Page 9

c m y

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

9

GOLEADA U KAWI[KOM LOVI[TU

Brk se sme{i zbog ze~jeg beri}eta „Gde ima tu se i prosipa“, va`i u Srbiji, ali kada neko ima vi{ka ze~eva - hvata ih mre`ama i prodaje onima kojima isti fale. Tako je prekju~e u kawi{kom lovi{tu tamo{we lovno udru`ewe „umre-

OMSK U JUGOZAPADNOM SIBIRU

Tvr|ava, rafinerija i semenke kedra ibir zahvata oko 56 odsto teritorije Rusije, prostire se na 9,6 miliona kvadratnih kilometara i to u du`ini od 7.000 kilometra u pravcu istok-zapad od planine Ural na zapadu do razdelnih planina na istoku, i {irini oko 3.500 kilometra u pravcu sever-jug, od Severnog ledenog okeana do kazahstanskih planina i granice s Mongolijom i Kinom. To ogromno prostranstvo slabo je naseqeno: po kvadratnom kilometru `ivi mawe od tri stanovnika. Najvi{e ih je na jugu i jugozapadu du` Transsibirske `eleznice koja povezauje velike gradove Sibira.

S

grada doprinela je i izgradwa transsibirske `eleznice, ali se, ipak, savremeni Omsk razvija tek od pedesetih godina pro{log veka, nakon {to je tamo izgra|ena rafinerija nafte, najve}a je u Rusiji. Ona postoji od 1955. godine, a uz wu je, prakti~no, izgra|en i ceo novi grad koji se pro{irio prema severu. U rafineriji radi oko 4.000 qudi, a veliki broj stanovnika Omska je na neki na~in upu}en na wu. Poqoprivredna proizvodwa veoma je va`na na podru~ju Omska. Ovogodi{wa `etva bila je izuzetno dobra, {to kako

Se}awe na Dostojevskog U staroj tvr|avi u Omsku bio je utamni~en i veliki ruski pisac Dostojevski, koji je tu bio na prisilnom radu. U Omsku je proveo ~etiri godine, a zgrada gde je okovan kada je do{ao, i gde su mu okovi skinuti, i danas postoji. Ova tvr|ava je na obali reke Irti{ gde je Dostojevski provodio mnogo vremena, a trag o tom boravku nalazi se u „Zapisima iz mrtvog doma“. U spomen na ovog velikog pisca u neposrednoj blizini tvr|ave, sme{teni su spomenik i muzej Dostojevskog. Me|u velike gradove spada i Omsk, koji se smestio u jugozapadnom Sibiru, blizu granice s Kazhstanom, sa ne{to vi{e od 1.100.000 stanovnika. Administrativni je centar Omske oblasti, drugi po veli~ini u azijskom delu Rusije, a od glavanog grada Rusije – Moskve, udaqen je oko 2.700 kilometara. Putovawe avionom od Moskve do Omska traje oko tri i po sata, ali ako se put Omska krene iz grada Hanti - Mansijsk, koji se nalazi u autonomnoj oblasti Jugra u zapadnom Sibiru (tako je putovala ekipa novinara iz Srbije), i koji je tako|e od Moskve udaqen oko 2.700 kilo-

isti~u u gradu, garantuje bezbri`niju zimu, koja, ina~e, traje i du`e od osam meseci. Da se tom segmentu privrede pridaje velika pa`wa svedo~i i poqoprivredni sajam koji se odr`ava u novembru, i kada privrednici iz kraja, ali i mnogi drugi, prikazuju svoju proizvodwu i potencijale. Izla`u proizvo|a~i, ali i oni koji nude poqoprivrednu mehanizaciju, opremu... Poseban pe~at priredbi daju oni koji svoje proizvode izla`u na otvorenom, na temperaturi ni`oj od 15 stepeni ispod nule, ispred hale u kojoj se sajam odr`ava, jer se tu mogu kupiti i semenke kedra, smrznuto i

metara, putuje se gotovo isto toliko. Iz aviona se mo`e videti sva {irina tog ogromnog prostora prekrivenog snegom i niskim rastiwem, ispresecanog vodenim tokovima. Omsk je danas moderan grad {irokih bulevara, a postoji ve} nekoliko vekova. Naime, drvena tvr|ava na obali reke Irti{ (u koju se nedaleko od tvr|ave, uliva reka Om), koja je nosila ime dana{weg grada, izgra|ena je 1716. godine. Ova tvr|ava kao i kompleks uz wu i danas postoji ali se trenutno restaurira, kako bi sve brojniji posetioci i turisti koji dolaze u Omsk mogli da steknu potpuniju sliku o istoriji grada. Omsk je u 19. i po~etkom 20. veka bio administrativni centar zapadnog Sibira. Razvoju

su{eno vo}e, proizvodi od meda... ali i meso, naravno – smrznuto. @ivot stanovnika Omska sli~an je `ivotu u svim velikim gradovima. Standard je ne{to ni`i nego u Moskvi jer su cene vi{e nego u glavnom gradu Rusije. Ipak, kao i ostalim velikim gradovima izlozi prodavnica puni su proizvoda svetskih brendova. Kao i o drugim delovima Sibira, temperatura u Omsku zimi je daleko ispod nule. Iako je po~etkom meseca u Omsku temperatura bila oko -18 stepeni Celzijusa {to je za na{e uslove veoma hladno, `iteqi grada to ne do`ivqavaju tako. Oni su navikli na niske temperature, to se vidi na svakom koraku, od odevawa do saobra}ajnica u gradu. „ Dobrila Mla|enovi}

`ilo“ dugouhe glodare, a uhvati{e ih ta~no 78. Sve kre}e ranom zorom. Prvo se razvla~i mre`a, a na svakih petnaestak metara, sede}i na drvenoj kutiji sedne po jedan hvata~, ali ne bejzbol loptica, ve} ni{ta mawe brzih ze~eva. Tada kre}e pogon, a to je hodaju}i red glasnih hajka~a koji vikom daju sebi odu{ka, a usput teraju ze~eve u {print pravo ka mre`ama. Kada se zekan primakne, par u ~iji reon `ivotiwa ulazi hitro digne wima bli`i kraj mre`e i zec se u woj zakoprca: sledi dotr~avawe hvata~a, izvla~ewe prepla-

Foto: J. Pap

{enih trka~a iz mre`e i ze~evi zavr{avaju u pomenutim kutijama. Odatle }e uskoro krenuti put unutra{wosti Srbije, a deo }e mo`da i u Crnu Goru.

A da li su doma}ini zadovoqni ulovom? Ako je ispod impozantnih brkova jasno vidqiv osmeh, kanda jesu! „ D. Kne`i}

Dnevnik 29.novembar 2009.  
Dnevnik 29.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement