Page 31

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

18

31

VIZANTIJSKI EROTIKON

Hans-Georg Bek

Gabriel Junion

Lo{i momci Markus Barnet i Majk Louri, dvojici policajca iz Odeqewa za narkotike dat je novi zadatak – da u|u u trag dobavqa~ima ekstazija u Majamiju. Neo~ekivano trag ih dovodi do velike zavere u koju je ukqu~ena mafija na ~elu sa narko bosom Yohnijem Tapiom, ~iji je krajwi ciq da preuzme celokupnu trgovinu droge u gradu... Uloge: Martin Lorens, Vil Smit, Yordi Mola, Gabriel Junion, Piter Stormer, Tereza Rendl Re`ija: Majkl Bej (Nova TV, 21.00) 08.00 Graditeq Bob 08.40 Dora istra`uje, crtani 09.05 Doma}ice iz visokog dru{tva 10.05 Ulica se}awa 11.05 Automotiv 11.35 Magazin Lige prvaka 12.05 Novac 12.35 Spajder men, film 14.40 Koncert Miroslava [kore 16.25 Vesti 16.35 Supertalent 19.15 Dnevnik 20.00 Nad lipom 35 21.00 Lo{i momci, film 23.25 Red karpet, {oubiz 00.45 Trenutak istine 01.45 Televizijska posla 02.45 Ester Kan, film 05.05 Doma}ice iz visokog dru{tva

08.00 Impresionisti 08.30 Raj na zemqi 09.00 Isus Hrist – godine koje nedostaju 10.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 11.00 Protestantska revolucija 12.00 Faraoni koji su izgradili Egipat 13.00 Ku}a iz ~etrdesetih 14.00 Genije fotografije 15.00 Rat veka 16.00 Ovo je civilizacija 17.00 Ostrvo minotaura 18.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 19.00 Gospodari rata 20.00 Ubistvo Anrija IV 21.30 Svet novca: Svet po Guglu 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Rat veka 00.00 Ovo je civilizacija 01.00 Ostrvo minotaura

08.10 Be~ka filharmonija i Zubin Mehta u [angaju 09.10 Opera boks 09.40 TV kalendar 10.20 @ivot za decu 12.00 Dnevnik 12.15 @iveti zdravije 12.25 Plodovi zemqe 13.20 Split: More 13.50 @iveti zdravije 14.00 Nedeqom u dva 15.05 Mir i dobro 15.55 Kovr~ava Sju, film 17.35 Lijepom na{om 18.35 U istom loncu, kulinarski {ou 19.30 Dnevnik 20.10 Ko `eli biti milioner?, kviz 21.15 In memoriam Vedran [amanovi}: Tre{eta, film 22.40 Vesti 23.10 Filmski vikend Tomija Lija Yonsa: ^uvari zakona, film 01.15 @ivot za decu 03.40 U istom loncu, kulinarski {ou

Moja zlatna ribica je zlica Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlica Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlica Pokahontas Ku}a pored pruge Ameri~ki ro|aci Jo{ ovaj put @ivot u zaboravu Nezakonit ulazak @ivi pesak Planeta Iks 3 Prave koley devojke

06.00 08.20 09.50 11.40 13.10 14.30 16.10 17.45 19.30 20.05 21.35

Zauvek srodna du{a Uzi kod Alama Nikad poqubqena Nova pri~a o Pepequgi Svemirski majmuni Manuela i Manuel Ima{ petqu? Lars i prava devojka Holivud na snimawu Henkok Obdaren - Ovo je Amerika, ili Pedeset dolara Prava krv - Ogrebotine Osmi putnik protiv Predatora 2 Vatreni obra~un Kethaus: Do|ite na `urku Osobewak Slomqena krila Bioskop, bioskop, bioskop

22.05 23.05 00.35 02.00 02.30 03.55 05.30

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 00.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Dodir an|ela U senci ki{e U divqini Morska patrola [ta sam sve uradio za qubav Biti Erika Nestala 17-godi{wakiwa Ubistva u Midsameru Yordan Biti Erika Kingdom Medijum @ivot je stao Yordan U senci ki{e U divqini Dodir an|ela

08.55 Ben 10, crtani 09.20 Diskaveri: Nemogu}a misija - Upis u vrti}, dok. film 10.10 Jedna od momaka 10.40 Najve}a hrvatska misterija 11.35 Idemo do kraja, film 13.25 Zauvek mlad, film 15.15 Nemogu}a misija 3, film 17.25 Odred za ~isto}u, dok. emisija 18.00 RTL poma`e deci 19.05 Ekskluziv 20.00 Odbrojavawe, film 22.05 CSI Majami 23.00 Yenifer osam, film 01.10 Beg iz Los An|elesa, film

Yenifer osam

Tomi Li Yons

^uvari zakona Mark Roberts je zavr{io u bolnici posle saobra}ajne nesre}e, a policija ga ubrzo identifikuje kao ubicu dvojice agenata ministarstva spoqnih poslova. Savezni {erif Sem @erard ima zadatak da ga prebaci avionom u siguran zatvor, zajedno s nizom drugih strogo ~uvanih zatvorenika... Uloge: Tomi Li Yons, Vesli Snajps, Robert Dauni Yunior, Ajrin Yejakob, Kejt Neligan, Yo Pantolijano Re`ija: Stjuart Brejd (HRT 1, 23.10)

08.55 10.00 10.50 11.00 12.05 13.30 15.10 17.20 17.50 18.55

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00

20.00 20.55 21.50 22.50 23.10 00.05

Prijateqi Nora Fora Biblija Zagreb: Misa, prenos Sede}a odbojka, prenos Ciklus filmova Ketrin Hepbern i Spensera Trejsija: Adamovo rebro, film Ples sa zvezdama Magazin fudbalske Lige prvaka Aspen: Svetski ski kup (@) - slalom, 1. vo`wa [panska fudbalska liga, prenos Sportski ili dok. program Aspen: Svetski ski kup (@) - slalom, prenos 2. vo`we Dobre namere Nove avanture stare Kristine Vreme je za yez Gara`a

06.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00

Moja slatka debequca Luda ambasada Badi u nevoqi Misionar Gvozdeni lavirint Aurora: Prekinuta operacija 23.00 Strah u srcu 01.00 Bez ~asti

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

^ovek od medewaka Te{ka ki{a Opasna ~arolija Svi su ludi za Meri Zmajeva potraga Polukuvan Blizanci Loganov beg Opasna {ifra ^ovek od medewaka Operacija pustiwska po`uda 1 02.00 Unutar isku{ewa

Nakon raspada svog braka i izmoren od napornog `ivota policajca u Los An|elesu, Yon Berlin se seli u mali grad u ruralnom delu Kalifornije, nadaju}i se da }e tamo na}i preko potreban `ivotni mir. Me|utim, otvarawe napu{tenog slu~aja serijskog ubice koji je ubijao slepe devojke pokre}e ga u drugom smeru... Uloge: Endi Garsija, Lens Henriksen, Uma Turman, Graham Bekel, Keti Bejker Re`ija: Brus Robinson (RTL, 23.00)

Uma Turman

10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Opasan lov Ameri~ke drvose~e Megagraditeqi Pravi heroji Kako pre`iveti u opasnim situacijama Gamadatori Pametwakovi} Razorna laboratorija Trka do Dakara Ameri~ki ~operi Uli~ni obi~aji 2008. Razotkrivawe mitova Moja neverovatna pri~a Izgubqeni raj Serijske ubice Najzlobniji Vremenska kriva

08.30 10.00 10.45 11.15 12.00 12.30 13.45 14.30 15.15 16.15 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 21.55 22.00 23.30 00.30

Dizawe tegova Kros-kantri skijawe Skija{ki skokovi Nordijsko skijawe Kros-kantri skijawe Kros-kantri skijawe Nordijsko skijawe Nordijsko skijawe Dizawe tegova Nordijsko skijawe Skija{ki skokovi Alpsko skijawe Alpsko skijawe Alpsko skijawe Alpsko skijawe Zimski sportovi Boks Kros-kantri skijawe Dizawe tegova

Srpskom kraqu uvalio dete za suprugu Nisu ba{ svi zapadwa~ki uzori odgovarali da deli s mnogim drugima. Ona je, zapravo wegova mentalitetu carigradskih podanika. Recimo, borstara prijateqica, kojoj je dopustio da ga opet zabeni duh i metoda “glavom kroz zid”. Viznatijski vede da bi se “dan i no} vaqao po blatu”. Sin nejunak ho}e pobedu jer `eli da u woj potom u`iva. kog dvorskog kapelana mota se po kr~mama i konaKada im se li~no car i generali obra}aju pred necima nemoralnih `ena, na koje naskakuje kao jaku odlu~uju}u bitku, govore pre svega o borbenoj rac. A sam Bog zna na kakve je sve neprili~nosti tehnici, spomiwu, istina, hrabrost i svest da su spreman, priznaje i wegov neute{ni otac. To je Romeji, ali nikada umirawe. Ratna lukavstva, koslika morala u vreme vladavine vrlo pobo`nog jima se osigurava pre`ivqavawe, va`niji su im cara Manojla II. nego drsko stavqawe smelosti na probu. Ali nije jedina i najgora. U jednom pamfletu je Vladari i wihove svite u epohi pozne Vizatnidat groteskno prqav portret nekog Katavlata. On je jedva da su po neje nakon kratke vojne ~emu bili druga~islu`be kod Osmanlija, ji od svojih pretdo{ao u jednu solunsku hodnika iz doba {kolu, gde je postao Komnina. Jo{ se poznat po naklonosti imperator Jovan prema svojim mladim III Vatac (posle drugovima. Uterao bi smrti su ga, istina ih u podrum, navodno da iz drugih razloga, bi ga bi{tali od va{aproglasili svecem) ka, a zapravo da se bezaqubio u svoju `esramno i`ivqava na nu Konstancu, k}er wima. Naravno da je izcara Fridriha II ba~en iz {kole, ali se Hoen{taufena, nije promenio, ve} je ali mnogo vi{e u gotovo svaki dan zalawenu dvorsku damu, zio u javne ku}e, a vokoja je u anale u{la leo je pijanke i krajwe pod imenom Markebesramne plesove. Wesina. Woj je neskrigovo pona{awe je bilo Klimao se moral i na Svetoj gori veno davao predop{tepoznato i u~ininost nad legitimnom suprugom, ~ak joj je odobrio lo da homoseksualnost postane takore}i moda u insignije koje su neodoqivo podse}ale na carske. Solunu. Tek je pred kraj `ivota promenio mi{qewe. KonUprkos tome je napravio karijeru u pravosu|u, stanca je nakon wegove smrti nastojala da se na oti{ao u Carigrad i o`enio se. Ali wegova sudrugoj strani obe{teti i upustila u vezu s Mihapruga je morala stalno da zakqu~ava svoje slu{kiilom VIII Paleologom, ubicom wenog unuka Laskawe jer su samo tako mogle biti sigurne. Uvre|eni risa. Tek je o{tar protest patrijarha, ili mo`da Katavlat je tu`io autora toga spisa, ali je izglepromewena politi~ka situacija, navela Mihaila da izgubio spor. da se odrekne zakonite `ene i potpuno posveti Duboko se rastakao moral mona{tva, pa su paKonstanci. trijarsi bili primorani na to da ~esto {aqu upoWegov sin Andronik II imao je svoje obavezne zoravaju}a pisma monasima Svete gore, gde se zaqubavnice, uprkos javno demonstriranoj pobojedni~ki manastirski `ivot nikad nije sasvim `nosti i vernosti crodoma}io. Samotni{tvo kvi. O`ewen je po drugi je odgovaralo misticiput bio s Jolandom od Trudne kalu|erice nisu bile nikakva ma, isihastama koji su retkost, ali kako su imale dovoqno tako mogli da se potpuno Monferata, ali se na ovaj brak energi~na Sapredaju svojim meditacinovca, mogle su da finansiraju vojanka nikad nije navijama, ali je sistem pospeabortus. Znala se i cena: kla. Iz pragmati~nih {io i opasne slobode. pet zlatanika, te po jedan kaput razloga, petogodi{wu “Pustiwaci” sti`u i tai aleksandrijska ~a{a }erku Simonidu iz ovog mo gde im nije mesto, po braka uvalio je ostaregradovima, privatnim lom srpskom kraqu Milutinu kao wegovu ~etvrtu ku}ama i u ~udnovatim okolnostima. Trebalo ih je `enu, po{to je Andronikova sestra s gnu{awem stalno ube|ivati da je zabraweno da kalu|eri i odbila da se `rtvuje. To je zadalo smrtni udarac kalu|erice provedu no} pod istim krovom. Bilo Jolandinom braku, koji se i u politi~kim pogledu je igumana koji su u manastirima dr`ali svoje mepokazao fatalnim jer je razo~arana supruga po~etrese, dok su neke `ene, po starom lo{em obi~aju, la da vodi svoju politiku. pretvarale svoje domove u manastir, a wega potom Problemati~no im je bilo i potomstvo. Najstau javnu ku}om pod upravom igumanije. Trudne kaluriji sin Mihailo IX ne samo da je bio neuspe{an |erice nisu bile nikakva retkost, ali kako su vojskovo|a ve} su i otac i patrijarh morali da ga imale dovoqno novca, mogle su da finansiraju poneprestano pozivaju na odgovornost zbog bludnog ba~aj. Znala se i cena: pet zlatanika, te po jedan `ivota. Utonuo u skandale bio je wegov naslednik kaput i aleksandrijska ~a{a. Andronik III. A onda se desila porodi~na tragedija: Posledwi ostaci vizantijske erotike opstali kad je bio u poseti jednoj ku}i, ispred vrata je ostasu na egejskim ostrvima, naro~ito Kritu, koji je vio svoje stra`are. Oni su drugog gosta koji je hteo nakon propasti carstva bio u posedu Mle~ana. da u|e jednostavno izboli. A taj nesre}nik, koji je Mo`da je najrazuzdanije bilo spisateqsko pero umro iste no}i, bio je Andronikov ro|eni brat. Stefana Sahlikisa. Potekao je iz dobre porodiDvorski nemoral na prelazu iz 14. i 15. veka nace, ali mu {kola nije i{la pa je krenuo stranpu{ao je odraza i u satirama. Jedna je posve}ena ticom. Kockawe, javne ku}e, a ponekad i zatvori, upravniku carske kancelarije Holobolu, koji, postali su wegov svet i svet wegovog pesni{tva. umesto da se brine o dr`avnim poveqama, ostaNa ~udan su se na~in spojili satira i autobiogravqa ih da se kisele po fiokama, a on baca oko na fija. Kajawe neretko izgleda kao alibi. jednu kalu|ericu, ~iju je, uzgred, naklonost morao KRAJ Studiju Hans-Georga Beka „VIZANTIJSKI EROTIKON” objavila je izdava~ka ku}a „Karpos” (www.karposbooks. com). Po 702 dinara u Novom Sadu mo`e se nabaviti u kwi`ari „Solaris” na Spensu (Sutejska 2).

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem

Dnevnik 29.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement