Page 1

N

NOVI SAD *

E

D

E

Q

N

I

c m y

30. AVGUST 2009. GODINE

GODINA LXVII BROJ 22466 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NASLOVI

DANAS FINALE PADOBRANSKOG PRVENSTVA SRBIJE

Skok u pobedu str. 17

U ZEMQI FARAONA

Dolina ve~nih fronika

str. 8

[OROM, S BOROM

[era i Bugar

Foto: A. Erski

str. 9

Promenqivo obla~no

SUMRAK PRE]UTNOG DOGOVARAWA NA SRPSKOM TR@I[TU?

Mi jurimo 30 na sat!

Poruka u boci

str. 5

RADI SE PROSTORNI PLAN KORIDORA PREKO FRU[KE GORE

Najvi{a temperatura 26°S UV indeks 5-6

Kinezi }e kopati tunel? Foto: R. Hayi}

str. 6

str. 17

S P O R T

„ VOJVODINA POBEDILA NA BANOVOM BRDU

str. 12–16

„ DANAS SE VOZI VELIKA NAGRADA BELGIJE


nedeqa30.avgust2009.

c m y

2

DNEVNIK

SVET SMRT TEDA KENEDIJA

Amerika bez Lava a{a zemqa je izgubila velikog lidera, najve}eg senatora na{eg vremena i velikog borca za unapre|ewe gra|anskih prava, zdravstva i ekonomskog boqitka svih Amerikanaca. Odaju}i po{tu senatoru Edvardu „Tedu“ Kenediju, koji je u minuli utorak, u 77. godini, preminuo od raka na mozgu, predsednik SAD Barak Obama posebno se zahvalio na zna~ajnoj (neki smatraju mo`da i presudnoj) podr{ci koju mu je Kenedi pru`io tokom pro{logodi{we unutarstrana~ke kampawe za predsedni~ku nominaciju, ali i na korisnim savetima koje je dobio od ovog iskusnog politi~ara i veterena Senata kada je 2005. seo u senatske skamije. Gubitak je re~ koja se naj~e{}e pomiwe u povodu Kenedijeve smrti. Naj~uvenija ameri~ka porodica ostala je bez svog dugogodi{weg „patrijarha“, titule koju je silom prilika, nakon

nih republikanaca da to spre~e. Reformu zdravstva Obama silno `eli da progura i uz pomo} glasova republikanaca, ali su to za sada puste `eqe. Ra~unao je da }e mu u tome pomo}i upravo Kenedi kojeg su, uz ostalo, uva`avali i zbog sposobnosti „uspostavqawa dijaloga“ sa drugom stranom, koliko i zbog spremnosti da pravi kompromis ba{ oko spornih zakonodavnih predloga. Masa~usets je jedna od saveznih dr`ava u kojoj guverner nema pravo da imenuje kandidata za popuwavawe upra`wenog senatskog mesta. Po zakonu te dr`ave, rok za odr`avawe vanrednih izbora je 160 dana. I dok se „novi lav“ u Senatu jo{ ne nazire, o kandidatima za senatora dr`ave Masa~usets ve} se uveliko spekuli{e. U sredi{tu pa`we je naga|awe da li }e prisustvo naj~uvenije ameri~ke porodice na politi~koj sceni biti produ`eno. Edvard Kenedi je u Senat u{ao 1962. kandiduju-

smrti najpre Xona, pa drugog brata, Roberta, preuzeo na svoja ple}a sa svega 36 godina. Senat je ostao bez jednog od svojih najiskusnijih ~lanova, sa sta`om od 46 godina, 9 meseci i 19 dana koliko je bez prekida zastupao dr`avu Masa~usets u ameri~kom Senatu, {to je tre}i najdu`i sta` u ameri~koj istoriji. Demokrate su ostale bez jednog od svojih najprominentijih i najuticajnijih ~lanova, liberalno krilo te stranke bez svog lidera. Stari, bolesni, mawine u svakom pogledu, borci za gra|anska prava, pacifisti…izgubile su politi~ara koji se na zakonodavnom planu bezmalo pet decenija lavovski borio za wihove interese. S gubitkom ove politi~ke grdosije suo~ava se i sam predsednik Obama, na ~ijem je licu u sredu, prilikom obra}awa javnosti iz letwikovca Martini vinogradi, bila vidna tuga pome{ana sa zebwom. „Senatski Lav“, kako su ga zbog borbenosti od miqa zvali, decenijama je naro~ito bio gorqivi zagovornik reforme zdravstvenog sistema, ~iji je ciq da zdravstvena za{tita postane dostupna svim gra|anima SAD: trenutno ih blizu 47 miliona nema zdravstveno osigurawe, od toga gotovo 9 miliona su deca! Re{ewe tog pitawa Obama je obe}avao u predizbornoj kampawi, i u taj poduhvat upustio se odva`no ve} u prvoj godini predsednikovawa, uprkos ~iwenici da je to pitawe na kojem su Obamini prethodnici lomili zube, suo~eni sa klimom velike podeqenosti u javnosti. Sa Kenedijem na svojoj strani u aktuelnoj kampawi za usvajawe reformi u zdravstvu, koja i ovaj put izaziva velike kontraverze u javnosti, Obama je u`ivao siguran oslonac. U Senatu mogao je da ra~una na wegov uticaj kao nespornog lidera, ali i kao predsedavaju}eg kqu~nog komiteta za zdravstvo, rad i obrazovawe. Na kraju, ali nikako najmawe va`no: sa Kenedijevim glasom, Obama nije morao da brine za dobijawe zelenog svetla za po~etak reformi.. Pre Kenedijeve smrti, demokrate su u Senatu imale 60 glasova, koliko je potrebno da neki predlog zakona bude usvojen i uprkos nastojawima opozicio-

}i se za mesto koje je ostalo upra`weno izborom wegovog starijeg brata Xona za predsednika SAD, koji je u Senatu proveo sedam godina. Drugi brat, Robert, bio je senator dr`ave Wujork, a odatle se upustio u trku za Belu ku}u. Ubijen je 1968, pet godina nakon atentata na Xona u Dalasu. Edvard je bio vi|en za predsedni~ku trku 1972. godine ali je od odustao pritisnut lo{im imixom u javnosti nakon saobra}ajne nesre}e 1969. u kojoj je poginula biv{a saradnica Roberta Kenedija i istrage koja je, po nekima, pokazala da su Kenedijevi iznad zakona. Ted Kenedi kona~no je krenuo na Belu ku}u 1980, ali je u unutarstrana~kim izborima za predsedni~ku nominaciju Demokratske partije izgubio od tada{weg predsednika Ximija Kartera. Da su Amerikanci bole}ivi na Kenedijeve i wihove politi~ke ambicije, iako imaju sve odlike dinasti~nosti, videlo se nedavno kada je javnost podr`ala nastojawe }erke Xona F. Kenedija, Karoline, da usko~i u senatorsku stolicu dr`ave Wujork, koje je ostalo upra`weno imenovawem Hilari Klinton na mesto {efice Stejt dipartmenta. Karolina je od toga na kraju, bez obja{wewa, odustala. U danima kada Amerika oplakuje smrt Teda Kenedija, mediji ponovo testiraju javnost na sklonost prema Porodici uvode}i, nezvani~no, me|u kandidate na izborima za senatora iz Masa~usetsa i (najmawe) dvoje Kenedijevih: u igri su, iako ona o tome ni{ta ne govori, Tedova udovica Viktorija Re|i Kenedi, ali i sin ubijenog Roberta Kenedija, Xo, koji je je u svojoj politi~koj karijeri ve} ubele`io 12 godina u Predstavni~kom domu ameri~kog Kongresa. Amerikanci su glasno rekli da im je dosta i Bu{ovih i Klintonovih u Beloj ku}i; Kenedijevi su, me|utim, oduvek slovili za izuzetak. ^ini se da je jo{ rano da se ameri~ka politika uop{te mo`e zamisliti bez Kenedijevih, kao i to da se Kenedijevi, i pored brojnih tragedija, ne bave politikom. [ta }ete, svi prvo odrastu pa u|u u politiku, samo Kenedijevi prvo u|u u politiku pa odrastaju.  Denis Kolunyija

N

POMERAWA U RUSKO-AMERI^KIM ODNOSIMA

Obama odustaje od raketnog {tita u Poqskoj olaskom predsednika Baraka Obame sti~e se utisak da nova administracija u Va{ingtonu polako napu{ta tvrdi kurs i realnije sagledava trenutni odnos snaga u svetu. Poqski dnevnik ,,Gazeta vibor~a“ objavio je proteklih dana jednu vest, koja, najverovatnije iz opreznosti, nije imala ve}i odjek u novinskim komentarima. Prema pisawu poqskog lista, administracija Baraka Obame je odlu~ila da odustane od izgradwe raketnog {tita u Poqskoj i radarskog sistema u ^e{koj. Takva vest neminovno name}e pitawe: {ta se desilo pa da novi predsednik odustane od projekta koji je wegov prethodnik branio svim argumentima do limita da pogor{a odnose s Rusijom. Treba odmah naglasiti da Va{ington nije jo{ odustao od svog koncepta izgradwe celovitog i efikasnog sistema odbrane. Ako je ne{to izmeweno, mada to nije kona~na odluka, ne mo`e se spekulisati kao slabost ili ne{to sli~no. Pre bi se moglo smatrati dokazom da nova administracija preispituje ranija re{ewa. Pozivaju}i se na vi{e ameri~kih izvora „Gazete vibor~a“ napomiwe da preispitivawa koja su u toku ne idu u pravcu da se definitivno odustane od izgradwe antiraketnog {tita. Re~ je samo o tra`ewu nove lokacije, pa se u tom smislu pomiwu: Turska, Bliski istok ili - Balkan. Na projektu antiraketni {tit Moska i Va{ington su do{li do ta~ke iza koje bi svaka tvrdogla-

D

vost mogla da bude preskupa. Rusija ne prihvata obja{wewe da je antiraketni {tit potreban za odbranu od Irana i drugih sli~nih zemaqa koje naru{avaju kontrolu sredstava za masovno uni{tewe. Moskva vidi planirani {tit u Poqskoj i radar u ^e{koj kao poku{aj NATO-a da nadzire ve}i deo ruske teritorije. U isto vreme, za ameri~ki projekat su pre}utno navijale i zemqe koje su nekada pripadale Var{avskom ugovoru ili bile deo SSSR-a, pa su postale ili nameravaju da postanu ~lanice NATO. Gra|ani ^e{ke, me|utim, nisu bili ba{ odu{evqeni idejom da wihova zemqa postane potencijalna meta ruskih raketa, dok je Poqska poku{avala da u pregovorima sa Va{ingtonom obezbedi sebi {to povoqnije uslove i za sopstvenu odbranu. Prva poseta predsednika Baraka Obame Rusiji pre par meseci bila je dosta uspe{na. Ruska strana je tada poku{ala da pokrene raspravu i o antiraketnom {titu, ali je ameri~ki predsednik smatrao da je to odvojeno pitawe i da ne mo`e biti deo paketa o razoru`awu, o ~emu se tada najvi{e razgovaralo. Tada su predsednici Medvedev i Obama potpisali vi{e sporazuma bitnih za popu{tawe zategnutosti izme|u Rusije i NATO. Potpisan je sporazum o smawewu strate{kog naoru`awa u narednih sedam godina i dogovoreni su uslovi i oblici pomo}i Rusije u ratu u Avganistanu. Utvr|eni su i oblici bilateralne vojne saradwe u raznim

Dalaj-lama danas na Tajvanu Tajvanski predsednik Ma Jing-xeu ne}e se sastati sa tibetanskim duhovnim vo|om dalaj-lamom koji bi danas trebalo da boravi na Tajvanu. Kako je najavqeno, dalaj-lama }e obi}i `rtve tajfuna Morakot na Tajvanu, gde je poginulo vi{e od 450 qudi, a skoro 200 se vode kao nestali. Portparol tajvanskog predsednika Vang Ju-}i rekao je ju~e da se Ma ne}e sastati sa dalajlamom. „Koliko razumemo dajallama }e tokom posete pisusutvovati verskim ceremonijama. Ne planiramo susret“, rekao je portparol.

Portparol dalaj-lame Tenzin Taklha je, tako|e, rekao da poseta nije politi~ka. „To je duhovna poseta. Namera je da se molimo za `rtve i ponudimo utehu pre`ivelima“, rekao je Takhla.

komisijama koje su obustavile aktivnost posle rusko-gruzijskog rata. Raketni {tit je tako ostao kqu~no pitawe budu}nosti odnosa SAD i Rusije. Posle razgovora u Moskvi, ruska strana se trudila da poka`e da je odlu~na i da ne}e promeniti mi{qewe kada je izgradwa antiraketnog {tita u pitawu. Najavila je svoje protivmere, a jedna od wih bilo bi instalirawe raketnog sistema Inskander u Kaliningradu, {to zna~i ta~no ispred vrata evropskog dela NATO. ,,Gazeta vibor~a“ saznaje jo{ da u Va{ingtonu postoje procene da bi izgradwa antiraketnog {tita u Poqskoj protiv saglasnosti Moskve donela ve}u {teta od koristi. Antiraketni {tit je veoma skup projekat. Prema nekim procenama, ko{tao bi 120 milijardi dolara. Istovremeno, mogao bi da aktivira novu trku u naoru`awu. Tako bi mera ~iji je smisao pove}awe bezbednosti izazva-

Indija izgubila kontakt sa satelitom Indijska svemirska agencija saop{tila je da je ju~e izgubila komunikaciju s jedinim indijskim satelitom u Mese~evoj orbiti i da nau~nici vi{e ne kontroli{u tu letelicu, prenose agencije. Agencija Sinhua prenela je da bi Indija mogal potpuno odustati od svoje mese~eve misije bez qudske posade, po{to je naglo prekinut kontakt s letelicom ^andrajan-1. Indijska organizacija za istra`ivawe svemira (ISRO) saop{tila je da je zemaqska kontrola u gradu Bangalor izgubila kontakt s letelicom ^andra-

Sloboda za „atentatora” na Bu{a Branilac ira~kog novinara koji je biv{eg ameri~kog predsednika Xorxa Bu{a ga|ao cipelom, izjavio je ju~e da }e optu`eni narednog meseca iza}i iz zatvora, po{to mu je kazna smawena. Novinar Muntadar al-Zeidin je tokom posete Bu{a Iraku u decembru pro{le godine ga|ao predsednika cipelom, zbog ~ega je u zemqi postao veoma popularan.

la lan~anu reakciju kod regionalnih sila da se i one daqe naoru`avaju. U malobrojnim komentarima o eventualnom odustajawu od Bu{ovog projekta u Poqskoj, ameri~ka {tampa pomiwe pismo dvadesetak ameri~kih eksperata za naoru`awe koji upozoravaju predsednika Obamu da {tit ne bi bio dovoqno efikasan. Jedan od potpisnika tog pisma Teodor Postol, profesor Instituta za tehnologiju na Univerzitetu Masa~usets i savetnik komandanta ameri~ke mornarice, otkriva da testovi raketa koje bi bile deo {tita nisu dali najboqe rezultate. Ti se testovi kodificirano zovu IFT-1A. Oni su pokazali da rakete Patriot Advanced Capability reaguju na svaki predmet koji se tu na|e na odre|enoj visini, makar to bio i obi~an balon. Graditi raketni sistem koji mogu da ometaju obi~ni baloni, ka`e ovaj profesor, bio bi uzaludan posao.  Petar Tomi}

El-Zeidin je najpre ka`wen na tri godine zatvora, potom je sud smawio kaznu na godinu dana po{to novinar nije ranije osu|ivan. Branilac Karim al-[uxairi izjavio je ameri~koj agenciji Aso{ijeted pres da je sud odlu~io da El-Zeidina pusti posle tri meseca. O~ekuje se da }e biti oslobo|en 14. septembra.

Najmawe 43 mrtvih na jugu Sudana Najmawe 43 osobe su poginule u sukobima izme|u pobuweni~kih grupa na jugu Sudana. Naoru`ani qudi napali su u petak ujutro mesto Verniol, na jugu Sudana, gde se vode `estoke borbe od po~etka godine. „Naoru`ani qudi su napali mesto zbog pqa~ke“, izjavio je portparol pobuweni~ke Narodne vojske za osloba|awe Sudana, Kuol Diem Kuol. Vi{e od 2.000 qudi je poginulo u sukobima na jugu Sudana, gde prema oceni UN ima vi{e `rtava nego u pokrajini Darfuru, na zapadu zemqe, u kojoj sukobi traju ve} {est godina.

Braun u iznenadnoj poseti Avganistanu Britanski premijer Gordon Braun boravio je ju~e u nenajavqenoj poseti Avganistanu, tokom koje je rekao da bi obuka avganistanskih vojnika trebalo da bude ubrzana, preneli su britanski mediji. „Mislim da bismo mogli da imamo dodatnih 50.000 obu~enih avganistanskih vojnika tokom naredne godine“, rekao je Braun britanskoj televizijskoj mre`i Bi-Bi-Si. Braun je posetio provinciju Helmand, na jugu Avganistana, u kojoj se nalazi britanska vojna baza. „Ubrzati obuku, to zna~i da }e Avganistanci imati ve}u odgovornost u re{avawu svojih pitawa“, rekao je Braun. Britanija ima 9.150 vojnika u Avganistanu. Ukupno 38 je poginulo od jula ove godine i 207 od po~etka operacije u toj dr`avi 2001.

jan-1 jutros u 1.30 po lokalnom vremenu, javio je AP. Direktor ISRO rekao je da su poku{aji da se ponovo uspostavi veza sa satelitom bili bezuspe{ni i da je misija prakti~no izgubqena. Radio kontakti izgubqeni su zbog „iznenadnog kvara komunikacionog sistema“ letelice, prenela je Sinhua. ^andrajan-1, lansiran oktobra 2008, bio je u Mese~evoj orbiti 312 dana, a obi{ao je Mesec vi{e od 3.400 puta. Pre Indije, sli~ne lunarne misije imali su SAD, Rusija, Japan, Kina i Evropska svemirska agencija.

Novinari najvi{e nestaju u Meksiku Me|unarodna organizacija za za{titu novinara Rerporteri bez granica podsetila je ju~e, uo~i Me|unarodnog dana nestalih osoba, da godinama nema vesti o nekoliko desetina novinara otetih ili uhap{enih u svetu, posebno u Meksiku i u [ri Lanki. „Bez obzira da li su to agenti dr`ave ili lokalni kriminalci koji `ele da se obra~unaju, mnogi nestanci novinara podse}aju da se neprijateqi slobode {tampe ne libe da koriste kukavi~ke i grozne metode kako bi u}utkali medije“, navodi se u saop{tewu. RSF dodaje da je u Meksiku nestalo osam novinara od 2000. godine, navode}i da je ta dr`ava zajedno sa [ri Lankom, zemqa u kojoj novinari najvi{e nestaju. „U Eritreiji nekoliko desetina novinara je uhap{eno od septembra 2001. godine i wihove porodice ni{ta ne znaju o wihovoj sudbini“, dodaje se u saop{tewu.


DNEVNIK

nedeqa30.avgust2009.

BORIS TADI], PREDSEDNIK SRBIJE I LIDER DEMOKRATSKE STRANKE

Izbori ne re{avaju probleme Predsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadi} izjavio je da izbori ne re{avaju probleme i ocenio da Vlada Srbije mo`e da opstane i ako u Skup{tini ne pro|u izmene i dopune Zakona o informisawu. "Kada bi znao da izbori re{avaju problem - to bih predlo`io. Mnogo ve}i problem je u ~iwenici da izbori ni{ta ne re{avaju", rekao je Tadi} u intervujuu za “Politiku” i, ukazuju}i na problem sa prethodnim premijerom, istakao da postoje crvene linije koje ne dozvoqava da se pre|u. "Ne verujem da bi izbori doprineli ve}em politi~kom jedinstvu, ve} bismo samo imali pregrupisavawe na politi~koj sceni i strate{ki ciqevi ne bi mogli da se promene, jer dono{ewe svakog drugog strate{kog ciqa u odnosu na ~lanstvo u EU bilo bi kontraproduktivno i nekorisno za ovu zemqu i gra|ane koji u woj `ive", dodao je Tadi}.

"Zemqe koje se suo~avaju tokom krize sa izborima apsolutno nisu u situaciji da donose mere koje su veoma va`ne da bi se kroz ovo te{ko vreme pro{lo bez velikih privrednih o{te}ewa", dodao je Tadi}.

Na pitawe kakvu ima saradwu sa liderom G17 plus i ministrom ekonomije i regionalnog razvoja Mla|anom Dinki}em, Tadi} je rekao da u saradwi nikada nisu imali su{tinski problem i da veruje da tako mo`e da ostane i u budu}nosti. On je kazao da Din-

NAKON DOGOVORA G17, LDP I DS

Sutra izvesno usvajawe izmena zakona o informisawu Stranke G17 Plus, Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija dogovorile su se da vladin Predlog izmena i dopuna Zakona o javnom informisawu

noj obustavi delatnosti osniva~a medija kojima je ra~un u blokadi du`e od 90 dana. Dodatnim pravnim analizama utvr|eno je da }e se taj problem efikasnije re{a-

UNS protiv izmena zakona Udru`ewe novinara Srbije (UNS) ocenilo je ju~e da se iz vladaju}ih, ali i pojedinih opozicionih krugova, uo~i glasawa o izmenama Zakona o javnom informisawu, u javnost plasiraju dezinformacije o tekstu zakona. U saop{tewu UNS je ponovo upozorio na pogubne posledice predlo`enih izmena Zakona o javnom informisawu, koje je, kako se navodi, "Ministarstvo kulture pisalo u tajnosti i po hitnom postupku". "Na{em protestu se u me|uvremenu pridru`ila gotovo celokupna stru~na javnost u Srbiji, kao i Me|unarodna federacija novinara, te organizacije poput OEBS-a i Saveta Evrope", navodi UNS i dodaje da je Ministarstvo kulture ostalo gluvo na sve ove apele. bude usvojen u ponedeqak, 31. avgusta, izjavio je ju~e funkcioner G17 plus Vlajko Seni}. "Dogovoreno je da se prihvati amandman opozicije koji predvi|a brisawe odredbe o privreme-

vati kroz primenu ste~ajnog zakonodavstva", rekao je Seni} agenciji Beta. On je dodao da ~lan koji se odnosi na mogu}nost prenosa prava vlasni{tva ostaje u zakonu jer se

wime ne spre~ava prodaja ili prenos javnog glasila, ve} se novi vlasnik obavezuje da solidarno odgovara za sve obaveze proiza{le iz poslovawa tog medija. "Trenutna situacija je takva da pojedini mediji izbegavaju pla}awe sudskih nov~anih kazni i drugih obaveza tako {to fiktivno prenose vlasni{tvo na nove kompanije koje osnivaju, pa se to pitawe mora re{iti", rekao je on. Seni} je rekao da G17 plus izra`ava zadovoqstvo zbog toga {to je dogovor postignut i {to }e izmene Zakona o informisawu biti usvojene jer, kako je rekao, danas u praksi ne postoje nikakve sankcije za pojedine medije koji "sprovode karakterna ubisva, objavquju najte`e la`i, pornografiju i {ire govor mr`we". "Ponavqamo jo{ jednom da se ovim izmenama Zakona ne uvodi cenzura i medijski mrak ve} stvarna odgovornost i sprovodive sankcije za velike la`i i klevete objavqene u medijima", rekao je Seni}.

ki}a ne do`ivqava kao ru{ioca vlada i da je tako ne bi ni napravili zajedno koaliciju, ali je dodao da s vremena na vreme postoje razli~ita stanovi{ta koja imaju, ali se ona "demokratski prodiskutuju". Na pitawe da li "priprema zamenu za Dinki}a", Tadi} je rekao da ne priprema. On je kazao da sa Liberalno demokratskom partijom (LDP) ima izuzetno dobru saradwu, ali da ne misli da je i LDP u ovom trenutku uop{te zainteresovan da zameni G17 plus u Vladi. Govore}i o Srpskoj naprednoj stranci (SNS), Tadi} je rekao da ni u SNS ni u DS ne postoji interes da se formira zajedni~ka vlada. "Naprotiv, vidim da su te dve stranke u stvari glavni konkurenti za, da tako ka`em, mesto dominantne politi~ke snage u Srbiji {to u krajwem slu~aju mo`e dovesti i do stabilizacije srpskog politi~kog dru{tva", dodao je Tadi}.

Vi{e od 15000 nestalih u ratovima Koalicija udru`ewa izbeglica u Srbiji upozorila je ju~e da je od zavr{etka ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pro{lo 14 godina, a na Kosovu i Metohiji deset godina, a da jo{ nije poznata sudbina 15.761 osoba koje se i daqe vode kao nestale. Kao nestale u Hrvatskoj se vode 2.283 osobe, u BiH 11.583 i na Kosovu 1.895 osoba, isti~e se u saop{tewu Koalicije udr`ewa izbeglica povodom 30. avgusta, Me|unarodnog dana nestalih. Ta koalicija, koja okupqa 46 izbegli~kih udru`ewa, izrazila je dukobo nezadovoqstvo nedopustivo sporom dinamikom kojom se odvija ekshumacija i identifikacija posmrtnih ostataka. Porodice nestalih `ive u dugogodi{woj neizvesnosti i i{~ekivawu, jer im nije omogu}eno da kona~no saznaju istinu o svojim najmilijim, isti~e se u saop{tewu. Koalicija izbegli~kih udru`ewa je zatra`ila da sve zemqe u regionu koje su posve}ene po{tovawu osnovnih qudskih prava re{e problem nestalih u {to kra}em roku.

TOMISLAV NIKOLI], PREDSEDNIK SNS

Izbori u martu, „napredwaci” izlaze samostalno aPredsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikoli} ocenio je da se Vlada Srbije ne snalazi u te{koj ekonomskoj situaciji i da }e to izazvati vanredne parlamentarne izbore najverovatnije u martu slede}e godine. "Ube|en sam da }e te{ka situacija da se zakuva od septembra i da }e nesnala`ewe Vlade Srbije izazvati vanredne parlamentarne izbore. Oni }e (vlada) dovesti zemqu do usijawa", rekao je Nikoli} u intervjuu agenciji Beta. On je ocenio da se vlast otu|ila od gra|ana koji `ive sve te`e i da bi bilo boqe da {to pre sprovedu vanredne izbore "pre nego

{to do|e do nekog ozbiqnijeg poreme}aja bezbednosti na ulicama". Nikoli} je ocenio da oni koji pla{e narod da u vreme krize ne treba odr`avati izbore samo podgrevaju krizu i da se ni{ta lo{e ne bi desilo za vreme izborne kampawe, izbora i kasnije tokom formirawa nove vlasti, jer sada{wa vlada mo`e da radi sve dok nova vlada ne bude izabrana u parlamentu. "Vreme je da na narednim izborima politi~ki podelimo Srbiju na dva bloka, kao {to je slu~aj u svim modernim demokratijama i da se smewujemo na vlasti. SNS i

Qaji}: SDP ostaje na regionalnom nivou Predsednik Sanxa~ke demokratske partije Rasim Qaji} izjavio je da }e ta stranka nastaviti da radi na regionalnom nivou, uprkos osnivawu nove Socijaldemokratske partije Srbije. Qaji} ka`e da }e rukovo|eweSanxa~kom demokratskom partijom prepustiti Re{adu Hoxi}u, visokom funk-

cioneru te stranke. SDP }e ostati da deluje na regionalnom nivou i sa novom SDP Srbije, ~iji se osniva~ki kongres o~ekuje u novembru, potpisa}e poseban sporazum o partnerstvu na republi~kom nivou i na izborima }e nastupati zajedno, rekao je Qaji} Tanjugu.

DS treba da vode ta dva bloka oko koga bi se kasnije u parlamentu

okupqale mawe stranke koje pre|u cenzus", kazao je Nikoli}. On je rekao da }e SNS samostalno iza}i na naredne izbore i da }e o eventualnim savezima razgovarati posle ulaska u parlament. "SNS mo`e da sara|uje sa svim strankama posle izbora, ali na{ uslov je da pre|u cenzus. Mi u tome ne}emo nikome da poma`emo. Svako }e morati da se izbori sam, pa }emo posle lako da se dogovaramo", kazao je Nikoli} i istakao da je spreman da sara|uje sa svim strankama, ukqu~uju}i i DS, a da je ube|en i da bi sve druge stranke `elele saradwu sa napredwacima.

Dodik: Ne treba politizovati posetu Beogradu Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je ju~e da ne treba politizovati sastanak u Beogradu, koji su on i lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan ^ovi} imali sa predsednikom Srbije Borisom Tadi}em. Navode}i da su ^ovi} i on ju~e bili u odvojenim posetama kod Tadi}a, Dodik je rekao da je "dijalog dobar u svakom slu~aju i da je dobro {to

je i ^ovi} do{ao u Beograd". "Mi nismo smatrali da je problem ni kada je (lider Stranke demokratske akcije Sulejman) Tihi} dolazio u Beograd, niti vidimo problem kada on odlazi u Tusrku ili bilo koju od zemaqa islamskog sveta. Nismo videli problem ni kada su predstavnici Bo{waka i Hrvata zajedno odlazili u Zagreb", kazao je Dodik novinarima u [ekovi}ima.

3

KARMA KOMA

Povratna do raja Samo te nequdski veliki dobitak suo~ava sa u`asnom istinom o tebi: zapravo si niko i ni{ta, sredwa `alost ili mawe od toga

A

ko `ivite u rajskoj Toskani, kanda vam ne treba ba{ mnogo toga da upotpuni idilu va{eg `ivota: malo vina, pr{ute, pomidora, sira, maslinovog uqa, i bi}e dovoqno. Ili mo`da ne}e? ^ovek nosi {ejtana u sebi, pa mu nikad nije dovoqno, jurca i grabi sre}u za rogove, mada zna predobro da bi se mogao smandrqati u jarak. [ta li je drugo, naime, moglo naterati Nepoznatog Nekog da uplati tiket za loto usred pitoresknog mesta{ceta Bawone, okru`enog vinogradima? Kako god, ~ovek je izvukao rekordnu premiju od 147 miliona evra, premiju za kojom se pomamila cela Italija i pola okolne Evrope, pa su se u silnim hiqadama u Italiju slivali ne bi li uplatili svoj loz za opkladu i neravnomerno odmeravawe s Vi{om Silom, onom koja nekima daje, a drugima uskra}uje pare, qubav, zdravqe i {to{ta drugo, a sve to po pravilima samo woj znanim, od kojih je najboqe ~uvano ba{ ono da nikakvog suvislog pravila i nema, da je fatum nehajno slep. Sto ~etrdeset i sedam miliona evra mnogo je para, obi~an ~ovek i trudbenik poput tebe i mene ne mo`e ni zamisliti koliko je to para zapravo, jer na{e su mere sasvim druga~ije ba`darene, a ovo nam je kao kad se ka`e da je neko sazve`|e udaqeno od na{ih ku}a sto ~etrdeset i sedam svetlosnih godina: znamo mi koliko je to u teoriji, ali nam to ama ba{ ni{ta ne poma`e da zamislimo, da qudskom merom samerimo toliku udaqenost. Tako je to i sa ovim parama: koliko ih je? Mnogo, nezamislivo mnogo. Jer, i jedan jedini milion nama je nezamisliv i nedosegqiv, a daj ga ti pomno`i sa sto ~etrdeset i sedam, pa vidi {ta }e{ s tim? Evo, koliko bih nastavaka ove kolumne morao da napi{em, pa da zaradim te pare? Po~eo sam da ra~unam, pa me uhvatila mala snaga. Radilo bi se svakako o milenijumima, a ne verujem da }u imati toliko vremena na raspolagawu. [ta nas toliko fascinira u pri~i o nezamislivo velikom novcu, koji ti padne u krilo u nezamislivo kratkom vremenu, uz nezamislivo mali trud i ulagawe? U pukoj qubavi prema novcu i rasko{i ima ne~ega nepopravqivo prosta~kog, ni{ta boqe i ta~nije ne otkriva ni{tariju i prostaka od samosvrhovite `udwe za posedovawem. Ali, dobiti s neba (pa u rebra) prokleto ozbiqno veliki novac, to mami ne~im drugim, mo`da prozai~nim, a mo`da i uzvi{enim. To je, naime, mogu}nost da se `ivot resetuje, da se sve po~ne iznova, po novim, {tavi{e, po tvojim pravilima – ili ti to bar tako izgleda. Nema vi{e crn~ewa, kulu~ewa i poniznog slu{awa gorih od sebe, nema odricawa od svega

{to ti prija, mo`e{ i staru, izan|alu `enu (ili mu`a) zameniti bitno kvalitetnijim modelom najnovije proizvodwe, i tako daqe i tome sli~no, primera je bezbroj, mada ih sve povezuje jedno te isto: ideja – malogra|anska skoro uvek, jer takve su mahom ideje kojima raspola`emo – o transcendirawu sopstvene egzistencije, o „velikom skoku“, o tome kako je na{ dotada{wi `ivot bio tek ropsko bauqawe dolinom suza, a sada nam sledi Raj Pre Smrti, nesumwivo zaslu`ena nagrada za to {to smo to {to jesmo, kao da je to {to jesmo ne{to stra{no veliko i va`no, samo do sada nije imalo mogu}nosti da se iska`e. Svako je bar jednom u `ivotu ma{tao o ^udesnom Dobitku koji }e ga trenutno i zauvek osloboditi okova trule, bu|ave egzistencije koja je tek senka one kakvu bismo mogli `iveti – samo da mo`emo; i kakvu neko drugi ve} `ivi, mada mi znamo da nije boqi od nas. Kako znamo? Eto, znamo, i ta~ka. [tos sa premijom zapravo je u tome da ona tobo`e jedino ne mewa tebe, ali zato mewa sve ostalo. Ti si takav kakav si, tebi ni do sada nije ni{ta falilo, no su se okolnosti udru`ile protiv tebe i spre~ile te da razvije{ sve svoje mo}i. Sa sto ~etrdeset i sedam miliona u yepu, okolnosti vi{e nisu problem: gmizavi zemaqski svet sklawa se u stranu, ostajete samo ti i ta neka Vi{a Sila s kojom se ~ovek suo~i onda kada mu vi{e ni jedna druga ne stoji na putu. I zato se ve}ina dobitnika vrtoglavih premija slomi, poludi, pro}erda imetak na razne glupe, trivijalne, ne ~ak ni zabavne na~ine. Samo te nequdski veliki dobitak suo~ava sa u`asnom istinom o tebi: zapravo si niko i ni{ta, sredwa `alost ili mawe od toga, i zapravo ne zna{ ni {ta ho}e{ od sebe, a kada zadobije{ „slobodu“ poka`e se da su tvoje ideje o slobodi jeftine, bedne i brzo zasitne (pa skoro sve stanu u `anr te{kih pi}a i lakog `enskiwa), i kada ih se dovoqno naispuca{, na|e{ se su~elice s Ni{tavilom, o ~ijoj dubini kadgod, u onom svom prethodnom ropskom `ivotu, nisi ni{ta ni slutio. Pa onda posti|eno pogne{ glavu i ka`e{ sebi da ti je dobro i ovako, a da si za boqe bilo bi ti ve} boqe. Samo {to se onda opet seti{ onih sto ~etrdeset i sedam miliona, pa ka`e{: do|avola, znao bih ja ve} s wima da se nosim, samo mi nikako ne dolaze. A to je nepravda, velika nepravda, pa to ti je. „ Teofil Pan~i}

Novi internet sajt MUP-a Srbije Ministarstvo unutra{wih poslova (MUP) Srbije postavilo je na internet novi, redizajnirani, sajt oboga}en novim sadr`ajima. "S obzirom da je u prethodnih godinu dana najvi{e poseta zabele`eno na linku Dokumenta gra|ana, posebna pa`wa posve}ena je informacijama o dokumentima koja gra|ani treba da pribave radi dobijawa biometrijskih isprava. Na sajtu mo`e da se vidi i primer popuwavawa uplatnica

koje se podnose prilikom predaje zahteva za izradu li~nih dokumenata", navodi se u saop{tewu MUP-a Internet prezentacija MUP-a je dostupna i na engleskom, a postoje i posebni linkovi sa obave{tewima za strance i formulari za prijavu stranaca, saveti za gra|ane, decu, kutak za medije i kompletan sadr`aj ~asopisa Policija danas. Na sajtu je mogu}e prona}i i obave{tewe o aktivnosti policije {irom Srbije.


4

DNEVNIK

nedeqa30.avgust2009.

(S)MISAO DRU[TVENE LOBOTOMIJE

Ho}emo li vi{e u tu penziju? Sad }e Kinezi da navale da nam naveliko sade i grade. Ima Srbija u veliko pirin~ano poqe da se pretvori! A nemojmo zaboraviti ni bra}u Ruse, koji nam s prvim jesewim li{}em obe}avaju milijardu evri}a na lepe o~i eki sre}nik je izvukao jo{ jednu evro-milionsku loto sedmicu! Ili je bar tako objavqeno, a mi, razume se, nemamo razloga da sumwamo u ~istotu namere Dr`avne lutrije da nas usre}i. Ako je tako, taj se napokon sna{’o. A {ta }emo mi ostali {to nas mrzi da uplatimo tiket? Mi za ~iju platu jo{ nije izmi{qena ~udotvorna Vijagra. Ne di`e nam se, ali se zato di`u cene?! Wima, u nas, izgleda ba{ pogoduje kriza! [to je situacija te`a i {to je repromaterijal, posledi~no, jeftiniji, to je finalni

N

proizvod skupqi?! Pa gde to ima? Sem u Srbiji, naravno… P{enica nikad jeftinija, a proizvo|a~ima hleba ne pada na pamet da spuste cenu vekni! Ka`u nerealno je to, jer je bra{no tek neznatna stavka u formirawu cene. Pa od ~ega mese hleb? Od ~okoladnih pahuqica? A nakon i dvanaestog ovogodi{weg poskupqewa benzina, koje sigurno ne}e biti i posledwe, sada i definitivno imamo najskupqu vo`wu u Evropi. Mi, neartikulisani drugari s margina evropskog standarda. Cena goriva na svim pumpama ista i niko od pumpaxija ni ne pomi{qa da benzin ponudi makar za dinar jeftinije od drugih, a na{i vajni stru~waci kojima je u opisu posla za koji primaju platu za{tita potro{a~a, tu ne uvi|aju potencijalni dil naftnih magnata? Zaista zanimqivo… Samo, od naro~ito egzoti~nog smo mi blata spravqeni, te nas izgleda ni to ne spre~ava da nato~imo do ~epa i putevima jurcamo kao bez glave, pune}i svakodnevno stupce crnih hronika. Mo`e nam se, pa hajde da iskoristimo jo{ ovih par meseci do stupawa na snagu novog zakona o

saobra}aju! A onda }e, navodno, preko no}i sve da se promeni i mi }emo postati pitome ma~kice koje po{tuju propise. Da, naravno… No, sve }e to, ka`u, da se sredi nakon istorijske predsedni~ko ministarske posete Kini i sad }e Kinezi da navale da nam naveliko sade i grade. Ima Srbija u veliko pirin~ano poqe da se pretvori! A nemojmo zaboraviti ni bra}u Ruse, koji nam s prvim jesewim li{}em obe}avaju milijardu evri}a na lepe o~i. Procveta}emo, definitivno! Evo, ve} smo i MMF preveslali da nam popuni buxetski deficit, za koji je te{ko i proceniti koliki je ta~no. Istina kroz buxetsku rezervu. Ali nama je buxetska rezerva ionako odavno sastavni deo buxeta, ba{ kao i ona u automobilskom rezervoaru, koji sve te`e ispuwavamo ne ba{ najboqe prera|enom, ali i pored toga preskupom pokreta~kom teku}inom. Pre toga smo pred mo}nike iz MMF-a izvukli xokera iz rukava, izvesnog Krkobabi}a, koji im je autoritativno objasnio za{to ne mo`emo i ne}emo smawivati plate i penzije. I sa`alili se qudi, videv{i da penzionere zastupa jedan od wih, krepki dedica koji je, skupa s ostalim penzionerima, podneo svoj deo tereta krize. Maestralan potez vlasti, kad malo boqe razmislim… Ali smo se zato obavezali da napokon rasteretimo javni sektor i pomiwe se cifra od 10 odsto slu`benika, kojima bi ve} idu}eg januara mogla biti uru~ena zahvalnica za dosada{wi doprinos dr`avnom aparatu na izdisaju. [to da ne, kad ovde i PUPS, nakon {to je delio po pola kile kafe potpisnicima za preregistraciju stranke, mo`e da pravi podmladak. Sjajno! [ta vam je kqu~na predispozicija za ~lanstvo? Da `elite {to pre u penziju, razume se! Pa ko tome mo`e da odoli? I onda lepo svi odemo u penziju i ba{ nas briga {to vi{e ne}e biti onih koji rade, pune buxet i obezbe|uju nam ~ek kod ~ika po{tara jednom mese~no. Ne trebaju nam qudi koji rade, nego mladi penzioneri. Da, dobro ste ~uli! Jer se nemojte ni za trenutak zavaravati idealom da }e dr`avna administracija biti pro~i{}ena od strana~kih kadrova, koji se talo`e svakim novim izbornim ciklusom. Naprotiv, bojim se da zahvalnica o~ekuje ono malo nestrana~kih profesionalaca {to je tamo preostalo i koji su zaista radili svoj posao. E, nazdravqe! Ali bukvalno. Ko velim, stariji svet je u pitawu… „ Aleksa Grube{a

(S)LAGALICA (S)lo`io Dejan Patakovi} Profesori su opet neNovi Zakon o saobra}aju spremni do~ekali po~etak predvi|a da automobili sta{kolske godine. Jo{ nisu sturiji od 15 godina idu na pili u {trajk. tehni~ki pregled dva puta godi{we. Sa predsednikom Srbije Predla`em da Borisom Tadi}em, u se ubaci aneks delegaciji koja je poi da poslanici setila Kinu, bio je i koji prete da Mla|an Dinki}. Si}e pucati ako gurno je i Kinezima ih neko ugrozi u obe}ao besplatsaobra}aju idu na ne akcije. pregled svakog dana. PsihijatrijVa`no saop{teski, naravno. we: zbog zapra{ivawa komaraca i PS suzbijawa ambroziZrno po zrno poga~a, kaje, do daqeg je obustavqemen po kamen pala~a, na borba protiv korupstranka po stranka cije. – Upravni odbor. Ka`u da je na koncertu Madone u Beogradu najvi{e |uskao ^eda Jovanovi}. To mu je sigurno bila dobra priprema pred "|uskawe" u Skup{tini oko Zakona o informisawu.

PPS U odnosu na Ligu {ampiona i L i g u Evrope, Super liga Srbije je prava stvar. Tu, brate, pobe|uju uvek na{i.

POLITI^KI ANALITI^AR ZORAN STOJIQKOVI] O SUKOBU VLASTI I MEDIJA

Vlada sebi namenila harakiri prkos proklamovanom proevrospkom kursu Vlade Srbije, najve}e potrese u vladaju}oj koaliciji izazvao je akt koji, u najmwu ruku, nije u proevropskom duhu. Naime, predla`u}i izmene Zakona o infromisawu, o kojem }e se republi~ki poslanici izjasniti na sutra{woj sednci, vlast je pokazala da ne krije sklonost ka kontroli nad medijima, koja se ne mo`e pravdati ni realnom potrebom za sankcionisawem odre|enih medija jer bi to trebalo da se re{ava u domenu krivi~nog zakonodavstva. Mawkavosti zakona nisu samo u sadr`aju spornih odredbi, ve} i u proceduri utvr|ivawa ovog predloga, bez javne rasprave, i u odre|ivawu hitnog postupka za wegovo dono{ewe. A najve}i apsurd polemike koja se vodila u posledwih mesec dana, koliko je prolongirano glasawe o tom aktu zbog problema u obezbe|ivawu ve}inske podr{ke, je {to su ovu pri~u kapitalizovali oni politi~ki akteri koji su se svojevremeno istakli drakonskim ka`wavwem slobodnih medija. Politi~ki analiti~ar Zoran Stojiqkovi} ocenio je u razgovoru za "Dnevnik" da je vrlo problemati~no {to Vlada Srbije u posledwe vreme dovodi u pitawe dva osnovna principa na kojima je pre ne{to vi{e od godinu dana konstituisana - da je evropska i socijalno odgovorna. On ka`e da do toga dolazi i zbog nedovoqne koordinacije samih partnera vladaju}e koalicije, ali i zbog raskoraka izme|u generalno proklamovane politike "koja ni{ta ne ko{ta" i u~inaka te politike zbog nespremnosti da se ona delom doka`e. - E, sad su ovim zakonom o informisawu do{li su do toga da ne{to ipak mora i da ih ko{ta i da neku vrstu harakirija moraju da izvr{e. Do{li su u situaciju i da moraju da ograni~e zapo{qavwe u administriciji i da ukinu "svete krave" u dr`avnom aparatu, a, s druge strane, da otvore prostor javnosti prema politici i kroz prostor me-

U

dijskih sloboda, koje oni, me|utim, sad poku{avaju da ograni~e drakonskim kaznama ili procedurama, {to dosta li~ni na ono {to smo imali 90-ih - ka`e na{ sagovornik. zZa{to je bilo tako va`no da se ide na hitan postupak za usvajawe izmena nekoliko odredbi Zakona o javnom informisawu, ako ve} i iz same Vlade imamo najave da uskoro sledi usvajawe seta zakona iz medijske sfere? - To {to ima "kaubojskih medija" i {to nije lako utvrditi ko sve stoji iza nekih medija, nije razlog da se vodi ovakva politika. Nikakvog drugog obja{wewa nema nego da je zbog hajke i afera koje se u pojedinim medijima otvaraju protiv nekih predstavnika vlasti, deo politi~ara izgubio nerve. A, s druge strane, politi~ka elita jako je osetqiva i na negativan imix koji im se pridaje kada mediji otvaraju teme kao {to je smawewe dr`avnog aparata ili pak broja ministara i druge. Me|utim, ovim manevrom su se toliko zapleli, da im se sve vra}a kao bumerang. I sad se od toga distancira svako ko ho}e da ima demokratski kredibilitet i onda Da~i} poentira izja-

vama da socijalisti nikad ne}e biti iza takvog zakona. Pa se u celu pri~u uvodi LDP, koji pristaje da u woj igra uz odre|ene uslove, a sve ide ka tome da se sklone odredbe koje su prikazane kao najspornije. z Zbog ~ega se Vlada i u ovom slu~aju, kao i u slu~aju utvr|ivawa mera vezanih za za{titu radni~kih prava, odlu~uje na promene zakonskih normi umesto da obezbedi primenu postoje}ih propisa? - Oni povremeno treniraju strogo}u kad osete da je i wima su`en manevarski prostor i na taj na~in poku{avaju da prika`u kako su odgovorna i nekorumpirana vlast. A to {to su u me|uvremenu zaboravqali da se time bave je vrlo inidkativno. Meni je jasno da je svaka vlast u relativno uskom manevarskom prostoru izme|u onih koji pune buxet - a to su uglavnom strane korporacije i doma}i poslodavci, da ne ka`em tajkuni - I, s druge strane, gra|ana koji opet o~ekuju {to ve}e inpute i javnu potr{wu. Ali, Vlada na ovaj na~in pokazuje da je samo kad je saterena u }o{ak spremna da se ozbiqno bavi pitawem sive ekonmije, neidentifikovanog medijskog vlasni{tva... Pa vaqda postoji obaveza da ~im neko uplati zaradu, da se proveri da li su upla}eni i prate}i porezi i doprinosi. zVerujete li da }e izmene zakona uop{te biti usvojene, i koje - one koje je utvrdila Vlada, ili pak one koje je predlo`ila opozicija kroz amandmane? - Toliki pritisak postoji oko tog zakona i toliko je tu stvar odmakla po{to je pro{ao i skup{tinsku proceduru, tako da verujem da }e zakon pro}i. Ali to }e biti "pirova pobeda"

za stranke vlasti koje su htele taj zakon, zato {to }e on biti usvojen sa toliko amandmana i izmena da }e se sva ta `urba i pritisci obesmisliti. z Kako }e se glasawe o ovom zakonu odraziti na daqu poziciju Vlade, bez obzira na wegov ishod? - Ovaj zakon je samo jedan od problema kojima je ova Vlada bombardovana i ne verujem da }e jedan zakon dovesti u pitawe wen opstanak. Do prevremenih izbora dolazi onda kad se izgubi spoqna podr{ka ili kad vlast proceni da je dobar trenutak za izbore. Zato pre polovine slede}e godine ne o~ekujem izbore. zKako komentari{ete dr`awe demokrata u raspravi o medijskom zakonu, po{to oni ba{ nisu bili u `i`i ove polemike? - Dr`awem po strani oni zapravo poru~uju: eto, mi smo nevoqno podr`ali ovaj zakon da se ne smandrqa vlast, ina~e, to se nama ne svi|a. To je nepisana poruka koju oni {aqu. U prvom planu isti~e se G17 plus koji je u ovu pri~u ulo`io maksimalan kapacitet, dok ovi drugi poku{avaju da amandmanskim bu{otinama to u~ine odr`ivim. zA {ta ako zakon padne na glasawu? - Ako zakon padne, to }e biti pobeda demokratske procedure odlu~ivawa, i samo trenutan gubitak kredibiliteta Vlade, a ne i neki zna~ajan politi~ki zaokret. zDa li je ovaj zakon minus ili plus u o~ima Brisela, odnosno evropskih organizacija koje prate proces uskla|ivawa na{eg zakonodavstva sa evropskim? - Ovo nam je minus, kao {to nam je minus i preglabawe oko zakona o klasifikaciji i progla{avawu tajnih podataka. ^ini mi se da smo na planu vladavine prava i demokratskih procedura tokom ovog leta sebi dali nekoliko autogolova iz nekih neobja{wivih razloga. Ali se nadam da to nije nepopravqivo. „ Branka Dragovi} Savi}

HEJ, PRO^ITALI SMO VAS

S Karleu{om u Evropu akaradni zakon o informisawu, pi{e Pres, odbacili su svi glavni i odgovorni urednici najve}ih srpskih medija, ali ga je prihvatila Jelena Karleu{a, peva~ica: „Posle 15 godina nepravdi, la`i i uvreda koje sam od novinara i nazovinovinara do`ivela, posle nebrojenih tu`bi koje sam podnela protiv umobolnih i opsednutih budala kojima je na{ zakonodavni sistem omogu}io da pro|u neka`weno za najstra{nije bla}ewe mog imena i sistematskog uni{tavawa moje karijere i `ivota... kona~no, kona~no, konaaa~nooooooo... izmena zakona o informisawu. Pozdrav i podr{ka Dinki}u! Pa, dokle vi{e da me grupa budala blati?! Bilo je krajwe vreme da se uvede red u ovu zemqu. Ako neko ho}e da stavi la` na naslovnu, taj mora za to debelo i da plati! Ho}emo da budemo demokratska zemqa, ho}emo u Evropu? Pa hajde onda da va`e i evropska pravila!“ *** Predsednik Republi~ke izborne komisije Predrag Grgi}, koji je na tu funkciju postavqen posle afere o enormnim zaradama u toj komisiji, kazao je Ve~erwim novostima da su sada plate ~lanova RIK-a 30.000 dinara. List pi{e i da im se Grgi} po`alio: „Nekada su bile neprimereno visoke, a sada su nam male zarade. Kada

N

smo odlu~ivali o zaradama bili smo pod pritiskom javnosti zbog velikih primawa biv{ih ~lanova RIK. Na`alost, to nam je {to nam je, mada ima mnogo posla. Nije da ne volim pare, ali ne}emo pove}avati zarade. ^lanovi RIK }e imati ne{to puniji nov~anik za vreme izbora, kada }e primati mese~no po 50.000 dinara. Odlu~ili smo da zaradu pove}amo za jo{ 20.000 dinara od trenutka raspisivawa izbora do zavr{etka izbornog procesa“. *** Sr|an Milivojevi}, narodni poslanik DS, gostkomentator u listu Blic pi{e kako su ga povodom me|unarodnog dana mladih novinari pitali ko su mladi lavovi srpske politi~ke scene. On misli da je to dobro pitawe za nekoga ko `ivi u Srbiji gde svakog dana poneki politi~ar, kako ka`e, pun sebe izjavi: “Ja sam lav!”: “Jedino {to ih identifikuje sa lavovima je ~iwenica da na skoro svim izborima riknu. Naj~e{}e posle ovakvih izjava usledi poznati fijuk i prasak bi~a okrutnog dresera koji kada ka`e ska~i, ti samozvani lavovi ne pitaju za{to, ve} koliko visoko. Sasvim je nebitno da li taj korba~ dr`i neko iz vlasti, `e-

na, qubavnica ili partijski {ef... Va`no je da je {atra puna, da cirkus radi, da je interesovawe publike ogromno, a red pred blagajnom pozama{an”. *** Povodom svedo~ewe putnika da su na jednom avionu Jata ispadali {rafovi na krilima letilice, oglasio se i pi-ar menaxer “Jat ervejza” @eqka Stojanovi} koja je za Pres rekla da niko u ovoj kompaniji nije rekao da je otpadawe {rafova na krilu

aviona normalna pojava: „Do toga dolazi zbog strukture i prirode spoja na krilima. Ali, od dana kad smo saznali za pomenuti slu~aj, ’Jat’ je promenio proceduru odr`avawa i uveo poseban zahtev za pregled gorwih povr{ina aviona na dnevnom pregledu. To do sada nije bila praksa, jer nedostatak ili nekoliko olabavqenih {rafova ne mo`e da uti~e na sigurnost i bezbednost leta.“ „ Sne`ana Nikoli}


DNEVNIK

nedeqa30.avgust2009.

SUMRAK PRE]UTNOG DOGOVARAWA NA SRPSKOM TR@I[TU?

Poruka u boci U Lisabonskom sporazumu napisano da je nu`no da nove ~lanice EU budu delotvorne tr`i{ne ekonomije i da wihova preduze}a treba da budu konkurentna i sposobna da izdr`e pritisak na zajedni~kom tr`i{tu rebalo bi dobro i duboko zaviriti u pam}ewe ne bi li se prona{ao doga|aj koji je izazvao toliko bure u privrednim krugovima Srbije kao {to se sredinom ovog meseca dogodilo s najavom novosadske Viktorija grupe da }e se litarsko pakovawe wenog novog suncokretovog uqa „Iskon“ nuditi u maloprodaji po ceni od 80 dinara. Ako bi se uzela u obzir i dodatna trgova~ka margina, koja bi cenu ovog artikla mogla pogurati do 85 dinara, proizvo|a~ je ve} najavio da bi prelazak te granice distributere direktno vodio na wegovu „crnu listu“, novo uqe je, ipak, za neverovatnih 40 procenata jeftinije od aktuelne ponude na srpskom tr`i{tu. Neki su ovakav nastup najve}e doma}e agrarne grupacije proglasili nekorektnim. Navodno, cena je promotivna i ne}e dugo trajati. Odnosno, dampin{ka je i jedini joj je ciq da uzdrma konkurentne i da im odlomi komad tr`i{nog kola~a. Me|utim, nekoliko ~iwenica, koje su prethodile pojavi novog rafinisanog uqa iz [ida, ozbiqan su protivnik ovakvih razmi{qawa. Po~etkom avgusta evropska statistika Eurostat iznela je zabriwavaju}e podatke o kretawima na srpskom tr`i{tu. Saznawa ove ugledne statisti~ke institucije govorila su da su tokom posledwe tri godine, od 2005. do 2008, cene hrane u Srbiji imale rekordan porast i da nas je nadma{ila jedino Letonija. Posle vo}a i povr}a, {ampion poskupqewa bilo je jestivo uqe, jer je cena zejtina sko~ila za 39,7 procenata.

T

Srbija ima dva velika proizvo|a~a jestivog uqa („Vital“ i „Dijamant“) i jednog sredwe snage (uqaru u Novoj Crwi, koja ima svoju robnu marku „Cvet Banata“). Procewuje se da oni kalkuli{u sa proizvo|a~kom cenom od 117 dinara i da je to osnova koja gura maloprodajnu cenu do 130-140 dinara. Ne bi to predstavqalo prevelik problem da Eurostat nije utvrdio da su cene zejtina u Francuskoj ni`e za 22,8 odsto, u Nema~koj za 32,4 procenta, a u Holandiji za neverovatne ~etiri petine (81,5 odsto). Proizvodna cena uqa, koje pravi Viktorijaoil, iznosi tek 71 dinar, a da bi odagnao sumwe u opravdanost ovakve cenovne kalkulacije, gene-

uvek upitnog, monopola u trgovini. U prirodi je monopola, ka`e dr Fabris, da ~ine sve kako bi sa~uvali svoj povla{}eni polo`aj. Takva tr`i{ta investitori zaobilaze. Analiziraju}i problem monopolizacije pre nekoliko godina, ovaj ekonomista je utvrdio da nas je u rangirawu konkurentnosti 137 zemaqa, Svetski ekonomski forum stavio na 85. mesto. Druga vrsta vrednovawa, ona koju je analiziraju}i lako}u obavqawa biznisa napravila Svetska banka, tako|e nas je stavila u zape}ak. Tu smo se zaustavili na 94. stepenici, a istra`ivawe je obuhvatilo 181 zemqu. Evropska banka za obnovu i razvoj, koja posledwih desetak godina pomno prati de-

ralni direktor Viktorija grupe Nikola Vuja~i} jednostavno je rekao da je i na tom nivou wihova proizvodwa profitabilna. Po svemu sude}i, novi proizvo|a~ je procenio da je srpsko tr`i{te u velikoj meri monopolizovano, da su zarade uqara iznimno visoke i da tu ima dosta prostora za jo{ jednog takmaca. Malo novih igra~a i povla{}en polo`aj onih koji su ve} u igri, problem je s kojim se Srbija suo~ava ve} godinama. Ekonomista dr Nikola Fabris nagla{ava da je za privredu veoma va`no da postoji konkurentan ambijent. Na`alost, kod nas u velikom broju oblasti postoje monopoli i oligopoli. Po~ev od fiksne telefonije i prerade naftnih derivata, preko proizvodwe i distribucije stuje i `elezni~kog saobra}aja, do, jo{

{avawa u Srbiji, najlo{ije ocene nam je davala za progres u antimonopolskoj politici. Bez obzira koliko problem klasi~nih monopola bio te`ak, srpsko tr`i{te je izlo`ena neugodnim udarima i tamo gde konkurencija na~elno postoji. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr Jurij Bajec nudi jednostavno obja{wewe: „Ako nije monopol, onda je kartel. Mo`emo nas dvojica da dr`imo tr`i{te, pa to nije monopol, ali ako smo se nas dvojica dogovorili o cenama, onda je to isto kao monopol“! Povr{nim posmatrawem srpskog tr`i{ta mo`e se uo~iti da su, ne samo proizvo|a~i jestivog uqa, ve} i cementare, mlekare ili pivare gotovo sinhronizovano podizale svoje cene i da u tr`i{nim vrednostima wihovih artikala

postoje male razlike, pre bi se moglo re}i nijanse. Viktorija grupa je evropskom cenom svog zejtina udarila ba{ u te lagodne pozicije kartelskih struktura na srpskom tr`i{tu, otuda i tolika neverica i gun|awe. Svaki novi u~esnik koristan je za tr`i{te i, na~elno gledano, konkurencije nikada nije previ{e. U sektoru finansijskih usluga postoji pokazateq – Herfindal-Hir{manov indeks (HHI) kojim se meri stepen koncentracije na tr`i{tu. Istra`ivawa Narodne banke Srbije (NBS) pokazuju da je na tr`i{tu lizing usluga ovaj indikator u 2008. iznosio 1.471 poen, da bi se u prvom tromese~ju 2009. spustio na 1.435,5 poena. Tokom prvog kvartala ove godine licencu je dobila jo{ jedna ku}a – Pireus lizing i to je rezultiralo podizawem nivoa konkurencije za 35,5 poena. Odnosno, novi igra~ se pojavio na tr`i{tu i on je, bez obzira na mali obim po~etnih aktivnosti, odneo deo poslova postoje}im konkurentima, primoravaju}i ih da {ire obim i kvalitet i da povedu ra~una o uslovima pod kojima nude svoje usluge. U kratkoj analizi konkurentnosti srpske privrede dr Nikola Fabris je istakao da na{a preduze}a, ne samo {to nisu konkurentna u evropskim razmerama, ve} se te{ko nose i sa tr`i{nim suparnicima na regionalnom nivou. Po wegovim re~ima, dve tre}ine na{eg izvoza ~ine repromaterijali. Do sli~nog saznawa do{le su i dr Biqana Raki} i dr Gorica Bo{kovi} sa Ekonomskog fakulteta u Ni{u. U svom radu „Konkurentnost privrede Srbije kao faktor integracije“, uz ocenu da je tr`i{na kondicija i pripremqenost privrede Srbije na veoma niskom nivou, one ka`u da je u Lisabonskom sporazumu napisano da je nu`no da nove ~lanice EU budu delotvorne tr`i{ne ekonomije i da wihova preduze}a treba da budu konkurentna i sposobna da izdr`e pritisak na zajedni~kom tr`i{tu. Pojednostavqeno re~eno, konkurentnost na nacionalnom nivou je uslov za konkurentnost u me|unarodnim razmerama. „ Vladimir Harak

NOVOSADSKA NO]NA MIGRACIJA

Vi{e od bekstva ada vlasnici klubova u Novom Sadu `ele da upropaste mrskog konkurenta, ka`e anegdota, oni mu po`ele vrtoglav promet i gomilu naroda svako ve~e. Da mu kafi} ili klub budu najpopularniji, od Rumenke do Beo~ina, od Bege~a do Ka}a, da se svaka ju`noba~ka dokona du{a u transu minca pred izlazak na to Mesto. Sve ovo izgleda krajwe idiotski i obezvrije|uje logiku ~itaoca, ta molitva za prosperitet suparnika, ali samo ukoliko on nije odavde. Biti op{teprihva}en, da ne ka`em “in”, u ovom i ovakvom Novom Sadu je garant mirne i stabilne propasti. Preformulisa}u: biti “aut” u NS zapravo je vrhunac originalnosti. Ovo, jakako, ne va`i za lokalitete gde se okupqaju notorni tre{eri, mesta gde lepo, u bilo kom obliku, ne postoji ni u najavi. Ovaj je grad sastavio respektabilan imenik lokacija i institucija koji su od kultnog do{li do sravqenog, preneseno i bukvalno. Na listu istrebqenih nisu ih smestili rat, sankcije, PDV, Mile Kiti} ili pivo u PET ambala`i, ve} nepodno{qiva dostupnost sva~ijem ukusu, postali su op{te mesto. Uberki~, kako volim da reknem. Neke sede glave su mi onomad pri~ale da su ovde vekovima divqi terali pitome, pa su mene naivnog zanimale tim povodom dve stvari: za{to su im to dozvolili, i kako u praksi izgleda

K

to terawe? Stavqeno u aktuelni kontekst, pitawe bi moglo da se postavi i ovako: {ta no}u, na lokalitetu “alfa”, rade osobe “iks” da bi osobe “ipsilon” naprasno shvatile da im tu mesto vi{e nije? Koja je i kakva sila dovoqno mo}na da ogadi voqeno, jer od qubavi ni{ta ne biva ja~e? Mlad i glup, rekoh, nisam tada posedovao kapacitet za skladi{tewe informacija i iskustva neophodnih za tuma~ewe ovog novosadskog parafenomena. Nema, naime, nikakvih osoba “iks” niti postupaka “fi”, uvek i zauvek bi}e dovoqan jedan xiber, a wih imamo za izvoz, hvala lepo. Xiber ne ume da racionalizuje i samoorganizuje se, on je Higsov bozon praraspada Novog Sada, nulta ta~ka mentalne gravitacije i kao takav uklapa se u op{te mesto savr{eno. Ako i{tete jednu, prepoznatqivu re~, neka bude “dizela{“, vrsta primata koju samo neizle~ivo neobave{teni i optimisti~ni dr`e izumrlom. Stvar je, drage moje i moji, daleko ozbiqnija, dizela{i su, avaj, evoluirali. I

daqe 94 stepenika ispod doweg praga ukusa, bat never’d’les, televizor im je neizle~ivo pomogao da savladaju prvo prirodno pravilo opstanka – mimikriju. ^emu ovoliki uvod? Stvar krajwe prosta, a ti~e se revitalizovanog fenomena Katoli~ke porte, jednog ne tako op{teg me-

sta, tojest, ako individualnost prihvatimo kao (trenutni) srpski politi~ki i nacionalni greh. Tu me je strefilo, me|’ onom klin~adijom i nekima koji to odavno nisu, na stepeni{tu Katedrale, gledao sam ro|eni grad u kom jedno krdo migrira pred navalom drugog. Svi znamo o kom grotlu pi{em, onoj Ulici

Budvanskoj, mestu kom su duh udahnuli isti oni qudi koji su odatle pobegli pred navalom ne~ega {to se predstavqa kao ~ovek. I niko iz Porte nije lud da le{ini daje ve{ta~ko disawe, neka krepa, usmrdi se, istruli i po|ubri tlo, vaqa i sutra `iveti. Pasivno/aktivno-agresivni divqaci oterali su pitome prostim postojawem, ulaskom u intimnu zonu radijusa 40 santimetara i ta~ka. Dovukli su baga` trauma, poraza, primitivizma i ~emera toliko golem da ~ak i kad je Fekalna [trase prazna opet izgleda krcata da igla ne mo`e pasti. Meni i sli~nima najvi{e prijaju osmeh, onaj pravi - The Osmeh, i vrcavost uma i duha, a toga u pomenutoj kanalizacijskoj cevi nema. Porta (nam) se spontano nametnula kao prirodno stani{te, pojili{te i parili{te, ba{ kao {to je pred klizi{tem svega vrednog egzodus autenti~nih jedinki, s imenom i prezimenom, vrlinama i manama, bio prirodan. Nas nisu oterali, mi smo oti{li svojevoqno i to ne do`ivqavamo kao poraz, naprotiv. Voleo bih da onoj starini to li~no jednom objasnim, da nas, zapravo, tera samo onaj gizdavi, bu~ni kamion “^isto}e” koji pra{i i galami negde oko tri ujutru, kako kad. Ukratko, `elim sve najboqe qudima i poslodavcima u Ulici Budvanskoj. Pi{ite nam kakva je bila Madona. „ Igor Mihaqevi}

5

ZEMAQSKI DANI TEKU

Mediteran i senke predaka

[

ta je to u qudskom bi}u {to ga vu~e prema pi}u, upitao se jo{ pre mnogo godina i decenija klasik na{e dramske kwi`evnosti Du{ko Kova~evi} u istoimenoj tragikomediji koja }e se posle u bioskopima „davati“ pod nazivom „Poseban tretman“. Znate onaj film u kojem le~eni alkosi {pricevima pune jabuke rakijom, gde kri{om pije i wihov lekar Quba Tadi}, a Bata Stojkovi} na kraju, zbog neuzvra}ene qubavi, ska~e sa krova fabri~ke hale u ogromnu kriglu piva. I tako se, dakle, vra}a svojoj prvoj i vazda uzvra}enoj qubavi. E, ako o bilo ~emu i{ta znam, a ono bar o tome, Bogu hvala, znam sve. Pa i vi{e od toga. Ono {to ja o tome znam, to vi nikad ne}ete znati, a ono {to vi pripravnici u tom te{kom i zahtevnom zanatu znate – to sam ja davno zaboravio. „Pijem da je zaboravim“, eto, samo u tome je i sva istina, kako o qubavi koja se zavr{ila, a sve bi dao da nije, tako i o situaciji u dr`avi u kojoj podi`e{, {koluje{ i hrani{ decu, situaciji koja ne}e da se zavr{i, a sve bi dao da ho}e. I to tako traje u beskraj da na kraju uhvati{ sebe da pije{ od tuge {to si zaboravio i {ta je to trebalo da zaboravi{ kad si po~eo da pije{ – samo da bi to zaboravio. Pa je otprilike tako nekako i sa na{im godi{wim odmorima. Odmorima nas nekim ~udom preostalih srpskih radnih qudi i gra|ana („i po{tene inteligencije“) i arheolo{kih ostataka qudi na kojima su isprobani svi psihogeni tretmani od komunisti~kog obrazovawa i pogleda na svet koje se primalo zajedno sa onom ~uvenom „be-se-`e“ vakcinom do onog nedavnog Nato-bombardovawa osiroma{enim uranijumom – u nezaposlenoj Srbiji odmori nam vi{e ne slu`e da skupimo i reanimiramo snage u telu na{em napa}enom, nego da danemo du{om. I da (je) zaboravimo! Ko mo`e, ko ume i ko uspe. I tako otprilike stoji stvar sa odmorima. Bog nam je zapovedio: „[est dana radi, a sedmi dan posveti Gospodu, Bogu svome“. I tako nam je uz obavezni dnevni, kojem su koreni u animalnoj prirodi ~ovekovoj i potrebi za biolo{kom obnovom snaga, ritualno zapove|en i nedeqni odmor, koji ve} vi{e nije bio neminovnost, nego konvencija, dogovor, zavet Boga sa qudima i qudi sa Bogom, ili s bogovima, a kasnije sa poslodavcem, ili sa mno`inom wih. Pa su se, posle uvo|ewa te konvencije, qudi jo{ vi{e razlikovali me|u sobom – ne samo po vrsti poslova i na~inima na koji dolaze do „hleba na{eg nasu{nog“, nego i po vrsti i na~inima odmarawa. [to je jo{ boqe, ili bar upadqivije, svedo~ilo o wihovom polo`aju u svetu, i {ire. Naro~ito u slede}oj i sasvim skora{woj konvenciji – o tzv. godi{wem odmoru. ^iji su koreni bili u polugodi{wem mirovawu prirode i to je s po~etka va`ilo samo u poqoprivredi. Pa bi se na prvi pogled, i olako, reklo da to sa civilizacijom ma{ina i mastiqara nema nikakve veze. Ili bar ne bi trebalo da ima. Da, kad o tome ne bi odlu~ivale – na{e nedodirqive mastiqare u dr`avnoj administraciji. Oni su sveobuhvatni, neizbe`ni i jaki: kao smrt i qubav! Oni }e sebe, ako se samo sete i ako naume, i u poro|ajne muke ugraditi. Nije daleko dan kad }e svi mu{karci u dr`avnoj administraciju primati trudni~ki dodatak, pa i odlaziti na odr`avawe trudno}e. Ovi {to se bore za nekakvu rodnu ravnopravnost smisli}e ve} ne{to u tom smislu, imam ja u wih poverewa. Ne bi to ni bio najglupqi razlog wihovog postojawa. Jer je prethodna akcija, setimo se, „sedam dana doji{ ti, nedeq’ dana dojim ja, ko oka dva, ko dva bisera, volimo se, draga, ti i ja!“ U

na{em 20. veku, a i u ovom novom, koji }e, zajedno sa maglovitim uspomenama na nas odlaze}e i ve} uveliko „biv{e“, pripasti generaciji koja raste, sve je mawe rada i sve je vi{e odmora, za {ta smo se uostalom i borili. A kad ka`em „borili“, onda neki sumwaju, ciqaju ili secuju... na jednu drugaricu Rozaliju-Rozu Luksemburg, a ja, opet, kakav sam vazda „antiprotivan“, mislim na celu jednu povorku mudraca, od Yemsa Vata i Nikole Tesle do Bila Gejtsa. U woj su i jedan engleski ma{inovo|a Stivenson, dva Nemca Dajmler i Benc, ili ona ameri~ka bra}a Rajt (i opet nema~ka bra}a Grim), nebeski pe{aci Ciolkovski i Verner fon Braun, a pogotovo porodica francuskog nobelovca Pjera Kirija, ~ija je `ena Poqakiwa dobila jo{ dve, a potom i }erka Irena – mada je bila dete iz me{ovitog braka – jo{ jednu Nobelovu nagradu. I ba{ zbog te povorke gigantskih umova, a ne zbog nekih ratobornih sindikalnih vo|a, ~ove~anstvo danas vi{e ne stewe pod jarmom, ralom, srpom i ~eki}em i ja vi{e nisam prinu|en da u ka}kom Domu kulture pevam, kao magarac, u {kolskom horu „U divqaka luk i strela, `eleznica, selo i grad, to su na{ih ruku dela, da nam `ivi, `ivi rad...“ I ne treba mi godi{wi odmor na inostranom, Jonskom moru da odmorim ple}a i udove, nego da danem du{om. I kad ovog leta ponovo zaplovim isto~nom stranom Mediterana, dovoqno mi je da se setim samo onog {to je Lorens Darel davno napisao o tom „na{em“ Sredozemnom moru: “Mediteran je neobi~no malo more; du`ina i veli~ina wegove istorije uti~u da ga zami{qamo ve}im nego {to jeste.” Naravno, kad je malena ta na{a starica Evropa – malo ko zna da ona zauzima samo {est odsto Zemqine povr{ine i sa jedva petnaest odsto od ukupnog stanovni{tva na svetu, a zapravo je {esnaesterac sveta. A moja, odnosno na{a Srbijica, ovde na brdovitom Balkanu, pravi je {esnaesterac Evrope. Pravi – bar nama! Nama koji ovde `ivimo. To jest, ako je to uop{te `ivot, to {to mi ovde upravo obavqamo. Ali kad pogledam iz inostranstva, a mogao bih i iz „lokala“, nego se tamo nikad ne setim, na karti sveta, na globusu, pa i na karti Evrope, moja zemqa je toliko mala da je mogu i poqupcem prekriti. A gledana odavde, izdaleka, ona to vi{e i zaslu`uje nego kad sam posred we. Kad mi osredwost svetine i fukare na vlasti zakloni i moje srpske gigante. A ovde mi je nekad i „gigantomahija“ jedina mera. I za Grke, i za moje Srbe. Do te mere da ponekad jednostavno zaboravim da i ne mo`emo svi li~iti na Teslu i Noleta \okovi}a, oni su samo najlep{i deo nas. Eto, recimo, bio sam ju~e prepodne u Aristotelovoj rodnoj Stagiri, izme|u Soluna i Svete Gore. Uz du`no po{tovawe prema zavi~ajnom muzeju najmudrijeg me|u svim Grcima, niko tamo danas ne nosi belu togu i sandale. Pa i ne mogu ba{ svi li~iti na Aristotela, mada bih ja tako hteo, tako `eleo, da se ovde ponekad prosto `udwom otrujem. I na gr~kom moru uvek di`em ni{an – u oblake. Kao da u mediteranskoj vrelini i izmaglici nazirem senke zaboravqenih pre„ \or|e Randeq daka.


6

DNEVNIK

nedeqa30.avgust2009.

RADI SE PROSTORNI PLAN KORIDORA PREKO FRU[KE GORE

BERZA

Kina najve}i svetski izvoznik?

Kina je po prvi put u istoriji, po podacima Svetske trgovinske organizacije, preuzela primat zemqe sa najve}om vredno{}u izvoza {to je ostvareno u prvoj polovini ove godine. Tako je sa trona skinuta Nema~ka, koja je dugo godina qubomorno ~uvala tu poziciju. Razlika je, me|utim, mala i iznosi svega 100 miliona dolara, pa je sada jo{ uvek te{ko proceniti da li }e trenutni poredak ostati i do kraja godine. To }e najvi{e zavisiti od kretawa deviznog kur-

sa, kao i od tempa oporavka u pojedinim svetskim regionima. Kina je u prvih {est meseci svetu prodala roba i usluga za 521,7 milijardi dolara. Izvoz iz obe vode}e zemqe izvoznice posledwih meseci je malaksavao, ali je tek u zadwe vreme do{lo do izvesnog oporavka. Kineski izvoz je u periodu izme|u 2000. i 2007. godine u proseku rastao po stopi od 25 procenata, dok je izvoz nema~ke ekonomije rastao po znatno usporenijem ritmu od svega 13 procenata.

Recesija ne pu{ta [paniju Pad privrede [panije u drugom kvartalu ove godine iznosio je 1,1 odsto, {to je vi{e od predvi|awa, saop{tila je vlada u Madridu. U odnosu na isto tromese~je pro{le godine {panska privreda je opala za 4,2 procenta. [panija, koja je do nedavno bila jedna od najuspe{nijih ekonomija Evrope, ostaje u recesiji

koja nastavqa da potiskuje potro{wu i ulagawa, iako su druge zemqe EU, kao Francuska i Nema~ka, po~ele da se izvla~e iz krize. Statisti~ki institut [panije ka`e da je godi{wi pad bruto doma}eg proizvoda najve}i od 1970. Doma}a potra`wa potro{wa i ulagawa - mawi su za 7,3 odsto, dodaje institut.

„^eri” izlazi na globalno tr`i{te

Kinezi }e kopati tunel? rilikom posete predsednika Srbije Borisa Tadi}a Kini razgovaralo se, izme|u ostalog, i o u~e{}u doma}ina u gradwi tunela kroz Fru{ku goru. Re~ je o projektu koji dugo ~ekaju i voza~i i stanovnici Iriga, jer bi prvima skratio putovawe od Novog Sada do Rume, odnosno do autoputa Zagreb -Beograd, a `iteqima ovog malog sremskog mesta obezbedio mirniji san. I Novosa|anima bi mnogo zna~io, jer bi se tada vozili samo 49 kilometara do aerodroma “Nikola Tesla” u Sur~inu. Pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeqstvo Du{anka Srema~ki izjavila je za na{ list da je u toku izrada prostornog plana koridora preko Fru{ke gore na putu M-21, koji radi Republi~ka agencija za prostorno planirawe. Vlada Srbije donela je o tome odluku jo{ pre godinu dana, kada su po~eli intenzivni razgovori o izgradwi tunela. Sagovornica ka`e da je inicijativu i finansijsku podr{ku za izradu ovog plana dao Pokrajinski sekretarijat, a kako se radi o projektu od {ireg zna~aja za Republiku, posao je poveren republi~koj ustanovi. S obzirom na to da se budu}i tunel nalazi na magistralnom putu, po Zakonu o javnim putevima, izgradwa i odr`avawe je u nadle`nosti Javnog preduze}a „Putevi Srbije“, s kojim ovaj sekretarijat ima dobru saradwu i ovih dana su razgovarali o tome kako ubrzati realizaciju ovog velikog projekta.

P

na granici s Rumunijom do Rume, odnosno autoputa Zagreb - Beograd, preko Zrewanina i Novog Sada, koji podrazumeva i tunel kroz Fru{ku goru, ~ime bi se omogu}ilo spajawe dva putna koridora - Koridora 10 kroz Srbiju i Koridora ~etiri kroz Rumuniju, koji je od rumunskosrpske granice udaqen 39 kilometara. Du{anka Srema~ki podse}a da je po nalogu „Puteva Srbije“ jo{ ranije ura|en generalni projekat magistrale preko Fru{ke gore s prethodnom studijom izvodqivosti, a sada treba da se radi idejni projekat. Odre|ena idejna re{ewa ve} postoje u sklopu obilaznice oko Iriga, svojevremeno su neki entuzijasti - putari radili i projekat samog tunela, tako da }e sve to biti dobra podloga za izradu idejnog projekta. Me|utim, najve}i problem su finansije, pa je u tom smislu dobro do{la ponuda Kine.

Do 30.000 vozila vikendom Mr Mi}a Rajkovi} iz beogradskog Instituta za puteve, koji je bio glavni i odgovorni in`ewer za trasu od Novog Sada preko Iriga, [apca, do Loznice, ka`e da je sada{wi put M-21 u vrhu saobra}ajnog optere}ewa u Srbiji. Prose~an godi{wi dnevni saobra}aj na deonici oko Iriga, koja je najoptere}enija, kre}e se oko 8.600 vozila, a mo`e da dostigne i 20.000 do 30.000, posebno sredom i vikendom. Svako koje ikad i{ao tesnim i sporim putem preko Fru{ke gore, pa jo{ ako tim pravcem mora da putuje ~e{}e, zna za{to je neophodna nova saobra}ajnica. Beogradski Institut za pu-

Dve varijante U prostornom planu Fru{ke gore, donetom pre pet godina, planiran je tunel koji bi ulazio kod Paragova, a izlazio kod Iriga. Postoje dve varijante ove kapitalne investicije. Po prvoj, tunel bio bi duga~ak 1.233 metra, a cena gradwe, okvirno, 30 miliona evra. Du`i tunel od 2.790 metara ko{tao bi deset miliona evra vi{e. Projekat tunela uradio je gra|evinski in`ewer Bogdan \ur|evi}. Autor smatra da bi du`i tunel imao dvostruke efekte, u saobra}ajnom i ekolo{kom smislu. Od Paragova do ispod Iriga u du`ini od 11,5 kilometara ne bi bilo uspona ve}eg od ~etiri procenta, a u{tede samo na gorivu isplatile bi tro{kove izgradwe cele trase za 16 godina. Predsednik Pokrajinskog izvr{nog ve}a Bojan Pajti} najavio je krajem pro{le godine projekat izgradwe poluautoputa kroz Vojvodinu u du`ini od 162 kilometra, od mesta Me|a

teve uradio je generalni projekat novog puta Novi Sad - Ruma - [abac - Loznica. Direktor Zavoda za projektovawe puteva Dragutin Kalezi} ka`e da je za izradu projekta bilo neophodno

Amerikanci spa{avaju Pariz

Nakon osvojene stabilne pozicije koju dr`i na doma}em tr`i{tu kineski proizvo|a~ automobila, „^eri Automobil“, gaji ambicije da iza|e na globalno tr`i{te. U kompaniji ra~unaju da bi se ove godine u inostranstvu moglo otvoriti {est novih pogona pa bi ukupna proizvodna mre`a obuhvatila 15 zemaqa i regiona. [est novih destinacija podrazumevaju Tajland, Tajvan, Siriju i Venecuelu, dok su dve za sada ostale tajna. Gradwa pogona na prve tri lokacije je ve} okon~ana, dok se u Venecueli ~eka na odluku lokalnih vlasti. „^erijev“ A3 kompakt automobil je ve} si{ao sa proizvodne linije u Tajvanu i kompanija }e slu`beno najaviti novi model ve} za nekoliko dana.

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

talu ove godine, ipak, kako navode turisti~ki zvani~nici u Parizu, sko~io za 1,1 odsto, prenosi AP. Direktor Pariske turisti~ke kancelarije Pol Rol rekao je da grad „ra~una na Amerikance“ i zbog velikog pada u posetama francuskoj prestonici Britanaca, Japanaca i Kineza.

„Merkator” izgubio pola zarade

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Francuska prestonica Pariz ra~una na ameri~ke turiste, a novi zakon dozvoqava da vi{e prodavnica bude otvoreno nedeqom, kako bi se pove}ali prihodi od turizma, opali zbog svetske ekonomske krize. Pariz je u prvoj polovini ove godine zabele`io pad od 11,1 odsto stranih posetilaca u odnosu na isti period 2008. godine, objavila je Pariska turisti~ka kancelarija. Broj Amerikanaca u Parizu, koji su dugo bili najbrojniji strani turisti u francuskoj prestonici, opao je pro{le godine zbog te{ke ekonomske situacije u SAD i skupog evra. Me|utim, wihov broj je u drugom kvar-

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

90,9464

93,2784

95,8902

90,6666

Australija

dolar

1

52,7929

54,1466

55,6627

52,6305

Kanada

dolar

1

58,1238

59,6142

61,2834

57,945

Danska

kruna

1

12,2151

12,5283

12,8791

12,1775

Norve{ka

kruna

1

10,5222

10,792

11,0942

10,4898

[vedska

kruna

1

8,9383

9,1675

9,4242

8,9108

[vajcarska

franak

1

59,7663

61,2988

63,0152

59,5824

V. Britanija

funta

1

103,537

106,191

109,165

103,218

SAD

dolar

1

63,831

65,4677

67,3008

63,6346

Kursevi iz ove liste primewuju se od 27. 8. 2009. godine

Slovena~ki „Merkator“ je u prvom polugodi{tu ove godine ostvario 11,3 miliona evra ~iste dobiti, {to je za 49,6 odsto mawe nego u istom periodu pro{le godine. ^isti prihod od prodaje je ta grupacija u prvom polugodi{tu pove}ala za 3,4 odsto na 1,3 milijarde evra, od ~ega je u Sloveniji zabele`en rast prihoda od 1,1 odsto, odnosno rast od svega 0,5 odsto u inostranstvu ukoliko se uva`ava kolebawe kurseva, saop{tio je „Merkator“. Uprava kompanije je takav rezultat ocenila kao dobar s obzirom na izuzetno te-

{ke ekonomske prilike na svim tr`i{tima, uz napomenu da je u pomenutom periodu investirala 66 miliona evra prete`no u razvoj maloprodajne mre`e, {to predstavqa 41,6 odsto godi{weg investicionog plana.

prikupiti obimnu plansku dokumentaciju Novog Sada, generalni urbanisti~ki plan, detaqni urbanisti~ki plan, Prostorni plan Fru{ke gore, kao i generalne planove Iriga, Rume, [apca, Loznice ... Predlo`ene su tri varijante: prva se odnosi na rekonstrukciju postoje}eg puta uz ispravqawe svih krivina, ubla`avawe uspona i pro{irewe popre~nog profila sa sada{wih {est-sedam metara na oko osam. Druga varijanta podrazumeva da se blizu koridora postoje}eg puta napravi potpuno nova saobra}ajnica kroz tunel, dug oko 2.500 metara. Kakav bi bio taj put zavisi od toga koliko saobra}aj bi se sa sada{weg puta prebacilo na novi, te koje kategorije. S obzirom na dana{wu situaciju, prora~une i merewa, ustanovqeno je da bi novi put trebalo da bude magistralni, {irine 7,70 metara, s tim {to se razmi{qa da se na

ja~im usponima {irina puta pove}a na 11,70 metara, kako bi se omogu}ila izgradwa tre}e trake za preticawe sporih vozila. Osim tunela, ova varijanta podrazumeva obilazak svih naseqenih mesta, kao {to su Irig, Ruma, a obilaznica oko we bi se rekonstruisala, raskrsnice koje su u nivou bi se denivelisale, {to zna~i da bi se izgradile u dva nivoa, zaobi{la bi se i sela, kao {to su Nikinci, Hrtkovci i Klenak, s tim {to bi sada{wi put ostao za lokalni saobra}aj, a novi put bio bi namewen tranzitnom saobra}aju. Istra`ivawa oko izgradwe tunela, ugra|ena u ovaj projekat, obavqena su jo{ pre 10-15 godina. Put kroz tunel bio bi u istom profilu kao i izvan tunela, s dve saobra}ajne trake. Tre}a varijanta predvi|a da se iskoristi deo puta od oko pet kilometara od autoputa Novi Sad - Beograd do Maradika, koji je izgra|en jo{ u vreme kada se nameravao graditi autoput preko Fru{ke gore. Taj put je mogu}e sada nastaviti do Rume, koji bi daqe vodio za [abac, tako da svi oni koji bi hteli da do|u u Novi Sad ne bi morali da idu preko Fru{ke gore. U tom slu~aju trebalo bi da se izgradi samo oko 15 - 20 kilometara novog autoputa i izbegli bi se tro{kovi izgradwe tunela.  Ranka Dautovi}

Makedonska plata mr{ava kao na{a U Makedoniji je u junu prose~na neto plata bila 20.070 denara (326 evra), za 27,4 odsto ve}a nego u istom mesecu pro{le godine. Kako je objavio Dr`avni zavod za statistiku, najve}i rast neto zarada u junu je zabele`en na sektoru zdravstva i socijalnih poslova, vi{e od 46 odsto, u snabdevawu strujom, gasom i vodom plate su pove}ane 38, a u obrazovawu 36 odsto. Podaci Zavoda pokazuju i da u junu 4,6 odsto zaposlenih u Makedoniji nije primilo platu {to je 4,3 odsto mawe nego u junu 2008. godine. Prose~na bruto plata u ju-

nu je bila 30.171 denara (490 evra), za 17,5 odsto ve}a na godi{wem nivou.

Nema~ka se oporavqa Nema~ka privreda po~ela je da se postepeno oporavqa od krize, ocenio je Hans-Verner Zin, {ef Instituta za privredna istra`ivawa (Ifo) u Minhenu. Zin je objavio da je indeks poslovne klime porastao neo~ekivano sa 87,4 na 90,5 poena. Analiti~ari su u najboqem slu~aju o~ekivali rast od 1,5 poena. Ifo redovno objavquje indeks poslovne klime u Nema~koj koji se odre|uje na osnovu toga kako 7.000 vode}ih

nema~kih preduze}a procewuje svoje trenutno poslovno stawe, kao i izglede za naredno polugodi{te. Posle objavqivawa ovih povoqnih podataka sko~io je kurs evra na nema~kim berzama.  Pripremio V. ^vorkov


c m y

DNEVNIK

nedeqa30.avgust2009.

7


8

DNEVNIK

c m y

nedeqa30.avgust2009.

U ZEMQI FARAONA, KAMENITE ZAPADNE SAHARE, LEGENDI, ^UDA I PROROKA

S milionerima i prosjacima u dolini ve~nih fronika vuci orijenta koji se me{aju sa mirisom ambre, lotosa, jasmina, crnog mo{usa, sandalovine prate put reportera „Dnevnika“ kroz „zemqu faraona“, drevnih legendi i ~uda, proroka kamenite zapadne Sahare u kojoj `ive fronici, besmrtni vidoviti qudi, ~ije proro~anstvo tra`e i najbogatiji planete. Egipat, zemqa koja pleni, budi ma{tu, ispuwava snove na platou Gize u susretu sa piramidama oca, sina i unuka - Keopsa, Kefrena i Mikerena, ali i uznemiruje pred zagonetnom Sfingom, ~uvarom i kqu~em najneverovatnijih zdawa qudske civilizacije, koji jo{ niko nije odgonetnuo... Sa agencijom „Vejaut“, jedinom u vlasni{tvu beogradskog Egip}anina, iako tre}i put na obalama mo`da najlep{eg mora na svetu, otkrivam i ovog puta ne{to novo, jer je svaki odlazak u Egipat izazov, avantura, pri~a koja di`e adrenalin i uzburkava krv. Treba samo hrabro „za~eprkati“, poku{ati da sunce i beskrajna plivawa u toplom moru neverovanih boja od tirkizne

Z

ji pristojno `ive u stanovima, ali i puka sirotiwa koja je na ivici gladi, poput malog Faruka, koji u starom delu Hurgade pre`ivqava ~iste}i japanke i ostalu letwu obu}u turistima koji se uprkos svim upozorewima svojih vodi~a ipak upute u kraj krivudavih ulica, tro{nih ku}a nekada{weg ribarskog naseqa, „prete~e“ dana{weg turisti~kog raja. Tu u|ete u kovitlac mirisa i egzoti~nih zvukova arapske muzike, u dra` na~i~kanih prodavnica svega i sva~ega, pome{ate se sa uli~nim prodavcima {e}erne vode i sve`e ce|enih sokova manga i naranxe i wihovim kupcima u tro{nim galabijama, nabasate na kamiqu pijacu, orijentalne kafane, koje pomalo pla{e svojim izgledom i higijenom... Pod svodom afri~kog neba, sa qudima koji tu `ive, po~iwete da pi{ete svoju neverovatnu arapsku pri~u iz koje vas trgne znati`eqa, pogledi i dobacivawe lokalnog stanovni{tva. Svako }e vas zapitati odakle ste, a i u najzabitijem kutku znali su za Srbiju i Srbe.

„Ramseks” i Tutankamenov kondom Tokom obilaska Nacionalnog muzeja Egipta u kome je najipresivnije blago Tutankamona prona|eno u wegovoj grobnici i ~uvena zlatna maska ovog velikog vladara od koje zastaje dah, otkri}ete da je pre vi{e od 5000 godina u drevnom Egiptu postojao kondom. Tutankamenov nije bio be{ impresivno veliki pa smo se svi smejali, ali je na{ vodi~ profesor Ali Ragib uporno branio jednog od naj~uvenijih faraona koga je sa 18 godina otrovao vrhovni sve{tenik da bi se o`enio wegovom udovicom, koja je samo tako mogla da postane vladarka velike civilizacije, jer je i sve{tenik – faraon zavr{io na isti na~in kao i wegova `rtva Tutankamon. Iza neverovatnih predmeta iz doba Tutankamona i pola tona wegovog zlata koje je prona|eno, ni`u se pri~e i blago iz doba Razmesa, kraqica Neferititi i wene suparnice Nefertari, vladara pohrawenih i prona|enih u ~uvenoj dolini kraqeva u Luksoru. Profesor Ali, pokazauju}i kraqevski kartu{ na obelsiku, ukazuje da je za Ramzesa boqe ime bilo „Ramseks“, jer se `enio 55 puta i iza sebe ostavio 120-toro dece. Tri puta se ovaj veliki vladar faraonskog Egitpa `enio sa svojim }erkama.Blago pohraweno u podrumima muzeja tri puta je obilnije od izlo`enog. do modre, „za~inite“ ubacuju}i se u deli} `ivota gostoqubivog arpaskog sveta. Kako bi Egip}ani rekli : Imamo veliko srce, prvo u~inimo, a posle razmi{qamo. I zaista ovi veliki trgovci, s kojima }ete se cewkati do besvesti, ako vas do`ive kao prijateqa, a ne samo kupca, pokaza}e {ta zna~i arapska dobrodo{lica i {irokogrudost. To je bio i deo ove na{e avanture, sklopqena prijateqstva, od prosjaka do milionera. Veliko srce ima i bogata{ki krem koji nastawuje palate iza kojih su ~esto tro{ne uxerice, i oni ko-

U vrelim no}ima Hurgade, koje nisu ni lepqive ni prepune znoja zbog stalnog vetra i suvog vazduha, jedna od kupovina slu~ajno nas vodi u du}ane porodice Khatab. Bila je to no} uo~i odlaska na dvodnevni izlet u Kairo. Devetnaestogodi{wa bra}a od stri~eva Ahmet i Mimo uvode nas u deo tajni svog podnebqa nasle|enog od velikih faraona Egipta koji su nestali. Iza Tutankamona, Ramzesa Drugog, prelepe Nefertiti ili zanosne Kleopatre ostalo je drevno nasle|e nestale civilizacije, ali i legende i ~uda koja

su deo i ovog, arapskog Egipta, a sa wima i snovi ovog naroda koji bi mogli da budu nastavak pri~a iz „1001 no}i“. Simpati~ni i slatkore~ivi, svojstveno svim Arapaima, Ahmet nam obja{wava da je wegova porodica ovde do{la iz Gize, a porodi~no stablo im se`e par vekova unazad. Bavili su se kowima oduvek, ali su godinama u stomaku nosili „ukus siroma{tva“. Pre ~etiri decenije desio se sudbonosni zaokret zahvaquju}i proroku – vidovwaku. - On je bio na{ kum. Kada je u{ao u `ivot mog dede i oca, sve se okrenulo. Uputio je moju porodicu u tajne, prorekao puteve bogatstva, ali i pravila pona{awa na wima. Na jedan ulo`eni dinar, dobili bismo bar jedan novi. Danas je Khatab jedna od najcewenijih, najmo}nijih porodica, ali i veoma bogata, koja broji 7000 ~lanova. Pitajte za nas u Gizi i Kairu. To }e biti dovoqno, jer }e vam na{e ime otvoriti sva vrata, ispratio nas je u kairsku avanturu mladi Egip}anin, koji je kao i ostala bra}a uprkos bogatstvu po~eo da radi sa {est godina. Danas su Khatabi i politi~ari i biznismeni, vlasnici zlatara, bazara, prodavnica orijentalnih mirisnih uqa, aromati~nih preparata, odgajiva~i rasnih kowa u ~uvenoj ergeli, ali i sopstvenici oaze biqaka i cve}a iz kojih prave naj~uvenije ekstrakte za parfeme na 120 kilometara od Kaira. U egipatskoj prestonici ~ekao nas je Muhamed, jedan od ro|aka dvojice mladi}a koji je trebalo da nam otkrije carstvo densing arapskih kowa, ~uvenih trka~a, skaka~a... Me|u wima je i slepa bela kobila neverovatne lepote. Operisali su je bezuspe{no u Americi za 20000 dolara, a za wu imaju ponudu od milion dolara. Me|utim, ona je pravi izvor bogatstva jer basnoslovno vrede bela `drebad koja donosi na svet. Umesto u egrelu Khatabovih oti{li smo u onu koju dr`i wihov mo}ni ro|ak, najbogatiji uzgajiva~ kowa u Egiputu Hasanin Hafifi. Wegovo ime, kao i Khatabi, se izgovara s po{tovawem, a lokalno stanovni{tvo samo {to nam se nije klawalo kada su ~uli da imamo veze sa wima. Do Hafifija odvezao nas je wegov {ofer u najnovijem mercedesu 600 E klase, jednom od vozila wegovog bogatog voznog parka. Najbogatiji me|u uzgajiva~ima arapskih kowa, ~iji je ponos u ergeli grlo Sagr bio je prvo nepoverqiv, ali posle toga je otvorio srce i pokazao se kao respektabilni i gostoqubivi arapski doma}in, koji nas je pozvao da kad god `elimo budemo wegovi gosti u Gizi. Gde god da smo krenuli pratila ga je svita qudi zaposlenih kod wega, qudi su prilazili i qubili ga kao „big bosa“. Tradicija uzgoja rasnih arapskih kowa u wegovoj porodici stara je 100 godina, a svoje bogatsvo ovaj 35godi{wak stekao je krenuv{i sa 10000 dolara. Uzgaja lepe kowe koje bogati `ele da kupe prvenstveno zbog izgleda, zatim rasne trka~e, densing atove po kojima je poznat na Bliskom istoku, i zahvaquju}i kojima je trijumfovao na brojnim nacionalnim kupovima. Jednog od kowa iskqu~ivo je Hafifi jahao na densing takmi~ewima, a par dana pre na{eg dolaska prodao ga je za milionsku cifru jednom {eiku u Emiratima. Grla iz wegove ergele, u kojoj je danas 120 vrhunskih arapskih kowa, su {irom sveta, a ona je prva u Egiptu. Uz odgajawe i dresuru prelepih arapeza, crnih, beli, `utih atova, tu je i wegov biznis sa zlatom, dijamantima, svilom, parfemima, spa centrima, aroma terapijom, brojni bazari... Hafifi nas nudi ve~erom, odlaskom na dva pitoma kowa u pustiwu me|u beduine i proroke...

Avantura, zar ne, ali trebalo se dokopati iz Hurgade i to na na~in koji je bio vi{e od izazova jer nas je uli~na turisti~ka agencija, ne poseduju}i dozvolu po novom zakonu, bukvalno pro{vercovala no}u preko policijskih punktova, prebacuju}i nas iz jednog u drugi autobus, sa strogo navu~enim zavesama. Neko bi rekao da se samo nadrogiran ili pijan mo`e upustiti u takav „trip“ koji je bio vi{e od

krokodila. Posmatramo pomalo lewi Nil i kontraste grada. Sjaj i beda idu uporedo, `ive zajedno i prepli}u se. ^ine Kairo posebnim, divnim, `ivopisnim. Upozoreni od taksiste Magdija koga smo unajmili za 30 evra i sa wime obi{li sve {to se moglo za ovo kratko vreme, klonili smo se, bar malo, najopasnijih delova. Ali, ne bismo bili novinari da nismo prelazili i „crvenu liniju“.

avanture u koju smo krenuli no}u, i bez probelma stigli do ~uvenih ba{ta, mostova i brodova na Nilu i platoa drevne Gize. U malom autobusu kojim je trebalo pustiwskim autoputem da „odkamilamo“ od Hurgade do Kaira bilo je jo{ petnaestak putnika, od Francuza, Poqaka do dvoje Slovenaca, Martina i Mihaele. Pre zatvarawa autobuskih vrata mladi} i devojka iz Poqske doviknuli su na{im turistima iz Srbije koji su zabrinuto mahali s plo~nika Hurgade: Javite da su i dvoje Poqaka po{li na ovaj put... Kasnije smo se svi smejali svojim zebwama kada smo na Nilu udahnuli sa jednog od mostova prvi sve`i jutrawi vazduh sa reke

Jedna od wih je i „Grad mrtvih“. Legenda ka`e da odatle niko `iv ne izlazi. Na drevnom grobqu, gde su pohraweni i starosedeoci i okupatori, su i domovi `ivih, a turisti su zbog opasnosti i siroma{nu ~etvrt Kaira nazvali istim imenom, iako je ona za par godina pomalo izmenila svoj sredwovekovni prete}i izgled. U „Gradu mrtvih“ koji pose}ujemo se nastanio ~udan svet, koji nije provirio glavu iz izbi dok smo mi remetili ti{inu ukletog prostora. Do wih sti`emo uz odobrewe i pratwu policije. Kratko smo ostali na mestu gde caruju utvare. Te{ko je u jednoj reporta`i re}i sve {to nam je pru`io Ka-

iro, ali preko mosta King Salah dugom ulicom Haram (piramida) sti`emo do piramida koje kao da prkose svemu, i vremenu i nauci i ~ovekovom umu i ma{ti. Najve}a Keopsova, pa Kefrenova i Mikerinova, naj~uvenije su na svetu, a ukupno je do sada otkriveno 110 piramida. Posledwu posve}enu kraqici [i{ti, majci kraqa Titija, 17 dana pre na{eg dolaska u pustiwi Sahare otkrio je upravo na{ vodi~ Ali, sa grupom nau~nika instituta iz Nice. Bilo je zadovoqstvo slu{ati Alija i wegove pri~e dok smo silazili u grobnicu male piramide u kojoj je sahrawena Keopsova `ena, kao i u onu gde je pohrawen ktitor ovih monumentalnih zdawa. Najve}u je 30 godina gradilo 120000 qudi, a wih 25000 je izgubilo `ivot. Milenijumima pre na{e ere gde je sada pustiwa koja okru`uje piramide, tekao je Nil kojim je dopremano ogromno kamewe. Imali smo tu privilegiju da nam je novi hotel „Tiba“ bio sme{ten naspram piramida i sfinge, koje nestvarno deluju osvetqene no}u dok iza wih „puca“ pustiwa u beskraj. U dugoj toploj no}i dok pod zvezdama i mese~inom najlep{om u arapskom svetu slu{amo pri~u o svetskom ~udu, te~e i druga - o fronicima. To su, pri~aju nam me{tani Gize, originalni Egip}ani iz doba faraona, proroci i vidovwaci za koje se veruje da nikad ne umiru, da se reinkarniraju. Jedan od wih je Crni ~ovek - Gemebel, starac koji je preminuo, ali }e se ka`u vratiti u novom telu. Dok je bio `iv, onako star je zadivqavao ~udom da se za pet minuta popne na vrh i si|e sa Keopsove piramide. Kod wega su dolazila najpoznatija imena Amerike, multimilijarderi iz celog sveta, a sve tajne pustiwe preneo je na svog sestri}a.  Dragan Milivojevi}


nedeqa30.avgust2009.

c m y

DNEVNIK

9

[OROM, S BOROM

[era i Bugar

Ne verujem da je [era ~uo za Pitagorinu teoremu, ali ume u metar da izmeri visinu hrasta, onako sa zemqe, da se ne pentra na stablo ila je ledena pokorica na baricama u {umi kad sam bio kod [ere. Sviwi su tada i{li po sedamdesetpet dinara. [era je sviwar, `ivi u Morovi}u, tako mu pi{e u li~noj karti. Pravu [erinu adresu, od sviwarske ku}e u {umetinama oko Morovi}a znaju samo {umari, [era, Bugar i moped. [umarima je to slu`beni zadatak, [eri je druga ku}a tamo, Bugaru je radno mesto a moped ume sam da do|e i vrati se u selo, toliko puta je pro{ao {umskim putevima. Bugar je crni gaxa, pravi pulin. Ume sve sem da govori, ali mu iz o~iju mo`e{ videti {ta misli. Lep ker i retko pametan al je ve} omatorio, on i [era druguju odavno. Kad su u {umi me|u sviwama vi{e im niko i ne treba, sve su

B

kadri sami a {to ne mogu wih dvojica mo`e buxa sviwarska. Buxa je drveni {tap. Sviwarski je za tre}inu kra}i od ~obanskog {tapa ili buxe, ako ga prevedemo u `enski rod. Buxu koriste na sto na~ina, kad hodaju, kad odmaraju, torbu kad skidaju s grane, sviwe kad teraju ili razdvajaju, vrata na oboru da podupru, zmijurina kakva ako nai|e, kad dubinu u bari mere, mo`e da bude i {tap za po{tapawe a bogami dobro do|e ako ustreba s nekim da se raskusuraju u {umetini. Buxa je i oru|e i oru`je i statusni simbol. Prave je od drenovine. Kad sviwaru za oko zapne kakva dobra drenova }ula onda vi{e ne ide tuda blizu we, da po tragu ne bi neko drugi tuda nai{ao i posekao tu granu, za buxu namewenu. Izdaleka je obilaze i kontroli{u kako raste, pa kad poraste na meru fiknu je, ogule, popare je dobro, neko ma`e slaninom, neko ne, neko pali na vatri a neko ne, ali svi buxe nose i svakom sviwaru to treba. [era je vek proveo uz sviwe, puline i buxu. Se}a se da je jedne godine tero sviwe na strwiku u Va{icU, onda ih je brzo za prodaju spremio, imao je tada stotridesetpet komada, kad ih je doterao ku}i za sedam dana su bili za utovar. Dobra i izda{na je bila strwika, lepe je novce onda zaradio, dvehiqadite to be{e. Sad sve mawe ra~una ima al ga dr`i {Uma i navika da radi, makar i na svoju {tetu. U {umi je sva{ta nau~io i vidi ono {to gostu do|o{u nikad za oko ne bi zapalo. I ko je pro{ao, ~ime je do{ao, kuda su sviwe i{le, gde su rile, ima li `ira, kad }e pe~urke, kakva je {uma, koliko je sati i kakvo }e vreme biti. O

sviwama sve zna, to ne treba ni spomiwati. Ne verujem da je [era ~uo za Pitagorinu teoremu, ali ume u metar da izmeri visinu hrasta, onako sa zemqe, da se ne pentra na stablo. Nau~io je i mene: odaberemo drvo koje merimo, stanemo uz deblo i kora~amo od wega pravolinijski, metarskim koracima. Kad nam se u~ini da smo iskora~ali procewenu visinu stabla, stanemo, {iroko raskora~imo, savijemo se u kukovima do zemqe, pogledamo kroz noge i ako vidimo ra{qe do kojih merimo to je to broj koraka je visina stabla! Ume [era {umu da koristi i kao sat, meri vreme po suncu, ne oma{i ni za deset minuta. Gleda kako sunce pada na proseku u {umi, onu sever - jug. U podne sunce mora biti na woj. Leti kad mewaju vreme, mora malko i sunce da pre|e na drugu stranu. Ina~e, ka`e mi [era, kad leti gleda{ svoju senku i kad iskorakne{ na glavu, mora biti podne, to je najta~nija mera. No}u se spava, Bugar je budan, vreme se onda ne meri, svanu}e dan i bez sata i zalaja}e ker ako zatreba. I u {umi se dobar glas daleko ~uje, kad vabi sviwe il tera Bugara da ih vrati, odjekuje {uma u Ra{kovici i po desetak sekundi. Imao je [era u {umi i avion, al ne onaj gvozdeni, kuja Be{ka mu je bila ko avion! Kupio je u La}arku, pod garanciju za trista maraka, al je vredela. Bugara je platio samo stodvadeset, al mu nema ravna, ni sa sviwama a ni na motoru. Bugar se vozika ve} desetak godina na mopedu sa [erom, ko da i on ima "A" kategoriju i pilotsku dozvolu. Kad [era krene ku}i ili u {umu Bugar sedi pozadi na sedi{tu, nema ni korpu ni ruke da se dr`i za voza~a. O~in ga znao kako uspeva, al ko da je na motoru ro|en, balansira u krivini, raduje se vo-

`wi ko da je neka uspaqena upi{uqa {to vole motore. Nije bubno ni jedared, dobar je suvoza~! Nije [era odmah hteo da bude sviwar, izu~io je prvo za kolara u Ba~incima. Ume s drvetom, sad mu to dobro do|e kad kolebu pravi. Oni sviwari u Boj~inu prave kolebe {iqkare, okrugle osnove i kupaste, od pru}a, slamom i travom pokrivene i blatom oblepqene. [erine su ni`e, pravougaone. Krov im je isti, slama, trava i powava kad zatreba, ako po~ne da proki{wava. Pato{e je ciglom, da ne riju prasici i podeli je po va`nosti: pet meteri za prasice i meter i po ostavi za sebe. Za svog sviwarskog veka imao je [era na hiqade sviwa, puno pulina, pokrqo je par buxa i podero je puno pari ~izama i

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "TERMAL" U VRDNIKU

Novi sjaj fru{kogorskog bisera a ju`nim obodima Fru{ke gore, okru`eno bujnim {umama i nadomak Nacionalnog parka prirode le`i pitomo mesta{ce Vrdnik, nadaleko poznato po Vrdni~koj kuli, nekada{wem rudniku mrkog ugqa, lekovitim termalnim vodama i Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Termal". Kao {to to obi~no biva, vrdni~ke termalne vode su otkrivene sasvim slu~ajno. Naime, tridesetih godina pro{log veka vode su poplavile jedno od sporednih okana rudnika ugqa, da bi krajem {ezdesetih prodrle i u glavno okno pa je rudnik zatvoren. Me|utim, rudari su primetili kako boravak u hipotermalnoj vodi konstantne temperature od 32,8 stepeni Celzijusa, koja je, iako pripada slabomineralizovanim vodama bogata sumpornim jediwewima, blagotvorno uti~e na povrede i kostoboqu prouzrokovanu dugogodi{wim iscrpqavawem u

ra sa 254 le`aja u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama i apartmanima i jo{ 60 le`ajeva u bolni~kom depadansu od 1.200 kvadrata, otvorenim olimpijskim i zatvorenim rekreativnim, de~ijim i terapijskim bazenima sa termalnim vodama, dva restorana i

vla`nim i memqivim rudarskim jamama. Zato je Autonomna pokrajina Vojvodina na mestu gde one izviru izgradila zdravstveno - bawski i rekreativni kompleks "Termal" sa modernim objektom povr{ine od 11 hiqada kvadratnih meta-

kongresnom salom kapaciteta 500 mesta, koji je kona~ni, dana{wi oblik dobio 1980. godine. Pa ipak, posledwih godina potencijali "Termala"voda, nadmorska visina od 240 metara i bujne okolne {ume zbog kojih ima i status vazdu-

N

Dobrivoje Antoni}

{ne bawe, petnaestak fru{kogorskih manastira u krugu od samo deset kilometara, blizina Novog Sada i Beograda (samo 25, odnosno 75 kilometara) nisu bili adekvatno iskori{}eni. Objekti su oronuli, gosti su oti{li a dugovi se nagomilali... Me|utim, kada je u martu Izvr{no ve}e Vojvodine imenovalo novi Upravni odbor i menaxment na ~elu sa direktorom Dobrivojem Antoni}em i zamenikom Mirkom Axi}em, situacija je krenula naboqe. - Zajedni~kim anga`ovawem celokupnog rukovodstva napravqen je plan oporavka centra. Obnovqena je dobra saradwa sa Pokrajinom i lokalnim vlastima u Vrdniku i op{tini Irig. Sklopqeni su kreditni aran`mani, privu~eno je ulagawe Fonda za kapitalna ulagawa vredno 20 miliona dinara, a sav novac je ulo`en u sanaciju i adaptaciju objekata, zapo{qavawe stru~nog medicinskog kadra i podizawa standarda usluge "Termala". Obnovqen je, tako|e, otvoreni bazen i krovovi, asfaltirani prilazi bolnici i sre|en eksterijer kompleksa - ka`e direktor Antoni}. Pored toga, uspostavqeno je partnerstvo sa sindikatima velikih sistema i preduze}a: NIS Naftagasom, DDOR-om, EPS-om, Hemofarmom, IMT-om ... Prvi efekti novog pristupa vo|ewu Specijalne bolnice osetili su se ve} sredinom ove sezone i, prema re~ima direktora, skoro sve iznenadili. Svi

kapaciteti su od maja puni, u junu je ostvareno ~ak sedam hiqada no}ewa {to je rekord "Termala" od wegovog osnivawa, dok je u julu zarada od pru`enih usluga bila kao nikada pre. Kompleks trenutno ima 145 stalno zaposlenih i tridesetak sezonskih radnika, a nedavno je zaposleno i deset pripravnika. Mada ovde ka`u kako i sama lepota prirode oko "Termala" le~i, gosti bawe prvenstveno dolaze zbog termalne vode. Kako obja{wava fizijatar Ru`ica Jarminac, vrdni~ka voda poma`e u terapiji degenerativnih bolesti lokomotornog sistema kao {to su artritis i spondiloza, reumatskih oboqewa kao i pri posttraumatskom oporavku pacijenata. Pored toga, doktorka Jarminac nagla{ava i povoqno dejstvo vode na ubla`avawe posledica neurolo{kih oboqewa poput multiple skleroze, dok weno keratoliti~ko dejstvo daje efekta pri terapiji psorijaze. Pored hidroterapije, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju raspola`u opremom i za sve ostale metode fizikalne terapije koju sprovodi stru~no osobqe, a naro~ito su ponosni {to je primena akupunkture na ovim prostorima po~ela upravo u "Termalu". Iako je zdravstveni i bawski turizam je jo{ uvek najja~i adut "Termala", zamenik direktora Mirko Axi} najavquje da }e se ubudu}e vi{e pa`we posvetiti razvoju vanstandardnih usluga, sportskog i kongresnog turizma. - U ponudi ve} imamo program "Velnes vikenda" za opu{tawe, rekreativne fitnes programe, saunu, pro{irujemo ponudu kozmeti~kih usluga... Pored toga, bawski kompleks raspola`e i terenima za male sportove, nedaleko je fiskulturna sala i igrali{te lokalnog fudbalskog kluba "Rudar", {to zna~i da mo`emo da ponudimo odli~ne uslove za pripreme sportista. Ako uspemo da podignemo sportsku halu i teniske terene, o ~emu se u "Termalu" ozbiqno razmi{qa, ti uslovi }e postati idealni - ka`e Axi}. „ I. Sabado{

dva motora. Ovaj {to ga sada vozi mu je tre}i. Tera ga i putem u kroz {umu, lako mu je trag pratiti. Motor pi{e gumama po zemqi a kad pe{a~i [era jede bombone, pa ponekad proma{i xep i ostane papiri} na tragu od ~izama. Ali samo dok ne krene ku}i, u povratku ih pokupi, ~uva {umu. Razumu se [era i {uma, on ~uva wu a ona wegove kolebe i sviwe, ~uva ih i hrani. To su posledwe oaze u sviwskom Sremu, u Morovi}kim {umama ima jo{ desetak sviwara. Wih desetak na dvadesetpethiqada hektara {uma - igla u plastu sena, ko je na|e probu{i}e onaj balon od sapunice u kojem su uspomene sviwarske. Sapun je doma}i, od sviwske masno}e, dugo dr`i penu a i igla je na sigurnom, potraja}e sviwarske pri~e jo{ „ Bora Oti} koju godinu.

BAJKA ZA NEDEQNO POPODNE

Bo`e, al’ ovo prija! i`e, Verka sladoled, prolaze joj ladni, fri{kotope}i zalogaji preko usana, preko jezika, kroz grlo, pa niz gu{u pravo na srce i na du{u. Sve se, kanda, ko okre}e, osvr}e da je kogod ne vidi, tako alavu, gre{nu, razgaqenu. Nai}e neko, izbe~i}e se ko da je vido samog |avola, pomisli}e, gle di se sladi i sakriva, ko da otima, dok joj iza uva, i jednog drugog, te~e voda znojna, skupqa se pod grlo, tamo ispod {eputa od marame zavezane a preko ~ela, jednako se dve velike kapqe odvisile, s jedne strane jedna ~lovi i dre`di kod same obrve, a s druge strane, ona druga ve} je kapak i trepavicu preklopila, zamutilo joj se ve}em, ko da joj po koji put u glavu do|e ona istina i ona pesmica stara o tome da, eto, kadgod {togod prija, godi i sladi, to se uvek samo kao privi|a, mutno vidi i s te{kim disawem ose}a. Kakogod da je, reklo bi se, je’ ona sladoled, sladoled je’ wu, kake je sre}e nai}e kogod koji vazda kad ne treba i ne mora nai|e, otkri}e }e je, oda}e je, posramiti i olajati, di se sladi i di ovo radi. Bo`e, al ovo prija! Zato ona dok je’ i li`e te ko rozle i bele zale|ene, preko korneta prelivene, latice slatkog cveta ,ona to i govori, {apu}e, ja~e i boqe da zapamti. Ej, Verka, Verka, di su ti slova i re~i bili, {to ti nije govor naum pado onda kad su te jo{ ve}e, jo{ re|e, radosti spopadale, zato si ih tako zaslu`ila kolko si i’ spomiwala.Tako si ro|ena, tako vospitana da radosti velike du{i samoj i ne treba tolma~iti, treba srce stegniti i zube stisnuti, ni zuc, ni makac.Eto ti,

L

sade, govori, romori, sladi se i raduj se, fri{ko samo, fri{ko, dok se sve ne otopi. Sve i ti sama, usred ovog `ivota, usred ovi’ veliki’ pijaca. „ Radivoj [ajtinac


nedeqa30.avgust2009.

Drugi svetski rat koji je buknuo 1. septembra 1939. Hitlerovom invazijom na Poqsku po~eo je borbom za povratak teritorija izgubqenih Versajskim ugovorom kojim je zavr{en Prvi svetski rat. Nema~ka osveta je podstaknuta nacionalnim poni`avawem, ka`wavawem ratnim od{tetama i najgorom ekonomskom krizom u XX veku

Adolf Hitler izvr{io samoubistvo 30. aprila 1945.

Kako se Evropa na{la u ratu? NEMA^KE TERITORIJE IZGUBQENE NAKON PRVOG SVETSKOG DANSKA RATA

Okolina Memela: Gdawsk: okupirana od „slobodan grad” Litvanije administriran od Lige nacija

100 miqa 160 km

MP38/40 automat („{majser”)

[VEDSKA

Severni [lezvig: glasao za prikqu~ewe Danskoj

Memel

Kalibar: 9 mm Te`ina: 4.7kg Vatrena mo}: 500 metaka u minuti Kapacitet okvira: 32 metaka Efektivan domet: 100 metara

Blickrig: oru`je koje je promenilo rat

ISTO^NA PRUSIJA

Eupen-Malmedi: kantoni prikqu~eni Belgiji Poqski koridor: dat Poqskoj za pristup moru Keln

Var{ava nema~ka granica pre 1918. Gorwa [lezija: isto~ni prostor postao deo Poqske

N E M A ^ K A 16. mart 1939: nema~ke trupe ulaze u Prag

SUDETI

Vajmar Prag ^EHOSLOVA^KA

Karlsrue FRANCUSKA

[tutgart

Junkers Ju-87 „{tuka” bombarder Dva ~lana posade, 250 kg, plus 50 kg bombi na krilima. Zavijawe sirena na trupu koristi u teroru protiv neprijateqa Pancer II Bilo ih je preko hiqadu u invaziji na Poqsku. Tri ~lana posade, maks. brzina 55 km/h. Naoru`an topom 20 mm i mitraqezom 7,92 SdKfz 231/232 Najistaknutije oklopno vozilo tog vremena. Naoru`an topom 20 mm i, mitraqezom 7,92mm

POQSKA

Berlin

Minhen Be~

15. mart 1938: AUSTRIJA AlzasHitler ulazi [V AJC Lorena: u Be~ ARS KA aneksiran od Nema~ke 1871. Francusko-pruskim ratom. ITALIJA Okupiran i inkorporiran u Francusku 1918. Sarland: okupiran od Francuske i Rajnska oblast: demilitarizovana zona Britanije. Vra}en u Nema~ku 1935. Versajskim ugovorom. Okupirana od saveznika do 1930. B AL T I ^ K O 1. sep. 1939. 04:45: Po~ela operacija Vajs. Nema~ki tenkovi prelaze poqsku granicu podr`ani „{tukama”

M O R E

Nema~ki bojni brod [lezvig-Holstajn bombarduje Gdawsk

LITVANIJA

S S S R

Gdawsk Hel

Viqwus

ija an r me Po

ARMIJA GRUPE SEVER gen. Hajnc Guderijan Berlin

ISTO^NA PRUSIJA

Baranavi~i 4. ARMIJA

3.ARMIJA

Visla

P OQ S K A Lo|

3. sep: ^embrlejn i Daladjer objavquju rat Nema~koj

Var{ava 28. sep: Kock pad Var{ave

14. sep: Guderijan osvaja Brest-Litovsk

Procene: 66.000 poqskih vojnika i 150.000 civila ubijeno u borbama. Ubijeno u borbama 16.340 Nemaca i 1.475 Sovjeta

Lublin Vroclav ARMIJA GRUPE JUG gen. Gerd fon Rund{tet

10. ARMIJA

Sandomje`

14. ARMIJA

sla Vi 8. ARMIJA

I ET D SU

Prag

6. okt: Poqska na kraju pada u posledwim otporomima kod Hela i Kocka

Brest-Litovsk

Poznaw

N E M A ^ K A

17. sep: sovjetska Crvena armija upada sa istoka, kao dogovor Molotov-Ribentrop iz avgusta 1939.

Bjalistok

B ug

Nov.1918: nastaje nova Vajmarska Republika 1919. Versajski ugovor: ratna od{teta jednaka je dana{wih 310 milijardi evra nametnutih Vajmarskoj Republici, pla}awem u ratama sve do 1988. Tridesetogodi{wi kaplar Adolf Hitler ulazi u novu Nema~ku radni~ku opartiju (DAP) 1921: Hitler mewa ime u Nacionalna socijalisti~ka nema~ka radni~ka partija. Organizuju paravojnu [turmabtajlung (SA ili juri{nu trupu) sileyija za za{titu naci mitinga 1920-23. hiperinflacija: Vajmar po~iwe da {tampa novac za pla}awe od{teta. U novembru 1923. hleb je ko{tao 200 milijardi maraka 1923-29. burne dvadesete: Hitler je uhap{en zbog neuspelog minhenskog „Pu~a u pivnici”. Nakon pu{tawa reorganizovao je 100.000 odanih nacista kao „vladu u senci”, privukav{i industrijaliste i socijaliste. Dejvisov plan poma`e stabilizovawu ekonomije 29. okt. 1929, Crni utorak: Wujor{ka berza je u krahu. Slede}ih meseci hiqade nema~kih kompanija je bankrotiralo 1930. Velika depresija: Preko tri miliona nema~kih radnika je bez posla i u redovima. Predsednik Paul fon Hindenburg saziva izbore. Obe}avaju}i povratak nema~koj slavi, nacisti postaju druga najve}a partija sa 107 od 577 mesta u Rajhstagu 1932:nacisti pobe|uju sa 230 mesta na izborima u julu. Koalicija s Nema~kom nacionalnom narodnom partijom daje Hitleru kontrolu nad Rajhstagom. Nezaposlenih je preko 6 miliona 1933: podr`an od bankara i industrijalaca, Hitler postaje kancelar koalicione vlade Feb. paqewe Rajhstaga: komuniste optu`uju za paqewe Rajhstaga. Uvodi se vanredno stawe, hapse se hiqade komunista i Jevreja. Otvara se koncentracioni logor Dahau. Nov: nacisti pobe|uju s 93% na izborima u kojima su svi drugi izbrojani listi}i „neva`e}i”. 1934. umire Hindenburg: Hitler postaje firer i rajhkancelar. Ukinuti su radni~ki pokreti, zabraweni {trajkovi i po~iwu ambiciozni javni radovi, nezaposlenost opada. Hitler po~iwe tajno naoru`avawe za rat 1935: uvedena vojna obaveza, Jevreji li{eni dr`avqanstva, svastika je usvojena kao zastava 1936. Berlin Olimpijske igre: Hitler grabi priliku da demonstrira svoju efikasnost svetu Mart 1938. An{lus: Hitler zauzima Austriju. Pravi prvi korak u stvarawu Velike Nema~ke Sep. Mir za na{e vreme: Hitler zahteva Sudetsku oblast s ve}inom Nemaca. Britanski premijer Nevil ^ambrlejn (desno) i francuski Eduard Daladjer pristaju na aneksiju a za uzvrat Hitler obe}ava mir Nov. Kristalna no}: Koordinisani napadi na jevrejsku imovinu, 30.000 Jevreja je poslato u koncentracione logore Mart 1939: Hitlerove trupe umar{irale u Prag Avg. 31: kockawe Britanije i Francuske se nastavqa politikom popu{tawa, Hitler nare|uje invaziju na Poqsku

Propast

DNEVNIK

c m y

10

Lavov

Krakov

Zarobqeno: Nema~ka 587.000 SSSR 475.000

^EHOSLOVA^KA

Od kraja Drugog svetskog rata, 324 nacista procesuirano i optu`eno na smrt, 197 zatvoreno, a 40 oslobo|eno. Skoro 65 godina posle kraja rata, za mnoge od 5.000 nacisti~kih ratnih zlo~inaca veruje se da su `ivi i slobodni

Jozef Gebels ministar javne zabave i propagande izvr{io samoubistvo 1. maja 1945.

Martin Borman Hajnrih Himler Herman Gering Joakim fon Hitlerov sekretar ministar unutra{wih predsednik Rajhstaga, Ribentrop i zamenik firera poslova. Organizovao tvorac Gestapoa. ministar inostranih ubijawe 6 mil. Jevreja. izvr{io poslova. izvr{io izvr{io samoubistvo samoubistvo pogubqen samoubistvo 23. maja 1945. 1. maja 1945. 15. oktobra 1946. 16. oktobra 1946.

Izvori:The Military History of World War II by Barrie Pitt, World War II by Ronald Heiferman, Berlin: The Downfall 1945 by Anthony Beevor

Alfred Rozenberg [ef rasne teorije koja je bila osnova genocidne politike. pogubqen 16. oktobra 1946.

Foto: Associated Press, Getty Images

Adolf Ajhhman Ume{an u masovne progone Jevreja. Uhva}en 1960. od Izraelaca. pogubqen 31. maja 1962.

Rudolf Hes Poku{ao 1941. da sklopi mir s Britancima. Umro u zatvoru 17. avgusta 1987. © GRAPHIC NEWS


DE@URNA

DNEVNIK

NOVINARI SVE ^E[]E OSTAJU BEZ POSLA

Kako do dobrog ugovora Nezavr{ena ili lo{a prira pomo}i medijima tokom vatizacija medija, ekonomska ekonomske krize, kao pomo} kriza koja je donela dugovawa nudi i izmene Zakona o javnom i vi{ak zaposlenih – razlozi informisawu. su {to novinari sve ~e{}e ostaju bez posla. Pre neki dan je doneta odluka o ga{ewu Televizije Bor, a kraqeva~ki nedeqnik „Ibarske“ je objavio da zbog te{ke krize u kojoj se nalazi ne}e izlaziti do daqeg. Novinarka i voditeqka Slavica Tomi} radila je na Televiziji Bor pet godina. Otkaz je dobila u tre}em mesecu trudno}e, ali to {to je ostala bez posla vi{e je poga|a profesionalno nego kao budu}u majku. „Vi{e me ovo poga|a profesionalno. Trudno}a je ~iwenica u kojoj se treba radovati i u woj u`ivati. Me|utim, ne ose}am se zbog toga toliko bri`no. Mislim, ose}am se zbog sebe, zato {to sam se {ko- TV Bor: bila jednom jedna televizija lovala, zato {to sam `e„Predlo`enim izmenama i lela da radim. Prosto imam 32 dopunama Zakona o javnom ingodine i kada }u da radim ako formisawu smo se potrudili ne sad?“, ka`e Slavica. da na neki na~in boqe defiSve vi{e medija u Srbiji se ni{emo poslovawe medijskih gasi, a Ministarstvo kulture, ku}a {to direktno treba u bokoje je proletos organizovalo qi polo`aj da dovede i zaporadnu grupu za definisawe me-

Rasvetqeno ubistvo u poku{aju Pripadnici policije uhapsili su Vrba{ane Milorada V. (1983), zbog postojawa osnovane sumwe da je izvr{io krivi~no delo ubistvo u poku{aju, i Dragana V. (1987) zbog postojawa osnovane sumwe da je izvr{io krivi~no delo ubistvo u poku{aju u podstrekivawu.

Osumwi~eni Milorad je u Vrbasu 27. avgusta sa~ekao na ulici me{tanina Borisa [.I. (1980), a zatim mu metalnom {ipkom naneo te{ke telesne povrede opasne po `ivot. Osumwi~eni Dragan V. je sa umi{qajem podstrekivao Milorada na izvr{ewe ovog krivi~nog dela.

mom, javile su svetske agencije. „Sa malo tuge i velikim olak{awem obave{tavam vas

~una od 90 dana {to negde pokazuje da novinari. Na`alost, nisu uspeli da se kroz svoja udru`ewa organizuju i za{tite prava novinara i medijskih radnika u celosti“, ka`e Nata{a Vu~kovi} Lesendri}, po-

mo}nica ministra kulture za medije. Oko 15.000 zaposlenih je vezano za medije, a me|u wima je oko 8.000 novinara i snimateqa koji rade na blizu 400 elektronskih medija sa dozvolom, na piratskim stanicama i u 17 dnevnih novina. Pri tome zabriwavaju}e je veliki broj qudi koji rade u medijima, a ne dobijaju plate ili rade na crno. Ekonomska kriza je doprinela da se sve {to godinama nije bilo dobro prelomi kroz otkaze. “Sasvim je izvesno da }e oni boqi mo}i da na|u posao jer ipak profesionalci su svima potrebni, ali ipak to je jako ograni~en broj. Posebno kada je u pitawu unutra{wost, a vrlo velika je navala na dopisni{tva za Beograd. Ono {to mo`emo da ka`emo qudima je da ih samo dobar ugovor mo`e za{titi”, ka`e Jelka Jovanovi} iz NUNS-a. I u Udru`ewu novinara Srbije ka`u da se u medijima mo`e o~ekivati ve}a kriza posebno na lokalnom nivou i jo{ otkaza, a da su na udaru pre svega zaposleni koji rade sa lo{e sklopqenim ugovorima o radu ili bez wih.

„SLU^AJ JOZEF FRICEL” NA AMERI^KI NA^IN

Garidovi tvrde da nisu krivi za otmicu Yesi Dagard Bra~ni par osumwi~en da je pre 18 godina oteo 11-godi{wu Xejsi Dagard izjasnio se da nije kriv ni za jednu od vi{e desetina optu`bi. Filip Garido (58) i wegova supruga Nensi pojavili su se na sudu okruga El Dorado, kako bi odgovarali na 29 ta~aka optu`nice koja ih tereti za kidnapovawe u seksualne svrhe, nasilno bludni~ewe nad detetom i silovawe. Nijedno od supru`nika nije govorilo na sudu, a izjavu da nisu krivi preneo je wihov advokat. Garido, koji je ranije slu`io zatvorsku kaznu za silovawe, nije pokazivao nikakve emocije, dok Yesi Dagard je oteta kad je je Nensi oborene glave imala 11 godina plakala u punoj sudnici, preneo je Rojters. El Dorado u centralnoj KaliU me|uvremenu, policija je forniji, dok je i{la ka autouputila javno izviwewe, jer buskoj stanici. 2006. godine nije poslu{ala Policija smatra da su Dagaranonimnu dojavu koja je mogla dova, koja sada ima 29 godina, i dovesti do Xejsi Dagard, otewene dve }erke iz veze s otmite 10. juna 1991. godine u bli~arem, `ivele u pomo}nim zini svoje ku}e u gradi}u Saut zgradama i {atorima iza poroLejk Taho, na istoku okruga di~ne ku}e para Garido, zaklo-

Noel Galager napustio „Oejzis” Gitarista benda „Oejzis“ Noel Galager napustio je popularnu britansku grupu zbog nesuglasica sa bratom Lija-

slene. Malo je iznena|uju}e {to profesionalna udru`ewa su problemati~nom ocenila odredbu u vezi sa blokadom ra-

da napu{tam ’Oejzis’. Qudi }e pisati i govoriti {ta ho}e, ali sa Lijamom nisam mogao da radim ni dan vi{e“, naveo je Noel Galager u kratkom saop{tewu koje je postavio na sajt grupe. „Oejzis“ su bili najavqeni kao u~esnici jednog pariskog festivala u petak, ali na wemu nisu nastupili. Organizatori su publici poru~ili da je „zbog sukoba unutar benda, nastup ‘Oejzisa’ otkazan“. Galager se u saop{tewu „izvinio svim qudima koji su kupili ulaznice“ za zakazane koncerte benda u Francuskoj, Italiji i Nema~koj. „Oejzis“ su bili jedan od najuspe{nijih britanskih bendova 1990-ih godina, zahvaquju}i hitovima kakvi su „Wonderwall“ i „Champagne Supernova“.

wenim od javnosti i u potpunoj izolaciji. Policija je u petak pretra`ivala ku}u Garidovih, u potrazi za dokazima koji bi Filipa Garida mogli da pove`u sa ubistvima prostitutki devedesetih godina. Dagardova je identifikovana kada se pre tri dana u policijskoj stanici pojavila sa bra~nim parom Garido, koji je u stanicu u{ao da bi dobio izvesnu informaciju. Porodica Xejsi Dagard odmah je do{la po nu, a wen o~uh, koji je pre 18 godina video da nepoznati qudi ispred ku}e ubacuju devoj~icu u auto tipa „sedan“ i bezuspe{no poku{ao da ih stigne biciklom, ka`e da se ose}a kao da je „dobio na lutriji“. Tokom 18 godina, koliko je provela u zato~eni{tvu, Xejsi Dagard je sa otmi~arem dobila dve }erke, od 15 i 11 godina, koje nikada nisu i{le u {kolu niti kod lekara. Mediji ovaj slu~aj porede sa slu~ajem Austrijanca Jozefa Fricla koji je pro{le godine otkriven po{to je svoju }erku dr`ao u zato~eni{tvu 24 godine i sa wom imao sedmoro dece.

Istra`ni sudija: Majkl Yekson ubijen

nedeqa30.avgust2009.

11

VIKEND LEKAR INFEKCIJA E[ERIHIJOM KOLI ^ESTA LETI

Bakterija vreba u zaga|enoj vodi U toku letwih meseci ~esto se mo`e „zaraditi“ infekcija bakterijom e{erihija koli. U ne{to ve}em procentu ona se ~esto mo`e na}i i u vodi reka i jezera, odnosno tamo gde se fekalne vode nekontolisano ispu{taju. Poznato je da je e{erihija koli „normalan“ stanovnik debelog creva, gde je ~ak je i korisna, jer spre~ava razmno`avawe raznih drugih patogenih bakterija. Osim toga, u~estvuje u razlagawu {e}era, kao i u metabolizmu vitamina K i B kompleksa. Ali ako se pojavi na drugim lokacijama, naro~ito u

lu~evinama... Zaga|ene vode su tako|e veoma pogodne za wen rast i razvoj. Kori{}ewe takve vode za zalivawe je jedan od glavnih razloga {to vo}e i povr}e mora obavezno da se operu pre upotrebe. - Kad god se pojavi urinarna infekcija posumqamo da se radi o e{erihiji koli - ka`e dr Sne`ana [o{ki}. - Prisustvo ove bakterije, kao izaziva~a bolesti u organizmu, ne prati visoka temperatura, naro~ito ne na po~etku, ve} to zavisi od op{te otpornosti organizma i stepena infekcije. Nepravilno le~ena i za-

mokra}nim kanalima, e{erihija koli mo`e izazvati upale, koje mogu da pre|u u hroni~ne ukoliko se ne le~e. Postoji veliki broj e{erihija, koje su svrstane u grupe. ^etiri grupe pokazuju patogenost i imaju sposobnost da izazovu oboqewe. Ovi sojevi su potpuno razli~ite toksi~nosti, pa druga~ije i deluju: mogu da li~e toksin, da napadnu sluzoko`u creva ili da izazovu neko drugo oboqewe. E{erihija koli je {iroko rasprostrawena bakterija, bukvalno svuda prisustna - opstaje u organskoj sredini gde ima ~ime da se hrani. Mo`e da se razmno`ava u spoqa{woj sredini, u hrani, u iz-

pu{tena infekcija urinarnog trakta e{erihijom koli, udru`ena sa oslabqenim imunitetom, mo`e da dovede do upale bubrega, sa visokom telesnom temperaturom, a bez prate{ih tegoba u mokra}nim kanalima. Ako postoje ovi simptomi, obavezan je pregled mokra}e koja je usled infekcije zamu}ena. Le~ewe ponekad traje du`e vremena, ali izle~ewu vaqa piokloniti punu pa`wu kako ne bi do{lo do komplikacija. Le~ewe antibioticima na svoju ruku mo`e da donese vi{e {tete od koristi, jer bakterija brzo sti~e otpornost prema antibiotiku. J. Barbuzan

Zdravqe iz crnog zrna Po~ela je sezona gro`|a. Ovo miri{qavo i slatko vo}e omiqeno je u na{im krajevima, a pored toga {to je ukusno, poznata su i wegova lekovita svojstva. I belo i crno gro`|e ima mno{tvo vitamina i minerala, ali nutricionisti blagu prednost ipak daju crnom gro`|u. Bobice gro`|a mora-

ju da budu {to tamnije, skoro crne, a kad grozd protresete, bobice ne smeju da ispadaju. Ko{tica crnog gro`|a obiluje fenolnim materijama, koje mu daju boju i ukus, a nama zdravqe. Polifenoli (resveratroli, antocijani, katehini i kvercetini) su antioksidanti koji uni{tavaju {tetne supstance, slobodne radikale koji mogu da izazovu tumor. Oni ~uvaju pro-

hodnost arterija, pa tako smawuju rizik od bolesti srca. Crno gro`|e bi trebalo jesti ~esto zbog hranqivog bogatstva, najvi{e kalijuma, vitamina C, B1 i B6 i mangana. Crno gro`|e obiluje i flavonoidima, od kojih su najva`niji kvercitin i rezveratrol jer smawuju zgru{avawe krvi i sni`avaju lo{ LDL holesterol, smawuju}i tako rizik od sr~anih bolesti. Nedavno istra`ivawe pokazalo je da konzumacija crnog gro`|a pove}ava nivo hormona melatonina, neophodnog za dobar san. Od odre|enih vrsta gro`|a prave se gro`|ice koje obiluju biqnim vlaknima, kalcijumom i gvo`|em. Visoka koncentracija rezervatola je u qusci crnog gro`|a. Rezervatol pozitivno uti~e na motorne i mentalne funkcije mozga i smawuje rizik od mo`danog udara, a poma`e i fleksibilnosti i zdravqu sr~anog mi{i}a. Neka istra`ivawa su pokazala da rezervatol ima va`nu ulogu u spre~avawu malignih bolesti i da ~ak mo`e da ubrza uni{tavawe ve} postoje}ih }elija raka.

Sredstva protiv komaraca {tetna po nerve?

Istra`ni sudija u Los An|elesu zvani~no je okvalifikovao smrt ameri~kog pop peva~ Majkla Xeksona kao ubistvo. U ju~e objavqenom saop{tewu, istra`ni sudija je naveo da je uzrok smrti akutno trovawe anestetikom propofolom, ali i da su drugi sedativi, me|u kojima najvi{e lorazepam, doprineli smrti. Potpuni nalaz autopsije Xeksonovog tela nije objavqen

iz bezbednosnih razloga na zahtev policije i tu`ila{tva Los An|elesa. Li~ni lekar Xeksona, Konrad Marej, rekao je policiji da je Xeksonu dao propofol ujutro 25. juna po{to vi{e sedativa nije pomoglo peva~u da zaspi. Marej je predmet policijske istrage za ubistvo bez predumi{qaja. Xekson (50) umro je 25. juna u Los An|elesu.

Grupa francuskih nau~nika otkrila je da sredstva protiv komaraca mogu da budu toksi~na po nervni sistem insekata, ali i sisara. Radi se o sastojku „dijetiltoluamidu“ - DEET - koji sadr`e ta sredstva, a posebno toksi~nom u kombinaciji s drugim insekticidima. Kako su ustanovili nau~nici, DEET dovodi do inhibicije glavnog enzima u centralnom nervnom sisemu - „acetilholinesteraze“, prisutnog ne samo kod insekata, ve} i kod sisara i to pre svega qudi. Nau~nici su, me|utim, istakli da to ne zna~i da }e normalna upotreba DEET-a „ubiti“ qude, ali da u odre|enim koncentracijama i u kombinaciji s drugim supstanca-

ma taj sastojak mo`e da bude opasan, posebno za trudnice i decu. Do kraja godine bi, kako su istakli istra`iva~i, trebalo da budu

obavqena i dodatna istra`ivawa na malim glodarima kako bi se boqe ispitalo dejstvo DEET-a i obavila detaqnija analiza tog sastojka, kao i wegova interakcija sa lekovima ili pesticidima.


12

SPORT

nedeqa30.avgust2009.

^etiri stranca u na{im klubovima Delegati Skup{tine Ko{arka{kog saveza Srbije potvrdili su da }e od naredne sezone na{i klubovi mo}i da anga`uju ~etiri stranca. Nastavak Skup{tine, koja je prekinuta 4. jula, doneo je razre{ewe na kqu~no pitawe u novousvojenom Registracionom pravilniku koje se ti~e stranaca, a tako|e je odlu~eno i da }e svi igra~i koji nemaju srpski paso{ imati status internacionalaca. Na{e ekipe mogu da anga`uju i ~etiri Amerikanca, a da igra~i sa prostora biv{e Jugoslavije koji imaju dvojno dr`avqanstvo (me|u kojima i dr`avqanstvo Srbije), ne}e biti smatrani strancima. Bez obzira odakle dolazi ko{arka{, ukoliko dobije srpski paso{ ne}e imati status internacionalca. Tako|e, delegati Skup{tine ratifikovali su sporazum koji su potpisali Evroliga, NLB liga, i ~etiri na{a najve}a kluba Partizan, Crvena zvezda, Hemofarm i FMP. Iako je Upravni odbor, zbog nedostatka sponzora koji bi pokrio tro{kove prevoza, odbio predlog da se pokrene jedinstvena juniorska liga, na inicijativu selektora Du{ana Ivkovi}a ova inicijativa je ipak dobila skup{tinsku podr{ku.

Aleksandrov potpisao za Olimpiju Nekada{wi ko{arka{ Crvene zvezde i FMP @eleznika, Nemawa Aleksandrov, u petak je potpisao trogodi{wi ugovor sa Olimpijom!

Nemawa Aleksadrov

Aleksandrov (22 godine, 210 cm) je posle nepune dve nedeqe „probnog rada“ dobio poverewe stru~nog {taba slovena~kog prvaka i u zelenom dresu }e poku{ati da se vrati na put sa kojeg su ga skrenule te{ke povrede kolena. Da Qubqan~ani ipak nisu bezrezervno prihvatili nekada najtalentovanijeg juniora Evrope, govori podatak da ugovor sadr`i klauzulu, po kojoj klub mo`e da raskine saradwu na kraju prve sezone. Aleksandrov je zbog povrede propustio celu prethodnu sezonu. Ponikao je u @elezniku, a leta 2006. godine pre{ao je u Zvezdu. Igrao je za seniorsku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu 2007. u [paniji, a ~etiri godine ranije sa kadetima je osvojio titulu kontinentalnog prvaka

Belgijanci bli`i Poqskoj Reprezentacija Belgije ostvarila je pobedu protiv Francuske u prvom me~u finalne runde dodatnih kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo. Belgijanci su iskoristili prednost doma}eg terena i slavili u Antverpenu rezultatom 70:66. Francuski tim je posle ubedqivog starta, dozvolio doma}inima da preuzme kontrolu igre do odlaska na veliki odmor. Toni Parker i drugovi uspeli su i u nastavku da stignu do prednosti (46:39), ali su uporni Belgijanci jo{ jednom anulirali tu prednost. Preokret u neizvesnom fini{u (64:64 u 38. minutu) doma}inima je doneo Dimitri Lovers sa dve trojke, obezbediv{i tako Belgijancima prednost pred revan{ duel u Francuskoj.

SVETSKO PRVENSTVO MLADIH U HRVATSKOJ

Mladi delfini u polufinalu Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila Australiju 9:8 posle produ`etaka i plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva u [ibeniku. Poput svojih starijih kolega koji su nas ovog leta obradovali osvajawem titule svetskog prvaka, i juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije odli~no

2:1, 0:1, 2:0), a za prolaz u finale bori}e se protiv Grka, koji su dobili [pance 5:2. Nemawa Ubovi} je sa tri gola bio najefikasniji igra~ Srbije. Strahiwa Ra{ovi} postigao je dva gola, koliko i Sr|an Vukasinovi} i Milo{ Mili~i}. - Utakmica bila dobra, neizvesna. U prve dve ~etvrtine Australija je vodila, ali smo

Mi smo jedini koji su uspeli da ih pobede, ~ime je na{ rezultat jo{ zna~ajniji - rekao je Ubovi}. - Oni imaju dobru ekipu, ali mi o~ekujemo plasman u finale. Atmosfera u ekipi je odli~na rekao je Ubovi}. Na{ tim imao je {est puta igra~a vi{e i dva puta ga je realizovao, a Mili~i} je iskoristio i jedini peterac na me~u.

DNEVNIK SVETSKO PRVENSTVO ZA KADETE U ITALIJI

Novo slavqe u Jezolu

Srbija - SAD 3:0 (25:17, 25:18, 25:18) JEZOLO: Hala Palaco del turizmo, gledalaca 110, sudije: Muhana (Saudijska Arabija), Kabrera (Argentina). SRBIJA: Kova~evi} 19, Peri}, Bucuqevi}, Jovovi} 2, @arkovi}, Milutinovi} 7, Petkovi} 5, Mrdak, Rajkovi}, Op~i} 4, Atanasijevi} 13, Stankovi}. SAD: Kristenson 2, Klejton, Krab 3, Dejvis 7, Dejno 3, Gibson, Motram, Olbrajt, Rov 6, Sender 7, Tejlor 5, Tores 5. Kadetska reprezentacija Srbije zabele`ili su drugu pobedu u B grupi na Svetskom prvenstvu u Italiji i na~inili veliki korak ka plasmanu u drugu rundu takmi~ewa. Srbija je u drugom me~u na Svetskom prvenstvu u Italiji pru`ila odli~nu B GRUPA Iran – Japan Srbija – SAD 1. Srbija 2. Iran 3. SAD 4. Japan

2 2 2 2

2 1 1 0

0 1 1 2

3:1 3:0

182:154 (1,182) 184:169 (1,089) 141:165 (0,855) 182:201 (0,905)

4 3 3 2

Nikola Jovovi}

partiju. Izabranici selektora Milana \uri~i}a nadigrali su rivala iz SAD u svim elementima igre. Kadeti Srbije danas od 12.30 ~asova protiv Irana igraju tre}i me~ u B grupi Svetskom prvenstvu.

TRE]I KUP SRBIJE

„gura“ na Svetskom prvenstvu u [ibeniku. U ~etvrtfinalu, „orli}i“ su posle velike borbe i produ`etaka savladali neugodne Australijance 9:8 (2:3, 1:2, 2:1,

uspeli da preokrenemo. Me|utim, primili smo gol 30-ak sekundi pre kraja i u{lo se u produ`etke. Oni su dobili prvi produ`etak, ali je nama pripao drugi i uspeli smo da dobijemo.

Odnos igra~a vi{e za Australiju bio je tri od osam. U polufinale se plasirala i Crna Gora, a rival }e joj biti ekipa Hrvatske koja je pobedila SAD s 11:6.

DUNAVSKI KUP U BAWI JUNAKOVI]

Zavarko u formi Sport iz Podbrezove (Slova~ka), za koga igra svetski rekorder srpski reprezentativac Vilmo{ Zavarko i osije~ki Konikom plasirali su se u finale „Dunavskog kupa“ koji se igra na kuglani u Bawi Junakovi} kod Apatina. Druge dve ekipe za zavr{ni turnir zna}e se posle posledwih utakmica po grupama. Posebno }e biti uzbudqiv me~ u grupi „A“ izme|u osije~kog Kandit Premijera i segedinskog Gabonatransa gde igraju trojica srpskih internacionalaca Tibor Sel, @olt Ki{ i Laslo Fekete. Drugog finalistu iz grupe „D“ odredi}e ishod me~a Novska (Hrvatska) - Konstruktor Maribor. U `enskoj konkurenciji, mesto u finalu (idu po dve ekipe) obezbedili su Lanteks Ceqe i Kegeltref (Austrija). Rezultati, mu{karci -A grupa: Kandit – Apatin 3.596:3.278 (7:1), Apatin- Gabonatrans (Segedin) 3.243:3.498 (1:7). Rezultati igra~a: R. Pilipovi} - @. Ki{ 0:1 (543:609, 0:4), Brdari} – Fekete 0:1 (536:582, 0:4), @ivkovi} - Kar{ai 0:1 (537:587, 0:4), Sarapa - Kova~ 0:1 (517:562, 1:3), Bala} – N. Ki{ 0:1 (558:603, 1:3)., Musulin - Felde{i 1:0 (552:555, 1:3). B grupa: Metalmaks (Bawaluka) - Sport Podbrezoba 3.477:3.560 (3:5). U ekipi Metalmaksa srpski interancinalci Gortan ^alukovi} 623, Uro{ Rami} 583, Jovan Kere~ki 570, u Sportu Vilmo{ Zavarko 647 najboqi rezulta turnira do sada, Radnik (Velika Gorica) - Sport 3.539:3.511 (3:5), u Sportu Zavarko 641. C grupa: Metalac (Gorwi Milanovac) - Konstruktor (Maribor) 3.421:3.548 (1:7). Rezultati

Ekipa Sporta iz Podbrezove

igra~a: Jagli~i} – Gornik 0:1 (577:580,2:2), Panti} - Sajko 0:1 (576:625. 1:3), Radoji~i} - Ruzman 0:1 (568:586, 1:3), Soluji} - Kirbi{ 0:1 (547:604, 2:2), J. Krsti} ]ulibrk 0:1 (576:582, 2:2), Paunovi} - Zvezi~ 1:0 (577:571, 2:2), Novska – Metalac 3.426:3.309 (6:2). Rezultati igra~a: Zovko - Radoji~i} 1:0 (569:249, igrala zamena Lakovi} 255, 3,5:0,5), Grandi} - Jagli~i} 1:0 (580:577, 2:2), Peleto - Vu~kovi} 1:0 (560:549, 2,5:1,5), Mejerus - Vuksanovi} 1:0 (574:536, 3:1), Duda - Powavi} 0:1 (269, igrala zamena Bodi{ 285, ukupno 554:556, 2:2), Bari{i} - Panti} 0:1 (589:597, 2:2). D grupa: Polet (Sombor) - Konikom (Osijek) 3.349:3.509 (2:5),

Konikom - Knin Revita (B iH) 3.490:3.338 (7:1), u ekipi Knina srpski internacionalci Stefan Popovi} 551, Borislav Grujin 583, naboqi igra~ ^eda Andri} u Kninu 604. ~uwa. @ene -A grupa: Lanteks Ceqe – Rijeka 3.383:3.372 (5:3), u Cequ Nada Savi} 599, u Rijeci Swe`ana Kramer 614. B grupa: Kegeltref (Austrija) „Junakovi}“ (Bawa Junakovi}, Srbija) 3.311:3.279 (5:3). Rezultati igra~ica: Bogoli – ^isar 1:0 (578:583, 3:1), Horvat - Stojanovi} 0:1 (478:523, 1:3), Vagerbauer - Milica Pavlic 0:1 (537:562, 1:3), Horvat - Bogdanovi} 0:1 (549:558, 2:2), Juhas - Bara} 1:0 (613:559, 3:1), Mart – Bulai} 1:0 (546:494, 4:0).

PO^EO ^OVI]EV MEMORIJAL

Na startu po 32 igra~a Na terenima Tenis kluba Pali} po~eo je tradicionalni ^ovi}ev memorijal. Takmi~ewe se odvija u kategoriji de~aka i devoj~ica starosti do 14 godina, a turnir se odr`ava jubilarni ~etrdeseti put. Takmi~ewe koje se ve} ~etiri decenije odvija bez prestanka je tokom istorije ugostilo mnogobrojne {ampione, kasnije velike igra~e. Tako

istorija bele`i da su na terenima Pali}a igrali Monika Sele{, Slobodan @ivojinovi}, Goran Ivani{evi} i mnogi drugi. Memorijal se u obe konkurencije igra na tabli od 32 igra~a, uz kvalifikacije. Kako organizatori predvi|aju, finalni susreti su na programu u utorak, 1. septembra. N. S.

Lepo i zanimqivo U Titelu na reci Tisi odr`an je 3. kup Srbije u veslawu na deonici od 2000 metara. U~e{}e je uzelo 11 klubova sa oko 100 takmi~ara: Jugo Ohrid (Makdeonija), Crvena zvezda, Partizan, Grafi~ar, Tami{, Smederevo, Galeb, Danubius, Pali}, Begej i ^urug. Po lepom i sun~anom vremenu postignuti su zapa`eni rezultati - u dubl skul juniorke: 1. Begej (8,43), 2. Danubius 1883 (8,49), u skif za kadete: 1. ^urug (8,01), 2. Danubius (8,03), 3. Begej (8,07). Kadetkiwe- dvojac: 1. Begej (7,48), 2. Danubius (7,58), dvojac juniori: 1. Danubius (7,34), 2. Galeb (7,39), dubl skul kadetkiwe: 1. Pali} (8,02), 2. Begej (8,06), 3. Pali} druga ekipa (8,29). Skif juniori: 1. Galeb druga ekipa (7,41), 2. Galeb prva ekipa (7,50), 3. Crvena zvezda (7,56). ^etverac skul za pionire: 1. Partizan (7,13), 2. Galeb (8,04). Dubl skul pionirke: 1. Pali} (8,39), 2. Begej (9,11). Skif pioniri: 1. Partizan (7,47), 2. Crvena zvezda (7,59), 3. Smederevo (8,6). ^etverac sa kormilarom, pioniri: 1. Grafi~ar (7,56), 2. Danubius (8,03), 3. Smederevo (8,12). Dubl skul pioniri: 1. Grafi~ar (7,26), 2. Partizan (7,36), 3. Begej (8,02). Skif pi-

onirke: 1. Zorica Mr|a, ^urug (8,56), 2. Kristina Gligori}, Danubijus (9,34) i Zorica Jovanovska, Jugo prva ekipa (9,41). Skif seniori: 1. Danijela Mi{kovi}, Pali} (7,40), 2. Tihomir Pavlovi}, Crvena zvezda (7,53) i Ivan Barbari}, Galeb (8). Skif juniorke: 1. Jelena Miladinovi}, Danubijus (8,52) i Milaca Lovre, Tami{ (9,56). Dubl skif, kadeti: 1. Galeb (7,15), 2. Pali} (7,22), 3. ^urug (7,25). Dubl skul juniori: 1. Danubijus (6,57), 2. Galeb (6,58), 3. Pali} (7,20). Skif kadetkiwe: 1. Nina Jovanovi}, Crvena zvezda (8,26), 2. Milica Lugowa, Grafi~ar (8,30), 3. Ana Suboti~ki, Galeb (8,41). Skif seniorke: 1. Laura Va{, Pali} (8,26), 2. Bernadeta Lajko, Pali} druga ekipa (8,36), 3. Aleksandra Jovanovski, Jug (8,59). ^etverac skul, kadeti: 1. Partizan (6,39), 2. Galeb (6,46), 3. Danubius (6,58). Tre}i kup Srbije veslawa organizovali Vesla~ki Savez Srbije, Sportski Savez Titela i Vesla~ki klub Begej 1883. Na kraju takmi~ewa prvoplasiranim ekipama i pojedincima podeqene su medaqe. ^etvrti posledwi kup Srbije odr`a}e se u septembru u Beogradu. @. Markovi}

DANAS NA FUDBALSKIM TERENIMA Prva liga Srbije - NOVI SAD: Proleter - Zemun, VRAWE: Dinamo - ^SK Pivara, LAZAREVAC: Kolubara Sloga (K). Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Srpska liga Vojvodina PADINA: Dolina - Veternik Viskol, PALI]: Pali} - Dowi Srem. Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Vojvo|anska liga Istok - STAR^EVO: Borac Radnik, SUBOTICA: Ba~ka 1901 - Budu}nost (A), NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Vojvodina (NM), PA^IR: Ba~ka - Radni~ki (Z). Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Vojvo|anska liga Zapad IRIG: Radni~ki - Borac, [IMANOVCI: Hajduk - Sloven, MLADENOVO: Budu}nost -

Jugovi}, NOVI SAD: Indeks Radni~ki (SM). Utakmice po~iwu u 17 ~asova, osim me~a u Novom Sadu koji po~iwe u 10. Podru~na liga Novog Sada NOVI SAD: Kabel - Hercegovac (10 ~asova), NOVI SAD: Mladost - Borac (10 ~asova), STEPANOVI]EVO: Omladinac - Vrbas, BA^KA PALANKA: Mladost - Jedinstvo, SRBOBRAN: Srbobran - Sremac, PETROVARADIN: Petrovaradin - Slavija. Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Gradska liga Novog Sada - RAKOVAC: Borac - ^enejac, BUDISAVA: Dinamo - Vinogradar, BEGE^: Ba~ka - Partizan.TEMERIN: TSK - Poqana Behaton. Utakmice po~iwu u 17 ~asova.


SPORT

DNEVNIK

nedeqa30.avgust2009.

13

SRPSKA LIGA - VOJVODINA

Futo`ani najzad krenuli Metalac AV - Radni~ki ([) 3:0 (2:0)

E{li Kol slavi tre}~i pogodak

PREMIJER LIGA

Liverpul iza{ao iz kanala Liverpul je iz „kanala“, uz mnogo muke, uspeo da upi{e drugu pobedu ove sezone u Premijer ligi. Na Ribok stadionu, „redsi“ su gubili sa 2:1, ali su umeli da naplate iskqu~ewe [ona Dejvisa u 54. minutu i na kraju savladali Bolton rezultatom 3:2. Pobedonosni gol, sedam minuta pre kraja postigao je kapiten Stiven Xerard. Ekipa Rafe Beniteza lo{e je startovala u novoj sezoni. U prva tri kola zabele`ila je jedan trijumf protiv Stouka, a pora`ena je od Totenhema i Aston Vile. Na dobrom putu da do`ive jo{ jedan debakl fudbaleri Liverpula bili su i u subotu popodne. Bolton je dva puta vodio golovima Kevina Dejvisa i Koena, ali doma}i tim skupo je platio nepotrebne grubosti [ona Dejvisa. Samo dva minuta posle wegovog iskqu~ewa, Fernando Tores je izjedna~io na 2:2, a isti igra~ u 83. minutu odli~no je namestio loptu Xerardu koji je majstorskim volej udarcem savladao Jaskelainena i doneo tri boda svom timu. ^elsi je zadatak u ~etvrtom kolu protiv Barnlija obavio za svega desetak minuta na Stamford brixu. U tom razmaku, ^elsi je postigao tri gola i lagano dobio ekipu koja je pre samo dva kola iznenadila branioca titule {am-

piona Engleske, Man~ester junajted. ^elsi je zadr`ao maksimalan u~inak u prva ~etiri kola i sa nova tri boda zaseo je na vrh tabele. Gol-razlika londonskih „plavaca“ sada je 10:2. Dru{tvo lideru i daqe pravi Totenhem koji je golom Lenona u tre}em minutu sudijske nadoknade savladao Birmingem - 2:1. „Pevci“ su poveli preko Krau~a u 75 .minutu, a povratnik u Premijer ligu uspeo je da izjedna~i samo tri minuta kasnije, Ipak, wihove nade da mogu do prvog boda ove sezone uni{tio je Lenon udarcem sa ivice {esnaesterca. Nenad Milija{ odigrao je svih 90 minuta za Vulverhempton, koji je remizirao kod ku}e 1:1 sa Hal Sitijem, a pobednika nije bilo ni na me~u Blekburn i Vest Hem. Fudbaleri Stouka nastavili su da prijatno iznena|uju svoje navija~e pobedom nad Sanderlendom od 1:0. Rezultati 4. kola: ^elsi Barnli 3:0 (1:0) (Awelka 45, Balak 47, Kol 52), Blekburn - Vest Hem 0:0, Bolton – Liverpul 2:3 (1:1) (Dejvis 33, Koen 47 – Xonson 41, Tores 56, Xerard 83), Stouk – Sanderlend 1:0 (1:0) (Kitson 43), Totenhem – Birmingem 2:1 (0:0) (Krau~ 72, Lenon 90+3 – Bojer 75), Vulverhempton – Hal Siti 1:1 (0:1) (Sterman 46 - \ovani 3),Man~ester junajted - Arsenal 2:1, (0:1)

Korejski tajfun sru{io [alke Reprezentativac Ju`ne Koreje, koji je ro|en u Frankfurtu, a sposoban je da 100 metara pretr~i za mawe od 11 sekundi, najzaslu`niji je za prvi poraz fudbalera [alkea u novoj sezoni. U 4. kolu Bundeslige ^a Du-Ri pogotkom u 40. minutu u~inio je da potpuni autsajder Frajburg, kao povratniku u elitu, odnese iz [alke arene tri boda i unese nemir me|u „plavce“, koje je od ove sezone preuzeo Feliks Magat. Stru~wak koji je na spektakularan na~in vodio Volfsburg do titule u pro{loj sezoni, uspeo je u prva tri kola da zabele`i dve pobede i remi, ali je posle ove subote ostao kratak u trci sa Bajerom iz Leverkuzena, koji }e 5. kolo do~ekati u najmawu ruku na deobi prvog mesta. Bajer je golom Kislinga u 68. minutu do{ao do tri boda kod ku}e protiv Bohuma (2:1) i osvojio deseti od 12 mogu}ih bodova od starta. Pre toga, oba gola, u obe mre`e, postigao je defanzivac Arne Fridrih. Pogotkom Eduarda u 40. minutu, Hofenhajm je sa gostovawa u Hanoveru vratio prvu „trojku“ ove sezone (0:1), posle dva remija i poraza. Sa istim brojem bodova su [tutgart i Dortmund,

Mohamed Zidan

dva tima koja imitiraju jedan drugoga: poraz, pobeda, pa dva remija... Rezultati 4.kola: Bajer Leverkuzen - Bohum 2:1 (1:1) /Fridrih 41, Kisling 68 - Fridrih autogol 32/, Ajnhtraht Frankfurt - Borusija Dortumnd 1:1 (0:0) /Amanatidis 68 - Zidan 62/, [alke - Frajburg 0:1 (0:1) /^a 40/, Hanover - Hofenhajm 0:1 (0:1) /Eduardo 40/, [tutgart Nirnberg 0:0, Borusija Menhengladbah - Mainc 2:0 (1:0) /Bobadila 29, Reus 84/, Bajern Minhen - Volfsburg 3:0. Danas igraju: Herta Berlin Verder Bremen (15.30) Hamburg - Keln (17.30).

Vojvo|anska liga Istok U tre}em kolu Vojvo|anske lige Istok postignuti su slede}i rezultati: Ba~ka Topola - Crvena zvezda 2:1, BAK - Kozara 1:3, Sloboda - Polet (N) 3:0, Budu}nost (SC) - Radni~ki (B) 3:1, Dinamo - Obili} 0:1.

Vojvo|anska liga Zapad U tre}em kolu Vojvo|anske lige Zapad postignuti su slede}e rezultati: Solunac - Rastina 5:1, [ajka{ - Qukovo 3:0, Cement Omladinac 2:0, 1.maj Agroruma - @AK 2:1, Crvena zvezda - Mladost (T) 3:0.

FUTOG: Igrali{te Metalca, gledalaca 150, sudija: Nikoli} (Lov}enac). Strelci: Popin u 30. Jevi} u 44. i Ivkovi} u 77. (iz penala) minutu. @uti kartoni: Popin, Ivkovi} (Metalac), a B. Vukovi}, Puri} (Radni~ki). Crveni karton: B. Vukovi} (Radni~ki). METALAC AV: \urikin 7, ^alija 8, Tanasin 8, Jevi} 7 (Ratkovi} 7), Stanojev 7, Lemez 7, Kukoq 7 (Vorkapi}), Fa~ko 8 (Latinovi}), Popin 7, Ivkovi} 7, Vujanovi} 7.

Fudbaleri Metalca su posle dva minimalna poraza zaslu`eno savladali [i|ane. Od prvog minuta krenuli su sa namerom da postignu gol, pleli su mre`u ispred golmana Vukovi}a, pa je u 30. minutu posle centar{uta Tanasina, Popin glavom smestio loptu pod pre~ku. Minut pre kraja prvog dela nova radost, Kukoq je izveo skra}eni korner, a Jevi} glavom zaka~io loptu koja je prevarila Vukovi}a i zavr{ila u mre`i. I u nastavku dominacija doma}ih, posle prodora Kukoqa, Popin je bio u prilici ali je {u-

Radni~ki (NP) - Spartak (D) Kikinda - Senta Sloga (T) - Ba~ka (BP) Big bul - Tekstilac Ites Metalac AV - Radni~ki ([) Vr{ac - Mladost (BJ) Dolina - Veternik Viskol Pali} - Dowi Srem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Big bul Senta Dowi Srem Pali} Veternik Ba~ka Sloga (T) Radni~ki (NP)

9. Tekstilac

Momenat s utakmice izme|u Metalca i Radni~kog iz [ida

RADNI^KI: Vukovi} 6, Aramba{i} 6 (Varni~i}), Gospojevi} 7, B. Vukovi} 6, \urki} 6, Jelu{i} 6, Vezirovi} 7 (Zebi}), Naranxi} 6 (Dugaq 6), Puri} 7, Gruji~i} 6, Kosanovi} 6.

tirao u dobro postavqenog golmana. [est minuta kasnija rezervista Ratkovi} odlu~io se na udarac ali je lopta pogodila stativu i odbila se u poqe. Do{li su doma}i i do tre}eg gola u silovitom naletu kapitena ^aliju

1:1 3:3 2:2 3:0 3:0 1:1

Danas

(17) (17)

3 3 2 2 2 3 3 3

3 2 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 1 1 1

8:0 7:4 3:1 3:2 1:0 6:6 5:5 3:4

9 7 4 4 4 4 4 4 4

3

1

1

1

2:3

10. Mladost (BJ)

3

1

1

1

2:3

4

11. Metalac AV

3

1

0

2

3:2

3

12. Vr{ac

3

0

3

0

1:1

3

13. 14. 15. 16.

3 2 3 3

0 0 0 0

2 1 1 0

1 1 2 3

5:6 3:5 2:4 1:9

2 1 1 0

Kikinda Dolina Spartak (D) Radni~ki ([)

U slede}em kolu 5/6.septembra sastaju se: Spartak (D) - Dowi Srem, Veternik Viskol - Pali}, Mladost (BJ) - Dolina, Radni~ki ([) - Vr{ac, Tekstilac Ites - Metalac AV, Ba~ka (BP) Big bul, Senta - SLoga (T), Radni~ki (NP) - Kikinda. sru{io je u {esnaestercu Vukovi}, pa je sudija Nikoli} igra~u Radni~kog pokazao drugi `uti, odnosno crveni karton, pokazao je na belu ta~ku sa koje je siguran realizator bio Ivkovi}.

U posledwim trenucima utakmice gosti su imali jedinu priliku kada se Naranxi} na{ao o~i u o~i sa \urikinom, ali je {utirao visoko preko gola. M. Popovi}

Me~ za Hi~koka

Poveli pa stali

Kikinda - Senta 3:3 (2:0)

Radni~ki (NP) - Spartak 1:1 (1:0)

KIKINDA: Gradski stadion, gledalaca 300, sudija: Sremac (Ruma). Strelci: Mesaro{ u 2. Pavlov u 44. ]eran u 51. za OFK Kikindu, a Vukobrat u 61. Rajkova~a u 68. i Stojanov u 78. minutu za Sentu. @uti kartoni: V. Popovi}, ^uso, Mesaro{, Kne`evi} (Kikinda), a Crnomarkovi}, \eri i Rajkova~a (Senta). Crveni karton: Cvetkovi} (Kikinda). OF KIKINDA: ]iri} 5, Bursa} 6, Kne`evi} 7, ]ulibrk 7, Kovrlija 7, Gra|in 7 (Cvijan), Ili} 7, ^uso 6 (Spahi} 6), Pavlov 7 (Vlaji}), ]eran 7, Mesaro{ 7. SENTA: M. Vukobrat 7, Ba{tovanov 6, Po~ 6 (\eri 6), ]etkovi} 6 (Jankovi}), Cvetkovi} 6, Crnomarkovi} 6, Rajkova~a 7, Popov 7, Stojanov 7, Na|pal 7, D. Vukobrat 7. Kada su doma}i fudbaleri u 51. minutu poveli sa 3:0 u me~u sa starim poznanikom ekipom Sente o~ekivala se sigurna pobeda ekipe sa gradskog stadiona. Me|utim, gosti su na kraju uspeli da postignu tri pogotka i odnesu veliki bod iz Kikinde. Ve} u drugom minutu bilo je 1:0 za OFK Kikindu. Iskusni Jovica Kovrlija nabacio je loptu iz slobodnog udarca sa nekih 20 metara, a Danilo Mesaro{ glavom je postigao pogodak. Doma}in je posle bio nadmo}niji i svoj drugi pogodak postigao je minut pre kraja prvog dela , kada se u listu strelaca upisao Du{an Pavlov. U 51. minutu ]eran je pove}ao vo|stvo doma}ina na 3:0. Gosti iz Sente se nisu predavali i boqom organizacijom po~eli su da ugro`avaju gol doma}ina. U 61. minutu kapiten doma}ih, golman ]iri} je pogre{no ocenio let lopte, pa tako Danilu Vukobratu nije bilo te{ko da postigne pogodak. U 68. minutu ponovo hladan tu{ za doma}e igra~e i navija~e. Neznaju}i {ta }e sa loptom Rajkova~aje sa nekih 30 metara o{tro {utirao prema golu golmana ]i-

ri}a i ona je zavr{ila u mre`i. U 76. minutu zbog drugog `utog kartona Sen}ani su ostali su bez Cvetkovi}a. Samo dva minuta kasnije nakon slobodnog udarca iskusni Uro{ Stojanov postigao je tre}i pogodak glavom. Do kraja se inicijativa doma}ina nije pretvorila ~etvrtim pogotkom. M. S.

Vr{ac - Mladost(BJ) 1:1 (1:1) BA^KI JARAK: Gradski stadion, gledalaca oko 500, sudija: Savi} (@iti{te). Strelci: Klabec u 30. za Vr{ac, a S. Rati} u 45. minutu za Mladost. @uti kartoni: Klabec (Vr{ac), a Isak i Xogovi} (Mladost). VR[AC: Donovi} 7, Motorov 6, Ratkovi} 6, Babi} 7, Rankov 7, Stija~i} 6 (Kowevi} 6), Klabec 7, Popov 6 ([ipka 6), Ranimirov 6 (Baji} 6), Mihajlovi} 6, Stankovi} 6. MLADOST: Loli} 7, Baji} 6, S. Rati} 7, Isak 6, N. Rati} 7, Kraguqac 6, Radoja 6, \uki} 6 (Kozomora 6), Paji} 7 (Vi{ekruna 6), Xogovi} 6, Rosi} 6 (Vratuni} 6). Iz tre}e utakmice opet bod. Podmla|ena doma}a ekipa imala je samo voqu ali ne snage da do|e do pobede. Gosti pored znawa nisu mogli da pro|u Babi}a i Rankova kako bi uzeli ceo plen. Moraju se zadovoqiti sa onim po{to su i do{li. Vidqivo je bilo da je gostuju}a ekipa znatno „bezobraznija“. [to je u pojedinim trenucima iritiralo doma}u publiku, mladi sudija Savi} je ve{to izbegao konfliktne situacije, Klabec kod doma}ina mo`da jedini pokazao vi{e od ostalih u napadu. U odbrani Babi} iako mlad stasava u sve kvalitetnijeg fudbalera. Gosti u 45. minutu iz jedne „gu`ve“ guraju lotpu iza golmana Donovi}a. Veoma sparno vreme onemogu}ilo je da se vidi kvalitetnija predstava na Gradskom stadionu. B. \ur|ev

Kuzmanovi} sada u Atletiku Odlazak srpskog fudbalskog reprezentativca Zdravka Kuzmanovi}a iz Fiorentine, izgleda

da je pitawe dana, a madridski Atletiko poslao je ponudu u Firencu - osam miliona evra!

NOVA PAZOVA: Gradski stadion, gledalaca oko 400, sudija: Gajdobranski (Novi Sad). Strelci: \eri} u 1. minutu za Radni~ki, a \oki} u 80. za Spartak. @uti kartoni: Aga Antonio, Dragani}, Kne`evi} i ^eprwa (Radni~ki), a Koleski, Margi}, Vukoje i Ni. Stanojevi} (Spartak). Crveni karton: Ni. Stanojevi} (Spartak). RADNI^KI: Jevti}, Puni{i} 7, Filipovi} 6, Romi} 6 (Petrovi} 6), Rni} 6, Aga Antonio 6, Ili} 5 (Kne`evi}), ^eprwa 6, Mari} 6, \eri} 7, Miji} 7 (Dragani} 6). SPARTAK: Trbojevi} 7, Ni. Stanojevi} 6, Vukoje 6, ^aki 6, Petkovi} 6 (Ki{), Zekanovi} 6 (Hil), Ne. Stanojevi} 6, Kova~evi} (Koleski 6), [alipurovi} 6, \oki} 7, Margi} 7. Radni~ki se propisno obrukao dozvolivi{i gostima ane-

mi~nom igrom da odnese bod iz Pazove. Po~etak je najavqivao trijumf doma}ina jer je ve} u prvi minutu \eri} postigao gol. Miji} je nabacio loptu sa levog krila, najbr`i je bio \eri} i glavom je zakucao pod pre~ku. Sve do izjedna~uju}eg gola Spartak igralo se izme|u dva {esnaesterca sa blagom predno{}u gostuju}e ekipe. Gosti su izjedna~ili rezultat nakon gre{ke odbrane Radni~kog, \oki} se iskaro svojim ~uvarima i sa nekoliko metara je lobobao istr~alog golmana Jevti}a. Me|utim, u posledwih desetak minuta pred kraj Radni~ki je imao dve izvanredne prilike da obezbedi pobedu. Napre je Mari} slabo {utirao jednu loptu sa peterca, a potom je Kne`evi} skokom glavom proma{io prazan gol. J. Vukovi}

Temerinci spa{avali bod Sloga - Ba~ka 2:2 (1:1) TEMERIN: Stadion Sloge, gledalaca 400, sudija: Maksimovi} (In|ija). Strelci: Jak{i} u 45. i Mandi} u 83. za Slogu, a Ivkovi} u 38. i Vajagi} u 74. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Tati}, Jak{i}, Samarxi} (Sloga), a Pu|a, Duki}, Petrovi}, Zec, Kova~evi} (Ba~ka). SLOGA: Romi} 7, Tati} 7, Dragoqevi} 7, D. Powevi} 6 (Mandi} 7), M. Milovi} 7, Vukoje 7, Tintor 6 (Vukovi} 6), Horvat 6, Desnica 6, Jak{i} 8 (D. Milovi}), Samarxi} 7. BA^KA: Kova~evi} 6, Vajagi} 8 (Koji}), Petrovi} 7, Bjelo{ 6, Pu|a 7, [e{um 6, Kozomora 7, Duki} 7, ^u~kovi} 6 (Zec), Stojiqkovi} 6, Ivkovi} 7 (Stojni}). Odgovornost u ofanzivnim zadacima ~esto je morao da preuzme Igor Jak{i} po{to je odbrana Ba~ke pa`wu usme-

rila na Samarxi}a i Desnicu. Novajlija iz kom{ijske Mladosti poku{ao je u 13. minutu da zatrese mre`u, ciqao je gorwi levi ugao ali iznudio je samo korner. Identi~na scena vi|ena je na drugoj strani deset minuta kasnije, mladog Romi}a nije iznenadio topovski udarac Kozomore. Vo|stvo gostima obezbedio je Radovan Ivkovi}, iz te{ke pozicije {utirao je bez dileme, a saveznik mu je bila stativa. Iako je Samarxi} uspeo da proma{i prazan gol sa tri metra, doma}i su izjedna~ili zahvaquju}i majstoriji Jak{i}a iz slobodnog udarca. Dramati~an rasplet najavio je Milan Vajagi}, ali se kao dobar potez ispostavio ulazak Dragana Mandi}a. Iskusni napada~ lepo je reagovao u gu`vi i glavom poslao loptu u mre`u. M. Meni}anin


14

SPORT

nedeqa30.avgust2009.

DNEVNIK

PRVA LIGA SRBIJE

Bogunovi} za preokret Radni~ki(N) - Novi Sad 1:2 (1:0) NI[: Stadion na ^airu, gledalaca: 600. Sudija: Mili}evi} (Ivawica), sStrelci: Stojkovi} u 34. za Radni~ki, a Bogunovi} u 47. i 58. minutu za Novi Sad. @uti kartoni: Mari}, Milo{evi} (Radni~ki), Bogunovi}, Drini} (Novi Sad). Crveni karton: Bogunovi} (u 89. minutu - zbog prigovora). RADNI^KI: Peri} 6, Krsti} 5, Mladenovi} 5, Mari} 5, Petrovi} 6, Mijatovi} 6, Miloji} 5 (Milunovi} 6,5), Stojkovi} 6, Ivanovi} 6, Miti} 5 (Petkovi} 5), Milo{evi} 5 Ran|elovi}). NOVI SAD: Vesi} 5, Zeqkovi} 6, Daki} 5 (\uki} 6), Jovanovi} 6, Baqak 6, ^ovilo 5, Novakovi} 5, Stevanovi} 5, Avri} 6 (Kova~evi} 5), Bogunovi} 7, Drini} 6 (Jablan -). U prvom poluvremenu Radni~ki i Novi Sad „opravdali“ su svoju poziciju na tabeli - do ove utakmice ni jedan ni drugi tim nisu osvojili ni bod. U jalovoj igri nije bilo prilika ali je Radni~ki posle jedne gu`ve u 34. minutu ipak zatresao mre`u gostiju. Golman Novosa|ana Vesi} ~astio je doma}ine. U napadu u kojem su bili Milo{evi} i Stojkovi} lopta je do{la do golmana Vesi}a na visini penala, ali je on neo~ekiva-

Lu~anci odr`ali lekciju Banat - Mladost (L) 1:1 (0:0) BANATSKI DVOR: Stadion Mirko Vu~urevi}, gledalaca 150, sudija: Stojilkovi} (Beograd). Strelci: Gruji~i} u 60. za Mladost, i Karamati} u 86. za Banat. @uti kartoni: Jeremi} i Svitlica (Banat), a Jovanovi}, Rajkovi} i Josipovi} (Mladost). BANAT: Bogunovi} 7, Filipovi} 7, ]ulibrk 6, Mijanovi} 7, Radosavqevi} 7, Stevi} 6, Cavri} 7 (Bareto), Jeremi} 6 (^onka 7), Karamati} 7, Grumi} 6 (Vujovi}), Svitlica 6. MLADOST: Krznari} 7, Mijatovi} 7, Jovanovi} 7, Pavlovi} 6 (Ratkovi}), Stamenkovi} 7, Poledica 7, Komlenovi} 6, Radivojevi} 6, Gruji~i} 7, Vemi} 7 (Josipovi}), Udovi~i} 7. U bledoj fudbalskoj predstavi i Banat i Mladost morali su i mogli su da pru`e mnogo vi{e, pa je nere{en rezultat mo`da i najrealniji. Prvu {ansu imao je doma}i tim, Cavri} je {utirao sa ivice {esnaesterca ali je fantasti~no

reagovao Krznari} i spasao svoju mre`u. Uzvratili su gosti u 28. i 32. minutu kada su poku{ali sa distance prvo Udovi~i}, a onda Vemi}, ali je lopta u oba slu~aja zavr{avala pored stative. Najboqu priliku za gol propustio je doma}i napada~ Karamati} u 37. minutu, kada je lopta zavr{ila preko pre~ke. U nastavku su gosti mogli da postignu pogodak, u 55. minutu, ali je sa gol linije Radosavqevi} izbacio loptu posle udarca Poledice. Samo minut kasnije Banat je pogodio pre~ku, a glavni akteri su bili Radosavqevi} i Stevi}. Kako to obi~no biva, usledila je kazna, posle udarca Gruji~i}a sa 20 metara, lopta je pogodila iskusnog Mijanovi}a i prevarila Bogunovi}a za vo|stvo gostiju od 1:0. Posle pogo|ene stative od Grumi}a Banat je stigao do izjedna~ewa u 86. minutu. Pilipovi} je idealno centrirao sa desne strane, a Karamati} je zakucao loptu iz voleja za kona~nih 1:1. N. Jowev

PROLETER IGRA S ZEMUNOM

Slanobarci o~ekuju prvu radost Jo{ uvek se u predgra|u Novog Sada na Slanoj bari prepri~avaju utakmice novog prvoliga{a koji je igrom zasenio dva pretendenta za vi{i rang Srem i In|iju, ali {ta to vredi kada na kontu Proletera su dva poraza. - Igre se brzo zaboravqaju, na`alost ostaju zapisani rezultati. Propustili smo velike {anse da odli~no startujemo a sada pred susret sa Zemunom moramo da vijamo pobedu - sa setom isti~e trener Qubomir Ristovski i dodaje. - Zemun je klub velike tradicije, pretrpeo je dva neo~ekivana poraza kod ku}e, ima}e imperativ pobede kao i mi. Ne pla{imo se ni jednog rivala, jer ako prika`emo igre iz prethodnih utakmica povoqan rezultat ne mo`e izostati. Znamo odakle nam preti opasnost, ali smo uvereni da imamo kvalitet da ih neutrali{emo i stignemo do istorijske pobede - optimista je Ristovski. U In|iji je drugove predvodio Branko @igi}, dirigovao je ekipom kapitenski postigao je drugi izjedna~uju}i gol, nedovoqan za barem bod. I protiv

Proleter - Zemun Dinamo - ^SK Pivara Kolubara - Sloga (K) 1. Mladost (A) 2. In|ija 3. Radni~ki (S) 4. Novi Pazar 5. Srem 6. Kolubara 7. Banat 8. ^SK Pivara 9. Dinamo 10. Sevojno Point 11. Teleoptik 12. Mladost (L) 13. Sloga (K) 14. Novi Sad 15. Be`anija 16. Proleter 17. Zemun 18. Radni~ki (N)

Avri} ( desno) je u Ni{u igrao veoma dobro

no lo{e intervenisao, pritr~ao je Nemawa Stojkovi} i plasirao loptu u nebrawenu mre`u. U nastavku za samo desetak minuta Novosa|ani su preokrenuli rezultat. Posle jedne bezazlene akcije u 47. minutu Bogunovi} se

Zoran Raki}

Zemunaca o~ekuje dobru borbu i nada se pobedi. - Do{ao je tretnutak da se radujemo i naplatimo plodove kvalitetnog rada. Nemamo u ovom trenutku puno izbora, jer na{im vernim navija~ima moramo kona~no u vi{em rangu podariti prve bodove. Od prvog minuta krenu}emo ofanzivno i nadam se sti}i do povoqnog rezultata. M. Popovi}

Radni~ki (S) - Novi Pazar Be`anija - In|ija Sevojno Point - Srem Banat - Mladost (L) Radni~ki (N) - Novi Sad Teleoptik - Mladost (A)

odli~no sna{ao i savladao mladog Peri}a a isti igra~ zatresao je mre}u doma}eg prvoliga{a i u 57. minutu. Dva puta je {utirao, dva puta je Peri} uspeo da sa~uva mre`u, ali je u tre}em poku{aju Sa{a Bogu-

novi}, ipak bio uspe{niji i doveo Novi Sad u vo|stvo, {to je bio i kona~ni rezultat. Dvostruki strelac Sa{a Bogunovi} minut pre kraja zbog drugog `utog kartona i prigovora sudiji iskqu~en je sa utakmice. T. Todorovi}

Sigurni Somborci Radni~ki(S) - Novi Pazar 2:1 (1:0) SOMBOR: Gradski stadion, gledalaca 1.500, sudija: ]uk (Beograd). Strelci: Stankovi} u 20. Zeli} u 85. za Radni~ki, a Pavlovi} u 90+3 minutu za Novi Pazar. @uti kartoni: Opsenica (Radni~ki), Radosavqevi}, Ku~, Gurdijelac i Stojanovi} (Novi Pazar). RADNI^KI: Zogovi} 7, Veselinovi} 7, Dabi} 7, Vidovi} 8, Medi} 8, Vukovi} 7, Zeli} 8, Keni} 7, [trbac 8 (Z. Baqak), Opsenica 8 (Orsi}), Stankovi} 7. NOVI PAZAR: ^okorilo 6, Trtovac 6, \or|evi} 6 (Arifovi} 6), Ku~ 6, Gurdijelac 6, ]irka 6, Radosavqevi} 6, Cakovi} 6, Stojanovi} 6, Grbovi} 6 (Pavlovi} 7), Kecap 6 (Ni{evi}). Da su Novopazarci ekipa za respekt to potvr|uje wihov maksimalan u~inak u prva dva kola. Me|utim, ovoga puta Somborci su pru`ili vrlo dobru partiju i slavili sigurnu pobedu protiv renomiranog rivala. U prvom delu susreta gosti su za saveznika imali sna`an vetar, ipak doma}i su stalno imali inicijativu i u

nekoliko mahova ozbiqno pripretili golmanu ^okorilu. Prva velika {ansa ukazala se pred fudbalerima Radni~kog, loptu je dobio usamqeni Opsenica, na idealnoj poziciji, {utirao je ali na nesre}u pogodio je pre~ku. U 20. minutu radost za navija~e Somboraca, Stankovi} je dobio izvanrednu loptu u prazan prostor, brzonogi napada~ crvenobelih je pravovremeno stigao do we i pored istra~alog golamana poslao loptu u levi dowi ugao. Gosti su prvi {ut uputili na gol Zogovi}a nakon pola sata igre, posle kornera ali golman doma}ih je bio siguran. U nastavku Somborci zadovoqni vo|stvom trudili su se samo da odr`e rezultat, `ivnulo jedino u fini{u utakmice. Opseni~in {ut zaslu`uje pa`wu, ali je golman krajwim naporom izbio loptu u korner. Nakon toga sledi sjajna akcija doma}ih fudbalera, koju Zeli} zavr{a efektnim pogotkom. U nadoknadi vremena nakon nepa`we posledweg reda Somboraca gosti su ubla`ili poraz. J. Dukat

Pavi}evi} matirao Sremce Sevojno Point - Srem 1:0 (1:0) U@ICE: Stadion Sevojna, gledalaca: 300. Sudija: Sa{a (Kru{evac). Strelac: Pavi}evi} u 17. minutu. @uti kartoni: Maksimovi}, Viri}, Pejovi} (Sevojno Point), Vasiqevi}, Soviq, Stanojevi}, Kavizi (Srem). Crveni karton: Soviq (Srem) u 65. minutu. SEVOJNO POINT: Nikoli} -, Kamberovi} 7 (Timi}, Pejovi}), Viri} 7, Bulatovi} 6, Jankovi} 6, Maksimovi} 6, [uwevari} 7, Mudrini} 6 (]osi} -), Pavi}evi} 7, Vujovi} 6, Stanisavqevi} 6. SREM: Raji} 7, Petkovi} 6, Soviq 6, Vukmir 6 (@ivkovi} 6), Stanojevi} 6, Vasiqevi} 6, Kali~anin 6, Paunovi} 6, Jankovi} (Jovi} 6, Tabakovi}), Kavizi 7, Gali} 6. Marko Pavi}evi}, pro{le sezone najboqi strelac Prve lige, otvorio je seriju golova u novom prvenstvu i Sevojno Pointu doneo prvu pobedu. Stanisavqevi} je dubinskom loptom pred kaznenim prostorom Srema prona{ao Kamberovi}a, ovaj je na {est metara od gola doturio loptu do Pavi}evi}a, centarfor doma}ih prevario je Soviqa i pored nemo}nog Raji}a zatresao mre`u.

U vi{e slaboj nego prose~noj predstavi gosti su dobar deo me~a kontrolisali igru ali su bili bezopasni u napadu. S druge strane, za ambicije koje gaji Sevojno Point ovo je bila utakmica koja mo`e da poslu`i za primer kako ne treba igrati. Osim Pavi}evi}evog gola samo jo{ ~etiri puta doma}i su ozbiqnije pripretili. U 9. minutu Vujovi} bi u trku mo`da izmakao Stanojevi}u, ali ih je preduhitrio golman Raji}. U drugom poluvremenu propisno su se obrukali rezervisti doma}ih Timi} i Pejovi}. Prvi je u 75. minutu bio neuspe{an kada se na{ao o~i u o~i sa golmanom Raji}em, a drugi je u 84. minutu sa nekoliko metara prebacio gol. Gosti su samo jednom na ozbiqnije isku{ewe stavili golmana Nikoli}a. Janovi} je u 25. minutu, na centar{ut Petkovi}a, odli~no {utirao glavom, a golman Sevojna paradom sa~uvao mre`u. Tom prilikom glavom su se sudarili Jankovi} i Kamberovi}, napada~ Srema je odmah ustupio mesto Jovi}u, a fudbaler doma}ih je u poluvremenu zbog iscrpqenosti ostao u svla~ionici. Z. @erav~i}

2:1 0:0 1:0 1:1 1:2 0:1

Danas

3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0

0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 1 2 2 3

3:0 4:2 5:2 4:3 3:2 2:0 3:2 2:1 1:0 1:1 5:4 1:1 1:1 2:5 1:2 3:5 0:4 2:8

(17) (17) (17) 7 7 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 0 0 0

U slede}em kolu 5/6. septembra sastaju se: NOVI PAZAR: Novi Pazar - Mladost (A), NOVI SAD: Novi Sad - Teleoptik, KRAQEVO: SLoga - Radni~ki (N), LU^ANI: Mladost - Kolubara, ^ELAREVO: ^SK Pivara - Banat, SREMSKA MITROVICA: Srem Dinamo, IN\IJA: In|ija - Sevojno Point, ZEMUN: Zemun - Be`anija, SOMBOR: Radni~ki - Proleter.

Sre}a na strani In|ijaca Be`anija – In|ija 0:0 BEOGRAD: Igrali{te Be`anije, gledalaca: 300. Sudija: Milenko Matovi} (Kragujevac). @uti kartoni: Lekovi}, Nedeqkovi} (Be`anija), Tomanovi}, An|elkovi}, Omi}, Jovanovi}, Novakovi} (In|ija). BE@ANIJA: Ostoji} 8, Markovi} 6, Lekovi} 7, Stanov~i} 6, Vani} 7, Nedeqkovi} 6, Simi} 7 (Ivanovi}), Bonxi} 6, Vla~i} 7 (Mirkovi}), Govedarica 7, Bo`i~i} – (Peto{evi} 6). IN\IJA: Poleksi} 7, Novakovi} 6, \urovi} 6, Jak{i} 7, Jovanovi} 6, Tomanovi} 6, Omi} 7, An|elkovi} 7 (Koxo), Jankov 6, Filipovi} 7, Nagli} 6 (Bubalo). Be`anija je imala vi{e povoqnih prilika i sjajnog golmana Ostoji}a, u celini gledaju}i mo`e da `ali zbog neostvarenog trijumfa. Prvih 45 minut aje proteklo u bledoj igri, karakterisalo je dosta pogre{nih pasova. Dva minuta kasnije An|elkovi}ev mlak udarac nije bio pretwa po golmana Ostoji}a. Najizgledniju priliku u ovom delu me~a "lavovi" su stvorili u 45. minutu: posle centar{uta Govedarice Simi} je odli~no {utirao glavom sa deset metara, za malo je bio neprecizan. Drugo poluvreme je imalo bogat sadr`aj. Uvodni minuti po~eli su

sa uzbu|ewima, doma}ini su pripretili preko Vla~i}a, wegov {ut je izblokiran, uzvratili su gosti preko Filipovi}a, Ostoji} je odli~nom intervencijom sa~uvao mre`u. Gosti su u 54. minutu imali kolosalnu priliku: An|elkovi} je lepo uposlio Nagli}a koji je bio o~i u o~i sa Ostoji}em, ~uvar mre`e doma}ih sjajnom intervencijom sa~uvao je mre`u. U 57. minutu, posle dobrog {uta An|elkovi}a Ostoji} je bravuroznom intervencijom izmamio aplauze svih prisutnih. Minut kasnije doma}ini su imali lepu priliku, Vla~i} je glavom {utirao pored gola, a ne{to kasnije posle odli~ne akcije Novobeogra|ana {ut Govedarice bio je izblokiran. Lepu priliku govedarica je imao u 83. minutu, {utirao je pored gola. Posle dobrog centar{uta mladog Peto{evi}a u 86. minutu Markovi} je uputio loptu visoko preko gola. Terensku inicijativu doma}ini su mogli da materijalizuju u 90. minutu, Lekovi} je odli~no centrirao sa 25 metara, loptu koja je i{la pod pre~ku Poleksi} je krajwim naporom izbacio u korner, a u nadoknadi vremena Govedarica nije bio miqenik sre}e, wegov {ut glavom zavr{io je iznad okvira gola. M. Maksimovi}

Paunovi} za radost Teleoptik – Mladost (A) 0:1 (0:0) BEOGRAD: Sportski centar „Partizan – Teleoptik”. Gledalaca: 300. Sudija: Manojlovi} (Kwa`evac). Strelac: Paunovi} u 90+2. minutu. @uti kartoni: Stani} (Teleoptik), A. Te{i}, Zejnovi}, Petrovi}, Paunovi} (Mladost). TELEOPTIK: Risti} 6, Miqkovi} 6, Kari{ik 7, Stani} 6, Brkovi} 7, Lazevski 7, Milojevi} 7, Ran|elovi} 7, Dos Santos 7 (Jovanovi}), Jerini} 7 ([}epovi}), Adamovi} 7 (\okovi}). MLADOST: Marti} 7, Gostovi} 6, Kaka{ 7, Te{i} 7, Kosanovi} 6, Zejnovi} 7, \orovi} 6 (Aleksi}), Petrovi} 7, Brki} 7 (Mrvaqevi}), Paunovi} 7, Radovanovi} 7 (Filipovi}). Fudbaleri apatinske Mladosti mlakim tempom su prodefilovali po zelenom tepihu Zemunela. Posle veli~anstvenog trijumfa u prvom kolu u Ni{u i debakla u Novom Pazaru, opti~arima su Apatinci pred nosem oteli tri boda. Partizanove bebe su imale sve {to je potrebno za trijumf: pred-

nost doma}eg terena, slabijeg protivnika i izuzetno uporne napada~e koji su se pogledom sporazumevali s kreativnim veznim redom. Jedino, sre}a nije bila na wihovoj strani. Stari znanci iz drugoliga{kih dana su se po svemu sude}i odavno dobro upoznali. Trener gostiju Mom~ilo Rai~evi} vaqano je prou~io sve vrline doma}ina, a momci u crveno-belim dresovima znali su da im najve}a opasnost preti od brzonogog Stefana Milojevi}a, uspe{no i na vreme blokirali su svaki wegov poku{aj . Gosti su sve vreme igrali koncentrisano i mirno, poku{avaju}i da izbore remi koji su o~igledno pri`eqkivali, usporavali su igru, ali bez obzira na sve sre}a im se osmehnula u nadoknadi vremena. Paunovi} je neo~ekivano tukao sa desetak metara i iznenadio Borivoja Risti}a kao i sve gledaoce koji su tribine napustili u neverici, jer su Apatinci oti{li ku}i sa tri boda u xepu. J. Radisavqevi}


nedeqa30.avgust2009.

c m y

SPORT

DNEVNIK

15

JELEN SUPERLIGA SRBIJE BEOGRAD: ^ukari~ki Stankom - Vojvodina SUBOTICA: Spartak Z. V. - Borac BEOGRAD: BSK Bor~a - Javor Habitfarm JAGODINA: Jagodina - Mladi radnik KRAGUJEVAC: Metalac - Smederevo Danas BEOGRAD: Rad - Jagodina BEOGRAD: Partizan - Hajduk KRU[EVAC: Napredak - Crvena zvezda 1. Vojvodina 2. Crvena zvezda 3. Smederevo 4. OFK Beograd 5. Partizan 6. Javor 7. Sparak Z. V. 8. Mladi radnik 9. Napredak 10. Rad 11. BSK Bor~a 12. Jagodina 13. Hajduk 14. Borac 15. ^ukari~ki 16. Metalac

3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3

3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1:3 (0:1) 1:0 (0:0) 1:0 (0:0) 2:0 (1:0) 0:2 (0:2) (17) (19.30) (20, TV RTS 2) 0 4:0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3

7:1 6 5:3 2:0 6:1 2:2 2:2 4:5 2:1 3:3 3:5 2:4 2:4 2:6 2:6 0:5

9 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 0 0

U slede}em kolu 12/13. septembra sastaju se: NOVI SAD: Vojvodina - Smederevo, BEOGRAD: Crvena zvezda - Metalac, OFK Beograd - Napredak, KRAGUJEVAC: Mladi radnik - Rad, ^A^AK: Borac - Jagodina, IVAWICA: Habitfarm Javor - Spartak Z. V., KULA: Hajduk - BSK Bor~a, BEOGRAD: ^ukari~ki Stankom - Partizan.

PARTIZAN DOMA]IN HAJDUKU

Vaqak u novoj brzini Na krilima prolaza u grupnu fazu Lige Evrope fudbaleri Partizana nastavqaju takmi~ewe u Jelen superligi Srbije. Crno – beli su ostali du`ni svojim navija~ima posle remija sa Javorom pro{le nedeqe i posle evropske od wih se o~ekuje da izbri{u i doma}u mrqu. Desni bek Sini{a Stevanovi}, koji je bio odli~an u @ilini nada se da }e wegov tim u tome i uspeti. - Ovaj me~ }e biti znatno druga~iji od prethodnog u Ivawici. Tada ni{ta nije bilo na na{oj strani, imali smo lo{e rezultate, nezadovoqstvo navija~a i pritisak medija. Uz to i jako bitan me~ u Evropi, koji smo jednostavno morali da dobijemo. Na sre}u i jesmo, {to je situaciju potpuno okrenulo u drugom smeru. Sada smo hvaqeni i ,,pomilovani’’ i tu pozitivnu atmosferu moramo da iskoristimo. Na krilima trijumfa u Evropi o~ekujem da }emo biti sve boqi i boqi i ubrzo stawe u doma}em prvenstvu postaviti na svoje mesto – racionalno razmi{qa pred me~ sa Hajdukom fudbaler Partizana. Protiv @iline ste napokon delovali kao ekipa. Bez Almamija Moreira, koji je jednostavno bio nezamenqiv, posebno u drugom poluvremenu delovali ste jako ozbiqno. - Iwekcija samopouzdawa nam je bila neophodna, posle svega {to se de{avalo. U @ilini je bilo

Ve} zaradili 1,5 miliona evra Plasman u Ligu Evrope nije zna~aj za Partizan samo zbog vra}awa mira u prostorije u Humskoj, ve} i za puwewe klupske kase. Crno-beli }e od UEFA dobiti milion evra, koliko iznosi nagrada za plasman u Ligu Evrope, a bi}e premirani i sa dodatnih 550.000 evra po dva osnova - 350.000 evra za nastup u kvalifikacijama za Ligu {ampiona i za Ligu Evrope, plus 200.000 evra za osvajawe prvenstva. Fudbaleri }e u {est evropskih utakmica (protiv [ahtjora, Tuluza i Bri`a) imati priliku da ubace jo{ koji evro u klupsku kasu. Svaku pobedu u Ligi Evrope UEFA nagra|uje sa po 140.000 evra, a svaki bod donosi 70.000 evra. biti ili ne biti i morali smo da se skupimo. Na sre}u to se i desilo i mo`da smo dobili ono {to nam je bilo najneophodnije – potvrdu kvaliteta i timsku atmosferu. Do tada smo bez Moreire uvek igrali slabo, sada smo videli da imamo jo{ dobrih organizatora igre – rekao je Stevanovi}. I. L.

^estitke, pa iznena|ewe Doma}in osokoqen plasmanom u Ligu Evrope i ne pomi{qa ni na {ta drugo nego da pobedom proslavi taj plasman. No, i Hajduk ima svoju ra~unicu: pobeda protiv ekipe ^ukari~ki Stankom je unela potreban mir u „hajdu~ke“ redove i Kuqani rastere}eni idu na noge {ampionu. A rastere}enost ~esto donese dobar rezultat. - Igrati protiv Partizana je uvek veliko zadovoqstvo, a pogotovo sada kada su „crno-beli“ obezbedili plasman u Ligu Evrope i da smo pre po~etka prvenstva sami birali kada da igramo sa Partizanom ne bi mogli izabrati boqi trenutak. Mi }emo biti prvi koji }e im do}i i ~estitati uspeh na evropskoj sceni - ka`e {ef stru~nog {taba Hajduka Bogdan Korak. Kuqani, dakle, u Beograd idu sa ~estitkama, ali ne i sa belom zastavom.

- Taman posla. Prvi }emo im ~estitati, ali }emo poku{ati da im dobrom igrom pomutimo slavqe i iznenadimo ih. Ne verujem da }e crno-beli biti mnogo umorni od igrawa na evropskoj sceni jer kolega Jokanovi} ima {irok izbori igra~a, pa pojedine mo`e i odmoriti. Verujem da }e biti prava utakmica, pogotovo {to se igra u ve~erwem terminu, a zbog evropskog uspeha stadion }e biti dosta dobro popuwen tako da za moje igra~e i ne treba boqa motivacija od tih ~iwenica - isti~e Korak. Uprkos brojnijem igra~kom fondu najbli`e istini je da }e se Hajduk Partizanu suprotstaviti u sastavu koji je savladao ekipu ^ukari~ki Stankom, a to su slede}a jedanaestorica: Manolov, Kozo{, Fejsa, Radanovi}, Trajkovi}, Ki{, Kekezovi}, Bogi}, @ivanovi}, Komazec i Maksimovi}. \. Bojani}

Vo{a gazi redom ^ukari~ki Stankom - Vojvodina 1:3 (0:1) BEOGRAD: Stadion ^ukari~kog, gledalaca 200, sudija: Dimitrijevi} (Loznica). Strelci: Tintor u 78. za ^ukari~ki, a Mr|a u 15. Tadi} u 70. i \urovski u 73. minutu za Vojvodinu. @uti kartoni: Morariju, Joksimovi}, Zavi{i}, Kr~marevi}, Sepjuja (^ukari~ki), a Mr|a i Tadi} (Vojvodina). ^UKARI^KI STANKOM: Jano{evi} 6, Okuka 6, Zavi{i} 5, Kecojevi} 6, Joksimovi} 6, Kolarevi} 5 (Nedeqkovi} 6), Kr~marevi} 6, Morariju 5, Ribi} 6, Sepuja 6 (Raji}), Dobra{inovi} 6 (Tintor 7). VOJVODINA: Kesi} 7, Pekovi} 7, A|uru 7, Stojka 7 (Huci{vili), \urovski 8 (Tumbasevi}), Stjepanovi} 7 (Smiqani}), Vuli~evi} 7, Ple~ 7, Lovri} 7, Tadi} 8, Mr|a 8. Vojvodina se ove sezone, igleda, stvarno ne {ali. Posle dve uvodne pobede protiv Hajduka 3:0 (sa igra~em mawe celo drugo poluvreme) i Metalca 1:0 Novosa|ani su pregazili i ^ukari~ki sa 3:1. Rezultat, iako ubedqiv ne odslikava pravo stawe stvari sa terena, jer je Vo{a imala jo{ par lepih prilika za ubedqiviji trijumf. Lideri Jelen superlige (bar do dana{weg me~a Crvene zvezde) od po~etka su stavili do znawa da ih zanimaju samo tri boda. Napali su iz sve snage i ve} u 15. minutu do{li u vo|stvo. Tandem \urovski-Mr|a, koji je blistao na ovom me~u,

Dragan Mr|a

odradio je ~itav posao. Prvi je asistirao sa leve strane, a drugi bio strelac. Ne{to kasnije Tadi} je bio umalo neprecizan - ga|ao je samo spoqni deo mre`e. U 25. minutu Stjepanovi} se dobro probio, {utirao iskosa sa leve strane, ali je Jano{evi} odbranio. U 39. minutu Tadi} je {utirao, a lopta je pogodila pre~ku i stativu i oti{la u gol

aut. Do kraja poluvremena Mr|a je imao jo{ jednu {ansu. Na po~etku nastavka odli~ni napada~ poku{ava sa nekih 6-7 metara, ali Jano{evi} odli~no brani. U slede}em napadu pripretio je doma}inu. Ribi} je iza{ao sam ispred Kesi}a, ali je ovaj bio uspe{niji. Od 70. do 72. minuta Vojvodina postigla jo{ dva gola. Najpre je Tadi} iz slobodnog udarca po-

Simovi} za prvu radost Spartak Zlatibor voda – Borac 1:0 (0:0) SUBOTICA: Gradski stadion, gledalaca: oko 3.500, sudija: Stankovi} (Beograd). Strelac: Simovi} u 58. minutu. @uti kartoni: Bo{kovi}, Simovi}, Torbica (Spartak Zlatibor voda), \okovi}, Stojanovi} (Borac). Crveni karton: Alve{ u 85. minutu (Borac). SPARTAK ZLATIBOR VODA: Jovani} 8, Pu{kari} 6, [arac 7, Simovi} 8, Popovi} 7, Brati} 6, Miji} 6 (Misini 6), Torbica 7, Jawu{ 6 (Noskovi}), Bo{kovi} 7, Ubiparip 7 (Miri}). BORAC: Grahovac 7, Anti} 6, Mari} 6, Alve{ 6, Dmitrovi} 6, \okovi} 6, Davidov 7, Kosti} 5 (Mugo{a 6), Stoj~ev 6, Prtewak 6 (Mili~i}), Stojanovi} 6 (Vukovqak). Preko 3.500 gledalaca koji su se u subotu okupili na Gradskom stadionu u Subotici aplauzom su pozdravili fudbalere Spartak Zlatibor vode koji su nakon 90. minuta igre slavili prvu pobedu u Super ligi. U ve}em delu me~a Spartak Zlatibor voda je bila ekipa koja je diktirala tempo, a da se sve dobro zavr{ili pobrinuli su se Slobodan Simovi} i Milan Jovani}. Prvi je golom koji slobodno mo`e da krasi {pice sportskih emisija doneo prednost Spartak Zlatibor vodi, dok je drugi u dva navrata sigurno sa~uvao svoju mre`u. Doma}a ekipa je imala terensku inicijaticu u uvodom delu prvog poluvremena. No, sem polu{anse Voje Ubiparipa u ~e-

tvrtom minutu, nije bilo ni~ega vrednog {to bi stalo u novinarske bele`nice. ^ini se da je takva igra vi{e odgovarala iskusnim gostima koji su bez mnogo komplikovawa ~istili lopte iz {esnaesterca. Ni to {to je doma}i tim u seriji izveo nekoliko kornera sredinom prvog poluvremena nije donelo ve}u opasnost pred golom ^a~ana. Prvu stopostotnu priliku ipak su imali gosti. Stoj~ev je pro{ao po levoj strani, primetio usamqenog Stojanovi}a, dodao mu loptu, a ovaj se na{ao o~i u o~i sa golmanom Jovani}em. Iz ovog duela Jovani} je iza{ao kao pobednik i umnogome pomogao da „golubovi“ polete ka pobedi. Drugo poluvreme donelo je dve nove prilike za ^a~ane. Prvo je posle centar{uta Prtewaka Vidak Brati} umalo zatresao sopstvenu mre`u u 47. minutu. Samo {est minuta kasnije ponovo je srce stalo navija~ima Spartak Zlatibor vode. Brzi Stojanovi} je stigao naoko izgubqenu loptu, sa leve strane ponovo dobro centirao, jo{ jedno prona{ao usamqenog Stoj~eva u {esnaestercu gostiju. Ponovo su Stoj~ev na{ao sam pred golmanom Jovani}em i ponovo je ~uvar mre`e Suboti~ana iza{ao iz ovog duela kao pobednik. Dve prilike gostiju su otreznile igra~e Spartak Zlatibor vode. Stali su na loptu, iskoristili sporiju igru ^a~ana, a kao plod toga stigao je i gol. Slobodan Simovi} je odbijenu loptu

Iskoristili {ansu - Bila je ovo odli~na, veoma borbena utakmica sa malo {ansi. Mi smo na{e iskoristili i zaslu`eno pobedili. Naravno, svega ovoga ne bi bilo bez dobre igre celog tima i odli~ne podr{ke sa tribina. Bi}e nam ovo odsko~na daska za naredne me~eve, a pauzu }emo iskoristiti da se jo{ boqe spremimo – istakao je posle me~a Darko Bo{kovi}, jedan od boqih igra~a Spartak Zlatibor vode. pretvorio u evrogol u 58. minutu me~a. Za nekih 25 metara zapeo je pra}ku sna`no i precizno. Posle gola su jo{ boqe zaigrali golubovi. Posle prvog mogli su lako i do drugog gola, kada Bo{kovi} {utira za malo pored gola. Odli~nu priliku imao je i Jawu{ u 68. minutu nakon duplog pasa sa Torbicom, a potom je i Torbica mogao da se upi{e u strelce. Veliku {ansu imao je i rezervista Noskovi}. U kontri ga je odli~no uposlio Miri}, a na putu do gola nepropisno ga je sa le|a zaustavio Alve{, za ~ega je i „nagra|en“ crvenim kartonom. Do kraja me~a su poku{avali gosti da izjedna~e, ~ak je i golman Grahovac u jednom momentu podr`ao svoje saigra~e u napadu, ali bez izgledne {anse. N. S.

@igi} ide u Zenit Napada~ srpske fudbalske reprezentacije Nikola @igi} gotovo sigurno napu{ta Valensiju, a wegov novi klub mogao bi da bude Zenit iz Sankt Peterburga. [panski „As“ objavio je da je za visokog, 28-godi{weg fudbalera ruski klub ponudio izme|u osam i deset miliona evra! Od kako je 2007. godine pre{ao iz Rasing Santandera u Valensiju, @igi} nikako nije dobijao

Nikola @igi}

pravu {ansu. U 15 utakmica, koliko je igrao, dao je jedan gol u dresu „{i{mi{a“. Kraj pro{le sezone bio je na pozajmici u Rasingu, gde je pokazao da je majstor za golove - u 19 me~eva 13 puta je zatresao mre`u. Valensija je, sa druge strane, potvrdila da je zainteresovana za napada~a Betisa Serhija Garsiju, a klub za wega tra`i 10 miliona evra

visio na 2:0. Da bi se potom i \urovski upisao u strelce na vol{ebnu asistenciju Mr|e. Tintor je ne{to kasnije uspeo samo da ubla`i poraz doma}ina. Vojvodina je igrala sjajno, o~igledno da je Dragoslav Stepanovi}, dobro pripremio ekipu, a kako i ne bi kada je u pro{loj sezoni sedeo na klupi Br|ana. I. Lazarevi}

NA MARAKANI ZABORAVILI ^EHE

Pobeda jedini melem

U taboru crveno- belih stavili su ta~ku na iscrpquju}i duel protiv Slavije, pirovu pobedu i opro{taj od evropske scene. Ekipa se psihi~ki i fizi~ki prili~no potro{ila protiv ^eha... - Igra~i su spremni za nove izazove. Sve ono {to se de{avalo protiv Slavije dodatni je motiv za nastavak sezone u kojem smo fokusirani na doma}a takmi~ewa. Atmosfera u svla~ionici je odli~na, uostalom u takvom ambijentu radimo prakti~no od po~etka priprema. Ciq u Kru{evcu je jasan, nova pobeda- konstatovao je pomo}nik {efa stru~nog {taba, Aleksandar Kristi}. Za raport povodom zdravstvenog biltena pobrinuo se portparol kluba Marko Nikolovski. - Zbog povreda zadobijenih na me~u protiv Slavije van stroja su Bogdanovi} i Igwatijevi}, dok }e odluka o nastupu rovitog Ninkova biti doneta pred sam po~etak utakmice, koja spada u red istorijskih jer }e se prvi put pod Bagdalom igrati pod reflektorima, {to nam poptupno odgovara. I Marko Bla`i} najavio je juri{ na tri boda u Kru{evcu. - Zaboravili smo ^ehe, mada je `al ostao, posebno kod mene zbog one propu{tene prilike za 3:0. Ho}emo da pru`imo maksimum protiv Napretka, jer to je jedini na~in da se obezbedi `eqeni trijumf. Doma}in }e biti specijalno inspirisan, mada ni na{i motivi ne}e biti ni{ta mawi. Svesni smo da do uspeha u svakoj utakmici mo`emo jedino uz punu anga`ovanost i koncentraciju tokom svih 90 minuta. Prvi put se u Kru{evcu igra pod reflektorima, bi}e to sigurno veliki izazov za navija~e, ali si za doma}i sastav, koji `eli pobedu nad mladim timom Crvene zvezde. Z. Rangelov


SPORT

nedeqa30.avgust2009.

DNEVNIK

c m y

16

MITING ZLATNE LIGE U CIRIHU

DANAS SE VOZI VELIKA NAGRADA BELGIJE

Osveta Isinbajeve

Fors Indija i Fizikela iznenadili favorite

Samo deset dana po{to je na {ampionatu sveta u Berlinu ostala bez plasmana, Jelena Isinbajeva je postavila novi svetski rekord!

sni{tvu). Zanimqivo je da joj je ovo 25. svetski rekord u karijeri! Prethodni je Isinbajeva postavila pre ne{to vi{e od godinu dana, na Olimpijskim igrama u Pekingu.

je Isinbajeva. Aktuelna svetska {ampionka, Poqakiwa Ana Rogovska, presko~ila je 4,76 metara i plasirala se na drugo mesto. U Berlinu je sa ne{to slabijim rezultatom

Voza~ Fors Indije \ankarlo Fizikela napravio je veliko iznena|ewe osvajawem pol pozicije pred 12. trku sezone, Veliku nagradu Belgije. Italijan je ekipi, koja od debija u Formuli 1 pro{le godine nije osvojila nijedan bod, pol poziciju doneo krugom u vremenu od 1:46.308 minuta na stazi “Spa Franko{amp”, a u prvom redu na startu trke danas od 14 ~asova pridru`i}e mu se voza~ Tojote Jarno Truli. Tre}e mesto zauzeo je Nik Hajdfeld, ~lan ekipe BMV Zauber. Vode}i u generalnom plasmanu Xenson Baton trku }e po~eti 14. pozicije, {to je wegov najlo{iji rezultat u kvalifikacijama ove sezone. Batonov timski kolega Rubens Barikelo, pobednik prethodne trke u Valensiji, u kvalifikacijama je zauzeo ~etvrto mesto. Vode}i u generalnom plasmanu Xen-

Kraj pod reflektorima Jelena Isinbajeva preska~e 5,06 metara

Ruska atleti~arka je na mitingu Zlatne lige u Cirihu presko~ila sa motkom 5,06 metara, ~ime je za jedan centimetar popravila dosada{wi rekord (koji se tako|e nalazio u wenom vla-

- Sada shvatam za{to mi se dogodio poraz u Berlinu - da bih ovde ostvarila ovaj neverovatni rezultat. Kao da sawam, ne mogu da verujem {ta sam uspela da uradim - izjavila

(4,75) uzela zlatnu medaqu. Pored Isinbajeve, u konkurenciji za “xekpot” od milion dolara ostali su Etiopqanin Kenenisa Bekele na 5.000 metara i Amerikanka Sawa Ri~ards na 400 metara. Iz trke je otpala Keron Stjuart sa Jamajke, po{to je na 100 metara do`ivela prvi poraz u seriji od {est mitinga, i to od Amerikanke Karmelite Xeter. Posebna nov~ana nagrada sledi atleti~arima koji trijumfuju na svim mitinzima Zlatne lige. Takmi~ewe u Cirihu bilo je peto po redu, posle Berlina, Osla, Rima i Pariza, a zavr{na predstava na programu je 4. septembra u Briselu. Usein Bolt pobedio je na 100 metara sa rezultatom 9,81, ispred Asafe Pauela (9,88), ali wemu je to tek druga pobeda u Zlatnoj ligi 2009.

Trka za Veliku nagradu Abu Dabija, kojom }e biti zavr{en ovogodi{wi {ampionat Formule 1, bi}e prva u istoriji koja }e po~eti po danu, a zavr{iti se po mraku.”Staza “Jas Marina” je izgra|ena tako da bi mola da bude doma}in raznih doga|aja, kako po danu, tako i po mraku”, rekao je Ri~ard Krigen, izvr{ni direktor Abu Dabi Motorsports menad`menta. Trka, koja je na programu 1. novembra, trebalo je da startuje u 15 ~asova po lokalnom vremenu, ali je start sada pomeren na 17.

\anfranko Fizikela Fors Indija

son Baton bio je tek14. pio hladnom vremenu slabo je vozio i Luis hamlton, koji je trijumfovao na predhodne dve trke, Britanac je bio tek 12. pa }e startovati iz

{estog reda. Staza u Spa franko{ampu nije pogodovala ni voza~ima Ferarija. Raikonen je biio tek {esti,a Luka badoer, koji mewa masu posledwi. G. M.

[umaher se vra}a Najboqi voza~ Formule 1 svih vremena, sedmostruki {ampion Mihael [umaher mo`da }e se ponovo aktivirati naredne godine. U slu~aju da Me|unarodna automobilska federacija (FIA) dozvoli Ferariju da se takmi~i sa tri vozila, povratak u Formulu 1 [umahera tada bi bio izvesniji. - Ako sve bude u redu, za{to ne bismo gledali [umahera u jednom od na{ih bolida - izjavio je jedan od {efova Ferarija Stefano Domenikali. On je rekao da je ta~no da Ferari “gura”

ideju o uvo|ewu tre}eg automobila po timu. - Mislimo da je to dobro i za najve}e timove i za Formulu 1. Qudi bi to voleli da gledaju dodao je Domenikali. On je rekao da Ferari po{tuje mawe timove, ali i da je potreba Formule 1 da set akmi~e najboqi voza~i, velike zvezde u dobrim bolidima. Nemac koji ima 40 godina povukao se iz Formule pre tri godine. Bilo je ideja da se vrati u “najbr`i cirkus” ve} ove sezone, ali je od toga odustao zbog nedovoqne fizi~ke spreme.

Tr~i kao Bolt Mo`ete li da stignete muwu? Mo`ete li da budete vetar? Imate li u nogama brzinu kao Jamaj~anin Usein Bolt. Stanovnici Ciriha imali su jedinstvenu priliku da se na glavnoj `elezni~koj stanici oprobaju u

UEFA SUPER KUP EVROPE

Barseloni i tre}i trofej borbi jedan na jedan sa najbr`im ~ovekom planete. S tim {to je Bolt ovog puta bio napravqen od kartona i bio je na ma{ini koja je bila na{telovana na brzinu svetskog re-

korda na 50 metara. Neki stanovnici Ciriha su mu{ki probali da pariraju papirnatom Boltu. Cela manifestacija prire|ena je uo~i dolaska Bolta u Cirih.

Kako se samo Barselona napatila u me~u za Superkup Evrope sa [ahtjorom!Evropski prvak nikako nije umeo da prona|e kqu~ za ~vrstu odbranu ukrajinskog tima, a kako su se bli`ili jedanaesterci, [ahtjor je po~eo sve ozbiqnije da preti iz kontranapada.Ipak, penal-lutriju je spre~io debitant na evrosceni, Pedro Rodrigez. On je u 115. minutu odigrao “pro{ireni” dupli pas sa Leo Mesijem i preciznim udarcem sa 13-14 metara poslao loptu u dowi levi ugao, tamo gde golman Pjatov nije mogao da stigne. Jo{ jednom se pokazalo da pobednik Lige {ampiona u ovakvim utakmicama nije dominantan u odnosu na osvaja~a Kupa UEFA (ili Kupa pobednika kupova do 1999. godine). “Nategnutom” pobedom na stadionu Luj drugi u Monaku, Barsa je uspela samo da ubla`i

Barselona - [ahtjor 1:0 (0:0, 0:0) MONAKO: Stadion Luis drugi, gledalaca: 20.000, sudija: De Blekere (Belgija). Strelac: Pedro Rodrigez u 115.minutu. @uti kartoni: Mesi, Rodrigez (Barselona), Ilsiwo, Srna, Ku~er, Kobin ([ahtjor). BARSELONA: Valdez, Alve{, Pike, Pujol, Abidal, Ture (od 110. minuta Buskets), Keita, ]avi, Anri (od 96. Krki}), Mesi, Ibrahimovi} (od 81. Pedro) [AHTJOR: Pjatov, Srna, Ku~er, ^igrinski, Rac, Ilsiwo, Gaj (od 80. minuta Kobin), Hub{man, Vilijan (od 91. Agahova), Luis Adrijano, Fernandiwo (od 80. @adson). ukupni deficit {ampiona Evrope u okr{ajima za Superkup, otkako je za taj trofej po~elo da se igra u francuskoj kne`evini - 5:7. Me|utim, igra se vremenom zaboravqa, a rezultati ostaju zapisani. A “papir” ka`e da je Barsa trenutno vlasnik ~ak pet trofeja!

Pored Superkupa Evrope i nedavno osvojenog Superkupa [panije, ona brani naslov prvaka Evrope, prvaka [panije i Kup kraqa. Barseloni je ovo tre}i evropski Superkup iz sedam nastupa u finalu. Prva dva osvojila je 1992, kao {ampion Evrope i 1996, kao pobednik KPK.


Novosadska nedeqa30.avgust2009.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.co.yu

De`ura „23. oktobar”

DANAS U GRADU

De`urna apoteka danas }e biti apoteka "23. oktobar". Ona se nalazi na Bulevaru oslobo|ewa 41. B. M.

BIOSKOPI Art bioskop "Vojvodina" na Spensu, "Gran Torino" (20.30)

MUZEJI

RASPORED BOGOSLU`EWA U CRKVAMA NOVOG SADA

Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433-145 i 6433-613 (9-17): Stalna postavka: Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti; Postavka Odeqewa za kulturnu istoriju; Petrovaradinska tvr|ava, Podzemne vojne galerije, 6433-145 (9-17) Spomen-zbirka “Jovan Jovanovi} Zmaj”: stalna postavka - 462-810 Sremska Kamenica, Trg J.J.Zmaja 1; Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451-239, (9 -17): Stalna postavka - Legat doktora Branka Ili}a, dokumentarna izlo`ba 1883. Muzejski prostor Zavoda za za{titu prirode Srbije- odeqewe u Novom Sadu, Radni~ka 20, 4896-302 (9-17): Stalna postavka- “50 godina prirodwa~ke muzejske delatnosti u Vojvodini”; Muzej p~elarstva- porodice @ivanovi}, Mitropolita Stratimirovi}a 86, Sremski Karlovci, 021-881-071 (10-18);

Foto: R. Hayi}

Pravoslavne crkve

NOVI SAD DOMA]IN JUBILARNOG DRU@EWA QUBITEQA OLDTAJMERA

GALERIJE

Ne mo`e br`e, jurimo trideset!

Galerija „Zlatno oko“, Laze Tele~kog, izlo`ba fotografija „Re}i }u ti ne{to“ autora Predraga Novikova, postavka do 28. avgusta Galerija Matice srpske, Trg Galerija 1, 489-9000 (10 - 18)- (petak: 12 20) Stalna postavka – “Srpsko slikarstvo 18,19. i prve polovine 20. veka”; Stalna postavka: Srpska umetnost “Teme i ideje” (1900-1941); Stalna postavka: "Qudi i doga|aji - slika pro{losti"; Spomen-zbirka Pavla Beqanskog, Trg Galerija 2, 528-185, (10 - 18) - (~etvrtak: 13 - 21): Stalna postavka - "Srpska likovna umetnost prve polovine 20. veka"; Galerija likovne umetnosti, Poklon-zbirka Rajka Mamuzi}a, Vase Staji}a 1, 520-223, (9 - 17 ): Izlo`ba „Slika grada – Novi Sad u likovnim umetnostima od 18. do 21. veka“ u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada. (17.6. do 31.8.2009), svaki dan od 10 do 17 ~asova.

Dana{wim ispitom spretnosti voza~a “oldtajmera” na platou ispred Spensa zavr{i}e se jubilarni 15. Me|unarodni susret qubiteqa starovremenskih vozila, koji organizuje novosadski Auto-moto klub “Veteran”, najve}e i najstarije doma}e udru`ewe vlasnika starih automobila i motocikala. Smotra je po~ela ju~era{wim relijem vo`enim od Novog Sada do Koviqa i daqe do Titela u kome se, uz povremeno “stara~ko” ka{qucawe, drumom kotrqalo sedamdesetak ~etvoroto~ka{a i petnaestak motora, ne mla|ih od 30 godina, {to je, prema re~ima sekretara AMK “Veteran” Milije Stankova, gorwa granica da bi vozilo ponelo presti`nu titulu “oldtajmera”. Ovogodi{we dru`ewe okupilo je ponosne vlasnike “dobrodr`e}ih staraca” na dva, tri i ~etiri to~ka iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Ma|arske, odakle je dojezdio i najstariji u~esnik skupa, “Oldsmobil” iz 1914. godine, teto{eni qubimac I{tvana \er|e{a, koji s celom porodicom ve} osmi put dolazi na novosadski skup.

BIBLIOTEKE ^itaonica Biblioteke Matice srpske, Matice srpske 1, 420-198 i 420199 (7.30 - 19.30) - S (8 - 13.30); Gradska biblioteka, Dunavska 1, ogranak "\ura Dani~i}", 451-233, (7.3018) - S (8 - 14).

NA NOVOM NASEQU

Du`e radi „Informatika”

Foto: A. Erski

Iskqu~ewa struje

Stefan @ivkovi} Telemak, pisac, prevodilac i ruski diplomata, ro|en u ^erevi}u, 30. avgusta 1820. obavestio je Vuka Karaxi}a da su tri Srbina iz Bukure{ta oti{la u Bugarsku i tamo otvorili "slaveno - srbske {kolice". To su bili "jedan Pan~evac, jedan Karlov~anin i jedan Novosa|anin". Tih godina broj

{kolovanih Srba na prostoru dana{we Vojvodine se znatno pove}ao, pa su neki od wih morali da tra`e posao na strani, pre svega u zemqama na Balkanu. Najvi{e od wih je odlazilo u Srbiju kneza Milo{a i naj~e{}e ostajali u woj. Po pravilu, oni su tu napravili lepe stru~ne, a neki i politi~ke karijere. N. C.

Protestantske crkve Reformatsko-hri{}anska crkva (Pavla Papa 5) u 10 sati na ma|arskom jeziku Reformatsko-hri{}anska crkva (]irila i Metodija, Telep) u 8 sati na ma|arskom jeziku Slova~ko-evangelisti~ka AV crkva (ugao Jovana Suboti}a i Masarikove) u 10 sati sve~ana liturgija na slova~kom i u 17 sati ve~erwe na srpskom jeziku Protestantsko-evan|eoska crkva (Petra Drap{ina 42) u 9 i 18 sati Evangeli~ka metodisti~ka crkva, (Lukijana Mu{ickog 7) u 10 i 19 ~asova

SPASILA^KA EKIPA SA [TRANDA UPOZORAVA

Pove}an rizik za kupa~e Od ukupno devet intervencija visokog rizika, odnosno situacija u kojima su bili ugro`eni `ivoti kupa~a koje je od po~etka sezone imala Spasila~ka ekipa na [trandu, ~ak tri su se desile u posledwa ~etiri dana. Upozoravaju}i na ovaj podatak, iz spasila~ke slu`be popularnog novosadskog kupali{ta apeluju na po-

Srbi {kolovali Bugare

@upna crkva Imena Marijina (Katedrala) u 7 sati na hrvatskom i ma|arskom jeziku, u 8.30 na ma|arskom, u 10 sati na hrvatskom i u 11.30 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Roka (Futo{ka 9) u 7 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svete Elizabete (]irila i Metodija 11, Telep) u 7 i 10 sati na ma|arskom jeziku Crkva Sveti duh (Velebitska 13, Klisa) u 8 sati na ma|arskom i u 9.30 sati na hrvatskom jeziku Fraweva~ki samostan Svetog Ivana Kapistrana (cara Du{ana 4) u 8.30 na hrvatskom, u 10 i 18 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Jurja ([trosmajerova 20, Petrovaradin) u 18 sati Crkva Uzvi{ewe Svetog kri`a (Koste Na|a 21, Petrovaradin) u 7, 9 i 19 sati @upna crkva Svetog Roka (Preradovi}eva 160, Petrovaradin) u 18 sati

Dana{wim izvo|ewem finalnih skokova zavr{ava se Padobransko prvenstvo Srbije, koje u organizaciji Aerokluba “Novi Sad” i Vazduhoplovnog saveza Srbije od ~etvrtka traje na Aerodromu “^enej”. Na prvenstvu su nastupile dve ekipe “Aerokluba Novi Sad”, “Feniks” iz Beograda i “Nebeske vidre”, padobranski tim Vojske Srbije stacioniran u Ni{u. Peto~lani timovi su skakali s 3.000 metara visine, a u slobodnom padu su provodili tridesetak sekundi. Prema pravilima, ~etiri padobranca za to vreme treba da izvedu {to vi{e “figura”, dok peti ~lan kamerom snima skok. Progla{ewe pobednika je najavqeno za 15 ~asova, a najverovatnije }e, kako ka`e direktor Prvenstva Rajko Majstorovi}, tek finese odlu~ivati u nadmetawu izme|u prve ekipe novosadskog kluba i Beogra|ana, timova koje od starta va`e za favorite. I. S.

Radnici "^isto}e" sutra }e ba{tenski otpad odnositi sa Telepa. Prvog dana septembra, u utorak, na redu su Klisa, Koviq i Klisanski breg, a u sredu Futog. U ~etvrtak, 3. septembra, ba{tenski otpad }e se odnositi iz starog dela Veternika i iz Bege~a, a u petak sa Podbare i Salajke i iz Petrovaradina. Spakovano ba{tensko sme}e na ulicu treba izneti do 6 ~asova. I. S.

V REMEPLOV

Rimokatoli~ke crkve

Skokom na skok, do pobednika

no vreme radnim danima je od 8 do 20 ~asova, a subotom od 8 do 12 ~asova, saop{teno je iz ovog gradskog preduze}a. S. T.

Futog od 8.30 do 11.30 ~asova: Ulica Svetozara markovi}a od Heroja Pinkija do Cara Lazara. ^ortanovci od 8.30 do 12 ~asova: Deo vikend naseqa Nadkara{.

Crkva Sveti apostoli Petar i Pavle (Svetozara Mileti}a 44) u 10 i 18 ~asova

DANAS FINALE PADOBRANSKOG PRVENSTVA SRBIJE

Ba{tenski otpad

Novi Sad od 9 do 11 ~asova: Bulevar oslobo|ewa 11 i objekat "Bernona". Od 11.30 do 13.30 ~asova: Bulevar Slobodana Jovanovi}a od broja 29 do broja 35, Ulica Seqa~kih buna od broja 1 do broja 31 i Skloni{te.

Grkokatoli~ka crkva

setioce [tranda da po{tuju pravila pona{awa i preporuke za bezbedno kupawe. Kako ka`u spasioci, naglo opadawe vodostaja Dunava prouzrokovalo je promenu konfiguracije re~nog dna odnosno nastanak rupa i podvodnih kanala, {to mo`e da izazove povre|ivawe kupa~a prilikom skokova. I. S.

Zbogom nikotinu

Foto: R. Hayi}

Naplatno mesto JKP “Informatike” na Bulevaru Jovana Du~i}a 5, na Novom Nasequ, od sutra }e raditi du`e. Novo rad-

Nakon zavr{etka defilea, u kome brzina nije bila prioritet, oldtajmeri su tokom popodneva bili u centru grada, na raspolagawu za razgledawe Novosa|anima. Okupqeni vozni park ula{tenih karoserija i brundaju}ih motora podsetio je, uz svo uva`avawe danas dominantnih “azijskih tigrova”, na zlatno vreme auto-industrije, dok su sinonim za dobra kola bili nema~ki, ameri~ki, italijanski i francuski auto-giganti. Ili, s druge strane, vreme dok su bezolovni benzin ili eko-dizel bili tek misaone imenice, krajwe nepotrebne u svetu izda{no aromatizovanom spaqenim oktanima. Tako su znati`eqnici mogli da vide stariju bra}u, o~eve pa i dede i pradede dana{wih drumskih aristokrata poput “BMV-a”, “Mercedesa”, “Audija” i “Volvoa”, neizostavnu “bubu”, “Fordove” klasike, “Fijate” i “[kode” koji kao da su iza{li iz “Dol~e vite” ili Menclovih filmova... kao i tuce automobilskih marki i modela iz prohujalih vremena, apsolutno nepoznatih prose~nom svetu. I. Sabado{

Crkva Svetog velikomu~enika Georgija (Saborna) u 9 ~asova Crkva Uspenija presvete Bogorodice (Uspenska) u 9.30 ~asova Crkva Svetog Nikolaja (Nikolajevska) u 9 ~asova Crkva Sveta tri jerarha (Alma{ka) u 9 ~asova Crkva Vaznesewa gospodweg na Klisi u 9.30 ~asova Uspenska kapela u 9 ~asova Alma{ka kapela u 9 ~asova Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u krugu Vojne bolnice u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svete Petke u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svetog ispovednika Varnave u Petrovaradinu u 9 ~asova

Nova radna grupa za odvikavawe od pu{ewa po metodu petodnevnog plana po~iwe sutra da radi s pu{a~ima. Gra|ani mogu da do|u u Centar za preventivne zdravstvene usluge Doma zdraqa u Alma{koj ulici 4, u 17.30 ~asova. Informacije se mogu dobiti telefonom na broj 479-0668. L. N.


18

DNEVNIK

nedeqa30.avgust2009.

TEORIJA ZAVERE ^IJI SJAJ NE TAMNI

Pol Mekartni je odavno mrtav! “Svima onima koji `ele da veruju u tu teoriju ne `elim da ru{im fantaziju i da ih uveravam u suprotno. Mo`ete verovati u {ta god `elite, no kad na kraju svega zakqu~ite da sam mrtav, znajte da `ivim u [kotskoj“. (Pol Mekartni, stvarni ili onaj ko se tako predstavqa) nogobrojne teorije ve} godinama poku{avaju da doka`u “tvrdwu” da je slavni ~lan Bitlsa umro jo{ davne 1966. godine. Proslava 40 godina od izlaska kultnog albuma „Abbey Road“ prilika je za podse}awe na tu misteriju. Uz zahvalnost kolegama sa hrvatskog internet portala „Dnevnik.hr“ na kori{}ewu wihovog vredno skupqenog materijala, predo~avamo najzanimqivije „dokaze“ slu~aja Mekartni, koji }e jo{ vi{e probuditi sumwu de`urnih teoreti~ara zavere. Legenda o Mekartnijovoj smrti zasniva se na mnogobrojnim tragovima koji se mogu na}i u ostav{tini Bitlsa, a mnogi smatraju da su glasine krenule upravo od samih ~lanova benda, kako bi se pove}ala ionako ogromna popularnost liverpulske ~etvorke. Tragovi za koje se hvataju podr`avaoci ove bizarne teorije mogu se na}i svugde: u porukama koje se ~uju kada se neke pesme vrte unazad, simboli~kim interpretacijama nekih hitova Bitlsa kao i simbolima koji se mogu na}i na omotima albuma. Prvi poznati novinarski ~lanak o ovoj urbanoj legendi pojavio se u Times Delphic-u, novinama koja su {tampane na Univerzitetu Drejk u dr`avi Ajova u SAD-u, 17. septembra 1969. Javnosti je teorija jasnije plasirana tri meseca kasnije, kada je Ras Gib, di xej na lokalnoj radio-stanici dobio poziv slu{aoca koji se predstavio kao Tom, a koji je u etar izjavio da je Pol Mekartni - umro. Misteriozni Tom savetovao je Gibu da pesmu Bitlsa „Revolution 9“ pusti unazad, a ono {to se malo kasnije ~ulo iz zvu~nika bio je Lenonov glas koji je govorio „Turn me on, dead man“. Nekada{wi muzi~ar iz Detroita, Teri Najt, posetio je Bitlse u studiju tokom snimawa ~uvenog „Belog albuma“, kada je iz grupe nenadano oti{ao Ringo Star. Iako se smatralo da je Najtova pesma „Saint Paul“, nastala nakon te posete, bila posve}ena raspadu Bitlsa, sam autor ju je jednom na radiju najavio kao posvetu pokojnom Polu Mekartniju. Teorija o smrti Pola Mekartnija obra|ena je i u kwigama, poput „Mekartnijeva smrt: novi dokazi su iza{li na videlo“ autora Freda Lejbura i Xona Greja, zatim „Okreni me, mrtvi ~ove~e“ novinara Endrjua Riva kao i „Xonove, Xorxove, Ringove i

M

moje glasine“ Benxamina Ficpatrika. Pojava interneta pro{irila je teoriju o Mekkartnijevoj smrti do neslu}enih razmera. Na mnogim sajtovima uspore|uju se stare i nove fotografije basiste Bitlsa, a mnogi tvrde da Pol na slikama pre 1966. nije osoba koja se pod wegovim imenom pojavquje na kasnijih fotografijama. Najuverqivijim se ~ini istra`ivawe italijanskog para, kompjuterskog stru~waka Fran~eska Gavacenija i doktorice Gabrijele Karlesi, koji su na osnovu oblika lubawe i ~equsti, kao i polo`aja u{iju i zuba, do{li do zakqu~ka da je velika verovatnost da Pol Mekartni sa starih slika i ovaj dana{wi nisu ista osoba. Naj~e{}a pri~a o muzi~arevoj smrti glasi da se Pol 9. oktobra 1966. posva|ao sa ostalim ~lanovima grupe tokom snimawa albuma „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club“, pa je demonstrativno izjurio iz studija, u{ao u svoj automobil, udario u banderu i na mestu poginuo. Ta je pri~a naknadno „dokazana“ analizom raznih pesama Bitlsa: „A Day in the Life“, „Revolution 9“, „Lady Madonna“ i drugima. Novine sutradan nisu iza{le zbog praznika, pa je ova navodna saobra}ajna nesre}a ostala nezabele`ena, {to je, tvrdi se, opevano u „She's Leaving Home“. Pola je, navodno, u grupi i `ivotu zamenio pobednik konkursa za Mekartnijevog dvojnika. Mediji pi{u da je na tom doga|aju pobedio Vilijam [irs Kembel, zvan Bili, nekada{wi policajac iz Kanade (to je navodno opisano u pesmi „She Came in Through the Bathroom Window“). Tim su imenom Bitlsi nazvali fiktivnog lidera sastava Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pravih dokaza da je Mekartni tih dana do`ivio prometnu nesre}u nema, no poznato je da su mediji tada izve{teni da je Polov “mini kuper” potpuno razbio wegov prijateq. Basista je ne{to ranije, 1965, pao s motora, zaradio o`iqak na usni i izbio jedan zub, {to je vidqivo na videu napravqenom za pesmu „Paperback Writer“. O svemu tome Pol Mekartni je rekao: „Sve te stvari koje su se doga|ale, a koje su dovele do ovakvih glasina, meni su sasvim logi~ne, no svaka od tih glasina ima svoje nimalo neverovatno obja{wewe. Svima onima koji `ele da veruju u tu teoriju ne `elim da ru{im fantaziju i da ih uveravam u suprotno. Mo`ete verovati u {ta god `elite, no kad na kraju svega zakqu~ite da sam mrtav, znajte da `ivim u [kotskoj“.

{to bi zna~ilo „Officially Pronounced Dead“ (Zvani~no progla{en mrtvim). Na famoznom „Belom albumu“ iz 1968, „dokazi“ su slede}i:

Mnogobrojne „tragove“ i „dokaze“ skrivaju omoti plo~a Bitlsa. Naslovna strana, po mnogima najbitnijeg albuma grupe, „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club“ prepun je simbola koji ukazuju na MekKartnijevu smrt: * Sve osobe na omotu gledaju u ne{to {to izgleda kao grob. * @uto cve}e (ispod natpisa „Beatles“) ~ini oblik bas gitare (Pol je bio basista grupe). * Na `utom cve}u su tri pruta koji simbolizuju `ice basa i broj preostalih ~lanova grupe. * Ako se pa`qivije pogleda, vide}e se da je `uto cve}e poslagano tako da ispisuje re~ „PAUL?“ * Desno na omotu nalazi se lutka u majici na pruge, u ~ijem se krilu nalazi automobil sa zakrvavqenom unutra{wo{}u. Upravo onaj model u kojem je Pol navodno poginuo. * Ispod slova „T“ u re~i „Beatles“ nalazi se hinduisti~ko bo`anstvo [iva, koje rukom pokazuje izravno na Mekartnija. * ^lanovi Bitlsa stoje ta~no iza velikog bubwa u sredi{tu fotografije. Lenon, Star i Harison prikazani su trodimenzionalno, dok Mekartni izgleda kao da je napravqen od kartona. * Pol jedini dr`i instrument crne boje, {to se ponavqa i na nekoliko kasnijih fotografija. * Iznad glave Pol Mekartnija nalazi se ne~iji otvoreni dlan. Smatra se da su se takvi prizori u drevnoj umetosti koristili kako bi se ozna~ila osoba koja }e uskoro umreti ili je nedavno umrla. * Neki istra`iva~i uspeli su u natpisu na sredi{wem bubwu da de{ifruju skrivenu poruku koja glasi „One He Die“ (Onaj koji je umro), a koja se mo`e i{~itati kada se natpis prou~ava u ogledalu. * Uve}ani prikaz fotografije pokazuje da MeKartni na levom ramenu ima ispisana slova O.P.D.,

* Na unutra{woj strani omota postoji fotografija na kojoj Mekartni ple{e. Pa`qivijim gledawem prime}uju se dve kosturske ruke koje ga hvataju sa le|a. * Na drugoj slici, odmah pored fotografije Xorxa Harisona, nalazi se osoba za koju se tvrdi da je Vilijam Kembel pre plasti~ne operacije. * U poznatoj baladi „My Guitar Gently Weeps“, Harison na kraju pesme {apu}e: „Pol, Pol, Pol, Pol...“. * Pu{taju}i}i unazad pesmu „I'm So Tired“ mo`e se ~uti re~enica: „Paul is dead man, mi{ him“ (Paul je mrtav, nedostaje mi). Na istom albumu je i „Revolution 9“, ~iji stihovi „Number nine, number nine...“, pu{teni unazad ka`u „Turn me on, dead man“. Oni koji su ovo probali ka`u da je poruka u audio smislu veoma jasna. Album „Abbey Road“ iz 1969, predo~io nam je slede}e: * Slavna slika na pe{a~kom prelazu predstavqa zapravo pogrebnu povorku. Xon Lenon u belom predstavqa sve{tenika ili Boga, Ringo Star u crnom je nosa~ kov~ega, Pol Mekartni je pokojnik, a Xorx Harison, obu~en u jeftini xins, ustvari je grobar. * Polove o~i su sklopqene, i on jedini hoda bos, {to sve upu}uje na telo polo`eno u mrtva~ki kov~eg. * Pol je u o~iglednom raskoraku sa ostatkom dru`ine; kora~a s desnom nogom napred, dok ostali kora~aju levom. * U desnoj ruci mu se nalazi cigareta, iako je poznato da je bio levak (i bas je svirao levom rukom). * Ambulantna kola parkirana su sa desne strane ulice. * Automobil koji se pribli`ava, ~ini se, ide ravno na Mekartnija. * Folcvagen „buba“ koja je parkirana na levoj strani ulice ima registracijsku oznaku „28IF”, {to govori da bi Pol napunio 28 godina da je `iv ('if' zna~i „ako“). Ovo je samo mali deo „dokaznog materijala“ kojeg ve} decenijama skupqaju fanovi koji veruju da muzi~ar po imenu Pol Mekartni ne postoji ve} 43 godine. Ko god da se predstavqa wegovim imenom, jako mu dobro ide. Glume}i slavnog ~lana Bitlsa postao je jedna od najbogatijih svetskih zvezda i mo`e da u`iva u svakoj sekundi svoga `ivota. „ Aleksandar Devetak

ODLAZAK SA MANIFESTACIJE

Perhaps bad, Perhaps ugly... sve je bilo predvidqivo. Prividni ekces mo`e biti sasvim adekvatan, a prividna konvencionalnost pomerena. Na primer, jedan Japanac, mo`da nobelovac, mo`da nabijen mi{i}ima, a sigurno pametan, energi~no i skoro s osmehom je - izvr{io harikiri. Englez Xek Trbosek, pak, jedan od onih neotkrivenih "nere{enih", je perhaps bad, perhaps ugly, but quite expectable. Ritualnost ostrvqana, a tu ukqu~ujem i Robinzone koji su se odsekli od sveta i ~e`wu usmerili ka sopstvenom trbuhu i crevima, je vrlo sli~na, pa makar oni imali kose o~i, a ja ispup~ene, pa makar voleli svoju kraqi-

A

cu, a moja Ida svog ^ehova. To je u redu. ^ak i ako se ipak, i pored sve spisateqske frustriranosti, pojapan~im, a Ida postane pedantnija i ravnodu{nija prema me|upolnim odnosima od jedne tipi~ne Engleskiwe. Ali, ako je u jednoj od skopskih reprezentativnih sala za kulturne manifestacije, posle projekcije alternativnog nema~kog filma o nekom od nesre}nih aktuelizovanih genijalaca (Helderlin, Fasbinder, Bewamin ili sli~an), re`iserka sa nao~arima i isturenom bradom i glasom izme|u alta i saksofona, prinu|ena da odgovara na pitawa, onda }e va{a zaprepa{}enost (i u slu~aju da ste psi-

hosomatski predodre|eni za Engleskiwu ili za Japanca) biti potpuno iskrena. Iz prvog reda, isprsi se konfekcijski ~ove~uqak, sa vri{te}om kravatom i zaneseno i stru~no u isto vreme tuma~i rakurse, gro-planove i svetlo-tamne nijanse u fragmentarnoj strukturi upravo odgledanog filma. Ali ovo nije kraj va{em zaprepa{}ewu. Iz zadwih redova di`e se mom~e masne kose vezane u repi} i u masnoj xins ode}i, sa min|u{om u desnom uhu. Bez uvoda, besno optu`uje sav govnarski, licemerni svet iz bliske pro{losti i bliske budu}nosti i iskqu~ivo iz ovog prostora, zbog wego-

vog govnarskog, licemernog odnosa prema alternativi. Posle burnog verbalnog duela izme|u dvojice monolitnih govornika, a za vreme kog re`iserka, normalno, ni{ta ne ka`e i popu{i pet cigareta, sledi skromna zakuska. I kada svi sendvi~i budu pojedeni do posledwe mrvice, a sva `estoka pi}a popijena do posledweg gutqaja, ~ovek u ispeglanom odelu }e vrlo pa`qivo zaja{iti svoj bicikl, a momak sa repi}em }e bu~no upaliti svoj BMW, pa }e obojica, svako na svom prevoznom sredstvu, is~eznuti u letwu skopsku no}. „ Aleksandar Prokopiev

PEKI]

Do mudrosti i nazad „Marginalije i moralije” nisu kwiga koja se pro~ita od korica do korica i odla`e na policu; kao prava kwiga mudrosti ona se neprestano i{~itava, za wom se pose`a kao za odi~em, savetodavcem ili ute{iteqem edno od pravila po kojima qudska dru{tva ve} milenijumima funkcioni{u jeste i ono da se u kwigama mogu pro~itati va`ne istine o `ivotu i svetu u kome jedinka egzistira. Ovo mitologizovawe pisane re~i nastalo je kao posledica wene retkosti u Starom veku; ali i mogu}nosti da zabele`eno nad`ivi qude koji su re~i ispisivali, bez obzira da li su to radili na kamenu, glini, papirusu, pergamentu. Kwige odabranih istina i mudrosti tako su jedan od stalnih pratilaca civilizacije i mogle su da otkriju i prosvetle svoje ~itaoce, da im otvore nove horizonte spoznaje i zapitaju ih nad pojavama ili odnosima koje su do tada prihvatali kao ne{to normalno, samo po sebi razumqivo. Ova potencijalna subverzija svakako se nije dopadala mo}nicima jer je, pre ili kasnije, ugro`avala wihovu vlast i pretvarala krotke podanike u nemirnu i opasnu grupu; sre}om po wih, najpre je pisanu re~ malo ko mogao da pro~ita a kasnije (sve do danas), kada se ve{tina ~itawa i pisawa ra{irila, otkrilo se da ogromna ve}ina ta svoja znawa ne praktikuje jer primat daje uro|enoj lewosti, sklonosti plandovawu i mirewu, naro~ito ako je to pokoravawa "podmazano" zlatnim geslom "hleba i igara" (u ovda{woj verziji to narodno geslo glasi "u se, na se i poda se"). Uprkos obeshrabruju}oj tuposti savremenika, generacije filozofa, mudraca i umetnika poku{avaju da otkriju principe po kojima dru{tvadr`ave i pojedina~ne egzistencije funkcioni{u i predstave ih zainteresovanima nude}i tako spoznaju, katarzu i otre`wewe. Svaki od mislilaca ima svoju verziju sveta ba{ kao {to i wegovi ~itaoci ponu|ene istine mogu da prihvate ili odbace. No, mada Ultimativna Istina nije otkrivena (ne zna se ni da li postoji), napori stvaralaca-mislilaca nisu zaludni jer su oni korak bli`e tom otkrovewu (kakvo god ono bilo). Posve}eni pojedinac }e, pak, bave}i se tu|im mislima pomo}i sebi u samoodre|ivawu koje vodi u stvarawe samosvojne slike sveta i mesta u wemu - a takvi napori svakako nisu uzaludni (mada, istini za voqu, nisu ni bezbolni). Kako to ve} prili~i kvarqivoj qudskoj robi iza bezbroj "mudrija{kih kwiga" pre~esto se krije samo `eqa za "prodajom magle" ili pokoravawem/zalu|ivawem potencijalnih podanika. Zato vaqa sa oprezom pristupati kwigama koje su, i nekada i danas, reklamirane kao one posle kojih "ni{ta vi{e ne}e biti kao pre" (mada je ova tvrdwa delimi~no ta~na jer

J

kupac takve kwige ne}e vi{e imati onoliko para u xepu koliko je imao pre nego {to je kwigu kupio). S druge strane, retko - ali ipak - pojavquju se i prave kwige mudrosti. Takva je kwiga Borislava Peki}a "Marginalije i moralije" u izdawu novosadskog "Solarisa". U woj je, na preko 500 strana, sabrano nemerqivo blago pi{~eve mudrosti. Qiqana Peki} je iz kwiga i jo{ uvek neobjavqenih tekstova sabrala (i sadenula u 294 odrednice) pi{~eve misli, od onih o religiji, politici i istoriji, umetnosti i literaturi do onih o `ivotu, qubavi, odgoju, samoubistvu. Tako je pred zainte-

resovane izneta esencija Peki}evog svetonazora koji plamti u wegovim romanima, kratkoj prozi ili esejima. Ipak, Peki} nije bio deklamator i propagator ideja ve} je pu{tao svoje junake da `ive na stranicama kwiga, a visprene zakqu~ke je iznosio {krto i bez mnogo pompe. Tek ova kwiga otkriva dubinu i {irinu wegovih interesovawa i promi{qawa koja, istini za voqu, nisu li{ena kontradiktornosti {to, opet, daje dodatnu dra` ~itawu jer se kroz te promene mo`e pratiti razvoj pi{~evog sagledavawa "problema sveta". I mogu}e neslagawe sa odre|enim pi{~evim stavovima ne umawuje va`nost kwige jer je Peki} inteligentan sagovornik koji se uvek uva`ava. Dva se plana prepli}u i razdvajaju u Peki}evim mislima: s jedne strane je op{ti, dr`avno-dru{tveno-religijski, a drugi je obi~no-qudski. Mada okru`ewe, vo|eno svojim tokovima mo}i i interesa odre|uje polo`aj jedinke, woj i nadaqe ostaje i intimisti~ki nivo neslagawa pa i otpora koji ne podle`e u potpunosti zahtevima dru{tva-dr`ave: Peki} je primer nemirewa sa terorom organizacije. Pi{~evi stavovi ispisivani su i strogo racionalnim re~enicama, ali i onim strasnim (~ak ostra{}enim); ova raznorodnost kao da je dokaz da se ~ovek ne mo`e (i ne treba) svesti samo na racio jer je i emotivna pojava. Kona~no, "Marginalije i moralije" nisu kwiga koja se pro~ita od korica do korica i odla`e na policu; kao prava kwiga mudrosti ona se neprestano i{~itava, za wom se pose`a kao za vodi~em, savetodavcem ili ute{iteqem. Svako prelistavawe potvrdi}e stara saznawa, ali }e otkriti i nova zna~ewa, nove vizije „ Ilija Baki}


DNEVNIK

OGLASI

nedeqa30.avgust2009.

19

PO SNI@ENIM cenama sobe i apartmani blizu mora Utjeha, Bar, zvati od 12 - 17h. Telefoni: 021/6363-291, 064/316-23-03. 81255

ISKUSAN profesor engleskog daje ~asove za sve nivoe i uzraste. Kvalitetno i povoqno. Dolazim. Telefon 063/583-062. 81475 ISKUSAN PROFESOR: matematika, fizika, statistika, informatika. U~enici 300400din/60 min, studenti 450500din/60min. Priprema popravnih! Telefoni: 021/6367482, 063/471-644. 81522 ^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 6399-305. 81561 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni. Dolazim ku}i. Profesor.sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 6399-305. 81562

KWIGOVODSTVENE usluge za preduze}a i zadruge. Za novoosnovane prva 2 meseca besplatno. Telefon 021/6301-650, 064/297-40-97. 81912 DO@IVOTNO bih izdr`avao stariju osobu ili pla}ao sme{taj u domu. Dogovor. Telefoni: 064/291-43-74, 021/6-360-116. 81806 BRINULA bih o starijoj osobi u zemanu za nekretninu. Telefon 064/304-7720. 81240 USLUGE prevo|ewa sa i na engleski - kvalitetno, ta~no, brzo. Povoqno. Po potrebi i sudski pe~at. Telefon 063/583-062. 81478 PREVODI sa i na engleski, nema~ki, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, dokumenta, korespodencija. Brzo, kvalitetno, profesionalno. Dugogodi{we iskustvo. Telefon 6399-305. 81563

IZDAJEM dvokrevetnu sobu sa upotrebom nusprostorija: kuhiwe, kupatilo, toalet, terasa, na Limanu pored fakulteta, Narodnog fronta 69. Telefon 6338-155, zvati uve~e. 81654 IZDAJEM sobu za jednu devojku, nova zgrada, name{taj, u Novosadskog sajma. Cena 120 evra. Telefon 021/525-416. 81621 STUDENTU nepu{a~u iz Vojvodine izdaje se soba na Limanu I blizu fakulteta. Telefon 455-965. 79511 IZDAJEM komfornu sobu za dve devojke, nova zgrada i name{taj. Centar grada. Telefoni: 021/633-10-33, 064/22-34-770. 81622 IZDAJEM name{tenu sobu za dve studentkiwe, nepu{a~e, upotreba kuhiwe, kupatila, centralno grejawe kod Spens-a. Telefon 425-427. 81428

MEWAM trosoban stan od 75m2 za mawi do 40m2. Mo`e i prodaja. Telefoni: 021/523-792, 064/24-101-55. 81830 NOVO Naseqe troiposoban 85/III, mewam za mawi oko 40 ili prodajem. Telefon 061/2105848. 80117 MEWAM na Grbavici dvosoban stan, prvi sprat, 52m2 za ve}i do 70m2. Telefoni: 540-782, 064/3222-135. 79498 MEWAM ili prodajem ukwi`en dvosoban stan, 58m2 u Katarine Ivanovi} za mawi stan uz doplatu. Bez posrednika. Telefon 063/50-82-83. 81895

IZDAJEM jednoiposoban name{ten stan, telefon, terasa. Telefon 063/542727. 80131 NA BULEVARU izdajem dvosoban name{ten stan. Telefon: 063/601-661. 81492

IZDAJEM nov dvosoban 40m2, potpuno opremqen konforan stan, klima, telefon, kablovska, Nova Detelinara, zatvoren parking. Telefon 063/500-467, 063/559-580. 81607 IZDAJEM dve garsowere name{tene za `enske osobe. Mileti}eva 51 Novi Sad. Telefon 063/512-968 81760 IZDAJEM name{tenu garsoweru u Novom Sadu, B. Kej pogled na Dunav, V sp. CG, KTV. Telefon 021/427-527, 063/622-080 81525 BLIZU fakulteta izdajemo name{tenu jednokrevetnu sobu uz kori{}ewe kupatila i kuhiwe studentkiwi koja ne pu{i. Telefoni: 021/454-037 i 063/8339303. 81629 IZDAJEMO! Name{tene i prazne sobe i stanove u Novom Sadu i okolini. Telefoni: 021/444-101, 063/750-41-87. 81818 IZDAJEM jednosoban i dvosoban stan, pogodni za studente. Telefon: 069/25-96031. 81623 GRBAVICA, luks name{ten, jednoiposoban stan 40m2, prvi sprat, lift, terasa. Telefon: 548-893, 063/807-4172. 81963 NOVI BULEVAR, izdajem kompletno name{ten dvosoban stan, 220e. Telefoni: 064/9262462, 064/2880076. 81985 IZDAJEM nename{ten stan na Telepu. Telefon 6045-917. 81435

IZDAJEM kompletno opremqen jednosoban stan ugao Bul. Oslobo|ewa i Novosadskog Sajma /Bez posrednika/. Telefon 063/880-40-68. 79273 IZDAJEM luksuzno name{ten jednosoban stan ugao Bul. Oslobo|ewa i Novosadskog Sajma, bez posrednika. Telefon 063/847-60-48 79274 IZDAJEM luksuzno opremqenu garsoweru ugoao Bul. Oslbo|ewa i Novosadskog Sajma /bez posrednika/. Telefon 064/16909-48. 79275 IZDAJEM novu, nename{tenu garsoweru, 33m2, u Slova~koj ulici, iza Socijalnog. Cena 150 evra. Telefon 063/83-18-299. 80751 IZDAJEM prazan jednosoban stan u Makcima Gorkog za 180 evra mese~no ima telefon i kablovsku. Zvati na Telefon 061/600-54-85 80828 IZDAJEM jednoiposoban, potpuno name{ten stan u Bra}e Ribnikar br. 52 od 1. 9. 2009. godine. Telefon: 528-123, 064/0120220. 80970 IZDAJEM na du`i period trosoban stan na Detelinari 72m2, ulica Solunska, odmah useqiv, cena po dogovoru, Telefoni: 063/1564-888 i 021/847-534. 81029 IZDAJEM bez posrednika, lepo sre|en, nename{ten, dvosoban stan na Limanu 2, zaposlenim osobama. Telefon 064/4181-240. 81060


20

OGLASI

nedeqa30.avgust2009.

GRBAVICA, prazan, jednoiposoban stan 45m2, IV sprat, lift, ima kuhiwske elemente, odmah useqiv. Telefon: 548893, 063/807-4172. 81960 IZDAJEM jednosoban komforan stan u centru Novog Sada. Telefon 064/4334744. 81940 IZDAJEM mawi, jednosoban stan 26m2, name{ten (dva le`aja, {poret, fri`ider, VM, telefon, klima, CG), Rumena~ki put. Telefoni: 021/6317-119, 064/163-26-92. 81630 STANOVI za studente ili porodice: dvosoban, Kraqevi}a Marka, dvoiposoban, Mi{e Dimitrijevi}a, dvosoban sa gara`om u Tolstojevoj. Telefon: 063/503-792 i 021/530-170 81441 IZDAJEM jednosoban stan mladim bra~nim parovima i ostalim zaposlenim 100 evra. Telefon 521-362, 064/236-2809. 81568 KATOLI^KA porta, prazan i name{ten stan, dvoiposobni, odmah useqivi, u potkrovqu s pogledom na Mileti}ev trg. Telefon: 548-893, 063/8074172. 81958 NAME[TENE garsowere, Ul. Dostojevskog, Slobodana Baji}a, Bul. Oslobo|ewa i kod Ribqe pijace, sa ve{ ma{inom, TV-om, odmah useqive. Telefon: 548-893, 064/4681847. 81955 IZDAJEM name{ten stan sa centralnim grejawem za tri devojke, Lukijana Mu{ickog 41. Telefon 6619-263. 81952 IZDAJEM potpuno name{tenu garsoweru blizu Bulevara Oslobo|ewa. Telefon: 063/8227-209 i 021/468-294. 81337

IZDAJEM novu name{tenu garsoweru u centru kod pozori{ta [afarikova, cena 160E, moji tro{kovi. Telefon: 064/460-11-33. 81467 IZDAJEM name{tenu, ve}u garsoweru u blizini Keja, zaposlenoj devojci ili mladom bra~nom paru. Telefon 062/534-352. 81474 IZDAJEM dvosoban stan u @elezni~koj ulici, strogi centar grada. Telefoni: 023/857-315, 023/857-069. 81068 IZDAJEM stan, 43m2, name{ten, kablovska, topla voda, centralno grejawe, lift, Liman IV - Ul. Narodnog fronta. Telefoni: 063-80-97-891 i 6366-407. 81791 IZDAJEM 74m2 Vojvo|anskih brigada za advokatsku kancelariju ili agenciju na du`i period. Telefoni: 063/560-087, 021/451-211. 81706 LEP, name{ten trosoban stan sa gara`om u centru kod po{te. Povoqno. Telefoni: 021/528713, 064/411-8913. 81708 IZDAJEM super komfornu garsoweru na Novom nasequ. Potpuno name{tena na du`e vreme od 1. 9. 2009. Telefoni: 402-491, 064/241-92-05. 81712 IZDAJEM name{tenu garsoweru 24m2 na Novoj Detelinari, useqiva odmah. Telefon 060/035-96-33. 81713 IZDAJEM u zakup 1.5 soban stan u Novom Sadu ul. Branimira ]osi}a, IV sprat, nename{ten (samo kuhiwa), tel. Cg. Teleofn 065/4094745. 81893 IZDAJEM jednosoban kompletno name{ten stan sa odvojenom kuhiwom na Grbavici 29m2. Telefon 065/2135421. 81743

IZDAJEM name{ten jednosoban stan u Grani~arskoj ulici, nov. Informacije: 063/543-710, 063/87-888-63. 81887 IZDAJEM jednosoban name{ten renoviran stan u Petrovaradinu - gradi} idealno za studente blizu fakulteta KTV ve{ ma{ina, telefon niske re`ije. Telefon 526751, 064/16-90-912, 063/516-870 81773 IZDAJEM trosoban name{ten stan u Toplice Milana 5, CG, telefon, III sprat, 70m2. Telefoni: 063/560-087, 021/451-211. 81704 IZDAJEM name{ten stan 32m2 u Save Qubojeva kod @el. stanice. Telefon 021/6334-079. 81783 JEDNOSOBAN stan naj, naj u Sr. Kamenici, poseban ulaz, kablovska blizu stanica za dve studentkiwe, dve zaposlene osobe. Telefon 463-373. 81845

IZDAJEM dvosoban name{ten stan u ul. Kraqevi}a Marka, VI sprat, lift, cena: 220e. Telefon 063/7722321. 81892 IZDAJEM prazan stan, dvori{ni, soba, kuhiwa i kupatilo, poseban ulaz, grejawe na Gas. Telep. Telefon 503-243. 81877 IZDAJEM dvosoban name{ten stan Liman IV na du`i vremenski period. Telefon 063/235-988. 81867 LUKSUZNO name{ten, nov dvosoban, 50m2, centar, V sprat, hidrauli~ni lift, CG, klima, interfon, telefon, kablovska. Telefon 062/291819. 81841 IZDAJEM komforan dvosoban stan na Novom nasequ. telefon 6398-347, 063/384-2414. 81837 IZDAJEM super name{tenu garsoweru u Srmeskim Karlovcima, telefon, CG, kablovska. Telefon 63-666-78, 061/111-7335. 81804

DNEVNIK

IZDAJEM prazan jednoiposoban stan 46m2 u Novom Sadu, Janka ^melika 38. Telefon 021/886-306, 064/4222-146. 81829 IZDAJEM name{tenu garsoweru 38m2 u Novom Sadu, Bul.oslobo|ewa 82. Telefon 021/886-306, 064/4222-146. 81828 IZDAJEM prazan jednosoban stan 36m2 nalazi se kod Sup-a u Kraqa Petra na tre}em spratu, lift, TF, kablovska, pla}awe 140 E. mese~no. Telefon 063/502-492 81774 IZDAJEM name{tenu garsoweru, u Jevrejskoj ulici, pasa`, Papilon. Informacije. 063/87-888-63, 063/543-710. 81886 IZDAJEM name{tenu garsoweru u Bul. Kraqa Petra I, telefon, kablovska, erkondi{en. Telefon 064/3300588. 81700 IZDAJE SE jednosoban stan u Maksima Gorkog. Telefon 547-335. 81899

IZDAJEM prazan jednosoban stan 30m2, zaposlenim osobama na du`e vreme, 130E+depozit, kod @. stanice. Tel. 021/631-7327. 81646 IZDAJEM dvosoban name{ten stan na Grbavici, kod Elektrovojvodine. Telefon 063/545-613. 81692 IZDAJEM nov dvosoban, komforan stan, name{ten, plus klima. Somborski Bulevar, 200e, mese~no plus jedna kirija depozit. Telefoni: 063/598018, 063/419-693. 81900 BULEVAR Oslobo|ewa, trosoban prazan stan 70m2, nov, odmah useqiv, 250E. Telefoni: 547-920, 064/09-07-889. 81997 IZDAJEM novu praznu garsoweru 26m2, Liman, Cara Lazara, lift, terasa, cena 120E. Telefon: 064/09-07-889, 547920. 81994 IZDAJEM jednosoban komforan odmah useqiv stan. Novi Sad. Telefon 6360-811. 82033 IZDAJEM mawi dvosoban komforan stan (CG, proto~na topla voda, telefon, kablovska, Liman 3. Telefon: 6367962. 81992 IZDAJEM dvosoban name{ten stan 54m2, opremqen, na Marka Kraqevi}a. Telefoni. 6330-891 i 062-8586-667. 82002 IZDAJEM ekstra novu name{tenu garsoweru na Grbavici 30 kvadrata bez agencije 200 e. Telefon 063/808-68-57. 82001 BULEVAR Oslobo|ewa, nov luks trosoban stan 80m2, komplet name{ten, odmah useqiv za poslovne i zaposlene. Telefon: 064/09-07-889, 021/547920. 81993 ]IRPANOVA ulica, 50m2, kompletno name{ten stan izdajem za porodicu. Telefoni: 547-920, 065/413-8-759. 81996


OGLASI

DNEVNIK

IZDAVAWE nekretnina. Proverena i kvalitetna ponuda. Profesionalna realizacija. Obezbe|ewe pla}awa zakupnine i tro{kova. Vojvo|anskih brigada 22/III, kod Spensa. Telefon 021/522-533, 523380, www.stanovi.rs 82016 IZDAJE se deo ku}e u centru za 2 studenta od 01.09. CG. kablovska, telefon. Cena 85E/ sve ukqu~eno. Telefon 064/008-22-54. 82013 ]IRPANOVA ulica, garsowera, komplet name{tena, dva le`aja, ve{ ma{ina, useqiv odmah, cena 160E. Telefoni: 065/413-8-759, 021/547-920. 81995 TROSOBAN dupleks 60m2 u Ul. \ur|a Brankovi}a, kod Socijalnog, novija zgrada, prazan. Telefon: 6615-117. 82027 JEDNOSOBAN stan u Maksima Gorkog, lepo name{ten. Telefon: 6615-117. 82026 U SREMSKOJ KAMENICI kod Instituta izdajem garsoweru u zgradi, drugi sprat za jednu osobu. Telefon: 547-375. 82019 IZDAJEM jednosoban stan u Novom Sadu, ul. Petra Drap{ina, 3. sprat, lift, CG i tel. Stan je name{ten komplet. Telefon 021/6435-049. 82056 IZDAJEM name{tenu garsoweru odmah useqiv. Tel. 444107, 633-7853. 212405 IZDAJEM prazan, dvosoban stan od 52m2, na Limanu 3. Cena dogovor. Tel. 063/581-997. 212459 IZDAJEM kompletno name{tene i prazne stanove svih struktura u Novom Sadu i 600m2 nov poslovni objekat Futo{ki put. Tel. 021/423208, 063/111-80-85. 212323

IZDAJEM nov, name{ten jednosoban stan od 30m2 kod „Dnevnika“, 180E. Tel. 064/150-0867. 212460 IZDAJEM za poslovni prostor trosoban stan u Radni~koj ulici, drugi sprat, 80m2, tri kancelarije... Tel. 065/2019-013. www.solis-nekretnine.com. 212178 IZDAJEM kancelarijski prostor od tri kancelarije, u odli~nom stawu, klimatizovan, halogena rasveta. Idealan za advokatsku kancelariju, u kuli pored Suda. Cena 450 evra mese~no. Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 212176 IZDAJEM odli~an name{ten salonski stan u centru sa gara`om, odmah slobodan. Telefon 528-137. 212324 IZDAJEM stan u centru! Nov, dvosoban i name{ten stan od 43m2! Tel. 064/1571297. 212177

IZDAJEM novu garsoweru 28m2, Bul. oslobo|ewa kod „Dnevnika“ 160 evra. Tel. 021/6337-037, 064/826-1253. 212462 IZDAJEM trosoban stan 80m2, kod „Dnevnika“, Bul. oslobo|ewa, 1. sprat, mo`e poslovni prostor, lift, terasa, tel, 250E. Tel. 063/8261253, 021/6337-037. 212463 IZDAJEM jednoiposoban stan 40m2, Grbavica, Ul. Danila Ki{a, lift, terasa. Tel. 021/6337-037, 064/829-5005. 212464 BUL. OSLOBO\EWA, kod „Dnevnika“ izdajem nov, dvosoban name{ten stan, 1. sprat, useqiv odmah. Tel. 021/6337037, 063/826-1253. 212465 IZDAJEM nov stan stan 80m2, Ul. Gogoqeva, 1. sprat, odmah useqiv, mese~no pla}awe! Tel. 021/6337-037, 064/8295005. 212466

CENTAR, Ul. Vase Staji}a izdajem stan 190m2, 1. sprat, pogodno za poslovni prostor i stanovawe. Tel. 064/8295005, 063/826-1253. 212467 IZDAJEM odmah useqiv, prazan jednosoban stan 40m2 u Maksima Gorkog. Tel. 063/502526. 213112 IZDAJEMO jednoiposoban prazan stan 40m2, ugao Tolstojeve/Gogoqeve, visoki parter, novogradwa. Mo`e i za kancelarije... 200E. Tel. 021/526387, 063/7743-933. 213160 IZDAJEMO garsoweru name{tenu u centru, odmah useqiva. Tel. 021/66-22-746, 063/286647. 213161 IZDAVAWE i zakup stanova u Novom Sadu - prazni ili name{teni, jednosobni, dvosobni, trosobni, ku}e, lokali. Nazovite, Povoqne cene. Tel. 021/526387, 063/286-647. 213152 IZDAJEM ku}u na Tatarskom brdu 300m2 komplet name{tena, Beogradski kej trosoban name{ten stan. Telefon 528137, 063/811-7331. 212325

HITNO potrebni kvalitetni, novi i luksuzni stanovi od 60 - 100m2 za izdavawe. Obezbe|ewe isplate tro{kova. Telefoni: 021/55-75-92 i 063/519533. 82018 POTREBAN komforan stan za ozbiqan bra~ni par, redovno pla}awe. Telefon 021-523380. 82017 POTREBAN name{ten ili prazan stan u Novom Sadu, pla}awe vi{e meseci unapred. Tel. 064/829-5005, 021/6337-037. 212468 AKO tra`ite ili izdajete stan, ku}u, lokal pozovite ili javite, stanodavcima besplatno. Bul. oslobo|ewa 56. www.nekretnine-venis.rs. Tel. 021/6337037, 064/829-5005. 212461

nedeqa30.avgust2009.

