Page 2

nedeqa29.novembar2009.

IZBORNI SKUP JEDINSTVENE SRBIJE U BEOGRADU

Markovi}: Vlast s Tadi}em dobar potez Predsednik Jedinstvene Srbije (JS) Dragan Markovi} izjavio je na izbornom skupu svoje stranke u Beogradu da je JS ja~a nego ikada ranije, kao i da je formirawe republi~ke vlasti sa Demokratskom strankom bio dobar potez. Markovi} je pozvao Evropsku uniju da ubrza evropske intregracije Srbije navode}i da je Srbiji tamo jer je ispunila sve obaveze, ukqu~uju}i saradwu sa Ha{kim tribunalom. Predsednik JS je izrazio i o~ekivawe da }e Srbija do 2014. u}i u Evropsku uniju. Markovi} je najavio i da }e poslanici wegove stranke zatra`iti promenu Zakona o privatizaciji. „Jedan kupac ne mo`e da kupi deset ili 15 fabrika, a da od toga devet bude u blokadi“, rekao je Markovi}. On je rekao i da }e JS glasati za Predlog statuta Vojvodine, jer se zala`e za decentralizaciju koju, prema wegovoj oceni, taj dokument obezbe|uje. Markovi} je pozvao odbornike JS u lokalnim samoupravama da ne glasaju za op{tinske buxete ako u wima nisu predvi|ene naknade za trudnice i druga socijalna davawa. Predsednik Demokratske stranke Boris Tadi} rekao je na izbornom skupu Jedinstvene Srbije da Srbija `eli da u|e u Evropsku uniju, ali i da o~uva svoj identitet. „@elimo u Evropu sa svojim identitetom“, rekao je Tadi} u beogradskom

Sava centru i pozvao na jedinstvo svih politi~kih stranaka u ostvarewu „strate{kih“ ciqeva Srbije - o~uvawu Kosova i Metohije, i ulasku u EU.

Srbije nije u interesu gra|ana i dr`ave. Predsednik Socijalisti~ke partije Srbije Ivica Da~i} rekao je na izbornom skupu Jedinstvene Srbije da Srbija `eli u Evropsku uniju kako bi weni gra|ani `iveli boqe. Da~i} je ocenio da je formirawe republi~ke koalicije sa Demokratskom strankom bila „ispravna i dugoro~na odluka“ doneta u interesu gra|ana Srbije. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovi} ponovo je na Izbornoj skup{tini te stranke izabran za wenog lidera. Vi{e od 3.600 delegata jed-

Dobre vesti u ponedeqak „Pratite vesti u ponedeqak“, poru~io je uz sme{ak, ambasador [vedske Krister Bringeus koja trenutno predsedava Evropskom unijom, na izbornom kongresu Jedinstvene Srbije u beogradskom Sava centru. U Briselu se u ponedeqak odr`ava sastanak Savet ministara EU na kome treba da se donese kona~na odluka o ukidawu viza za gra|ane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Nema~ki ambasador Volfgang Mas je na istom skupu poru~io da liberalizacija viznog re`ima za gra|ane Srbije nije poklon, ve} ne{to {to je Srbija zaslu`ila. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin poru~io je da }e Rusija pru`ati svu pomo} Srbiji u za{titi wenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji.

„Srbiji je potrebno jedinstvo i sabor svih qudi dobre namere koji `ele da Srbija bude ure|ena i moderna zemqa“, rekao je Tadi} i poru~io da izolacija

noglasno je glasalo za izbor Markovi}a, koji je bio i jedini kandidat za predsednika, a za wegovog zamenika izabran je Petar Petrovi}.

U Bujanovcu i Pre{evu albanske zastave Na zgradama op{tina Bujanovac i Pre{evo ju~e je pored zastave Srbije istaknuta i zastava Republike Albanije, koju su

postavili predstavnici op{tinskog rukovodstva. Predsednik skup{tine op{tine Bujanovac Jonuz Musliu, izja-

vio je za Betu da se „obele`ava nacionalni praznik svih Albanaca, Dan zastave, koji se slavi svuda gde `ive Albanci. Albansku zastavu na zgradi op{tine smo zajedno postavili sa predsednikom op{tine [aipom Kamberijem, nakon toga je odr`ana priredba u Domu kulture u Bujanovcu kojoj su prisustvovali svi albanski ~lanovi op{tinskih organa i gra|ani Bujanovca, a sve je proteklo bez incidenata“, kazao je Musliu. Ovo je tre}a godina da se na zgradi op{tine Bujanovac pored srpske zastave 28. novembra isti~e i albanska zastava, dok je u op{tini Pre{evo to slu~aj vi{e godina unazad. Na ulicama Bujanovca i Pre{eva je mirno, a pove}ano prisustvo policije je primetno samo ispred zgrada op{tina.

Ivanovi}: Fokus na povratak Srba Ministarstvo za Kosovo i Metohiju treba da se usredsredi na pitawe povratka Srba, a sve druge delatnosti, ukqu~uju}i i zdravstvo i prosvetu, treba da rade resorna republi~ka ministarstva, izjavio je dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi}. Tokom obilaska povratni~kih sela Dolac, Pogra|e i Drsnik u op{tini Klina, Ivanovi} je ocenio da je op{tina Klina va`na za strate{ki povratak Srba na Kosovo, jer je taj proces u posledwih godinu-dve gotovo zamro. @eqa za povratkom uliva nadu da }e proces povratka ponovo `iveti i do`iveti punu afirmaciju, istakao je on. „Dobro je da me|unarodna zajednica i kosovska vlada poma`u povratak Srba jer je to znak da se ne{to pomera u smislu pomirewa Srba i Albanaca“, rekao je Ivanovi} i ocenio da srpska vlada mora vi{e da ~ini na povratku nego do sada.

DNEVNIK

c m y

2

PREDSEDNICA SKUP[TINE SRBIJE \UKI]-DEJANOVI]

Glasawe o Statutu u ponedeqak ili utorak Predsednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} izjavila je Tanjugu da }e se poslanici republi~kog parlamenta izjasniti o Pred-

Predsednica je rekla da }e poslanici u ponedeqak u nastavku sednice zavr{iti razmatrawe amandmana na predlo`eni zakon o utvr|ivawu nadle-

Tadi}: Pla{ewe gra|ana Za mene je od izuzetne va`nosti ~iwenica da je u Statutu izri~ito navedeno da je Vojvodina neodvojivi deo dr`ave Srbije i da je to pitawe jednom za svagda stavqeno ad akta, naglasio je predsednik Srbije Boris Tadi} i rekao da ne postoje posebni vojvo|anski interesi koji su nezavisni od srpskih. Pri~e da je Vojvodina „dr`ava u dr`avi“ samo su u funkciji pla{ewa gra|ana, ocenio je Tadi} u intervjuu Ve~erwim novostima. logu zakona o utvr|ivawu nadle`nosti Vojvodine i predlo`enom Statutu pokrajine u ponedeqak, 30. novembra ili najkasnije u utorak, 1. decembra.

`nosti Vojvodine a da }e potom zapo~eti novu sednicu na kojoj }e raspravqati o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda i republi~kog javnog tu`ioca, nakon ~ega bi moglo da bu-

de obavqeno i glasawe o tim ta~kama. „Ja bih volela da glasawe bude obavqeno u ponedeqak, po zavr{etku sednice na ~ijem dnevnom redu su kadrovske odluke iz oblasti pravosu|a, ali }e to zavisiti od dinamike i toka rasprave. Glasawe }e biti obavqeno ili u ponedeqak ili najkasnije u utorak”, objasnila je \uki} Dejanovi}. Sednica parlamenta, na ~ijem su dnevnom redu Predlog zakona o utvr|ivawu nadle`nosti i Predlog statuta Vojvodine, po~ela je 24. novembra, a u ~etvorodnevnoj raspravi poslanici su zavr{ili na~elno razmatrawe predlo`enih akata i ve}i deo od 212 podnetih amandmana na predlo`eni zakon o utvr|ivawu nadle`nosti Vojvodine.

KAMPAWA MINISTARSTVA ZA QUDSKA I MAWINSKA PRAVA

Dr`ava finansira izbore za nacionalne savete Tro{kove izbora za nacionalne savete nacionalnih mawina i kampawe za pozivawe na izbore u martu naredne godine snosi}e dr`ava, izjavila je dr`avna sekretarka u Ministarstvu za qudska i mawinska pitawa Aniko Mu{kiwa-Hajnrih. Tro{kove li~nih kampawa snosi}e sami kandidati. „Izborni postupak do kraja bi}e pokriven sredstvima dr`ave. Na{a ustavna obaveza je da se omogu}e neposredni izbori“, kazala je Aniko Mu{kiwaHajnrih agenciji Beta. Ona je podsetila da su izbori predvi|eni Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih mawina koji je Skup{tina Srbije usvojila 31. avgusta ove godine. Posle donatorske konferencije koju je organizovalo

Ministarstvo pro{log meseca obezbe|en je softver za pravqewe bira~kih spiskova koji funkcioni{e u svih 170 jedinica lokalne samouprave. Bira~ki spiskovi se vode istovremeno u jedinicama lokalne samouprave i u Ministarstvu, a do 25. novembra upisano je 1.300 gra|ana, najvi{e pripadnika ma|arske nacionalne mawine. „Zahteva za upis je mnogo vi{e, na hiqade. Zahtevi se podnose po{tom i neposrednim putem, mo`e li~no, preko aktivista politi~kih stranaka ili grupe gra|ana, ko ve} radi na kampawi za masovno upisivawe u bira~ke spiskove. Po{to je to upravni postupak, zahtev se podnosi na svim jezicima mawina i na onima koji nisu u slu`benoj

Studenti nastavqaju proteste Studenti beogradskog Univerziteta, koji su protekle nedeqe protestvovali tra`e}i olak{ice za upis u narednu godinu nastavi}e proteste i naredne sedmice, najavio je ~lan pregovara~kog tima studenata Vladimir Smu|a. U pisanoj izjavi dostavqenoj medijima, Smu|a je precizirao da je takva odluka doneta u petak, a nastavak protesta sledi ve} u ponedeqak performansima o kojima }e javnost biti blagovremeno obave{tena. Ciq nastavka protesta je, isti~e se, da svim studentima koji ostvaruju uslove za zbirni upis u narednu {kolsku godinu, a ne prelaze propisanu buxetsku kvotu, bude pla}ena {kolarina za {kolsku 2009/10. Vlada Srbije odlu~ila je u petak da, zajedno sa fakultetima, u najve}oj meri prihvati stu- Protestna {etwa studenata dentske zahteve. Vlada, mostom Gazela u Beogradu me|utim, nije prihvatila stuESPB bodova kao uslovu za upis dentski zahtev o zbirnom upisu akademske 2009/2010. Deo studegodine po{to, kako se navodi, nata zadovoqan je zakqu~kom nisu ispuweni zakonom propivlade, ali je drugi deo nastavio sani uslovi o potrebnih 48 protest.

Aniko Mu{kiwa-Hajnrih

upotrebi“, naglasila je dr`avna sekretarka. Upis je po~eo 9. novembra, a Ministarstvo }e od ponedeqka sprovediti kampawu pozivawa na upis.

\eli}: Jake institucije uslov za EU Potpredsednik Vlade Srbije i ministar nauke Bo`idar \eli} izjavio je u Beogradu da je transparentno tro{ewe buxetskih sredstava bitna komponenta evrointegracija, i da Srbija, ukoliko ne oja~a svoje finansijske institucije, ne}e mo}i da ra~una na pomo} iz Evropske unije (EU). „Vaqani rad Dr`avne revizorske institucije jeste jedan od kqu~nih uslova za dobijawe sredstava iz strukturnih fondova EU. Pou~eni nekim negativnim iskustvima, ~elnici Evropske komisije nam ne}e dodeliti dodatne stotine miliona evra kada dobijemo status kandidata ukoliko nemamo dobre finansijske institucije, ukqu~uju}i i vrhovnu revizorsku instituciju“, izjavio je potpredsednik \eli} za Tanjug. Prema \eli}u, va`no je da u buxetu za 2010. godinu Ministarstvo finansija obezbedi dovoqno sredstava za funkcionisawe mnogih institucija na ~ijem postojawu i vaqanom radu insistira Evropska komisija.

Nerazvijene op{tine se bune Ivanovi} s povratnicima u Drsniku

„Sada je prilika da se sredstva efikasnije i vi{e koriste“, rekao je Ivanovi} i upozorio da onaj ko dobije seme, |u-

brivo ili gra|evinski materijal i to kasnije proda, ne}e mo}i naredne godine da tra`i i dobije isto.

Predsednici 40 nerazvijenih op{tina obavestili su premijera Srbije Mirka Cvetkovi}a da }e u ~etvrtak, 3. decembra zapo~eti protest ispred Vlade Srbije, ukoliko ne do|e do dogovora o vra}awu transfera iz buxeta tim op{tinama. Oni su na sastanku koji je odr`an u Ni{u odlu~ili da se u ~etvrtak u 12 sati zajedno sa saradnicima okupe u Beogradu ispred zgrade Vlade i tu ostanu do ispuwewa zahteva, ukoliko premijer odbije da sa wima razgovara o vra}awu buxetskih transfera.

Zamenik predsednika op{tine Kur{umlija rekao je agenciji Beta da su predstavnici tih op{tina u vi{e navrata zahtevali prijem kod premijera, kako bi se dogovorili o vra}awu transfera iz buxeta koji su im ranije oduzeti. „Ne mo`emo da shvatimo da se premijer Cvetkovi} oglu{io na sve na{e dopise, a predsednici 40 op{tina u Srbiji predstavqaju vi{e od milion stanovnika Srbije“, rekao je Milo{evi}.

Dnevnik 29.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 29.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement