Page 1

NOVI SAD *

SUBOTA 29. DECEMBAR 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23663 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

POTPISAN PREDUGOVOR S KINEZIMA O IZGRADWI AUTOPUTA KROZ FRU[KU GORU

OdNovogSadadoRume ~etiritrakeitunel

str. 4

SKUP[TINA VOJVODINE JU^E USVOJILA BUYET ZA 2013. GODINU

Ukasi80 milijardi,{to stvarnih,{to fiktivnih

str. 3

SKUP[TINA SRBIJE RAZMATRALA AMANDMANE NA ZAKON O RAZVOJNOM FONDU APV

URSpovukaoveto INTERVJU

str. 3

MINISTAR POQOPRIVREDE GORAN KNE@EVI]

Ne}e biti bagatelne prodaje dr`avnezemqe str. 6

BOG AT APON UD A NEK RETN IN A POD HIP OT EK OM

Odo{ e stan ov i na dob o{ {ir om Vojv od in e str. 4 SVE NEOZBIQNIJE I APSURDNIJE LICITIRAWE POSKUPQEWEM GASA

Kubikskupqi desetposto,a cenunikonezna

str. 4

Foto: S. [u{wevi}

BROJ PRESA\ENIH ORGANA NE ZADOVOQAVA NI DESET ODSTO POTREBA BOLESNIKA

Stigao DedaMraz

str. 7

Nov`ivot privilegija sre}nika

str. 12

ZAVR[ENA ISTRAGA PROTIV SEDMORICE OSUMWI^ENIH ZA OKTOBARSKI INCIDENT U TEMERINU

Odgovarajuza nacionalisti~ke str. 13 parole

str. 14 – 17

SPORT

n MIROSLAV STEVANOVI] U SEVIQI

n NOLE ZA TITULU, JANKO ZA n [IROM VOJVODINE BIRANI NAJBOQI SPORTISTI TRE]E MESTO U ABU DABIJU

Hladnije isun~ano Najvi{a temperatura 3 °S

NASLOVI

Politika 2 Du{an Petrovi} ne da mandat i ne napu{ta stranku

Poqoprivreda 6 Agrar nije papir da trpi sva{ta

Novi Sad 8 Apoteka „Novi Sad” prestala da pravi galenske proizvode 8 Besplatan parking tokom praznika 9 Novosadski politi~ari za do~ek s porodicom

Vojvodina 11 Kawi`a: Talas poskupqewa komunalija 11 Subotica – Sombor: Vozi novi ruski voz


2

POLiTikA

subota29.decembar2012.

Da~i}: Nema problema u koaliciji – nema izbora 2013. PremijerSrbijeIvicaDa~i} odbaciojeju~e spekulacijeoraspisivawuizborau2013.godini, isti~u}i da vladaju}e stranke o tome nisu ni razgovarale – jer, kako ka`e,problemautojkoalicijinema. – Da bi neko i{ao na izbore van vremena koje jepredvi|enozaizbore, neophodno je da postoji ili politi~ka odluka ilivelikiproblemikojidovode dotogadakoalicijavi{enemo`e daopstane.Miproblemaukoalicijinemamo–rekaojeDa~i}Tanjugu. Powegovimre~ima,izborine bistvaralini„dobarambijent”u 2013, „godini velikih ispita”, u kojojjeva`nodare{imo„istorijskopitawedatumazaotpo~iwawe pregovora o ~lanstvu u EU”, za {tajeuslovpostizawezna~ajnih rezultata u dijalogu s Pri{tinom. – Da li izbori odgovaraju sada SNSiSPS?Odgovaraju.Jer,kadabismosakupiliwihoveina{e mandate,poslenekihsadavanrednihizbora,tobibilovi{eod60 odsto mandata po sada{wim is-

tra`ivawima javnog mwewa. Ali ovdenijere~ona{imstrana~kim interesima–kazaojeDa~i}. Kakojeistakao,uokviruvladaju}ekoalicijenijebilonirazgovoraovanrednimizborimajerto nijeprioritetuslede}ojgodini. – Ovako pozitivno mi{qewe EU smo dobili zahvaquju}i napretku u dijalogu s Pri{tinom, rezultatimaborbeprotivkriminala i korupcije i unutra{wim reformama. Mislim da bi bilo apsolutna gre{ka da ne iskoristimotupovoqnusituaciju.Zato mislim da slede}a godina ne bi trebalodabudegodinaizbora,bez obziranato{tobitiizboridonelimo`danekunovukonstelacijuodnosa–zakqu~iojepremijer.

Vu~i}: Zamolio sam Panetu da ameri~ki vojnici ostanu na Kosovu Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vu~i} izjavio je da je Srbija opredeqena za mir, ali da je izlo`ena brojnimbezbednosnimpretwamai izazovima, od kojih najve}i poti~e s teritorije ju`ne srpskepokrajinenakojojuvek postojibojazanodnapadaAlbanaca na srpsko stanovni{tvo. – Najve}i bezbednosni izazovzanasjeKosovoiMetohija i sve {to se doga|a na toj teritoriji.UvekpostojibojazaniopasnostdabiAlbanci mogli napasti srpsko stanovni{tvo. Nadamo se da }e to spre~avati me|unarodni fak-

tori,aliirazumkodAlbanaca – rekao je Vu~i} u intervjuu~asopisu„Odbrana”. Onjepodsetionatodajeu nedavnoj poseti Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama zamoliosekretarazaodbranuLeo- naPanetu daostaviameri~ke vojnikenateritorijiKosova i Metohije jer je, kako ka`e, veomava`nodaoniostanutamo da bi mogli u svakom trenutku za{tititi srpsko stanovni{tvo. – Imamo potvrdu ameri~ke straneda}enampotompitawuiza}iususret,preodluke Saveta NATO-a u februaru, {to je za na{u zemqu veoma zna~ajnorekaojeVu~i}.

SANU o platformi Izvr{niodborSrpskeakademije nauka i umetnosti ocenio jeju~edaplatformapredsednika Srbije Tomislava Nikoli}a o Kosovu predstavqa izraz stavova koji su formirani tokom posledwih decenija kao izraz optimalnih`eqasrpskognarodazare{avawepitawaKosovai Metohije. Platforma uz mnogo detaqa isti~evisokstepenpoliti~ke, teritorijalne autonomije za srpskeop{tine,kontrolupolicije, trgovine, ekonomije,

zdravstva i obrazovawa u srpskim op{tinama, specijalni statuszaseverKosovaienklave,saop{tiojeIOSANU. Tako|e, obuhva}eno je pravo Pokrajinenadirektnusaradwu s Beogradom te da bude demilitarizovana, uz odgovaraju}e uspostavqenegarancije. SANU }e sa svoje strane, u okviruOdborazaKosovoiMetohiju i ostalih svojih organa, datiprilogupronala`ewunajboqih konkretnih re{ewa, zakqu~ujeseusaop{tewu.

dnevnik

POSLANIKDU[ANPETROVI]PORU^IOLIDERUDS-aDAJEOPASNONEMATIPOLITIKU

Ne da mandat i ne napu{ta stranku Pitawe kuda ide DS aktuelizovanojesednicomGlavnogodbora te stranke nakon kojeg analiti~ari prognoziraju da }e demokratama biti potrebno vreme za konsolidaciju, ali i da novi liderDragan\ilas poku{avadase stabilizujeiu~vrstinakormilu preuzetom od Borisa Tadi}a. Sednica GO DS-ajesinteresovawem propra}ena u javnosti, kao i inicijativakojujeusvojio, a kojom se od nekada{wih ministara izDS-a,asadaposlanika,tra`idapodnesu ostavke na poslani~ka mesta ukoliko to ve} nisu u~inili. Lider demokrata je pri tom istakao da pravqewe novih stranaka od DS-a i novih poslani~kih klubova od poslanikatestrankenijepo{teno. –Doksamjana~elu stranke, to }e biti jedna stranka, s jednom politikom, Predsedni{tvo i GO }e biti jedinamestagdeseodlu~uje–poru~ioje\ilas. Ve} ju~e inicijativa \ilasa i GO DS-a imala je i odgovor pod skup{tinskim krovom. Poslanik DS-a u parlamentu Srbije Du{an

govornosti,netrebaizgubitiiz vida da je nosilac liste na majskim izborima bio Boris Tadi}, ali da je prvi na toj listi bio Dragan \ilas, pa svi ~lanovi Vladeizawega. – Ako stvari postavite logi~ki, pitate se kako oni koji su na

lamentu,alidali~novididaDS nemapolitiku,idajetonaneki na~inzamenateze. – Ukoliko pokre}ete temu o ne~emu {to za gra|ane nije va`no,asdrugestraneneizlazite svrlojasnimstavomotome{ta mislitedajezagra|anebitnoi

imasamostalnupoziciju,idosada su tu vrstu otpora pokazali Vuk Jeremi}, koji nakon godinu dana u GS UN tra`i prostor da se vrati, i vide}emo s kojim resursima i osnovom nastupa Petrovi}, dok su se drugi malo povukli–konstatujeStojiqkovi},

listibiliispodonogkojebiona ~elu liste, mogu biti vi{e odgovorni–rekaojePetrovi}novinarimauparlamentu,aliinaglasio dajeto“potpunonebitnastvar”. On je dodao da je mislio da je “to re{eno dogovorom \ilasa i

va`no, onda to nije dobro. Izabran sam na listi DS-a i dobio samglasovegra|anaiovajmandat da bih u~inio sve {to je mogu}e dazemqa{tojepremogu}eu|eu EU–podvukaojePetrovi}. Na pitawe za{to je ba{ on “trn u oku \ilasu”, Petrovi} je kratko odgovorio: „Ne znam, pitajte\ilasa,uop{temenezanima„. Ocewuju}i su{tinu zbivawa u DS-u,na~ijojjepovr{ini\ilasov sukob s biv{im ministrima kojine}edaseodreknuposlani~kog mandata, profesor Fakultetapoliti~khnaukauBeogradudr ZoranStojiqkovi} za„Dnevnik” ka`e da se „radi o uobi~ajenom fenomenu nakon lakog unutarstrana~kog politi~kog zemqotresa,kakavjebiopromenalideranakonposignutogprovizornog kompromisa”. – Neko vreme iza toga, dok se neuspostavinoviobrazacmo}i, dolazi do povremenih potresa, koji zna~e da se strana~ko tlo stabilizuje. O~ito da se radi o \ilasovompoku{ajudastabilizuje kqu~nu poziciju u stranci time{to}enaprostoranijuekipuuokviruvlasti,kojanijewegov izbor, disciplinovati. I usledila je instrukcija GO-a da oni podnesu ostavke. S druge strane, pona{awe }e zavisti od toga koliko neko procewuje da

ukazuju}i pri tom na to da unutarpartijskiodnosizavisenesamoodinternesceneve}ispoqnihuticaja. Po wemu, „o~ito se tu radi o tome da se \ilasova pozicija u Beogradumo`edovestiupitawe odrepubli~kevlasti”. –Nemislimda}eseodmahi}i nastvaraweve}inekojabigaodborila, ve} pre na neku vrstu

Reakcijanakuloarskepri~e [efposlani~kogklubaDS-aBorislavStefanovi} rekaoje da je poslani~ka grupa jedinstvenija nego ikad i da ne postoji nijedansegmentposlani~kogklubakojiukazujenanekoodvajawe.Napitawenakogaje\ilasmisliokadajegovoriooformirawu poslani~kih klubova, Stefanovi} je odgovorio da misli dajeliderstrankereagovao“napri~eikuloarskestvari”. Petrovi} izjavio je da DS nema svoju politiku i da zato pokre}e teme koje nisu va`ne gra|anima. Komentari{u}i napise u pojedinimmedijimada„\ilas~istiTadi}evequde”,Petrovi}jerekaoda je„opasnokadanematepolitiku. –Ondarazli~itetememoguda vam se u~ine va`nim, da vam se u~inidaimateve}inu,dapoka`u dasteenergi~niiodlu~ni…,ali je~iwenicadatonikogauSrbiji,osimfunkcioneraDS-aneinteresuje – rekao je Petrovi}. – Zato i preporu~ujem funkcionerimaDS-adasepozabavetemama kojeinteresujugra|ane. Onjenovinarimauparlamentu ukazaoinatoda,kadajere~ood-

Tadi}aidasveono{tonijeinteresantno za gra|ane, DS stavqaadakta”.Ispostavilose,me|utim, naglasio je, da nije tako, ali da je on rekao {ta misli i svedrugonekaodlu~enadle`ni. Petrovi}jejo{jednomnaglasio da ne razmi{qa o tome da formira svoju stranku, da ne}e napustiti poslani~ki klub i da ne}e vratiti mandat, a u odluke strana~kihorganane}edaulazi, kao{tone}edakomentari{eni mogu}nost da bude iskqu~en iz DS-a. Nekada{wi ministar i potpredsednikDS-aistakaojeda ne}edaulaziumotivezbogkojih lider stranke tra`i da biv{i ministri podnesu ostavke u par-

MilanMarkovi} napustioDS Biv{i ministar dr`avne uprave i lokalne samouprave Milan Markovi} vratio jeposlani~kimandat.Istovremeno, kako je sino} objavilaB92,markovi}seii{~lanio se iz Demokratske stranke. diskreditacije naglo otvorenim medijskim pri~ama o wegovom bogatstvu, imovini, veazama, poslovawusjavnimsektorom.Prosto, tu vrstu dvostrukog izazova \ilas, kao pragmati~an politi~ar, ne `eli da ima i poku{ava dastabilizujestrankudabibio spremnijidaodgovorinaspoqno okru`ewe–smatrana{sagovornik. D.Milivojevi}

^olakovi} savetnik ministra Skup{tinskiOdborzaadministrativnobuxetskaimandatsko imunitetskapitawaodobrioposlanikuPUPS-aMomi^olakovi}udabudeisavetnikministrarada.^olakovi}}e,kakojere~eno nasednici,poredtoga{tojeposlanik,bitiiposebnisavetnik

ministraJovanaKrkobabi}a,abavi}esepitawimasocijalnogdijaloga. Odborjei~lanuRepubli~keizbornekomisijeDraganuRadulovi}u odobriodaistovremnobudeisekretarGradskeop{tineZvezdara.

TVIT CRTICA Nemoj, bre, Dobrice „Tvitera{i„ su ju~e osuli paqbu na “ocanacije“,kwi`evnikaDoricu]osi}a. LDP-ovac Predrag Pani} prime}uje nalajni:„]osi}:’Studenti,vratitesei borite’...Neznam,dasamon–bilobime sramotadatoizjavim„. Saradnik NSPM-a i analiti~ar NikolaTanasi} prime}uje:„Biv{ipredsednikJugoslavijenebitrebalodaolajava dr`avuna~ijem~elujebio,ilinijeni{taboqiodStIpeMesi}a„. Tanasi}poru~uje]osi}uovo:„Srbima sumnogovi{e{tetenaneliprevtqivii nedosledniintelektualciijavneli~nosti,nego’ideologija’jugoslovenstva„.

Je l’ Mla|a u formi FunkcionerDSS-a@ivotaStar~evi} prati ocewivawe politi~ara, pa

ka`e: „’Istinomer.rs’ proglasio Mrkuzapoliti~arakojijenajvi{eobmawivaou2012.god!Tojesamozato{to jeDinki}trenutnovanforme...„

Vu~i} se „popravqa” Funkcioner PRS-a Zoran Dragi{i} poru~uje svojim fanovima: „Nastavqajusehap{ewaza’Azotaru’.Morampriznatidasamsvemaweskepti~anpremaVu~i}u...„ Na opasku „tvitera{a„ koji ka`e “sa~ekajmo pravnosna`ne presude...”, Dragi{i}odgovara:„Upravusi,samo je to merqiv rezultat. Rekao sam ’sve mawe skepti~an’, to zna~i da sam jo{ uvekskepti~an...„

Uhva}en u istini Uskladusasvojimve}uobi~ajenim kwi`evni~kim nastupima lider

SPO-aVukDra{kovi} pi{enalajni: “Ne govori istinu jer }e{ biti uhva}enuwoj”. ^lanicaGOSPS-aNata{aDejanovi} }eusli~nomtonu:“Jeftinere~i sukaojeftinparfem.Ka`e{,iuzmalovetraodmahizvetri”.

Truba~i kod Bogoquba SavetnicaPSS-azamedijeBlagica Kosti} “izve{tava”nalajni:“Ananovogodi{woj`urcikod@BogoljubKaric otkidaju truba~i! Ja mu `elim {to skorijipovratak!:-)))„

Ima li protekcije „Tvitera{„ koji se potpisuje kao ‫@‏‬deejayinjan pi{e napredwaku Mariju Maleti}u: „Uhap{en vam odbornikuVrawu...”

Maleti} }e na to: „To samo potvr|uje da niko u Republici Srbiji nije za{ti}en i da nema protekcije„.

Lako li je Poslanik pokrajinskog parlamenta iz redova LSV-a Aleksandar Marton procewujenalajni:„Kadaseispostavi da iza hap{ewa ne dolazi i boqi `ivot, a iza patriotske retorike dolazi rukovawe s Ta~ijem, 41% lako }epostati11%„.

^asna pionirska Parlamentarac iz redova SPS-a Dejan Radenkovi} komentari{e diskusije na zasedawu. “Gorica Mojovi} u skupp{tinskoj raspravi ka`e’~asnare~’.Bilobisimpati~no da je, kao nosilac {tafete, rekla ’~asnaTitovapionirskare~’„.

[to re~e baka Poverenik za informacije od javnog zna~aja Rodoqub [abi} se prise}a: „Pre 20 godina u SR Jugoslaviji zabele`en je ’rekord’, koji, na sre}u, mnogi, mla|i, nisu iskusili. Vaqda neponovqivih 19.810%inflacije!:-(„ Aleksadar Petrevski mu ka`e: „Pre`ivesmoito:-)„ A [abi} }e: „Da, sre}a je da qudi mnogomogudaizdr`e.Se}amsere~i mojebake:’Nedajbo`e{tasetrpiti mo`e’„.

Medijski Krkobabi} Novinar Slavi{a Leki} prime}uje: “Manojlo Vukoti} u 75. godini ponovo izabran za direktora i glavnog urednika svih izdawa ’Novosti’. Mawo – Jovan Krkobabi} srpskihmedija„. S.St.


politika

dnevnik

subota29.decembar2012.

3

SKUP[TINAVOJVODINEJU^EUSVOJILABUYETZA2013.GODINU

U kasi 80 milijardi, {to stvarnih, {to fiktivnih Pokrajinski poslanici usvojilisuju~ebuxetVojvodine za narednu godinu koji je planiranuiznosuod80,75milijardi dinara, ali uz brojne kritike i rezerve da }e taj planbitiupotpunostirealizovan. Za buxet su glasali poslanici vladaju}e koalicije, koju ~ine Demokratska stranka,LigasocijaldemokrataVojvodine i Savez vojvo|anskih Ma|ara,doksuopozcioneSrpska napredna staranka, koalicija oko SPS-a, Srpska radikalna stranka i Demokratska strankaSrbijebileprotiv.

Vojvodinajezbog stalnihpopu{tawai kafanskihkompromisa dovedenananivo nerazvijenogregiona (I{tvanPastor)

No, tokom ju~era{we rasprave realnost projektovanog buxeta vi{e su dovodili u pitawe predstavnici vladaju}e koalicijenegooniizopozicije.Aposebnosukriti~nibili predstavnici SVM-a i LSV-a, kojisunakrajuipakpodr`ali buxet. Lider SVM-a i predsednik Skup{tine Vojvodine I{tvan Pastor izjavio je da buxet za 2013. godinu kod wega izaziva ose}aj poni`ewa jer se nastavqa dosada{wa praksa nepo{tovawa ustavnih garancija prema Vojvodini i zakidawa

stoji samo na papiru„ i da on ne}e biti prosle|en Pokrajiniu2013.godini. – Bilo bi mnogo po{tenije da se reklo da usvajamo buxet koji nije sedam odsto i da zapravonemamotih12milijardi jer je u su{tini tako–upozorioje Pastor. – Ovo je samo mazawe o~iju. Zapravo, pokrajinska administracija mo}i }e da raspola`e tek stre}inomtihpara,dok}eFondza kapitalna ulagawa fakti~ki dobiti ne{to vi{e od dve milijarde dinara. Sve ostalo je proto~no, ili postoji samo na papiru. I o~igledno je da smo le|ima udarili u zid i vi{e nema prostora za povla~ewe i ustupke. Dod ao je da je Vojv od in a „zbog stalnih popu{tawa i kaf ans kih kompromisa dovedena na nivo nerazvijenog regiona”. On je kaz ao da SVM ju~ er a{ wim glas aw em za bux et, zap rav o glasaprotivprivremenogfinansirawaAPV. Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} izjavio je da je predlo`eni buxet rezultat politi~kog dogovora koji je bio mogu} u situaciji kad ne

Pajti} je ocenio da je u postoje}em okviru buxet APV ipak razvojni, te da je veliki deo novca opredeqen za investirawe u privredu, poqoprivredu, zdravstvo i druge oblasti. On je kazao da su u pret-

lovine ~ini}e transferi lokalnimsamoupravaizaplateu prosveti. Opozicioni poslanici kritikovali su predlo`eni buxet jersmatrajudawimenovacnije dobro raspore|en, te da ga je

postoji zakon koji reguli{e finansirawe APV. On je poslanicima poru~io da usvajawem buxeta Pokrajina ne}e odustati od zahteva za ocenu ustavn os ti Zak on a o bux etskom sistemu koji je pokrenulapredUstavnimsudomSrbije, a kojim je, kako je istakao, bitno smawen okvir za obra~unvojvo|anskihsedamodsto.

razvojni fond Vojvodine finansira i programe podsticawa socijalnog preduzetni{tva. Podr`ani su i amandmani narodne poslanice Vesne Kova~ (URS),pokojimaseosnov-

Vojvodinatrebasamadaubireporeze

Foto: F. Baki}

hodnomperioduostvareneunutra{we u{tede i da je smawewem pokrajinske administracije za vi{e od deset odsto u{te|eno oko 160 miliona dinara, {to }e tako|e biti ulo`enourazvojPokrajine. –Pokrajinaneodustajeniod iznosakojijojjeUstavopredeliozakapitalnaulagawa,me|u kojimabiidu}egodinetrebalo dabudeiizgradwapoluautoputaodNovogSadadoRume,ukqu~uju}iitunelkrozFru{kugoru–kazaojePajti},dodav{ida jere~oprojektuzakojibitrebalodaseizdvoji12milijardi dinara.

maloopredeqenozapodsticaje privredi,adasesubvencijenamewene poqoprivredi tro{e neracionalno.Timeje{efposlani~ke grupe SNS-a Igor Mirovi} obrazlo`io negativan stav napredwaka prema novomvojvo|anskombuxetu. –Izovogpredlogasenevididali}eunavodwavawe,kao jedanodprioriteta,bitiulo`ena zna~ajna svota – rekao je Mirovi},navode}idasevelikepareizdvajajuzabirokratijui„parapoliti~kedelovebirokratijeuVojvodini„. Poslanik DSS-a Milenko Jovanov oceniojedajenadnev-

LSV:Formalnihsedamposto

Pokrajine.Onjeistakaodaje APV za posledwih {est godinauskra}enazajedanipogodi{wi buxet samo kad je re~ o novcu za kapitalna ulagawa. Oceniojeidajeiprojektovaniiznosupokrajinskojkasiza narednugodinu„fiktivan”,te da12milijardipredvi|enihza saobra}ajnicuNoviSad–Ruma itunelkrozFru{kugoru„po-

qudimanavlastiiuskomkruguokowih–kazaojeon. A {ef poslani~kog kluba SRS-a Sa{a Santovac ocenio je da je sve u pokrajinskom buxetu, izuzev odre|enih namenskih sredstava za kapitalna

[efposlani~kegrupeLSV-aBranislavBogaro{ki oceniojedajeustavniminimumodsedamprocenatazadovoqen samoformalno,po{toPokrajinaraspola`etekdelomsvog buxeta,dokvi{eodpolovinetihpara~inetransferi.Ion jeizraziosumwuda}ePokrajinadobitnavedenih12milijardizakapitalnusaobra}ajnicu.Bogaro{kijenajavioida }e wegova stranka samostalno pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti republi~kog Zakona o buxetuza2013.godinu. –Ipak}emoglasatizapokrajinskibuxetjertoobezbe|uje nastavak funkcionisawa pokrajinskih institucija, a mi svakakone`elimodado|edowihovoguru{avawa–rekaoje Bogaro{ki. Buxet APV za 2013. godinu, kojijeposlanicimaobrazlagao pokrajinskisekretarzafinansijeZoranRadoman,mawijedva odstoodovogodi{weg,aodplaniranih80,75milijardidinara upokrajinskojkasivi{eodpo-

nom redu „jo{ jedan u nizu buxeta koje predla`u isti qudi kojive}osamgodinatro{enovacgra|anaVojvodine„. – Od tro{ewa predvi|enih 80milijardidinarane}ebiti boqenikomuPokrajini,osim

PokrajinskipremijerBojanPajti}najaviojeda}evojvo|anskaadministracijainsistiratinadecentralizacijiPoreskeuprave,odnosnonatomedasezakonomofinansirawu APVomogu}idaAPVojvodinasamostalnoubireprihodena svojojteritoriji. –DecentralizacijaPoreskeupravejeevropskistandardi jedino tako mo`emo izbe}i tenzije prilikom definisawa buxeta–rekaojePajti}.–Mi}emouokviruradnegrupeza izradu zakona o finansirawu APV insistirati na tome da seVojvodiniomogu}idasamostalnoubiraprihodedonivoa kojijojgarantujeUstav,adasesveostalotransferi{erepubli~komnivouvlasti. Onjeoceniodajetonajboqere{eweda“nebismoimali stalnukrizu„kadjere~ofinansirawuPokrajineidanebi stalno izgledalo „kao da neko daje donaciju gra|anima Vojvodineidaimpoklawane{to{tonisuzaradili,a{toim jegarantovanoUstavomi{tosuzapravozaradili„.Pajti} jeporu~ioidajeVojvodina`elisaradwuisrepubli~kim institucijamaislokalnimsamoupravama,alidaseiuraspravoorazvojnomfonduAPVpotvrdilodasu„nekidogovoriopetiznevereni”jersupodnetiamandmaninatajakt„koji nisu prethodno dogovoreni, a preko pojedina~nih poslanikauSkup{tiniSrbije”. - Finansirawe Vojvodine mora biti ustrojeno tako da ne budedogovorenojedno,ave}uve~eizneverenosve{tojedogovoreno. Taj prevarantski mentalitet u srpskoj politici ne sme da bude dominantan – istakao je Pajti}, izraziv{i o~ekivaweda}eovajpokrajinskibuxetbiti„posledwikoji je bio posledica politi~kih razgovora, dogovora, pregovoraikojijesasobomnosiotolikotraumaitenzija”. ulagawa, „nameweno za finansirawe plata zaposlenih„ i „odre|ene projekte za koje se mo`e postaviti pitawe da li suustavni”.Niuposlani~kom klubukoalicijeokoSPS-anisu zadovoqni rasporedom buxetskih para, a posebno zbog smawewa socijalnih davawa, te, po re~ima wihovog {efa Pavla Budakova, taj buxet ne mogupodr`ati. Skup{tinaVojvodineju~eje po hitnom postupku razmatralaiamandmanekojisuurepubli~kom parlamentu podneti na wen predlog zakona o razvojnomfonduAPV.Prihva}enojesedamodukupno22amandmana. Tako }e sastavni deo zakonskog predloga postati dva amandmana Vlade Srbije kojimasetra`idarepubli~kibuxet bude iskqu~en kao izvor finansirawa novog vojvo|anskog razvojnog fonda, te da se novac koji se prenosi razvojnom fondu a koji ne bude plasirandokrajabuxetskegodine vra}aupokrajinskibuxetili ga fond mo`e plasirati u narednojgodininaosnovuposebnog akta Pokrajinske vlade. Prihva}en je i amandman poslanika PUPS-a Mome ^olakovi}a koji je predlo`io da

ni kapital fonda mo`e pove}ati ili smawiti u skladu s odlukom skup{tine razvojnog fonda. A pokrajinski parlamentpozitivnoseizjasnioio amandmanima grupe posalanika URS-a kojima se, izme|u ostalog,tra`idanadzorniodbor fonda nadzere poslovawe te institucije i najmawe jednom godi{we izve{tava skup{tinu razvojnog fonda, Vladu SrbijeiVladuVojvodine. Ovaj zakonski predlog prethodnosuupokrajinskomparlamentu podr`ali i poslanici opozicije, izuzev SRS-a. Ipak, ju~era{wem glasawu o amandamanim nisu prisustvovali poslanci SNS-a koji su prethodno demonstrativno napustili skup{tinsku salu, nezdovoqni {to je predsendik parlamenta dopustio da nekolicina poslanika raspravu iskoristi za prepucavawa zbog problema u funkcionisawulokalnevlasti uBa~u,gdesunedavnodemokrate preuzele ve}inski deo odborni~kih mesta od napredwaka.Izlazaknapredwakaizsale poslanici SRS-a ocenili su, me|utim, kao „na~in da se izbegne glasawe o amandmanima nazakonorazvojnomfondu„. B.D.Savi}

SKUP[TINASRBIJERAZMATRALAAMANDMANENAZAKONORAZVOJNOMFONDUAPV

URS povukao veto Poslanica URS-a Vesna Kova~ povuklajeju~e,nakongotovodvo~asovnerasprave,amandmannapredlogzakonaorazvojnom fondu APV, koji je obezbe|ivao Republici pravo veta na pojedine odluke tog fonda. Povla~ewu amandmana prethodilaje`ustraraspravaukojoj su odustajawe od takvog re{ewa tra`ili ne samo predsednik Skup{tine APV I{tvan Pastor, ve} i poslanici DS-a, LSV-a,LDP-aiSVM-a. Vesna Kova~ je naglasila da niko nije imao lo{e namere ve}`equdaRepublikapodeli odgovornost oko poslovawa Fonda.Onajeporu~iladaPokrajina mora biti spremna na

odgovornostzasve{tosebude de{avalo u fondu srazmerno u~e{}u u vlasni{tvu, koje }e, {toseRepubliketi~e,iznositi22odsto. Pre povla~ewa amandmana predsednik vojvo|anske skup{tine I{tvan Pastor apelovaojenaposlanikeSkup{tine Srbijedaganeprihvateudanu za glasawe, tim pre {to ga je odbacio i pokrajinski parlament.Usuprotnom,kakojeupozorio, pada u vodu vera da se mo`e posti}i dogovor i da }e onbitiispo{tovan.Pastorje izraziorazo~arewezato{tou “politici morao da va`i minimum po{tewa i me|usobnog po{tovawaiuva`avawa”.

Nakonpovla~ewaamandmana,PastorsezahvalioVesni Kova~zato{tojedoprinela “da situacija bude svarqivijaijendostavnija”. –Nebe`imoododgovornosti za rad fonda, mislim da }e i APV i Republika biti ponosne na tu instituciju – poru~io je predsednik Skup{tineAPV. Po upoz or ew u pos lan ik a SVM-aLaslaVarge,“radise o jednoj mo`da skrivenoj nameri,atojedaministarfinansijaMla|anDinki} `eli da ima potpunu kontrolu nad radom tog fonda”. Varga je upozorionatodabiuslu~aju prihvatawa amandmana po-

slanice URS-a, SVM morao glasati protiv. I poslanica

LSV-aAleksandraJerkov istak la je da bi prih vat aw e

Kerovave~era U~estvuju}iuraspravioamandmanimaI{tvanPastorjenaveodaod“famoznetrisedminezainvesticije,Fondzarazvoj APV }e u narednoj godini imati 12 milijardi na papiru za autoputidvemilijarderalnognovca”. -Tih12milijardijekategorijakeroveve~ere,ilivrapca na grani, odgovorio je Pastor poslanici URS Ani Novkovi} koja je izrazila zadovoqstvo {to }e pokrajina dobiti auto– putodNovogSadadoRume. Ponavqaju}idatajnovacne}emo}idabuderealnoutro{en jernijeura|enapotrebnadokumentacija,Pastorjeslikovito objasnio:“Znamodazaprojekatzakoko{iwactreba{estmeseci,zna~imnogovi{evremena}etrebatizaautoputsatunelominema{anseda12milijardibudeugra|enokrozizvo|ewe radovaunarednojgodini”.

amandmana Vesne Kova~ zna~ilodapadauvodusve{tosu dog ov or il e Pok raj ins ka i Republi~kavlada. Ju~e pre podne skup{tinskiOdborzaprivredu,regio- nalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku usvojio devet od 22 podneta amandmana, me|ukojimasuidvaamandmana Vlade. Usvojen je i amandman po kojem bi republi~ki buxet trebalo da uplati 22 odsto od deset miliona evra osniva~kog kapitala fonda, dokbiostalih78odstoosniva~kogulogaiposlovawerazvojnog fonda finansirao buxetVojvodine. S.Stankovi}


4

ekonomija

subota29.decembar2012.

BOGATAPONUDANEKRETNINAPODHIPOTEKOM

Odo{estanovi nadobo{{irom Vojvodine Kreditna zadu`enost gra|ana i privrede Srbije kod banaka tokom novembrapove}anaje1,9postoisadaiznosi2.250,17milijardidinara. Uproteklommesecuka{wewegra|anauotplatikreditapove}anoje na4,5odsto,upore|ewus4,4odsto na kraju oktobra. Me|utim, sude}i po portalu „Dobo{„, raste broj onihkojiuop{tenemogudavra}aju podignute kredite pa banke svakodnevno ogla{avaju prodaju imovinenakojujestavqenahipoteka. SamouNovomSadutrenutnose naportaluDobo{nudiivi{eod20 stanovakojebankeprodaju,agotovo dainemamestaukojemnekabanka nijeaktiviralaponekuhipotekuna nekretninu. Tako u In|iji Folks bankaprodajeporodi~nuku}u,Vojvo|anska banka stambenu zgradu sa zemqom, dvori{tem i pomo}nim objektima za 18.153 evra, iako je procewenavrednostnekretnineve-

Vojvo|anskabankaprodajeuKikindistambeniobjekatod250kvadrata za 31.250 evra, a Prokredit bankazadvosobanstanuNovomBe~eju od 52 kvadrata tra`i 16.000

Ku}aza6.000evra UPan~evujeVojvo|anskabankaoglasilaprodajuporodi~nestambene zgradeod80kvadrataitriarazemqeza6.507evra,aSosijete`eneral bankatrosobnogstanauistomgraduod54kvadrata,cenapodogovoru. KrediagrikolibankauSremskojMitrovicinudiporodi~nustambenu zgraduod70kvadrataza25.500evra,teku}uod90kvadratauistommestu za27.795evra.UZrewaninu,pak,Erstebankajeoglasilaza24.decembar javnuprodajuku}eod38kvadratanadevetariplacaza10.000evra. }aod60.510evra.Me|utim,najni`a po~etnaprodajnacenanemo`ebiti ni`a od 30 odsto procewene vrednostinekretnine.IFindomestikbankauistommestuoglasila je prodaju ku}e s dvori{tem na osnovu35.~lanaZakonaohipoteci, azaku}uod118kvadratai14arizemqetra`ise57.207evra,{toje75 odstoodprocewenevrednosti.

evra.Ublizinistanasu{kola,vrti} i dom zdravqa. U istom gradu Vojvo|anska banka prodaje porodi~nu stambenu zgradu s pomo}nim objektima za samo 5.714 evra, {to iznosi60odstoodutvr|enevrednostinekretnine,sobziromnatoda seradioprvomjavnomnadmetawu. UNovomSaduErstebankaprodajestambenuzgraduod76kvadrata

za 47.658 evra. Aukcijska prodaja odr`a}e se 1. februara 2013, a depozit od deset odsto treba da se plati do kraja januara. Ista banka oglasila je za 1.februarslede}egodine preko portala „Dobo{„ i prodajustanauNovomSaduod114kvadrataza76.867 evra.Rokzauplatudepozita od deset odsto vrednosti nekretnine je tako|e dokrajajanuara. ProkreditbankauNovomSaduoglasilajeprodajudvosobnogstanaod62 kvadrata za 47.000 evra. Nekretninaseprodajeneposrednom pogodbom i postoji mogu}nost kreditirawa kupovine. Stan je prazan i odmah useqiv. Za dvoiposoban stan od 70 kvadrata tra`i se 40.500 evra (procewena vrednost 67.500 evra). Unikredit bankauglavnomvojvo|anskomgradu prodajeodmahuseqivdvosobanstan od63kvadrataza60.000evra,datum javneprodajenijeodre|enve}treba kontaktiratipoverioca. Krediagrikolbankaoglasilaje javnuprodajudveporodi~nestambenezgradeod71i40kvadratauNovomSaduza32.580evra,ku}euFutoguod344kvadrataza180.778evra. Oportjunitibankazaku}uspomo}nimobjektimaizemqi{temna^enejutra`i40.000evrauzmogu}nost kreditirawacelogilidelaiznosa od postignute cene. Ista banka za stambenu zgradu u Ka}u od oko 180 kvadratatra`i50.000evra.Pireus bankastanod70,32kvadratanudiza 74.000evra,azadatumjavneprodaje trebakontaktiratipoverioca,odnosnoprodavca. R.Dautovi}

dnevnik

POTPISANPREDUGOVORSKINEZIMAOIZGRADWIAUTOPUTA KROZFRU[KUGORU

OdNovogSadado Rume~etiritrake itunel Ministarka za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Verica Kalanovi} potpisalajesKineskom korporacijom za puteve i mostove CRBC(kojagradimostuBeogradu izme|u Zemuna i Bor~e), predugovorzaizgradwudvaautoputauSrbiji–MoravskogkoridoraiautoputaNoviSad–Rumauukupnojdu`ini oko 140 kilometara a vrednostradovaje642milonaevra. Re~jeoizgradwiautoputaupunomprofilusa{esttrakaodPojata do Preqine, u du`ini 109,6 km, gdebiradovimoglidapo~etive}u rano prole}e i izgradwi autoputa sa ~etiri trake od Novog Sada do Rumedugog27km,ukqu~uju}uiizgradwutunelakrozFru{kugoru. Po re~ima ministarke Kalanovi},projektizaautoputNoviSad– Rumajo{nisugotovi,abi}ezavr{eniu2013.godini.Radoveizgradwefinansira}eEksimbankaKine pod veoma povoqnim uslovima – rok otplate je 20 godina, grejs-period pet godina, a maksimalna kamataiznosi}edvaipoposto.Rokza izgradwu Moravskog koridora je ~etirigodine,aautoputaNoviSad –Ruma30meseci.Predvi|enojeda doma}efirmeu~estvujuurealizacijiprojektasa45odsto,aprose~naizgradwapokilometruko{ta}e 4,72milionaevra. UJP„PuteviSrbije”ka`udaje izra|enidejniprojekatzadeonicu odRumedo[apca.„Putevi”sufinansiraliiizraduglavnogprojektanatojdeonici,aliona~ekausvajawe idejnog projekta. Ministar finansijaiprivredeMla|anDinki}najaviojepreizvesnogvremena realizaciju tog projekta u okviru saradwePokrajinskeiRepubli~ke

vlade,zakojijeplaniranooko100 miliona evra iz kredita kineske Eksimbankezaizgradwunovesaobra}ajnicesa~etiritrake. AutoputodNovogSadadoRume deojebudu}enovesaobra}ajniceod mestaMe|anagranicisRumunijom do Rume, odnosno autoputa Za-

tra,acenagradwe,okvirno,30milionaevra.Du`itunel,od2.790metara,ko{taobidesetmilionaevra vi{e,aimaobidvostrukeefekte– u saobra}ajnom i ekolo{kom smislu. OdParagovadoispodIrigau du`iniod11,5kilometaranebibilousponave}egod~etiriprocenta,

Vezakoridorairegija Saobra}ajodautoputaBeograd–Zagrebnajugprema[apcuistogje intenzitetakaonaseverpremaNovomSadu.Tozna~idabudu}asao- bra}ajnicanijesamopopre~navezazna~ajnihevropskihputnihkoridora10i4(Rumunija)ve}biboqepovezivalaVojvodinuisusedneregijedrugihdr`avasasredwomizapadnomSrbijom,isto~nomBosnom iHercegovinom,CrnomGorom,Albanijomiju`nimJadranom.NacelomputnompravcuodNovogSadado[apcasaobra}ajnooptere}ewe jejednoodnajve}ihuzemqi. greb–Beograd, preko Zrewanina i Novog Sada, koja }e biti duga 162 kilometra, ~ime bi se omogu}ilo spajawedvaputnakoridora–Koridora 10 kroz Srbiju i Koridora 4 krozRumuniju,kojijeodrumunskosrpske granice udaqen 39 kilometara. Planirana je izgradwa tunela kojibiulaziokodParagova,aizlaziokodIriga.Postojedvevarijantetekapitalneinvesticije.Poprvoj, tunel bi bio duga~ak 1.233 me-

a izra~unato je da bi u{tede samo na gorivu isplatile tro{kove izgradwe cele trase za 16 godina. Stru~wacika`udajesada{wiput M-21uvrhusaobra}ajnogoptere}ewa u Srbiji. Prose~an godi{wi dnevni saobra}aj na deonici oko Iriga,kojajenajoptere}enija,kre}eseoko8.600vozila,amo`edosti}i i 20.000 do 30.000, posebno sredomivikendom.Takogustsaobra}aj garancijajeisplativostiizgradwe novesaobra}ajnice. R.Dautovi}

SVENEOZBIQNIJEIAPSURDNIJELICITIRAWEPOSKUPQEWEMGASA

ANKETARZS-aORADNOJSNAZI

Nezaposlenost 22,4odsto, pokrajina predwa~i Stopa nezaposlenosti u Srbiji, po oktobarskoj Anketi o radnoj snazi, iznosila je 22,4 odsto. Kako jeobjavioRepubli~kizavodzastatistiku,stopanezaposlenostiuBeogradskomregionuiznosilaje20,1 odsto,uregionu[umadijeizapadneSrbije20,3,uregionuju`neiisto~neSrbije23,8,auVojvodinirekordnih25,7odsto. Stopanezaposlenosti,kojapredstavqa u~e{}e nezaposlenih u ukupnombrojuaktivnihstanovnika

{tvu starom 15 i vi{e godina, u oktobru je bila 36,7 odsto, {to je rast od 2,4 posto u pore|ewu s podacimaizaprila. Po podacima RZS-a, stopa zaposlenosti u oktobru bila je 1,4 procenat ve}a u pore|ewu s oktobrom2011. Stopazaposlenostizamu{karce iznosilaje44odsto,aza`ene29,8 procenata. Najve}astopazaposlenostibila je u regionu [umadije i zapadne

U Beogradskom regionu nezaposlenost je bila 20,1 odsto, u [umadiji 20,3, u regionu ju`ne i isto~ne Srbije 23,8, a u Vojvodini 25,7 odsto (zaposleni i nezaposleni), u oktobru je bila 1,3 odsto mawa nego u istommeseculane. Anketa o radnoj snazi, koja se sprovodi dva puta godi{we – u aprilu i oktobru – ura|ena na uzorku od 8.000 doma}instava na teritoriji~itavezemqe,pokazala jedajestopanezaposlenostiuoktobru za mu{ko stanovni{tvo bila 21,5odsto,aza`ensko23,7. Istovremeno, stopa zaposlenosti, koja predstavqa procenat zaposlenih u ukupnom stanovni-

Srbije i iznosila je 40,3 odsto. U Beogradu je iznosila 35,8 odsto, u regionu ju`ne i isto~ne Srbije 35,1, dok je u Vojvodini stopa zaposlenostibila34,9procenata. Stopa neformalne zaposlenosti u oktobru 2012. godine od 17,9 procenata bila je 0,9 posto ve}a nego u aprilu ove godine, i 0,1 posto u odnosu na oktobar 2011. godine. Neformalna zaposlenost predstavqaprocenatlicakojarade„na crno”uukupnombrojuzaposlenih.

Kubikskupqi desetposto, acenunikonezna Promena cena elektri~ne energijeiprirodnoggasaidaqeje,mawe-vi{e, obavijena velom tajni, ~akiposleju~era{weizjaveministratrgovine RasimaQaji}a, koji jenajaviodaseve}acenagasamo`e o~ekivatiujanuaruslede}egodine, adabiodfebruaramoglaposkupeti i struja. Kao da do januara ima jo{mnogovremena,anedaon,sNovomgodinom,sti`ezatridana. Idokseoposkupqewustruje,kojejenajavqenozafebruar,jo{mo`eire}idaimavremenadabise znalo koliko }e ko{tati kilovat, za cenu prirodnog gasa te{ko da imavremenadasetoutvrdi.Naime, novacenagasatrebalobidaseprimewujeod1.januara,daklezapotro{wuutommesecu,akoliko}ekubikko{tati,odnosnokoliko}epotro{a~ipla}ati,nijeniblizupoznato. Iako bi tu cenu trebalo da znaju u JP „Srbijagas”, izgleda da nisu spremni da je podele s javno{}u jer se inforamcija o tome iz ove kompanije, ukoliko je ne ka`e generalnidirektorDu{anBajatovi},nemo`edobiti. Pritome,netrebazaboravitida postojiizakonskaobavezadasepotro{a~ispromenomceneupoznaju 15 dana pre primene, {to svakako ne}ebitislu~ajukolikogasposkupiod1.januara.To,zapravo,zna~i da su potro{a~i u poziciji da ne znaju koliko ko{ta roba koju tro{edabimoglidaznatidalidaje tro{e, odnosno poruka je jasna – tro{ite,akoliko}eteplatitivide}eteufebruaru,kadstignura~uniiva{ajeobavezadaplatiteiznos koji je ispostavqen. Jer, cenu, ukolikogasposkupidesetposto,za sada, ne znaju ni distributeri po{tofakturezagas,uzkojuideisuma koju vaqa platiti dobavqa~u –

Qaji}:Struja i gas moraju da poskupe MinistarRasimQaji} rekaojeda se razgovaraloo tomeda poskupqewe strujeigasaiznosi oko deset posto.Po wegovimre~ima,JP „Srbijagas”i„ElektroprivredaSrbije„ukazalisunatodasuudostate{kojekonomskojsituacijiizahtevalisudaposkupqewebudei do 27 posto. Ipak, on je istakao da nije moglo biti prihva}eno pove}awe koje gra|ani, posebno oni najugro`eniji, ne bi mogli izdr`ati.Qaji}jerekao dastruja i gas moraju da poskupe jer su gubici EPS-a iJP „Srbijagas” ogromni i delimi~no se mogu nadoknaditi pove}awem cene, ali da to nije dovoqno. Po wegovim re~ima, JP „Srbijagas” je naveo daima velika dugovawa idajedeo toga zbog ~iwenice da prodaju gas po socijalnoj,a ne tr`i{noj ceni,tedajesli~no i sa strujom i da su te kompanije tra`ile pove}awe cene. Tako|e, Qaji}jerekaoidasemo`eo~ekivatidaEPSponudimogu}nostcena ni`ihodtr`i{nihza400.000socijalnougro`enihgra|ana. JP „Srbijagas” dobijaju po~etkom narednog meseca, te }e i oni tek u februaruznatizakojusumu}eihta kompanijazadu`iti,apotom}era~unatikoliko}enaplatitisvojim potro{a~ima, koji su, treba li to re}i,narepu–ipotro{weitr`i{nogodnosapremakorisniku. Eventualno poskupqewe gasa od deset posto, naravno, u istom pro-

centupreli}esenapotro{a~e,pa iakosenemo`epreciznore}ikoliko }e kubik ko{tati, mo`e se pretpostaviti. Po{to sada potro{a~igaspla}ajuodoko40paido oko45dinara,prostara~unicaka`eda}ekubikko{tatiodoko45pa ~akidooko50dinara.Naime,cena kubikamoglabibitioko40dinara, alisenawu„lepe”drugitro{kovi,

porez na dodatu vrednost od osam posto, potom distributivna razlika,kojaserazlikujeoddistributera do distributera, a tu su i tro{kovizamernomesto...Takobi,uz potro{wu od 300 kubnih metara prirodnoggasa,{tojedesetkubika dnevno,mese~nira~unumestosada{wih oko 13.000 mogao biti i do oko15.000dinara.Iprvacifraje visoka, i mnogi potro{a~i te{ko jepla}aju,auzposkupqewe,netrebanigovoriti. Mo`da nekome dve-tri hiqade dinaranijemnogo,alijesigurnoda jezamnogeprevi{e.Nijespornoda su energenti skupi i da ne}e biti jeftiniji,daSrbijanemo`emnogo (ili ne mo`e uop{te) da uti~e na cenugasa,jerseuvozioko90odsto potrebnihkoli~ina,daJP„Srbijagas”moradaplationolikokoliko gaskojiseuvoziko{ta,alijeizvesno je da cena, kada se prevede u evropskuvalutu–od100evra,pai vi{eodtogazamesecdanagrejawa –ogromna.Ta~nojeidaenergenti nebitrebalodabuduiskori{}eni kaosocijalnakategorijaidasepotro{eno mora platiti, bilo da je re~odobavqa~u,distributeruili potro{a~u, ali te{ko da se mo`e re}idajera~unod100evrazamesec dana grejawa {ezdesetak kvadratnihmetaramali,ilisubvencionisana. Pri tome, potro{a~i ra~un pla}aju ili }e biti iskqu~eni – mo`daneodmah,alisvakakojednom –akoneplate.Tako|e,idrugienergentiko{tajuitro{eseipla}aju, presvegaugaqidrva,~emusevratilomnogopotro{a~akojitomogu, ali,dalitrebare}idajetokorak unazad,odkojegnijelak{enionimakojigasprodajunionimakojiga tro{e. D.Mla|enovi}


6

ekonomija / PoQoPRivReda

subota29.decembar2012.

SRPSKIAGRARDOBIJANOVUSTRATEGIJU

Poqoprivreda nijepapir datrpisva{ta Srbija }e dogodine dobiti novu strategiju poqoprivrede,koja}eva`itidesetgodina. Naime, pri Ministarstvu poqoprivrede osnovan je tim eksperata koji }e raditi na tomstrate{komdokumentu,a nova strategija ne}e imati nikavevezesverzijomkojaje ovih dana iza{la u javnost, a koju je izradio Nacionalni savet za poqoprivredu, ta~nijenovinarZaharijeTrnav~evi},kaoprvi~oveksaveta. Poqoprivrednici su, naime,negodovalizbogStrategi-

jerazvojapoqoprivredeuSrbiji od 2012. do 2037. godine, kojujepredstavioNacionalni savet za poqoprivredu, a odtog„pisanija”ogradilisu se i agrarni eksperti, univerzitetskiprofesoriisrpskiakademici,podvukav{ida oninisuu~estvovaliuizradi i da wihovo mi{qewe nije uzimano u obzir. Poqoprivrednici su negodovali i ranije, kada je osnivan Nacio- nalni savet, zbog toga {to u wemu nije ni bilo poqopri-

koji }e koordinarati pisawemnovestrategije.Aona}e se oslawati na prethodnu, s tim{to}ebitiprilago|ena sada{wim potrebama poqoprivredeuzrealnuprojekciju zahtevana{egagraraubudu}nosti, u svakom segmentu posmatranih i iz evropske perspektive. Ako sve bude i{lo poplanu,strategijapoqoprivrede Srbije bi}e zavr{ena do septembra 2013. godine, a bi}e pisana na period od deset godina, naglasio je Golubovi}.

Ju~esunatekststrategije koji je ponudio Nacionalni savetzapoqoprivredunegativno reagovala i paorska udru`ewa, a prethodno su i ~lanovi Nacionalnog saveta i Odbora Srpske akademijenaukeiumetnostizaselo, odnosno eminentni profesori i stru~waci, mahom izrazili nezadovoqstvo, uz napomenudanisuu~estvovali u tome te da su wihova imena i reputacija zloupotrebqeni.

Od navoda predstavnika Nacionalnog saveta ogradili su se i agrarni eksperti, univerzitetski profesori i srpski akademici vrdnika,asadatra`edasezanemari tekst te strategije i napravi potpuno nov dokument.Upravotako}eibiti. Naime, dr`avni sekretar za poqoprivredu Danilo Golubovi} je za „Dnevnik” izjavioda}ebitinapravqenanovastrategijapoqoprivrede,u skladu s procedurom Evopske unijeisna{omagrarnompolitikom i potrebama srpske poqoprivrede. – Nacionalni savet za poqoprivredu nije, po osniva~kom aktu, ni imao mandat za pisawe strategije – podvukao jeGolubovi}.–Verzijakojaje ovih dana obnarodovana zapravone}ebitinirazmatrana.Nacionalnisavetimasvoja prava i obaveze, definisaneosniva~kimaktomobjavqenimu„Slu`benomglsniku„,i trebadasedr`itoga. On je rekao da je ve} formiran tim doma}ih stru~waka i onih iz Evropske unije

„Podr`avamo ~lanove Nacionalnog agrarnog saveta, kojiseogra|ujuodStrategije jer su je napisala nestru~na lica, bez prethodnih analiza„, navodi se u ju~era{wem saop{tewu Asocijacije poqoprivrednika.„Tako|e,smatramo da je takvu strategiju potrebnoignorisatiisvelikom odgovorno{}u pristupitiizradinove,ukoju}ebiti ukqu~eniprofesoriistru~nalicaizsvihoblastipoqoprivredne proizvodwe da bi se dobio kvalitetan dokumenatnaosnovukojeg}esekreirati dugoro~na agrarna politikaSrbije„. Pomenimo,zapro{lunedequ je najavqena rasprava o „Zaharijevoj strategiji„ na OdboruSANUzaselo,alito se nije desilo. Tekst je ponu|enkaofinalni,alinazadovoqstvo paora, struke i nauke,ipaknijeprihva}en. S.G.

INTERVJU

MINISTARPOQOPRIVREDE,[UMARSTVAIVODOPRIVREDEGORANKNE@EVI]

Ne}emodozvoliti bagatelnuprodaju dr`avnezemqe

–UtokujeusvajaweZakonao podsticajimaupoqoprivredii ruralnomrazvojukojipredvi|a i podsticaje po hektaru, kao i minimalan iznos na ovogodi{wem nivou. Zakon predvi|a pravo na podsticaje svim pravnimifizi~kimlicimakojise bave poqoprivrednom proizvodwom, bez obzira na to da li suvlasniciilizakupcizemqe– isti~e je u razgovoru za „Dnevnik„ ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Goran Kne`evi}. l Mnogo je zamerki na taj zakon. Ako se zala`ete za predvidqivost i sigurnost upoqoprivredi,za{tojeministru ostavqeno pravo da svakegodinepropisujezakojuvrstuproizvodweipodkojim uslovima se ostvaruju podsticaji? – Zakon propisuje vrste i garantujemininimalneiznosepodsticaja,VladaRepublikeSrbije svakegodineutvr|ujemaksimalne iznose podsticaja na osnovu zakonaobuxetu,aministarsamo detaqno propisuje uslove i na~ine za ostvarivawe zakonskih pravaiutvr|enihiznosa.Argumentovanekritikekojesmo~uli tokomjavneraspravesmouva`ili i uvrstili u nacrt zakona. Ostale su samo politikantske prozivke,itoodonihstruktura kojesu12godinapodsticajeupoqoprivredi regulisale uredbama, mewaju}i ambijent za poqoprivrednu proizvodwu, nekad i po~etiriputagodi{we. l Borba protiv korupcije je kona~no po~ela. Da li mislitedatrebaispitatiprivatizacijeupoqoprivredi– od poqoprivrednih kombinata do {e}erana, mlinova...? –Gdegodpostojisumwaupravilnost privatizacije, treba je otkloniti ispitivawem tog procesa.

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

EMU

evro

1

111,4158

113,6896

116,3045

111,0747

Australija

dolar

1

87,2686

89,0496

91,0977

87,0015

Kanada

dolar

1

84,5532

86,2788

88,2632

84,2944

Danska

kruna

1

14,9280

15,2327

15,5831

14,8823

Norve{ka

kruna

1

15,0921

15,4001

15,7543

15,0459

[vedska

kruna

1

12,9154

13,1790

13,4821

12,8759

[vajcarska

franak

1

92,1554

94,0361

96,1989

91,8733

V.Britanija

funta

1

135,5918

138,3590

141,5413

135,1767

SAD

dolar

1

84,1318

85,8488

87,8233

83,8743

Kurseviizovelisteprimewujuseod28.12.2012.godine

Pokrajinadase mawebavimarketingom Na pitawe da li prihvata ideju Pokrajinske vlade o Vojvodini,regionubezGMO-a,GoranKne`evi}jeodgovoriodaje„za`aqewe{topojedinipoliti~arirazmi{qajuprovincijskiinastupajupopulisti~kiotakoozbiqnoj temi„. Ocewuju}i saradwu Pokrajinskog sekretarijata zapoqoprivredu s Republi~kim ministarstvom i na pitawe da li natojrelacijiimanerazumevawa, Kne`evi}jepodvukaoda biSekretarijattrebalomawedasebavimarketingomiispraznomkritikomVladepabisaradwabilaboqaiplodonosnija. l Da li je popis poqoprivrdeuspeoidaliseisplatio?Mo`emolira~unatida smodobilipravusliku,pouzdanepodatkeiho}elibiti potrebe za preciznijim snimawem poqoprivrede, s obzirom na to da nam je osnov zapregovoresEvropomupravovaqanastatistika? – @eqa Ministarstva je da imauvidurealnuslikusterena.O~ekujemorezultatepopisa od Republi~kog zavoda za stat is tik u da bis mo lak{ e

kreiralibuxetzapodsticajei razvojagrara.Istovremeno,ta baza podataka bi trebalo da budeiosnovazadobijawenovcaizfondovaEvropskeunije. Razmatra se i mogu}nost satelitskog snimawa, i to bi trebalo da bude dr`avni projekat. l Najavilisterazgovoreo odlagawu liberalizacije uvoza poqoprivrednih proizvodaizEU,imatelisignale iz Evropske komisije da }edotogado}i?

–Dorazgovora}esigurnodo}iizatonamnetrebajusignalijersmospartnerimaizEUu stalnomkontaktu,re{avamopitawe po pitawe i problem po problem. l Vlada mi{qewe da je deo SSP-a koji se odnosi na mogu}nost da stranci kupuju zemqu u Srbiji lo{e ispregovaran. Da li je mogu}a izmena tog dela sporazuma i kakav je va{ stav prema „strancima u na{im wivama“? –Prethodnavlastjelo{eispregovarala Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivawu, a to sevidiiurokovimazaliberalizaciju prometa zemqi{tem, ali ova vlada ne}e dozvoliti bagatelnu rasprodaju dr`avne zemqe. l Je li pod kont rol om sve{tosede{avaudr`avnim oranicama? Da li su u planu izmene Zakona o poqop riv redn om zem qi{ tu kojim bi se spre~ilo da jedan poqoprivrednik preko raznih posrednika u su{tini obra|uje nekoliko hiqada hektara i za wih dobija subvencije? –Nacrtnovogzakonaopoqoprivrednom zemqi{tu bi}e zavr{endoletanarednegodine,a najve}e promene }e se odnositi na monitoring kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta, poo- {travawe kaznenih odredbi i mera ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta. l Ho}emo li zakonom dozvoliti proizvodwu GMO, {to je uslov za ~lanstvo u STO-u? – Bezrazlo`ni su strahovi da }e se u Srbiji proizvoditi GMO jer to i nije uslov za ~lanstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.STOsebavi pitawimatrgovine,aneproizvodwe. S.Glu{~evi}

Kukuruzgodinuzavr{iosa27,4dinara Pretp raz ni~n a atm osf er a popravilusenatr`i{teodra`avapadomprometa.Uduhutakve tradicije odvijalo se i trgov aw e na Prod uktn oj berz i prot ek le ned eq e. Prom et od 1.222 tone za 46,59 odsto je mawi nego prethodne, dok je finansijska vrednost prometa u ned eq i za nam a izn os ila 36.706.646dinara,{tojepadza 39,92odstouodnosunaprethodninedeqniperiod. Pos ledw a radn a ned eq a u 2012.godinijesaaspektastatisti~kih podataka mnogo inte-

res antn ij e da se por ed i sa posledwomnedeqomtrgovawau 2011.godini,ocewujunaBerzi. - Generalno, tr`i{nu 2012. godinu mo`emo podeliti u dva per io d a. Prv o pol ug od i{ te, kada smo imali period stabilnihcena,idrugopolugodi{te, period naglih cenovnih skokova kao posledice nezapam}ene su{e i bitno samwenih prinosa,presvegaubilansimakukuruza,sojesuncokretai{e}erne repe-navodiseusaop{tewu. Kukuruz kao najzastupqenija roba na berzanskom tr`i{tu

kodnas,imaojeveomaskokovitecenovnepromenetokomgodine.Cenaoverobestartovalaje sa nivoa 15,50 din/kg bez PDV. Svoju maksimalnu vrednost kuuk ur uz je dos tig ao sred in om septembra i to na nivou 27,30 din/kg,dabinasamomkrajugodin e pao na niv o od 23,50 din/kg. Cena na zatvarawu ovogodi{weg trgovawa ovom robomuovojuodnosunaposledwu cenu trgovawa u prethodnoj godinive}ajeza51,60odsto. P{enica je u protekloj godiniimalanajoptimalnijiod-

nosnarelacijiukupanprinos – cen ovn a vredn ost. Nai m e, hlebno `ito je za razliku od ostal ih prim arn ih kult ur a imaloo~ekivaniprinos.Cena u protekloj godini se kretala od 18,60 din/kg bez PDV sa samog po~ etk a god in e, prek o maksimalnih 29,00 din/kg krajemavgusta,pado27,40din/kg, {tojecenapokojojjezatvoreno trgovawe ovom robom. Posledw a zak qu~ en a ovog od i{wauodnosunacenuzatvarawa iz pro{le godine je vi{a za47,30odsto.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom Trgovina 22, Kragujevac

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE

dnevnik

Promena %

Cena

Promet

BELEX 15 (520,30 0,81)

10,46

1.436

84.700

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

9,45

475

7.600

AIK banka, Ni{

0,19

1.565

1.140.945

Komercijalna banka, Beograd

7,64

1.310

114.009

NIS, Novi Sad

-0,27

735

10.345.710

Metalac, Gorwi Milanovac

4,64

1.760

8.800

Imlek, Beograd

0,54

3.167

221.690

4,08 Promena

3.550 Cena

3.550 Promet

Komercijalna banka, Beograd

7,64

1.310

114.009

Energoprojekt holding, Beograd

-10,27

760

45.600

0,17

602

7.249.596

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Dunav osigurawe, Beograd

-5,71

660

42.240

-0,67

443

2.600.430

Jubmes banka, Beograd

-5,13

12.331

369.940

Meser Tehnogas, Beograd Pet akcija s najve}im padom Komercijalna banka PB, Beograd

Neoplanta, Novi Sad Filip Moris, Ni{ Vojvo|anskih top-pet akcija

-2,23 -0,87 Promena

570 910 Cena

Promet

1,63

749

7.533.468

-5,13

12.331

369.940

Metalac, Gorwi Milanovac

4,64

1.760

8.800

Galenika Fitofarmacija, Zemun

3,90

2.400

240.000

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.521

203.445

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.300

26.500

455.430

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

550

0,00

Tigar, Pirot

2,82

219

30.400

455.430 531.440 Promet

735

10.345.710

Soja protein, Be~ej

1,63

749

7.533.468

570

Cena

Jubmes banka, Beograd

-0,27

-2,23

Promena %

Soja protein, Be~ej

NIS, Novi Sad

Neoplanta, Novi Sad

Naziv kompanije

[ajka{ka {e}erana, @abaq

0,00

5.000

270.000

Projektbiro, Sombor

0,00

400

158.000

Sviiznosisudatiudinarima


„VOJVODINA[UME”DAROVALE[TI]ENIKECENTRAZASOCIJALNIRAD

Mali{animapaketi}i ikarteza„Hobita” Foto:S.[u{wevi}

Javnopreduze}e“Vojvodina{ume”jeju~e obradovalo56mali{anakojisukorisnici Centrazasocijalniradpokloniv{iimuz novogodi{wepaketi}ekartezaprojekciju 3Dfilma“Hobit”ubioskopu“Arena”. -Uzkartusudobilikokice,sokislatki{ kako bi im odlazak u bioskop bio upotpuwen. U protekle dve godine imamo izuzetnodobrusaradwusaCentromzaso-

cijalni rad i mislim da svi mi treba posebnu pa`wu da posvetimo praznicima i darujemo ovoj deci neke sre}ne momente reklajedirektoricaJP“Vojvodina{ume” MartaTaka~. Prethodne godine ovi mali{ani su u pratwisvojihnastavnikasedamdanaboraviliusme{tajuu[kolsko-rekreativnom centru“^ardak”naDeliblatskojpe{~ari

Novosadska subota29.decembar2012.

pod pokroviteqstvom JP “Vojvodina{ume”.-Veomasmozahvalninapodr{cikoju dobijamonesamoodove,ve}idrugihkompanija. Vremena su takva da siroma{tvo ~inisvoje,svevi{esugra|anatra`ina{u pomo},ana{iresursisuograni~eni.Zbog toga je svaka pomo} draga i dobrodo{la rekaojev.d.direktoraCentrazasocijalniradNenadDra{kovi}. A.Va.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

V remeploV

„ZIMZARIJE”UGRADSKOJBIBLIOTECI

Sapunyijeosnovaledru{tvo Majstori sapunxije u Novom Sadu osnovali su svoj ceh 1764. Onisu1871.odmahposlezakonskog ukidawa ukidawa cehova, da bi do{lo do razvoja kapitalisti~kihodnosa,osnovaliPrvo novosadsko sapunxijsko dru{tvo. Ono je 29. decembra 1903.

od Gradskog predstavni{tva Novog Sada kupilo oko 4.000 kvadrata u novoj industrijskoj zoni, na izlasku dana{we Radni~ke ulice na dunavsku obalu. Posle Prvog svetskog rata fabrikajepodimenom„Albus”postala poznata u jugoisto~noj

Evropi. Sru{ena je septembra 1944. prilikom bombardovawa NovogSada.Obnovqenaje1948. i1992,sa800radnika,uvr{}ena ukombinat„HemijskaindustrijaNoviSad”,apotomnestalau olujamatranzicije. N.C.

Besplatne kartezaprevoz va`edo1.marta Besplatne godi{we katre za gradskiiprigradskiprevozzapovla{}enekaterogrijeputnikava`i}edo1.marta2013.godine.Odlukuotomedoneojeju~eUpravni odborGSP-a. Z.D.

SaboruVojvodini Prvifestivalizvornogpevawa isvirawanatradiciionalniminstrumentima „Sabor u Vojvodini”, odr`a}e se ve~eras od 19 ~asova u Kulturnomcentru,Katoli~kaporta 5. Organizator je Udru`ewe za negovaweio~uvaweSrpsketradicije„Zvuciskamena”. G.^.

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKACENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322

Gusari,vitezovi ileptir-ma{ne Gusarivoledugukosu,{lemovislu`evitezovimadaih{titeodsunca,aEgip}anisunosilihaqinejerjebiloveomatoplo, zakqu~ila su ju~e deca na radionici „Zvezdani osmeh {ou” u Gradskoj biblioteci. Najmla|i Novosa|ani u~estvovalisuudoga|ajuuokviru„Novosadskihde~jihzimzarija”koji je imao za ciq kretivnu, ali i edukativnuaciju. - U pitawu je literarno-likovna i kreativna radionica i nije poenta samo razvijawe likovnihsposobnostive}i{irewe~itala~kekulture-kazalaje moderatorkaMajaBugarski,poznatijakaoMaj~eZmaj~e.-Ovo je, ipak, jedan poseban doga|aj jerpredstavqaisvojevrsnuproslavu Nove godine u Biblioteci, {to je posebno interesanto za„zmaji}e”. Decio~iglednonijesmetalo {to su prvi deo radionice posvetili kwigama o junacima iz pro{losti, hrabrim vitezovimaiopasnimpiratima,sobziromatodasusekasnijebavili

i kreativnim radom. Od par~eta papira pravili su lepeze i leptir- -ma{ne, bojadisali ih, ukra{avali, a nakon grupne fotke, imali su dru`ewe i zakusku.Jedanod„zmaji}a”,NemawaRadosavqevi},rekaojedaje i pre u~esvovao u ovakvim aktivnostima Biblioeteke, ali damuseju~era{waposebnodo-

Programiu2013.

GINEKOLO[KA AKU[ERSKAORDINACIJA, „PROf.DRDRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594 i063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM& TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS„ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVODDOO, NoviSad,Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

„Novosadskede~jezimzarije”nastavqajuseiu2013.godini kadaseorganizujeradionica„NalepomplavomDunavu”,u~etvrtak,3.januara,od11do13~asova,u„Tra~ku”,Jevrejska15. U~e{}esenepla}a,aprijavesunabrojtelefona063/859-1982. U „O-klubu”, u Ulici Igwata Pavlasa 2, deca }e imati prilikuda~uju{tasuMatericeiO~evi.Radionicaseodr`avaod10do13sati,participacijasenepla}a,aprijavesu nabrojtelefona060/029-1-924.Muzi~karadionica„^arobna frula”odr`avaseod11do12~asova,uDe~jemkulturnomcentru, Ulica Ive Lole Ribara 6. Prijave su putem poruke na broj telefona 060/633-8-613 ili mejlom na deci.na.dar.@gmail.com.

palazbogtemaokojimasupri~ali. -Sva{tasamivideoiradio, aliovaradionicamisenajvi{e dopala jer su pri~e bile zanimqive. Isto kao i prethodna kad smo govorili o beskrajnoj muzicizasveikwizi„Napitak `eqa”.Odlu~iosamdanastavim da dolazim u Biblioteku jer }u

ovdepomagatiusre|ivawukwiga-pohvalioseovajmladiqubiteqkwiga. U novoj godini mali{ani }e imati jo{ prilika za sli~na dru`ewauovojustanovi,sobziromnatodaseu~etvrtak,3.januara,od11do12sati,odr`ava radionica„Vatrometizmog`elim-{e{ira”, gde }e se govoriti o Aladinu i wegovim dogodov{tinama. Nedequ dana kasnije,poistojsatnici,bi}eradionica„Godi{watortazaUrgu”itad}esepri~atioromanu ErikaNajtaihaskijuUrgi. A.Jerini}


8

NOVOSADSKA HrONIKA

subota29.decembar2012.

NOVI ASFALTIRANI PARKING

OD 13. JANUARA IZMENA AUTOBUSKE TRASE

NaKvanta{udodatnih 30mestazakamione

„Petica”opetvozi poredFuto{kepijace Autobusinaliniji5,od13. januara ponovo }e i}i kroz centar grada, zatim Jevrejskom i [afarikovom ulicom i saobra}ati pored Futo{ke pijace,odlu~ilojeGradskosabra}ajno preduze}e Novi Sad”, izlaze}i u susret zahtevima Novosa|ana da „petica” ponovo prolazi pored najprometnijegradskepijace.

„Petica”}esaokretnicesa Klisii}iredovnomtrasomdo [afarikoveulice,odakle}e skrenutiuJevrejskuulicu,zatim iz te ulice kod Futo{ke pijace voziti Bulevarom oslobo|ewa do @elezni~ke stanice. Sa stanice se”petica”okre}eiistimputemvra}anaKlisu. Z. D.

JU^E UJUTRO KOD „MERKATORA”

Buszbogtaksija udarioustajali{te U saobra}ajoj nezgodi ju~e ujutro kod „Merkatora” nije bilo povre|enihkadajevoza~gradskog autobusanalinijisedampokua{o dazaobi|eparkiranataksivozilakodtr`nogcentra. Portparolka Gradskog saobra}ajnogpreduze}a„NoviSad”Sne`ana Jakovi} ka`e da je voza~ zglobnog autobusa udario u stajali{tezadwimdelomautobusakadajepoku{aodazaobi|eostavqe-

nataksivozilaidaautobusnije o{te}en. Saobra}aj je u tom delu gradabiokratkouprekidu. -Ovajdoga|ajjejo{jedanprimersakakvimseproblemimasuo~avaju voza~i gradskog prevoznika sa nekim taksistima koji nepropisno koriste autobuska stajali{ta za taksi stajali{ta iliparkingmesto-navelajeJakovi}. Z. D.

SUTRA NOVOGODI[WA HUMANITARNA AKCIJA

MotoDedaMrazovi delepaketi}e Humanitarna akcija „Moto DedaMraz”,desetaporedu,odr`a}e se u nedequ, 30. decembra, u organizacijimotokluba„Otpisani”i udru`ewa„Apostoli”.Motora{i }e sa novogodi{wim paketi}ima, oko10~asova,posetitiDe~jeselo, satkasnijebi}euDe~jojbolnici, a u Domu za decu sa posebnim potrebamanaNovomnasequokopodne. Pola sata kasnije obi}i }e Svrati{tezadecuuliceinakraju}e,oko13sati,naTrguslobode podeliti jo{ 300 paketi}a mali-

{animakojasetamozateknu.Sem podelepaketi}a,uSremskojKamenici}eDedaMrazovipoobi~aju provozati decu na motorima po krugusela,ubolnici}eobi}isva odeqewa,kakobiihmali{aniiz svihsobavideliipozdravili,au DomunaNasequ}eovihumanitarci pogledati de~je radove koji se tamonalaze.Motociklistisupoklonekupilili~nimsredstvimai uz pomo} pojedinih fimi koje su uvidele humanu stranu akcije i finansijskijepodr`ali. A. J.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-11.45), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.10), „Hotel Transilvanija” (12.20), „Skajfol” (22.30), „razbija~ ralf” (13.30), „Sumrak saga: Praskozorje 2” (18), „@elim te” (20.10), „Pet legendi” (14, 16.05), „Hobit” (12.15, 14.30, 15.45, 16, 16.15, 17.45, 19, 19.30, 21, 21.35, 22.15, 22.40), „Pijev `ivot” (12, 15.30, 19.15, 20), „Zvon~ica i tajna krila” (12.30, 14.15, 14.20, 18.15), „Kad svane dan” (22.25)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te Scena „Jovan \or|evi}”, balet, „Krcko Ora{}i}” (19), Scena „Pera Dobrinovi}”, drama, „Sluga dvaju gospodara” (19.30)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 ~asova ju~e u isto vremerodilesu: DEVOJ^ICE:MajaMili},MarijaMajaPopov,Nata{aPetrovi}-\urendi},IvanaIgwatovi},TatjanaManojlovi},IvanaPopovi}-Srdanov,SawaVuji~i},NevenaKruni} iJelenaPrelevi} izNovogSada,DraganaPetkovi}-Tesla izKa}aiSanelaJar~evi}izBa~kePalanke, DE^AKE: Biqana Mihajlovi}, Dragana Tepi}, Oksana Minko, Zorica Pastorna~ki - Kar}a{, Aleksandra Latinovi}, Qendita Suqa iMarijaBursa} izNovogSada,NikolinaSavi} izMladenova,MajaPovrznik izBo|anaiTatjanaSavi} izBa~kePalanke.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Branko Milisava Antonijevi} (1931) u 9.45 ~asova - urna, Jelena \or|a[umaruni}(1943)u10.30~asova,TomislavKosteBaqozovi} (1931)u11.15~asova,JosipKatarineKasa(1929)u12~asova,ZoricaLazaraRaji}(1936)u12.45~asova,QubinkaMiloradaNikoli} (1932) u 13.30 ~asova - ispra}aj, Zorka Petra Kolunxija (1923) u 14.15~asovaiImreImreaKova~(1919)u15~asova. NaKatoli~komgrobquuNovomSadudanas}ebitisahrawena VeronikaPalaNa~a(1930)u13~asova.NaNovomgrobquuPetrovaradinudanas}ebitisahrawenSlavoqubMirkaPeji}(1957)u 11~asova.

DNEVNIK

Novi asfaltirani parking naKvanta{kojpijaci,povr{ine 4.500 kvad ratn ih met ar a, predstavili su ju~e pomo}nik grad on a~ eln ik a Nov og Sad a Borko Ili} i direktor „Tr`nice”Milo{Tubi}.Zakamione je obezbe|eno novih 30 mesta, izbetonirani su potporni zidoviizavr{enakanalizacionamre`a. Pom o}n ik grad on a~ eln ik a istakaojeda}eGradnastaviti da ula` e u javn o kom un aln o preduze}e „Tr`nica”, koje je najboqiinajve}iposlodavacu gradu,jerodovogpreduze}aposredno`ivi4.500porodica. - Bitno je da „Tr`nica” svakimdanomunapre|ujesvojradi da pored standardnih kapitalnih ulagawa koja }e imati naredne godine, kona~no ozbiqnijekrenemoiuprojekatveletr`nice,~imebiNoviSadbio prakti~no prvi grad u zemqi

koji }e imati savremenu veletr`nicu u sklad u sa svets kim standardima - rekao jeIli}. Direktor „Tr`nice” Tubi}napomenuo je da je investicija asf alt ir aw a parking a na Kvant a{ u zavr{ena za tri nedeqe, uprkos lo{im vrem ens kim uslov ima, dodaju}i da je to ura|eno zahvaquju}i vel ik om zal ag aw u JKP„Put”. - Najva`nije je da ovo mes to izg led a onakokakozaslu`uje srpskaAtinakadase prelazi preko @e`eqevog mosta. Kao i sve budu}e investicijepreduze}aiova}eserelativnobrzoisplatiti-rekaoje Tubi}.

Foto:S.[u{wevi}

Inv es tic io n e akt ivn os ti „Tr`nice” za narednu godine bi}e uvo|ewe elektronske naplat e pij a~ ar in e, san ir aw e objekata na Futo{koj pijaci i

asfaltiraweipretvaraweRibqeuetnopijacu,kojabipredstav qal a i svoj ev rs nu tur isti~kuponudu. I. D.

ZBOG POO[TRENE ZAKONSKE REGULATIVE

Apoteka„NoviSad”prestala daproizvodigalenskeproizvode Zbog poo{trene zakonske regulative, Galenska laboratorija u Vr{a~koj ulici 28, koja je proizvodila prirodne kozmeti~keidrugepreparate, prestala je sa radom, jer nema odgovaraju}iprostor.Naime,u celojSrbijisamotriapoteke su dobile odobrewe od Ministarstvazdravqadaidaqemogudastavqajuuprometproizvode iz svojih galenskih laboratorija,aupitawusuApotekaizBeograda,Pan~evaiZaje~ara.

teka „Novi Sad” }e uzimati proizvodeodkolega,kojiimaju registrovane laboratorije i koji poseduju re{ewe o dozvoqenomprometuovihproizvoda. U Veterniku je pre tri godine zapo~eta izgradwa moderne galenske laboratorije, alizbogmawkanovcanijezavr{ena. Otkakojepo~elagradwaGalenskelaboratorije,zadvegodineulo`enojepodevetmilionadinaraizgradskogbuxeta. Zatre}ufazusre|ivawabudu-

}eGalenskelaboratorije,koja podrazumeva pregradne zidove idovo|eweinstalacijauskladu sa evropskim standardima, izdvojenojeokodesetmiliona dinara. IzApoteke„NoviSad”obave{tavaju svoje verne potro{a~eipacijentedaizradatakozvanih magistralnih lekova po meri pacijenata nije prestalaidasetajdeoproizvodwe radi u apoteci „Higija”na Trifkovi}evomtrgu. I. D.

U CRKVI IMENA MARIJINOG

telefoni

StanislavHo~evarslu`imisu

VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

Kadajeupitawunovosadska galenska laboratorija, u pogledu stru~nog kadra i kvalitetaproizvoda,uslovisuzadovoqeni, me|utim problem je neadekvatanprostor,kojisene odnosi samo na povr{inu objekta, nego i na mnoge druge strogekriterijume. Prema re~ima specijaliste farmaceutske tehnologije Vesne Svilar, do re{ewa ovog problema,odnosnodoksenezavr{i Galenska laboratorija kojasegradiuVeterniku,Apo-

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

BeogrdaskinadbiskupimitropolitStanislavHo~evar danas}eod15.30~asovaslu`itiBo`i}no-novogodi{wumisuucrkviImenaMarijinog.Namisi}eu~estvovatiiMe{ovitihor„Kredarica”. G. ^.

Besplatanparking zapraznike Zavremenovogodi{wihpraznika,odnosno1. i 2. januara, u gradu se ne}e napla}ivati parking.Parkirawesene}enapla}ivatininaBo`i},7.januara,azado~ekNovegodine,usaradwisasaobra}ajnompolicijom,de`ura}eekipa „pauka”. B. M.

^ITAOCI PI[U SMS

Klapa„Panon” uSinagogi KoncertKlape„Panon”bi}eodr`anve~erasu 20 sati u Sinagogi, Jevrejska 11. Posetioci }e imati priliku da ~uju pesme “Plavi putevi mora”,“Jesensti`e,duwomoja”,“Struga”,“Devojko mala”,akaogostinastupi}eHorklarineta.Ulaz jebesplatan. N. R.

065/47-66-452

Sli~nostiirazlike starogRimaiNovogSada StariRimjebio~uvenpokanalizaciji, a Novi Sad po septi~kimjamama,renibunarimai mineralnoj vodi. Prijatno. Va`nojedahodamoposkupom uvoznom rebrastom behatonu. U Starom Rimujebilokorupcije,au NovomSadunema. 064/3340... *** U ulic i Mil ic e Stoj ad in ov i} Srpk iwenaLim an u2,voz il a se park ir aj u na kol ovoz u, tak o da je onem ogu} en dvos mern i sao bra} aj. Nadl e` ni ne haj u. 064/4758... *** ^ini mi se da svaka dr`ava ume da prepozna velike vrednosti i turisti~ke potencijale, sem na{e. Da nema raznih festivala Petrovaradinskatvr|avabinamskrozpalauzaborav!Alimeneneinteresuje taj aspekt, ve} zanimqivosti,kojesujavnostimawepoznateiokojimanikonepi{e. 063/1572... *** Posvemusude}iuop{tojpoliti~kojisvakojdrugojkonfu-

zijinajboqe}epro}ietnogrupacija koja je u vreme SFRJ davaladru{tvuiskqu~ivodirektore.Tojest,polakoalisigur-

no se pomaqaju, prvenstveno na malavrata. 060/0227... *** Poslodavci daju radnicima slobodan dan samo na papiru. Gdesuinspekcije? 062/2630.. *** U ovom siroma{tvu praviti bahanalijejedalekoodpameti i brige za narod. Plemenitije

jedazateparekupitestanDejanu Kova~evi}u, na{em sugra|aninuheroju,kojikroz`ivot idehrabrobezoberukeijedne noge,aliibezstana. U~inite ne{to plemenito; da vas qudi po tome pamte, a ne posvirkamanatrgu. 063/5426... *** Kona~no da neko ka`epravuistinu.To je selektor fudbalera Sini{a Mihajlovi}.Primer~ojstvai juna{tva je dokazao jo{ jedan put izjavom daporezpla}auItaliji i Srbiji. Naro~ito kada re~e da je jedinore{ewezaspas Crvene zvezde privatizacija, odnosno, ko kupi neka vija profit. Bravo Miha majstore. 065/9137... *** Trebalo bi da ostave Mrkowi}a i Anu na miru. Predivno je videti dvoje qudi pribli`nih godina da se vole i paze. Nemojmo ismejavati ne~iju qubav,budimoqudi. 063/5234...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota29.decembar2012.

9

GDE ]E GRADSKI POLITI^ARI DO^EKATI NOVU GODINU

Porodicapre~aodtrga Uzdobrumuziku,porodicui prij at eq e, ve} in a nov os adskihpoliti~arado~eka}eNovugodinuusvojimstanovimai ku}ama,aiporedbogatogprogramanajavqenogucentrugrada,vrlomalo}eihsezado~ek sabrati pred binom i na Trgu slobode. Novugodinusasvojimsugra|anima do~eka}e gradona~elnik Milo{ Vu~evi} (SNS). Wegov zamenik Borko Ili} (DSS)najlu|uno}proslavi}e

kodku}eukruguporodice. Politi~ari iz redova opozicije, ali i onih koji su na vlasti, re{ili su da budu u ku}nom ambijentu. ^lan gradskog ve}a za urbanizam NemawaStarovi} (SPO)zado~eku najlu|oj no}i bi}e sa svojom porodicomuzfinutrpezu,jer muje,kakoka`e,ukrugufamilije najlep{e i najopu{tenije.Saovomtvrdwomsesla`ei ~lanGradskogve}azasocijalnu i de~ju za{titu i predsed-

[to daqe od grada Malo wih }e otputovati van grada, a jedan je predsednik Skup{ine grada Sini{a Sevi} (SPS).-Ne}ubitiuNovom Sadu, ve} }u za Novu godinu s porodicom otputovati,atamo}emodo~ekati i 2013. Zaista mi je posle naporne godine potreban odmor - rekao je Sevi}zana{list.

nik Roms ke dem ok rats ke stranke Bela Kurina, koji tako|eplaniradado~eka„novaka”s~lanovimaporodice. - Kod ku}e je najlep{e i po praviluuveknajboqeveseqei zatone`elimnigdedaidemka` e Kur in a. I preds edn ik novosadskogodboraSrpskeradikalne stranke \ura| Jak{i} smatradajeukruguporodicenajlep{tedo~ekatiNovu godinu, pa }e tako i on biti kod ku}e sa svojom suprugom i de~ ic om. Preds edn ik Izv r{nog odbora, novosadskog odbora LSV Novi Sad Robert Kolar prove{}e najlu|u no} sasvojomporodicom. - Napravi}eno za nas troje sve~anu ve~eru, a ove godine po prvi put pusti}emo na{eg malog sina da proba budan da do~eka pono}. Sutradan }u na TV-u gledati skija{ke skokove-otkrivaKolar. Nekada{wi gradona~elnik i predsednik Gradskog odbora Dem ok rats ke strank e Igor Pavli~i}, tako|e }e za do~ek biti u krugu svoje porodice sasuprugomimali{anima.

-Dali}emoostati u gradu ili }emo oti}i kod supruginih , jo{ se nismo dogovorili, ali jedno je sigurno: bi}e toukrugumojeporodic e -ka` e Pav li~i}. Izgleda da je ovda{ wim pol it i~ arimajedinoporodica va` na, pa }e i ~lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovaweRadomirDabeti} (SPS) u`ivati u porodi~nom okru- Izodborni~kihklupa,svakonasvojustranu `ewu. - Ako nam ne{ to ne pok vaTom is lav Bok an, rek ao je riplan ov e,sup rug aija}em o kratk oijas noda}eNov udobit i sam o kod ku} e. Po{ to ~ek at i na Trg u sa svoj im su`iv im u cent ru, ver ov atn o gra| an im a. Poj ed in i su oku}em o ne{ to pre pon o} i otipir an i nek im drug im za wih }inaTrg,ako`en uneubed im lep{ im dog a| aj im a. Portp au sup rotn o. Moj a sup rug a vorolk auLSVAleks and raJerli da ide na Trg, a ja ba{ i kov rek la je za „Dnevn ik” da nis am qub it eq gu` ve - {ajoj je do~ ek nov e god in e treqiv o }e Dab et i}. ^lan Romnutn oudrug omplan u. ske dem ok rats ke strank e i - Ro|ena sestra mi se udaje preds edn ik Nar odn og pok re29.decembra,pamijesadaweta Din ar a - Drin a - Dun av no ven~awe ve}a preokupacija

I STARIJI SUGRA\ANI PLANIRAJU DO^EK

Godinenisuprepreka zadobarprovod Odbrojavawe do do~eka polakopo~iwe,zavr{avasekupovina haqina i cipela, a rezervacijesepareaukafi}imaodavno su upla}ene. Za neodlu~ne plakatisasvihstrananudeveliki izbor destinacija za ovaj praznik,dokseTrgpolakopriprema za o~ekivanu gu`vu. Ipak, sviovianga`maniprilago|eni su mla|em sloju sugra|ana, dok sezabakeidekedo~ekodvijau zati{ju. Ipak, da i stariji sugra|ani znaju da se zabave i da godine nisu prepreka dobrom provodusvedo~iosamdesetpetogodi{wa gra|anka M. V. koja u dru{tvusvojihprijateqauzbogatu trpezu i obaveznu jelku proslavqadolazakNovegodine. - Ovaj put imamo dupli praznik,jerjemojaprijateqicadobila praunuku, tako da }emo se kodweokupitidaobele`imoi ovaj doga|aj. Ona }e napraviti hranu,amidonosimopi}e.Nas

desetoroslavisvakegodinezajedno,iuveksmokodnekogdrugog. Na stolu mora da se na|e prase}epe~ewe,aupono}otvaramo {ampawac i ple{emo uz be~kivalcer.Okodvaseslu`i sarma posle koje po~nemo da se

razilazimo.Ranijihgodinasmo slavili po restoranima, ali namnov~anikvi{eneomogu}avatajluksuz-ka`eovaNovosa|anka. Ninajstarijigra|anikojisu sme{teni u domovima Geronto-

Katoli~kisve{tenikslu`ibo`i}numisuuGerontolo{komcentru

Sedmasilakod gradona~elnika Gradona~elnik Milo{ Vu~evi} organizovao je ju~e novogodi{wi prijem u Gradskoj ku}i za novinareisaradnikeumedijima,apozivuseodazvaovelikibrojpredstavnikamedijskihku}a. - @elim da vam se zahvalim na korektnoj saradwiidavamporu~imda}eseGradNoviSad, odnosno qudi koji ga vode, zaista potruditi da budu dostupni predstavnicima medija. Va`no je da se pravovremeno, blagovremeno i pre svega istinito izve{tava o radu gradskih ~elnika, a uveksmospremninatodabudemoizlo`enikritici,akotozaslu`imo–rekaoje gradona~elnik Vu~evi} i prisutnima po`eleo sve najboqe u 2013.godini. B. M.

lo{kogcentrane}epropustiti duh praznika. Dok se za pravoslavni i katoli~ki Bo`i} organizuju bogoslu`ewa u okviru domovazastare,ajelovnikpro{irujesa~esnicomilitortom, zaNovugodinumeni}esesastojatiodprase}egpe~ewaisedam vrstakola~a. -Mismoudomoveuneliprazni~n o rasp ol o` ew e ukras ima,kaoijelkamakojesenalaze na svakom spratu, dok je u trpezariji sme{tena najve}a ka`e PR Gerontolo{kog centraMilenaLeti}-Jove{. U sklopu ove institucije nalazi se i 15 klubova koji broje oko4.000korisnika. - Korisnici klubova tu organizujudo~ek,aliosvomtro{ku. Mi im dajemo prostor, dok oni donose hranu, pi}e i dovodemuziku-ka`eLeti}-Jove{. A. Varga

NA [TRANDU ZA NOVOGODI[WE I BO@I]NE PRAZNIKE

Maskenbal,paketi}i iu`ivawenaledu Povodom novogodi{wih i bo`i}nih praznika „Gradskozelenilo„je iovegodine pripremilo bogat program na [trandu. U ponedeqak 31. decembra od 12do13~asovana{poznatimuzi~arijedanodu~esnikanovogodi{wegkoncerta naTrguslobodeSlobodanTrkuqa boravi}e na klizali{tu na [trandu, razgovaratisaposetiocimaipodeliti novogodi{we paketi}e deciizSigurnede~je ku}e.Prvih80mali{anakojiuponedeqak31.decembraposle12~asovado|una klizali{tedobi}enapoklonnovogodi{wipromopaketkompanije„Bambi”iz

Po`arevca.Uterminuod13do16~asova sa razglasa na klizali{tu bi}e emitovani najve}i doma}i i strani hitovi 2012. godine. U utorak, prvog dana nove 2013.godine,klizali{tena[tranduradi}e od 12 do 17 ~asova. U organizaciji Kulturnogcentragradaod12do16sati nacentralnojbinina[trandunastupi}e dva tambura{ka ansambla – „OrkestarMiletaNikoli}a”iansambl„Vojvo|anski klas” koji su pripremili bogatrepertoarvojvo|anskihgradskihpesama. B. M.

SARADWA GRADA I FONDACIJE „PRIVREDNIK”

Pomo}zatalentovanestudenteiu~enike Protokol o saradwi Grada i fondacije „Privrednik”, koji je potpisan ju~e u Gradskoj ku}i, obezebedi}epomo}za{kolovawe darovitih u~enika i studenata slabijeg imovinskog stawa ili bez roditeqa. Ovaj dokument ozvani~ilisugradona~elnikMilo{Vu~evi} ipredsednikUpravnog odbora pomenute fondacije episkopjegarskiPorfirije. - Na{ajezajedni~kaobavezai odgovornostdadamo{ansu deci slabijeg materijalnog statusa da ostvaresvesvojesposobnosti,da pomognemo talentovanima, jer }emonatajna~indoprinetistvarawukadrakoji}e, una{emgra-

du,na{ojzemqi, mo}idapokrene privredni i svaki drugi razvoj rekao je gradona~elnik dodaju}i dajetosamoprvividsaradwelo-

kalne vlasti i „Privrednika”. Episkop Porfirije naveo da Gradpoma`efondaciju od 2006. godine, a ovim potpisivaqem to je i ozvani~eno.Dodao je da zdravqe i stabilnost jednog dru{tvazavisiod obrazovawa qudi, ali da se, na`alost, zbog ekonomske situacije, Srbijanemo`epohvalitiprevelikim procentom visokoobrazovanihosoba.

Jedna od mladih pitomaca „Privrednika”Nata{aTutorov, zahvalilaseuimebiv{ihisada{wih pitomaca, naglasiv{i da svi oni ula`u veliki trud da ostvare{toboqiuspehirezultatekojisuosnovzauspehusopstvenojkarijeri,asamimtimiza napredakcelokupnogdru{tva. Fondacija „Privrednik” postojipunatrivekainajstarijaje institucijatevrsteuSrbiji.Do 1945.godine,kadajeukinuta,kroz wu je pro{lo 45.000 pitomaca, a od1993.godine,kadajeobnovqena, finansirala je {kolovawe 2.500talentovanedece.Trenutno ima150{ti}enika. A. J.

Foto:R.Hayi}

od do~eka Nove godine - navela je Jerkov. Svadbarski }e najlu|u no} do~ekati i potrreds edn ik grads kog odb or a SPS-adr\or|ePetrovi}. - Po{to mi se 31. decembra `enidrugarnaNovomnasequ, tamo}useduploproveseliti. U svadbi }u ispratiti staru godinu,aujedno}useproveselitisvadbarski-otkrivaPetrovi}. Q. Nato{evi}


10

subota29.decembar2012.

dnevnik


vOJvOdinA

dnevnik

subota29.decembar2012.

СНС ОПТУЖУЈЕ БИВШУ ЗРЕЊАНИНСКУ ВЛАСТ

Анекси скупо коштали град

ХУМАН ГЕСТ ГРАДА СОМБОРА

Обрадовали децу изхранитељских породица

СОМБОР: Град Сомбор се побринуо да Деда Мраз ове године на време стигне и уручи пакете деци чланова Међуопштинског удружења хранитеља „Весело детињство“, као и деци чланова Удружења ратних војних инвалида и Удружења ратних и мирнодопских инвалида. Пакетићима су се обрадовали и најмлађи чланови Друштва инвалида за церебралну и дечју парализу. Највеселије је ипак било у Буњевачкој кући у Сомбору, прили-

ком уручивања пакетића деци хранитеља „Весело детињство“. Срећну, безбрижну и веселу 2013. годину, деци је пожелео члан Градског већа за социјална питања и бригу о младима Драган Ненадов, а за добру и пријатну атмосферу побринули су се домаћини, чланови Удружења грађана “Буњевачко коло“ у чијем простору су деца из хранитељских породица и добила поклоне од Деда Мраза. М. Мћ

ЗРЕЊАНИН: Буџет града за 2013. биће реалан, рационалан и штедљив и он представља пројекцију како ћемо живети у наредној години, рекао је на конференцији за новинаре генерални секретар Омладине Градског одбора Српске напредне странке у Зрењанину Ненад Домјесков. Он је додао да буџет у себи садржи пројекцију остваривања циљева социјалне политике, али и развојну компоненту уз предвиђену флексибилност која ће уз непромењене услове остваривања буџетских прихода обезбедити несметано функционисање свих буџетских корисника. - Док су представници бившег режима запошљавали чланове својих партија, актуелна локална

власт трошкове за зараде запослених пројектовала је на 22,1 одсто буџета, у односу на буџет за 2012. годину где су оне биле 27,7 одсто. Развојна компонента буџета огледа се у повећању средстава за капитална улагања која износе 15,3 одсто, док је бивши режим у структури расхода за капиталне инвестиције издвојио 6,9 одсто од пројектованог буџета – казао је Домјесков и оптужио представнике бившег режима да нису изградили ни један капитални објекат, нити су обавили експропријацију земљишта за завршетак обилазнице, иако су средства била обезбеђена. Домјесков је рекао и да је СНС са својим коалиционим партне-

УТВРЂЕНИ ГРАДСКА КАСА И НОВИ ЦЕНОВНИЦИ

Талас поскупљења комуналија КАЊИЖА: Буџет општине Кањижа за 2013. годину, усвојен је на прекјучерашњем заседању одборника, утврђен је у износу од 1,33 милијарди динара, што је за 100 милиона динара више него у овој години. На истеку године дата је сагласност на нове ценовнике комуналних услуга, који доносе талас поскупљења. Заседање је потрајало готово осам сати као и пертходно, с том разликом што су

вљали питање акредитације и других сниматеља, а председник СО Ервин Хужвар и члан Општинског већа за информисање Роберт Шатаи позивали су се на одредбе Пословника СО и чињеницу да је присуство потрбено најавити два дана раније, да се представници медија уредно позивају, односно да се не види смисао снимања од стране опозиције јер „Инфо ТВ„ то обавља са две камере и у цело-

Скупље и изношење смећа

Деца у Падеју радовала се Деда Мразу и пакетићима

Занајмлађеосновце 500пакетића

ЧОКА:За сву децу у чоканској општини узраста од првог до четвртог разреда основних школа Културно-историјско друштво „Чокански добошари„ обезбедили су новогодишње пакетиће. Уз пригодне програ-

ме у Чоки, Остојићеву и Падеју, деда мразеви које је предводио глумац Душан Фелбаб из Кикинде, поделили су око 500 пакетића и обрадовали малишане. Текст и фото: М. Митровић

NA RELACIJI SUBOTICA-SOMBOR-SUBOTICA

Vozinoviruskivoz “@eleznice Srbije” su od ju~e, 28. decembra, uvele u redovan putni~ki saobra}aj novi dizel-motorni voz ruske proizvodwe na relaciji Subotica – Sombor – Subotica. Prvi polazak nove garniture, po redu vo`we, krenuo je iz Subotice u 10 sati i 22 minuta, saop{tile su „@eleznice Srbije”. Novi voz srpskih `eleznica zameni}e stare putni~ke garniture i saobra}a}e ~etiri puta dnevno iz Subotice za Sombor i to u : 2.59, 7.20, 10.22 i u 14.22 sata. U povratku iz Sombora za Suboticu voz po redu vo`we polazi u 5.23, 8.48, 11.49 i 16. 48 sati. Ovo je jedna od dvanaest garnitura novih dizel-motornih vozova ruskog proizvo|a~a „Metrovagonma{a” koja je ukqu~ena u redovan saobra}aj na srpskim prugama. „@eleznice Srbije” su prvi put nakon tri decenije kupile nove vozove, zahvaquju}i

kreditu me|unarodne `elezni~ke banke „Eurofime” od 43 miliona {vajcarskih franaka. Vozovi su nameweni prevozu putnika u lokalnom i regionalnom saobra}aju na neelektrificiranim prugama i sukcesivno zamewuju putni~ke „{inobuse” i „makose” stare preko trideset godina, koje su i daqe u saobra}aju. Nove dizel – motorne garniture zameni}e i vozove sa dizel lokomotivama, {to }e u saobra}ajnom i ekonomskom pogledu biti znatno racionalnije i jeftinije. Ruski dizel-motorni voz mo`e da se kre}e brzinom od 120 kilometara na ~as, dvodelan je i ima 120 mesta za sedewe i 126 mesta za stajawe. Opremqen je najsavremenijom opremom, a glavne komponente proizveli su najpoznatiji evropski proizvo|a~i, po svim doma}im i me|unarodnim standardima. R. Dautovi}

рима увела нулти степен толеранције према корупцији и криминалним радњама у функционисању локалне самоуправе. - Један од начина рада бившег режима било је одступање пројектанта од пројектног задатка и издате грађевинске дозволе. На тендерима су послове добијали понуђачи са најповољнијом понудом, али су потом потписивани анекси уговора који су повећавали цену радова и били већи него што је била цена најнеповољнијег понуђача. Формирали смо комисију која испитује такве инвестиције и ускоро ће свака неправилност бити законски процесуирана – напоменуо је Домјесков. Ж. Б.

Жучну расправу подстакло је давање сагласности на промене цена услуга изношења смећа ДОО „Брантнер отпадна привреда” из Новог Бечеја. Захтев „Брантнер отпадне привреде” био је поскупљење од 36 посто, међутим, захтев је само делимично усвојен, па је дата сагласност за повећање од 21 посто, а и такво поскупљење одборници опозиције сматрају неоправданим. По члану домаћинства месечна накнада за изношење смећа од 1. јануара обрачунаваће се 121,34 динара плус ПДВ, за домаћинства социјалне категорије 91,75 динара плус ПДВ. За правна лица и предузетнике за типске посуде до 120 литара накнада ће износити 464, за посуду од 240 литара 928 и од 1.100 литара 4.360 динара, плус ПДВ. се на половини сесије, одборници окрепили претпразничним послужењем у време ручка. Није прошло без зачкољица, јер Студију „Доналд„ који је за опозицију обављао снимање на претходним заседањима, није дозвољено снимање седнице, на чему су инсистирали одборници опозиције и поста-

сти одложно емитује на каналу кабловске телевизије. Буџет за 2013. образлагали су шеф Одељења за буџет финансије и Локалну пореску администрацију Тибот Домонкош, председник општине Михаљ Њилаш (СВМ) и чланови ОВ из редова ДС-а и ЛСВ-а Тимеа Кљајић Барат, Ро-

берт Шатаи, Золтан Тудоровић, Моника Халас, Анастазија Волентер Такарич. Председник општине Њилаш је нагласио да и поред дугог усаглашавања међу коалиционим партнерима добијен је квалитетан буџет, као добра основа за рад у идућој години, оцењујући да је реч о избалансираном буџету социјалног рзавоја. Замерке на буџет исказали су представници опозиције из одборничке групе УКРОК и Групе грађана „Бирај пут„ Ласло Тандари, Слађана Илић, Јожеф Франчик и Иштван Бачкулин, а приликом гласања буџет су подржали и поједини одборници опозиције. Дата је сагласност за поскупљење услуга ЈКП „Комуналац„ да се диминичарске, пијачне и још неке услуге поскупе 16, а машинске и погребне за 20 посто. Од 1.јануара поскупљују и услуге ДОО „Потиски водоводи„ из Хоргоша у области водоснабдевања за 20 посто. Нова цена кубика пијаће воде за грађане са ПДВ-ом износиће 38,72 динара, за привреду 119,18 и за установе 41,71 динара, чему треба додати и цену услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода што за домаћинства по кубику стаје додатних 33,74 динара, за привреду 119,18 и за установе 37,74 динара. М. Митровић

ОДРЖАНА ПОСЛЕДЊА СЕДНИЦА СО КИКИНДА

Изабраниомбудсман ипочасниграђанин КИКИНДА: На седници Скупштине општине Кикинда највише полемике међу одборницима изазвало је оснивање Јавне агенције за локални развој општине Кикинда. Агенција је основана ради развојних и стручних правих послова дужности и одговорности општине Кикинда за локални економски развој и унапређење општег оквира за привређивање. За привременог директора именован је Мирослав Кресоја., - Не желим да се предамо и не радимо на довођењу инвеститора. Једини начин јесте да имамо агенцију која ће добро радити свој посао, која ће имати базе података и све информације које инвеститори траже. Ова агнеција биће алат у нашим рукама да комуницирамо и контактирамо привреднике. Досађиваћемо великим корпорацијама, амбасадама, привредим коморама,

појављиваћемо се и на сајмовима, јер тако постајемо видљиви свима - навео је као разлог оснивања ове агенције члан Општинског већа НенадГрбић. Одборници опозиције Светислав Вукмирица (СНС) и Владимир Пудар (ДСС) критиковали су оснивање ове агнеције сматрајући да ни Центар за развој и промоцију Кикинде није оправдао очекивања – довођење инвеститора. На прозивке је одговорио председник општине Кикинда Саво Добранић истичући да агенција није основана ради страначког запошљавања него да ће запослени који већ раде у јавном сектору бити распоређени у новооснованој агенцији. На седници је донета одлука о престанку и ликвидацији Центра за развој и промоцију Кикинде. Донето је решење о избору за-

штитника грађана општине Кикинда за којег је именован Иван Рошчић. Председник Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Драган Стојановић рекао је да је Рошчић вишегодишњом каријером показао ауторитет, знање и енергију са којом би на прави начин могао да заступа интересе свих грађана и грађанки општине Кикинда. За почаснопг грађанина једногласно је изабран кошаркашки тренер Ранко Жеравица због изузетних успеха у кошарци. Усвојен је и Локални акциони план за побољшање положаја жена 20122016. године чији су циљеви: економско осанживање жена , борба против насиља над женама, здравље и образовање жена, жене у политици и медијима. А. Ђуран

Различитипоглединабуџет ЧОКА: Одборници СО Чока утврдили су буџет за 2013. годину планиран у износу од 721,2 милиона динара, при чему су испољени различити погледи владајуће коалиције и опозиције. Председник општине Ференц Балаж (СВМ) оценио је да је буџет реалан и развојни, међутим,

опозициони одборници из редова ПУПС-а и СПС-а да је потрошачки и расипнички. МиркоСтојков (СПС) замерке образлаже чињеницом да су 80 посто укупних прихода буџета трансфери са виших органа власти, а Јован Мутуц (ПУПС) је предложио мере штедње којима

би се уштедело 25 милиона динара. Гласовима одборника владајуће коалиције СВМ и ДС, буџет је усвојен, против су били представници ПУПС-а и СПС, а троје одборника из редова СНС нису се изјашњавали. М. Мр.

11

Првенство пословној зони СУБОТИЦА: У суботичком парламенту је, након дуге расправе, усвојен буџет за 2013. годину. Буџет је планиран у обиму од 5,663 милијарде динара, што је за 5,77 одсто више у односу на овогодишњи. У свом излагању градоначелник је истакао да је буџет за 2013. годину развојни и социјално одговоран. У плану је даље улагање у инфраструктуру, са акцентом на пословну и привредну зону, како би Суботица и даље остала лидер у привлачењу инвеститора. - Буџетом за наредну годину планирано је да се уложи 160 милиона за инфраструктурно опремање, 20 милиона динара за бесплатне ужине ученицима од првог до осмог разреда основних школа на територији града Суботице, чији су родитељи незапослени. Реч је о око 1.300 ученика. Планирано је 12,5 милиона динара за подршку брачним паровима при трећој вештачкој оплодњи, која ће бити бесплатна - рекао је градоначелник Модест Дулић. С. И.

Стигао ДедаМраз ТИТЕЛ: Поводом предстојећих празника локална самоуправа Тител, први пут је обезбедила средства за доделу 400 новогодишњих пакетића најмлађим суграђанима. Пакетићи су подељени најмлађима у Предшколској установи „Плави чуперак“, деци Удружења за церебралну и дечију парализу „Пријатељи Титела“ из Титела и Центру за социјални рад за општину Тител „Солидарност“. В. Х.

Полиција појачано контролише КИКИНДА: Време је слава, новогодишњих и божићних празника те из Полицијске управе Кикинда обавештавају да је у току контрола продаје и употребе пиротехничких средстава, као и појачана контрола саобраћаја. Помоћник командира ПУ Кикинда Александар Васић, каже да су акције већ почеле да дају резултате, као и да је прошле недеље против неколико лица већ поднета прекршајна пријава. Поред контроле продаваца који имају право на легалну продају, велика пажња биће усмерена на продају на “црно” и према лицима која то раде биће поднете пријаве. Полиција ће, према речима Васића, наредних недеља појачати и контролу учесника у саобраћају. Из Полицијске управе апелују на грађане да не купују својој деци пиротехничка средства јер ће се против родитеља малолетника, који буду приведени, подносити кривичне и прекршајне пријаве, а на возаче да после конзумирања алкохола не седају за волан. А. Ђ.


12

dru[tvo

subota29.decembar2012.

Promovisana 34 doktora nauka U sve~anoj sali Fakulteta tehni~kihnaukauNovomSadu promovisana su 34 nova doktoranaukaUniverzitetau Novom Sadu. Novim doktorima nauka diplome je uru~io profesor dr Pavle Sekeru{, prorektor Univerziteta. Najvi{i nau~ni stepen dobili su: Bojan Tohoq i Dragan Anti} (veterina), Ivan Pihler (poqoprivreda), Milan @ivkovi} i Predrag Ja{ovi} (kwi`evne nauke), Maja Stojkin,RadmilaBodri~,Dejan Sredojevi} i Selena Stankovi} (filolo{ke nauke).SvetozarBo{kov jenovi doktor istorijskih nauka, a Nade`da Rodi} i Valentina Bai} psiholo{kihnauka. Doktori medicinskih naukasu:TihomirDuganxija,Borislava Puji}, Aniko Kato-

na-\urekovi}, Biqana Dobri}, Sr|anNinkovi}, Biqana Milo{evi}, Ferenc Vickoi QiqanaDobri}.Milica Rutonski je novi doktor fizi~ke nauke, Mirko Nagl metodikenastavefizike,Biqana Basarin i Ninoslav Golubovi}geografskihnauka,Vuk Gara~ai Branko Jovanovi} iz oblasti turizma, Sowa Kai{arevi} biolo{kih nauka, Jovan Dori} ma{inskog in`ewerstva,AndreaIvani{evi} tehni~kihnaukaizoblastiin`ewerskogmanaxmenta, Dejan Vukobratovi} iz oblastitelekomunikacijaiobrade signala, Vesna Stojakovi} arhitekture,Sr|an Vukmirovi} ra~unovodstaiautomatike, Dragana Peri} i Stevan Grbi}elektrotehnikeira~unovodstva. Q.M.

TIMNACIONALNOGPREVENTIVNOGMEHANIZMA ZAPREVENCIJUTORTURE

Posetili 68 ustanova

Nakon preporuka Nacion alnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture upu}enih Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici “Svetivra~evi”uNovomKne`evcu o otklawawu uo~enih nedostataka,zamenikza{titnikagra|ana Milo{ Jankovi} obja{wava za na{listdajetosamojednaodmnogihinstitucijakojesupredstavnici za{titnika gra|ana, pokrajinskog ombudsmana, udru`ewa „Beogradskicentarzaqudskaprava„i „Me|unarodna mre`a pomo}i„ tokomovegodineobi{li.Onjedodo da izre~enih 25 preporuka o unapre|ewuradanijedatozato{toje staweutojbolnicilo{eve}zbog toga{tobitrebalodabudeboqe, inezato{tojetamoprisutnatorturave}dadowenebido{lo.Drugimre~ima,nijere~opropustima

|anasa~iweniizve{tajoposeti psihijatrijskoj bolnici u Novom Kne`evcu,aupripremisuizaVr{ac,PadinskuSkeluiTopionicu. Uo~enoje,kakoka`e,dajepopitawuza{titepravaosobasmentalnim smetwama najve}i problem u tome{toseonile~eubolnicama kojeimajuazilarnikarakter.Drugimre~ima,velikibrojpacijenatasesme{tanadugirokudislocirane bolnice i pojedine ustanove socijalne za{tite u kojima su ve}inomzatvoreni,zakqu~ani,izop{teni od uobi~ajenih `ivotnih aktivnosti u socijalnoj zajednici isvogredovnogokru`ewa,{tosamoposebimo`epredstavqatine~ove~no i poni`avaju}e pona{awe. –Naprimer,samoujednojpsihijatrijskojbolnicisme{tenoje

BolnicauNovomKne`evcu reprezentativna Zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Aramba{i} ka`e za na{listdasestaweuSpecijalnojpsihijatrijskojbolnici“Sveti vra~evi”uNovomKne`evcumo`enazvatireprezentativnimuodnosunaustanovesli~nogtipauVojvodini,paiSrbiji. –IakotaustanovanemakapacitetiresursepoputonihuVr{cu iliKovinu,onausvomraduimarazra|eneinterneobrascepostupawakojiseodnosenafiksacijubolesnika,akojisuuskladusme|unarodnim standardima – isti~e Aramba{i}. – Sudsko odeqewe te bolnice,ukojemsuosobekojejesuduputioubolnicunaizdr`avawe merebezbednosti,osmi{qenojetakodaseosu|eniciuwemuslobodnokre}u.Rukovodstvobolnicejetokomproteklihgodinaizradiloi planrekonstrukcijesvihobjekataiintenzivnotra`iloizvorenovcadabisepoboq{alimaterijalniusloviboravkalicanasvimodeqewima.Pokrajinskiombudsmanjejo{preuspostavqawaNacionalnogpreventivnogmehanizmaunekolikonavratadavaopreporuketoj bolnici o za{titi prava lica sme{tenih u woj i te preporuke su uvekdosadabileusvojeneisprovedene. uradubolnicekojisemogukvalifikovatikaotorturanadpacijentimave}omaterijalnimuslovima. –Srbija,kao~lanicaOpcionog protokolaUNnaKonvencijiprotiv torture, sredinom pro{le godinejeodrediladaposloveNacionalnog mehanizma za prevenciju torture obavqa za{titnik gra|ana–obja{wavaJankovi}.–Teposlove,uskladusazakonom,za{titnik obavqa u saradwi s pokrajinskim ombudsmanom i udru`ewima gra|ana.Uciquspre~avawatorture,Nacionalnimehanizamzaprevenciju torture tokom ove godine obavio je 68 poseta ustanovama u kojimasenalazeilisemoguna}i lica li{ena slobode. Posetili smo 40 policijskih stanica, devet zatvora, ~etiri psihijatrijske bolnice, pet ustanova socijalne za{tite, pet gerontolo{kih centara,dvacentrazaaziliobavili ~etiri monitoringa prihvata licavra}enihupostupkureadmisije. Osvimposetamasa~inilismoizve{tajeukojimaseutvr|ujedali postoje propusti u radu, odnosno nezakonitoilinepravilnopostupawe koje ima ili mo`e imati za posledicubilokojioblikzlostavqawa,atamogdesupropustiustanovqeni, upu}uju se preporuke za otklawawenedostataka. Na{sagovornikisti~edajena osnovu zapa`awa za{titnika gra-

820pacijenata,odkojihse460le~idu`eodgodinu,a111vi{eod desetgodina.O~iglednojedasva talicakojasudugoizop{tenaiz socijalnog okru`ewa vremenom postaju sve mawe sposobna za socijalno ukqu~ivawe. Treba ista}idana{timnijeimaonikakvih problemaprilikomposetapsihijatrijskim bolnicama jer mu je omogu}en nesmetan rad, pristup svimprostorijamaiinstalacijama,razgovorsasvimzaposlenima i pacijentima, a imali smo na uvid celokupnu dokumentaciju, bez obzira na stepen tajnosti – rekaojeJankovi}. Za{titnikgra|anaupravodogovorasMinistarstvomzdravqa dasesredinomjanuaraorganizujesastanaknakojem}ebitirazmotreni dostavqeni izve{taji Nacionalnog tima i utvr|ene mogu}nosti za sprovo|ewe upu}enih preporuka, posebno onih koje se ti~u nedostatka sistemskogkaraktera,napomiweJankovi}. –Poku{a}emodado|emodozajedni~kih zakqu~aka o mogu}nostimaunapre|ewapolo`ajaosoba sme{tenih u psihijatrijskim bolnicima,spre~avawapojavetorture, kao i ne~ove~nog ili poni`avaju}egpostupawa–zakqu~ujeJankovi}. Q.Male{evi}

dnevnik

BROJPRESA\ENIHORGANANEZADOVOQAVANIDESETODSTOPOTREBABOLESNIKA

Nov `ivot privilegija sre}nika Uspe{nost transplantacione medicineunekojzemqimerise presa|ivawem dovoqnog broja organa.U~itavomsvetupostoji nesrazmeraizme|usveve}ihpotrebazaorganimaibrojaorgana kojisunaraspolagawuzatuintervenciju.Godi{weumreveliki broj qudi ~iji bi `ivot mogaobitispasendaimjepresa|en organ. Na`alost, uradi se mali broj transplantacija koji ne zadovoqavanidesetodstopotreba bolesnika.UKlini~komcentru Vojvodine u Novom Sadu transplantacija bubrega se radi od 1986.godineidosadajeura|eno 190ovakvihzahvata,aod2008.godine radi se i transplantacija jetre,kojajeura|enakod20pacijenata.Kolikijezna~ajpresa|ivawaorganazabolesnikenajboqegovoresamipacijentikojisu posle operacije zaista dobili {ansuzanov`ivot. U organizaciji Udru`ewa transplantiranih Vojvodine „PAN transplant” u saradwi s Klini~kim centrom Vojvodine ju~ejeodr`anakonferencijaza {tampu. To je bila prilika da senovinarimaobrateosobekoje su dobile nov bubreg, jetru ilisrce. – Bila sam te{ki bolesnik, nisammogladasekre}emadase jako ne umorim, slaba i osu|ena na mirovawe – ka`e Marijana [evo (26),kojojjepro{legodineuAKHbolniciuBe~upresa-

|eno srce. – Godinu dana samle`alanaInstitutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Zahvaquju}i humanitarnim prilozima qudi velikog srca, uspeli smo da sakupimonovaczaoperacijuu Be~u. Sada sam novi ~ovek,`ivimkaoisvimoji vr{waci i odli~no se ose}am. Zatransplantacijusrcakojejedobijenopreko „Eurotransplanta„ ~iji jeAustrija~lan,Marijana je morala da sakupi 100.000evra.Prvegodine posle operacije gotovo svakimesecodlaziuBe~ Foto:F.Baki} nakontrolu,za{tasama snositro{kove. –Nisusvibolesniciumogu}Najva`nijeaktivnou~e{}egra|ana nosti da sakupe toliki novac i Transplantacijajeuspe{anvidle~ewazapacijentekodkojih mislimdajeneophodnodadr`asusvidrugividoviisprobanipajenovorganostaojedinispas. vapreuzmetro{kovetakvihopePostatisti~kimpodacima,usvetusvakih18minutasliste~eracija–ka`eMarijana. kawanatransplantacijunekogorganaumrebolesnik,asvakih Zbog te{ke autoimune bole11minutajednaosobasestavinalistu~ekawanaorgan. stiGabrieliGuja{ izNovogSa– I u svetu i kod nas jo{ uvek je veliki broj qudi kojima je dabilajeneophodnanovajetra. neophodna transplantacija organa, a liste ~ekawa na neki od – Neposredno pre operacije wihsestalnopove}avaju–ka`ekoordinatorkaprojektapromomoje zdravstveno stawe je bilo cijetransplantacijeidonacijeorgana„[ansazanovi`ivot”u veoma lo{e, zadr`avala mi se Klini~komcentruVojvodinedrJelicaAlargi}.–Zatojeneovodauorganizmuimesecimasam phodnostalnobitinaterenuidavatiqudima{tovi{einforbilaubolnici–ka`eGabriela macija o zna~aju donirawa organa. Transplantacija je jedina Guja{. – Operisana sam u Klioblast koja tra`i aktivno u~e{}e gra|ana i wihov pozitivan ni~kom centru Vojvodine pre stavprematomvidule~ewa. dveipogodineidanasseodli~noose}am,preporo|enasam. J.Barbuzan

UMINISTARSTVUPROSVETEZADOVOQNIVREDNOVAWEMRADA[KOLA

Za sada bez jedinica –Eksterna evaluacija sprovedena je prethodnih meseci u 125 {kola imo`emobitizadovoqnijernijedna{kolanijedobilanegativnuocenu, mada nema ni onih s najvi{im ocenama – ka`e pomo}nik ministra posveteZoranKosti}.– Poentaovogvrednovawa nije ka`wavawe, nego utvr|ivawe jakih i slabih strana neke ustanove. Strah od ocewiva~a je neopravdan, a taj vid vrednovawanijeisto{toistru~nopedago{ki nadzor, kada se proverava rad nastavnika, pa im se, akoradelo{e,ioduzimalicenca. Kod spoqa{we evaluacije nije svrha pojedina~ni nastavnik nego ukupna de{avawa u {koli,kvalitetnastave,vannastavnih aktivnosti, rukovo|ewe, me|uqudski odnosi i wihovounapre|ewe. Po Kosti}evim re~ima, evaluatori proveravaju godi{we planove, {kolske programe, izve{taje o samovrednovawu, dolaze na ~as, pregledaju vi{e od 40 odsto nastave, razgovaraju s

vi{e od 70odsto svih standarda, ukqu~uju}i i 100odsto onih koji su kqu~ni,za trojku treba ispuniti 50odsto svih standarda i 75odsto kqu~nih,aza dvojku vi{e od 30odsto svih standarda i

i godi{wi plan rada {kole usmereni na zadovoqewe razli~itih potreba u~enika, da nastavnik prilago|ava rad na ~asu obrazovno-vaspitnim potrebama u~enika, da je {kola bezbedna

Nikonemo`ezabranitiocewiva~ima dau|uu{kolu

nastavnicima, u~enicima, {kolskimodborom,savetomroditeqa, u~eni~kim parlamentom,roditeqima,svimzaposlenima.Nakonste~eneslike,ocewiva~i,uslu~ajupotrebe,poma`u {koli u prevazila`ewu te{ko}a sa~iwavawem akcionog planamera.Svaka {kola je upoznata s ocenom koju je dobila,a nastavnici ili {kola mogu dobiti ocene od jedinice do ~etvorke i ne mogu se `aliti na ocenu,ali moguna proceduru. – U ocewivawu ima sedam kqu~nih oblasti,30standarda i 158 pokazateqa, a da bi neko imao ~etvorku, mora da ostvari

Kosti}je odbacio tvrdwu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije da spoqnievaluatorinisu nistru~ni ni kompetetni, tvrde}idasutoprosvetni savetnici kojisupro{li obuku,dobili sertifikate i pripremqeni su za taj posao.Od 147savetnika formirano je 25timova,svaki tim ima tri-~etiri savetnika Ministarstva prosvete i savetnike Zavoda za vrednovawe kvaliteta obrazovawa i vaspitawa. –Unarednojgodinibi}eocewenojo{400{kolainikonema pravodazabraniocewiva~imadau|uu{kolunitidabojkotuje wihovradjerdirektor{kole,utomslu~aju,mo`ebitismewen –ka`eKosti}.–Radsvakeustanovevrednujesenajmawejednom upetgodinaiplaniramodado2018.godinesve{koleuSrbiji pro|ukrozeksternuevaluaciju. 50 odsto kqu~nih – ka`e Kosti}.–[kola koja to ne ostvari ima jedinicu i sledi joj „paket mera„ koje mora da sprovede da bi napredovala. Neki od kqu~nih standarda za vrednovawe su {kolski program

sredina za sve,dajeuwojrazvijena saradwa na svim nivoima,da funkcioni{e sistem za pra}ewe i vrednovawe kvaliteta rada, dasuqudski resursi u funkciji kvaliteta rada {kole... D.Deve~erski

ili27odsto.Bawskaiplaninska mesta bila su privla~nija za doma}egoste,ame|ustrancimanajpopularnijijebioBeograd,gdeje zabele`ena 844.000 no}ewa (sedam posto vi{e nego lane). Vrwa~ka bawa bila je najpose}enija, madajeupore|ewuspro{lom godinomtuboravilo16odsto gostijumawe. Najvi{eturistabilojeizBosneiHercegovine–140.000no}ewa, zatim slede oni iz Italije, CrneGore,Nema~ke…

Risti} uru~iojepredsednikuNikoli}uzahvalnicuzaiskazanuqubav prema onima kojima je pomo} potrebna. Risti}jeistakaodajeKlini~kicentarza30godinafunkcionisao s dosta uspeha, bez obzira na svete{ko}eufinansijskojkrizi. –Klini~kicentarposlujeidaqepozitivnoionjesvojeobaveze izvr{iosvedofebruaraidu}egodine,takodanamtoomogu}avada pravimoplanovezabudu}nostkoji }ebitirealni–izjaviojeRisti}. Po wegovim re~ima, u periodu odkadajeonna~eluKCS-a,atoje mesecipodana,taustanovaiute{koj finansijskoj situaciji radi izuzetnodobro: – Prioritet za narednu godinu jedaseliste~ekawanaoftalmologiji, ginekologiji i kardiohirurgiji ako ne ukinu, onda smawe. Garantujem da }e liste za kardio- hirurgijubitiukinuteve}umartu, {to je velika stvar za sr~ane bolesnike–kazaojeRisti}.

VESTI Ko je konkurisao za mesto direktora policije

na reprezentativne sindikate, koji bi trebalo i da objasne za{tonisuukonkursnojkomisiji, ane„dasekrijudatonijewihovastvaridanijebitno”.

Nezavisni policijski sindikatSrbijezatra`iojeodMinistarstvaunutra{wihposlovada saop{tikosukandidatikojisu konkurisali za mesto direktora policije,anedasetoumedijima naga|a. Predsednik tog sindikataMom~iloVidojevi} jenakonferenciji za novinare ocenio kaoposebnoskandaloznoto{to se izborom direktora policije baveipoliti~ari,izatra`ioda senatomestodovedeprofesio- nalac,koji}eimatipodr{kuzaposlenihisindikata. On je pozvao sve policijske sindikate da se javno izjasne o tome koji je to profesionalac kojibitrebalodabudenamestu direktora policije.Vidojevi} je istakao da se to posebno odnosi

Srbiju posetilo dva miliona turista USrbijijeza11meseciboravio 1,95 milion turista, {to je jedanpostovi{enegouistomperiodupro{legodine,objavilaje Turisti~ka organizacija Srbije. Doma}ihturistabiloje1,19milion,{to~ini61odstoodukupnog broja gostiju, a inostranih 755.000,ili39odsto. Odjanuaradonovembraostvareno je {est miliona no}ewa, {tojetriodstomaweuodnosuna pro{lu godinu. Doma}i turisti ostvarili su 4,43 miliona no}ewa,ili 73odstoodukupnogbroja no}ewa,ainostrani1,67milion,

Trideset godina Klini~kog centra Srbije Povodom obele`avawa 30 godina postojawa i rada, Klini~ki centar Srbije ju~e je organizovao sve~anost u hotelu „Metropol” u Beogradu, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Tomislav Nikoli}.Tomprilikomvr{ilacdu`nosti direktora KCS-a Miqko


crna hronika

dnevnik

subota29.decembar2012.

13

ZAVR[ENAISTRAGAPROTIVSEDMORICEOSUMWI^ENIHZAOKTOBARSKIINCIDENTUTEMERINU

Odgovarajuzanacionalisti~keparole

Protiv sedmorice osumwi~enih za incident u Temerinu 21. oktobra u jednom gostiteqskomobjektuutommestuzavr{enajeistragauVi{emsuduuNovomSadu. Za izazivawe nacionalne, verske i rasne mr`we i netrpeqivosti osumwi~eni su Robert O. (20),Atila O. (23) i^ongor K. (19)iz Temerina,Kornel K. (21) iNorbert K. (33)iz Be~ejaiFlorijan A. (18)iTomas [. (18)iz Ade. Krivi~naprijavaosumwi~ene teretidasu 21.oktobra okodvasataujednomugostiteqskomobjektuuUliciJNAuTemerinuzlostavqali prisutne i ugro`avali wihovu sigurnost.Oni su,navodno,pozdravqalinacisti~kimpozdravom„zihhajl“i pritomgurali go-

JU^EUJUTROHAP[EWEUVRAWU ZBOGPAQEVINEAUTOMOBILA

Osmorici lisice Pripadnici @andarmerije i Kriminalisti~kepolicijeju~eranoujutrouVrawusuuhapsiliosam osoba osumwi~enih za paqevine automobila i naru{avawe javnog redaimira.Me|uwimasuodbornik SNS-a Milo{ M. (25) i kikbokser Milo{ P. (23), saop{tila jePolicijskaupravauVrawu. Uhap{eni su i Milo{ A. (25), Milo{ C. (23), ugostiteq Velimir V. (24),Bo`idar S. (26),Dejan N. (33), dok je osmi uhap{eni pu{ten. Policija je saop{tila da }eakcijatrajatidesetakdana. – Re~ je o licima koja su izvr{ilavi{ekrivi~nihdela.Dali me|uuhap{enimaimainalogodavaca, to u ovom trenutku nije po-

Informaciju o hap{ewu odbornikaSNS-aMilo{aM.ju~eje medijimauVrawupotvrdilaiBojana Veli~kov,zamenicagradona~elnika Vrawa, ~lanica SNS-a, kojajeju~eobjaviladajeMilo{ M.„svojeru~nou~etvrtakpodneo ostavku na mesto odbornika u Skup{tinigradaVrawa”. –Onjepodneoostavku,alijei daqe~lanSNS-a.Ukolikosedoka`e da je kriv, bi}e izba~en iz stranke. Stav SNS-a je da svako kojekriv,bezobziranafunkciju, moradaodgovarapredzakonomza svojepostupke.Istraga}eutvrditi ~iweni~no stawe, posle ~ega }emoznati{ta}emouraditi–kazalajezamenicagradona~elnika.

stelokala,psovaliih ivre|alinanacionalnojosnovi.U gu`vi koja je potom nastala,jedan od osumwi~enih je fla{om udario Predraga N. uglavu,posle~egajedo{lodotu~e, kojasepreselilaispredlokala. Naulicisunasrnulinadvojicumladi}aiz Temerina,tukliihrukamainogamainaneli imlak{epovrede.Ostaligostisuseskupili i napali osumwi~ene za izazivawe verske i nacionalnemr`weijuriliihokolnimulicama. Predrag N. je sustigao Norberta K. i udarcimarukamainogamalak{egapovredio. Dok su se tukli, mladi}i obu~eni u crno s obele`jima„Pokreta64`upanije„su,navodno,psovalimajkusrpskuiuzvikivali:„Ovoje Ma|arska“.

UstanukojikoristiRobertO.policija jeprona{laautomatskupu{kuirazli~ite delovezatuvrstuoru`ja,vazdu{nupu{kuu delovima, startni pi{toq, deset metaka, ma~etu,kaoivelikibrojplakatazabrawenogskupa„EMItabor“kojijetrebaloujulu da se odr`i u Kawi`i, kao i obele`ja „Pokreta64`upanije„. „Omladinski pokret 64 `upanije„ je posle incidenta u Temerinu saop{tio da ta organizacijanemanikakvevezestimdoga|ajemidapo~iniocinisu~lanoviPokreta. Tokomistragesaslu{anojevi{esvedoka koji su imali neposredna saznawa o inciM.V. dentu.

UISTRAZIPROTIVMIROSLAVAMI[KOVI]AJU^EISPITANATRISVEDOKA

Advokat:Nijezajedni~ki zlo~ina~kipoduhvat U istrazi protiv vlasnika „Delta holdinga“ Miroslava Mi{kovi}a, wegovogog sina Marka,tevlasnika„Nibensgrupe” Mila \ura{kovi}a povodom de{avawa s nekoliko putarskih preduze}aod2005.do2008.godine kojasuprivatizovana,ju~esuispitanajo{trisvedoka. Krivi~nom prijavom Mi{kovi}ii\ura{kovi}su osumwi~enizakrivi~nodelozloupotrebe slu`benogpolo`ajatedasu„izvla~ilinovacizputarskihpreduze}a i sebi pribavili veliku imovinsku korist“. Po onome {tojedosadzvani~noobelodawenootompravnomslu~aju,wegovo te`i{te je na razli~itim aspektima u pogledu prometa akcijama Preduze}a za puteve „Ni{“, izme|u \ura{kovi}eve „Nibens korporacije“ koja ga je privatizovala i firme „Mera investment“ Marka Mi{kovi}a, te tako|e s tim u vezi, kreditnim arman`manom sfirmom„Hemslejd“ s Kipra u vlasni{tvu Miroslava Mi{kovi}a. Jedan od ju~e ispitanih svedoka bio je iz proceniteqskog preduze}a „Konzit„,dok su dvoje radnici brokerske ku}e „Emisio broker„. Branilac Mila \ura{kovi}a advokat Krsto Bobot ka`e da su svedoci govorili prakti~noo re-

dovnom poslovawu u smislu propisa koji reguli{u odre|ene delatnosti. –Oni su se prakti~no izjasnili o tome da su sve poslovawe obavqali na zakonom dozvoqen na~in i u skladu s propisima –kazao je Bobot za „Dnevnik“. Advokat Zdenko Tomanovi}, koji brani Miroslava i Marka Mi{kovi}a,u izjavi za medije ispred zgrade Specijalnog suda u Beogradu naglasio je da „do sada nijedan ispitani svedok nije doveo u pitawe tezu odbrane o pravnoj dozvoqenosti finansijskog investirawa“. –Ta logika komandne odgovornosti i zajedni~kog zlo~ina~kog poduhvata kada je u pitawu krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja nije primewiva u krivi~nom zakonodavstvu Srbije. Svako mora da odgovara za svoje radwe–kazaojeTomanovi}. Dokazni postupak ispitivawemsvedokapo~eojepro{lenedeqe, kada iskaze pred Tu`ila{tvomzaorganizovanikriminal dalopetorosvedoka,svizaposleniufirmi„Merainvestment“. Po re~ima adokata Krste Bobota, Mi{kovi}i, \ura{kovi} te jo{ sedam osoba obuhva}enih istim procesom, nisu osumwi~eni kao grupa, ve} je za taj postupak nadle`nost Tu`ila{tva za

Ju~e ispred Specijalnog suda

organizovani kriminal zasnovananazakonompropisanomosnovu kad visina predmetnog iznosa prelazi200milionadinara. Kakosaznaje„Dnevnik“,posle novogodi{wih i bo`i}nih praznika,uterminima11.i12.janua- ra trebalo bi da bude ispitano jo{nekolikosvedoka. Ukrivi~nojprijavise,kakoje obelodaweno, navodi da su “MiroslavMi{kovi}i\ura{kovi} zajedni~kiposaozapo~elitokom 2005. godine, a tada je PZP ‘Ni{‘zakupovinuPZP-a‘Beograd’uzelokreditod23miliona evra od Mi{kovi}eve firme

Jemstvonijenu|eno

znato,sobziromdaakcijajo{nijeokon~ana–rekaojegradona~elnik Vrawa Zoran Anti} na konferencijizanovinaregovore}io hap{ewima. Onjeobjasniodaseradioorganizovanom kriminalnom klanu u kojem su nalogodavci, pokroviteqiiizvr{ioci,zbog~egajebilo potrebnodaceluakcijurealizuju pripadnici@andarmerijeiKriminalisti~kepolicije. Gradona~elnikVrawajepotvrdiodajeme|uuhap{enimamiodbornikSNS-aMilo{M.,kojije pre mesec dana osumwi~en za paqevinu automobila ~lana Gradskogve}aBranimira Stojan~i}a, potom bio uhap{en, a onda ubrzo pu{tenizpritvoradasebranisa slobode.

Nakonferencijizanovinare ju~ejetako|ere~enodajetaakcijadugoitemeqitopripremana,dajepo~elaju~eranoujutro navi{elokacijaugradu,dajo{ nijezavr{ena,ada}ejavnostkasnijebitiowojdetaqnoobave{tena. MUP Srbije saop{tio je da je prilikom pretresa stanova osumwi~enihprona|enajednaautomatskapu{kaM70A,sdvaokvirai 73 metka, samostrel, harpun i 28 strela, 13 mobilnih telefona, 3 lap topa i putni~ko motorno vozilo alfa romeo bugarskih registarskihoznaka. Osumwi~enima je odre|eno policijsko zadr`avawe i u zakonskom roku bi}e privedeni istra`nomsudiji. E.D.

MLADI]SPODRU^JAKLINEUHVA]ENUSREMU

Pritvorosumwi~enom zakra|e Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do mesec dana I. J. (19) s podru~ja Klinezbogsumwedajeizvr{io dve te{ke kra|e na podru~ju Stare Pazove i te{ku kra|u u poku{ajunapodru~juIn|ije. Kako se navodi u saop{tewu PolicijskeupraveSremskaMi-

trovica,osumwi~enijemakazama sekao katance na vratima prodavnica,ulaziouwihiuzimao cigarete, pi}a, kozmetiku, suhomesnate proizvode. Osumwi~eniseteretidajedeoukradene robe koristio za svoje potrebe,aostaloprodavaouBeogradu. (Tanjug)

AdvokatZdenkoTomanovi}demantovaojeju~episawepojedinihmedijadajewegovklijentMiroslavMi{kovi}nudionovacdabudepu{tenizpritvoradasebranisaslobode. – Odbrana Miroslava Mi{kovi}a nije nudila nikakvo jemstvo.Pona{emZakonikuokrivi~nompostupkujemstvo nijemogu}eponuditikadajelicaupritvoruakadapostoji opasnostuticajanasvedoke,takodaodbrananijenudilanikakvojemstvo–rekaojeTomanovi},prenosiTanjug. PojedinimedijiposledwihdanaobjavilisudajeMi{kovi}ponudio19milionaevradabibiopu{tendasebranisa slobode

Zdenko Tomanovi}

‘Hemslejd’ s Kipra, a potom je toj firmi vra}eno 26,5 miliona evra,umesto25milionakolikoje trebalopougovorenojkamatiod tripostonagodi{wemnivou“. Potomje,tvrdiseprijavom,„u toku 2006. godine u posao u{ao Marko Mi{kovi}, koji je preko svoje of-{or kompanije ‘Mera invest’ dokapitalizovao PZP ’Ni{’sdevetmilionaevra,~ime jestekaooko48odstoakcijatog preduze}a,a2008.godinejeteakcije prodao \ura{kovi}evoj ‘Nibens korporaciji’, pri ~emu je prethodno wihova vrednost uve}anaokotriputa,na25milionaevra“. „Za kupovinu tih akcija ‘Nibens korporacija‘ je sredstva obezbedila kreditom od 25miliona evra, za ~iju su otplatu solidarno jem~ila putarska preduze}a koja su sada u ste~aju ili za koje su raskinuti ugovori o privatizaciji„, iznosi se u krivi~noj prijavi. Odlukom sudije za prethodni postupak, pritvor do 30 dana je odre|en Mi{kovi}ima, \ura{kovi}u i jo{ ~etvorici osumwi~enih,a troje se brane sa slobode. J. J.

ISKAZSVEDOKANASU\EWUZAUBISTVOOCAIPOLICAJCAUSTARIMLEDINCIMA

„^u~aojeupodrumu,ustaoi krenuopredetonacije”

– Kad smo u{li, ~u~ao je kod ulaznihvrataupodrumuporodi~neku}euLedincima.Sadapokojnikolegaskojimsamdo{aonaintervenciju Sini{a Hrwez ga je brzo pitao najmawe dva puta {ta toimauruci,aovajnijeni{taodgovorio.Utomtrenutkuokrivqeni mi nije bio nadomak ruke. Ustaojeikrenuo,akadajedo{lo do detonacije, okrenuo se za 180 stepeniipaonale|aispredpraga.Hrwezjeostaonasamompragu –kazaojeju~enaglavnompretresuunovosadskomVi{emsudusvedokio{te}eni Sa{a M. – Ina~e, sestra okrivqenog nas je do~ekala u dvori{tu kad smo do{li po pozivu, ali posle toganisamvideoniwu,niwenu majku.Optu`eniSre}ko Marti} jeutomtrenutkubioizme|umene i Hrweza. Nakon eksplozije, majkaokrivqenog,kojudotlenisam video, do{la je i po~ela da

„kuka„zamu`em-izjaviojeovaj svedok. Nakonsalu{awave{takaneuropsihijatra, branilac okrivqenogpredlo`iojedaseglavnipretresodlo`idopravosna`nogre{ewaoizdavajawuizspisazapisnika o saslu{awu sestre okrivqenog N. M. za koju je nalazima

Ku}a u kojoj se dogodila tragedija

stru~wakaprocewenodanijesposobnadau~estvujeupostupkuave} jedalaiskaze. Po navodima optu`nice, Sre}koMarti} (1975)je30.oktobra pro{le godine, oko 15 ~asova, u Starim Ledincima, ispred ku}e u Ulici Vuka Karaxi}a u kojojjestanovao,ustawute{kog

pijanstva (3,43 mg/ml alkohola u krvi), bitno smaweno sposoban da shvati zna~aj svoga dela i da upravqapostupcima,nakonsva|e nalicumestaubioocaJovuMarti}a i policijskog slu`benika Sini{u Hrweza, koji je bio na du`nosti.Policajcisuintervenisali po dojavi N. M. da wen brat Sre}ko razbija stvari po ku}i i preti uku}anima fizi~kimobra~unom. Sini{aHrweziwegovogkolegaSa{aM.,unameridaobaveslu`beni razgovor sa Sre}kom, si{lisuugara`u,gdejeokrivqeni dr`aouxepubombu,apotomjedo{lodotragedije. Sudija Zlata Rodi}-Kne`evi}, koja je predsedavala velikim ve}em,napomenulajedaseposleve{ta~ewane}ecenitiiskazpomenutesvedokiwe,asu|ewejeodlo`enojeza25.februarnarednegodine. M.Vuja~i}


14

subota29.decembar2012.

ALISAMARI],MINISTARKASPORTA

Srpskisport moradaopstane Ministarka sporta Alisa Mari} poru~ila je da srpski sport mora da opstane i funkcioni{e u datim okolnostima. Mari}eva je tako|e istakla da }e dr`ava i naredne godine pru`iti maksimalnu podr{ku, kako u materijalnom, tako i u svakom drugom smislu. - Ne znam za druga~ije uslove da bih mogla da poredim. Jedno-

AlisaMari}

stavno re~eno, srpski sport mora da opstane i funkcioni{e u datim okolnostima. Ono {to `elim da istaknem jeste da uspesi i medaqe ne nastaju sami od sebe. Za to su potrebni talenat i veliki rad, ali i ozbiqna podr{ka u materijalnom i svakom drugom smislu. Upravo tu podr{ku obezbe|uje ministarstvo i ta podr{ka nije zanemarqiva rekla je Mari}eva. Ministarka je prethodnu 2012. godinu ocenila kao veoma uspe{nu, posebno zbog odli~nog rezultata na Olimpijskim igrama u Londonu. - Moj uvid je nejednako raspodeqen, jer od Olimpijskih igara pratim sport iz ugla ministra, a pre toga samo kao qubiteq sporta. U svakom slu~aju, veoma sam zadovoqna postignutim. Ovo je bila olimpijska godina, tako da }emo olimpijske medaqe

i du`e pamtiti. Ali, bilo je tu i drugih uspeha, rukometa{ice su nas krajem godine obradovale igrom, iako od wih nismo to o~ekivali. Ulaskom u polufinale prvenstva Evrope postigle su veliki uspeh, bez obzira {to je izostala medaqa. Kao najsvetliji trenutak godine na izmaku Mari}eva je izdvojila osvajawe zlatne medaqe Milice Mandi} u Londonu, dok su incidenti posle utakmice mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske u Kru{evcu ne{to {to nikako ne bi smelo da se ponovi. - Zlatna olimpijska medaqa Milice Mandi} svakako je najupe~atqiviji utisak ove godine, a moj li~ni utisak je jo{ ja~i jer sam prisustvovala odlu~uju}im borbama u Londonu. U negativnom smislu ka`e da se svakako izdvajaju doga|aji vezani za incident na fudbalskoj utakmici u Kru{evcu i reakcije iz inostranstva, koje su, kako navodi, bile prenagla{ene. - Ali, ako bih morala da odmerim pozitivno i ono suprotno, svakako da je svetla strana u apsolutnoj prednosti - istakla je Mari}eva. Ministarstvo sporta obezbe|uje stabilno finansirawe Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, finansira programe gradskih sportskih saveza, pripreme sportista, organizaciju takmi~ewa, seminara, kampova za perspektivne sportove, stipendira sportiste, a jedan od prioriteta u 2013. godini bi}e poboq{awe sportske infrastrukture i borbu protiv nasiqa na sportskim manifestacijama.

SPORT

dnevnik EGZIBICIONITURNIRUABUDABIJU

Ni{taodsrpskogfinala Prvi teniser sveta Novak \okovi} plasirao se u finale egzibicionog turnira u Abu Dabiju, po{to je u prvom polufinalu pobedio [panca Davida Ferera sa 6:0, 6:3. Danas u finalu igra}e sa [pancem Nikolasaom Almagrom.Na`alost, danas se ne}e igrati srpsko finale, jer je Janko Tipsarevi} u drugom polufinalu pora`en od [panca Nikolasa Almagra 2:6, 7:6, 6:2. Prvi set je pripao na{em teniseru, a rezultat je bio 6:2. U drugom setu vi|ena je mnogo boqa igra [panca, koji je na kraju rezultatom 7:6 posle taj brejka izjedna~io rezultat. Posle tog taj - breka i propu{tene prilike da re{i me~ do{lo je do velikog pada u igri na{eg tenisera, {to je Almagro iskoristio i veom alko dobio tre}i set, a time i me~. \okovi} je pokazao da raspola`e verovatno najbogatijim arsenalom udaraca na svetu na koje Ferer, naro~ito u prvom delu igre, nije imao odgovor. Prvi set je bio prava demonstracija sile na{eg asa, koji je za svega 30 minuta do{ao do 6:0. Sna`nim forhendima, kojima je zasipao teren {panskog tenisera, mudrim lob udarcima i elegantnim pokrivawem mre`e srpski teniser je prosto prega-

Novak\okovi}iznenadioisebesjajnompartijom

zio [panca. Izgledalo je da }e mu~ewe za Ferera da se nastavi i u drugom delu igre, po{to je \okovi}ev svaki udarac bukvalno, pronalazio metu. Ipak, Ferer je nekako uspeo da kona~no osvoji gem na svoj servis (1:1). Ohrabren, Ferer je odmah do{ao do brejka - 2:1, ali ne zadugo, po{to mu je na{ as uzvra-

tio (2:2), a zatim je do kraja dr`ao kormilo me~a stigav{i do finala egzibicije u Abu Dabiju. Novak \okovi} izjavio je da je i sebe iznenadio izvanrednom partijom u polufinalu u Abu Dabiju. - S obzirom da mi je ovo prvi me~ u sezoni, i ja sam iznena|en

IZBORAMERI^KESPORTSKEAKADEMIJE

Boltnajboqi,\okovi}tre}i Jamaj~anski sprinter Jusein Bolt i ameri~ka teniserka Serena Vilijams progla{eni su za najboqe sportiste sveta u 2012, u izboru Ameri~ke sportske akademije. Pro{logodi{wi laureat, srpski teniser i prvi reket sveta Novak \okovi} zauzeo je tre}e mesto, iza ameri~kog pliva~a Majkla Felpsa. Bolt je zaslu`io priznawe kao trostruki

osvaja~ olimpijskog zlata - na 100, 200 i 4h100 metara, dok je Serena Vilijams dobila najve}i broj gla so va za hva qu ju }i po be da ma na Vimbldonu i US openu, kao i zlatnoj olimpijskoj medaqi. U konkurenciji sportistkiwa, drugo mesto iz Serene Vilijams pripalo je pliva~ici Misi Frenklin, a tre}e skija{ici Lindzi Von.

kako sam odigrao protiv Fererea, naro~ito u prvom setu - rekao je \okovi}. On je naglasio da mu je ovaj turnir odli~no zagrevawe za turneju po Australiji, gde kroz nekoliko dana u~estvuje na Hopman Kupu zajedno sa Anom Ivanovi}, a krajem januara brani titulu na Australijen Openu u Melburnu. Prvi reket sveta posebno je na podr{ci zahvalio brojnim srpskim navija~ima. - Predivno je videti brojne srpske zastave na turnirima {irom sveta. Pozitivna energija koju mi navija~i prenose izuzetno mi zna~i tokom me~eva - rekao je \okovi}. Danas }e od 12 ~asova za tre}e mesto igrati Janko Tipsarevi} i David Ferer, a u 14 }e se za trofej boriti Novak \okovi} i Nikolas Almagro.

BA^KOPALAN^ANIPROGLASILINAJBOQE

Olivera Stojkovi}iMilenko Zori} sportistigodine U velikoj sali SO Ba~ka Palanka obavqeno je progla{ewe najboqih sportisti za 2012. godinu. Akciju su sproveli zajedni~kim snagama „Nedeqne novine“ i Sportski savez op{tine Ba~ka Palanka. Prisutnima se prvi obratio Mirko Agi}, glavni i odgovorni urednik „Nedeqnih novina“,

a nakon wega kra}e govore odr`ali su Mita La~anski predsednik SO Ba~ka Palanka, i Aleksandar \edovac, zamenik predsednika Op{tine. Putem video-bima predstavqeno je 17 perspektivnih sportista koji su se is takli to kom go di ne. Predstavqeni su i ostali sportisti, ekipe i klubovi koji su

Najperspektivniji Ove godine nagra|eno je 17 perspektivnih sportista: Danijela Pjevac (KK Tikvara), Lana Radivojkov (KK Tikvara), Jovana Radomir (OK Merkur), Awa [anti} (KK Sintelon), Sowa \umi} (KK ^elarevo), Ma{a Zirojevi} (OK Panonija), Marija Geme{ (@RK Ba~ka Palanka-Nopal), Filip Zirojevi} (KK Feniks), Darko Ogwenovi} (KDS Majevica), Dejan Kerkez (FK ^SK Pivara), Marko Vigwevi} (RK Lavovi-Ba~ka Palanka), Ivan Sauer (KK Sintelon), Nikola Ugrica (STK ^elarevo), Mihailo Ivanovi} (FK Krila Krajine), Vojislav Zori} (RK Ba~ka Palanka), Lazar Male{evi} (KK ^elarevo) i Nenad \uri} (OFK Ba~ka) .

Najuspe{nijisportistiba~kopalana~keop{tine

konkurisali za laskava priznawa. Titula najboqe sportistkiwe pripala je rukometa{ici Nopala Oliveri Stojkovi}, a najboqi sportista je kajaka{ Sintelona Milenko Zori}.

Najboqu `ensku ekipu ima STK ^elarevo, dok je najboqi klub @RK Ba~ka Palanka-Nopal. Najboqa mu{ka ekipa je STK Ba~ka Palanka, a najboqi klub KDS Majevica. Za najuspe{niji sportski klub u celini progla-

{en je Kajaka{ki klub Sintelon. Plakete za doprinos razvoju sporta pripale su: Lazaru Vje{tici za razvoja fudbala, Kugla{kom klubu Dunav, Kadetskoj ekipi FK ^SK Pivara, Marini Zahorec,

Ivani Pilipovi} i Bojani Mlade`i} za postignute rezultate u karateu, Branimiru Ne{i}u za razvoj karate sporta, Voji Vujanovi}u za rad u novinarstvu i Dru{tvu za sport i rekreaciju invalida Ba~ka Palanka. M.\.Kremenovi}

IZABRANI NAJBOQI SPORTISTI SREMSKIH KARLOVACA: Sportistima Sremskih Karlovaca, koji su u izboru „Karlova~kog lista” progla{eni za najuspe{nije u 2012. godini, u sve~anoj sali Magistrata dodeqena su priznawa. Titula najboqe sportistkiwe pripala je odbojka{ici Partizana Jeleni Vi{ekruni,dok je biciklista Bojan \ur|i} tre}i put poneo zvawe najuspe{nijeg sportiste. Priznawe za najboqeg trenera oti{lo je u ruke strategu odbojka{a Stra`ilova Vladimiru Hardomeqi, a karatista KK Impuls David Kalacun poneo je titulu najuspe{nijeg mladog sportiste. Nagrada za dugogodi{wu sportsku aktivnost pripala je Kamenku Novi}u, dok se KK Impuls ostvarenim rezultatima ove godine izborio za zvawe najboqeg kluba. Glavni i odgovorni urednik „Karlova~kog lista” Branislav San~anin je istakao da su dobitnici najvi{ih sportskih priznawa svojim rezultatima potvrdili da se uspe{na sportska budu}nost gradi iskqu~ivo na temeqima posve}enog i upornog rada i negovawa qudskih vrlina. - Pored toga {to su ambasadori Sremskih Karlovaca, najboqi sportisti imaju jednu mnogo zna~ajniju ulogu - rekao je San~anin.Oni su promoteri jednog novog sistema vrednosti, jer su dokaz da se jedino radom, trudom i zalagwem mo`e do}i do uspeha i rezultata. To je ono ~ime mladi qudi treba da se rukovode i gde treba sebe da pronalaze. Posebna priznawa dodeqena su „Dnevniku” i RTV Vojvodine za doprinos afirmaciji i razvoju sporta u ovom mestu, te OKUD-u „Brankovo kolo”. Z.Ml.


SPORT

dnevnik

subota29.decembar2012.

15

JUBILARNI50.„DNEVNIKOV”TURNIRUMALOMFUDBALU

Zup~anicisamleliDruguku}u

MiroslavStevanovi}

Stevanovi} uSeviqi Za najboqeg fudbalera godineuAPVojvodinauizboru na{eglista-MiroslavaStevanovi}a, bilo je zainteresovano dosta inostranih ekipa. Me|u posledwima se javila i {panskaSeviqa,kojajeizrazila`equdaodli~nogfudbaleravidi{topreusvojimredovima. Kako nezvani~no saznajemo, postignuta je sagla-

snostizme|udvaklubaisamog igra~a,pa}eStevanovi}pre}inaIberijskopoluostrvoi zaigrati u jednoj od najja~ih liganasvetu. Iako zvani~nu potvrdu za ovuinformacijujo{uveknismo dobili, „Dnevnik“ je saznaodaseradiojednomodnajve}em transferu u istoriji FKVojvodina. A.P.

TURNIRUBALATONFIREDU

^etvrtidan50.jubilarnog Dnevnikovog turniraumalomfudbalu prema o~ekivawima protekaoukvalitetnimineizvesnim fudbalskim predstavama, alibilojeinekolikoubedqivih pobedaitoo~ekivanih. Ume~uizme|uMadoneiGumaplasta dileme nije bilo (4:1) Predov|eni sjajnim golmanom DamiromDrini}em(proleter)i nekada{wim fudbalerom Novoga Sada Tomislavom Trebovcem savladali su vvrlo dobru ekipu iz Sremskih Karlovaca. Ve} na poluvremenu vodili su sa pogotkom Trebovca. p. Po~etkom drugogdela\or|eKosti}jeuspeoda izjedna~i rezultat. Potom je iskqu~engolmanGumaplastaRadakovi}a,{tosufudbaleriMadoneiskoristiliiprekoBorislavaBaji}apostiglidvagola,prvo poslesjajnoizvedenekombinacije iz slobodnog udarca,a potom s bele ta~ke. odmah potom \or|e Kosti}jeproma{iopenal.Ikadasusesudijespremaledaodsviraju kraj Radoslav Risti} je postaviokona~anrezultat. UsusretuekipaZup~aniciVuves - Druga ku}a vi|eno je vi{e neizvesnostialiistotakoidosta pogodaka. Ka}ani su zabele`ili tesnu ali vrednu pobedu (3:2).PovelisufudbaleriVuve-

Orlovilagano sRumunima Srbija-Rumunija29:23(11:12) BALATONFIRED: Gradska hala, gledalaca:300.Sudije:Andorka i Huker (Ma|arska). Sedmerci:Srbija2(2),Rumunija 4(4).Iskqu~ewa:Srbija8,Rumunija6minuta. SRBIJA: Nik~evi}7(2),Toski}3,Radivojevi}4,Prodanovi}2,N.Ili}2,U.Mitrovi}1, Zelenovi} 3, Stankovi}, Rado-

prvenstvuu[paniji.Srbijajeu prvoj pripremnoj utakmici za galapredstavuod11.do27.januara glatko pobedila Rumuniju rezultatom 29:23 (11:12) i prikazaladobruformuzaranufazupriprema. NaBalatonfiredkupuuMa|araskoj, pre svega zahvaquju}i krilimaNik~evi}uiRadivojevi}u,aliibekunenadi}u,Srbi-

IvanNik~evi}

vanovi}, D. Nenadi}, P. Nenadi}5,Marseni}2,Gaji}. RUMUNIJA: ^obanu,Despinesku3,Grasu2,Talas1,Janku, Kampan2,Simku1,Gita1,Sadoveak1,Ramba3,Florea4,Novanik 3, Rotaru 1, Marosito, Feni}i1. Ako se po jutru dan poznaje, na{irukometa{iigra}edobar rukomet ove zime na Svetskom

jajeodigraladobrodrugopoluvremeire{ilagausvojukorist sasedamgolovarazlike. Ujednomtrenutku,Rumunisu poveli12:9itojebiopozivza Vukovi}adauozbiqiekipuizatra`ipreokret,kojiseidogodiozahvaquju}ibrzojigriidominaciji sa krilnih pozicija, {to nije bila odlika igre „orlova”ubli`ojistoriji.

Nadalodustaood Australijanopena Prvi grend slem u novoj godini prote}i }e bez Rafaela Nadala. Zbog konstantnih problema sakolenom,aliistoma~nogvirusa,NadaljeobjaviodaodustajeodAustralijanOpena. - Koleno mi je mnogo boqe i rehabilitacija traje bez problema,upravoonakokakosulekaripredvideli,aliovajvirus mi nije dozvolio da treniram punimkapacitetimaovenedeqe -rekaojeNadal. Onnijeigraojo{odkrajajula, kada se takmi~io na Vimbldonu. Nije ga bilo ni na Olimpijskim igrama, na US Openu, kao ni u finalu Dejvis kupa. Najavio je da se vra}a na

teren za egzibicioni turnir u Abu Dabiju, ali je neposredno prepo~etkaobjaviodaipakne}eigrati.

bio uspe{an, da bi pet minutakasnijegolomiz penala re{io pitawe pobednika. U fini{u utakmice postignuta su jo{dvagola,pojedanna svakoj strani. U ekipi Autootpada@ikaistakosemla|aniMilanSuba{i},imaojenekoliko bravuroznih poteza, ali nijeuspeodamatiragolmanaNikitovi}a. Dostavatreipreokretavi|enojeudueluTehnomera i Frizerskog salona Mi}ko trend. Frizeri su na poluvremenu vodilisa2:1dabiboqom igrom u nastavku fudbaleri Tehnomera najpre stiglidoizjedna~ewa,a pobeduimjeosiguraodva minutaprekrajasalinije sedam metara @ivan Jelin.PokazalisuFeraFoto: B. Lu~i} ti,Jela~aiGali}karak- Momenatsutakmiceizme|uNovognaseqaiBetkompani ter,ajunaksusretaporedJelina Ili}jeiskoristiogre{kuodbraIndeksovatribinakojusklubio i dvostruki strelac Mihajlo neidoneoBetkompanijubod. pe predvodi Milan Powevi} Berowa. Frizeri su uprkos boqe Kadeti Fasade iznenadili su slavilajeubedqivupobeduproigreuprvomdeluplatiliceh,poErkerplusislavili.Posleube- tivIkselaod8:2.Ikseljekogotci Kne`evi}a i Rako~evi}a dqive pobede u prvo kolu ekipe liko-tolikopariraouprvoponisubilidovoqnidaseosvojini Erker plusa (10:0) koja je sasta- luvremenu,alinijemogaomnogo bod,jerjeuzavr{niciStojanovi} vqena od omladinaca ^SK-a iz da u~ini protiv fizi~ki domiproma{iopenal. ^elareva,o~ekivalosedanasta- natnije ekipe. Dva uvodna gola Mimada lajn, stalni u~esnik vepobedni~kiniz,alisunai{li Andrije Bo{wakovi}a bila su na{eg turnir, slavila je laganu nakvalitetnuekipuiz\ur|eva. dovoqnazapobedni~kuambiciNemawa Leti} se pobrinuo za ju,smawiojeNemawaStrani},a vo|stvoFasade,audrugompolu- 3:1 na poluvremenu je postavio vremenujeErkerplusizjedna~io Milan Samarxi}. U nastavku je preko Dejan Kerkeza iz penala. naterenubilasamojednaekipa, Bilojemnogo{ansinaobestra- Indeksova tribina. Najpre je neunastavku,alibezrealizaci- Bo{wakovi}spenalapovisona je. Tek u zavr{nici je Jovan Mu- 4:1, nadovezali su se Adis Kur-

Subota

@estokduelizme~aFasada–Erkerplus

sa golom Nenada Nikoli}a iz kontranapadasadesnestraneali je wihova radost trajala kratko. Na drugoj strani Strahiwa Mr|an golom s penala izjedna~io je rezultat. Ipak, u fini{u prvog dela, nakon slobodnog udarca Bogdana [krbi}a lopta je okrznulanekogugu`viispredgolai zavr{ila u mre`i. U drugom poluvremenu vi|ena je rovovska borba imale su i jedna i druga ekipa svojih prilika, ali su ponovo prvi do gola do{li igra~i Vuvesa.PotomjeStojanJakovqevi} rutinski zavr{io akciju i pove}aoprednostsvogtima.Usamojzavr{niciigra~iDrugeku}e uspeli su samo da smawe na 3:2, alina`alostneidaizvukubod. StrelacdrugoggolabiojeNikolaKonstandinisspenala. U duelu Auto otpad @ika i Tradicija socijalista pobeda je pripalasocijalistima(4:1).Pobedniciminulogturniraigrali su sjajno. Na golu je briqirao golman Nikitovi}, a zapa`en u~inak imao je @eqko A}anski strelac dva gola. U prvih 15 minuta bilo je nekoliko izglednih prilikanaobestrane,alijesamo Nikoli Jani}u po{lo za rukom da postigne pogodak. U nastavkususreta@eqkoA|anskije

pobeduprotivSrpskeradikalne stranke dr Vojislav [e{eq. Iako su radikali poveli golom Pe|eMarkovi}a,igra~iMimada lajnasuveomabrzopreuzelikontrolunadutakmicomidoodlaska na odmor preokrenuli. Najpre je Marko Xogovi} izjedna~io, a StankoGaji}{utemizslobodwakauposledwemsekunduprvogpoluvremena doveo Mimadu lajn u vo|stvo. U nastavku su radikali bili u podre|enom polo`aju, pa jenajpreVladimirJevremovi}iz kontre povisio na 3:1, a Dragan Ni{i} postavio kona~nih 4:1. Pobedajemogladabudeiubedqivija, ali je penal Xogovi}a odbranioVojvodi}. NovonaseqeiBetkompaniodigralisunere{eno(2:2),alime~ nijeobe}avaotakavepilog.NemawaVigwevi}jebioprvistrelac nasusretu,doveojeuvo|stvoNovonaseqe,abrzojeizjedna~ioSr|an Kresoja. Ipak, igra~i Novog naseqasunaodmoroti{lispredno{}u posle pogotka Filipa Baji}a s penala. Re|ale su se {anse na obe strane u nastavku i ekipa Novognaseqajemoglovi{eputa da osigura pobedu, ali je proma{ivala zicere i bila dekoncentrisanauzavr{nici.Kaznajestiglapredkrajutakmice,aNemawa

Seniori SRS dr Vojislav [e{eq - Mimada lajn Novo naseqe - Bet kompani Gumaplast - Madona Zup~anici Vuves - Druga ku}a Autootpad @ika - Tradicija socijalisti Tehnomer - Frizerski salon Mi}ko trend Simpleks - Agencija Maks auto

1:4 2:2 1:4 3:2 1:4 3:2 3:3

Kadeti FK Cement - Fudbaler~i}i Fasada - Erker plus

3:1 2:1

Pioniri NS agro - FK Novi Sad

4:3

Mla|ipioniri Pobeda auto - Auto moda NS 21 Indeksova tribina - Iks el

2:2 8:2

14.00: Auto moda NS 21 – Dami bau (mp) 14.35: Novi Sad – Indeks (mp) 15.10: Crvena zvezda – Grofovi (p) 15.45: Agrooprema – Eliksir agrar (k) 16.20: RTV Vojvodina – Bet kompani (s) 16.55: Ju`na Ba~ka – Kafe Avantgard (s) 17.30 Milka Cani} dobrove~e Gospo|inci – Klaris (s) 18.05: Studio Berar – Univerzitet Edukons 18.40: CIAK – Kafe Dva kraqa (s) 19.15: Herba lajf – Plastal (s) 19.50: Staklo Mili}evi} kroja~ka radwa Adriana – Maks bet (s) 20.25: Gramont Jamajka – Radio planeta(v)

Nedeqa 14.00: Indeksova tribina – Iks el (mp) 14.35: Kazino Gaja – NS Agro (p) 15.10: IM frizerski salon – Beograd (k) 15.45: FK Cement – Erker plus (k) 16.20: Plastal – Fabrika `ice Lampone (s) 16.55: Galaktikosi – 19. decembar (s) 17.30: Mewa~nica Ris – Tehnomer (s) 18.05: P. Carigrad RVE Innogi Srbija – Guma plast (s) 18.40: Visoka tehni~ka {kola – Picerija pab Taverna (s) 19.15: Mimada lajn – Auto ku}a Sekuli} (s) 19.50: Reprezentacija Het trik lige – Ju`na Ba~ka (s) 20.25: Vikiliks – Klaris (v)

Sreda(2.januar) 12.50: Radio Planeta - Vita trejd (mp) 13.25: Fasada - Fudbaler~i}i (k) 14.00 Indeks – Ka} 99 (mp) 14.35: Grofovi – Juniori (p) 15.10: Vitorog promet – FK Vojvodina (k) 15.45: Eliksir agrar – Alf (k) 16.20: Beli dvori – Zup~anici Vuves (s) 16.55: Teodorovi} keramika BBB – Staklo Mili}}evi} kroja~ka radwa Adriana (s) 17.30: Univereksport – Nova Srbija (s) 18.05: Agencija Maks auto – Kafe Panda Liman (s) 18.40: Inoba~ka – Novi Sad gas (s) 19.15: Vulkan – Auto otpad @ika (s) 19.50: Pekara Malina – Klaris (v) {ickibio~ovekodlukeilepim golomobezbediopobeduFasadi. Pioniri NS agro i FK Novi Sadodigralisuveomazanimqivu utakmicunakojojjevi|enosedam golova. NS agro je slavio (4:3), posle boqe igre u drugom poluvremenu. Golovima Bojana Ivkovi}aiAleksandraCrnoja~kogiz penalaNSagrojevodionapoluvremenu2:1,agolzaFKNoviSad je postigao Milo{ Medak iz penala. Po~etkom drugog poluvremenajeMedakdrugimgolomspenala izjedna~io, ali je tada odlu~nije krenula ekipa NS agro. BojanIvanovi}jepogodioza3:2, ane{tokasnijeiCrnoja~kidrugimgolomdoneodvagolaprednosti svom timu. FK Novi Sad je smawio preko Gavrilova koji je postigao auto gol, ali nije bilo vremenadaizvu~ebarbod.

ti{isdvagola,precizanjebio ponovo i Milan Samarxi}, a ogromnih 8:1 delo je Bo{wakovi}akomejetobio~etvrtipogodakname~u.FilipZeqkovi} se postarao da Iks el postigne goluobapoluvremena,alijeto bilaslabauteha. PobedaautoiAutomodaNS 21odigralisunere{eno2:2.U prvom minutu me~a me~a vi|enasudvagola.PovelajeAutomodaNS21golomStefanaKosti}a,alijeuslede}emnapadu izj edn a~ io Fil ip Maks i}. Sli~ni scenario bio je i u drug om pol uv rem en u. Du{ an Alargi} je doveo Pobedu auto u vo|stvo 2:1, a odmah je izjedna~ioJugStanojevzakona~nih inajpravednijih2:2. M.Risti} I.Grubor


16

SPORT

subota29.decembar2012.

dnevnik

KUQANIDOGOVORILIPRVOPOJA^AWE

PROGLA[ENISPORTISTIGODINEUSENTI

[panacSuarez uHajduku

Najboqisportistisen}anskeop{tineu2012.

LaureatiAnetaMaksuti iLaslo\ere Na sve~anosti u Domu kulture progla{enisunajboqisportisti za 2012. godinu u op{tini Senta. Novinajedasunajboqiprogla{eni na osnovu javnog konkursa, uz dodeluvrednihnov~anihnagrada, doksuranglistenajboqih,kaoi prethodnih godina, sa~iwene na osnovuprijavaizklubova. Epitetnajsupe{nijihukategoriji vrhunskih sportista poneli sustonoteniserkaAnetaMaksuti iteniserLaslo\ere,kojisukao juniori postigli izvanredne rezultate na me|unarodnoj sceni. Wimajepripalainov~ananagradaodpo170.000dinaraubrutoiznosu,obezbe|enaizop{tinskekase Sente, {to je deo nagradnog fondauiznosuod500.000dinara. Maksutijeva je na Prvenstvu Evrope za juniorke u parovima osvojilabronzanumedaqu,pojedina~no je prvakiwa Balkana za juniorke, seniroke do 21 godinu, ~lanica je seniorske reperzentacije Srbije koja je osvojila prvo mestonaprvenstvuBalkanaiprvi reket seniorske ekipe Sente, vi{estrukih prvakiwa Srbije. Teniser \ere je prvak Srbije za takmi~aredo18godinaisareprezentacijomuovomuzrastuosvojio je drugo mesto na Evropskom prvenstvu. Nedavno je pobedio na Oran` Bol turniru u SAD, bio druginatuniruEdiHer,u~esnik

Laslo\ereiAnetaMaksuti

je juonorskog Rolan Garosa, osvojiojedvaITFturniradrugekategorije,pasuovirezultatidoprineli da se na|e na sedmom mestu svetskejuniorkserangliste. Najuspe{nijim sportistima uspehe su ~estitali predsednik sen}anske op{tine Rudolf Cegledii~lanOp{tinskogve}aza sportiomladinuAndra{Ko{icki. Oni i predsednik Upravnog odboraSportskogsavezaop{tine Senta Danilo Popov su istakli zalagawa lokalne samouprave na utvr|enoj Strategiji razvoja sportauop{tiniSentazaperiod

2012–2016. godine. Izdvojena su zna~ajna sredstva za potrebe sporta u ovoj godiniiizmirenisvidugoviklubova,ubuxetuop{tine za narednu godinu nameweno je 25 miliona dinara.^elniciop{tine i Sportskog saveza smatrajudajesa~iwenadobra Strategija razvoja sporta, klubovi ne}e imati problema sa isplatama tro{kovaitrenera,a~ak }eseipove}atibrojpla}enih profesionalnih trenerasa{estnadevet. Zanajuspe{nijisportski klub u katgeoriji olimpijskih sportova progla{enjeStonoteniskiklubSenta,~ijeseniorkesu ekipne prvakiwe Srbije, a u kategorijineolimpijskihsportova najuspe{niji je Kugla{ki klub Senta, drugoplasirani u Superligi i ~etvoroplasirani na Evropskom kupu. Za trenera godine progla{en je teniski trener Miklo{ Pala|i, a za najboqegsportistuizovesredinekojinastupauinostrnastvuprogla{enjevaterpolistaLaslo[urawi.Naranglistinajboqihukolektivnim sportovima prvi je VaterpoloklubSenta,~ijeseniorke su drugoplasirane u prven-

stvuiKupuSrbije,nadrugommestujeFKSenta,petoplasiranau Srpskojligi-Vojvodina,anatre}em mestu je Odbojka{ki klub Senta, tre}eplasirani u Drugoj vojvo|anskojligi. Ranglistanajuspe{nijihpouzrastima-pionirke:IvanaVejnovi}(stonitenis),AbigelFewve{i(kajak),TamaraAgo{ton(stoni tenis). Pioniri: Daniel Na|, Erik Fekete, Adam katona (svi rvawe).Juniorke:AnetaMaksuti (stonitenis),[aroltaCako(kajak), @oka Pataki (vaterpolo). Juniori: Laslo \ere (tenis), Tama{ Na| (rvawe), Viktor [arwai (atletika). Seniorke: Aliz \ur~ik (stoni tenis), Kristina Kin~e{,BoglarkaRudi~(obevaterpolo). Seniori: Mate Neme{, Viktor Neme{ (obojica rvawe), LasloEperje{i(atletika). U neolimpijskim sportovima u `enskoj konkurenciji najuspe{nija je pionirka Valentina Keri, na durgom mestu je kadetkiwaAwaVa{ali}inatre}em pionirka Jelenas Milosavqevi},svetakmi~arkeusavateu.U mu{kojkonkurencijiprvinalistije{ahistajuniorAronAgo{ton, drugi pionir Arpad Ke~kemeti ({ah) i tre}eplasirani seniorAko{Homoqa(bodibilding). Tekst i foto: M.Mitrovi}

PE]IN^ANIIZABRALINAJBOQE

NapredakizPopinacanajboqaekipa SportskisavezPe}inaca,podpokroviteqstvomlokalnesamouprave,organizovaojeizbornajboqihekipaipojedinacaza212.godunu. - Uz saglasnost op{tinskih ~elnika i Fudbalskog kluba Dowi Srem,odlu~enojedazanagrademogudakonkuri{usamoekipeipojedinciizni`egrangatakmi~ewa-napomenuojeTomislav]irkovi},sekretarSportskogsaveza-Danijebiloovakveodlukejasnoje dabiuskorosvimkategorijamaFKDowiSrembioneprikosnoven. Priznawezanajupe{nijuseniorskuekipupripalojeFKNapredakizPopinaca,kojijenanajboqemputudasevratiuSremskuligu.Prvotimac Napretka Marko Marjanovi} je najboqi sportista senior(onkurentisumubilifudbaleriGoranMili}evi}([umar, Ogar) i Vladan Nini} (Hajduk, [imanovci). U juniorskoj konkurencijiOdbojka{kiklubMladost07(Pe}inci)u`enskojimla|e kategorijeFudbalskogklubaDowiSremumu{kojkonurencijisu dobilipruznawa.NajboqimladisportistajeVeqkoVidakov(FK DowiSrem).NajboqisportskiradnikjeZoranDevrwa(FKLovac,

DANASMITINGUNOVOMSADU

NaSlanojbari 520mali{ana

Tradicionalni pliva~ki miting PK Vojvodine (Deda Mraz 2012) odr`a}e se danas na bazenu Slana bara. U~estvova}e520mali{anaiz35klubova,32 iz Srbije i gosti iz Makedonije (Mladost, Skopqe) i Republike Srpske (22. apriliOlimp,BawaLuka).Takmi~ewe seodr`avaudvekategorije(A-de~aci 2000.i2001,devoj~ice2002.i2003.iBde~aci 2002. i mla|i, devoj~ice 2004. i mla|e). Po~etak takmi~ewa je u 11 ~asova, a pretoga}eu10.45do}iDedaMrazsapoklonima. Najboqi }e dobiti medaqe i prigodnepoklone,asviu~esnici~okoladnogdedamrazaibalone. G.M.

Karlov~i}),anajboqitrenerVladaNai}(FKDowiSrem).Zadugogodi{wiradufudbalunagra|enjeDu{anSavi}(FKMladost, Prhovo).Zanajperspektivnijuekipuupe}ina~kojop{tini,{toje nova kategorija, progla{ena je [kola fudbala iz Karlov~i}a. MladifudbalerMilo{Peri{i},~lanomladinskeekipePartizanaizBeograda,laureatajeukategorijisportistakojisuaktivniudrugimsredinama. Aktiv nastavnika fizi~ke kulture izabrao je najboqe u {kolskomsportu.Najuspe{nija{kolajeO[„Du{anJerkovi}U~a“iz [imanovaca,aiziste{kolejeinajuspe{nijipedagog@arkoMrkaji}. Najboqi u~enici sportisti su: Nikolina Mihajlovi} (O[ „Du{anJerkovi}U~a“)iNikolaArsenijevi}(O[„Du{anVukasovi}Diogen“,Kupinovo). Porednauspe{nijihpokategorijama,lokalnasamouprava}eloptamanagraditisveklubove,{kolefudbalai{koleizpe}ina~ke op{tine.Nagrade}ebitiuru~ene18.januara. @.Radivojevi}

SARADWAVSSINOVOGSADA

Ja~awe`enskog vaterpola UNovomSadujeodr`ansastanakkojemsuuimegradaprisustvovaligradona~elnikMilo{Vu~evi}i~lanve}azadu`enzasportPredragSvilar,asastrane VSSrbijegeneralnisekretarMarkoStefanovi}, izvr{ni direktor Nemawa Marijan, sportski direktor Darko Udovi~i} i predstavnik Zajednice liga{azadu`enza`enskivaterpoloVukBle~i}. - Imali smo tri teme. Dogovorili smo se oko organizacije utakmice Svetske lige koja se igra saNema~kom2.februara.Tako|esmodobilipodr{kuokoja~awa`enskogvaterpolauNovomSaduito}ese~initiprekoVojvodine. Inakraju svismoseslo`ilioja~awusaradwe,kakosaveza iNovogSada,takoiVojvodineisamoggrada{to jeuinetersuvaterpola–rekaojegeneralnisekretarMarkoStefanovi}. Dogovorenojedasenastavisajo{ja~imintezitetomsaradwakojajedosadarezultiralanasjajan na~invi{eputa.

NBALIGA

Oklahomaboqa odDalasa U nastavku prvenstva ameri~ke profesionalneko{arka{kelige(NBA)su odigranesamodveutakmiceiuobeuspe{niji s bili doma}ini. Klipersi su u Los An|elesu ostvarili 15. uzastopnu pobeduu{ampionatupo{tosusavladaliBostonsa106:77. MnogoneizvesnijebilojeuOklahomi gde je doma}i tim pobedio Dalas sa 111:105,alitekuprodu`etku.Posleregularnih48minutarezultatjebio99:99. U tom periodu dominirao je Kevin Durent koji je postigao ~ak 40 ko{eva. U dodatnih pet minuta, me|utim, Durent nije pogodio nijednom, iako je {utirao tri puta. Odmenio ga je Rasel Vestbruk kojijeod13ko{evaOklahomepostigao osam,kolikojeubaciodoprodu`etka.

Dok se fudbaleri -RadujemseovomizazovuimoHajduka odmaraju nakon gu}nosti da upoznam novu ligu, jesewepolusezone,agilsredinu,zemqu,kulturu.Tojebio noklupskorukovodstvo, razlog da prihvatim predlog mena~elusapredsednikomklubaZo- naxeraMilanovi}aido|emuHajranomOsmaji}em,radinaformi- duk.Naravno,bi}epotrebnomalo rawuekipe.Po~etaktogposlaje vremenazaadaptaciju,ali}udati sjajan,uKuludolazipredstavnik sveodsebedauspem–rekaojeSusvetskih i evropskih prvaka – arez. [panije.Sredinomjanurapotpis Fudbaleri Hajduka }e priprenajednogodi{wuvernostHajduku mezaprole}nideoprvenstvapostavi}e Fransisko Havijer Sua- ~eti9.januara,aSuarezne}ebiti rez, dvadeset{estogodi{wi fud- jedinistranacuHajduku. baler koji je pro{ao kompletnu{koluSeviqe,bioje najboqi strelac {panskog ~etvrtoliga{a Atletiko de Monzona,aprethodnedvegodine je igrao u tre}eliga{u LaMuelu.Suarezigranapoziciji levog krila, visok je 176 centimetara i te`ak 74 kilograma. PitamopredsednikaOsmaji}a kako se [panac obreo u Kuli. -Suarez}ebitiprvi[panacusrpskomfudbalu.Dane budezabune,imaojeonprethodnihgodinaponudai{panskih klubova, ali zbog porodi~nihrazloganijemogaoda ihprihvati.MenaxerSuareza je Vawa Milanovi}, koji FransiskoHavijerSuarez nam je ponudio ovog igra~a i mi -Planiramodovo|ewebarjo{ smo tu ponudu prihvatili, uvere- jednog igra~a iz [panije. U nida}ebitipravopoja~awe–za- ozbiqnim smo pregovorima sa dovoqnoka`eOsmaji}. proverenim napada~em, a o kome Ni novi igra~ Kuqana nije jere~javnost}ebitiobave{tena kriozadovoqstvodolaskomusrp- kada posao okon~amo – rekao je skifudbal. Osmaji}. \.Bojani}

NEBOJ[A^OVI],POTPREDSEDNIKFKCRVENAZVEZDA

Petgodina zasanacijuduga

Potpredsednik FK Crvena zvezda Neboj{a ^ovi} rekao je da ne bi odre|ivao rok koji }e biti potreban za sanaciju duga, alidamislida}ebitipotrebnonajmawepetgodina. - Ne bih poredio situaciju u ko{arka{kom i fudbalskom klubu, jer je u pitawu potpuno druga dimenzija problema. Najve}i transferi u ko{arci, kojihimamalo,kre}useod500.000 evra do milion, a u fudbalu su maliokomilion,aonipristoj-

nijiizme|utrii~etirimiliona.Drugiproblemjeto{tosuu ko{arka{komklubusviigra~i u vlasni{tvu kluba, dok u fudbalskom to nije sklu~aj, ~ime sam, priznajem, bio iznena|en. Ne bih odre|ivao rok, prvenstveno{tofudbalskiklubima imovinu, a ko{arka{ki nema, alimislimdabezminimumpet godinanemo`eni{tazna~ajnije da se uradi i to }e sigurno uticati na rezultate - rekao je ^ovi}.

TURNIRSUDIJAUOYACIMA

Doma}inutrofej Strukovna organizacija fudbalskih sudija OFS Oxaci organizovala je turnir u malom fudbalu u znak se}awa na rano preminulog Iliju Japunxi}aCiktu,istaknutog~lanaoveorganizacijeinekada{wegfudbalera Borca iz Ba~kog Gra~aca,OFKOxakaiTekstilca.

Zatrofejsusetakmi~ileekipe sudija iz Novog Sada, Subotice, Sremske Mitrovice i Oxaka. Sudijesuprikazalidopadqivuigru, a najuspe{niji su bili doma}ini. Oxacisuufinalu,napenale,pobedili Suboticu(4:3), a u me~u za tre}e mesto Novi Sad je savladao SremskuMitrovicusa3:1. S.M.

MARKOHUK,DESETOSTRUKISVETSKI[AMPION UKRUZERKATEGORIJI

@elimdase borimuSrbiji

Nema~ki bokser Marko Huk rekao je srpskim medijima da ima`equdaseboriu beogradskojAreniiizrazionadu da bi to moglo da se desi do kraja2013.godine. -@eleobihdaseborimuBeogradu, u Areni. Smatram da je to izvodqivo. Neophodno je samo da dovedem nema~ku televizijudaprenosime~,atojemogu}e, mo`da ~ak i krajem slede}e godine-rekaojeHukuBeogradu tokomdru`ewaspredstavnicimasrpskihmedija. Na pitawe novinara da li smatradabipostao{ampionda jeostaourodnojSrbiji,desetostruki svetski prvak u kruzer kategorijiuverzijiWBO,~ije jepravoimeMuamerHuki},odgovorioje: - Nema~ka mi je pru`ila dobreuslove.DasamostaouSrbiji ne verujem da bih postao prvaksveta. U bokserskim krugovima Hukasmatrajukontroverznimborcemzbogwegovogburnogtemperamenta, a on sam ka`e da ga u

MarkoHuk

Nema~kojuistovremeivolei mrze,alidanawegovimme~evimanikadnijedosadno. -Te{komijedaodr`avamte`inu za te{ku kategoriju, ali pobedio sam sve u kruzeru, pa moram da tra`im daqu motivaciju-rekaojeHuk,navode}ida planiraborbesasvetskim{ampionimaVladimiromiVitalijemKli~kom. - Vidim realnu {ansu da pobedim bra}u Kli~ko. Moj tim daoimjedobruponudu,alinisu prihvatili. Izgleda da me se pla{e-istakaojeHuk.


SPORT

dnevnik IZ PARTIZANA

Stojkovi}odlazi Kako sada stvari stoje, Partizan }e prole}nu polusezonu po~eti bez Vladimira Stojkovi}a na golu. Vrsni golman imaponudenekolikoklubovaizTurskei

VladimirStojkovi}

Rusijeikarijeru}everovatnonastavitiujednojod ovedvezemqe.Stojkovi}jeve}pregovaraosaturskim Mersinom i zadovoqan je ponu|enim uslovima.Partizanjevoqandamuiza|eususret,aukolikodotransferado|ecrno-belibipoku{alidaanga`ujuBranimiraAleksi}aizSpartakaZlatibor vode. Ono{tojeizvesnojetodaZvonimirVuki}vi{e nije ~lan Partizana. Ugovor mu je istekao, klub mu nije ponudio novi pa }e iskusni vezista uhlebqewe na}iunekojdrugojsredini.LazarMarkovi}nalazi se na pregledima u Italiji zbog zapaqewa mi{i}a trbu{nogzida.Mladinapada~kuburisapovredomod po~etka2012.godineiuItaliji}eostatidokrajanedeqe.Partizan}eprole}nupolusezonuverovatnoodigrati bez Stefana [}epovi}a i Sretena Sretenovi}apo{topregovoridvojicefudbalerasaju`nokorejskimBusanomidudobrimtokom.. I. L.

PE]IN^ANI I OVE ZIME U TURSKOJ

Antalijaizprakti~nihrazloga Fudbaleri Doweg Srema iz Pe}inaca }ePostaje tradicija deo zimskih priprema (od 29. januara do 13. februara) odradiuTurskoj. -PutuAntalijunijesnobizam - ka`e Milan Aleksi}, potpredsednik i jedan od finansijera Doweg Srema - Neo-

sporno je da su tamo uslovi za pripreme izvanredni,a tradicionalnojeuvekpristanvelik brojekipaizsvihkrajevasveta.UAntalijijeivelikafudbalska pijaca, uz prisustvo brojnih menaxera. Mi moramo na{e igra~e da ponudimo na tom tr`i{tu ako `elimo da

opstanemo.Tojeinajve}irazlog na{eg dvonedeqnog boravkauTurskoj. Ve} sada su poznati rivali za~etirikontrolneutakmice, Sevastopoq (Ukrajina), Kurbas(Ukrajina),Alanija(Rusija)ijednaekipaiz^e{ke. @. R.

FK BORAC IZ VELIKIH RADINACA NAPUNIO 80 GODINA

Svla~ionicazajubilej FudbalskiklubBoracizVelikihRadinacaosnovanje1932.godine.Dopo~etkaDrugogsvetskogrataekipasjeigralasamoprijateqske utakmice sa timovima iz [a{inaca, Man|elosa, Kraqevaca, Divo{a, Sremske Mitrovice i drugihmesta. - Borac se prvi put ukqu~io u prvenstvo 1949. godine. Prvi zna~ajnijiuspehostvariojegodinudana kasnije, kada je postao prvak sremskomitrova~kog Sreza, a potom kroz kvalifikacije izborio

skuligu-jug,usezonama1977/78.i 1982/83.godine. -Bor~ev podmaladak je 1979. godinu( kao {kolska ekipa) na turniruuNovojGradi{kipostaovice{ampion Jugoslavije. Iz te generacije zapa`ene karijere u mitrova~kom Sremu imali su Sava Stevanovi}, Zlatko Luki}, Gojko Keki}iSvetislavVukmir-nastavqapri~uLa}arac. Triputaplavo-belibilisufinalisti Op{tinskog kupa SremskaMitrovica(1991,1994.i1996.

SeniorskaekipaBorcaizVelikihRadinaca

plasmanutada{weGrupnoprvenstvo - [id.U sezonama 1954/55. i 1956/57. nadmetao se u okviru Sremskog podsaveza - zapadna Velikoradin~ani su potom istupili iztakmi~ewainarednihdevetgodina igrali su iskqu~ivo prijateqske utakmice - podse}a sekretarklubaBo{koLa}arac. Od1966.godinefudbaleriBorcapunudecenijunastupalisuuOp{tinskoj ligi. Dva puta Borac je izborio plasman u Me|uop{tin-

godine),auprethodndvaosvojili supobedni~kepehare. -Najve}iuspehBorcajeulazaku Sremskuligu2002/2003,podkomandomtreneraNe|eVukovi}a,nekada{wegnapada~aKrivajeizZavidovi}a.Rivali su bili za respekt:Hajduk iz Be{ke, Hajduk iz [imanovaca, @elezni~ar iz In|ije,SremacizVojke,Omladinac iz Novih Banovaca, Radni~ki iz Iriga, Radni~ki iz Sremske Mitrovice, Podriwe iz Ma~vanske

Mitrovice.PosledwihdesetgodinaBoracje~lanop{tinskihliga{a,aovupolusezonuuOp{tinskoj ligi Sremska Mitrovica (prvi razred) okon~ao je na skromnom sedmommestu.Uklubusuosimsenioraaktivnijo{junioriiveterani.Uo~ivelikogjubileja,80godinapostojawa,stavqenjekrovna novu svla~ionici i nastvai}e se radovimanaigrali{tu-ka`eLa}arac. Veliki Radinci su dali dosta dobrihfudbalera. -Rado{Proti}(prvojebiokadet beogradskog Partizana) je igraozaRad,Leotar,Ma~vuiJagodinu, a sada je ~lan ukrajinske Oleksandrije. Marko Petkovi} ~lanjeOFKBeogradaimladereprezentacije Srbije, Stevan @ivkovi} posledwig nekoliko godina prisutanjenaterenimaPrvelige Srbije(BigBul,mitrova~lkiRadni~ki, Be`anije, kru{eva~ki Napredak),dokjeBogdanTomi}nastupao za Dowi Srem iz Pe}inaca i Srem iz Sremske Mitrovice . Od poznatihigra~asastranezaBorac suigraliSa{aRama~(nekada{wi ko{arka{ Borovice iz Rume i OKK Beograda), Bo`idar Babi} (biv{iigra~FAP-aizPribojai najboqistrelacDrugelige-istok po~etkom70-tihgodinapro{log veka), Radenko Jevti} (Borac, Bawaluka, Radnik, Bijeqina) i DraganJovanovi}(BigBulBa~inciiz drugoliga{kihdana).Napomenimo daodosnivawadodanasBoracnikadanijemewaoime-istakaojeLa}arac. B. Rokni}

DRAGANMR\ADARIVAODECUDOMAUVETERNIKU:FudbalerDraganMr|aiwegovasuprugaIvanaposetilisuDomuVeterniku.Tomprilikomonisusedru`ilisadecomipokloniliim novogodi{wepaketi}e.Gestfudbalera{vajcarskogSionaizuzetnojeobradovaomali{ane. -Nepostojere~ikojimabismonapravina~iniskazalizahvalnostnaizuzetnovrednojdonaciji,ali senadamoda}esre}auo~imaiosmehna{ihkorisnikananajboqina~inpokazatikolikoimzna~i dru`ewesaDraganomMr|om.Imaju}iuvidusituacijuukojoj`ivimo,ukojojve}inaqudiose}ateretekonomskekrizekojasvevi{eupu}ujepojedincanasamogsebe,malojehumanitaracakojisuspremnipomo}ionimakojisvakodnevnoodro|ewaimajusamopotrebuzadru`ewem,smehomiigrom-rekaojev.d.direktoraDomauVeternikuZoranArbutina. DomuVeternikubrineodeciimladimasainvaliditetomipoma`eimdau~eirazvijajusenasvom putuka{tosamostalnijem`ivotu. -Zimskipraznicinasuvekzbli`avaju.Menepodse}ajupresveganaporodicu,qubav,dru`ewe.@eleosamdatopodelimisamali{animaizDomauVeterniku,dapoku{amdaimizmamimosmehnalicu,daihmotivi{emipru`impodr{kuuwihovomodrastawu.Bi}uizuzetnosre}anakouspemutome -rekaojeMr|a.

subota29.decembar2012.

17


18

svet

subota29.decembar2012.

dnevnik

RUSIJA

PREDSEDNIKEVROPSKOGSAVETAVANROMPEJ

Kameronovplanbi na{kodioEvropskojuniji LOND ON: Na sto ja wa bri tanskog premijera Dejvida Kamerona da preuzme nadle`nosti od EU mogla bi da na{kode 27~lanom bloku i wegovom jedinstve nom tr `i {tu, iz ja vio je pred sed nik Evrop skog sa ve ta Herman van Rompej. On je u intervjuu za britanski list „Gardijan” rekao da bi EU mogla da se raspadne ukoliko bi pojedina~nim dr`avama bilo dopu{teno da biraju me|u postoje}im propisima. „Ukoliko bi svaka dr`ava mogla da bira one delove postoje}ih propisa koje im se najvi{e dopadaju i odustane od onih koje im se najmawe dopadaju, Unija u celini i jedinstveno tr`i{te posebno, uskoro bi se raspleli”, kazao je Rompej. „Sve dr`ave HermanvanRompej ~lanice mogu i imaju posebne zahteve i bilo koja dr`ava ~lanica poku{a da podpotrebe koji se uvek uzimaju u obzir u ri je osno ve na {eg si ste ma sa rad we u sklopu na{ih razmatrawa. Ne o~ekujem da Evropi”.

Kameron je rekao da `eli novi ugovor sa EU, koji bi odobrili gra|ani na referendumu, ali nije podr`ao zahteve euroskepti~nih konzervativaca za izja{wavawe o ~lanstvu Britanije u EU, podsetio je Rojters. Britanija, kao ~lanica EU, zadr`ala je svoju valutu i paso{ku kontrolu na granicama, ali mnogi konzervativci `ele vi{e preuzimawem nadle`nosti u oblasti zakona o socijalnim pitawima i zaposlewu. Kameron bi svoje planove trebalo da iznese u dugo najavqivanom govoru o evropskoj politici naredne godine. Lider Liberalnih demokrata, partije koja sa Kameronovom Konzervativnom strankom ~ini koalicionu vladu, Nik Kleg, izjavio je ju~e da je referendum o ulozi Britanije u Evropi preurawen dok se ne razre{i kriza u evrozoni.

Rusijatra`idijalogvlasti iopozicijeuSiriji DAMASK: Rusija vr{i pritisak na sirijsko rukovodstvo da realizuje obe}ani dijalog sa opozicijom i ujedno poziva sirijsku opoziciju na razgovore, prenele su ju~e agencije. „Aktivno ohrabrujemo sirijsko rukovodstvo da maksimalno realizuje svoju najavqenu spremnost za dijalog sa opozicijom”, rekao je {ef ruske diplomatije Sergej Lavrov novinarima, povodom sastanka sa zamenikom {efa sirijske diplomatije Fejsalom Mikdadom koji je prekju~e boravio u Moskvi. Lavrov je upozorio sve strane da im isti~e vreme da spasu dogovor koje su postigle svetske sile u @enevi u julu, a koji poziva na uvo|ewe prelazne vlade, mada ne navodi ekspliicitno zahtev da Asad ode. „Uz svo po{tovawe me|unarodne zajednice, sirijski narod

je taj koji mora da odlu~i”, poru~io je Lavrov, preneo je AFP. Zamenik ruskog ministra spoqnih poslova Mihail Bogdanov rekao je za agenciju RIA Novo-

bi mogli da se odr`e u Moskvi ili na nekoj drugoj lokaciji kao {to su @eneva ili Kairo. Kako je Lavrov novinarima rekao, Rusija veruje da „lideri

Opozicijane}erazgovorsaAsadom Sirijska opozicija odbila je ju~e poziv na dijalog sa predsednikom Ba{arom al-Asadom, koji je ranije obema stranama u sukobu u Siriji uputila Moskva, u nastojawu da doprinese okon~awu rata koji traje ve} 21 mesec. Opoziciona Nacionalna koalicija saop{tila je, ubrzo po pozivu iz Moskve, da je „spremna na politi~ke pregovore sa svima, ali ne}e pregovarati sa Asadovim re`imom”. „Sve je mogu}e nakon {to odu Asadov re`im i sva wegova upori{ta. Posle toga mo`emo da sednemo sa svim Sirijcima i razmotrimo na{u budu}nost”, rekao je portparol opozicionog Saveta Valid al-Buni za Rojters. sti da je Moskva poslala poziv lideru opozicione sirijske Nacionalne koalicije Ahmedu Maozu al-Katib za razgovore koji

SAD

Nacionalne koalicije nisu protiv te ponude”. Brahimi sutra dolazi u Moskvu gde }e ruskim zvani~ni-

cima preneti rezultate razgovora sa sirijskim predsednikom Ba{arom al-Asadom i wego vim pro tiv ni ci ma to kom pe to dnev ne po se te Da ma sku gde se zalo`io za politi~ke promene radi zaustavqawa krvoproli}a koje bi podrazumevale uspostavqawe prelazne vlade. „^u}emo {ta Brahimi ima da nam ka`e o situaciji u Siriji i nakon toga verovatno }emo doneti odluku o odr`avawu novog trilateralnog sastanka u znaku „tri B” - ameri~kog podsekretara Vilijema Bernsa, izaslanika Brahimija i Mihaila Bogdanova - u januaru, najavio je zamenik {efa ruske diplomatije, preneo je Rojters. U nasiqu u Siriji je od marta pro{le godine ubijeno vi{e od 44.000 qudi, prema procenama opozicionih aktivista.

GVINEJA BISAO

@rtvesne`neoluje

Potonuobrod,poginulo22

VA[INGTON: Najmawe 16 qudi poginulo je u sna`noj zimskoj oluji koja je pogodila severoistok Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava. Mnogi avionski letovi su otkazani, a oko 200.000 domova i kompanija ostalo je bez struje. Jaka oluja, pra}ena ledenom ki{om i susne`icom, dovela je do saobra}ajnih nezgoda na autoputevima. @rtava je bilo u Albami, Teksasu, Kentakiju, Luizijani i Arkanzasu, a najve}i broj qudi je stradao u saobra}ajnim udesima usled jakog vetra i poledice na kolovozu.

BISAO: U udesu prenatrpanog putni~kog broda koji je ju~e potonuo u vodama Gvineje-Bisao, `ivot je izgubilo 22 qudi, a vi{e od 75 se vode kao nestali, saop{tili su bolni~ki i lu~ki izvori. Uzak drveni brod - takozvana piroga koja se koristi i za ribarewe, prevozio je 97 putnika sa ostrva Bolama ka prestonici Bisao kada je u wega po~ela da ulazi voda, a on potonuo oko 11 sati po lokalnom vremenu, saop{tio je direktor luke u Bisau Mario Domingo{ Gome{.

Putinpotpisao spornizakon MOSKVA: Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ju~e zakon kojim se zabrawuje ameri~kim dr`avqanima da usvajaju rusku siro~ad, a sud u Moskvi oslobodio je biv{eg visokog zvani~nika optu`enog za nemar i uskra}ivawe medicinske pomo}i biv{em advokatu Sergeju Magnickom koji je preminuo u pritvoru 2009. godine. Ovaj slu~aj uzdrmao je odnose Rusije i SAD nakon {to je ameri~ki Kongres usvojio zakon kojim se sankcioni{u ruski zvani~nici ume{ani u smrt Magnickog koji se bavio slu~ajevima korupcije a koga su ruske vlasti optu`ile za utaju poreza. Rusija je sa svoje strane odgovorila, izglasavawem u parlamentu zakona kojim se ameri~kim dr`avqanima zabrawuje da usvajaju ruska siro~ad. Iz Kremqa je ju~e saop{teno da }e posle stavqawa Putinovog potpisa, sporni zakon o zabrani usvajawa ruske dece stupiti na snagu 1. januara, prenele su agencije. Okru`ni sud prethodno je ju~e oslobodio Dmitrija Kratova, biv{eg zamenika upravnika zatvora Butirka, koji je bio i jedini ruski zvani~nik koga su vlasti optu`ile u slu~aju Magnicki. „Kratov je u~inio sve {to je bilo u wegovoj mo}i da pomogne Mag-

nickom”, rekla je sudija Tatjana Neverova prilikom izlagawa presude. Magnicki je preminuo u zatvoru po{to nije dobio adekvatnu medicinsku negu budu}i da je boleo od pankreatitisa, a istraga dr`avnog Saveta za qudsku pravu po-

kazala je da je bio `rtva `estokog premla}ivawa i da mu je uskra}ena medicinska nega, preneo je AP. Porodica Magnickog i weni advokati opisali su su|ewe Kratovu kao sramno, tvrde}i da vlasti nisu uspele da kazne odgovorne za wegovu smrt. Advokat Magnicki (37) je umro 16. novembra 2009. u moskovskom zatvoru jer je, kako je zvani~no saop{teno, srce prestalo da mu radi. Wegova porodica je optu`ila vlasti da mu je uskratila odgovaraju}u medicinsku negu, a advokati su tvrdili da je Magnicki u zatvoru dr`an nelegalno.

EGIPAT

Istragaprotiv lideraopozicije KAIRO: Egipatski dr`avni tu`ilac nalo`io je istragu protiv tri opoziciona lidera za podsticawa na ru{ewe re`ima, saop{tili su egipatski zvani~nici. Isti izvor je naveo da }e sudija ispitati izve{taj tu`ioca koji je podneo pro{log meseca u kome se optu`uju Mohamed El Baradej, nobelovac i biv{i {ef Me|unarodne agencije za atomsku energiju, Amr Musa, biv{i egipatski ministar inostranih poslova i ~elnik Arapske lige i

Hamdin Sabahi, biv{i egipatski predsedni~ki kandidat, novinar i aktivista za podsticawe na svrgavawe predsednika Muhameda Morsija, preneo je AP. Optu`be su podnete tokom politi~ke krize u Egiptu vezano za predsedni~ku uredbu o privremenom pro{irewu nadle`nosti Morsi i spornog nacrta ustava, {to je dovelo do tenzija sa smrtnim ishodima u sukoba izme|u Morsijevih pristalica i wegovih oponenata.

AUSTRIJA

Policijauklonila {atoreazilanata BE^: Austrijska policija ulonila je ju~e {atore azilanata u kojima su vi{e od mesec dana kampovali u jednom be~kom parku, protestuju}i protiv lo{ih uslova u azilantskim sme{tajima. Po saop{tewu policije, tokom uklawawa {atora nije bilo otpora, a u akciji su dve osobe uhap{ene na osnovu

zakona o strancima. Azilanti su kampovali ispred be~ke crkve Votivkirhe, u kojoj se, po podacima Karitasa, nalazi i daqe izme|u 35 i 40 azilanata, od kojih 14 vi{e dana {trajkuje gla|u. Akciju je policija obrazlo`ila time da azilanti nisu imali odobrewe grada Be~a koji je vlasnik parka.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BARAKOBAMA Predsednik SAD Barak Obama zatra`io je od kongresnih lidera da se sastanu u Beloj ku}i radi pregovora „u pet do 12” o buxetskom sporazumu kako bi se izbeglo automatsko pove}awe poreza i kresawe buxetskih tro{kova od 1. januara koji bi ugrozili oporavak ameri~ke ekonomije. Obama je skratio prazni~ni odmor na Havajima da bi se sastao sa ~lanovima Kongresa.

MAHMUDABAS Pa le stin ski pred sed nik Mah mud Abas upozorio je da }e raspustiti Palestinsku upravu ako Izrael ne napravi korak ka obnovi mirovnih pregovora nakon op{tih izbora 22. januara. Abas je rekao da, ako se to ne desi, on }e punu odgovornost za okupiranu Zapadnu obalu preneti na izraelsku vladu.

AVIGDORLIBERMAN Biv{i {ef izraelske diplomatije Avigdor Liberman izjavio je ju~e da }e islamisti~ki Hamas preuzeti vlast na Zapadnoj obali ako Abas, vo|a rivalskog Fataha, ostane na vlasti. On je dodao da }e povratak pregovorima biti mogu} samo ako se Abas povu~e. Pregovori su u zastoju od septembra 2010. godine.

BritancizbogFoklandahteli dapovukufudbaleresaSP-a LONDON: Vlada Velike Britanije razmatrala je 1982. godine mogu}nost da povu~e reprezentacije Engleske, Severne Irske i [kotske sa fudbalskog prvenstva sveta u [paniji zbog rata oko Foklandskih ostrva. Kako pokazuju dokumenti koji su nedavno postali dostupni javnosti, neki fudbaleri pomenutih ekipa osetili su „ga|ewe” i nisu `eleli da se takmi~e na istom {ampionatu sa Argentinom. Ipak, kako navodi Bi-Bi-Si, tada{wi britanski premijer Margaret Ta~er na kraju je odbacila mogu}nost povla~ewa jer bi takav potez, prema wenom mi{qewu, bio prava prilika za argentinsku propagandu. Tada{wi britanski ministar sporta Nil Mekfarlan poslao je dopis u kojem se svim savezima nare|uje da izbegnu bilo kakve kontakte sa predstavnicima Argentine. „Do pre nedequ dana bio sam pristalica stava da je na fudbalskim savezima da odlu~e ho}e li u~estvovati na Mundijalu.

MargaretTa~erodbacilaideju

Ipak, posle gubitka `ivota britanskih dr`avqana na brodu ’[efild’ i u borbernim avionima, pojedini reprezentativci su osetili ga|ewe i odbojnost prema mogu}nosti da zaigraju na istom turniru sa

Argentinom”, napisao je Mekfarlan Ta~erovoj u maju 1982. godine. On je dodao i da je Me|unarodna fudbalska federacija (FIFA) jasno stavila do znawa da ne}e izvr{iti pritisak na Argentinu da se povu~e sa Mundijala. „Da smo se povukli sa SP, niko ne bi sledio na{ primer. Argentincima bi to bila dobra prilika za {irewe propagande, a sve to bi na kraju izazvalo probleme u Velikoj Britaniji”, napisao je sekretar britanske vlade u to vreme, Robert Armstrong. Selekcije Engleske, [kotske i Severne Irske na kraju su oti{le na Mundijal, ali se nijedna od ovih ekipa nije sastala sa Argentinom. Rat za Foklandska ostrva trajao je od 2. aprila do 14. juna 1982. godine, a poginulo je vi{e od 900 qudi.


BALkAn

dnevnik

MaKEDonIJa

SKOPQE: Grupamakedonskihintelektualaca predvo|enih opozicionim liderima, me|u kojima i Branko Crvenkovski, lider najuticajnijeg Socijaldemokratskog saveza Makedonije, pro{etali su tre}u no} za re-

Vanrednemerezbog zaga|ewa GradskaupravaSkopqaju~ejeproglasila vanrednemerezbogzaga|ewavazduhaugradu koje je pre{lo sve grani~ne vrednosti. Toj situacijiumnogomedoprinosiigustamagla. MernestaniceuSkopqusuunekolikoop{tina registrovale veoma visoku koncentraciju~esticaRM10,kojesesmatrajuzanaj{tetne i opasne po zdravqe, kao i veliku koncentraciju~esticeRM25,kojajepre{la dozvoqenugranicuucentrugrada. Nadle`ni su apelovali na gra|ane Skopqadanekoristeautomobilebezprekepotrebe,kaoidaizbegavajuizlazaknaotvoreno, posebno starije osobe, bolesnici, trudnice i deca. Iz Klinike za pulmologiju i alergologiju u Skopqu ka`u da ovaj stepen zaga|ewa ne mo`e izazvati ozbiqnije probleme,alidasuipaknaudarustarijeosobe, asmati~ariisr~anibolesnici.

Politi~kakrizaizbilauponedeqakpriusvajawubuyeta

domulicamaSkopqa,aprotestisuodr`ani isino}. Me|ubrojnimuglednimnovinarimaiprofesorima bio je i pisac Vlatko Galevski, kojijepozvaosverukovodiocekulturnihinstitucija u toj dr`avi da prestanu da podr`avajuaktuelnupoliti~kuvlast. „Akoovavlastopstaneubrzo}edo}idankada}eteatrepunitiqudisaselakojimisleda je[ekspirfudbaler”,poru~iojeGalevski. Tra`e}inezavisnostuniverzitetauMakedoniji,univerzitetskiprofesorMimozaRi-

stovajekazaladanarod`elidapravdastignevladaju}usukturukojajekorumpirana,bavisekriminalomibezakowem. Kakosujaviliskopskimediji,protestisu odr`aniiudrugimgradovimaMakedonije. Politi~kakrizauMakedonijiizbilaje u ponedeqak, kada je parlament usvajao buxet za narednu godinu, a obezbe|ewu zgradeparlamentajenare|enodanasiluiz zgrade izb ac i novin ar e i opoz ic io n e poslanikekojisupoku{alidaspre~eusvajawetogdokumenta.

PREDSEDNIKREPUBLIKESRPSKEMILORADDODIKOHA[KOJ(NE)PRAVDI

DajeGotovinaosu|en, sledilibiprocesi protivvelikihsila BAWALUKA: Predsednik Republike SrpskeMiloradDodiksmatradajeHa{ki tribunalmestozaselektivnupravduidaje osnovansamodabisudioSrbima. „Prenego{tosupo~elidaradewimaje napisanokogatrebadaosude,akogadaoslobode”, rekao je Dodik na konferenciji za novinareuBawaluci,javilajeSrna,aprenelibawalu~kimediji. Osvrnuv{isenaslu~ajhrvatskoggeneralaAnteGotovine,kojijeha{kompresudom oslobo|enoptu`nicezaratnezlo~inenad Srbima,Dodikjeistakaodajeovajpredmet

odpo~etkabiovezanzavelikesilekojesu u~estvovaleuakciji„Oluja”. „DajeTribunalosudioGotovinuipotvrdioprvostepenupresudu,ondabiprotivtih

Prenego{tosupo~eli darade,wimajenapisano kogatrebadaosude velikihsila,kojesuiorganizovaleetni~ko ~i{}ewe u Hrvatskoj, morali biti pokrenutiprocesi”,smatraDodik.

Onpodse}aidajeadvokatBenEmerson, glavnibranilacbiv{egpripadnikatakozvane OVK Ramu{a Haradinaja, imenovan zasudijuRezidualnogmehanizma,koji}e1. jula 2013. po~eti da funkcioni{e, a nasleditiHa{kitribunalpoprestankuwegovograda. Zasadanijepoznatoukojim}epredmetimasuditiHaradinajevbranilac,alise zna da su mu na raspolagawu svi `albeni postupci protiv Srba, koji ne budu zavr{eniuprvojpolovininarednegodine,naveojeDodik.

crna gora

PODGORICA: Vlada Crne Gore priznala je ju~e sirijsku nacionalnukoalicijurevolucionarnihiopozicionihsnagakao legitimnog politi~kog predstavnikasirijskognaroda.

VladaCrneGoresetimepridru`uje naporima me|unarodne zajedniceupronala`ewuodr`ivogpoliti~kogre{ewazakrizu uSiriji,navodiseusaop{tewu sa sednice. Od zemaqa regiona, sirijsku nacionalnu koaliciju revolucionarnihiopozicionih snaga zvani~no je priznala jo{ Albanija, a neformalno je to u~inila i Hrvatska. Evropska unijajeunovembrupriznalazajedni~kom izjavom Saveta EU koaliciju za legitimnog predstavnikasirijskognaroda.

19

HrVaTSKa

Protestiopozicionara iintelektualaca

Vladapriznala sirijske revolucionare

subota29.decembar2012.

Vujanovi}:Izsvesnage zaregionalnusaradwu PODG OR IC A: Crn og or- tuujunuuBeogradupozvaona ni~kimandat.Onjedosadadva skipredsednikFilipVujano- kontakt predsednike Hrvatputa biran za crnogorskog vi} izjavio je ju~e da je pred- skeipredsedavaju}egBiH. predsednika, ali postoji dilesednik Srbije Tomislav Ni„Mislim da vreme donosi madalimusera~unaprvimankoli} privr`en uspostavqa- dobrukomunikaciju,ajaje`edat,sobziromdaCrnaGoratawu dobrih odnosa u regionu, limizsvesnage.Spremansam danijebilanezavisnadr`ava. dodaju}i da su saradwa i bli- sa pozicije koju imam da je Vujanovi} je, po istra`ivawu ski odnosi interes svih na maks im aln o ohrab rim, jer javnog mwewa, trenutno najpoprostoruZapadpularniji polinogBalkana. Siguransam,pokontaktimasapredsednikomSrbije, ti~aruCrnojGo„Nadam se da ri, a podjednako dajeonkrajweprivr`enregionalnojsaradwi }e se napraviti u`iva poverewe (FilipVujanovi}) k o m u n i k a c i j a i Crnogoraca i predsednika NiSrba. koli}asarukovodstvomHrvat- smat ram da je taj kont akt SDP,mawipartneruvladaske,BosneiHercegovineiKo- Beograda i Zagreba, odnosno ju}oj koaliciji, me|utim smasova.Navijamizsvesnagezawu Sar aj ev a u kor ist ~it av og tra da Vujanovi} nema zakoniumeriukojojmogudapomog- regiona”,rekaojecrnogorski sko pravo na jo{ jedan prednemipodstaknemtukomunika- predsednik. sedni~kimandat. ciju - to }u i raditi”, rekao je Vujanovi} nije `eleo da se Vujanovi}jeizrazioo~ekiVujanovi}. izja{wava da li }e se ponovo vawe da }e 2013. biti godina Onjeistakaodajepozicija kandidovati na predsedni~kim nastavka evropskih i evroaSrbijeuregionujakova`na. izborimauCrnojGori,dodaju- tlans kih int eg rac ij a Crn e „Siguran sam iz mojih kon- }i da o~ekuje da }e se DPS o Gore,kaoidaqestabilizacitakatasapredsednikomSrbi- tompitawuodreditinakonno- je ekonomskih prilika. O~ejedajeonkrajweprivr`enre- vogodi{wihpraznika. Ucrno- kujem daqi uspe{an put Crne gionalnoj saradwi”, kazao je gorskojjavnostipostojeopre~- Gore ka EU i NATO, odnosno Vujanovi} novinarima, podse- na mi{qewe da li Vujanovi} jo{vi{estranihinvesticija, }aju}i da je Nikoli} na samiimapravonajo{jedanpredsed- kazaojeon.

NoviizboriuNik{i}u9.marta PODGORICA: PredsednikCrneGore Filip Vujanovi} raspisao je ju~e za 9. mart nove lokalne izbore u Nik{i}u, {tojeo~ekivaniepilogvi{emese~nepoliti~ke krize u drugom po veli~ini crnogorskomgradu. Skup{tinaop{tineNik{i},glasovima koalicije predvo|ene Demokratskom partijomsocijalista(DPS)ibiv{egodbornikaPozitivneCrneGoreDraga\u-

rovi}a,izglasalajeu~etvrtakskra}ewe mandata lokalnom parlamentu, ~ime su stvoreniuslovizaraspisivawenovihizbora u Nik{i}u. Opozicija nije prisustvovala toj sednici nik{i}kog parlamenta. Opozicija - Demokratski front, Pozitivna Crna Gora i Socijalisti~ka narodna partija osvojila je ve}inu od 21 odborni~kogmestana izborima14.oktobra,akoalicijapredvo|enaDPS-om20.

Potomje,me|utim,usledioobrtpo{to je \ur ov i} nap us tio Poz it ivn u Crn u Goru, ali je zadr`ao mandat i glasao za kand id at a DPS-a Sow u Nik~ ev i} za predsednika Skup{tine op{tine Nik{i}. Opozicija smatra da prebeg \urovi}a u suprotni tabor predstavqa grubo kr{eweizbornevoqegra|anaNik{i}a, odnosno da je u pitawu politi~ka korupcija.

Ikeagradiprvu robnuku}u ZAGREB: [vedskafirmaIkea jepodnelazahtevzaizdavawegra|evinske dozvole za svoju prvu robnuku}uuHrvatskoj,naisto~nomizlazuizZagrebakodIvawe Reke,uop{tiniRugvica. Zagreba~ki „Jutarwi list” pi{eda}eotvarawebitiuprili~enogodinudananakonpo~etkaizgradwe, koje se o~ekuje u martu iliaprilu2013.Ukupnavrednost oveinvesticijeuHrvatskoj}eiznositioko100milionaevra. IzIkeeHrvatskasaop{tenoje dasuprekju~eizvani~nopodneli zahtev za izdavawe gra|evinske dozvoleitakosu,kakosenavodi,

re{ene sve imovinsko-pravne i administrativne pretpostavke za po~etak gradwe na kojima se intenzivno radilo dugi niz godina. Zakonski rok za izdavawe gra|evinske dozvole je maksimalno 45 dana i 15 dana nakon izdavawa je potrebno je za wenu pravosna`nost. Iz Ikee najavquju kako }e tokomcelenarednegodinekontinuiranootvaratinovaradnamesta, akulminacija}ebiti{estmesecipredotvarewerobneku}ekada se o~ekuje zapo{qavawe do 200 radnika.Urobnojku}i}eraditi oko350zaposlenih.

aLBanIJa

Beri{a:Na{nacionalizam najcivilizovaniji TIRANA: Albanski premijer Saqi Beri{a izjavio je da niko ne trebadastrahujeodalbanskognacionalizmakojije„najcivilizovaniji ipotpunoinspirisanvrednostimaslobode”. „Iakosmoiskusilinaj`e{}enacionalisti~keolujeskrajapro{log veka,albanskinacionalizamjenajcivilizovanijiipotpunoinspirisanvrednostimaslobode”,rekaojeBeri{a. Onjeposebnopohvaliodoprinosmedijakojisu,kakojerekao,bacilisvetlonaistorijskuistinu iizraziouvereweda}ei„procesujediwewajednihsadrugimaiujediwewa sa Evropom biti podjednako sna`no promovisan”. „Niko ne bi trebalodastrahujeodalbanskognacionalizma”,rekaojeBeri{a.


20

kultura

subota29.decembar2012.

dnevnik

НАРОДНИМУЗЕЈЗРЕЊАНИНСУМИРАОРЕЗУЛТАТЕ

ПРЕДСТАВЉЕНА„ПРОМЕТЕЈЕВА”КЊИГАГОДИНЕ„УРЕГИСТРУЕСЕЈА”

Наизложбама 50.000посетилаца

Европскитрагалачкидух

Број посетилаца на сталној поставци и тематским изложбама у Народном музеју Зрењанин, у години на измаку,премашио је 50.000,саопштено је јуче из ове установе културе која је,у 2012. реализовала 30 изложби. Најпосећеније изложбе у Салону музеја биле су “Тесла из другог угла”са 7.549посетилаца,затим “Град бициклиста – историјски, етнолошки и ликовни аспект бицикла у Суботици” (5.650 посетилаца),“Моје тело -твоје дело” (4.483), “Поетика и судбина 20. века”из Збирке Дома војске Србије (3.613)и “Повеље и дипломе од 17. до 20 века” (2.391 посетилац). Највише пажње међу изложбама у Малом салону изазвала је осма Међународна изложба фотографија “Царство гљи-

ва” коју је погледало укупно 1.170посетилаца. Сумирајући резултате у овој години, у Народном музеју подсећају да су по шести пут учествовали у националној “Ноћи музеја”која је одржана 19.маја и тада су посетиоци могли да погледају три изложбе и неколико различитих поставки у згради музеја и на платоу испред зграде. Одржана су и три концерта и три радионице за посетиоце. “У2012.години Министарство културе и информисања Србије зрењанинском музеју одобрило је тринаест пројеката у вредности од 1,8милиона динара.Као и лане, када је финансирано десет пројеката,и ове године је Народни музеј Зрењанин био је један од најуспешнијих музеја по броју

одобрених пројеката”, саопштили су из ове установе. Музеј је био домаћин и заједно са Националним комитетом ICOM-a Србије организатор семинара “Управљање музејским збиркама:Набавка предмета”на којем је било девет предавача,а присуствовало је више од 80 учесника из 18музеја и галерија са територије читаве Србије.Такође, четири радника зрењанинског музеја започела су стручну обуку за оспособљавање у заштити текстила,дрвета,керамике и метала у Централном институту за конзервацију.Тиме ће музеј добити једну од најбоље оспособљених конзерваторско рестаураторских радионица у Војводини. Ж.Балабан

КОНЦЕРТАНСАМБЛА„РЕНЕСАНС”УСИНАГОГИ

Барокнамузичкагозба Почетак уобичајеног циклуса божићних и новогодишњих концерата, које већ годинама у ове претпразничке дане припрема Музичка омладина Новог Сада донео је нови сусрет са добрим знанцима новосадске публике, члановиманашегводећегансамбла ране музике „Ренесанс“ из

Београда. Током импресивног и више од четири деценије дугог концертног деловања овог реномираног састава, чији музичари пионирски истражују и овдашњим поштоваоцима тонске уметностипредстављајуделаразних стилских раздобља старе музике, „Ренесанс“сечестоогледао и у извођењима дела садашњем добу најближе, барокне епохе. Наступ чланова „Ренесанса“ биојепосвећенискључивомузицибарока,одражавајућитаконајновију фазу њиховог неуморног проучавања запретених ризница старих партитура и композиција

ранијихпериодамузичкеисторије, усредсређеног сада на опусе аутора седамнаестог и осамнаестогвека.Премдасе,напрвипоглед, овако стилски фокусиран изборрепертоарамогаоучинити понештохерметичаниудаљенод музичког укуса и занимања просечне концертне публике, разно-

reitedichZion“изБожићногораторијума Јохана Себастијана Баха.Упоредосапоменутимбарокнимаријама,музичари„Ренесанса“пружилисупублициидинамичнаизвођењанизаинструменталних комада, од свите из Перслове опере „Вилинска краљица“,ипознате„Игресретнихдуша“ из Глукове опере „Орфеј и Еуридика“ до Сонате и Г-дуру Јохана Матесона и Телемановог Квартета у Г-дуру, изграђенихнанепрестанимпреплетимадијалошки постављених деоница дрвених дувачких инструмената у сувереним тумачењима Љубомира Димитријевића, Жоржа Грујића и Александра Крстића, уз константнуподршкудеоница гудачких и трзалачких жичаних инструмената . Ова дела фрагилне звучности и на тренуткенеобичносложене полифоне фактуре одјекнула су питко и пријемчиво, употпуњавајући богату и живописну Фото:С.Дорошки сликуовесвојеврснебарокнемузичкегозбе.На врсност и атрактивност одабра- самом крају концерта уследила нихкомада,тонскиуобличениху сујошизвођењапомпезног„Цеупечатљивим и лежерним изво- ремонијалногмаршаТурака“Жађењимаучинилисуодовевечери наБаптистаЛилија,каоособеног барокне музике несвакидашње ранијег претече и барокног панлепконцертнидогађај. данамногочувенијегистоименог Узтананодинамичкиусклађе- Моцартовог дела, као и богато неинтерпретацијепесамаиарија инструментално развијена тема изопераХенријаПерсла,Георга „Мињона дел Каталуња“ шпанФридриха Хендла и Кристофа ског мајстора Гаспара Санса, са Вилибалда Глука, са одмереним живим и узбудљивим тонским ипрецизнимвокалниминтерпре- дуелимадеоницабарокнегитаре тацијама врсног контратенора уизвођењуДаркаКарајићасадеПредрагаЂоковићаупрвомпла- оницама виолинисте Зорана Кону,програмконцертаускладуса стадиновића и виртуозним пасанасловомциклусаобухватиојеи жима флаутисте Љубе Димитриподједнако успело и префињено јевића. тумачењеречитативаиарије„BeБ.Хложан

Међу десетинама наслова новосадског „Прометеја“ који су изашли у години на измаку, издавачјезакњигугодинеодабрао антологију „У регистру

есеја-Осам деценија румунске есејистике“, у избору и преводу Драгана Стојановића. Ову књигу јуче су представили Драшко Ређеп, Милица Ђокић

Николић и издавач Зоран Колунџија. У периоду који покрива овај одабир, румунска есејистика развијала се у два главна тока:

неуметности,негујућиевропски трагалачки дух. То је путовање крозвеликисветрумунскелитературе, која је највећма ослушкивалаПариз,алиидругекултурне центре. Румунски есејјеслободанкаоптица, која лако прелети раздаљину између КарпатаиДунава.Овакњига је драгоцена и због тога што ће нам одшкринути врата једне суседне земље о којој јошувекмалознамо,закључено је на јучерашњојпромоцији. Драган Стојановић је професор универзитета у пензији из Букурешта и изузетан преводилац са више језика, који је румунску културу обоФото:Н.Стојановић гатио десетинама капиписалисујеапатриди,каоиса- талнихкњижевно-теоријскихнавремениауториизРумуније,чу- слова.Нарумунскијесасрпског ло се на јучерашњој промоцији. преводио Андрића, Николу МиИ једни и други су супериорно лошевића. расправљалиглавнетемемодерР.Лотина

ПРЕМИЈЕРА„АНТИГОНЕ”НАРОДНОГПОЗОРИШТАНАСЦЕНИЈДП-а

Болнапрепознатљивост Ансамбл Драме Народног по- ри о сукобу два света и зато је зоришта извешће премијеру Со- важан. фоклове „Антигоне„, у режији Редитељ је изјавио да је његов Јагоша Марковића, сутра на ве- мотив за рад на овој античкој траликој сцени „Љуба Тадић„ Југо- гедији, поред тога што је она јесловенског драмског позоришта дан од врхова светске литературе, уБеограду.В.д.управника наци- њена болна препознатљивост. оналног театра Дејан Савић за„Истина овог комада тиче нас хвалио је ЈДП-у што је за ову се данас и овде.Брат је брат без премијеру уступио своју сцену, обзира које је вере. Фашизма је јер у Народном позоришту траје све више, док је ‘Антигона‘ у санирање последица пожара и славу људског и божанског у чоизразио наду да ће се „Антиго- веку,а против фашистичког разна„одмах после нове године „вратити кући”. Директорка Драме Молина Удовички Фотез захвалила је ансамблу и редитељу на додатном напору који ће уложити због измештања представе на другу сцену. Истичући да су на великој сцени Народног позоришта ове године изведене премијере драма Калдерона, Молијера и Шекспира, оценила је да Софокле на најбољи начин заокружује тај циклус „лепих речи и великих мисли”.„Антигона„је у Београду играна само 1925.у Народном позоришту и 50-их година у ЈДПу, што је чудно јер тај текст, мада стар 2.500година,прича о нечему што се и данас ВањаЕјдусноваАнтигона дешава,рекла је МолинаУдовички Фотез, која је била и дра- врставања жртава по вери,нациматург на овој представи. ји или некој другој припадно- У овом тренутку негде на сти„,рекао је Марковић. планети људи ратују,као и увек Он је истакао да је текст, у кроз историју. Верујем да иза преводу Милоша Ђурића, врло сваког рата стоји један моћник захтеван за глумце, али да је који је испред свега ставио свој имао одличан ансамбл и да са его,као Креонт.Њему насупрот поносом преузима одговорност је Антигона - млада жена која за представу. само жели да сахрани брата (поНасловну улогу игра Вања Ејгинулог на ‘погрешној‘страни) дус,а Креонт је Драган Мићанои да живи са човеком кога воли вић. У ансамблу су Вјера Мујо- рекла је она. Њега води боле- вић, Ђурђија Цветић, Михаило сно ‘ја‘,њу -љубав.Они су ар- Јанкетић, Бојан Кривокапић, хетипски ликови, а комад гово- Александар Срећковић, Слобода

Мићаловић-Ћетковић, Момчило Оташевић. Редитељ је креирао сценографију, костиме Бојана Никитовић, звук Владимир Петричевић. Глумица Вања Ејдус напоменула је да јој није јасно зашто је „Антигона„тако ретко играна јер је савремена и свевремена,показује како је човек увек осећао да „фали правде”. „Генијални писац је спаковао ту истину на једноставан начин и

ми смо са лакоћом на сцени постигли савременост.Антигона је на неки начин идеална жена,јер нема дилеме ни сумње.То је божански принцип. Њу покреће љубав,она нема страха.За мене је Антигона данас принцип слободе,свака особа која је слободна да уради оно што сматра да треба по свом принципу и љубави„, истакла је Ејдусова, додавши да је било дивно радити на овом изузетном тексту и са редитељем који је прави мајстор. (Танјуг)

REPERTOAR

Film

Akteri Режија:ГоранПаскаљевић Сценарио:ФилипДавидиГоранПаскаљевић Улоге: Мустафа Надаревић, Небојша Глоговац, Мира Бањац, ПредрагЕјдус,МетоЈовановски, НадаШаргин,ЗафирХаџиманов, Раде Којадиновић, Тома Јовановић, Олга Одановић - Петровић, Јелена Ђулвезан, Бора Ненић, Ана Стефановић, Марко Јеремић, Арон Балаж, Власта Велисављевић, Чарни Ђерић, АлександраШиркић,МиланТомић. Фотографија: МиланСпасић Музика:ВлаткоСтефановски

Kad svane dan

Sadr`aj

Re~ kritike

Пензионисанипрофесор музике Миша Бранков (Мустафа Надаревић) игром случаја сазнаје да његовибиолошкиродитељинисуони људи који су га у једном селу, у време Другог светског рата, чували,одгајилииваспитавали.Његовиправи родитељи Јевреји страдали су у нацистичком логору на Старом сајмишту у Београду. Потресеновимоткрићем,којеболно употпуњујењеговуличнуисторију,професоробилазиместогдесу муубијениотацимајка.Откриваи дастрадањехиљадељуди ту никадаи никаконијеобележено. Желећи да ода почаст својој несталој породици Вајс, старац покушава даангажујенекеодсвојихстарих пријатеља и млађих познаника да надан поменажртвамалогораизведукомпозицијуњеговогоца,којимуједелооставиосажељомда га једномњеговсинзаврши...

„Кадсванедан“језаснован наистинитимпричамаосудбиниЈевреја натлу,однацистаокупиранеЈугославије,oчемусе,фрапантноје,данас недопустивомало говори.Каодасене зна.Тоје Паскаљевићев седамнаестидугометражниигранифилмичетврта косценаристичка сарадњаса Филипом Давидом. У фокусу је драма човека који открива свој прави идентитет,доксутрагичнидогађаји, датиуфлешевима,оживљеникроз речионихкојитонису заборавилиислика,којенасвој начин,памте понештоодпрошлогвремена.Упричујеуденутипресек/илустрација (дискретнапаралела измеђупрошлостии актуелног стања)крозепизодеса избеглицима (исповестженеиззграденаСтаромсајмишти)иРомима( свадбасепрекидазбог,однезнанацаподментнутогпожара)окојимасе малоко,данас, истински брине. Минималистичком продукцијом дефинисана је и драматургија овог Паскаљевићевогостварења, чијије главнитеретимаодапонесеМустафа Надаревић. Скрхан „закаснелим“болом,иустарости,уствари,исампрепуштенсамсеби,он,данас,нема много тогалепог давиди.Та доминирајућаемоција нискогинтензитета,подцртанаспоримритмоми„патинираном“фотографијомМиланаСпасића,прволинијскисеодржавасведосамогкраја накојемсеналазималатемпиранамузичко–емотивнабомба. Као једандоретких,аконеи јединисрпкифилмнатемухолокауста, „Кадсванедан“, икаоконструкцијавидљивихшавоваураскоракуса,за неколиконијансипрестилизованимвизуелнимдизајном,вреданјекаопокушај„наменског“филма икоракака,занакеоткривању,изасве,чувањунечегаштосенесмезабравити. В.Црњански


dnevnik

OGLASi

subota29.decembar2012.

21


22

subota29.decembar2012.

OGLASi

dnevnik


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

3 NOVOSA\ANIN slobodan 6572-80, poziva dame da mu se jave za dru`ewe. Godine nebitne. Telefon 061/60-16-424. 66530

IZDAJEM na du`e, zaposlenoj `eni komforan stan, 42m2, na Keju, pogled na Dunav. Telefon 520-271 posle 22 ~asa, ili 063/69-09-89. 66376

subota29.decembar2012.

Do|e tu`na godina od kada du{u predade Gospodu na{a draga mama, svekrva i baba

Godina je od kada je usnula ve~ni san na{a draga sestra, svastika i tetka

Zorka Tasi}

Zorka Tasi}

ro|. Zarupski

ro|. Zarupski

Jelici [umaruni}

Godi{wi pomen obele`i}emo 29. 12. 2012. u 10 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Hvala ti za sve {to si u~inila za nas, po~ivaj u miru. Zahvalni: sin Sini{a, snaja Tika unuk Aleksa i unuka Andrea.

An|ele, zvezdo, {to sija{ u tami, kako da te pre`alimo kad nas to nisi nau~ila a oti{la si u ve~nost. U srcima te ~uvaju sestre: Juca, Ivana, Ru`ica, Bela i Beba sa porodicama.

Sa tugom i bolom obave{tvamo rodbinu i prijateqe da nas je posle duge i te{ke bolesti, u 57. godini napustio na{ voqeni

^uvamo te u na{im srcima ve~no. Zaslu`io si ve~no po{tovawe. Supruga Sofija, sin Slobodan, snaja Du{anka, unuk Milorad i unuka Ana.

Sa po{tovawem i tugom se}aju ga se wegove {kolske kolege: Joca, Gli{a, Ilija, Boba, Milivoj, \ura, Obren i \or|e.

66514

POMEN sestri i tetki.

Na{a draga

Jeleni - Cici [umaruni}

Lazar Gajinov

Mr Branka Mu{icki Jelena Farka{

1993 - 2013.

od: devera Mirka i jetrve Kose sa decom. Hvala ti za tvoju dobrotu. Po~ivaj u miru.

1928 - 2. 1. 2006.

ro|ena Mazi}

Pro{lo je 20 godina.

preminula 24. 12. 2012. godine i sahrawena u \ur|evu.

Zauvek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Nikada te ne}emo zaboraviti.

Se}aju se Tvoji: Marija i Sa{a sa porodicom.

Uspomenu na wu ~uvaju weni najmiliji. Porodica.

Sestra Milica, sestri~ina Brana sa porodicom.

66719

66715

66583

Posledwi pozdrav priji

Danilo ]orovi}

Perica Milo{ev

66106

SEDMODNEVNI POMEN

od: Cvete, Zorana i @eqka sa porodicama.

66741

Milorad - Mile Krkqu{

66703

SE]AWE

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

66742

KUPUJEM sve vrste vozila, maksimalno pla}am. Isplata odmah. Telefon 064/27-69-638. 66466

Pre {est meseci umro je na{ drug

Posledwi pozdrav dragoj jetrvi i strini

66704

TELEP: dve spratne odvojene ku}e na placu od cca 700m2 sa komplet infrastrukturom. Ukwi`eno, prodaja- dogovor. Telefon 063/200-512. 66515 PRODAJEM ku}u u Bukovcu, Svetozara Mileti}a br. 3. Telefoni: 065/66-10-889, 065/44515-78. 66472 PLAC Petrovaradin 5000E, Klisa 1100E, ku}a Rumenka 2 stana, lokal, 2 gara`e 65000E. Sve za gotovinu. Telefoni: 063/598-463, 021/6621-797. 66683 FRU[KA GORA, Alibegovac, placevi: 6.850, 5.100, 3.400, 1.700m2 idealni za sve namene, put, struja, 8km od Novog Sada. Telefon 069/18-26-726. 66706

POMEN

29. 12. 2004 - 29. 12. 2012.

23

Preminula je na{a mama

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Sahrana je 29. 12. 2012. godine, u 14 ~asova na grobqu, u Kamensku, op{tina Nik{i}. VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 66405

O`alo{}eni: }erka Jelena, supruga Milanka i sestra Zorana sa porodicom. 66747

Posledwi pozdrav voqenom i jedinom bratu

Jelena [umaruni}

Jeleni [umaruni}

Po~ivaj u miru.

1943 - 2012. KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451-409. 58595

POTREBNA radnica za rad u trafici i mewa~nici. Telefoni: 060/6929020, 060/6929004. 66590

Sahrana }e se obaviti 29. 12. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica: suprug Pavle, }erka Tatjana, sin Darko sa porodicama. 66705

Danilu ]orovi}u

Marija Mi{kov

od prijateqa Milke i Milana Ne{i}.

]erke: Anica i Slavica sa porodicama.

66714

66712

Sa tugom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da nam je na{a tetka

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da nam je na{ dragi i voqeni

Veronika Na~a

ro|en 1919. godine

od sestre Zorane sa porodicom. DEDA MRAZ Vam dolazi, poklone donosi, zatvorite o~i, po`elite jako i put do vas }e prona}i lako. Telefon 064/88825-85. 66087 PRODAJEM drva bagrem, hrast i jasen. Cena 3.500 din. metar. Nudimo usluge rezawa i cepawa prevoz gratis. Telefoni: 063/77-19-142, 061/617-22-19. 66450

66748

Kova~ Imre

Posledwi pozdrav

Porodica Loc.

preminuo u 94. godini. Sahrana milog i dragog nam pokojnika obavi}e se danas, 29. 12. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena supruga An|elija i }erka Piro{ka sa porodicom.

66739

66709

preminula u 82. godini. Sahrana }e se obaviti 29. 12. 2012. godine, u 13 ~asova, na katoli~kom grobqu, u Novom Sadu.

Posledwi pozdrav sestri

[ESTOMESE^NI POMEN na{oj voqenoj

Danilu ]orovi}u Oti{ao si tiho i ne~ujno i za sobom ostavio veliku prazninu u na{im srcima. Ve~no }emo te pamtiti po tvojoj velikoj dobroti, qubavi i snazi koju si nam svakoga dana ulivao. Svemu si nas nau~io, ali ne i kako da `ivimo bez tebe. Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju!

Jovanki

od: sestara, brata i wihovih porodica.

Tvoje Jelena i Milanka.

66753

66749

Aleksandar Kaleni} Mili na{, pro{lo je tu`nih 6 meseci od kako si nas napustio, ali nikada ne}e pro}i tuga i bol koje nosimo u srcu. Ponosni smo {to smo te imali. Vole}emo te dokle god postojimo. Tvoji najmiliji supruga Beba i sin Igor. 66721

Mariji Popovi} [est meseci tuge, bola i suza, {est meseci bez tvog pogleda, bez Tvog osmeha, poqupca. Ali ve~no u na{im srcima, mislima i snovima voqena na{a. Tvoji: }erka Nada i suprug Paja. 66710

Kova~ Imre Posledwi pozdrav ~ika Imretu od: Du{ke i Bebe sa porodicama. 66711


24

^iTUQe l POMeni

subota29.decembar2012.

J E D N O G O D I [ W I P O M E N 

G O D I [ W I P O M E N

Posledwipozdrav

IlijaStojanovi}

2.1.2012.3.1.2012.

Ro{uq

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 80. godini preminulana{a

QubinkaNikoli} od:}erke Du{ke,zeta Du{ana, unukaBojana iprijeJeleneEvi}.

Tvojinajmiliji.

Odlaskom u nepovrat odneli ste svaku radost iz mog `ivota. Nemoguvaszaboraviti,nipre`aliti.

66660

Ispra}aj mile nam pokojnice }eseobaviti29.12.2012.godine, u13.30sati,naGradskomgrobqu uNovomSadu.

66692

P O M E N

P O M E N

Pro{lajedvadesetjednagodina odkakonisisanama.

28.12.2011-28.12.2012.

SestraitetkaMaricaPani}.

O`alo{}eni: suprugSvetislav, sin Du{ko,}erkaDu{ka, unuciNeboj{a,Bojan, unukaAleksandra, snaja Milosavka, Boni iDragan.

66477

G O D I [ W I P O M E N Navr{avasetu`nagodinaodkakonasjenapustiona{ voqenitata,suprugiunuk

\or|eVlaovi}

29.12.2000-29.12.2012. Ve}dvanaestgodinavremejeza nas stalo, ali na{a tuga za tobomnikadane}estati.Unama ostaje trajno se}awe na tebe i tvojblagiosmehitvojeveliko srceukomejebilomestazasve nas.

Ve~notevolei usrcu~uvajutvoji: tata,mama ibrat. 66687

Posledwipozdravmami,ta{ti,babiiprababi

SavaPetrovi} Tandalo

26.12.1991-26.12.2012.

Po~ivajumiru. SinovicaMirjana iunukaOqa.

SuprugaZorica,sinDragan isnajaDanica. 66533

66699

Dana,27.12.2012.godineu76.godiniba{zavremekada sam ispra}ao voqenog oca na ve~ni po~inak, prestalo jedakucanajplemenitijesrcemojedragemajke

izTitela

Sla|ana-Sla|a [kavi}

66693

Ostavio si neizbrisiv trag i uspomenekojenebledeidobrotu kojasenezaboravqa.

MilanRo{uq

Voqenana{a

QubinkiNikoli}

DragiivoqeniI}o, se}awe na tebe je deo nas. Sa ponosomiqubavqutespomiwemo, a satugomusrcu`ivimobeztebe.

SmiqanaMilan

dnevnik

ZorkiKolunxija Bilasina{an|eo,asadasisaan|elima.

Uspomenu na wegovu beskrajnu dobrotu, nesebi~nu qubaviplemenitost~uvamosaqubavquipo{tovawem. Wegove}erkeDu{icaiGordana, supruga Sne`ana idedaMilan.

Tvoja}erkaGordana saporodicom.

66476

G O D I [ W I P O M E N

66695

G O D I [ W I P O M E N

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 27. 12. 2012. godine preminula na{adragamama,svekrvaibaka

ZoriceRaji}

Prerano nas je napustio na{ dragizet

profesoranema~kog jezikaupenziji Sahrana}eseodr`atiusubotu,29.12.2012.godine,na GradskomgrobquuNovomSadu. Ve~noo`alo{}enineute{ansinNovak. 66686

SmiqanaRo{uq izTitela

Oti{la je na put bez povratka na{a {kolska drugarica i velikiprijateq

Posledwipozdravbaba

MilanRo{uq izTitela Uspomenunawega~uvaju tastIlija ita{taDobrila.

O`alo{}eni:unuke Du{ica iGordana,snaja Sne`ana isvekarMilan.

66478

Pro{lo je ~etrdeset dana tuge odkakonijesanamana{

66479

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga ta{ta,bakaiprabaka

TeodoraDun|erski -\uri} ZoriKolunxija

Se}a}emo je se sa qubavqu i po{tovawem.

odporodiceSimonovi}.

Brankica iDu{ica.

Posledwipozdravdragojmami

Sahrana}eseobavitiusubotu,29.12.2012.godine, u 14.15 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

MarijaMi{kov ro|.Pauni} 1918-2012.

Pomen obele`avamo u subotu, 29. 12. 2012. u 11 ~asova, na Dowemstaromgrobqu,uFutogu.

SinGoran, }erkaGorana isnajaTamara.

66717

ro|.Cveti}anin 1923-2012.

66702

66688

Milorad Veli~kovi}

Zorka(Petra)Kolunxija

Po~ivajumiru.

preminulau95.godini. Sahrana je danas, 29. 12. 2012. godine, u 14.30 ~asova, na Gorwekoviqskomgrobqu.

Osta}e{zauvekusrcima tvojihnajmilijih: sinaDragana, snaheDese iunukaGorana.

ZorkiKolunxija O`alo{}eni:zetNikola, unukeQiqana iBiqana saporodicama.

66731

od}erkeVere saporodicom.

66694

66696


^iTUQe l POMeni

dnevnik

3

subota29.decembar2012.

25

T U @ N O S E ] A W E

P O M E N Prolazinajtu`nijagodinabezmojemajke

T U @ N O S E ] A W E namoje

SvetozarHorvatski 1971-2012.

BojanaHorvatski ro|.^obanov 1981-2012.

MilanHorvatski 1955-2012.

StevanHorvatski 1981-2012. izBe~eja

StevanStefanovi}

Cvetana\isalov

DragiStevo, godinekojesuprotekleikojedolaze,nemoguizbrisati ono{tonamjebilonajdra`e.Na{ejedinoblago,na{ Qup~e,me|usobnorazumevawe,po{tovawebe{evrhunac na{eg `ivota. Prokleta bolest uni{ti Vas, a ja eto samaosta.Ostadohsamabeztebeijedinogsina,tu`na lijemojasudbina. TvojasuprugaSeka.

Cvetane\isalov Bili smo sre}ni dok smo te imali, sada smo beskrajno tu`nibeztebe. Parastos i osve}ewe spomenika odr`a}e se danas, 29.12.2012.godine,u11sati,naAlma{komgrobqu. Voleteitugujuzatobomtvoji: Sowa,Mile iPe|a.

66591

SlavkoDiwa{ki

ro|enaJankovi}

66620

Dana, 31. 12. 2012. godine, navr{avaju se dve godine od kakonijesanamana{

1982-2012.

preminula7.1.2012.godine

SrbislavJankovi} Srba 1999-2012.

DanicaDiwa{ki ro|.\urki} 1982-2012.

QubicaHorvatski ro|.Diwa{ki 1999-2012. izSrbobrana

QubomirStefanovi}

Ve~naVamslavaiHvala.

Va{aDu{ica[ija~i}.

66503

[ E S T O M E S E ^ N I P O M E N

SvetozarJankovi} Bula}

IlijaDuki}

Milimojjedinisine,dostasiputovao,alisiseku}i vra}ao, a evo sada tu`na godina pro|e, radosti moja jedinatiku}inedo|e.Vratimisesine,vrati,~ekam tera{irenihruku,ubla`isvojojmajcijad,tuguimuku. Mojimstara~kimrukamaumornimodbrisawasuza,put }utipro~istitiiuvekte~ekati.Prevelikajemaj~ina tuga,bolijadzatobom.Te{kojeprihvatiti~iwenicu da nikada vi{e ne}u videti osmeh na tvom licu. Ne postoji vaga koja mo`e moje jadi, bol i tugu izmeriti. Ostajesamojedno,dokmojesrcekuca,tutijemesto,tu `ivi{itu}e{`iveti.

Squbavquipo{tovawem~uva}emouspomenunatebe. Tvoji:suprugaKrstina,sin Mi{o i}erkaBo`ana saporodicama.

1997-2012. Voqeninikadzaboravqeni. Va{inajmiliji: mama Dobrila,Jovana, AleksandariMirjana.

66605

66624

J E D N O G O D I [ W I P O M E N

P O M E N HvalatiJelena. Pro{le su 4 godine od kako nas je napustila na{a sestrai}erka

Neute{naTvojamamaSeka. 66589

StevankaSubi} @ive}e{ve~nouna{imsrcima.

P O M E N

VukiciKqaji}

P O M E N

Danas, 29. 12. 2012. godine, navr{avasedvadesetgodinaod smrtina{ebakeisvekrve

2.1.2012-2.1.2013. dragomtati,dediisvekru

O`alo{}eni:sinoviLazar i Sini{a saporodicom.

Uspomenu~uvajuweni: Radoslav,Evica, Sa{a iIvana.

66635

66621

Pro{lojepolagodineodkako nijesanamana{atetkaibaka

Pro{lesudvegodinepunetuge ibola.

Ve~no }e{ nam biti u srcu i se}awu.

JelenaRadovi}

MarteMilo{evi}

Jelena,punotevolimo. Tvojinajmiliji.

SestraDarinka isestri}Ivan.

66582

66565

P O M E N

Navr{avasegodinaodkadnemana{egdragog

2006-2012.

JovanuJerkovi}u 1924-2012. Dana1.1.2013.godinenavr{ava se godina od kako nije sa nama na{voqeni. ^uva}emoteodzaborava.

Qubica@ivan~ev ro|.Sazdani} Draga Qubo, uspomenu na tebe ~uvamouna{imsrcima.

QubinkoSimi}

\ure]uka

1980-2010.

pukovnikaJNAupenziji

Uvek si sa nama sine mili i bratejedini.

Tvojinajmiliji.

MajkaMara,otacQuboje ibratSavo.

66599

66617

POMEN

Se}awaneblede,una{imsrcima imislimasiuvek.

Bobo

Aleksandar Cvetkovi}Aca Godineprolaze,se}aweostaje.

66648

66564

Pro{lo je pet tu`nih godina odkakonijesanamamojadraga ujna

SafijaDeli}

2002-2012.

66649

66497

Godine prolaze, utehe nema, zaboravnepostoji,ana{aqubav, se}aweitugatraja}eve~no. Tvoji:suprugLazar iporodice Svir~evi} iCiraj.

SafijaDeli}

nekaan|elibudutvoji|aci.

M.Ili}.

I daqe nam nedostaje wegova qubav, dobrota i plemenitost.

66646

D E S E T O G O D I [ W I P O M E N

Tvoje:Du{anka,Dragana iunukaNoa.

ro|.Svir~evi} izIn|ije

Wegove:Mirjana,Milica iSlobodanka.

1

MladenAntunovi} 29.12.2004-29.12.2012.

Tvojinajmiliji.

GordanaKova~evi}

SinMilan saporodicom 66643

Petgodinasmobezna{eSoke. @ivi{una{imsrcimaimislima,voqena,po{tovana inezaboravqena. Suprug Milo{,sinoviPredrag iIgor, snajeBiqa i @ana iunukaLana.

Draga Sowa, se}awe na tvoju ~estitostidobrotunebledi. Po~ivajumiruBo`ijem,ineka teAn|eli~uvaju. Stugomipo{tovawem,Bo{ko.

66415

66588


26

tv program

subota29.decembar2012.

БенЧаплин

Измеђусветова

08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 20.00 20.30 22.00 22.30

Е-ТВ Будиродитељ Филм Еконовости Перископ Без цензуре Простор Лицеснасловнице Војвођанскевести Здравље је лек Књижевнимаазин Војвођанскевести Више од откоса Војвођанске вести Ћаскање Војвођанске вести Филмски програм

ПисацХалБалтимор,чијаје каријеранасилазнојпутањи,у оквиру турнеје поводом нове књиге, долази у мали град и бивауплетенуистрагуоубиствумладедевојке.Истеноћи уснугапосећујемистериозни духмладеженепоимену„В“. Иако не разуме њену везу са убиством,захваланјенапричикојамујеподарена. Улоге: Вал Килмер, Ел Фенинг,БрусДерн,БенЧаплин,ДејвидПејмер Режија: Френсис Форд Копола (РТВ1,22.35) 07.00 08.00 08.05 09.00 09.25 09.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.00 14.00 14.25 15.00 15.05 16.20 16.45 17.00 17.25 17.30 18.00 18.50 19.15 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 00.05 00.55 01.50

10.00 11.30 12.30 12.40 13.10 14.00 14.55 15.40 16.05 16.30 17.00 17.24 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30

Кухињица Вести Зелено,волим те,зелено Кад зазвони Зимзарије Лулу Хајде са мном у обданиште Питам се,питам се Путеви наде Агро мозаик Вести Академац Увек медаља Премијерка Све странци Прсте да полижеш Вести за особе са оштећеним слухом Петказање Повратак на село Потрошачки репортер ТВ Дневник Двоугао Политбиро Поаро:Бија,баја,буф Прсте да полижеш Државни посао ТВ Дневник Елитна јединица Гламур тужур Војвођански дневник Филмска премијера:Између светова,филм Поаро:Бија,баја,буф Елитна јединица Политбиро

Добро вече,Војводино (слов) Палета Вести (мађ) Чијијетосалаш-емисија на мађарском са титлом на српским Палета Концерт-Великогоспојински дани2010. Зелено,волим те зелено Зимзарије Хајде са мном у обданиште Питам се,питам се Знање Таленти ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (мађ) Културни магазин (мађ) (Јелен-лет) Забавна музика (мађ) Танго Сyмфонко

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 11.00 12.38 13.05 13.20 13.33 14.03 15.05 15.10 15.57 16.00 16.52 17.00 18.27 19.00 19.30 20.05 21.05 22.55 23.00 00.42 02.00 01.16 02.31 03.20 04.13 04.39 04.56 05.47

10.20Како се каже 10.30Азбука родитељства 11.00 Серијски програм 12.00Аргументи 13.00Вести 13.05Ево нас код вас 14.00Вести 14.05Филм 15.30Документарнипрограм 16.00Вести 16.05Серијски програм 17.00Вести 17.05Сигуран квадрат 17.30Бели мантил 18.00Седам НС дана 18.30Сремски Карловци,од суботе до суботе 19.00Објектив 19.30Сајам инфонет 20.00Сећања 20.30Седам НС дана 21.00Серија 22.00Објектив 22.35Лична грешка 23.00Филм

09.00 Евролига:Панатинаикос -Жалгирис 12.00 Тенис Абу Даби за 3.место 14.00 Тенис Абу Даби,Финале 16.05 Одбојка Копа Италија 1/2Финале 18.30 Премијер лига: Арсенал –Њукасл 20.30 Преглед Евролиге 22.00 Премијер лига: Норвич –Манчестер Сити 23.45 Хопман куп: Немачка –Аустралија

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Жикина шареница Дизни на РТС Плава птица Дневник Спорт плус Увиђај Тенис:Мубадала(АбуДаби), финале:НовакЂоковић, пренос Вести ТВ лица...као сав нормалан свет Вести Мој рођак са села Бетовен 2,филм (сви) Вести Квадратура круга Слагалица Дневник Мој рођак са села Пола века Бонда: Зрно утехе,филм Вести Четири собе,филм Бондза21.век Вести(04.00,05.00) НајбољеодБОнда,докфилм Бонддевојкесувечне,док. филм Обратипажњу007,док. филм Лети,летипесмомојамила Гастрономад Мој рођак са села Верски календар

06.02 06.07 06.18 07.10

05.05

Датум Верски календар Бразде ТВ лица...као сав нормалан свет Софијин свет Бернард Пустоловине Марка и Маје Словосвет Зујалица Датум Верски календар Верски мозаик Србије СедницаНароднеСкупштине РепубликеСрбије,пренос (Програмзависиодтрајања преноса) Клиника вет Профил и профит Књига утисака Тенис:Мубадала(АбуДаби) затрећеместо,пренос (Програмзависиодтрајања тенискогмеча) Лети,лети песмо моја мила Као мехур од сапунице Београд-вечити град ИгралеседелијенасредземљеСрбије Вреле гуме Медаље заувек Достојевски КонцертЗдравкаЧолића Мој лични печат Изгубљена пирамида Достојевски Потрошачки саветник Свет спорта Антисемитизам Зашто сиромаштво Буена Виста Вреле гуме Београд-вечити град Тенис:Мубадала(АбуДаби) финале Тенис:Мубадала(АбуДаби) затрећеместо Потрошачки саветник

07.00 11.00 13.00 14.00 15.30 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 23.30 01.10 02.45 04.15

Добро јутро Викенд визија Живот у тренду Голд музички магазин Филм:Тесна кожа Мала невеста Магазин ин Национални дневник Курсаџије Звезде гранда Филм:Срећни број Слевин Филм:Ватрени обрачун Филм:Последњи дах Филм:Срећни број Слевин

07.53 08.19 08.23 08.47 09.00 09.24 09.29 09.39

10.27 11.00 11.30 12.08

14.00 14.32 15.14 16.04 17.00 17.33 17.51 18.52 20.13 20.22 21.06 22.08 22.33 23.01 23.25 00.17 00.51 01.21 02.06 02.06

Мадона

Четирисобе Четири најцењенија режисера независних филмова удружила су се у овој омнибускомедији.Тедјеновипотрчкоухотелу.Онинијебаш одушевљен што му је прво радновечебашзаНовугодину. Међутим,уједнојодсоба хотела вештице су се окупиле да би призвале дух богињеДајане. Улоге: Тим Рот, Џенифер Билс, Антонио Бандерас, Тамлин Томита, Квентин Тарантино, Лили Тејлор, Мадона, Валерија Ђолино, Брус Вилис Режија: Александре Роквел, Роберт Родригез и КвентинТарантино (РТС 1,23.00)

dnevnik

07.50 08.45 09.10 09.40 10.50 11.00 11.35 14.00 16.00 16.35 16.55 18.30 19.15 21.40 23.50 00.30 00.50

Добра земља Цртани филм Топшоп Цртани филмови Шљака Вести Б92 Пријатељи Филм:Несталиуакцији3 Вести Спортскипреглед Филм:Преваранти Вести Филм:Матрикс 3 Филм:Мртав ’ладан Вести Б92 Спортски преглед Филм:Исподрушевина

Мртав ’ладан Двојица браће, Киза и Леми,шверцују свог мртвог деду у возу јер немају новац да плате превоз из Београда у Вршац. У возу се нађе и нарко дилер Лимени, који, плашећи се полиције,убаци мртвацу пакетић дроге у џеп. Улоге: Срђан Тодоровић, Ненад Јездић, Никола Ђуричко,Соња Колачарић Режија: Милорад Милинковић (Б92,21.40)

Соња Колачарић

08.00 Филм:Мали зелени 10.00 Добро вече,Србијо 11.00 Филм:Без весла 2:Природа зове 12.30 Сити вести 13.00 Филм:Шест степени раздвајања 15.00 Филм:Прогоњен 17.15 Филм:Ирски кркљанац 19.00 Дистрекшн 20.00 Филм:Бранилац 22.00 Филм:Одбегли поротник 00.00 Тријумф љубави 00.45 Сити вести 01.00 Филм:Бабарога 02.45 Филм:Бранилац 04.15 Филм:Одбегли поротник

Кристофер Ламбер

Горштак Конор Маклауд је рођен 1518. у селу Гленфинан, на обали језера Лох Шеј.Године 1536.његов клан је у рату са кланом Фрејзер и Конор креће у своју прву битку. Фрејзери сарађују са човеком по имену Курган,који је препознао у Конору бесмртника и нада се да ће у току битке имати прилику да убије Конора. Улоге: Кристофер Ламбер, Шон Конери, Кленси Браун,Роксан Харт Режија: РаселМалкеј (Хепи,02.00) Јутарњи програм Знање на поклон Зоки на веселој фарми Тајни свет меде Бенџамина Телешоп Барби –Острвска принцеса, анимирани филм 11.20 Празнични квизић 11.40 Моћни ренџери 12.05 Нинџа корњаче 12.30 Покемони 12.50 Бакуган 3 13.15 Бен 10 13.40 Телешоп 13.55 Вести 14.05 Викенд поподне –Брвнара 15.30 Телешоп 16.00 Једна жеља једна песма 17.30 Скандалозно 18.25 Моја Србија 18.55 Телемастер 19.30 Пљачка Трећег рајха 20.00“И на небу и на земљи”Милутин Миланковић 21.00 Голи живот 22.30 Луда кућа 00.00 Убиство на почетку,филм 02.00 Горштак,филм 03.45Краљ шкорпиона,филм 05.30 07.30 09.00 09.30 09.45 10.00

Бранка Катић

Живот у тренду

Зрно по зрно У најновијем издању емисије сазнаћете све о гајењу јапанских препелица, као и о лековитом дејству њихових јаја, а наша екипа посетила је и Пољопривредну стручну службу. Још много актуелних прилога о пољопривреди погледајте уданашњојемисији. (КТВ,12.00)

06.00 08.15 09.45 10.15 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 19.15 20.00 21.00 01.00

Серија Домаћин Евро пулс Филм:Полицијска прича: Први ударац Радна акција Домаћине,ожени се Жене Филм:Бекство у ланцима Галилео Вести Породичне тајне Сулејман Величанствени Први глас Србије Филм:Епидемија

Гошћа у емисији јеглумица Бранка Катић која прича о свом животу у Лос Анђелесу, васпитању синова,страху од подмлађивања, али и о послу и животу мужа редитеља и жене глумице на два континента. Лепа Брена ексклузивно открива своје хаљине за новогодишњи наступ и прича о најружнијим чизмама које не скида. Ауторка и водитељка:Снежана Дакић Микић (Пинк,13.00)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45Топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика

07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00 Акценти, 12.30 Испод поклопца, 14.00Акценти,14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос, 18.00Акценти,18.15Писмо глава,20.00Филм Инфо,20.30Везе,21.00Токови моћи,21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм

08.00 Дечији програм, 09.00 Играмо се, 10.00 Фарма, 11.00 Филм, 13.00 Филм, 15.00 Филм, 16.30 Изблиза, 17.00 Бибер, 17.30 Зоо пузле, 18.00У нашем атару,19.00АБС шоу,19.30Бибер,20.00Прес пресек,21.00 Филм,22.30Бибер,23.00Филм,01.00Ноћни програм

12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм:Парови,00.50Глас Америке

08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota29.decembar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

17

27

„БИТЛСИ”И РЕВОЛУЦИЈА У ГЛАВИ

Пише:Ијан Мекдоналд 08.45 10.30 12.15 14.00 15.45 17.30 19.15 21.00 23.10 01.00 02.40

07.40 Уштедетикупујући 08.35 Венчаницаизснова 09.00 Девојчицеидијадеме 09.55 Краљпосластичаракао кувар 10.50 Алесандровакухиња 11.45 Новацнајеловнику 16.20 ШминкањесаКлио 17.15 Алесандровакухиња 18.10 Стручњакзаторте 19.05 Најбољибритански ресторансаГордоном Ремзијем 20.00 Зависнициодхране 20.55 Мојатајна 21.50 Чудниоблицизависности 22.45 Дечаксатумором налицу-2.део 23.40 Дечакскрвавимсузама 00.40 Зависнициодхране

08.00 МитоВитлејемскојзвезди 09.00 Експериментинасопственој кожи 12.00 Заборављениначини исхране 13.00 КадасуМаваривладали Европом 14.00 КадасуМаваривладали Европом 15.00 Египат 16.00 Ратници 17.00 Разбијачишифара 18.00 Заборављениначини исхране 19.00 КајањеЏејнОстин 20.30 Кракатау–последњидани 21.30 11.септембар.Ванредно стање 23.00 Мистеријеолупинанадну океана 00.00 Тајмтимгодина 01.00 Египат

08.00 Мунзи 09.30 Лепотицаизвер 10.30 Малапринцеза 12.00 Филм:Ледениамбис 14.00 Филм:Шашавиродитељи 16.00 Филм:Звездељубави 18.00 Филм:ГомезиТаварез2 20.00 Филм:ХаролдиКумар 22.00 Филм:Проповедници 00.00 Еротскифилм 01.00 Еротскифилм

Шашави родитељи Млад и проф ес ио н ал ац полазинамисијудапронађе своје биолошке родитеље.Бићевеомаизненађен када схвати да родитељи који су га зачели и нису баш прип адн иц и вис ок ог друштва. Улоге:ДениДевито,Кети Бејтс, Нив Кемпбел, БеверлидиАнђело,Кристин Барански Режија:ГрегГлиена (Синеманија,14.00)

07.10Бибинсвет 08.20Бен10:Ултимејтејлијен 08.45Ју-Ги-Ох! 10.05Вирусатек 10.40Училица 11.30Малипљачкаши 13.15Боговисупалинатеме 15.20Одскок 16.55КојесместиоЦрвенкапици?, филм 18.30РТЛДанас 19.10Галилео 20.00Самукући4 21.45Обитељскикамен 23.45Пентхаус 01.25Мојепрвовенчање

КетринХигл

Заувекдеверуша, никадневеста Романтична Џејн је привлачн а и темп ер ам ентн а девојк анесрећнозаљубљена у свог шефа Џорџа, која сеспецијализованазаулоге деверуш а на венч ањ им а. Док на њима носи једну од својих27посебниххаљина, збогчегасујојпријатељице захвалне што им улепшава венчање, Џејн не верује да ћеикадуспетиданађеправуљубав... Улоге:КетринХигл,Џејмс Марсден,ЕдвардБрнс,МалинАкерман,ЏудиГрир Режија:ЕнФлечер (ХРТ1,20.17) 10.14 10.45 11.20 12.35 13.25 13.55 14.45 15.15 16.15 17.10 18.05 19.10 19.30 20.17 22.15 22.55 00.35 02.15

07.15 Рокерка Рита 07.35 СофиПаркер 09.30 Шапат духова 12.00 Секс и град 14.00 Судијезастил 15.00 Мелиса и Џои 17.00 Кугар Таун 18.00 Увод у анатомију 21.00 Како је бити Ерика 22.00 Једном давно 23.00 Сексуално васпитање

Породичникамен УданимаусусретБожићу, породица Стон се окупља у свом дому. Родитељи Сибил и Кели веселе се што ће се опет на истоме месту наћи сво петоро деце: савршени син Еверет, неожењени Бен, глувихомосексуалацТед,поновотруднаСузанаинеукротиваЕјми. Улоге: Сара Џесика Паркер,ДермотМулрони,Дајен Китон, Клер Дејнс, Рејчел Мекадамс Режија:ТомасБезука (РТЛ,21.45)

Кућниљубимци Личкопрело Нормаланживот Ветеранимира Док.филм Призма Меркатскадинастија2,док. серија Репортери Екозона СеренадаГраду,док.филм Лепомнашом Темадана Дневник Заувекдеверуша,никад невеста,филм Дневник3 Умаглизлочина МишелВаилан,филм Плаћеник,филм

10.15 Круммерне-саердетјул иген,филм 11.40 Бормио:Светскискијашкикуп (М)-спуст,пренос 13.00 Чувариздравља 14.05 КСаутомагазин 14.35 4зида 15.10 Севернимедвед,док.филм 16.00 Позитивно 16.30 Концерт,снимак 17.55 Сплит:Турнирумалом фудбалу„4кафића”,снимак 19.05 Музичкиспецијал 19.30 СлаткисветЧарлијевих анђела,док.серија 20.00 Драљуила-Л‘Италиацхе терма,док.филм 21.35 Репортери 22.30 Миленијум:Девојкакојасе игралаватром,филм 00.35 ЦСИ:Мајами

НивКемпбел

Филм:СвемоћниТор Филм:СуперолујауСијетлу Филм:Божићниспор Филм:ИмеланадЊујорком Филм:Божићнапошта Филм:Божићнипољубац Филм:Лажов,лажов Филм:ПоследњиМохиканац Плавекрви Филм:Одлазаксасцене Филм:ЕлДорадо:Храм сунца

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 00.55 02.20

Осуђеници Божићнаприча Заповести Капоти Лажов Неконтролисанамоћ Осветаизмртвих Тежакизбор Секретарициндан Безскривенеистине Стриптиззаводнице

06.00 07.30 09.00 10.30 12.00 14.00 15.30 17.00 19.00 20.00 22.00 00.00

ПородицаБрејдиуБелојкући НајзадБожић Допросјачкогштапа Јуда Уједиживота Божићнапесмазаједнудиву Божићнипоклон Шеснаестсвећица Некадисад Мојпријатељ,ДедаМраз Октобарсконебо Божићнипоклон

РејчелМекадамс

07.15 09.55 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.00

Преживљавање Чудовишта из реке Врхунско градитељство Људских руку дело –Азија Мегаградитељи Како се прави? Радионица за праве мушкарце са Џејмсом Мејом Разоткривање митова Како се прави? Трагом аукција Трагом аукција Краљеви аукција Мото-трке у блату Мајкл Џексон и његов лекар Викиликс

08.30 09.00 09.30 10.30 11.15 11.45 13.00 13.30 14.30 15.00 16.00 17.00 17.30 17.45 18.00 18.45 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Алпско скијање Скијашки скокови Скијашки скокови Скијашки скокови Алпско скијање Алпско скијање Крос-кантри скијање Скијашки скокови Крос-кантри скијање Алпско скијање Скијашки скокови Крос-кантри скијање Зимски спортови Алпско скијање Алпско скијање Биатлон Скијашки скокови Борилачки спорт Борилачки спорт Борилачки спорт Борилачки спорт Скијашки скокови

Вежитепојасеве

„Love Me Do„ – (Макартни–Ленон) Макартни – пања задње речи и првог тона на усној хармоници, вокал, бас; Ленон – вокал, усна хармоника, ритам- потоњи певао „Love me waahh!”, што је сматрано гитара (?); Харисон – ритам-гитара, пратећи вокал; некомерцијалним. Стар – бубњеви (верзија 1); даире (верзија 2); ЕнЈедноставна каква јесте, „Love Me Do” била је ди Вајт – бубњеви (верзија 2) Снимано: 6. јун; 4. и прилично довитљива песма и Битлсима послужила 11. септембар 1962. у Еби роуду 2. Продуцент: Џорџ да се на више начина одједном представе енглеској Мартин. Техничар: Норман Смит. Објављено у УК: јавности. Онако како ју је Мартин поново аранжи5. октобар 1962 (А страна / П.С. „I Love You”), у рао, понудила је ауторима две тачке (Ленонов риф САД: 22. јул 1963 (ЛПIntroducing The Beatles). на усној хармоници и Макартнијева самостална наНастала 1958, током бежања с наставе из ливер- словна фраза) и малу карактерну тачку за Стара пулске средње школе, песма „Love Me Do” једна је од првих песама шеснаестогодишњег Пола Макартнија. Неодлучан око завршетка, показао ју је своме пријатељу Ленону, који је можда допринео једноставности средњих осам тактова. Стихови су уобичајени; и док су се поп песме овог периода класично вртеле око три уобичајена акорда, „Love Me Do” то углавном успева с два (Г-дур и Ц-дур). Једна од шест песама увежбаваних током поподнева, 4. септембра 1962. у студију Еби роуд 3, „Love Me Do” је морала да причека свој ред јер су прво свирали први избор „Парлофона„ – песму „How Do You Do It?”, и разумљиво је да су постајали све нервознији. Ненавикнути на слушалице, били су напети и требало им је петнаест покушаја да је сниме како треба. Обе песме су узете у обзир за први сингл „Битлса„, али се у Мартину, током два сата снимања, појавила сумња у вези с песмом „Love Me Do”. Њен колоквијални наслов, усна хармоника са звуком докова и отворена хармонија имали су свежину која је групи при- Неуглађенанеукроћеностиз1962. (његов удар чинела на крају Леноновог сола, с настајала и чинило се интригантним покушати с њом. Макартни је био незадовољан Старовим ужурба- мрштеним изразом лица). Једино је Харисон остао ним свирањем, мада је на питање Марка Луисона, у позадини, неупадљиво трзајући. Али најсуптилдвадесет и пет година касније, аутор песме одговорио нији ефекат те песме био је поветарац голе искренодругачије. Мартин је одлучио да „Love Me Do”треба сти. Иако је снажна вокална хармонија с отвореном да се сними поново, са студијским бубњаром, јер квинтом умочена у звучни ехо, остатак продукције Стар није успео да свој бас-бубањ уклопи с бас-гита- је изненађујуће „сув” у поређењу с ехом натопљером. Та норма пристојног студијског стила с почетка ним звуком поп песама у УК током четири пређашње године. Резултат је шездесетих била је, под набила неисквареност која је летом слободнијих бубњара Једноставна,каквајесте, савршено допуњавала „чепопут Стара и Чарлија Вот„Love Me Do”билајеприлично стит” имиџ групе, издвајаса из The Rolling Stones, на јући их од остатка понуде. измаку. Међутим, 1962. довитљивапесмаи„Битлсима” Ако неки елемент те пеСтарово интуитивно одржапослужиладасенавишеначина сме може да се издвоји, то вање ритма тек је требало од ј ед н омпред с та в еен г ле с кој је Ленонова завијајућа усна да буде препознато па је јавности хармоника. Свирана страгрупа после недељу дана сним предувавањем и без одмарширала натраг у Студио 2, да поново сниме „Love Me Do”. Енди Вајт, ре- „савијених” тонова, није имала много заједничког ни довни бубњар на снимањима ЕМИ-ја, засео је за буб- с једним од америчких стилова блуза, већ је британњеве, док је разочарани Стар ударао даире, као суви- ској публици указивала на оштру виталност радничке класе са севера Енглеске. Многи поп музичари из шно појачање добошу. Обе верзије песме су издате. Написана у стилу који је група сматрала „блузер- УК присећају се да су осетили нешто епохално у песким”, песма је била необично сирова за стандарде сми када се први пут појавила. Неуглађена, у поређетог времена. Заиста, стављена раме уз раме са стан- њу с каснијим достигнућима „Битлса„, покренула је дардним поп стваралаштвом које је тада сваке субо- инспиришући јесењи поветарац на учмалој поп сцете досадно пузило горе-доле по „хит паради” у еми- ни, означивши промену у послератном британском сији Алана Фримана Pick of the Pops, њена модална друштву, повезану с тадашњим појављивањем првог неуглађеност чинила се готово примитивном. Зато филма о Џејмсу Бонду „Др Но„, и сатиричног проје публика била мало затечена и куповала је с опре- грама телевизије Би-Би-Си That Was The Week That зом. И док је неочекивани напредак плоче до 17. ме- Was који је ишао уживо. Од тада па надаље, друштвеста на топ-листама у децембру пропраћен одуше- ни утицај у Британији почео је да се одмиче од стављењем ливерпулских обожавалаца групе, многи су рих норми дубоког поштовања „старих и бољих” и је сматрали лошом рекламом с обзиром на енергију попуштао под жустром и храбром енергијом „млађе коју су „Битлси„ стварали уживо. Неки чистунци су генерације”. Као први стидљиви звон револуционартврдили и да се петљало око аранжмана. Мартин је ног звона, „Love Me Do” је представљао много више променио певачку соло деоницу и дао је Макартни- од збира својих једноставних делова. Нови дух је ју уместо Ленону, објашњавајући да је, због прекла- ослобођен: неукроћен и без икаквог страха.

Kwigu Ijana Makdonalda “REVOLUCIJA U GLAVI / Pesme ’Bitlsa’ i {ezdesete”, u izdawu beogradske izdava~ke ku}e “Klio”, mo`ete naru~iti uz popust od 30%, za 1.285 dinara, preko telefona (011) 3288-471, 3035-696 i (063) 220-870 ili mejla forum@clio.rs.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

subota29.decembar2012.

dnevnik

29. decembar 2012. OVAN 21.3-19.4.

Очекујте да ћете данас бити у елементу. Звезде вас изазивају да пробате нешто ново. Потрудите се да будете што конструктивнији и да сагледате ситуације и догађаје из друге перспективе.

BIK 20.4-20.5.

Чини се да сте последњих неколико дана осетили неке интерне тензије без могућности да их испољите. У ствари, ако било ко изазове ваш бес тако што ће критиковати вас или ваш посао, вероватно ћете експлодирати.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Одређене одлуке значе да сте стигли до прекретнице. Најтежи део тога је да се опростите од старих навика. Прошлост може изгледати охрабрујуће, посебно ако се суочавате с непознатом будућношћу.

Хоризонт је прекривен одређеном дозом сумње. Осећате се веома узнемирено поводом недавних одлука у вашем љубавном животу. Другим речима, плаши вас помисао о самоћи.

Очекујте понека разочарења ако имате потребу да се доказујете на неки начин, било приватно или пословно. Могуће је да ћете бити поприлично љути на одређену особу која је за вас веома важна.

Овај дан би могао започети грубим изненађењем. Могуће је да ћете добити вест која ће ставити под знак питања планове које сте себи поставили или ћете упознати људе који су решили да вас обесхрабре.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Данас ће вам потреба да се изразите изгледати као шала. Да ли сте се икада запитали шта заправо значи изразити се? Ово је веома погодно време да размислите о томе, посебно када је уметност у питању.

Нисте суперхерој и нећете никада то бити. Што се тога тиче, нико није. С друге стране, сигурно постоје капацитети које сте експлоатисали у прошлости, али сада сте уверени у то да ствари више тако не функционишу. Ово није прави тренутак да се придржавате унапред одређене филозофије. Могуће је да ћете се осећати узнемирено због немогућности да схватите којим путем да кренете, али то је веома добро за вас.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Данас ћете можда осетити страх поводом будућности. Можда осећате да вам понестаје снаге, а посебно ако сте суочени с неким роковима. Потребан вам је изазов да бисте се афирмисали.

Не можете дозволити да се сада све распадне, поготово не након што сте стигли овако далеко. То може бити веома тежак моменат за вас јер је дошло време да се докажете још једном и заувек. Да ли се осећате нерасположено? Дешава се свима. Позовите пријатеље на дружење или погледајте неки добар филм у биоскопу. Изађите у природу и препустите се активностима за које знате да ће вам помоћи.

TRI^-TRA^

Шакира родиласина V REMENSKA

PROGNOZA

Хладнијеисунчано

Vojvodina Novi Sad

2

Subotica

1

Sombor

2

Kikinda

2

Vrbas

2

B. Palanka

2

Zreњanin

3

S. Mitrovica

2

Ruma

2

Panчevo

3

Vrшac

1

Srbija Beograd

3

Kragujevac

3

K. Mitrovica

3

Niш

3

КолумбијскапевачицаШакира родилаје сина,ањендечко,фудбалерБарселоне,одмах је срећнувестнаписаонасвомТвитер профилу. „Наш син се родио! Јако смо срећни! Хвалавамсвиманачеститкама„,написаоје ЖерардПике (25)насвомТвитеруучетвртакнаконштојепостаоотац. Шакира и њен дечко су често са својим обожаваоцимаделилисвевестикојесупратиле њену трудноћу, па су чак објавили и снимаксултразвука. Овојењиховопрводете,азаимесејош увекнисуодлучили. „Штосетичеимена,јошсенисмоодлучили.Имасмешнихимена,попутУлисито, које се појавило у медијима као једно од оних о којима размишљамо, али је та информацијапотпунаглупост.Намасесвиђа Биел,алинисамсигурандаћемогатаконазвати.РазмишљалисмоиоЖерарду.Видећемојош”,рекаојеПике.

Evropa

НОВИСАД: Хладније и умерено облачно уз сунчане периоде. Ветар ујутру слаб северозападни, поподне у скретању на јужни. Притисак изнад нормале. Температура од -2 2 степена. ВОЈВОДИНА: Хладније, суво и умерено облачно уз сунчане периоде. Ветар ујутру слаб северозападни, поподне у скретању на јужни. Притисак изнад нормале. Температура од -3 до 3 степена. СРБИЈА: Хладније, ујутру и преподне у централним и јужним пределима суснежица и снег, а на северу разведравање. У току дана престанак падавина и на југу. Ветар ујутру умерен, северни и северозападни, током дана слаб и променљив. Притисак изнад нормале. Температура од -3 до 4 степена. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: У недељу сунчано са мразем ујутру. Последњег дана ове године и у новогодишњој ноћи суво време, уз температуру око или мало испод 0 степени у поноћ. Прва два дана нове године суво са слабим мразевима и јутарњом маглом, а током дана већином сунчано. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Постепено побољшање биометеоролошких прилика допринеће смањењу тегоба код већине хроничних болесника. Ипак се особама са кардио- и цереброваскуларнима проблемима и даље саветује опрез због нижих температура у односу на претходне дане.

Madrid

12

Rim

13

London

11

Cirih

5

Berlin

6

Beч

2

Varшava

2

Kijev

-2

Moskva

-2

Oslo

3

St. Peterburg -8 Atina

15

Pariz

12

Minhen

6

Budimpeшta

2

Stokholm

-8

VIC DANA У неки затвор дошао полицајац да ради као чувар. Управник га упозорава на непослушност затвореника. На то ће полицајац: - Ма, нема проблема, шефе. Ко не слуша, има да лети напоље!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

339 (50)

Slankamen

304 (18)

Apatin

395 (56)

Zemun

355 (8)

Bogojevo

331 (48)

Panчevo

364 (7)

Smederevo

508 (6)

Baч. Palanka 300 (38) Novi Sad

272 (30)

Tendencija porasta i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

159 (-1)

Tendencija porasta

Senta

230 (-1)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

305 (0)

Tendencija porasta

Titel

292 (16)

NERA

Jaшa Tomiћ

Hetin

92 (10)

TISA

-18 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije i porasta

S. Mitrovica 340 (-20) Beograd

Kusiћ

306 (7)

76 (12)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 29.decembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you