POTREBNE NEKRETNINE za izdavawe; stanovi, ku}e, lokali... Mo`e prazno ili name{teno, vlasnicima usluga besplatna, javite se. Telefon 528-137. 212400

KUPAC iz inostranstva kupuje dve ku}e u centru Novog Sada, jednu u Ul. Vase Staji}a, Ul. Pavla Simi}a i okolina, a drugu na prometnoj i atraktivnoj lokaciji. Pla}awe u ke{u. Tel. 064/2019-322. www.solis-nekretnine.com. 212196 KUPUJEM ku}u u Ba~kom Jarku ili Temerinu. Mo`e i plac. Tel. 065/2019-016. www.solis-nekretnine.com. 212197 KUPUJEMO jednoiposoban stan 38-45m2 za sina studenta, do IV sprata, da je useqiv do jeseni 2009. godine, Nova Detelinara, N. naseqe, oko Sajma. Tel. 021/66-22-746, 063/7743-933. 213148 KUPUJEMO garsoweru u Novom Sadu, do 30.000 evra, useqewe nije hitno, po`eqna novogradwa, do IV sprata. Isplata odmah!! Bez posrednika. Tel. 021/66-13-466, 063/808-69-62. 213149 KUPUJEM stanove svih struktura, nebitna lokacija, ili ku}u u gradu mo`e i za ru{ewe. Telefon 528-137. 212326

21

KUPUJEMO stanove koje gradi AD „Budu}nost“ Novi Sad useqive ili u izgradwi. Isplata brza. Prodavci, kooperanti, javite se!! Tel. 021/6622-746, 063/808-69-62. 213150 KUPUJEM noviji jednoiposoban mawi stan do 36.000 evra. Pla}am u ke{u odmah! Tel. 063/855-7109; 021/520-231. www.solis-nekretnine.com. 212198 KUPUJEM ~etvorosoban stan novije gradwe na potezu {ireg centra, mo`e i dupleks. Terasa obavezna. Tel. 063/101-0661. 212243

GRBAVICA, useqivi stanovi, Ul. Bra}e Ribnikar 45m2, Do`a \er|a 38m2 pred useqewem: Mi{e Dimitrijevi}a 42m2, Do`a \er|a 41m2, bez posrednika. Telefon: 063/70560-80. 81946 NAJJEFTINIJI stanovi: 34m2, jednosoban 10.900, 24m2 garsowera - 16.500, 54m2 dvosoban 27.500, 65m2 trosoban 36.000. Telefoni: 6430-593 i 065/401-15-63. 82020 TELEP, nov stan 25m2, sa odvojenom spava}om sobom na prvom spratu, 30.000E, Grbavica, 38m2, tre}i sprat, nov 46.000E. Telefon: 021/6614694, 063/587-602, 063/200-512. 82006


22

OGLASI

nedeqa30.avgust2009.

NOV, odmah useqiv dupleks stan od 143m2 u Ulici Vuka Karaxi}a. Investitor prodaje, cena sa PDV-om. Tel. 063/101-0661. 212254 GRBAVICA - nov veliki dupleks sa ogromnom terasom i gara`nim mestom, odmah useqiv, luks oprema, 3. sprat, lift, mala zgrada sa malo stanova.Vredi videti, cena 1.150 evra/m2. Tel. 064/134-0459; 021/520-231 ({ifra: 18652). www.solis-nekretnine.com. 212166

GRBAVICA, Tolstojeva ulica, garsowera 24m2 - 35.000E, ukwi`ena, samo ke{ i ~etovorosoban, nov useqiv stan, samo 1000E/m2, bez posrednika. Telefon: 063/705-60-80. 81945 GARSOWERA, useqiva, ukwi`ena, 23m2, Nova Detelinara. Telefon 064/8205828. 81934 PRODAJEM jednosoban stan u centru Novog Sada, blizu Ribqe pijace, prizemqe, 26m2, novija gradwa, sa ili bez posrednika. Telefon 064/9308-432. 81986 JEDNOSOBAN useqiv 32m2, Veselina Masle{e, investitor. Telefon 064/8205828. 81935 GARSOWERA kod Sajma, 18m2, 18.500E. Telefoni: 063/395-282, 063/863-01-42. 81871 GARSOWERA 25m2 deluks opremqena centar 200E. Dvosoban, 50m2 II sprat de luks opremqen, centar 270.e trosoban 75m2 name{ten Kej 300e. Telefon 021/400-148. 81956 JEDNOSOBAN stan u centru za studente izdajem. Mo`e i za porodicu, name{ten. Telefon: 063/701-2052. 81427 NOVI BULEVAR, nova garsowera 31m2, luks stan, 3.sprat, ima bazen, gradio Zoned. Telefon 064/0677-318. 81883 GRBAVICA, Mi{e Dimitrijevi}a, nova, odmah useqiva garsowera 23m2 sa odvojenom kuhiwom. Telefon: 548-893, 063/807-4172. 81965 KATOLI^KA PORTA - nov, odmah useqiv jednosoban stan 25m2, IV sprat, idealno za izdavawe i studente. Telefon: 548-893, 063/807-4172. 81970 NOVA garsowera na lepoj lokaciji, cena: 26.300e. Telefoni: 6546-976, 065/3333-188, 065/3333-177. 81975 TRG Marije Trandafild dvori{ni stan sa kupatilom, 18m2, samo 13.000e. Telefoni: 021/6614-694, 063/587-602.82008 PRODAJEMO novu garsoweru od 25m2 na drugom spratu za 27.000 sa PDV. Telefon: 6447622. 82024 HITNO prodajemo klasi~an jednosoban stan od 35m2 sa terasom u blizini fakulteta i {tranda, cena 36.000E. Telefon: 6447-622. 82021 CENTAR, ukwi`ena garsowera 20m2, [afarikova ulica, novija zgrada. Telefon: 6615-117. 82028 GARSOWERA u izgradwi od 25m2 u Ulici patrijarha ^arnojevi}a. II sprat, terasa. Tel. 063/777-6233. 212244 BOGOBOJA ATANACKOVI]A, stan u izgradwi, 25m2, odvojena kuhiwa. Direktna prodaja. Izuzetno povoqno! Tel. 063/775-9121. 212245 NOVI BULEVAR, stan u izgradwi od 30m2, V sprat, lift, terasa. Direktna prodaja, u cenu ura~unat PDV. Tel. 063/775-9121. 212246 NA Novoj Detelinari 25m2 brzo useqiv cena 32000. Tel. 063/1088-993. 212261

UKWI@ENA garsowera od 27m2 na Grbavici sa terasom, dvori{no orjentisan po ceni od 33.400-evra. Tel. 063/8557109; 021/520-231 ({ifra: 19341). www.solis-nekretnine.com. 212237 TELEP - uz Somborski bulevar, garsowera od 25m2, useqiva do Nove godine, cena 32.000 evra! Tel. 064/157-1297; 021/520-231; ({ifra: 17419) www.solis-nekretnine.com. 212234 USEQIVA GARSOWERA 24m2, 2. sprat, useqiva odmah, Bulevar, odvojena kuhiwa, ukwi`ena, sre|ena cena33.000E. Tel. 064/823-6617, 6614-200. 212290 ODMAH USEQIVA garsowera, 19m2 odvojena kuhiwa sa svojim prozorom, terasa, CG, kwi`ewe 1/1 cena-21.000E. Tel. 064/823-6607, 66-14-200. 212288

JANKA ^MELIKA, 2. sprat, 28m2 useqiva garsowera, komforna, terasa, lift cena29.000E. Tel. 064/823-6617, 021/6614-200. 212301 NA Novoj Detelinari u novogradwi klasi~na garsowera 25m2 sa terasom II sprat gradi Moj Dom. Tel. 451-318, 523-193. 212259 KOSOVSKA ulica, nova useqiva garsowera od 25m2, tre}i sprat, terasa, cena 31.000 evra. Tel. 065/2019-021; 021/427-277 ({ifra: 16664). www.solis-nekretnine.com. 212192 PRODAJEM novu, odmah useqivu garsoweru na drugom spratu, 24m2 kod Socijalnog. Tel. 063/855-7109; 021/520-231 ({ifra: 19709). www.solis-nekretnine.com. 212223 CENTAR, ukwi`ena garsowera na II spratu sa terasom za 37.100. Tel. 422-149. 212352

GARSOWERA sa odvojenom kuhiwom 28m2 - 3. sprat, terasa, lift Cg cena-33.200E. Tel. 064/823-6602, 021/542-779. 212322 GARSOWERA od 24m2 pred useqewem, na visokom prizemqu, po ceni od 28.500 evra. Tel. 063/855-7109; 021/427277. www.solis-nekretnine.com ({ifra: 18506). 212165 U CENTRU prodajem garsoweru 27m2, visoki parter, useqiva, kuhiwa odvojena, miran deo, bez posrednika. Kontakt telefon 422-439 ili 063/534505. 212155 IZA SAJMA nova garsowera pred useqewem! 28m2 na drugom spratu, terasa, lift, cena sa PDV-om 30.900 evra! Tel. 021/2019-016; 021/427277; ({ifra: 18547). www.solis-nekretnine.com. 212175

DNEVNIK GARSOWERA, brzo useqiva, 1. sprat, 24m2 - francuski balkon, CG, cena sa PDV-om 28.000E. Tel. 064/823-6617, 021/542-779. 212314 LIMAN III!!! Kod Merkatora!!! Garsowera na drugom spratu u odli~nom stawu useqiva po dogovoru. Tel. 063/868-0335, 6363-307. 212342 KOD STANICE, nova, odmah useqiva garsowera, I sprat, cena 29.900 sa PDV-om. Tel. 421-185. 212343 GARSOWERA u centru, VP, 28 m2, odmah useqiva, cena 32.500. Tel. 421-185. 212347 GRBAVICA 28m2 useqiva garsowera sa terasom u prizemqu za 26.800 i Ul. Temerinska 32m2 nov jednosoban, zastakqena terasa, lift. Tel. 021/423-208, 063/111-41-42. 212348 ODLI^NA, odmah useqiva garsowera, terasa, odvojena kuhiwa. Cena 20.600E. Tel. 425-205, 425-210. 212421 NOVI BULEVAR, garsowera od 25m2, II sprat, lift, cg. Cena 24.980E. Tel. 425-205, 425210. 212426 ODMAH USEQIVA GA 24m2, Podbara, Tekelijina, II sprat, terasa, odv. kuhiwa, gradsko grejawe, cena 31.700. Tel. 021/6616-324, 425-653. 212431

ODMAH USEQIVA GA 24m2, Haxi Ruvimova, IV sprat, nova, lift, pvc stolarija, kl. parket, cg, cena 30.200. Tel. 021/6616-324, 425653. 212435 UKWI@ENA garsowera, Grbavica, Bul. cara Lazara, I sprat, nova, sa kompletnim name{tajem, odmah useqiva, cena 28.200. Tel. 021/425-653, 6616-324. 212436 NOVA garsowera 25m2, I sprat, Kisa~ka, useqiva, prvoklasna gradwa, hitno, povoqno. Tel. 063/517-846. 212401 VASE STAJI]A, garsowera sa terasom, odli~na za izdavawe 33.000. Tel. 444-107, 6337853. 212406 [ONSI 25m2, tre}i sprat, lift, ukwi`en 33.500. Tel. 444-107, 633-7853. 212407 GARSOWERA 29m2, Danila Ki{a, III sprat, nova useqiva. Cena 1.350E/m2. Hitno!!! Tel. 021/66-22-746, 063/7743-933. 213147 GARSOWERA 26m2, V sprat, kod @. stanice, Ulica Felegi Tivadora, prodaja ili zamena za dvosoban!!! Povoqno. Tel. 021/66-22-746, 063/77-43-933. 213165 PRODAJEM odli~nu garsoweru na Futo{kom putu po ceni od 18.000E. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213115 PRODAJEM odli~nu garsoweru na Futo{kom putu po ceni od 18.000E. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213130 ODLI^NA useqiva garsowera na Grbavici, cena 21.000E. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213127 ODLI^NA useqiva garsowera na Grbavici, cena 21.000E. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213142 GARSOWERA, 26m2, N. Detelinara, Dr S. Kasapinovi}a, 4. sprat, lift, cg, novo, useqivo, 30.900E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 212474

GARSOWERA, 25m2, 1. sprat, Kisa~ka, cg, novo, useqivo 29.900E. Tel. 661-3259, 063/570659. 212481 GARSOWERA, 25m2, ugao Suboti~ke i Somborskog bulevara, 2. sprat, lift, cg, nova, useqiva za 2 meseca, 25.000E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 212482 GARSOWERA, 25m2, Liman, Bo{ka Buhe, 1. sprat, lift, cg, useqiva, ukwi`ena, 34.000E. Tel. 661-3259, 063/570659. 212484 SAJAM, prodajem odli~nu, useqivu garsoweru od 25m2 sa terasom po ceni od 30.900 sa PDV-om. Tel. 636-8429. 213066 LIMAN II, blizina fakulteta, prodajem odli~nu useqivu garsoweru od 27m2 po ceni 34.000. Tel. 636-8429. 213067 POVOQNO! [iri centar, prodajem novu, odmah useqivu garsoweru za 27.800 sa PDVom. Tel. 636-8429. 213068 CENTAR, Petra Drap{ina, prodajem ukwi`enu garsoweru od 25m2 na I spratu po ceni 33.500. Tel. 636-6952. 213069 NOVA DETELINARA - nova odmah useqiva garsowera 26m2 sa terasom 31.500 evra. Tel. 021/472-2060, 061/1672826. 213110 GRBAVICA - nova odmah useqiva garsowera 26,5m2 na prvom spratu. Tel. 021/472-2060, 063/502-526. 213097 KOSAN^I] IVANA - novija odmah useqiva garsowera 26,5m2 na drugom spratu. Tel. 021/472-2060, 063/502-526. 213098 PRODAJEM dve garsowere na Suboti~kom bulevaru na I i II spratu. Tel. 021/472-2061, 063/1020-733. 213095 NOVO NASEQE - odli~an jednosoban stan 36,45m2 na prvom spratu, u zgradi od fasadne cigle. Cena 38.000 evra. Tel. 021/472-2060, 061/1672826. 213102 MAKSIMA GORKOG - odli~an jednosoban stan 40m2 sa mogu}no{}u pro{irewa 16m2, dvostrano orjentisan. Cena 49.500 evra. Tel. 021/528-399, 063/502-526. 213108 JEDNOSOBAN, 27m2, Liman 2, Narodnog fronta, 6. sprat, lift, cg, ukwi`en, 34.000E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 212480 JEDNOSOBAN, 31m2, Alekse [anti}a, 6. sprat, lift, cg, ukwi`en 36.050E. Tel. 6613259, 063/570-659. 212485 JEDNOSOBAN stan 29m2, Joakima Vuji}a, IV sprat, gradila „Budu}nost“, useqiv, ukwi`en. Cena 1.300E/m2. Bez posrednika. Tel. 021/526-387, 063/7743-933. 213154 [EKSPIROVA 41m2, lift, terasa, odmah useqiv, ukwi`en 46.500. Tel. 444-107, 6337853. 212408 PETROVARADIN, 30m2 klasi~an jednosoban stan na drugom spratu, terasa 31.000. Tel. 444-107, 633-7853. 212409 KLASI^AN JS 35m2, strogi centar, Dani~i}eva, I sprat, lift, terasa, odmah useqiv, ukwi`en, cena 43.900. Tel. 021/425-653, 6616-324. 212434 LIMAN, ukwi`en jednosoban stan od 35m2. Cena 38.100E. Tel. 425-210, 425-205. 212422 N. DETELINARA, nov, useqiv stan od 40m2, lift, cg, terasa. Cena 48.410E. Tel. 425205, 425-210. 212423


OGLASI

DNEVNIK

PRODAJEM jednosoban stan u ]irpanovoj ulici, 31m2 terasa, lift, I sprat, cena 34.000E sa PDV-om. Tel. 065/230-30-38. 212440 SATELIT klasi~an jednosoban stan 33m2, odmah useqiv, za 25.000. Telefon 528-137, 661-2262. 212353 BLIZU @. stanice jednosoban stan, 30m2, I sprat, klasi~an raspored. Tel. 472-1661. 212345 NOVO NASEQE klasi~an jednosoban stan 33m2 drugi sprat, lift, za 36.000. Telefon 528137, 661-2262. 212349 KOD LUTRIJE 39m2 odr`avan jednosoban stan kao jednoiposoban, VIII sprat, lift, po `eqi name{taj, cena dogovor, ukwi`eno. Tel. 021/423-208, 528-599. 212350 GRBAVICA klasi~an jednosoban stan 31m2 u zgradi sa liftom, ukwi`en za 36.100. Telefon 528-137, 661-2262. 212351 HITNA PRODAJA! Stan od 40m2, Bulevar, tre}i sprat, jednosoban, ukwi`en, odmah useqiv, blizu stanice po ceni od 45.500 evra! Mogu}nost pretvarawa u jednoiposoban... Tel. 064/134-0459; 021/520-231 ({ifra: 19496). www.soli-nekretnine.com. 212168 IZVANREDAN stan u S. Hristi}a, 45m2, III sprat, terasa, lift, cena 47.500 evra, ukwi`en, mo`e kredit! Tel. 065/2019-013; 021/520-231 ({ifra: 18675). 212182 KLASI^AN jednosoban stan od 28m2 kod Limanske pijace, terasa zastakqena, cena dogovor! Tel. 063/855-7109; 021/451570 ({ifra: 19775); www.solisnekretnine.com. 212186 KOD HOTELA „NOVI SAD“ prodajem 30m2, jednosoban po strukturi, 1. sprat, CG, useqiv, ukwi`en, cena 36.550 evra. Tel. 065/2019-016; 021/520-231 ({ifra: 19282). 212187 HITNA PRODAJA, useqiv, ukwi`en jednosoban stan na Limanu 2, kod {kole, cena 34.000 evra. Tel. 065/2019-016; 021/520231 ({ifra: 17529). www.solisnekretnine.com. 212171 PRODAJA - lep mladala~ki jednosoban stan u blizini Bulevara. Tel. 021/451-570; 065/2019013 ({ifra: 18688). www.solisnekretnine.com. 212217 NOV stan od 30m2 na Novoj Detelinari, pred useqewem, stan ima terasu, cena sa PDVom, cena 34.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/520-231; ({ifra: 19611). www.solis-nekretnine.com. 212205 U RUMENA^KOJ ulici jednosoban stan 29m2 gradila budu}nost ukwi`en cena 31000 {ifra 40345. Tel. 451-318, 523-193. 212260 NA N. NASEQU 30m2 useqiv jednosoban stan 35000 {ifra 39650. Tel. 451-318, 523-193. 212262 JEDNOSOBAN stan 32.50m2, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, IV sprat, useqewe septembar 2009. Samo 1.250E/m2. Hitno!! Tel. 021/526-387, 063/77-43-933. 213158

PRODAJEM nov dvosoban stan 41m2 za 55.000e, odli~an raspored i lokacija. Telefon 530-604, 063/566-148. 81799 NOV useqiv jednoiposoban stan, 39m2, II sprat, terasa, cena: 43.650e. Telefoni: 6546976, 065/333-177, 065/3333-188. 81971 PRODAJEM stan, 35m2 jednoiposoban, centar, prvi sprat, uli~ni, terasa, lift, bez posrednika, 54.000e. Telefon 064/2322341. 81925

PRODAJEM - izdajem prazan dvosoban stan u ul. Kosan~i} Ivana, klima, telefon, ima kuh. elemente. Telefoni: 063/560-087, 021/451-211. 81703 NOVOGRADWA stan 54.5m2, kod Sajma, blizu Medicinskog fakulteta, terasa, podrumom prodajem 1m2/1.350e ili izdajem 200 e. Telefoni:1/401-004, 064/0532400. 81262 BULEVAR ukwi`en, dvosoban 50m2, 3. sprat, dvori{no orijentisan, blizina {kola i obdani{ta, skica - slike na nekretnine.oglasi.rs. Vlasnik. Tel. 063/1650-878. 81894 DVOSOBAN, 54m2 IV /lift/ Mi{e Dimitrijevi}a 1.300 E/m2 dvosoban, 61m2 I Novo naseqe 1.000e/m2 dvosoban 57, 75m2/II Detelinara 54.000 E. Telefon 021/400-148 81962 VLASNIK prodaje jednoiposoban 35m2 u Vojvode [upqikca 28, 2.sprat, useqewe novembar 2009. terasa, gleda na ulicu. Telefon 062/8590-481. 79595 POVOQNO - Grbavica, nov odmah useqiv jednoiposoban stan, 32m2, VI sprat, samo 28.900E. Telefon: 548-893, 063/807-4172. 81964 GRBAVICA, odli~an jednoiposobni stanovi: 32m2 - 38m2, novi, useqivi. Telefon: 6546976, 065/3333-188, 065/3333-177. 81978

DETELINARA, dvosoban renoviran stan, na II spratu kod po{te, ukwi`en. Telefon 063/333-814. 81911 DETELINARA, Bra}e Mogin, drugi sprat, 53m2, u funkciji dvoiposobnog, komplet renoviran, mo`e kredit. Telefon 062/355813. 81910 [AJKA[ - stan na prodaju, 55m2 name{ten. Telefon 865 155. 81697 DVOSOBAN useqiv, 42m2, prvi sprat, investitor. Telefon 064/8205828. 81937 JEDNOIPOSOBAN 37m2, useqiv XI/09, drugi sprat, hitna prodaja. Telefon 064/8205828. 81936 @ELEZNI^KA stanica, mirna ulica u maloj zgradi, kvalitetne gradwe, nov, useqiv, ukwi`en, dvosoban, 52m2/3, odvojena kuhiwa. Telefon 63-11-157, 063/194-57-58. 81777

NA BULEVARU klasi~an dvosoban stan, 50m2, povoqno. Telefon: 6615-117. 82032 PRODAJEMO klasi~an dvosoban stan od 51m2 za 39.000, odmah useqiv. Telefon: 6447622. 82022 HITNO prodajem jednoispoban stan na tre}em spratu sa liftom za 45.500, gradila Budu}nost. Telefon 6447-622. 82025 IZUZETNO lep ukwi`en dvosoban stan 46m2 kod Sajma, ni`a spratnost, novija gradwa. Telefon: 6615-117. 82029 DETELINARA dvosoban, 60m2, IV/IV, bez lifta, ukwi`en, odmah useqiv, jeftin. Vlasnik. Telefon 011/3242682. 82080 NA NOVOM NASEQU - Savina gradila Budu}nost 42m2 useqiv lift terasa 43500. {39340. Tel. 451-318, 523-193. 212263 NA GRBAVICI mawi jednoiposoban stan 33m2 useqiv 43000. Tel. 063/75-37-823, 451318. 212264 KOD SAJMA nov mawi jednoiposoban stan 34m2 III sprat lift terasa 39400. {ifra 34704. Tel. 451-318, 523-193. 212265 NA NOVOM BULEVARU 38m2 jednoiposoban nov stan prvi sprat cena 41000. {ifra 40063. Tel. 451-318, 523-193. 212266

nedeqa30.avgust2009.

U UL. LAZE KOSTI]A 47m2 III sprat terasa odvojena kuhiwa ostava lift gara`e gradi Moj Dom. Tel. 451-318, 523-193. 212267 \UR\A BRANKOVI]A, 32m2, jednoiposoban stan odli~nog rasporeda.Izgradwa. Cena 1300E/m2 sa PDV-om. Tel. 063/777-6233. 212247 [EKSPIROVA ulica, prazan odmah useqiv stan od 48m2, I sprat, lift. Tel. 063/101-0661. 212248 USEQIV - 33M2 - jednoiposoban stan, lift, terasa, CG, Grbavica cena-42.300E. Tel. 064/823-6606, 542-779. 212286 NOVO NASEQE-45m2 - 3. sprat, ukwi`en-odmah useqiv, terasa, CG, lift cena47.400E. Tel. 064/823-6607, 542779. 212289 NOVA DETELINARA 40m2, 1. sprat, jednoiposoban-brzo useqiv, lift, terasa, Cg, cena sa PDV-om 41.200E. Tel. 064/823-6617, 424-963. 212299 LIMAN, 35m2 - odmah useqiv, terasa, lift, sre|en cena 36.000E. Tel. 064/823-6618, 542779. 212294 @. STANICA, 29m2 + 9m2 terase, jednoiposoban, CG, useqiv odmah, bez ulagawa cena33.000E. Tel. 064/823-6607, 424963. 212295 JEDNOIPOSOBAN, odmah useqiv, terasa, lift, CG, ju`na strana cena sa PDV-om38.850E. Tel. 064/823-6602, 542779. 212296 UKWI@EN – 43m2-odmah useqiv, 1. sprat, jednoiposoban cena-42.100E. Tel. 064/8236607, 424-963. 212297 NOV, odmah useqiv, jednoiposoban stan od 32m2, cena 41.700 evra. Grbavica. Tel. 063/8557109; 021/427-277; ({ifra: 19774). www.solis-nekretnine.com. 212206 LEP, nov, ukwi`en, jednoiposoban stan od 36m2, prvi sprat, terasa, ulica Cara Du{ana, dvori{no orjentisan, prodaje se i name{ten. Tel. 064/2003-103; 021/520-231 ({ifra: 18844). www.solis-nekretnine.com. 212200 PRODAJEM nov jednoiposoban stan od 31m2 na Grbavici, prvi sprat, terasa, dvori{no orjentisan, cena po dogovoru! Tel. 065/2809-988; 021/427-277 ({ifra: 19863). www.solis-nekretnine.com. 212221 KOD SAJMA, 44m2 jednoiposoban stan na prvom spratu, terasa, lift, prazan i ukwi`en! cena 47.400 evra. Tel. 065/2019-016; 021/520-231; ({ifra: 18466). www.solis-nekretnine.com. 212190 HITNO - jednoiposoban stan u mawoj zgradi na po~etku Telepa. Dopadqiv i kvalitetan, 25m2, cena 29.000 evra. Tel. 064/157-1297; 021/451-570 ({ifra: 19903). www.solis-nekretnine.com. 212172 JEDNOIPOSOBAN stan pred useqewem, Somborski bulevar, 39m2, cena 44.500 evra. Tel. 065/2019-013; 021/451-570 ({ifra: 18217). www.solis-nekretnine.com. 212183 IZVANREDAN jednoiposoban stan na Limanu, kompletno renoviran, 48m2 na ~etvrtom spratu, lift, terasa. Mo`e i na kredit... Tel. 021/451570; 065/2019-013 ({ifra: 18504). www.solis-nekretnine.com. 212181 LIMAN TRI [ekspirova ulica, klasi~an stan 40m2, ukwi`en, ima lift, terasu. Telefon 528-137, 661-2262. 212344 DETELINARA, 37m2, I sprat, terasa, ukwi`en, useqiv, cena 38.110. Tel. 422-149. 212341 LIMAN TRI jednoiposoban stan 51m2, kod osnovne {kole, zgrada sa liftom, odmah useqiv za 51.500. Telefon 528137, 661-2262. 212357

23

DU[ANA DANILOVI]A jednoiposoban stan 43m2 na prvom spratu, sre|en, odmah useqiv, ima terasu. Telefon 528-137, 661-2262. 212354 LIMAN III!!! Kod Merkatora jednoiposoban stan u besprekornom stawu, ukwi`en, isto~na strana. Tel. 474-0064, 063/500-213. 212360 MI[E DIMITRIJEVI]A 48m2 prvi sprat noviji jednoiposoban, terasa ima lift, odmah useqiv, ukwi`en! Tel. 021/423-208, 528-599. 212363 JEDNOIPOSOBAN stan u Petrovaradinu, 44 m2, lift, terasa, gradsko grejawe, povoqno. Tel. 063/105-7752. 212365 HITNO prodajem odli~an jednoiposoban stan, 31 m2, I sprat, terasa, Novi bulevar. Tel. 472-1660. 212366 GRBAVICA, 40 m2, I sprat, terasa, cena 43.260. Tel. 4721661. 212368

PODBARA!!! Stan od 40m2 po povoqnoj ceni, odmah useqiv. Pozovite!!! Tel. 063/500-213, 474-0064. 212370 UKWI@EN jednoiposoban stan na Limanu III, 35 m2, terasa, odmah useqiv, cena 37.100. Tel. 064/345-4417. 212372 JEDNOIPOSOBAN 29m2Grbavica, useqiv-ukwi`en, lift, CG, cena-37.000E. Tel. 064/823-6608, 021/542-779. 212318 BETANIJA - 40M2 - jednoiposoban - brzo useqiv, terasa, CG, cena sa PDV-om 45.300E. Tel. 064/823-6607, 542-779. 212308 NOVI BULEVAR - 42m2 - jednoiposoban, useqiv, terasa, lift, cena- 47.600E. Tel. 064/823-6618, 424-963. 212312 HITNO prodajem jednoiposoban stan, 33m2 odmah useqiv u Tolstojevoj ulici, Grbavica. Tel. 065/426-56-86. 212441 PRODAJEM jednoiposoban stan povr{ine 33m2, i 43m2 u ]irpanovoj ulici kod Futo{ke pijace, klasi~an raspored, terasa, novogradwa. Tel. 021/654-6609; 064/150-0867. 212445 JEDNOIPOSOBAN, ukwi`en stan od 40m2 na Novom nasequ, I sprat, cena 39.500E. Tel. 021/654-6609; 063/8856290. 212447 PRODAJEM noviji, ukwi`en stan od 42m2 na Limanu 4, lift, terasa. Povoqno. Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 212449 MAWI jednoiposoban stan, pogodan za poslovni prostor, direktno od investitora. Cena 37.500E. Tel. 425-205, 425210. 212428 IZUZETNA PRILIKA! Nov JIS 41m2, Novi bulevar, I sprat, lift, terasa, pvc stolarija, kl. parket, sig. vrata, cena 38.300 sa porezom! Tel. 021/425-653, 6616-324. 212429 HITNO! Nov JIS 31m2, centar, Kisa~ka, II sprat, lift, terasa, nov, brzo useqiv, cena 36.000. Tel. 021/425-653, 6616324. 212430 NOV JIS 33m2, Somborski bulevar, III sprat, lift, terasa, nov, odv. kuhiwa, dvori{na strana, cena 37.500 sa porezom. Tel. 021/425-653, 6616-324. 212432 NOV stan 33m2, Sajam, B. Baji}a, III sprat, lift, terasa, prvoklasna gradwa, sig. vrata, PVC, cena 33.500 sa porezom. Tel. 021/6616-324, 425-653. 212433


24

OGLASI

nedeqa30.avgust2009.

TURGEWEVA 45m2, jednoiposoban, lift, terasa, ukwi`en 46.400 mo`e zamena za ve}i. Tel. 444-107, 633-7853. 212410 TELEP, odli~an, 39m2, jednoiposoban, 35.000 evra. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213143 ODLI^AN, jednoiposoban, ukwi`en kod Medicinske {kole na I spratu od 36m2. Telefoni: 021/426-834, 021/544524. 213139 TELEP, odli~an, 39m2, jednoiposoban, 35.000 evra. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213128 CARA DU[ANA, jednoiposoban, ukwi`en u novijoj zgradi za 41.000 evra. Odli~an. Telefoni: 021/426-834, 021/544524. 213136 PRODAJEM nov jednoiposoban od 37m2 za 26.000, na Podbari, useqiv za dva meseca, sa urednom papirologijom. Telefoni: 063/510-604, 021/544-524. 213131 JEDNOIPOSOBAN ukwi`en stan na Novom nasequ od 37m2 za 31.000 evra. Telefoni: 021/426-834, 063/510-604. 213132 ODLI^AN, jednoiposoban, ukwi`en kod Medicinske {kole na I spratu od 36m2. Telefoni: 021/426-834, 021/544524. 213124 STROGI CENTAR, nov, odmah useqiv, jednoiposoban stan, 37m2 - 52.000 sa PDV-om. Telefon 021/426-834. 213126 PRODAJEM nov jednoiposoban od 37m2 za 26.000, na Podbari, useqiv za dva meseca, sa urednom papirologijom. Telefoni: 063/510-604, 021/544-524. 213116 JEDNOIPOSOBAN ukwi`en stan na Novom nasequ od 37m2 za 31.000 evra. Telefoni: 021/426-834, 063/510-604. 213117 CARA DU[ANA, jednoiposoban, ukwi`en u novijoj zgradi za 41.000 evra. Odli~an. Telefoni: 021/426-834, 021/544524. 213121 STROGI CENTAR, nov, odmah useqiv, jednoiposoban stan, 37m2 - 52.000 sa PDV-om. Telefon 021/426-834. 213141 NOVI BULEVAR, prodajem 1.5 stan odli~nog rasporeda sa odvojenom kuhiwom na 1. spratu po ceni od 41.200. Tel. 6366952. 213070 SOCIJALNO, prodajem nov, odli~an 1.5 stan na III spratu po ceni 46.800 sa PDV-om. Tel. 636-6952. 213071 JEDNOIPOSOBAN, 36m2, Cara Du{ana, prizemqe, cg, ukwi`eno 26m2, kao poslovni prostor. Cena. 31.000E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 212475 HITNO prodajem 40m2, Bul. oslobo|ewa, 4. sprat, lift, ukwi`en, 45000 evra. Tel. 063/774-3959, 063/250-892. 212470 RADOJA DOMANOVI]A jednoiposoban stan odli~nog rasporeda, odvojena kuhiwa, I sprat, pouzdan investitor. Cena 41.000 evra. Tel. 021/6622-412, 063/1020-731. 213089 NOVA DETELINARA nov,odmah useqiv jednoiposoban stan 40m2 na drugom spratu. Cena 48.400 evra sa PDVom. Tel. 021/528-399, 061/1672826. 213104 BULEVAR Kraqa Petra - odli~an, renoviran, ukwi`en dvosoban stan 54m2, dvostrano orjentisan. Tel. 021/472-2060, 061/167-2826. 213109 RUMENA^KA - odmah useqiv, ukwi`en klasi~an dvosoban stan 51m2 dvostrano orjentisan. Mogu}a adaptacija u dvoiposoban. Tel. 021/4722060, 063/502-526. 213111

PASTEROVA - u zgradi od fasadne cigle ukwi`en dvosoban stan 50m2 ni`e spratnosti. Mo`e i zamena za ve}i. Tel. 021/472-2060, 063/502-526. 213103 PRODAJEM odmah useqiv prelep dvosoban stan od 51m2, kod Ma{inske {kole u novoj zgradi. Tel. 021/472-2060, 063/1020733. 213096 RADOJA DOMANOVI]A lep svetao dvosoban stan 48m2 sa odvojenom kuhiwom na tre}em spratu. Povoqno! Tel. 021/472-2060, 063/502-526. 213099 INVESTITOR prodaje komforan dvosoban stan sa velikom terasom u blizini centra, 62m2, izuzetna gradwa! Tel. 021/662-2412, 063/1020731. 213092 PRODAJEM useqiv dvosoban stan u Bore Prodanovi}a, zgrada stara tri godine. Cena 29.000 evra. Tel. 021/6622-412, 063/1020-731. 213093

DVOSOBAN nov stan u Bore Prodanovi}a, odmah useqiv. Cena 29.000 evra. Tel. 021/4722-061, 063/1020-733. 213094 NOVA DETELINARA, ekstra povoqno prodajem 2.0-2.5 stan, brzo useqivo, siguran investitor. Tel. 065/50-50321. 213078 DVOSOBAN, 50m2, Stanica, Pariske komune, 2. sprat, terasa, cg, ukwi`en 43.000E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 212473 SOMBORSKI BULEVAR, prodajem nov, 2.0 stan od 45m2 po ceni od 41.500 sa PDV-om. Tel. 636-8429. 213072 GRBAVICA, prodajem 2.0 ukwi`en stan od 56m2 po ceni od 61.800. Tel. 636-6952.213073 N. NASEQE, prodajem odli~an, renoviran 2.0 stan od 56m2 na II spratu. Tel. 6366952. 213074 @. STANICA, povoqno prodajem klasi~an 2.0 stan od 53m2 za 48.500. Tel. 636-8429. 213075 DVOSOBAN, 47m2, Liman, Narodnog fronta, 5. sprat, lift, terasa, cg, ukwi`en 55.650E. Tel. 661-3259, 063/570659. 212486 DVOSOBAN, 44m2, Sajam, \. Joanovi}a, 1. sprat, lift, terasa, cg, ukwi`en 49.850E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 212487 DVOSOBAN, 59m2, Bulevar Despota Stefana, lift, terasa, cg, ukwi`en, vi{a spratnost, 49.950E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 212478 DVOSOBAN stan 50m2, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, IV sprat. Cena 1.150E/m2 hitno, bez posrednika. Tel. 021/526-387, 063/7743933. 213162 DVOSOBAN stan, 50m2, terasa, Koste [okice!!! Odli~an, III sprat !!! Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213122 NOVO NASEQE - u zgradi od fasadne cigle, ukwi`en odli~an dvosoban stan 56m2, ni`e spratnosti, bez ulagawa. Tel. 021/472-2060, 061/167-2826. 213107 DVOSOBAN stan na Grbavici od 47m2, ukwi`en, sre|en, I sprat, zgradu zidala „Budu}nost“!!! Telefoni: 021/426834, 021/544-524. 213125 DVOSOBAN stan, 50m2, terasa, Koste [okice!!! Odli~an, III sprat !!! Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213137

STEFANA STEFANOVI]A, kod Pozori{ta, odli~an dvosoban stan od 52m2. Hitna prodaja!!! Telefoni: 021/46834, 021/544-524. 213129 DVOSOBAN stan na Grbavici od 47m2, ukwi`en, sre|en, I sprat, zgradu zidala „Budu}nost“!!! Telefoni: 021/426834, 021/544-524. 213140 STEFANA STEFANOVI]A, kod Pozori{ta, odli~an dvosoban stan od 52m2. Hitna prodaja!!! Telefoni: 021/426834, 021/544-524. 213144 DVOSOBAN nov stan, 50m2, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, II sprat, useqewe oktobar 2009. Samo 1.250E/m2... Bez posrednika. Tel. 021/526-387, 064/7743-933. 213155 SATELIT, 48m2 dvosoban, drugi sprat, odmah useqiv. Tel. 444-107, 633-7853. 212411 MARKA KRAQEVI]A, klasi~an dvosoban 52m2, I sprat, o~uvan, ukwi`en 53.600. Tel. 444-107, 633-7853. 212413 SAJAM, nov, odmah useqiv dvosoban stan od 50m2. Cena 31.930E. Tel. 425-210, 425-205. 212420 PRODAJEM nov dvosoban odmah useqiv stan od 43m2 na Novom bulevaru, odli~an raspored i oprema sa odvojenom kuhiwom, lift, terasa. Ekstra povoqno. Tel. 021/6546609; 063/581-997. 212444 DVOSOBAN, 54m2 - odmah useqiv, nov-centar, CG, cena57.700E-nije fiksno. Tel. 064/823-6608, 021/542-779. 212306 USEQIV - ukwi`en – 2. sprat, 46m2 – odmah useqiv, terasa cena-46.000E. Tel. 064/823-6617, 6614-200. 212309 UKWI@EN - 50M2 - useqiv komplet renoviran, terasa, CG, @. stanica, cena-56.650E. Tel. 064/823-6606, 021/66-14200. 212310

@. STANICA 50m2 - dvosoban - ukwi`en - useqiv, 3. sprat, terasa, klasi~an raspored cena51.500E. Tel. 021/424963, 064/823-6604. 212311 NOVA DETELINARA, 50 m2 – useqiv-ukwi`en, dvosoban, cena-49.450E. Tel. 064/8236606, 542-779. 212315 P. KOMUNE 58m2 dvosoban stan, mo`e i gara`a, ukwi`eno, useqivo i N. naseqe dobar jednoiposoban stan, I sprat, povoqno! Tel. 021/528-599, 423-208. 212371 BULEVAR JOVANA DU^I]A, 60m2, III sprat, lift, dvostrano orijentisan, ukwi`en, mo`e kredit. Cena 58.710. Tel. 472-1660. 212378 NOVO NASEQE odli~an kompletno renoviran dvosoban stan 56m2 na drugom spratu, cena povoqna, pozovite. Telefon 528-137, 661-2262. 212369 DETELINARA dvosoban klasi~an stan 51m2 odli~an raspored, ima terasu, za samo 39.600. Telefon 528-137, 6612262. 212364 NOVOGRADWA, brzo useqivo, direktno investitor, blizina Stanice, dvosoban, 41m2, cena 49.200 sa PDV-om. Tel. 063/101-0684. 212361

NOVO NASEQE [onsi, dvosoban klasi~an stan 59m2 tre}i sprat sa liftom, zgrada od fasadne cigle, 61.800. Telefon 528-137, 661-2262. 212362 KOD @ELEZNI^KE STANICE klasi~an dvosoban stan 59m2 u zgradi od fasadne cigle, lift terasa za 60.800. Telefon 528-137, 661-2262. 212355 DETELINARA, 51m2, klasi~an dvosoban, useqiv, ukwi`en, gleda na dve strane, terasa, cena 42.050. Tel. 421-185. 212356 KOD @ELEZNI^KE STANICE lep dvosoban stan 51m2 na drugom spratu sa liftom, ukwi`en. Telefon 528-137, 661-2262. 212358 SATELIT dvosoban stan 48m2 na drugom spratu, ukwi`en, klasi~na gradwa za 39.600. Telefon 528-137, 6612262. 212359 OKOLINA SOCIJALNOG, miran kraj, stanovi svih struktura u izgradwi, I ili II sprat, cena 1150/m2 sa PDVom, po `eqi gara`a, parking. Tel. 021/528-599, 423-208. 212346 KLASI^AN dvosoban stan kod @elezni~ke stanice, 50m2, cena 55.000 evra. Tel. 065/2019-013; 021/427-277 ({ifra: 17643). www.solis-nekretnine.com. 212185 KOD MOCARTA - Perfektan ukwi`en, prazan, useqiv dvosoban stan na Bul. oslobo|ewa, renoviran, 54m2, cena 63.000 evra, terasa, lift... Tel. 065/2019-016; 021/427-277. ({ifra: 19542) www.solis-nekretnine.com. 212188 KOD PORODILI[TA dvosoban stan prazan i useqiv! Ukwi`en. Prvi sprat, terasa, 53m2, cena 54.000 evra. Tel. 065/2019-016; 021/427-277; ({ifra: 19173). www.solis-nekretnine.com. 212189 IZUZETAN dvosoban stan u Ulici cara Du{ana, 43m2, centralno grejawe, dvori{na strana, terasa, useqiv po isplati. Tel. 064/2003-103; 021/427-277 ({ifra: 19915). www.solis-nekretnine.com. 212179 IZVANREDAN dvosoban stan na Grbavici sa lepom terasom, 60m2, noviji, ukwi`en, povoqno! Tel. 065/2019-013; 021/520-231 ({ifra: 19196); www.solis-nekretnine.com. 212180 HITNO i povoqno prodajem nov odmah useqiv dvosoban stan od 55m2 na Novom Bulevaru, bli`e Futo{koj ulici, 3. sprat. Tel. 064/134-0459, 021/451-570 ({ifra: 19653). www.solis-nekretnine.com. 212173 HITNO prodajem odli~an dvosoban stan na Grbavici kod {kole, 47m2, I sprat, terasa, cg, cena 50.000-evra. Tel. 065/2019-016; 021/427-277 ({ifra: 18857). www.solis-nekretnine.com. 212174 ATRAKTIVAN, moderno projektovan dvosoban stan od 52m2 sa galerijom od 10m2, kod novosadskog porodili{ta. Staj je nov i odmah useqiv, na hitnoj prodaji za 55.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/520-231 ({ifra: 15782). www.solis-nekretnine.com. 212162 BEZ POSREDNIKA! Prodajem klasi~an dvosoban stan 43m2, terasa, ostava, dvostrano orijentisan, brzo useqiv, gara`a. Konakt telefon 422439 ili 063/534-505. 212156

DNEVNIK EKSKLUZIVNA PONUDA! Centar prodajem dvosoban stan 52m2, terasa, 1. sprat, kuhiwa-prozor, gara`a, bez posrednika. Telefon 422-439 ili 063/534-505. 212157 EKSKLUZIVNA PONUDA!!! Dvosoban stan u Ul. Pariske komune, drugi sprat, 60m2, mo`e kredit! Tel. 065/2019-013; 021/451-570. www.solis-nekretnine.com; ({ifra: 19413). 212164 PRODAJEM odli~an dvosoban stan od 64m2 sa pogledom na stadion Vojvodine, odmah useqiv! Hitno i povoqno! Tel. 064/134-0459; 021/427-277 ({ifra: 19818). www.solis-nekretnine.com. 212224 PRODAJEM dvosoban stan na Limanu IV, useqiv, ukwi`en, sre|en, 58m2, terasa, lift... cena 61.800 evra. Tel. 065/2019-016; 021/427-277 ({ifra: 19272). www.solis-nekretnine.com. 212218 PRODAJEM dvosoban stan u Ul. Pariskih komuna, cena dogovor! Tel. 065/2809-988; 021/520-231. ({ifra: 19851) www.solis-nekretnine.com. 212219 MI[E DIMITRIJEVI]A, odli~an, nov, ukwi`en dvosoban stan od 51m2 na drugom spratu, terasa, lift, cena 72.000 evra. Tel. 065/2019-021; 021/427-277 ({ifra: 18434). 212203 NA LIMANU IV, useqiv, ukwi`en, sre|en dvosoban stan od 58m2, dve terase, lift, cena 61.800 evra. Tel. 065/2019-016; 021/520-231 ({ifra: 19272). www.solis-nekretnine.com. 212204 NOVA ZGRADA na Adicama mogu}nost izbora kvadrature, cena po m2 ve} od 700 evra! Tel. 064/2003-103; www.solisnekretnine.com. 212207 BRA]E RIBNIKAR – 47m2dvosoban – useqiv - ukwi`en, CG, terasa cena-56.650E. Tel. 021/542-779, 064/823-6618. 212291 USEQIV ODMAH - 48m2 ukwi`en-dvosoban, terasa, CG, 2. sprat cena-44.500E. Tel. 064/823-6617, 424-963. 212304 KOD STANICE klasi~an dvosoban stan ukwi`en 52m2 III sprat. {ifra 39644. Tel. 451-318, 523-193. 212273 KOD SAJMA u Pasterovoj ulici 55m2 dvosoban ukwi`en stan 57000. {ifra 40438. Tel. 451-318, 523-193. 212274 NOVI BULEVAR, nov, useqiv dvosoban stan od 43m2, I sprat, lift, terasa. Cena 55.000E. Tel. 063/101-0664. 212249 CENTAR, odli~na lokacija, nova, useqiva zgrada, dvosoban stan od 50m2. III sprat, lift, terasa. Tel. 063/7776233. 212250 UKWI@EN, klasi~an dvosoban stan od 52m2 u Ulici Mi{e Dimitrijevi}a. II sprat, terasa. Cena 58.900E. Tel. 063/101-0668. 212251 STAN od 48m2 na prvom spratu, M. Dimitrijevi}a, ukwi`en, odmah useqiv, terasa, lift... Tel. 064/134-0459; 021/520-231 ({ifra: 19638) www.solis-nekretnine.com. 212233 U V. MASLE[E dvosoban stan 45m2 I sprat odvojena kuhiwa ostava terasa lift gradi Moj Dom. Tel. 451-318, 523193. 212268

NA GRBAVICI 45m2 II sprat nov gleda na dvori{te brzo useqiv ekstra oprema. Tel. 063/7537823, 451-318. 212269 DVOSOBAN stan 52m2 u Ul. J. ^melika useqen 2005. godine II sprat ukwi`en odvojena kuhiwa cena 53600. {ifra 38646. Tel. 451-318, 523-193. 212270 DVOSOBAN stan 41m2, na Grbavici - Do`a \er|a, II sprat, useqewe oktobar 2009, izvanredan raspored... Samo 1.300E/m2. Tel. 021/66-22-746, 063/7743-933. 213156 DVOSOBAN stan 48.5m2, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, v. parter, pred useqewem. Samo 1.000E/m2. Bez posrednika. Tel. 021/66-22-746, 063/77-43-933. 213159 DVOSOBAN ukwi`en dupleks, 37m2, N. Detelinara, Trg M. Jevrosime, 4. sprat, lift, terasa, cg, nov. Cena 37.400E. Tel. 661-3259, 063/570659. 212476 JEDNOIPOSOBAN stan 35m2,V. Bojovi}a, III sprat, useqewe do kraja godine. Cena 1.250E/m2. Tel. 021/6622746, 063/808-69-62. 213167

DUPLEKS III/IV, 67m2, centar Petrovaradina. Telefon 064/8205828. 81938 DUPLEKS dvoiposoban 55m2, ukwi`en, useqiv, Ul. Ilije Bir~anina, hitno, povoqno. Telefon: 064/2466-206. 82015 KEJ, dvoiposoban stan, 74m2 u Du{ana Vasiqeva, visoki parter i gara`a, 20m2. Telefon 063/514-984. 81603 PRODAJEM stan na Bul.oslobo|ewa 15, ~etvrti sprat, 75, 49m2, lift, terasa, kablovska. Telefon 063/688680. 81717 POVOQNO, Grbavica, nov, odmah useqiv, trosoban stan 90m2, V sprat, lift, |akuzi kupatilo, terasa, samo 86.000E sa PDV-om. Telefon: 548-893, 063/807-4172. 81969 POVOQNO prodajem dvoiposoban stan Novo Naseqe [onsi, preko puta crkve, bez agencije, raspored odli~an. Telefon 062/ 856 -82-11. 81884 PRODAJEM stan 60m2 kod @elezni~ke stanice Bul. Ja{e Tomi}a za 39.000e. Teelfon 064/04-40-796. 81933 PRODAJEM trosoban stan, 84m2 u centru Sremskih Karlovaca, eta`no grejawe, stan je ukwi`en, povoqno. Kontakt telefoni: 021/6430-122 ili 065/21-21-796. 81904 PRODAJEM dvoiposoban stan, 73m2, Bulevar oslobo|ewa, kod Da~mena, peti sprat, 85.000E, dvori{ni. Bez posrednika. Telefon 065/20-06957. 81815 PRODAJEM trosoban stan, na Limanu 2, dvostrano orijentisan, odli~an raspored, pored obdani{ta i {kole. Telefon 064/486-1-486. Nije agencija. 81539 PRODAJEM stan dvoiposoban, 79m2, ul. Vojvode Bojovi}a 12, 95.000e, bez porednika. Telefon 064/2322341. 81926 RADNI^KA ulica, trosoban stan 78m2, pogled na kej i tvr|avu, mogu}nost zamene za mnaji stan uz doplatu. Telefon: 064/223-4862. 81636


OGLASI

DNEVNIK

UKWI@EN dvoiposoban stan 70m2, II sprat, lift, dve terase, cena dogovor. Mo`e zamena za mawi. Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 81972 HITNO dvoiposoban stan, 46.24 podne povr{ine sa klimom izgra|eno 2001 nadogradwa, bez lifta, 6 sprat, 32.000E. Telefon 6319-310 od 17 ~asova. 80805 SOCIJALNO - Ul. Dostojevskog, nov, odmah useqiv, trosoban stan, 68m2, tre}i sprat, lift, terasa, dva sanitarna ~vora. Telefon: 548-893, 063/807-4172. 81967 PRODAJEMO nov odmah useqiv dvoiposoban stan od 67m2 za 68.000. Telefon: 6447-622. 82023 LIMAN II, kod [tranda, trosoban stan 73m2, odli~nog rasporeda, povoqno. Telefon: 6615-117. 82030 PRODAJEM dvoiposoban ukwi`en stan na Limanu IV, cena 92.000E. Telefon: 064/888-3428. 82011 PREKO puta Merkatora, ukwi`en trosoban stan 66m2, izuzetan raspored, povoqno. Telefon: 6615-117. 82031 NA KEJU Ul. vojvode Mi{i}a 68m2 II sprat ukwi`en stan cena 74500 hitno. {40224. Tel. 451-318, 523-193. 212271 NA NOVOM NASEQU [onsi dvoiposoban stan 63m2 ukwi`en II sprat cena 64000. {ifra 39476. Tel. 451-318, 523-193. 212272 PRODAJEM stan 75m2 + 15m2 gratis, ukwi`en, Simeona Pi{~evi}a, Savina, Budu}nost gradwa, 4. sprat, 2 nivoa, 4.sobe, samo 77.000 evra. Tel. 021/427-277; 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com; ({ifra 15874). 212229 ]IRPANOVA ulica, ukwi`en stan novije gradwe od 71m2 na prvom spratu. Lift, terasa. Tel. 063/775-9121. 212252 LIMAN I, Drage Spasi}, odli~an dvoiposoban stan od 72m2. VI sprat, lift, terasa. Tel. 063/101-0661. 212253 DVOIPOSOBAN ukwi`en stan kod Stanice 62m2 prvi sprat ekstra povoqno, 55600. Tel. 523-318, 523-193. {39857. 212275 U GAGARINOVOJ ulici 75m2 ukwi`en prazan ekstra povoqno 68000. Tel. 451-318, 523-193. {ifra 40381. 212276 RUMENA^KA 59m2-dvoiposoban, ukwi`en-useqiv, terasa, lift, cena-61.800E. Tel. 064/823-6604, 021/542-779 . 212287 NA LIMANU II 75m2 terasa lift ukwi`en ekstra povoqno 72000. {ifra 39960. Tel. 451-318, 52-193. 212279 NOVA DETELINARA-53m2dvoiposoban-useqiv odmah, lift, terasa, CG cena54.000E. Tel. 064/823-6607, 424963. 212302 NOVO NASEQE 60m2-dvoiposoban, ukwi`en, bez ulagawa, 3. sprat, lift, terasa cena-58.700E. tel. 064/823-6618 / 021/6614-200. 212303 BULEVAR - 65M2 - dvoiposoban - ukwi`en – useqiv odmah, terasa, lift, CG, sre|en cena63.600E. Tel. 064/823-6602, 021/542-779. 212300 NOVO NASEQE - dvoiposoban, 45m2-renoviran, terasa, CG, useqiv-ukwi`en cena52.500E. Tel. 064/823-6602, 542779. 212298 EKSKLUZIVNA PONUDA dvoiposoban stan 52m2, 2. sprat, terasa, ostava, bez posrednika, kuhiwa-prozor, gara`a, useqiv. Kontakt 422439, 063/534-505. 212158

NOVO NASEQE!!! Kod robne ku}e stan od 60m2 u funkciji dvoiposobnog besprekornog stawa na ~etvrtom spratu sa liftom. Tel. 6363-307, 063/868-0335. 212367 DU[ANA VASIQEVA!!! Ekstra sre|en i ure|en dvoiposoban stan ni`e spratnosti u odli~noj zgradi. Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 212379 U UL. BRA]E JOVANDI], perfektan dvoiposoban stan od 76m2, dve terase, lift, brzo useqiv, ukwi`en, cena 72.000 evra! Tel. 065/2019-016; 021/520231 ({ifra: 19875). www.solisnekretnine.com. 212236 DVOIPOSOBAN 60m2-odli~an raspored, terasa, grejawe, useqiv, cena – 52.600E. Tel. 064/823-6606, 6614-200. 212317 DVOIPOSOBAN, 53m2 - odmah useqiv, terasa, lift, CG, cena-57.300E. Tel. 064/8236608, 021/424-963. 212319 NOVO NASEQE, 53m2-dvoiposoban, lift, terasa, 3. sprat, cena-53.600E. Tel. 021/542-779, 064/823-6606. 212313 PRODAJEM, odli~an, nov, dvoiposoban ukwi`en stan od 49m2 u Cara Du{ana, lift, terasa. Cena dogovor. Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 212448 BEOGRADSKI KEJ, dvoiposoban stan od 71m2. Cena 73.130e. Tel. 425-205, 425-210. 212424 N. DETELINARA, nov, useqiv dvoiposoban stan od 48m2, lift, terasa, cg. Direktno od investitora 52.000E. Tel. 425210, 425-205. 212425 @. STANICA 61m2, dvoiposoban, terasa, odmah useqiv 56.700. Tel. 444-107, 633-7853. 212414 NOVA DETELINARA, nov, dvoiposoban 53m2, terasa 54.000. Tel. 444-107, 633-7853. 212415 LIMAN III, dvoiposoban, odli~an raspored, u dobrom stawu, odvojena trpezarija, lift, terasa 67.000. Tel. 444-107, 633-7853. 212416 KA]E DEJANOVI], dvoiposoban 71m2, kompletno renoviran, luks opremqen , II sprat, ukwi`en, cena 73.000. Tel. 063/517-846. 212403 RUMENA^KI PUT 70m2, dvoiposoban, prazan, prvi sprat 170 evra. Tel. 444-107, 633-7853. 212404 KOSAN^I] IVANA, luks 69m2, ukwi`en, II sprat, terasa. Tel. 444-107, 633-7853. 212412 @ELEZNI^KA, nov dvoiposoban stan, odmah,useqiv, 64m2, III sprat, lift, mo`e sa gara`om. Tel. 472-1660. 212375 SEQA^KIH BUNA do {kole, odli~nog rasporeda dvoiposoban stan 76m2 na prvom spratu, pozovite. Telefon 528-137, 661-2262. 212376 GAGARINOVA!!! Stan od 68m2 na ~etvrtom spratu useqiv odmah po isplati po ceni od 63000E. Pozovite!!! Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 212377 U BLIZINI LIMANA IV hitno prodajem nov stan od 67m2 za 62.130 sa porezom. Tel. 421-185. 212382 NOVA DETELINARA hitno nov dvoiposoban stan odli~nog rasporeda, ukwi`ena zgrada za 54.000. Telefon 528137, 661-2262. 212383 LIMAN II!!! Prvi sprat, klasi~an dvoiposoban stan useqiv po potrebi sa pogledom na park Limanski!!! Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 212384 GRBAVICA, dvoiposoban, ukwi`en, odmah useqiv, kompletno name{ten za 41000 evra. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213138

EKSTRA dvoiposoban stan od 61m2 na Novom nasequ - [onsi. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213133 GRBAVICA, dvoiposoban, ukwi`en, odmah useqiv, kompletno name{ten za 41000 evra. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213123 EKSTRA dvoiposoban stan od 61m2 na Novom nasequ - [onsi. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 213118 DVOIPOSOBAN, 62m2, Detelinara, Janka ^melika, 4. sprat, cg, terasa, ukwi`en 51.100E. Tel. 661-3259, 063/570659. 212479 DVOIPOSOBAN, 53m2, N. Detelinara, 5. sprat, lift, terasa, cg, novo, useqivo 54.100E. Tel. 661-3259, 063/570659. 212483 INVESTITOR prodaje u Radoja Domanovi}a odli~an dvoiposoban stan 66m2. Povoqno! Tel. 021/6622-412, 063/1020731. 213090 NOVA DETELINARA, prodajem odli~an, useqiv 2.5 stan za po ceni od 55.600. Tel. 6368429. 213077

@. STANICA, prodajem ukwi`en stan od 70m2, odli~nog rasporeda, cena 72.000. Tel. 636-8429. 213082 RADOJA DOMANOVI]A funkcionalan dvoiposoban stan 67m2 ni`e spratnosti, dvostrano orjentisan. Povoqno! Tel. 021/6615-124, 063/502526. 213106 TOLSTOJEVA - nov odmah useqiv trosoban stan 65m2 sa odvojenom kuhiwom. Mo`e zamena za mawi. Tel. 021/6615124, 063/502-526. 213101 [IRI CENTAR, prodajem nov, odmah useqiv, odli~an 3.0 stan od 85m2 na I spratu po ceni 85.500 sa PDV-om. Tel. 6366952. 213080 RADOJA DOMANOVI]A, prodajem odli~an trosoban stan od 86m2, na prvom spratu, ekstra gradwa, pouzdan investitor, bez posrednika. Povoqno! Tel. 021/472-2061, 063/102-0733. 213088 EKSTRA PRILIKA! Grbavica, prodajem odli~an, nov, odmah useqiv 3.0 stan od 70m2. Tel. 636-6952. 213076 PRODAJEM trosoban stan od 71m2 na Beogradskom keju, vi{e spratnosti, sa pogledom na Dunav, ukwi`en, lift, terasa. Cena 60.000E. Tel. 021/6546609; 063/581-997. 212452 SUPER KOMFORAN trosoban stan od 86m2 kod Ribqe pijace za samo 89.000E. Telefoni: 021/426-834, 063/510-604. 213119 KLASI^AN trosoban stan, 75m2, Liman II, ukwi`en za 69.500 evra. Hitna prodaja!!! Telefoni: 021/426-834, 060/444-33-90. 213120 SUPER KOMFORAN trosoban stan od 86m2 kod Ribqe pijace za samo 89.000E. Telefoni: 021/426-834, 063/510-604. 213134 KLASI^AN trosoban stan, 75m2, Liman II, ukwi`en za 69.500 evra. Hitna prodaja!!! Telefoni: 021/426-834, 060/444-33-90. 213135 LIMAN JEDAN u zgradi od fasadne cigle trosoban stan 83m2 na prvom spratu, sa liftom, ukwi`en. Telefon 528137, 661-2262. 212385 AVGUSTA CESARCA trosoban stan 90m2 kompletno name{ten, ukwi`en, parking mesto, lift, terasa, lako mo`e biti ~etvorosoban 103.000. Telefon 528-137, 661-2262. 212386

DANILA KI[A, trosoban dupleks, 82 m2, mo`e biti ~etvorosoban, ukwi`en, useqiv. Cena 92.700. Tel. 472-1660. 212387 NOV, trosoban, 61m2, Grbavica, A. [anti}a, visoki parter, poseban ulaz, prvoklasna gradwa i oprema, useqiv 68.000. Tel. 063/517-846. 212402 CENTAR nov 76m2 luks-trosoban stan na prvom spratu, gara`a u dvori{tu 16m2, oprema i name{taj po dogovoru. Tel. 021/ 528-599, 423-208. 212374 SOMBORSKI BULEVAR, ukwi`en trosoban stan od 77m2, cg, terasa. Cena 79.300E. Tel. 425-205, 425-210. 212419 GRBAVICA, nov, brzo useqiv trosoban stan od 78m2, lift, cg, terasa. Direktno od investitora za 1230E/m2. Tel. 425-205, 425-210. 212427 PRODAJEM trosoban stan u Janka ^melika, lift,terasa, I sprat. Tel. 064/426-56-86. 212439 CENTAR - 80M2 - trosoban, ekstra kvalitet, brzo useqiv, terasa, lift cena-78.300E. Tel. 021/424-963, 064/823-6602. 212307 NOV - 63M2 - useqiv - trosoban, ekstra raspored, terasa, Cg, cena sa PDV-om 68.200E. Tel. 064/823-6618, 021/542-779. 212320 ILIJE BIR^ANINA 68m2-trosoban-useqiv-ukwi`en, sendvi~ zid, terasa, lift, CG, cena-70.100E. Tel. 064/823-6604, 021/542-779. 212321 BALZAKOVA- 69M2 + 36m2 terase, trosoban stan-ukwi`en-useqiv, sre|en cena71.100E. Tel. 064/823-6608, 542779. 212316 [ONSI, odli~an trosoban stan, I sprat, 80m2, ukwi`en, cena dogovor. Tel. 065/6996536. 212380 GRBAVICA!!! Odli~an trosoban nov odmah useqiv stan od 70m2 ni`e spratnosti, samo za ke{. Povoqno! Tel. 021/6363-307, 063/868-0335. 212381 HITNA PRODAJA! Trosoban stan od 79m2, Turgeweva ulica, odli~an stan, povoqno! Tel. 064/134-0459; 021/451-570 ({ifra: 18270). www.solis-nekretnine.com. 212169 PRODAJEM nov trosoban stan kod Sajma, odmah useqiv, 60m2 na drugom spratu, odli~an! Tel. 064/134-0459; 021/520231 ({ifra: 19425). www.solisnekretnine.com. 212222 NOVOGRADWA na Limanu, kod Op{tine, odli~an trosoban stan na drugom spratu, dvori{no okrenut sa lepom terasom. Cena 93.000 evra sa PDV-om. Tel. 064/2003-103; 021/451-570. www.solis-nekretnine.com ({ifra: 18749). 212209 ODLI^AN odmah useqiv nov trosoban stan 47m2 na 2. spratu u Temerinskoj ulici, povoqno. Lift, terasa. Tel. 064/134-0459, 021/427-277. www.solis-nekretnine.com; ({ifra: 19648). 212210 TROSOBAN - 61m2-nov-brzo useqiv, ekstra raspored, terasa, lift, cena-65.600E. Tel. 064/823-6604, 021/66-14-200 . 212292 GRBAVICA-UKWI@EN odmah useqiv, 76m2 - renoviran - 3. sprat, terasa, lift cena-71.100E. Tel. 064/823-6608, 021/6614-200. 212305 KOD SAJMA prodajem klasi~an trosoban stan na uglu zgrade 76m2 sa terasom III sprat, gradi Moj Dom projektno finansirawe. Tel. 451-318, 523-193. 212277 NA NOVOJ DETELINARI brzo useqiv trosoban stan 73m2 ekstra povoqno 63500. {ifra 40036. Tel. 451-318, 523-193. 212278

nedeqa30.avgust2009.

PRODAJEM trosoban stan idealnog rasporeda, na II spratu, dvostrano orjentisan, na dobroj lokaciji - u blizini {kole i obdani{ta. Tel. 063/855-7109. www.solis-nekretnine.com. 212230 STAN izuzetnog rasporeda, 62m2, strukturno trosoban sa terasom, dvostrano orjentisan. Cena 56.000 evra, ukwi`en! Tel. 063/855-7109; 021/427-277 ({ifra: 19619). www.solis-nekretnine.com. 212232 TROSOBAN stan u dve eta`e, 110m2 na Grbavici, ukwi`en, cena 93.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/427-277 ({ifra: 16416). www.solis-nekretnine.com . 212235 DVOIPOSOBAN stan 70m2, centar grada - Vojvode [upqikca, II sprat, useqivo za mesec dana, idealan. Cena 1.300E/m2, mo`e zamena za mawi. Tel. 021/66-22-746, 063/80869-62. 213157 PRODAJEM komforan trosoban dupleks stan 67m2, ekstra gradwa, na Novom bulevaru, bez posrednika. Tel. 021/472-2061, 063/102-0733. 213091

TROIPOSOBAN stan, 85m2, odli~na lokacija, lift, terasa, cena 70.000e, hitno. Telefoni: 6546-976, 065/3333-188, 065/3333-177. 81979 STAN 120m2, s pogledom na Tvr|avu, redovan sprat, lift, dve terase. Telefoni: 6546976, 065/3333-177, 065/3333-188. 81977 ZREWANIN - 530e/m2 nov stan 120m2 na 1. spratu useqiv za dva meseca. Telefon 063/585-076. 81825 FUTO[KA pijaca - centar, noviji ukwi`en name{ten stan 90m2, redovan sprat, parking, cena: 103.000e. Hitno! Telefoni: 6546-976, 065/3333177, 065/3333-188. 81974 PRODAJEM nov troiposoban dupleks 89m2, useqiv odmah, ugao Laze Kosti}a i Petra Drap{ina, cena 1300E/m2, agencije iskqu~ene. Telefon 063/50-90-30. 77850 ADAMOVI]EVO NASEQE! Odli~an dupleks! Troiposoban stan, lift, terasa, klima, velika odvojena kuhiwa, kvalitetna oprema. 82m2 77.000 evra. Tel. 064/157-1297; 021/451-570; ({ifra: 19301). www.solis-nekretnine.com. 212160

^ETVOROSOBAN stan 103m2, dupleks, Kornelija Stankovi}a, gradila „Budu}nost“, useqiv. Cena 100.000E mogu zamene. Tel. 021/526-387, 063/808-69-62. 213163 KOD DALTONKE Ul. Laze Kosti}a troiposoban ekskluzivan stan 94m2 III sp, gara`e, lift, terasa, gradi Moj Dom. Tel. 451-318, 523-193. 212281 NA NOVOJ DETELINARI troiposoban stan redovna eta`a odmah useqiv ukwi`en 96m2, hitno i povoqno cena 88800, ekstra sre|en. Tel. 451318, 523-193. {39696. 212282 TROIPOSOBAN – 81m2 - odmah useqiv, lift, terasa, perfektan raspored cena - 79.300E – nije fiksno. Tel. 064/8236608, 021/542-779. 212293

25

ODLI^AN stan, troiposoban od 102m2 u Ul. Maksima Gorkog, fasadna cigla, tre}i sprat,ukwi`en, polusirovo stawe! Tel. 064/134-0459; 021/451-570 ({ifra: 17933). www.solis-nekretnine.com. 212211 LIMAN III, kod Op{tine, klasi~an troiposoban stan 93m2, renoviran, dvori{no orjentisan, jedinstvena ponuda na tr`i{tu. Tel. 064/2003103; 021/451-570 ({ifra: 19599). www.solis-nekretnine.com. 212201 TROIPOSOBAN stan od 90m2 na Limanu 3, odli~an raspored, lift, dve terase. Cena 100.0006, dogovor. Tel. 021/654-6609; 063/885-6290. 212446 NOVO NASEQE troiposoban stan 87m2, ukwi`en, dvostrano orijentisan, zgrada sa liftom, kod {kole i obdani{ta. Telefon 528-137, 6612262. 212388 ODLI^AN troiposoban stan od 90 m2 na mirnom mestu, dobar raspored, ukwi`en, cena samo 77.250. Tel. 065/912-3321. 212389 CENTAR blizu Bulevara 91m2, odli~nog rasporeda, lepa terasa, dvostrano orijentisan, vi{enamenski. Telefon 528-137, 661-2262. 212391 LIMAN II!!! Kod {kole originalan troiposoban stan, ni`e spratnosti. Pozovite!!! Tel. 021/6363-307, 063/8680335. 212392 TROIPOSOBAN nov stan 70m2, na Grbavici-Tolstojeva ulica, useqivo. Fiksno 79.500E. Tel. 021/526-387, 063/808-69-62. 213166 ODLI^NA PRILIKA! Liman, prodajem 3.5 stan od 93m2 po ceni 92.700. Tel. 636-6952. 213083 LIMAN 1, Fru{kogorska ulica, prodajem odli~an 4.0 stan od 121m2 po ceni od 114.000. Tel. 636-6952. 213084 CENTAR, prodajem odli~an, ukwi`en stan od 90m2 u novoj zgradi, po ceni od 105.000. Tel. 063/82-88-377. 213081 BALZAKOVA - ukwi`en ~etvoroiposoban stan 113m2+23m2 odli~nog rasporeda. Mo`e zamena za mawi. Tel. 021/472-2060, 063/502-526. 213100 ^ETVOROIPOSOBAN dupleks, 95m2, Ilije Bir~anina, lift, terasa, cg, useqiv, 76.000E. Tel. 661-3259, 063/570659. 212477 JODNA BAWA - noviji odli~an stan 95m2 na prvom spratu, dvostrano orjentisan. Tel. 021/6615-124, 063/502-526. 213113 MAKSIMA GORKOG - ukwi`en kompletno renoviran ~etvorosoban salonski stan 105m2 na prvom spratu, dvostrano orjentisan. Tel. 021/528-399, 063/502-526. 213114 OKOLINA RADNI^KE 117m ekstra-stan sa gara`om, ukwi`eno i N. Detelinara 96m2 ~etvorosoban stan, odli~an raspored, terasa, lift, cena i useqewe dogovor. Tel. 528-599, 063/111-8085. 212393


26

OGLASI

nedeqa30.avgust2009.

NESVAKIDA[WA PONUDA!!! Ekskluzivan stan u novijoj zgradi u centru Novog Sada od preko 200m2. Pozovite!!! Tel. 474-0064, 063/500213. 212394 DUNAVSKI PARK!!! Ekskluzivan salonski stan u neposrednoj blizini Dunavskog parka. Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 212395 LUKSUZAN ~etvorosoban stan u vili sa velikom gara`om na mirnom mestu u blizini Ulice cara Du{ana. Tel. 474-0064, 063/500-213. 212396 POGLED NA TVR\AVU!!! Odli~an ~etvorosoban stan u prvom redu do Dunava. Pozovite!!! Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 212397 NOVI BULEVAR, ~etvorosoban stan, 104 m2, I i IV sprat, investitor, cena sa PDV-om. Tel. 422-149. 212398 PRODAJEM ekskluzivan petosoban stan u vili, u blizini Bulevara, 159m2, II sprat. Tel. 472-1660. 212399 CENTAR ekstra salonac 113m2 kompletno renoviran na prvom spratu, dvostrano orijentisan, lepa terasa. Telefon 528-137, 661-2262. 212390 TELEP 126m2, ~etvorosoban stan na prvom spratu, ukwi`en 82.500. Tel. 444-107, 6337853. 212417 KA]E DEJANOVI] 106m2, petosoban, terasa, ukwi`en. Tel. 444-107, 633-7853. 212418 HITNO prodajem petosoban stan u ]irpanovoj ulici, 117m2. Ekstra raspored. Tel. 065/230-30-38. 212442 ^ETVOROSOBAN stan od 101m2 kod Futo{ke pijace, cena sa PDV-om. Tel. 021/6546609; 064/150-0867. 212450 LIMAN JEDAN ekstra sre|en stan, odmah useqiv 102m2. Telefon 528-137, 661-2262. 212373 KLASI^AN ~etvorosoban stan od 100m2 u zgradi od fasadne cigle. Dvostran, veliki dnevni boravak, stan je odr`avan i ukwi`en... Tel. 065/2019010; 021/427-277 ({ifra: 19845). www.solis-nekretnine.com. 212184 HITNA PRODAJA stanova, 90m2, Temerinska ulica, 2. sprat, odmah useqiv, odli~an, vredi videti. Cena povoqna. Tel. 064/134-0459, 021/520-231 ({ifra: 19648). www.solis-nekretnine.com. 212167 KOD SAJMA petosoban dupleks stan 102m2 (45+47m2) gradi Moj Dom projektno finansirawe. Tel. 523-193, 451318. 212283 U LAZE KOSTI]A ekskluzivan penthouse 135m2 petosoban gara`e, lift, 2 terase, gradi Moj Dom. Tel. 451-318, 523-193. 212284 MIRNA ULICA kod Bul. oslobo|ewa petosoban stan penthouse, ekstra oprema 150m2+60m2 gratis. Tel. 063/7537-823. 212285 NA GRBAVICI useqiv stan 95m2 upotrebna dozvola cena 97900. {ifra 38961. Tel. 451318, 523-193. 212280 EKSKLUZIVAN stan u vili, povr{ine 159m2, Ulica Toplice Milana. Useqivo u avgustu. Cena 1250E/m2 sa PDVom. Tel. 063/101-0661. 212255 PRODAJEM petosoban moderan stan, 101m2, na {estom spratu, mansarda, dnevna soba 35m2, Ulica Mi~urinova, cena 105.000 evra. Tel. 021/520231; 064/134-0459 ({ifra: 19720). www.solis-nekretnine.com. 212226

HITNO prodajem plac - vikend zona u Novim Ledincima 2.380m2, cena 15.000evra ceo. Telefon 886-636. 81684 PRODAJEM odmah useqivu i ure|enu vikendicu, sa predivnim pogledom na Novi Sad i okolinu. Telefon 063/8737048. 81800 PRODAJA gra|evinskih placeva, Adice, Sime [olaje Slavijeva, besplatne usluge za dobijawe gra|evinske dozvole. Telefoni: 6301-650, 064/1150639, 063/785-9248. 81915 PETROVARADIN, ku}a za ru{ewe, 125m2, plac 750m2, lokacija extra, cena 47.000E. Telefon 063/585-076. 81834 PRODAJEM urbanisti~ki sre|ene placeve u Rumenki od 520m2, 1/1. Telefoni: 6215584, 064/114-84-27. 81634 PRODAJEM ru{evnu ku}u u centru Rumenke, plac 2.200m2 (20mh105m) za poslovnu delatnost. Telefoni: 6215-584, 064/114-84-27. 81633 DIV^IBARE, prodajem apartman, 32m2, 28.000E. Telefoni: 063/395-282, 065/263-6978. 81869 PRODAJEM ku}e u Ka}u, Sun~ani breg, 110m2 i 107m2, cena povoqna, ku}e ukwi`ene. Telefon: 064/503-8504. 81606 PRODAJEM ku}u na Salajci, 100m2 sa nusprostorijama na placu 1568m2. Telefon 063/545-613. 81690 PETROVARADIN, plac na lepom mestu 500m2, struja, voda, kanalizacija na placu, temeqi 10 h 10, dozvoqena gradwa, cena 28.000. Telefon 063/152-052-1. 81835 BEO^IN, gra|evinsko zemqi{te 2,5 jutra, 15.050m2, najlep{e mesto, put, svi prikqu~ci, 7e/m2, mogu}a parcelizacija, kompenzacija - jedan deo. Telefon 064/314-37-14. 81593 PRODAJEM wivu k.o Novi Sad, gorwe Sajlovo 15h358m (5370) pored wive put, 100m od struja, voda, gas, prevoz GSP. Telefoni: 021/6617-415 064/0678-614. 81797 VRDNIK, plac, 6300m2, iznad hotela „Termal“, dozvoqena gradwa. Telefon 063/514-984. 81604 PRODAJEM plac na Stra`ilovu u E{ikovcu 4.000m2 deo {ume, tvrd put, struja do placa, cena: 10.000e. Telefon 064/3144344. 81796 PRODAJEM jutro zemqe, 5.500 m2 iza Neoplante na Klisi, pored puta front 400m, cena 55.000E. Ili zamena za stan. Telefon 064/3144344. 81795 PRODAJEM staru porodi~nu ku}u u Bege~u, 23.000E. Telefoni: 063/395-282, 063/8630142. 81868 ^ENEJ, me|unarodni put prodajem plac, 12.000m2, front 30m na kojem je dozvoqena gradwa. Infrastruktura se nalazi pored placa. Telefon 714-213. 81782 RAKOVAC, Salaksije, renovirana vikend ku}a, oko 90m2, ~vrsta gradwa, blok, fasadna cigla, struja, telefon, gradski vodovod, mogu}nost prikqu~ewa na plin i kablovsku tv, nusprostorija ~vrsta gradwa oko 20m2, plac veli~ine 2.750m2 pod orasima, {qivikom, drugim vo}em, stambena zona, 10km od Novog Sada, ukwi`eno, 39.000e, mogu} dogovor. Telefon 063/500-908. 81785 PRODAJEM lepu konfornu ku}u 135m2+100m2 terasa na placu od 720m2. Pogled na Dunav i grad, lepa priroda u Salaksijama (Rakovac) 10 km od Novog Sada, cena: 55.000e. Telefon 064/3144344. 81792

PRODAJEM vikendicu u Sremskim Karlovcima - Karlova~ki Vinogradi, kod Ciglane „Stra`ilovo“. Dozvola, trofazna struja, asfalt, Dunav, @elezni~ka stanica, izvor - tehni~ka voda, plac 35 ari - deqiv. Velika vikendica 7h8 sa potkrovqem, terasa 4h7 ispod podrum. Pomo}ni objekat monta`ni 6h6, kao radionica. Pogodno za stanovawe, odlazak na posao Novi Sad ili In|ija. Obave{tewa na telefon 064/28-62-184.Slobodan. 81873 MEWAM ku}u 135m2 sa velikom terasom 100m2, sva infrastruktura, pogled na grad i Dunav na lepom mestu - Salaksije Rakovac 10km od N. Sada za stan ili lokal u Novom Sadu. Telefon 064/3144344. 81794 ODMAH useqiva, komforna, ~etvorosobna ku}a sa grejawem, Rade Smiqanova, Novi Sad, gara`a, nusprostorije, sva infrastruktura, 65.000E. Telefoni: 021/444-101, 063/750-4187. 021/879-437 81819 PRODAJEM plac 34 ara u Starom Rakovcu. Telefon 871-213, 065/683-29-95 81824 NOVA ku}a 200m2/500m2, cena 115.000E. Mo`e zamena za mawi stan, dogovor. Telefoni: 6546-976, 065/3333-188, 065/3333-177. 81980

HITNO! Ku}a u Petrovaradinu sa potkrovqem, 2 trosobna stana, Ma`urani}eva, 110m2, 78.000e ili zamena za 1, 5 soban stan+ doplata. Telefoni: 021/444-101, 063/7504187. 81820 BANO[TOR-KRU[EVQE, odli~na ku}a za `ivot, na glavnom putu sa svom infrastrukturom, voda, struja, telefon, gas, autobus ispred ku}e. Telefoni: 021/879-437, 063/750-4187. 81822 PLAC 850m2, sremska strana Salaksije, pogled na N.Sad, cena 9.000e. Telefoni: 6546976, 065/3333-177, 065/3333-188. 81976 U BA^KOM JARKU prodajem plac 355m2, temeq, projekat, pla}ene komunalije i 3 jutra zemqe. Telefoni: 6363-723, 062/8170802. 80669 SALA[ na me|unarodnom putu N. Sad - Subotica 20km od N. Sada po svojoj lokaciji sadr`ini i kvalitetu najjetfiniji u Ba~koj, 125.000e. Telefon 064/1617700. 80798 GRA\EVINSKI PLAC 630m2, ukwi`en, struja, voda, gas, telefopn, ul. B. ]opi}a, bli`e Dunavu. Telefon 63938-01. 80806 PRODAJEM spratnu ku}u na ^eneju, 150m2, plac 1300m2, centralno grejawe, gas, gradska voda, telefon. Telefon 060/016-1200. 80983 PRODAJE se ekskluzivna vila od 305m2 u Kamenici sa predivnim pogledom na Novi Sad, ukwi`ena 1/1, povoqno. Telefon 063/475-116. 80998 U CENTRU Sremskih Karlovaca deo porodi~ne ku}e 38m2, potpuno odvojeno, poseban ulaz sa dvori{tem i gara`om. Telefon: 021/882-474. 81078 NOVE drvene ku}e, 11m2 + 4m2 i 25m2, tri prostorije, prenosiva, mo`e sa potokom, jezerom i mostom za ulaz u ku}u. Telefoni: 021/719-334, 063/89-70-561. 81169

PRODAJEM ku}u u [ajka{u, glavni put - [ajka{ - Koviq, 10 h 17 sa lepo ure|eno dvori{te, mini park. Telefon: 062/21-8696. 81608 PRODAJEM plac 522m2, glavni puta za Veternik, kod Belih dvora, na kraju Leptirove- ulica Nova, {esti plac. Telefon 504-194. 81823 KU]A na Salajci 150m2, pogodna za dva doma}instva. Telefon 064/8205828. 81939 POPOVICA, najlep{i deo, plac 6050 m2, 2/3 ravan, idealan za hotel ili luksuzne vile. Telefon 063/50-50-89. 81803 PETROVARADIN, ku}a 80m2 samostalna na mawem placu u mirnoj ulici, cena 65.000E. Telefon 063/585-076. 81833 MALI BEOGRAD, glavna ulica, plac sa temeqem 700m2 dozvoqena P+1+pk, placevi UTU uslovi za 480m2, cena 31.000e. Telefon 063/585-076. 81832 PRODAJEM dve ku}e, novu i staru, na Vidovdanskom nasequ, plac 760m2, prvi vlasnik, uredni papiri. Telefon 419375. 81458 HITNO prodajem plac na Sajlovu 654m2 struja voda i gas na placu. Telefon 063/12-91-846 81242 RIBWAK - prvi red do Dunava, plac 3300m2 sa starom ukwi`enom ku}om i dozvolom za gradwu, nove. Telefon 063/585-076. 81831 SAJAM-BULEVAR: prodajem ku}u sa restoranom+picerija 135m2, autoperionicom 65m2 (sve u radu), 7 apartmana po 30m2, 20m front. Telefoni: 063/161-28-73, 065/433-80-12. 81455 PETROVARADIN ku}a u glavnoj ulici dozvoqeno p+1+PK, plac 770m2, izgra|enost 50% zamena za stanove + ke{, cena 145.000e. Telefon 063/585-076. 81826 PETROVARADIN - placevi od 500m2 - 8000m2, na raznim lokacija. Cena od 15E/m2 75E. Telefon 063/585-076. 81827 PRODAJEM plac na periferiji Rumenke od 1189m2. Telefon: 064/2447252. 81449 PRODAJEM ku}u - Koviq \ur|evo. Telefoni: 021/5520-88, 021/823-923, 021/889-676, 064/114-36-75. 81444 PETROVARADIN, nova ku}a odmah useqiva, dva kupatila, 200m2, PVC stolarija, fasada, izolacija, CG, gara`a, ostava, plac 450m2, hitno. Telefon: 021/6614-694, 063/587602, 063/200-512. 82009 FUTO[KI PUT, plac i ku}a za poslovni prostor, 150m2 + 60m2, plac 727m2, prodajem ili mewam za stanove. Telefon: 064/09-07-889. 81998 VETERNIK, Leptirova, prizemna ku}a sa potkrovqem 72m2 na placu 650m2, hitno, cena 44.000. Telefon 064/82366-04. 82069 KAMENICA, centar, nova ku}a, 170m2, petosobna sa grejawem, dupla gara`a, podrum, letwa kuhiwa, 120m2, plac 400m2, hitno. Telefoni: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200-512. 82010 PRODAJEM novu spratnu ku}u u centru Ba~kog Petrovca, postoji mogu}nost dole za lokal. Telefon 020/782-322, zvati uve~e, Andrija. 82034 ADICE, kod obdani{ta, ku}a sa tri stambene jedinice 170m2, tri kupatila, svi prikqu~ci, odmah useqiva, plac 300m2, samo 65.000E. Telefon: 021/6614-694, 063/587-602 i 063/200-512. 82007 KU]A kod Jodne bawe, Ulica Milana Petrovi}a... za vi{e informacija pozovite tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 212193

DNEVNIK

PRODAJEM ku}u na Salajci, 317m2, vi{e stanova, zapo~eta hala, plac 1207m2, vredi videti, cena 320.000 evra. Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 212220 PRODAJEM luks ku}u na samostalnom placu u centru grada pogodna za stanovawe i poslovawe! Mogu}a zamena! Tel. 021/423-208, 528-599. 212337 PRODAJEM ukwi`enu ku}u od 54m2 kod @elezni~ke stanice, cena 34.000E. Tel. 021/654-6609; 063-885-6290. 212456 PRODAJEM ukwi`enu spratnu ku}u u Futogu, ~vrsta gradwa, povr{ine 220m2 na placu od 530m2, strukturno odli~na, pogodna za dve porodice. Cena dogovor. Tel. 021/654-6609; 064/150-0867. 212453 NOVA ku}a, Petrovaradin, 80m2 + pomo}ni objekti, ure|eno dvori{te 500m2. Tel. 021/6337-037, 063-250-892. 212472 DVOJNA ku}a 200m2 u Bloku vila u Petrovaradinu, plac 400m2, cena povoqna! Tel. 064/134-0459; www.solis-nekretnine.com. 212163 PORODI^NA KU]A jedinstvene lepote, moderna, izuzetno projektovana, petosobna, Vojnovo - Srem. Kamenica. Tel. 065/2019-013. ({ifra: 30359) www.solis-nekretnine.com. 212216 KU]A na ^ardaku, ukwi`ena, novije gradwe, 110m2, plac od 1400m2 sa pogledom na grad i Dunav, cena 95.000 evra. Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 212194 KU]A u Sr. Kamenici 120m2 na placu od 780m2, legalizovana, povoqno! Tel. 065/2019013. www.solis-nekretnine.com. ({ifra: 30290). 212195 PRODAJEM odli~nu prizemnu ku}u u Sr. Kamenici kod Auto ku}e „Petrovi}“, trosobna, podrum, eta`no grejawe i stan od 40m2! Vredi videti! Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 212225 SREM. KAMENICA, odli~na prizemna ku}a na placu od 620m2, najboqa lokacija! Vredi! Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 212231 U KAMENICI ~etvorosobna ku}a 85m2 na placu od 1500m2 po izuzetno povoqnoj ceni od 70000 {ifra 40234. Tel. 451-318, 063-8168-920. 212257 NA ^ARDAKU ku}a 200m2 (130 stambeno+80 suteren), plac 1400m2 ekstra pogled 110000 hitno. Tel. 451-318, 523-193. 212258 PRODAJEM ukwi`enu ku}u od 350m2 na placu od 400m2 u Sremskoj Kamenici. Povoqno. Tel. 021/654-6609; 063/581997. 212457 ^ARDAK!!! Ku}a od 200m2 na placu od 25000m2 na asfaltnom putu. Pozovite!! Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 212335 SR. KAMENICA - ^ardak velika ku}a sa bazenom na odli~noj poziciji, ure|en plac! Pogled na ceo grad, mogu}a zamena! Tel. 021/423-208, 063/111-41-42. 212340 PRODAJEM spratnu ku}u od 80m2 na placu od 980m2 na Paragovu. Lep pogled, ukwi`eno. Cena dogovor. Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 212454 S. KAMENICA, prodajem novu spratnu ku}u od 225m2 na placu od 5 ari po ceni od 129.000. Tel. 636-6952. 213079 SREMSKA KAMENICA - u centru ukwi`ena spratna ku}a 80m2, plac 350m2, sa pogledom na Dunav. Cena 88.000 evra. Mogu}nost pro{irewa u potkrovqe. Tel. 063/502-526. 213105

CENTAR ku}a 100m2, trosobna, atraktivna i za poslovni prostor. Telefon 063/538-166. 212336 TELEP novija lepa ku}a sa odli~nom pozicijom, ukwi`ena, prodaja ili zamena. Tel. 021/528-599, 063/111-4142. 212339 TELEP na dobrom mestu, lepa spratna ku}a 300m2 na placu 610m2, gara`a, eta`no grejawe, parket.... ukwi`ena. Telefon 063/538-166. 212334 HITNA PRODAJA, odli~na spratna ku}a iza Minakve na Telepu. Petosobna na placu od 900m2! Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 212170 KOMPLET renovirana, sre|ena, porodi~na ku}a na Klisi u blizini sportskog centra, 80m2 plus 40m2 nusprostorije, na placu od 650m2. Tel. 065/2019-013. ({ifra: 30353). www.solis-nekretnine.com. 212191 KLISA - nova ku}a, ukwi`ena, spratna, 140m2 + pomo}ni objekat 60m2, lepa pozicija, mogu} svaki dogovor. Tel. 064/829-5005, 063/250-892. 212471 HITNO!!! Prodajem ku}u od 120m2 na velikom placu od 5700m2 u centru Gajdobre, pogodno za stanovawe i proizvodwu. Cena 17.000E. Tel. 021/654-6609; 063-885-6290. 212458 HITNO!!! Prodajem novu ukwi`enu ku}u od 100m2 na lepo ure|enom placu oko 700m2 u centru B. Petrovca. Cena dogovor. Tel. 021/6546609; 063/885-6290. 212455 KU]A u Ka}u - Sun~ani Breg, gradila „Budu}nost“, ~etvorosobna 110m2, Pr+Sp, useqiva ukwi`ena... Povoqno!!! Tel. 021/526-387, 063/286-647. 213164

IZDAJEM ili prodajem kancelariju 35m2, Branimira ]osi}a 2, 1. sprat. Telefoni: 063/502-034, 062/963-72-44. 81740 IZDAJEM uli~ni lokal na Bul. Oslobo|ewa kod Futo{ke pijace, veli~ine 160 m2, cena 1800 Evra. Telefon 065/455-3333 81843 IZDAJEM lokal u strogom centru. Telefon 451-792. 81781 IZDAJEM lokal idealan za agencije povr{ine 30 m2 prvi sprat u poslovnoj zgradi Bulevar Oslobo|ewa 30A. Telefon 498775 i 445919. 81567 IZDAJEM povoqno lokal 35m2 ulica Bore Stankovi}a u blizini Najlon pijace. Telefoni: 063/87-33-330, 410-518. 80484 PRODAJEM lokal, 45m2, dobra lokacija, gleda na Bulevar oslobo|ewa, parking. Mo`e zamena za stan ili ku}u u blizini Novog Sada. 81816 PRODAJEM lokal 52m2, centar Novog Sada, pe{a~ka zona, mesto ekskluzivno, opremqen za butik, razra|en, ukwi`en. Telefon 063/89-23168. 81489 BULEVAR OSLOBO\EWA, odli~an uli~ni lokal, 90m2 za sve namene kod futo{ke pijace. Telefon: 021/547-920, 064/09-07-889. 81999


OGLASI

DNEVNIK

POTREBNA LOKACIJA (stara ku}a) za izgradwu stambene zgrade. U {irem centru Novog Sada. Dajemo stanove ili novac. Vlasnici, javite se!! Tel. 021/526-387, 063/80869-62. 213151 SZ AKTIVA GRADWA, tra`i lokacije za izgradwu stambenih zgrada, mogu} svaki dogovor. Tel. 021/472-2061, 063/102-0733. 213086 PLAC za poslovawe 9.815m2 Luka - N. Sad sa ukwi`enim objektom 4.100m2 i parcele za individualnu gradwu u gradu 556m2-4.700m2. Tel. 021/528599, 423-208. 212333 NOVI SAD - mega market, parcela 60.000m2 na auto-putu Novi Sad-Beograd kod „Rodi}a“. UTU uslovi i kompletna infrastruktura za mega market. Tel. 064/2019-322. www.solis-nekretnine.com. 212208 PLAC u Petrovaradinu kod Bloka VIII, 1127m2, 25x48m, P+1+PK, 50% izgra|enosti, idealno za sportski centar! Mo`e i zamena za stan. Cena samo 45.000 evra. Tel. 064/1340459. www.solis-nekretnine.com. 212215 PLAC NA ADICAMA - za objekat za vi{e porodi~no stanovawe, P+1+PK, 480m2 stambene povr{ine, cena 80.000 evra. Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 212213

PLAC od 4.000m2 sa predivnom panoramom na ceo Novi Sad, potez Salaksije, komunalno opremqena, asfalt do placa, 8km od mosta Slobode. Mogu}nost parcelisawa i kupovina mawe kvadrature. Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 212214 PRODAJEM plac sa ukwi`enom ku}om za ru{ewe! 695m2 plac, ku}a 70m2, struja, voda, gas, telefon, iza Belih Dvora na putu za Veternik. Cena 33.000 evra. Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 212228 PLAC u Veterniku 466m2, pored struja, voda, gas... za 14.000. Telefon 063/538-166. 212338 PRODAJEM plac od 4555m2, pored auto puta za Zrewanin, dozvoqena gradwa privrednih objekata, ukwi`eno1/1, cena 25 eura/m2. Tel. 021/425-653, 6616-324. 212437 PLAC 2.881m2 - na glavnom putu na ulazu u Rumenku, za objekat P+1, front 60m, cena 115.000 evra. Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 212212 PRODAJEM plac na Alibegovcu! 5.200m2 pogodno za sportske terene i sl. Tel. 065/2019-013. www.solis-nekretnine.com. 212227 HITNO prodajem gra|evinski plac u Beo~inu, 1420m2 sa ukwi`enim objektima od 220m2. Cena dogovor. Tel. 065/426-56-86. 212443 VIKEDICA u Bockama, potez Gorwe Provalije - Mala Kamenica, 4km od pruge, plac ravan, 40 stabala vo}a, 2530m2, struja, bunar sa vodom. Tel. 064/2003-103. www.solisnekretnine.com. 212238

VIKENDICA na Banstolu od 55m2, 13 ari placa, vo}wak, vinograd, struja, voda. Tel. 063/855-7109; 021/520-231. ({ifra: 30198). www.solis-nekretnine.com. 212239 KOSOVSKA uli~ni, u zgradi, vi{enamenski lokal 52m2 izdajem ili prodajem. Telefon 528-137, 063/538-166. 212331 IZDAJEM lokal na Novom nasequ 175m2 u jednom nivou i jednoj celini, na du`e vrme. Telefon 063/538-166. 212328 CENTAR, 30m2, Ul. Jevrejska, izdajem uli~ni lokal, odmah useqiv! Tel. 063/826-1253, 064/829-5005. 212469 NA SUBOTI^KOM BULEVARU prodajem uli~ni lokal 28m2. Tel. 021/662-2412, 063/1020-731. 213087 RUMENA^KA okolina“ABC“ lokal 35m2 pogodan za sve namene, ukwi`en,za 850E/m2 i caffe Ul. Slova~ka komplet luks-oprem. 36m2 dogovor. Tel. 528-599, 063/11141-42. 212329 NOVI BULEVAR, uli~ni lokali raznih kvadratura, prizemqe sa galerijom, cena sa PDV-om, direktno investitor. Tel. 472-1660. 212330 LIMAN prodajem u blizini Spensa na atraktivnom mestu lokale 38m2 i 142m2 u odli~noj zgradi. Telefon 063/538166. 212327 CENTAR - ordinacija u radu 20m2 ukwi`eno u odli~nom stawu cena 26.000 evra. Tel. 021/528-599, 063/111-80-85. 212332 PRODAJEM lokal od 38m2 i 24 m2 kod Futo{ke pijace, izgradwa. Tel. 021/654-6609; 064/150-0867. 212451 NOVOSADSKOG SAJMA poslovni prostor od 180m2+na kori{}ewe 50m2, SU, vi{enamenski, pogodan za magacin, teretanu, normalni prozori, ukwi`en, tri ulaza, cena 57.000. Tel. 021/6616-324, 425653. 212438 U CENTRU! Prodajem uli~ni lokal u prizemqu 43m2, ugao dve ulice, uli~ni izlog, bez posrednika. Telefon 422-439 ili 063/534-505. 212159 LOKAL na Grbavici, Ul. M. Dimitrijevi}a, prizemqe sa izlogom i suteren, ukupno 76m2, cena 57.000 evra. Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. ({ifra: 80126). 212202 KVALITETAN kancelarijski prostor cca 200m2 na atraktivnoj lokaciji kod Merkatora. Potpuno opremqen, halogena rasveta, spu{teni plafoni, klima u svim kancelarijama... Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 212199 VOJVO\ANSKIH BRIGADA, lokal od 127m2 u novoj useqivoj zgradi. Tel. 063/1010661. 212241 U NEPOSREDNOJ BLIZINI SPENSA, nov poslovni prostor od 53m2 po ceni od 56.500E. Tel. 063/101-0668. 212242 NA DETELINARI kod pijace lokal u radu 21m2 cena samo 22000 063/550/387 451-318. 212256

PRODAJEM dom za stare i penzionere. Telefon 064/6630-888. 81846 IZDAJEM name{ten kancelarijski prostor 50m2 u Kosovskoj ulici, 2 telefona, parking, kablovska, CG, klima, mese~no 250e. Telefon 062/29-18-29. 81842 IZDAJEM magacin sa kancelarijom, telfeonom, sanitarnim ~vorom, 161m2, Ul. Gavrila Principa br. 11, Novi Sad. Telefon: 064/189-09-08. 81438

IZDAJEM poslovni prostor, prazan, 120m2, Kraqa Petra I br.129, Ka}, cena povoqna. Telefon 021/62-12-404, 064/14-78750. 81741 IZDAJEM poslovni prostor u Lasla Gala, opremqen za apoteku sa magacinom, gara`om, prarking mestom u dvori{tu. Telefon: 063/503-792 i 021/530-170. 81440 PRODAJEM poslovni prostor, 184m2, tr`ni centar Sremskih Karlovaca. Eta`no grejawe, ukwi`en, povoqno. Kontakt telefoni: 021/6430122 ili 065/21-21-796. 81903 POTREBAN poslovni prostor od 50m2, za snooker klub, mogu} ortakluk. Telefon 065/416-5806. 81687

IZDAJEM gara`u kod @. Stanice Save Kova~evi}a 9. Zvati na telefon 021/6333423, 064/26-16-392. 81761 IZDAJEM gara`u na Bulevaru oslobo|ewa br. 75. Vrata na daqinsko otvarawe. Telefon 621-5338. 82042

KUPUJEM auta sa na{im tablicama do 5000 e. Mo`e i havarisana. Mo`e zamena za name{taj, izra|en po va{oj `eqi i meri. Telefoni: 021/822714, 063/7081939. 80764 KUPUJEM sve vrste auta, mo`e i havarisana, pla}am maksimalno. Telefon: 064/33-77695 i 824-611. 79664 STOJADIN stari za delove. Cena 100 evra. Obave{tewa na telefon 064/22-62-484. Slobodan. 81879 „ZASTAVA“ 128, iz 1997. godine, registrovana do maja 2010, cena 1.200E. Telefon: 063/524-090. 81990

NAJPOVOQNIJE stovari{te, proizvodi: fert gredice, betonske stubove, armatura po specifikaciji, cement, blokovi, cigla, kre~, ostali materijal, organizacija prevoza. Telefon 021/847-034. 78658 JAPANSKA gra|evinska kolica, cena 100 evra. Obave{tewa na telefon 064/22-62484, Slobodan. 81876 KROVNI paneli 12 cm debqine, {irine 1m i du`ine od 8.5 do10.3m. Telefon 062/2233-78. 81802 PRODAJEM betonske plo~e za: staze, terase, letwikovce. Mo}e sa ugradwom. Parking kugle. telefon 503-750, 063/83-47-449. 81854 LETWIKOVCI novi, {estougaoni i pravougaoni, 3h3m i drugi pokretni sa potokom i mosti}em. Telefoni: 021/719334, 063/89-70-561. 81171

ROLETAR izra|ujem, popravqam sve vrste roletni: venecijanere, mewam gurtne, drvene zamewujem plasti~nim, aluminijske. Telefon 064/1127-141. 81588 STOLAR: popravqa name{taj, lepi rasklimane stolice, tapacira i lakira. popust za pnezionere. Telefoni: 897168, 062/8371994. 81727

27

PRODAVNICI name{taja potreban prodavac. Telefon 66 -22 -640. Prednost sa B kategorijom. 81902

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti. Odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, radimo i na selu. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167 . 81564 PE]KAR - kaqeve pe}i zidam, pretresam stare, ~istim i ru{im. Telefoni: 021/714577, 062/606-782. 81627 ZIDAR - svi zidarski radovi, se~awe zidova i izolacija. Telefon: 021/830-110 i 064/21-71168. 80536 KROJA^: {iveqe pantalona i sukwi.Popravke raznih vrsta. Najpovoqnije u gradu Temerisna 8 (u dvori{tu). Telefon 6612-570, od 9-12 i 15-19. 81746 TEPIH SERVIS - ma{insko ~i{}ewe tepiha, mebliranog name{taja, auto sedi{ta i tapacirunga. Telefon 021/6391315, 063/706-1334. 78982 MOLER - izvodim sve radove povoqno: gletovawe, kre~ewe, farbawe, {panski zid i demit, kvalitetno i ~isto. Telefoni: 021-504-937, 064-2300-563. 81943

PE]KAR: kaqeve pe}i, kamini, ro{tiqi, mini pekare. Idemo van grada, radimo sa svojim materijalom. Telefon 064/17-57-053. 77940 MOLER radi sve molerske radove, kre~ewe, gletovawe, {panski zid i farbawe stolarije. Telefoni: 021/302-267, 064/291-4653. 81689 MA[INSKO odgu{ewe i snimawe IC kamerom kanalizacijonih cevi i sve vodoinstalaterske usluge non - stop. Telefon 6393-737, 064/160-4725. 81569

HIDROIZOLACIJA svih vrsta ravnih krovova, podruma, gara`a, skidawe vlage sa zidova, garancija. Izolacija tavanskog prostora. Telefoni 731-895, 064/1289-487. 78898 IZOLOVAWE i presecawe vla`nih zidova ma{inskim putem, debqine do 55cm, brzo i povoqno. Telefoni: 064/180-3850, 021/6390-810. 79731 PARKETAR: sve vrste parketa, brodskog poda i laminata, postavqam, hoblujem i lakiram. Telefoni: 021/6500-736, 064/120-99-46. 81798 MOLER - radi sve vrste molersko, farbarske radove po povoqnim cenama. Telefon 021/505-077, 064/159-76-82 81549 AUTOMEHANI^ARSKE usluge vr{im korektno na evropskim i japanskim vozilima. Telefon 503- 750, 063/83-47-449. 81856 OTAC i sin vr{e molersko farbarske radove, kvalitetno i povoqnbo. Telefon 021/791615, 063/076-5-195 81772 KADE, plastificirawe o{te}enih, nema~kim materijalom, glazura, visoki sjaj, krpqewe probu{enih, za{tita fugni. Ra~un + garancija. Telefoni: 639-6645, 420-183, 063/821-98-56. 78620

EVROPA: potrebni kuvari, kuvarice, pomo}ne kuvarice, bebisiterke, `ene za ~uvawe bolesnih, hrvatski paso{ ili paso{ Evropske unije. Telefoni: 021/522-999, 021/400-148. 81953 KU]NA nega starih, bolesnih. Medicinske, gerontolo{ke, pedijatrijske, kurirske usluge. [etwa bolesnika. ^uvawe dece, spremawe, peglawe, kuvawe, vo|ewe doma}instva. Te. 021/400-148, 496-382. 81954 POTREBNA `ena za pomo} u ku}i svakog dana 8 sati, osim nedeqe. Telefon 063/394-017. 81922

STILSKI name{taj iz 1930 tih godina, trpezarisjki sto, 6 stolica, kredenac, vitrina. Telefon: 444-587, 064/2712610. 81864

KUPUJEM zlatnike, dukate i napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451409. 76186

VIAGRA ORIGINAL, 50mg100mg, cialis 20mg, garancija, uputstvo, dostava - Novi Sad i okolina non - stop. Telefon: 064/3280-738. 79308

STOLARSKE ma{ine: banseg, {lajferica, stolarske tezge nove i polovne, usisiva~i. Telefon 432-050. 81456

^AMAC mali „[ark“ plasti~ni, cena 100 evra. Obave{tewa telefon 064/28-62-184. Slobodan. 81875

nedeqa30.avgust2009.

POKLAWAM lepe raznobojne ma~i}e, samo qubiteqima. Telefoni: 542-250, 064/2135186. 81909

AGENCIJA iskqu~ivo za bra~no posredovawe u zemqi i inostranstvu. Momak Novosa|anin, obrazovan, zaposlen, 1978 upoznao bih devojku, radi braka. Telefon 021/496-382. 81959

POTREBAN radnik-ca, za prodaju kokica na Spens-u. Telefoni: 063/80-96-045 i 064/032-2-042. 81592

POTREBNI radnici: komercijalista i trgovac, pol nebitan, po`eqno poznavawe rada sa materijalima za stolare. Telefon: 021/419-105. 81611 MEWA^NICI potrebne radnice, prednost sa certifikatom. Telefoni: 021/6362333, 060/013-4-979. 81482

PEKARI potrebne prodava~ice. Telefon 371-327. 81628 AGENCIJI „SOLIS“ potrebni komunikativni saradnici za rad na prometu nekretninama. Do}i li~no radnim danom u 14.00h, uz prethodnu najavu na telefon 021/520-231. 212161 AGENCIJI za nekretnine „BOMIL“ potrebni agenti prodaje sa iskustvom. Tel. 6366952. 213085

POZAJMICE, krediti bez u~e{}a, povoqni uslovi, otkup akcija refinanasirawe, cena poziva 30din + 20 din/ 30 sekundi. Telefon: 0900/706-706. 78681 OPREMA za lokale, nova, razne fontane, potoci i jezera, ukrasni bunari, vetrewa~e, `ardiwere od drveta, kao ve{ta~ko drve}e. Telefoni: 21/719-334, 063/89-70-561. 81172 ^ISTIM podrume, tavane, odnosimo {ut i kupujem staro gvo`|e i stare karoserije. Telefoni. 021/6618-846, 6614274, 063/84-85-495. 81453 PRODAJEM goblen „Tajna ve~era“, original. Telefon 021/6211-104. 81814

PRODAJEM furnir mahagoni, hrast, javor, tik, jasen, panel - blint furnir topola. Telefon 432-050 81457 TA PE] - 3 KW, cena: 8.000 din. Telefon 062/1734871. 81691 PRODAJEM novu presu za gro`|e 50 litara, slovena~ka i kori{}ena samo dve sezone, 200e. Telefon 064/0727359. 81698 IZDAJEM BILBORD, dvostrano osvetqen na Bulevaru oslobo|ewa 51, cena 300evra mese~no. Telefon 063/8601-192. 81754


28

OGLASI z ^ITUQE

nedeqa30.avgust2009.

DNEVNIK

Na{ dragi dobri suprug, tata i deda preminuo je 28. 8. 2009. godine, u 82. godini.

Posledwi pozdrav prijatequ i saradniku

Posledwi poizdrav prijatequ

UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3100, dunavac 3.900, tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 065/4393103, 066/15-31-82. 81758 UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3000, Su{eni Vreoci 6.400 tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 065/439-31-37, 066/15-31-78. 81759 AUTOGENI aparat komplet (boce za kiseonik i disu gas sa crevima). Cena 400 evra. Obave{tewa na telefon 064/22-62-484. Slobodan. 81878

Taka~ Evgenu

Taka~ Evgen

od porodice Gaborov.

Beli Filepu Sahrana je u ponedeqak, 31. 8. 2009. u 13.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

82150

Danas, 30. 8. 2009. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{a

O`alo{}eni: supruga Marija, }erka Tawa, zet \or|e i unuci Nikola i Ivan.

Na{ svet vi{e ne}e biti isti.

82147

Agencija PROMO. KACE prohromske - rostfraj od 80 litara, dva komada po ceni 200 evra po komadu. Burad po 200 litara, cena oko 2.000 dinara. Obave{tewa na telefon 064/22-62-484. Slobodan. 81880 PRODAJEM ugaq kostolac i bukovo drvo. Ta~na mera. Mo`e rezano i cepano. Telefoni: 064/143-3409, 6419-439. 81881

Dragi

Radoslava Gruji} Danas, na grobqu u Neradinu, u 11 ~asova odr`a}emo pomen na{oj prabaki, baki i majci. O`alo{}ena porodica.

5605-P 82038

POMEN

Tu`nim srcem javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je u 55. godini izgubio `ivot na{ dragi suprug i otac

Mir~e

31. 8. 2007 - 31. 8. 2009.

tugujemo za tobom sa Slavicom i Jelenom. Petakovi}i i Panti}i.

Posledwi pozdrav 82126

Ponosni smo {to si bio na{ prijateq

Bela Filep

Mariji Rapi} Tvoju dobrotu i qubav, supruge, mame, bake, sestre, tetke i strine nosim u sebi kao ne izbrisivu pri~u.

Sahrana je u ponedeqak, 31. 8. 2009. godine, u 15.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica, supruga Ankica i deca.

Nenad.

82144 82138

Sa{i Mila~i}u Posledwi pozdrav dragom i voqenom suprugu

SE]AWE

Dragi Miki

Danas, 30. 8. 2009. navr{ava se 21 godina od kako nije sa nama na{ voqeni i nikad pre`aqeni suprug, otac, deda i pradeda

Mir~e

^uva}u te od zaborava.

Milan, Jelena i Luka. Tvoja Tawa sa familijom. 82137

Posledwi pozdrav dragom

Filep Beli 82149

Voqenom tati

Bo`e, daj mi smirenost, da prihvatim ono {to ne mogu da promenim, hrabrost, da promenim ono {to mogu i mudrost da to dvoje razlikujem. Zauvek ostaje{ u mom srcu.

POMEN

Mir~e Arsi}

Pro{la je godina od kako nije sa nama na{

neizmerno smo tu`ni.

Ve~no zahvalni: supruga Jovanka, }erka Jelka, sin Du{ko, unu~ad i praunu~ad.

Dragana i Du{ica Prodanovi}.

Tvoja supruga Ankica. 82145

Posledwi pozdrav dragom

Veselin \ur|evi}

82125

82129

Saose}amo u bolu porodice Arsi} zbog izgubqenog sina i brata

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em dragom sinovcu i bratu

Sa{i Mila~i}u

Mir~eti Arsi}u

Slobodan \aji} 1941 - 2008.

Qubav nam ostaje tu tvrdoglava, `iva kao `eqa `iva, surova kao se}awe ne`na kao uspomena.

Milica, Jelica i Petar Ber}an.

Sa{i Mila~i}u

„@ivot umrlih je u pam}ewu `ivih�.

Miroslavu Paj~inu Mi}ku

Mir~eta Arsi}a Tvoja }erka Tijana.

82148

od bra}e i sestara Stani{i} sa porodicama.

82140

Sa qubavqu, Sowa i Rada. Porodica Vitasovi}.

82143

Porodica Mi{kovi}.

82139

82109

82116


POMENI

DNEVNIK

SE]AWE Deset godina je od kako nije sa nama na{a

Danilka Gajinov ro|. ^erkezov 3. 9. 1999 - 3. 9. 2009.

POMEN

Radmila Duki} Dada 2002 - 2009.

Po dobrom }emo te pamtiti, a od zaborava ~uvati. Tvoji najmiliji: suprug Branko, sin Branko, snaja Mirjana i unuci Vladimir i Ivana.

Ni vreme koje je pro{lo, ni ono koje dolazi ne bri{e uspomenu, qubav i se}awe. Praznina je velika, neizbrisiva, trajna... Zauvek tvoji: tata, mama i brat.

82127

82049

Branko Pekez 1933 - 2001.

nedeqa30.avgust2009.

^ETRDESETODNEVNI POMEN

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Qiqana Savi}

Qiqana Savi}

Ve~nost nije dovoqna da izbri{e trenutke koje smo proveli sa tobom. ^uvaj se an|ele na{, kao {to te mi ~uvamo u srcima.

Slike i se}awa nikad ne}e umawiti na{u bol. Ni osmesi ni suze nisu isti kao kad smo ih delili sa tobom. Od tebe smo mnogo lepog nau~ili a sada u~imo da `ivimo bez tebe, da te se se}amo i puno te volimo.

Tvoji: sestra Dragana, zet Andrija, Stevanka, Tvrtko i Mla|en.

Tvoji: majka Aleksija, }erka Bojana, sestre Jelena, Aleksandra i Vidosava i brat Branislav. 82134

82133

SE]AWE

29

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Navr{avaju se tri tu`ne godine od kada nije vi{e sa nama na{ dragi

Petra Pekez 1944 - 2000.

Milo{ Popovi} 31. 8. 2006 - 31. 8. 2009. @ivi{ u lepim se}awima, gajim uspomenu na Tebe i ~uvam Te od zaborava.

Radmila Duki} Dada Uvek voqena i nikada zaboravqena. Neka te an|eli ~uvaju.

S qubavqu, Tvoja Ksenija - Nena.

Tvoji: ujak Vlado, ujna Zoka i brat Nikola Kosovac.

81433

82050

Uskoro se navr{ava {est godina od kada nije sa nama

Dana, 5. 9. 2009. navr{ava se godina od smrti na{e drage majke i bake

Sa tugom i ponosom {to smo vas imali ~uvamo uspomenu na Va{u qubav, plemenitost i dobrotu koju ste nam nesebi~no pru`ali. Sinovi Milorad, Mirko Marinko i }erka Rada sa porodicama i sestra Radojka.

]erka Gabi i unuk Bojan. 81685

Dana, 5 septembra bi}e {est godina od kako nije sa nama

TU@NO SE]AWE na na{e roditeqe

Sa ponosom i tugom ~uvamo uspomenu na wegovu plemenitost i dobrotu.

Tvoj brat An|elko i tetka Jovanka.

Porodica Vojvodi}. 82128

82132

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em voqenom sinovcu

1996 - 2009.

Desanke Bogunovi}

unuku

i

Miroslavu Paj~inu Mi}ku

i

ro|. Stani} Opelo je na Gradskom grobqu, 30. 8. 2009. godine, u 10.30 ~asova. Majko i bako na{a mila, znaj da }emo sa ogromnim ponosom i ~a{}u nositi tvoje ime kroz na{e `ivote koje si ti udahnula svojom beskona~nom qubavqu prema nama.

S tugom i qubavqu: baka Ma{a, deda Jova i strika Ilija.

POMEN Dana 31. avgusta se navr{ava tu`nih 9 godina od kako nema mog voqenog Cojleta. @ivi{ u mom srcu kao pre, ali sada jo{ vi{e znaj da sam te mnogo volela i uvek }u te voleti.

Qubomir Manojlovi} Cojle vojni penzioner Uvek tvoja Bula. 81768

82113

Navr{ava se petnaest godina od smrti na{eg voqenog sina i brata

Qubicu Atanackov ro|. Nasti} 1991 - 2009. Jo{ uvek u srcima: sinova, snaha i unuka. 81693

82122

Znao si koliko te volim, ali nikada ne}e{ znati koliko mi nedostaje{.

Tomislav Vojvodi}

Gruju Atanackova

Tvoji najmiliji: sinovi Slobodan i Branko i unuka Nata{a sa porodicama.

Fontawi Antal Toni

Vreme ne mo`e izbrisati ono {to ose}amo, koliko te volimo, koliko nam nedostaje{.

82115

Fontawi Antal Toni Ostavio si tragove koji se ne bri{u, se}awa koja ne blede, dobrotu i plemenitost koja se ne zaboravqa. @ive}e{ uvek u na{im srcima.

Qiqani Savi}

Ema Stojanovi}

^ETVOROGODI[WI POMEN Navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti mog voqenog supruga

Tvoja Kejdi.

Milo{a Paj~ina S tugom i qubavqu: majka Ma{a, otac Jova i brat Ilija.

81686

82114

[ E SN AEST OGODI[ W I POMEN

Navr{ava se 15 godina od smrti voqenog brata

2001 - 2009. Emi Du{ke, koliko nam nedostaje{ ne da se opisati. Mama, tata i brat. 81801

^ETRDESETODNEVNI voqenom suprugu, ocu, svekru i dedi

POMEN

Milana I. Star~evi}a

Tadiji Milo{evi}u Uvek }e{ biti u na{im srcima.

Dragi Milane, hvala Ti za svu qubav i po{tovawe koje si mi poklonio. Bila je sre}a `iveti sa tobom. Tvoja Beba.

Supruga Pepa, deca, unuci i ostala rodbina. 81723

81786

Dimitriju Mu{ickom Milo{a Paj~ina

iz \ur|eva 1926 - 2009.

Tvoja sestra Milica sa porodicom.

obavi}emo u sredu, 2. septembra, u 10 ~asova, na grobqu u \ur|evu. Hvala ti za svu qubav i dobrotu. Uspomenu na tebe ~uvaju tvoji: supruga Milosava, sinovi @arko i \or|e sa porodicama.

82117

82151


30

08.00 08.30 08.35 11.00 12.00

Glas Amerike Barometar Nedeqom u Panoniji Modni magazin Film: Nezavr{ena kompozicija za mehani~ki klavir 14.30 Halo predsedni~e 15.30 Vojvo|anske vesti 17.00 E-TV

Hronika op{tine Be~ej (Panonija, 19.00) 17.40 18.00 18.20 18.30 19.00 20.00 20.20 20.30 22.00 22.40 23.10 23.30

TV PROGRAM

nedeqa30.avgust2009.

07.00 08.00 08.05 08.30 09.15 09.25 10.00 11.00 12.00 12.05 13.00 14.20 15.10 16.10 17.00

TV ba{tina Vesti Tarzan Zmajeve de~je igre Crtani film Pustolovine Marka i Maje Karnevalska ~arolija Brazde Vesti Zlatno zvonce popularnosti Devojke u zatvoru, film Divqa stvorewa Dodati `ivot godinama Rej~el Rej TV Dnevnik

Top {op Vojvo|anske vesti Barometar Vrele gume Hronika op{tine Be~ej Vojvo|anske vesti Barometar Iza horizonta Vojvo|anske vesti Hedonist Beli luk i papri~ica Glas Amerike

Denis Kvejd

Spasiteq

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15

NS klinci Denis napast Va{ar Guliver Najboqi lek Drum Kibicfenster Film: Porota Tajni znak Hrana i vino Eko balans Katapultura Lude godine Objektiv Denis napast Evo nas kod vas Tajni znak Objektiv Razgoli}eni Neon siti

08.00 [kotska liga: Renyers – Hamilton 10.00 Moto GP Indianapolis – Kvalifikacije 125 CC 13.30 [kotska liga: Hibernian – Seltik 15.40 Moto GP Indianapolis – Zagrevawe GP 16.00 Fudbal 18.00 Moto GP Indianapolis – Trka 125 CC 22.00 Francuska liga: Marsej – Bordo 23.00 Italia – Serija A 01.00 Moto GP Indianapolis – Trka 125 CC

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 11.00 11.05 12.47 13.00 13.15 13.30 14.09 14.50 15.02 15.47 15.50 16.50 18.26 18.59 19.30 20.07 21.03 23.00 23.03 00.00 00.19 02.00 02.19 03.00 03.15 03.03 04.49 05.03 05.24 05.48

Vesti Jutarwi program Jutarwi dnevnik Jutarwi program Vesti @ikina {arenica Vesti Dizni na RTS Kulinarski letopis Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom: [aban [auli} Vreme je za bebe Vesti Sat Vesti Vru} vetar Dobrovoqci, film Sasvim prirodno Slagalica, kviz Dnevnik Vru} vetar Fantasti~na bra}a Bejker, film Vesti Razum i ose}ajnost Dnevnik Egzit Vesti Vru} vetar Vesti Sat Balkanskom ulicom Kulinarski letopis Slagalica, kviz TV prodaja Verski kalendar

06.20 07.20 09.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 19.00 19.25 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 23.00 00.45

Bez ilaza, film Tarzan TV Dnevnik Muzi~ke biografije Baza na Dunavu Vojvo|anski dnevnik Spasiteq, film Rej~el Rej Bez izlaza, film

Kuhiwica (ma|) Rej~el Rej Divqa stvorewa Emisija za selo (slov) Verska emisija (slov) Nedeqni magazin (rum) Brazda (ma|) Ma|arska narodna muzika TV magazin (rus) Nedeqni magazin (rom) Vr{a~ki venac 2009. Frej`er TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Crtani film (ma|) Trio - evroregionalni magazin Vr{a~ki venac 2009. Put Roma (rom) TV sport (ma|) Advokati i saradnici TV prodaja

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

09.45 10.00 10.31 11.00 12.00 12.30 12.56 13.00 13.30 14.00 14.25 16.21 17.00 18.00 19.00 19.31 19.35 19.55 21.52 22.44 23.30 00.42 02.22 03.25

Yo{ua je biv{i ameri~ki vojni zvani~nik koji je oti{ao u Legiju stranaca kada su wegovu `enu Mariju ubili muslimanski fundamentalisti u Parizu, i sad je pla}enik, ratuju}i u jugoslovenskom ratu na strani Srba... Uloge: Denis Kvejd, Nata{a Ninkovi}, Sergej Trifunovi}, Stelan Skarsgard, Nastasja Kinski, Neboj{a Glogovac Re`ija: Predrag Antonijevi} (RTV 1, 22.30) 17.20 18.55 19.30 20.10 20.55 22.00 22.30 00.05 00.55

06.02 07.00 07.30 07.35 07.45 08.00 09.00 09.30

04.15

Heti Moran i ^eriti Vejkfild

SERIJA

Razum i ose}ajnost Ova dirqiva trodelna serija je romanti~na pri~a o qubavi, izdaji i strasti koje se suprotstavqaju socijalnim konvencijama. Duhovita i stilizovana adaptacija klasi~nog romana Yejn Ostin o dve veoma razli~ite sestre na putu ka zrelosti... Uloge: Heti Moran, ^eriti Vejkfild, Dominik Kuper, Den Stivens Re`ija: Yon Aleksander (RTS 1, 23.03)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 13.30 14.00 14.15 15.15 17.00 17.55 18.35 19.05 20.00 21.00 23.00 23.30 01.00

Muzika za dobro jutro Amen a|es Datum Verski kalendar Agroinfo Dozvolite Pustolov Jezik zvi`dawa, EBU dok. prog. Zamke za bebu Isusa, EBU drama Akva viva derbi Moj qubimac Brazde UNHCR: Povratak: Kosovo Interfejs Datum Trag u prostoru Kulturako aresipe Vikend evronet Fudbal: Premijer liga: Portsmut - Man~ester Siti, prenos Magazin Lige {ampiona Odbojka na pesku, finale, prenos Fudbal: Premijer liga, Aston Vila - Fulam, prenos Put humanizma Datum Verski kalendar Fudbal - Jelen super liga: Napredak - Crvena zvezda, prenos TV www Detektivske pri~e Karl Orf: Karmina burana Fudbal: Premijer liga: Portsmaut - Man~ester S. Odbojka na pesku Fudbal - Premijer liga: Aston Vila - Fulam Fudbal - Jelen super liga: Napredak - Crvena zvezda

Glas Amerike Slepa pravda Film: Ambasador Za dobar dan Slike `ivota Present Vesti Slatka moja Film: Sumwivo lice Boks Vesti Zaustavno vreme Dok. serija Holokaust Film: Velika prva divizija Beli svet Film: Ambasador Film: Velika prva divizija

Li Marvin 06.15 07.00 08.30 09.00 10.15 13.00 13.40 14.00 16.00 18.00 18.25 19.00 21.00 22.55 01.00 02.00 03.00 04.30

e-TV Doma}in Crtani film Ana Karewina Film: Paja i Jare Svet na dlanu Turirawe Formula 1 - trka Kraqevi Ade Red bul Kviz: Ke{ taksi Film: Princeza sa Beverli Hilsa Film: ^ista~i mina Film: U deli}u sekunde Top spid Ameri~ko rvawe - do koske Kviz: Ke{ taksi Film: Princeza sa Beverli Hilsa

Velika prva divizija

DNEVNIK

07.00 08.30 09.00 11.00 12.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.25 17.55 18.30 19.05

20.05 21.00 23.00 23.35 00.00 00.30 01.25

Film: Kraqevstvo ma~aka Dora istra`uje Znawe na poklon Dobre namere Vesti za osobe o{te}enog sluha TV Travel magazin Film: Antonia Vesti B92 Qudi sa Menhetna Pametwakovi}i [tiklom u vrata Vesti B92 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Najsmrtonosnije `ivotiwe na svetu: Australija Uvod u anatomiju Dok. film: Povratak u Goreju Vesti B92 Pametwakovi}i [tiklom u vrata Nacionalna geografija i BiBi-Si: Najsmrtonosnije `ivotiwe na svetu: Australija Dok. serija: U`ivo s Ebi Rouda

Adam Lamberg

Lizi Mekgvajer (Hepi, 09.35 i 15.45) 06.30 Henrijeve zanimqive `ivotiwe 06.55 Pokojo 07.15 Rori 07.40 Sa Sa{om u avanturu 08.05 Spasoje 08.10 Mala princeza 08.30 Nodi 08.50 Henrijeve zanimqive `ivotiwe 09.20 Ho}u ja 09.35 Lizi Mekgvajer 10.00 Engleski sa Ozmom 10.25 Viva piwata 10.55 Spajder rajderi 11.45 Konan 12.40 Film 14.05 Kalamiti Yejn 14.40 Stari Tom 14.55 Ble~ 15.45 Lizi Mekgvajer 16.15 Engleski sa Ozmom 16.45 Ho}u ja

Nikol Kidmen

Ra|awe Udovica proteklih deset godina, raduje se ponovnom braku kada se pojavquje misteriozni de~ak koji tvrdi da je reinkarnacija wenog preminulog supruga. De~ak mo`e da opi{e najintimnije detaqe Aninog `ivota... Uloge: Nikol Kidmen, Kameron Brajt, Deni Hjuston, Lorin Bekol, En He{ Re`ija: Yonatan Glejzer (Pink, 21.00) 07.00 09.00 10.00 10.20 10.30 12.15 13.00 14.45 15.00 16.15 18.00 19.30 20.00 21.00 23.00 01.00 01.20 03.10

Jutro sa Ne{om Risti}em Tuk na luk Da pre|emo na ti Siti Film: Kowanici Grand hitovi Film: @ivot bez Dika Siti Vi pitate Nedeqno popodne Lee Ki{ Film: Yumbus u gimnaziji Nacionalni dnevnik Mewam `enu Film: Ra|awe Film: Osumwi~eni Siti Film: @ivot bez Dika Film: Ra|awe

18.30 Ure|ewe ambijenta 18.55 Telemaster 19.20 Od Tokija do Milvokija, putopis 20.10 Vejb specijal 21.00 Telemaster 21.10 Srce... 22.10 Fritajm 23.00 Biseri 23.50 Telemaster 00.00 Vremenska prognoza 00.05 Budi faca 00.40 Strava emisija 02.00 Ure|ewe ambijenta 02.50 Od Tokija do Milvokija, putopis 03.30 Film: Lisice

Stariji oficir iz Prvog svetskog rata, koji predvodi brigadu i u Drugom svetskom ratu, u dru{tvu pre`ivelih Grifa, pisca Zeba, Sicilijanca Vincija, zavr{ava u koncentracionom logoru u ^ehoslova~koj u kojem se suo~avaju sa stvarnim u`asima rata. Uloge: Li Marvin, Mark Hamil, Robert Karadin, Keli Vord Re`ija: Semjuel Flurer (Avala, 21.00)

08.00 De~iji program, 09.00 Nedeqni magazin, 10.00 Hrana i vino, 11.00 Kultura tela, 11.30 U na{em ataru, 12.30 Travel klub, 13.30 Kuda ide Vojvodina, 14.00 Film, 15.30 Sport, 16.30 ABS {ou, 17.00 Nedeqni magazin, 18.00 Svet na dlanu, 18.30 Stajl, 19.00 Rat, revolucija, gerila, 20.00 Auto fle{, 21.00 Film, 22.30 Nedeqni magazin, 23.00 Film, 00.00 No}ni program.

08.30 Bawe Srbije, 09.00 Udahnote Zlatibor, 09.15 Turisti~ke razglednice, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.00 NK Koktel, 13.30 Fokus, 14.00 Mozaik, 16.00 Zdravqe i vi, 16.55 Fokus, 17.25 Turisti~ke razglednice, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 20.40 Ludi kamen, 21.00 Bulevar, 22.00 Holivud, 23.00 Fokus, 23.40 Turisti~ke razglednice, 00.20 Haj-faj mjuzik, 01.00 Fokus, 01.30 Muzika.

09.00 TV izlo`ba, 09.30 Prolog, 10.00 Film info, 11.00 Sva{taonica, 12.10 Zlatno poqe, 13.20 Dok. film, 14.15 Volej, 15.00 Izazovi istine, 15.30 Inyoj, 16.00 Akcenti, 16.30 Kviz, 18.00 Akcenti, 18.10 Zdravqe, 20.00 Inyoj, 20.30 Samo vas gledamo, 22.15 Zabavni program, 23.00 Kviz, 00.15 Komercijalni program.

07.00 Autosprint, 08.00 Beli luk i papri~ica, 08.30 Uz kafu, 09.00 Od Tokija do Milvokija, 09.30 Start, 10.00 Smeh terapija, 11.00 Moj grad-Retrospektiva nedeqe, 12.00 1 na 1, 12.30 U na{em ataru, 13.30 Pod sjajem zvezda, 15.00 Folk {ou, 17.00 Tok {ou, 19.00 Politikon, 20.00 Bez cenzure, 22.00 Portret, 23.00 Tajm aut.

12.00 Cicina tezga, 13.30 Paor, 14.30 Sremske pri~e, 15.00 Film, 16.30 Bez tambure nema pesme, 18.00 Ko te {i{a, 19.00 Kazivawa, 19.30 Pingvini osvetnici, 20.00 Film, 21.30 Druga strana medaqe, 22.15 Mobil e, 22.30 Ko te {i{a, 23.15 Yuboks. 08.00 Hrana i vino, 09.00 Film, 10.30 Mufquz, 11.00 Pod suncem, 12.00 Do kraja sveta, 12.30 Panorama op{tine @iti{te, 13.00 Produkcija mre`e, 14.00 Agrosfera, 15.05 Film, 17.00 Do kraja sveta, 18.00 Iza scene, 18.30 Nodi, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Odgovor, 21.05 Tajni znak, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Slu`ba 21, 23.00 Film.


DNEVNIK

nedeqa30.avgust2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

24

31

PORODI^NA ISTORIJA DIKTATORA: STAQIN, HITLER, TITO

Pi{e: Dr Vladimir Adamovi}

Yulija Roberts

Svadba mog najboqeg prijateqa Pre devet godina, Yulijan Poter dogovorila se s najboqim prijateqem i biv{im de~kom Majklom O’ Nilom da }e se ven~ati ako ne na|u qubav svog `ivota do 28. godine. Pro{lo je i tih devet godina i Majkl je zaprosio drugu. Kada shvati koga zaista `eli, Yulijan odlazi u ^ikago sa svojim pomo}nikom Yeoryom kako bi u~inila sve da spre~i "ven~awe godine". Uloge: Yulija Roberts, Dermot Mulroni, Kameron Dijaz, Rupert Everet Re`ija: Pi Yej Hogan (Nova TV, 21.00) 08.50 09.50 10.20 10.50 11.20 12.10 13.00 14.30 17.10 17.20 17.50 18.40 19.15 20.00 21.00 22.45 23.40 00.40 02.10

Kraq Kvinsa Magazin Lige prvaka Automotiv Novac Specijal - Mra~ne tajne ~uvenih zamkova, dok. film Lanac sudbine Mafija, film Fabrika, film Vesti Mister Bin „Na{a mala klinika” Lud, zbuwen, normalan Dnevnik Nad Lipom 35 Svadba mog najboqeg prijateqa, film Red karpet Televizijska posla Za{ti}eni svedok, film Ve~e s Martinom Lorensom, film

09.25Ludi rimski carevi: Komod 10.20 P. D. Yejms: Smrt sudskog ve{taka 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.30 Plodovi zemqe 13.25 Rijeka: More 14.00 Dvostruki agent Du{ko Popov: Tragom Yejmsa Bonda, dok. film 15.00 Mir i dobro 15.35 Jelovnici izgubqenog vremena 16.15 ^a smo na ovon svitu 17.15 Narodna medicina: Katkad je najboqi lek kad se ne uzima ni{ta (Hipokrat), dok. serija 17.50 Doktor Dulitl 2, film 19.30 Dnevnik 20.10 Planeta majmuna, film 22.00 Dnevnik 3 22.35 Revolver, film 00.30 Narodna medicina: Katkad je najboqi lek kad se ne uzima ni{ta (Hipokrat), dok. serija 01.00 Ludi rimski carevi: Komod 01.30 Duhovni velikani

08.15 Banda iz [ugar Krika 5: Problem s nastavnikom, film 09.20 Jura Hura 09.50 Duhovni velikani 10.20 Biblija 10.30 So{ice: Grkokatoli~ka liturgija, prenos 12.00 Fotografija u Hrvatskoj 12.10 Sportske igre mladih 09. 12.25 Hana Montana 12.50 Slikovnica 13.25 Studio F1 13.50 Spa-Frankor~emps: Formula 1 za Veliku nagradu Belgije, prenos

Monika Poter

Hladan, okrutan grad

08.00 08.30 09.00 10.00

00.00

Olupine iz snova Zaboravqeni bogovi Jelena Trojanska Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci Vampirska princeza De{ifranti Ponovo izmi{qeno Nepoznati Bitlsi Pri~e iz groba Olupine iz snova Zaboravqeni bogovi Jelena Trojanska Misterija tri kraqa @ena u qubavi i ratu – Vera Britan Zaqubqen u Barbaru Crkva i dr`ava u moderno vreme 7.7. 2005. – Napad na London Svet novca: Kako se obogatiti u recesiji Olupine iz snova

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Tali~ni Tom Ek{n men Tali~ni Tom Ek{n men Tali~ni Tom Zip i zap Povratak otpisanih Rad na odre|eno vreme Potra`i Vandu Kos Sahara Nekst Mleta~ki trgovac Qubavno zanemarivawe Medeni mesec

09.35 11.05 12.35 14.10 15.55 17.50 19.35 20.05 22.10

Rat zmajeva Maloletnici bez pratwe Kit Boja `ivota Dobra godina Plove}i bar 2 Holivud: Na snimawu Umri mu{ki 4 Sjediwene Tarine Dr`ave ^udo Marinac Fido Dobra no} Apokalipsa na to~kovima

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.30 22.00 23.30

22.45 00.15 01.50 03.25

Kad ga supruga Kejt napusti bez re~i, uspe{ni advokat Rasel je prisiqen da se odseli u mawi grad i potra`i mawe zahtevan posao kako bi se mogao posvetiti svom petogodi{wem sinu Kalvinu. Uz lak{e advokatske slu~ajeve prihvata se trenirawa sredwo{kolske ko{arka{ke ekipe pri ~emu upozna sestru jednoga igra~a, veterinarsku pomo}nicu Bet, ali iznenada se i Kejt vra}a... Uloge: Vins Von, Monika Poter, Coi Loren Adams, Bobi Moat, Devon Sava, Tod Luiso, Yeni Robertson Re`ija: Yon N. Smit (HRT 2, 16.15) 15.50 Studio F1 16.15 Hladan okrutan grad, film 17.55 Pore~: Rukomet, Me|unarodni prijateqski turnir: CO Zagreb - Gumersbah, prenos 19.30 Faros maraton, reporta`a 20.10 HNL - prenos 22.20 Azra 23.55 Mini HNL 00.10 Nove avanture stare Kristine

08.10 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Qubav i sve ostalo Velike vatrene lopte Bul Duram Otka~eni profesor Diplomac Momci sa Zapada @elim te Opasna ~arolija Unutra{wi poslovi

06.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00

Moja slatka debequca Badi u nevoqi Seksualni `ivot Biznis bomba Pola Nelsona Pakleni udar Otima~i potopqenog blaga Zimske nevoqe

06.00Annie's Point 08.00 Za jednu no} 10.00 Hrabra nova devojka 12.00 Plavu{a 14.00 Plavu{a 16.00 Za Grejsinu qubav 18.00 Makbrajd: Da li je neko od vas ubio Martija? 20.00 Iza kamere: Pri~a ^arlijevih an|ela 22.00 Medijum 02.00 Plavu{a 04.00 Progowena Sara

Marli Matlin

U wenu odbranu Poznavawe jezika gluvonemih omogu}i kanadskom advokatu Endruu Garfildu da na izlo`bi pri|e gluvoj umetnici Yejn Kler, s kojom uskoro ulazi u vezu. Izgleda kako Yejn u braku trpi nasilni~ko pona{awe mu`a Nobija, koji ih jedne ve~eri zatekne dok vode qubav. Znaju}i gde Yejn krije pi{toq, Endru ga uzme te ubije Nobija, za {ta policija sutradan osumwi~i Yejn... Uloge: Marli Matlin, Majkl Dudikof, Danijel Pilon, Dag Satrlend, Robi O' Nil Re`ija: Sidni Yej Furi (RTL, 22.40) 07.30 08.20 08.45 09.35 10.15 10.40 11.15 11.45 12.35 13.55 15.35 17.15 17.45 19.05 20.00 21.50 22.40 00.15

Jesen sti`e, duwo moja Skrivene poruke Ulica Sezam, crtani Ben 10, crtani Ostrvska ekipa Red Bul Er Rejs: Budimpe{ta „Bibin svet” Mewa~nica Zavodnik, film Toni - Arena Zagreb, snimak koncerta Divqi zapad, film Odred za ~isto}u Ekskluziv Nadrijaliti {ou Prokletstvo Pinka Pantera, film CSI: Majami U wenu odbranu, film Lovac, film

09.05 Eksplozije koje su krenule naopako 10.00 Besna priroda 10.55 U potrazi za borbom 11.50 Ameri~ki hotrod automobili 12.45 Trgovci automobilima na putu 13.40 Prqavi poslovi 14.35 Kako pre`iveti u opasnim situacijama 15.30 Opasan lov 16.25 Kako to radi? 17.20 Budu}i svet 18.15 Najboqe karte 19.10 Ameri~ki ~operi 20.05 Razotkrivawe mitova 21.00 Najboqa oru`ja 21.55 Elitna policija Krisa Rajana 22.50 U zatvoru u inostranstvu 23.45 Ros Kemp u Avganistanu 00.40 U deli}u sekunde

08.30 08.45 09.30 10.30 11.30 13.30 14.45 17.00 18.15 19.15 20.15 20.30 23.00 00.15 01.15

Svi sportovi Formula Fudbal Skija{ki skokovi Veslawe Skija{ki skokovi Fudbal Kowi~ki sport Fudbal Biciklizam Motosportovi Fudbal Skija{ki skokovi Biciklizam Motosportovi

Beda u cvetnom vrtu socijalizma rvo pismo od Staqina dobio je Tito 29. nova Partije, uglavnom mladi i neiskusni qudi. marta 1948, kada je primio sovjetskog ambaPotpuno indoktrinirani klasi~nom metodom prasadoru u jednoj zagreba~koj vili. Po wegowa mozga, u ~emu su Sovjeti bili pravi majstori vom pona{awu – nije ga ponudio ni da sedne – mo(nadma{ili su ih Kinezi i Korejci), dosta mladih glo se naslutiti da zna kakav je sadr`aj ili bar se opredeqivalo za Staqina. Uostalom, za poliosnovne optu`be. @eleo je da imao svedoka za ovaj ti~ko opredeqewe razum igra malu ulogu, mnogo su istorijski trenutak te je pozvao proverenog dibitnije strasti i mr`we. Ve}ina ~lanova Partije plomatu Gustava Vlahova da prisustvuje, {to inaje argumente za i protiv Rezolucije IB primala ~e nikada ranije nije radio. Preko pisma je samo iskqu~ivo sa emocionalnom te`inom slepe odaovla{ preleteo, posle nekoliko minuta rekao amnosti ili narcisoidne povre|enosti. Naime, Stabasadoru Razmotri}emo tekst i dati odgovor i hladno ga se otarasio. Za sutra je sazvao sastanak klasi~ne partijsko-dr`avne ~etvorke, sam je tokom no}i napisao odgovor, kojim je odbacio Staqinove optu`be i svoje najbli`e saradnike prakti~no stavio pred svr{en ~in. Me|utim, zbog sna`nog psiholo{kog {oka ru{ewa boga mogao je da o~ekuje brojna kolebawa i otpor, naro~ito kod Crnogoraca i prekodrinskih Srba. Da to predupredi zakazao je plenum Centralnog komiteta, ali tek za dve nedeqe. Trebalo mu je vremena da neutrali{e otpor u sopstvenim redovima. A scenario je bio uobi~ajeno staqinovski. Koristio je pravilo orkestracije, prvo se javi jedan kriti~ar kolebqivih, onda drugi, tre}i i na kraju ceo orkestar svira punom snagom protiv razbija~a jedinstva, budu}e bande. Epilog je, tako|e, klasi~an. Presuda je davno doneta, ali se ne saop{tava. Obrazuju se partijske komisije tobo`e da ispitaju delovawe, a ne uni{ti protivnik. Sve one, a bilo ih je kasnije jo{ nekoliko (za \ilasa i Rankovi}a), zadavale su kona~ni udarac formulacijom: ali drug nije Bolan rastanak od J. V. X. Staqina izgubqen za na{u Partiju, mi }emo wemu pomo}i qin i Molovot su dosta nezgrapno sro~ili svoja da se vrati na pravi put, Partija pra{ta, ne pisma. Svrstavawem JNA uz bok doju~era{wih neuni{tava svoje sinove. Naravno, sve su to bile prijateqa, napravili su neoprostivu gre{ku, jer otrcane fraze: Sreten @ujovi} se, uskoro, na{ao se kod ve}ine jugoslovenskih komunista probudio u hladnoj samici, a Andrija Hebrang obesio (?). revolt. Te`ina izbora 1948. je u tome {to su jugoslovenVe}ina hroni~ara toga doba insistira da je ski komunisti morali da se opredele izme|u dva opredeqivawe 1948. bilo pogubnije nego ono 1941. podjednako neugodna izbora. Staqin je bio nepriNaime, tokom ustanka i rata linija razgrani~avakosnoveni autoritet sa bezbroj atributa, ~ovek s wa bila je jasna: mi ili oni. Oni koji su se kole~ijim su imenom na usnama partizani juri{ali na bali nisu, jednostavno, ni dolazili u partizane. neprijateqa. Oni koji su Sada je linija bila nejaga javno okarakterisali sna, krivudava, iskidana Za rezoluciju IB su se osim kao apsolutisti~kog zloi i{la kroz unutrafanatizovanih sovjetofila, ~inca poput Kaligule, {wost intimnog bi}a. davno su, poput @ivojin Qudi su se kolebali izopredeqivale i {i}aryije, Pavlovi}, trunuli u me|u stvarnosti i inmisle}i da }e ispasti mudri ako u`i~koj zemqi. No, ni doktrinacije, dogme i odigraju `ivotnu ulogu – odmah se Tito nije zapostavqao realnog, jednog i drugog svoju propagandnu ma{i- opredeliti i podneti bla`e sankcije, vo|e. Zemqa se nalazila a onda ~ekati Ruse i nagradu neriju. Uostalom, komuu klasi~nom verskom nisti su na weno ~elo raskolu. Samo uz brojne obi~no stavqali sposob`rtve, te{kim merama ne qude. \ilas je bio u cvetnom vrtu socijalizma represije, koja su daleko po svojoj surovosti prejo{ 1944. i video nezamislivu bedu. Me|utim, to vazilazile klasi~ne policijske metode razra~umu nije smetalo da u svim dnevnim novinama tog navawa sa protivnikom, borba je dobijena. doba bar jedna strane bude posve}ena sovjetskim Zapaqewe i ~esti napadi bolova u predelu `u~uspesima. ne kese uskoro su doveli Broza na operacioni sto. Ve}ina jugoslovenskih komunista se 1948. koleJednom je napad bio toliko bolan, a wegovo mogu}e bala, mawina ne. Prvi deo te mawine ~inili su posledice ozbiqne, da je morao biti operisan u fanatizovani sovjetofili, stari kadrovi Kominimprovizovanoj sali na Bledu 1951. Zahvat je izterne, dugogodi{wi ~lanovi partije, neki {panveo poznati slovena~ki hirurg Bogdan Breceq i ski borci. Na suprotnom polu bili su hazarderi: relativno se brzo zavr{ilo ova medicinska epipragmatici i {i}arxije koji su mislili da }e iszoda, koja je, me|utim, pokazala da je Tito imao pasti mudri ako odigraju `ivotnu ulogu – opredeozbiqnih psihi~kih problema tokom 1948, a moliti se odmah, podneti bla`e sankcije, ~ekati da `da i naredne godine. Kolebao se, bio depresivan, do|u Rusi, a onda sledi nagrada. Naravno, bilo je i ambivalentan i mu~ile su ga sumwe da li je izamalobrojnih ideolo{kih protivnika komunizma, brao pravi put. Jer, probleme sa `u~nom kesom su koji su, me|utim, ve} bili po zatvorima. U sredipra}eni neraspolo`ewem, melanholijom, neodlu~ni, izme|u ovih krajnosti, nalazila se ve}ina ~lano{}u i ose}awem krivice.

P

Studija dr Vladimira Adamovi}a „TRI DIKTATORA”, koju je {tampala beogradska izdava~ka ku}a „Informatika”, mo`e se po ceni od 1800 dinara kupiti u kwi`arama „Gera” i „Laris”na Spensu (Sutjeska 2) u Novom Sadu

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

nedeqa30.avgust2009.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Nemojte misliti na posao, ni na karijeru, nedeqa je. Po~etak {kolske godine vas prili~no uznemirava, pa ste posve}eni deci ii wihovim potrebama, navikama, `eqama. Dru{tveni ste i brzo zakqu~ujete.

BIK 20.4-20.5.

Nedeqom biste mogli du`e da se izle`avate u krevetu, ali neki vam to ne}e dozvoliti. A upravo vas oni vesele i raduju, tako da je ovo lep i pomalo naporan dan za vas. Planirate li kre~ewe, ure|ewe stana?

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

30. avgust 2009.

Izgleda da gubite interesovawe za partnera, radije biste da se odmarate uz TV program ili neku zanimqivu literaturu. Potrebni su vam prava {tiva i teme, jer imate koncentraciju za u~ewe. Nervoza? Mesec danas prolazi kroz zemqani i temeqni znak Jarca, tako da vam partnerova podr{ka mnogo zna~i. Nemojte se usamiti i tugovati, niti kukati, jer ~emu briga ako problem mo`e da se re{i? Qubav. Postali ste prakti~ni do te mere da ~ak i partnera iznena|ujete svojom snala`qivo{}u. Usredsre|eni na dugoro~ne ciqeve, mo`ete ugovoriti poslove i planirati sve ono {to }e se s vremenom isplatiti. Sre}an vam ro|endan! Isuvi{e ste ozbiqni za svoje godine, na prvi pogled. Zbog toga se nemojte iznenaditi {to vam se poveravaju razni zadaci i daju {anse da se poka`ete i doka`ete.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

SUDOKU

PROGNOZA

7 1

3 4

9

7

4

5

6

5

7

Pritiskaju vas obaveze u ku}i i prema uku}anima. Morate uzeti u obzir sve wihove `eqe, potrebe, hirove i zahteve. Pouzdan odnos se zasniva na komunikaciji i ozbiqnim razgovorima. Va{ ratni~ki raspolo`en Mars u znaku je emotivnog i vodenog Raka, tako da vam ponestaju voqa i snaga da izdr`ite i privedete poslove kraju. Ali, uz podr{ku voqene osobe sve je lak{e i lep{e. Pone{to tajite, ali vas drugi veoma lako razotkriju. Iako ostavqate enigmati~an utisak, niste toliko nedoko~uvi i nedodirqivi kao {to biste `eleli da budete. Kra}e putovawe je uvek dobrodo{lo. Kroz va{ znak prolazi srebrnobeli Mesec, podsti~u}i sve ono nesvesno u vama da iza|e na povr{inu. U okviru porodice nalazite uto~i{te. Partner vas podr`ava u svemu, uga|a, mazi, pazi, brine... @eqni ste stalne dinamike, i novih iskustava, pro{irivawa vidika, ali kao da su vam okolnosti naklowene i vi{e od o~ekivanog. Mo`ete izgubiti pravac i trag, kontinuitet, ali samo na ~as. Divan dan za odmor i u`ivawe, pogotovo u povu~enosti va{eg prostora, s voqenom osobom. Ima li filma koji jo{ uvek niste pogledali na svom komjuteru? Uvek ima. Partner vas smiruje.

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati. 8 6 2 5 9 3 1 7 4

1 6

9

8

7

3 9 4 1 6 7 8 5 2

4

5 1 7 8 2 4 6 3 9 4 7 1 2 8 5 9 6 3

9

PROMENQIVO

Vojvodina Novi Sad

25

Subotica

26

Sombor

25

Kikinda

25

Vrbas

25

B. Palanka

25

Zrewanin

26

S. Mitrovica 25 Ruma

25

Pan~evo

25

Vr{ac

24

Srbija Beograd

24

Kragujevac

24

K. Mitrovica 27 Ni{

26

OBLA ~ NO I SVE ` IJE

NOVI SAD: U nedequ sve`ije i promenqivo obla~no sa sun~anim periodima. Vetar umeren severozapadni. Pritisak u porastu. Temperatura od 15 ujutru do 25 stepeni popodne. VOJVODINA: Nakon ki{e u no}i ka nedeqi, u nedequ sve`ije sa sun~anim periodima uz promenqivu obla~nost. Samo na jugoistoku Banata u toku jutra kratkotrajna ki{a, a na severu Vojvodine razvedravawe. Duva}e umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak u porastu. Minimalna temperatura 14, a maksimalna 26 stepeni. SRBIJA: U no}i izme|u subote i nedeqe ki{a i pquskovi u ve}ini krajeva. U nedequ svugde sve`ije i promenqivo obla~no. Ujutru prolazna ki{a u centralnim, isto~nim i ju`nim predelima, a na severu razvedravawe. Sredinom dana i popodne ve}inom suvo. Duva}e umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak u porastu. Minimalne temperature od 14 do 18, a maksimalne od 23 do 27 stepeni. Prognoza za Srbiju u narednim danima: U ponedeqak sun~ano i prijatno vreme, bez vru}ine uz slab dnevni razvoj oblaka. Od utorka svakim danom toplije i ponovo vru}ina, od srede uz temperature malo preko 30 stepeni.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Zbog promene vremenskih prilika iznad na{eg podru~ja, ve}ina hroni~nih bolesnika mo`e ose}ati svoje uobi~ajene tegobe. Oprez se posebno savetuje kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima i astmati~arima. Bolovi u kostima i razdra`qivost }e biti vi{e izra`eni u centralnim i ju`nim delovima zemlqe, gde je i u~esnicima u saobra}aju neophodna poja~ana pa`wa.

Madrid

37

Rim

30

London

19

Cirih

22

Berlin

21

Be~

24

Var{ava

20

Kijev

23

Moskva

21

Oslo

18

St. Peterburg 21 Atina

33

Pariz

24

Minhen

23

Budimpe{ta

24

Stokholm

19

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

115 (-13)

Slankamen

194 (0)

Apatin

187 (-13)

Zemun

246 (0)

Bogojevo

178 (-14)

Pan~evo

270 (0)

Smederevo

458 (0)

Ba~. Palanka 188 (-6) Novi Sad

170 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

Ja{a Tomi}

SAVA

N. Kne`evac

179 (0)

S. Mitrovica

28 (-6)

Tendencija porasta

Senta

250 (1)

Beograd

192 (-3)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

333 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

180 (0)

NERA

Hetin

74 (-4)

TISA

-58 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

1

4

6

Evropa

Kusi}

28 (0)

7

3

2 5 8 6 3 9 4 1 7 9 3 6 7 4 1 2 8 5

4

7 2 3 9 1 6 5 4 8

8 3

4

3 2

5

6 4 9 3 5 8 7 2 1 1 8 5 4 7 2 3 9 6 Re{ewe iz pro{log broja

TRI^-TRA^

Gvinet `eli raspad Koldpleja? U posledwe vreme Gvinet Paltrou ne prati dobar glas. Sada se pro~ulo da glumica svog supruga Krisa Martina nagovara da napusti grupu i uplovi u solovode. Kako se {u{ka, glumica tvrdi kako bi wen suprug u samostalnim vodama bio uspe{niji jer ga kolege sputavaju u wegovoj kreativnosti. Kris Martin je qutito i besno odbio wen predlog. Navodno, ovo nije prvi sukob dvoje supru`nika. Ve} su se pre pojavili napisi u medijima kako je Gvinet qubomorna na uspehe drugih, pa tako i na uspeh svog supruga. Kako tvrdi bliski izvor, „ne samo da je ~lanove benda nazvala `oharima, ve} i naveliko pquje po radu drugih smatraju}i ceo svet bezvrednim.“

VIC DANA Pijani Lala gladi }elavog kom{iju po glavi i ka`e: - Kom{ija, glava ti je glatka k’o zadwica moje Sose. Kom{ija se pipne po glavi i ka`e: - Ta, ko bi rek’o, stvarno je tako!

dnevnik 30.avgust 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog lista "Dnevnik"