Page 1

c m y

NOVISAD*

UTORAK29.NOVEMBAR2011.GODINE

GODINALXIX BROJ23273 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

IZMEWENIZAKONOPLATAMAUJAVNIMSLU@BAMAPRVI]EOSETITI ZDRAVSTVENIRADNICI

Lekarima pacijenti mogu smawiti platu

str. 14

NASLOVI

U NOVOM SADU OTVORENI SUSRETI POZORI[TA LUTAKA SRBIJE

Politika 2 Da~i}: Ako sam ja kriv, da}u ostavku 3 „Vojvodina republika” – poslanicima i sme{no i opasno

@estok sukob Kfora i Srba na barikadama

Ekonomija

str. 2

4 Za deset godina 270.000 stanova vi{e 5 Du`ni smo 1.854 milijarde dinara

Sav saobra}aj na novom blizancu

str. 4

Pinokiju prvi aplauz

Sin majku ostavio na ulici

str. 6

Foto: B. Lu~i}

str. 15

GOZBAUVRDNIKU@ESTOKOPOSVA\ALANOVOSADSKEVETERANE

NoviSad 9 Novogodi{wi paketi}i svim mali{anima

Vojvodina 10 Bitka protiv pasa lutalica po beogradskom modelu 11 Tra`e pojeftiwewe slabijeg gasa

Crna 12 Po`ari odneli dva `ivota u Subotici 13 Ovan ubio baku, povredio unuku

Dru{tvo 14 [trajk upozorewa u {kolama

ALARMANTNI PODACIIZ NOVOSADSKIH [KOLA

^ijim parama partijski saborci odlikuju Krkobabi}a Vr{wa~ko Ka`wen predsednik nasiqe Malo op{tine Srbobran sve`ije udvostru~eno

Foto: B. Lu~i}

str. 6

str. 11

Najvi{atemperatura8°S

str. 8

SPORT

n VELIKOINTERESOVAWE ZA„DNEVNIKOV”TURNIR

str. 16 – 23

n ZREWANINSKIRVA^I PRVACIDR@AVE

n IZVE[TAJIITABELE NI@ERAZREDNIHLIGA


2

POLiTikA

utorak29.novembar2011.

dnevnik MINISTAR POLICIJE KA@E DA NIJE PRIZIVAO NOVI RAT NA KOSOVU

Da~i}:Akosamja kriv,da}uostavku

@ESTOKI SUKOBI NA JAGWENICI, POVRE\ENI SRBI I KFOROVCI

Tadi}tra`i prekidnasiqa Predsednik Srbije Boris Tadi} zatra`io je ju~e hitan prekid sukoba izme|u pripadnika Kfora i gra|ana u selu Jagwenica na putu Kosovska Mitrovica – Zubin Potok, a zvani~nici Beograda i Brisela poru~ili su da nije re{ewe nasiqe, ve} nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine. – Pozivam zvani~nike Kfora, Euleksa i politi~ke predstavnike Srba na trenutno smirivawe situacije i obezbe|ivawe pune

– Kfor i Euleks su obavezani me|unarodnim aktima da svojim akcijama doprinose smirivawu situacije. Politi~ki lideri Srba moraju da spre~e ekstremiste koji dovode u pitawe li~nu bezbednost na{ih sugra|ana i me|unarodnih poslenika na Kosovu. Jedino su mir, dijalog i re{avawe problema izlaz iz ove i svake krizne situacije – naglasio je predsednik Tadi} povodom najnovijeg zao{travawa situacije na severu KiM.

jednostranih poteza na drugim barikadama jer su kru`ile informacije da }e Kfor i}i i na Rudare – rekao je ministar. Bogdanovi} je ocenio da su „me|unarodna zajednica” i Kfor najodgovorniji za sve {to se zbiva na severu Kosova i da su pregovori i nastavak dijaloga u Briselu jedini na~in da se problemi re{e. – Upotreba {ok-bombi i gumenih metaka ne mo`e se ni~im opravdati – rekao je Bogdanovi}, i dodao da je o~igledno da je i

stare barikade postavili novu. Veliki broj gra|ana okupio se potom na putu, a masovno su ka Jagwenici pristizali i me{tani iz Zve~ana i Ibarskog Kola{ina. Prilikom ko{kawa s vojnicima, Kfor je upotrebio suzavac, a koristio je i vodeni top da bi rasterao gra|ane, koju su uzvratili kamenicama, a letele su i palice. Povre|eni Srbi odvezeni su u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. Predstavnici Kfora tvrde da su wihovi vojnici raweni pucwi-

EU: Nasiqe nije re{ewe Portparolka visoke predstavnice EU Maja Kocijan~i~ upozorila je da „nasiqe nije re{ewe”. – Probleme na severu Kosova i Metohije treba re{avati dijalogom, a ne nasiqem – rekla je Maja Kocijan~i~ Tanjugu. Ona je dodala da EU jo{ uvek „prikupqa informacije s terena”, ali da je stav Brisela jasan: „Nasiqe nije re{ewe”. Pozivaju}i sve strane na uzdr`anost, ona je rekla da se radi na tome da se problemi re{e mirnim putem. Ona je podsetila na to da }e se u sredu, 30. novembra, nastaviti tehni~ki dijalog Beograda i Pri{tine.

slobode kretawa iskqu~ivo kroz dijalog i bez upotrebe nasiqa. @ivoti na{ih gra|ana i pripadnika me|unarodnih institucija moraju na svaki na~in biti sa~uvani – izjavio je Tadi}.

Informacije o povre|enima u sukobima Kfora i gra|ana u selu Jagwenica bile su razli~ite, i i{le do one koju je dao ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanovi} da je, po neproverenim

ovog puta Kfor iza{ao iz svog mandata i da upotrebom prekomerne sile `eli da zastra{i Srbe na severu – ali je istovremeno pokazao na koju stranu se u ovom trenutku svrstao. – Zahtevam i od Kfora i kosmetskih Srba da budu uzdr`ani i da ne poku{avaju da problem re{avaju na silu. Sukob je otpo~eo oko 11 ~asova po{to su nema~ki i austrijski

Prekinuta sednica Odbora za KiM Sednica Odbora za KiM prekinuta je posle te{kih me|usobnih optu`bi poslanika SRS-a i poslanika vladaju}e koalicije o tome ko je izdao Kosovo i ko Kosovo koristi u politi~ke svrhe. Poslanik DS-a iz Pokrajine Dragi{a \okovi} podsetio je poslanike na to da je ju~e bio Dan albanske zastave ili, kako je rekao, „praznik svih Albanaca i [iptara gde god bili, a obele`ava se i u Pre{evu i Bujanovcu“. – Neko je re{io da ga obele`i i u srpskoj Jagwenici. Za{to neko `eli da po~asti Albance osvajawem jo{ jedne srpske teritorije i pokloni im Jagwenicu? – zapitao je \okovi}. Predsednik Odbora iz SRS-a Qubomir Kragovi} zakqu~io je sednicu zakazav{i nastavak za danas u 11 ~asova, a da nije dozvolio Predsednik Srbije je u izjavi dostavqenoj medijima naglasio da eskalacija sukoba dovodi u pitawe vitalni interes Srbije, a sve zajedno udaqava od mogu}nosti da bude postignuto kompromisno i odr`ivo re{ewe na Kosovu i Metohiji.

Stefanovi}u da predstavi izve{taj o prethodnoj rundi razgovora s pri{tinskim vlastima, {to je {ef pregovara~kog tima okarakterisao kao nedopustiv potez, dodaju}i da mu je `ao {to je, zbog konsultacija u Vladi o teku}oj krizi na severu Kosova, kasnio na sednicu Odbora. Ina~e, ova sednica posve}ena situaciji u selu Jagwenica na Kosovu i Metohiji i rezultatima posledwe runde dijaloga s Pri{tinom zakazana za 14 ~asova odlo`ena je na Stefanovi}ev zahtev za 16 ~asova, da bi po~ela sino} ne{to posle 17.30 jer su, kako je tvrdila opozicija, predstavnici Vlade – ministar Bogdanovi} i Stefanovi} –bili na razgovorima u Predsedni{tvu Srbije. Posle drugog otkazivawa poslanici DSS-a su rekli da ne}e do}i na nastavak „jer ne veruju Stefanovi}u“.

informacijama, oko sto qudi s barikada povre|eno tokom intervencije Kfora. – Bojim se da jednostrani potezi Kfora ne izmaknu kontroli i da se ono {to se desilo ne produ`i i tokom no}i. Bojim se da sukob ne eskalira i da ne do|e do

pripadnici Kfora ju~e oko 9.15, uklonili barikadu na putu Kosovska Mitrovca – Zubin Potok. Kfor je oklopnim transporterom izgurao kamione i autobus kojima je bio blokiran put, a zatim postavio bodqikavu `icu umesto barikade. Srbi su nedaleko od

ma iz malokalibarskog oru`ja. Neposredno posle sukoba iz pri{tinske centrale Kfora (portparol Uve Novicki) saop{teno je da nema povre|enih. Portparol nema~ke vojske u Berlinu Manfred Baumgartner potvrdio je kasnije da su dva pripadnika nema~kih snaga Kfora, jedan oficir i jedan vojnik, raweni u incidentima.Medicinska pomo} ukazana im je u kampu „Bondstil” a, kako je saop{tio Kfor, zadobijene povrede nisu opasne po `ivot. [ef pregovara~kog tima Borislav Stefanovi} izjavio je sino} nakon sednice Odbora Skup{tine Srbije za KiM da }e, uprkos najnovijim sukobima na severu Kosova, u sredu, 30. novembra, biti nastavqeni pregovori Beograda i Pri{tine, kako je i planirano. – Nastavi}emo pregovore. Oni koji `ele sukobe i da se za te sukobe okrive Srbi, najvi{e `ele da se ti pregovori ne nastave – rekao je Stefanovi} novinarima. On je najavio da }e se u sredu razgovarati o administrativnim prelazima, i ocenio da ju~era{wi sukobi izme|u Kfora i Srba sa severa Pokrajine ne doprinose re{ewu problema. Stefanovi} je apelovao na predstavnike Kfora i na Srbe da se uzdr`e od nasiqa i zalo`io se za mirno re{avawe problema. D. Milivojevi}

SavetbezbednostiUNdanasoKosovu U Savetu bezbednosti Ujediwenih nacija u Wujorku danas }e biti odr`ana sednica posve}ena Kosovu i Metohiji, na kojoj }e, kako je potvr|eno Tanjugu u Ministarstvu spoqnih poslova Srbije, u~estvovati {ef diplomatije Vuk Jeremi}. Na sednici }e biti predstavqen redovni tromese~ni izve{taj generalnog sekretara UN Ban Ki-muna. Ban je u izve{taju, koji je objavqen po~etkom novembra, izrazio zabrinutost zbog pogor{awa bezbednosne situacije na Kosovu, isti~u}i da se broj nasilnih incidenata protiv srpskog stanovni{tva pove}ao nakon poku{aja kosovskih vlasti da uspostave kontrolu na administrativnim prelazima na severu pokrajine.

„Na sveukupnu bezbednosnu situaciju negativno se odrazio poku{aj kosovskih vlasti (u julu) da potvrde kontrolu nad (administrativnim prelazima na severu pokrajine) prelaz 1 i 31 (Jariwe i Brwak)”, navodi se u izve{taju za period od 16. jula do 15. oktobra. On napomiwe da su kosovske vlasti 25. jula poku{ale da razmeste Specijalne jedinice kosovske policije - ROSU na ova dva prelaza, kao i da je potez povu~en bez koordinacije sa me|unarodnim organizacijama. „Razvoj doga|aja na severu Kosova u periodu izve{tavawa sna`no ukazuje na to da osnovna, nere{ena pitawa predstavqaju opasnost za mir i stabilnost regiona. Zabrinut

sam ne samo zbog pogor{awa bezbednosne situacije na terenu zbog nedavnih de{avawa, ve} i zbog pogor{awa me|uetni~kih odnosa {irom Kosova, polarizacije politi~kih pozicija i {irewa jaza izme|u zajednica severno i ju`no od reke Ibar”, naveo je Ban. Za razliku od prethodnog perioda, naveo je Ban u izve{taju, postignut je samo ograni~en napredak u dijalogu izme|u Beograda i Pri{tine pod okriqem EU, uglavnom zbog de{avawa na severu Kosova. Ban je pozvao Pri{tinu i Beograd da poka`u uzdr`anost i strpqewe i nastave da se zala`u za re{ewe situacije putem dijaloga i pomirewa, a ne sprovo|ewem jednostranih akcija, nasiqa i kori{}ewem sile.

Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je ju~e da izjavama o Kosovu nije prizivao novi rat, i ponudio svoju funkciju na raspolagawe, ukoliko je time naru{io nacionalni interes. – [ta je trebalo da ka`em? Hvala, Ta~i, pobij sve Srbe na severu Kosova! To je kao kada bi neko rekao: ‘Krivi su ovi {to su branili po{tu od pqa~ka{a’ – rekao je Da~i} novinarima nakon uru~ewa plaketa policajcu i gra|aninu povre|enim prilikom pqa~ke banke na Karaburmi. Da~i} je pozvao premijera Kosova Ha{ima Ta~ija i Srbe na severu Kosova da ne izazivaju incidente i ostanu hladne glave. – Ako sam ja kriv, podne}u ostavku. Nikada nisam pozivao na rat, ve} sam pozvao Ta~ija da ga ne izaziva – rekao je on, i dodao da je to trebalo da ka`e me|unarodna zajednica. Komentari{u}i kritiku potpredsednika Skup{tine Kosova Petra Mileti}a, Da~i} je upitao

{ta bi on uradio ako ga Ta~i napadne. – Ili, mo`da, on podr`ava Ta~ijevu politiku? Umesto {to mene kritikuje, neka se jasno opredeli – rekao je ministar. On je kritikovao to {to se na jugu Srbije toleri{e isticawe albanskih zastava povodom 28. novembra, Dana zastave Albanije, i

upitao da li su Albanci u Srbiji mawina Albanije ili Kosova. – Pogledajte da li }e se na takvim skupovima primetiti srpske zastave. Kada sam bio u Klivlendu, s obe strane stajale su i srpska i ameri~ka zastava – rekao je on.

MINISTRI JEREMI] I HEJG U LONDONU O EVROINTEGRACIJAMA I KOSOVU

Zasadbezkonsenzusa okandidaturiSrbije [ef srpske diplomatije Vuk Jeremi} izjavio je ju~e, posle susreta s britanskim ministrom spoqnih poslova Vilijamom Hejgom, da London podr`ava pro{irewe EU na Zapadni Balkan, ali da o sticawu statusa kandidata Srbije u ovom trenutku ne postoji neophodni konsenzus u okviru EU. – Nastavi}emo da radimo na tome da se on postigne, ali u ovom trenutku te{ko je pred-

vi|ati kada bi se to moglo dogoditi – rekao je Jeremi}. On je, me|utim, ukazao na to da je indikativno da, svaki put kad se pribli`imo re{ewu, do|e do jednostrane upotrebe sile na terenu s ciqem da se promeni realnost. – To svakako nije u interesu mira i stabilnosti, niti je u skladu s deklarisanim zalagawem da se sva otvorena pitawa re{avaju mirno putem dijaloga – istakao je ministar.

[EF KLUBA ZES-a U PARLAMENTU NADA KOLUNYIJA

Dilemazbogsevera [ef poslani~ke grupe „Za evropsku Srbiju„ Nada Kolunxija smatra da dilema da li }e Srbija 9. decembra dobiti status kandidata za ~lanstvo u Evropskoj uniji ne bi postojala da nema krize na severu Kosova. – Kriza na severu Kosova je u izvesnost 9. decembra, zbog svega {to je do sada ura|eno, unela neizvesnost – ocenila je Nada Kolunxija u emisiji „Utisak nedeqe„ na TV B-92. Po wenom obja{wewu, pojedine zemqe, kao {to je Nema~ka, o~ekuju vidqive rezultate u procesu wenog re{avawa.

– Postoje nagove{taji da neke zemqe ~lanice EU od Srbije o~ekuju i ne{to mimo onoga {to je u izve{taju Evropske komisije – napomenula je Nada Kolunxija, i precizirala da se misli na nastavak dijaloga s Pri{tinom i ostvarivawe onoga {to je dogovoreno. – Verujem da }e EU pokazati da prepoznaje {ta je Srbija uradila i da }e odluka o statusu kandidata biti pozitivna, iako sam svesna toga da postoje zemqe koje vrlo specifi~no mere {ta je to {to je napredak u dijalogu i {ta je to {to je implementacija.

Jovanovi}:Povla~ewe sbarikadaihitno otpo~etidijalog Liberalno-demokratska partija zatra`ila je ju~e od odgovornih da odmah pozovu Srbe sa severa Kosova i Metohije da se povuku s barikada i hitno otpo~nu dijalog da bi se oko~alo nasiqe. – Nasiqe na severu Kosova mo`e se okon~ati samo hitnim dijalogom, koji bi brzo smirio situaciju koja u ovom trenutku `ivotno ugo`ava i Srbe na severu i me|unarodne trupe, ali opasno destabilizuje i situaciju u samoj Srbiji – izjavio je lider LDP-a ^edomir Jovanovi}. On je u izjavi dostavqenoj Tanjugu naveo da Srbi na barikadama „opet pla}aju cenu pogre{ne politike koja ih je gurnula pred kordone Kfora, tra`e}i od wih da se ve~ito `rtvuju za politiku velikih parola koja ne prolazi nijedan test realnosti”. Jovanovi} smatra

da „oni koji su poslali gra|ane na barikade ili su ih u tome mesecima podr`avali, istinu duguju pre svega tom narodu, s kojim moraju razgovarati i pozvati ih da se vrate svojim ku}ama”. Po wegovim re~ima, Srbi na Kosovu se ne smeju iz Beograda tretirati „kao `ivi {tit za za{titu rejtinga i izgovor za ignorisawe ~iwenice da }e s ovakvom politikom nestati s Kosova”. Jovanovi} smatra i da su „oni (Srbi na severu Kosova) na korak od kastastrofe i da se situacija odmah mora smirivati dijalogom i promenom politike na vrlo jasan na~in i bez prikrivawa istine”. Jovanovi} je naveo i da „Kfor mora da razume da su barikade rezultat politike u Beogradu i da su se Srbi na tim barikadama zbog te politike na{li u nemogu}oj situaciji”.


c m y

politika

dnevnik

utorak29.novembar2011.

3

U PARLAMENTU SRBIJE O IZJAVI BIV[EG MINISTRA DRAGANA VESELINOVA

„Vojvodina republika” – poslanicima i sme{no i opasno Ocena Dragana Veselinova da bi Vojvodina trebalo da dobije status republike i da bi o tome trebalo da se raspi{e referendum zaokupila je ju~e pa`wu srpskihposlanika,kojisuizjavunekada{weg ministra poqoprivredeozna~ilikaosme{nu,bespredmetnu,aliiopasnu. Poslanik DS-a Vlatko Ratkovi} rekaojedajeizjavaVeselinova neutemeqena, sme{na i da mu

nijejasna–jerjeVojvodinaUstavom Srbije definisana kao autonomnapokrajinaito}eiostati. Ratkovi}, koji je i predsednik skup{tinskogZakonodavnogodbora, naveo je da je Vojvodini potrebna decentralizacija i konzumirawe svih ustavnih nadle`nosti, ni`ih nivoa vlasti, a da je pri~aoautonomiji–sme{na.

vodina severna srpska pokrajina. Qudi ne biraju na~in da privuku pa`wu javnosti – rekla je JorgovankaTabakovi},idodaladajebesmisleno govoriti o raspolo`ewu50odstogra|anaVojvodinekojibiglasalizatodaonabuderepublika. Poslanik SDP-a Meho Omerovi} smatra da izjava nekada{weg ministranijesamo{tetnaineodgovornave}iopasna,jerVeselinovdajesebizapravoda direktno kr{i Ustav i tako radi protivno interesimadr`ave. – To nije politi~ki artikulisan stav nijedne stranke, a Veselinov bi,akoto`elidaartikuli{e,trebalodaformirapartiju.Tojeizjava ~oveka koji `eli da budenanaslovnimstranicamamedija–rekaoje Omerovi}. Da u Vojvodini nema separatisti~kih tendencija i da ihnikadanijenibilo,smatraposlanica LSV-a Aleksandra Jerkov,kojajepodsetilanatodajeta strankajo{1999.godineiza{las dokumentom „Vojvodina – republika”, kojim se nije zalagala za Vojvodinukaonezavisnurepubliku,ve}zarepublikuuokviruSrbije. Srbija bi, precizirala je

Da~i}: Nau~na fantastika Ministarunutra{wihposlovaIvicaDa~i} jeju~eizjavioda jezawegaidejadaseVojvodinaodvojiodSrbije„nau~nafantastika”. –BilobinajboqedanamsadauzmuiVojvodinu.AkojeKosovodobilonezavisnost,nekistvarnomogudaka`udaiVojvodinatomo`e–rekaojeDa~i}novinarimauPalati„Srbija„. Poslanica SNS-a Jorgovanka Tabakovi} navelajedajepomenuta izjava bespredmetna i da je stvarnostdajeVojvodinaseverna srpskapokrajina. –Marketingnemo`epobediti stvarnost,astvarnostjedajeVoj-

ona,utomslu~ajubilafederalizovana,azaLSV„nijetolikova`no” kako }e se Vojvodina zvati, ve}kojesuwenenadle`nosti. –Misezala`emozave}enadle`nostiinismozanezavisnudr`avu–ukazalajeAleksandraJerkov.

–LSVutokusvog21-godi{wegdelovawapokazaladanijeseparatisti~kastranka.Imalismoprilikedasvakiputkadasepomenefinasiraweilinadle`nostiVojvodine, ~ujemo optu`be o navodnom sepratizmu. U Vojvodini nema separatisti~kih tenedencija, nikadaihnijenibilo,aonikojinatakavna~inpoku{avajudaodgovore

Vojvodine”ida}etobiti„jedan oduslovazaEU”. Poslanik DSS-a u Skup{tini Vojvodine Borko Ili} smatra da je „teritorija Srbije ozbiqno ugro`ena”idaotomesvedo~iaktuelnasituacijanaseveruKiM,u VojvodiniiRa{kojoblasti. –Akopogledamonajnovijezahteve za uspostavqawe republike

Omerovi}evtrik Poslanicirepubli~kogparlamentarazmatralisuju~eupojedinostimapredlogzakonaorehabilitaciji, na koji je podneto 60 amandmana, a Vlada prihvatila svega tri. Precizirano je amandmanom SNS-a da rehabilitacija mo`ebitiposilizakonailiodlukomsuda. Poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Meho Omerovi} “testirao”jeVladuSrbijejednim amandmanomnapredlo`enizakon orehabilitaciji,zakojijeuju~era{woj skup{tinskoj raspravi priznao da “nema veze s mozgom”. Vlada Srbije je od 16 wegovih amandmana usvojila samo jedan, i to onaj koji je Omerovi} nazvao “trikamandmanom”,nakon~egaje odlu~iodagapovu~eizprocedu-

re. Re~ je o amandmanu kojim se preciziradaseposilizakonarehabilitujuilicakojasunesamo pisawemve}igovoromprekr{ilaZakonozabraniizazivawanacionalne,rasneiverskemr`wei razdora,kojijeusvojen1946.godine.Dajeamandmanostao,poOmerovi}evim tvrdwama, bio bi izmewenzakoniz1946.godine,budu}idatajaktnetretirakrivi~no delo u~iweno govorom, ve} samo pisawem. –Ovojebiotrikamandman.On nemavezesmozgom–rekaojeOmerovi} u skup{tinskoj raspravi, navode}i da je time samo hteo da “testira” Vladu Srbije, koja bi, kakosmatra,usvojilasve{toide uprilogonimakojetrebarehabilitovati.

Ograni~ewaidilovi MehoOmerovi} smatradapravonarehabilitacijutrebadaseograni~ilicimakojasutokomDrugogsvetskogratanateritorijiSrbijeli{ena`ivotauoru`animsukobimakaopripadniciokupacionihoru`anihsnagaiwihovihsaradnikaipomaga~a,anekaopripadnicikvinsli{kihformacija,kakostojiuzakonu.LSVseprotivitomedarehabilitovanalicaimajupravonamese~nunov~anunaknadu,aprotiviseipravunanadoknadunematerijalne{teteidodeqivawuposebnogpenzijskog sta`a.IOmerovi}tra`idaseizzakonabri{eodredbapokojojrehabilitovaneosobeimajupravonaobe{te}ewe.

Odbijeninapredwaci napotrebegra|anaVojvodinetrebalobidarazmisleotomenakoji na~injedosadatajetnocentralizam, koji Srbija sprovodi, prolazio. ^iwenica jeste da od Srbije nije dobio nezavisnost samo onaj kojenijetra`ioiakojeikoimao prilikedaseuveriutodasecentralizacijom ne mo`e spre~iti separatizam, to je mogla u~initi ba{Srbija. Vojvodina i Kosovo su, kako je navelaposlanicaradikalaVjerica Radeta, sastavni deo Srbije i svedrugobipredstavqaloatakna wen suverenitet i integritet. Komentari{u}i Veselinovqevu izjavu,onajenaveladajeSRS„godinama upozoravao na to da takozvani demokratski re`imi stvarajuuslovezabujaweseparatizma i autonoma{tva na teritoriji

Vojvodineividimodasepovampirujustarikomunisti~kikadrovi, jasnojedajeDSSbioupravukada jerekaodajeStatutsamoprvikorak u uspostavqawu republike Vojvodine.Trebalobiozbiqnoda se zabrinemo – rekao je Ili} na konferencijizanovinare. Mediji su preneli da je Veselinov, koji je i profesor Fakulteta politi~kih nauka u Beogradu, rekaonatribininevladineorganizacije„Vojvo|anskiklub”dabi„Vojvodinatrebalodadobijestatusrepublike”idabiotometrebaloda se „raspi{e referendum”. Veselinov, koji je bio ministar u vreme premijeraZorana\in|i}a,kazaoje dasuVojvodinaiSrbijadvezemqe, dasvakatrebadaimasvojnaziv,ada zajedni~kinazivzaobetrebadase izmisli. S. Stankovi}

[EF IZBORNOG [TABA DS-a MARKO \URI[I]

Izbori, sunce i suncokret Predsednik Izvr{nog odbora DS-a i {ef Izbornog {taba te stranke Marko \uri{i} izjaviojeju~edabiredovniparlamentarni izbori u Srbiji mogli biti odr`ani6.majaidu}egodine. \uri{i}jekazaodabiizbori,pozakonu, morali biti raspisani od 12. do 27. marta, a odr`ani izme|u 26. aprila i 11. maja. Po wegovoj proceni, 29. april nije dobardatumzaizlazaknabirali{tajerse nadovezujenaprvomajskepraznike,izato kaoterminzaodr`avaweredovnihizbora ostaje6.maj.

poslani^ke teme

Govore}ioodnosimauvladaju}ojkoaliciji,rekaojedaseunutarwevodidijalog idasvakastrankaimasvojinteres,adaje normalnodadolazidorazmimoila`ewa. \uri{i}jerekaoda}eVladafunkcionisati dok bude imala ve}inu, a ~im je u parlamentunebudezakqu~neodlukeizakone,„i}i}esenaizbore”. Onjerekaodanevidimogu}nostkoalicije DS-a sa SNS-om i da toj stranci ne verujejerje,kakojepodsetio,re~odoju~era{wimradikalimainajboqimu~enicimalideraVojislava[e{eqa,kojisusedo

presamotrigodineboriliotvorenoprotivsvihvrednostizakojeseborioDS. On je naveo da je za wega koalicija sa SPS-ombilaprihvatqivajerjetastrankapromenilanekestvariuodnosunapolitikuizdevedesetihgodinapro{logveka,apresvega„gledalisuubudu}nost”. NapitawedaliseDSpona{akao„suncokret” u odnosu prema koaliciji „Preokret”iSNS-u,\uri{i}jeodgovoriodaje DS „kao Sunce u zvezdanom sistemu jer je najve}i,asvedrugestranke,po{tosumnogomawe,okre}useokowega”.

Vlada Srbije je odbila i amandman napredwaka kojim je predlo`eno odre|ivawe vremenskog okvira za rehabilitaciju – da se to pravo omogu}i onimakojimasu uskra}ena prava aktima ili radwamadr`avnih organa pod kontrolom Nacionalnog komiteta oslobo|ewaJugoslavijeivojnihjedinica Narodnooslob od il a~k e vojske i partizanskih odreda od 4. juna 1941. godine.Napredwaci su tra`ili i da se dr`avqanima Srbije koji su osu|eni zbog pripadnosti okupacionim snagama i kvinsli{kimformacijama,ako

su bili prisilno mobilisani, dozvoli rehabilitacija, pod uslovomdanisuizvr{iliratne

ilidrugezlo~ine,kaoidamogu imati samo pravo na povra}aj oduzete imovine, ali ne i na drugapravaizovogzakona.

Radikali:Skandal PoslanicaSRS-aVjericaRadeta upozoravanatodajeovakavzakon{tetanzainteresdr`aveigra|ana,kaoidajerezultat“trulogkomrpomisa”.Powenimtvrdwama,“vlastjeucewivanaodnekih koalicionihpartnera:izme|uostalog,SVMjetra`iodaseglasa preostalihta~akadnevnogreda,adataimjegarancijadamogudaqedau~estvujuupodr`avawuvlade”. –Akojetako–abrzo}emovideti–tojeskandaljeruzakonustojilatentnaopasnostdaserehabilitujupredstavnicifolksdoj~era ihortijevaca,kojisubiliotvorenonastranifa{isti~kogbloka iu~estvovaliuubijawuSrbanateritorijiVojvodine–ka`eVjericaRadeta. Radikalisuzatra`iliidasepreciziradapravonarehabilitacijunemajuonikojisuli{eni`ivotakaopripadniciQoti}evih iNedi}evihformacija.Istotako,protiveseitomedasepreko ovogzakonaizjedna~erehabilitacijairestitucija.

Mrkowi}zadovoqan

REKLI SU Dra{kovi}: Preambula Ustava najve}a prepreka

Radeta: Bi}e udaraca sa svih strana

Tabakovi}: Bazeni u zimskom periodu

PredsednikSPO-aVukDra{kovi} tvrdi da se proglasom „Preokret„ Srbija ne odri~e KiM,ve}seprihvatarealnost daseizgradipolitikakoja}e efikasnoza{tititipravaSrba na Kosovu, ali i kulturnoistorijskuiduhovnuba{tinu. –Usprovo|ewutakvepolitikenajve}apreprekajeustavnapreambula,kojaSrbijuneminovno gura u rat. Potrebna je wena izmena – smatraDra{kovi}.–UstavtvrdidajeKosovo pokrajinausastavuSrbijeidamoramoda~uvamosuverenitetnadtompokrajinom,astvarnostnaKosovujetakvadanemanikakvevlasti dr`aveSrbije.Tosemorarazre{iti. Na pitawe da li je wegov savez sa ^edomirom Jovanovi}em okosnica predizborne koalicije, Dra{kovi} je odgovorio da „mo`e da bude,aliopetkaojednogsvenarodnogpokreta, daseneugaseevropskasvetlauSrbijiidana narednim izborima ne dozvolimo drugi preokret–udevedesete„.

Ve} in a pol it i~k ih stranka u Srbiji o~ekuje da}eizbornakampawabiti „prqava” i `estoka, a za mnog e je „pol it i~k o prepucavawe” ve} po~elo, iako izbori jo{ nisu raspisani. Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta rekla je agenciji Beta dajeo~iglednoda}ekampawabiti„prqava”ida}ebiti„udaracasasvihstrana”. Ona je rekla da se u odnosu na Srpsku radikalnu stranku to ve} vidi jer se na bilbordima Komiteta za odbranu Vojislava[e{eqa uBeograduispisujuneprimerene re~i. To, kako je dodala, predstavqa~akikrivi~nodelo. – Kad do|e vreme za kampawu, mi }emo, kao i uvek, na{e poruke usmeriti prema gra|animaSrbije,premabira~ima–kazalajeVjericaRadeta.

PoslanicaSrpskenapredne strankeJorgovankaTabakovi} rekla je da „prqava kampawa” vre|adostojanstvoigra|anai politi~kihstranaka. – Mi smo se obavezili na pristojanre~nik,ali,kao{to svaki roditeq svoje dete u~i daizbegnegu`vuidanedozvolidaganekovaqapoblatu,alisamodotrenutkadokadabude ugro`eno wegovo po{tovawe ili `ivot, kadajeprinu|endauzvratiistommerom–kazalajeJorgovankaTabakovi}agencijiBeta. Onajenaveladajekampawu,zakojumnogi ka`u da je ve} po~ela, incirala vladaju}a koalicija,aneopozicija. – Otvarawe bazena u zimsko doba, svo|ewe rezultata,pohvalenara~unvlastikojenigde nisu izjavqene ali su prenete na televiziji govoreotomedavinasvakiizazovmorateda odgovoriteadekvatno,dabudetemaloglasniji upredlagawusvojihidejaiodre|enijiukriticivlasti–kazalajeJorgovankaTabakovi}.

Poslanici su tokom prepodnevarazmotrilivi{eme|unarodnih ugovora, koje treba da ratifikujeparlament,me|ukojima je i onaj koji se odnosi na sporazum o vazdu{nom saobra}aju izme|u Srbije i Kuvajta i Jermenije. Radikali, koji su jediniodopozicijeu~estvovaliu toj diskusiji, tvrdili su da ne postojikontrolaradaiisplate zarada u Agenciji za kontrolu letewaiDirektoratucivilnog vazduhoplovstva,ada,popisawu medija,platezaposlenihdosti`unekolikohiqadaevra.

Ministar za infrastrukturuMilutinMrkowi} tvrdida “Agencija za kontrolu leta i Direktorat civilnog vazduhoplovstva rade po evropskim standardima i u tim institucijamanemamalverzacija”. – Postoji kompletna kontrola tih institucija, koja je dnevna,odnosnonedeqna,are~ jeokontroliposlovawaivisini plata, iako nisu buxetske. Re~ju, zadovoqan sam stawem u vazdu{nom saobra}aju Srbije–konstatovaojeMrkowi}.

Pingpong PoslaniciSRS-aimalisuju~eprimedbuinapredlogAdvokatske komoredaseMiroslavBoji} izabereza~lanaDr`avnogve}atu`ilacaizredaadvokata.Onisupodsetilinatodaje“ovajgospodinve} jedanputbiotemadnevnogredaovogparlamentaidanijeimaove}inudabudeizabranza~lanaDVT-a,{tobacasenkunaovajpredlog”. –[tosenasizSRS-ati~e,pitamosedalijeovaj~ovekdostojan tefunkcije.Za{totopitam?Dozvoliojedasestrankeuparlamentuigrajuwimkaopingponglopticom–navelajeVjericaRadeta. S. Stankovi}


4

ekonomija

utorak29.novembar2011.

dnevnik

MINISTAREKONOMIJENEBOJ[A]IRI]

ODJU^EZATVORENSTARIMOSTKODBE[KE

Sav saobra}aj Ne}e biti masovnih otkaza na novom blizancu Zbog rekonstrukcije starog mosta preko Dunava kod Be{ke i postoje}ih prilaznih puteva na dr`avnom putu prvog reda E75, ju~e oko 15 ~asova na wemu je potpuno obustavqen saobra}aj.

kupna situacija na tom mostu, videti gde treba {ta da se uradi i kako, {to bi se moglo utvrditi pre zime, a po~etkom nove gra|evinske sezone da se most rekonstrui{e. Dok budu traja-

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Neboj{a ]iri} ka`e da ne o~ekuje da }e biti otpu{tawa hiqada ili desetina hiqada qudi. ]iri} je kazao da je u posledwe dve ili tri godine visoka stopa nezaposlenosti, {to je direktan efekat svetske ekonomske krize i da je ona sada na nivou od 22 odsto. On, me|utim, ne o~ekuje da bude otpu{tawa hiqada ili desetina hiqada. Ali, ako se situacija u evrozoni pogor{a i ako na tr`i{tima kao {to je Italija, gde izvoze doma}e kompanije, do|e do pada tra`we i opadne izvoz Srbije i bude smawena

proizvodwa, mogu}i su poreme}aji na doma}em tr`i{tu, rekao je ]iri}. On je najavio da }e slede}a godina biti te{ka kao i teku}a, a da bi mogla biti i jo{ te`a zbog situacije u EU i evrozoni. Prema wegovim re~ima, neophodan je stabilan kurs dinara u odnosu na evro, jer kontinuirane velike fluktuacije dinara vr{e distorziju bilansa i poslovawa doma}ih preduze}a i ~ini wihovo poslovawa neprofitabilnim i neizvesnim. On je ocenio da su potpuno opravdani zahtevi privrednika

obim finansirawa za doma}a preduze}a i ni`e kamate, odnosno jeftinije kredite, rekao je ]iri} gostuju}i na RTS-u. U direktnom razgovoru predstavnika Vlade, NBS, banaka i privrednika mora se na}i re{ewe koje }e biti adekvatno i prihvatqivo, dodao je ]iri}. On je podsetio da je sa MMF prognozirano da }e ove godine rast bruto doma}eg proizvoda biti tri odsto, a slede}e godine ~etiri, {to je moralo da bude revidirano usled situacije u evrozoni.

upu}eni NBS i da bi smawivawe obavezne rezerve predstavqalo korak u dobrom pravcu. Takva mera bi kao efekat imala ve}i

POPISUKAZAONAVI[AKNEKRETNINAUSRBIJI

Svi voza~i koji voze autoputem upu}uju se odgovaraju}om signalizacijom na novoizgra|eni most, saop{teno je iz JP „Putevi Srbije”. Izgradwa novog mosta preko Dunava kod Be{ke i rekonstrukcija starog istovremeno su na tenderu pre nekoliko godina dodeqene istom izvo|a~u radova, austrijskoj „Alpini”. Do sada su na staroj }upriji obavqene hitne intervencije, a detaqna rekonstrukcija sledi. Najpre }e se sagledati celo-

li radovi, saobra}aj }e se odvijati novim mostom u oba smera. Stari most je pre 35 godina izgradila „Mostogradwa” i on je tada predstavqao ~udo gra|evinarstva, a i danas je dokaz kvalitetne gradwe – stubovi su kao novi. Stru~waci procewuju da }e po zavr{etku rekonstrukcije starog mosta oba trajati bar za dve-tri generacije posle nas – do 125 godina, a neki optimisti se klade i na broj od 200 godina. R.D.

Ulagawe „Kalcedonije” u Suboticu U Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja danas }e biti potpisan Sporazum o novoj investiciji kompanije „Kalcedonija„ u Subotici, vrednoj 20 miliona evra, koja }e do kraja 2014. godine otovoriti 1.000 novih radnih mesta, najavilo je Ministarstvo. Sporazum }e potpisati ministar ekonomije i regionalnog razvoja Neboj{a ]iri}, direktor investicija kompanije „Kalcedonija” Fran~esko Rufoli i gradona~elnik Subotice Sa{a Vu~ini}, pi{e u dana{wem saop{tewu. ]iri} i Rufoli potpisa}e i Aneks Ugovora za pro{irewe investicija u Somboru. Predstav-

nici kompanije su najavili da }e konkurisati na Programu finansijske podr{ke investicija, koji sprovodi Agencija za strana ulagawa i promociju izvoza - SIEPA. Za pro{irewe investicije u Somboru „Kalcedonija” je od ovog programa dobila dodatnih 800.000 evra ili po dve hiqade evra za 400 novih radnih mesta. „Kalcedonija” u Srbiji posluje od 2010. godine, bavi se proizvodwom de~jih, `enskih i mu{kih ~arapa, kupa}ih kostima i doweg ve{a. Tokom godina kompanija je razvila mre`u od oko 3.000 prodavnica {irom sveta ostvaruju}i preko milijadu evra prihoda, navedeno je u saop{tewu.

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

101,3795

103,4485

105,8278

101,0692

Australija

dolar

1

75,1739

76,7081

78,4724

74,9438

Kanada Danska

dolar kruna

1 1

73,2935 13,6248

74,7893 13,9029

76,5095 14,2227

Po re zul ta ti ma po pi sa, u Srbiji ima ~ak 377.335 stanovnika mawe nego 2002, ali je zato porastao broj stanova i ima ih 269.150 vi{e nego pre. Tako je ove go di ne po pi sa no 3.243.587 stanova, a 2002. je bilo 2.974.438 stambenih jedinica. Najve}i broj stanova popisan je u regionu [umadije i zapadne Srbije – 902.997, potom u Vojvodini, gde ih ima 852.229, u regionu ju`ne i isto~ne Srbije – 748.731, a u Beogradskom regionu 739.630. Broj stanova porastao je u 122 op{tine, a, po podacima Republi~kog zavoda za statistiku, najve}e pove}awe zabele`eno je u ^ajetini, Novom Sadu, Vrwa~koj Bawi, na Zvezdari i Paliluli, u Rakovici, zatim u Ni{u, Zemunu i Sur~inu. U uku pan broj sta no va ukqu~eni su objekti za stalno stanovawe, za povremeno stanovawe u vreme odmora i rekreaciju ili sezonskih poqoprivrednih radova, zatim nastawene poslovne prostorije ili prostorije nastawene iz nu`de. Sekretar Udru`ewa za gra|evinarstvo i industriju gra|evinskog materijala u Privred noj ko mo ri Voj vo di ne @arko^a|enovi}izjavio je za na{ list da je ve}i broj stanova logi~an jer se posle 2002. mnogo gradilo u svim ve}im

73,0691 13,5831

Norve{ka

kruna

1

12,9286

13,1924

13,4958

12,8890

[vedska

kruna

1

10,9037

11,1262

11,3821

10,8703

[vajcarska

franak

1

82,0754

83,7504

85,6767

81,8241

V.Britanija

funta

1

118,1855

120,5975

123,3712

117,8238

SAD

dolar

1

76,2195

77,7750

79,5638

75,9862

Kurseviizovelisteprimewujuseod28.11.2011.godine

AtraktivanNoviSad – Sve {to je izgra|eno odnosi se na period do izbijawa prvog talasa svetske ekonomske krize – ka`e ^a|enovi}. – To je period do 2009, dakle, sedam gra|evinskih godina. U Novom Sadu najvi{e se izgradilo izme|u 2003. i 2005, interesovawe i investitora i kupaca stanova je bilo veliko jer su jedni i{li za zaposlewem ili biznisom, drugi za {kolovawem, a bilo je i novca – od privatizacija i povoqnijih stambenih kredita, tako da je to bio period kupoprodajnih ugovora. Nakon krize pala je i izgradwa i potra`wa stanova. mestima koja su bele`ila priliv stanovnika ili o`ivqavawe industrije, kao i na atrak-

tivnim lokacijama koja slu`e za turizam ili vlastiti odmor, kao {to je ^ajetina.

Sagovornik ka`e da je za in ten zi vi ra we sta no grad we trebao jak motiv, kao {to je, na primer, u Kragujevcu bilo o`ivqavawe „Zastave”, turizma u ^ajetini... Kada se po~etkom ove decenije po~elo pri~ati o legalizaciji objeka ta ko ji su iz gra |e ni bez gra|evinske dozvole, u nekim me sti ma je pod stak nu ta iz gradwa „na brzaka„ da bi investi to ri uhva ti li le ga li za cijski voz, a i posle dono{ewa propisa zidalo se na crno, o~ekuju}i da }e se i to naknadno aminovati, {to je i u~iweno s nekoliko produ`etaka rokova za legalizaciju u okviru starog Zakona o planirawu i izgradwi. Bi lo ka ko bi lo, do bro je {to ima mo vi {e stam be nog prostora jer }e se bar donekle smawiti broj podstanara, koji su u Srbiji procewivani najpre na oko pola miliona, zatim na oko 300.000, a zna se, wih je najvi{e upravo po ve}im gradovima. Mawe stanovnika popisano je u Trgovi{tu, Kur{umliji, @itora|i, Topoli, Ra`wu, Beloj Palanci, Novom Kne `ev cu, Svi lajn cu, Irigu i Ra~i. Statistika pokazuje lo{e stawe kada je u pitawu broj naseqa bez stanovni{tva jer je zabele`eno 11 takvih mesta u Srbiji. R.Dautovi}

DANASIZBORIUPRIVREDNOJKOMORIVOJVODINE

Filipovi} na ~elu PKV Skup{tina Privredne komore Vojvodine razmatra}e danas na sednici predlog da za predsednika PKV bude izabran Ratko Filipovi}, dosada{wi vr{ilac du`nosti te funkcije. Upravni Odbor PKV je pre dve nedeqe jednoglasno odlu~io da za predsednika pokrajinske Privredne komore predlo`i Filipovi}a, koji je

prethodno deset godina bio potpredsednik PKV, a od ovog leta vr{ilac du`nosti predsednika, posle odlaska Nikole Stoj{i}a u penziju. ^lanovi Skup{tine PKV }e razmatrati i izve{taj o privrednim kretawima u pokrajini u prvih devet meseci ove godine kao i informaciju Pokrajinskog se-

kretarijata za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova o na~inu re{avawa problema u privrednim subjektima koji imaju ekonomske te{ko}e. Sednici }e, kako je navedeno u saop{tewu PKV, prisustvovati i pokrajinski sekretar za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova MiroslavVasin.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Promet

Albus, Novi Sad

19,29

334

1.670

Dunav osigurawe, Beograd

14,58

1.100

3.300

Agroseme, Kikinda

11,11

1.000

130.000

6,53

1.598

2.202.812

0,43 Promena %

236 Cena

23.600 Promet

Ni{ ekspres, Ni{

-11,43

1.550

15.500

Luka Dunav, Pan~evo

-10,71

2.500

Kredi banka, Kragujevac

-7,44

Filip Moris Operej{ns, Ni{

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Za deset godina 270.000 stanova vi{e

Neoplanta, Novi Sad Pet akcija s najve}im padom

BELEX 15 (501,40 -0,75) Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-2,00

1.571

458.631

NIS, Novi Sad

0,32

620

5.168.798

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.800

0,00

Imlek, Beograd

-2,92

2.097

377.470

Soja protein, Be~ej

0,00

519

205.127

Energoprojekt holding, Beograd

-0,23

425

544.154

155.000

Agrobanka, Beograd

-0,14

3.598

1.039.826

1.666

333.200

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,01

488

830.814

-4,43

1.014

58.816

Jubmes banka, Beograd

-1,39

14.150

141.500

-3,55 Promena %

1.495 Cena

7.475 Promet

Univerzal banka, Beograd

0,00

2.400

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.655

0,00

NIS, Novi Sad

0,32

620

5.168.798

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

-1,23

5.057

1.299.744

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

6,53

1.598

2.202.812

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.500

0,00

Karneks, Vrbas

0,00

2.000

1.010.000

Tigar, Pirot

0,00

7.200

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

-1,47

335

33.500

Kopaonik, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

Jafa fabrika biskvita, Crvenka

0,00

10.800

399.600

Fabrika {e}era, Crvenka

0,00

3.900

257.400

Sviiznosisudatiudinarima


Sveje vi{e sirotiwe Uposledwetrigodinepove}an je broj siroma{nih u Srbiji, pa je neophodno pove} at i soc ij aln u pom o} i obezb ed it i nam ens ka sredstva za najsiroma{nije op{tine. Menaxer tima za socijalno ukqu~ivawe i smawewe siroma{tvauKabinetupotpredsednika vlade za evropskeintegracije@arko[underi} jekazaodajeuposledwe tri god in e zab el e` en rast broja siroma{nih, navode}i da je 2008. godine bilo6,1odstosiroma{nogstanovni{tva,asada9,2odsto. On je rekao da u siroma{no stan ovn i{ tvo mah om spadajudecaimla|apopulacijainezaposlenostanovni{tvo, navode}i da je tokom

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

utorak29.novembar2011.

Du`nismo 1.854milijardedinara Kreditnazadu`enostgra|ana i privrede Srbije u prvih deset meseci ove godine pove}an a je za sed am ods to, na 1.854,04milijardedinara.Tokom okt ob ra dug gra| an a i privrede po osnovu bankarskih kredita pove}an je za 0,4 odsto, sa 1.846,69 na 1.854,04 milijardedinara,pokazalisu podaci Udru`ewa banaka Srbije. Zad u` en ost stan ovn i{ tva od januara do oktobra pove}anajeza~etiriodsto,sa514,89 milijardidinarana535,66milijardi,dokjetokomprethodnog meseca dug smawen za 0,9 odsto. Najve}i rast za deset mesecizabele`enjekodgotovinskihkredita-za8,8odsto, sa 129,87 milijardi dinara na 141,36milijardi,dokjetokom oktobrapove}awebilo0,8odsto. Krediti za refinansirawe pove}ani su od januara do oktobra za 4,1 odsto, sa 34,9 mi-

lijardi dinara na 36,32 milijarde, a tokom prethodnog meseca za 1,6 odsto. Kod stambenihkreditaodpo~etkagodine zabele`en je rast od tri odsto, sa 286,18 milijardi dinara na 294,81 milijardi, dok je wihova vrednost tokom oktobrasmawenazadvaodsto. Poq op riv redn i kred it i imalisuuprvihdesetmeseci pove}aweod1,6odsto,sa24,06 milijardi dinara na 24,44 milijarde,auoktobrurastod1,4 odsto.Padjeodpo~etkagodine zabele`en kod potro{a~kih kredita - za 2,9 odsto, sa 39,87 mil ij ard i din ar a na 38,73milijarde,atokomprethodnog meseca smawewe je bilo1,9odsto. [to se ti~e kredita predu- ze}ima, od po~etka godine zabele`enjerastod6,4odsto,sa 1.165,49 milijardi dinara na 1.240,28milijardi,atokomoktobra pove}awe zadu`enosti bilo je 0,9 odsto. Kod predu-

zetnika je u prvih deset meseci rast kreditnog duga bio 50,9 odsto, sa 51,77 milijardi dinara na 78,11 milijardi, a u oktobruzabele`enojepove}aweod1,2odsto. Ka{wewegra|anauotplati kredita ve}e od dva meseca u oktobru je pove}ano u odnosu

na prethodni mesec sa 3,6 na 3,7 odsto. Kod preduze}a je u okt ob ru zab el e` en pad ka{wewa u otplati kredita ve}egod15dana,sa15,1odstona 14,8odsto,dokjekodpreduzetnik a ka{ wew e pov e} an o sa 11,6 odsto na kraju septembra na12,7odsto.

USTUPAWEPOTRA@IVAWAUSVETLUNOVIHPROPISA

Banke}etrgovati kreditima ekonomske krize izgubqeno 460.000radnihmesta. Premawegovimre~ima,za socijalnuza{tituseizdvaja 20 odsto bruto dru{tvenog proizvoda,doksezaaktivne merenatr`isturadaizdvaja 0,1 odsto BDP. Jedno od re{ew a za smaw ew e sir om a{tva, smatra on, mogao bi biti novi Zakon o socijalnoj za{titi kojim bi bilo predvi|eno da ve}i broj qudi prima socijalnu pomo}, aliirazvijaweuslugasocijalne za{tite na lokalnom nivou. [underi} je najavio da }e izbuxetaslede}egodinebiti izdvojena namenska sredstva za usuge socijalne za{tite za siroma{ne op{tineuSrbiji,istakav{ida70 odstosiroma{nihnema{kolu, pa bi trebalo pru`iti ve}upodr{kuobrazovawu. Prem a pod ac im a Rep ubli~kog zavoda za statistiku,najve}iprocenatsiroma{nih u 2010. god in i reg istrovan je u centralnoj Srbiji, oko dva odsto vi{e nego 2009. godine. Najsiroma{nija su vi{e~lane porodicesapetili{est~lanova,a u najsiroma{nije stanovni{tvospadajudecado13godina, potom i ne{to stariji uzrastaod19do24godine.

Nemadu`nikakojineuspeva redovno da vrati kredit ,”minus” ili obaveze po kartici, a koji nije bio iznerviran kada mu se umesto slu`benice iz banke javila neka od agencija specijalizovanih za ustupawe potra`ivawa koja je dug preu- zela.Popodacimakojisemogu pro~ it at i iz „stat is tik e” Kreditnogbiroa,vi{ehiqada zajmova je ustupqeno. Sre}om pogra|ane,odponedeqka,kada po~iwe primena Zakona o za{titikorisnikafinansijskih usluga, banke }e ta dugovawa mo}i da ustupaju samo izme|u sebe,alinevi{eiagencijama. Ustupawa potra`ivawa vezanih za privredu i pravna lica regulisa}eseposebnimpropisimaofaktoringu. Banke su problemati~na potra` iv aw a do sad a ustup al e agencijama kada bi procenile danemogudaihnaplatebezve}ih tro{kova, ali i kada su hteledao~isteproblemati~na potra`ivawa jer je tako cela slikaowihovomposlovawubila boqa. U svetu su ustupawa uobi~ajenastvar,aosimrazloga koje su i na{e ku}e primewivale,tamojepraksadaseto radi i kada banka mewa delatnost. Recimo, neka iz svoje delatn os ti bri{ e pot ro{ a~k e kredite pa ceo taj deo, i one koji se pla}aju i redovno servisiraju, ustupa drugoj banci ili nekoj od agencija koje se timbave.

Mi smo do sada bili specifi~ni po tome {to gra|ani nisu obave{tavani o ustupawu svog duga i {to su agencije koje su ova potra`ivawa preuzimale ~esto prema du`nicima bile nekorektne Mi smo do sada bili specifi~nipotome{togra|aninisu obave{tavani o tom ustupawui{tosuagencijekojesuova potra`ivawa preuzimale ~esto prema preuzetim du`nicima bil e nek or ektn e. To se ogledalo u pretwama pove}awemkamataisli~no.Poverio- ci su do sada gre{ili u tome {todu`nikenisuobave{tavali o ustupawu potra`ivawa, iakojeidosadatobiloneop-

Bankari:Evro}e sigurnoopstati Generalni sekretar Udru`ew a ban ak a Srb ij e Ver oqub Dugali} ocenio je da }e evro opstati i da su {tedni uloziisve{togra|aniimaju u bankama potpuno sigurni. Dugali} je ocenio da }e evroopstati,jerjetoisuvi{e skup projekat za sve one koji su ga kreirali i objasnio da bi se u slu~aju da evroneopstane,poputsvojevremenezamenenema~kihmaraka u evro, bila obavqena ista,samoobrnutakonverzijaevraumarke. On je istakao da su banke potpuno sigurne, da nema razloga za zabrinutost, niti za todagra|anitr~eusvojeban-

ke i podi`u novac.Neki rizik,dodaojeDugali},uvekpostoji,alijeonminimalan,jer banke koje rade u Srbiji sa stranimkapitalomnisustranenegosrpskebankeinezavisnesu. Dug al i} je, gos tuj u} i na RTS-u,naveoda{tedwaubankama iznosi oko sedam milijardi i {esto miliona evra. Komentari{u}i zahtev privrednikadasebankamasmawi obaveznarezervadabiselak{edolazilodokredita,onje ocenio da je to zakasneo zahtevidaNarodnabankaSrbijene}epodle}itompritisku, tako da }e ostati na snazi obavezna rezerva od 30, odno-

sno 25 odsto u zavisnosti od ro~nostiizvora. Povodom po~etka primene zakona o za{titi korisnika finansijskih usluga od 5. decemb ra i slaw a gra| an im a ovih dana anekse ugovora na kredite. Dugali} je rekao da jere~oogromnomposluitro{ku za banke koji }e na kraju iznositi vi{e stotina milionadinarasaminimalnimpovratnimefektima. Dugali} ne o~ekuje zna~ajnijeskokovekursadinara,jer NBS ima meh an iz me da to kontroli{e i ocenio da bi uvodewe fiksnog kursa predstavqalo suvi{e skupo re{ewe.

hodno po zakonu o obligacio- nim odnosima. Isto tako, ~lanovi istog propisa predvi|aju daseuslovinemogumewatitokomvra}awapozajmica,akobi to dovelo du`nika u nepovoqniji polo`aj nego {to je imao pri zak qu~ iv aw u ugov or a s bankom. Nema ustupqenog du` nika kojisenijezapitaopodkojim uslovima su wegova potra`ivaw a ustup qen a. Prec iz nih

podataka o tome nema, ali kolikose~uje,tesumemogubiti idesetputamaweodprvobitnih zad u` ew a. Zna~ i da bi mnogi du`nici sami otkupili svoje obaveze da su mogli. Na`alost,propiskojibiregulisao da u takvim situacijama bankaprvodu`nikuponudida samotkupisvojkreditjo{nemamo. U Srbiji radi desetak agencija koje se bave otkupom potra`ivawa i kasnije wihovom naplatom. Od naredne sedmice obim i suma novih poslova }e seznatnosmawiti.Istina,one i daqe mogu otkupqivati kreditepravnihlica.Izdelokrugaradasgra|animaZakonoza{titi korisnika finansijski usluga ne reguli{e dugovawa vezana za druga pravna lica. Zna~i, u portfoliju agencija }e mo}i da se na|u dugovi mobilnim operaterima, komunalcima, oni za elektri~nu energiju,gasisli~no.Koliko}eto pomo}idanadomestekreditei dali}eimbitizanimqivotek }e se videti. Za ova dugovawa primewiva}e se odredbe Zakonaoobligacijama. Ate{konaplativikrediti, {ta}ebitiswima?Te{koda }e ih banke sada izme|u sebe ustupati,semakonegaseodre|enudelatnost.Osta}eim,zna~i, ili sudska naplata ili otpis potra`ivawa. Ovo potowe klijentima bi najvi{e odgovaralo. D.Vujo{evi}

5

Struje ima dovoqno Savetnik premijera za energetiku Petar [kundri} pozvao je potro{a~e da racionaln o kor is te elekt ri~n u energiju, navode}i da za sada nisuplaniranerestrikcije. „Zasadaseneplanirajuredukcije elektri~ne energije jer je vlada omogu}ila da se blagovremeno uvezu potrebne koli~inestruje,kojenedostaju, zbog lo{e hidrolo{ke situacije,usled~egahidorelektranenemogudaradenisa50 odstoinstalisanihkapaciteta”,rekaoje[kundri}. [kundri}jenaveodajesednica zakazana na inicijativu Elekroprivrede Srbije zbog veomavelikepotro{westruje uovomperiodu.UEPS-uka`udajeelektroenergetskisistemSrbijeute{kojsituacijizbogniskogvododstajareka, alida}epreguratizimu,ukolikonebudeve}ihkvarova. „Imamorekordnuproizvodwu elekt ri~n e energ ij e u uslovima kada su hidrolo{ke prilikeuposledwihdvadesetak, a mo`da i punih 80 godina unazad, najslabije”, rekao je [kundri} isti~u}i da }e ovegodineipakbitiostvarenarekordnaproizvodwaelektri~neenergijeidatrenutno pove}awe proizvodwe u ovom periodu u odnosu na pro{lu godinuiznosi4,2procenta.

EPS: Profit zauvoz Elektroprivreda Srbije je u prvih devet meseci ove godineimalaprofitod8,7milijardi dinara, izjavio je generalni direktor te kompanije Dragomir Markovi}. On jekazaoda}etadobitdokraja godine biti umawena zbog prekobilansnog uvoza elektri~neenergije. Markovi} je kazao da EPS trenutno uvozi oko 600 megavata dnevno, a u decembru }e tajuvozdosti}i800megavata i dodao da prose~na cena do sada iznosi 6,5 evrocenti po kilovat satu. Prema informacijama iz EPS-a, trenutni dnevniuvozstrujejeod17do 18milionakilovatsati,{to jeoko15odstodnevnihpotreba, a proce~na cena po kojoj EPS prodaje struju u Srbiji jeoko5,5evrocenti. Markovi} je kazao da }e se razlikuuceniizme|uuvozne iprodajnecenestrujepokritiEPSizposlovawa.Prema komp an ijs kim pod ac im a, Elekt rop riv red a Srb ij e je 2010. godinu zavr{ila sa gubitkomod3,2milijardedinara zbog nanapla}enih potra`ivawazaisporu~enustruju, dok je iz teku}eg poslovawa ostvarenadobitod13,2milijardedinara. Kako se navodi na kompanijskom sajtu, EPS je u 2009. godini imao gubitak od 8,5 milijardidinara.

@ELEZNICESRBIJE

Ve}iprihod, maweplate

Srpske`eleznicesuuprvihdevetmeseciovegodine prevezle 9,6 miliona tona robe,{tojezapetodstovi{enegouistomperiodulane. Ostvareni bruto prihod od 6,7 milijardi dinara je ve}i za 4,9 procenata, objavilesu@elezniceSrbije. @eleznice su u periodu januar - septembar prevezle 4,6 miliona putnika, {to je za17odstomawenegou2010. godini, a ukupni prihod bio je 1,25 milijardi dinara odnosno 10,3 odsto mawe nego lane. Ostvareniprevozrobejezapet odsto mawi od planiranog, a prihodjemawiodplaniranogza

11,4 odsto. Najve}i porast prihoda je ostvaren u unutra{wem saobra}aju,gdejeprevezeno3,17 milionatonarobe. Smawen je broj putnika posebnouunutra{wemsaobra}aju

najvi{e zbog otkazivawavozova,ka{wewa,laganih vo`wi... Posledweg dana septembra u @eleznicama Srbije je bilo zaposleno 18.585 radnika, {to je za 443 mawenegouistomperiodupro{legodine. Prose~na septembarska neto zarada na srpskim `eleznicama za septembarod34.924jeza 9,9odstomawenegolane.@elezniceSrbijesuuistomperiodu ovegodineinvestiraleokotri milionaevra,objavqenojeuinformativnomlistusrpskih`eleznica„Pruga”.


6

utorak29.novembar2011.

Roditeqimaza neguinvalida 12.200mese~no Ministarstvoradaisocijalne politikepo~elojeisplatuposebne nov~ane naknade roditeqima decesasmetwamaurazvoju.Pravo natunaknaduostvarujuroditeqi kojinisuustalnomradnomodnosu,ispunilisuuslovzapenziju,a o svom detetu se staraju najmawe 15godina.Naime,noviZakonosocijalnojza{titipredvi|adapenzionerimakojisedirektnobrinu oinvalidnom~lanuporodicesleduje12.220dinara.Tojesasvimnovopravokojesefinansiraizbuxetai,iakojeisplatave}po~ela, o~ekujeseve}ibrojzahtevaunarednomperiodujersvipenzione-

ri jo{nisu upoznati s tim. Oni koji su ve} podneli zahtev za naknadu~imjeZakonstupionasnagudobi}eovihdanapo12.200dinara.Takvihjetek54.Ina~e,ta }e se naknada uskla|ivati kao i penzije–dvaputgodi{we,uapriluioktobru,pa}eirasti. Roditeqi-penzioneri se za novouvedeno pravo mogu obratiti svakomcentruzasocijalniraduz prilagawedokumentacijekojanije obimna. Va`no je, pre no {to podnesu zahtev, da znaju da imaju obavezu da se 15 godina staraju o detetu,bezobziranatodaliima 15,18,35ilivi{egodina. Q.M.

ODSTARIHOTIMAIMOVINU ^AKINAJBLI@ARODBINA

Sinmajku ostavionaulici Stanovnica kanadskog grada Viktorija ostala je bez re~i shvativ{i dajewenbrat,koriste}ipotpisanupunomo},po~istiou{te|evinusvojemajke,usputnepla}aju}ira~unezawen boravak u gerontolo{kom centru,iostavqaju}ijeuosamdesetim godinama bukvalno na ulici.Zadvegodine,naoru`anpotpisanompunomo}inawenuimovinu, sin je uspeo da potro{i stotinehiqadadolaraimovine, namewenezaneguimedicinsku pomo}ostarelemajke.Suzewegovesestrenemajumnogovezes odavnopotro{enimnovcemve} s raspadom porodice i uni{tenimporodi~nimpoverewem. – Izdaja me je uni{tila, ne mogunidamislimnanovac.Vi{e nemam brata – rekla je sestra, jedna od mnogih koja se u posledwevremesuo~avasnovom po{asti u Kanadi – s brojnim

grupa,ka`edajebrojprijavqenihslu~ajevatakvogzlostavqawazatrigodineporastaovi{e oddesetposto. Jo{jegorislu~ajstarije`enekojaje`eleladaostavipunomo} naimovinunekomekobise brinuoosinukojiimaposebne potrebe.Na`alost,imalajepoverewa u ro|aka advokata, koji jeiskoristiopunomo}daproda svuwenuimovinuiposlewene smrtiostavisinabezi~egaina ulici. Najve}i problem je {to ovakvislu~ajeviizmi~upa`wijavnosti,po{tosesvenaj~e{}ede{avauu`emporodi~nomkrugu, ~iji~lanovine`eledaseizlo`edodatnojblama`i.Kanadske vlastizatosuotvorileposebnu telefonsku liniju, ~ijim operaterimastarijiqudii~lanoviporodicemogupreneti svoje sumwe. Socijalne slu`be i po-

Kakotu`itinemoralnogpotomkasudu

prevarantima koji stare i nemo}ne ostavqaju bez prihoda, imovine,novcainaulici. JavnipravobranilacprovincijeBritanskaKolumbijaka`e dajeovakvopona{awe,naro~itouvremeekonomskekrize,sve ~e{}e. – Broj slu~ajeva naru{avawa ugovoraoizdr`avawuizloupotrebepunomo}jakonstantnoraste – sla`eseiKetrinRomanko,javnistarateqCentrazasocijalnirad.–Kadtomedodamo

licija pretpostavqaju da se brojslu~ajevafinansijskezloupotrebepewedoneverovatnih 26odsto. Gotovousvakojporodici,navode, mo`e se na}i makar jedan ~lan koji smatra da je nezaslu`enoskrajnutiznekefinansijske dobiti, kao i da ostarelim roditeqimatolikinovacmawe trebanegowemu.Svemupoma`e i zdravstveno stawe starijih qudi,gdesumentalnaograni~ewa i smawena sposobnost rasu-

Cedilagadosmrti Javni notar Kanade Lori Salvador ne mo`e zaboraviti slu~ajusamqenog starijeg mu{karca kojijezaposlio`enu kaoku}nupomo}nicu.Zasamonekolikonedeqaonajeuspeladaseuseliuku}u,podizgovoromboqenege,dabigaucenilaudajom,prete}ida}egaostavitisamog.Uzpomo}ven~anog lista uspela je da kod notara izdejstvuje zajedni~ki ra~un, na osnovu kojeg je podigla kredit za drugu ku}u, na svojeime.Uskorojenateralamu`adasepreseleunovuku}uiprodajustaru,nawegovoime,azanekolikomesecipo~istilajeisvepareswegovogra~una.Umrojebezcentai kontaktasdecom. da u osetqive godine sti`e i bejbi-bum generacija, mo`emo o~ekivatidaqiporastprevara i zloupotreba koji }e one koji su ceo `ivot {tedeli za starost,ostavitibezigdei~ega. UKanaditrenutno`ivipet milionaqudistarijihod65godina, a wihov broj pove}a}e se nadevetmilionaunaredno ~etvrt veka. Javni starateq, specijalizovanzafinansijskezloupotrebeosetqivihsocijalnih

|ivawa ~e{}i, {to {irom otvara vrata zloupotrebama svakevrste.[lagnatortunevoqe donosi odluka `rtava da ne prijave zlostavqa~e, naj~e{}e svoju ro|enu decu, da bi ih za{titiliodposledica. Zato kanadska vlast planira dafinansijsku zloupotrebu starijih ubudu}e tretira kao te{ka krivi~na dela, poput fizi~kognapadailipqa~ke. Ivana Vujanov

TRe]e dOBA

dnevnik

GOZBAUVRDNIKU@ESTOKOPOSVA\ALANOVOSADSKEVETERANE

^ijimparama partijskisaborci odlikujuKrkobabi}a Udru`ewe novosadskih penzionera (UNP) uputilo je saop{tewe za javnost u kojm protestuje zbog nenamenskog tro{ewa penzionerskog dinara povodom obele`avawa Dana penzionera organizovanog 28. oktobrauVrdniku. Patron proslave bilo je Udru`ewepenzioneragradaNovog Sada, a ona je, kako ocewuje UNP,bilanepotrebnorasipawe penzionerske~lanarineidrugih dotacijaumestodajeusmerenaza pomo}najugro`enijimpenzionerima. Oni podse}aju na to da u Vojvodini 60.000 penzionera prima do 12.000 dinara, a u NovomSadu42,5odstomaweodprose~ne 22.000.Svetoje,isti~u,dokaz da nije vreme za glamurozne proslaveve}za{tedwu. Onipitajukoje„platiogozbu” uVrdniku,kaoiza{tosudodeqenenov~anenagrade, zakojemisle dasuuzeteodpenzionerske~lanarine. Smeta im i {to je lideru PUPS-a dr Jovanu Krkobabi}u dodeqena poveqa, i ocewuju da je proslava Dana penzionera iskori{}ena za promociju ove stranke.Timpre{tomujepovequuru~ioMoma^olakovi},potpredsednik PUPS-a, {ef republi~kog poslani~kog kluba PUPS-a i istovremeno predsednik Udru`ewa penzionera grada Novog Sada. Zato,ka`eseusaop{tewu,UNP odbijadabudekori{}enkaologisti~ka baza PUPS-a i ne dozvo-

qavadagabilokoprisvaja, apogotovodasepenzionerskimparama u Vrdniku organizuje predizbornakampawajednestrankejerje to, kako isti~u, neodgovorno i sramno. ^olakovi}uizjavizana{list sve optu`be UNP-a ocewuje kao maliciozneineutemeqene. – Ta~nojedasmouVrdnikuorganizovaliobele`avawe65.godi{wice postojawa UNP-a. Procenili smo da Udru`ewe zaslu`uje proslavutakozna~ajnogjubilejaa Upravni odbor i Skup{tina su doneliodlukudaproslavabudeu Vrdnikuzbogtoga{tostomustanovomsara|ujemonizgodina – obja{wava on. – Ocenili smo da bi bilo najprikladnije da proslava budeupravotamo,kao{tojeodlu~enoidasepovodomovogjubileja uru~epoveqeipriznawa.Usvojen jepravilnikkojimjepreciznoodre|eno ko je u organizaciji proslave kao i ko mo`e dobiti priznawa. Novac smo dobili od na{ihsponzora, {tozna~idanismo koristili pare od penzionerske ~lanarine kao {to nam se spo~itava.Nijedandinarpenzionerske ~lanarine nije iskori{}en za proslavu.Potro{ilismokoliko smoimali. OdbijaiocenudajeUdru`ewe penzionera grada Novog Sada postalopartijska}elijaPUPS-ai wegovalogisti~kabaza, isti~u}i dazatonemapotrebejerpenzio-

Momo^olakovi}lepodo~ekaostrana~kog{efa

nerska stranka ima svoju infrastrukturuinemapotrebudabilo koje udru`ewe koristi za promociju jer u gradu postoji desetak penzionerskih organizacija pa jednanebipredstavqalaposeban „kapital”nitiapsolutno„gospodarewe” svim penzionerima NovogSada. – Nije nam palo ni napamet da to uradimo. To {to sam i u PUPS-u nema nikakve veze s mojim aktivnim radom u Udru`ewu penzionera Novog Sada niti s te pozicijebilokogpenzioneraprimoravamdaseu~laniilipodr`i mojustranku.Svakoimapravoda

seopredelizakoju`eli,azajedni~kizadataknamjedaUdru`ewe dobroradiibudeservissvihpenzionera, bezobziranapoliti~ka opredeqewa. Neka priznawa su bilasamopoveqe, anekajesupodrazumevala i nov~anu nadoknadu, alijeonadodeqivanamesnimorganizacijama penzionera pa je samim tim opet zavr{ila kod najstarijih. Krkobabi} je dobio povequ, ali ne i novac, a isto priznawedobilisuimnogidonatori kojisunampomoglidauVrdniku dostojanstvno obele`imopraznik – zakqu~uje^olakovi}. QubinkaMale{evi}

ITRGOVCIMORAJUDAPO[TUJUAPATINSKOUDRU@EWEPENZIONERA

Madasesmrzavaju, decuiunukeizdr`avaju Udru`ewe penzionera Apatina(ina~e,jednojeodtri„dejstvuju}ih” u op{tini) ima trenutno 3.500~lanovakojipla}aju~lanarinu, a wih 80 odsto i `ivotno osigurawe. – Po selima op{tine rade na{i mesni odbori, kojima smo uspelidaobezbedimoprostorijeza redovanradpaimajuisteuslove kaoioniugradu.Pomoglanamje u tome i lokalna samouprava, a penzioneriimajuugradskomparlamentu~etiriodbornika–pri~apredsednicaUdru`ewa MilevaBabi}. ^elnica je ve} ~etvrti mandat, a weni ispisnici tvrde da }e sigurno biti ponovo birana jer, iako Mileva uskoro slavi 71.ro|endan,malojeonihkojis toliko elana i kompetencije mogu obavqati taj nimalo lak posao. U prostorijama Udru`ewa penzioneriprovodesvojeslobodnovremeuzdru{tveneigreurestoranu, a utorkom i petkom posebnoje`ivojerjetada{irireperotar zanimacija. Tokom cele godineorganizujusedru`ewa,izleti,teletovaweiodlazakubawenarehabilitaciju.

^etiripredsedni~kamandataMileveBabi}

– Ba{ su te{ka vremena, maltenekaoonecrne1993.Standard penzionerajeopao,atovidimoi potome{toovegodineprviput nismo mogli da popunimo kvotu zaSokobawu.Oti{loihjesvega 32,aranijihgodinabivalojevi{e od 80. Ipak, jeftiniji aran`maniuGr~kojiuVrwa~kojbawi, gde penzioneri mogu sami da

pripremaju hranu, bili su i ove godine popuweni – ka`e Mileva Babi}. – Kakva je beda vidi se i ponabavciugqa.Onikojisuranijihgodinakupovalidesettona ovesukupilisamopet,aonikoji supazarilipet,zadovoqavalisu sesasvegadve.Uzto,mladineradepapenzionerinesamodaizdr`avajusvojudecunegoiunuke.

Sagovornicadodajeda,previ{e godina kada bi naru~ivali ogrev i zimnicu, dobavqa~i ih nisuuva`avali,dokjesadasituacijapotpunodruga~ija. –Shvatilisudajedinopenzioneri redovno pla}aju. Kao Udru`ewemalomo`emopomo}i,osim {to ogrev i zimnicu nabavqamo po povoqnijoj ceni i sve dajemo naotplatuivi{emese~nihrata. Humanitarnih paketa nije bilo paonestareibolesnepose}ujemo inosimopoklonekojesamiizme|u sebe skupimo – ka`e Mileva Babi}. Udru`ewe kojim rukovodi osnovalo je folklornu, recitatorskuisportskusekciju,tehor iaktivdoma}ica.Nedavnosusvi zajednopripremiliopse`anprogram za {ti}enike Doma za penzionere i stare, a nameravaju da gareprizirajuinarednegodine. – Na{ aktiv `ena ispekao je velikekoli~inekola~aausvemu suu~estvovalisvi.Onikojinisu stajalizarernom,dalisunovac, dok su mu{karci sve razvozili. Najve}a nagrada bila je zahvalnostna{ihvr{wakauDomu–ponosnozakqu~ujegospo|aBabi}. J.Prel~ec

KAKOLEKARKA@E

[teta{tonema~varaka odzeleni{a Uz svaki obrok vaqa uzimati povr}e,bilopresno,kaosalatu, ilikuvano,alijenajboqenapari. Koli~ine mesa vaqa smawiti,aslatki{esvestinanajmawu meru. Svakodnevno treba jesti `itariceicerealijekojesemogu potopiti u jogurt ili mleko. Ovepreporukeva`ezasveuzraste, a posebno su dragocene za osobeutre}emdobujer}esetako,uzostaleprednosti,ose}ati vitalnije i izbe}i probleme s varewem.

Rak debelog creva, na`alost je sve u~estaliji posledwih desetak godina, svrstao se u sam vrh kancerogenih oboqewa. Brojna istra`ivawa pokazala su da na~in ishrane mo`e u velikom broju slu~ajeva spre~iti nastanak ovog oboqewa ili ga odlo`iti. Zato lekari stalno upozoravajunatodavaqaunositi vi{e hrane bogate celuloznimvlaknima. Dali}eseceluloznavlaknau organizamunositiputemvo}ai

povr}ailiizcerealijapotpuno je svejedno. Me|utim, sasvim je sigurno da celulozna vlakna dramati~no sni`avaju rizik od raka debelog creva i `eluca. Ovojepotvrdilainedavnoura|ena velika studija prehrambenihnavikaEvropqana.Ustudijiseisti~edaosobe,kojeina~e u ishrani veoma malo koriste celulozna vlakna, u obrocima udvostru~e wene koli~ine, smawujurizikodoboqevawanajmawe40precenata. J.Barbuzan

Povr}espasavaiodraka


NA ME\UMESNOJ AUTOBUSOJ STANICI OD 1. DECEMBRA

Do subote promene u redu vo`we

Zbogradovaizme|ustanicaIn|ijai In|ijaPustara,dosuboteod23.15do5 sati, bi}e izmewen red vo`we vozova narelacijiBeograd-NoviSad-Subotica. Vozovi koji polaze iz Beograda u 23.05~asovazaNoviSad,kaoiizNovogSadau22.27zaBeogradiu1.20sa-

ti za [id, ne}e saobra}ati. Kompozicija iz [ida koja kre}e u 4.50 sati za NoviSad,umestoiz[idapolazi}eiz In|ije u 6.02 sata. Voz koji kre}e iz Beorgada u 3.45 sati za Novi Sad sao- bra}a}e redovno, ali }e iz stanice Stara Pazova polaziti sa zaka{wewemod29minuta. A. L.

Novosadska utorak29.novembar2011.

koncertpokazaojekakoMili~i}evapredanostiinicijativaipodr{kaGradaiNovosa|ananaputhumanostimoguda doveduidrugequde. Veliko srce Novog Sada i na{eg ko{arka{a zajedno su napunilisalu,nabinijebilo puno poznatih izvo|a~a a bolesnojdeciovajputjeimnogo qudi pokazalo da u borbi za `ivotnisusami. N.Radman

Klizawe na pla`i ove nedeqe trajatisatipo,dok}ekartabiti 150 dinara. Iznajmqivawe klizaqkiko{ta}e100dinara,a zakupovinukaratanavelikobi}eodobrenivelikipopusti.Tokom zime bi}e organizovane i {koleklizawa. B. M.

V remeploV

Predsednik vojvo|anke Vlade BojanPajti} danas}esve~anopolo`iti kamen temeqac za centralnu kuhiwu Radosnog detiwstva.ZagradwukuhiwePokrajinski fond za kapitalna ulagawa

hronika izdvojio541miliondinara. U novom objektu bi}e kuhiwa, ve{ernicaiodeqewezatehni~kuslu`bu,anajsavremenijaoprema bi}e po „hasap” sistemu kontrolehrane.Kadakuhiwabudeiz-

gra|ena ima}e kapacitet od 20.000 obroka dnevno. U vrti}e Radosnogdetiwstvatrenutnodolazioko15ipohiqadamali{ana,ahranomihsnabdevajudvekuhiwe.

Polagawuteemqcaprisustvova}egradona~elnikIgorPavli~i}, direktor Fonda za kapitalnaulagawaNeboj{aMilenkovi} idirektor„Radosnogdetiwstva” BorislavSamarxi}. Q. Na.

BULEVARU EVROPE ZALIVNI SISTEM, SADWA U PA[I]EVOJ

Petohiqadito stablo pu{ta koren Gradona~elnik Igor Pavli~i} bio je ju~ e na Bul ev ar u Evropegdeseozelewavakru`ni tokigradizalivnisistem,kao iuPa{i}evojulici.Utojulici je, u okviru akcije „Sadwa 10.000stabala”kojasesprovodi ucelomgradusimboli~noposa-

plo~eakolovozjepresvu~enasfaltom. Postavqeni su i ivi~waci, izgra|enojeoko60parkinga,stigle sunoveinstalacijezajavnurasvetu kaoibandere.Uovojulicigdepreovladava beton i gde postoji opasnost od o{te}ewa podzemnih in-

-Gradwazalivnogsistema naBulevaruEvropebi}egotovadokrajagodine,aontrebadaobezbedidazelenilou ovom delu grada da raste za tre}inubr`enegobezsistema za zalivawe. Smawi}emo tro{kove, na~in odr`avawa ito}ebitipolitikagradau narednom periodu. Gde god mo`emo postavqa}emo ove sisteme - istakao je Pavli~i}. Dodao je i da je Pa{i}eva ulica kompletno zavr{ena . Brojzelenihpovr{inajesada podignutsapetnasedamprocenata, a do kraja godine bi trebalo da bude deset posto vi{e zelenila u gradu nego pretrigodine. B. M.

Akcija„Sadwa10.000stabala”sprovodiseucelom gradu.UPa{i}evojpostavqenenovebetonske plo~eakolovozpresvu~enasfaltom.Zalivni sistemnabulevaruobezbedi}edazelenilo rastebr`e |eno petohiqadito od po~etka posla . U Pa{i}evoj ulici postav qen e su i nov e bet ons ke

stalacijadrve}esesadiuuspravno postavqenecevikakokorewevremenomnabinapravilo{tetu.

Qermontovqeva bez vode

Zbogradovanaizgradwivrelovodnemre`euUlicidrZorana\in|i}a,saobra}aj}eseutojulicidanasodvijatiuzograni~ewebrzineod30 kilometaranasat,saop{tavajuizJKP„Toplana”Utokupolagawavrelovodnihceviiasfaltirawasaobra}aj}ebitipotpunozabrawen. A. L.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mre`i bez vode }e danas bitiQermontovqevaulica.Gra|anioveulicebezvode}eostati od8do14~asova. A. L.

B. Lu~i}

Radovi u Ulici dr Zorana \in|i}a

u wemu stvarao sve do smrti 1958. Naj~e{}e je slikao gradskemotiveiportretesvojihsugra|ana, od visokih ~inovnika do birta{a i ko~ija{a. WegovihslikaimauGalerijiMatice srpske, Muzeju grada kao i u domovimamnogihgra|ana. N. C.

Sre|uju parkinge, pomeraj automobile Ure|eweparkirali{tauBanatskojulici2,4i6,uRumena~koj iza broja 133, u PartizanskihbazauUliciDrageSpasi} iudeluUliceVeqkaPetrovi}a,napotesuizme|uDrageSpa-

si} i Milke Grgurove po~iwe danas. Iz Parking servisa apeluju na sugra|ane da sa pomenutihlokacijaukloneautomobile kako bi posao mogao nesmetano daseobavi. B. M.

Foto: N. Stojanovi}

Sudbina rekla-slikar Izlo`ba akademskog slikara SaveIpi}azatvorenaje29.novembra1931. PredPrvisvetski ratizu~iojeuBe~ufotografski zanat, i igrom sudbine postao slikar! ^im su umukli topovi,po~eojedastudirauBeogradu, Be~u i Krakovu, da bi se 1925.vratiourodniNoviSadi

c m y

Danas kamen temeqac za megakuhiwu

NA [TRANDU

Kako nazvani~no saznajemo klizali{tena[trandutrebalo bi da proradi ove nedeqe, tako da }e sugra|ani ve} za koji dan mo}idau`ivajuuzabavinaledenoj plo~i. Cene ostaju na pro{logodi{wemnivou,asmena}e

Gradskiprevoznikod~etvrtka1.decembravra}a stari broj telefona za informacije o polascima autobusa u me|umesnom saobra}aju na MAS-u. Umestodosada{wegbroja0901111021ponovo}eraditi broj 444 - 022. Pozivi upu}eni na taj broj bi}e besplatni. Z. D.

„RADOSNO DETIWSTVO” PO^IWE VELIKI POSAO

Salapuna dobrevoqe koncert na kojem je skupqeno vi{e od tri miliona dinara kao pomo} deci oboleloj od Batenove bolesti. Na{ proslavqeni ko{arka{ Darko Mili~i} jeranijeve}sampomogao deci oboleloj od te te{ke bolesti, koja bez pomo}i dobrotvoranebimogladaidu nale~eweuKinu.Preksino}ni

Besplatne informacije na starom broju

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

eliki qudi i Grad s wima V umejudaseborezahumane ciqeve.Tojepokazaonedeqni

Foto: R. Hayi}

Promocija kwige „Srbija u lavirintima tranzicije” prof. dr Zorana Stojiqkovi}a i ~asopisa „Politi~ke perspektive”odr`a}esesutrau18.00~asovauPlavojsaliGradskeskup{tine. O ~asopisu }e govriti wegov glavni urednik prof. dr \or|ePavi}evi}. D. J.

ZBOG RADOVA NA PRUZI BEOGRAD - SUBOTICA

Foto: R Hayi}

Lavirinti tranzicije

Sunce grad izvelo u {etwu Radnici„Stana”uzaludsuseovihdanabacilinaki}ewegradanovogodi{wimuli~nim ukrasimakadaSuncene}edaode,amajkaprirodanamestizimski{timung.Iakojevreme naovimpodru~jimaoduvekbilovarqivo,mo-

`e se lako desiti da u Novu godinu, uz standardni ukrasni folklor, u|emo i skoro pa kratkihrukava. Kakogod,decijo{izgledanefalezimske radosti,pasvojevremeupotpuwavajunadunav-

skim obalama i gradskim parkovima. Svi su jo{zasadasigurnida}esnegdo}i,aosu{eno li{}e na zemqi jedino nas podse}a da je to slede}enaredu.Ili}e[trandugodinisvojestogodi{wiceproraditiizimi. A. L.

Slike Koste Hakmana Izlo`ba „Pavle Beqanskiprijateq umetnika: Kosta Hakman”bi}eotvorenau~etvrtak,u19 ~asovauSpomen-zbirciPavlaBeqanskogitraja}edo22.decembra. Otvori}ejedirektorkaMuzejasavremene umetnosti u Beogradu

BranislavaAn|elkovi}Dimitrijevi}. Prate}i program izlo`be bi}efilmskeprojekcijeituma~ewapostavke.Autorizlo`bejekustosSpomen-zbirkePavlaBeqanskogJasminaJak{i}. A. L.

Okrugli sto o problemima invalida Mre`aOdborazaqudskapravauSrbiji„CHRIS” odr`a}eu~etvrtak okruglisto„Otvoreniforum”uokviruprojekta„Po{tujrazli~itosti – Jednakost za sve” u prostorijama Kulturnog centra u 11 ~asova. Ciq ovogskupadaseuka`enaproblempostojawarazli~itihbarijerauna{emgraduzaosobeinvaliditetom. A. L.


8

nOvOSAdSkA HROnikA

utorak29.novembar2011.

dnevnik

MADA KOMUNALNI POLICAJCI PATROLIRAJU SVAKODNEVNO

Sti`u praznici, izmileli uli~ni prodavci Foto:S.[u{wevi}

NA KONCERTU ZA MALI[ANE OBOLELE OD BATENOVE BOLESTI

Prikupqeno vi{e od tri miliona Vi{e od tri miliona dinara prikupqenojepreksino}nahumanitarnomkoncertuzadecuobolelu od Batenove bolesti, koji je u velikojdvoraniSpensaorganizovaona{poznatiko{arka{Darko Mili~i}.Savprihododprodatih karataomogu}i}eovimmali{anima tretman mati~nim }elijama u Kini. Mili~i}, kome nije prvi putdapoma`etojdeci,istakaoje da je izuzetno zadovoqan odzivom Novosa|ana. -Zaakcijunisamzaslu`ansamo ja,daseovezvezdenisuodazvale napoziv,koncertanebinibilo.

DragomijedasevelikibrojNovosa|ana odazvao i time pokazao svoju po`rtvovanost za druge. Radimojednulepustvar,jerovomakcijompoma`emodeci.Menijezadovoqstvo, ali i obaveza da ovoj decipomognemkadgodjetomogu}e -istakaojeMili~i}. Svoju humanu stranu pokazale su i zvezde, koje su nastupile na koncertu. Publiku su muzikom zabavqale grupe „Apsolutno romanti~no”, „Garavi sokak”, „Frajle”, kao i peva~i „Zvezda Granda”itakmi~ari{oua„Prvi glasSrbije”. N. R.

„Dnevnik” vas vodi na koncert Zdravka ^oli}a KoncertZdravka^oli}abi}eodr`an 24.decembrau20~asovauvelikojdvoraniSPC“Vojvodina”. Dugoo~ekivaninastupu NovomSadu^ola}eodr`atiuskloputurnejepodnazivom„Kad pogleda{meprekoramena”. ^itaoca na{eg lista danas }emo darivati dvemakartamaza ovajdoga|aj.Prvi~italac koji se javi od 14do 14.05~asova na broj telefona528-765,dobi}e dvekartezakoncert. A. Va.

USKORO U OSNOVNIM I SREDWIM [KOLAMA

Video igricama protiv narkotika

Videoigrica,~ijisuglavnijunaci crtani likovi ra|eni po uzoru na one iz popularne serije „Sautpark”,aimazaciqdaprika`eposledicedrogeialkohola, predstavqenajeju~enastru~nom sastanku u Skup{tini grada. U igrici crtani junaci prolaze krozrazne`ivotnesituacije,suo~avajusesadrogomialkoholom isnoseposledicesvojihpostupa-

smo da sami shvate koliko mogu biti fatalne posledice droge ukoliko ih zavede zabluda prvobitnogdobrogose}aja-objasnila jeBudi{a. Predstavqenjeidrugimaterijalzaprevencijukori{}ewadroge i alkohola, izra|en u okviru realizacije Akcionog plana za sprovo|ewe aktivnosti u borbi protivdroganateritorijiNovog

Do terapijske komune uz pomo} Holan|ana Upravnik Klinike za psihijatriju Klini~kog centra Vojvodine prof. dr Nikola Vu~kovi} najavio je za narednu godinu otvaraweterapijskekomunezale~ewezavisnika,koju}efinansijski podr`ati Holan|ani. Oni bi finansirali edukatore, opremaweprostora,hranu,kaoiplatezazaposlene,aulo`ili bioko30.000evra.NeophodnojedaGradobezbediprostor,koji }esenajverovatnijenalazitiuokoliniNovogSada. ka. Ova interaktivna igrica koristi}eseuosnovnimisredwim {kolama kao sredstvo preventivog delovawa protiv kori{}ewa psihoaktivnih supstanci. Stru~nitimsKlinikezabolestizavisnosti Klini~kog centra VojvodinedrStevanSvilokos ipsiholo{kiwaDanijelaBudi{apredstavilisupr4ofesormainastavnicima kako igrica funkcioni{e. - Kroz raznovrsne i potpuno realnesituacijeukojemladidolaze i moraju da biraju izme|u razli~itih alternativa, `eleli

Sada, za period od 2010. do 2013. Gradska uprava za zdravstvo napravilajevodi~zadecuiroditeqe ~ija je svrha upoznavawe s ustanovama ukqu~enim u prevenciju,le~eweirehabilitacijuzavisnika od psihoaktivnih supstanci.Unastavkusubrojevitelefonanekihodtihustanova:Savetovali{tazamladeDomazdravqa„NoviSad”021/451-451od7 do20~asova,Centrazaprevencijunarkomanije„Emprona”021/523 -044od17do20~asova,Omladine Jazas021/45-45-14od10do16~asova. I. D.

I Bege~ane mu~i srce Dve tre}ine od oko 450 stanovnikanaseqaBege~nemadobar sr~ani ritam i ima lo{ rez ult at EKG mon it or ing a, pokazala je akcija „Otvorena vrata Doma zdravqa”, koja je u sub ot u odr` an a u Osnovn oj {kol i „Veqk o Pet rov i}” u ovommestu. Tomprilikomte`inu,visinu i indeks telesne mase proverili su svi posetioci akcije, a osnovne parametre krvne slike

384stanovnika.Povi{enevrednosti{e}eraukrviima192Bege~ana, 102 povi{en holesterol, a 104 pove}an broj triglicerida u krvi. Za samopregled dojkeedukovanaje151`ena. Tokom ove godine odr`ane su 24akcije„OtvorenavrataDoma zdravqa”ipregledano13.000qudi. Organizatori kampawe su Domzdravqa„NoviSad”,Gradska uprava za zdravstvo i Zavod za hitnumedicinskupomo}. G. ^.

“Evo ih, dolaze, sklawaj kutije i be`i”. Ovako reaguju trgovci na ulici kod Futo{ke pijace kada nai|e komunalna policija s kojom stalno “biju bitku”.Iakokomunalnipolicajcisvakodnevnopatrolirajupoulicamagrada mo`ese,kakosebli`evelikipraznici,videtisvevi{euli~nihprodavaca. Dolazivremekadaionikojisenebave uli~nomprodajom,to~inenebilizaradilikojidinarvi{e.Nauliciponovoimasvega,odbi`uterije,prekogrilon ~arapa, do ~okoladnih bananica. Uli~niprodavcika`udaimjetojediniizvorprihoda,teisti~udasenebi bavili ovim poslom da mogu da na|u pravi. “[tavimislitedajemenilepodapo ceodanstojimovdezasitnepare.Zimi jehladno,aletikadupe~ezvezda,do|e midaseonesvestim.Ali{ta}umoram daprodajem,kakobihprehranilaporodicu.Japrodajemovde,amu`nadrugom mestu”,jadaseuli~naprodava~icaidodaje da joj svakako nije prijatno kada ugleda komunalnu policiju. Navodi i da su kazne mnogo ve}e u odnosu na to koliko ona zaradi. Isti slu~aj je i sa drug im prod avc im a, koj i nis u bil i voqnidasepredstavqajuzanovine.

Sdrugestrane,ukomunalnojpolicijitvrdedasuoveoptu`bepotpunoneopravdane i da policijski slu`benici reagujuuskladusasituacijom. – Zakonom o komunalnoj policiji predvi|ena su odgovaraju}a ovla{}ewakomunalnihpolicajaca,odupozorewa do primene ta~no navedenih sredstava prinude. Tako|e, istim zakonom predvi|enojedakomunalnipolicajci mogu izricati mandatne kazne, kao i podnositi zahteve za pokretawe prekr{ajnogpostupkaprotivprekr{ilacaodlukakojejedonelaSku{tinagrada.NapomiwemodaqudiispredFuto{ke pijace nisu nikakvi trgovci ve} osobekojakr{eOdlukuoure|ewugrada, zau z im aj u} i javn u pov r{ in u bez odobrewanadle`nogorgana–ka`ena~elnik komunalne policije Neboj{a Radovanac. Dodajedaprijavenaj~e{}edobijaju od redovnih zakupaca tezgi na Futo{koj pijaci koji uredno pla}aju svoje obaveze,dokqudikojiprodajuvanpijace nikome ni{ta ne pla}aju, a isto zar a| uj u.Kom un aln a pol ic ij a nik og ne maltretira ve} samo radi svoj posaouskladusazakonom,zakqu~ujeRadovanac. Q. Nato{evi}

ALARMANTNI PODACI IZ NOVOSADSKIH [KOLA

Vr{wa~ko nasiqe udvostru~eno Vr{wa~konasiqeuNovomSadupove}alosevi{enegoduplouodnosunaprethodnugodinu.Nanedavnomzajedni~komsastankuskup{tinskihsavetazajavnired,miri bezbednostizaobrazovaweisportnagla{enojedajeneophodnoobezbeditisaradwu roditeqa sa pedagozima, a izneto je i mi{qewe da obezbe|ewe u {kolama nije dovoqno. I istra`ivawe Unicefa pokazuje da je svako deseto dete u na{im {kolama biloizlo`enonasiquuperioduoddecembra do marta ove godine. Prema istom istra`ivawu,dvaodstou~enikabilojeagresivno. Natodajestaweu{kolamaveomazabriwavaju}eukazujutvrdweu~enikapremakojimaje~etvrtinawihdo`ivelanasiqeod stranenastavnika,tedajevi{eod40odsto |akabilosvedokagresivnostiu~enikapremanastavnicima.U~enicijednenovosadske

^ITAOCI PI[U SMS

osnovne {kole s kojima smo razgovarali, potvr|ujudajenasiqeveomarasprostraweno,akaonajve}iproblemnavodedaihmaltretirajuu~enicistarijihrazreda. ^lanGradskogve}azadu`enzaobrazovaweNemawaStarovi}ka`eza„Dnevnik”da jepremapodacimapolicije,situacijakada je re~ o nasiqu, u pojedinim novosadskim {kolamaznatnogorauodnosunapredhodne godine. Isti~e da jo{ uvek ima puno da se radi,kakobiseovapojavaiskorenila. -Odkadajeuvedenvideonadzor,upojedinim{kolamastawejemnogoboqe.Kamere sudobreikaopreventiva,aliitekakomogu da poslu`e ukoliko do|e do incidenta, jernaosnovusnimaka|acipo~iniocimogu dabuduprekr{ajnoilikrivi~noka`weni -obja{wavaStarovi}. Premawegovimre~ima,dabiseovajproblemre{iona{toboqina~in,potrebnaje

saradwaizme|u{kole,roditeqainastavnika,kaoiedukacijasvih,pa~aki|aka{ta jetonasiqe. - Na `alost dru{tvo je puno nasiqa, a {kolesusastavnideodru{tva.Zbogtogaje potrebnopunoraditi.Kadaseka`enasiqe, odmahsepomislinafizi~ko,me|utimpostojeidrugividovinasiqakojitako|emogudabuduopasni-navodisagovornik. Govore}i o projektu „[kola bez nasiqa”,kojijeiniciraoUnicef,a~ijejesprovo|ewepo~eloujesen2005.godine,Starovi}ocewujedajeveomadobar,tesenadada }e biti pro{iren i po ostalim gradskim {kolama.Projekatsezasadasprovodiunekoliko{kolauNovomSadu,auokviruwegaseedukujunastavnici,u~eniciiroditeqiire{avasepreventivnoproblem,dane bido{lodoozbiqnihposledica. Q. Nato{evi}

065/47-66-452

Hara~ za parking subotom ^im je „Parking servis” namirisaoprofitiuvideodajei subotom jak Najlon, odmah se pla}a parking! Le{inari, napraviteparking,paganapla}ujte...svinaulice! 065/2204... *** Ka`u da predizborna kampawanijepo~ela,akodmenesuve} biliaktivistiiSNSiDS. 060/4468... *** Ministar spoqnih poslova u Ten is ki sav ez Srb ij e, a omladina preko grane trbuhomzakruhom.Inspirativno i„evropski”,svaka~ast! 060/6394... *** Po{tovani 063523...mo`da biivizaslu`ilipa`wupasa ako bi ih nahranili koricom hleba, onda ne bi napadali. Gladni su i izba~eni na ulicu,jervi{enisumaliislatkiku~i}i. 063/5278.. *** Nije mi jasno kako su se naj`e{}i protivnici autonomije Vojvodine (Lon~ar, Ristivojevi},Vukadinovi}iini)udomiliba{naPravnomfakultetuu NovomSadu. 061/7007... *** Nijetoni{taizgubitiutakmicuodgrobara,oni}euvekbiti grobari. Ostali „delije” jaki, po{tovani, uzvi{eni i kadridauzvrate,jermiimamodu{u. Strepite, mi i bog vam sve vra}amo. 063/3286..

*** Srpski delegati, wih 120 je 1918.godineodlu~ilooprisajediwewu Vojvodine Srbiji. Bravo! Godine 2008. dva miliona Albanaca odlu~ili o Kosovu. Ua,ua,ua. 063/1899... *** Uposledwevreme{tampapi{e: Poznatipoliti~ari-lideristranaka na udaru! Pretwe ubistvom,

kidnapovawem ~lanovima porodica.Dalijedoistatako?Pretwesu seodjednompojavileitoba{sada, kadapo~iwukampawezaizbore!Da li su to pretwe ili „pretwe-marketing”pojedinaca?!Kad}enestati?Posleizbora?Ba{davidimo? Spo{tovawem! 063/5230.. *** Radnici JKP „Belilo” iz SremskihKarlovacanesamoda

odr`avaju Karlovce ~istim i urednim nego i poma`u qudima kad im je pomo} potrebna. U to samseli~nouverilaihvalaim natome. 064/1062... *** ^italac 060/4468, je u pravu kadaka`edana{aCrkva(SPC) „uzimaijareipare!”A{tose ti~e pla}awa crkvarine, kr{tewa, ven~awa, pomena... Pa, gospodine, da li vas neko tera da to pla}ate? Ne tera! Pa ima i drugih Crkava!Svesuoneiste,samose druga~ije zovu! A i Bog je jedan! Ne}e vam zameriti ako tako u~inite! Popovi napla}uju zato da bi napunilisvojexepove!Akoim omogu}ujeto?Pa-vi!Spo{tovawem! 063/5230.. *** Bockesebune,aprewih vodutrebadadobijePopovica i po tradiciji turizma i ~etiri planinarska doma koja ne rade zbog vode,aho}emoturizam. 064/2952... *** [etali{esre|eno,zasa|enodrve}e,okretnicakod [tranda sre|ena, zasa|eno cve}e, pe{a~ka staza poplo~ana, ali obli`wi kafe neumorno nanosi blato nape{a~kustazu.Komunalna policija svra}a u kafe, ali blato ne vidi ili nije nadle`na.Dokletako? 064/2974...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

NOVI SAD ]E KONKURISATI ZA NOVAC IZ DR@AVNOG BUYETA

Igradupareod igaranasre}u?

Ministarstvo za qudska i mawinskaprava,dr`avnuupravu i lokalnu samoupravu objavilajejavnipozivzapodno{ewe zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu para iz namenskih primawa buxeta Srbijekojaseostvarujuprire|ivawem igara na sre}u, a koriste se za finansirawe lokalnesamouprave.

^lan Gradskog ve}a za finansije @ivko Makari} ka`e za „Dnevnik” da svi gradovi konkuri{u, pa tako i Novi Sad.PodsetiojedajeNoviSad nedavno dobio od istog ministarstva 1,2 milion dinara za realizaciju projekta „Elektronskaobradaiskladi{tewe podataka i ~uvawe drugog primerka mati~nih kwiga na srp-

skom jeziku i jezicima nacionalnihmawina”. Ministarstvo ukupno raspore|uje 96,5 miliona dinara za {estkategorija.Takose35miliona dinara deli za projekte od posebnog zna~aja za `ivot gra|ana, pet miliona dinara namewenojezaracionalizaciju organa lokalne samouprave, istotolikosedelizapomo}od

elementarnihnepogoda.Zamodernizacijuradalokalnesamoupravepredvi|enoje15miliona dinara, 21,5 miliona rasporedi}e se za pomo} ugro`enim gra|anima i humanitarnim organizacijama i za projekte za{tite`ivotnesredineodlazi 15milionadinara. Rok za podno{ewe zahteva isti~e5.decembra. D. Ig.

DA LI ]E ^ETIRI KU]E U ULICI MARKA KRAQEVI]A DO^EKATI DA POSTANU ETNO SELO

Tr{~aramaspas samonapapiru Vlasnici~etiriku}e-tr{~are u Ulici Marka Kraqevi}a koje su pod za{titom Zavoda za za{tituspomenikakultureplanirajudauzmustvarusvojeruke nebilikona~nore{ilivi{edecenijskiproblempropadawa objekataukojima`ive.Vlasnik iz broja 26 Gavra Moqac ka`e da }e prvo obavestiti medije {tasmeraju.Umornisu,re~e,od

vi{a instanca - ka`e Moqac. Iz Skup{tine grada „Dnevniku”je dat sli~an odgovor, da je zakqu~akpredatGradskomve}u. Moqac ka`e da je re{ewe da Zavod za za{titu spomenika kulture Novog Sada tr{~are skinesalisteza{ti}enihobjekata, da bi vlasnici ku}a po svomnaho|ewumoglidaradeko {taho}e.

Vlasniktr{~areizbroja26GavraMoqacka`e dasuumorniodobe}awanadle`nih obe}awanadle`nih,da}edonetikonkretnemereza{titekoje }ewihoveku}epretvoritiuetno-selo,etno-ku}e,etno-park... Moqac podse}a da je krajem majabiookruglistonatemuza{titetr{~arakadajezakqu~eno da }e se za dva meseca znati kona~nasudbinatihku}a.Okrugli sto je vodio predsednik Skup{tine grada Aleksandar Jovanovi}. - Vreme je pro{lo, a ni{ta konkretno nije u~iweno. Dobilismoobave{tewedazakqu~ak okruglog stola treba da re{i

U KARLOVCIMA

Ukradena tablaLSV-a Tab la sa imen om strank e, Lige socijaldemokrata Vojvodine,nestalajeuno}iizme|u suboteinedeqesaku}euUlici mitropolita Stratimirovi}a 3 u Sremskim Karlovcima, gde se od pre nekoliko meseci nalazi sedi{te Op{tinskog odbora LSV. Kako saop{tavajuizOOLSV-a,tomprilikomjeo{te}enaifasadaku}e,kojajepodza{titomdr`ave kao spomenik kulture. Slu~aj je prijavqen policiji, od koje se o~ekuje da po~inilac budeuhva}en. Ovo je drugi napad na prostorije LSV u Karlovcima u posledwa tri meseca. Prethodnisedogodiotako|eno}u, izme|u 27. i 28. avgusta, kada su razbijena stakla na vratimaiprozoru.Policijajetada brzo uhvatila izgrednika N. B. iz Karlovaca, protiv koga jepodnetakrivi~naprijavaza uni{tewe i o{te}ewe tu|e stvari. Z. Ml.

O`enama sredweg veka Promocijakwige„Mu`astvene `ene srpskog sredweg veka” drSvetlaneTomin bi}eodr`ana ve~aras, u 19 sati, na Novosadskom otvorenom univerzitetu,uRadni~kojulici20.Kwiga govori o `ivotu obrazovanih `ena sredweg veka, kwi`evnicama, sveticama, ktitorkama i wihovom uticaju na kulturu. Poredautorke,okwizi}egovoritidrJelkaRa|ep,drQiqana Pe{ikan-Qu{tanovi} i Radmila Giki}-Petrovi}. Ulaz je besplatan. J. L.

-Sveku}esuulo{emstawu,a moja je u najgorem. Gra|evinska inspekcijamijejo{2008.godineizdalare{ewedauku}inije dozvoqenostanovawe.Jaidaqe tu`ivimupredwemdelu,sredwi deo ku}e je sru{en, a zadwi nije-ka`eMoqac. Smatradawegovaku}avi{ei nijespomenikkulture,jernema vi{e |erma, ~ardaka, podruma, sviwca. Sve je to zub vremena sru{io.Iostalivlasnicimi{qewasu,kaoiMoqac,daku}e netrebadabuduvi{espomenicikulture.

Direktor Zavoda za za{titu spomenika kulutre Novog Sada Milan]eran ka`edajezainteresovandaseku}etr{~areprivedu nameni, jer su u tom delu

urbanisti predvideli etno park, ali da za to postoji procedura. S druge strane nagla{ava da od vlasnikaku}aZavodnije dobio inicijativu, odnosnoargumenteda tr{~arevi{enetrebadabuduspomenici kulture. - O tome odlu~uje stru~na komisija Zavoda za za{titu kulturenaosnovunalaza {ta se promenilo da ku}enemajuvi{eobele`jespomenikakulture.Utomeu~estvuje vi{e slu`bi, a ne samoStru~nakomisja iz Zavoda -objasnio je ]eran. Skre}e pa`wu da je Zakonom o za{titi kulturnih dobaravlasnikdu`an da odr`ava objekte. Zatosepita,akovlasnicinemajunovcadasebrinuotr{~arama, kako je onda mogu}e da su u dvori{tu napravili druge objekte. Z. Deli}

Besplatanprevod naznakovnijezik Organizacija gluvih Novi Sad pokrenulajepo~etkommeseca{estomese~ni projekat „Prevodila~ki servis za znakovni jezik”. Projekat ima za ciq podr{ku svimgovornicimaznakovnogjezikanateritorijiNovogSada,unapre|ewewihovogpolo`aja,promovisawe i po{tovawe lingvisti~kogidentitetazajednicegluvih. -AktivnostiuokviruPrevodila~kog servisa podrazumevaju i pru`awe besplatnih usluga prevo|ewasainasrpskiznakovnije-

ziksvimgluviminagluvimosobamakojestanujunateritorijiNovog Sada. To se odnosi na zdravstvo, pravosu|e, policiju, institucijelokalnesamouprave,zapotrebe podr{ke samostalnom `ivotugluvihinagluvihosobakaoi prilikom sastavqawa i prevo|ewarazl~itihpisanihdokumenata - ka`e tuma~ znakovnog jezika i administratorka Prevodila~kog servisaIvanaMarkovi}. Prevodla~keuslugemogudase zaka`uuprostorijamaOrganiza-

cijegluvihuMileti}evoj18ponedeqkom i ~etvrtkom od 18 do 21.30, kao i utorkom, sredom i petkomod8do11.30~asova,smsom na broj 065/467-06-17 ili putem mejla prevodilackiservis@gmail.com.Projekat podr`avaSektorzaza{tituosobasainvaliditetom Ministarstva rada i socijalne politike Vlade RepublikeSrbijeiprojekat„Pru`awe unapre|enih usluga na lokalnomnivou-DILS”. A. Va.

GOTOV PROGRAM O KORI[]EWU POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA U KARLOVCIMA

Uskorooglasozakupuwiva?

Na zas ed aw u karl ov a~k og parlamenta, 5. decembra, odbornici }e raspravqati o godi{ wem prog ram u za{ tit e, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta na teritoriji op{tine, na koji se ~ekalo~etirigodine.Re~jeo programunaosnovukog}eop{tina raspisati oglas za davawe u zakup poqoprivrednog zemqi{taudr`avnojsvojini. Sa tim tekstom saglasilo se Ministarstvo poqoprivrede, trgovine, {umarstva i vodopriv red e, koj e po zak on u i trebadagaodobriisadajena odb orn ic im a da usvoj e program. Nakon toga treba da budedonetaiodlukaodavawuu zakuppoqoprivrednogzemqi{ta,kojaseopet{aqeMinistarstvu na saglasnost i tek onda }e karlova~ka op{tina mo}idaraspi{eoglas. Kada }e se to dogoditi te{ko je prognozirati, naro~ito zbog toga {to je izrada programa trajala neuobi~aje-

nodugo,za{taseodgovornost prip is uj e rep ub li~k im Direkcijamazaimovinuirestituciju, jer su kasnile sa dostavqawem podataka o tome kojezemqi{tejepredmetvra}awaupostupkudenacionalizacije. Prema ovom programu, u zakup}ebitiponu|eno93,7hektara poqoprivrednog zemqi{ta u dr` avn oj svoj in i od 784,8hakolikojeevidentirano da postoji u Karlovcima. Najvi{e je wiva, na drugom mestu su livade, potom na red dolaze pa{waci, zatim vinogradiinaposledwemmestusu vo}waci, koji se nalaze u Velik om Mat ej u, Dob ril ovc u, Lip am a, Vrh ov im a, Kar a{ u, Ra{i,Lipovcu,Doki,Remetici, Krstu{evinama, E{ikovcu, Bockama, Zaguqancu, ^erat u, Beq e{ ev u, Puc avc u, Kurjakovcu, Dobo{evcu, Banstolu, Sredwem Mateju i {irem centru grada. Tabelarno jenavedenaiklasazemqi{ta

koje}ebitidatouzakuposim povr{ine i potesa u kom se nalazi. Od zakupa }e biti izuzet 691 hektar zemqi{ta, koje je mahom pod {umom ili se na wem u izg ra| en i objekt i. U programusunavedeniipodaci Republi~kog geodetskog zavoda, po kojima, u Karlovcima ima 3.014 hektara poqoprivrednog zemqi{ta, od ~ega su 1.196hawive,344hapodvinogradima, 200 ha pod vo}wacima. Me|utim, kako stoji daqe utekstu,stvarnostaweodstupa od statisti~kih podataka. Prema tim drugim podacima, 500hektarajepodratarskimi pov rt ars kim kult ur am a, 120 ha su vinogradi, vo}waci se prote`u na 130 ha. Oko 1.500 hasulivadeipa{waci. Po Zakonu o poqoprivrednom zemqi{tu, 60 odsto prihoda od zakupa pripada republi~kom, a ostatak op{tinskombuxetu. Z. Ml.

utorak29.novembar2011.

9

ZAHVAQUJU]I UGOVORU „UNIVEREKSPORTA” I „RADOSNOG DETIWSTVA”

Novogodi{wi paketi}i svimmali{anima Mali{ani koji idu u vrti}e “Radosnog detiwstva” zahvaquju}i “Univereksportu” dobi}e novogodi{we paketi}e, saznaje “Dnevnik”. Prema re~ima direktora te ustanove Borislava Samarxi}a,ovatrgovinskaku}ave} drugu godinu za redom daruje svu decu. - I ove godine smo potpisali ugovor s Univerom, {to zna~i da }e svih 15.500 mali{ana dobiti darove.Na{stru~nitim}euzpomo} zaposlenih u ovom trgovinskom lancu pa`qivo odabrati slatki{ezamali{anevode}ira~una o wihovom uzrastu – obja{wavasagovornik. Novogodi{wi paketi}i }e, pored novosadskih, sti}i i u vrti}e„Radosnogdetiwstva„uKoviqu, Ka}u, Budisavi, Petrovaradinu, Sremskim Karlovcima, Sremskoj Kamenici, Rumenki,

Futogu,Veterniku,Bege~u,kaoi drugimmestimaukojimaradeobdani{ta novosadske pred{kolskeustanove. Podela }e biti kao i pro{le godine.Deci}eseuvrti}imadelitibonoviiswima}eroditeqi mo}idapodignupaketi}unajbli`em marketu. Samarxi} podse}a dadecave}sadadobijajupaketi}e odhumanitarneorganizacije“Duga”,are~jeodarovimakoje{aqu wihovivr{waciizinostranstva. Ovihdanauprava}ei“Dugi”poslatispiskovesimenimadece. -Ovegodine}edecadobitidva paketi}a, zahvaquju}i donacijama. Mnogim roditeqima je zbog besparice kupovina slatki{a i igra~aka postala luksuz. S druge strane,svejevi{equdikoji`eledau~inene{todobrozana{u ustanovu–ka`eSamarxi}. Q. Na.

NA TENDERU GSP-a ZA 16 VOZILA NA GAS

Petfirmi, triponudezabuseve Za nabavku 16 solo gradskih autobusanagasGSP-usustigle tri ponude, re~eno je ju~e u Gradskomsaobra}ajnompreduze}u„NoviSad”.Komisijazatenderprigradskomprevoznikuju~e je otvarala ponude posle istekajavnogoglasa. Ponudesuposlali:kompanija „Autobus”DOONoviSadiZagreb, „Vulovi} tranport” iz Kragujevcaifirme„SDTgrup„, „Solaris„ i „S lizing „koje su zajedni~ki nastupile na javnom oglasu. Komisija za tender treba da za 15 dana donese odluku kojajeponudanajboqa.

Gradski prevoznik je Programomposlovawaza2011.godinu predvideo da kupi 21 solo autobus na gas, ali je objaviodvaoglasa,jersekupovina autobusa finansira iz razli~itih izvora. Gradski prevoznik o svom tro{ku kupuje 16 solo autobusa, pa je zato prvo objaviotajoglaspremesecdana, a ubrzo potom i javnu nabavku za pet solo autobusa na gas. Otvarawe ponuda za pet autobusa je 5. decembra, a oni se kup uj u novc em iz bux et a grada. Z. D.

VESTI „Rusvaj” uGradskoj biblioteci Zbirka pri~a za decu „Rusvaj” Igor a Kol ar ov a bi} e predstavqena danas u 17 ~asovau^itaoniciGradskebiblioteke,uDunavskojulici1.Ova zbirka pri~a progla{ena je za najboqude~jukwiguu2011.godini na 56. Me|unarodnom sajmukwiga. D. J.

Predavaweo karcinomudojke Profesor dr Milan Berberina sa Instituta za onkologijuuSremskojKameniciodr`a}e danas u 18 sati predavawe o karcinomu dojke u prostorijamaKolasrpskihsestara. Sedi{te Kola srpskih sestara je u Ulici Dimitrija Avramovi}a8.Ulazjebesplatan. Z. Ml.

Berisavqevi}o ambasadorskim danima Nekada{wi ambasador JugoslavijeuLondonu@ivanBerisa-

vqevi} bi}esutrau18satigost Novosadskogkluba,uZmajJovinoj ulici 3/1. Berisavqevi} }e govoritiosvojimambasadorskim danima.Ulazjebesplatan. Z. Ml.

Informisawe trudnica Predavawezatrudnice,uokviru projekta „Pravovremena informisanosttrudnica”,bi}eodr`anodanasu18~asovauMZ„Gavrilo Princip”, na Bulevaru JovanaDu~i}a3.Predava~isuginekolog,ginekolo{ko-aku{erskei patrona`ne sestre iz Doma zdravqa„NoviSad”. A. Va.

Sveosupernovama Predavawe „Supernove tipa Ia-odTihaBraheadoNobelove nagrade”bi}eodr`anou~etvrtak u 19 ~asova u prostorijama Planetarijuma Astronomskog dru{tvaNoviSadkojisenalazinagorwemplatouPetrovaradinsketvr|ave. Predava~ je stru~wak na poqukosmologijesaAstronomske opservatorije Zvezdara u BeograduMilanM.]irkovi}.Predavawe organizuje ADNOS, a ulazjebesplatan. A. L.


VOJVODINA / NOVI SAD

utorak29.novembar2011.

DNEVNIK

c m y

10

МАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА ПО ЗРЕЊАНИНСКИМ СОКАЦИМА

Битка по београдском моделу

Пакети за 87беба

КИКИНДА: Мајкама 87 беба рођених у протекла три месеца, у свечаној сали Скупштине општине Кикинда додељени су пакети. Ово је четврта подела пакета организована ове године, а окупљенима се обратио заменик председника општине Милош Латиновић. - Не постоји ниједна политичка ни друштвена обавеза која је важнија од обавезе да подигнемо наталитет. Ви сте били храбри и то сте учинили у време када уопште није лако. Од Нове године у

Кикинди су рођене 363 бебе. То је сигнал за нас у Општини јер је 60 одсто родитеља ових беба незапослено. Већ смо почели да разматрамо стимулансе не само за рађање деце него и како бисмо помогли да им се обезбеди пристојно детињство - рекао је Латиновић. Пакети су вредни 1.200 динара и садрже одећу и прибор за бебе. Од почетка године локална самоуправа обезбедила је поклон пакете за 363 новорођенчета. А. Ђ.

ЗРЕЊАНИН: Када је пре годину дана град Зрењанин усвојио програм смањења популације напуштених животиња, тада је прихваћен и низ мера које за циљ имају отклањање негативних последица њиховог присуства на улици. Градоначелник Милета Михајлов именовао је тада радну групу чији је задатак да прати спровођење програма, а њен координатор Предраг Јеремић подсећа да је усвојена и одлука о условима и начину држању домаћих животиња и кућних љубимаца, као и правилници о поступку и решавању захтева грађана за надокнаду штете и о раду зоохигијенске службе. - С обзиром на то да је у претходном периоду било злоупотреба, новим правилником о поступку и решавању захтева грађана за надокнаду штете оне ће бити избегнуте, а новац који је исплаћиван у ту сврху биће преусмерен у конкретне програме стерилизације паса који имају власнике, што је најбоље решење за смањење популације животиња које из различитих разлога

Све за дечјиосмех

БЕЧЕЈ: У жељи да успе предновогодишња акција „Осмех”, у којој бројне удружене организације прикупљају ствари и новац за новогодишње пакетиће деци из породица слабијег материјалног стања, Унија ученичких парламената у Бечеју организовала је средњошколски турнир у одбојци. - Укупно 11 екипа учествовало је на турниру по имену „Играјмо одбојку за осмех деце”. Свака екипа је имала обавезу да у стартној постави има три девојке и уплати котизацију од 600 динара, али су неки дали и више, па је на конту било 7.150 динара. У холу су представници „Палачинка

DaNas U NOVOM saDU POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te scena „Pera Dobrinovi}” drama „Zojkin stan„ (20). Novosadskopozori{te„Alabama song” (19).

BIOSKOPI Arena: „Misija spasiti Bo`i}” (11, 12.10, 15.10, 16.10), „Pono} u Parizu” (18.10 20.15), „Besmrtnici” (18.10, 20.05, 22.35), „Slu`avke” (15.15), „Kung fu panda 2 3D” (13.20), „Automobili „ (14), „Yoni Ingli{: ponovo ro|en” (16), „Vinks: ~arobna avantura” (12), „Parada” (12.30, 15, 17, 17.30, 19.30, 20, 22, 22.30), „Avanture Tintina: tajna jednoroga” (14.10), „Anonimus” (22.15), „Pqa~ka s vrha” (20.20), „Dug” (18.05, 22.40), „Sumrak saga: praskozorje” (13, 15.20, 17.40, 20.10, 22.25), „[trupmfovi 3D” (13.05).

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vremerodile su: DEVOJ^ICE: BiqanaKrneti}, IvanaPetrovi}, DanijelaGrahovac, Jelena Jovanovi}, Vesna Marinac-Solar, Mirjana Buli}, DraganaMarkovi}, @eqkaPoj`ak, RadmilaSizi}, JelenaAnti}, MarijanaMarinkov, VericaErcegovac iz Novog Sada, BojanaVasiqevi} iz Kr~edina, Andrea Androcki iz Srbobrana, Stanojka Petrovi}i NedaKrajina iz @abqa, MarijaMandi} iz Kule, Jelena Mu{icki- Crnomarkovi} iz In|ije, [arlota Salma iz Sente, JasminaKrndija iz [ajka{a, ZoricaJapunxa iz Ba~kog Gradi{ta, SawaPetrovi} iz Titela, MiraMari} i Sla|anaLeti} iz Ka}a, TamaraStojiqkovi} iz Beo~ina, Jo{anaPan~i} iz Veternika, Zora[kori} iz Ledinaca,. DE^AKE: SandraMihajlovi}, MirjanaZec, SuzanaMi{kovi}, KsenijaMalba{a, DanijelaLau{evi} i IvanaTrifkovi} iz Novog Sada, MarijaHajek i SawaLaki iz Ba~a, TawaDraga{ i Sawa Vrani} iz Veternika, AleksandraAleksi} iz Iriga, MarijaSekuli}-Dujin iz ^uruga, VesnaHorwak iz Gospo|inaca, IvanaNikoli} iz Ka}a, MirjanaVuka{inovi} iz Vajske, JasminaMehmedovi} iz Suseka, Verica Agi} iz Temerina, Dragana Soviq iz Rakovca, Zorica Stojkov iz @abqa, Mirela Vojinovi} iz Petrovaradina, @eqka Kerac iz [ajka{a, Jovana Lazarevi} iz Rumenke i Danka Vladislav iz Ba~ke Palanke.

saHRaNE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Mirko Ratka Samaryi} (1966) u 9.45 ~asova - urna, \or|e \or|a Francisti (1928) u 10.30, Milka Sime Milosavqevi} (1932) u 11.15, An|elija Krste Zoksimovska (1947) u 12, Cecilija Mihajla Brundza (1930) u 12.45, Nada Milana Vujnovi} (1948) u 13.30 i Vladimir @arka Brankov (1919) u 14.15 ~asova - ispra}aj. Na Starom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahrawena Zlata Stjepana Bo{kovi} (1921) u 13 ~asova.Na Gorwem starom grobqu u Futogu bi}e sahrawen Milan Qupka Vidovi} (1921) u 13 ~asova, a na Mesnom grobqu u Veterniku u 13 ~asova bi}e sahrawena Boja Milana Stojanovi} (1923).

бивају напуштене - истиче Јеремић. Локална самоуправа је, у сарадњи са Друштвом за заштиту животиња из Ђурђева, обавила прву фазу масовног обележавања власничких паса на територији града, и том приликом је подељено 1.500 бесплатних чипова. Пошто је ово, практично, био поклон грађанима који су се први одазвали позиву да обележе своје љубимце, а интересовање је било велико, припрема се и трајни наставак акције, током које ће чиповање бити могуће уз минималну надокнаду. У току је и програм бесплатне стерилизације, коју Друштво за заштиту живо- Чисти и стерилисани пси у прихватилишту тиња из Ђурђева спроводи у вете- чиповано, вакцинисано, очишће- чене капацитете нашег прихватиринарској амбуланти „Таурус”, а но од цревних паразита и враћено лишта. Само из тог разлога оваразматра се могућност прошире- на улицу. Ти пси могу се препо- кве псе враћамо на улицу. Они су ње акције и на друге заинтересо- знати по карктеристичним, црве- безопасни и здрави, а неколико ване ветеринарске установе. У ним огрлицама. њих већ је пронашло нове влаоквиру ЦНР програма, који се - Нажалост, углавном услед снике, па је и овај ЦНР програм спроводи по ефикасном београд- неодговорности власника, много један од начина за брже смањење ском моделу, до сада је 90 напу- је напуштених паса и то је попу- броја луталица, навео је Јеремић. штених паса стерилисано, микро- лација која превазилази ограниЖ. Б.

феста” из Бачког Градишта пекли свој специјалитет и њихов допринос је био 3.509, што значи да смо фонду акције „Осмех” уплатили укупно 10.659 динара. Захвалила бих се овом приликом ОСЦ „Младост”, који нам је бесплатно уступио спортску дворану за организовање акције, рекла нам је председница Уније ученичких парламената у Бечеју Кристина Марјанац. Иако такмичарски резултат у актуелној хуманитарној акцији није био примаран, није на одмет истаћи да је победила екипа по имену „Агропоље”, састављена од ученика све три бечејске средње школе. В. Ј.

С једне од утакмица турнира у Бечеју

VODI^

TelefONI VA@NIJIBROJeVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 0901-111-021 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

„KOMPaS” TOURiSM &TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

APOTeKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVeNASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748

PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

ЗРЕЊАНИН: Радна група за израду „Зрењанинске сиве књиге”, коју чине представници удружења „Зрењанински пословни круг” (ЗРЕПОК), Регионалне привредне коморе, Општег удружења предузетника и регионалног огранка Уније послодаваца Србије, тврде да је гас који користе привреда и грађани Зрењанина лошијег квалитета, у односу на онај који се дистрибуира потрошачима у другим крајевима Србије. Како наводе чланови ове радне групе, кроз истраживање је утврђено да је гас овде за око 15

странама, ангажује, како би се, у договору са „Србијагасом” и Нафтном индустријом Србије, постигло да се квалитет домаћег гаса изједначи са увозним. А док се то не деси, да се цена домаћег гаса у средњобанатском региону снизи, у односу на увозни, за најмање 15 одсто. Домаћи извори се углавном налазе у Банату и из њих се снабдевају потрошачи у Средњобанатском округу. Руски гас, који се само повремено испоручује корисницима у овом региону, има топлотну вредност од преко

Брчкањеујулу СУБОТИЦА: Консорцијум „СМБ градња” и “Експрес сервис” из Суботице и “Јединство” из Севојна су изабрани као најбољи понуђачи за градњу базена на Прозивци у Суботици. Радници „СМБ градње“ су почели припремне радове за градњу два базена који ће имати око 3.800 квадратних метара корисне површине. Планирано је да комплекс има велики базен, димензија 33,33 x 25 метара, дубине два метра и мали базен димензија 8 x 12,5 метара и дубине од 1,2 метра за децу и школу пливања. Влада Републике Србије је 20.октобра донела одлуку да се средства у износу од око 530 милиона динара, из Програма

Идеја „Сиве књиге” Основна идеја пројекта „Зрењанинска сива књига” јесте да се сачини писани документ у којем би били наведени административни проблеми и препреке које се налазе у прописима и одлукама у надлежности локалне самоуправе. У тој књизи наћи ће се и предлози и препоруке за превазилажење уочених недостатака. Спровођење ових препорука имало би за циљ да допринесе уштеду привреди и предузетницима у Зрењанину и директно утиче на стварање бољег пословног амбијента у граду. То, надаље, треба да доведе до тога да Зрењанин буде конкурентнији у погледу привлачења нових инвеститора у односу на друге градове у Србији. процената слабије калоријске моћи. - Разлог је првенствено у томе што ми користимо гас из домаћих извора. Радна група је констатовала да се, по том основу, из Зрењанина извлаче милиони. Напросто, овдашња привреда је због тога мање конкурентна, а потрошачи у граду троше више на гас - упозорио је председник ЗРЕПОК-а Драган Видаковић. Радна група сматра да би природни гас, имајући ово у виду, могао да, упркос недавном поскупљењу, на подручју средњег Баната ипак појефтини, барем док се квалитет домаћег гаса не изједначи са увозним. С тим у вези, привредне организације окупљене око израде „Зрењанинске сиве књиге” недавно су Градској управи упутиле званичан допис са захтевом да се локална самоуправа, заједно са представницима Средњобанатског округа и свим другим заинтересованим

34.000 килоџула по кубном метру, а домаћи између 29.000 и 31.000. Цена која се фактурише своди се, међутим, на стандардну вредност од 33.338 килоџула, каже се, између осталог, у иницијативи. У Јавном комуналном предузећу „Градска топлана”, овдашњем дистрибутеру гаса, кажу да кроз мрежу купцима годишње буде испоручено 22 милиона кубика гаса, с тим што су губици на мрежи били око 7,2 одсто. Руководилац Сектора набавке у „Градској топлани” Вишња Живановић рекла је да ово предузеће има око 20.000 активних потрошача гаса, са укупно 22.500 прикључака. - За 2012. годину планирана је реконструкција гасне мреже као једне од већих инвестиција. У току је техничка контрола гасних унутрашњих инсталација, док значајнијих интервенција на гасној мрежи тренутно нема - додала је она. Ж.Балабан

Нацртбудућегзатвореногбазена

подршке грађевинској индустрији Србије, намењена завршетку изградње комплекса затворених ба-

зена СРЦ „Дудова шума“, преусмере у изградњу новог, затвореног градског базена на другој ло-

ЗБОГНЕПРОСЛЕЂИВАЊАИНФОРМАЦИЈА

Кажњенпредседник општинеСрбобран СРБОБРАН: Повереник за информације од јавног значаја казнио је председника општине Србобран БранкаГајина са 180 хиљада динара, јер није проследио информације које је од њега тражио Драгољуб Банковић из Општинског одбора Демократске странке Србије, везане за поједине инвестиције и трошење новца из општинског буџета. Уколико

од пољопривредног земљишта, али с обзиром на то да је био ускраћен за ове информације, Гајин је кажњен са 20 хиљада динара. Такође, Банковић је подсетио и да је у јуну ове године тражио податке о инвестицији реновирања зграде србобранског „Позориштанцета“. - Председник општине се у јавности правдао да због истраге

Бранко Гајин каже да ће овога пута поступити по захтеву Повереника за информације од јавног значаја, али и да је већина информација које је Банковић тражио у више наврата објављена, како на седницама локалног парламента, тако у јавним гласилима. - Имам преча посла од дописивања са Банковићем. Свакако ми није била намера да омоловажа-

СТАРАПАЗОВА: Покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, потписао је минуле суботе уговор о додели субвенција од 3,38 милиона динара за запошљавање 26 радника са Цвиком Крунићем, власником фирме „Ме-

дијус” д.о.о. Нова Пазова и присуствовао свечаном отварању петог савременог маркета ове куће у Старој Пазови, у делу вароши званом Мала Босна. - Нема лепшег повода за окупљање од ових који воде новом запошљавању. Пре месец дана је отворен овакав објекат „Медијуса” у Голубинцима, пре три недеље смо потписали уговор и у млину „Панонија” у Пазови, видели смо која су достигнућа ове општине и Срема у области привреде. Долазимо овамо лепим поводима, јер не можемо говорити о развоју Срема ако није развијена Стара Пазова, о развоју Војводине ако није разви-

јен Срем, развоју Србије ако није развијена Војводина - рекао је Мирослав Васин изразивши уверење да ће таквих повода бити и убудуће. Отварању маркета присуствовали су и Ана Томанова-Маканова, потпредседница Владе Војводине, представници локалне самоуправе, извођача радова, пословни сарадници компаније „Медијус” и грађани. Захваљујући субвенцијама Покрајинске Владе до сада је запослено шест хиљада радника у Војводини. Велико задовољство отварањем нових маркета „Медијуса” и запошљавањем нових радника изразио је и председник старопазовачке општине Горан Јовић, док је власник трговинске фирме која је један од 13 чланова домаћег трговинског ланца (ДТЛ) Цвико Крунић најавио скоро отварање новог маркета и у Инђији. „Медијус” д.о.о. Нова Пазова је трговинска фирма која постоји 17 година, почела је велепродајом, снабдевајући мале трговачке радње, а затим кренула са отварањем својих маркета. До сада има по два у Новој и Старој Пазови, и маркете у Голубинцима и Војки, yпошљава 170 радника и гради савремени објекат у Инђији, а за даљи развој у индустријској зони Нова Пазова обезбедила је нових 4.500 квадратних метара простора, ради ширења дистрибутивног центра. У последњих пет година „Медијус” је удвостручио промет, ове године очекује да достигне 15 милиона евра, а у оквиру ДТЛ који располаже са 53. 00 квадратних метара продајног простора, очекује промет од 200 милиона евра, најављују нове домаће брендове 2012. А.Мали

кацији у Суботици. Рок за завршетак радова је јул 2012.године. Да подсетимо, пре 15.година у Суботици је почео да се гради Спортско-рекреативни центар „Дудова шума“. Према незваничним подацима, до сада је на његову изградњу потрошено два милиона евра. Одлуком одборника на једној од предходних заседања локалног парламента, тај објекат ће да се конзервира и изградиће се нови базен на другој локацији, тј. Прозивци. Шта ће бити са објектом старог базена још се не зна, али Суботичани ће се у јулу, ако све буде текло по план, моћи освежити у базену на Прозивци. С.И.

Награде Оливерии Арнолду

ТЕМЕРИН: Мађарско КУД „Сирмаи Карољ“ из Темерина организовало је јубиларни 20. „Тини фестивал“, који је пратило више од 1.200 посетилаца. Наступило је 11 певача у узрасту тинејџера и пет у омладинској конкуренцији. По оцени стручног жирија, на чијем челу је био Јован Адамов, код тинејџера победио је Арнолд Курцинак, који је добио и прву награду публике, друга је Тимеа Санта, такође из Темерина, а трећи Роланд Касаш из Будисаве. Посебну награду жирија добила је Сабина Таши из Мужље. У старијем узрасту прво место освојила је Оливера Милутиновић из Трешњевца, друго Диана Перишић из Новог Сада, треће Давид Ковач из Торњоша. Гост вечери био је Давид Селецки, учесник „Мега стара“ у Будимпешти. Певаче је пратио оркестар „3 + 2“ Золтана Буђија из Темерина. Јубиларни „Тини фестивал“ подржали су локална самоуправа у Темерину и Покрајински секретаријат за људска и мањинска права Војводине. M.M.

БУМдобио адресу

ОТВОРЕНМАРКЕТУМАЛОЈБОСНИ

Субвенцијомзапослено 26радника

11

„СМБ ГРАДЊА”ГРАДИ БАЗЕН НА ПРОЗИВЦИ

ЗРЕЊАНИНСКИПРИВРЕДНИЦИЖАЛЕСЕНА КВАЛИТЕТБАНАТСКОГПЛИНА

Тражепојефтињење слабијег гаса

utorak29.novembar2011.

БранкоГајин

Гајин овога пута не испоштује своју обавезу, канцеларија повереника покренуће поступак непосредне принуде преко Владе републике Србије. Наиме, ово није први пут да овим поводом стигне казна на адресу председника србобранске општине, јер је пре месец дана Банковић затражио од Гајина податке о трошењу новца

ДрагољубБанковић

која се води у локалној самоуправи нема тражену документацију, јер ју је преузела полиција. Ово оправдање није писмено упутио канцеларији Повереника који би у том случају преузели потребне фотокопије из Полицијске управе Нови Сад – истиче Банковић и додаје да је недопустиво да локална власт од грађана крије како троши њихов новац.

вам повереника, али подаци које је тражио већ су били доступни јавности. У наредних неколико дана доставићемо сву потребну документацију и платити тражени износ - истакао је Гајин и додао да ће бити приморан да запосли лице чији ће посао бити да кореспондира са свима који у циљу политичке кампање последњих месеци траже „којекакве податке”. М.Кековић

ОБЕЛЕЖЕНСВЕТСКИДАНБОРБЕПРОТИВДИЈАБЕТЕСА

Здраваисхрана узфизичкуактивност БЕЧЕЈ: Друштво за борбу против шећерне болести општине Бечеј годинама уназад слови за једно од најактивнијих у земљи и редовно успешно организује акције. Поводом Светског дана борбе против шећерне болести спроведене су две акције. Прво је 14. новембра у Новом Саду тридесетак чланова присуствовало заједничкој манифестацији по имену „Бори се против дијабетеса сада!“ у организацији Савеза друштава Војводине, а онда је у сопственој режији организован скуп с три активности. Прво је новосадска фирма „Спектол“ у холу Градске куће организовала акцију мерења крвног притиска и нивоа шећера у крви, којој се одазвало осамдесетак Бечејаца. Затим је у великој сали Скупштине општине председник Друштва Радослав Ивановић на пригодан начин говорио о Светском дану борбе против шећерне болести, а онда је специјалиста офталмолог др Мелинда Риц-Дудварски одржала врло приступачно предавање на

тему „Очи и дијабетес“. Трећа активност је спроведена „на отвореном“, јер су сви учесници скупа прошетали стазом здравља до Тисе и назад.

адолесцената“ и „Исхрана одраслих“. Аутор публикација је проф. др Будимка Новаковић с новосадског Медицинског факултета, а издавач је бечејско

Светски дан борбе против шећерне болести у Бечеју

Како је, уз физичку активност, исхрана веома битан фактор у борби против све распрострањеније болести у свету, организатор је свима поделио пригодне публикације „Исхрана деце и

Друштво за борбу против шећерне болести, јер сматра да је едукација први вид превентивног деловања борбе против дијабетеса. В.Јанков

БЕЧЕЈ: Колико год да је канцеларија мала, у Бечејском удружењу младих-БУМ наглашавају да су добијањем простора у Центру за децу и младе направили велики искорак у њиховом раду. - Добили смо сталну адресу, а то нам је веома битно приликом пријава пројеката на разним конкурсима. Уз то, сада ће млади знати где да долазе и да заједно кујемо планове за

Отварање канецеларијеБУМ уЦентрузадецуимладе

нове активности. Како смо седма организација под истим кровом и све су оријентисане на рад с младима, то ћемо имати бољу међусобну сарадњу и очекујем видан напредак у раду младих - рекао је после свечаног пресецања траке председник БУМ АлександарЂекић. Скромном скупу поводом отварања канцеларије БУМ присуствовао је и председник општине Бечеј ПетерКнези, који се похвално изразио о сарадњи с бумовцима и томе како су неугледан магацински простор претворили у врло атрактиван канецеларијски. Прилика је то била да се бумовци и похвале, а о минулим активностима и будућим плановима говорили су чланови Управног одбора Марина Ковачев и Атила Триполски. В.Јанков


utorak29.novembar2011.

PRESUDAVI[EGSUDAUZREWANINU

Dvojici{estipo godinazbogdroge Vi{i sud u ZrewaninuosudiojeIgora T. izZrewanina,u prvostepenompostupku,nakaznu zatvora od tri godine zbog krivi~nog dela neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga. U nepravosna`noj presudi, na koju je mogu}e izjaviti `albu, navodi se dajeIgorT.utoku2010.godineuZrewaninuvi{eputastavqaouprometmarihuanu.Svojim vozilom je, naime, odlazio do Novog Sada, gde je kupovao heroinimarihuanu,apotomje u dva nav rat a “trav u” dav ao

drugimauzamenuzacigaretei sokove. Istisudproglasiojekrivim i Darka D. iz Zrewanina zbog identi~nog krivi~nog dela, i izrekao mu zatvorsku kaznu od 3,5godine.Kakoseisti~eunepravosna`noj presudi, on je avgusta pro{le godine neovla{}enoproizvodioopojnudrogu, tako{tojesbiqkeindijskekonopqeubraolistoveicvetove, doneo ih u svoju ku}u, gde ih je su{io,sitnioipraviotakozvanexointekojejekonzumirao. @.B.

KOBNIZAVR[ETAKSVA\EUNI[U

Ubistvono`em, zadr`anosumwi~eni Ni{ka policija odredila je meru zadr`avawa do 48 sati Ni{lijiD. M. zbogsumwedajeno`em ubio S. S. iz Ni{a, saop{tilajeju~ePolicijskauprava toggrada. Po navodima iz policije, osumwi~eniD.M.(52)jepreksino}oko22~asa,poslekra}esva-

|e, no`em povredio S. S (37) u U~iteqMilinojulici.S.S.jeu tokuve~eriodzadobijenepovrede preminuo u ni{kom Klini~komcentru,navelisuupoliciji. Osumwi~eni}ebitipriveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u Ni{u,dodajuupoliciji. (Tanjug)

SAOBRA]AJNANEZGODAUPADEJU,KOD^OKE

Voza~traktorana tre`wewu,saputnik ubolnici Usaobra}ajnojnezgodiuPadeju, kod ^oke, usled pada s traktorskeprikoliceupokretu,te{ketelesnepovredeopasne po `ivot zadobio je [andor J. iz Padeja, koji je preba~en u sen}ansku bolnicu, a voza~traktorajezadr`annatre`wewu. Trakt or om, koj i je vuk ao prikolicu, prilikom nezgode upravqaojeLaslo M. (1961)iz

Padeja. [andor J. je bio na prikolici,skojeje,izzasada neutvr|enih razloga, pao s desnestraneputa. Policijskislu`beniciu^okivoza~utraktoraLasluM.odredili su zadr`avawe zbog vo`we pod dejstvom alkohola i protivwega}ebitipodnetaodgovaraju}akrivi~naprijava,najavqenojeizPUKikinda. M.Mr.

CRnA HROnikA POLICIJAZADR@ALA@ARKA^.SPALI]A

Ugostiteqsumwiv zbogimigranata Pripadnici Policijske uprave u Subotici odredili su meru zadr`avawa do 48 sati @arku ^. (1957) s Pali}a, zbog postojawaosnovasumwedajeizvr{io krivi~no delo nedozvoqenog prelaska dr`avne graniceikrijum~arewaqudi. Osumwi~eniseteretidajeu svom ugostiteqskom objektu pru`aouslugepreno}i{tatur-

skimdr`avqanimakojisunezakonito boravili na podru~ju Srbije. Protiv {est stranih dr`avqana policija je podnela prekr{ajneprijaveionisuka`weninov~anomkaznom. @arko ^. je uz odgovaraju}u krivi~nu prijavu priveden istra`nomsudijiOsnovnogsudau Subotici. S.I.

HAVARIJAUNOVOMKNE@EVCU

Po`arutrafo-stanici „8.marta” Usledkvaranaelektroinstalaciji u subotu, 26. novembra, oko11satiizbiojepo`arutrafo-stanici u dvori{tu novokne`eva~ke Radne jedinice AD „8.mart”izBeograda.

U po`aru nije bilo povre|enih,amaterijalna{tetaprocewena je na oko 500.000 dinara. Vatrogasna jedinica iz Novog Kne`evcaugasilajeispre~ila daqe{irewepo`ara. M.Mr.

KRIVI^NAPRIJAVAUKAWI@I

Preduzetnikosumwi~en zaporeskuutaju Prip adn ic i Pol ic ijs ke stanice u Kawi`i, u saradwi s Poreskom policijom iz Kikinde, podneli su krivi~nu prijavuprotivosniva~aidirektoraPreduze}a„NFmetala 06” DOO u Kawi`i Lasla T. (1966) iz Ma| ars ke zbog

osnova sumwe da je po~inio poreskuutaju. Krivi~naprijavateretiLasla T.daodmartadoavgustaovegodinenijeobra~unaoiplatioPDVi drugeporezeiobavezeuiznosuod oko 860.000 dinara, saop{teno je ju~eizPUKikinda. M.Mr.

UKRAGUJEVA^KOMNASEQUBUBAW

Dvavozilaizgorela upodmetnutompo`aru Dva putni~ka vozila potpuno su izgorela dok su dva delimi~no o{te}enaupodmetnutompo`arutokompretpro{leno}iunasequ BubawuKragujevcu,saop{tilajeju~epolicija. Ponavodimausaop{tewu,nakonuvi|ajajeutvr|enodajeuUliciCrvenogkrstaoko1.40podmetnutpo`arukojemsupotpunoizgoreli„fijatpunto„i„opelvektra„.Najo{jednom„puntu„i„ladisamara„,kojisubiliparkiraniuneposrednojblizini,pri~iwenajematerijalna{teta.Upo`arunijebilopovre|enih. Policijaintenzivnoradinapronala`ewuizvr{ilaca.

Po`ariodneli dva`ivota Tokom vikenda po`ari su u Subotici odneli dva `ivota. Upo`arukojijeizbiouno}i izme|u subote i nedeqe, u porodi~nojku}inaPali}ustradaojevlasnikLasloP. Po`ar je zahvatio unutra{wost ku}e i krovnu konstrukciju. Pri~iwena je ve}a materijalna{teta.

Iste no}i do{lo je do po`ara i u improvizovanoj stolarskoj radionici, u kojoj je nastradaoJosipT.[.izSubotice.Utokusuistra`neradwe na utvr|ivawu uzroka po`ara. Protekle nedeqe vatrogasnajedinicauSuboticijeintervenisala14puta. S.I.

Balkanskimnalogom zahap{ewe protivkriminala Regionalninalogzahap{ewe bi}e jedna od glavnih tema ministarskekonferencijeoorganizovanom kriminalu koja po~iwedanasuBeograduuorganizaciji Ministarstva pravde i Ministarstva unutra{wih poslovaSrbije. U Ministarstvu pravde isti~u da bi regionalni nalog bio najmo}nijeoru`jezaborbuprotiv organizovanog kriminala jerbisepro{irilegraniceteritorijenakojojjekriminalci-

nal og pos toj i za sve zemqe Evropske unije, ~ime je re{en problem procesuirawa i gowewa krivi~nih zlo~inaca, naglasiojeon. – Ako bi region postigao istinivo,istisporazum,smatramdabitobiovelikiiskorak u borbi protiv organizovanog kriminala. Potpisivawemtakvognalogazahap{ewe pokazalibismoizemqamaEU da Balkan nije mesto i steci{te gde se kriju kriminalci,

^etvoricaudarila nadvojicu Iz PU Kikinda ju~e je saop{tenodasuosumwi~eni13.novembraovegodineokojedansat posle pono}i u ugostiteqskom objektuinauliciuRuskomSelu, nakon sva|e, dvojici sugra|ana zadali vi{e udaraca po glavi i telu i lak{e ih povredili. M.Mr.

TRAGI^ANVIKENDUSUBOTICI

KAKODAREGIONNEBUDEUTO^I[TEBANDITA

PRIJAVEZANASILNI[TVOURUSKOMSELU, KODKIKINDE

Kikindska policija podnela jekrivi~nuprijavuprotivVlade M. (1991), Du{ana B. (1989), Milo{a R. (1991) i Du{ana B. (1990)izRuskogSelazbogosnova sumwe da su po~inili krivi~no delo nasilni~kog pona{awa na {tetu dva lica iz RuskogSela.

dnevnik

c m y

12

mauskra}enoskloni{te.Nalog bi,tako|e,trebalodaina~edugotrajan postupak ekstradicije kriminalaca Zapadnog Balkana iJugoisto~neEvropeskratina 45dana. Dr`avni sekretar ministarstva pravde Slobodan Homen o~ekuje da }e u toku dvodnevne ministarske konferencije biti potpisan preliminarni akt koji bi omogu}io formirawe tog naloga za hap{ewe. Takav

ve}dasmospremnidakrozsaradw u isk or a~ im o u borb i protiv kriminala – kazao je Homen. Ako inicijativa za zakqu~ivaweregionalnognalogazahap{ewe dobije politi~ku podr{ku,ekspertiizcelogregiona bi, po uzoru na Evropski nalog zahap{ewe,dokrajagodinetrebalodasa~inetekstkonvencije kojoj}emo}idapristupesvezainteresovanedr`ave.

Regionalninalogzahap{ewe zameniobiva`e}einstrumente, za koje se u praksi pokazalo da su neefikasni u privo|ewu jer omogu}avaju prekomerno politi~ko uplitawe, koje je odgovaralo kriminalcima da spretno izmi~upravdi. Regionalni nalog trebalo bi da bude zapravo sudska od-

Po inicijativi koju zastupa Ministarsrvo pravde Srbije, nalog bi se primewivao za sva krivi~na dela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora vi{a od tri godine, kao i za presude u kojimajeizre~enakaznaodnajmawe ~etiri meseca zatvora. Nalogbitako|esmawiomogu}nost pozivawa na politi~ka

Tadi}otvaraskup Konferenciju „Izazovi i dostignu}a regionalne i transnacionalnesaradweuborbiprotivorganizovanogkriminalana podru~ju Jugoisto~ne Evrope” otvori}e predsednik Srbije Boris Tadi},au~esnicima}eseobratitiiministripravdeiunutra{wihposlovaSrbijeSne`ana Malovi} iIvica Da~i},kao ikomesarkazaunutra{weposloveEvropskekomisijeSesilija Malstrom. Ciqkonferencijejedasekrozzajedni~kou~e{}eministarstava pravde,unutra{wihposlovaitu`ila{tavazemaqaregiona,kaoi zemaqaEvropskeunije,doprineseja~awuregionalnesaradweuborbiprotivtransnacionalnogorganizovanogkriminala,{tojeipreduslovzaevropskuperspektivubalkanskogregiona. Konferenciji }e prisustvovati ministri pravde i unutra{wih poslova, javni tu`ioci zemaqa Zapadnog Balkana, predstavnicizemaqaEvropskeunijei~lanoviEvropskekomisije. O~ekujeseprisustvopredstavnikaidrugihdr`avakojedoprinoseuspe{nojborbiprotivorganizovanogkriminalauregionu kao i predstavnika me|unarodnih organizacija i regionalnih inicijativa. luka, koju bi izdavala jedna dr`ava sa `eqom da druga zemqa regiona uhapsi ili izru~i okrivqenog koji se tra`i radi krivi~nog gowewa ili izv r{ ew a zat vors ke kaz ne. Primenom regionalnog nalogagraniceteritorijenakojoj bi bilo uskra}eno skloni{te kriminalcima pro{irile bi senasvezemqeregiona,uspostavio bi se princip uzajamnogpriznawaiizvr{ewakrivi~nihsudskihodlukauwima itimebiseoja~alaneposrednasaradwaizme|usudskihorganauregionu.

krivi~nadela,amogaobiseodnositi na doma}e dr`avqane, pod uslovom da to prihvati dr`avapotpisnicabudu}ekonvencije. Wime bi se odredili precizni rokovi u svakoj fazi izru~ewaibilabipredvi|enajasnaprocedura,~imebipostupak bio efikasniji, a ekstradicija svedenana45dana. Srbija je svoju inicijativu prvi put predstavila na Regionalnoj konferenciji odr`anoj 4.i5.oktobra2010.uBeogradu, apotomi15.aprilaovegodine uSloveniji,naBrdukodKrawa. (Tanjug)

DA^I]URU^IOPLAKETEFILIPOVI]UIGAJI]U,KOJISUSPRE^ILIPQA^KUBANKEUBEOGRADU

„Onisuherojidana{wice” Zamenik premijera i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} primio je ju~e policijskog slu`benika Milorada Filipovi}a i Bojana Gaji}a, koji su raweni prilikom spre~avawa razbojni{tva u filijaliKomercijalnebankenaKaraburmi, uru~io im plakete i nazvaoih„herojimadana{wice”. Ministar Da~i} je podsetio natodajeusukobuskriminalcima Filipovi} rawen, klijent banke Gaji} je ostao bez oka,dokjepolicajacSlobodan Cveti}preminuoodposledica rawavawa. – Oni su heroji dana{wice. Retkisuslu~ajevidasegra|ani na ovakav na~in ukqu~e u borbuprotivkriminalaca.Gaji} je ostao bez oka, a Ministrastvo}eseipremawemupona{ati kao da je jedan od pripadnika – naglasio je Da~i} u Palati„Srbija”. Da~i}jenaglasioda}eMUP pom o} i por od ic i pog in ul og policajca, preciziraju}i da se

IvicaDa~i}sMiloradomFilipovi}em(desno)iBojanomGaji}em

pomo} odnosi na obezbe|evawe stambenog prostora i stipendijezadecu.

– Pomo} mogu o~ekivati i Filipovi}iGaji},azaonekojisuuzrokovalismrtirawava-

we o~ekujem najo{trije kazne, koje }e biti primerdanikouSrbijinesmenidapomisli damo`edasesukobqava s ovla{ }en im licem.Ovonijepritisak na prav os u| e ve} potreba ~itavog dru{tva –rekaojeon. Da~i} je istakao da je napad na policiju u svakojdrugojdr`avina svetujednoodnajte`ih krivi~nih dela. On je naglasio da su dela poputovihzakojasuuru~ena priznawa za po{tovawe. Dob itn ic i plak et e MUP-a skromno su kazali da je wihov gest „normalna stvar”, dodav{i da su uvereni u todabisvakonawihovom mes tu pos tup io isto, a Filipovi} je naglasio daje„samoradiosvojposao”. (Tanjug)


CRnA HROnikA

dnevnik NESRE]AUBA^KOMPETROVOMSELU

Nastradao motora{ iz Be~eja TiborLakato{(1966)izBe~eja poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~e na izlasku iz Ba~kog Petrovog Sela. Donesre}ejedo{lokadajemotociklista udario u zapre`no vozilo koje je ispred wega skretaloulevo,saop{tilajeju~enovosadskaPolicijskauprava.

Kakoje„Dnevnik”pisao,tom prilikomte{kojepovre|enai `enskaosobakojajebilanamotoru,dokjelak{epovredezadobio ~ovek koji je upravqao zapregom. Policija je o ovom doga|aju prosledila izve{taj Tu`ila{tvudabiseizjasnilookrivici.

OKRIVQENZABLUDNI^EWEUNASEQU NADOMAKNOVOGSADA

@rtva – desetogodi{wa ro|aka? Policijajeli{ilaslobode~etrdesetsedmogodi{awakaiznaseqa nadomakNovogSadaiprivelagaju~enasaslu{awepodsumwomdaje po~iniokrivi~nodelonedozvoqenihpolnihradwina{tetudesetogodi{wegdeteta. Kako„Dnevnik„nezvani~nosaznaje,osumwi~enijebliskiro|ak devoj~ice koja je krivi~nom prijavom ozna~ena kao `rtva ovogdela. Poslesaslu{awakodde`urnogistra`nogsudijenovosadskog OsnovnogsudaDanijeleVemi}okrivqenomjeodre|enpritvor. M.V.

NASIQEUPORODICIUBA^KOMGRADI[TU

Nasrnuo na `enu, pa na policiju?

Be~ejska policija uhapsila je Jenea [. (1962) iz Ba~kog Gradi{tapodsumwomdajepo~inio krivi~na dela nasiqa u porodici, napada na slu`beno lice pri obavqawu slu`bene du` nos ti i o{te} ew a tu| ih stvari. On se tereti da je prekju~emaltriraosvojusuprugui pri tom je lak{e povredio, te dajezatimfizi~kinasrnuona dvojicu policajaca koji su do-

{li po prijavi o nasiqu u porodici. Posleprivo|ewa,wemusepripisujedajeodbioalko-testirawe ifizi~komsnagomo{tetiovrataprostorijezazadr`avawe.Jene }euzkrivi~nuprijavubitiprivedennasaslu{awede`urnomistra`nom sudiji novosadskog Osnovnogsuda,navodiseuju~era{wemsaop{tewunovosadskePolicijskeuprave. M.V.

JU^EU@ABQUUKRADENNAKIT

U zlataru kroz plafon

Vi{e razbojnika, po svoj prilici najmawe trojica, provalilo jeju~ekrozplafonzlatareuglavnojuliciu@abqu,UliciNikoleTesle,odaklesuuzelive}ukoli~inunakitaiutekli.Oni su, navodno, dok su odnosili plen u rancima, oko tri sata posle pono}i,imalisusretspolicajcimakojisuihzaustavili,alisu ipakuspelidapobegnu.Vi{edetaqaodoga|ajuo~ekujemodanas izpolicije. M.V.

PROCESUBEOGRADUZALIKVIDACIJUVLASNIKA HRVATSKOG„NACIONALA”

Branilac Sretena Joci}a i advokat Vladimir Cvijan

Timu odbrane Sretena Joci}a, zvanog Joca Amsterdam, u procesubeogradskomdeluwegove grupe zbog ubistva vlasnika hvatskog „Nacionala” Ive Pukani}aiwegovogsaradnikaNike Frani}a 2008. godine u Za-

SretenJoci}

grebu, ju~e se pridru`io advokatVladimirCvijan. Cvijanjenaju~era{wemsudewu Joci}u predao punomo}je za odbranu Joci}a sudskom ve}u Specijalnog suda u Beogradu. OsimCvijana,Joci}automprocesu brane i advokati Zdenko Tomanovi} i Veqko Deliba{i}.

Naju~era{wemsu|ewusvedo~ilo je vi{e ve{taka, koji su navelidaostajupriranijesudu podnetim nalazima i nisu detaqnoiznosilisvojemi{qewe o zaplewenom oru`ju, li~nim kartama, vozilima i mobilnim telefonima. Advokat Tomanovi} je jedino napomenuo da wegovklijentnijepotpisaore{ewe o oduzetim mobilnim telefonima i da osporava da su ve{ta~enitelefoniwegovi. Joci} se na po~etku ju~era{wegsu|ewa`aliodajefizi~ki dobro, ali da se ose}a malo odsutno zbog lekova za epilepsijupajesu|ewezavr{enoranijeidanassenastavqa. Osim Joci}a, na optu`eni~koj klupi beogradskog suda su @eqko Milovanovi}, koji je u @upanijskom sudu u Zagrebu osu|enuodsustvukaoneposredniizvr{ilacubistvanamaksimalnukaznuod40godinazatvora,kaoiMilenkoKuzmanovi}. Optu`nica srpskog Tu`ila{tvazaorganizovanikriminal teretiJoci}adajeorganizovao kriminalnu grupu koja je izvr{ila ubistvo Pukani}a i Frawi}a 23. oktobra 2008. godine, nakon{tojesa„zasadaneidentifikovanim licem” postigao dogovor da za 1,5 milion evra ubijevlasnikahrvatskog„Nacionala”. (Tanjug)

utorak29.novembar2011.

13

RO^I[TEPOPRIGOVORUPREDSEDNICEDRU[TVASUDIJANAODLUKUVSS-aONE(RE)IZBORU

Zastupnici: Dragani Boqevi} je mesto me|u sudijama

Pred Visokim savetom sudstva ju~e je odr`ano ro~i{te poprigovorupredsedniceDru{tvasudijaSrbijeDragane Boqevi}, jedne od 837 ne(re)izabranih sudija na op{tem izboruudecembru2009,povodomodlukeprvogsazivaVSS-aoprestankusudijskedu`nosti. OdbranaDragane Boqevi}je iznetomtezom dajenajva`niji razlog wenog neizbora „nejednak o pos tup aw e u pot upn o istim situacijama“ u potpunostiosporilazakqu~ak izodluke prvog saziva VSS-a o „postojawu sumwe u pogledu osposobqenosti:zbogdugog trajawa postupaka, neodgovaraju}eg postupawa sa starim predmetima teizrade odlukaido60dana,a utri slu~ajaido90dana„. Ukr{taweargumentaoneizborunavedenimu osporenoj odluci,o kojojjereferisaoizvestilac Prve komisije VSS-a profesordrPredragDimitrijevi},s kontraargumentima odbraneDraganeBoqevi},kojaje nedavno izabrana za generalnog sekretara Evropskog udru`ewa sudija i tu`ilaca MEDEL,kaoposmatra~isupratili predstavnici OEBS-a, EU, MED EL-a, preds edn ik Ant onioKluni,\uroSesa, te predstavnik Evropskog udru`ewa sudija i zamenik predsednika hol ands kog udru` ew a sud ij a TamaraTrotman. ProfsordrDimitrijevi}je istakao da u odluci VSS-a o neizboru nije osporen kvalitet Dragane Boqevi}, koja je u vreme op{teg izbora u decembru2009,teposmatranomperiodu rezultata rada od 2006. do 2008.godinebilasudija Drugostepenog gra|anskog odeqewa biv{eg Okru`nog suda u Beo- gradu. Sa svojim pravnim punomo}nicima: profesorkom Pravnog fakulteta u Beogradu dr Jasminkom Hasanbegovi}, predsednikom Udru`ewa tu`ilaca Srbije dr Goranom Ili}em i sudijom Konstantinom Miti}em Vrawki}em, predsednica Dru{tva sudija Dragana Boqe-

vi} je dokazivala da je„pravda nawenojstrani“. Onajenaveladasu uosporenojodluciVSS-a podaciowenom radu predstavqeni u apsolutnom broju te da nisu sagledaniobjektivnokroz~iwenice

DraganaBoqevi}

da su je ozbiqni zdravstveni problemi zbog kojih je 2007. imala opreciju zadr`alitegodine na bolovawu pet meeseci, 2006. godine trimesecai2008. godine~etirimeseca. Ukazuju}inato dajegeneralnopriliv predmetausudubioogroman,a dajeonabilame|udevetsudija kojimasustizalisvidrugostepeni predmeti iz porodi~nih odn os a zbog spec ij al iz ac ij e koju su pro{li za tu materiju, DraganaBoqevi}jeistaklada joj zbog toga nije smawen priliv isto tako hitnih drugih predmeta. –^akiovakoizneti podaci navedeni u odluci pokazuju rezultateuprosekuupore|ewus drugim kolegama, a kad se uzme uobzirmojaodsutnostzbogbolovawa, proizlazi da sam normuostvarivalaioko150posto –kazala jeDraganaBoqevi}.– God i{ we sam prim al a 440 predmeta,zatrigodineukupno oko 1.200, a re{ila sam 1.040 predmeta. Sve stare predmete kojesam imalanapo~etkujedne godine re{avalasamutojgodini, ali su novi predmeti pri-

stigli u istoj godini postajali stari na po~etku naredne. Me|utim,uodlucistarogsazivaVSS-a,kojusuumomslu~aju radiliministarkapravdei sudija Vu~ko Mir~i}, imam utisak da je stavqeno sve {to mi nijei{louprilogaispustili sve{tomijei{louprilog. Onajedodaladanije uzetou obzirdajegodinamabilauvelikom broju stru~nihkomisija ukojejuje,kakojenavela,imenov al a dr` av a rad i izr ad e smernica za va`ne propise u oblasti pravosu|a, te da ju je OEBS prog las io za li~n ost 2007. god in e za dop rin os u oblastivladavineprava. Prof es ork a Jas mink a Hasanb eg ov i} je u ju~ er a{ wem istupawu u VSS-u ocenila da rez ult at i Drag an e Boq ev i} kaosudijepokazujudaje„uodnosu na kolege s kojima je po-

silasvojestavoveoonome{to senazivareformapravosu|a. Profesorka je ocenila da je objektivnom analizom podatakaoradu„Dragana Boqevi}ispuwavala iispuwavasveuslove dabudereizabranazasudiju“. – Dragani Boqevi} se uzima za zlo {to je koristila svoje pravo na bolovawe, {to nije radilakadjebila bolesna – navelajedrHasanbegovi}. Preds edn ic a pos tup aj u} e KomisijeVSS-aMirjanaIvi} je o{tro regovala na te re~i profesorke Hasanbegovi}, navode}idaje„toneistina“ ida nijeta~nodajeDraganiBoqevi}„stavqeno nateretdajebila na bolovawu ve}, naprotiv, da se podaci u pogledu norme vezujusamozavremeprovedeno naradu“. –Vigovoriteostru~nosti,a neoosposobqenosti.Politi~-

Sesa:Veomasam`alostan Predstavnik MEDEL-a \uro Sesa je posle zavr{enog ro~i{ta ispred zgrade VSS-a izjavio novinarima da je ju~e posmatraodvaro~i{tapoprigovorimanereizabranihsudijaidaje „veoma`alostan“. –Mislimdajeposredijednavelikanepravdaidajesu{tina stvaridasenekoristeistamerilauistojsituaciji.Iakojeto ne{to{toseradikadjere~osudijama,sudijesudijama,{tamoguo~ekivatistranke? Mislimda, kaoi uHrvatskoj,iuSrbiji, kaonidrugimzemqamabiv{egsocijalisti~koglagerajavnost nijedovoqnosenzibiliziranazasu{tinustvari,daonimoraju branitisudijeodostalihgranavlasti. Kadatodo~ekamo, onda seniovakvestvarine}edoga|ati–oceniojeSesa. Onjedodaoda}eDraganaBoqevi}, iakoVSS nebudeusvojio wen prigovor protiv odluke o neizboru, ostati generalni sekretarMEDEL-a. re|ena bila najboqa, ne samo pokvalitetuve}ipokvanitetu“. – Dragana Boqevi} ne samo da je ispuwavala normu, {to nekereizbarnesudije nisu,ve} jeispuwavalanormuipo,tako dajepoosposobqenostisudija i po – kazala je dr Hasanbegovi}.–Onaje platilasvojusloboduodstrahaisvojeuzimawe pravadaneodustaje, presvega, odqudskihprava,ame|uwima najva`nijeg–pravadasenebudezastra{en,zato{tojeizno-

ke govore i uporedno pravo ne mogu ovde da slu{am. Ovo nije pravnifakultet–kazalajesudijaMirjanaIvi}. PredsednikUdru`ewatu`ilacaGoranIli}isudijaKonstantin Miti} Vrawki} su, na kraju izlagawa svoje argumentacije, tako|e ocenili da je „Dragani Boqevi} mesto me|u sudijamaRepublikeSrbije“. Odluku o prigovoru Visoki savetsudstva}edonetinaknadno na sednici posle ve}awa i glasawa. J. Jakovqevi}

wim nogama po rukama i telu, pritomjelak{epovrediv{i.

predlogprotivS.R. (50)izZrewanina. Po navodima Tu`ila{tva, on je26.oktobraminulegodine,oko 20sati,do{aodostanabiv{esuprugeS.D. skojomimadecu.Tra`iojeodwedarazgovaraswim, alikadaje`enatoodbila,po~eo jedajevre|a,azatimjeikrenuo premawojsnameromdajeudari. O{te}ena je, ipak, izbegla udarac,alijebiv{isupru`nikpremawojgurnuotrpezarijskisto.

IZ ZREWANINSKOG TU@ILA[TVA

Ovan ubio baku, povredio unuku Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninupodiglojeoptu`nicuprotivIlijeL. (30)izBo~arazbogsumwedajepo~iniokri-

nabezbedanna~in,odnosnodaga jeostaviobeznadzora.Stogase ovan odvezao s kanapa kojim je bio vezan za drvo u ba{ti ku}e okrivqenog pa je u{ao u neizgra|eno dvori{te S. A. @ivotiwa je, zatim, pri{la `eni i zadalajojvi{eudaracapoglavi i telu, nanev{i joj povrede po

Francuskim kqu~em po glavi maloletnika Protiv Zrewaninca Jo`efa M. (62) zrewaninsko Osnovno javnotu`ila{tvopodnelojeoptu`nipredlogkojimmusenateretstavqakrivi~nodelonano{ewalakihtelesnihpovreda. Kako se sumwa, okrivqeni je 14. oktobra 2010. godine, oko 14 ~asova,uZrewaninu,ispredulaza u zgradu u Novosadskoj ulici, fizi~ki napao malodobnog sugra|anina M. D. Nakon kra}e rasprave,onjefrancuskimkqu~emudariomaloletnikapoglavi itakomunaneolak{epovrede.

vi~nodeloprotivop{tesigurnosti. Wemu se stavqa na teret da 30.majapro{legodine,uranim jutarwimsatima,uBo~aru,ovna rase “virtemberg”, te{kog oko stotinu kilograma, nije dr`ao

grudnom ko{u, od kojih je S. A. preminulanalicumesta. Kadajeo{te}enaA.A,ina~e unuka nastradale `ene, iza{la udvori{teipri{labaki,ina wuje,sle|a,naleteoovan,oborio je na zemqu i udarao pred-

Trpezarijskim stolom na `enu Zbogsumwedajepo~iniokrivi~no delo nasiqa u porodici, zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podnelo je optu`ni

Nos nastradao od pesnice Naoptu`eni~kojklupiOsnovnog suda u Zrewaninu na}i }e se NikolaN. (52)izZrewanina,po{to ga Tu`ila{tvo tereti da je po~inio krivi~no delo nano{ewate{kihtelesnihpovreda. Uoptu`nompredlogpodnetom protivweganavodisedajeNikola N. 18. jula 2010. godine, oko 1.40~asova,udvori{tuku}e,nakon prepirke, fizi~ki napao o{te}enog D. D. iz Zrewanina. Najpregajerukomudarioupotiqa~nideoglave,apotommuzadao idvaudarcapesnicomponosu. @.Balaban

JU^EUJUTROUBEOGRADSKOMNASEQUBELIPOTOK

Tragi~no stradao pripadnik Vojne akademije Kapetan Miroslav (Milan) Savi} (34) tragi~no je nastradaoju~eokosedam~asovauparkuunasequBeliPotok,uneposrednojbliziniAvalskeulice, „a po nezvani~nim saznawima,

re~jeosamoubistvu”,saop{tilojeMinistarstvoodbrane. Pripadnici Ministarstva unutra{wih poslova i Vojne policijeizvr{ilisuuvi|aj,a nalicemestaiza{aojede`ur-

niistra`nisudijaVi{egsuda u Beogradu, dodaje se u saop{tewu. Telo kapetana Savi}a, koji jebionadu`nostiuVojnojakademiji, preba~eno je na Vojno-

medicinsku akademiju radi obdukcije. Savi}jero|enuSenti30.avgusta1977,anaslu`biuVojsciSrbijebiojeod29.septembra2001. godine,dodajeseusaop{tewu.


utorak29.novembar2011.

IZMEWENIZAKONOPLATAMAUJAVNIMSLU@BAMA SMAWUJEZARADUZDRAVSTVENIMRADNICIMA

Lekarskuplatu odre|ujupacijenti

Izmeweni Zakon o platama u javnim slu`bama, o kojem poslanici Skup{tine Srbije jo{ nisu zavr{ili raspravu, done}e novi na~in obra~una i isplatu zarada svima u javnim slu`bama, a prvi }e ih na svojim le|ima osetiti zdravstveni radnici. Naime, ministar zdravqa Zoran Stankovi} procewuje da bi se po novom modelu obra~una zarade oko 104.500 zaposlenih u zdravstvenim ustanovama sastojale iz tri dela: osnovne plate, zarade po osnovu u~inika i dodatka na platu. Primena bi konkretno zna~ila da se osnovna zarada zaposlenih u zdravstvu smawuje na 90 odsto sada{we i da se na to mo`e dodatno zaraditi samo po u~in-

milijardi. Prose~na plata medicinskih sestara je 30.000 dinara, lekara op{te prakse 50.000, a lekara specijaliste 70.000. Ako se prose~na zarada zdravstvenih radnika poredi s tek saop{tenim podacima o prose~noj plati u Srbiji pro{log meseca, koja iznosi ne{to vi{e od 38.000 dinara, jasno je da medicinske sestre mese~no ne zarade ni republi~ki prosek, dok lekari specijalisti dobijaju mawe od dve prose~ne zarade. Mo`da je u tim ciframa i razlog za{to se lekari smatraju najkorumpiranijim u ovoj dr`avi. Sindikati zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj za{titi ne pristaju na to da se plata

Izmenezakonaosocijalnim doprinosima U skup{tinsku proceduru stigao je predlog izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osigurawe kojim }e biti ukinuto dvostruko oporezivawe privatnih preduzetnica dok su na porodiqskom odsustvu. Poreska uprava je od po~etka pro{le godine slala re{ewa po kojima su privatnim preduzetnicama za vreme porodiqskog odsustva i odsustva radi nege deteta utvr|eni doprinosi za obavezno socijalno osigurawe po osnovu samostalne delatnosti. Od porodiqa je tra`eno da, osim naknade za zarade, plate i doprinose kao da nisu na porodiqskom odsustvu. Sada se ta obaveza ukida i one vi{e ne}e morati za vreme porodiqskog odsustva da pla}aju doprinose. ku i broju le~enih. Mada je ovaj novi model obra~una zarada u zdravstvu najavqen pre nekoliko godina, sindikati su protiv predlo`enih re{ewa i tra`e da se izmene Zakona povuku iz skup{tinske procedure jer smatraju da su plate zaposlenih iovako male. Za zarade i prevoz 104.500 zaposlenih u javnom zdravstvu, od kojih su samo 20 odsto lekari, 52 odsto medicinsko, a 28 odsto nemedicinsko osobqe, svakog meseca se izdvaja sedam milijardi dinara, {to na godi{wem nivou ~ini gotovo 90

smawi ni za paru i najavquju {trajk. Tim pre {to niko od lekara ne mo`e da „tera” pacijente da im dolaze, a po predlo`enim izmenama bi to sada morali da ~ine jer im od broja onih koje svakodnevno le~e direktno zavisi zarada. Dolazi se u situaciju, skre}u pa`wu sindikalci, da lekari koji imaju najvi{e pacijenata, pa samim tim i najve}i u~inak, zara|uju najdebqe koverte, dok oni koji ho}e da rade ali nemaju dovoqno pacijenata, ostaju praznih xepova. Q.Male{evi}

dRU[TvO

dnevnik

c m y

14

[trajkupozorewau{kolama U osnovnim i sredwim {kolama, ~lanicama Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, ju~e je organizovan jednodnevni {trajk upozorewa skra}ewem ~asova ili uz potpunu obustavu rada, zbog neispla}enih jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu. Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijevi} ka`e da je 150 {kola stupilo u jednodnevni {trajk upozorewa zbog ka{wewa isplate jubilarnih nagrada u osnovnim i sredwim {kolama, dok je, po podacima {kolskih uprava, u {trajku 96 {kola. Po wegovim re~ima, nastavu je u potpunosti obustavilo 34 {kole u Kragujevcu, 19 u Kraqevu, 13 u ^a~ku, devet u Vrawu, dve u Zaje~aru... Od {kola u Vojvodini, samo je u tri {kole u In|iji obustavqen rad, dok su u tri {kole u Novom Kne`evcu ~asovi skra}eni na 30 minuta. Po podacima iz {kolskih uprava, ju~e do 11 sati u potpunoj obustavi rada bilo je 18

{kola, koje su se pridru`ile {trajku upozorewa Unije sindikata prosvetnih radnika, dok je ~asove na 30 minuta skratilo 78 {kola, re~eno je u Ministarstvu prosvete i nauke. [trajku upozorewa se, po navedenim podacima, pridru`ilo 96 {kola, od ukupno 1.804, koliko ih ima u Srbiji. Isplatu jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu o~ekuje oko 16.000 zaposlenih. Za deset godina rada ispla}uje se polovina plate, za 20 godina cela plata, a za 30 godina provedenih u prosveti plata i po. Ministar prosvete i nauke Srbije @arkoObradovi} izjavio je da }e jubilarne nagrade za prosvetne radnike biti ispla}ene, da je u Beogradu isplata ve} u toku, a da

su i druge lokalne samouprave po~ele da ih ispla}uju: – Sada je samo pitawe dobre saradwe lokalnih samouprava i Ministarstva finansija, drugih razloga za ~ekawe isplate nema – rekao je on.

TRE]AKONFERENCIJAMRE@E„[KOLABEZNASIQA”

Timskidomawesva|a itu~auu~ionicama U {kolama koje su u programu „[kola bez nasiqa“ za petinu se smawilo verbalno nasiqe, a za tre}inu fizi~ko, pokazalo je istra`ivawe o bezbednosti u~enika u {kolskom okru`ewu i promenama koje donosi ovaj program. Istra`ivawe je predstavqeno ju~e u Beogradu na Tre}oj konferenciji Mre`e „[kola bez nasiqa“, na kojoj su uru~eni i sertifikati predstavnicima 44 {kole iz cele Srbije koje su stekle pravo da se prikqu~e ovoj mre`i. – Nasiqe je veoma slo`en problem, s vi{estrukim uzrocima, koji pro`ima sve segmente dru{tva, pa je prisutno i u {kolstvu – rekao je ministar prosvete i nauke profesor dr @arko Obradovi}. – Deca su slika onoga {to im pru`amo, sada{wa situacija je delom posledica pro{lih vremena, delom tranzicije, a delom i pove}ane osetqivosti na nasiqe i svesti o wegovim posledicama. Ovaj program je veoma zna~ajan i zbog toga {to smo, zahvaquju}i wemu, uvideli problem, ali jo{ mnogo toga treba da uradimo, a u prvom redu na{ zadatak je da sagledamo dosada{we rezultate u borbi s wim i odredimo daqe pravce. Po ministrovim re~ima, {kola dugo traje i, pored velikog uticaja na decu, ima mogu}nost sprovo|ewa i sistemskih i pojedina~nih mera na ispravqawu gre{aka zbog kojih do nasiqa dolazi. Od po~etka projekta „[kola bez nasiqa“ doneto je i niz zakonskih dokumenata, od samog Zakona, preko Pravilnika o postupawu u slu~ajevima nasiqa, pa do

okvirnog akcionog plana, tako da se sada svaki slu~aj nasiqa u {kolama zavodi i istra`uje. – Odgovornost nas u prosveti je svakako najve}a i mi smo toga svesni, ali protiv nasiqa se ne mo`emo boriti sami nego u toj borbi svi moraju u~estvovati – rekao je ministar prosvete. – U

Govore}i o postignutom izme|u dve konferencije, zamenica direktorke Unicefa za Srbiju Lesli Miler rekla je da je postignuto mnogo, naro~ito na planu povezivawa {kola u programu, jer je formirano 15 regionalnih mre`a ovakvih {kola, koje razmewuju iskustva.

U program „[kola bez nasiqa” u Srbiji se do sada ukqu~ilo 213 osnovnih i devet sredwih {kola iz 75 mesta tom poslu najva`nije je razvijawe sistema vrednosti, a ovaj program je deo toga jer nastavnici ukqu~eni u wega budno, odgovorno i profesionalno prate stawe u svojim {kolama, evidentiraju slu~ajeve i izve{tavaju nas o tome, a otvorili smo i SOS telefonsku liniju koju mogu da koriste `rtve nasiqa u {kolama.

– Na`alost, bilo je i tragi~nih slu~ajeva zbog toga {to nasiqe nije uo~eno i spre~eno, i zbog toga moramo i daqe istra`ivati i u~iti kako da regujemo brzo i ispravno – rekla je Lesli Miler. – Moramo imati puno po{tovawe za de~ji integritet i dostojanstvo jer to je put ka bezbednom i sigurnom dru{tvu.

Istovremeno, ne smemo zaboraviti da se nasiqe ne sme tolerisati jer ako ga toleri{emo u jednoj sferi, to nam ote`ava reagovawe u drugoj, a podaci ka`u da u Srbiji 67 odsto dece uzrasta od dve do 14 godina do`ivi neki oblik nasilnog disciplinovawa kod ku}e, a gotovo 40 odsto roditeqi fizi~ki ka`wavaju. Direktor novosadske Osnovne {kole „\or|e Nato{evi}“ Nedeqko \or|i}, primaju}i plaketu „[kole bez nasiqa“, rekao je da je u ovoj {koli u samom gradskom jezgru i s mnogobrojnim problemima zbog toga, program mnogo toga izmenio, po~ev od toga da su u wemu prvi put i u~enici i nastavnici i roditeqi bili na istoj strani, pa do toga da je ponuda vannastavnih aktivnosti oboga}ena. Program „[kola bez nasiqa“ u Srbiji je, u saradwi s Ministarstvom prosvete, pre sedam godina zapo~eo Unicef. U wega se do sada ukqu~ilo 213 osnovnih i devet sredwih {kola iz 75 mesta. Ovim programom sada je obuhva}eno 210.000 u~enika i 15.000 nastavnika s kojima aktivno radi 60 mentora, a po{to za svaku {kolu program finansiraju donatori, jo{ 38 {kola ~eka da se ukqu~i. Za proteklih sedam godina 145 {kola je dobilo sertifikat „[kola bez nasiqa“, a samo ih je pet iza{lo iz programa. Osim toga, zahvaquju}i projektu DILS, {kole ~lanice programa „[kola bez nasiqa“ u borbi s wim poma`u jo{ 86 partnerskih {kola. D.Deve~erski

KUHIWAU„BAGREMARI”^EKADONATORE

Najmawe500qudi uBa~kojPalancigladuje Nekako je postalo normalno da se u Ba~koj Palanci s prvim mrazevima po ko zna koji put na~ne tema po~etka rada narodne kuhiwe. Do sada se o gladnim sugra|anima brinuo samo Centar za socijalni rad, davawem pomo}i socijalno najugro`enijima, kao i ovda{wi Crveni krst. Me|utim, otkako su doma}i i svetski ekonomski eksperti, pa i najodgovorniji qudi ove dr`ave, najavili da drugi, najte`i talas krize tek treba da zahvati i Srbiju, ovde se sve glasnije govori o potrebi za narodnom kuhiwom. U Crvenom krstu ka`u da potre ba po sto ji jer, po gru boj proceni, najmawe 500 qudi u ovoj op{tini s oko 56.000 stanovnika ve} danas je gladno. Me|utim, humanitarci ka`u da tako ne{to nije ni organizaciono jednostavno niti jeftino. Cr ve ni krst, ka `e se kre tar Branislav [obot, mo`e biti logistika u ovom poslu, odnosno mo`e obezbediti volonte-

re koji }e raditi. Ali, inicijativu, pre svega u animirawu sponzora i donatora, treba da daju nadle`ni u lokalnoj samoupravi. Treba i}i od vrata do vrata uspe{nih kompanija – a ovde ih ima: „Tarket“, „Karlsberg“, „Su fle“, „Nek tar“, „Fertil“ – tra`iti i nuditi saradwu. Ove godine lokalna samouprava ulo`ila je zna~ajan novac u obnovu nekada{we kasarne „Bagremara“, a ona sada pripada op{tini. U wenom sklopu obnovqena je i kuhiwa, koja je u rusvaju i koja je nekada mogla za kratko vreme da pripremi hranu za oko hiqadu vojnika. Kada se letos radilo na obnovi, nadle`ni su govorili da }e usluge kuhiwe koristi Ustanova za dnev ni bo ra vak de ce „Mladost“ (spremala bi se hrana za oko 700 mali{ana), a moglo bi se kuvati i za korisnike budu}e narodne kuhiwe. Da li je to samo re~eno pa zaboravqeno?

Osim qudi koji bi kuvali hranu, narodnu kuhiwu bi trebalo opremiti i vozilima jer bi se hrana morala distribuirati i u 13 sela, po{to i tamo ima starih i gladnih. Potrebna je i druga oprema, ali pre sve ga do bra vo qa onih ko ji imaju, odnosno onih koji su siti. Prosto je te{ko poverovati da nijedna politi~ka stranaka u ovoj op{tini ne postavqa pitawe narodne kuhiwe, a izvesno je jedino da }e Crveni krst, preko pokrajinske vlasti, obezbediti barem lan~-pakete za najugro`enije. Posebna pri~a su besku}nici, o kojima ovde po~ne da se pri~a tek kada do|u ledeni dani. Za wih je pro{le zime obezbe|ena jedna prostorija u Gerontolo{kom centru, ali upu}eni ka`u da je mnogo va`niji rad na terenu, odnosno evidentirawe besku}nika, jer oni i jesu to zato {to sami ne znaju kome i kako treba da se prijave za pomo}. M.Suyum


kultura

dnevnik

utorak29.novembar2011.

ЈОЖЕФ НАЂ ОБЕЛЕЖИО ДРУГИ ДАН ФЕСТИВАЛА „ДЕЗИРЕ” У СУБОТИЦИ

УРУЧЕНА НАГРАДА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ

Илузија као истина Након „Човека коцке“ Виктора Бодоа првог дана позоришног фестивала„Дезире“уСуботици,опет јекоцкананекиначинбилауглавнојулози.Тачније,укоцкијебила главнаулога,јерпредстава„Безназива“ЈожефаНађа,збогмалогбројапубликекојупримаизведенадва пута другог фестивалског дана, у недељу, одиграва се у опсукрно осветљеној коцки затвореној и отвореној чудноватим пролазима, вратима ни на небу ни на земљи, штоћерећидајесваизмеђујавеи сна. Занимљиво је и то што је првог дана наступио Мин Танака, уметник покрета из Јапана који из тежњезааутентичношћуиизбегавањем формалнистичких класификација,одбијадасеназивабутоплесачем,јерион,аочигледноиНађ, имају доста тога заједничког са овомспецифичномвештиномукојојјесмирениритамудисајаииздисаја, медитативни ток и дејство сценске„нарације“,многоважнији од спектакуларности и динамике оногаштојеизведено. Још нешто „случајно“, Мин ТанакајенаступиосаШиоИшихара, а представа је названа „Дуоденс“. НађјенаступиосаАн-СофиЛанселин,апредставасезове„Безназива“.Упадљивајевеликасличност. Заштосунампотребнеовереференце за нешто, што и поред свих сличностинемадиректневезеједно

сдругим.ЗатоштојеуметностЈожефаНађатоликосугестивна,суптилна, херметична, мистична, да осим спољашњих манифестација тешко може да се продре у њену

сепомисли–да,томијејасно,догоди се нешто непредвидиво и та врстаалеаторикенакрајуичинисаспенссценскерадње.Рецимо,представапочињетакоштовидиможен-

Из представе „Без назива”

(и)рационалнусуштину.Конкретно, „Безназива“нудиниздетаљаисценакојегледаоцаувлачесвојомнеобичним магнетизмом унутра, хипнотишуга,изненађујуга,безмогућностидасесветоназове„правим“ илибилокаквимименом.Таманкад

скуособубледоглицакаколежи,а изнадњеумантилукојиподсећана онајгрофаДракуле,леђимаокренута, стоји друга прилика. Међутим, неколикопокретаисценајеготова без класичне интеракције асоцијативно замишљене у овој подели

15

улога.Истојетакоиусценамаукојимамушкилик(Нађ,наравно)нештоцртаиупрвоммоментуделује каодајемогућерасветлитимистикунацртаног,алиснеколикодругих потезанаслућеназначењаодлазеунеповрат. Примера је много, јер представа„Безназива“Јожефа Нађа заправо и промовишетуврстунепропустљивости унутрашњег света, овде приказаног као свемира коцке. Обиље илузионистичких трикова, попут оног кад се стварииљудипомерајуинестају без видљивог дејства неке силе или механизма, обиље мушко-женске интеракције и њеног наглашеног одсуства, „индијански“, односноритуалнисимболи,говоредајеуНађовојпоетици несамоовепредставе,наделуснажнаповезаностсаидејамаисиламакојезаправоне познајемо и које су исувише сложене да би се тумачиле, интерпретирале. Зато остаје онај интуитивни и осећајни ниво, психолошки неосвешћенислојевичовека,уоквирукојихсеоднаснетражиништаосим присуство и отвореност, не отпор, како би могли да се сјединимо са овимванреднимауторомињеговом метафизичкикоординираномуметИгор Бурић ношћу.

Најбољи рад Данке Обрадовић Награда Спомен-збирке Павле Бељански за најбољи дипломски рад из националне историје уметности уручена је протеклог викенда у Београду Данки Обрадовић за рад ‘’Турско-балкански стил у српској архитектури‘’, обрађен на одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду. Данка Обрадовић из Чајетине је са радом одбрањеним код проф. др Александра Кадијевића, 44. добитница ове награде, која је уручена као завршница изложбе ‘’Колекција Павла Бељанског: поново у Београду’’. Управница спомен збирке Јасна Јованов подсетила је на свечаности да је 1965. сам Бељански установио ову награду поклонивши галерији слику ВлахаБуковца‘’ВеликаИза’’ и да је имао на уму да обезбеди и подстакне младе историчаре уметности да се усмере ка научном раду ‘’не мислећи само на националну историју уметности већ управо на ону област коју покрива његова колекција’’. Награду је уручила професорка историје уметности на Филозофском факултету у Бео-

граду и чланица управног одбора Спомен-збирке Саша Брајевић.Она је прочитала и одлуку оцењивачке комисије у саставу -ванредни професор Факултета драмских уметности у Београду, Бошко Милин, доценти Ненад Радић и Јелена Ердељан са Филозофског факултета у Београду, магистар Ана Вељковић и Јасна Јованов управница Спомен-збирке. - Данка Обрадовић је свеобухватним приступом коме је претходио обиман истраживачки рад,дала значајан допринос ревалоризацији турско - балканског стила као важног сегмента српског архитектонског наслеђа - рекла је Саша Брајевић- Анализом друштвено историјских прилика у Србији и репрезентативних грађевина показала је и оправдала смисао бављења историјом српске уметности и архитектуре. Истичући сликовитост и маштовитост дворишних фасада грађевина турско -балканског стила ауторка поручује да је „човекољубив‘стил ове архитектуре која угађа прохтевима душе својим обликовним складом заслужио посебно место у историји српске архитектуре.

КОНЦЕРТ ЗРЕЊАНИНСКОГ КАМЕРНОГ ОРКЕСТРА СА СОЛИСТКИЊОМ ИРЕНОМ ЈОСИФОСКИ У НОВОМ САДУ

Симфонијска звучност и полетност Уокружењуукомејеиувећим центримаизразличитихразлогатешкоодржатиконтинуитетпостојања,безобзираокаквојсемузичкој формацији ради, оживљавање или оснивање неког новог ансамбла равно је подвигу. Стога је појава Зрењанинског камерног оркестра тим значајнији покушај обликовањаједногосетљивогизвођачкогколектива, какав представља овакав састав.Настављајућитрадицијунекадашњег оркестра (који је континуираноделоваоод1969.до1979,а потом, после обележавања десетогодишњегјубилеја,повремено,по-

пут феникса васкрсавао с појединачним пројектима), нови гудачки сазив је ове јесени поново стартовао и верујемо да, судећи по постигнутом извођачком резултату и срдачном пријему публике (у Кикинди, Новом Саду и Зрењанину), планираниузлетнећебитикратког даха. Своју новембарску турнеју која се заокружила на матичној сцени, Зрењанински камерни оркестар

припремиојеподвођствомМикице Јевтића, адекватно школованог и с искуствомурадускамерниморкестрима,младогдиригентаСрпског народногпозоришта.Такосмосеи наконцертупрошленедељеуГалерији Матице српске осведочили у његову лепу мануелну технику, способност да мотивише и енергично подстиче музичаре, и овог путасасвојимвршњацима,оствари оптимално извођење. Програмски оквирконцертачинилесукомпозицијеОторинаРеспигијаиБелеБартока, обе, што сматрамо и симболичним,заснованенатрадицији.У

првој(Античкеигреиарије),аутор неоспорном инструменталном вештином „открива“и приказује најлепшестраницеренесанснеиталијанскемузикезалауту,удругој(Румунске игре), композитор, такође на својеврстан начин, оживљава фолклорнубаштину.Собзиромна „густину“оркестрацијеиуцелини снажнијузвучност,мибисмоизменилиредоследизвођења,иконцерт заокружилиРеспигијевомсвитом.

Кадајеупитањуцентралнидео програмаукојемјекаосолисткиња наступила Ирена Јосифоски („Кол нидреи“ Макса Бруха, „Мађарска рапсодија“ Давида Попера и, као додатак, „Песма птица“ Пабла Казалса),узсведосадашњесуперлативеисказанеореткоститалента,врхунској музичкој припремљености и свирачкој спремности 15-годишње виолончелисткиње, поново смоседивилиирезултатимадисциплинованогпедагошкогдејства,односно изванредно промишљеног рада професорке Јудит Јосифоски (њенемајке)којилежиуосновитумачења до најситнијих детаља настудираногрепертоара,алиимного чемуштосенеучи,штоје„Богом дано“.„Баченауватру“управовреме,Иренамузицира„целим“телом, осећајно и понесено, спонтано и „лако“,пленисуверенимчелистичким ставом, сценским држањем, владањемгудалом,анадасвесонорним,веомазаобљеним,„густим“тоном,иразумесе,врлочистоминтонацијом. Несумњиво да је, поред изазоваиискушењакојијејошочекују,предмладомуметницомвелика будућност. Прецизним, а ненападнимдиригентскимгестомусмераванимузичарипажљивосујеис „разумевањем“ пратили, у оркестарскимпрелазимапостижућичак праву„симфонијску“звучностиполетност(каоиутемпераментнојоркестарској„Шпанскојигри“МирославаСкорика),штотакођеуказује на обећавајуће перспективе Зрењанинскогкамерногоркестранапуту стицањабеспоговорнетехничкесигурности и тонски избалансираног извођења, који успева да и у овој „фази“деловањаодржиинтензивну пажњупублике. Марија Адамов

ЗАВРШЕНО 4. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ДУВАЧА „АНТОН ЕБЕРСТ”

Награђени из Мађарске, Словеније, Чешке, Србије... Проглашењем победника, уручењем награда и наступомнаграђених,уНовомСадује27.новембразавршено 4. међународно такмичење дувача „Антон Еберст“, које се овог пута одржавало за флаутисте, а учествовалојењих 67из17земаљаизЕвропеиАзије. По одлуци осмочланог интернационалног жирија, МариаКернеризМађарскепобедницајеуЦкатегорији,укојојсудругенаградеприпалеМатуБануизМађарскеиИваниЈурциизСрбије,атрећеВунгЈиХвангуизКорејеиЕвиМаријиБопартизШвајцарске.ЧехињиАнежкиВарговојдодељенајепрванаградауБкатегорији,другесуприпалеМарушиУранкаризСлове-

нијеиДоминикиХучкиизСрбије,атрећеАндријани АћимовићизСрбијеиМиланиДробацизСрбије. ПрвунаградууАкатегоријидобилајеМаијаФогелеизЛитваније,другесудодељенеМаркетиДубскојиз Чешке,иАњиМалковизСрбије,атрећеМилиДобросављевићизСрбијеиКатариниРогељизСловеније.У „бејби“категоријипрву наградуосвојилајеКатарина ВујићизСрбије,другесуприпалеМанциТераниАњи МохоричизСловеније,атрећеЖељаниКојићизСрбијеиНиниЛенаршичизСловеније. Организатори овог такмичења суМузичкашкола„ИсидорБајић” иМузичкаомладинаНовогСада. Н. П-ј.

У НОВОМ САДУ ОТВОРЕНИ СУСРЕТИ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА СРБИЈЕ

Седам представа у конкуренцији Новом Саду су јуче отворени 42. Сусрети професионалних позоришталутакаСрбије,накојима ћесетакмичитиседампредстава. СусретејеотвориочланГрадског већа задужен за културу Андреј Бурсаћ, а након тога је изведена представа домаћина Позоришта младих„Пинокио“КарлаКолодија,урежијиЕмилијеМрдаковић. У конкуренцији су представе: „Трапавизмај“ Мирослава Настасијевићаурежији Ирене Тот,НП

„Тоша Јовановић“, Зрењанин; „Ах, тај змај“ Иве Пержинове у режији Тодора Валова, Позориште за децу, Крагујевац; „Осми дан“аутораиредитељаАндраша Вереша,Дечијепозориште,Суботица;„Пругастимачакигоспођицаласта“ Жоржа Амада,урежији Атиле Антала, МП“Душко Радовић“,Београд;„Патуљакносоња“ Вилхелма Хауфаурежији Тодора Валова,Позориштелутака,Ниши „Царев славуј“ Игора Бојовића у

режији Драгослава Тодоровића, Позориштелутака„Пинокио“,Земун.Онаграда ћеодлучиватижири у којем су књижевник Пеђа Бјелошевић,позоришникритичар ДејанПенчићПољанскиитеатрологМирославРадоњић. Сусрети ће бити завршени сутра доделомнаградаиизвођењем представе „Фолклорна магија“ Боња Лунгова, Дјечијег позоришта Републике Српске из Бања Луке. Н. П-ј.

Преминуо редитељ Кен Расел Британски редитељ Кен Расел,аутор филмова „Заљубљене жене„и рок опере „Томи„,умро је у 84.години.Кен Расел био је аутор неких од најзанимљивијих и најхрабријих филмова 20. века. У својим филмовима често се бавио католичанством и понекад перверзном сексуалношћу,а омиљени глумци били су му Оливер Рид и Гленда Џексон. Рођен као Хенри Кенет Алфред Расел,био је фотограф,плесач и војник пре него што се окренуо филму.Међународни успех стекао је филмом „Заљубљене жене„,адаптацијом романа Д.Х.Лоренса из 1969. године.

Велике контроверзе због сцена насиља,секса и религијског садржаја изазвао је филм „Демони„из 1971.године који је у неким земљама био и забрањен.Својим филмовима „AlteredStates„,„TheLiaroftheWhiteWorm„,„TheRainbow”-још једна адаптација Д.Х.Лоренса, „Курва„, стиче култни статус међу поклоницима иако га је критика често називала вулгарним неукусним и мизантропом. Расел је режирао и спот за песму „Никита„Елтона Џона. Пре две године биојена Палићкомфестивалу где је добио награду „Александар Лифка“ за укупни допринос филмској уметности,а 2003.године је био и гост београдског Феста.


SPORT

utorak29.novembar2011.

FINALEPLEJ-OFAUGR^KO-RIMSKOMSTILU

c m y

16

dnevnik

SVETSKIKUPZAODBOJKA[EUJAPANU

Proleter{ampion Klincisveboqi

Rva~i zrewaninskog Proletera {ampioni su dr`ave u gr~ko – rimskom stilu. U finalu plej ofa, odr`anom u Zrewaninu, doma}ini su ubedqivo savladali ekipu beogradskog Partizana rezultatom 6:1 i tako se okitili je-

tom 1:0. Ostali rezultati: do 60 kg Roman Amojan (Proleter) – Miroslav Stankovi} (Partizan) 1:0 (tu{), do 66 kg Davor [tefanek – Milan Mari} 1:0 (dve runde), do 74 kg Goran Fijat – Megamed Bogatirov 1:0 (tri runde), do 84 kg Petar Balo – Goran Bulatovi} 1:0

Rva~iProleteraosvojilijedanaestutituluzasvojklub

danaestom titulom prvaka Srbije. Tre}eplasirani su rva~i Spartaka iz Subotice koji su u borbi za bronzano odli~je pobedili kragujeva~ki Radni~ki rezultatom 4:3. U polufinalu Proleter je slavio nad Radni~kim (6:1), a Partizan nad Spartakom (5:2). U finalnom susretu, u kategoriji do 55 kg, snage su odmerili Nikola Markovi} (Proleter) i Atila Vajda (Partizan), a slavio je zrewaninski takmi~ar rezulta-

(dve runde), do 96 kg Bojan Mijatov – Nikola Kne`evi} 1:0 (dve runde), i do 120 kg @ivan Pe{i} – Vladimir Radosavqevi} 0:1. Ekipu Proletera predvodio je trener \or|e Miolski, dok je finaliste iz Beograda sa klupe bodrio Bo{ko Kecman. U borbi za tre}e mesto ~ast Suboti~ana, predvo|enih trenerom Sretenom Damwanovi}em, branio je Feher koji je u kategoriji do 55 kg pobedio Anakijeva (1:0). U ka-

tegoriji do 60 kg Kragujev~anin Dimitrijevi} nije imao protivnika, a ostali rezultati izgledaju ovako: do 66 kg Neme{ – Jovanovi} 1:0, do 66 kg Bala` – Rosi} 1:0, do 84 kg Danilo Bosni} – Todorovi} 0:1, do 96 kg Frawkovi} – Sreji} 1:0, i do 120 kg Vujadin Bosni} – Spasi} 0:1. Kragujev~ane je na {ampionatu Srbije u gr~ko – rimskom stilu predvodio trener Dragan Radojevi}. Za najboqeg takmi~ara prvenstva u kategoriji seniora progla{en je Goran Bulatovi} (Partizan), a u kategoriji do 20 godina Mate Neme{ (Spartak). Za najboqeg trenera izabran je Bojan Mijatov (Proleter), a najboqi sudija je Nikola Torbica iz Zrewanina. Posle trijumfa u Zrewaninu, Bojan Mijatov je izjavio da je pobeda Nikole Markovi}a nad iskusnim Atilom Vajdom, u prvom susretu do 55 kg, dalo krila doma}inima i u narednim me~evima. - Nikola se kona~no pokazao u pravom svetlu. Do sada smo radili posebne treninge, namewene ba{ wemu {to je urodilo plodom – rekao je Mijatov. Predsednik Rva~kog saveza Srbije @eqko Trajkovi} izrazio je zadovoqstvo {to je turnir protekao bez ijednog incidenta, uz kvalitetno navijawe sa tribina i su|ewe koje je bilo povereno arbitrima iz Hrvatske, Slovenije i Ma|arske. - Hteli smo da u~inimo sve {to je do nas da regularnost ovog takmi~ewa bude na najvi{em nivou – dodao je Trajkovi} i naglasio da je, tako|e, zadovoqan odzivom publike i medija. @.Balaban

BEKVOJVODINEMARKOMATOVI]OLIGI[AMPIONAIDOMA]EMKUPU

Daprvopresko~imo Zvezdu LIGA[AMPIONA Agrupa

Vaterpolisti Vojvodine pora`eni su u tre}em kolu B grupe Lige {ampiona u Dubrovniku od Juga (6:9), ali su se ku}i vratili uzdignuta ~ela. Iako je malo toga funkcionisalo u prve dve ~etvrtine u timu Novosa|ana, u nastavku susreta izabranici Dejana Stanojevi}a pokazali su da nisu slu~ajno u evropskom dru{tvu. Us-

`e bek Vojvodine Marko Matovi}. Vodio si `estoku bitku sa centrima Juga Nik{om Dobudom i Borisom Pavlovi}em, pa si anije zavr{io me~. - To su vrhunski centri i svi na{i bekovi imali su s wima problema, pa smo na toj poziciiji i imali malo vi{e iskqu~ewa. Nekako smo to uspeli da nadoknadimo kontranapadom, koji je proradio tek u tre}oj ~etvrtini. Trener Stanojevi} je u najavi utakmice rekao da Vojvodina mo`e da se suprostavi Jugu jedino plivawem, ritmom i konktranapadima.U prve dve ~etvrtine tako je igrao Jug. - U prvoj i drugoj ~etvrtini uop{te nismo igrali kako smo trebali. Ne znam za{to se to dogodilo i pravi razlog }emo saznati posle pregledanih snimaka utakmice. Jug se odli~no postavqa u odbrani, naro~ito sa igra~em mawe. PrvotimacVojvodineMarkoMatovi} - Igraju odli~nu odFoto:F.Baki} branu, a sa igra~em mawe peli su igra~i Vojvodine da se su gotovo fantasti~ni. I ja sam vrate u susret posle visokih 7:2 za imao proma{aj s igra~em vi{e. doma}ina, poboq{aju znatno igru Mislim da to mo`emo mnogo boqe u odbrani, {to je odmah rezultida odigramo. Oni su vrhunska ekiralo i efikasno{}u u napadu. Uz pa, na dosta vi{em su nivou od narazbrawenog Milo{a Marinko{e. vi}a uspeli su da dobiju posledwu Jug sti`e u Novi Sad 14. decemdeonicu (3:2) protiv mo}nog Juga. bra. [ta se mo`e tada o~ekivati? - Mo`emo biti zadovoqni onim - Trudi}emo se i da}emo sve od {to smo uradili u Dubrovniku. sebe da se {to boqe pripremimo Dobro smo odradili utakmicu, maza tu utakmicu i u~ini}emo sve da da je nismo dobro otvorili. Drugi ih eventualno iznenadimo. deo je za nas bio mnogo boqi, onaSlede}eg vikenda predstoji zakav kako smo trebali da odigramo vr{nica Kupa Srbije i duel u po~itavu utakmicu. Dali smo sve od lufinalu sa Crvenom zvezdom. sdebe u ovom duelu i videli smo - Ostaje `al za izgubqenim sugde smo u odnosu na Jug, koji je mesretom sa Zvezdom u Kupu, tako da |u najboqim ekipama na svetu - ka}emo se sada potruditi da se poka^ETVRTFINALEEVROKUPA

RemiZvezde U prvim utakmicama ~etvrtfinala Evrokupa postignuti su slede}i rezultati: Crvena zvezda - Posilipo 9:9, Panionios - Savona 7:6, Solnok - Sintez Kazaw 11:7, Medve{}ak - Sabadeq 13:13.

Prvo kolo: Olimpijakos Vuqagmeni 9:8, Primorje Budva 12:8. Drugo kolo: Budva-Olimpijakos8:5,Vuqagmeni - Primorje 8:10. Tre}e kolo: Olimpijakos Primorje 9:12,Budva-Vuqagmeni8:9. 1.Primorje 2.Vuqagmeni 3.Budva 3.Olimpijakos

3 3 3 3

3 1 1 1

0 0 0 0

0 2 2 2

34:25 25:27 24:26 23:28

9 3 3 3

Bgrupa Prvokolo:Mladost-Vojvodina 14:9, [pandau 04 Jug 8:9. Drugo kolo: Jug Mladost 10:8, Vojvodina [pandau046:6.Tre}ekolo: Mladost-[pandau11:6,Jug -Vojvodina9:6. 1.Jug 2.Mladost 3.[pandau 4.Vojvodina

3 3 3 3

3 2 0 0

0 0 1 1

0 1 2 2

28:22 33:25 20:26 21:29

9 6 1 1

Cgrupa Prvokolo:Partizan-Seged 8:9, Eger - Va{a{ 5:8. Drugokolo:Va{a{-Partizan 10:10, Seged - Eger 6:3. Tre}ekolo:Partizan-Eger 9:6,Va{a{-Seged12:9. 1.Va{a{ 2.Seged 3.Partizan 4.Eger

3 3 3 3

2 2 1 0

1 0 1 0

0 1 1 3

30:24 24:23 27:25 14:23

7 6 4 0

Dgrupa Prvo kolo: Pro Reko Spartak Volgograd 13:5, Jadran HN - Marsej 12:7. Drugo kolo:Marsej-ProReko4:13, Spartak Volgograd - Jadran HN11:11.Tre}ekolo:ProReko - Jadran HN 10:8, Marsej SpartakVolgograd12:13. 1.ProReko 2.Jadran 3.Spartak 4.Marsej

3 3 3 3

3 1 1 0

0 1 1 0

0 1 1 3

36:17 31:28 29:36 23:38

9 4 4 0

`emo u boqem svetlu nego {to je bilo tom prilikom. Nadate li se ulasku u finale? - Naravno da se nadamo, ali pre toga u polufinalu moramo da savladamo jaku Zvezdu.Ako to budemo u~inili, a verujem da ho}emo, onda }emo se spremati za naredne izazove - istakao je Matovi}. G.Malenovi}

Srbija-Italija1:3(20:25,18:25,25:22,20:25) HAMAMACU: Hala Hamamacu arena, gledalaca: 900, sudije: Salvatora (SAD), Hobor (Ma|arska). SRBIJA: N. Kova~evi}, U. Kova~evi} 15, Vemi} 6, Petkovi}, Terzi} 5, Stankovi}, Miti} 2. Ra{i} 8, Miqkovi}, Atanasijevi} 20, Petrovi} 3, Rosi} (l). ITALIJA: Mastran|elo 2, Parodi 8, Lasko 25, Maruti, Zajcev 9, Bonifante, Savani 14, Travica 2, Fei 11, Birarreli 4, \ovi (l), Sabi. Odbojka{ka reprezentacija Srbija do`ivela je i {esti poraz na Svetskom kupu u Japanu, ali je rezervna postava orlova uspela da otkine set veoma kvalitetnoj i iskusnoj selekciji Italije. U reprizi finala Evropskog prvenstva Italijani su se revan{irali Srbij i i ostali u trci za jedno od prva tri mesta i plasman na Olimpijske igre. Niko nije o~e-

kivao da }e mlada postava na{e reprezentacije mo}i ozbiqnije da Dana{wiprogram se suprotstavi Italijanima, ali Agrupa su klinci odigrali veoma dobar Poqska-Egipat (3) me~, pre svega tre}i set i uspeli Iran-Kina (7) da namu~e jakog protivnika. Niki} i Podra{~anin su povre|eni, Japan-SAD (10.20) a Miqkovi}, Stankovi}, Nikola Bgrupa Kova~evi} i Petkovi} jo{ jednom Kuba-Rusija (3) su bili navija~i, a bi}e i danas na Argentina-Italija (7) me~u s Brazilom. Srbija-Brazil (10.20) Posle po~etnog izjedna~ewa (3:3), Italija je stekla dva poena prednosti i tu prednost odr`avala do prvog tehni~kog tajm – auta (8:6). Na drugom tehni~kom odmoru bilo je 16:12 za Italiju, a potom i 19:14. Smawila je Srbija na 19:16, pa zatim i na 20:18, ali su daleko iskusniji odbojka{i Italije u fini{u stigli do 24:19, iskoristili drugu set loptu Agrupa(Fukuoka) za 25:20 i 1:0 u setoviIran-Egipat 3:0 ma.Drugi set je po~eo Poqska-SAD 3:0 vo|stvom Srbije od 2:1, Japan-Kina 3:0 a onda je Italija osvojila ~etiri uzastopna Bgrupa(Hamamacu) po ena i tu prednost, od Argentina-Rusija 0:3 tri poena, odr`avala Kuba-Brazil 3:2 do 8:5. Srbija je smawiSrbija-Italija 1:3 la na 9:7, a Italija sa 1.Poqska 7 6 1 20:7 19 dva vezana poena stigla 2.Rusija 7 6 1 18:5 18 do 11:7, a zatim do 14:11 3.Brazil 7 5 2 19:9 16 Sti~uiskustvo:Uro{Kova~evi} i 16:11. Posle drugog iMilo{Terzi} 4.Italija 7 5 2 17:10 14 teh ni~ kog od mo ra, Ita 5.Kuba 7 5 2 16:10 14 6.Iran 7 5 2 15:13 12 lija sti`e do 19:12, odnosno 22:15. bija je stigla do 6:3, odnosno 8:5 na 7.SAD 7 3 4 11:12 9 Srbija je smawila razliku, da bi prvom tehni~kom tajm – autu. 8.Argentina 7 3 4 12:15 9 Italija odgovorila i sa tri uza- Usledilo je vo|stvo od 9:5, pa 11:6. 9.Japan 7 2 5 12:16 8 stopna poena stigla do 25:18 i 2:0 u Prednost od pet poena Srbija je 10.Srbija 7 1 6 8:20 3 setovima. imala i na drugom tehni~kom tajm 11.Egipat 7 1 6 5:18 3 Tre}i set je doneo najboqu igru – autu (16:11), a odmah zatim i 12.Kina 7 0 7 3:21 1 Srbije u ovom me~u. Posle 3:3, Sr- {est poena vi{ka (17:11). Smawila je Italija prvo na 17:13, a zatim i na 18:15. Usledila je serija 3:0 IZJAVEPOSLEUTAKMICE Srbije za 21:16, a onda serija Italije od 5:0 za izjedna~ewe (21:21). Nisu dala rezultata ni dva tajm – Selektor Srbije Igor Kolakovi} bio je polovi~no zadovoqan autu koja je tra`io Igor Kolakoigrom wegovih izabranika. vi}. Ipak, Srbija je povela sa - ^estitke Italiji i nadam se da }e izboriti mesto koje vodi na 22:21, a posle 22:22 osvojila dva veOlimpijadu. Odigrali smo dobru utakmicu i ona }e mnogo zna~iti zana poena za dve set lopte (24:22). na{im mladim igra~ima koji s jakim protivnicima skupqaju neopIskoristila je Srbija prvu za kohodno iskustvo. Nisam zadovoqan na~inom na koji smo odigrali prna~nih 25:22 i 2:1 u setovima za va dva seta, ali smo tek u tre}em po~ei da razmi{qamo i to je doItaliju. nelo rezultat. Prema svemu prikazanom, zaslu`ili smo jedan set i U ~etvrtom setu se vodila izjedtime sam veoma zadovoqan. Danas nas o~ekuje me~ sa Brazilom i nena~ena borba, iako je Italija vomamo mnogo prilika da igramo s wima, ali se nadam da }emo biti dila sa 5:3, a Srbija preokrenula boqi nego danas - rekao je Kolakovi}. rezultat na 6:5. Od tog trenutka se Ivan Miqkovi} je zadovoqan kako su se mlade snage Srbije suigralo poen za poen sve do 12:12, protstavile Italijanima. kada je Italija povela sa 14:12, pa - Na{a reprezentacija je pru`ila dobar otpor Italijanima i 16:14. Nastavak igre doneo je Itasiguran sam da mladi mnogo u~e iz ovih kvalitetnih me~eva. Italiji pet poena vi{ka 20:15. Srbija lija je jedan od najboqih reprezentacija sveta i igrawe s wima je smawila na 20:17, odnosno 23:20, done}e iskustvo na{im klincima koje }e im koristiti u budu}ali je Italija sa dva uzastopna ponosti - istakao je kapiten orlova. ena stigla do kona~nih 25:20 i 3:1 u setovima. M.R

Zaslu`ilismoset

OSMINAFINALAKUPA(@)

Suboti~ankeuNovomSadu Sedma utakmica osmine finala 46. Kupa Srbije u konkurenciji odbojka{ica odigra}e se danas u Novom Sadu. Vojvodina }e od 20 ~asova, u dvorani SC Slana bara, do~ekati NIS Spartak iz Subotice. Posledwa utakmice osmine finala izme|u

Novog Sada i Crvene zvezde odigra}e se 9. decembra. Plasman u ~etvrtfinale do sada su izborili: Dinamo Azotara iz Pan~eva, TENT iz Obrenovca, Vizura iz Beograda, Jedinstvo iz U`ica, Po{tar 064 iz Beograda i Kolubara iz Lazarevca.


SPORT

c m y

dnevnik

utorak29.novembar2011.

17

GENERALNISEKRETARCRVENEZVEZDE\OR\ESTEFANOVI]NAJAVIOPROMENE

Vanredniizbori tokomzime Neklimamusestolica:RobertProsine~ki

PROSINE^KIIDAQENAKLUPIZVEZDE

Viloti}udaqen izprvogtima Nakon prepodnevnog treninga, a posle dana odmora posle ve~itog derbija,strategcrvenobelihRobertProsine~kiodgovaraojenamnogobrojnapitawanovinara.Prvoinajva`nijekakavje wegovdaqistatusposleizgubqenogjo{jednogsusretaodPartizana. - Nisam spomiwao ostavku, nitidaodlazim.Posebnomislimda to ne bi bilo uputno nakon neuspehauderbiju.Te{kojeste,uminusu smo 7 bodova, to je velika prednost, ali trka nije gotova. Moramodadignemoglavu,okrenemo se predstoje}im utakmicama protivRadaiVojvodineidobijemoih.Sledizimskapauzakoja}e ponuditiodgovorenamnogapitawa-istakaojeProsine~ki. Mnogisupovezalinajavuostavke sportskog direktora Ivana Axi}a sa va{im mogu}im napu{tawemMarakane. -Nemamonikakvihproblema,u odli~nimsmoodnosima.Nisamsa wim razgovarao, vidim u novinama da `eli da ode. To je sve {to mogudaka`em. Odnosi unutar ekipe su, izgleda,naru{eni.

-Momcimanijelako,tenzijaje velika.Takojetokadsipora`en u derbiju. Neke stvari nisu smele da se dese u svla~ionici, ali re~ je o profesionalcima koji moraju da gledaju u budu}nost. Svesni su da samo novim trijumfimamogudaprevazi|uovusituaciju. Sukob Borhe i Viloti}a je u prvomplanu. -Dugosmorazgovarali,predu- zeo sam konkretne mere. Jednom sampogaziore~,kadajeupitawu Viloti} zarad interesa kluba, sadavi{enemogu.Onne}etren- iratisaprvimtimom,akoidaqe ostanemnaklupiVilotamorana transferlistu.Borhajerekaoda jeprakti~noproblemsamotajjedanigra~idanemanikakvogbojkota. Ina~e, Petkovi} nije bio ukqu~enuincident,ve}jepoku{aodasmiristrasti.Mislimda suigra~ime|usobnoukorektnim odnosima, ali ogroman pritisak iporazu~inilisusvoje-poru~io jeu~iteqBeogra|ana,uznapomenu da prednost Partizana, iako to svi misle, nije nedosti`na, a da se treba skoncentrisati i na polufinaleKupatokomprole}a. Z.Rangelov

Uzdrmao je redove Zvezde noviporazodve~itogrivala,{to je potvrdio na pres konferencijiigeneralnisekretar\or|eStefanovi}. - Nismo sre}ni {to zaostajemosedambodovazaPartizanom, alinemislimodajetrkagotova. Promena }e biti, veoma brzo,sutrailizadvatridanadesi}esebezsumwe.Kadjedanperiod radite bez odre|enog promenesuneminovnost-istakaoje Stefanovi}. Novinarima je trebalo da se obratisportskidirektorIvan Axi},kojijepremanezvanini~nimizvorimatrebaodapodnese ostavku. - Selektirao je ekipu, doveo treneraProsine~kogiizwegovog sektora prezentira}e uskoro{tajeura|enovaqanoa{ta ne.Organikluba}eodlu~itio sudbini uprave, mi smo organizovanklubitunezaostajemoni za kim, iako nema rezultata na terenu.Nebe`imoinesklawamose,mo`danismonajboqaali jesmonajhrabrijaupravakojase uhvatila u ko{tac sa mnogim problemima. Navija~i su tra`ili odlazak Axi}a. - Razgovarali smo civilizovano, u korektnom tonu, tra`ili su odgovore na neka pitawa nezadovoqni rezultatima. Jesu insistirali na ostavci Axi}a, alijepredsednikrekaodaodlukudonoseklupskiorgani. Kuloarima se pronela vest i dapredsednikVladanLuki}napu{tapredsedni~kufotequ. - Statut ka`e da o sudbini ove i nekih budu}ih uprava odlu~uju ~lanovi kluba, a trenutnoihje24.000sapla}enom~la-

narinom.Udoglednovremeraspisa}emoizbore,~ekajunasjo{ dva kola do zimske pauze. Ozbiqnismoqudiinemo`emo daklubostavimonaulici.Spekulacije su da je Luki} podneo ostavku,ostajedazavr{iposao i raspi{e izbore - uzvratio je Stefanovi}. Problem je o~igledno limitiranaekipa. - Zatekli smo tim vredan 450.000 evra, a sada, kako ka`ete,limitiranaekipavredipre-

- A kako vra}ati dugove bankama,kadasmomoralidaulo`imo8milionaevrazane{tovi{eoddvegodinezadobijawelicencezaEvropu.Nebe`imood odgovornosti za rezultate, jer Zvezda{i zaslu`uju da wihov klubbudeprviuzemqi. O~igledno, finansije su glavniproblem,aimaindicija dajedugopetnarastaoiiznosi oko40milionaevra. - Rupa je bila ogromna, sad je malo mawa. Samo nastavite da

\or|eStefanovi}

ko20miliona.DobilismokonkretnemilionskeponudezaFilipaJankovi}a,Lazovi}a,Evandra, Li Adija, Miki}a, Mijailovi}a... Kako pobe}i od devize da se igra~i skupo prodaju a jeftino kupuju,jersetakonemo`eformiratirespektabilansastav.

se bavite spekulacijama. Oni koji znaju mogu da odu na sajt APR-a (Agencije za privredne registre)ipogledajuna{godi{wi izve{taj. Nemamo {ta da krijemo.Ogromanbalastzaovu upravu su i daqe obaveze prema biv{im igra~ima i trenerima. Recimo,jo{uveknismoizmiri-

lidugovawapremaSuzukiju,aja tog ~oveka nikada u `ivotu nisamsreo!Sabankamamo`emoda prona|emo re{ewe o refinansirawukredita,alisuproblem nere{ive FIFA presude koje namneostavqajumnogoizbora. Samawewe tro{kova odrazilosenabuxetuprelaznomroku namewenzapoja~awa - Jedino re{ewe da se klub postavinazdraveosnovebiloje da se drasti~no umawe tro{kovi.GlupostjedaAxi}eevaplataiznosi8.000evra.Tako,recimo,uZvezdinepostojiigra~sa ugovorompreko250.000evrakada je re~ o strancima, dok su primawadoma}ihitriputamawa. Tako|e, u minulom prelaznom roku potro{io je na poja~awa tri~avih 700.000 evra, na dovo|ewe Dimitrijevi}a i Pa{eka,stimdasetransferBrazilcajo{uvekispla}ujeuratama.KaoisvimauSrbiji,novac je i Zvezdi problem. I dr`ava grcaudugovima,akakone}ejedan fudbalski klub. Ipak, su{tinejedamiradimodaseovo stawe popravi i da narednoj upravi,akoodemo,ne}emoostaviti klub u rasulu, ve} kola u koja}esestiinastavitidavoze.Uperioduodnekolikogodinatrebanamnekolikodesetina miliona evra, ali marketnig je spremioodre|enbrojprojekata koji treba da daju adekvatan profit - zakqu~io je Stefanovi}. Dakle, aktuelno rukovodstvo }esvojemandatestavitinaraspolagawe Skup{tini kluba, a uskoro se o~ekuje raspisivawe vanrednih izbora na Marakani, najverovatnijeuzimskojpauzi. Z.Rangelov

OMLADINCIVOJVODINEJESEWIPRVACISRBIJE

Titula`eqairealnost Omladinski pogon FK Vojvodina,de~aciro|eni1994.godineikasnije,jesewisuprvaciSrbije.PoslepobedeuKru{evcunadNapretkom (4:2) i remija Crvene zvezde kod ku}e u me~u s In|ijom (1:1), mladi Novosa|ani zaseli su na prvomesto,potvrdiv{idasuekipasa sjajnom perspektivom i da }e se o wih ov im usp es im a tek pri~ at i. Ujedno, nagovestili su da Vojvodina ne treba da brine za budu}nost, osnosno da ima nadolaze}u generaciju mladi}a, koji se spremaju da u nekomvremenubudu}empostanunosioci igre i u seniorskom timu. I da,{todane,po~nudadonosetituleuNoviSad. -Ovojeveomatalentovanaekipa - obj as nio je tren er omlad in ac a Milan Kosanovi}. - I pre po~etka prvenstva najavqivao sam borbu za prvomesto,akolikosambioupravu, ovi de~aci su pokazali kroz 17 kolajesewegdelalige.Igralismo najboqi fudbal, s mnogih strana smo dobili komplimente, a rezultat je do{ao kao posledica takve igre.Postiglismonajvi{egolova (47), a na{a mre`a zatresla se 14 puta, po ~emu smo tako|e bili najboqi.Uzto,od14golova~aksedam smoprimiliizpenala. NastaviojeKosanovi}svojupri~uujednomdahu: -Prvomestojelepuspehzanasi jako mi je drago {to smo pokazali

OmladinciVojvodinekojisuslaviliuKru{evcu

da Vojvodina ima lepu budu}nost. Mnogiodovihde~akave}konkuri-

Igra~kisastav TrenerMilanKosanovi}jeujesewojsezonira~unaonaslede}eigra~e: Golmani:MarkoKordi},Milo{^avi},VukUgrenovi}. Odbrana:MilovanPetri},AleksandarGlum~evi},BojanDangubi},Mitar Kanostrevac, Stefan Cviji}, Bojan Nasti}, Slobodan Savi}, Stefan Nikoli}. Sredina:DarkoAleksoski,DejanMeleg,FilipOm~ikus,Neboj{aSimiki},Neboj{aKosovi},MirkoIvani},NemawaSekuli}. Napad: Edin Ferati, Milan Spremo, Petar Bawac, Slaven Ba{kalo, StrahiwaMarkovi},[aletaKordi}. TrenerekipejeMilanKosanovi},auradumupoma`eBorisNa|.Vo|a ekipejeMikaJovi}.

{uizaseniorskitim,pasuuradu s najboqima ve} debitovali Kosovi},Spremo,Nasti}iMeleg.Na{e oper ed eq ew e bil o je da gaj im o ofanzivnu igru, a u ekipi imamo i nekolicinu kadeta, poput Sprema, Kosovi}aigolmanaKordi}a.Bili smo jedna od najmla|ih ekipa u ligi, ali nam to nije smetalo da ostvarujemo odli~ne rezultate. I jo{ ne{to:usastavusmoimaliidojicu momaka koje smo doveli iz Crvene zvezde-Sekuli}aiNikoli}aioni su u dresu Vojvodine stekli punu afirmaciju. Zna~i, nije vi{e pravilodade~aciodlazeizNovogSadauna{enajboqeklubove,jersmo

mi sada najboqi i igra~i `ele da obukudresna{egkluba. O planovima za prole}e Kosanovi}jedodao: - Postoje neki nagove{taji da }e pojedni ~lanovi na{e ekipe biti prikqu~eni prvom timu za zimske pripreme. Me|utim, to nas ni malo neometau`eqidasedo~epamotituleprvakaSrbijeimislimdaimamorealnuosnovudatakavdometpostavimo sebi za ciq. Svi direktni rivali, poput Crvene zvezde, PartizanaiRada,dolazenamugostena prole}e,amigostujemoekipamakojesuudowemdelutabele.Tounama budi optimizam, ali smo, ipak, sve-

snidanamjenaputudotituleneop- hodno jo{ „samo� 13 pobeda. Momci su pokazali da imaju kvalitet, da imaju hrabrost i srce i verujem da titulanijenedosti`anciq. U svakom slu~aju, u~enici Milana Kosanovi}a sada imaju razloga daslave,ali}etovremebrzopro}i i po~e}e pripreme za jo{ ve}e izazove koji }e se na prole}e na}i pred mlad i} im a u crv en o-bel im dresovima. Utisak je, me|utim, da }e oni biti spremni da svakom ispituodgovore,aonda,akonastaves dobrimpartijamaiakobudesportskesre}e,idadonesutituluuNoviSad. A.Predojevi}


18

sport

utorak29.novembar2011.

ABA LIGA

PRED TRADICIONALNI 49. „DNEVNIKOV” TURNIR U MALOM FUDBALU

Crno-belima dosta~etvrtina

Po~eleprijave, interesovaweveliko

Partizan - Hemofarm 82:60 (22:21, 19:15, 28:10, 13:14) BEOGRAD: Hala „Pionir”, gledalaca: 4.030, sudije: Pukl (Slovenija), Vojinovi}(CrnaGora),Juras(Srbija). PARTIZAN: Lo,Pekovi}13, ^akarevi}14,Milosavqevi}13, Lu~i}12, An|u{i} 3, Kati} 8, Bogdanovi}, \eki} 4, Bo`i} 3, Raduqica10,Kecman2. HEMOFARM: Jeremi} 11, Savovi} 5, Panti} 6, Krsti} 2, Ne{ovi}, Ota{evi} 5, Mara{ 13, [utalo 7, Mitrovi}, Lambi}2,Gagi}1,Dangubi}8. PovratakuPionirposle~etirivezanagostovawaprijaoje

NikolaPekovi}

ko{arka{ima Partizana mt:s, kojisuslomiliotporVr{~ana maksimalno anga`ovanom i na momente egzibicionom igrom u tre}oj~etvrtini. Igra~ crno-belih, Ejsi Lo, nijeigraoskorocelodrugopoluvreme, ali ne odlukom trenera Vlade Jovanovi}a, ve} zbog povrede. Amerikanac se prilikom prodora pod ko{ u vazduhu sudario sa jednim igra~em Hemofarma i potom do`iveo bolanpad. Me|utim,Partizanjenaovoj utakmici dokazao da mo`e da pobe|uje i kada nema Pekovi}a iLoa-zarazlikuod gostovawa Zlatorogupro{logvikenda. Crno-beli su od 41:38 u 21. minutu u{liuserijuod~ak 20:2,pasusedamipo minuta kasnije imali nedosti`nih 61:40. Ko{em Raduqice stekli su i maksimalnih69:46. Vr{~anisuposle 2/2 u prvih desetak minuta, proma{ili narednih 11 {uteva za tri poena, dok su crno-beli zatvorili sve prilaze svom ko{u i napravili lepuuvertiruza~etvrtak i evroliga{kiokr{ajsMakabijem.

Partizan-Hemofarm Radni~ki-Zagreb Cibona-Olimpija Helios-Zlatorog Krka-C.zvezda Makabi-Cedevita [iroki-Budu}nost 1.Cedevita 2.Makabi 3.Partizan 4.Olimpija 5.Cibona 6.Budu}nost 7.[iroki 8.Zagreb 9.Hemofarm 10.Radni~ki 11.C.zvezda 12.Krka 13.Helios 14.Zlatorog

9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9

7 8 7 7 6 5 4 4 4 3 2 2 2 1

2 0 2 2 3 4 5 5 4 6 7 7 7 8

82:60 85:83 81:70 83:66 75:73 96:89 84:77

794:665 16 687:572 16 708:612 16 743:700 16 747:741 15 680:673 14 697:699 13 707:735 13 616:640 12 704:739 12 771:773 11 655:706 11 632:720 11 636:772 10

Prva A mu{ka liga Vojvodina-MegaVizura Smederevo-Sloboda Proleter-Metalac OKKBeograd-Borac @elezn.-BKKRadni~ki FMPRadni~ki-Tami{ NapredakR.-Sloga 1.BKKRadn. 9 7 2 2.Vojvodina 8 7 1 3.Borac 9 6 3 4.Sloga 9 6 3 5.M.Vizura 9 6 3 6.Tami{ 9 5 4 7.Smederevo 9 5 4 8.Radn.FMP 8 5 3 9.Metalac 9 3 6 10.ProleterN. 9 2 7 11.Sloboda 9 2 7 12.@elezni~ar 8 2 6 13.NapredakR. 9 1 8 14.OKKBeogr. 6 3 3

97:77 91:85 82:66 67:72 115:116 87:82 95:93 803:770 16 686:599 15 674:608 15 814:753 15 761:754 15 657:650 14 744:746 14 626:596 13 690:724 12 681:733 11 665:753 11 653:698 10 658:750 10 477:457 9

ZAVR[EN MASTERS TURNIR U LONDONU

Federeru70.titula [vajcarac Roxer Federer pobedio je @o Vilfrida Congu sa6:3,6:7,6:3ufinalu zavr{nog Mastersa sezone u Londonu i osvojio 70. trofej u karijeri.Me~kojijetrajaodva satai19minutaFedererjemogaodazavr{iiudrugomsetukadajena5:4serviraza{estitrofej zavr{nog Mastersa sezone. Ipak rekorder je postao posle tri odigrana seta, po{to je Francuzuspeodaostaneume~u iosvojidrugisetposletaj-brejka.Ovojejednomodnajve}ihtenisera svih vremena bilo 100. finaleukarijeri. Federer i Conga su bez ve}ihproblemaosvajaligemove na svoj servis. Tako je bilo sve do osmog gema kada je [vajc ar ac isk or is tio prvu brejkloptuname~uipoveosa 5:3.U narednom gemu je Federer servirao za osvajawe prvog seta, Conga je stigao do 40:40, ali je to bilo sve od

NovirekordRoyeraFederera

Francuzauprvomsetu.Posle ne{tovi{eodpolasataigre Federer je dobio prvi set sa 6:3.CongajeuprvomsetuprepustioFedererusamodvapoenanasvojprviservis.Conga je dobro u{ao u drugi set, osvojio dva gema na svoj servis, ali nije uspeo da stigne do brejk lopte. U petom gemu Federer koristi brejk loptu

SAVATISTI HRVATSKE I SRBIJE PODELILI MEGDAN

Na{izaslu`eno trijumfovali

MladareprezentacijaSrbije usavateu,kojusu~inilitakmi~ari iz Vojvodine, pobedila je Hrvatsku sa 5:4 u Gare{nici. Na{imladi}ipokazalisudane zaostaju za seniorskom ekipom koja je druga u svetu i Evropi.

pionirkaNikolinaIlki}(Ruma), do 60 kg kadetkiwa Bojana Andreji} (Ruma), do 52 kg pionirMilanRakita(Jedinstvo)i do 60 kg pionirka Jelena Sedoglavi} (Galaktik). Pehare za drugo mesto dobili su do 39 kg pionir Dejan Ercegovac(Ruma),do 30 kg pionir MiroslavRakita (Jedinstvo), do 48 kg pionirka Marijana Raki} (Jedinstvo) i Bojan Pavi~i}(Galaktik). Selektor reprezentacije Srbije Miodrag Raki} iz Rume je zaMladareprezentacijaSrbijeusavateu dovoqan nastupom Ekipu Srbije ~inili su takmina{egtimaismatradajerezul~ari iz SBK Ruma, KBS Jedintattrebalodabude6:3zaSrbistvoizNovogBe~ejaiKBSGaju,alidoma}esudijesudruga~ilaktik iz Sombora. Pehare za jeodlu~ile.Ina~e,oragnizacija prvo mesto osvojili su do 65 kg me~aidoma}instvosubiliizukadetVukVesi}(Ruma),do48kg zetni. M. Ra.

dnevnik

idolazido3:2.Utomtrenutku se ~inilo da je kraj me~a blizu.SvedodesetoggemakadajeFedererserviraozame~ nije bilo uzbu|ewa, a onda je [vajcarac „izdao” prvi servis,pajeCongastigaodotri brejklopte.Prvunijeiskoristio, drugu jeste i posle jo{ dva odigrana gema set je oti{aoutajbrejk.Iutajbrejku je Federer bio blizu da me~ osvojiposledvaseta,jerjevodio sa 5:2. Neiznu|enim gre{kama vratio je Congu u `ivot i Francuz je serijom 6:1 stigao do 8:6 i izborio se za tre}i set. U posledwem setu nije bilo brejk {ansi sve do osmoggema,alijeFederekada je bilo najpotrebnije stigao do brejk lopte koju je iskoristio,aondazarazlikuoddrugog seta bio siguran kada je servirao za me~. 6:3 u tre}em setuitre}itrofejzaFedereranaposledwatriturnirana kojimajeu~estvovao.

I pored ~iw en ic e da do sada nijestigla ni jedna prijava za tradicionalni 49. Dnevnikovturniru malom fudbalu interesovawe je veliko.Mnogisuseju~e raspitivali kada po~iweturnirikojisuusloviu~e{}a. Dakle, turnir }e, prema dogovoru sa Sportskim i poslovnim centrom Vojvodina (igra}e se u maloj sali Spensa), po~eti 18. ili 21. decembra. Ne{to kasniji start u odnosu na ranije godine ove presti`ne sportske manifestacije je zbog zauz etos ti Momenatsjednogodranijihturnira Spensa. Zbog predstoje}eg Evropskog prvenstva cijiveterana,azamla|ekateurukometuiradovauvelikoj gorijeobezbedi}emorobnenasali novosadske sportske le- grade. potice, mala sala je preopteU ovom trenutku za potenre}ena, pa je moralo da do|e cijalne u~esnike najva`nije do pomerawa termina u odno- jetoda}ese igratipoistim su na planirano. Predvi|amo pravilima kao i ranijih godasefinalnime~eviigraju8. dina - pet igra~a u poqu i januara, ali mogu}e je da i tu golman,ajednuekipusa~iwado|edopomerawaakosepri- vaju 10 fudbalera. Ekipe za javivelikibrojekipa. svakuutakmicumoguprijaviNagradni fond bi trebalo ti novih deset igra~a, s tim da bude kao i prethodne godi- {to jedan fudbaler ne mo`e ne, pod uslovom da se prijavi da igra za dve ekipe. Igra}e oko100ekipa,aakoihbudevi- se u pet kategorija: seniori, {e i nagradni fond }e biti veterani, kadeti, pioniori i ve}i.Dakle,iovegodinenaj- mla| i pio n ir i. Prij av e za boqa ekipa mo`e da o~ekuje turnir primamo svakog rad400.000dinara.Nov~anunagra- nog dana u sportskoj rubrici dudobi}eiprvakukonkuren- Dnevnika(Bulevaroslobo|e-

KANARINCI ZIMUJU NA ^ETVRTOM MESTU

Roksazapreokret UspelisufudbaleriNovogSadanakonvelikeborbedauposledwemkoluPrveligedapreokrenu rezultat u susretu sa odli~nom ekipomSin|eli}a(2:1)istignudo ~etvrtogmestanaprvenstvenojtabeli. Trener Josif Ili} imao je puno respekta prema Ni{lijama, isticaojewihovkvalitetinagovestio da }e biti potrebno puno strpqewa na putu do pobede i re-

REPREZENTACIJA U CRNOJ GORI

Sledepaklene pripreme Srpska vesla~ka reprezentacijaotputovalajeuCrnuGorugde}e unarednih20danaobaviti prvu fazu priprema za narednu sezonu u kojoj je o~ekuju brojniizazovi,izme|uostalogi Olimpijske igre u Londonu. SelektorNeboj{aIli},kojem}eu radu u Kotoru pomagati trener OleksandrFedotov,odredioslede}i sastav: Nikola Stoji}, Jovan Popovi}, Radoje \eri}, Miqan Vukovi}, Milo{ Vasi}, Goran Jagar, Marko Marjanovi}, Nenad Be|ik, Iva Obradovi} i IvanaFilipovi}. –Odabralismodanamprvabaza bude na crnogorskom primorju zbog uslova koje tamo imamo. Reprezentativce o~ekuje paklenih 20dana.Pripreme}ebitibazi~ne,samnogoveslawa,ergometrai teretane.Osnovniciquovomdelu priprema bi}e da se fizi~ka sprema di`e na vi{e nivoe – rekaojeselektorIli}. J. G.

DarkoRoksa(levo)

van{a za pro{logodi{wi ubedqivporaz. -Pou~eniiskustvomizpro{le godine u utakmici koju je Sin|eli}dobio3:0ina~inomnakojije NoviSadigraospremalismoseza tajme~spunovi{emotivadaodigramokakoznamoiumemoipobedimo. @eleli smo da sezonu zavr{imo na najboqi mogu}i na~in, onakokakosmoigralitokomve}eg dela prvenstva. Utakmica je bila bitna i za goste, jer bi pobedom znatno popravili plasman. Stoga je igra oba tima bila beskompromisna. Napravili smo pritisak u glavamadamoramoslaviti,tojei tekakouticalodaunekimfazama odigramo stegnuto. U neku ruku igra~isubilisputani.Alijenajva`nije da smo uspeli na kraju da pobedimoidasezonuzavr{imona najboqi mogu}i na~in - ka`e Ili}. Gostisupogotovouprvomdelu dokazalikvalitete,povelisu,ali dokrajanisuizdr`ali.

-Dobrosmoanaliziraliigru Ni{lija, znali da su kvalitetan sastav, skup dobrih individualaca. Dosta smo se mu~ili, pogotovo u prvom delu, a u nastavkumoralidaulo`imopuno znoja kako bi stigli do pobede. Zadovoqansamigromirezultatom, i jesewim u~inkom od 28 bodova.Nakrajumoramre}ida smoznatnoprema{iliplan,ali u nekim stvarimo mora}emo mnogo toga da uradimo, ukoliko `elimo i na prole}e da se vinemo jo{ vi{e. Pravi potez iskusnogstrategabilojeubacivaweDarkaRokseudrugomdelu igre, a mladi Roksajeuneoje puno `ivosti, nad wim je napravqen jedanaesterac, uspe{no ga je pretvoriouizjedna~eweapotomje bio inicijator kod pobedonosnoggola. -Bilajete{kautakmica,dragomije{tosamdoprineodado|emodovrednepobede,osvojili smotribodaiostalime|ukandidatimadanaprole}euzpovoqan raspored poku{amo da izborimoimestokojevodiuelitu.-ka`eDarkoRoksa Po nepisanom pravilu igra~ nad kojima je napravqena najstro`ijakazna,neizvodeje. - Sve je bilo po dogovoru. Preuzeosamodgovornost,dobro izveo udarac, ga|ao dowi desni ugao. Jovi} me je pro~itao, uspeojedaodbije{ut,alinamoju sre}u pritr~ao sam i poslao loptu u mre`u. Sjajno smo odigrali drugo poluvreme i zaslu`enopobedili.Nikosenijenadaoovakvomuzletu,jerjeekipa pretrpela mnogo izmena. Kroz me~eve smo se uigravali. istakaojeRoksa. I. Grubor

wa81,prvisprat,soba14)od 10do14satiina`irora~un broj340–2511-60[ahovskog kluba “Dnevnik”, a kotizacijajeslede}a–seniori:15.000 dinara,veterani11.000,kadeti: 10.000, pioniri: 9.000 i mla|i pioniri: 8.000 dinara. Informacije se mogu dobiti inatelefonskibroj:021/480 -6827. Za kadete mogi nastupati igra~i ro|eni 1995. i mla|i, za pionire 1997. i mla|i, a za mla|e pionire ro|eni posle prvog januara 1999. godine. Kodveteranaostajepostarom - na turniru mogu nastupiti igra~i koji na dan utakmice imaju35godina. G. K.

PROLETER NIJE USPEO U NI[U

@alza {ansomZeca S puno optimizma nakon tri vezane pobede fudbaleri Proleterasuoti{liuNi{.Optimizamjelebedeouvazduhujerje predsampolazakstiglavestda je iskusnom Momiru Desnici skinuta kazna od pet utakmica neigrawaiprina~enanadvame~a,pajeionimaopravonastupa.KrenulisuNovosa|anihrabro,me|utimsvezamislitrenera Nenada Lalatovi}a koji je vodio tim sa tribina pale su u vodu. Ni{lije su postigli gol napo~etkume~a,{tojenakraju spletom okolnosti bio odlu~uju}i. U nastavku strateg Novosa|ana uvo|ewem Danila Sekuli}aiMladenaGali}abacioje svekarteunapadaliiporednekoliko prilika rezultat se do krajanijemewao. - U{li smo u susret bez respekta,dobrostajalinaterenu, a onda smo neo~ekivano primili gol. Napada~ Radni~kog iskraoseodbraniisavladaogolmana Bogunovi}a - poja{wava brzonogi napada~ Mladen Gali}. Boqe je Proleter odigrao u nastavku, imao {anse, ali je i stalnimnapadimaotvoriopuno prostoradoma}inu. - U nastavku sam zajedno sa Sekuli}em dobio {ansu, poku{avalismonasvena~inedado|emodoizjedna~ewa,imalidve lepe prilike. U jednom trenutkustvoriomiseprostordasavladam golmana Radni~kog, ali kaoiuprethodnimutakmicama nisamimaosre}e.Najpovoqniju priliku da stignemo do boda imaoje\uroZec,kadajesasamo nekoliko metara loptu glavomposlaoporedpraznemre`e. Imamoza~imeda`alimo,propustilismoprilikudaostanemo nepora`eni - jada se talentovaninapada~iobe}ava. Mla|inovosadskiprvoliga{ jesewi deo zavr{io je na visokom6.mestu,fudbaleriProletera}etreniratijo{ovenedequaonda}eoti}inazaslu`eni odmor. M. Popovi}


SPORT

c m y

dnevnik

MFLBE^EJ

VOJVO\ANSKALIGA–ZAPAD

Silni Nadaq~ani Napredak– Vojvodina4:0(2:0)

NADAQ: Igrali{te Napretka, gledalaca 200, sudija: Jerotijevi} (Vrbas). Strelci: Ivani{evi} u 17, Milivojev u 25, Kova~ev u 51, \uri} u 89. minutu. @uti kartoni: Lazarov, Ivani{evi}, @ivanovi}, Milivojev, Kobac, \uri} (Napredak), Rajevi} A. Bubawa, Mom~i~evi}, Jovi} (Vojvodina). RADI^EVI]: Mladost – Jedinstvo(Ba~koPetrovoSelo)1:1,KUCURA:Iskra–Be~ejOldgold3:6,NADAQ: Napredak - Vojvodina (Ba~ko Gradi{te) 4:0, SRBOBRAN: Mladost Radost–Proleter1:1,sobodnajebilaekipaBudu}nostiizSavinogSela. 1.Vojvodina 2.Proleter 3.Napredak 4.Ml.Radost 5.Budu}nost 6.Be~ej 7.Iskra 8.Mladost 9.Jedinstvo

12 13 13 12 12 13 12 13 12

10 9 9 6 6 6 3 1 1

0 2 2 2 1 3 1 5 1 5 2 5 0 9 2 10 1 10

32:14 32:18 28:16 28:13 34:20 30:29 22:45 7:32 7:36

19

utorak29.novembar2011.

30 29 28 21 19 19 9 5 4

NAPREDAK: Lakovi} 7, @ivanovi} 7, Rali} 7, Te{anovi} 8, Kobac 7, ^egar 7, Lazarov 8, Milivojev 8, Kova~ev 7(Boki} 7), Ivani{evi} 8, Desnica 8 (\uri} 7). VOJVODINA: Mandi} 6, Srdi} 6, Biro 6, Makaj 6, Mom~i~evi} 6, Rajevi} 7(Rajevi} 7), Savi} 7, Sekuli} 7, Petrov 6, Sel 6 (Jovi} 6), Bubawa 7. Odli~na fudbalska predstava u Nadaqu, utakmica na nivou mnogo ve}eg ranga u kojem je ekipa doma}ina pokazala vi{e `eqe za pobedom. Po~etak utakmice pripao je doma}inu i posle nekoliko izglednih prilika koje nisu realizovane, gosti su imali idealnu priliku ali je sa gol linije loptu izbio Rali}. Nakon toga Ivani{evi} je u 17. minutu odli~nim {utem iz slobodnog udarca s 25 metara neodbrawivo pogodio mre`u. Inicijativu doma}ina krunisao je Milivojev koji je direktno iz kornera pogodio mre`u. U nastavku utakmice Desnica odli~no je pro{ao po desnoj strani, prona{ao Kova~eva koji je postigao tre}i pogodak. Ta~ku na odli~nu igru doma}ina stavio je mla|ani \uri} u 89 minutu .koji posle lo{e intervencije golmana gostiju postavio kona~an rezultat. R.]uri}

MladostRadost- Proleter1:1(1:0) SRBOBRAN: Stadion Mladosti radosti, gledalaca oko 100, sudija Pivarski ( Vrbas ). Strelci : Jankovi} u 29. za Mladost Radost, Novi}evi} u 85. minutu za Proleter. @uti kartoni: Komleni}, Topalov (Mladost Radost), Bogdanovi}, Savi}, Gruji}, Vel. Koji~i} (Proleter). MLADOST RADOST: A|anski, Alargi}, Komleni}, Musi}, Vinkovi}, [umi}, Grbi} (Tadi} ), Milo{ev (Topalov ), Jankovi}, M. Srdanov, N. Srdanov. PROLETER: Miricki, Siv~evi} (Rado{evi} ), Savi}, Toprek, Jovanovi} ( Vel. Koji~i} ), Bogdanovi} ( Dabi} ), Rai~evi}, Vl. Koji~i}, Gruji}, Ne{kovi}, Novi}evi}. ^vrsta, dinami~na igra u kojoj su doma}i imali vi{e inicijative u prvom, a gosti u drugom poluvremenu. Pred kraj se igralo dosta nervozno a prema prikazanoj igri remi je najrealniji ishod ovog susreta. L.Ki{ OLKIKINDA–NOVIBE^EJ

Vukovi pokazalizube

Op{tinski fudbalski savez OFK Kikinda - Novi Be~ej je organizator lige za mla|e pionire koji se igra putem turnira po sistemu jesen-prole}e. U ligi je ukqu~eno sedam ekipa a jeseni prvaci su mla|i pioniri {kole fudbala „Mladi vukovi” iz Kikinde sa 15 bodova. Jesewi plasman: Mladi vukovi (K) 15, Vojvodina (NM) 11, Delije (M) 9, Kozara (BVS i 2. oktobar (K) po 8, Budu}nost (SC) 5 i @AK 0. bodova. M.S.

Studentipolo`ili kolokvijum Indeks-Stani{i}1:0(0:0) NOVISAD: \a~ko igrali{te, gledalaca: oko 200, sudija: Kantar (B. Palanka). Strelac: Nedi} u 46. minutu. @uti kartoni: Powevi}, Bojovi} (Indeks), Gruji} (Stani{i}). INDEKS: Buzaxija 7, Bojovi} 7, Kragovi} 7, Savi} 8, Saveqi} 7, Salkai 7, Nedi} 8, Powevi} 8, \or|evi} 7 (Amixi} 7), Veselinovi} 7 (Klai}), Staki} 7 (Simovi} 7). STANI[I]: Ig. [ari} 7, Vrani} 6 (Kne`evi} 6), Niki} 6,

Sloga-Obili}3:1(2:0)

ERDEVIK: Stadion Sloge, gledalaca 100, sudija Ivani{evi} (Oxaci).Strelci: Simeunovi} u 9, Bojani} u 18. (iz penala) i Vasi} u 89. za Slogu, N.Ili} u 56. minutu za Obili}. @uti kartoni: Jovanovi} (Sloga), Mar~eti}, Stojanovi}, M. Kobilarov (Obili}). SLOGA: Staj~i} 7, Milo{evi} 7, Jovanovi} 7 (Zec 6), ^obanovi} 8, Miqkovi} 7, Zoranovi} 7, Kova~evi} 7 (Vasi} 7), \or|evi} 7, Simeunovi} 8, Po-

Polet–Budu}nost1:1 (1:0) SIVAC: Stadion Poleta, gledalaca 100, sudija: Igwatovi} (Novi Sad). Strelci: Malacko u 42. za Polet, a M. Srdi} u 95. za Budu}nost. @uti kartoni: Dobrijevi} i Bakovi} (Polet), a Karanovi} (Budu}nost). POLET: @ivkovi} 7, Josovi} 7, Dobrijevi} 7, Bakovi} 7, Zejak 7, Perovi} 7, [egan 8, Martin 7, Vuka{inovi} 7, Rako~evi} 7,5, Malacko 7,5

Nedi} postigao jedini pogodak na \a~kom igrali{tu

Il. [ari} 7, G. Jagodi}- Kurixa 7, Jawi} 6, Gruji} 6, J. Jagodi}Kurixa 6, Terzija 6 (@e`eq), Dragi~evi} 5, Xepina 6 (Jovanovi} 5). Dobra utakmica na \a~kom igrali{tu. Gosti su uspeli u prvom delu da se odbrane, je su {toperi dobrom visokom odbranom dr`ali napada~e Indeksa daleko od gola. Indeks je dodao gas na samom startu drugog dela. Sve je pokrenuo pasom Powevi}, polu-levo kratkim pasom do Amixi}a, ovaj je izbacio Veselinovi}a, koji je prona{ao Nedi}a, koji je loptu ubacio u mre`u. Igra~i Stani{i}a su zbog povreda igra~a obavili ~ak dve izmene u prvom delu utakmice. M.Kova~evi}

Jedinstvo- Omladinac0:1(0:0) STARA PAZOVA: Stadion Jedinstva, gledalaca 300, sudija Bla`on (Ruma).Strelac: Xepina u 72. minutu. @uti kartoni: Dragin, Nagli} (Jedinstvo), Stoisavqevi}, Pej~inovi} (Omladinac). JEDINSTVO: Vorkapi} 7, [apowa 6, Borisavqevi} 6, Vuji~i} 7, Jovi{i} 7, Duki} 6 ([estovi} 6), Dragin 7, Ogrizovi} 6, Gu{a 6 (Igra~), Kukoq 6, Nagli} 6. OMLADINAC: Jagodi} 7, ]eran 6 (Rusmir), Ili} 7, Luki} 7, Stoisavqevi} 8, Mirosavqevi} 8, Haka~ 6 n(Stefanovi} ), Xepina 7, Pej~inovi} 6, Kova~evi} 6 (Jeli}), Savi} 6. Prema o~ekivawu bila je to borbena utakmica, a u prvom delu bilo je malo {ansi.Jedinu pravu priliku propustio je Kukoq. Za malo je {utirao pored same stative. U nastavku isti scenario. Igralo se borbeno i opet je bila tek poneka {ansa. Doma}i anemi~ni, a gosti svoju priliku pretvorili u gol. Marko Xepina je iznada dobio loptu, ispred Vorkapi}a, a onda je lagano plasirao u neza{ti}eni deo mre`e. Gosti su zaslu`eno do{li do pobede. M.Bzovski

va`an 7, Bojani} 8 (Ivkovi} 7). OBILI]: Dupqanin 6, M. Kobilarov 6, An|i} 6, N. Ili} 7, Rodi} 7, Mar~eti} 6, N. Kobilarov 6, @ivojnov 7, Stojanovi} 6, M. Ili} 7 (Vu~ini}), [tefek 7. Erdevi~ani u prvom delu bili daleko boqi rival. Ofan-

Foto:D.Ivani}

BUDU]NOST: Kova~evi} 7, Karanovi} 7 (Baji} 7), Vejinovi} 7, Majki} 7, Novak 7, Pu|a 7, Kne`evi} 7, B.Srdi} 7, Mari} 7, [e{um 7, Kajtez 7 (M.Srdi} 7). Sudijska nadoknada, koja je umesto pokazanih pet trajala i dobrih desetak minuta, bila je

mla|ani Vuka{inovi}, ona se odbila od golmana Kova~evi}a do Malacka koji sa desetak metara preciznim udarcem pogodio prazan gol. \.Bojani}

Crvenazvezda-1.maj 2:0(0:0)

NOVISAD: Igrali{te Crvene zvezde, gledalaca 100, sudija: ^i~i} (Oxaci). Strelci: \or|evi} u 56. i Pekez u 90. minutu. @uti kartoni: Radovanovi} i Avakumovi} (Crvena zvezda), a An|i} (1. maj). CRVENA ZVEZDA: Vuki} 7, Tri{i} 7, Radovanovi} 7, Celin 7, Avakumovi} 8, Ratkovi} 7 (Tadi} 7), Ra|en 7 (Kara}), Pekez 8, \or|evi} 8, Ra{iovan 7 (Mora~a), Gordani} 8. 1.MAJ: Arsenovi} 7, Putica 7, \akovi} 6, Mikavi} 6, \oki} 7, Jovanovi} 6, Kordolup 6, An|i} 7, Mar~eta 6, Novakovi} 7, Crnokrak 6. U 6. minutu Ra{iovan je odli~no uposlio \or|evi}a, wegov udarac sa 16 metara u desni dowi ugao Arsenovi} je odbranio. Nekolio minuta kasnije Ra{iovan je sa desetak metara bio za malo neprecizan. \or|evi} se jo{ jednom na{ao u idealnoj prilici, wegov udarac izbio je Putica. Gosti su najboqu priliku imali u 30. minutu. An|i} je izveo slobodan udarac sa desne strane, \oki} je kod druge stative ga|ao prvi ugao, a Vuki} je vrhom prstiju spre~io podogak. U nadoknadi vremena mat u tri poteza. \or|evi} je sa leve strane pogodio Avakumovi}a na suprotnoj strani, ovaj iz prve povratnom loptom uposlio Pekeza koji je s osam metara lako pogodio mre`u. D.Ivani}

Mladost(BP)- Mladost(T)1:1(0:0)

BA^KI PETROVAC: Igrali{te u Vrbari, gledalaca 300,

SIVAC: Polet-Budu}nost 1:1, NOVI SAD: Indeks-Stani{i} 1:0, STARA PAZOVA: Jedinstvo-Omladinac 0:1, ERDEVIK: Sloga-Obili} 3:1, BA^KIPETROVAC:Mladost-Mladost (T) 1:1, KA]: Jugovi}-Radni~ki (SM) 2:2, NOVI SAD: Crvena zvezda-Prvi maj2:0,Borac-Ba~ka5:0. 1.Radni~ki(SM)15103 2.Indeks 15 8 6 3.Jedinstvo 15 8 4 4.Omladinac 15 7 5 5.Sloga 15 7 2 6.Mladost(T) 15 5 7 7.Borac 15 6 3 8.Budu}nost 15 5 5 9.C.zvezda 15 6 1 10.Polet 15 5 4 11.Mladost(BP)15 4 7 12.Stani{i} 15 4 5 13.Prvimaj 15 5 1 14.Obili} 15 3 4 15.Jugovi} 15 3 3 16.Ba~ka 15 1 6

2 1 3 3 6 3 6 5 8 6 4 6 9 8 9 8

31:11 19:7 21:10 17:13 25:23 24:19 21:18 13:14 23:20 20:17 20:18 13:22 17:24 14:33 17:31 12:27

33 30 28 26 23 22 21 20 19 19 19 17 16 13 12 9

Stracinski bespsotrebno napravio faul u kaznenom prostoru. Dudvarski je s bele ta~ke prevario je Fej|ija. M.Po.

Borac-Ba~ka(BP) 5:0(1:0) NOVI SAD: Igrali{te Borca na Klisi, gledalaca 100, sudija Graovac (Ruma), strelci: Nikoli} u 1. Kukoq u 64. i 75. Veselinovi} u 83. i @akula u 85. minutu. BORAC: Kne`evi} 7, Ili} 8, Papri} 7, Miri} 7, Dubroja 7, Ja{ovi} 7 (Gostoji} 7), Xakovi} 7 (Veselinovi} 8), Dobriwac 7, Nikoli} 8 (\or|ijevski 7), Kukoq 8, @akula 8. BA^KA: Romi} 7, Vigwevi} 6, Stupar 6 (Medan 6), Erak 6, Jefti} 6, Mile{evi} 6 (Stevanovi} 6), Kozomora 7, Tan~i} 6, Antoni} 6 (Radevi} 6), Duki} 7, Mari} 6. Nakon dva uzastopna uspeha u gostima momci trenera Jeli}a odli~nom i efikasnom igrom uspeli su da ostvare pobedu pred vernim navija~ima. Da na golu Palan~ana nije bilo Romi}a

Ka}aniizjedna~ili uposledwemminutu Jugovi}-Radni~ki2:2(0:2)

KA]: Sportski centar „Siget”, gledalaca 300, sudija Pupac (Ba~ka Palanka), strelci: @ivanov u 54. Bla`i} u 90. (iz penala) za Jugovi}, a Skorupan u 34. i Proki} u 40. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Mili}, Nikoli}, Suvara, \uri} (Jugovi}), \or|evi} (Radni~ki). Crveni karton: Laki} (Jugovi}). JUGOVI]: Suvara 8, Makini} 6, Laki} 6, @ivanov 7, Grozdi} 6, Plav{i} 7, Geli} 6, Mili} 6 (Sukara -), Terzi} 6 (\uri} -), Bla`i} 7 (\eki} -), Nikoli} 6. RADNI^KI: [ivoqicki 6, Pavlovi} 7, Savinovi} 6, Ivi} 7, Radovanovi} 6, Ninkovi} 6, Bosan~i} 6, @ivanovi} 6 (\ur|evi} -), Vasiqevi} 6, Skorupan 7 (Cvijeti} -), Proki} 6 (Manev -). Gostima iz Sremske Mitrovice pripalo je prvo, a doma}ima drugo poluvremen. Prema prikazanoj igri nere{eni rezultat je najrealniji ishod ove uzbudqive ali do kraja neizvesne utakmice. Ve} od po~etka gosti su stavili do znawa da su do{li po bodove U 34. minutu pogotkom Damira Skorupana do{li su u vo|stvo. Proki} je osam minuta kasnije pove}ao prednost Mitrov~ana koji su na odmor oti{li sa dva gola prednosti. U nastavku videv{i da je vrag odneo {alu Ka}ani su zaigrali boqe i anga`ovanije, stvarali {anse da bi u 54. minutu @ivanov smawio rezultat. Zoran Bla`i} je u posledwem minutu utakmice iz penala uspeo da anulira prednost gostiju i donese radost svome timu. M.Grbi} zivnom igrom, ve} u 9. su vodili. Simeunovi} je zahvatio loptu u petercu i lako savladao Dupqanina. Potom, su doma}ini, re|ali brze akcije, koje je odbrana gostiju jedva zaustavqala.U 18. minutu bilo je 2:0.Sru{en je Pova`an u kaznenom prostoru gostiju, a s bele ta~ke siguran je bio Bojani}. U drugom delu boqu igru gosti su krunisali golom. A, onda su ponovo doma}ini preuzeli inicijativu. U samom fini{u Vasi} je iskoristio nepa`wu gostuju}u odbrane, postigao gol, i postavio kona~an rezultat. K.Vig

kobna po doma}e fudbalere. Slobodan udarac, sa nekih 18 metara od gola doma}eg golmana @ivkovi}a, izveo je prakti~no tek u{av{i u igru, Milan Srdi}. Uzeo je kratak zalet, taman dovoqan da loptu smesti u dowi levi ugao @ivkovi}a. O~aj i razo~arawe kod doma}ih a radost u redovima gostiju. Siv~ani su sjajnu igru tokom svih 90 minuta „prosuli” bespotrebnim slobodnim udarcem iz koga je usledilo izjedna~ewe. Treba re}i i to da su fudbaleri Poleta u vo|stvo do{li u 42. minutu, nakon jedne dobro izvedene akcije, kada je loptu sa ivice kaznenog prostora uputio

Vazdu{ni duel Celina (Crvena zvezda) i Mikavi}a (1. maj)

sudija Papi{ta ([id), strelci: Jaku{ u 69. za Mladost (BP), a Dudvarski u 81. minutu (iz penala) za Mladost (T). @uti karton: Pavlis (Mladost, BP), [impraga, R. Krivokapi} (Mladost, T). MLADOST (BP): Fej|i 7, Pupavac 7, Stracinski 7, Uzelac 7, Kobilarov 7, Rupar 7, Kawa 6, Kokanovi} 7, Zbu}novi} 7 (Staki} -), Plav{i} 6 (Jaku{ 7), Pavlis 7. MLADOST (T): Baji} 7, Gavrilov 7, [impraga 6, Filipovi} 7 (Ranki} 7), [ija~i} 7, R. Krivokapi} 6, Pankov 7, B. Krivokapi} 6 (Stankov -), ]uk 7, Kozomora 6 (Jandri} -), Dudvarski 7. U sudaru imewaka podela bodova. Doma}i su se propisno isproma{ivali, pa su na kraju morali da se zadovoqe samo bodom. Gotovo iz jednog jedinog udarca Turinci su uspeli da ostanu nepora`eni. Sve do 69. minuta gosti su odolevali da bi rezervista Jaku{ nakon prodora Kokanovi}a uspeo da savlada Baji}a, a onda je devet minuta pre kraja

mogli su Palan~ani Novi Sad napustiti sa mnogo vi{e golova, ovako su i petardom bili zadovoqni. Ve} u prvom minutu kapiten Aca Nikoli} postigao je gol, a do kraja poluvrmena napada~i Borca su se propisno isproma{ivali. U nastavku je vredni Kukoq dva puta odli~no ispratio centar{uteve u {esnaesterac gostiju, a do kraja me~a u strelce su se upisali i rezervista Veselinovi} i @akula. M.Po.


20

sport

utorak29.novembar2011.

dnevnik

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ZAPAD

Revijagolovazaprvomesto

Remizakraj

Proleter – Obili} 7:0 (4:0) BANATSKI KARLOVAC: Stadion Proletera, gledalaca 100, sudija Jelena Baweglav (Ba~ka Topola). Strelci: Ili} u 4, Tomi} u 10. i 85, Aleksi} u 30. i 32, \or|evi} u 60. i Mileki} u 69. minutu.

BA^KA: Halas 7, Lazarevi} 6 (Ramovi}), Vukovi} 6, Polovina 6, \urovi} 6, Reme{ 6 (Andre{i} 6), S. Petrovi} 6, Luki} 7, [icar 6 (Raji} 6), R. Petrovi} 7, Bla`evi} 6. Odli~an start Crwana, ve} u 7. minutu Radin je odli~no pro-

naesterac koji je izveo Bojan Mati}. St. Davidovi}

Vojvodina - Ba~ka 1901 0:1 (0:0) NOVO MILO[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca 200,

ZREWANIN: Radni~ki - Jedinstvo (Banatsko Kara|or|evo) 0:0, SRPSKA CRWA: Budu}nost - Ba~ka (Pa~ir) 3:1, BAJMOK: Radni~ki - AFK (Ada) 2:1, BANATSKI KARLOVAC: Proleter - Obili} (Novi Kne`evac) 7:0, NOVI BE^EJ: Jedinstvo Kozara (Banatsko Veliko Selo) 0:0, NOVI KOZARCI: Sloboda Dinamo (Pan~evo) 2:1, KOVIN: Kolonija - Borac (Star~evo) 5:1, NOVO MILO[EVO: Vojvodina Ba~ka 1901 (Subotica) 0:1. 1. Proleter 2. Rad. (B) 3. Dinamo 4. Ba~ka 1901 5. Budu}nost 6. Borac 7. Jed. (NB) 8. Kolonija 9. Sloboda 10. AFK 11. Jed. (BK) 12. Kozara 13. Rad. (ZR) 14. Ba~ka (P) 15. Obili} (-1) 16. Vojvodina

FudbaleriProleteraizBanatskogKarlovca

PROLETER: A. Iki} 7, Milivojev 7, Nikoli} 7, Po~u~a 7, ( Dobri~i} 7), S. Ili} 7,Tomi} 7, \apa 7, Raki} 7, ( Mileki} 7), Aleksi} 7, Ivanovi} 7, \or|evi} 7. OBILI]: Kanadi 6, Sokolova~ki 6, Stojkov 6, Radakovi} 6, D. Jan~i} 6, Horvat 6, V. Jan~i} 6, Jevti} 7, Bozanin 7, Mi~~evi} 7, Baji} 7. Ekipa gostiju iz Novog Kne`evca predstavila se borbenom igrom, iako skromnih mogu}nosti. Doma}ini su u velikom stilu odigrali utakmicu i pokazali da su zaslu`eno osvojili prvo mesto u jesewem delu prvenstva ove lige. Ve} na po~etku me~a Stevica Ili} je zatresao mre`u gostiju, a u 10. minutu Tomi} je iznenadio golmana Kanadija sna`nim {utem po zemqi. I tako su se za doma}e re|ale {anse, u listu strelaca su se po dva puta upisali Nikola Aleksi} i Sa{a Tomi}, a, \or|evi} i Mileki} sa po jednim pogodkom. Hvale vredan je i golman Proltera Aleksandar Ili} koji je istr~avawem daleko ispred svog gola bio dobra potpora odbrane. Susret je protekao u izvanrednom su|ewu Jelene Baweglav iz Ba~ke Topole.Doma}a ekipa je, {to je kuorizitete, jesewi deo prvenstva zavr{ila na najboqi na~in – bez ijednog poraza. R. Jovanovi}

Radni~ki (ZR) - Jedinstvo (BK) 0:0 ZREWANIN: Igrali{te „kraj Skrobare”, gledalaca 300, sudija: Gligor (Subotica). @uti karton: \akovi} (Jedinstvo). RADNI^KI: Stankov 7, Juhas 7, Stankovi} 7, Radulovi} 7, Trkuqa 6 (Obradovi}), Xajski 7, Miji} 6, Petrovi} 7 (Grubi{a), Su~evi} 6 (Tapaji), Popi} 7, Markoski 6. JEDINSTVO: Medi} 7, Markov 7, Deli} 7, Milakovi} 7, Bicok 6, Stanojevi} 6 (Dap~evi}), \akovi} 6 (Ajdari} 6), Martinovi} 7, Novak 7, Krasi} 6 (Na|alin), Babi} 6. Slaba utakmica u kojoj ni jedna ekipa nije imala ozbiqniju {ansu, pa je remi i najrealniji rezultat utakmice.

Budu}nost - Ba~ka (P) 3:1 (2:0) SRPSKA CRWA: Igrali{te Budu}nost, gledalaca 150, sudija: Vaskovi} (Novi Be~ej). Strelci: Nini} u 7. Radin u 10. Radi{i} u 72. za Budu}nost, a R. Petrovi} u 70. minutu (iz penala) za Ba~ku. @uti kartoni: Topalov (Budu}nost), a [icar, Bla`evi}, Raji} (Ba~ka). BUDU]NOST: ]irkovi} 7, Grban 7, Vasiqevi} 7, Antin 7, \ukanovi} 7, Topalov 7, Radi{i} 8 (Prpa), Nini} 8 (Lukin) 7, Popov 7, Ili} 7, Radin 8 (Manojlovi}).

igrao Vladimira Nini}a koji je pogodio mre`u. Ssamo tri minuta kasnije @eqko Radin na centru je izbegao ofsajd zamku i i lako udvostru~io prednost doma}eg tima. Imali su igra~i trenera Slobodana @ivkova inicijativu i {ansi, ali rezultat se nije mewao. U 70. minutu lopta pogodila u ruku Topalova, a sudija je pokazao na belu ta~ku. R. Petrovi} je bio precizan s linije penala i smawio rezultat. Dva minuta kasnije najlep{a akcija na utakmici. Posle prekida odli~na kombinacija Ili}a, Antina, Nini}a, a na kraju je Bojan Radi{i} efektno pogodio mre`u.

Jedinstvo - Kozara 0:0 NOVI BE^EJ: Stadion kraj Tise, gledalaca 100, sudija: P. Milanovi} (Pan~evo). @uti kartoni:

strelac: N. Markovi} u 62. minutu. Sudija: Jovanovi} (Vr{ac). @uti karton: Doki}, Male{ev, Arsenov, Stojisavqevi} (Vojvodina), S. Markovi}, N. Markovi}, \erek (Ba~ka 1901). VOJVODINA: Vla{kalin 6, Milo{ev 6 (Rakazov -), Horvat 7, Stojisavqevi} 6 (Cuci}-), Doki} 6, Be{lin 6, [ibul 7, Bala` 6, Parabucki 7, Arsenov 6, Tomi} 7. BA^KA1901: Mikovi} 7, Luka~ 6, Bator 6( Hubert -), Vojni}-Zeli} 6, S. Markovi} 7, \erek 6, N. Markovi} 7, Godar 6, Rajkova~a 6, Nikutovi}6 ( Vojni}- Hajduk -), Soviq 6 (Antoni} -). Novomilo{ev~ani su sezonu zavr{ili u stilu kako su igrali ove jeseni - porazom. U prvom delu doma}i su mogli da povedu, ali je udarac Tomi}a oti{ao pored gola. U nastavku gosti iz Subotice su bili za nijansu bo-

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

9 10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 5 3 2 2 1

6 0 2 3 3 3 3 3 2 5 2 5 2 5 4 4 2 6 4 6 4 6 3 7 6 6 1 12 0 13 0 14

34:12 30:22 37:14 34:12 27:18 35:27 25:23 30:18 16:19 23:23 22:23 13:17 16:29 15:37 11:53 13:35

33 32 30 30 26 26 26 25 23 19 19 18 15 7 5 3

dobrim prilikama pred oba gola. Prvu {ansu je imao Sazi, ali je to Stojkovi} odbranio. Marevi} je, u 15. minutu centrirao, a Aleksandar Kopunovi} je neodbrawivo tukao sa {est metara. Dva minuta pred kraja prvog poluvremena u sjajnoj prilici ponovo bio Sazi, ali lopta je zavr{ila pored gola. Ulaskom Jovi}a A|ani su izjedna~ili. Od tog momenta usledila je ofanziva doma}ina, a kao plod takve igre je i vode}i pogodak borbenog Kopunovi}a. Igrao se 80. minut kada je kapiten Zoran Radulovi} sjajno pro{ao po desnoj strani i nesebi~no uposlio najboqeg igra~a A. Kopunovi}a i mre`a se zatresla. Pet minuta pre kraja Na|pal je iz slobodnog udarca pogodio stativu. S. Stojiqkovi}

Kolonija – Borac 5:1 (2:0) KOVIN: Stadion Radni~kog, gledalaca 300, sudija: Zinaja (Subotica), strelci: Vel~anovi} u 7, Anti} u 40, Bo`in u 68, Zlatkovi} u 77. i 80. za Koloni-

Kozar~anizaustavililokomotivu Sloboda - Dinamo 2:1 (0:0) NOVI KOZARCI: Stadion „Ilija Panteli}”, gledalaca 400, sudija Stanimirovi} (Ada), strelci: Stepan~ev u 50. i 77. za Slobodu, a Nikolajev u 90. minutu za Dinamo. @uti kartoni: Trifunac, Pani}, Fu}ak (Sloboda). SLOBODA: Oqa~a 8, Aramba{i} 7 (Xapa-), \ur|evi} 7, Ostoji} 7, Stepan~ev 9, Petrovi} 8, Fu}ak 7, Gavrilovi} 7, Trifunac 8 (Pani} -), Mati} 7, Grubor 7. DINAMO: Krsti} 7 (Staj~i} 7), Rati} 7, Savanovi} 7, Nikolajev 7, Popovi} 7, Nikolov 7, Pe{terac 7, Milo{evi} 7, Arbutina 7 (Pejovi} -), Kra~unov 7, Peri} 7. Fudbaleri Slobode na rastanku od svojih vernih navija~a zaslu`enu su pobedili u derbiju kola Dinamo iz Pan~ev. Zasluga za to pripadaju Mati} (Jedinstvo), Buni}, Bjelanovi} (Kozara). JEDINSTVO: Nem~ev 7, Ivan~ev 7, [tefki} 7, [kero 6, Stankovi} 7 (Vijoglavin - ), Drqa~a 7, Male{ 6, [ijanovi} 7, Mati} 6, Radi{i} 6, Vasi~in 6 (Milosavqev 6). KOZARA: Atlagi} 9, M. Buni} 6 (Utr`an - ), Bjelanovi} 6, Reqi} 6, Laki} 7, Anu{i} 6, B. Buni} 6, Kovrlija 7 ( Pepi} - ), Kitanovi} 6, ]eran 6, Mi{i} 7. U posledwoj jesewoj utakmici doma}i su razo~arali svoje navija~e, a {to je utakmica zavr{ena nepopularnim rezultatom, zasluge pripadaju gostuju}em golmanu \or|u Atlagi}u, koji je bio nesavladiv. U prvih deset minuta [ijanovi}, Radi{i} i Mati} su propustili lepe prilike da postignu gol, da bi u 16. minutu gosti opasno zapretili, ali je udarac Mi{i}a sa 25 metara, uzdrmao stativu. U 72. minutu jedanaesterac za doma}e, po{to je [ijanovi}a u kaznenom prostoru oborio Laki}. Me|utim i to nije bilo dovoqno da se postigne gol, po{to je Atlagi} odbranio jeda-

dvostrkom strelcu Igori Stepan~evu i golmanu Predragu Oqa~i, koji su pru`ili najboqu igru ove jeseni. U prvih 45. minuta igre bilo je {ansi sa obe strane, a priliku da se istakne imao je golman Oqa~a. Po~etkom drugog poluvremena Sloboda je povela. Igor Stepan~ev pretr~ao je veliki deo igrali{ta, a potom mirno i stalo`eno pored golmana plasirao loptu u mre`u. U 77. minutu na isti na~in Stepan~ev je postigao i svoj drugi pogodak. Gosti su u fini{u susreta uspeli su da smawe rezultat. Potom se povredio golman gostiju Krsti}, dobio je potres mozga pa je preba~en u kikindsku bolnicu. Navija~i Slobode su aplauzom ispratili svoje qubimce. M. S.

qi. Gol odluke postignut je u 62. minutu, kada je posle kornera odbrana doma}ih bila neodlu~na, a Nemawa Markovi} najspretniji i loptu iz neposredne blizine poslao u mre`u. St. Davidovi}

Radni~ki (B) - AFK 2:1 (1:0) BAJMOK: Stadion Radni~kog, gledalaca 150, sudija: Mom~ilovi} (Ba~ka Topola). Strelci: A. Kopunovi} u 15. i 80. za Radni~ki, a Jovi} u 62. minutu za AFK. @uti kartoni: Lazinica, Jawi} (Radni~ki), a Mandi} (AFK). RADNI^KI: Stojanovi} 7, Vu~kovi} 7, Maslovara 7, Tatalovi} 7, V. Kopunovi} 7, Ba~i} 7 (Ra|enovi}), Marevi} 8, Lazinica 7 (Jawi}), Radulovi} 8, Popovi} 8, A. Kopunovi} 9. AFK: Ereg 8, Mihaqec 6, Po~ 6, Na| 6, [etet 7, Latak 7, Sazi 8, Mandi} 8, Peko 6, Na|pal 8, Kitli 7 (Jovi} 7). Prvo poluvreme proteklo je u otvorenoj i borbenoj igri, sa

ju, Stanisavqevi} u 75. minutu za Borac. @uti kartoni: Anti}, Lakovi}, \okovi} (Kolonija), Stanisavqevi}, Spasi}, Perovanovi} (Borac). Crveni karton: Jovanovi} (Borac). KOLONIJA: \okovi} 7, Lakovi} 7, Filipov 7, Anti} 7 ( Ki{ 7), Ili} 7, Bo`in 7, Radenkovi} 7, Delibla~anin 7, Zlatkovi} 8, Kova~evi} 7 (Ki{ 7), Vel~anovi} 7 (Pu{ica 7),. BORAC: Zekovi} 5, Jovanovi} 5, Miti} 6, Paroj~i} 5, ]irkovi} 6, Vasiqevi} 6 (Perovanovi} -), Petkovi} 6, Vasi} 6, Klabec 5 (Labudi} 5), Spasi} 6, Makarun 5 (Stanisavqevi} 6). U kom{ijskom derbiju najboqa igra ove jeseni igra~a Kolonije krunisana je sa pet golova u mre`i Star~evaca. Gosti su u pojedinim delovima igre prikazali da imaju kvalitet, ali su igrom i odnosom potpuno razo~arali svoje navija~e koji su o~ekivali mnogo boqe izdawe svojih jubimaca. Najboqi akter me~a bio je dvostruki strelac Zlatkovi} koji je svom timu doneo vredna tri boda. B. Stojkovski

Unirea – Jedinstvo Stevi} 2:2 (0:1) UZDIN: StadionUniree, gledalaca 150, sudija: Dubak (Pan~evo), strelci: Tekinder u 58, M. Rudi} u 75. (iz penala) za Unireu, a Rajkovi} u 27, S. Pe{ovski u 81. minutu za Jedinstvo Stevi}. @uti kartoni: N. Rudi} (Unirea), Brkovi} (Jedinstvo Stevi}). UNIREA: Sekuli} 7, Milojevi} 6 (Stojakovi} 6), Lazi} 6, Ko{ut 7, Lazarevi} 6 (Cicka 6), \olovi} 7, romanov 6, M.Rudi} 7, Penze{ 6 (Zloh 6), N.Rudi} 6, Tekinder 7. JEDINSTVO STEVI]: Kne`evi}7, Mladenovski 6, Raj-

kovi} 7 (Dimitrijevski -), Traj~evski – (Mom~ilovi} 6), Spaskovski 7, Zlatanovi} 7, I.Pe{ovski 6, Nestorovski 6, S.Pe{ovski 7, An|elovi} 7, Brkovi} 6. Gosti iz Ka~areva prvi su poveli golom Rajkovi}a i stvarali prilike pred golom odli~nog Sekuli}a. Doma}a ekipa je u nastavku golovima Tekindera i Rudi}a iz penala preokrenula rezultat. Do kraja igra~i gostuju}eg tima imali su vi{e od igre i prilike za pobedu, ali uspeli su samo jednom da savladaju doma}eg golmana. B. St.

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ZAPAD

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ISTOK

DOLOVO: Dolovo - BSK (Bavani{te) 3:3, UZDIN: Unirea - Jedinstvo Stevi} (Ka~arevo) 2:2, VOJLOVICA: Mladost - Borac (Plo~ica) 3:0 (pf), GLOGOW: Glogow - Strela (Ivanovo) 5:3, BANATSKI BRESTOVAC: Budu}nost - Omladinac (Deliblato) 3:0, CREPAJA: Vojvodina - Proleter (Mramorak) 3:0 (pf), SAMO[: Pobeda - Plavi Dunav (Skorenovac) 3:0 (pf). Slobodan je bio @elezni~ar (Pan~evo). 1. Budu}nost 14 12 2. Vojvodina 14 10 3. @elezni~ar14 9 4. Mladost 14 8 5. Omladinac 14 8 6. Jed. Stevi}14 7 7. Pl. Dunav 14 7 8. Glogow 14 6 9. Unirea 14 6 10. BSK (-1) 14 4 11. Borac 14 4 12. Dolovo 14 3 13. Proleter 14 3 14. Strela 14 3 15. Pobeda 14 1

1 1 2 2 1 4 4 2 2 4 4 3 2 5 2 6 1 7 1 9 0 10 2 9 2 9 2 9 2 11

38:7 44:11 41:17 27:11 34:23 53:21 21:24 37:31 30:26 22:37 16:42 21:40 21:42 13:36 13:63

37 32 28 28 26 25 23 20 19 12 12 11 11 11 5

VELIKO SREDI[TE: Borac Crvena zvezda (Pavli{) 1:1, DUPQAJA: Banat - Hajduk ([u{ara) 3:2, POTPORAW: Potporaw - Jedinstvo (Vlajkovac) 2:4, ALIBUNAR: Budu}nost - Ratar (Kru{~ica) 2:1, BANATSKA PALANKA: Dunav - Borac (Vra~ev Gaj) 5:1, JASENOVO: Kara{ - Vinogradar (Gudurica) 2:4, HAJDU^ICA: Hajdu~ica - Kara{ (Ku{tiq) 1:0. Slobodani su bili Dobrica i [evac iz Kusi}a. 1. Jedinstvo 15 12 1 2 34:13 37 2. Dobrica 15 11 2 2 41:11 35 3. C. zvezda 15 7 5 3 40:22 26 4. Budu}nost 15 8 2 5 37:26 26 5. Kara{ (K) 15 7 3 5 25:22 24 6. Borac (VS) 15 6 4 5 30:23 22 7. Ratar 15 7 1 7 29:23 22 8. Hajdu~ica 15 6 4 5 21:17 22 9. Kara{ (J) 15 6 3 6 28:34 21 10. Hajduk 15 5 4 6 26:31 19 11. Dunav 15 5 2 8 30:40 17 12. Vinogradar 15 5 1 9 33:38 16 13. [evac 15 4 4 7 12:23 16 14. Potporaw 15 5 1 9 22:35 16 15. Borac (VG) 15 4 2 9 26:32 14 16. Banat 15 2 1 12 17:60 7

SREMSKA LIGA

GoleadauOgaru [umar - Radni~ki (I) 5:4 (1:2) OGAR: Igrali{te [umara, gledalaca 200, sudija Mari} (Sremska Mitrovica).Strelci: Guzina u 38.(autogol), Obradovi} u 61.i 73, Dra`i} u 66. i Dragojevi} u 72. za [umar,a Marinkovi} u 19. i 41, Vasi} u 60. i Guzina u 71. minutu za Radni~ki. @uti karton: Vu~kovi} ([umar). [UMAR: Rogi} 5, Mili~evi} 5, Dra`i} 6, Dragojevi} 7, Bajlovi} 7, Panteli} 7, Obradovi} 7, Vu~kovi} 6, Vesi} 6, Radujko 8. RADNI^KI: Biriwi 5, Urban 7, Mati} 6, Baji} 5, Guzina 7, Kereleta 5, \okanovi} 7, Borojevi} 6, Kukuruzovi} 6, Marinkovi} 7, Vasi} 7. I pored toga {to su doma}ini igrali celu utakmicu sa samo deset igra~a ( a i gosti od 35. minuta kada se povredio Kukuruzovi}), bili su boqi rival, i na kraju su zaslu`eno slavili. Prvi deo su dobili Iri`ani, mada su i u ovom delu, doma}ini propustili neko-

OGAR: [umar-Radni~ki (I) 5:4 (odlo`ena utakmica 13. kola). 1. Grani~ar 15 2. Hajduk (B) 15 3. Mladost 15 4. Sloven 15 5. Hajduk (V) 15 6. Podriwe 15 7. Jadran 15 8. LSK 15 9. Rudar 15 10. Partizan 15 11. Sremac 15 12. Z. Buqub. 15 13. Hajduk ([) 15 14. [umar 15 15. Rad. (I) (-1) 15 16. Borac SM 15

11 9 9 9 8 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 2

0 5 3 1 1 3 3 1 4 3 3 3 2 2 4 6

4 1 3 5 6 5 6 8 6 7 7 7 9 9 8 7

34:10 33:11 32:17 37:15 23:19 24:26 19:17 20:23 15:20 25:20 18:27 21:31 22:28 22:34 17:38 24:50

33 32 30 28 25 24 21 19 19 18 18 18 14 14 12 12

liko prilika za sigurne golove. U nastavku je bilo dosta prilika na obe strane, ali doma}ini su za malo bili precizniji i bodovi su zaslu`eno ostali u Ogaru. Bila je to odlo`ena utakmica 13.kola. S. Veselinovi}

RADNI^KI IZ SUTJESKE JESEWI PRVAK: Fudbaleri Radni~kog iz Sutjeske ponovo su stazi povratka, zavr{ili su jesewi deo prvenstva u Zrewaninskoj op{tinskoj ligi na prvom mestu. Za kopqe su nadvisili sve, pervenstvo su zavr{ili bez i jednog poraza, uz gol razliku 30 datih i samo ~etiri primqena pogotka A, treneri kluba Dragoqub Gajevi}- i wegov prvi saradnik Dane Drobwak se nadaju da }e prole}e biti uspe{no za Sutje{~ane i da }e se domo}i Podru~ne lige Zrewanin i krenuti u nove uspehe kluba poznatoj u {iroj okolini po rasadniku fudbalskih talenata. Fudbalski klub Radni~ki iz Sutjeske osnovan je 1946. godine u vi{enacionalnoj sredini. Najve}i uspeh klub je do`iveo 1963. godine, kada se plasirao u Srpsku ligu u tada{woj Jugoslaviji bio je prvi seoski klub u tom rangu takmi~ewa u kojoj su tada igrali klubovi iz Vaqeva, Obrenovca, Sombora, Pan~eva, Subotice. Na fudbalskom terenu su se dobro nosili da bi posle tri godine ispali zbog finansijsih problema. Posle nekolkiko godina opet su bili ~lanovi Vojvo|anske lige, grupa Istok, ~ak pet godina su osvajali druga mesta. A onda 2008. godine u prole}e zbog zakulisnih radwi odlu~ili su se da napuste takmi~ewe.Od tada ekipa se takmi~i u najni`em rangu takmi~ewa u Zrewaninskoj ligi. I pored toga, imaju aktivne pionire, kadete, seniore i veterane. S. M. P.


c m y

sport

dnevnik

utorak29.novembar2011.

21

PRVAJU@NOBANATSKALIGA

PODRU^NALIGANOVISAD

Kontromdoboda

Rumen~animajesewepo~asti

Slavija-Radni~ki(K)3:3(2:2) KOVA^ICA: Igrali{te„kraj Rasadnika”, gledalaca 200, sudija: Kowevi}(Vr{ac).Strelci:S.Duda{u24.85.(izpenala),V.Duda{ u28.zaSlaviju,aGolubovi}u15, Brajovi}u44.iPreli}u70.minutu za Radni~ki. @uti kartoni: ^erwo{,V.Duda{(Slavija),aJeki},Brajovi}(Radni~ki). SLAVIJA: Cicka7,^erwo{7, Nestorovski6,Toma{6,Okuka6, Bosni} 7, Valovec 6 (@olnai 7), Mihalek7,S.Duda{8,V.Duda{7, Gvozdenovi}6(\uri}7). RADNI^KI: \or|evi} 6, Jeki}6,Petri}7,Nikoli}7,Savi} 6, Brajovi} 7, Na| 6, Golubovi} (Preli} 6), Milenkovi} 6 (Bo{kovi}),Raji}7,Bin|a7(Pu{ica6). U otvorenoj igri gosti su stiglidoprednostiu15.minutukada je Golubovi} lob udarcem savladao Cicka. U 24. minutu bratsku kombinaciju Stanislav Duda{ pretvorioupogodak,asamo~etiriminutakasnijeistiigra~jeposlu`io brata Vlatislava koji je doneoprednostdoma}ima.Ufini{u prvog poluvremena slobodan udarac iskoristio je Brajovi} i sa 16 metara pored slabo postavqenog`ivogzidapogodiomre`u doma}ih.Unastavkudoma}isubiliboqi,alisugostiizkontreu 70.minutustiglidoprednosti.U 85.minutuposleigrawarukomJeki}a Stanislav Duda{ je s bele ta~keizjedna~iorezultat.

Polet-BAK2:0(0:0) IZBI[TE: Mesno igrali{te, gledalaca50,sudija:Baji}(Pan~evo).Strelci:Milunovu61.iJovanovi} u 86. minutu (iz penala) za Polet.@utikartoni:Dimitrijevi} (Polet), a Markovi}, Miuca, An|eli} (BAK). Crveni karton: Vitomirov(BAK). POLET: @ivkovi}8,@i`akovi}7,Ili}7,Jovanovi}7,Guja6, Dimitrijevi} 7, Stojanov 6 (Branov),Ranimirov6,Balan6(Milunov, Sekuli}), [koro 6, Dubi~anin6. BAK: Stefanovi} 6, Miuca 7, Markovi}6,Vitomirov7,[upi} 7, Radulov 7, Marila 6, Nedi} 7, Stojanov6(Juga),An|eli}7,@ivkovi}6. Na po~etku susreta gosti su se boqesna{liiimaliinicijativu, ali ih je osujetio golman @ivkovi}.Unastavkususretau61.minutu,poslegu`vepredgolomgostiju, Milunov je stigao do lopte i lepim {utem pogodio je ra{qe gostiju.Dabiu86.minutusudijadosudiodoma}inskipenalkojijeJovanovi}pretvorioupogodak. Pripremio: S.M.P.

Borac-Partizan(G)2:1 (1:0) SAKULE: Igrali{te „u Porti”, gledalaca 300, sudija: Ili} (Ka~arevo).Strelci:Jovanovskiu 4. Zekanovi} u 81. (iz penala) za Borac, a Kana~ki u 70. minutu za Partizan. @uti kartoni: Rusov (Borac),aPetri},Bufan,Kana~ki(Partizan). BORAC: Antanasijevi} 7, Carevi}7,Mladenovi}7,Jovanovski 7,Kodi}7,Zekanovi}8,Bojkovi} 7(Milankov7),Ro{uq7,Mitor-

Petrovaradin-Jedinstvo1:3(0:2)

DEBEQA^A: Spartak - Vr{ac j. (Vr{ac) 0:3, SEFKERIN: Tempo Partizan (Uqma) 2:1, KOVA^ICA: Slavija - Radni~ki (Kovin) 3:3, OMOQICA: Mladost - Sloga (Banatsko Novo Selo) 3:0, IZBI[TE: Polet - BAK (Bela Crkva) 2:0, JABUKA: Jugoslavija - Sloga (Plandi{te) 2:0, SAKULE: Borac Partizan (Gaj) 2:1, BARANDA: Radni~ki - Vulturul (Grebenac) 3:2. 1. Rad. (K) 15 2. Borac 15 3. Vr{ac j. 15 4. Rad. (B) 15 5. Mladost 15 6. Jugoslavija 15 7. Slavija 15 8. BAK 15 9. Vulturul 15 10. Tempo 15 11. Partizan (G) 15 12. Sloga (BNS) 15 13. Sloga (P) 15 14. Polet 15 15. Partizan (U) 15 16. Spartak 15

10 9 8 7 7 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 2

4 2 3 4 2 5 4 5 2 2 1 3 3 2 1 1

1 4 4 4 6 4 5 5 7 7 8 7 7 8 9 12

40:14 31:12 19:11 29:15 31:24 25:26 20:24 22:17 21:17 16:24 21:21 22:24 17:22 15:25 19:28 10:54

34 29 27 25 23 23 22 20 20 20 19 18 18 17 16 7

vi} 7, Rusov 7 (Pavlovi} 7), Krsti}7. PARTIZAN: Bufan 7, Segwaji}6,Hmerlih6(\.Kostadinov), Uzelac 7, Petri} 7, Zlatkovi} 6, Stojakovi}6,Pirkov7,D.Kostadinov6,Kana~ki7,Ere{6(Stojanovi}). Nadmo}nija igra doma}ih. U 4. minutu posle skra}enog kornera Rusovjecentrirao,aJovanovskije bio najvi{i u skoku i glavom doneo prednost doma}inima. Imali sudoma}ijo{prilikaisvevreme atakovalinagolgostiju.Gostisu seume{nobraniliipoku{avali iz kontri sti}i do gola doma}ih. Takvaigraurodilajeplodomu70. minutu kada je hitronogi Pirkov centrirao, a Kana~ki loptu glavom skrenuo, lopta je pogodila stativuiodbilaseumre`u. Doma}i su nastavili s dobrom igrominapadima.Bilojeparlepih prilika, a onda u 81. minutu Zekanovi}jepretr~aoodbranugostiju i efektno odigrao {tiklu. LoptajepogodilaurukuPetri}a isudijijepreostalosamodapoka`e na penal. A, Zekanovi} lepim {utem poslao iskusnog Bufana u jednu stranu, a lopta zavr{ava u suprotnomuglu.

Mladost–Sloga(BNS) 3:0(2:0) OMOQICA: Stadion Mladosti,gledalaca:100,sudija:Paunovi} (Crvena Crkva). Strelci: @ivkovi} u 10. i 21, Petkovi} u 60. minutu. @uti kartoni: Luki}, Petrovi}, @ivkovi} (Mladost), [arac(Sloga). MLADOST: Markovi} 7, Maksimovi}7,Staji}6,Balog6,@ivanov6,Krsti}7(Petkovi}6),Guran 7, Brajovi} 6, Petrovi} 6, @ivkovi}8,Luki}6(Ne~ov6). SLOGA: M.Milanovi} 7, Kalkan6,[arac6,Perla{6,Bogojevi} 6, Mar~eti} 6 (Topi} 6), Jak{i} 7, D.Milanovi} 6, Rusuloj 6, Jovi}7,Obradovi}6. Doma}iigra~iuposledwemme~upredsvojompublikomzaslu`enosusavladaligosteizBanatskog Novog Sela. Za samo dvadesetak minutasdvapogotka@ivkovi}je re{iopobednika.Ta~kunasigurnupobedustaviojetre}imgolom Petrovi}. B.Stojkovski

KADETSKALIGAKIKINDA–@ITI[TE

Crwanibezporaza KadetiFKBudu}nostiizSrpskeCrweosvojilisutitulujesewegprvakaKadetskeligeKikinda-@iti{teukonkurencijisedam ekipa.FudbaleriizCrweostvarilisu{estpobeda,apostiglisu 28, a primili ~etiri gola. Kako isti~e sekretar OFS KikindaNoviBe~ejLazarLatinovi}postignutasu104pogotka(4,95pome~u)advasusretasusamozavr{enabezpobednika.[toseti~edisciplinekadetisuzaradili69kartonaod~ega11crvenih,paje biloposlaizatakmi~arskukomisiju.NajdiciplinovanaekipabilisukadetiVojvodineizNovogMilo{eva. Tabela:Budu}nost18,Jedinstvo(NB)iKozarapo12,Vojvodina (NM)7,Vojvodina(B)6,Polet5,Sloboda-1bod. M.S. PIONIRSKALIGAKIKINDA–@ITI[TE

Milo{ev~anijesewiprvaci Zavr{enjejesewideopionirskeligeOFSKikinda-@iti{teu kojojjeukqu~enosedamekipa.PrvacisupioniriVojvodineizNovogMilo{evakojesatrenerskeklupevodijo{uvekstandardniprvotimacovogkluba@ivaParabucki.MaliMilo{ev~anisuostvarilimaksimalniu~inakapostiglisu56,aprimilisvegadvagola. Vrednojeista}idasuoniinajdisciplinovanijaekipapo{tosujesenokon~alibezkartona.Jesewiplasman:Vojvodina(NM)18,Budu}nost(SC)15,@AKiSloboda(NK)po9,Kozara(BVS)6,Jedinstvo(NB)6,Crvenazvezda(RS)-1bod. M.S.

PETROVARADIN: Igrali{te Petrovaradina, gledalaca 200, sudija Bosin (Novi Sad),strelci:Zerdou80.(autogol)zaPetrovaradina,aNekterovi}u8.[otrau33.iVidakovi} u 90. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: Vu~kovi}, Ivezi} (Petrovaradin), Mar~ok (Jedinstvo). Crveni karton: Vu~kovi}(Petrovaradin).

doma}ihjenakonuba~enelopte sa desne strane, glavom sa pet{est metara pogodio levi ugao golmanaMetalca. M.\.Kremenovi}

Stra`ilovoMilanSlavija(NS)1:3(0:0) SREMS KI KARL OVC I: Igrali{teStra`ilova,gledalaca 100, sudija Mudrini} (Ba~ka Palanka), strelci: [e-

Ris7,Todorovi}7,Radin7(Babi}7),Rogi}7. Ekipa iz [ajka{a je u mesnom derbiju zaslu`eno stigla dopobedeiukqu~ilaseuborbu za prvo mesto. Raspolo`eni Nemawa Stanojevi} u dva navratajepobegao~uvarima,{to jebilodovoqnodanajpreTodorovi} a potom i Mile Panteli}buduefikasnizaubedqivu prednost.Dokrajautakmicerutinski su gosti odr`ali prednost. M.Po.

Omladinac-Vrbas 3:1(1:0)

GAJDOBRA: Hercegovac Metalac AV 2:0, PETROVARADIN: Petrovaradin - Jedinstvo 1:3, BA^KA PALANKA: Stari grad - Ba~ka 3:3, SRBOBRAN: Srbobran - Slavija (Pivnice) 5:0, SREMSKI KARLOVCI: Stra`ilovo Milan Slavija (NS) 1:3, KOVIQ: [ajka{ - Borac 0:2, STEPANOVI]EVO: Omladinac - Vrbas 3:1, BA^KO DOBRO POQE: Sutjeska - Kabel 0:0. 1. Jedinstvo 15 2. Srbobran 15 3. Kabel 15 4. Borac 15 5. Slavija(NS) 15 6. Vrbas 15 7. Ba~ka 15 8. Petrovara. 15 9. Sutjeska 15 10. Hercegovac 15 11. Metalac 15 12. Omladinac 15 13. Stari grad 15 14. [ajka{ 15 15. Slavija(P.) 15 16. Stra`ilovo 15

8 8 9 8 7 7 6 6 6 4 5 3 4 4 3 0

5 4 1 4 5 3 4 4 4 7 4 7 4 2 2 4

3 5 3 3 5 5 5 5 4 6 5 7 9 10 11

30:17 38:18 22:18 21:17 23:19 27:15 30:16 25:23 17:16 16:17 12:18 21:23 15:20 18:31 20:35 13:35

29 28 28 28 26 24 22 22 22 19 19 16 16 14 11 4

S TEP AN OV I] EV O: Igrali{te Omladinca, gledalaca 200, sudija Bem (Novi Sad), strelci: Peceq u 28. i 64. Avdi} u 58. (iz penala) za Omladinac, aS.Vasiqevi}u88.minutuzaVrbas.@utikartoni: N. Samarxi}, Bjeki} (Omladinac), Resanovi}, golovaotvoriojekapitenPeKraq(Vrbas). ceq, izvio se na centar{ut OMLADINAC: ZeqkoMilo{evi}a i glavom poslao vi} 7, N. Samarxi} 7, Miloptuusamiugao.Madasuatalo{evi} 8, Peceq 9 (Mlacidoma}ihnakonvo|stvabili denovi}-),Avdi}7,Maksijo{`e{}inaodmorseoti{lo movi} 8, Radovanovi} 7 sagolompredno{}u.Unastav(Drobac 7), Bodowi 8, Puku je u kaz nen om pros tor u pavac 7 (T. Samarxi} 7), Kraq nepotrebno skinuo lopBjeki}7,@ivkovi}7. turukom,aodli~nisudijaBem VRBAS: Jovi~i} 7, Eri jepokazaonabeluta~ku,sigu6,Durutovi}7,Ju{kovi}7, Napada~PetrovaradinaPavlicanijeimaosre}eume~usRumen~anima ran realizator bio je Avdi}. S. Vasiqevi} 7, Jeli} 6, Kada je najboqi akter Peceq vacu58.zaStra`ilovoMilan, Bulatovi}6(Pekovi}7),Kraq PETROVARADIN: Plavna pas @ivkovi}a preciznim a ^i~i} u 66. i 89. minutu (iz 6, Klisari} 7 (Maravi} 6), D. {i} 6, Belu`i} 7, Vu~kovi} 6, udarcemsavladaoJovi~i}a~ipenala)iAnxi}u80.minutuza Vasiqevi}6(Tepav~evi}7),ReIvezi} 6, Kerkez 6, Spaji} 6 nilo se da }e gosti do`iveti Slaviju.@utikartoni:[arac, sanovi}6. (Tomi} 7), Tomqanovi} 7, Dra[olevi}, Vuleti}, Tintor gin 7, Abramovi} 6 (Spasi} 7), (Stra`ilovo Milan), Evi}, Stoji~i}6(Ikoni}6),Pavlica Vu~kovi} (Slavija). Crveni 6. karton: Skular (Stra`ilovo JEDINSTVO: \uri}8,MarMilan). ~ok7,Zerdo7,\eki}8,Saveqev 8,Tepi}7(Lalovi}8),VidakoSTRA@ILOVO MILAN: vi} 8, Jovanovi} 8, Vuleti} 8, Tintor, Torbica, Veselinovi}, Mekterovi} 8 (Male{evi} -), Pono}ko, [arac, Jankovi} [otra8(Duba~ki}7). (Skular), Mecing (Prole), PuPobedom u susretu sa Petrono{evac, [olevi}, Smiqani}, varadinom, Rumen~ani su se za^ekovi}(Vuleti}). slu`eno okitili jesewom tituSLAVIJA: Stanivuk, Evi}, lom. Vuleti} i drugovi rutinVazovi}, Anxi}, Nogo (^oloskomigromukojojsuka`wavali vi}), Vukov (Licenberger), ^isvaku nesmotrenost doma}ina ~i}, \oki}, Avdulovi}, Xogostiglisudonovetrojke.U8.mivi}(Vu~kovi}),Pantovi}. nutu Sr|an Saveqev izveo je Niuposledwojutakmiciove aut, lopta se odbila do istog jeseni Karlov~ani nisu uspeli igra~akojiusrcu{esnaesterca da ostvare pobedu. Imali su u prona{ao raspolo`enog Nemaprvom poluvremenu nekoliko Petrovi}(Kabel)nijeuspeodapostignegoluBa~komDobromPoqu wu Mekterovi}a i Plav{i} je prilika,alizbogbrzopletosti biosavladan. napada~anisuihiskoristili. Imalisudoma}iutimtrenuUnastavkuje^i~i}doveoSaSutjeska–Kabel0:0 cimajalovuterenskuinicijatilaj~ane u vo|stvo s penala , da vu,pajenakonjednebrzeakcije biPuno{evacuspeodaizjednaBA^KODOBROPOQE: StadionkrajSu{are,gledalaca100, Rumen~ana[otrasalevestrane ~i. Do kraja utakmice Anxi} je sudija:Karol(Selen~a).@utikartoni:Mirkovi},Zorzi},Nauuleteo je u kazneni prostor i ponovodoveoSlavijuuvo|stvo, movi}iKosti}(Sutjeska),aBeri},Krsti}i^ovi}(Kabel). poslaoloptuuugao.Poku{aoje dabiu89.minutu^i~i}iznoSUTJESKA: Bo{wak-,@ugi}7,Naumovi}7,Kosti}7,Drinunastavkutrenerdoma}ihIli} vog jednaesterca re{io sve di~i}7,Rodi}7,Mirkovi}7,Obradovi}7,(Peji}-)Zorzi}7,Cicdauvo|ewemSpasi}a,Ikoni}a, leme. M.Po. mil7,[ibali}7,(Jaki}-). apotomiTomi}ane{todaproKABEL: Galovi} 7, Radanovi} 6, Milosavqevi} 6, Krsti} 6, [aj k a{-Bo r ac0:2 meni,alijestamenaodbranana Serf6,[arenac6,(Brkqa~a-)Beri}6,Pupovac6,^epi}6,Se(0:2) ~elusagolmanom\uri}embila kuli}6,(^ovi}-)Perovi}7. Sutjeskajeimalainicijativutokomcelogme~aaliprilikekonavisinizadatka. KOVIQ: Igrali{tenaAdi, jusustvorilinisuiskori{tene.Uprvomdelu[ibali}jeimaoodTra~ak nade za doma}e da bagledalaca 100, sudija Milovi} li~nuprilikualijewegovudaracodbranioGalovi}.Unastavku rem do|u do boda autogolom je (Vrbas), strelci: Todorovi} u doma}isuimalijo{dvelepeprilikealijeprvo[ibali}zakadoneo Marko Zerdo. Me|utim, 20.iPanteli}u34.minutu.@usnionadrugojstativi,azatimjeudaracZorzi}aponovozaustavio dokrajautakmicejo{jednomse ti kartoni: Alavawa, Lazi} odli~niGalovi}.NadrugojstranigostiizNovogSadanisuimali zatreslamre`adoma}ihkadaje ([ajka{), Radi}, M. Ris (Boprevi{eambicijadaugrozegoldoma}ih. I.Vukovi} MarkoVidakovi}gotovosacenrac). tra pobegao ~uvarima i poslao [AJKA[: Moravac 7, MajuKona~no su i doma}ini odi- jo{ ubedqiviji poraz. Me|uloptu iza le|a Ivezi}a koji je ri} 6, Kotuqa~ 6, Alavawa 6, gralikakoznajuiumeju.Stvo- tim, zadovoqni visokim vo|moraodastanenagoljersegolStankov6,Radivojevi}6,Radojrilisusijasetprilikaodko- stvom u fini{u utakmice domanPlav{i}povredio. M.Po. ~i} 7, Lazi} 6, Dragosavac 6, jihsuiskoristilitria{toje zvolili su iskusnom SlobodaA}anski6,Manek6. Hercegovac-Metalac najva`nije nakon tri proma- nuVasiqevi}udapostignepoBORAC: R. Tesla 7, Radi} 7, AV2:0(1:0) {aja sa bele ta~ke ovoga puta ~asnigol. Vidovi}7,M.Tesla7,Panteli} subiliprecizni.Serijulepih GAJDOBRA: StadionHerce- 8, Dru`i} 7, Stanojevi} 8, M. M.Popovi} govca,gledalaca100,sudija:Petrovi}([ajka{).Strelci:HorPioniri Kadeti Omladinci vati}u26.iRa~i}u71.minutu. Hercegovac - Metalac AV 0:1, Slavija - Mladost (T) 4:0, ^SK Slavija - Mladost (T) 1:1, @uti kartoni: G. Siv~evi} Petrovaradin - Jedinstvo 3:0, Pivara - Vrbas odli~no, Prole^SK Pivara - Vrbas odlo`eno, (Hercegovac), a S. Berowa, ArStari grad - Ba~ka 0:1, Srboter Ju go vi} 4:0, Slo ga TSK od Pro le ter Ju go vi} 2:2, Slo ga deli}(MetalacAV). bran - Slavija (P) 3:1, Stra`ilolo`eno, Mladost Radost - MlaTSK 3:2, Mladost Radost - MlaHERCEGOVAC: Duki} 7, vo Milan - Slavija (NS) 0:7, [ajdost (BP) 0:3, Veternik - Crvena dost (BP) 1:4, Veternik - CrveTrivunovi}7,Horvati}8,Baji} zvezda 3:1, Cement - Tvr|ava 2:0, ka{ - Borac 0:1, Omladinac - Vrna zvezda 1:2, Cement - Tvr|a7, M. Hrwez 8, G. Siv~evi} 7, bas 3:3, Sutjeska - Kabel 2:0. Obili} - Indeks 0:6. va 7:0, Obili} - Indeks 0:3. \or|evi}7,Zelen7,Ra~i}8(S. 1. Slavija(NS) 15 13 0 2 56:10 39 1. Proleter 15 12 3 0 76:8 39 1. Vrbas 14 13 1 0 111:1 40 Hrwez), Gruba~i} 7 (Nov~i}), 2. Petrovara. 15 11 1 3 39:17 34 2. Indeks 14 12 1 1 52:9 37 2. Indeks 14 12 0 2 50:8 36 M.Siv~evi}7(Smaji}). 3. Srbobran 15 10 2 3 43:23 32 3. Veternik 15 9 4 2 33:17 31 3. C. zvezda 15 11 3 1 40:13 36 METALACAV: Jeli~i}7,S. 4. Metalac AV 15 9 3 3 28:10 30 4. ^SK Pivara 13 8 2 3 42:14 26 4. Cement 15 9 2 4 38:27 29 Berowa 6, Bubuq 6, A. Bo{ko5. Omladinac 15 8 4 3 36:28 28 5. Mladost(BP)15 8 2 5 35:19 26 5. Mladost(BP)15 9 1 5 37:23 28 6. Sutjeska 15 9 0 6 30:24 27 vi}6,R.Bo{kovi}6,Ardeli}6, 6. Cement 15 8 2 5 32:24 26 6. Sloga 15 9 1 5 36:23 28 7. Borac 15 8 2 5 32:27 26 7. TSK 15 9 0 6 29:29 27 7. Sloga 14 8 1 5 32:16 25 Stanojkovi} 6, [ekuqica 6 8. Vrbas 15 7 3 5 30:23 24 8. Veternik 15 8 1 6 40:21 25 8. Jugovi} 15 8 1 6 37:33 25 (Mandi}), Obradovi} 6, Lazen9. Ba~ka 15 7 0 8 29:30 21 9. Jugovi} 15 5 4 6 29:29 19 9. Vrbas 14 7 2 5 24:27 23 di}7,M.Berowa6. 10. [ajka{ 15 6 2 7 29:24 20 10. Proleter 15 4 4 7 12:34 16 10. C. zvezda 15 5 2 8 23:33 17 Nakon gu`ve u {esnaestercu 11. Kabel 15 6 1 8 20:27 19 11. ^SK Pivara 13 4 3 6 22:24 15 11. Slavija 15 4 2 9 13:33 14 gostijuloptaseodbiladoHor12. Je din stvo 15 5 1 9 27:46 16 12. Mladost(T) 15 4 3 8 23:38 15 12. Mladost(T) 15 4 2 9 18:46 14 13. Hercegovac 15 4 0 11 14:28 12 13. Slavija 15 2 3 10 13:47 9 vati}a koji je sa deset metara 13. Obili} 15 4 2 9 21:56 14 14. Stari grad 15 2 3 10 13:29 9 14. Obili} 15 3 0 12 19:57 9 14. Tvr|ava 15 2 2 11 11:36 8 pogodiogorwileviugaogolma15. Mladost R. 15 2 0 13 17:71 6 15. Slavija(P) 15 2 2 11 15:61 8 15. Mladost R. 15 1 3 11 6:51 6 na Jeli~i}a. Kona~an rezultat 16. Tvr|ava 15 1 0 14 4:75 3 16. Stra`ilovo 15 0 2 13 8:42 2 16. TSK 14 1 1 12 7:40 4 postavio je Ra~i}. Centarfor

Praznemre`ekrajSu{are


22

sport

utorak29.novembar2011.

KO[ARKA[KISEMAfOR ABAmu{kaliga Partizan–Hemofarm Radni~ki–Zagreb Cibona–Olimpija Helios–Zlatorog Krka–C.zvezda Makabi–Cedevita [iroki–Budu}nost 1.Cedevita 9 7 2.Makabi 8 8 3.Partizan 9 7 4.Olimpija 9 7 5.Cibona 9 6 9 5 6.Budu}nost 9 4 7.[iroki 9 4 8.Zagreb 8 4 9.Hemofarm 9 3 10.Radni~ki 9 2 11.C.zvezda 12.Krka 9 2 9 2 13.Helios 14.Zlatorog 9 1

2 0 2 2 3 4 5 5 4 6 7 7 7 8

82:60 85:83 81:70 83:66 75:73 96:89 84:77 794:665 16 687:572 16 708:612 16 743:700 16 747:741 15 680:673 14 697:699 13 707:735 13 616:640 12 704:739 12 771:773 11 655:706 11 632:720 11 636:772 10

M@RKL`enskaliga Vo`dovac–^elik 69:70 Hemofarm[.–MladiKraji{ni~ 77:70 78:60 VojvodinaNIS–Sloboda PartizanGalenika–Ceqe 101:62 78:85 Budu}nost–R.Kora} 1.PartizanG. 7 7 0 611:442 14 8 6 2 566:468 14 2.Hemofarm 3.R.Kora} 8 5 3 584:572 13 8 5 3 549:541 13 4.Vo`dovac 7 5 2 503:465 12 5.^elik 8 4 4 594:575 12 6.Ceqe 7.Budu}nost 8 4 4 529:562 12 8.M.Kraji{nik 8 2 6 559>664 10 9.Vojvodina 8 1 7 502:558 9 10.Sloboda 8 0 8 468:737 8

PrvaAmu{kaliga Vojvodina–MegaVizura Smederevo–Sloboda Proleter–Metalac OKKBeograd–Borac @elezn.–BKKRadni~ki FMPRadni~ki–Tami{ NapredakR.–Sloga 1.BKKRadni~ki 9 7 2.VojvodinaS. 8 7 9 6 3.Borac 4.Sloga 9 6 5.MegaVizura 9 6 6.Tami{ 9 5 7.Smederevo 9 5 8.Radni~kiFMP 8 5 9.Metalac 9 3 10.ProleterN. 9 2 11.Sloboda 9 2 12.@elezni~ar 8 2 13.NapredakR. 9 1 14.OKKBeograd 6 3

2 1 3 3 3 4 4 3 6 7 7 6 8 3

97:77 91:85 82:66 67:72 115:116 87:82 95:93 803:770 16 686:599 15 674:608 15 814:753 15 761:754 15 657:650 14 744:746 14 626:596 13 690:724 12 681:733 11 665:753 11 653:698 10 658:750 10 477:457 9

PrvaA`enskaliga VrbasM.–^elarevo Student–[abac Proleter–Beo~in Radni~ki–Loznica Jagodina–C.zvezda Spartak–S.Pazova 9 1.C.zvezda 2.Jagodina 9 9 3.VrbasM. 4.[abac 9 5.^elarevo 9 6.Proleter 9 7.Radni~ki 9 8.Student 9 9 9.Beo~in 10.S.Pazova 8 11.Loznica 9 12.Spartak 8

8 8 7 6 5 4 3 3 3 3 2 1

1 1 2 3 4 5 6 6 6 5 7 7

69:66 64:65 87:77 83:63 85:83 6.decembar 709:535 17 761:697 17 688:662 16 667:643 15 600:609 14 646:649 13 631:620 12 586:629 12 610:679 12 612:604 11 581:674 11 512:602 9

PrvaBmu{kaliga Mladost(Z)–Vojvodina Jagodina–Spartak VivaBasket–JedinstvoNB Beovuk–Radni~ki(O) Radni~kiStudent–[abac Napredak–Mladost(^) Crnokosa–Konstantin 1.Mladost(Z) 8 7 1 2.Konstantin 8 5 3 3.VivaBasket 8 5 3 4.Radni~ki 8 5 3 5.Jagodina 8 5 3 6.Crnokosa 8 4 4 7.Spartak 8 4 4 8.Napredak 8 4 4 9.Mladost(^) 8 3 5 10.Radni~kiS. 8 3 5 11.Beovuk 8 3 5 12.JedinstvoNB 8 3 5 13.Vojvodina 8 3 5 14.[abac 8 2 6

85:74 102:96 105:85 98:80 79:74 81:79 67:83 653:597 15 634:587 13 733:733 13 682:682 13 694:704 13 631:626 12 643:650 12 610:636 12 645:604 11 643:651 11 680:692 11 681:703 11 624:659 11 622:651 10

PrvaB`enskaliga R.Kora}MT–Plejof BasketS.–Kraqevo SrbobranR.–Bor Trep~a–Para}in Qubovija–@elezni~ar Moravac–Sivac 1.BasketStars 7 7 0 2.R.Kora}MT 7 7 0 3.SrbobranR. 7 7 0

77:66 108:32 74:53 odlo`eno 77:47 60:59 648:334 14 531:283 14 566:322 14

4.Qubovija 5.Bor 6.Para}in 7.Plejof 8.@elezni~ar 9.Sivac 10.Moravac 11.Kraqevo 12.Trep~a

7 7 6 6 6 6 6 6 3

dnevnik

ODBOJKA 5 2 3 3 1 1 1 0 0

2 5 3 3 5 5 5 6 3

527:336 12 463:469 9 398:416 9 354:402 9 314:466 7 274:476 7 258:519 7 250:430 6 110:240 3

Prvasrpskamu{ka liga–Sever N.Pazova–Akademik 84:80 87:61 Srem–Oyaci 94:100 Vrbas–Meridijana 73:81 Veternik–MladostT. V.Kikinda–VojvodinaS.MT 58:89 61:51 Topola–Radni~ki S.Pazova–Dunav 30.novembra 1.Srem 9 9 0 811:676 18 2.Meridijana 9 8 1 802:688 17 9 7 2 752:716 16 3.MladostT. 9 6 3 710:645 15 4.N.Pazova 5.S.Pazova 8 5 3 703:619 13 9 4 5 782:752 13 6.Vojvodina 9 4 5 704:703 13 7.Akademik 9 4 5 771:777 13 8.Veternik 9.Oyaci 9 4 5 678:711 13 9 4 5 729:766 13 10.Vrbas 9 3 6 622:699 12 11.Topola 12.Dunav 8 2 6 627:656 11 13.Radni~ki 9 1 8 634:735 10 14.V.Kikinda 9 1 8 619:801 10

Zajedni~kaKSV `enskaliga 69:60 HemofarmMT–VojvodinaMT 100:47 Ruma92–Topol~anka VrbasMT–Gimnazija 103:50 68:90 Kovin–^elarevoMT Proleter(NS)–Jugobanat 20:0(sr) 8 7 1 515:333 15 1.VrbasM. 2.Hemofarm 8 7 1 436:333 15 3.Ruma 7 7 0 473:276 14 4.Vojvodina 8 5 3 445:386 13 9 3 6 482:527 12 5.Kovin 6.Gimnazija 8 4 4 406:462 12 7.Topol~anka 8 4 4 357:417 12 8.^elarevo 6 5 1 349:219 11 9.Proleter 8 2 6 364:515 10 10.Jugobanat 18 0 18 0:360 0

SUPERLIGA(@) VaradinBMG–Crvenazvezda Vojvodina–NISSpartak Dinamo(P)–Kolubara Radni~ki(B)–Jedinstvo(U) TENT–Vizura 1.Spartak 8 8 0 24:9 2.TENT 8 5 3 18:11 3.Varadin 8 5 3 17:13 4.Kolubara 7 4 3 16:11 5.C.zvezda 5 4 1 13:5 6.Vizura 7 3 4 15:15 7.Jedinstvo 7 2 5 15:16 8.Radni~ki 8 3 5 11:21 9.Dinamo 8 1 7 11:22 10.Vojvodina 8 1 7 5:22

0:3 0:3 1:3 3:2 3:1 21 16 14 13 12 11 9 6 5 4

SUPERLIGA(M) @elezni~ar–M.radnik Radni~ki(K)–Spartak(Q) Jedinstvo(SP)–Klek 1.Radni~ki 8 6 2 2.M.radnik 8 6 2 3.C.zvezda 6 6 0 4.Vojvodina 7 5 2 5.Jedinstvo 7 3 4 6.Spartak 8 3 5 7.Partizan 6 3 3 8.Klek 8 2 6 9.Ribica 6 2 4 10.@elezni~ar 8 0 8

21:9 20:13 18:7 18:9 12:13 13:18 12:11 10:19 9:13 3:24

2:3 3:0 3:0 19 17 16 16 9 9 8 7 6 1

PRVALIGA(@) Klek–Jedinstvo(SP) Gimnazijalac–Student Crnokosa–Radni~ki(K) Sme~5–Po{tar NoviSad–MDZrewanin @elezni~ar(L)–lazarevac 1.Jedinstvo 8 8 0 2.@elezni~ar 8 7 1 3.Crnokosa 8 7 1 4.Radni~ki 8 6 2 5.Sme~5 8 4 4 6.Po{tar 8 4 4 7.Lazarevac 8 3 5 8.Zrewanin 8 3 5 9.Gimnazijalac 8 2 6 10.Student 8 2 6 11.KlekS. 8 1 7 12.NoviSad 8 1 7

24:4 23:5 22:6 18:10 13:14 15:16 13:18 11:16 12:18 8:19 7:21 3:22

0:3 3:0 3:0 3:1 0:3 3:0 23 22 20 17 12 11 9 9 7 7 4 3

Drugasrpskamu{ka liga–Sever ^oka–Vojka Dinamo–Ruma SpartakMT–Hajduk Crvenka–Top FutogT.–BNS KrajinaG.–Sv.\or|e B.Palanka–Apatin 1.Hajduk 11 10 2.Sv.\or|e 11 8 3.BNS 11 8 10 8 4.Dinamo 10 7 5.Ruma 6.FutogT. 10 7 7.Spartak 10 7 11 6 8.Top 10 5 9.KrajinaG. 10.Vojka 10 5 11.Apatin 10 4 12.^oka 10 3 13.Crvenka 10 2 14.B.Palanka 26 0

1 3 3 2 3 3 3 5 5 5 6 7 8 26

94:107 100:97 97:92 98:103 76:61 71:95 0:20(sr) 794:655 21 764:667 19 726:672 19 688:604 18 757:659 17 673:596 17 727:644 17 720:688 17 663:662 15 668:673 15 646:666 14 658:713 13 632:698 12 0:520 0

Hebajuniorskaliga MegaV.–Hemofarm[. Kwa`evac–VojvodinaS. PartizanMTS–Sloga Zdravqe–Sloboda Radni~kiKG–Beovuk C.zvezdaBGD–Mladost 1.Hemofarm 6 6 0 2.Vojvodina 6 5 1 3.C.zvezda 6 5 1 4.Partizan 6 4 2 5.Beovuk 6 4 2 6.Mladost 6 3 3 7.Radni~ki 6 3 3 8.Kwa`evac 6 2 4 9.Sloboda 6 2 4 10.MegaV. 6 1 5 11.Zdravqe 6 1 5 12.Sloga 6 0 6

85:87 77:104 93:57 69:66 67:60 80:60 564:455 12 570:452 11 515:424 11 484:388 10 519:520 10 497:474 9 391:411 9 477:518 8 377:479 8 516:573 7 392:491 7 423:540 6

ABCElektrokadetskaliga [abac–Star Hemofarm[.–Sloga PartizanMTS–Zemun C.zvezdaBGD–[umadija Prokupqe–Mladost Nibac–Fle{ 1.C.zvezda 6 6 0 2.Hemofarm 6 5 1 3.Partizan 6 5 1 4.Mladost 6 4 2 5.Zemun 6 4 2 6.Fle{ 6 4 2 7.Sloga 6 3 3 8.Nibac 6 2 4 9.Star 6 1 5 10.[abac 6 1 5 11.Prokupqe 6 1 5 12.[umadija 6 0 6

72:70 109:60 82:89 79:56 69:87 59:60 507:370 12 559:382 11 499:406 11 468:442 10 528:509 10 399:404 10 494:557 9 412:411 8 414:469 7 392:483 7 375:533 7 445:526 6

1.Sloven 2.In|ija 3.MladostE. 4.Apatin 5.Bavani{te 6.Srem 7.Vojvodina 8.Partizan 9.RFU 10.FOK

RUKOMET 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 5 5 5 4 4 3 1 1 0

0 2 2 2 3 3 4 6 6 7

21:8 19:7 18:11 16:11 12:11 15:16 14:12 8:19 8:20 5:21

19 17 15 14 11 10 10 5 3 1

PRVAVOJVO\ANSKALIGA –CENTAR(@) Futogvest–NoviSad2 VaradinBMG2–Vojvodina2 VST–@abaq Turija–Partizan 1.VST 7 7 0 2.NoviSad 7 5 2 3.Vojvodina 7 5 2 4.Varadin 7 3 4 5.Futogvest 7 3 4 6.Partizan 7 3 4 7.Turija 7 2 5 8.@abaq 7 0 7

21:3 17:9 16:8 14:13 12:13 11:14 6:18 2:21

1:3 2:3 3:0 0:3 20 16 14 11 9 8 5 1

PRVAVOJVO\ANSKALIGA –SEVER(@) Vrbas–Volejstars CVS–Mladost(BP) Merkur–Be~ej Spartak2–^oka 1.Spartak 6 2.Vrbas 7 3.CVS 7 4.Merkur 7 5.Mladost 7 6.Volejstars 7 7.Be~ej 7 8.^oka 6

6 6 5 4 3 2 1 0

3:1 3:1 3:0 (sutra,14.30) 0 18:5 17 1 19:6 17 2 15:7 15 3 12:13 11 4 14:14 10 5 11:17 6 6 6:18 4 6 3:18 1

PRVAVOJVO\ANSKALIGA –SREM(@) MladostE.–Srem2 Radinci–Sloga Omladinac–Maks Prvitempo2–Dunav 1.Maks 7 6 2.Sloga 7 5 3.Dunav 7 5 4.Omladinac 7 5 5.Mladost 7 3 6.Srem 7 3 7.P.tempo 7 1 8.Radinci 7 0

1 2 2 2 4 4 6 7

20:6 16:8 16:8 17:9 11:14 10:15 7:18 2:21

3:0 1:3 3:2 1:3 19 15 15 15 9 8 3 0

PRVAVOJVO\ANSKALIGA –BANAT(@)

PRVALIGA(M) Obili}–Spartak(S) \erdap–Sterija Smederevo–NoviSad Dunavvolej–Jagodina VGSK–N.Pazar Borac–Ni{ 1.Borac 8 7 2.\erdap 8 7 3.Spartak 8 6 4.Obili} 8 6 5.N.Pazar 8 5 6.Jagodina 8 5 7.D.Volej 8 4 8.Smederevo 8 3 9.VGSK 8 2 10.Ni{ 8 1 11.Sterija 8 1 12.NoviSad 8 1

1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7

21:5 22:8 21:8 19:11 19:14 19:16 15:18 14:17 10:20 11:21 7:23 4:21

3:1 3:0 3:0 3:1 1:3 3:0 21 19 19 18 14 13 11 10 7 6 3 3

DRUGALIGA –SEVER(@) Prvitempo–Futog @iti{te–Srem Ba~kizmaj–Ki0230 Kikinda–Ruma NSvolejtim–Mladost(I) 1.Futog 7 7 0 2.Srem 7 6 1 3.P.tempo 7 5 2 4.Mladost 7 5 2 5.Kikinda 7 4 3 6.Ruma 7 4 3 7.Ki0230 7 2 5 8.NSvolejtim 7 2 5 9.B.Zmaj 7 0 7 10.@iti{te 7 0 7

21:1 18:4 17:8 17:7 12:12 12:13 8:18 6:18 7:21 5:21

0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 21 18 16 15 11 10 6 5 2 1

DRUGALIGA –SEVER(M) In|ija–VojvodinaNSseme2 Srem–Sloven Apatin–Bavani{te Partizan–FOK RFU–MladostE.

3:1 2:3 0:3 3:1 1:3

Vr{ac–Banat 3:0 MDZrewanin2–Kraji{nik 3:0 Proleter–Hercegovina 3:0 Radni~ki–Koral (petak,20) Klek2 slobodan 1.Vr{ac 6 5 1 18:2 17 2.Banat 6 5 1 15:3 15 3.Proleter 6 4 2 14:8 13 4.Zrewanin 6 4 2 13:7 12 5.Radni~ki 6 3 3 10:9 9 6.Koral 5 2 3 9:9 7 7.Hercegovina 7 2 5 6:19 4 8.Kraji{nik 6 1 5 3:16 3 9.Klek 6 0 6 3:18 1

PRVAVOJVO\ANSKALIGA –CENTAR(M) MladostE.2–VojvodinaNS3 0:3 Kulpin–Botafogo 3:1 Stra`ilovo–Sloven2 (sutra,21.30) Vo{a slobodna [id slobodan 1.Stra`ilovo 5 5 0 15:2 15 2.Vo{a 5 4 1 14:5 13 3.Kulpin 5 4 1 13:6 11 4.Vojvodina 5 3 2 11:8 9 5.[id 6 3 3 10:10 9 6.Botafogo 6 2 4 9:13 6 7.Sloven 4 0 4 2:12 0 8.MladostE. 6 0 6 0:18 0

PRVAVOJVO\ANSKALIGA –SEVER(M) Merkur–Mladost(T) Be~ej–Kikinda Mladost(BP)–Spartak2 Vrbas 1.Vrbas 6 6 2.Merkur 6 5 3.Kikinda 6 3 4.Mladost(BP) 6 3 5.Mladost(T) 6 2 6.Be~ej 6 2 7.Spartak 6 0

0 1 3 3 4 4 6

3:1 3:0 3:0 slobodan 18:1 18 16:5 15 9:11 9 10:11 8 10:13 7 6:14 5 4:18 1

PRVAVOJVO\ANSKALIGA –BANAT(M) Hercegovina–Proleter Banat–Radni~ki Gorwigrad–Borac2 1.Proleter 7 6 2.Banat 7 4 3.Radni~ki 7 4 4.Hercegovina 7 3 5.Borac 6 2 6.G.grad 6 1

1 3 3 4 4 5

0:3 3:0 (danas,20) 19:6 17 17:12 14 14:10 12 10:14 8 7:14 6 4:15 3

KUGLAWE MU[KASUPERLIGA E|{eg–Beograd1:7(3367:3661),Ni{Put– Vodovod5:3(3551:3441),Banat–Metelac2:6 (3269:3345), Kraqevo – Senta Visa Prom 3:5 (3319:3427), Partizan – Crvena zvezda 2:6 (3486:3551) 1.Beograd18,2.SentaVisaProm14,3.Crvenazvezda14,4.Partizan11,5.Ni{Put10, 6.Vodovod7,7.Banat6,8.E|{eg4,9.Metalac 2,10.Kraqevo2boda.

@ENSKASUPERLIGA EDB–SPCVojvodina6:2(3265:3171),Jedinstvo–Kristal8:0,AdaKompjuters–Srem7:1 (3102:3019), Apatin – E|{eg 8:0 (3351:3117), TozaMarkovi}–Pionir1:7(3035:3310) 1.Pionir18,2.Jedinstvo16,3.AdaKompjuters11,4.SPCVojvodina10,5.EDB10,6.Apa-

tin9,7.Kristal6,8.Srem5,9.E|{eg4,10. TozaMarkovi}1bod.

PRVALIGA GRUPAVOJVODINA(M) Kawi`a–Apatin2:6(3334:3419),Kristal– Jedinstvo 3:5 (3355:3373), Vojvodina (NS) – Petrovaradin 3:5 (3328:3357), @elezni~ar – Dolina 8:0 (3162:2949), Toza Markovi} – Hajduk3:5(2892:2904) 1.Petrovaradin18,2.Kristal12,3.@elezni~ar11,4.Jedinstvo11,5.Apatin10,6.Dolina9,7.Vojvodina(NS)8,8.Hajduk8,9.Toza Markovi}2,10.Kawi`a1bod.

PRVAVOJVO\ANSKALIGA(M) Slavia – Spartak 2:6 (3286:3353), Vihor – Srem 7:1 (3355:3204), Polet – Sloven 5:3 (3267:3192), TSK – Ada Kompjuters 8:0

(3353:3172), Matica Spartak – Kordun 0:8 (3051:3355) 1.Kordun18,2.Spartak(D)12,3.AdaKompjuters12,4.Polet11,5.Sloven10,6.TSK8, 7.Vihor7,8.Slavia4,9.Srem4,10.Matica Spartak4boda.

DRUGAVOJVO\ANSKALIGA(M) Radni~kiLK–Jadran(F)8:0(2895:2696),Junakovi} Prigrevica – Be~ek 3:5 (3197:3274), VrbasDana–Jadran(G)8:0(3190:2868),13.maj –Radni~ki(NS)3:5(3097:3198),Vojvodina(BG) – Sloboda 6:2 (3266:3189), Dunav – Novi Sad 7:1(3136:2964) 1.Radni~ki(NS)16,2.Vojvodina(BG)12,3. Be~ej12,4.Dunav11,5.VrbasDana10,6.NoviSad9,7.Radni~kiLK8,8.13.maj8,9.Junakovi}Prigrevica7,10.Sloboda7,11.Jadran (F)5,12.Jadran(G)3boda.

Superliga(M) Jugovi}Unimet–Smederevo 27:19 Partizan–Rudar 31:24 Obili}–Metaloplastika 30:36 PKB–Napredak 37:24 C.zvezda–CrvenkaJafa 31:26 Vojvodina–Po`arevac sutra Dinamo–Radni~ki (7.11.) Kolubara–Naisus (7.11.) 1.Partizan 10 10 0 0 325:264 20 2.Vojvodina 9 7 2 0 260:231 16 3.Radni~ki 9 6 1 2 247:222 13 4.Metalopl. 10 6 1 3 297:264 13 5.C.zvezda 10 6 1 3 268:242 13 6.Jugovi} 10 5 2 3 255:245 12 7.Kolubara 9 5 1 3 246:229 11 8.PKB 10 5 1 4 268:263 11 9.Napredak 10 4 2 4 280:290 10 10.Naisus 9 4 0 5 269:297 8 11.Po`arevac 9 3 0 6 241:249 6 12.Dinamo 9 3 0 6 251:263 6 13.Rudar 10 2 1 7 232:262 5 14.Obili} 10 2 0 8 272:312 4 15.Smederevo 10 2 0 8 221:261 4 16.Crvenka 10 1 0 9 258:295 2

Prvaliga(M) Vojput–Jagodina Bane–MokraGora VrbasKarneks–Zlatar ProleterA.–NovaPazova Priboj–NoviBeograd NoviPazar–@elezni~ar C.zvezda–MladostTSK 1.Zaje~ar 11 11 0 0 2.Vrbas 11 8 1 2 3.Vojput 11 8 0 3 4.Proleter 11 7 0 4 5.Priboj 11 6 1 4 6.Zlatar 11 5 2 4 7.@elezni~ar11 4 2 5 8.Bane 11 4 1 6 9.M.Gora 12 4 1 7 10.C.zvezda 11 4 1 6 11.N.Pazar 11 4 1 6 12.N.Pazova 11 4 0 7 13.N.Beograd 11 3 1 7 14.Mladost 12 3 1 8 15.Jagodina 12 2 2 8

42:19 30:24 37:35 30:22 24:22 30:27 33:28 344:266 22 310:291 17 329:260 16 291:259 14 252:253 13 348:349 12 293:291 10 279:276 9 356:354 9 273:292 9 278:317 9 302:353 8 297:303 7 264:300 7 303:355 6

Prvaliga(@) MetalacAD–Proleter Vojvodina–Metalac H.Jo`ef–Napredak Ku~evo–Radni~kiR. BMSMilenijum–C.krst ORKBeograd–Radni~ki 1.Radni~.(S) 10 9 1 2.Milenijum 10 8 1 3.ORKBgd 10 6 1 4.Vojvodina 10 5 2 5.Ku~evo 10 5 0 6.Radni~. 10 4 1 7.Napredak 10 4 0 8.H.Jo`ef 10 3 1 9.Metal.AD 10 3 1 10.Proleter 10 3 0 11.C.krst 10 2 2 12.Metal.(Kv) 10 3 0

0 1 3 3 5 5 6 6 6 7 6 7

32:29 33:23 27:21 33:38 38:18 33:38 326:250 19 308:224 17 276:255 13 267:256 12 316:293 10 264:283 9 263:271 8 236:249 7 264:308 7 309:319 6 252:290 6 227:310 6

Drugaliga(M) Hajduk–PotisjeP. TitelYD–Jabuka Radni~ki([)–MetalacAV Hercegovina–Radni~ki(NS) Napredak–Somborelektro

38:26 32:29 26:31 34:31 35:27

Ruma–B.Karlovac @SK–Apatin Jedinstvo–Dalmatinac 1.@SK 13 11 0 2.MetalacAV 13 10 1 3.TitelYD 13 10 1 4.Sombor. 13 10 0 5.Jabuka 13 9 1 6.Radn.(NS) 13 7 1 7.Jedinstvo 13 6 1 8.Hajduk 13 6 0 9.Ruma 13 5 2 10.Apatin 13 5 1 11.Hercegovina13 5 1 12.Dalmatinac13 4 1 13.B.Karlovac 13 3 2 14.Napredak 13 3 0 15.Radn.([) 13 2 0 16.Potisje 13 1 2

2 2 2 3 3 5 6 7 6 7 7 8 8 10 11 10

45:41 25:23 37:26 381:336 22 419:353 21 407:356 21 371:322 20 427:369 19 397:386 15 399:388 13 421:407 12 404:420 12 354:346 11 351:348 11 351:395 9 382:410 8 367:419 6 329:411 4 338:426 4

Drugaliga(@) Spartak(s)–Jabuka95 Srem–Vrbas Radni~ki(B)–Lehel Pan~evo–Ravangrad Kikinda–Radni~ki(k) Apatin–Mladost Spartak(D)–Temerin Radni~ki(K)–Apatin 1.Kikinda2 11 11 0 2.Mladost 11 9 1 3.Spartak(D) 11 9 0 4.Temerin 11 8 0 5.Jabuka95 11 7 0 6.Pan~evo 11 7 0 7.Radn.(B) 11 5 0 8.Srem 10 4 1 9.Apatin 10 4 0 10.Lehel 11 3 0 11.Vrbas 10 3 0 12.Spartak(S) 11 2 0 13.Ravangrad 11 2 0 14.Radn.(K) 10 0 0

0 1 2 3 4 4 6 5 6 8 7 9 9 10

26:38 sino} 34:25 47:32 46:20 26:19 29:13 (1.12.) 409:261 22 342:297 19 331:228 18 269:252 16 343:301 14 365:333 14 290:298 10 256:250 9 191:271 8 306:304 6 255:298 6 280:339 4 273:343 4 253:388 0

Prvavojvo|anskaliga(M) Jedinstvo–Sivac69 Hajduk–Crvenka Kqaji}evo–V.Stepa Radni~ki–Slavija Prigrevica–B.Palanka Obili}–Putinci Kikinda–Lavovi Vladimirovac–Grafi~ar 1.Lavovi 15 13 0 2 2.Jedin.(NB) 15 12 1 2 3.Crvenka 15 10 2 3 4.V.Stepa 15 10 2 3 5.Slavija 15 9 0 6 6.Vladimir. 15 8 2 5 7.Sivac69 15 8 1 6 8.Kqaji}evo 15 7 2 6 9.B.Palanka 15 7 2 6 10.Grafi~ar 15 6 2 7 11.Radn.(JT) 15 6 1 8 12.Putinci 15 6 1 8 13.Obili} 15 4 1 10 14.Kikinda 15 2 2 11 15.Prigrevica 15 1 1 13 16.Hajduk 15 1 0 13

42:24 21:52 33:33 31:27 20:24 38:27 20:28 37:29 511:315 26 493:388 25 479:403 22 453:403 22 415:367 18 472:429 18 448:436 17 457:424 16 404:392 16 398:372 14 468:467 13 436:444 13 388:456 9 356:420 6 380:482 3 270:630 2

PRVABLIGA

Ubedqivi Novosa|ani Dunav-[abac14:6(3:1,2:4,5:1,4:0) NOVI SAD: Bazen na Klisi. Gledalaca 100. Sudije: Petrovi} (Zrewanin), Dvorni} (Subotica). DUNAV: Peti}, Bo`i~kovi} 1, Savi} 1, Joksimovi} 2, Tohoq 2, Ka~i} 3, Dimitrov. Bukvi}, Piqi}, Vasi} 2, Jovanovi}, Gvozdanovi} 3, Grba. [ABAC: Popovi}, \oki}. @ivanovi}, Damjanovi} 1, Milo{evi} 1, Stefanovi}, Petkovi}, Li~anin, Bogi}evi} 1, Petkovi}, MIlovanovi}, Drezgi} 2, Nikoli} 1. Vaterpolisti Dunava zabele`ili su i drugu pobedu u Prvoj B ligi. Posle Naisa izabranici Marka Orlovi}a ubedqivo su nadigrali ekipu [apca 14:6. Dobro su po~eli Novosa|ani i posle prvog perioda vodili 3:1, ali su [ap~ani u drugoj deonici napravili preokret, pa je

Prvo kolo: Singidunum - Zemun 10:4, Nais - Dunav 7:8, Rabotni~ki-Partizan26:6,TENT - Go~ 18:17, [abac - Spartak 10:11. Drugo kolo: Dunav - [abac 14:6, Be~ejac – Singidunum 4:10, Zemun – Rabotni~ki 8:4, Spartak–TENT11:14,Partizan 2-Nais15:5. 1.Singidunum 2 2 0 0 20:8 6 2.Dunav 2 2 0 0 22:13 6 3.TENT 2 2 0 0 32:28 6 4.Partizan2 2 1 1 0 21:11 4 5.Spartak 2 1 0 1 22:24 3 6.Zemun 2 1 0 1 12:14 3 7.Rabotni~ki 2 0 1 1 10:14 1 8.[abac 2 0 0 2 16:25 0 9.Go~ 1 0 0 1 17:18 0 10.Nais 2 0 0 2 12:23 0 11.Be~ejac 1 0 0 1 4:10 0

na poluveremnu bilo 5:5. U nastavku pokazali su doma}i svu snagu i postigli ~ak devet golova, a u te preostale dve ~etvrtine primili samo jedan. G.M.

PRVALIGASRBIJE

^ekase~etvrti Jo{ jed no ko lo (dva turnira trome~a u Kikindi i Pan~evu, 4. decembra) ostalo je do kraja prvog dela takmi~ewa u Prvoj ligi Srbije za xudiste, gde se takmi~i osam ekipa, a potom }e uslediti plej- of za vi{i stepen, u kojem }e se nadmetati ~etiri najboqe ekipe.

U~e{}e na zavr{nom turni ru pre po sled weg ko la obez be di li su Ru ma, Bez bednost (Novi Sad) i Parti zan (Ki kin da). Za jo{ jedno mesto bore se Proleter (Zrewanin) i Dinamo (Pan~evo). Plej - of je zakazan za 18. decembar, a mesto odr`avawa jo{ nije odre|eno. M.S.


SPORT

c m y

dnevnik

Poslemrakasvanulo Futo`anima Radni~ki - Metalac AV 26:31 (12:13) Vu~i} (Zrewanin). Sedmerci: @SK 4 (2), Apatin 4 (2), iskqu~ewa: @SK 8, Apatin 8 minuta. @SK: Kezija 2, Mitrovi}, Bosni} 2, Xaja, Milutinovi} 1, Markovi} 3, Poli}, Smoqan 3, Jovanovi}, Arseni}, Vu~i} 6, Mijatovi}, Radoj~i} 8 (2). APATIN: ]iri}, Oqa~a, Kqaji}, Novakovi} 3, Mandi}, Kre~kovi} 2, Duki} 1, Vejin 12 (2), Medi} 4, Bai} 1, Ni. Oreq, Nik. Oreq. Koincidencija ili ne, ali je ~iwenica da su se povratkom `abaqskog rukometnog alfa i omega Jova Vavar~i}a sa tronedeqne rehabi-

prave savete i na teren poslao dobitnu kombinaciju, koja je postignutim rezultatom zadovoqila najvernije gledaoce. J. G. - P. B.

Jedinstvo – Dalmatinac 37:26 (21:12) KA^AREVO: Hala sportova, gledalaca: 200. Sudije: Bogdanovi} (Novi Sad) i Savi} (Ka}). Sedmerci: Jedinstvo 2 (2), Dalmatinac 1 (0), iskqu~ewa: Jedinstvo 10, Dalmatinac 10 minuta. JEDINSTVO: Mitanovski, Milanovi}, Veli~kovski 1, Radosavqevi} 3, ^ubrilo 5, D.Cvetkovi} 5, S.Cvetkovi} 5, Dimitrijevski 5, Daki} 2, \oki} 1, Breti, Jov~i} 8, Milutinovi} 2. DALMATINAC: Trbojevi}, Manojlovi} 3, Paji} 4, Simi} 3, Graovac 1, Komazec 2, Marinkovi} 5, Kne`evi} 8. Rukometa{i Jedinstva, bez velikog otpora gostiju iz Ri|ice (doputovali sa osam igra~a),osvojili su planirane bodove. U utakmice bez bilo kakve tenzije odli~no je igrao Jov~i}, razigrao je ekipu i plus postigao osam golova. B. St.

Hajduk - Potisje Pleteks 38:26 (18:10)

Rukometa{i Metalca (beli) dobro su igrali u [idu

I pored toga {to su [i|ani imali svega devet prijavqenih rukometa{a sjajno su otvorili me~.U 6. minutu vodili su sa 6:1, u 16. je bilo 7:6 i onda je nestala struja. Nakon sat vremena mraka svetla su se upalila i od tog momenta sve se na terenu promenilo, Futo`ani su igrali kud i kamo boqe nego do tada i na odmor oti{li s golom predno{}u. U drugom poluvremenu gosti su rutinskom igrom stekli opipqiviju prednost, a to {to nisu trijumfovali ubedqivije zaslu`an je sjajni golman Rumqana Mi{a Mati}, koji je jo{ jednom potvrdio da je me|u najboqim ~uvarima mre`e u ligi. M. ]ur~i}

@SK - Apatin 25:23 (13:10) @ABAQ: Sportski centar, gledalaca 100, sudije: Obradovi} i

litacije igra~i @SK-a ponovo osamili na liderskom mestu na tabeli. Jo{ jednom se ekipa iz Apatina pokazala kao varqiva, koja zna da izgubi sigurne bodove, a osvoji neplanirane, {to zavisi i od toga da li }e se u wihovom sastavu na}i nekoliko momaka iz Metaloplastike. U @abqu su se svi pojavili protiv nekompletnog @SKa. Doma}i igra~i, pod utiskom nekih ranijih rezultata, nisu u{li u igru sa maksimalnom anga`ovano{}u, a posledice su bile vidqive u pogledu kretawa rezultata tokom prvog poluvremena. Kada su se doma}i, nakon 40-tak minuda, odlepili na pet golova razlike izgledalo je da su dva boda u xepu. Me|utim, gosti nisu tako razmi{qali pa je u posledwoj ~etvrtini susreta rezultat ponovo bio izjedna~en. Trener \ura| Trbojevi} je tajm-aut iskoristio za

@ABAQ:Sportska hala, gledalaca 150, sudije: Radakovi} i Bakmaz (Novi Sad). Sedmerci: Hajduk 4 (4), Potisje Pletikos 5 (4), iskqu~ewa: Hajduk 10, Potisje Pleteks 6 minuta. HAJDUK: Gere, Vujkov, Kara} 2, Obrenovi} 1, Andrin 2, Ili} 4, Be~ejac 4, Spasojev 11, Vrgovi} 4, Vukovac 8, Labus 2, Mandi}, Radanovi}. POTISJE PLETEKS: Molnar, Juhas, Demu{ 5, Ma~ka{ki 6, Benak 3, Be{li}, Ladocki 2, Tobija{ 3, Ili} 2, Pinter 1, Balint 1, Bajus 3, Pergel, Kri`an, Mojsilov. U najboqoj igri ove jeseni ^uru`ani su ubedqivo savladali goste iz Ade. Odigrali su rukometa{i Hajduka besprekorno 40 minuta do rezultata 25:10, da bi gosti tek tada do{li do daha i do kraja popravili utisak. Sastav pobednika uspe{no je i ovoga puta predvodio Ivan Spasojev, a po efikasno{}u istakao se i Branislav Vukovac. P. Bundalo

DRUGA @ENSKA LIGA

TawaRisti}16putaumetu Spartak - Jabuka 26:38 (11:20) BAJMOK: Sportska hala, gledalaca 150, sudije: Vi{ekruna i ]irkovi} (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Spartak 2 (0), Jabuka 6 (6), iskqu~ewe: Spartak 8, Jabuka 8 minuta. SPARTAK: Herold, Marinkovi}, Nimak 5, Savanovi} 7, Harah 4, Bere{ 5, Maksimovi} 5, Mahalik. JABUKA: Cvetkovi}, B. Matija{evi} 2, S. Matija{evi} 2, [krbi} 1, Traj~evski, Naumovski 2, M. Risti} 9, Miti} 4, Markovski, Lazovi} 2, T. Risti} 16, Natimovski. Zbog zauzete hale u Subotici, Spartak je odigrao utakmicu sa rukometa{icama iz Jabuke u Bajmoku. Doma}i tim je imao svega osam igra~ica pa je od po~etka bilo jasno kome }e pripasti bodovi. Go{}e su u svemu dominirale, a naro~ito je za igru bila raspolo`ena Tawa Risti}, strelac ~ak 16 golova. S. St.

Apatin – Mladost 26:19 (12:6) APAT IN: Sala O[ „@arko Zrewanin“, gledalaca 200, sudije: Ra~i} (Crvenka), Zori} (Apatin) , Iskqu~ewa: Apatin 8, Mladost 6 minuta, sedmerci: Apatin: 2(2), Mladost 3(3).

APATIN: Kurixa 7, Bursa} 2(2), Lon~ar, Raj{i} 4, Dubaji} 7,Kora}, Stoisavqevi} 2, Cve ti ~a nin, Kr pjan 1, Ja ko vqevi}, Laki}, Dra`i} 3. MLADOST: Trnini}, Berta, ^ovi} 6(3), Solumun 3, Prpa, Kandi} 1, Lakovi}, Arsin, Kaurin, Savi} 4, Popovi} 1, Mesaro{, Latkovi} 4. Go{}e su zakasnile na utakmicu, {to doma}im rukometa{icama nije smetalo da na kraju sportskog programa tog dana u hali ubedqivo pobede. M. J.

Radni~ki - Lehel 34:25 (15:13) BAJMOK: Sportska hala, gledalaca 150, sudije: Kova~evi} (Crvenka) i Xaji} (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Radni~ki 4 (3), Lehel 4 (4), iskqu~ewa: Radni~ki 6, Lehel 10 minuta. RADNI^KI: Stefanovi}, M. Aleksi}, \avi} 3, Tumbas 10 (3), Radulovi}, Petrik, Ma. Aleksi}, @igmund 5, Komenda 4, Kosanovi}, Rotluk 5, Boki} 1, Saka~ 6, Farago, Maukovi}. LEHEL: Vlajkov, T. I{panovi} 8, Sankovi}, Pabdi 4, Mili{i}, M. I{panovi}, Horvat, Kne`evi} 4, Savkovi}, Po~ik 6, Tokovi}, Jovica 3. Rukometa{ice Radni~kog ubedqivo su savladale ekipu

23

TRENER VOJVODINE \OR\E ]IRKOVI] NAKON NEUSPEHA U BELGIJI

DRUGA MU[KA LIGA – SEVER

[ID: Sportska hala, gledalaca oko 100, sudije: Mandi} i Kova~i} (Novi Sad). Sedmerci: Radni~ki 4 (3), Metalac AV 6 (5), iskqu~ewa: Radni~ki 12, Metalac AV 10 minuta. RADNI^KI: Mati}, N. Jovi} 2, Goli}, Maukovi} 7, [alov 1, Trifkovi} 9, Jankovi} 4, Gr~i} 3, Savi}. METALACAV: Ani~i}, Arseni} 3, Ili} 4, Koki}, Radi} 7, Vojvodi} 3, Tojagi} 5, Manojlovi}, Sandi}, Glodi}, Gali}, Jawi} 5, Urukalo, Karan, Milo{evi} 4, Kor~ok.

utorak29.novembar2011.

Lehela. Bajmo~anke su igrale ba{ dobro, diktirale su tempo i u svim elemntima bile superiornije od simpati~nih go{}i. S. St.

Kikinda - Radni~ki (K) 46:20 (26:9) KIKINDA: SC Jezero, gledalaca 250, sudije: Labus i Mili}ev (^urug). Sedmerci: Kikinda -, Radni~ki 5 (2), iskqu~ewa: Kikinda 10, Radni~ki 4 minuta. KIKINDA: Vin~i}, Radnovi} 3, Sole{a 4, @ivkov 3, Mitrovi} 7, Mihajlov 4, M. Agbaba 7, Golu{in 2, J. Agbaba 3, Vu~eti}, Grubi} 1, Ardala 2, Pavlovi} 4, Haxi} 3, Komqeni} 3, Aleksi}. RADNI^KI: Ivkovi}, Petrovi} 4 (1), Bo`i} 8 (1), Stojanovi} 7, Rankovi}, Delin 1, Sani{i}, Raj~i}. U duelu izme|u prvoplasirane ekipe Kikinde i Radni~kog iz Kovina ni jednog trenutka se nije postavqalo pitawe pobednika, pa su doma}e rukometa{ice zabele`ile jedanaestu uzastopnu pobedu. Trener doma}eg tima Karanovi} pru`io je priliku svim igra~icama, dok su go{}e doputovale sa svega osam rukometa{ica. M. S.

Ni{tanijegotovo

[est godina is~ekivani povratak Vojvodine na rukometnu mapu Evrope nije pro{ao u skladu sa o~ekivawima igra~a, stru~nog {taba i navija~a novosadskog superliga{a. U prvoj utakmici 3.kolu Kupa pobednika Kupova protiv Junajted Tongerena u Belgiji, crveno -beli su prema sopstvenom priznawu prikazali jednu od najslabijih izdawa ove godine, {to ih je ko{talo poraza (31:24). Doma}in je maksimalno iskoristio prednost doma}eg terena u prvoj utakmici i sa sedam golova vi{ka dolazi na subotwi revan{ u Novi Sad. - Zaista se nije desilo ni{ta {to nismo predvideli i o~ekivali da }e se destiti jo{ u najavi utakmice. Ima jedan zabluda kod nas da je belgijsko prvenstvo slabo. Moram podvu}i da je Junajted po kvalitetu i organizaciji kluba mnogo iznad proseka wihove lige i reprezentativnog rukometa. To je ~iwenica.Radi se o vrlo brzoj i pametnoj ekipi sa sjajnim golmanom. Kriterijum su|ewa je bio posebna pri~a. Narodski re~eno, vi|eno je otimawe, koje je ina~e prisutno na evropskim utakmicama, a ve}ina mojih igra~a nije navikla na takvo su|ewe.Konstatujem da je doma}in maksimalno izvukao korist iz prve utakmice na svom parketu, a da smo mi uprkos svemu odigrali daleko ispod svojih mogu}osti.

Ovim ne umawujem pobedu doma}ina, niti tra`im alibi za sebe i ekipu. Prvi poraz u sezoni pomogao mi je da vidim kako ko prihvata i reaguje na poraz, ne samo me|u igra~ima nego u klubu i to je za mene novo i dragoceno iskustvo - kazao je trener \or|e ]irkovi}. [ta su konkretni uzroci poraza u Belgiji?

- Definitivno najslabiji segment igre je bio napad! Sudijski kriterijum je bio takav da su delioci pravde sekli na{u igru kad kod smo uspevali da do|emo u izgledne prilike, ~etiri - pet sedmeraca na Popovu nije svira-

Sti`uPo`arevqani Zbog obaveza u Kupu kupova i gostovawa u Belgiji, rukometa{i Vojvodine sutra }e odigrati zaostalu prvenstvenu utakmicu s Po`arevcem. Utakmica na Slanoj bari po~iwe u 18 ~asova.

no. Poku{ali smo da u jednom momentu, kada je doma}in bio u naletu, da tajm autom prekinemo wihovu seriju i vratimo se na pet razlike, ali je nakon minuta odmora udarac Popova zaustavila pre~ka.Podbacili smo najvi{e u fazi napada, a i golmani nisu imali svoj dan. Da li }ete ne{to mewati u sistemu igre za revan{? - Rezova ne}e biti. Pripremi}emo se maksimalno za revan{, uvideli smo svoje slabosti, a opet osetitili na svojoj ko`i wihov kvalitet. Ono {to je sigurno, mora}emo mnogo br`e i pokretqivije da nastupimo u svim segmentima igre, a pri`eqkujem da golmani budu uspe{niji nego {to je to bio slu~aj u Belgiji. Mo`e li da se nadoknadi minus od sedam golova? - Sedam golova prednosti je granica koja je veoma nezgodna za ~uvawe, niti je mala pa da morate da strepite, niti je prevelika pa da mo`ete da budete spokojni. Uveren sam da mo`emo iskontrolisati de{avawa na terenu i slaviti sa osam golova pobedu koja bi nas odvela daqe. Ta granica je varqiva, a ja sam siguran da }emo do~ekati prole}e u Evropi. Momci nisu klonuli duhom, atmosfera u timu je dobra, a o~ekujem i sjajan sportski ambijent na Slanoj bari i vatrenu podr{ku navija~a - optimista je ]irkovi}. Revan{ utakmica je 3.decembra (18 ~asova) u SC Slana bara. I. Grubor

SA SKUP[TINE I SEMINARA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

Zakonvaqanotreba prou~iti

U Sportu za sve Vojvodine veo- sistemu sporta za sve u skladu sa za rad izdaju granski sportski sama su a`urni kada su zakonske oba- Zakonom o sportu. Sagovornici na vezi koja traje tri godine. Dokmaveze u pitawu. U toku je preregi- seminaru bili su predstavnici nac je jo{ istakao da tekst naziva stracija sportskih organizacija u Pokrajinskog sekretarijata dr sportske organizacije i tekst peskladu s novim Zakonom o sportu i Milorad Dokmanac, Branko Vujo~ata moraju biti na }irili~nom u ovoj asocijaciji su ga spremno do- vi}, Dragan Veli~kovi}, mr Tawa pismu, za preregistraciju u APR, ~ekali. Tim povodom odr`ana je Vickovi}, pravnik iz advokatske kao i da je potrebno prilo`iti uz skup{tina Saveza u Novom Sadu kancelarije, a voditeq i doma}in novi i stari statut. Jo{ je podvu(predsedavao Marko Marjanu{i}). seminara bio je Milorad Perikao da je preporuka da svi sportiNa sednici su usvojeni izve{taj o {i}. sti budu osigurani, {to nije obaradu u protekloj godini, veza, sem za vrhunske kao i finansijski izvesportiste. {taj. Tako|e, usvojen je Branko Vujovi} je goprogram rada, kao i fivorio o infrastruktunansijski plan za 2012. ri, istakav{i da su godinu. Veliki posao u osnova svega objekti i pripremi materijala i finansirawe i da se to predloga obavio je re{ava zakonom i straUpravni odbor Saveza tegijom razvoja sporta i sport za sve Vojvodine, da tu najvi{e treba da a programe je obrazlou~ine lokalne samou`io Milorad Peri{i}, prave koje moraju da dopredsednik UO. Prednesu svoju strategiju log programa upu}en je razvoja sporta. Veoma na brojne adrese, i pobitan segment ovde je i tencijalnim sponzoriedukacija stru~waka ma, a realizova}e se po kao i umre`avawe orgaprioritetima. nizacija i van sporta, a Detaq sa Skup{tine Saveza sport za sve Vojvodine Veoma plodna i konciq je da ve`bawe bude struktivna diskusija vodila se o O novim zakonskim obavezama besplatno za sve. Podsetio je da su novom statutu i preregistraciji govorila je Tawa Vicanovi} is- u toku ove godine Sekretarijat i saveza po Zakonu o sportu. Neoptakav{i da je APR-u potrebno Savez organizovali nekoliko veohodne izmene je obrazlo`io Peridostaviti sva potrebna dokumenma uspe{nih akcija, kao {to su {i}, a statut je usvojen s predlota, kao i da se sve budu}e promene „Ukqu~i se u igru - na obalama re`enim primedbama i kao pre~iu wima moraju APR predati u ro- ka i jezera“, „Ve`bawem do zdra{}en tekst bi}e predat Agenciji ku od 15 dana. Podsetila je da se vqa“ i „Trim staze“. U prvoj godiza privredne registre. Posle resve organizacije moraju regi- ni one su bile ogledne i sada ih gistracije u APR kona~na verzija strovati do 12. aprila idu}e go- treba nastaviti u {to vi{e sredistatuta bi}e i na sajtu Saveza za dine, a ukoliko to ne u~ine bi}e na. rekreativni sport – www. sportbrisane iz registra. Tako|e, odO infomacionom sistemu i wezasve.org. Radilo se veoma brzo kagovarala je na sva pitawa u~esni- govom zna~aju govorio je Dragan ko bi ~lanice stigle da na vreme ka seminara i na kraju istakla da Veli~kovi}, naglasiv{i da inusvoje svoje statute i usklade ih sa }e se ogledni statut pojaviti na formacije treba da budu dostupne najvi{im aktom Saveza. sajtu Saveza. svima (www.sportal.org.rs), da svi Po okon~anoj Skup{tini, koja O primeni novog zakona u prak- podaci budu na jednom mestu i je bila veoma dobro pripremqena si govorio je dr Dokmanac ista- zamolio sve da a`uriraju svoje i efikasna, odr`an je seminar na kav{i posebno da svi stru~waci u baze, istakav{i da }e se uskoro i temu „Nove strukture u sistemu sportu moraju imati odgovaraju}e kompletirati baza sportskih sporta – sport za sve“. Ovaj skup je visoko obrazovawe, ili da su ospo- stru~waka u Vojvodini. organizovan u saradwi s Pokrasobqeni za obavqawe stru~nih poOsnovna poruka sa seminara jinskim sekretarijatom za sport i slova u sportu. U radu s decom mo- sportskim organizacijama bila omladinu, a bio je posve}en pitagu da u~estvuju samo stru~waci sa bi- prou~ite dobro novi Zakon o wima organizacionih promena u zavr{enim fakultetom, a dozvolu sportu. S. Jakovqevi}


24

svet

utorak29.novembar2011.

POSLEODLUKEARAPSKELIGEDAKAZNIRE@IMUSIRIJI

Stigao nuklearni otpad DANENBERG: Posle nekoliko dana protesta, voz sa prera|enim nuklearnim otpadom iz postrojewa u Francuskoj stigao je na sever Nema~ke, posle ~ega ostaje jo{ 20 kilometara puta kamionima do centra za odlagawe u Gorlebenu. @elezni~ki konvoj su u nedequ znatno usporili demonstranti. ^etvorica lokalnih poqoprivrednika vezala su se u Hicakeru za {ine, na koje su postavili i betonski blok, zbog ~ega je policiji bilo potrebno 14 sati da ih ukloni. Policija je evakuisala nekoliko hiqada demonstranata sa pruge za Danenberg, a wih 1.300 je privedeno. O~ekuje se da }e i konvoj kamiona nai}i na prepreke. Oko 1.000 qudi je ~ekalo prolazak kamiona na ulazu u Gorleben. Nema~ki aktivisti tra`e br`e uklawawe nuklearnog otpada iz Nema~ke, koje je predvi|eno do 2022. godine, kao i kona~no re{ewe za skladi{tewe najopasnijeg otpada. Oni smatraju da je skladi{te u Gorlebenu neodgovaraju}e za tu namenu.

Svetpozdravqa sankcijeDamasku LONDON, PARIZ: Me|unarodna zajednica pozdravila je odluku Arapske lige da uvede sankcije re`imu u Damasku, {to bi trebalo da dovede do prekida krvoproli}a i demokratskih promena u toj zemqi Bliskog istoka. Ministar spoqnih poslova Velike Britanije Vilijem Hejg izrazio je nadu da }e taj potez doprineti da se prekine „ti{ina u Ujediwnim nacijama”, koja je usledila zbog odbijawa Rusije i Kine da prihvate rezoluciju Saveta bezbednosti o situaciji u Siriji. „Dani re`ima u Siriji su odbrojani”, izjavio je {ef francuske diplomatije Alen @ipe, koji je, me|utim, priznao da napori za prekid krvoproli}a u Siriji jo{ teku sporo. Odluku Arapske lige o uvo|ewu sankcija Siriji podr`ala je i Turska, iako nije ~lan te regionalne organizacije. [efovi diplomatija arapskih zemaqa usvojili su preksino} na sastanku u Kairu odluku o uvo|ewu sankcija Siriji, kojima se predvi|a obustavqawe investicija i prekid trgovinskih veza sa tom zemqom Bliskog istoka kao

Protest Asadovih pristalica u Damasku

i „zamrzavawe” imovine i sredstava ~lanova re`ima u Damasku. Avionski letovi izme|u Sirije i arapskih zemaqa bi}e obustavqeni, a nekim sirijskim zvani~nicima bi}e zabraweno da tamo putuju. Sirija je nedavno is-

Izbori u Egiptu

Eksplodiraogasovod Nepoznate osobe digle su u vazduh egipatski gasovod ka Jordanu i Izraelu, saop{tili su svedoci i bezbednosni izvori. Incident se dogodio nekoliko sati pre po~etka prvih slobodnih izbora. Egipatski gasovod je prethodno napadnut 25. novembra. Ovo je osmi napad te vrste otkad se Mubarak 11. februara povukao s vlasti.

Izboriumajumire HamasiFatah? BE^: Palestinski predsednik Mahmud Abas odredio je 4. maj kao datum za parlamentarne izbore kojima bi trebalo da se okon~a sukob pokreta Hamas i Fatah. Od 2007. ekstremisti~ki pokret Hamas kontroli{e pojas Gaze, dok Abasov Fatah preko Palestinske vlasti kontroli{e Zapadnu obalu. Vlada nacionalnog jedinstva u kojoj }e biti tehnokrate iz oba

pokreta bi}e obrazovana radi priprema izbora, rekao je danas Abas posle sastanka u Be~u s austrijskim predsednikom Hajncom Fi{erom. Fi{er je najavio da }e Austrija unaprediti status palestinskog diplomatskog predsetav{tva misije Palestinske oslobodila~ke organizacije na misiju Palestinskih vlasti koju }e predvoditi ambasador. (Beta)

Poginuliunapadu nazatvor

kqu~ena iz ~lanstva te organizacije arapskih zemaqa. Prema podacima UN, vi{e od 3.500 qudi ubijeno je u Siriji od marta kada su po~eli masovni protesti protiv predsednika Ba{ara el Asada i wegove vlade.

NatrguTahririju~e demonstracije

sta u dowem domu– Narodnoj skup{tini, i za 180 mesta u gorwem domu– [ura savetu. Paralelno sa izborima za dowi dom parlametna bi}e glasano i za regionalne guvernere, dok }e izbori za ~lanove

MAHMUDABASUAUSTRIJI

IRAK

PRVIPARLAMENTARNIIZBORIPOSLEMUBARAKA

KAIRO: Egip}ani su ju~e imali priliku da glasaju na prvim parlamentarnim izborima od svrgavawa autoritarnog predsednika Hosnija Mubaraka, a izborni proces trebalo bi da se zavr{i krajem januara. Gra|ani su u redovima ~ekali ispred bira~kih mesta u Kairu pred wihovo otvarawe u 8 sati po lokalnom vremenu ({est sati po sredwoevropskom vremenu). Izbori za dowi dom parlamenta bi}e odr`ani u tri faze u roku od {est nedeqa, a izborni proces bi}e podeqen po regionima, budu}i da izborna tela nemaju kapacitet da izbori budu odr`ani istoga dana. Ju~e se glasalo u tre}ini regiona, ukqu~uju}i Kairo, Aleksandriju i Luksor. Svaka od tri faze glasawa traja}e dva dana. Na izborima se stranke nadme}u za 498 me-

dnevnik

gorweg dom po~eti 29. janaura. Druga faza izbora bi}e 14. decembra, a tre}a 3. januara. Posle prvog glasawa u svakoj fazi bi}e odr`ani drugi krug glasawa. Prvo zasedawe doweg doma bi}e 16. marta, a gorweg 24. marta. Izborni proces kojim }e biti uspostavqeno novo egipatsko vo|stvo, zavr{i}e predsedni~kim izborima slede}e godine, mada ta~an datum wihovog odr`avawa jo{ nije odre|en. Po anketama, samo dve partije mogu da osvoje vi{e od 10 odsto

glasova - Partija slobode i pravde, koja je ~vrsto povezana s Muslimanskim bratstvom, najve}om i najorganizovnijom politi~kom grupom u Egiptu, i stranka centra Al Vafd. Slo`en sistem glasawa osmislila je vojska, uprkos skoro jednoglasnom protivqewu politi~kih stanaka, koje su tra`ile jednostavniji sistem i koje su ocenile da bi glasawe za pojedince moglo omogu}iti pripadnicima Mubarakovog re`ima da zadr`e vlast. Na trgu Tahrir u Kairu nastavqaju se protesti protiv vojnih vlasti. Skup pod nazivom „Legitimnost revolucije” pozvao je na masovno okupqawe na dan izbora, zahtevaju}i uspostavqawe prelazne vlade sa vode}im zagovornikom demokratskih promena u Egiptu Mohamedom el Baradejem na ~elu. Prvi ~ovek vladaju}eg Vrhovnog vojnog saveta, Husein Tantavi, upozorio je da ne}e tolerisati nikakve pritiske na oru`ane snage na dana{wim izborima i da ne}e popustiti zahtevu da vojska preda kontrolu civilnim liderima.

BAGDAD: Najmawe 19 osoba je poginulo kada je bomba{ samoubica udario automobilom u kapiju zatvora u gradu Tad`i, u blizini Bagdada, saop{tili su ra~ki zvani~nici. Me|u `rtvama ima policajaca i zatvorskih ~uvara po{to je napad izveden u vreme kada su slu`benici zatvora, dolazili na posao, navela je policija. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za ovaj napad. To je tre}i veliki napad u posled-

wih sedam dana u Iraku, podsetile su agencije. Samo tokom vikenda je u napadima {irom Iraka ubijeno 20, a raweno 29 qudi. Nasiqe u Iraku je smaweno u odnosu na najgori period, 20062007. godine, ali napadi su i daqe skoro svakodnevni. U oktobru je, prema zvani~nim poda ci ma, `i vot iz gu bi lo 258 qudi. Ameri~ke snage bi trebalo da se povuku iz Iraka do kraja godine. (Tanjug)

MAROKO

Opozicijinajvi{e glasova RABAT: Umerena marokanska islamisti~ka partija Pravde i razvoja osvojila je najvi{e poslani~kih mesta na parlamentarnim izborima. Stranka Pravde i razvoja osvojila je 107 poslani~kih mesta od ukupno 395 u marokanskom parlamentu, saop{tilo je ju~e Ministarstvo unitra{wih poslova. Ta stranka imala je 47 poslani~kih mesta u dosada{wem parlamentu, {to ju je ~inilo glavnom opozicionom partijom, preneo je AFP. Ovakav rezultat daje ovoj partiji {ansu da prvi put uvede koalicionu vladu. „Ovo je jasna pobeda, ali moramo da stvorimo savez i radimo

zajedno”, rekao je lider te stranke Abdelila Benkirane po{to su rezultati objavqeni. Po novom ustavu koji je odobrio kraq Muhamed VI na po~etku „arapskog prole}a”, monarh sada treba da izabere premijera iz pobedni~ke stranke, umesto da imenuje nekoga po svom izboru. Marokanski kraq Muhamed VI, posledwi izdanak monarhije koja je zemqom vladala 350 godina, predlo`io je izmene ustava koje ograni~avaju neka od wegovih apsolutisti~kih ovla{}ewa, kakva su postojala u svrgnutim re`imima u okolnim zemqama, kao {to su Tunis, Egipat i Libija.

Proradiovulkan uEkvadoru KITO: Vulkan Tunguraua u Ekvadoru proradio je kasno preksino} izbacuju}i usijano kamewe i vulkanski pepeo. Za sada erupcije nisu sna`ne, a geolozi su prona{li piroklasti~ni materijal na udaqenosti od dva kilometra od vulkana. Slabo naseqenu regiju u kojoj se vulkan nalazi potresla su i ~etiri slaba zemqotresa, prenosi agencija AP. Vatreno grlo, kako su ga nazivali domoroci, ponovo je aktivno od 1999. godine, kada se usled erupcije otopio gle~er na ovom vulkanu visokom 5023 metara.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI DMITRIJ ROGOZIN Rusija }e preispitati odnos sa NATO u vezi sa drugim strate{kim pitawima ukoliko taj vojni savez nema odgovor na pitawe protivraketne odbrane, ka`e ambasador Rusije u NATO-u Dmitrij Rogozin. Ako na{i partneri ne reaguju na izjave koje su predvidive i proporcionalne rizicima i pretwama, moramo se dota}i odnosa sa wima u pogledu drugih pitawa”.

ELIO DEL RUPO Belgija }e za nekoliko dana kona~no dobiti vladu, izjavio je u nedequ mandatar Elio del Rupo, po{to je sa liderima {est glavnih stranaka postigao dogovor o buxetu.”Nadamo se da }e se to dogoditi slede}e nedeqe”, najavio je Del Rupo na konferenciji za {tampu. „Ima jo{ nekoliko stvari o kojima moramo da se dogovorimo, ali verujem da }emo to zavr{iti bez odlagawa”.

ABDULAH SALEH Predsednik Jemena Abdulah Saleh proglasio je amnestiju za sve koji su „po~inili gre{ke u vreme krize”. Amnestija se, me|utim, ne odnosi na one koji su u junu poku{ali atentat na Saleha, koji je tada te{ko rawen. Opozicioni lideri u Jemenu tvrde da Saleh nema ovla{}ewa da donese takvu odluku, jer je pro{le sedmice potpisao sporazum o prenosu vlasti na svog potpredsednika.

RenoviraweCrkveHristovog ro|ewauVitlejemu VITLEJEM: Po~ele su pripreme za renovirawe 1.500 godina stare Crkve Hristovog ro|ewa, u Isusovom rodnom gradu Vitlejemu, a obnovu svetili{ta koje dele Gr~ka pravoslavna crkva, Jermenska pravoslavna crkva i frawevci u ime katoli~ke crkve, inicirala je palestinska vlada na Zapadnoj obali. U planu je da se najpre zameni krov drevne gra|evine koji proki{wava, zbog ~ega su uni{teni mnogi neprocewivi mozaici i freske, a i krovne drvene grede predstavqaju veliku opasnost za posetioce, naveli su zvani~nici. „Drvene grede krovne konstrukcije trule i svakog dana sve vi{e propadaju”, napisao je jedan posetilac Crkve Hristovog ro|ewa jo{ 1461. godine. Po-

pravke koje bi trebalo, kako se planira, da po~nu slede}e godine, bi}e prve popravke uop{te posle vi{e od 150 godina. Cr-

kva Hristovog ro|ewa izgra|ena je pre 1.500 godina, na mestu 200 godina starije crkve. Imaju}i u vidu da crkvu dele katoli-

Unitra{wost Crkve Hristovog ro|ewa

ci, pravoslavci i Jermeni koji tradicionalno jedni na druge gledaju sa sumwom, weno renovirawe je „slo`ena rabota”, {to je i do sada ko~ilo svaki rad na o~uvawu wene vredne ba{tine. Palestinska samouprava, na ~ijoj teritoriji se nalazi Vitlejem, smatra Crkvu Hristovog ro|ewa prvorazrednom turisti~kom atrakcijom, koju je pro{le godine posetilo dva miliona stranih turista. Eksperti iz Kanade, Italije i drugih zemaqa zavr{ili su ranije ove godine studiju o nivou o{te}ewa u crkvi. Palestinske vlasti nadaju se da }e tri crkve pristati na predvi|eni plan renovirawa i da }e ono po~eti 2012. O~ekuje se da tro{kovi obnove budu izme|u 10 i 15 miliona dolara.


BALkAn

dnevnik

Preminuo AnteMarkovi}, reformatorsvizijom ZAGREB: Posledwi premijerbiv{eSocijalisti~keFederativne Republike JugoslavijeAnteMarkovi}preminuo jeu88.godini,potvr|enojeju~emedijima.Kaopremijer,izvukaojeJugoslavijuizekonomskekrize,oborioinflacijui otpo~eosna`nereformekojima je nastojao da Jugoslaviju uvede u Evropsku zajednicu. Usled tada{wih politi~kih prilika, wegovi planovi su osuje}eni. Sredinom 1990. osnovao je Savez reformskih snaga Jugoslavije, pred tada{we vi{estrana~ke izbore. Posle `estokih napada u ve}ini jugoslovenskih republika, reformisti su pretrpeli poraz. Krajem 1991. Markovi} je bio proglasile samostalnost, na- ciju, deqewem deonica predupotpuno marginalizovan, {to kon ~ega se SFR Jugoslavija ze}a radnicima. To razdobqe jerezultiralowegovomostavprakti~noraspala. ostaje upam}eno kao posledwi kom. Nakon odlaska sa mesta poperiod optimizma i nade u AnteMarkovi}jero|en25. sledwegpremijeraJugoslavije, SFRJ. novembra 1924. godine u Ko- Markovi} je napustio politiPotpredsednikVladeSrbiwicu u Bosni i Hercegovini, ku. Od 1991. godine `iveo je u jezaevropskeintegracijeBoa {kolovao se u Du`idar\eli}uputioje brovn ik u i Zag reb u. sau~e{}e porodici Nakon odlaska sa mesta posledweg Dip lom ir ao je 1954. Markovi}a. godine na Tehni~kom „Potresensamsmr}u premijera Jugoslavije, Markovi} je fakultetu - elektronapustio politiku. Od 1991. godine Ante Markovi}a i tehni~ki odsek, u Zaiskreno saose}am sa `iveo je u Gracu, u Austriji grebu. Bio je u~esnik wegovom porodicom i je NOB-a od 1941. goprijateqima. Ponosan dine. Od 1953. godine bio je Gracu, u Austriji. Vi{e puta sam{tosamimao~astiprilidirektor firme „Rade Kon- jeu~estvovaokaoekspertukoku da sara|ujem sa wim, da bu~ar” u Zagrebu, a od 1961. do misijama za privatizaciju i demwegovsavetnikpredvade1986. wen generalni direk- sanacijubanakauKazahstanui setgodina,kaodeotimakojije tor. Istovremeno je obavqao Makedoniji. vodio”, navedeno je u \eli}evisokefunkcijeupartijskim Biojesvedokoptu`benasu- vojporuci. strukturama. Za predsednika |ewu Slobodanu Milo{evi}a Usau~e{}ujenavedenoida Sav ez nog izv r{ nog ve} a uHa{komtribunalu. danas odlazi „veliki refor(SIV) izabran je 15. marta Uperiodudokjebiopremi- mator” koji je zaustavio hipe1989.godineinatojfunkciji jer, uspeo je da stabilizuje rinflaciju,alina`alostnije jeostaodo7.oktobra1991,ka- kurs dinara, da smawi infla- uspeodaspre~isukobekojisu da su Hrvatska i Slovenija ciju,azapo~eojeiprivatiza- kasnijeizbili.

UHrvatskojpobe|uje Kukurikukoalicija ZAGREB: Nedequdanapred Radi se o velikom istra`iizb or e u Hrv ats koj, ank et e vawujavnogmwewakojejeGfK ukazujudaKukurikukoal icija - Centar za istra`ivawe trubedqivovodi.Novipremijer `i{ta sproveo za RTL od 15. bi} e najv er ov atn ij e lid er do 25. novembra na uzorku od SDPZoranMilanovi}.RTLje 4.000 ispitanika. U svakoj od obj av io proj ekc ij u sastavasedmogsaziva Hrvatskog sabora na osnovunovogvelikog isp it iv aw a javn og mwewa prema kojem Kukuriku koalicija koju predvodi opozicioniSDPubedqivo pobe|ujenaizborima 4.decembra.Odukupno 140 mesta u Saboru Kukuriku koalicija bi dobila 85, a HDZ sa prat e} im strankamaHGSiDC 39mesta,pokazujurezultati ovog istra`ivawa. O~ek uj u} i da }e HDZ pretrpeti teZoran Milanovi} `ak poraz, ispitanici isti~u da je glavno pitawe 10izbornihjedinicatelefonho}elitobitinajve}ipadpo- ski je ispitano 400 ispitanipul arn os ti HDZ-a u wen oj ka. istoriji sa najmawim brojem Mat ij a Bab i}, osniv a~ i osvojenihmandata. vlasnik najuticajnijeg hrvat-

skog veb portala „Indeks.hr” smatra da nova vlast ne}e donetivelikepromene. „OdZoranaMilanovi}a,koji }e neupitno biti slede}i premijer, ne o~ekujem nepopularne poteze, a samo nepopularni potezi su oni {to Hrvatskoj mogu doneti ne{to dobro”,rekaojeBabi}. OnjedodaodajeuHrvatskoj prvenstveno potrebno ra{~istiti sa „parazitima” koji se finansirajuizbuxetaidodao daMilanovi}iwegovaSocijaldemokratska partija, „ koji }e do}i na vlast, tu hrabrost nemaju”.Babi}jerekaodao~ekuje da }e Milanovi} primewivati„alibitaktiku”ida}e zasvenepopularnepotezebiti opravdaweEvropskaunija. „Kada kona~no krenu rezawa, to ne}e biti wihova rezawa nego }e re}i ’EU MMF su namtakorekli’itojeono~emu se ja iskreno nadam. Jednostavnomislimdasamisebinismo dobri vladari, nismo sposobni u takvim okolnostima i danismosposobnivladatisvojomdr`avaom,ekonomijomnajmawe”,rekaojeon.

Produ`ewepritvora MevliduJa{arevi}u SARAJEVO:Tu`ila{tvoBiHtra`iodsuda produ`ewepritvorazajo{dvamesecaMevlidu Ja{arevi}u,kojije28.oktobrapucaonaambasaduSADuSarajevu.Istipredlogtu`ila{tvoje uputiloizaEmrahaFojnicu,DinuPe~enkovi}a i Muniba Ahmetspahi}a, koji su osumwi~eni da su pomogli Ja{arevi}u u izvr{ewu teroristi~kognapada. Tu`ilacDubravko^amparaje,naju~era{wem ro~i{tu,rekaodaTu`ila{tvojo{vodiistragu uovompredmetu,za{taimjepotrebnododatnih 60dana.OnjenaveodaTu`ila{tvojo{ispituje svedokeidatragazaodre|enimpredmetima. „Tu`ila{tvo je Sudu BiH dostavilo DVD na kojemsenalazioporukaJa{arevi}aizkojeseja-

sno vidi da mu je ciq bio napad na ameri~ku ambasadu u Sarajevu. Tu`ila{tvo traga i za poluautomatskom snajperskom pu{kom koja se vidinasnimku”,rekaoje^ampara. Kaododatnerazlogezaodre|ivawepritvora za svu ~etvoricu, ^ampara je naveo mogu}nost bekstva, uticaja na svedoke, i uni{tavawe dokaza. Branioci ~etvorice optu`enih usprotivili susezahtevuTu`ila{tvazaprodu`ewepritvora,isti~u}idabiizricawastrogihmerazabranebilodovoqnodaseistraganeometanoodvija. Sa ju~era{weg ro~i{ta udaqeni su prvooptu`eniMevlidJa{arevi}iMunibAhmetspahi} zbognepo{tivawaSuda.

utorak29.novembar2011.

25

SLOVENIJAUO^IPREVREMENIHIZBORA

Mawemitinga, vi{eTVduela QUBQANA: Prvi prevremeni izbori u Sloveniji od osamostaqewa,odr`a}eseidu}enedeqe.Usled krize koja nije zaobi{la ni tu zemqu, izborna kampawa je skromnija negodosada,akandidatiseuglavnom oslawajunaTVdebate,dokjemitingaijavnihskupovadalekomawe. Neuobi~ajenozaregion,samonekolikomeseciuo~iizbora,formiranojenekolikonovihpartijakoje su za kratko vreme dobile veliku podr{kuimo`da}eu~estvovatiu formirawubudu}evlade. Vesela atmosfera vladala je na predizbornoj konvenciji Slovena~kedemokratskestranke,najve}e opozicionepartijekojuvodiJanez Jan{a,biv{ipremijerkojijeuveo SlovenijuuEU. Posledwe ankete pokazuju da }e Qubqana Jan{inastrankadesnogcentrabitinajja~aiimati odlu~uju}uuloguustvarawubudu}evlade.Trenutno sunavrhusaskoro31procentompodr{ke. „Re{ewezakrizusunovaradnamesta.Nijere{ewenovikreditipove}aweporeza”,izjaviojeJan{a. Aktuelni premijer Borut Pahor i wegove socijaldemokrate, po svemu sude}i, gube podr{ku.

Najnovija istra`ivawa daju im samo 12,6 procenata.Pahorjeizgubiopoverewe,izme|uostalog, izbogtoga{tojevi{eod20.000qudiostalobez poslausledpropastigra|evinskogsektora,koji jeprakti~nodr`aoslovena~kuprivredu.Premijernijeuspeodasprovedereformeisa~uvaradnamesta.

Ne}epoliti~are, ve}menayere QUBQANA: Li~nost od koje slovnogklubauSrbijiVladimir programom. Podr`ao ga je bivSlovenci o~ekuju da izvu~e ze- Krav~uk. {i predsednik dr`ave Milan mquizkrizetrebamawedabude Novinarka Svetlana Vasovi} Ku~an, kao i jo{ 30-tak javnih politi~ar,amnogovi{ekrizni Mekina smatra da se tra`i ono li~nosti. menaxer. Tako je stvoren pro- {to je u spotu Jankovi}a - da se „Prva mera }e biti smawewe stor za nove stranke. Dve su se dr`ava vodi jasnim kursem kao birokratije i eliminisawe kreizdvojile,awihovilideri,Gre- preduze}e, da se vrati prosperiditne krize. Druga mera je nova gorVirantizGra|anske poreska politika za inlisteiZoranJankovi}, vesticije koje treba da Za Zorana Jankovi}a ka`u da je aktuelnigradona~elnik omogu}e nova radna meQubqane i biv{i prvi kapitalista sa socijalnim programom. sta. Tre}a mera su nove ~ovek „Merkatora”, investicije i mali proPodr`ali su ga biv{i predsednik predstavqaju se kao qujekti, a najva`niji me|u dr`ave Milan Ku~an i jo{ dikoji}ezemquvoditi wimasuprojektizaluku tridesetak javnih li~nosti kaopreduze}e. Kopar. Posledwa mera u Upu}enio~ekujuda}e, ovoj grupi je reforma neuobi~ajeno za region, ba{ te tetu, da firme ne odlaze na dopenzionogizdravstvenogsistema dvenovestrankenaizborimapo- bo{, da se ra{~isti privredni ipove}awepdv-azajedanodsto”, sti}i toliko dobar rezultat da kriminal. istakaojeJankovi}. }e,mo`da,bitiideonovevlade. „Bojim se da su o~ekivawa neUo~i izbora, svi ekonomski „USlovenijisuumorniodvi- realnaitubihcitiralabiv{eg parametri pokazivali su da }e sokepolitike,odbavqewatema- ministraprivredeJahovnika,koposao koji ~eka novog premijera makojenisuizrealnog`ivotai jijerekaodapobednikane}ebobitiveomate`ak.Kreditnirejto je jedan od razloga. Ovo nisu letiglavaod{ampawca,ve}{to tingzemqejepao,buxetskidefinovalica,alijenovna~inre{a- }etadshvatiti{taga~eka”,recitje5,8odsto,naplataporezaje vawa pitawa sa kojima se dru- klajeVasovi}Mekina. smawena,asvakidesetijenezapo{tvouSlovenijisuo~ava”,rekao Za Zorana Jankovi}a ka`u da slen.Procenesuida}eprivredje predsednik Slovena~kog poje kapitalista sa socijalnim nirastidaqebitiusporen.

CRNA GORA

„Vijesti”tu`edr`avu PODGORICA: „Dejlipres”, izdava~podgori~koglista„Vijesti”, podneo je tu`bu protiv dr`aveCrneGore,kojomtra`i obe{te}ewe od 60.000 evra, jer nijespre~ila„teroristi~kenapade”naimovinutoglista.Tu`ba je podneta zbog toga {to nadle`ni organi nisu prona{li aktere paqewa ~etiri vozila„Vijesti”ujuluiavgustu. U tu`bi, koju je u ime „Dejli presa” podneo advokat Veselin Radulovi}, isti~e se da dr`ava nije pokazala spremnost da preduzmemerekojimabiidentifikovalanapada~e,kaoidanijeza-

{titila interese i prava„Dejlipresa”. „Naprotiv, pored ~iwenicedasenapadaju dobra ’Dejli presa’, dr`avni organipokazujuinezainteresovanost da prona|upo~inioce”, navodiseutu`bi. Iakojeo~igledno da je re~ o teroristi~kim aktima, odnosnoote`imkrivi~nimdelima,~iwenicajedaniistra`ni sudija,nidr`avnitu`ilacnisu iza{li na lice mesta, niti su

prisustvovali ijednom od tri uvi|aja,navodiseutu`biipodse}a da je „Vijestima”pri~iwenavelikamaterijalna{teta.

Ubicasepredaonakontridana PODGORICA, BEOGRAD: Podgori~anin Igor Rai~evi}, osumwi~endajeubiosupruguMariju(30)iwenogprijateqaIvana Dulovi}a(28),ucentruPodgorice,predaosepoliciji.IzUprave policije Crne Gore je saop{tenodaseRai~evi}(33)do{aou policijsku stanicu u Podgorici, apredaojeipi{toqkojije,kako sesumwa,koristiozaubistvo. „Osumwi~eni}e,nakonkriminalisti~ke obrade, biti predat vi{emdr`avnomtu`iocuuPodgorici,api{toq}ebitiupu}en Forenzi~komcentrunave{ta~ewe”,navodiseusaop{tewu. Policijajeodpetkatragalaza Rai~evi}em,zakogasumwadajeu

Igor Rai~evi}

centru Podgorice, na parkingu kodOsnovne{koleSavoPejanovi}”, iz pi{toqa ubio suprugu Marijuiwenogprijateqa.

Rai~evi}jenakonpucwavepobegaoslicamesta,aMarijajepogo|enauslepo~nicuiostalajena mestu mrtva, dok je Dulovi} podlegao povredama u Klini~kom centruuPodgorici. Policija je posumwala da je Rai~evi}pratio`rtvedovode}i s tim u vezu ~iwenicu da je on,neposrednoprezlo~ina,kupio „golf 2” sa zatamwenim staklimakakobilak{epratio gde se Marija kre}e i s kim se sastaje. Kako pi{u podgori~ke „Vijesti”, on je upravo tim “golfom”danimapratiosuprugu,aonda~ekaonajboqitrenutakdaizvedesvojumonstruoznu zamisao.


26

OGLASi l ^iTUQe

utorak29.novembar2011.

dnevnik

Dana, 28. novembra 2011. godine u sedamdesetoj godini preminuo je na{ dragi

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

NadiVujnovi} od porodice Varagi}. 42499

PetarKoledin MiodragBakain Sau~e{}e primamo 29. 11. 2011. do 14 ~asova, u kapeli u Nadaqu, gde }e se obaviti sahrana na grobqu. O`alo{}eni: supruga Verica, deca Dragana,Zlata i @ivko, brat \or|e, unuci Dragan, Darko,Igor,Marijana,Milica i Miodrag.

S tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga Posledwi pozdrav deda Peri.

Porodica Basta.

od porodice Mili~i}.

42516

42500

42520

Posledwi pozdrav dragoj

GojkuTu~i}u

Posledwi pozdrav

MilankaVasiqevi}

Posledwi pozdrav dragom kumu

preminula 28. 11. 2011. godine u 68. godini.

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje mesnate pili}e, prvog kvaliteta. Dostava na adresu, povoqno. Telefoni: 063/521-559, 063/539-051. 42121

BESPLATAN prirodni preparat protiv hemoroida ispitan u nadle`noj ustanovi, eleminisan 7 dana. Rado{. Telefoni: 037/490797, 064/2405549. 42358

KUPUJEM kwige i stripove. Dolazim na adresu. Telefon 064/9945002 Mile 42075 KUPUJEM stare automobile, staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, karoserije, ~istimo podrume, tavane, odmosimo {ut. Telefon 6618-846, 063/8485495, 064/95-33-943. 42258 OGREVNO drvo bukva sa prevozom i uslugom rezawa, isporuka brza. Telefon 069/691-722. 42381

MilankiVasiqevi}

Sahrana }e se obaviti 30. 11. 2011. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

GojkuTu~i}u

GojkuTu~i}u

od: Zorice,Svetislava, Vuke i Milice.

Mla|inekolege saposla.

O`alo{}eni: sin Goran, snaja Sawa i unuk Stefan.

od porodice Bala}.

42514

42511

42513

42501

Posledwi pozdrav sestri, zaovi i tetki

dragoj

MilankiVasiqevi}

od: brata Mileta, snaje Borke,Sla|e, Biqe i Pe|e.

NadeVujnovi}

Posledwi pozdrav Mla|inom tati

MiodragBakain O`alo{}eni unuci: Dragan,Darko,Igor,Marijana, Milicai Miodrag.

Porodice: Kova~evi},Kolunxija, Kai{arevi},Bo{kovi} i Zeqkovi}.

42521

dragom

IvanuBreneselu

Porodica Dragi~evi}.

od Nikole sa porodicom.

42506

42512

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragoj ujni

NadiVujnovi}

GojkuTu~i}u

pozdrav

Se}a}emo je se s qubavqu i po{tovawem.

42515

Tu`nim srcem obave{tavamo da je 28. 11. 2011. godine u sedamdesetoj godini preminuo na{ dragi

Posledwi bratu

Iskreno `alimo i sau~estvujemo u bolu porodice

MilanuVidovi}u

Tvoja pa`wa i po`rtvovawe osta}e ve~no u na{im srcima. S po{tovawem i qubavqu uvek }emo te se se}ati. Po~ivaj u miru, i neka te An|eli ~uvaju. Tvoji: Dra`en,Danijela,Marko,Nikola, Jovana,Adami Nada. 42508

42517

od: sina To{e, snaje Ranke, unuke Desanke i unuka Dejana.

42509

Posledwi pozdrav dragom dedi

Posledwi pozdrav na{em dragom zetu i te~i

Posledwi pozdrav dragoj kumi

IviciBreneselu VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 42148

MilanuVidovi}u

NadiVujnovi}

od: Luke i QiqaneMale{ i Svetlane i Lazara sa porodicama. 42518

od kumova Kowevi}.

od unuka: Ranke,Branke i Milane sa porodicama.

42510 42522


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav po{tovanoj priji

utorak29.novembar2011.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 92. godini preminuo na{

3

27

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 92. godini preminuo na{ dragi

S tugom u srcu obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga supruga, majka i svekrva

Nadi Vujnovi}

Veri Mu{icki

od prijateqice Zorice sa porodicom.

Qiqana i Zoran Ma{irevi}, Danica Marinovi} i Spomenka i @ivojin Srdanov.

42503

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Milan Vidovi}

An|elija Zoksimovska

1921 - 2011.

preminula 26. 11. 2011. godine, u 65. godini. Sahrana je danas, 29. 11. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Weni najmiliji: Zoksim, Dejan, Arsen i Mirjana.

Sahrana je danas, 29. 11. 2011. godine, u 13 ~asova, na Starom grobqu u Futogu.

42460

42476

POMEN

Posledwi pozdrav

Vladimir Brankov 1919 - 2011. Ispra}aj je danas, 29. 11. 2011. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin, snaja i unuci Jelena, Isidora, Vladimir i Predrag.

O`alo{}ena porodica. 42489

42486

Posledwi pozdrav

JEDNOGODI[WI POMEN Moja qubav je vama molitva za mir u ve~nosti.

Danas se navr{ava godina dana od kada nije sa nama na{a draga, mila

Stevan V. Tomi} 2006 - 2011.

Dragica Tomi} ro|. Jovanovi}

An|eliji Zoksimovskoj

2009 - 2011.

Nadi Vujnovi}

An|eliji Zoksimovskoj

Vi ste moja misao, moje se}awe i moja tuga.

Mirjana Jovanovi} - Tomi}.

od sestre Frosije Nikolovske sa porodicom.

42394

42464

Porodica Krsti}.

42504

Posledwi pozdrav

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga mama i baka

od brata Nikole sa porodicom.

Ivana Jakovqevi} dipl. in`. gra|. - master

42462

Pre sedam dana umrla je moja majka

Posledwi pozdrav

koja nam mnogo nedostaje a nastavqa da `ivi u na{oj du{i i na{im srcima.

Tata Viktor, mama Mirjana i sestra @eqka.

42496

Jovici Iwcu

Zlata Bo{kovi}

Sa tugom i bolom ispra}amo te na put bez povratka. Uspomena na tebe traja}e ve~no. Neka te an|eli ~uvaju.

Sr|an i Ilona.

Posledwi kom{iji

pozdrav

ro|. Tinkovi} 1921 - 2011.

Radmila Slijep~evi}

An|eliji Zoksimovskoj

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 26. ovog meseca u Novom Sadu preminula na{a voqena sestra

1930 - 2011.

Sahrana je 29. 11. 2011. godine, u 13 ~asova, na Tranxamentskom grobqu u Petrovaradinu. O`alo{}eni: }erka Marija, zet Miroslav i unuke Tatjana i Aleksandra.

42490

42495

dragom

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

od sestre Menke Te{ovi} sa porodicom.

Sa wenom smr}u izgubila sam deo sebe. Sahrana je obavqena u Crvenki u krugu porodice po wenoj `eqi. Tu`na, pretu`na }erka Mi{a sa decom, unuci i praunuci.

42466

42488

Posledwi pozdrav dragom prijatequ

Posledwi pozdrav

na{em

prim. dr Jovanka Rako~evi} - Kobiqski Draga sestro, po~ivaj u miru. Qubavqu te ~uvamo od zaborava. Brat Predrag, sestre Radmila i Nada sa porodicama. Ispra}aj je 30. 11. 2011. godine, na Gradskom grobqu, u 12 ~asova, u Novom Sadu.

Milanka Pavlovi}

Bo`i Lojanici

1930 - 2011.

od stanara iz ulice Du{ana Danilovi}a, ulaz broj 6.

Sahrana je obavqena 28. 11. 2011. godine, na grobqu u Rumenki.

42478

An|eliji Zoksimovskoj

Dana, 26. ovog meseca u Novom Sadu preminula je na{a voqena

Gojku Tu~i}u

od sestre Zorice Isakovski sa porodicom.

Porodica Bir~anin.

42467

42487

Posledwi pozdrav najdra`oj majci, baki i prabaki

Tu`na srca opra{tamo se od na{e drage

O`alo{}ena porodica. 42491

Posledwi pozdrav dragoj

42494

Hvala Ti na Tvojoj dobroti. Posledwi pozdrav dragoj ujni

prim. dr Jovanka Rako~evi} - Kobiqski

Boji Stojanovi}

tetka Jovanki

Kad smo se radovali, bila si najveselija, kad smo tugovali, delila si na{u bol. Tvojim odlaskom osta}e ve~na praznina u na{im `ivotima.

Nadi Vujnovi} Stanka, Maja, Ana i Aleksandar.

42498

prim. dr Jovanke Rako~evi} Kobiqski

Draga na{a Joja, po~ivaj u miru. Qubavqu te ~uvamo od zaborava.

Tvoji: Mi{ka, Tawa i Momo.

Nada i Stanko Mandi}.

Neute{ni: }erka Du{anka, unuke @eqka i Tawa i praunuk Dario.

Porodica Qikar.

42493

42485

42479

42477


28

^iTUQe l POMeni

utorak29.novembar2011.

Dana, 24. 11. 2011. godine preminula je na{a najdra`a i voqena supruga, majka i baka

Milica Lu~i}

Posledwi pozdrav sestri i tetki

voqenoj

Milici Lu~i} Mici

Sahrana je obavqena u krugu porodice 26. 11. 2011. godine, na Uspenskom grobqu. O`alo{}eni: suprug Vojin, }erka Gordana i unuk Stefan.

Posledwi pozdrav na{em

Sa tugom i po{tovawem opra{tamo se od

Stevi Ka}uri

Porodice: Ar{inov, Pa{}anovi} i Dubaji}.

od: ~ike Paje i sestara Rade i Jane sa porodicama.

42442

42440

42441

Sa bolom u du{i i tugom u srcu opra{tamo se od supruga, oca, dede i tasta

dnevnik

Posledwi pozdrav na{em uja Peri

POMEN

dugogodi{weg ~lana na{eg kolektiva

Mirjana Drqa~a

Ivana Brenesela

dr Jovanke Rako~evi} Kobiqski

Institut za plu}ne bolesti Vojvodine.

Petru Koledinu

1944 - 2011. Sahrana voqenog pokojnika je 29. 11. 2011. u 13 ~asova, u Titelu. Uvek }emo Te se se}ati sa qubavqu. O`alo{}eni: supruga Milica i }erka Marjana sa porodicom.

Sunce na{e, ti nas i daqe greje{. Porodica Budimlija.

Puno te voli tvoj Du{ko i deca.

42439

42444

180/P

42448

Obave{tavamo prijateqe da preminuo

rodbinu i je iznenada

SE]AWE Danas je trideset godina od smrti na{e

Posledwi pozdrav dragom zetu, te~i i {uraku

1974 - 2011.

Vide ]ovi}

Ivanu Breneselu Borcu

Sahrana je danas, 29. 11. 2011. godine, u 15 ~asova, na gorwem Koviqskom grobqu. Skup je ispred kapele. O`alo{}eni: majka Qiqa, supruga Veronka, deca Miroslav, Qiqana, Marijana i Jovana.

1900 - 1981.

iz Titela

Stevica Ka}ura

Uspomenu na wu ~uvaju weni: Laza, Sun~ica, Vida, Mladen, Ana, Tawa, Petar, Ka}a i Hanno.

Posledwi pozdrav dragoj ujni

Obave{tavamo vas da je 27. 11. 2011. godine preminuo na{ voqeni suprug, otac i deda

Francisti \or|e 1928 - 2011.

Gojko Tu~i}

preminuo je 28. 11. 2011. godine, u 83. godini. Sahrana je danas, 29. 11. 2011. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu. Deko, hvala ti za sve.

Tuguje svastika Jelena sa porodicom.

O`alo{}ena porodica.

42449

42452

42331

42456

Pomen mojim najmilijim

Hvala ti za sve, plemeniti i dobri ~ove~e.

Na{ dragi

Posledwi pozdrav dragom nam

Sahrana je 29. 11. 2011. godine, u 15 ~asova, na veterni~kom grobqu. Skup je u porodi~noj ku}i u 14 ~asova. O`alo{}eni: supruga Branka, sin Mla|en, snaha Sava i unuci Pavle i Ana. 42455

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi bratu

mami 20 godina

Stevici Ka}uri

Julka Bo`in

Za{to si oti{ao tako rano?

voqenom

Gojko Tu~i} Gojku

1974 - 2011.

Nadi Vujnovi}

ro|. Veli~kov

pozdrav

Gojku

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

babi 16 godina od Mile Miri} sa porodicom.

Porodica Pe{i}: @ivan i Ilonka sa decom.

]erka Sne`ana, zet Zoran, unuci Stojan i Nenad.

42473

42468

42457

Posledwi pozdrav dragom bratu i ujaku

Posledwi pozdrav dragom bratu i ujaku

Posledwi pozdrav dragom bratu i ujaku

Gojku

Gojku

Gojku

od Bla`e i Jove sa porodicama.

od Vlade Tu~i}a.

42458

42459

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav ocu

Jelica Veli~kov i dediki 9 godina

Jovici Iwcu

Miletu

@arko Veli~kov S qubavqu, }erka i unuka Dobrica Stanojevi} sa tatom i porodicom.

od: sestre Dare, zeta Dragana, sestri~ine Dragane i sestri}a Wego{a.

od: sestre \uje, zeta Milivoja, sestri}a Bogdana i sestri~ine Sawe sa porodicama.

od: sestre Cvete, zeta Vele, sestri}a Slavi{e i Velibora sa porodicama.

Porodica Zagor~i} i Marija Vujkov.

od sina Vase sa porodicom.

42451

42465

42463

42461

42475

42474


^iTUQe l POMeni

dnevnik

utorak29.novembar2011.

3

Sa neizmernim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 88. godini preminula na{a majka

29

3

Na{u dragu majku Posledwi pozdrav dragoj sestri

Boja Stojanovi} 1923 - 2011. Voqena majko, bila si nam podr{ka, uzor i snaga. Hvala ti za neizmernu qubav koju si nam pru`ala sve ove godine. Tvoji najmiliji: sinovi Mirko i Milan, k}erke Du{anka, Milka i Stana sa porodicama. Sahrana je 29. 11. 2011. godine, u 12.30 sati, na grobqu u Veterniku. 42480

Nadi Vujnovi} Koliko se tuga re~ima mo`e iskazati, koliko lepi trenuci provedeni sa tobom, tvoja plemenita du{a i po`rtvovanost opisati, u toj meri na{i `ivoti ostaju ogoqeni a u srcu i du{i ostaju samo muk i praznina. Vidimo se na nekom lep{em mestu gde bolest, tuga i suze ne postoje.

Sa tugom i po{tovawem opra{tamo se od na{e drage majke, ta{te, bake i prabake

Ostaje{ zauvek u na{im srcima.

Nadu Vujnovi}

Tvoji @igi}i. 42472

pamti}emo kao bri`nu, po`rtvovanu, jaku `enu, koja nam je svojom qubavqu, dobrotom i delom olak{avala i ulep{avala `ivot, pomagala i ispravqala nas kad god je to trebalo.

Boje Stojanovi} Porodica Stupar: }erka Stana, zet Branko, unuk Neboj{a, unuka Sawa, praunuke Lana i Elena, unuka Nata{a i unuk Aleksandar.

3 Posledwi pozdrav voqenoj snaji i ujni

S qubavqu koju smrt ne prekida i tugom koju vreme ne le~i, ostaje nam da ~uvamo uspomenu na wu.

42481

Neka te an|eli ~uvaju. Sa tugom i po{tovawem opra{tamo se od na{e drage majke, ta{te, bake i prabake

Nadi Vujnovi} Tvoji: Mi{a i Marko.

Zauvek }e nam nedostajati wena dobrota, qubav, plemenitost i po`rtvovanost. O`alo{}eni: Dana i Lola, Buba, Stanimir, Mihajlo, Milan i Zoran.

42469

Danas, 29. 11. 2011. godine navr{ava se devet godina od smrti na{e

3

Boje Stojanovi} Porodica Roksandi}: }erka Milka, zet Stevan, unuka Biqana, unuk Zoran, praunuci Stefan i Nikolina, unuk Borko, unuka Rada, praunuke Mila i Elena.

42471

Opra{tamo se od na{e bake i prabake

Sa neizmernim bolom opra{tamo se od na{e drage majke

42482

Brundza Cecilije

Najdra`oj majci, svekrvi i baki

1930 - 2011.

Nade Vujnovi}

Mire Mi}i}

preminule u svojoj 63. godini. Sahrana je danas, 29. 11. 2011. godine, u 13 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Boji Stojanovi} Hvala ti za svu qubav {to si nam pru`ila. Sin Milan, snaja Bosa i tvoja unu~ad Bojana i Jovan.

O`alo{}eni: sinovi Mihajlo i Marko i mnogobrojna rodbina.

Godine prolaze, ni`u se jedna za drugom, a `ivot majko bez tebe je te`ak i bolan.

Ostavila si se}awe koje ne bledi i dobrotu koja se pamti. Utehe nema, vreme ne bri{e se}awe i ne donosi zaborav, ve} naviku da sa bolom `ivimo i ~uvamo te u mislima i na{im srcima.

Tvoji najmiliji: suprug, sin i }erka.

Tvoji najmiliji: unuk Boris, unuka Jelena, snaja Sanela i praunuk Marko.

42436

42447

Po~ivaj u miru. 42470

42484

Obave{tavamo vas da je 27. 11. 2011. godine preminuo na{ voqeni suprug, otac i deda

S tugom i bolom u srcu obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a voqena i po{tovana majka, svekrva, baka, prabaka i prija

Bo`o Lojanica

Milka Milosavqevi}

Sahrana je danas, 29. 11. 2011. godine, u 14.30 ~asova, na ^enejskom grobqu.

preminula u 80. godini. Sahrana je 29. 11. 2011. godine, u 11.15 ~asova, na Novom grobqu u Novom Sadu.

O`alo{}eni: supruga Rada, }erke Gordana i Zorica, unuci Bojana, Milo{, Bo`a i Milica i zet Uro{.

O`alo{}ena porodica: sin Ilija, snaha Biqana, unuke Marina i Maja, zet Nikola, praunuk Luka i prija Du{anka.

42445

1543P

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula moja draga mama

Cecilija Brundza 1930 - 2011. Sahrana mile nam pokojnice je 29. 11. 2011. godine, u 12.45 na Gradskom grobqu. Posledwi pozdrav od }erke Slavice. 42446


tv program

utorak29.novembar2011.

07.30 08.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00

Глас Америке Панонско јутро Аналија Е ТВ Била једном једна недеља Простор Без цензуре Бели лук и папричица Разговори о здрављу Војвођанске вести У огледалу И-вести Војвођанске вести Аналија Наш гост Војвођанске вести За корак испред Војвођанске вести Дискавери

Желимир Жилник

Један на један Данашњи гост биће редитељ Желимир Жилник. Водитељка емисије је Даница Вученић. (РТВ 1,17.20) 06.30 Добро јутро,Војводино, рођендански јутарњи програм 09.00 РТВ за децу 10.00 Вести 10.05 Стање на путевима 10.10 РођенданскипрограмРТВ-а 10.15 РТВ за децу 11.30 Кухињица 12.00 Вести 12.15 Дан РТВ-а -рођендански програм из Студија М 13.05 Мачу Пикчу,док.филм Славуја Хаџића 13.40 РођенданскипрограмРТВ-а 14.00 Вести 14.05 Некадисад 15.00 Вести за особе са оштећеним слухом 15.10 РТВ на десет језика 15.30 Рођендански програм РТВ-а 16.20 Заувек млад 16.50 Временска прогноза 17.00 ТВ Дневник 17.20 Један на један 17.50 Рођенданске разгледнице 19.25 Најбоље из 5казања 20.25 Пупиновезвезде,ТВдрама 22.00 Војвођански дневник 22.30 Политбиро-страначка хроника 23.00 Виолинскикључ,филм 00.30 Један на један 00.55 Музички програм –етно

06.45 Кухињица –мађ. 07.15 Најлепше бајке света: Чаробни мач 08.30 Колико се познајемо 09.30 Дунав,заувек 10.00 Новосадски џез фестивал 2010. 11.30 Еко-Зелениград 12.00 Чаририболова 12.30 Вести (мађ) 12.40 Изравно (на хрв) 13.10 ТВ Баштина 14.05 Еко-Зелени град 14.40 Хроника Славоније, Барање и западног Срема 15.10 Наши дани (мађ) 16.10 Верскаемисија(мађ) 16.45 Недељни магазин (ром) 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Кухињица –мађ. 20.00 Добро вече,Војводино (ром) 21.30 Јети,филм 23.00 ТВ Баштина 00.00 ТВ Продаја

08.30 09.05 10.00 10.05 10.30 11.05 12.00 12.07 12.30 12.40 13.05 14.00

Храна и вино Интерна истрага Вести Витраж Славни парови Крајња сила Вести Године пролазе Цртани филм Неон сити Интерна истрага Вести

Новосадско поподне Тема ће бити предстојећа конференција „ISWA Beacon 2011 – Waste-to-Energyи амбалажни отпад у регионима Југоисточне Европе,Средњег Истока и Медитерана” која ће бити одржана у Новом Саду од 30.новембра до 2. децембра. Гошћа ће бити директорка Завода за равноправност полова,Весна Шијачки. (Новосадска ТВ,17.30) 14.05 14.30 15.05 16.00 16.10 16.15 16.30 17.05 17.30 18.45 19.30 19.45 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.10 23.20

Време је на мојој страни Спринт Крајња сила Објектив (слов) Вести Објектив (мађ) Истрага Храна и вино Новосадско поподне Неон сити Објектив (слов) Објектив (мађ) Најбољи лек Вреле гуме Интерна истрага Објектив Крајња сила Неон сити Године пролазе

10.00 11.30 13.15 15.00 16.00 16.30 17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00

Руска лига:Рубин –Динамо Премијер лига:Челси –Волвс Бајерн ТВ:Мајнц –Бајерн Премијер лига Руска лига Преглед Шампионата Барса ТВ:Хетафе -Барселона Најава Дејвис купа Евролига Најава ФА купа Карлинг куп Карлинг куп:Арсенал –Манчестер Сити 23.00 Карлинг куп:Челси –Ливерпул

06.00 Вести 06.05 Јутарњи програм 08.00 Јутарњи Дневник 08.15 Јутарњи програм 09.00 Вести 09.04 Отворена врата 09.47 Гастрономад 10.00 Вести 10.05 Квадратура круга 10.34 Путопис 11.05 Ми и наша земља 12.00 Дневник 12.15 Спорт плус 12.30 Евронет 12.36 Место злочина 13.23 Мекбрајд:Поверљиво, филм 14.45 И ја имам таленат 15.05 Ово је Србија 16.00 Породично благо 17.00 Дневник РТВ 17.20 Шта радите,бре, инфо мозаик 17.45 Београдска хроника 18.25 Око магазин 19.00 Слагалица 19.30 Дневник 20.05 Породично благо 21.06 Пљачка трећег рајха, филм 23.00 Вести 23.05 Место злочина 23.55 Дневник 00.10 Евронет 00.20 Моје другарице 01.14 Мекбрајд:Поверљиво, филм 02.36 Отворена врата 03.00 Вести(04.00,05.00) 03.20 Путопис 03.51 Око магазин 04.24 Квадратура круга 04.50 Породично благо 05.48 Верски календар

05.00 05.55 06.10 06.40 07.35 08.30 09.45 11.00 12.00 13.00 13.15 13.30 14.00 14.55 15.00 16.05 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.05 20.15 21.15 22.15 23.30 00.30 01.00 01.15 02.15

Бандини Ексклузив Експлозив Аурора Тајна старог моста Дођи на вечеру Бандини Забрањено воће 1001ноћ Ексклузив Вести Експлозив Вампирски дневници Срећне вести Дођи на вечеру Кад лишће пада Тајна старог моста Ексклузив Експлозив Вести Забрањено воће Лото Кад лишће пада Моје ново ја Домаћине,ожени се Вампирски дневници Експлозив Ексклузив Моје ново ја Домаћине,ожени се

Мојеновоја Александра Ђелић долази из Трстеника. Има 27 година и самохрана је мајка. Осим тога, Александра је незапослена, а по њеним речима, нико не жели да јој да посао због лошег физичког изгледа,што је био један од разлога да се пријави за емисију. (Прва,21.15)

НАПОМЕНА:НаРТС2 у10.00могућјепренос СкупштинеРепубликеСрбије 07.40 07.45 07.56 08.15 08.25 08.32 09.01 10.01 10.30 11.00 11.30 12.01 12.29 13.00 14.01 15.26 15.56 16.34 17.03 17.11 18.08 19.11 19.22 19.40 19.51 20.20 20.54 21.00 21.58 22.25 22.35 23.05 23.42 00.00 00.51 01.50

Ози бу Велики и мали Грчка митологија за ученике Томас и другари 2 Број Енциклопедија за радознале Руска дивљина Све боје живота Ад либитум Траг Грађанин Един Карамазов Научни интервју Трезор Одбојка(м)-Светскикуп: Србија-Бразил,снимак ДатикажемКаменко Време је за бебе Животнасрединаиздравље Заједнички програм за инклузију Породица Сопрано Ја имам таленат Мунзи Грчка митологија за ученике Томас и другари 2 ТВ мрежа Савремениписци Заједнички програм за инклузију Породица Сопрано Животсамузиком Историја науке Добро је,добро је знати ТВ фељтон И ја имам таленат Пролеће у Београду Трезор Одбојка(м)-Светскикуп: Србија-Бразил

Историјанауке: ЈованЦвијић У овом серијалу, у којем су портретисани великани и утемељивачи научних дисциплинауСрбији,трећаепизодапосвећенајеЈовануЦвијићу. Географ, геоморфолог, професор и ректор Београдског универзитета, председник Српске краљевске, али и осам иностранихакадемијанаука,он је био и почасни доктор многобројнихпрестижнихевропских универзитета. (РТС2,22.25)

06.30Чист рачун 07.00Маратон 08.05Кефалица 08.10Двоугао 08.15С.О.С 08.45Милица² 09.00Слике живота 09.30Отворени студио 11.30 Милица² 11.45 Филм:Ронин 14.00Вести 14.30С.О.С 15.00Породица Серано 16.30Ред и закон 17.30Чист рачун 18.00Вести 18.30Двоугао 18.35Коров 19.00Монк 20.00Иза вести 20.30Милица² 20.45Филм:Грађанска парница 23.00НЦИС 00.00Вести 00.15Иза вести 00.45Милица² 01.00Филм:Пампкин

dnevnik

c m y

30

07.00 07.05 07.30 08.00 08.30 09.30 10.00 10.40 11.05 12.00 13.50 15.00

Вести Б92 Сунђер Боб Коцкалоне Пингвини с Мадагаскара Вести Б92 Долина сунца Хоћу да знам Вести Б92 Топшоп Сунђер Боб Коцкалоне Наша мала клиника Истражитељи из Мајамија Доме,слатки доме

МарниАлтон

Дивљи бес Кајл Лебланк је Американац, запослен у Русији. Једном приликом,док са својом женом разговара телефоном, схватиће да је она нападнута,али неће успети да стигне на време да је спасе. Улоге: Жан-КлодванДам, Лоренс Тејлор, Марни Алтон,КарлосГомез Режија:РингоЛам (Б92,21.00) 16.00 16.35 17.00 17.30 18.00 18.30 19.05 19.35 20.05 21.00 23.00 23.40 00.00 00.05 00.35 01.35

07.00 10.00 10.10 12.00 12.50 13.00 14.00 14.45 15.15 15.50 16.00 16.50 17.15 17.30 18.30 19.30 20.00 20.30 21.15 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 04.00

Вести Б92 Спортски преглед Између две ватре Све по списку Сунђер Боб Коцкалоне Вести Б92 Пријатељи Штребери Истражитељи из Мајамија Филм:Дивљи бес Вести Б92 Спортски преглед Шта да обучем? Између две ватре Доушници Саут Парк

Добро јутро Скривенакамера Звезде гранда Тајна љубав Сити Двоструки живот Сестре Квиз,породични обрачун Гојковићи Чаролија Ноћ у јуну Национални дневник Сити Мала невеста Наслеђе једне даме Национални дневник Пут око света бај Дуле и Радојка Витезовиизблата Гранд парада Мултимилионер Добро вече,Србијо Наслеђе једне даме Ноћ у јуну Филм:Прва недеља Филм:Челични воз

05.30 07.55 08.00 08.10 08.35 08.50 09.00 09.15 09.25 09.40 09.55 10.00 10.25 10.45 11.10 11.35 12.00 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50 13.20 13.40 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.55 18.25 19.00 19.55

Јутарњи програм Вести Мали меда Чарли Повратак Малог Тигра Боба и Биба Бајка о Тибету Метеор и моћни камиони Анђелина балерина Срећна звезда –Представљање Телешоп Вести Бакуган Хорселанд Сабрина Југио Авантуре малог Пере Метеор и моћни камиони Ноди Мали меда Чарли Торк Срећна звезда –Представљање Квизић Пресовање Телешоп Вести Звездана капија СГ-1 Детективски пар Телешоп Вести Ћирилица Телемастер Насловна страна,квиз Детективски пар Вести

Југио Трећи наставак серијала Југио! Радња се дешава у блиској будућности и прати главног јунака Јусеија Фуда. Не пропустите доживљаје ових храбрих јунака.У овом серијалу почиње примена нових типова чудовишта као и нова врста двобоја позната као Турбо Дуели. (Хепи,11.10) 20.00 Ужичка република,2.део, филм 21.55 Вести 22.00 Сузе Босфора 23.00 Звездана капија СГ1 23.55 Вести 00.00 Детективски пар 00.55 Сузе Босфора 01.50 Звездана капија СГ1 02.30 7живота

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00Суботом поподне,14.00Живети свој живот,15.00Спортски преглед, 16.00Освета,17.00Политикон,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив, 19.30Цртани

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Главни осумњичени,10.30Кад порастем бићу..., 11.00 Никад се не зна, 12.00 Отворени екран, 13.00Метрополе и регије света,14.00Инфо К9,15.00Контранапад,16.00Инфо К9,16.45Бибер,17.00Главни осумњичени,18.00Лек из природе,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.45Бибер,20.15Травел клуб,21.15Отворени екран, 22.15Бибер,22.35Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,21.15Ток шоу:Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

utorak29.novembar2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

9

31

MIHIZ – BIOGRAFIJA POSVE]ENA DRUGIMA

Пише: Радован Поповић 08.35 Фризер за животиње са Беверли Хилса 09.30 Велики пројекти 10.25 Моја грчка кухиња 11.20 Нова нада посластичара 12.15 Л.А. Инк 13.10 Стручњак за торте 14.05 Обрачун посластичара 15.00 Краљ посластичара као кувар 15.25 Џон, Кејт и осморо деце 15.55 Венчаница из снова 16.20 Шта не треба обући 17.15 Фризер за животиње са Беверли Хилса 18.10 Велики пројекти 19.05 Мајами инк 20.00 24 сата у Ургентном центру 20.55 Зависници 21.50 Моја тајна 22.45 Др Џи: Форензични патолог 23.40 Л.А. Инк 00.40 24 сата у Ургентном центру

08.00 Најгори послови у историји 09.00 Гиганти готике – поглед у небо 10.00 Свет новца. Бил Гејтс – како је штребер променио свет 11.00 Историја расизма 12.00 Суђење Богу 13.30 Кинематографија Жан Лик Годара 14.00 Ко си заправо ти? 15.00 Фарма из Едвардијанског доба 16.00 Варвари Терија Џонса 17.00 Рим није изграђен за један дан 18.00 Визија Вангари Матајие 19.00 Силверадо 20.00 Побуна на броду робова 21.00 Један дан у борби 22.00 Скривена блага афричке, аустралијске и индијске уметности 23.00 Фарма из Едвардијанског доба 00.00 Варвари Терија Џонса 01.00 Рим није изграђен за један дан

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

Острво Корњача Завера Розвел Острво Корњача Дигсвил Завера Рузвел Само пријатељи Ејс Вентура Црна Марија Интервју са убицом Малена Испод површине Изгубљено задовољство Љубав према великом црном Уживај

07.00 09.07 10.15 11.05 12.00 12.32 13.20 14.18 14.48 15.33 16.25 17.20 18.15 19.00 19.30 20.08 20.30 21.25 21.55 22.40 23.15 01.10 01.30 02.15 03.10 03.55

Добро јутро, Хрватска Краљ винограда На воденом путу 5: Деби Тревис преуређује Дневник Кад заволим, време стане Све ће бити добро Међу нама Алиса, слушај своје срце Научна петица Хрватска уживо 8. спрат, ток шоу Док. филм Избори 2011. - бонуси Дневник Избори 2011. - бонуси Све у 7!, квиз То је Европа У Европи, док. серија Дневник 3 Циклус европског филма: Кад сам био певач, филм У канцеларији ЦСИ: Лас Вегас Жица Деби Тревис преуређује Скица за портрет

06.20 Филм: Убиства у Мидсомеру: Птице грабљивице 08.20 Неш Бриџис 09.20 Закон и ред 10.20 Убиства у Мидсамеру 12.20 Неш Бриџис 13.20 Вокер, тексашки ренџер 14.20 Закон и ред 15.20 Убиства у Мидсамеру 17.20 Ургентни центар 18.20 Вокер, тексашки ренџер 19.20 Неш Бриџис 20.20 Ургентни центар 21.20 Филм: Пасје поподне 23.40 Филм: У потрази са судбином

06.50 07.25 07.55 08.05 10.15 10.45 11.35 13.15 14.10 15.00 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 21.50 23.40 23.55 01.45 02.45 03.25

РТЛ данас Драгон Бол З Поп Пикси, цртани Кобра 11 Ексклузив Таблоид Вечера за 5 Емператриз Ружа ветрова Крв није вода Кобра 11 РТЛ 5 до 5 Вечера за 5 Ексклузив Таблоид РТЛ данас Крв није вода Ружа ветрова Кости Пут освете РТЛ Вести Универзални војник, филм Астро шоу Кости РТЛ данас

СЕРИЈА

Кости Сесил де Франс

Кад сам био певач У ноћном клубу у Клермонт-Феранду редовно наступа певач Алан. Иако нема превелике бојазни од губитка ангажмана и иако свестан да га његове слушатељке -баке из старачких домова и оне које воле старинске песме - јако воле, он осећа да стари... Улоге: Жерар Депардје, Сесил де Франс, Матју Амалрих, Кристин Сити, Патрик Пино Режија: Ксавијер Ђианоли (ХРТ 1, 23.15)

У изгорелој колиби у шуми пронађена су два костура – један припада модерној вештици, очигледно недавно настрадалој, а други вештици из Салема из 17. века. Бут и Бренан крећу у истраживање света неопаганске модерне религије... Улоге: Емили Дешанел, Дејвид Бореаназ, Михаела Конлин, Ерик Милеган, Џонатан Адамс (РТЛ, 21.00)

Ејс Вентура 3 „Покушаћу да будем нормалан“, обећао је 12-годишњи Ејс Вентура Џуниор. То је у реду, али за њега је нормално да налази изгубљене кучиће, киднаповане маце, нестале алигаторе и да ствара урнебесни хаос на том путу... Улоге: Џим Кери, Кортни Кокс, Шон Јанг Режија: Том Шадyак (Синеманија, 13.15)

07.56 08.27 08.50 09.36 10.00 10.43 11.22 11.53 12.48 13.30 14.10 14.35 15.10 15.25 19.06 19.30 20.00 21.45 22.31 23.01 00.03 00.43 01.12

05.30 06.55 08.55 10.30 12.10 14.00

Кортни Кокс

06.00 07.30 08.05 09.40 11.05 12.45 14.25 16.15 18.20 20.05 22.45 23.35 01.45 02.20 03.55 05.30

Господа Бронко Ово не могу, али оно могу Има ли тамо кога? Као пас и мачка: Освета Кити Галор Дин Спенли Срећно до краја живота У ваздуху Гвоздени човек 2 Карта милости Моје име је Кан Камелот Завера на двору Обдарен Иза непријатељских линија 3 Џоунсови Холивуд на снимању

15.40 17.10 18.45 20.45 22.20 00.00 01.20 03.20 04.50

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.30 00.00 02.00

Мала ТВ Конор на тајном задатку Школски програм Црно пророчанство Алиса, слушај своје срце Призма Глас домовине Евромагазин Мала ТВ Избори 2011. - представљање изборних листа Х2О Уз мало воде! Школски сат На врх језика Избори 2011. - сучељавање Патак Фрка Гаража Све због једног дечака, филм ЦСИ: Лас Вегас Уби ме досада Жица Закон и ред Трава зелена Без трага

Одбегле кћерке Срамота Јеси ли усамљена вечерас Нешто позајмљено нешто плаво Прича Ворнера Џонса Очајничко путовање: Прича Алисон Вилкокс После Џимија Осамнаести анђео Нема издаја Повратак на улице Сан Франциска Деца судбине Одбегле кћерке Срамота Јеси ли усамљена вечерас Убиство на планини сенки

Дневник кошаркаша Кад будан сањаш Велика зверка Заборављени злочин Купе де вил Останите с нама Само Синатра Блаженство Зерофилија Китов реп 4. Топлокрвне даме

Михаела Конлин

10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40

Како то раде? У делићу секунде Преживљавање Лимарска радионица Трговци аутомобилима Амерички чопери Прљави послови Опасан лов Разоткривање митова Врхунско градитељство Преживљавање Како се прави? Како то раде? Желели сте да знате Чари путовања У потрази за забавом Разоткривање митова Како то раде? Желели сте да знате

08.30 08.45 09.45 11.15 13.15 15.15 16.30 17.30 18.15 19.30 20.30 23.00 23.15 00.15

Сви спортови Фудбал Скијашки скокови Уметничко клизање Крос-кантри скијање Скијашки скокови Фудбал Крос-кантри скијање Скијашки скокови Фудбал Бокс Мотоспортови Крос-кантри скијање Скијашки скокови

По казни постао директор библиотеке

Н

ајпознатији дисидент, а и литерата, Милован Ђилас – већ две године живи у изолацији. Па ипак, неколицина писаца га посећује. Ђилас бе-

Тишма у своме обимном дневнику бележи дружења с Михизом, нарочито после састанака у редакцији „Летописа„, о седењу у кафани „Златна греда“ и бескрајним, занимљивим Михизовим причама. У Новом Саду Михиз се показује и као страсни заљубљеник у позориште. Вечери је проводио углавном у позоришном бифеу или у дворани СНП-а. Његови савременици кажу да је „увек носио и шпил карата“, за

лежи: „Тих дана је наишла, неочекивано, Десанка Максимовић. Донела је бомбоне или воће, као понуде болесницима. С њом се није могло разговарати о политици, поготову не о политичкој теорији, јер су њена интересовања била литерарна и пријатељска. Али та њена посета је цементирала наше односе, премда смо се сретали ретко. Преко Десанке сам 1956. замолио Ива Андрића да прочита моју ’Бесудну земљу’. Али он је одбио уз образложење: ’Незгодно ми је – знаш, Десанка, ја сам члан Партије.’ Такође неочекивано, наишао је и Михиз. Његова супруга Милица ми је краће време давала часове енглеског, не само са савесношћу већ и строгошћу, као да сам био дечак, а не зрео и функционер. Милица ме увела у енглески, који сам касније, у затвору, доучавао. Михиз је једноставно, отворено, објаснио разлоге своје посете: ’Знам да сте усамљени. Ја не пристајем на бојкот, а држим да Вам моја посета неће бити непријатна.’ Дружење с Михизом имало је за мене посебан значај и драж, не само јер се око мене и надамном појачавао бојкот и притисак. Он је истовремено, својом интелигенцијом и средином, био за мене улазак у друкчији, некомунистички и неомеђени свет. Па и више: ја сам од њега штошта, ако не и подоста, научио.“ Био га је одонда глас да је ђиласовац. Задовољио се новинарења, писања критика... па је, на наговор неких новосадских пријатеља, одлучио да се пресели у Нови Сад. Пише да је на ту одлуку утицао и Мирко Тепавац, па Стеван Дороњски, који му је приликом разговора у Покрајинском комитету отворено рекао: „Шта је, бога ти твога иришког, опет си забрљао?!...“ Млади писац Александар Тишма у свој дневник 1. Ко сме да се дружи с Милованом Ђиласом априла 1955. бележи: „Михиз прелази, наводно, у Нови Сад. Врло каракте- сваки случај – ко зна „кога ће страсника срести“... Док ристично за тог политичког прогнаника: дају му стан није добио леп, комфоран стан у центру града, стано(мене су неки дан одбили) и место управника Матичи- вао је код рођака Ђуре Рушкуца, директора Стеријиног не библиотеке. Премештају по казни кумују Миша Ха- позорја. Супруга Милица добила је асистентско место џић, управник СНП-а, и Дороњски. Радујем се. Биће за- на катедри за англистику Филозофског факултета. нимљиво.“ Тишма у свом дневнику дискретно открива један Било је то, како је Михиз сам говорио – златно из- Михизов порок: гнанство. Али, и упркос договору, усменом, његова „Синоћ сам глатко одбио када су ме сви молили да молба за место управника Библиотеке негде је запела. изађем пред Михизову жену на станицу, како он не би Интервенисао је и Вељко Петровић, председник Мати- морао да прекине партију преферанса.“ це, да се Михизова молба што Сам Михиз тај порок и није пре позитивно оконча, али стикрио. Коцкарски порок Михиз никад гло је лето. Средином октобра „Коцкари“, вели он, „обично није крио, а млади писац Михиз се коначно обраћа имају црни новчани фонд, криУправном одбору Матице: ју га. Ја свој фонд нисам преАлександар Тишма у дневник „Никад у свом животу нисам пише: „Синоћ сам глатко одбио мештао. Држао сам га стално живео ни од какве синекуре на поузданом месту међу плакада су ме сви молили (надам се да и нећу) и увек сам, вим корицама микрокозмичке да изађем пред Михизову често и уз велике тешкоће, заноћи Марка Ристића, сасвим рађивао својим радом. Управни сигуран да га у тој књизи нико жену на станицу, како он одбор Матице може, наравно, неће тражити.“ не би морао да прекине ако то нађе за сходно, да оспоИ опет Тишмин запис, од 9. пар ти ју пре фе ран са” ри моју способност, квалифимарта 1957: кованост или погодност, али „Петак вече са Лесковцем, нико у Управном одбору нема апсолутно никаква права Бошком Петровићем и Михизом – уведено као редовно да доводи у сумњу моје радне намере.“ време састајања – проведено сасвим недостојно. ПриМладен Лесковац, дотадашњи управник Библиоте- стао сам да са њима пређем из позоришног клуба у двоке, отишао је на место професора тек основаног Фи- рану где је балет прослављао премијеру, и остао чак до лозофског факултета, свим срцем се залагао да Ми- 2 сата све у нади да ћу нешто посебно доживети. А не хиз дође у Нови Сад, али било је и оних који су твр- само што нисам, разуме се, ништа посебно доживео недили да „кандидат нема радне навике, канцелариј- го сам се стално једио због тога и морао свој јед и да ске“.„Застој“ је настао и зато што су неки утицајни прикривам. Ја сам ружан, лош човек.“ људи предлагали да на то место дође Живан МилисаТишма је очито маргинална личност у томе друштву. вац, или пак Живојин Бошков. Хаџић је, међутим, Михиз, међутим, прихвата да му помогне да за штампу Управном одбору Матице свесрдно препоручио упра- припреми рукопис књиге „Широка врата„. Тишма приво Михиза. Он је постављен је 1956. за управника Би- знаје „да су Михизова упутства добрим делом на меблиотеке Матице. сту“.

Монографију Радована Поповића „МИХИЗ – ОДГОНЕТАЊЕ ЈЕДНОГ ЖИВОТА” можете у књижари „Службеног гласника” (Јеврејска 13, Нови Сад), уз попуст од 30 одсто купити за 630 динара или наручити путем телефона 021/ 6622–609 и и-мејла knjizara4@slglasnik.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

utorak29.novembar2011.

dnevnik

c m y

32

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

УторакјеМарсовдан, даклеваш дан. Ипак, прилично хаотичан дан, укојемнинаштанеможетепоуздано рачунати, сем на изненађења и пријатеље које волите. Будите вештиибезнервозе.

BIK 20.4-20.5.

Креативнисте, изложенихаотичнимситуацијамаукаријери, такода сетрудитештобољеуметеиможете. Немојте попуштати ни одустајати. Истовремено завршавате једне пословеапочињетедруге.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Nena Radaшin, 29. novembar 2011. astrolog nena.r@eunet.rs

Уосновисевраћатекоракназад. Имате повољан уплив Месеца из ваздушног знака па и много идеја, пријатнихсусретаимогућности, од којихсенећебашсвениостварити. Дишите!

Дани постају све хладнији, а послови све компликованији. Данас сте револуционарно расположени, бунтовниинестрпљиви. ИтојесасвимОК. Свеимасвојегранице, којесепонекадлакопрелазе.

Имате много посла на радном месту. На вас се стварно може рачунати, поготово када се планира будућностилинеколепопутовање. Партнерјеунекомсвомсветукоји трајеитраје.Завођење.

Активнистеирадитепуномснагом.Делујетеборбено, штопонекад партнеру може да не прија. СелективностуизборутемаидневнихсадржајајесасвимОК. Чакпрепоручљива.Смањитегас.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Пословна ситуација је све боља, иако се неке навике и обрасци не мењају. Приходи ће каснити па рачунајтенато.Можетесебавитивишеситницамакојеживотзначенего капиталнимстварима.

Будите реалнији у погледу свог финасијског стања и приватног бизниса. Избегавајте искључивост и ризике.Добројебитистрпљив, поготово у време кризе. Будите пажљивиусаобраћајуовихдана.

Затворенистеусебеитешкода билокоможенаслутити штаседешаваувашојглавиидуши.Емотивностеискључиви, телепатскиповезанисдрагомособомкојужелитеи одбијате, несвесно.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Све док је камени Сатурн у вашемзнаку, бићетестубсвогживота ипартнерскогодноса.Зарбидругачије и могло бити?! Понеког би то моглоиоптеретити.Много радитеу затвореномпростору.

КрозвашзнакпролазиМесец, данасинареднадвадана, штоћевам поприлично закомпликовати живот. Незнатештабисте игдебисте пре. Могу се очекивати промене планова.Иностранство?

Интегришите своја осећања, односесдругимаиобавезекојеимате. Изгледадавамимунитетслаби пабибилодобродасевишеодмаратеипојачатеисхрану.Неморате свеурадитисадаиодмах.

TRI^-TRA^

Слаткамала дебитанткиња V REMENSKA

PROGNOZA

Мало

Vojvodina Novi Sad

5

Subotica

5

Sombor

2

Kikinda

6

Vrbas

6

B. Palanka

5

Zreњanin

6

S. Mitrovica

3

Ruma

2

Panчevo

7

Vrшac

8

Srbija Beograd

7

Kragujevac

8

K. Mitrovica 11 Niш

10

ТалулаВилис, најмлађа ћерка БрусаВилиса и ДемиМур, и службено је постала чланица високог друштва. Појавила се у Паризу на Балу дебитанткиња и засенила старије сестре Румер и Скаут. Талула (17) је на себи имала дугу црну хаљину Ланвин, са сребрним украсом на деколтеу, те је својим изгледом привукла пажњу страних медија. Њене старије сестре Румер (лево) и Скаут (десно) такође су дошле на бал, али не као дебитанткиње. А Румер, која се појавила у хаљини с дубоким деколтеом без грудњака, заједничку фотографију објавила је на Твитеру. Њихова мајка Деми Мур, која се разводи од АштонаКучера, није дошла. У Паризу су биле у пратњи оца Бруса Вилиса, који је, како је извор открио, учинио све да се његова најмлађа кћи те вечери осећа посебно. Иначе, укупно 23 младе девојке, кћери глумаца, те познатих бизнисмена и богаташа, из 13 земаља, имале су дебитантски излазак у високо друштво, а овај се бал одржава од 1957. године.

Evropa

Свежије

Madrid

НОВИСАД: Ујутрумразимагла,атокомданаделимичнорастурањемаглеузсунчанепериодеималосвежијевреме.Ветарслабјугои- Rim сточни. Притисак изнад нормале. Минимална температура -3, максиLondon малнадо5степени. ВОЈВОДИНА: Ујутрумразимагла.Утокуданасунчанипериодии Cirih променљиваоблачност,аназападупонегдеостајемаглаиоблациитоBerlin комданаузхладнијевремеутимпределима.Ветарслаб,најугуБанатадоумерен,југоисточни.Притисакизнаднормале.Температура од-6 Beч до8 степени. Varшava СРБИЈА: Ујутрумразипонегдемагла.Утокуданауцентралнимијужнимпределимасунчаноитоплијевреме,анасеверуделимичнооблачно, Kijev апонегдеимагловитоихладнијевреме.Ветарслаб југоисточни.Притисак Moskva изнаднормале.Минимална температура -8,амаксимална 12степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Допеткасувоузјутарње Oslo мразеве и пораст дневне температуре. Биће и сунчаних интервала уз топлијевременегопретходнеседмице.УсредууВојводинијошпоне- St. Peterburg гдемаглатокомданаузхладнијевремеутимпределима.УдругојпоAtina ловиниседмицетоплозаоводобагодине. Pariz

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Временске приликећебитиповољнијезавећинухроничнихболесникаиметеоропата.Јединоимможезасметатихладнојутрокојесеочекује. Опрезно усаобраћају.

14 18 14 6 7 5 6

VIC DANA ВозисеЛалауколимаизауставига полицајац.Приђеполицајацвратима кадЛалазарежинањега.Полицајац почнедасеповлачи,аЛалаћенато: -Штасебојиш,зарневидиш дасамвезан?

6 2 9 3 17 10

Minhen

8

Budimpeшta

3

Stokholm

6

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

-56 (-1)

Slankamen

88 (-4)

Jaшa Tomiћ

Apatin

-17 (-2)

Zemun

190 (-6)

Bogojevo

-7 (-2)

Panчevo

232 (-6)

Baч. Palanka

29 (-8)

Smederevo

436 (-2)

Novi Sad

14 (-9)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

150 (-4)

S. Mitrovica

17(-3)

Tendencija stagnacije

Senta

223 (1)

Beograd

149 (-6)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

306 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

77 (-4)

NERA

Hetin

86 (4)

TISA

40 (4)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

38 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 29.novembar 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you