Page 17

Novosadska nedeqa29.novembar2009.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.co.yu

DANAS U GRADU BIOSKOPI Bioskop „Jadran“ „Ma~ak u ~izmama“ (11 i 17), „Edit i ja“ (18.30), „Majkl Xekson, To je to“ (21.45). Art bioskop „Vojvodina“ na Spensu, „Gola istina“ (19.30), „Prekinuti zagrqaji“ „(21).

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te Scena „Jovan \or|evi}“ „Tango sedak{n“ najpoznatiji argentinski tango {ou (20) Pozori{te mladih mala sala „Vuk i jari}i“ (11).

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka "Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti"; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 525–059: stalna postavka "Vojvodina od paleolita do sredine 20. veka", Tematska izlo`ba "Kada u kujni vlada red..." Radno vreme od 9 do 17 svakog dana osim ponedeqka. Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka "Jovan Jovanovi} Zmaj", Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka "Legat doktora Branka Ili}a, dokumentarna izlo`ba 1883", "Secesija u Novom Sadu" (do 15. januara) Muzejski prostor Zavoda za za{titu prirode Srbije - odeqewe u Novom Sadu, Radni~ka 20, 4896–302 (9–17): stalna postavka "50 godina prirodwa~ke muzejske delatnosti u Vojvodini" Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18)

„JUGOALAT“ UGOVARA POSLOVE S INOSTRANSTVOM

Ku}ice i bu{ilice za libijsko tr`i{te -“Jugoalat“ sa nestrpqewem i{~ekuje koncept ugovora od poslovnog partenra iz Libije zainteresovanog da u novosadskoj fabrici alata naru~i proizvodwu bu{e}ih garnitura za naftu i vodu i kontejnera, malih ku}a pogodnih za stanovawe na radili{tima - izjavio je predsednik

nema novca pa smo zato vi{e okrenuti inostranstvu - navodi Jakovqevi}, `ale}i se da fabrika mora dugo da ~eka da bi naplatila robu ispru~enu doma}em tr`i{tu. Posebno raduje {to nema~ka komapnija „Gleser“ tra`i obnovu poslova. Trenutno su zainte-

- Primili smo 30 radnika, a plan je da „Jugoalat“ ima pet stotina zaposlenih. Imamo planove da otvorimo i [kolu za zavarivawe. Projekat je zavr{en i u toku su razgovori s bankarima da nas finansijski podr`i. Ho}emo da u delu „Jugoalata“ otvorimo i studentski dom za akademce

Upravnog odbora i ve}inski vlasnik Spasoje Jakovqevi}. U toku su pregovari s hrvatskim poslovnim partnerom iz Daruvara koji objediwuje ma{insku industriju u Hrvatskoj, da „Jugaoalat“ bude generalni zastupnik na tamo{wem tr`i{tu. - Od doma}ih kupaca dosta wih jo{ ni ne zna da ponovo radimo. Me|utim, ovda{wa industrija

resovani da im“Jugoalat“ radi provlaka~e. U „Jugoalatu“ trenutno radi wih 130. Jo{ uvek zara|uju minimalnu zaradu, a od narednog meseca o~ekuju da se plate ispla}uju mesec za mesec. Radi stavarawa boqih uslova za rad, zaposlenima u proizvodwi napravqeni su novi toaleti sa tu{ kabinama i postavqeni novi ormari za odlagawe garderobe.

Tehni~kog fakulteta - nagla{ava Jakovqevi}. Dok se ti planovi ne ostvare, radnicima kojima nije upla}ivan doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe od januara 2004. godine do 30. juna ove, za {ta nije kriv sada{wi vlasnik fabrike, bi}e povezan radni sta`. Taj posao bi}e ura|en onako kako je u zakqu~ku preporu~ila Vlada Srbije. Z. Deli}

GALERIJE Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, 489–9000 (10–18, petak 12–20): stalna postavka "Srpsko slikarstvo 18, 19. i prve polovine 20. veka"; stalna postavka: Srpska umetnost "Teme i ideje" (1900–1941); stalna postavka "Qudi i doga|aji – slika pro{losti" Spomen-zbirka Pavla Beqanskog, Trg galerija 2, 528–185 (10–18, ~etvrtak 13–21): stalna postavka "Srpska likovna umetnost prve polovine 20. veka" Galerija likovne umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzi}a, Vase Staji}a 1, Izlo`ba grafi~ara Milana Stanojeva (od 1 do 31. okotbra)

DVA DANA BERZE SADNOG MATERIJALA

^etinari, bambusi i „dijeta” za biqke Posle dva sajamska dana ju~e je u hali „Master“ Novosadskog sajma stavqena ta~ka na prvu „Berzu sadnog materijala“ u na{em gradu. Glavna „atrakcija“ na manifestaciji koju organizatori ocewuju kao veoma uspe{nu bilo je predstavqawe programa za{tite i ishrane biqaka za narednu godinu. Stru~waci savetuju da pri izboru pravih „{pecija“ treba voditi ra~una i opredeliti ze za one preparate koje karakteri{e najmawi potencijalni rizik po qude i prirodno okru`ewe.

Izme|u ostalog posetioci su mogli da se upoznaju s velikim brojem preparata za za{titu biqaka u ratarstvu, povrtarstvu, vo}arstvu... Na berzi su predstavqene i bezvirusne podloge, kalemi okaca, kao i razli~ite vrste bambusa i drugog ukrasnog biqa. Osim ~etinara, li{}ara, ukrasnih trski, trava i bambusa u ponudi je su bile i usluge projektovawa, podizawa i izgradwe ukrasnih jezera i fontana. D. A.

V REMEPLOV

UZ POMO] RADNIKA „^ISTO]E“

Mladost skockala Tvr|avu Radnici „^isto}e“ i dvadesetak mladih volontera uredili su ovih dana delove Petrovaradinske tvr|ave, koji se ne nalaze u redovnom programu od`avawa javne higijene. Volonteri su u~enici sredwih {kola i studenti koji su se sami organizovali i izrazili `equ da li~nim primerom po-

ka`u koliko je bitno da svako od nas vodi ra~una o ~isto}i grada i ne ostavqa za sobom otpad, ka`u u „^isto}i“. Pomenuto preduze}e je organizovalo akciju, pripremilo vre}e i bocke za otpatke, kao i rukavice, a radnici su pomogli volonterima da sakupe otpad. Ovo je bila jo{ jedna u nizu ak-

cija koje „^isto}a“ organizuje zajedno s gra|anima. „Namera nam je da kroz ovakve akcije uti~emo na svest gra|ana o tome da je va`no da svako od nas vodi ra~una o tome kako postupa s otpadom koji sam napravi“, saop{tavaju iz ovog komunalng preduze}a. B. M.

Vrti} dobija kamere

Bukvalno {tapom i kanapom, grupa in`ewera, tehni~ara i ostalih radnika, kao i dvadesetak qudi od kojih su se polovina tek u~ila novinarstvu, ispunila je zadatak: 29. novembra 1949. ta~no u podne, po~elo je emitovawe petojezi~nog programa Radio Novog Sada. A kada su na isti dan 1959. slavili desetogodi{wicu rada, neki su priznali da su se pla{ili da im ure|aji ne}e izdr`ati ni deset dana. U Evropi se tada ni{ta

nije moglo kupiti, pa su morali da od odba~enih meterijala izra|uju sebi sprave. Ali, eto, po~elo se s emitovawem programaod 6 do 24 ~asa. Program nikada nije prekidan, ~ak i u vreme NATO bombardovawa emitovan je svih 24 ~asa na vi{e sredwetalasnih i ultrakratkih talasa. Naro~ito u prvim godinama, program Radio Novog Sada bio je rado slu{an i u susednim zemqama. N. C.

De`urna apoteka danas }e biti "1. maj". Otvorena je od 20 do 7 ~asova, a nalazi se u Jevejskoj ulici 40.

RASPORED BOGOSLU`EWA U CRKVAMA NOVOG SADA Pravoslavne crkve Crkva Svetog velikomu~enika Georgija (Saborna) u 9 ~asova Crkva Uspenija presvete Bogorodice (Uspenska) u 9.30 ~asova Crkva Svetog Nikolaja (Nikolajevska) u 9 ~asova Crkva Sveta tri jerarha (Alma{ka) u 9 ~asova Crkva Vaznesewa gospodweg na Klisi u 9.30 ~asova Uspenska kapela u 9 ~asova Alma{ka kapela u 9 ~asova Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u krugu Vojne bolnice u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svete Petke u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svetog ispovednika Varnave u Petrovaradinu u 9 ~asova

Grkokatoli~ka crkva

RADOVI U ULICI NIKOLE TESLE

Po~elo emitovawe petojezi~nog programa

De`ura apoteka „1. maj”

U Ulici Nikole Tesle u toku su radovi koji }e prema re~ima Gordane Gale{ev iz „Informatike“ trajati jo{ dve do tri nedeqe, a u pitawu je povezivawe obli`weg vrti}a „Panda“ sa telekomunikacionim sistemom, ta~nije postavqawe video nadzora. Podse}amo, ovo se radi u okviru projekta „Novi Sad bezbedan grad“, a prema planu do kraja godine svi vrti}i, osnovne i sredwe {kole kao i va`niji objekti i saobra}ajnice bi}e pokriveni video nadzorom koji }e imati izme|u 700 i 800 kamera. ^itav projekat }e se razvijati i slede}e godine i u planu je da do kraja 2010. ceo Novi Sad bude pokriven nadzorom. B. M.

Crkva Sveti apostoli Petar i Pavle (Svetozara Mileti}a 44) u 10 i 18 ~asova

Rimokatoli~ke crkve @upna crkva Imena Marijina (Katedrala) u 7 sati na hrvatskom i ma|arskom jeziku, u 8.30 na ma|arskom, u 10 sati na hrvatskom i u 11.30 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Roka (Futo{ka 9) u 7 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svete Elizabete (]irila i Metodija 11, Telep) u 7 i 10 sati na ma|arskom jeziku Crkva Sveti duh (Velebitska 13, Klisa) u 8 sati na ma|arskom i u 9.30 sati na hrvatskom jeziku Fraweva~ki samostan Svetog Ivana Kapistrana (cara Du{ana 4) u 8.30 na hrvatskom, u 10 i 18 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Jurja ([trosmajerova 20, Petrovaradin) u 18 sati Crkva Uzvi{ewe Svetog kri`a (Koste Na|a 21, Petrovaradin) u 7, 9 i 19 sati @upna crkva Svetog Roka (Preradovi}eva 160, Petrovaradin) u 18 sati

Protestantske crkve Reformatsko-hri{}anska crkva (Pavla Papa 5) u 10 sati na ma|arskom jeziku Reformatsko-hri{}anska crkva (]irila i Metodija, Telep) u 8 sati na ma|arskom jeziku Slova~ko-evangelisti~ka AV crkva (ugao Jovana Suboti}a i Masarikove) u 10 sati sve~ana liturgija na slova~kom i u 17 sati ve~erwe na srpskom jeziku Protestantsko-evan|eoska crkva (Petra Drap{ina 42) u 9 i 18 sati Evangeli~ka metodisti~ka crkva, (Lukijana Mu{ickog 7) u 10 i 19 ~asova

Dan osoba s invaliditetom Me|unarodni dan osoba s invaliditetom bi}e obele`en u ~etvrtak, 3. decembra. Sve~anost }e se odr`ati u hotelu „Novi Sad“, a organizovana je pod pokroviteqstvom predsednika Izvr{nog ve}a Vojvodine, Bojana Pajti}a. M. P.

Dnevnik 29.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement