Page 11

DE@URNA

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

11

SVET NAJMAWE 26 OSOBA POGINULO U @ELEZNI^KOJ NESRE]I U RUSIJI

Prvi nalazi upu}uju na teroristi~ki napad Uzrok ju~era{we nesre}e voza „Nevski ekspres“ je eksplozivna naprava postavqena na {ine, ekvivalenta snazi sedam kilograma trotila, rekao je {ef ruske Federalne slu`be bezbednosti (FSB) Aleksandar

zija uzroka, a dr`avno tu`ila{tvo podiglo je krivi~nu optu`nicu za terorizam i nezakonito kori{}ewe eksploziva. U `elezni~koj nesre}i koja se dogodila pro{lu no} na liniji Moskva-Sankt Peterburg

Da~i} uputio sau~e{}e Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} uputio je ju~e sau~e{}e porodicama poginulih u `elezni~koj nesre}i na liniji Moskva - Sankt Petersburg i dr`avnom rukovodstvu Ruske federacije. Da~i} je u telegramu poru~io da srpski narod izra`ava veliko `aqewe bratskom ruskom narodu zbog stradawa nevinih qudi u nesre}i, i iskazuje podr{ku svim dr`avnim organima Ruske federacije u pronala`ewu odgovornih, saop{tilo je Ministarstvo unutra{wih poslova Srbije. Bortnikov predsedniku Dmitriju Medvedevu. „Organizovana je operativna grupa koju ~ine saradnici FSB, istra`nog komiteta, Ministarstva unutra{wih poslova, tu`ila{tva. Prema preliminarnim podacima, dogodila se eksplozija ja~ine ekvivalentne sedam kilograma trotila“, kazao je Bortnikov na sastanku s Medvedevim. Prema wegovim re~ima, trenutno se razmatra nekoliko ver-

poginulo najmawe 26 osoba, vi{e od 90 povre|eno, a 18 se smatra nestalim, posledwi su podaci o bilansu no}a{we nesre}e. Posledwa tri vagona „Nevskog ekspresa“ ispala su iz {ina dok se voz kretao brzinom od 196 kilometara na ~as, a prema re~ima o~evidaca, voz je nastavio da vu~e prevrnute vagone jo{ oko 50 metara. U vozu su bilo 682 putnika, a prema posledwim podacima, 93 osobe su sme{tene u bolnice Tverske i Novgorodske

NOVI EVROPSKI KOMESAR ZA PRO[IREWE [TEFAN FULE

Zapadni Balkan ne}e ostati po strani Novoimenovani evropski komesar za pro{irewe, dosada{wi ~e{ki ministar za evropska pitawa [tefan Fule izjavio je da je nu`no da se nastave ve} zapo~eti pristupni pregovori, ali da po strani ne}e ostati zemqe zapadnog Balkana koje nastoje da u|u u Evropsku uniju. Upravo dr`ave zapadnog Balkana uz Hrvatsku i Tursku, Fule je za ju~era{wu Mladu frontu dnes ozna~io za zemqe u koje }e on kao komesar za pro{irewe i susedsku politiku odlaziti naj~e{}e a dodao je da je na Balkanu i ranije zbog svojih prethodnih funkcija boravio ~esto. Fule je u kra}im razgovorima koje danas objavquju ~e{ki mediji podsetio da apsolutna ve}ina evropskih politi~ara govori o

pro{irewu kao o najve}em uspehu EU. „Treba nastaviti zapo~ete pregovore. Ali mislim da sada nije trenutak za naga|awa koja slede}a zemqa bi mogla da u|e u EU“, rekao je novi evropski komesar za pro{irewe. Fule, ina~e u mladosti komunista i |ak poznate moskovske {kole diplomatije blizak je ~e{koj opozicionoj levici, ali i konzervativci, demohri{}ani i zeleni zadovoqni su resorom koji je dobio i veruju da }e kao provereni profesionalac biti uspe{an. Na ~e{koj politi~koj sceni vlada ve} godinama konsenzus da je neophodno da vrata EU ostanu {irom otvorena za nove ~lanice, a da Unija ne mo`e da bude kompletna dok u wu ne u|e posledwa zemqa zapadnog Balkana. Upravo Fulea sa zapadnim Balkanom ~eka najvi{e posla, jer u oblasti pro{irewa EK ima velike nadle`nosti i File }e sastavqati izve{taje o napredovawu evrointegracija u pojedinim zemqama i davati daqe preporuke. „To je pravo malo ministarstvo inostranih poslova“, nije krio zadovoqstvo resorom koji je dobila ^e{ka potpredsednik Poslani~kog doma ~e{kog parlamenta za socijaldemokrate Lubomir Zaoralek.

Pritvor zbog „reketirawa” prostitutki u Italiji Troje od ~etvoro osumwi~enih za trgovinu qudima, koji su privedeni u istra`no odeqewe novosadskog Okru`nog suda, posle saslu{awa upu}eno je u pritvor, kazao je ju~e za „Dnevnik“ de`urni sudija ovog suda Nenad Simovi}. Okrivqeni se terete da su ove godine uz falsifikovane isprave odveli u Italiju ~etiri `enske osobe iz okoline Novog Sada, gde su od wih prisvajali novac koje su one zara|ivale prostitucijom. Pritvoreni su Novosa|anin i wegova sugra|anka \. D. (1956), M. J. (1972) kao i crnogorski dr-

`avqanin iz Pqevaqa J.Z. (1963). Nakon saslu{awa pu{tena je da se brani sa slobode M. Q. (1948) iz okoline Novog Sada. Nezvani~no smo saznali da su `rtve pomenute trgovine qudima na sigurnom. Ina~e, novosadska Policijska uprava je ovom krivi~nom prijavom potvrdila da je po rasvetqavawu ovih dela u samom vrhu u dr`avi, a mo`da i u regionu. Do sada je ~etvrtina otkrivenih dela prisutnih u celoj Srbiji re{eno ba{ u Ju`noba~kom okrugu, na podru~ju koje pokriva novosadka policija. M. V.

Saudijska Arabija: U poplavama stradalo 106 vernika Saudijske vlasti saop{tile su ju~e da je u poplavama u Meki i Xedi izazvanim neuobi~ajeno obilnim ki{ama, dan uo~i godi{weg haxiluka, poginulo 106 qudi. Jedan neimenovani zvani~nik kazao da je spasila~ke ekipe i daqe tragaju za pre`ivelima nakon obilnih ki{a koje su u sredu pogodile Xedu, glavnom mestu po~etka godi{weg haxiluka za milione muslimana. Vernici su pe{ice ili autobusima i{li u sredu u dolinu Mine gde su proveli no}, da bi se

potom uputili ka brdu Arafat koje se nalazi na 20-ak kilometara jugoisto~no od tog svetog grada. Ve}ina je, prema navodima vlasti, nastradala u okolini Xede i du` glavnog autoputa ka Meki, gde uglavnom `ive siroma{ni imigranti koji rade kao voza~i i sluge u obli`wim gradovima. Portparol zdravstvene slu`be u Xedi izjavio je da je ta slu`ba potpuno spremna za eventualnu pojavu neke od zaraznih bolesti, poput denge groznice.

@eneva: Neredi na demonstracijama protiv STO

Eksploziju izazvalo sedam kilograma TNT

oblasti, dok su jo{ 22 primqene u bolnice Sankt Peterburga. Ruski predsednik je povodom nesre}e odr`ao sastanak sa {efom vladine komisije za istragu nesre}e Viktorom Zubkovim, ministarkom zdravqa Tatjanom Golikovom, ministrom transporta Igorom Levitinim, ministrom policije Ra{idom Nu-

galijevim, ministrom za vanredne situacije Sergejem [ojguom, {efom i prvim zamenikom tu`ioca Aleksandrom Buksmanom. Medvedev je zatra`io da se istraga sprovede maksimalno detaqno i da bude obave{ten o rezultatima. „O rezultatima istrage izve{tavajte me li~no“, poru~io je Medvedev Buksmanu.

HRVATSKI PREDSEDNIK STJEPAN MESI]

Ne znam za{to se Tadi} quti na mene zbog Dodika Predsednik Hrvatske Stjepan Mesi} izjavio je ju~e da Srbija vodi „sumwivu politiku prema BiH“ i dodao da mu nije jasno za{to se predsednik Srbije Boris Tadi} quti na wega zbog izjava da premijer Republike Srpske Milorad Dodik razbija BiH. „Mislim da nema nijednog razloga da se Tadi} quti na mene, ja sam rekao svoje mi{qewe“, rekao je Mesi} odgovaraju}i na pitawe ho}e li u sklopu opro{tajne turneje do}i i do sastanka s Tadi}em, budu}i da je Tadi} navodno ve} tri puta odlo`io razgovor s Mesi}em zbog wegovih izjava o Dodiku. Na tradicionalnoj „Kavi s gra|anima“, Mesi} je rekao da se u Srbiji „do~ekuje ratna zlo~inka Biqana Plav{i} kao Jovanka Orleanka, {aqu se avioni po wu i smi{qaju funkciju kakvu treba da dobije u RS“, a svi u Srbiji tvrde da su za celovitu i jedinstvenu BiH, a svet im veruje. „Ako Dodik ne priznaje BiH i ka`e da }e referendumom re{iti pitawe izlaska iz BiH, a priman je u Srbiji uz najve}e po~asti, to za mene zna~i sumwivu politiku“, rekao je Mesi}, ponovo

optu`iv{i Dodika da vodi razbija~ku politiku prema BiH isto kao {to je to ~inio Slobodan Milo{evi}, samo drugim sredstvima. Mesi} je ocenio da takva politika „mo`e dovesti do novih nestabilnosti i sukoba“ kojima se ne vidi kraj, upozoriv{i da je u RS `ivelo 48 odsto Hrvata i Bo{waka, a da od 220.000 Hrvata sada tamo `ivi oko 10.000. Dodao je da }e, kada mu po~etkom godine istekne predsedni~ki mandat, imati vi{e slobode i vremena za porodicu i bele{ke koje treba da razradi. Mesi} je naveo da se ne}e baviti operativnom politikom, ali da }e pomo}i ako vlastima budu potrebnu wegove usluge.

IZBORNA SKUP[TINA DRU[TVA NOVINARA VOJVODINE

Predrag ]ur~ija na ~elu DNV-a Novinar Televizije Vojvodine Predrag ]ur~ija novi je predsednik Dru{tva novinara Vojvodine, odlu~ili su ju~e na izbornoj Skup{tini delegati te novinarske organizacije koja deluje u okviru Udru`ewa novinara Srbije. Od 78 novinara iz 15 aktiva u Vojvodini, za ]ur~iju je glasalo 70 prisutnih, dok je drugi kandidat ^edomir Keco dobio tri glasa. Skup{tina je izabrala i novi Upravni odbor od 10 ~lanova

(me|u 20 predlo`enih kandidata), kao i Nadzorni odbor od tri ~lana. Na izbornoj Skup{tini izre~eno je niz kritika na ra~un doskora{weg rukovodstva DNV-a, a najte`a optu`ba je bila da su poku{ali da Dru{tvo novinara Vojvodine otcepe od UNS-a. Novo rukovodstvo je obe}alo da }e u~ini mnogo vi{e napora u za{titi novinara i wihove profesije. M. B.

Demonstranti koji su se ju~e okupili u @enevi u znak protesta protiv ministarstog sastanka Svetske trgovinske organizacije (STO), razbijali su prodavnice, banke i vozila u centru grada, a policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima. Organizatori skupa su odlu~ili da se demonstracije prekinu nakon incidenata i po{to je policija spre~ila okupqene da krenu ka sedi{tu STO, prenela je {vajcarska agencija ATS. Oko 200 nasilnih demonstranata, u kapuqa~ama, okupili su se u centru povorke i pokrenuli seriju incidenata od po~etka skupa, izjavio je portparol `enevske policije Patrik Pul. Policija je bacila suzavac, ispa-

qivala gumene metke i upotrebila vodeni top protiv demonstrante i spre~ila vi{e hiqada wih da stignu do sedi{ta STO, na obali @enevskog jezera. Policija je reagovala nakon {to je vi{e desetina maskiranih demonstranata u crnoj ode}i razbilo izloge zlatare, banaka i jednog hotela. Ve}ina demonstranata, kojih je prema navodima organizatora bilo oko 5.000, a policije 3.000, nisu u~estvovali u neredima. Skup protiv ministarskog sastanka STO koji }e slede}e nedeqe biti odr`an u @enevi, bio je odobren i trebalo je da se zavr{i ispred sedi{ta STO. Organizatori skupa „Koordinacija protiv STO 2009“ najavqivali su miran protest.

Nova lista nebezbednih avioprevoznika

Evropska komisija objavila je novu listu aviokompanija kojima je zabrawen let u vazdu{nom prostoru EU zbog neispuwavawa bezbednosnih standarda. Letewe u vazdu{nom prostoru EU zabraweno je za 228 kompanija iz 15 zemaqa. „Ne mo`emo priu{titi kompromise u aviobezbednosti. Gra|ani imaju pravo da bezbedno lete u Evropu i u ostatku sveta“, rekao je evropski komesar za saobra}aj Antonio Tajani. Lista zabrawenih aviokompanija je pro{irena svim avioprevoznicima iz Xibutija, Republi-

ke Konga i Sao Tomea i Principea zbog mawkavosti uo~enih u sistemu nadzora vlasti u tim zemqama. U vazdu{nom prostoru EU letovi su zabraweni svim kompanijama i iz Benina, Demokratske Republike Kongo, Ekvatorijalne Gvineje, Indonezije, Kirgistana, Liberije, Republike Kongo, Svazilenda i Zambije. U EU su tako|e zabraweni letovi avioprevoznicima iz Angole s izuzetkom jedne kompanije koja mo`e da radi uz ograni~ewa, Gabona s tri izuzetka i Kazahstana s jednim izuzetkom.

Iran: Nuklearno gorivo doma}e proizvodwe Iran }e sam da proizvodi nuklearno gorivo potrebno za funkcionisawe reaktora za istra`ivawe, ako ga me|unarodna zajednica ne obezbedi, izjavio je visoki iranski zvani~nik. „To je va{a pravna obaveza da obzbedite gorivo za iranski reaktor“, rekao je Ahmad Hatami, konzervativni verski zvani~nik koji je taj poziv uputio Me|unarodnoj

agenciji za atomsku energiju, tokom molitve koju je dr`ao na univerzitetu u Teheranu. „Da ste to ve} u~inili ~itava stvar bi ve} bila gotova. Ako ne budete sara|ivali morate da znate da }e ovaj narod, koji je stekao prava na tehnologiju, sam proizvesti gorivo za svoj reaktor. To je legalno i u skladu sa me|unarodnim garancijama“, rekao je Hatami.

Preminuo kwi`evnik Vujica Re{in Tuci} U Novom Sadu ju~e je u 68 godini preminuo jedan od najve}ih srpskih pesnika - Vujica Re{in Tuci} (Melenci, 1941). Objavio je 12 kwiga poezije, proze i eseja. Na kwi`evnu scenu je stupio 1970. godine pesni~kom zbirkom „Jaje u ~eli~noj qusci“, a posledwa kwiga poezije „Gnezdo paranoje“ iza{la je 2006. godine. Vujica Re{in Tuci} je pripadao jugoslovenskoj umetni~koj avangardi sedamdesetih godina 20. veka (Nova umetni~ka praksa). Uz wegovo ime vezuje se niz provokativnih i za {ezdesete i sedamdesete godine pro{log veka - subverzivnih umetni~kih poduhvata. Bio je pripadnik mnogih avangardnih umetni~kih grupa, od Zrewanina, Novog Sada, Beograda do Zagreba, Splita i Krawa. Tokom sedamdesetih je optu`ivan za delovawe protiv dr`ave, ali ga je od zatvora spasao kwi`evnik i komunista Oskar Davi~o. Za celokupno pesni~ko delo Vujica Re{in Tuci} je 2008. godine dobio nagradu „Vasko Popa“. Vreme i mesto sahrane bi}e naknadno objavqeni. R. L.

Dnevnik 29.novembar 2009.  
Dnevnik 29.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement