Page 1

NOVI SAD *

E

D

E

Q

N

I

29. NOVEMBAR 2009. GODINE Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NASLOVI

m y

N

GODINA LXVII BROJ 22557 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

VELIKO GRADILI[TE NA DUNAVU KOD BE[KE

INTERVJU NEDEQE: ZORAN KOSTI] CANE

Ra|a se most-blizanac

Kako o`iveti mrtve na zemqi str. 3 U RASPRAVI O STATUTU DOZVOQENO SVE, SEM GLASA POKRAJINE

]utawe i u}utkivawe

str. 4 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA BIRA 45. POGLAVARA

Tajna kampawa srpskih vladika

str. 4 ZA TURKMENBA[IJA NIJE BILO GRANICA

Volim i ja sebe! str. 5 [OROM, S BOROM

Od [urjana do ^ilea

Toplije

Najvi{a temperatura 16°S

Foto: R. Hayi}

str. 8

Lepo vreme i nizak vodostaj Dunava idu na ruku graditeqima novog mosta preko Dunava kod Be{ke. Intenzivno se radi i na obalama i u reci, koja je postala veliko gradili{te. Od ukupno 42 stuba, na levoj obali ve} su izgra|ena 33, u vodi se grade tri, a na desnoj obali {est stubova, ~iji temeqi prodiru i preko

30 metara duboko u zemqu i pod Dunav. Na reci su postavqene tri platforme - stubna mesta, sa kojih se pobijaju {ipovi i mini-{ipovi koji, kako nam obja{wava odgovorni rukovodilac radova Milorad Stevanovi}, {tite dno jame u koritu reke da prilikom izrade nepropusnog betona u wu ne prodre voda, kako bi

S P O R T

„ VETERANI VOJVODINE DEBITUJU U EVROLIGI „ VE^ITI DERBI PARTIZANU

str. 12–15

neimari stubove gradili u suvom. Osim radnika “Alpine” i “Dilingera”, koji su pobedili na tenderu, me|u 150 zaposlenih na gradili{tu su i neimari “Mostogradwe”, austrijskog “Yi-pi-esa” i “Pora”, osije~kog “Koteksa”, novopazarskog “Ka~apora” i “Teramiksa” iz Vrbasa. R. D.


nedeqa29.novembar2009.

IZBORNI SKUP JEDINSTVENE SRBIJE U BEOGRADU

Markovi}: Vlast s Tadi}em dobar potez Predsednik Jedinstvene Srbije (JS) Dragan Markovi} izjavio je na izbornom skupu svoje stranke u Beogradu da je JS ja~a nego ikada ranije, kao i da je formirawe republi~ke vlasti sa Demokratskom strankom bio dobar potez. Markovi} je pozvao Evropsku uniju da ubrza evropske intregracije Srbije navode}i da je Srbiji tamo jer je ispunila sve obaveze, ukqu~uju}i saradwu sa Ha{kim tribunalom. Predsednik JS je izrazio i o~ekivawe da }e Srbija do 2014. u}i u Evropsku uniju. Markovi} je najavio i da }e poslanici wegove stranke zatra`iti promenu Zakona o privatizaciji. „Jedan kupac ne mo`e da kupi deset ili 15 fabrika, a da od toga devet bude u blokadi“, rekao je Markovi}. On je rekao i da }e JS glasati za Predlog statuta Vojvodine, jer se zala`e za decentralizaciju koju, prema wegovoj oceni, taj dokument obezbe|uje. Markovi} je pozvao odbornike JS u lokalnim samoupravama da ne glasaju za op{tinske buxete ako u wima nisu predvi|ene naknade za trudnice i druga socijalna davawa. Predsednik Demokratske stranke Boris Tadi} rekao je na izbornom skupu Jedinstvene Srbije da Srbija `eli da u|e u Evropsku uniju, ali i da o~uva svoj identitet. „@elimo u Evropu sa svojim identitetom“, rekao je Tadi} u beogradskom

Sava centru i pozvao na jedinstvo svih politi~kih stranaka u ostvarewu „strate{kih“ ciqeva Srbije - o~uvawu Kosova i Metohije, i ulasku u EU.

Srbije nije u interesu gra|ana i dr`ave. Predsednik Socijalisti~ke partije Srbije Ivica Da~i} rekao je na izbornom skupu Jedinstvene Srbije da Srbija `eli u Evropsku uniju kako bi weni gra|ani `iveli boqe. Da~i} je ocenio da je formirawe republi~ke koalicije sa Demokratskom strankom bila „ispravna i dugoro~na odluka“ doneta u interesu gra|ana Srbije. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovi} ponovo je na Izbornoj skup{tini te stranke izabran za wenog lidera. Vi{e od 3.600 delegata jed-

Dobre vesti u ponedeqak „Pratite vesti u ponedeqak“, poru~io je uz sme{ak, ambasador [vedske Krister Bringeus koja trenutno predsedava Evropskom unijom, na izbornom kongresu Jedinstvene Srbije u beogradskom Sava centru. U Briselu se u ponedeqak odr`ava sastanak Savet ministara EU na kome treba da se donese kona~na odluka o ukidawu viza za gra|ane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Nema~ki ambasador Volfgang Mas je na istom skupu poru~io da liberalizacija viznog re`ima za gra|ane Srbije nije poklon, ve} ne{to {to je Srbija zaslu`ila. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin poru~io je da }e Rusija pru`ati svu pomo} Srbiji u za{titi wenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji.

„Srbiji je potrebno jedinstvo i sabor svih qudi dobre namere koji `ele da Srbija bude ure|ena i moderna zemqa“, rekao je Tadi} i poru~io da izolacija

noglasno je glasalo za izbor Markovi}a, koji je bio i jedini kandidat za predsednika, a za wegovog zamenika izabran je Petar Petrovi}.

U Bujanovcu i Pre{evu albanske zastave Na zgradama op{tina Bujanovac i Pre{evo ju~e je pored zastave Srbije istaknuta i zastava Republike Albanije, koju su

postavili predstavnici op{tinskog rukovodstva. Predsednik skup{tine op{tine Bujanovac Jonuz Musliu, izja-

vio je za Betu da se „obele`ava nacionalni praznik svih Albanaca, Dan zastave, koji se slavi svuda gde `ive Albanci. Albansku zastavu na zgradi op{tine smo zajedno postavili sa predsednikom op{tine [aipom Kamberijem, nakon toga je odr`ana priredba u Domu kulture u Bujanovcu kojoj su prisustvovali svi albanski ~lanovi op{tinskih organa i gra|ani Bujanovca, a sve je proteklo bez incidenata“, kazao je Musliu. Ovo je tre}a godina da se na zgradi op{tine Bujanovac pored srpske zastave 28. novembra isti~e i albanska zastava, dok je u op{tini Pre{evo to slu~aj vi{e godina unazad. Na ulicama Bujanovca i Pre{eva je mirno, a pove}ano prisustvo policije je primetno samo ispred zgrada op{tina.

Ivanovi}: Fokus na povratak Srba Ministarstvo za Kosovo i Metohiju treba da se usredsredi na pitawe povratka Srba, a sve druge delatnosti, ukqu~uju}i i zdravstvo i prosvetu, treba da rade resorna republi~ka ministarstva, izjavio je dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi}. Tokom obilaska povratni~kih sela Dolac, Pogra|e i Drsnik u op{tini Klina, Ivanovi} je ocenio da je op{tina Klina va`na za strate{ki povratak Srba na Kosovo, jer je taj proces u posledwih godinu-dve gotovo zamro. @eqa za povratkom uliva nadu da }e proces povratka ponovo `iveti i do`iveti punu afirmaciju, istakao je on. „Dobro je da me|unarodna zajednica i kosovska vlada poma`u povratak Srba jer je to znak da se ne{to pomera u smislu pomirewa Srba i Albanaca“, rekao je Ivanovi} i ocenio da srpska vlada mora vi{e da ~ini na povratku nego do sada.

DNEVNIK

c m y

2

PREDSEDNICA SKUP[TINE SRBIJE \UKI]-DEJANOVI]

Glasawe o Statutu u ponedeqak ili utorak Predsednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} izjavila je Tanjugu da }e se poslanici republi~kog parlamenta izjasniti o Pred-

Predsednica je rekla da }e poslanici u ponedeqak u nastavku sednice zavr{iti razmatrawe amandmana na predlo`eni zakon o utvr|ivawu nadle-

Tadi}: Pla{ewe gra|ana Za mene je od izuzetne va`nosti ~iwenica da je u Statutu izri~ito navedeno da je Vojvodina neodvojivi deo dr`ave Srbije i da je to pitawe jednom za svagda stavqeno ad akta, naglasio je predsednik Srbije Boris Tadi} i rekao da ne postoje posebni vojvo|anski interesi koji su nezavisni od srpskih. Pri~e da je Vojvodina „dr`ava u dr`avi“ samo su u funkciji pla{ewa gra|ana, ocenio je Tadi} u intervjuu Ve~erwim novostima. logu zakona o utvr|ivawu nadle`nosti Vojvodine i predlo`enom Statutu pokrajine u ponedeqak, 30. novembra ili najkasnije u utorak, 1. decembra.

`nosti Vojvodine a da }e potom zapo~eti novu sednicu na kojoj }e raspravqati o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda i republi~kog javnog tu`ioca, nakon ~ega bi moglo da bu-

de obavqeno i glasawe o tim ta~kama. „Ja bih volela da glasawe bude obavqeno u ponedeqak, po zavr{etku sednice na ~ijem dnevnom redu su kadrovske odluke iz oblasti pravosu|a, ali }e to zavisiti od dinamike i toka rasprave. Glasawe }e biti obavqeno ili u ponedeqak ili najkasnije u utorak”, objasnila je \uki} Dejanovi}. Sednica parlamenta, na ~ijem su dnevnom redu Predlog zakona o utvr|ivawu nadle`nosti i Predlog statuta Vojvodine, po~ela je 24. novembra, a u ~etvorodnevnoj raspravi poslanici su zavr{ili na~elno razmatrawe predlo`enih akata i ve}i deo od 212 podnetih amandmana na predlo`eni zakon o utvr|ivawu nadle`nosti Vojvodine.

KAMPAWA MINISTARSTVA ZA QUDSKA I MAWINSKA PRAVA

Dr`ava finansira izbore za nacionalne savete Tro{kove izbora za nacionalne savete nacionalnih mawina i kampawe za pozivawe na izbore u martu naredne godine snosi}e dr`ava, izjavila je dr`avna sekretarka u Ministarstvu za qudska i mawinska pitawa Aniko Mu{kiwa-Hajnrih. Tro{kove li~nih kampawa snosi}e sami kandidati. „Izborni postupak do kraja bi}e pokriven sredstvima dr`ave. Na{a ustavna obaveza je da se omogu}e neposredni izbori“, kazala je Aniko Mu{kiwaHajnrih agenciji Beta. Ona je podsetila da su izbori predvi|eni Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih mawina koji je Skup{tina Srbije usvojila 31. avgusta ove godine. Posle donatorske konferencije koju je organizovalo

Ministarstvo pro{log meseca obezbe|en je softver za pravqewe bira~kih spiskova koji funkcioni{e u svih 170 jedinica lokalne samouprave. Bira~ki spiskovi se vode istovremeno u jedinicama lokalne samouprave i u Ministarstvu, a do 25. novembra upisano je 1.300 gra|ana, najvi{e pripadnika ma|arske nacionalne mawine. „Zahteva za upis je mnogo vi{e, na hiqade. Zahtevi se podnose po{tom i neposrednim putem, mo`e li~no, preko aktivista politi~kih stranaka ili grupe gra|ana, ko ve} radi na kampawi za masovno upisivawe u bira~ke spiskove. Po{to je to upravni postupak, zahtev se podnosi na svim jezicima mawina i na onima koji nisu u slu`benoj

Studenti nastavqaju proteste Studenti beogradskog Univerziteta, koji su protekle nedeqe protestvovali tra`e}i olak{ice za upis u narednu godinu nastavi}e proteste i naredne sedmice, najavio je ~lan pregovara~kog tima studenata Vladimir Smu|a. U pisanoj izjavi dostavqenoj medijima, Smu|a je precizirao da je takva odluka doneta u petak, a nastavak protesta sledi ve} u ponedeqak performansima o kojima }e javnost biti blagovremeno obave{tena. Ciq nastavka protesta je, isti~e se, da svim studentima koji ostvaruju uslove za zbirni upis u narednu {kolsku godinu, a ne prelaze propisanu buxetsku kvotu, bude pla}ena {kolarina za {kolsku 2009/10. Vlada Srbije odlu~ila je u petak da, zajedno sa fakultetima, u najve}oj meri prihvati stu- Protestna {etwa studenata dentske zahteve. Vlada, mostom Gazela u Beogradu me|utim, nije prihvatila stuESPB bodova kao uslovu za upis dentski zahtev o zbirnom upisu akademske 2009/2010. Deo studegodine po{to, kako se navodi, nata zadovoqan je zakqu~kom nisu ispuweni zakonom propivlade, ali je drugi deo nastavio sani uslovi o potrebnih 48 protest.

Aniko Mu{kiwa-Hajnrih

upotrebi“, naglasila je dr`avna sekretarka. Upis je po~eo 9. novembra, a Ministarstvo }e od ponedeqka sprovediti kampawu pozivawa na upis.

\eli}: Jake institucije uslov za EU Potpredsednik Vlade Srbije i ministar nauke Bo`idar \eli} izjavio je u Beogradu da je transparentno tro{ewe buxetskih sredstava bitna komponenta evrointegracija, i da Srbija, ukoliko ne oja~a svoje finansijske institucije, ne}e mo}i da ra~una na pomo} iz Evropske unije (EU). „Vaqani rad Dr`avne revizorske institucije jeste jedan od kqu~nih uslova za dobijawe sredstava iz strukturnih fondova EU. Pou~eni nekim negativnim iskustvima, ~elnici Evropske komisije nam ne}e dodeliti dodatne stotine miliona evra kada dobijemo status kandidata ukoliko nemamo dobre finansijske institucije, ukqu~uju}i i vrhovnu revizorsku instituciju“, izjavio je potpredsednik \eli} za Tanjug. Prema \eli}u, va`no je da u buxetu za 2010. godinu Ministarstvo finansija obezbedi dovoqno sredstava za funkcionisawe mnogih institucija na ~ijem postojawu i vaqanom radu insistira Evropska komisija.

Nerazvijene op{tine se bune Ivanovi} s povratnicima u Drsniku

„Sada je prilika da se sredstva efikasnije i vi{e koriste“, rekao je Ivanovi} i upozorio da onaj ko dobije seme, |u-

brivo ili gra|evinski materijal i to kasnije proda, ne}e mo}i naredne godine da tra`i i dobije isto.

Predsednici 40 nerazvijenih op{tina obavestili su premijera Srbije Mirka Cvetkovi}a da }e u ~etvrtak, 3. decembra zapo~eti protest ispred Vlade Srbije, ukoliko ne do|e do dogovora o vra}awu transfera iz buxeta tim op{tinama. Oni su na sastanku koji je odr`an u Ni{u odlu~ili da se u ~etvrtak u 12 sati zajedno sa saradnicima okupe u Beogradu ispred zgrade Vlade i tu ostanu do ispuwewa zahteva, ukoliko premijer odbije da sa wima razgovara o vra}awu buxetskih transfera.

Zamenik predsednika op{tine Kur{umlija rekao je agenciji Beta da su predstavnici tih op{tina u vi{e navrata zahtevali prijem kod premijera, kako bi se dogovorili o vra}awu transfera iz buxeta koji su im ranije oduzeti. „Ne mo`emo da shvatimo da se premijer Cvetkovi} oglu{io na sve na{e dopise, a predsednici 40 op{tina u Srbiji predstavqaju vi{e od milion stanovnika Srbije“, rekao je Milo{evi}.


DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

INTERVJU NEDEQE

RADIKALSKI CIPELARSKI AMADMAN

ZORAN KOSTI] CANE, MUZI^AR

Kako o`iveti mrtve na zemqi eskompromisan u `ivotu, na sceni, tokom intervjua. Mnogo qudi ne zna ko je Zoran Kosti}, ali s Canetom i “Partibrejkersima” stvari stoje druga~ije. Ube|en je da rok nije bunt radi bunta, ve} stvarna potreba za ne~im {to nam nedostaje. Qudi su zasi}eni glupim informacijama koje im ni~emu ne slu`e, veruje jedan od retkih peva~a prepoznatqive siluete. Zanimalo nas je puno toga, pa i s kim bi voleo da se sretne kada bi se pojavio u crtanoj seriji “Simpsonovi”. “Ne gledam ih”, re~e kratko, te smo utehu potra`ili u arhepitawu, da li su i kako “Partibrejkersi” zaista razbili `urku? - Uvek kad smo u mogu}nosti. Ka`emo svoju istinu u odnosu na kolektivne la`i. z [ta publika ne zna o tebi, a morala bi? - I to {to zna previ{e je. z Jako ceni{ intimu? - Da, i ne bih da zamaram drugog sobom vi{e nego {to moram. z Anton je vrhunski gitarista, to znamo, koje su mu mane? - O kolegama sve najboqe. z Jesi li prona{ao smisao `ivota?

B

Igrali{te za decu i parking za qude Glumica Mira Bawac, prethodni gost “Intervjua nedeqe”, u Novom Sadu bi prvo sagradila pozori{te. Iskqu~ivo dramsko, bez opere i baleta, a na{eg sagovornika je „na nevi|eno“ upitala {ta bi on napravio? - Napravio bih igrali{ta za decu i parkinge za qude. Vi{e parkova, {to vi{e svega... - Jesam, ali kada ga prona|em, okrenem se da predahnem i opet se izgubi negde. @ivot je kao ponornica, vidi{ ga, pa ga ne vidi{. Kad ga na|e{, ode svojim smerom, a ti ga prati{. On se tra`i celog `ivota. z “Brejkersi” postoje dugo, {ta se u tebi promenilo od prve probe do danas? - Mislim da se mnogo promenilo, a nekada pomislim da se ni{ta nije promenilo.

z Ne {tedi{ publiku, {ta te goni kad je bode{ re~ima? - Ogromna qubav i po{tovawe prema woj. z Kakva te publika najlak{e iznervira? - Glupa publika kojoj mi ne trebamo. Pojedinac koji isti~e svoje pravo na bend i mene, koje ne mo`e da dobije. Odli~ni ste u`ivo, dosta bendova dobro svira ali im fali...? - Dobra pesma... @iva pesma, istinita pesma. z [ta bi poru~io ministru kulture? - Ne znam...ni{ta. [ta poru~iti ministru kulture u nekulturnoj zemqi?! z “Kupio si prsten, kupio si pu{ku...”, zar nema sredine? - Zavisi, jebiga. Ka`u, boqe je vrabac u ruci nego golub na grani, ali nekada je lepo i da vidi{ goluba na grani... z Prva asocijacija na rok u Srbiji? - Nemogu}a misija. z Aleksandar Zograf je u “Intervjuu nedeqe” rekao da rok nije mrtav nego je zombi.

- Nije ba{ zombi, jebiga, nije....To je korov koji ima lep cvet od kog mo`e da se napravi lekovit napitak, da se ~ovek prehrani. Druga, tre}a generacija prima to kao svoju nasu{nu potrebu. Ovde je odnos 90 prema 10, ali 10 posto qudi odistinski voli sve {to ta muzika pru`a, slobodu, istinu i iluziju da ne{to mo`e da se promeni. Rokenrol je ve~an dok su mu deca verna. z Koju emociju rok najboqe stvara? - Ove pomenute. z Nekom karakonyule `ive u ormaru, nekom u glavi, tebi? - Karakonxule ?! Ne znam... Ono {to `ivi u stvarnosti?! z A u Srbiji? - Nemam pojma, mo`da u glupim pitawima. z Da mo`e{ nekoga da o`ivi{ ti bi...?

- Nemam ja {ta koga da o`ivim, ve~ni `ivot treba zaslu`iti. O`iveti onog na zemqi, jebiga, onog {to misli da je `iv, a mrtav je, onog {to mu `ivot prolazi u bescewe. Svaki na{ napor, na{e javno delovawe vodi tome, o`iveti mrtvog ~oveka na zemqi. z Svirate ponovo u Zagrebu, da li je kultura dovoqno jaka da razbije glupost? - Jeste. Sad, da li je to pitawe kulture ili nepomu}ene qubavi ili nekog dru`ewa... Qudi bi da se dru`e, a ne samo ru`e. z Da li bi svirali u Pri{tini, da vas pozovu? - Pa, jel’ bi ti svirao da te pozovu? z Bih. - E, pa kad ode{, zovi me i reci mi kako ti je bilo. z Beograd 2009, da li ti pa{e ili te `uqa? - Zna{ {ta, negde za`uqa, ali to je rodna gruda, wu nosi{ svuda. z Dizela{i su navodno izumrli, kako izgleda moderan yiber? - Nemam pojma, nisu izumrli, ~im postoji taj `ivot krajwih namera, bez ikakve kominukacije s drugim, nego ho}u to sad i ne zanima me. Uvek isto izgleda, ide kao pingvin, sve je uvukao u svoj pojas i to je to.

z Da li ti se vi{e gade novi japi politi~ari ili stari soc-aparat~ici? - Meni se niko ne gadi, moja ose}awa su uvek ista, prema lo{em lo{a prema dobrima - dobrodo{li. z Najve}a zabluda koju si razbio? - Da sam nekome potreban. „ Igor Mihaqevi}

Nakad zujali meci, sada lete cipele akon tu~a, sva|a, ~upawa za kosu, kletvi, polivawa vodom, vaqawa po podu, izno{wa iz parlamenta... na red je do{lo izuvawe i ga|awe cipelama. Radikalka Gordana Pop Lazi}, nemo}na da na drugi na~in dosko~i Gordani ^omi}, potpredsednici Skup{tine Srbije, ga|ala ju je cipelama. Sre}om – proma{ila. Pop Lazi} isti~e da je to uradila po ugledu na ira~kog novinara Muntadara el Zeida koji je cipelom ga|ao ameri~kog predsednika Xorxa Bu{a. - U na{em parlamentarnom `ivotu napredovali smo u posledwem veku. Nekada su u wemu leteli meci, kao kada je ubijen Stjepan Radi}, a sada samo cipele. Potpuno je kontraproduktivno lementirati na nekim na{im „divqa{tvom“ i odsustvom politi~ke kulture, ve} treba tra`iti konstruktivna re{ewa kako bi se unapredio parlamentarni `ivot. Epizoda sa cipelom pokazuje jo{ goru stvar od obi~nog nedostatka politi~ke kulture, a to je potpuna nemo} parlamentarne opozicije da artikuli{e svoje akcije na konstruktivan i celishodan na~in. Nemamo normalnu parlamentarnu dinamiku izme|u pozicije i

N

mo`e da pre|e iz jednog u drugi, da se dogovara o ceni. Stoga nije najve}i problem samo cipela koja je proletela kroz vazduh, nego nedostatak normalne dinamike izme|u pozicije i opozicije kakva postoji u stabilnim dru{tvima. Takva kona~no rezultira dobrim vladama, dobrim opozicijama i kona~no smewivawima neefikasnih vlada s vladama koje }e biti na visini zadatka - zakqu~uje Cveti}anin. Po oceni profesora Ratka Bo`ovi}a radikalska cipela je odraz primitivizma i nemo}i kojeg bi se svako normalan postideo a ne wome ponosio i mahao. - Za wih ni{ta novo i neobi~no. Wima je ve} pro{lo u naviku

Ko sve mo`e biti predstavnik - Etni~ka strana samih radikala je najspornija u celoj pri~i. Oni su iskqu~ivi, ne vole one koji se razlikuju od wih i tu razliku `ele da uni{te. Dokaz za to je da se radikali ne kaju zbog onoga je Lazi}ka u~inila, ve} naprotiv weno delo pripisuju svima i smatraju to kolektivnim podvigom. To predstavqa nastavak uspostavqawa primitivizma u Skup{tini, koji se brani po svaku cenu iako odbrane nema. Postojala je namera i to je u~iweno strasno ali bez mere, tako nu`ne da bi neko bio politi~ar. Oni teraju po starom, ga|aju i ciqaju koga ho}e i za to ne snose odgovornost, niti na svojim le|ima ose}aju mere koje bi u svakom normalnom dru{tvu osetili. No, mo`da je i ovo prilika da se vidi ko sve mo`e biti predstavnik gra|ana u Skup{tini - zakqu~uje profesor Bo`ovi}. opozicije. Naime, deo opozicije potpuno li~i na poziciju i preporu~uje se da bude „boqa ova vlast“, dok je drugi deo potpuno autisti~an i bezidejan. Otuda i „obu}arski amadman“. Umesto ga|awa cipelama opozicija treba da podnosi konkretne inicijative parlamentu i wima poka`e gra|anima za{to bi neko uop{te glasao za wih - obja{wava za „Dnevnik“ dr Neven Cveti}anin. On ukazuje da u stabilnim parlamentima postoji odlu~na opozicija koja `eli da poka`e da je boqa od vladaju}e ve}ine. - Ponekad je srpski parlament pravi cirkus, a ponekad li~i na pijacu gde nema jasnih razlika izme|u klubova poslanika – svako

da se „izuju“ kad god nemaju {ta boqe da u~ine. Svojevremeno je u UN Hru{~ov lupao cipelom u Skup{tini da bi izrazio svoj stav. Ta autoritativna i stara pri~a se nastavqa i sada dobro do|e nemo}nima i nesposobnima da bi skrenuli pa`wu na sebe. Radikali, jer to nije samo ~in Gordane Pop Lazi}, ~ine to jer misle da }e se wihovim pristalicama dopasti i da }e tome aplaudirati. Dakle, ne izuvaju se oni slu~ajno i samo zbog toga {to su navodno uvr|eni u Skup{tini, ve} zato {to znaju da se to gleda i da }e se o tome pisati i pri~ati, pa misle da }e im zbog toga vi{e aplaudirati - ka`e za na{ list profesor Bo`o„ Q. Male{evi} vi}.

MINISTAR OLIVER DULI] OBE]AO SUBOTI^ANIMA

KONFERENCIJA U SKUP[TINI VOJVODINE

Zavr{etak „Ipsilon kraka” za dve godine

Upotreba mawinskih jezika na visokom nivou

inistar za za{titu `ivotne sredine i prostornog planirawa dr Oliver Duli} izjavio je ju~e da }e severozapadna zaobilaznica oko Subotice, tzv. „Ipsilon krak“, biti zavr{ena najkasnije do sredine 2012. „Ipsilon“ je vi-

M

Otvarawe 20 kilometara autoputa Dvadeset kilometara autoputa od Horgo{a prema Beogradu bi}e danas pu{teno u promet najavio je Oliver Duli}. „Kada smo otvarali radove rekli smo da }e oni biti zavr{eni do 29. novembra. Ovo je period kada se postavqaju nova pravila u funkcionisawu javnih poslova. Tako }emo bez ikakve pompe pustiti u promet deo autoputa, a ve} na prole}e bi}e raspisan tender za novih 20 kilometara“, rekao je Duli} u Subotici.

Gde god bili, raduju se... Na pitawe kako komentari{e ~iwenicu da su na prezentaciji „Ipsilon kraka“ bili prisutni predstavnici koalicije „Za evropsku Suboticu“ i Socijalisti~ke partije Srbije, ali ne i Saveza vojvo|anskih Ma|ara Oliver Duli} je rekao „da ne zna gde su moji prijateqi iz Saveza vojvo|anskih Ma|ara. Gde god bili, siguran sam da se veoma raduju zbog dobrih vesti koje smo danas saop{tili i da }e sa puno poleta u~estvovati u svim onim projektima koji ne}e zapo{qavati samo glasa~e koalicije „Za evropsku Suboticu“ ili SPS-a nego i wihove“. {edecenijska tema i predstavqa simbol nezavr{enih projekata. „Re~ je o izgradwi autoputa u du`ini od 22,5 kilometra koji }e biti zaobilaznica, tj. prsten oko Subotice, i koji }e otvoriti nove potencijale za ekonomski rast grada. Zajedni~ki je uspeh {to smo taj krak uspeli da ukqu~imo u Koridor 10. Kada svako iz Vlade (Srbije) pri~a o zavr{etku Koridora 10 do sredine 2012., on pri~a i o zavr{etku „Ipsilon kraka“, rekao je Oliver Duli}, dodaju}i da je za zavr{etak ove investcije neophodno 120 miliona evra.

On je, tako|e, istakao kako je Subotica prva u dr`avi kupila od Vojske Srbije imovinu u dve kasarne, ~ime je, kako je naveo, „napravila jednu vrstu percela“ i za druge lokalne samouprave, te obe}ao da }e Vlada pomo}i Subotici i kada je re~ o opremawu budu}e industrijske zone. „Ali, to je samo prvi deo posla, a onaj ve}i sledi posle. Re~ je o privla~ewu investitora u Suboticu i to je posao iza kojeg mora stati ceo grad“, rekao je Duli}. „ Z. Romi}

pecijalni predstavnik Generalnog sekratara u Srbiji ambasador Konstantin Jerokostopulos iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu izrazio je ju~e zadovoqstvo {to se u Srbiji ostvaruje visok nivo zagarantovanih prava u oblasti za{tite mawinskih i regionalnih jezika. On je na konferenciji o primeni Okvirne konvencije za za{titu nacionalnih mawina i Evropske poveqe o regionalnim ili mawinskim jezicima naveo i da se odre|ene slabosti u procesu sprovo|ewa zakonske regulative iz ove oblasti uglavnom ti~u nedostatka finansijskih sredstava i kadrova. - Ciq ovih dokumenata je da se obezbedi kori{}ewe mawinskih jezika u obrazovawu, pravnom sistemu, administraciji, medijima, kulturi i drugde - kazao je Jerokostopulos. Konferencija je odr`ana u Skup{tini Vojvodine u organizaciji Vojvo|anskog centra za qud-

S

3

ska prava i Saveta Evrope, uz podr{ku Fonda otvoreno dru{tvo i pokrajinskog Sekretarijata za propise, upravu i nacionalne mawine. Na konferenciji su predstavqeni rezultati monitoringa

U Vojvodini u slu`benoj upotrebi {est jezika. Ove godine pokrenut projekat za uvo|ewe romskog jezika u visokoj strukovnoj {koli u Vr{cu primene Okvirne konvecije i Poveqe o jezicima, sa preporukama za unapre|ewe polo`aja pripadnika nacionalnih mawina i upotrebe mawinskih jezika. Predstavnica Komiteta eksperata za Evropsku povequ o mawinskim jezicima Mahulena Hofmanova ocenila je da je u ovoj oblasti dosta ura|eno tokom posled-

wih godina, posebno na zakonskom nivou. - U pore|ewu s drugim zemqama potpisnicama Evropske poveqe, za{tita mawina i upotreba jezika mawinskih zajednica u Srbiji je na visokom nivou - ocenila je Hofmanova. Pokrajinski sekretar za obrazovawe Zoltan Jege{ napomenuo je da je u Vojvodini u slu`benoj upotrebi {est jezika. On je posebno istakao zna~aj projekta koji je ove godine pokrenut u pokrajini za uvo|ewe romskog jezika u visokoj strukovnoj {koli u Vr{cu. - Uvereni smo da se problemi romske populacije dugor~no mogu re{iti jedino obrazovawem - kazao je Jege{. Dodao je da se u Vojvodini i u Srbiji ~ini puno na realizaciji prava mawina kad je re~ o upotrebi materweg jezika, te u tom kontekstu ukazao i na zna~aj dono{ewa Zakona o nacionalnim savetima. „ B. Dragovi} Savi}


4

ZEMAQSKI DANI TEKU

S

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

Kako bih - iz qubavi - kr{io Ustav!

va{ta }e nam se jo{ desiti u na{oj pro{losti. Mislim, naravno, na sve wene interpretacije i tuma~ewa, na upotrebe i zloupotrebe ne~eg {to sam u ne tako davnom (hm?) detiwstvu i u divnim, a dakako ipak davnim {kolskim danima, preozbiqno shva}enim, kao i `ivot sav, smatrao za svima jasno, a nedodirqivo, o~igledno i sa svetim mirisom pamtiveka. A onda tako putujemo kroz sve ove na{e dane i godine, sre}emo se sa predelima i qudima (“nikad se”, govorio je na{ jedini nobelovac Ivo Andri}, “nikad se qudskih lica, tih bo`jih i bogolikih pejsa`a i slika, dovoqno nagledao nisam”), putujemo mi tako putujemo i svakog se dana opra{tamo sa ponekom zabludom i naivnom slikom iz detiwstva. A pogotovo sa onom iluzijom da su svi stari qudi mudriji i pogotovo ispravniji od nas, da qudi i ina~e sla`u, pa i ukradu samo zato {to su nezreli i mladi, nevaspitani i nepismeni i da }e svi oni s godinama bivati sve boqi i boqi, pa }emo jednog dana i mi takvi biti, samo da odrastemo veliki i da ve} jednom ostarimo, pustimo sede brade i o}elavimo… Samo nikako da ih stignemo, uvek su za korak-dva ispred nas i taj udes zaostajawa me je, kao u ru`nom snu, sred lepe jave, pratio decenijama. Sve dok nisam po~eo da sawam samo sve lepote sveta, jer telo i glava ponekad ho}e i da te ~aste nekom makar i polusvesnom ravnote`om kad si sred tu`ne i sramotne jave. Pro{lost je, shvatimo na samom kraju, jedna izuzetno promenqiva, osetqiva, i usled neopreznog transporta i istovara lako lomqiva, potro{na i kvarqiva skalamerija. Prvaci i sad ve} i jedini vlasnici, dakle monopolisti, ove na{e skroz-naskroz ru`ne pro{losti, svi ti na{i di~ni i slavni europejci, mondijalisti, internacionalisti, a danas ve}, dakako militantni pacifisti, mada svi listom biv{i komunisti, `ive u beogradskom “krugu dvojke” i na wih se ono malo zaposlenih radnika, porodi~nih qudi i o~eva porodice, ~uvara na{e istorije i tradicije, bez pauze i prestanka qute kao {to se i lukavi Titov general Frawo Tu|man svojedobno `estio na wih. Kvarili su mu posao: toliko su dosledno drobili o srpskoj krivici u Hrvatskoj i Bosni, pa onda i u Crnoj Gori i na Kosovu, da ponekad nisu imali kade da zako~e ni kad se Slovenija i Makedonija spomenu – ej, bre, inercija je to, lako se zaukati, ali te{ko priko~iti – sva|ao se sa wima Tu|man i svi dovitqiviji hrvatski borci, dobrovoqci i dragovoqci, jer: {to se vi{e elaborira da su Srbi bili ba{ toliko zli i agresivni i da su oni iskqu~ivi krivci za gra|anski rat, a gde su tu onda na{e velike zasluge? To sad direktno umawuje na{e zasluge za planirawe, podizawe i vo|ewe narodno-oslobodila~kog Domovinskog rata, umawu-

je Mesi}eve ili Alijine godine robije, a posebno Tu|manovu genijalnu lukavost i dovitqivost da jo{ u Titovom general{tabu pripremi odlazak iz one “srbo}etni}ke tamnice naroda”, kao {to je veliki prorok Mojsije izveo svoj narod iz egipatskog ropstva. Tako su se, kona~no, na Sl. Milo{evi}a jako qutili wegovi emisari koji su morali po svetu da prose i moqakaju za skidawe ekonomske blokade, a posvuda ih do~ekivali: “Kako su vas sankcije pogodile kad va{ predsednik grmi preko TV da vam one ne mogu ni{ta – hiqadu godina!” I sad su ti na{i militantni pacifisti, kojima su Srbi za sve krivi, kojima je svaka mantija na TV povratak u sredwi vek, a svaki papin dolazak u Zagreb europejski prodor Hrvatske, do~ekali i smrt wima najomra`enijeg Srbina, jedinog ~oveka me|u nama kojem se nije moglo na}i mane, a ipak je Srbin, {to se pokazalo kao potpuno nepodno{qivo i neoprostivo. Pa sam zato na TV B 92 satima slu{ao da je skandalozno proglasiti trodnevnu nacionalnu `alost, kao da je i sam Edvard Kardeq umro, a jo{ gore je dozvoliti odavawe po~asti po~iv{em patrijarhu u sve~anom mimohodu, a da Wegova svetost pritom nije bio ni agent Kominterne, ni samozvani mar{al nepobedive JNA, pa ~ak ni ustavom oktroisani do`ivotni predsednik zemqe – koja jedva da ga je i nad`ivela. A pogotovo da je pogrebna povorka jako li~ila na onu ne tako davnu \in|i}evu, pa se ~ak i “nekako gotovo istom trasom kretala”! [ta se ovim htelo dokazati – to ne mogu sebi da predstavim. Jer sam, naime, `iv i mentalno zdrav, “koje i vama `elim, i od Boga sre}e i zdravqa…” Tek, odlaskom patrijarha Pavla mi vernici smo izgubili mnogo, a mondijalisti i militantni pacifisti jo{ i vi{e: izgubili su vaqda de`urnog krivca za pretvarawe Srbije u Pravoslavnu Yamahiriju. A svi ti drugovi borci i trbuhozborci su na kraju i sami sebe nadma{ili otkrivaju}i da je Boris Tadi} prekr{io Ustav jer je ne samo do{ao na sahranu, nego i dve i po re~enice izgovorio. Alal im vera. Ja da sam predsednik, ko {to (bar zasad) nisam, ja bih svakom arhitekti koji je zamislio i podigao svaku lepu zgradu u na{em lepom Beogradu oti{ao na sahranu i stisnuo ruku wegovim potomcima, svakom stvaraocu i nau~niku, agronomu, lekaru i zidaru, ili vrhunskom sportisti i umetniku. Jer tako je malo qubavi me|u qudima, da onaj ko ume da voli ne bi trebalo ni{ta drugo u `ivotu da radi. „ \or|e Randeq

ZA PO KU]I

Paso{ Gospodin Nestor je putovao nekad, pa se u retkim trenucima zajedni~kog dru`ewa, setno se}ao sun~ane Abacije, elegantnog Karlsbada, snegom prekrivene Pe{te ili li{}a koje prekriva Lisabon ekada,kada su putovawa (na kraj sveta - kod kumova u Idvor ili kod familije za slavu u Desku), pogotovo odlasci u inostranstvo, bili prvorazredni doga|aj za odabranog,

N

porodicu i ulicu celu, jer se priprema mesecima i nedeqama, imati paso{ bilo je pravo bogatstvo, ali i odraz poverewa mo}ne i oprezne dr`ave u pouzdanog druga posednika {are. U na{em dvori{tu nije bilo puno takvih - bogatih i proverenih.Deda Milorad putovao je najdu`e sedam dana, od {estog aprila 1941. do trinaestog istog meseca i godine, kada je posle aprilskog sloma be`ao, kroz jendeke i gudure, pred silnim prodorom Nemcima. Posle rata je oti{ao jednom preko sindikata fabrike obu}e Sloga do Vrwa~ke Bawe. Ostao je ~etiri dana, a kada se vratio rekao je da mu je tri dana bilo dosta da obi|e varo{, kafane i parkove,

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA BIRA 45. POGLAVARA

Tajna kampawa srpskih vladika me 45. poglavara Srpske pravoslavne Crkve saop{ti}e vladika {aba~ki Lavrentije, koji }e predsedavati izbornim Saborom zakazanim za 22. januar. Za o~ekivati je da izborni sabor traje nekoliko dana, tako da je najverovatnije da }e za Svetog Savu, 27. januara, biti kona~no poznat naslednik patrijarha Pavla koji }e sesti na vru}i tron. Mada se ~esto isti~e da titulu patrijarha ne treba ni potcewivati ali ni precewivati, jer je on prvi me|u jednakima, uop{te nije svejedno ko }e nakon Pavla do}i na wegovo mesto i kojim }e putem daqe i}i SPC. I dok je SPC u predizbornoj kampawi u kojoj su mnogi ve} izabrali ~etiri glavna favorita, crkveni analiti~ari poru~uju da pred Svetog Jovana treba o~ekivati izborni fini{ vi{e srpskih vladika s obzirom da su samoj crkvi ve} izvesno vreme postoje ozna~eni kandidati za sveti tron, pa su upravo zbog toga u prethodnoj godini poku{ali da ili penzioni{u bolesnog patrijarha Pavla, ili da ga sklone sa trona kako bi na wega seo neko drugi, ali i da svaka ve}a politki~ka stranka u Srbiji ima svog kandidata za patrijarha. Za prvog me|u jednakima, kako se obja{wava izbor srpskog patrijarha, moglo bi konkurisati ~ak trideset dvojica vladika koji ispuwavaju uslove da budu imenovani na to

I

mesto, ali }e samo jedan, ako se prvi ~ovek crkve bude birao metodom „kocke“ kao {to je to bilo prilikom izbora patrijarha Pavla, na kraju imati sre}u ali ~ast da postane 45. poglavar SPC. Mada je po~ivaju}i patrijarh Pavle prilikom pro{lih izbora

No, svakako da }e sve srpske vladike koje ispuwavaju uslov da zauzmu mesto patrijarha u narednim danima krenuti u lobirawe bilo za sebe, bilo za „kolegu“ kojeg smatraju da zaslu`uje da sedne u tron Svetoga Save. Ustav SPC predvi|a da se novi patri-

@reb, krugovi i koverte Bez obzira da li je izbor prvog me|u jednakima `rebom izraz nemo}i i izbegavawe odgovornosti, ili pak velike `eqe svakog vladike da ba{ on bude patrijarh, ~iwenica je da je to ujedno jedini na~in koji ne ostavqa prostora za „name{tawe“ krajweg izbornog rezultata. Jer, prema proceduri, svaki vladika na Saboru glasa za tri kandidata, a da bi vladika bio izabran u `reb potrebna su mu 22 glasa. Posle birawa prvog u `rebu vladike glasaju za po dva kandidata, a posle izbora drugog za jednog kandidata. Da bi se do{lo do trojice vladika koji idu na `rebawe mo`e pro}i i po nekoliko krugova. Tek kada se do|e do trojice kandidata po~iwe izvla~ewe imena budu}eg nosioca trona. Imena trojice kandidata stavqaju se u zape~a}ene koverte od kojih }e jednu izvu}i najverovatnije neko od uglednih igumana ili nastojateqa manastira kojeg odabere Sabor. Posle kratke molitve i priziva Svetog duha, sa ^asne trpeze u patrijar{ijskoj kapeli Svetog Simeona Miroto~ivog izvla~i se jedna od tri koverte koja }e biti predata predsedavaju}em. ^ast da saop{ti ime novog poglavara ima}e vladika {aba~ki Lavrentije. Naslednik patrijarha Pavla bi}e ustoli~en dan kasnije na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Beogradu. bio jedini koji nije `eleo da do|e na tron SPC ali se kasnije pokazalo da su i SPC i srpski vernici s wim dobili najve}u i najvredniju nagradu, ovoga puta mnogi to `ele, a da li }e se sa izborom jednog od wih narod usre}iti ili ne pokaza}e vreme.

jarh bira na apostolski na~in, `rebom, mada to ne iskqu~uje mogu}nost da na samom zasedawu Sabora neko od arhijereja pokrene pitawe promene na~ina izbora. Naime, metod „kocke“ danas ne koristi nijedna crkva i on je prvi put u SPC kori{}ewen kod

izbora patrijarha Pavla i to se pokazalo kao sre}no re{ewe. Me|utim, kako ukazuje @ivica Tuci}, verski analiti~ar, ovaj izborni princip se retko primewivao i u posledwim vekovima a za wim se posezalo samo kada je pri izborima za poglavara dolazilo do blokade, odnosno kada dvojica kandidata imaju neposredno isti broj glasova ili nijedan nema potrebnu ve}inu i pored brojnih krugova glasawa. To bi zna~ilo da ako jedan od postoje}ih vladika dovoqno izlobira i obezbedi potrebnu ve}inu za wegov izbor, niko ve} sada ne mo`e iskqu~iti mogu}nost da se apostolski na~in izbora prvog ~oveka SPC ne}e promeniti, odnosno da se ponovo ne}e vratiti na~in izbora po kojem mesto patrijarha pripada onom ko dobije najvi{e glasova u prvom krugu glasawa. -Tako je bilo i u Srbiji 1990. na Saboru, kada posle devet krugova glasawa nijedan episkop nije izabran, pa je `rebom episkop Pavle imenovan za patrijarha. To je bio izraz nemo}i, a ne snage da se crkvenoustavnim na~inom izabere poglavar. U istoriji SPC taj vid glasawa nije upra`wavan, sem tada. Neki smatraju da je to izbegavawe kona~ne odgovornosti samog episkopata pod geslom „Bog je izabrao, a ne mi“ – obja{wava Tuci}. „ Qubinka Male{evi}

U RASPRAVI O STATUTU DOZVOQENO SVE, SEM GLASA POKRAJINE

]utawe i u}utkivawe Uvre|eni su svi gra|ani Srbije porukama vlasti da je sve nebitno u pore|ewu s „dr`avnim razlogom“ koji }e uvek biti pre svakog komunalnog problema, lo{e opremqenih {kola, ambulanti, nedostatka investicija, nezaposlenosti... Skup{tini Srbije ovih dana testira se rodoqubqe, a na tom poqu, izgleda, sve je dozvoqeno. Od najte`ih uvreda do bacawa cipele. Jedino, izgleda, nije bilo prostora za predstavnike vojvo|anske administracije, koji su diskvalifikovani u raspravi, uz nemu{to obja{wewe ~elnika republi~kog parlamenta da za to „nije bilo osnova po Poslovniku“. Sem napredwaka, narodwaka i radikala koji su aktere vojvo|anske vlasti odvano osumwi~ili za poku{aj naru{avawa dr`avnog&teritorijalnog integriteta, ova diskvlifikacija, ali i na~in odbrane vojvo|anskih akata koju su zastupali najvi|eniji narodni predstav-

U

a ~etvrtog se dosa|ivao, jer je bio zdrav, pa je odlu~io da se vrati, oslobodi mesto bolesnicima i zavr{i nekoliko hitnih naruxbi. Baka Dragiwa udajom za mog dedu je pro{la ne{to boqe od Lupusove `ene, mislim one nesre}ne Tomanije, kojoj je pre udaje obe}avano sva{ta, a od inostranstva je videla Zemun, a obe}ato joj je i Pan~evo, jer je kao glavna kuvarica boravila dve tri godine nekoliko letwih meseci na ostrvu Lo{iw. Najve}i putnici u zajedni~kom dvori{tu bili su Stole Bokser i gospodin Nestor, jer je prvi putovao svake nedeqe i demonstrirao plemenitu ve{tinu u [apcu, Temerinu, Svetozarevu i Prokupqu, a gospodin Nestor je putovao nekad, pa se u retkim trenucima zajedni~kog dru`ewa, setno se}ao sun~ane

nici vladaju}ih stranaka, nije se bazirala na „prezumpciji nevinosti“ predlaga~a statuta. Naime, u zastupawu statuta i zakona o nadle`nostima, ve}ina predstavnika vladaju}e koalicije pravdala se, uglavnom, ustavnom obavezom koja nala`e da se vojvo|anski statut, ipak, nekada usvoji. U prilog potvr|ivawu statuta isticali su u prvi plan zakonska ograni~ewa koja se name}u gotovo svakom ~lanu predlo`enog najvi{eg pravnog akta pokrajine, kako bi se, vaqda, i tako obuzdale wegove, moglo se zakqu~iti, „neupitne separtisti~ke tendencije“. U tome su, naravno, najenergi~niji bili socijalisti, koji su se u prilog tezi o prihvatqivosti statuta pozivali na vlastite amandmane, na akt koji je prihva}en po vrlo neobi~noj proceduri, bez kojih, o~ito, statut i nije mogao sti}i do dnevnog reda Skup{tine Srbije. Tako je {ef vojvo|anskih socijalista Du{an Bajatovi} svojoj stranci pripisao poen za skidawe odredbi o glavnom gradu i evropskoj regiji iz prve verzije statuta (iako su je, ina~e, pre godinu dana podr`ali pokrajinski poslanici SPSa). „Ako je i bilo autonoma{kih, separatisti~kih projekata, oni su pora`eni, wih ov-

de nema“, poentirao je Bajatovi}. On je glasnije od ostalih partnera iz vladaju}e koalicije isticao i zna~aj odredbi statuta kojima se uvodi supervizija Vlade Srbije nad radom, odnosno odlukama vojvo|anskih organa. Ministar Milan Markovi}, demokrata po strana~koj odrednici, zadovoqio se pak „skidawem“ zakonskog zna~aja odlukama koje }e donositi pokrajinski parlament. Elem, su{tina statuta, prema onome kako su ovaj akt branili samoovla{}eni zastupnici predlaga~a, jeste u tome da se ograni~e secesionisti~ke ambicije pokrajine. U tom tonu obrazlagan je statut i u na~elu i u pojedinostima i kada je {efica kluba ZES Nada Kolunxija citirala ustavni osnov za svaki ~lan „koji je izazvao najvi{e polemike u javnosti“, i onda kada su neki drugi koalicioni partneri sebi u zaslugu pripisivali su`avawe prava pokrajine u me|uregionalnim aktivnostima. Ali, to je, ~ini se, bila i kqu~na poruka nemu{tog obrazlo`ewa predsednika Zakonodavnog odbora Skup{tine Srbije Vlatka Ratkovi}a za{to nije bilo osnova da predstavnici pokrajinskog parlamenta obrazla`u predlog statuta Vojvodine pred narodnim poslanicima. No, iz pokrajine su ostali dosledni u }utawu, tako da ovih

Abacije, elegantnog Karlsbada, snegom prekrivene Pe{te ili li{}a koje prekriva Lisabon. No, pravo veseqe je bilo, posebno me|’ decom, kada bi se ponekad, iznenada kao vetar, u dvori{tu pojavio Mita Tele~ki, ~uveni Mita

sveta, kao `ongler i neponovqivi akrobata (specijalnost mu je bila lomqewe daske od dva cola ~elom), ali je wegov naj~uveniji put onaj kada je iz Ba~ke, iz Sente koju su dr`ali ma|arski fa{isti, pre{ao most i stigao u Banat tokom Drugog svetskog rata pod upravom Nemaca i to bez ausvajsa i paso{a. Predstavio se stra`i kao Teleki Mihaqi iz nekog sela nadomak Zente, gde mu je, oh istenem, ostao befel, ali ne i obaveza koju je morao da obavi u susednoj ^oki. Poverovali su mu jer je savr{eno govorio ma|arski. Danas, putni~ki vozovi i ne kre}u sa kikindske `elezni~ke, a autobusi su sve re|i, o paso{ima da i negovorimo - lepi i skupi, pa i pored belog {engena na koji eto kona~no dospesmo, magi~na privla~-

Ferko ili Mita Ferdinand maser omladinskog fudbalskog kluba Kikinda, koji je proputovao pola

dana nije bilo mogu}e dobiti obja{wewe ni u Novom Sadu za{to nisu dobili re~ u Skup{tini Srbije ni posle vi{e od godinu dana ~ekawa da se statut stavi na dnevni red. Izvesno je da argumentacija „za“ statut, nije ni imala ambiciju da obezbedi podr{ku opozicije, ili bar primiri „patriotske“ strasti u Domu Narodne Skup{tine. Me|utim, ta argumentacija nije mogla da zadovoqi ni one koji nemaju dilemu oko toga da li }e podr`ati vojvo|anski statut, niti oko toga da li se tim aktom stvara nova dr`ava u dr`avi Srbiji. I nije tu problem samo da li se neki poslanici ovih dana ose}aju uvre|enim zbog prozivki za poku{aj cepawa dr`ave. Takvom polemikom uvre|eni su svi gra|ani Srbije, porukama najvi{eg organa vlasti da je sve nebitno u pore|ewu s „dr`avnim razlogom“ koji }e uvek biti pre svakog komunalnog problema, pre lo{e opremqenih {kola, ambulanti, nedostatka investicija, nezaposlenosti... Dr`avni razlog, na koncu, kako je to primetio jedan republi~ki poslanik, nije zabrinut ni zbog „separatizma“ desetina hiqada mladih koji su Srbiju iz istog razloga ve} napustili. „ Branka Dragovi} Savi}

nost evropskih prestonica nestaje u glibu gustog provincijskog blata. Istina je da je ukidawe viza jedan od va`nih doga|aja u novijoj politi~koj istoriji na{e zemqe, i to najvi{e zbog toga {to sloboda kretawa - kao nekada - zna~i i slobodu samostalnog spoznavawa drugih dru{tava i vrednosti, {to je preduslov za slobodu mi{qewa i odlu~ivawa. Kona~no }u prestati da izigravam gospodina Nestora, pre svega pred Miwom i Du{anom, i obja{wavam vrednosti i mane mesta i zemqe u kojoj `ive. Ima}e uskoro priliku da se uvere sami, da premere i uporede, ali surov sam ja roditeq, te sam se zarekao da }e pre Pariza i Amsterdama, videti svetla i sjaj susednog @omboqa. I to je Evropska unija, a i kom{iluk. Red je da krenu odatle. Umerenost ne donosi sre}u, ali spre~ava „ Milo{ Latinovi} obmanu.


DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

ZA TURKMENBA[IJA NIJE BILO GRANICA

KARMA KOMA

Volim i ja sebe! oku{ali su pojedinci i organizacije, ali Silvio Berluskoni definitivno nije tip koji se da lako uznemiriti. Italijanskog premijera sudske istrage pa ni skandali u koje je ume{an kod ku}e poslovi~no ni malo ne uzbu|uju, pa za{to bi onda prilike, pa ~ak i ako su daleko od standarda EU, koje vladaju u nekoj dalekoj zemqi iz koje mu dolazi veoma va`an gost? Protekle nedeqe primio je predsednika Turkmenistana Kurbankulija Berdimuhamedova, a ako neko spada u VIP kategoriju, onda je to predsednik Turkmenistana. Uostalom, na najavu dolaska zvani~nika te centralnoazijske zemqe usne je, prili~no diskretno ali sladostrasno, olizala i ~itava Evropska unija: odnekud ipak treba poterati silni gas kroz „Nabuko“... Kakve to prilike vladaju u ovoj nama tako|e dalekoj zemqi? Evo, „Reporteri bez granica“ su mere}i indeks medijskih sloboda zakqu~ili da je od Turkmenistana situacija gora samo u, ofkors, Severnoj Koreji i Eritreji. Prema navodima organizacija za za{titu qudskih prava, po{tovawe ostalih qudskih prava i sloboda nije ni{ta boqe. Zvani~nici te zemqe, ka`u ina~e najbogatije po rezervama prirodnog gasa, tvrde da je nezaposlenost tek ne{to oko 5 procenata, dok me|unarodne organizacije navode da ona dosti`e i 50 procenata. Umereni }e, me|utim, re}i da je situacija u Turkmenistanu sada ohoho boqa nego za vreme vladavine neprevazi|enog Saparmurata Nijazova, samozvanog Turkmenba{ija („Oca Turkmena“), koji je vladao zemqom od raspada SSSR do 2006. godine, kada su podanici bolno spoznali da je i on, avaj, ipak smrtan.

P

Do{av{i na vlast nakon {to je prvi u redu za nasledstvo, hm, zavr{io u zatvoru, Berdimuhamedov, ministar u Turkmenba{ijevom kabinetu sa najdu`im sta`om, povukao je poteze koji su gde-gde slavodobitno predstavqeni kao - otvarawe zemqe prema svetu. Ukinuo je, je li, zabranu izvo|ewa opera, dozvolio pristup internetu, istina maksimalno ograni~en, po~eo je da demontira kult li~nosti Turkmenba{ija... Uklonio je na stotine Turkmenba{ijevih divovskih portreta sa fasada zgrada i {kola, a onda i wegov lik sa svih nov~anica, osim sa banknote od 500 manata... Qubiteqi nepatvorene bizarnosti imali su {ta da vide i puno toga nau~e dok je Turkmen-

1998. pao u Turkmenistan, kao i mesec koji je do tada bio poznat kao januar. Da se podanici ne bi zbuwivali kad pogledaju u kalendar, vi{e nijedan mesec nije nazvao po sebi, ali jeste po majci; april, naime. I hleb, opet po majci. Wegov lik kori{ten je kao logo na sve tri dr`avne televizije, a osim na nov~anicima lik Turkmenba{ija se na{ao se i na etiketama votke. Napisao je 2001. kwigu, kombinaciju poezije, revidirane istorije i moralnog vodi~a Ruhnama, koju su |aci jednom nedewno po ~itav dan morali da ~itaju na ~asovima. Samo onaj u~enik koji ju je znao napamet mogao je da maturira, a isti uslov je va`io i za prijem u dr`avnu slu`bu, ~ak i za dobijawe

ba{i bio `iv. Eh, dobra stara vremena... Hm, odakle krenuti? Promenio je naziv aerodroma u glavnom gradu Asgabatu u... Turkmenba{i; to slavno ime ponelo je na tuce ulica i {kola {irom zemqe, kao i luka Krasnovodsk. Oh, to ime zaslu`io je da ponese ~ak i meteorit koji je

voza~ke dozvole... Tv voditeqkama je zabranio da se {minkaju, tvrde}i da su i bez toga „prelepe“; kad je 1997. bio prisiqen da ostavi pu{ewe, momentalno je zabranio pu{ewe na javnim mestima u ~itavoj dr`avi; dao je i svoj doprinos raspravi o prevenciji zuba te je sugerisao ze-

Crna, pa jo{ lakovana

I

mqacima da je dobro da glo|u kosti jer tako posle ne bi morali da ugra|uju zlatne zube i navlake... Sutradan su, ko po komandi, svi sa zlatnim zubima pohitali kod zubara i tra`ili samo jedno: vadi svo zlato! Za Turkmenba{ija bome nije bilo granica. Dao je tako 2004. da se u pustiwi Karakumu, ina~e najtoplijoj ta~ki u centralnoj Aziji, izgradi ogromna ledena palata, zajedno sa zoo vrtom u kojem bi bili pingvini...Neimarima, ipak, nije uspelo da ispune Vo|inu `equ. Kakva {teta. Berdimuhamedov za sada ne pokazuje interesovawe da zvani~no nasledi titulu Oca svih Turkmena, ali nije da mu se gadi nasle|e dugogodi{weg {efa. Evo, prema pisawu stranih medija, ponovo je uvedena zabrana sirotih baletskih predstava. Utabanim stazama svog Prethodnika, laganim korakom, stigao je i do gigantskih portreta koji posle kra}e pauze ponovo krase fasade {kola, pozori{ta i drugih ustanova. S, dakako, wegovim likom. Koji }e se uskoro na}i i na nov~anici. Najnovijoj, od 1000 manata. Prethodnik ostaje na onoj od 500. Do daqeg.  Denis Kolunyija

HEJ, PRO^ITALI SMO VAS

Vratimo narodu dostojanstvo zvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin posetio je protekle nedeqe Beograd, gde je doma}im politi~arima poru~io kako sa podno{ewem kandidature za ~lanstvo u EU ne treba `uriti. Kacin je za Politiku izjavio da „oni koji o tome odlu~uju ne sede u Beogradu“, nego da se „u Beogradu samo stvaraju preduslovi da bi evropske institucije i dr`ave ~lanice mogle pozitivno da odgovore“ na kandidaturu: „Svaka `ena mo`e da zatrudni ali ne mo`e da se porodi za tri meseca. To ipak traje neko vreme, ako `elimo da to dete bude zdravo i za ponos roditeqima.” *** Ve} pomenuti izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, izazvao je, prema pisawu lista Pres, „pravi skan-

I

dal u Skup{tini Srbije“. U Narodnoj skup{tini se, ina~e, odr`avao skup parlamentaraca zemaqa Jugoisto~ne Evrope koje su u procesu evrointegracija. Prema pisawu lista, na zaprepa{}ewe mnogih, Kacin je poslanike u parlamentu pozdravio albanskim pozdravom „mirdita“ (dobar dan), a kad su ga pitali za{to ih pozdravqa na albanskom, on im je rekao: „Zar se u Srbiji ne govori albanski jezik?!“ *** [ef {vedske diplomatije Karl Bilt i evropski komesar za pro{irewe Oli Ren zatra`ili su u Evropskom parlamentu u sredu da vrata za ~lanstvo u EU ostanu otvorena za zemqe Zapadnog Balkana, Tursku i Island i da se ne odustane od politike pro{irewa, preneo je Tanjug. Ren je zatim govorio o konkretnoj situaciji za svaku

zemqu i dodao kako “pre pet godina ne bi bio optimista ni kada je u pitawu vizna liberalizacija za te zemqe, a sada smo toliko blizu tome da san pretvorimo u realnost” pa zakqu~io: “Hajde da evropski san gra|ana Zapadnog Balkana ostavimo u `ivotu i omogu}imo mu da u budu}nosti postane stvarnost”. *** I pored krize buxeta i povremenih trvewa u vladi oko raspodele para iz dr`avne kase, ministar infrastrukture Milutin Mrkowi} poru~uje da Koridor 10 ni u slede}oj godini ne}e stati. Mrkowi} u intervjuu za Novosti obja{wava kako novac za eksproprijaciju uz Koridor 10 i novac za projektovawe jednostavno mora da dobije iz buxeta za 2010. godinu, jer od tih poslova zavisi i isplata kredita me|unarodnih banaka: „Nikad

5

mi nije bilo lak{e, zato sam i veseo, jer nam sti`u pare iz inostranstva. Svi u vladi kukaju, ja se jedini radujem“. *** U Novom Sadu je odr`an kongres ujediwewa komunisti~kih partija koje postoje u Srbiji i koje }e tako ujediwene voditi Josip Jo{ka Broz, unuk Josipa Broza Tita, nekada{weg predsednika i lidera komunisti~kog pokreta u Jugoslaviji, preneli su brojni mediji. Jo{ka Broz smatra kako je sada “prosto drugo vreme”, pa tako najavquje prilago|avawe evropskim integracijama i, kako ka`e, svemu onome {to je promeweno u odnosu na ono vreme, navode}i pri tom i privatizaciju: “Zna~i, imamo jedan osnovni ciq, a to je da ovom narodu vratimo dostojanstvo.”  Sne`ana Nikoli}

mao je kadgod Zdravko ^oli} pesmi~uqak o novim lakovanim cipelicama koje `uqaju wegovu dragu; sve je to bilo u ona nedu`na vremena kada nismo ni slutili da cipele mogu biti jo{ mnogo vi{e od pukog obuvnog predmeta, naime, jedan politi~ki rekvizit „par ekselans“, {to bi rekli prekupci na temerinskoj pijaci. Milion godina i ceo jedan stravi~ni `ivotni bilans kasnije, videli smo `ensku cipelu, crnu, lakovanu, u vlasni{tvu Pop-Lazi} Gordane, gra|anke zaposlene na radnim zadacima narodnog poslanika u Skup{tini Srbije, a u ime Srpske radikalne stranke. Da li su Gordanu PL `uqale cipele ili ne{to drugo - a to drugo kad `uqa, to te{ko da ikada prolazi, jer taj neizdr`ivo dolazi iznutra tek, fakat je da je ova suptilna dama za kojom pla~u evropski dvorovi namenski skinula obuvni predmet, crni & lakovani, pa ga ofrqe zafrqa~ila u pravcu Gordane ^omi}, osobe zadu`ene da qudima poput svoje imewakiwe ograni~ava mogu}nosti kreativnog izra`avawa u Skup{tini. Zato je me|u wima i iza{la na lo{ glas: zato {to i wih i wihov posao ozbiqno shvata, a oni ne vole kad ih neko ozbiqno shvata, jer im to name}e stanovite nepodno{qive obaveze i kriterijume. U naknadnim se radikalskim interpretacijama Lazi}kinog ~ina – naro~ito se istakao znameniti istori~ar umetnosti Todorovi} Dragan, neslu`beni kustos Muzeja radikalskih performansa – isti~e kako je wen cipelasti akt ne samo opravdan kao znak revolta, nego je to, da prostite, i neka vrsta citata onog znamenitog akta bacawa cipele, mu{ke i ira~ke, na Yorya Bu{a, onog sa duplim ve u sredini. Dakle, to je, {tono re}i citat, kao kad neki filmayija snimi scenu namerno identi~nu sceni iz nekog davnog filma i time, recimo, odaje priznawe svom uzoru. Lepo to zvu~i, ali je dosta krhko utemeqeno. Kad Marsel Di{an izlo`i toaletnu {koqku ili upakuje govno u kutiju i proglasi ga umetni~kim delom, onda to jeste umetni~ko delo, intrigantan predmet beskrajnih rasprava i kontroverzi, jer je Di{an svojom opredme}enom (para)filozofskom dosetkom revolucionisao samu percepciju umetni~kog dela, tj. subvertirao ~vrsto postavqenu granicu izme|u onoga {to jeste i onoga {to nije „umetnost“, a {to je gra|anska epoha (kao i svaka epoha) dr`ala jednom zauvek zadanim okvirom. Ako, me|utim, sada vi ili ja zapakujemo govno u kutiju, to ne}e biti umetni~ko delo nego }e to biti govno u kutiji. Nije zdravo zanemariti ili zaboraviti razliku izme|u to dvoje. Dobro, manimo se umetnosti, nema od toga ’leba. Kako se uop{te zove ovo {to je uradila

Gordana Pop L? Nije cipelarewe, jer cipelarewe je ne{to drugo; mo`da cipelisawe? ^ini mi se da bi to moglo biti adekvatnim nazivom ovog akta koji bi imao poslu`iti simboli~koj osveti cipelizatora i simboli~kom poni`ewu cipelisanog. E sad, po{to cipela nije doma{ila ^omi}evu, zna~i li to da je performans propao, ili samo poga|awe markiranog ciqa nije ni bitno, nego je va`an sam ~in hitnu}a cipele, crne pa lakovane, u pravcu izabrane mete, tek da se obznani da je meta? Mogu}e je da je tako, mada pamtimo i druga~ije primere, tako|e vredne analizirawa. Evo, mla|a koleginica Gordane PL, Jovanovi} Nata{a, svojevremeno je uspe{no, {to zna~i precizno, bokalom vode okupala tada{wu predsedavaju}u u Skup{tini Nata{u Mi}i}, {to je tako|e bio jedan radikalski performans o kojem se raspravqalo nedeqama. Uzgred, ima li kakve simbolike i u tome {to se radikalke okomquju na svoje imewakiwe: Gordana na Gordanu, Nata{a na Nata{u? Osim toga, mo`e li radikalni protestni ~in da pro|e bez posledica, a da tako samog sebe ne poni{ti? [ta bi, recimo, bilo da je Gordana ^, umesto {to je vratila cipelu - crnu pa lakovanu - furioznoj vlasnici, re{ila da obuvni predmet naprosto zapleni, mo`da kao dokazni materijal ili takvo {ta? Kako bi Gordana PL, onako poluobuvena, ishramqala na novembarsku beogradsku ko{avu? Ili bi joj preostali radikaluk solidarno kupio drugi par cipela, da joj se na|e u nevoqi? Eto, tako vam je to sa dana{wim „stilovima radikalne voqe“ {to ih je prou~avala Suzan Zontag: svaki akt, svaki performans, pru`a obiqe mogu}nosti za razli~ita tuma~ewa... Samo, koliko god se trudili da ukinemo „gra|ansku“ granicu izme|u prostora u kojem se stvara i izvodi umetnost, i onog drugog, rezervisanog za „stvarni `ivot“, uvek se iznova potvr|uje da bi najgore {to mo`e da nam se desi bilo ba{ to da u svom naumu u potpunosti uspemo. Jer, nisu li ba{ radikali primer toga do ~ega dovodi isuvi{e bukvalno me{awe fikcije i stvarnosti? Nije li sve u vezi s wima, od smehotresne velikodr`avne ideologije pa do yambas-stila opho|ewa, ba{ kao da je iza{lo iz imaginacije kakvog umetnika, recimo crnotalasovca? Avaj, sada to {to je iza{lo iz ma{te nikako ne}e da se u wu vrati: zato smehotresno tako nepodno{qivo lako postaje (i ostaje) krvonosno. Teofil Pan~i}

POLA VEKA ISTRA@IVAWA TRAGOVA VANZEMAQACA

Kriza, novi grip, invazija iz kosmosa... Pribegava se {irewu on-line paranoje o malim zelenim, o NLO, kao da nisu dovoqne epidemije: ludilo krava, pri~ji i sviwski grip. Tu paranoju treba poja~ati i pri~ama o lete}im tawirima koji usisavaju krave i kidnapuju qude vetska glasila poput (npr. „Dejli Telegrafa“)unela su pro{le nedeqe jo{ jednu pometwu u javnost objavqivawem izjave La~ezara Filipova, zamenika direktora Instituta Bugarske akademije nauka za istra`ivawe kosmosa. Fi-

S

lipov tvrdi da se predstavnici kosmi~ke civilizacije ve} nalaze me|u Zemqanima i da nau~nici prou~avaju wihove kodove kako bi uspostavili komunikaciju sa vanzemaqskim civilizacijama. Po wegovim re~ima ti vanzemaqci, koji nas navodno promatraju, nisu neprijateqski raspolo`eni prema stanovnicima na{e planete. Naprotiv, zainteresovani su da se i mi br`e razvijamo i da lak{e komuniciramo sa wima. Kao prve simbole koje su nam vanzemaqci ostavili da istra`ujemo i dekodiramo, Filipov pomiwe ~udne krugove u p{eni~nim poqima ili travwacima, koji su prona|eni kao trag aterirawa nepoznatih lete}ih objekata (NLO). Filipov navodi da nauka poku{ava da de{ifruje 150 takvih tragova i veruje da }e za 10 -15 godina ~ovek uspeti da uspostavi komunikaciju sa kosmi~kom civilizacijom.

Reakcija qudi koji su okupirani ovim temama bila je razli~ita. Ina~e, ove jeseni se navr{ava 50 godina od osnivawa SETI (Sear} for Extraterrestrial Intelligence), institucije koja se sistematski bavi istra`ivawem tragova o eventualnim posetama kosmi~kih civilizacija planeti Zemqi. Jedna grupa nau~nika i komentatora tvrdi da je celokupna produkcija filmova i kwiga o mogu}oj invaziji na Zemqu od strane kosmi~kih civilizacija namewena zablu|ivawu sveta u trenucima kada vlade u senci ili vladari sveta, svojim neznawem ili pohlepom, dovode ~ove~ansvo na rub katastrofe, kao {to je sada{wa svetska ekonomska kriza. „Globalno zagrevwe, Evropska unija, me|unarodne finansijske te{ko}e, beskrajni ratovi za beskona~ni mir – sve to nije dovoqno da bi se qudima odvratila pa-

`wa od uzroka globalnih nesre}a i krize na ma|unarodnom planu. Pribegava se {irewu on-line paranoje o malim zelenim, o NLO, kao da nisu dovoqne epidemije: ludilo krava, pri~ji i sviwski grip. Tu paranoju treba poja~ati i pri~ama o lete}im tawirima koji usisavaju krave i kidnapuju qude!“ Autori takvih reakcija uglavnom daju za pravo ~e{kom predsedniku Vaclavu Klausu kada tvrdi da je pri~a o zagrevawu planete namerno „podgrevana“ do usijawa u politi~ke i druge svrhe. Nasuprot ovim nevernicima, postoji ~itav pokret okupqen oko SETI koji bri`qivo bele`i svaki doga|aj koji ima veze s natprirodnim pojavama i u tome traga za porukama kosmi~kih civilizacija. Kada se sabere sve {to je evidentirano za pola veka, mo`e se konstatovati da wihova delat-

nost ipak mewa ~ovekovu predstavu o kosmosu. U po~ektu, polovinom pro{log veka, ~ovekova predstava o vanzemaqcima i{la je u pravcu da su to neke razvijenije civilizacije, od kojih bi eventualno i mi mogli ne{to da nau~imo. Tako|e je postojala opsesija kako u slu~aju wihove agresivnosti odbraniti na{u planetu i qudski rod. Za pola veka do{lo je do pomerawa svesti u lo{em pravcu i to bi trebalo da zabriwavaja ~ove~anstvo. Naime, nau~nici i ekspertski timovi koji se bave istra`ivawem kosmosa zanose se idejom da u susednim galaksijama prona|u makar deo uslova kakavi postoje na Zemqi ili najprimitivnije oblike `ivota, recimo, amebe, pa da onda ~ovek kolonizira takve planete. Sti~e se utisak da se u kosmi~ka istra`ivawa uselio duh Kolumba i da su naukom zavladale ekspan-

zionisti~ke te`we. Svedoci smo da se svetom {iri taj osvaja~ki duh, ~esto na {tetu brige o na{oj planeti, o lepotama i uslovima koje imamo na Zemqi. Milioni i milijarde dolara se tro{e radi kosmi~kih istra`ivawa za seqewe qudske civilizacije, dok se u isto vreme deo novca za takva istra`ivawa zara|uje u procesu proizvodwe koja zaga|uje ~ovekovu okolinu. Razaramo ovde {to imamo, {to je na{a nasu{na potreba u ime svakojakih hipoteza i pretpostavki. Mo`da je upravo ta ~e`wa za nepoznatim, nau{trb svakoj sigurnosti, onaj kosmi~ki elemenat u ~oveku zbog ~ega je on nesre}an, nezadovoqan i kadar da svaki put, kao {to je to postupila Eva u biblijskoj pri~i, izabere isku{ewe umesto sigurnosti i blagostawa.  Petar Tomi}


6

DNEVNIK

nedeqa29.novembarr2009.

UTOTREBA @IVOTA

BERZA

Ulica okamewene istorije

„Folksvagen” zapo{qava Slovake Nema~ki auto-gigant „Folksvagen“ }e na proizvodwi nove linije mawih porodi~nih vozila u Slova~koj anga`ovati 1.500 novih radnika. Pored toga, bi}e anga`ovano i sedam hiqada zaposlenih u prate}im delatnostima, a lansirawe proizvodwe je predvi|eno za 2011. godinu, u pogonu u kojem ve} ima 7.800 zaposlenih.

Izvr{ni direktor Andreas Tostman ka`e da }e se ulagawem 308 miliona evra indirektno otvoriti jo{ sedam hiqada radnih mesta, vi{e od polovine u Slova~koj. On je dodao da }e, zahvaquju}i radovima na pro{irewu fabrike koji su po~eli ove sedmice, biti stvoreno i 1.800 privremenih radnih mesta.

Kina postaje lider 2027. godine Kina }e postati najve}a svetska ekonomija ne 2041. kako se ranije prognoziralo ve} „znatno ranije“, u 2027. godini. Procena vode}ih ekonomista finansijske organizacije „Goldman Saks“ pokazuje da je kineski bruto doma}i proizvod (BDP) uve}an u periodu 2001 - 2008. oko tri puta, na 4,3 biliona dolara, {to zna~i da je najmnogoqudnija zemqa sveta sada po ekonomskoj snazi tre}a u svetu, neznatno

iza Japana. Ra~unica ameri~ke investicione banke pokazuju, osim toga, da }e Kina u toku naredne godine ostvariti BDP u vrednosti od 5,4 biliona dolara, ili za 1,1 bilion ve}i nego 2008. godine. Grupa ameri~kih ekonomista je lane predvidela da bi Kina i Indija do polovine ovog veka mogle da postanu vode}e svetske ekonomije, ispred ameri~ke, japanske, brazilske i ruske.

„Tojota” povla~i ~etiri miliona kola Japanska „Tojota“ potvrdila je da povla~i iz upotrebe skoro ~etiri miliona automobila u SAD, zbog problema sa papu~icom za gas. Me|u opozvanim modelima su i najprodavaniji putni~ki automobil u SAD „kamri“, najprodavaniji hibrid „prijus“ i luksuzni „leksus ES350“, prenele su agencije. Uprava „Tojote“, koja je najve}i proizvo|a~ vozila na sve-

tu, je objavila da je problem koji je navodno prouzrokovao nekontrolisano ubrzavawe i nekoliko saobra}ajnih nesre}a sa tragi~nim posledicama, mehani~ki, a ne elektronski. Za po~etak, papu~ica za gas }e biti skra}ena, a japanski proizvo|a~ se nada da }e do aprila idu}e godine biti osmi{qena nova papu~ica koja }e zameniti postoje}e.

Nema~ke banke u dugovima do gu{e Bundesbanka je saop{tila da }e banke u Nema~koj idu}e godine morati da otplate 50 do 70 milijardi evra duga. U izve{taju o stabilnosti centralna banka Nema~ke podvla~i da, iako je najgore pro{lo, problemi ni

izdaleka nisu re{eni te da nov~ana tr`i{ta jo{ ne funkcioni{u kako treba. Jasno je da }e i u narednom periodu finansijski sistem biti na velikom isku{ewu, a da i daqe dominiraju visoki rizici, ka`e se u izve-

{taju. Opasnost je u dugoj fazi stagnacije koja s gubicima radnih mesta uspostavqa spiralu zajmovnih gubitaka kako u bankarstvu tako u stambenom i komercijalnom sektoru nekretnina {irom razvijenih zemaqa.

BANKE SVE ^E[]E POSTAJU VLASNICI PREDUZE]A

Investitori silom prilika ravna lica kod nas nisu ni blizu tako a`urna kod pla}awa kreditnih obaveza kao obi~ni gra|ani. Tako podaci Kreditnog biroa Srbije i Udru`ewa banaka pokazuju da skoro 9,6 odsto wih du`e od petnaest dana nije ispunilo dospele obeveze prema bankama. Ta brojka se pove}ala za tre}inu, jer jo{ u decembru 2008. broj onih koji kasne bio je 6,4 procenta. Kada zapne s vra}awem, banke privredu kao i za gra|ane prvo ~ekaju da izmire dug, a zatim ga i reprogramiraju. A kada se ni to ne poka`e delotvorno, po~iwe prinudna naplata. Banka postaje novi vlasnik, a preduze}e }e put ste~aja ili oporavka i pronalaska novog gazde. Tako u oglasima u medijima sve vi{e bankari nude na prodaju zvar{ene i nezavr{ene farme, ku}e sa i bez oku}nice Po tome nismo jedini u regionu: tako je OTP bankarska grupa zbog ste~aja u kompaniji „Pevec“ sa sedi{tem u Hrvatskoj, odlu~ila da proda tr`ni centar u Beogra-

P

du. Kako }e to i}i i ho}e li biti kupaca – vide}emo. Tek, kada je ova bankarska grupa sa sedi{tem u Ma|arskoj u{la na na{e tr`i{te, jedna od banka koju je kupila bila je Kulska, a s wom su dobili fabriku uqa „Cvet banta“ i ribwak E~ka iz istimenog mesta. Kako su ovi kapaciteti na{li novog vlasnika, ne bi trebalo da bude problema ni s tr`nim centrom. Posebno kada se zna da brojni trgovinski lanci `ele ulazak na srpsko tr`i{te. Mnogo vi{e problema bankari bi mogli imati ako u ste~aj ode ATP Vojvodina. Prema ste~ajnom bilansu, wena dugovawa su 2,2 milijarde dinara – od toga banka Kredi agrikol, biv{a Meridijan, potra`uje 780 miliona a Komercijalna banka 240 miliona. Ukoliko do|e do bankrota nekada najve}eg prevoznika u APV, u vlasni{tvu ovih ku}a bi se mogla na}i i sporna nova me|ugradska autobuska stanica u Novom Sadu. Wu }e biti mnogo te`e unov~iti nego tr`ni centar.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

92,9469

94,8438

97,0252

92,6624

Australija

dolar

1

56,1579

57,304

58,622

56,986

Kanada

dolar

1

58,4866

59,6802

61,0528

58,3076

Danska

kruna

1

12,4857

12,7405

13,0335

12,4475

Norve{ka

kruna

1

10,9096

11,1322

11,3882

10,8762

[vedska

kruna

1

8,8273

9,0075

9,2147

8,8003

[vajcarska

franak

1

61,6645

62,923

64,3702

61,4758

V. Britanija

funta

1

102,162

104,247

106,645

101,849

SAD

dolar

1

62,3638

63,6365

65,1001

62,1729

Kursevi iz ove liste primewuju se od 27. 11. 2009. godine

Bankari s ovakvim razvojem doga|aja nisu odu{evqeni, posebno kada se zna da kapital u nerketninama ne sme u op{tem bilansu da pre|e petinu. - Ne vole sve to banke, ali kriza je i bi}e sve vi{e preduze}a koja }e zbog neizmirenih obaveza pripasti wima - ka`e me|unarodni konsultant Milan Kova~evi}. Logi~an put je da banke prodaju preduze}a, a da li }e na tom poslu izgubiti ili zaraditi zavisi od prilike do prilike i trenutne situacije na tr`i{tu. Kod nas se ~esto moglo ~uti da na ovaj na~in finansijske institucije osnovane stranim kapitalom lako dolaze do fabrika velike vrednosti, ali kada treba birati ize|u novca i imovine, bankari se uvek odlu~uju za novac, saglasni su svi. Ako u|u u kupovinu preduze}a to je samo ako procene da mogu dobro zaraditi. Dobra zarada bi mogla da krene i od JAT-a: uveliko se pri~a da je bankarska grupa Marfin bacila oko na na{eg avio prevoznika. To bi mogla biti dobra vest za gra|ane koji nisu dobili akcije od privatizacije, pa ~ekaju da se obe}anih {est preduze}a proda, a me|u wima i JAT – pa da dobiju obe}anih hiqadu evra. Me|utim, mora}e da budu strpqivi: Marfin grupa je nedavno kupila gr~ki Olimpik ervejz u mati~noj zemqi. O tome da li }e flotu uskoro dopuniti i na{i avioni, pouzdanih vesti nema. U slu`bi za odnose sa javno{}u u Boegradu ka`u da u ovom trenutku nemaju komentar. [to }e re}i, „mo`e da bude ali ne mora da zna~i“. Ako se desi bi}e to jedna od re|ih dobrovoqnih transakcija u kojoj banka postaje ve}inski vlasnik kompanije.  Du{anka Vujo{evi}

tarac tipi~ne starosedela~ke “fajte” u Adolfa Hitlera, frustriranog slikara amateizgledu, akcentu i opho|ewu s }opavim i ra sa somnabulnim idejama? I onda je taj autsajoslepqenim biciklisti~kim kqusetom der i |avolov {egrt s br~i}ima koji su ve} onme|u klempavim somotskim nogavicama, s ~ijeg da bili arhai~no karikaturalni (~udo da se tasica je upravo sjahao, po{to se rubnom, blago ko olako pre{lo preko tih pravouglih br~i}a), nagnutom Ulicom crvene istorije (natrvoqedoveo u zabludu ~itav jedan narod i survao ga u nom blatom, nakapanom motornim uqem) skotrkrvoproli}e sa celom Kuglom. Nije ni slutio qao u Stejanovce odozgo, s Planine, gde se jo{ da u Stejanovcima jedan berberski pomo}nik, od smrti supruge Mare, pre dvadeset pet jeseni, autsajder kome je moler, a da to i ne zna, pqunapustiv{i ku}u u selu, izmakao od sveta u svoj snuo farbu u lice, do`ivqava metamorfozu, odvinogradarski ku}erak pod {umom, “~istokrvla`e makaze i, izgleda, uzev{i Svetski rat vrni” Sremac (nabija mi na nos) ~asnog imena lo li~no, dobija nagon supermena s Misijom, reIlija Ninkovi}, stejanova~ki maratonac u de{en da slomi ki~mu kukastoj ma{ineriji ~udovetom krugu svoje fru{kogorske biografije, vi{ta s pravouglim br~i}ima. glave obrubqene braonskim {e{irom, ~upavih, I sad, dragi ~itaoci, mo`emo li sebi uop{te zako{enih obrva i pravouglih {tucovanih brda predstavimo spektakularni masakr koji je u ~i}a (sa “bubicom” u nagluvom uvetu), zakre}e Rumi po~inio ovaj partizanski avanturista, a {e{ir prema fri{ko omalterisanim obrazima da nam se u misli ne ume{aju filmske karikatuku}e i galami... re kaubojskih ili mafija{kih puca~ina? I mo“Ovako ba}a, na mestu ove ku}e, bila je mawa, `emo li da zamislimo (ni{ta nije tako neuverku}erak zabatom okrenut ulici... eno, otprilike, ko onaj tamo kod drveta... I u tom ku}erku se on rodio! ^ekaj, uo~in, a di je nestala plo~a sa zida? Na plo~i je pisalo da se tu rodio... A-ha, mora da su ovi privremeno skinuli, zbog malterisawa! Da, to }e biti. Tu sad `ivi familija koja nema veze sa Petrovi}ima. A ode, u ovoj ku}i...” – Ninkovi} zakre}e {e{ir prema ku}i u raspadawu s plo~om na zidu koja pri~a: U ovoj ku}i je bila kova~ka radionica gde su u prole}e 1942 izra|ivane ru~ne partizanske bombe... – “Tu je kova~nicu dr`o Vasa Devi}, wega su Nemci streqali sa jo{ tridesetak Stejanov~ana dole u Rupama. E, sad, dole ni`e, ne vidi se odavde...” – Ninkovi} gleda niz ulicu. – “U toj tamo ku}i partizani su popravqali pu{ke, ima plo~a na zidu... A tamo, ba}a, kod crkve, bila je berbernica u kojoj je Jedna od „istorijskih” ku}a u Stejanova~koj ulici on bio berberski pomo}nik...” I, dakle, dok Svetski rat ~eka svojih pet goqivo kao istina) tromi, omamqeni, vreli letdina, doti~ni berberski pomo}nik, zapakovan u wi dan na opustelim, gluvonemim peronima `ebeli cehovski mantil (s ~e{qem u xepi}u), jo{ lezni~ke stanice u Rumi, i trenutak kada dva tvrdog pokreta, neodlu~ne ruke, s brija~em ~ija ~oveka, od kojih je jedan berberski pomo}nik, se~ica drhturi klize}i preko zaba~enog, nasaupadaju u stani~nu zgradu i, prema izvorima popuwanog mu{terijinog grkqana i napete, qubibedni~ke istorije, ubijaju svih dvanaest stra~aste karotide, jo{ ni ne sluti kakvu mu je ulo`ara i sedam usta{kih vojnika, razbijaju i pale gu namenila u~iteqica `ivota (svemirska Sistani~ne ure|aje, pucaju na voz koji gmi`e u stala). Kao {to se nikada ne zna, primetio bi moj nicu i nestaju u wivama... omiqeni autsajder, ~e{ki golubar i pivopija Za{to je kod nas, kao da ni{ta nismo nau~ili Hrabal, kada }e neka “kvalitativna promena” od ~estitog i nemilosrdnog Ilariona Ruvarca, zahvatiti i katapultirati nekog autsajdera! istorija Drugog svetskog ubijawa (za)ostala u Bricini savremenici, pa ako ba{ ho}ete i weokamewenim maglama ideolo{kih, rodoqubigova pokojna mater Smiqa (s kojom sam razgovavih, epskih mistifikacija i “pesni~kih sloborao za “Glas omladine”, februara 1985) se}ali da”, kroz koje se pojedinac, npr. brica iz Stejasu ga se kao mirnog, pristojnog mladi}a. I da sanovaca, percepira ne kao ~ovek od krvi, mesa i da parafraziram svog drugog omiqenog autsajdepsihe, nego kao kanonizovani partizanski bera Hotorna: ako biste u Stejanovcima zapitali smrtnik sa nedodirqivim antifa{isti~kim wegove poznanike ko danas ne}e napraviti neoreolom ratnika i `rtve za slobodu? I kada }e {to po ~emu }e ga pamtiti sutra, oni bi pomineko, neko ledeno nepotkupqiv i smrtonosno slili na tog berberskog pomo}nika. istinoqubiv (kao Ruvarac), jo{ dok su doga|aji Uvek me je strasno kopkalo koji je to trenutak i protagonisti blizu, racionalnim instrumeni kakva se to svemirska Sila probudi (pokonditima i univerzalnim uvidima, oduvati sa ikona ri, povampiri) u ~ovekovom mozgu, kada {ablonmaglu “rodoqubive istorije” i podvrgnuti anaski pojedinac ili tzv. mali ~ovek, koliko ju~e lizi npr. psiholo{ki profil i motivacione neambiciozni pre`ivar, mirni, pristojni, neokida~e stejanova~kog berbera koji je postao vidqivi kom{ija iza ugla, stub dru{tva i mlesupermen i koji je u jednom trenutku, verovatno veno meso istorije i politike, uzorni i dosadni s punim (ratnim) pravom i legitimitetom, upao suprug u`iren na jaslama svoje `ene debelih nou rumsku `elezni~ku stanicu i u okr{aju pobio gu (s trombom u venama) i stereotipni literardevetnaest qudi! Naoru`anih qudi. Neprijateni (ma)logra|anin u papu~ama, koji do tada ni qa. Pa ipak qudi. Mo`emo li uop{te da zamistonogu ne bi zgwe~io (a kamoli prebio svoju slimo takvo krvoproli}e? I {ta je bila wego`enu), iznenada u sebi oseti priziv nekakve Miva (ili tu|a) ideja? I kako je mogu}e, ~isto sije, i ponet istorijskim doga|ajima i (geo)poqudski uzev, nastaviti `ivot sa ~iwenicom da liti~kim previrawima, izuje papu~e (i, {ta viste pobili toliko qudi, pa makar i u ratu, pa {e, uredno ih odlo`i na policu), isko~i iz makar i neprijateqa? zgloba prepoznatqive dijalektike i obrasca u Sva{ta, dakle, nekim novinarima pada na pakojem je do tada zevao, eksplodira u stawu do tamet u ulici “narodnog heroja” Stevana Petroda nevi|ene metamorfoze, zapawi sve oko sebe i vi}a Brileta (1921–1943), stejanova~koj ulici postane... supermen! Ili ~udovi{te. okamewenoj u magli crvene istorije.  @eqko Markovi} Ko je u Austriji uzimao za ozbiqno molera

S

(S)LAGALICA

(S)lo`io Dejan Patakovi} Ministarstvo zdravqa se obezbedilo u odnosu na epidemiju novog gripa. Ka`u, vakcine su naru~ene. A {ta ako vakcine budu kasnile? Nema veze, ionako nisu dovoqno ispitane. Navodno, nudimo stranim turistima lo{e usluge, za mnogo para. Ne sla`em se. Pa, wih, bre, biju na{e najboqe sileyije. I ne tra`e ni kintu. Od poznate pesme „Mito, bekrijo“, u tranziciji je ostalo 50 odsto. Samo MITO. Kad ministar Slobodan Milosavqevi} najavi pojeftiwewe hrane, odmah se bacim na ra~uni-

cu. I kao i obi~no, bio je u pravu. Meso je sa 700 dinara pojeftinilo na svega 10 evra. Malo smo preterali s otvarawem novih radnih mesta. Sve je vi{e nezaposlenih. PS Uop{te ne psujem. Naravno, ne ra~unam vreme kada televizija umesto tenisa ili ko{arke prenosi sednicu Narodne skup{tine. PPS Srpska privreda ve} odavno ne tapka u mestu. Sad galopira u nazad.


c m y

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

7


nedeqa29.novembar2009.

[ O R O M

S

B O R O M

Lako je kad ima{ svoje da te upute, zlo bi bilo bez tog jer u tom kraju sveta vi{e niko engleski ne divani i ni OK vi{e Qubinki ni{ta ne vredi urjan je banatsko selo na kraju puta, za taka sela su Ba~vani navek divanili da su prtena! Do|e{ do wih i vi{e nema{ kud bi, al ima{ di bi. Nije [urjan od pamtiveka taki bio. Imali su i jednu }upriju preko Tami{a pa kad god su teli mogli su i onuda kod kom{ija u Ja{u Tomi}. Jedared, kad nisu divanili s Tami{om, on se zdravo naburio i odno im je tu }upriju. Nosio je zdravo brzo i daleko, pored Se~wa, Sakula, ~ak do Sefkerina, al nije tu stao, malko je obi{o Jabuku i kod Pan~eva je tu {urjansku }upriju dao Dunavu, ovaj je sprovo do Crnog Mora, blizu tog Crnog je valda i Crveno a divane qudi da su sva mora na Kugli povezana, jal direkt jal kroz neki {arampov, glavno je da vodom mo`e{ i tamo i ovamo. O~in }e ga znati di je sad ta wina }uprija i kako }edu sad u Ja{u?! Nikako, Tami{ nije sigra! S wim se ne treba sigrati, voda je to. Taj Tami{ kad do|e iz Rumunije i kad ga tamo ki{e nagoje ovde kod nas ~uda ume da napravi. Kad je taki ondak je [urjan ko ostrvo, da je malko ve}a greda di su selo napravili, bili bi ko Australija, ko mali kontinent su. Za avione mesta nema al ~amci ondak ne staju,

[

DNEVNIK

c m y

8

Od [urjana do ^ilea

to je jedina veza s okolnim kopnom. Sre}om pa Tami{ nije neki kavgaxija i ne vata ga ~esto. Kad je sve kako treba do [urjana se ide asfaltom, oma posle Boke kad se krene prema Konaku pa taj prvi put {to ide levo, e tuda treba! Ima tuda na ulazu u selo jedna zidana }uprija, toj niko ni{ta na mo`e, fale se da je wu zido Mehmed Pa{a Sokolovi}, garant se ni pokojni sultan tog ne se}a, al boqe znaju Bana}ani od Turaka di su u mobu i{li. E, da, nisam vam kazo da im je Rumunija oma tu za le|ima, na kraj sela, pa ni tuda ne mogu, granica je. Al nije da ne mogu, Bana}ani sve mogu, samo kad im do|e! Valda su od Tami{a u~ili. Do{lo jedared Qubinki da se spakuje u [urjanu i raspakuje u Santijago de ^ileu, ako se to tako pi{e. Zdravo je to od [urjana daleko, silna je vodurina donde, al je Qubinku Tami{ naviko da se vodurine ne boji. Ko se vode ne boji - ne boji se ni avijona, to je u [urjanu pravilo. Nikad Qubinka nije letela al je plivala, kad ume kroz vodu ume}e i kroz luft, nema sile da ne ode kud je naumila. Udala joj se }erka u taj buxak, qubav ne zna za granice i daqine, tamo `ivi i ~ekaju bebu. Nije Qubinki bilo dosta da samo telefonom ~uje kako joj je }erka, zeta nije vidla, a nije jo{ ni postala baba pa da se predomi{qa o}el il ne na put. Spakovala se onako zapravo, doma}inski, ko {to je i red kad se ide u velike goste a spremila je i povojnicu za unu~e. Daleko je da se vra}a po wu u [urjan, od ku}e do }erke i zeta ima osamnaesthiqada kilometara. Putovawe „prvo pa mu{ko“, ko i unuk. Ponela budu}a baba rakiju od trwina, rakiju od {qiva, puno cedea s na{om muzikom, kad se rodi unu~e da ima uz {ta da se slavi i peva, „sto torbi“ prtqaga na najdu`e putovawe u Qubinkinom `ivotu. Ponela je

Qubinka i svoje skromno znawe engleskog jezika, u [urjanu je nau~ila da ka`e „OK“. Taman kolko treba, da se niko usput ne uvredi. Dok se spakovala i dok je frizuru namestila utom je i svanulo, krenuli su kolima do Beograda pa daqe autobusom u Budimpe{tu na avijon: Qubinka, wenih sto torbi, papirna kesa sa muzikom i OK. na engleskom. E, ko {to to bude kad ne treba, pokvari se autobus posle granice pa se Qubinka sna{la

novce na kartu za prtqag, smisli Qubinka re{ewe: obu~e svu zimsku garderobu na sebe, sve ~okolade pogura u xepove, po neki poklon u kesu i ajd opet na kantar. Prtqag je bio te`ak kolko je propisano da sme al Qubinku nisu merili, samo su coktali i klimali glavom, nije im bilo po voqi {to je obukla troje pantalona i dve trenerke, par xempera, dve jakne, ~izmice... Sve je po zakonu i niko joj ni{ta ne mo`e, ni carina ni `e-

Qubinka

autostopom da stigne na vreme, da joj ne pobegne avijon. Slabo divani ma|arski al je razumela da joj je prtqag sedamnaest kilograma te`i od dozvoqene te`ine. Treba papreno da doplati il da ga vrati. Di bi ga vra}ala, jo{ ni krenula nije! Udarila kod nas vru}ina, skoro ~etrdeset stepeni a tamo kud je naumila je zima, debeli minus, ponela je Qubinka i ~izmice i debelu jaknu, unu~etu toplu garderobu, ~okolade za prijateqe, }erki sva{ta, zetu poklone i sve {to }e joj trebati da tamo ne oskudeva. Kud }e - {ta }e, da ne baca

ga, o}e kod }erke i ne mari kako }e, sve }e da izdr`i samo da vidi di joj je dete i unu~e da do~eka. Iz Pe{te slete u Frankfurt, tek tu ni{ta ne ume i ne razume, istovarili ih na sred piste pa ajd sad Qubinka sna|i se sa OK! I sna{la se, shvatio je {ofer avtobusa da je naumila da ide i da ne}e stati dok ne vidi }erku i uputio je gde je zgrada aerodroma. Krene Qubinka da tra`i izlaz 48 C, al su joj dali samo sat vremena da ga na|e, pa je bila malko nervozna da ne okasni, mo`da joj je bilo i malko vru}ina al to nije ose}ala. Ta-

man je na{la put kad, na o~in, pu~e ona papirna kesa s muzikom i ~okoladicama, prosulo se do pola Nema~ke. Krene Qubinka da spasava poklone, da ih ne pogazi taj svet koji `uri da ne zakasne na avijone. @uri i ona al sve uz o~in ide. Dok je drugu kesu na{la, pogleda na sat a on nema ni skazaqke ni staklo, sve otpalo u gu`vi i svi ve} u{li u avion. U{la i Qubinka nekako, oma su joj vode nuduli kad su je vidli al nije tela, ne treba joj ni{ta, kazala je, samo kad je na{la avijon i kad je na mestu, sad joj je sve ravno do ^ilea. Teraj majstore, misli u sebi Qubinka i ve} vidi }erku kako {iri ruke dok je ~eka, tamo na kraj sveta. Krenu stjuardese da slu`e pi}e, pitaju Qubinku {ta bi al od svega {to nude razume jedino kad ka`u vino, {ta }e, kad god pitaju ona ka`e vino. Na pola puta je nau~ila da je „negro“ crno vino pa je ve} umela i da izvoqeva. I-haj, jo{ kad im ka`e i OK, radosti nikad kraja! E, ondak su stetili u Argentinu, tamo su im kontrolisali avijon, da kakvu bole{tinu ne donesu, da im marva ne pocrka. Putnici nikud iz zgrade nisu smeli sem do du}ana, tu se Qubinka ve} sna{la, ima du}an i u [urjanu, pazarila je vode i jo{ sva{ta da joj ne fali usput, ima jo{ dosta da se ide. Tri sata su jo{ letili do Santijaga, tamo je trebala da je sa~eka `ena ~ija je mater poreklom iz [urjana, wih iz [urjana svugdi ima, zove se Smiqa. Nikad je Qubinka nije videla, nije ni Smiqa Qubinku al je Qubinka zaboravila Smiqinu sliku da uzme od wene matere. Kad su sleteli, pomogne joj devojka iz ^ilea koja je sedele do we da se sna|e i poka`e joj gde ~ekaju goste ovi {to su gostima radi i {to im se raduju. Ju naopako, tamo stotine wih, neki s lumbalonima, neki s novinama, neki

nose table s imenima a Smiqe nigde. Vi~e Qubinka Smiqu al se odazove Smiqin mu`, bradowa [panac, i poka`e joj da do|e do stepenica, a on i Smiqa }e si}i sa sprata po Qubinku. Silazi posle jedan bradowa, sme{ka se Qubinki, sme{ka se i ona wemu, pru`a on ruku, pru`a i ona wemu, qubi on wu (taki je tamo obi~aj, jedared u obraz) qubi i Qubinka wega. E, tek ondak je svatila da je to otac od devojke koja je s wom sedila u avijonu. Tek posle je do{o pravi bradowa i prava Smiqa. Tu se izgrli{e i du`e izqubi{e neg samo jedared, malko se izdivanili i smestili su Qubinku na drugi avijon, da ide odatle direkt do }erke, al da ne izlazi na prvom sletawu ve} na drugom. Tako je uradila. Lako je kad ima{ svoje da te upute, zlo bi bilo bez tog jer u tom kraju sveta vi{e niko engleski ne divani i ni OK. vi{e Qubinki ni{ta ne vredi. Vode je ponela, mo`da ni „negro“ ne razumu oni tamo. I slete oni kona~no u taj buxak koji je ba{ zaba~en od [urjana, vidi Qubinka }erkine ruke {irom ra{irene i oma mane sve {to je usput bilo. Ostala je tamo sve dok unuk nije stigo, opravila ga u povojnicu ko da je u [urjanu, nau~ila prijateqe da kuvaju ko mi, oni wu nau~ili kako se to tamo radi. Mesila im Qubinka {trudle banatske, sve pucalo iza u{iju kad su jeli, voleli se par meseci, vole se i po{tuju i danas al se Qubinka vratila u [urjan. Sad su prijateqi na redu da u Banat do|u, ima asfalt do [urjana, ima i onaj zidani most, Tami{ }e vaqda biti ~estit kad gosti do|u pa nek izvole, ima mesta u [urjanu za sve wih. Ako zgode da krenu ne treba da brinu, objasni}e im Qubinka kojuda od ^ilea treba do [urjana sad zna put i mo`e kako o}e. „ Bora Oti}


c m y

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

9

GOLEADA U KAWI[KOM LOVI[TU

Brk se sme{i zbog ze~jeg beri}eta „Gde ima tu se i prosipa“, va`i u Srbiji, ali kada neko ima vi{ka ze~eva - hvata ih mre`ama i prodaje onima kojima isti fale. Tako je prekju~e u kawi{kom lovi{tu tamo{we lovno udru`ewe „umre-

OMSK U JUGOZAPADNOM SIBIRU

Tvr|ava, rafinerija i semenke kedra ibir zahvata oko 56 odsto teritorije Rusije, prostire se na 9,6 miliona kvadratnih kilometara i to u du`ini od 7.000 kilometra u pravcu istok-zapad od planine Ural na zapadu do razdelnih planina na istoku, i {irini oko 3.500 kilometra u pravcu sever-jug, od Severnog ledenog okeana do kazahstanskih planina i granice s Mongolijom i Kinom. To ogromno prostranstvo slabo je naseqeno: po kvadratnom kilometru `ivi mawe od tri stanovnika. Najvi{e ih je na jugu i jugozapadu du` Transsibirske `eleznice koja povezauje velike gradove Sibira.

S

grada doprinela je i izgradwa transsibirske `eleznice, ali se, ipak, savremeni Omsk razvija tek od pedesetih godina pro{log veka, nakon {to je tamo izgra|ena rafinerija nafte, najve}a je u Rusiji. Ona postoji od 1955. godine, a uz wu je, prakti~no, izgra|en i ceo novi grad koji se pro{irio prema severu. U rafineriji radi oko 4.000 qudi, a veliki broj stanovnika Omska je na neki na~in upu}en na wu. Poqoprivredna proizvodwa veoma je va`na na podru~ju Omska. Ovogodi{wa `etva bila je izuzetno dobra, {to kako

Se}awe na Dostojevskog U staroj tvr|avi u Omsku bio je utamni~en i veliki ruski pisac Dostojevski, koji je tu bio na prisilnom radu. U Omsku je proveo ~etiri godine, a zgrada gde je okovan kada je do{ao, i gde su mu okovi skinuti, i danas postoji. Ova tvr|ava je na obali reke Irti{ gde je Dostojevski provodio mnogo vremena, a trag o tom boravku nalazi se u „Zapisima iz mrtvog doma“. U spomen na ovog velikog pisca u neposrednoj blizini tvr|ave, sme{teni su spomenik i muzej Dostojevskog. Me|u velike gradove spada i Omsk, koji se smestio u jugozapadnom Sibiru, blizu granice s Kazhstanom, sa ne{to vi{e od 1.100.000 stanovnika. Administrativni je centar Omske oblasti, drugi po veli~ini u azijskom delu Rusije, a od glavanog grada Rusije – Moskve, udaqen je oko 2.700 kilometara. Putovawe avionom od Moskve do Omska traje oko tri i po sata, ali ako se put Omska krene iz grada Hanti - Mansijsk, koji se nalazi u autonomnoj oblasti Jugra u zapadnom Sibiru (tako je putovala ekipa novinara iz Srbije), i koji je tako|e od Moskve udaqen oko 2.700 kilo-

isti~u u gradu, garantuje bezbri`niju zimu, koja, ina~e, traje i du`e od osam meseci. Da se tom segmentu privrede pridaje velika pa`wa svedo~i i poqoprivredni sajam koji se odr`ava u novembru, i kada privrednici iz kraja, ali i mnogi drugi, prikazuju svoju proizvodwu i potencijale. Izla`u proizvo|a~i, ali i oni koji nude poqoprivrednu mehanizaciju, opremu... Poseban pe~at priredbi daju oni koji svoje proizvode izla`u na otvorenom, na temperaturi ni`oj od 15 stepeni ispod nule, ispred hale u kojoj se sajam odr`ava, jer se tu mogu kupiti i semenke kedra, smrznuto i

metara, putuje se gotovo isto toliko. Iz aviona se mo`e videti sva {irina tog ogromnog prostora prekrivenog snegom i niskim rastiwem, ispresecanog vodenim tokovima. Omsk je danas moderan grad {irokih bulevara, a postoji ve} nekoliko vekova. Naime, drvena tvr|ava na obali reke Irti{ (u koju se nedaleko od tvr|ave, uliva reka Om), koja je nosila ime dana{weg grada, izgra|ena je 1716. godine. Ova tvr|ava kao i kompleks uz wu i danas postoji ali se trenutno restaurira, kako bi sve brojniji posetioci i turisti koji dolaze u Omsk mogli da steknu potpuniju sliku o istoriji grada. Omsk je u 19. i po~etkom 20. veka bio administrativni centar zapadnog Sibira. Razvoju

su{eno vo}e, proizvodi od meda... ali i meso, naravno – smrznuto. @ivot stanovnika Omska sli~an je `ivotu u svim velikim gradovima. Standard je ne{to ni`i nego u Moskvi jer su cene vi{e nego u glavnom gradu Rusije. Ipak, kao i ostalim velikim gradovima izlozi prodavnica puni su proizvoda svetskih brendova. Kao i o drugim delovima Sibira, temperatura u Omsku zimi je daleko ispod nule. Iako je po~etkom meseca u Omsku temperatura bila oko -18 stepeni Celzijusa {to je za na{e uslove veoma hladno, `iteqi grada to ne do`ivqavaju tako. Oni su navikli na niske temperature, to se vidi na svakom koraku, od odevawa do saobra}ajnica u gradu. „ Dobrila Mla|enovi}

`ilo“ dugouhe glodare, a uhvati{e ih ta~no 78. Sve kre}e ranom zorom. Prvo se razvla~i mre`a, a na svakih petnaestak metara, sede}i na drvenoj kutiji sedne po jedan hvata~, ali ne bejzbol loptica, ve} ni{ta mawe brzih ze~eva. Tada kre}e pogon, a to je hodaju}i red glasnih hajka~a koji vikom daju sebi odu{ka, a usput teraju ze~eve u {print pravo ka mre`ama. Kada se zekan primakne, par u ~iji reon `ivotiwa ulazi hitro digne wima bli`i kraj mre`e i zec se u woj zakoprca: sledi dotr~avawe hvata~a, izvla~ewe prepla-

Foto: J. Pap

{enih trka~a iz mre`e i ze~evi zavr{avaju u pomenutim kutijama. Odatle }e uskoro krenuti put unutra{wosti Srbije, a deo }e mo`da i u Crnu Goru.

A da li su doma}ini zadovoqni ulovom? Ako je ispod impozantnih brkova jasno vidqiv osmeh, kanda jesu! „ D. Kne`i}


Фото: И. Тодоровић

ИН

MikROFOniJA

nedeqa29.novembar2009.

Т

Ј ЕРВ

У

НЕМАЊА ДУКИЋ, БАСИСТА И ПЕВАЧ НОВОСАДСКОГ БЕНДА “BLITZKRIEG”

НОВИ АЛБУМ АТЕИСТ РЕПА

Приче маторих покварењака рупација Атеист Г Реп своју слављеничку годину радно

Другачије, а опет тако моћно

Н

Новосадски панк бенд Blitzkrieg недавно је издао други студијски албум “Second”који обухвата десет нумера,а концертну промоцију имао је средином новембра у препуној Црној кући. Искористили смо прилику и проћаскали с Немањом Дукићем, басистом и певачем бенда. Поред њега,садашњу поставу бенда чине још Никола Гвозденовић (ритам гитара),Војин Вучић (соло гитара)и Синиша Вучић (бубњеви). Ø Опиши у неколико реченица нови албум „Second“. -Реунион 2006.године требао је да послужи само за концертну промоцију књиге “Новосадска панк врезија”и у том моменту нисмо ни сањали да ћемо након концерта наставити да свирамо,а камоли да ће доћи до реализације другог албума. Међутим, сплет околности одвео нас је у другом правцу.У бенд су по савету пријатеља дошла два музичара који су се савршено уклопили.

Уследили су позиви за концерте које смо прихватали и настављали смо да се окупљамо на пробама. Тада се јавила идеја да одемо корак даље и да се прича не заврши само на получасовним концертима, где свирамо песме настале у прошлом веку.Албум би вероватно изашао и раније да није уследила промена на бубњевима 2008. године. То нас је вратило уназад и морали смо готово све испочетка.Тежња је била да албум сажме сто више музичких утицаја који су пролазили кроз нас током година.Једноставно речено – желели смо “шарени” албум. Сматрам да смо у томе успели,пре свега због цињенице да су аутори песама различити. Поред чланова бенда, допринос креирању песама за други албум, дали су и наши пријтељи, Дулес из Атеист Репа, Феђа –наш бивши гитариста и наравно,Гага из Вриска Генерације с којим сарађујемо још од 1995.године.

ТОНА: „1000”

А ИЗД

ЊА

Каменом о стену

овосадска петорка окупљена Н под именом Тона за нешто више од четири године успела је да превали пут од првих наступа и демо снимака до признавања и препознавања и изван наших граница.О чему се,заправо,ради?Првенствено,чланови бенда определили су се да стварају музику на трагу свих музичких праваца који потпадају под тврду струју рока и успели да створе јединствен музички израз,како на овим просторима,тако и ван њих.У корак с музичким израстањем, бенд је савршено схватио које добробити носи интернет револуција. Повезавши се с морем сличних ентузијаста широм света,успели су да своју музику представе на најбољи и најједноставнији начин.Од свог првог дема (снимљеног негде 2005.)до данас су успели да се појаве на једној грчкој компилацији, буду уврштени на саундтрак за канадску серију ‘’Zone of Separation‘’ и објаве албум првенац под називом ‘’1000’’ (2008. издање новосадског СКЦ-а). Снимили су и песму за “Hidden Desert“ -Tribute to Thin White Rope и побрали хвалоспеве за албум свуда.Од одличних рецензија код нас и из окружења,до одушевљења по разноразним светским фанзинима и блоговима (Чешка, Шведска, Америка...).Тона је први српски бенд који се продаје у америчкој дигиталној мејнстрим дистрибуцији, сасвим пристојно, што уопште не чуди,кад узме се у обзир колико су похвалне критике које добија по америчким фанзинима и блоговима.Лако у то може да се увери свако ако посети Тонин блог или MySpace страницу. (http://www.myspace.com/tonaband) Ту затичемо мноштво похвала од људи који Тону доживљавају као равноправан,ако не и бољи део сцене која увелико куља у новом америчком андерграунду.Ради се о свим могућим правцима гласне гитарске рок музике.Као опис звука групе спомињу се разни музички утицаји,али као што је случај код свих одличних бендова,Тона има свој чврсто утврђен звук који је постао заиста препознатљив.Укратко,ради се о племенитом укрштању (хард)рока,панка и метала (и свих сродних праваца). Додајте томе тренутке луцидних, готово фри-џез поигравања гитара и одличан,режећи вокал и добићете звук Тоне. С. Седлан

Ø На првом албуму песме на енглеском одају јачи утисак. Овога пута је, чини се, обрнуто. Делиш ли ово мишљење? -Албум садржи 10песама (не одступамо од стереотипа), од којих су, као и на претходном албуму, две на енглеском језику –искључиво из разлога што је наш издавач из Немачке, где српски језик и није баш разумљив.Ипак,Blitzkrieg је још деведесетих година у Немачкој постао сасвим добро разумљив и показао да се у нашем граду, који тренутно представља оазу српског андергроунда, ради квалитетна музика.Иначе,подржавамо становиште по којем би овдашњи бендови требало да раде текстове на српском језику.Текст је у пункрок музици веома битан сегмент.Њиме се нешто поручује или изражавају емоције. Сматрам да се то не може адекватно учинити на страном језику, пре свега због чињенице да 90%овдашњих аутора, енглески језик познаје површно и недовољно добро да би се упуштао у такве ствари. Ø Упореди своја размишљања када си писао (компоновао) прву Blitzkrieg песму са првом песмом са „Second“ албума. -Компоновати је овај пут можда било лакше, али написати текст, прилично тешко.Године су оставиле трага, нема више тог тинејџерског бунта у нама,а опет,када бих и покушао да пишем у том стилу, деловало би прилично смешно за људе од тридесет и кусур година. Ø Да ли је „само“ десет песама резултат нестрпљења да албум што пре изађе, недостатак инспирације или довољна бројка да заокружиш целину?

-Мислим да је 32-33минута савим задовољавајући тајминг.Сетимо се сада већ заборављених аудио касета.По правилу је албум стајао на једну страну од 45минута.Већ сам навео да смо имали извесних проблема у раду (промена бубњара). Чекање још једну годину би највероватније пре довело до престанка рада бенда, него што би унапредило квалитет и квантитет на самом албуму. Ø Твој фаворит са „Second“? -Већ сам навео да су на албуму као аутори учествовали различити људи,стога се он мора посматрати као једна целина. Ø Да ли си задовољан концертном промоцијом и какви су планови за следећу годину? -Концертна промоција је у сваком погледу успела.Од броја продатих дискова и плоча,преко сјајне екипе која је била присутна,па бих морао да кажем да смо веома задовољни својим наступом. Пуно позитивне енергије било је присутно те вечери у ЦК13. Следећи на реду је Београд,а свакако је у плану и посета Хрватској. Према неком усменом договору са издавачем,требала би да уследи и турнеја по Немачкој наредне године. Ø Да ли већ сада можеш да обећаш да „Second“ није и „Last“? -Када бих то знао,променио бих професију,гледали бисте ме на еминентим ТВ станицама,како куцкам по угашеном лап-топу и комуницирам с префињеним ТВ аудиторијумом,а испод мене сева натпис –минут 50РСД. С. Савић

Нови конкурс за „Hello! добре вибрације“

осле запажене премијерне сеП зоне у којој је у конкуренцији 345 нумера победила песма “Осмех”сомборске групе PopUps, креиран је нови музички WEB портал на адреси www.hell ov ib rac ije.rs.На страници бендови могу да направе профил, пријаве

месеца освојиће професионалну продукцију песме по сопственом избору и бити гост у музичком серијалу „Hello! добре вибрације“, у оквиру јутарњег програма „Дизање“ на радију Б92. Победници по месецима ће директно ући у финале,а по завршетку конкурса и проглашењу победника биће организован и заједнички концерт свих пет финалиста.

Чланови бенда Чланови бенда Тона су: Борис Радин – гитара, Филип Радованов – гитара, Давор Врховац - бас гитара, Владимир Иванчев Вова – бубњеви и Ђорђе Скорупан - вокал.

се за такмичење,додају песме,фотографије,видео записе,најављују свирке и промоције као и да позивају фанове да гласају. Од новембра до марта следеће године гласовима посетилаца портала и СМС гласовима биће изабрана најбоља песма.Победнички бенд

dnevnik

c m y

10

Специјални жири уз помоћ гласова публике изабраће на пролеће 2010. године победника конкурса „Hello!добре вибрације“.Најбољи бенд освојиће снимање високобуџетног музичког спота и учествоваће у великој летњој кампањи за Hello!производе.

приводи крају.У претходних шест месеци на турнеји којом су обележили 20 година постојања бенда одсвирали су више од 30 концерата по региону. У знак захвалности својој публици на подршци коју су им пружили током турнеје,а и током свих претходних 20 година, атеисти су одлучили да свој нови студијски албум „Приче маторих покварењака“поставе 30.11.(тачно у подне)на бесплатно скидање (freedownload)путем интернета.Атеисти ће ову своју идеју реализовати уз помоћ бренда с којим последњих година успешно сарађују тако да ће нови албум бити свима доступан на адреси www.converse.rs. Истовремено ће у сарадњи са СКЦ Нови Сад изаћи и тврдо паковање истог албума које ће садржати и неколико бонус песама. Албум је у целости снимљен и продуциран у „Социјала студиос“у Новом Саду. Ово је пети по реду студијски албум бенда,а до сада су још издали и један „best of“, концертни DVD и монографију издату поводом 20 година стваралаштва.

КОНЦЕРТИ БЕОГРАД ДЕцЕмБАР –5:Vroom (Дом омладине),12:NouvelleВагуе,Француска (Биоскоп Одеон), 13: Laibach/ Juno Reactor (СКЦ), 15: Backstreet boys (Арена),Kultur Shock (СКЦ,Living room). Хладно пиво

НОВИСАД НОВЕмБАР – 29: Ж/бука и Jasmine andthePetals (Црна кућа) ДЕцЕмБАР –  4: Генерација без будућности (ЦК 13), 6: Култур Shock + Line Out (Трема), 18: Хладно пиво + Рингишпил (Мастер центар), Вроом (ЦК 13),19:Вроом (ЦК 13). ЗРЕЊАНИН

ДЕцЕмБАР –5:Осми дан (Зелено звоно),12:Локална сцена (Зелено звоно). ВРШАц НОВЕмБАР –30:КГБ (Дом омладине).

„To Be Punk” 4. и 5. јуна тврђени су и термини за „To Be Punk”фестивал који успеУ шно организује Студентски културни центар Новог Сада (СКЦ НС).Следеће године фестивал ће бити организован 4.и 5.јун и то у новом простору који је СКЦ НС добио на трогодишње коришћење у некадашњем магацину „Вршачких винограда”у Кинеској четврти на Лиману,у непосредној близини клуба „Route 66”. Прва имена учесника су већ позната (Рингишпил,Дебели прецједник,Врисак генерације...)а преговара се с потенцијалним хедлајнерима из иностранства.

ТОП 10 - НОВЕМБАР 2009. 1.Robbie Williams -Bodies 2.Black Eyed Peas -IGottaFeeling 3.David Guetta feat Akon -SexyBitch 4.Lady Gaga -Paparazzi 5.Black Eyed Peas –MeetMe Halfway 6.Madonna -Celebration 7.Jay Sean feat Lil Wayne -Down 8.Michael Buble -HaventMetYou Yet 9.Shakira -SheWolf 10.D. Guetta feat K. Rowland -When LoveTakesOver

Robbie Williams

ВРЕМЕПЛОВ

Булдожер:

„Живи били, па видјели”

ко постоји група која је половиА ном седамдесетих година прошлог века тотално померила грани-

це југословенског рокенрола,онда је то свакако словеначки Булдожер. Тридесет година прошло је од издавања трећег албума бенда под називом “Живи били,па видјели”,који је избацио један од највећих хитова бенда – “Ново време”. Овај албум значио је прекретницу у звуку бенда. Одласком Томажа Домицеља који је био алфа и омега првенца “Пљуни истини у очи” (1975) и “Забрањено плакатирати” (1977) Булдожеров звук нагиње тада све популарнијем new-wave saundu пристиглом из САД и велике Британије,а потом се ређају албуми: “Излог јефтиних слаткиша” (1980), Рок Енд Ролу Олстар Бенд (1981), Ако сте слободни вечерас (уживо) (1982), невино срце (1983),Нова времена –Избор пјесама 1975-1983(1989),Ноћ (1995), да би 2006.године издање “Лик и дјело”на осам ЦД-а објединило целокупни музички опус бенда. SVE PREDLOGE, PRIMEDBE, POHVALE I SUGESTIJE MO@ETE SLATI NA e-mail mikrofonija@dnevnik.rs Priredio: Sava Savi}


DE@URNA

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

11

SVET NAJMAWE 26 OSOBA POGINULO U @ELEZNI^KOJ NESRE]I U RUSIJI

Prvi nalazi upu}uju na teroristi~ki napad Uzrok ju~era{we nesre}e voza „Nevski ekspres“ je eksplozivna naprava postavqena na {ine, ekvivalenta snazi sedam kilograma trotila, rekao je {ef ruske Federalne slu`be bezbednosti (FSB) Aleksandar

zija uzroka, a dr`avno tu`ila{tvo podiglo je krivi~nu optu`nicu za terorizam i nezakonito kori{}ewe eksploziva. U `elezni~koj nesre}i koja se dogodila pro{lu no} na liniji Moskva-Sankt Peterburg

Da~i} uputio sau~e{}e Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} uputio je ju~e sau~e{}e porodicama poginulih u `elezni~koj nesre}i na liniji Moskva - Sankt Petersburg i dr`avnom rukovodstvu Ruske federacije. Da~i} je u telegramu poru~io da srpski narod izra`ava veliko `aqewe bratskom ruskom narodu zbog stradawa nevinih qudi u nesre}i, i iskazuje podr{ku svim dr`avnim organima Ruske federacije u pronala`ewu odgovornih, saop{tilo je Ministarstvo unutra{wih poslova Srbije. Bortnikov predsedniku Dmitriju Medvedevu. „Organizovana je operativna grupa koju ~ine saradnici FSB, istra`nog komiteta, Ministarstva unutra{wih poslova, tu`ila{tva. Prema preliminarnim podacima, dogodila se eksplozija ja~ine ekvivalentne sedam kilograma trotila“, kazao je Bortnikov na sastanku s Medvedevim. Prema wegovim re~ima, trenutno se razmatra nekoliko ver-

poginulo najmawe 26 osoba, vi{e od 90 povre|eno, a 18 se smatra nestalim, posledwi su podaci o bilansu no}a{we nesre}e. Posledwa tri vagona „Nevskog ekspresa“ ispala su iz {ina dok se voz kretao brzinom od 196 kilometara na ~as, a prema re~ima o~evidaca, voz je nastavio da vu~e prevrnute vagone jo{ oko 50 metara. U vozu su bilo 682 putnika, a prema posledwim podacima, 93 osobe su sme{tene u bolnice Tverske i Novgorodske

NOVI EVROPSKI KOMESAR ZA PRO[IREWE [TEFAN FULE

Zapadni Balkan ne}e ostati po strani Novoimenovani evropski komesar za pro{irewe, dosada{wi ~e{ki ministar za evropska pitawa [tefan Fule izjavio je da je nu`no da se nastave ve} zapo~eti pristupni pregovori, ali da po strani ne}e ostati zemqe zapadnog Balkana koje nastoje da u|u u Evropsku uniju. Upravo dr`ave zapadnog Balkana uz Hrvatsku i Tursku, Fule je za ju~era{wu Mladu frontu dnes ozna~io za zemqe u koje }e on kao komesar za pro{irewe i susedsku politiku odlaziti naj~e{}e a dodao je da je na Balkanu i ranije zbog svojih prethodnih funkcija boravio ~esto. Fule je u kra}im razgovorima koje danas objavquju ~e{ki mediji podsetio da apsolutna ve}ina evropskih politi~ara govori o

pro{irewu kao o najve}em uspehu EU. „Treba nastaviti zapo~ete pregovore. Ali mislim da sada nije trenutak za naga|awa koja slede}a zemqa bi mogla da u|e u EU“, rekao je novi evropski komesar za pro{irewe. Fule, ina~e u mladosti komunista i |ak poznate moskovske {kole diplomatije blizak je ~e{koj opozicionoj levici, ali i konzervativci, demohri{}ani i zeleni zadovoqni su resorom koji je dobio i veruju da }e kao provereni profesionalac biti uspe{an. Na ~e{koj politi~koj sceni vlada ve} godinama konsenzus da je neophodno da vrata EU ostanu {irom otvorena za nove ~lanice, a da Unija ne mo`e da bude kompletna dok u wu ne u|e posledwa zemqa zapadnog Balkana. Upravo Fulea sa zapadnim Balkanom ~eka najvi{e posla, jer u oblasti pro{irewa EK ima velike nadle`nosti i File }e sastavqati izve{taje o napredovawu evrointegracija u pojedinim zemqama i davati daqe preporuke. „To je pravo malo ministarstvo inostranih poslova“, nije krio zadovoqstvo resorom koji je dobila ^e{ka potpredsednik Poslani~kog doma ~e{kog parlamenta za socijaldemokrate Lubomir Zaoralek.

Pritvor zbog „reketirawa” prostitutki u Italiji Troje od ~etvoro osumwi~enih za trgovinu qudima, koji su privedeni u istra`no odeqewe novosadskog Okru`nog suda, posle saslu{awa upu}eno je u pritvor, kazao je ju~e za „Dnevnik“ de`urni sudija ovog suda Nenad Simovi}. Okrivqeni se terete da su ove godine uz falsifikovane isprave odveli u Italiju ~etiri `enske osobe iz okoline Novog Sada, gde su od wih prisvajali novac koje su one zara|ivale prostitucijom. Pritvoreni su Novosa|anin i wegova sugra|anka \. D. (1956), M. J. (1972) kao i crnogorski dr-

`avqanin iz Pqevaqa J.Z. (1963). Nakon saslu{awa pu{tena je da se brani sa slobode M. Q. (1948) iz okoline Novog Sada. Nezvani~no smo saznali da su `rtve pomenute trgovine qudima na sigurnom. Ina~e, novosadska Policijska uprava je ovom krivi~nom prijavom potvrdila da je po rasvetqavawu ovih dela u samom vrhu u dr`avi, a mo`da i u regionu. Do sada je ~etvrtina otkrivenih dela prisutnih u celoj Srbiji re{eno ba{ u Ju`noba~kom okrugu, na podru~ju koje pokriva novosadka policija. M. V.

Saudijska Arabija: U poplavama stradalo 106 vernika Saudijske vlasti saop{tile su ju~e da je u poplavama u Meki i Xedi izazvanim neuobi~ajeno obilnim ki{ama, dan uo~i godi{weg haxiluka, poginulo 106 qudi. Jedan neimenovani zvani~nik kazao da je spasila~ke ekipe i daqe tragaju za pre`ivelima nakon obilnih ki{a koje su u sredu pogodile Xedu, glavnom mestu po~etka godi{weg haxiluka za milione muslimana. Vernici su pe{ice ili autobusima i{li u sredu u dolinu Mine gde su proveli no}, da bi se

potom uputili ka brdu Arafat koje se nalazi na 20-ak kilometara jugoisto~no od tog svetog grada. Ve}ina je, prema navodima vlasti, nastradala u okolini Xede i du` glavnog autoputa ka Meki, gde uglavnom `ive siroma{ni imigranti koji rade kao voza~i i sluge u obli`wim gradovima. Portparol zdravstvene slu`be u Xedi izjavio je da je ta slu`ba potpuno spremna za eventualnu pojavu neke od zaraznih bolesti, poput denge groznice.

@eneva: Neredi na demonstracijama protiv STO

Eksploziju izazvalo sedam kilograma TNT

oblasti, dok su jo{ 22 primqene u bolnice Sankt Peterburga. Ruski predsednik je povodom nesre}e odr`ao sastanak sa {efom vladine komisije za istragu nesre}e Viktorom Zubkovim, ministarkom zdravqa Tatjanom Golikovom, ministrom transporta Igorom Levitinim, ministrom policije Ra{idom Nu-

galijevim, ministrom za vanredne situacije Sergejem [ojguom, {efom i prvim zamenikom tu`ioca Aleksandrom Buksmanom. Medvedev je zatra`io da se istraga sprovede maksimalno detaqno i da bude obave{ten o rezultatima. „O rezultatima istrage izve{tavajte me li~no“, poru~io je Medvedev Buksmanu.

HRVATSKI PREDSEDNIK STJEPAN MESI]

Ne znam za{to se Tadi} quti na mene zbog Dodika Predsednik Hrvatske Stjepan Mesi} izjavio je ju~e da Srbija vodi „sumwivu politiku prema BiH“ i dodao da mu nije jasno za{to se predsednik Srbije Boris Tadi} quti na wega zbog izjava da premijer Republike Srpske Milorad Dodik razbija BiH. „Mislim da nema nijednog razloga da se Tadi} quti na mene, ja sam rekao svoje mi{qewe“, rekao je Mesi} odgovaraju}i na pitawe ho}e li u sklopu opro{tajne turneje do}i i do sastanka s Tadi}em, budu}i da je Tadi} navodno ve} tri puta odlo`io razgovor s Mesi}em zbog wegovih izjava o Dodiku. Na tradicionalnoj „Kavi s gra|anima“, Mesi} je rekao da se u Srbiji „do~ekuje ratna zlo~inka Biqana Plav{i} kao Jovanka Orleanka, {aqu se avioni po wu i smi{qaju funkciju kakvu treba da dobije u RS“, a svi u Srbiji tvrde da su za celovitu i jedinstvenu BiH, a svet im veruje. „Ako Dodik ne priznaje BiH i ka`e da }e referendumom re{iti pitawe izlaska iz BiH, a priman je u Srbiji uz najve}e po~asti, to za mene zna~i sumwivu politiku“, rekao je Mesi}, ponovo

optu`iv{i Dodika da vodi razbija~ku politiku prema BiH isto kao {to je to ~inio Slobodan Milo{evi}, samo drugim sredstvima. Mesi} je ocenio da takva politika „mo`e dovesti do novih nestabilnosti i sukoba“ kojima se ne vidi kraj, upozoriv{i da je u RS `ivelo 48 odsto Hrvata i Bo{waka, a da od 220.000 Hrvata sada tamo `ivi oko 10.000. Dodao je da }e, kada mu po~etkom godine istekne predsedni~ki mandat, imati vi{e slobode i vremena za porodicu i bele{ke koje treba da razradi. Mesi} je naveo da se ne}e baviti operativnom politikom, ali da }e pomo}i ako vlastima budu potrebnu wegove usluge.

IZBORNA SKUP[TINA DRU[TVA NOVINARA VOJVODINE

Predrag ]ur~ija na ~elu DNV-a Novinar Televizije Vojvodine Predrag ]ur~ija novi je predsednik Dru{tva novinara Vojvodine, odlu~ili su ju~e na izbornoj Skup{tini delegati te novinarske organizacije koja deluje u okviru Udru`ewa novinara Srbije. Od 78 novinara iz 15 aktiva u Vojvodini, za ]ur~iju je glasalo 70 prisutnih, dok je drugi kandidat ^edomir Keco dobio tri glasa. Skup{tina je izabrala i novi Upravni odbor od 10 ~lanova

(me|u 20 predlo`enih kandidata), kao i Nadzorni odbor od tri ~lana. Na izbornoj Skup{tini izre~eno je niz kritika na ra~un doskora{weg rukovodstva DNV-a, a najte`a optu`ba je bila da su poku{ali da Dru{tvo novinara Vojvodine otcepe od UNS-a. Novo rukovodstvo je obe}alo da }e u~ini mnogo vi{e napora u za{titi novinara i wihove profesije. M. B.

Demonstranti koji su se ju~e okupili u @enevi u znak protesta protiv ministarstog sastanka Svetske trgovinske organizacije (STO), razbijali su prodavnice, banke i vozila u centru grada, a policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima. Organizatori skupa su odlu~ili da se demonstracije prekinu nakon incidenata i po{to je policija spre~ila okupqene da krenu ka sedi{tu STO, prenela je {vajcarska agencija ATS. Oko 200 nasilnih demonstranata, u kapuqa~ama, okupili su se u centru povorke i pokrenuli seriju incidenata od po~etka skupa, izjavio je portparol `enevske policije Patrik Pul. Policija je bacila suzavac, ispa-

qivala gumene metke i upotrebila vodeni top protiv demonstrante i spre~ila vi{e hiqada wih da stignu do sedi{ta STO, na obali @enevskog jezera. Policija je reagovala nakon {to je vi{e desetina maskiranih demonstranata u crnoj ode}i razbilo izloge zlatare, banaka i jednog hotela. Ve}ina demonstranata, kojih je prema navodima organizatora bilo oko 5.000, a policije 3.000, nisu u~estvovali u neredima. Skup protiv ministarskog sastanka STO koji }e slede}e nedeqe biti odr`an u @enevi, bio je odobren i trebalo je da se zavr{i ispred sedi{ta STO. Organizatori skupa „Koordinacija protiv STO 2009“ najavqivali su miran protest.

Nova lista nebezbednih avioprevoznika

Evropska komisija objavila je novu listu aviokompanija kojima je zabrawen let u vazdu{nom prostoru EU zbog neispuwavawa bezbednosnih standarda. Letewe u vazdu{nom prostoru EU zabraweno je za 228 kompanija iz 15 zemaqa. „Ne mo`emo priu{titi kompromise u aviobezbednosti. Gra|ani imaju pravo da bezbedno lete u Evropu i u ostatku sveta“, rekao je evropski komesar za saobra}aj Antonio Tajani. Lista zabrawenih aviokompanija je pro{irena svim avioprevoznicima iz Xibutija, Republi-

ke Konga i Sao Tomea i Principea zbog mawkavosti uo~enih u sistemu nadzora vlasti u tim zemqama. U vazdu{nom prostoru EU letovi su zabraweni svim kompanijama i iz Benina, Demokratske Republike Kongo, Ekvatorijalne Gvineje, Indonezije, Kirgistana, Liberije, Republike Kongo, Svazilenda i Zambije. U EU su tako|e zabraweni letovi avioprevoznicima iz Angole s izuzetkom jedne kompanije koja mo`e da radi uz ograni~ewa, Gabona s tri izuzetka i Kazahstana s jednim izuzetkom.

Iran: Nuklearno gorivo doma}e proizvodwe Iran }e sam da proizvodi nuklearno gorivo potrebno za funkcionisawe reaktora za istra`ivawe, ako ga me|unarodna zajednica ne obezbedi, izjavio je visoki iranski zvani~nik. „To je va{a pravna obaveza da obzbedite gorivo za iranski reaktor“, rekao je Ahmad Hatami, konzervativni verski zvani~nik koji je taj poziv uputio Me|unarodnoj

agenciji za atomsku energiju, tokom molitve koju je dr`ao na univerzitetu u Teheranu. „Da ste to ve} u~inili ~itava stvar bi ve} bila gotova. Ako ne budete sara|ivali morate da znate da }e ovaj narod, koji je stekao prava na tehnologiju, sam proizvesti gorivo za svoj reaktor. To je legalno i u skladu sa me|unarodnim garancijama“, rekao je Hatami.

Preminuo kwi`evnik Vujica Re{in Tuci} U Novom Sadu ju~e je u 68 godini preminuo jedan od najve}ih srpskih pesnika - Vujica Re{in Tuci} (Melenci, 1941). Objavio je 12 kwiga poezije, proze i eseja. Na kwi`evnu scenu je stupio 1970. godine pesni~kom zbirkom „Jaje u ~eli~noj qusci“, a posledwa kwiga poezije „Gnezdo paranoje“ iza{la je 2006. godine. Vujica Re{in Tuci} je pripadao jugoslovenskoj umetni~koj avangardi sedamdesetih godina 20. veka (Nova umetni~ka praksa). Uz wegovo ime vezuje se niz provokativnih i za {ezdesete i sedamdesete godine pro{log veka - subverzivnih umetni~kih poduhvata. Bio je pripadnik mnogih avangardnih umetni~kih grupa, od Zrewanina, Novog Sada, Beograda do Zagreba, Splita i Krawa. Tokom sedamdesetih je optu`ivan za delovawe protiv dr`ave, ali ga je od zatvora spasao kwi`evnik i komunista Oskar Davi~o. Za celokupno pesni~ko delo Vujica Re{in Tuci} je 2008. godine dobio nagradu „Vasko Popa“. Vreme i mesto sahrane bi}e naknadno objavqeni. R. L.


12

SPORT

nedeqa29.novembar2009.

Jedan poraz Netsa i istorija Ekipa Wu Xersija bi u no}i izme|u nedeqe i ponedeqka mogla da se upi{e u enciklopediju NBA lige. Netsi su na gostovawu u Sakramentu do`iveli 16. poraz iz isto toliko utakmica (109:96), pa ih samo jo{ jedan neuspeh deli od rekordnog broja poraza na startu sezone. Majami Hit su u svojoj debitantskoj sezoni (1988/89) ostvarili prvu pobedu tek po{to su do{li do skora 0-17, a isto se dogodilo Los An|eles Klipersima 1999, kada je regularni deo sezone zbog {trajka igra~a

mogli da postave novi negativni rekord. Malo je nedostajalo da se u wihovoj ko`i na|u Minesota Timbervulvsi (skor 1-15). Oni su na premijeri sezone savladali upravo Netse - 95:93 posle velikog preokreta u ~etvrtoj ~etvrtini - a nakon toga u{li u seriju poraza koja i daqe traje. U me~evima odigranim u no}i izme|u petka i subote postignuti su slede}i rezultati: Majami - Va{ington 84:94, Filadelfija - Atlanta 86:100, [arlot - Klivlend 94:87, Boston - Toronto 116:103, Detroit - LA Klipers 96:104, Indijana - Dalas 92:113, Hjuston - San Antonio 84:92,

Razo~arani ko{arka{i Wu Yersija

skra}en sa 82 na 50 utakmica. Objektivno, Wu Xersi samo ~udo mo`e da spasi od tih 0-17, jer }e narednu utakmicu odigrati na parketu aktuelnih {ampiona, Los An|eles Lejkersa. Posle tog me~a se vra}aju ku}i, gde bi u sredu protiv Dalasa

Denver - Wujork 128:125 (Karmelo Entoni 50p, 6sk, 5as - Al Herington 41p, 10sk), Minesota Finiks 95:120, Oklahoma - Milvoki 108:90 (Nenad Krsti} 4p, 6sk, 1as, 3blk za 24min), Portland - Memfis 96:106, Sakramento - Wu Xersi 109:96.

Erceg na pozajmici u Panioniosu Dosada{wi ko{arka{ Olimpijakosa i povremeni srpski reprezentativac Zoran Erceg igra}e do kraja sezone na pozajmici u Panionisu. Erceg je pro{le sezone u Evroligi prose~no postizao pet poena i imao 2,2 skoka po me~u. Srpski ko{arka{ je u gr~kom prvenstvu imao 6,5 poena i tri skoka po utakmici. On je bio na {irem spisku selektora Srbije Du{ana Ivkovi}a,

ali se nije izborio za mesto u nacionalnom timu na Evropskom prvenstvu u Poqskoj. Srpski ko{arka{ je pristao na dogovor dva kluba po kome }e Olimpijakos da Ercegu isplati ve}i deo zarade, dok }e Panionios da izdvoji oko 150.000 evra. Erceg (24) je ponikao u Polet Keramici z Novog Be~eja, a potom je nastupao za Borac, FMP i Olimpijakos.

Benitez odbio Real Menaxer Liverpula [panac Rafael Benitez izjavio je da je pre nekoliko godina odbio ponudu da preuzme madridski Real. Benitez (49) je posledwih dana ~esto kritikovan od britanskih medija zbog eliminacije Liverpula iz Lige {ampiona. Uvek sam imao jasnu viziju u vezi svog ostanka u Liverpulu. Tokom godina imao sam brojne ponude vrhunskih klubova koji su nudili vi{e novca, ali su mi navija~i pru`ili podr{ku i olak{ali odluku da ostanem. - rekao

je {panski stru~wak i dodao: „Izme|u ostalih, imao sam ponudu i Reala. Treba nam samo dve ili tri uzastopne pobede i sve }e da se promeni. Uveren sam da na kraju sezone mo`emo da zavr{imo me|u prve ~etiri ekipe u Premijer ligi. @elim samo najboqe ovom klubu i zato ostajem. Benitez je u Liverpul stigao 2004. godine, a ima ugovor sa klubom s „Enfilda“ do juna 2014. On je sa Liverpulom osvojio Ligu {ampiona 2005, kao i FA kup i Komjuniti {ild 2006.

Fabregas ostaje u Arsenalu Kapiten Arsenala i {panski reprezentativac Sesk Fabregas izjavio je da ne `eli da napusti londonski klub. - Veoma sam sre}an ovde. I daqe `elim da budem deo svega {to se de{ava sa Arsenalom. Definitivno, mogao sam da napustim klub kada sam imao priliku, pre tri godine, pre dve godine, ili pro{le godine. Verujem u ovaj tim i sre}an da mogu da postignem velike stvari. Venger veruje u nas vi{e nego bilo ko, a ja ose}am da sam deo toga. U~inio je da dobro sagledam stvari i ne `elim da se ovde moja epizoda okon~a. - rekao je Fabregas.

- Fabregas (22) je ponikao u Barseloni, a 2003. je pre{ao u Arsenal, a za londonski klub odigrao je 245 utakmica i postigao 38 golova. Za reprezentaciju [panije nastupio je na 47 me~eva i pet puta se upisao u listu strelaca.

DNEVNIK MU[KA SUPERLIGA

Bogdanovi} spustio rampu Proleter Naftagas - Jugovi} Unimet 30:26 (13:9) ZREWANIN: Kristalna dvorana, gledalaca 400, sudije: Tomi} (Novi Sad), Smiqani} (Apatin). Sedmerci: Proleter Naftagas 4 (2), Jugovi} Unimet 6 (6), iskqu~ewa: Proleter Naftagas 12, Jugovi} Unimet 12 minuta. PROLETER NAFTAGAS: Bogdanovi} (13 odbrana), Miladinov 1, Mani} 2 (1), Radovanovi}, Kne`evi} 1, Bjelica, Slo. Dimitri}, Sl. Dimitri}, Koqevi}, Golubovi} 11, Savi} 3, Joki} 7 (1), Trumbeta{ 5. JUGOVI] UNIMET: Vasi} 12 (6), Kankara{ 1, Pavlov, Pap, Vugdragovi} 2, Travar 4, Krsman~i}, Vukovqak 2, Jo{i} 4, Kukobat (12 odbrana), Stejin, Vu~i}evi} 1, Perovi}, Lon~ar. Nafta{i su ostvarili Predrag Golubovi} u akciji sasvim zaslu`enu pobedu u derbiju protiv ekipe Jugoviku od gostiju. Po~etak utakmi}a, jer su mnogo anga`ovanijom ce protekao je u klasi~nom isigrom i agresivnom odbranom pitivawu snaga {to govori resvih 60 minuta uspeli da nazultat u 10. minutu kada je na metnu svoj ritam igre za razlisemaforu stojalo 2:2. Prvu

Gatuzo u Premijer ligi? Fudbaler Milana \enaro Gatuzo mogao bi karijeru da nastavi u Premijer ligi. Gatuzo (32) je nezadovoqan statusom u Milanu, jer je ve}i deo sezone proveo na klupi za rezervne igra~e. Interesovawe za italijanskog reprezentativca pokazali su ^elsi i Man~ester siti. - Vide}emo {ta }e da se desi. Ne mo`emo ni{ta da iskqu~imo. Ono {to je ta~no danas, sutra mo`e da se ispostavi kao la`. - rekao je Paskvalin. Gatuzo je ponikao u Peru|i, a potom je igrao za Renxers, Salernitanu, a ~lan je Milana od 1999. godine. On je za milanski klub odigrao je 400 utakmica i postigao devet golova.

^elsi ne odustaje od Pata ^elnici ^elsija ponudili su 58 miliona evra Milanu za brazilskog reprezentativca Alesandra Pata. Londonski klub je `eleo da anga`uje Brazilca u letwem prelaznom roku, ali ~elnici Milana nisu `eleli da prodaju Pata. Fudbaler Milana je navodno u stalnom kontaktu sa menaxerom ^elsija Karlom An}elotijem, koji je nekada trenirao Pata u redovima „roso-nera“. Pato (20) je u Milan stigao 2007. godine iz Internasionala za oko 20 miliona evra.

Juventus `eli Yeka

Sportski direktor Juventusa Alesio Seko izjavio je da je torinski klub zainteresovan za fudbalera Volfsburga i reprezentativca Bosne i Hercegovine. Xeko je istakao da Juventus nije zadovoqan u~inkom napada~a u ovoj sezoni. On je rekao da je o~ekivao Amauri, David Tezege ili Vin}enco Jakinta budu standarni u torinskoj ekipi. Xeko (23) je ponikao u @elezni~aru, a potom je igrao za Labem i Teplice pre nego {to je 2007. godine stigao u Volfsburg.

osetniju prednost doma}i tim ostvario je u 22. minutu 8:5 kada je sa nekoliko uspe{nih odbrana novi golman Nafta{a Milutin Bogdanovi} uspeo da

zaustavi atake Ka}ana, a iz kontri su Zrewaninci preko Golubovi}a napravili tu razliku. Sam fini{ prvog poluvremena doneo je mnogo boqu partiju pulena trenera Bjelice koji su u tim trenucima maksimalno iskoristili dva vezana iskqu~ewa gostuju}ih igra~a i do{li do prednosti po isteku prvog poluvremena od 13:9. Nastavak susreta doneo je jo{ boqu igru doma}eg sastava, a konce u svoje ruke preuzeo je talentovani Ogwen Joki} koji je nekoliko puta brzo istr~ao kontru posle fantasti~nih odbrana Bogdanovi}a i postigao lake pogotke za vo|stvo u 48. minutu 23:18. Rutinskom igrom koja u prethodnim me~evima nije krasila crveno-bele zbog ve}ine neiskusnih igra~a ekipa Proletera uspela je da sa~uva prednost od pet golova razlike i pored sjajne partije Vasi}a i Kukobrata u gostuju}em timu stigne do izuzetnog ritma i zaslu`ene pobede rezultatom 30:26. N. Jowev

Mesi, Zlatan i Ronaldo spremni za derbi Fudbaleri Barselone Lionel Mesi i Zlatan Ibrahimovi} bi}e spremni za sutra{wi derbi me~ 12. kola Primere protiv madridskog Reala. Mesi je povredio bedreni mi{i} leve noge na pro{lonedeqnom me~u 11. kola Primere protiv Atletika, dok je Ibrahimovi} ve} nekoliko nedeqa van terena zbog problema s zadwom lo`om.

Mesi i Ibrahimovi} su propustili me~ petog kola Lige {ampiona protiv Intera (2:0). Oni su odradili ju~era{wi trening katalonskog kluba, a trener Barselone @osep Gvardiola se nada da }e dvojica igra~a mo}i da izdr`e makar jedno poluvremene. [panski mediji navode da }e u ekipi Reala najverovat-

Inijesta zavr{ava karijeru u Barsi Fudbaler Barselone Andres Inijesta izjavio je za `eli da zavr{i igra~ku karijeru u katalonskom klubu. Inijesta (25) je ju~e produ`io ugovor s katalonskim klubom do juna 2015. godine. To je veoma poseban dan. @elim da se zahvalim predsedniku @oanu Laporti, odboru i tehni~kom sekretaru Chikiju Begiristajnu za nastavak ukazanog povrewa u mene. To je jo{ jedan korak ka realizaciji mog sna, koji je do~ekati penziju ovde. rekao je Inijesta i dodao: - Ja bih ovde ostao do kraja moje karijere, a onda gledao unazad i video sve titule koje smo osvajali. To je ono {to nas ~ini sre}nim. Bori}u se za to. On je ponikao u Barseloni, a za prvi tim katalonskog kluba odigrao je 285 utakmica i postigao 23 gola. Za reprezentaciju

[panije nastupio je na 39 me~eva i {est puta se upisao u listu strelaca.

Lu~esku preuzima Ukrajinu Trener [ahtjora Rumun Mir~ea Lu~esku mogao bi da postane novi selektor fudbalske reprezentacije Ukrajine. Predsednik Fudbalskog saveza Ukrajine Grigorij Surkis izjavio je da }e da razgovara sa vlasnikom [ahtjora Rinatom Ahmetovim i poku{ati da ga ubedi da Lu~eskuu dozvoli da obavqa dva posla istovremeno. Rumun bi na mestu selektora zamenio Alekseja Mihajli~enka, koji ima ugovor do kraja godine. FS Ukrajine ne `eli da produ`i ugovor s

Mihajli~enkom, jer nije uspeo da odvede nacionalni tim na Svetsko prvenstvo naredne godine u Ju`noj Africi. - Sve sam uzeo u obzir. Vagao sam argumente za i protiv i odlu~io sam da razgovaram s Ahmetovim u vezi da Lu~esku bude trener [ahtjora i selektor Ukrajine. Preporu~ihu da Rumun bude selektor, a svoju kona~nu odluku saop{ti}u na Skup{tini Saveza, koja }e biti odr`ana 18. decembra. - rekao je Surkis.

Henes predsednik Bajerna Dosada{wi generalni menaxer Bajerna Uli Henes izabran je za novog predsednika minhenskog fudbalskog kluba. Henes (57) je na mestu predsednika Bajerna nasledio Franca Bekenbauera, koji je bio ~elu Bavaraca posledwih 15 godina. Bekenbauer je

imenovan za po~asnog predsednika minhenskog kluba. Bajern je saop{tio da }e novi generalni menaxer kluba da bude Kristijan Nerlinger, koji je igrao za Bavarce od 1992. do 1998. godine. On je do sada bio jedan od menaxera u klubu.

nije da bude i Portugalac Kristijano Ronaldo, koji je posle skoro dvomese~ne pauze zbog povrede odigrao posledwih 20 minuta u pobedi Reala nad Cirihom rezultatom 1:0 u me~u petog kola Lige {ampiona. Me~ izme|u Barselone i Reala bi}e odigran danas od 19 ~asova na stadionu „Nou Kamp“.

Aguero ostaje u Atletiku Fudbaler madridskog Atletika Serhio Aguero izjavio je danas da nema nameru da u predstoje}em januarskom prelaznom roku nastavi karijeru u ^elsiju. On je demantovao navode medija da }e za mesec dana poja~ati ^elsi dodav{i da `eli da pomogne klubu iz Madrida da iza|e iz rezultatske krize. Bez obzira {ta se pisalo i pri~alo prethodnih dana o nastavku moje karijere, siguran sam da }u ostati u Atletiku i pomo}i mu da prevazi}e borbu za opstanak u Primeri. - rekao je Aguero. Atletiko se nalazi na 18. mestu u Primeri, a kolo pre kraja takmi~ewa po grupama u Ligi {ampiona izgubio je sve {anse za plasman u osminu finala. Aguero (21) je u Atletiko stigao 2006. godine iz Independijentea, a za madridski klub odigrao je 154 utakmice i postigao 61 gol.

Ferara dobio ultimatum Trener fudbalera Juventusa ]iro Ferara dobi}e otkaz u slu~aju da torinski klub ne pobedi u tri naredna me~a, prenose italijanski mediji. Juventus je pre nekoliko dana pora`en od Bordoa 2:0 u me~u petog kola Lige {ampiona, a torinski klub se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli grupe A sa osam bodova. Juventus ne sme da izgubi u posledwem kolu od Bajerna, jer bi u suprotnom bio eliminisan iz Lige {ampiona. ^elnici Juventusa zatra`ili su od Ferare da „stara dama“ pobedi Kaqari i Inter u Seriji A, kao i Bajern u Ligi {ampiona, jer bi u slu~aju neuspeha torinski klub izgubio sve {anse za osvajawe trofeja ove sezone.


SPORT

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

13

VOJVODINA VE^ERAS PROTIV MLADOSTI DEBITUJE U EVROLIGI (RTV 1 - 19)

MASTERS KUP U LONDONU

Davidenko pobedio Federera Nikolaj Davidenko je prvi finalista Masters kupa u Londonu u singl konkurenciji. Rus je u polufinalu pobedio Roxera Federera - 6:2, 4:6, 7:5. Davidenku je to prva pobeda u karijeri nad Federerom po{to je izgubio svih 12 prethodnih me~eva. Me~ izme|u prvog i {estog nosioca trajao je sat i 56 minuta, a fini{ je bio izuzetno uzbudqiv.

Nikolaj Davidenko

Davidenko je odlu~uju}i brejk napravio za 6:5 u tre}em setu, a onda, kada je servirao za me~, Federer se izborio za brejk loptu. Me|utim, Rus se izvukao, dobio taj gem, samim tim i me~. [vajcarac je imao pet vinera vi{e (32-27), ali je i vi{e gre{io (30-21). Pere toga u petak Davidenko je pobedom u posledwem me~u B grupe na Masters kupu u Londonu protiv Robina Soderlinga izborio plasman u polufinale i izvadio Novaku \okovi}u kartu za Beograd. Ruski teniser je posle ne{to vi{e od dva sata igre savladao Soderlinga sa 2:1, po setovima 7:6, 4:6, 6:3.

Mirwi i Ram u finalu Maks Mirwi i Endi Ram (6) igra}e u nedequ u finalu Masters kupa u Londonu u konkurenciji dublova po{to su u polufinalu savladali Franti{eka ^ermaka (^e{ka) i Mihala Mertinaka (Slova~ka) - 6:4, 7:6 (4).Me~ je trajao 93 minuta. Mirwi i Ram su do pobede do{li uz samo jedan brejk na me~u iz pet prilika. ^ermak i Mertinak su imali isti broj brejk lopti, ali nijednu nisu iskoristili.

Novosa|ani spremni za novi podvig Pre nekoliko godina vaterpolisti Vojvodine su na malim ekranima mogli da prate me~eve Evrolige,a sada ih na debiju ~eka jedna od najboqih i najtrofejnijih timova Evrope - zagreba~ka Mladost. Bi}e to debi za istoriju, mlada i poletna ekipa iz Srpske Atine kre}e u novi izazov. Svakako da su gosti iz Zagreba veliki favoriti, ali s pravom se nadaju i novosadski delfini, koji su dosada{wm delu sezone pokazali da su izrasli u vrlo mo}an klub. Novosa|ani su se bri`qivo pripremali za ve~era{wi me~. - Za nas je ve} veliki uspeh {to smo se plasirali u Everoligu - ka`e trener Voojvodine Dejan Stanojevi}. Nismo optere}eni ruzultatom, atmosfera je sasvim dobra, igra~i imaju onu sportsku pozitivnu tremu pred po~etak takmi~ewa, {to ohrabruje. Igramo pred doma}om publikom, imamo dobar kontinuitet treninga, a rezultati u Regionaloj ligi daju nam za pravo da se nadamo pozitivnom rrezulgtatu. Posle du`e vremena svi igra~i su zdravi i spremi da izgaraju. Igra}emo agresivno u odbrani, i strpqivo timski u fazi napada.. Kapiten Vojvodine Uro{ Kalini} uveren je da crveno -beli ne}e razo~arati igrom pred doma~im navija~ima: - Svesni smo veli~ine dana{weg rivala, al smo isto tako svesni da }e dosta toga zavisiti od nas samih. Silno smo motivisani da pru`imo dobru igru a dobro je poznato da ova ekipa mo`e mnogo ako se slo`e kockice, borbenost, `eqa za pobedom i borbenost su na|e odlike.

Bitno je da ne dozvolimo velike oscilacije u igri i da ne podlegnemo zna~aju utakmice - kazao je Kalini}. Golmana crveno -belih Milo{a Marinkovi}a o~ekuju velika isku{ewa:

skog tima razmi{qaju da se povuku iz F1, a u tom slu~aju Kubica bi mogao da potra`i novu ekipu. Nema~ki mediji tvrde da bi u F1 mogao da se vrati svetski {ampion iz 1997. godine Kana|anin @ak Vilnev. On je pre dva dana vi|en na ru~ku sa ~elnicima Lotusa.

Srbin kupuje Tojotu Dugo smo se nadali da }e Srbija preko Milo{a Pavlovi}a ostati Formule jedan i tako poboq{ati ionako zavidan sportski pedigre. Pavlovi} uprkos napornom radu i brojnim poku{ajima nije uspeo, ali ako ve} nismo dobili voza~a, mogu}e je da }emo imati ~itav tim u F1 {ampionatu - i to

ve} 2011. godine! Tu informaciju objavqene na vi{e specijalizovanih sajtova („Totalf1“, „F1fanatic“), da }e kompanija AMCO, Zorana Stefanovi}a, kupiti ekipu Tojote. Sedi{te novog tima trebalo bi da bude u Beogradu, a ime }e verovatno dobiti po vlasniku Stefan grand pri.

DANAS NA SPORTSKIM TERENIMA Ko{arka Prva mu{ka liga Srbije – BEOGRAD: Radni~ki Basket – Mega Vizura (18), OKK Beograd – Tami{ Petrohemija (18). Prva B mu{ka liga – OBRENOVAC: radni~ki – Vrbas Karneks (18). Prva srpska `enska liga – Sever - KIKINDA: Banat Milenijum grup – Ruma 92 (17), SIVAC: Sivac – Proleter MT (14), TURIJA: Srbobran Reahem – Toplo~anka (13). Druga srpska mu{ka liga – Sever – IN\IJA: Hajduk (B) – Ruma (16.30), TURIJA: Akademik – Stara Pazova (20), PAN^EVO: Dinamo – Radni~ki (20.30).

Rukomet Superliga (m) - KRAGUJEVAC: Radni~ki – Partizan (19). Superliga (`) - BEOGRAD: Crvena zvezda – Radni~ki (17.30). Prva liga (`) - NOVA PA-

ZOVA: Maks sport – Radni~ki (19). Druga liga (m) - BE^EJ: Jedinstvo (BPS) – Milicionar (18), ZREWANIN: Gradnulica – Titel (17), IN\IJA: @elezni~ar – Hajduk (19). Druga liga (`) - VRBAS: Vrbas – Pan~evo (17). Prva vojvo|anska liga (m) KISA^: Slavija – Potisje (12), KIKINDA: Kikinda – Tarket (15), BAJMOK: Dalmatinac – Putinci (18.30), TEMERIN: Mladost – Mladost (O) (18.30).

Odbojka Prva mu{ka liga - JAGODINA: Jagodina - Jedinstvo (SP) (16). Prva `enska liga - PRIJEPOQE: Putevi - Lazarevac (18). Druga mu{ka liga - sever PAN^EVO: Dinamo - FOK (16). Prva vojvo|anska mu{ka liga - sever - MAGLI]: Magli} Mladost (17). Prva vojvo|anska `enska liga - sever - VRBAS: Vrbas -

ni} i drugovi zavr{ili su osvajawem ~etvrtog mesta na fajnal - foru odr`anom u Rijeci. [to se ti~e igra~kog kadra, tu je pola reprezentacije Hrvatske. Zvezde kluba sa Save su golman Pavi}, Buquba{i}, i centri

li u Herceg Novom u me~u s Jadranom (10:8). Iskustvo je na strani su gostiju iz Zagreba Utakmica Vojvodina - Mladost igra se ve~eras na bazenu SPC „Vojvodina“ sa po~etkom u 19 ~asova, uz direktan televizijski

bok trag na me|unarodnoj pozornici. Zagrep~ane predvodi Emil Nikoli}, i ~iji se pe~at u radu „`abaca“ prepoznaje. Mladost je dugogodi{wi u~esnik Evrolige, a pro{lu sezonu Hi-

Muslim i jedan od najboqih igra~a Evrope Igor Hini}. Da se vaterpolisti Mladosti nalaze u odli~noj formi govori i podatak da su u posledwem kolu regionalne Jadranske lige slavi-

prenos na prvog programu RTV Vojvodina. Cena ulaznica vi{e je nego popularna - 200 dinara, a karte se mogu kupiti na blagajni Spensa i u tr`nom centru Pariski magazin. I. Grubor

Vaterpolisti Vojvodine

Pojedina~ni kvalitet na strani je gostiju. Bi}e ovo sudar mladosti i timske igre sa jedne i ikustva i sjajnih pojedinaca sa druge strane.Nastoja}emo da snagom koletkiva zaustavimo prve

Kubica u Mercedesu, Vilnev u Lotusu Poqak Robert Kubica mogao bi naredne sezone da vozi za ekipu Mercedes GP u {ampionatu Formule jedan. Kubica je pro{le sezone vozio za ekipu BMV-a, a Poqak je pre nekoliko meseci potpisao ugovor sa Renoom. Me|utim, ~elnici francu-

perjanice gostiju Hini}a, Muslima i Buquba{i}a.- jasan je golman srpskog vice{ampiona. Vaterpolisti Mladosti godinama s ekipom Juga vladaju hrvatskom vaterpolo scenom, a sjajnim igrama ostavili su du-

CVS (12), NOVI SAD: Vojvodina 2 - Ba~ki zmaj (15). Prva vojvo|anska mu{ka liga - jug - SREMSKA MITROVICA: Prvi tempo - Gorwi grad (16), VR[AC: Banat Plandi{te (14), KOVIN: Radni~ki - Borac 2 (18). Prva vojvo|anska `enska liga - jug - @ITI[TE: @iti{te - NS volej tim (19), VR[AC: Vr{ac - Kraji{nik (16.30).

Stoni tenis Pozivni turnir za TOP 24 za mu{karce - @ITI[TE: Sala O[ “Sveti Sava” (10). Pozivni turnir za TOP 24 za devojke – SENTA: Klupska sala (11).

Kuglawe Druga vojvo|anska liga, sever (m) - VRBAS: Jadran - Sloboda (11), BAWA JUNAKOVI] - APATIN: Junakovi} Prigrevica - Vrbas (11). Druga vojvo|anska liga, jug (m) - NOVI SAD: Radni~ki Petrovaradin (11), RUMA: Sloven - Jadran (11), NOVI SAD: E|{eg - Horoskop (10).


14

SPORT

nedeqa29.novembar2009.

DNEVNIK

PRVA LIGA SRBIJE

Ekvadorac za mirnu zimu Novi Sad - Dinamo 1:0 (0:0) NOVI SAD: Stadion na Detelinari, gledalaca 300, sudija N. An|elovski (Ka}arevo), strelac Batioja u 53. minutu. @uti kartoni: \uki}, Bursa}, Novakovi}, Kova~evi} (Novi Sad), D. Trajkovi}, Staji}

(N. Stojanovi} 6), M. Trajkovi} 7, D. Trajkovi} 7, Stamenkovi} 6, S. Stojanovi} 7 (Anti} 6), Stojkovi} 7, Puzovi} 7 (Todorov 6), Staji} 6. Posle velike borbe na opro{taju od jeseni Novosa|ani su ukwi`ili zlata vrednu pobedu.

ovaj uspeo loptu da po{aqe u korner. Imali su u ovom susretu doma}i puno sre}e, jer su gosti dva puta pogodili stativu. Prvo se to dogodilo posle centar{uta Dragana Trajkovi}a kada je Ogwen Paripovi} nespretno zahvatio loptu koja je na sre}u Vesi}a

Novi Sad - Dinamo 1:0 In|ija - Zemun 2:1 ^SK Pivara - Proleter 0:1 Mladost (A) - Banat 0:3 Teleoptik - Kolubara 0:0 Radni~ki - Novi Pazar 1:2 Danas Srem - Radni~ki (S) (13) Sloga - Sevojno Point (13) Mladost(L) - Be`anija (5.decembra) 1. Kolubara 17 2. Teleoptik 17 3. In|ija 17 4. Srem 16 5. Banat 17 6. Proleter 17 7. Sevojno 16 8. Novi Pazar 17 9. Dinamo 17 10. Novi Sad 17 11. Be`anija 16 12. Zemun (-2) 17 13. Mladost (A) 17 14. Mladost (L) 16 15. Sloga 16 16. Radni~ki (S) 15 17. ^SK Pivara 16 18. Radni~ki (N) 17

Gu`va pred golom Vrawanaca

(Dinamo). Crveni kartoni: Kav~i} (Novi Sad), Stojkovi}, Staji} (Dinamo). NOVI SAD: Vesi} 7, Kav~i} 7, \uki} 8, Paripovi} 8, Jovanovi} 8, Bursa} 7, Novakovi} 7, Stevan~evi} 7, Drini} 7 (Zeqkovi} -), Bogunovi} 7 (Kova~evi} -), Batioja 8 (Daki} -). DINAMO: Zdravkovi} 7, Stamenkovi} 7, Tasi} 7, @ujovi} 6

Foto: S. [u{wevi}

Pored odli~nog protivnika veliki problem za doma}e predstavqao je i veoma te`ak teren. Me|utim, momci trenera Radoj~i}a uspeli su da golom Ekvadorca Avgusta Batioje ostvare zaslu`enu trojku. Odli~no su doma}i otvorili utakmicu, jer je posle lepe akcije Batioja u 5. minutu izbio sam ispred golmana Zdravkovi}a, a

pogodila stativu i odbila se u poqe. Isto to ponovilo se desetak minuta kasnije, ponovo je Dragan Trajkovi} bio inicijator, a golman Vesi} uz pomo} stative spre~io je najgore. U nastavku su doma}i stigli do prednosti u filigranskoj akciji u~estvovali su Miodrag Bursa}, koji je prona{ao Sa{u Bogunovi}a, a ovaj majstralno petom odi-

10 9 9 8 7 7 7 7 6 6 4 6 5 4 3 3 2 3

5 4 4 3 6 4 3 3 4 4 8 4 4 6 7 5 8 4

35 31 31 27 27 25 24 24 22 22 20 20 19 18 16 14 14 13

grao do Avgusta Batioju, koji je uleteo e kao tane u {esnaesterac i preciznim udarcem uspeo je da savlada golmana Zdravkovi}a. Ovom pobedom Novosa|ani odlaze mnogo mirnije na zaslu`eni zimski odmor. M. Popovi}

Apatinci pocrveneli

^SK Pivara - Proleter 0:1 (0:1)

Mladost - Banat 0:3 (0:1)

Gol odluke postignut je u 28. minutu iz jedanaesterca. Sa polovine terena koji je pripadao gostima upu}ena je jedna duga lopta po sredini terena, doma}ini su sporo reagovali, ubacio se mladi ^ovi} doma}i golman mu je po{ao u susret bacio se na loptu, ^ovi} je pao preko wega, a za sudiju Simovi}a bio je to jedanaesterac. Siguran izvo|a~ najstro`e kazne bio je biv{i “pivarac” Bo{ko [arac koji je sa~ekao da golman Tankosi} padne u jednu a on onda po{aqe loptu u drugu stranu. Gosti su bili boqi u prvom poluvremenu, igrali su niz vetar koji im je bio saveznik i nekoliko puta bili u prilici da pove}aju rezultat. Ni ~iwenica da su doma}ini u drugom poluvremenu uzvratili istom merom ali bez gola poraz se ipak nije mogao izbe}i. V. Vujanovi}

21:13 23:12 24:14 20:14 15:10 22:16 14:12 14:15 13:16 11:15 11:9 17:18 13:24 15:18 10:13 12:18 10:18 15:25

U prvom kolu prole}nog prvenstva (6/7.marta) sastaju se: NOVI PAZAR: Novi Pazar - Zemun, IN\IJA: In|ija - Radni~ki (S), SREMSKA MITROVICA: Srem - Proleter (NS), ^ELAREVO: ^SK Pivara - Be`anija, LU^ANI: Mladost - Sevojno Point, KRAQEVO: Sloga - Dinamo, NOVI SAD: Novi Sad - Banat, APATIN: Mladost - Kolubara, BEOGRAD: Teleoptik - Radni~ki (N).

Slana pilula u ^elarevu ^ELAREVO: Stadion Pivare, gledalaca 350, sudija N. Simovi} (Lov}enac), strelac B. [arac u 28. minutu (iz penala). @uti kartoni: Tankosi}, Divjak, Mandi}, Xari} (^SK Pivara), a [arac, ^ovi} (Proleter). ^SK PIVARA: Tankosi} 7, Pandurov 7, Divjak 6, Pavlovi} 6, Mandi} 7, Moji} 7, Xari} 6, Spaji} 6 ([arac 6), Petkovi} 6, Furtula 6 (Milovi} -), Zec 6 (Krstanovi} 6). PROLETER: Drini} 7, [arac 7, Asani 8, Dragi} 7, @igi} 7, Gali} 7, ^ovi} 7 (Popin -), Sekuli} 7, Vislavski 7 (Glogovac -), Mi}i} 7 (Luki} ), Kova~evi} 7. Jo{ jednu gorku pilula, a ovoga puta pomalo i slana. ^elarevci nisu uspeli posti}i pogodak , a na kraju radovali su se gosti, zaslu`eno. U dresu Slanobaraca igralo je {est igra~a koji su nosili dres ^SK Pivare.

2 4 4 5 4 6 6 7 7 7 4 7 8 6 6 7 6 10

APATIN: Sportski centar “Rade Svilar”, gledalaca 100, sudija S. Obradovi} (Jagodina), strelci: Stevi} u 34. Jeremi} u 51. i ]ulibrk u 90. minutu. @uti kartoni: Petrovi} (Mladost), Jeremi} (Banat). Crveni kartoni: Vejnovi}, Petrovi} (Mladost). MLADOST: Marti} 7, Stjepi} 6, Kosanovi} 6, Todorovi} 6, Mrvaqevi} 7, Vejinovi} 5, Grabe` 7 (Jovanovi} -), Petrovi} 5, Aleksi} 6 (Ra|enovi} -), Paunovi} 6, Filipovi} 6 (Brdari} 6). BANAT: Bogunovi} -, ]ulibrk 7, Milutinovi} 6, Simi} 6, Pilipovi} 7, Bareto 7 (^onka -), Zowi} 7, Jeremi} 7 (Kompaore -), Vujovi} 6, Stevi} 7, Stevanovi} 8 (Cavri} -). Nesmotreni potezi kqu~nih igra~a Mladosti Vejinovi}a i Petrovi}a, wihova opravdana iskqu~ewa diktirali su sam tok utakmice. Sve je bilo re{eno drugim pogotkom Banata u 51. minutu. S dva igra~a vi{e gosti su mogli da nanesu pravu katastrofu doma}inu. Mladost je dosta solidno zapo~ela me~, Grabe` je dva puta poku{avao, ali ipak boqu priliku imali gosti nakon kornera Stevanovi}a, Stevi} je glavom {utirao i prebacio pre~ku doma}eg golmana. U 26. minutu namerno udarawe igra~a Banata sudija je opravdano kaznio crvenim kartonom. Nakon toga Apatinci su imali priliku preko Mrvaqevi}a. U 34. minutu posle centar{uta s leve strane , Stevi} je dobrim {utem glavom matirao doma}eg golmana. Jo{ jednom gosti su lepo izveli akciju u 38. minutu kada je golman Marti} odbranio {ut Stevanovi}a. U drugom poluvremenu u 48. minutu Apatinci ostaju i bez Petrovi}a. Drugi `uti pokazani karton i to opet opravdano. Gosti s dva igra~a vi{e i u 51. minutu preko Jeremi}a posti`u drugi gol. Ubedqivo vo|stvo i vi{ak igra~a dovelo je do toga da interes za utakmicu gube i igra~i Banata, koji jednostavno su stali, me|utim na samom kraju u nadoknadi vremena Zrewaninci su uspeli i pored svoje anemi~ne igre da postignu i tre}i pogodak preko ]ulibrka. M. Jovi~evi}

In|ijci ostali u trci za prvo mesto In|ija - Zemun 2:1 (1:0) IN\IJA: Stadion kod `elezni~ke stanice, gledalaca 600, sudija G. Marinkovi} (Soko Bawa), strelci: Goli} u 8. i Filipovi} u 62. za In|iju, a Saki} u 63. minutu za Zemun. @uti kartoni: Lomi}, Goli}, Kosti}, Nagli}, Filipovi} (In|ija), Jovanovi} (Zemun). IN\IJA: Poleksi} 7, Novakovi} 7, Lomi} 8, Goli} 8, Kosti} 7, Jovanovi} 8, \urovi} 8, Jankovi} 7, Nagli} 7, Filipovi} 7, Bubalo 7 (Babi} -). ZEMUN: Kirovski 7, Ra{ovi} 7 (Te{i} 6), Savi} 7, Samoglavac 7, Mitrovi} 8, Blagojevi} 6, Jovanovi} 7 (Milivojevi} -), Saki} 7, Vujo{evi} 8, Stankovi} 7 (@ivkovi} 6), Cvetkovi} 7. Pobedom protiv Zemuna i saldom od ukupno 31 boda In|ija je

uspe{no zavr{ila jesewu sezonu i prezimi}e u vrhu tabele sa realnim {ansama da se u nastavku prvenstva bori za prvo mesto. Zavr{nica me~a bila dramati~na, a doma}ini su `eqno o~ekivali kraj. Vode}i zeleno-beli su postigli gol ve} u otvarawu me~a pa je izgledalo da }e lako sti}i do tri boda, ali nije bilo tako. Vode}i gol je postigao u 8. minutu Goli}, Jankovi} je izveo korner sa leve strane, a Goli} je sa~ekao loptu kod suprtone stative i smestio u mre`u. Imali su doma}ini dva dobra poku{aja u 20. i 35. minutu. [utirali su najpre Kosti}, a potom i Goli} ali su lopte prohujale pored ili preko gola. Gosti su u zavr{nici prvog poluvremena imali nekoliko prilika, u 29. minutu posle kornera sa desne strane neko

Bora Filipovi}

je {utirao poraj same stative. Potom je Saki} u 35. minutu dobro {utirao pa je Poleksi} u drugom poku{aju uhvatio loptu. Nastavak utakmice opet je pripao doma}inima, Nagli} i Jankovi} su imali prilike u 46. i 47. minutu a zatim je u 62. minutu Filipovi} postigao drugi gol za svoju ekipu. Poslu`en od Jankovi}a u{ao u kazneni prostor i lobom prebacio loptu preko Kirovskog. Radost doma}ih trajala je samo minut po{to su gosti ve} u slede}em smawili rezultat. Vujo{evi} je dao povratnu loptu Saki}u a ovaj sa nekih 18 metara smestio u levi dowi ugao golmana Poleksi}a. Fini{ utakmice pripao je doma}inima, ali su u nadoknadi vremena i gosti imali priliku. Da. Vi}enti}

PRED 47. TRADICIONALNI „DNEVNIKOV” TURNIR U MALOM FUDBALU

@reb 9. decembra Pribli`ava se po~etak tradicionalnog 47. “ Dnevnikovog” turnira u malom fudbalu, do prvih utakmica ostalo je jo{ samo dve nedeqe,a prijave za turnir prima}emo do 9. decembra kada }emo obaviti i `reb grupa. Ineteresovawe za turnir je veliko, minulih nekoliko dana mnoge ekipe su nas zvale da bi saznali pojedinosti oko uslova u~e{}a,ali po starom dobrom obi~aju svi ~ekaju posledwi ~as da se prijave. Na{ turnir je najstariji na ovim prostorima (po~eo je 1961. godine), a dele se i najve}e nagrade. Tako }e ove godine, kao i pro{le, prvaku pripasti 400.000 dinara, a ukupni nagradni fond iznosi}e oko 700.000 dinara. Naravno, jedini uslov je da se prijavi pribli`no isti broj ekipa kao i pro{le godine . Posebnu pa`wu posveti}emo najmla|ima, jer su oni budu}nost na{eg turnira. Ba{ zbog toga odlu~ili smo da smawimo kotizaciju za wih, pa }e pioniri ove godine pla}ati svega 8.000 dinara (umesto 9.5000), a mla|i pioniri 6.000 (umesto 9.000). I kod veterana situacija je sli~na kao i pro{le godine: ako se prijavi vi{e od petnaest ekipa i wih }emo nagraditi nov~ano i to pobednika s 50.000 dinara. Kod veterana pravo nastupa imaju svi fudbaleri koji su napunili 35 godina, bez obzira da li su aktivni ili ne.

Prijave za turnir primamo u prostorijama Sportske rubrike u zgradi Dnevnika (Bulevar oslobo|ewa 81) na drugom spratu radnim danom od 10 do 14 sati i na `iro-ra~un [ahovskog kluba Dnevnik 340 - 2511- 60. A bli`e informacije mogu se dobiti i na telefon sportske rubrike 021/ 480 - 6827. Dakle, kotizacije za seniorske ekipe su 13.000 dinara, za veterane 11.000, za kadete 10.000 (de~aci ro|eni posle 1. januara 1993. godine), za pionire 8.000 (1995. i mla|i) i za mla|e pionire (1996. i mla|i) 6.000 dinara. Igra}e se po starim pravilima - s pet igra~a u poqu i golmanom. Svaku ekipu sa~iwavaju deset igra~a i rukovodilac ekipe, u toku turnira mogu da se mewaju sastave, ali jedan fudbaler mo`e da igra za samo jedan tim, bez obzira na konkurenciju. Igra~i koji su ka`weni vremenskom kaznom od bilo kojeg saveza ne mogu da nastupe na turniru. U prvih nekoliko kola igralo bi se vikendom, a u zavr{nici po ubrzanom ritmu svakodnevno. Na po~etku turnira ekipe }e biti raspore|ene po grupama, a potom u zavr{nici }e se igrati na ispadawe. [ema je ista kao i ranijih godina, a vodi}emo ra~una da najboqe ekipe u predtakmi~ewu ne igraju u istim grupama. G. Kova~

BUNDESLIGA

Mertezaker ~uva Verder Verder ni posle 13 utakmica u Bundesligi ne zna za poraz, iako je u 14. kolu bio na ivici neuspeha protiv aktuelnog {ampiona Volfsburga. Me~ je zavr{en rezultatom 2:2, a junak u doma}oj ekipi bio je Per Mertazaker. “Vukovi” su vodili na Vezeru sve do 90. minuta, golovima Edina Xeka u 42. i 85. minutu, a onda je u posledwim trenucima izjedna~io reprezentativac Nema~ke. Hugo Almeida je bio Slavqe fudbalera Verdera je stralac za Verder u 62. minutu. Hamburg je dugo vodio na gostoInteresantno da je posle prvog vawu protiv Majnca, ali je zahvapoluvremena na pet utakmica rewuju}i Timu Huglandu doma}in u zultat bio identi~an 0:1. Borusi84. minutu stigao do 1:1. HSV je ja Dortmund je uspela da sa~uva {est utakmica bez pobede. prednost i u drugom poluvremenu Uspe{an dan gostiju zaokru`io na gostovawu protiv veoma dobrog je Frajburg, koji je sa~uvao 1:0 iz Hofenhajma (1:2). “Milioneri” su prvog poluvremena utakmice protako vezali i sedmi me~ bez porativ Nirnberga. za. Neven Suboti} odigrao je svih Rezultati 14. kola: Hofenhajm 90 minuta. Borusija D. 1:2 (0:1) (Demba Ba 49 Gojko Ka~ar je i pored kritika Kuba 3, Sahin 78 pen.), Verder trenera Funkela bio u sastavu Volfsburg 2:2 (0:1), (Almeida 62, Herte protiv Ajntrahta. Me|uMertezaker u 90. - Xeko 42, 85), tim, Berlincima ni to nije pomoMajnc - Hamburger 1:1(0:1) (Huglo da izbegnu 13 vezani poraz u gland 84 - Torun 3), Nirnberg Bundesligi, Tim iz Frankfurta Frajburg 0:1 (0:1) (Rajzinger 12), slavio je sa 3:1. Nemawa Pej~inoHerta - Ajntraht 1:3 (0:1) (Ramos vi}, kao i Ka~ar, odigrao je celu 81 - Oks 11, Frank 70, Majer 75), utakmicu. Bohum - Keln 0:0.

PREMIJER LIGA

Runi pokvario debi Granta Promena na kormilu, nije trgla iz letargije fudbalere Portsmuta, koji su na svom “Fraton parku” pora`eni od Man~ester junajteda (3:1) i ostali prikucani za dno tabele engleske Premijer lige. Debi novog menaxera Portsmuta Avrama Granta pokvario je Vejn Runi, koji je het-trikom rastu`io “mornare”, iako su doma}i ve}im delom me~a bili u najmawu ruku ravnopravan protivnik. Najpre je sa “kre~a” pogodio u 24. minutu, potom je na startu drugog poluvremena odli~no realizovao akciju Antonija Valensije i Rajana Gigsa, da bi opet iz kaznenog udarca stavio ta~ku na novu pobedu tima Aleksa Fergusona, koji je zbog kazne me~ gledao sa tribina. Arbitar Majk Din je dosudio jo{ jedan penal, i to za Portsmut,

koji je na prvi pogled bio sporan, ali je na signalizaciju pomo}nika utvr|eno da je Nemawa Vidi} u {esnaestercu za dres vukao Frederika Pikijona. Sa bele ta~ke pogodio je D`ord` Boateng. U samom fini{u Gigs je iz slobodnog udarca overio pobedu Man~estera, koji je smawio razliku za liderom ^elsijem na samo dva boda. Rezultati 14.kola: Blekburn Stouk 0:0, Fulam - Bolton 1:1 (0:1) (Daf 74 - Klasni} 34), Man~ester Siti - Hal 1:1 (1:0) (Rajt-Filips 45 - Balard 82), Portsmut - Man~ester junajted 1:4 (1:1) (Boateng 32 pen - Runi 24 pen, 48, 55 pen, Gigs 87), Vest Hem - Barnli 5:2 (3:0) (Kolison 18, Stanislas 34, Kol 43, Franko 51, Himenez 64 - Fle~er 68, 74), Vigan - Sanderlend 1:0 (0:0) (Rodalega 75).


c m y

SPORT

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

15

SUPER LIGA SRBIJE 13. KOLO BEOGRAD: Crvena zvezda - Partizan KRAGUJEVAC: Metalac - Spartak Z.V. SMEDEREVO: Smederevo - BSK PO@AREVAC: Mladi radnik - Hajduk BEOGRAD: OFK Beograd - ^ukari~ki Stankom Danas BEOGRAD: Rad - Vojvodina KRU[EVAC: Napredak - Jagodina 1. Crvena zvezda 13 11 1 1 2. Partizan 13 10 3 0 3. Vojvodina 12 7 3 2 4. OFK Beograd 13 7 3 3 5. Spartak ZV 13 5 5 3 6. Jagodina 12 5 3 4 7. Smederevo 13 4 4 5 8. Borac 13 5 1 7 9. Javor 13 3 6 4 10. Mladi radnik 13 3 5 5 11. Metalac 13 4 2 7 12. Hajduk 13 3 4 6 13. BSK 13 3 4 6 14. Napredak 12 2 4 6 15. Rad 12 1 5 6 16. ^ukari~ki 13 2 1 10

1:2 (1:1) 0:0 1:1 (0:1) 1:3 (1:0) 4:1 (1:0)

23:4 27:9 21:6 17:8 15:8 14:13 13:16 11:16 9:11 8:16 6:15 13:17 9:17 9:16 10.17 8:24

(13) (13) 34 33 24 24 20 18 16 16 15 14 14 13 13 10 8 7

U slede}em kolu (5/6.decembra) sastaju se - NOVI SAD: Vojvodina - Habitfarm Javor, KULA: Hajduk - Borac, BEOGRAD: ^ukari~ki Stankom - Mladi radnik, BEOGRAD: Partizan - OFK Beograd, BOR^A: BSK - Crvena zveda, SUBOTICA: Spartak Z.V. Smederevo, JAGODINA: Jagodina - Metalac, BEOGRAD: Rad Napredak.

Revija proma{aja Metalac - Spartak Zlatibor voda 0:0 KRAGUJEVAC: Stadion: „^ika Da~a“, gledalaca: 300, sudija: Stojanovi} (Ni{). @uti kartoni: Vasi}, Nenadi}, Savi}evi} (Metalac), Miri}, Popovi}, [arac, Oletuemanuel (Spartak ZV). Crveni karton: Popovi} u 41. minutu (Spartak Z.V). METALAC: @ivkovi} 7, Vasi} (od 29. Pavlovi} 7), Nenandi} 7, Rako~evi} 7, Ota{evi} 7, Gojak 7, Tasi} 6, Teodorovi} 6, (od 82. Obradovi}), Savi}evi} (od 6. To{kovi} 6), Simovi} 6, Jovanovi} 6. SPARTAK: Jovani} 7, Pu{kari} 6, [arac 7, Milankovi} 6, Oletuemanuel 7, Popovi} 6, Torbica 7, Jawu{ 7 (od 89. Noskovi} ), Veselinov 6 (od 82. Bo{kovi} -), Miri} 7 (od 46. Simovi} 7). Provala oblaka zalivala je tren stadiona „^ika Da~a“ tokom svih 90 minuta utakmice. U tako te{kim uslovima najte`e je bilo napada~ima. Vodila se `estoka borba, ali mre`e su ostale mirne. U osmom minutu prvi korner na utakmici izveli su gosti, [arac je centrirao sa leve strane, a Ota{evi} glavom loptu izbacio iz

kaznenog prostora. Na loptu je natr~ao Veselinov, {utirao kao iz topa sa 20 metara, a @ivkovi} sigurno interveni{e. U 41. minutu Stojanovi} opravdano pokazuje drugi `uti karton Igoru Popovi}u zbog prigovora, a Suboti~ani ostaju sa igra~em mawe. U 57. minutu korner sa leve strane izveo je Simovi}, lopta dolazi do Ota{evi}a koji centrira sa desne strane, a Jovanovi} {utira glavom sa deset metara preko pre~ke. Pavlovi} je u 66. minutu centrirao sa desne strane, Teodorovi} u padu {utirao, Jovani} bez problema uhvatio loptu. Deset minuta kasnije posle centar{uta Nenadi} sa leve strane, lopta je do{la do Sto{kovi}a koji {utira sa nekih deset metara, Jovanovi} je loptu samo dotakao, ali je i to bilo dovoljno da ona ode je u korner. U 87. minutu Nenadi} ulazi u kazneni prostor gostiju, idealno centrira sa leve strane, a Jovanovi} ne sti`e da sa tri metra loptu ubaci u praznu mre`u golmana gostiju Jovani}a.

VOJVODINA DANAS IGRA NA BAWICI

Babi} poziva na oprez Neugodno gostovawe o~ekuje danas fudbalere Vojvodine. Koliko god slab polo`aj na prvenstvenoj tabeli ne potkrepquje snagu Vo{inog doma}ina, toliko igre Radovih fudbalera pozivaju na oprez. Uostalom, isto mi{qewe deli i {ef stru~nog {taba novosadskog superliga{a Branko Sosa Babi}. - Rad je ekipa koja te`i da nametne igru. Ukoliko u tome uspe, onda rival nailazi na velike pote{ko}e. Gledao sam nekoliko me~eva Rada kada je ovaj tim igrao dobro, napadao, stvarao {anse ali i proma{ivao i za te proma{aje bivao ka`wen. Na na{em sredwem redu je da ne dozvoli da mu suparnik nametne igru, a onda bi sve trebalo da bude lak{e za nas – smatra Babi}. Trenera Vojvodine po malo brine podatak da relativno mali broj igra~a na ple}ima nosi prvenstvenu jesen. - Velikog izbora nemam. Sve se vrti oko 12-13 fudbalera i od toga ne mo`emo da pobegnemo. \urovski je i daqe van stroja, prema posledwim informacijama nalazi se u Beogradu s povi{enom temperaturom i na wega i daqe ne mogu da ra~unam. Ipak, fudbaleri koji su u pogonu za sada uspe{no obavqaju poverene zadatke, iako je kup utak-

mica sa Smederevom pokazala odre|ene oscilacije – priznaje Babi}. Miroslav Vuli}evi} je stigao letos u Vojvodinu iz Ivawice. Nametnuo se standardnim igrama i osigurao mesto uz desnu aut liniju. - Ukupno gledaju}i zadovoqan sam onim {to sam do sada pru`io u dresu Vojvodine. Se}am se koliko mi je bilo te{ko ispo~etka da se naviknem na novu sredinu, ali sam odli~no primqen od saigra~a i to mi je pomoglo da se br`e prilagodim. Znam da mogu jo{ boqe da igram, a s obzirom na to da volim ofanzivan fudbal, odgovara mi stil koji negujemo. Dobro se sla`em s mladim Aleksi}em kojem novi trener Babi} redovno pru`a {ansu, a va`no je i to da Vojvodina ravnomerno napada po oba boka jer na levoj strani imamo Tadi}a i Kizita. Nadam se da }emo uspe{ni biti i danas na Bawici iako tim Rada veoma po{tujem – rekao je Vuli}evi}. O~ekuje se da Vojvodina danas zaigra u postavi koja je u sredu u ~etvrtfinalu Lav kupa bila boqa od Smedereva: Brki}, Vuli}evi}, Ple~, Lovri}, Kizito, A|uru, Medojevi}, Tumbasevi}, Aleksi}, Mr|a, Tadi}. S. Savi}

Kleo zaustavio lidera Crvena zvezda - Partizan 1:2 (1:1) BEOGRAD: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 30.000, sudija: Stankovi} (Beograd), strelci: Kne`evi} u 43. (autogol) za Crvenu zvezdu, a Diara u 4. i Kleo u 61. minutu za Partizan. @uti kartoni: Igwatijevi}, Isah (Crvena zvezda), Kne`evi}, Qaji}, Moreira, \or|evi} (Partizan). Crveni karton: Kne`evi} (Partizan). CRVENA ZVEZDA: Stamenkovi} 6, Miqkov 6, Igwatijevi} 7, Viloti} 6, \or|evi} 6, Isah 7 (Bla`i} -), Bogdanovi} 7, Savio 7, Perovi} 7 (Kadu -), Leki} 6, Jefti} 7. PARTIZAN: Bo`ovi} 7, Kne`evi} 6, Lomi} 7, \or|evi} 7, Krstaji} 7, Petrovi} 7, Fejsa 8, Qaji} 7 (Tomi} -), Moreira 8, Kleo 8 (Va{ington -), Diara 7 (Jovanovi} 6). Aktuelni {ampion je u 137. ve~itom derbiju bio boqi od lidera prvenstva pa je zaslu`eno slavio vredan trijumf. Partizan je uspeo da prekine uspe{nu seriju crvenobelih i nanese prvi poraz Zvezdi, a ujedno zabele`i i 13. trijumf na naj{em najve}em stadionu. U zanimqivoj, ne previ{e kvalitetnoj fudbalskoj predstavi crno-beli su nadmudrili doma}ina i pobedom se potpuno primakli prvoj poziciji.

kani se okupilo oko 30.000 gledalaca {to je sasvim pristojna poseta. Dekor zaista lep u pojedinim momentima i atmosfera za pam}ewe. Ipak, bez incidenata se ne mo`e, a ovoga puta predwa~ili su simpatizeri crno-belih lomqewem i palewem stolica na ju`noj tribini. Me~ je zbog toga u 75. minutu bio prekinut dok se vatra nije ugasila. Sre}om brzom intervencijom nadle`nih slu`bi prekid je potrajao 2-3 minuta. To je svakako i jedina mrqa. Trener crveno-belih Vladimir Petrovi} opredelio se za ofanzivnu postavu sa trojicom napada~a, bez povre|enog kapitena Lazeti}a. Stevanovi} nije previ{e ekperimentisao, pa je startna postava bila o~ekivana. I ve} na samom startu me~a gosti Kleo je odlu~io ve~iti derbi sti`u do vo|stva. Petrovi} je zano jedini {ut u okvir gola pretvapo~eo akciju nastavio je Kne`erila je u izjedna~ewe. U 43. minuvi} potom je Moreira kraj konfutu Jefti} je centrirao, a nespretzne Zvezdine odbrane prona{ao no je u kaznenom prostoru interDiaru a ovaj loptu ugurao u mre`u. venisao nervozni Sr|an Kne`eNeo~ekivani pogodak verovatvi} i loptu glavom sproveo u gol no je razbio mnoge takti~ke konkraj Bo`ovi}a. I po~etak drugog cepte dvojice trenera, ali na tepoluvremena bio je veoma buran. renu su dominirali crno-beli. Trener Stevanovi} je propustio

Pobeda za ro|endan Treneru Partizana Goranu Stevanovi}u ju~e je bio 43 ro|endan. Pobeda u 137. ve~itom derbiju sigurno mu je i najvredniji poklon. - Ostvarili smo veli~anstvenu pobedu. Dominirali smo sve vreme i potpuno zaslu`eno slavili.

Vremenske prilike nisu i{le u prilog srpskoj fudbalskoj svetkovini, dosadna ki{a i prohladno vreme sasvim izvesno ostavilo je i uz TV prijemnike veliki broj qubiteqa fudbala. No, na Mara-

Bili smo organizovani, takti~ki dobri i ostvarili trijumf nad rivalom koji ima solidan tim, igru i trenera. U prvom poluvremenu smo mo`da mogli i ubedqivije da vodimo, ali smo gre{kama vratili Zvezdu u me~. U nastavku smo se}no stigli do drugog gola, izdr`ali pritisak i pokazali da ova ekipa ipak ima kvalitet - rekao je Stevanovi} i dodao da }e pobeda u derbiju zna~iti samo ako se ve`e i uspe{na serija. Vladimir Petrovi} Pi`on nije mnogo zamerio svojim igra~ima. Po wemu, neiskustvo ekipe u ve~itim derbijima odlu~ila je pobednika. - ^estitao bih Partizanu na pobedi. Bili su boqi, znali {ta ho}e i stigli do trijumfa. Presudio je wihov sta` u velikim utakmicama, koji mi nismo imali. Imali smo igra~a vi{e, ali smo bili naivni i nismo ga iskoristili. Mo`da bi rezultat bio i boqi da je igrao Nikola Lazeti} - rekao je trener Crvene zvezde. I. L.

Do{lo je do izra`aja wihova pas igra, dok se Zvezda nije najboqe sna{la u situaciji kada je morala da juri „minus“. Mogao je Qaji} u dva navrata ozbiqnije da ugrozi Stamenkovi}a, a Zvezda prakti~-

Fewer na Banovom brdu OFK Beograd - ^ukari~ki Stankom 4:1 (1:0) BEOGRAD: Omladinski stadion, bez gledalaca, sudija:Popovi}, strelci: Simi} u 30, Mili} u 63, Trivunovi} u 69. i Oumaru u 78. minutu za OFK Beograd, a Kr~marevi} u 80. minutu (iz jedanaesterca) za ^ukari~ki. @uti: [aranov (OFK Beograd), Kiso i Dobra{inovi} (^ukari~ki). OFK BEOGRAD: [aranov, Nikoli}, Stankovi}, Lazarevi}, Plani}, Trifunovi}, Markovi}, Beqi}, Simi} (Oumaru), [}epanovi} (Jeli}), Mili} (Sin|i}). ^UKARI^KI STANKOM: Isailovi}, Okuka (Nedeqkovi}), Popovi}, @ivanovi}, Kecojevi}, Kiso, Stani} (Dobra{inovi}), Tintor, Zavi{i}, Kr~marevi}, Pavlovi} (Rni}). Da }e „fewer“ ostati u rukama „br|ana“ nagovestio je najboqi strelac OFK Beograda Nikola Simi}. Svoj peti gol u {ampionatu postigao je udarcem sa desetak metara. Da }e „romanti~ari“ ostvariti tre}u uzastopnu pobedu, posle dve na gostovawima (protiv Hajduka u prvenstvu i Borca u Kupu), bilo je jasno kada je Nemawa Mili} pove}ao na 2:0 u 63. minutu. Negudo zatim, Bojana Isailovi}a savla-

dali su i Petar Jeli} i Oumaru Abubakar, a poraz gostiju ubla`io je Nikola Kr~marevi} iz penala.

Borac - Habitfarm Javor 1:0 (1:0) ^A^AK: Stadion Borca kraj Morave, gledalaca 800, sudija D. Bogdanovi} (Kraqevo), strelac Grkajac u 45. minutu. @uti kartoni: Mari} i Grkajac (Borac), Nikitovi} (Habitfarm Javor). BORAC: Grahovac -, Pejovi} 8, Mari} 7, Alver 7, Dragutinovi} 7 (\okovi} 7), Dmitrovi} 7, Kosti} 7, Mugo{a 7, Spasojevi} 6 (Kne`evi} -)? Davidov 7, Grkajac 8 (Prtewak-). HABITFARM JAVOR: Kahriman 6, Milovanovi} 6, Milovi} 6, Dragovi} 6, Pavlovi} 6, Gogi} 6 (^uki} -), Nikitovi} 6, Aberhara 6 (Pani} -), Stojakovi} 7, Trifunovi} 6, Stojanovi} 6 (Ifeani -). Kao i svaki derbi, tako i ovaj ali kom{ijski izazivao je veliku neizvesnost. Jedini gol postigao je Grkajac. Posle solo prodora po desnoj strani Kosti}a uba~enu loptu prihvatio glavom i pogodio desni ugao golmana Kahrimana. A. Stefanovi}

priliku da zameni indisponiranog Kne`evi}a koji je ve} zaradio `uti karton a u 48. minutu u jednom duelu nagazio je Leki}a dok je ovaj bio na zemqi pa je sudija Stankovi} sasvim opravdano po-

kazao drugi `uti, odnosno crveni karton defanzivcu Partizana. ^inilo se da ovaj trenutak mo`e biti i preloman u nastavku duela. Zvezda je dobila vetar u le|a ali ga nije iskoristila, jednostavno bitku na sredini terena dobili su Petrovi}, Fejsa i Moreira koji su apsolutno nadvisili vezni red crveno-belih. U 61. minutu najlep{i potez na utakmici. Sevnula je kontra Partizana Qaji} je proigrao Brazilca Klea, a ovaj u velikom stilu dugo vukao loptu, izdr`ao nekoliko duela i onda preciznim {utem sa ivice kaznenog prostora pogodio ciq. Efektan, pravi evro gol dovoqan za Partizanov trijumf. Inicijativa je bila na strani doma}ina , ali se i Partizan ume{no branio, na ~elu sa iskusnim {toperskim tandemom Krstaji} \or|evi}. Zapretili su dva puta glavom iz neposredne blizine Jefti} i Leki}, ali opipqivijih {ansi za izjedna~ewe nije bilo. Ponestalo je snage i fudbalerima Partizana tako da nisu iskoristili {upqine u Zvezdinoj odbrani i nekoliko kontri okon~ano je bez rezultata. U solidnoj, interesantnoj i tek prose~nog kvaliteta utakmici Partizan je izborio bodove kojima se primakao crveno-belima {to je svakako garancija da }e zavr{nica jeseweg dela sezone biti veoma uzbudqiva. Z. Rangelov

Preokret za tri boda Mladi radnik - Hajduk 1:3 (1:0) PO@AREVAC: Gradski stadion, gledalaca: 800, sudija: Vukadinovi} (Beograd). Strelci: Frenklin u 21. minutu za Mladi radnik, Radanovi} u 64, @ivanovi} u 67. i Bogi} u 78. minutu za Hajduk. @uti karton: Duki} (Hajduk) u 59. minutu. MLADI RADNIK: Pejovi}, Mileti}, Ja{i}, Lazi}, Ceni} ( od 74. Sepuja), Vasiqevi}, Luka, Mati}, Frenklin, Simi}, Savanovi} ( od 61. \or|evi}). HAJDUK: Manolov, Duki}, Fejsa, Radanovi}, Top~agi}, Maksimovi}, Jovanovi} (od 85. Kozo{), Bogi}, Pauqevi} (od 55. Ko-

mazec), @ivanovi} (od 88. Milosavqevi}), Davidov. Hajduk je prekunuo crni niz. Posle ~etiri „vezana“ poraza ceh je platio Mladi radnik. Doma}in je u Po`arevcu poveo evrogolom iz voleja Nigerijca Ajodelea Frenklina, ali su Kuqani u drugom poluvremenu napravili preokret za samo tri minuta, preko Sini{e Radanovi}a i Milo{a @ivanovi}a. Kona~an rezultat (1:3) postavio je Nikola Bogi}. Tako je {ok terapija Kuqana uspela i posle pet su{nih jutakmica hajduci su osvojili va`ne bodove.

Dva penala Smederevo - BSK Bor~a 1:1 (0:1) SMEDEREVO: Stadion Smedereva, gledalaca 500, sudija: Ki{~epegi (Novi Sad), strelci: Komadina u 58. za Smederevo, a \uki} u 17. (iz penala) minutu za BSK Bor~a. @uti kartoni: Atanakovi}, Kova~evi}, Miqkovi}, Bojatovi} (Smederevo), Savi}, Mati}, Kne`evi} (BSK Bor~a). SMEDEREVO: Rankovi} 9, Stamenkovi} 6, Atanackovi} 6, Kova~evi} 7 (Gegi} -), Miqkovi} 6, Komadina 7, ]eran 6, @ivkovi} 6 (Milosavqevi} -), Mladenovi} 6 (Bojatovi} 6), Jovanovi} 7, Rankovi} 7. BSK BOR^A: Jankovi} 8, Milo{evi} 7, Bo{kovi} 6, Topi} 7, Radunovi} 7, Savi} 6, Alivodi} 6

(^esarevi} -), Mati} 7, \uki} 6, Kne`evi} 7, Babi} 6 (Krsti} -). Gosti iz Bor~e od po~etka utakmice krenuli su silovito i ta agresivnost krunisana je pogotkom. Posle nepropisnog starta u 17. minutu Antanackovi}a nad Kne`evi}em Ki{~epegi je pokazao na belu ta~ku, a siguran sa bele ta~ke bio je \uki}. Smederevo je izjedna~ilo. S leve strane @ivkovi} je izveo slobodan udarac, a Komadina sa ivice peterca glavom je u u 58. minutu zakucao loptu kraj nemo}nog Jankovi}a. Verovatno da bi doma}i stigli do celog plena da je ]eran u 79. minutu iskoristio najstro`u kaznu. uhvatio. T. Gli{i}


nedeqa29.novembar2009.

c m y

16

DNEVNIK


Novosadska nedeqa29.novembar2009.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.co.yu

DANAS U GRADU BIOSKOPI Bioskop „Jadran“ „Ma~ak u ~izmama“ (11 i 17), „Edit i ja“ (18.30), „Majkl Xekson, To je to“ (21.45). Art bioskop „Vojvodina“ na Spensu, „Gola istina“ (19.30), „Prekinuti zagrqaji“ „(21).

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te Scena „Jovan \or|evi}“ „Tango sedak{n“ najpoznatiji argentinski tango {ou (20) Pozori{te mladih mala sala „Vuk i jari}i“ (11).

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka "Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti"; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 525–059: stalna postavka "Vojvodina od paleolita do sredine 20. veka", Tematska izlo`ba "Kada u kujni vlada red..." Radno vreme od 9 do 17 svakog dana osim ponedeqka. Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka "Jovan Jovanovi} Zmaj", Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka "Legat doktora Branka Ili}a, dokumentarna izlo`ba 1883", "Secesija u Novom Sadu" (do 15. januara) Muzejski prostor Zavoda za za{titu prirode Srbije - odeqewe u Novom Sadu, Radni~ka 20, 4896–302 (9–17): stalna postavka "50 godina prirodwa~ke muzejske delatnosti u Vojvodini" Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18)

„JUGOALAT“ UGOVARA POSLOVE S INOSTRANSTVOM

Ku}ice i bu{ilice za libijsko tr`i{te -“Jugoalat“ sa nestrpqewem i{~ekuje koncept ugovora od poslovnog partenra iz Libije zainteresovanog da u novosadskoj fabrici alata naru~i proizvodwu bu{e}ih garnitura za naftu i vodu i kontejnera, malih ku}a pogodnih za stanovawe na radili{tima - izjavio je predsednik

nema novca pa smo zato vi{e okrenuti inostranstvu - navodi Jakovqevi}, `ale}i se da fabrika mora dugo da ~eka da bi naplatila robu ispru~enu doma}em tr`i{tu. Posebno raduje {to nema~ka komapnija „Gleser“ tra`i obnovu poslova. Trenutno su zainte-

- Primili smo 30 radnika, a plan je da „Jugoalat“ ima pet stotina zaposlenih. Imamo planove da otvorimo i [kolu za zavarivawe. Projekat je zavr{en i u toku su razgovori s bankarima da nas finansijski podr`i. Ho}emo da u delu „Jugoalata“ otvorimo i studentski dom za akademce

Upravnog odbora i ve}inski vlasnik Spasoje Jakovqevi}. U toku su pregovari s hrvatskim poslovnim partnerom iz Daruvara koji objediwuje ma{insku industriju u Hrvatskoj, da „Jugaoalat“ bude generalni zastupnik na tamo{wem tr`i{tu. - Od doma}ih kupaca dosta wih jo{ ni ne zna da ponovo radimo. Me|utim, ovda{wa industrija

resovani da im“Jugoalat“ radi provlaka~e. U „Jugoalatu“ trenutno radi wih 130. Jo{ uvek zara|uju minimalnu zaradu, a od narednog meseca o~ekuju da se plate ispla}uju mesec za mesec. Radi stavarawa boqih uslova za rad, zaposlenima u proizvodwi napravqeni su novi toaleti sa tu{ kabinama i postavqeni novi ormari za odlagawe garderobe.

Tehni~kog fakulteta - nagla{ava Jakovqevi}. Dok se ti planovi ne ostvare, radnicima kojima nije upla}ivan doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe od januara 2004. godine do 30. juna ove, za {ta nije kriv sada{wi vlasnik fabrike, bi}e povezan radni sta`. Taj posao bi}e ura|en onako kako je u zakqu~ku preporu~ila Vlada Srbije. Z. Deli}

GALERIJE Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, 489–9000 (10–18, petak 12–20): stalna postavka "Srpsko slikarstvo 18, 19. i prve polovine 20. veka"; stalna postavka: Srpska umetnost "Teme i ideje" (1900–1941); stalna postavka "Qudi i doga|aji – slika pro{losti" Spomen-zbirka Pavla Beqanskog, Trg galerija 2, 528–185 (10–18, ~etvrtak 13–21): stalna postavka "Srpska likovna umetnost prve polovine 20. veka" Galerija likovne umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzi}a, Vase Staji}a 1, Izlo`ba grafi~ara Milana Stanojeva (od 1 do 31. okotbra)

DVA DANA BERZE SADNOG MATERIJALA

^etinari, bambusi i „dijeta” za biqke Posle dva sajamska dana ju~e je u hali „Master“ Novosadskog sajma stavqena ta~ka na prvu „Berzu sadnog materijala“ u na{em gradu. Glavna „atrakcija“ na manifestaciji koju organizatori ocewuju kao veoma uspe{nu bilo je predstavqawe programa za{tite i ishrane biqaka za narednu godinu. Stru~waci savetuju da pri izboru pravih „{pecija“ treba voditi ra~una i opredeliti ze za one preparate koje karakteri{e najmawi potencijalni rizik po qude i prirodno okru`ewe.

Izme|u ostalog posetioci su mogli da se upoznaju s velikim brojem preparata za za{titu biqaka u ratarstvu, povrtarstvu, vo}arstvu... Na berzi su predstavqene i bezvirusne podloge, kalemi okaca, kao i razli~ite vrste bambusa i drugog ukrasnog biqa. Osim ~etinara, li{}ara, ukrasnih trski, trava i bambusa u ponudi je su bile i usluge projektovawa, podizawa i izgradwe ukrasnih jezera i fontana. D. A.

V REMEPLOV

UZ POMO] RADNIKA „^ISTO]E“

Mladost skockala Tvr|avu Radnici „^isto}e“ i dvadesetak mladih volontera uredili su ovih dana delove Petrovaradinske tvr|ave, koji se ne nalaze u redovnom programu od`avawa javne higijene. Volonteri su u~enici sredwih {kola i studenti koji su se sami organizovali i izrazili `equ da li~nim primerom po-

ka`u koliko je bitno da svako od nas vodi ra~una o ~isto}i grada i ne ostavqa za sobom otpad, ka`u u „^isto}i“. Pomenuto preduze}e je organizovalo akciju, pripremilo vre}e i bocke za otpatke, kao i rukavice, a radnici su pomogli volonterima da sakupe otpad. Ovo je bila jo{ jedna u nizu ak-

cija koje „^isto}a“ organizuje zajedno s gra|anima. „Namera nam je da kroz ovakve akcije uti~emo na svest gra|ana o tome da je va`no da svako od nas vodi ra~una o tome kako postupa s otpadom koji sam napravi“, saop{tavaju iz ovog komunalng preduze}a. B. M.

Vrti} dobija kamere

Bukvalno {tapom i kanapom, grupa in`ewera, tehni~ara i ostalih radnika, kao i dvadesetak qudi od kojih su se polovina tek u~ila novinarstvu, ispunila je zadatak: 29. novembra 1949. ta~no u podne, po~elo je emitovawe petojezi~nog programa Radio Novog Sada. A kada su na isti dan 1959. slavili desetogodi{wicu rada, neki su priznali da su se pla{ili da im ure|aji ne}e izdr`ati ni deset dana. U Evropi se tada ni{ta

nije moglo kupiti, pa su morali da od odba~enih meterijala izra|uju sebi sprave. Ali, eto, po~elo se s emitovawem programaod 6 do 24 ~asa. Program nikada nije prekidan, ~ak i u vreme NATO bombardovawa emitovan je svih 24 ~asa na vi{e sredwetalasnih i ultrakratkih talasa. Naro~ito u prvim godinama, program Radio Novog Sada bio je rado slu{an i u susednim zemqama. N. C.

De`urna apoteka danas }e biti "1. maj". Otvorena je od 20 do 7 ~asova, a nalazi se u Jevejskoj ulici 40.

RASPORED BOGOSLU`EWA U CRKVAMA NOVOG SADA Pravoslavne crkve Crkva Svetog velikomu~enika Georgija (Saborna) u 9 ~asova Crkva Uspenija presvete Bogorodice (Uspenska) u 9.30 ~asova Crkva Svetog Nikolaja (Nikolajevska) u 9 ~asova Crkva Sveta tri jerarha (Alma{ka) u 9 ~asova Crkva Vaznesewa gospodweg na Klisi u 9.30 ~asova Uspenska kapela u 9 ~asova Alma{ka kapela u 9 ~asova Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u krugu Vojne bolnice u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svete Petke u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svetog ispovednika Varnave u Petrovaradinu u 9 ~asova

Grkokatoli~ka crkva

RADOVI U ULICI NIKOLE TESLE

Po~elo emitovawe petojezi~nog programa

De`ura apoteka „1. maj”

U Ulici Nikole Tesle u toku su radovi koji }e prema re~ima Gordane Gale{ev iz „Informatike“ trajati jo{ dve do tri nedeqe, a u pitawu je povezivawe obli`weg vrti}a „Panda“ sa telekomunikacionim sistemom, ta~nije postavqawe video nadzora. Podse}amo, ovo se radi u okviru projekta „Novi Sad bezbedan grad“, a prema planu do kraja godine svi vrti}i, osnovne i sredwe {kole kao i va`niji objekti i saobra}ajnice bi}e pokriveni video nadzorom koji }e imati izme|u 700 i 800 kamera. ^itav projekat }e se razvijati i slede}e godine i u planu je da do kraja 2010. ceo Novi Sad bude pokriven nadzorom. B. M.

Crkva Sveti apostoli Petar i Pavle (Svetozara Mileti}a 44) u 10 i 18 ~asova

Rimokatoli~ke crkve @upna crkva Imena Marijina (Katedrala) u 7 sati na hrvatskom i ma|arskom jeziku, u 8.30 na ma|arskom, u 10 sati na hrvatskom i u 11.30 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Roka (Futo{ka 9) u 7 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svete Elizabete (]irila i Metodija 11, Telep) u 7 i 10 sati na ma|arskom jeziku Crkva Sveti duh (Velebitska 13, Klisa) u 8 sati na ma|arskom i u 9.30 sati na hrvatskom jeziku Fraweva~ki samostan Svetog Ivana Kapistrana (cara Du{ana 4) u 8.30 na hrvatskom, u 10 i 18 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Jurja ([trosmajerova 20, Petrovaradin) u 18 sati Crkva Uzvi{ewe Svetog kri`a (Koste Na|a 21, Petrovaradin) u 7, 9 i 19 sati @upna crkva Svetog Roka (Preradovi}eva 160, Petrovaradin) u 18 sati

Protestantske crkve Reformatsko-hri{}anska crkva (Pavla Papa 5) u 10 sati na ma|arskom jeziku Reformatsko-hri{}anska crkva (]irila i Metodija, Telep) u 8 sati na ma|arskom jeziku Slova~ko-evangelisti~ka AV crkva (ugao Jovana Suboti}a i Masarikove) u 10 sati sve~ana liturgija na slova~kom i u 17 sati ve~erwe na srpskom jeziku Protestantsko-evan|eoska crkva (Petra Drap{ina 42) u 9 i 18 sati Evangeli~ka metodisti~ka crkva, (Lukijana Mu{ickog 7) u 10 i 19 ~asova

Dan osoba s invaliditetom Me|unarodni dan osoba s invaliditetom bi}e obele`en u ~etvrtak, 3. decembra. Sve~anost }e se odr`ati u hotelu „Novi Sad“, a organizovana je pod pokroviteqstvom predsednika Izvr{nog ve}a Vojvodine, Bojana Pajti}a. M. P.


18

nedeqa29.novembar2009.

OGLASI

DNEVNIK

KOPAONIK - izdajem apartman 2 7 osoba preko puta „Ma{inca“. Telefoni: 011/3246828, 063/301975, 063/370787. 87931 IZDAJEM ku}u na Kopaoniku i apartman. Telefon 011/2195-483, 064/0441-431. 90286 ZLATIBOR, izdajem komforan apartman za odmor, zaseban ulaz, dvori{te, novogradwa, vansezonski popust. Telefoni: 031/511-159, 065/511-159-9, 064/23-71-985. 90658

DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni. Dolazim ku}i. Profesor.sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 6399-305. 90571 ISKUSAN profesor dr`i ~asove engleskog za sve uzraste i nivoe. Povoqno. Dolazim. Telefon 063/583062. 90477 PODU^AVAWE: ^asovi matematike za sredwo{kolce i osnovce, vi{egodi{we iskustvo, profesor - dolazim. Telefon 6311-482. 90625 ^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 6399305. 90570 ISKUSAN PROFESOR: matematika, fizika, statistika, informatika, mehanika, nacrtna, mehanika i elektrotehnika.U~enici 300400din/60 min, studenti 500din/60min. Priprema prijemnih! Telefoni: 021/6367-482, 063/471-644. 90761

USLUGE prevo|ewa sa i na engleski - kvalitetno, ta~no, brzo. Povoqno. Po potrebi i sudski pe~at. Telefon 063/583-062. 90478

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski i latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 6399-305. 90572

IZDAJEM dvokrevetnu sobu sa upotrebom nusprostorija: kuhiwe, kupatilo, toalet, terasa, na Limanu pored fakulteta, Narodnog Fronta 69. Telefon 6338-155. 90709 IZDAJEM name{tenu sobu sa dva le`aja, centralno grejawe i upotreba kupatila, 60E po le`aju kod satelitske pijace. Telefoni: 6393-610, 504-629. 90763 IZDAJEM sobu u name{tenom trosobnom stanu sa upotrebom kuhiwe, kupatila i dnevne prostorije. Telefon 064/2755-731, 021/6369-560. 90828


OGLASI

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

AUDICIJA Gimnazijsko peva~ko dru{tvo „1838“ Novi Sad organizuje za biv{e gimnazijalce i ostale muzi~ke znalce od 20 do 40 godina starosti, audiciju u gimnaziji J.J.Zmaj u N. Sadu, Zlatne grede br. 4, u sve~anoj sali na I-om spratu, 30. 11, sa po~etkom u 19. 00 ~asova. 90672

IZDAJEM jednokrevetnu name{tenu sobu, centralno grejawe, kupatilo, upotreba kuhiwe, poseban ulaz. Telefon 021/504-629. 90926

DVOSOBAN stan 58m, V sprat + stepenice iz dnevnog boravka gore 46m, dva kupatila, dve terase. Mo`e zamena za mawi stan. Tel. 021/526387, 063/808-69-62. 248874 MEWAM stan od 75m2 za mawi do 40m2. Mo`e i prodaja u Kosovskoj ulici. Telefoni: 523-792, 064/24101-55. 90838 NOVO NASEQE troiposoban stan, 85/3, mewam za 40m2 uz doplatu. Telefon 061/21-058-48. 90602 MEWAM ili prodajem ukwi`en dvosoban stan, 58m2 u Katarine Ivanovi} za mawi stan uz doplatu. Bez posrednika. Telefon 063/50-82-83. 90580

IZDAJEM novu garsoweru 28m2, Bul. oslobo|ewa kod Dnevnika 160 evra. Tel. 021/6337-037, 064/826-1253. 249186 IZDAJEM dvosoban name{ten stan na Keju. Telefon 064/583-18-20. 91089 IZDAJEM trosoban stan, 80m2, kod Dnevnika, Bul. oslobo|ewa, odmah useqiv, lift, terasa, tel. Tel. 063/826-1253, 021/6337-037. 249187 GRBAVICA, izdajem nov trosoban stan, Gogoqeva, lift, terasa, odmah useqiv! Tel. 021/6337-037, 064/8295005. 249188 BULEVAR OSLOBO\EWA izdajem nov, dvosoban name{ten ili prazan stan, 1. sprat, odmah useqiv. Tel. 021/6337-037, 063/826-1253. 249189 CENTAR, izdajem dvosoban prazan stan 48m2, Kosovska ulica, 3. sprat, lift, useqiv 170 evra, mese~no pla}awe! Tel. 064/829-5005, 063/826-1253. 249190

IZDAJEM kod Socijalnog nov dvoiposoban stan 57m2 nova opremqena kuhiwa, plakari, klima, mese~no pla}awe. Telefon 528-137. 249160 IZDAJEM u Bra}e Ribnikara kompletno name{ten jednosoban stan 35m2. Telefon 528-137. 249161 IZDAJEM na Novom nasequ u Savini na drugom spratu kompletno name{ten dvosoban stan od 01. 12. 2009. Telefon 528-137. 249162 IZDAJEMO kompletno, lepo name{tenu garsoweru kod Futo{ke pijace u novijoj zgradi. Telefon 6615117. 249238 IZDAJEM dvosoban stan 41m2, na Grbavici, prazan odmah useqiv, II sprat, potpuno nov. Cena 200 evra! Tel. 021/66-22-746, 063/400-360. 248873 IZDAVAWE I ZAKUP stanova u Novom Sadu - prazni ili name{teni, jednosobni, dvosobni, trosobni, ku}e, lokali. Nazovite, povoqne cene. Tel. 021/66-22-746, 063/286-647. 248869 IZDAJEM jednoiposoban stan na Novoj Detelinari, kompletno name{ten, u novoj zgradi na prvom spratu, 200 evra mese~no! Tel. 065/2019016; www.solis-nekretnine.com. 248945 LUKSUZNO name{ten dvosoban stan u novoj zgradi, 49m2, 250 evra+depozit! Tel. 065/2019-016; www.solis-nekretnine.com. 248946 IZDAJEM ekstra opremqen petosoban stan od 120m2 na IV spratu u strogom centru, nova zgrada, terasa, lift, jakuzi, dve klime, 700 evra mese~no! Tel. 065/2019-016. www.solisnekretnine.com. 248947 IZDAJEM trosoban komforan stan u centru grada, tri spava}e sobe, kuhiwa, trpezarija, dnevni boravak, terasa, kupatilo i wc, 350 evra mese~no! Tel. 065/2019-004. www.solisnekretnine.com. 248948 IZDAJEM {estosoban stan od 200m2, salonac, Ul. Matice srpske, prvi sprat, visina 4m, centralno grejawe, idealno za firme, ordinaciju! Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 248942

IZDAJEM name{ten stan jednoiposoban i garsoweru u gradu. Tel. 423208, 528-599. 249092 KU]A za izdavawe kod Sajma, petosobna sa kolskim ulazom i dvori{tem. Pogodna i za stanovawe i za poslovni prostor tipa ordinacije, obdani{ta i sl. Cena po dogovoru! Tel. 065/2019-004. www.solis-nekretnine.com. 248943 IZDAJEM garsoweru, komplet name{tenu, kablovska TV, zajedni~ka ve{ ma{ina, Ul. Nizijska. Povoqno. Telefon 021/6416-743. 90701 IZDAJEM prazan trosoban stan 62m2, useqiv od 1. 12. 2009. godine u Ul. Dostojevskoj br. 4. Telefon 063/599-719. 90811 IZDAJEM jednosoban stan u Maksima Gorkog, telefon, kablovska. Telefon 061/600-5485. 89599 IZDAJEM nov ~etvorosoban luks name{ten stan, 100m2, II sprat, dva sanitarna ~vora, Ul. Pavla Papa, cena 430E. Telefon: 021/544-540, 063/517-290. 90809 NOVO NASEQE, kompletno name{tena garsowera u zgradi, odvojena kuhiwa, terasa, dva le`aja, ve{ ma{ina, cena 130E. Telefon: 021/544540 i 063/517-290. 90808 IZDAJEM jednosoban name{ten odmah useqiv stan. Telefon 064/810 70 96. 90908 POVOQNO izdajemo stanove svih struktura, stanodavcima besplatno, garsowera, jednosobni 120-200, jednoiposobni, dvosobni, 160-250, trosobni 250-350E Telefoni: 021/544540, 063/517-290. 90807

IZDAJEM jednosoban name{ten stan. Telefon 445-761. 90842 IZDAJEM kompletno name{tenu garsoweru na Bul. cara Lazara 85/15, kablovska, internet, cena 170E. Telefon 064/153-20-10. 90669 IZDAJEM name{tenu garsoweru, 36m2, u Grani~arskoj ulici. Telefon 063/543-710. 90898 PRAZNA garsowera 30, 5m2 visoki parter, za porodicu, na du`i period, kuhiwa, terasa, cg, kablovska, 140E mese~no + 100E depozit. Tel. 063/8074-411. 90731 BALZAKOVA ulica, trosoban klasi~an prazan stan sa odvojenom kuhiwom sa trpezarijom, 75m2, okre~en, odmah useqiv. Telefon: 064/09-07889, 021/547-920. 91025 IZDAJEM name{tenu garsoweru. Telefoni: 021/6369-163, 454-655, 064/304-75-99. 90123 IZDAJEM prazan jednosoban stan, 38m2, na Novom nasequ. Cena 130 evra + depozit. Tewlefon 063/669187. 90830 IZDAJEM name{tenu garsoweru u Jevrejskoj ulici, pasa` Papilon. Telefoni: 063/87-888-63, 063/543-710. 90897 IZDAJEM dvosoban stan 45m2 name{ten Sremska Kamenica kod Instituta. Telefon 021/465-815, 064/20-44331. 90966 IZDAJEM 1,5 soban prazan stan na I spratu sa grejawem i tlefonom na Novom nasequ. Telefon 060/5474478. 90902

IZDAVAWE nekretnina. Proverena i kvalitetna ponuda. Profesionalna realizacija. Obezbe|ewe pla}awa zakupnine i tro{kova. Vojvo|anskih brigada 22/III, kod Spensa. Telefon 021/522-533, 523-380, www.stanovi.rs 91003 IZDAJEM stan na keju 48m2, dvosoban sa ~ajnom kuhiwom, telefon, kablovska, interfon. Telefon 064/8422562. 91036 IZDAJEM praznu garsoweru sa ugra|enom komplet kuhiwom, nova, kod socijalnog. Telefoni: 525-110, 064/528-58-02. 90854 IZDAJEM jednoiposoban komforan stan 48m2 od 1. decembra, name{ten, Liman, kablovska, telefon, na du`i period. Telefon 6332-384, 063/8099424. 90627 IZDAJEM jednosoban konforan potpuno name{ten stan 30 m2/VP useqiv 01.12.2009. godine 150+D. Bul. J. toi}a . Telefon 021/444-101, 063/75041-87 90939 DVOSOBAN nov name{ten kompletno stan 50m2 kod hotela „Aleksandar“, Liman 3 izdajem za zaposlene osobe. Telefon: 064/09-07-889 i 547-920. 91026 IZDAJEM od 15. 12. 2009. godine name{ten, jednosoban stan u centru Novog Sada, Ulica Hilandarska 2A/2. Telefoni: 022/623-384, 064/42828-94. 90005 POVOQNO izdajem trosoban poluprazan konforan stan ul. Gagarinova, na du`e vreme. Pogodan je i za obavqawe tihe delatnosti. Telefon 021/6337-446, 063/809-94-70 90504

19

IZDAJEM prazan jednosoban stan, centralno grejawe, telefon kablovska, interfon. Stevana Hristi}a 28, Novi Sad. Telefon 6392-160. 90872 IZDAJEM novu, praznu garsoweru 28m2 na du`e vreme. Gogoqeva, zvati do 22 sata. Telefon 464-256. 90841 IZDAJEM jednosoban stan u blizini autobuske stanice. Telefon 021/522-822. 90581 IZDAJEM povoqno name{ten uli~ni jednosoban stab u ku}i sa posebnim ulazom mladim bra~nim parovima i ostalim zaspolenim, 120E. Telefoni: 521-362, 064/2362809. 90877 LIMAN 4, izdajem dvoiposoban kompletno name{ten stan 67m2, CG, tehnika, KTV, klima, internet za 250E+depozit. Telefon 063/8-97-9753. 89786 DVOSOBAN komforan stan u Futogu izdajem u zakup Cara Lazara 214. Telefon 895-807. 90476 SAJAM, izdajem konforan, jednoiposoban, dvokrevetni, name{ten stan, cg, TV, 39m2, 1. sprat (mansarda), zaposlenima - studentima, 140E+depozit. Telefoni: 063/161-2873, 065/433-80-12. 90886 IZDAJEM name{ten jednosoban stan. Zvati posle 18 ~asova. Telefon 505-217. 91084 IZDAJEM dvosoban name{ten stan na Keju. Telefon 064/583-18-20. 91089

HITNO potrebni name{teni ili prazni stanovi svih struktura! Tel. 065/2019-016; 021/520-231, www.solisnekretnine.com. 248944 TRO^LANA PORODICA iz Sombora tra`i za zakup prazan ili name{ten stan u Novom Sadu na du`i period, pla}awe unapred. Tel. 021/6622-746, 063/286-647. 248881 POTREBAN name{ten ili prazan stan u Novom Sadu, pla}awe vi{e meseci unapred. Tel. 064/829-5005, 021/6337-037. 249191 AKO TRA@ITE ili izdajete stan, ku}u, lokal pozovite ili javite, stanodavcima besplatno. Bul. oslobo|ewa 56, www.nekretnine-venis.rs. Tel. 021/6337-037, 064/829-5005. 249185 HITNO potrebni kvalitetni, novi i luksuzni stanovi od 60 - 100m2 za izdavawe. Obezbe|ewe isplate tro{kova. Telefoni: 021/55-75-92 i 063/519-533. 91001 OZBIQNOM bra~nom paru potreban stan, pla}awe devizno. Telefon 063/1905-278. 90947 POTREBAN komforan stan za ozbiqan bra~ni par, redovno pla}awe. Telefon 021-523-380. 91002


20

nedeqa29.novembar2009.

KUPUJEM troiposoban stan na Novom nasequ ili Limanu. Tel. 063/855-7109; 021/520-231. www.solisnekretnine.com. 248952 KUPUJEMO jednoiposoban stan 3845m2 za sina studenta, do IV sprata, da je useqiv do jeseni 2009. godine, Nova Detelinara, N. naseqe, oko Sajma. Tel. 021/66-22-746, 063/400360. 248865 KUPUJEMO garsoweru u Novom Sadu, do 30.000 evra, useqewe nije hitno, po`eqna novogradwa, do IV sprata. Isplata odmah!! Bez posrednika. Tel. 021/66-13-466, 063/808-69-62. 248866 KUPUJEMO STANOVE koje gradi AD „Budu}nost“ Novi Sad useqive ili u izgradwi. Isplata brza. Prodavci, kooperanti javite se!! Tel. 021/66-22-746, 063/808-69-62. 248867 KUPUJEM stanove svih struktura, nebitna lokacija, ili ku}u u gradu mo`e i za ru{ewe. Telefon 528-137. 249163 OD VLASNIKA kupujem dvosoban stan za gotovinu do ~etvrtog sprata sa liftom. Telefon 064/612-5121. 90641

STAN u izgradwi u Ulici Patrijarha ^arnojevi}a 56,5m2, VP, ima terasu. U cenu ura~unat PDV. Telefon 063/101-0668. 249033 ULICA NOVAKA RADOWI]A 56m2, stan u izgradwi, IV sprat, lift, terasa. Direktna prodaja. Telefon 063/775-9121. 249031 EKSTRA LUKS stan, 70m2, sa |akuzijem, poluname{ten, dve godine star u vili Kosan~i} Ivana prodajem ili mewam za mawi, nov, do 40m2, uz va{u doplatu. Vlasnik. Telefon 064/998-288-5. 90604

GARSOWERA 28m2 - 2. sprat, odvojena kuhiwa, useqiva, cena sa PDVom 34.000 evra. Tel. 064/823-6608, 424963. 248891 ODMAH USEQIVA dvori{na GA 21m2, B. Nu{i}a, I sprat, renovirana, poseban ulaz, cena 15.500. Telefoni: 021/6616-324, 425-653. 249139 KLASI^NA garsowera 25m2 - 1. sprat, sa terasom od 1m2, CG, lift, cena sa PDV-om 27.000 evra. Tel. 064/823-6607, 542-779. 248894

USEQIVA garsowera, 20m2 - ukwi`ena 1/1, CG, lift, cena – 26.000 evra. Tel. 064/823-6610, 542-779. 248912 PRODAJEM dve garsowere na Suboti~kom bulevaru na I i II spratu. Telefoni: 021/472-2061; 063/1020-733. 248924 NOVA DETELINARA - U novijoj zgradi ukwi`ena garsowera 24m2, jugo-isto~no orjentisana. Telefoni: 021/528-399; 061/167-2826. 248938 TELEP - uz Somborski bulevar, garsowera od 25m2, useqiva do 03. 10. 2009. Cena 31.600 evra! Tel. 064/1571297; 021/520-231; ({ifra: 17419) www.solis-nekretnine.com. 248971 GARSOWERA renovirana, kod Po{te na Detelinari, odvojena kuhiwa... Tel. 064/216-5290; 021/427-277 ({ifra: 10649). www.solis-nekretnine.com. 248972 NOVA, useqiva garsowera, Somborski bulevar! Tel. 064/216-5290; 021/451-570 ({ifra: 19831) www.solisnekretnine.com. 248973 GRBAVICA, garsowera pred useqewem 27m2, uredna papirologija, kvalitetna gradwa. Tel. 063/520-296; 021/520-231 ({ifra: 10826). www.solis-nekretnine.com. 248974 GARSOWERA na prodaju, Suboti~ki bulevar, 24m2, tre}i sprat, lift, soba, kuhiwa, kupatilo, terasa gleda na Fru{ku goru. Cena 33.000 evra! Tel. 065/2019-004; 021/520-231 ({ifra: 18913), www.solis-nekretnine.com. 248975 NA NOVOJ DETELINARI u novogradwi klasi~na garsowera 25m2 sa terasom II sprat gradi Moj dom. Tel. 451-318, 523-193. 249040 N. BULEVAR, garsowera na III spratu, lift, cg. Cena 24.720E. Tel. 425-210. 249072 U BLIZINI FUTO[KE PIJACE, garsowera na drugom spratu 26.5m2, lift, terasa. Tel. 444-107, 633-7853. 249076 DETELINARA 14m2, ukwi`ena garsowera 20.600. Tel. 444-107, 6337853. 249077 GRBAVICA garsowera 21m, ukwi`ena, pet godina zgrada, Aleksandar gradwa. Telefon 062/247-524. 249167 JOVANA BO[KOVI]A stan 29m2 na tre}em spratu, stara gradwa, useqiv, ukwi`en. Telefon 528-137, 6612262. 249168 UL. NOVOSADSKOG SAJMA, garsowera, uskoro useqiva, 25m2, prvi sprat, u cenu ura~unat PDV: 29.000 evra. Tel. 021/428-088; 021/520-966. 249151

OGLASI HITNA PRODAJA!! !Nova GA 25m2, Nova Detelinara, I sprat, lift, terasa, prvoklasna oprema i gradwa, cena sa porezom 27.000. Telefoni: 021/6616-324, 425-653. 249141 ODLI^NA GA 25m2, Koste [okice, IV sprat, odv. kuhiwa sa trpezarijom, lift, odmah useqiva, sig. vrata, kl. parket, cena sa porezom 30.700. Telefoni: 021/6616-324, 425-653. 249145 KOD FUTO[KE PIJACE, noviji ukwi`en stan idealan za izdavawe, cena 20.600. Tel. 422-149. 249094 CARA DU[ANA, ukwi`ena garsowera, odmah useqiva za 15.500. Tel. 421-185. 249098 CENTAR useqiva garsowera 25m2, I sprat predato na ukwi`bu. Tel. 423208, 528-599. 249099 TEMERINSKA, nova garsowera, 21m2, IV sprat, lift, terasa, 25.000 sa PDV-om. Tel. 063/880-3593. 249100 N. NASEQE, garsowera 30m2 na III spratu, lift, terasa, 34.000 sa PDVom. Tel. 472-1660. 249101 GARSOWERA na Detelinari, IV sprat, gradsko grejawe, ukwi`ena, cena 20.600. Tel. 063/105-7752, 421185. 249102 NOVIJA garsowera 27m2, strogi centar, I sprat, cg, terasa, sa name{tajem 32.000. Telefon 063/517-846. 249127

GARSOWERA, Sajam, Branka Baji}a, 28m2, odmah useqiva, funkcionalna, dvori{no orijentisana, povoqno Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 249198 GARSOWERA, Bra}e Ribnikar, 27m2, IV sprat, lift, gradi „Gardi“, brzo useqiva, sa pdv-om. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 249206 NOVI BULEVAR, na prodaju nova, odli~na, brzo useqiva garsowera, 28m2 sa terasom. Telefon 636-6952. 249219 SR. KAMENICA prodajem odli~an, kompletno renoviran stan od 25m2 na lepom mestu. Telefon 065/50-50321. 249222

NOVA DETELINARA, prodajem odli~an, nov 1.0 stan od 31 m2 sa terasom po ceni od 36.000. Telefon 636-8429. 249220 [IRI CENTAR, prodajem noviji, odmah useqiv 1.0 stan od 31m2 po ceni od 37.000. Telefon 636-8429. 249221 JEDNOSOBAN [ekspirova ulica 33m2, 9. sprat, terasa, ukwi`en, 38.000E. Telefoni: 661-3259, 063/570659. 250093 PRODAJEM jednosoban, ukwi`en stan od 32m2 kod @elezni~ke stanice, Cena 36.000 evra. ({-12355). Tel. 021/654-6609, 063/885-6290. 249213 DETELINARA, prodajem ukwi`en 1,0 stan od 26m2 po ceni 30.900. Telefon 636-6952. 249218 JEDNOSOBAN, 39m2, Pariske komune, 5. sprat, lift, terasa, cg, ukwi`en, renoviran 44.300E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250103 JEDNOSOBAN, 40m2, Bul. oslobo|ewa, 5. sprat, lift, terasa, cg, ukwi`en, useqiv 44.200E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250106 BUL. KRAQA PETRA, jednosoban na IV spratu, lift, terasa, dvori{na strana, ukwi`en za 45.350. Tel. 422-149. 249095 GRBAVICA, prodajem ukwi`en jednosoban stan na IV spratu za 40.800. Tel. 064/345-4417. 249096 GARSOWERA kod Sajma, 25 m2, III sprat, useqiva do kraja godine. Tel. 063/101-0667. 249097 HITNA PRODAJA! Nov JS 28m2, Novi bulevar, II sprat, lift, terasa, odv. kuhiwa, pvc stolarija, kl. parket, cena sa porezom 29.000. Telefoni: 021/425-653, 6616-324. 249147

DNEVNIK

KOD STANICE prodajem jednosoban stan na II spratu, sa gara`nim mestom, 34.000 sa PDV-om. Tel. 421-185. 249093 NOVO NASEQE 30m2, klasi~an jednosoban stan na drugom spratu 35.000. Tel. 444-107, 633-7853. 249078 U NOVOSADSKOG SAJMA 28m2 terasa lift jednosoban. Tel. 451318, 523-193. 249041 UKWI@EN jednosoban stan od 32m2, visoko prizemqe, Ulica Stevana Divnina Babe na Detelinari. Telefon 063/101-0661. 249023 ULICA BOGOBOJA ATANACKOVI]A 31m2, stan u izgradwi, III sprat, terasa. Cena 35.700E. Telefon 063/777-6233. 249024 PRODAJEM vrlo povoqno stan od 32m2 u Mileve Mari}. Tel. 065/2019009; 021/451-570 ({ifra: 19958); www.solis-nekretnine.com. 248976 PRODAJEM klasi~an jednosoban stan od 37m2 kod @elezni~ke stanice! Tel. 063/855-7109; 021/427-277; ({ifra: 10117). www.solis-nekretnine.com. 248977 PRODAJEM jednosoban stan od 40m2, Ul. Novosadskog sajma, renoviran! Tel. 064/216-5290; 021/520-231 ({ifra: 10651). www.solis-nekretnine.com. 248978 PRODAJEM ukwi`en jednosoban stan od 36m2 na prvom spratu, povoqno! Tel. 063/855-7109; 021/520-231 ({ifra: 10717). www.solis-nekretnine.com. 248979 NOV, odmah useqiv jednosoban stan od 32m2 na Novom bulevaru, cena 35.000 evra! Tel. 065/2019-013; 021/451-570 ({ifra: 10321). www.solis-nekretnine.com. 248980

MAKSIMA GORKOG - odli~an jednosoban stan 40m2 sa mogu}no{}u pro{irewa 16m2, dvostrano orjentisan. Cena 49.500 evra. Telefoni: 021/528-399; 063/502-526. 248936 SAJAM - u zgradi od fasadne cigle ukwi`en, odli~an jednosoban stan 36m2 ni`e spratnosti. Telefoni: 021/472-2060; 063/502-526. 248937 NOVO NASEQE - odli~an jednosoban stan 36,45m2 na prvom spratu, u zgradi od fasadne cigle. Cena 38.000 evra. Telefoni: 021/472-2060; 061/167-2826. 248930 USEQIV - ukwi`en - jednosoban, 28m2 - terasa, CG, cena - 34.600 evra. Tel. 064/823-6602, 021/6614-200. 248901 UKWI@EN – 32m2 - 2. sprat - useqiv odmah - terasa, CG, cena – 35.000 evra. Tel. 064/823-6618, 542-779. 248911 JEDNOSOBAN nov stan 32m, centar grada - Temerinska ulica, useqiv. Tel. 021/66-22-746, 063/808-6962. 248864 JEDNOSOBAN stan 28m, IV sprat, ]irpanova ulica, useqewe kraj godine. Cena 1.250 evra/m! Tel. 021/6622-746, 063/808-69-62. 248876 GARSOWERA u izgradwi od 25m2 u Ulici Patrijarha ^arnojevi}a. I sprat, terasa. Telefon 063/777-6233. 249022 NOV useqiv 27m2, prvi sprat, terasa, cena - dogovor. Bez posrednika. Telefon 064/2255020. 90980 JEDNOSOBAN mawi, 28m2 pred useqewem, Novo naseqe, 1300/m2 1 i 3. sprat. Telefon 063/530-983. 91006


OGLASI

DNEVNIK

NOVA garsowera, pred useqewem 23m2, drugi sprat, lift, terasa, cena 28.600E. Telefon: 6546-976, 065/3333177, 065/3333-188. 90975 PRODAJEM garsoweru u ]irpanovoj ulici 29m2, III -sp gleda na ulicu, cena 34.500 eu. Telefon 063/589-040. 90959 JEDNOSOBAN ukwi`en renoviran stan 39m2, sajam, V sprat, lift, mo`e i name{ten 43.000E, vlasnik. Telefon 064/5036785. 90879 PRODAJEM jednosoban stan u centru Novog Sada, blizu Ribqe pijace, prizemqe, 26m2, novija gradwa, sa ili bez posrednika. Telefon 064/9308-432. 90988 U CENTRU prodajem garsoweru 24m2, brzo useqiva, miran deo, bez posrednika, kontakt telefon 422439, 063/534-505. 90609 PRODAJEMO klasi~an jednosoban stan na Novom nasequ za 35.000, stan je odmah useqiv. Telefon: 6447-622. 90849 PRODAJEMO noviji ukwi`en jednosoban stan od 35m2 na Bulevaru kod futo{ke pijace. Teleofn 6447622. 90856 PRODAJEMO jednosoban stan os 33m2 na Limanu za 39.000. Telefon 6447-622. 90851 KONFORAN stan 40 m2 Cg, parket, keramika u Pariske Komune 34.000E. Telefon 021/444-101, 063/750-4187. 90945 N. BULEVAR nova garsowera, 31m2, tre}i sprat, gradio „Zoned“. Telefon 064/0677-318. 90900 PRODAJEM jednosoban stan 35 m2 kod fakultetaza 35.000. Telefon 063/540-165. 90853 JEDNOSOBAN, 37.74 m2 grejne povr{ine + terasa, VII sprat, Novo naseqe, Bate Brki}a 37.000. Velika ponuda na svim lokacijama. Telefon 021-400-148. 90998

UKWI@EN – 47m2 - odmah useqiv, 1. sprat, jednoiposoban cena - 41.200 evra. Tel. 064/823-6618, 424-963. 248893 JEDNOIPOSOBAN, 33m2 - 3. sprat, useqiv, terasa, lift, CG, odli~an raspored, cena 37.100 evra. Tel. 064/823-6607, 021/66-14-200. 248888 SOMBORSKI BULEVAR, 38m2 – 1. sprat, jednoiposoban, useqiv u decembru, terasa, lift, CG, cena 41.100 evra. Tel. 064/823-6604, 424963. 248908 JEDNOIPOSOBAN - odmah useqiv, 36m2 - 3. sprat, terasa, lift, CG, odli~an raspored, Nova Detelinara, cena 44.500 evra. Tel. 021/542779, 064/823-6621. 248909 BORE PRODANOVI]A, dvosoban dupleks, 66m2, nov, odli~an, odmah useqiv. Tel. 421-185. 249106 JEDNOIPOSOBAN, 41m2 - CG, odli~an raspored, terasa, lift, gradi Dinamika, brzo useqiv, cena 50.700 evra. Tel. 064/823-6617, 021/542-779. 248910 LUKIJANA MU[ICKOG - jednoiposoban, 2. sprat, terasa, CG, useqiv za mesec dana, cena sa PDV-om 54.800 evra. Tel. 064/823-6610, 021/542-779. 248896 LIMAN IV - u zgradi od fasadne cigle, odmah useqiv ukwi`en jednoiposoban stan 54m2, ju`no orjentisan, mogu}nost adaptacije u dvoiposoban. Telefoni: 021/472-2060; 063/502-526. 248925 RADOJA DOMANOVI]A jednoiposoban stan odli~nog rasporeda, odvojena kuhiwa, I sprat, pouzdan investitor. Cena 41.000 evra. Telefoni: 021/6622-412; 063/1020-731. 248921 BULEVAR OSLOBO\EWA, 39m2 ukwi`en - odmah useqiv, jednoiposoban, lift, CG, renoviran cena 47.400 evra. Tel. 064/823-6610, 021/542-779. 248915 CENTAR - 29m2, jednoiposoban, useqiv - ukwi`en, cena sa name{tajem, lift cena 36.100 evra. Tel. 064/8236617, 6614-200. 248916 @. STANICA 33m2 – jednoiposoban - odmah useqiv, lift, cena sa name{tajem – 31.000 evra. Tel. 064/8236617, 542-779. 248917 BULEVAR KRAQA PETRA I - noviji jednoiposoban stan 40m2 dvori{no orjentisan. Mo`e zamena za ve}i. Telefoni: 021/6615-124; 063/502526. 248929 JEDNOIPOSOBAN stan od 40m2 u ukwi`enoj zgradi, mogu}nost pro{irewa na pripadaju}i tavanski prostor! Tel. 065/2019-013; 021/427277; ({ifra: 18267). www.solis-nekretnine.com. 248981 PRODAJEM nov, useqiv jednoiposoban stan na Grbavici, mo`e kredit! Tel. 063/855-7109; 021/427-277 ({ifra: 10512). www.solis-nekretnine.com. 248982 NOV odmah useqiv jednoiposoban stan kod Socijalnog, 40m2, cena 51.500 evra. Tel. 064/157-1297; 021/427-277 ({ifra: 10631). www.solis-nekretnine.com. 248983

CENTAR - Ribqa pijaca, jednoiposoban stan od 30m2 na tre}em spratu, izgradwa, gradi „Budu}nost“. Tel. 064/2003-103; 021/427-277 ({ifra: 10231), www.solis-nekretnine.com. 248984 PRODAJEM nov jednoiposoban stan, odmah useqiv, 30m2 na drugom spratu sa terasom, Grbavica, povoqno! Tel. 063/855-7109; 021/520-231 ({ifra: 10665). www.solis-nekretnine.com. 248985 KOMPLETNO RENOVIRAN, jednoiposoban stan na drugom spratu, dvori{no orjentisan po ceni od 36.000 evra! Ukwi`en! Tel. 063/8557109; 021/451-570 ({ifra: 10061). www.solis-nekretnine.com. 248986 PRODAJEM nov, useqiv jednoiposoban, ukwi`en stan od 38m2 na Grbavici. Cena dogovor! Tel. 063/8557109; 021/427-277 ({ifra: 15415), www.solis-nekretnine.com. 248987 \UR\A BRANKOVI]A, 32m2, jednoiposoban stan odli~nog rasporeda.Izgradwa. Cena 1300E/m2 sa PDVom. Telefon 063/777-6233. 249025 NA LIMANU I kod fakulteta i Keja 40m2 prvi sprat prazan sre|en ukwi`en. Tel. 451-318, 063/108-89-93. 249042 NA SOMBORSKOM BULEVARU jednoiposoban stan na prvom spratu 38m2 pred useqewem izlakirani parketi 42500, {ifra 34702. Tel. 451-318, 063/108-89-93. 249043

NA NOVOM NASEQU prazan useqiv jednoiposoban stan odvojena kuhiwa 37m2 cena 33000 {ifra 40815. Tel. 451-318, 065/444-34-55. 249044 PODBARA, mali jednoiposoban stan, pogodan za izdavawe. Direktno od investitora za 37.500E. Tel. 425205. 249073 EKSTRA STAN!!! JIS 33m2, Novi bulevar, III sprat, lift, terasa, nov, odv. kuhiwa, dvori{na strana, useqiv, cena 37.500 sa porezom. Telefoni: 021/425-653, 6616-324. 249137 HITNO! Nov JIS 29m2, kod Sajma, I sprat, terasa, dvori{na strana, odv. kuhuwa, cg, cena 34.000. Telefoni: 021/425-653, 6616-324. 249135 HITNO! Odli~an JIS 56m2, Novo naseqe, I sprat, terasa, odv. kuhiwa, bez prolaznih soba, cena 51.500. Telefoni: 021/6616-324, 425-653. 249146 ODMAH USEQIV, nov JIS 46 m2, Novi bulevar, III sprat, lift, terasa, pvc stolarija, kl. parket, dvostrano orijentisan, cena 38.000. Telefoni: 021/425-653, 6616-324. 249142 IZUZETNO funkcionalan JIS 27m2, P. Baki}a, nov, bez prolaznih soba, odv. kuhiwa, pvc stolarija, kl. parket, cena sa porezom 17.200!!! Telefoni: 021/425-653, 6616-324. 249143 ODLI^NA PRILIKA!! !Nov JIS 32m2, Novi bulevar, III sprat, lift, terasa, pvc stolarija, kl. parket, cena sa porezom 34.000. Telefoni: 021/6616-324, 425-653. 249144 ODMAH USEQIV – nov jednoiposoban stan, Nova Detelinara, terasa, lift, CG, 35m2, cena 41.200 evra. Tel. 021/520-966; 021/427-088. 249152 PODBARA, jednoiposoban, komplet renoviran, terasa,CG, 37m2, cena 35 000 evra. Tel. 021/427-088 ili 021/520-966. 249153 NOV JIS 36m2, K. Marka, I sprat, terasa, lift, odli~an raspored, dvori{na strana, useqiv, pvc stolarija, kl. parket, cena 46.500 sa porezom. Telefoni: 021/6616-324, 425-653. 249149 TEMERINSKA, nov jednoiposoban stan u mansardi, ukwi`en, cena 36.050. Tel. 422-149. 249104 NOVI BULEVAR!!! Odli~an jednoiposoban stan od 33m2 na prvom spratu sa lepom terasom u novoj useqivoj zgradi. Tel. 6363-307, 063/500213. 249107 JEDNOIPOSOBAN stan 44m2 u B. Prodanovi}a, odli~an nov stan bez ulagawa, izuzetna gradwa. Tel. 4721661. 249112 UKWI@EN jednoiposoban 40m2, Naseqe, Seqa~kih buna, II sprat, useqiv, 41.500. Telefon 063/517-846. 249128 NOV jednoiposoban 38km2, Grbavica, B. Ribnikara, kvalitetan, useqiv, ukwi`en. Telefon 063/517-846. 249129 GRBAVICA!!! Jednoiposoban stan od 45m2 na drugom spratu sa odvojenom kuhiwom i terasom. Pozovite! Tel. 021/6363-307, 063/500-213. 249109 P. ^ARNOJEVI]A, jednoiposoban stan od 35m2 sa terasom, na II spratu, useqiv, prodajem za 42.230. Tel. 422149. 249110 JEDNOIPOSOBAN 34m2, centar, Dostojevskog, 2. sprat, lift, terasa, cg, novo, useqivo 43.800E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250104

JEDNOIPOSOBAN 38m2, N. naseqe, Mileve Mari}, 4. sprat, lift, cg, prazan, odmah useqiv 33.000E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250105 JEDNOIPOSOBAN stan, 30m2, Novo naseqe, Bul. V. Stepe, 2. sprat, cg ukwi`en, useqiv, 35.000E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250096 PRODAJEM nove jednoiposobne stanove od 33 i 43m2 kod Futo{ke pijace. Cena sa ura~unatim PDV-om. Tel. 021/654-6609, 064/150-0867. 249211 CENTAR, prodajem odmah useqiv, ukwi`en, nov 1,5 stan od 46m2. Telefon 636-8429. 249225 NOV jednoiposoban stan 44m2 u blizini Bulevara, mirna ulica. Telefon 6615-117. 249239

GRBAVICA, noviji ukwi`en stan 38m2, odli~an raspored, odvojena kuhiwa, terasa, bez ulagawa. Telefon 6615-117. 249240 N. NASEQE, prodajem odli~an, ukwi`en stan od 40m2 na II spratu, u zgradi od fasadne cigle. Telefon 636-6952. 249223 PRODAJEM odli~an, ukwi`en jednoiposoban stan od 45m2 na Limanu 3, lift, terasa. Cena 51.500 evra. ({11446)Tel. 021/654-6609, 063/885-6290. 249208 JEDNOIPOSOBAN, Novi bulevar, 33m2, prelep stan u kvalitetnoj zgradi, I sprat, potpuno nov, odmah useqiv. Tel. 021/450-417; 063/128-9797. 249203 JEDNOIPOSOBAN, Liman II, III sprat, lift, 53m2, komforan, lep raspored, dobra orijentacija, povoqno Tel. 021/450-417; 064/189-3887. 249204 BULEVAR EVROPE nov jednoiposoban stan 42m2, useqiv za mesec dana za 39.700 sa pdv-om. Telefon 528137, 661-2262. 249175 LIMAN JEDAN dvosoban stan 57m2, ukwi`en, klasi~nog rasporeda, ima terasu. Telefon 528-137, 6612262. 249176 BALZAKOVA u dobroj zgradi stan 67m2 odli~nog rasporeda, lako mo`e biti dvoiposoban za 69.000. Telefon 528-137, 661-2262. 249177

DVOSOBAN stan, blizina Sajma, 57m2 plus terasa, ukwi`en, IV sprat, lift, cena 55.000 evra. Tel. 021/450-417; 064/189-38-87. 249205 OKOLINA BULEVARA, prodajem kompletno renoviran 2.0 stan od 53m2 za 55.000, mogu}a zamena. Telefon 063/82-88-377. 249224 BULEVAR, prodajem nov, odmah useqiv stan od 57m2 po ceni od 67.000. Telefon 636-8429. 249226 LIMAN I, dvosoban stan 60m2 u Drage Spasi}, bez ulagawa. Telefon 6615-117. 249241 DVA dvosobna stana kod Sajma, \. Joanovi}a, 1 sprat 44m2, lift, terasa, cg, ukwi`en 49.850E i 36m2, vp, cg, ukwi`en 41.950E. Telefoni: 6613259, 063/570-659. 250091 DVOSOBAN 40m2, N. Detelinara, Janka ^melika, lift, cg, nov, useqiv, 46.350E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250092 LIMAN, prodajem ukwi`en 2.0 stan od 58m2 po ceni od 61.800. Telefon 636-8429. 249227 NOVA DETELINARA, prodajem noviji 2.0 stan od 45 m2 po ceni 51.500. Telefon 636-6952. 249228 DVOSOBAN, 43m2, Tolstojeva, 4. sprat, lift, terasa, cg, useqivo, Aleksandar gradwa, 55.350E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250097 DVOSOBAN 43,26m2, ugao Kraqevi}a Marka i Bul. kraqa Petra, 1. sprat, lift, terasa, cg, nov, useqiv 53.000E. Telefoni: 661-3259, 063/570659. 250099 DVOSOBAN, 39m2, Had`i Ruvimova, 2. sprat, lift, terasa, cg, nov, prazan, useqiv, 42.250E sa PDV-om. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250095 DVOSOBAN 40m2, Liman 2, Dr. Ribara, 1. sprat, lift, terasa, cg, renoviran, ukwi`en 52.000E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250102 NOVI BULEVAR, na II spratu dvosoban stan od 49m2, lift, terasa, lep raspored. Tel. 063/101-0684. 249111 NOVIJI dvosoban, 40m2, Grbavica, M. Dimitrijevi}a, I sprat, odvojena kuhiwa sa trpezarijom, terasa 41.000. Telefon 063/517-846. 249130 NOV dvosoban 52m2, centar-Podbara, Petra Ko~i}a, III sprat, prvoklasan, odvojena kuhiwa, ukwi`en, 58.000 hitno! Telefon 63/517-846. 249131 SALONSKI dvosoban 51m2, centar, Jovana Raji}a prizemqe, cg, renoviran, ukwi`en 1/1 53.000. Telefon 063/517-846. 249132 DVOSOBAN 64m2, Bul. cara Lazara kod Limanske pijace, ukwi`en, odr`avan, cena dogovor. Telefon 063/517-846. 249133

nedeqa29.novembar2009.

DVOSOBAN 56m2, Liman II, kompletno renoviran, V sprat, lift, ukwi`en. Telefon 063/517-846. 249134 FUTO[KA PIJACA, nov useqiv stan, III sprat, lift, odli~an, cena 66.950 sa PDV-om. Tel. 065/912-3321. 249113 LAZE NAN^I]A!!! Dvosoban stan od 57m2 za renovirawe, ukwi`en odmah useqiv. Ekstra povoqno. Pozovite 021/6363-307, 063/500-213. 249108 DUNAVSKI PARK!!! Odli~an gospodski dvosoban stan na prvom spratu, ukwi`en useqiv dvostrano orijentisan. Tel. 6363-307, 063/500213. 249105 LIMAN III!!! Klasi~an dvosoban stan na tre}em spratu u zgradi od cigle sa liftom i lepom terasom. Tel. 021/6363-307, 063/500-213. 249103 NOVI BULEVAR, dvosoban, brzo useqiv, 53m2, u ceni ura~unat PDV: 46.400 evra. Tel. 021/520-966; 021/427088. 249154 SREMSKA ulica kod Spensa dvosoban stan 49m2 dvostrano orjentisan, ima terasu, veoma korektan. Telefon 528-137, 661-2262. 249169 NOVO NASEQE - Tozin Sokak ekstra dvosoban stan 58m2 na prvom spratu, komplet renoviran. Telefon 528-137, 063/538-166. 249170 PARISKE KOMUNE klasi~an dvosoban stan 51m2 na drugom spratu sa liftom, ukwi`en. Telefon 528-137, 661-2262. 249171

NOVA DETELINARA nov dvosoban stan 51m2, odmah useqiv u zgradi sa liftom 49.900 sa pdv-om. Telefon 528-137, 661-2262. 249172 BRA]E KRKQU[ dvosoban stan 43m2, odmah useqiv, ima terasu, solidno stawe, ukwi`en. Telefon 528137, 661-2262. 249173 DETELINARA odli~an dvosoban stan 52m2 odli~nog rasporeda, u odli~nom stawu, ukwi`en, ima terasu za 49.400. Telefon 528-137, 661-2262. 249174 NOV DS 42m2, V. Masle{e, I sprat, lift, terasa, odli~an raspored, prvoklasna gradwa, pvc, kl. parket, cena 45.500. Telefoni: 021/6616-324, 425-653. 249148 ODLI^NA PRILIKA!!! Nov DS 45m2, Temerinska, IV sprat, lift, terasa, useqiv za 20 dana, prvoklasna gradwa, cena sa porezom 49.500. Telefoni: 021/6616-324, 425-653. 249136 NOV DS 57m2, R. put, II sprat, dve terase, odmah useqiv, mo`e biti i TS, hitno!!! Cena samo 46.600. Telefoni: 021/425-653, 6616-324. 249138 BRZO USEQIV DS 40m2, Nova Detelinara, J. ^melika, odli~an raspored, odv. kuhiwa, dvori{na strana, pvc stolarija, kl. parket, cena 45.500. Telefoni: 021/425-653, 6616324. 249140 DETELINARA, ukwi`en, klasi~an dvosoban stan od 61m2, II sprat, terasa, cg. Cena 56.650E. Tel. 425-210. 249067 GRBAVICA, dvosoban satan od 56m2, lift, terasa, cg. Cena 51.500E. Tel. 425-210. 249069 GRBAVICA, dvosoban stan od 48m2 na II spratu, cg, terasa. Cena 44.290E. Tel. 425-205. 249070 SATELIT, 48m2 dvosoban, drugi sprat, odmah useqiv 41.200. Tel. 444107, 633-7853. 249079 DETELINARA, 47m2 dvosoban stan na prvom spratu, odmah useqiv 41.200. Tel. 444-107, 633-7853. 249080 LIMAN I, Jiri~ekova, 57m2 klasi~an dvosoban stan na drugom spratu 67.000. Tel. 444-107, 633-7853. 249081

21

STANICA 48m2, odli~an dvosoban, terasa, sa name{tajem, ukwi`en 48.500. Tel. 444-107, 633-7853. 249082 NOVO NASEQE, Du{ana Danilovi}a 61m2, dvosoban, prvi sprat 63.000. Tel. 444-107, 633-7853. 249083 LIMAN I 50m2, dvosoban, drugi sprat, lift, terasa 64.000. Tel. 444107, 633-7853. 249084 U V. MASLE[E dvosoban stan 45m2 I sprat odvojena kuhiwa ostava terasa lift gradi Moj dom. Tel. 451-318, 523-193. 249045 U NOVOSADSKOG SAJMA 46m2 na prvom spratu komplet renoviran cena 51000. Tel. 451-318, 523-193. 249046 DVOSOBAN stan 46,5m2 prvi sprat na N. Detelinari, nov pred useqewem, pla}ene komunalije kompletna dokumentacija cena 52100 {ifra 40766. Tel. 451-318, 523-193, 063/77305-77. 249047 NA LIMANU nova zgrada Budu}nost gradila 55m2 odvojena kuhiwa sa trpezarijom ostava terasa ukwi`en ekstra 1220 po m2 {ifra 37355. Tel. 451-318, 063/108-89-93. 249048 KOD SPORTSKOG CENTRA na N. nasequ 48m2 drugi sprat, ukwi`en odmah useqiv komplet sre|en 43250 {ifra 41047. Tel. 451-318, 523-193, 063/816-89-20. 249049 KLASI^AN dvosoban stan kod Kornelija Stankovi}a 57m2 drugi sprat komplet renoviran ukwi`en 56600. Tel. 063/816-89-20, 523-193. 249050 NA [ONSIJU prazan useqiv stan 55m2 na prvom spratu terasa, odvojena kuhiwa sa trpezarijom 2 sobe cena samo 57000. Tel. 523-193, 065/444-3455. 249051 NA SUBOTI^KOM BULEVARU 42m2 dvosoban stan preduseqewe terasa lift cena 41000. Tel. 523-193, 065/444-34-55. 249052 STAN u novogradwi u Ulici Bogoboja Atanackovi}a, 49m2, ima terasu, gleda na ulicu. Telefon 063/7759121. 249026 UKWI@EN dvosoban stan od 50m2 u Ulici Antona ^ehova, III sprat, ima terasu. Povoqno. Telefon 063/7776233. 249027 BULEVAR OSLOBO\EWA u blizini Futo{ke pijace, ukwi`en stan od 47m2, V sprat, lift, terasa. Telefon 063/101-0668. 249028 IZVANREDAN dvosoban stan na Grbavici sa lepom terasom, 60m2, noviji, ukwi`en, cena 1.100 evra/m2! Tel. 065/2019-013; 021/520-231 ({ifra: 19196); www.solis-nekretnine.com. 248988 PRODAJEM stan od 57m2, dvosoban, Liman I, kod Vodovoda, odli~an! Tel. 064/134-0459; 021/427-277 ({ifra: 10704). www.solis-nekretnine.com. 248989

IZUZETNO DOBAR dvosoban stan od 40m2 na Grbavici, zgrada od fasadne cigle, stan ima terasu, na prvom je spratu, odmah useqiv, cena samo 41.200 evra! Tel. 064/2003-103; 021/427-277 ({ifra: 19857). www.solis-nekretnine.com. 248990 PRODAJEM nov useqiv ukwi`en dvosoban stan od 43m2, centar, prvi sprat! Tel. 063/855-7109; 021/427-277 ({ifra: 10438). www.solis-nekretnine.com. 248991 PRODAJEM odli~an dvosoban stan u blizini @elezni~ke stanice sa terasom, dvostrano orjentisan, po ceni od 48.400 evra, ukwi`en. Tel. 063/855-7109; 021/451-570 ({ifra: 10673). www.solis-nekretnine.com. 248992 HITNO prodajem dvosoban stan od 65m2 na Limanu III, vlasnik 1/1! Tel. 064/216-5290; 021/427-277 ({ifra: 10417). www.solis-nekretnine.com. 248993 PRODAJEM stan u izuzetno dobrom stawu od 51m2, cena 51.500 evra. Stan se nalazi na Detelinari. Tel. 065/2019-009; 021/451-570 ({ifra: 10659), www.solis-nekretnine.com. 248994 ATRAKTIVAN dvosoban stan u blizini Socijalnog, Ul. vojvode [upqikca, 46m2, drugi sprat, terasa, lift, ukwi`eno, u ceni i ugradna kuhiwa. Tel. 064/2003-103; 021/451570 ({ifra: 18997). www.solis-nekretnine.com. 248995 PRODAJEM izuzetan ukwi`en stan na Novom bulevaru, po strukturi dvosoban, cena ekstra povoqna! Tel. 065/2019-009; 021/520-231 ({ifra: 19242); www.solis-nekretnine.com. 248996 NOV dvosoban, useqiv stan na Novoj Detelinari! 50m2, cena 1.230 evra/m2! Tel. 065/2019-013; 021/427277 ({ifra: 10379). www.solis-nekretnine.com. 248997


22

nedeqa29.novembar2009.

DVOSOBAN ukwi`en stan na Limanu, 53m2, savr{enog rasporeda, drugi sprat, lift, dve terase, sve prostorije imaju prirodnu ventilaciju, sun~ana strana, 64.000 evra! Tel. 065/2019-011; 021/520-231 ({ifra: 10071). www.solis-nekretnine.com. 248998 BULEVAR OSLOBO\EWA - u novijoj ukwi`enoj zgradi odli~an, funkcionalan dvosoban stan 48m2. Telefoni: 021/472-2060; 061/1672826; 063/502-526. 248935 NOVA DETELINARA - odli~an noviji dvosoban stan 45m2, dvori{no orjentisan na tre}em spratu. Telefoni: 021/528-399; 061/167-2826. 248933 NOVO NASEQE - ukwi`en dvosoban stan 65m2 u funkciji dvoiposobnog, isto~no orjentisan. Mo`e zamena za mawi na Novom nasequ. Telefoni: 021/528-399; 063/502-526. 248939 DVOSOBAN, 50m2 - ukwi`en - mo`e na kredit, terasa, totalno sre|en, cena sa name{tajem 48.500. Tel. 064/823-6608, 021/424-963. 248914 PASTEROVA - u zgradi od fasadne cigle ukwi`en dvosoban stan 50m2 ni`e spratnosti. Zamena za troiposoban ili ~etvorosoban. Telefoni: 021/528-399; 063/502-526. 248931 U BLIZINI @. STANICE - ukwi`en klasi~an dvosoban stan 50m2 dvostrano orjentisan. Cena 46.500 evra. Telefoni: 021/472-2060; 061/167-2826. 248927 ODMAH USEQIV dvosoban stan, 57m2 - 2. sprat, terasa, grejawe, cena 47.000 evra. Tel. 064/823-6617, 021/6614-200. 248897 ODLI^AN!!! 57m2 - dvosoban - renoviran - ukwi`en, 2. sprat, klasi~an raspored, terasa, CG, cena 55.000 evra. Tel. 064/823-6621, 424963. 248895 NOVO NASEQE, 54m2, ukwi`en odmah useqiv, terasa, CG, perfektan – bez ulagawa, mo`e na kredit cena - 53.600 evra. Tel. 064/823-6604, 021/542-779. 248902 USEQIV - nov - dvosoban, 47m2 - terasa, grejawe, cena sa PDV-om 53.300 evra - nije fiksno. Tel. 064/823-6601, 424-963. 248900 HITNO!!! 55m2 - Stevana Mokrawca, dvosoban, terasa, lift, CG, ukwi`en – useqiv, cena – dogovor. Tel. 064/823-6607, 542-779. 248904 DVOSOBAN - 50m2, ukwi`en, odmah useqiv, 3. sprat, terasa, CG, @. stanica cena 46.350 evra. Tel. 064/8236621, 6614-200. 248886 DVOSOBAN 59m2 - mogu} dvoiposoban, odmah useqiv, terasa, grejawe, mo`e na kredit cena - 48.600 evra. Tel. 064/823-6604, 021/542-779. 248883 DVOSOBAN stan 49m, ukwi`en, na Bulevaru kod Dnevnika ekstra, odmah useqiv. Cena dogovor! Tel. 021/66-22-746, 063/400-360. 248878 DVOSOBAN stan 56m, Novi bulevar - Zoned, VII sprat, pogled na Fru{ku goru, brzo useqiv! Tel. 021/66-22-746, 063/808-69-62. 248879

DVOSOBAN stan 41m, Grbavica – Do`a \er|a / B. Ribnikara, II sprat, potpuno nov, prazan, useqiv odmah. Cena 59.000 evra. Tel. 021/526-387, 064/318-79-24. 248875 DVOSOBAN nov stan, 50m, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, II sprat, useqewe do kraja godine. Samo 1.250 evra/m.... Bez posrednika. Tel. 021/526-387, 063/400-360. 248870 DVOSOBAN 54m2 preko puta RK „Merkur“ stan klasi~nog rasporeda, okrenut na dve strane jug-istok, 6. sprat, lift, terasa, ukwi`en, 48.750E. Telefoni: 065/555-77-58, 021/55-77-58. 248861 DVOSOBAN - mogu} dvoiposoban, 61m2 - odmah useqiv, mogu} kredit, 2. sprat, terasa, grejawe, cena 50.300 evra. Tel. 064/823-6602, 6614-200. 248905 PRODAJEM odli~an dvosoban stan 60m2, odli~an raspored, ukwi`en, cena 54.000E. Telefon: 021/547-919, 064/09-07-889. 91024 KOD „DNEVNIKA“ nova zgrada 1.5 soban stan 44 m2 jednoipsoban, ukwi`en, prodajem za 53.500 E. odmah useqiv. Telefon 064/09-07-889, 021/547919. 91027 PRODAJEM dvosoban stan 54m2 na Podbari na 2. spratu. Mo`e i sa name{tajem, sre|en, sa terasom, 55.000E. Telefon 021/6615-199, 063/1544-292. 90630 PRODAJEM dvosoban stan u ]irpanovoj ul. 48m2 III sp. 55.000 E. Telefon 063/589-040. 90962 NOVOSADSKOG SAJMA, dvosoban 58m2, adaptibilan na dvoiposoban, CG, dva lifta, dvostrano orjentisan, ukwi`en 81.000E. Telefon: 064/148-76-47 i 064/2470-293. 90918 NOV konforan stan 50m2/I ukwi`en odmah useqiv u @ivojina ]uluma 36.000 E. Telefon 021/444-101, 063/750-4187. 90943 BEZ POSREDNIKA! Prodajem klasi~an dvosoban stan 52m2, terasa, 1. sprat, kuhiwa-prozor, gara`a. Kontakt telefon 422-439, 063/534505. 90610 BORE PRODANOVI]A nov Jednoiposoban stan 44 m2 visoki parter, dvori{no orjenitsan, cena 58.000 evra. Telefon 021/446-952, 064/49-84605. 90704 ]IRPANOVA ulica, dvosoban stan, ukwi`en, 50m2, prodajem, terasa, tre}i sprat. Telefon: 021/547-919 i 064/09-07-889. 91023 DVOSOBAN, 64m2, ukwi`en, Bulevar oslobo|ewa, VII, povoqno. Telefon: 064/2466-206. 90993 PRODAJEM nov ukwi`en jednoiposoban stan na Grbavici za 53.500E. Telefon 021/6447-622. 90859 PRODAJEM nov jednoiposoban stan kod Socijalnog na drugom spratu za 44.500. Stan je ukwi`en. Telefon 021/6447-622. 90858 PRODAJEMO lep dvosoban stan od 51m2 na Novom nasequ za 52.500. Stan je na drugom spratu. Telefon 6447-622. 90857 PRODAJEM ukwi`en dvosoban stan od 64m2 u blizini Spens-a za 72.500. Telefon: 6447-622. 90855 PRODAJEMO nov jednoiposoban stan kod sajma na 2. spratu sa liftom za 43.500 sa PDV. Telefon 6447-622. 90852

OGLASI

DNEVNIK ODMAH USEQIV, ukwi`en, dvoiposoban, Liman, terasa, lift, CG, 81m2, cena 79.250 evra. Tel. 021/427088 ili 021/520-966. 249156 DU[ANA VASIQEVA!!! Odli~an dvoiposoban stan kompletno adaptiran i name{ten u zgradi sa liftom, ni`e spratnosti. Tel. 6363-307, 063/500-213. 249117 PRODAJEM nov dvoiposoban stan u @elezni~koj ulici, ukwi`en odmah useqiv, 64m2 i gara`u od 17m2. Tel. 421-185. 249118 BALZAKOVA!!! U odli~noj zgradi dvoiposoban stan okrenut na jug od 74m2 u jako pristojnom stawu. Tel. 6363-307, 063/500-213. 249119 DVOIPOSOBAN, 58m2, Bul. kraqa Petra, vp, cg, terasa, ukwi`en, renoviran, 59.750E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250098

PRODAJEM nov odmah useqiv dvosoban stan od 58m2 na prvom spratu za 58.000. Telefon 021/6447-622. 90862 HITNO ukwi`en dvosoban stan od 58m2 kod Alma{ke crkve u centru za 59.000E. Telefoni: 021/6447-622, 063/540-165. 90863 KREDIT subvencionisani: povoqno jednoiposoban stan Nova Detelinara, 41m2, drugi sprat, cena: 1.133e/m2, povra}aj PDV. Telefoni: 021/544540, 063/517-290. www.aleks-nekretnine.com 90878 JEDNOIPOSOBAN 33m2, kod Sajma 1, 2 i 3 sprat, useqivi u januaru. Cena 36.000. Telefon 064/24-66-206 . 91004 UKWI@EN, renoviran, dvosoban stan, 48m2, IV sprat, na Detelinari, mo`e i zamena za ve}i uz moju doplatu, cena: 45.000E. Telefon 063/306843. 90894 DVOSOBAN, Liman 1, ukwi`en, lift, 3 sprat, 57 m2, 68.000. Telefon 064/24-66-206. 91005 NOVI BULEVAR, dvosoban 53m2, terasa, cena 43.700E, hitno. Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333188. 90976 DVOSOBAN 61m2, {esti sprat, Cara Lazara kod Spensa, cena 70.000E. Telefon 064/2466206. 90991 STAN 63m2, CG, klima, sa name{tenom kuhiwom, Ul. Mileve Simi} 8, Slana Bara. Telefon 4780-380, 064/136-0012. 90817 PRODAJEMO nov ukwi`en jednoiposoban stan kod sajma za 48.500 stan je na prvom spratu. Telefon: 6447622. 91015 JEDNOIPOSOBAN 30m2, odli~na gradwa, tre}i sprat, lift, blizu centra, 37.100E Hitno! Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 90981 PRODAJEM klasi~an dvosoban stan od 60m2 na prvom spratu u Branimira ]osi}a za 68.000E. Tel. 021/6447-622. 90860 PRODAJEM dvosoban stan na Limanu IV. Telefon 021/6369-008. 90770 PRODAJEMO jednoiposoban stan od 56 m2 u Mileve Mari} na Novom nasequ, drugi sprat za 52.500. Telefon: 6447-622. 91016 JEDNOIPOSOBAN, 30m2, na Bulevaru Evropa, u ZONED-u, brzo useqiv. Cena dogovor. Vlasnik. Telefon 063/431-815. 90757 PRODAJEMO jednoiposoban stan na Limanu dva za 44.000. Telefon: 6447-622. 91018 PRODAJEMO dvosoban ukwi`en i odmah useqiv stan od 47m2 na prvom spratu za 41.000. Telefon: 6447-622, 063/540-165. 91019 ODLI^AN nov useqiv jednoiposoban 37m2, kod Socijalnog, cena 51.500E. Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 90977

DVOIPOSOBAN 59m2 Centar - A. Cesarca nov stan na 2 spratu, lift, terasa, ju`na-dvori{na strana, mo`e zamena za ve}i stan do 70m2 prednost okolina R. pijace. Telefoni: 021/55-77-58, 063/7-333-621. 248862 DVOIPOSOBAN nov stan 70m, centar grada - Vojvode [upqikca, II sprat, pred useqewem. Mo`e zamena za mawi. Tel. 021/66-22-746, 063/80869-62. 248871 DVOIPOSOBAN stan 68m, II sprat, Liman III - Park City, useqewe kraj godine. Cena 1.300 evra/m. Tel. 021/526-387, 063/808-69-62. 248880 PERFEKTAN dvoiposoban stan, 53m2 - terasa, lift, odmah useqiv, mo`e kupovina na kredit cena sa PDV-om 55.650. Tel. 021/542-779, 064/823-6601. 248887 DVOIPOSOBAN, 48m2 - ukwi`en, 2. sprat, odmah useqiv, terasa, CG, cena 42.200 evra. Tel. 064/823-6602, 542-779. 248885

DVOIPOSOBAN – 61m2, 1. sprat, odmah useqiv, Bistrica, CG, ukwi`en, cena 59.700 evra. Tel. 064/8236604, 021/66-14-200. 248906 NARODNOG FRONTA, 3. sprat, 78m2 - CG, ukwi`en - useqiv, trosoban, terasa, lift, cena 82.400 evra. Tel. 021/424-963, 064/823-6601. 248903 INVESTITOR prodaje u Radoja Domanovi}a odli~an dvoiposoban stan 66m2. Povoqno! Telefoni: 021/6622412; 063/1020-731. 248922 NOVO NASEQE - ukwi`en dvoiposoban stan 76m2 na ~etvrtom spratu sa liftom, isto~no orjentisan. Telefoni: 021/472-2060; 063/502-526. 248926 IZDAJEM - Maksima Gorkog, u blizini Sud-a, prazan dvoiposoban stan u visokom prizemqu odli~an i za poslovni prostor. Telefon 063/502526. 248940 RADOJA DOMANOVI]A - funkcionalan dvoiposoban stan 67m2 ni`e spratnosti, dvostrano orjentisan. Povoqno! Telefoni: 021/6615124; 063/502-526. 248934 STAN na Limanu IV sa pogledom na Dunav! Odli~an, renoviran, veliko kupatilo i kuhiwa. Dvoiposoban od 78m2, cena 82.400 evra. Tel. 065/2019010; 021/451-570 ({ifra: 19668); www.solis-nekretnine.com. 248999

PRODAJEM nov, useqiv dvoiposoban stan na drugom spratu, dve terase, mo`e kredit, cena 60.400 evra sa PDV-om. Tel. 063/855-7109; 021/451570 ({ifra: 18510). www.solis-nekretnine.com. 249000 DVOIPOSOBAN nov stan na Grbavici, tre}i sprat, lift, dve terase, dvostrano orjentisan, kuhiwa sa prozorom, ukwi`en, mo`e kredit... Cena 82.000 evra! Tel. 065/2019-011; 021/520-231 ({ifra: 19815). www.solis-nekretnine.com. 249001 DETELINARA, dvoiposoban stan od 52m2, renoviran i ukwi`en! Cena 55.000 evra! Tel. 065/2019-010; 021/520-231 ({ifra: 10632). www.solis-nekretnine.com. 249002 ODLI^AN ukwi`en dvoiposoban stan u okolini Socijalnog, prvi sprat. Isto~no orjentisan stan, poseduje i podrumsku prostoriju. Tel. 063/520-296; 021/451-570 ({ifra: 10736). www.solis-nekretnine.com. 249003 PRODAJEM izuzetan stan u Omladinskog pokreta od 74m2 po ceni od 72.100 evra, ekstra povoqno! Tel. 065/2019-009; 021/520-231 ({ifra: 12414). www.solis-nekretnine.com. 249004 NA LIMANU sre|en dvoiposoban stan ukwi`en lift terasa cena 72100 {ifra 35875. Tel. 523-193, 063/550-387. 249053 DVOIPOSOBAN nov stan u Ul. Koste Racina pred useqewem. Prvi sprat cena samo 67000. Tel. 451-318, 063/108-89-93. 249054 LIMAN III 72m2, dvoiposoban, ukwi`en, lift, terasa 78.300. Tel. 444-107, 633-7853. 249085 ODMAH USEQIV nov dvoiposoban stan, 53m2, terasa, lift, u cenu ura~unat PDV, bez agencije, cena: 53.000. Tel. 063/505-027. 249155

CARA DU[ANA, prodajem noviji odli~an 2.5 ukwi`en stan od 69.000. Telefon 636-8429. 249229 GRBAVICA, prodajem noviji 2.5 stan od 62m2 po ceni od 62.000. Telefon 636-6952. 249230 PODBARA, prodajem odli~an 2.5 stan u novogradwi po ceni od 71.400 sa PDV-om. Telefon 636-6952. 249231 NOVO NASEQE, prodajem odli~an 2.5 stan od 70m2 za 72.100. Telefon 636-6952. 249232 LIMAN, prodajem luksuzno sre|en, ukwi`en stan, na odli~noj lokaciji u novijoj zgradi. Telefon 063/516478. 249233 PRODAJEM nov, strukturno izuzetno dobar dvoiposoban stan od 57m2 na Novoj Detelinari, lift, terasa. Povoqno, cena sa PDV-om. ({12750) Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 249214 CENTAR, pe{a~ka zona, novija zgrada, dvoiposoban stan 60m2, ukwi`en. Telefon 6615-117. 249242 ODLI^AN dvoiposoban stan 70m2 u Ulici Seqa~kih buna, povoqno. Telefon 6615-117. 249243 LIMAN II, ukwi`en dvoiposoban stan 65m2, ni`e spratnosti. Telefon 6615-117. 249244 @. STANICA, prodajem ukwi`en stan od 70m2, odli~nog rasporeda, cena 72.000. Telefon 636-8429. 249235 LIMAN I, prodajem nov, ukwi`en 3.0 stan od 79m2 u ekstra zgradi. Telefon 063/82-88-377. 249237 PRODAJEM odli~an salonski stan povr{ine 75m2 blizu Keja i Izvr{nog ve}a, bez ulagawa. Hitno i povoqno. ({-10246) Tel. 021/654-6609, 063/885-6290. 249215 PRODAJEM strukturno izuzetno dobar trosoban stan od 69m2 na Avijaciji, zgrada od fasadne cigle, ukwi`en, 2 terase, lift. Povoqno. ({-11075) Tel. 021/654-6609; 063/581997. 249216 PRODAJEM nov trosoban stan od 68m2 kod Futo{ke pijace, u zgradi sa liftom. Cena sa ura~unatim PDVom. Tel. 021/654-6609, 064/150-0867. 249212 TROSOBAN, Liman I, 92m2, jedna od najkvalitetnijih zgrada u gradu, luks stan, bez ulagawa, mogu}nost troiposoban, ukwi`en, brzo useqiv. Tel. 021/450-417; 064/189-38-87. 249201 PRODAJEM noviji trosoban stan od 74m2 kod Sajma, lift, dve terase, hitno, povoqno. ({-9872) Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 249209 TROSOBAN, Grbavica, Alekse [anti}a, III sprat bez lifta, odli~na zgrada, parking mesto, 900 evra/m2, hitno. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 249195 SAVINA - Novo naseqe kod crkve trosoban stan 82m izuzetno lepog rasporeda, ukwi`en. Telefon 528137, 063/538-166. 249179 HITNO! Trosoban 62m2, Stara Detelinara, Janka ^melika, 4. sprat, nije posledwi, cg, terasa, ukwi`en, sre|en, odmah useqiv 51.100E. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250100 TROSOBAN 74m2, Had`i Ruvimova, 2. sprat, lift, terasa, cg, nov, prazan, odah useqiv 72.100E sa PDV-om. Telefoni: 661-3259, 063/570-659. 250101 CENTAR, Vuka Karaxi}a, nov trosoban stan, 82m2, III sprat, lift, terasa, odmah useqiv, odli~an! Tel. 421-185. 249120 CENTAR nov 76m2 trosoban stan, ekstra oprema I sprat, po `eqi gara`a, mo`e kredit. Tel. 021/423-208, 528-599. 249114 PRODAJEM nov trosoban stan u Toplice Milana, 70m2, izuzetan kvalitet, odmah useqiv. Tel. 472-1660. 249115 KOD SUDA!!! Trosoban stan na prvom spratu trostrano orijentisan u zgradi sa liftom. Tel. 021/6363-307, 063/500-213. 249116

UKWI@EN odmah useqiv, trosoban stan, centar, 76m2, cena: 74.000 evra. Tel. 021/520-966 ili 021/427088. 249157 SAVINA, Vladike ]iri}a 85m2 trosoban, drugi sprat, ukwi`en 92.000. Tel. 444-107, 633-7853. 249086 LIMAN II 77m2, trosoban, drugi sprat, lift, terasa, ukwi`en 93.000. Tel. 444-107, 633-7853. 249087 LIMAN I, ukwi`en trosoban stan od 78m2, lift, terasa, cg. Cena 71.070E. Tel. 425-210. 249071 LIMAN IV, ukwi`en trosoban stan od 68m2, sa ogra|enom ba{tom od 35m2. Cena 75.000E. Tel. 425-205. 249068 N. DETELINARA, brzo useqiv trosoban stan od 72m2, lift, terasa, cg. Direktno od investitora za 63.000E. Tel. 425-205. 249066 TROSOBAN stan 82m2 u novoj useqivoj zgradi u Ulici Vuka Karad`i}a, III sprat, lift, terasa. Telefon 063/101-0661. 249032 KOD SAJMA prodajem klasi~an trosoban stan na uglu zgrade 76m2 sa terasom III sprat gradi Moj dom projektno finansirawe. Tel. 451-318, 523-193. 249055 NA SUN^ANOM KEJU trosoban stan 83m2 na prvom spratu. Tel. 451318, 063/108-89-93. 249056 U MAKSIMA GORKOG 82m2 III sprat sa liftom 2 terase 3 velike sobe odvojena kuhiwa sa trpezarijom i ostavom cena 81500 {ifra40970. Tel. 451-318, 063/108-89-93. 249057 NA LIMANU II trosoban stan kod parka svetao stan na drugom spratu mirna ulica parking sre|en ukwi`en cena 88000. Tel. 451-318, 063/10889-93 {ifra 40659. 249058

]IRPANOVA ULICA, ukwi`en stan novije gradwe od 71m2 na prvom spratu. Lift, terasa. Telefon 063/775-9121. 249029 MAKSIMA GORKOG u blizini Suda, 71m2 na drugom spratu. Lift, terasa, gleda na dve strane. Telefon 063/777-6233. 249030 PRODAJEM trosoban stan 75m2 na prvom spratu, nov, odmah useqiv, lift, terasa, ulica K. Stankovi}a, „Budu}nost“! Tel. 064/134-0459; 021/520-231; ({ifra: 18674). www.solis-nekretnine.com. 249009 PRODAJEM odli~an trosoban stan, savr{enog rasporeda u Ul. Omladinskog pokreta! Ekstra povoqno, oko cene mogu} dogovor! Tel. 065/2809988; 021/520-231 ({ifra: 10697). 249010 NOVA DETELINARA, odli~an, nov trosoban stan, drugi sprat, dva sanitarna ~vora, terasa, lift, 72m2, cena 89.000 evra! Tel. 065/2019-010; 021/427-277 ({ifra: 10822). www.solis-nekretnine.com. 249011 PRODAJEM trosoban stan idealnog rasporeda, na II spratu, dvostrano orjentisan, na dobroj lokaciji - u blizini {kole i obdani{ta. Tel. 063/855-7109; 021/520-231; ({ifra: 19460); www.solis-nekretnine.com. 249005 PRODAJEM dobar trosoban stan od 75m2 na tre}em spratu u Ul. Stevana Mokrawca, ukwi`en, useqiv, terasa, lift, topla voda, hitna prodaja!!! Tel. 064/134-0459; 021/451-570 ({ifra: 19732). www.solis-nekretnine.com. 249006 UKWI@EN trosoban stan na Limanu, 67m2, mo`e kredit! Tel. 065/2019013; 021/427-277 ({ifra: 16974) www.solis-nekretnine.com. 249007 PRODAJEM komforan trosoban dupleks stan 67m2, ekstra gradwa, na Novom bulevaru, bez posrednika. Telefoni: 021/472-2061, 063/102-0733. 248923 RADOJA DOMANOVI]A, prodajem odli~an trosoban stan od 86m2, na prvom spratu, ekstra gradwa, pouzdan investitor, bez posrednika. Povoqno! Telefoni: 021/472-2061, 063/102-0733. 248920 TROSOBAN nov stan 81m2, III sprat, centar - Vuka Karaxi}a + parking mesto. Tel. 021/526-387, 063/80869-62. 248872 TROSOBAN 79m2 Liman 1 zgrada „Dinamike“ noviji eksluzivan stan na izuzetnoj lokaciji, 4 sprat, lift, 2 terase, visina plafona 290cm,vredi kupiti. Telefoni: 065/555-77-58, 021/55-77-58. 248863


OGLASI

DNEVNIK

TROSOBAN 95m2, centar - R. pijaca prodajem ili mewam za mawi stan do 60m2, prednost Limani, noviji stan na 2. spratu, 2 terase, ukwi`ena zgrada, bez posrednika. Telefon 063/7-333-621. 248858 TROSOBAN 78m2 Radni~ka - Kej prodajem ili mewam za mawi stan, stan na 4. spratu, lift, terasa, mogu}nost kupovine i gara`e. Telefoni: 021/55-77-58, 063/7-333-621. 248859 TROSOBAN 82m2 Liman 3 - 1300 kaplara stan u zgradi od crvene fasadne cigle, 3. sprat, 3 terase, ukwi`en, prazan, sre|en i odmah useqiv, vredi kupiti! Cena 95.000E. Telefoni: 021/55-77-58, 065/555-38-23. 248860 PRODAJEMO nov odmah useqiv dvoiposoban stan na Grbavici za 69.500, tre}i sprat sa liftom. Telefon: 6447-622. 91020 IZDAJEM prazan trosoban stan 70 m2 B. Ribnik 1. sprat mo`e i poslovni prostor sva infrastruktura. Telefon 060/0846-036. 90710 KOMFORAN dvoiposoban dupleks stan, 63m2, bez posrednika u centru grada, prvi vlasnik, stan star pet godina, vlasni{tvo 1/1. Telefon 065/552-4088. 90653 TROSOBAN, 87m2, A. [anti}a, tre}i sprat, ukwi`en, noviji, cena dogovor. Telefon: 064/24-66-206. 91000 NOVO NASEQE - {onsi stan 60m2, drugi sprat, 63000E, Podbara 58m2, III 58.000 E, Maksima Gorkog 69m2, I - 88000 E. Telefoni: 021/6614-694, 063/587-602. 91012 PRODAJEMO noviji dvoiposoban stan u blizini Sajma za 56.500. Telefon 6447-622. 90850 EKSKLUZIVNA PONUDA, dvoiposoban stan 52m2, 2. sprat, terasa, bez posrednika, kuhiwa-prozor, gara`a, useqiv. Kontakt telefon 422439, 063/534-505. 90611 PRODAJEM nov ukwi`en trosoban stan 80m2 kod Sajma na prvom spratu, odmah useqiv. Telefon: 063/540-165. 91021

CENTAR, @elezni~ka ulica 2, 5 ukwi`en 63 m2 mo`e i sa gara`om hitno 78.300E. Telefon 065/426-5686. 90957 KEJ, dvoiposoban stan 74m2, ul. Du{ana Vasiqeva, visoki parter i gara`a, 20m2. Telefoni: 021/526-502, 063/514-984. 90920 PRODAJEM 2,5 stan u Balzakovoj ulici 67m2 - 67.000 E. Telefon 065/426-56-86. 90956

TROIPOSOBAN nov stan 70m, na Grbavici - Tolstojeva ulica, useqivo. Fiksno 79.500 evra. Tel. 021/526387, 063/808-69-62. 248877 TROIPOSOBAN nov Kraqevi}a Marka, perfektan raspored, odmah useqiv, lift, terasa, 2 kupatila, CG, cena sa PDV-om 74.650 evra. Tel. 064/823-6607, 542-779. 248882 LIMAN II, 80m2 - troiposoban, komplet renoviran, PVC stolarija, lift, terasa, jug-istok, cena 87.600 evra. Tel. 064/823-6618, 021/542-779. 248913 LIMAN III, kod Op{tine, klasi~an troiposoban stan 93m2, renoviran, dvori{no orjentisan, jedinstvena ponuda na tr`i{tu. Tel. 064/2003103; 021/451-570 ({ifra: 19599). www.solis-nekretnine.com. 249012 PRODAJEM klasi~an troiposoban stan od 87m2, ukwi`en, po ceni od 82.400 evra! Tel. 063/855-7109; 021/427-277 ({ifra: 19866). www.solis-nekretnine.com. 249013 BRZO USEQIV troiposoban stan na Grbavici, u dva nivoa, odli~na gradwa, lep raspored, 62m2 korisne povr{ine, dowi nivo oko 40m2, lift, terasa, mo`e kredit, cena samo 73.600 evra! Tel. 065/2019-011; 021/451-570 ({ifra: 10522); www.solis-nekretnine.com. 249014 KOD DALTONKE Ul. Laze Kosti}a troiposoban ekskluzivan stan 94m2 III sprat, gara`e lift terasa gradi Moj dom. Tel. 451-318, 523-193. 249059

NA SOMBORSKOM BULEVARU troiposoban dupleks stan u zgradi useqenoj pre dva meseca cena 69900. Tel. 063/108-89-93, 451-318. 249060 NOVO NASEQE, Du{ana Danilovi}a 86m2, troiposoban, dve terase 89.000. Tel. 444-107, 633-7853. 249088 TURGEWEVA, troiposoban, ukwi`en, 97m2, gleda na dve strane, lift, terasa. Tel. 444-107, 633-7853. 249089

IZVR[NO VE]E!!! bli`e Dunavskom parku troiposoban salonski stan u dobrom stawu na prvom spratu. Tel. 021/6363-307, 063/500-213. 249125 INVESTITOR prodaje troiposoban stan kod Stanice od 90m2 na II spratu, cena 1.050 sa PDV-om. Tel. 421-185. 249122 LIMAN JEDAN ekstra sre|en stan 92m2 na prvom spratu sa liftom u novijoj zgradi, kwi`en. Telefon 528-137, 063/811-7331. 249180 CENTAR blizu Bulevara salonac 91m2, odli~nog rasporeda, lepa terasa, dvostrano orjentisan, vi{enamenski. Telefon 528-137, 063/8117331. 249181 GRBAVICA nov, ukwi`en, ~etvorosoban stan 91m2 odmah useqiv, odli~na zgrada. Telefon 528-137, 063/538-166. 249182 GRBAVICA ekstra ukwi`en stan 120m2 na prvom spratu plus garsowera 33m2 i velika gara`a. Telefon 528-137, 063/811-7331. 249183 LIPOV GAJ odli~an, odmah useqiv, petosoban stan, izuzetno svetao, ukwi`en. Telefon 063/811-7331. 249184 VASE STAJI]A odli~an salonac 101m2 plus terasa 10m2, dvostrano orjentisan, dobra zgrada, ukwi`en. Telefon 528-137, 063/811-7331. 249178 ^ETVOROSOBAN, Liman II, 110m2, novija zgrada,veoma retko u ponudi, ukwi`en, odmah useqiv. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 249199 EKSKLUZIVAN stan sa pogledom na Tvr|avu, Petrovaradin i Dunav, predivna terasa, 210. 000 evra. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 249207 OKOLINA BULEVARA, Turgeweva ulica, prodajem odli~an 4.0 stan od 100m2, ukwi`en. Telefon 063/82883-77. 249234 GRBAVICA, prodajem nov, odmah useqiv 4.0 stan od 109m2 na I spratu. Telefon 636-6952. 249236 KOD SPENSA!!! Odli~an ~etvorosoban stan ni`e spratnosti u novijoj zgradi. Pozovite!!! Tel. 021/4740064, 063/500-213. 249123 LUKSUZAN stan u vili sa velikom gara`om, okolina Cara Du{ana. Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 249124 JEDINSTVENA PONUDA!! Salonski stan od 110m2 na prvom spratu u izvornom stawu za adaptaciju. Pozovite 021/6363-307, 063/500-213. 249126 TELEP 126m2, ~etvorosoban stan na prvom spratu, ukwi`en hitno. Tel. 444-107, 633-7853. 249090 KA]E DEJANOVI] 106m2, petosoban, ukwi`en, renoviran. Tel. 444-107, 633-7853. 249091 KLASI^AN ~etvorosoban stan od 100m2 u zgradi od fasadne cigle. Dvostran, veliki dnevni boravak, stan je odr`avan i ukwi`en... Tel. 065/2019-010; 021/427-277 ({ifra: 19845). www.solis-nekretnine.com. 249016 EKSKLUZIVAN stan u vili, povr{ine 159m2, Ulica Toplice Milana. Brzo useqivo. Cena 1250E/m2 sa PDV-om. Telefon 063/101-0661. 249035 KOD SAJMA petosoban dupleks stan 102m2 (45+47m2) gradi Moj dom projektno finansirawe. Tel. 523193, 451-318. 249061 U LAZE KOSTI]A ekskluzivan penthouse 135m2 petosoban gara`e lift 2 terase gradi Moj dom. Tel. 451-318, 523-193. 249062 MIRNA ULICA kod Bul. oslobo|ewa petosoban stan penthouse, ekstra oprema 150m2+60m2 gratis. Tel. 063/7537823. 249063 NA SOMBORSKOM BULEVARU petosoban stan 97m2 useqiv za 30 dana 80350 {ifra 40797. Tel. 451-318, 523-193. 249064

ATRAKTIVAN stan od 104m2, ~etvorosoban na prvom spratu sa gara`nim mestom u suterenu, nova zgrada, pred ukwi`bom, cena je 91.000 evra! Tel. 064/2003-103; 021/451-570 ({ifra: 10116), www.solis-nekretnine.com. 249018 SAJAM - Mi~urinova, odli~an ~etvorosoban stan od 126m2 na ~etvrtom spratu, ukwi`en kao dve stambene jedinice, dodatno opreman! Tel. 063/520-296; 021/520-231 ({ifra: 10789). www.solis-nekretnine.com. 249019 BALZAKOVA - ukwi`en ~etvoroiposoban stan 113m2+23m2 odli~nog rasporeda. Mo`e zamena za mawi. Telefoni: 021/472-2060; 063/502-526. 248928 ODLI^AN petosoban stan na Grbavici, 107m2 na prvom spratu, nov, dnevni boravak 40m2, lift, terasa, odli~na gradwa, cena 1.240 evra/m2 sa PDV-om. Mo`e kredit! Tel. 065/2019-011; 021/520-231 ({ifra: 10521). www.solis-nekretnine.com. 249020 MAKSIMA GORKOG - kompletno renoviran ~etvorosoban salonski stan 105m2 na prvom spratu dvostrano orjentisan sa lepom terasom. Telefoni: 021/661-5124; 063/502-526. 248932 CANKAREVA ul, 83m2 - 4-soban, useqiv, terasa, lift, CG, cena sa PDV-om 72.700 evra. Tel. 064/8236607, 66-14-200. 248884 GRBAVICA - 112m2, useqiv odmah, petosoban, lift, terasa, dva kupatila, ogRoman dnevni boravak, mirna ulica, cena sa PDV-om 121.200 evra. Tel. 064/823-6608, 542-779. 248892 ^ETVOROSOBAN – 90m2 - 1. sprat, odmah useqiv, lift, terasa, perfektan raspored cena 87.500 evra – nije fiksno. Tel. 064/823-6608, 021/542779. 248889 ODLI^AN stan u dve eta`e - dupleks od 77m2 sa velikom terasom i tri spava}e sobe, iza Sajma, Had`i Ruvimova ulica, cena 60.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/451-570 ({ifra: 10634), www.solis-nekretnine.com. 249008 GRBAVICA - nov veliki dupleks sa ogromnom terasom i gara`nim mestom, odmah useqiv, luks oprema, 3. sprat, lift, mala zgrada sa malo stanova. Vredi videti, cena ekstra povoqna! Tel. 064/134-0459; 021/520-231 ({ifra: 18652) www.solis-nekretnine.com. 249015 NOV, odmah useqiv dupleks stan od 143m2 u Ulici Vuka Karaxi}a. Investitor prodaje, cena sa PDV-om. Telefon 063/101-0668. 249034 LEP ukwi`en dupleks kod Alma{ke crkve, 100m2 u novoj zgradi, odli~an raspored! Tel. 064/2003-103; 021/427277 ({ifra: 10209). www.solis-nekretnine.com. 249017 KISA^KA, troiposoban dupleks, 84m2, lift, terasa, gas grejawe, name{ten, cena 89.200. Tel. 422-149. 249121 ^ETVOROIPOSOBAN dupleks, 95m2, Ilije Bir~anina, 4. sprat, lift, terasa, cg, nov, useqiv 76.000E. Telefoni: 661-3259, 063/570659. 250094 UGAO Laze Kosti}a i Petra Drap{ina, nov troiposoban dupleks, 90m2, useqiv odmah. Agencije iskqu~ene. Telefon 063/50-90-30. 88003 NOVO NASEQE, prodajem troiposoban stan, 85/3. Telefon 061/21-05848. 90603 NOVI useqivi ~etvorosobni 110 122m2 kod socijalnog, cena - dogovor. Telefon: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 90978 STAN mansarda cca 108 m3 7.5m2h11.00m2 ul. @elezni~ka, CG, vik zid u staklu, povoqno za {kole, veoma povoqno. Telefon 064/1353783. 90874 PRODAJEM troiposoban stan Liman IV ili mewam (ku}a, stan), ima vi{e kombinacija. Telefon 021/6369-008 izuzetno sre|en. 90772 VLASNIK, prodajem ~etvorosoban stan na Bul. oslobo|ewa u vojnoj zgradi, ukwi`en, odli~an raspored. Telefon 064/927-1233. 90885 LIMAN II, prodaje se 3, 5 stan, 100, 5m2, Ul. Resavska, 138.000. Telefon 064/1535-455. 90845

POTREBNA LOKACIJA (stara ku}a) za izgradwu stambene zgrade. U {irem centru Novog Sada. Dajemo stanove ili novac .Vlasnici, javite se!! Tel. 021/526-387, 063/808-69-62. 248868 KUPAC iz inostranstva kupuje dve ku}e u centru Novog Sada, jednu u Ul. Vase Staji}a, Ul. Pavla Simi}a i okolina, a drugu na prometnoj i atraktivnoj lokaciji. Pla}awe u ke{u. Tel. 064/2019-322. www.solis-nekretnine.com. 248949 KUPUJEM ku}u do 120.000 evra u Novom Sadu. Tel. 021/520-231; www.solis-nekretnine.com. 248950

TRA@IMO ku}u za ru{ewe ili adaptaciju, deo uz Novi bulevar, Cara Du{ana ili @. stanicu. Nudimo stan u Beogradu ili u Novom Sadu i doplatu! Tel. 065/2019-010; 021/520231. www.solis-nekretnine.com. 248951 KU]A na Grbavici, ukwi`ena 100m2 stambeno+nusprostorije, mogu}nost adaptacije tavanskog prostora, samostalna parcela od 300m2, mogu} dogovor. Tel. 065/2019-011. www.solis-nekretnine.com. 248966 KU]A u pe{a~koj zoni, pogodna za poslovni prostor, 350m2 izlazi na dve ulice. Pozvati na tel. 063/520296; ({ifra: 30431). www.solis-nekretnine.com. 248968 KOD BETANIJE ku}a 100m2 - petosobna, plac 370m2, CG, ukwi`ena sre|ena - odmah useqiva, cena 155.000 evra. Tel. 064/823-6607, 021/6614-200. 248899 SALAJKA, ku}a za ru{ewe na placu 455m2, predvi|eno pr+I+potkrovqe. Tel. 444-107, 633-7853. 249075 UKWI@ENA kvalitetno zidana ku}a u centru Petrovaradina, dva trosobna stana, dve gara`e u suterenu, cena: 159.000 evra. Tel. 021/520966; 021/427-088. 249158 RAKOVAC na glavnom putu ku}a 105m2 na placu 4350m2, od ~vrstog materijala, voda struja, telefon. Telefon 063/538-166. 249166 KAMENICA, ukwi`ena ku}a od 208m2 i 200m2 tavanskog prostora na placu od 1.000m2, sa pogledom na Dunav. Tel. 065/47-74-036. 249074 NA NAJLEP[EM DELU ^ARDAKA odmah useqiva ku}a 200m2 (130 stambeno + 80 suteren), plac 1400m2 ekstra pogled 98000 hitno. Tel. 451318, 523-193. 249037

NA SALAKSIJAMA ku}a 60m2 na placu od 950m2 izlazi na Beo~inski put voda struja gas do ku}e cena 28500. Tel. 065/444-34-55, 451-318. 249038 U KAMENICI 270m2 {estosobna ku}a Su+P+I+Pot eta`no grejawe ukwi`ena, cena 135000. Tel. 451-318, 063/8168-920. 249039 KU]A u Sr. Kamenici 120m2 na placu od 780m2, legalizovana, povoqno! Tel. 065/2019-013. www.solis-nekretnine.com; ({ifra: 30290). 248963 PORODI^NA KU]A izuzetnog kvaliteta, 330m2 stambenog prostora u najlep{em delu Srem. Kamenice! Tel. 065/2019-013; ({ifra: 30359). www.solis-nekretnine.com. 248964 PRODAJEM trosobnu ku}u od 130m2 u Srem. Kamenici, odli~na lokacija, lep plac od 620m2, front 15 metara, plus gara`a, podrum, grejawe eta`no na gas! Tel. 064/134-0459; www.solis-nekretnine.com. 248965 KU]A, S. Kamenica, 190/530m2, novija ukwi`ena, struja, voda, gas, kanalizacija, kablovska, blizina centra, {kole, obdani{ta, mo`e zamena za stan. Tel. 021/450-417; 063/128-9797. 249193 KU]A - Veternik 130m2 - nova luks sre|ena, 4-sobna, 600m2, plac, kolski ulaz cena 87.600 evra. Tel. 064/823-6601, 424-963. 248898 PRODAJEM novu luksuznu ku}u na Telepu, plac 1.200m2. Cena 480.000 evra! Tel. 063/527-459, ({ifra: 30211), www.solis-nekretnine.com. 248969 PRODAJEM staru ku}u na Telepu, plac 450m2, cena 130.000 evra! Tel. 063/527-459 ({ifra: 30433), www.solis-nekretnine.com. 248970 KU]A u Adicama, 150m2 stambeno, 335m2 plac, novija gradwa, samo 65.000 evra! Hitno! Tel. 065/2019011; 021/427-277 ({ifra: 30412). www.solis-nekretnine.com. 248967 SZ AKTIVA GRADWA, tra`i lokacije za izgradwu stambenih zgrada, mogu} svaki dogovor. Telefoni: 021/472-2061, 063/102-0733. 248918 PLAC za poslovnu zgradu P+2+PK neto 2400m2 - Temerinski put kod Matijevi}a, povr{ine 100m front x 20m dubina, cena - dogovor. Tel. 021/424-963, 064/823-6601. 248907

nedeqa29.novembar2009.

PLAC za poslovni objekat P+1+Pk 900m2 - Sentandrejski put, izgra|enost cca – 700m2 neto cena 85.000 evra. Tel. 064/823-6601, 542-779. 248890 NOVI SAD - mega market, parcela 60.000m2 na Auto-putu Novi Sad-Beograd kod „Rodi}a“. UTU uslovi i kompletna infrastruktura za mega market. Tel. 064/2019-322. www.solisnekretnine.com. 248955 PRODAJEM gra|evinski plac u Ul. Petefi [andora, 410m2, cena 70.000 evra! Tel. 064/157-1297; 021/427-277 ({ifra: 70175). www.solis-nekretnine.com. 248959 PLAC, Petrovaradin – Alibegovac, 20.000m2, cena: 18.000 evra. Tel. 064/823-66-05; 021/427-088. 249150 PRODAJEM gra|evinski plac na Telepu povr{ine 1500m2, sa mawim objektom na placu, predvi|eno za izgradwu objekta za stanovawe i poslovawe. Cena dogovor. Tel. 021/6546609, 064/150-0867. 249217 PLAC u Veterniku 466m2, pored struja, voda, gas.... Telefon 063/538166. 249165 PLAC za malu privredu, Temerin kod Avia pumpe, 16.700m2, mo`e parcelizacija na mawe parcele, sva infrastruktura. Tel. 021/450-417; 064/189-38-87. 249200 ATRAKTIVAN gra|evinski plac od 576m2 sa frontom od 15m, izlazi na dve ulice, dozvoqena gradwa porodi~ne ku}e, kod Auto-ku}e „Sekuli}“ u Veterniku. Tel. 064/2003-103 ({ifra: 70147). www.solis-nekretnine.com. 248960 PRODAJEM plac sa ukwi`enom ku}om za ru{ewe! 695m2 plac, ku}a 70m2, struja, voda, gas, telefon, iza Belih Dvora na putu za Veternik. Cena 33.000 evra. Tel. 064/134-0459; www.solis-nekretnine.com. 248956 PLAC od 4.000m2 sa predivnom panoramom na ceo Novi Sad, potez Salaksije, komunalno opremqena, asfalt do placa, 8km od Mosta slobode. Mogu}nost parcelisawa i kupovina mawe kvadrature. Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 248957 PRODAJEM plac na Tatarskom brdu na odli~nom mestu, sa sru{enom ucrtanom i ukwi`enom ku}om od 97m2, svi prikqu~ci na placu. Vredi videti! Tel. 064/134-0459. www.solisnekretnine.com. 248958 PLACEVI Bocke, gra|evinska zona, asfalt, struja, gas, telefon, odli~no locirani, prelepa panorama, 20 – 30 evra/m2. Tel. 064/189-38-87. 249196 PLACEVI Mi{eluk, kolektivna gradwa p+2+pk, investirajte sada kada je povoqno, 65 evra/m2. Tel. 063/128-97-97; 064/189-38-87. 249197 PLAC, Rakovac – Arsin do 23.000m2, 12km od grada, predivan pogled, ravan, zanimqivo za etno selo, bolnicu, hotel, sportski kamp i sli~no, veoma povoqno, mo`e zamena. Tel. 063/128-97-97; 064/189-38-87. 249194 PLACEVI, Liparje I, 2500m2, ekstra pogled, 10 evra/m2, Torine vi{e placeva 3,5 do 5 evra/m2. Tel. 021/450-417; 064/189-38-87. 249202 VIKENDICA na Banstolu od 55m2, 13 ari placa, vo}wak, vinograd, struja, voda. Cena 25.000 evra! Tel. 063/855-7109 ({ifra: 30198). www.solis-nekretnine.com. 248962 PRODAJEM plac u Vrdniku 6.300m2 iznad hotela „Termal“, dozvoqena gradwa. Telefon 063/514-984. 90919 PRODAJEM ku}u na sprat, na Kamewaru IV, sa grejawem na gas, do Dunava, cena 135000E. Telefon 063/503733. 90881 POVOQNO prodajem novu energetsku efiksanu petosobnu ku}u, 125m2 u Novom Sadu na odli~noj lokaciji. Telefon 021/540-173. 91041 BANO[TOR - KRU[EVQE, odli~na komforna ku}a pogodna za stalan `ivot na glavnom putu, voda, struja, telefon, autobus ispred ku}e. Telefoni: 021/444-101, 063/7504187. 90937 NE[TIN selo pored Dunava, prodajem ku}u sa infrastrukturom, grejawe na gas, telefon, sa velikim placem. Telefon: 021/504-629. 90928 PRODAJEM ku}u 150m2+60m2, plac 720m2 na glavnom putu Novi Sad Veternik kod Gras-a. Telefoni: 064/09-07-889, 021/547-920. 91028 PRODAJEM 6 jutara zemqe u Sr. Karlovcima u komadu za vinograd i vo}wak i 2 jutra na Banstolu blizu puta. Telefon: 063/308-417. 90923

23

PRODAJEM komfornu ku}u, od 100m2, u Novom Sadu, Sentandrejski put, preko puta sportske hale, plac 530m2. Cena dogovor. Telefoni: 6416-732, 064/304-78-56. 90867 PRODAJEM vikend ku}u u Sr. Karlovcima komfornu 26.000E, vikendicu na Stra`ilovu. 40/2400m2, plac, cena 14.000, tvrd pudt, asvalt. Telefon: 065/24-04-048. 90922 PRODAJEM u izgradwi plac 900m2 u Ka}u, Br. Maxar zamena za auto, vikendicu, placevi u Adicama, ku}a Karlovci. Telefon 063/513583. 88025 PRODAJEM staru ku}u na placu od 430m2 na lepom mestu u Irigu, Ulica Veles Petra 79, mo`e i zamena. Telefon 061/171-2275. 90887 PRODAJEM ili mewam za stan u Novom Sadu ili izdajem ku}u u Karlovcima (telefon, grejawe na gas, gara`a) Telefon 021/6212241. 88023 PLAC 522m2, glavni put za Veternik, iza „ Belih Dvora „, Ulica Nova 92. Telefon 504-194. 90889 POTREBNA lokacija za igradwu zgrade. Telefon 063/3333-177. 90985 VI[E PLACEVA po 450m2, mo`e spajawe, izme|u N. naseqa i Veternika, cena po placu 10.000E, hitno. Telefon 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 90984 NOVA ku}a 200m2/500m2, cena 125.000E. Mo`e zamena za mawi stan, dogovor. Telefoni: 6546-976, 065/3333-188, 065/3333-177. 90983 DVE ku}e na prodaju (centar i sajam), starije ukwi`ene, cene - dogovor. Telefoni: 6546-976, 065/3333177, 065/3333-188. 90982 KU]A kod ^atalov servisa, plac 500m2, voda, struja, u procesu legalizacije, cena 41.200 E. Telefon 064/823-6601. 90915 SALA[, me|unarodni pur Novi Sad - Subotica, 25.000m2 gra|evinskog zemqi{ta, spratna ku}a, dve hale, struja, voda, grejawe. Novo, ukwi`eno. Telefon 064/16-17-700. 89565 PRODAJEM - izdajem ku}u sa restoranom i halom 300 osoba za svadbe ili neku delatnost, magacin u Ka}u, mo`e zamena. Tel. 021/621224, 063/513-583. 88026 POPOVICA, plac 6050m2, na glavnom putu, za kompleks vila zatvorenog tipa. Telefon 063/50-50-89. 90910 NA DUNAVCU, oko 3 km od [angaja prodajem 2, 5 jutra zemqe pogodne za vo}wak i sala{. Telefon 065/8562-051. 90847 BEO^IN, gra|evinsko zemqi{te 15.000 m2 / 150 ari/ najlep{e mesto, put i svi prikqu~ci, 1/1, hitno 6, 5 E mogu} dogovor. Telefon 064/314-3714. 90470 PRAZNA odmah useqiva komforna ku}a sa grejawem, gara`a, nusprostorije, bez ulagawa u Novom Sadu 65.000E. Telefoni: 021/444-101, 063/7504187. 90936 PETROVARADIN - ku}a sru{ena ukwi`ena 125m2, plac 750m2, dozvoqeno P+1+PK - 480m2, lepa lokacija, cena 40.000E. Telefon 063/585076. 90951 PRODAJEM 4.5 jutra zemqe u ^erevi}u. Telefoni: 876-362, 064/13-82150. 90685 PRODAJEM urbanisti~ki sre|ene, ukwi`ene placeve u Rumenci od 560 m2. Telefoni: 6215-584, 064/114-8427. 90687 PRODAJEM ru{evnu ku}u plac 2200 m2, Rumenka, centar za poslovnu delatnost. Telefon 6215-584, 064/114-84-27. 90688 PRODAJEM 10 jutara zemqe u komadu, kod Fabrike vode i hladwa~e u Jasku. Telefon 064/401-41-80. 90707 TEMERIN stembeno poslovna ku}a 290 m2 sa terasom + 70m2 skladi{ta na 1500 m2 placa sva infrastruktura 89.000 E. Telefon 060/0846-036. 90711 PETROVARADIN - placevi od 500m2 - 8000m2, na raznim lokacija. Cena od 15E/m2 - 75E. Telefon 063/585-076. 90952 VIKENDICU u Sarajevu prodajem ili mewam u Vojvodini. Izme|u centra grada 10km i Jahorine, asfalt, struja, voda. Telefon 493-378. 90734 SVE VRSTE BRVNARA, monta`nih, sa jezerom i potocima. Budisava. Do`a \erda 44. Telefon 021/719334, 063/8970-561. 90839 PETROVARADIN, plac na lepom mestu 500m2, struja, voda, kanalizacija na placu, temeqi 10x10, dozvoqena gradwa. Cena 28.000. Telefon 063/152-052-1. 90953


24

nedeqa29.novembar2009.

KU]A u Salajci 125m2, pomo}ni objekat 25m2, sve ukwi`eno, plac 600m2, mirna ulica, dozvoqeno P + 1+ M. Telefon 065/6494367. 90048 TEMERIN, renovirana ku}a 10 X 9m+ hala 20X7m + pomo}ni objekat 6X4, plac 1800m2, hitno, 57.000E. Telefon: 021/6614-694, 063/587-602. 91011 KRU[EDOL, vikendica oko 60m2 sa kupatilom name{tena struja, voda, bunar, plac 860m2, samo 18.000E. Telefoni: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200-512. 91010 PETROVARADIN, nova ku}a odmah useqiva, dva kupatila, 200m2, PVC stolarija, fasada, izolacija, CG, gara`a, ostava, plac 450m2, hitno. Telefon: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200-512. 91009 ADICE, ku}a, tri stambene jedinice 170m2, tri kupatila, svi prikqu~ci, odmah useqiva, plac 300m2, samo 65.000E. Telefon: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200-512. 91008 RUMENKA, nova ku}a 124m2, 4 sobe, WC, kupatilo, CG, podrum, plac 500m2 sa dozvolom samo 72.000E. Telefoni: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200-512. 91007 KLISA, plac 700m2, temeq, struja, voda, gas, 500m od autoputa, pla}eni UTU za 480m2, P+1+pk, idealno za firme, 29.500E. Telefon 063/152052-1. 90954 ZLATIBOR, ku}a 140m2 na placu 400m2, ukwi`ena, centralno grejawe, mo`e zamena za nekretninu u Novom Sadu, cena 105.000E. Telefon: 063/585-076. 90955 KU]A na prodaju: ispod Kopaonika na putu Jo{ani~ka Bawa - Kopaonik, udaqena 24km, 100m2, prizemqe i potkrovqe. Pored asfaltnog puta sa gra|evinskom dozvolom i legalizacijom, ful name{teno. Cena 100.000 evra. Kontakt telefoni: 065/40-30608, +241-07-40-70-30 (Gabon), 064/9633-883, 064/405-42-052, 021/531-102. 90635 PLAC, Kamenica, Ul. V. Mi{i}a, 630m2, sva infrastruktura, 26 m front, mo`e parcelizacija na dva placa. Telefon: 063/1289-797. 90992 PRODAJEM - izuzetna vila Sremska Kamenica, u bloku vila Branka ]opi}a. Telefon 063/7049-540. 90768

SAJAM - Mi~urinova, odli~an uli~ni lokal od 40m2, sanitarni ~vor i jo{ dve prostorije. Odmah useqiv. Mo`e i izdavawe! Tel. 063/520-296 ({ifra: 80219). www.solis-nekretnine.com. 248954 IZDAJEM povoqno - odli~an poslovni prostor u Fru{kogorskoj ulici, povr{ine 250m2. Prvi sprat, vi{e prostorija, CG, klima, telefoni... Tel. 063/527-459. www.solisnekretnine.com. 248961 IZDAJEM kvalitetan kancelarijski prostor cca 200m2 na atraktivnoj lokaciji kod Merkatora. Potpuno opremqen, halogena rasveta, spu{teni plafoni, klima u svim kancelarijama... Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 248941 IZDAJEM uli~ni lokal, Jevrejska 60m2, useqiv! Tel. 064/829-5005, 063/826-1253. 249192 KOSOVSKA uli~ni, u zgradi, vi{enamenski lokal 52m2 izdajem ili prodajem. Telefon 528-137, 063/538166. 249164 PRODAJEM lokale od 38m2 i 24 m2 kod Futo{ke pijace, izgradwa. Tel. 021/654-6609, 064/150-0867. 249210 HITNA PRODAJA uli~nog lokala na Novom bulevaru, izlog, mokri ~vor, polusirovo stawe, 24m2 povoqno! U ceni PDV od 18%! Tel. 064/134-0459; www.solis-nekretnine.com. 248953 NA SUBOTI^KOM BULEVARU prodajem uli~ni lokal 28m2. Telefoni: 021/662-2412; 063/1020-731. 248919 NOVI BULEVAR, Ul. Veselina Masle{e lokali u novogradwi veli~ine od 13 do 300m2 gradi Moj dom. Tel. 451-318, 063/108-89-93. 249036 U NEPOSREDNOJ blizini Spensa, nov poslovni prostor od 53m2 po ceni od 56.500E. Telefon 063/101-0668. 249021 PRODAJEM kiosk u strogom centru Novog Sada sre|en i razra|en. Telefon 063/52-99-39. 89771 U CENTRU prodajem uli~ni lokal u prizemqu 43m2, ugao dve ulice, uli~ni izlog, bez posrednika. telefon 422-439, 063/534-505. 90612

JEVREJSKA ulica, izdajem odli~an uli~ni lokal 75m2, veliki izlog, pogodan za sve namene. Telefon: 064/0907-889 i 021/547-920. 91029 IZDAJEM uli~ni lokal u 2 nivoa 80 + 80 na bulevaru Oslobo|ewa 68 u Novom Sadu. Telefon 063/501-131. 90299 PRODAJEM lokal 52m2, centar Novog Sada, pe{a~ka zona, opremqen za butik, ukwi`en, useqiv, mo`e i zakup. Telefon: 063/89-23-168. 90805 LOKAL p-24m2, u prizemqu, uli~ni, prilago|en za mini pekaru idr..delatnosti. Bul.Jovana Du~i}a 35, na du`i period! 250h3. Telefon 063/8074-411. 90732 PRODAJEM hitno i povoqno lokal 45m2, blizina Bulevara oslobo|ewa, dobra lokacija, pogodan za razne delatnosti. Mo`e zamena za nekretninu. Telefon 065/2006957. 90675 IZDAJEM lokal, idealan za agencije, povr{ine 30m2, prvi sprat u poslovnoj zgradi, Bulevar oslobo|ewa 30A Telefoni: 49-8775 i 445919. 90508 IZDAJEM lokal 37m2, Temerinska 67, Novi Sad sa parkingom i dva ulaza. Telefon 422 409. 90736

IZDAJEM - prodajem poslovni prostor, 250m2, Novi Sad, Fru{kogorska 16A. Telefon 063/70-49-540. 90769 IZDAJEM poslovni prostor u Temerinu 130 m2 + skladi{ta, glavni put, prilaz asfalt sva infrastruktura, zgodno mini stovari{te. Telefon 060/0846-036. 90712 TRA@IM partnera ili ustupam restoran - gril na Najlon pijaci, u odli~nom ekstra radu sa opremem. Bata Zoki 063/513-583, 0600/513-583. 88024

IZDAJEM dvori{ni poslovni prostor u Temerinskoj br. 39, oko 170m2. Telefon: 063/504-880. 90913 IZDAJEM kancelarijski prostor na keju, prvi sprat, dve kancelarije, ~ajna kuhiwa, kablovska, telefon. Telefon 064/842-2562. 91035 IZDAJE se ekskluzivni kancelarijski prostor u centru grada, TC. pariski magazin 120 m2. Telefon 021/424-711. 90632 POTREBAN poslovni prostor od 50m2, za snooker klub, mogu} ortakluk. Telefon 065/416-5806. 90844 IZDAJEM kancelarijski prostor u centru, 50 m2. CG, klima, interfon, 2 telefona, parking, prizemqe. Telefon 062/29-18-29. 90774

VASE STAJI]A prodajem gara`u 14m2, u blizini @elezni~ke ulice. Telefon 063/538-166. 249159 IZDAJEM gara`u N. Sad, Mi{e Dimitrijevi}a 38. Telefon 063/8030-772, 021/6368-793. 89981 PRODAJEM ukwi`enu gara`u u Ul. Dimitrija Tucovi}a. Telefon: 064/186-1045. 90244 PRODAJEM ukwi`enu gara`u 21m2 na uglu Kraqevi}a Marka i \ur|a Brankovi}a. Telefon 064/157-03-04. 90636

KUPUJEM sve vrste automobila, mogu i havarisana, pla}am maksimalno. Telefoni: 064/33-77-695. 824611. 88582 PRODAJEM daewoo neksiju junior 1997. godine, registrovan, plin atest, 160.000 km, metalik siva. Telefon 064/399-39-16. 90121 XIP NISAN terano II crni - roll bor - 70.000 km. vlasnik - kao nov 13.800 E. Telefon 461-008, 064/34-94541. 90577 OTKUPQUJEM auta ispravna, neispravna i havarisana. Dolazak, procena, isplata, odmah. Telefon 064/150-1200, 824-885. 90273

OGLASI z ^ITUQE KUPUJEM sve vrste vozila, mo`e i havarisana, izlazim po pozivu, ispla}ujem po maksimalnim cenama. Telefoni: 063/708-1939, 021/822-714. 89856 PRODAJEM Golf 1, 6 dizel, 1991. godina, povoqno. Telefon 021/6366509. 90812 FIAT PUNTO 2001 godi{te, 1.2 16V, ful oprema, o~uvan. Telefon: 063/504-880. 90912 PRODAJEM Fiat-Stilo, 1.9 JTD, 2004. karavan, metalik siva sa svom opremom. Povoqno. Telefon 062/504-310. 90726 LADA NIVA 17i, 2005/06, bordo, prvo vlasnik, plin, cena 5200E. Telefon 064/13-78-005. 90925

PRODAJEM nove delove i le`ajeve za traktor „ Univerzal 65“. Telefon 063/10-10-947. 90892 BANSEK stolarski za drvo BLACE, prodajem. Telefon 021/890216. 89950 STOLARSKE ma{ine: banseg, {lajferica, stolarske tezge nove i polovne. Telefon 062/852-3606. 90586

LETWIKOVCI svih oblika sa jezerom i potokom i mostom. Budisava. Do`a \erda 44. Telefon 021/719-334, 063/8970-561. 90837

PRODAJEM {iva}e ma{ine, endlarice, iberdek, pegle sa kazanom, kroja~ki, tapetarski pribor, rezervne delove. Cvijanovi}, Ul. Jevrejska 23. Telefoni: 021/421-452, 064/1312-135. 87856 FRI@IDER, zamrziva~ sa novim motorom i ve{ ma{inu prodajem povoqno sa garancijom. Telefoni: 063574-162, 065-443-9310. 90836

PRODAJEM kompletan name{taj sa poku}stvom i radijatore. Telefon 371-643. 90884 KUPUJEM sav polovan, o~uvan name{taj, regale, ugaone garniture, ostale garniture, sto, stolice, komode... Telefoni: 021/6612-531, 063/7852-743, 063/7852-728. 90994 KUPUJEM polovan name{taj: ugaone garniture, regale, sto i stolice, garnitura trosed, dvosed, foteqa. Telefoni: 451-032 i 063/7356-243, Mirjana. 91017

PARKETAR: sve vrste parketa, brodskog poda i laminata, postavqam, hoblujem i lakiram. Telefoni: 021/6500-736, 064/120-99-46. 90899 USLU@NO farbawe masiva i medijapana - povoqno i kvalitetno. Telefon 021/890-216. 88512 ^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete i prodajem drva i ugaq. Telefoni: 6618-846, 063/8485495, 6614-274. 90989 TAPACIRAWE i restauracija sve vrste name{taja. prevoz besplatan. Telefon 021/6414-126, 060/38-999-44. 88661 MOLER - izvodim sve radove povoqno: gletovawe, kre~ewe, farbawe, {panski zid i demit, kvalitetno i ~isto. Telefoni. 021-504-937, 064-23-00563. 90895

ROLETAR izra|ujem, popravqam sve vrste roletni: venecijanere, mewam gurtne, drvene zamewujem plasti~nim, aluminijske. Telefon 064/11-27-141. 90890 BAGAT i druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino i prodajem delove. Cvijanovi}, ul. Jevrejska br. 23. Telefoni: 021/421452, 064/131-2135. 87858 VODOINSTALATER serviser bu{i sudopere, montira sanitariju, mewa ventile, vr{i odgu{ewa, otklawa curewa, montira ma{ine za prawe sudova. Telefoni: 63-68-462, 064/11-86-330. 88371 BRODSKI pod lamperija, oblice, suva gra|a extra kvaliteta, izrada drvenih ku}a, povoqno. Telefon 064/1353783. 90873 POPRAVQAM i prepravqam sve vrste name{taja, unutra{wi enterijer itd povoqno, iskustvo! Telefon 461-008, 064/3494-541. 90576 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti. Odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, radimo i na selu. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 90332 MA[INSKO odgu{ewe i snimawe IC kamerom kanalizacionih cevi i sve vodoinstalaterske usluge, non stop, garancija. Telefoni: 6393-737, 064/160-4725. 90810 KU]NI majstor - monta`e, demonta`e, kuhiwe, name{taj, rasveta, brave, {arke, roletne, kre~ewe, farbawe. Telefoni: 065/6824-398, 064/3922-398. 90846 POTREBAN farmaceut za rad u apoteci u Herceg - Novom. Za sve informacije, kontakt telefon +38268662196. 90654

KUPUJEM ispravne, neispravne kolor televizore, dolazak, isplata odmah. Kupujem digitalne fotoaparate, DVD - playere, muzi~ke linije! Non - stop, Mladen! Telefon: 421516 i 064/1572-514. 88609 PRODAJEM povoqno kolor televizore svih veli~ina 20 - 40 E. Dostavqam na adresu! Non - stop, Mladen. Telefon: 421-516 i 064/157-2514. 88608

KUPUJEM zlatnike, dukate i napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu.Telefoni: 063/8-318-180, 021/451409. 76186

PENZIONER moli penzionere kojima je ostalo lekova: preductal MR 35mg, natural omega - 3, 1000mg, kornam 2mg. Telefon: 021/6396855, 064/427-14-61. 90996 VIAGRA ORIGINAL, 50mg-100mg, cialis 20mg, garancija, uputstvo, dostava - Novi Sad i okolina non stop. Telefon: 064/3280-738. 89893

PRODAJEM pi{toq kalibra 9, marke CZ M-88, nov nekori{}en, potrebna dozvola. Telefon 021/504629. 90927 PI[TOQ 7, 65 „zastava“ hromiran i revolver 357 „magnum“, licima sa dozvolom. Vrlo, vrlo povoqno . Telefon 063/430-953. 90272

AGENCIJA za bra~no posredovawe organizuje do~ek nove godine u Novom Sadu. Cena 2.990 din. trodevne aran`mene u zemqi i inostranstvu. telefon 021/496-382. 90999

TEPIH SERVIS - ma{insko ~i{}ewe tepiha, mebliranog name{taja, auto sedi{ta i tapacirunga. Telefoni: 021/6391-315, 063/706-1334. 87995 TAPACIRAWE i popravka name{taja. Telefoni: 021/6394-686, 064/170-18-63. 87920 SE^EMO i orezujemo drve}e, sa i bez dizalice. Telefon: 063/8426876. 89713

PREDUZE]E za nekretnine prima u stalni radni odnos agente prodaje, sa iskustvom. Tel. 425-210. 249065 POTREBAN radnik - ca za prodaju kokica u holu Spens-a. Telefon 064/032-2-042. 90664 KORISNICIMA usluga nudimo: medicinske, gerontolo{ke higigijeni~arske, kurirske usluge, peglawe, kuvawe. Vr{imo stru~nu obuku sa dobijawem serfitikata za negovateqice i poslove. Telefon 021/400148. 90997

DNEVNIK

POTREBNI pekari, za rad u pekari sa iskustvom. Potreban majstor za lisnata testa. Telefon 505-813, 062/107-4325. 90628 POTREBNA RADNICA sa najmawe ekoenomskom {kolom za administrativno-tehni~ke poslove i ra~unovodstvo. Telefon 021/423-386. 90553 POTREBNA 2 diplomirana farmaceuta i 2 farmaceutska tehni~ara za apoteke u Novom Sadu. Mogu i po~etnici. Telefon 021/423-386. 90550 EUROPA: potrebni ugostiteqski radnici, pomo}ne radnice, bebisiterke sa hrvatskim paso{em. Dubai - hoteli: potrebne ugostiteqske radnice, sobarice sa zwawem engleskog jezika. Telefon: 021/522-999, 9 - 17. 90995

JEDAN mawi objekat za besplatno stanovawe izbeglica, penzionera, i sl. izdajem na putu izme|u Starih i Novih Ledinaca. Telefon 021/423386. 90534 PRODAJEM goblen „Tajna ve~era“, original. Telefon 021/6211-104. 90694 PRODAJEM troeta`nu rosfraj pe}, profesionalne sudopere, {porete, kiper, friteza, plin ro{tiqe, hladwa~e, {atore, zamena za auto, auto prikolicu. Telefon: 0600513583, Zoki. 88021 PRODAJEM debele sviwe i polutke. Telefon 6416-874, 063/7748578. 90848

Posledwi pozdrav dragom bratu

POTREBNA `ena za pomo} u ku}i svakog dana osim nedeqe. Telefon 065/513-1111. 90949 UMETNI^KA RADIONICA Novakovi} tra`i stolara za prodizvodwu name{taja u masivu sa iskustvom, starost do 35 godina. Telefon: 064/2825-888. 90931 KIOSKU brze hrane potrebna radnica na neodre|eno vreme sa validnom sanitarnom kwi`icom i polo`enim higijenskim minimumom. Rad u tri smene. Uslovi odli~ni. Telefon 064/64-16-461. 90824 PEKARI u Rakovcu potreban pekar sa iskustvom. Javiti se na telefon 064/122-7372. 90829 VREDNE i komunikativne osobe tra`im za prodaju robe u kancelariji. Telefon 063/514-406, 021/402035. 91110

DRVA, cer, hrast, bagrem, bukva sa prevozom izrezana, cena 3200. telefon 064/95-82-103. 90301 VI[I fizioterapeut - maser vr{i rehabilitaciju kod {loga, oduzetosti, povrede ko{tano-zglobnog sistema, kineziterapija, masa`a, fizikalna terapija-aparati. Telefon 064/216-54-24. 90831 ZALAGAONICA! Najpovoqniji otkup: zlata, dukata, srebra, dijamanata, brilijanata, platine ru~nih i kaminskih satova, antikviteta. Nov~ane pozajmice. Telefoni: 063/351531, 021/661-09-16. 85495 BUKOVA DRVA prodajem, rezana i cepana po ceni od 3.300 din po metru, jasen rezan i cepan 2800, prevoz gratis. Telefoni: 063/77-19-142, 021/6413-575. 90254 SOBNE fontane, ve{ta~ko drve}e, `ardiwere, opremawe lokala. Telefon 021/719-334, 063/897-0561. 90835 EKOLOZIMA hitno potreban auto na povremeno i privremeno kori{}ewe. Telefon 062/304-531. e-mail: ekofgs@mail.com 89911 UGAQ kostolac sa prevozom i ru~nim utovarom 3.000, dunavac 3.900, tvrdo bukovo drvo 3.100, su{eni 7.800. Telefoni: 065/444-26-29, 062/871-29-18, 062/871-2927. 90870 UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3100, dunavac 3.900, tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 065/444-36-97, 062/87-129-13, 066/51286-45. 90869 UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3000, su{eni vreoci 6.400 tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 065/444-26-18, 066/512-86-35. 90868 PRODAJEM furnir mahagoni, hrast, javor, tik, jasen, panel - blint furnir topola. Telefon 062/8523606. 90585 KA], izdajem salu za svadbe do 300 osoba, komplet inventar samo 220E. Mo`e i sa na{om pripremom. Telefoni: 063/513583, 021/6212241. 88022 HRANA za sve vrste papagaja i glodara, p{enica za kuvawe, koki~ar kukuruz, krupan suncokret za grickawe, Futo{ka pijaca tezga 189. 90950

Gojku

od brata An|elka sa porodicom.

OG-19

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Gojku od porodice ^oli}.

OG-20

Posledwi pozdrav dragom

Gojku od brata Gorana Novkovi}a sa porodicom.

OG-21

Posledwi pozdrav dragom bratu

Gojku od sestre Jelene i zeta Milorada.

OG-22


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Dana, 27. novembra preminuo je

Umro je radnik na{e {kole

nedeqa29.novembar2009.

Posledwi pozdrav kumovom ocu

Prije ~etrdeset dana preseli se u vje~nost i nezaborav na{a draga koleginica, veliki drug i prijateq

Eugen Plan~ak Opra{tamo se od wega sa velikom tugom i bolom. Komemorativna sednica bi}e odr`ana u prostorijama {kole u ponedeqak, 30. 11. 2009. godine, u 11 ~asova. Sahrana je na Novom grobqu, u 14.15 ~asova. O`alo{}eni Kolektiv, u~enici i penzioneri Osnovne {kole „\ura Dani~i}” iz Novog Sada. 5932-P

25

Radmila Jeli} Jovanu Stankovi}u Jovan Stankovi} ro|. 1928. Sahrana je u ponedeqak, 30. 11. 2009. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu.

od kume Goge i kuma Radoslava.

iz Ba~kog Dobrog Poqa Hvala ti za dobrotu, plemenitost, hrabrost, qubav i ~ojstvo. Nedostaje{ nam. Tvoji po{tari: Veselinka, Qubinka, Branko, Borivoje, Zoran, Dejan i Vladimir. 91148

91175

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav dragom bratu

Posledwi pozdrav stricu i dedi

3

Navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kako nas je zauvek napustila na{a voqena supruga, majka, baka-maka i svekrva

O`alo{}ena porodica.

91173

Dragom drugu i prijatequ

Cviji

Gojku

Qubomiru Ni}eti}u

od Velimira Bajatovi}a sa porodicom.

od porodice Vra~ar.

od porodica Ni}eti} iz Bege~a.

OG-15

OG-1

91176

dragom

Posledwi pozdrav dragom bratu

Posledwi pozdrav bratu, deveru i stricu

Posledwi pozdrav bratu

Vladimiru Kosanovu

Gojku

Julijana Pokri}

29. 11. 2007 - 29. 11. 2009.

20. 8. 1944 - 29. 11. 2005.

S ponosom te pomiwemo, pamtimo te i s tugom `ivimo bez tebe. Po~ivaj u miru Bo`ijem.

Osta}e{ zauvek, dok postojimo, u na{im srcima.

91163

Vladimiru Kosanovu

POMEN

2003 - 2009.

1947 - 2009. 29. 11. 2004 - 29. 11. 2009.

od sestre Qiqe Samarxi}.

od brata Jovana sa porodicom.

OG-16

91158

Tu`nim srcem obave{tavamo da je preminuo na{ dragi suprug i otac

Vladimir Kosanov

Gojku

1947 - 2009.

od brata Ne|a Lugowe sa porodicom.

Sahrana je u ponedeqak, 30. 11. 2009. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Veselinka, sin Aleksandar i }erka Jelena.

OG-17

91157

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav bratu

Tvoji biolozi s qubavqu i po{tovawem.

od porodica: Buweva~ki i Jela~a.

91159

91172

POVODOM DANA BAWE SA PONOSOM SE SE]AMO NA[IH PREMINULIH RADNIKA.

Adamovi} Desanka Ba{a Mihaq Bata Marija Barna Lajo{ Bo{kovi} Slobodan Dr Bohata Stevan Bu{ Etelka Bilbija Petar Cetina Radomir Dobo Jo`ef Dobo Lajo{ Erakovi} Radojka Fodor Aranka Feher Iren Fujkin Mihajlo Hubai Er`ebet Jan~i} Smiqa Dr Kotorman \ula Kere{i Iboqa Kasa I{tvan Koso Gizela

Li{ka Jo`ef Lerinc Borbala Ladocki Dene{ Ma|ar Du{anka Ma|ari Nandor Mu~ibabi} Mom~ilo Nemet Margit Niki~i} Ivan Dr Na| Karoq Salma Andra{ Sakala Jo`ef Sakala Margit [vedi} Er`ebet [arwai Ana [ere{ Peter Tandari Jo`ef Dr Tolma~i I{tvan Vago Berta Vajda Peter Va{ Gizela Weber Nandor

Milan Luki}

Milan Mandi} 1948 - 2004. Pro{lo je pet tu`nih godina. Tuga i bol je ostala ista a praznina sve ve}a.

Darinka Luki} Se}awe na drage roditeqe ~uvaju: sin \or|e i }erka Zorica sa porodicama.

Vole te tvoji najmiliji.

91090

91095

Umrla je na{a draga mama i baka

Vu~ica Petrovi}

Jovi

Gojku

91139

SE]AWE

1947 - 2009.

Posledwi pozdrav bratu

Najmiliji tvoji: suprug Vojislav-Bela, sinovi Boris i Mladen, unuci Filip, Lara, Andrea, snaje Maja i Manuela.

Tvoji najmiliji: majka Stana, sinovi Slobodan i Vladimir, supruga Mirjana, sestra Du{anka i sestri~ina Stanislava.

Plan~ak Eugenu Opet }emo se sresti, ali to ne}e biti {kolska u~ionica ili neko takmi~ewe, ni seminar, ni studijsko putovawe... Jer sudbina pi{e pravila, i deli karte, a mi igramo i znamo da je `ivot kratak, ali trag od `ivota mo`e dugo trajati.

Aleksandar Slankamenac

20. 10. 1935 - 27. 11. 2009.

od brata Zorana Vujovi}a sa porodicom.

od porodice Surdu~ki i Sofije Lu~i}.

OG-18

91174

KOLEKTIV SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU „BAWA KAWI@A“ KAWI@A. 2684-P

Posledwi ispra}aj je u nedequ, 29. 11. 2009. godine, u 14.30 ~asova, na ^enejskom grobqu. S tugom se s wom rastaju: sin Miroqub i }erka Vesna, snaja Suzana i unuci Jelena, Milo{ i \or|e. 91169


26

^ITUQE

nedeqa29.novembar2009.

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav dragom drugu i prijatequ

Gojku

Gojku

Posledwi pozdrav bratani}u

Gojku

od Bora \ordana.

DNEVNIK

Posledwi pozdrav bratani}u

Dragi Gojko, iskreno sau~estvujemo u bolu sa Tvojom porodicom...i mi smo Te voleli. Ve~no }e{ `iveti u na{im se}awima.

Gojko Lugowa

Gojku

Po~ivaj u miru! Opra{tamo se od Tebe sa po{tovawem.

od Vasilija Ne{kovi}a.

od strica Danila Lugowe sa porodicom.

od strica Rada sa porodicom.

OG-13

OG-12

OG-11

Posledwi pozdrav dragom bratu

Uspomena na tebe ne bledi, jer te ~uvamo duboko u na{im srcima.

An|ele moj, ve~no }e{ `iveti u na{im srcima.

Bio si i ostao deo nas, deo na{eg `ivota, voqen i nikad zaboravqen. Utehe nema, `eqo i tugo na{a neprebolna.

Gojku

Gojko Lugowa

Gojko Lugowa

Gojko Lugowa

Stefan, Nikola, Olga i Ranko. OG-4

OG-14

Posledwi pozdrav dragom drugu

Gojku

Posledwi pozdrav bratu

Gojku

od Milana Bajatovi}a sa porodicom.

od brata Predraga Dabi}a sa porodicom.

od brata Milenka Zvijera.

Tvoja sestri~ina Dada sa porodicom.

Tvoja sestri~ina Sne`ana Luki} sa porodicom.

Uspomenu na tebe ve~no }e ~uvati tvoja sestri~ina Stanka Vidi} sa porodicom.

OG-10

OG-9

OG-8

OG-7

OG-6

OG-5

Posledwi pozdrav na{em najmilijem

Gojku Lugowi 1956 - 2009. od: sestara Sofije i Darinke sa porodicama i oca Janka. OG-3


DNEVNIK

^ITUQE

nedeqa29.novembar2009.

Tvoje dobro, veliko i plemenito srce prestalo je da kuca danas kada si nam najpotrebniji.

Gojko Lugowa 1956 - 2009. Borili smo se za Tebe svim svojim bi}em i qubavqu. Hvala Ti za bezgrani~nu qubav i dobrotu koju si nam pru`ao.

]erka Marijana, sin Dejan i supruga Branka.

Sahrana je u ponedeqak, 30. 11. 2009. godine, u 14 ~asova, u Ravnom Selu. @elimo da iska`emo veliku zahvalnost za ogromnu po`rtvovanost doktorima, sestrama i ostalom osobqu Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. OG-2

27


28

^ITUQE z POMENI

nedeqa29.novembar2009.

Posledwi pozdrav dragom prijatequ

na{em

Krstanu Savi}u

od prijateqa Rajka i prije Bosiqke.

Posledwi pozdrav dragom dedi

na{em

Krstanu Savi}u od: unuka Aleksandra sa porodicom i unuka Nenada.

DNEVNIK

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 69. godini preminuo na{ dragi suprug i otac

Krstan Savi} Sahrana je danas, 29. 11. 2009. godine, u 13 sati, na Ka}kom grobqu. O`alo{}eni: supruga Nevenka, sin Vladimir, }erka Sne`ana i sin Zoran sa porodicama.

Posledwi pozdrav po{tovanom prijatequ

Posledwi pozdrav dragom bratu i ujaku

Eugenu

Eugenu Plan~aku

Bio si poseban, takav }e{ i ostati. Po~ivaj u miru.

Sestra Irena sa suprugom Vladimirom i sestri}i Vesna, Igor i Andrej.

Porodica Savi}.

91132 91135

Posledwi pozdrav dragom tati

Krstanu Savi}u

91134

Posledwi pozdrav dragom tati i dedi

na{em

Krstanu Savi}u

91167

Posledwi pozdrav dragom tati i dedi

Krstanu Savi}u

od sina Vladimira.

od: sina Zorana, snajke Sne`ane i unu~adi @eqka, Stefana, Dejana i Aleksandra.

od: }erke Sne`ane, unuka Nenada i unuka Aleksandra sa porodicom.

91137

91136

91133

Posledwi pozdrav prijatequ, drugu

dragom

Barna Radoslavu

Sa tugom se opra{tamo od dragog prijateqa

Umro je na{

Eugen

Eugena Plan~aka

Bio nam je pravi drug i ne}emo ga zaboraviti.

Po~ivaj u miru. od porodice @agar i Miqevi}.

Porodice: Stojanovi} i Stankovi}.

Marinka, Biqa i Vlada.

91153

91149

91141

Na{em dragom nastavniku

Dragi moj Giwa

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo dragi nam suprug i otac

91168

Posledwi pozdrav voqenom nastavniku

Eugenu

Cvijo Gruji}

od u~enika VIII 2 odeqewa i razrednog stare{ine.

Cvete moj, negovala sam te i pazila, a ti si ipak uvenuo.

Eugenu

Eugen Plan~ak mnogo }e{ mi nedostajati.

Vole Vas Va{i biseri, VIII3. Zauvek tvoja Seja.

91150 91151

Supruga Marija, }erka Swe`ana i zet Adam. Preminula je u 81. godini na{a draga i voqena

Posledwi pozdrav

Sa tugom i po{tovawem opra{tamo se od milog i voqenog prijateqa

91154

Posledwi pozdrav prijatequ

Sahrana je u ponedeqak, 30. 11. 2009. godine, u 12.45 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

91140

S velikim bolom javqamo svim ro|acima i prijateqima da je 27. novembra u 83. godini preminula na{a draga mama, svekrva i baka

Obave{tavam prijateqe i poznanike, da je 17. novembra u 78. godini preminula na{a draga i voqena majka, baka, prabaka i ta{ta

Zlata Matijevi}

Plan~ak Eugenu

Eugenu Eugena

Sahrana je u ponedeqak, 30. 11. 2009. godine, u 13 ~asova, na petrovaradinskom grobqu Tranxament. O`alo{}ena }erka Bogdanka sa porodicom.

od porodice Vitorovi}. Po~ivaj u miru.

Bojan, Tamara i Jan.

91152

91146

91142

Sa tugom u srcu javqamo rodbini i prijateqima da je na{ dragi, voqeni mu`, otac i deda

od porodice Rudakijevi}.

91144

Prerano ste nas napustili

Qubica Kai}

More Piro{ka

ro|. Jaramazovi}

Sahrana je u ponedeqak, 30. 11. 2009. godine, u 15 ~asova, na Katoli~kom grobqu u Novom Sadu.

O`alo{}eni: sinovi Gabor i Laslo, snaje Veronika i Katica, unuci Gabrijela, Ester, Arpad i Ana.

Sahrawena je u Subotici, 19. 11. 2009. godine. Ovom prilikom `elim da se zahvalim osobqu Gerontolo{kog centra na Novom nasequ, posebno doktorici Juditi i sestrama sa petog sprata, gde je moja majka le`ala, na wihovoj pa`wi i nezi u najte`em periodu wenog `ivota. Wena }erka Zorica sa porodicom.

91156

91124

Eugen Plan~ak

^ambor \ura

Eugen Plan~ak

u 88. godini tiho napustio ovaj svet. Sahrana je na Katoli~kom grobqu u Novom Sadu, u ponedeqak, 30. 11. 2009. godine, u 13 ~asova.

raz. stare{ina Va{i nebru{eni biseri VI3 i Slavica \uki}.

S velikom tugom opra{tamo se od tebe, ponosni {to smo te imali. Motri na nas sa nebesa u miru, u na{im srcima bi}e tvoj ve~ni dom. Tvoji sinovi: Andrej i Aqo{a. Ispra}aj je u ponedeqak, 30. 11. 2009. godine, u 14.15 sati, na Gradskom grobqu.

Supruga, k}erke i unuci. 91165

91145

91143


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

PETOGODI[WI POMEN mojoj dragoj majci 1925 - 2004.

nedeqa29.novembar2009.

Ove jeseni navr{ilo se ~etiri odnosno petnaest godina od kako nisu sa nama na{i dragi roditeqi

Danas, 29. 11. 2009. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{e

SEDMODNEVNI POMEN na{em dragom kolegi

Kara

i

Milica Mire Mi}i}

Ba~i}

Ankica Bardak

S ponosom vas spomiwemo, s po{tovawem nosimo u srcima i volimo kao {to ste vi voleli nas. Dragana i Dragoslav, unuci Tamara, Boba i Milo{, snaja Du{ica i zet Dragan.

ro|. Panteli}

91125

Godine prolaze, ni`u se jedna za drugom, a `ivot bez tebe je bolan maj~ice mila. Ve~no tu`ni: tvoj suprug, sin i k}erka.

91166

SE]AWE

29

TU@NO SE]AWE Navr{avaju se tri godine od kako me je napustila moja jedina k}i

Draganu Va{ali}u

91082

TU@NO SE]AWE

PET GODINA S tugom i po{tovawem wegovi prijateqi iz Doma za decu.

je pro{lo, mnogo nam nedostaje{.

Aleksandar Pavlovi}

91126

Vlada Jo{i}

Sale sine, danas je tvoj ro|endan. Taj dan je uvek bio na{a velika radost, a sada samo neizreciva tuga i `alost. Sada tamo gde si, u Carstvu nebeskom neka te an|eli ~uvaju qubavi na{a. Vole te i tuguju: mama, tata, brat i baka.

2. 12. 2002 - 2009. Tuga i bol se ne mere ni suzama ni vremenom koje prolazi, ve} prazninom koja je ostala tvojim odlaskom.

Ivan Krstin

@anka Perovi}

1932 - 2004. Tvoja natu`nija i najnesre}nija majka Sofija.

Supruga Smiqana, sinovi Marko i Vladan sa porodicama i sestra Slavna.

2. 12. 2007 - 2. 12. 2009.

Tvoja supruga Zora, sin Du{ko i }erka Nata{a sa porodicama.

91121

91131

TU@NO SE]AWE

POMEN

91044

91162

TU@NO SE]AWE

2. 12. 2007 - 2. 12. 2009.

POMEN Tridesetog novembra navr{i}e se petnaest godina od kako nema na{eg voqenog

Navr{avaju se tri godine od kako nije sa nama

Jano{ Kova~

@ivanko Duvwak Dragi @ivanko, navr{avaju se dve najtu`nije godine, bez tvog vedrog i nasmejanog lika. Tvoje posledwe re~i upu}ene meni daju mi snagu za daqe. Uvek }u te voleti.

Dani, godine prolaze a bol i tuga ostaju.

@ivanko Duvwak Dragi tata, navr{avaju se dve godine otkako si morao da ode{ od nas a nama si jo{ uvek potreban. Ne postoje re~i kojima bi smo opisali tugu za tobom.

Tvoja An~i.

Uvek }e te voleti tvoje }erke: Maja i Dragana.

91130

91129

[ESTOMESE^NI POMEN na{oj dragoj

Vinka Kr~mara

Radomir Marinkov

Tvoj dragi lik, qubav i dobrota zauvek }e ostati u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Milica, k}i Slavica, zet Jovan, unuci Milica i Marko.

iz Koviqa O`alo{}ena supruga sa decom.

91111

91102

91128

SE]AWE Iako se ni`u godine kako je Va{ `ivot stao, se}awe ve~no traje na moje drage i nezaboravne

TU@NO SE]AWE 30. 11. 1994 - 30. 11. 2009.

Tvoji: Olga i Dejan.

TU@NO SE]AWE

oca

Stevana Maksimovi}a 1992 - 2009.

Vinko Kr~mar

Du{anki Nestorovi}

majku

Svih ovih godina nije pro{ao dan a da nisi bio u na{im mislima. Puno nam nedostaje{.

Se}amo te se sa qubavqu.

Du{anka Vasi} 30. 11. 1994 - 30. 11. 2009.

Porodice: Popov i Alimpi}.

Zauvek u na{im srcima: sin Cvijo, snaja Buba i unuci Tijana, Qubomir i Jovana.

90833

90891

Anku Maksimovi} 2004 - 2009. supruga

Sofija Vasi} Dana, 15. decembra navr{ava se {est meseci od kada nije sa nama voqena }erka moja

1. 6. 2005 - 1. 6. 2009.

SE]AWE 2001 - 2009.

dr Milo{a [quki}a stomatologa 2007 - 2009. i tetku

Du{anka Nestorovi}

Zoru Bogdanovi}

Stevan Vasi}

1999 - 2009.

20. 9. 2006 - 20. 9. 2009.

I daqe teku tu`ni dani, duge no}i, te`ak `ivot u samo}i.

Vreme prolazi, bol i praznina ve~no ostaju. Na{a qubav i se}awe na vas, zauvek }e `iveti u nama.

Zauvek tu`na Va{a Zlata.

Tuguju: sin i brat Ivan sa porodicom.

90355

91118

Branko Miqu{

Zahvaqujem se rodbini i prijateqima koji su mi pomogli u najte`im trenucima. Majka Stanka Nestorovi}. 90832

Jo{ uvek ne mo`emo da verujemo da nisi sa nama. Mnogo nam nedostaje{. Brat Dragan sa porodicom. 91072


30

07.00 08.00 08.05 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.05 14.00 14.30 16.30 17.00 17.22 17.30 18.30 18.55

TV PROGRAM

nedeqa29.novembar2009.

TV ba{tina Vesti Legenda o vuku, film Neverovatne pri~e Cvrletova ma{taonica Putevi nade Znawe imawe Vesti Koliko se poznajemo, kviz Dodati `ivot godinama Sredina Mira Bawac: Publici u ~ast, snimak Gala ve~eri Ta divna stvorewa TV Dnevnik Tajna hrane: Pirina~ [tikla papu~a ^ari ribolova Vaterpolo - Liga {ampiona: Vojvodina - Mladost (Zagreb), prenos

06.05 08.15 09.06 11.05 12.47 13.00 13.13 13.15 13.30 14.10 15.08 15.15 15.30 Roselin San~ez

Edison Uloge: Morgan Frimen, Kevin Spejsi, Roselin San~ez, Pajper Perabo Re`ija: Dejvid Y. Burk (Panonija, 20.50) 08.35 09.50 12.00 14.20 15.30 17.00 17.30 18.30 19.00 20.00 20.50 23.00

Nedeqom u Panoniji De~iji program Ubistva u Midsameru Halo predsedni~e Vojvo|anske vesti E-tv Vojvo|anske vesti Vrele gume Hronika Op{tine @abaq Svet divqine Film: Edison Vojvo|anske vesti

16.03 16.59 17.02 18.00 18.27 19.00 19.01 19.30 20.09 20.16 21.05 23.05 00.00 00.19 02.08 03.03 03.48 04.30 05.03

Jutarwi program Jutarwi dnevnik @ikina {arenica Dizni na RTS Kulinarski letopis Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Sport plus Balkanskom ulicom Vreme je za bebe Na{ auto na{im gledaocima SAT ili Tenis: Masters, London, finale, prenos Ono kao qubav Na{ auto na{im gledaocima Bra}a po oru`ju Robna ku}a Sasvim prirodno Na{ auto na{im gledaocima Slagalica, kviz Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Ono kao qubav Opasni umovi, film Ri~ijevi Dnevnik Egzit Ono kao qubav SAT Vreme je za bebe Sasvim prirodno Slagalica

14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00

Kuhiwica (ma|) Porodica Serano Gradovi sveta Kina, nebesko carstvo Duhovka Verska emisija (slov) TV magazin (rum) Brazde (ma|) Ma|arska narodna muzika Trio - Evroregionalni magazin Ose}ajte se kao kod ku}e Nedeqni magazin (rom) Muzi~ki program Hronika Slavonije, Barawe i zapadnog Srema Galantni prevaranti, film Crtani film TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Crtani film (ma|) TV magazin (rus) Kultura i tradicija (rom) TV sport (ma|) Opasan `ivot ministranata, film

16.29 16.55 18.57 20.00 21.12 22.12 22.10 22.56 23.29 23.29 00.26 02.10

06.00 06.30 08.00 08.45 09.10 10.00 13.00 13.30 14.00 14.15 14.45 16.30 17.00 17.55 18.30 19.00

Povodom proslave 60 godina Radio Novog Sada, Dana RUV-RTV i 34 godine TV Novi Sad, u petak je u Studiju M odr`ana centralna proslava kojoj je prisustvovao veliki broj zvanica, predstavnika ovda{we kulturne i politi~ke elite. (RTV 1, 21.00)

06.35 07.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00

09.42 09.57 10.29 11.00 12.00 12.29 13.07 13.33 14.02 14.25

04.00

Proslava 60 godina Radio Novog Sada

20.10 Ru~ak na lepe o~i 20.30 Zabavni program 21.00 Proslava 60 godina Radio Novog Sada 22.00 Vojvo|anski dnevnik 22.30 Dr`ava mrtvih, film 00.05 Metronom 00.40 Dnevnik bicikliste 01.10 Iz na{eg sokaka

07.00 07.40 07.55 08.55 09.27

10.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.30 16.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30

NS klinci Najboqi lek Dok. program Granice nauke Film @ivot na Marsu Hrana i vino Katapultura Novosa|anka Objektiv Evo nas kod vas @ivot na Marsu Objektiv Buntovnici

06.00 ATP Masters kup London – dubl 1/ 2 finale 08.15 ATP Masters kup London – singl 1/2 finale 12.30 Pregled Evrolige 13.30 ATP Masters kup London – dubl, finale 15.00 NBA u`ivo 15.15 ATP Masters kup London – singl, finale 17.00 ACB Liga: Bilbao – Joventut 19.00 NBA: Toronto – Finiks 21.30 Serija A: Katanija – Milan 22.45 NBA u`ivo 23.00 Serija A: Atalanta – Roma

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

Mi{el Fajfer

Opasni umovi

20.30 21.00 23.00 23.30 00.30 01.00 03.00

Amen a|es Agroinfo Dozvolite Pustolov Moja li~na olimpijada, EBU dok. program Na tatinom mestu, EBU drama Akva viva derbi Moj qubimac Znawe imawe UNHCR - Povratak: Kosovo Interfejs Trag u prostoru Kulturako aresipe Srpski isto~nici Fudbal - Premijer liga: Everton - Liverupul, prenos Magazin Lige {ampiona Fudbal - Premijer liga: Arsenal - ^elzi, prenos Put humanizma Horizont Generali ili srodstvo po oru`ju, film Tenis: Masters, London, finale, snimak ili Detektivske pri~e Beogradski yez festival Muzi~ki program Vikend evronet Fudbal: Premijer liga: Everton - Liverpul Fudbal: Premijer liga: Arsenal - ^elzi Tenis: MAsters, London, finale (r)

Glas Amerike SMS - omnibus Na{a formula zdravqa Oranica Genius Domus Za dobar dan Slike `ivota Present Vesti Top {op Film: Savamala Sva{tarica Pop muzika Vesti Zaustavno vreme Bejlijeve milijarde, de~. film Tuk na luk Qubav za sva vremena Beli svet Pop mjuzik Glas Amerike Qubav za sva vremena Doma}a muzika

Profesorka otkriva da joj je potrebno mnogo vi{e od obi~nog predavawa i ocewivawa da bi vodila odelewe problemati~ne dece. Kada Lu En Yonson zapo~ne novi posao u {koli, upravnik je upozorava da }e joj biti jako te{ko... Uloge: Mi{el Fajfer, Bruklin Haris, Vejd Domingez, Renoli Santijago Re`ija: Yon N. Smit (RTS 1, 21.05)

05.25 06.25 07.00 08.20 10.30 13.00 14.00 17.30 18.30 19.00 21.00 23.00 23.35 00.25 01.00 02.00 03.30 05.00

Mame u {trajku e-TV Doma}in Fudbal: Crvena zvezda - Partizan Survajver Na terapiji Film: 10:5 Apokalipsa Mame u {trajku Kviz: Ke{ taksi Film: Inspektor Geyet Film: Ta~ka prekida Fajront republika Ameri~ko rvawe - do koske Kviz: Ke{ taksi Top spid Film: Sjaj u o~ima Film: Ni~ija zemqa Ameri~ko rvawe - do koske

Din Kejn

DNEVNIK

07.00 08.30 09.00 11.00 11.30 12.00 12.05 12.55 13.00 14.00 16.00 16.35 17.00 18.30 19.05 20.05 21.00 23.00 23.35 00.10 01.00 01.25

Film: Psi milioneri Trnav~evi}i u divqini Znawe na poklon Veliki brat, u`ivo Nadrealiti {ou Vesti za osobe o{te}enog sluha Veliki brat, u`ivo Dvougao Potraga specijal Film: Longinovo kopqe Vesti B92 Veliki brat, u`ivo Popodne Vesti B92 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: U {etwi sa pe}inskim qudima Veliki brat Utisak nedeqe Vesti B92 Kalifornikacija Jelen Top 10 Vrlo va`ni Oplaneti se

Bekstvo sa ostrva [korpiona (Hepi, 10.45 i 15.55)

06.44 07.00 08.00 08.30 08.40 09.10 09.32 10.00 10.20 10.45 11.18 12.02 13.12 13.25 13.50 14.55 15.30 15.55 16.25 18.00

Meda Rupert Mala princeza Presovawe Nodi novi Engleski sa Nodijem Sa Sa{om u avanturu Skipijeve avanture Skajlend Idemo u`ivo Bekstvo sa ostrva [korpiona Dinosaur king [aman king Papirmanija Sa Sa{om u avanturu ^eli~ni alhemi~ar Tajna Idemo u`ivo Bekstvo sa ostrva {korpiona Film Riznica

18.55 19.20 19.30 21.10 22.00 23.00 23.55 00.50 01.40 02.30 04.10

Telemaster Rekord Film Srce Klinika Biseri Telemaster Nije lako biti ja Budi faca Film Klinika

Madagaskar Kada se ~etiri razma`ene `ivotiwe iz wujor{kog Central parka slu~ajno na|u kao brodolomci na egzoti~nom ostrvu Madagaskar, otkrivaju da je svet zaista yungla... Uloge: Ben Stiler, Kris Rok, Dejvid [vimer Re`ija: Erik Garnel i Tom Mekgrat (Pink, 10.00) 07.00 09.00 10.00 11.45 12.00 13.00 15.00 16.15 17.45 18.45 19.30 20.00 21.00 23.00 01.00 02.45 03.00

Jutro sa Ne{om Risti}em Farma (u`ivo) Film: Madagaskar Siti Grand hitovi Farma (u`ivo) Vi pitate Nedeqno popodne Lee Ki{ Farma (u`ivo) (Ne)mogu}a misija Nacionalni dnevnik Farma Grand - Narod pita Farma (u`ivo) Film: Glasnik smrti Siti 2 Film: Igraj ili umri

Bejlijeve milijarde Slatka pri~a o zlatnom retriveru, Bejliju, koji nije neobi~an samo po tome {to govori, ve} je i naslednik milijardskog bogatstva. Kao jedinog naslednika, wegova gazdarica je imenovala upravo wega... Uloge: Din Kejn, Lori Holden, Yenifer Tili Re`ija: Dejvid Divajn (Avala, 19.00)

08.00 De~iji program, 09.00 Nedeqni magazin, 10.00 Kuhiwica, 11.00 Kultura tela, 11.30 U na{em ataru, 12.30 Travel klub, 13.30 Kuda ide Vojvodina, 14.00 Film, 15.30 Sport, 16.30 ABS {ou, 17.00 Nedeqni magazin, 18.00 Svet na dlanu, 18.30 Stajl, 19.00 Rat, revolucija, gerila, 20.00 Auto fle{, 21.00 Film, 22.30 Nedeqni magazin, 23.00 Film, 00.00 No}ni program.

08.30 Bawe Srbije, 09.00 Udahnite Zlatibor, 09.15 Turisti~ke razglednice, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.00 NK Koktel, 13.30 Fokus, 14.00 Mozaik, 16.00 Zdravqe i vi, 16.55 Fokus, 17.25 Turisti~ke razglednice, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 20.40 Ludi kamen, 21.00 Bulevar, 22.00 Holivud, 23.00 Fokus, 23.40 Turisti~ke razglednice, 00.20 Haj-faj mjuzik, 01.00 Fokus, 01.30 Muzika.

12.00 Cicina tezga, 13.30 Paor, 14.30 Zoo Hobi, 15.00 Film, 17.00 Bez tambure nema pesme, 18.00 Mobil E, 18.30 Nemi svedok, 19.30 Dokumentarni program, 20.00 Film, 21.45 Sport STV-a, 22.00 Sremske pri~e, 22.30 E TV, 23.00 Nemi svedok, 00.00 Yuboks.

07.00 De~ija serija, 08.00 555 li~nosti, 09.00 Sva{taonica, 09.30 Ispod poklopca, 10.00 Film info, 10.30 Zdravqe, 12.15 Zlatno poqe, 14.00 Akcenti, 14.15 Volej, 15.00 Izazovi istine, 15.30 Serija, 16.00 Akcenti, 16.30 Dok. film, 18.00 Akcenti, 18.15 Izvori zdravqa, 19.00 Putopis, 20.30 Samo vas gledamo, 22.30 Akcenti dana, 23.00 Film.

07.00 Autosprint, 08.00 Beli luk i papri~ica, 08.30 Uz kafu, 09.00 Od Tokija do Milvokija, 09.30 Start, 10.00 Smeh terapija, 11.00 Moj grad-Retrospektiva nedeqe, 12.00 1 na 1, 12.30 U na{em ataru, 13.30 Pod sjajem zvezda, 15.00 Folk {ou, 17.00 Tok {ou, 19.00 Politikon, 20.00 Bez cenzure, 22.00 Portret, 23.00 Tajm aut.

08.00 Hrana i vino, 09.00 Film, 10.30 Mufquz, 11.00 Pod suncem, 12.00 Do kraja sveta, 12.30 Panorama op{tine @iti{te, 13.00 Produkcija mre`e, 14.00 Agrosfera, 15.05 Film, 17.00 Do kraja sveta, 18.00 Iza scene, 18.30 Nodi, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Odgovor, 21.05 Tajni znak, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Slu`ba 21, 23.00 Film.


DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

18

31

VIZANTIJSKI EROTIKON

Hans-Georg Bek

Gabriel Junion

Lo{i momci Markus Barnet i Majk Louri, dvojici policajca iz Odeqewa za narkotike dat je novi zadatak – da u|u u trag dobavqa~ima ekstazija u Majamiju. Neo~ekivano trag ih dovodi do velike zavere u koju je ukqu~ena mafija na ~elu sa narko bosom Yohnijem Tapiom, ~iji je krajwi ciq da preuzme celokupnu trgovinu droge u gradu... Uloge: Martin Lorens, Vil Smit, Yordi Mola, Gabriel Junion, Piter Stormer, Tereza Rendl Re`ija: Majkl Bej (Nova TV, 21.00) 08.00 Graditeq Bob 08.40 Dora istra`uje, crtani 09.05 Doma}ice iz visokog dru{tva 10.05 Ulica se}awa 11.05 Automotiv 11.35 Magazin Lige prvaka 12.05 Novac 12.35 Spajder men, film 14.40 Koncert Miroslava [kore 16.25 Vesti 16.35 Supertalent 19.15 Dnevnik 20.00 Nad lipom 35 21.00 Lo{i momci, film 23.25 Red karpet, {oubiz 00.45 Trenutak istine 01.45 Televizijska posla 02.45 Ester Kan, film 05.05 Doma}ice iz visokog dru{tva

08.00 Impresionisti 08.30 Raj na zemqi 09.00 Isus Hrist – godine koje nedostaju 10.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 11.00 Protestantska revolucija 12.00 Faraoni koji su izgradili Egipat 13.00 Ku}a iz ~etrdesetih 14.00 Genije fotografije 15.00 Rat veka 16.00 Ovo je civilizacija 17.00 Ostrvo minotaura 18.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 19.00 Gospodari rata 20.00 Ubistvo Anrija IV 21.30 Svet novca: Svet po Guglu 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Rat veka 00.00 Ovo je civilizacija 01.00 Ostrvo minotaura

08.10 Be~ka filharmonija i Zubin Mehta u [angaju 09.10 Opera boks 09.40 TV kalendar 10.20 @ivot za decu 12.00 Dnevnik 12.15 @iveti zdravije 12.25 Plodovi zemqe 13.20 Split: More 13.50 @iveti zdravije 14.00 Nedeqom u dva 15.05 Mir i dobro 15.55 Kovr~ava Sju, film 17.35 Lijepom na{om 18.35 U istom loncu, kulinarski {ou 19.30 Dnevnik 20.10 Ko `eli biti milioner?, kviz 21.15 In memoriam Vedran [amanovi}: Tre{eta, film 22.40 Vesti 23.10 Filmski vikend Tomija Lija Yonsa: ^uvari zakona, film 01.15 @ivot za decu 03.40 U istom loncu, kulinarski {ou

Moja zlatna ribica je zlica Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlica Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlica Pokahontas Ku}a pored pruge Ameri~ki ro|aci Jo{ ovaj put @ivot u zaboravu Nezakonit ulazak @ivi pesak Planeta Iks 3 Prave koley devojke

06.00 08.20 09.50 11.40 13.10 14.30 16.10 17.45 19.30 20.05 21.35

Zauvek srodna du{a Uzi kod Alama Nikad poqubqena Nova pri~a o Pepequgi Svemirski majmuni Manuela i Manuel Ima{ petqu? Lars i prava devojka Holivud na snimawu Henkok Obdaren - Ovo je Amerika, ili Pedeset dolara Prava krv - Ogrebotine Osmi putnik protiv Predatora 2 Vatreni obra~un Kethaus: Do|ite na `urku Osobewak Slomqena krila Bioskop, bioskop, bioskop

22.05 23.05 00.35 02.00 02.30 03.55 05.30

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 00.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Dodir an|ela U senci ki{e U divqini Morska patrola [ta sam sve uradio za qubav Biti Erika Nestala 17-godi{wakiwa Ubistva u Midsameru Yordan Biti Erika Kingdom Medijum @ivot je stao Yordan U senci ki{e U divqini Dodir an|ela

08.55 Ben 10, crtani 09.20 Diskaveri: Nemogu}a misija - Upis u vrti}, dok. film 10.10 Jedna od momaka 10.40 Najve}a hrvatska misterija 11.35 Idemo do kraja, film 13.25 Zauvek mlad, film 15.15 Nemogu}a misija 3, film 17.25 Odred za ~isto}u, dok. emisija 18.00 RTL poma`e deci 19.05 Ekskluziv 20.00 Odbrojavawe, film 22.05 CSI Majami 23.00 Yenifer osam, film 01.10 Beg iz Los An|elesa, film

Yenifer osam

Tomi Li Yons

^uvari zakona Mark Roberts je zavr{io u bolnici posle saobra}ajne nesre}e, a policija ga ubrzo identifikuje kao ubicu dvojice agenata ministarstva spoqnih poslova. Savezni {erif Sem @erard ima zadatak da ga prebaci avionom u siguran zatvor, zajedno s nizom drugih strogo ~uvanih zatvorenika... Uloge: Tomi Li Yons, Vesli Snajps, Robert Dauni Yunior, Ajrin Yejakob, Kejt Neligan, Yo Pantolijano Re`ija: Stjuart Brejd (HRT 1, 23.10)

08.55 10.00 10.50 11.00 12.05 13.30 15.10 17.20 17.50 18.55

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00

20.00 20.55 21.50 22.50 23.10 00.05

Prijateqi Nora Fora Biblija Zagreb: Misa, prenos Sede}a odbojka, prenos Ciklus filmova Ketrin Hepbern i Spensera Trejsija: Adamovo rebro, film Ples sa zvezdama Magazin fudbalske Lige prvaka Aspen: Svetski ski kup (@) - slalom, 1. vo`wa [panska fudbalska liga, prenos Sportski ili dok. program Aspen: Svetski ski kup (@) - slalom, prenos 2. vo`we Dobre namere Nove avanture stare Kristine Vreme je za yez Gara`a

06.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00

Moja slatka debequca Luda ambasada Badi u nevoqi Misionar Gvozdeni lavirint Aurora: Prekinuta operacija 23.00 Strah u srcu 01.00 Bez ~asti

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

^ovek od medewaka Te{ka ki{a Opasna ~arolija Svi su ludi za Meri Zmajeva potraga Polukuvan Blizanci Loganov beg Opasna {ifra ^ovek od medewaka Operacija pustiwska po`uda 1 02.00 Unutar isku{ewa

Nakon raspada svog braka i izmoren od napornog `ivota policajca u Los An|elesu, Yon Berlin se seli u mali grad u ruralnom delu Kalifornije, nadaju}i se da }e tamo na}i preko potreban `ivotni mir. Me|utim, otvarawe napu{tenog slu~aja serijskog ubice koji je ubijao slepe devojke pokre}e ga u drugom smeru... Uloge: Endi Garsija, Lens Henriksen, Uma Turman, Graham Bekel, Keti Bejker Re`ija: Brus Robinson (RTL, 23.00)

Uma Turman

10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Opasan lov Ameri~ke drvose~e Megagraditeqi Pravi heroji Kako pre`iveti u opasnim situacijama Gamadatori Pametwakovi} Razorna laboratorija Trka do Dakara Ameri~ki ~operi Uli~ni obi~aji 2008. Razotkrivawe mitova Moja neverovatna pri~a Izgubqeni raj Serijske ubice Najzlobniji Vremenska kriva

08.30 10.00 10.45 11.15 12.00 12.30 13.45 14.30 15.15 16.15 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 21.55 22.00 23.30 00.30

Dizawe tegova Kros-kantri skijawe Skija{ki skokovi Nordijsko skijawe Kros-kantri skijawe Kros-kantri skijawe Nordijsko skijawe Nordijsko skijawe Dizawe tegova Nordijsko skijawe Skija{ki skokovi Alpsko skijawe Alpsko skijawe Alpsko skijawe Alpsko skijawe Zimski sportovi Boks Kros-kantri skijawe Dizawe tegova

Srpskom kraqu uvalio dete za suprugu Nisu ba{ svi zapadwa~ki uzori odgovarali da deli s mnogim drugima. Ona je, zapravo wegova mentalitetu carigradskih podanika. Recimo, borstara prijateqica, kojoj je dopustio da ga opet zabeni duh i metoda “glavom kroz zid”. Viznatijski vede da bi se “dan i no} vaqao po blatu”. Sin nejunak ho}e pobedu jer `eli da u woj potom u`iva. kog dvorskog kapelana mota se po kr~mama i konaKada im se li~no car i generali obra}aju pred necima nemoralnih `ena, na koje naskakuje kao jaku odlu~uju}u bitku, govore pre svega o borbenoj rac. A sam Bog zna na kakve je sve neprili~nosti tehnici, spomiwu, istina, hrabrost i svest da su spreman, priznaje i wegov neute{ni otac. To je Romeji, ali nikada umirawe. Ratna lukavstva, koslika morala u vreme vladavine vrlo pobo`nog jima se osigurava pre`ivqavawe, va`niji su im cara Manojla II. nego drsko stavqawe smelosti na probu. Ali nije jedina i najgora. U jednom pamfletu je Vladari i wihove svite u epohi pozne Vizatnidat groteskno prqav portret nekog Katavlata. On je jedva da su po neje nakon kratke vojne ~emu bili druga~islu`be kod Osmanlija, ji od svojih pretdo{ao u jednu solunsku hodnika iz doba {kolu, gde je postao Komnina. Jo{ se poznat po naklonosti imperator Jovan prema svojim mladim III Vatac (posle drugovima. Uterao bi smrti su ga, istina ih u podrum, navodno da iz drugih razloga, bi ga bi{tali od va{aproglasili svecem) ka, a zapravo da se bezaqubio u svoju `esramno i`ivqava na nu Konstancu, k}er wima. Naravno da je izcara Fridriha II ba~en iz {kole, ali se Hoen{taufena, nije promenio, ve} je ali mnogo vi{e u gotovo svaki dan zalawenu dvorsku damu, zio u javne ku}e, a vokoja je u anale u{la leo je pijanke i krajwe pod imenom Markebesramne plesove. Wesina. Woj je neskrigovo pona{awe je bilo Klimao se moral i na Svetoj gori veno davao predop{tepoznato i u~ininost nad legitimnom suprugom, ~ak joj je odobrio lo da homoseksualnost postane takore}i moda u insignije koje su neodoqivo podse}ale na carske. Solunu. Tek je pred kraj `ivota promenio mi{qewe. KonUprkos tome je napravio karijeru u pravosu|u, stanca je nakon wegove smrti nastojala da se na oti{ao u Carigrad i o`enio se. Ali wegova sudrugoj strani obe{teti i upustila u vezu s Mihapruga je morala stalno da zakqu~ava svoje slu{kiilom VIII Paleologom, ubicom wenog unuka Laskawe jer su samo tako mogle biti sigurne. Uvre|eni risa. Tek je o{tar protest patrijarha, ili mo`da Katavlat je tu`io autora toga spisa, ali je izglepromewena politi~ka situacija, navela Mihaila da izgubio spor. da se odrekne zakonite `ene i potpuno posveti Duboko se rastakao moral mona{tva, pa su paKonstanci. trijarsi bili primorani na to da ~esto {aqu upoWegov sin Andronik II imao je svoje obavezne zoravaju}a pisma monasima Svete gore, gde se zaqubavnice, uprkos javno demonstriranoj pobojedni~ki manastirski `ivot nikad nije sasvim `nosti i vernosti crodoma}io. Samotni{tvo kvi. O`ewen je po drugi je odgovaralo misticiput bio s Jolandom od Trudne kalu|erice nisu bile nikakva ma, isihastama koji su retkost, ali kako su imale dovoqno tako mogli da se potpuno Monferata, ali se na ovaj brak energi~na Sapredaju svojim meditacinovca, mogle su da finansiraju vojanka nikad nije navijama, ali je sistem pospeabortus. Znala se i cena: kla. Iz pragmati~nih {io i opasne slobode. pet zlatanika, te po jedan kaput razloga, petogodi{wu “Pustiwaci” sti`u i tai aleksandrijska ~a{a }erku Simonidu iz ovog mo gde im nije mesto, po braka uvalio je ostaregradovima, privatnim lom srpskom kraqu Milutinu kao wegovu ~etvrtu ku}ama i u ~udnovatim okolnostima. Trebalo ih je `enu, po{to je Andronikova sestra s gnu{awem stalno ube|ivati da je zabraweno da kalu|eri i odbila da se `rtvuje. To je zadalo smrtni udarac kalu|erice provedu no} pod istim krovom. Bilo Jolandinom braku, koji se i u politi~kim pogledu je igumana koji su u manastirima dr`ali svoje mepokazao fatalnim jer je razo~arana supruga po~etrese, dok su neke `ene, po starom lo{em obi~aju, la da vodi svoju politiku. pretvarale svoje domove u manastir, a wega potom Problemati~no im je bilo i potomstvo. Najstau javnu ku}om pod upravom igumanije. Trudne kaluriji sin Mihailo IX ne samo da je bio neuspe{an |erice nisu bile nikakva retkost, ali kako su vojskovo|a ve} su i otac i patrijarh morali da ga imale dovoqno novca, mogle su da finansiraju poneprestano pozivaju na odgovornost zbog bludnog ba~aj. Znala se i cena: pet zlatanika, te po jedan `ivota. Utonuo u skandale bio je wegov naslednik kaput i aleksandrijska ~a{a. Andronik III. A onda se desila porodi~na tragedija: Posledwi ostaci vizantijske erotike opstali kad je bio u poseti jednoj ku}i, ispred vrata je ostasu na egejskim ostrvima, naro~ito Kritu, koji je vio svoje stra`are. Oni su drugog gosta koji je hteo nakon propasti carstva bio u posedu Mle~ana. da u|e jednostavno izboli. A taj nesre}nik, koji je Mo`da je najrazuzdanije bilo spisateqsko pero umro iste no}i, bio je Andronikov ro|eni brat. Stefana Sahlikisa. Potekao je iz dobre porodiDvorski nemoral na prelazu iz 14. i 15. veka nace, ali mu {kola nije i{la pa je krenuo stranpu{ao je odraza i u satirama. Jedna je posve}ena ticom. Kockawe, javne ku}e, a ponekad i zatvori, upravniku carske kancelarije Holobolu, koji, postali su wegov svet i svet wegovog pesni{tva. umesto da se brine o dr`avnim poveqama, ostaNa ~udan su se na~in spojili satira i autobiogravqa ih da se kisele po fiokama, a on baca oko na fija. Kajawe neretko izgleda kao alibi. jednu kalu|ericu, ~iju je, uzgred, naklonost morao KRAJ Studiju Hans-Georga Beka „VIZANTIJSKI EROTIKON” objavila je izdava~ka ku}a „Karpos” (www.karposbooks. com). Po 702 dinara u Novom Sadu mo`e se nabaviti u kwi`ari „Solaris” na Spensu (Sutejska 2).

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

nedeqa29.novembar2009.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Ove nedeqe ste veoma komunikativni i dru{tveni. Ne dr`i vas mesto, pa jurite na razne strane, zainteresovani da vidite i ~ujete. Tro{ite novac i vreme na lepe stvari i u`ivawe, i to je sasvim OK.

BIK 20.4-20.5.

Mesec je uplovio u va{ znak, pa ste romanti~ni i osetqivi. Dolaze vam gosti ili prijatno provodite vreme u dru{tvu van svog doma, tek, emotivno ste nemirni. Potrebni su vam qubav i komfor.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

29. novembar 2009.

Mo`ete biti nesigurni, neodlu~ni i nervozni povodom nekih stvari koje ne sagledavate dovoqno jasno. U svakom slu~aju, odlo`ite susrete za naredne dane, di{ite duboko i {etajte se, vozite bicikl. Prijateqstvo i qubav su, izgleda, jedno te isto. Kroz razumevawe i poverewe sti~ete te{ko dosti`nu harmoniju i uto~i{te u partnerstvu koje traje i traja}e do ve~nosti. Izlazak i provod, pokloni i ugo|aj. Veoma ste ozbiqni i uporni, neumoqivi, {to odra`ava fazu borbe na pravi na~in. Usredsre|eni ste na li~ne ciqeve, istrajni, iako su trenutno okolnosti komplikovane. Finansijski problemi prestaju, nestaju. Tokom vikenda mo`ete biti izuzetno anga`ovani, trude}i se da postignete neke stvari iza zatvorenih vrata, ali se i opustiti i odmarati u krugu porodice. Danas spavajte {to vi{e i {to du`e.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

VAGA 23.9- 23.10.

S dru{tvom imate harmoni~ne odnose, {to vam potpuno prija. a u svom domu ste ona dominantna strana. Partner je nesigurne prirode i promenqivog raspolo`ewa. Nesuglasice sa `enskim bi}ima.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Partner se rasipa na sve strane, pri~a i analizira, prime}uje i unosi nemir u me|usobni odnos. To vam se ne}e nimalo dopasti, pa }ete promeniti fokus svog interesovawa. Vi{e osoba je u igri. U partnerskom odnosu, pa i kroz svakodnevne situacije, na li~nom planu, imate toliko toga, neizvesnog, zanimqivog i potpuno detiwastog, da }ete te{ko organizovati svoje vreme i obaveze. Opu{teno!

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Nemojte danas o~ekivati spektakularne okolnosti, ve} se prepustite partnerovoj inicijativi i `eqama. Vi{e se koncentri{ite na zajedni{tvo nego samo na sebe i svoje potrebe. Paze vas i maze.

Voqena osoba doprinosi va{em entuzijazmu i promenqivom raspolo`ewu. Mo`ete se dru`iti, kretati, {etati, planinariti, komunicirati, stvarati ne{to zajedni~ki. Iritira vas pomalo? Nemojte se pecati za razne udice, ve} nestanite u nepoznatom pravcu. Vreme vam izmi~e, poput peska iz pe{~anog sata, a vi preuzimate mnogo obaveza na sebe. Kasnite polako. Lewost je ponekad po`eqna.

TRI^-TRA^

PROGNOZA

Javna prosidba

TOPLIJE

Vojvodina Novi Sad

16

Subotica

15

Sombor

15

Kikinda

15

Vrbas

16

B. Palanka

15

Zrewanin

16

S. Mitrovica 16 Ruma

15

Pan~evo

17

Vr{ac

14

Srbija Beograd

17

Kragujevac

17

K. Mitrovica 15 Ni{

16

Evropa Madrid

NOVI SAD: U nedequ sun~ano i toplije vreme. Vetar slab jugoisto~ni, popodne umeren. Pritisak malo iznad normale. Jutarwa temperatura 4, a Rim maksimalna oko 16 stepeni. London VOJVODINA: U nedequ ujutru umereno obla~no, ponegde sumaglica, a tokom dana prete`no sun~ano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab, poCirih podne umeren ju`ni i jugoisto~ni. U ju`nom Banatu vetar uve~e u poja~awu. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 2, a maksimalna 16 Berlin stepeni. Be~ SRBIJA: U nedequ prete`no sun~ano i tokom dana toplo uz temperature iznad proseka za ovo doba godine. Ne{to oblaka bi}e samo u toku jutra Var{ava i prepodneva na severu i istoku Srbije. Vetar slab, popodne umeren ju`ni Kijev i jugoisto~ni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 2, a maksimalna 17 stepeni. Moskva Prognoza za Srbiju u narednim danima: U ponedeqak vrlo jak jugoisto~ni vetar u pomoravqu i podunavqu i na planinama. Bi}e promenqivo Oslo obla~no i relativno toplo vreme. Krajem dana i u no}i ka utorku ko{ava sa udarima oko 100 km/h u ju`nom Banatu. U utorak naobla~ewe sa ki{om, a St. Peterburg krajem dana slabqewe vetra. U sredu zahla|ewe sa ki{om, a na planinama Atina sa snegom. Pariz BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: BiometeoMinhen rolo{ke prilike }e biti povoqnije. Me|utim, hroni~nim bolesnicima se savetuje izvesna opreznost, naro~ito u jutarwim satima. Budimpe{ta Kod osetqivih osoba se mogu javiti glavoboqa i nervoza. U saobra}aju je potrebno pove}awe pa`we. Stokholm

11

Britanski peva~ Robi Vilijams je u emisiji u`ivo na australijskom radiju zaprosio devojku Ajdu Fild, s kojom je u vezi dve godine, te zapawio slu{aoce. Ajda je, naravno, pristala. Robi je na australijskoj stanici u Sidneju i promovisao svoj novi album „Reality Killed the Video Star�. S wim u studiju je bila i wegova devojka Ajda Fild. U jednom trenutku voditeqka Xeki Henderson zapitala je britanskog peva~a zna li da je Sidnej poznat po prosidbama me|u slavnima. Robi se tada okrenuo prema devojci i pitao je ho}e li se udati za wega. Nakon kra}e pauze dobio je potvrdan odgovor. Po{to nije imao prsten, Robi Vilijams je devojci na prst stavio voditeqkin prsten u obliku `abe.

18

VIC DANA

10 8 12 12 8

Pita mladi} doktora: - Doktore, mo`e li u toaletu da se zaradi veneri~na bolest? - U principu mo`e, ali je malo neudobno - re~e doktor.

8

SUDOKU

5 1 6 20

9

10

5

2

6

15

8

9

3

6

4

9

6

7

5

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

72 (-1)

Slankamen

211 (-6)

Ja{a Tomi}

Apatin

132 (2)

Zemun

269 (-5)

Bogojevo

116 (1)

Pan~evo

290 (-4)

Smederevo

468 (0)

Ba~. Palanka 129 (-1) Novi Sad

142 (-5)

Tendencija stagnacije

1 6 9 3 4 8 2 7 5 TISA

6

SAVA

N. Kne`evac

221 (-6)

S. Mitrovica

134 (6)

Tendencija stagnacije

Senta

273 (-5)

Beograd

220 (-2)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

323 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

212 (-9)

NERA

Hetin

82 (-2)

10 (0)

Tendencija stagnacije

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

5 8

3

Kusi}

2 58 (0)

4 7 3 5 9 2 8 6 1 8 2 5 7 1 6 4 3 9

7

2 4 7 9 5 3 1 8 6

5

Tendencija stagnacije

4

2

8

9 3 6 1 8 4 5 2 7 5 8 1 6 2 7 9 4 3

9

7 5 2 8 6 1 3 9 4

5

7

6 4

2

9

9

5

6 1 8 4 3 9 7 5 2 3 9 4 2 7 5 6 1 8 Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 29.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement