivota i studirawa u inostranstvu. U okviru programa Basileus mo`e se konkurisati za studije na

nu (Holandija), Levenu (Finska), Rigi (Letonija), Bolowi (Italija), Brnu (^e{ka) i Vilwusu (Litvanija). Konkurs za stipendije JoinEU, kao i onaj za preostale Basileus stipendije namewene mobilnosti

Pokreni se! Prirodno-matemati~ki fakultet i Kancelarija za me|unarodnu saradwu Univerziteta u Novom Sadu organizuju prezentaciju programa mobilnosti studenata, koja }e se odr`ati 24. februara u Klubu nastavnika PMF-a, na drugom spratu departmana za matematiku i za fiziku, s po~etkom u 11 sati. Pod geslom „Pokreni se!“, studentima }e ovom prilikom biti predstavqene mogu}nosti za dobijawe stipendija za sve nivoe studirawa – be~elor, master i doktorski, i za sve oblasti, te programi mobilnosti Basileus, JoinEU-SEE i Campus Europae. univerzitetima u Gentu (Belgija), Nici (Francuska), Lundu ([vedska), Rimu (Italija), Qubqani (Slovenija), Sofiji (Bugarska), Zagrebu (Hrvatska) i Hajdelbergu (Nema~ka), dok JoinEU-SEE nudi mogu}nost za studirawe na univerzitetima u Gracu (Austrija), Turkuu (Finska), Granadi ([panija), Ankari (Turska), Groninge-

u akademskoj 2010/11. otvoreni su do 12. marta. Prijavqivawe je onlajn, preko veb-sajtova tih programa: www.basileus.UGent.be, odnosno: www.joineusee.eu. Kandidati s Univerziteta u Novom Sadu pre prijavqivawa trebalo bi da se informi{u o ovim programima na veb-sajtu UNS-a: www.uns.ac.rs. V. ^.

VA@NI TELEFONI Univerzitet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovi}a 5, telefon rektorata: 021/6350-622, 485-2020, faks: 021/450-418, e-mail: rektorat@uns.ns.ac.yu, internet-adresa www.ns.ac.yu.

Fakultet tehni~kih nauka Trg Dositeja Obradovi}a 6, Dekanat: 021/485-2055, studentska slu`ba:{ef studentske slu`be 485-2222. referent za ra~unarstvo i automatiku: 021/485-2229. referent za ma{instvo: 021/485-2226. referent za energetiku, elektroniku i telekomunikacije 021/ 4852231 referent za industrijsko in`ewerstvo i menayment; mehatronika 021/485-2224, referent za grafi~ko in`ewerstvo i dizajn; in`ewerstvo za{tite `ivotne sredine 021/485-2225. referent za arhitekturu: 021/485-2223. referent za gra|evinarstvo 021/485 2228, referent za saobra}aj 021/485-2227 referent za postdilomske studije 021/ 485-2230. Broj `iro-ra~una za studentske uplate 840-1710666 -12.

Poqoprivredni fakultet Trg Dositeja Obradovi}a 8, telefon: 021/485-3500, studentska slu`ba: 021/485-3379. Broj `iro-ra~una za studentske uplate 840 - 1736666 - 97.

Filozofski fakultet Dr Zorana \in|i}a 24, telefon: 021/450 628, studentska slu`ba: 021/484-3273. Broj `iro-ra~una za studentske uplate: 840 - 1712666 - 26.

Medicinski fakultet Hajduk Veqkova 3, telefon 021/420 - 677, studentska slu`ba: 021/6624-377. Broj `iro-ra~una za studentske uplate: 840 - 1633666 - 55.

Akademija umetnosti \ure Jak{i}a 7, centrala: 021/422 - 177. Broj `irora~una za studentske uplate: 840 - 1451666 - 42.

Tehnolo{ki fakultet Bulevar cara Lazara 1, telefoni: 021/485-3600, studentska slu`ba: 021/485-3613, 485-3611 Broj `iro-ra~una za studentske uplate: 840 - 1647666 - 56.

Prirodno-matemati~ki fakultet Trg Dositeja Obradovi}a 3, telefon: 021/485-2700. Broj `iro-ra~una za studentske uplate: 840 - 1711666 - 19.

Pravni fakultet Trg Dositeja Obradovi}a 1, telefon: 021/6350 377, studentska slu`ba: 021/4853-109, 4853-110, 4853-111 i 4853-112. Broj `iro-ra~una za studentske uplate: 840 - 1627666 - 13.

Fakultet sporta i fizi~kog vaspitawa Lov}enska 16, telefon 021/450 - 188, studentska slu`ba: 021/450 - 188 lokal 122. Broj `iro-ra~una za studentske uplate 840 - 1718660 - 86.

Pedago{ki fakultet, Sombor Podgori~ka 4, centrala: 025/22 - 030, studentska slu`ba: 025/28 - 986. Broj `iro-ra~una za studentske uplate 840 - 1136666 - 68.

Gra|evinski fakultet, Subotica Kozara~ka 2a, centrala: 024/554 - 300. Broj `iro-ra~una za studentske uplate 840 - 1233666 - 68.

Ekonomski fakultet, Subotica Segedinski put 9-11, 024/628-000 (centrala). Broj `iro-ra~una: 840-1045666-13; Odeqewe u Novom

Sadu: 021/485-2900 (centrala)., studentska slu`ba: 021/485-2921

TF „Mihajlo Pupin”, Zrewanin \ure \akovi}a bb, internet adresa www.tf.zr.ac.yz, telefon: 023/550 - 525, studentska slu`ba: 023/550 - 530, 023/550 - 531 i 023/550 - 532. Broj `iro-ra~una za studentske uplate 840 - 1271666 - 43.

Zavod za za{titu zdravqa studenata Dr Sime Milo{evi}a 4, telefon: 021/454-888

Studentski centar „Novi Sad” Dr Sime Milo{evi}a 4, telefon: 021/450-300

Studentski domovi: “A”: 021/469-020, “B”: 021/6369-928, “23. oktobar”: 021/654-1188, “Feje{ Klara”: 021/469-367, “Slobodan Baji}”: 021/458-158, “Veqko Vlahovi}”: 021/459-971.

Studentske menze: Bulevar Mihajla Pupina: 021/457-460, Ulica Sime Milo{evi}a (kantina): 021/6350-547.

Dnevnik 22.februar 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 22.februar 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"