Page 1

c m y

NOVI SAD *

PETAK 30. MART 2012. GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

GODINA LXX BROJ 23391 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

ZBOG NEIZMIRENIH OBAVEZA BANKARI SVE ^E[]E AKTIVIRAJU HIPOTEKE

Nadobo{u80ku}ai stanovauVojvodini

str. 5

PO QO PRI VRED NI CI NE ZA DO VOQ NI NA ^I NOM IS PLA TE SUB VEN CI JA – BLO KI RA NI VOJ VO \AN SKI DRU MO VI

IZBORI 2012. T E M A „ D N E V N I K A ” : MOGU LI PRELETA^I IZIGRATI VOQU GRA\ANA

Pao r i trakt or im a udar il i na prem i j e 

Interesspaja nespojivo

str. 2

POKRAJINSKA KOALICIJA SPS–PUPS–JS–SDPS NAJAVILA

Du{anBajatovi} kandidatza premijeraVojvodine

str. 3

Konfederacija jerasturawe dr`ave str. 3 POKRAJINSKI PREMIJER BOJAN PAJTI] POSETIO INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE

Foto: N. Stojanovi}

IGOR MIROVI] (SNS):

s tr . 4

Ulagaweu zdravstvo ostaje prioritet str. 6

Ifakultetski obrazovani ho}eu~ista~e

str. 7

NASLOVI

Ekonomija

PO@AR PRETPRO[LE NO]I U CENTRU SOMBORA

4 Stezawe kai{a bez smawewa plata i penzija

NA[A NAJNOVIJA NOV^ANICA NIJE DUGO ^EKALA NA KRIVOTVOREWE

La`ne dvohiqadarke uopticaju str. 14

SPORT

SAJAM ZAPO[QAVAWA JU^E NA SPENSU

str. 16 – 20

Dru{tvo 6 Vojvodina zapo{qava mlade nau~nike

Novi Sad 8 Lokali prazniji, tezge popuwenije, promet mawi

Vojvodina 11 „Kalcedoniji” u Subotici besplatno zemqi{te

Crna 15 U Be~eju gas {ikqao dvadeset metara uvis

Sve`ije Najvi{a temperatura 13 ° S n ABUBAKAR NEIZVESTAN n VO[A IZBORILA MAJSTORICU n POMO] KLADIONI^ARIMA

IzgoreoTr`ni centar„Bazar” str. 14


2

POLiTikA

petak30.mart2012.

dnevnik

IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.

Tadi}:Novavlada mora}edadonese te{kemere PredsednikSrbijeBorisTadi} izjaviojeju~eda}enaredna vladamoratidadonesenizkompleksnihite{kihmera,alinijepreciziraookakvimmeramajere~. – Nakon izbora bi}emo obavezani da formiramo vladu {to pre.Tavladamora}edadonesenekolikovrlote{kihikompleksnih mera – kazao je Tadi} nakon potpisivawa memoranduma o razumevawuVladeSrbije,grada[apcaiitalijanskekompanije „Danijeli„zaizgradwufabrikespecijalnihvrsta~elika. Tadi}jekazaoda}enekeodtihmerakoje}enovavladadoneti sigurno biti usmerene prema re{ewu hroni~nog vi{edecenijskogproblemadeficitaspoqnotrgovinskogbilansaSrbije. Zbog toga, dodao je, investicije kao {to su ulagawe kompanije „Danijeli„i„Fijata„,kaoiulagawaureindustrijalizacijuSrbije,posebnometalskikompleks,imajuizuzetnovelikizna~aj.

BORISLAVSTEFANOVI]

Pripremezalokalne izborenaKiM [efpregovara~kogtimaBeogradaudijalogusPri{tinom Borislav Stefanovi} izjavio jeju~edasusvepotrebneradwe zasprovo|ewelokalnihizbora na Kosovu i Meothiji u toku i da }e biti donete kada im bude vreme. –Procedurajeutokuidr`avni organi rade svoj posao – rekao je Stefanovi} novinarima posle sednice skup{tinskog Odbora za KosovoiMeothiju.

On je dodao da Republi~ka izbornakomisijaiUNMIK„treba daprona|unajboqere{ewekako }esetastvarodvijati,zato{to UNMIKiRezolucija1244nemogudasezaobi|ukadajere~oKosovu“. Predsednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} raspisalajelokalneizboreuSrbiji, ukqu~uju}iiKosvooiMetohiju,u op{tinamaukojimalokalnimsamoupravamanijeistekaomandat.

Glasaweuinostranstvu Na predstoje}im majskim izborima gra|ani Srbije u dijaspori,aliionikojisetadabuduna{livanzemqe,mo}i}eda glasajuudiplomatsko-konzularnimpredstavni{tvimaukojima }e,zavisnoodprijavqenogbroja bira~a, biti otvorena bira~ka mesta.^lanRepubli~keizborne komisijeMiodragPetrovi} rekao je Tanjugu da jo{ nisu utvr|enabira~kamestaniuSrbiji ni u inostranstvu, ali da ne}e bitiposebnihnovina,osim{to }e gra|ani koji misle da }e tog dana biti u inostranstvu mo}i do 15. aprila da se prijave svojim lokalnim zajednicama da bi imtopravobiloomogu}eno. Oni }e automatski biti izbrisani iz bira~kog spiska u

Srbiji i bi}e upisani u poseban bira~ki spsak u inostranstvu na odre|enom bira~kom mestu. Po zavr{etku izbora, kako je rekao Petrovi}, tako|e autom ats ki, oni }e bit i vra}eniubira~kispisakuSrbiji. U Ministarstvu za dijasporu ka`udajo{~ekajuprecizneinstrukcije Ministarstva spoqnihposlova,kojejenadle`noza glasaweudijaspori. Dr`avnisekretarMinistarstvadijasporeMiodragJak{i} ka`e da }e izbori u dijaspori svakakobitiorganizovani,ada bijedanoduslovadabibira~ko mesto bilo otvoreno, trebalo da bude da se na jednom prijavi 100bira~a.

PREDSEDNIKBDZ-aEMIRELFI]

Beogradska isanya~kaopcija Emir Elfi}, predsednik Bo{wa~ke demokratske zajednice (BDZ),mawinskestrankekojupodr`avaglavnimuftijaIslamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli}, izjavio je ju~e u Novom Pazaruda}enaredniizboribiti izja{wavawe Bo{waka izme|u dvepoliti~keopcije–„beogradske i sanxa~ke”. On je na konferencijizanovinarekazaoda„beogradsku” ~ine partije dvojice ministarauVladiSrbijeRasima Qaji}a i Sulejmana Ugqanina, SDAiSDP,adaBDZ~ini„sanxa~kupolti~kuopciju”.Elfi}je rekaodaostatak~inemawepartijebezve}eguticajanagra|ane uSanxaku,ada}eoeventualnim

postizbornimkoalicijamaPredsedni{tvoBDZ-aodlu~ivatinakonizborapo{tosebuduvideli rezultati svake od wih pojedina~no. Onjepodsetionatoda}eBDZ na republi~kim izborima nastupiti zajedno s vi{e mawinskih partija, uglavnom iz Vojvodine, podnazivom„Svezajedno”,analokalu,odnosnouSanxaku,izborna lista }e se zvati „Sve zajedno – BDZ–EmirElfi}”.Kadajere~o UgqaninovojSDA-iiQaji}evom SDP-u, Elfi} smatra da, iako je re~odvepartije,onesu„uvekbilejednapoliti~kaopcija”,adaje wihovodvojeninastupnapredstoje}imizborima„takti~kipotez”.

PRVIHDESETDANAPREDIZBORNEKAMPAWE UMEDIJIMA

Strankepotpunozaposele informativniprogram Desetdananakonraspisivawa izbora informativni program TV-stanica s nacionalnom frekvencijomjegotovoupotpunosti stavqen u funkciju promocije aktivnosti politi~kih partija, Vladeipredsednika,dokseuinternet-prostorusveintenzivnije sukobqavaju mi{qewa i reklamira sopstveni politi~ki stav,saop{tilajeagencija„Klipingd.o.o.” Umedijimaseubedqivonajvi{epri~aoDemokratskojstranci i wenom lideru, {to je velikim delom rezultat medijskog izve{tavawa o predsedni~im aktivnostima Borisa Tadi}a, koje su zna~ajno intezivirane od po~et-

ka predizborne kampawe. U {tampanimmedijimainaTV-stanicema, iza DS-a najvi{e pomiwawa bele`e SNS, URS i SRS, odnosno Ivica Da~i}, Tomislav Nikoli} iMla|anDinki}. Nadru{tvenimmre`amasesve vi{e komunicira o strankama i politi~arima,pajetakozadeset danazabele`en~ak14.171»„tvit„« s predizbornom tematikom. Na dru{tvenimmre`ama,vi{enego u klasi~nim medijima, pojavquju seLDP,„Dveri„iNenad^anak. Na drugom kraju tog spektra je Dragan \ilas koji ima gotovo 5.000 t» viter-sledbenika«, ali im nije poslao nijedan predizborni „tvit„. P.K.

T E M A „ D N E V N I K A ” : MOGULIPRELETA^IIZIGRATIVOQUGRA\ANA

Interes spajanespojivo Skup{tinaSrbijeprviput u ovom mandatu startuje kao narodnopredstavni{tvoukojemsusvih250poslanika„vlasnici“ svojih mandata. Iako }e biti izabrani po proporcionalnom izbornom principu, na stran a~k im lis tam a, parl am ent arc i, po slov u Ustavaizakona,nisuuobavezi da ceo mandat provedu pod skutimasvojepartije.Dalije Srbijazrelazatakvore{ewe i pos toj i li mog u}n ost da „preleta~i“donesupoliti~ku nestabilnost, ali i izigraju voqusvojihbira~a? Na inicijativu direktora Fondazarazvojdemokratijei advok at a Mil enk a Rad i} a Ustavni sud Srbije doneo je previ{egodinaodlukukojom jeproglasioneustavnim~uveni ~lan 88 izbornog zakona i staviovansnageprkasupokojoj je mandat prestajao poslaniku koji napusti politi~ku stranku.Uizjaviza„Dnevnik“ Radi} prime}uje da je „na{a dr`ava toliko nestabilna da ni{ ta nov o ne mo` e da je ugrozi“.“ – [to se ti~e stabilnosti, ilinekekohezije,odnosnona~ina kako dr`ati poslanike vezane,kao{tovidimo,strankesedovijajuipravenekeugovore–procewujeRadi}.–Naravno, ti ugovori su oborivi, daneka`emdasunezakoniti, nemoralni, jer Ustav je iznad svih zakona i ugovora. Ustav mora garantovati gra|anima preds tavn ik e u Skup{ tin i. Nemo`esadanekoucewivati tegra|aneiuwihovoimeodrediti da poslanici odlu~uju onako kako im stranke ka`u. Ako je tako, onda je dovoqno samo deset-petnaest poslanika u Skup{tini koji }e samo preneti mi{qewe stranaka.

To{topoku{avajujenekavrsta tipskog ugovora, koji se obaranasudu.^akikadaneko ka`e „investirali smo u poslanike“, recimo 100.000 evra

dabinatajna~inbira~i„bili ne samo o{te}eni ve} i gruboprevareni“. – Kada izlaze na bira~ka mesta, pretpostavqam da gra-

po jednom, morate u sudskom postupku dokazati papirima da ste inv es tir al i, prih od, rashod, kako je novac tro{en. Samimtim,imatumnogootvorenih pitawa, ali u svakom slu~aju,tusugra|anio{te}e-

|ani slu{aju {ta ko pri~a i daju glas tom programu ili pri~i. Me|utim, posle izbora, taj za koga su oni glasali prodase,u|eukoalicijusnekom strankom s kojom u predizbornimokolnostimanikada

Oni koji su sada na listama nemaju pojma gde }e zavr{iti – izvan liste, ili u koaliciji s nekom drugom strankom s kojom nemaju ni{ta sli~no ni.Anekanestabilnostnedolazi u obzir, oni su svi povezani,tojejednapre}utnakoalicija,kojojjesvejednokojes kime.^akiakosedanasmrze, sutra }e neka ambasada da ih pove`e. Na pitawe da li su gra|ani izigraniakoglasajuzaposlanika na jednoj listi, a on posleulaskauparlamentpromeni partiju, Radi} konstatuje

ne bi bio. To zna~i da je prodao poverewe gra|ana. Ali i poredtakvihslu~ajeva,gra|ani moraju iza}i na izbore i glasati, a {ta }e dobiti – pa toneznajunionizakojeglasaju, a kamoli bira~i. Pa ni onikojisusadanalistamanemaju pojma gde }e zavr{iti, izvanliste,iliukoalicijis nekom drugom strankom s kojom nemaju ni{ta sli~no. Od-

nosnoimaju–li~niinteresje tajkojisvewihspaja.Ionisu svispojiviinijeistinakada ka`udanekosnekimnemo`e. Mo`e!Vratitesesamo~etiri godine unazad pa }ete videti {tajekopri~ao,agdesmosada–ukazujeRadi}. Na pitawe {ta je onda izlaz, s aspekt a gra| an a, kad imaju Ustav i zakon, a ispada daneznajuuvekzakogaglasaju,Radi}podvla~ida,kadabismo imali dobre institucije, a nemamo ih jer su strana~ke, svejednojeko}edo}inavlast. –Ustabilnimzemqamasvejedn o je ko je preds edn ik. UzmimoNema~ku,panemaveze da li je Merkelova, [reder, Jo{kaFi{er...oniimajusvojudr`avnupolitiku,dr`avnu stabilnost, propise koji se nasle|uju i ko do|e novi, dolaz i kao ~in ovn ik sam o da primewuje te propise. U na{im uslovima sve je mogu}e i cela situacija u Srbiji je tu`na. Me|utim, jo{ gora je situacijadagra|anineiza|una izbore.Jer,~akikadaneiza|u, oni su glasali, i to grubo suglasali.Po|imoodtogada svi gra|ani koji su strana~ki neopredeqni,neiza|u,aimaju razloga za to. Me|utim, tada }eiza}ipoliti~kiaktivisti istranke}eizme|usebepodelitiglasove.Po{tojedaleko vi{egra|anakojinepripadajustrankama,ipaksemo`edesitinekaokolnostdado|edo iznena|ewapadagra|aniuka`u poverewe nekoj stranci, ili grupi stranaka, koji mogu predstavqati wihove interese.Tojesigurnoboqenegoda ne iza|u na izbore pa da ovi samo podele „ratni plen“ – ukazuje advokat Milenko Radi}za„Dnevnik“. S.Stankovi}

SRS:Tajkuniuni{tiliselo Potpredsednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasi} oceniojeju~edasupoqoprivredu Srbije uni{tili tajkuni i monopolskekompanijeuzpomo} aktuelnevlasti,kojasebenazivaproevropskom.Onjeuizjavi novinarimaispredVladeSrbijepreciziraodazbogtogaSrbija uvozi hranu, iako ima sve uslove da bude izvoznik. Obja-

{wavaju}i zbog ~ega je za obra}awe novinarima odabrao trotoarispredVlade,Krasi}jerekaodaopoqoprivredinetreba dasegovoriu{talamainawivama, kako to u kampawi rade politi~ari, ve} upravo ispred Vlade jer je, po wemu, tu kqu~ problema. On je dodao da bi radikali, kada bi do{li u situaciju da

Srpskisvetskikongres ho}eposlanika Srpskisvetskikongres pozvaojepoliti~kepartijeuSrbijida podr`e ideju da dijaspora ima svoje predstavnike u Skup{tini Srbije. SSKtra`ida,poslepredstoje}ihizbora,novisazivSkup{tine Srbijeme|uprvimdonesezakonpokojem}edijasporabitiposebna izbornajedinica,prenosiRTS.Ukolikodr`avqanimaSrbijeurasejawunebudeomogu}enoglasawepo{tom,dijasporane}epriznati rezultateizbora. Srpskisvetskikongres}evr{itimonitoringizbornogprocesa ieventualneprigovoreprosleditiOEBS-u.

POKRAJINSKIIZBORI

KandidatiuSubotici Preds tavn ic i koa l ic ij e „Izbor za boqu Vojvodinu – Bojan Pajti}” predali su listu kandidata za sve ~etiri izborne jedinice u Subotici za izbor poslanika u Skup{tin i Vojv od in e po ve} inskom sistemu. Kandidati koa-

licijesusada{wipredsednik Skup{tine grada Slavko Para}, ekonomista i preduzetnik Robert Santo, pokrajinski sekretar za zadravstvo dr Atil a ^eng er i i poq op rivredni proizvo|a~ iz \ur|inaDanielKova~i}. S.I.

Kvintetve}inaca Izbornakomisijaop{tineBe~ejsaop{tilajedajedosadastiglopetkandidaturazapokrajinskiparlamentpove}inskomsistemuuizbornojjedinicibroj10. Kakoseovaizbornalistaformirapoazbu~nomredu,redosled kandidata za Skup{tinu AP Vojvodine je slede}i: Vera Guqa{ (LSV),SlobodanZlokolica (DS),mrVukRadojevi} (SNS),Jelena ^e{qevi} (SPS)imrLasloFeher (SVM). V.J.

upravqajuSrbijom,mnogovi{a novcausmerilikaseludabise stvoriliuslovidasemnogove}i broj qudi bavi poqoprivredomidase`ivotnaseluu~ini podno{qivim. –Potrebnojedaseukineporeznadodatuvrednostzamehanizaciju,|ubrivoisemeidase suzbijemonopolvelikihagrarnih sistema, kao i da se zabra-

ni uvoz genetski modifikovanihorganizama–rekaojeKrasi}. On je ocenio i da su zahtevi EU i MMF-a suprotni interesimasrpskepoqoprivrede,irekao da treba pogledati sudbinu Ma|arskeiPoqske,kojesubile veliki izvoznici hrane, da bi posle ulaska u EU postale velikiuvoznici.

„Dveri”:Ministarstvo zaporodicu Predstavnici „Dveri” Bo{ko Obradovi} i Zoran Radoji~i} ukazali su na tribini u SmederevskojPalancinaponi`avaju}i polo`ajsvihporodicauSrbijii najavili nameru Dveri da uvedu Ministarstvozaporodicu,saop{tenojeju~eiztogPokreta. Predstavnici „Dveri – Za `ivot Srbije”, posetili su po-

rodicuBobana iDijaneJovanovi} izselaRadinackodSmedereva, koji pored svoje troje dece,kaohraniteqi,brinuio~etvrtom. Jovanovi} je istakao zna~ajporodi~nepolitikekoju „Dveri” zastupaju, a posebno podsticawe mladih bra~nih parovadaseodlu~ezavi{edece, navodiseusaop{tewu.

TVITCRTICA

Sadsevidi,sadsezna Suboti~kifunkcionerDS-aDarkoMati} „uhvatio“jenadelunekestrana~keprvake.Zademokratenijepro{lanezapa`enonedavnapromocijanapredwakauSubotici.Mati}jesvojazapa`awaizneonadru{tvenojmre`i„Tviter„. „UpravosamvideoTomuNikoli}a iGojkaRadi}a kakoizlazeizprostorijaSVM-auSuboticisasastankasPastorom.Novakoalicija?„,zapitaoseRadi}.

Tu`baiga}e Isamiposlaniciponekadse~ude{tasesvepri~apodkupolama Domanarodneskup{tine.Takoseju~eposlanikSPSDejanRadenkovi}po`aliosvojimfanovimanamre`i:OdborzaKiMjostraje, ovolikonebulozanajednommestu.U`as,napisaojeRadenkovi}. Dabislikovitopreneoatmosferusaodbora,naveojereplikuizme|u{efapregovara~kogtimaipredsednikaodboraizredovaSRS: BorkoStefanovi}-„Osta}etebezga}akadvasbudemtu`io”.Kragovi};„Sazadovoqstvom”... S.St.


c m y

politika

dnevnik

petak30.mart2012.

3

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. POKRAJINSKAKOALICIJASPS–PUPS–JS–SDPSNAJAVILA

Bajatovi}kandidat zapremijeraVojvodine SekretarPokrajinskogodbora Socijalisti~ke partije Srbije Slobodan Cvetkovi} izjavio je da }e Koalicija SPS–PUPS–JS–SDPS na predstoje}im pokrajinskim izborimakandidovatiDu{anaBajatovi}a za predsednika Vlade Vojvodine.Cvetkovi}jeju~ena konferencijizanovinarekazao da je Bajatovi}, ina~e potpredsednik SPS-a, lider tima koji je ova koalcija kandidovala za pokrajinskeposlanikenazajedni~kojizbornojlisti. – Du{an Bajatovi} je politi~ar u devedesetih godina i 21. veka.Onjepre`iveosveono{to jebilodobrouistorijiSPS-a, ali i lomove i neda}e koje smo imali,iuspeojedao~uvaipartijskiidru{tvenistatus.Aima ipreduzetni~koiprivrednoiskustvo–istakaojeCvetkovi}. On je dodao da je Bajatovi} i kaodirektor„Srbijagasa”,kako

je naveo, „uspeo da ispravi niz gre{aka,odnsonoposledicalo{e privatizacije„, navode}i da topotvr|ujeiprimernoveprivatizacije „Srpske fabrike stakla„ u Para}inu, koju je prethodno „Srbijagas” preuzeo zbog dugova. Cvetkovi} je najavioida}eBajtovi}zanekoliko dana predstaviti svoj „premijerskiprogramzaVojvodinu”. Potpredsednik vojvo|anske organizacije socijalista Goran Radi} izjaviojedaseprenekolikodanautustrankuu~lanilo 1.200 mladih u Zrewaninu, oceniv{i da je to pokazateq da su mla|oj generaciji najbli`e socijalisti~keideje. –Mladivi{ene`eleda~ekaju,zatoidolazeuSPS.Nama jepotrebanozbiqanremontdr`ave,izatojeva`nodase,pre svega, sistem obrazovawa uskladi s potrebama privrede, kaoidaseustanovemnogove}a

izdvajawa iz buxeta za obrazovawe–kazaojeRadi}. PredsednikPokrajinskogodbora Jedinstvene Srbije Sr|an Kru`ovi} poru~io je da je ciq ove koalicije da u celoj Vojvodini sprovedu program koji se

ve}„uspe{norealizujeuJagodini„. – @elimo da svi na{i gra|ani `ive kaogra|aniEvrope. IzatojeJedinstvenaSrbijaprilikom formirawa aktuelne Vlade Srbije u~inila prvi korak kojijedoveodokoalicije izme|u socijalista i proevropskih snaga u Srbiji –rekaojeon. Vojvo|anima je obe}ao da }e u op{tinama u kojima ova koalicija do|e na vlast porodice dobijati pomo} od 1.200 evra za ro|ewe deteta,besplatnelekovezapenzionerekojinemajunovcazale~ewe,te3.000do7.000evrapodsticaja za pokretawe porodi~nog biznisa. B.D.S.

Homen:Nedozvoqena upotrebavozila Vladeukampawi Koordinator Vlade Srbije za odnose sa javno{}u Slobodan Homen pozvao je ju~e sve koji imaju dokaze o tome da ministri koristeprivilegije,kao{tosuslu`benavozila,upredizbornoj kampawi, prijave to Agenciji za borbu protiv korupcije. HomenjepodsetionatodasuZakonomofinansirawupoliti~kih aktivnosti, osim prekr{ajnih, predvi|ene i krivi~ne odredbezanepo{tovawezakona. Napitawedaliimazloupotrebaslu`benihvozilaukampawi stranaka~ijisuministri~lanoviVlade,HomenjenakonferencijizanovinareposlesedniceVladeSrbijeodgovorio:„Akotakvihpojavaima,najboqeihjeizle~itinasamompo~etkuipozivamvasdasaznawaprijaviteAgencijizaborbuprotivkorupcije”.ToseneodnosinaosobeuVladikojeimajuslu`benoobezbe|ewe,alire~je,kakojeprecizirao,osamonekolikoministara.

Tabakovi}: Razvojilidugovi ^lanica Predsedni{tva SrpskenaprednestrankeJorgovanka Tabakovi} izjavila je ju~e da }e izbori6.majabitiizborizme|u napredovawairazvoja,nazadova-

IGORMIROVI](SNS):

Konfederacijaje rasturawedr`ave – Inicijativa za formirawe konfederalneSrbije,savezaVojvodineidrugihdelovadr`ave,za nas je potpuno neprihvatqiva. Po mlakoj reakciji vladaju}ih partija, pre svega Demokratske stranke, vidimo da to ni za wih nije ba{ tako neprihvatqivo – izjavio je ju~e predsednik Okru`nogodboraSNS-azaju`nuBa~kuIgorMirovi}. Powegovimre~ima,nevladine organizacijeistrankekojesuiznele tu propoziciju, u stvari su predlo`ile koncept uni{tewa Srbije. Mirovi} je istakao da je uverenupobedukoalicijeokupqene okoSNS-ainarepubli~komina pokrajinskomnivou. – O~ekujemo potpunu pobedu i po ve}inskom i proporcionalnom sistemu jer veoma mali broj qudi `ivi dobro u Vojvodini,

{tojebrojkoji}eglasatizaDS –rekaojeMirovi}. Ukolikoovakoalicijapobedi, poMirovi}evimre~ima,svusnagu}eusmeritikabr`emiboqem ekonomskomrazvojuVojvodine.

–Politi~kisukobiiucene}e bitiizanas.Stalnognadgorwavawa pokrajinske i republi~ke vlastivi{ene}ebiti.Dvanaest godinajenascenikonfuznimodelzbogkojeggra|aniVojvodine

neznajuna~emusu.Svevremese raspravqa o nadle`nostima, pravima, odnosima koji nisu definisani.Sveto}ebitiure|enonakonpobedena{ekoalicije, u skladu s Ustavom i Statutom APV–rekaojeMirovi}. On je optu`io Demokratsku stranku da je napravila parapoliti~kisistem.Zbogtoga,ka`e on, SNS }e nastojati da racio- nalizujesveposlovekojiVojvodinipripadajupoUstavuiStatutu. –Nikonetrebadastrahujeod na{epobede,anaro~itostru~ni qudi. Na{i predlozi za smawivawebrojaposlanikana60uVojvodini i na 125 u Republi~koj skup{tini, pokazuju da `elimo dasmawimoadministracijuipojeftinimoje.Racionalizacijaje nu`na, ali na zakonit na~in – rekaojeMirovi}. P.K.

Korhec:Nacion alnisavetuzSVM PredsednikNacionalnogsaveta ma|arske nacionalne mawineTama{Korhecizjavioje da taj savet potpoma`e uspe{nost Saveza vojvo|anskih Ma|ara i izbornu kampawu te stranke. Korhecjeuintervjuuza„Ma|ar so„ rekao da, iako neposredno ne u~estvuje u izbornoj kampawi, Nacionalni savet

poma`e izbornu kampawu SVM-a jer je ispuwavawe obe}awa i programa Saveta u saglasju s ciqevima i programimastranke. – Nikada nismo krili da u Nacionalnom savetu Ma|ara ostvarujemo politiku formulisanu od SVM-a. Uspe{no, efikasno i blagovremeno sprovo|ewe programa, narav-

no, potpoma`u uspe{nost SVM-aiwegovukampawu–rekaojeKorhec. Dodao je da Nacionalni savet to ne `eli da krije jer je to „tako prirodno, budu}i da Savetpredstavqava`nopoqe politizirawaSVM-a,aonoje u me|uzavisnosti i s prisustvom na ostal im niv oi m a vlasti”.

– Ma|arska zajednica sada nijeusituacijidamo`eglasati samo za mawe zlo. U~estvovalismonavi{eizboranakojima nismo mogli mirna srca da odaberemo stranku i kandidatapasmobiliupozicijida izme|u mnogo r|avog glasamo zanajmawezlo.Ovogputamirne du{e mo`emo glasati i za boqe–rekaojeKorhec.

REKLI SU Borovi}: Dekontaminacija ekonomije Direktor Nove Srbije Borislav Borovi} ocenio jeju~edasupredstoje}iizbori posledwa prilika da makroekonomijom Srbije po~nu da upravqaju novi kadrovi, s novom ekonomskom politikom, a wihov prvizadatakmorabititemeqna dekontaminacija privrednog ambijentazemqei„~i{}ewe”odkorupcije,partijskogreketaimonopola.Borovi}jeupisanoj izjavi istakao bi ostanak na vlasti stranaka sada{we vladaju}e koalicije „bilopravakatastrofazaSrbijujerpiromani nikada i nigde nisu gasili po`are koje su samizapalili”. „Srbijadanasbijeodsudnubitkuopstankaimoraizabratiizme|ustvarnog`ivota i marketin{ke prevare virtuelnog `ivota”,poru~iojeBorovi}.

Aligrudi}: DSS}ebititre}i

\ilas:Na{posao suradnamesta

– Postoji dobra komunik ac ij a izm e| u Dem okratske stranke Srbije i Srpske napredne stranke, itonamdajeosnovuzabudu}u saradwu – izjavio je potpredsednikDSS-aMilo{ Alig rud i} za „Danas”, i rekao da je „siguranutoda}eDSSnaparlamentarnimizborima 6. maja osvojiti tre}e mesto“. – [to se ti~e razlika u stavovima oko nastavka evrointegracija, to }e biti tema na{ihbrojnihrazgovorasnapredwacima, ako `elimo da budemo partneri u bliskoj budu}nosti.Trebadaseokrenemosebiida s EU tra`imo druga~ije modalitete, pre svega ekonomske saradwe, koja ne}e biti putuformalno~lanstvo. Aligrudi} je, povodom tvrdwe pojedinih medijadaZapadtra`iodSNS-adaneulazi uvladusDSS-om,rekao:„^uosamzato.Nijenemogu}e”.

ZamenikpredsednikaDemokratske stranke Dragan \ilas izjavio je ju~e da je posao te stranke da qudi u Srbijisa~uvajuradnamesta i da omogu}i da {to vi{e firmi, posebno malih, porodi~nih,poslujeiradi. –Na{posaojedaseborimo da qudi sa~uvaju posao i omogu}imo da {tovi{eovakvihfirmiradi,danapravimo tusinergijuidaSrbijakona~nopostaneboqemestoza`ivot–poru~ioje\ilasprilikomposeteporodi~nojfirmi„AlatnicaKrsti}”uPirotu,kojaposluje25godinaizapo{qavadvadesetakradnika. \ilas,kojijeigradona~elnikBeograda, rekaojedajemnogoqudiizgubiloposao,uz napomenudaubeogradskimgradskimpreduze}ima nema tehnolo{kih vi{kova jer, „kada~ovekpostanetehnolo{kivi{ak,on jetehnolo{kivi{akiuporodiciiu`ivotu”.

wa i dugova. Ona je rekla da }e SNSprvogdanasvogmandatatra`iti da se obavi primopredaja du`nostiinapravipreciznibi-

lans svega {to vlast Demokratskestrankeiwenihkoalicionih partneraostavqaizasebe. –Tajbilansjerazlogza{toje6. majzaDemokratskustrankupitawe`ivotaismrti,nezbog Srbije,ve}zbogwihsamih – navela je Jorgovanka Tabakovi}. – SNS ka`e da je vlast u Srbiji predstoje}e izboreproglasila„borbom izme|u rata i mira” jer se bojida}eihizgubitiimorati da izvr{i primopredajuSrbije. Ona je podsetila na to dajeSNStra`iopromenu Ustava da bi se smawio brojposlanikauSkup{tini Srbije, kao i da je podneo zakonske projekte o ukidawu suvi{nihipreskupihagencijairegulatornihtela.

LIDERLDP-a^EDOMIRJOVANOVI]UKIKINDI

Redefinisati sporazumsRusijom Lider Liberalno-demokratske partije ^edomir Jovanovi} zalo`ioseju~euKikindizanovu energetsku politiku Srbije ~ijiprvielementmoradabude redefinisawe sporazuma s Rusijom. –Politi~arikojisupravili energetski sporazum s Rusijom moraju preuzeti odgovornost za wegove posledice jer gra|ani Srbije danas pla}aju najskupqi benzin i gas. Za ono {to vaqa, svaka~ast,zaono{tonevaqa– preuzmite odgovornost – izjavio je Jovanovi} u Kikindi, a prenosiLDP. Onjeponoviodaciqmorada budemodernaievropskaSrbija, sVojvodinomkojaimaefikasnu autonomijuiure|ewekojejepotrebnodasamiVojvo|anire{avajusvojeprobleme. – Problemi nezaposlenih u Kikindi nisu nere{ivi, problemi seqaka u Kikindi nisu

nere{ivi, problem s parkingomnijenere{iv,problemsdeponijomnijenere{iv,problem sRusimakojibidavade,ivadi}e do kraja sveta ako im damo, nije nere{iv. Kako s drugima, tako i s nama. Nemoj da se quti{, Putine! Mi `elimo da branimo interese qudi koji `iveuovojzemqi–rekaojeJovanovi}. Onsezalo`iozatodavisina rudne rente bude jednaka onoj u Rumuniji,{tobigradovimapoput Kikinde omogu}ilo mnogo ve}ibuxetimogu}nostdasere{emnogoproblemi. Kandidati „Preokreta„ za pokrajinske poslanike iz Kikinde su @eqko Bodro`i}, Goran Dumitrov, Darko Cvijan i Paja Francuski. Menaxer kikindskog ogranka LDP-a Sini{a Odaxin prvi je na lokalnoj listi je kandidat za republi~kogposlanika. A.\.

KAMPAWASPS-aNA„MEGATRENDU”

Bruco{iumesto bilborda Rektor Univerziteta „Megatrend„ Mi}a Jovanovi} najaviojeju~eda}enatojvisoko{kolskoj ustanovi ove {kolskegodinebitibesplatnoupisano2.500studenata,istu~i}i da {kolarina ko{ta 1.500evrapogodini.Onjeistakaodajenaidejuda{kolovawe bude besplatno do{ao pre nekoliko meseci, a podr{ka je dobijena i od „drugova iz Socijalisti~ke partije Srbije”. Po wegovim re~ima, ova odluka je doneta jer je 2012. godina najte`a od izbijawakrize2008.godine. Potpredsednik Vlade Srbije Ivica Da~i} podr`ao je odluku„Megatrend„univerziteta jer je ona u osnovu politikezakojuseSPS,~ijijeJovanovi}~lan,zala`e: –Pozdravqamovajgest.Neko}emo`dare}idaonimaveze s izborima. Nije bitno. Ja

bih voleo da sve stranke koje u~estvuju na izborima napraveovakvepoteze–rekaojeDa~i}. On je ist ak ao da bi se stranke koje pare daju za reklame, bilborde i sportove mogle da takmi~iti u tome kako }e da pomognu qudima. Da~i}jerekaoda3,75milio- na evra, koliko }e „Magatrend„ investirati u studente, ko{ta izborna kampawa stranaka. –Mine}emodabacamopare u vreme krize kada narod te{ko`ivi–istakaojeDa~i}, ioceniodasuonikojisepojavqu u reklamama i na bilbordimadosadilinarodu. Ministar prosvete Srbije @arkoObradovi} jepodr`ao odluku„Megatrend„univerziteta i pozvao druge visoko{kolskeustanovedarazmotre mogu}nostdauradetoisto.


4

ekonomija

petak30.mart2012.

dnevnik

POQOPRIVREDNICINEZADOVOQNINA^INOMISPLATESUBVENCIJA–BLOKIRANIVOJVO\ANSKIDRUMOVI

Paoritraktorima udarilinapremije Nakon ju~era{wih neuspelih pregovora u Ministarstvu poqoprivrede paori su nastavili proteste,kojisutokompopodnevaprerasli u blokade nekoliko magistralnih puteva u Vojvodini. Ju~e popodnesublokiraniprilaziNovomSaduizpravcaTemerinaistariputpremaSubotici,kaoiputevipremaPan~evu,In|iji,mostna Tisi, u ^enti... Blokade na nekim drumovima nisu bile potpune ve} suautomobilipropu{tanipovremeno. Poqoprivrednici su sino} izjavilida}enastavitiputzaBeograd~imimtopolicijaomogu}i, anekiodwihsusepokrenulismestagdeihjepolicijazaustavilai ka prestonici se zaputili preko wivaialternativnihputeva.

^lan organizacionog odbora protesta poqoprivrednika MiroslavIvkovi} najaviojeradikalizaciju protesta i podno{ewe tu`be Ustavnom sudu zbog blokade poqoprivrednikanaputevima. Powegovimre~imanezadovoqnepoqoprivrednikedodatnojerevoltiraloto{tojepolicijablokiralanaputevimaoko4.000traktora u Vojvodini i uskratila im pravonaslobodukretawa,zbog~ega}eiuputititu`bu. - Poqoprivrednici su sa ispravnimtraktorimaisvimzakonskim propisima u saobra}aju i ne shvatamo za{to ovakav odnos premanama.Poqoprivrednici}edobrozapamtitikoimjeonemogu}io kretawe po zamqi, jer je to dokaz

dasmomigra|anidrugogreda,istakaojeIvkovi}. Paorisuproteste,kakojeibilonajavqeno,zapo~eliju~eudevet sati tako {to su iz svojih mesta krenuli starim magistralnim pu-

su i put Novi Sad – Temerin kod izlaznepetqezaautoput.Policijajesvevremebilaprisutna,incidenatanijebilo,anasvakoj„barikadi”,kakojedanodmicao,bivalo jesvevi{eivi{etraktora.

Maliprotivvelikih Predsednik Unije poqoprivrednih proizvo|a~a iz Sremske MitroviceZlatan\uri} oceniojezaTanjugdajenovisistemsubvencionisawaagrarapoprinosupravednijijerobuhvataimalagazdinstvakojasuranijihgodinaostalabezdr`avnihpodsticaja. \uri}tvrdidasunezadovoqstvoiprotestkrupnihpoqoprivrednika,koji~inesamojedanprocenatodukupnogbrojagazdinstava,neopravdani.Kakojeistakao,novisistemsubvencijapoprinosuobuhvata450.000gazdinstavakojaobra|uju3,5milionahektarapovr{ine. –Ranijihgodinakrozsubvencijepohektarupolovinaagrarnogbuxetaodlazilajeurukevelikihpoqoprivrednihproizvo|a~a,avi{e od700.000doma}instavaostalojebezpodsticaja–naveojeon. tevima za prestonicu da bi pred Vladom izrazili nezadovoqstvo novom agrarnom politikom kojom suukinutesubvencijepohektaru,a kojaje,kakoka`u,krojenazaprera|iva~einekolikokompanija,ane za wih i dobrobit agrara. PoqoprivredniciizokolineNovogSada, kojima se ju~e u podne pridru`ilonekolikodesetinatraktora saseveraBa~ke,blokiralisuput premaSuboticikodRimskih[an~eva.Soko30traktorablokirali

UREDBAOHLEBUNASNAZI JO[[ESTMESECI

Stezawekai{abez smawewaplataipenzija Vlada Srbije donela je ju~e programmera{tedwe,kojimje predvi|ena u{teda od 15,7 milijardidinarauovogodi{wem buxetu, ali se mere ne odnose napenzije,plate,podsticajeiz buxetaisocijalnadavawa. – Ciq programa mera je da se u narednom periodu smawi buxetski deficit i dovede na nivopredvi|enZakonomobu-

balo da se u{tedi 10,9 milijardi dinara, u{tede na diskrec io n im rash od im a (kao {tosuputovwa,nabavkaopreme,uslugepougovoru,dotacije nevladinom sektoru…), ~ime}esepri{tedeti4,8milijarde dinara. Vlada je tako|e uvela ograni~ewe na zadu`ivawe, {to zna~i da }e garancijeumestopredvi|enih432,5

Ni{taoprotestu Cenahleba„sava”utrgovinama, kako je ranije rekao ministar poqoprivredeitrgovineDu{anPetrovi},kre}eseizme|u29i44dinarapovekni.Premawegovimre~ima,tajrasponucenipokazujeda postoji konkurencija me|u proizvo|a~ima i trgovcima i da uredba ne ugro`ava ni~iji legitiman poslovni interes. Vlada Srbije je u septembru pro{le godine ograni~ilamaloprodajnucenuveknehleba„sava”od500grama,kojiseproizvodiodbelogbra{naTip500,na maksimalnih44dinara.

Naju~era{wojsedniciVlade,ina~e,nijebilore~ioprotestupoqoprivrednika.DirektorVladineKancelarijezasaradwusmedijimaMilivojeMihajlovi} podsetiojenatodajeVladaprekju~eusvojilapodsticajnemerezapoqoprivreduidastoganemarazlogazaprotest xetu za 2012. godinu – izjavio je dr`avni sekretar u MinistarstvufinansijaDu{anNikezi} na konferenciji za novinareposlesedniceVlade.– Me|u merama koje je usvojila Vlada su preusmeravawe dela sopstvenih prihoda na op{te prihode buxeta, ~ime bi tre-

Evrizana{e malefirme

}a,saop{tenojepovodomzavr{etkaprojekta. Pomo}jepreduze}imaobezbe|enakrozserijuindividualnihprocenaunutarfirmi,prekoprojekata unapre|ewa poslovawa, pru`awame|unarodnekonsultantskepomo}i i posebne radionice osmi{qene da odgovori na konkretne

potrebe firmi u Srbiji. Kako je istakla dr`avna sekretarka Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Dragijana Radowi}Petrovi}, projekat se sastojao od trikomponente–razvojaklastera, razvojalanacadobavqa~aiprocesa internacionalizacije, odnosno pru`awapomo}iuunapre|ewuizvoznihkapacitetaipovezivawas me|unarodnimpartnerima. Tokomdveipogodine,kolikoje projekat trajao, organizovana su ~etiri me|unarodna poslovna susreta,nakojimajevi{eod60multinacionalnih kompanija stupilo u direktan kontakt sa srpskim firmamakaopotencijalnimdobavqa~ima.Uintenzivnojsaradwis Ministarstvomekonomije,obezbe|enajeiprakti~napodr{kaza50 preduze}a iz Srbije da bi bila osposobqena da postanu deo velikoglancadobavqa~a.

netime{tojeVladatro{ila vi{e nego {to je predvi|eno. Vlada je, naprotiv, tro{ila mawe nego {to je predvi|eno buxetom,itooko13odsto,ali jeprihodufebruarupaovi{e od 20 odsto, {to je uticalo na rast deficita. Pad prihoda u februaru je, kako je precizirao, bio uslovqen padom privredne aktivnosti zbog lo{ih vremenskihprilikaisituacijomuevrozoni.

milionaevrabi}eograni~ene na 120 milion evra, a ograni~eno je i projektno zadu`ivawe kod doma}ih kreditora na 17,5 mil io n a evra, umes to predvi|enih115. Meresu,powegovimre~ima, iznu|enepadombuxetskihprihoda u februaru od 20 odsto, a

KONKURSEU

Oko1.100malihisredwihpreduze}a iz Srbije u~estvovalo je u Projektuzarazvojkonkurentnosti ipromocijuizvoza(SECEP),koji jerealizovalaEUi~ijijeosnovni zadatak bio da buxetom od 3,5 milionaevraunapredikonkurentnostiizvoznekapacitetepreduze-

nisu odstupali od zahteva da se umesto subvencija po kilogramu vratepremijepohektaru. VladaSrbije,podsetimo,usvojilajetriuredbe–ouslovimaina~inukori{}ewapremijezaproizvodwu duvana u listu, premije za proizvodwu `itarica i krompira i premije za industrijsko biqe. Premijazaduvanulistuiznosi20 dinarazakilogram,zasoju,suncokretiuqanurepicutridinara,a za{e}ernurepu0,50dinara.Iznos premijezap{enicu,kukuruz,je~am, ra`,ovas,tritikaleiheqdujedinar po kilogramu proizvedenih i isporu~enih`itarica.Premijaza kilogram proizvedenog i isporu~enogkrompiraiznosi0,60dinara. Ina~e,ovegodine}ezasubvencijeuratarstvubitiizdvojene22 milijardedinara,{toje3,5milijardi dinara vi{e nego lane, a u Ministarstvu nagla{avaju da }e, zahvaquju}i ovom modelu, znatno ve}ibrojgazdinstavauSrbijimo}idakoristidr`avnesubvencije. Ekipa„Dnevnikovih”novinara

VLADAUSVOJILAPROGRAMMERA[TEDWE15,7MILIJARDIDINARA

Veknapo starojceni

Vlada Srbije produ`ila je za {est meseci uredbu kojom je ograni~ena maloprodajna cena osnovne vrstehleba„sava”namaksimalnih 44dinarazaveknuodpolakilograma, izjavio je {ef kancelarije VladeSrbijezasaradwusamedijimaMilivojeMihajlovi}.

Put premaKova~iciiOpovuju~epopodnejetako|eblokiran,saobra}ajjeuobasmerazaustavqen, osim za vozila Hitne pomo}i. Na ulazuuIn|ijuju~ejeprotestovalo pedesetak poqoprivrednika, na drumove oko [ida iza{lo je oko stotinu traktora, u Titelu je zaustavqenooko250traktoraipoqoprivrednih ma{ina kada je policijablokiralaTitelskimost... Predstavnicinezadovoqnihpoqoprivrednikaizjavilisuzana{

listdaneodustajuodsvojihzahteva,anajva`nijijedasenastavipolitika premirawa merom „14.000 dinarapohektaru”.ResorniministarDu{anPetrovi} poru~ioim je,me|utim,daiskoristedragocenovremeinastaveprole}nusetvu. On je nakon sastanka koji je zavr{enbezdogovoraizjaviodajeuspe{no obavqawe setve nacionalni interes,iizrazio`aqewe{tosu senekiqudiodlu~ilinaprotestne akcije nezadovoqni na~inom subvencionisawauagraru. NasastankuuVladiSrbijenagla{enojeda}eseusvakomslu~ajudavatipremijepoprinosima,odnosno po kilogramu. Kako je „Dnevniku”re~enouMinistarstvu poqoprivrede,paorimajeponu|enaopcijadaimse,naimepodsticaja, avansno isplate tri milijarde dinaratokomidu}egmeseca,teda postoji mogu}nost davawa povoqnih kredita za ve}e investicije u prera|iva~kekapacitete,silose... Me|utim,kakonamjepotvr|enou Ministarstvu,predstavnicipaora

– Ovim merama nisu obuhva}ena zakonska socijalna davawa,kao{tosuplate,penzijei ostalasocijalnadavawaizbuxeta, a ni podsticaji neophodnizaekonomskirastne}ebiti smawivani–objasniojeNikezi}. Natajna~in}e,kakojeistakao, biti obezbe|en nastavak politike Vlade fokusiran na rastekonomskeaktivnosti.Po wegovomuverewu,merekojesu

ju~e usvojene bi}e dovoqne za odr`avawefiskalnogdeficitanaplaniranomnivoudokaja godine. Nikezi} je rekao da je jo{ rano govoriti o tome koliki }e biti buxetski deficit na krajumartajerzna~ajniprihodisti`uubuxetnakrajumeseca, ali je ciq da se deficit odr`inanivoukojijedogovoren s MMF-om (26 milijardi dinarauprvomtromese~ju)jer je to najboqi na~in da se obebedi makroekonomska stabilnost.Onjenaveoda}eumartu itro{kovibitini`iodplanatedasuu{tedeutommesecu ostvarene ranije primewenim meramasmawewadiskrecionih rashoda. Vlada je, ina~e, programom dala preporuku da svi ostali organikojiulazeukonsolidovaibuxet,kao{tosuAPVojvodina, lokalne samouprave, organizacije obaveznog socijalnog osigurawa, ali i javna predu z e} a, prim en e mer e {tedwe. E.Dn.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Energoprojekt Niskogradwa, BG

20,00

444

4.440

Putevi, U`ice

20,00

864

864

Vital, Vrbas

17,38

1.878

7,21

Po{tanska {tedionica, Beograd Pet akcija s najve}im padom Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

AIK banka PB, Ni{

BELEX 15 (528,24 -0,50)

Promet

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-2,54

1.801

2.076.814

191.595

NIS, Novi Sad

-0,29

687

6.920.551

922

264.600

Komercijalna banka, Beograd

0,62

1.796

2.221.907

6,92 Promena %

17.000 Cena

2.448.000 Promet

Imlek, Beograd

0,23

3.009

863.062

-11,20

999

Soja protein, Be~ej

0,91

555

6.144.120

44.955

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,18

503

762.974

Privredna banka, Beograd

-8,40

229

18.243

Energoprojekt holding, Beograd

0,00

470

470.000

Vino `upa, Aleksandrovac

-5,71

6.600

52.800

Jubmes banka, Beograd

-0,48

12.126

351.650

Vaqaonica bakra, Sevojno

-4,80

1.190

23.800

Agrobanka, Beograd

-2,20

1.468

1.016.750

-3,45 Promena %

28 Cena

14.490 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

2,82

1.676

343.500

Univerzal banka, Beograd

0,00

1.800

630.000

-0,29

687

6.920.551

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.820

0,00

Alfa plam, Vrawe

BIP u restrukturirawu, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad Soja protein, Be~ej

0,91

555

6.144.120

0,00

7.200

0,00

Fabrika {e}era, Crvenka

0,00

5.000

255.000

Tigar, Pirot

0,00

485

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,32

311

37.009

Vital, Vrbas Proleter Be~ej, Be~ej

17,38

1.878

191.595

0,00

220

79.200

Sviiznosisudatiudinarima


„Ikea”ima mestou NovomSadu

mawak na strani banke, klijent ili wegovi `iranti nastavqaju da otpla}uju ostatak do namirewa duga. Zato ve}ina bankara preporu~uje klijentima koji vi{e ne mogu da servisiraju ove obaveze da se sami potrude oko

prodaje jer }e tako posti}i boqu cenu. Kako izgleda ponuda na sajtu? ^esto se umesto cene stvaqa termin „pogodba„. Negde je cena jasno nazna~ena u evrima, dinara uop{te nema. Ukoliko u trenutku licitacije bude vi{e zainteresovanih, pobednik }e se izabrati nadmetawem.

precizirano, benzinske verzije su dvocilindri~ni „tvin-er” od 0,9 litara i 1,4 litra, dok }e dizel biti od 1,3 litra (multixet). Automobil „fijat 500L” ima pet sedi{ta, duga~ak je 4,14 metara, {irok 1,78, a visok 1,66 metar i po karakteristikama kabine podse}a na model „600 multipla”.

Sremci uSloveniji KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

EMU

evro

1

109,0267

111,2517

113,8105

108,6929

Australija

dolar

1

84,8259

86,5570

88,5478

84,5662

Kanada

dolar

1

81,9688

83,6416

85,5654

81,7178

Danska

kruna

1

14,6598

14,9590

15,3031

14,6149

Norve{ka

kruna

1

14,2491

14,5399

14,8743

14,2055

[vedska

kruna

1

12,2874

12,5382

12,8266

12,2498

[vajcarska

franak

1

90,4111

92,2562

94,3781

90,1343

V.Britanija

funta

1

130,2433

132,9013

135,9580

129,8446

SAD

dolar

1

81,8519

83,5223

85,4433

81,6013

Kurseviizovelisteprimewujuseod29.3.2012.godine

A ponude? Jedna od povoqnijih je prodaja dupelks dvosobnog stana u Dunavskoj ulici u No vom Sa du po 31.805 evra. U [afarikovoj ulici prodaju se dva jednosobna stana od 43 i 31 kvadrat, i to u pake-

Najvi{eimanekretninauNovomSadu–devet, Subotici–sedam,Zrewaninu–{est,popetje uVrbasu,Ba~kojTopoli,Kova~ici,Oyacima, acenazavisiodkvadratureikvaliteta ponu|enenekretnine

„Fijat”kre}e 16.aprila

500L”, koji }e biti proizvo|en u Kragujevcu, promovisan ne samo taj „Fijatov” model ve} i Srbija. Kompanija „Fijat-Krajzler” je po~etkom februara saop{tila da }e po~etna cena modela „500L” biti oko 16.000 evra i da }e biti proizvo|eni u dve benzinske verzije i jednoj s dizel-motorom. Kako je

DOGOVORSRUSIMA blizu centra. Dvosobni i troOGASU sobni stanovi u starim gradskim spavaonicama blizu centra, a po 20.000 do 30.000 evra, prose~na je ponuda u svim varo{icama u Pokrajini. Mada ima i izuzetaka, kao {to je trosobni dupleks u Kuli po – Izgradwa gasovoda „Ju`ni 18.000 evra. To je jo{ i dobra tok” kroz Srbiju po~e}e u nocena jer je u selima situacija vembru – izjavio je ju~e genejo{ tu`nija. Tu se ku}e s oku}ralni direktor „Srbijagasa„ nicom masovno prodaju ispod Du{anBajatovi}, i najavio da 10.000 evra. U Sonti kraj Apaje sve spremno za potpisivawe tina po 7.905 evra, u Ravnom dugoro~nog ugovora o jeftiniSelu – vrbaska op{tina – po jem snabdevawu Srbije gasom 7.900. Sve te ku}e su mahom od iz Rusije. – Ugovor je gotov, a {ezdesetak vadrata, imaju tecenu }emo jo{ usagla{avati lefonske prikqu~ke. Sela u da ide nani`e. ko ji ma su ima ju am bu lan tu, Ostaje samo da vlade dve zeapoteku, osnovnu {kolu i sremqe verifikuju me|udr`avne |enu infrastrukturu. To, mesporazume, {to je neophodno |utim, nije dovoqno da bi neza pot pi si va we ugo vo ra o ko tu do{ao tu da `ivi. Prosnabdevawu Srbije gasom. Bamene mo`e doneti samo o`ijatovi} je ponovio da je dugovqavawe privrede. A za gra|aro~ ni ugo vor o snab de va wu ne koji su u gradu ostali bez Sr bi je ga som u pot pu no sti posla i razmi{qaju o povratspreman, podsetiv{i na to da ku na selo to bi mogao biti doje na{a zemqa ve} dobila jedbar po~etak. Za one koji rade a no pojeftiwewe ruskog gasa imaju ne{to para eto {anse da od 12 odsto za ovu godinu, jer do|u do vikendice na selu. bi on ina~e bio skupqi oko 70 O tome se, me|utim, jo{ razdo 90 dolara. Napomiwu}i da mi{qa, a stanovi u gradovima je gas u Srbiji i daqe 12 dinase kupuju. Tako podaci Kreditra jeftiniji od tr`i{ne cene, nog biroa Srbije govore da su Bajatovi} je ocenio da Vlada se u prva dva meseca ove godine Srbije i daqe vodi socijalnu gra|ani zadu`ivali ba{ za kupolitiku preko cene tog enerpovinu stanova. Suma ukupnog genta. dugovawa se po~etkom marta Cena gasa u Srbiji je me|u zaustavila na 319 milijardi najni`im u Evropi, rekao je dinara, a to je ~etiri posto vion, i dodao da ga potro{a~i {e u odnosu na po~etak godine. pla}aju mawe samo u Rumuniji. Odnosno, odobreno je 400 stamPri tome je na doma}em tr`ibenih zajmova, a svi drugi kre{tu od wega povoqnije samo diti nameweni stanovni{tvu gre ja we TA-pe }i ma, {to je be le `i li su stag na ci ju ili uzrokovano cenom struje koja blagi pad. D.Vujo{evi} je najni`a u Evropi.

„Ju`nitok” te~e odnovembra

UKRAGUJEVCUSVESPREMNO

– Pogon za proizvodwu novog „Fijatovog„ modela u Kragujevcu trebalo bi polovinom aprila da sve~ano otvori izvr{ni direktor „Fijata„ Ser|o Markione – izjavio je u Beogradu generalni direktor „Fiajt automobila Srbije” Antonio^ezareFerara. On je na predstavqawu novih modela „lan~e” u Srbiji, na Belom dvoru, odgovaraju}i na pitawe novinara rekao da se o~ekuje da novi pogon za proizvodwu modela „500L” u Kragujevcu bude otvoren 16. aprila. Izvr{ni direktor Markione je zajedno s predsednikom Srbije Borisom Tadi}em po~etkom marta prisustvovao svetskoj premijeri „fijata 500 L” na Me|unarodnom salonu automobila u @enevi. Markione je tada najavio da }e naredne godine „Fijat” prodati 160.000 automobila novog modela. Predsednik Srbije Tadi} je, pak, izjavio da je premijerom modela „fijat

5

Nadobo{u80ku}ai stanovauVojvodini Gde je u Srbiji trenutno najboqa ponuda ku}a i stanova? Na sajtu „Dobo{„, gde banke ogla{avaju prodaju ovog tipa nekretnina za koje su aktivirale hipoteku. Nude se salonski i obi~ni stanovi, dupleksi i oni u jednom nivou, zatim ku}e s oku}nicom i bez we u selima i gradovima. U svim vojvo|anskim op{tinama ih je ukupno oko 80. Najvi{e u Novom Sadu – devet, Subotici – sedam, Zrewaninu – {est, a po pet je u Vrbasu, Ba~koj Topoli, Kova~ici, Oxacima. Cena zavisi od kvadrature i kvaliteta ponu|ene nekretnine. Ipak, op{ti utisak je da nekretninu najvi{e prodaje mesto u kojm je. Ta~nije, privredna aktivnost u gradu i oklini. Ako je ima i obe}ava, cene su vi{e, tamo gde je nema i ne o~ekuje se promena, ku}e se prodaju u bescewe. U Vojvodini najboqe prolazi Novi Sad, a najte`e je u selima. Tako se ku}a u Veterniku porodaje za 107.454 evra, a u Ruskom Krsturu kod Kule za 4.500 evra. Za kupce je bitno da znaju da je cena po kojoj kupe stambeni prostor koji prodaju banke za wih kona~na. Od drugih obaveza tu je jo{ porez. Za klijenta banke koji je nekretninu izgubio to nije isto. U ve}ini ugovora s bankama je predvi|eno da on vra}a kredit, a nekretnina se koristi samo kao sredstvo obezbe|ewa. Zna~i, kada je banka ili on prodaju, i kreditne obaveze se do tog trenutka namire i ugovor se raskida. Ukoliko ostane vi{e novca nego {to banka potra`uje klijentu, to dobija. U slu~aju da se pojavi

kacija nalazi, sve dok od [ve|ana ne dobiju potvrdu da kre}u s ulagawem u Novom Sadu. - Po nu du smo po sla li kada je ”Ikea” u analizi planova navela da namerava da posluje na novosadskom tr`i{tu - rekao je Bugarski. Lokalna samouprava je pre go di nu da na do ne la olak{ice za strane investitore, a to su popusti kod pla}awa komunalnog opremawa zemqi{ta. Z.D.

petak30.mart2012.

ZBOGNEIZMIRENIHOBAVEZABANKARISVE^E[]EAKTIVIRAJUHIPOTEKE

PONUDAVIPFONDA

Direktor Fonda za promociju investicija u Vojvodini - VIP fonda Branislav Bugarski kazao je da je {vedskoj kompaniji „Ikea” ponu|ena lokacija za gradwu tr`nog centra u Novom Sadu. Bugarski nije `eleo da ka`e gde se lo-

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

– Pedesetak mitrova~kih privrednika otputova}e ovog vikenda na me|unarodni sajam koji se odr`ava u slovena~koj op{tini Komenda –potvrdio je Tanjugu predsednik Udru`ewa Pokret za razvoj Mitrovice Zoran Bogi}evi}. To udru`ewe iniciralo je saradwu Sremske Mitrovice i Komende, a pro{le godine u najve}em sremskom gradu potpisan je i protokol o saradwi. Slovenci su u 2011. pomogli i organizaciju Prvog me|unarodnog poqoprivrednog sajma u Velikim Radincima, na gradskom podru~ju Sremska Mitrovica, koji }e se odr`ati i ove godine, ali s ve}im brojem izlaga~a.

tu, po 72.158 evra. ^etvorosbni stan u Ulici Jug Bogdana od 88 kvadrata staje 45.658 evra. Boqu cenu posti`u i stanovi bli`e najve}em vojvo|anskom gradu. Recimo, trosobni u Temerinu je 79.000 evra, u Vr{cu se sli~an nudi za 35.000, a u Subotici po 27.000 evra. Kod svakog od wih napisnao je da je

MO@ELISRBIJAIZA]IIZEKONOMSKOG]ORSOKAKA

Nismoprokockali ba{sve{anse? Doma}i ekonomisti i istaknuti privrednici smatraju da Srbija, u bli`oj i daqoj budu}nosti, mo`e ostvariti zavidne stope rasta, ali pod uslovom da odlu~no obavi neophodne strukturne reforme, pre svega u preglomaznom javnom sektoru, sivoj ekonomiji i korupciji. Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahovi} ukazuje na to da }e privredna situacija i budu}i ekonomski rast u na{oj zemqi najvi{e zavisiti od dovr{etka su{tinskih reformi. – Ono {to moramo u Srbiji da uradimo – i to zavisi samo od nas, a ne od Evrope – je reforma javnog sektora – ka`e Vlahovi}. – Treba, osim toga, zavr{iti reformu sistema penzionog osigurawa, a moramo da reformi{emo, restrukturiramo i delimi~no privatizujemo javna preduze}a. On ukazuje i na potrebu reformisawa sistema zdravstvenog osigurawa, sektora obrazovawa, kao i uve}awe efikasnosti dr`avne ad-

koji su govorili da je Unija na svom kraju, apsolutno nisu u pravu jer je EU i daqe najboqe mesto za `ivqewe u pore|ewu sa svim drugim regionima u svetu. I predsednik kompanije „MKkomerc” MiodragKosti} smatra da Srbija u doglednoj budu}nosti mo`e ra~unati na visoke stope rasta, ~ak i dvocifrene, ali samo pod

Srbijaubli`ojidaqojbudu}nostimo`e ostvaritizavidnestoperasta,alipoduslovom daodlu~noobavineophodnestrukturnereforme, presvegaupreglomaznomjavnomsektoru, sivojekonomijiikorupciji ministracije. Vlahovi} se potpuno sla`e, kad je re~ o optimisti~kom gledawu na izglede za budu}i privredni rast u Srbiji, s ocenom koju je dao jedan od vode}ih ekonomista Svetske banke IndermitGil. – Gilova prognoza je, zapravo, rezultat studije koju je radila Svetska banka, a odnosi se na ekonomsku budu}nost Evrope, a time i mesto Srbije u nekom budu}em ekonomskom razvoju na{eg kontinenta – ka`e Vlahovi}. – Pre svega, u toj analizi vrlo su pozitivne ocene budu}nosti EU i svi oni skeptici

uslovom da brzo obavi nu`e reforme i prakti~no dovr{i proces tranzicije. Predsednik Upravnog odbora Sosisjete `eneral banke u Srbiji Goran Piti} je izjavio za Tanjug da }e budu}a ekonomska situacija dosta zavisiti od poteza koje bude vukla nova vlada Srbije. Piti} je saglasan s Vlahovi}em u tome da se pre svega moraju smawiti tro{kovi funkcionisawa dr`ave i u tom smislu nova vlada bi morala da pru`i „jasan signal”. Izvr{ni direktor kompanije „Nektar” i predsednik Srpske aso-

cijacije menaxera Bojan Radun je optimista i veruje da je u Srbiji ve} od polovine idu}e godine mogu} „iznena|uju}i (visok) rast”, a takvu ocenu temeqi i na mi{qewu mnogih evropskih i svetskih bankara i drugih stru~waka s kojima je razgovarao. – Ja zaista o~ekujem od polovine 2013. pa na daqe za mnoge ovde, u na-

{oj zemqi, iznena|uju}i rast koji }e, najverovatnije, Srbija napraviti u tom razdobqu – rekao je Radun, ~ija kompanija masovno plasira svoje proizvode u zemqe nastale na prostoru biv{e Jugoslavije, ali i na druga tr`i{ta, pre svega u Evropi. – Mi smo najve}e tr`i{te u okru`ewu, a ulaskom Hrvatske u EU na{e {anse na regionalnom nivou se dodatno poboq{avaju – ka`e Radun, i dodaje da mnoge strane kompanije ili ve} investiraju, ili se pripremaju da ula`u u na{oj zemqi. – Znam da neke kompanije iz Slovenije pripremaju, zato {to im je poslovawe u EU preskupo, preseqewe nekih delova svoje proizvodwe u Srbiju. O~ekujem, kada se taj investicioni ciklus zavr{i i sutuacija malo stabilizuje, vrlo pozitivne ekonomske rezultate u na{oj zemqi. E.Dn.


6

dru[tvo

petak30.mart2012.

„DNEVNIK”SAZNAJE

Ustavni sud Srbije ocewuje ispravnost odluke o osnivawu VANU Ustavni sud Srbije pokrenuo je na posledwoj sednici, odr` an oj 28. marta, kak o “Dnevnik” saznaje, postupak zaocenuustavnostiizakonitostiodlukeSkup{tineVojvodine o Vojvo|anskoj akademijinaukaiumetnosti2003. godine. Zahtev za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke o osnivawu VANU, koju je donela Skup{tina Vojvodine 23. oktobra 2003. godine, podneo je, kako je re~eno na{em listu, jedan gra|anin iz Zrewanina jo{2003.godine,ionjeteksa-

da uzet u razmatrawe i odlukom Velikog ve}a USS-a pokrenut je postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti tog akta.Ume|uvremenujeStatutomVojvodineiz2009.godine, u ~lanu 17, potvr|eno da je VANU ustanova od posebnog zna~aja u Vojvodini i da je osniva Skup{tina Vojvodine, kaoidasuorganiVojvodiniu obavezi da obezbede uslove za wen rad. Odluka o osnivawu VANU objavqena je u “Slu`benomlistuVojvodine”broj 15iz2003.godine. Q.M.

VOJVODINAZAPO[QAVAMLADENAU^NIKE IISTRA@IVA^E

Na putu ka Evropskoj uniji Dragana, Marina, Milan, Ana Marija, Filip, Milo{... ukupno 16 najboqih diplomiranih studenataimladihistra`iva~aPoqoprivrednog i Prirodno-matemati~kog fakulteta (Molekularna biologija)UniverzitetauNovom Saduju~esuprimqeniuradniodnosnaneodre|enovremeuInstitutuzaratarstvoipovrtarstvo,a ugovore,kaoire{ewaofinansirawunovihistra`ivawaukoja}e i oni biti ukqu~eni, potpisali suuVladiVojvodine.Ovojesvakakobionajprimerenijiinajlep{ipovoddapokrajinskisekretar za nauku i tehnolo{ki razvoj

prof. dr Dragoslav Petrovi} predstavi uspe{ne rezultate vi{eakcijaresorana~ijemje~elu. Podsetiv{i na to da je jedan od prioritetnihciqevaVladeAPV bioirealizacijaupravozavr{enog projekta „400 mladih za put VojvodinekaEvropskojuniji”,on jenaglasiodajeprose~nastarost istra`iva~kog kadra od oko 46,5 godina(2009.godine),zahvaquju}i ve}emzapo{qavawumladih,danas 37,9godina. – U posledwe tri godine prvo zaposlewedobiloje329istra`iva~a-pripravnika i saradnika na

varaju}einstitucijeiuslede}ih mesec dana oni }e dobiti radne kwi`icei{ansudaunarednih12 meseci poka`u odgovaraju}e rezultate i tako se preporu~e i za stalni radni odnos. Apelujemo, i ve}smouputiliioficijelnipoziv,daseakcijapro{irinateritorijuceleSrbije. Petrovi}jesponosompodsetio natodaseizbuxetaVojvodineod tri do 6,2 odsto novca izdvaja za nauku,{tojevi{estrukovi{enegonarepubli~komnivou,tedaistra`iva~ki instituti iz Pokrajine„danasimaju135nau~noistra`iva~kih projekata, kojih se

uglavnom prihvataju mladi qudi, osposobqenizasvojustrukuuvelikim svetskim centrima”. On je naglasioda}eVladaistrajatina ovojakcijiiona}eimatikontinuitet. Pohvaliv{isaradwuresornog sekretarijataiministarstva,pomo}nikaministraprosveteinaukeprof.drTiborSabo tako|eje imaojakedokazeotomedaSrbija ~ini mnogo toga da zadr`i ili vratiizinostranstvamladeipametnequdeusvojunaukuiistra`ivawa.Onjeistakaodajeuposledwih sedam-osam godina mini-

Danadrastusvojeprethodnike DirektorInstitutazaratarstvoipovrtarstvodrBorislav Kobiqski istakao je da ova institucija ula`e u mladost, mudrost i potencijal, a novozaposlenim istra`iva~ima poru~io damaksimalnoiskoriste{ansukojaimjedata.Onjepodsetio natodajeInstitut2006.uveopraksudapodmla|ujekadar,paje do2011.primio31istra`iva~a-pripravnika,asovihnovih16 mladihsnagatoje~ak47!Wimajesvimadata{ansadanapredujudonajvi{ihnau~nihzvawaidanadrastuvelikanau~naimena kojaimaiimaojeovajugledniinstitut. fakultetimaiinstitutimauVojvodini–rekaojePetrovi},iobjasniodoklejestiglaakcija„Nijedan nezaposlen doktor nauka u Vojvodini”, zapo~eta krajem pro{le godine. – Konstatovali smo dajevi{eod40doktoranaukabez poslaiPokrajinskavladajezauzela principijelan stav da visokokvalifikovaniqudisambicijamaapsolutnomorajuimati{ansedadobijuposao.Donetesuodluke, obezbe|en odgovaraju}i novac iupravojeupunomjekuwihovozapo{qavawe.Ve}devetnaestorose javilo,odkojihse{estve}vratilo iz inostranstva i o~ekujemo jo{desetakaplikacijaunarednih deset dana. Qudi su pripremili projekte, mi smo prona{li odgo-

starstvonadle`nozanaukuzaposlilo 5.500 mladih istra`iva~a izsvihoblasti. – Nama je zaista zadovoqstvo {to je tih 5.500 mladih ostalo u Srbiji. Uprkos lo{oj oceni da smozemqadrugausvetupo„odlivu mozgova”, mi u Ministarstvu radimo druga~ije: sistemom podsticajnihmera,nabavkomsavrmene istra`iva~ke opreme poku{avamo da privu~emo te mlade da ostanu ovde. Vi{e od 50 doktora naukakojisudoktoriraliusvetu sevratilo,tako|esmo150istra`iva~aposlalinapostdoktoratu inostranstvo i, proverio sam, wih147jeovde,uSrbiji–rekaoje drSabo. V.^eki}

dnevnik

POKRAJINSKIPREMIJERDRBOJANPAJTI]POSETIOINSTITUTZAKARDIOVASKULARNE BOLESTIVOJVODINE

Ulagawe u zdravstvo ostaje prioritet

–Uprotekle~etirigodinejedan od najva`nijih prioriteta Vlade Vojvodine bilo je poboq{awe uslova le~ewa gra|ana Pokrajine – izjavio je predsednik VladeVojvodinedrBojanPajti} prilikom ju~era{we posete Institutu za kardiovaskularne bolestiVojvodineuSremskojKamenicikojijeobele`iodvazna~ajna doga|aja: 30 godina kardiohirurgije i nabavku novok multislajsnogCT-aparata.–Izgradili smo~itavniznovihzdravstvenih insititucija, kao {to su Urgentni centar, porodili{te, Centar zarehabilitacijuihabitacijudece, radi se „Kamenica 2„ i prakti~nousvimzdravstvenimustanovamaiusvimnaseqenimmestima uVojvodnipodiglismonivole~ewaistandardusluga.Nameravamo danamtoostaneprioritetiunarednomperiodu.Ovih13milijardi dinara ulo`eno je {to preko Sekretarijata za zdravstvo, {to preko Fonda za kapitalna ulagawa,adanassmoimaluprilikuda vidimo da na{e pokrajinske zdravstvene institucije i daqe usavr{avajuradpribavqaju}ione

aparatekojipreciznijele~eauz tonosemawirizikpozdravqepacijenata. Predsednik Pajti} je obi{ao objekat „Kamenica 2„. Gra|evinskiradovibitrebalodabuduzavr{eniumaju,aposletogajepotrebnojo{nekolikomesecidabi sesprovelime|unarodnitenderi zanabavkuopreme. – @elimo da ovaj objekat bude na nivou Urgentnog centra Klini~kogcentraVojvodine:nemamo pravodagradimone{to{tojeni`egstandardai{tonijenajsavre-

menijejernemamodovoqnonovca dabikupovaline{to{tojejeftino. Kasnimo s izgradwom, ali uprkoskrizi,nastavilismoradove.Neodustajemoodusavr{avawa zdravstvene mre`e i u uslovima kada je to zaista te{ko ~initi – rekaojePajti}. Povodom 30 godina kardiohirurgijenaInstitutu,direktorka prof. dr Nada ^emerli}-A|i} je istakla da je do sada ura|eno 28.576operacijanasrcuspostoperativnim rizikom od 2,8 odsto. ^ak 16,7 odsto operacija su bile

one najte`e – kombinovane. Prose~na du`ina le~ewa u odnosu na prethodne godine smawena je za ~etiridanaiiznosi13,4dana.Kako je istakla dr ^emerli}-A|i}, daqeskra}ivawedu`ineboravka pacijenataubolnicinijemogu}e jerVojvodinanemacentarzarehabilitaciju kardiohirur{kih bolesnika. – Zavaquju}i osniva~u, Fondu za kapitalna ulagawa i na{em novcu, obnovili smo veliki deo medicinske opreme – rekla je dr ^emerli}-A|i}. – Kupovina CTmultislajsnog aparata, koji ima sofisticiransoftverzakardiologiju, zna~ajno unapre|uje dijagnosti~ke procedure. Ko{tao je dvamilionaevrazajednosrekonstrukcijom prostora, prate}om opremomiedukacijomlekarakoji }e na wemu raditi. Pacijenti }e dobijati brzu i ta~nu dijagnostikuzasveganekolikominuta,aza tovremebitiminimalnoozra~eni,tolikokolikoiznosikosmi~ko zra~ewe kada se leti avionom izme|udvakontinenta. J.Barbuzan Foto:R.Hayi}

SUTRAUSVIMOSNOVNIM[KOLAMAUSRBIJI

[estaci na probi male mature U svim osnovnim {kolama u Srbijisutraod10do12~asova u~enici {estog razreda re{ava}etests20zadatakaizgradiva koje su do sada, to jest u petom i prvom polugodi{tu {estograzreda,pre{liizgeografije,istorije,biologijeifizike. Ovaj test, pripremqen u Zavoduzavrednovawekvaliteta obrazovawa i vaspitawa, imazaciqdasada{we{estake pripremizazavr{niispitkoji }e polagati na kraju osmog razreda, u junu 2014. godine, s obzirom na to da }e ovogodi{wa generacija {estaka biti prvakoja}ezavr{niispitpolagatiuwegovomkona~nomobliku, u kojem }e, uz testove iz materweg jezika i matematike, biti i tre}i test s pitawima izfizike,biologije,istorije, geografijeihemije. – Glavna svrha primene ovog testa je priprema i navikavawe u~enikanapa`qivoifokusira-

no~itawetekstazadatkaianalizu elemenata koji se u wemu daju–ka`erukovodilacCentra

razredu,itada}eme|upitawima biti i zadaci iz hemije koju jo{ uvek nemaju, a planirano je

Striktnapravila Ina~e,ovajprobnitestbi}eorganizovanistokaoipravi,to jest,akojemogu}e,sviu~enici}egaraditiujednojprostoriji, aakotonijemogu}e,uvi{eve}ihprostorijailiuu~ionicama. Uprostorijamaukojimaseraditestrazmakizme|uklupamora biti najmawe 1,2 metar i u jednoj klupi sme sedeti samo jedan u~enik.Ta~nojepropisanibrojde`urnihnastavnikapa}etakoujednojvelikojprostorijinasvakih10do12u~enikade`uratipojedan,dokihjepojednoju~ioniciukojojmo`ebitinaji{e18|aka,neophodnodvoje.Zau~enikesasmetwamaurazvoju iinvaliditetom,kojimajepritestirawupotrebnaodgovaraju}apodr{ka,prostorzapolagaweispitaprilago|avasevrsti podr{kekojaseu~enikupru`a.Sveklupe}ebitinumerisanei {estaci}euwihsedatiuskladusasvojimrednimbrojemnaspiskuistaknutomu{koli. zaispiteuZavoduzavrednovawe kvalitetaobrazovawaivaspitawa Sa{a Glamo~ak. – Ovogodi{wi{estaciprobnitestima}e i dogodine, kada budu u sedmom

daiuosmomrazredu,prepravog zavr{nogispita,imajujo{jedan probnitest. Svi ovi probni testovi, po re~ima Sa{e Glamo~aka, bi}e

prilikadaseu~eniciblagovremeno upoznaju s redosledom korakaiobavezamauvezisuvo|ewem tre}eg testa na zavr{nom ispitu,davidezawihnepoznate zadatkeidaproveresvojeznawe jer}eseiprobnitestovibodovati,alisetibodovinikakone smeju koristiti za ocewivawe u~enika. – Rezultati s kombinovanog testa ne pretvaraju se u ocene u~enika i ne slu`e za wihovo ocewivawe, nego }e ih nastavnici koristiti u planirawu aktivnosti za daqe pripremaweu~enikazazavr{niispit– ka`e Sa{a Glamo~ak. – Rezultati ovogodi{weg probnog testirawa i onog slede}e godine ostaja}e u {kolama, dok }emo rezultateprobnogtestakoji}e sada{wi {estaci raditi kada budu u osmom razredu prikupiti i analizirati u Zavodu kao pravizavr{niispit. D.Deve~erski

ME\UNARODNISIMPOZIJUMOISTORIJIIMULTIKULTURALNOSTI

Nove stranice o Banatu Zavod za kulturu vojvo|anskih RumunaiRumunskodru{tvozaetnografiju i folklor iz Vojvodine,zajednosUniverzitetom„Eftimije Murgu“ iz Re{ice, a u partnerstvusaSkup{tinomgrada Zrewanina, Muzejom Vojvodine, Narodnim muzejom iz Zrewanina i Univerzitetom „Babe{-Boqaj“ iz Klu`-Napoke, organizuju 17. me|unarodni nau~ni simpozijum „Banat – istorija i multikulturalnost“, koji }e se u Zrewaninu odr`atiod30.martado1.aprila. Ovogodi{wi skup, pod pokrovi-

teqstvomVladeVojvodine,Nacionalnog saveta rumunske nacionalnemawinei@upanijskogsaveta Kara{-Severin, okupi}e u~esnikeizakademskih,univerzitetskihikulturnihcentaraizSrbije,Rumunije,CrneGore,Hrvatske, Nema~keiAmerike.Oni}epredstaviti 49 saop{tewa i nau~nih radovakojiobuhvatajudosadaneistra`enetemevezanezaistorijskuikulturnupro{lostBanata. –RadovidoprinosepromovisawukulturnihiduhovnihvrednostiRumunasovihprostora,alii

promovisawu multikulturalnostiimultinacionalnostiVojvodine–ka`ekoordinatorOdseka za promovisawe kulturnih vrednosti i organizovawe umetni~kih manifestacija u Zavodu za kulturu vojvo|anskih Rumuna IgorUngur. Sve~ano otvarawe ovogodi{weg Simpozijuma je u subotu, u 10~asova,uBaroknojsaliSkup{tinegrada,gde}ebitiuprili~ena plenarna sednica, kojoj }e prisustvovati vi{e od 100 u~esnika, po~asnih gostiju i zvani-

ca. Nau~ni radovi, kao rezultat istra`ivawa akademika, univerzitetskih profesora, istori~ara, etnografa i muzeografa, turizmologa, publicista i novinara, bi}e predstavqeni u okviru pet tematskih sekcija: Istorija (14–19. vek); Istorija (19–20. vek);Mawine;Kulturnaantropologija, etnologija; i Edukacija, turizam. Istog dana, na drugoj plenarnoj sednici, moderatori }e predstaviti rezultate i zakqu~kesvakeodpetsekcijapojedina~no. @.B.

VESTI Srpsko-francuska nastava i u Sremskim Karlovcima

Za `ivotnu sredinu u Vojvodini 220 miliona dinara

Dvojezi~nanastavausrpskim{kolamapostojiod2004.godinei odvijaseudevetosnovnihidevetsredwih{kola,aministarstvo prosveteplaniradaodslede}egodineuvedenastavunasrpskomi francuskomiuVaqevu,PirotuiSremskimKarlovcima.Otvaraju}iseminarodvojezi~nojfrancusko-srpskojnastavinaInstitutu zaekonomskenauke,ministarprosvete@arkoObradovi} istakao je da je razvijawe vi{ejezi~nosti i interkulturalnosti jedan od prioritetatogministarstva. USrbijipostojipetfrancusko-srpskihodeqewa,triuBeograduipojednouNovomSaduiNi{uinastavuuwimapoha|a270u~enika. - Bilingvalna nastava omogu}ava u~enicima sticawe odli~nih stru~nihijezi~kihznawaidobijaweme|unarodnopriznatihsertifikata-istakaojeObradovi}.

Za projekte odr`ivog upravqawa `ivotnom sredinom u Vojvodiniu2012.godiniobezbe|enoje220milionadinara.Novac }ebitiobezbe|enpremaugovorukojisuju~epotpisalepokrajinskasekretarkazaurbanizam,graditeqstvoiza{titu`ivotnesredineDu{ankaSrema~ki idirektorkaFondazaza{titu `ivotnesredine@eqkaJuraki}, navodiseusaop{tewuidodajeda}e200milionaizdvojitiFond,a20milionadinaraSekretarijat. Ove pare }e se putem javnog konkursa, koji }e biti raspisan narednihdana,utro{itinarazli~iteprojekteodr`ivogupravqawa `ivotnom sredinom, a sekretarka Srema~ki pozvala je lokalnesamouprave,udru`ewagra|ana,stru~neispecijalizovaneustanove,upravqa~eza{ti}enihpodru~ja,daseprijavena konkurs.


@ITEQIULICECARADU[ANAZBOGHAVARIJEBEZVODE

Kolapropalakrozasfaltugejzir

Foto:N.Stojanovi}

@iteqi Ulice cara Du{ana ju~e posle podne ostali su bez vode zbog havarije na vodovodnoj mre`i, a vodu bi trebalo da dobiju danas do podneva.Premare~imaportparolapreduze}a„Vodovodikanalizacija”DavoraSantra~a,uprvim trenucimaovopreduze}enije`elelodazatvori vodu,kakobisugra|aniuovomdelugradamogli dajekoriste. - Poku{ali smo da ostavimo vodu otvorenu, alijesvremenomzbogveli~inehavarijenastao

gejzir.Vodakojajecurilaspralajepesakispod asfalta,pajeijedanautomobilpropaokrozasfalt.Mogu}ejeida}eokolneuliceosetitirazlikuupritiskuzbogzavrtawaovogvoda.Morali smodazatvorimovodujersenemo`epopravqati pod pritiskom, a radnici bi vod trebalo da popraveujutarwim~asovima-ka`eSantra~. ZastanovnikeUlicecaraDu{anapostavqena jecisternasapija}omvodomispredzgradesbrojem64. N.R.

Novosadska petak30.mart2012.

Navikakaosudbina P

|ewu zdravstvene kulture je bkvalnoimperativ. Pravi primer da se redovnim odlaskom kod lekara mo`e u~initi mnogo za svoje zdravqejesustotinepacijenata ~iji su `ivoti spa{eni zahvaquju}iblagovremenojdijagnostici, na koju poziva novosadski Dom zdravqa. Uprkos tome {to nisu ose}ali nikakvetegobekojebiihnaterale daseobratelekaru,odazvali susepozivuisadasuuspe{no izle~eni.Neka`eseuzaludda netrebale~itiposledice,negouzroke. I. Dragi}

Sakupqa~isekundarnih sirovinapravesindikat Inicijalniodborzaosnivawe GradskogodboraSindikatasakupqa~a sekundarnih sirovina odr`a}e osniva~ku skup{tinu gradskog odbora ovog sindikata

hronika

danas u 12 ~asova. Osniva~ka skup{tina odr`a}e se u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije u Ulici ]irila i Metodija21,naTelepu. J.Z.

Iskqu~ewastruje

SAJAMZAPO[QAVAWAJU^ENASPENSU

Ifakultetskiobrazovani ho}eu~ista~e Na Sajm u zap o{ qav aw a odr`anomju~euZapadnomholu Spensa od 10 do 16 ~asova skupilose32poslodavca,kojisutraga~imazaposlomnudili vi{e od 300 radnih mesta. Sajam u organizaciji novosadske filijale Nacionalne slu` be za zap o{ qav aw e posetilojenekolikostotina gra|ana, a najvi{e {ansi za zaposlewe imali su metaloglod a~ i, met al os trug ar i, prodavci, veb dizajneri, gra|evinskiradniciima{inski tehni~ari. Poslovi su, skoro svi redom, bili na odre|eno vreme, dok su poslodavci zajedni~ki ocenili da je poseta velika, teda„na`alostimajakopuno nezaposlenihqudi”. Tako je i bunt biografija na{tanduJKP„^isto}e”,ko-

ja je tra` il a oko 20 nekvalifik ov an ih radnika za odno{ewe sme}a, pravi presek stawa, a po re~ima predstavn ik a „^isto}e”, qudi ne samodasupredavali biografije sa sredw om stru~n om spremom, nego i fakultetima. - Ne o~ekujem mnogo od svega, sem dir ektn og kont akt a s qudima, {to je dobro.Nisamvi{e usitacijidabiram, radi}u bilo {ta, mewala

Foto:S.[u{wevi}

sampetputastruku,oddaktilografa do uramqiva~a. Dok su mi godine po~iwale sa „~” jo{ se i moglo na}i posao, a sada kada po~iwu sa „p” niko vas ne}e - ka`e pedesetdvogodi{wa Valerija \ene{. Wu smo srel i kak o bio g raf ij u predajena{tandu„^isto}e”. Na ovakvim skupovima ne falimladogsveta. -Prviputsamnasajmu,zavr{avam studije pravnog fa-

NoviSad:od7.30 do14satipovremenoipopotrebiupojedinim ulicamanaseqaSlanabara;od8 do10 satiPolgarAndra{a6ai12; od10 do12 samousluga,UlicaIve]ipika23iFuto{kiput18/c. Futog:od7.30 do14satipovremenoupojedinimulicamaStarogFutoga.Koviq:od8 do16 povremenoupojedinimulicamanaseqa.Rakovac:od8.30 do13 deovikendnaseqaSalaksije.^erevi}:od8.30 do 13 sativikendnaseqaKalu|ericaiMalaTestera.

V remeploV

„Sowina”niskauspeha Akademskokulturnoumetni~kodru{tvo„SowaMarinkovi}” po~elo je zvani~no da `ivi 30.

marta1962. Zapravo,dotadarazne sekcije i klubovi na Novo-

c m y

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

oznato je da kod lekara idemotekkadanasne{to zaboli, u suprotnom ni ne razmi{qamoopotencijalnim opasnostima po zdravqe. Poznatojedajo{te`emewamo navikekakobisvomezdravqu ugodili I sa~uvali ga. Iako su maligni tumori i bolesti srcanaj~e{}iuzrocismrti,a sve je to mogu}e spre~iti preventivnim pregledimave}ina ne uzima u obzir da oveopakebolestimoguiwih zadesiti.Taogromnarazlika izme|ushatawaistvarnosti je fatalna, a rad na unapre-

Foto:N.Stojanovi}

sadskom univerzitetu stali su pojedankrov.Zaproteklapola veka „Sowa” je postigla lepe uspehe. Na primer, wen folklorni ansambljenaSvetskom festivalu u Kopenhagenu 1974. dobio najvi{enagrade,ato seponovilo30godinakasnije,nafestivaluuItaliji.Ina~e, prvu ovakvu nagradu dobili su studentiizNovogSada jo{ 1959. za nastup svog harmonika{kog orkestra u Italiji. N.C.

neobukepolaznike~ekasiguranposao. - Tra`im posao tri godine, diplomirani sam i`ewer hemijsketehnologijesa20godina radnog sta`a, nekih {ansi za posao ima, ali ne bih ni prihvatila sve {to se ponudi odkojekavihposlodavaca-reklajeMileva\uri}. NSZjeovomprilikomorganizovao i tematsku tribinu Subvencijezazapo{qavaweosobasa

Najvi{e{anseimalimetalogloda~i, metalostrugari,prodavci,vebdizajneri, gra|evinskiradniciima{inskitehni~ari. Uglavnomnu|eniposlovinaodre|enovreme kulteta i hteo bih da na|em nekakavusputniposao.Odmah sedaprimetitivelikakonkurencija-tvrdistudent\or|e Mari}. Firma “Mars” je u saradwi sa NSZ-om u programu Obuka za poznatog poslodavca ponudila 50 radnih mesta za metalogloda~eimetalostrugare,a pore~imaportparolkeNSZ-a Jelene[}eki},poslezavr{e-

[ansazvanaakva-park Poredosiguravaju}ihdru{tava,kojasunudilaposloveagenataosigurawa,zatimstandardnihponudazamesare,pekareikomercijaliste,novitetnaovomsajmujebioi{tand„Akva-park Petrolenda”izBa~kogPetrovca,~ijeseotvaraweuskoroo~ekuje.Tusuposaomoglina}iispasioci,lekari,animatori,kwigovo|eitehnolozi.

inveliditetom.Ina~e,premaposledwim podacima, krajem februara je na evidenciji NSZ-a u gradubilo31.602gra|ana. Uz mawak privrednih zanimawaiposlovazastalno,ito sve uz veliku konkurenciju, svoja o~ekivawa je, kao metafiz i~k i epil og sajm a, dao bravar Bojan \oki} re~enicom„akobudeposla,bi}e”. A.Latas

SUTRAOD20.30DO21.30SATIAKCIJAUGA[ENIHSVETALA

NoviSadmrakom ~uvaklimu

Globalnaakcija„Satzana{uplanetu”odr`a}esesutra u20.30~asova,kada}eugradovima {irom sveta na sat vremena biti iskqu~ena svetla kako bi se ukazalo na {tetnost klimatskih promena. U ovu akciju ukqu~uju se pojedinci,organizacijeiinstitucijekoji`eledapo{aquporukudajemogu}ene{topredu- zeti protiv klimatskih promenakaoidajemewawemsop-

stevnih navika mogu}e doprineti sopstvenoj kao i dobrobiti planete. Kako biste podr`aliakcijutrebadanasat vremenaiskqu~itesvetlokod ku}e, u kancelariji, omiqenomkafi}uiliklubu. Ugradu}etakobitiuga{enodekorativnoosvetqewena Gradskojku}iisvimzgradama na Trgu slobode, na Srpskom narodnom pozori{tu i Pozori{nomtrgu,kaoinadvenaj-

ve}e crkve - rimokatoli~koj crkviImenaMarijinaipravoslavnojSabornojcrkvi.Petrovaradinska tvr|ava i Varadinskimosttako|e}ebiti umrakutokomovih60minuta. U20.30~asova,naTrguslobode od sve}a }e se praviti znak 60+, a nak on tog a }e uslediti akusti~na svirka u kafeu„Kosmosapiens”,udvori{tuhotela„Vojvodina”. J.Z.

IKARLOVCISEPRIDRU@UJU

Bezukrasnerasvete60minuta Karlova~kaop{tina}eseiovegodineukqu~iti u akciju „Sat za na{u planetu 2012”, tako {to }e iskqu~iti na sat vremena dekorativnu rasvetuucentrumesta.Usubotu,kadaseodr`avaakcija,od20.30do21.30~asovabi}eis-

kqu~ en a ukras na ras vet a na Mag is trat u, Karlova~kojgimnaziji,Sabornojcrkvi,Patrijar{ijskom dvoru, Bogosloviji, rimokatoli~kojcrkviPresvetogtrojstva,Gorwoji DowojcrkviiKapelimira. Z.Ml.


8

nOvOSAdSkA HROnikA

petak30.mart2012.

dnevnik

TERAPIJA ZA BU\EWE IZ VIGILNE KOME

DanijeliKova~evi} neophodnapomo}

U BA[TI SPOMEN-ZBIRKE PAVLA BEQANSKOG

Sadiliru`e, umetnostiu~ast Sadnice ru`a i razli~itih vrsta cve}a zasa|ene su ju~e u ba{ti Spomen-zbirke Pavla Beqanskog,asadwuje,uokviru akcije „Zasadite umetnost” organizovala Ambasada Velike Britanije. Prvu ru`u u ba{tu Spomen-zbirke zasadila je supruga britanskog ambasadora Lavinija Devenport i time nastavila kampawu „PozelewavaweSrbije”. -”Zasadite umetnost” je prva od planiranih akcija, odvija se uNovomSadu,anadamseda}ese nastavitiikodnasuEngleskoj. Sre}nasam{tosmouSpomenzbirci Pavla Beqanskog, jer

znam da je on bio fantasti~an ~ovek,zbog~egasmoseodlu~ili da ovde bude prvi dan akcije reklajeDevenportizahvalila se “Gradskom zelenilu”, Gradskojupravizaza{titu`ivotne sredine i u~enicima Poqoprivredne{koleizFutogakojisu podr`aliakciju. Prema re~ima upravnice Spomen-zbirkeJasne Jovanov u ba{ti ove galerije mo}i }e da se vidi cve}e koje se nalazi na slikama izlo`enim u Spomenzbirci.Onaka`eda}eseocve}u odnositi sa istom pa`wom kojuposve}ujuiumetni~kimdelima. N. R.

„VIP MOBAJL” I „DNEVNIK” POKLAWAJU

KartezaBeogradski festivaligre Beogradskifestivaligregostujeunedequ,1.aprila,uSrpskomnarodnompozori{tusjednom od predstava ovogodi{weg programa,„Lepojezauvekbizarno”.Koreografijesuosmislili poznati svetski koreografi i jedanodna{ihnajzanimqivijih igra~aikoreografaLeo Muji}, ovogodi{wi laureat priznawa „Vippoziva”,aizvodeihslavni

holandsko-ameri~ki par Dru Xakobi i Rubinald Pronk uz igra~ewihovetrupe.Predstava po~iweu20~asovanasceni„Jovan\or|evi}”,a„Vipmobajl„i „Dnevnik„poklawajuna{im~itaocima ulaznice. Tri ~itaoca „Dnevnika„kojasejavedanasod 14 do 14.05 ~asova na broj telefona528-765dobi}epodveulaznice. J. Z.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” DARUJU

„Vreme~uda” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ruje ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti kwigu „Vreme ~uda” Borislava Peki}a. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Laguna”,u Ulici kraqa Aleksandra 3,gde mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. Okvir ovog Peki}evog maestralnogromana,sastavqenogiz

pri~a,subiblijskimotiviIsusovih ~uda u Judeji. Sa poeti~nomdijalektikomonasuizokrenuta u svoju suprotnost sa puno humora,aliidubokeempatijeza qudsku patwu, qubav i sudbinu. Leprozna`enajeisceqena,ali nijeprihva}enavi{enigde,slepi~ovekprogleda,alividisvet izga|ensamsebikopao~i,mutavackadaprogovorioonome{to je uvek mislio biva razapet na krst. Slo`eno i slojevito delo naslikovitna~inukazujenaiskqu~ivost ideologija, dogmi i doktrina,gdeiznajve}egnametnutog dobra proisti~u najve}e nevoqe. N. R.

„DNEVNIK” I „AKADEMSKA KWIGA” POKLAWAJU

„Istinitapri~a –Se}awebake AleksandraTi{me”

Izdava~ka ku}a „Akademska kwiga” i saradwi sa „Dnevnikom”dariva}edanas~itaocena{eg lista sa po dve kwige. Dva najbr`a ~itaoca kojasejaveod12 do 12.05 dobi}ekwigu „Istinita pri~a Se}awe bake Aleksandra Ti{me” Terez Miler. Dobitnici }e kwige preuzimati u prostorijama „Akademske kwige” Ulica Nikole Pa{i}abroj6. Terez Miler svoju istoriju `ivota po~ela je da pi{e 1968. godine na nagovor svog unuka, kwi`evnika Aleksandra Ti{me, a dovr{ila ju je 1972. godine, u 95. godini `ivota. Na stranicama ove kwige pratimosudbinujednedobrosto-

je}e trgova~ke porodice ispripovedanu kroz vizuru sna`ne, sposobne i sr~ane `ene. Raspolo`ewe Terez Miler prilikom zapisivawa ovih se}awabiloje„retrospektivno i jesewe”, sa jednom dozom distance i mudrosti koju donose pozne godine. Terez Miler nam govori o blagostawu i siroma{tvu, usponuipadu,sre}i i tugi, inatu i odricawu, porodi~nim nesuglasicama i pomirewu. Usvojimse}awima Terez Miler nas vodikrozHorgo{, Segedin, Budimpe{tu, Novi Sad, Sentu,Suboticu,MezeTur. Posebno su potresne stranice posve}eneNovosadskojraciji. A. L.

Novosa|anki Danijeli Kova~evi} neophodnajeterapijakoja se mo`e izvesti u Forchajmu, blizu[tutgarta,kakobimogla da iza|e iz, takozvane, vigilne kome.Odkakosepredveipogodine porodila ova devojka je u stawu kome. Nakon poro|aja imalajejednureoperaciju,pre`ivelapolusatnureanimacijui uspeladaseizboriza`ivot.Od tada mo`e da gleda, ali nikoga neprepoznaje,hodasamouztu|u pomo}, pomera {ake, ali ne i ruke,nemo`edagovori,nitida sesamahrani.Dr`avajojnedozvoqavadaboraviubawijernema adekvatnu {ifru bolesti, a roditeqi se bore da plate tro{kovele~ewa,jersmatrajudaza wihovu}erkujo{uvekimanade.

U prole}e 2010. godine poslata je u Specijalnu bolnicu u StaromSlankamenu,gdejeidanas. - Od Republi~kog fonda za zdravstveno osigurawe dobila je tromese~ni boravak u bawi. Odbijenesumolbedajojseboravakprodu`iiodtadamipla}amosvetro{kove,kojisu100.000 dinaramese~no,idu`nismoim pola miliona dinara. U Fondu nam je re~eno da „ne podle`e {iframa koje su na pozitivnoj listi”-kazalajewenamajkaVesna Dra{kovi}. Objasnilajedasuposlalinalaze klinici u Forchajmu i da imjere~enodabiDanijelamogla ku}i da se vrati u svesnom stawu, ali porodica nema para zato.Prvaterapijatrajeizme-

|u {est i osam nedeqa i ko{ta 60.000 evra. Sugra|anikoji`ele da pomognu mogu novac uplatiti na ime Danijela Kova~evi}, na broj `iro ra~una 220293000002097908, u ProKredit banci. Novac se mo`e uplatitiinadeviznira~un na ime Danijela D. Kova~evi} (2010992715181),KraqaPetraPrvog76/9, 22 320 In|ija, IBAN:RS352202930000020979 08,ProKreditbankaa.d,MilutinaMilankovca17,11070No-

vi Beograd, Republika Srbija (SWIFT: PRCBRSBG). A. J.

KRIZA I PIJACE

Lokaliprazniji,tezge popuwenije,prometmawi Inapijacamaseose}akriza, a promet je daleko mawi nego {tojebiopretri,sedamilideset godina, potvrdio je direktor „Tr`nice” Du{an Baji}. Popuwenostlokalanapijacama jemawazaokodvaodstouodnosu na pro{lu godinu, a popuwenost tezgi vi{a za isti procenat, rekao je direktor preduze}a u ~ijoj je nadle`nosti devet pijaca. Popuwenost tezgi mewa se zavisno od godi{weg doba, ali u normalnim vremenskim uslovima pijace rade skoro punimkapcitetom.Odpo~etkagodine, 124 zakupaca lokala su produ`iliugovor,atrilokala ostala su bez zakupaca jer ovi nisu mogli da plate nadoknadu za produ`avawe ugovora, odnosnodepozit1,6milionadinara. -Boqejenematizakupca,negoimatitakvogkojipravitro{kove, a ne pla}a. Ve} imamo

dvojicu zainteresovanih za dva lokala, tako da }e ostati samo jedanprazannaRibqojpijacii bi}eponu|ennalicitaciji-rekao je Baji}. Cena za produ`etakugovorajeodre|enapretri godineinijemewana.

-Cenune}emosmawivatizato {to je ve}ina na{ih zakupaca platilare~enusumunovca,tene bibilopo{tenodadrugidobijulokalponi`ojceni.Sdruge strane, jo{ uvek sam ube|en da su novosadske pijace veoma

NAGRADE POKRETA POTRO[A^A

Priznawafirmama ipojedincima Pokretpotro{a~aNovogSadaiPokretpotro{a~aVojvodinedodelilisu poveqe preduze}ima i pojedincima u okviruobele`avawamarta,kaomeseca prava potro{a~a. Novosadski Pokret je poveqe za kvalitetne proizvode i pristupa~ne cene dodalio zrewaninskim fabrikama „Dijamant” i „Mlekoprodukt”.„Elektrovojvodina”jenagra|ena zbog urednog snabdevawa elektri~nom energijom, a „AIK banka” za korektnusaradwusaklijentima.Vojvo|anskiPokretpohvaliojeJGSP„Novi Sad”,„^isto}u”,„Novosadskutoplanu”, „Informatiku”, Omladinsku zadrugu „Progres”, „Tr`nicu”. Tako|e, povequ sudobili„Minakva”,fotostudio„KenonM”,PU„Radsonodetiwstvo”iCen-

tarzasocijalnirad.Odpojedinacapoveqa je uru~ena doktoru Pavlu Milo{evi}u za izuzetne rezultate u hirurgiji. Kako je objasnila predsednica skup{tine oba pokreta Radojka Nikoli}, ocewivaoseuspeh,kvalitetproizvoda iuslugaiodnospremapotro{a~ima. -Na{eorganizacijesuneprofitne, nevladine, nestrana~ke i oformqene su kako bi potro{a~e zastupali kod dr`avnih organa, proizvo|a~a i trgovaca. Apelujemo na vladine organe da obezbedeisprovodepravnuizakonsku regulativu,aproizvo|a~edapreispitajuposlovnupraksukakobisviradilizadru{tvenoblagostawe-kazalaje Nikoli}. A. J.

^ITAOCI PI[U SMS

atraktivnamestazapija~nedelatnosti - objasnio je sagovornik. Ne}ebitimewanenicenezakupa tezgi, iako je, planom i programom,predvi|enrastcene za~etiriodsto. - Ne}emo koristiti pravo da cene pove}amo, jer za to nema potrebe. Bez obzira {to je visok rast cene benzina, nismo svoje planove bazirali samo na tome. Ozbiqnije mo`e da nas poremetiidauti~enarastcena zakupa, recimo, poskupqewe komunalnih usluga, jer samo na teuslugeodesedam,osammiliona,atojezanaszna~ajnacifra -ukazaojeBaji}. U odnosu na ostale pijace, za kojesesporadi~notra`etezge, Najlonpijacapredwa~i,jersvakodnevnobudepotpisamptrido petnovihugovorasazakupcima. I. Dragi}

ODGOVOR ZAVODA ZA IZGRADWU GRADA

Kosovskaulica uRumenkiostaje umraku

@iteqiKosovskeuliceuRumenkiidaqene}eimati uli~nurasvetu,predo~enojeju~enasedniciKomisijeza predstavkeipredlogegra|anakojajeodr`anauSkup{tinigrada.Kakojeobja{wenouodgovoruizZavodazaizgradwugrada(ZIG)ovogodi{wimProgramomure|ivawa gra|eviskogzemqi{tanisuplaniranasredstvazaizgradwujavnerasveteupomenutojulici. -Zarealizacijuovakveinvesticijepotrebnojepresvegaobezbeditisredstvazaizraduprojektno-tehni~kedokumentacije,apotomizaizgradwu.Sobziromnatodau ovojulicinepostojimre`a,kaonistubovijavnogosvetqewa,nijemogu}epristupitiadaptacijijavnerasvetenavedenojeuodgovoruovogpreduze}a. Tako|e,uZIG-uka`uda,zasada,nemaindicijada}ese Programmewati,aliukolikodo|edotoga,preduze}e}e tra`itidasepomenutiproblemRumen~anauvrstiuProgram. A. J.

065/47-66-452

Pe{akaima,zebrenigde KadakrenetekrozPetrovaradindobrojeakonepogazitenijednog pe{aka. Prvo, na{a saobra}ajna nekultura se vidi na svakih10metara.Pe{aciprelazeulicunabilokommestu.Treba da dodamo da na{i pe{a~ki prelazi su obrisani, pa se i ne vide. Iza mosti}a u Preradovi}evojulicivoza~nevidipe{a~kiprelaz,jerjenelogi~notuda stojiizato{tojefarbaizlizana. Pe{aci koji tu stanuju idu pravopodkola. 064/8249... *** RibwakjestarijenaseqeodNovogSada,pakakostemoglidaga osakatite sa novim redom vo`we gospodoizGRAS-a? 060/3287... *** Pitam novosadske ~elnike ko jeodwihdozvoliodaseuKatoli~koj porti koja je za{ti}ena

arhitektonska celina, dozvoli gradwaplaninskebrvnareba{te naslowenenarestoranAtina? 063/5197...

*** Usvakojzgradiimanekaosoba kojanezna{ta}eoddosade,amrziisamusebe,paideokoloitra-

`irazlogzasva|u.Najjednostavnijejemaltretirati`ivotiwei one koji ih vole, te tako le~i sopstvenefrustracije.Molimza izviweweone,kojiseuovomtekstuprepoznaju. 065/6177... *** Za 060/0388.... [ta vredi {to se mi zala`emo kao gra|ani Rumenkekadpredstavnikilidelegat,kakogodve}dasezove,nema uticajailiznawadasekodvlastiigradskihqudiizboridaRumenka, na korak do grada dobije kanalizaciju.Nemamni{taprotivtoga{to}eBege~dadobijei {toBa~isvaokolnamestaimajuilisunadobromputudajedobiju, a pitam gradona~elnika po ~emu je Sajlovo u prioritetu u odnosunaRumenku,danijemo`da starijenaseqeodRumenke? 063/8610...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

SKLADI[TEWE DERIVATA I PROIZVODWA MINI BUSEVA UMESTO HEMIJSKE INDUSTRIJE

„Spid”i„Feniks” o`ivelideoHINS-a

U Indstrijskoj zoni u delu gde kretarijat za privredu i Razvojna ma budemo za nijansu boqi od ostaje nekada poslovao HINS od pre banka Vojvodine ~ine napore da lih, pa }emo verovatno biti kongodinu i po dana posluje doma}a se poizvodwa pokrene, rekao je kurencija ostalima iz ove grane kompanija „Spid„ - Javno carin- Bugarski. privrede - kazao je direktor Misko skladi{te i „Spidov” zakupac „Spid„ je parcelu povr{ine od {a Milutinovi}. Trenutni kapu dve hale „Feniks”. „Spid”poku- oko 4 hektara kupio posle bankrocitet rezervara je 8 miliona li{ava da pokrene posao skladi{te- ta HINS-a za {est miliona evra i tara, a vrlo brzo, kazao je direkwa naftnih derivata, tor, bi}e izgra|eno a zakupac preduze}e jo{ rezervara, za „Feniks „proizvodwu ukupno 12 miliona limini buseva sa 29 setara. di{ta. Milutinovi} je naGradona~elnik veo, da „Spid” radi s Igor Pavli~i} obima|arskim MOL-om {ao je ju~e „Spid„ i koji ovde ima rezeruverio se kako se sada visane kapacitete. privre|uje na parcePrema re~ima tehlama nekada{weg veni~kog direktora likog kompleksa He„Feniks” Dejana Dimijske industrije Novqaka namera preduvi Sad(HINS), koji ze}a je da mese~no je propao. S Pavli~iproizvedu deset mini }em je bio i direktor buseva. Do sada su naGradona~elnikPavli~i}kazaoda VIP Fonda Branipravili tri mini buslavBugarski. uprivrednomrazvojugradamalaisredwa sa:„Feniks„ radi nadoGradona~elnik je gradwu na {asijama preduze}aimajuprioritet kazao da u privredmotora „Iveko”. Trenom razvoju grada manutno imaju 14 zapola i sredwa preduze}a treba da bu- uveliko radi na izgradwi rezervoslenih i bar deset radnika planidu prioritet i da Grad ~ini sve da ara za skladi{tewe naftnih deriraju da zaposle. taj koncept za`ivi. Bugarski je vata.Trenutno upo{qava 70 radni- Vi{e od 50 odsto proizvodwe izjavio da sektor finansija i in- ka, a planira da do kraja godine radimo zahvaquju}i doma}im siformacionih tehnologija bespre- primi jo{ tridesetak radnika. rovinama i alatima - naveo je tehkorno fukcioni{u u Novom Sadu, - Ovo je prvi privatni termini~ki direktor i kazao da ve} a da je `eqa Pokrajine da i sek- nal u Srbiji za skladi{tewe deimaju kupce na ruskom tr`i{tu. tor privrede kona~no o`ivi.Serivata - i trudi}emo se da u cenaZ. Deli}

NA SKUP[TINI GRADA MARATON OD 100 TA^AKA

Danasposledwa sednicadoizbora? Posledwa sednica aktulenog sa- pravde. Komisija ne zna koji od- strukturu. Odbornicima }e inziva Skup{tine grada bi}e odr`a- bornik treba da se zameni novim, s formaciju o bezbednosti za 2011. na danas, a na dnevnom redu }e se obzirom da je predato 10 od ukupno godinu u gradu podneti predstavna}i ~ak oko 100 ta~aka. Predsed- 11 zahteva za vra}awe mandata. nik policije, dok }e ombudsman nik gradskog parlamenta AleksanU dnevnom redu dominiraju izve- predo~iti izve{taj o pro{logodidar Jovanovi} ipak je medijima {taji o realizaciji pro{logodi- {wem radu. predo~io da ostaje mogu}nost da se {wih programa gradskih preduzeDeputati }e se izjasniti i o do izbora odr`i jo{ predlozima za postajedna sednica, ne otvqawe balon hala, za mePredsednikgradskogparlamenta krivaju}i razloge re unapre|ewa `ivota u takvog scenarija. Ledincima, za usvajawe AleksandarJovanovi}ipakjemedijima Prema posledwim strategije pristupa~nopredo~iodaostajemogu}nostdasedo najavama iz Gradske sti i za izmenu koefiizboraodr`ijo{jednasednica, ku}e pred odbornicijenta za plate izabraneotkrivaju}irazlogetakvogscenarija cima se ne}e na}i nim i postavqenim liodluka o javno pricima, a informisa}e se vatnom partnerstvu „Vodovoda”, }a i ustanova, kao i re{ewa o otu- o aktivnostima na rekonstrukciji koja je povu~ena sa pro{log zaseda- |ewu gra|evinskog zemqi{ta. Za- stadiona „Kara|or|e”. wa. Mo`da je ba{ ova tema razlog nimqivo je da se investicioni O~ekuje se da se na sednici i vreventualnog skup{tinskog oku- planovi „Informatike”, „Vodovo- {ioci du`nosti direktora Zavoda pqawa i u aprilu. Dana{wa sedni- da” i „Parking servisa” mewaju, za izgradwu grada MirjanaDejanoca pro}i }e i bez vra}awa mandata iako nije pro{lo ni pola godine. vi} i „Lisja” ZoricaBajkinJovanapredwacima na osnovu odluke su- Tako „Vodovod” novac sa investi- novi} izaberu za direktore, jer je da. Naime, Kadrovska komisija ni- cija preusmerava na projektovawe, od v.d. imenovawa pro{lo {est meje prihvatila odluku suda, ve} je za- a „Informatika” sa video nadzora seci. D. Igwi} tra`ila mi{qewe Ministarstva prebacuje pare na opti~ku infra-

Buyetza sport udvostru~en - Pre ~etiri godine buxet za sport, koji smo zatekli, bio je 100 miliona dinara, a sada je on dupliran - rekao je na ju~era{woj konferenciji za novinare ~lan Gradskog ve}a za sport i omladinu AleksandarKravi}. - Na{a strategija je i{la u dva smera. @eleli smo da privu~emo {to vi{e me|unarodnih manifestacija, po mogu}nosti evropskih i svetskih {ampionata, a sa druge strane `eleli smo da {to vi{e Novosa|ana ukqu~imo u razne sportske aktivnosti na nivou grada koje nisu takmi~arskog karaktera. Predstavqaju}i rad Uprave za sport i omladinu u protekle ~etiri godine Kravi} je naglasio da su 2008. godine zatekli sistem koji to zapravo nije bio i da su kroz jednu zdravu i realnu proceduru poku{ali da izrade pravilnike. Kako se moglo ~uti, radi se o dva pravilnika koji se ti~u kriterijuma ko mo`e da aplicira i na koji na~in za dobijawe buxetskog novca. Sistem je uspostavqen tako da postoje jasni kriterijumi kako bi se znalo {ta ko radi. To je ura|eno, jer je postojala `eqa da se uvede vi{e reda u tro{ewe buxetskog novca. Na konferenciji je bilo re~i i o mnogobrojnim sportskim manifestacijama koje su se odr`ale u na{em gradu, a koje su doprinele promociji Novog Sada i privukle mnogobrojnu publiku. B. M.

JU^E NA SAJAM ANTIKVITETA

Starinevisokog sjaja Tradicionalni sajam antikviteta, hobija i umetni~kih predmeta, 112. po redu, odr`an je u Domu vojske Srbije na Beogradskom keju. U~estvovalo je preko 50 izlaga~a sa vi{e od 15.000 predmeta iz daleke praistorije, egipatske kulture, anti~ke Gr~ke, Rima, drevne Kine, sredweg veka pa sve do dana{wih dana. U ponudi je bio stari novac, nakit, stilsko platno, predmeti od stakla, ikone, skulpture ali i narodne no{we. Kao i svakog puta organizovana je i humanitarna prodaja predmeta, rukotvorina ~lanica „Kola srpskih sestara”. Omogu}ena je i razmena, a posetioci su mogli i da bespaltno

petak30.mart2012.

IZBORI 2012.

Dosadausvojeno12lista Gradska izborna komisija (GIK) usvojila je ju~e izbornu listu „Savez vojvo|anskih Ma|ara - I{tvan Pastor” koja }e na glasa~kom listi}u zauzeti broj 12. Na listi se nalazi 29 kandidata od mogu}ih 78. Poznato je da je broj jedan “Za boqi Novi Sad – Bojan Pajti}”, dvojka je “Liga socijaldemokrata Vojvodine – Novi Sad na{a ku}a – Nenad ^anak”, a trojka „Maja Gojkovi} Ujediweni regioni Srbije”. „Demokratska stranka Srbije Vojislav Ko{tunica” je ~etvorka, „Udru`eni penzioneri i socijalna pravda - Pero Zubac” imaju broj pet,”Romska demokratska stranka - Tomi-

slav Bokan” {est, a „Srpska radikalna stranka - Aleksandar Martinovi}” je sedmica. Broj osam pripao je listi “Ivica Da~i} - Socijalisti~ka partija Srbije - Partija udru`enih penzionera Srbije - Jedinstvena Srbija - Socijaldemokratska partija Srbije”, na mestu devet je “Srpska demokratska stranka - Radivoj Prodanovi}” dok }e broj 10 zauzeti “Pokrenimo Novi Sad Srpska napredna stranka - Nova Srbija - Pokret Socijalista”. Na mestu 11 je “^edomir Jovanovi} - Vojvo|anski preokret (LDP-VP-SDU)”. Ina~e, obrasce za prikupqawe potpisa za izbornu li-

BROJ 11, „^EDOMIR JOVANOVI] – VOJVO\ANSKI PREOKRET (LDP-VP-SDU)”

LidijaPiro{ki nosilacliste

Izborna lista Liberalno-demokratske partije „^edomir Jovanovi} - Vojvo|anski preokret (LDP-VP-SDU)” zauze}e mesto 11 na glasa~kom listi}u. Od maksimalnih 78 kandidata za odbornike, prijavqeno je 59. Nosilac liste je predsednica Gradskog odbora LDP Lidija Piro{ki. Tu su i predsednik Vojvo|anske par ti je Aleks and ar Oxi}, biv {i di rek tor „In for ma tike” ZoranBerowa, umetnik Vince Olah kao i pomo}nik direktora Zavoda za izgradwu grada \or|eKuqan~i}. Na listi se nalazi 21 predstavnica lep{eg pola, {to je neznatno vi{e od tre}ine, ko-

liko je propisano zakonom. Sa visokim obrazovawem je oko 20 odborni~kih kandidata. Od zanimawa zastupqeni su i re a li za tor pro gra ma, preduzetnik, projektni koordinator, novinar, socijalni rad nik, sli kar, ku li nar ski teh ni ~ar, elek tro mon ter, tonski snimateq, monitoring medija, pa ~ak i u~enik. Me|u kandidatima je i jedan penzioner, ali i sedam studenata. Svega osam kandidata ne `ivi u gradu ve} u prigradskim naseqima. Najstariji sa liste ro|en je 1943. godine dok najmla|i ima 21 godinu. D. Ig.

stu preuzelo je jo{ 12 stranaka, organizacija i udru`ewa. Izborne liste spremaju, Narodna stranka, Grupa gra|ana „Dveri”, Nijedan od ponu|enih odgovora, Koalicija „Sve zajedno”, Udru`ewe gra|ana „Novi Novi Sad”, Milivoj \ukanovi}, Komunisti~ka partija, Pobedimo siroma{tvo, Gra|anski pokret Srbije, Gra|anska inicijativa Goranaca, Grupa gra|ana „Novi Sad” i Komunisti~ka partija Josip Broz. Podno{ewe izbornih lista mogu}e je do 20. aprila. Glasa~ki listi} za lokalne izbore bi}e bele boje. D. Ig. U KARLOVCIMA

Socijalistima brojosam Op{tinska izborna komisija u Sremskim Karlovcima proglasila je kao osmu listu na izborima za odbornike u lokalnom parlamentu 6. maja, listu „Ivica Da~i}„ - Socijalisti~ka pratija Srbije (SPS), Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS). Osim ove koalicije za mesta u odborni~kim klupama u Karlovcima bori}e se jo{ Demokratska stranka, Ujediweni regioni Srbije, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka, koalicija Srpske napredne stranke, Nove Srbije i Pokret snaga Srbije - BK, te koalicija Partije ujediwenih penzionera Srbije i Jedinstvene Srbije. Z. Ml.

„NIJEDAN OD PONU\ENIH ODGOVORA” SKUPQA POTPISE

SviNovosa|animogu ukandidate Stranka Nijedan od ponu|enih odgovora (NOPO) osnovana je krajem 2010. i aktivno skupqaju potpise za izbornu listu za Skup{tinu grada, ali i za republi~ke i pokrajinske izbore. Kako ka`e Zdravvko ]ur~i} iz NOPO ideja o osnivawu stranke je nastala jo{ za izbore 2008. u Beogradu, kada su shvatili da nijedna politi~ka opcija ne odgovara. - Novi Zakon o politi~kim strankama je restriktivan, pa smo morali da se registrujemo kao stranka nacionalne mawine. Mi zastupamo Vlahe, a malo qudi i zna da je istaknuti Srbin Branislav Nu{i} bio vla{kog porekla. Prona{li

smo rupu u zakonu; jer iako ste stranka mawine ne morate imati nijednog ~lana iz nacionalne mawine koju predstavqate - objasnio je ]ur~i}. Ciq NOPO je da ponudi svim gra|anima da budu kandidati za odbornike i poslanike. ]ur~i} smatra da je puno qudi nezadovoqno politi~arima, pa je ovo prilika da se sami ukqu~e u promene. -Ko `eli mo`e da se prijavi da bude odborni~ki kandidat. Trenutno je za lokalne izbore prijavqeno 50 qudi. Imena nisu poznata javnosti, jer su to sve osobe svr{ene u svojim oblastima i sve ovo radimo volonterski. Niko od nas ne `i-

Po{tauKamenici sutraneradi Po{ta u Sremskoj Kamnici, koja se nalazi na Trgu kraqa Petra Prvog 2, sutra ne}e

Koncert „Aleksandar Dujin orkestra”, u okviru ciklusa „Xez metronom”, bi}e odr`an ve~eras, u 20 ~asova, u klubu „Tribina mladih”, KaU STUDIJU „M”

Sutrasvira „Drugina~in” Legendarna zagreba~ka rok grupa „Drugi na~in” odr`a}e koncert sutra u 20.30 sati u Studiju „M”, Ulica Igwata Pavlasa 3. Prva serija ulaznica za koncert ko{ta}e 800 dinara, a ostale }e se prodavati po ceni od 1.000 dinara. Karte se mogu kupiti u CD {opu „Mungos”, Ulica Wego{eva 14. N. R.

SRSdajepravne savete Savet za prava i propise Gradskog odbora Srpske radikalne stranke dava}e pravne savete gra|anima danas od 16 do 18 ~asova. Prostorije novosadskih Radikala nalaze se na Bulevaru Mihajla Pupina 18b. A. L.

vi od politike. Do sada smo prikupili oko 300 potpisa, a gra|ani detaqnije informacije mogu da na|u na sajtu www.poslanik.rs - rekao je ]ur~i}. Ujedno NOPO gra|anima nudi zaradu. Naime, ako uspeju da sakupe dovoqno potpisa i predaju izbornu listu, mo}i da imaju svoje kontrolore na bira~kim mestima. S obzirom da }e pare dobiti iz buxeta grada i republike, NOPO }e mo}i da plati sugra|ane koji se prijave da budu kontrolori na dan izbora, a dnevnica je 2.000 dinara. Svi zainteresovani mogu da se prijave na adresi www.kontrolori.org. D. Igwi}

Defile biciklista

raditi. Poslovnica }e biti Grad i Biciklisti~ki klub „Novi zatvorena zbog gra|evinskih Sad” sutra organizuju otvarawe biciradova na objektu. N. R. klisti~ke sezone velikim defileom biciklista novosadskim ulicama. Okupqawe biciklista je ulici Modene u 16.30 ~asova, a po~etak defilea u toli~ka porta 5. Orkestar 17. Povorka }e se kretati slede}im ~ine: Aleksandar Dujin, Mi- ulicama: Modene, @arka Zrewanina, roslav Karlovi}, Fedor Ru- Stra`ilovska, Bulevar cara Lazara, {kuc, SvetlanaCecaPalada Bulevar oslobo|ewa, Dimitrija Tucoi Sa{aIgwatovi}. G. ^. vi}a, a ciq je na platou Spensa. I. D.

KoncertAleksandraDujina

procene svoje predmete. Organizator je dru{tvo kolekcionara i qubiteqa starina „Srpska Atina”. G. ^.

9


VOJVODINA/NOVISAD

petak30.mart2012.

DNEVNIK

c m y

10

УРЕЂУЈЕСЕЕНТЕРИЈЕРНОВОГПОЗОРИШТА

СкадаруВрбасујош чекапрвупредставу ВРБАС: Изградња позоришта у Врбасу започета је још пре скоро 20 година, када је стара зграда Дома културе изгорела у пожару. Временом је пројекат неколико пута мењан, а здање краси само лепо уређена спољашност, док је унутра урађено веома мало. Прошле године је раскинут уговор са претходним извођачем радова, фирмом „Дијагонала” из Новог Сада, на основу захтева Културног центра Врбас. Фонд за капитална улагања АП Војводине, који финансира пројекат изградње позоришта у Врбасу, почетком ове године расписао је тендер за новог извођача радова и изабрана је фирма ГП „Ковачевић” из Новог Сада. Вредност овог уговора, за прву фазу, је близу 108 милиона динара, а рок за завршетак радова је 150 календарских дана.

НенадВелицки

DANAS U NOVOM SADU POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te:Scena„PeraDobrinovi}”drama„Najavqenoubistvo” (19.30),Scena„Jovan\or|evi}”opera„Seviqskiberberin”(19) Novosadskopozori{te:„FaniiAleksander”(19)

BIOSKOPI Arena:„Parada”(18.10),„Alviniveverice3:„Urnebesnibrodolom”(18.15),„Ma~aku~izmama”(12.30),„Kungfupanda2”(12.15),„Hepifit2”(12,14.15),„Mapetovci”(13),„[e{irprofesoraKosteVuji}a”(15,17.30,20.10),„Putovawe2: tajanstveno ostrvo” (14.30), „Ustani~ka ulica” (18.15, 20.20, 22.25), „Loraks” (12.30,14),„^eli~naledi”(22.30),„CrnaZorica”(16.30,20.30,22.15),„^ovekna ivici”(22.30),„Ogledalce,ogledalce”(14.10,16.10),„BestegzotikMarigoldhotel”(20.05),„Gnevtitana”(16,18,18.05,20.15,22.20),„Igregladi”(14.30,17.15, 20,22.45) KCNS -filmskidanifrankofonije„Razulareni”(18),„ZgradaJakubijan”(20)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava4,6433–145i6433–613(9–17):stalnapostavka„Petrovaradinskatvr|avaupro{losti”;postavkaOdeqewazakulturnuistoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakAd9do19sati,subota-nedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvanitragovimaterijalneiduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine20.veka”,„Vojvodinaizme|udva svetskarata-antifa{isti~kaborbauVojvodini1941-1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{titeprirodeuVojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145(9–17):podzemnevojnegalerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810:stalnapostavka Zavi~ajnazbirkaSremskiKarlovci, SremskiKarlovci,PatrijarhaRaja~i}a16, 881-637:postavka„VinogradarstvoivinarstvoFru{kegore” Zbirkastraneumetnosti, Dunavska29,451–239(9–17):stalnapostavka„Legat doktoraBrankaIli}a”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: SandraRaka iz Novog Sada, SvetlanaPilipovi} iz Zmajeva, JelenaRadi}Drk iz Petrovaradina, DraganaNe{tinac iz In|ije, Nata{aMihajlovi} iz Bukovca, ManuelaJevti} iz Rumenke, BiqanaVeseli}Anabusi iz Sremskih Karlovaca i Milena Raduki} iz Futoga, DE^AKE: MilenaMr|ai KlaraBuza{i iz Novog Sada, Dragana Piva~ iz Magli}a, NadaLazarevi} iz Be{ke, JelaVeqkov iz \ur|eva i DaliborkaMilosavqevi} iz Be~eja.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Nade`da Mihaila Lazi} (1932) u 9.45 sati, Dejan Vladimira Brundza (1972) u 10.30, Marija Andra{a Bak{a (1933) u 11.15, \or|e Nikole Jovanovi} (1921) u 12, Radivoje Bora Milosavqevi} (1952) u 12.45, Julija Pavla Gajdo{ (1932) u 13.30, \oka Nenada Vukadinov (1947) u 14.15 i Milorad @arka ^onki} (1929) u 15 sati. Na Katoli~kom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahrawen Antal Petra Gregu{ (1934) u 11 sati. Na Novom grobqu u Petrovaradinu danas }e biti sahrawena Milica Svetozara \uri} (1920) u 13 sati.

Пре нешто више од месец дана, извођач радова ГП „Ковачевић” је започео послове на изградњи и уређењу ентеријера, али радови не теку очекиваном динамиком. Координатор за пројекте и инвестиције у општини Врбас Ненад Велицки каже да ће планирани рок сигурно бити пробијен, али је изражава наду да ће Врбашани ускоро добити позориште са врхунским изгледом, најмодернијом опремом и престижном сценом. - Фирми ГП „Ковачевић” је уплаћен аванс од 32 милиона динара и 20. фебруара су радови започети. За сада радови се не из-

воде оним интензитетом који смо ми очекивали, а у разговору са извођечем радова и Фондом за капитална улагања добили смо уверења да ће од понедељка ова инвестиција почети да се ради пуним капацитетом - рекао је Велицки. Ова, прва фаза радова, подразумева уређење гледалишта, гипсане радове, сцену, противпожарну опрему и климатизацију. То је неопходно како би позориште добило употребну дозволу и како би била изведена прва представа у Врбасу после 20 година, каже Велицки. За другу фазу радова на изградњи позоришта потребно још 70 милиона динара, а ова средства за сада нису обезбеђена. - Конкурисаћемо на више страна како би обезбедили новац који је потребан за опремање подрума, канцеларија, свлачионица и свих оних просторија које су предвиђене пројектом - казао је Велицки. М. Кековић

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitnapomo} 94 Ta~novreme 95 Predajatelegrama 96 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 520-866i520-234 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

Улазупозориште

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „PROF. DR DRA^A” Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati. Tel: 021/522-594, 456-564 i 063/746-1693

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20 „KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748

PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

petak30.mart2012.

ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЛА СУБОТИЧКА СКУПШТИНА

„Калцедонији” бесплатноземљиште

СУБОТИЦА: Одборници суботичке Скупштине су показали изузетну ефикасност у раду и за непуна три часа, на ванредној седници, усвојили 17 тачака дневног реда. Изгласали су усвајање Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта, без накнаде у привредној зони Мали Бајмок, компанији „Калцедонија”.У плану је запошљавање хиљаду радника до 2015. године, који ће за пет година остварити укупно 8,7 милиона евра нето зараде. За реализацију овог пројекта, „Калцедонија” ће уложити 20 милиона евра.

Узети узорци с моста

ЗРЕЊАНИН: Одељење инспекције за заштиту животне средине при Градској управи у Зрењанину саопштило је да је јуче узело узорке са Лучног пешачког моста како би се одредио карактер отпада за који се сумња да је жива. Узорак и лабораторијско испитивање обавиће стручна овлашћена организација Институт за заштиту на раду из Новог Сада. Подсетимо, по други пут се на мосту који спаја Улицу Тоше Јовановићa са Истарском, појавила већа количина живе. За сада се не зна ко је одговоран за овај други инцидент са опасном материјом, нити је познато одакле жива потиче. У Полицијској управи у Зрењанину „Дневнику” је јуче потврђено да је случај евидентиран и да је истрага у току. Ж. Б.

Усвојен је Просторни план Града, план детаљне регулације центра града – зона 3 и још неколико планова детаљене регулације. Одборници Савеза Војвођанских Мађара нису подржали предлоге који се односе на именовање Тибора Мурењија за члана Управног одбора „Водовода“ и Одлуку о допуни статута јавног комуналног предузећа „Паркинг”. Расправа се повела око доношења одлуке о измени Плана детаљне регулације центра града Суботица, зона 3. Измена плана се односи на исправку услова, везаних за фор-

мирање минималне величине парцеле, планиране за изградњу у простору који припада Зони пословања и комерцијалним функцијама. Ту се првенствено мисли на бензинске пумпе и гасне станице, праонице аутомобила, заједничке гараже и слично. Повела се расправа око измештања старе и градње нове пумпе на углу Прерадовићеве улице, где се некада налазио Комград. Усвојена је одлука и о „Рехабилитацији система даљинског грејања у Србији, фаза четири“, а реч је о узимању кредита у висини од седам С. Иршевић милиона евра.

ЗА НЕДОВРШЕНУ ЈАВНУ ГАРАЖУ ЈАВИО СЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИНВЕСТИТОР

Чекасепромена намене КИКИНДА: Изградња јавне гараже у Доситејевој улици започета је пре тридесетак година. Осим конструкције, даље се није одмакло, а објекат ружи најужи центар града. Решавање овог проблема локална самоуправа започела је 2008. године, када је расписан конкурс за изградњу пословног објекта, али се потен-

решење за гаражу у Доситејевој, вољна је да уради пројекте и уложи средства како би овај објекат, који је до сада ружио град, био модеран пословностамбени простор. Већ су добијене неке дозволе и завршене предрадње да би се припремио предлог за скупштинску одлуку, којом би се преименовала наме-

Ликовни салон ЗРЕЊАНИН: У Малом салону Народног музеја Зрењанин данас у 19 часова, биће отворена изложба традиционалног годишњег ликовног салона чланова Удружења ликовних аматера Зрењанин (УЛАЗ). Салон ће трајати до 5. априла. Ради се о централној ликовној манифестацији овог агилног удружења, једног од водећих у земљи, која је прва у низу жирираних изложби у организацији Савеза аматера града Зрењанина, Војводине и Србије. Селектор овогодишњег салона је Драган Недимовић, историчар уметности из Зрењанина, који ће од изложених радова педесетак чланова УЛАЗ-а, издвојити троје награђених, десеторо похваљених и још један број аутора који ће учествовати заједно са награђеним и похваљеним на регионалној изложби. Ж. Б.

ИЗБОРИ 2012.

Осмалиста Буњевачкастранка СУБОТИЦА: Градска изборна комисија у Суботици прогласила је као осму листу Буњевачке странке на предстојећим локалним изборима. Носилац листе са 23 кандидата је Блашко Габрић, а први на листи је СрђанЕветовић. А под слоганом: „Истина, храброст, поверење” наставља се прикупљање потписа за подршку листи Савеза бачких Буњеваца коју предводи МиркоБајић. - Први захтев када уђемо у Скупштину града, биће да се изврши ревизија приватизација у нашем гра-

ду, нарочито „Севера”, „Азотаре”, „Младости”, „Агрокомбината”, „Медопродукта”, „Жељезничара” и других предузећа и да се грађанима који су због лоповских приватизација остали без посла, врате радна места, а да се незаконито стечена имовина одузме, наводи се у саопштењу Савеза бачких Буњеваца. Потписи за подршку листи прикупљаће се сутра на Прозивци, у просторијама МЗ, код пијаце Зеленац од 13 до 19 часова. Поводом уче стале појаве лепљења и цепања страначких пла-

ката на фасадама и оградама у Суботици, Градски одбор Демократске странке апелује на све актере политичке сцене у граду да се престане са ружењем и прљањем града. Странке имају многе друге начине да изразе своје ставове и пошаљу поруку бирачима од лепљења плаката којима се уништава имовина града и производи додатно смеће на суботичким улицама, па ГО ДС позива све учеснике предизборне кампање да одустану од плакатирања града. С. И.

Седампартија у „ПокренимоЗрењанин”

ЗРЕЊАНИН: Коалицију под називом „Покренимо Зрењанин – Томислав Николић”, предводи Српска напредна странка, а чине је још и Демократска странка Србије (Чедомир Јањић), Нова Србија (ДаркоКаран), Покрет снага Србије (Радован Бајић), Покрет социјалиста (Бошко Ивић), Демократска партија Македонаца (Јанко Тушкан) и Покрет Напред Банат (СашаЖдрња). Члан Председништва СНС ГоранКнежевић рекао је на конференцији за новинаре да ова коалиција има и подршку бројних асоцијација и

удружења, а нека од њих су и Привредни препород и Удружење избеглих и прогнаних лица. - На листи кандидата за одборнике у Скупштини града Зрењанина имамо 22 жене, 37 факултетски образованих, 10 млађих од тридесет година, затим нестраначких личности, људи са села…А злурадима који не раде ништа него се баве СНС-ом и нашом коалицијом поручујемо да смо за само два дана, упркос опструкцији локалне администрације и малом броју оверивача, сакупили скоро 3.000 потписа грађана – рекао је Кнежевић. Ж. Б.

„Двери”иСВСпрвипут наизборима

Јавнирадови ипракса КОВИН: Oбјављен је Јавни позив за организовање спровођења јавних радова у 2012. години на територији општине Ковин. Пријаве на конкурс за јавне радове примају се до 10. априла 2012. године, а заинтересовани извођачи попуњене обрасце упућују на НСЗ-Филијала Панчево, Испостава Ковин. За овогодишње јавне радове у општини Ковин, ресорни Секретаријат издваја 2,9 милиона динара, док је Општина обезбедила три милиона динара. Истовремено су отворени су и јавни позиви за послодавце са подручја општине Ковин за стручно оспособљавање и запошљавање приправника и позив за учешће у реализацији мере „Стручна пракса 2012“. Попуњени обрасци захтева достављају се Писарници Општинске управе Ковин. З. Дг.

11

Гаража чека инвеститора

цијални инвеститори нису јавили. На последњој седници локалног парламента, која је прекинута, очекивало се да одборници разматрају промену намене јавне гараже у стамбено-пословни објекат, по предлогу Секретаријата за стамбено-комуналне послове. -О овом предлогу требало је да се изјасне одборници, како би се стекли услови да наставимо преговоре са заинтересованим инвеститором - каже члан Општинског већа Бранислав Чолак - Већ неко време воде се разговори са новосадском фирмом „Хом инвест” која је предложила

на. Све то заустављено је на последњој скупштини, која није одржана, те надам се да потенцијални инвеститор неће изгубити вољу за тим послом. Рушење гараже коштало би град пола милиона евра. Уколико се одлука о промени намене јавне гараже усвоји, биће именован тим за израду пројекта који треба да одобри државна Комисија за јавно-приватна партнерства, а затим се расписује конкурс. Предвиђено је да, у изграђеном пословно-стамбеном простору обе стране - општина и инвеститор, имају по део власништва. А.Ђуран

Смењен директор посланик

АЛИБУНАР: Одборници Скупштине општине Алибунар одржали су седницу, на којој је смењен директор Дома здравља Виорел Жура. Одлука о његовој смени је донета на основу закључка Управног одбора ове установе и за вршиоца дужности је именована др Динка Кожокар-Даждеа. Одмах по доношењу одлуке о смени, Виорел Жура је у Дому здравља одржао конференцију за штампу, на којој је негирао све оно што му се ставља на терет и због чега је смењен. Рекао је да је ова установа отежано долазила до потребних средстава за пословање, али да су месечне зараде запослених измириване са један до два дана закашњења, код других здравствених установа је то трајало и више дана.

Мада му нису познати разлози, чуо је да постоји нека петиција да је некима плаћао више од њихових званичних зарада. Жура је рекао да су надокнаде примале др Динка Кожокар, за послове помоћника директора и др Мира Павловић-Ковачевић, за послове стручног консултанта и да су сви запослени за то знали, није се крило. Како је Жура народни посланик у Скупштини Србије, у име УРС, он сматра да иза ове смене стоје политички неистомишљеници из владајућих странака у општинском парламенту. Закључио је да би волео да му се покажу грешке за смену, а мисли да их нема, али да правду једино може да истера судом, ради моралне статисфакције. Р. Ј.

ДиносаурусиуЗасавици ЗАСАВИЦА: У недељу, 1. априла у Специјалном резервату природе Бара Засавица, код визиторског центра, биће отворена палеонтолошка изложба „Свет диносауруса”. У оквиру изложбе биће приказано 60 експоната ди-

носауруса у природној величини, а сваки примерак је реконструисан по последњим научним открићима. Сви заинтересовани ће бити у прилици да током три месеца посете ову необичну изложбу. Ј. А.

СТАРА ПАЗОВА: Изборна комисија у Старој Пазови прогласила је, до сада, пет изборних листа за локалне изборе. Након коалиције „Избор за бољи живот – Борис Тадић”, ове недеље је Општинска изборна комисија као другу прогласила листу „ДСС Војислав Коштуница” на којој се нашло 48 кандидата за одборнике, а предводи је Милош Црномарковић. Изборну листу са 16 кандидата за одборнике предала је, први пут, Група грађана „Двери” под слоганом „Двери за живот Пазове”.

Први пут на локалним изборима учествује и Странка војвођанских Словака, која по речима Мирослава Хуђеца, једног од кандидата за одборника, очекује добре резултате, јер Словаци у Старој Пазови живе 240 година и желе нешто да учине за своје сународнике, да живе боље. - Залажемо се за развој пољопривреде, за образовање и запошљавање младих, даљи развој културе и информисања на словачком језику рекао је Хуђец. Изборну листу са 48 кандидата за одборнике предала је Српска на-

Кришан за четврти мандат КОВАЧИЦА: Општинска изборна комисија у Ковачици до сада је за локалне изборе прогласила четири кандидатске листе за одборнике СО Ковачица. На првом месту је листа „Демократска странка - Борис Тадић” са свих 39 кандидата, а предводи је председник ОО ДСа и први човек општине Мирослав Кришан. Кришан је на дужности председника општине већ трећи мандат, а демократе су још раније најавиле да је Кришан опет кандидат за ту функцију. Из редова демократа за листу „Избор за бољу Војводину - Бојан Пај-

тић” за покрајински парламент по већинском систему потврђена је кандидатура Мартина Злоха, актуелног потпредседника Скупштине АП Војводине. За општински парламент потврђене су још листе „Чедомир Јовановић - Преокрет (ЛДПСДУ)” са 26 одборничких кандидата, Лиге социјалдемократа Војводине са 18 и Савеза војвођанских Мађара са 13 кандидата. Председник СО Ковачица Јан Пушкар је за 6.мај расписао и изборе за чланове савета месних заједница. М. Мр.

Оставке одборникаЛСВ КИКИНДА: Председник Градског одбора Лиге социјалдемократа у Кикинди и одборник у Скупштини општине Милош Шибул поднео је оставку на место одборника. Како је објаснио оставку је поднео због пресуде Управног суда за враћање мандата одборницима који су одузети. Оставку, на место одборнице, из истог разлога поднела је и Гордана Перуновић Фијат, чланица исте странке. Њима двома мандати су били додељени након што су одузети члановима Српске напредне странке, по тада важећем закону. - Без обзира на то што сматрам да овим пресудама и одлукама нисам прозван да вратим мандат, јер немам коме ни да га вратим,стављам свој мандат одборника у СО Кикинда на располагање Скупштини да га она додели ономе за кога сматра да му припада - рекао је Милош Шибул. А. Ђ.

предна странка у коалицији са Новом Србијом, Покретом социјалиста и Српском демократском странком, а први на листи је Ђорђе Радиновић, председник Општинског одбора СНС. - Предали смо листу број 5, исто као на републичком и покрајинском нивоу, то нам је био циљ, зато смо чекали, а били смо спремни давно. Могу да се похвалим да смо потписе прикупили за један дан, очекујемо победу на овим изборима, а после тога промене у раду локалне самоуправе - рекао је после предаје листе Ђорђе Радиновић. А. Мали

Чак11листа

ТЕМЕРИН: Општинска изборна комисија у Темерину до сада је усвојила 11 изборних листа. Под редним бројем 1 је Демократска странка, следи Лига социјалдемократа Војводине, Српска радикална странка, а на броју 4 Група грађана „За просперитет општине Темерин”. Пети на листићу су Уједињени региони Србије, шести је „Преокрет”, следи Демократска странка Србије, Савез војвођанских Мађара, затим Јединствена Србија - СДПС. На десетом месту су Социјалистичка партија Србије-ПУПС, а 11. листа је Српска напредна странка - Покрет социјалиста. Кандидати за посланике у Скупштини Војводине по већинском систему су др Тања Радовановић (ДС), Роберт Каран (ЛСВ), Миодраг Мандић (УРС), Ненад Љубичић из СРС, др Савка Стратијев (СНС). М. М.

Караваномладине ДС-а уКовину

КОВИН: Караван омладине Демократске странке „Избор младих за бољи живот Борис Тадић” стиже у суботу у Ковин. Млади ДС-а, њих 50 из

целе Србије ће на тргу испред Дома културе од 14 часова разговарати са грађанима Ковина и одржати трибину на отвореном. З. Дг.

Бачкулин напустио СВМ КАЊИЖА: Бивши председник Скупштине општине Кањижа Иштван Бачкулин из Хоргоша, један од оснивача Савеза војвођанских Мађара (СВМ) иступио је из редова ове странке, чију чланску књижицу има са редним бројем 3. Бачкулин је саопштио, да без обзира што има позив, неће приступити другој партији, него ће на изборима учествовати као неза-

висни кандидат групе грађана. Бачкулин је у саопштењу поред критика на рачун странке упутио замерке СВМ-у за поступке општинској власти Кањиже у мандату који истиче, такође и у Месној заједници Хоргош, а критикује и демократичност поступкa унутар странке приликом одређивања кандидата за изборе. М. Мр.


12

c m y

petak30.mart2012.

vojvodina

dnevnik

КАД ЗАШТИТНИ КАНАЛ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН КОМAСАЦИЈОМ

Гибарчани ће можда поново пливати ГИБАРАЦ: Четири километара источно од Шида смештен је Гибарац, мало сремачко село, са 1.043 становника, 327 кућа, али 420 станова и то све по новом попису. Око 90 одсто становника су паори, док су преостали безземљаши, углавном незапослени радници. Сточарством и производњом млека бави се Милан Мартић са око 60 крава музара, а преко сто оваца и три коња има БраниславЛазић. На 1830 хектара обрадиве земље Гибарчани сеју углавном пшеницу, кукуруз, соју и шећерну репу. У селу је 363 хектара државног пољопривредног земљишта па је мањи део Гибарчана узео нешто ове земље у закуп, тек толико да покрије неке своје потребе. Ранко Барбара није узимао земљу, он се одлучио да држи фарму кока носиља. Јаја продаје на београдском тржишту, а остали паори и радници сналазе се како знају и умеју. Ових дана стигли су им бонови за регресирану нафту, па су сви отишли са поља у Шид на бензинску пумпу, по тај за њих веома потребан дериват.

Председник Месне заједнице Бошко Тешић

Пре годину дана село је изгласало нови месни самодопринос за инфраструктуру и то за реновирање сад већ старих друштвених објеката, пре свих Дома културе. Гибарчани су за реновирање овог објекта одвојили два и по милиона динара, а радови су већ започети. Вредни паори овог села у предграђу Шида политички су, како се и очекује, различито Кажу, када неко сељацима обећа они крену ка

њему, а када виде да од тога нема ништа, они одустану. Највећи део омладине усмерен је према фудбалском клубу „Синђелић”, други су ушли у удружење ловаца, па риболоваца, а уз старо удружење жена, ради и ново „Орхидеја”. И пензионери имају удружење. Идиличну слику овог села квари опасност од атмосферских вода које се сливају са Фрушке горе и које су пре неколико година буквално потопиле село. Председник Месне заједнице Бошко Тошић каже да су, да би се заштитили од вода, мештани прокопали канале у свим улицама и поставили посебну заштиту цевастим пропустима воде поред сваког електричног стуба. - Све то је слаба заштита. Стручна лица кажу да се не може изнад села копати заштитни канал који би апсорбовао сву воду са Фрушке горе да се не слије у село. Дали су и образложење да комасацијом тај део посла није предвиђен. Било како било канала неће бити, а што се тиче поплава видећемо - каже Бошко Тешић. Он је ангажован и у изградњи српске православне цркве у селу.

Радови се приводе крају, на понос свим мештанима Гибарца. У селу је и католичка црква. Реновирана је и заштићена, омалтерисана са промењеном кровном конструкцијом што је учинио народ овог краја из Хрватске, а радове је организовао управник жупе Гибарац велечасни Никица Бошњаковић. Тако да су оба два објекта у одличном стању. - Направили смо и 500 метара пешачких стаза. Изградили смо гаражу за дрва и прилазе објекту у којем је смештена месна канцеларија, амбуланта и просторија ФК „Синђелић”. Обављени су и земљани радови на шест километара атарских путева. Средствима добијеним по конкурсу биће купљен шљунак и ове године почеће се насипање тих путева. Ове године средствима самодоприноса завршићемо капелу на гробљу која је почела да се гради 2010. године прича Бошко Тошић. - Продужетак Ловачке улице у дужини од 700 метара и прилазе православном, као и католичком гробљу у дужини од 300 метара, насули смо струганим асфалтом и тако се решили блата.

Гибарац

У склопу Дома културе уређена је једна просторија за потребе актива жена, чиме је започела санација Дома, уградња ПВЦ столарије, санитарног чвора. Месна заједница брине и о фасадама на друштвеним објектима, одржава православно и католичко гробље током целе године, сеоску депонију смећа и јавне површине у центру села. У надлежности МЗ је и 1800 метара бициклистичке стазе Гибарац-Шид.

- Остало је отворено питање четвороразредне основне школе, која је у саставу Основне школе „Бранко Радичевић” у Шиду. Зграда је пуна влаге, а кров прокишњава. За сада не знамо како ће се ово питање решити. Сва средства месног самодоприноса усмерили смо на инфраструктуру нашег места и тога се придржавамо до његовог истека - завршио је Бошко. Д. Савичин

ВЛАСНИК „ТРАНСПЕТРОЛА” ТРАЖИ ДА СЕ ИСПИТА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Папириуфирми, апшениценема

МЛАДИМ БЕЧЕЈЦИМА ПРЕДСТАВЉЕНА КАРТИЦА ЕУРО 26

Погодностинапуту икодкуће

БЕЧЕЈ:Европску картицу за младе „Еуро 26” од недавно могу да користе сви до 30 година живота. Србија се укључила у ову организацију пре годину дана и већ се учланило преко 60.000 младих. Око 4,5 милиона младих из 41 европске земље користи погодности ове картице при куповини, путовањима, туризму и другим услугама, рекли су приликом промоције картице „Еуро 26” у бечејској Канцеларији за младе Ђуро Блануша из Министарства омладине и спорта и Јелена Станковић из Организације „Еуро 26”. Циљ промоције у Бечеју био је да се чује шта млади у граду крај Тисе желе да се уврсти у попусте за имаоце европске картице у њиховој средини, али и шире. Саго-

ворници из Београда су изнели низ погодности, а посебно су апострофирали могућност осигурања пре сваког путовања. - За врло кратко време четрдесетак Бечејаца се учланило у Организацију, а ми у Канцеларији за младе успели смо имаоцима европске картице за младе да обезбедимо попуст у 11 овдашњих фирми с тенденцијом да тај број из дана у дан буде већи рекле су у име домаћина Катарина Стоисављевић и Сузана Тошић. Чланарина за европску картицу је 500 динара годишње, а све додатне информације могу се добити телефоном на број 6919851 или 064/8959048, а електронском поштом mladi.becej@gmail.com. В. Јанков

СЕЧАЊ: Није пословање бившег директора сечањског предузећа „Транспетрол” А. Ш. под лупом судских органа искључиво због тога што је пријаву против њега поднела полиција, него је кривичну пријаву саставио и сувласник те фирме Бранко Самарџић. Против А. Ш. се у истражном одељењу зрењанинског Вишег суда води истрага због сумње да је починио кривично дело злоупотребе овлашћења у привреди. Како је наведено у кривичној пријави Полицијске управе, А. Ш. је августа прошле године издао потврду предузећу „Протеин” из Торка о преузимању 600 вагона пшенице која је практично уступљена на чување у силосе „Транспетрола”, али је у међувремену пшеница нестала, па су се власници из Торка обратили за помоћ полицији. Међутим, уочи недавног повратка у Србију из Америке, где неколико година уназад проводи зиме због проблема са здрављем, против суграђанина кога је сам поставио за директора, кривичну пријаву поднео и Бранко Самар-

Траже се одговори од бившег директора „Транспетрола”

џић, који А. Ш. сумњичи да је „Транспетролу” нанео огромну штету, која се огледа, између осталог, и у нестанку 2.077 вагона кукуруза и 211 вагона пшенице. - Очекујем да се испита продаја житарица и наплата истих, али и да се установи где су отишле огромне количине житарица и ђубрива којих нема, а стоје као да

су на стању моје фирме. Зашто никад није фактурисан транспорт који су фирмини камиони уредно обавили и прешли 800.000 километара за годину дана, што је у противвредности од 1,2 милиона евра - упитао је Самарџић. На судским органима је да испитају сва дешавања везана за пословање посрнуле сечањске фирме која поседује складиште и

сушару за житарице, као и рибњак за узгој конзумне рибе. До тада, „Транспетролом” се бави и Привредни суд у Зрењанину, јер је у овој фирми отворен стечајни поступак. Како сазнајемо, повериоци су до сада пријавили да од „Транспетрола” потражују више од две милијарде динара. Стечајна управница Драгица Арсић је на рочишту саопштила да је, као основана, признала потраживања од 1,78 милијарди динара, док је остатак, од 303 милиона динара по њеним сагледавањима неоснован па је повериоце који су их пријавили, упутила на покретање посебне парнице, како би их пред судом доказали. С друге стране, Арсићева је пре три месеца вредност покретне и непокретне имовине „Транспетрола” проценила на 800 милиона динара. Међу повериоцима, иначе, на 377. месту је и дугогодишњи директор А. Ш. Њему је, на име неисплаћене зараде за јул, август и септембар 2011, признато потраживање од 68.700 динара. Ж. Балабан

САМОДОПРИНОС У СЕЛУ НА РУМУНСКОЈ ГРАНИЦИ

РеновиранаамбулантауМарковцу ВРШАЦ: Поред градског подручја где живи и највећи број житеља, вршачку општину чине и 22 села у којима је, због беле куге и одласка у градове, једва двадесетак одсто становништва. Локална самоуправа је у задњих неколико година бројним програ-

" ! !

"

', * 0 .*()+$ +,- "# '". *0", , "'- 0 4 *+$ - + * '#" + '+,",-,(& )(%","3$"! ' -$ "%- "%% * ' -+$ ( # .%#-# ( + ), & * & + , * $ &+$ +,- "# ' +& *4-' *( ' +,- "# . *()+$ +,- "# + ' +, .(& ' * ' -+$(& # 0"$& +, * $ &+$"& +,- "# & $(# ( # .%#-#- (. . "'+,",- "# .*()+$ +,- "# 2 + )*(-3 . ," + )(+ '"& (+.*,(& ' +) " "3'(+," "+,(3' " ',* %' .*() * . 3" " +,*-3'" + * '" " 2 "," "0 * ' -+$ % "# 4 * +$ " "0 ($(%'"! 0 & %# *" + & +,* 2 + +,- "* ," "'- " # ' + & +, * - "%( 0 .*1 ,$- & +, * $ &+$"! +,- "# +,- '," 2 ( "," ")%(&- '". *0", , "'- " ")%(&- '+,",-, )(%","3 $"! ' -$ - "%& +, * $ &+$ +,- "# $(# + (+,. *-#- -0 )( *1$% 4 *+$ % )- %"$ * ' -+$ $ ( " )*". , '( + $,(* +,- '," &( - $('$-*"+ ," 0 +,") ' "# ($ 0 )*"# .)*"% %# "' (*&

"#

/// & +, * ,-

-*()

''

-

Јабланки, Потпорњу, а исти посао започет је у Стражи. Ових дана, у селу најудаљенијем од општинског центра, Марковцу, предата је на употребу реновирана сеоска амбуланта у којој превентивну здравствену заштиту остварује око 330 житеља овог пограничног насеља. На пригодној свечаности чуло се да је у реновирање ове установе уложено 1,78 милиона динара, а већи део средстава је из самодоприноса. На згради старој 60 година урађени су нови кров, електро инсталациСа свечаности отварања амбуланте је, молерско мима изградње и обнове комуна- фарбарски радови, нови подови и лија настојала да побољша усло- санитарије. ве живота у селима. Асфалтиране - До сада су лекарске услуге су улице, граде се водоводи, ме- обављане у старој амбуланти, а сне амбуланте, модернизују теле- од данас у много лепшем и прифонске, електро мреже, ТВ репе- јатнијем амбијенту захваљујући титори чиме се утиче на подиза- месном самодоприносу који смо ње стандарда. За кратко време су издвојили, као и делом средствиреновиране амбуланте у Месићу, ма локалне самоуправе - рекла је

директорка вршачког Дома здравља Родика Петку. - Захваљујући томе што сте гласали за самодопринос, а преко Дома здравља успели смо да уредимо овакве амбуланте у скоро свим селима. Такође, изборили смо се и да добијемо средства ЕУ за куповину најсавременијих апарата за дијагностику уз сарадњу са патнерима из Румуније. Сваки километар асфалта, свака оваква амбуланта, сваки доктор и стоматолог у селу је од суштинске важности да људи овде остају да живе- рекао је овом приликом председник општине Чедомир Живковић и најавио куповину мањег аутобуса који ће се користити за потребе културно уметничких друштава, спортиста и друге потребе житеља села. Јуче су председник општине Чедомир Живковић и координатор за технику извршне јединице Телекома Панчево Милош Черницин пустили у рад нову телефонску централу у Улици Милоша Обилића капацитета 1056 прикључака. Корисници из 30 улица овог краја имаће могућност коришћења интернета, ТВ програма и у то је Телеком инвестирао 48 милиона динара. Р. Јовановић

Постављене новетабле ИРИГ: На територији целе иришке општине постављене су нове табле са ознакама насељених места. Тако је свако од 12 места ове сремске општине, у којој живи 12 хиљада становника, добило нове табле са именом мест, у које се улази, односно излази. Укупно је постављено 36 табли, а за овај посао је из општинске касе издвојено 460 хиљада динара. Табле су аутентичног изгледа, потпуно у складу са епитетом „престоница винског Срема“ који ова општина носи. Ј. А.


reporta@e

dnevnik

petak30.mart2012.

13

BLUZERISRBIJEIHRVATSKESOLIDARNISROKLEGENDOMIZBA^KEPALANKEMILANOM]UR^I]EM

Sigurnaku}a rokeraveterana kih festivala i koncerata na kojima smo bili. To se nastaviloislede}ihgodina.Asretali smo se naj~e{}e na nastupima rok i bluz veterana. I uvek me radovalo da ga vidim. Brbqiv, nasmejan, `ivopisan, kao da je odrastao u delti Misisipija, ]ure je neumorno obilazio doma}efestivale,snimaoTViraZa ]ureta svirali i prijateqi iz Zagreba

novinarstvo sam zakora~io davno, sredinom sedamdesetih godina pro{logveka,itokaosaradnikemisijezamlade„Ve~euzradio“.Wu jenaPrvomprogramuRadioBeograda pripremao i vodio divan ~ovek Nikola Karaklaji}. Nije to bila samo muzi~ka emisija. Nikola je kao internacionalni {ahovskimajstoriodli~anpedagog shvatio da preko rok muzike mo`e zainteresovati mlade za mnogo ozbiqnije teme. Zahvaquju}i wemu, tada sam za potrebe emisijeproputovaodobardeoSrbijeisreomnogomladihkojisu, {tojebilosasvimlogi~no,imalivrlosli~nainteresovawakao ija.Bilojetovremekadsmosnezasitomradoznalo{}uotkrivali sebe i druge. I kad je sve imalo ~ar premijere. Tokom svih ovih godina,povremenosre}emnekeod wihnaneo~ekivanimradnimmestima. Nale}emo jedni na druge ovde ili po gradovima {irom Evrope. I svaki put s dosta topline i nostalgije govorimo o timgodinama.Jertojesubilane`nainaivnavremena. Aovadanaskakvasu,pasvito znamo: surova, sebi~na, povr{na,uniformisanaipotro{na. Mada ne uvek. To je potvrdio i humanitarnikoncert„ZaMilana“ odr`an u beogradskom Centruzakulturu„Bo`idarac”.Novinara Milana ]ur~i}a ]ureta, bluz zaqubqenika iz Ba~ke Palanke kao da sam upoznao u ono vreme „Ve~eri uz radio“. A nisam.Srelismosenegdepolo-

U

vinom devedesetih na beogradskoj autobuskoj stanici. ^ekao samprevozzaNoviSad,onmije pri{ao,predstavioseizapo~eli smo razgovor. I neprekidno pri~ali sve vreme puta. U to vremeotrovanomr`womipolitikom, bilo je iscequju}e s nekimzagrcnutopri~atikaodasedamdesete jo{ traju. Prise}ali smoseplo~agrupa„Igls“,„Krozbi,Stils,Ne{iJang“,„Santana“,„Almanbradersbend“,veli-

gradskigitaristaVladaStojanovi}iz„Lesgigantesa“irekaoda ]uretu treba pomo}. I da }e napravitikoncertdabisesakupio novac za wegovo le~ewe. Bluz i rok ekipa se odmah anga`ovala. Kao {to ka`e stara mudrost: i u dobru i u zlu. Lako je bilo svih ovihprethodnihgodinablesaviti se na svirkama i festivalima s

Osim na stejyu beogradskog „Bo`idarca”, kao pomo} te{ko obolelom ]uretu, u Americi su humanitarni koncert organizovali i wegovi internet prijateqi dijskeprilogei,vo|enpotpuno zastarelimentuzijazmom,slagao temeqnu arhivu ovda{we bluz scene.Aliihronikuva`nihgostovawastranihmuzi~ara. Aondamijeprenekolikomeseci neko javio da je ozbiqno oboleo. Ubrzo me nazvao ni{ko-beo-

pivomuruci.Aliispostavilose da je i oko nevoqe lako i jednostavnoanimiratiqude.Unekolikodanaseprijaviomnogomuzi~ara spremnih da sviraju. Naravno, bezikakvenadoknade.Ukqu~iose iIgorBrakussRadijaB-92,koji jeemitovaonajavuzakoncert.Na-

Mnoge je zadu`io sedokosi mladi} sa {e{irom

zvaojeKatarinuOstoji} iz „Bo`idarca“ i ona je odmah ponudila besplatan prostor, Vlada „Ribeli“ scensku opremu, a medijisusvepoja~alisa svojestrane.Preno{to jekoncertodr`an,po~eli su da se javqaju qudi {iromsvetaiupla}ivaliskromnealidragocene priloge. A internetprijateqi su pre beo- gradskognastupaorganizovaliuAmericijo{jedan humanitarni koncertzawega.Kojetamo nastupao ne znam, ali su beogradskupri~uizgurali„ZonaB“,„Sirovako`a“, Dragoqub Crn~evi}–Crnke,BrankoMaru{i} ^utura, „Texas flood“, „Santos brothers band“, Kvartet Milana Petrovi}a, „Di luna Plakat za koncert u prestonici bluz bend“, Pera Xo, BandX idrugi.Akaospecijalni nastupaidrugihnagva`dawa.Dugosti,tusubilimuzi~ariizZa- gonisamnajednommestusreotogreba gitarista Eduard Mate{i} likodragihqudikojisushvatiXimi (poznat kao lider grupe ligdeteve~eritrebabiti.Ame„Plava trava zaborava“) i Neven |uwimasekaonekidoma}iGanMija~,virtuozusneharmonike.I dalf kretao ]ure. Mr{av, s publikajebilanavisini.Uzobi- onom svojom dugom sedom kosom qesedihglava,skupiloseidosta pokrivenom kaubojskim {e{iomladine,kojajestvarnoimalaje- rom, o~igledno duboko dirnut, dinstvenu priliku da na jednom rekaojedamujeovaakcijaprodumestuvidii~ujebitnedoma}emu- `ila `ivot. Cena karte je bila zi~are.Odnovihdoveterana. simboli~na, sakupqeno je ne{to I kad se zavr{ila ta svrika vi{eodhiqaduevra,alijemnogo nekakomijeizgledalokaodasam va`nije {to je ]ure shvatio da prisustvovaonajboqemna~inuda nijesam.Idamnogimamnogoznase demantuju ova korporacijska ~isve{tojetokomgodinavredvremena.Danismoskrozotu|eni noradio.Nebihdaprozivam,ali idasenegledanasvekrozinte- sadsunaredudrugigradoviimures.Nijebiloonevulgarneli~- zi~arikojeje]uresasvimnenane promocije kojom nas sve vi{e metqivozadu`ivao.Elegantanje medijski bombarduju. Ni~ega tona~indamusebarmalouzvrasli~nogonom~imenaspolivajus ti.Netolikonovcem,kolikodoTV„Pink„,Prvesrpskei,na`a- brom voqom i podr{kom. A na lost,uposledwevremeiTVB-92. krajuonogkoncerta,negdeizapoSamostarinskoradovawemuzici no}i, muzi~ari su zajedno odsvii iskonski inat protiv nesre}e. rali ]uretovu omiqenu „Sweet Iakojenastupalomnogosastava, homeAlabama“. Te ve~eri muzika nije bilo uobi~ajene surevwivo- jebilasvojevrsnasigurnaku}a. sti,nadmudrivawaokoredosleda PetarJawatovi}

DAPRE@IVI,SIROTIWARASPRODALACELUPORODI^NUSREBRNINU–SVEDOIGLEZAKRAVATU

Odededinsatzapodstanarskukiriju rata se polako otvaraju, jedan stariji gospodin diskretno viri, jedva prikrivaju}i nelagodu. Ka`em: “U|iteslobodno”.Onstidqivo iztorbevadislikuitihopita: “Kolikobiste miparadali,dobiosamodpradede,alimisada hitno treba za le~ewe”. Ovo je samo jedna od bezbroj tu`nih pri~a s kojima se svakodnevno sre}e vlasnik novosadske anti-

V

trese strahovita kriza, tako daiberzaantikvitetastagnira. Prodaj a je stal a, a svi uglavnom `ele da prodaju ono {toimjeodpredakaostalou amanet.Dopresamonekoliko godina, narod na ovim podnebqimaje~uvaosvojukulturnu ba{tinu i nasledstvo, ali ga sada prodaju budza{to, da bi imali hleba da jedu – pri~a Todorov.

{ire, nude stare bunde, kwige, biserne ogrlice,pa~akiikone. Me|utim, Todorov nijesvakiputumogu}nosti da kupi neki predmet jer prometa nema pajednostavnone mo`esebidapriu{ti svesnegubitke. – Primeraradi, ako otkupimnekipredmet za500,anasajmuantikvitetagaprodajemza 750 dinara, nemam nikakvuzaradu.Jeritamo ve}ina qudi dolazidanudisvojestarine. Znate, vrlo je to bolnokadagledateka-

Kolekcionari mnogo re|i od antikviteta

Nemamenisre}enatu|ojnesre}i Priznaje Sava da voli da subotom da pro{eta do Najlona, vidi kakva se sve roba prodaje, ali, profesionalno deformisan, pamti zanimqive predmete, i, naravno wihovecene. – Tamoiskqu~ivokupujemzasvojudu{u,anezaprodaju. Nedavno sam video ikonu, koju je ~ovek prodavao za 1.000 dinara.Poslesamodvenedeqesistompojaviosejedannakupac itra`iozawu60evra.Eto, imaqudikojijednostavnozara|ujunatu|ojmuci,ajatone`elim.Nema nimeni sre}eakose„bogatim”natu|ojnesre}i. Sava Todorov

kvarnice „Srpska Atina” Sava Todorov, koji ka`e da posledwih godina vrata wegovog “du}ana” vi{e otvaraju sugra|ani koji`elene{todaprodajunego onikojibidane{tokupe. – Na{unesre}nudr`avuve} got ov o ~it ave tri dec en ij e

Novosa|anikodSavedolaze bukvalnosvakidaninudeslike, nakit, zlato, stare lutke, biste Tita, Milo{evi}a, Dra`eMihajlovi}a,VukaKaraxi}a, Sokrata, Aristotela, Platona...Osimtoga, prodajudelove starinskog name{taja, {e-

kosenekote{kasrcaodpredmetakojimujedrag–velisagovornik i ka`e da nikad ne otkupquje predmete ako je novac zale~ewe. Tada sugra|ane obi~no upu}ujeuzalagaonicujer, kakoka`e, nemasrcadazara|ujenatu|ojnesre}i.Dodu{e,Savapri-

znaje da je nekoliko puta pojedinima iza{ao u susret i vredannakitilislikuuzeoistavio na komisionu prodaju. Me|utim,retkokadajeuspeodaih prodapocenikojutra`equdi kojejemukaspopala. – Nikada ne ulazim u nefer varijante.Znate, kadamisepo-

Bofl konkurencija Slobinim i Titovim bistama

javi ~ovek koji prodaje sliku MilanKowovi}aza3.000 evra, u startu mu moram re}i da taj novacniodkogane}edobiti jer nistrastvenikolekcionarivi{enemajupara–ka`eSava. Ponekad bude i nerealnih zahteva, a takav slu~aj je imao nedavnokadamujedo{aojedan gospodin izaxepnisattra`io 5.000evra,po{togajedobiood dedeunasledstvo. – Kadsampogledaosat,shvatiosaddane vredinidesetinu sume koju je tra`io. A s druge strane, razumem i tog ~oveka jerjetozawegane{tonajvrednije,~egasesadana`alostodri~edabimogaoplatiti kiriju.Kadasamgaupitaoza{totako skupo prodaje sat, ~ovek mi je rekao da mu je pokojni deda kazao da sat toliko vredi – pri~aTodorov.

Ipak, ima i onih koji su u ovome na{li zaradu, pa za sitni{kupujunabuvqacima, aondaodlazeuantikvarnice itra`epetputavi{epara. U posledwe vreme zlato je na ceni pa porodice prodaju veoma skupocen nakit iz 19. vek a, poz nat pod naz iv om „srpskagrana” –kombinacija bel o-`ut og zlat a s dij amantima ili brilijantima. Sastoji se iz tri dela, a ako je jo{ i u original kutiji, cena znatno raste. Me|utim, Todorovka`edajemaloonih kojibitokupilijer, prosto, dame nemaju gde time da se okite po{to vi{e nema ni pravih,noblbalova. Naonim “purgerskim”, sponzoru{e i wihovemeceneupatinusene razumeju. QiqanaNato{evi}


crna hronika

petak30.mart2012.

dnevnik

c m y

14

PO@ARPRETPRO[LENO]IUCENTRUSOMBORA

IzgoreoTr`nicentar„Bazar” Uno}iizme|usredei~etvrtka, u strogom centru Sombora, u glasovitojPijaciulancima,izgoreo je Tr`ni centar „Bazar“. Po svedo~ewima o~evidaca, vatrajeuovomtr`nomcentruprime}ena nekoliko minuta pre pono}i,alivatrenustihijukojase, navodno „zahvaquju}i“ krovnoj izolacijiodprirodnihmaterijala, razvila dramati~nom brzi-

nom, nisu, pre potpunog uni{tewa objekta, uspeli da stave pod kontrolu ni iskusne ekipe VatrogasnebrigadeSombor,potpomognutekolegamaizApatina. Sre}uuovojnesre}i,presvega, predstavqa ~iwenica da nijedan qudski `ivot nije bio ugro`en, dok je plamena po{ast, anga`manomsomborskihvatrogasaca,bila spre~enadasepro{irinasusedne

APELACIONISUDRAZMATRA@ALBUMIHAQA KERTESANAPRESUDUUSLU^AJU„KIPARSKAAFERA”

Odbrana:Nijedna optu`banijeta~na

Apelacioni sud u Beogradu zapo~eo je ove nedeqe sednicu na kojoj se razmatra `alba odbrane okrivqenog biv{eg direktora Savezne uprave carine MihaqaKeretesa,podnetaprotiv presude Specijalnog suda u predmetu “kiparska afera” kojom je u decembru 2010. godine osu|en na {est godina i osam meseci zatvora po optu`bi za zloupotrebuslu`benogpolo`aja od maja 1994. do 5. oktobra 2000.godine,uvezisraspolagawem delom novca Carine, te da je pri~iwena vi{emilionska {tetabuxetutada{weSRJugoslavije. Postupaju}im `albenim ve}emApelacionogsudapredsedava sudija Zoran Savi}, a sednica, koja je prvobitno najavqena u ~etvorodnevnom terminu, posle prvogdanajeodlo`enaza2. april. – Sednica je odlo`ena zbog iznenadne spre~enosti jednog

kaodajesudijaRa{i}kaopredsednica ve}a sudila u predmetu Stanka Suboti}a „duvanska afera“,ukojemjeKertesosu|en na~etirigodinezatvorapooptu`bi za zloupotrebu slu`benogpolo`ajadirektoraSUC-a. –Krozsvojupresuduizre~enu uoktobru2011.godineuSuboti}evompredmetu,sudijaMilena Ra{i}jeve}iznelastavoKertesovoj krivici vezanoj za krivi~nodelozloupotrebeslu`benogpolo`aja.Timebimoglabiti ugro`ena dvostepenost su|ewa. Naime, Kertesu se za jedan wegovslu`benipolo`ajdirektoraSUC-asudiu~etiriodvojena predmeta Specijalnog suda u Beogradu – stav je advokata Predraga Milovan~evi}a. Prvostepenom presudom u slu~aju „kiparska afera“ Kertes je ogla{en krivim po optu`bidaje„kaodirektorSUC-a, postupaju}iponalogutada{weg predsednika dr`ave Slobodana

objekte. Sve u svemu, ovaj objekat povr{ine od oko 460 kvadratnih metara, u kojem svoje tezge ima dvadesetakzakupaca,rekordnobrzo je izgoreo, pri~iwavaju}i ogromnu {tetu vlasniku, poznatomsomborskombiznismenuMom~iluBackovi}u,aliizakupcima tezgi unutar prodajnog prostora. Po Backovi}evim re~ima, prve procenegovoredajepo`arnapra-

vio{tetuodoko200.000evra,dok jesvakiodpojedina~nihzakupaca prodajnogprostorauplamenuizgubiorobuuvrednostiod5.000do 15.000evra,aliigotovokompletnu vi{egodi{wu dokumentaciju svojihtrgovinskihradwi. Po{to ni sam objekat, ali ni pojedina~ne tezge nisu bile osigurane,te{kojepretpostavitida li}e,inakojina~in,vlasniki

La`nedvohiqadarke uopticaju NarodnabankaSrbijeupozoravanatodasuuopticajufalsifikovane nov~anice od 2.000 dinara, i podse}a na obavezu gra|anakojisumwajudaposeduju la`ni novac – da to prijave. Banknota,nakojojjelikpoznatognau~nikaMilitunaMilankovi}a,predstvaqenajemedijimakoncemdecembra2011.aubrzopotomsepojavilaiuopticajuivrlobrzosena{lanameti falsifikatora. –PosaznawuNBS-a,postoji 13 ovakvih falsifikata – rekla je Bla`enka Robovi} iz NBS-azaRTS,iobjasniladaje nov~anicaura|enanakomercijalnompapiru,dostupnomu{irokoj prodaji. – Ima primetnu, ble{tavu belinu, razli~itu od originalnog za{ti}enog papi-

Falsifikovanadvohiqadarka

Kojielementiza{titesuvidqivigolimokomina{tatreba da obrate pa`wu gra|ani prilikom nov~anih transakcija? Presvega,tujevodeniznak,kojijeuprodu`etku{tampanogdelaividiseakosenov~anicausmeriupravcuja~egizvorasvetlosti. U vodenom `igu se delovi portreta vide u tamnijim i svetlijimnijansamakojesepostepenosmewuju,daju}ijasanizgledsvihdelovapotreta. Drugibitandetaqjeza{titnanit,kojasevidikaoprividno iskidananasvetlojnijansisiveboje.Akosebanknotaizlo`iu pravcuizvorasvetlosti,uo~avasedajenitneprekidnacelom du`inom i s tekstom dinar. Kinegram izgleda kao nalepqena svetlosivafolijakru`nogoblika.Nalazisenalicunov~aniceinawemuseotkrivaoznakaapoenaimikrotekstnominalne oznake.Kadasenov~anicanagiwe,ovidetaqisevideusnopuduginihboja. [tampani deo nov~anice ima jasan izgled svih detaqa. U NBS-upreporu~ujudasekodprovereuku}nimuslovimakoristi nov~anicaistogapoenazakojuseznadajeorignal.

ApelacionisuduBeogradu

Milo{evi}a,nalo`iodasedeo novcanapla}ennacarinarnicama ne prebacuje direktno u buxet, ve} je upla}ivan na ra~une SUC-akodBeobanke pajestih ra~una deo novca carine bez pravnog osnova odobravan kao pomo}za1.182preduze}aidruga pravna, te za pojedina fizi~ka lica„. Tvrdi se da je u periodu odr`avawa parlamentarnih i drugihizboranovacunekolikonavrata davan tada vladaju}em SPS-u.Kertesaoptu`batereti dasuparedateizakupovinuname{taja petorici biv{ih poslanikaizbeglihsKosmeta.Tako|esenavodi„dajebezodborewa tada{weg NBJ-a na Kipar izneto oko 38 miliona nema~kihmaraka“. Me|u preduze}ima i dr`avniminstitucijamakojimajedavana pomo} iz novca Carine, u presudisu,poredostalih,navedeni„ElektrodistribucijaNoviSad„i„Novkabel“,dokjeod institucijapomenutDB. J.J.

ga je celokupan prostor trebalo dapreuzmejednakineskatrgovinskafirma.Ju~eprepodneuvi|aj na potpuno uni{tenom „Bazaru“ obavilisuiforenzi~ariPolicijske uprave u Somboru, kao i istra`ni sudija pa se tek nakon wihovogizve{tajamoguo~ekivatiikonkretnijiodgovorinapitawe{tajebiopraviuzrokovog M.Miqenovi} po`ara.

NA[ANAJNOVIJANOV^ANICANIJEDUGO^EKALANAKRIVOTVOREWE

Kakoprepoznatifalsifikat

~lana ve}a – izjavila je ju~e za „Dnevnik“koordinatorkazamedije Apelacionog suda Mirjana Piqi}. Kako saznajemo, u nastavku sednice je na redu `albena re~ odbrane, budu}i da je sudija izvestilac Mirjana Popovi} zavr{ilaizve{tavaweopresudi. @albe su podneli advokat Predrag Milovan~evi}, kao i wegov brawenik Kertes, koji u odbranitvrdida„nijednaoptu`banijeta~nave}dajere~odovijawudr`aveuuslovimavi{egodi{wih te{kih sankcija te da se preko wega sudi re`imu SlobodanaMilo{evi}a“. Sudjezaizlagaweo`albama omogu}iotriiposata. Prvog dana sednice advokat Milovan~evi}jeukazaonatoda je ~lan `albenog ve}a sudija MilenaRa{i} uprethodnomperiodu, dok je bila u Specijalnom sudu u Beogradu, postupala u jednom predmetu u kojem je i Kertes bio me|u optu`enima. Milovan~evi} je, naime, ista-

zakupcibitiobe{te}eni,dokse ouzrocimapo`ara,zasada,samo naga|a.Ponekimglasinama,glavni„krivac“zapo`armoglabibiti neispravna svetle}a reklama, ali ne bi apriorno trebalo iskqu~ivatiniqudskifaktor. Zanimqivajesvakako~iwenica da su u ovom objektu aktuelni zakupciimaliobezbe|enaprodajnamestasamodo1.maja,nakon~e-

PRIJAVAPROTIVQUBOMIRAB.IZPADEJA,KOD^OKE

Osumwi~enzakra|u toneipomezetluka

PolicijauKikindipodnelajekrivi~nuprijavuprotivQubomiraB. (1959)izPadeja,op{tina^oka,zbogosnovasumwedajepo~iniokrivi~no delote{kekra|ena{tetuAD„Kikindskaindustrijamleka”izSajana. Osumwi~eniseteretidajedopolovinemartaovegodine,kaoradnik„Kikindskeindustrijamleka”,uvi{enavrataotu|iooko399kilograma suhomesnatih proizvoda i 1.142 kilograma polutvrdog sira ukupnevrednostioko1,1miliondinara. M.Mr.

UMOKRINU,KODKIKINDE

Razbojni{tvo za4.000dinara ProtivVeqkaM. (1988)iJovanaM. (1991)izMokrinakriminalisti~ka policija u Kikindipodnelajekrivi~nuprijavu zbog osnova sumwe da su pri~inili razbojni{tvo na {tetusugra|aninaA.J. (1963).

IZ PU Kikinda ju~e je saop{tenodasuoni16.martaovegodine oko 23 sata u Mokrinu na ulicinapaliA.J.,lak{egapovrediliiotelimuoko4.000dinara. M.Mr.

rakojijemalotoniran,glatka je,snekimnejasnimdetaqima,a hologram je obi~na nalepqena sivafolija. Ona je preporu~ila gra|animadapregledajunovackojidobijaju,aliionajkojidaju,dane bi,kakojerekla,biliupleteni ukrivi~nodelopu{tawauopticajla`nognovca. –Obavezajegra|anadaprijave la`nu nov~anicu policiji ilinajbli`ojbancijerbiusuprotnombilisau~esniciukrivi~nomdelu–reklajeBla`enka Robovi}, navode}i da }e u slu~aju da se potvrdi da je wihov novac la`an, ostati bez te svotejersefalsifikatioduzimaju. Uprkos primedbama na vrednost dinara i wegovo gotovo

svakodnevno gubqewe vrednostipremaevru,doma}avalutaje i daqe interesantna za kriminalce. Podaci Narodne banke Srbijegovoredaihjebiloilane, a najvi{e su se falsifikovali apoeni od hiqadu i pet stotinadinara. – Karakteristi~no je i za druge valute,~iji se falsifikati stvaqaju u promet, da se naj~e{}e pojavquju u sredwim apoenima.Kriminalciihbiraju jer su naj~e{}e u prometu. Krupni apoeni se pa`qivije proveravajuuprometu,afalsifikovawe sitnijih nije ekonomskiisplativo–obja{wavajuuNBS-u. NBS se od neovla{}enog {tampawa novca brani primenomnajsavremenijetehnologije koju koriste i druge centralne banke.Ba{banknotaoddvehiqade, ~iji su falsifikati nedavno otkriveni, ima najsavremniji sisitem za{tite. Sve nov~anice imaju kinegram, vodeni`ig,mikrotekst,za{titnu nit, opti~ku varijabilnu boju. Tujeioznakazaslepeislabovide, infracrvena i ultraqubi~asta za{tita, fluoroscentni kon~i}, masni paprir. Konkretno,na„milankovi}u”sudodati elementi za{tite pa ima: nanotekst nominalne oznake, re~ „dinari” u kinegramu i fluorescenciju nominalne oznakenalicunov~anice. Ina~e,najvi{efalsifikovanavalutausvetujeameri~kidolar, a najza{ti}eniji je {vajcarskifranak. D.Vujo{evi}

SAOBRA]AJNANESRE]AUSTAR^EVU

Povre|en osmogodi{wak Osmog od i{ wi de~ ak iz Star~eva povre|en je ju~e oko podnevausaobra}ajnojnesre}i kojasedogodilanaraskrsnici Pan~eva~kog puta i Vojvo|anske ulice u tom selu kod Pan~eva. Kako smo saznali od me{tana, de~aku je slomqena ruka, a zbrinut je u pan~eva~koj bolnici. Po nezvani~nim saznawima, donesre}ejedo{lokadajede~aka, u trenutku dok je prelazio ulicu van obele`enog pe{a~kog prelaza, udario automobil. ^lan Saveta MZ Star~evo Petar Andreji} isti~e da ovo selo ima dosta problema {to seti~esaobra}ajaidasuune-

kolikonavrataodop{tinskog Savetazabezbednostsaobra}aja tra`ili da postave le`e}e policajceiobele`eprelaze. – Na nekim lokacijama su namiza{liususret,nanekima nisu – ka`e Andreji}. – Jedna odcrnihta~akastotinakmetara od mesta gde se desila saobra}ajna nesre}a obele`ena je ipostavqenjele`e}ipolicajac.Tujeuprethodnomperiodu bilodostaudesasasmrtnimishodom jer je u blizini autobusko stajali{te. Prvi put se udes desio na ovom delu puta i sigurno je da }emo ponovo tra`iti da ga obele`e da deca u budu}nostinebistradala. Z. Dr.


crna hronika

dnevnik U SINO]NOJ HAVARIJI U BE^EJU NEMA POVRE\ENIH

petak30.mart2012.

15

MINISTAR UNUTRA[WIH POSLOVA PORU^IO DA ]E UBUDU]E BITI UHAP[EN SVAKO KO UGRO@AVA USTAVNI POREDAK SRBIJE

Iz bu{otine Da~i}: Ko udari, dobi}e odgovor gas {ikqao 20 metara uvis Sino}oko18sati, prilikom izvo|ewa radova na takozvanom @utombunaruuBe~eju, dogodila se havarija, nakon ~ega je do{lo do erupcije gasa. Mesto havarije, na uglu Republikanske i UliceNikoleTesle, obezbe|ivali su policija i vatrogasci. Povre|enihnema. Nije bilo eksplozije, niti je do{lo do paqewa gasa. Pored policije i vatrogasaca, na licu mesta je bila i ekipa Hitne pomo}i, a Osnovna {kola „Petefi [andor”,ukojojseuto vreme jo{ odvijala nastava, odmah Bu{otina @utog bunara jeevakuisana. „Elektrovojvodina„ je u tom gli do dubine od 336 metara. I delugradaiskqu~ilastruju,kakadaseo~ekivalodastedubine kobiseizbeglamogu}nostvarpoteknevoda,po~eojeda{ikqa ni~ewa i po`ara, odnosno eksgas. Do zakqu~ewa ovog izdawa plozija. Premaonome{tosesino}~u- na{eg lista havarija nije sanirana,analicemestakrenulo na licu mesta, u gasu, koji {ikqa20metarauvis,nemame- lesudvespecijalizovaneekitana, ve} samo ugqen-dioksida. pe NIS-a iz Novog Sada i Zrewanina,kojebitokomnoGas je izbio kada su radnici „Vodoremonta”uSirigu,kojisu }i trebalo da zatvore bu{opro{le nedeqe po~eli onovu tinu. starog bunara, bu{ilicom stiV. Jankov

KRIVI^NA PRIJAVA PROTIV BRA^NOG PARA IZ NOVOG SADA

Osumwi~eni zbog mu}ki sa stanovima ProtivPetraT. (1959)iwegove supruge i vr{wakiwe Nedeqke T. podneta je krivi~na prijavazbogsumwedasuzloupotrebilislu`benipolo`ajprodajomdesetakstanovaijednegara`euNovomSadu,aodtogasu petstanovaigar`uprodaliduplo. Wima se pripisuje da su prisvojilioko850.000evra. Kako nezvani~no saznajemo, Petru se stavqa na teret da je odnovembra2007.godinedojula 2001, kao direktor u „Dip komercu„, prodao 14 stanova na razli~itimlokacijamauNovom

Sadu kupcima iz cele Vojvodine,aliiQubovijeidrugihmesta.Kakosenavodiukrivi~noj prijavi, novac nije uplatio na ra~un preduze}a, a kupci nisu dobilistanove. Petrova supruga Nedeqka, osniva~ i vlasnik pomenutog preduze}a, tereti se da je u~estvovalaudeluisavetovalamu`adaneupla}ujenovacodprodaje stanova na ra~un firme te da prodaje ne evidentira u poslovnim kwigama, saznajemo u novosadskojpoliciji. M. V.

NAKON HAP[EWA U NOVOM SADU MLADI]A IZ BA^KE TOPOLE ZBOG IZNUDE

U stanu pi{toq i droga PolicijajeuhapsilaMilo{a N. (25)izBa~keTopoleiodredila mu meru zadr`avawa zbog osnovane sumwe da je po~inio krivi~na dela iznude, nedozvoqenogdr`awaoru`jaieksplo-

Hap{ewe Milo{a N.

zivnih materija i neovla{}enog stavqawa u promet opojnih droga, saop{tila je ju~e PolicijskaupravaNoviSad. Onseteretidaje,kakosenavodi, od septembra pro{le godine tra`io novac od sugra|a-

ninakojimujesredinomfebruara, upla{en pretwama, predao odre|enu koli~inu para. Milo{N.jeodo{te}enog,uzpretwu da }e ubiti wega i wegovu porodicu, nastavio da iznu|uje novac. Kao{toje„Dnevnik”ju~e pisao, osmuwi~ni Milo{ N. je uhap{en prekju~eoko16satinaBulevaru oslobo|ewauNovomSadu, kodposlasti~arnice„Vremeplov” prilikom primopredajenovca. Policija je saop{tila dasupretresomstanakoji Milo{ N. koristi u Novom Sadu, prona|eni pi{toqkalibra7,65mm,vi{emetaka,kaoibeligrumen te`ine 2,7 grama za koji se osnovano sumwa da je kokain, vre}ica biqne materije,te`ine11grama, zakojusesumwadajemarihuana, i digitalna vagica. Osumw i~ en i }e uz kriv i~n u prijavu biti izveden na saslu{aweistra`nomsudijiVi{eg suda u Novom Sadu, ka`e se u saop{tewu novosadske Policijskeuprave. M. V.

Ministar unutra{wih poslovaSrbijeIvicaDa~i} izjavioje ju~edanikadnehapsipoliti~ki, i poru~io da }e ubudu}e biti uhap{en svako ko ugro`ava ustavniporedakSrbije. On je naglasio da su prekju~e uhap{enadvojicaqudikojisuna poternicamaiodgovarajuzakriminalnadela,izapitaoza{tosu nevladine organizacije burno reagovale na hap{ewa dva Albanca, a ostale su neme kada su hap{eniSrbinaKosovu. – Zamislite koliko qudi ima na Kosovu i Metohiji koji kr{e ustavniporedakSrbije,znatekolikoimaonihkojibimoglibiti

na na{em udaru kada prelaze u centralnu Srbiju – kazao je Da~i},ipreciziraodasetoodnosi naonekojiradeuKPS-uidrugim kosovskiminsititucijama. Da~i}jeponovoinsistiraona tome da je problem {to se na KiM hapse srpski policajci i po{tari,alidanatonikonereaguje, ukqu~uju}i i me|unarodnu zajednicu, a, dodao je, kada su uhap{enidileriosobaoptu`enaza{pijuna`u,tosesadanazivapoliti~kimhap{ewem. – Barem bi trebalo iskazati osnovnu pristojnost. Ju~e su me, ~imsuuhap{eniAlbanci,odmah zvali neki me|unarodni zvani~-

niciuSrbiji.Netrabadamezovu, u narednom periodu bi}e uhap{en svako ko ugro`ava ustavniporedakSrbije–kazaoje Da~i}. On se jo{ jednom osvrnuo na problem nepo{tovawa dogovora iz Brisela o slobodi kretawa, naglasiv{i da je to nepo{tovaweevidentnojerse„Srbihapse svakidan”,akaorazlozinavode, recimo,ino{ewebira~kihspiskova. – I niko na to ne reaguje, ni me|unarodne institucije ni NVO-i,izatovimenepustiteda radimsvojposao–poru~iojeDa~i},ne`ele}idaprecizira{ta

su to ta~no „recipro~ne mere” jerbi,kakojerekao,timenaneki na~in mogli biti upozoreni oninakojesetakvemereodnose. Da~i}jenaglasioida}eoddr`ave Srbije tra`iti da pitawe uhap{enih a nedu`nih lica na Kosovu postavi kao prioritet jer,kakoka`e,„nemogule`atiu zatvoruna{ipolicajcizato{to radeuVrawu”. –Tojeudaraczadr`avuSrbiju. Kako oni prema nama, tako i mipremawima.Jaipaknisamtolikiverskifanatikdaokre}em drugi obraz – ko udari, dobi}e odgovor–poru~iojeDa~i}. (Tanjug)

RASVETQENO RAZBOJNI[TVO U BA^KOM PETROVOM SELU

Trojica osumwi~ena da su pretukli staricu i oteli joj nakit Kaoodgovornaapelme{tana nekoliko sela u be~ejskoj op{tini,kojisuse~akisamiorganizovali u spre~avawu u~estalihkra|airazbojni{tavau ovomkraju,policijajepoja~ala svojeprisustvoiaktivnostina ovom podru~ju, {to je dovelo i dorasvetqavaweve}egbrojaizvr{enihdela. U prethodnih nekoliko dana, be~ejskapolicijajerasvetlila razbojni{tvo izvr{eno u Ba~komPetrovomSelu24.februara nad A. F. (65) iz ovog sela,

kojoj su trojica razbojnika oko jedan sat posle pono}i upali u ku}u,pretuklijeiotelijojnakitvredan300.000dinara.Zbog sumwe da su izvr{ili ovo delo uhap{eni su Karoq K. (1979), Tibor K. (1984) i @olt K. (1987),protivkojihsuve}ipodnetekrivi~neprijave. Kakojeutvrdilaistraga,wih trojica su posle izvr{enog razbojni{tva nakit prodali pa su TiboriKaroqkrenulizaCrnu Goru.Tiborjeuhap{ennagranici, a Karoq prekju~e, odmah po

Da~i} s Pastorom i Egere{ijem o civilnim stra`ama Organizovawetakozvanihcivilnihstra`anapodru~junekolikonaseqauop{tinamaBe~ej,SuboticaiKawi`a,kaovidu samoorganizovawa gra|ana na za{titi imovine tamo{wih stanovnika,bilojejednaodtemarazgovoraministraunutra{wih poslova Ivica Da~i} s potpredsednikom Vlade Vojvodine I{tvanom Pastorom i predsednikom Skup{tine Vojvodine [andoromEgere{ijem obezbednosnimprilikamaupokrajini. Zajedni~ki je oceweno da formirawe civilnih stra`a nije poprimilomasovnijerazmere. Zakqu~enojedasupredstavniciMUP-a,ustalnomkontaktu spokrajinskimilokalnimorganimavlasti,preduzelinizmera kako bi re{avawe problema u pomenutim naseqima ostalo u okvirimazatonadle`nihinstitucijaitakou~vrstilipoverewe gra|ana u spremnost i sposobnost dr`ave da o~uva wihovu li~nuiimovinskubezbednost,teda}eovakveaktivnostinastavitidasesprovodeiubudu}e. Na sastanku je ponovo potvr|ena neophodnost sprovo|ewa inicijativezaizmenuipoo{travawezakonskihodredbi,usmislu smawewa vrednosne granice, sa sada{wih 15.000 dinara na 3.000dinara,„kakobiiovakvakrivi~nadela(sitnekra|e)bilagowenaposlu`benojdu`nosti”,navedenojeusaop{tewu.

Ba~ko Petrovo Selo

povratku u zemqu. Tre}i osumwi~eni, @olt K. koji je tako|e bioubekstvu,uhap{enjenedavnouBa~komPetrovomSelu. U istom ovom slu~aju, policijajepodnelakrivi~nuprijavu i protiv Dijane F. (1989), supruge Karoqa K., i Sla|ane P. (1987), supruge Tibora K., zbog osnovane sumwe da su izvr{ilekrivi~nodeloprikrivawa. Po~etkom pro{le sedmice policijauBe~ejujerasvetlila jo{ osamte{kih kra|aizvr{enih u protekla dva meseca, uglavnomuku}amaivikendicamanapodru~juBa~kogGradi{ta i Be~eja, a krivi~ne prijave, u redovnom postupku, podnete su protiv ukupno deset me{tana,

od kojih su dvojica maloletna. Zakra|epoku}amaivikendicama, iz kojih su odnosili mawe ma{ine, alat, metalne i bakarne predmete, osumwi~eni su [andor S. (1979), Norbert B. (1988), Miroslav G. (1990), Sini{aA. (1988),TodorG.(1990), Kristijan B. (1988), Roland T. (1986),LazarG. (1993)idvojica 16-godi{waka,A. F. iS. S. Istovremeno, krivi~na prijavazate{kukra|upodnetaje i protiv Atile \. (1987), koji je osumwi~endaje u preduze}u AD „Trikoteks“ demontirao i ukrao sedam elektromotora, vrednostivi{estotinahiqada dinara, koje je policija prona{laivratilavlasniku. N. Perkovi}

SU\EWE U NOVOSADSKOM VI[EM SUDU ZA UBISTVO BAWA DOMAZETOVI]A NA ^ENEJU

Svedok: Bijeli} u `rtvu ispalio tri hica

Podveomajakimobezbe|ewem i uz automatsko oru`je sa stalnimdr`awemkundakaiprstana grani~nikuoroza,ugotovopunoj velikojsaliVi{egsudauNovom Sadu, pred velikim ve}em kojim je predsedavala sudija Svetlana Tomi}-Joki}, ju~e je nastavqen glavni pretres povodom ubistva gra|evinskog preduzima~a Bawa Domazetovi}a po~iwenog pretpro{le godine na „Sala{u 137„ na ^eneju, kod Novog Sada. BranislavBijeli},okrivqenizate{ko ubistvo, no{ewe oru`ja i nano{ewelakihpovreda,priveden je iz novosadskog Okru`nog zatvora,anaklupisumusepridru`iliMirkoMari}iNikola Lugowa kojisebranesaslobode. –Do{aosamudru{tvusBawom ne{to pre pono}i. Sala{ je bio pun. Optu`enog sam znao samo iz vi|ewa. Ubrzo je optu`eni Lugowa ne{to uvredio sada pokojnog Bawa,nekovremenakontogaoti{aosamdotaoleta,akadsamiza{aoodatle–biojehaos.Letelesu ~a{eifla{e.Domazetovi}iLugowa bili su skroz krvavi. Niko

Mesto obra~una

nije koristio pi{toq, samo se sam Domazetovi} tukao s Lugowom,Mari}emijo{nekolikomomaka.Kadasamiza{aoispredlokala, Bijeli} me je odjednom iz mrakatriputaudariopi{toqem i slomio mi nos. Niko od na{eg dru{tvasenijetukao–izjavioje ju~epredve}emranijeosumwi~eni, a sada u svojstvu o{te}enog i svedokaSini{aA.

– Nakon {to me je Bijeli} udario, spazio sam da je Bawo, koji je dolazio otpozadi, zamahnuo ka wemu, a nisam video da je i{ta dr`aourukama. Bijeli} se tom prilikom zateturao kao da }e dapadneiiztakvog polo`aja ispaliojejedan hitac ka Bawu. To ispaqewe delovalaomije gotovo sme{no. Bio je pucaw na ~udanna~in,mogaojeimenepogoditi.Bawojepaoodprvoghica ispredstepeni{ta.Nekolikosekundibiojetajac,aondajeBijeli} pri{ao korak ili dva, nagnuo se i izbliza ispalio u wega jo{dvahica.Ovajjepritomepodigaooberukekaglavikaodaho}edaseza{titiodmetka.Mirko M., moj drug preko kog sam upo-

znaoBawa,prvijepritr~ao.Vikaojene{tokao:„Ubi{emidruga„.Ondasam~uomladi}adavi~e:„Ubij,ubijiwega,tosuwegovi„. Mirko je tada poku{ao da umakne, a Bijeli} je pucao i ka wemu jo{ jednom. Ja sam onda s drugaromutr~aoukuhiwu.Dokje bilatu~aunutra,nikodkoganisma video pi{{toq, a nijednog trenutka nisam video te ve~eri pi{toq kod Bawa – ispri~ao je svedokSini{aA. Kakoje„Dnevnik”pisao,ponavodima op{tu`nice, 28. marta 2010. na ^eneju, 15 minuta nakon pono}i u okviru ugostiteqskog objekta „Sala{ 137„ na Me|unarodnom putu, okrivqeni BranislavBijeli}sumi{wajemiizbezozirne osvete li{io je `ivota Bawa Domazetovi}a (44), Nik{i}anina s prebivali{tem u Subotici,kogajeznaoodranijeiskim jeprenekolikogodinaimaosukob. Noviglavnipretreszakazanje za11.maj,kadseo~ekujesaslu{awesvedokaIvanaMarkovi}a iz Nik{i}a i izno{we zavr{nih re~i. E. D.


SPORT

petak30.mart2012.

dnevnik

c m y

16

^ETVRTIME^EVIPOLUFINALAPLEJ-OFAZAMU[KARCE

Izprovalije domajstorice VojvodinaNSseme-Radni~ki3:2(15:25,25:22,19:25,27:25,15:12) NOVI SAD: Hala SPC Vojvodina, gledalaca:450, sudije:Bjeli} i ]uk (oboje iz Beograda). VOJV OD IN A NS SEM E: Mirosavqevi} 7, Veselinovi} 12, Ivovi} 25, Geri} 9, Mrdak 6, L. ^ub ril o 3, Kap ur (l), Stankovi}3,Martinovi}6, N. ^ubrilo, Kolari}, Stefanovi}.

RADNI^KI: ]irovi} 15, \or|evi} 18, Stevanovi} 12, Ili} 2, Nemet 24, Radevi} 10, Panteli} (l), Jovanovi}, Ivovi}3,Blagojevi}1,Opa~i}, Perovi}. Odbojka{i Vojvodine NS Semenisu `eleli dastanu upolufinalu i tako zavr{e sezonu, ve} je pred svojim navija~ima, poslevelikeborbestigladopobede nad kvalitetnom ekipom

TrojniblokNovosa|anazaustavqa]irovi}a

Zvezdaizjedna~ila Partizan-Crvenazvezda0:3 (18:25,21:25,25:27) BEOGRAD: HalaSC„[umice“,gledalaca: 800,sudije:Jankovi}(Ni{)iKolarevi}(NoviSad). PARTIZAN:Mini}13,Du{tinac,Popovi},Pe{ut5,Br|ovi}2,Samard`i},Nikoli}5,Mijailovi}9,Qubi~i}8,@arkovi},Bulatovi},Ili}(l). CRVENAZVEZDA:Okoli},Paji},Stoilovi}9,Gmitrovi}, Koprivica 7, Milutinovi} 9, Jakovqevi}, Miti} 2, Petkovi} 20,]eli}7,Vuji}(l). Ve~itirivali}eigratimajstoricuupolufinaluplej-ofa! Crvenazvezdajespasilaidrugume~loptuaktuelnog{ampiona, pa}euponedeqakupetomme~uovadvatimaodlu~itiko}ebitiuvelikomfinalu.Bilisucrveno-belidalekoboqirivalod sadave}pomaloumornogPartizana,pasuneo~ekivanolakoslaviliposlesamotriseta.

Radni~kog i odlo`ila rasplet polufinala za majstoricu. Uz mnogo problema, u pojedinim trenucima i nemo}i, Novosa|anisubilija~iodneda}anaterenu i posle predinfarktne zavr{niceizvojevalavrednupobedu. Od starta me~a vi|ena je dobraigragostuju}egtima.Jakimi preciznimservisomKragujev~anisuopteretiliprijemNovosa|ana, na meti je bio Veselino-

vi} je uspostavio ravnote`u na mre`ioibiojeglavniblokeru trenucima kada se rezultat lomio. Vojvodina je smawila gre{ke{tojedonelorezultat. Na servis Ili}a, dobar blok Kragujev~ana i nekoliko uzastopnih poena \or|evi}a, Radni~kijepoveo8:4.Me|utim,posle dobrih servisa Stevanovi}a,trenerSalati}jeuigruvratioVeselinovi}aiposlenekoliko wegovih dobrih poteza, Vojvodina je preokrenula rezultat na14:13.Tadajepotez seta na~inio trener Mati}, zamenio dijagonalu tehni~ar-korektor i mladi Janko Ivovi} mu se odu`io sa tri uzastopna poena(jednablok)zavo|stvo16:14.DokrajasetavratioseiNemetu igru,nastaviodabude glavna opasnost za Novosa|aneigostisu do{lidovelikeprednosti 24:18 (posle nekoliko gre{aka Vojvodine). Neizvesna zavr{nica~etvrtogsetaukojoj suglavnuuloguodigraliVeselinovi}iIvovi}pripalajedoma}inu. Vojvodina je kontrolisala ceo ~etvrti set,alijeopetmoglau zavr{nici da prospe svedobro{tojedotada uradila.Od21:19Veselinovi} je bio glavna napada~kaopcijadomaFoto:F.Baki} }ih,{tosuKragujev~avi}.Wegajekod13:6zaRadni~ki ni vremenom shvatali i iskorizamenioMihajloStankovi}koji stilikontranapadprekoNemeta unastavkunijeimaolakzadatak zaizjedna~ewekojejebilonasnajersuIli}aiNemetaskrozpo- zi do 25:25. Iskusni \or|evi} je meriliprijemVojvodine,samim tada pogre{io servis, a na set tim i dizawe. Gre{ke Mrdaka u loptikontranapadjeiskoristio napadu,u~inilisudagostipove- Ivovi}iizboriopetisetzadodu16:8,poslei20:12.Protivnik ma}e. jeprekoNematai]irovi}azaNastartutaj-brejkavi|enoje bele`io nove poene (23:13), po- mnogogre{akasaobestrane. Od sle~egajeVojvodinaoti{lana 4:5Vojvodinajenapravilaseritajmaut,alinitonijepomoglo ju4:0i~inilosedajenapravidoma}inu–15:25. la odlu~uju}u razliku, blokiOd starta drugog perioda vi- raojeMrdakidvaputapoenti|en je ne{to boqi prijemu do- raoGeri}.Odr`avaojedoma}in ma}ih. Posle as poena Andrije prednost od 12:9, ali onda je Geri}a Vojvodina je stekla \or|evi}napraviodvauzastopprednost od 8:5, ~ime su najavi- napoena,vrationeizvesnostna li boqu igru u nastavku me~a. 12:11, ali Vojvodina nije htela Radni~ki je u ovom periodu da prokocka {ansu ve} je me~ imao slab prijem, pa je Dejan mirnoprivelakrajuiizborila Mati} bio primoran da pravi majstoricu posle velike borbe izmene. Ipak, sjajni Martino- ineizvesnosti. M.Risti}

JankoTipsarevi}

TURNIRUMAJAMIJU

Tipsarevi} propustio{ansu Jank o Tips ar ev i} nije uspeo da se plasir a u pol uf in al e ten is kog turn ir a u Majamiju,izgubiojeodEndija Mareja6:4,3:6,4:6.Me|utimda jer Janka boqe slu`io prvi servis i da Marej nije surovo ka` wav ao svak u weg ov u gre{ku lako je mogao na megdan Nadalu. Janko je u prvom setu napravio tri brejka i dobio ga je, u drugom je napravio dva i izgubio je taj deo igre, a u tre}em nij e usp eo da oduz me serv is protivniku, a imao je {ansu. Me~suobele`ilipreokretiu prvom i drugom setu. Janko je

jedna~ewe u setovima. Kako je Tipsarevi}dobioprvi,takoje Marejdobiodrugiset. Uodlu~uju}emsetu,Marejje pokazao da je svoju igru nadogradionavi{inivo,presvega {to se ti~e psihologije i samop ou z daw a. Pog a| ao je u kqu~nim trenucima, pod pritiskom, a kada je Tipsarevi} imao brejk {ans u da mo` da prelomi me~ u svoju korist, [kotlan|anin je odgovorio as udarcima. Kod 4:3 za Mareja i na wegov servis, Janko je imao posledwu {ansu da ne{to u~ini. Vod io je [kot lan| an in 40:15,alijeJankoodigraosjajno i izjedna~io, na op{te odu-

Jankopora`eniudublu SrpskiteniserJankoTipsarevi}iPoqakLuka{Kubotnisu uspeli da se plasiraju u polufinale turnira masters serije u Majamiju.Tipsarevi}jeposleporazaodMareja,izgubioiu~etvrtfinaludublaodKana|aninaDanijelaNestoraiBelorusa MaksaMirwijasa6:1,6:4. MirwiiNestor}eupolufinaluigratiprotivindijskogparaMae{BupatiiRoanBopana,kojijeuprethodnomkolusavladaona{egNenadaZimowi}aiFrancuzaMikaelaLodru. prvi set dobio iako je gubio 2:4. Drugi set identi~an prvom, opet obele`en brejkovima. Za svaki gem vo|ena je `estoka borba.PropustiojeJanko{ansudaostvaripobedu. Odmah je Tipsarevi} oduzeo servis Mareju, a potom dobio gemnasvojservis.Poveoje2:0, ali usledio je kontraudar Mareja,kojijeizjedna~iona2:2. Vi|ena je potom nova serija brejkovainovauzbu|ewa.Tipsarevi} je efektno ostvario drug i brejk u set u, nap av{ i Marejaizlaskomnamre`u.Poveo je 3:2, a onda je Marej napravio ribrejk a da Tipsarevi} nije uspeo da uzme nijedan poennasvojservis.[kotlan|anin je potom servirao, do{ao do40:0,alijeTipsarevi}vezao tri poena i izjedna~io. Ipak, Marej je uspeo da se odbrani i povede4:3.IakojeTipsarevi} imao {ans u da odb ran i svoj servis, Marej je potom napravio tre}i brejk u drugom setu. Poveo jde 5:3 i servirao za iz-

{evqewepublike.ImaojeJankopotombrejkloptu,posleneiznu|ene gre{ke Mareja, ali [kotlan|anin pokazuje za{to jeuvrhu.serviraojeasudarac, apotomosvojiogem. I Janku je bilo jasno da je propustio veliku {ansu. Smogao je snage da osvoji gem na svojservis,aMarejjepotomzavr{iome~uvisokomstilu. Drugi nosilac u Majamiju [panacRafaelNadaluspeoje da posle maratonskog me~a pobedi{estognosiocaFrancuza @oa Vilfrida Congu sa 6:2, 5:7,6:4.Me~jetrajaodva~asai 50 minuta, ujedno je to bio i wihov deseti duel, sedmi koji jepripao[pancu. Zanimqivo je da Nadal nije odservirao ni jedan as udarac, dok ih je Francuz imao sedam. Conga je imao slabiji procenatprvogservisaidalekomawi procenat poena osvojenih nadrugiservis.Nadaljeiskoristio~etiriod12prilikaza brejk, Francuz samo dve od deset.

Bartoliizbacila Azarenku

ODBOJKA[KISAVEZVOJVODINEIVINER[TEDI[EOSIGURAWEPOTPISALISARADWU: KompanijaViner {tedi{eosigurawe,generalnisponzorodbojka{esuperligeSrbije, od ju~e je ~lan mnogobrojne porodice Odbojka{kog saveza Vojvodine.Tradicijaodbojka{kogsportauVojvodinibilajereferencazapotpisivawesaradwedvejustrana,asveuciquomasovqewaigreprekomre`euPokrajini. PotpisniciugovorabilisupredsednikOSVStankoUzelaci~lanicaUprvanogodboraViner{tedi{eosigurawaSvetlanaSmiqani}. -Na{akompanijasara|ujeve}{estgodinasaOdbojka{kimsavezomSrbijeiUdru`ewomodbojka{kihklubovaprvihligaSrbijei`alimodarazvijemoodnoseidapomognemoodbojkuiuVojvodini.Svi

smouistojmisiji,daizodbojka{kihpogonarazvijamobudu}ereprezentativcekoji}epredstavqatina{trofejnisportubudu}nosti. ZajednosaOSV}emonastavitipromovisawena{eakcijejavnog~asa odbojkeodbojkesasloganom„Ispravise”inadamsedugojsaradwireklajeSmiqani}eva. Predsednik najmnogobrojnijeg Odbojka{kog saveza u Srbiji Stanko Uzelacistakaojedajepomo}Viner{tedi{eosigurawaveomazna~ajna. -Veomasmozadovoqni{tosmorealizovaliovajdogovorito}e biti veliki plus za odbojku u Pokrajini. Nadam se saradwi na obostranozadovoqstvoida}epotrajatijer}etobitivelikapomo}i „malim”i„velikim”klubovimana{egSaveza-istakaojeUzelac. M.R.

Francuskiwa Marion Bartoli napravilajevelikoiznena|ewei u ~etvrtfinalu Majamija eliminisala prvog nosioca na turniru ViktorijuAzarenkusa6:3i6:3. Iporedtoga{tojetriputa izgubila svoj servis, Francuskiwaje~ak{estputaoduzela

servis Beloruskiwi. Uz to je spasila ~ak sedam „brejk” lopti.Biojetowihov11.susreti tektre}apobedaBartoli,koja }e u polufinalu igrati sa Agwe{kom Radvans kom, koj a je elimin is al a Ven us Vil ij ams 6:4,6:1.


c m y

dnevnik

SPORT

petak30.mart2012.

17

PRED SUTRA[WI DUEL IZME\U VOJVODINE I JAGODINE

Neizvestannastup Abubakara OKS I TELENOR ORGANIZOVALI DRU@EWE SA OLIMPIJCIMA: Olimpijski komitet Srbije i Telenor, generalni sponzor Olimpijskog tima Srbije, organizovali su prvo u nizu dru`ewe olimpijaca koji }e predstavqati na{u zemqu na Igrama u Londonu i novinara. O planovima do Olimpijskih igara, toku priprema i takmi~ewima, ali i temama koje nisu iskqu~ivo sportske pri~ali su vaterpolisti Slobodan Soro i Milan Aleksi}, reprezentativke u streqa{tvu Ivana Maksimovi} i Zorana Arunovi}, vesla~i Goran Jagar, Radoje \eri}, Milo{ Vasi} i Miqan Vukovi}, kajaka{ Marko Tomi}evi} i tekvondoka Dragana Gladovi}. Glavne zakqu~ke i informacije trenutnom stawu olimpijskog tima dao je Branislav Jevti}, {ef misije za London. Dru`ewu su prisustvovali i Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, \or|e Vi{acki, generalni sekretar OKS-a i ]el Morten Jonsen, generalni direktor Telenora.

KosovonaOlimpijadi samouzOKS Predsednik OKS Vlade Divac rekao je da sportisti Kosova mogu da u~estvuju na Olimpijskim igrama samo kao ~lanovi OK Srbije. U sredu se pojavila informacija da se izvestiteqka Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Luna~ek zala`e se za u~e{}e Kosova na OI. - Sportisti sa podru~ja Kosova i Metohije mogu da u~estvuju na Olimpijskim igrama u Londonu samo u sklopu Olimpijskog komiteta Srbije, ~iji su deo. Zna se kakav je stav Me|unarodnog Olim-

pijskog komiteta. Postoji poveqa, postoje jasni zakoni, odnosno jasne odredbe koje su donete ranije i zna se da Kosovo ne mo`e da u~estvuje na OI samostalno. Ina~e, {to se ti~e te ideje da Kosovo samostalno u~estvuje, to je politi~ko pitawe i time treba da se bavi dr`ava a ne Olimpijski komitet niti MOK. To su stvari za politi~are, ne za nas sportiste. [to se ti~e pravilnika, on je jasan i nedvosmislen. Kosovo je deo Srbije i oni mogu samo pod na{om zastavom da nastupe na Igrama u Londonu - rekao je Divac..

REPREZENTACIJA SRBIJE VE] DANAS PUTUJE U [PANIJU

Te`akraspored uAlikanteu

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Veselin Vukovi} izjavio je da wegovu ekipu o~ekuje ozbiqan ispit u [paniji, jer }e se za olimpijsku vizu boriti sa jakim protivnicima. Srbija }e od 6. do 8. aprila u~estvovati na va`nom turniru u Alikanteu zajedno sa selekcijama [panije, Poqske i Al`ira, a dve najboqe ekipe izbori}e plasman na Olimpijske igre u Londonu ovog leta. - Nalazimo se u najte`oj grupi i imamo najte`i raspored. Prvu utakmicu igra}emo sa doma}inom [panijom, koja je za mene bila glavni favorit na Evropskom prvenstvu u Srbiji, zatim sa Poqskom, pa sa Al`i-

rom - rekao je Vukovi}. Selektor Srbije je dodao da o~ekuje da }e Poqska do}i kompletna sa golmanom Slavomirom [malom, koji zbog povrede nije branio na EP. - Jo{ nismo sigurni sa kakvom strategijom }emo igrati. Izgleda da }emo odmah morati da napadnemo [paniju. Ukoliko pobedimo u prve dve utakmice, o tre}oj ne}emo morati da razmi{qamo - rekao je Vukovi}. Selektor Srbije istakao je i da Al`ir ima svoje kvalitete, budu}i da su orlovi igrali sa wima na Svetskom prvenstvu 2011. u [vedskoj da su „jedva uspeli da ih nadigraju”. Reprezentacija Srbije putuje u Alikante danas.

Radbezpodr{ke, navija~iPartizana podeqeni Partizan }e imati podr{ku sa tribina stadiona Obili}a u subotu (16 sati, TV RTS), dok doma}i Rad ne}e. Kao i u prethodnim slu~ajevima kada su „gra|evinari” do~ekivali rivale na Vra~aru, pripadnici navija~ke grupe „Junajted fors” bojkotova}e utakmicu. Oni su nezadovoqni time {to se ne igra na „wihovoj” Bawici. Ina~e, utakmica 21. superliga{kog kola preseqena je

Pred fudbaleri ma Voj vo di ne sutra je neobi~no zna~ajna utakmica, u kojoj, na „Kara|or|u”, do~ekuju ekipu Jagodine. Posle bolnog poraza od OFK Beograda u minuloj prvenstvenoj rundi, crveno-beli `ele da se iskupe za lo{ utisak koji su ostavili na Karaburmi, ali i za slabije rezultate od po~etka prole} nog de la pr ven stva. Upravo zbog toga duel s Jagodincima dobija na va`no sti, jer, ka ko tvr de igra~i Vojvodine, u wemu im se kao imperativ name}e pobeda i o drugim opcijama ne `ele ni da razmi{qaju. - Mi se ve} nalazimo u problemu, a duel s Jagodinom je utakmica koja mo`e da preokrene ~itavu situaciju - objasio je Vuk Mito{evi}, prvotimac Novosa|ana. - Svesni smo da }e na{ rival u Novi Sad doputovati s velikim samopouzdawem i verom da mo`e da nas iznenadi. Jedno stav no, mo ra mo po be dom da se odu`imo navija~ima i upravi kluba i to je je di ni sce na rio ko ji mogu da zamislim. Dosta je bilo kikseva i na wih vi{e nemamo pravo. U goste vam dolazi tim ~iju navalu predvodi Ogwen Mudrinski, do jesenas igra~ Vojvodine, koji }e sigurno biti veoma mo- Pod znakom pitawa: Abubakar Oumaru tivisan u duelu s biv{im klu- jem da }e ostati uz nas i pomomo}i da ra~una u duelu s Jagobom? }i nam da prevazi|emo krizu. dincima. Abubakar Oumaru vu- Sva ko je mo ti vi san kad Trener Dejan Vuki}evi} jo{ ~e neugodnu i bolnu povredu igra s Vojvodinom - kategorinije na~isto s kojim }e snagama sko~nog zgloba, isto mu~i i ~an je Mito{evi}. - Naravno da }e i Mudrinski, s kojim sam Danas zaseda Skup{tina kluba dobar prijateq, `eleti da se Kao {to smo pre nekoliko dana i najavili, sednica Skup{tipred na vi ja ~i ma na {e eki pe na FK Vojvodina odr`a}e se danas, od 18 ~asova u prostorijama predstavi u najlep{em svetlu, kluba u Fudbalskom centru „Vujadin Bo{kov” u Veterniku. ali se nadam i verujem da u toNajbitnija ta~ka dnevnog reda bi}e uskla|ivawe Statuta klume ne}e uspeti. Uop{teno gleba s novim Zakonom o sportu Republike Srbije. daju}i, ne treba puno da se bavimo Jagodinom, ve} moramo da budemo skoncentrisani na naVo{ini klinci tre}i u Ukrajini {u igru i ukoliko u tome uspePi onirska ekipa Vojvodine (de~aci ro|eni 1999. i 2000. godimo, ne strepim za kona~ni isne) osvojila je tre}e mesto na turniru u ukrajinskom gradu Berehod utakmice. Ponavqam, `egovo. Crveno-beli, poja~ani drugarima iz [kole fudbala Vojlimo da po~nemo da vra}amo vodina-Prijedor (BiH), pobedili su sve protivnike do polufinavija~ima Vojvodine na strnala. pqewu i pozivam ih da do|u na U borbi za tre}e mesto savladali su doma}ina iz Beregova sa tribine „Kara|or|a”. Svestan 2:0, golovima Blagoja Stjepanovi}a. sam da ih ne}e biti u broju u Na turniru je u~estvovalo 45 ekipa iz pet zemaqa. kojem bi sigurno do{li da je iza nas serija pobeda, ali veru-

na stadion Obili}a jer na Bawici ne mogu da se organizuju me~evi visokog rizika. - Na bazi reciprociteta, Partizanu }e biti dostavqen besplatan kontigent od 300 ulaznica za wegove navija~e - rekao je portparol Rada, Vladimir Savi}. - A ostali }e morati da kupe karte, ali ne}e mo}i da budu s navija~ima koji }e dobiti besplatne ulaznice.

OSNOVNA [KOLA „IVO LOLA RIBAR” POZDRAVILA CRVENO-BELE: Prvotimci Vojvodine Daniel Mojsov i Milovan Milovi} i ~lan omladinskog tima Neboj{a Kosovi}, u nastavku akcije novosadskog kluba nazvanoj „oKUPqawe”, posetili su ju~e Osnovnu {kolu „Ivo Lola Ribar” u Novom Sadu. Kao i obi~no, do~ekao ih je veliki broj sada{wih i budu}ih navija~a Vojvodine, s kojima su igra~i podelili neka svoja iskustva s po~etaka svojih karijera i pozvali ih tom prilikom da budu gosti crveno-belih na sutra{woj prvenstvenoj utakmici s Jagodinom. Portparol kluba Ivana Smiqani} tom prilikom je uru~ila {koli prigodne poklone, a potom su igra~i delili autograme i slikali se s u~enicima. A. P.

Branislava Trajkovi}a, a Daniel Mojsov je u ^a~ku dobio udarac u koleno. - Abubakar jo{ nije trenirao s ekipom i pratimo stawe wegove povrede - rekao je dr Borko Vukosav, {ef medicinskog tima u FK Vojvodina. - On je trenira posebno i pod terapijom je, pa je wegov sutra{wi nastup pod znakom pitawa. Mojsov i Traj ko vi} }e naj vero vatni je mo}i da zauzmu pozicije u timu, iako se i oni nalaze pod terapijom. Ipak, trenirali su s ekipom i o~ekujem da }e trener Vuki}evi} mo}i da ra~una na wih. Novi pacijent je Vladimir Brankovi}, koji je povredio zadwu lo`u i sada pratimo situaciju, pa bih i za wegov nastup mogao da ka`em da je neizvestan. A. Predojevi}


18

S PORT

petak30.mart2012.

ULEB EVROLIGA

Bilbaoiznenadio CSKA,Dudalako saSijenom Ko {ar ka {i Bil baa sa vla da li su CSKA na svom terenu 94:81 u tre }oj utakmici ~etvrtfinalne serije Evrolige i tako su smawili na 2-1 u pobedama. Baskijci su po~etkom tre}e ~etvrtine stvorili dvocifrenu prednost i do kraja nisu imali problema da privedu me~ kraju. Jedini raspolo`en u redovima CSKA bio je Nenad Kr sti} sa 22 po e na (9-9 iz

prednost ubrzo je postala dvocifrena nakon trojke Xeksona po~etkom tre}e deonice – 54:43. Ko {ar ka {i ma CSKA ni{ta nije polazilo za rukom i zato su postajali sve nervozniji, a inspirisani Bilbao je uve}avao prednost koja je posle bacawa Grimaua iznosila 16 poena – 71:55. O~ekivao se nalet Moskovqana u posledwoj deonici, ali do wega nije do{lo i Bilbao je lako do{ao do pobede.

dnevnik

U DERBIJU LIGE [AMPIONA MILAN I BARSELONA IGRALI NERE[ENO

Gvardiolismetao klizavteren Mnogo se o~ekivalo od derbija ~etvrtfinala Lige {ampiona izme|u Milana i Barselone. Ipak, dva evropska giganta kao da nisu igrala prvi me~, jer golova na San Siru nije bilo, pa }e o putniku u polufinale odlu~ivati revan{ na Nou Kampu.[ansi je, dodu{e, bilo na obe strane, a utisak je da je doma}in zadovoqniji remijem. - Budimo realni, uspeh je ne primiti gol od Barselone, koja skoro na svakoj utakmici zatrese protivni~ku mre`u - bio je prvi komentar trenera Milana Masimilijano Alegrija posle utakmice. On je posebno apostrofirao igru svog tima u defanzivi.

Nezadovoqan Pepe Gvardiola

- Dobro smo se branili. Iz ove utakmice iza{li smo ja~i.

Milan – Barselona 0:0 MILANO: Stadion \uzepe Meaca, gledalaca 80.000, sudija Erikson ([vedska). @uti kartoni: Sedorf, Nesta, Robiwo (Milan), Keita (Barselona). MILAN:Abijati – Bonera, Nesta (Mesbah), Mekses, Antowoni – Ambrozini, No}erino, Sedorf, Boateng (Emanuelsen) – Ibrahimovi}, Robiwo (El [aravi). BARSELONA: Viktor Valdes – Dani Alve{, Maskerano, Pike, Pujol– ]avi, Buskets, Iniesta (Teqo), Keita – Mesi, San~ez (Pedro).

Olimpik (M) – Bajern 0:2 (0:1)

Nenad Krsti}

igre, 3sk. i 5 izg. lopti za 29 min), dok je Milo{ Teodosi} ubacio 5 (1-7 iz igre za 25 min, 4 ast). Andrej Kirilenko dao je 16, a Aleksej [ved 15 poena. Najboqi kod pobednika bio je Kostas Vasilijadis sa 20 poena (4-8 za tri) i 6 skokova, Marko Bani} dao je 18, a Aron Xekson imao je 13 poena i 8 asistencija. Posle ne{to slabijeg po~etka, Bilbao je no{en podr{kom sa tribina zaigrao mnogo br`e, a Mumbru je vezao dve trojke i time je podigao svoj tim. Imali su Baskijcki i osam poena prednosti (19:11), ali su gosti brzo uhvatili prikqu~ak zahvaquju}i sjajnim dodavawima Teodo si }a i troj ka ma [ve da – 25:24 za Bilbao na kraju prve deonice. Krsti} je odr`avao Moskovqane u igri po~etkom druge deonice, ali doma}i su predvo|eni Bani}em napravili novu seriju i poveli su 45:36 na dva minuta do poluvremena. Pred 15-minutnu pauzu Bilbao je vodio 47:40, a ta

Ko {ar ka {i Olim pi ja ko sa poveli su 2-1 u pobedama protiv Montepaski Sijene u ~etvrtfinalnoj seriji Evrolige. Oni su u Atini savladali Mon te pa ski sa ube dqi vih 75:55 i sada ih samo jo{ jedan trijumf deli od plasmana na fajnal-for u Istanbulu. Slede}i me~ igra se u petak, tako|e u Pireju. Italijanski tim je bio ravnopravan jedino u prvoj ~etvrtini. Ve} na poluvremenu Olimpijakos je imao +11, a u drugom poluvremenu Grci su „razbili„ Montepaski (bilo je i +29). Najboqi kod po bed ni ka bio je Kajl Hajns sa 15 poena i 9 skokova, Kostas Sloukas dao je 11, a Ejsi Lo upisao je 10 poena i 6 asi sten ci ja. Bo Me kej leb predvodio je Sijenu sa 15 poena, a Dejvid Andersen ubacio je 12. Srpski ko{arka{ Igor Rako~evi} imao je 4 poena (2-6 iz igre za 13 min), uz 2 skoka, po asistenciju i ukradenu loptu, kao i 3 izgubqene.

AGRO@IV SUPERLIGA

Zvezdasilna unastavku Crvena zvezda - Vojvodina Srbijagas 91:77 (17:18, 24:15, 31:18, 19:26 ) BEO G RAD: Dvo ra na Pi o nir, gle da la ca: 2500, su di je: Obrkne`evi}, Vorkapi}, Juras (svi Beograd). CRVENA ZVEZDA: ^ovi} 5, Cvetkovi} 4, Markovi} 11, Ili} 4, Lazi} 7, Nedovi} 6, Le{i} 18, Nikoli}, Tomas 12, Milutinovi} 7, B. Popovi} 9, P. Popovi} 8. VOJVODINASRBIJAGAS: Pet ko vi}, Ku `e ta 3, Ke si}, Mar ko vi} 9, Mi lo {e vi} 16, Stoja~i} 11, Iveqa 7, Kalini} 8, Buni} 13, Marojevi} 4, Dun|erski 6, Vujo{evi}. Ko {ar ka {i Voj vo di ne Sr bijagasa pora`eni su u derbi Hemofarm[tada-PartizanMTS 70:95 C.zvezda-VojvodinaSrbijagas 91:77 Radni~ki-BKKRadni~ki 70:81 Radni~kiFMP-MegaVizura 90:73 1.PartizanMTS 2 2. Crvenazvezda 2 3.Radni~kiFMP 2 4.BKKRadni~ki 2 5.Radni~ki 2 6.Vojvodina 2 7.MegaVizura 2 8.Hemofarm 2

2 2 2 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 2 2 2

182:141 164:137 168:146 154:148 158:167 163:179 144:177 130:168

4 4 4 3 3 2 2 2

U3.kolu(1.marta)sastajuse:VojvodinaSrbijagas-Hemofarm[tada (20), BKK Radni~ki - Crvena zvezda (18), Mega Vizura - Radni~ki (17.30), PartizanMTS-Radni~kiFMP(17).

susretu 2. kola na gostovawu u beogradskom Pioniru od Crvene zvezde 91:77. Nakon dva kola beogradski crveno - beli sa mak si mal nim u~in kom pra te ve~itog rivala Partizan, dok su Novosa|ani nakon poraza od Radni~kog, pognutih glava napustili i prestonicu. Nakon dobre igre u prvoj ~etvrtini, iza bra ni ci tre ne ra Ma ti }a popustili su u nastavku, {to su Beogra|ani iskoristili i preko Le{i}a i Tomasa uspele na odmor da odu sa predno{}u od sedam poena 41:33. Po~ela je Crvena zvezda furiozno u nastavku. Izabranici tre ne ra Pe {i }a, nad ska ka li su No vo sa |a ne u ovom de lu igre i poga|ali iz svih pozicija. Odbrana Novosa|ana nije bila na visini zadatka, pa je doma}in uo~i posledwe deonice ste kao ogrom nu pred nost 72:51. Po sle dqih 10 mi nu ta Vojvodine je preko Milo{evi}a, Stoja~i}a i Buni}a uspela samo da smawi zaostatak i izbori ~astan poraz. Novosadski crveno -beli priliku da ostvare prvu pobedu u superliga{kom karavanu ima}e u nedequ od 20 ~asova, kada se u Spensu igra vojvo|anski derbi Vojvodina - Hemofarm [tada.

MARSEJ: Stadion Velodrom, gledalaca 35.000, sudija: Karbaqo ([panija), strelac: Gomez u 44. i Roben u 69. minutu. @uti kartoni: A. Diara, Mbija (Olimpik), Lam, Luis Gustavo, Kros, [vajn{tajger (Bajern). OLIMPIK: Andrade – Aspilkueta , Fani, Nkoulou, Morel – A. Dijara (^ejrou), Amalfitano (Brandao), Valbuena, Mbija - A. Ajev, Remi. BAJERN: Nojer – Lam, Boateng, Bad{tuber, Alaba – Luis Gustavo, Kros (Timo{~uk) – Roben, Riberi (Prawi}).

JUNIORSKI ME\UNARODNI TURNIR

[est ekipa krajTise Lane zapo~eta me|unarodna aktivnost VK Be~ejac nastavqa se ovog vikenda s namerom da sve preraste u tradiciju. U pitawu je juniorski turnir na kom }e igrati vaterpolisti 1995. godi{ta i mla|i. Opet }e se u vodi na}i {est ekipa. Pored doma}ina, to su dve {panske ekipe iz Bar se lo ne, Bar se lo ne ta i Mediterani, Pe~uj iz Ma|arske, Ora dea iz Ru mu ni je i Kruna iz hrvatskog Osijeka. Ekipe su podeqene u dve grupe, gde su nosioci iz Barselone. Sa Barselonetom u grupi igraju Kruna i Pe~uj, a sa Mediteraniem doma}in Be~ejac i Oradea. - Premijerna utakmica turnira igra se ve~eras od 18 sati, a rivali su Barseloneta i Kruna, za 19 sati smo pripremi li ce re mo ni jal sve ~a nog otvarawa, a od 20 sati snagu }e odmeriti na{a ekipa s Rumunima - preneo nam je predsednik VK Be~ejac Milan Brkqa~. - Prilika je ovo da se zahvalim lokalnoj samoupravi na pomo}i koju smo dobili ra di or ga ni za ci je tur ni ra, zatim VSS, pokrajinski sekre ta ri jat za omla di nu i sport. Sve je u slu`bi afirma ci je spor ta, pr ven stve no vaterpola, i ovim putem poziva mo de cu 2000. go di {ta i mla|e da se ukqu~e u `ivot i rad na{eg kluba. Sutra od 14 sati igraju Pe~uj i Barseloneta, a od 15,15 Mediterani i Oradea. U ve~erwem programu od 19 sati sastaju se Kruna i Pe~uj, a od 20.15 sati Odarea i Be~ejac. Nedeqno pre podne rezervisano je za polufinalne okr{aje, a od 12.30 sati igra se utakmica za peto mesto. Okr{aj za tre}e mesto na programu je u 17 sati, finale je u 18.15 sati. V. Jankov

Mnogo se energije potro{i u duelu sa Barsom, pa iako smo imali padove u igri, dobro smo odradili posao. Barselona je bila favorit za prolaz daqe i pre prvih 90 minuta borbe sa „rosonerima”, a sada su {anse katalonske ekipe jo{ ve}e. Ipak, Italijani veruju da mogu da na~ine iznena|ewe. - Imamo dobar rezultat. Borili smo se i izborili da bude napeto u revan{u. Idemo na Nou Kamp ohrabreni ovom predstavom - podvukao je na kraju Masimilijano Alegri. Gazda Silvio Berluskoni nije bio tako dobro raspolo`en kao {ef struke Milana. - Ne mogu da ka`em da sam zadovoqan. Mo`da samo delimi~no. Imam {ta da prigovorim mojima - poru~io je Berluskoni. On je posle me~a razgovarao sa trenerom Barselone Pepom Gvardiolom, koji nije `eleo da otkrije o ~emu su pri~ali. Mediji

su izvestili da je Berluskoni odao priznawe mladom stru~waku na igri wegovog tima. - Neka ostane me|u nama - rekao je Gvardiola. Strateg {ampiona [panije, Evrope i sveta se po`alio na teren na San Siru. - Bio je mnogo klizav, nije bilo mogu}e kontrolisati loptu. Sramota je u kakvom je stawu bila podloga, Milan i Inter zaslu`uju da imaju boqe uslove za igru. Ipak, dodao je Gvardiola da je uvek posebno lepo igrati na San Siru i na kraju zakqu~io: - Znali smo da Milan ima kvalitetan tim, ali {teta je {to nismo postigli gol. Lionel Mesi smatra da je Barsa zaslu`ila pobedu. - Igrali smo na{u igru i trebalo je da pobedimo iako je teren bio lo{, a protivnik jak - ocenio je Argentinac. Najboqi svetski fudbaler upozorava da }e u revan{u biti opasno. - Situacija je opasna. Obe ekipe imaju {anse, ali verujem da }emo dati gol i pro}i daqe - dodao je Mesi. Katalonci za su ve} uputili zvani~nu `albu UEFA, zbog stawa terena na San Siru. Klupski predstavnici su se na sastanku sa delegatom utakmice Mihailom Varabjovim po`alili na lo{e stawe terena {to je Bugarin uneo u zapisnik, pa }e o tome raspravqati nadle`ni organi evropske ku}e fudbala. Me|utim, nigde se ne ka`e na {ta se konkretno `ale. Jedino je Gvardiola podvukao da je teren bio klizav.

PRVENSTVO SRBIJE ZA @ENE

Ve~ecrnihfigura Na `enskom prvenstvu Sr bi je ko je se igra u Ka}u u motelu „Omorika“ sedmo kolo bilo je ve~e crnih figura koje su slavile ~ak ~etiri puta, uz dva remija. Ono {to smo ju~e samo nagovestili o Kseniji Tomin danas se potvrdilo. Posle pet uzastopnih nula savladala je tremu, pa posle ju~era{weg remija sa ^olu-

Ksenija Tomin

{kinom, danas je protiv druge reprezentativke i biv{e selek tor ke Ane Ben de ra} za blistala i postigla ohrabruju}u pobedu za daqi napredak. U otvorenoj igri obe igra~ice su povele matni napad, ali Ksenija je `rtvom figure bila br `a. Bra vo! Jo{ jed na mlada {ahistkiwa daje nadu u oporavak na{eg `enskog {aha. Pokazalo sa da pro{logo-

di{wa {ampionska titula nije slu ~aj no pri pa la Jo va ni Eri}. Sa Manakovom je kao crna povela napad na belog kraqa po otvorenoj a-liniji pa je iskusna Ruskiwa bila prinu|ena da taj napad amortizuje izmenom te{kih figura i pre|e u egal-poziciju. U susretu Nonkovi} - Stojanovi} bela je u naizgled jednostavnoj poziciji nepotrebno iz ve za la svo je figure da vi{e nije mogla da ih pomeri bez materi ja nih gu bi ta ka. Mak si mo vi} i Drqevi} su u ko rekt noj od i gra noj par ti ji pr vo iz me ni le sve figure i pe{ake koji pripada ju da mi nom krilu a kada je to tre ba lo da urade i sa kraqevim, odustale su. Veoma va`na partija za Mariju Raki} koja je vodila crne figu re sa ^o lu {kinom, jer, kako to ~esto biva kad ne ko ne ma {ta da izgubi – taj opu{teno izne na di onog ko ima! Me |u tim, Ra ki }e voj se u obo stra nom raz me {ta wu fi gu ra iz ne na da ukazala prilika da osvoji kvalitet {to je odmah i iskoristi la. U sa moj za vr {ni ci Irinin kraq se zavukao u je`evu ku}icu ali je Marija uz vra}awe kvaliteta, lako dobila pe{a~ku zavr{nicu. I najzad, u posledwoj partiji, \uki} - Pani}, bela je riskantnom igrom poku{ala da zbuni svoju mla|u koleginicu, ali u

tome nije uspela. Dala joj je suvi{e prostora za manevre {to je Anastasija takti~kom igrom prevela u ceo poen. Re zul ta ti 7. ko la: ^o lu {kina - Raki} 0:1, Bendera} – Tomin 0:1, Maksimovi} - Drqevi} remi, Nonkovi} - Stojanovi} 0:1, \uki} - Pani} 0:1, Manakova - Eri} remi. Plasman: 1. Raki} 6, 2. Maksimovi} 5, 3-5. Drqevi}, Manakova, Eri} 4,5, 6. Stojanovi} 4, 7-8. Bendera}, Pani} 3, 9. ^olu{kina 2,5, 10. \uki} 2, 11-12. Tomin , Nonkovi} 1,5 poen. A evo i derbi partije {estog kola koja je po mnogima do sada najlep{a partija {ampionata. Posebno je efektan wen zavr{etak od datog dijagrama.

Raki}–Manakova 1.d4 d6 2.Sf3 Sd7 3.c4 e5 4.e4 e:d4 5.S:d4 g6 6.Sc3 Lg7 7.Le3 Sgf6 8.Le2 0–0 9.0–0 Te8 10.f3 c6 11.Dd2 d5 12.c:d5 c:d5 13.Sdb5 d:e4 14.f:e4 a6 15.Sd6 Tf8 16.Tac1

16...Se8 17.S:f7 T:f7 18.T:f7 K:f7 19.Lc4+ Ke7 20.Sd5+ Kf8 21.Sb6 Sc7 22.S:a8 S:a8 23.Dd5 Df6 24.Tf1 1:0 Ina~e partije se mogu pratiti i u`ivo od 16.00 ~asova na www.serbiachess.net. B. D.

e–mail adresa sportske rubrike „Dnevnika” je: sport@dnevnik.rs


SPORT

c m y

dnevnik

NBALIGA

AktivanMelo, Lavrazara Wujork je razbio Orlando 108:86iakojeigraobezpovre|enih Xeremija Lina i Amarea Studemajera,kojiipakne}ei}i naoperaciju,ali}ezbogpovredele|apauziratijo{dvedo~etirinedeqe.Niksisupobedili osmi put u posledwih devet utakmica zahvaquju}i Imanu [ampertu i Karmelu Entoniju, koji je kona~no proradio. Obojicasupostiglipo25poena.Doma}in je tokom tre}e deonice imao ~ak 39 poena prednosti, biloje88:49i90:51! Takojeprviputjo{odjanua- ra,kadajeimaou~inak6-5,Wujork „prebacio” 50 odsto uspe{nosti(26-25)inaosmommestu Istoka ima tri pobede vi{e i dva poraza mawe od devetoplasiranogMilvokija,jedinerealneopasnostiuborbizaplasman u plej-of. Wujor~ani su zaustaviliDvajtaHauardanasamo12 poena i pet skokova. Dodu{e, „supermen” je u igri proveo samo 28 minuta. Najboqi kod gostijubiojeXamirNelsonsa17 poena. I ^ikago pobe|uje bez najboqeg.DerikRouzjejo{odsutan zbog povrede prepona, u osmoj utakmici zaredom, ali Bulsineposustaju,ostvarilisu {estupobedubeznajboqegigra~a, savladali su i Atlantu 98:77. Najboqi tim lige (41-11) predvodiojeLuolDengsa22poena.KarlosBuzerjedodao20,a TajGibson19.^ikagojeubedqivo najboqi gost u NBA, sada sa

fantasti~nimskorom21-6.VladimirRadmanovi}nijeigraoza Atlantu,u~ijimredovimajeboqiodostalihbioXo{Smitsa 19poena. Bostonjenasedmommestuzadr`aoodstojaweuodnosunaWujork(28-22)pobedomnadJutom94:82.KevinGarnetjeubacio23 poena i deset puta uhvatio loptu, od ~ega je deset poena dao u posledwoj deonici u kojoj su se Seltiksi „oporavili” od prethodnog gubitka velike prednosti. Imali su 61:43 sredinom tre}e~etvrtine,apo~etkom~etvrte bilo je 66:66. Ipak, doma}injeuspeodaponovostekneveliko vo|stvo i ostvari sigurnu pobedu.BrendonBesjedao19poena, a Rexon Rondo je napravio 14 asistencija. Kevin Lav je opet blistao - sa 40 poena i 19 skokovaupobediMinesote(bez Nikole Pekovi}a i Darka Mili~i}a) nad [arlotom (88:83). Lav je na 14 od posledwih 15 utakmicapostigaobar20poena, aovesezoneje44putaostvario „dabl-dabl”u~inak,{tojeuspeo udevetuzastopnihme~eva. Rezultati: [arlot - Minesota 83:88, Wujork - Orlando 108:86, LA Klipers - Finiks 103:86, Wu Xersi - Indijana 100:84, Boston - Juta 94:82, Atlanta - ^ikago 77:98, Golden Stejt - Wu Orleans 87:102, Sakramento-SanAntonio112:117, Toronto - Denver 105:96, Klivlend-Detroit75:87.

POSLEKATASTROFEODSPLITAUPRVENSTVU HRVATSKE

Raspadase Zagreb Trener ko{arka{kog kluba Zagreb Vladimir Androi} dobio otkaz, a predsednikDavorJelavi}najavio raspu{taweprvogtimaposle poraza od Splita od ~ak 28 poena razlike u me~u hrvatskogprvenstva. - „Otpustili smo trenera Androi}a, odlazi i sportski direktor Hrvoje Ciketi}, predlo`i}udaseraspustiprvitimidokrajasezoneigra}ejuniori-izjaviojeJelavi} za„24sata.hr”. Odgovor klupskoj vrhu{ki stigao je od kapitena KrunoslavaSimona. - Ovaj poraz nije neo~eki-

van. Primili smo jednu ili dveplate,ostalisasamojednim centrom, koji se povredio, i jednim krilnim centrom.Tojeneozbiqno.-rekao jeSimon. Prepirka se nije tu zavr{ila, jer je Jelavi} „udario rekontru”. - Za{to nema para? Zato {to su igra~i lo{im igrama i rezultatima oterali sve sponzore. Rukovodstvo nije krivove}ekipa.Novacnesme da bude alibi. Sramota. - grmeojeJelavi},aondaiodgovorio na pitawe {ta je bilo sa osam miliona kuna dobijenih od grada Zagreba za Bo`i}:-Dobilismosamotri.

petak30.mart2012.

NIKOLAPEKOVI]IGRASJAJNOUNBA

Svesepoklopilo ^akiakoneodigra vi{e nijednu utakmicu,NikolaPekovi}na kraju sezone }e u}i u krug NBA igra~a koji su pokazali najve}i napredak u odnosu na prethodnu godinu. Ni najboqim i najsna`nijim centrima lige, poput Dvajta Hauarda, nije svejedno kada se u reketu na|u „jedan na jedan” sa popularnim Pekmenom. Wegov tim mogao je lako da postane najprijatnije iznena|eweskra}eneNBAsezone. Da nije bilo te{ke povrede RikijaRubija,auposledwevreme i Pekovi}evih problema sa sko~nim zglobovima, ko zna kakvabisadabilasituacijanatabeliZapadnekonferencije... Ipak,Pekmenjenajavioda}e zauzeti svoje mesto u prvoj petorci, a plasman u plej-of poslesedam„posnih”sezonajeciq odkojegjo{nikouMineapolisunijedigaoruke. -SigurnodasunamseRikijevom povredom smawili izgledi datouradimo.Mismoodpo~etkabilisvesnitoga,aliistotakonismoine}emosepredavati, nego }emo se boriti do kraja. Ovojeprilikadado|udoizra`ajaigra~ikojinisuimalitoliku minuta`u... - po~eo je Pekovi}pri~uzaMondo. l Kakav je ose}aj kada se posle serije odli~nih partija suo~i{ sa pauzom i mogu}no{}u prevremenog zavr{etka sezone? -Nijeprijatno,alijemojasituacija ipak daleko lak{a od one u kojoj se na{ao Rubio. Ja samznaoda}usevratitinateren, samo smo hteli da budemo sigurnidasmosagledalisveopcije.Kao{tosamrekao,primio samiwekcijukojabitrebaloda miomogu}idaigram,anakraju sezone me najverovatnije ~eka operacija.

Fizi~kisamspreman Od skromne minuta`e pro{lesezone,do{aosidojedneod glavnih uloga u timu i postao respektabilanNBAcentar. - Pro{la sezona je bila jako te{kaza~itavuekipu,ukqu~uju}i mene. Ove zime je sigurno jedna od kqu~nih stvari bila {to sam fizi~ki spreman do{ao u trening kamp. Igrawe za reprezentaciju i za Partizan imalo je velikog udela u tome. Velikastvarjeiminuta`akoju samdobio.Trudiosamsedamaksimalno iskoristim svaki minutnaterenuikockicesusepoklopile. l [ta jo{ misli{ da vas je pretvorilo iz jednog od ti-

Nikola Pekovi}

mova sa najlo{ijim skorom, u kandidata za plej-of? - Kao {to sam rekao, veliko iskustvo i znawe koje je doneo novitrenersasvojimstru~nim {tabominaravno,noviigra~i, kojisusesjajnouklopiliutim. Nama}esigurnobitipotrebna jo{nekagodinadasejo{boqe uklopimo,jersvivelikiiuspe{nitimoviimajuokosnicukoja dostadugoigrazajedno.Mislim dasmonapravomputudapostanemodobartim. l Kako si se adaptirao na ameri~ko vi|ewe ko{arke, gde se kod igra~a ipak na prvom mestu gleda statisti~ki u~inak? -Pro{legodinesamimaopote{ko}a u adaptaciji. Dosta vremenamijetrebalodasavladam neke stvari, ali mislim da sam ove sezone do{ao dosta spremnijiiznaosam{tadao~ekujem. l Sezona je zbog „lokauta” dosta intenzivnija nego ina~e. Da li se u tome krije razlog velikog broja povreda, u skoro svakom timu? - To je ne{to o ~emu ba{ svi pri~aju.Malojevremenazaoporavak,pa~akizapripremuutakmicaitojesigurnojedanodrazloga{toimatolikibrojpovreda. Sa druge strane, ko{arka je kontaktsport,takodasupovrede sastavnideona{eg`ivota.

ZASEDAOIZVR[NIODBOROLIMPIJSKOGKOMITETA10.SORV

Konstitutivnasednica 12.aprila Sednica Izvr{nog odbora Olimpijskog komteta 10. SORV odr`anajeuNovomSadu,predsedavao dr Milorad Mijatovi}, kao priprema za konstitutivnu sednicuOK11.SORV.Bilojepredvi|eno da se okonstitutivna sednica odr`i 6. aprila, ali je termin, iz opravdanihrazloga,pomerenza12. april. Tada }e se verifikovati mandatisvih~lanovaOKirazre{iti~lanoviOK10.SORV,ausvoji}eseisvineophodnidokumenti zaaktivnostiuovojgodini.Milorad Peri{i}, predsednik Saveza sportzasveVojvodineistakaojeda trebadasestvoreuslovidaseorganizovano u|e u 11. olimpijski ciklusidaseumajuizvr{eizbori svihorganaOlimpijskogkomiteta 11.SORV.Najva`nijejedadoleta, prepo~etkagodi{wihodmora,sve budeusagla{eno. Dr Mijatovi} je informisao ~lanove IO da se uskoro o~ekuje razgovorsVladomVojvodineoinvesticijama u Srbobran za 11. sportsku olimpijadu radnika Vojvodine. Peri{i}jepohvalioradradne grupekojajepripremiladobarma-

Sa sednice Izvr{nog odbora OK 10. SORV

terijalza~itav~etvorogodi{wi olimpijski ciklus, istakav{i da jeto`ivamaterijakojasejo{mo`e dora|ivati i doterivati. O tommaterijalugovorilisu~lanovi radne grupe Rajko Paunovi} i Mladenko \uranovi} rekav{i da susepotrudilidasesve{tovi{e uprostiipojednostavi,aliiobuhvatisve{tojepotrebnozapredstoje}i olimpijski ciklus. Prevashodni ciq je da se u ovu manifestaciju ukqu~i {to ve}i broj radnikasportista.Predlogjedau

19

predstoje}em olimpijskom ciklusu umesto dosada{wih osam zona bude sedam (da dosada{we zone Pan~evoiVr{acsadabudujedinstvena zona Ju`ni Banat), a u~esnicina zavr{noj smotri bili bi jo{ grad doma}in i najuspe{niji saPrvenstvaVojvodine.Preciziranojekoikakomo`edau~estvujenaIgrama. Svejeupro{}enoiu skladusaZakonomosportu.Jasno je sve definisano po sportskim disciplinama, kao i Disciplinski pravilnik koji treba usagla-

siti sa Statutom Saveza sport za sve Vojvodine. Svi ovi predlozi trebalo bi da idu na sednicu Olimpijskog komiteta i kada se usvoje da se dostave u~esnicima predstoje}egkvalifikacionogciklusazaIgreuSrbobranu. ZonaBa~kaPalanka,koju~ini osamvelikihop{tina,predlo`ilajedaseovazonaubudu}ezoveJu`no-zapadnaBa~ka,izneojePetar Perovi},a~uoseipredlog(\uranovi})daseumestodosada{wih naziva teritorijalnih organizacija zona to izmeni u regioni. Predlo`enojedasezonedosedniceOKizjasneoeventualnonovom nazivuipromenebojezone. Istaknuto je i da je sve {to je bilo predvi|eno planom od Nove godinedosadaiura|eno,osim{to nije odr`ana tribina koja je trebalo da bude posve}ena prezentaciji 11. ciklusa SORV i osposobqavawu qudi i svih organa za kompletan ciklus predstoje}e radni~keolimpijadeuSrbobranu 2015.Tribinajeodlo`enazboglo{ih vremenskih uslova i organizova}esevrlobrzo. S.Jakovqevi}

l Kako provodi{ dane kada nema utakmica? - Slobodnog vremena ba{ i nema mnogo. @ivim sam, dosta vremena provodim sa Darkom (Mili~i}em),atujeinekoliko momaka iz Srbije sa kojima se dru`imokadabudeprilike. l Ka`u da se igra~ ~esto oseti usamqenim na gostovawima i posebno na du`im turnejama. Mo`e{ li da opi{e{ jedan takav tipi~an dan? - Pa, recimo, doputujemo kasnouve~e,sutraprepodneje{uterski trening, posle toga ru~ak,odmoriodlazaknautakmicu dva sata pre po~etka. ^esto igramo„no}zano}„,takodaodmah posle utakmice idemo u avion, sti`emo kasno u hotel i takoukrug.Mogusamodaka`em dajejakonaporno.

ZaCrnuGorunisu~uli l Ima{ li neko omiqeno gostovawe i omiqeni grad? - Dosta je lepih gradova, ali jasnojedaminaturnejamanemamo vremena za obilaske. Ako moram da izdvojim gradove koji su ostavili poseban utisak na mene, to su ^ikago, Wujork i LosAn|eles. l Koliko se obra}a pa`wa na ishranu? Da li dobijate savete iz kluba, ili je igra-

~ima dozvoqeno da se „razbijaju” u Mekdonaldsu i sli~nim restoranima? - ^esto dobijamo savete {ta bitrebalojesti,kadaikoliko, a na igra~ima je da li }e to da ispo{tuju. Svakih mesec dana imamo testirawa, na kojima se svevidi... l Kakav je tvoj utisak o obi~nom ameri~kom narodu i kakav tretman ima{ ti kao stranac? -Pa,prvastvarkojaseuo~ije da jako puno rade. Zabava im se uglavnom svodi na vikend, {to je kod nas totalno druga~ije. Qudisustvarnoprijatniiprezadovoqan sam kako su me prihvatili. l Koliko znaju o Evropi, Srbiji, Crnoj Gori? -ZaCrnuGoruskoronikonije~uo,takodaseba{dostatrudimdaimobjasnim.Imanaravnoionihkojisu~uliiznajugde se nalazi, dok za Srbiju znaju svi, umnogome i zbog brojnih igra~a iz Srbije koji su ovde igrali. l Na kraju da te pitam prati{ li svoje biv{e timove, Partizan i Panatinaikos? -Kadgoduhvatimvremenapogledam {ta rade i kako im ide. @ao mi je {to Partizan nije u{ao u Top 16, ali mi je drago {tosadadobroigrajuinadamse jo{jednojtituli. (Mondo)


20

S PORT

petak30.mart2012.

dnevnik

POMO]KLADIONI^ARIMA NA[PREDLOG

ITALIJA–SERIJAA

Subota Katanija-Milan Parma-Lacio Nedeqa Roma-Novara Kaqari-Atalanta Le}e-]ezena Fiorentina-Kjevo Inter-\enova Bolowa-Palermo Sijena-Udineze Juventus-Napoli 1.Milan 2.Juventus 3.Lacio 4.Napoli 5.Udineze 6.Roma 7.Katanija 8.Inter 9.Atalanta 10.Bolowa 11.Palermo 12.Kjevo 13.Kaqari 14.\enova 15.Sijena 16.Fiorent. 17.Parma 18.Le~e 19.Novara 20.]ezena

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

19 15 15 12 13 13 10 12 10 9 10 9 8 9 8 8 9 6 5 4

6 14 6 12 9 5 12 5 13 9 6 9 10 7 9 9 11 9 9 6

(18) (20.45) (12.30) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45) 4 0 8 5 7 11 7 12 6 11 13 11 11 13 12 12 11 14 15 19

59:23 46:17 43:34 54:32 40:27 42:35 38:37 38:38 33:29 31:35 41:46 25:36 29:36 37:51 33:31 29:35 35:46 31:45 24:46 18:47

63 59 51 48 48 44 42 41 37 36 36 36 34 34 33 33 32 27 24 18

ITALIJA–SERIJAB

Danas Peskara-Bari Subota Modena-Askoli Verona-Citadela Padova-Krotone Gubio-Livorno Sampdorija-No}erina Groseto-Sasuolo Empoli-Torino JuveStabia-Vareze Albinolefe-Vi}enca Ponedeqak Re|ina-Bre{a 1.Torino 32 2.Peskara 32 3.Sasuolo 32 4.Verona 32 5.Padova 32 6.Vareze 32 7.Bre{a 32 8.Sampdorija32 32 9.Re|ina 32 10.Bari 32 11.Groseto 12.JuveStab. 32 13.Citadela 32 14.Modena 32 15.Livorno 32 16.Krotone 32 17.Empoli 31 18.Askoli 32 19.Vi}enca 32 20.Gubio 32 21.No}erina 32 22.Albinol. 32

19 19 17 18 15 14 13 11 12 12 10 11 10 8 8 7 8 9 6 6 5 5

9 5 11 6 8 10 10 15 10 10 11 11 8 13 11 14 7 9 11 9 10 10

4 8 4 8 9 8 9 6 10 10 11 10 14 11 13 11 17 14 15 17 17 17

(20.45) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45) 48:22 64:46 42:23 44:31 46:38 40:27 36:30 37:24 51:42 37:34 34:43 41:40 37:45 36:47 38:39 40:45 35:48 32:39 31:46 30:52 41:57 35:57

66 62 62 60 53 52 49 48 46 42 41 40 38 37 35 34 31 29 29 27 25 25

HOLANDIJA

Danas Utreht-Ekscelzior Subota Groningen-Herenven PSV-Venlo Tvente-Roda Fejenord-Breda Nedeqa NEC-DeGraf{ap RKC-DenHag Ajaks-Herakles Vitese-AZAlkmar 1.AZAlkmar 27 2.Ajaks 27 3.Tvente 27 4.PSV 27 5.Fejenord 27 6.Herenven 27 7.Vitese 27 8.Roda 27 9.Groningen 27 10.NEC 27 11.Valvijk 27 12.Herakles 27 13.Utreht 27 14.Breda 27 15.DenHag 27 16.Venlo 27 17.Ekscelsior 27 18.DeGraf{. 27

17 16 15 15 15 14 12 12 10 10 10 9 7 8 7 7 4 4

5 7 7 6 6 9 5 1 5 4 4 6 9 6 8 4 6 4

(20) (18.45) (19.45) (19.45) (20.45) (12.30) (14.30) (14.30) (16.30) 5 4 5 6 6 4 10 14 12 13 13 12 11 13 12 16 17 19

54:25 70:33 69:32 68:40 54:32 61:42 35:32 47:57 38:49 31:36 28:39 42:42 40:45 34:40 30:51 32:62 21:59 22:60

56 55 52 51 51 51 41 37 35 34 34 33 30 30 29 25 18 16

ENGLESKAPREMIJERLIGA

Subota AstonVila-^elsi Everton-VBA Fulam-Nori~ Man.siti-Sanderlend KvinsPark-Arsenal Vigan-Stouk Vulverhempton-Bolton Nedeqa Wukasl-Liverpul Totenhem-Svonsi Ponedeqak Blekburn-Man~esterj. 1.M.junajted 30 2.M.siti 30 3.Arsenal 30 4.Totenhem 30 5.^elsi 30 6.Wukasl 30 7.Liverpul 30 8.Sanderl. 30 9.Everton 30 10.Svonsi 30 11.Nori~ 30 12.Stouk 30 13.Fulam 30 14.VBA 30 15.AstonVila 29 16.Blekburn 30 17.Bolton 29 18.KvinsPark 30 19.Vigan 30 20.Vulvs 30

23 22 18 16 14 14 11 11 11 10 10 10 9 10 7 7 8 6 5 5

4 4 4 7 8 8 9 7 7 9 9 8 9 6 12 7 2 7 10 7

3 4 8 7 8 8 10 12 12 11 11 12 12 14 10 16 19 17 15 18

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (14.30) (17) (21) 74:27 72:22 61:39 53:35 49:34 44:42 36:31 39:34 30:32 34:36 41:47 29:41 37:41 36:41 31:38 43:62 33:58 33:53 27:55 31:65

73 70 58 55 50 50 42 40 40 39 39 38 36 36 33 28 26 25 25 22

[PANIJA–PRIMERA

\avoliugrotluIvudparka (7.50)Blekburn-(4.00) Man~esterjunajted (1.40) Branilac titule i lider engleskog {ampionata Man~ester junajted pobedom u duelu protiv Fulama (1:0) umakao jegradskomrivaluSitijuzatri boda. \avoli gostuju na Ivud parku. Blekburnu predstoji bvorba za opstanak. Crne ru`e kod ku}e su vezali tri pobede, dokjeJunajtedpetutakmicabez kiksa.[toseti}etradicije,na posledwih 13 duela ova dva tima,tripobededoma}ina,~etiri gostijuuz{estremija. Na{ predlog: 2

1.Real(M) 29 2.Barselona 29 3.Valensija 29 4.Malaga 29 29 5.Levante 6.Osasuna 29 7.Espawol 29 8.Atlet.(M) 29 9.Seviqa 29 10.Hetafe 29 29 11.Bilbao 12.R.Vaqekano29 29 13.Majorka 14.Sosijedad 29 29 15.Betis 16.Viqareal 29 29 17.Granada 29 18.Rasing 29 19.Hihon 20.Saragosa 29

(1.85)Lil-(3.20)Tuluz (4.50) Fudbaleri Lila igraju sve boqe.Hazardidrugovislavili suprotivnovajlijeEvijana(3:0) i vezali dve pobede. Na redu je derbi sa Tuluzom koji ima niz od{estutakmicabezporaza.Jesenas u Tuluzu nije bilo pobednika(0:0),~imesenastavilacrnaserijapopulenetreneraKasanove. Naime, Tulu`ani ra~unaju}iKuputakmicenisuslavili protiv Lila na posledwih devetutakmica. Na{ predlog: 1, 3+

(4.20)Katanija-(3.40) Milan(1.85) FudbaleriMilananakonprve utakmice ~etvrtfinala Lige {ampiona u kojoj su odoleli Barseloni (0:0), okre}u se trci zaSkudeto.PulenitreneraAlegrijagostujunavru}emterenuu Kataniji.Zanimqivojedasudoma}ifudbaleridoovogkolasa-

modvaputapora`eninaAn|elo Misiminiju(skor8-4-2),ibez kiksasunaposledwihsedamduela,~etirivezanepobede.NadrugojstraniMilanjenakonpobede protiv Parme (2:1), vezao i ~etvrtupobedu,aistotolikotrajeserija{toseti~eutakmicana strani. Na{ predlog: 2

viliserijuod~etiriutakmice bez slavqa. Oba pro{logodi{wa duela pripala su timu iz Firence(1:0,1:0),atradicijaje tako|enastraniqubi~astih(6 -0-2). Na{ predlog: 0-2

(1.80)Fiorentina(3.40)Kjevo(4.50)

VerderjeuminulomkoluremiziraosAugzburgom(1:1)~ime su produ`ili niz od dve utakmice bez pobede, ali zato kodku}eigrajusjajno.Do`ivelisusamojednakiksnaposledwih osam utakmica. Na drugoj strani, Majnc je pora`en kod ku}e od Herte (3:1), {to je pulen im a tren er a Tuh el a bio drugineuspehzaredom,aliono {to vi{e treba da brine su

Navija~i Fiorentine gube strpqewe. Viola je remijem u \enovi 2:2, nastavila seriju od ~etirikolabezslavqa,~imesu izabranici trenera Rosija stiglinarubispadawa.Lete}imagarci su tako|e remizirali u pro{lom kolu i to sa Sijenom (1:1),vezalidvaremijainasta-

ENGLESKA–^EMPION[IP Danas Donkaster-Birmingem Subota Kardif-Milvol Bristol-Derbi Portsmut-Barnli Lids-Vatford VestHem-Reding Brajton-Midlzboro Piterboro-Lester KristalP.-NotingemF. Ipsvi~-Banrsli Hal-Koventri Blekpul-Sautempton 1.Sautempt. 39 23 2.Reding 39 22 3.VestHem 39 20 4.Brajton 39 17 5.Midlzboro 39 16 6.Birmingem 38 16 7.Blekpul 39 16 8.Kardif 39 15 9.Hal 39 16 10.Lids 39 16 11.Lester 39 15 12.Derbi 39 16 13.Vatford 39 14 14.Kristal 38 13 15.Ipsvi~ 39 15 16.Barnli 38 14 17.Barnsli 39 13 18.Piterboro 39 12 19.Milvol 39 10 20.NotingemF.39 11 21.Bristol 39 9 22.Koventri 39 8 23.Portsmut 39 11 24.Donkaster 38 7

(20.45) (13.30) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (18.25)

9 7 72:35 7 10 56:34 12 7 61:38 11 7 48:40 14 9 46:43 12 10 60:41 12 11 66:56 15 9 57:50 10 13 38:34 9 14 59:57 11 13 56:48 7 16 44:52 12 13 46:55 14 11 39:35 7 17 62:68 8 16 50:47 7 19 47:62 8 19 59:64 10 19 44:54 7 21 41:59 921:3362 11 20 35:52 10 18 40:43 10 21 33:63

78 73 72 62 62 60 60 60 58 57 56 55 54 53 52 50 46 44 40 40 35 33 31

(1.90)Verder-(3.40) Majnc(3.80)

o~ajna izdawa na gostovawima (0-7-5). Na{ predlog: 3+

(1.60)Valensija-(3.60) Levante(5.40) Odpo~etkasezonegradskirivaliValensijaiLevantesastajali su se tri puta, a isto toliko pobedaodnelisupulenitrenera Emerija(prvenstvo2:0,Kup3:0i 4:1). U pro{lom kolu Valensija je pora`ena od Hetafea (3:1) i nastavila seriju slabih igara. Nadrugojstrani,petoplasirani Levante tako|e je izgubio od Osasune (2:0), nakon dva slavqa. TradicijajenastraniValensije koja je u posledwih 11 utakmica slavilasedamputa. Na{ predlog: 1, 2 - 3 I.G.

Bili}trener Be{ikta{a? Selektor fudbalske reprezentacijeHrvatskeSlavenBili}mogaobidapreuzmeturski Be{ikta{, prenose tamo{wi mediji.Iakojere~samooglasinama, Bili} ka`e da bi razmisliooponudiTurakaukolikobimuodgovaraliuslovi. - Nije bilo slu`bene ponude.Me|utim,turski fudbal dobrajepolaznata~ka,aBe{ikta{ je dobar klub. - rekao je Bili}. Me|utim,onjeistakaodaje trenutno fokusiran iskqu~ivonareprezentacijuipripreme za Evro 2012. Fikret Orman, koji je u nedequ pobedio na preds edn i~k im izb or im a tog kluba, ka`e da }e mu jedan od prvih zadataka biti anga`ovawenovogtrenera.Novoizabrani predsednik za selektora Hrvatske ima samo re~i hvale. HRVATSKA

1.Dinamo 2.Hajduk 3.Slaven 4.Split 5.Lokomot. 6.Cibalija 7.Rijeka 8.Zadar 9.Osijek 10.Istra 11.Zagreb 12.Inter 13.[ibenik 14.Lu~ko 15.Karlovac 16.Vara`din

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

19 14 11 10 10 9 8 9 8 8 8 8 6 4 4 2

3 5 6 7 6 6 8 5 7 7 6 4 6 8 5 3

- On je mlad, harizmati~an, disciplinovanimo`edaizgraditim-izjaviojeOrmanzaturskemedije. KonkurentBili}u,sude}ipo turskimmedijima,jeste57-godi{wiSametAjbabe,kojijeusvojoj trenerskoj karijeri vodio nekoliko turskih klubova, a do titulejestigaosaGen~lerbirligijemiTrabzonsporom. Klub iz Istanbula trenutno vodi Portugalac Karlos Karvaq, koji je na to mesto stigao 2011.Me|utim,uklubunisuzadovoqni radom Portugalca jer nema autoritet me|u igra~ima. Be{ikta{jeuprethodnihnekoliko godina bele`io lo{e rezultate, prvenstvo Turske posledwiputosvojioje2009,akup 2011.Pro{lusezonuzavr{ioje kaopetinatabeli,aovesezone jetek~etvrti,itosa20bodova zaostatkazaGalatasarajem.

SlavenBili}

BOSNAIHERCEGOVINA

Danas Inter-Osijek Zagreb-Zadar Subota Karlovac-Lu~ko Cibalija-Vara`din Slaven-Hajduk Split-[ibenik Dinamo-Lokomotiva Nedeqa Istra-Rijeka

(18) (18) (16) (16) (17) (18) (19)

Subota Olimpik-^elik Zriwski-@eqezni~ar Travnik-Zvijezda Rudar-Borac [iroki-Sloboda Leotar-GO[K Kozara-Vele` Sarajevo-Slavija

PORTUGAL

(15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30)

(17) 1 4 6 6 7 8 7 9 8 8 9 11 11 11 14 18

55:8 43:17 28:21 35:28 25:18 23:27 25:21 23:31 31:31 24:24 27:35 24:27 24:26 19:30 17:46 16:49

60 47 39 37 36 33 32 32 31 31 30 28 24 20 16 9

1.@eqezni~. 2.[iroki 3.Sarajevo 4.Borac 5.Zriwski 6.Olimpik 7.Zvijezda 8.Vele` 9.^elik 10.Sloboda 11.GO[K 12.Rudar 13.Leotar 14.Travnik 15.Kozara 16.Slavija

24 21 13 14 13 10 11 10 10 10 9 11 9 9 9 7 9 4 6 6

3 6 8 5 5 13 7 9 9 9 11 4 9 6 5 10 4 13 7 7

2 2 8 10 11 6 11 10 10 10 9 14 11 14 15 12 16 12 16 16

(18) (18) (20) (22) (22) (12) (18) (21.30) (21.30) (21) 95:26 84:22 45:36 44:41 41:40 34:41 37:39 39:35 33:31 31:36 44:40 42:49 31:37 32:45 33:43 30:42 27:46 23:44 28:54 25:51

75 69 47 47 44 43 40 39 39 39 38 37 36 33 32 31 31 25 25 25

[PANIJA–SEGUNDA

Posledwisaveti:VejnRuniiAleksFerguson

Vengerspremio listu prekobrojnih Menaxer Arsenala, Arsen Venger, re{io je da se na kraju sezone odrekne trojice fudbalera koji nisu ispunili o~ekivawa, a ~ija godi{wa primawa zajedno iznose ~ak 23 miliona funti. Prvisunaizlaznimvratima AndrejAr{avin,NiklasBentner i Maruan [amah, a kofere mogu da pakuju i Sebastijan Skila}i,Denilson,KarlosVelaiManuelAlmunija. Prodajaovihigra~abiobezbedilasredstvazanoveugovore Robinu van Persiju i Aleksu Okslejd-^emberlenu, kao i novaczadovo|ewepoja~awa.

Subota Rasing-Granada Hihon-Saragosa Osasuna-Real(M) Barselona-Bilbao Malaga-Betis Nedeqa Atletiko(M)-Hetafe Valensija-Levante Sosijedad-R.Vaqekano Viqareal-Espawol Ponedeqak Seviqa-Majorka

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

14 10 10 10 8 9 7 6 6 6 4 5 4 4 3 4

2 6 3 3 7 3 5 6 6 2 7 3 4 4 6 1

2 2 5 5 3 6 6 6 6 10 7 10 10 10 9 13

40:10 26:8 29:16 26:16 29:21 25:15 22:19 19:19 20:22 12:28 12:16 15:28 14:22 22:35 10:18 16:44

44 36 33 33 31 30 26 24 24 18 19 18 16 16 15 13

Danas Akademika-Maritimo Subota Porto-Olhanense Benfika-Braga Nedeqa Feirense-BeiraMar Nacional-RioAve @ilVisente-Setubal Leirija-Sporting Gimarae{-P.Fereira 1.Braga 2.Porto 3.Benfika 4.Maritimo 5.Sporting 6.Gimarae{ 7.Olhanense 8.Nacional 9.@.Visente 10.Fereira 11.RioAve 12.Setubal 13.Akademika 14.BeiraMar 15.Leirija 16.Feirense

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

18 17 17 13 13 11 6 8 6 7 7 6 5 5 5 3

4 6 5 6 5 3 11 5 8 4 3 6 8 5 3 8

(21.15) (20) (22.15) (17) (17) (17) (19.15) (21.15) 2 1 2 5 6 10 7 11 10 13 14 12 11 14 16 13

53:20 54:17 54:21 36:27 37:19 29:30 30:32 31:41 24:36 28:43 24:29 21:41 22:31 18:30 21:44 17:38

58 57 56 45 44 36 29 29 26 25 24 24 23 20 18 17

Danas Numansija-Rekreativo Subota Hirona-Deportivo Gvadalahara-Alkorkon Alkojano-Sabadeq Himnastik-BarselonaB Mursija-Kartagena El~e-Hueska Almerija-Kserez Vaqadolid-LasPalmas Nedeqa Kordoba-Herkules Selta-ViqarealB 1.Deprotivo 30 30 2.Selta 3.Vaqadolid 30 4.Almerija 30 5.Herkules 30 6.Kordoba 30 7.El~e 30 8.Alkorkon 30 9.LasPalmas 30 10.Numansija 30 11.Barsel.B. 30 12.Sabadeq 30 13.Rekreativo30 14.Herez 30 15.Viqar.B. 30 16.Mursija 30 17.Gvadalah. 30 18.Hueska 30 19.Alkojano 30 20.Kartagena 30 21.Hirona 30 22.Himnastik 30

21 18 15 13 16 14 14 13 12 11 11 9 10 10 9 10 9 7 6 5 5 5

3 5 10 12 3 8 5 8 8 10 9 11 8 7 9 6 6 9 9 10 9 9

6 7 5 5 11 8 11 9 10 9 10 10 12 13 12 14 15 14 15 15 16 16

(21) (16) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (20) (20) 52:29 56:28 47:27 51:36 36:27 33:27 43:33 41:32 42:40 39:36 46:38 34:45 38:35 35:41 40:46 34:43 32:53 33:46 31:50 20:42 34:48 25:39

66 59 55 51 51 50 47 47 44 43 42 38 38 37 36 36 33 30 27 25 24 24

NEMA^KABUNDESLIGA

Danas Borusija(D)-[tutgart Subota Bajer-Frajburg Verder-Majnc Nirnberg-Bajern Kajzerslautern-Hamburger Augzburg-Keln Herta-Volfsburg Nedeqa Hanover-Borusija(M) Hofenhajm-[alke 1.Borus.(D) 27 2.Bajern 27 3.[alke 27 4.Borus.(M) 27 5.Bajer 27 6.Verder 27 7.[tutgart 27 8.Hanover 27 9.Volfsburg 27 10.Hofenhajm 27 11.Nirnberg 27 12.Majnc 27 13.Frajburg 27 14.Keln 27 15.Augzburg 27 16.Hamburger 27 17.Herta 27 18.Kajzersl. 27

19 18 17 15 11 11 11 9 11 8 9 7 7 8 5 6 6 3

5 3 2 6 7 7 6 11 4 9 4 9 7 4 12 9 8 11

3 6 8 6 9 9 10 7 12 10 14 11 13 15 10 12 13 13

(20.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (18.30) (15.30) (17.30)

59:17 66:18 60:34 40:18 39:36 41:40 44:34 35:38 36:48 31:38 25:38 39:44 35:53 34:56 28:41 31:50 29:48 17:38

62 57 53 51 40 40 39 38 37 33 31 30 28 28 27 27 26 20

FRANCUSKA

Subota Okser-Valensija Bordo-Di`on Lorijen-Evijan Nansi-PS@ SentEtjen-Nica So{o-Brest Nedeqa Kaen-Aja~io Lil-Tuluz Ren-Lion 1.Montpeqe 2.PS@ 3.Lil 4.Tuluz 5.Lion 6.SentEtjen 7.Ren 8.Bordo 9.Marsej 10.Evijan 11.Valensijen 12.Nansi 13.Di`on 14.Lorijen 15.Aja~o 16.Brest 17.Kaen 18.Nica 19.So{o 20.Okser

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

18 17 14 14 15 13 12 10 10 9 9 8 9 7 7 5 7 6 6 4

6 9 11 8 4 7 8 11 10 9 7 9 6 11 10 15 8 10 9 12

(19) (19) (19) (19) (19) (19) (17) (17) (21) 5 3 4 7 10 9 9 8 9 11 13 12 14 11 12 9 14 13 14 13

53:27 53:30 53:31 31:24 46:36 35:31 37:33 35:32 36:30 41:43 29:34 27:36 36:48 28:37 31:49 23:27 32:44 27:34 29:45 33:44

60 60 53 50 49 46 44 41 40 36 34 33 33 32 31 30 29 28 27 24


lov

c m y

dnevnik

VREDNILOVCIIZMALIHPIJACA,NASEVERUBA^KE

petak30.mart2012.

21

NASEVERUBANATAPO@ARIUZIMAJUDANAKULOVI[TIMA

Po{umiliatar, Paliosuvutravu, izbrojalidivqa~ spaliolovi{te sr na, pa se o~ekuje uspe{na predstoje}a sezona. - Planirali smo odstrel 15 srnda}a, {to je ne{to vi{e nego lane kada je odstreqeno 11 grla, a srebro bilo najvredniji trofej. Dolaze nam gosti iz Austrije, Nema~ke, [panije i Italije, ostvarili smo i soli-

Foto:Sabol~Bagi

Na severu Ba~ ke, ~lano vi jedinki za reprodukciju i poveUdru`ewa lovaca „Male Pija}awe wihove populacije. Ali, ce” iz istoimenog mesta kawivreme nam minule zime nije po{ke op{tine, uz pomo} mladih, godovalo, posebno {to na napo{umili su pro{le subote u {em terenu koji je prili~no svom ataru osam hektara zemqi~ist, nemamo mnogo stani{ta. {ta koje su dobili od Mesne zaNa durgoj strnani imamo i puno jednice Male Pijace. Zasa|eno lisica koje do sada nismo lovije 1.500 sadnica dafine i drugog li, pa smo u pro{loj sezoni se drve}a pogodnog za stani{te divqa~i. Po{umqeni teren je kraj jezera u delu koji se grani~i sa horgo{kim atarom. Predsednik UL „Male Pijace” LadislavStanisavqevi} is ti ~e da su sadni ce kupqene sredstvima lovaca. Na zavr{etku radne akcije za u~esnike je prire|en zajen di~ ki ru~ak i dru`ewe. Lovci Malih Pijaca su obavi li pro le} no bro jawe di vqa~i, ko jim je ustanovqeno da je si tuaci ja u lo vi {tu dosta dobra kada je re~ o srne}oj divqa~i, ali da ni- Po{umqavawe u ataru Malih Pijaca su zadovoqni brojnim stawem aktivirali i odstrelili trize~eva. desetak. Imamo sve vi{e svra- Na stotinu hektara izbroja- ka koje nam tako|e pi~iwavaju li smo 22 zeca, a po mati~nom problema i odnose podmladak fondu trebalo bi da bude oko ka`e Stanisavqevi}. 25. Jesenas smo imali smao dva Ohrabruje dobar fond srne}e izlaska na ze~eve, tako da smo divqa~i, jer su u minulom brogledali da ostavimo {to vi{e jawu izbrojana 72 srnda}a i 86

dan prihod koji smo ulo`ili u hladwa~u koja se tra`i po propisima. Za prihvat gostiju i na{e potrebe odr`avamo i na{ lova~ki dom u ~ije ure|ewe smo u posledwe vreme ulagali dosta novca i truda - nagla{ava Stanisaqevi}. M.Mitrovi}

Na severu Banata vatra potpaqena nepa `wom i neo d go vor no {}u i da qe uzima danak u lovi{tima, pa je nakon ve li kog po `a ra u ataru Vrbice, proteklog vikenda gorelo vi{e stotina hektara lovnih revi ra „Ter jan„ i „Mrtva Tisa„ u ataru ^oke. Uni{tena su izuzetno vredna sta ni {te di vqih gusaka, divqih sviwa i ostale plemenite divqa~i. Za paqevinu na Ter ja nu po znat je vinovnik. To je sto~ar iz ^oke koji je pre ma sve do ~e wu o~evidaca palio suvu travu, dok je na sli~an na~in u Vrbi ci va tru pot pa lio paor iz obliPo`ar na u potesu Terjan u ataru ^oke minulog vikenda `weg Podlokawa, pa je izgorelo oko pet hektara {u- ra. Izgorela je i {uma koju su fa Geregeqa iz Sente, ovaj reme kod lova~kog doma LD „Srn- lovci sadili pre nekoliko go- vir je specijalni rezervat i odda}„, tako|e i trske i rastiwa dina - ogor~en je predsednik mori{te na preletu velikog na jo{ dvadesteak hektara. ~o kan skog LD „Je len” Jov an broja ptica-mo~varica, koji za- U ovom delu atara, jedinom Vulovi}, koji konstatuje da je hvata preko 50 hektara vodene u ~itavom regionu, gnezdila se {teta ogromna, jer je uni{ten povr{ine, obraslog gustom trdivqa guska. Videli smo dese- sav biqni svet na ovom terenu skom i stablima starih vrba, totine divqih sviwa sa prasi}i- bogatom divqa~i, pre svega tr- pole, mladom bagremovom {uma kako be`e ispred vatrene ska i sitno rastiwe. mom i visokim remizama. Kad stihija, izletali su fazani, jaU isto vreme gorela su stani- vatra plane vatrogasci samo rebice, patke, prepla{eni srn- {ta divqa~i u delu atara Buxak stignu da ubla`e {tetu, ali da}i tumarali su izme|u pla- i Pana, uz stari tok Tise - Mr- treba}e dosta vremena da se zgamena i dima, a zbog velike to- tvu Tisu. Prema re~ima pred- ri{ta oporave i divqa~ se na plote nije se moglo plamenu sednika Dru{tva za za{titu i wih vrati. pri}i bli`e od stotinu meta- prou~avawe ptica Srbije Jo`eTekstifoto:M.Mitrovi}

INICIJATIVADANAGRADAPONESEIME^UVENOGLOVCA

SUTRAUBEOGRADU

Vra}aweduga JociDivildu da. Sedi{te redakcije be{e na mestu gde je danas zgrada robne ku}e „Bazar“. List je promovisao etiku u lovu, bezbednost, potrebu da lovci `ive i delaju u skladu sa prirodom. Divild je organizovao lovce Dunavske banovine da posete Svetsku lova~ku izlo`bu koja se odr`avala u Berlinu 1937. i tom prilikom se rukovao sa poznatim lovcem i jo{ poznatijim Hitlerovim saradnikom, Hermanom Geringom. Taj gest ga je kasnije skupo ko{tao. Nakon Drugog svetskog rata tada{we vlasti zabranile su Divildu bilo kakvu aktivnost u lova~koj organizaciji, ukqu~uju}i i obi~an lov. Nije pomoglo ni to {to je kao vlasnik apoteke, u doba okupacije partizanima slao zavoje, lekove i drugu sanitetsku pomo}. Divild nije mogao znati 1937. godine za budu}e nacisti~ke zlo~ine, ni za Geringovu ulogu u tim nedelima, a u korpulentnom vrhovnom lovniku Rajha on je video samo doma}ina izlo`be, na koju je doveo 352 lovca Dunavske banovine! U na{oj zemqi postoji odre|en broj novinara, urednika i fotoreportera koji se dugo bave lova~kim medijima i do sada nije postojalo priznawe za tu vrstu novinarstva. Grupa entuzijasta i qubiteqa istorije lova~ke {tampe iz Novog Sada, nedavno je pokrenula inicijativu da se medijska nagrada za specijalisti~ko lova~ko novinarstvo nazove po Joci Divildu i da se dodequje na svake tri godine zaslu`nim novinarima, koji se bave iskqu~ivo lova~kim medijima. Ako objektivno analiziramo Divildov rad, jasno je za{to je zaslu`io da novinarska nagrada ponese wegovom ime. Bi}e to samo malo vra}awe velikog duga, kojim je mr Joca Divild zadu`io sve nas koji dolazimo posle wega, a bavimo se novinarstvom i medijima specijalizovanim za lovstvo. DrVladimirBarovi}

U amfiteatru beogradskog Veterinarskog fakulteta sutra od 11.30 bi}e odr`an nastavak

Foto:J.Pap

Lov je posebna vrsta strasti list krajem 1922. i to jo{ u okkoja ~oveka obuzme poput gro- tobru, pre formirawa Lova~znice, a samo iskreni qubiteqi kog saveza, tada je izlazio kao te plemenite ve{tine mogu se podlistak na svega 8 strana. Oblovu predati u potpunosti. ra|ivao je stru~ne teme o uzgoju Iako je ~itav `ivot posvetio i za{titi svih gajenih vrsta dipokretawu, ure|ivawu i izdava- vqa~i, ve{ta~koj proizvodwi wu specijalisti~kih lova~kih fazana, hvatawu i prezimqavanovina, bio prvi organizator wu poqskih jarebica, hvatawu i lova~kog saveza i lovne kinolo- izvozu `ivih ze~eva u inostrangije u Vojvodini, Joca Divild je stvo, o lovnoj kinologiji, o zimdo~ekao da posle Drugog svet- skoj prihrani divqa~i, o retskog rata bude isteran iz saveza kim pticama, lovnom streqakoji je osnovao. Taj magistar {tvu, zna~aju statistike u lovfarmacije je zbog posve}ivawa stvu... Za Divildov magazin su lova~koj {tampi imao porodi~nih problema, a ~ak je zapostavio i svoj osnovni izvor prihoda, apoteku. Junak na{e pri~e potekao je iz ugledne nema~ke gra|anske porodice. Otvorio je apoteku u Ka}u 1909. godine, a zatim je preselio u Srbobran. Apotekarski posao je voleo, a kao predan ~ovek ubrzo je magistrirao farmaciju. Po{to je na{ narod uvek bio sklon lekovima, posao mu je i{ao odli~no. Na kraju, kupio je veliku apoteku u glavnom gradu Dunavske banovine, ta~no ispod dana{weg Radio Novog Sada, na Bulevaru Mihajla Pupina u NoJovan Divild vom Sadu, gde i danas postoji apotekarska radwa. Me- pisali tada najboqi doma}i i |utim, lov je bio wegova pasija inostrani lovni stru~waci. Od za koju je bio spereman sve da osam skromnih strana malog `rtvuje, a to je ~itavog `ivota formata, list je narastao na pei ~inio. Joca je bio jedan od po- desetak strana, a obra|ivao je kreta~a i osniva~a Saveza lo- teme o radu Saveza, wegovih orva~kih dru{tava. Veliki dopri- gana i ~lanica, sve do najnovinos je dao i u lovnoj kinologiji, jih vesti iz lovstva, uz prikaz razvoju etike, poznavawu `ivolova~kih ~asopisa iz drugih zeta i prihrane divqa~i, a naromaqa. ~ito u lova~koj {tampi. Pored Divilda, redakciju su Wegovo medijsko ~edo je „Lo~inili redaktor @arko Ogwava~ki glasnik“, koji je Joca ponovi}, koji je od 1926. imao zvakrenuo. Po~eo je Divild sa gruwe odgovorni urednik i dr pom entuzijasta da izdaje ovaj Branko Petrovi} iz Novog Sa-

Nastavaksednice Skup{tineLSS prekinute sednice Skup{tine Lova~kog saveza Srbije. Ovo zasedawe moglo bi umnogome da

odredi daqu sudbinu LSS i pravce u kom }e daqe i}i doma}e lovstvo. Podsetimo, godi{wa Skup{tina LSS zapo~ela je 25. februara ove godine u Beogradu, a zapelo je kod tre}e ta~ke dnevnog reda ( Dono{ewe posebne Odluke u vezi sa statusom Lova~kog saveza centralne Srbije i lova~kih udru`ewa koja nisu izmirila ~lanarinu LSS - u za 2011. godinu, a ~lanovi su LSCS). Odluka nije doneta jer ni jedan od dva predloga nije dobio potreban broj glasova, a onda su predstavnici LSCS napustili zasedawe. Nakon pauze, prebrojavawem je ustanovqeno da nema kvoruma za nastavak rada, pa je Skup{tina prekinuta. D.Kn.


22

kWiGA

petak30.mart2012.

INTERVJU

МИРЈАНАН.РАДОВАНОВ-МАТАРИЋ,КЊИЖЕВНИЦА

Чежњајевечнаинспирација

Д

окторлингвистикеисветске књижевности, НовосађанкаМирјанаН.Радованов-Матарић(1934)тачно три деценијеживиуСАДиважиза угледну личност наше књижевности, науке и културе у дијаспори. Ауторка више од тридесет књига, она се пола века бави и превођењем са енглескогнасрпскијезик и обратно. Добитница је низа међународних и домаћих признања, укључујућииНаграду „АрсенијеЧарнојевић” Министарствазадијаспору. l Ваше новије књиге су све више мемоарског карактера. Зашто? -Коднас,издијаспоре, успомене су начин да у души будем о с оним што нам је најл епш е и најдраже,објашњава нашасаговорница.Мојесупричеживотноистините,иаконису увек моје. Ми, ван отаџбине, живимо у чежњи, а та чежња, чијијеизвору љубави,бескрајнајеивечна инспирација имотивација. l У причи „Час јоге” кажете: „Писати српским језиком у средини где се он

не чује је као бити на апарату за кисеоник чији је довод пресечен”. -Далекоодматицеречисезаборављају,мислисенастраном језику, трпи склоп реченице.

Писцимајеунекурукулакшеда сачувајуматерњијезикнегољудима који се нису сродили с језиком. Истовремено је и теже, јер је писцу потребан богат језиксанесвакидашњимречимаи нијансама, а то се прво заборавља,јерсереткокористи. И наши ист акнути књижевници који су дуго ван домови-

KWIGA ZAUVEK

С

едим на веранди у мом скромн ом стар инс ком домуу БачкомПетровцу, сасвимкарактеристикамаправе панонске куће. У њему сам рођена, из њега сам полетела у свет да освајам тајне писане речи. Седим уз пролећно али већ јако сунце и читам књигу. А некобиданасрекао,читање није у моди. Што-шта данас нијеу моди,реклибисавременици, који хоће напречац да освоје свет; али он се на пречац освојити не да, као што се на пречац не осваја ни писана реч, уметност. Уствари ништа, јер у светребаулагатидабисе обогаћеновратилоизвору! А да ли има данашњи човек времена за све то; створио је многапомоћнасредстваипроналаске, али управо они прете дагауниште,јерсеодвојиоод природе и од себе самог.Ове мисли ми сугерише управо романТомасаМана„Јосипи његова браћа“. Проживљавам ову знану библијску причу изнова као први пут, јер понире у дубинечовековогбитисања,у библијскадавнавремена.Алиако бисмозамениликулисеа ставилипричуу нашевреме,била би то веома поучна и актуелна прича.

не, пишу на чистом српском језику, који им је најчешће и матерњи.Иаконекиодњихнисумоглипос ећиватидомовину, њихов језик је остао нет акнут. Ниј е осир омаш ен заб ор авом, ниобогаћенновим жаргоном. l Књижевна критика издваја вас као нетипичног представника српске књижевности у расејању. Зашто? - Ја сам спој наизглед суп ротн их књижевности:словенског Истока и а н г л о с а кс о н с ко г Зап ад а. Прв о по кор ен им а, друго понадоградњи.На слојеве наше традиц ио н алн е књижевн ос ти нес весно над ов езуј ем утиц ај е рус ке и европске књижевностикојусамстудирала и пратила, пазатимиамеричкекојамеје фасцинираларазноврсношћуу новим приступима и темама. Осимтога,главниауторинаше литературе на америчком контин енту су у диј ас пор и од 1945. а ја од 1982. године, па имамо другу тематику и стварал ачк и прис туп. Мног и од њих нису били у конт акту са

нов им струј ањ им а у наш ој књижевности. С том генерацијом пис аца делим љубав и носталгију за отаџбиномитонассједињујеи поред других разлика. И, иначе, највећи број писаца српске емиграције је, на неки начин, обележен различитим ратовима. То би требало да нас повезује,аразличитеидеологијене би смеле да нас ослепе за оно штонасзближава. l Али, јасно је да на дела на ших књи жев ни ка у САД слаб ути цај има ју глав ни то ко ви аме рич ке литературе. - Писац чува свој идентитет, панашадела најчешћенеличе на америчку књижевност,мада је познајемо. Имамо посебну темат ику и кор ен е, чес то и образовање из отаџбине. То је тема вредна изучавања. Старија генерација пише онако како сеписалодоксубилиуземљи, онако како су писали наши и руски реалисти из 19. и прве половине20. века. ЗаВасуМихаиловића критичари кажу да није мањи песник у прози од Дучића.МатејаМатејићподсећа на најбољу руску књижевност. Сада стиже нова генерацијаписацаудијаспори,попут Снежана Букал, која показује утицаје модерне светске књижевности и користи фрагментарнуструктуруромана. Душан Видаковић

TOP-LISTA Најтраженијинасловиу књижари„Мала велика књига” 1.„Прашкогробље“,УмбертоЕко-„Плато” 2.„Бернардијевасоба”,СлободанТишма -КултурицентарНовогСада 3.„Острво”, Викторија Хислоп - „Евро ђунти” 4.„Заточеник небеса“, Карлос Руис Сафон -„Чаробнакњига” 5.„Ја, Стив” - Стив Џобс сопственим речима,приредиоЏорџБим-„Алнари” 6.„Српско срце Јоханово”, Веселин Џелетовић-„Поета” 7.„Побунитесе”,СтефанХесел-ВБЗ 8.„Једино ветар”, Дејан Алексић - „Имам идеју” 9.„Тајна писма калуђера који је продао свој ферари”, Робин Шарма - „Моно и Мањана” 10.„Како укротити слона и мајмуна”, ЈуенХиан-„Футурапубликације”

АУТОБИОГРАФСКАПРОЗА

Сећањаизпепела В

ељкоПетровићјесвојевремено записао да се свако раслиње може покосити, али акоимачврстокорење,опетће израстимладицеиновиизданци. Ово је, могло би се рећи, бил а мис ао-вод иљ а Љиљ ан е Пекић, док је писала роман „Јустинин ђердан“, који се појав ио у скор аш њем изд ањ у

ВЈЕРАБЕНКОВА, СПИСАТЕЉИЦА

Каменабиблиотека историјеибудућности Роман „Јосип и његова браћа“ даје на многа наша лична и општапитањаправе одговоре: шта је то породица, богатство, љубав, сестринска и братска љубав, узајамно људско поверење и разумевање, сао- сећање, похлепа великихи емпатијаскромних, обичних људи. Заправосвештојевећ Дантеу својој„Божанственој комедији“ назначио о човеку, а читаоцу поручио да мора кроз живот да крочи са покором, да открије многеспознаје о себи, да прође кроз многачистилиштадабипостао човек. Тако и ова Манова приповест- управопричао људском путукасеби. Данашње доба, када немамо временанизасебенизапријатеље, породицу, јер нас притискају несигурност и егзистенција,нијенаклоњеноникњизи, ни уметн ос ти. Проп утовал и смоцеосвет,открилимногезе-

мљеи пределе,свемири дубину земље, али то основно нисмонаучили:какодатосачувамо а тим и Земљу, колевку људске цивилизације, камену библиотеку историје и будућности. И о томе је овај роман великогнемачкогписцаТомаса Мана, као и његов непревазиђен и „Чар обн и брег“, пос већен човекуи његовимтајнама.

KWI@EVNA BA[TINA

Читам, али посматрам уједнои врт,којисе будираскошно пролећно, после тешке зиме, чакнагло, бујно.Достајехлада претрпео, сурових мразева и великих сметова- и човек и свеокоњега.Читамрадо,јер то је за мене поновни сусрет са личностима или ауторима које сам одувек волела или заволела.Уствари, тојекомуникацијаписца сасветом! Такође и са Вирџинијом Вулф, ауторком непревазиђених психолошких романа о жени и њеном тан ан ом свету љуб ав и, и о страдању, још увекнамаргинимушкогвиртуелногсвета. Данас је пријатна сунчана субота,пролећна,радоседиму дворишту. Наравно, са лаптопомпредсобомнастолу,радим или читам , ишчитавам „своје“књиге.Анапољу ,свесемање птица чује, на путељцима у вртусвемањезнанихбиљака и трава.Штасмотоурадилинашој животној сапутници,мајци Природи? Где ће нас то одвести? Страд ањ у, као Јос ип а и његовубраћу, дабипослекатарзе схватили којим путем до истине?!

Српс ког културн ог друш тва „Просвјета“изЗагреба.АуторкајеодраслауБеломМанастиру и кроз ову аутобиографску прозувраћасеупрошлостсвојепородицеиживотауБарањи. Све те проживљене и доживљене приче, кроз сећања старијих или сопствена животна искуства, она слаже у занимљивмозаик,донивоауниверзалног општељудског. Реч је о пор од иц и Под румац, стар им Барањцимакојисутамодошли још у Великој сеоби Срба . Ауторка поручује да је „Јустининђердан“-истинитапричао

Јелапремакњижевним насловима

Одкултуре дополитике „Новине Читалишта београдског“ излазиле су 1847–1849. године, једанпут недељно, петком. УређиваоихјеПавлеАрс.Поповић, а штампане су у Државној штампаријиуБеограду.Доносиле су вести о просветно-културној делатности у Србији, о школама, о раду Београдског читалишта, каоиполитичкеидругевестииз Србије,Војводине,Турскеиосталихземаља.Ималесучестоиспецијалне додатке. Сарадници су билиЈованСтеријаПоповић,Милован Спасић, Сергије Николић, Сима Милутиновић-Сарајлија и многи други. Новине постоје у БиблиотециМатицесрпскеипретраживе су у електронском каталогуовеустанове. Д. Г.

dnevnik

П

олитехнички универзитет „Вирџинија тек” са седиштем у Блекбургу, САД, и ове године одржава такмичење „Јестиве књиге”. У овој зан им љивој утакм иц и такмичари имају задатак да направе јело према наслову књиге,апостојеикатегориједечије књиге, књиге за тинејџере, књиге за одрасле, фикција,документаристик а,уметничк аинајбољакњигаукупно. „Јестиве књиге” одржавају сесвакогпрвогаприла,Светског дана шале, а циљ им је даистакнусмешнустранулитературе и тако је приближе читаоцима.

-Овојезаистазабавнотакмичење,шашавоиопуштенокажеРебекаМилер,библиотекарка у Библиотеци Њумен. Мислимдабиблиотекамадаје малохуманијиореолиприближава је корисницима, и зато смосеодлучилидасеприкључимотакмичењу.Сдругестране,технициокренутистуденти имајуприликудаоткријуикреативну страну своје личности, играјући се с речима и њиховим значењима, и показујући коликосусклониуметности. Свистуденти„Вирџинијатека” могу да се пријаве за учешће у такмичењу, а како кажу организатори,за„Јестивекњи-

ге” влада велико интересовање.Овотакмичењепрвипутје организовано прошле године, а постало је веома популарно међу студентима. Многи прошлогодишњи учесници целу годинупотрошилисунапланирањеисмишљањеновог,оригиналног јела које произилази из наслова или садржаја неке књиге.Штојевећиизазов,већа је и шанса да се победи, а победнике бирају посетиоци такмичења,доксерадовимогу видетиинаинтернету. Такмичењау„јестивимкњигама”одржавајусеинадургим америчким универзитетима на Дјук универзитету, Универ-

успонуииздисајуједнеобичне породице,којавучекорењеод давнашњих паора и занатлија. Упричамањенихчлановамогу се наћи судбине многих сличнихбарањскихпородица,алии одговори одакле смо и куда идемо. Ликови и догађаји су истинити, али књижевно стилизовани. Усредиштузбивањајесиромашна барањска лепотица Јустина, која је живелаод1886.до 1966. године, а на њеним приповестимасеизаснива књига. Ова честитаипоноснажена поседовалајеприроднуснагукојаје надилазила време, историјскеипородичне трагедије, сеобе, сиромаштво. Ширила је око себе љубав и доброту, подигавши својим рукама тригенерацијепотомака, не тражећи ништа за узврат, као и многе, њој сличне женестубови породице, којесмиреноибез роптања носе свој крст. РецензентПеро Матић скреће пажњудајеЉиљанаПекићу„Јустининомђердану“ихроничар иетнграфиетнолог.Оназнада речникаданеможедокрајаизразити оно што осећамо и мислимо.Тагалеријаликова,различитих карактера њених предака, занимљива је мешавина генаистицајаиторијскихоколности.Пекићеваихјеуспешно представилакаоживописнероманескнеликове. Љиљана Пекић данас живи у Вуковару,пообразовањујепрофесорка,поструциновинарка,а роман„Јустининђердан“њенаје другакњига. Р. Л.

[E O ] N ET зитету Илионис и Универзитету Мичиген стејт. Ова такмичења одржавају се већ неколико година и захваљујући објављивању победничких фотографија на интернету све су популарнија, па је могућеочекиватидаћесемода „јела према књигама” проширитиинадругеуниверзитетеишколе. Некебиблиотекеикњижаре већ су пок азале интересовање за сличне акције, а у нареднихпаргодинаможемосе надати да ће ово такмичење прећи оба океана и проширити се и на друге делове земаљскекугле. И. Вујанов


c m y

kultura

dnevnik

petak30.mart2012.

23

УРУЧЕЊЕМНАГРАДЕ ВОЈИСЛАВУСАВИЋУ ЗАНАЈБОЉУДРАМУ2011.СТЕРИЈИНОПОЗОРЈЕЈУЧЕПРОСЛАВИЛОСВОЈДАН

Континуитетексперименатасажанром у Србији, радити на томе да буде најмоћније место на којем се сублимише све што је вредно у њој. Сам фестивал, 57. пут, ове године биће одржан од 25. маја до 2. јуна. Свечану прилику Млађеновић је искористио да подсети да се Стеријино позорје не бави се само организацијом фестивала, него и прикупљањем документације, издаваштвом, периодиком, контактима са значајним позоришним

Директор Стеријиног позорја Миливоје Млађеновић открио је да ће награђени текст „Одлазак у красни“ Војислава Савића ускоро бити први пут јавно читан и то у Вршцу, у обновљеној родној кући Јована Стерије Поповића, након чега очекује утрку за његово постављање на сцену управа домаћих, а зашто да не и светских позоришта, које ће финансијски помоћи и само Стеријино позорје. драмски текст 2011. године, са конкурса Стеријиног позорја. Награђена је драма „Одлазак у красни“ Војислава Савића. Млађеновић је наставио обећањем да ће Стеријино позорје и даље распиривати позоришни живот

људима и институцијама, њиховим представљањем... Као најузвишенији могући програм за прилику као што је Дан Стеријиног позорја, Млађеновић је навео да је промоција новог драмског дела, и то не било којег,

Фото:Б.Лучић

УгостимакодСтерије

ВојиславуСавићунаградууручиоМиливојеМлађеновић

него оног који је жири – Славко Милановић, Љубослав Мајера, Игор Бојовић, оценио као најбољи на конкурсу расписаном 2011. године. Драматург Славко Милановић, председник жирија, предочио

ВЕЧЕРАСПРЕМИЈЕРНО„ФАНИИАЛЕКСАНДАР”УНОВОСАДСКОМ ПОЗОРИШТУ/УЈВИДЕКИСИНХАЗУ

Одраслиуулогамадеце десет година, код нас стари људи. Бергман је имао већ 60 година кад је снимао овај филм и та прича садржи много делова из његове биографије. Мислили смо да стари Бергман прича своју причу кроз децу, и то смо хтели да пренесемо у ову представу, сматрајући да ова прича можда може да се исприча тако да се две старије, зреле особе, враћају у своју прошлост и баве се својом животном причом. На сцени ти глумци не играју децу, не понашају се као она, међутим околина, остали глумци, доживљавају их као децу

Фото:ЧабаМикуш

Представа „Фани и Александар“ Ингмара Бергмана, у режији госта из Мађарске Ђерђа Видовског, премијерно ће бити изведена вечерас у 19 часова на сцени Новосадског позортишта / Ујвидеки синхаз. Свима је познат Бергманов Оскаром овенчан филм „Фани и Александар“, који је код нас приказиван и на телевизији, а ево сада и адаптације за позориште, коју су урадили драматуршкиња Ката Ђармати и редитељ Висловски. Чувени шведски филмски и позоришни редитељ Ингмар

Бергман рођен је у породици лутеранског свештеника, што је резултирало тиме да је његово врло тешко детињство обојено строгим религијским правилима и предрасудама због којих је бивао сурово кажњаван. Сам Бергман је једном приликом рекао да је управо то био разлог због којег је већ у 8. години изгубио веру у бога. Свега тога има у причи о Фани и Александру. - Ово је последњи Бергманов филм и постоји сценарио за филм, али и адаптација за позориште, коју смо драматуршкиња Ката Ђармати и ја прилично преписали. Адаптирали смо причу за позориште, али прича није иста као Бергманова. Највећа разлика је у томе што су Фани и Александар, који у филму имају осам и

– објашњава редитељ Ђерђ Видовски. - Ово је и прича о праштању. Питање је да ли Александар може да опрости своме оцу и да ли успева у томе. У овој причи има и документарног. Највише је коришћен текст „Фани и Александар“, али има текстова и из других филмова, као из „Тишине“, „Причести“ и „Седмог печата“, али и из Бергманове биографије. - Има један делић, који не постоји ни у једном његовом филму, већ у његовој биографији, да су децу у породици Бергман кажњавали на тај начин да су их терали да облаче црвене сукње, које су као казну носили цео дан. У нашој представи једна од казни коју Александар доживљава у бискуповој кући је баш та да мора

да носи црвену сукњу – напомиње Видовски. Како наводи Ката Ђармати, ово је прича о одрастању Фани, али пре свега Александра. „То је згуснуто и искуствено компликовано сазнавање живота, пуно изненадних трагедија и замки које изгледају као да су нерешиве, као живот ишаран незаборавним тајнама и чудима. У остваривању позоришне адаптације дела, од пресудног значаја је да Фани и Александра играју... па... глумци у годинама.... у томе је тајна наше представе.“ - Играти дете у овој представи је тешко, јер не можемо да га играмо тако да смо баш као деца јер смо стари, нисмо то ни хтели, тако да смо задржали наше гласове, али у покрету и у још неким стварима се нашао простор за то. Психолошки, ми смо и једно и друго, постоји та двојност, и то је врло тешко урадити. Постоји у представи реченица „Одједном стар и одједном дете“. Знамо да је стар човек опет дете, или исто као дете, јер су та доба најближа, иако се физички разликују, али детињастост им је заједничка. И ја по себи то знам и осећам те симптоме. – каже Ирен Абрахам која игра Фани. - У филму је Фани споредан лик у односу на Александра који износи своја сећања, своје трауме, а она све то прати и има мање текста. И у представи је тако, али на филму могу да се мењају планови и кадрови, а на сцени глумац све мора сам да надомести. У улози Александра је Петер Дукас, гост из темишварског позоришта „Чики Гергељ“. - Било је јасно да се стварање овог лика неће састојати у томе да играм дечака који има десет година. Хоћу да у томе истакнем глумачки ансамбл овог позоришта, који су одлични партнери. Они су ти који су се у датим ситуацијама понашали према мени, који имам 58 година, као према детету од десет година. То је тајна моје улоге и трупа ми је у томе јако пуно помогла. Наравно да после свега тога треба направити и лик, али без помоћи партнера то не бих успео – наводи Петер Дукас. У осталим улогама су: Ливиа Банка, Шандор Ласло, Агота Силађи, Габор Понго, Мелинда Шимон, Атила Гириц, Силвиа Крижан, Емина Елор, Атила Мађар, Атила Немет, Тамаш Хајду, Арон Балаж, Терезиа Фигура, Тимеа Леринц, Габриела Црнковић, Золтан Ширмер и Иштван Кереши. Сценографкиња је Марија Калабић, костимографкиња Марина Сремац, а композитор Бела Фараго. Н.Пејчић

је да су имали тежак задатак да прочитају и оцене 101 драмски текст, који им је на крају ипак причинио задовољство. Затим је навео кључна места образложења у којем стоји да су текстови били

разнородног карактера, од класичних драма до сценаристичких формата и приповедачких форми без издиференцираних дијалога. „Првонаграђени текст ‘Одлазак у красни’ издвојио се пре свега потпуношћу артикулације у свим драмским елементима, али и снагом ауторове замисли и приступа теми. ‘Одлазак у красни’ је жестока критика друштва написана у традицији онога што би се приближно могло назвати мрожековском гротескном комедијом, са којом континуитет чине значајни овдашњи експерименти са жанром – од Поповићевих ‘горчих фарси у једном парчету’ и ‘сценских граја у четири обртаја’ до Ковачевићевих ‘урнебесних трагедија’... Аутор, од почетка до краја драме, исписује дијалог са сталним бљесцима хумора у коме сви ликови аутоиронично потврђују да су друштвене позиције и односи једном и заувек дати. Његов текст, на тај начин, прераста размере локалне сатире на рачун осионости овдашње власти и поставила универ-

зално питање ригидности друштвених односа који су постали замена за древне појмове судбине, предестинације, хибриса...“, наводи се, између осталог, у саопштењу жирија. Сама фабула Савићеве награђене драме тиче се породице која је распродала сву имовину у граду и отишла на планину да започне нови живот. Међутим, онај „стари“, од кога и покушава да побегне, поново је проналази... Савић је приликом јучерашњег уручења награде у Стеријином позорју рекао да је „Одлазак у красни“ прекрасна комедија и да има све красоте које добар комад мора да има, а поготово један велики и красни комад. - Драма има и красан поднаслов – „Хардкор ритуал“. Садржи „Предигру“, „Пенетрацију“, а има и свршетак. Ликови су један министар, једна згодна жена, неколико добрих људи, један коњ и песник који га тимари за министра, а зове се Војислав – красан лик – поиграо се Савић речима. Захваливши се на награди која му много значи, Савић је свима пожелео што бржи повратак из красног. И.Бурић

КОНЦЕРТАНСАМБЛАУДАРАЉКИАКАДЕМИЈЕУМЕТНОСТИУСТУДИЈУ„М”

Експлозијаритма Обиље добре енергије и жесто- манс, надмећући се у сучељаваку свирку пружио је публици не- њу бравурозно одсвираних деодавни концерт Ансамбла удараљ- ница различитих ритмова „марки Академије уметности у Новом совске музике“. Саду, приређен у препуној сали Овај концерт је такође донео и Студија М. Овај ансамбл младих тренутке смиривања, уз осврт на музичара, студената Одсека за музику прошлости и неке попуудараљке у класи професора и ларније музичке жанрове. Врсни композитора Небојше Јована млади словеначки инструментаЖивковића који по већ устаље- листи Петра Видмар и Ловро ном обичају сваког пролећа при- Ашич су префињено донели ређује концерт, за ову прилику композицију „Алборада дел граприпремио је атрактиван и захте- циоза“ Мориса Равела у обради ван програм савремене музике, за две маримбе. Посебну пажњу који је имао и ноту ексклузивите- привукла је и интерпретација та, пошто су сва дела заправо три композиције са призвуком премијерно извођена у Србији. блуза и поп-балада, из циклуса Уз новосадске перкусионисте „Љубавне песме“ за сопран и као гости на концерту наступили су чланови Ансамбла удараљки, студенти Музичке академије из Љубљане у класи професора Бориса Шурбека, чији програм је био опуштенији и више усмерен ка традиционалном музичком изразу. У наизменичним појављивању чланова оба састава, слушаоци су имали прилике да уживају у извођењима слојеСтудентиМузичкеакадемијеу Љубљани витих композиција оштрих звучних контраста две маримбе, америчког аутора попут нумере „Маримба спири- Џона Тровера, са сјајном вокалтуал“ у полетном тумачењу но- ном солисткињом Нушком Дравосадских перкусиониста, са шчек у првом плану. солисткињoм на маримби МилиНа програму новосадског Анцом Грубишић, као и у муњеви- самбла удараљки нашле су се и тим тонским и ритмичким пре- две нове композиције Небојше плетима композиција „Милени- Јована Живковића, које су већ са ум баг“ Ђованија Солиме и успехом извођене широм света. „Марсовска племена“ Емануела Публика је тако најпре имала Сожурна у интерпретацији чла- прилике да чује композицију за нова љубљанског ансамбла, при- дуо удараљки „Sex in the ликом чијег извођења су музича- kitchen“ у енергичном извођењу ри „костимирани“ различитим Милице Грубишић и Дарка Карперикама уз беспрекоран музич- лечика, која је уз провокативан ки наступ, извели и прави мали наслов и спектакуларну сценску шаљиви сајанс-фикшн перфор- поставку, уз ударце бичем и ба-

цање са бине кухињског посуђа, донела и занимљиво вођену, духовиту музичку причу. На самом крају реситала, чланови новосадског Ансамбла удараљки извели су Живковићеву композицију „Так-нара“, инспирисану легендом о настанку острва Тенерифи, која је моћним тонским градацијама и зачудним звучним структурама, дочаравајући мукли тутањ подводног вулкана и рађање новог острва, бурним експлозијама ритма заокружила ово упечатљиво вече музике за удараљке. Приликом обраћања публици уметничког руководиоца Ансам-

Фото:С.Шушњевић

Речима да су протекли дани били права српска славска празнична ниска у којој су редом обележавани Светски дан позоришта, Дан Српског народног позоришта, а јуче и Дан Стеријиног позорја, директор „фестивала и институције по којој се препознаје позоришни живот Србије“ Миливоје Млађеновић, отворио је свечаност у којој је централни догађај било уручење награде за најбољи домаћи

бла удараљки АУ Небојше Јована Живковића нису изостале ни речи захвалности Влади Јапана и великим страним компанијама, произвођачима ударачких инструмената на њиховим донацијама новосадском ансамблу. Упркос свему томе, Живковић је подсетио да новосадским перкусионистима и даље недостају многи инструменти, па се треба надати да ће ови апели имати одјека, јер овај ансамбл својим досадашњим резултатима сигурно заслужује и материјалну помоћ и подршку средине у којој делује. БориславХложан

Фестивал кратког метра уБеограду У Дому омладине вечерас почиње 59. Београдски фестивал документарног и краткометражног филма, под слоганом „Тајмлес„. На отварању ће бити приказан филм ауторке Драгане Кањевац „Соња„, посвећен глумици Соњи Савић. До 3. априла на фестивалу ће учествовати 130 филмова. Уз две такмичарске селек-

ције - домаћу и међународну, биће одржано више пратећих програма, међу којима „Фокус„ са филмовима из Израела и Пољске и „Врело„ са ангажованим фимовима, уз које се одржавају тематске трибине. У конкуренцији за награде су 52 страна филма и 38 домаћих. Оцењиваће их жири чији су чла-

нови Марк Риполи (Француска), Пјер Жалица (БиХ), Ширли Берковиц (Израел), као и Мина Ђукић и Бојана Маљевић (Србија).. Програме су бирали уметнички директор Јанко Баљак и селекциона комисија чији је председник Александра Миловановић, а чланови Владимир Петровић и Владан Петковић.


24

SveT

petak30.mart2012.

dnevnik

JAPANSKILISTOVIPOSVE]UJUVELIKUPA@WUSEVERNOJKOREJI

Pjongjangneodustajeodsatelita TOKIO: Severna Koreja je navodno po~ela s puwewem gori va u ra ke tu za pla ni ra no lansirawe satelita sredinom idu}eg meseca i pored poziva da odustane od lansirawa Zemqe Zapada tvrde da lansirawe predstavqa kamuflira nu pro bu za bra we ne ba li sti~ke rakete, a SAD ka`u da }e odustati od davawa pomo}i u hrani.”Lansirawe je sve bli`e. Verovatno}a je velika da }e datum lansirawa biti 12. ili 13. april”, pi{e list „Tokio {imbun” citiraju}i „izvore bliske vladi” u Pjongjangu. List navodi da su ti izvori rekli da je Severna Koreja po~ela da puni te~no gorivo u rake tu. Mi ni star stvo od bra ne

Japana je u nedequ reklo da je Se ver pre ba cio glav no te lo rakete na mesto lansirawa u se ver za pad nom de lu ze mqe u pripremama za poletawe. Japanski listovi posve}uju veliku pa`wu Severnoj Koreji i ~esto objavquju vesti iz te tajnovite zemqe. General{tab u

Ju`noj Koreji koji pomno prati zbivawa preko granice rekao je da nije u stawu da potvrdi ovaj izve{taj. Severna Koreja je poru~ila pre dva dana da }e nastaviti sa veoma kritikovanim planom o lansirawu satelita i pozvala ameri~kog predsednika Baraka

Suspendovanapomo}uhrani Sjediwene Dr`ave su ju~e suspendovale plan o slawu pomo}i u hrani Severnoj Koreji rekav{i da je ona prekr{ila obe}awe da }e prestati s lansirawem raketa i da joj se ne mo`e verovati da }e stavarno dati hranu onima kojima treba. Po sporazumu postignutom pro{log meseca Pjongjang je pristao da obustavi nuklearne probe i lansirawe raketa u zamenu za ameri~ku pomo} od 240.000 tona hrane.

Obamu da odustane od svojih „konfrontiraju}ih razmi{qawa”. Proteklih dana zemqe Zapada i susedi Severne Koreje su tra`ili od te zemqe s nuklearnim naoru`awem da odustane od lansirawa satelita, po{to oni to vi de kao pri kri ve nu probu balisti~ke rakete, {to je Pjongjangu zabraneno rezolucijom UN. Ju`na Koreja, Kina i Japan }e idu}eg meseca odr`ati sastanak u isto~noj Kini o regionalnoj bezbednosti i saradwi, a plan lansirawa rakete }e sigurno biti razmatran na marginama tog skupa, saop{tilo je ju~e ministarstvo spoqnih poslova u Seulu.

UO^IDONO[EWANOVIHMERA[TEDWEU[PANIJI

Generalni{trajkprotiv reformirada MADRID: [panska policija uhapsila je 58 qudi, a {est policajaca i troje {trajka~a je lak{e povre|eno u mawim incidentima ju~e ujutro. [panski sindikati ju~e su organizovali generalni {trajk u znak protesta zbog reforme zakona o radu koji nova vlada planira da sprovede kako bi smawila nezaposlenost. Qutiti {panski radnici okupili su se ispred tr`nica na veliko, ulaza u firme, ispred banaka ili glavnih stanica javnog prevoza nose}i crvene zastave i panoe sa natpisima „NE reformi rada” i „Generalni {trajk”. Ovo je prvi {trajk sa kojim se suo~ava konzervativna vlada Marijana Rahoja, koja je ju~e trebala da objavi mere za u{tedu vi{e desetina milijardi evra, prenosi AFP. [panija, koja ima najve}u stopu nezaposlenosti u EU, nalazi se pod pritiskom da smawi bud`etski deficit i stavi pod kontrolu javnu potro{wu. Dva najve}a {panska sindikata organizovala su {trajk protestuju}i protiv novog zakona zato {to je wime predvi|eno da kompanije mogu lak{e i jeftinije da otpu{taju radnike. Na skupu u Madridu, koji je okru`ivala policija, jedan 57-godi{wi de-

monstrant je rekao da je otpu{ten posle 38 godina rada u fabrici za grafi~ki dizajn i da ne zna {ta }e sada. Sindikati, koji ve} govore o „ogromnom uspehu” {trajka, pozva-

[trajk u [paniji

li su [pance da demonstriraju u stotinama gradova osu|uju}i reformu tr`i{ta rada koju je vlada usvojila 11. februara da bi suzbila rekordnu nezaposlenost od 22,85 odsto aktivnog stanovni{tva. Sindikati smatraju da }e refor-

mom, po kojoj }e kompanije mo}i lak{e i po mawoj ceni da otpu{taju radnike, samo da se pogor{a stawe, a sama Vlada predvi|a ukidawe 630.000 radnih mesta 2012. godine i nezaposlenost od 24,3 odsto. Efe-

Foto: Rojters

kat {trajka }e ipak biti ograni~en po{to su se sindikati sa vladom dogovorili o odr`avawu minimuma rada. Tako u Madridu saobra}a 30 odsto linija metroa i autobusa, a zdravstvene slu`be rade kao praznikom. Vlada smatra da

}e novim zakonom o radu uspeti da smawi nezaposlenost, ali sindikati tvrde da je za veliku nezaposlenost u [paniji odgovorna ekonomija, a ne zakoni, prenosi AFP. Za sino} su planirane i protestne {etwe {irom zemqe Za {panskog premijera Marijana Rahoja, ~ija vlada je na vlasti sto dana, ovaj {trajk dolazi u najgorem trenutku, kada ga partneri u Evropi pomno posmatraju, zabrinuti zbog javnih finansija zemqe. [panska vlada treba sutra da usvoji jo{ {tedqiviji buxet za 2012. godinu. Vlada, koja poku{ava da smawi buxetski deficit na 5,3 odsto od BDP-a do kraja godine, sa 8,5 odsto 2011. godine, ve} je objavila smawewe buxeta od 8,9 milijardi evra i pove}awe poreza za 6,3 milijarde evra. Sindikati su javili da {trajkuju takore}i svi radnici u fabrikama „Renoa„, „Foklsvagena„ i „Forda„ {irom [panije, kao i u drugim fabrikama, rudnicima i lukama. Vlada navodi da ne}e odustati od svojih mera {tedwe i da su reforme neophodne da se stvore nova radna mesta i o`ivi privreda, mada o~ekuje da }e privredna aktivnost da padne na 1,7 odsto ove godine.

Preminula`rtvaokrutnogsilovawa KIJEV: Ukrajinski zvani~nici saop{tili su da je, posle dve nedeqe borbe za `ivot, preminula 18-godi{wa Oksana Makar, koja je okrutno silovana, a zatim i zapaqena. Tu`ioci su rekli da su devojku 9. marta u gradu Mikolajv silovala trojica mu{karaca, koji su, zatim, poku{ali da je udave,

a onda zapalili. Posle dve nedeqe borbe za `ivot, ona je podlegla ranama od opekotina i povredama na plu}ima, saop{tili su zvani~nici u gradu Dowecku, na istoku Ukrajine, gde je devojka le~ena. Ovaj zlo~in je {okirao Ukrajinu zbog izuzetne okrutnosti,

ali je, istovremeno, {irom zemqe pokrenuo proteste protiv korupcije, nakon {to je policija pustila na slobodu dvojicu osumwi~enih koji su imali jake veze u regionu. Na kraju su sva trojica osumw~enih uhap{ena i optu`ena za silovawe, a jedan od wih i za poku{aj ubistva.

IRAK

Eksplozijauo~i samitauBagdadu BAGDAD: Samit arapskih lidera po~eo je u Bagdadu, prvi put nakon 22 godine. Otvarawe skupa obele`eno je eksplozijom granate iako su uvedene jake mere bezbednosti. „Re~ je o granati koja je pala pored iranske ambasade, popucala su stakla, ali nema `rtava”, rekao je agenciji Frans pres jedan policijski zvani~nik. Iranska ambasada u Bagdadu nalazi se na nekoliko stotina metara od „zelene zone” gde se odr`ava samit. Xihadisti su pre dva dana na svom internet sajtu po-

zvali na „napade na sedi{te arapskog samita”. Na samitu u Bagdadu u~estvuje devet {efova dr`ava ~lanica Arapske lige, dok ostale zemqe predstavqaju ministri ili ambasadori. Samit je otvorio predsednik libijskog Nacionalnog prelaznog saveta Mustafa Abdel Xalil, ~ija zemqa predsedava Ligom. Taj sastanak koji zvani~no vra}a Irak u arapsku porodicu naroda, obele`en je istorijskim dolaskom kuvajtskog emira nakon vi{e od 20 godina od ira~ke invazije na Kuvajt.

[VEDSKA

Ministarpodneoostavku STOKHOLM: Ministar odbrane [vedske Sten Tolgfors podneo je ostavku po{to je `estoko kritikovan zbog tajnog plana za izgradwu fabrike oru`ja u Saudijskoj Arabiji. Tolgfors odlazi sa funkcije na sopstveni zahtev, izjavila je Roberta Alenijus, predstavnica za {tampu predsednika vlade Fredrika Reinfelta . Togfors se na{ao na udaru kritika nakon {to je [vedski javni radio, pozivaju}i se na tajna dokumenta, izvestio da su {vedske vojne agencije u pregovorima sa Saudijskom Arabijom, sa ciqem da pomognu toj zemqi u izgradwi fabrike za popravku i modifikacije protivtenkovskog oru`ja. [vedska nema zabranu na izvoz oru`ja u Saudijsku Arabiju, ali izve{taji ukazuju da je sporazum tako napravqen da se izbegne javna rasprava.

Mirovni aktivisti koji se protive izvozu {vedskog naoru`awa, tvrde da je naro~ito neprili~no

Sten Tolgfors

da [vedska zakqu~uje vojne sporazume sa nedemokratskim re`imima.

KINA

Spasena23deteta odotmi~ara PEKING: Kineska policija je spasla 23 deteta koje su ukrali ~lanovi bandi za trgovinu qudima, a uhap{eno je 12 osumwi~enih u okr{ajima sa otmi~arima maloletnika. Otimawe i trgovima decom su veliki problem u Kini. Ukorewana tradicija davawa prednosti mu{koj deci nad devoj~icama i dr`avna politika jed-

nog deteta dovela je do pojave tr`i{ta sa mu{kim bebama. Otete devoj~ice se, s druge strane, prodaju kao radna snaga ili kao mlade za neo`ewene sinove. Agencija Sinhua je objavila ju~e da je policija u isto~noj provinciji [ansi re{ila 17 slu~ajeva otete dece {irom zemqe. (Tanjug)

FRANCUSKA

Ubilidruga,pagaspalili RUAN: ^etiri tinejxera osumwi~ena su za ubistvo druga, ~ije su telo spalili u {umi na jugu Francuske, a zlo~in su po~inili iz straha da }e ih prijaviti zbog kra|e. Re~ je o tinejxerima izme|u 15 i 17 godina koji su ju~e izvedeni pred istra`nog sudiju u Ruanu. „Oni su napravili pravu zasedu”, kazao je agenciji Frans pres predstavnik `andarmerije Ig @anen. Telo ubijenog 17-godi{weg mladi}a prona{li su u no}i izme|u ponedeqka i utorka pripadnici Nacionalnog lova~kog dru{tva. Uhap{eni tinejd`eri su rekli da su odlu~ili da se otarase svog druga iz straha da }e ih prijaviti policiji zbog kra|e koju su izvr{ili po~etkom marta. Oni su mu najpre pucali u potiqak, a potom spalili telo, rekla je agenciji AFP tu`iteqka Valeri Kadiwan.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI NIKOLASARKOZI Francuski predsednik Nikola Sarkozi je prema svim anketama izbio na prvo mesto za prvi krug francuskih predsedni~kih izbora. Tri nedeqe od odr`avawa prvog kruga izbora 22. aprila ankete i mediji ocewuju da je Sarkozi preuzeo prednost i nastavio tendenciju preokreta. Sarkozi bi imao veliku prednost u prvom krugu sa 30 odsto glasova prema 26 odsto za protivkandidata Olanda.

[AKILAFRIDI Pakistanske vlasti otpustile su doktora [akila Afridija, optu`enog za izdaju, po{to ga je regrutovala CIA da pomogne u hvatawu Osame bin Ladena u maju 2011. Doktor Afridi, koji je u pritvoru, otpu{ten je iz disciplinskih razloga iz zdravstvene slu`be u provinciji Kiber Paktunkva gde je tokom tajne ameri~ke racije ubijen Bin Laden. Sedamnaest drugih zdravstvenih radnika ve} je otpu{teno.

PAPABENEDIKTXVI

Papa Benedikt XVI je na kraju posete Kubi, rekao da niko ne treba da bude suo~en sa ograni~ewem „osnovnih sloboda”. Na opro{tajnoj ceremoniji prire|enoj na aerodromu u Havani, u prisustvu predsednika Raula Kastra, papa je pozvao na izgradwu „dru{tva u kome su svi tvorci i akteri svoje budu}nosti”, prenosi AFP. „Po{tovawe i ja~awe slobode koja je u srcu svakog pojedinca je su{tinski va`no”, naglasio je papa.

[ef Skotland jarda podneo ostavku LONDON: [ef Skotland jarda za medije Dik Fedor~o podneo je ostavku zbog skandala oko prislu{kivawa telefona u uga{enom tabloidu Ruperta Mardoka „News of the world”. Fedor~o je podneo ostavku nedequ dana po{to je najavqeno zapo~iwawe istrage protiv wega zbog toga {to je kao savetnika za medije anga`ovao Bila Valisa, biv{eg zamenika urednika tabloida. On je tre}i zvani~nik Skotland jarda koji je podneo ostavku zbog tog skandala, nakon {to su to u julu pro{le godine, u jeku skandala, u~inili {ef Skotland jarda Pol Stivenson i jo{ jedan vioki funkcioner Xon Jets. „Danas sam obave{tena da je {ef Skotland jarda za medije Dik Fero~o podneo ostavku”, izjavila je Debora Glas, zamenica {efa Nezavisne policijske `albene komisije, preneo je AFP. Ona je kazala da komisija sprovodi istragu zbog toga {to je Skotland jard za konsultantske poslove anga`ovao Valisovu kompaniju „^armi midija”,

uprkos ~iwenici da je i sam Skotland jard istra`ivao zloupotrebe u uga{enom tabloi-

du Mardokove medijske korporacije „Wuz interne{enel”. Stivenson je podneo ostavku zbog izve{taja o wegovim sopstvenim vezama sa Valisom, ukqu~uju}i optu`be da je prihvatio besplatan boravak u jednoj bawi posle bolesti, mada je sve to negirao. Jets, koji je nadgledao lo{e sprovedenu istragu o prisklu{kivawu telefona 2009. godine, podneo je ostavku ubrzo posle Stivensona. Prvobitna policijska istraga o prislu{kivawu 2006. godine rezultirala je hap{ewem jednog novinara „News of the world” i jednog privatnog detektiva, ali je tabloid tvrdio da se radi o izolovanom slu~aju. Zatim su se 2009. godine pojavile optu`be da je praksa prislu{kivawa bila rasporstrawena, me|utim policija je ponovo pokrenula istragu tek u januaru 2011. godine. Od tada je uhap{eno nekoliko desetina qudi, a kompanija „Wuz interne{enel” je morala da plati od{tetu velikom broju o{te}enih.


balkan

dnevnik

KANDIDATURASRBIJEILITVANIJERAZLOGZADIPLOMATSKIRAT

Jeremi}pokrenuo sva|uuEvropi WUJORK: VukJeremi}„pokrenuojediplomatskusva|uuisto~nojEvropi”svojomkandidaturomzapredsedavaju}egGeneralne skup{tine UN, pi{e agencija Franspres,aprenosiTanjug. Frans pres podvla~i da je {ef litvanske diplomatije Audronius A`ubalis optu`io Rusijudao`ivqavaneprijateqstva iz hladnog rata time {to podr`ava ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremi}a

ru u Wujorku, navodi Frans pres. Jedan ambasador iz isto~neEvroperekaojedajetajslu~aj„o`iveosvestarerivaliteteuisto~nojEvropi”idodaoda imtosadanijepotrebno. A`ubalis je rekao da odbijawem da glasaju u okviru regionalnegrupe,RusijaiSrbijapoku{avaju da „stave veto” na ambicije Litvanije za to mesto. OnjerekaodajeLitvanijapodnela svoju kandidaturu u junu

Diplomateka`udauLitvanijimisledaje RusijapodstaklaJeremi}adapodnesekandidaturu zamestouUNzbogneprijateqstvaizme|uMoskve iViqnusapovodomlitvanskogstavadaje LitvanijapripojenaSovjetskomSavezu zatomesto,anekandidataViqnusa, litvanskog ambasadora u UNDalijusa^ekuolisa.A`ubalis je kazao da je Jeremi} poku{aoda„ucewuje”wegovuzemqu. Jeremi} je u intervjuu Frans presuzvani~noodbacioteoptu`beioceniodaSrbijazaslu`uje da dobije neku va`nu me|unarodnu poziciju. Ove godine predsedavaweuGeneralnojskup{tini treba da pripadne jednoj od zemaqa iz isto~ne Evrope, ali193~laniceGeneralneskup{tinetrebadaglasajuotomeu junu,prviputod1991.po{tose zemqe u grupi nisu saglasile o tome ko }e biti kandidat, kao {to se to obi~no radi. U grupi Isto~neEvropeima23zemqe. I Jeremi} i A`ubalis vode `estoku kampawu za kandidatu-

2011.godineidajebiozaprepa{}enkadje~uoujanuaruovegodine da se za isto mesto kandidovaoiJeremi}.Diplomateka`udauLitvanijimisledajeRusijapodstaklaJeremi}adapodnese kandidaturu za to mesto zbogneprijateqstvaizme|uMoskveiViqnusapovodomlitvanskog stava da je Litvanija pripojenaSovjetskomSavezu. Ruskizvani~nicisubilivrlo iritirani govorom litvanskog ambasadora u UN 2010. povodom65-godi{wicezavr{etka Drugogsvetskograta,kadajegovorio o sovjetskoj aneksiji. „Ono {to smo nezvan~no ~uli jeste da je Rusija opsednuta na~inomnakojigledamonaDrugi svetski rat. To mo`da izgleda sme{no, ali ovo je nesporazum

Vuk Jeremi}

oko istorije”, rekao je A`ubalis. Kako navodi agencija Franspres,Jeremi}iruskediplomateodbacujusvakuidejuzavere,alijeportparolruskemisije u UN Anton Uspenski potvrdiodaseMoskvaprotiviizboru litvanskog predstavnika ^ekuolisa. „Litvanci su prvi obave{tenidaminemo`emoda podr`imo kandidata koji ne razume zna~aj pobede nad nacizmom...kojajeomogu}ilastvaraweUN”,rekaojeUspenskiagencijiFranspresidodaodatakva osobanetrebadapredsedavaGeneralnojskup{tiniUN. A`ubalisjerekaodajeJeremi}pretioda}eblokiratikandidaturuLitvanijezamestonestalne ~lanice Saveta bezbednosti 2014. ako ne odustane od kandidature za predsedavawe Generalnoj skup{tini. „Na{i odnosinetrebadabuduzasnova-

ni na ucenama ili vetu nego na dijalogu”, rekao je A`ubalis. Jeremi},sdrugestrane,ka`eza Frans pres da je Litvanija ve} imala va`na me|unarodna mesta, s predsedavawem OEBS-u 2011. godine i da su i Srbija i Litvanijamalezemqeidaveruje da }e boqe slu`iti sistemu UN ako „podele odgovornosti”. Jeremi} je potvrdio za Frans presdasuseonilitvanskiministar sastali u Briselu pro{lenedeqeidasupregovarali. „MismoLitvanijiponudili fer trgovinu. Mi smo spremni da podr`imo wihovu kandidaturuzaSavetbezbednosti”,rekaojeJeremi}ioceniodaVlada Srbije, koja je mnogo u~inila da osigura stabilnost i pomirewe na Balkanu, smatra da mo`e da doprinese UN tako {toseprviputkandidujenatakova`nomesto.

PRILIKOMPODNO[EWAZAHTEVAZADOBIJAWEDR@AVQANSTVASRBIJE

Sre}kovi}:Besplatne taksezaSrbeuregionu BEOGRAD: Ministar vera i dijaspore Sr|an Sre}kovi} izjaviojeju~edaje„po~elaprimena Zakqu~ka, koji je Vlada Srbije donela na preporuku SavetazaodnosesaSrbimauregionu,dasenenapla}ujukonzularne i administrativne takse, prilikompodno{ewazahtevaza dobijawe dr`avqanstva RepublikeSrbije”. „Srbi u regionu }e imati priliku da potpuno besplatno dobiju srpsko dr`avqanstvo, u

skladusaZakonomodr`avqanstvu Republike Srbije”, istakao je Sre}kovi} u pisanoj izjavi. Natajna~inse,premawegovim re~ima, „jo{ jednom manifestuje podr{ka na{im sunarodnicimauostvarivawuwihovih me|unarodnim standardima zagarantovanihprava,aliipodr{ka u o~uvawu nacionalnog identiteta”. Kako je precizirao Sre}kovi}, „ova odluka odnosisenasvena{esunarodnike

samestomprebivali{tauSloveniji,Hrvatskoj,BosniiHercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji,Ma|arskoj,RumunijiiAlbaniji”. VladaSrbije}eukratkomroku predlo`iti i mere za pojednostavqivawe i skra}ivawe proceduredobijawasrpskogdr`avqanstva, najavio je Sre}kovi},„kakobisvina{isunarodnicikojito`eleu{tokra}em roku mogli postati dr`avqani RepublikeSrbije”.

JocaAmsterdampretiosmr}u biv{emministruKaramarku ZAGREB: Sreten Joci}, poznatiji kao Joca Amsterdam, kojisenalaziubeogradskomzatvoru, a sudi mu se za ubistvo suvlasnika nedeqnika Nacio- nalIvePukani}aiwegovogsaradnika Nike Frawi}a, iz zatvora je smr}u pretio biv{em ministru policije i jednom od kandidatazapredsednikaHDZaTomislavuKaramarku. Po pisawu „Ve~erweg lista”, Hrvatska policija i Sigurnosnaobave{tajnaagencija (SOA) u istrazi slu~aja sara|ujuisakolegamaizSrbije,a rezultatiteistragemo`dabi mogli da bace novo svetlo na nedavnipoku{ajbekstvaSretkaKalini}akomesesudizavi{e ubistava, otmica i drugih krivi~nih dela koje je izvr{iokaopripadnik„zemunskog klana”, i @eqka Milovanovi}a, osumwi~enog da je neposredni izvr{ilac ubistva Pukani}a. Wihovo bekstvo iz zatvora Specijalnog suda u Beogradu u februaru, usledilo je dan nakonodga|awasu|ewauslu~aju Pukani}. List pi{e o poja~anim merama nad wima dvoji-

Tomislav Karamarko

com, isti~u}i da je poku{aj bekstva dvojice zloglasnih kriminalaca povezan s pretwomkojusupresrelepolicija i SOA pitawe kojim }e se baviti policije i tajne slu`be dvezemqe. Isti~eseidajeJoci}svaku mogu}u priliku iskoristio za napadnaKaramarka,pagajetako u jednom trenutku direktno optu`io da stoji iza ubistva, kao i da je Joci} sebe predstavio kao `rtvu zavere koju je protiv wega, osim Karamarka,

Joca Amsterdam

pokrenuo i biv{i predsednik Hrvatske Stjepan Mesi}. Da o Karamarku i wegovoj karijeri dosta zna, Joci} je pokazao postavqaju}i pitawa raznim svedocima,akroztajepitawaimpliciraodasuoniKaramarko kojijebiorukovodilacutajnim slu`bama,nekadasara|ivali. Informacija o pretwama Joci}a Karamarku pre nekog vremenaprosle|enahrvatskojpolicijiiSOA,nakon~egajeSOA napravilabezbednosnuprocenu. Kako se informacija pokazala

pouzdanom,na~iwenjepopislicakojebihrvatskapolicijatrebalodadr`ipodkontrolom,dok Karamarkoimaza{titu. Iako je upu}ena pretwa shva}enaozbiqno,bezbednosne mere biv{em ministru ipak nisu poja~ane. Hrvatski MUP o svemu }uti, dok Karamarko ka`edapolagodinenakonkrajamandataimapravonaobezbe|eweidabibiloneprofesionalnodadajekomentarenainformacije o pretwama i opasnostima. (Tanjug)

petak30.mart2012.

25

BUGARSKA

Poku{ajtrgovine bebama SOFIJA: TriBugarinauhap{enasunaosnovusumwidasupoku{alidailegalnoprebacetrudne `ene u Gr~ku radi prodaje wihovih beba. Osumwi~eni 41godi{wivo|akriminalnegrupe iwegovadvasau~esnika,stara30 i31godinu,uhap{enisuugradu Burgasu na obali Crnog mora i bi}eoptu`enizatrgovinuqudima,navodiseusaop{tewu. Uhap{eni vo|a grupe je ve} biouzatvoruzbogzlo~inaistog tipa,preneojeju~eAFP.Usaop{tewunijepreciziranodali je neka od `ena uhap{ena niti kolikoihjeukupnobilo.Bugarskapolicijajeproteklihgodina otkrilavi{eslu~ajevatrgovine bebamaipoku{ajawihoveprodajeuGr~koj,Francuskojidrugim zemqama. Samopro{legodine,tu`ioci supokrenuli138krivi~nihprocesauvezisatrgovinomqudima,

Burgas

ukqu~uju}isedamslu~ajevatrgovine novoro|enim bebama, kao i 29slu~ajevatrudnicakojesuilegalno odvo|ene u inostranstvo radiprodajewihovihbeba. Prem a uobi~ aj en oj {em i, trudna`enapristajedaprizna stranog dr`avqanina, koji kupujewenubebu,kaoocasvogdeteta, ~ime se izbegava duga~ka me|unarodna procedura usvajawa,navodifrancuskaagencija.

HRVATSKA

Sve{teniknovinaru pretiosmr}u ZAGREB: [ibenski novinar @eqkoHuqevprijaviojepravoslavnogsve{tenika,igumanamanastira Krka Aleksandra Bogojevi}a,zbogpretwismr}u.Utoku je policijska istraga o tom slu~aju. Po pisawu hrvatskih medija, novinar se s igumanom verbalnosukobio13.martakada jepoku{aodadobijekomentaro fotografiji koju je primio po{tom,anakojojtajpravoslavni svesteniknosi{ajka~uskokardomDinarske~etni~kedivizije, na ~ijem je ~elu u Drugom svetskomratubioMom~ilo\uji}. „Slobodna Dalmacija” objavilajenasvomportaludajenovinar poku{ao telefonom da dobije igumana i proveri verodostojnost informacije, a po{to nije uspeo, uputio se u manastirKrka.

Tamonijena{aosve{tenika, a na povratku iz manastira na strmim okukama presreo ga je automobilskojimseumalosudario. U wemu je, kako je pojedinim medijima ispri~ao Huqev,bioigumanBogojevi}koji ga je vre|ao, a zatim i pretio smr} u poz vav{i tel ef on om drugebogoslovedado|ukakobi novinara i automobil gurnuli uprovaliju. Ipak, novinar je uspeo automobilom da napusti mesto incidenta, a doga|aj je posle nekolikodanaprijaviopoliciji. Mediji pi{u da {ibenski novinarimaproblemasigumanom Bogojevi}em od kada je objavio vest da je iguman zajedno s jo{ desetak osoba u jednom ugostiteqskom objektu skinuo hrvatskigrb.

IgorBenetapo~inio samoubistvo ZAGREB: Interna policijska istraga pokazala je da je Igor Beneta, jedan od optu`enihzamasakrsrpskihstaracau Gruborima kod Knina, avgusta 1995, po~inio samoubistvo. MUPjeistragupokrenuonakon {to su pojedini mediji po~eli da naga|aju da je Beneta ubijen, zbog sumwivih okolnosti nala`ewa i identifikacije wegovogtela. Hrvatski ministar unutra{wihposlovaRankoOstoji}je pre dana{we sednice vlade no-

vinarimapotvrdiodajeistraga pokazala da je Beneta po~inio samoubistvove{awem. Za masakr {estoro srpskih staracakrajemavgusta1995.uselu Grubori i spaqivawe skoro svihku}auselu,osimBenete,optu`enisuiFranoDrqoiBo`idar Krajina, komandiri u Antiteroristi~kojjediniciLu~ko. Su|ewe je po~elo u novembru pro{legodine,stimdaseBeneti,zakogasenijeznalodajemrtav, sudilo u odsustvu dok nije stiglapotvrdaowegovojsmrti.

Mer~epupozlilo, su|eweodlo`eno ZAGREB:Su|eweratnompo- podizawe optu`nice sredinom mo}niku ministra unutra{wih 2011.godinedo~ekaojeubawi. poslova Hrvatske Tomislavu Ve{ta~ewemjeutvr|enodaje Mer~epu ju~e je prekinuto po- on sposoban za su|ewe uz napo{to je optu`enom pozlilo. Su- menu da tokom procesa mora da |eweMer~epukojiseteretida bude pod kontrolom lekara. jekaokomandantrezervnejedi- Svedoci Miodrag Vu~kovi} i niceMUP-aodgovoran za ratni zlo~in nad srpskim civilima na podru~ju Zagreba, PakracaiKutine,krajem 1991. godine bi}e nastavqeno po~etkom aprila.Optu`nicatereti Mer~epa za ubistvo43osobe,me|ukojimasuitri~lanaporodiceZecizZagreba, kao i za nestanak jo{ triosobe. Prekid ju~era{we rasprave predlo`io je Tomislav Mer~ep lekar koji prati su|ewe nakon Nikola Pele{, kako prenosi {to je optu`eni Mer~ep „neo- Hrvatskaradio-televizija,ju~e bi~no reagovao” tokom ispiti- nisudirektnoteretiliMer~evawajednogodsvedoka.Optu`e- pa, kome je zbog proceduralne ni se tome protivio. Zbog mo- gre{ke 26. marta su|ewe for`danog udara koji je imao pre malnoponovopo~elo.Onje,kao nekoliko godina, Mer~ep je od- inapo~etkusu|ewa10.februamah po hap{ewu krajem 2010. ra, odbacio krivicu za ratni sme{tenuzatvorskubolnicu,a zlo~in.


Svet poznatih

petak30.mart2012.

c m y

26

dnevnik

СПЕКТАКЛ У БЕОГРАДСКОЈ АРЕНИ НА ЈУБИЛАРНОЈ НЕДЕЉИ МОДЕ

Кнежеви конци пастелних и јарких боја Д

вадесети “Фешен селекшн” била је прилика да љубитељи моде уживају у новим колекцијама пролеће/лето 2012.и“Зима долази” за 2012/2013. популарног бренда “Сент Џорџ”. Модни перформанс одиграо се у гла-

некена,перформансе изводили глумица Лора Орловић,која живи на релацији БеоградЊујорк, Прљави инспектор Блажа, бендови Сарс и Пројект Тош,који су се,изводећи акустичне верзије својих песама “Београд ноћу”,“Катари-

ђе су неизоставне увек актуелне боје,црна и бела.У мушкој колекцији ове креаторке упечатљиве су јарке, али и светле боје, а модели су удобни,опуштени,спортски и надасве лежерни. Катарина Урошевић акценат је ставила на боју чиме се даје суптилност женској колекцији,при чему је и функционалност у трикотажним одевним предметима императив. Највећи аплауз измамили

АндреаБочели татау54.години

Центар модних збивања Од 25.марта до 8.априла Београд је центар модних дешавања. Највећи фешен ивент у региону, Мејбилајн селекшн, у организацији модне агенције “Селект” одржава се двадесети пут.

мурозно опремљеном простору Београдске арене,а ревија колекције за пролеће/лето понела је назив „Кнез Игор“ у част недавно преминулог маестра Живана Сарамандића. На раскошној писти под јаким светлима рефлектора манекенке и манекени прошетали су нове моделе из колекција дизајнерки Милице Маврак и Катарине Урошевић. Био је то спој младости,музике и глуме,јер су поред ма-

на”и “Мислим на тебе”,представили у другачијем светлу. Женска колекција креаторке Милице Маврак, коју чине блузице,сукње,џемперићи,а доминирају хаљине до колена, истакла је женственост и наглашен струк. Широка палета јарких боја с акцентом на црвено-наранџастој, која се комбинује с плавом и цитрусом,можда вас могу подсетити на осамдесете,али их свакако не смете заобићи. Тако-

су најмлађи, манекенке и манекени од две до десетак година, који су измамили осмехе у публици. Дечја колекција била је у првом плану и прати женску.Сви одевни предмети представљени су кроз плетенину од вискозе и памука, веселих боја и пастелних нијанси, које провлачећи се кроз целу колекцију остављају утисак хармоничности. Џемпери,сукње,јакне,комплети, панталоне и пратећи детаљи са знаком “Сент Џорџа”,могу се видети на булеварима Париза, Њујорка, Минхена, Лондона или Милана, као што свакодневно промичу улицама Србије. Отуда је и слоган модне куће трикотаже: “Светски,а наш!” - Филозофија фирме је била посветити се развоју производа и маркетингу,користећи постојеће српске произвођаче, као и домаће и стране канале продаје.Данас заговарамо маркетинг мултибренд продавница,а у њима видимо своју лидерску улогу с капама, шаловима и рукавицама, каже за наш лист Ристо Чалија,оснивач “Сент Џорџа”,чији је бренд проглашен модном кућом године,а на насловницама новина у њиховим џемперима нашле су се велике звезде, попут Здравка Чолића.И данас су промотери њихових колекција многе познате личности које се опредељују за престижни квалитет и дизајн. Владимир Ђуричић

ероника је В магазину „Хелло!”реклада

су девојчицу назвали Виџиниjа јерјетоимеретко и не познају никога ко се тако зове,чакниникога ко има ћерку сатимименом. „Уз тату и два старијабратаВиџиниjа ће уживати,већјесвиобожавамо”, каже поноснамамакојаједанасупратњи тате, са бебом у наручју, напустилапородилиште. Бочели из првог брака има два сина, Амоса (17) и Матеа

(14),асаВероникомјеувези од 2002. године. Поред тога штомујевереница,онамује и менаџер.

АнђелинаЏоли снимафилм оКејтМидлтон? едитељка филма „У Р земљи крви и меда” АнђелинаЏолипланира

снимање филма о супрузипринцаВилијама. Оскаровка наводно планира да сними филм о новопеченим младенцима,јерјефасцинирана младим британским краљевским паром, али би уместо о Вилу и Кејт, испричала биографску причувојвоткиње. Неименованиизвориблиски глумицииредитељкитврдеда јеАнђелинаодабралаКејтјер

Г

„зрачи добротом и искреношћу”,збогчегајеодабралада будепродуцентпројекта.

Холивудскесвађе

лумци и режисери после премијерефилмапричајуо занимљивим догађајима са сета,частикојуимје„тајитај” редитељ, указао тиме што их јепозваодаиграјууњеговом филму, али иза приче које обичнигледаоцимогудавиде на платну, крију се занимљивијествари... Меган Фокс је добила „шут карту”изсеријала„Трансформерс” након што је у једном интервјуу редитеља Мајкла БејаупоредиласаХитлером. „Он је као Наполеон, жели да створи репутацију лудака засебе.ЖелидабудеХитлер насетуитомуиуспева.Зато јеправаноћна морарадитиса њим”, рекла је Меган Фокс и зато сада гледамо Роузи ХантингтонВајтлинавеликом платну,анењу... Пре ње, мало горе се понела легендарна Феј Данавеј која је на лице подједнако легендарног реди-

теља Романа Поланског просула чашу пуну мокраће (?!) на сету „Кинеске четврти”. Од таданисусарађивали. ЏорџКлунисеумалопобио са редитељем филма „Три краља” Дејвидом О’ Раселом, након што је видео како редитељ малтретира статисту.КолегаглумацИцеЦубеје овај инцидент који је касније описао као да су два бика јурнула један на другог, снимиотелефоном. Редитељ Тони Кеј је оптужио главног глумца остварења „Америчка историја X” Едварда Нортона оптужио да је помогао студију „Њу лајн синема„ да силује филм и назвао га „нарцисистичким дилетантом”,аКетринХајглје „напљувала” филм Џуда Апатоуа у којем игра „такву кучку” у филму „Knocked up” да јој „једноставно није јасно далијемогућедајередитељ такавсексиста”.


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

petak30.mart2012.

27

Posledwi pozdrav @aretovoj majci, dragoj i plemenitoj

KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, bakar, mesing, el. motore. ^istimo tavane i podrume. Dolazimo na adresu. Telefon 062/649-000. 49707 KUPUJEM dobro o~uvane kwige: beletristiku, enciklopedije, re~nike i stru~nu literaturu. Telefon 064/9945-002. Mile. 49719 KUPUJEM: kristal, porcelan, slike, goblene, militariju, antikvitete. Telefon 064/994-5002. Mile. 49720 KUPUJEM stare automobile, staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, karoserije, ~istimo podrume, tavane, odnosimo {ut. Telefoni: 6618-846, 063/8485-495, 064/95-33-943. 49834

Posledwi pozdrav An|elkinom ocu

Mariji Nikoli} Kumovi, porodica Dikli}.

50033

Posledwi pozdrav te~i

\oki Jovanovi}u Zmaju od porodice Jovi~i}.

50034

Posledwi pozdrav

Milanu ]orovi}u od wenih koleginica i kolega.

50028

3

Nade`di Lazi} 1932 - 2012. Sahrana je danas, 30. 3. 2012. godine, u 9.45 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Dragan, snaja Mirjana i unuk Stefan. 50006

Mojoj dragoj sestri

Petar Saxakov Braca 17. 11. 1921 - 30. 9. 2011.

Pola godine je pro{lo otkada si zaspao ve~nim snom.

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 49829

VELIKA prole}na rasprodaja vo}nih sadnica, jabuke, kru{ke 100 din. tre{wa 150 din. kajsija dva puta kalemqene 300 din, kalemqen le{nik 500 din. Tradicija du`a od pola veka. Novi Sad [angaj. Telefoni: 063/8351-900, 021/66-14-380. 49738 PRODAJEM arpaxik holandski `uti - poga~ar ve}e koli~ine i semenski krompir II reprodukcija, ^enej. Telefoni: 021/714-374, 064/158-4008. 49750

Ponosni smo {to te nosimo u sebi.

Milici Jokovi} posledwi pozdrav, ve~ne qubavi.

Tvoji najmiliji.

Wena Lela, Mitar i Sa{a.

50002

50023

Sa tugom i bolom javqamo da je 28. marta iznenada, u 69. godini preminula na{a draga sestra i tetka

Milica Jokovi} Sahrana je u subotu, 31. 3. 2012. godine, u 9.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: bra}a Milorad i Spasoje i sestre Marija, Saveta i Vidosava sa porodicama. 50022


28

^iTUQe l POMeni

petak30.mart2012.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 82. godini preminuo na{ dragi suprug, otac i tast

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 76. godini preminuo na{ dragi otac

Milan ]orovi}

Vojislav Moravac

Sahrana }e se obaviti danas, 30. 3. 2012. godine, u 14 sati, na Centralnom novom grobqu, u Futogu.

Sahrana je u subotu, 31. 3. 2012. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

O`alo{}ena porodica.

O`alo{}eni: sin Sa{a i }erka Vesna sa porodicom.

50001

dnevnik

JEDNOGODI[WI POMEN na{oj kumi

S tugom i po{tovawem opra{tamo se od dragog te~e

Posledwi pozdrav bratu i stricu

dragom

Posledwi pozdrav voqenoj

Stojan Mladenovi}

Slavojki Ne{i} Draga kumo! Iako vreme le~i rane, na{e jo{ nisu zale~ene. Srce nas jednako boli. Nisi me|u nama ali si u na{im mislima, u zraku sunca, u treptaju zvezda, u na{im snovima. Tvoji kumovi.

1926 - 1982.

Dubravki Tomi}

Malo je re~i na ovom svetu koje bi opisale bol i tugu koju ose}amo. Neka te an|eli ~uvaju.

49938

49978

Posledwi pozdrav i veliko hvala voqenom dedi

SE]AWE

POMEN

30. 3. 2008 - 30. 3. 2012.

Nade`da Mladenovi}

Baka Du{anka, ujaci Pivac @eqko i Aleksandar sa porodicama.

1926 - 2011. Uvek }e vas se se}ati va{i najmiliji. 49764

\or|a Jovanovi}a \oke

Milanu Wegovi unuci: Danilo i Filip Bara}.

Po~ivaj u miru. Jeja i Mirko Zori}.

50004

Vojislavu Moravcu 1936 - 2012.

od brata Novaka sa decom.

49985

49979

POMEN povodom ~etrdeset dana, na{em dragom suprugu, ocu i svekru

Danas se navr{ava tu`na godina od kako nas je napustila na{a draga tetka

Olivera Farka{ ^etvrta godina bez tebe. Nema muzike, prazni~nih okupqawa, ni tvog toplog doma. Nosimo te u srcu, mama.

49955

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada preminuo u 39. godini

Tvoje }erke Katarina i Irena sa porodicama. 49943

POMEN

30. 3. 2000 - 30. 3. 2012.

dipl. in`. Dejan Brundza

Sahrana je danas, 30. 3. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Na| Jano{

Marina Simi}

Milanku Latinovi}u

Najdra`i deko, bio si najboqi deda na svetu. Zauvek si u na{im srcima i mislima. Veliko hvala... Tvoja tri Mi}ka - unuke: Svetlana, Gina i Jelena sa porodicama.

obele`i}emo u subotu, 31. 3. 2012. godine, u 10.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u prisustvu rodbine i prijateqa. Zauvek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: supruga Mira, k}erka @eqana, sin Boris i snaja Mirjana.

Hvala ti za sve lepe trenutke koje si provela sa nama! Nikada te ne}emo zaboraviti!

50009

49987

49988

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Slavojka Ne{i}

Sne`a i Neno.

Na dana{wi dan, pre godinu dana zauvek me je napustila moja draga sestra

ro|. Topalov Pro{lo je toliko godina, a mi te nikada ne}emo zaboraviti, jer }e{ uvek `iveti u na{im srcima. Tvoji unuci: Aleksandra i Aleksa, Ksenija, Sa{a i Radenko.

Majka An|elka, sestra Oqa i sestri~ina Jelena.

49953

49960

Sa bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }e ~etrdesetodnevni pomen na{em voqenom

Dejan Brundza Na| Jano{

Slavojka Ne{i}

1932 - 2012. Sahrana je 30. 3. 2012. godine, u 15 ~asova, na grobqu, u Ka}u.

Uzalud ka`u da vreme tugu bri{e, {to ide daqe, tuga, bol i praznina ostaju sve vi{e. Sve ove dane sam u mislima s tobom.

Dru`e dragi, nek’ ti je sre}a ma gde postoji{...

O`alo{}ena supruga Angela sa porodicom.

Nenad i Sanda.

Sestra Boba sa porodicom.

49982

49989

49991

dragom

Danas se navr{ava godina dana od kako nije sa nama na{a draga

Tu`nim srcem javqamo da je na{ dragi

Posledwi kom{iji

pozdrav

Neboj{i Lemi}u biti u subotu, 31. 3. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Iskreno smo zahvalni svima koji su sa nama podelili bol i tugu zbog odlaska na{eg Neboj{e.

Gregu{ Antal 1934 - 2012. posle duge i te{ke bolesti preminuo. Ispra}aj pokojnika je 30. 3. 2012. godine, u 11 ~asova, sa Katoli~kog grobqa, u Novom Sadu, a sahrana }e biti u 17 ~asova, u Ba~kom Gradi{tu. O`alo{}ena porodica. 49980

\or|u Vukadinovu

Porodice Dejanovi} i Perovi}.

Slavojka Ne{i} Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Sin Zoran i bra}a Braco i Dragan.

Duboko o`alo{}eni: sin Lazar, majka Nada, otac Lazar, supruga Zlata, sestra Marijana, bra}a Stevan i Danilo, zet Milo{, snaje Sla|ana i Ksenija, sestri}i Du{an i Stefan, brati}i Aleksandar i Luka i bratanica Marijana. 49856

49992

49993


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

\or|u Vukadinovu od stanara zgrade Bulevar oslobo|ewa 53.

Posledwi pozdrav dobrom kolegi

na{em

Radivoju Milosavqevi}u Kolege Revoza, Novi Sad.

49948

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

petak30.mart2012.

Sa tugom i bolom javqamo rodbini i prijateqima da je na{a majka i baka

Posledwi pozdrav dragom zetu i najboqem te~i

Sa{i Maleta{kom

Porodice Bajagi} i Dejanovi}.

preminula u 86. godini.

obele`i}emo u nedequ, 1. 4. 2012. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu, u prisustvu rodbine i prijateqa. O`alo{}ena porodica.

49941

S tugom se opra{tamo od na{eg iskrenog prijateqa

^ETRDESETODNEVNI POMEN sinu, ocu, bratu i suprugu

Radivoju Milosavqevi}u Raletu

Anica Popovi}

29

49974

49976

Sahrana je u subotu, 31. 3. 2012. godine, u 13 ~asova, u Mokrom Poqu, kod Knina.

Posledwi pozdrav An|elkinom sinu

Posledwi pozdrav

O`alo{}eni: sinovi Gromiko i Slavko i unuk Slobodan.

49977

\oke Vukadinova \or|u Vukadinovu

1947 - 2012.

od: Ka}e i Mi{e Tubi} sa porodicom.

Porodica Gavanski: Branislav, Mirjana, i Lazar.

49949

49935

na{em

Posledwi pozdrav po{tovanom i voqenom stricu i deveru

Posledwi pozdrav dragom kumu

Dana, 28. 3. 2012. godine, posle kratke bolesti, u 73. godini preminula je na{a

Dejanu Brundzi

Miletu ^onki}u

dipl. in`. agronomije Porodici izra`avamo duboko sau~e{}e.

od porodica Na| i Male{ev.

Nada i Stanko An|elkovi}.

Posledwi strini

pozdrav

49967

49972

dragoj

Dana, 31. 3. 2012. godine navr{ava se {est tu`nih meseci od kako nas je napustio na{

Marija Nikoli} ro|. Lagunxin

\or|u Vukadinovu

od porodice Bradi}.

\oki Vukadinovu ^ikici Hvala {to si uvek bio uz nas, i pomagao nam kada nam je pomo} bila potrebna.

Sahrana je u subotu, 31. 3. 2012. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

O`alo{}eni: suprug Manojlo, sin @arko i snaja Nata{a.

Sinovac Nenad Vukadinov sa porodicom. 49934

3 DESETOGODI[WI POMEN

O`alo{}eni: jetrva Maca, sinovica Qubica i sinovac Dimitrije sa porodicama.

Pomen }emo obele`iti u subotu, 31. 3. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena porodica Vuji}.

49952

49963

49956

49942

Dana 30. 3. 2012. godine navr{ava se 5 godina od kada nije sa nama na{a majka, baka i prabaka

Lazar Vuji}

Qubinki Plav{i}

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

SE]AWE Danas, 30. marta dvadeset je godina od kako je preminuo moj plemeniti suprug

30. 3. 2002 - 30. 3. 2012.

Branislava Miodragovi}

Qubica Stanojev

ro|. Raki} S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na Tebe.

Uspomenu na wu ~uvaju weni najmiliji.

Filip Medakovi} U se}awu, bez zaborava, supruga Darinka - Beba Medakovi}.

K}i Du{ica sa porodicom. 49899

[ESTOMESE^NI POMEN

Hargita Spremo Ostavila si se}awa koja ne blede i dobrotu koja se pamti. Utehe nema. Ni jedna re~, ni jedna suza nije dovoqna da ti ka`emo koliko nam nedostaje{.

Radivoju Milosavqevi}u Raletu

49933

49897

Miloradu ^onki}u

od An|elka Glava{evi}a sa porodicom.

49957

od stanara Nade`da Petrovi} 7.

49936

POMEN

2000 - 2012.

Sa velikom tugom obave{tavamo prijateqe i rodbinu da je moja mama preminula 27. 3. 2012. godine.

\or|e Mihwak Mi{a

Gajdo{ Julija

Tvoji: suprug Josip i k}erka Ksenija.

Pomen }emo obele`iti u subotu, 31. 3. 2012. godine, u 11 ~asova. Voleli smo te, volimo te i vole}emo te. Mama i tata.

49854

49855

Posledwi pozdrav bratu

Milu

Sahrana je danas, 30. 3. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. ]erka Julijana, zet Sava i unuke \ur|ica i Sandra sa porodicama. 49841

od: Rade, Bebe, Sa{e, An|elke i Dejana.

49937


09.00 09.30 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 15.30 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.35 22.40 23.50 00.20 01.10 01.40

07.00 07.50 08.45 10.00 10.26 12.20 11.45 12.15 12.30 12.40 13.10 15.15 16.45 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.40 20.00 21.30 21.35 23.05

tv program

petak30.mart2012.

Злогласни атентати Фолдер култура Вести Миљеница Комшилук Кухињица Вести Трансплантације Српски екран-емисија МТВ-а на српском Нови Сад заувек,емисија мађ.са титл.на српском Вести Сучељавање Вести за особе са оштећеним слухом Спортска Војводина Центар света Миљеница Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Комшилук ТВ Дневник Поаро:СмртнаНилу Биографије Војвођански дневник Мојпрвиглас-првипутна гласање Петказање Плави круг Поаро:СмртнаНилу Један на један Концерт Теодоре Бојовић

Из нашег сокака Додати живот годинама Петказање Свјетионик (хрв) Концерт Арсена Дедића 1.део Концертдечијегхора „Звончићи” Кадзазвони Музичкиинтермецо -мађарскамузика Вести (мађ) Владимир Кољесар, док.филм (рус)са титл. на српском Леминг,филм Добро вече Војводино (рус) Духовка Верска емисија (слов) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Музички интермецо –мађарска музика Дечји програм (слов) Добро вече,Војводино (слов) Мојпрвиглас-првипутна гласање Стефани Дејли,филм ТВ Баштина

08.00 10.00 12.00 13.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30

Панонска хроника Полазећи од тога да је Војводина Европа у малом,емисија „Панонска хроника” настоји да широко, европски приђе локалном миљеу националних заједница,мултиетничности и мултикултуралности локалних подручија. Водитељи: Вукица Васин и Андреј Филиповић (Панонија, 16.00) Аналија Акција Војвођанске вести Хало,председниче Војвођанске вести Филмски програм: Наша земља 00.00 Глас Америке

18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30

06.30 08.30 09.00 09.10 10.10 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 23.50

Тилда Свинтон

СтефаниДејли ШеснаестогодишњаСтефаниоптуженајезаубиствосвоје тек рођене бебе, али она упорнотврдиданијенизнала да је у другом стању и да је бебабиламртворођена... Улоге:Тилда Свинтон, Амбер Тамблин, Тимоти Хатон Режија:Хилари Бругер (РТВ 2, 21.35)

Панонско јутро Аналија Здравље је лек Кибиц фенстер Арт-бокс Војвођанске вести Панонска хроника ЕКО вести Војвођанске вести

Новосадско јутро Храна и вино Вести Серијски програм Директанпреносзаседања Скупштинеграда Објектив Објектив (слов) Објектив (мађ) Ленија Опчињени Објектив Рецепти Лауре Равајоли Капри Украдена срца

09.30 Преглед Евролиге 10.00 Мобил 1 11.00 Лига шампиона: Милан –Барселона 12.45 АТП Мастерс Мајами 1/4финала 16.30 Преглед Евролиге 16.45 ТВС 17.40 НБА акција 18.15 Украјинска лига: Металурх –Волин 20.00 НБА кошаркологија 20.30 СК студио 21.00 АТП Мастерс Мајами 1/2финала 22.45 Најава Премијер лиге 23.15 Лига шампиона: Бенфика –Челси 01.00 АТП Мастерс Мајами 1/2финала

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.04 10.00 10.08 10.42 11.14 12.05 12.20 12.32 12.39 13.24

03.25 04.00 04.20 04.54 05.47

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Салаш у малом риту Вести Разгледница На скривено те водим место Руска дивљина Дневник Спорт плус Евронет Истражитељи из Мајамија Амајлије за лагодан живот, филм Ово је Србија Село гори,а баба се чешља Гастрономад Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око Слагалица Дневник Село гори,а баба се чешља ЏекиБраун,филм Дневник Истра-итељиизМајамија Евронет Тихи сведок Ноћни биоскоп: Живисвојживот,филм Салаш у Малом Риту Вести(05.00) Око Селогори,абабасечешља Верскикалендар

05.15 05.30 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.05 20.15 21.10 23.00 00.00 00.30 01.00 01.15

Ексклузив Експлозив Тајна старог моста Сулејман Величанствени Три Хил Дођи на вечеру Бандини Аси Тајна старог моста Тачно 1 Сурвајвер Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Бандини Ексклузив Експлозив Вести Аси Лото Сулејман Величанствени Вече са Иваном Ивановићем Три Хил Сурвајвер-без цензуре Експлозив Ексклузив Вече са Иваном Ивановићем

15.15 16.00 16.51 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 23.45 00.00 00.45 00.51 01.48

Млади пар из серије

Вече са Иваном Ивановићем Велики успех серије „Будва на пјену од мора” вратио је главног глумца и продуцента Миму Караџића у Иванов студио, а са искусним глумачким вуком код Ивановића стижу и нове наде Сања Јовићевић и Момчило Оташевић, који у серији глуме недољиви пар Бојану Бачић и Луку Радмиловића. (Прва, 21.10)

06.02 06.54 07.13 07.18 07.29 07.34 07.39 08.01 08.12 08.17 08.45 08.56 09.46 10.15 10.40 11.05 11.50 12.56 13.58 14.26 14.37 15.26 15.53 16.25 17.05 18.02 18.33 19.48 20.16 22.50 22.50 23.48 00.37 01.34 02.33

Концерт за добро јутро Слагалица Датум Верски календар Ози бу Мунзи Попај Оливија Животиње којима се дивимо Коцка,коцка,коцкица Једна слика,једна прича Свет природе Мој љубимац Метрополис Живот и стандарди Срби у Холивуду Оперска галаксија Трезор Коцка,коцка,коцкица Једна слика,једна прича Свет природе Образовноогледало Екорецептзаздравћивот Савремениписциуре Поаро:Узапећку Контекст Жарково-Причакојатраје Срби у Холивуду Лов и риболов Клизање:СП,парови,плес, слободно,пренос Поаро:Жутиирис Видик Бирфест Трезор Клизање:СП,парови,плес, слободно

Кристина Ричи

Успаванадолина Ихабодјењујоршкидетектив који због необичних техника и справа које користи поприлично омражен код својих колега. Он долази у удаљенуУспаванудолинуда истражи серију бизарних убиставаљудикојисупронађени убијени и обезглављениушуми... Улоге: Џони Деп, Кристина Ричи, Каспер ван Дин, Кристофер Вокен, Кристофер Ли Режија:Тим Бартон (Авала, 21.00) 06.00 06.30 07.00 08.00 08.30 10.00 11.00 11.35 12.00 12.15 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.15 17.05 18.00 18.30 21.00 23.00 00.00 02.00 03.00 04.30

ВОА Улови трофеј Маратон Копаоник Породица Серано Отворени студио Топ шоп Отворени студио Вести Отворени студио Слике живота Копаоник Вести Доктор Хаус Терминатор 24 Менталиста Вести Филм:Уметност раскида Филм:Успавана долина Менталиста Филм:Порнографска веза 24 Терминатор Филм:Порнографска веза

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00Ветар у леђа,16.00Љубав на продају,17.00У међувремену,18.00Године пролазе,19.00Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00 Одељење за убиства

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10 Туристичке разгледнице,21.30Инфо клуб,22.15НС Индекс,22.30Бање Србије,23.00Фокус,23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина

08.00Дечији програм,09.00Кухињица,09.30Кућица у цвећу,10.00Метрополе и регије света,12.00 Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К9,15.00 Забавни програм,16.30Инфо К9,17.00Бибер,17.30Дечији програм,18.30Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 ОСАА/ Перископ, 21.15 Прес пресек, 22.15Бибер,22.30Инфо К9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15Срем на длану:С.Митровица,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

dnevnik

c m y

30

05.00 07.55 08.00 08.45 08.55 09.15 09.25 09.30 09.40 10.00 10.25 10.50 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.20 13.40 13.55 14.00 14.45 15.40 16.00 16.15 17.55 18.30 18.40 19.05

Енди Витфилд

СЕРИЈА

Спартак, крв и песак

20.30 23.30 23.35 00.00 03.00

Јутарњи програм Вести Беверли Хилс Ноди у земљи играчака Ешли Тајни свет меде Бенџамина Торк Метеор и моћни камиони Телешоп Залив шкољки Генератор Рекс Краљевство љубимаца Бакуган Кунг фу мајстори Зодијака Винкс Залив шкољки Квизић Пресовање Телешоп Вести Беверли Хилс Парови уживо поподне Вести Телешоп Голи живот Телемастер Рекорд Насловна страна –квиз Парови уживо вече Адвокатура Зелена миља,филм Вести Парови –преглед дана Парови –уживо ноћ Филм

Један човек против војске издајника. Издали су га Римљани. Постао је роб. Други живот започиње као гладијатор. Улоге: Енди Витфилд, Џон Хана, Луси Лавлес Аутор:Стивен С. Денајт (Б92, 23.45) 06.00 08.00 08.20 09.15 09.30 10.00 10.15 12.00 14.00 15.00 16.00 16.40 17.05 18.30 19.07

02.50 04.20

Заувјек сусједи Топшоп Долина сунца Топшоп Хоћу да знам Вести Дневни магазин Цртани филмови Наша мала клиника Преглед Лиге Европе Вести Спортски преглед Два и по мушкарца Вести АТП1000МастерсМајами, полуфинале Филм:Тајни план Вести Спартак,крв и песак АТП1000МастерсМајами, полуфинале Инспектор Валандер УкључењеуБ92Инфо

05.45 10.00 11.45 12.00 13.00 14.30 15.45 16.20 17.30 18.30 19.00 20.30 21.15 23.00 00.30 02.15 03.00 04.30 06.30

Добро јутро Тренутак истине Градске вести Тачно у подне-живо 48сати свадба Петком у два Националнидневник Мале тајне Мала невеста Национални дневник Мала невеста Острво Гранд шоу Шопингхоличарке Филм:Коначни хоризонт Калифорникација Филм:Куповина краве Филм Тајна љубав

21.00 23.00 23.45 01.00

Том Хенкс

Зелена миља Филм је модерно проучавање живота Исуса Христа, јер његов јунак Џон Кофи осим иницијала, с њим дели и судбину невино оптуженог и љубав према људима. У Луизијани тридесетих година прошлог века Пол Еџкомб је шеф злогласног затвора за осуђенике за смртну казну... Улоге: Том Хенкс, Мајкл Кларк Данкан, Даг Хатчисон, Сем Роквел, Дејвид Морс, Бони Хант Режија:Френк Дарабонт (Хепи, 20.30)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

petak30.mart2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

7

31

слИКЕ ИЗ ЖИВоТа ГРоФа л.н.ТолсТоја

Пише: Владимир Федоровски 08.20 09.20 11.20 12.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 22.20 23.20 00.20

Посластичарскиас уштедетикупујући л.а.Инк стручњакзаторте најбољиамеричкикувар Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-америка највећигубитник мајамиинк свеженемогмужа супругемафијаша смртоноснежене Болестикојихсестидимои малишани 23.40 л.а.Инк 00.40 свеженемогмужа 01.40 супругемафијаша

10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45

08.00 стопамаЧајковског 09.00 Римнијеизграђензаједан дан 10.00 легендаостенлијуДонену 11.00 једнакостзасве:Тусен лувертириХаићанска револуција 12.00 Изгубљенидревниградови 13.00 Изгубљенакрсташкатврђава 14.00 мумијакојаједошлаизледа 15.00 употразизаШерлоком Холмсом 16.00 Путовањеусветтетоважа 17.00 Римнијеизграђензаједан дан 18.00 утелуХенријаосмог 19.00 Хероји,култикухиња 20.00 Германскаплемена 21.00 Заборављениначиниисхране 22.00 Добродошлиуосамдесете 23.00 употразизаШерлоком Холмсом 00.00 Путовањеусветтетоважа 01.00 Римнијеизграђензаједан дан

08.00 старлаијахачидрагуља 09.30Црнилепотан 11.00 Филм:Тренер 13.15 Филм:Туђаамерика 16.00 Филм:назмајевомпуту 18.00 Филм:БатлерБоб 20.00 Филм:Црникадилак 22.00 Филм:Пророчанство: Заборављени 00.00 Еротскифилм:Изгубљено задовољство 01.00 Еротскифилм:Љубавпрема великомцрном

Пророчанство: Заборављени алисонјечувармистериозне књиге „Пророков лексикон”.упоследњемпоглављу, које најављује апок алипсу, појављујесеимеантихриста. алисонјеуневољи,јерније једина која жели да открије тајнунестанкасвета... улоге: Даг Бредли, Џејсон Скот Ли, Џон Лајт, Ади Павловски Режија:ЏоелСоисон (Синеманија,22.00)

МајклЏексон

ДоКумЕнТаРнИФИлм

ТајниХоливуд мајклаЏексона упознајте стварни Холивуд.Крозразговореснајужим кругом мајкла Џексона, од адвоката и агената до естетских хирурга, гуруа и приватних истражитеља... Први пут после смрти краља попа кључнефигуреухоливудској машинерији расветљавају наличјеХоливуда. ауториводитељ:ЖакПерети (ХРТ1,20.12) 07.00 Добро јутро,Хрватска 09.03 лугарница 10.15 Земље-људи-пустоловине, док.филм 11.05 Деби Тревис преуређује 12.00 Дневник 12.32 Кад заволим,време стане 13.18 Др оз,ток шоу 14.10 Друго мишљење 14.40 у Цвјетницу јело 15.15 Понос Раткајевих 16.04 алиса,слушај своје срце 16.47 ТВ календар 17.21 Хрватска уживо 18.15 Путем европских фондова 18.30 Кодане 18.40 Иза екрана 19.12 20пет,квиз 19.30 Дневник 20.12 Тајни Холивуд мајкла Џексона 21.05 Циклус хрватског филма: Рондо 22.45 Дневник 3 23.20 Пети дан,ток шоу 00.10 на рубу науке 01.05 Филмски маратон:Излазеће сунце,филм 03.10 Филмски маратон:смрт господина лазарескуа,филм

07.49 08.20 08.47 09.10 09.58 10.40 11.02 11.26 11.52 12.23 12.49 13.17 15.06 15.28 15.53 16.38 17.15 18.00 18.20 18.31 19.15 19.43 20.00 22.00 23.53 01.21 01.42 02.31

мала ТВ мега минди Конор на тајном задатку Школски сат алиса,слушајсвојесрце Дегресиновинараштај Ждероња Евромагазин Паралеле алпеДунавјадран Поласатакултуре Потрага за благом:легенда о злату Тиламука,филм Деграси нови нараштај Девојчица из будућности Школски сат мала ТВ Бриљантин Регионални дневник Жупанијска панорама Три Хил Телетабис музика,музика,тамбураши Ролерица,филм Троугаоосвте,филм Шерлок симпсонови Којак ноћни музички програм

ЏејсонСкотЛи 05.00 06.30 21.00 23.00 00.30 06.00 07.45 09.35 11.00 12.35 14.10 15.35 17.10 17.40 19.30 20.05 20.35 21.05 22.00 00.15 02.05 04.25

Дизање Породица чудака Гномео и јулија адам Додела награда Европске академије за филм 2011. Трезор Шпијун из комшилука Филмови и звезде а кад брак није лак Епизоде Калифорникација на исток и доле спартак: освета Телохранитељи и убице Човек звани храброст смешни људи Виктор

спортскестране Филсмипрограм Готика Елмаријачи мекгајвер:Изгубљеноблаго атлантиде 02.00 Злочинизстрасти

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.20 18.00 20.10 22.30 00.30 02.00

милерово раскршће ухвати Картера оги Роуз Господин бејзбол Тwо иф бyсеа Робин Худ,принц лопова Пољуби ме за збогом снег пада на кедрове Између љубави и игре милерово раскршће 48сати опклада

нешБриџис убистваумидсамеру Вокер,тексашкиренџер нешБриџис монк Вокер,тексашкиренџер убистваумидсамеру Дијагноза:убиство монк Видовњак медијум Краљевскиболесници Браћаисестре

07.40мојиџепниљубимци 07.55ДрагонболЗ 08.45Ексклузивтаблоид 09.10Кобра11 11.15Вечераза5 12.05Ватренонебо 13.05Крвнијевода 14.05сурвајвер 15.00Кобра11 16.55РТл5до5 17.05Вечераза5 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТлДанас 19.05Крвнијевода 20.00Електра,филм 21.50смртоноснатрка,филм 00.05ноћнадменхетном,филм 02.10астрошоу 02.50РТлДанас 03.45Дискавери

Електра Електра је плаћени убица коју је нинџа клан вратио из мртвих међу живе како би служила у њиховим злим подухватима. Електра среће свoг старог учитеља стика и остављапрошлостизасебе... улоге: Џенифер Гарнер, ГоранВишњић,ВилЈунЛи, ТересСтамп,КристенПроут Режија:РобБовман (РТЛ,20.00)

Б

Љубав на козачки начин

раћа Толстој су до Кавказа путовала пуне три те у цркви на коленима, целивајући тло и ударајући чеседмице. Николај и Лав су се веома добро разу- лом о камене плоче. Његова побожност ипак није исмели. Старији брат је млађем пребацивао једино кључивала потајну жељу за напредовањем у служби. што пречесто мења рубље, али овај њему није замерао Толстој, који је уочио ту противречност, одмах се позбог неуредне одеће. чео хвалити везама које има на високим местима. Али Брод је био украшен скупоценим дрветом. Слуга би код других официра није изазивао симпатије. Сматраим доносио чај кад год би им се то прохтело. Одуше- ли су га „позером”, што га је болело. Па ипак, навикли вљен тим комфором, Лав је пожелео да види цео брод. су се на његову уздржаност и ћутњу, а он на фамилиИако му се није допала та радозналост, Николај је кре- јарност која је владала у војсци. нуо с њим. Сишли су у потпалубље крцато прљавим Официри су се често опијали. Управо у војсци Нипакетима, међу којима су се љуљали путници, сви од- колај је и сам стекао ту рђаву навику. И Лаву се дешареда одрпани. Оронуле жене, крастава изнурена деца, мужици осунчаних лица, али замазаних и знојних, те погледа као у преживара. Задах је био тако оштар да су браћа морала одмах да изађу. Лав је брату опет рекао колико мрзи сусрет богатства с бедом, који често види у Русији. Иако се грузијско краљевство већ почетком века покорило цару Александру, између Грузије и Русије било је горје насељено независним и ратоборним племенима. Слично као Енглези у Индији, Руси су по долинама дигли низ војних база, односно козачких гарнизо- Пију Козаци,ни Козакиње не заостају на. Војевање на Кавказу подстакло је у Русији развој вало да се опије, али све ређе, док је порок старијег читавог књижевног жанра. Било је то доба кад је и са- брата почео да га озбиљно брине. Под шаторима се и ма реч „Кавказ” изазивала у руској души провалу ро- много коцкало. Толстој се читав месец опирао искушемантике. Николајев гарнизон био је смештен у правој њу, заваравајући жељу тако што је играо шах с братом. пустоши, а услови за живот веома лоши. Али ђаво му није дао мира. Почетком јула 1851, за са„Како сам доспео овамо?”, питао се Лав. мо једно вече изгубио је позамашну своту. Наставио је Седам дана касније, његов брат је добио наређење и много губио. Пошто је дуговао новац и свом брату и да се са својом јединицом пребаци у удаљено утврђе- другим официрима, морао је послати налог управнику ње. Пошао је и Лав и ту провео више седмица, лен- свог имања да прода комад земље. Уза све то, његови ствујући, пушећи лулу и спавајустари повериоци, па и један прећи под шатором. Место му се богати трговац дрветом, опомисвидело. Шуморили су топли из- БраћаниколајилавТолстој њали су га из Москве, претећи вори изнад којих се уздизала бела сусевеомадоброразумели. тужбом. Мало је недостајало да пара и у близину су долазиле старији,иначеартиљеријски остане без поседа у Јасној Пољапраље. Увек живахне, газиле су и ни. Пише: „Упркос свим филозопоручник,млађемје трљале рубље ногама. Призор је фијама, био би то страшан удапребациваојединошто Толстоја запањивао јер су те жерац”. Наравно, управник га је пречестомењарубље, не биле„све лепе и добро грађепљачкао, али у подношљивим не”. Могао је да их посматра саграницама, као што се то обично алиовајњемунијезбог тима! Али у писмима тетки, ограи чинило. Променио је управнинеуреднеодеће ничавао се на просту естетску ка, али ситуација се погоршала. констатацију. Ипак, погледом се „Кад бих могао бити тамо”, с узмање задржавао на њиховим дражима, а више на окол- дахом је говорио, „све би се поправило. Плаћам скупо ној природи. Ту је пуним плућима уживао у животу. своје страсти. Видим циљ, али и не могу до њега. ГоЈедне вечери из тршчаника су почели да допиру ме- споде, помози ми!” лодични звуци. „Ту музику”, објаснио му је један офиТоком дана највише је волео да иде у лов јер је дицир, „стварају отвори које у трскама праве скарабеји. вљачи било у изобиљу, али од кад је видео козачке жеТе трске овде називају леутима Богова.” не како перу рубље у потоку, постала му је дража дру„Снови других људи”, пише Толстој, „нису као мо- га врста лова. Неке од тих жена увече су се кретале око ји. Други тврде да им се чини да планине говоре, ласте барака и прилазиле кад их официри или војници позошапућу, дрвеће зове у даљину. Бесмислице.” ву. Заједно би потом одлазили у гајеве. Те су се давале Његов положај у старогладовској станици био је не- за сребрњак или обичан новчић, а често су се придруколико месеци посебан. Иако је живео заједно с офи- живале пијанкама, које су се најчешће завршавале працирима, и даље је носио цивилно одело, млади, доко- вим оргијама. Била је то чувена „љубав на козачки нани аристократ, брат поручника Николаја, који је ту ба- чин”, која је Французима била добро позната након нуо из чистог каприца. Старешине и братовљеви дру- што су Козаци продефиловали Паризом 1815. гови изгледали су му као прости солдати које треба дрДруге козачке девојке попуштале би тек након глужати на одстојању. Другачије се понашао само с јед- мљеног удварања: очијукања, размене порука или поним козачким капетаном, „војником старог кова, једно- клона које би им доносили њихови сународници, поставним али племенитим, храбрим и добрим човеком”. магачи у целој ствари. Коначно, било је и оних којима Тај командант батерије био је онижи риђи човек, про- се није могло прићи, с бакарним врчом на рамену додорног гласа и без једног уха, које му је откинуо по- лазиле су на зденац, не обраћајући пажњу на мушкармахнитали коњ. Ревносни православац, проводио је са- це из страног, освајачког народа.

ЏениферГарнер

КњигуВладимираФедоровског„РоманоТолсТоју”, издавача„академскакњига” (Пашићева6/III,новисад),можетенаручитипутемтелефона021/4724–924,6671–610 и063/521–179илии-мејла:akademskaknjiga@neobee.netiwww.akademskaknjiga.com 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 23.45 00.40 01.40

Какотораде? уделићусекунде Преживљавање Трговциаутомобилима Петабрзина америчкичопери Прљавипослови опасанлов Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Преживљавање Какосеправи? Какотораде? Разоткривањемитова ПотрагазаБигфутом Чудовиштаизреке Разоткривањемитова уклетакућа ПотрагазаБигфутом

08.30 11.30 12.30 13.30 16.30 18.30 18.45 19.30 22.30 00.00

Билијар стони тенис Тенис Билијар стони тенис сви спортови уметничко клизање уметничко клизање стони тенис Билијар

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

petak30.mart2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Приметићете пролеће свуда око себе, нове боје и мирисе, буђење природе. Тоивасподижеипокреће нановепутевеиправце. Одмарајте сеовихдана,удруштвудрагеособекојавасинспирише.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

30. mart 2012.

Петак и почетак викенда не обећава много уколико се психички и менталнонеопустите.Некеоколноститребаотпустити,адругеприлагодити ситуацији. Шетајте се и дишитепунимплућима.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Будите срећковић, играјте своје игре и не брините превише. Ваш МеркуруводеномзнакуРибамора дапливакакогодзнаиуме.Такосе ивисналазитеукаријерипоинтуицији,препуштенитоку.

УвашзнакјеупловиовашМесец па сте своји на своме. Ослушните интуицију у свему што пожелите и хоћете, што намеравате да урадите. Склони сте подршци породице, а дециништанећетеодбити.

Уколикосеповучетеусвојтихии интимниамбијент,остварићетеконтактсасобомидрагимбићима.Само опуштено и лежерно! Не вреди никуд журити јер се многи послови јошувекнереализују.

Упркос свему и свима, човек мора да ради оно што човек мора да ради.Иускладустим,опстајетекорачајући у месту. Али, ни то неће јошдуготрајати.Навидикусупозитивнипомацииуспеси.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

На послу постоји позитиван тренд, било да га примећујете или не. Потрудитеседабудетегенерално задовољни и да што мање драмите.Избегавајтеонеособеиоколностикојевамнепријају.

Током целог продуженог викенда иматемогућностидасепозабавите некретнинама,уређујетесвојдоми породичнонаследство. Обиђитедаљуфамилију,родбину,путујтеузавичај.Бићевамлепо.

Данасисутрасесуочитеспартнером и пружите очекивану подршку, уточиште и ослонац. Једноставно, тако вам звезде налажу. Љубавниодносцветапопутцвећаи пролеће,свевишеилепше.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

У односу на партнера будите толерантни.ВашаВенерајевеомадобропозиционирана,штосепозитивноодражаванавашуситуацију.Можетебитисмирени,комотниизадовољни.Љубавје посебнопожељна.

Незнатештаћетепредаурадите,гдесвеморатедастигнетеишта светребадапостигнете?Такојето кадажелитесвесадаиодмах,адан имасаморелативна 24часа. Добра организација.

Имате пожељну и повољну љубавнувезу,готовотелепатску,пасе разуметећутећиинадаљину.Симбиозаенергијеиемоција.Креирајте романтичну атмосферу, медитирајтеилисепосветитеуметности.

TRI^-TRA^

Сексинежења опетсам V REMENSKA

Чинилоседајенајпожељнијихоливудскинежења Бредли Купер напокон пронашао ону праву, али пријатељи 37-годишњег глумца потврдилисудајенаконтримесецаљубави, његовојвезисглумицомЗои Салданом дошаокрај. ИакојеЗои виђенаудруштвуБредлијевемајке Глорије, пријатељ тврди да глумицу раскид нијејакопогодио:„Њиховавезаионаконијебилаозбиљна”. Бредли ичетиригодинемлађаЗои заљубили су се током снимања трилера „Words”, а први путсузаједно виђенинапрославиНовегодине кадасуразменилистраственипољубац. Зои јеиначезбоговевезе раскинула веридбу сКитомБритоном,доксенаподугачкојлисти Куперових бивших налазе и Рене Зелвегер, ОливијаВајлд,ЏениферЛопез иглумицаМеланиЛорент.

PROGNOZA

VIC DANA

Свежије

Vojvodina Novi Sad

12

Subotica

11

Sombor

12

Kikinda

13

Vrbas

12

B. Palanka

12

Zreњanin

12

S. Mitrovica 13 Ruma

12

Panчevo

13

Vrшac

11

Srbija Beograd

12

Kragujevac

13

K. Mitrovica 12 Niш

11

Evropa

Madrid НОВИСАД: Свежијеиоблачносакишом.Ветарумеренсеверозападни.Притисакисподнормале.Минималнатемпература7,а Rim максимална12 степени. London ВОЈВОДИНА: Свежијеиоблачносакишом.Кишаћебитијача ујутруипреподне,апоподнеуглавномсувоузслабукишујошпоCirih негде.Ветарумерен,понегдеипојачан,северозападни.Притисак Berlin исподнормале.Минимална температура 4,амаксимална 13степени. Beч СРБИЈА: Свежијеиоблачновремесакишом.ПадавинаћебиVarшava тивећиномупрвомделудана,апоподнепостепенопрестају.ВеKijev тарслабдоумеренсеверозападни,уВојводинипонегдеипојачан. Притисакисподнормале.Минимална температура 4,амаксималMoskva на 14 степени. Oslo Прогноза за Србију у наредним данима: У суботу опет мало топлијевремеузвишесунчанихпериода.Унедељујачезахлађе- St. Peterburg њесапролазномкишомодсеверакајугу.НапланинамаћепадаAtina тиснег.Почеткомидућеседмицесуво.

БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: Биометеоролошке прилике неповољно ће утицати на хроничне болеснике,нарочитонаособесакардиоицеребро-васкуларнимобољењима.Одметеоропатскихреакцијамогусејавитинервозаи смањенараднаспособност.Опрезно усаобраћају!

23 19 16 15 11 13 8

ВратиосеЛалаизПариза иприповедаутиске: -Широкибулевари,блештавидућани, Муленруж,НотрДам,финиљуди... -Тооо...,ажене-питајумештани. -Причај,каквесуФранцускиње? -Људи,тонистевид’ли:дивне,витке и,штојенајважније,свакадруга‘оће! -Па?Ондак? -Па,ништа,-разочараноћеЛала. -Јапитосвакупрву.

7 3 11 0 20

Pariz

18

Minhen

10

Budimpeшta

13

Stokholm

7

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

TISA

Bezdan

263 (14)

Slankamen

344 (0)

Jaшa Tomiћ

Apatin

320 (12)

Zemun

386 (-2)

Tendencija stagnacije

Senta

354 (4)

Bogojevo

271 (8)

Panчevo

392 (-4)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

323 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

Baч. Palanka

269 (3)

Smederevo

530 (-2)

Titel

354 (0)

NERA

Novi Sad

278 (1)

Tendencija porasta i stagnacije

Hetin

106 (-10) N. Kneжevac

SAVA

74 (6)

Tendencija stagnacije

331 (1)

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 276 (-15) Beograd

Kusiћ

333 (-3)

90 (-10)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 30.mart 2012.  
Dnevnik 30.mart 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement