Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 30. MART 2010. GODINE

GODINA LXVIII BROJ 22675 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

VOJVODINA SPREMNA ZA SAOBRA]AJNICU IZ SMERA TEMI[VARA DO RUME

Pare od Telekoma za banatsku magistralu str. 4

NASLOVI

Politika 2 Todorovi}a sru{ila strana~ka promocija 2 Srebrenica prebrojava i vlast i opoziciju 3 Tri zelena svetla, sedam crvenih

Ekonomija 4 Uz bedne plate bedno se i kupuje 5 Za{to sirotiwa najvi{e puni dr`avnu kasu

Dru{tvo 6 Dru{tvo daje gas dru{tvu pod gasom 6 Dok je sirotiwe, bi}e i jektike

Novi Sad 7 Kra|a gasa kao epidemija 9 Strani kapital o~isti}e otpadne vode

Vojvodina 11 [ansa data Deliblatskoj pe{~ari

Crna 12 Izgoreo auto zamenika gradona~elnika 13 Samoubistvo biv{eg lidera „Otpora”

Sun~ano

Najvi{a temperatura 24 °S

BANKE PO^IWU DA PRIMAJU ZAHTEVE GRA\ANA

GALERIJA SAVI STOJKOVU: U prisustvu velikog broja po{tovalaca dela ~uvenog srpskog i somborskog slikara Save Stojkova, sino} je u zgradi Preparandije Pedago{kog fakulteta u Somboru otvorena galerija u potpunosti posve}ena perjanici srpskog lirskog realizma. Sve~anost povodom otvarawa Galerije „Stojkov“ u jubilarnoj 85. godini `ivota i 65. godini rada Save Stojkova uveli~ali su predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajti}, koji je zvani~no i otvorio galeriju, predsednik Matice srpske akademik dr ^edomir Popov, rektor Novosadskog univerziteta prof. dr Miroslav Veskovi}, ministar trgovine u Vladi RS Slobodan Milosavqevi}, guverner NBS u ostavci Radovan Jela{i}, pokrajin-

Danas kre}u jeftini krediti

str. 4

ski sekretar za kulturu Milo{ \uri}, princ Aleksandar Kara|or|evi} i princeza Katarina, kao i glumica Mira Bawac, te Zvonko Bogdan sa somborskim tambura{ima. O stvarala{tvu slavqenika govorio je likovni kriti~ar Sava Stepanov. M. M}

VELIBOR VU^UROVI] NA NOVOSADSKOM BULEVARU JA[E TOMI]A U SUBOTU UVE^E NAJVEROVATNIJE USMR]EN SLU^AJNO

Hitmejkera pogodio zalutali metak?

TERORISTI^KI NAPAD U MOSKOVSKOM METROU

„Crne udovice” posejale smrt

str. 13

str. 13

SPORT

str. 15 – 23

„ PARTIZAN I MAKABI TRE]I PUT

„ NOVI JECIN SUDAR SA SAMANTOM STOSUR

„ BAJERN DO^EKUJE STRA[NI MAN^ESTER

„ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA


POLITIKA

utorak30.mart2010.

Evropa za sve U okviru projekta „Evropa za sve“, koji se organizuje po drugi put, 40 mladih bez roditeqskog starawa iz Beograda, Ni{a, Kru{evca, Negotina i Sremskih Karlovaca boravi}e od 6. do 9. aprila u Be~u. Potpredsednik Vlade zadu`en za evropske integracije Bo`idar \eli} istakao je da se radi o deci koja, i ako nisu imala puno {anse na po~etku svog `ivota, dokazuju da su u stawu da imaju dobre rezultate u {koli. „Na ovaj na~in `elimo da ih ohrabrimo“, rekao je \eli} i dodao da }e i sedmoro wihovih u~iteqa imati mogu}nost da ih na pravi na~in upoznaju sa Be~om. Po wegovim re~ima, projekat „Evropa za sve“ bi}e nastavqen i na taj na~in }e gra|ani svih uzrasta i svih `ivotnih pri~a pokazati da sloboda kretawa nije samo sloboda na papiru.

KOSOVO

EU ima svoje ciqeve Italijanski ambasador na Kosovu i posrednik Evropske unije za sever Kosova Majkl \ifoni izjavio je da }e predstavnici EU na severu sara|ivati s predstavnicima naroda u tom delu Kosova i da se u saradwi ne}e vezivati za institucije. „Evropska unija samo poku{ava da radi na osnovu svojih ciqeva i sa svoje ta~ke gledi{ta na celoj teritoriji Kosova, {to ukqu~uje i sever. Ono {to EU zahteva su stabilnost, boqe upravqawe, bezbednost, vladavina prava i poboq{avawe socioekonomske situacije gra|ana. Stoga nema potrebe da se povla~e konstatacije o tome da li mi radimo za ili protiv nekoga“, rekao je \ifoni.

Povr{na stabilnost Zapovednik nema~kih snaga na Kosovu Markus Bentler ocenio je da je „Kfor ispunio svoj vojni zadatak“, ali i ukazao na to da je Kosovo „samo povr{no stabilno“ i da samo „jedan doga|aj mo`e biti dovoqan da opet rasplamsa nasiqe“... Bentler je rekao da

izazovi pred kojima stoji Kosovo „vi{e nisu vojne prirode ve} su socijalni, politi~ki i ekonomski“. Zbog toga }e do jeseni 2010. broj pripadnika me|unarodnih snaga na Kosovu biti smawen s 10.000 na 5.000.

Povratak u @a~ Predstavnici 26 srpskih izbeglih porodica samoinicijativno su se vratili u etni~ki me{ovito selo @a~ u op{tini Istok na Kosovu. U potpuno razru{enom srpskom delu sela povratnike su do~ekali predstavnici UNHCR-a u op{tini Istok, kosovskog ministarstva za povratak, Kfora i Kosovske policije. Pored razru{enih domova povratnicima su na tri lokacije podignuti {atori UNHCR-a, u kojima }e boraviti dok se za wih i wihove porodice ne obnove stare ili izgrade nove ku}e, a razme{tene su i cisterne za vodu. „Vratio sam se da se izborim za to da se moja ku}a izgradi i da se na moje ogwi{te vrate moje troje dece, supruga, kao i moja majka i otac“, rekao je povratnik Goran Milovanovi}, koji ka`e da wegova porodica u vlasni{tvu ima osam hektara zemqe i smatra da od toga mogu normalno da `ive.

DNEVNIK

c m y

2

SKUP[TINA SRBIJE DANAS O OSUDI NAJTE@EG ZLO^INA PO^IWENOG TOKOM RATA U BiH

Srebrenica prebrojava i vlast i opoziciju Predsednica Narodne skup{tine Slavica \uki}-Dejanovi} zakazala je za danas sednicu na ~ijem dnevnom redu }e se, posle vi{emese~ne polemike u javnosti, na}i predlog deklaracije o osudi zlo~ina u Srebrenici. Tekst je potpisalo 114 poslanika ZES-a, G17 plus, SPS-a i PUPS-a, dok se kao predlaga~i nisu pojavile stranke mawina ni JS Dragana Markovi}a Palme. Budu}i da predlo`ena deklaracija trpi kritike ne samo opozicije nego i stranaka vlasti, predsednica parlamenta nije ju~e izri~ito tvrdila, kao pre nekoliko dana, da je ponu|ena varijanta „uzmi ili ostavi“. – Poslanici }e u okviru jedinstvene rasprave mo}i da obrazlo`e stavove i amandmane na predlog deklaracije i tekst se na glasawu mo`e mewati – izjavila je Slavica \uki}-Dejanovi} uo~i starta dana{we sesije. Ona je ocenila da „nije sporno da postoji ve}ina za usvajawe deklaracije”, i naglasila da „Skup{tina Srbije, prvi put, ima kapacitet da uop{te stavi na dnevni red i izglasa takav dokument“. Ona je ujedno potvrdila i da je u toku izrada deklaracije o zlo~inima nad Srbima. – U narednim danima }e biti pisan tekst i ove druge deklaracije i iskreno se nadam da }e i on biti relativno brzo priveden kraju. Tokom ovog zasedawa i ove sednice mo`emo tim povodom, ako treba, jo{ jednom prekinuti tok druge sednice i izjasniti se i o ovoj deklaraciji – istakla je predsednica parlamenta. Deklaracija o osudi zlo~ina u Srebrenici u parlament je stigla kao predlog poslani~ke grupe ZES-a, i to po hitnom postupku. Za izvestioca je odre|ena {efica tog kluba Nada Kolunxija. Ona

je navela da su poslanici vladaju}e koalicije razmatrawe po hitnom postupaku zatra`ili da bi se izbegli „sada ve} o~igledni poku{aji da se ta tema po ko zna koji put politizuje i zloupotrebi u

pokazati da li su spremni na to da na pro{lost gledaju s punom odgovorno{}u i da li u budu}nosti zemqu mogu voditi ka prosperitetu. – To je veliki test, na kojem }e politi~ka elita pokazati da li je

LSV: Vide}emo ko je spreman da osudi zlo~ine Funkcionerka Lige socijaldemokrata Vojvodine i republi~ka poslanica Aleksandra Jerkov izjavila je da }e wena stranka podr`ati predlog deklaracije o osudi zlo~ina u Srebrenici. Ona je ju~e novinarima u Novom Sadu kazala da ta stranka smatra da je u tekstu predloga deklaracije trebalo da stoji re~ „genocid“ za zlo~in koje su snage Vojske Republike Srpske po~inile u tom gradu u Bosni i Hercegovini jula 1995. godine, ali da LSV ipak ne}e uslovqavati podr{ku tom tekstu „jer se u trenutnoj konstelaciji snaga u parlamentu nije mogao doneti druga~iji tekst koji bi imao ve}inu“. Ona o~ekuje da se po usvajawu deklaracije u republi~kom parlamentu, „osuda zlo~ina prenese u sve sfere dru{tvenog `ivota“. „U Skup{tini Srbije vide}emo ko je spreman na to da osudi zlo~ine. Osuda zlo~ina u Srebrenici je osnovni preduslov da skinemo odgovornost s generacija koje dolaze”, kazala je Aleksandra Jerkov. B. D. S.

DSS: Ozbiqna moralna gre{ka Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Milo{ Jovanovi} ocenio je da bi usvajawe deklaracije o osudi zlo~ina u Srebrenici u republi~kom parlamentu predstavqalo „ozbiqnu politi~ku, istorijsku i moralnu gre{ku“. „Za takvu gre{ku }e biti odgovoran predsednik dr`ave Boris Tadi} i vladaju}a ve}ina“, rekao je Jovanovi}, dodaju}i da je aktuelna vlast „du`na da odgovori iz kojih razloga se razdvajaju nevine `rtve“. Predsednik omladine DSS Dragan Dani~i} rekao je, pak, da su „po~inioci ratnih zlo~ina pojedinci, a ne narod”, te da bi „usvajawem deklaracije Srbija preuzela odgovornost za dela koja nije po~inila i to bi imalo dalekose`ne posledice po bude}e generacije“. politi~ke, odnosno partijske svrhe“. – Za Srbiju je va`no da se deklaracija usvoji, i to {to pre, i da na taj na~in s gra|ana skinemo teret koji su im u pro{losti nametnuli pojedinci – kategori~na je Nada Kolunxija. Po wenim re~ima, poslanici }e izja{wavawem o deklaraciji

zrelija ili zaostaje u spremnosti da se suo~i s pro{lo{}u i okrene budu}nosti – navela je ona. Me|utim dan uo~i sednice jo{ uvek se nije znalo koliko poslanika }e, zapravo, podr`ati predlo`enu delakarciju, za ~ije usvajawe je neophodna prosta ve}ina. Bo{wa~ke stranke, naime, imaju rezerve na tekst dekalaracije.

Sanxa~ka demokratska partija ve} je najavila da }e na dana{woj plenarnoj sednici parlamenta poku{ati da popravi tekst, s tim da potpredsednik ove partije Meho Omerovi} nije `eleo da iznosi detaqe u kom bi pravcu mogle da idu korekcije. S druge strane, poslanik Koalicije „Bo{wa~ka lista“ Esad Xuxevi} bio je konkretniji, najavquju}i da }e oni danas zatra`iti i usvajawe Rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici, ali i pozvati dr`avu da 11. jun proglasi za dan se}awa na srebreni~ke `rtve. Ujedno, on je nedvosmisleno poru~io da ne}e glasati za predlo`eni tekst deklaracije ukoliko se u tom dokumentu na, kako je rekao, „nedvosmislen na~in ne osudi genocid u Srebrenici“. Povodom stava JS, koalicionog partnera socijalista, da pre glasawa ~ekaju da vide i tekst o osudi zlo~ina nad Srbima na prostorima biv{e Jugoslavije, predsednik SPS-a Ivica Da~i} najavquje po~etak konsultacija i na tu temu. – Ukoliko to bude brzo ura|eno i usagla{eno, sednica Skup{tine Srbije s tom ta~kom dnevnog reda mogla bi se odr`ati posle Uskrsa – rekao je Da~i}. – U toj situaciji onda bi prakti~no svi iz na{e koalicije glasali za predlog rezolucije o Srebrenici. Pisawe jo{ jedne deklaracije za portparolku DS-a Jelenu Trivan „nije ni{ta novo po{to se o tome ve} razgovaralo“. Povodom primedbi koje dolaze od stranaka vlasti na tekst deklaracije o Srebrenici, ona je rekla da „ne zna za{to ih tek danas ~ujemo“, i pozvala poslanike da na|u kompromis i danas u Skup{tinu Srbije u|u dostojanstveno. S. Stankovi}

SMENA NA ^ELU ODBORA SKUP[TINE SRBIJE ZA BEZBEDNOST

Todorovi}a sru{ila strana~ka promocija Glasovima poslanika vlasti, {ef kluba SRS-a Dragan Todorovi} smewen je s mesta predsedavaju}eg Odbora Skup{tine Srbije za bezbednost. Do izbora novog predsednika, koji tradicionalno dolazi iz redova opozicije, sednicama Odbora predsedava}e Du{an Bajatovi} (SPS). Za Todorovi}evu smenu glasalo je devet poslanika vladaju}ih stranaka, dok je protiv bilo {est iz redova SRS-a i narodwa~ke koalicije. Iako je Todorovi} sednicu, na kojoj je tema trebalo da bude wegova smena, zakazao za danas, vladaju}a koalicija je po`urila i dan ranije ga „izgurala“ iz foteqe, i to pre nego {to su ~elnici policije i BIA podneli izve{taj o borbi dr`ave protiv organizovanog kriminala. Obrazla`u}i taj zahtev na po~etku sednice, ~lan Odbora iz DS-a Marko \uri{i} rekao je da Todorovi} zloupotrebqava funkciju predsednika za strana~ke promocije i da kr{i Poslovnik. Zbog takvog pona{awa predsednika, naveo je \uri{i}, Odbor nije mogao ostvarivati ulogu koju ima u dono{ewu zakona i u kontroli rada dr`avnih organa. Nasuprot tom stavu, Dragan [ormaz iz DSS-a smatrao je da

primedba o strana~koj promociji nije ozbiqan argument za smenu, dok je Miroslav Marki}evi} iz NS-a pitao zbog ~ega se smena tra`i sada, ako Todorovi} radi lo{e ve} dve godine. Samoj smeni prethodila je, ina~e, dvosatna diskusija poslanika SRS-a, koji su optu`ili vlast da je Todorovi}evom smenom kapitulirala pred organizovanim kriminalom. – Todorovi} mo`e samo da vam ka`e hvala. Pokazali ste smenom da je on prvi na ~elu kolone koja se bori protiv organizovanog kriminala – primetio je Zoran Krasi} (SRS). Po{to su pojedini poslanici, kao {to je to u~inila Nata{a Jovanovi} (SRS), diskutovali

vi{e od pola sata, ponavqaju}i pri~e o Stanku Suboti}u, wegovim vezama sa [ari}ima..., \uri{i} je reagovao optu`uju}i radikale da „govore o svemu i sva~emu da bi poku{ali da Todorovi}a {to du`e zadr`e na funkciji predsednika“. – Skupite hrabrost, nemojte biti kukavica, pustite Odbor da glasa o va{oj smeni – predlo`io je \uri{i} Todorovi}u. Nakon smene, napu{taju}i mesto predsedavaju}eg, Todorovi} je prokomentarisao da „Srbijom upravqaju qudi iz senke, Mi{kovi}, Beko, MK-komerc i drugi tajkuni, i to uz kriminalce i deo vlasti koji im to omogu}ava“. S. St.

KONFERENCIJA „DUNAVSKA STRATEGIJA” U BEOGRADU

Velikom rekom br`e do EU Pokrajinski sekretar za me|uregionalnu saradwu Boris Barjaktarovi} u~estvova}e danas na konferenciji „Dunavska strategija, ideje i projekti,“ koja se odr`ava u Beogradu. Konferencija sadr`i dve tematske celine – predstavqawe kqu~nih nacionalnih i regionalnih projekata i mogu}nosti finansirawa i izazove kandidovawa lokalnih

projekata – u okviru kojih }e se razgovarati o odr`avawu plovnosti Dunava, turizmu... Barjaktarovi}, koji je i ~lan Radne grupe Vlade Srbije za saradwu s Evropskom unijom u Podunavqu, u ime APV ocenio je da je dobro {to se razgovori o dunavskoj strategiji konkretizuju i {to }e se na skupu u Beogradu pri~ati o projektnim idejama.

– Konferencija }e biti prilika da se ~uje glas predstavnika lokalnih samouprava i doma}ih privrednika, koji bi svakako trebalo da se ukqu~e u nacionalnu pri~u o izradi dunavske strategije. Va`no je da oni budu aktivni u razradi projektnih predloga jer od dunavske strategije mo`emo imati samo koristi – rekao je Barjaktarovi}. P. K.


POLITIKA

DNEVNIK PREDSEDNIK SRBIJE BORIS TADI] OTVORIO NACIONALNU KONFERENCIJU O DECENTRALIZACIJI

Pogre{an pristup mo`e biti opasan Proces decentralizacije treba da o~uva stabilnost i pospe{i ekonomski razvoj Srbije. Svaki pogre{an pristup re{avawu pitawa decentralizacije mo`e biti opasan i mo`e proizvesti kontraefekat, upozorio je ju~e predsednik Boris Tadi} otvaraju}i u republi~kom parlamenutu Nacionalnu konferenciju o decentralizaciji. [ef srpske dr`ave je naglasio i da pitawe decentralizacije ne sme biti instrumentalizovano u politi~kom `ivotu, kao ni samo po sebi motiv za bavqewe politikom i prikupqawe glasova. On je istakao da je

ba op{tina ako nema puta kojim se do we mo`e do}i? Teritorijalna organizacija Srbije treba da omogu}i funkcionisawe `ivota u svim delovima zemqe! Predsednik Nacionalnog saveta za decentralizaciju Nenad ^anak izjavio je da ne postoji decentralizacija bez politi~ke decentralizacije, i podsetio na to da se ~esto poku{ava zamenama teza govoriti o tome da je svaka regionalizacija jednaka decentralizaciji.

vodini, koja je bila najrazvijenija, neki delovi danas nerazvijeni? – rekao je ^anak. Ministarka finansija Diana Dragutinovi} je ocenila da uspe{an proces decentralizacije u Srbiji mora pratiti smawewe javne potro{we na lokalnom, ali i na pokrajinskom nivou. – Upravo to je, recimo, jedan od izazova za vojvo|anske vlasti da, i pored pove}anih nadle`nosti, smawe konsolidovane javne rashode – navela je ministarka finansija.

Treba se osloboditi predrasude da decentralizacija Srbije predstavqa po~etak destrukcije i uvod u konflikte, ~ak i ratove ciq decentralizacije obezbe|ivawe funkcionisawa sistema i `ivota u Srbiji, obezbe|ivawe wene stabilnosti i regionalnog razvoja. – Proces decentralizacije jedan od najve}ih izazova s kojima se suo~ava na{e dru{tvo, zbog ~ega u taj posao treba ukqu~iti sve institucije da bi se izbeglo ponavqawe gre{aka iz pro{losti – istakao je Tadi}. On je dodao i da se ne mogu primewivati modeli koji su za`iveli u nekim velikim evropskim dr`avama, kakve su [panija ili Nema~ka. – Nije lako primeniti iskustva nekih evropskih zemaqa jer se one razlikuju od Srbije i po broju stanovnika i po svojim mogu}nostima. Ni EU ne name}e kakvo re{ewe treba da bude prihva}eno ukoliko ono mo`e obezbediti politi~ku stabilnost i ekonomski prosperitet – istakao je predsednik Srbije. Tadi} je poru~io da je decentralizacija dugotrajan proces za koji se dru{tvo mora pripremiti opse`nim radom na poqu saobra}ajne i telekomunikacione infrastrukture. – Svaka tema o decentralizaciji i novoj promeni Ustava je izli{na ako se ne stvore materijalne i fizi~ke pretpostavke da se do decentralizacije do|e – konstatovao je predsednik Tadi}. – Kome tre-

– To nije ta~no. Samo onda kad postoje neposredno izabrani predstavnici jednog prostora i kada taj izabrani predstavnik ima mogu}nost politi~ke komunikacije sa zajednicom, mo`emo govoriti o decentralizaciji – istakao je ^anak. On je naglasio da se treba osloboditi predrasude da decentralizacija Srbije predstavqa po~etak destrukcije i uvod u konflikte, ~ak i ratove, napomiwu}i da je decentralizacija deo demokratizacije nekog dru{tva. – Decentralizacija se ne shvata kao na~in organizovawa dr`ave radi wenog boqeg funkcionisawa, ve} se predstavqa pogre{nom slikom iz devedesetih godina pro{log veka kao korak ka raspadu dr`ave i uvod u konflikte, ~ak oru`ane. Takav pristup je neodgovaraju}i i neistinit – ocenio je ^anak. Po wegovim re~ima, na {tetnost centralizacije ukazuje ve} podatak da je od 15 najrazvijenijih op{tina devet na teritoriji Beograda. – I za{to se onda neko ~udi da se Srbija prazni i s istoka, sa zapada i s juga, i da su i u Voj-

OYACI KONA^NO DOBILI NOVU VLAST

Predrag Cvetanovi} na ~elu op{tine Profesor engleskog jezika Predrag Cvetanovi} (DS) novi je predsednik op{tine Oxaci. Wegovim izborom okon~ani su pregovori partija u vladaju}oj koaliciji koji su trajali dva meseca. Na ju~era{woj sednici odbornici su prihvatili Cvetanovi}evu kandidaturu, nakon ~ega se on u kratkom obra}awu zahvalio i onima koji su mu ukazali poverewe, ali i onima koji Op{tinsko zdawe u Oyacima su glasali protiv wega. je u dva mandata bio pokrajin– Trenutak za preuzimawe ove ski poslanik socijalista. Takoodgovorne funkcije veoma je ne|e, formirano je i Op{tinsko povoqan, ali nema mesta pesive}e s ukupno sedam ~lanova. mizmu. Naprotiv, svi moramo za^ine ga Davor An|elkovi} sukati rukave da bi na{a op{ti(JS), Milo{ Stanisavqevi} na krenula s mrtve ta~ke. Imamo (RDP), Radmila Malivuk (G17 jasan plan i program s izra`eplus), te dr Vladimir Dimitrinim prioritetima u radu. Gorujevi}, Veroqub Markovi}, Mi}i problem je velika nezaposlelan Orli} i Danilo [}epanonost i trudi}emo se da ga re{ivi} (svi DS). mo – rekao je Cvetanovi}. Prilikom glasawa za predNa ju~era{woj sednici izasednika op{tine, zamenika bran je i zamenik predsednika predsednika i ~lanove Op{tinop{tine Oxaci. Ovu funkciju skog ve}a, u sali nije bilo odobavqa}e lekar internista dr bornika SRS-a i DSS-a. \or|e Bogdanovi} (SPS), koji S. Jovin

Po oceni vicepremijera i ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mla|ana Dinki}a, unapre|ewe preduzetni{tva, kapaciteta lokalnih samouprava da odre|uje svoje prioritete i izgradwa putne i `elezni~ke infrastrukture treba da budu glavni prioriteti na putu ka decentralizaciji Srbije. – Za decentralizaciju je neophodno vratiti imovinu lokalnim samoupravama – rekao je Dinki}, apeluju}i na to da se zakon o imovini lokalne samouprave {to pre na|e u skup{tinskoj proceduri. On je naglasio i da je za uspe{no sprovo|ewe celog procesa potrebna politi~ka decentralizacija, kao i osnivawe sredweg nivoa vlasti, oli~enog u regionima. – Sredwi nivo vlasti je potreban da bismo imali simetri~nu dr`avu, ali je jo{ i va`nije da lokalna samouprava dobije ve}a ovla{}ewa – naglasio je Dinki}, zakqu~iv{i da decentralizacija mora da dovede do boqeg `ivota gra|ana i privla~ewa investicija u svaki kraj zemqe. D. Milivojevi}

utorak30.mart2010.

ODBOR SKUP[TINE APV I JU^E ODLU^IVAO O MOLBAMA ZA DUPLIRAWE FUNKCIJA

Tri zelena svetla, sedam crvenih Odbor Skup{tine Vojvodine za administrativna i mandatnoimunitetska pitawa ju~e je pozitivno odgovorio na jo{ tri zahteva pokrajinskih funkcionera za obavqawe duplih funkcija, dok je sedam zahteva odbijeno. Predsednik Odbora Milo{ Gagi} izjavio je na{em listu da je Odbor pozitivno re{io zahtev poslanika Jovice Zarkule (GG), koji je po funkciji i ~lan Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulagawa, a saglasnost da ostanu na mestu ~lana Pokrajinske izborne komisije, odnosno zamenika ~lana PIK-a, dobili su Du{an Kuzman i Zoltan Mu`ik Tot. Po Gagi}evim re~ima, sedmoro funkcionera nije dobilo pozitivno mi{qewe za obavqawe duplih funkcija po{to Odbor nije bio nadle`an za re{avawe wihovih zahteva, ili je ocenio da duplirawe funkcija nije mogu}e. Tako se Odbor proglasio nenadle`nim po upitu potpredsednice Skup{tine APV Branislave Beli} (SPS), koja je i ~lanica UO Republi~kog instituta za transfuziju. Iz istog razloga odbijen je i zahtev poslanika Nenada Vuwaka (SPS), koji je i ~lan Saveta Narodne banke Srbije. A odbijeni su i zahtevi poslanika @eqka Dvo`aka (DS), Dragana Donevskog (GG), @ivice Bradvarevi}a (GG), Jovana Poguberovi}a (SPS–PUPS), kao i

zamenice pokrajinskog sekretara za finansije Rozalije Ekre{. Podsetimo, krajem pro{le nedeqe Administrativni odbor Skup{tine APV pozitivno je re{io 17 zahteva pokrajinskih poslanika za duplirawe funkci-

interesa, posle dobijawa pozitivnog mi{qewa nadle`nog organa APV, ovi poslanici mogu zatra`iti saglasnost Republi~ke agencije za borbu protiv korupcije za obavqawe vi{e od jedne funkcije do isteka aktuelnog

Izbori u In|iji U slu~aju da Agencija za borbu protiv korupcije ne dozvoli prvom ~oveku In|ije Goranu Je{i}u da zadr`i i poslani~ku funkciju u Skup{tini APV, u ovoj op{tini }e biti vanrednog izlaska na birali{ta. Naime, Je{i} je za „Dnevnik” potvrdio da je ve} „kovertirao ostavku” na mesto pokrajinskog poslanika, odnosno da }e, ukoliko ga Agencija prinudi da bira, ostati na ~elnoj poziciji u op{tini. Kako je Je{i} za pokrajinskog poslanika izabran na ve}inskim izborima, wegovo demisionirawe s tog mesta automatski }e zna~iti i raspisivawe novih izbora na kojima bi se gra|ani In|ije opredelili ko }e ih u narednih godinu i po, odnosno do kraja mandata aktuelnog saziva, predstavqati u Skup{tine Vojvodine. ja, me|u kojima je 14 gradona~elnika i predsednika op{tina, te troje poslanika koji su na drugim ~elnim pozicijama u lokalnim samoupravama. Uz to, Vlada Vojvodine pozitivno je odgovorila na zahteve ~etvoro direktora pokrajinskih zdravstvenih ustanova koji su i poslanici u Skup{tini APV. Po pro{le nedeqe usvojenom pokrajinskom propisu o sukobu

mandata. Me|utim, kako je na{em listu re~eno u Agenciji, do ju~e iz Pokrajine nije pristigao nijedan takav zahtev. S druge strane, Administrativnom odboru Skup{tine Vojvodine, po re~ima Milo{a Gagi}a, u me|uvremenu je pristiglo jo{ zahteva koji }e biti razmatrani do 31. marta, po{to 1. aprila isti~e rok za obra}awe Agenciji. B. D. S.

NA DNEVNOM REDU DANA[WE SESIJE PARLAMENTA I IZMENA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Pet regiona umesto sedam, uz mawe regionalnih agencija

Zamenik pokrajinskog sekretau Vojvodini, i bi}e zadr`ane kao sti u oblasti regionalnog razvoja, ra za regionalnu saradwu Vladikqu~na razvojna tela. Dakle, ne}e a ta ingerencija je novim pokrajinmir Pandurov izjavio je na{em lise i}i na formirawe i agencija na skim propisima preneta Sekretastu da se kqu~ne izmene Zakona o NUTS 2 nivou, bar ne u prvoj fazi. rijatu za privredu – naveo je na{ regionalnom razvoju, koje }e se naI to je kqu~na promena Zakona, uz sagovornik. }i na dnevnom redu dana{we sedniizmene koje se odnose na smawewe Pandurov je dodao da nakon usvace Skup{tine Srbije, odnose na broja statisti~kih regiona sa sejawa zakonskih izmena sledi i prosmawewe broja statimena uredbe Vlade Srsti~kih regiona, kao i bije o statisti~koj rena na~in formirawa gionalizaciji, po{to Ne}e biti predvi|eno formirawe regionalnih razvojnih je broj regiona smarazvojnih agencija na nivou agencija. On ka`e da su wen. Umesto na sedam, statisti~kih regiona izmene vezane za regiSrbija }e, podsetimo, onalne agnecije predbiti podeqena na pet lo`ene na osnovu sugestija Delegadam na pet na NUTS 2 nivou – reregiona: Vojvodina, Beograd, [ucije Evropske komsije u Beogradu. kao nam je Pandurov. madija i zapadna Srbija, ju`na i A po tim izmenama, kako je naveo, On navodi da se ovim ne derogiisto~na Srbija, te Kosovo i Metone}e biti predvi|eno formirawe raju nadle`nosti AP Vojvodine, hija. Ina~e, do smawewa broja rerazvojnih agencija na nivou statijer u Statutu i "omnibusu 2" stoji giona do{lo je i nakon protesta sti~kih regiona, kako je to do sada da Vojvodina ima mogu}nost da sanxa~kih stranaka zbog toga {to bilo definisano Zakonom. formira organizacije koje se bave su op{tine iz te regije u prvobit– Umesto toga, postoje}e regioregionalnim razvojem. noj zakonskoj verziji bile podeqenalne razvojne agencije, kao {to – Vojvodina ima nadle`nost da ne izme|u dva statisti~ka regiona. su, na primer, Ba~ka, Banat i Srem prati sprovo|ewe mera i aktivnoB. D. S.

ZAKAZANA SEDNICA SKUP[TINE GRADA ZREWANINA

Prvoaprilska kadrovska rokada Predsednik Skup{tine grada Zrewanina Aleksandar Marton sazvao je za ~etvrtak, 1. april, sednicu lokalnog parlamenta, na ~ijem }e se dnevnom redu na}i, izme|u ostalog, i predlozi o razre{ewu pojedinih nosilaca funkcija u ovda{woj samoupravi. Odbornici }e tako|e potvrditi i prestanak mandata Sr|anu \or|evi}u i Jeleni Kova~i}, koji su nedavno napustili G17 plus i prikqu~ili se LSV-u. Umesto wih, kako je „Dnevnik“ ve} najavio, bi}e izabrano preostalo dvoje odborni~kih kandidata sa strana~ke liste G17 plus – \or|e Radu i Erka Viqa~ik. S obzirom na to da je Radu direktor JKP-a „Pijace i parkinzi“, mo`e se o~ekivati da partija Mla|ana Dinki}a, kojoj po koalicionom dogovoru pripada mesto prvog ~oveka ovog javnog preduze}a, imenuje wegovog naslednika. Mada su odmah po prelasku me|u liga{e \or|evi} i Jelena Kova~i} izjavqivali da ne}e vratiti mandate, oni }e morati da iza|u iz odborni~ih klupa po{to su svojevremeno dali blanko ostavke koje su sada samo aktivirane. Odmah posle ta~aka koje se ti~u razre{ewa i imenovawa odbornika, na dnevnom redu sledi predlog

3

za opoziv ~lana Gradskog ve}a. Tu funkciju obavqao je Goran \or|evi}, koji je zajedno s bratom blizancem Sr|anom odlu~io da okrene le|a „dinki}evcima“. U skup{tinskom materijalu nije navedeno ko }e biti novi gradski ve}nik, ali „Dnevnik“ saznaje da je u pitawu Slavko Rodi}, bliski saradnik

Po posledwim spekulacijama u gradu, ovo mo`da i ne}e biti posledwe kadrovske rokade. Posle posete lidera SPS-a Ivice Da~i}a Zrewaninu, sve su glasnije najave da bi jedan od odbornika DSS-a ili SDPS – Pokret „Ravnopravnost”, mogao pre}i me|u socijaliste. Ovakve pri~e pod-

Smewuju ombudsmana? Kako saznajemo, quqa se i pozicija gradskog ombudsmana Vladimira Arsi}a. Vladaju}a koalicija, nezadovoqna wegovim dosada{wim u~inkom, navodno je ve} postigla konsenzus o smeni, ali ne mo`e da se slo`i o personalnom re{ewu. Liga{i bi na tom mestu da vide sada{weg zamenika ombudsmana Trajana Pankari}ana, dok DS najavquje „kandidata koga bi stru~nost najboqe preporu~ila”. v. d. predsednika Pokrajinskog odbora G17 plus i zamenika gradona~elnika Zrewanina Gorana Kauri}a. Transfer u LSV Sr|ana \or|evi}a ko{ta}e i mesta predsednika Gradskog saveta za mlade. Odbornici }e se, naime, na predstoje}em zasedawu izja{wavati o wegovoj smeni i s te funkcije, a naslednik bi trebalo da bude diplomirani in`ewer proizvodnog menaxmenta Zoran Be{tanski.

grejane su i time {to odbornici pomenute dve stranke nisu podnosili blanko ostavke, {to je svojevremeno iskoristio Borislav Niki} i iz DSS-a pre{ao u SNS, ~iji je sada i jedini odbornik. Dakle, ako se obistine posledwe nezvani~ne najave, i socijalisti bi na taj na~in mogli dobiti jednog odbornika jer sada nisu zastupqeni u zrewaninskom parlamentu. @. Balaban

VESTI Alarmantno Predsednik Okru`nog odbora SRS-a za Ju`noba~ki okrug i {ef poslani~ke grupe te stranke u Skup{tini APV Milorad Mir~i} ocenio je da je stawe bezbednosti na podru~ju Vojvodine "alarmantno". On je ocenio da je, u vreme kada kriminal svih oblika "cveta", u Vojvodini poseban problem trgovina drogom i da nadle`ni organi moraju da utvrde eventualne veze i nekih ovda{wih politi~ara s narkodilerima.

SRS protiv Parade ponosa Srpska radikalna stranka ne}e podr`ati odr`avawe Parade ponosa u Beogradu jer je ta manifestacija, kako su objasnili u SRS-u, u suprotnosti s tradicionalnim i porodi~nim vrednostima za koje se ona zala`e, saop{tila je ju~e Gej–strejt alijansa (GSA) posle sastanka s delegacijom radikala. U saop{tewu Alijanse se navodi da je sa SRS-om ipak postignuta saglasnost da nasiqe ne sme biti na~in i sredstvo obra~una s protivnicima i neistomi{qenicima i da }e SRS osuditi svaki oblik nasiqa i diskriminacije.


4

EKONOMIJA

utorak30.mart2010.

DNEVNIK

VOJVODINA SPREMNA ZA SAOBRA]AJNICU IZ SMERA TEMI[VARA DO RUME

Pare od Telekoma za banatsku magistralu Na listi autoputeva koji }e se finansirati novcem dobijenim od prodaje Telekoma potpredsednik Vlade i ministar ekonomije Mla|an Dinki} spomenuo je i saobra}ajnicu od rumunske granice preko Zrewanina, Novog Sada i Fru{ke gore do Rume, odnosno autoputa Beograd–Zagreb. Vojvodina dugo ~eka na izgradwu te magistrale, koja bi spojila Koridor 4, koji ide kroz susednu Rumuniju, s osnovnim pravcem Koridora 10, koji prolazi na{om zemqom, ~ime bi se saobra}aj iz severozapadne Evrope prema jugu kontinenta prebacio na na{ autoput, od ~ega bismo imali velike koristi. Pokrajinski sekretar za nauku i tehnolo{ki razvoj prof. dr Dragoslav Petrovi} izjavio je za

na{ list da Vojvodina pozdravqa to {to se izgradwa ovog zna~ajnog putnog pravca iz smera Temi{vara, od grani~nog prelaza Me|a, na{la na listi va`nih infrastrukturnih projekata i spremna je za taj posao. Prof. Petrovi} ka`e da je u Vladi Vojvodine upravo razgovarano o izgradwi ove saobra}ajnice i direktoru Fonda za kapitalna ulagawa date su instrukcije da realizuje davno zapo~eti tender. Portparol Fonda Neboj{a Malenkovi} ka`e za “Dnevnik” da su ve} pokazali koliko su spremni za velike projekte i da }e u vezi s izgradwom ove magistrale uraditi sve {to je u wihovoj nadle`nosti. Oni su jo{ ranije pripremili tender za izradu studije

izvodqivosti i generalni projekat, koji je kasnije poni{ten u dogovoru s ministrom za prostorno planirawe i `ivotnu sredinu

Oliverom Duli}em. Naime, kako je ve} ura|en deo dokumentacije za pravac Petrovaradin – Fru{ka gora – Ruma, radi}e se planovi samo za nepokriveni deo budu}e saobra}ajnice. Pokrajinska vlada razmotrila je jo{ krajem oktobra 2008. godine predlog za izradu prethodne studije opravdanosti i generalnog projekta dr`avnog puta prvog reda Temi{var – Zrewanin – Novi Sad – Ruma i ovlastila Fond za kapitalna ulagawa Vojvodine da sprovede postupak dodele ugovora o javnoj nabavci. Me|utim, tada se postavilo pitawe nadle`nosti, jer je upravqawe dr`avnim putevima povereno javnom preduze}u koje osniva Vlada Srbije, a to je

Pomo} pokrajine i grada – Izgradwom nove magistrale zna~ajnije bismo se ukqu~ili u evropsku mre`u puteva, uticali na razvoj privrede i putne mre`e razvijenih centara, posebno Banata, ali bi se podstakao i razvoj nerazvijenih op{tina – ka`e prof. Petrovi}. – Fru{ka gora bi, kao nacionalni park, bila trajno za{ti}ena od zaga|ewa jer bi vozila prolazila tunelom, pa bi i turizam dobio zna~ajniju ulogu. U planu je i izgradwa dva nova drumska mosta, na Tisi izme|u @abqa i Zrewanina kod golf-centra, i preko Dunava kod Novog Sada, ju`no od Petrovaradina. Prof. Petrovi} podse}a na to da je projekat procewen na oko 280 miliona evra, a u finansirawu bi pomogli i Pokrajinski fond i grad. Jo{ prilikom posete predsednika Srbije Borisa Tadi}a Kini, Kinezi su pokazali interesovawe za izgradwu tunela.

BANKE PO^IWU DA PRIMAJU ZAHTEVE GRA\ANA

PAD KUPOVNE MO]I I PROMETA U TRGOVINAMA IZNENADIO SAMO MINISTRA TRGOVINE

Danas kre}u jeftini krediti

Uz bedne plate bedno se i kupuje Da `ivimo sve gore, da su nam nov~anici i stomaci sve prazniji odavno znamo i sami, a sada nam je to otkrio i ministar trgovine Slobodan Milosavqevi} koji se, eto, ozbiqno zabrinuo zbog pada prometa na tr`{itu u prva tri meseca ove godine. Po{to je uvideo da je mala tra`wa na tr`i{tu znak nedovoqne kupovne mo}i stanovni{tva, ministar nas uverava da Vlada ~ini sve da bi nam bilo boqe. – Najve}i problem doma}eg tr`i{ta je mala tra`wa, niska kupovna mo} i stalno prisutan strah obi~nih qudi da ne}e sa~uvati svoje radno mesto i da ne}e od svojih mese~nih primawa uspeti da pokriju tro{kove i obezbede sebi i svojoj porodici pristojnu egzistenciju – kazao je Milosavqevi}. Kako stvari stoje? Elem, u januaru je, u odnosu na pro{li decembar, zabele`en pad prometa u trgovini na malo od ~ak 26,3 odsto, pokazali su najnoviji podaci Republi~kog zavoda za statistiku Srbije. Kukaju i trgovci i oni koji od `ive samo od plate – s prose~nom mese~nom zaradom od 330 evra ne mo`e se o`iveti promet u radwama. ^ak ni posle najnovijeg, februarskog rasta prose~ne srpske zarade od bezmalo osam posto. Ekonomski analiti~ari predvi|aju da }e ove godine kupovna mo} stanovni{tva opasti oko osam odsto u odnosu na lane, a tome je doprinelo i slabqewe dinara i drasti~no pove}awe cena pod kontrolom dr`ave. A po podacima istog ministra, pro{le godine nam je kupovna mo} opala sedam do deset procenata u odnosu na godinu pre!

Na leto – deflacija Slobodan Milosavqevi} o~ekuje da }emo i ove godine u letwim i prvim jesewim mesecima, kao i pro{le godine, imati deflaciju, kao i da }emo ciqanu inflaciju ostvariti. – U prva dva meseca potro{a~ke cene su pove}ane 0,7 posto, {to je u okvirima makroekonomske politike za ovu godinu, budu}i da takav rast daje inflaciju negde oko 3,9 posto godi{we. Mart }e biti iznad plana, ali verujem da }e cene ostati u okviru planiranih za ovu godinu: {est, plus minus dva odsto – rekao je Milosavqevi}, i dodao da je jedina neo~ekivana nestabilnost u sektoru cena kod naftnih derivata. I u narednom periodu treba ra~unati s rastom cena kao direktnom posledicom poskupqewa robe i usluga koje su pod kontrolom dr`ave – od komunalnih usluga, energenata pa do akcizne robe, upozorili su nedavno stru~waci iz IZIT-a. Po wima, drasti~an skok cena mogu spre~iti jedino prazni xepovi gra|ana jer }e i proizvo|a~i i trgovci biti prinu|eni na to

da smawe svoje mar`e i zarade naprosto zbog toga {to sav teret ne}e mo}i da prebace na le|a potro{a~a. Veliki deo poskupqewa mora}e da anuliraju sami jer s postoje}im standardom ne}e imati kome da prodaju svoju robu i usluge. – Benzin je pet puta poskupeo od po~etka godine, {to je vi{e posledica slabqewa vrednosti dinara nego porasta cena nafte, dok

TR@I[TE DERIVATA JO[ NIJE SLOBODNO

Monopol na uvoz goriva pada 2011. Ministar trgovine i usluga Srbije Slobodan Milosavqevi} izjavio je ju~e da }e od 1. januara 2011. godine tr`i{te naftnih derivata u Srbiji biti liberalizovano. – Izjava premijera Srbije Mirka Cvetkovi}a od pre nekoliko dana bila je jasna i nedvosmislena: 1. januara 2011. se otvara tr`i{te – kazao je Milosavqevi} na konferenciji u organizaciji Nacionalnog saveta za konkurentnost. Ministar je rekao i da su udru`ewa trgovaca naftnim derivatima podnela Komisiji za za{titu konkurencije prijavu protiv Naftne industrije Srbije zbog zloupotreba monopolskog polo`aja na tr`i{tu naftnih derivata. U~esnici konferencije su ocenili da je ukidawe mono-

pola jedan od uslova za pove}awe konkurentnosti Srbije. Neophodni su i unapre|ewe infrastrukture, energetske efikasnosti i tr`i{ta rada i dobara, ocenili su u~esnici skupa. Ambasadorka Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava u Srbiji Meri Vorlik kazala je da je o~igledno da u Srbiji postoji konsenzus o tome da je sada pravi trenutak da se preduzmu koraci potrebni za poboq{awe konkurentnosti Srbije. – Srbija mo`e ponovo zauzeti ulogu jednog od najve}ih pokreta~a ekonomskog rasta Balkana – istakla je ambasadorka, i dodala da su potrebni hrabrost i odlu~nost da se to ostvari, ali da }e nagrada biti ve}i izvoz, investicije i nova radna mesta.

JP “Putevi Srbije”, iako je Ustav iz 2006. omogu}io Pokrajini da upravqa saobra}ajnom infrastrukturom na svojoj teritoriji. Prof. Petrovi} ka`e da zbog polo`aja budu}i autoput ima strate{ki zna~aj, ekonomsku isplativost, povoqno finansirawe, geopoliti~ki i ekonomski zna~aj za Vojvodinu, Novi Sad i Srbiju, posebno zato {to se ukr{ta i s Koridorom 7 (Dunav), pa uz luku i `elezni~ko-lu~ki terminal kod Novog Sada obezbe|uje najkvalitetnije uslove za razvoj kombinovanog transporta. R. Dautovi}

je elektri~na energija poskupela deset posto – kazao je ministar Milosavqevi}, ukazuju}i na to da je cena benzina u Srbiji znatno vi{a nego u ostalim zemqama u okru`ewu, pri ~emu je u BiH, Makedoniji i Crnoj Gori ni`a 10 do 18 dinara nego u Srbiji. To je jak motiv gra|anima Srbije, pa i preduze}ima, da prelaze granicu i to~e gorivo na wihovim pumpama, pa se tako deo poreskih prihoda od akciza i PDV-a odliva u okolne zemqe, ~ime je republi~ki buxet o{te}en. – Na{a procena je da bi se smawivawem akcize i prilago|avawem cene goriva u Srbiji s cenom u najbli`em okru`ewu zna~ajan deo buxetskih prihoda vratio u Srbiju i da bi ~ak, posle smawivawa akcize, u periodu od {est meseci, oni po tom osnovu porasli – kazao je Milosavqevi}, i dodao da bi se time istovremeno otklonila i nadiru}a opasnost od {verca goriva. – U 2009. godini potro{wa goriva smawena je s tri miliona tona na 2,6 miliona, dok je u prva tri meseca ove godine pad prometa derivata iznosio od 20 do 28 odsto, {to prakti~no zna~i da i prihodi po osnovu akciza i poreza, iako apsolutno nisu mawi, realno jesu, jer je deo prometa van zemqe. On je ocenio da je energetika – gorivo, elektri~na energija i gas – najosetqiviji sektor, jer su pove}awa cena u toj oblasti glavni generator rasta potro{a~kih cena u svim sektorima privrede. Milosavqevi} je podsetio i na to da, sredinom pro{le godine kad je za to bilo prostora, nije iskori{}ena prilika da se cena gasa smawi. S. Glu{~evi}

Komercijalna banka danas po~iwe prijem zahteva za odobravawe subvencionisanih gotovinskih i potro{a~kih kredita. Pravo na kori{}ewe subvencionisanog gotovinskog kredita imaju dr`avqani Srbije s prebivali{tem u Srbiji, koji su u stalnom radnom odnosu, s redovnim mese~nim primawima po osnovu zarade ili penzije do 80.000 dinara po korisniku kredita, uz uslov da ukupna primawa doma}instva ne prelaze 160.000 dinara. Krediti se odobravaju u dinarima do visine profakture i do visine kreditne sposobnosti

Visinu kamate odre|uje visina zarade, tako da }e korisnici kredita sa zaradom do 30.000 dinara pla}ati fiksnu kamatnu stopu od 7,5 posto godi{we, a oni koji imaju zaradu izme|u 30.000 i 80.000 dinara – 8,95 posto podnosioca zahteva za kredit. Maksimalni iznos kredita je 300.000 dinara, uz rok otplate do 36 meseci i grejs-period do 12 meseci. Visinu kamate odre|uje visina zarade, tako da }e korisnici kredita sa zaradom do 30.000 dinara pla}ati fiksnu kamatnu stopu od 7,5 posto na godi{wem nivou, a korisnici koji imaju zaradu izme|u 30.000 i 80.000 dinara – 8,95 posto. Potro{a~ki dinarski krediti mogu se iskoristiti za kupovinu name{taja, ku}nih aparata, tepiha, podnih oblo-

ga, gra|evinskog materijala, poqoprivredne mehanizacije proizvedenih u Republici Srbiji i pla}awe turisti~kih putovawa ~ije je odredi{te u zemqi.

26. 3. 2010.

1.199,92700

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

BELEX 15 (675,66

Promet

Impol Seval, Sevojno

19,53

820

1.640

Po{tanska {tedionica, Beograd

11,11

10.000

20.000

Globos osigurawe, Beograd

8,15

730

730

Fabrika {e}era, Crvenka

6,25

3.400

258.400

4,82 Promena %

6.700 Cena

NK - 1. MAJ, Bogati}

-11,97

Ineks Div~ibare, Kosjeri}

Naziv kompanije

0,53%)

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

0,27

2.955

2.074.275

Komercijalna banka, Beograd

3,09

30.400

30.400

Energoprojekt holding, Beograd

-0,24

826

1.173.672

6.700 Promet

Agrobanka, Beograd

-0,36

8.653

424.117

Univerzal banka, Beograd

0,00

6.231

0,00

412

41.200

Soja protein, Be~ej

-0,21

947

223.436

-11,93

465

5.115

Imlek, Beograd

-0,38

1.314

93.291

Luka Dunav, Pan~evo

-11,85

11.900

35.700

Metalac, Gorwi Milanovac

-1,32

2.089

382.240

Biqur, Ni{

-11,67

530

23.850

Metals banka, Novi Sad

0,00

6.100

61.000

-11,43 Promena %

93 Cena

9.300 Promet

Privredna banka, Beograd

0,76

667

57.377

Meser Tehnogas, Beograd

4,82

6.700

6.700

0,00

6.800

4.005.200

Tigar, Pirot

0,00

730

3.650

Meser Tehnogas, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Srbolek, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija Budu}nost Novi Sad, Novi Sad @itopromet - mlin, Senta

0,00

5.700

2.838.600

Alfa plam, Vrawe

0,00

8.346

0,00

Pionir PP Srbobran, Srbobran

0,00

12.000

2.196.000

Telefonija, Beograd

0,00

1.700

374.000

Kin|a Agrar, Kikinda

0,00

275

1.952.500

Veterinarski zavod, Subotica

-1,52

650

780.100

Veterinarski zavod, Subotica

-1,52

650

780.100

Svi iznosi su dati u dinarima


EKONOMIJA

DNEVNIK PREMIJER MIRKO CVETKOVI]

PRED KAKVOM JE REFORMOM PORESKI SISTEM U SRBIJI

Promeniti li~ni opis privrede Premijer Mirko Cvetkovi} izjavio da je za privredni oporavak neophodno promeniti strukturu srpske privrede. – Projektovani rast bruto doma}eg proizvoda od dva posto u 2010. ukazuje na oporavak privrede, ali je preduslove za br`i privredni rast mogu}e stvoriti samo izmenom wenw strukture – rekao je on na konferenciji “Ka konkurentnijoj Srbiji”, u organizaciji Nacionalnog saveta za konkurentnost. – Preveliko je u~e{}e usluga u BDP-u, a telekomunikacije, finansijski sektor i maloprodaja su od 2003. do 2008. u rastu BDP-a u~estvovali s 80 odsto. Neophodno je smawiti u~e{}e uvoza i pove}ati u~e{}e izvoza u BDP-u. Ciq konferencije je informisawe privrednika i javnosti o merama za unapre|ewe konkurenosti, a konferencija treba da doprinese ja~awu dijaloga privrede i Vlade u ciqu unapre|ewa poslovnog okru`ewa i privla~nosti Srbije kao odredi{ta za strana ulagawa i izvoz. Na konferenciji u~estvuje vi{e od 400 privrednika. U APRILU SPORAZUM S EVROPSKOM UNIJOM

Srbiji 200 miliona evra od EU

– Vlada Srbije potpisa}e u aprilu sporazum s Evropskom unijom o kori{}ewu 200 miliona evra za makrofinansijsku podr{ku – najavio je ju~e potpredsednik Vlade za evropske integracije Bo`idar \eli}. Na konferenciju koju je organizovao Nacionalni savet za konkurentnost, \eli} je kazao da }e taj sporazum potpisati s evropskim komesarom za ekonomiju Olijem Renom. \eli} je podsetio da je Srbija ranije dobila i 100 miliona evra bespovratne buxetske podr{ke od EU.

Za{to sirotiwa najvi{e puni dr`avnu kasu Ne{to sa srpskim fiskalnim sistemom nije u redu. Ve} gotovo dve godine dr`ava ima problema sa svojim buxetskim projekcijama, planirana dinamika fiskalnih prihoda i rashoda se ne ostvaruje, {to je ve} nekoliko puta vodilo ka rebalansima i novom uskla|ivawu finansijske ravnote`e. Nije te{ko odgonetnuti za{to se to de{ava. Kriza je presekla obilne tokove inostrane akumulacije koja je stizala kroz privatizaciju i kreditne linije i popuwavala buxetske praznine. Sada tog novca nema, ili ga ima znatno mawe, i izvr{na vlast pred sobom ima problem kako da zatvori fiskalni ra~un. Ministarka finansija Diana Dragutinovi} ustvrdila je da nam struktura dr`avnog prora~una ne dopu{ta da imamo niske poreze i da nam je, pored toga, neophodna i ve}a pravi~nost poreskog sistema. Time je ~elna li~nost srpskih finansija, posredno, otvorila pitawe visine ne samo poreza na dodatu vrednost ve} i drugih fiskalnih zahvatawa. Buxetskim planom za 2010. godinu predvi|eni su prihodi od 660,72 milijardi dinara (6,6 milijardi evra). Poreski prihodi (609,97 milijardi) ~ine 92,3 odsto ukupnih dr`avnih primawa. Najzna~ajniji me|u wima svakako je PDV (325,25 milijardi), koji donosi oko 50 procenata ukupne svote, a akcize, s 131,5 milijardom, porez na dohodak gra|ana sa 76,02 milijardi i porez na dobit preduze}a s 21,97 milijardom dinara ~ine ostatak. Lai~ki gledano, sve se mo`e jednostavno re{iti. Treba samo pove}ati stopu PDV-a i drugih poreskih stavki, pa }e se do}i do dodatnog novca i tako otkloniti debalans buxeta. Ako bi se stopa osnovnog poreza podigla sa sada{wih 18 na, recimo, 20 procenata, dr`ava bi, pri stabilnom re`imu

Udariti po luksuzu Mada je problem buxetske ravnote`e u Srbiji uvek otvoren, nijedna od dr`avnih vlada nije stremila brzoj prepravci poreske politike i pomerawu te`i{ta dr`avnog zahvata ka oporezivawu imovine. Zato je grupa srpskih ekonomista pro{log leta iznela svoj predlog poreske reforme. Jedan od autora, dr Miladin Kova~evi}, objasnio je da bez reforme penzionog sistema i socijalnih fondova, ali i bez promene poreske politike, Srbija ne}e mo}i da re{i pitawe svojih fiskalnih izdataka i u|e u mirne vode wihove dugoro~ne odr`ivosti. Jedan od va`nih postulata tog koncepta je pravi~nije oporezivawe imovine. Po wemu bi se ekskluzivne lokacije i velike kvadrature stambenog i poslovnog prostora oporezivale progresivno, {to bi dr`avi donosilo nove i ve}e prihode, a istovremeno i pravi~niju raspodelu poreskog tereta. Pravi~nije oporezivawe li~nih primawa i li~ne imovine je jedino mogu}e dugoro~no re{ewe. Podizawe nivoa PDV-a je samo kratkoro~no ga{ewe po`ara. naplate, umesto 325,25 milijardi, prihodovala jo{ 36,14 milijardi dinara. Pomerawe stope poreza na dobit preduze}a sa sada{wih deset posto na mogu}ih 12 procenata, donelo bi, uz predvi|enu 21,97 milijardu u nekom zami{qe-

PORAZNI PODACI O KONKURENTNOSTI

Srbija na 93. mestu od 133 dr`ave – Srbija je, po izve{taju Svetskog ekonomskog foruma, zauzela 93. mesto po konkurentnosti od 133 zemqe u kojima je sprovedeno ovo istra`ivawe, a ciq je da kroz dve godine bude bar na 70. poziciji, rekao je potpredsednik Vlade Bo`idar \eli}. – Nizak nivo konkurencije rezultat je odliva mozgova, neefikasne antimonopolske politike, nedostatka infrastrukture i korupcije. \eli} je dodao da su mo`da nekada privrednici i prestrogi u ocewivawu uslova u kojima posluju. On je rekao da je Nacionalni savet usvojio 38 preporuka o tome koje prepreke bi tokom ove godine trebalo ukloniti da bi konkurentnost Srbije bila poboq{ana. Preporuke se, kako je precizirao, odnose na poboq{a-

we infrastrukture, energetske efikasnosti, unapre|ewe tr`i{ta, efikasnosti javne uprave i tr`i{ta rada. Po wegovim re~ima, do 2012. u infrastrukturu }e biti ulo`eno dve milijarde evra, dok bi sredinom godine grad Beograd trebalo da donese kona~nu odluku o tipu metroa koji }e se graditi. Potpredsednik Nacionalnog saveta za konkurentnost i direktor kompanije “Metalac” Dragoqub Vukadinovi} je rekao da je Srbija od 2004. zauzela najlo{iju poziciju po istra`ivawu Svetskog ekonomskog foruma. – Objektivno smo boqi nego {to pokazuju ocene privrednika jer prilikom ocewivawa ve}ina nema u vidu da }e to biti upore|eno s drugim zemqama – objasnio je on.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

utorak30.mart2010.

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

97,6788

99,6722

101,965

97,3797

Australija

dolar

1

66,0349

67,3825

68,9323

65,8327

Kanada

dolar

1

70,972

72,4204

74,0861

70,7547

Danska

kruna

1

13,1169

13,3846

13,6924

13,0768

Norve{ka

kruna

1

12,043

12,2888

12,5714

12,0062

[vedska

kruna

1

10,0367

10,2415

10,4771

10,0059

[vajcarska

franak

1

68,1116

69,5016

71,1001

67,9031

V. Britanija

funta

1

108,532

110,747

113,294

108,2

SAD

dolar

1

72,7155

74,1995

75,9061

72,4929

Kursevi iz ove liste primewuju se od 29. 3. 2010. godine

nom godi{wem razdobqu, jo{ 4,39 milijarde dinara. Sli~no je s oporezivawem dohotka gra|ana. Re|aju se dodatni prihodi i deficit se polako topi. Na`alost, nije sve tako jednostavno. Pitawe je kakva bi bila

reakcija tr`i{ta, odnosno tra`we, na vi{u stopu PDV-a. Podizawe osnovnog poreza donosi dobit buxetu samo u uslovima neelasti~ne tra`we. Ako potro{a~i posle poskupqewa smawe svoje kupovine, onda se na svakom artiklu pojedina~no ostvaruje vi{e, ali smawen obim prodaje ostavqa ukupnu sumu na istom ili ~ak ni`em nivou. Urednik Internet-stranice “ekonomija.org” dr Miroslav Zdravkovi} zakqu~uje da dr`avnu kasu najvi{e pune najsiroma{niji, a ne najbogatiji, kako bi bilo logi~no. Srbija praktikuje {iroko oporezivawe li~ne potro{we – verovatno je to, kao manir, ostalo iz ranijih socijalisti~kih vremena – a ne ozbiqnije “lupawe” po li~nim prihodima. U ukupnim fiskalnim primawima oporezivawe li~nih prihoda u~estvuje tek s 11,5 procenata, {to nas u evropskim razmerama stavqa na samo dno liste, neposredno iznad ^e{ke i Slova~ke. V. Harak

5

STI@U POTVRDE

Nemci ipak `ele Telekom Telekomunikaciona kompanija “Doj~e telekom” zainteresovana je za kupovinu udela u Telekomu “Srbija”, pi{e dnevnik “Bild”. “Telekom ’Srbija’ se uklapa u strategiju preuzimawa koju ima ’Doj~e telekom’”, kazao je za “Bild” portparol te nema~ke telekomunikacione kompanije sa sedi{tem u Bonu. Kako prenosi dnevnik, portparol je rekao da “Doj~e telekom” “ve} ima poslove u mnogim zemqama ju`ne i Isto~ne Evrope” i da je zainteresovan i za “tr`i{ta koja se grani~e s tim zemqama”. O konkretnim planovima u Srbiji, prenosi nema~ki list, portparol “Doj~e telekoma” nije `eleo da govori. Vlada Srbije je najavila je da na jesen namerava da proda polovinu od 80 odsto akcija koje ima u Telekoma “Srbija”. Vlasnik ostatka od 20 odsto je gr~ka telefonska kompanija OTE, u kojoj “Doj~e telekom” ima 30 odsto akcija. OTE je pro{log decembra iskqu~io mogu}nost kupovine daqeg udela u Telekomu “Srbija”. OLIVER DULI]

Gra|evinu ne ko~i korupcija Ministar `ivotne sredine i prostornog planirawa Oliver Duli} izjavio je ju~e da najve}i problem u oblasti gra|evine i urbanizma u Srbiji vi{e nije korupcija ve} lewost i inertnost administracije, kao i da Zakon o planirawu i izgradwi funkcioni{e u mnogim gradovima, ali ne i u Beogradu. – Proteklih godina korupcija je bila veliki problem u ovoj oblasti, a danas se de{ava da niko ni{ta ne}e da radi jer se pla{i da ne do|e pod udar zakona i lak{e mu je da gurne problem od sebe – rekao je Duli} na konferenciji “Ka konkurentnijoj Srbiji” u hotelu “Hajat”.

[TA SRBIJA MORA NAU^ITI IZ GR^KOG SLU^AJA

Ne mo`e se doveka tro{iti nezara|eno Mada veliki broj zaposlenih u javnom i dr`avnom sektoru u Gr~koj ve} danima protestuje zbog najave gr~ke vlasti da se zbog prekomerne javne potro{we mora stezati kai{, {to samo po sebi podrazumeva smawewe plata, popularnost gr~kog premijera je ~ak ve}a nego u trenutku izbora jer je ve}i deo Grka svestan toga da je to korak koji se mora u~initi da bi

oni ~iji su sindikati jaki, a to su zaposleni u javnim i dr`avnim slu`bama, koji su i “najzaslu`niji” za to {to je tro{eno prekomerno. On se zapitao i za{to u Srbiji nikada nije napravqena anketa o tome koliko, zapravo, gra|ana dr`ave Srbije podr`ava vlast u nameri da smawi javnu potro{wu jer je ~iwenica da ve} sada tro{imo 25 posto vi{e nego

Sindikati jaki samo u dr`avnim firmama Na kraju krajeva, sindikati u posledwoj deceniji svoju snagu pokazuju jedino kroz javna preduze}a, ali privatizacija NIS-a je pokazala da se preko no}i od sindikalnih “silnika” radnici kod stranog gazde pretvaraju u “jagwe” i da im vi{e ni{ta ne zna~i ona snaga koju su u odnosu na dr`avu imali pre prodaje. Sada “igraju” kao i svi oni koji su zaposleni kod privatnika, a to zna~i pomalo i nesigurno. Kako se bude prodavala jedno po jedno javno preduze}e – a ve} se za to priprema Telekom – tako }e slabiti snaga sindikata koji danas mo`e da preti dr`avi pa nije nerealno o~ekivati da se za nekoliko godina sindikalni pokret u Srbiji tek za~ne, ali u sasvim druga~ijem obliku i zna~ewu. I ne samo to ve} i sa sasvim drugim liderima, koji }e znati da je snaga sindikata tolika koliko mogu da pomognu svakom zaposlenom, bez obzira na to da li radi u dr`avnoj ili privatnoj firmi, kao i da se ne mo`e na nerealnim osnovama insistirati na velikoj plati dok drugi povijaju le|a. se izvuklo iz krize u koju se i upalo zbog novca koji nije zara|en. Profesor Du{an Pavlovi} s Fakulteta politi~kih nauka u Beogradu ukazao je na to da, iako je stezawe kai{a nepopularno za svakog politi~ara, a pogotovo premijera, gr~ki primer pokazuje da protiv smawewa javne potro{we nije ve}ina gra|ana ve} samo

{to zara|ujemo, dodaju}i da je sasvim sigurno da bi se i ovde pokazalo da su protiv toga samo zaposleni u javnim i dr`avnim slu`bama iza kojih stoje jaki sindikati, ali da je ve}ina gra|ana svesna toga da se lo{oj praksi mora stati na put. Da }e Srbija brzo do}i u situaciju sli~nu onoj u kojoj je danas

Gr~ka smatra i ekonomista Mla|an Kova~evi}. On ovih dana poru~uje da }emo, ako nastavimo da ovako “gazdujemo”, odnosno da se samozadu`ujemo a da ni{ta ne radimo – isti~u}i pri tom da je od 2001. do danas dr`ava po osnovu inostranih kredita i privatizacije uzela 70 milijardi dolara a da za devet godina nije izgradila nijedan novi most niti bilo koju zna~ajniju investiciju – biti blizu kolapsa, odnosno bankrota dr`ave. Onda zaista vi{e ne}e biti bitno da li su oni u javnom i dr`avnom sektoru za stezawe kai{a ili protiv toga. On podse}a na to da tro{imo 25 posto vi{e nego {to zara|ujemo te da samo “pametnom” politikom, koja ne podrazumeva socijalni populizam, mo`emo izbe}i gr~ki scenario. No, ma koliko sve to za ekonomiste delovalo jednostavno, za vlast je sukob sa sindikatima u javnim preduze}ima i dr`avnim

slu`bama, u kojima se jedino i zna za postojawe radni~kih za{titnika, predstavqa veliki izazov i jabuku koju do sada nisu smeli da zagrizu. ^ak i na svaku najavu smawewa plata – a bilo je, bogme, povuci-potegni i na odluku o zamrzavawu – vlast odmah ultimativno bude saterana uza zid pretwom da }e biti obustavqena nastava, zatvoreni domovi zdravqa, iskqu~ena struja, telefoni, prepuni kontejneri... U takvoj situaciji vlasti je bilo mnogo lak{e da odre{i kesu nego da pozove ostatak gra|anstva – onog koje radi u privatnom sektoru gde sindikata nema ni u naznakama, ili onog koje je na Tr`i{tu rada – da je podr`i u nameri da prekine praksu tro{ewa onoga ~ega nema jer ako se ovako nastavi, svakako }e do}i dan kada vi{e porodi~nog srebra ne}e biti da se proda pa }e, samim tim, kolaps u provaliju odvesti sve. Q. Male{evi}


6

DRU[TVO

utorak30.mart2010.

Yabe poro|aj i u tu|em rejonu Republi~ki zavod za zdravstveno osigurawe uputio je svim filijalama u Srbiji urgentnu i zapovednu instrukciju da se svaki poro|aj tretira kao hitan slu~aj. Stoga se ni onaj koji se obavqa na teritoriji gde ne va`i wihova nadle`nost i bez overenog uputa –

ne sme napla}ivati. Naime, Zavodu su se obra}ale zdravstvene ustanove, ali i porodiqe, s dilemom da li se intervencija van rejona mati~ne filijale, a bez overenog uputa, smatra hitnom. Odnosno, da li porodiqe same moraju da plate fakturu.

Da se ne bi de{avalo da same finansiraju svoj poro|aj – a i toga je bilo – RZZO je obzanio da se nijedan poro|aj, bez obzira na to u kojem gradu se dogodi, ne sme napla}ivati. Zna~i, ako zdravstvena ustanova primi porodiqu koja ima kwi`icu i u fazi je „za~etog poro|aja“, smatra se hitnim slu~ajem, pa se od we ne sme tra`iti naknada. Ina~e, nesporazum je nastao jer je do sad porodiqa u redovnom terminu mogla da se porodi na podru~ju druge filijale samo uz overen uput i saglasnost lekarske komisije. Odnosno, smatralo se da one koje znaju termin mogu da donose potomstvo na svet u mestu stanovawa pa taj “problem” nije ni razmatran. No, u praksi se do|agalo da se `ene porode „iznenada“, dakle bez uputa i saglasnosti lekarske komisije, {to su u filijali smatrali da mora da se plati. Nakon instrukcija, upu}enih i Pokrajinskom zavodu za zdravstveno osigurawe, vi{e se poro|aji van „domicilnog” podru~ja ne}e napla}ivati. Q. Male{evi}

DNEVNIK

^ETVRTINA GRA\ANA SRBIJE BOLUJE OD ALKOHOLIZMA, A TEK SVAKI 20. APSTINIRA

Dru{tvo daje gas dru{tvu pod gasom – U Srbiji od alkoholizma boluje ~etvrtina stanovni{tva, a vi{e od 40 odsto alkohol konzumira svakodnevno. Alkoholizam je i daqe prvi me|u bolestima toksikolo{ke zavisnosti, ali je primetna i ekspanzija nehemijskih zavisnosti, kao {to su patolo{ko kockawe, od kojeg boluje dva odsto gra|ana, te zavisnost od Interneta – ka`e doktor iz Instituta za mentalno zdravqe Vladan Jugovi}. Dodaje da samo pet odsto gra|ana potpuno apstinira, 75 odsto pije umereno, a prvi kontakt s alkoholom adolescenti imaju izme|u 13. i 15. godine. Tre}ina stanovni{tva u posledwih mesec dana bar jednom je popila vi{e od pet pi}a, {to zna~i da su potencijalni zavisnici, a Jugovi} navodi da je mu{karcima dozvoqeno naj-

vi{e 14 pi}a sedmi~no, a `enama i starijim osobama jedno dnevno. Alkohol je na tre}em mestu me|u deset vode}ih faktora rizika oboqevawa i smrti, povezan je sa 66 bolesti, a zavisnici `ive 15 godina kra}e. Najnovija istra`ivawa za posledwih {est meseci pokazuju da su naj~e{}i pacijenti Instituta oni izme|u 30 i 50 godina, petina onih koji zapo~nu le~ewe odustane, a me|u zavisnicima je pet puta vi{e mu{karaca. – Zabriwavaju}i je i {to u svakoj porodici s problemom alkoholizma ima i zlostavqawa bra~nog partnera i dece, verbalnih uvreda, pretwi, fizi~kog nasiqa, pa i prinudnih seksualnih odnosa – ukazao je dr Voja Majki} iz Instituta za mentalno zdravqe.

~esto vr{i preveliku presiju na zavisnike od alkohola. – Da bi se problem akloholizma u Srbiji re{io na odgovaraju}i na~in, treba uspostaviti boqu i ~vr{}u saradwu me|u domovima zdravqa, centrima za socijalni rad i ostalim dr`avnim institucijama – rekao je on, i napomenuo da ve}ina alkoholi~ara na le~ewe dolazi „po nagovoru“ porodice, iako ga gotovo tre}ina zapo~ne Alkohol skra}uje `ivot 15 godina prekasno, na hirurWegov kolega dr Branko ]o{kom odeqewu, prvenstveno ri} je dodao da, ba{ zbog nazato {to je konzumirawe alkosilni{ta, dru{tvo kroz sudhola dru{tveno dozvoqeno, pa stvo, Tu`ila{tvo i policiju, i po`eqno. Ig. Mihaqevi}

BALKAN U^I OD NEMACA KAKO SE STVARAJU DOBRI NASTAVNICI

Nema popravnog kad iz {kole iza|u fal{ kadrovi Temu ovogodi{weg Kongresa Udru`ewa nastavnika „Dositej“, odr`anog u Beogradu, „Kako unaprediti nastavnu praksu“ organizatori su poku{ali da razrade i prezentacijama statusa nastavnika u Crnoj Gori, Makedoniji i Nema~koj. – @ao mi je {to nismo reforme u obrazovawu usaglasili na regionalnom nivou jer bi nam svima bilo lak{e – rekao je direktor crnogorskog Centra za stru~no obrazovawe Du{ko Rajkovi}.

na u{trb kvaliteta. Interesantno je da u {kolama u Crnoj Gori direktori ~esto imaju i mawu platu od nastavnika jer rukovode}e mesto ne donosi nikakav dodatak. Specifi~nost im je i neujedna~ena cena ko{tawa |aka, koja je od 582 evra godi{we u Podgorici, do ~ak 1.140 u raseqenim planinskim oblastima, kao {to je [avnik. U Makedoniji su ove godine svi osnovci tre}eg i ~etvrtog razreda od dr`ave dobili lap-

U crnogorskim {kolama direktori ~esto imaju i mawu platu od nastavnika, jer rukovode}e mesto ne podrazumeva nikakav dodatak I mada je u Crnoj Gori predvi|eno sredwo{kolsko dvogodi{we, trogodi{we i ~etvorogodi{we obrazovawe, po Rajkovi}evim re~ima, dvogodi{wih smerova u praksi nema jer nema ni interesovawe svr{enih osnovaca. Nema ni vi{ih stru~nih {kola, a ni fakultetsko obrazovawe nije bez mana, prvenstveno jer jedini dr`avni univerzitet upisuje veliki broj samofinansiraju}ih studenata

topove, kao i svi nastavnici i u osnovnim i u sredwim {kolama, dok sve gimnazijalce u u~ionicama ~ekaju kompjuteri. – Rad nastavnika se ocewuje i ako tokom dve godine ima najmawe sve ~etvorke, sledi mu pove}awe plate pet posto, a za ni`e ocene smawewe za isti procenat, pa je to ozbiqna motivacija za stru~no usavr{avawe – rekla je Ankica Vitanova iz Biroa za razvoj obrazovawa Makedonije,

Boqe se snalaze za tablom nego kompjuterom

dok je wena koleginica Roza Arsovska, govore}i o mogu}nostima za napredovawe u struci, naglasila da je za nastavni~ki poziv prvo potrebno posle godinu dana polo`iti pripravni~ki ispit, da je kroz interno napre-

dovawe u {koli mogu}e ste}i zvawe nastavnika mentora, dok se zvawe nastavnika savetnika sti~e pred eksternom komisijom koju imenuje ministar. – U toku jedne godine {kole koje imaju do 50 zaposlenih mogu

unaprediti dvoje zaposlenih, a ve}e troje – ka`e Roza Arsovska. – Na osnovu rezultata eksternih proveravawa uspeha u~enika ocewuje se objektivnost i profesionalnost nastavnika. Svake godine pravi se rang-lista nastavnika ~ije ocene najmawe odstupaju od postignu}a wihovih u~enika i petina prvoplasiranih nastavnika dobija povi{icu od 15 posto. Govore}i o obuci nastavnika u Dowoj Saksoniji, Hajnrih Kajzer je naglasio da bez kvalifikovanih kadrova nema kvalifikovanog obrazovawa, a da konkurentnost zemqe ne po~iwe u fabrikima i laboratorijama ve} u~ionicama. Zato je u ovoj pokrajini, posle be~elor i master studija, gde studenti imaju za pet godina ~ak 52 nedeqe prakse, neophodna i posebna obuka jer se znawe s fakulteta te{ko primewuje u praksi. D. Deve~erski

^estitke za Pashu i Uskrs Predsednik Boris Tadi} i pokrajinski premijer Bojan Pajti} ~estitali su svim pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji i Vojvodini, kao i glavnom rabinu Isaku Asijelu, jedan od tri wihova najve}a praznika, Pashu, kojim se obele`ava se}awe na oslobo|ewe starih Jevreja iz misirskog ropstva. „Najiskrenije vam `elim da praznik prole}a proslavite radosno i u miru, u krugu svojih porodica, prijateqa i kom{ija“, naveo je Tadi}. Uskr{wu ~estitku uputio je pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne zajednice Tama{ Korhec. “Radujemo se ovom danu, jer wime po~iwe novo vreme u kojem je imperativ svih hri{}ana da budu svetlost svetu i bore za pobedu dobra”.

Zdravqe putem mobilnog Ciq pilot-projekta “Integrisani sistemi zdravqa majke i deteta Vojvodine”, predstavqenog u „Mastercentru“ Novosadskog sajma je da se zdravqe unapredi i upotrebom mobilnog telefona. Najavqeno je i uvo|ewe novih servisa, kao {to je kalendar preventivnih zdravstvenih pregleda, SMS servis „Dete raste“, te sistem onlajn upravqawa i verifikacije, razvijen uz podr{ku Ministarstva zdravqa. J. B.

EKONOMSKI POSUSTALA SRBIJA I DAQE SE BORI SA ZABORAVQENOM TUBERKULOZOM

NAU^NI SKUP U KAIRU PRO]I ]E BEZ ZREWANINSKOG HIRURGA PETRA PETRI^EVI]A?

Dok je sirotiwe, bi}e i jektike

Grad i bolnica nemaju 1.000 evra za put?

Iako se uglavnom smatra da je tuberkuloza bolest minulih vekova, masovnog siroma{tva i “ukletih umetnika”, ona se ne predaje. Po izve{taju Svetske zdravstvene organizacije, koji obuhvata 53 zemqe i 890 miliona stanovnika u Evropi, tokom 2008. registrovano je vi{e od 460.000 slu~ajeva jektike. Nakon porasta stope izme|u 2004. i 2007, Stari kontinent bele`i smawewe od 2,6 odsto 2007. Po kriterijumima SZO-a, 18 dr`ava je visokog prioriteta jer je u wima 87,6 odsto ukupnog bremena TBC, a Srbija je 2008. prijavila 1.821 obolelog. Od prijavqenih je 88 odsto novih slu~ajeva le~eno prvi put, dok ih je u zemqama EU deset procenata mawe. Zemqe Unije imaju i vi{e od osam odsto prijavqenih slu~ajeva za koje se ne zna da li su ranije le~eni ili ne, dok ih je u Srbiji 0,4 odsto, {to ukazuje na to da imamo veoma dobar sistem pra}ewa programa kontrole tuberkuloze, naro~ito terapijskih ishoda. Stopa izle~e-

wa novootkrivenih koji se prvi put le~e kod nas je 2008. bila 83,6 odsto, u pore|ewu sa 79,6 odsto u EU, a uspe{nost onih koji se ponovo le~e u Srbiji je 70 odsto u odnosu na samo 52 odsto u zoni EU. Ministarstvo zdravqa je 2003. definisalo tuberkulozu kao jedan

od zdravstvenih prioriteta i odmah osnovalo nadle`nu republi~ku komisiju, pripremilo predlog programa zdravstvene za{tite stanovni{tva, kao i kontrole TBC u Srbiji za Globalni fond. Postavqeni ciq da se broj novoobolelih s 37 na 100.000 stanovnika u 2003. smawi na 25, prema{en je ve} u 2008, kad je stopa iznosila 24, s tendencijom daqeg pada u narednoj godini. Time je Srbija na globalnom nivou postala zemqa s niskom stopom oboqevawa. Globalni fond je novembra 2009. odobrio Srbiji novu donaciju, u maksimalnom iznosu od 7,5 miliona dolara za period od 2010. do 2015, ~iji }e glavni koristnici biti Ministarstvo zdravqa i Crveni krst Srbije. Predlog Vladinog Saveta za pra}ewe projekata iz oblasti HIV-a i tuberkuloze klasifikovan je kao najboqe rangiran u svetu, a ciq mu je da se godi{wi broj novoobolelih od TBC-a spusti ispod 20 na 100.000 stanovnika do kraja 2014. J. Barbuzan

Hirurg dr Petar Petri~evi}, zaposlen u zrewaninskoj Op{toj bolnici “Dr \or|e Joanovi}”, jo{ jednom je potvrdio svoj svetski renome. Jedini iz Srbije pozvan je na skup Mediteranskog udru`ewa za poreme}aje karli~nog dna, koji }e biti odr`an od 8. do 10. aprila u Kairu. Pitawe je, ipak, da li }e se pojaviti na ovom uglednom doga|aju, kojem }e, kako je najavqeno, prisustvovati stru~waci iz Egipta, [panije, Nema~ke, Rusije, Slovenije, Kanade, Italije i Koreje. Razlog je jednostavan – doktor ne mo`e da obezbedi 1.000 evra za put, a lokalna samouprava i zrewaninska bolnica nisu mu ponudile pomo}. Da li zbog mawka novca, ili nekog drugog razloga? – Za mene je zaista velika ~ast {to su me pozvali i ponudili mi da budem jedan od predava~a u nau~nom delu programa. Osniva~ udru`ewa je pokojni profesor dr Ahmed [a-

U svetskoj eliti: dr Petar Petri~evi}

fik iz Kaira, svetski autoritet, citiran u svim kwigama iz ove oblasti. Le~io je i mnoge poznate svetske lidere. To dovoqno govori o tome koliko je udru`ewe respektabilno – veli dr Petri~evi} za “Dnevnik”, i dodaje da }e zbog nedo-

statka para za kotizaciju, hotelski sme{taj i avionsku kartu najverovatnije biti prinu|en da odsustvuje s predstoje}eg sastanka. Nagla{ava da regionalne bolnice, poput zrewaninske, nemaju ~esto tu ~ast da wihov lekar predaje po pozivu u nau~nom delu me|unarodnog programa. – Kroz svoju dosada{wu karijeru ~inio sam sve da se bolnica i moj rad izdignu iznad proseka – poru~uje Petri~evi}. Ina~e, on je lane na izbornoj konferenciji Internacionalnog udru`ewa hirurga, odr`anoj u Be~u, izabran za jednog od 16 potpredsednika. Na toj listi su petorica lekara iz Amerike, dvojica iz Meksika i po jedan iz Singapura, Indije, Turske, Australije, Hongkonga, Austrije, Argentine i Nema~ke. Dr Petri~evi} je tom prilikom i predsedavao stru~nom sesijom. @. Balaban


Danas ure|ewe Salajke

KOMISIJA ZAVR[AVA RASVETQAVAWE UZROKA DVAJU FEBRUARSKIH KOLAPSA DAQINSKOG GREJAWA

Kako nezvani~no saznajemo, komisija formirana po odluci gradona~elnika Igora Pavli~i}a da ispita zbog ~ega su Novosa|ani dve subote u februaru bili bez grejawa privodi posao kraju, a javnost bi o rezultatima wihovog rada mogla da bude obave{tena ve} do kraja ove nedeqe. Komisija treba da utvrdi razloge zbog

~ega su radijatori bili hladni, ali i da predlo`i re{ewa kako se ovakve stvari vi{e ne bi doga|ale. Podse}amo, u komisiji su prof. dr Du{an Petrova~ki, prof. dr Filip Kuli} i dr \ura Ostoji} sa Fakulteta tehni~kih nauka u Novom Sadu. B. M.

Novosadska utorak30.mart2010.

Ju`no vo}e pored semafora se popodne vrate i nastave sa prodajom kao da ni{ta nije bilo. Neretko se de{ava da neki i dva puta dnevno budu ka`weni. Ispred Futo{ke prodaju farbu za jaja, razne korpice za decu i ostale drangulije a sve to dr`e na uzici oko vrata, tako da inspekcija ne mo`e da ih kazni za zauze}e javne povr{ine. I koliko god da inspekcija uvodi red i pi{e im zapisnike, pomenuti "divqi" prodavci su se toliko osilili da poneki imaju ~ak i po 200 prekr{ajnih prijava. Za sada, na sve mogu}e na~ine uli~ni prodavci poku{avaju da nadmudre komunalne inspektore, ali i wihovo }e uskoro odzvoniti. Kada stignu komunalni policajci bi}e vi{e reda, po{to }e ti novi "plavci" imati ve}a ovla{}ewa od komunalne inspekcije. Q. Nato{evi}

Iskqu~ewa struje Novi Sad: od 8 do 9.30 sati [kola “Sveti Sava”, ]irpanova ulica od broja 2 do 8 i od broja 1 do 17, Futo{ka ulica od 2 do 6 i Ulica Ogwena Price. Od 9.30 do 12.30 sati naseqe Banglade{, od 10 do 11.30 sati Ulica Devet Jugovi}a, Kosan~i} Ivana i deo Ulice Novosadskog sajma.

Deo Svetojovanske ulice od @itnog trga do Ulice \ur|a Brankovi}a bi}e bez vode danas od 9 do 12 sati zbog radova na vodovodnoj mre`i. Usled radova na izvori{tu Petrovaradinska ada tokom dana je mogu} pad pritiska u vodovodnoj mre`i u gradu i okolnim naseqima. I. S.

c m y

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

prodavce, a zbog wih i komunalna inspekcija opet ima pune ruke posla. Prodavaca sa raznim |akonijama ima na mnogo mesta po gradu, a naj~e{}e se mogu videti ispred Limanske, Satelitske, Futo{ke pijace. Naravno, ima ih du` ulice Narodnog fronta, na Detelinari kod Robne ku}e i na Bulevaru oslobo|ewa u blizini biv{e "Kokre", gde su bukvalno napravili mini pijacu. Kod Limanske pijace ovi prodavci zauzeli su raskrnicu i tik uz semafor prodaju budza{to banane. Tu uglavnom dolaze nakupci, robu dr`e na kartonima, a gra|anima neretko zakidaju grama`u. Zalud i to {to ih inspekcija uhvati, napi{e im prijavu i oni odu, po{to

U slavinama pad pritiska?

Misterija havarija uskoro na videlu

Danas u podne Savet Mesne zajednice “Salajka” organizuje akciju ~i{}ewa prostora na uglu [ajka{ke ulice i Sentandrejskog puta. Salaj~ani }e o~istiti i ozeleniti lokaciju gde treba da bude postavqeno de~je igrali{te. I. S.

epo vreme, sunce i predL stoje}i uskr{wi praznici izmamili su ponovo uli~ne

ZBOG RADOVA NA PETROVARADINSKOJ ADI

^enej: od 8.30 do 13 sati sala{i Vlaovi}i, R. Savi}a i Partizanska ulica. Veternik: od 8 do 12.30 sati deo naseqa od centra prema Futogu. Rumenka: od 8.30 do 12 sati povremeno u pojedinim ulicama naseqa. Beo~in: od 8.30 do 13 sati Ulica Mladih gorana i Ulica Mihajla Pupina.

V REMEPLOV

ASOCIJACIJA POTRO[A^A GASA UPOZORAVA

Kra|a gasa kao epidemija Zbog u~estale kra|e gasa, DP "Novi Sad-Gas" po~eo je da kontroli{e unutra{we gasne instalacije po doma}instvima i da mewa merne setove, koje su potro{a~i o{tetili kako bi zaustavili merewe, saop{tio je ju~e predsednik Skup{tine Asocijacije individualnih potro{a~a prirodnog gasa Aleksandar Pavkov. Naveo je da se dnevno prona|e pet-{est kradqivaca gasa, koji ukradu izme|u 1.000 i 1.500 kubika gasa. Pavkov ka`e da ko na ovaj na~in krade gas, du`an je da plati zamenu mera~a i pau{alnu kaznu u visini cene 1.000 kubika gasa.

O grofi~inim tajnama Promocija kwige Slobodana ]ulibrka "Tajna italijanske grofice" odr`a}e se ve~eras, od 19 ~asova, u Galeriji "Prometej", na Trgu Marije Trandafil 11. Na promociji u~estvuju Dra{ko Re|ep, Zoran Kolunxija i autor. B. M.

Predavawe o medu Dru{tvo qubiteqa cve}a i zelenila danas u 18 sati organizuje predavawe “Med-~udesna hrana i lek”, koje }e odr`ati Sava An|elkovi}. Predavawe }e biti odr`ano u sali Kluba delegata u Zmaj Jovinoj 3/1, a ulaz je slobodan. I. S.

- Ostali potro{a~i pla}aju ukradeni gas, jer im se to zara~unava u koeficijent. Zbog toga

}e DP "Novi Sad-Gas" ove godine zameniti 9.000 mernih setova, a planirana je nabavka ukup-

no 20.000 mera~a – izjavio je Pavkov, mada nije objasnio kako }e se potro{a~ima napla}ivati distributerov gubitak gasa, kada ga oni nisu utro{ili. Po wegovim re~ima, iz Vlade Srbije dobili su uveravawa da }e potro{a~i, kao vlasnici sekundarne gasne mre`e, dobiti besplatne akcije nakon privatizacije javnih preduze}a, ali on ka`e da }e Asocijacija tra`iti da gra|ani dobiju novac, najmawe 1.000 evra, ili pet godina besplatnog kori{}ewa gasa. Naveo je i da cena gasa ne}e biti mewana ove godine. S. K.

SKUP[TINA U PETAK IZGLASALA VI[E CENE, KAD PO^IWE PRIMENA?

U maju parking ska~e pet dinara

Skup{tina grada usvojila je na pro{lonedeqnoj sednici izmene programa poslovawa "Parking servisa", a samim tim i nove, vi{e, cene parkirawa u gradu. Kako saznajemo, novi cenovnik }e naverovatnije po~eti da se primewuje od po~etka maja. Tako }e sat vremena parkirawa u crvenoj zoni umesto 40 biti 45, u plavoj 35 umesto 30, a u beloj zoni 30 dinara. Na parkirali{tima koja imaju kontrolu ulaska i izlaska 60 minuta parking }e stajati 35 dinara, dok }e dnevna karta na stalnim

parkinzima ko{tati 100 dinara. Na parkirali{tima u okolini Najlon pijace ostavqawe automobila bez vremenskog ograni~ewa ko{ta}e 79 a na parkinzima u okolini Sajma, za vreme odr`avawa manifestacija, bez ograni~ewa, 250 dinara. Ostavqawe automobila na parkinzima u okolini [tranda, bez obzira na zadr`avawe ko{ta}e 40 dinara, dok }e stanarska parking karta mese~no stajati 186 a godi{we 2.232 dinara. B. Markovi}

DANAS U MUZEJU VOJVODINE

„Sentimentalni spomenar” Vladimira Vujina

Lopta uspalila strasti Fudbalska utakmica izme|u mesnih rivala, "Vojvodine", koja je va`ila za srpski, i "Novosadskog `eqezni~kog - akademskog kluba" koji je slovio za ma|arski klub, igrana je 30. marta 1920. Tada nije bilo nikakvog prvenstva, pa je utakmica najavqena kao "prijateqski susret". Ipak, ona nije bila prijateqska ve} puna grubosti. Nije tako ispoqena nacionalna netrpeqivost, jer su u oba tima

igrali pripadnici svih naroda koji su `iveli u gradu, ve} se radilo o zagri`enom kluba{tvu. Sredinom drugog poluvremena sudija je iskqu~io [olca iz "Vojvodine" zbog "male gre{ke". Wegovi saigra~i su bili toliko povre|eni ovom odlukom, pa su napustili teren, iako su vodili sa 4:1. Naravno, sve to nije moglo da pro|e mirno, pa je do{lo do "malo tu~e" u publici od oko hiqadu qudi. N. C.

Danas ta~no u podne u Muzeju Vojvodine odr`a}e se promocija kwige dugogodi{weg novinara "Dnevnika" Vladimira Vujina "Sentimetalni spomenar"(Sportski korifeji Novog Sada).Vujin je zabele`io lepe pri~e o sportistima, trenerima, sudijama, funkcionerima, sportskim novinarima i fotoreporterima koji su, po wegovoj

oceni, obele`ili posledwih 50 godina sportskog `ivota u Novom Sadu. Tu su i prigodni tekstovi o sportskim dru{tvima i najzna~ajnijim doga|ajima odr`anim u SPC"Vojvodina" od 1981. do 2007. godine. O kwizi }e govoriti dr Sr|an Soldatovi}, Jovan Paunovi}, Pavle Male{ev i autor. N. H.

SUTRA U GALERIJI „POKLON ZBIRKA RAJKA MAMUZI]A”

Nova postavka pred publikom Nova stalna postavka u galeriji Likovne umetnosti "Poklon zbirka Rajka Mamuzi}a" bi}e predstavqena sutra u 13 sati u Ulici Vase Staji}a 1. Zbirka sadr`i preko devetsto umetni~kih dela koje su stvarali predstavnici prve generacije doma}ih posleratnih umetnika, pre svih ~lanovi Zadarske grupe, Decembarske grupe i Beogradske grupe. I. S.

Foto: B. Lu~i}

Sunce pro{etalo bake i unuke Prole}no jutro u Dunavskom parku prava je scenografija za kra}i ali srda~an susret ~lanica "baka servisa". Razmewuju se saveti, preporuke i male tajne proistekle

iz vi{egodi{weg iskustva u podizawu unuka, sve uz neizbe`ni uzdah i konstataciju da "ova dana{wa deca ni{ta ne znaju". Naravno, misle na decu ~iju decu ~uvaju. I. S.

„^isto}ino” prole}no spremawe Radnici JKP “^isto}a” sutra }e odnositi ba{tenski otpad iz Futoga, a u ~etvrtak iz Veternika. Spakovani otpad treba izneti pred ku}u do 6 ~asova. Kontejneri za krupni otpad danas i sutra bi}e postavqeni na podru~ju Mesne zajednice “Futog”. Staja}e na raskrsnicama Dunavske i Ulice Petra Me}ave, Toze Markovi}a i Industrijske, Rumena~ke i Ulice Cara Lazara, Sowe Marinkovi} i Ulice Dr Milana Nikoli}a i Romanijske i Ulice Branka Radi~evi}a. Od srede do petka, krupni ot-

pad bi}e odno{en iz MZ “Bege~”. Kontejneri }e biti postavqeni na uglovima Partizanske ulice sa Ulicom Nikole Tesle i Ulicom \ure Jak{i}a, i na uglovima Ulice Laze Kosti}a sa Ulicom Petra Drap{ina i sa Obalskom ulicom. Iz “^isto}e” podse}aju na novi raspored odno{ewa ku}nog sme}a, koje }e iz Vojvo|anske ulice u Budisavi i iz naseqa “Sun~ani breg” i “Petrovo naseqe” u Ka}u ubudu}e biti odno{eno utorkom popodne, a iz [angaja petkom pre podne. I. S.


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak30.mart2010.

c m y

8

DNEVNIK

ZAVR[ENE LICITACIJE PIJA^NOG PROSTORA, STIGLO VREME SLOBODNE POGODBE

Nu|eno 1.000 mesta, zakupqena 23

Foto: S. [u{wevi}

POKLON STIGAO U DE^JE SELO

Sre}a na dva to~ka Asocijacija "Fan bajk" iz Novog Sada i "Telekom Srbije" ju~e su u De~jem selu poklonili {esnaest sportskih bicikala. - Zala`emo za popularizaciju bicikala, boqu za{titu od kra|e i za o~uvawe `ivotne sredine. Uz pomo} "Telekoma" odlu~ili smo se da poklonimo deci ne{to {to }e im sigurno kori-

stiti - rekao je predsednik asocijacije Fan bajk Boris Rackov. Dvanaest bicikala osta}e u De~jem selu, a ~etiri }e biti prosle|ena nekada{wim {ti}enicima sada studentima koji `ive u gradu, ka`e direktorka De~jeg sela Branislava Balaban. B. P. P.

VESTI Promocija {kolske monografije Monografija “Tehni~ka {kola Novi Sad – prvih 80 godina” bi}e predstavqena sutra u 19 sati, u save~anoj sali Tehni~ke {kole “Mileva Mari} – Ajn{tajn” u Gagarinovoj 1. Monografija je {tampana povodom osam decenija postojawa {kole, a obuhvata i istorijat zanatstva u Novom Sadu. Delo je bogato ilustrovano fotografijama ne samo {kole, ve} i Novog Sada. Z. Ml.

G17 plus pregleda o~i Besplatan pregled o~iju, koji organizuje Tim za zdravstvo Gradskog odbora G17 plus, odr`a}e se danas od 17.30 do 19 sati u prostorijama Mesne zajednice “Salajka”, u [ajka{koj 26. Gra|ani }e tokom akcije mo}i da izmere o~ni pritisak, a oftalmolog }e obavqati pregled o~nog dna. I. S.

„Pikastro” u CK 13 U okviru Me|unarodnog festivala Aktuelne muzike „Interzone“, u sredu 31. marta u 20 ~asova bi}e odr`an kocert kanadskog tria „Pikastro“ u Omladinskom centru CK 13. Ulaznice za ovaj koncert ko{taju 150 dinara, a CK 13 se nalazi u Ulici Vojvode Bojovi}a 13. N. V.

VIRTUELNA PREZENTACIJA POPULARNOG MUZI^KOG FESTIVALA

„Egzit” vidqiv iz svih uglova

Na sajtu najpopularnijeg festivala u jugoisto~noj Evropi “Egzita”, postavqena je virtuelna tura Petrovaradinske tvr|ave, predstavqaju}i posetiocima sve {to ih o~ekuje na \avi. Naime, kroz interaktivne panorame od 360 stepeni, posetioci mogu svakodnevno da zakora~e u svaki kutak, da osete atmosferu najboqih nastupa na glavnoj festival-

skoj bini, dens areni i 20 drugih festivalskih bina, da osete `ivot u Egzit kampu, zakora~e u Egzit studio na intervjue sa muzi~kim zvezdama, kao i da ~uju brojne utiske posetilaca festivala iz celog sveta. Virtuelna tura snimqena je tokom pro{logodi{weg, jubilarnog desetog Egzit festivala. Slike sa nastupa i iz publike omogu}uju kontrolu uglova posmatrawa i tra`enog sadr`aja.

Svaki segment festivala sadr`i mno{tvo fotografija, kao i video-snimke. Video-sadr`aj obuhvata mini filmove koji prikazuju delove nastupa na festivalskim binama. Me|u wima su spektakularni koncerti koje su odr`ali “Prodixi”, Lili Alen, “Kraftverk”, Roni Sajz i drugi. Tu su i intervjui sa izvo|a~ima kao {to su “Korn”, “Madnes” i mnogi drugi, kao i izjave i utisci posetilaca iz celog sveta. Na po~etku virtuelne ture je mapa sa svim lokacijama na Petrovaradinskoj tvr|avi i wihovim kratkim opisima, koja omogu}ava pristup binama i wihov obilazak jednim klikom. Sve je jednostavno obja{weno, uz komentare i opise, mogu}nost zumirawa slika i sadr`aja, kao i interesantne korisni~ke aplikacije. “Egzit” }e se jedanaesti put odr`ati od 8. do 11. jula, a me|u dosad potvr|enim izvo|a~ima su Mika, “Plasibo”, “Kemikal braders”, kao i armija kvalitetnih di-xejeva koji }e napuniti Dens arenu. O~ekuje se vi{e od 600 nastupa na vi{e od 20 festivalskih bina. N. V.

Na licitaciji prodajnih mesta na Najlon pijaci, odr`anoj u nedequ, 15 trgovaca je zakupilo poziciju, rekao nam je ju~e direktor "Tr`nice" Du{an Baji}. Bilans tri pro{lonedeqne javne ponude preko 1.000 upra`wenih prodajnih mesta na svim gradskim pijacama izra`ava se cifrom 23 toliko je tezgi zakupqeno na javnom nadmetawu. Izdavawe tezgi, rashladnih vitrina, pozicija na platou, lokala i drugih upra`wenih prodajnih mesta javnom licitacijom predstavqalo je uobi~ajenu aktivnost preduze}a. Neizdata mesta od ju~e je mogu}e zakupiti slobodnom pogodbom, kazao je Baji}. Rezultatom pro-

{lonedeqnih licitacija, on je, kako tvrdi, zadovoqan. - Obaveza na{eg preduze}a je da ponudimo slobodna mesta na javnoj licitaciji i zadovoqni smo kako je sve proteklo. Sada za wi-

Po najvi{oj ceni, 300.000 dinara, izlicitirana tezga za prodaju vo}a i povr}a na Limanskoj pijaci hovo izdavawe sledi slobodna pogodba. Ve} godinama je najve}i broj slobodnih mesta na Najlon pijaci, ali to je o~ekivano, sa obzirom na wenu veli~inu – rekao je Baji}. Do-

daje i da ga je blago iznenadilo to {to se za zakup slobodnih lokala na Detelinarskoj, Temerinskoj, Ribqoj i na Najlon pijaci interesovalo desetak osoba, koje se kasnije na licitaciji nisu pojavile. Po najvi{oj ceni od 300.000 dinara, tokom sve tri javne ponude, izlicitirana je tezga za prodaju vo}a i povr}a na Limanskoj pijaci. Po~etna je iznosila 100.000 dinara. Ostali zakupci pazarili su pozicije znatno jeftinije, pa ~ak i po 30 puta ni`oj ceni. Svi oni su sa "Tr`nicom" sklopili ugovor koji va`i do 30. juna, i naknadno se mo`e produ`iti. S. Tanuryi}

DOK JEDNI TVRDE DA PRODAJA NEKRETNINA U GRADU STAGNIRA, DRUGI SMATRAJU DA POSAO CVETA

Mahom se kupuju stanovi za izdavawe Besparice je u~inila svoje kada je u pitawu kupovina stanova u Novom Sadu. Ipak, prodavci su podeqeni po ovom pitawu i, dok jedni tvrde da tr`i{te miruje, drugi ka`u da je ono ponovo u porastu. Kupci, opet, smatraju da je nemogu}e na}i dobar stan za pristojne pare. Zato nije redak slu~aj da u novogradwi stanovi zvrje prazni, jer nema ko da ih kupi. Kako saznajemo u agencijama za nekretnine, prodaja stanova u Novom Sadu miruje tokom po-

sledwa tri meseca sko~ilo. - Pro{la godina je bila kriti~na, a sem {to je stala prodaja stanova, bilo je zastoja i u gradwi. Ipak, u posledwa dva, tri meseca znatno se ose}a ve}e interesovawe za kupovinu stanovima. Kupci koji nas zovu uglavnom su zainteresovani za dvosobne i trosobne stanove – ka`e za na{ list PR menaxer u "Vondel kapitalu" Silvija Stani{i}, dodaju}i da u ovoj zgradi ima 280 stanova i da su skoro svi prodati.

Novoizgra|ena zgrada u kojoj sam kupio stan ima najvi{e garsowera, a koliko sam iz pri~e sa kom{ijama mogao da saznam, skoro su svi u woj podstanari (Dejan B.) sledwa tri meseca. U agencijama isti~u da se, iako postoji interesovawe, zasad malo poslova realizuje, a kao jedan od glavnih razloga navode besparicu. S druge strane, u preduze}u "Vondel kapital", koje je sagradilo zdawe "Park siti" na Limanu 3, ka`u da je prodaja i interesovawe za stanove u po-

Dejan B. koji je nedavno kupio stan na Suboti~kom bulevaru, ka`e da su u wegovoj zgradi svi stanovi prodati, a da ve}inom u wima `ive podstanari. - Zgrada u kojoj stanujem ima najvi{e garsowera, a koliko sam iz pri~e sa kom{ijama mogao da saznam, skoro su svi u

^ITAOCI PI[U SMS

woj podstanari. Konkretno, u mom ulazu samo nas troje smo i vlasnici stanova – ispri~ao nam je Dejan. Cene kvadrata nisu se mewale u proteklih {est do osam meseci, pa su centar grada i novogradwa u novosadskom nasequ Limanu 1, posebno deo oko ulice Drage Spasi}, najatraktivnije lokacije; gde cena kvadrata dosti`e i 1.500 evra, nezavisno da li se radi o starim

ili novim stanovima. Finansijski najpovoqniji deo grada za kupovinu je Telep, gde se cena kvadrata kre}e od 900 do 950 evra, zatim sledi Nova Detelinara sa 1.000 do 1.050 evra po kvadratu, Novo naseqe, gde su cene od 1.000 do 1.200 evra, te Bulevar oslobo|ewa, Grbavica i Limani 3 i 4, gde se stanovi prodaju po ceni od 1.300 do 1.350 evra po kvadratnom metru. Q. Na.

065/47-66-452 & 063/366-977

Nekontrolisana kontrola Da li to na~elnik saobra}ajne policije ne ~ita va{ list ili odobrava to {to wegovi radnici i daqe kontroli{u vozila na samoj krivini pri silasku sa Varadinskog mosta, a povrh svega parkiraju svoje vozilo na stazi za pe{ake i time onemogu}avaju da pe{aci normalno prolaze. Ba{ me zanima da li bar pocrvene kad nekom treba da naplate kaznu, jer i sami kr{e propise. Ali su oni ipak u prednosti jer wima nema ko da naplati. Ako je i od policije mnogo je. 064/1482... *** More, rekosmo mi jo{ jedno istorijsko NE! A lako }emo za novog guvernera... 063/8776... *** Video sam na Bulevaru oslobo|ewa, kod "Rajfajzen banke", da ponekad ima slobodnih parking mesta, pa da uka`em Parking servisu da tu treba odvojiti 15 mesta za „organe“ a za

ostalo uvesti ekstra tarifu od bar 100 dinara za sat. Greota je da se obi~ni tu parkiraju, pa jo{ zabadava! 064/0484... ***

{i") koja sistematski prazni buxet dr`ave Srbije i glavna je ko~nica wenog privrednog razvoja. 1) Uvesti 50-godi{wi radni sta`. 2) Trajno ukinuti povi{ice penzija. 3) Uvesti obave-

Predlog paketa mera Vladi za borbu protiv narastaju}e penzionerske mafije ("dokoni penzo-

znu participaciju za sve preglede i usluge u zdravstvu, uve}anu za 10 dinara radi uvoza vakcine

protiv neke budu}e epidemije gripa po uzoru na letwe akontacije za grejnu sezonu. 4) Resetovati narodni obi~aj zvani LAPOT, uvo|ewem nov~ane stimulacije za dobrovoqni pristanak. "Otpremnina za lapot" bila bi srazmerna visini penzije, ne mawa od 1.000 evra. Za isplatu bi, naravno, garantovao ministar Dinki}. 063/8776... *** Sve su nam uzeli, od posla do dostojanstva i normalnog `ivota. Dokle bre gospodo politi~ari? Setite se samo da gladna raja ne donosi ni{ta dobro. 063/7293... *** Alo narode! Vi ~itate kako vam se svi|a. Penzioneri su svoje zaradili. Obratite se dr`avi koja {titi tajkune, a nas ostavqa da se pobijemo. Oni penzioneri koji poma`u jedu krompir i obla~e ono {to su kupili dok su radili. Ako ste hri{}ani, da li ste pro~itali 10 Bo`ijih zapovesti. Za{to prokliwete svoje roditeqe? Znate vi gde je zec, samo nemate petqu. 064/5809... *** Poruka po{tovanim ~itaocima: 064/4276..., 064/8902... i 064/547... ti penzioneri protiv ~ijih besplatnih karata se toliko bunite su vaqda svojim radom i svojim doprinosima izgradili taj nesretni GSP, isti taj koji ste vi, ako ne ba{ vi onda va{i vr{waci, svojim neradom i java{lukom doveli na ove grane; boqere~eno do prosja~kog {tapa. 062/8583...


NOVOSADSKA HRONIKA

c m y

DNEVNIK

utorak30.mart2010.

9

PRVI KORAK „VODOVODA” KA UVO\EWU PRIVATNOG PARTNERA

Strani kapital o~isti}e otpadne vode Najava direktora “Vodovoda i kanalizacije” Branka Bjelajca da bi do kraja godine mogao biti raspisan tender za izbor privatnog partnera ozna~ava po~etak nove etape u radu komunalnog sistema grada. Mada nije prvi slu~aj javno-privatnog partnerstva (Bioskop “Arena”, “Energija Novi Sad”), svakako }e od uspeha ovog procesa zavisiti budu}i model privatizacije i uvo|ewa partnera u komunalna gradska preduze}a. To je Bjelajac okarakterisao kao svojevrsno osigurawe od privatizacije “Vodovoda”. Skup{tina grada odobrila je da "Vodovod" izmeni program i nameni 65 miliona dinara za izbor konsultantske ku}e koja bi odredila model partnerstva i profilisala privatnog partnera, od kojeg se prevashodno o~ekuje da ulo`i novac u izgradwu gradskog pre~ista~a otpadnih voda. Kako je vi{e puta nagla{avano, Novi Sad nema novca za izgradwu ovakvog postrojewa, ~ija se vrednost procewuje u {irokom rasponu izme|u 30 miliona evra do ~itavih 100 miliona. "Vodovodu" je potrebno i pro{irewe postrojewa za preradu vode,

Partner bi za ulo`eni novac dobio 49 procenata preduze}a na odre|eni broj godina, od 20 do 30. Pre ulaska kapitala cena usluga morala bi dose}i ekonomski nivo te je predvi|ena izgradwa fabrike vode na Petrovaradinskoj adi i ugradwa linija sa aktivnim ugqem i ozonizacijom u postoje}u fabriku vode na [trandu. Po prvim najavama, novi partner bi za ulo`eni novac

dobio 49 procenata preduze}a na odre|eni broj godina, od 20 do 30. Ovim bi se, kako navode u "Vodovodu", pove}ao kvalitet usluga preduze}a, ali bi i pre uvo|ewa partnera, cena tih usluga morala dose}i ekonom-

ski nivo, kako bi uop{te i postojao interes ulaga~a. Me|utim, u tom slu~aju grad ne bi morao da izdvaja novac iz buxeta za kapitalne subvencije preduze}u, te bi Novosa|ani na taj na~in u{tedeli ne{to novca koji sada izdvajaju za vodovod i kanalizaciju. Kako je “Vodovod” krajem pro{le godine tra`io poskupqewe od 100 odsto, {to bi po wima bilo dovoqno za ekonomsko poslovawe, a odobreno im je 30 procentno pove}awe cena, mo`e se pretpostaviti da }e voda pre ulaska privatnog partnera poskupeti dodatnih sedamdesetak procenata. Pitawe je kako }e i ko }e povu}i ovaj nepopularni, u politi~kom smislu, potez. I dok sada predstoji izbor konsultanata i rano je govoriti o mogu}im partnerima “Vodovoda i kanalizacije”, ipak je primetno da su do sada najozbiqniji razgovori vo|eni sa francusko-nema~kim gigantom “Veoliom”. Ipak, naredna godina }e pokazati ko }e biti prvo strano preduze}e koje }e na ovakav na~in u}i u komunalni sistem grada. S. Krsti}

POLICIJA UPOZORAVA VIKENDA[E DA S VATROM NEMA IGRE

Pale korov, izazovu po`ar U prole}e je pove}an broj intervencija vatrogasaca na otvorenom, jer gra|ani ne vode ra~una pri spaqivawu korova oko svojih vikendica. Poqoprivrednici u vreme pripreme zemqi{ta kao i gra|ani na svojim posedima olako pribegavaju spaqivawu rastiwa. Vatra ostavqena bez nadzora lako se {iri, naro~ito uz jak vetra, kazao je ju~e zamenik na~elnika Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu MUP-a Srbije Du{an Mi{kovi} na konferenciji za novinare u novosadskoj Policisjkoj uparvi. Ove godine je na otvorenom prostoru u ju`noj Ba~koj bilo 163 intrervencije od

U AMERI^KOM KUTKU

Promocija kwige „Astapovo”

U okviru ciklusa "Otvorena vrata", u Ameri~kom kutku u Ulici Petra Drap{ina 3, ve~eras }e se od 19 ~asova odr`ati promocija kwige Nikole @ivanovi}a "Astapovo". U programu u~estvuju Bojan Samson i autor. B. M.

„Bekstejy” u Pozori{tu mladih Predstava “Bekstejx”, prema motivima romana “Tekila” K{i{tofa Varge, bi}e izvedena danas u 20 sati u Pozori{tu mladih. Ovu, kako je nazvana, “muzi~ko – dramsku pank euforiju” re`irao je @anko Tomi}, muziku, koja se tokom predstave izvodi u`ivo, komponovao je Marinko Vukmanovi}, a glavnu ulogu tuma~i Ivan \uri}. Telefon blagajne Pozori{ta mladih je 521-826. I. S.

kojih vi{e od pola (86) na teritoriji Novog Sada. - Podse}amo gra|ane da je zabraweno paqewe vatre u pojasu od 200 metara od ruba {ume. Na drugim mestima spaqivawe korova i rastiwa i otpada mo`e biti samo pod stalnom kontrolom uz preduzimawe mera da se vatra ne pro{iri, naglasio je Mi{kovi}.- Apelujem na mesne zajednice, naro~ito na one koje koje gravitiraju ka nacionalnom parku ka Fru{koj gori, da obavesete gra|ane o prevenciji protiv po`ara. Po`ari na otvorenom obi~no buknu vikendom prilikom sre|i-

vawa vikendica i wihove okoline. Vikenda{i na kraju dana upale vatru i odu ku}i a vatru prenese vetar. Tako se mo`e desiti da neko nastrada. Poseban je problem utvrditi ko je ve}i krivac: onaj koji pali travu ili onaj koji ne odra`ava oku}nicu. - Najvi{e intervencijama imamo kod Ledinaca i Rakovca gde ne mo`emo pri}i vozilima. Idemo da gasimo s naprtwa~ama i metlaricama, jer se tamo ne mo`e vodom gasiti gasiti vatra. Nekad imamo i do 20 intervencija dnevno- dodao je Mi{kovi}. M. V.

SUTRA ZAVR[ETAK KONKURSA ZA IZBOR SUVENIRA GRADA

Idejama jo{ otvorena vrata Konkurs za izbor zvani~nog suvenira Novog Sada, pojedina~no ili u vidu linije re{ewa, zavr{ava se posledweg dana marta u 14 sati. Tokom preostalog vremena zainteresovani mogu svoje radove dostaviti li~no, ili preporu~enom po{iqkom na adresu Turisti~ke organizacije Novog Sada (TONS) Bulevar Mihajla Pupina 9. Prijem je mogu} tokom radnog vremena od 8 do 14 sati. Re{ewe bi trebalo da je lako prepoznatqivo i vizuelno prijem~ivo. Neophodno je da suvenir odra`ava i tradicionalnu, kulturnu istorijsku i materijalnu ba{tinu Novog Sada, kao i da ima upotrebnu vrednost. Za tri najboqa rada, bi}e dodeqene otkupne nagrade – 100.000 dinara za prvo mesto, 60.000 dinara za drugo, a tre}eplasirani }e biti nagra|en sa 40.000 dinara. Sa autorima najboqih radova, TONS }e potpisati ugovore o otkupu autorskih prava i eventualno daqoj komercijalnoj eksploataciji izabranih suvenira. Zvani~ni ukrasi Novog Sada }e se prodavati u suvenirnicama i drugim maloprodajnim i ugostiteqskim objektima koji budu zainteresovani. Do sada je na konkurs prijavqeno vi{e od 20 radova.Odluku o izboru suvenira, Komisija }e doneti najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka konkursa. S. T.

JU^E KOD „MERKATORA”

U sudaru lak{a povreda U sudaru "alfa romea" i dostavnog vozila ju~e oko 12.30 sati kod "Merkatora" niko nije te`e povre|en, ali je jedna osoba zadobila lak{e povrede, saznali smo nezvani~no. Uvi|aj je obavila saobra}ajna poliFoto. N. Stojanovi} cija. M. V.

Foto: A. Erski

PUTARI RADE PUNOM PAROM

Svakodnevne zakrpe S dolaskom lepog vremena, putari su svakodnevno na ulicama jer su saobra}ajnice, nakon duge i jake zime, u prili~no lo{em stawu. Prioritet je sre|ivawe udarnih rupa na glavnim gradskim saobra}ajnicama i trasama po kojima se kre}u autobusi gradskog prevoza. Zbog toga je pro{le sedmice pokrenuta i asfaltna baza u Rumenki, kako bi se proizvelo dovoqno "crne smese" za krpqewe rupa po Novom Sadu. B. M.

KARLOVA^KA OP[TINA ODLU^ILA

Protiv klizi{ta samo u Sremskoj U karlova~koj op{tini odlu~ili su da od tri klizi{ta, odnosno odrona zemqe saniraju samo ono u Sremskoj ulici, po{to su od Fonda za kapitalna ulagawa AP Vojvodine dobili samo {est od tra`enih 12 miliona dinara. Postupak javne nabavke je po hitnom postupku pokrenut i op{tinari pozivaju izvo|a~e da preuzmu tendersku dokumentaciju. Kako saznajemo, sanacija treba da bude izvedena po siste-

mu "kqu~ u ruke", {to zna~i da }e odabrani izvo|a~ biti du`an da uradi hidrotehni~ka istra`ivawa na osnovu kojih treba da napravi i projektno - tehni~ku dokumentaciju i na kraju sanira teren. Klizi{te u Sremskoj pokrenulo se pre nekoliko godina i osim {to su ugro`ene tri parcele, doveden je u pitawe i saobra}aj u toj ulici. Z. Ml.

SPREMA SE SADR@AJNO BOGATIJA TURISTI^KA SEZONA U KARLOVCIMA

Posetiocima putovawe kroz vekove Prve grupe turista u op{tinskoj Turisti~koj organizaciji u Sremskim Karlovcima (TOOSK) o~ekuju ve} po~etkom aprila, ne{to ranije nego ina~e. Turisti~ka sezona, ina~e, po~iwe polovinom narednog meseca. Posetioci Sremskih Karlovaca ove godine bi mogli, ukoliko poka`u interesovawe za to, na druga~iji na~in da upoznaju grad. Naime, TOOSK je u ovogodi{wu ponudu uvrstio i nov proizvod, takozvanu animaciju kulturnog

projekat ne mo`e da se izvodi – ka`e stru~ni saradnik u TOOSK-u Aleksandra Ne{i}. – Nadamo se pozitivnom odgovoru, kako bismo spremno do~ekali turiste. Vi{e o animaciji kulturnog prostora oni mogu da saznaju na na{em novom internet sajtu: www.karlovci.org.rs i ukoliko `ele tako ne{to treba da nas obaveste. Na raspolagawu im je i uobi~ajeni obalazak kulturnoistorijskih znamenitosti Karlovaca u pratwi vodi~a, uz

Sutra turisti~ka berza Turisti~ka berza Jugoisto~ne Evrope, 13. po redu, bi}e odr`ana sutra i preksutra u hotelu “Dunav” u Sremskim Karlovcima. Berza }e okupiti stotinu turisti~kih i ugostiteqskih kompanija iz zemaqa nekada{we Jugoslavije, Gr~ke, Albanije, Ma|arske i Slova~ke, a otvori}e je dr`avni sekretar za ekonomiju i regionalni razvoj Goran Petkovi}. Prvog dana berza }e raditi od 10 do 17, a drugog od 9.30 do 13 ~asova.

U ^ETVRTAK U MZ “BISTRICA”

Humanitarna uskr{wa akcija Humanitarna akcija “U susret Uskrsu”, na kojoj }e se prikupqati pomo} za decu iz Zaje~ara koja trpe posledice skora{wih poplava, bi}e odr`ana u ~etvrtak u prostorijama Mesne zajednice “Bistrica”, u Ulici Bra}e Drowak 11. Prikupqena pomo} }e, tako|e, biti uru~ena deci bez roditeqskog starawa, deci sa posebnim potrebama, samohranim roditeqima i socijalno ugro`enim porodicama sa troje i ~etvoro dece. Akcija po~iwe u 10 sati, a ulaznica je “prigodna ~estitka za nepoznatog druga”. Pored MZ “Bistrica”, u organizaciji akcije u~estvuju Osnovna {kola “Prva vojvo|anska brigada”, Pred{kolska ustanova “Radosno detiwstvo” i “Kreativni M kutak”. I. S.

prostora. Re~ je o interaktivnoj pozori{noj predstavi, koja }e se odigravati na vi{e lokacija u gradu. Kostimirani vodi~i, odnosno animatori, do~ekiva}e turiste u centru i na pomalo neobi~an na~in ih voditi u karlova~ku pro{lost kroz vekove. Tako }e turisti imati priliku da u~estvuju na balu sa po~etka 20. veka, prisustvuju izvo|ewu rimejka prve pozori{ne predstave u Srba, potpisivawu Karlova~kog mira ili da se upoznaju sa ~uvenim pesnikom i najpoznatijim |akom Karlova~ke gimnazije, Brankom Radi~evi}em. - Konkurisali smo za pare za kupovinu kostima, bez kojih taj

mogu}nost odlaska u neki od vinskih laguma i podruma i degustaciju vina. Nezaobilazan deo turisti~ke ponude Sremskih Karlovaca vi{e od deset godina je muzejski voz “Romantika”. I ove godine kompozicija }e iz Beograda dovoziti turiste, a prvi dolazak zakazan je za 8. maj. “Romantika” dva puta mese~no saobra}a do Karlovaca, ali mo`e i ~e{}e, {to zavisi od dogovora sa “@eleznicom Srbije”. Nekada je u cenu karte bio ura~unat i obilazak Karlovaca, a sada to turisti moraju naknadno da plate 250 dinara. Z. Ml.

Orkestar RTV u Sinagogi Orkestar Radio televizije Vojvodine odr`a}e koncert ve~eras u 20 ~asova, u Sinagogi. Ulaznice staju 300 dinara. Dirigent je Juraj Ferik, koncertmajstori su Mi}a Jankovi}, Ignac [en i Lu~ijan Petrovi}, a solisti \ula Tol, violina, Dragan Kozar~i}, truba, Vladica Stankovi}, flauta i Aleksandar Anti}, klarinet. Gosti su Zvonko Bogdan i cimbalista iz Temi{vara Mir~a Ardelean I. D.


VOJVODINA

utorak30.mart2010.

DNEVNIK

c m y

10

JUBILEJ DRU[TVA KOLEKCIONARA SUBOTICE

Rimske kovanice najvrednije

Be~ejski zavariva~i sa organizatorima prekvalifikacije

SARADWOM NOVOSADSKE FILIJALE NSZ I BA^KOPALANA^KOG „KOBALTA”

Novih trideset zavariva~a dobilo diplomu BE^EJ: Zahvaquju}i sardwi novosadske Filijale Nacionalne slu`be za zapo{qavawe i ba~kopalana~ke firme „Kobalt”, ovih dana je, u okviru prekvalifikacija i dokvalifikacija, zavr{ena obuka za elektrozavariva~e MIG/MAG postupkom sa atestom u Ba~koj Palanci, Be~eju i Novom Sadu. Ukupno 30 nezaposlenih s evedincije NSZ, od sredine decembra pro{le godine pro{li su zahtevnu obuku s 350 nastavnih ~asova i stekli sertifikat o stru~noj osposobqenosti zavariva~a, koji im pove}ava {ansu za zaposlewe u bilo kojoj svetskoj firmi. Doma}in be~ejskoj grupi bila je Tehni~ka {kola u ~ijoj je radionici obuka izvedena. - U dosada{woj praksi ovakva vrsta obuke se sprovodila u Novom Sadu, a sada smo je izveli u tri grada. Pokazalo se to kao dobar potez i verujem da }emo i ubudu}e isto postupiti. Po{to je zanimawe zavariva~a izrazitije deficitarna struka, verujem da su vam {anse za zapo{qavawe sada znatno ve}e. Kako sve vi{e dolaze strani investito-

ri u na{u zemqu, verujem da je to {ansa, ba{, za ovakav profil zanimawa. Trudi}emo se da ubudu}e organizujemo i obuku za zanimawa bli`a `enskom polu, istakao je na~elnik Odeqewa za posredovawe i planirawe karijere Filijale NSZ Novi Sad Miodrag Dra`i}. U minuloj obuci su prednost imali potencijalni kandidati koji su du`e od godinu dana na evidenciji NSZ, a posle dobivenog sertifikata omogu}eno im je da se ukqu~e u tra`ewe posla zavariva~a u bilo kojoj svetskoj firmi, jer je obuka ra|ena po me|unarodno prihva}enim standardima. - Be~ejska grupa je, zaista, dobro odabrana, jer su svi kandidati zavr{ili obuku s ocenama „isti~e se” ili „posebno se isti~e”. Ovim nije zavr{eno stru~no usavr{avawe. Kroz stru~nu praksu i rad svi }ete morati stalno da se usavr{avate, ta~nije pratite dostignu}a u tehnici i tehnologiji, upozorio je nove zavariva~e direktor firme koja je obu~avala kandidate mr Lazar Brestova~ki. V. Jankov

DANAS U NOVOM SADU

BIOSKOPI Jadran: „Alvin i veverice 2“ (11 i 17.30), „[erlok Holms“ (19, 21.15) Art bioskop „Vojvodina“, na Spensu: „Artur i Maltazarova osveta“ (19), „Divne kosti“ (20.30)

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te, Scena „Pera Dobrinovi}“ „Tri sestre“ (19.30) Pozori{te mladih, velika sala: „Bekstejy“ (20) Novosadsko pozori{te: „^ovekova tragedija“ (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti“; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju, „Novi Sad grad kakvog vi{e nema“ (do 1. maja). Muzej Vojvodine Dunavska 35 - 37, radno vreme od 9 do 17 sati, radnim danima i vikendom, stalna postavka „Vojvodina od paleolita do sredina dvadesetog veka“, „Odaziv na poruku pro{losti“ (do 31. marta). Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj“, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka. Galerija likovne umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzi}a, Vase Staji}a 1, stalna postavka. Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka Ili}a, dokumentarna izlo`ba 1883“, „Secesija u Novom Sadu“, „Vez po pismu - pismo po vezu“ (do 15. maja). Muzejski prostor Zavoda za za{titu prirode Srbije - odeqewe u Novom Sadu, Radni~ka 20, 4896–302 (9–17): stalna postavka „50 godina prirodwa~ke muzejske delatnosti u Vojvodini“ Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18)

SUBOTICA: Dru{tvo kolekcionara Subotice organizovalo je me|unarodnu berzu antikviteta. Na susret se prijavilo preko 100 izlaga~a iz Srbije, Ma|arske i Hrvatske i Rumunije. Najve}e interesovawe pokazali su strani numizmati~ari i filatelisti, kao i kolekcionari razglednica, kwiga i slika. - Zajedno sa porodicom ve} 40 godina bavim se kolekcionarstvom.Sakupqam stare razglednice, kwige i druge predmete. Kriza se ose}a i ovde, jer mo`da bi pojedini zaqubqenici u sta-

re predmete `eleli da kupe ne{to, ali nema se para - obja{wava Julija Horvat iz Subotice. Tradicionalni me|unarodni sajam kolekcionara odr`an je u holu Nove op{tine u Subotici, a Dru{tvo kolekcionara obele`ilo je jubilej od 40 godina rada. Vrednost izlo`enih predmeta iznosila je od nekoliko dinara pa do nekoliko hiqada evra, a najve}u vrednost su imale rimske kovanice, satovi i razni predmeti od zlata. - Svake godine na prole}e i jesen organizujemo sajam kolekcionara. Imamo dosta iz-

laga~a iz zemqe i inostranstva, a kao i ranijih godina i ove najve}e interesovawe se pokazuju numizmati~ari, filatelisti kolekcionari starih razglednica, kwiga, slika i najrazli~itijih antikviteta. Berza kolekcionara u Subotici je mogu}nost ne samo kolekcionarima ve} i posetiocima koji `ele da prodaju svoje antikvitete, da procene vrednost nekog predemeta, ili da kupe neki od izlo`enih predmeta - rekao je predsednik Dru{tva kolekcionara Subotice Silvester Gerlovi~. A. A.

RAZRE[ENA KRIZA VLASTI U BELOJ CRKVI

Na ~elu op{tine @eqko Crnogorac BELA CRKVA: Posle vi{emese~e blokade u radu op{tinskih organa vlasti, vanredna sednica Skup{tine donela je dugoo~ekivani pomak. Ve}inom glasova prisutnih odbornika diplomirani ekonomista @eqko Crnogorac u naredne dve godine bi}e predsednik op{tine Bela Crkva. Na wegov predlog, za zamenika je izabran Stanko Petrovi}, a novi ~lanovi ve}a su magistar Vojislav Stevanovi}, zadu`en za prostorno planirawe i odr`ivi razvoj i Smiqana Jovanovi}, zadu`ena za poqoprivredu i {umarstvo. U op{tinskom ve}u ostali su Mustafa Salihovi}, za resor komunalne delatnosti, Vi{wi} Borko za nacionalne mawine i za sport i NVO bi}e zadu`en Vladan Peri{i}. U izjavi koju je dao za „Dnevnik” nakon imenovawa @eqko Crnogorac je je rekao da je ovo Op{tinsko ve}e zadu`eno resorno i

@eqko Crnogorac

da op{tinska uprava pretrpi izmene i da bar jednu subotu u mesecu bude otvorena za gra|anstvo. Tim danom radi}e i sva imenovana i izabrana lica, tako da }e gra|ani koji radnim danima ne mogu da

Biografija predsednika @eqko Crnogorac ro|en je 1964. godine, diplomirani je ekonomista, o`ewen, otac dvoje dece. Deset godina radio je u privredi, a trenutno ima privatnu firmu, koja se bavi trgovinom semenskim materijalom, sredstvima za za{titu u poqoprivredi i otkupom vo}a. Zahvaquju}i svojim poslovnim vezama, ve} je obezbedio besplatno u~e{}e belocrkvanskih preduzetnika na Sajmu preduzetni{tva i inovacija, koji se odr`ava od 6. do 10. aprila u Gra~anici, u BiH. da }e svaki wegov ~lan biti obavezan da pripremi program rada, da predla`e projekte i da se anga`uje na wihovoj relizaciji. - Op{tinski buxet je samo 230 miliona i to nije dovoqano za investicije, pa se sredstva moraju tra`iti sa strane. Izuzetno je va`no, za funkcionisawe op{tine,

do|u do Op{tine, ovu mogu}nost koristiti subotom. Sve kancelarije u Upravi bi}e otvorene od 7 do 15 ~asova, a pauze }e zaposleni koristiti na smenu, tako da gra|ani nikada ne nai|u na zatvorena vrata – rekao je Crnogorac.. @eqko Crnogorac je, tako|e planirao da sve projekte koji su u

prethodnom periodu bili aktuelni, ali iz nekog razloga nisu realizovani, aktivira i neke radwe u tom pravcu su ve} preduzete. Posebno se osvrnuo na projekat pretovarne stanice na Dunavu, koji je ~esto bio u `i`i javnosti, jer je trebalo da se realizuje u sradwi sa ruskim partnerom i imao je veliku vrednost. Ako je ruski partner i daqe zainteresovan, ovaj projekat bi imao prioritet u odnosu na sve ostale. Svakom investitoru, po wegovim re~ima, bi}e posve}ena svaka mogu}a pa`wa. Rekao je i da Bela Crkva nije iskoristila prednost koju ima kao pograni~na op{tina i da }e se u toj oblasti posebno anga`ovati. Najavio je i da }e puno vremena provoditi u Novom Sadu i Beogradu u nameri da svojim prisustvom u sekretarijatima, ministarstvima i raznim fondovima pomogne da se {to vi{e novca iz raznih projekata slije u Belu Crkvu. M. Vitomirov

IN\IJA: U In|iji }e od aprila po~eti da radi Kancelarija za inkluziju Roma, ~iji }e ciq biti ukqu~ivawe Roma u javni `ivot i lokalnu zajednicu. Otvarawe Kancelarije predstavqa deo op{te strategije koja se sprovodi u okviru Dekade Roma, a na ~iju se inplementaciju, potpisivawem Deklaracije, obavezala i Republika Srbija. Op{tina In|ija }e obezbediti kancelariju i finansijska sredstva za rad koordinatora za romska pitawa dva dana u radnoj nedeqi. Kancelarija za inkluziju Roma }e odrediti i anga`ovati koordinatora za romska pitawa koji }e obavqati dokumentacione i operativne poslove kao {to su utvr|ivawe broj~anog stawa, socijalnog statusa i problema romske lokalne zajednice. Kancelarija }e svakodnevno komunicirati sa romskom zajednicom i koordinira}e projektima usmerenim ka unapre|ewu polo`aja Roma. S. B.

Odr`an koncert „Prela” @ABAQ: U Sportskoj sali u @abqu odr`an je godi{wi koncert Dru{tva za o~uvawe i negovawe kulturnih tradicija „Prelo” iz ^uruga. Ovo Dru{tvo je osnovano pre dve i po godine i vrlo uspe{no radi i okupqa omladinu i decu kao i odrasle gra|ane u razne sekcije i broji oko tristotine ~lanova. Najmasovnija je folklorna sekcija koja okupqa ~lanove prakti~no od pred{kolskog uzrasta do veterana. Koncepciju koncerta osmislila je Borka Milenkovi} sa saradnicima Renatom Petri} i Vladimirom Petrovi}em, scenografiju je uradio Braco Li{kovi} sa saradnicima. Program su vodili Tijana Radnov (Sosa) i Slobodan Mali} (Lala) koji su uz dosetke iz obi~nog `ivota vodili publiku kroz vrlo bogat program. L. K.

ZAVR[ENI 15. SUSRETI AMATERSKIH DRAMSKIH GRUPA VOJVO\ANSKIH MA\ARA

Najboqe predstave iz Kikinde i Ba~ke Topole SVILOJEVO: Na 15. susretima amaterskih dramskih grupa vojvo|anskih Ma|ara u Svilojevu, dramska grupa „Jo`ef Atila” iz Kikinde s predstavom „Dragi sinovi” osvojila je prvo mesto u

{ton-Pribila, Rozalija Brestijanski-Boro{ i Arpad ^ernak, za najboqeg glumca izabrao je Zdravka Pastora iz Svilojeva, dok je za najboqu glumicu progla{ena Cirok Anita Time{ iz

tin, dobila je Marija Ku~arBo{wak iz Ba~kog Petrovog Sela.U~enici osmog razreda svilojeva~ke osnovne {kole su za najboqu predstavu proglasili predstavu „Vitez Jano{” u

Ba~kog Petrovog Sela. Nagradu za najboqu epizodnu ulogu dobio je @old Budo{ iz Svilojeva u mu{koj i Renata Kowa iz Kawi`e u `enskoj konkurenciji. Posebnu nagradu za re`iju, koju je dodelila Op{tina Apa-

izvo|ewu dramske grupe iz Tele~ke. - Osim nagrade za najboqeg glumca i za najboqeg glumca u epizodnoj ulozi, Svilojev~ani su dobili i specijalnu nagradu Nacionaog saveta Ma|ara, a re~

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Dragana Todi}, Swe`ana Drowak, Er`ebet Vlah, Danka Nedeqkovi}, Nusmira Osmanovi}, Natalija Baji}, Bojana ^akan, Olivera Sedlar, Sandra Vu~kovi}, Aleksandra Prusina i Draga Cvijeti} iz Novog Sada, Dragana Tomovi} iz Petrovaradina, Sne`ana [vowa iz Veternika, Sne`ana Latinovi} iz Ba~kog Jarka, Noemi Sabo iz Temerina, Mileva Na| i Jasmina Nikoli} iz Ba~ke Palanke, Sawa Jaku{ iz Glo`ana, Marina Kobac iz Be~eja i Tatjana Lu~anovi} iz Be{ke, DE^AKE: Senka Plav{i}, Sawa ^oli}, Tatjana \aovi}, Mirjana \eri}, Dragana Kabi}, Marijana Popovi}, Kristina Avdi} i Lenka Dimitrov iz Novog Sada, Danijela Mar~i} iz Petrovaradina, Slobodanka Popovi} iz Sremske Kamenice, Miroslava Kocka iz Ba~kog Petrovca, Sawa Mali} iz ^uruga, Vesna Petrovi} iz Temerina, Nela Milo{evi} iz Budisave, Zorica Lo~ki iz Titela, Anita Ajetovi} i Suada [apranci iz Beo~ina, Gordana Bo`i} iz Ba~ke Palanke, Sla|ana Bodiroga iz Oxaka, Danijela Lali} iz Be{ke, Jelena Nikoli} iz Tovari{eva, Danijela Savi} iz Gajdobre i Du{anka [arac iz [ida.

Kancelarija za inkluziju Roma

Nagra|eni u~esnici Susreta

kategoriji negovawa tradicije. U kategoriji alternativnih predstava za najboqu je progla{ena predstava „[enak” u izvo|ewu amaterskog pozori{ta „Mara” iz Ba~ke Topole. Stru~ni `iri, u sastavu: Valerija Ago-

je o tome da }e tokom godine finansirati sve na{e nastupe i gostovawa, to je ina~e, prvi put da se dodequje ovakva nagrada rekala je re`iser i glumica u svilojeva~koj predstavi Klementina Kuti-Zambo, dodaju}i da je ova nagrada posebno raduje, jer je to dokaz da dobro rade, a za ~lanove grupe nagrada za ulo`en trud i slobodno vreme. Publika je za najboqu predstavu Susreta proglasila predstavu dramske grupe „Petefi [andor” iz Tobe. Ukupno su podeqene 22 nagrade u~esnicima Susreta, a svaka pozdravqena burnim pqeskom prisutnih na zavr{noj sve~anosti u Domu kulture u Svilojevu. Na sve~anom zatvarawu Susreta bili su prisutni ~elnici apatinske op{tine, predstavnici kulturnih organizacija Ma|ara u Vojvodini i predstavnici kulturnog, privrednog i javnog `ivota. Me|u gostima bio je i gradona~elnik Na|bara~ke u Ma|arskoj [andor Kiraq koji je, u znak zahvalnosti, predsedniku op{tine dr @ivoradu Smiqani}u i predsedniku Saveta MZ Beli Horvatu poklonio sliku. J. P.


VOJVODINA

DNEVNIK PO^ELA KONFERENCIJA O ORGANIZACIJI OTPADA

- Bez ~iste vode i zemqi{ta, nema ni napretka u poqoprivredi ni zdravstveno bezbedne hrane. Mnogi poqoprivrednici koriste pesticide i tu je glavni problem ambala`a koja zavr{ava u zemqi{tu ili rekama i jezerima i direktno ugro`ava `ivotnu sredinu - rekao je Pajki}. Ministarstvo `ivotne sredine i prostornog planirawa pre skoro godinu dana doneo set „zelenih zakona” koji se odnose na upravqawe otpadom, ambala`nim otpadom i za{titom prirode. Pomo}nica ministra Danica Be}arovi} isti~e da je lokalnim samoupravama dat rok od godinu dana da usklade odluke sa novim propisima. Gradona~el-

OP[TINA ALIBUNAR TURIZMOM SMAWUJE NEZAPOSLENOST

[ansa data Deliblatskoj pe{~ari ALIBUNAR: Op{tinsko rukovodstvo Alibunara analiziralo je potencijale ove sredine, a Skup{tina op{tine je usvojila Strategiju razvoja do 2014. godine i za wu dobila „blagoslov” od Vlade Vojvodine, koja je obe}ala da razvojni projekti iz ove sredine biti u prioritetu ulagawa para iz Fonda za kapitalne infesticije. Op{tinski ~elnici veliku {ansu dali su razvoju turizma u jedinstvenom rezervatu prirode Deliblatskoj pe{~ari. Taj, po oceni stru~waka, jedinstveni pe{~ani rezervat, sa posebnim biqnim i `ivotiwskim svetom sli~nom u pustiwskim predelima je nedovoqno iskori{}en potencijal razvoja turizma u Vojvodini i Srbiji. Deliblatska pe{~ara se prostire izme|u Dunava i i zapadnih padina Karpata na oko 340 kvadratnih kilometara, a na wu se naslawaju op{tine Vr{ac, Bela Crkva, Kovin, a najve}i deo je u atarima op{tine Alibunar. Zbog toga ovde i vide veliku {ansu da se u ovim predelima podignu objekti za masovan dolazak turista iz zemqe i inostranstva i {to bi poboq{alo uslove `ivota i pove}alo zaposlenost u ovom kraju ju`nog Banata. Rezervatom gazduju „Vojvodina{ume”, a u izleti{tu Devoja~ki Bunar ve} postoji vodovod, struja i tu je izgra|eno oko 1.200 vikendica, pa ima prostora za boravak i sme{taj velikog broja turista. - Veoma smo blizu dogovora sa potencijalnim investitorima o izgradwi velikog terena za golf koji bi bio rasprostrawen na 200 hektara u nasequ Devoja~ki bunar. U okviru toga bi bilo ure|eno izleti{te i nekoliko terena za ostale sportove . Tako|e, planovi su da se tu napravi aerodrom za la-

ke sportske avione – ka`e o planovima predesednik op{tine Danijel Ki{marton i dodaje da je na prvom mestu, marketin{ka kampawa koja bi trebalo da privu~e investitore. Pokrajinski Fond za kapitalna ulagawa obe}ao je ure|ewe infrastrukture na najfrekventijem turisti~kom lokalitetu u Deliblatskoj Pe{~ari. Devoja~ki bunar ve} sada skromnom ponudom predstavqa omiqeno mesto za boravak brojnih me{tana iz okolnih op{tina, pre svega iz Beograda i Pan~eva. Sa vikendicama opremqenim sobama prve kategorije, restoranima, hotelom „Plava dama” , dva bazena sa termalnom vodom i pogodnom klimom ovo je mesto du{u dalo za odmor i rekreaciju. Ki{marton podse}a na poznate manifestacije iz ovog kraja kao {to su „Sabor p~elara”, „Prvomajski uranak”, „ Kasa~ke trke u pesku”, „Hajka na banatsku lisicu”, likovna kolonija KPZ iz Pan~eva ... Sve to mo`e se podi}i na vi{i nivo, jer Deliblatska pe{~ara ima potencijala da postane poznata me|unarodna turisti~ka destinacija. Ono {to ovaj kraj posebno isti~e je kvalitet vazduha u Deliblatskoj pe{~ari jednak onom na Zlatiboru, pa oni Beograda sa problemima {titne `lezde ne moraju na dalek put. Tu su i izvori geotermalnih voda iz naftnih bu{otina za zdravstveni turizam, a brojna divqa~ je pravi raj za sportske lovce i iz inostranstva. Zbog svega toga, ka`e predsednik Ki{marton, u wegovoj slu`bi formirani su stru~ni timovi koji ove potencijale treba da preto~e u konkretne projekte za koje treba zainteresovati i pristupne fondove Evropske unije. R. Jovanovi}

Novosa|ani najboqi na Domijadi APATIN: Na 15. „domijadi”, sportskom takmi~ewu u~enika svih domova u Vojvodini, ekipno su najboqi bili Novosa|ani iz Doma u~enika „Brankovo kolo”. Oni su uspeli me|u 500 u~enika, koji su se takmi~ili u sedam

sportskih disciplina, ekipno da zauzmu prvo mesto. Doma}in ovogodi{we Domijade, koja se odr`avala u sportskim halama Apatina, Sonte i Prigrevice, bila je Tehni~ka {kola sa domom u~enika u Apatinu. J. P.

11

INOVACIJE ZA UNAPRE\EWE POSLOVAWA U PREDUZE]IMA

Uskoro zakon o vodama?

SUBOTICA: U Subotici je po~ela ~etvorodnevna 40. Me|unarodna konferencija pod nazivom „Otpadne vode, komunalni ~vrsti otpad i opasan otpad”. Organizatori konferencije su „Udru`ewe za tehnologiju vode i sanitarno in`ewerstvo” i „Poslovno udru`ewe vodovoda i kanalizacije Srbije” u saradwi sa Privrednom komorom Srbije, Institutom i gradom Subotica. Direktor inspektorata Ministarstva poqoprivrede i {umarstva Du{an Pajki} je rekao da se na prole}e o~ekuje da se pred poslanicima Skup{tine Srbije na|e predlog Zakona o vodama, koji je ura|en u skladu sa propisima Evropske unije.

utorak30.mart2010.

Nove prilike za rast izvoza

nik Subotice Sa{a Vu~ini} je rekao da je Subotica svesna svojih ekolo{kih problema i da je wihovo re{avawe povereno stru~wacima, kako bi se do{lo do utemeqenih odluka. ^lanica gradskog ve}a zadu`ena za ekologiju i komunalije Suzana Duli} ka`e da je u pripremi nova gradska odluka o otpadnim vodama. U sklopu konferencije bi}e organizovan i obilazak suboti~kog pre~ista~a, poseta postrojewu za pre~i{}avawe otpadnih voda u ^epelu u Ma|arskoj i obilazak spalionice opasnog otpada na granici Ma|arske i Slova~ke. Konferencija se zavr{ava 1. aprila. A. A.

ZREWANIN: „Upravqawe inovacijama” naziv je radionice odr`ane u Zrewaninu, u organizaciji Regionalnog centra za dru{tveno-ekonomski razvoj „Banat”. Radionica je deo nacionalnog projekta „Tehni~ka podr{ka razvoju preduzetni{tva i inovativnosti”, finansiranog od strane Evropske unije, a namewen je preduzetnicima, menaxerima, zaposlenima u sektoru malih i sredwih preduze}a. U radu sa gostuju}im lokalnim i evropskim ekspertima za inovacije, polaznici radionice imali su priliku da sa-

znaju kako da unaprede upravqawe inovacijama u svom poslovawu, {to vodi ve}em prihodu i profitabilnosti, kao i da uporede svoje delovawe sa sli~nim evropskim konkurentima. Osim toga, preduzetnicima su, uz stru~nu procenu upravqawa inovacijama u preduze}u, prezentovane nove prilike za rast i razvoj izvoza. - Uspeli smo da sru{imo mit o tome da su inovacije rezervisane samo za sferu informacionih tehnologija i istra`ivawa. Objasnili smo menaxerima da je inovativnost ne{to na ~emu konstant-

PO^ELO URE\EWE ^ETIRI ULICE U ZREWANINSKOM NASEQU

Ne}e vi{e biti poplava u Maloj Americi ZREWANIN: Radovi godina, ne postoji ki{na na izgradwi ki{ne kanakanalizacija i kada do|u lizacije i asfaltirawu jesen i zima dobar deo ~etiri sokaka u zrewanaseqa na|e se pod voninskom nasequ Mala dom – naglasio je StanAmerika startovali su kov. ju~e i trebalo bi da budu Po wegovim tvrdwazavr{eni do septembra. ma, ovo je tek po~etak Bageri su po~eli da obainfrastrukturnih ravqaju prve zemqane radova i bageri }e se uskodove u ulici Rade Konaro razi}i po celom gra~ara, a istovremeno sa du. Planirana je i reovom, ure|ene }e biti i konstrukcija nekih seoulice \ure \akovi}a, skih ulica, a iz gradOlge Petrov i Slavka skog buxeta je maltene Mun}ana. Po~etku sreduplo vi{e sredstava |ivawa delova naseqa, odre|eno za xade u nasesme{tenog u neposrednoj qenim mestima, nego u blizini centra grada, Mileta Mihajlov i Predrag Stankov na terenu samom gradu. prisustvovali su i gradona~elnik rike neprestano `alili gradskim - Za gradske je izdvojeno 77 miZrewanina Mileta Mihajlov i ocima na lo{e uslove `ivqewa. liona, a za seoske oko 126 miliona wegov pomo}nik Predrag Stankov. Stankov je ocenio da su upravo dinara, {to govori da sela nisu za- Radovi, ~iji je izvo|a~ zrewaovo stvari kojima bi trebalo da se postavqena i da }e se ulice u wininsko preduze}e „Vojvodinaput”, bavi lokalna samouprava. ma raditi kad i u gradu – istakao je finansiraju se iz Fonda za kapi- Ovo ~ini na{ svakodnevni `ipomo}nik gradona~elnika i napotalna ulagawa Vojvodine. ^itav vot. Zna~i, trebalo bi da nas zanimenuo da se poslovi, osim iz vojvoprojekat vredan je 77 miliona dima kakve su ulice, jesu li ~iste, da |anskog Fonda za kapitalna ulaganara. O~ekujemo da }e poslovi, u li ima dovoqno kanti za |ubre… wa, finansiraju i iz buxeta grada sve ~etiri ulice, biti zavr{eni Imali smo pritu`be gra|ana Mai Nacionalnog investicionog do septembra – kazao je Mihajlov i le Amerike. Ovde je infrastrukplana. dodao da su se me{tani Male Ametura ra|ena jo{ pre ~etrdesetak @. Balaban

NA IZLO@BI U KAWI@I PRIKAZANO 500 PASA

Pobednik nema~ki bokser iz Ma|arske KAWI@A: Na devetoj nacionalnoj izlo`bi pasa svih rasa „CAC 2010 - Kawi`a”, koju je u nedequ organizovalo Kinolo{ko dur{tvo Kawi`a, odgajiva~i i vlasnici iz na{e zemqe, Ma|arske, Austrije, Rumunije, Slova~ke i Hrvatske prikazali su oko 500 ku}nih qubimaca. Prijato prole}no vreme poslu`ilo je u~esnike, pa je izlo`bu posetio veliki broj qubiteqa ku}nih qubimaca iz Najlep{i psi kawi{ke izlo`be sa vlasnicima, sudijama i doma}inima Kawi`e i okoline. Foto: M. Mitrovi} Renomirane sudije ocewivale su qubimce oko stotinu rasa, doma}iTri najlep{a psa su pehare osvojili i kao prvani iz Kawi`e su svim prvacima rase dodelili peci svojih FCI grupa, a u ostalim FCI grupama za hare, kao i najlep{im psima u akciji "Dete i pas", prvake su progla{eni bordel koli Kerstin Falomladim vodi~ima, vlasnicima najlep{ih mladih vi~ (Austrija), dugodlaki jazavi~ar kuni}ar dr pasa i veterana, odgajiva~kim parovima i grupama Gabora Jakoba iz Subotice, aqaski malamut Tot i najlep{ih pasa izlo`be. ^abane iz Seke{fehervara (Ma|arska), bigl SrDelegat Kinolo{kog saveza Srbije dr Mahmut |ana Peji}a iz Bikova, nema~ki kratkodlaki ptiAl Dagistani titulu najlep{eg psa izlo`be i ~ar Dragomira Magli}a iz Sombora, zlatni repobedni~ki pehar dodelio je `utom nema~kom triver @u`ane Pavlovi} iz Ade i bolowski pas bokseru ^abe Sebenija iz Abowa (Ma|arska). Katalin Tot iz Makoa (Ma|arska). Pehar za drugo mesto pripao je o{trodlakom Za najlep{eg mladog psa progla{en je rotvajfoksterijeru Atile [ebeka iz Pe~uja (Ma|arler @ike Mihajlovi}a iz Be~eja, a za najlep{eg ska), a i za tre}e mesto pehar je odnela go{}a iz veterana brije{ki ov~ar Anamarije ^onto{ Alma|arskog mesta Ged dr Viktoriji Setei za isrbertne iz Budakesija (Ma|arska). kog vu~jeg hrta. M. Mr.

no moraju insistirati u svojim firmama, jer uspeh u biznisu jednim delom zavisi i od toga koliko ste spremni na promene i unapre|ewe poslovawa – naglasio je konsultant za inovacije u MSP Eugen Okari. Projekat „Tehni~ka podr{ka razvoju preduzetni{tva i inovativnosti” zapo~et u septembru 2008. godine, zavr{ava se u avgustu 2010. godine i ima za ciq da podr`i poslovno okru`ewe koje }e promovisati razvoj me|unarodno konkurentnih i inovativnih preduze}a. @. B.

VESTI Te`ak dnevni red BA^KA PALANKA: Danas zaseda Skup{tina Ba~kopalana~ke op{tine, a na dnevnom redu na}i }e se, izme|u ostalog, i nekoliko izve{taja o radu op{tinskih javnih preduze}a i ustanova za pro{lu godinu. Pored Direkcije za izgradwu op{tine svoj izve{taj }e odbornicima prezentovati i poslovodstvo Javnog komunalnog preduze}a „Komunalprojekt”. Pored ova dva najve}a, odnosno finansijski najja~a preduze}a, referadu }e imati i lokalna javna preduze}a iz oblasti informisawa, Dom zadravqa, Javno preduze}e Sportsko rekreacini centar „Tikvara”, Pred{kolska ustanova „Mladost”... Preko 20 ta~aka dnevnog reda nisu novost, ali je retkost da odbornici za jedno zasedawe dobiju toliko materijala. Ovoga puta je proceweno da se radi o pet kilograma papira sa izve{tajima, planovima i programima. Zbog toga ovde niko ne mo`e da predvidi koliko }e dana trajati sednica lokalnog parlamenta, jer bilo je slu~ajeva da odbornici zasedaju i po tri dana za mnogo mawe skup{tinskog materijala. M. Sy.

Ikone Zorana Todorovi}a NOVI BE^EJ: U Galeriji „Selo” Doma kulture u Novom Be~eju, va~eras }e biti otvorena izlo`ba ikona ikonopisca iz Novog Be~eja Zorana Todorovi}a. Zoran Todorovi} je naslikao oko 150, uglavnom kopija sredwevekovnih i gr~kih ikona, ali se bavi i restauratorsko – konzervatorskim radom. U saradwi sa pokrajinskim Zavodom za za{titu spomenika kulture, oslikao je unutra{wost crkve Uspenije Presvete Bogorodice (manastir na Tisi) u Novom Be~eju, hram Vavedewa Presvete Bogorodice u Zrewaninu i restaurirao je zidne slike Glava{eve ku}e, u Novom Be~eju. Oslikao je ulazna vrata hrama Sv. Jovana Prete~e u Vrawevu, a sada je anga`ovan na restauratorskim radovima crkve Prenosa mo{tiju Sv.Nikole u Novom Be~eju. Izlo`ba se otvara u 19 sati. M. K

Me|anci spremno daju krv

ME\A: U organizaciji Regionalnog zavoda za transfuziju krvi iz Zrewanina i Op{tinskog odbora Crvenog krsta u @iti{tu, u Me|i je organizovana akcija dobrovoqnog davawa krvi. U ovu humanitarnu akciju ukqu~ilo se 26 gra|ana. @. B.


12

CRNA HRONIKA

utorak30.mart2010.

DNEVNIK

POSLE UBISTVA BAWA DOMAZETOVI]A NA ^ENEJSKOM SALA[U

Policija traga za Branislavom Bijeli}em DVA DANA NAKON PADA S VI[ESPRATNICE U NOVOM SADU

Preminuo gra|evinski radnik Gra|evinski radnik Dragi \or|evi} (60) iz Surdulice, koji je u petak ujutro zadobio te{ke telesne povrede prilikom pada s tre}eg sprata zgrade u izgradwi u Ulici Laze Kosti}a 1 u Novom Sadu, preminuo je u nedequ predve~e u Klini~kom centru Vojvodine. Po informacijama iz te institucije, on je odmah po prijemu operisan, i du`e od dva dana lekari na odeqewu Intenzivne nege borili su se za wegov `ivot. Preksino} je \or|evi} podlegao povredama. Ina~e, gra|evinski radnik Dragi \or|evi} je u petak ujutro pao s pet metara visine. Dok je bio na tre}oj eta`i vi{e-

spratnice, iz jo{ uvek nepoznatih razloga, ispao je kroz svetlarnik i pao na prvi sprat. Na lice mesta odmah su do{li Hitna pomo}, policija i de`urni istra`ni sudija Osnovnog suda u Novom Sadu. Po informacijama Inspekcije rada za Ju`noba~ki okrug, taj svetlarnik je u tom trenutku bio kompletno obezbe|en za{titnom ogradom. Ovo je prvi slu~aj te{kog povre|ivawa radnika na gra|evini ove godine. Tokom godine za nama, inspekcija bele`i devet te{kih telesnih povrede gra|evinskih radnika. S. Tanuryi}

JU^E UJUTRU U CENTRU PAN^EVA

Izgoreo auto zamenika gradona~elnika Ju~e oko 3.40 ~asova u centru Pan~eva, u Ulici dr Kaspinovi}a 25, ispred ku}e u kojoj stanuje, zapaqen je automobil "audi A 6" vlasni{tvo zamenika gradona~elnice Pan~eva, Du{ana Mrvo{a, saop{tila je ju~e pan~eva~ka Policijska uprava.

Izgoreli „audi A6”

Povre|enih nema, ali je automobil potpuno uni{ten a materijalna {teta se procewuje na oko 2,5 miliona dinara. Po`ar su policiji prijavili gra|ani i za kratko vreme na lice mesta iza{li su pripadnici vatrogasne jedinice.

- Uzrok po`ara je namera NN lica da zapali automobil i to tako {to je predwa desna strana kola posuta zapaqivom te~no{}u a potom je po`ar izazvan otvorenim plamenom - rekao je medijima na~elnik gradske vatrogasne jedinice Momir Georgijevski. Po wegovim re~ima, auto je bio star {est godina, a u po`aru je izgorela i diplomatska putni~ka isprava Du{ana Mrvo{a. Vlasnik "audija A 6" Du{an Mrvo{ ka`e da je oko pola ~etiri, kada se po`ar dogodio, bio u ku}i i da je spavao a probudila ga je galama na ulici. - Dao sam izjavu policiji i protiv NN lica sam podneo prijavu za izazivawe op{te opasnosti - rekao je Mrvo{ za Radio Pan~evo i dodao da neprijateqe nema i da ne mo`e ni na koga za sada da sumwa. Dodao je da se za svoju bezbednost ne boji ali da strahuje za bezbednost svoje porodice, jer ne mo`e da doku~i {ta je bio motiv nekome da u~ini ovo stra{no delo. Na mestu gde je zapaqen automobil obgorelo je i drvo u ~ijoj blizini je auto bio parkiran. Mrvo{ na ku}i nije imao video nadzor. L. L.

OPQA^KANA NOVOSADSKA PO[TA: Po{tanska filijala na Trgu Marije Trnadafil u Novom Sadu opqa~kana je ju~e oko 16.15 ~asova, saznaje "Dnevnik" nezvani~no. Nepoznati izvr{ilac, maskiran majicom navu~enom preko glave, prete}i pi{toqem, u{ao je u ekspozituru po{te i od radnica zatra`io da mu predaju novac. Dr`e}i upereno oru`je u slu`benice, maskirani napada~ je s oko 100.000 dinara, koji su mu predale, istr~ao i pobegao u nepoznatom pravcu. M. V.

– Policija intenzivno traga za Branislavom Bijeli}em (1979) iz Novog Sada, koji se operativnim radom dovodi u vezu s ubistvom Bawa Domazetovi}a (1964) iz Subotice, po~iwenim u no}i izme|u subote i nedeqe, pola sata posle pono}i na ~enejskom Sala{u 137 – izjavio je ju~e, na konferenciji za novinare u novosadskoj Policijskoj upravi, na~elnik odeqewa kriminalisti~ke policije Mladen Korica. On je o doga|aju o kojem je "Dnevnik" pisao dodao da }e, osim krivi~ne prijave protiv Bijeli}a, osumwi~enog da je hicima iz pi{toqa usmrtio Domazetovi}a, biti podnete prijave protiv vi{e osoba zbog krivi~nog dela u~estvovawa u tu~i koja je prethodila ubistvu. Po prvim informacijama, osumwi~eni Branislav Bijeli} je kobne ve~eri bio u delu lokala gde je organizovano ro|endansko slavqe na kojem su bili gosti iz vi{e gradova. U drugom delu bio je Domazetovi} s nekoliko prijateqa. Nakon dosta popijenog alkohola do{lo je do prepirke, a

usledila je tu~a, pa su neki gosti be`ali i kroz prozor. Uzgred, popularni i ugledni lokal je tom prilikom prili~no o{te}en. Osumwi~eni Brani-

Branislav Bijeli}

slav i Domazetovi} su razmenili vi{e udaraca. Kad je Domazetovi} krenuo da iza|e nakon privremenog prekida sukoba, osumwi~eni mladi} mu je pri{ao, udario ga jo{ koji put i obra~un je nastavqen u dvori{tu, gde je Domazetovi} i ubijen s vi-

{e hitaca, od kojih ga je jedan pogodio u glavu, saznajemo nezvani~no. Kako su ju~e rekli u policiji, i osumwi~eni i `rtva su pozna-

poznato da li je i pravosna`no osu|ivan. Povremeno je dolazio u Novi Sad. Navodno, on je poznavao Bijeli}a, koji je bio izbaciva~ u poznatoj kafani "Dva

Be`ivotno telo Bawa Domazetovi}a

ti policiji odranije. Kako "Dnevnik" saznaje, Domazetovi}, rodom iz Nik{i}a, drugovao je s vrhunski rangiranim kriminalacima Crne Gora i Beograda, ali se u posledwe vreme bavio gra|evinom u Subotici. Okrivqen je vi{e puta, ali nije

galeba" na Klisi, gde su se, po nekim verzijama, wih dvojica i fizi~ki obra~unavali, a tom prilikom je, ka`u, debqi kraj izvukao Bijeli}. Bawo Domazetovi} }e biti sahrawen danas u Nik{i}u. E. D.

NA SU\EWU ZREWANINSKOM PROIZVO\A^U VOJNE I POLICIJSKE OPREME RUKOVODILAC KONFEKCIJE U TOJ KOMPANIJI POTVRDIO

Dragi} nije znao za pu{ku u panciru

Nastavak su|ewa zrewaninskom biznismenu Miletu Dragi}u, vlasniku kompanije za proizvodwu vojne i policijske opreme, odr`ano ju~e pred ve}em Osnovnog suda u Zrewaninu, kojim predsedava sudija Qiqana A}imovi}, obele`io je protest stotinak radnika preduze}a “Proizvodwa Mile Dragi}”. Oni su kazali da su se okupili pred ovda{wom Palatom pravde da bi pru`ili podr{ku okrivqenom Dragi}u. – @elimo da se ova farsa od su|ewa zavr{i da bi na{a kompanija nastavila normalno da funkcioni{e, bez ikakvih pritisaka. Firma je nekada imala 1.000 radnika, a sada ih je ostalo 200. Poslova je sve mawe zato {to se daju uvoznom lobiju – izjavio je jedan od radnika, Radovan Gligorin. I Dragi} je u vi{e navrata ponavqao da zbog sudskog postupka, u javnosti poznatog kao afera “pancir”, wegovo preduze}e trpi ozbiqne posledice. Apelovao je na tu`ioca da vi{e ne odugovla~i proces, i dodao “da mu je ve} muka da sve ovo slu{a”. Tu`ila{tvo ga, ina~e, tereti da je po~inio krivi~na dela zlo-

upotrebe ovla{}ewa u privredi u poku{aju i nedozvoqenog dr`awa oru`ja. U ceo slu~aj upleteni su i biv{i ministar odbrane Prvoslav Davini}, kao i vojna lica Milun Kokanovi} i Jovica Vu~-

Ju~era{wi glavni pretres nastavqen je saslu{awem svedoka. Javnost je ponovo bila iskqu~ena s dela su|ewa koje se odnosi na zloupotrebu ovla{we}a u privredi u poku{aju, s obzirom na to

Dragi}evi radnici ispred zrewaninske palate pravde

kovi}. Su|ewe vlasniku firme “Proizvodwa Mile Dragi}” pre dve godine je razdvojeno od postupka ostaloj trojici optu`enih, jer se tada{we Vojno odeqewe Okru`nog suda u Beogradu oglasilo funkcionalno i stvarno nenadle`nim po{to Dragi} nije vojno lice.

da se u sudskim spisima nalaze poverqiva dokumenta Ministarstva odbrane i General{taba Vojske Srbije, dok je novinarima dozvoqeno da prisustvuju raspravi o nezakonitom dr`awu oru`ja. Po toj ta~ki optu`nice, u svojstvu svedoka, saslu{an je rukovodilac konfekcije u „Proiz-

vodwi Mile Dragi}“ Qubodrag Lazi}, koji je prona{ao automatsku pu{ku u jednom od pancira donetih u ovu firmu na reparaciju. Lazi} je ostao pri iskazu datom istra`nom sudiji 2005. godine, tvrde}i da o postojawu pu{ke nije upoznao Dragi}a, niti bilo koga drugog u preduze}u, veruju}i, kako je naveo, da }e se vlasnik vatrenog oru`ja sam javiti. – Tim }utawem smestio sam Mileta Dragi}a u zatvor – rekao je Lazi}. Tokom su|ewa, poznati srpski biznismen je tvrdio da je tek po izlasku iz pritvora saznao da se pu{ka „fa-mas“, zatim automatska pu{ka M-70 A i pi{toq CZ85 B, nalaze u wegovoj firmi. Naglasio je da je u sefu i ranije bilo oru`ja koje je u firmi reparirano i ispitivano u registrovanoj balisti~koj laboratoriji. U sudnici se ju~e pojavio i zamenik generalnog direktora kompanije Milenko Borqin ali, kako se taj deo su|ewa odnosio i na drugu ta~ku optu`nice, javnost je bila iskqu~ena i wegov iskaz je ostao nedostupan. Saslu{awem preostala dva svedoka su|ewe }e biti nastavqeno 14. maja. @. Balaban

U ATARU SAVINOG SELA, KOD VRBASA, PRONA\ENE ^ETIRI UGINULE SRNE

Divqa~ otrovana na „Karneksovoj” wivi

Na~elnik op{tinske uprave u Vrbasu Miodrag [o{ki}, koji je ujedno i predsednik Lova~kog dru{tva u Savinom Selu, saop{tio je ju~e da je u ataru ovog mesta do{lo do masovnog pomora divqa~i. Po wegovim re~ima, divqa~ se otrovala otrovnim kukuruzom za {teto~ine, kojim su tretirane oranice u vlasni{tvu vrbaskog "Karneksa", a do sada su u ataru prona|ene ~etiri uginule srne. – Na`alost, desilo ne{to {to ne bi smelo da se de{ava – rekao je [o{ki}. – Te wive su tretirane na nedozvoqen na~in jer jeste dozvoqeno da se glodari tretiraju, ali zna se kako se to radi: direktno u rupe u kojima su {tetoti~ine, a u ovom slu~aju neko je mehanizacijom samo razbacao otrovni kukuruz po wivi i napravio gomile s kojih se divqa~ hranila. Do sada su na|ene tri srne i

srnda}, ali svi strahujemo da }e taj broj biti mnogo ve}i jer je trovawe ra|eno pre nekoliko dana. Po wegovim re~ima, Komunalna, Veterinarska i Lovo~uvarska inspekcija su bile na terenu i napravile izve{taje, a uzorci kukuruza i uginule divqa~i su poslati na analizu. – Napravqena {teta je nemerqiva, a pri tom ne znamo

koliko }emo jo{ uginule divqa~i prona}i jer je ba~ena velika koli~ina tog kukuruza. U svakom slu~aju, neko }e morati da odgovara za ovakvo nesavesno tretirawe oranica – rekao je [o{ki}. U vrbaskom "Karneksu" nisu posebno komentarisali ovaj doga|aj ve} su izdali kratko saop{tewe za javnost u kojem se ka`e da je Kompanija "Karneks" i ove godine, kao i prethodnih, u okviru priprema za setvu redovno tretirala zemqi{te protiv glodara. "Svesni da ni na koji na~in nije mogu}e uticati na divqa~ i weno kretwe, izra`avamo najiskrenije `aqewe zbog nemilog doga|aja", ka`e se u saop{tewu AD "Karneks". N. Perkovi}

SINO] U NOVOM SADU

Le{ na|en u Dunavu

Be`ivotno telo neidetifikovanog mu{karca prona|eno je sino} oko 20 ~asova na povr{ini Dunava izme|u Varadinskog mosta i Spomenika na Keju `rtava racije u Novom Sadu, saznaje "Dnevnik" nezvani~no. Na le{u nema vidqivih tragova nasiqa, ka`e na{ izvor. Policija i istra`ni sudija su obavili uvi|aj, a vi{e detaqa o~ekujemo u dana{wem saop{tewu novosadske Policijske uprave. M. V.


CRNA HRONIKA / SVET

DNEVNIK

utorak30.mart2010.

13

TERORISTI^KI NAPAD U MOSKOVSKOM METROU

„Crne udovice” posejale smrt

VELIBOR VU^UROVI] NA NOVOSADSKOM BULEVARU JA[E TOMI]A U SUBOTU UVE^E NAJVEROVATNIJE USMR]EN SLU^AJNO

Hitmejker pogo|en s visine zalutalim metkom? Velibor Vu~urovi} (1979) iz Novog Sada je u subotu kod parka u blizini Me|usmesne autobuske staniice najverovatnije usmr}en gre{kom. Wegovo be`ivotno telo, kako je na{ list ve} pisao, prona|eno je u subotu uve~e s prostrelnom ranom na glavi na trotoaru Bulevara Ja{e Tomi}a nasparam broja 14. O{te}ewa na ki{obranu `rtve, koja su po svoj prilici od metka, ukazuju na to da pi{toq iz kojeg je ispaqen nije prislowen na glavu i nije bilo "overe", ispaqewa jo{ jednog sigurnosnog hica, kako se to radi u sa~eku{ama, tako da je lako mogu}e da je je re~ o zalutalom metku. Policija je nastavila "{e{qawe" i ispitivala stanare obli`wih zgrada koji "gledaju" ka mestu doga|aja. Po ovome se mo`e zakqu~iti da je ostavqena mogu}nost da je metak do{ao iz daqine, saznaje "Dnevnik" nezvani~no. Do ju~e uve~e jo{ niko nije priveden kao osumwi~eni za ubistvo ovog tekstopisca mnogih narodwa~kih hitova, ali su saslu{ane mnoge osobe. Prema stru~nom mi{qewu nekih iskusnih operativa MUP - a Srbije mogu}e je re~ o ubistvu iz nehata ali i daqe nisu iskqu~ene druge opcije, kao ni ta da je zlo~in po~inila poreme}ena osoba. Na~elnik odeqewa kriminalisti~ke policije u novosadskoj Policijskoj upravi Mladen Korica ju~e je na konferenciji za novinare komentarisao subotwe jedan poku{aj ubistva i dva ubistva u Novom Sadu. - Nepoznati izvr{ilac je usmrtio Velibora Vu~urovi}a vatrenim oru`jem nepoznate marke. Ve{ta~ewa su u toku. Javnost }e biti obave{tena o reziltatima istrage koja je intenzivna. Ova ubistva nisu povezana. Mislimo da nisu povezana ni s pro{lonedeqnim rawavawem jedne osobe na keju u Fu-

togu u doga|aju za koji sumwamo da je obra~un navija~a. Motivi ovih doga|awa }e tek biti utvr|eni - kazao je Korica. U porodici nastradalog Vu~urovi}a u Feketi}u svi su u {oku: otac Zoran, majka Hilda, sestra Tamara s porodicom. Za stradalim Veliborom tuguje i wegova rodbina, kom{ije, prijateqi... ceo Feketi} se pretvo-

novi CD s Draganom Stojkovi}em Bosancem i ve} tada se na Peri{i}evom CD-u na{la pesma "Miris zavi~aja" za koju je na Veliborov tekst Bosanac uradio muziku i aran`man. Zatim je usledila saradwa s Dejanom Mati}em, na ~ijem prvencu su Veliborove pesme bile najslu{anije i tada je sve krenulo svojim tokom.

Velibor Vu~urovi}

rio u tugu. Qudi u ovom selu samo o tome pri~aju i svi se pitaju da li je mogu}e, i kako, da je neko ustrelio ovog mladi}a mirne naravi. Velibor Vu~urovi} je ro|en 2. juna 1979. godine u Ba~koj Topoli. Zavr{io je Vi{u poslovnu {kolu u Novom Sadu. Interesovawe za muziku pokazuje od rane mladosti, kada po~iwe i da zapisuje prve stihove. U po~etku su pesme koje je pisao imale formu poezije, da bi kasnije, kako je pratio muziku i estradu, one bile komercijalnije i prilago|ene komponovawu i pevawu. Po~etak wegove uspe{ne karijere kao tekstopisca predstavqa susret s Jovanom Peri{i}em 2001. godine, kome je ponudio nekoliko tekstova, budu}i da je Jovan tada pripremao svoj

Velibor Vu~urovi} je ubrzo uspostavio saradwu s aktuelnim kompozitorima i aran`erima i radio pesme za najpoznatije peva~e na{e estrade, me|u kojima su: [aban [auli}, Nino, Sa{a Mati}, Nedeqko Baji} – Baja, Anica Milenkovi}, Aca Ili}, [erif Kowevi}, Jelena Bro}i}, grupa "Bon ami", Igor Lugowi} i mnogi drugi, s kojima je bele`io uspehe. U me|uvremenu, Velibor je po~eo i da komponuje i radi muziku na svoje tekstove, {to se pokazalo kao veoma uspe{no, a dokaz za to su pesme Igora Lugowi}a, Jovana Peri{i}a, Ne{ka Kejxa i drugih koje su veoma slu{ane i nose epitet hitova. Velibor Vu~urovi} }e danas u 16 ~asova biti sahrawen na mesnom grobqu u Feketi}u. E. D.

BRANIMIR NIKOLI] JU^E PRONA\EN MRTAV U PARKU NA PALI]U

Samoubistvo biv{eg lidera „Otpora”

Suboti~anin Branimir Nikoli} (53) prona|en je ju~e ujutro mrtav u parku na Pali}u. Kako nezvani~no saznajemo, Nikoli} se ubio u parki}u, gde je de~je igrali{te, nedaleko od samog jezera. U saop{tewu Vi{eg suda u Subotici se navodi da su slu~aj u ranim prepodnevnim ~asovima de`urnoj slu`bi Policijske uprave u Subotici prijavili slu~ajni prolaznici. Radi utvr|ivawa svih zna~ajnih ~iwenica uzroka smrti odre|ena je sudsko-medicinska obdukcija, navodi se u saop{tewu. Branimir Nikoli}, poznatiji kao Bran~i, bio je koordina-

Branimir Nikoli} Bran~i

tor za uterivawe istine Narodnog pokreta "Otpor", a mnogi ga pamte kao lidera suboti~kog "Otpora" koji se godinama borio protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ukazivao je na mnogobrojne nelegalne radwe u zemqi, poput afere "pancir", sa {e}erom i sli~no. Nikoli} je dva puta slu`io zatvorsku kaznu zbog klevete, i to najpre za "aferu sa {e}erom", kada je odle`ao {est meseci po tu`bi Miodrag Kosti}a, a drugi put na osnovu presude po tu`bi nekada{weg lidera Saveza vojvo|anskih Ma|ara Jo`efa Kase. A. A.

MOSKVA: U dva odvojena naVazdu{ni prostor iznad Mororizma i da je naredio poja~ane pada na stanicama podzemne `eleskve je bio zatvoren. Leteli su mere bezbednosti u javnom preznice u centru Moskve poginulo samo helikopteri Slu`be za vozu u celoj zemqi posle ju~eraje najmawe 38 osoba, a 64 je rawevanredne situacije. {wih bomba{kih napada. „Nastavi}e se borba protiv no, saop{tila su ministarstva za Premijer Rusije Vladimir terorizma. Nastavi}emo opevanredne situacije i za zdravstvo. Putin poru~io je nakon zajedracije protiv terorista do Iako jo{ niko nije preuzeo odgoni~kog sastanka sa dr`avnim vrkraja i bez kompromisa“, revornost za napad, stru~waci za tehom Rusije da }e organizatori kao je Medvedev na sastanku rorizam upozoravaju da je akcija napada na moskovski metro biti koji je hitno sazvan u Kremqu izvedena prema matrici koju konajo{trije ka`weni. posle napada. riste ~e~enske „Crne udovice“. „Uveren sam da }e nadle`ni Moskva se na{la na meti bomba{a-samoubica tokom jutarwe gu`ve - prva eksplozija odjeknula je oko 7.50 ~asova po lokalnom vremenu, dok je druga usledila nepunih trideset minuta kasnije. Strahuje se da broj poginulih nije kona~an, jer je veliki broj povre|enih u te{kom stawu. Svi povre|eni putnici evakuisani su iz podzemne `eleznice, a nedugo posle napada moskovskim lekarima prijavilo se najmawe pedesetak osoba, svedoka napada, sa simptomima sr~anog udara i nervnog sloma. Ruska Federalna slu`ba bezbednosti saop{tila je da su napade izvele `ene-teroristi samoubice, odnosno grupa nazvana Poja~ana policijska kontrola u Moskvi „Crne udovice“, koju ~ine `ene koje su u sukobima ~e~enskih islamista sa ruskim snagama bezMoskovqani `rtve bednosti ostale bez nekog od ~lateroristi~kih napada nova porodice. Prva eksplozija dogodila se u Osim napada u javnom prevozu, Moskovqani su bili `rvte i terovozu metroa na stanici „Lubjanristi~kih napada na stambene zgrade, pozori{ta i drugim mestima. ka“, koja je udaqena mawe od jednog U eksploziji u stambenom bloku na jugoistoku Moskve septembra kilometra od Kremqa i ruske Sa1999. godine poginulo su 94 osobe, a vi{e od 200 je raweno.^etiri davezne slu`be bezbednosti, a druga na kasnije u eksploziji bombe uni{tena je osmospratnica, a poginulo na stanici „Park kulture“ na isje 118 qudi.. Najtragi~niji doga|aj ove vrste bio je upad terorista u toj liniji metroa. pozori{te Duborvka, oktobra 2002. godine.Oko 40 terorista, me|u Na peronu stanice „Lubjanka“, kojima i 19 `ena, mnogi opasani eksplozivom, upalo je u ovo moskovprona|ena su tela vi{e od 20 posko pozori{te uzev{i kao taoce vi{e od 900 gledalaca. U akciji spaginulih, dok je na stanici metroa savawa koja je usledila posle tri dana opsade poginulo je 130 qudi, „Park kulture“ poginulo izme|u ukqu~uju}i i teroriste. Za ve}inu napada koji su pogodili rusku pre10 i 15 osoba. Po informacijama stonicu optu`eni su ~e~enski pobuwenici. sa lica mesta, na stanici Park kulture prona|ena je qudska glava odvojena od tela za koju se veMe|u identifikovanim povreorgani ubrzo najo{trije kazniti ruje da je pripadala `eni samou|enim osobama u moskovskom meteroriste i kriminalce odgobici. Delovi tela koji su pronatrou, koje su sme{tene u moskovvorne za ovaj napad“, rekao Pu|eni na stanici „Lubjanka“ sugeske bolnice, nema dr`avqana Srtin. ri{u na to da je `ena bomba{ bije, re~eno je u ambasadi Srbije [ef Federalne slu`be bezbila ne{to starija. u Moskvi. Savetnica u ambasadi bednosti Aleksandar Bortnikov Centar Moskve je bio u saobraSrbije u Moskvi, Olgica Vlahoizvestio je predsednika Dmitri}ajnom kolapsu. Policija je konvi}, izjavila je da jo{ nije poznaja Medvedeva o napadima i o metrolisala glavne saobra}ajnice i to da me|u poginulima ima i grarama za pru`awe pomo}i nastramostove. Ubrzo posle bomba{kog |ana Srbije, po{to je identifidalima. napada taksisti u ruskoj prestonikacija `rtava u toku. „Za sada neRuski istra`ni organi podneci vi{estruko su povemamo informaciju da su na{i dr}ali cene svojih usluga. `avqani postradali, na spiskoUprkos tome {to je vima povre|enih koji su sme{tesa stanice „Park kultuni u moskovske bolnice nema nare“ bilo izuzetno te{ih dr`avqana, rekla je ona. {ko evakuisati pre`iMoskovski metro u pro{lovele putnike, akcija sti ~esto je bio meta napada, spasila~kih ekipa je uglavnom ~e~enskih terorista. efikasno izvedena.NaiMetro u ruskoj prestonici kome, voz u kojem je detoniristi nekoliko miliona Moskorana bomba popre~io se vqana dnevno. i zatvorio tunel u kojem Podzemna stanica „Lubjanka“, je ostao drugi deo voza, na kojoj se ju~e dogodila prva {to je ote`alo akciju Kamere za nadzor zabele`ile tragediju eksplozija, nosi ime ozlogla{espasavawa pre`ivelih putnika. nog zatvora koji je za vreme Soli su krivi~nu prijavu za teroJa~ina bombi bila je po 2 kivjetskog saveza slu`io KGB-u. rizam. Istragu vodi ruski lograma trotilnog ekvivalenta, Metro i drugi oblici javnog dr`avni tu`ilac Jurij ^ajka. prenose ruski mediji. Prema naprevoza u Moskvi, bili su ~esta Po navodima Federalne slu`be vodima Federalne slu`be bezmeta terorista, a posledwi nabezbednosti, sigurnosna kamera bednosti, prona|eni delovi tepad iza kojeg je, tako|e, stajala snimila je dve osobe koje su dovela ukazuju na to da su `ene-tero`ena-teorista samoubica dogole `ene-samoubice do ulaza u risti imale eksploziv pri~vrdio se posledweg dana avgusta podzemnu `eleznicu. Policija {}en za pojas. Ministarstvo za 2004. godine na metro stanici istra`uje okolnosti povezane sa vanredne situacije zatvorilo je „Ri{skaja“ kada je poginulo 10 tim napadom. Ruski predsednik ceo kvart i podiglo nivo bezbedqudi, a oko 50 raweno. Dmitrij Medvedev izjavio je da nosti u Moskvi. (Beta-Tanjug) }e se nastaviti borba protiv te-

VESTI Bombe u Solunu SOLUN: Policija u Solunu rano ju~e ujutro deaktivirala je dve eksplozivne naprave koje su bile postavqene ispred prodavnice igra~aka i poslovnice jedne banke u strogom centru grada. Policija je obavila uvi|aj, ali jo{ uvek nema podataka o tome {ta je bila meta napada.

Sru{io se helikopter KANDAHAR: Helikopter NATO-a sru{io se na jugu Avganistana i 14 osoba je povre|eno, saop{tio je NATO u Kandaharu. Svi putnici i ~lanovi posade su sme{teni u bolnicu. NATO je naveo da je u toku istraga okolnosti pod kojima je letelica pala. (Beta)

Milioni za vehabije LONDON: Saudijska Arabija tro{i stotine miliona dolara kako bi preko radikalnih islamisti~kih grupa regrutovala borce za xihad u Avganistanu, pi{e „Sandej tajms“. List prenosi navode zvani~nika Makedonije da islamski fundamentalizam preti da destabilizuje Balkan. Konstatuje da i fanati~ne vehabijske frakcije, koje finansiraju Saudijci, dolaze u sukob sa tradicionalno umerenim lokalnim muslimanskim zajednicama. Makedonske vlasti, navodi list, ka`u da nadgledaju do 50 dobrovoqaca Al-Kaide, regrutiranih da se bore u Avganistanu. Fundamentalisti finansiraju gradwu xamija i ~ak, daju 400 dolara me-

se~no pristalicama, od kojih se o~ekuje da se ne briju, a wihove `ene da nose zar.

Cipele za Gazu TEL AVIV: Izreal }e dozvoliti isporuku ode}e i cipela Palestincima u pojasu Gaze, prvi put za skoro tri godine, koliko vlada blokada te palestinske teritorije koju kontroli{e Hamas. Palestinski zvani~nici su rekli da }e prvih 10 kamiona sti}i preko granice s Izraelom u ~etvrtak, preneo je Rojters. Izrael ne dozovqava isporuku robe koja se ne mo`e upotrebiti u vojne svrhe, naprimer de~je bojice i kwige. Ve}ina robe zato sti`e u pojas Gaze kroz tunele prokopane ispod granice s susednim Egiptom. (Tanjug)


14

KULTURA

utorak30.mart2010.

DNEVNIK

EVROPSKI STUDENTSKI KAMERNI OKRKESTAR NASTUPAO JU^E U VLADI VOJVODINE

Univerzalni jezik muzike Gosti Novog Sada ju~e su bili ~lanovi Evropskog studentskog kamernog orkestra, koji su priredili koncert u holu Vlade Vojvodine. Orkestar je formiran u okviru projekta „[ire u~e{}e na putu za ~lanstvo“ koji realizuje Evropska asocijacija konzervatorijuma i muzi~kih akademija/fakulteta (AEC) sa sedi{tem u Utrehtu, Holandija, uz finansijsku podr{ku [vedske agencije za me|unarodni razvoj i saradwu (Sida) i saradwu sa Kraqevskim muzi~kim kolexom u Stokholmu.Projekat ima za ciq usagla{avawe obrazovne delatnosti pet muzi~kih akademija/fakulteta iz Zapadnog Balkana- Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije sa sli~nim visoko-

{kolskim obrazovnim ustanovama u oblasti muzi~ke umetnosti u Evropskoj uniji. ^lanovi Evropskog studentskog kamernog orkestra je 20 studenata muzi~kih akademija/fakulteta iz {esnaest zemaqa. Predstavnik novosadske Akademije je Georg [efer, student viole u klasi vanredne profesorke Du{ice Polovina. Orkestrom je upravqao maestro Lavard Skou Larsen iz Danske koji ve} dugi niz godina deluje na Univerzitetu Mocarteum u Salzburgu. Orkestar je metafora za mir i toleranciju izme|u razli~itih naroda Evrope izra`ena kroz univerzalni jezik muzike. - Zajedni~ko muzicirawe u orkestru, u kojem su ~lanovi iz razli~itih evropskih zema-

qa, sjajan je primer na koji na~in mo`e da se unapre|uje saradwa, ali i na~in da ovi mladi qudi, kroz zajedni~ko muzicirawe i dru`ewe, mogu da promovi{u ideju razli~itosti i saradwe i harmonizaciju tih razli~itosti- kazao je Milorad \uri}, pokrajinski sekretar za kulturu. U ime doma}ina, prisutne je pozdravio dekan Akademije umetnosti iz Novog Sada Zoran Todovi}. - Ja imam jedan san, kada stalno svira muzika ja slikam, a topovi }ute. Kod nas su previ{e topovi govorili, ubudu}e se nadam da }emo uglavnom slu{ati muziku- kazao je Todovi}. Serija koncerata zapo~ela je na Cetiwu, nastavqena u Beogradu i Novom Sadu, a zavr{ava se danas u Sarajevu.

U POZORJU URU^ENA NAGRADA ZA DOMA]U DRAMU

derno, i pomiriteqsko i prevratni~ko. U ime `irija pomenutog konkursa, u kojem su jo{ i teatrolog Marina Milivojevi}-Ma|arev i rediteqka Ana Tomovi}, glavna i odgovorna urednica "Scene" Darinka Nikoli} pro~itala je obrazlo`ewe nagrade, navode}i da "Radni~ka hronika" Petra Mihaj-

Foto: B. Lu~i}

DANAS PO^IWE FESTIVAL DOKUMENTARNOG I KRATKOMETRA@NOG FILMA

Priznawe Petru Mihajlovi}u Petru Mihajlovi}u, mladom autoru drame "Radni~ka hronika", prvonagra|ene na konkursu Sterijinog pozorja za najboqi doma}i tekst, sino} je priznawe za to uru~eno na sve~anosti prire|enoj na dan ove institucije. Nagradu je dobitniku uru~io v. d. direktora Sterijinog pozorja Milivoje Mla|enovi}.

S ju~era{weg koncerta u Vladi Vojvodine

Borislavu [ajtincu nagrada za `ivotno delo

li~nu dramu. Radnici se razlikuju samo po rednom broju i godinama sta`a, a glavni radnik, tj. radnik bez broja, jeste savremeni every man - napomenula je Darinka Nikoli} - Komad se pribli`ava farsi i ta farsi~nost "Radni~ku hroniku" spasava od tugaqivosti melodrame, koja kao senka nadle}e tu`ne `ivotne pri~e likova.

Beogradski festival dokumentarnog i kratkometra`nog filma - Kratki metar, 57. po redu, po~iwe danas, a do 3. aprila, u okviru dve takmi~arske selekcije, bi}e prikazana 33 doma}a i 49 stranih ostvarewa. Odabrana filmska ostvarewa takmi~i}e se u ~etiri kategorije - dokumentarni film, kratki igrani, animirani i eksperimentalni, a najboqe filmove }e izabrati `iri u sastavu: Kamran [idrel (Iran), Pip ^odorov (Francuska), Olga Markova (Bugarska), Bojana Andri} (Srbija) i Mladen \or|evi} (Srbija). Prvog dana festivala bi}e prikazan izbor animiranih filmova ovogodi{weg dobitnika nagrade za `ivotno delo Borislava [ajtinca, dok }e festival otvoriti filmovi o srpskoj prestonici - "I ovo je Beograd" {vajcarske rediteqke Korine [vingruber - Ili}, "Beograd" holandskog autora Arjana Bretjesa i ostvarewe Vladimira Petrovi}a "U redu, pobedio sam".Pored doma}eg i me|unarodnog takmi~arskog programa, najavqeni su specijalni programi: izbor filmova

iranskog rediteqa [idrela, "Pip {ou" - retrospektiva avangardnih filmova, "Nova svetlost"-filmovi snimqeni alternativnim filmskim sredstvima, ostvarewa biv{ih albanskih studenata sa Fakulteta dramskih umetnosti. Ovogodi{wa novina je selekcija pod nazivom "Vrelo", u okviru koje }e u Domu omladine biti prikazani socijalno anga`ovani filmovi, koji se bave problemima zlostavqawa, nasiqa u porodici, kontracepci-

jom, a bi}e pra}eni tribinama u organizaciji nevladinih institucija uz prisustvo autora filmova. Programi }e se odr`avati u Dvorani Kulturnog centra Beograd, Muzeju Jugoslovenske kinoteke i sali "Amerikana" Doma omladine, dok }e sve~ano zatvarawe i uru~ewe nagrada, 3. aprila, biti odr`ano u Pozori{tu na Terazijama. Ulaznice za sve programe ko{taju 100 dinara. (Tanjug)

U@I^KO POZORI[TE NASTAVQA PROVOKATIVNU REPERTOARSKU POLITIKU S ju~era{weg sve~anog uru~ewa nagrade u Sterijinom pozorju

Podse}aju}i najpre na jubilej Pozorja, Mla|enovi} je istakao da ono 55 godina predstavqa i identifikuje najve}e dramske i pozori{ne vrednosti i potvr|uje izuzetne pozori{ne mo}i nastale na doma}em dramskom tekstu. Uz napomenu da se povremeno javqaju reakcije na selekciju i da se pokre}u pitawa o ostvarivawu misije i ustrojstva Sterijinog pozorja, Mla|enovi} je istakao da }e ono uvek biti i tradicionalno i mo-

lovi}a ima u sebi ne{to od dokumentarne drame. - Ona govori o savremenoj dru{tvenoj situaciji: dugotrajni {trajk radnika fabrike koja je propala u poku{aju vlasni~ke transformacije. Pisac sa saose}awem, razumevawem i ironijom govori o ovom dnevno aktuelnom dru{tvenom doga|aju. On zapa`a va`an paradoks: qudi u ovim socijalnim sukobima nemaju identitet, iako svaki akter ima specifi~nu

Foto: B. Lu~i}

Zahvaliv{i na nagradi, Petar Mihajlovi} je duhovito primetio da je to najve}a zvani~na satisfakcija za nekog ko je dovoqno lud da odlu~i da se kod nas bavi pisawem. Odlomke iz nagra|ene drame nadahnuto je govorio dramski umetnik Jugoslav Krajnov, potvr|uju}i re~i `irija da "smeju}i se likovima ’Radni~ke hronike’ mi se, u stvari, smejemo sebi, a to je smeh koji boli". N. Pej~i}

U MAJU U CENTRU „SAVA” U BEOGRADU

Koncert grupe „Vaja kon dios” Popularna belgijska grupa "Vaja kon dios" predvo|ena peva~icom Deni Klajn, 3. maja odr`a}e koncert u Sava centru. Novi koncert grupe koja u svojoj popularnoj muzici kombinuje soul, xez, romske pesme i klasi~nu {ansonu, u svom vanfestivalskom serijalu organizuje direkcija Gitar art festivala. Ulaznice po cenama od 1.800, 2.400 i 3.200 dinara u prodaji su od danas na blagajnama Bilet servisa i Sava centra. Pro{le godine, grupa "Vaja kon dios" potpisali je ugovor za Soni mjuzik i objavili su novi album "Comme en est venu“. Novo izdawe je najavio singl "Les Voiliers Sauvages De Nos Vies“ koji je, kao i ceo album, otpevan na francuskom jeziku. Grupa je nastala pre vi{e od dve decenije,

prvobitno kao trio koji uglavnom svira romske pesme. Prvi album i singl posti`u vrlo visoke tira`e, dok od drugog albuma "Night Owls“ (1990) grupa dosti`e neo~ekivano veliku me|unarod-

nu slavu i platinaste tira`e.Objavqen posle tragi~nog gubitka kontrabasiste Dirka Sufsa, wihov tre}i album "Time Flies“ protkan je melanholijom i nekim od wihovih najdirqivijih pesama. Bend nastavqa sa intenzivnim radom sve do 1996. kada, nakon preko deset miliona prodatih albuma, Deni Klajn donosi odluku da se povu~e sa scene. Ona se kao autor vra}a 1999. kroz rad sa grupom Purple Rose, ali grupa ~eka sve do 2004. kada izlazi album "The Promise“ nakon kojeg se vra}aju na turneju.Kompilacijsko izdawe najve}ih hitova objavqeno je 2006. kada su nastupali u Centru "Sava".

Evropska (Rum)unija brutalizma

U sve bespo{tednijoj borbi za mesto pod suncem, pozori{ta ~esto tragaju za {to efektnijim oru`jem protiv blaziranosti savremenog sveta. Narodno pozori{te U`ice i drugu godinu za redom provokativnim repertoarskim potezima razmrdava svoju publiku. Nakon {to je Sterijine "Rodoqupce" pro{le sezone re`irao hrvatski rediteq Lari Zapija (ina~e beogradski |ak), smelo {trihuju}i i rodno transponuju}i likove drame (mu{ki su bili `enski i obrnuto), ove sezone je jo{ jedan hrvatski rediteq, koji se {kolovao u Beogradu, u U`icu ostavio specifi~an trag re`iraju}i crnohumornu komediju "Rumunija 21" popularnog savremenog rumunskog pisca [tefana Peke. U komadu "Rumunija 21" Peka kroz `ivot jedne "tipi~ne" rumunske porodice kreira svet "tipi~nog" isto~noevropskog dru{tva na milenijumskom pragu, koji ujedno ozna~ava (parodira) ne samo novo (staro) vreme, nego i takozvane integracije jedne "nazadne" zemqe u moderne tokove Zapada. Otac iz Sekuritatee, majka sa ulice, deca vrla kao i roditeqi, zahvaquju}i progresu napreduju sve do kona~nog ciqa - sjediwewa sa Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama, pardon Evropskom unijom, do koje se, gle ironije, sti`e vozom korumpiranosti, prostitucije, kriminala... Tako se "Rumunija

Plakat

21" vi{e mo`e posmatrati kao globalna metafora nego kao autoreferentno delo. Kao izuzetno politi~ki anga`ovana metafora. Sautparkovski jezik i stil rumunskog autora, beskompromisna o{trica gotovo uli~nog `argona i na~ina razmi{qawa, u rediteqskom radu Gorana Golovka podr`ane su dinami~nom inscenacijom, brzim ritmom promene scena u kojima se naslovima potpoma`e razumqivost radwe koja je uglavnom izvo|ena u karikaturalnom kqu~u, dakle sklono preterivawu. Minimu-

mom scenskih sredstava, likovi jedva ozna~eni kako dekorom tako i kostimom, {to bi se reklo "bez blama", defiluju nakaradno predstavqenom stvarno{}u. Prili~no mu~no i radikalno, poput povratka na principe nekog (novog) brutalizma. Ono {to veoma aktuelnu, hrabru i provokativnu predstavu "Rumunija 21" u Narodnom pozori{tu U`ice donekle sputava da bude veliko, zaokru`eno delo, jeste svojevrstan nedostatak normalnosti. [ok za {okom, prozivka za prozivkom, perverzije, psihofizi~ka patologija, kako to obi~no biva, funkcioni{u dobro samo do odre|ene mere i zahvaquju}i pravolinijskom i uglavnom jednoslojnom dramatur{kom nivou, predstava vapi za vi{e momenata suptilnije, raznovrsnije (i)li slo`enije teatralizacije. Treba re}i i to da ono {to se autorima Peki i Golovku pomalo neobuzdano istrglo iz ruku, tuma~ima uloga (Igor Borojevi}, Tawa Jovanovi}, Nemawa Jovanovi}, Vahidin Preli}, Tijana Karai~i}, Mom~ilo Muri}) nipo{to nije umawilo vrednost (auto)ironi~nog, ubedqivog i energi~nog prikaza qudi-kreatura me|u kojima, ostaje da se nada, niko ne}e prepoznati svoje bli`we ili daqe. Igor Buri}


c m y

SPORT

DNEVNIK

utorak30.mart2010.

15

VE^ERAS TRE]A UTAKMICA ^ETVRTFINALA EVROLIGE PARTIZAN – MAKABI (20.45, RTS 2)

Velika prilika za na{eg {ampiona

Jelena Jankovi}

TURNIR U MAJAMIJU

Jecu opet ~eka Samanta Stosur Srpska teniserka Jelena Jankovi} savladala je u tre}em kolu turnira u Majamiju Elenu Vesninu iz Rusije sa 2:0, po setovima 7:6, 6:3. Jankovi}eva }e u osmini finala igrati sa Samantom Stosur iz Australije, koja je postavqena za devetog nosioca na turniru. Stosurova je u tre}em kolu eliminisala 39. teniserku sveta, Francuskiwu Vir`ini Razano sa 2:1 (4:6, 7:5, 6:1). Me~ izme|u Jankovi}eve i Vesnine trajao je 98 minuta i bila je to osma uzastopna pobe-

fond Mastersa u Majamiju iznosi 4.500.000 dolara. Rezultati tre}eg kola, mu{karci: 4) Nadal ([panija) Nalbandian (Argentina) 6:7(8), 6:2, 6:2, (27) Belu~i (Brazil) O. Rohus (Belgija) 6:3, 6:4, (33) Almagro ([panija) - [ardi (Francuska) 6:2, 6:7(9), 6:3, (15) Ferer ([panija) - (24) Karlovic (Hrvatska) 7:6(5), 6:3, (6) Rodik (SAD) - Stahovski (Ukrajina) 6:2, 6:1, (8) Conga (Francuska) - (28) Kol{rajber (Nema~ka) 6:2, 7:5, (12) Ferero ([panija) - (17) Izner (SAD) 6:2, 3:6,

Zikiju i Nestoru dovoqno 45 minuta Nenad Zimowi} i Danijel Nestor plasirali su se u drugo kolu turnira u Majamiju. Oni su na startu turnira ubedqivo pobedili Denisa Istomina i Frenka Mozera sa 6:2, 6:0 posle samo 45 minuta igre. U drugoj rundi protivnici srpsko-kanadskoj kombinaciji bi}e [panci Nikolas Almagro i Tomi Robredo, koji su dobili Marsela Mela i Bruna Soare{a iz Brazila sa 6:2, 4:6, 14:12. da srpske teniserke. Jankovi}eva je tako popravila svoj pro{logodi{wi rezultat iz Majamija, kada je bila eliminisana u drugom kolu. Jelena Jankovi} i Samanta Stosur su se do sada sastajale ukupno tri puta i srpska teniserka je zabele`ila sve pobede. Posledwi duel bio je u polufinalu Indijan Velsa prethodne nedeqe i Jankovi}eva je bila uspe{nija od Stosurove u polufinalu. Nakon toga, deveta igra~ica sveta je i osvojila turnir pobedom u finalu nad Karolinom Voznijacki. Nagradni

6:3, Beker (Nema~ka) - (18) Robredo ([panija) 1:6, 6:4, 7:6. @ene: (9) Stosur (Australija) - Ra`ano (Francuska) 4:6, 7:5, 6:1, (11) Zvonareva (Rusija)- Errani (Italija) 6:2, 6:3, (14) Klajsters (Belgija) - (17) Per (Izrael) 6:0, 6:1, (22) Pavlu~enkova (Rusija) - (15) Skjavone (Italija) 7:5, 6:3, Enan (Belgija) - (26) Cibulkova (Slova~ka) 6:4, 6:4, Vozwacki (Danska) - Kirilenko (Rusija) 1:6, 6:1, 6:4, Azarenka (Belorusija) - Safarova (^e{ka) 6:4, 6:2, Jankovi} (Srbija) Vesnina (Rusija) 7:6, 6:3.

Mogu li ko{arka{i Partizana da pobede ve~eras Makabi u Beogradskoj Areni i povedu sa 2:1 u ~etvrtfinalnoj seriji, pitawe je koje zaokupqa pa`wu sportske javnosti u Srbiji. Da "Ponos Izraela" nije nepobediv dokazali su ve} crno-beli u prvom me~u u Tel Avivu pobedom od 85:77, ali je i rival pokazao snagu u drugom susretu u Nokija Areni kada se revan{irao prvaku Srbije (98:78). Slede dve utakmice pred krcatim tribinama Arene, Partizan }e imati fenomenalnu podr{ku od vi{e od 20.000 svojih sjajnih navija~a, a ho}e li to biti dovoqno timu koji s velikim uspehom vodi trener Du{ko Vujo{evi}, ostaje nam da vidimo. - Imamo skor od 1:1 i slede nam dve utakmice pred na{om publikom - rekao je Du{an Kecman, junak prve utakmice u Tel Avivu. - Makabi je izuzetna {uterska ekipa i mora}emo da posvetimo posebnu pa`wu na na{u igru u odbrani. Znamo da }e nam publika pru`iti veliku pomo}, ali ne smemo da podlegnemo atmosferi, jer na ovom nivou takmi~ewa va`na je svaka lopta, svaki skok ili {ut i mora}emo da budemo skoncentrisani tokom svih 40 minuta utakmice. U na{oj seriji jo{ ni{ta nije re{eno, a izvesno je da smo sebi stvorili lepu poziciju pred dva susreta u Beogradu. Kapiten Partizana Petar Bo`i} naglasio je da odbrana crno-belih u drugoj utakmici u Tel Avivu nije bila na nivou, a zatim je rekao: - Ve~eras se serija nastavqa i verujem da smo izvukli pouke iz poraza u drugom susretu u Nokija Areni. Tada nismo najboqe odgovorili na ~vrstu igru rivala i varnice koje su u toj utakmici izbijale. Na{a lo{a odbrana je tada omogu}ila rivalu dosta otvorenih {uteva i kontranapada i on je to iskoristio. Svesni smo {anse koja nam se pru`a, ali nismo ni blizu tome da pomislimo kako smo jednom pobedom u Tel Avivu zavr{ili posao. Verujem da }emo ve~eras

Ve~era{wi program U tre}im utakmicama ~etvrtfinalne serije Evrolige, ve~eras se sastaju: BEOGRAD: Partizan Makabi 20.45 (RTS 2, 1:1) MADRID: Real - Barselona 21.25 (1:1) VITORIJA: Kaha Laboral - CSKA 19.30 (0:2) GDIWA: Prokom - Olimpijakos 19.45 (0:2) U zagradama je dat skor posle prve dve utakmice. ^etvrti me~evi igraju se u ~etvrtak, 1. aprila, a eventualne majstorice na programu su 7. aprila.

Jan Veseli zakucava u Tel Avivu

ispraviti sve uo~ene propuste i, uz veliku pomo} navija~a, napraviti ba{ veliki korak ka trijumfu u seriji. Ono {to je bilo lako uo~qivo u prve dve utakmice jeste da su ko{arka{i Makabija posebnu pa`wu pod svojim ko{em obratili na Aleksa Mari}a, centra Beogra|ana. Trudili su

se da mu ne dozvole lako postizawe poena i nad wim su napravili ~ak 22 faula (po 11 u svakoj utakmici). Nema sumwe da }e u istom stilu Izraelci igrati i u Beogradu, {to bi trebalo da otvori dosta prostora spoqwim igra~ima Partizana. Naravno, prioritetni zadatak na{eg {ampiona bi}e da se potrudi da

zaustavi kontre protivnika, kao i da mu onemogu}i dola`ewe u lake pozicije za {ut. Zna~i, odbrana }e biti na velikom testu, a mo`da je upravo Makabi pokazao put crno-belima kako da se brane. Mu{kom, agresivnom i izuzetno ~vrstom igrom na granici faula mogu da se zaustave {uteri kakvi su Blutental, Ejdson i Vizwevski, ali mnogo je lak{e to re}i, nego li zaustaviti vedete rivala. Kao i mnogo puta do sada, me|utim, verujemo da }e trener Vujo{evi} maksimalno motivisati i pripremiti ekipu koja ima jedinstvenu priliku da pred svojim navija~ima proslavi odlazak na fajnal-for. - Moji igra~i su mi, posle druge utakmice na na{em terenu, rekli da se ne}e igrati maksimalan broj me~eva u ovoj seriji - rekao je trener Makabija Pini Ger{on. - Ja im verujem i mislim da mo`emo da pobedimo u obe utakmice u Beogradu. Vi{e volim {to se me~evi igraju u Areni, jer ve} imam iskustvo s ovom velikom dvoranom u kojoj sam vodio reprezentaciju Bugarske u kvalifikacijama za Evrobasket 2009. godine. Mislim da bi atmosfera u Pioniru bila paklenija po nas. Pripremili smo se za ve~era{wi susret veoma dobro i verujem da }emo ostvariti trijumf. A. Predojevi}

NBA LIGA

Trijumf Portlanda Rezultati: Klivlend - Sakramento 97:90, Milvoki Memfis 108:103, Atlanta Indijana 94:84, Detroit ^ikago 103:110, Majami - Toronton 97:94, Orlando - Denver 103:97, Minesota - Feniks 105:111, Oklahoma Portland 87:92, Boston San Antonio 73:94, LA Klipers - Golden stejt 103:121.

Maqkovi} preuzima BiH? Proslavqeni srpski trener Bo`idar Maqkovi} kandidat je za novog selektora reprezentacije BiH u ko{arci. Iako Mensur Bajramovi} jo{ nije zvani~no napustio kormilo reprezentacije, sve je izvesnije da }e BiH ovog prole}a dobiti novog selektora. [tampa je sastavila spisak kandidata, me|u kojima je i sada{wi potpredsednk Crvene zvezde i legendarni trener splitske Jugoplastike, koji je za "Dnevni avaz" izjavio da ne be`i od razgovora sa predstavnicima Ko{arka{kog saveza BiH. - Trenutno sam u [paniji, ali sam ~uo da se govori o tome. S prijateqem iz Sarajeva sam i pri~ao o tome. Da li sam spreman na razgovore o preuzimawu reprezentacije BiH? Uvek razgovaram sa svima, pogotovo {to je sada re~ o mojim prijateqima za koje me ve`u ~vrste veze - izjavio je Maqkovi}. On je dodao da nikad nije vodio nijednu reprezentaciju u karijeri, ali je bez anga`mana od leta 2007. kada je napustio {pansku

Tau Keramiku (sada{wi Kaha Laboral). - Moram da budem po{ten i priznam da se za nas, ne{to vi|enije trenere, smawilo tr`i{te, za razliku od, recimo, fudbala u kojem se svaki dan {ire nove mogu}nosti, poput lepeze. Ba{ sam nedavno o to-

Bo`idar Maqkovi}

me razgovarao sa Bogdanom Tawevi}em, pre nego {to ga je uzdrmala bolest. Bo{a ima na{u podr{ku, optimista sam, verujem da }e i ovaj put pobediti - dodao je Maqkovi}. Trofejni stru~wak je podvukao da je klupska ko{arka na teritoriji biv{e SFRJ u krizi.

- Previ{e smo se opustili, mislim na biv{u Jugoslaviju. Nekad smo imali najboqi stru~ni rad, pa smo se uspavali. [panija i Gr~ka ve} su nas stigli, a jedino u ~emu nas niko ne mo`e sti}i je talenat, odnosno predispozicije za ko{arku. Kao primer dobrog rada i vere u trenera Maqkovi} je naveo Partizan, koji je uprkos malim finansijama stigao do ~etvrtfinala Evrolige tre}u sezonu zaredom. - Za to je zaslu`an jedan Sarajlija Predrag Danilovi}. Kad je bilo najte`e, kad je Du{ka Vujo{evi}a terala cela dvorana, Danilovi} je, kao predsednik kluba, stao ispred svih i za{titio trenera, jer je znao da je re~ o odli~nom stru~waku. Koliko je bio u pravu, vidimo danas - zakqu~io je Maqkovi}, koji je u karijeri vodio Radni~ki, Crvenu zvezdu, Split, Barselonu, Limo`, Panatinaikos, Rasing, Unikahu, Real Madrid i Tau Keramiku.

KO[ARKA[ICAMA HEMOFARM [TADE DEVETI TROFEJ KUPA: Vr{ac se godinama unazad ponosi pre svega svojim ko{arka{icama, jednom od najboqih ekipa u Srbiji i Evropi .U finalnom me~u nacionalnog kupa, odigranom u Beogradu, Hemofarm [tada je savladao Partizan sa 76:69 i osvojio pehar, a kapiten Biqana Stankovi} je progla{ena za najboqu igra~icu turnira. - Finalni turnir je bio veoma neizvestan, a u finalu smo savaladali sjajnu ekipu Partizana.Ovo je na{ deveti trijumf u Kupu zbog ~ega smo veoma ponosne - rekla je Stankovi}eva. Finalni turnir Kupa bio je lepa uvertira za predstoje}i plej - of. - Na osnovu onoga {to je prikazano tokom samog turnira, mogu da garantujem da nas ~eka izuzetno zanimqiv nastavak prvenstva. Da je kojim slu~ajem Partizan pobedio, smatram da to ne bi bilo nezaslu`eno, jer, ponavqam, ove sezone stvarno igra izvanredno. No, i pored toga ja sam veliki optimista i verujem da }emo trijumfovati i u prvenstvu - istakala je Biqana Stankovi}. Po povratku iz Beograda miqenice Vr{~ana su proslavile jo{ jedan veliki uspeh (na slici). J. Tu.


SPORT

utorak30.mart2010.

DANAS I SUTRA PRVE ^ETVRTFINALNE UTAKMICE LIGE [AMPIONA

Bavarci love crvene |avole Nikada do sada u ~etvrtfinalu Lige fudbalskih {ampiona nisu igrali timovi iz ~ak {est zemaqa, {to samo potvr|uje da je ovogodi{we nadmetawe izuzetno izjedna~eno i da izrazitog favorita nema. Dodu{e, branilac titule Barselona i daqe se o kotira kao najozbiqniji kandidat za osvajawe trofeja, me|utim vi{e je pretedenata za naslov najboqeg u Evropi. Prva dva velika derbija ~etvrtfinala igraju se danas,a sastaju se Bajern i Man~ester junajted i u francuskom derbiju Olimpik i Bordo. Okr{aj u Minhenu ima ve}i sjaj, jer se sastaju dva biv{a prvaka Evrope. Prognoze oko ishoda ve~era{weg duela su nezahvalne. Bajern posle nekoliko su{nih sezona u Evropi igra fantasti~no, a ni Man~ester ne zaostaje i silno `eli da vrati titulu na Old Traford. Bi}e to sudar i dva izuzetna trenera, Luja van Gala i Aleksa Fergusona.

Danas MINHEN: Bajern – Man~ester junajted (sudi De Blekere, Belgija) LION: Olimpik – Bordo (Brih, Nema~ka)

Sutra LONDON: Arsenal – Barselona MILAN: Inter – CSKA Sve utakmice se igraju od 20.45 sati - O~ekuje nas zaista te`ak me~ – iskren je trener Bajerna Luj van Gal. – Man~ester junajted ima mo`da i najboqi tim u Evropi, nema slabog mesta u timu, ali sam uveren da i mi imamo {ansu za prolaz. Bi}e to {ahovska partija, dve razli~i-

Arijen Roben (Bajern)

te {kole fudbala, a pobedi}e tim koji napravi mawe gre{aka. Junajted mo`da za nijansu ima ja~u odbranu od na{e, ali mi na sredini terena imamo boqe igra~e. Me|utim, radi se u nijansama, tako da }e me~ odlu~iti sitnice. Ser Aleks Ferguson je u subotu u prvenstvenom me~u s Boltonom odmarao dvojicu asova, Vejna Runija i Ria Ferdinanda. - Runiju i Ferdinandu, koji ima problema s le|ima, bio je neophodan predah – poja{wava Ferguson. – Zbog toga je Nemawa Vidi} imao puno posla, ~ak je u{ao nepotrebno u konflikt, {to nam nije trebalo pred me~ s Bajernom. O~ekuje nas komplikovan me~, Bajern igra sjajno i veoma je jak na bo~nim pozicijama. Igra Bavaraca se zasniva na prodorima Ribe-

rija i Robena, ako wih zaustavimo pola posla }emo obaviti. No, ovo je tek prvo poluvreme, ono zna~ajnije o~ekujemo na Old Trafordu. Mi }emo igrati na{u igru,a nadam se da }e Runi imati svoj dan. Francuzi posle dugog vremena u ~etvrtfinalu Lige {ampiona imaju dva tima, ali `reb je bio nemilosrdan, pa }e Olimpik i Bordo u me|usobnom duelu odlu~ivati koji }e se tim na}i nu polufinalu. Statistika ka`e da su {anse podjednaka, u dosada{wa 99 me|usobnih okr{aja Bordo je pobedio u 32, Olimpik u 31, a 26 susreta se zavrp{ilo bez odluke. U Lionu Olimpik ima ne{to boqi skor (21, 12, 12), {to ne bi trebalo puno da zna~i za ovaj me~. - Odli~no se poznajemo – ka`e – najboqi igra~ Olimpika Tulalan. – Odlu~i}e nijanse, mi smo ove godine promenili tim, pa se ~ini da su `irodinci ostavili boqi utisak. Imali smo i povre|enih fudbalera, ali sada smo oni stari i uveren sam da }emo iz ovog dvoboja iza}i kao pobednici. Bordo je u posledwih mesec dana u maloj krizi, uz to zbog kartona Diara nema pravo nastupa. - Odluka }e pasti u revan{u – kategori~an je trener Bordoa Loran Blan. – Bi}e to `estok okr{aj, {teta {to }emo se sastati u ~etvrtfinalu, jer sam siguran da bi se bez problema u sudaru sa nekom drugom ekipom kvalifikovali za polufinale. Ovako, odlu~i}e nijanse, a na{a je prednost ta {to se revan{ igra na na{em stadionu. Ne}emo se ni sada braniti, ako `elimo daqe moramo na @erlanu da postignemo gol. G. Kova~

c m y

16

DNEVNIK

UZ PORAZ VOJVODINE OD CRVENE ZVEZDE

Nedostajala agresivnost Osnovni uzrok ubedqivog poepilog, mogu}e je da bi po goste raza fudbalera Vojvodine na beosve boqe bilo. gradskoj Marakani (0:3) za {efa - Na primer, da je Slaven stru~nog {taba Novosa|ana MiStjepanovi} pogodio mre`u u 5. lana \uri~i}a le`i u nedostatminutu, verovatno bi tok me~a ku agresije. Kolektivna igra, na bio druga~iji – veruje \uri~i}. kojoj \uri~i} insistira, nije bila na nivou wegovih zahteva pa je otuda i dobar rezultat izostao. - Na{ osnovni problem je, ipak, zadwa linija. Tu smo bili i mlitavi i porozni. Odavno je konstatovano {ta nije dobro u ovoj ekipi, pa nam preostaje da ne{to promenimo – jasan je \uri~i}, koji ne `eli da pri~a o imenima. Za razliku od me~a s Partizanom, poku{aj s Jankom Tumbasevi}em na levom boku nije uspeo. - Zna se da je Tumbasevi} prinudno re{ewe, ali i kao takvo najboqe je u ovom ~asu. Zvezda je na na{u nesre}u upravo najja~a po toj strani s Duel Stjepanovi}a i Igwatijevi}a Lazeti}em i Ninkovim, za koje – Ovako, nije bilo realno o~enismo imali adekvatan odgovor – kivati da posle tri Zvezdina priznaje \uri~i}. napada i dva gola u prvom poluSve ostalo su sitnice, ali i da vremenu uspemo da se vratimo u je neka od wih imala druga~iji me~ kao pro{le srede s Parti-

zanom. Tada nas je publika ponela, a na Marakani je od 23. 000 gledalaca 22.000 navijalo za doma}ina. U takvoj atmosferi te{ko je bilo {ta u~initi pri rezultatu 0:2. Ju~e je za Novosa|ane bio dan oporavka. - Od 12 treninga, koliko smo imali od kada sam ponovo do{ao u Vojvodinu, samo pet je bilo radnih, a ostalo su sve bili treninzi oporavka. Dakle, imali smo veoma malo vremena za ozbiqniji rad, na ~ega nas je primorao ritam sredanedeqa – isti~e \uri~i}. U vreme razgovora do trenera Vojvodine stigao je i spisak putnika za Japan, sastavqen od igra~a iz Jelen superlige. Trener Radovan ]ur~i} opredelio se da iz Vo{e pozove Brki}a, Vuli}evi}a, Tadi}a i Mr|u. - O~ekivano, a naro~ito mi je drago zbog Vuli}evi}a koji celu sezonu igra dobro, bez oscilacija – naglasio je na kraju Milan \uri~i}, napomenuv{i da je planirao da kombinovan tim Vojvodine odigra u sredu trening utakmicu u FC “Vujadin Bo{kov”, a rival se ju~e jo{ tra`io. S. S.

ZVEZDIN GOLGETER DEJAN LEKI] PREKINUO POST

Lak{e se di{e Probudio se reprezentativni centarfor Crvene zvezde Dejan Leki} u derbiju protiv Vojvodine, pa je lider bez mnogo muka, u najboqoj partiji ovog prole}a, ubedqivo trijumfovao(3:0). Nakon pauze od blizu 800 minuta vo|a crveno- belog napada upisao se dva puta u listu strelaca. - Lak{e se di{e. Ne mo`ete ni da zamislite koliko mi zna~e ovi golovi. Oni su zaista proizvod ~itave ekipe, jer videlo se da su mi saigra~i omogu}ili da ostanem sam i lako zatresem mre`u oba puta – ka`e Leki}. Mladi napada~ isti~e da mu je jedino va`an uspeh kolektiva, ali ... - Meni je zaista uvek kolektiv ispred pojedinca, ali moj golgeterski post je po~eo da optere}uje tim. Svi su ~ekali da postignem, evo sada se to dogodilo. Nadam se da }e psiholo{ki pritisak popustiti. Samoinicijativno je Leki} pre mesec dana odlu~io da prekine kontakte sa predstavnicima medija.

- Jo{ jednom se izviwavam novinarima ako ih je moj potez ometao u poslu, ali zaista je tako bilo boqe.Gotovo sam po~eo da „iska~em iz fri`idera“, a golova ni od korova. Puno pozitivnih stavri dogodilo mi se u kratkom intervalu, moram da ostanem na zemqi. Najboqe je da radim i poga|am mre`e, a za pri~u }e biti vremena- smatra Leki}. Sledi osvrt na duel protiv Novosa|ana. - Po~elo je {ansom gostiju, a onda sam imao priliku da glavom zatresem mre`u, ali lopta je pro{la pored stative. Pomislio sam da }e opet biti me~ u kojem se mu~imo i u kojem ne posti`em gol. Na svu sre}u brzo je usledila fenomenalna asistencija Lazeti}a, led je probijen pa je sve krenulo daqe kako treba. Kapiten nas je nosio sve vreme, svaka mu ~ast. Videlo se koliko zna~i za ekipu. Posebna pri~a su na{i navija~i i wihova podr{ka. Idemo daqe zajedno, do kona~nog ciqa, a to su trofeji- zakqu~io je Dejan Leki} u razgovoru za klupski sajt. Z. R.

TRENER ]UR^I] SAOP[TIO SPISAK SELEKCIJE SUPERLIGE ZA ME^ S JAPANOM

Kamen spoticawa golman Stamenkovi} Reprezentacija Srbije sastavqena od igra~a Jelen Superlige sasta}e se 7. aprila u Osaki sa reprezentacijom Japana. Ovu selekciju predvodi}e jedan od najperspektivnijih doma}ih trenera Radovan ]ur~i}, {ef stru~nog {taba Javora, koji je obeleodanio spisak fudbalera na koje ra~una, a do kojeg je do{ao uz obilatu pomo} selektora Radomira Anti}a. - Velika je stvar za doma}u ligu da iza|e na me|unarodnu pozornicu i poka`e se u najboqem svetlu. Protivnik je ozbiqan, u~esnik Mondijala sa gotovo najja~im sastavom. Imamo {ansu da afirmi{emo neke nove momke i da vidimo gde se trenutno nalazimo. Mislim da je ovo va`an trenutak za na{ fudbal - istakao je ]ur~i}. Na listi se nalaze : golmani @eqko Brki} (Vojvodina) i Milan Jovani} (Spartak Zlatibor voda), odbrana : Pavle Ninkov, Milan Viloti} (Crvena zvezda), Miroslav Vuli}evi} (Vojvodina), Marko Lomi}, Vojislav Stankovi} (Partizan), Milovan Milovi} (Javor), sredina terena: Radoslav Petrovi}, Qubomir Fejsa, Nemawa Tomi}, Aleksandar Davidov (Partizan), Nikola Mitrovi} (Napredak), Nikola Beqi} (OFK Beograd), Du{an Tadi} (Vojvodina), napad: Dejan Leki} (Crvena zvezda), Dragan Mr|a (Vojvodina) i Andrija Kalu|erovi} (Rad).

Putuje u Japan: Miroslav Vuli}evi}

Kako se i o~ekivalo, ]ur~i} je pozvao {estoricu prvotimaca iz Partizana, ~etvoricu iz Vojvodine, trojicu iz Crvene zvezde i po jednog igra~a iz Spartaka, Javora, OFK Beograda, Napretka i Rada. - Vodili smo ra~una o ravnote`i u ekipi, kombinovali kvalitet i perspektivu, sa ciqem da formiramo sastav koji mo`e da se suprotstavi selekciji koja ima organizovanu i brzu igru, izra`en pobedni~ki mentalitet. Uz to poseban problem predstavqa}e dug

put i vremenska razlika. Ima}emo samo dva zajedni~ka treningakonstatovao je ]ur~i}. Najvi{e pra{ine podiglo se oko izostavqawa sa spiska Zvezdinog ~uvara mre`e Stamenkovi}a. - U ovom trenutku u doma}em fudbalu imamo ~etiri odli~na golmana. Pored dvojice koji se nalaze na spisku, Jovani}a i Brki}a, tu su Kahriman i Stamenkovi}.Odluku sam doneo ja uz konsultacije sa selektorom Anti}am, jer po statistici Jovani} je na{ najboqe ocewen liga{ki fudbaler, dok }e Brki} verovatno dobiti {ansu da se pojavi na Mondijalu - objasnio je ]ur~i}. Trener Javora je posebno izrazio `aqewe {to u timu ne}e biti biv{eg istaknutog reprezentativca Mladena Krstaji}a, koji je trebalo da ovoj ekipi donese sigurnost kao lider, ali ga je povreda omela da bude u sastavu. Tako|e, ]ur~i} nije o~ekivao da }e se kapiten Lazeti} tako brzo oporaviti nakon povrede mi{i}a pa je i on presko~en ovoga puta. Okupqawe reprezentacije predvi|eno je za subotu uve~e u Kovilovu, a na put za Japan kre}e se u nedequ pre podne. Ina~e, me~ se igra u Osaki na stadionu kapacitet 50.000 mesta i sve ulaznice su rasprodate. Obezbe|en je i direktna TV prenos (7. april, 12, 20 sati). Z. Rangelov


SPORT

DNEVNIK

17

utorak30.mart2010.

NOVOSADSKA LIGA

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

Derbi za~eqa ^enejcima

Beo~inci protutwali Rumom Sloven – Cement 0:3 (0:3)

^enejac - Borac 4:2 (0:0) ^ENEJ: Igrali{te ^enejca, gledalaca 100, sudija Pecikoza (Novi Sad), strelci: Konstantinov u 62. Ja~imovski u 72. 79. i 85. za ^enejac, a Mesaro{ u 84. i Mandi} u 90. minutu za Borac. @uti kartoni: Vilotijevi} (^enejac), G. Trivunxi}, Da{i}, Popovi} (Borac). Crveni kartoni: Konstantinov (^enejac), Kraji{nik (Borac). ^ENEJAC: B. Dragin 7, ]ur~i} 7, Stankovi} 7 (Ostoji} 7), Maleti} 7, Kelemen 7, Zeqkovi} 8, D. Dragin 7 (Krsti} 7), Vilotijevi} 7, Ja~imovski 9, Kova~evi} 7 (Bubwevi} 7), Konstantinov 8. BORAC: Beji} 6, Da{i} 7, Dizjak 6, Trbojevi} 6, Kraji{nik 6, Mandi} 7, Popovi} 6, Blagojevi} 7, Vu~ini} 6, G. Trivunxi} 7 (Kalu{evi} 6), B. Trivunxi} 6 (Mesaro{ 6). Posle posta od gotovo sedam kola u derbiju za~eqa napada~i ^enejca bili su raspolo`eni pogotovo Ja~imovski koji je postigao het-trik. Svi golovi pali su u drugom poluvremenu po istom {ablonu kada su doma}i pretr~avali sporu odbranu gostiju, dok su Rakov~ani dva gola postigli posle velike gu`e u kaznenom prostoru Dragina. M. Po.

Tatra - Stra`ilovo 2:0 (1:0) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 150, sudija Milanovi} (Novi Sad), strelci: Stepanov u 27. i 60. minutu. @uti kartoni:

KISA^: Tatra - Stra`ilovo 2:0, ^ENEJAC: ^enejac - Borac 4:2, LEDINCI: Vinogradar - Dinamo 2:2, SUSEK: Partizan - Ba~ka 0:4, LUG: Poqana Behaton - TSK 0:0, SIRIG: Sirig - Fru{kogorski partizan 3:0, BANO[TOR: Proleter - @elezni~ar 1:6. 1. @elezn. 15 14 2. Ba~ka 15 11 3. TSK 15 9 4. Sirig 15 9 5. Partizan 15 8 6. Dinamo 15 8 7. Tatra 15 8 8. Fr. part. 15 7 9. Stra`ilovo 15 6 10. Borac 15 5 11. Poqana(-1) 15 3 12. Vinogradar 15 3 13. ^enejac 15 3 14. Proleter 15 0

1 0 1 3 2 4 1 5 1 6 1 6 1 6 2 6 3 6 0 10 4 8 3 9 3 9 0 15

40:3 45:18 29:16 37:22 34:25 28:19 33:27 28:19 25:26 20:26 13:28 22:56 22:56 20:75

43 34 29 28 25 25 25 23 21 15 12 12 12 0

RUMA: Igrali{te u Borkova~koj dolini, gledalaca 100, sudija Turi (Ba~ka Palanka). Strelci: Popovi} u 2, Pe~i} u 4. i Romi} u 20. minutu. SLOVEN: Vujakovi} 7, Borovi} 6, \ur|evi} 7, ^u~kovi} 7, Vidakovi} 7, Raki} 7 (Dragi}evi}), Luki} 7, Milojevi} 6, Spasojevi} 6, Hristov 6, Juri{i} 6 (Vuji}). CEMENT: Ivanovi} 8, Glogovac 8, Trbovi} 8, Plav{i} 8, Popovi} 9, Gostovi} 8, (Nari}), Xari} 9, Pe~i} 9 (Ga{parevi} 8), Milanovi} 9, Kosovi} 9 (La}arak 8), Romi} 9. Ve} u prvih dvadeset minuta pobednik je bio poznat. Boqi gosti iz Beo~ina predstavili su se kao mnlogo boqi rival i krajwi rezultat je mogao biti i

pomo} vetra iznenadila Jagodi}a. U nastavku igre Novobanov~ani pritiskaju goste sa svih stra na. A plod takve igre im se isplatio u 77. minutu. Gr~i} je idealno centrirao, a Xepina je sa pet metara poslao loptu u mre`u. G. Dragoqi}

Jugovi} - Crvena zvezda 1:0 (0:0) KA]: SC Siget, gledalaca 1000, sudija: In|i} (Stara Pazova). Strelac: @ivanov u 90. minutu. @uti kartoni: R. Laki} (Jugovi}), Suvajxi} i Vukovi} (Crvena zvezda). JUGOVI]: Suvara 8, Grozdi} 7, Nikoli} 7, Antoni}, Jaji} 7 (@ivanov 8), R. Laki} 7, Bojovi} 7, Radoj~i} 7, Plav{i} 7, Lepar 7 (Babi} 7), Radin 7, Bla`i} 8.

vi} (Novi Sad), strelci: Nikoli} u 11. i Srdi} u 85. minutu. @uti kartoni: Plav{i}, Vu~kovi} (Borac), Kosi}, Lazi}, Majuri} ([ajka{). BORAC: Dragi} -, Simi} 8, Kandi} 7 (Vuj~i} 6), \akovi} 7, Ja{ovi} 7, Vu~kovi} 6, Plav{i} 6 (Papri} 7), Bubawa 6, Nikoli} 8, ^olovi} 6 (Perendi} 7), Srdi} 7. [AJKA[: Simi} 7, Majuri} 6, Halavawa 6, Samarxija 6 (Radivojevi} -), Kosi} 6, Koji~i} 6, Lazi} 7, Ra|en 6, Stoji} 7, ]ulum 6, Kova~ev 7. Rutinski su momci trenera Novakovi}a stigli do nove pobede u susretu sa slabim Koviq~anima. Rano vo|stvo doma}ih stiglo je posle prodora Plav{i}a i preciznog udarca Nikoli}a, koji je savladao Simi}a. Re|ale su se prilike pred golom gositju, me|utim

Piksijades, Fej|i (Tatra), Malba{a, Skular (Stra`ilovo). TATRA: Muha -, [imon 7, Fun}ik 6, Kolarski 7, Fej|i 6, Piksijades 6, Melih 6, Tolimir 7, Stojakovi} 7 (Kop~ok 7), Milo{ev 7, Stepanov 8. STRA@ILOVO: Vukmir 6, Gruji~i} 6, Metiko{ 6, [api} 6, Skular 6, Milinovi} 6, Mecing 6, Malba{a 6, Ivani{ 6, Pono}ko 6. Doma}i su tokom cele utakmice imali terensku inicijativu, stvorili su bezbroj prilika, ali je samo najiskusniji Stepanov dve i realizovao. Gosti su igrali sa 10 igra~a, sr~ano su se borili ali za 90 minuta nisu ozbiqnije ugrozili gol doma}ih. P. Palik

Slavqe fudbalera Cementa posle vode}eg gola

Hajduk (^) - Mileti} 2:1 (0:0)

Ba~ka - Obili} (V) 3:0 (2:0) \UR\EVO: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 100, sudija Deli} (^urug), strelci: Jankovi} u 15. (iz penala) i 34. Milanrivunovi} u 85. minutu. @uti kartoni: Ra. Pani}, \uri}, \uki}, P. Pani} (Obili}).

GOSPO\INCI: Jedinstvo Titel 0:1, GARDINOVCI: Hajduk - @SK (@abaq) 2:2, \UR\EVO: Ba~ka - Obili} (Vilovo) 3:0, ^URUG: Hajduk - Mleti} (Mo{orin) 2:1, slobodna je bila ekipa Sloge iz Loka. 15 14 15 14 14 14 14 14 14

10 10 9 7 7 5 3 1 0

2 3 2 2 4 2 3 4 2 5 1 8 2 9 5 8 3 11

29:9 37:11 20:12 30:18 36:23 24:29 17:26 12:32 6:48

32 31 31 24 23 16 11 8 3

BA^KA: Mari} 7, Todi} 5 (Popadi} 6), Sl. Trivunovi} 6, Pani} 7, Radanovi} 6, Sin. Trivunovi} 6, Vujovi} 6 (Erdeqan 6), Ostojin 7, Milan Trivunovi} 7, Jankovi} 8, Du{an Trivunovi} 6 (Leti} -). OBILI]: Pe. Pani} 6, Ra. Pani} 6 (\uki} 6), Bla. Pani} 6, M. \uri} 6, Milanovi} 7 (Kozarev -), \uki} 6, Da. Pani} 6, Kr. Pani} 6, N. \uri} 6, Miladinovi} 5, Subotin 6. Bez problema \ur|ev~ani su trojkom ispratili goste u Vilovo. Ve} u 15. minutu u kaznenom prostoru oboren je Ostojin, a siguran penalxija je bio Jankovi}. I drugi gol postigao je Jankovi}, koji je {utem sa dvadesetak metara savladao golmana gostiju. U nastavku je pao jo{ jedan gol, Milan Trivunovi} je primio loptu na ivici {esnaesterca i preciznim udarcem po sredini gola primorao je golmana Obili}a na kapitulaciju. M. Po.

GRADSKA LIGA ZREWANIN–ISTOK

22 15 22 13 22 12 22 12 22 12 22 12 22 10 22 10 22 11 22 9 22 9 22 9 22 9 22 7 22 5 22 5 22 3 22 0

3 4 6 3 4 6 3 7 2 8 2 8 6 6 5 7 1 10 7 6 5 8 3 10 2 11 5 10 6 11 1 16 6 13 3 19

46:23 39:11 33:18 39:25 41:24 37:26 34:22 29:26 46:22 23:22 26:30 27:36 29:33 27:30 28:41 24:41 10:31 24:76

48 45 40 39 38 38 36 35 34 34 32 30 29 26 21 16 15 3

Mladost – Radni~ki (SM) 1:0 (0:0)

Bra}a za pobedu

1. Hajduk (^) 2. @SK(-1) 3. Titel 4. Hajduk(G) 5. Ba~ka 6. Obili} 7. Jedinstvo 8. Mileti} 9. Sloga

1. Solunac 2. Cement 3. Indeks 4. Borac 5. C. zvezda 6. Prvi maj 7. Omladinac 8. Mlad. (T) 9. Radn. (SM) 10. Qukovo 11. @AK 12. Radn. (I) 13. Jugovi} 14. Budu}nost 15. Sloven 16. [ajka{ 17. Hajduk ([) 18. Polet

U nastavku @AK je bio boqi od svog rivala, {to je uspeo izraziti i u golovima. Me|utim mora se ista}i, da kod sva tri pogotka golmani su kumovali i mo`e se re}i da su imali lo{ dan. Somborci su poveli golom Mra~ine iz gu`ve, a studenti su brzo izjedna~ili. Pobedonosni pogodak postignut je o nakon akcije Mra~ina-^uqak. U 42. minutu Jela~a je laktom udario Pe{i}a koji je obliven krvqu preba~en u bolnicu, ali stigao je da uzvratio je udarac i oboje su opravdano zaradili izskqu~ewe. J. Dukat

OP[TINSKA LIGA TITEL–@ABAQ

^URUG: Stadion Hajduka, gledalaca oko 150, sudija: Babi} ([ajka{). Strelci: R. Samolovac u 73. P. Samolovac u 83. za Hajduk, a P. Bagi} u 90. minutu za Mileti}. @uti kartoni: Prva (Hajduk), a Bawac (Mileti}). HAJDUK: Va{kalin, [ari} 6, P. Samolovac 7, Stankovi} 7, Majski 7, Jockov 7 (Zec), Wegovan 7, Maksimovi} 6, Sre}kov 6 (R. Samolovac 7), Prpa 6, Sankovi} 6 (Markov 6). MILETI]: Slavni} 6, R. Nestorovi} 6 (P. Babi}), N. Bagi} 6, S. Bagi} 6, N. Li{i} 6, Pavlovi} 6, Prugi} 6, Bawac 6, Kozarev 6 (B. Nestorovi}), D. Li{i} 6 (Borota), Pavkov 6. Bra}a Samolovac nisu dozvolili iznena|ewe u ^urugu iako su Mo{orin~ani odolevali sve do 73. minuta. Samo {to je u{ao u igru Radoslav Samolovac, umakao je odbrani gostiju i postigao lep gol, da bi sve dileme oko pobednika otklonio deset minuta kasnije Petar Samolovac. Gosti su jednu od retkih prilika koje su imali u posledwem minutu utakmice pretvorili u gol, a strelac je bio rezervista Pre`o Bagi}. P. Bundalo

KARAVUKOVO: Polet – Radni~ki (I) 0:3, RASTINA: Solunac – Hajduk ([) 3:0, NOVI SAD: Borac – [ajka{ 2:0, RUMA: Sloven – Cement 0:3, QUKOVO: Qukovo – Budu}nost 0:0, BELEGI[: Omladinac – Prvi maj 2:1, KA]: Jugovi} – Crvena zvezda 1:0, SOMBOR: @AK – Indeks 2:1, TURIJA: Mladost – Radni~ki (SM) 1:0.

JARKOVAC: Sloga - ASK (Aradac) 1:2, MELENCI: Rusanda - Radni~ki (Sutjeska) 5:1, NEUZINA: Proleter - Partizan (Toma{evac) 5:0, BOTO[: Omladinac - Radni~ki (Ja{a Tomi}) 0:3, slobodan je bio @FK Banat iz Zrewanina. 1. Rusanda 13 10 2 1 44:7 32 2. Rad.(JT) 12 10 0 2 32:14 30 3. Rad.(S) 13 8 2 3 39:24 26 4. ASK 13 8 1 4 24:14 25 5. @FK Banat 12 7 0 5 25:12 21 6. Proleter 12 3 0 9 24:37 9 7. Sloga 13 2 1 10 13:45 6 8. Partizan 12 2 0 10 12:46 6 9. Omlad.(-4) 12 3 0 9 13:27 5

ubedqiviji. U 2. minutu posle kornera Popovi} doveo goste u vo|stvo. Pe~i} je popvisio samo dva minuta kasnije, a najboqi pojedinac Nikola Romi} je postavio kona~an rezultat u 20. minutu. M. J.

Qukovo – Budu}nost 0:0 QUKOVO: Igrali{te Qukova, gledalaca 150, sudija Merdanovi} (Srpski Mileti}). @uti kartoni: Ivani{, Blanu{a, Pejovi}, Rodi} (Qukovo), Balinovi}, Vigwevi} (Budu}nost). QUKOVO: Mijatovi} 7, Miladinovi} 6, R. Peji} 6, Ivani{ 7, Z.Milanovi} 7, Blanu{a 7, Rodi} 7, Jovi~i} 6, Marjanovi} 6, Puhali} 6. BUDU]NOST: Zori} 7, Baji} 6, Balinovi} 6, Pu|a 7, Srdi} 7, Vigwevi} 8, Soldat 6, Beqanski 8, Mari} 8, Kajtez 7, Grbi} 6. Dobro se igralo na obe strane, ali falili su samo golovi. Su|ewe dobro. N. Trkuqa

Omladinac – Prvi maj 2:1 (1:0) BELEGI[: Igrali{te pored Dunava, gledalaca 150, sudija Milanovi} (Ma~vanska Mitrovica). Strelci: Pej~inovi} u 31. i Xepina u 77. za Omladinac, Bori} u 54. minutu za Prvi maj. @uti kartoni: Rumir, Milosavqevi} (Omladinac), Zelinac, Bori}, Milanovi} (Prvi maj). Crveni karton: Milosavqevi} (Omladinac). OMLADINAC: Jagodi} 7, Savi} 7, [qepica 7, Stojisavqevi} 8, Mrvi} 8, Stefanovi} 7, Haka~ 7 (Rusmir 7), Xepina 8, Pej~inovi} 8 (Kova~evi}), Mirosavqevi} 8, Vidakovi} 7 (Gr~i} 7). PRVI MAJ: Deli} 7, Putica 6, Bori} 7, \ori} – (Star~evi} 7), Milo{ev i} 7, \oki} 7, Zelinac 7, Jovanovi} 7, Je` 7, (Zori} 7), Milanovi} 7, ]upeqi} 7. U 31. minutu Pej~inovi} se najboqe sna{ao pred golom Deli}a i doma}i su zaslu`eno poveli posle boqe igre.Na tribinama je nastalo veseqe doma}e publike. Izjedna~io je Bori} {utem s 30 metara. Lopta je uz

CRVENA ZVEZDA: \urkin 7, Tati} 7 (Vu~kovi} 7), Tomqanovi} 7, Uzelac 7, Avukumovi} 7, Cepelin 6, Amixi} 6 (Markovi} 7), Suvajxi} 7, Terzi} 7, Ra{iovan 7, Male{evi} 7 (Vukovi} 7). Tokom cele utakmice vodila se ravnopravna borba, mada su Ka}ani imali vi{e od igre. U drugom poluvremenu ista slika. U 65. minutu nakon jedne veoma dobre akcije jedan od najboqih igra~a Jugovi}a Lorand Lepar pogodio je pre~ku. Minut kasnije gosti su imali priliku da izjedna~e, ali je golman Suvara izvanredno intervenisao i spasao siguran pogodak. Kada se o~ekivalo da }e se ova veoma zanimqiva i do kraja neizvesna utakmica zavr{iti bez pobednika, najboqi pojedinac ovog susreta Miroslav @ivanov pro{ao nekoliko fudbalera Zvezde i sa petnaestak metara topovski {utirao i svojoj ekipi doneo pobedu. M. Grbi}

Foto: O. Ademovski

novi pogodak pao je u tek u samom fini{u utakmice a golu je prethodila pre~ka posle solo akcija Plav{i}a i udarca Perendi}a. U {esnaestercu [ajka{a odli~o se sna{ao Srdi} i rutinski poslao

TURIJA: Igrali{te Mladosti, gledalaca: 150, sudija: Obradovi} (Kru{~i}), Strelac: Bojovi} u 48. minutu (Mladost). @uti kartoni: Stankov (Mladost), Jovanovi}, Jordanovski, Santra~ (Radni~ki). MLADOST: Stanojev 7, Fulajtar 7 ([ija~i} 6), Jandri} 6 (Du-

Solunac - Hajduk 3:0 (2:0) RASTINA: Igrali{te "Milan \evi}", gledalaca 150, sudija: Jovanovi} (Novi Sad). Strelci: Orsi} u 9. Koji} u 36. i @igi} u 80. minutu. @uti kartoni: Almpi} i Orsi} (Solunac), a Staji}, Svilar, Mini}, Domazet i Majki} (Hajduk). SOLUNAC: Antuni}, Almpi} 7 (Ismaili 7), Kowevi} 7 (Milanovi} 7), Mandi} 7, Ili} 7, Cime{a 8, Primorac 7 (@igi} 7), Marunovi} 8, Bogunovi} 7, Orsi} 7, Koji} 7. HAJDUK: Aleksi} 7, Stoji} 7, Peri{i} 6, ]irkovi} 6 (Vagi} 6), Kolebuda 6, Mini} 6, Mrkaji} 6, Babi} 6, Le{wakovi} 7, Svilar 6, Domazet 6 (Majki} 6). Bez mnogo napora vode}a ekipa Vojvo|anske lige grupa Zapad Solunac savladala je gostuju}u ekipu Hajduka. Pobeda doma}ina je mogla da bude mnogo ubedqivija da se Rastinci nisu opustili nakon vo|stva od 2:0. M. Jovi}evi}

Borac (NS) - [ajka{ 2:0 (1:0) NOVI SAD: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija Kran~e-

Golman Koviq~ana Simi} interveni{e ispred napada~a Borca Foto: F. Baki}

loptu na pravo mesto. Do kraja utakmice imali su doma}i jo{ dva zicera, ali se rezultat nije mewao. M. Po.

@AK - Indeks 2:1 (0:0) SOMBOR: Igrali{te @AK-a, gledalaca 300, sudija: Mitrovi} (Ruma). Strelci: Mra~ina u 65. i ^uqak u 86. za @AK, a Kosanovi} u 68. minutu za Indeks. @uti kartoni: Major, Furtula, Vladeti} (@AK), a Peri{i}, Kosanovi}, Neve{~uk (Indeks). Crveni kartoni: Te{i} i Major (@AK), a Jela~a (Indeks). @AK: Jovanovi} 5, Te{i} 7, Puri} 6, Major 7, Mra~ina 8, Bobanac 7, Furtula 7 (Trivunovi}), Beri} 6 (Vidakovi}), Vladeti} 6 (Luki} 7), Pavi} 7, ^uqak 7. INDEKS: Mari~i} 5, Pervaz 6 (Kosanovi} 7), Popovi} 6 (Ra|i~i}), Jela~a 6, Jovi} 7, Peri{i} 6, Horvat 7, Nedi} 6, Mali{an 6, Kragovi} 6 (Neve{~uk 6), Radosavqev 7.

dvarski 7), [arenac 7, Vinkovi} 7, Beri} 7 (Tati} 7), Stankov 6, Kozomora 6, ]uk 7, Bojovi} 8, Glavardanov 8. RADNI^KI: Staj~i} 6, Pavlovi} 6, Ili} 6, Radovanovi} 7 , Maksimovi} 6 (Jordanovski 7), Jovanovi} 7, \ur|evi} 6, Sladojevi} 7, Risti} 6 (Dragi} 6), Santra~ 7, Proki} 6 (Jeliki} 6).

MFL @ITI[TE - NOVA CRWA BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo - Proleter (Me|a) 4:0, ^ESTEREG: Napredak - Polet 8:1, SRPSKI ITABEJ: 1. oktobar - Grani~ar (Radojevo) 6:0, NOVA CRWA: Roham - Terekve{ (Hetin) 11:1, slobodna je Olimpija iz Torde. 1. Jedinstvo 2. Napredak 3. Roham 4. 1. oktobar 5. Terekve{ 6. Olimpija(-1) 7. Proleter 8. Polet 9. Grani~ar

10 10 10 10 10 9 9 10 10

9 8 8 5 4 3 2 1 1

0 1 0 2 1 0 0 2 0

1 1 2 3 5 6 7 7 9

39:8 50:6 48:17 20:19 18:29 13:34 11:24 10:30 3:46

27 25 24 17 13 8 6 5 3


18

SPORT

utorak30.mart2010.

DNEVNIK

VOJVO\ANSKA LIGA–ISTOK

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

Duel kom{ija ni~iji

Razigrani Apro

Kozara - Sloboda 1:1 (0:1) BANATSKO VELIKO SELO: Stadion Kozare, gledalaca 1.100, sudija: Mijailovi} (Vr{ac). Strelci: Proti} u 57. za Kozaru, a Geci} u 35. minutu za Slobodu. @uti kartoni: Labus, Bjelanovi}, Oqa~a, Proti} (Kozara), a Aramba{i}, Geci}, Markovi}, Nadla~ki (Sloboda). KOZARA: Oqa~a 7, Ro`ajac 7, Bjelanovi} 7 (Rodi}), B. Buni} 7, Laki} 7, Labus 7, Reqi} 6 (Grubor 6), Karanovi} 7, V. Kitanovi} 6, Mitrovi} 7, Sole{a 6 (Proti} 7). SLOBODA: @ivkov 7, Bilbija 7 (Markovi} 7), Nadla~ki 7, Plani{tanin 7, Kewalo 7, Vasiqevi} 7, Misi} 7, Aramba{i} 6 (Ostoji}), Geci} 7, Muni} 7, Malinovi} 7. Ve~iti kom{ijski derbi zavr{en je nere{enim rezultatom 1:1. Gosti su prvi postigli pogodak u 35. minutu, Vladimir Buni} dodao je loptu prvom strelcu Kozar~ana Branimiru Geci}u, a ovaj sa 16 metara pogodio mre`u doma}ina. Kozara je izjedna~ila u 57. minutu, i to golom rezerviste Proti}a koji je sa nekih 20 metara pogodio mre`u golmana gostiju @ivkova. Vredno je ista}i da je gostuju}i igra~ Malinovi} pogodio stativu. M. S.

udarac sa oko 30 metara i lopta je zavr{ila iza le|a golmana doma}ih Gli{i}a. U drugom delu nastavila se dominacija Novobe~ejaca. Najpre je \oki} efektno zavr{io sjajno proigravawe Miqana Nikoli}a, "la`wakom" se oslobodio ~uvara i precizno pogodio nebraweni deo mre`e. Samo tri minuta kasnije mladi Stankovi} je iz gu`ve iskoristio odbijenu loptu i povisio na 3:0. Usledio je po~asni pogodak Li~ine glavom u 75. minutu, a ta~ku na utakmicu stavio je \oki} u 80. minutu s penala. Zl. Mari}

Polet - Dinamo 1:2 (1:0) NAKOVO: Stadion Poleta, gledaca 100, sudija Stani} (To-

90. za Radnik, a Viloti} u 29. i Mili} u 31. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Smederevac i Popovi} (Radnik), a Perovi} (Ba~ka). RADNIK: ]osi} 8, Taskovski 7 (Ga{ovi} 7), Miti} 7 (Hajdukov 6), Ostoji} 6, Popovi} 7, Kopawa 6, Paroj~i} 6 (Niki} 7), Andonovski 7, Kova~evi} 6, Petrovi} 7. BA^KA: Tumbas 7, Bosni} 7, \urasovi} 7, Babi} 6, Viloti} 6, Tre{wi} 7 (Veselinov), Te{anov} 6, Luki} 6, Perovi} 6, Nikutovi} 7, Mili} 7 (Sauli}). Neobi~na utakmica na Starom Tami{u, uvod uz vetar, boqe re}i pravu ko{avu, Ba~ka, najve}i kandidat za prvo mesto krenula silovito, do odmora dve prilike, u tri minuta i iskosritila. Najpre je u 29. minutu Viloti} lepo sproveo

Radni~ki - Ba~ka (P) 2:1 (0:1) BAJMOK: Stadion sportskog centra, gledalaca 300, udija Vasiqevi} (Zrewanin), strelci: Tumbas u 55. i S. Lazi} u 75. za Radni~ki, Vujovi} u 43. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Ilovac, Vizin, (Radni~ki), Maravi}, Lon~ar, Vujaklija, Vujoivi}, Mati}, \urovi} (Ba~ka), RADNI^KI: Mikovi} 8, [koro 7 (^evaru{i} -), Ivkovi} 8, V. Lazi} 8, Ilovac 8, Do{en 8, Vizin 7 (S. Lazi} 8), [trbac 7, Stonajovi} 7 (Tomi} 8), Tumbas 8, Galambo{ 9. BA^KA: Gorjanac 7, Maravi} 7, Sabadi 7, Mudrini} 7, Tonkovi} 8, ]iri} 8, Raji} 7 (Mati} ), \or|evi} 7, Vujovi} 7, Lon~ar 7 (Karaxi} -), Vujaklija 7, \urovi} -. Lon~ar je imao prvu priliku na utakmici, s 12 metara {utirao {utirao, a Mikovi} je odbranio wegov udarac. Doma}ini su uzvratili preko [trbca, koji je uputio loptu do Vizina ali je on {utirao pored gola. Vujaklija je lepo centrirao do Raji}a koji je glavom prosledio loptu do Vujovi}a,a ovaj je pogodio nmre`u. U nastavku su doma}ini su sve stavili na kocku i to im se isplatilo. prvo je Tumbas pogodio mre`u,a onda u 75. minutu rezervista Sr|an Lazi} je doneo tri vredna boda. S. Stojiqkovi}

C. zvezda - Jedinstvo (NB) 1:4 (0:1) VOJVODA STEPA: Igrali{te Crvene zvezde, gledalaca 100, sudija Bracanovi} (Lov}enac), strelci: Li~ina u 75. za Crvenu zvezdu Bio star, \oki} u 80. (iz penala) i 57. Male{ u 1. i Stankovi} u 60. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: Na|alin (Crvena zvezda Bio star), \oki}, Mati}, Nikoli} (Jedinstvo). CRVENA ZVEZDA BIO STAR: Gli{i} 6, Medan 6 (Li~ina 6), D. Popovi} 5, Ki{ 7, ]ulibrk 7, \eri} 6, Na|alin 6, ]ur~i} 7 (Ajdari} 6), \akovi} 6 (Radulovi} -), \. Popovi} 7, Kuburovi} 6. JEDINSTVO: Nem~ev 8, Stankovi} 8, Drqa~a 8, Ivan~ev 8, Lisica 8, Male{ 8, Nikoli} 8 (Balaban -), Mati} 8 (Vaskovi} -), \oki} 9, Rigo 8 (Gar~ev -). Trener Novobe~ejaca Novica Glava{ki je, kao i jesenas prilikom preuzimawa tima, sa svojim pulenima na~inio "mini seriju" od tri vezane pobede, sa tom razlikom {to je ovog puta za samo {est dana Jedinstvo osvojilo svih devet bodova i znatno popravio polo`aj na tabeli. Gosti su do{li u vo|stvo ve} u 1. minutu. Poznat po sna`nom {utu, Ogwen Male{ se odlu~io na

Vidakovi} (Radni~ki) i Igwatov (Obili})

Foto: M. Mitrovi}

Golgeteri pocrveneli Obili} - Radni~ki (Z) 0:2 (0:1) NOVI KNE@EVAC: Stadion Obili}a, gledalaca 150. Sudija S. Babi} (Vi{wevac). Strelci: Markoski u 32. i Radi{i} u 56. minutu. @uti kartoni: Besla}, Mandi}, [ibul (Obili}), Dubak (Radni~ki). Crveni kartoni: Mudrini} u 65. i Trifunac u 71. minutu (Obili}). OBILI]: Stiovi} 6, Mandi} 6, Besla} 6, [urbatovi} 6, Radi~ 6, Beleuc 6, [ibul 7, Igwatov 6, Trifunac 5, ]azi} 6, Mudrini} 5. RADNI^KI: Magda 7, @ivkov 8, Vidakovi} 7, Dubak 7, Zaki} 8, Juhas 7. Lazi} 8 (Iveti} -), Puvalin 7, Radi{i} 8, Boki} 7 (Srdi} 7), Markoski 8 (Xajski -). Novokne`ev~ani su do`iveli debakl protiv razigranih gostiju iz Zrewanina, koje je u vo|stvo doveo u 32. minutu Aleksandar Markoski pogodiv{i sa 20 metara levi dowi ugao. [est minuta kasnije Marko Dupak je prokockao priliku {utirav{i pored gola. U 56. minutu prednost gostiju udvostru~uje Vladimir Radi{i} koji naba~enu loptu na {est metara prima na grudi i iz okreta {aqe u mre`u nemo}nog Nikole Stiovi}a. Dobar deo drugog poluvremena Obili} je igrao sa dva igra~a mawe. Najpre je u 65.minutu nepotrbeno pocrveneo Milo{ Mudrini}, narednog minuta kapiten Sa{a Trifunac propustio je priliku da smawi vo|stvo proma{iv{i gol iz jedanaesterca, da bi zbog druge opomene pet minuta kasnije morao u svla~ionicu. Tako su golgeteri umesto da daju golove pocrveneli. Vredna je jo{ pomena prilika u 88.minutu kada je Goran Beleuc glavom {utirao pored gola. Ekipa Radni~kog predstavila se u odli~nom izdawu i zaslu`eno odnela bodove. M. Mitrovi} rak), strelci: Jeli} u 57. za Polet, a Arbutina u 35. i 77. minutu za Dinamo. @uti kartoni: Angelovski (Polet), Vu~i}evi}, A. Savanovi}, Ivanovi} (Dinamo). POLET: Ribakov 7, Ratko 7, Anu{i} 7, [ibul 6, D. Zori} 6 (B. Zori} 6), ^udanov 7, Cari} 6, Jari} -, Tubin 7, Jeli} 7 (Jeli~i} -), N. Zori} 7, Angelovski 6. DINAMO: Aleksi} 6, Savanovi} 6 (Pejovi} 6), Staji} 7, Markovi} 6, Raki} 7, Vu~i~evi} 7, Radojevi} 7 (Todorovi} 6), ]iri} 7, Arbutina 8, Ivanovi} 7, [alipurovi} 6 (D. Savanovi} 7). Susret dve ekipe sa dna tabele Poleta i pan~eva~kog Dinama zavr{en je pobedom gostuju}e ekipe. Dinamo je poveo preko Arbutine, koji je s 20 metarasavladao Ribakova. Doma}i fudbaleri su izjedna~ili u 57. minutu na neobi~an na~in. Markovi} je ispucao loptu, a ona ja na svojoj putawi udarila doma}eg igra~a Jeli}a i neo~ekivano zavr{ila u mre`i gostiju. Trinaest minuta pre kraja Arbutina je postigao i drugi pogodak, vredan tri boda. M. S.

Radnik - Ba~ka (S) 2:2 (0:2) STARI TAMI[: Mesno igrali{te, gledalaca 150, sudija: Ivani{evi} (Ba~ka Topola). Strelci: Andonovski u 69. i Taskovski u

loptu u mre`u posle centar{uta Nikutovi}a, da bi dva minuta kasnije Mili} majstorski pro{ao po levoj strani i na kraju izdigao loptu iznad ]osi}a. Golman Radnika ]osi}, peti ove sezone u ovom klubu je u nastavku ~inio ~uda, spre~io katastrofu svoje ekipe, odbranio najmawe 3-4 lopte koje su videli u mre`i. Kad je ve} tako, kad se proma{e idealne prilike sti`e kazna, najpre Andonovski u 69. minutu smawuje rezultat, da bi u poodmakloj nadoknadi vremena Taskovski svom klubu doneo zlatan bod. S. Miti}

Budu}nost (A) - BAK 2:1 (1:0) ALIBUNAR: Stadion Budu}nosti, gledalaca 100, sudija: Marinkov (Zrewanin). Strelci: Forgi} u 26. i Torbuk u 89. za Budu}nost, a Jugo u 48. minutu za BAK. @uti kartoni: [elmi} (Budu}nost), a Nikoli} i An|eli} (BAK). BUDU]NOST: Pozni} 7, Rajli} 7, Mun}an 7, \apa 7, [elmi} 7, Nastanovi} 7, Todor 7 (Torbuk 8), Po~u~a (Tapalaga 7), Forgi} 7, Lazarevi} 7 (Rajin), Selakovi} 7. BAK: Feren~ek 7, Paunovi} 6, Mijuca 6, Kmeli} 6, Medi} 6, Go{evski 6, Jugo 6, Ili} (Georgijevski 6), Proboj~evi} 7, Nikoli} 7, Marila 7 (Filep).

Potisje - Jadran 3:0 (1:0)

NOVI KNE@EVAC: Obili} Radni~ki (Zrewanin) 0:2, STARI TAMI[: Radnik - Ba~ka 1901. (Subotica) 2:2, STAR^EVO: Borac - Ba~ka Topola 1:0, ALIBUNAR: Budu}nost - BAK (Bela Crkva) 2:1, VOJVODA STEPA: Crvena zvezda Bio star - Jedinstvo (Novi Be~ej) 1:4, BANATSKO VELIKO SELO: Kozara Sloboda (Novi Kozarci) 1:1, NOVO MILO[EVO: Vojvodina Budu}nost (Srpska Crwa) 2:0, NAKOVO: Polet - Dinamo (Pan~evo) 1:2, BAJMOK: Radni~ki Ba~ka (Pa~ir) 2:1. 1. Ba~ka 2. Sloboda 3. B. Topola 4. Bud. (SC) 5. Rad.(ZR) 6. Radn. (B) 7. Kozara 8. Jedinstvo 9. Borac 10. Vojvodina 11. Obili} 12. Radnik 13. Ba~ka (P) 14. Dinamo 15. BAK 16. C. zvezda 17. Budu}.(A) 18. Polet

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

14 14 13 14 12 10 11 11 11 9 9 9 8 7 5 5 5 2

4 4 5 2 4 6 2 2 2 5 4 3 5 4 3 2 0 1

4 4 4 6 6 6 9 9 9 8 9 10 9 11 14 15 17 19

64:20 51:19 34:15 39:23 39:20 33:22 41:32 37:28 38:35 38:32 31:28 28:33 32:32 35:38 16:56 20:54 19:64 18:63

46 46 44 44 40 36 35 35 35 32 31 30 29 25 18 17 15 7

Prvo poluvreme zavr{ilo se vo|stvom doma}ih, a potom su gosti iz kontre preko Juga izjedna~ili. Belocrkvani su se zatim povukli u odbranu, bod iz Alibunara vredeo bi im kao ku}a. Tako je do skoro pred kraj i bilo, ali u fini{u mladi Torbuk sa 18 metara uputio je sna`an {ut po zemqi, lopta je pro{la kroz zid igra~a i pored doma}eg golmana Feren~eka zavr{ila u dowem desnom uglu mre`e BAK-a. R. Jovanovi}

Borac - Ba~ka Topola 1:0 (0:0) STAR^EVO: Mesni stadion, gledalaca 300, sudija: Latki (Subotica). Strelac: Spasi} u 86. minutu. @uti kartoni: ]irkovi}, Nikoli} (Borac), a Mom~ilov i Jovanovi} (Ba~ka Topola). BORAC: Mili}ev 8, Jovanovi} 7, \oki} 6 (Bo{kovi} 6), Poqak 7, Kolak 7, ]irkovi} 7, Nikoli} 7, Spasi} 7, @ivkovi} 7 (Brajovi}), Perovanovi} 6 (Banzi}), Makarun 7. BA^KA TOPOLA: Kroni}, ^eh 7 (Rahi}), Kova~evi} 7, [oli} 7, Mom~ilov 7, Jovanovi} 6, Ka`i} 6, Petrovi} 6, Pani} 6, Kuli} 7, Dragi} 6. U jednom od derbija kola koji je krojio vrh tabele Borac je u Star~evu sre}no stigao do bodova i zaustavio pobedonosni pohod Ba~ke Topole. Imali su gosti vi{e od igre, daleko vi{e zrelih prilika, sre}om na golu Borca je stajao iskusni Mili}ev, koji je sve akcije gostiju presekao u samom za~etku. Kada je trebalo pokazao i dobar refleks. Na samom kraju utakmice u 86. minutu doma}in je stigao do pobede. Slobodan udarac iskosa sa desne strane izveo Spasi}, lopta prosto pro{etala {esnaestercom gostiju i zaustavila se u mre`i. S. Miti}

Vojvodina - Budu}nost (SC) 2:0 (0:0) NOVO MILO[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca 400, sudija Eror (Pan~evo), strelci: Horvat u 85. i Vasi}in u 89. minutu. @uti kartoni: Arsenov (Vojvodina), Meki} (Budu}nost). VOJVODINA: Popovi} 7, ^olak 7, Kne`evi} 8, Horvat 9, Tomi} 8, Petrovi} 7, Rankov 7 (Stepan~ev -), Vasi~in 8, Dimitri} 7, Penalski 7 (Mezei 7), Arsenov 7. BUDU]NOST: D. [tevin 7, \ukanovi} 6, S. [tevin 7 (Radin ), Marijanovi} 7, Todorov 7, Radi{i} 6, Lukin 7, Zekanovi} 6, Antin 6, Meki} 7 (Manojlovi} -), S. Novkovi} 6. Fudbaleri Budu}nosti, pra}eni brojnom armijom navija~a, doputovali su u Novo Milo{evo sa velikim ambicijama da probedom protiv doma}e Vojvodine, izbiju sami na ~elu tabele. Me|utim, sve wihove nade pokopane su u fini{u susreta. Sa dva efektna pogotka biorbeni Milo{evqani zaustavili su pohod Crwana ka liderskoj poziciji. Zl. Mari}

KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 100. Sudija: Sakal (Stari @ednik). Strelci: Apro u 10. i 60. i Terzin u 47. minutu. @uti kartoni: Fujkin, Feher, Apro, Vajda, Te{i} (Potisje), Ra~man, Obradovi} i Banovi} (Jadran). POTISJE: Holo 7, Fujkin 7, Velez 7 (Niki~i} 7), Vajda 7, Terzin 8, Feher 8, Lacko 7 (Te{i} 7), Tesli} 7, \or|evi} 7, Lazi} 7 (Z. Vidovi} 7), Apro 8. JADRAN: Obradovi} 7, Mari} 5 (Milanovi} 6), Radulovi} 6, Vojni} Tuni} 6, Lagator 6, Milanovi} 6, Banovi} 5 (Maravi} 6), \urovi} 6, Matkovi} 5 (D. \or|evi} 5), Stojanovi} 6, Ra~man 6. Vode}i gol za Kawi`ane u 10.minutu postigao je Levente Apro koji je sa 20 metara iz trka pogodio gorwi desni ugao gostiju, koji su u prvom delu utakmice uspevali da pariraju doma}inu. Na po~etku drugog poluvremena prednost je povisio Zoran Terzin preciznim {utom iz slobodnog udarca sa 18 metara. Razigrani Apro je kona~an rezultat postavio u 60.minutu solo akcijom po levoj strani, pro{av{i lako nekolicinu igra~a Jadrana. Priliku sa bele ta~ke prokockao je u 65.minutu Bojan \or|evi}, ~iji {ut je odbranio ~uvar mre`e Jadrana Mikica Obradovi}. M. M.

Vinogradar - Tisa 2:1 (1:0) HAJDUKOVO: Stadion Vinogradara, gledalaca 200, sudija Simovi} (Lov}enac), strelci: Sabado{ u 8. T. Engi u 63. za Vinogradar, a Salaji u 78. minutu za Tisu. @uti kartoni: @. Ha{ko, V. Engi, N. Ha{ko, Vesni} (Vinogradar), Guqa{, Simeunovi} (Tisa). Crveni karton: B. Piri (Vinogradar). VINOGRADAR: Majer 8, B. Piri -, Nagel 8, M. Vukov 8, Kmec 8, Plav{i} 7 (T. Engi 8), Vesni} 7, P. Engi 7, Sabado{ 7, Feje{ 7 (\or|evi} 7), N. Ha{ko 7 (Z. Vukov 7). TISA: Apro 6, Ma}aji 6, Bagi 6, Si~ 6 (Antunovi} 6), Salaji 7, Ostrogonac 6, Bor{o{ 6 (Na| 6), Kne`evi} 7, Ivanovi} 7, Bataji 6 (Simeunovi} 6), Guqa{ 6. Doma}a ekipa pokazala je ve}u `equ iako su od 44. minuta igrali s igra}sa igra~em mawe zaslu`eno su do{li do pobede. Doma}i dolaze u vo|stvo u 8. min~em mawe. Gosti su postigli pogodak u 78. minutu preko Salajija, ali to nije bilo dovoqno. S. St.

Tavankut - E|{eg 0:0 TAVANKUT: Stadion Tavankuta, gledalaca 150, sudija Filipovi} (Subotica). @uti kartoni: Ruski (Tavankut), Grubor (E|{eg).

Ba~ka (M) - Krivaja 2:0, Tavankut - E|{eg 0:0, Wego{ Preporod 2:3, Proleter - ^antavir 1:1, Potisje - Jadran 3:0, Panonija - AFK 2:3, Vinogradar - Tisa 2:1. 1. AFK 16 11 2. ^antavir 16 8 3. Tisa 16 9 4. Ba~ka 16 8 5. Preporod 15 8 6. Proleter 16 7 7. Panonija 16 7 8. Wego{ 16 7 9. Vinogradar 16 6 10. Potisje 16 6 11. E|{eg 16 5 12. Krivaja 16 5 13. Jadran 16 5 14. Baj{a 15 4 15. Tavankut(-1) 16 4

3 6 2 4 2 4 1 0 3 2 2 1 1 3 4

2 2 5 4 5 5 8 9 7 8 9 10 10 8 8

26:11 29:17 25:18 27:21 24:16 27:18 32:26 29:28 38:39 23:26 15:30 29:36 34:42 17:25 15:37

36 30 29 28 26 25 22 21 21 20 17 16 16 15 15

TAVANKUT: Vukovi} 8, Salma 7, Bala`i} 7, I. Skenderovi} 7, Hubert 7, Vizin 8, Tumbas 7 (Seren~e 6), [imi} 7, Matkovi} 7, N. Skenderovi} 7, Ruski 7 (Bedekovi} 6). E\[EG: Crnojevi} 8, Maksimovi} 7, T. Major 7, ^eke 8, Volarevi} 8, Sele{i 7, Gvozdenovi} 7, Grubor 7 (Kereke{ -), Vasiqevi} 7, Na| 7, Nikoli} 7 (Ba~o -). Doma}i su prvi zapretili u 17. minutu preko Neboj{e Skenderovi}a kada je sa pet metara prebacio prazan gol. Posle dva minuta igre je imao i Tumbas {ansu ali golman Crnojevi}bio na mestu. Doma}in je u prvom poluvremenu imao vi{e {ansi, a i gosti su imali dve prilike, ali je mladi golman Vukovi} sve branio. Gosti su do{li sa nameri da ne izgube, a u tome su i uspeli. S. St.

Ba~ka - Krivaja 2:0 (0:0) MOL: Stadion Ba~ke, gledalaca 200. Sudija: M. Raukovi} (Subotica). Strelac: Lali~i} u 77. i 82. minutu. BA^KA: Matkovi} 7, Vilago{ 7 (Markovi} 7), Vrba{ki 7 (Dongo 7), Majki} 7 (Jablan 8), Jawatovi} 8, Jeli} 7, Sel 7, Peko 7, Morovi} 7, Lali~i} 8, Jak{i} 8. KRIVAJA: Risti} 7, Dikli} 7, Bukvi} 7 (^agaq -), Rac Sabo – (Balaton 7), Zagorac 7, B. Oreq 7, Borenovi} 7, Taka~ 7, [icar 8, M. Oreq 7 (Jovanovi} 7), Vrawe{ 7. Gosti iz Krivaje dugo su odolevali napadima doma}ina i iz kontranapada ~esto ugro`avali gol ~uvara mre`e Ba~ke Slobodana Matkovi}a. U 78. minutu iskusni Dejan Jablan uputio je izvanredan pas prema Zvezdanu Lali~i}u, koji zatresao mre`u Krivaje. I drugi gol Ba~ke u 82.minutu bio je u re`iji istih aktera, pa su Molci zaslu`eno ukwi`ili drugu prole}nu pobedu. M. Mr.

MFL BE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Sigurno do bodova Napredak - Borac 2:0 (0:0) NADAQ: Igali{te Napretka, gledalaca 50, sudija Ku|erski (Vrbas).Strelci: Kova~ev 5. i Desnica 56. minutu. @uti kartoni: Kihut (Napredak). NAPREDAK: Lakovi} 7, Kobiqski 7 (Boki}), Kobac 7,^egar 7, [u}ov 7 (Kihut), Ba{i} 7 Filipovi} 7, ]ori} 6 (Ma`i}), [ajin 7, Desnica 7, Kova~ev 7. BORAC: Radojevi} 6, Vice 6, Petkovi} 6, Vasi} 6, Suvajac 6, Vreki} 6 (Jankovi}), Mari} 6, Maksim~ev 6, Daki} 6, Salak 6, Stri~i} 6. Po~etak i kraj utakmice protekao je u nadmo}noj igri doma}ina koji su ~ine se sa pola snage uspeli da ukwi`e jo{ jednu pobedu na svom terenu. Ve} u 5 minutu posle jedne akcije po sredini terena na dodavawe Desnice Kova~ev posti`e prvi pogodak. Do kraja poluvremena {anse su imali Kobac, ^egar i

NADAQ: Napredak - Borac (Mile{evo) 2:0, SRBOBRAN: Mladost Radost – Vojvodina (Ba~ko Gradi{te) 8:1, RAVNO SELO: Proleter - Iskra 2:2, SAVINO SELO: Budu}nost – Mladost (Radi~evi}) 2:0, Slobodna je bila Sutjeska. 1. Sutjeska 2. Napredak 3. Budu}nost 4. Mladost R. 5. Proleter 6. Iskra 7. Vojvodina 8. Mladost 9. Borac

14 11 14 11 15 8 14 8 14 6 13 5 14 3 14 2 14 0

2 1 3 2 2 3 2 2 1

1 2 4 4 6 5 9 10 11

37:2 38:6 32:23 35:14 33:29 35:23 11:32 8:38 11:76

35 34 27 26 20 18 11 8 1

Kova~ev, ali bez rezultata. U nastavku utakmice posle kornera Desnica glavom je postigao drugi gol, inicijativa doma}ina se nastavqa ali bez realizacije nekoliko stopostotnih {ansi, tako da je rezultat ostao nepromewen. R. \uri}


SPORT

DNEVNIK

19

utorak30.mart2010.

MFL BA^KA PALANKA (PRVI RAZRED)

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

Nedostajali samo golovi

Kabel krenuo sa za~eqa Kabel - Mladost (BP) 3:1 (1:0)

Stari grad (BP) - Slavija (P) 0:0 BA^KA PALANKA: Igrali{te Starog grada, gledalaca 200, sudija Ha{ka (Ba~ka Palanka). @uti kartoni: Ra|enovi} (Stari grad),Glumac, [imon Vukojev (Slavija). STARI GRAD: Tankosi}, Stanimirovi} (Savi}), ]ulibrk, Lali}, Kne`evi}, Vujakovi}, Ra|enovi}, Markovi}, Koji} (Maletin), Serdar, ]uk (Rado~aj). SLAVIJA: Plav{i}, Pindri}, [imon, Vukojev, Marek, Jandri}, Bala` (Mili}), ^olovi} (Na|), Fabok, Glumac, Kotiv (]utilo). Odli~na fudbalska predstava u Ba~koj Palanci u derbiju kola. Tokom utakmice vodila se ravnopravna borba, a jedino {to su nedostajali golovi i to zahvaquju}i dobrim intervencijama golmana Tankosi}a i Plav{i}a. Za prvih pola sata napada}i gostiju Fabok i ^olovi} na{li su se sami pred golmanom Tankosi}em, no u oba slu~aju mre`a je ostala netaknuta. U drugom poluvremenu se istakao golman Plav{i}, kada je zaustavio nekoliko udaraca, a naro~ito u 84. minutu kada je iz blizine zaustavio udarac Maletina. Nere{en rezutat je realan ishod ove utakmice. J. [uster

Krila Krajina - Borac (V) 2:0 (1:0) BA^KA PALANKA: Stadion SRC Tikvara, gledalaca 30, sudija: Vigwevi} (Ba~ka Palanka). Strelci: Kokanov u 16. i \urica u 50. minutu (iz penala). @uti kartoni: Erak (Krila Krajine), a Radi} (Borac). KRILA KRAJINE: A. Bo`i} 7, Karanovi} 6 (Jani~i} 7), Majki} 7, [e{li} 6, Erak 7, Bubalo 6, Ranisavqevi} 7, In|i} 6, Kokanov 8 (Santra~ 7), S. Bo`i} 6, [olaja 7, \urica 7. BORAC: Risti} 6, Luki} 6, Nikola{ev 5 (Trebovac 6), Leti-

TOVARI[EVO: Vojvodina – Magli} 2:2 (prekinuto u 90. minutu), BO\ANI: Slavija – Borac (Obrovac) 0:3, BA^KA PALANKA: Stari grad – Slavija (Pivnice) 0:0, DESPOTOVO: Ba~ka – Soko (Nova Gajdobra) 1:1, GLO@AN: Budu}nost – Budu~nost (Parage) 1:2, BA^KA PALANKA: Krila Krajine – Borac (Vizi}) 2:0. 1. Stari grad 2. Magli} 3. Slavija (P) 4. Borac (O) 5. Budu}. (P) 6. Ba~ka 7. Vojvodina 8. Kr. Krajine 9. Slavija (B) 10. Budu}. (G) 11. Soko 12. Borac (V)

13 10 12 8 13 8 13 8 13 7 13 6 12 6 13 4 13 4 13 3 13 2 13 1

2 1 2 0 1 3 1 4 1 3 2 1

1 3 3 5 5 4 5 5 8 7 9 11

43:9 21:13 20:11 28:20 25:19 17:22 25:19 16:14 16:22 21:27 14:40 9:49

32 25 24 24 22 21 19 16 13 12 8 4

SELEN^A: Krivaw – Sloga (Plavna) 6:0, MALI BA^: Mladost – Ba~ki hajduk (BNS) 2:2, VAJSKA: Labudwa~a – Na{a zvezda (Silba{) 0:0, NE[TIN: Ne{tin – Kara|or|evo 1:3. 1. Kara|or|evo 2. Krivaw 3. Na{a zvezda 4. Sloga 5. B. hajduk 6. Ne{tin 7. Mladost 8. Labudwa~a

8 8 8 8 8 8 8 8

8 7 3 3 2 2 1 1

0 0 3 0 2 1 3 1

0 1 2 5 4 5 4 6

30:3 27:6 11:10 9:19 11:21 9:15 14:21 7:23

24 21 12 9 8 7 6 4

Plavi Dunav - Jedinstvo Stevi} 3:1 (2:0)

PLO^ICE: Igrali{te Borca. Gledalaca: 150. Sudija:Miki} (Stari Tami{). Strelci: Todorovi} u 63. i 74. i Carevi} u 67. minutu. @uti kartoni: pamel, Ili} (Borac P), ]iri} (Borac S). Crveni karton: Tasi} u 79 minuti (Borac P). BORAC (P): Milenkovi} 6, B.Sokolovi} 6, Grba 6, S.Sokolovi} 6, Tasi} 5, Starovlah 6, Mandi} 6, D.Sokolovi} 6, Pamel 6 (Babin -), Trnovanovi} 6 (Ili} -), To{kov 6. BORAC (S): Palfi -, Baji} 7, Matkovi} 7, Malba{i} 7, Novakov 6, savi} 7, N. Rusov 7, Ro{uq 7,

Tvr|ava – Be~ej Old gold 4:2 (2:1) BA^: Igrali{te Tvr|ave, gledalaca 50,sudija: Malixan (Novi

SKORENOVAC: Plavi Dunav - Jedinstvo Stevi} (Ka~arevo) 3:1, UZDIN9 Unirea - @elezni~ar (Pan~evo) 3:1, GLOGOW: Glogow - Vojvodina (Crepaja) 2:1, PLO^ICA: Borac - Borac (Sakule) 0:3, VOJLOVICA: Mladost - Pobeda (Samo{) 5:0, MRAMORAK: Proleter - Omladinac (Opovo) 1:2, BAVANI[TE: BSK - Kolonija (Kovin) 3:4, DELIBLATO: Omladinac - Jedinstvo (Dubavac) 3:3. 1. Kolonija 18 11 5 2 70:24 38 2. @elezni~ar18 11 3 4 36:18 36 3. P. Dunav 18 9 7 2 32:20 34 4. Borac(S) 18 10 3 5 30:19 33 5. Omlad.(O) 18 9 5 4 29:15 32 6. BSK 18 7 6 5 34:26 27 7. Mladost 18 8 3 7 28:25 27 8. Glogow 18 7 5 6 37:28 26 9. Omlad.(B) 18 7 4 7 37:31 25 10. Jedinstvo S.18 6 4 8 36:42 22 11. Proleter(-7)18 8 3 7 30:35 20 12. Vojv.(-2) 18 6 3 9 31:38 19 13. Unirea(-1) 18 5 4 9 30:49 18 14. Borac(P) 18 3 3 12 21:70 12 15. Jed.(-1) 18 2 5 11 24:70 10 16. Pobeda(-1) 18 2 3 13 20:56 8

Todorovi} 8, ]iri} 6 (M.Rusov -), Carevi} 7. B. Stojkovski

Unirea – @elezni~ar 3:1 (0:0) UZDIN: Igrali{te Uniree. Gledalaca: 150. Sudija: Jovanovi} (Star~evo). Strelci: Lazi} u 49. Romanov u 60. i 81. za Unireu, Ivanovi} u 88. minutu za @elezni~ar. @uti kartoni: Rudi}, Romanov (Unirea), Simi}, Lapadat (@elezni~ar). UNIREA: Epure 7, ^erwo{ 7, Lazi} 7, Poqak 7, Tomas 7, Petrovi} 6 (Sekuli} 6), Ko{ut 6, Solnoki 6 (Andri} 6), Penze{ 7, Rudi} 7 (Stojakovi} 7), Romanov 8. @ELEZNI^AR: Barau{i} 6, Kova~evi} 6, \ur|ev 6 ([evo -), Mari} 6 (Lapadat 6), Glumac 6, Andreji} 6, Ivanovi} 6, Radulac 6, Simi} 6, Krpec 6, Gavrilovi} 6 (Mali|an 6). B. St.

NOVI SAD: Hercegovac Omladinac 4:1, Kabel - Mladost (BP) 3:1, VRBAS: Vrbas - Obili} 0:0, RUMENKA: Jedinstvo - Mladost (NS) 3:0, BA^: Tvr|ava Be~ej Old gold 4:2, [AJKA[: Borac - Srbobran 1:2, SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Petrovaradin 1:1, ^EREVI]: Sremac - Slavija 2:1. 1. Obili} 2. Srbobran 3. Mlad.(BP) 4. Hercegovac 5. Petrovar. 6. Be~ej 7. Tvr|ava 8. Slavija 9. Borac 10. Jedinstvo 11. Omladinac 12. Vrbas 13. Sremac 14. Fru{kog. 15. Kabel 16. Mlad. (NS)

18 11 18 8 18 8 18 9 18 8 18 7 18 8 18 6 18 6 18 5 18 6 18 4 18 5 18 4 18 4 18 2

5 8 7 3 6 6 2 7 5 8 5 7 3 4 4 6

2 2 3 6 4 5 8 5 7 5 7 7 10 10 10 10

28:11 31:22 32:17 26:18 23:17 22:21 29:31 28:25 25:24 24:26 20:23 18:19 18:29 18:25 22:40 14:30

38 32 31 30 30 27 26 25 23 23 23 19 18 16 16 12

Poveli su doma}i posle opravdano dosu|enog jedanaesterca, a siguran sa bele ta~ke bio je Saveqi}. Kada je Bawanin besporebno dobio drugi `uti, odnosno crveni karton igralo se na jedan gol, a epilog je gol Milo{evi}a u nadoknadi vremena. M. Popovi}

Jedinstvo - Mladost (NS) 3:0 (1:0)

Momci trenera Bobo{a gotovo ceo sat igrali su sa igra~em mawe, me|utim popustila im koncentracija pa je najboqi akter Milo{evi} u nadoknadi vremena uspeo je da donese bod Petrovaradinu.

RUMENKA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 200, sudija Danilovi} (Ba~), strelci: Anu{i} u 42. i 61. i 67. minutu. @uti karton: Dizdar (Jedinstvo). JEDINSTVO: \uri} 8, Vukovi} 7, Longinov 7, Baji} 8, Gordani} 8, Vuleti} 8, Dizdar 7 (Baki} 7), Jovanovi} 8, Anu{i} 9 (Zeqkovi} -), [powa 7, Roguqi} 8 (Lakovi} -). MLADOST: Ivani{evi} 7, Jak{i} 6, Petrovi} 6 (Ha|e{i 6), Staji} 6, Bukva 6, Samarxija 7 (Bugarski 6), Tolma~ 7, Stojanovi} 6, Bor~i} 6, Gaxi} 6, Majstorovi} 6 (Milija{evi} 6). I u tre}em prole}nom kolu uspe{na partija Rumen~ana koji su sa novom trojkom krenuli ka mirnijoj zavr{nici. Samo na po~etku utakmice gosti su ozbiqnije pripretili, me|utim udarac Tolma~a efektno je zaustavio \uri}. Od tog trenutka doma}ini su preuzeli inicijativu i u 32. minutu posle igrawa rukom sudija Danilovi} pokazuje na belu ta~ku. Me|utim, udarac [powe efektno je odbranio Ivani{evi}. Deset minuta kasnije [powa se nesebi~nim dodavawem iskupio, a Anu{i} otvorio bravu gola gostiju. U nastavku smo od nekoliko prilika videli jo{ dva gola, na centar{ut Jovanovi}a, Anu{i} je na prvoj stativi do~ekao loptu glavom i sproveo je u mre`u. Kod tre}eg je u~estvovala kompletna navala Jedinstva, a Anu{i} je po tre}i put bio neumoqiv. M. Po.

Pioniri

Kadeti

Jugovi} - Hajduk 7:0, Mladost (BJ) - Kabel 3:1, Mladost (T) Proleter 1:1, Be~ej Old gold Vrbas 3:0, [ajka{ - Srbobran 2:1.

Jugovi} - Hajduk 7:1, Mladost(BJ) - Kabel 2:1, Mladost(T) - Proleter 0:4, Be~ej Old gold - Vrbas 4:4, [ajka{ Srbobran 0:6.

MFL BA^KA PALANKA (DRUGI RAZRED)

Razigrali se u nastavku

Borac (P) – Borac (S) 0:3 (0:0)

Iako su u fini{u prvog poluvremena ostali sa igra~em mawe, fudbaleri Hercegovca su uspeli da zabele`e ubedqivu pobedu. Bio je to prvi trijumf Gajdobrana u prole}nom delu prvenstva. J. Jovanovi}

ca 7, Arbutovi} 7, @ivanovi} 6, B. Luka~ 5, Radi} 6, I. Luka~ 5 (Ma|ar 6), Pudelka 7, Si~ 6. Doma}i su do{li u vo|stvo 16. minutu nakon akcije koju je zapo~eo Ranisavqevi}, a nastavio \urica, golom je zavr{io Kokanov koji je sa 7-8 metara pogodio desni dowi ugao golmana Risti}a. Kona~an rezultat postavio je s penala \urica u 50. minutu. @ivanovi} je igrao rukom u {esnaestercu. M. \. Kremenovi}

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ZAPAD

SKORENOVAC: Igrali{te Plavog Dunava. Gledalaca: 100. Sudija: Dra~a (Pan~evo). Strelci: Markovi} u 38. i 42. i Stamenkovi} u 86. za Plavi Dunav, a Dimitrijevski u 88. za Jedinstvo Stevi}. @uti kartoni: Simi}, Ki{ (Plavi Dunav), Brkovi}, N.An|elovi}, Stamenkovi} (Jedinstvo Stevi}). PLAVI DUNAV: \okovi} 7, Katona 7 (Bre|an -), ^oti 7, Jari} 7, Simi} 7, Barjaktarov 7, Pej~i} 7, Ki{ 7(Stankovi} 7), Dini} 7, Stamenkovi} 7, Markovi} 8 (Poqak -). JEDINSTVO STEVI]: Sekuli} 6, Mladenovski 7, N.An|elovi} 6, Spasi} 6 ( Stamenkovi} -), Brkovi} 7, Spaskovski 7, Nestorovski 7, Dimitrijevski 7 , Ajrulaj 6, D. An|elovi}7, Veli~kovski 6 (Zlatkovi} -). Gosti su prvih 45 minuta igre imali vi{e prilika za gol, ali su doma}i i golovima Markovi}a stekli veliku prednost i na kraju me~a zaslu`eno osvojili tri boda. R. R.

NOVI SAD: Igrali{te Kabela, gledalaca 200, sudija Gruji} (Novi Sad), strelci: Mari} u 40. Brkqa~a u 75. Peri{i} u 81. za Kabel, a Pavlis u 71. minutu za Mladost. @uti kartoni: \uki}, Mari}, Stani{i} (Kabel), Saveqev, Torbica, Pavlis (Mladost). Crveni karton: Pavkovi} (Mladost). KABEL: Vuki} 6, \uki} 7, Budimir 8, Ninkovi} 7, Kala-

lu`i}, Kukuruzovi}, [ar~evi}, Vojvodi}, Bawanin (Fru{kogorac), Ikoni} (Petrovaradin). Crveni karton: Bawanin (Fru{kogorac). FRU[KOGORAC: Lali} 7, Kukuruzovi} 7, Perovi} 7, Bawanin 5, Medi} 7, [ar~evi} 7, Markovi} 7, Belu`i} 7, Saveqi} 6 (Vojnovi} 7), Spaseni} 6 (Kiti} ), Tomi} 7. PETROVARADIN: B. Smiqani} 7, Ivezi} 7, Spasi} 7, Kne`evi} 8, Ba~i} 7, Vargec 7, Ikoni} 6 (Maxar 7), Z. Smiqani} 8, Milo-

Momenat iz duela Kabel–Mladost (BP)

bi} 7 (Jovanovi} 7), Velemir 8, Mari} 8 (Krsti} 7), Proli} 7, Stani{i} 7 (Brkqa~a 7), Peri{i} 8, Milosavqevi} 7. MLADOST: Veseli} 7, Kawa 7, Pavkovi} 6, Rupar 6, Saveqev 7, ^alija 6, Latinovi} 7 (Mar~eta -), Kobilarov 7, Torbica 7, \uki} 7 (Pe}kovski -), Pavlis 7 (I. Fej|i -). Posle dva prole}na gostovawa, na otvarawu sezone kraj [tranda Kabelovci su zaslu`eno ukwi`ili zlata vredne bodove u borbi za opstanak. Sve do 40. minuta mre`e su mirovale, a onda se Milosavqevi} izborio za jednu loptu uposlio Stani{i}a ~iji {ut Veseli} je kratko odbo do slobodnog Mari}a. koji {aqe loptu u mre`u. Posle primqenog gola bilo je puno nervoze u igri oba rivala pa je posle prekr{aja Mari}a nad Pavkovi}em igra~ Mladosti nepotrebno odgurnuo napada~a Kabela, a sudija Gruji} mu pokazao put u svla~ionicu. Mada sa igra~em mawe gosti su u nastavku uspeli da do|u do izjedna~ewa. Odli~na prodor Saveqeva ispratio je Pavlis i Vuki} je bio savladan. ^etiri minuta kasnije ponovo su doma}i do{li do vo|stva, Peri{i} je idealno prona{ao Brkqa~u a ovaj glavom uputio loptu na pravo mesto. Doma}i su osigurali pobedu u 81. minutu kada je posle lepe akcije Peri{i} preciznim udarcem savladao Veseli}a. M. Po.

Hercegovac – Omladinac 4:1 (1:1) GAJDOBRA: Stadion Hercegovca. Gledalaca oko 150. Sudija: Grozdanovi} (Zmajevo). Strelci: Gruba~i} u 8. i 50. minutu, Hrwez u 75. minutu iz jedanaesterca i ^ubrilo u 80. minutu za Hercegovac, a Samarxi} u 32. za Omladinac. @uti kartoni: Gruba~i}, Trifunovi}, Siv~evi} (Hercegovac), Peceq, Grijak, Pupovac, Samarxi}, Zeqkovi} (Omladinac). Crveni kartoni: Luki} (Hercegovac), Milo{evi} (Omladinac). HERCEGOVAC: Luka~ 7, Dragovi} 7, Siv~evi} 7, M. Trivunovi} 7, Hrwez 8, Trifunovi} 8, R. Trivunovi} 7 (Kne`evi} 7), Zelen 7, Luki} 7, Gruba~i} 8 (^ubrilo 8), Horvati} 8. OMLADINAC: Zeqkovi} 5, Samarxi} 6, Milo{evi} 6, Peceq 6, Avdi} 5, [atara 5 (Klisari} 5), An|elkovi} 6, Maksimovi} 5 (Marinkovi} 5), Pupovac 6, Grijak 5 (Celi} 5), Bjeli} 6.

Sad), strelci: Kerkez u 31, Spasi} u 45, Vlaji} u 55, i Vrane{evi} u 89. za Tvr|avu a Durmi{i u 20. i Ivani{evi} u 52. minutu za Be~ej Old gold. @uti kartoni: \enadi-

{evi} 8, Abramovi} 7, Krsmanovi} 6. Ekipa iz Sremske Kamenice propustila je priliku da savlada odli~nu ekipu iz Petrovaradina.

Va`ni bodovi ^erevi}ana Sremac - Slavija 2:1 (1:0) ^EREVI]: Igrali{te Sremca, gledalaca 200, sudija Kantar (Ba~ka Palanka), strelci: \ur|ev u 30. Miqkovi} u 70. za Sremac, Nogo u 48. minutu za Slaviju. SREMAC: Radoman 7, Josovi} 7, \uri{i} 7 (Breberina 6), Andrin 7, Mrvi~in 8, Klevi} 7, (Mari} -), Male{evi} 7, Mitrovi} 7, \ur|ev 8, Petrovi} 7, (Miqkovi} 7), Novakovi} 7. SLAVIJA: Stanivuk 7, Bubwevi} 6, Kari} 6 (Lali} -), Andri} 6 (Evi} 6), Da{i} 7, Gostovi} 7, \or|evi} 6, Avdulovi} 7, Nogo 7, Kiti} 6 (Pupavac 6), Pa{}an 7. Va`ne bodove osvojili su fudbaleri Sremca u borbi za opstanak. Po~etak utakmice protekao je u ispitivawu snaga,a onda je iskusni \ur|ev u 30. minutu poslao loptu u protivni~ku mre`u. U drugom delu gosti su iskoristili gre{ku doma}e odbrane i izjedna~ili rezultat. U fini{u Sremci su domionirali i preko Miqkovi}a stigli do pobede. B. Star~evi} ja,Vazovi}, Vrane{evi} i Kerkez(Tvr|ava) Barta, Todorovi} i Luka~ ( Be~ej Old gold).Crveni karton: Vazovi} ( Tvr|ava). TVR\AVA: Vu~kovi} 8, \enadija 7, Cviji} 7, [omo{i 7 ( Mandi}) Kerkez 8, [e}erov 8, Vazovi} 7, Spasi} 8, (Rosi}), Vrane{evi} 8, Vlaji} 8, ]osi} 7. BE^EJ OLD GOLD: Stefanovi} 6, Holo 6, Stajki 5 (Prodanov 6) Iki} 6, Durmi{i 8, Dra`i} 6, Kora} 5 (Todorovi} 6) Ivani{evi} 8, Ki{ 6, Luka~ 7, Barta 6. Izabranici trenera Milana Kr~mara su i tre}u uzastopnu prvenstvenu utakmicu re{ili u svoju korist. Gosti su u 20. minutu preko Durmi{ija poveli, da bi Kerkez u 31. minutu udarcem sa distance uz pomo} jednog igra~a odbrane gostiju izjedna~io rezultat. Nakon odli~no izvedene akcije u 45. minutu Vazovi} prona{ao Spasi}a, koji je pogodio mre`u. Nakon odmora gosti u 52. minutu preko Ivani{evi}a izjedna~ili rezultat da bi posle akcije Vazovi} Vlaji} bio siguran. Kona~an rezultat postavio je Vrane{evi} nakon dobrog prodora \enadije.

Fru{kogorac - Petrovaradin 1:1 (1:0) SREMSKA KAMENICA: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 150, sudija Kova~i} ([ajka{), strelci: Saveqi} u 3. (iz penala) za Fru{kogorac, a Milo{evi} u 90+5. minutu za Petrovaradin. @uti kartoni: Markovi}, Be-

A grupa

1. Be~ej 17 16 2. Vrbas 16 11 3. Indeks 13 9 4. Srbobran 15 8 5. Jugovi} 16 8 6. Mlad. (BJ) 16 7 7. [ajka{ 17 6 8. Proleter 15 5 9. Mladost (T) 16 3 10. Kabel 17 2 11. Sloga 14 1 12. Hajduk (^) 2 0

1 1 3 3 1 2 1 3 1 3 1 0

0 4 1 4 7 7 10 7 12 12 12 2

82:4 45:11 24:7 32:25 39:23 23:29 21:44 18:34 19:48 9:57 10:40 0:11

49 34 30 27 25 23 19 18 10 9 4 0

B grupa

^SK pivara - Slavija 3:2, Borac - Cement 0:3, Ajaks - Metalac MV 1:3, Mladost - Crvena zvezda 0:3,Budu}nost - Veternik 3:0, slobodna je bila ekipa Petrovaradina. 1. Slavija 16 14 2. C. zvezda 15 13 3. Cement 14 12 4. ^SK Pivara 15 12 5. Petrovar. 14 6 6. Metal. MV 14 5 7. Budu}nost 15 5 8. Ajaks 12 4 9. Veternik 13 4 10. Borac 15 2 11. Mlad. (NS) 17 0

0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1

2 2 1 2 8 8 10 7 9 12 16

65:12 50:15 64:10 41:9 24:28 32:59 18:48 20:18 24:37 16:47 8:79

42 39 37 37 18 16 15 13 12 7 1

A grupa

1. Mlad. (BJ) 2. Kabel 3. Brbas 4. Proleter 5. Jugovi} 6. Be~ej 7. Mladost(T) 8. Indeks 9. Sloga 10. Srbobran 11. [ajka{ 12. Hajduk(^)

17 12 17 12 16 11 15 10 16 10 17 6 16 5 14 4 14 4 15 2 17 0 2 0

3 0 2 2 1 6 3 2 2 1 0 0

2 5 3 3 5 5 8 8 8 12 17 2

63:17 67:20 54:30 34:16 54:42 44:42 26:36 28:34 30:43 22:60 7:89 2:15

39 36 35 32 31 24 18 14 14 7 0 0

B grupa

^SK Pivara - Slavija 2:1, Borac(NS) - Cement 0:2, Ajaks Metalac MV 0:3, Mladost(NS) Crvena zvezda 2:0, Budu}nost Veternik 2:3, slobodna je bila ekipa Petrovaradina. 1. Cement 15 13 2. ^SK Pivara 15 10 3. Slavija 16 8 4. Ajaks 12 8 5. Metalac MV14 7 6. Veternik 14 5 7. Mlad. (NS) 17 6 8. C. zvezda 15 5 9. Borac 15 4 10. Petrovar. 14 3 11. Budu}nost 15 1

0 2 4 2 2 4 1 3 1 3 0

2 3 4 2 5 5 10 7 10 8 14

53:16 32:15 32:9 31:10 23:21 22:31 17:27 26:32 15:45 20:29 13:49

39 32 28 26 23 19 19 18 13 12 3


20

SPORT

utorak30.mart2010.

PODRU^NA LIGA SOMBOR

DNEVNIK

PODRU^NA LIGA ZREWANIN

Umro komesar Bez golova i kartona za bezbednost @AK - Naftagas (B) 0:0

Grani~ar - Borac 1:0 (0:0) RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 150, sudija: ^akan (Kula). Strelac: [veqo u 48. minutu. @uti kartoni: Bjedov, [veqo, \umi} (Grani~ar), a Joki}, Vajagi} (Borac). Crveni karton: Gagi} (Grani~ar). GRANI^AR: Pavasovi}, Oluji}, Baji}, \umi}, Lali}, Andri}, Vidi} (Gagi}), Simi} (Gwatovi}), [veqo, Bjedov, Timar (\or|evi}). BORAC: Vajagi}, Mrdaq, Savin, Joki}, Dautovi}, Gavrilovi}, \uri}, Pokrajac, Obradovi} (Vukobratovi}), Smiqani} (\ukanov), ]uk. Doma}i su za nijansu bili boqi lepim golom [veqe zaslu`eno su slavili. U nadoknadi vremena Gagi} je pogibqeno startovao i zaradio iskqu~ewe. Trojica navija~a su presko~ila ogradu, me|utim komesar za bezbednost Rajko Pavasovi} je sa redarima uspeo da spre~i nered. Na kraju utakmice, vaqda od uzbu|ewa, komesar Pavasovi} do`iveo je infarkt, pao i umro na licu mesta. J. Dukat

Prigrevica - Rusin 2:0 (2:0) PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 50, sudija: Tomac (Sombor). Strelci: ^ovi} u 30. Meni}anin u 40. minutu. @uti karton: Mili} (Prigrevica). PRIGREVICA: Keki}, Dimi}, Komadina, Meni}anin, Tesli}, Markovi}, Malin, Raki}, Griva, Mili}, ^ovi}. RUSIN: @. Oros, Bodnar, D. Kolo{wai, Senderak, Barna, Na|, Farka{ ([ajto{), Rn~ar (Rama~), Hardi, B. Oros, [. Kolowai. U ravnopravnoj igri utakmica je obilovala {ansama. Doma}i su bili daleko boqi i slavili pobedu. J. D.

Crvenka - Lipar 5:0 (2:0) CRVENKA: Stadion „Milorad Xomba“, gledalaca 200, sudija: Majstorovi} (Stani{i}). Strelci: Jovanovi} u 10. i 85. [u{ilovi} u 30. Ili} u 70. i 87. minutu. @uti karton: Vukovi} (Lipar). CRVENKA: Kalini} 7, Kukoq 7, Dobrijevi} 7, ^iko{ 7, [u{ilovi} 8, Komazec 7 (Kon~ar), Perovi} 7, Suboti} 8, Licenberger 7 (Ili} 8), Martinovi} 7, Jovanovi} 8. LIPAR: Pena 7, Poli} 5 (Prostan 5), Mihajlovi} 5, Jovi{i} 5, Zubanovi} 5, Milutin 6, Romi} 6, Pa{ajli} 5 (Bojani} 6), Zraki} 5, Vukovi} 5, Sin|i} 6. Op{tinski derbi u okviru podru~ne lige Sombor protekao je u znaku potpune dominacije doma}ih fudbalera, {to je na kraju rezultiralo ubedqivom pobedom, mada je propu{teno i jo{ nekoliko veoma izglednih prilika, da ona bude izra`ena i ve}om razlikom. T. Jovovi}

Stani{i} - Polet 0:0 STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 200, sudija: Dubaji} (Apatin). @uti karton: Cveti}anin (Stani{i}). STANI[I]: Ig. [ari}, Bajai, G. Jagodi}-Kurixa, Il. [ari}, Cveti}anin (Kawo), Jawi}, Gruji} (Dra~a), A. Jagodi}-Kurixa, Vukovi}, Mom~ilovi} (Dragi~evi}), Kurixa. POLET: @ivkovi}, Pejanovi}, Tomi}, Cime{a, Dobrijevi}, Kuli} (Ismailovi}). Cvrkota (Tatalovi}), Ili}, Maksimovi}, Rako~evi} (Vukovi}). Derbi kola zavr{en je bez odluke, {to svakako daleko

RI\ICA: Grani~ar - Borac (Ba~ki Gra~ac) 1:0, KULA: Kula - Mladost (Kru~i}) 0:0, DEROWE: Omladinac Omladinac (Bukovac) 2:0, STANI[I]: Stani{i} Polet (Sivac) 0:0, BA^KI BRESTOVAC: BSK - Zadrugar (Srpski Mileti}) 2:1, PRIGREVICA: Prigrevica Rusin (Ruski Krstur) 2:0, CRVENKA: Crvenka - Lipar 5:0, RATKOVO: Radni~ki Kordun (Kqaji}evo) 3:2. 1. Mladost 18 12 2. Polet 18 12 3. Stani{i} 18 12 4. Crvenka 18 10 5. Kula 18 9 6. Radni~ki 18 9 7. Omlad. (B) 18 8 8. Borac 18 8 9. Rusin (-1) 18 7 10. Prigrevica 18 6 11. Grani~ar 18 6 12. BSK 18 6 13. Omlad. (D) 18 5 14. Zadrugar 18 6 15. Kordun 18 5 16. Lipar 18 4

4 2 4 2 2 4 5 3 3 6 1 8 2 8 0 10 3 8 3 9 2 10 1 11 4 9 1 11 1 12 2 12

41:12 33:6 48:12 36:14 29:20 32:41 29:43 25:34 23:29 33:38 21:31 25:33 21:27 19:33 28:45 20:45

40 40 38 35 30 28 26 24 23 21 20 19 19 19 16 14

KIKINDA: Stadion Va{ari{ta, gledalaca 100, sudija: Mijin (@iti{te). @AK: Savi} 7, Zari} 7, Markovi} 6, Jankov 7, Tanackov 6, [tikovac 6 (Barbat 6), Fu~ak 6, Mitrovi} 6, La`i} 6 (Vujin), Vojvodi} 7, \ori} 7. NAFTAGAS: Markov 7, M. Kosanovi} 6, V. Kosanovi} 7, Gruji~i} 6, Tawga 7, Ka{qik 6 (Kuli}), Dragi} 7, Kusturi} 7, Tri{i} 7, Golubovi} 6 (Tuwakovi}), ]ulafi} 7. Na premijeri u Va{ari{tu nije bilo pogodaka, mada je bilo nekoliko prilika. Mora se re}i da su gosti imali vi{e `eqe i {anse da iz Kikinde odnose tri, a ne jedan bod. Na utakmici nije dodeqen ni jedan karton {to je kuriozitet u ovom stepenu takmi~ewu. M. S.

Mladost Luks - Borac (A) 5:0 (0:0) LUKI]EVO: Stadion SC Mladost, gledalaca 150, sudija Krsti} (Zrewanin), strelci:

zatresao mre`u za kona~an rezultat ovog susreta.

Potisje - Vojvodina 2:0 (2:0) KNI]ANIN: Igrali{te „Kraj Bikare“, gledalaca oko 500, sudija E. Mono{tori (Kikinda), strelci: Ili} u 24. (iz penala), M. Milovac u 40. minutu. @uti kartoni: Stojkovi}, V. Milovac, Ili}, Disi} (Potisje), Biki}, Podgorelec, @miri}, Stefanovi}, Srdanov, Martinovi} (Vojvodina). POTISJE: Antanasijevi} 7, Stojkovi} 7, Stojanovi} 7 (Stankovi} -), Mihajlovi} 7, Bala` 7, Petrovi} 7, Marinkovi} 7 (\or|evi} -), V. Milovac 7, Disi} 7 (Risti} -), Ili} 7, M. Milovac 8. VOJVODINA: Biki} 7, [oli} 7 (Babi} 7), Podgorelec 6, @miri} 7, Stefanovi} 7, Moldovan 7, Drini} 7 (Lazarevi} 6), Amixi} 7, Martinovi} 7 (Kova~ev -), Malba{ki 7, Srdanov 6. U kom{ijskom odmeravawu snaga doma}ini su zaslu`eno stigli do trijumfa. U 24. minu-

vi{e odgovara gostima. Tokom cele utakmice prikazan je dinami~an, atraktivan i borben fudbal, ukratko bila je to izvanredna predstava u kojoj su nedostajali samo golovi. J. D.

BSK - Zadrugar 2:1 (2:1) BA^KI BRESTOVAC: Igrali{te BSK-a, gledalaca 100, sudija A. Marijanovi} (Sombor), strelci: Rajkovi} u 10. Popovi} u 30. (iz penala) za BSK, a Lepojevi} u 36. minutu za Zadrugar. @uti kartoni: Bo`i}, Bagi} (BSK), Mili~evi}, M. Stojanovi} (Zadrugar). BSK: Raja~i} 7, Bagi} 7, Bo`i} 7, Popovi} 8, Jana 7 (Stani} 7), Kora} 7, Beqanski 8 (Lon~ar -), Rajkovi} 8, B. Jelisavac 8 (\ur|evi} -), R. Jelisavac 7, Divjak 8. ZADRUGAR: S. Stojanovi} 8, Marinkovi} 7, Vukovi} 6 (Blandi} 7), M. Stojanovi} 7, Miler 6, Miloradov 7, Stankovi} 8, Lepojevi} 7, Mili~evi} 6 (B. Stojanovi} 6), Pjevi} 6, Brankovi} 6 (Risti} 6). Op{tinski rivali prikazali su brzu i dinami~nu igru. Doma}in je bio boqi i do{ao je do pobede. Gostuju}i golman Stojanovi} spasao je svoj tim te`eg poraza. A. ^i~i}

Radni~ki (R) - Kordun 3:2 (0:1) RATKOVO: Stadion Radni~kog, gledalaca 80, sudija Zeqkovi} (Crvenka), strelci: Jovovi} u 65. (iz penala), Radoji~i} u 73. Uhlarik u 85. za Radni~ki, a Rajkovi} u 8. Stokrpa u 90. minutu za Kordun. RADNI^KI: ]eran 7, Bere{ 7, Jovovi} 8, Rajevi} 7, Preli} 7, Trifunovi} 7 (Spasi} 7), Ivovi} 7, Jokanovi} 7 (Nedeqkovi} 7), Uhlarik 8, Mu{iki} 7 (Pavlovi} 7), Radoji~i} 8. KORDUN: Cari} 7, Popadi} 6 (Vorkapi} 7), @ivkovi} 7, Luti} 7, Kr{i} 7, Kosanovi} 7, Drnovi} 7, Gruji} 7, Dragojevi} 8, Grubje{i} 6 (Stokrpa 7), Rajkovi} 8. U izuzetno lepoj i fer igri, po te{kom i raskva{enom vremenu, doma}in se boqe sna{ao i zaslu`eno pobedio. Gostima je pripao prvi deo koji su re{ili u svoju korist. U drugom delu Ratkov}ani su postigli tri gola, a najlep{i gol je postigao Uhlarik u 85. minutu. A. ^i~i}

@ITI[TE: Begej - OFK Klek 0:1, LUKI]EVO: Mladost Luks Borac (Aleksandrovo) 5:0, KIKINDA: @AK - Naftagas (Boka) 0:0, KNI^ANIN: Potisje - Vojvodina (Perlez) 2:0, BANATSKI DESPOTOVAC: Mladost - Delija (Mokrin) 3:0, ZREWANIN: Borac - Bile}anin (Se~aw) 1:0, LAZAREVO: Zadrugar - Krajina (Kraji{nik) 4:0, slobodan je bio Naftagas iz Elemira. Omladinac iz Ravnog Topolca je odustao od daqeg takmi~ewa. 1. Zadrugar 16 11 2. Begej 16 9 3. Borac(ZR) 15 7 4. OFK Klek 16 7 5. Potisje 16 6 6. Vojvodina 16 6 7. Borac(A) 16 6 8. Krajina 16 6 9. Mladost 16 6 10. Naftagas(E)15 5 11. Naftagas(B)16 4 12. M. Luks 16 4 13. Bile}anin 16 5 14. Delija 16 4 15. @AK 16 4

2 3 6 5 5 5 3 3 2 4 6 6 2 3 3

3 4 2 4 5 5 7 7 8 6 6 6 9 9 9

43:14 28:16 18:11 27:22 30:17 30:21 23:20 26:28 20:19 22:21 15:18 24:34 19:51 12:28 18:35

35 30 27 26 23 23 21 21 20 19 18 18 17 15 15

Vi{kovi} 8 (Stani{i} -), Mi{i} 7 (Gaborov -), Vorgi} 7, Zarin 8, Vukoje 7, Simani} 7 (Mor~evi} -), Pani} 8. KRAJINA: Nebrigi} 7, D. Stojisavqevi} 6 (Naranxi} -), Triki} 6, Bjeleti} 7, Grmu{a 7, S. Stojisavqevi} 7, Zori} 6 (Bogunovi} -), Karanovi} 6, Vi{wevac 6 (Latkovi} -), Kravaru{i} 5, Vigwevi} 6. Imali su doma}i inicijativu, a u 18. minutu {ut Vorgi}a s bele ta~ke odbranio je Nebrigi}. U nastavku susreta u 54. minutu Vi{kovi} je doneo prednost lideru, da bi Pani} u 59. minutu povisio prednost Lazarev~ana. U fini{u susreta Vukoje i Zarin su overili siguran trijumf Lazarev~ana.

Borac - Bile}anin 1:1 (0:1) Buka prolazi Kova~evi}a i \uri}a

Mihajlovi} u 53. (iz penala), Marijanovi} u 58. 65. 75. Buka u 73. minutu. @uti kartoni: Pavlovi} (Mladost Luks), Pavkovi}, Samolovac (Borac). MLADOST LUKS: Kandi} 7, Grubor 7, Deli} 7, Pavlovi} 8 (Spasojevi} -), Titin 7, Buka 8, Mihajlovi} 8, Marijanovi} 9, Mi}evi} 7 (Mi{i} -), Grubi{a 7 (Zavo|a -), Maksimovi} 7. BORAC: Pavkovi} 6, Ze~evi} 6, Stepanovi} 6 (^u}ak ), D. Opa~i} 6, Kova~evi} 5, Pe{ov 5 (Hrkalovi} 5), Ra{eta 5 (Samolovac 6), \uri} 6, Gajinov 5, Z. Opa~i} 6, Brakus 5. Mu~ili su se doma}ini u prvom poluvremenu, ali bez izglednih prilika. U nastavku 53. minutu oboren je Buka, a siguran sa bele ta~ke bio je kapiten doma}ih Mihajlovi}, tada je na scenu stupio razigrani Marijanovi} i sa tri pogotka obezbedio trijumf doma}inu, da bi u 73. minutu Deli} lepo centrirao, a Buka efektno glavom zatresao mre`u.

Mladost - Delija 3:0 (2:0) BANATSKI DESPOTOVAC: Igrali{te SD Mladost, gledalaca 200, sudija Risti} (Luki}evo), strelci: Erceg u 9. i 17. Su~evi} u 54. minutu. @uti kartoni: M. Pe{i}, Su~evi} (Mladost), Tolma~ (Delija). MLADOST: Mari} -, D. Te{i} 7 (Roksi} -), I. Mitri~ 7 (Piva~ -), Mijatovi} 7, Erceg 8, Pisari} 7, M. Te{i} 7, Tekinder 7, Su~evi} 7, Avramovi} 7, Vuleta 7 (V. Mitri} -). DELIJA: An|eli} 6, S. Simi} 6 (Iwac -), Tolma~ 6, Kri~kovi} 6, Vukobrat 7, Lazinica 6, Z. Simi} 6, Miladinov 6, Milivojevi} 7, Vitomirov 6, Sabo 6. Susret je obele`io Bojan Erceg pogocima u 9. i 17. minuta iz slobodnih udaraca sa preko 30 metara. U nastavku Milan Su~evi} je izdr`ao duel protiv odbrane gostiju i

Foto: M. Novakovi}

tu Marko Milovac je bio u izglednoj prilici ali ga je oborio Biki}, a sa bele ta~ke Dalibor Ili} je pogodio mre`u. Dobra akcija doma}ih i Marko Milovac spretnim {utem sa 10 metara poga|a mre`u Perle`ana. Bilo je poku{aja sa obe strane, i opet penal u 75. minutu ali je Biki} odbranio udarac.

Zadrugar - Krajina 4:0 (0:0) LAZAREVO: Stadion Citadela MM, gledalaca 200, sudija Drndarevi} (Zrewanin), strelci: Vi{kovi} u 54. Pani} u 59. Vukoje u 85. Zarin u 89. minutu. @uti kartoni: Kova~evi}, Pani} (Zadrugar), Grmu{a, Zori}, Kravaru{i} (Krajina). ZADRUGAR: Zeqkovi} -, Grbu{i} 7, Vidi} 8, Kova~evi} 7,

ZREWANIN: Igrali{te „u Doqi“, gledalaca 200, sudija Nedovi} (Banatski Dvor), strelci: Pavlovi} u 51. za Borac, a Vu~kovi} u 27. minutu za Bile}anin. @uti kartoni: Lazarov, Vavan, Novakov (Borac), Br~i}, Papi}, Vukoje, Uqarevi}, Vu~kovi}, Dar. Pjetlovi} (Bile}anin). BORAC: \uri} 6, Xemajlovski 6, Kosanovi} 7 (Mi}i} -), Mijatov 6, Pavlovi} 7, Lazarov 7, Vavan 7, Oprijan 6 (Ibrahimi 7), Kraguq 6 (Po{tin -), Novakov 6, Jovanovi} 7. BILE]ANIN: P. Varadinac 7, Dragi} 6, Br~i} 7, Papi} 7, Vukoje 8, Rogan 7, Saramxi} 7, Uqarevi} 6 (Dra. Pjetlovi} -, Gruba~i} -), Mago~evi} 6 (Dar. Pjetlovi} -), Vu~kovi} 8, N. Varadinac 7. Pripremio: S. N. Petrovi}

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA

Oya~ani u formi OFK Oyaci - Dunav 3:0 (1:0) OYACI: Igrali{te OFK Oxaka, gledalaca 150, sudija: Petkovi} (Kula). Strelci: Krsti} u 8. i 63. i Zec u 56. minutu. @uti kartoni: Mitrovi} (OFK Oxaci), a G. Forgi} (Dunav). OFK OXACI: Stan~i} 7, Marjanovi} 8, Drobac 8 (Spasi} 7), Jankovi} 7, Nikoli} 8, Medi} 7, Jovanovi} 8, Krsti} 9, ]iri} 7 (Zec 8), Stojanovi} 7 (Stojiqkovi} 7), Mogu{ 7. DUNAV: Ivkov 6, G. Forgi} 6, V. Forgi} 6, Golub 6 (Ki{ 6), Ivaki} 6, Z. Forgi} 6, Kolar 6, Marjanovi} 6, Bako{ 6, Anti} 6 (Deni}), Bala{ 6. U vrlo dobroj igri Oxaci su zabele`ili tre}u uzastopnu pobedu u ovoj sezoni. Vladimir Krsti} je postigao dva pogotka. Doma}i fudbaleri su bili boqi rival, tako da pobeda nije ni jednog momenta dolazila u pitawe. U 56. minutu vi|ena je lepa akcija kada je Mile Zec odli~nim udarcem matirao golmana Ivkova. S. Jovin

RIBAREVO: Jedinstvo - Sloga (^onopqa) 0:0, SVILOJEVO: Terekve{ - Dinamo (Ba~ki Breg) 1:1, BEZDAN: Sport - Dinamo (Sonta) 2:1, OYACI: Oyaci - Dunav (Ba~ki Mono{tor) 3:0, ALEKSA [ANTI]: Aleksa [anti} - Panonija (Lali}) 2:0, SOMBOR: [ikara - Metalac (Sombor) 0:3. Slobodni su bili OFK Hajduk, Jedinstvo (K) i Hajduk. 1. Hajduk 16 2. Metalac 16 3. Oyaci 17 4. Jed. (K) 16 5. Dunav 17 6. Sloga 16 7. Din. (BB) 17 8. Terek. (-1) 17 9. Sport 17 10. Dinamo (S) 17 11. [ikara 17 12. Hajduk (-1) 15 13. A. [anti} (-1)17 14. Jed. (R) 16 15. Panon. (-1) 17

13 12 11 9 9 8 8 6 6 4 5 5 3 4 4

0 2 4 3 3 4 3 4 0 5 0 0 5 1 0

3 2 2 4 5 4 6 7 11 8 12 10 9 11 13

64:19 43:15 46:12 39:26 40:34 27:20 36:27 39:31 20:32 22:32 29:48 25:41 19:41 16:45 20:62

39 38 37 30 30 28 27 21 18 17 15 14 13 13 11

KVALITETNE LIGE MLA\IH Omladinci

Banat - Radni~ki (NP) 2:0, Omladinac - In|ija 1:1, Mladost - Srem 1:1, Dinamo - Novi Sad 0:1, Hajduk - Radni~ki (S) 4:1, Slavija - Spartak ZV 0:0, ^SK Pivara - Indeks 2:0. 1. Banat 15 13 2. Novi Sad 15 10 3. Hajduk 15 9 4. In|ija 15 8 5. Mladost 15 8 6. ^SK Pivara15 7 7. Spartak ZV 15 6 8. Rad. (NP) 15 5 9. Rad. (S) 15 5 10. Omladinac 15 5 11. Slavija 15 3 12. Indeks 15 3 13. Dinamo (-1) 15 3 14. Srem (-3) 15 1

0 2 4 1 3 3 4 3 3 4 3 5 2 7 4 6 2 8 1 9 5 7 3 9 0 12 4 10

48:14 39:13 30:14 46:20 26:19 28:30 23:24 19:22 22:37 24:42 18:33 15:29 15:35 19:40

39 34 30 28 27 24 20 19 17 16 14 12 8 4

Kadeti

^SK Pivara - Vojvodina 1:5, Ba~ka 1901 - Crvenka 0:0, Kikinda - Hajduk 1:0, Spartak ZV - Dinamo 2:2, Radni~ki - Mladost 1:4, Novi Sad - Jednota BB 1:0, Ba~ka - Vr{ac 2:1, In|ija - Banat 1:2 1. Vojvodina 17 13 2. Banat 17 12 3. Hajduk 17 11 4. ^SK Pivara17 9 5. Rad.(S) (-1) 17 9 6. Novi Sad 17 8 7. Kikinda (-1)17 8 8. Crvenka 17 7 9. Dinamo 17 7 10. In|ija 17 6 11. Ba~ka (BP) 17 5 12. Jednota BB 17 5 13. Mladost 17 4 14. Vr{ac 17 4 15. Ba~ka (S) 17 4 16. Spartak (-1)17 4

3 1 2 3 1 5 3 5 2 6 2 7 1 8 3 7 2 8 4 7 3 9 2 10 3 10 3 10 3 10 3 10

45:8 50:11 50:21 24:23 38:33 27:22 25:29 21:27 26:34 25:30 27:38 18:29 17:34 14:32 13:36 22:35

42 38 34 30 28 26 24 24 23 22 18 17 15 15 15 14

Pioniri

^SK Pivara - Vojvodina 0:2, Ba~ka 1901 - Crvenka 1:0, Kikinda - Hajduk 0:0, Spartak ZV - Dinamo 3:1, Radni~ki - Mladost 0:5, Novi Sad - Jednota BB 8:0, Ba~ka - Vr{ac 0:1, In|ija - Banat 0:2. 1. Vojvodina 17 16 2. Banat 17 12 3. Crvenka 17 12 4. Ba~ka 17 9 5. Kikinda 17 8 6. Mladost 17 8 7. Novi Sad 17 8 8. Spartak 17 7 9. In|ija 17 7 10. Ba~ka (BP) 17 6 11. ^SK Pivara17 6 12. Jednota BB 17 6 13. Hajduk 17 4 14. Dinamo 17 4 15. Vr{ac 17 4 16. Rad. (S) 17 3

1 0 2 3 1 4 1 7 4 5 3 6 1 8 3 7 1 9 3 8 1 10 1 10 3 10 3 10 3 10 1 13

86:6 34:16 37:18 39:36 27:27 31:23 31:27 20:20 24:31 22:30 25:35 25:41 19:34 23:44 12:37 20:50

49 38 37 28 28 27 25 24 22 21 19 19 15 15 15 10

GRADSKA LIGA ZREWANIN – ZAPAD

Pravedan remi

MSK - Lehel 1:1 (0:1) MIHAJLOVO: Stadion MSK-a, gledalaca 400, sudija Ili} (Ja{a Tomi}), strelci: Madaras u 83. (iz penala) za MSK, a Koji} u 28. minutu (autogol) za Lehel. @uti kartoni: Guqa{, Sewi, Lenard, D. Kova~ (MSK), Bjele{, Raki{ (Lehel). E^KA: Jedinstvo - OFK Staji}evo 2:0, ZREWANIN: OFK Gradnulica - Banat (^enta) 1:1, MIHAJLOVO: MSK - Lehel (Mu`qa) 1:1, Mladost iz Belog Blata je bila slobodna. 1. MSK 10 6 1 3 23:12 19 2. Gradnulica 10 5 3 2 25:9 18 3. Staji}evo 10 5 0 5 19:24 15 4. Lehel 9 4 2 3 23:15 14 5. Jedinstvo 9 4 1 4 26:18 13 6. Banat 9 3 1 5 28:25 10 7. Mladost 9 0 0 9 9:55 0

MSK: Koji} 6, Jovica 7, Guqa{ 5, Tapai 6, Madaras 6, Sewi 6, R. Kova~ 7, Lenard 6 (Milovac 6), D. Kova~ 7, O. Tot 7, F. Tot 6 (Gardinova~ki -). LEHEL: Peri{i} 7, Lon~arski 6 (Vasi -), Puhalo 7, Kara~owi 7, Francia 8, Ivanov 7, Arsi} 6 (Bjele{ -), Barna 6, Stameni} 6 (Raki} 6), Jovanovi} 7, Mihajlov 6. Doma}i su igrali rastrgano i nervozno, dok su gosti vi{e kontrolisali loptu i imali izglednije prilike. U 28. minutu Koji} je `ele da vrati loptu svom golmanu, koji je loptu samo zaka~io i ona je odskakutala u mre`u. Doma}i su napadali sve vreme,a to im se isplatilo u 83. minutu kada je iskusni Madaras uspeo da izjedna~i rezultat s bele ta~ke. Pripremio: S. M. P.


SPORT

DNEVNIK

OL RUMA–IRIG (PRVI RAZRED)

SREMSKA LIGA

Gol sa 40 metara Grani~ar (K) – PSK Putinci 3:3 (2:1) KUZMIN: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 200, sudija Ota{evi} (In|ija). Strelci: Jugovi} u 35. i 70. i Vejnovi} u 40. za Grani~ar, a Alempi} u 9, Novakovi} u 85. i 90. minutu za PSK Putince. @uti kartoni: Dobri}, Stanki}, Poli} i Luka~ (Grani~ar). GRANI^AR: Novakovi} 5, Vasili} 5, Poli} 6, Krsti} 7, Stanki} 6, Kotarli} 6 (Kuzmano vi} ), Luka~ 6, Dobri} 6, Jugovi} 7, Vejnovi} 7, [evi} 6 (Stefanovi} 6, Simi}). PSK PUTINCI: Kova~evi} 5, Mitrovi} 6, Lovri} 5 (Crevar 6), M. Graovac 6, Alempi} 6, (Kolunxija 6), Arbutina 6, Novakovi} 7, Karanovi} 6, Gwatovi} 7 (Latas), B. Graovac 6, Trni} 6. Gosti iz Putinaca znala~ki su kaznili smu{enu odbranu doma}ina. Gostuju}i igra~ Novakovi} dao je svom prezimewaku, golmanu Kuzminaca, gol s 40 metara. R. Papri}

Jadran – Borac (S) 0:2(0:1) GOLUBINCI: Igrali{te Jadrana, gledalaca 150, sudija ]irilovi} (Divo{). Strelci: Rai~evi} u 30. i Milo{evi} u 84. minutu. @uti kartoni: Derowa, Vukajlovi} (Jadran). Crveni karton: Derowa (Jadran). JADRAN: Kova~evi} 6, Bo{wakovi} 6, Vukajlovi} 6, Brankovi} 7, Markovi} 6, S. Peki} 6, Bosan~i} 6 (Derowa 6), Deni} 6, Samac 6, P. Milakovi} 6, D. Peki} 6 (Radenkovc 6). BORAC: Travica -, Milo{evi} 8, Jerkovi} 7, Nedeqkovi} 7, Radanovi} 7, \ur~i} 7, Ka~ar 7, Milo{ Sefanovi} -, Rai~evi} 8, Milan Stefanovi} 7, \eri} 7 ([en 7, Poqanski 6, Paunovi} 6). Gosti su imali sijaset {ansi, a samo je [en propustio nekoliko onih najidealnijih. B. L.

Mladost (K) – Podriwe 2:0 (2:0) KUPINOVO: Igrali{te Mladosti, gledalaca 250, sudija Livaja (In|ija).Strelci: \uri~i} u 19. i Bastaji} u 24. minutu. @uti karto-

ni: Gruji}, Naumov i Mati} (Mladost). MLADOST: Petrkovi} 7, Gruji~i} 7, Ili} 7 (Gruji} 7), Mati} 7, Naumov 7, Milovanovi} 7, Rado{evi} 7, \uri~i} 8, Bastaji} 8, Jovanovi} 7 (Kurja~ki 7), Vuj~i} 7 . PODRIWE: Reli} 7, [ok~ani} 6 (Radovanovi} 5), Dobo 6, Zackalicki 5 (Zabla}anski 5), Plav{i} 7, Arnautovi} 5, Petri} 7, Pr{i} 6, Kulpinac 6, Savinovi} 7, Simi} 5. U prvom delu doma}in je imao desetak {ansi od kojih je samo dve iskoristio. U nastavku se igralo mnogo slabije, a doma}ini su rutinski priveli utakmicu i ostvarili planiranu pobedu. @. Jelovac

Fru{kogorac – Dunav 0:1 (0:0) KUKUJEVCI: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Lazi} (Sremska Mitrovica). Strelac: Savi} u 75. minutu. @uti kartoni: Lepiwica, Kon~ar, Ivkovi}, Medi}, Stambolija (Fru{kovgorac), Gu`vi}, Sradivoj{i}, Savi} (Dunav). FRU[KOGORAC: Brati} 7, Trbi} 6, Miki} 7, Medi} 7, Radivoj{i} 7, Kon~ar 7, Ivkovi} 6, Savi} 6, Lepiwica 6, Rudi} 6, Qiqak 6, (Golubovi} , Stambolija 6, Vuk{i} 6). DUNAV: Lakovi} 7, G. Luki} 7, D. Luki} 7, Kalaba 8, Gu`vi} 8, Malobabi} 7, Rikanovi} 8, Radosavqevi} 8 (Zogovi} 7), A{}eri} 8 (Milutinovi}), Savi} 8 (Skeletovi} ), Jegdi} 7. Doma}in je sagoreo u `eqi da savlada rivala koji ima za ciq prvo mesto. Igralo se fer, a su|ewe je moglo biti boqe. T. Todorovi}

Grani~ar (A) – Borac (M) 2:0 (2:0) ADA[EVCI: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 400, sudija Qubinkovi} (Ruma). Strelci: Deraji} u 18. i Skakavac u 40. minutu. @uti kartoni: Vurdeqa, Gledi}, G. Skakavac, Antunovi}, Ugqe{i} (Grani~ar), Kopli} (Borac). GRANI^AR: Ili} 8, Aramba{i} 8, Gledi} 8 (Sr|an Grbatini} ), Carevi} 8, G. Skakavac 8, Antunovi} 8, Pani} 8, Vurdeqa 8 ( Mirkovi} ), Ugqe{i} 8, Deraji} 9, Vlaisavqevi} 8.

BORAC: Oxakli} 5, Stevi} 6, Ivanovi} 6, Kopli} 5 (Stojanovi}, Panti}), Nikoli} 6, Stefanovi} 6, Ivkovi} 6, R. Male{evi} 7, Mitrovi} 6, A{}eri} 5, Pejovi} 5 (Jakovqevi} ). Gosti su najavqivali pobedu, a doma}ini su ih u svemu nadvisili i zaslu`ili jo{ ubedqiviju pobedu. B. Ili}

LSK – Hajduk (B) 1:1 (0:0) LA]ARAK: Igrali{te LSK-a, gledalaca 200, sudija Horvat (Irig).Strelci: Gavrilovi} u 61. za LSK, a Bujenovi} u 53. minutu za Hajduk. @uti kartoni: Papi}, Droni}, Xaki}, Jovani} (LSK), Peji}, Borkovi}, Trtica i Muti} (Hajduk). LSK: Aleksi} 6,5, Milovan Bosan~i} 6,5, Droni} 6,5, Papi} 6,5, Vujinov i} 7, Jovani} 7, Boji} 7, ^ikara 5 (Xaki} 7), Gavrilovi} 7,5, Milan Bosan~i} 7, Savi} 7. HAJDUK: Baweglav 6, Pani} 6 (Jak{i} 6), Trtica 7, Krasni}i 7, Bujenovi} 6, M.Mitrovi} 6, Borkovi} 7, @. Mitrovi} 7, Curkovi} 7, Muti} 6, Peji} 6 (Rali}, Zeki} 6). Realan rezultat u pravoj prvenstvenoj utakmici, mada su bodovi trebali i jednoj i drugoj ekipi: gostima u trci za titulu, La}arcima za opstanak u ligi. V. S}

Sloga (E) - Hajduk (V) 4:0 (1:0) ERDEVIK: Igrali{te Sloge, gledalaca 150, sudija Radivojevi} (Ba~inci). Strelci: Pova`an u 3, Mira`i} u 64. i Lazi} u 72. i 81. minutu. @uti kartoni: Pova`an, Nenadovi}, Pendo(Sloga), Jankovi}, Jovanovi} i Mihaqevi} (Hajduk). SLOGA: Kuqa 7, La|evac 7, Pendo 7, \onli} 8, Nenadovi} 7, Bojani} 8 ([trbac 7), Vasi} 7, Pova`an 8, Lazi} 9, Rai~evi} 7 (Jel~i} 7), Mira`i} 8. HAJDUK: Toma{evi} 7, Jankovi} 6, Jovanovi} 7, Bakajli} 6, Stojakovi} 6, Gavrilovi} 6, Mihaqevi} 7, Lazi} 6 ([kori} 7), Stevanovi} 6, Veteha 6, Jeremi} 6. Erdevi~ani nisu dozvolili novo iznena|ewe. Ve} na samom po~etku Pova`an je dao do znawa da doma}in `eli uspeh u ovom me-

ADA[EVCI: Grani~ar – Borac(M) 2:0, KUZMIN: Grani~ar – PSK Putinci 3:3, KUPINOVO: Mladost – Podriwe 2:0, ERDEVIK: Sloga – Hajduk (V) 4:0, KUKUJEVCI: Fru{kogorac – Dunav 0:1, LA]ARAK: LSK – Hajduk (B) 1:1, GOLUBINCI: Jadran – Borac (S) 0:2, STARA PAZOVA: Jedinstvo – Sloga Mil{ped 3:1. 1. Hajduk (B) 17 11 2. Sloga (E) 17 11 3. Dunav 17 12 4. Borac (S) 17 9 5. Jedins.(SP) 17 9 6. Podriwe 17 7 7. Mladost (K) 17 7 8. Hajduk (V) 17 7 9. Fru{kogorac17 6 10. Jadran 17 6 11. Gra ni~ar (A)17 5 12. Sloga Mil{.17 6 13. LSK 17 3 14. PSK Putinci17 3 15. Grani~ar (K)17 2 16. Borac (M) 17 2

6 6 1 5 4 3 3 1 3 3 5 2 7 4 5 2

0 0 4 3 4 7 7 9 8 8 7 9 7 10 10 13

42:10 30:11 24:10 31:13 23:15 37:31 23:22 23:31 23:20 20:27 21:23 22:37 11:27 25:44 24:46 17:34

39 39 37 32 31 24 24 22 21 21 20 20 16 13 11 8

~u. Do kraja poluvremena obe ekipe imale su svoje {anse za golove, ali doma}in je vi{e puta proma{io.U nastavku se razvila borba, ali ipak, doma}ini su sa tri gola pokazali da i daqe jure prvo mesto. K. Vig

Jedinstvo (SP) – Sloga Mil{ped 3:1(1:1) STARA PAZOVA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 200, sudija Surla (In|ija). Strelci: Dragin u 11, \urkovi} u 61. i Jovi{i} u 66. za Jedinstvo, a Tomi} u 15. minutu za Slogu Mil{ped. @uti kartoni: Maho, Domowi (Jedinstvo), Igwatovi} (Sloga Mil{ped). JEDINSTVO: D. Stankovi} 7, Maho 7, Domowi 6, Rajak 6, Jovi{i} 7, Starac 7, Dragin 7, Kudra 8 (\ur|evi} ), Lepanovi} 6, Mirkovi} 6, \urkovi} 7 (^etnik). SLOGA MIL[PED: Despotovi} 8, Simonovi} 7, G. Mar~eti} 6, Te{i} 7, Markovi} 6, Mitrovi} 6, Igwatovi} 7, Oqa~a 6, Petrovi} 7, Vuj~i} 6, Tomi} 7 (Pumpalovi}, Gajin). Bio je ovo me~ sa dva razli~ita poluvremena. Gosti su u prvom delu igrali hrabro, a u nekim trenucima bili su i boqi rival. U nastavku sve je bilo u znaku doma}ina. Re|ali su Staropazov~ani lepe akcije, a imali su i bezbroj prilika.^ak su dva puta pogodili i stativu. Vo|stvo doma}ina doneo je veteran \urkovi}, a Jovi{i} je samo potvrdio pobedu. M. Bzovski

OP[TINSKA LIGA SREMSKA MITROVICA (PRVI RAZRED)

Jarak dubok za goste Sremac (J) – Sloboda 3:0 (2:0) JARAK: Igrali{te Sremca, gledalaca 150, sudija Samac (Sremska Mitrovica). Strelci: Gruji} u 20, Neranxi} (autogol) u 32. i Radovanovi} (auto gol) u 82. @uti kartoni: S. Simovqevi}, M. Simovqevi}(Sremac), Stanojevi}, @egarac (Sloboda). SREMAC: Godi} 7, Boro|i 6, Miroslav Gvoka 8 (Rankovi} 7), Plav{i} 7, Gruji} 8, \ukni} 6 (Stanki} 7), Stanojevi} 7, Mari~i} 7, M. Simovqevi} 7, @ivanovi} 8 (Milenko Gvoka 8), S. Simovqevi} 7. SLOBODA: S. Popovi} 7, Neranxi} 6, Stanojevi} 6, Radovanovi} 6, @egarac 7, Malenkovi} 6, Milutinovi} 8, Nedeqkovi} 7, Zmijanac 7 (Damjanovi} 6), @. Brkovi} 8, A. Brkovi} 7. Pobedio je sre}niji i spretniji tim. Gosti pomogli doma}inima da do|u do prve pobede ovog prole}a. M. Dobri}

Zeka Buquba{a – BSK 6:1 (1:0) RAVWE: Igrali{te Zeke Buquba{e, gledalaca 200, sudija Milanovi} (Ma~vanska Mitrovica). Strelci: A. Ivi} ~etiri i Martinovi} dva Zeku Buquba{u, a Todi} za BSK. @uti kartoni: Kowevi}, Ban~evi} (Zeka Buquba{a), Pu{karevi}, B. Jovanovi}, P. Kovanxi} (BSK). Crveni karton: Pu{karevi} (BSK).

ZEKA BUQUBA[A: M. Belovukovi} 7 (Todorovi} 7), Kuki} 7 (Romandi} 8), Ban~evi} 7, Kowevi} 8, Z. Stankovi} 8 (Martinovi} 8), I. Ivi} 8, Vasiqevi} 7, Simi} 8, Turudi} 7, A. Ivi} 9, @ivkovi} 8. BSK: Dragojevi} 6, T. Plemi} 6, Ili} 6, Pu{karevi} 6 (Kresojevi}), S. Laketi} 6, B. Jovanovi} 7, Marinkovi} 6, D. Plemi} 7, S. Kovanxi} 7, ]iri} 7, L. Jovanovi} 6 (P. Kovanxi} 7), I. ]iri} 6. Tek u nastavku doma}i su pokazali {ta znaju i umeju. Razlika u klasi dva tima je bila velika. D. Jovanovi}

Sloga (^) – Srem 2:1(0:0) ^ALMA: Igrali{te Sloge, gledalaca 150, sudija Karastankovi} (Kuzmin).Strelci: Juri{i} u 54. i 70. za Slogu, a Trivunovi} u 67. minutu za Srem. @uti kartoni: Filipovi} (Sloga), Raji} i Le{i} (Srem). SLOGA: Zeqkovi} 6, Marko Cvjeti} 6, Petkovi} 6 (Milan Cvjeti} ), Vetmi} 6, Bojani} 8, Zec 6, Draganovi} 6, Filipovi} 7, Juri{i} 8, Sekuli} 6, Majstorovi} 8 (Tot 5). SREM: Vasiqevi} 6, J. Cvetanovi} 6, [upuri} 6, Raji} 6 (Trivunovi} -), \akovi} 6, I. Cvetanovi} 6, Inosavqevi} 7, Jovi} 6, Vi-

}enti} 6, Stefanovi} 6 (Le{i} 6), [aganovi} 5 (Gvero ). Zasalu`ena pobeda ^almanaca iako nisu odigrali onako kako znaju. N. Topi}

Zmaj – Hajduk 2:1 (1:1) NO]AJ: Igrali{te Zmaja, gledalaca 100, sudija Stankovi} (Sala{ No}ajski). Strelci: Gospavi} u 35. i Vu~enovi} u 77. minutu za Zmaj, a [evi} u 20. minutu za Hajduk. @uti kartoni: Gospavi}, @ivkovi}, M. Jovanovi} (Zmaj) i Keki} (Hajduk). ZMAJ: Miqevi} 7, Bo`jakovi} 6, Vu~enovi} 7, M. @ivkovi} 7, R. Sretenovi} 7, Gospavi} 8, Ogwenovi} 8 (Vuga 7), \uri} 6 (Bene`an 6), Stani} 7, M. Vu~enovi} 8 (Kuzmi} 6), M. Jovanovi} 8. HAJDUK: Krsti} 7, Nikoli} 6, Bogi} 7, Keki} 7, Vidakovi} 6, (Gangi} ), Vidovi} 6, [evi} 6, Paji} 5, Katani} 5, \or|evi} 6, Mi{~evi} 5 (Zeqkovi}). Mlada ekipa gostiju pru`ila je dostojan otpor iskusnijim doma}inima. Mlada ekipa iz Divo{a ima lepu perspektivu. N.Ogwenovi}

Budu}nost – Fru{kogorac 2:0 (1:0) SALA[ NO]AJSKI: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca 300, sudija Dobri} (Jarak). Strelci:

21

utorak30.mart2010.

RAVNWE: Zeka Buquba{a - BSK 6:1, SALA[ NO]AJSKI: Budu}nost – Fru{kogorac 2:0, ^ALMA: Sloga – Srem 2:1, JARAK: Sremac – Sloboda 3:0, NO]AJ: Zmaj – Hajduk 2:1. Mitros iz Sremske Mitrovice je bio slob odan. 1. Zeka Buqub. 12 9 2. Sloga (^) 12 7 3. Zmaj 12 7 4. Budu}nost 12 6 5. Mitros 11 6 6. Fru{kogorac12 5 7. Sremac (J) 12 4 8. Sloboda 12 2 9. BSK 12 2 10. Srem 12 2 11. Hajduk 11 1

2 3 3 5 4 2 0 4 3 2 0

1 2 2 1 1 5 8 6 7 8 10

43:15 24: 7 21:13 28: 8 33:12 27:26 23:31 16:25 19:36 15:57 11:56

29 24 24 23 22 17 12 10 9 8 3

M. \uki} i V. Petrovi}. @uti kartoni: Karakli}, D. \uki}, Jeserti} (Budu}npost), Savanovi}, Ko~i} i Vukojevi} (Fru{kogorac). BUDU]NOST: ^upi} -, Jeserti} 8, V. Petrovi} 8, Radosavqevi} 8, Karakli} 8, V. Simeunovi} 8, Bugarski 8, Rogo 9, D. \uki} 8, Pani} 8 (M. \uki} 9), Tufegxi} 8. FRU[KOGORAC: Kovanxi} 8, D. Grabi} 6, Vukojevi} 6, M. Trni} 6, Ko~i} 6, Savanovi} 5, Momir Maslari} 6, Todi} 5, Milan Maslari} 7 (Vojislav Trni} 6), Vuka{in Trni} 6, Malba{i} 7 (Krmbaqevi} 5). Pored dva postignuta gola doma}i tim je propustio niz {ansi.^ak su doma}ini proma{ili penal. M. Simi}

Do bodova u fini{u Grani~ar – Polet 2:0 (0:0) GRABOVCI: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 100, sudija Daki} (Vitojevci). Strelci: Karda{ u 86. i Stevanovi} u 88. @uti kartoni: S. \or|i} (Grani~ar), Petrovi}, Liki}, Jovi} (Polet). GRANI^AR: @. N ov~i} 7, Rahar 7, M. \or|i} 6, Kosti} 7, Mla|enovi} 6 (Stevanovi} 7), \. Samarxi} 7, Karda{ 8, S. \or|i} 7, Jovi} 7, Taborovi} 7, Milovanovi} 7 (M. Jovi} 7). POLET: [egavac 7, Lozan~i} 7 (Krsti} 6), Ivanovi} 7, Tiringer 7 (Simi} 6), Dragi}evi} 6, Liki} 8, Kolarevi} 7, Cvijanovi} 6, Vukovi} 6, Petrovi} 6, Jovi} 7. Gosti su u 35. minutu izveli slobodan udarac, a lopta je pogodila pre~ku. Doma}ini su iz polu{anse postigli gol u 86. minutu, a u fini{u Stevanovi} je samo potvrdio pobedu Grabov~ana. Z. Kolyi}

Sremac – Hrtkovci 0:1(0:0) DOBRINCI: Igrali{te Sremca, gledalaca 50, sudija \oki} (Ruma). Strelac: Nikoli} u 70. minutu. @uti kartoni: Nenadi}, Vlajin (Sremac), Mati}, Ugr~i}, Novakovi} (Hrtkovci). SREMAC: Qubinkovi}, \api}, Z. A{}eri}, Zeqaji} (Vlajin), Gagi}, Spasojevi}, Nenadi}, Balind, D. ^esti}, Radivojevi}, J. A{}eri} (Solarevi}). HRTKOVCI: ^i~a, Mandi}, Mati}, [opalovi} , Radovi}, Raji}, Manojlovi}, Ugr~i}, Nikoli}, Novakovi}, Novak (^oli}). Bila je ovo dinami~na utakmica sa dosta o{trih startova, ali sudija \oki} se izvrsno sna{ao u svakom trenutku. Hrtkov~ani su imali vi{e {ansi i jednu su iskoristili za zaslu`enu pobedu. N. U.

Dowi Petrovci – Jedinstvo (R) 2:1 (0:0) DOWI PETROVCI: Igrali{te Dowih Petrovaca, gledalaca 100, sudija Vrani} (Ruma).Strelci: V. Mati} u 64. i 81. za Dowe Petrovce, a Plav{i} u 68. minutu za Jedinstvo. @uti karton: Jovi} (Jedinstvo). DOWI PETROVCI: Stanisavqevi} 6, [iqkovi} 6, Devrwa 6, Gligori} 6, Je{i} 7, N. Oparu{i} 7, B. Mati} 7, V. Mati} 8, Jovanovi} 6, Miqkovi} 7 (Stupar 6, Bursa} 7), [a{a 6 ( Mudri} 7). JEDINSTVO (R): Der 7, Mili} 7, Jovi} 7, C viji} 7, Opa~i} 7, Rako{ 7, Babi} 7, Plav{i} 7, Bo`i} 7, Raji} 7 (Vrgoti} 7, Sudar 7, P. Babi} 7), Sabo 7. Gosti su igrali veoma dobro. Da su osvojili bod, ne bi bilo neazaslu`eno. G. Zaki}

Rudar – Vojvodina 7:1 (4:1) VRDNIK: Igrali{te Rudara, gledalaca 250, sudija Ba{i} (Ruma).Strelci: Marinkovi} u 9, 34. i 42, Stri~evi} u 40, Gruji} u 50, Le`akov u 65, Mili~evi} u 70. za Rudar, a Radowa u 4. minutu za Vojvodinu. @uti karton: Radowa (Vojvodina). RUDAR: Avramovi}, Antoni}, Boji}, Gruji}, Jovi}, Stri~evi}, Uro{evi}, Mili~evi}, Uro{evi} (Le`akov), Gerbec (Gravara), Marinkovi}, Ninkovi} (Travica). VOJVODINA: Marjanovi}, Stameni}, Bizumi}, Stojkovi}, Bre~ko, Basara, Kolopi}, B.Boji~i}, Radowa, Risti}, Qepoja (Biriwi, Lazarevi}, Z. Petrovi}). Favorizovani Vrdni~ani su lako do{li do visoke pobede, iako su gosti prvi poveli. S. Jankovi}

Mladost (B) – Partizan 0:8 (0:4) BU\ANOVCI: Igrali{te Mladosti, gledalaca 200, sudija Cveti}anin (Ruma). Strelci:

BU\ANOVCI:Mladost – Partizan 0:8, GRABOVCI:Grani~ar – Polet 2:0, PLATI^EVO: Jedinstvo - Napredak 3:1, DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci – Jedonstvo (R) 2:1, MALI RADINCI: Fru{kogorac – Kru{edol – 2:1, RUMA: Fru{ka gora – Borac(S) 2:1, DOBRINCI:Sremac – Hrtkovci 0:1, VRDNIK:Rudar – Vojvodina 7:1. 1. Rudar 19 14 2. Partizan 19 14 3. Dowi P. 19 13 4. Sremac (-1) 19 12 5. Fru{ka gora19 7 6. Hrtkovci 19 8 7. Gra ni~ar 19 8 8. Fru{kogorac19 8 9. Jedinstvo (P)19 8 10. Jedinstvo(R)19 8 11. Kru{edol 19 7 12. Polet 19 6 13. Napredak 19 5 14. Vojvodina 19 4 15. Mladost(B) 19 2 16. Borac(S) 19 1

3 0 3 3 8 4 3 3 2 2 4 4 5 4 2 4

2 5 3 4 4 7 8 8 9 9 8 9 9 11 15 14

54:14 67:17 42:12 47:23 27:29 30:20 26:24 31:33 28:34 32:42 30:28 22:30 34:52 17:46 16:59 16:55

45 42 42 38 29 28 27 27 26 26 25 22 20 16 8 7

Markovi} tri, V. Petrovi}, Mileti}, Daki}, ^vorkov i Petkovi}. @uti karton: Qubinkovi} (Mladost). MLADOST: Slep~evi} 5, Dudukovi} 5, S. Bo`i~kovi} 5, Kukoq 5, B. Bo`i~kovi} 5, [erbula 5, Obradov 6, I. Radovi} 5, Z. Krivo{ija 5 (Qubinkovi} 5), M. Bo`i~kovi} 5, Qubinkovi} 5. PARTIZAN: \or|i} 7, @. Radovi} 8, Mili} 8 (R. Petkovi} 8), P. Srbinovski 8, M. Petrovi} 9, Mileti} 8 (^vorkov 8), Daki} 8, D. Srbinovski 8, Markovi} 9, V. Petrovi} 9, G. Radovi} 8. Ma{inerija iz Vitojevaca gazi po voznom redu, a ve} u slede}em kolu ima}e priliku da snagu poka`e u duelu s vode}im Vrdni~anima. Q. [a{i}

Fru{kogorac – Kru{edol 2:1 (1:0) MALI RADINCI: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Lazi} (Kraqevci).Strelci:Pavlovi} u 7. i Kne`evi} u 84. za Fru{kogorac, a Babi} u 66. minutu za Kru{edol. @uti kartoni: D. Curkovi}, Kne`evi} (Fru{kogorac) i Starac (Kru{edol). FRU[KOGORAC: Jovanovi} 7, Vasi} 7, Obrenovi} 7, Kadar 7, Stojakovi} 7, Pavlovi} 8, Bo{wak 8, Kne`evi} 8, S. Curkovi} 7, Miokovi} 7, D. Curkovi} 7 (Draga{ 7, Pani} 7, Baji} 7). KRU[EDOL: Pardovicki 6, Georgijevi} 5, Radulovi} 6, Rajli} 5 (Babi} 7), Ja}imovi} 6, Mir~evski 6, Borojevi} 6, Starac 6, Peri} 6, Baji} 6, Vukojevi} 6. Bila je to te{ka utakmica za obe ekipe. Sre}niji su, ipak, na kraju bili doma}ini, uz dobro su|ewe. R. Miokovi}

Jedinstvo (P) – Napredak 3:1 (2:1) PLATI^EVO: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 100, sudija Vuji} (Ruma). Strelci: Zuber u 31. i 82. i Stevanovi} u 45. za Jedinstvo, a Vi{wi} u 30. minutu za Napredak. @uti kartoni: Vu~kovi} (Jedinstvo), Bjeqac, Vu~eti} (Napredak). Crveni karton: Krni} (Napredak). JEDINSTVO (P): [a{i} 7, Maxar 8 (Gvoka 6), Petrovi} 8 (Crnkovi} 6), Stojanovi} 8, Novakovi} 8 (Tadi} 6), Simi} 7, Zuber 9, Vu~kovi} 7, Stevanovi} 7, ^olakovi} 8, Samarxi} 8. NAPREDAK: Krni} 6, Stankovi} 6, A.Ili} 6, G.Miqkovi} 6, Sekuli} 6, Vu~eti} 6, Ribi} 6 (Lazi} 6), Bjeqac 6, Stojanovi} 6, Gaji} 7, (M.Ili}), Vi{wi} 7. Igralo se tvrdo, a poveli su gosti. U istom minutu Zuber je izjedna~io, da bi Stevanovi} u posledwem minutu prvog dela iskoristio gre{ku gostiju i doveo svoj tim u vo|stvo. Zuber je u fini{u susreta postavio kona~ni rezultat, lepim golom. S. Brankovi}


22

SPORT

utorak30.mart2010.

DNEVNIK

DRUGO KOLO KUPA ZA STARIJE PIONIRE

PRVENSTVO SRBIJE ZA KADETE I JUNIORE

Herkules prati Spartaka i Potisje

Zrewanincima najvi{e medaqa

U drugom kolu Kupa Srbije za starije pionire u rvawu gr~ko-rimskim stilom, u sportskoj hali Bawe Kawi`a, nastupio je 101 takmi~ar iz 18

Herkules iz Gorweg Brega sa 29 bodova. Pojedina~ni plasman po kategorijama - 40 kg: Sebastian Na| (Potisje), David Varga (Herkules), Samir Tahiri (Spartak),

Osvaja~i medaqa u kategoriji do 56 kilograma

klubova. Najvi{e uspeha imao je podmladak suboti~kog Spartaka, koji je ekipno zauzeo prvo mesto sa 39 bodova, doma}in kawi{ko Potisje je drugi sa 30, dok ih kao prijatno iznena|ewe prati na visokom tre}em mestu

@ivojin Nikoli} (Omladinac, Boto{); 44 kg: Erik Fekete (Senta), Jovan halas (Omladinac), Vaqbon [ifli{ 8Randi~ki, Sombor), Igor Vujovi} (Radni~ki, Kragujevac); 48 kg: Daniel Fejstamer (Potisje), Ro-

bert Duda{ (Spartak), Viktor ^orda{ (Herkules), Mladen Popovi} 8Radni~ki, Kragujevac); 52 kg: Miklo{ Horti (Herkules), Daniel Dojki} (Omladinac), Mark Glas (Spartak), Daniel Mesaro{ (Spartak); 56 kg: Tama{ Bo`o (Potisje), Daniel Ibrahimovi} (Radni~ki, Kragujevac), Daniel Kosoru{ (Herkules), Nikola Jovanovi} (Mladost, Pocerska Dobrica); 61 kg: Viktor Terteli (Herkules), Ivan Milojevi} (Kragujevac), Kristijan Juhas (Potisje), Roland Kova~ (Spartak); 66 kg: Mate Klinec (Radni~ki, Sombor), Stefan Stanojev (Kragujevac), Silard Ver (Spartak), Jovan Ivo{evi} (Fru{kogorac, S. Kamenica); 73 kg: Miroslav Pobri} (Aleksandrovo, Subotica), Daniel Jovanovi} (Spartak), Milan Tuba (Pobednik, Beograd), Bo`idar Balti} (Partizan, Beograd); 85 kg: Emil Jankovi} (Spartak), Adam Va{ (Potisje), Nemawa Kne`evi} (Kragujevac), Dario B. Nisner (Omladinac); 100 kg: Boban @ivanovi} (Radni~ki, Beograd), Qubomir Raki} (Fru{kogorac), Dobi Arnis (Radni~ki, Sombor), David Bi~kei (Herkules). Tekst i foto: M. Mitrovi}

KUP SRBIJE ZA MLA\E KATEGORIJE

Ba~kogradi{tanci najuspe{niji Srpski kugla{ki podmladak zavr{io je takmi~ewe u Kupu Srbije u Bawi Junakovi}.Najuspe{niji klub je Vojvodina iz Ba~kog Gradi{ta (Tawa Slavni} i Hermina Luka~ su pobednici, a Nikola Vukadinov i Milorad Vojnovi} osvojili srebrne medaqe) U konkurenciji starijih kadetkiwa sve tri medaqe oti{le su igra~icama kikindskog Toze Markovi}. Rezultati, pionirke: 1. Hermina Luka~ (Vojvodina, Ba~ko Gradi{te) 525, 2. Sara @urovski (Srem, Sremska Mitrovica) 520, 3. Zorana ^ernai (Jedinstvo, Novi Be~ej) 505 ~uweva. Pioniri:1. Marko Anti} (Sloven, Ruma) 582, 2.Norbert Erwe{i (Je-

dinstvo, Novi Be~ej) 553, 3. Denis Ko~maro{ (Jedinstvo) 539 itd.Mla|e kadetkiwe: 1. Tawa Slavni} (Vojvodina, Ba~ko Gradi{te) 557, 2. Milana Pavlic („Junakovi}“) 552, 3. Jovana Avramov (Kristal, Zrewanin) 547 itd.Mla|i kadeti: 1. Robert Erwe{i (Senta) 578, 2. Milorad Vojnovi} (Vojvodina, Ba~ko Gradi{te) 574, Igor Kova~i} (Srem, Sremska Mitrovica) 572 ~uwa itd. Starije kadetkiwe: 1. Borislava Br~in 547, 2. Ana Marton 492, 3. Ivona A~ (sve iz Toze Markovi}, Kikinda) 479 itd. Stariji kadeti: 1. Radovan Vlajkov (Banat Zrewanin) 580, 2. Nikola Vukadinov (Bojvodina, Ba~ko Gradi{te) 574, 3. Ivan Nikitovi} (Jagodina) 558 ~uweva.

Takmi~ari zrewaninskog Proletera bili su najuspe{niji na dr`avnom prvenstvu u sambou za nade i juniore, u mu{koj i `enskoj konkurenciji, koje je odr`ano u Zrewaninu. U~estvovalo je oko 130 sambista iz devet klubova, a najvi{e ih je bilo iz vojvo|anskih. Odziv najmla|ih bio je izvanredan, pa je tako velika bitka vo|ena u kadetskom uzrastu, dok je kod juniora bilo malo takmi~ara, ~emu je mo`da doprinela ~iwenica da je dan ranije odr`ano prvenstvo Vojvodine u xudou za Biqana Tapavi~ki i Du{an Vlalukin uru~uju medaqe taj uzrast. Vaqa ista}i da je Ivani Jandri} i Dejani Markovi} (sleva) U ukupnom plasmanu, kada se zan), i preko 75 kg: Milica @atakmi~ewe bilo veoma zanisaberu sve osvojene medaqe, najbi} (Partizan). Kadeti do 48 kg: mqivo i s dosta kvalitetnih i uspe{niji je bio zrewaninski Nikola Pavlovi} (Radni~ki, neizvesnih borbi. Poseban kvaProleter, a slede TSK iz TemeObrenovac), do 52: \or|e @ivlitet prvenstva je da su medaqe rina i Ba~ka iz Sombora, a vikovi} (KBS Bor), do 56: Nikola osvajali takmi~ari iz svih klusoku poziciju, ~etvrtu, zadr`ao Zeremski (Proleter), do 60: bova, a za sambo sport je zna~ajje Radni~ki iz Obrenovca. Vladimir ^eni} (TSK, Temeno da se na takmi~ewu prvi put Takmi~ewe je odr`ano u zrerin), do 65: Bojan Panti} (Radpojavio nedavno osnovani Samwaniskom Domu borila~kih ni~ki), do 70: Andrej Sakal bo klub Vojvodina iz Novog Sasportova. Odli~an tehni~ki or(Proleter), do 75: Jovan Ni{kada i da su tri wegove takmi~arganizator bio je @AJSK Poronovi} (Proleter), do81: Krike postale prvakiwe u nadmetaleter, na ~elu s Pavlom Zeremstijan Karan (TSK), do 87: Miwu nada. Koliko je nadmetawe bilo skim, koji je bio rukovodilac lan Vasovi} (Ba~ka, Sombor) i neizvesno najboqe potvr|uje takmi~ewa. preko 87 kg: Filip A}imovi} ~iwenica da Dejana Markovi} Su|ewe na prvenstvu bilo je (TSK). Juniorke. do 48 kg: Miiz Obrenovca, osvaja~ bronzasolidno, a obavili su ga Nikola lica Mi}unovi} (Vojvodina), do ne medaqe na posledwem svetDi{kovi}, glavni sudija, Dane 52: Ma{a Smiqkovi} (Partiskom prvenstvu u Bugarskoj, niTodorovi} (obojica iz Zaje~azan), do 64: Milana \ur|evi} je uspela da osvoji titulu prvara), Slobodan Raki} (Bor), Bi(TSK), do 68: Danijela Kne`ekiwe Srbije. Wu je u finalu qana Tapavi~ki (Zrewanin) i vi} (TSK), do 72: Milica [ezaslu`eno savladala Ivana Asim Reki} (Novi Sad). {evi} (Ba~ka). Juniori – do 62: Jandri} iz novosadskog PartiPrvaci, kadetkiwe – do 40 kg: Nikola Lemi} (Ba~ka), do 82: zana. Takmi~ewe u Zrewaninu Nina Krivokapi}, do 44: MilaDejan Nikoli} (KBS Bor), prepokazalo je i nivo forme pona Dragi}, do 48: Anita Sakal ko 100 kg: Gavrilo Pipipovi} tencijalnih kandidata za u~e(sve Proleter, Zrewanin), do (Proleter). {}e na Prvenstvu Evrope za 52: Adrijana Le`ai} (CBV StaMedaqe i diplome osvaja~ima ovaj uzrast od 13. do17. aprila u ni{i}), do 56: Ana Opa~i} (Vojmedaqa u Zrewaninu uru~ili su Solunu. Za koje }e se od wih vodina, Novi Sad), do 60: KriJovan Smederevac, predsednik opredeliti selektor Vlatko stina Vakarov (Proleter), do Sambo saveza Srbije, i Du{an Belovukovi} sazna}emo nared65: Marija Opa~i} (Vojvodina), Vlalukin, ~lan Upravnog odbora. nih dana. do 70: Ivana Jandri} (PartiS. Jakovqevi}

KO[ARKA[KI SEMAFOR PRVA B MU[KA LIGA Vojvodina - Vizura Smederevo 82:85, Vrbas Karneks - Mladost 102:97, Radni~ki - @elezni~ar 76:70, Superfund BP Partizan 2 90:82, Crnokosa Jug 91:89, Beovuk 72 - Jagodina 82:90, FMP 2 - Zdravqe 96:84. 1. Superfund 2. Vizura S. 3. Crnokosa 4. Radni~ki 5. Jagodina 6. Mladost 7. @elezni~ar 8. FMP 2 9. Vojvodina 10. Jug 11. Vrbas 12. Partizan 2 13. Zdravqe 14. Beovuk

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22

19 17 17 16 15 13 12 10 9 9 9 8 5 2

4 6 6 7 8 10 11 13 14 14 14 15 18 21

2116:1901 2006:1860 1892:1782 1853:1765 1902:1837 1893:1951 1790:1708 1824:1902 1951:1946 1713:1816 1814:1935 1819:1831 1842:1911 1762:2032

42 40 40 39 38 36 35 33 32 32 32 31 28 25

PRVA B @ENSKA LIGA Pro Tent - Moravac 73:47, Student - Mladost Kolubara 55:45, Stara Pazova - Trep~a 81:79, Kraqevo - Jugobanat 20:0 (sr), Beo~in - Tami{ 94:72, Plej-of - [abac 71:54, Kovin MT - Bor 70:52. 1. Student 2. Jugobanat 3. Kraqevo 4. [abac 5. Mladost 6. Beo~in

23 23 23 23 23 23

20 21 16 14 12 12

3 2 7 9 11 11

1778:1249 1795:1355 1602:1476 1581:1474 1503:1349 1602:1547

43 43 39 37 35 35

7. S. Pazova 8. Kovin 9. Plej-of 10. Moravac 11. Trep~a 12. Pro Tent 13. Tami{ 14. Bor

23 23 23 23 23 23 23 23

12 12 10 9 9 10 3 1

11 11 13 14 14 13 20 22

1653:1639 1683:1637 1404:1572 1465:1599 1490:1545 1509:1633 1382:1718 1098:1752

35 34 33 32 32 32 25 23

PRVA SRPSKA MU[KA LIGA – SEVER Sport Ki - Dunav 89:75, Sveti \or|e - Srem 93:76, Kikinda Duga 66:84, Novi Sad MT - Mladost Teletehnika 65:80, Topola - Spartak 62:96, Veternik - Oyaci 81:60, Jedinstvo - Nova Pazova 87:94. 1. Spartak 2. Mladost 3. Dunav 4. N. Pazova 5. Duga 6. Sport Ki 7. Novi Sad 8. Veternik 9. S. \or|e 10. Oyaci 11. Topola 12. Jedinstvo 13. Srem 14. Kikinda

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

23 17 15 15 13 12 12 12 11 10 10 7 3 1

0 6 8 8 10 11 11 11 12 13 13 16 20 22

2041:1628 1942:1718 1819:1653 1891:1754 1882:1796 2001:1896 1821:1836 1738:1719 1816:1871 1689:1761 1723:1820 1765:1885 1703:1989 1539:2044

46 40 38 38 36 35 35 34 34 33 33 30 26 24

PRVA SRPSKA @ENSKA LIGA – SEVER Proleter MT - Sivac 92:63, Vrbas Medela - Proleter 73:63,

ODBOJKA Topol~anka - Srbobran reahem 78:71, Ruma 92 - Banat Milenijum grup 20:0 (sr). Gimnazija je bila slobodna. 1. Vrbas M. 16 2. Sivac 17 3. Proleter 16 4. Ruma 92 16 5. Topol~anka 17 6. Gimnazija 16 7. Spartak 18 8. Srbobran 16 9. Proleter MT 16 10. Banat MG 18

15 14 11 10 6 6 4 4 5 8

1 3 5 6 11 10 14 12 11 10

1225:726 1259:1015 1153:932 1047:876 941:1202 864:1131 917:1316 852:1078 902:1016 781:655

31 31 27 26 23 22 21 20 20 18

DRUGA SRPSKA MU[KA LIGA – SEVER Apatin - Hajduk (K) 61:78, Krajina Grme~ - Radni~ki 111:97, Crvenka - Stara Pazova 80:87, Akademik - Ruma 96:71, Hajduk (B) - Ba~ka Palanka 67:89. Top je bio slobodan. 1. S. Pazova 2. Radni~ki 3. Akademik 4. K. Grme~ 5. Top 6. Ruma 7. B. Palanka 8. Proleter 9. Hajduk (K) 10. Dinamo 11. Crvenka 12. Apatin 13. Hajduk (B)

22 22 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21

19 16 16 16 15 11 9 8 7 8 5 4 3

3 6 5 5 6 10 12 13 14 12 16 17 18

2050:1705 1931:1764 1825:1651 1889:1658 1899:1657 1770:1804 1731:1739 1764:1698 1581:1620 1382:1650 1509:1800 1519:1805 1630:1929

41 38 37 37 36 32 30 29 28 28 26 25 24

VATERPOLO Evrointer liga 1. Partizan 2. Va{a{ 3. Vojvodina 4. Eger 5. Hornets 6. Seged 7. Ferenc. 8. Honved 9. Oradea 10. Ujpe{t

16 17 15 16 13 13 14 15 11 16

16 10 9 8 7 5 6 5 3 0

0 0 2 5 0 6 1 7 2 4 2 6 1 7 0 10 2 6 0 16

187:94 172:127 135:127 133:141 116:117 114:111 90:105 121:140 93:101 105:201

48 32 27 25 23 17 16 15 11 0

Prva A liga Rezultati 10. kola: Vojvodina - TENT 17:4, Ni{ - Beograd 6:5, Partizan - Student 7:2.

1. Partizan 2. Vojvodina 3. Beograd 4. Ni{ 5. Student 6. TENT

10 10 10 10 10 10

10 8 5 3 1 1

0 0 0 1 2 1

0 142:34 2 112:65 5 85:81 6 59:84 7 53:96 8 47:135

30 24 15 10 5 4

Prva B liga Rezultati 17. kola: Singidunum - Rabotni~ki 7:8, @AK Spartak 16:7, Dinamo - [abac 4:16, Zemun - Go~ 17:14, Proleter - Be~ej 2005 8:6. 1. @AK 2. Singid.

17 16 0 1 254:96 48 17 12 2 3 198:117 38

3. Rabotn. 4. [abac 5. Zemun 6. Be~ej 7. Proleter 8. Spartak 9. Dinamo 10. Go~

17 17 17 17 17 17 17 17

12 9 8 8 6 5 3 1

1 4 0 8 3 6 0 9 2 9 1 11 0 14 1 15

164:132 37 178:161 30 176:1174 27 146:162 24 154:179 20 130:199 16 122:224 9 128:206 4

Prva liga (m)

Mini-liga od 1. do 4. mesta Borac – Ni{ 1:3 Jedins. (SP) – @elezni~ar 3:2 1. @elezni~ar 2. Jedinstvo 3. Ni{ 4. Borac

23 23 23 23

16 7 15 8 13 10 12 11

57:27 53:40 51:45 44:44

49 42 39 34

Kolo pre kraja, beogradski @elezni~ar novi je ~lan Viner [tedi{e Superlige, a drugoplasirano Jedinstvo iz Stare Pazove igra}e bara` sa Spartakom iz Qiga za popunu vi{eg ranga. Mini-liga od 5. do 10. mesta Putevi – VGSK 3:0 GIK Banat – Jagodina 1:3 Bavani{te – N. Sad DDOR 3:2 5. Putevi 6. Jagodina 7. Novi Sad 8. Banat 9. Bavani{te 10. VGSK

23 23 23 23 23 23

13 14 11 10 9 2

10 9 12 13 14 21

52:44 47:41 47:42 41:46 38:53 19:67

39 39 37 33 28 5

Prva liga (`)

Mini-liga od 1. do 4. mesta Novi Sad PP – Vizura SN 3:1 Kolubara – radni~ki (B) 3:2 1. Radni~ki 2. Kolubara 3. Novi Sad 4. Vizura SN

23 23 23 23

18 5 15 8 13 10 14 9

62:25 51:36 48:39 47:40

54 43 40 38

Kolo pre kraja, beogradski Radni~ki NIS petrol novi je ~lan Viner [tedi{e Superlige, a drugoplasirana Kolubara iz lazarevca igra}e bara` sa Jedinstvom iz U`ica za popunu vi{eg ranga. Mini-liga od 5. do 10. mesta Vojvodina – Lazarevac 0:3 Radni~ki (K) – [umadija 3:1 Putevi – Jedinstvo 0:3 5. Jedinstvo 6. Lazarevac 7. Radn. (K) 8. Vojvodina 9. Putevi 10. [umadija

23 16 7 23 14 9 23 11 12 23 8 15 23 4 19 23 2 21

54:30 50:40 43:44 38:51 20:60 18:66

47 41 35 26 14 7

Druga liga (`) Vara. BMG gradwa – Parti. 3:0 Kikinda – Ruma 3:0

Zrewanin – Srem Mladost – VST 1. Varadin BMG 14 14 0 2. Kikinda 14 10 4 3. Futog 13 8 5 4. Spartak 13 9 4 5. Mladost 14 7 7 6. Srem 14 6 8 7. Zrewanin 14 5 9 8. Ruma 14 5 9 9. VST 14 5 9 10. Partizan 14 0 14

3:2 2:3 42:9 36:20 30:20 32:23 29:27 25:28 26:31 20:30 20:34 4:42

39 29 26 24 23 18 18 16 13 0

Druga liga (m) Petrovaradin – Mladost E. 1:3 FOK – Srem 3:2 RFU – Dinamo 3:0 In|ija – NIS Vojvodi. odgo|eno 1. Spartak 2. Petrovara. 3. In|ija 4. Mladost E. 5. RFU 6. Srem 7. Vojvodina 8. Apatin 9. FOK 10. Dinamo

13 12 1 14 11 3 13 9 4 14 8 6 14 7 7 14 7 7 13 4 9 13 4 9 14 4 10 14 2 12

38:11 36:12 28:17 28:25 26:26 26:26 17:28 17:31 18:35 14:37

35 33 27 23 21 20 13 12 11 8

Prva vojvo|snaka liga – sever (`) – CVS – Fotogvest 3:0, Ba~kia zmaj – Vrbas 3:1, Merkur – Novi Sad 2 1:3, Volejstars – Vojvodina2 2:3, Blok aut – Kikinda0230 1:3. Tabela: Novi Sad 35, CVS 34, Ki0230 32, Vojvodina2 25, Ba~ki zmaj 19, Futogvest 18, Merkur 16, Volejstars 16, Blok aut 14, Vrbas 1. Prva vojvo|anska liga – sever (m) – Vrbas – Partizan me-

gal 3:1, Topola – Be~ej 0:3, Magli} – Kikinda 3:2, Spartak 2 – Mladost 3:0. Tabela: Magli} 29, Kikinda 29, Partizan megal 26, Be~ej 20, Vrbas 17, Spartak 14, Mladost 9, Topola 0. Prva vojvo|anska liga – jug (`) – Prvi tempo – NS volej tim 0:3, Kraj{nik – maks 0:3, Sloga – @iti{te 0:3, Banat Klek 2 – Vr{ac 3:0, Dinamo 2 – NS tim 3:0. Tabela: Banat Klek 42, Prvi tempo 32, NS volej tim 29, Dinamo 29, Maks 18, @iti{te 17, Vr{ac 13, Sloga 12, Kraji{nik 10, NS tim 8. Prva vojvo|anska liga – jug (m) – Gorwi grad – Plandi{te 3:0, Borac 2 – Prvi temo 2:3, Sloven – Banat 3:0, Hercegovina – Radni~ki 3:2. Tabela: Sloven 36, Banat 26, Radni~ki 25, Hercegovina 24, Gorwi grad 18, Plandi{te 7, Prvi tempo 5, Borac 3. Prva vojvo|anska liga centar (m) – Mladost – Dunav volej 0:3, Stra`ilovo – Vo{a 3:1, Petrovaradin 2 – [id 1:3, Dubl – NS As2 3:2. Tabela: Dunav volej 36, [id 31, Dubl 20, Petrovaradin 18, Stra`ilovo 16, NS As 11, Vo{a 9, Mladost 2.

KUP CEV

Titula Kuneu, Grbi} najboqi tehni~ar Italijanska ekipa Bre banka Lanuti Kuneo je pobednik ovogodi{weg Kupa CEV, a Nikola Grbi} progla{en je za najboqeg tehni~ara. Italijani su u finalu savladali Iskru Odincovo iz Rusije sa 3:1 ( 25:22, 21:25, 25:21, 26:24). U me~u za tre}e mesto doma}in turnira Noliko Mazeik pobedio je Kopratlantide Pja}encu, ~iji je ~lan Novica Bjelica, sa 3:1 ( 25:20, 23:25, 25:16 i 25:19).


SPORT

DNEVNIK

utorak30.mart2010.

Superliga (m)

PRVA @ENSKA LIGA

DRUGA MU[KA LIGA – SEVER

Klindova kao tajfun

Derbi Novosa|anima

Proleter Superprotein – Radni~ki (Kg) 33:22 (15:9) ZREWANIN: Hala Medison, gledalaca 200. Sudije: Trifkovi} i Milosavqevi} (Be{ka). Sedmerci: Proleter Superprotein 4(2) Radni~ki 2(1), iskqu~ewa: Proleter Superprotein 14, Radni~ki 8 minuta. PROLETER SUPERPROTEIN: Lazi} (5 odbrana), Trajkovi} 5, Stankovi} 3, Gagi} 2, Solomun, ^eti} 6(2), Blanu{a, Mitrovi}, Jovanovi} 4, Kalaba (3 odbrane), Momirski 2, Radovanovi}, Kuli} 1, Klindo 10. RADNI^KI (KG): ]osi} (5 odbrana, sedmerac), Rako~evi}, \or|evi}, Obu}ina 3(1), M.Jovanovi} 3, Radoji~i}, Beli}, Mili} 3, Ivanovi}, Marun~i} 1, Stoiqkovi} 7, J.Jovanovi} 2, Strawanac (2 odbrane), Maksimovi} 2.

Zrewaninke su presli{ale ekipu iz Kragujevca i nanele im ubedqiv poraz, zahvaquju}i veoma raspolo`enom bekovskom tandemu Dragica Klindo – Dijana ^eti} (postigle 16 golova). Go{}e su dobro otvorile me~, povele sa 6:4 u 14.minutu, a onda je usledila serija Proletera od 11:3, uz ~ertiri uzastopna gola Klindo za vo|stvo na poluvremenu od 15:9. U nastavku Zrewaninke su nastavile sa odli~nom partijom, da bi u fini{u strateg doma}ih ^au{evi} uveo u igru i mla|e snage, a budu}nost Proletera je nastavila sa napada~kom igrom i dovela svoj tim do trijumfa - 33:22. N. Jowev

In|ijke sve bli`e vrhu @elezni~ar – Metalac 28:23 (11:10) IN\IJA:Sportska hala, gledalaca 200, sudije: Dauti i Kolav~i} (obojica iz Beograda). Sedmerci: @elezni~ar 2 (1), Metalac 2 (2). @ELEZNI^AR: Matija{evi}, Ivkovi} 6 (1), Pekovi}, Jak{i}, Predojevi} 7 (1), Kosanovi}, Rankovi} 2, Rupi} 7, Miti}, Cveti}, Koci}, Andrija{evi}, Mili} 5, An|elkovi} 1. METALAC: Tanaskovi}, Tomi} 5, Gavrilovi}, M. Gli{ovi} 8 (2), Simi}, Terzi} 2, Tomi} 8, S. Gli{ovi}, Jankovi}, Jevtovi}, Liki}. Rukometa{ice @elezni~ara su nanizale tre}u uzastopnu pobedu u nastavku prvenstva Prve lige Srbije i pribli`ile se vode}im ekipama na tabeli. Go{}e su, me|utim, veoma dobro odigrale prvo poluvreme, ali su In|ijke efikasnijom igrom u nastavku utakmice napravile razliku, odr`ale je do kraja me~a i zaslu`eno ukwi`ile bodove. Istakle su se Rupi}, Predojevi} i Mili} u doma}em, a M. Gli{ovi} i Tomi} u gostuju}em timu. Da. Vi.

DRUGA @ENSKA LIGA – SEVER

Radni~ki (NS) - @elezni~ar 31:28 NOVI SAD: SPC Slana bara, gledalaca 100. Sudije: Molnar i Glava{ki (Novi Be~ej). Sedmerci: Radni~ki 5 (3), @elezni~ar 4 (3), iskqu~ewa: Radni~ki 10, @elezni~ar 16 minuta, crveni kartoni: Stra`ivuk u 41. minutu (Radni~ki), Jani~i} u 41. i Jovanov u 60. minutu (@elezni~ar). RADNI^KI (NS): Jovanovi}, Ili}, Zepina, Mi}ovi} 2, Vu~i} 4, Jovi} 4, Grahovac 2 (1), Begeni{i} 9 (1), Stra`ivuk 4, Be}arovi}, Ilin 1, Bo{kovi} 5 (1), Ili}, Vi{wi}. @ELEZNI^AR: Ra{eta, Jovanov 6, Mari}, Pavlovi} 2, Pavi} 1, Duki} 1, Gruji} 1, [jakini}, Bali} 4, Petrovi} 5 (1), Kri`anovski, Stanivuk 5 (2), Jankovi} 2, Jani~i} 1. Rukometa{i Radni~kog savladali su ekipu @elezni~ara iz In|ije 31:28 (15:13). Derbi me~ ovog kola doneo je dobar rukomet, bespo{tednu borbu, rezultatsku neizvesnost i dosta nervoze na obe strane. Novosa|ani su odr`avali blagu prednost tokom ~itavog prvog dela susreta, koje su zavr{ili sa dva gola vi{ka - 15:13. U{li su jo{ odlu~nije igra~i Radni~kog u drugo poluvreme, brzo stigli do vo|stva od pet golova, me|utim, izuzetno fizi~ki sna`ni gosti serijom od 6:1 uspevaju da vrate utakmicu u rezultatski egal u 40. minutu (19:19). Doma}i rukometa{i ostali su u tim trenucima i bez iskqu~enog Borisa Stra`ivuka, kreatora gotovo svih akcija svog tima. On je posle jednog duela, kakvih je, bar sa strane posmatrano, bilo mnogo na ovom susretu, nasrnuo na gostuju}eg igra~a Jani~i}a, nakon ~ega su sudije obojici pokazale put u svla~ionicu. Potpuno se zatim rasplamsala borba na parketu, igralo se gol za gol sve do pred

Razigrani Suboti~ani Spartak Vojput - Jabuka 35:28 (19:13) SUBOTICA: Sportska hala Dudova {uma, gledalaca 800, sudije: Pani} (@abaq) i Zori} (Apatin). Sedmerci: Vojput 4 (4), Jabuka 4 (4), iskqu~ewa: Vojput 16, Jabuka 10 minuta. SPARTAK VOJPUT: Vukoslavovi}, Mijatovi}, Vru~ini} 6, Ta{kovi} 7 (3), Rojevi} 5, ^ovi} 3 (1), Mraki}, Ninkovi} 1, Vitas, Lakovi} 4, Abazovi} 6, Distol 2. Marinkovi} 1. JABUKA: Stojkovski, Kaleni} 2, Daki}, Stolevski 1, Grujevski 5, Pavi} 8 (2), M. Trajkovi} 6 (2), Kosti} 2, Pilipovi}, N. Trajkovi}, Groza 4. Ekipa iz Jabuke ni jednog trenutka nije bila ravnopravna u duelu sa razigranim Suboti~anima.Doma}i rukometa{i su dominirali u svim elementima igre i zaslu`eno su stigli do novog uspeha. S. St. RADNI^KI: Mati}, Ili} 5, Hrubik 1, Maukovi}, Pernar 6, Trifkovi} 5, M. Jovi} 4, Jankovi} 2, Mirilo 3, Klisuri} 5, Milo{evi} 1, Goli}, [alov, Gerber. SOMBOR: Bubalo, [trangari}, M. Arbutina, Penze{ 2, Nikoli} 3, Kandi} 3, Besla}, I. Arbutina 3, Urukalo 3, @ivkovi} 2, Radakovi} 4, Trbojevi}, Zori} 6, Popovi}. Derbi za~eqa izme|u dve najmla|e ekipe u ligi pripao je boqim, efikasnijim i kvalitetnijim [i|anima, a da zbog crvenog kartona ranije nije morao igru da napusti Bojan Mirilo trijumf bi bio i ubedqiviji. M. ]uri~i}

Jedinstvo - Apatin 20:28 (11:9) BE^EJ: Sportska dvorana OSC Mladost, gledalaca 50, sudije: G. Damjanovi} (Vrbas) i P. Kowevi} (Feketi}). Sedmerci: Jedinstvo 1 (0), Apatin 2 (2), iskqu~ewa: Jedinstvo 8, Apatin 8 minuta. JEDINSTVO: Bakra~ (11 odbrana), Boarov (1 odbrana), Vi{kovi} 1, Pua~a 7, Stanojev, Felde{i, @ivkov-Aksin 2, Jov~i} 2, Vukas, Slavni} 2, Mitrovi} 1, Tripolski, Kurdulija 3.

stigao gol. To su wegovi saigra~i znala~ki koristili u kontranapadima, prvenstveno brzonogi ]iri}, ali je va`na karika u pobedonosnom lancu bio i korpulentni Krec. U redovima Petrovoselaca, koji su imali peh da zbog povrede ve} u 10. minutu teren napusti kapiten Zoltan Felde{i, standardno dobro branio je Bakra~ i bio efikasan Puha~a. V. Jankov

Proleter Agro`iv Titel Yon Dir 27:31 (16:14)

^uru`ani slavili u @abqu

Vojvodina – Pan~evo 38:29 (17:13)

@SK - Hajduk 27:28 (17:13)

Ravangrad - Lehel 25:34 (12:19)

SOMBOR: Gradska hala Mostonga, gledalaca 50, sudije: ]irkovi} i Vi{ekruna (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Ravangrad 8 (6), Lehel 7 (5), iskqu~ewa: Ravangrad 12, Lehel 16 minuta. RAVANGRAD: Peji} 3, Goli} 9 (6), Bewak 9, Bandobranski 2, Kozlina, Pijetlovi}, M. [koru}ak, Zeli} 1, Kova~i}, A. [koru}ak 1. LEHEL: Va{ek, Pabdi 2, Ispanovi} 9, Savkovi}, Horvat 1 (1), Tokovi} 1 (1), I{anovi} 4, ^onti 7 (2), Dragosavac, Popcik 3, Babu{kov, Mihajlov 2 (1), Jovica 5. Mladi rukometni sastav Ravangrada odigrao je partiju pre-

ma svojim mogu}nostima, {to nije bilo dovoqno za eventualno iznena|ewe u susretu sa iskusnijom ekipom Lehela. M. J.

Halas Jo`ef Jedinstvo (K) 31:15 (12:9)

ADA: Sala O[, gledalaca 250, sudije: Marijanovi} i Milinovi} (Zrewanin). Sedmerci: Halas Jo`ef 3 (3), Jedinstvo 4 (3), iskqu~ewa: Halas Jo`ef 8, Jedinstvo 8 minuta. HALAS JO@EF: Kri`an, Vuleti} 1, Karanovi}, Ahac 9, Fajka 8, Paji} 2, Seke 3, Miku{ak, Rako{ 3, Latak, Irmewi 3, Mago 2, [terbik, Gelen~er. JEDINSTVO: Stefanovski, Stanovska, Luki} 2, [arac 2, ^upi} 2, Vukovi} 9. Ekipa Jedinstva iz Ka~areva je do{la sa sedam igra~ica, pa je bilo jasno da }e doma}in lako sti}i do bodova.Da su A|anke igrale punom snagom trijumf bi bio jo{ ubedqiviji. S. St.

Radni~ki - Vrbas 24:28 (14:13)

BAJMOK: Sportska hala, gledalaca 150, sudije: Dukler (Crvenka), Kova~evi} (Sombor). Sedmerci: Radni~ki 3 (2), Vrba 5 (4), iskqu~ewa: Radni~ki 6, Vrbas 10 minuta. RADNI^KI: Kosanovi}, Hajnal, Farago, Toma{kovi}, Tumas 9, Komenda 4, @igmund 1, Tot, Vukovi} 5, Tekewe{, Frank 3, Petri}, Aleksi} 2, Rotluk. VRBAS: Markovi}, Reli} 1, Dokuli} 1, B. Kantara{ 4, Roganovi} 9, Milivojevi}, Te{anac, Tepav~evi} 1, Nota 5, J. Kantara{, Grozdani}, Cvel 7, J. \ura{inovi}, T. \ura{inovi}. Sve do 45. minuta rivali su se smewivali u vo|stvu (20:20), da bi tada doma}e rukometa{ice na~inile nekoliko gre{aka, {to su go{}e kaznile i na kraju i pobedile. S. St.

@ABAQ: Sportska hala, gledalaca oko 500, sudije: Obradovi} i Vu~i} (Zrewanin). Sedmerci: @SK 2 (1), Hajduk 3 (1), iskqu~ewa: @SK 8, Hajduk 6 minuta. @SK: Mi}anovi}, Kezija 7, B. Markovi}, Bosni}, Nenad 1, Milutinovi} 3, Malivuk 1, A. Markovi} 3, Maqkovi} 5, Lugowa 2, Mijatovi}, Be}iri} 5, Bojani}, Matijevi}. HAJDUK: Gere, Vujkov 2, Risti}, Vidakovi}, Kara} 3, Obrenovi}, Bundalo 7, Labus 4, Nikoli} 2, Spasojev 10, Tertei, Mili}ev, Radanovi}. U sve~arskom ambijentu odigran je kom{ijski duel u kome su se ^uru`ani na kraju radovali pobediv{i qutog rivala. Kada je u 26. minutu sam kraj me~a kada je veoma inspirisani Begeni{i} obezbedio da bodovi ostanu u Novom Sadu, u~vrstiv{i tako svoj tim na drugoj poziciji drugoliga{ke tabele. D. S.

Radni~ki ([) - Sombor 32:26 (16:9)

[ID: Sportska hala, gledalaca 400, sudije: Kne`i} (Vrbas) i Radovanov (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Radni~ki -, Sombor 1 (1), iskqu~ewa: Radni~ki 14, Sombor 10 minuta.

Apatin - Mladost (SC) 21:31 (8:15) APATIN: Sala O[ „@arko Zrewanin“, gledalaca 100, sudije: Laki} (Sombor), Ra~i} (Crvenka). Sedmerci: Apatin -, Mladost 4 (1), iskqu~ewa: Apatin 14, Mladost 6 minuta. APATIN: Ubojevi}, Kurixa 5, Bursa} 3, Lon~ar, Raj{i} 4, J. Axi}, Stoisavqevi} 1, Vejin 2, Vladeti}, Dra`i} 6, Jakovqevi}, Laki}, N. Axi}. MLADOST: Trnini}, J. Popovi} 4, Tomi} 7 (1), Harasimov 1, Kandi} 6, Lakovi} 2, Vojvodi} 6, Babi}, Mesaro{ 5, Andrijan, S. Popovi}. Rukometa{ice iz Srpske Crwe su iskusnije i fizi~ki ja~e od Apatinki, pa wihova pobeda ni jednog momenta nije dolazila u pitawe. M. J.

OKRU@NI RUKOMETNI SAVEZ JU@NA BA^KA I RUKOMETNI KAMP RASTIMO

APATIN: Bogojevi} (23 odbrane, sedmerac), ^ugaq, ]iri} 7, Oqa~a 1, Milojevi} 2, Palevi} 3, Krec 6 (2), Vejin 4, Oreg, Nedi} 4. Dunavski rukometni alasi imali su ulov po meri kraj Tise! Petrovoselci su u prvom delu nekako uspevali da steknu rezultatsku prednost, ali su u nastavku delovali izgubqeno i Apatinci su vi{e nego zaslu`eno pobedili. Junak utakmice je bio ~uvar mre`e gostiju Nikola Bogojevi}, koji je odbranio ~ak 23 {uta, od ~ega jedan sedmerac, i jo{ je po-

Perleta 5, Vujadinovi} 4, Vojnovi}, Kewalo 4. Prvo poluvreme proteklo je u znaku doma}ina koji su na odmor oti{li sa dva gola prednosti. U nastavku gosti prelazi u vo|stvo, da bi u 46. minutu doma}in imao tri gola vi{ka. U 53. minutu Titeqani su izjedna~ili(tada se povredio doma}i igra~ Vuk Pavlovi}) da bi u dramati~noj zavr{nici, uz vi{e iskqu~ewa,gosti bili mirniji i precizniji, {to im je donelo bodove. R. Jovanovi}

Prva vojvo|anska liga (m)

Prva vojvo|anska liga (`)

1. Potisje 15 2. Jedin. (K) 15 3. Jedin. (NB) 15 4. Radni~ki 15 5. RKS 15 6. Dalmatinac14 7. Putinci 15 8. Grafi~ar 15 9. Sivac 15 10. Kqaji}evo 15 11. Kikinda 15 12. Dolovo 15 13. Obili} 15 14. Slavija 15 15. Mladost 15

12 12 10 10 9 9 8 7 7 5 4 3 4 2 2

1 1 1 1 2 0 0 2 0 3 1 2 0 2 0

2 2 4 4 4 5 7 6 8 7 10 10 11 11 13

36:19 31:24 23:23 33:33 25:33 29:24 34:24

468:341 489:373 434:392 414:396 485:421 407:396 431:406 345:329 442:436 424:425 348:420 414:473 350:478 363:427 381:482

25 25 21 21 20 18 16 16 14 13 9 8 8 6 4

Radni~ki - Obili} Mileti} - Dolovo Jadran - Kikinda 2 Rusin - Crvenka Topola - Naftagas Jedin. (E) - Jedin. (M) 1. Jedin. (M) 2. Kikinda 2 3. Jedin. (E) 4. Crvenka 5. Dolovo 6. Jadran 7. Mileti} 8. Obili} 9. Naftagas 10. Rusin 11. Topola 12. Radni~ki

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

10 10 8 8 7 5 5 4 4 4 2 3

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0

2 2 4 4 5 6 6 8 8 8 8 9

1. Kolubara 2. C. zvezda 3. Vojvodina 4. Partizan 5. Metalop. 6. Radni~ki 7. Naisus 8. Jugovi} 9. PKB 10. Priboj 11. Planinka 12. Dinamo 13. Crvenka 14. Proleter 15. Smeder.

19 19 20 21 19 21 21 21 20 21 21 20 20 21 20

18 17 12 13 11 11 11 7 7 5 5 4 4 4 5

0 0 4 1 2 2 2 5 2 3 2 4 4 4 1

1 2 4 7 6 8 8 9 11 13 14 12 12 13 14

Superliga (`)

Radni~ki - ^a~ak Jagodina - Zaje~ar K. Milo{ - Kikinda V. Bawa - Dinamo Naisa - Medicinar C. zvezda slobodna 1. Zaje~ar 2. K. Milo{ 3. V. Bawa 4. Kikinda 5. Naisa 6. ^a~ak 7. Jagodina 8. C. zvezda 9. Radni~ki 10. Medicinar 11. Dinamo

15 16 15 16 15 15 15 15 16 14 15

15 12 11 10 10 7 6 4 3 1 0

0 0 1 2 0 1 1 1 2 2 0

0 4 4 4 5 7 8 10 11 11 15

19 19 18 18 18 18 16 18 18 16 17 18 18 18

16 13 12 10 11 8 7 7 6 6 6 5 4 4

0 1 0 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 1

3 5 6 5 5 9 9 9 9 7 10 12 12 13

26:22 31:17 26:28 17:24 27:26 19:22 375:270 314:254 294:239 324:270 276:283 284:269 315:311 240:254 280:320 281:360 283:348 279:370

20 20 16 16 14 11 11 8 8 8 6 6

1. Cepelin 14 2. M. sport 13 3. B. Palanka 13 4. @elezni~ar13 5. Proleter 14 6. Metalac 13 7. Radni~ki 12 8. Pirot 14 9. Ku~evo 13 10. Napredak 14 11. @upa 13

11 11 10 10 8 5 4 4 3 5 1

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 2 3 3 6 8 8 10 9 9 12

Druga liga (m)

1. Vojput 22 2. Radn. (NS) 22 3. @elezni~ar22 4. Titel 21 5. @SK 22 6. Ruma 22 7. Gradnulica 21 8. Hajduk 22 9. Jabuka 21 10. Metalac 21 11. Milicionar 21 12. Apatin 22 13. Hercegov. 22 14. Jedinstvo 21 15. Proleter 22 16. Sombor 22 17. Radn. ([) 22

20 17 15 13 12 11 11 10 10 9 9 8 7 7 4 4 3

1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 0 0 2 2 5 0 1

1 3 6 6 7 9 9 10 9 10 12 14 13 12 13 18 18

32 27 24 23 22 17 16 16 15 13 13 11 10 9

28:23 33:22 35:31 25:19 18.04.

402:332 355:288 485:387 397:331 441:401 384:403 347:364 391:423 347:413 381:414 234:408

Jedinstvo - Apatin Metalac - Ruma Radn. (NS) - @elezn. @SK - Hajduk Radn. ([) - Sombor Vojput - Jabuka Proleter - Titel Hercegov. - Milicion. Gradnulica slobodna

30 24 23 22 20 15 13 9 8 4 0

31:35 27:24 29:23 27:25 22:19 23:30

529:427 535:489 487:454 533:485 553:524 479:452 527:512 487:504 524:516 430:436 441:469 440:546 530:588 455:548

@elezni~ar - Metalac Proleter - Radni~ki Napredak - Pirot Cepelin - M. sport Ku~evo - @upa B. Palanka slobodna

36 34 28 27 24 24 24 19 16 13 12 12 12 12 11

17:28 22:33 33:32 38:29 07.04.

554:336 475:443 489:436 526:447 452:409 396:401 452:430 433:459 384:447 368:498 353:576

Napredak - Vrawe N. Pazova - Mladost Vrbas - C. zvezda N. Pazar - BASK Jagodina - Zaje~ar Zlatar - Po`arevac 1. Po`arevac 2. Vrawe 3. Vrbas 4. Rudar 5. Jagodina 6. Zaje~ar 7. BASK 8. C. zvezda 9. Napredak 10. Dubo~ica 11. Mladost 12. N. Pazar 13. Zlatar 14. N. Pazova

33:29 27:31 28:29 30:32 26:14 40:35 21.04.

644:472 593:516 561:536 611:538 525:480 582:555 585:568 514:533 535:574 554:579 564:609 553:607 515:596 534:636 554:615

Prva liga (`)

Branko Maqkovi} postigao gol za vo|stvo @abaqaca od {est razlike (15:9), ~inilo se da je pri~a o ishodu gotova. Me|utim, gostima je u nastavku trebalo svega sedam minuta da se potpuno vrate u igru i poravnaju rezultat (18:18).Do kraja susreta uzbu|ewa je bilo na pretek, a boqe su se sna{li rukometa{i Hajduka i stigli do minimalne i zaslu`ene pobede. Kapiten Zoran Kezija i mla|ani Milan Be}iri}, uz pomenutog Maqkovi}a, izdvojili su se golovima u sastavu doma}ina, dok su golman Du{an Radanovi} i najboqi strelac utakmice Ivan Spasojev najzaslu`niji za pobedu Hajduka. P. Bundalo

Potisje - Obili} Radni~ki - Dolovo Kqaji}evo - Grafi~ar RKS - Jedinstvo (K) Kikinda - Putinci Mladost - Sivac Jedin. (NB) - Slavija Dalmatinac slobodan

Dinamo - Naisus Jugovi} - Vojvodina Planinka - Partizan PKB - Radni~ki Crvenka - Proleter C. zvezda - Priboj Metalop. - Kolubara Smederevo slobodno

Prva liga (m)

BANATSKO NOVO SELO: Sportska hala, sudije: Bura i Perendija (Nova Pazova). Sedmerci: Proleter Agro`iv 3 (3),Titel Xon Dir 4 (4), iskqu~ewa: Proleter Agro`iv 16, Titel Xon Dir 20 minuta. PROLETER AGRO@IV: \uri} 1, Tomi}, \eki}, N. Erva}anin 8, Radosavqevi}, Jovkovi}, Leki} 3, Pavlovi} 5, Joki} 6, Kuburovi} (19 odbrana), D. Erva}anin, Tanelov 4, Jovanovi}. TITEL XON DIR: Dobrijevi} 7, Kuzmanov (7 odbrana), Kuzmanovi}, \uri} 3, Ivkovi} 8, To{i} 3, Todor~evi} (5 odbrana), Mili}evi}, Mi{kovi} 3, Jakovqevi},

Beqi}eva brojala do 17 NOVI SAD: Sportska dvorana na Klisi, gledalaca 200. Sudije: Radakovi} i Bakmaz (Novi Sad). Sedmerci: Vojvodina 4 (3), Pan~evo 4 (3), iskqu~ewa: Vojvodina 4, Pan~evo 2 minuta. VOJVODINA: Kablar, Pu{nik 5, Pudar, Stupar, Panti} 3, Bla`i} 1, Milovanovi} 2, Todorovi}, Jovanovi} 1, @igi} 2, Vrawe{ 7, Blanu{a, Crnoja~ki, Beqi} 17. PAN^EVO: M. Jela~a, Tadi} 3, Vuja{kovi} 3, Kova~ 10, @ivkovi} 4, J. Jela~a 6, Grmu{a 2, Galicki 1, [trban, Trifkovi}, Pani}, Popovi}, Jovanovi}. U Novom Sadu vi|ena je lepa predstava u kojoj su rukometa{ice Vojvodine jo{ jednom pokazale da imaju kvalitet i znawa za velike domete. Od samog po~etka igra~ice Vojvodine su pruzele doga|awa na parketu u svoje ruke i nisu dozvolile Pan~evkama da im ugroze vo|stvo i te~nu igru. Kod doma}ih posebno se istakla Marta Beqi} sa 17 golova, a sjajno su me~ odigrale Tamara Vrawe{ i Awa Pu{nik, mada kompletan tim zaslu`uje pohvale.

23

23 22 20 20 16 10 8 8 7 6 2

21:28 34:22 31:28 27:28 32:26 35:28 27:31 29:18

688:515 701:629 606:525 633:553 686:632 721:681 633:601 614:632 554:573 581:574 566:543 571:597 555:605 490:561 614:673 571:734 519:755

41 36 31 28 27 24 23 22 22 20 18 16 16 15 13 8 7

Druga liga (`)

Apatin - Mladost 21:31 H. Jo`ef - Jedinstvo 31:15 Radni~ki - Vrbas 24:28 Temerin - Jabuka 27:21 Vojvodina - Pan~evo 38:29 Ravangrad - Lehel 25:34 Srem - Spartak odlo`eno 1. H. Jo`ef 2. Vojvodina 3. Temerin 4. Mladost 5. Vrbas 6. Lehel 7. Spartak 8. Radni~ki 9. Pan~evo 10. Srem 11. Jabuka 12. Apatin 13. Jedinstvo 14. Ravangrad

17 17 17 17 17 17 16 16 16 15 16 17 15 15

17 13 12 10 9 8 7 6 6 6 6 7 2 1

0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 2 2 6 6 9 9 10 10 9 10 9 13 13

503:334 508:398 440:390 443:392 474:455 430:450 413:418 440:446 368:378 414:440 358:403 348:434 305:396 278:379

34 28 27 21 20 16 14 12 12 12 12 12 3 2


24

utorak30.mart2010.

OGLASI

DNEVNIK


DNEVNIK

OGLASI

utorak30.mart2010.

25

VODOINSTALATER serviser bu{i sudopere, montira sanitariju, mewa ventile, vr{i odgu{ewa, otklawa curewa, montira ma{ine za prawe sudova. Telefoni: 63-68-462, 064/1186-330. 102768 KADE, plastificirawe o{te}enih, nema~kim materijalom, glazura, visoki sjaj, krpqewe probu{enih, za{tita fugni. Ra~un + garancija. Telefoni: 639-6645, 420-183, 063/11-22-190. 100086 VR[IM selidbe i druge usluge kamionima od 5 i 25 tona, sa i bez radnika. Brzo, kvalitetno, povoqno. Dane. Telefon 063-85-84-159. 102449 PRODAJEM stan Liman 53 m2 - III sprat bez posrednika, cena dogovor. Telefon 060/0261-160. 102974 IZDAJEM garsoweru sa kuhiwom, Nova Detelinara. Telefon 060/0261-160. 102977

PRODAJEM garsoweru Nova Detelinara, nova useqiva, Telefon 060/0261-160, bez posrednika, cena dogovor. 102975

PRODAJEM plac i po u izgradwi, Ka}, Bra}e Ma`ar i ku}u 1/1, Sremski Karlovci 80m2, useqiva. Telefon 021/621-2241, 069/5513-583. Zoki Galija. 102871

OTKUPQUJEM ispravna, neispravna i havarisana vozila. Dolazak, procena realna, isplata odmah. Tel.: 021/824-885, 064/150-1200. 101959

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 102819

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje sviwske polutke, kvalitet ekstra. Dostava na adresu, povoqno! Mogu}nost odlo`enog pla}awa. Telefoni: 021/717058, 063/521-559, 063/539051. 102264


26

OGLASI z ^ITUQE

utorak30.mart2010.

PRODAJEM arpaxik holandski `uti i sitni luk, sve ve}e koli~ine. Telefon 021/714-374 i 064/158-4008.

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 27. 3. 2010. godine preminula na{a supruga i majka

Posledwi pozdrav na{em prijatequ i gitaristi

DNEVNIK

Kolege operateri iz Panonske banke iskreno sau~estvuju u bolu porodice povodom tragi~ne smrti na{eg dragog

Posledwi pozdrav kolegi

102097

POTREBAN konobar za rad u eminentnom restroanu u centru grada. Telefon 063/475-786. 102944

Marku Kilibardi

^iliju

Bosa Radulovi} ro|. 1928.

Du{a si bio i ostao.

Sahrana je u sredu, 31. 3. 2010. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

1983 - 2010.

Marka

Sindikat Inteza banke.

Tvoji „Brikhedi�: Nemawa, Igor i Marko.

S tugom i nevericom: Verica, Zoran i Jo{ka.

103144

103130

O`alo{}ena porodica.

103153

103140

IZDAJEM kompletne {atore i salu klimatizovanu za svadbe, samo 100 din/ po osobi, hladwa~e 80e, Ka}. Telefon 069/5513-583, 021/621-2241, Zoki Galija.

Opra{tamo se od po{tovanog kom{ije

na{eg

Posledwi pozdrav

TU@NO SE]AWE na na{eg dragog tatu

Posledwi pozdrav mom dragom ujaku

102866 PRODAJEM-IZDAJEM ku}u sa restoranom, halom 300 osoba za svadbe, neku delatnost, magacin u Ka}u, zamena. Telefon 069/5513583, 021/621-2241, Zoki Galija. 102868 ^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare karoserije i automobile. Telefoni: 063/84-85-495, 66-18-846, 6614-274. 102363 KUPUJEM – PRODAJEM troeta`nu pe}, profesionalne sudopere, {porete, kiper, friteza, ro{tiqe, hladwa~e, {atore, zamena za auto, Telefon: 069/5513-583, Zoki Galija. 102867

Jugoslava Ze~evi}a

Marku

@eqka Jelavi}a Iskreno sau~estvujemo u bolu porodice.

od Gorana i Zorana Mila~i}a.

Danas ti je ro|endan, nismo zaboravili... Dana 6. aprila }e biti 9 godina, nismo zaboravili... Ni{ta i nikad ne}emo zaboraviti.

Kom{ije iz Dr Ribara 1 - 7.

Posledwi tati

pozdrav

Magdica sa porodicom.

Tvoje: Qiqa i Nata{a sa mamom.

103110

103145

Goginom

Posledwi pozdrav majci na{e koleginice

Julijani Balog

@eqku Jelavi}u

Poqva{ Jo`efu

Iskreno sau~estvujemo u bolu na{e Kristine. Porodica Kne`i}. Kolege sa Katedre za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda. 103106

103154

103136

SEDMODNEVNI POMEN

Vlada Milinovi} Pro{lo je sedam dana od kako si nas napustio, ali dok smo mi `ivi, `ive}e{ i ti u na{im srcima. Ve~no o`alo{}eni: majka Jela i brat Sa{a sa porodicom.

103125

103128

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav mom milom kumu.

Posledwi pozdrav

Dragiwi - Dragici Veli~kovi} profesoru francuskog jezika

Marko Kilibarda

Ko zna umirati, nema vi{e gospodara. Na zadwu stanicu dolazi se prekasno. Na ovom svetu smo da vr{imo svoju du`nost. U `ivotu za svoje ideale, zaboravio je da misli na samog sebe. Sunce sija nad pravednima, ali i nad krivcima. Pao je kao {to mrtvo telo pada. Smrt nije, nego je umirawe stra{no - tajni joj je hod a sumwiv wen sat. Neka mu kosti mirno po~ivaju. Koga Bog voli umire mlad. Izra`avamo bolno i iskreno sau~e{}e baki Stani, tati Vladi, mami, porodicama Kilibarda, Kova~evi} i Popnovakov.

Generacija maturanata 1957. godine Vi{e me{ovite gimnazije iz Stare Pazove. Hvala Vam {to ste kao dobar pedagog razvili u meni qubav prema francuskom jeziku. Mara.

Stanari zgrade Fru{kogorske 33.

103151

103150

Sa velikim bolom i tugom opra{tamo se od na{eg dragog {ogora.

Tu`na i slomqena srca opra{tam se sa tobom najdra`i moj Jo`i. Hvala za sve lepe godine.

Jo`ef Poqva{ Rokiju

Tvoje veliko i plemenito srce uvek je na{lo mesta za sve nas koje si toliko i bezgrani~no voleo. Hvala ti.

od Radeta sa porodicom.

Poqva{ Jo`ef novinar

O`alo{}eni: {ogor Petar Radovi}, svastika Ctiboha, Renata i Qudmila sa porodicom. 103152

103156

Posledwi pozdrav dragom bratu

Tvoja Miro~ka.

103142

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ najmiliji suprug, otac, deda, svekar i tast iznenada preminuo 29. marta 2010. u 74. godini.

Igor Rajka Grbi} Retko se ra|a osoba za koju se ne zna da li je ve}a u dobroti ili qepoti kao {to si ti? Kume moj dragi, za sobom si ostavio more suza, koje ne mogu oplakati tvoju rano prekinutu mladost.

Poqva{ Jo`ef

Rajku Radojkovi}u

novinar

Ogwen i Vojin Bulatovi}. od brata Raduna sa porodicom.

103146 103148

Sahrana je u sredu, 31. marta 2010. u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Zauvek }emo te voleti, supruga Miroslava, sin Robert }erka Agneza, unuci Dejan i Mariana, snaja Svetlana i zet Milorad. 103141


^ITUQE

DNEVNIK

utorak30.mart2010.

27

Ostavio nas je, u ve~noj tuzi i bolu, na{ voqeni

Marko Kilibarda 15. 10. 1983 - 28. 3. 2010. Sahrana je danas, 30. 3. 2010. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Nesre}ni: supruga Gordana, k}i Katarina, mama Slavica, tata Vladimir, brat Igor, babe, dede, pradeda, stri~evi, tetke, ujak. 103116

Draga kom{inice,

Posledwi pozdrav velikom prijatequ

Posledwi pozdrav dragom kolegi

Posledwi pozdrav na{em

Refika Lakobrija

Marku

na{em

Posledwi pozdrav

Igoru

Marku

Bawu Domazetovi}u sa velikim bolom, tugom i `alo{}u opra{tamo se od tebe.

od kolega iz bekofisa.

od Sa{e Mi}kovi}a. Porodica Vidovi}.

103124

Na novosadskom Alma{kom grobqu ju~e smo ispratili na ve~ni po~inak na{eg dragog druga

103122

Sa velikim bolom i tugom u srcu opra{tam se od moje voqene majke

103117

Jeja, Miroslav, Andrea i Ivona.

103127

103088

Posledwi pozdrav sestri i tetki.

dragoj

Julijana Balog

Julijana Balog

Bol za tvojim gubitkom je veliki a jedina uteha {to smo bar tvoje posledwe dane `ivota provele zajedno.

Draga tetka, surova je istina da sam i tebe izgubio, ali znaj da ne}e{ biti zaboravqena.

O`alo{}ena }erka Kristina.

Tvoja sestra Ana sa }erkom Monikom.

Tvoj sestri} Slobodan Bogdanovi}.

103120

103123

103121

1943 - 2010.

Wegovi {kolski drugovi.

Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju.

103126

Julijane Balog Branka Vlahovi}a

Neka te an|eli ~uvaju.

Kolege iz odeqewa za naplatu potra`ivawa.

Sahrana je danas, 30. 3. 2010. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.


28

^ITUQE

utorak30.mart2010.

Posledwi pozdrav dragoj mami

Posledwi pozdrav

DNEVNIK

3

3

Opra{tamo se s tugom od

Sa neizmernim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga supruga i majka

\ur|i Ivanovi}

Marku Kilibardi ^iliju Uvek si bio i osta}e{ jedan od nas.

od: }erke Oqe sa suprugom Zvonkom i sinom Igorom.

Drugovi sa Limana.

Dragiwe Miqanovi}

Dragiwa Miqanovi}

Mnogo smo te voleli i po{tovali. Po~ivaj u miru.

Sahrana je danas, 30. 3. 2010. godine, u 13 ~asova, na grobqu u Bukovcu. Po~ivaj u miru.

Milan i Maja.

O`alo{}eni: suprug Golub, sinovi Milovan i @arko, k}erke Tomka i Perka.

103118

Posledwi pozdrav mojoj mami, na{oj baki

Posledwi pozdrav majci na{e koleginice

103085

103081

103138

3

Posledwi pozdrav

3

Voqenoj majci, baki i ta{ti

Zori Radi}

Dragiwa Miqanovi}

Igoru

\ur|i

Dragiwi Miqanovi}

Kume, neka te an|eli ~uvaju. od: wene Zorice, unuka Nemawe i unuke Nevene.

„Exit”.

Draga moja mama

Marina i Dragan Lovre.

Bi}e nam te{ko bez tebe, tvoje qubavi i dobrote. K}erka Perka, unuke Tijana i Sawa i zet Zoran.

nije stalo srce tvoje, na tvom licu osmeh blista, o~i sjaje me|’ zvezdama, na nebu je tvoja du{a ~ista. Tvoja dobrota i plemenitost su za mene putokaz. Tvoja k}erka Tomka.

5823/P 103137

Posledwi pozdrav

Bra{i od: Danila, Sremca i Daneta.

Dana, 28. 3. 2010. godine zauvek smo izgubili dragog oca, supruga, svekra i dedu

Obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je u 77. godini preminula na{a draga supruga i majka

Sre}u Mici}a

\ur|a Ivanovi}

Sahrana je danas, 30. 3. 2010. godine, u 15 ~asova, na grobqu u Magli}u.

Igoru

Igoru

Sahrana je u sredu, 31. 3. 2010. godine, u 14.15 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

O`alo{}ena porodica.

O`alo{}ena porodica: suprug Stamen, }erke Zorica i Oqa sa porodicama.

103067

103139

103084

Posledwi prijatequ

Posledwi pozdrav

pozdrav

dragom

Sre}i Mici}u

Posledwi sestri

pozdrav

voqenoj

Mojoj najvoqenijoj majci

Dragiwi Miqanovi}

Dragiwi Miqanovi}

Neizmerno hvala za svu wenu dobrotu i plemenitost.

Ostaje velika praznina bez tebe, tvoje qubavi i podr{ke.

Sin Milovan.

Tvoj sin @arko.

103080

103078

Vidoje Mi}i}

Ani Gruji}

Ani Gruji} od sestre Zorke sa porodicom.

od devera: Ilije i Qubisava sa porodicama.

103112

103069

103103

103101

Posledwi pozdrav dragoj kom{inici i prijateqici

Posledwi pozdrav

Dana, 28. marta u 74. godini, umrla je moja majka

Ana Gruji}

Todori Kati}

Sahrana je u sredu, 31. 3. 2010. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Neka Bog ~uva tvoju dobru du{u, mama.

O`alo{}eni: supruga Dobrila i }erke Nada i Goca sa porodicom. 103076

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je, 27. 3. 2010. godine posle duge i te{ke bolesti prestalo da kuca srce na{e voqene majke i bake

1936 - 2010.

od kom{ija, Gunduli}eva 20.

Sin Goran. 103098

Sahrana je danas, 30. 3. 2010. godine, u 13 ~asova, na Tranxamentu.

Todore Kati}

1936 - 2010.

103114

Mojoj dragoj i voqenoj majci

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

od [ileta i Nade sa porodicom.

od: baba Drage, Cece, To{e, Oqe i Nikole sa porodicama.

3

Posledwi pozdrav

od porodice Star~evi}.

@eqku

103083

3

Posledwi pozdrav na{em

od porodice Kurja~ki.

103113

103077

103064

103070

Sahrana je danas, 30. 3. 2010. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica: }erka Jelena, unuci Kristina i Pe|a i zet Sa{a. 103068


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Obave{tavam rodbinu i prijateqe da je preminuo moj dragi suprug

GODI[WI POMEN na{oj voqenoj

Rajko Radojkovi}

Qiqani Klem

1930 - 2010. Sahrana je danas, 30. 3. 2010. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Posledwi voqenoj

pozdrav

utorak30.mart2010.

Navr{ava se godina dana od na{eg rastanka.

O`alo{}ena supruga Svetlana.

U dubokoj tuzi: majka Dragiwa i brat Zoran sa decom.

103105

102723

na{oj

Refiki

Posledwi voqenoj

pozdrav

na{oj

od obiteqi A|ulovi}.

POMEN

30. 3. 1993 - 30. 3. 2010.

30. marta 2000 - 30. marta 2010.

Milanka Bobi} Miki

Marina Simi} Pro{lo je deset godina, a mi te nikada ne}emo zaboraviti jer }e{ uvek `iveti u na{im srcima. Tvoji unuci: Aleksandra i Aleksa, Ksenija, Sa{a i Radenko.

102801

103074

Olivera Farka{

Kada Bog voli nekog ~oveka, na dar mu daruje prijateqa, koliko je voleo nas, kad nam je za prijateqa podario tebe. Buba i Vera.

I daqe si uz nas, prati{ na{e uspehe, te{i{ nas kad gubimo... Tvoje }erke: Katarina i Irena.

Posledwi pozdrav dragoj

na{oj

Voqeni na{ Dragane, neka ti je du{a uvek ispuwena mirom, rado{}u, An|elskom pesmom, na{om qubavqu.

103082

103099

pozdrav

Dragan Kova~

Tvoji: tata, mama, sestre, zet.

103075

Posledwi voqenoj

^ETVOROGODI[WI POMEN na{em dragom.

30. 3. 2006 - 30. 3. 2010.

od obiteqi Mijatovi}.

103100

ro|. Topalovi}

Tvoji najmiliji: }erke Nata{a i Sowa, suprug \ura, zet Sa{a i unuka Aleksandra.

30. 3. 2008 - 3. 3. 2010.

Refika Lakobrija

Refiki

TU@NO SE4]AWE

POMEN

Vi{e nije sa nama

29

Posledwi pozdrav kumu

Sa velikim bolom i tugom ispratili smo na{u dragu kumu

103056

1 Danas, 30. 3. 2010. godine navr{avaju se dve godine od kako nije sa nama na{a voqena supruga, majka i baka

Perka Pilipovi} Refiki

Branislavu Vlahovi}u

Refiki

od Salke Selimovi}a.

103097

od sestara i zeta.

103096

ro|. Brdar

Refiku

Se}awe na tebe.

od porodice Bogi}evi}.

U se}awu i mislima ~uvaju te: Svetlana, Branislav i Qubi{a.

103115

Katalin ^izmar ro|. Aniti} Uspomenu na wu ~uvaju weni najmiliji. 103079

103065

Danas se navr{ava 16 godina od kako nas je napustio na{ dragi suprug, otac, deda i svekar

Posledwi pozdrav mojoj

Obave{tavamo prijateqe i poznanike da nas je posle duge i te{ke bolesti napustila na{a supruga i majka

Smiqi Le|anac

Aleksandar - Aca Mari} 1919 - 1994.

Wena Sne`ana Bogi}.

103071

Posledwi pozdrav bratu, deveru i stricu

dragom

Sa dubokim po{tovawem: tvoj sin Gojko, }erke Slobodanka i Rosa, zet, snaja, unu~ad i praunu~ad.

Uspomenu na wega i wegovu dobrotu ve~ito ~uvaju wegovi najmiliji.

103089

SE]AWE Danas je osam godina od kad nije sa nama na{a mama, ta{ta, baka i prabaka

Branislava Miodragovi} ro|. Raki} Uspomenu na wu ~uvaju weni najmiliji.

103006

Posledwi pozdrav prijatequ

102962

Posledwi pozdrav dragom i po{tovanom prijatequ

Refika Lakobrija S velikim bolom i neizmernom tugom oprostili smo se od na{e voqene 29. marta 2010. godine. @eqku Jelavi}u Duboko o`alo{}eni: suprug Ilija, }erka Sandra i sin Neboj{a.

@eqku Jelavi}u

od: Zvonka i Vere, Nine i Biqane sa svojim porodicama.

Porodica Krstin.

103061

103066

@eqku

od porodice Peri}.

103102 103091


30

06.30 08.30 09.00 09.30 10.00 10.05 11.05 11.30 12.00 12.05 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 17.00 17.20 17.30 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 00.00 01.45

TV PROGRAM

utorak30.mart2010.

Jutarwi program Izlog strasti Folder kultura Bajko kviz Vesti Verski nedeqanik Centar sveta Kuhiwica Vesti Duel struna Vesti No}na smena Muzi~ka tragawa Vesti Plavi krug Paideja Vesti Na{a zemqa TV dnevnik Tajna hrane: Jaje Izlog strasti Razglednice Plej gejms Hop, hop - kviz TV Dnevnik Me|uprostor Igra Signali Vojvo|anski dnevnik Izbliza Plavi krug Na{a zemqa Igra

Kasija Smutnijak

Na{a zemqa Porodi~na saga, strasna qubavna pri~a, juna~ki `ivoti mu{karaca i `ena tokom godina isu{ivawa seoskih poqa oko Rima, od 1932. do 1943. @eqa Benita Musolinija bila je da ogromne mo~varne povr{ine pretvori u plodnu zemqu... Uloge: Kasija Smutnijak, Remo \irone, Katerina Spak, Otavija Pikolo Re`ija: Rafael Mertes i \or|o Molteni (RTV 1, 15.05)

07.25 Glas Amerike 08.00 U susret suncu 08.10 Poqoprivreda danas 08.35 Tin in 09.30 U ogledalu 10.20 Bila jednom jedna nedeqa 11.00 Ulovi trofej 12.00 Svet divqine, svet `ivotiwa 12.30 Bez cenzure 14.00 Beli luk i papri~ica 14.30 Razgovori o zdravqu 15.55 Poqoprivreda danas 15.30 Vojvo|anske vesti 16.00 U ogledalu 17.30 Vojvo|anske vesti 18..00Pravila igre 19.05 Na{ gost 20.00 Zatvori 20.50 RB Na ivici 21.00 ^uvaj me 22.00 Vojvo|anske vesti 23.40 Glas Amerike

10.00 10.30 11.10 12.00 13.00 13.10 14.05 15.00 15.10 15.35 16.00 16.10 16.35 16.45 17.10 18.15 18.30 19.00 19.25 19.50 20.00 21.00 21.45 22.00 22.30 23.15

Hrana i vino Mali lete}i medvedi}i Sa vetrom u le|a Evo nas kod vas Objektiv Karmelita Buntovnici Objektiv Radionica Najboqi lek Objektiv NS klinci Neon siti Objektiv (slov) Sa vetrom u le|a Objektiv (ma|) Hrana i vino Objektiv Mali lete}i medvedi}i Neon siti Prizma Buntovnici Neon siti Objektiv Karmelita Sa vetrom u le|a

Od 10.00 sati na RTS 2 mogu} je prenos sednice Skup{tine Republike Srbije. 07.48 08.12 08.32 08.37 09.09 09.13 09.49 10.03 10.21 11.13 11.40 12.08 Kortni Koks

Novembar Posle romanti~nog izlaska, Sofi Yejkobs, fotograf, i wen de~ko Hju na putu do ku}e zastanu nakratko kod prodavnice. Dok ga Sofi ~eka u automobilu, Hju je brutalno ubijen... Uloge: Kortni Koks, Yejms le Gros Re`ija: Vilijam Kofman (RTS 1, 01.33) 06.05 08.00 09.06 09.22 09.36 10.03 10.31 11.05 12.00 12.15 12.30 12.43 13.26 15.07 15.58 17.00 17.25 17.45 18.25 19.00 19.30 19.50 20.40 21.30 23.35 23.50 00.43 01.33 02.54 03.42 04.14 05.12 05.48

Jutarwi program Jutarwi dnevnik U zdravom telu Kuvati srcem Slagalica, kviz Kvadratura kruga Razglednica Bostonski advokati Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Istra`iteqi Majamija Br|ani sa Beverli Hilsa, film Pri|i bli`e Porodi~no blago Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago Fudbal - Liga {ampiona: Bajern - Man~ester J, ~etvrtfinale, prenos Fudbal - Liga {ampiona Dnevnik Istra`iteqi iz Majamija Tor~vud No}ni bioskop: Novembar, film Pri|i bli`e Razglednica Oko magazin TV prodaja Verski kalendar

Prizma 07.00 07.25 08.45 09.10 09.40 10.45 12.00 12.30 12.40 12.47 13.00 13.45 14.15 14.45 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.50 23.35 00.00

Kuhiwica Porodica Serano Tkawe damasta Putevi nade Preokret Porodica Serano Izravno (hrv) Vesti (ma|) Tajna hrane: Urme Ru~ak na lepe o~i Bra}a Karamazovi EKO @ivopis Bajko kviz Na{i dani (ma|) Razgovor s povodom (ma|) Nedeqni magazin (rom) TV Dnevnik (hrv) TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Tarzan Dobro ve~e Vojvodino (rom) Porodica Serano Bra}a Karamazovi Tarzan TV Prodaja

Da li se raznolikost mi{qewa mo`e svesti na mawi broj dimenzija? Postoji li sistem vrednosti u op{tim, dru{tveno va`nim pitawima? [ta je istina i kako se do we dolazi? Autorka: Mirjana Vladisavqev (Apolo, 20.00)

06.30 ACB Liga: Hoventud – Real Madrid 08.30 Evroliga Magazin 10.00 Ful Tilt poker 11.00 Pravi NBA 11.30 ATP Masters Majami 13.30 Pregled Serije A 14.30 Ruska liga 15.15 Holandska liga 16.00 Ful Tilt poker 17.00 ATP Masters Majami 1/8 finala 01.00 FMM 01.30 NBA u`ivo 02.00 NHL: Ne{vil – LA Kings

08.00 De~iji program, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Izlog strasti, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Tuti Fruti kviz, 15.00 Info K9, 16.00 Metropole i regije sveta, 17.00 Info K9, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 19.45 Biber, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.15 Biber, 22.45 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.30 Izlog strasti, 01.00 Film, 02.00 No}ni program. 12.00 Hronika op{tine [id, 13.00 Yuboks, 14.30 Denis napast, 15.00 Luna, 15.45 Kuhiwica, 16.15 Sport STV-a, 17.00 Novosti 1, 17.15 Hronika op{tine Ruma, 18.10 Buntovnici, 19.00 Novosti 2, 19.30 Denis napast, 20.00 Luna, 20.45 E TV, 21.15 O~i u o~i, 22.00 Novosti 3, 22.30 Buntovnici, 23.15 Yuboks.

DNEVNIK

06.00 06.55 07.45 08.40 09.35 10.05 11.00 11.10 11.40 12.20 12.45 15.15 15.30 16.20 17.05 18.00 18.35 19.05 20.00 21.00 22.00 00.05 00.10 01.40 01.41 02.30 04.00 05.00

Divqa stvorewa Hiqadu i jedna no} Ukradena sre}a Srce na dlanu Ludi kamen Va`ne stvari Foks vesti Cirkus Masimo Vajpaut Everest Film: ^uvar Foks vesti ^ari Hiqadu i jedna no} Take{i Foks vesti Kviz: Ludi kamen Vajpaut Take{i Kviz: @elite li da postanete milioner? Film: Zmajevi zauvek Foks vesti ^ari No}ni program-Foks non-stop Divqa stvorewa Film: Vanbra~na putovawa Ukradena sre}a Srce na dlanu

Tetovirana mama Holini heroji Ozi bu-pingvini Pri~e iz divqine Adi u divqini Enciklopedija za radoznale Religije sveta Izme|u igre i matematike Pregled Premijer lige Trag Gra|anin Koncert pobednika me|unarodnih pijanisti~kih takmi~ewa 13.00 Trezor 14.01 Slomqeno kopqe, film 16.00 Ovo je Srbija 16.38 Kamerom kroz Srbiju 17.00 Moja ulica 17.24 Enciklopedija 18.00 Partiture za koren i stablo 18.20 Tetovirana mama 18.46 Holini heroji 19.09 TV feqton 19.44 TV mre`a 20.10 Fudbal - Liga {ampiona 20.30 Ko{arka - Evroliga: Partizan-Makabi, prenos 22.35 Bostonski advokati 23.22 Hag: Su|ewe dr Vojislavu [e{equ, snimak program zavisi od trajawa snimka iz Haga 23.22 @ivot sa muzikom 23.46 Zdrvstveni vodi~ 00.21 Nakon svih ovih godina 01.16 Slomqeno kopqe, film

Julijana Paes

SERIJA

Indija Po~etak pri~e je sme{ten u pedesete godine pro{log veka, u vreme kada je Indija polako zavr{avala tranziciju u modernu republiku. Centralni zaplet se okre}e oko zabrawene qubavi dvoje mladih Indijaca iz razli~itih kasti - Maje i Bahuana. Uloge: Marsio Garsija, Julijana Paes, Rodrigo Lombardi, Toni Ramos Re`ija: Roberto Karminarti, Frederiko Majnrikv (B92, 21.00) 06.00 07.00 10.00 10.35 11.15 11.50 12.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00

KO[ARKA – EVROLIGA

Partizan–Makabi (RTS 2, 20.30)

18.30 19.15 20.00 21.00 22.00 00.00 00.35 01.25 02.15

05.00 07.00 08.20 08.45 09.00 09.10 09.20 10.00 10.15 10.35 11.00 11.20 11.45 12.00 13.25 13.55 13.58 14.10 15.00 15.30

Muzi~ki spotovi @ivot je lep Nodi Mala princeza Pokojo Meda Rupert Vinks Presovawe Dork hanters Bli~ Sigma Do neba Presovawe [edou rajders Presovawe Vesti Skrivena kamera Kartel Vinks Zona Zamfirova

Radijsko dizawe TV dizawe Vesti B92 Na{a mala klinika Bitange i princeze Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Top{op Vesti za osobe o{te}enog sluha Bi-Bi-Si na B92: Neobi~ne `ivotiwe Film: Pustiwski sveci Vesti B92 Stawe nacije Reakcija Bi-Bi-Si na B92: Neobi~ne `ivotiwe Vesti B92 Sun|er Bob Kockalone Dolina sunca Indija Film: Razbojnik bez doma Vesti B92 Medijum Na{a mala klinika Bitange i princeze

Alfonso Herera 06.00 06.30 07.00 07.40 08.30 09.10 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.55 18.30 19.15 19.40 20.00 21.00 23.00 23.45 00.00 00.30 01.30 02.00

Glas Amerike Rizik Slatka moja Slavni Dok. serija Top {op Za dobar dan Slatka moja Vesti Top {op Cepelin Top {op Poslovni dan Top {op Dok. serija Vesti Slatka moja Kopaonik na Avali Milica na kvadrat Doktor Martin Film: Tajni `ivot re~i Slavni Milica na kvadrat Glas Amerike Doktor Martin Cepelin Film: Tajni `ivot re~i

06.00 Dobar kom{ija 07.00 Nacionalni dnevnik 08.00 Duval i Moreti 09.00 Magi~na privla~nost 10.00 Farma - u`ivo 11.40 Mobto 12.00 Danijela 13.00 Farma - u`ivo 13.55 Mobto 14.00Grand {ou 16.00 Farma - u`ivo 16.45 Nacionalni dnevnik 16.55 Mobto 17.00 Gre{ne du{e 17.45 Magi~na privla~nost 18.30 Kuku Vasa 19.00 U sosu 19.15 Grand klub 19.30 Nacionalni dnevnik 19.55 Mobto 20.00 Farma 21.00 Loto 21.15 Grand parada 22.30 Javna tajna 23.00 Farma - u`ivo 01.00 Film: Sestra Meri sve obja{wava

Rebelde (Ko{ava, 19.30) 16.15 17.45 18.30 18.55 19.30 20.30 21.15 23.00 23.55 00.05 00.15 01.10 03.00 03.50 04.45

@ivot je lep Tajanstvene pri~e Skrivena kamera Telemaster Rebelde Imperija Kin Stars Luda ku}a Telemaster Fe{n selek{n Kartel ]irilica Tajanstvene pri~e Dok. program Vremenska prognoza

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

08.35 Tandem, 08.45 Turisti~ke razglednice, 08.55 Ski Jahorina, 09.25 Fokus, 12.00 Info klub, 12.55 Fokus, 13.45 Top {op 6, 16.00 Fokus, 16.45 Ski Jahorina, 17.30 Tandem, 17.40 Info Puls, 20.00 Fokus, 20.50 Info Puls, 21.10 NS Indeks, 21.35 Film, 23.15 Fokus, 23.45 Turisti~ka razglednica, 00.00 Info Puls, 00.20 Eks - JU vesti, 00.45 Fokus, 01.15 Ski Jahorina. 07.30 Beli luk i papri~ica, 08.00 Svetiwama u pohode, 08.40 Bukvar akcionarstva, 09.00 Karmelita, 10.00 Opra {ou, 11.00 Na zdravqe, 11.30 Ku}ica u cve}u, 13.00 U na{em ataru, 14.00 Biqana za vas, 15.00 Vi{e od sporta, 16.00 Zdravo, 17.00 Politikon, 18.00 Karmelita, 19.00 Objektiv, 19.40 Bukvar akcionarstva, 20.00 Sportski pregled, 21.00 Komentar utakmice, 22.00 Objektiv, 22.30 Puls plus, 23.00 Dobro ti ve~e, 00.00 Objektiv, 00.30 Slavni parovi.

08.00 Pismo glava, 09.00 Pregled {tampe, 09.30 Putevi nade, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Farma, 12.00 Akcenti, 12.10 Zdravqe, 14.00 Akcenti, 14.15 Udica, 15.00 Biznis Art, 16.00 Akcenti, 16.30 Dok. film, 18.00 Akcenti, 18.15 Serija, 19.00 Prolog, 20.10 Pun gas, 21.00 Film, 22.30 Akcenti dana, 23.00 555 Li~nosti, 23.30 Film. 08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem.


DNEVNIK

utorak30.mart2010.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

OSUMWI^ENA PANDEMIJA GRIPA

31 1

Pi{e: Zoran Radovanovi}

Monika Belu~i

Kameno cve}e Privla~na Lora Siprien usvoji malog mongoloida LiuSana i povede ga u svoj stan u Francuskoj. Nekoliko godina posle, odvede ga na pregled jer otkrije masnice na wegovim prsima. Doktor je uverava da nije ni{ta ozbiqno, ali Lora mora na put... Uloge: Monika Belu~i, Ketrin Denev, Moritc Blibtru, Sami Bu`oaila, Elza Zilber{tajn Re`ija: \ulijam Nikluks (Nova TV, 03.00) 0755 08.00 10.00 11.00 11.45 12.45 13.45 15.45 17.00 17.25 18.15 18.50 19.15 20.00 20.40 22.45 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00 02.00 03.00

Bumba, crtani Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost IN Farma Najboqe godine Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost Vesti Na{a mala klinika IN Upitnik, kviz Dnevnik Najboqe godine Liga prvaka Vesti UFC specijal Sa`eci Lige prvaka Sajnfild Bra~ne vode Medij VEzo TV Kameno cve}e, film

08.00 Misterije istorije 09.00 Izgubqeni topovi Kraqice Elizabete 10.00 Gospodari rata 11.00 1989-1990. Posledwa godina Isto~ne Nema~ke 12.00 Smrt ledenog ~oveka 13.00 Drugi svetski rat u boji 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Rat veka 16.00 Viktorijanska farma 17.00 [ta je donela industrijska revolucija 17.30 Sudwi dan: Slike raja i pakla 18.00 Van Gog – kompletna pri~a 19.00 Hiro{ima 20.00 Rimsko carstvo 21.00 Drugi svetski rat u boji 22.00 Misterije mumija 22.30 Raj na zemqi 23.00 Rat veka 00.00 Viktorijanska farma 01.00 [ta je donela industrijska revolucija

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Papirmanija Skajland [argarepko Papirmanija Skajland [argarepko Snegovi Kilimanyara Obra~un u kazino kabareu Veliki transport Dvostruka prevara [panski zatvorenik Luda~ka ko{uqa Seksi olimpijke

06.00 07.30 08.00 10.05 11.55

Epski film Holivud na snimawu Sedam `ivota Belami Angus, tange i savr{eni poqupci Taktika \evid Makaloh - Slikawe re~ima Henkok Letopisi Narnije: Princ Kaspijan Devojka mog najboqeg prijateqa Osmi putnik 2 Pretwa Erotska nacija 1. deo Erotska nacija 2. deo

13.35 15.25 16.05 17.35 20.05 22.00 00.10 01.35 02.20

07.00 09.13 10.15 11.10 12.00 12.15 12.31 13.20 14.20 14.42 15.35 16.20 17.40 18.20 18.35 19.30 20.10 20.45 22.00 22.35 00.05 01.00 01.45 02.30 03.15 04.30 05.00

Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca Putne bele`nice Opra {ou Dnevnik TV kalendar Moj greh Meklodove }erke TV kalendar Me|u nama Vela Nedeja va Orlecu Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz Kod Ane Dolina sunca Dnevnik Globalno selo Dr`ava, selo, grad Poslovni klub Otvoreno Drugi format Zvezdane staze Ru`na Beti Zlo~ina~ki umovi Nabrijani Globalno selo Moj greh

06.00 07.00 08.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00

Gardijan Sudija Ejmi Yordan Ubistva u Midsameru Sudija Ejmi Gardijan Ne{ Briyis Ubistva u Midsameru Biti Erika Yordan Ne{ Briyis Zakon i red Zabava bez prestanka Playing for keeps Yek Tajanstvena `ena: Fotografija

08.10 10.05 10.30 11.15 11.45 12.15 12.35 13.20 15.00 15.50 16.40 17.05 17.30 18.00 18.55 19.10 20.00

Drugo lice Kraq Kvinsa Dadiqa Rajmond Bibin svet Ekskluziv Ve~era za 5 Najlep{i urok Drugo lice Kobra Kraq Kvinsa Dadiqa Rajmond Bibin svet Ekskluziv Ve~era za 5 Blago onom ko te ima, dok. film Hrvatska tra`i zvijezdu Qubav je na selu, dok. sapunica Sara Konor: Hronike Re`i me

21.00 22.15 Ana Vilenica

SERIJA

Dolina sunca Saznav{i od Lovre {ta se dogodilo, Karlo se zabrine za Nata{u i odlu~i da je poseti. Ona mu ka`e da se ose}a u`asno jer joj je Lada najboqa prijateqica i ose}a se pomalo odgovornom zbog svega {to se dogodilo. Adela i Ivan nisu sigurni da li da poslu{aju Kristijana i ostanu ili da odmah otputuju... Uloge: Ana Vilenica, Barbara Prpi} Bifel , Bojana Gregori} Vejzovi}, Ivan Herceg, Robert Kurba{a, Zijad Gra~i} Re`ija: Nikola Ivanda (HRT 1, 18.35)

08.10 08.35 09.00 09.25 10.00 10.45 12.30 12.55 13.20 13.45 14.10 14.55 15.10 15.40 16.10 17.05 18.20 18.50 19.25 20.10 21.55 22.40 23.15 00.05

Krava i Pile Holini junaci Hana Montana Vip Muzi~ki klub Sudija Ejmi Mimi je sivo ma~e, film Kevin Kostner specijal Dokuteka Prijateqi Zovem se Erl Ru`na Beti Kod Ane Koga briga? TV vrti} Zvezdane staze Drugi format @upanijska panorama Vip Muzi~ki klub Doktor Hu Nepokoreni grad: SF-SN Zlo~ina~ki umovi Fawlty Towers Nabrijani Kevin Kostner specijal

07.00 10.30 11.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 19.00 21.00 22.00 00.00 00.45 02.00

Sfinga Moja slatka debequca Saut Park Trava Stjuardese Moja slatka debequca Stjuardese Ro|en da pobedi Mawi proroci Saut Park Kikbokser 4 – Napada~ Trava Popravni dom za de~ake Hladna soba

06.00 08.00 10.10 12.00 14.00 16.00 18.10 20.00 23.10 00.40 02.00

Izme|u `ivota i smrti Serpiko [oping Bitange iz tr`nog centra Tihi beg Kazna na planini Ajger Situacija Nikson Zatvorenik Lov na mu{karce 1 Lov na mu{karce 2

23.25 00.15

SERIJA

Sara Konor: Hronike Sara proverava mogu}nosti kompjutera Turk II, kog je wegov vlasnik Endi Gude prijavio za takmi~ewe u {ahu. Za vreme takmi~ewa, Sara susre}e stranca sa sli~nom istorijom poput wene. Kao i wu, i wega progawa terminator. Yon je zabrinut za tajanstvenu i lepu ^eri, koja je kod ku}e verovatno zlostavqana... Uloge: Lena Hedej, Tomas Deker, Samer Glau, Ri~ard T. Yons, Brajan Ostin Grin, Din Vinters Autor: Yo{ Fridman (RTL, 23.25)

Lena Hedej

09.35 10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10

17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Razorna laboratorija Napravqeno u fabrici Kako to rade? Dodaj gas Londonska gara`a Ameri~ki ~operi Trgovci automobilima na putu Prqavi poslovi Gamadatori ^uda Azije koja je ~ovek napravio Londonska gara`a Razotkrivawe mitova Napravqeno u fabrici Kako to rade? Frizirawe automobila Gra|evinci LA-a Izgra|eno iz katastrofe Savr{ena katastrofa Londonska gara`a Razorna laboratorija

08.30 11.30 11.45 12.30 13.30 16.30 19.00 19.10 21.00 23.00 23.15 00.00 00.30

Bilijar Fudbal Fudbal Fudbal Bilijar Tenis Fudbal Tenis Boks Ekstremni sportovi Superbajk Superbajk Bilijar

14.35 15.30 16.25

Genska posebnost irusi i wima srodne strukture smatrani su nog kao 2009 A(H1N1), sadr`ani u izrazu A/Kalinajsitnijim uzro~nicima prenosivih bolefornija/7/2009 (H1N1). Kada je u pitawu animalni sti sve do pronalaska priona, zaraznih besoj, izme|u tipa virusa i mesta gde je prvo izolovan lan~evina sposobnih da u nervnim }elijama pretvaume}e se naziv `ivotiwske vrste. Primer je soj viraju normalne belan~evine u wihov patolo{ki obrusa A izolovan iz pili}a (engl. }icken = pile) u lik, {to dovodi do amiloidnih plo~a i neizle~ivih Hongkongu 1997. godine: A/}icken/Hong Kong/220/97 stawa, poput bolesti „ludih krava“. Osim u veli~i(H5N1). Virusi gripa A i B spadaju me|u najnepostoni, razlika izme|u wih je u tome {to je prion opajanije mikroorganizme. Poseban epidemiolo{ki sna, ali samo neobi~na hemijska struktura, dok se vizna~aj tipa A proisti~e iz osobine da mewa svoje dve rusi smatraju ~esticama na granici izme|u ne`ivog na spoqnim izbo~ewima sme{tene belan~evine, hei `ivog sveta. maglutinin i neuraminidazu. Kako odbrambene snaS mineralima i sli~nim oblicima mrtve prirode ge qudi i `ivotiwa mahom po tim jediwewima prepovezuje ih sposobnost kristalizacije u spoqnoj poznaju podtipove A virusa gripa, stvaraju}i otporsredini. Uz to, oni ne poseduju }elijsku strukturu, kao odliku svih `ivih bi}a, a nisu u stawu ni da obavqaju razmenu materija. Nasuprot tome, sadr`e nukleinske kiseline – ribonukleinsku (RNK) ili dezoksiribonukleinsku (DNK), {to je zajedni~ko za `iva bi}a. Zahvaquju}i tim kiselinama, kao nosiocima naslednih osobina, virusi se mogu mewati, predstavqaju}i stalnu opasnost za svoje doma}ine. Najsitniji virusi u pre~niku mere samo oko deset nanometara – milionitih delova milimetra. Najkrupniji su tridesetak i vi{e puta ve}i, ali i takvih „gromada“ u svojoj vrsti treba da bude oko 1.000 u pre~niku da bi se pribli`ili granici vidqivosti golim okom. To je razlog {to se, do pronalaska elektronskog mikroskopa, o wihovom postojawu sudilo samo indirektno, na osnovu saznawa da prolaze kroz bakterijske filtere. Jednostavnost wihove gra|e ispoqava se svedeno{}u na (obi~no) samo dve osnovne strukture: prete`no belan~evinski spoqni Prvo pti~ji, pa sviwski... sloj (kapsid) i nukleinsku kiselinu, bilo DNK ili RNK, koja predstavqa skup virusnih gena. nost prema wima, promene ova dva angitena ~ine da Slo`eniji virusi imaju i dodatne spoqne omota~e se organizam doma}ina iznova suo~ava s mawe ili sastavqene od kombinacije belan~evina (proteina) vi{e nepoznatim uzro~nikom prema kojem poseduje s mastima (lipidima) ili slo`enim {e}erima (posamo delimi~nu ili, ~ak, nikakvu za{titu. lisaharidima). Kada prodre u }eliju doma}ina, viMale izmene strukture hemaglutinina ili neurarus tera }elijske strukture da ga umno`avaju, umesto minidaze nazivaju se antigenskim pomerawem. Do da obavqaju svoju normalnu funkciju. Taj parazitski wih dolazi usled ta~kaste mutacije – izmene na jedmehanizam ne poga|a samo qude i `ivotiwe ve} i nom odre|enom mestu virusne nasledne osnove. Tabiqke, pa ~ak i bakterije. Postoje tri tipa virukav soj virusa lak{e nalazi nove doma}ine, pa potisa gripa. Tip A izolovan je po~etkom tridesetih goskuje svoje nepromewene srodnike prema kojima ve} dina pro{log veka, a s vi{e godina zaka{wewa otpostoji visok nivo kolektivnog imuniteta. Kako je kriveni su tip B i najmawe va`an, tip C. Razlika izpodtip virusa ostao isti, na primer, H1 ili N1, pome|u tipova po~iva na wihovom nukleinskom sadrtencijalne `rtve poseduju izvestan stepen za{tite, `aju. Pre~nik virusa gripa je 80?120 nanometara, te mnoge od wih ne obolevaju. Rezultat je epidemija, {to zna~i da bi bilo potrebno 10.000 u liniji nania ne pandemija. Izaziva~i pandemija iz 1889. i zanih virusa da bi se dostigao jedan milimetar. 1968, kao i iz 1918. i 1977. godine, nose istu oznaku Obi~no su loptastog oblika i sadr`e jednolan~anu podtipa, ali su tokom decenija brojnim mutacijama spiralnu RNK. U svom dosta izmeweni. Mnogo je spoqnom sloju tip A ima va`nije {to je izme|u tih Mnogo je va`nije {to je izme|u oko 550 izbo~ina nalik pandemija proteklo 79, odpandemija proteklo 79 godina, {tapi}ima ili bodqama. nosno 59 godina, tako da se Na wima su dva jediwewa, izmenila populacija. Staodnosno 59, tako da se populacija hemaglutinin (H) i neurasale su u me|uvremenu geneizmenila. Stasale su generacije minidaza (N). Hemaglutiracije za koje je imunoloza koje je imunolo{ko iskustvo nin je zna~ajan za priawa{ko iskustvo s nekada krus nekada kru`e}im tipovima we virusa uz }eliju i pro`e}im tipovima virusa bivirusa bilo nepoznato dor u wu, a neuraminidaza lo nepoznato. Kao stvarni za osloba|awe novostvoreizuzetak mogao bi se smanih virusa iz inficirane trati virus novog gripa, }elije. Wihova zastupqenost je u odnosu od oko 4:1. U 2009 A(H1N1), jer se ve} godinama u sezonskoj vakcinizu drugih supstancija sa sli~nim dejstvom hemani nalazi komponenta sa~iwena od podtipa koji noglutinin i neuraminidaza imaju najve}i zna~aj za si istu oznaku (H1N1). Razlika izme|u sezonskog i izazivawe bolesti i podsticawe imunog odgovora novog gripa u belan~evinskom (aminokiselinskom) doma}ina na wihovo prisustvo. Drugim re~ima, oni nizu koji ~ini H1 je oko 25% (za N1 je ne{to mawa), su sna`ni antigeni, tj. ~inioci koji nagone organia izme|u H1 i H2, kao wegovog najbli`eg „srodnika“, zam na stvarawe odbrambenog odgovora oli~enog, iziznosi oko 45%, tako da se H1 novog gripa nalazi na me|u ostalog, pojavom antitela. pola puta ka novom podtipu. I u evolucionom poglePostoji standardizovan postupak ozna~avawa svadu virus novog gripa pokazuje gensku posebnost. Arkog od mnogih sojeva virusa gripa, pa su, recimo, svi gument Svetske zdravstvene organizacije da je re~ o “li~ni podaci” virusa novog gripa, skra}eno ozna~epandemiji po~iva na tim korenitim razlikama.

V

Kwigu Zorana Radovanovi}a „Grip“, za 599 dinara, mo`ete kupiti kod Izdava~ke ku}e „Arhipelag“ (Terazije 29/II, 11000 Beograd; tel: 011/33–44–536, 011/33–44–427; mejl: klub@arhipelag.rs; SMS: 063/16–43–609), ili u svim boqim kwi`arama u zemqi.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

utorak30.mart2010.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Oni s kojima dolazite u kontakt redom su preosetqivi i promenqivog raspolo`ewa, neodlu~ni. Nemojte sve uzimati zdravo za gotovo ve} za{titite sebe koliko mo`ete. Radite na svom statusu.

BIK 20.4-20.5.

Venera se ulewila, opustila, {to i vas usporava. Tajni qubavni susreti i {aputawa na jastuku je ono {to vam prija. Posao vas nimalo ne motivi{e. Planirajte putovawa i daleke kontakte.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

Subotica

21

Sombor

22

Kikinda

22

Vrbas

22

B. Palanka

23

Zrewanin

23

S. Mitrovica 24 Ruma

23

Pan~evo

23

Vr{ac

23

Srbija Beograd

24

Kragujevac

24

K. Mitrovica 24 Ni{

25

Spremni ste na saradwu i pronala`ewe zajedni~kih interesa s poslovnim klijentima. Sastanak }e biti uspe{niji i efikasniji ako ga ugovorite na nekom lepom mestu, u restoranu ili na otvorenom prostoru. Oslu{nite svoju intuiciju na tren, umesto da jurite na prvu loptu. Slede ozbiqni radni sastanci u kojima opredequjete daqi tok realizacije. Dobitak i realizacija su na vidiku. Kra}e putovawe? Od vas se o~ekuje da budete realni i istrajni, pogotovo na radnom mestu. Prijateqi vas mogu opteretiti, a partner se zanosi svojim snovima. Qubavno }askawe i slatke, simpati~ne porukice!

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Postepeno se pogor{avaju biometeorolo{ki uslovi, pa se mogu javiti zdravstveni problemi kod hroni~nih bolesnika. Preporu~uje im se da smawe fizi~ke napore i da se pridr`avaju saveta lekara. Mogu}i su nervoza, glavoboqa i reumatski bolovi kao meteoropatske reakcije. Oprezno u saobra}aju!

Madrid

12

Rim

18

London

10

Cirih

14

TAMI[

Bezdan

294 (8)

Slankamen

410 (10)

Ja{a Tomi}

Apatin

356 (10)

Zemun

460 (12)

Bogojevo

- (-)

Pan~evo

462 (12)

Smederevo

582 (12)

335 (11)

Tendencija porasta

STRELAC 24.11- 21.12.

Pred vama su pozitivne promene, pa i nova poznanstva, nove mogu}nosti, ali ih morate prvo definisati. Mo`ete se posvetiti porodici i uku}anima, na kvalitetan na~in. Sre|ujete nekretnine?

JARAC 22.12-20.1.

Situacija u karijeri upu}uje na potrebu za saradwom s poslovnim klijentima. Finansijski jo{ uvek nemate pravu sliku budu}ih prihoda, pa se nemojte zanositi ve} ostanite realni. Putovawa.

VODOLIJA 21.1-19.2.

Promena u poslovawu se pre svega odnosi na promenu va{eg unutra{weg stava prema radu i odnosa prema novcu. I suvi{e ste velikodu{ni i galantni pa ne mo`ete u{tedeti, ni za sebe. Ekspanzija.

RIBE 20.2-20.3.

[ta re}i, a ne prerati?! Preterivawe vam ina~e ide od ruke, pa biste sve hteli i mogli, sve zapo~eli i radili. Pred sobom imate predivan i sre}an period u kojem }ete mnogo raditi i jo{ vi{e zaraditi.

Berlin

15

Be~

16

Var{ava

16

Kijev

14

Moskva

12

Oslo

3

Pri~aju dve plavu{e u parku: - Vidi{ li ona dva mu{karca? Onaj sa leve strane mi je mu`, a onaj sa desne {valer. - ^udno, kod mene je obrnuto!

SUDOKU

St. Peterburg 6 Atina

20

Pariz

12

Minhen

16

Budimpe{ta

19

Stokholm

4

4

3

S. Mitrovica

471 (4)

Tendencija stagnacije

Senta

400 (7)

Beograd

412 (12)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

331 (17)

Tendencija stagnacije

Titel

424 (8)

NERA

122 (-4)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusi}

8 7

7

1

8 2

3

5

1

8

6

9

2

7

3

4

4

7

2

8

3

5

1

6

9

9

3

6

9

1

4

7

5

8

2

1

4

7

5

6

3

9

2

8

6

9

3

2

7

8

4

5

1

8

2

5

9

1

4

3

7

6

2

8

4

3

5

9

6

1

7

7

3

6

4

8

1

2

9

5

9

5

1

7

2

6

8

4

3

3 3

2 9

6

1

1 4

3

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

6

2

9 128 (-4)

3

1

SAVA 390 (6)

5 9

5

N. Kne`evac

Hetin

182 (6)

TISA

6

2

VODOSTAWE

Novi Sad

Tro{karite novac, {to na sebe, {to na druge, na partnera. Mo`ete se suvi{e ozbiqno posvetiti karijeri i poslu pa zaboraviti na qubavni odnos. Ambiciozni ste i uspe{ni, i pored zabrinutosti.

VIC DANA

3

Ba~. Palanka 298 (12)

[KORPION 24.10- 23.11.

Naredna tri meseca Dejvid i Viktorija Bekam ne mogu da se prepu{taju strastima u spava}oj sobi jer je slavnom fudbaleru zbog povrede tetive strogo zabrawen svaki napor, pa i seks. Dejvid }e morati ~ak i u krevetu da nosi posebnu ~izmu kako se ne bi ponovo povredio. Dokror mu je zabranio svaki napor, pa i seks. Bekam se ozledio dok je igrao za Milan, te sad ne mo`e da igra na SP u fudbalu. Vuktorija je o~ajna zbog ove zabrane jer je planirala da iskoristi ovaj period da naprave jo{ jedno dete.

Evropa

NOVI SAD: Prete`no sun~ano i toplo. U no}i ka sredi mogu}i su lokalni pquskovi. Vetar umeren ju`ni. Pritisak u opadawu. Temperatura od 7 do 23 stepena. VOJVODINA: Sun~ano i toplije vreme. U no}i ka sredi mogu}i su lokalni pquskovi. Vetar umeren ju`ni i jugoisto~ni. Pritisak u opadawu. Minimalna temperatura 6, a maksimalna 24 stepena. SRBIJA: Prete`no sun~ano i jo{ toplije vreme. U toku no}i ka sredi mogu}i su lokalni pquskovi na severu zemqe. Vetar umeren ju`ni i jugoisto~ni. Pritisak u postepenom padu. Temperatura od 3 do 25 stepeni. Prognoza za Srbiju u narednim danima: U sredu povremena ki{a i lokalni pquskovi sa grmqavinom. U ~etvrtak promenqivo obla~no, a na prelazu ka petku ki{a. U petak hladnije sa slabom ki{om ujutru i pre podne, a zatim sledi razvedravawe. Za vikend, tj. za Uskrs, sun~ano i toplo.

DUNAV

Va{a predivna Venera je usporila u svojim ambicijama, {to lagodno uti~e na va{e opu{tewe i pomalo odlagawe, odustajawe od ciqeva. Opustite se i okrenite pozitivnim ose}awima. Odmor?

Nema seksa

SUN~ANO

23

Poslovna situacija je uobi~ajna. Ono {to vas danas izaziva i iritira jeste qubavni odnos. Iza|ite u javnost i budite prijem~ivi za dragu osobu. Dobra komunikacija i saradwa, nadopuwavawe.

VAGA 23.9- 23.10.

TRI^-TRA^

PROGNOZA

Vojvodina Novi Sad

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

30. mart 2010.

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 30.mart 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you