Page 1

c m y

NOVI SAD *

SUBOTA 28. APRIL 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23419 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

Od ~etvrtka, 3. maja, u „Dne vniku” Gal erija malih maturanata DOGOVOR PAORA I MINISTARSTVA POQOPRIVREDE PREKINUT KASNO SINO]

Premije12.000dinarapo hektaruidaqeneizvesne str. 6

U PRAz NI^NOM DV OBROjU

„Vod i~ za glas aw e 6 . m a j a ”

Ekonomija 4 Zrewaninski „Luksol” bankrotirao posle 128 godina rada

5 Nastavqena saradwa Vlade Vojvodine i NIS-a

Poqoprivreda * "# & # ( "' "* )* + '"$ )- %"$ )(+% '"$ *( '(# +$-)2," '" * "# " - $-)2,"'" (#.( "' $ ( " %($ %' ( (*'"$ - . 4"'" ()2,"' " * (. $( + & &"%"(' "* 5 -)" + '( # - # "'+,. '" "* 5$" +)"+ $ & 3- /"& # &" %"(' ('"! - (#.( "'" $(#" 4 &(4" "* #- " )($* #"'+$ )(+% '"$ ." "1 (*" + ' +& ,* #- () ()2,"' 2,"& # * %($ %'" ()2,"' +'"+- * +)"+ '" * '3 %(. (* * + ( ."' (+# *"4 (+(.+$ ",*( ." (,"' )(+ ."4 (.( * ( 0 " 4 " *"2,"' +- ( * . '" . '* '" %( $ %'" "1 (*" - & 3-.* & '- " ( (*'" "& '"# "+, $ ( 5 ,.(*( ( "2/" & ' ,

($ %'" "1 (*" 1 ()2,"'-% $(#" +- * '"# * +)"+ '" )*"% )(& * '" +- " 1 & # ( * 4 + , $(3 , # ,-& * +)"+ '" +- " %($ %'" "1 (*" ' , *",(*"#" (+(. " ,(!"# %" + )( ( * ' # . & 1. '"5'( ' 4 ( * ," 4"' "* 5 - * "#" 4 +( (& "& ," ,*" .*+, )* % + 5$"! %"+,"4 - (#.( " + % + " 1 )($* #"' '" . ."2 +$ )(+% '"$ ) , # * # "1 (*'" +"+, & 1 )($* #"'+$ )(+% '"$ $(& "'(. ' )*()(* "(' %'( . 4"'+$" 11 , $ +- * 2 '" (."' " " 0 5 '" )* $(#"& 4 + ' 4" 5 ,"*" .*+, %"+,"4 # * ,"& ()2,"' & (#.( "'" (.( )-, $ $( +&( ' )(& '%" ' & %($ %'"! "1 (*

6 U Se~wu repa se osladila ratarima 6 Irig poma`e malim vo}arima besplatnim sadnicama

IzBORI 2012. IN TER VjU: DRAGAN MARKOVI] PALMA, LIDER JS-a

Koalicija~eka postizbornog „|uvegiju” str. 3

TEMA „DNEVNIKA”: MO@E LI SE PREDVIDETI POBEDNIK OVIH IZBORA

Gra|ani(ne)haju zaobe}awa str. 2

Novi Sad 8 Trgovci spremaju papreno prvomajsko ro{tiqawe

Dru{tvo 13 Uredbom Vlade o za{titi Okaw bare nezadovoqni i ratari i lovci

Crna 15 Mladi} u Ba~koj Palanci pre`iveo skok sa {estog sprata 15 Svi proizvo|a~i skanka u Vojvodini osim jednog priznali krivicu

Foto: F. Baki}

U prazni~nom dvobroju „Dnevnika”, koji izlazi u po ne de qak, 30. apri la, pred ~itaocima }e se na}i dodatak na{eg lista o predstoje}im izborima, raspisanim za 6. maj. U „Vodi~u za gla sa we” predstavqamo kandidate i izborne liste.

NOVOSADSKI TAK SI STI PRE DA LI OPO ME NU PRED TU @BU I TVR DE

NASLOVI

Na taks im et ru gub it ak tri mil io n a evra

str. 9

PRVA RESTITUCIJA U NOVOM SADU

Vra}enaimovina Jevrejskojop{tini

str. 9

U SRBIJI 4.500 BOLESNIKA NA DIJALIZI

MANIFESTACIJA CELOG VIKENDA

Presa|ivaweorgana pravore{ewe str. 13 Foto: R. Hayi}

Danasrekaqudi naFru{kogorskom maratonu str. 7

Sun~anoitoplo Najvi{a temperatura 29 °S SPORT

n VO[A GOSTUJE U SMEDEREVU

str. 16 – 21

n PARTIZAN DANAS S CEDEVITOM

n TURNIR VI[E OD HIQADU DECE


2

POLiTikA

subota28.april2012.

dnevnik

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012.

Tadi}:Zanatalitet svimsredstvima Kandidat za predsednika Srbije Boris Tadi} rekao je da je u Srbiji potrebno podizati natalitet svim mogu}im sredstvima, nekada inventivnim akcijama gradske uprave, ali i raznim merama pomo}i majkama i porodiqama tokom odsustva radi podizawa dece. U tom smislu, on je rekao da je najboqa socijalna politika i

politika ra|awa u stvari politika razvoja zemqe, {to podrazumeva dovo|ewe investitora i otvarawe novih radnih mesta. Tadi} je, posetom op{toj privatnoj bolnici „Sava surxeri” ~estitao javnoj upravi Ni{a na uspe{noj akciji „Trudno}om do posla” i pozvao poslodavce da podsti~u `ene na to da ostvare materinstvo.

Jovanovi}:Nemo`emo sasvakim Kandidat za predsednika Srbije i lider Koalicije „Preokret” ^edomir Jovanovi} izjavio je ju~e da ta koalicija `eli da sara|uje sa svima koji s wom dele istine, ali da ne mo`e sa svakim da deli vlast. – Vi{e ne dolazi u obzir da mi budemo oni koji }e ne{to korigovati, mi moramo da kr~imo put. Danas je Beograd boqi od Republike, ne zato {to su boqa beogradska Demokratska stranka, socijalisti i URS; isti su u Beogradu i Republici, jednako tumaraju, jo{ su i gori u Beogradu prema Beogra|anima nego prema bilo kome drugom – rekao je Jovanovi}.

Tabakovi}:Protivmita ikorupcije Kandidatkiwa za premijera Koalicije „Pokrenimo Srbiju” Jorgovanka Tabakovi} poru~ila je da }e ta opcija, ukoliko osvoji vlast, uvesti sivu ekonomiju u regularne tokove i beskompromisno se boriti protiv mita i korupcije na svim nivoima vlasti, ali i da su joj doma}i privrednici u odnosu na strane investitore va`niji. – Doma}i privrednici su najva`niji i wima treba posve}ivati pa`wu. Vi ste oni koji su tu sva-

kog dana, vi mesite hleb koji treba da jedemo zajedno, a na{a je obaveza da obezbedimo da imate bra{no, gde da spremate hleb i gde da ga prodate i ko da ga kupi – poru~ila je Jorgovanka Tabakovi} na skupu privrednika u Centru „Sava”. Ona je, predstavqaju}i ekonomski program te koalicije, rekla da je va`no da se privreda oslawa na sopstvene snage i da je to novina koju nudi i na koju se oslawa ekonomski model napredwaka.

Dejanovi}:Zaekonomsku revoluciju Potpredsednica SPS-a Slavica \uki}-Dejanovi} izjavila je u Kur{umliji da je sigurna u to da }e lista SPS–PUPS–JS-a, predvo|ena Ivicom Da~i}em, na predstoje}im izborima odneti pobedu na svim nivoima. – Ivica Da~i} je svojim radom i rezultatima u Vladi pokazao ko je – rekla je Slavoca \uki}-Dejanovi} na predizbornom skupu liste SPS–PUPS–JS-a u Kur{umliji, istakav{i da }e SPS nastaviti istrajno borbu protiv korupcije i kriminala. Ona je naglasila da Koalicija SPS–PUPS–JS-a nikada ne}e priznati nezavisnost Kosova i Metohije i da }e uvek {tititi, podr`avati i pomagati Srbe na Kosmetu. – Bez ekonomske revolucije ne}emo mo}i da `ivimo boqe – rekla je potpredsednica SPS-a, i dodala da o penzionerima niko ne bi vodio ra~una da SPS nije u Vladi.

Orban:Ma|aridaiza|u naizbore Premijer Ma|arske Viktor Orban, koji je u jednodnevnoj poseti SVM-u, obi{ao je vi{e mesta u Vojvodini i pozvao ma|arsku mawinu da glasa na izborima 6. maja. Orban je do{ao na poziv SVM-a da u~estvuje u predizbornoj kampawi te stranke. – Mi znamo da glasawe nije samo politi~ka odluka ve} i odluka o na{em opstanku i pitawe na{e organizovanosti – rekao je on. Orban je istakao da je posebno zna~ajan uspeh politi~kih pred-

stavnika Ma|ara u Vojvodini na izborima. Rekao je da }e on, ako ta opcija u Srbiji bude sna`na, biti, kao predstavnik mati~ne dr`ave Ma|ara, u boqoj situaciji kada se iz Budimpe{te bude zalagao za Ma|are u Vojvodini. On je otvorio sportski teren u Hajdukovu i renovirano krilo Doma u~enika u Subotici u koje su Vlada Ma|arske i Fond za kapitalna ulagawa AP Vojvodine ulo`ili oko pola miliona evra. S. I.

„Ekonomist”: „Velikiprasak”uSrbiji U nedequ, 6. maja, Francuzi biraju predsednika, u Gr~koj i Jermeniji bira se parlament, dok je u Srbiji „veliki prasak” – jer se, uz predsedni~ke i parlamentarne, odr`avaju i lokalni i pokrajinski izbori, pi{e magazin „Ekonomist”, uz ocenu da je ishod tih izbora nepredvidiv, ali da novu vladu u svakom slu~aju ~ekaju te{ka vremena. Navode}i da po predizbornim anketama predsedni~ki kandidati Demokratske stranke Boris Tadi} i Srpske napredne stranke Tomislav Nikoli} imaju gotovo podjednake {anse, britanski list dodaje da }e na ishod drugog kruga uticati rezultat parlamentarnih izbora. Tadi} se predstavqa kao proveropski i proreformski politi~ar, ali deluje umorno, a privreda je u {kripcu. Po jednom istra`ivawu, 80 odsto gra|ana Srbije je nezadovoqno i quto, 77 odsto se ose}a bespomo}no i beznade`no, a 60 odsto je u depresiji, navodi „Ekonomist” u dana{wem broju. Nedeqnik dodaje da su, prema

anketama, napredwaci ispred demokrata, ali da DS ima boqe izglede da prona|e koalicione partnere i da }e kqu~nu ulogu verovatno odigrati Ivica Da~i}, lider Socijalisti~ke partije Srbije, koja sa svojim koalicionim partnerima ima podr{ku 11,8 odsto bira~a. „Ekonomist” navodi da }e Da~i} verovatno ostati uz DS, ali bi mogao odlu~iti i da promeni stranu ako mu napredwaci daju boqu ponudu, na primer premijersko mesto. Uz ocenu da novu vladu, kakva god bila, ~ekaju te{ka vremena jer je nezaposlenost 24 odsto, oko 40 odsto proizvodwe je u sferi crne ekonomije, dok je u februaru, zbog ~iwenice da mnogi zaposleni ne dobijaju plate, vi{e gra|ana Srbije dobilo penzije nego plate, „Ekonomist” dodaje da strane kompanije ipak i daqe ula`u u Srbiju. Srpske vlasti su odustale od poku{aja da organizuju lokalne izbore na Kosovu, iako bi se oni mogli odr`ati u dve op{tine pod srpskom kontrolom.

T E M A „ D N E V N I K A ” : MO@E LI SE PREDVIDETI POBEDNIK OVIH IZBORA

Gra|ani(ne)haju zaobe}awa Ostala je jo{ jedna sedmica do |ur|evdanski izbora, a pobednik na izborima ni pored svih analiza i istra`ivawa javnog mwewa – jo{ uvek se ne mo`e prevdideti. Da li je situ a ci ja ipak ne {to ja sni ja, ili je neizvesnost jo{ ve}a? Politi~ki analiti~ar Dejan Vuk Stankovi} ima utisak da je neizvesnost mnogo ve}a nego {to je bila na po~etku. – Ovi izbori su mo`da najneizvesniji od svih koji su se do sada odigravali, iz prostog razloga {to imamo dva nivoa u kojima se doga|a izborni proces – podvla~i Stankovi}. – Jedan je onaj u medijima, gde imate intenzivnu i dinami~nu politi~ku kampawu, rat imixa izme|u vlasti i opozicije, a s druge strane, potpunu nepoznanicu kako se politi~ki artikuli{e ova te{ka socijalna i ekonomska kriza u svesti gra|ana. Jer, gra|ani prili~no ravnodu{no reaguju na politi~ke poruke, a ne zna se u kojem pravcu oni politi~ki rasu|uju. Iako je kampawa u me di ji ma sve in ten ziv ni ja, ipak se kre}e u domenu predvidqivih politi~kih poruka, a iz o sta ju pra ve po le mi~ ke varnice, neka direktna su~eqavawa glavnih qudi u izbornoj trci pa je veoma te{ko do-

}i do nekog bli`eg odgovora na pitawe ko je u ovom trenutku favorit, a ko ne. Ako bi se posmatrao stvarni `ivot, duboka i realna kriza – blaga prednost onome u opoziciji.

Dejan Vuk Stankovi} napomiwe da to zavisi od izbornog rezultata. – Neka predvi|awa istra`iva~a javnog mwewa govore u tom pravcu, ali to je samo hi-

No, ako bismo posmatrali kako se politika artikuli{e u medijima, ~ini mi se da u ovom tre nut ku vlast ima bla gu prednost. Koji }e od ta dva aspekta prevagnuti 6. maja – Srbija u medijima, ili ona koja `ivi stvarni `ivot – ne bih mogao da ka`em. Na pitawe koliko su realne spekulacije o tome bi SPS opet mogao biti stranka koja }e od lu ~i ti sud bi nu vla de,

poteza. No ta hipoteza ima {ansu da se obistini i ne bi trebalo nikoga da ~udi ako se tako ne{to desi. Postoji ve}i stepen distance prema Da~i}u u redovima opozicije nego u odnosu na vlast i ako bismo re al no sa gle da va li stva ri, Da~i} je u ovom trenutku bli`i koaliciji s DS-om. Vojislav Ko{tunica, koji je }e sigurno biti u nekoj kombinaciji za formirawe vlade, rekao je da ne vidi razliku izme|u DS-a i SPS-a, a napredwaci ne spomiwu Da~i}a kao neku vrstu rezervnog partnera. Postoji velika verovatno}a da }e Da~i}evi glasovi u parlamentu u zna~ajnoj meri uticati na kreirawe vlade, sigurno je da }e Da~i} razgovarati i s jednom i s drugom koalicijom, ali je tako|e jasno da izme|u wega i SNS-a i DSS-a postoji ve}a distanca nego u odnosu na DS – zakqu~uje Stankovi} Povodom dilemeo tome da li bi se mogao dogoditi scena-

SNS i URS? Na molbu da prokomentari{e mogu}nost postizborne koalicije SNS-a i URS-a, Stankovi} ocewuje da je „na osnovu dosada{we istorije te dve politi~ke stranke i na osnovu stavova koje zastupaju, ta koalicija gotovo nezamisliva“. – Ali u Srbiji postoji pravilo koje ka`e „nikad ne reci nikad“, da svako sa svakim mo`e. Samim tim, po{to `ivite u zemqi u kojoj su najneverovatnije koalicije vrlo mogu}e, ne mogu decidirno ni to da iskqu~im, iako mi izgleda malo verovatno. Uostalom, nije ni izvesno da }e URS pre}i cenzus, a i ako ga pre|e, ~ini mi se da }e, uprkos svim distancama koje postoje izme|u wih i koalicije oko DS-a, ipak prvi partner za razgovore biti DS, a ne napredwaci.

rio da na kraju Ivica Da~i} bude premijer Srbije, na{ sagovornik podvla~i da „sve zavisi od toga kakva }e se polit~ika pogodba napraviti izme|u wega i potencijalnih partnera. – Napredwaci su objavili da ne `ele da budu u vladi u kojoj najja~a stranka ne}e imati premijera. Dakle, ukoliko oni budu najja~a stranka, ako budu u prilici da formiraju vladu, mislim da }e ultimativno tra`iti mesto premijera. I to je jedan od razloga zbog ~ega nije izvesno da }e Da~i} s wima lako sklopiti dogovor. S druge strane, DS nije istakao ~oveka koji bi trebalo da bude premijer i ve} sama ta ~iwenica ostavqa odre|eni prostor za pregovore o mestu predsednika vlade i, na neki na~in, daje DS-u ve}i manevarski prostor za komotniju poziciju u pregovorima. Me|utim, ako govorimo o SPS-u i we go vom bu du }em u~e{}u u vladi, ve}a enigma od toga koliko }e ministara imati je karakter politike te budu}e vlade u kojoj bi oni bili ~lanovi. Jer SPS je, recimo, prili~no nesklon novom aran`manu s MMF-om, ima odre|ene politi~ke i socijalno-ekonomske zahteve koji ne idu s reformama u javnim finansijama, a ne odobrava ni sve promene u dr`avnoj politici koje su uslov za br`e evropske integracije. Stoga mislim da }e glavna tema i isku{ewe wihovih razgovora s DS-om biti dogovor o nekim programskim na~elima budu}e vlade jer SPS je, kako se kampawa zahuktavala, izneo vi{e stavova za koje sumwam da su prihvatqivi strankama koje ~ine evroatlantski blok – obja{wava Stankovi}. S. Stankovi}

ISTRA@IVAWE

IRI:Tadi}uprednostinadNikoli}em Predsedni~ki kandidat Koalicije „Izbor za boqi `ivot„ Boris Tadi} vodi ispred kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikoli}a za jedan procenat, pokazalo je istra`ivawe Me|unarodnog republikanskog instituta (IRI). Istra`ivawe, koje je predstavqeno politi~kim strankama, sprovedeno je 23. i 24. aprila na uzorku od 1.400 ispitanika.

Po rezultatima, Tadi} ima podr{ku 26,7 odsto, a Nikoli} 25,7 odsto anketiranih. Od po~etka aprila, kada je Tadi} imao tri odsto prednosti nad Nikoli}em, obojica su zabele`ila blagi pad podr{ke. Za Tadi}em i Nikoli}em, po istra`ivawu, sledi predsedni~ki kandidat Ujediwenih regiona Srbije Zoran Stankovi} s 12,7 odsto podr{ke i kandidat Socijalisti~ke partije Srbije Ivica

Da~i}, za koga bi glasalo 10,3 odsto bira~a. Stankovi} je u odnosu na istra`ivawe sprovedeno 8. i 9. aprila pove}ao podr{ku 7,7 posto, a Da~i}ev rejting je u istom periodu opao 2,7 odsto. Za kandidata DSS-a Vojislava Ko{tunicu sada bi glasalo sedam odsto bira~a, a za kandidata „Preokreta„ ^edomira Jovanovi}a 6,4 odsto. Kandidat Pokreta „Dveri„ Vladan Gli{i} ima podr{ku 3,2

TVIT CRTICA

Koseme{a una{estvari

Ostalojoj odbabe

Vest da premijer Ma|arske Viktor Orban dolazi u Srbiju da podr`i SVM lider LSV-a Nenad ^anak je prokomentarisao: „Ako ovo nije me{awe u unutra{we stvari suverene dr`ave, ne znam {ta jeste„. ^ankovi fanovi imali su ipak neke dileme, pa i pore|ewe – zar nije ista situacija kada Tadi} ode u RS, kao i da su 2007. su na konvenciji DS-s bili premijeri Makedonije i Bugarske, kao i biv{i kancelar Nema~ke, a ove godine i Dodik? „Nisam advokat DS-a. Ali, DS nije nacionalna stranka Makedonaca, Bugara ili Nemaca„, naveo je ^anak.

Diva turbofolka Jelena Karleu{a ima vi{e talenata. Ne samo da je ro|ena za pesmu i igru ve} ima i natprirodne mo}i pa je nekim svojim fanovima na „Tviteru„ tuma~ila snove. Kada joj je jedna obo`avateqka ispri~ala svoj san. popularna JK je odmah reagovala – „Ne vaqa. Bistra voda su suze, plivawe zna~i da si veoma zabrinuta i da te je ne{to opteretilo. Ukratko – unutra{wa teskoba“. Na pitawe odakle joj ve{tina tuma~ewa snova, Karleu{a ka`e: „Ostalo mi od babe... i wenog sveznaju}eg ’Sanovnika’, koji nikad nije omanuo”. Jelena Karleu{a je svojevremeno bila fan LDP-a, ali uo~i ovih izbora se politi~ki nije izja{wavala. Nije poznato da li se neko od lidera stranaka koje u~estvuju na izborima obratio JK da im, prema snovima, prorekne da li (ne) }e biti na vlasti. S. St.

[ta bi? Savetnica za medije PSS-a Blagica Kosti} prime}uje: „Marketin{ke agencije uze{e silne pare strankama da ih dovedu na vlast po oprobanim {ablonima. Ne shvataju da {abloni kod Srba ne rade...„ Biv{a poslanica ima jo{ pitawa. „[ta bi s onih 70 afera koje je otvorila Verica Bara}? Nestale su zajedno s wom ili }e se neko wima baviti???“, interesuje Blagicu Kosti}.

odsto bira~a, a kandidatkiwa Srpske radikalne stranke Jadranka [e{eq podr{ku 3,1 odsto. Za Zorana Dragi{i}a iz Pokreta radnika i seqaka glasalo bi 1,8 odsto, a za muftiju Muamera Zukorli}a 1,2 odsto bira~a, pokazalo je istra`ivawe IRI-ja. Dve tre}ine anketiranih, odnosno 66,8 odsto, reklo je u istra`ivawu da }e sigurno glasati na predsedni~kim izborima.


c m y

politika

dnevnik

subota28.april2012.

3

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. INT ERV JU:DRAGANMARKOVI]PALMA,LIDERJS-a

Koalicija~eka postizbornog„|uvegiju“ – Nikome se mi nismo obe}ali i ne razmi{qamo sad o postizbornoj koaliciji jer o tome odlu~uju gra|ani 6. maja – po ru~uje li der JS-a Dragan Markovi} Palma, koji u razgovoru za „Dnevnik“ isti~e da Koalicija SPS–PUPS–JS o~ekuje veliki broj glasova na izborima 6. maja na teritoriji cele Srbije, pa time i Vojvodini.  Otkud ste sigurni za veliku podr{ku bira~a u Vojvodini? – Imali smo ve} polo`eni kolokvijum u Pokrajini, gde je na{a ko ali ci ja na varednim lokalnim izborima dobila duplo vi{e glasova nego na redovnim. U ostalim delovima Srbije tako|e o~ekujemo dobar rezultat, odnosno da }emo imati vi{e od 50 republi~kih poslanika u novom sazivu Republi~ke skup{tine. Bez nas ne}e mo}i da se napravi Vlada Srbije.  Kalkuli{e li se o tome s kim }ete u postizbornu koaliciju, ili je to ve} odlu~eno, ili je mo`da prepu{teno izbornim procentima? – Ne razmi{qamo sad o postizbornoj koaliciji jer o tome odlu~uju gra|ani 6. maja. Sa~eka}emo da vidimo koliko }e ko glasova dobiti pa }emo posle toga odlu~iti s kim }emo da napravimo koaliciju, ali se nikome nismo obe}ali. Mogu da garantujem da neki koji su bili u Vladi ne}e ponovo biti s nama, neki ministri tako|e. Po-

znato vam je da sam rekao pre rekonstrukcije za va{ list da dva ministra iz Vlade treba da

– Ni{ta ne ra~unamo, nikom se nismo obe}ali.  ^ini li vam se da je ovo naj~udnija iz bor na kam pa wa do sada? – Sve su sli~ne, s poznatim elementima me|usobnih napada politi~kih partija, {to nije dobro. Vi{e sam za to da nudimo programe, a ne da blatimo jedni druge. Me|utim, to je srpska izborna tradicija i svako neka pri~a ono {to smatra da je dobro za wega, a gra|ani su ti koji }e da odlu~e o tome {to im se servira i

Traktor~etomprotivdemagogije – Vra}ali smo se s konvencije u Zrewaninu i kod mosta na Tisi bila je blokada traktora. Iza{ao sam i svi poqoprivrednici su me pozdravili, rekav{i: Hvala vam {to se borite za poqoprivredu, da se ne uvozi roba koju proizvodimo u Srbiji, da nam se ispla}uju subvencije po hektaru, sve vam verujemo, ali ako nas ubedite u to da znate da vozite traktor i da niste politi~ar demagog, pusti}emo vas. Pitam koji je to traktor, u|em u wega, upalim i pro|em blokadu, a iza mene ostala dva kilometara duga kolona, u kojoj je bio i Du{anBajatovi} i PUPS. Wih su zadr`ali, mene pustili. Nai{ao sam i na drugu blokadu, i tu su pustili samo mene. Eto vam ekskluzivna vest za „Dnevnik“ – ka`e Palma. se smene, a smewena su tri. Tako da }emo napraviti vladu koja }e ne{to da uradi za Srbiju.  Pomiwete deo Vlade, {to zna~i da ostaje glavni i sto`er, odnosno da ra~unate na koaliciju s demokratama?

~iji je program najboqi. Po meni, previ{e je prqave kampawe.  [ta vam najvi{e smeta u woj? – Spotovi, a posebno oni koji su fotomonta`a, u smislu da su sada svi otvarali neke fabrike po Srbiji, a deset puta

vi{e fabrika je zatvoreno nego {to je otvoreno.  Da li ste videli da je iko poslu{ao va{u poruku da je potrebno zabraniti da se u kampawi politi~ari pojavquju po bolnicama i {talama? – Kada smo kod {tala, moram da vam ka`em da sam hteo da obi|em jednu-dve farme u centralnoj Srbiji, ali nisam mogao jer su sve krave i farme zauzete. Samo {to oni ne znaju da krave ne glasaju. Uko li ko Ko a li ci ja  SPS–PUPS–JS osvoji glasova koliko najavqujete, koja }e biti va{a prva poruka bira~ima? – Te poruke {aqemo sada, a ne da se prvo izaberemo, a onda da ih upu}ujemo. Prva je borba protiv bele kuge: kada se rodi dete, da porodica dobije 1.200 evra, socijalna pravda: da ne sme niko da `ivi bez osnovnih stvari potrebnih za `ivot porodice, nova radna mesta. To smo pokazali u op{tinama i gradovima gde su nas gra|ani izabrali, a ta obe}awa dajemo i sad u kampawi. Za nas su svi gra|ani Srbije isti, posebno u Vojvodini, ne delimo ih po nacionalnoj pripadnosti i zato o~ekujemo veliki broj glasova.  Da li su vas iznenadila hap{ewa koja su se desila u ovoj kampawi? – Ni{ta u Srbiji ne mo`e da nas iznenadi. Bilo bi dobro, ako su ne{to uradili, i da se budu osu|eni. Imamo lo{e iskustvo da 80 odsto onih koje osude politi~ari, kasnije budu oslobo|eni. DraganMilivojevi}

pri^aonica „ako mislite da je Bawaluka za mene zabraweni grad zbog razlika koje postoje u konceptima izme|u mene i Dodika, to je za mene potpuno neprihvatqiva teza”, ^edomir Jovanovi} (LDp). *** „predlog Srpske napredne stranke da se izmeni Zakon o oduzimawu imovine ste~ene krivi~nim delima, tako {to }e se tek po pravnosna`nosti presude oduzimati imovina kriminalcima, ohrabruje potencijalne kriminalce jer im omogu}ava da otu|e imovinu koju su stekli na nezakonit na~in”, Saop{tewe DS-a. *** „ovako, oni (DS) su pokazali da je za wih najboqa ideja kad vam ve`u ruke u ringu, a onda vas udaraju i rukama i nogama koliko god mogu jer kad ulo`ite 4,5 miliona evra samo u prqavu kampawu protiv jedne stranke, kao {to su oni ulo`ili protiv na{e, onda vam je jasno da nikada fer borbu nisu ni `eleli„, Aleksandar Vu~i} (SnS). *** „Srbija je danas pod ve}om okupacijom nego 1941. godine„,Zoran Dragi{i} (prS). *** „imate qude iz SnS-a koji odu u Berlin, plate agenciju da im organizuje razgovor s qudima iz ‘Erbasa’, koji obave u kafi}u, ali ne ka`u o ~emu su razgovarali. Da li o tome kako da odlo`imo pla}awe duga ‘Erbasu’ od 600 miliona dolara, koji je 1998. godine napravila vlada u kojoj su bili Vu~i} i nikoli}?„, Borko Stefanovi} (DS). *** „Spoji}emo sva postoje}a preduze}a u jedno. ima}emo jedan upravni odbor umesto 15 i samo jednog direktora umesto wih 15. ovakav pristup je revolucionaran za grad Kragujevac i omogu}i}e gra|anima jeftiniji `ivot”, Radomir Nikoli} (SnS). *** „Jedino smo mi levi~ari, i jedini socijalista kandidat za predsednika republike sam ja, a to zna~i da sam jedini na strani onih kojima je potrebna socijalna pravda”, Ivica Da~i} (SpS). *** „Bira~i SpS-a nisu bili prevareni posle pro{lih izbora s obzirom na to da su formirali vladu s demokratama jer su prvo pregovarali s onim drugima, a po{to oni nisu hteli s nama, dogovorili smo se s DSom„, Du{an Bajatovi} (SpS). *** „Doma}i privrednici su najva`niji i wima treba posve}ivati pa`wu. Vi ste oni koji su tu svakog dana, vi mesite hleb koji treba da jedemo zajedno, a na{a je obaveza da obezbedimo da imate bra{no, gde da spremate hleb i gde da ga prodate i ko da ga kupi„, Jorgovanka Tabakovi} (SnS). *** „Mi (Srbija - prim. aut.) pre podne varamo Moskvu, a posle podne Brisel i Va{ington”, ^edomir Jovanovi} (LDp). priredio: P. Klai}


4

ekonomija

subota28.april2012.

SVAKE GODINE INVESTITORI ULO@E 286 EVRA PO STANOVNIKU

Pro}erdalismo 17milijardi evra

U Srbiju je, u proteklih 10 godina, od 2001. do 2011. godine investirano ukupno 17 milijardi evra stranih direktnih investicija, od ~ega su neto investicije 15,1 milijardu evra. Ministar ekonomije Neboj{a]iri} ka`e je da je Srbija pro{le godine sa investicijama od 2,2 milijarde evra bila lider u regionu, a da se taj nivo priliva stranih investicija o~ekuje i u 2012 godini. Kako je ]iri} naglasio, u periodu od 2001. do 2008. godine, najvi{e novca je stizalo od privatiza-

[to se ti~e stranih direktnih investicija biv{ih socijalisti~ki zemaqa, one su bile zanemarqive i uglavnom vezane za sporne slu~ajeve, sve dok ruski Gasprom nije kupio NIS krajem 2008. godine. Strane direktne investicije su prose~no svake godine iznosile oko 286 evra po stanovniku. Kako je istaknuto, iznos ukupnih investicija nije bio dovoqan za oporavak privrede posebno industrije, jer je vi{e od tre}ine ili oko 5,2 milijarde evra u proteklih deset godina bilo usmereno u sektore

dnevnik

ZREWANINSKA KOZMETI^KA FIRMA OD JU^E NE POSTOJI

Bankrot„Luksola” posle128godinarada Po{to niko nije podneo plan reorganizacije, u zrewaninskoj hemijskoj industriji “Luksol” u ste~aju progla{en je bankrot, {to zna~i da predstoji rasprodaja fabri~ke imovine, ~ija }e vrednost tek biti utvr|ena, da bi se namirili dugovi poveriocima. Ste~ajni upravnik “Luksola” Milan Ni}etin je, na ro~i{tu u Privrednom sudu u Zrewaninu, predo~io da su poverioci prijavili potra`ivawa od 326 miliona dinara. Ali, priznato je pribli`no 280 miliona dinara jer su za wih na|eni dokazi u fabri~koj dokumentaciji. Ostala potra`ivawa, pojasnio je Ni}etin, poverioci }e morati da doka`u u posebnim parnicama. Me|u poveriocima, ~ija potra`ivawa ste~ajni upravnik nije priznao, je i Fabrika lekova “Jugoremedija”, ina~e ve}inski vlasnik “Luksola” sa 74,8 odsto akcija. Ina~e, osim “Jugoremedije”, na spi-

sku pet najve}ih takozvanih neobezbe|enih poverilaca fabrike koja se bavila izradom sredstava za li~nu higijenu, su i Razvojna banka Vojvodine, Poreska uprava Zrewanin, beogradska firma “Multi BG“ i kragujeva~ki “Orion“. Ste~ajni postupak u zrewaninskoj kozmeti~koj ku}i, s tradicijom dugom 128 godina, otvoren je krajem pro{le godine. Tada je saop-

{teno da fabrika svoje obaveze ne mo`e uredno da izmiruje jo{ od 29. novembra 2010. godine. Bez obzira na to {to je formalno ispuwavao sve uslove za otvarawe ste~ajnog postupka, Privredni sud nije mogao da donese takvo re{ewe dok “Luksol“, kao formalni predlaga~ ste~aja, nije obezbedio 850.000 dinara, kao predujam za pla}awe neminovnih tro{kova ste~aja. Kada je i to

u~iweno, a to je uradila beogradska firma “Multi BG“, ~iji je vlasnik i direktor RamanIdrizi, ste~aj je otvoren. Poslovne neda}e du`e su potresale “Luksol”. Predstavnici ve}inskog vlasnika, fabrike “Jugoremedija”, koja tako|e u ovom trenutku slabo stoji jer je proizvodwa obustavqena a radnici upu}eni na prinudni odmor, nisu uspevali da na|u re{ewe za nagomilane probleme. Pri~alo se o dolasku inostranog strate{kog partnera, govorilo se da su pregovori, navodno, u toku, mada se naposletku pokazalo da od toga ne}e biti ni{ta. Vi{e od stotinu radnika svojevremeno je poslato na pla}eno odsustvo, proizvodwa je obustavqena, a u fabrici nije bilo ni struje. Posle uvo|ewa ste~aja radnici su ostali bez posla, a sada je vi{e nego jasno da se u fabriku ne}e vratiti. @. Balaban

POSLOVAWE „AZOTARE” POD LUPOM JAVNOSTI

Bajatovi}:Nismozadu`ilifabriku Direktor „Srbijagasa” Du{anBajatovi} izjavio je ju~e, povodom hap{ewa osumwi~enih zbog malverzacija u pan~eva~koj „Azotari”, da je ta fabrika poslovala transparentno i javno nakon privatizacije i da ne}e dozvoliti da se „stave u isti ko{„ oni koji su upropastili fabriku i oni koji su doveli do toga da ona ima budu}nost. Bajatovi} je negirao pojedine napise u medijima, da je to preduze}e u ve}im gubicima, nego {to je bilo nakon raskida privatizacije i naglasio da je namerno zakazao konferenciju za cija koji se koristio za finansiranerazmewivih dobara kao {to su we javne potro{we, a ne razvojnih trgovina, finansije, telekomuniprojekata. Od 2008. godine, invekacije. sticije su uglavnom usmerene u izPotpredsednik ameri~ke Privozno orijentisanu proizvodwu, vredne komore u Srbiji ZoranPekojoj je ciq privredni rast i otvatrovi} rekao je da je dodeqivawe rawe novih radnih mesta, rekao je Srbiji statusa kandidata za ~lanministar na promociji edicije o stvo u EU dobar signal za strane stranim investicijama u Srbiji. investitore, ali da treba raditi ]iri} je naglasio da je Srbija na unapre|ewu poslovnog ambijendosta uradila na unapre|ewu inveta i o~uvawu makroekonomske stasticione klime, ali jo{ dosta trebilnosti. Petrovi} je dodao da je ba da se u~ini, kao dosta ura|eno, ali {to je pojednostane i dovoqno tako da Najvi{enovca vqivawe procedura treba sprovesti i smawewe poreza na strukturne reforstizalojekroz rad. On je rekao da i privatizaciju,ali me, nastaviti arannaredna vlada treba sa Me|unarodseonkoristioza `man da zadr`i postoje}i nim monetarnim fi n an s i r a w ejav n e sistem podsticawa fondom, doneti zapotro{we, za investitore, a da kon o radnim odnosije me|u glavnim predma, {to se o~ekuje od anerazvojnih nostima Srbije kao nove vlade. projekata investicione destiEdicije ‘’Strane nacije kvalifikovadirektne investicina i kvalitetna, a ne jeftina radna je u Srbiji od 2001. do 2011’’ pored snaga. detaqnih podataka o stranih invePrema podacima edicije sticijama po delatnostima, grana‘’Strane direktne investicije u ma i grupacijama, sadr`i sve inSrbiji od 2001. do 2011.’’ koju je obformacije o pravnim i drugim javila Biznis info grupa, od ukupuslovima za strana ulagawa i komnih investicije u Srbiji u tom peparativnim prednostima Srbije, riodu, oko 15 odsto bile su grinzbog ~ega se mo`e nazvati vodi~em fild investicije, dok se ostatak za sada{we i budu}e investitore. odnosi na privatizaciju. Nema~ka Urednik Edicije je Biqana je na prvom mestu sa oko 1,5 miliStepanovi} direktorka Biznis jardu evra investcija, ako se izuzme info grupe, a autor analiza je Ile kupovina doma}ih operatera moKova~evi}, glavni i odgovorni bilne telefonije od strane norveurednik ~asopisa Pregled-Repu{kog Telenora i autrijskog Vipa. blika Srbija. E. D.

Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

109,6210

111,8582

114,4309

109,2855

Australija

dolar

1

86,1395

87,8974

89,9190

85,8758

Kanada

dolar

1

84,2590

85,9786

87,9561

84,0011

Danska

kruna

1

14,7338

15,0345

15,3803

14,6887

Norve{ka

kruna

1

14,4481

14,7430

15,0821

14,4039

[vedska

kruna

1

12,3325

12,5842

12,8736

12,2948

[vajcarska

franak

1

91,1989

93,0601

95,2005

90,9197

V. Britanija

funta

1

134,4219

137,1652

140,3200

134,0104

SAD

dolar

1

83,1470

84,8439

86,7953

82,8925

Kursevi iz ove liste primewuju se od 27. 4. 2012. godine

ju}i poslovnim aran`manima koje je imala, stvorila situaciju da danas posluje sa profitom. On je naglasio da je „Azotara” od po~etka ove godine zabele`ila pozitivan rezultat od oko 80 miliona dinara i da je ve} sada sposobna da u|e u tr`i{nu utakmicu. Bajatovi} je najavio da }e „Srbijagas”, ~im se formira nova vlada, istupiti sa zahtevom da se odobri pregovara~ki postupak, sa potencijalnim strate{kim investitorom, koji mora da bude iz iste bran{e, kao „Azotara”.

Pivara investira upre~ista~ U Apatinu je ju~e potpisan jedan od najzna~ajnijih ugovora u istoriji grada, o kupovini zemqi{ta za izgradwu nove fabrike za preradu otpadnih voda, ~ime je ozvani~en po~etak izgradwe te fabrike. Ugovor o investiciji vrednoj {est miliona evra potpisali su @ivoradSmiqani}, predsednik op{tine i Ilija [etka, direktor Apatinske pivare, ~ime je zapo~ela realizacija jednog od najve}ih ekolo{kih projekata u Srbiji i regionu. Smiqani} je istakao da }e pored {est miliona evra u koji }e biti ulo`eni u fabriku za preradu otpadnih voda Apatinske pivare u prate}u infrastrukturu biti investirano jo{ oko 20 miliona evra. [etka je izjavio da se ovim ostvaruju evropski ekolo{ki standardi na planu pre~i{}avawa otpadnih voda, kao i da je ova investicija nastavak uspe{ne saradwe Pivare i apatinske op{tine. Apatinska pivara do sada je ulo`ila vi{e 16 miliona evra u razli~ite lokalne projekte u op{tini Apatin.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Promet

Energoprojekt Visokogradwa, BG

20,05

467

1.097.917

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

13,30

1.133

143.845

Lasta, Beograd

10,87

255

5.355

6,87

1.400

217.000

6,25 Promena %

1.700 Cena

8.500 Promet

Institut za strane jezike, BG

-11,67

10.600

106.000

Albus, Novi Sad

-11,02

210

Filip Moris, Ni{

-6,90

Soja protein, Be~ej

Vaqaonica bakra, Sevojno

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE

{tampu u fabrici, sa `eqom da poka`e da je rad menaxmenta javan i da se ne boji pritisaka koji su usmereni ka wima. „Ovo se pretvara u farsu, u kojoj su u istom ko{u lopovi i oni koji su fabriku unapredili”, rekao je Bajatovi} na konferenciji za novinare u toj fabrici i naglasio da on istupa javno i odgovorno, ispred poslovodstva „Azotare”. Bajatovi} je rekao da od momenta preuzimawa fabrike, od strane „Srbijagasa” „Azotara” posluje transparentno i javno, a da je zahvaqu-

Mlekara, Subotica Pet akcija s najve}im padom

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

BELEX 15 (494,96 -0,18) Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,06

1.601

60.805

NIS, Novi Sad

-0,76

655

9.246.362

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.645

1.645

Imlek, Beograd

1,26

3.045

420.180

Soja protein, Be~ej

-1,68

528

105.500

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,83

476

1.405.619

37.800

Energoprojekt holding, Beograd

0,00

450

0,00

810

64.800

Jubmes banka, Beograd

0,04

11.298

11.298

-1,68

528

105.500

Agrobanka, Beograd

0,00

901

0,00

-0,83 Promena %

476 Cena

1.405.619 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.665

0,00

Univerzal banka, Beograd

0,00

2.000

0,00

-0,76

655

9.246.362

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.800

0,00

Stari Tami{, Pan~evo

0,00

1.400

651.000

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.000

0,00

[ajka{ka {e}erana, @abaq

0,00

2.056

248.776

Tigar, Pirot

0,00

499

18.463

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

13,30

1.133

143.845

Veterinarski zavod, Subotica

2,03

302

7.550

Soja protein, Be~ej

-1,68

528

105.500

Svi iznosi su dati u dinarima


NIS-uprofitmawizbogkursa NetodobitNaftneindustrijeSrbije(NIS)uprvomkvartaluovegodineiznosi8,4milijardedinara,{tojeza15odstomawenegouistomperiodupro{le godine, kazao je ju~e direktor finansijaAleksejUrusov.Onje nakonferencijizanovinarekazaodasunaovakavrezultatnajvi{euticalinegativnimakroekonomskiuslovi,aliikretawe kursadinarazbogkogasuostvariligubitakod~etirimilijardedinara. Osimtoga,kakojenaveo,namawirastnetodobitiuticalajei socijalno orijentisana politika kompanijeuprodajiderivata,kao i u~e{}e u dr`avnom programu

snabdevawa poqoprivrednika subvencionisanimgorivom.Kako jeistakaoUrusov,EBITDA(dobitpreodbijawakamata,porezai amortizacije)zaprvikvartaliznosi15,5milijardidinara,{toje dvostruko vi{e u odnosu na isti pokazateqpro{legodine. Onjeobjasiodajeovopove}awe posledica rasta efikasnosti poslovawa i doma}e proizvodwe nafteigasa,kaoirealizacijeiz Angoleuiznosuod1,3milijarde dinara. Operativni nov~ani tok (OFC)jenegativaniiznosiminus dve milijarde dinara, odnosno 95 odsto je ni`i od pro{logodi{weg,kazaojeUrusoviobjasnio da je negativan uticaj imao

rastpotra`ivawaodvelikihpotro{a~a,presvegatrimilijarde odSrbijagasaidvemilijardedinaraodEPS-a. Prihod od prodaje je pove}an za24odstoiiznosi45,6milijardidinara,dodaojeUrusuov. Kada je re~ o obimu investicija, one iznose7,7milijardidinara,{to jepove}aweod196odsto,najvi{e u istra`iavawa i proizvodwu, kazao je Urusov. Prema wegovim re~ima, ukupan dug prema bankamajesvedenna444milionadolara,dokjeobimpla}enihporezai fiskalnih obaveza oko 15 milijardi dinara. U prvom kvartalu zabele`en je rast prose~ne cene nafteod14,9odsto,arastmalo-

prodajnecenenaftnihdrivataje 15odsto. Osimtoga,prometnaftnihderivatajesmawenzadvaodsto-u maloprodaji je zapa`eno smaweweobimaod1,2odsto,uveleprodaji 5,1, dok je izvoz pove}an za 12,2odsto,naveojeUrusov.Onje dodao da je u NIS-ovim rafinerijama prera|eno 413.000 tona nafte,{tojeza19odstomawenegouistomperiodupro{legodine, usled remonta u Rafineriji naftePan~evotokomferbuarai marta. Urusov je najavio i da se zavr{etakrekonstrukcijaRafinerije nafte u Pan~evu mo`e o~ekivatiutre}emkvartaluove godine.

NASTAVQENASARADWAVLADEVOJVODINEINAFTNEINDUSTRIJESRBIJE

Predsednik Vlade Vojvodine BojanPajti} igeneralnidirektor Naftne industrije Srbije Kiril Krav~enko ju~esupotpisalisporazumostrate{kojsaradwizaovugodinu. U odnosu na dosada{we tri godine, koliko saradwa traje, ima promena,kojebitrebalodadoprinesuve}emkvalitetusaradwe,kao iaktivnomukqu~ewuNIS-audomenuzapo{qavawauVojvodini. – Saradwa Vlade Vojvodine i NIS-ajeizuzetnodobra,asporazum odra`ava socijalnu i dru{tvenu odgovornost ove naftne kompanije–rekaojePajti}.–Me|utim, ovogodi{wi sporazum je korakdaqejerotvaravratazapo{qavawu 250 mladih stru~waka u NIS-u.Doposla}emladivisokoobrazovanistru~wacido}ipreko javnogkonkursa,apolovinunovca zawihoveplateobezbedi}eVlada Vojvodineilokalnesamouprave,a drugu polovinu NIS. Tako|e, od ovegodineva`i}einoviprincip

Foto:S.[u{wevi}

Partnerstvozapo{qava mladestru~wake

raspodeleparauop{tinamaigradovima. Namenu polovine novca }e, kao i do sada, odre|ivati op{tina ili gradovi samostalno, dokjepreostalih50odstonamewenozaprojektekoji}ebitiizabraninajavnomkonkursu. Po re~ima Kirila Krav~enka, dosada{wa saradwa s Vladom Vojvodineveomajeuspe{na,anovine sudobarkorakkojem}ese,sasvim

sigurno, u budu}nosti pokloniti velikapa`wa. – Partnerstvo s Vladom Vojvodinetrajeve}~etvrtugodinuido sadasmoulo`ilivi{eod263miliona dinara u projekte koji doprinoserazvojulokalnihsredinai postignuti su izuzetno dobri rezultati–rekaojeKrav~enko.–Od ove godine zainterersovane organizacije i pojedinci mo}i }e da

predlo`e NIS-u svoje projekte i natajna~in}emozajednodoprineti ve}em kvalitetu `ivota gra|ana.Uzto,nagodinudanaotvaramo vratamladimstru~wacimainadamoseda}etopozitivnouticatina wih, ali i motivisati celo dru{tvodaseu~inisve{tojemogu}e dabisesmawilanezaposlenost. Ukupna vrednost ovogodi{weg sporazumaVladeVojvodineiNISaiznosi81.250.000dinarairealizujeseuokviruNIS-ovogkorporativnog programa „Saradwa radi razvoja”.Ciqjepoboq{awesvakodnevnog `ivota i infrastrukture ulokalnojzajednici,razvojsporta, naukeikulture,prilivinvesticijaive}eu~e{}eNIS-aure{avawu konkrentnih lokalnih problema. U okviru sporazuma s Vladom Vojvodine,potpisanisusporazumi sNovimSadom,Pan~evom,Kikindom,Zrewaninom,NovimBe~ejom, Kawi`omi@iti{tem. D.Mla|enovi}

subota28.april2012.

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

5

Prose~naplata pre{la40.000 dinara Prose~nazaradabezporeza idoprinosaispla}enauSrbijiumartuiznosi40.562dinara iuodnosunafebruarjenominalnove}aza1,4odsto,arealnoza0,3odsto,saop{tiojeju~eRepubli~kizavodzastatistiku.Brutozaradaispla}ena u martu iznosi u proseku 56.125dinara.Uodnosunaprose~nu zaradu ispla}enu u februaru, nominalno je ve}a za 1,1 odsto, a realno je ostala ista. Prose~nazaradabezporeza i doprinosa u odnosu na isti meseclane nominalnojeve}a za 13,4 odsto, a realno za 9,9 odsto. Bruto zarada u martu 2012.je,upore|ewusamartom 2011, nominalno ve}a za 13,1 odsto, a realno za 9,6 odsto.

Prose~na zarada bez poreza i doprinosa ispla}ena u perio- du januar-mart, u odnosu na

prosek iz prvog tromese~ja 2011.nominalnojeve}aza11,2 odsto,arealnoza6,4odsto.U istom periodu, prose~na bruto zarada ispla}ena u Srbiji, uodnosunaprvilawskikvartal, nominalno je ve}a za 10,9 odsto,arealnoza6,1odsto.

Najvi{ezaradio beogradski ekonomista Poreska uprava saop{tila je da najve}i prijavqeni oporezivi dohodakza2011.godinunaosnovu dosadaobra|enihporeskihprijavaiznosi185.336.103dinara,daje prijava podneta u Filijali Savski venac i da je taj obveznik po zanimawu diplomirani ekonomista. Prijavqeni su i oporezivi dohociod164.482.116dinarauNovom Sadu 2, zatim od 118.855.500 dinaraoddiplomiranogekonomiste u Savskom vencu, zatim od 108.034.860 dinara od lekara na Vra~aru i od 106.623.644 dinara oddiplomiranogin`ewerauVr{cu. Natabelime|uprvihdesetobveznika, rangiranih po najve}em prijavqenom oporezivom dohot-

ku, jeste i oporezivi dohodak od 91.159.366 dinara koji je prijavqen u Starom Gradu, od 83.100.455 dinara u Sur~inu, od 80.344.785 dinara u Savskom vencu, od 74.124.558 dinara u Novom Sadu2iod66.646.694dinarapredsednika izvr{nog odbora Savski venac. U prvih 100 obveznika evidentirana su 92 mu{karca i osam pripadnica`enskogpola. Zastupqenost po zanimawima su od diplomiranih ekonomista, diplomiranih pravnika, diplomiranih in`ewera tehnologije, ma{inskih in`ewera, diplomiranihfarmaceuta,menaxera,preduzetnika, direktora, kamenorezaca,mesaradodoktoranauka.


6

dru[tvo

subota28.april2012.

Hlebno`ito `ivnulo posleki{e Profesor Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dr MiroslavMale{evi}izjavio je ju~e u Ba~koj Topoli da p{enica, koja je u Srbiji zasejana na oko 450.000 hektara, posle ki{a izgleda znatno boqe, ali da ne}e biti ostvaren o~ekivani prinos tog useva. – Nisam preveliki optimista {to se ti~e roda, pogotovu ne sada kada su najavqene temeprature i do 30 stepeni Celzijusa, {to hlebnom `itu ne odgovara – rekao je Male{evi} za Tanjug. On je dodao da je stawe p{nice zadovoqavaju}e na oko 20 do 30 odsto ukupnih povr{ina, dok p{enica koja nije na vreme posejana i prihrawena izgleda samo prividno boqe. Male{evi} je kao glavni problem istakao to {to u dubqim slojevima zemqi{ta ne-

ma dovoqno vlage koja je neophodna u letwim mesecima da bi se poboq{ao prinos, navode}i da se o~ekuje te{ka godina s velikom borbom za ekonomisawem vlagom za o~uvawe biqaka, wihovog zdravqa i ~isto}e parcela od korova. Po wegovim re~ima, u Srbiji se mo`e o~ekivati rod koji }e zadovoqiti doma}e potrebe, ali ne}e biti p{enice, koja sada ima solidnu cenu, za izvoz. – [teta je {to nije bilo podsticaja da se jesenas p{enica zaseje na ve}im povr{inama, zato {to je tra`ena na evropskim i svetskim berzama – kazao je Male{evi}. On je ocenio da }e hlebno `ito biti tra`eno jer je u Ma|arskoj, Rumuniji i Bugarskoj dosta tog useva propalo, dok Rusija i Ukrajina nemaju dovoqno p{enice.

SAlbanijom}emo boqetrgovati Vlada Srbije i Savet ministara Albanije potpisali su ju~e u Beogradu sporazum o veterinarskoj saradwi koji }e olak{ati me|usobnu trgovinu `ivotiwama i proizvodima `ivotiwskog porekla. Ugovor su u Vladi Srbije potpisali ministri poqoprivrede Srbije i Albanije Du{an Petrovi} i Genc Ruli. Petrovi} je posle potpisivawa sporazuma istakao da }e taj dokument doneti zna~ajan i ozbiqan pomak u trgovini dve zemqe, jer }e olak{ati i smawiti procedure. On je napomenuo da je pro{le godine, ukupna trgovinska razmena Srbije i Albanije bila ve}a od 100 miliona evra, od kojih se 20 miliona evra odnosilo na trgovinu poqoprivredno-prehrambenim proizvodima. Petrovi} je podvukao da su potencijali saradwe vi{estruko ve}i i kazao da veruje da }e vrlo brzo biti napravqeni novi koraci, a procedure biti jo{ vi{e pojednostavqene. Ministar je naglasio da je Srbija u posledwih nekoliko meseci napravila vrlo ozbiqnu „agrodiplomatsku ak-

ciju” , jer je sli~ne ugovore, kao sa Albanijom, potpisala i sa Makedonijom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom (dva ugovora sa Federacijom i Republikom Srpskom). „Svi ti ugovori su olak{ali veoma mnogo trgovinu prehrambenim proizvodima. Lak{e se trguje danas izme|u svih ovih zemaqa nego {to je to bilo po~etkom 2012”, rekao je Petrovi} i ukazao da je to sve deo procesa u okviru koga se poku{ava da se na prostoru zapadnog Balkana, u okviru zemaqa koje se nalaze u CEFTA sporazumu, napravi neka vrsta zajedni~kog tr`i{ta i da na taj na~in sve dr`ave „koriste prilike i vr{e vrlo dobre prilike za zajedni~ko pristupawe EU”. Albanski ministar poqoprivrede tako|e je ukazao na velike koristi od potpisivawa tog sporazuma, jer predstavqa jedan od uslova koji }e omogu}iti da se nastave pozitivni trendovi me|usobne trgovinske razmene. Kako je Ruli istakao, obim trgovinske razmene je od 2009. godine, utrostru~en.

PRODUKTNA BERZA U NOVOM SADU

P{enicanazeleno15dinara Ove nedeqe na organizovanom berzanskom tr`i{tu u Novom Sadu, prvi put je prometovana p{enica novog roda 2012. godine, po 15 din/kg, bez PDV-a, {to predstavqa prvu indikativnu cenu koja nam nagove{tava vrednost p{enice u narednom periodu. Obim prometa od 2.031 tone robe predstavqa porast trgovawa u odnosu na prethodnu nedequ od 62 posto, dok je finsijski promet od 86.920.656 dinara ve}i gotovo tri puta u odnosu na prethodni obra~unski period. Pro{lonedeqni rast cene p{enice kratko je trajao s obzirom na to da je cena ove robe ponovo u padu kao i tokom ve}eg dela marta. Prose~na cena trgovawa u nedeqi za nama iznosila je 23,22 din/kg, s PDV-om (21,50 din/kg bez PDV-a), {to predstavqa pad cene u odnosu na prethodnu nedequ od 0,83 odsto, navode na ovoj berzi. Cena kukuruza je, po-

Premije12.000dinaraza svakiprijavqenhektar Paori iz Vojvodine koji su ovih dana blokirali drumove postigli su na~elan dogovor s Ministarstvom poqoprivrede o na~inu isplate subvencija u agraru. Nakon vi{e~esovnog razgovora, koji su trajali do kasno sino}, dogovoreno je da se u ovoj godini ispla}uju premije po hektaru od 12.000 dinara, umesto 14.000 dinara, kako je bilo ranije. Do zakqu~ewa broja kompromisno re{ewe nije potvr|eno. Subvencije po hektaru dava}e se za sve obradive povr{ine koje su poqoprivrednici prijavili u registru. Sve blokade puteva ju~e su bile u prekidu, a zemqoradnici su kraj drumova ~ekali da se potpi{e ono {to je dogovoreno s Ministarstvom pa da odu ku}ama. Kako je objasnio pomo}nik ministra poqoprivrede i trgovine Milo{Milovanovi}, dogovoreno je da maksimalna isplata subvencija po hektaru ne}e biti ve}a od 12.000 dinara, a od te sume }e biti odbijen iznos para koji su poqoprivrednici ve} dobili po osnovu regresiranog dizel-goriva i avansa za prole}nu setvu. On je istakao da to konkretno zna~i da }e zemqoradnici imati samo pravo na razliku. Detaqi nove uredbe do sino} nisu bili poznati, a kako nam je rekao jedan od organizatora protesta i pregovara~a MiroslavIvkovi}, poqoprivrednici su, uz kompromise kojih je bilo s obe strane, zadovoqni onim {to su postigli. Po wegovim re~ima, subvencije po hektaru mo`e dobiti svako registrovano poqoprivredno gazdinstvo, bez obzira na to da li se bavi ratarstvom, povrtarstvom, vo}arstvom... Kako je objasnio, premirane povr{ine

Irigpoma`e imalimvo}arima

Ove godine u op{tinskom buyetu Irig je za razvoj poqoprivrede odvojio 90 miliona dinara konkursu, dobilo je sadnice u vrednosti od 60.000 do 400.000 dinara – kazao je prilikom potpisivawa ugovora sa poqoprivrednim proizvo|a~ima prvi ~ovek iri{ke op{tine Vladimir Petro-

vi}. – Osim podsticaja sto~arstvu, uzimaju}i u obzir polo`aj i prirodne uslove koje imamo na teritoriji na{e op{tine, odlu~ili smo se da podsti~emo i vo}arstvo i vinogradarstvo. Ove godine u op{tinskom buxetu smo za razvoj poqoprivrede odvojili 90 miliona dinara, {to je u odnosu na broj stanovnika na{e op{tine, najve}e izdvajawe u celoj Srbiji. Svi koji su dobili sadnice u obavezi su da ih u toku ove godine i zasade, a najve}i broj ih je svoje sadnice ve} preuzeo od dobavqa~a. – Vi{e od 40 godina se bavimo poqoprivrednom proizvodwom i na{a porodica, koja ima tri generacije, `ivi od poqoprivrede – nagla{ava poqoprivredni proizvo|a~ iz Neradina \or|e Avramovi}. – Glavni izvor prihoda su vo}arstvo i povrtarstvo. Ovog pu-

smatraju}i prose~nu cenu trgovawa, u padu u odnosu na prethodnu nedequ. Prose~na cena trgovawa od 23. do 27. aprila iznosila je 20,84 din/kg s PDV-om, odnosno 19,30 din/kg bez wega, {to predstavqa pad cene kukuruza u odnosu na prethodnu nedequ od dva odsto. Trgovalo se i kukuruzom vlage do 15 odsto, ~ija je cena bila identi~na ve{ta~ko su{enom kukuruzu, odnosno 19,30 din/kg, bez PDV-a. Soja je definitivno hit ovonedeqnog trgovawa. Cena se kretala u rasponu od minimalna 43,50 din/kg, bez PDV-a, pa do maksimalna 44,50 din/kg bez PDV-a, dok je nedeqni ponder iznosio 47,38 din/kg s PDV-om, odnosno 43,87 din/kg bez wega, dok je sojina sa~ma s minimum 44 odsto proteina tako|e zabele`ila rast cene od 2,2 posto. Nedeqni ponder je iznosio 40,87 din/kg, bez PDV-a.

PO STIG NUT NA^ELAN DO GO VOR PA O RA I MI NI STAR STVA

BESPLATNE SADNICE ZA 60 POQOPRIVREDNIKA

Vlasnici 60 poqoprivrednih gazdinstava s teritorije cele iri{ke op{tine, ~iji vo}waci nisu ve}i od pola hektara, dobili su i ove godine od op{tine potpuno besplatno sadnice vo}a i vinove loze. – Akcija je pokrenuta pre nekoliko godina i svako poqoprivredno gazdinstvo koje je pro{lo na

dnevnik

ta smo dobili 300 sadnica i na{a jedina obaveza je da imamo koristi od wih, jer ako mi imamo koristi, ima}e i op{tina. Poqoprivredni proizvo|a~i iz iri{ke op{tine dobili su po~etkom meseca i 250 steonih visokokvalitetnih junica, a kako najavquju u op{tinskoj upravi, zbog velikog interesovawa, do kraja maja meseca sti}i }e jo{ 100 komada. J. Anti}

Pregovori ratara i ministra nisu uspeli Neposredno pred po~etak {tampawa lista „Dnevnik” je saznao u Ministarstvu poqoprivrede da vi{ednevni pregovori sa ratarima nisu uspeli. Ovoga puta kamen spoticawa bilo je regresirano dizel gorivo. Pre toga je do{lo na~elnog dogovora da se paorima ove godine isplati po 12.000 dinara po svakom prijavqenom hektaru. Ovaj na~elni dogovor je postignut preksino}, ali u toku ju~era{wih razgovora nije potvr|en. ne}e biti limitirane kao {to je bilo u prethodnom sistemu subvencionisawa po hektaru, odnosno ne}e biti ograni~ewa do stotinu ili 30 hektara... Va`no je, ka`e Ivkovi}, da je postignut dogovor i o ruralnom razvoju, odnosno investicijama u objekte, sme{tajne kapacitete... – Otvoren je, u svakom slu~aju, put za pronala`ewe re{ewa koje po{tuje prioritete nacio-

nalne poqoprivredne politike, koja se ogleda u pove}awu produktivnosti, rastu obima proizvodwe i broja korisnika dr`avnih podsticaja u agraru. Re{ewe teku}ih problema u doma}em agraru se nazire u kombinovanom premirawu po povr{ini, ali uz obavezu da zemqoradnik zasnuje poqoprivrednu proizvodwu i presko~i odre|eni minimalan prag produktivnosti – precizirao je Milovanovi}.

U SE^WU SE SEJALO VI[E NEGO LANE

Repaseosladila ratarima Na parcelama na kojima Zemqoradni~ka zadruga “Agrosoj” iz Neuzine, op{tina Se~aw, organizuje proizvodwu, ovog prole}a {e}ernom repom zasejano je 130 hektara – dvostruko vi{e nego lane. Direktor zadruge I{tvanVere{ obja{wava da su cena, na~in isplate i korektan prijem razlog pove}anom interesovawu zemqoradnika za proizvodwu slatkog korena. – Lane smo imali digestiju iznad proseka, a isplata je obavqena mesec dana po prijemu. To je u~inilo svoje i poqoprivrednici su odlu~ili da ove godine poseju vi{e repe – istakao je Vere{. – Sa suncokretom je, me|utim, suprotna pri~a. Ugovorili smo oko 450 hektara, {to je na pro{logodi{wem nivou. Razlog tome je {to je cena lane bila destimulativna, i povr{ine se ne pove}avaju.

[to se ostalih kultura ti~e, “Agrosoj” ovih dana intenzivno otkupquje kukuruz od proizvo|a~a s podru~ja op{tine Se~aw. Kukuruz se seje na 1.500 hektara, soja na 50, dok je pod p{enicom 800 hektara. Ina~e, u zadruzi je 150 zadrugara iz Neuzine, Boke, Jarkovca, Se~wa… Wima je zadruga isporu~ila oko 750 tona |ubriva, seme i za{titna sredstva, ve}im delom kroz kreditirawe. Tako|e, “Agrosoj” se anga`ovao i na nabavci mehanizacije. – Ulo`ili smo 200.000 evra u nove ma{ine. Kupili smo, izme|u ostalog, te{ki “xon dir” i prikqu~ke, zatim kombajn “klas”, a sada planiramo i pro{irewe skladi{ta za jo{ 2.000 tona, na ukupno 5.000 tona – naglasio je direktor neuzinske zadruge. @. B.

Predsednik Dru{tva agrarnih ekonomista Srbije Miladin[evarli} smatra da je o~igledan problem taj {to Srbija nema zakon o subvencijama da ne bi dolazilo do problema na relaciji Ministarstvo, odnosno Vlada, s jedne strane, i poqoprivrednici, s druge. Dobro je ako su u novom sistemu subvencija uva`ene razlike koje po sto je iz me |u raz li ~i tih klasa iste katastarske kulture i kategorije zemqi{ta, ka`e on. – Problem svih dosada{wih koncepata mera agrarne politike bio je u zanemarivawu ~iwenica o regionalnim razlikama i neujedna~enosti prirodne plodnosti zemqi{ta. Nije isti kvalitet zemqi{ta ni u Banatu, a kamoli na severu i nekim drugim delovima zemqe. Ne mo`ete o~ekivati da s istim ulagawima dobijte isti prinos na hektaru ~ernozema u Ba~koj, Sremu, Ma~vi... i na hektaru ni`e klase oranica na Goliji ili u Crnoj Travi. To je sada izbegnuto jer se uvodi regionalni princip – ukazuje [evarli}. – Tako|e, pozitivno je to {to agrarna politika vi{e nikada ne}e biti deveta rupa na svirali nijedne vlade, ~ak ni u dnevnoj politici. Kona~no je eliminisan i nakaradni uslov da se subvencije daju samo onima koji pla}aju PIO. Dobro je i {to }e ceo sistem poqoprivrede sada biti uveden u legalne tokove, ne}e biti vi{e mogu}nosti da se izbegne pla}awe PDV-a. Iz Ministarstva su poru~ili i da }e biti dovoqno novca u buxetu za ovu godinu za isplatu subvencija a na osnovu predvi|enog modela, odnosno da je re{ewe prona|eno. S. Glu{~evi}

Srbija ~eka fondove – Srbija se prijavila za kori{}ewe pretpristupnih fondova EU za poqoprivredu, na {ta je dobila pravo sticawem statusa kandidata – izjavila je predstavnica Kancelarije za evropske integracije Darija Jawi} na okruglom stolu o kori{}ewu fondova za poqoprivredu u Privrednoj komori Beograda. – Evropska komisija nam je za sada preliminarno odgovorila da postoji mogu}nost da nam otvori komponentu za ruralni razvoj, samo sa skromnijim obimom novca. Kona~ni odgovor se ~eka, a prvi poziv za kori{}ewe tog novca iz poqoprivrednog pretpristupnog fonda IPARD Srbija mo`e o~ekivati po~etkom 2014. godine, navela je ona.


NA LIMANSKOJ PIJACI PRORADIO RASHLADNI SISTEM

Pod kupolama nije kao sauna Na Limanskoj pijaci ju~e je pu{ten u rad sistem za rashla|ivawe, pomo}u kojeg }e se ovaj prostor hladiti tokom toplih dana. Sistem za rashla|ivawe radi pomo}u vodene pare i ventilatora, a u rad ga je pustio predsednik Skup{tine grada Novog Sada Aleksandar Jovanovi}, poru~iv{i da Grad mora da pru`i dobre i kvalitetne komunalne usluge. - Limanska pijaca jedna je od najprometnijih pijaca u gradu, kroz koju svakodnevno pro|e nekoliko hiqada qudi. Kada govorimo o pijacama, ne mislimo samo na kupce,

nego i na prodavce, koji svakodnevno ovde prodaju svoju robu i va`no je da imaju dobre uslove za rad, a siguran sam da }e sistem za rashla|ivawe to omogu}iti - izjavio je Jovanovi}. Direktor „Tr`nice” Du{an Baji} istakao je da je ovakav sistem jedinstven u Srbiji i da su i drugi direktori zainteresovani da na wihovim tr`nicama ugrade ovakav rashladni sistem.Izvo|a~ radova garantuje da }e temperatura na pijaci biti ni`a i do sedam stepeni, a verujem da }e subjektivan ose}aj biti i boqi, rekao je Baji}.

Novosadska subota28.april2012.

Objasnio je da bi, isti sistem trebalo da se uvede i na Futo{koj pijaci, preciziraju}i da bi se to moglo desiti ve} tokom leta. - Rashladni sistem ne tra`i krovnu konstrukciju, ve} se mo`e razvla~iti i po tezgama. Sistem koristi vodu iz sopstvenog bunara, tako da nemamo tro{kove vode, a ne oduzimamo ni vodu za pijacu - dodao je Baji}. Jedna od glavnih zamerki na rad ove pijace bile su neizdr`ivo visoke temperature leti, {to je tako|e uticalo i na vo}e i povr}e. I. D.

Foto:R.Hayi}

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

MANIFESTACIJA CELOG VIKENDA

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Danas reka qudi na Fru{kogorskom maratonu

Gara`azasve

G

radski ~elnici su najavilida}e,davnospomiwana, podzemna gara`a na Trgu republikebitiura|enaunaredne dve godine, {to je dobravesti,nadamose,lekza gu`ve u centru grada. Prema projektu u wu bi trebalo da stane vi{e od 400 vozila, {tojebrojkakoja}erasteretitiokolinupe{a~kezone,pa bislikana~i~kanihkolatrebalodaodeuistoriju. Stariji koji dobro pamte ka`udasusesugra|aniranijemahombunilikadasugradskiocihtelinegdeugraduda postavenadzemnegara`e,jer nikonije`eleomasukolaoko svogdoma,buku,izduvnegasoveiostala~uda.Me|utim,situacijajesadadruga~ijainema primedbi, jer se parkirali{te sme{ta pod zemqu i tamo nikom ne}e biti trn u oku. Istina,bi}ebukeite{kih ma{ina kada se gara`a bude gradila,okolnistanaribi}e malopodstresom,alisveto bi}emalacenakadaposaobude zavr{en. Jer, prema projektu, Trg }e se urediti i prakti~nopovezatisapostoje}ompe{a~komzonom,dok}e ~etvoroto~ka{i biti daleko odo~iju{eta~aiturista,sigurnolociraniugara`i.Ovaj projekat bi, tako, jednim potezomtrebaodasepozabavi s nekoliko problema i re{i ihnaradostsugra|ana.Dali }etobititakoikada,ostaje dasevidi. B. Markovi}

Tradicionalni planinarski maraton na Fru{koj gori, 35. po redu, odr`a}e se danas i sutra. Start maratona je danas u 9 sati na Popovici. Pripremqeno je 17 staza razli~ite du`ine i visinskih razlika i sve su u {umskom pojasu. Najkra}a staza iznosi 10,5 kilometara a najdu`a 111 km. Iz Planinarsko-smu~arskog dru{tva “@elezni~ar” upozoravaju maratonce da se pridr`avaju pravila maratona, odaberu stazu koja odgovara wihovoj kondiciji i zdravstvenom stawu, a osobe sa zdravstvenim problemima pre odlaska na maraton moraju se konsultovati sa lekarem. Za u~esnike mla|e od 18 godina obavezna je pratwa punoletne osobe, a radi bezbednosti zabrawen je polazak sa starta pre 9 sati. Svaki u~esnik mora se kretati markiranom stazom.

Iz ovog dru{tva savetuju u~esnike da se prikladno obuku, a u rancu bi trebalo da imaju to-

Danas „Podbari s qubavqu”

Iskqu~ewa struje

Manifestacija „Podbari s qubavqu” }e se odr`ati danas od 9 do 16 ~asova na uglu ulica \or|a Rajkovi}a, Milana Raki}a i Zemqane }uprije, blizu kafane „Prole}e”. Bi}e odr`an bogat kulturno umenti~ki program, a bi}e i izlo`eni proizvodi starih zanata, koji su nekad krasili Podbaru. G. ^.

Veternik: od 9 do 11.30 sati V. Stepe od broja 2 do broja 40 i neparna strana od 1 do 37, M. Pupina od V. Stepe do Omladinske, Omladinska od M. Pupina do Bra}e Tokin, Bra}e Tokin od V. Stepe do Omladinske i Ratnih vojnih invalida od V. Stepe do Omladinske.

V remeploV

La`ima protiv Svetozara Mileti}a Ferdinand Ast, komesar Ugarske vlade, na osnovu la`nih optu`bi, bez ozbiqnih provera, suspendovao je Svetozara Mileti}a sa du`nosti gradona~elnika. Proglasio je ujedno i vanredno stawe, da bi posle deset meseci, 28. aprila 1869.

bili odr`ani vanredni izbori za nove op{tinske vlasti. Za gradona~elnika je ubedqivom ve}inom glasova izabran Stevan Branova~ki, pravnik, ina~e politi~ki istomi{qenik i blizak saradnik Mileti}a. N. C.

Prevoz za u~esnike maratona organizovao je GSP, koji }e danas od 5.30 do 11 sa ti sa @e le zni~ ke sta ni ce i par kin ga u Uli ci

ti na @elezni~koj stanici i u Ulici despota Stefana. U povratku maratonci }e mo}i da iza|u i na stajali{tima u centru Sremske Kamenice, na Mostu slobode, u Ulici Maksima Gorkog, kod Futo{ke pijace i

PrevozdoPopovicezau~esnike maratonaorganizovaoGSP:od5.30do11 satisa@elezni~kestaniceiparkingau UlicidespotaStefana,aod6do11sati saokretnicenaVojinovu

pli napitak ili vodu, hranu, vo}e, suvu ode}u i nepromo~ivu jaknu za za{titu od ki{e.

despota Stefana, a od 6 do 11 sati sa okretnice na Vojinovu, prevoziti maratonce do Popovice. Za povratak sa Popovice autobusi }e voziti od 13 do 22 sata, a posledwe stanice }e bi-

Kokre. Polasci sa Popovice u no}i izme|u subote i nedeqe, kao i u nedequ, bi}e od 5 do 18 sati. Cena karte za prevoz u jednom smeru je 90 dinara, a u vanrednim polascima ne}e va`iti pretplatne karte. N. R.

c m y


SPORT

c m y

dnevnik

1.Partizan

26

23

2

(16.30) (16.30) (16.30) (16) (16.30) (19) (16.30) (17) 1

61:11

71

2.Crvenazvezda

26

18

5

3

51:15

59

3.Radni~ki1923

26

11

13

2

36:22

46

4.Vojvodina

26

11

10

5

38:23

23

5.Jagodina

26

11

9

6

31:19

42

6.SlobodaPoint

26

11

6

9

33:33

39

7.SpartakZV

26

9

10

7

25:26

37

8.OFKBeograd

26

11

3

12

30:32

36

9.Rad

26

8

7

11

28:25

31

10.Hajduk

26

8

6

12

21:33

30

11.Javor

26

7

6

13

20:31

27

12.Smederevo

26

8

2

16

18:34

26

13.BSK

26

5

9

12

15:35

24

14.NoviPazar

26

4

10

12

17:35

22

15.Borac

26

4

7

15

14:35

19

16.Metalac 26 2 9 15 14:43 15 Uslede}emkolu(5.maja)sastajuse–NOVISAD:Vojvodina– BSK,KULA:Hajduk–Javor,SUBOTICA:SpartakZV–Smederevo,BEOG RAD:Partizan–Crvenazvezda,Rad–Borac,OFKBeograd – Metalac, JAGODINA: Jagodina – Radni~ki 1923, U@ICE:SlobodaPoint–NoviPazar.

HAJDUKGOSTNOVOGPAZARA

Zasvojudu{u Nakon dve vezane pobede i uplovqavawaumirnulukunaprvenstvenojtabelifudbaleriHajduka,ususretu27.kolaprvenstva u Jelen super ligi, idu u goste Novom Pazaru. Kuqani bezbri`ninajavqujuigruzasvojudu{u. - Ba{ tako. Nastoja}emo da odigramojednudobruutakmicu, alimoramdanapomenemdasmo desetkovani,jerposletako„finog”protivnikakao{tojebio ovajposledwi~etvoricaigra~a nisuustawunidaputujuuNovi Pazar,jernemogunicipeleda obuju,atriigra~asupodkartonima,takodaidemodostahendikepirani, {to ne zna~i da idemo sa belom zastavom - ka`e {ef stru~nog {taba Hajduka TomislavSivi}. Osnovnopitawekojesename}e uz gostovawe Hajduka u Novom Pazaru upravo i jeste kako premostiti te probleme u igra~komkadru? - Nisam od onih koji kukaju kada im pojedini igra~i ne igraju. Ima de~aka koji ~ekaju {ansuiovojepravaprilikada sada, kada nemaju rezultatski imperativ,pru`elepuigruida

poka`ukolikouovomtrenutku mogu-isti~eSivi}. Novi Pazar, za razliku od Hajduka, jo{ uvek nije re{io svoj superliga{ki status. Sigurno }e probati da iskoristi desetkovanost Kuqana, a ima}e i ogromnu podr{ku sa tribina, jer zna se kakav ambijent prave Novopazarci. - Novi Pazar ima svoje probleme i mi se ne bavimo wima. Miimamociqdaodigramomaksimalno,daostavimodobarutisak,tedaiuNovomPazarupoka`emo da Hajduk ovog prole}a igra dobar fudbal. To je na{a obaveza-rekaoje{efstru~nog {tabaHajdukaTomislavSivi}. U Novi Pazar stru~ni {tab Hajdukajepoveosamo17igra~a. Naime, zbog kartona izostaju Pauqevi}, Mujdragi} i Novkovi},azbogpovredaVeselinovi} iMaksimovi}.Imaju}itouviduzapretpostavitijeda}eHajduk susret u Novom Pazaru po~eti u sastavu: Peri}, Cvetkovi}, Fejsa, Vasiqevi}, Dabi}, ^ovilo,Bubalo,Golo~evac,Paunovi},VargaiZorica. \.Bojani}

SPARTAKZLATIBORVODAUIVAWICI

Goluboviponovo desetkovani Zoran Milinkovi}, trener SpartakZlatiborvodeipredgostovaweuIvawici,ekipiJavora, ima problema oko sastavqawa ekipe.Povredeikartoniponovo

ZoranMilinkovi}

kroje sastav Spartaka, a posebno jeosetqivopitawezadwelinijeu kojoj ne}e mo}i da igra ~ak tri standardna prvotimca, bekovi Stevanovi} i Joksimovi} i {toperBrati}.

17

VOJVODINADANAS(16.30)GOSTUJEUSMEDEREVU

JELENSUPERLIGA–27.KOLO Danas SMEDEREVO:Smederevo–Vojvodina NOVIPAZAR:NoviPazar–Hajduk IVAWICA:Javor–SpartakZV ^A^AK:Borac–Partizan BOR^A:BSKBor~a–Rad BEOGRAD:Crvenazvezda–Jagodina Sutra LU^ANI:Metalac–SlobodaPoint KRAGUJEVAC:Radni~ki1923–OFKBeograd

subota28.april2012.

– Krenuli smo desetkovani na gostovawe Javoru, ali bez obzira naizostankekojeimamo,^ovi}a, \ur|evi}a,Stevanovi}a,Brati}a i Joksimovi}a, nadamo se dobroj igriipovoqnomrezultatu.Javor nije u opasnoj zoni, bodovi nisu presudnizaopstanak,pao~ekujem otvoreniju igru sa vi{e prilika za nadigravawe. Znamo kvalitete doma}e ekipe, znamo da su dobro vo|eni, ali se uzdamo u na{u dobruigruuposledwimme~evimai u sve ono dobro {to smo uradili na treninzima – istakao je Milinkovi}. Uzadwojliniji}eodstandradnihigra~aigratisamoVladimir Ota{evi}. –Izanasjejedna~udnautakmica u Kuli gde smo dobro igrali ~akiumomentimakadasmoimali dva igra~a mawe. Nekoliko odli~nih prilika nismo uspeli da iskoristimo,azatosmoka`weni previsokim porazom. Bez obzira natoidemodaqe,moramoimo`emo da nastavimo seriju dobrih igara.Idaqe`elimovisokplasman,adokgodbudebilo{anseza to ne}emo odustajati – dodao je Ota{evi}. N.S.

Novosa|ani`ele ~itavplen Preddana{widuel27. kola Jelen Superlige, fudbaleriVojvodine`ele da se poka`u u lepom izdawu i da osvoje sva tri boda u Smederevu.Doma}inje,sdrugestrane, u lo{oj seriji, pa }e poku{ati ba{ u duelu s izrawavqenim crveno-belima da prekine nepovoqan niz,asvetomoglobipublicidadonesedobarizanimqivsusretukojemjesveotvoreno. [ef stru~nog {taba Vojvodine ZlatomirZagor~i}iwegovpomo}nikSpasojeJela~i}imalisudosta mukaposleduelasJavorom.Otome jeJela~i}naju~era{wojkonferenciji za medije u FC “”Vujadin Bo{kov”rekao: - U Smederevu, zbog `utih kartona,pravodaigranemana{kapitenMiroslavVuli}evi},aneo~ekivanosmosesuo~ilispovredom omladinca [alete Kordi}a koji ima neugodnu upalu prepona. Moreira ide na preglede, jer jo{ od me~a u Kuli vu~e povredu zadwe lo`e i wegov nastup je pod velikimznakompitawa.Onimaveliku `equ da nastupi, ali zbog tegoba kojeimanepru`aono{toodnega o~ekujemo. Dodajmo tome da se na povredu mi{i}a `ali i Stefen Apija, dok je Slobodan Novakovi}, pred utakmicu s Ivawi~animadobiotemperaturuijo{uvekje ima,pra}enuupalomgrla.Tekposle popodnevnog treninga i konsultacije s doktorom Borkom Vukosavom,zna}emonakojeigra~eu MilovanMilovi} Smederevumo`emodara~unamo. Jasnojedastru~ni{tabimadostaproblema vrededodatnokomplikujuionakoslo`enuka{tosesastavatimati~e,jer,dapodsetimo,iz drovskusituacijuuekipi. wega su pro{le sedmice odstraweni golman - Zbog svega {to sam rekao, iz omladinSupi}, Trajkovi}, Mojsov i Katai, a sada poskogpogonasmoseniorimaprikqu~iliNa-

POZNATIREZULTATIFKVOJVODINA UAKCIJIFIFA„THE CHANCE”

Devetnaestmomaka iskoristilo{ansu Devetnaest igra~a iz omladinske{koleFKVojvodinaizborilo je plasman u drugi krug takmi~ewa za najboqeg mladog fudbalera Srbije, u okviru akcijeFIFA„The chance“. Mladi vojvodina{i }e u dru{tvu vr{waka iz jo{ pet srpskih gradova poku{ati da se fudbalskim znawem nametnu, kakobinakrajuoveakcijesamo jedanodwihdobio{ansudaotputuje u Barselonu. U glavnom gradu Katalonije bi}e formirana reprezentacija sa~iwena odnajtalentovanijih igra~aiz celeEvrope.

EvoispiskaodabranihnatestirawuuNovomSadu: Milo{ ^avi} (1994 godi{te, golman), Bojan Nasti} (1994), Milovan Petri} (1994), Dejan Meleg (1994), Milan Spremo (1995), Neboj{aKosovi}(1995),Elmir Asani (1995), Georgije Ili} (1995), Mijat Ga}inovi} (1995), Ugqe{a Joksimovi} (1995), MladenKoji}(1995),Sr|anVukaqevi} (1996), Ilija Jankovi} (1996), Nikola Mili} (1996), NikolaFimi}(1996),VukUgrenovi}(golman,1994),Sr|anBabi}(1995),MirkoIvani}(1993 )iSlavenBa{kalo(1994).

sti}a,Kosovi}aiSprema–dodaojeJela~i}. [tosesameutakmicesaSmederevcimati~e,pomo}nik{efastru~nogstaba Vojvodinejekazao: -Na{doma}insenalaziuserijilo{ihrezultatai`ele}edauduelusnama prekine nepovoqan tok stvari. Svesni smotoga,alinamigraizdrugogpoluvremename~asJavoromdajepravodasenadamo dobrom rezultatu. Nismo, dodu{e, imalivremenazadetaqnupripremuove utakmice,alijesigurnoda}emovoditi ra~unaosvakomdetaquida`elimoda ostvarimo dobar rezultat. Smederevo ima nekolicinu kvalitetnih igra~a, tu presvihmislimnaBra{ancakojijeveomaneprijatanporivaleufazinapada. Wemuuzramejekapiten@ivkovi}koji jevo|ateekipeivelikiradniknaterenu.Minemamopravonikomedapretimo, alio~ekujemda}emomcikojiistr~ena terenulo`itimaksimumkakobismoseu NoviSadvratilizadovoqni. Iskusni {toper Milovan Milovi} nadovezaosenaJela~i}evarazmi{qawa: -O~ekujenaste`aksusret.Smederevu bi eventualna pobeda i definitivno obezbedilaopstanakuligi,dokjenama trijumfveomabitanzbogsituacijeukojoj se nalazimo. @elimo da pobedimo i verujtedanemanijednogjedinogigra~au na{emtimukojisvimsrcemne`elida osvojimosvatriboda. Navija~i su fudbalerima Vojvodine ponovoskandirali“Skinitedresove”na kraju me~a s Ivawi~anima. Kako to delujenavas? -Nijenamnimaloprijatnozbogtoga –iskrenjebioMilovi}.–Navija~iimajupravodaskandirajuono{to`eleimi wihovomi{qewecenimo.Nanamajedaigramo{toboqedokrajaprvenstvaidapoku{amo dasevratimounormlau.Na`alost,zasadanemamorezultate… A.Predojevi}

ZVEZDAPOPRAVQAFINANSIJSKUSITUACIJU

Sponzori podi`u„ulog”

Re|ajuseaktivnostinaMarakanikaonafilmskojtraci.Nakon potpisivawa memoranduma sa kineskim kompanijama oko izgradwenovogstadiona,nared je do{lo i poboq{awe finansijskog stawa. ^elnici SD i FKCrvenazvezdaPetra[kundrii} i Vladan Luki} stavili su paraf na novi memorandum, ovoga puta sa predstavnicima aktuelnog sponzora, kompanije „Gaspromweft”ispredkojeseu Medija centru pojavio zamenik generalnog direktora Kiril Krav~enko. Aneks ugovora bi}e verifokovan do kraja maja, {to zna~i

da}eseupraznukasucrveno-belih sliti dodatna koli~ina novca, ali iznos spada u domen poslovne tajne. Najavqena je i revizija ugovora sa „Telekomom”, odnosno novi povoqniji uslovizaZvezdu. ^itava ceremonija imala je obrise aktuelnog izbornog politi~kog marketinga, jer su joj prisustvovali potpredsednik Vlade Srbije Ivica Da~i}, zatim ministri Oliver Duli} i Neboj{a ]iri}, pa predsednik Skup{tine grada Beograda AleksandarAnti}... Uostalom, bli`e se izbori i naMarakani. Z.R.


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota28.april2012.

PRVARESTITUCIJAUNOVOMSADU

Vra}enaimovina Jevrejskojop{tini Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajti} i predsednik Jevrejske op{tine Novi Sad Goran Levi potpisalisuju~esporazumeuvezisavra}awemimovine Jevrejskoj op{tini. Radi se o zgradamaBaletske{koleiVisoke {kole strukovnih studija za obrazovawevaspita~a,kojesenalaze pored novosadske Sinagoge. Naime, Agencije za rastituciju donelajere{ewakojimaseusvajaju zahtevi, vra}a se imovina i utvr|uje pravo svojine Jevrejske op{tinenaovedvezgrade. - Nakon otvarawa novosadske jediniceAgencijezarestituci-

ju, prvi povra}aj imovine je povra}ajimovineJevrejskeop{tine u Novom Sadu, zbog toga {to je jevrejska zajednica pretrpela naju`asnijizlo~inuposledwih nekoliko vekova na evropskom kontinentu.Nijemogu}edaseta nepravda ispravi, ali mi, kao qudi,imamoobavezudapoku{amodau~inimo{tojeuna{ojmo}i, da omogu}imo da Jevrejska op{tinaopstane,daserazvijai da izvr{imo ono {to je na{a moralnaobaveza-izjaviojePajti}. Levijerekaodajepotpisanvrlo va`an pravni dokument, kao

najbli`ikorakuvra}awuimovine Jevrejskoj op{tini. Potpisanim sporazumima predvi|eno je da vra}awe ovih nepokretnosti Jevrejskojop{tiniNoviSadne}euticatinadelatnostinastavni proces u Baletskoj {koli i Visokoj {koli za obrazovawe vaspita~a. Potpisivawusporazumaprisustvovali su i direktor Agencije za restituciju Strahiwa Sekuli}, gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i} ipokrajinskisekretar za nauku i tehnolo{ki razvojprof.drDragoslav Petrovi}.

NovestazeuDunavskom iFuto{komparku Gradona~elnikNovogSadaIgor Pavli~i} obi{ao je ju~e zavr{ne radovena presvla~ewu pe{a~kihstazanovimasfaltnim slojemu Dunavskom parku. Ne ra~unaju}i povremene popravke o{te}ewa na asfaltu, obimnijiradovinastazamanisuizvedenivi{eoddesetgodina, anakonovihposlovauDunavskomparkubijo{ trebalodasere{iproblemanavodnavawaiodvodwavawa,dasepostavi novi parkovskimobilijar... - U Dunavskom parku sre|ene susvestaze,aistiradovisuutoku i u Futo{kom parku, mada u

glavna novosadska parkakojanisusre|ivana deset godina dobitinoviizgled. Vrednost radova, u ovomparkujeokosedam miliona dinara, a radi}e se zamena i popravka granitnih plo~a. U Futo{kom parku prvi put }e se staze Foto:S.[u{wevi} raditi po specijalno ve}emobimu-rekaojePavli~i}. izra|enomprojektu, {to }esvakako -Onibitrebalidabudugotoviu bititrajnijeiznatnokvalitetnije slede}ih 15 dana, tako da }e dva re{ewe. A.Va.

SASTANAKUGRADSKOJKU]I

Javnimodlukamaprotiv korupcije Konferencijapovodomprojekta “Znam za korupciju” odr`ana jeju~euGradskojku}i.Razgovoru su prisustvovali gradona~elnik Igor Pavli~i}, zamenik ambasadoraSADuSrbijiLi Licemberger,zamenikna~elnikaPolicijske uprave Stevan Krsti}, zamenicatu`iocauApelacionomsuduBranislava Ini} Ja{arevi} i direktorhumanitarnenevladine organizacije„Plej”,kojajeipokrenulaprojekat„Znamzakorup-

ciju” Mihajlo Deli}. Pavli~i} jeistakaodajekorupcijatemaod izuzetnogzna~ajazadru{tvo,dr`avuilokalnusamoupravu. - Gde god ima novca i tro{ewa sredstavanormalnojedasepostavqaipitawekorupcije.Uproteklom periodu imali smo izuzetnu saradwusatu`ila{tvomiPolicijskomupravom,sakojimasmodo{linaidejudaosnujemonezavisno telokojebisebavilosuzbijawem korupcije-rekaojePavli~i}.

Zamenik ambasadora Licembergerjeistakaodajetransparentnost u svim vidovima poslovawajedanodkqu~nihpreduslova za smawewe korupcije. Prema wegovim re~ima odluke o ulagawima moraju biti javne. Krsti} je istakao da je Policijska uprava protekle godine podnela prijave protiv 36 osobaza33krivi~nadelauvezisa korupcijom. N.R.

TAKSISTI„SITANSA”GRADUPREDALIOPOMENUPREDTU@BUITVRDE

Nataksimetrugubitak trimilionaevra

Taksisti iz udru`ewa „Sitans” predalisuju~eopomenepredtu`bu GraduNovomSaduzbognajni`ecenetaksiprevozakojujepro{legodinepropisaloGradskove}e,akojomsutaksistinezadovoqni.Kako ka`u propisivawem najni`e ekonomske cene taksi prevoza, naneta imjematerijalna{tetaodokotri miliona evra, {to predstavqa osnovzatu`bu.

-Udru`ewejeanga`ovalosudske ve{takekojisuizra~unalidaje29. septembra2011.godine,kadajeGrad doneoUredbuonajni`ojcenitaksi prevoza od 40 dinara za start i 40 dinara za pre|eni kilometar, ekonomskinajni`acenaprevozatrebalodaiznosi100dinarazastarti52 dinara za kilometar vo`we. Time jetaksistimananeta{tetaodoko 1500dinaradnevno-rekaojepred-

IZBORI2012. @IVKO]UR^I],NOSILACIZBORNELISTE „NIJEDANODPONU\ENIHODGOVORA”

Na{adutsuqudi Nosiocima izbornih lista na lokalnim izborima postavqamo petpitawazakojasmatramodasu kqu~na za `ivot grada. @ivko ]ur~i} je prvi na listi “Nijedan od ponu|enih odgovora”. Ro|enje1981.godineimagistarje poqoprivrednihnauka. Koji je, po vama, najve}i problemuNovomSaduikako gare{iti? - Najve}i problem je kriminal,korupcija,java{lukujavnim preduze}ima i gradskim slu`bama.Svetoustopupratinezaposlenost. A sve to je povezano sa nesposobnom gradskom vla{}u, koja koristi svoj privilegovan polo`aj za sticawe materijalne koristizasebeisvojefinansijere.  [taplaniratedau~inite zadecuiomladinu? - Stipendirali bi najboqe u~enike i studente. Trudili bismo se da promenimo usposta-

vqensistemvrednostiukojemse vrednujupripadnoststrankama,a ne sposobnost, kvalifikacije, znaweiume}epojedinaca.

Kako }e Novi Sad ponovo postatibezbedangrad? - Novi Sad }e ponovo postati bezbedan grad kada sve slu`be u gradu,odinspektorata,policije

DSS:Doma}a proizvodwapropada - Ne da nisu do{le nove investicijeugrad,ve}sufabrikekojesudobroradilepredga{ewemrekaojeju~epredsednikGradskog odbora Demokratske stranke SrbijeBorko Ili}.Ispredfabrike „Neobus” u kojoj su radnici trenutnou{trajku,istakaojekakosuseturaznipoliti~arihvalili rezultatima, a danas kada trebadapri~ajusaradnicimanemanikog. -“Neobus”jepropaozato{toje la`na Razvojna banka Vojvodine, kojabitrebaladapodr`avaprivredu, nije dala garancije za ve} ugovoreneposlovefabrici.Nije

dalareprogramzakredit,anasve toGradskosaobra}ajnopreduze}e ne kupuje “Neobusove” autobuse nego,duploskupqavozilaizItalije–ka`eIli}. KadaDSSdo|enavlastido|e on najavquje za{titu doma}ih srpskihfirminajavnimnabavkama,gdebi„Neobus„imaoprioritetkadagovorimoonabavciautobusa. Kroz program nove industralizacije,DSSplaniradapodr`i firme koje proizvode jeftinimkreditimanadesetgodina i s kamatama ni`im od bankarskih. A.L.

SPS:Stopdeci ukladionicama Potpredsednica Gradskog odbora SPS Klaudija Ili} istakla je na ju~era{woj konferencijidajepolitika`enskogroda ida`enenastupajusrcemiemocijama,jerjedinotakomogu.Naglasila je da }e se socijalisti zalagatizaukidaweliste~ekawauvrti}imaidaseosnovcima uvedejedanzdravobrok,kakose {kolarcinebihranilinaulici.

-Zasredwo{kolceistudenteosnova}emofondzastipendirawemladihtalenata,jerse mora na}i dugoro~no re{ewe. Tako|e, maloletnima ne}e biti dozvoqen ulazak u kladionice.SrbijajedrugauEvropi po broju kladionica i kockarnica kojih ima u na{oj zemqi 1.208. Moramo decu vratiti u klupe i ~itawu kwiga, - objasnilajeIli}. D.Ig.

sednik „Sitansa„, Milan Paunovi}. PremapodacimaAgencijezaprivredneregistre,uNovomSaduradi oko1500legalnihtaksista,takoda jeukupangubitak324milionadinara, odnosno oko tri miliona evra. „Sitans“zahtevanovunajni`uekonomskucenutaksiprevoza,pokojoj bistartko{tao100dinara,apre|enikilometar52dinara. J.Zd. SLIKEMATURANATA USKOROUCENTRU

Prijavaza panoedo 1.maja Maturski panoi mo}i }e da se postave na lokaciji u Ulici kraqa Aleksandra od 27. maja. S obzirom na to da je kapacitetprostora64panoa,Grad je poz vao u~en ik e sredw ih {koladaseprijavemejlomna adres u grad on ac eln ikns@nov isad.rs do 1. maja. Nakon prijava, bi}e organizovano javno izvla~ewe i metodom slu~ajnog uzorka odabra}e se razredi~iji}esepanoina}iucentru. Grad on a~ eln ik Igor Pa vli~i} uputio je preporuku svim korisnicima poslovnih prostora u centru da dozvole postavqawe panoa u izlozima beznadoknade. A.J.

9

do tu`ila{tva i sudstva budu obavqale svoje poslove u skladu pozakonima,auinteresugra|anaNovogSada.Anekaodosada, kadaposletragedijepo~nudaradesvojposao. [tavas iva{ustranku izdvaja i dajem vam prednost u odnosunadruge? Izdvajaju je qudi. Qudi, koji nikadaranijenisubilipoliti~kianga`ovani,kojirazmi{qaju svojomglavom,kojisenesklawaju pred bahato{}u gradske vlasti, ve} poku{avaju da urade ne{to za dobrobit svih, a samim timizasebeisvojeporodice. Da li postoji stranka sa kojom posle izbora izri~ito ne}etepravitikoaliciju? Boqedastemepitalisakojom listombipravilikoaliciju.Iz ovog ugla, ako bih mogao da biram,bilabitosamoGrupagra|ana„MI-MiroslavMi{aIli}„. D.Igwi}

Tribina Demokratske omladine KaravanomladineDemokratskestrankedanas}epro}ikroz grad,anakontogau17.30satiu letwem bioskopu Kulturnog centra,Katoli~kaportabroj5 bi}e odr`ana tribina. Na woj }e govoriti }e pokrajinski premijer Bojan Pajti}, predsednik Demokratske omladine Bal{a Bo`ovi} i predsednik Demokratske omladine grada Daniel Borba{. A.L.

Radikali predstavqaju program Tribina “Biram srpsku Atinu” u organizaciji Gradskog odbora Srpske radikalne stranke odr`a}e se danas u 10 ~asova na platouporedSvetosavskogdoma uKa}u.U18~asovatribinajeu lova~kom dru{tvu „@ec” u Petrovaradinu,Ra~kogbroj1iu20 ~asovauMesnojzajednici„Bukovac”, Kara|or|eva broj 76. Na tribinama}egovoritikandidat za gradona~elnika SRS \ura| Jak{i} ikandidatizapokrajinskeposlanikeigradskeodbornike. A.L. UORGANIZACIJI SPSISDPS

Besplatni preglediu Karlovcima

AKCIJASNSPREDGRADSKOMKU]OM

Performansom prikazalineuspehevlasti Perf orm ans „La` ov iz ij a” akt iv is ta Grads kog odb or a Srpske napredne stranke odr`anjeju~eispredGradskeku}e. Simuliraju}i televizijske vesti, napredwaci su satiri~no pobrojali {ta je sve po wima „uradila”odnosnonije,trenut-

navlastzavremesvogmandata. -Predstavqamosavneraddosada{we vlasti, kojoj poru~ujemo kakojedo{lovremedasepovuku ipustedrugedapoka`u{taznaju iumeju,-rekaoje~lanSavetaza kulturu Gradskog SNS Jovan Milkov. A.L.

LDP:Bazenna NovomNasequsamoobe}awe Kandidatkiwa za poslanicu Liberalno demokratske partije Maja Stogov Damjanovi},izjavilajeju~ekakoodgradwebazenaisalezamalesportovenaNovomnasequo~iglednonemani{ta.Na{tanduLDPna uglubulevaraJovanaDu~i}aiKnezaMilo{apodsetilajekakojeprvobitnirokzaizgradwuistekaojo{2099.godine. -Nikoodpredstavnikavlastiseneizja{wavaokoizgradwe,iakosu optimisti~kinajavqivaliotvarawe.Kompanija„Tu{„jeotkupila16 hiqada kvadratnih metara na Novom nasequ na devedeset godina jo{ 2005.kakobinapravilasportskoposlovniobjekat-saop{tilajeDamjanovi}. A.L.

Koalicioni partneri na predstoje}imlokalnimizborima u Karlovcima Socijalisti~ka partija Srbije i SocijaldemokratskapartijaSrbijeorganizujudanasod10satibesplatnomerewekrvnogpritiskai{e}erau krviispred~esme„^etirilava”. Udru`ewimagra|anaiambulanti u Karlovcima bi}e dodeqeni aparatizamerewe{e}eraukrvi. Aktivisti SPS-a i SDPS-a }e prolaznicima deliti i kwige i starerazglednice. Z.Ml.

URSpodr`ao „Ki{obran zasve” Usvetautizmasete{koulazi, alisemo`eu}iusvetporodice iusvetemocija,kojejenajlep{e probuditi kulturom. Manifestacija„Ki{obranzasve”poma`e da grad bude siguran ki{obran za sve na{e razli~itosti, rekla je Kandidat Ujediwenih regionaSrbijezagradona~elnikaMaja Gojkovi}. Pozdravqaju}i porodice i decu naglasila je da manifestacijapoma`eNovosa|anima da pomognu sugra|ane koji `ive u,samowimaznanom,zatvorenom svetu. A.L.


NOVOSADSKAHRONIKA

subota28.april2012.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena:„Alviniveverice3:„Urnebesnibrodolom”(12),„Ma~aku~izmama” (14, 16), „Kung fu panda 2” (12.30), „Hepi fit 2” (13) „Mapetovci” (11.50),„[e{irprofesoraKosteVuji}a”(15),„Ustani~kaulica”(18.20), „Loraks”(11.30,13.40,15.30),„Ogledalce,ogledalce”(13.50),„Gnevtitana”(19),„Igregladi”(17.20,22.10),”BestegzotikMerigolghotel”(18), „Ameri~ka pita: Ponovo na okupu” (15.45, 18.05, 20.10, 22.35), „Titanik 3D”(15.15,21),„ProjekatH”(20,22),„Klip”(20.15),„Bojnibrod”(17.15, 19.45,22.15),„Legendaokungfuzeki”(13.30),„Putovawe2:Tajanstveno ostrvo”(14.15),„Lokaut”(16.10,20.30,22.30)

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te: Scena „Jovan \or|evi}” balet „Mileva An{tajn”(20),Scena„PeraDobrinovi}”drama„Brodzalutke”(19.30) Pozori{te mladih: mala sala „Crvenkapa” (11), velika sala „Testosteron”(20) Novosadskopozori{te:„MajstoriMargarita”(19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakAd9do19sati,subota -nedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvanitragovimaterijalneiduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine20.veka”,„Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941-1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a,4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{titeprirodeuVojvodini”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: SelmanaRamadani, IvanaMilo{ev, JelenaStankovi}, SawaNikoli}, JelenaPopovi} i AnikoKova~-Milo{ev iz Novog Sada, NikolinaSvrdlin iz Sremskih Karlovaca, SawaMari} iz Veternika, Dragana[arin iz Ba~kog Petrovog Sela, PavlinaMihajlovi} iz Be~eja, SowaJovi~i} iz Veternika, MilanaSmoqanski iz Tovari{eva i RongGuo iz Srbobrana, DE^AKE: NadaSekuli}, MarinaKrasi}, VesnaIsakov i MarijanaBanduiz Novog Sada, JovanaPeri} iz Petrovaradina, Jelena Rai~evi} iz Vrbasa i DraganaJevti} iz Turije.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Bude Milana Stipi} (1935) u 10.30 sati - urna, Du{an Stevana Bawac (1926) u 11.15 -urna, Jelena Nestora Laba{ (1940) u 12 urna, Marko Drage Jankovi} (1936) u 12.45, Pavle Pavla Olah (1947) u 13.30, Desanka Stojana Kubatovi} (1936) u 14.15 i Aleksandra Luke Savi} (1953) u 15 sati -urna. Na Mesnom grobqu u Veterniku danas }e biti sahrawena Marija \ure Hromi{ (1930) u 15 sati.

DNEVNIK

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitnapomo} 94 Ta~novreme 95 Predajatelegrama 96 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 520-866i520-234 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

c m y

10

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „PROF. DR DRA^A” Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati. Tel: 021/522-594, 456-564 i 063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

subota28.april2012.

11

„ГЕОПОРТАЛ” ЗА БОЉИ РАД ОПШТИНСКИХ ОРГАНА

Обједињенисвиподаци

Домаћини из Кањиже и Горан Петковић у обиласку ауто-кампа на Штранду

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ГОРАН ПЕТКОВИЋ У КАЊИЖИ

Подршка улагањима у кампинг туризам

КАЊИЖА: Државни секретар у Министарству економије и регионалног развоја Србије Горан Петковић, у присуству помоћника покрајинског секретара за привреду за ресор туризма Ернеа Варњуа, председника кањишке општине Михаља Њилаша и других општинских челника Кањиже, означио је завршетак прве фазе радова на уређење инфраструктуре ауто-кампа на обали Тисе у Кањижи у вредности пет милиона динара. Петковић је изјавио да је кампинг туризам у Европи у великом успону и да наша земља хвата корак, после неколико година заостајања. Он је предочио да од 2007. године када је забележено око 5.000 ноћења у камповима у Србији, према подацима за 2011. годину забележено је 24.000, а од тога су 13.000 остварили инострани гости. - Улагање у кампове представља логичан и добар потез, због тога сам захвала руководсту општине Кањижа које је заједно са нама подржало овај пројекат и надам се да ће Туристичка организација општине Кањижа која га је промовисала забележити још боље резултате у наредном периоду. Ово је прва фаза израде основне инфраструктуре, рецептивног и санитарно хигијенског дела, са делом за припремање хране, а наредна фаза је опремање камп места за туристе који долазе чак и са захтевнијим возилима, моторним камп кућицама. То је категорија туриста која добро троши, добро се проводи

и сигуран сам да ће имати добар угођај на обали Тисе у Кањижи - рекао је Петковић. Од пет милиона динара, колико је инвестирано, четири је подршка Министарства економије и регионалног развоја, а милион динара издвојила је локална самоуправа из општинске касе. Председник кањишке општине Михаљ Њилаш истиче да су улагања извршена у санитарни чвор и инфраструктуру кампа, тако да ће кампери са стране и житељи кањишке општине уживати у лепшем амбијенту, те да се очекује да ће оваква улагања допринети даљем развоју туризма и већем броју посетилаца и гостију. Гости су са домаћинима из Кањижe обишли излетиште Штранд на обали Тисе, које је заједно са аутокампом у потпуности уређено и припремљено за масован долазак посетилаца већ за овај викенд и предстојећи празник 1. мај. Члан Општинског већа Кањиже за ресор туризма Роберт Коза и директорка Туристичке организације општине Кањижа Љубинка МаксимовићТаљаи кажу да ће у предстојећој летњој сезони посетиоцима из Кањиже и гостима имати добре услове за провођење слободног времена и одмора на кањишком Штранду. Понудиће се и додатни садржаји, попут излета бродом за Сегедин, а организоваће се и више кулинарских, културно-забавних и спортских манифестација. Текст и фото: М. Митровић

ИРИГ:У иришкој општини ускоро ће почети да функционише „Геопортал“ који је настао из пројекта „Успостављање просторне инфраструктуре јединице локалне самоуправе“. Овај пројекат подржала је Влада Републике Србије са 4,95 милиона динара, док је око 550 хиљада динара обезбеђено из општинске касе, а реализацију је урадио новосадски факултет техничких наука. - Основна идеја овог комплексног пројекта је стављање у функцију гео-просторних подата-

ка, а све са циљем ефикасније наплате јавних прихода општине, као и бољег рада општинских служби. Сви подаци ће бити обједињени и на једном месту, доступни свим корисницима. Пројекат је иновативан и представља пример добре праксе за све општине у Републици Србији – истакао је професор новосадског ФТН-а МироГоведарица. По речима декана овог факултета професора др ИлијеЋосића, овај пројекат је директ-

У БАЧУ УДАРЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ТЕРМОЕЛЕКТРАНУ НА БИОГАС

Пепеокаоприродно ђубриво БАЧ: Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић, заједно са председником општине Бач Томиславом Богуновићем и представницима словачке компаније „Енесцо„, симболичним ударцима - три пута чекићем у камен темељац, што је словачка традиција, означио је почетак изградње термоелектране на биогас у Индустријској зони у Бачу. Овом значајном догађају присуствовао је и амбасадор Словачке у Републици Србији Јан Варшо. Ради се о термоелектрани снаге око 4 МW, чија је укупна вредност 15 милиона евра, а председник Владе Војводине подсетио је да је ово друга инвестиција у овој недељи, где је реч о сличној сировини, на еколошким основама, а за потребе производње енергије. - У Војводини све више ничу погони, који користе оно што је наше благо, а што је раније третирано као отпад након жетви и након пољопривредне производње. Реч је о пројекту који је усаглашен са највишим еколошким стандардима, који ће запослити 25 људи директно и 100 индиректно.

Међутим, оно што је веома важно јесте да се оно што је благо и плод ове земље више неће бацати, већ користити, и још важније, што инвестито-

ри највљују реализацију ових пројекта широм Војводине - рекао је Пајтић. Председник Пајтић нагласио је да је, након аква-парка у Бачком Петровцу, ово друга по реду велика инвестиција, која нам стиже из Словачке, што је вредан показатељ за даљи подстицај партнерима који желе да инвестирају на нашем подручју - рекао је Пајтић. Амбасадор Варшо је истакао посебно задовољство што је у кратком временском року дошло до конкре-

ПОВОДОМ ДАНА КЊИГЕ

Прваци бесплатно убиблиотеку

ИРИГ: И ове године, већ традиционално, поводом Светског дана књиге, Српска читаоница у Иригу је органоизовала је бесплатно учлањење ученика првих разреда у библиотеку. Тако су најмлађи чланови Читаонице своју посету започели кратким разгледањем, а затим су разговарали са директорком Читаонице ВеромНовковић и дечи-

ђак првак је добио своју чланску карту, а њиховом одушевљењу није било краја. - Сада сам коначно постао прави ђак, јер сви који нису чланови читаонице, скоро да нису ни ђаци. Да би се боље знало градиво у школи, мора да се чита и само тако се лакше и учи – казао је готово свршени ђак првак Јован.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФОНДАЦИЈЕ „МОСТ”

Дваданадечјег карневала

СОМБОР: Јучерашње и данашње преподне у Сомбору обележено је дечјим карневалом, манифестацијом коју организује овдашњим житељима мало позната Фондација „Мост”. У карневалу чији је основни лајт мотив везан за историју града, учествују скоро сви сомборски вртићи и основне школе, спортски клубови, културно-уметничка друштва… Као тематска окосница изабран је 24. април 1749. године, датум када је у Сомбор стигла повеља о додели статуса слободног краљевског града, коју је потписала хабзбуршка императорка Марија Терезија. Карневал покушава да дочара стари дух Сомбора, подсети на славне личности града и пре свега нагла-

си чувано сомборско зеленило, којег је , нажалост, сваким даном све мање. Као и јуче и данас ће дефиле учесника почети из парка код Жупаније, односно Скупштине града у 10 сати, док ће се наставак програма одвијати у атријуму Градске куће, на Тргу Св. тројства и у Хрватском дому. Поред дефилеа и програма који су за своје старије суграђане припремили најмлађи и млади Сомброци, оба дана од 13 до 15 сати је организовано разгледање Градског музеја, а Галерије Милан Коњовић од 11 до 13 сати. У оквиру ове манифестације којој је покровитељ Град Сомбор за 16 сати је заказана и посета Жупанији и слици „Битка код Сенте”. М. Мћ.

СИЕПА расписалаконкурс КИКИНДА: У Регионалној привредној комори јуче је одржан трећи састанак Савета за привреду Општине Кикинда. Председник Савета Ненад Грбић упознао је присутне са плановима локалне самоуправе, а разговарано је и томе како локална самоуправа може помоћи да се побољша амбијент пословања у кикиндској општини. - Понудили смо услуге пројектног тима Општине Кикинда, с обзиром на то да су поједини конкурси увек актуелни. Тренутно је СИЕПА расписала конкурс, чији је циљ извоз и презентација производа и привреде на страним тржиштима - рекао је Грбић и додао да очекује да иницијативе пођу од самих привредника. Заједнички став свих јесте да треба побољшати инфраструктуру у кикиндској општини и завршити индустријску зону, да би се тако смањио број незапослених. А. Ђ.

на примена научних сазнања у пракси применом најсавременијих информационих технологија. - Овај пројекат је од изузетне важности за нашу општину, јер ће наплата свих општинских потраживања бити умногоме олакшана. Такође, на овај начин ћемо добити и информације о потенцијалима наше општине – казао је први човек иришке општине Владимир Петровић. Ј. Антић

тизације два озбиљна пројекта, као резултат сарадње Словачке и Србије. Он је нагласио да овакви инфраструктурни пројекти, представљају најбољи начин у јачању наше сарадње на нашем путу ка Европској унији. Како су нагласили председник Општине Бач Томислав Богуновић и инвеститори у овај пројекат, за функционисање електране користиће се 100 одсто природни биолошки материјал и она не утиче негативно на животну средину. Биомаса која се јавља као излаз из производње (осим електричне и топлотне енергије) враћа се у земљиште као органска материја, односно изванредно природно ђубриво. Велики део електричне енергије из ове електране, чији се завршетак очекује крајем маја 2013. године, биће намењен грађанима, локалним фирмама и за разнородне услуге у вези са прозводњом електричне и топлотне енергије. Овај пројекат је до сада највећа инвестиција у региону од инвеститора из Словачке, у области обновљивих енергетских извора. В. Х.

Трећи„Дан магарица”

ЗАСАВИЦА: Трећи по реду „Дан магарица“ биће одржан данас, у Визиторском центру специјалног резервата природе Засавица, са почетком у 9 часова. За овај дан организатори су предвидели богат програм, па ће тако бити одржано Треће светско првенство у прављењу паприкаша од магарећег меса. Све паприкаше ће посетиоци моћи да дегустирају. Промоција производа од магарећег млека планирана је за цео дан, где ће угледни козметички салон, за све даме које посете манифестацију, обезбедити третман дневном и ноћном кремом од магарећег млека, а сви гости ће моћи и да пробају, али и купе кобасице и саламе од магарећег меса. Око поднева планирана је промоција и дегустација најскупљег сира на свету од магарећег млека, а програм ће употпунити и разговори о лечењу специфичних болести производима од магарећег млека, као и лечењу медицинских стања радом са животињама. Посебан доживљај овогодишњем Дану магарица даће изложба диносауруса у природној величини. Ј. А.

Мини Југославија 2. маја

јим песником Тодором Бјелкићем. Директорка Новковић је упознала прваке са радом библиотеке и начинима коришћења, говорећи им најинтересантније одломке из дечије поезије и прозе. Песник Бјелкић им је говорио најлепше песме из свог опуса, а кроз форму питалица и загонетки, ученици су нестрпљиво давали одговоре и у директном разговору са писцем, узели учешће у овом програму. Сваки

Истог дана у подручном одељењу Читаонице „Милица Стојадиновић Српкиња“, у Врднику, бесплатно су уписани и врднички прваци. После краћег упознавања са врдничком библиотеком, кроз разговоре и читање дечије поезије, ученици су цртали на задату тему, а мала изложба ових радова биће постављена у холу библиотеке у Врднику. Ј. Антић

СУБОТИЦА: Десету годину заредом организује се прослава Међународног празника рада у Мини Југославији. Ове године 2. маја за посетиоце ће бити организована разна спортска такмичења, као и бициклистичка трка у којој ће учествовати бициклисти из бивших југословенских република. Биће организовано и традиционално кување котлића, а цене за све посетиоце биће популарне, најављују организатори. С. И.

„Ђидо”игразаБојана БЕЧЕЈ: Бечејци бројним хуманитарним акцијама показују саосећање према младом суграђанину БојануБиги којем је потребна корективно реконструктивна операција очних дупљи ради испра-

вљања насталих деформитета. Акција по акција па је Бојан на добром путу да обезбеди потребних десетак хиљада евра. Целовечерњим концертом свој прилог даће и АНИП „Ђидо”. Уметнички руко-

водилац реномираног ансамбла ГоранДумановић најавио је концерт за вечерас у 17 сати. Цена улазнице је 200 динара и сав приход ће се уплатити у Фонд за Бојана Бигу. В. Ј.

Хотел„Срем” враћен општини СТАРАПАЗОВА: После осам година завршен је судски спор и објекат бившег хотела „Срем“, у центру Старе Пазове, је поново у власништву Општине Стара Пазова, рекао је на конференцији за новинаре председник општине Горан Јовић. -Једна о најстаријих и најлепших зграда у општини и Старој Пазови поново је у власништву општине. Имам информацију да је породица Петровић, некадашњи власник хотела „Срем“, поднела захтев за враћање објекта у процесу реституције. Док тај процес траје, општина ће располагати објектом, а о намени ће се одлучивати после избора - истакао је председник старопазовачке општине, који је рекао да се незаконито отворени локали у објекту, који је под заштитом као архитектонски споменик, морају затворити и старој лепотици вратити сјај, да буде украс центра Старе Пазове. Јовић је истакао коректан однос фирме „Центросрем промет“ са којом је вођен спор око бившег хотела „Срем“, као и да би вредело, ако у процесу реституције породица Петровић добије своје власништво, тражити могућност обештећења. А. М.

У част праведника КАЊИЖА: Изложба и концерт у знак сећања на Пала Жамбокија из Кањиже, добитника највишег израелског одличја „Правденика међу народима„, приређују се данас, у кањишком Дому уметности Образовно културне установе „Кнеса„. У предворју Дома уметности, у 19 сати, отвара се изложба о добрим људима „Праведници Србије„, посвећена праведнику Палу Жамбокију из Кањиже и свим праведницима Србије који су спасавали Јевреје за време Другог светског рата. Од 20 сати у великој сали Дома уметности је концерт „Кањижи с љубављу„ наступају примадоне Београдске опере мецосопран Јелена Влаховић и сопран Јасмина Трумбеташ, Љубица Грујић (клавир), Вељко Николић (удараљка) Жорж Грујић (дувачки инструменти), Милош Николић (виолина) и солиста Хора „Браћа Леви„ баритон Мирко Леви. У посебном програмском делу представиће се позната оперска певачица Маргит Рут Жамбоки из Израела, која ће певати и разне обраде јеврејских и мађарских народних песама, а на репертоару је и песма „Кањижи с љубављу„ коју је Жамбокијева компоновала управо за ову прилику. М. Мр.

Поезија ЉиљанеФијат ЗРЕЊАНИН: У Дворани класичне уметности Народног музеја Зрењанин, вечерас, у 19 часова, биће одржана промоција збирке поезије „Софија од Месеца” ауторке Љиљане Фијат. О збирци ће, уз ауторку, говорити и сарадница у издавачкој кући „Задужбина Андрејевић” Мирјана Вилић. Стихове из књиге читаће Игор Станковић, Љубица ВуковДавчик и ауторка. Ж. Б.


subota28.april2012.

c m y

12

oGLASi

dnevnik


dru[tvo

dnevnik

subota28.april2012.

13

U SRBIJI 4.500 BOLESNIKA NA DIJALIZI

Presa|ivawe organa jedino pravo re{ewe Otkazivawe rada bubrega te{ka je bolest i ukoliko se pacijent redovno ne dijalizira, zavr{ava se smr}u. U Srbiji je gotovo 4.500 bubre`nih bolesnika primorano na to da tri puta nedeqno po ~etiri sata provede uz aparate za hemodijalizu. Do pre nekoliko godina wihov polo`aj je bio veoma te`ak jer je najve}i broj ovih aparata bio star, ~esto su se kvarili, a bilo je i nedovoqno mesta za hemodijalizu pa su pacijenti morali da putuju u neki ddugi centar da bi im bila ura|ena dijaliza.

Oblast dijalize je od 2005. godine bila jedna od prvih terapijskih grana koja je regulisana republi~kim standardima, a s ciqem da se normiraju tretmani po tipu, indikaciji, vrsti i koli~ini potro{nog materijala i cenama u ovoj oblasti. Standardi su omogu}ili da se pacijenti u svim centrima u Srbiji podjednako le~e. Od 2004. godine Ministarstvo zdravqa je nabavilo 194 nova aparata za dijalizu, od 2006. iz programa Evropske agencije za rekonstrukciju nabavqeno je jo{ 46 aparata, a

firma “Frezenijus” donirala je vi{e od 160 aparata za hemodijalizu. I pored nabavke novih aparata za dijalizu, jo{ uvek je nedo-

Transplantacija jeftinija Ali, koliko god dijaliza u Srbiji napreduje i poboq{ava kvalitet `ivota pacijenata, ona je samo put ka dobroj transplantaciji bubrega. Transplantacija je jeftinija od dijalize, a kvalitet `ivota pacijenata kojima je presa|en bubreg je neuporedivo boqi. Na`alost, kod nas se jo{ uvek godi{we obavi mali broj trasnplantacija, prvenstveno zbog nedostatka organa.

UPO[QAVAWE OSOBA S INVALIDITETOM U ADI

Oja~avawe najslabije karike Predsednica Udru`ewa graOp{tina Ada realizuje u ovoj nel Ulijan. Po re~ima pot|ana „Duga” VesnaCivri}, koja godini javne radove za podsticapredsednika Vlade Vojvodine je i idejni tvorac ovog projekta, we zapo{qavawa i profesioStanti}a, sve {to je zajedni~ki nalne rehabilitacije osoba s do sada ura|eno u Adi vredno je isti~e da je ovo va`an trenutak invaliditetom, u okviru kojih po{tovawa, a prioritet i zada- za celu zajednicu i op{tinu }e posao dobiti 29 osoba, od 30 tak vlasti je smawewe nezapo- Ada, koja prvi put dobija asikoliko ih je na evidenciji Naslenosti i nastojawe da se sva- stente koji }e pomagati osobama cionalne slu`be za zapo{qavakome omogu}i da od svog rada s invaliditetom, a usluge personalnih asistenata }e mo}i da we. Potpisivawu ugovora za jav`ivi pristojno. ne radove prisustvovali su pre– Kada se to omogu}ava poseb- koriste sve osobe s invaliditetom u op{tini. kju~e potpredsednik Vlade AP no osetqivim grupama stanov– Dru{tvo je jako Vojvodine i pokrajinkoliko i wegova ski sekretar za me|uBi}ezaposlenisedampersonalnih najslabija karika. regionalnu saradwu i asistenatazaosobesinvaliditetomi Mi se trudimo da lokalnu samoupravu dr Tomislav Stanti}, 22osobesinvaliditetom,za{tajeputem oja~amo na{e najslabije karike jer predsednik a|anske javnihradovaobezbe|eno6,5miliona mo na taj na~in op{tine Zoltan Bidinara.Posaozaosobesinvaliditetom }e postati ja~i kao zalicki i drugi zvani~suobezbediladvaposlodavca–Domza jednica – ka`e Venici. stareuMoluiJavnopreduze}eza sna Civri}. Ovog puta bi}e zaPrilikom potposleno sedam persorekreaciju„Adica”uAdi pisivawa ugovora nalnih asistenata za nagla{eno je da su osobe s invaliditetom i 22 osobe s invaliditetom, ni{tva, kao {to su osobe s inva- samo udru`enim snagama lokalza {ta je putem javnih radova liditetom, to ima posebnu te- ne samouprave, Nacionalne slu`be za zapo{qavawe i nevladiobezbe|eno 6,5 miliona dinara. `inu. Ovaj projekat je zna~ajan Posao za osobe s invaliditene smo zbog smawewa broja neza- nog sektora, a uz podr{ku pokrajinskih i republi~kih orgatom su obezbedila dva posloposlenih u op{tini nego i zato davca – Dom za stare iz Mola i {to predstavqa meru brige dru- na, prepoznate potrebe osoba s Javno preduze}e za rekreaciju {tvene zajednice o licima koja invaliditetom i omogu}eno im je da se zaposle i da se ose}aju „Adica” iz Ade, u ~ije ime su imaju mawu {ansu i na taj na~in potpise na ugovor stavili diim poma`e – rekao je dr Tomi- kao korisni ~lanovi dru{tva. M. Mitrovi} rektori I{tvan Na~a i Korslav Stanti}.

POVODOM VLADINE UREDBE O NOVOM ZA[TI]ENOM PRIRODNOM DOBRU OKAW BARA, KOD ELEMIRA

Ratari i lovci protiv ograni~ewa Dva elemirska udru`ewa, lovaca i ribolovaca, ulo`ila su primedbe na predlog Vladine uredbe o novom za{ti}enom prirodnom dobru Okaw bara, kod Elemira. Na javnoj raspravi, organizovanoj u Gradskoj ku}i u Zrewaninu, u ime elemirskih poqoprivrednika prigovore je uputio Petar Mihajlov. Niko od kriti~ara Vladinog predloga nije protiv za{tite Okawa od ugro`avawa, ali se ne sla`u s

– “Okaw” je jedinstveno podru~je od 5.480 hektara, jedno od najzna~ajnijih slanih jezera u Evropi, s o~uvanim biqnim vrstama i `ivotiwskim svetom karakteristi~nim za takve prostore. Od ukupne povr{ine rezervata, samo tri odsto, odnosno 165 hektara jezera dugog oko 4,5 kilometara i {irokog do 500 metara, bi}e u prvom, najstro`em stepenu za{tite – najavio je Kova~ev.

ograni~ewima koja su predvi|ena za lov, ribolov, i naro~ito poqoprivrednu delatnost u za{ti}enom podru~ju. Stru~wak Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode Nedeqko Kova~ev ka`e da je, posle osam godina bavqewa problematikom za{tite Okawa, poduhvat formirawa specijalnog rezervata prirode u zavr{noj fazi. On }e, zajedno s Rusandom, biti i u nominaciji za me|unarodno zna~ajno podru~je za ptice.

Na~elnica za za{ti}ena podru~ja u Ministarstvu za za{titu `ivotne sredine VidaStoj{i} nagla{ava da je takav re`im o~uvawa neophodan jer je na podru~ju “Okawa” registrovano 28 biqnih i `ivotiwskih vrsta od nacionalnog i me|unarodnog zna~aja. – Tu je [vancerbergova bokvica, koja je na evropskoj crvenoj listi biqnih vrsta. Od `ivotiwskih vrsta u Okawu je {estina ukupne populacije vilinog kowica u Srbiji i dve vrste strogo za{ti-

stajao izvestan broj dijaliznih mesta pa su iz pojedinih sredina pacijenti i daqe morali da putuju u druge centre. Zato je Zavod za zdravstveno sigurawe pre

}enih insekata, osam vrsta vodozemaca i {est vrsta gmizavaca. A najzna~ajnija je fauna ptica sa 186 vrsta, od kojih je sedam na svetskoj crvenoj listi – naglasila je Vida Stoj{i}. Uprkos argumentima u prilog formirawu specijalnog rezervata, Lova~ko dru{tvo “Jedinstvo” iz Elemira imalo je zamerke. Predsednik dru{tva MilanDuki} podsetio je na to da je 90 godina taj prostor bio deo lovi{ta i da su se o wemu starali lovci. – Sada }e nam u zoni prvog stepena za{tite biti zabrawen lov. To i ekonomski ugro`ava na{e dru{tvo jer je na podru~ju Okawa najvi{e srne}e divqa~i – istakao je Duki}. Zbog najavqene zabrane ribolova u Okawu protestovao je i predsednik elemirskog Ribolova~kog udru`ewa “Babatovo” Du{an]urguz, pitaju}i {ta }e biti sa sedamdesetoro dece, ~lanova ovog dru{tva, za koje je pecawe na tom podru~ju bilo sasvim bezbedno. A najozbiqniji prigovor upu}en je u ime poqoprivrednika koji imaju wive u blizini jezera i u zoni za{tite. – Najvi{e }e biti ugro`eni zemqoradnici i vlasnici poqoprivrednog zemqi{ta, naro~ito u drugoj zoni. Kako }e oni obra|ivati zemqu ako ne smeju traktorima da proizvode buku ve}u od 50 decibela, ako im je ograni~eno kretawe, ako ne smeju da koriste ve{ta~ko |ubrivo, herbicide i pesticide? – kazao je Petar Mihajlov iz Elemira. @. Balaban

nekoliko godina sklopio ugovor s Vojnomedicinskom akademijom i privatnim dijaliznim centrima gde se pacijenti dijaliziraju o tro{ku zdravstvenog osigurawa. Svake godine broj dijaliziranih pacijenata se pove}ava. Posledwih godina podignut je standard dijalizirawa, obnovqeni su i pro{ireni kapaciteti, zaposleno novo zdravstveno osobqe, otvoreni novi dijalizni centri, obnovqeni aparati, omogu}ene nove terapijske procedure za ve}i broj pacije-

nata na dijalizi. Vi{e od 100 novih mesta je pro{ireno samo u Beogradu, u Vojvodini ima 43 nova mesta, a dobile su ih i druge sredine u Srbiji. Samo u pro{loj godini Republi~ki fond za zdravstveno osigurawe je za dijalizirawe pacijenata i propratne terapije izdvojio gotovo ~etiri milijarde dinara. Na neophodne lekove koje koriste pacijenti na dijalizi (eritropoetin) u pro{loj godini RFZO je izdvojio gotovo 500 miliona dinara. J. Barbuzan

VESTI U Srbiji godi{we pogine 40 radnika Po procenama Me|unarodne organizacije rada, svaki dan 6.300 radnika umre od posledica povreda na radu ili bolesti u vezi s radom, {to predstavqa 2,3 miliona smrtnih slu~ajeva u svetu godi{we. Tako|e, pokazuju iste procene, godi{we se dogodi 337 miliona akcidenata na radnom mestu. U Srbiji svake godine u proseku neposredno na radnom mestu strada 40 radnika, a vi{e od 1.000 wih pretrpi te{ke povrede na radu. Vlada Srbije donela je Odluku o ustanovqavawu Dana bezbednosti i zdravqa na radu u Srbiji 28. aprila i tako se pri dru `i la obe le `a va wu Svetskog dana bezbednosti na radu. Tema ovogodi{we kampawe obele`avawa Dana bez bedno sti i zdravqa na radu je promocija bezbednosti i zdravqa na radu u zelenoj ekonomiji, odnosno eko lo {ki pri hva tqi voj ekonomiji. Naime, u celom svetu se odvija promena ka zelenoj i odr`ivoj ekonomiji, a evidentno je da postoje poslovi i radna mesta koja i daqe nisu bezbedna za radnike. ^ak i one teh no lo gi je ko je se sma tra ju “zelenim” pokazuju se kao nebezbedne i nezdrave za zaposlene koji rade s wima. Q. M.

Radnici u Vin~i ozra~eni? U krugu Instituta „Vin~a„ pre nedequ dana dogodio se incident, a zaposleni su preko-

merno ozra~eni, poru~ila je u pi smu po sla tom mi ni stri ma IviciDa~i}u, @eqkuObradovi}u i Oliveru Duli}u direktorka Sektora za radijacijsku sigurnost mr Sne`ana Pavlovi}. Kako navode pojedini mediji i novinske agencije koje su imale uvid u pismo, zaposleni u Nuklearnim objektima “izlo`eni su zra~ewu, a zbog nemara nije bezbedno ni u obli`wem nasequ”. S druge strane, v. d. direktora JP NOS dr Jago{Rai~evi} tvrdi da akcidenta nije ni bilo: – Nije se dogodilo ni{ta nepredvi|eno i koli~ina zra~ewa jednaka je onoj koju primite na letu od Beograda do Wujorka. Nema govora o bilo kakvom akcidentu – ka`e on. Ministar `ivotne sredine, rudarstva i prostornog planirawa Srbije Oliver Duli} izjavio je da jo{ uvek nije dobio pi smo rad ni ka Nu kle ar nih objekata Srbije u kojem tra`e intervenciju nadle`nih, tvrde}i da su ozra~eni pro{le nedeqe.

Vojne agencije radile mimo Ustava Za{titnik gra|ana Sa{a Jankovi} izjavio je da su Vojnobezbednosna i Vojno-obave{tajna agencija radile mimo Ustava i da su stotine podataka prikupile na neustavan na~in. Povodom odluke Ustavnog suda da bez sudske odluke nije mogu} pristup telefonskim listinzima, Jankovi} je rekao da }e odr`ati

sastanak s predstavnicima bezbednosnih slu`bi i pravosu|a o tome kako da se efikasno za{titi privatna komunikacija gra|ana uz funkcionisawe pravnog sistema i sistema bezbednosti. Jankovi} je ocenio da je potrebno da se uvede naknadna obaveza obave{tavawa gra|ana koji su nadzirani da bi prisustvovali uni{tavawu tajno pribavqenih podataka o sebi. – To }e biti jedan od narednih koraka, ali postoji i niz drugih koje treba preduzeti radi uspostavqawa civilne kontrole nad sektorom bezbednosti – izjavio je Jankovi}.

Jovanovi} dobio li~nu kartu Za {tit nik gra |a na sa op {tio je da su izmene Zakona o li~noj karti i prebivali{tu i boravi{tu po~ele da se primewuju i da o~ekuje da problem gra|ana Srbije bez li~nih dokumenata bude re{en. U saop{tewu je navedeno da je gra|anin Slobodan Jovanovi}, koji je {trajkovao gla|u jer mu zakoni nisu omogu}avali da dobije li~nu kartu iako je gra|anin Sr bi je, do bio taj do ku ment, po{to su izmene Zakona koje je inicirao ombudsman po~ele da se primewuju. Za {tit nik gra |a na Sa{ a Jankovi}, u ~ijoj je kancelariji Jo va no vi} bo ra vio to kom {trajka, izrazio je zadovoqstvo pozitivnim ishodom slu~aja i o~ekivawe da }e biti re{en problem i ostalih gra|ana Srbije bez li~nih dokumenata.


kultura

subota28.april2012.

c m y

14

dnevnik

У СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ ВЕЧЕРАС ПРЕМИЈЕРА БАЛЕТА „МИЛЕВА АЈНШТАЈН”

Уподтексту речи,судбина,живота Балет „Милева Ајнштајн“, премамотивимаистоименедрамеВиде Огњеновић, у кореографији и режији Сташе Зуровца из Хрватске, и на музику Марјана Нећака из Македоније, имаће праизведбу вечерас у 20 часова на сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта. Наконистоименеопе-

ре,СНПиовомпредставомобележава150годинапостојања,такође исутрашњиСветскиданигре,29. април. Тим поводом, поруку белгијског плесача Сидија Ларбија Чекауија, пре почетка балетске представе, вечерас ће прочитати првакиња Драме СНП Гордана Ђурђевић-Димић.

У балету „Милева Ајштајн“ играју:АндрејаКулешевић/Соња Батић(Милева),ТакујаСумитомо/ Давид Груосо, и на премијерном извођењу Сања Павић (Зорка), ИванЂерковић(ГосподинМарић), ОлгаАврамовић(ГоспођаМарић), Милан Лазић (Професор Вебер), ФросинаДимовска,ДанијелаВој-

ПОРУКАЗА30.ГОДИШЊИЦУ МЕЂУНАРОДНОГДАНАПЛЕСА2012.

Славитебескрајнукореографијуживота Оно што истрајава кроз време,кроз векове,углавном је уметност.Као да је уметност све што човечанство оставља својим наследницима –било у виду грађевина или књига, слика или музике. Покрета или плеса.У том смислу,мислим да је плес најактуелнија, најсавременија лекција историје, у непрекидној спрези са најблискијом прошлошћу, а може се одигравати једино у садашњости. Плес не признаје границе на исти начин као друге уметности.Чак и када одређени стилови покушају да поставе себи границе или делају у одређеном оквиру –животни покрет,његова кореографија и потреба за непрекидним кретањем убрзо превладају и омогућују стиловима да се преплићу.Све се међусобно повезује,природно,и плес се настањује само на оном месту којем припада – а то је простор садашњице у сталној промени. Верујем да је плес можда једна од најискренијих форми израза коју треба да негујемо:кад плешу,била то балетска представа,хип-хоп битка,савремени андерграунд шоу или једноставно препуштање музици у дискотеци,људи ретко прибегавају лажима,не носе маске.Људи се непрестано огледају једни у другима, али када плешу, можда највише одражавају управо

тај тренутак искрености.Крећући се попут других, са другима и посматрајући их како се крећу,најбоље можемо да осетимо њихове емоције,мислимо њихове мисли и повежемо се с њиховом енергијом.Управо тада,можда,можемо да их јасно спознамо и разумемо. Волим да плесну представу промишљам као прославу заједничког живљења,да је видим као начин да направимо простора и времена једни другима.Често ово заборављамо,али скривена лепота представе лежи,пре свега,у томе што је она стециште мноштва људи који,седећи једни крај других,деле исти моменат.У томе нема ничег приватног;наступ је изразито друштвени доживљај. Сви ми окупљени ради овог ритуала,који је наша веза с представом,наша веза са истом садашњицом. И тако,2012.године,желим свима много плеса.Не да заборавите све своје проблеме из 2011,него напротив,да се њима позабавите на креативан начин,да заплешете око њих,да изнађете начин да се повежете једни са другима и са светом,да се укључите као део бескрајне кореографије живота.Плешите да пронађете искреност и да је пренесете,одражавате и славите. Сиди Ларби Черкауи

Фото:НиколаБрадоњић

новски, Јелена Марковић, Ливију Хар,АндрејКолчериуидруги. МотивисандрамомВидеОгњеновић, редитељ Зуровац је представу о Милеви Ајнштајн замислио тако што уз плес користи и друге кореографске, глумачкеелементе, каои нарацију.„Овадрама говориоједномживотукојинеможебитиобјашњенбездругог,Албертовог. Пуно тога пише између редакаиуподтексту,аподразумевасеидазнамодостатогаоњима. Ја нисам хтео да створим један угођајпредставе,илиемоцијукоја

Изложбаоисторији српскогновца

Врхунскокамерно музицирање мом из такозваног монографског циклуса посвећеном стваралаштву Дмитрија Шостаковича. За извођење овако осмишљеног реперетоара данас тешко да би се могла наћи погоднија личност од маестра Јуровског, који у најбољемсмислутеречиприпада„рускојдиригентскојшколи“икојије данасзацеловодећипознавалаци тумач музике Шостаковича. Београдска филхармонија је овом приликом зазвучала маестозно и врлопрецизно,ускладнојибогато изнијансираној тонској гами пуног и топлог оркестарског звука, која је под врло одмереним и сугестивним диригентским вођствомостварилаузорнеинтерпре-

Један од непроменљивихзадатакаМатице српске, још од њеногоснивања1826.године, јесте представљањесрпскекултуре усвету.Збогтогасујуче Матица и Народна банка Србије склопиле споразум о сарадњи, који су у име институција потписали генерални секретари, ДушанНиколићиГорданаПетковић.Споразум предвиђа заједничкуприпремуизложбе„Српскиновацод 13.до21.века“,којаће Фото:С.Дорошки

тљиву идраматичну интерпретацију овог популарног дела (које је, иначе,својевремено,пренекихпетнаестакгодина,обележилопрограм Номуса у извођењу камерног ансамбла домаћихуметника,сауметничким руководиоцем, челистом ИштваномВаргом). Програм овог концерта обухватио је још и композицију „Тил Ојленшпигел,алистварнодругачији“ РихардаШтрауса,заправосвојеврсну редуковану обраду мањепознатогаустријскогкомпозитораФрица Хасенерла,којијечувенуШтраусовусимфонијскупоемусвеонапартитурузакамерниквинтет:завиолину,контрабас,кларинет,хорнуи фагот, која је у сувереном и рази-

ДАНАСИСУТРАНАНОМУСУ

Oркестар„Малер“ иквартет„Ебен“ Камерни оркестар „Малер“, под диригентским вођствомЛоренсаЕнесаизХоландије,наступавечерасу20часовауСинагоги.Онићеизвестикомпозицију „Компани“ Филипа Гласа за гудачки оркестар, СеренадуЛеонардаБернштајназасоловиолину,гудаче, харфу и перкусије (после читања Платоновог Симпозијума,1954),сасолисткињомнавиолиниПатрицијомКопачинскајомизМолдавије.Напрограму овог концерта су и композиција Стива Рајха „Драминг“,каои„Шејкерлупс““ЏонаАдамса. Сутра се Номус наставља концертом цењеног францускогквартета„Ебен“,насцени„ПераДобриновић“Српскогнародногпозоришта (20сати).Овај „нештодругачијиЕбен“извешћепрограмподназивом „Фикшн“, с „еклектичком мешавином комада поређаниходБитлсадоВејнаШортера“. Н. П-ј.

ИзбориуМС Матицасрпска(МС)данасодржавасвоју126.редовнускупштину, на којој се одржавају и избори за Председништво, Управни одбор и Надзорниодбор,односнозачелнељуде куће. Започасногпредседника предложенјеакадемикЧедомирПопов,актуелнипредседникМС,за новог председника проф. др Драган Станић (Иван Негришорац), за потпредседнике проф. др Бранко Бешлин, др Миодраг Матицки и проф.НенадОстојић,азагенералногсекретара доц.дрЂорђеЂурић. У складу са Статутом МС, за њих је предвиђен четворогодишњи мандат. Р. Л.

Награде „Трајбека“

Маестро Јуровски на челу Београдске филхармоније

премили лепо компонован и привлачан програм. Овај условно названи експеримент организатора Номуса и повратак ранијој пракси „сопственепродукције“показаосе каопунпогодак–наступфестивалскогоркестрапружиојеузбудљиво вече врхунског, рафинираног камерногмузицирања,саелегантним иполетнимтумачењем мелодиозне Шубертове Симфоније број 5 у Бдуру,каоиенергичнодонетом СвитомПулчинела ИгораСтравинског, у широко развијеном дијапазону пуног, префињеног и прозрачног оркестарског звука, са заносно испеваним виолинским деоницама концертмајстораСретенаКрстићау првомплану,подчијимсувођством члановиоркестраостварилиупеча-

граномтумачењуСретенаКрстића, Ивана Марушевића, Александра Тасића, Ненада Васића и Милана Николића,пружилаприликезаврцаве,бриљантнеиефектнедијалогеи звучнасучељавањаинструменталнихдеоница. Усредуувече,уоквируНомуса, у Српском народном позоришту, наступио је и Балетски ансамбл „Кворум“изПортугалије,санеконвенционалном, живом и темпераментно одиграном представом на фадо-музику,која јенаишла натопаопријемгледалаца. Наредне вечери, у Синагоги је одржан концерт Београдске филхармоније,којомјетомприликом дириговао еминетни руски диригентМихаилЈуровски,сапрогра-

вршити,икакотаквуинформацију држатизанимљивомгледатељукоји од почетка зна да нешто иде у криво.Патулинијувућикрознеку особу, лајтмотив, ту присутност судбине - објашњава редитељ Зуровац. Задизајнсветлауовојпредставизадужен јеДениШеснићизХрватске. Аутор видео материјала је МаринЛукановићизХрватске,каои сценографЖоржДраушник,акостимографкиња је Марина Сремац. Н. Пејчић

НАКОНСПОРАЗУМАОСАРАДЊИМАТИЦЕСРПСКЕИНАРОДНЕБАНКЕСРБИЈЕ

НОВОСАДСКЕМУЗИЧКЕСВЕЧАНОСТИ2012.

ПослеособенеираскошнесветковинехорскогзвукакојусууСинагогиприредилипевачиХораРуске државне капеле на отварању Номуса,фестивал јенастављен разнороднимпрограмима,који суновосадској публици донели нове вредне и несвакидашње интересантне музичкесадржаје. Други фестивалски дан обележиојенаступНомусовогКамерног оркестра – јединственог камерног састава,формираногзапотребеове манифестације,окупившитридесетак истакнутих новосадских музичара,којисуподуметничкимвођствомнашегврхунскогвиолинисте, концерт-мајстора Минхенске филхармоније Сретена Крстића, при-

би објаснила ко је била Милева, већдасетопокажекрозразнеситуацијеуњиховимживотима“,речисуредитељаСташеЗуровца,који у овој представи најављује озбиљне, емотивне, рационалне, алиигротескне сцене,јерјетаква мултиизражајност оно што њега највишезанима. - Када узмем неки литерарни предложак да бих интерпретирао тодјело,ондатражимоноштосу јакимоменти,штосуобрати,нека предвиђања, ствари које се виде већнапочетку,азнасекакоћеза-

тације Шостаковичеве Балетске Свитеброј1,потомиШостаковичевог Концерта број 2, из опуса 102,саизванреднимрускимпијанистоммлађегенерацијеАлександром Кобриним као солистом. ОвајконцертзакључилојеизвођењеопсежнеСимфонијеброј6ухмолуистогаутора,којајеипоред особене и за ширу публику донеклеодвећсложенеструктурнеграђе,поздрављенаовацијамаиаплаузимаприсутних. Другипрограмнајављензаово вече, наступ Квартета саксофона „Сигнум“ нажалост је отказан, због отказаног авионског лета, штојеспречилоједногодчланова ансамблададопутујеуНовиСад. Б. Х.

Драма о12-годишњој девојчици (глумијеРејчелМванза)коју отимају побуњеници у подсахарској Африци „WarWitch“ и документарац о животу жена у модерној Индији „The World Before Her“ освојили су главне награде на филмском фестивалу „Трајбека“. „UnaNoche“,филмкојипрати три кубанска тинејџера који беже од сиромаштва са Кубе у Мајами,добиојенаградузанајбољу кинематографију и режију (ЛусиМалој). Аргентински филм „All In“, награђенјеукатегоријизанајбољи сценарио, док је награду за монтажу освојио документарни филм „TheFlat“ изИзраела. За новог најбољег редитеља документарногфилма проглашен јеХоланђанинЈероенванВелзен зафилм„Wavumba“,аспецијална награда фестивала додељена је филму „The Revisionaries“ о политизацији књига за децу у Тексасу. (Танјуг)

током ове године гостоватиувишеевропскихградова. Ауторкаизложбеје ВеснаКовач,ауприпреме су били укључениистручњациНумизматичког кабинета,Одељењазакомуникације и Архива НБС, као и стручњациматицесрпске.Поставка ће премијерно бити представљена током маја, у Мисији републикеСрбијепри Европској унији у Бриселу, уз подршку Фото:Б.Лучић Министарства спољних послова и Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.Упланусуидругезаједничке изложбе о српској култури и науци,апоставкаосрпскојмонетарнојисторијидугојосамвековаодабранајекаопрва,затоштојеновац једанодатрибутадржавности. Поставку„Српскиновацод13.до 21.века“пратикаталогнасрпскоми нглескомјезику,којијешампаоЗавод за израду новчаница и кованог новцаНБС. Р. Л.


crna hronika

dnevnik NESRE]AKODSREMSKEMITROVICE

Stradaonapruzi Mu{karac iz La}arka, star 53 godine, poginuo je na `elezni~koj pruzi u podru~ju SremskeMitrovicekadagajeudario voz koji saobra}a na relaciji Sarajevo–Beograd. Nesre}asedogodilapreksino} oko19~asova,amu{karacjeodposledica udara preminuo na licu mesta,saop{tenojeizPolicijske upraveSremskaMitrovica.

Po ovla{}ewu de`urnog istra`nog sudije Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici, policija jeizvr{ilauvi|ajnamestunesre}e. Naredbom istra`nog sudije tog suda, telo preminulog prevezeno je u Institut za sudskumedicinuuNovomSadu,radisudskomedicinskeobdukcije, navedenojeusaop{tewu. (Tanjug)

NAPUTUBAVANI[TE–PAN^EVO

Jedanpoginuo,dvoje povre|eno U saobra}ajnoj nesre}i, koja seju~eranoujutrodesilanaputu od Bavani{ta ka Pan~evu, poginuo je Darko Ba~vanski (1977)izBavani{ta,otacdvoje dece. U nesre}i su te`e povre|enejo{dveosobe. Nes re} a se des il a kada je auto u kojem je bio Ba~vanski

pre{ao na levu stranu i ~eono se sudario s drugim automobilom. Ba~vanski je stradao na licu mesta, a ekipe Hitne pomo}i nisu uspele da ga reanimiraju iako su brzo stigle na mestonesre}e. Policija Pan~eva izvr{ila jeuvi|aj. Z.Dg.

MLADI]UBA^KOJPALANCIPOKU[AOSAMOUBISTVO

Pre`iveoskok sa{estogsprata Dvadesepetogodi{wiT.N.iz Ba~ke Palanke zadobio je ju~e te{ke telesne povrede nakon skokasa{estogspratazgradeu ovompodunavskomgradu.Nakon ukazanelekarskepomo}iuBa~kojPalanci,T.N.jeprevezenu

centimetara od betonske staze. Na mestu pada ostale su dve gotovoidenti~nerupenatravwaku,dubokeoko20centimetara. Ubrzosunamestoincidenta pristigleekipeovda{weHitnepomo}i,apotomiistra`ni

Zgradaukojojje`iveonesre}nimladi}

Novi Sad, u Urgentni centar Klini~kog centra Vojvodine, gde je operisan i lekari se, po posledwim informacijama, borezawegov`ivot. T.N.seju~e,ne{topre12~asova,otisnuouambissa{estog sprata kule C u ba~kopalana~kom bloku „Partizan” i pao na zelenu povr{inu, svega desetak

organi iz novosadskog Osnovnog suda i policije da bi obaviliuvi|aj. T.N.jeuBa~kojPalanci`iveosporodicomkojajeizbegla izHrvatske.Kom{ijeisti~uda jere~oveomamirnimqudimai zato su iznena|eni i zapaweni odlukom ovog mladi}a da poku{asamoubistvo. M.Suyum

NAPRELAZUHORGO[

Spre~en{verc golubova Carinicisuusaradwisgrani~nompolicijomnagrani~nom prelazuHorgo{spre~ilipoku{aj krijum~arewa 20 `ivih golubova,saop{tilajeju~eUpravacarina. Golubovi su otkriveni u voziluskamp-prikolicom,naulazu u Republiku Srbiju. Voza~ i suvoza~, obojica turski dr`avqani,izjavilisudanemajuni{tadaprijavezacariwewe. Detaqnom kontrolom vozila utvr|enojedasuutoaletukampprikolicesakrivenadvakaveza s20`ivihgolubovakojipripadajuvrsti„turskatakla”.Kave-

zi su bili prekriveni plavom folijomistrankenisuposedovale nikakvu dokumentaciju za pticekojesuprevozili. Carinici su pokrenuli prekr{ajnipostupakinalicemesta pozvali veterinarskog inspektora koji je nalo`io da se golubovi smeste u Zoolo{ki vrtnaPali}u.Otkrivenigolubovi pripadaju tzv. ‘’prevrta~ima’’,zato{toihodlikujukarakteristi~noprevrtaweilet. Danas su najrasprostraweniji u Turskoj, a nastali su u sredi{wojAziji,ublizinidana{we Mongolije. M.B.

subota28.april2012.

15

PROIZVO\A^ISKANKAUVOJVODININAGODILISESTU@ILA[TVOM

Krivicupriznalo 10od11pripadnikagrupe Deset od 11 pripadnika organizovane kriminalne grupe Gorana Kova~evi}a iz Novog SadanagodilisusesTu`ila{tvomzaorganizovani kriminal i, u zamenu za kazne zatvora od~etiridosedamipogodinaitrajnooduzimawe vi{e stanova i luksuznih automobila, priznalidasuproizvodilidroguskankuVojvodini. Tu`ilaczaorganizovanikriminalMiqko Radisavqevi} jerekaoju~eTanjugudasupripadnicitegrupe,paisamorganizator,zakqu~ili sporazum s Tu`ila{tvom o priznawu

krivi~nog dela. Za sada je sud izrekao sedam presudapozakqu~enimsporazumimaio~ekuju sejo{tri,naveojeRadisaqevi}. Osimzatvorskihkazni,optu`enisupristalinatrajnooduzimaweimovineste~enekriminalom–nekolikostanovaivi{eluksuznih automobila, me|u kojima „be-em-ve H-6, „folksvagentuareg”i„audi-8”. Posudskipotvr|enimnagodbama,organizatorgrupeKova~evi}osu|enjenasedamipogodinazatvora,NikoUskokovi},VladimirVeli~kovi}iVladislavVeli~kovi} naposedam

godina,DraganKova~evi} iBranislavVeqkovi} napopetgodina,a VladimirKi{ na~etirigodine.Onisuuhap{eni1.juna2010.godine poslegodinudanapra}ewaiprikupqawapodataka Bezbednosno-informativne agencije o wihovimaktivnostima. Prilikom pretresa objekata za proizvodwu „skanka”istanovaosumwi~enihoduzetajekompletna oprema za proizvodwu droge, genetski modifikovane biqke kanabisa u punoj vegetaciji,proizvedeniskank,novacive}ibrojautomobilauvlasni{tvupripadnikategrupe.

TU@ILACAMERI^KEDR@AVEWUJORKNAJAVQUJE:

Uhapsi}emoKova~evi}a akobudedostupan – Ameri~ko tu`ila{tvo }e sprovesti postupak ekstradicije ili hap{ewa Miladina Kova~evi}a akoonikadabudedostupan– izjaviojezaTawugtu`ilacokrugaBrumusaveznojdr`aviWujork XeraldMolen. On je dopisniku Tawuga u Va{ingtonurekaodanalogtu`ila{tvaidaqestojiidaseokotoga ni{tanijepromenilo. – Kao {to je na{e tu`ila{tvo uvek isticalo, na{ nalog ostaje,ionjeidaqejena~ekawu. Ako okrivqeni ikada bude dostupan za izru~ewe ili hap{ewe, mi }emo to sprovesti – rekaojetu`ilac. Kova~evi}evomocuPetru upu}en je 12. aprila dopis kojim ga obave{tavajudaje„glavnitu`ilacokrugaBrum,dr`avaWujork, ponovio svoju nameru da krivi~nogoniMiladinaKova~evi}apo optu`bamakojesubileosnovnaloga za hap{ewe okruga Brum„. Tu`ilac je zatra`io da crvena poternica za Kova~evi}em ostanenasnazi. PetarKova~evi}jeobave{ten iotomedajezadaqeinformacijeiproverenadle`noMinistar-

MiladinKova~evi}

stvopravdeSrbijeupostupawus MinistarstvompravdeSAD. Na osnovu obave{tewa koji je primio Miladinov otac, u utorak je reagovao wegov branilac BorivojeBorovi},tvrde}idasu SADuputilezahtevsomborskom OsnovnomsududapostupipoInterpolovoj poternici i izru~i Miladina Kova~evi}a da bi se pred tamo{wim sudom protiv wega vodio krivi~ni postupak

zbogprebijawastudentaBrajana [tajnhauera. Po Borovi}evim tvrdwama, zbogtogasuuputilidopisMinistarstvu pravde Srbije jer je Kova~evi}ve}zatodeloosu|en,na dve godine i tri meseca zatvora, posle sklapawa sporazuma o priznawukrivice. Nedugopo{tojeBorovi}izneo ovu informaciju, reagovali su nadle`ni iz Ministarstva prav-

de,kaoisudauSomboru,tvrde}i da im nije stigao nikakav zahtev zaizru~eweMiladinaKova~evi}a, niti od ameri~kog tu`ila{tva,nitiodbilokojedrugeinstitucije. Iz Ministarstva nagla{avajudasuonijedininadle`nizaprijemtakvihmolbi. „Informaciju plasiranu u medijimaproverilismoiuambasadi SAD u Beogradu, koja tako|e odri~epostojawebilokakvogzahteva prema Kova~evi}u„, navodi seusaop{tewu. Miladin Kova~evi} izdr`ava kaznuzatvorauSomboruod20.januarapro{legodine.Onjeosu|en nadvegodineitrimesecazatvora poslesporazumasasrpskimtu`ila{tvomdapriznakrivicu-daje ameri~kom studentu Brajanu [tajnhaueru tokom tu~e u studentskom klubu u Bostonu 4. maja 2008.godine,naneote{ketelesne povrede opasne po `ivot. Vlada Srbijeje[tajnhauerovojporodiciumartu2009.isplatila900.000 dolara od{tete, posle sporazuma s ameri~kim dr`avnim tu`ila{tvom da odustane od krivi~nog gowewaKova~evi}aidamusesudiuSrbiji. E.D.

ZAVR[NERE^INASU\EWUDEVETORICIOKRIVQENIHUSLU^AJU„BAYINEGRUPE”

Odbrana:Optu`benisudokazane – Ovaj postupak je nedopu{ten. Tu`ila{tvozaorganizovanikriminal je svoju nadle`nost za ovaj postupakzasnovalonanedozvoqenojretroaktivnojprimenizakona, a optu`nica nije propisno sastavqena–kazaojeju~eadvokatPredragMilovan~evi} uzavr{nojre~i odbrane na su|ewu devetorici osumwi~enih za u~e{}e u nezakonitomprometucigaretaufebrua- ru 1997, u slu~aju grupe okrivqenogvlasnikafirme„R-5kompani” izNi{aSini{eStoj~i}a iwegovogbrata, sadapokojnogpolicijskog generala Radovana Stoji}a Baxe. PredSpecijalnimsudomuBeogradu,unastavkuizlagawazavr{nihre~iuovomprocesu,Milovan~evi},advokatodbraneokrivqenogbiv{egdirektoraSUC-a MihaqaKertesa,zatra`iojeda sud odbije optu`be, odnosno osloba|aju}upresuduzasvogbrawenika. – Optu`nica je zasnovana na postupawu davno ubijenog Radovana Stoji}a Baxe, koji nikada nijebiooptu`en.Re~jeo~oveku

koji se mrtav optu`uje deset godinanakon{tojeubijen–kazao jeMilovan~evi}. Osim toga, citiraju}i odrebe Carinskog zakona nekada{we Jugoslavije,kojijeva`iouperiodu relevantnom za postupak, branilacjeoceniodaseuovomprocesu sudiza„radwekojesudavnozastarele – ulazak na teritoriju Jugoslavijekamionasakciznomrobom bezevidentirawa“. Istakao je i da se „u ovom postupku,suprotnoustavnojzabrani, retrokativno primewuju odrebe zakonaiz2002. i2003.godine koje seodnose nasuzbijaweorganizovanogkriminala”. – Optu`nica nije propisno sastavqenajerse,osimokrivqenih, uwojkaou~esniciradweizvr{ewa navodi jo{ niz lica koja nisu optu`enave}ihjeTu`ila{tvosaslu{alokaoobi~ne svedoke,amogli su biti saslu{ani samo kao svedoci-saradnici jer priznaju radwe–rekaojeadvokatMilovan~evi}. Osloba|aju}u presudu je, u ju~e iznetoj zavr{noj re~i, zatra`ila

i advokatica Mirjana Miti} za svogbrawenikaDejanaMilenovi}a, vlasnika firme „Deks” iz Sokobawe. Isti predlog je iznela i advokatica Danijela Milovan~evi} u odnosu na svog brawenika okrivqenogbiv{egradnikaCarine Neboj{u Nikoli}a. Po ocenamaodbrane,„optu`benisudokazane“. Podsetimo,zavr{naizlagawau ovom predmetu, u javnosti nazvanom„Baxinagrupa“,po~elasu 12. aprila.TadajeTu`ila{tvozaorganizovanikriminaliznelozavr{nu re~, predla`u}i osu|uju}u presudu,uzocenudasudokazaneoptu`be, kako protiv Sini{e Stoj~i}a, tako i protiv osmorice s wim optu`enih,asvimasestavqa nateretkrivi~nodelozloupotrebe slu`benogpolo`aja. U optu`nici je okrivqeni Stoj~i},vlasnikfirme„R-5kompani”, ozna~en kao „organizator“ sasvojimsadapokojnimbratomRadovanomStoj~i}emBaxom,kojije tokom devedestihgodinapro{log veka bio na~elnik Slu`be javne bezbednostiMUP-aSrbije.Optu-

OTKRIVENONAKONVRA]AWADELAFRANCUSKOGIMPRESIONISTE [VAJCARSKOMMUZEJU

Sezanovaslikao{te}ena ukra|i Direktor Fondacije „Emil Birle„ izjavio je ju~e da je slika Pola Sezana „De~ak u crvenom prsluku”–kojajeukradenaiz{vajcarskogmuzeja pre~etirigodineikojajenedavnoprona|enau Srbijiivra}enafondaciji–o{te}ena,alidase mo`erestaurisati. LukasGlor rekaojenovinarimauCirihudaje slika francuskog impresioniste na nekoliko

mesta pocepana po{to je ukradena iz galerije u Cirihu.Onjeobjasnioda}ebitipotrebnoizvesnovremedabiseonasredila,alidajeuverenu to da }e delo biti vra}eno u pre|a{we stawe, prenosiAP. ^etiri~ovekauhap{enasuuSrbijipo~etkom meseca, a slika koja je ukradena 2008. godine je prona|enaivra}enafondaciji. (Tanjug)

`batvrdidasuStoj~i}izasporni promet cigareta koristili poslovnu strukturu preduze}a „R-5 kompani”. Optu`nica obuhvata tri sporna kamiona koja su, po tvrdwi optu`be, za Stoj~i}evu firmu iz Bugarske stigla preko carinskog prelaza Vr{ka ^uka 6. i14.februara1997,kadasu,poiznetimsumwama,,,uvezenecigarete dekalarisane kao toalet hartija, te18.februara‘97,kadjeprikazantranzitkrozSrbiju“. Optu`ba sumwa da je sporni uvoz za Stoji}ivu firmu i{ao preko sokobawske firme „Deks”, ~ijijevlasnikMilenovi}. Postupkom su obuhva}eni i okrivqeni: Petar Milenkovi}, nekada{wi savetnik direktora SUC-a Mihaqa Kertesa, zatim pripadniciekipevanrednihmera kontrole Carine Neboj{a Nikoli} i Zdravko Hristov, nekada{wipomo}nikministrapolicije Stojan Mi{i}, biv{i na~elnik SUP-a Ni{ Radisav Gvozdenovi} ibiv{ina~elnikSUP-aZaje~ar Nenad@ivadinovi}. J. J.


SPORT

subota28.april2012.

^ETVRTFINALETURNIRAUBARSELONI

NadalprejakzaJanka Drugi teniser sveta turn ir u. Ned op us tiv o mnog o zadr`ao je stopostotgre{akajepravioBeogra|anin. niu~inakudeulimasa Kona~no je u petom gemu nameJankom Tipsarevi}em. sto ruku i uspeo da ga re{i u PosleUSOpena(2007)iDejvis svoju korist - 1:4. Imao je Tipkupa(2009),Nadaljebioboqii sarevi}~aktribrejkloptekod u~etvrtfinaluturnira iz kategorije ATP 500 u Barseloni - 6:2, 6:2.Me~uKataloniji trajaojesati23minuta.[panacjeve}uprvomgemuoduzeoservis Jank u, isk or is tiv{ i prvu brejk loptu. Srbinjeimaoprilikuda vrat i istom mer om, ali je Nadal na 30:40 odli~no odservirao i spre~ io izj edn a~ ew e. Tips ar ev i} je pos le nes re}n o izg ub qen a JankoTipsarevi} dvagemapotpunopaou tre}em.Biloje30:30,dabionda rez ult at a 2:5 (0:40), me| ut im {panski teniser prili~no ruNadal je odigrao odli~no i sa tinskire{ionarednadvapoena pet vezanih poena osvojio prvi istigaodovelikeprednosti. set! Me~ izme|u drugog i osmog Sli~anjebiopo~etakdrugog igra~asvetatrajaojetek17miseta. [panac je odmah napravio nuta, a na semaforum je pisalo brejk. Najzad, Janko je uspeo da 3:0 u korist prvog nosioca na prvi put na me~u oduzme servis NOVA TE[KA POVREDA ANDREE PETKOVI]: Nema~kateniserkaAndreaPetkovi}te{kojepovredilasko~ni zglob desne noge na me~u sa ViktorijomAzarenkomu[tutgartu.Nemicasrpskogporekla je uklizala i vratila loptu iz forhenda,alijojjenogazapela istradaosko~nizglob. U prvi mah se ~inilo da }e Petkovi}evamo}idaseoporavi i nastavi me~, ali je posle lekarskeintervencijepostalo jasno da se to ne}e dogoditi. Nesvakida{wi potez napravilajeAzarenka,kojajepomoglaAndreidanapustiteren. Petkovi}eva }e ponovo morati da pauzira odre|enovreme,tek{tosevratilasatromese~nepauzezbogpovredekolena.

[pancuiskoristiv{ipetupriliku-2:2.Na`alost,bilojeto kratkogdaha.PrviservisgotovodanijenipostojaokodTipsarevi}a u prelominim momentima. Kada je u petom gemu mogao prvi put da povede, napravio je tri neizn u| en e gre{ ke. Nar avn o, Nad al to nijepropustio.Brzo je vrat io brejk i predn ost na svoj u stran u. Bio je to trenutakkojijepsihi~kislomioTipsarevi}a. Prvi put na serv is prot ivn ik a nije uspeo da osvoji nijedan poen. Rafa jepoveo4:2. Dokrajame~anajboqi{panskiigra~ odradio je posao beze gre{ke i zaslu`eno se na{o u polufinalu. Tamo }e igrati protiv pobednikame~aVerdasko-Ni{ikori. Iznena|ewe je napravio Milo{Raoni}kojijeu~etvrtfinalueliminisaodrugognosiocaEndijaMareja-6:4,7:6.

Prvi set pripao je Azarenki 6:2, u drugom je bilo4:4. Beloruskiwa }e u ~etvrtfinalu igrati sa MonomBartel,kojaje„pregazila”sedmuigra~icusvetaMarionBartoli6:3i6:1.

c m y

16

dnevnik

RastalisePep iBarselona Do{ao je kraj vi{edecenijskogboravkaPepaGvardioleuBarseloni. Sjajni 41-godi{wi trener, koji je sa Barselonom osvojio sve, do{ao je na ju~era{wi trening i igra~ima rekao: „Momci,ne}uvastreniratiunarednojsezoni”. -\ozepGvardiolaoddanasvi{e nije trener Barselone. Hvala nasvemu,Pep,rekaojepredsednik Barselone Sandro Rosel na konferencijizanovinare. Gotovo30godinaGvardiolajeu Barseloni, {to kao igra~, {to kaotrener. -Izviwavamsenazbrciposledwih nedeqa (u vezi sa ovom temom).Uveksam`eleokratkoro~niugovor,jersuzahteviuBarseloni ogromni. U dva najve}a takmi~ewa nismo uspeli ({pansko prvenstvoiLiga{ampiona)ibilo je vreme da objavim rastanak. Razlog je jednostavan. ^etiri godine...svima dosadite. Novi trenerda}ene{to{tojavi{enemogu, izjavio je Gvardiola. - Zahvalansamigra~ima,onisuzaslu`ni zasveoveuspehe.Bilajeprivilegija trenirati ih. Radio sam svoj posaosavelikomstra{}u.Onisu izdanaudan,tokomsve~etirigodine,~inilidasve{tozamislimopostanemogu}e.Sadamisledi oporavak.Kadasumepostaviliza treneraskakaosamkaomalodete. Voditi prvi tim Barse je ne{to neverovatno. Vreme je ostavilo tragaijavi{enisamtakosre}an kadaustanem.Me|utim,mislimda jemojamisijaovdeuspe{nozavr{eno. Ovo je mo}an klub. Nezaustavqiv je. Ko god da me zameni, znamda}etoraditiume{noida }eposaoobavqatinanajboqina~i,zekqu~iojePep,posle~egaje dobioaplauzcelesale. Prema re~ima klupskog funkcioneraAndonijaZubizarete,novi trener Barselone bi}e Tito

Viqanova, jer dobro poznaje ekipu. -Barselonanastavqasvojuideju.Zato}etimpreuzetiTito,kojiznatimudu{u,rekaojeZubizareta. NasajtuBarselonepi{eda}e ViqanovanasleditiGvardioluod 30. juna, dakle kada mu istekne ugovor. O svom nasledniku Titu Viqanovi,Gvardiolajerekao:

Uzto,Barselonajeigralafudbal, koji je prema op{tim ocenamausvetu,bionajlep{i. OvesezoneBarselonajeostala bez titule prvaka [panije, a usledilaje{okantnaeliminacija u polufinalu Lige {ampiona od ^elsija.Medijiu[paniji,alii drugimzemqamave}supo~elida licitirajukobimogaodanasledi Gvardiolu. Najve}e {anse Englezi daju Arsenu Vengeru,

PepGvardiola

- Barsa je napravila sjajan izbor. Igra~i ga znaju, on je sposoban.Iakone}ubitiprisutanfizi~ki,porukaje:Titoako samtipotreban,zovi. OtkaojepreuzeoBarselonuod Franka Rajkarda, Gvardiola je osvojio tri titule {ampiona [panije, dva puta je bio prvak Evrope, osvojio je tri {panska superkupa, jedan trofej u Kupu Kraqa (doveo je Barsu do jo{ jednogfinala,koje}ebitiodigrano u maju), dva puta titulu klupskog prvaka sveta, dva evropska Superkuka. Ukupno 13 trofeja za ~etiri godine. Ukupan skor je fascinantan: u 242utakmicesamo21poraz.Tim jedao618golova!

sledi Marselo Bijelsa, pa Luis Enrike (sada{wi trener Rome), Frank de Bur, Andre Viqa{ Boa{, Johan Krojf, Mihael Laudrup, Roberto Man}ini...Pomiweseukladionicama~aki@ozeMuriwo! Agde}eGvardiola? Najverovatnije }e uzeti godinudanaodmora.Mada,engleski mediji ka`u da su ^elsi i Man~ester siti ve} „podigli obrvu”. I pored toga {to je Gvardiola najavio da `eli da se odmori, odmah su se javili zainteresovanidagadovedunaklupe svojih klubova. Naravno, prvi u red stao je Roman Abramovi~, kojijenavodnospremanda„plati kolikogodjepotrebno”.


SPORT

c m y

dnevnik

1.Partizan

26

23

2

(16.30) (16.30) (16.30) (16) (16.30) (19) (16.30) (17) 1

61:11

71

2.Crvenazvezda

26

18

5

3

51:15

59

3.Radni~ki1923

26

11

13

2

36:22

46

4.Vojvodina

26

11

10

5

38:23

23

5.Jagodina

26

11

9

6

31:19

42

6.SlobodaPoint

26

11

6

9

33:33

39

7.SpartakZV

26

9

10

7

25:26

37

8.OFKBeograd

26

11

3

12

30:32

36

9.Rad

26

8

7

11

28:25

31

10.Hajduk

26

8

6

12

21:33

30

11.Javor

26

7

6

13

20:31

27

12.Smederevo

26

8

2

16

18:34

26

13.BSK

26

5

9

12

15:35

24

14.NoviPazar

26

4

10

12

17:35

22

15.Borac

26

4

7

15

14:35

19

16.Metalac 26 2 9 15 14:43 15 Uslede}emkolu(5.maja)sastajuse–NOVISAD:Vojvodina– BSK,KULA:Hajduk–Javor,SUBOTICA:SpartakZV–Smederevo,BEOG RAD:Partizan–Crvenazvezda,Rad–Borac,OFKBeograd – Metalac, JAGODINA: Jagodina – Radni~ki 1923, U@ICE:SlobodaPoint–NoviPazar.

HAJDUKGOSTNOVOGPAZARA

Zasvojudu{u Nakon dve vezane pobede i uplovqavawaumirnulukunaprvenstvenojtabelifudbaleriHajduka,ususretu27.kolaprvenstva u Jelen super ligi, idu u goste Novom Pazaru. Kuqani bezbri`ninajavqujuigruzasvojudu{u. - Ba{ tako. Nastoja}emo da odigramojednudobruutakmicu, alimoramdanapomenemdasmo desetkovani,jerposletako„finog”protivnikakao{tojebio ovajposledwi~etvoricaigra~a nisuustawunidaputujuuNovi Pazar,jernemogunicipeleda obuju,atriigra~asupodkartonima,takodaidemodostahendikepirani, {to ne zna~i da idemo sa belom zastavom - ka`e {ef stru~nog {taba Hajduka TomislavSivi}. Osnovnopitawekojesename}e uz gostovawe Hajduka u Novom Pazaru upravo i jeste kako premostiti te probleme u igra~komkadru? - Nisam od onih koji kukaju kada im pojedini igra~i ne igraju. Ima de~aka koji ~ekaju {ansuiovojepravaprilikada sada, kada nemaju rezultatski imperativ,pru`elepuigruida

poka`ukolikouovomtrenutku mogu-isti~eSivi}. Novi Pazar, za razliku od Hajduka, jo{ uvek nije re{io svoj superliga{ki status. Sigurno }e probati da iskoristi desetkovanost Kuqana, a ima}e i ogromnu podr{ku sa tribina, jer zna se kakav ambijent prave Novopazarci. - Novi Pazar ima svoje probleme i mi se ne bavimo wima. Miimamociqdaodigramomaksimalno,daostavimodobarutisak,tedaiuNovomPazarupoka`emo da Hajduk ovog prole}a igra dobar fudbal. To je na{a obaveza-rekaoje{efstru~nog {tabaHajdukaTomislavSivi}. U Novi Pazar stru~ni {tab Hajdukajepoveosamo17igra~a. Naime, zbog kartona izostaju Pauqevi}, Mujdragi} i Novkovi},azbogpovredaVeselinovi} iMaksimovi}.Imaju}itouviduzapretpostavitijeda}eHajduk susret u Novom Pazaru po~eti u sastavu: Peri}, Cvetkovi}, Fejsa, Vasiqevi}, Dabi}, ^ovilo,Bubalo,Golo~evac,Paunovi},VargaiZorica. \.Bojani}

SPARTAKZLATIBORVODAUIVAWICI

Goluboviponovo desetkovani Zoran Milinkovi}, trener SpartakZlatiborvodeipredgostovaweuIvawici,ekipiJavora, ima problema oko sastavqawa ekipe.Povredeikartoniponovo

ZoranMilinkovi}

kroje sastav Spartaka, a posebno jeosetqivopitawezadwelinijeu kojoj ne}e mo}i da igra ~ak tri standardna prvotimca, bekovi Stevanovi} i Joksimovi} i {toperBrati}.

17

VOJVODINADANAS(16.30)GOSTUJEUSMEDEREVU

JELENSUPERLIGA–27.KOLO Danas SMEDEREVO:Smederevo–Vojvodina NOVIPAZAR:NoviPazar–Hajduk IVAWICA:Javor–SpartakZV ^A^AK:Borac–Partizan BOR^A:BSKBor~a–Rad BEOGRAD:Crvenazvezda–Jagodina Sutra LU^ANI:Metalac–SlobodaPoint KRAGUJEVAC:Radni~ki1923–OFKBeograd

subota28.april2012.

– Krenuli smo desetkovani na gostovawe Javoru, ali bez obzira naizostankekojeimamo,^ovi}a, \ur|evi}a,Stevanovi}a,Brati}a i Joksimovi}a, nadamo se dobroj igriipovoqnomrezultatu.Javor nije u opasnoj zoni, bodovi nisu presudnizaopstanak,pao~ekujem otvoreniju igru sa vi{e prilika za nadigravawe. Znamo kvalitete doma}e ekipe, znamo da su dobro vo|eni, ali se uzdamo u na{u dobruigruuposledwimme~evimai u sve ono dobro {to smo uradili na treninzima – istakao je Milinkovi}. Uzadwojliniji}eodstandradnihigra~aigratisamoVladimir Ota{evi}. –Izanasjejedna~udnautakmica u Kuli gde smo dobro igrali ~akiumomentimakadasmoimali dva igra~a mawe. Nekoliko odli~nih prilika nismo uspeli da iskoristimo,azatosmoka`weni previsokim porazom. Bez obzira natoidemodaqe,moramoimo`emo da nastavimo seriju dobrih igara.Idaqe`elimovisokplasman,adokgodbudebilo{anseza to ne}emo odustajati – dodao je Ota{evi}. N.S.

Novosa|ani`ele ~itavplen Preddana{widuel27. kola Jelen Superlige, fudbaleriVojvodine`ele da se poka`u u lepom izdawu i da osvoje sva tri boda u Smederevu.Doma}inje,sdrugestrane, u lo{oj seriji, pa }e poku{ati ba{ u duelu s izrawavqenim crveno-belima da prekine nepovoqan niz,asvetomoglobipublicidadonesedobarizanimqivsusretukojemjesveotvoreno. [ef stru~nog {taba Vojvodine ZlatomirZagor~i}iwegovpomo}nikSpasojeJela~i}imalisudosta mukaposleduelasJavorom.Otome jeJela~i}naju~era{wojkonferenciji za medije u FC “”Vujadin Bo{kov”rekao: - U Smederevu, zbog `utih kartona,pravodaigranemana{kapitenMiroslavVuli}evi},aneo~ekivanosmosesuo~ilispovredom omladinca [alete Kordi}a koji ima neugodnu upalu prepona. Moreira ide na preglede, jer jo{ od me~a u Kuli vu~e povredu zadwe lo`e i wegov nastup je pod velikimznakompitawa.Onimaveliku `equ da nastupi, ali zbog tegoba kojeimanepru`aono{toodnega o~ekujemo. Dodajmo tome da se na povredu mi{i}a `ali i Stefen Apija, dok je Slobodan Novakovi}, pred utakmicu s Ivawi~animadobiotemperaturuijo{uvekje ima,pra}enuupalomgrla.Tekposle popodnevnog treninga i konsultacije s doktorom Borkom Vukosavom,zna}emonakojeigra~eu MilovanMilovi} Smederevumo`emodara~unamo. Jasnojedastru~ni{tabimadostaproblema vrededodatnokomplikujuionakoslo`enuka{tosesastavatimati~e,jer,dapodsetimo,iz drovskusituacijuuekipi. wega su pro{le sedmice odstraweni golman - Zbog svega {to sam rekao, iz omladinSupi}, Trajkovi}, Mojsov i Katai, a sada poskogpogonasmoseniorimaprikqu~iliNa-

POZNATIREZULTATIFKVOJVODINA UAKCIJIFIFA„THE CHANCE”

Devetnaestmomaka iskoristilo{ansu Devetnaest igra~a iz omladinske{koleFKVojvodinaizborilo je plasman u drugi krug takmi~ewa za najboqeg mladog fudbalera Srbije, u okviru akcijeFIFA„The chance“. Mladi vojvodina{i }e u dru{tvu vr{waka iz jo{ pet srpskih gradova poku{ati da se fudbalskim znawem nametnu, kakobinakrajuoveakcijesamo jedanodwihdobio{ansudaotputuje u Barselonu. U glavnom gradu Katalonije bi}e formirana reprezentacija sa~iwena odnajtalentovanijih igra~aiz celeEvrope.

EvoispiskaodabranihnatestirawuuNovomSadu: Milo{ ^avi} (1994 godi{te, golman), Bojan Nasti} (1994), Milovan Petri} (1994), Dejan Meleg (1994), Milan Spremo (1995), Neboj{aKosovi}(1995),Elmir Asani (1995), Georgije Ili} (1995), Mijat Ga}inovi} (1995), Ugqe{a Joksimovi} (1995), MladenKoji}(1995),Sr|anVukaqevi} (1996), Ilija Jankovi} (1996), Nikola Mili} (1996), NikolaFimi}(1996),VukUgrenovi}(golman,1994),Sr|anBabi}(1995),MirkoIvani}(1993 )iSlavenBa{kalo(1994).

sti}a,Kosovi}aiSprema–dodaojeJela~i}. [tosesameutakmicesaSmederevcimati~e,pomo}nik{efastru~nogstaba Vojvodinejekazao: -Na{doma}insenalaziuserijilo{ihrezultatai`ele}edauduelusnama prekine nepovoqan tok stvari. Svesni smotoga,alinamigraizdrugogpoluvremename~asJavoromdajepravodasenadamo dobrom rezultatu. Nismo, dodu{e, imalivremenazadetaqnupripremuove utakmice,alijesigurnoda}emovoditi ra~unaosvakomdetaquida`elimoda ostvarimo dobar rezultat. Smederevo ima nekolicinu kvalitetnih igra~a, tu presvihmislimnaBra{ancakojijeveomaneprijatanporivaleufazinapada. Wemuuzramejekapiten@ivkovi}koji jevo|ateekipeivelikiradniknaterenu.Minemamopravonikomedapretimo, alio~ekujemda}emomcikojiistr~ena terenulo`itimaksimumkakobismoseu NoviSadvratilizadovoqni. Iskusni {toper Milovan Milovi} nadovezaosenaJela~i}evarazmi{qawa: -O~ekujenaste`aksusret.Smederevu bi eventualna pobeda i definitivno obezbedilaopstanakuligi,dokjenama trijumfveomabitanzbogsituacijeukojoj se nalazimo. @elimo da pobedimo i verujtedanemanijednogjedinogigra~au na{emtimukojisvimsrcemne`elida osvojimosvatriboda. Navija~i su fudbalerima Vojvodine ponovoskandirali“Skinitedresove”na kraju me~a s Ivawi~anima. Kako to delujenavas? -Nijenamnimaloprijatnozbogtoga –iskrenjebioMilovi}.–Navija~iimajupravodaskandirajuono{to`eleimi wihovomi{qewecenimo.Nanamajedaigramo{toboqedokrajaprvenstvaidapoku{amo dasevratimounormlau.Na`alost,zasadanemamorezultate… A.Predojevi}

ZVEZDAPOPRAVQAFINANSIJSKUSITUACIJU

Sponzori podi`u„ulog”

Re|ajuseaktivnostinaMarakanikaonafilmskojtraci.Nakon potpisivawa memoranduma sa kineskim kompanijama oko izgradwenovogstadiona,nared je do{lo i poboq{awe finansijskog stawa. ^elnici SD i FKCrvenazvezdaPetra[kundrii} i Vladan Luki} stavili su paraf na novi memorandum, ovoga puta sa predstavnicima aktuelnog sponzora, kompanije „Gaspromweft”ispredkojeseu Medija centru pojavio zamenik generalnog direktora Kiril Krav~enko. Aneks ugovora bi}e verifokovan do kraja maja, {to zna~i

da}eseupraznukasucrveno-belih sliti dodatna koli~ina novca, ali iznos spada u domen poslovne tajne. Najavqena je i revizija ugovora sa „Telekomom”, odnosno novi povoqniji uslovizaZvezdu. ^itava ceremonija imala je obrise aktuelnog izbornog politi~kog marketinga, jer su joj prisustvovali potpredsednik Vlade Srbije Ivica Da~i}, zatim ministri Oliver Duli} i Neboj{a ]iri}, pa predsednik Skup{tine grada Beograda AleksandarAnti}... Uostalom, bli`e se izbori i naMarakani. Z.R.


18

S PORT

subota28.april2012.

dnevnik

HAJDUK I BUBALO SILNI U SMIRAJU SEZONE

PRVENSTVO SRBIJE ZA MU[KARCE

Ivani{evi} seizdvojio

Bubikulugradi Dugosusefudbaleri Hajduka mu~ili ovog prole}a.No,svemu,pai mukama,do|ekraj.Iako suboqeigralinego{tosutobodovimavalorizovali,minuladva kola prvenstva su podsetila na prva dva kola: dve pobede, {est golovai{estbodova.Hajdukmiran, bezbri`an u fini{u superliga{kesezone.Jedanodonihkojisudonelitubezbri`nostuKulu je svakako mladi napada~ HajdukaMilanBubalo.Iuprvadva kolaupisaojetrigola,ba{kaoi uprethodnadva.Tigolovisunaj~e{}e odlu~ivali o pobedniku. Zato i ne ~udi nadimak Bum-Bum Bubalo. Imaju}i sve ovo u vidu name}e se pitawe: ~emu tako dug golgeterskipost,kadajevi{enegojasnodajere~orasnomstrelcu? -Mnogotogaseizde{avalood onogsjajnogstartaina{evezane ~etiripobede.Ipromenatrenera koja donosi i promenu na~ina igreipovrede,paposletogavra}aweuformu,svemejetopratilo. No, na sre}u, sve je to pro{lost.Po~elisudasti`uigolo-

MilanBubalo

vi,aonozbog~egasamposebnozadovoqanjeto{tosmou{liuniz dobro odigranih utakmica koje smo po~eli da napla}ujemo i bodovima-ka`eBubalo. NakongolakojegjeBubalopostigaouLu~anima,umalomvojvo|anskom derbiju, jedan od na{ih najtalentovanijih golmana Suboti~anin Aleksi} je dva puta mo-

PARTIZAN I AKADEMIJA BAMBI DOMA]INI ME\UNARODNOG TURNIRA NAJMLA\IH

Hiqadudecena terenuuLuki}evu Prvi me|unarodni fudbalski turnir“^in~inkup”,kojiorganizuje menaxerska agencija “A&V Sports”, usaradwisaFKPartizan iz Beograda i Akademijom Bambi izZrewanina,bi}eodr`andanasi sutranasportskimterenimauLuki}evu,krajZrewanina.Naturniru}eu~estvovatitakmi~arigodi{ta2000,2001,2002.i2003.Glavni skautFKPartizanDu{anTrbojevi}kazaojenakonferencijizano-

Slovenije, Hrvatske, Ma|arske, BosneiHercegovineiSrbije. -Zakluboveusvimkategorijama pripremqena su tri pehara, za osvojenoprvo,drugoitre}emesto, abi}enagra|eniinajboqiigra~, strelac i golman, kao i najmla|i u~esnik–objasniojeMartinov,uz napomenu da }e, osim FK Partizan,nastupitiiSpartakizSubotice kao i brojni drugi poznati klubovii{kolefudbala.

IvanMikala~ki,VladimirMartinov,Du{anTrbojevi}iDu{anTanasi} nakonferencijiza{tampu

vinareda}eovobitijedanodnajve}ihfudbalskihturniranateritorijiVojvodine. - Jedan od idejnih tvoraca takmi~ewajezrewaninskaAkademija Bambi, nazvana po nekada{wem igra~u Partizana i na{em reprezentativcu Zoranu To{i}u. Daj Bo`e da iz ovih krajeva potekne {tovi{eZoranaTo{i}a–rekao jeTrbojevi}ipodsetiodabeogradskiPartizanpunoula`euradsa mladimkategorijamaidajezatoi odlu~io da podr`i predstoje}i turniruLuki}evu. Ovihdana}euZrewaninu,odnosnouLuki}evu,bitiprisutnoblizu 70 ekipa, odnosno izme|u 800 i 1.000dece.Turnir}eokupititakmi~areizvi{ezemaqa. Direktor “^in ~in kupa” Vladimir Martinov precizirao je da }e nastupiti mladi fudbaleri iz

JednaodwihjesvakakoiAkademija Bambi. Trener Du{an Tanasi} je rekao da je ova fudbalska akademija do sada u~estvovala na raznimturnirimapoSrbijiiinostranstvu,ida}ena“^in~inkupu”bitizastupqenasasvimgeneracijamatakmi~ara. - @eleli smo da u~estvujemo u organizaciji turnira i da ugostimomomkekodkojihsmobilidosada–poru~iojeTanasi}. Ispred Udru`ewa fudbalskih sudija novinarima se obratio Ivan Mikala~ki koji je pojasnio da}eseutakmiceodigravatinaterenu povr{ine 40 puta 60 metara, da}eekipenastupatisaposedam igra~a i da }e susret trajati dva puta po 12 minuta po grupama, odnosnodvaputapo15minutaupolufinalnimifinalnimnadmetawima. @. Balaban

raodavadiloptuizmre`enakon Bubalovih udaraca. Prvi put iz penala, a u susretu Real - Bajern videlosekakojete{kodatigoli sabeleta~ke. -Naravnodanijelakodatigol. Jednostavno,ose}aosamsesigurnimiAleksi}nijeimao{anseda spre~iloptunaputukamre`i.Za dobroizvo|ewepenalanajbitni-

je je samopouzdawe i dobra koncentracija-isti~eBubalo. DrugigolprotivSpartakamalojeremekdelo:„pro{ao”jekroz dva igra~a gostiju i silovito sa dvanaestakmetaramatiraoAleksi}a. -Kadaho}e.Jasamhteosamoda gurnemloptuiistr~imkontru,a ostalo se desilo samo od sebe skromno}eBubalo. Sada,kadasubrigeprebrinute kakodaqe? -Nastoja}emodafini{usezoneodigramonavisokomnivou,za na{uidu{unavija~a,anakontoga}emovideti{taikakodaqerekaojeBubalo. Ho}eliigrezasvojudu{ubiti inagostovawuuNovomPazaru? - Bi}e to te{ka utakmica. Doma}inseborizaopstanak.Volim da igram u odli~nom ambijentu koji prirede navija~i Novog Pazara. Igrao sam na tom stadionu dva puta kao igra~ In|ije i oba putabiostrelac.Nadamseda}u tu tradiciju nastaviti i u dresu Hajduka - o~ekivawa su napada~a HajdukaMilanaBubala. \. Bojani}

U hotelu “Zvezda”, u Vrwa~kojBawi,odigranoje~etvrtokolopojedina~nog prvenstva Srbijezamu{karce.Dvabrzaremija (Bogosavqevi}-Marku{iMilanovi}-Perunovi})navelasunas narazmi{qawedalisuSofijska pravilasaprvenstvaEvropebila opravdana.Jesteosnovniciq{ahovskeigre(~lan1pravila)matiratiprotivni~kogkraqa,aliako me|usobno igraju igra~i iz iste ekipe, kumovi, ro|aci, veliki prijateqivantableisli~no,nikakvanametawazaigrunemoguda spre~e ne~iju `equ za remijem. Simulirawa igre do odre|enog brojapoteza,iliponavqawempotezadabisene~ijazadataforma zadovoqila ne vode ni~emu, a ~esto bude i komi~no. Prema tome, remijeremii{tasetumo`e.

Be~ej:Prate}ide{alojenizzanimqivihduela.Jedan vawauvodikroztakmise, svakako, vodio izme|u svoje~ewe Regionalne lige vremenodva„genseka“,{estostruvaterpoloveterana,kao kog {ampiona sa Tise Zvezdana dasevremevra}aunazad.Be~ejci Kapri{a i na{eg najtrofejnijeg su, opet, vaterpolo velesila. Pokluba Mirka Bradaji}a, a drugi sle dve titule u prve dve sezone izme|ulevorukog~lanadoma}ina pomenutog takmi~ewa, na dobrom I{tvana Mesaro{a i Beogra|asuputudazabele`etrofejnihet– na.Uslovnore~eno,nijebilopotrik. U dosada{wih pet utakmica zabele`ili su istotolikopobeda.Istina, dabistiglidociqa,neophodnojedabudunedodirqivi i na „fajnal foru“ koji }e se odigrati tokom posledwegdanajunaiprvogjula u Somboru. Ali, istina jeitodasuuliga{komdelu prvenstvene trke po~etkommartadeklasiralitrenutno drugoplasiranu Vojvodinu na Bawici rezultatom15:8,ajo{gorejeunedequprepodneulegendar- OtacI{tvanisinViktorMesaro{ nombazenukrajTisepro{aoParbednika, po{to je Mesaro{ dao tizan, po{to su Be~ejci slavili isto golova, ukupno osam, koliko sa16:8. itimsaBawice.Zanimqivodasu Dva su okr{aja, iz sasvim raz- svedoci„Pi{tinografala“bili li~itihrazloga,bilau`i`ibe- wegov istoimeni otac, koji je i ~ejske epizode. U derbiju starih sambiovaterpolistainajve}ije rivala„dekasTiseiBawice“bi- „krivac“ {to mu je sin po{ao istimputem,aliiwegovsinVik1. Be~ejac 5 5 0 0 63:32 15 tor, koji je nasledio porodi~ne 2. Vojvodina 5 4 0 1 67:45 12 geneipolakojepo~eodakr~iput 3. Partizan 5 3 0 2 48:48 9 uvodi.Drugi,opetuslovnore~e4. Kruna 5 3 0 2 37:41 9 no,zanimqivokr{ajbiojesudar 5. Spartak 6 2 0 4 58:64 6 VojvodineiSente.Nezbogrezul6. Polet 5 1 0 4 40:51 3 7. Senta 5 0 0 5 28:58 0 tata, jer su Novosa|ani znatno kvalitetniji, ve} zbog nastupa najstarijeg igra~a aktuelnog takmi~ewa @ive Cveti}anina, koji je,upravo,22.aprilaobele`io63. ro|endanisaigra~isumuubedqivom pobedom od 21:8 na najlep{i mogu}i na~in uveli~ali slavqe. U tre}em nedeqnom okr{aju hrvatskipredstavnikKrunaizOsijeka pobedila je suboti~ki Spartak10:7itako,koloprekrajaliga{kogdelatakmi~ewakoje}ese odigrati20.majauSenti,izborilapravou~e{}ana„fajnalforu“ uSomboru. V. Jankov @ivaCveti}anin

Ivani{evi} – Miladinovi} Damin gambit 1.d4 d5 2.c4 c5 3.c:d5 D:d5 4.Sf3 c:d4 5.Sc3 Dd6 6.D:d4 e6 7.Lf4 D:d4 8.S:d4 a6 9.g3 Lb4 10.Lg2 Se7 11.0–0 Sd7 12.Se4 Sd5 13.Sd6+ Ke7 14.L:d5 e:d5 15.S6f5+ Kf8 16.Tac1g617.Se3

17...Sf6? 18.Le5 Le7 19.Tc7 Ld8 20.Tfc1 Lh3 21.T:b7 Tg8 22.Tc6 Lc8 23.Ta7T:a724.T:c8Td71:0

REGIONALNA LIGA VATERPOLO VETERANA ULAZI U ZAVR[NU FAZU

Be~ejcipred het-trikom

IZABRANE PARTIJE 3. KOLA

Abramovi} – Markovi} Kraqeva indijka DejanPikula

Pikula i Bodiroga su igrali takobrzosvojupartijukaodasu igraliusalonuvozabrzihpruga. Tabrzinamogu}edajestajalaBodirogu boqeg rezultata. Na 25. potezbelog(d5)nijena{aopravi odgovor a posledica toga bio je gubitak kvaliteta. Preostalo je jo{samodaPikulatehni~kirealizuje material. Partija Sedlak-Abramovi}nemo`esepohvaliti uzbudqivim potezima. Negdeusredi{wicipo~eojebelidaza~ikavasvojomdamomcrne pe{akedaiza|usaosnovnogreda {toseutopovskojzavr{nicipokazalokobnimpocrnog,jersumu pe{aci postali rawivi. Osim toga morao je crni i da brani osmiredodmata. Markovi}jeprotivDamqanovi}a usredi{wici,u`eqidaosvojicrnogtopanaf8,odigraobelopoqnog lovcanaivicutable(h5)atojeposlu`iloiskusnomDamqanovi}udas tempomdovedesvogtopaprekopoqa f6 na h-liniju koji je, pokazalo se, imao odlu~uju}u ulogu u razbijawu odbraneokobelogkraqa.Popovi}je protiv Ivani{evi}a ponovo odigraoonusicilijankusaLb5,kaoprotivBogosavqevi}a,alijecrniodabraomirnijuvarijantuodsvogprethodnika. U materijalno jednakoj zavr{nici prodor crnih pe{aka na kraqevomkrilubiojebr`iodprotivni~kihkoleganadaminojstrani. Biv{i omladinski prvaka sveta Igor Miladinovi} je junaku prva dva kola, aktuelnom omladinskom {ampionuSrbije,AleksandruIn|i}u,poru~io,nasvomprimeru,da jeslavaprolazna.Odli~nojeigrao Igor i posle jedne nepreciznoti In|i}ausredi{wicistekaoodlu~uju}uprednost.Nasvoju`alost,u cajtnotu beli nije na{ao pravi plan za realizaciju, nasuprot In|i}u, pa je tako omladinac ubele`io jo{ jedan vredan poen i velemajstorskiskalp. Rezultati4.kola:Pikula–Bodiroga (Skandinavska odbrana)

1.d4Sf62.c4g63.Sc3Lg7 4.g3 0–0 5.Lg2 c5 6.Sf3 d6 7.0–0 Sbd7 8.b3 a6 9.Lb2 Tb8 10.d:c5 d:c5 11.Dc2 b5 12.Sd2 Lb7 13.L:b7 T:b7 14.c:b5 a:b5 15.a4 b:a4 16.S:a4 h5 17.Tac1 h418.L:f6L:f619.Tfd1Dc8 20.Se4Tc721.Sa:c5Se522.b4 Dh323.S:f6+e:f624.De4h:g3 25.h:g3 Tb8 26.Sd3 Te7 27.Sf4Dh828.Sd5Te629.Td2 Kg7 30.Kg2 Dh6 31.Sf4 Tee8 32.Th1Dg533.Tc2Sg434.Dd4 Tbd8 35.Dc5 Se5 36.Ta2 Df5 37.f3Tc838.Dd5Tcd839.Dc5 Dd7 40.Ta7 Dd2 41.Dc1 g5 42.Db1Sd3

43.T:f7+!! Kg8 44.Th8+ K:f745.Db3+Kg746.Th7+1:0 1:0,Markovi}-Damqanovi}(Sicilijanska odbrana) 0:1, Sedlak Abramovi} (Igra daminog pe{aka) 1:0, Milanovi} - Perunovi} (Grinfelsdova odbrana) remi, Miladinovi} - In|i} (Pir~evo otvarawe) 0:1, Popovi} - Ivani{evi} (Sicilijanska odbrana) 0:1, Bogosavqevi} - Marku{ (Nepravilnootvarawe)remi. Plasman: 1. Ivani{evi} 3,5, 24. In|i}, Damqanovi}, Perunovi}3,5-6.Bogosavqevi},Marku{ 2,5,7-9.Sedlak,Popovi},Abramovi} 2, 10-11. Milanovi}, Pikula 1,5, 12. Miladinovi}, 1, 13. Bodiroga0,5,14.Markovi},0.Partije se mogu pratiti u`ivo preko interneta na www.serbiachess.net od 15.30~asova. B. Dankovi}

DANAS NA SPORTSKIM TERENIMA Fudbal Prva liga Srbija - NOVI SAD: NoviSad-Mladiradnik,ZREWANIN: Banat - Srem, PE]INCI: Dowi Srem - In|ija, MLADENOVAC: Mladenovac - Napredak, LU^ANI: Mladost - Proleter, BEOGRAD: Tel eo pt ik - ^uk ar i~k i, NI[:Sin|eli}-Radni~ki(S). Utakmicepo~iwuu16.30~asova. SrpskaligaVojvodina- BA^KI JARAK:Mladost-Kikinda,^ELAREVO: ^SK Pivara - Senta, VR[AC: Vr{ ac - Teks til ac Ites, [ID: Radni~ki - Cement, STARA PAZOVA:Pali}-Sloga(T). Utakmicepo~iwuu16~asova.

Vojv o| ans ka lig a Ist ok - BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo-Obili},BANATSKOVELIKOSELO:Kozara-AFK,PAN^EVO: Dinamo - Ba~ka (P), SUBOTICA: Ba~ka 1901 - Budu}nost (SC), KOVIN:Kolonija-Proleter(BK), NOVIKOZARCI:Sloboda-Jedinstvo(NB). Utakmicepo~iwuu16~asova. Vojvo|anska liga Zapad - SREMSKA MIT ROV IC A: Radn i~k i Stani{i},RUMA:Prvimaj-Polet (S), BA^KA PALANKA: Ba~ka Indeks,NOVISAD:Borac-Jedinstvo (SP), Crvena zvezda - Sloga (E),KA]:Jugovi}-Mladost(BP). Utakmicepo~iwuu16~asova.

Podru~na liga Novog Sada - SRBOBRAN: Srbobran - [ajka{ (16 ~asova). GradskaligaNovogSada-NOVI SAD:@elezni~ar-Futog(16~asova).

Rukomet Superliga za mu{karce - KA]: Jug ov i} Unim et - Crv enk a Jaf a (19), NOVI SAD: Vojvodina - @elez ni~ ar 1949 (17), PAN^ EV O: Dinamo - Napredak (20.30), BEOGRAD:PKB-Metaloplastika(18), Partizan-Po`arevac(19.30),LAZAREVAC: Kolubara - Radni~ki (19.30).

Superligaza`ene -NI[:NaisaRadni~ki Lepenica (18.30), JAGODINA: Jagodina - Ba~ka Palanka Nopal(19),BEOGRAD:JPRadni~ki - ^a~ak (17), ZAJE^AR: Zaje~ar Crvenazvezda(19). Prvamu{kaliga -ZAJE^AR:Zaje~ar-Vojput(17),NOVAVARO[: Zlatar-BaneRa{ka(19),PRIBOJ: Priboj - Proleter Agro`iv (18), JAGODINA:Jagodina-@elezni~ar (16.30), TEMERIN: Mladost TSK NoviPazar(19). Prva`enskaliga -NI[:Crveni krst-MetalacAD(20.30),KRU[EVAC: Napredak - Vojvodina (20), KRAQEVO:Metalac-Radni~kiResavac(16).

Druga mu{ka liga, sever - JA[A TOMI]: Napredak - Jabuka (19), BANATSKI KARLOVAC: BanatskiKarlovac-Somborelektro(19). Prva vojvo|anska mu{ka liga VOJVODASTEPA:VojvodaStepaPutinci (18), KQAJI]EVO: Kqaji}evo-Kikinda(17.30),NOVIBE^EJ:Jedinstvo-Grafi~ar(19). Prva vojvo|anska `enska liga RUMA: Sloven - Dolovo (19), @ABAQ:@eqa-Crepaja(17).

Ko{arka Prva `enska liga (plej - aut) ZREWANIN: Proleter - Loznica (20).


SPORT

c m y

dnevnik

STRELAC ODLU^UJU]EG GOLA ZA PLASMAN TIMA IZ BILBAOA U FINALE LIGE EVROPE

FernandoQorente

Strelacvode}egpogotkaSusaeta ocenio je da je u odli~nom dvome~udvakluba nakraju,ipak, pro{aoboqi. -Onisubiliboqiuprvomme~u, ali smo znali da }e na na{em SanMamesubitidruga~ijapri~a. Malonasjeporemetiowihovgol u prvom poluvremenu, me|utim, bilismojakiinakrajustiglido pogotka kojeg smo `eleli i koji nas je odveo do zaslu`enog tri-

ZVEZDA @ELI PROTIV JAGODINE DA POPRAVI UTISAK S KARABURME

Motivni(je) problem

Priznaje trener crveno- belih Robert Prosine~ki da je wegova ekipa na Staroj Karaburmi bila ispod svog nivoa, da je odigrala najslabiju utakmicu ovog prole}a. Ali, i dodaje da ne zna prave razloge za padmotivacije. -Ostalismobezpravogritma, stajali daleko od igra~a. Vredna pomena je ~iwenica da smo izbegli poraz, ali nisam video razloge za izostanak ve}e borb en os ti. Jedn os tavn o, nai|etakavdanufudbalu.@elimo ispravku protiv Jagodine,koja je, za mene hit prvenstva,mo`e~akiuEvropu.Verujem da }emo odigrati kvalitetan me~ i opet se vratiti u pozitivnu seriju - smatra trenerBeogra|ana.

Hitri napada~ Filip Kasalica uveren je da }e danas (19) Zvezdaosvojititrinovaboda. - Jagodina je veoma nezgodan gost,alinana{ojMarakanimi se pitamo. Sve zavisi od nas. Tenzija jeste nekako pala u prvenstvu, ali Zvezdin dres je uvek motiv da se pru`i maksimum. @elimo da u pobedni~kom raspolo`ewu do~ekamo finale Kupaidomognemosetrofeja. Trener Prosine~ki, mimo svog obi~aja, nije mogao da izdiktiraimenastartera. - Imamo kadrovskih problema,vanstrojasuMiki},To{i} i Petkovki}. Ima jo{ rovitih igra~a,pa}useteknakonve~erwegtreningaodlu~itizapostavu-konstatovaojeProsine~ki. Z. Rangelov

19

DANAS U SOMBORU PRVENSTVO SRBIJE ZA SENIORE

Bitkaza moskovskevize

Hteosamda pla~emodsre}e Napada~ Atletiko Bilbaa Fernando Qorente,strelacodlu~uju}eg gola za plasman u finaleLigeEvrope,izjaviodaje wegov klub napravio istorijski uspeh. Klub iz Baskije, nakon {to je eliminisao Man~ester junajted i [alke,nadigraojeSporting(3:1) i izborio prvo evropsko finale posle 35 godina i poraza od torinskog Juventusa u finalu Kupa UEFA1977. -Ovojeneverovatno.Prviput hteosamdazapla~emnaterenujer smo ispisali novu stranicu istorije. Ovo je iznad re~i, ovo je najboqe,izjavio jeFernandoQorente. [panski reprezentativac pogodio je protivni~ku mre`u u samomfini{u susreta,kadasusvio~ekivaliprodu`etkeprirezultatu 2:1 za Atletik, kao {to je biloiu prvomme~uza Sporting uLisabonu. -Nadamseda}emoovakavposao uraditi i u finalu, verujem u pobedu.Oviigra~iinavija~isu tozaslu`ili,poru~iojeQorente,~ijem klubu predstojiifinale Kupa kraqa u kojem se sastaju sa Barselonom.

subota28.april2012.

umfa, rekao je Susaeta. Atletik Bilbao }e u {panskom finalu 9. maja u Bukure{tu igrati protiv Atletiko Madrida, koji je eliminisaoValensiju. Madri|ani su bili boqi od Valensije i u revan{u (1:0), nakon {to su prvi me~ kod ku}edobili4:2. Trener Dijego Simeoneoceniojedaje wegovom timu bio olak{an posao zbog povrede Serhija Kanalesa, koji je je u 58. minutu susreta na „Mestaqi” iznet sa terenananosilima. - Znali smo da }e povreda Kanalesa predstavqati udarac za wih.Kontrolisalisuigruipritisli nas, ali smo napravili takti~kuizmenuiudrugompoluvremenu nismo imali problema. Sve je re{eno kada je Adrijan postigaopreleppogodak,rekaoje Simeone,~ijijetimuzavr{nici sa~uvao pobedu sa desetoricom, nakon{tojeTijagoiskqu~enzbog udarawaSoldada. (Mondo)

Dr`avnoprvenstvoza seniore i seniorke u sambouodr`a}esedanas u Somboru. O~ekuje se dolazak svih najboqih majstora oveborila~keve{tine,jer}eovo bitiprilikadasepoka`unastruwa~iinametnuselektoruVlatku Belovukovi}u za predstoje}e prvenstvo Evrope u Moskvi (1721.maj).Nemasumweda}enajvi{e kandidatau`enskojkonkurenciji biti iz novosadskog Partizana, koji dominira posledwih godina na doma}oj sambo sceni, ~ije takmi~arkeosvajajumedaqenaevropskoj i svetskoj sceni. Na nedavno odr`anom prvenstvu u Rumuniji Milica @abi} i Ivana Jandri} osvojilesusrebrnemedaqeujuniorskojkonkurenciji.Sigurnojeda }eoneiuSomborupotvrditisvoj kvalitet, ako budu nastupile kao seniorke, ali }e ih selektor „odmoriti” za Moskvu, jer ih `eli potpunospremneuoktobrunasvetskomprvenstvu. Bi}e velike vatre u kategoriji do 52 kilograma kod dama gde }e {ansu za Moskvu tra`iti Temerinka Smiqana @ivkovi}, pro{logodiwaprvakiwaEvropeivice{ampionka sveta u juniorskoj konkurenciji, kao i ne{to iskusnijaMa{aSmiqkovi}kojajepre dvegodineosvojilabronzanumeda-

orskogEP),novosadskabezbednost u Vuka{ina Kova~evi}a i bra}u Begovi},Zaje~arci u Ivana Di{kovi}a, Marka Mijalkovi}a i NenadaA}imovi}a, Obrenov~ani u mladog Dragana Mitrovi}a i Uro{a Ninkovi}a,aZrewaninci u Andreja SakaNikolaZeremski(desno)branititulu la, Nikolu ZequnaEPzaseniorke.TamaraMiremskog i Gavrila Pilipovi}a, a li{i}ve}imadveseniorskebronuzdanica La}ar~ana je stameni ze, Diana Mori} svetsko zlato i DarkoSto{i},aliimla|anaVaevropsku bronzu ali zbog povrede lentina[}urk.Neizvesnojeukopropusti}e takmi~ewe u Somboru jem sastavu }e do}i predstavnici isprematizaSPunovembru,kada novosadske Slavije, ali s wima seo~ekujeda}ebitipotpunofit. uvek treba ra~unati na borbu za U borbu za najvi{i plasman umenajvi{i plasman. Nema sumwe da {a}eseikadetkiwaAndreaSakal }e i ovo takmi~ewe biti veoma iz zrewaninskog Proletera, a vikvalitetno,ave}inaborbineizvesokomplasmanunadajuseiNovosasna,{tomo`esamodaradujequbi|ankeRadi}evai[imonkovi}eva, teqeborila~kihsportovakojidokao i takmi~arke doma}e Ba~ke, |udaprateovotakmi~ewe. CBV-a iz Stani{i}a, ObrenovPrvenstvo}eseodr`atiubori~ankeiTemerinke. la~koj sali Sportske hale MoMnogo neizvesnije bi}e u mustonga od 11 ~asova. Organizator {kojkonkurenciji,gdeve}inaklu- prvenstvajeSambosavezSrbije,a bovaimasvojeadute.Somborcive- tehni~ki organizator doma}i Xuruju u Nikolu Lemi}a i Dejana doisamboklubBa~ka. Tomca (bronza sa posledweg juniS. J.

DANAS I SUTRA ME]UNARODNA REGATA U MA\ARSKOJ

Prilikazamlade Ovog vikenda u Ma|arskoj}ebitiodr`ana tradicionalna me|unarodna regata na kojoj }e u~estvovati i na{i vesla~i. Stru~ni {tab srpske reprezentacije je odlu~io da se u Segedinutakmi~esamodvaseniora Du{an Bogi}evi} i Aleksandar Filipovi}, dok }e ostatakna{ihnajboqihvesla~anastaviti da se priprema na Srebrnom jezeru za Prvi svetski kupkoji}eseod4.do6.majaodr`atinaSavskomjezeru(AdaCiganlija). Pored Bogi}evi}a i Filipovi}a, koji }e kao na nedavnojInternacionalnojregati uZagrebuprvogdanatakmi~ewa u Segedinu veslati u skifu, a druguudublskulu,putMa|arske jeotputovaoivelikibrojjunioraikadeta. Trener reprezentacije Aleksandar Ivkovi} pred odlazak u

AleksandarIvkovi}

Ma|arsku rekao je da se u juniorskoj konkurenciji najvi{e o~ekuje od ~etvorice vesla~a Partizana Andrije [quki}a, Igora Lon~arevi}a, Aleksan-

dra Marinkovskog i Bojana Do{qaka. – Kao i u Zagrebu [quki} i Lon~arevi} odnosno Marinkovski i Do{qak }e prvog dana veslati u dvojcu bez kormilara, a drugog dana u ~etvercu bez kormilara. Prva mesta i medaqe u obedisciplinezaovu~etvoricu vesla~a se sami po sebi name}u kaojediniciq,aiskrenosenadam da }e ponoviti uspeh iz Zagrebakadasubilisuperiorniu svojimtrkama.Ipak,zapomenuti kvartetregatauSegedinu}ebitisamoposledwazna~ajnaproverapredmnogoja~ujuniorskuregatuuMinhenukoja}eseodr`atiuterminuPrvogsvetskogkupa u Beogradu. Brusimo formu za Minhen,gde}ebitinajja~akonkurencijakadasuupitawujuniori,iupravouNema~kojbitrebalo da poka`u svoju pravu vrednost – istakao je Ivkovi} i do-

dao: – Juniorske i kadetske reprezentacije jo{ nisu formiranepa}esvivesla~ikojinastupaju u Segedinu nastupati u dresu svojihklubova.Pomno}emopratitirezultatesvihividetikakonapredujustvarinakonregate uHrvatskojnakojojsmo,tako|e, nastupili u velikom broju - rekaojeIvkovi}. Kadajere~oseniorimaBogi}evi}u i Filipovi}u, uz ogradu da on nije wihov trener, Ivkovi}jekazao: –OdovedvojiceseniorauSegedinu o~ekujemo da, u svakom slu~aju,poboq{ajuutisakizZagrebakadasudo{lidoBfinala uskifuikadasuosvojilibronzu u dubl skulu. Wih dvojica su kandidati za sastav najja~e reprezentacije i od u~inka u narednom periodu zavisi}e da li }eseizboritisvojemestoutimu. J. G.


20

S PORT

subota28.april2012.

VOJVODINADO^EKUJE@ELEZNI^AR

VE^ERASJUGOVI]UNIMETICRVENKADELEMEGDAN

Ni{lijama nigramnade Superliga{ka sezona bli`i sekraju.Dospu{tawazavesena prvenstvopreostalojedaseodigrajo{petkola.Usamomvrhu karavananemamnogoneizvesnosti,alijezatonaza~equpakleno. U celoj pri~i rukometa{i Vojvodinemirnodo~ekujupreostaleme~eve,bezprvelikogrezultatskog ali svakako takmi~arskog zna~aja. U naredne dve nedeqedonovepauze,ovogaputa zbog zavr{nice Kupa Srbije u Boru, crveno-beli }e dva puta biti doma}ini. Prvi naredni rival Novosa|anima na Slanoj bari bi}e ekipa ni{kog @elezni~ara koja je u prethodna dva kola zabele`ila isto toliko pobeda, protiv Po`arevca i prethodnog vikenda u duelu sa Kolubarom, osvojiv{i zlata vrednebodoveuborbizaopstanak. - Imali smo prilike da pogledamoposledwedveutakmice @elezni~ara, koji je dolaskom biv{eg selektora Jovice Cvetkovi}a opasno unapredio igru svog tima od kako je posledwih 20 - tak dana seo na klupu Ni{lija. Cvetkovi} je vrlo brzo usadio prepoznatqiv stil igre kojijeforsiraoikaoselektor. Ni{lije sada igraju u jakom tempu,brzonacentruisadosta izmena tokom me~a. Sigurno da dolazeuNoviSadsamotivomda senadigravajuipoku{ajudanas

iznenade - kazao je \or|e ]irkovi}. Na drugoj strani, Popov i drugovi su odavno obezbedili drugo mesto, {to je u mnogome uticalo na igru crveno-belih, koji su porazom u Po`arevcu 25:21 nanizali tri kiksa na strani.Prilikudapopraveutisak protiv silno motivisanih Ni{lija, izabranici trenera \or|a]irkovi}asigurnone}e olako shvatiti.Vojvodina je jesenas lako iza{la na kraj sa borbenim Ni{lijama na wihovomterenu,slaviv{i28:21.Sigurno da }e momci u crveno-belimdresovimau~initisvedasa dvanovabodado|unadomakoveredrugogmestauSuperligi. - [to se ti~e sastava za ovaj me~ ne mo`emo da ra~unamo na Nenada Radosavqevi}a kojeg je, posleutakmiceuPo`arevcu,na osnovu prijave sudija i delegata, suspendovao direktor lige, kao i Dragana Suxuma kojeg je Upravni odbor kluba suspendovao. Milo{evi} je proteklih dana vukao stoma~ni virus, ali seoporavioiodradioposledwa dva treninga i spreman je za utakmicu-rekaojetrenercrveno-belih. Utakmica26.kolaSuperlige SrbijeVojvodina-@elezni~ar 1949igrasedanasnaSlanojbarisapo~etkomu17~asova. I.Grubor

KVALIFIKACIJEZAOLIMPIJSKEIGREUKINI

Maksimovi}jedini predstavnik Posle neuspelog nastupa na{ih rva~a u gr~ko-rimskom stilu na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Bugarskoj, ovog vikenda izabranici trenera Sterena

Aleksandar Maksimovi} (desno)

Damjanovi}a ima}e novu prilikudauKini(Taijanu)poku{aju daizvadevizuzaLondon.Zarazliku od Bugarske kada su u~estvovala~etirina{arva~a, sada }e Srbiju predstavqati jedinoAleksandarMaksimovi}. Osvaja~ bronzane medaqe sa EP odr`anog u martu u

Beogradu poku{a}e da se bori zapreostalihpetmestaukategoriji do 66 kilograma. Maksimovi} }e na struwa~u iza}idanasu7~asovapona{em vremenu, a finala su predvi|ena za 12. Samo prva trirva~asaovogturnira obezbe|uju vizu za London, a za preostaladvamestaima}e priliku na turniru u Finskoj idu}eg vikenda. - Verujem da je Maksimovi} kadar da osvoji normu za Olimpijske igre na turniru u Kini. Potrebno je da na{ takmi~ar bude me|u prvomtrojicomboraca u kategoriji. Sada su mu i ve}e {anse nego{tojetobilou Sofijigdesupro{li samo finalisti. Ve} su mnogi takmi~ari iz svetske klase obezbedili vizu, ali to nikako ne zna~i da }e se Maksimovi}pro{etati.Mnogo togazavisi}eiod`reba,aliu vakom slu~aju optimisti smo rekao je trener nacionalnog timaSterenDamjanovi}. J.G.

dnevnik

Ka}anine`ele daustuknu Rukometa{iJugovi} Unimeta su u prethodnom kolu podbacili u Smederevu, no, `ivot te~edaqe.Uslediojeoporavak, a potom ve~eras sledi me~ sa jo{jednomodekipakojasegr~evito bore za opstanak, Crvenkom. Susret }e biti odigran na „sveti dan„ (28. april) Jugovi} Unimeta,nadankadasuKa}ani osvojili evropski ^elenx kup. Verujemo da }e ovaj istinski sportskipodvigbitivelikainspiracija naslednicima TihomiraDoderaiArpada[terbikadaosvetlajuobrazsvomklubu i ostvare pobedu kojom bi, definitivno,obezbediliplasman usredinisuperliga{ketabele. -Jo{kaode~ki}diviosamse tada{wimigra~imaJugovi}ana ostvarenom uspehu i ma{tao da }u i ja jednog dana biti u istoj takvoj situaciji da se borim u klupskomdresuukojemsamstasaozanekitrofej-rekaojelevoruki bombarder Qubomir Jo{i}.-Nadana{widanuvekse, posebnomiKa}ani,ose}amouzvi{eno, po{to smo jedini klub u dr`avi koji je u novijoj istorijiosvojionekievropskitrofej. Zato niko od nas, sada{we generacije,nemapravodasepoigrava sa zna~ajnim datumima u klupskoj istoriji. Prethodnih dana radili smo maksimalno ozbiqno, koncentrisano i po`rtvovano kako upravo ne bismodoveliupitaweve~era{wu

ZAPRVOMAJSKI PRAZNIK

Bo{kovi}i Jokanovi} okupqaju golmane Selektor `enske rukometne reprezentacije Srbije Sa{a Bo{kovi} i trener mu{ke juniorske reprezentacije Slobodan Jokanovi}, u ponedeqak i utorak organizova}e trena`ni centar, na kome }e raditi sa golmanima kandidatima za sastav nacionalnihselekcija. U hali Slodes na}i }e se 12 igra~ica i igra~a, i to: Marija Oqa~a (Kwaz Milo{),Tijana]osi}(Radni~ki Lepenica), Sne`ana Le`aja(Crvenazvezda),Darjana Vukli{ (Crvena zvezda), MajaMilovanovi}(Medicinar), Sanela Aleksi} (Kikinda), Mihajlo Radovanovi} (Partizan), Luka Arseni} (Vojvodina), Uro{ Tomi} (Zaje~ar), Stefan Manojlovi} (Crvenka), VladimirCupara(SCVo`dovac), FilipRisti}(Kolubara). J.G.

Borac za ~ast i obraz kluba: Qubomir Jo{i}

pobedunadCrvenkom.Crven~ane, pogotovo danas, ne smemo podcenitinijednogtrenutka. Na{i superliga{ki „davqenici„,popravilu,„ulazeuformu„uposledwihpet–{estkola,

apotvrdatogasuishodime~eva 25. kola kada su svi ostvarili pobede. - Verujte, uop{te se ne optere}ujemo drugim ekipama. Gledamosvojaposlaitrudimoseda

u svakom me~u, bez obzira gde igrali, osvojimo bodove. Tako }e biti i ovoga puta. Crven~animasvaka~ast,`elimoimsve najboqe i da obezbede opstanak uligi,alibodove}emoratida potra`enadrugommestu. Kako stvari stoje lestvica spasajepodignutananeverovatnih 26 bodova, Jugovi} ima 24, ali i vrlo te`ak raspored do krajaprvenstva. -Zatojevrlova`nodamive~eras pobedimo. Prvo, re{ili bismoopstanakJugovi}auligi, adrugo,rastere}enijebimogli daodemouBornafinalniturnirnacionalnogKupa.To}ebiti jedinstvena prilika moje generacije 1988, kojoj na leto isti~e ugovor, da osvojimo Kup Srbije,{tobibilakruna. Svako opu{tawe u superici moglo bi vas ko{tati ulaska u zonusumraka. - Od preostalih pet rivala, ~aktrisegr~evitoborezaopstanak. Vi{e nego ikada potrebnisunammiripodr{kapublike. Svesni smo da nam ne}e bitilako,jerCrven~anidolaze sa`eqomdapobede.Tojewihovopravo,aliimi`elimodaim serevan{iramozajesewiporaz idamirnijeu|emouzavr{nicu ukojojgajimoiposebneambicije-naglasiojeJo{i}. Utakmica Jugovi} - Crvenka igra se ve~eras od 19 ~asova u Hramu. J.Gali}

CRVEN^ANIUKA]U

Te{ko}eihohrabrile Pobeda rukometa{a CrvenkeprotivCrvenezvezde,realno je o~ekivana, s obzirom da su Beogra|ani nakon svih de{avawa u wihovom klubu, sada daleko od mogu}nosti za ve}a ostvarewailidaulivajuposeban strah. Osvoj en i bod ov i produ`avajurealnunaduzaopstanak,aliwu,tosvakakotrebanaglasiti,podgrevaidodatna psiholo{ka dimenzija ste~ena ovim uspehom. Jer, nakon neo~ekivanog ostavqawa ekipe od strane trenera Svetozara Jovovi}a, u vatru je ba~en mladi, neiskusan za ovaj rang takm i~ ew a. Igor Des nic a i bilo je pitawe kako }e se sna}iuokru`ewuukomesunekolicina bili prvotimaca kada jeonpo~iwaodatrenirarukomet. Ali, upravo ovaj znak pitawapretvorenjeuvelikiuzvi~nik.Igra~isulistomprihvatili priznawe i sugestiju Jovana Mjerima~ke, dugogodi{weg golmana Crvenke, sada trenera svojih naslednika, da oni tol ik o dob ro znaj u ovu igruidaimjeuovomtrenutku prioritetan pristup i ostavqawesrcanaterenuuodnosu na robovawe bilo kakvoj tak-

tici, ~ime }e najboqe pomo}i svomnovomtreneru. -Zaistasampresre}an{tose svetakoiodigraloiveomasam zahvalan svim igra~ima, posebno onim starijim, {to su mi svojimodnosompomoglidauprvom planu ostvarimo klupski interes-zadovoqnoisti~eDesnica. Nema sumwe da }e isti moto va`itiizave~era{wegostovawe u Ka}u, koje mo`e da bude presudno,aliinemorazadaqi statusCrvenke. -O~ekujenaste{kautakmica. Na{jemotivciqopstankaadoma}inima da se u deceniji od osvajawa^elenxkupajo{jedanput u dobrom svetlu predstave svojimnavija~ima.To}emo`da uticati na kvalitet igre, ali rezultat je ono {to se pamti. Mislimdasmoiporedmorawau psiholo{kojprednostiire{eni da podvigom prevazi|emo okolnosti u kojima smo se na{li. U suprotnom mogao bi to biti i na{ opro{taj od Superlige - procewuje najubojitiji strelacCrvenkeDejanProle. ZarazlikuodwegaVladoRa~i}, koji tako|e isti~e veoma te{koisku{ewe,nemislida}e

daqa sudbina Crvenke biti re{ena ve~eras, bez obzira koji rezultatbude. - Nakon ve~era{weg susreta jo{jeosambodovauigri,araspored, i na{ i ostalih koji strepe za opstanak, je takav da do posledweg kola ne}e biti raspleta-o~ekujeRa~i}. Trener Igor Desnica veruje da ni ovom prilikom ne}e izostati voqni momenat, koji se nazirekaodobitnakombinacijaiusvimnarednimde{avawima, jer su Crven~ani ve} nekoliko puta pokazali da znaju da seuzdignukadajenajte`e. -Ono{tomenajvi{eradujei hrabri je ose}aj da smo se svi bezimaloprepoznavawailinagla{avawa pojedina~nog u~inka,ve}ihilimawihmogu}nosti ili znawa, sna`no podredili zajedni~kom ciqu. A kada do wega do|emo, u {ta verujem, u analizi treba i rangirati doprinose-ocenajeIgoraDesnice koji je u prethodnim danima veoma ozbiqno i sadr`ajno radio, uz malu zabrinutost zbog povrede ~lanka Jo`efa Holperta, ali je wegov ve~era{wi nastupsasvimizvestan. T.Jovovi}

SUTRAPO^IWEME\UNARODNITURNIR„RASTIMO–TROFEJGRADANOVOGSADA”

Slatkemukeorganizatora Jo{ jedan dan ostao je do po~etka drugog me|unarodnog turnira „Rastimo - Trofej grada Novog Sada” (29. april - 1. maj), koji }e okupiti preko 1.000de~akaidevoj~icaurukometui mini rukometu iz 91 ekipe iz Ma|arske, Rumunije, Slovenije, Republike Srpske,BiH,CrneGoreiSrbije.Organizator i doma}in je Rukometni klub Rastimo, u saradwi sa rukometnimsavezimaVojvodineiGradaNovog Sada.Pro{logodi{wamanifestacija je o~ito imala nezapam}en odjek u sportskim, a pogotovo u rukometnim, krugovimapasuseovegodineuzsaglasnost pokroviteqa Gradske uprave za sportiomladinuNovogSada,uorganizaciju, pored Ka}a i Futoga, ukqu~iliikom{ijskisportskisaveziBeo~ina,Budisavei@abqa. -Ovegodineimalismoneverovetnu zainteresovanost za turnir. Rok za

prijavu20.aprilsmouvelikoprobili nekolikodanaa,ne}eteverovati,jo{ uvek nas zovu da prihvatimo ekipe. Prosto je neverovatna `eqa dece za u~e{}em,pajevi{eroditeqaiupravaklubovazamolilodaihevidentiramobarnalisti~ekawa.Takodajepre dvadananalisti~ekawabilo11ekipa koje su spremne da zauzmu presti`nomestou~esnikanaovojjedinstvenoj rukometnoj manifestaciji - pojasniojedirektorturniraMilivojJak{i}. Skromnim rukometnim radnicima NovogSadakojisubilideoorganizacije pro{logodi{weg turnira bilo jepomaloineprijatnokadasuprimali ~estitke za uspe{no obavqen posao u svakom pogledu. Ali, oni ne bi bili to {to jesu da nisu zapamtili opasku koja se odnosi na slobodno vreme u~esnika prvog ili posledweg

danaturnira.Ve}tadajeodlu~enoda seprvogdanapookon~awutakmi~ewa organizuje`urka,aovihdanajesveto preto~eno u stvarnost tako da je u raspored uneto odr`avawe dvosatne `urkekoja}eseorganizovatiunedequu21~asuKafeklubuPa{angana Spensu. -Unelismojo{nekenovineuodnosu na pro{lu godinu. Ispuwavaju}i `eqedecedaodigraju{tovi{eutakmica u mini rukometu odlu~ili smo da,usaradwisaRKVojvodina,organizujemo Vo{a kup. Po{to je predvi|enodaseminirukometigrasamoprvog danaomogu}ilismoonimekipamakojeprodu`eboravakdadrugogdanaturnira me|usobno odmere ko je boqi i atraktivniji-rekaojeJak{i}. Jo{ jedna posebnost ovog turnira, nakojinasjepodsetiopredsednikIzvr{nogodboraRajkoImbrowev,jeste

Detaq s pro{logodi{weg turnira „Rastimo”

ta da }e ubudu}e pored uobi~ajenih ekipnihipojedina~nihnagradazanajboqe od ove godine biti uru~ivano i priznawe medijskoj ku}i koja je prethodni turnir propratila na najsadr-

`ajniji, najcelovitiji i najafirmativniji na~in. Kako smo saznali ove godine to priznawe }e pripasti sportskojrubrici„Dnevnika„. J.Gali}


SPORT

c m y

dnevnik

S RADOVANOM MARKOVI]EM POSLE POBEDE VO[E NAD ZVEZDOM

Zna~ajni bodovi za plej-of

Ko{arka{i VojvodineSrbijagasaostvarili su veliku pobedu u duelu sa Crvenom zvezdom Divom (87:83). Pokazali su momci iz novosadskog superliga{adabojbijesrceujunaka,ajo{kadasetomepridoda kolektivnaigraidobraodbrana,ondauspehnesmedaizostane.Asvejenekakomirisaloda }egostinakrajuslaviti,jerdoma}i su u utakmicu u{li prili~no stisnuto. Me|utim, eksplodiralisuba{kadajetobiloinajpotrebnije-uposledwoj deonici utakmice. Tada su prili~no zbunili Zvezdu, a {est sekundi pre kraja trojku je postigaoizuzetniRadovanMarkovi}ire{iosvedileme. -Dogovorme|unama,iakonije uzet tajm-aut, bio je da lopta do|e do mene. Dun|erski je to odradio odli~no, a ja sam bio {uterski raspolo`en i pogodio. Lepo je kad igra~ re{i utakmicu,alizatosuzaslu`ni iostalimojisaigra~i-prokomentarisao je Radovan Markovi}. Lepojezaqubiteqeko{arke uNovomSadukadnaSpensupadnudvavelikana.Podsetimo,Vo{a je savladala i Partizan i Crvenu zvezdu. Nije to mala stvar,alijeiobaveza,jerostali timovi juri{aju na skalp Vojvodine.

Momci su dobili voqno do nedeqe, a onda kre}u nove obaveze. Pred wima je dvonedeqna pauza i potom jo{petkola,veomazanimqivihiizazovnih. -To}ezanasbitiodlu~uju}i susreti za plasman u plej-of - dodaojeMarkovi}.-Trenutnodelimotre}upoziciju sa Crvenom zvezdom. Na{ ciq je poznat,aliminemamotapijunato,negomoramo daseizborimo.Igramo odutakmicedoutakmice i po{tujemo instrukcije trenera Sini{eMati}a. Posle plasmana Novosa|anauSuperligui prvih utakmica u woj, RadovanMarkovi}(levo)zaustavqa po~ela je i publika da PetraPopovi}a Foto: N. Stojanovi} sevra}anatribine.To -Tojeistinskidokazdaseu odgovara i Markovi}u i wegona{em klubu kvalitetno radi - vimsaigra~ima. nastavio je na{ sagovornik. - Milina je igrati u takvoj Treniramo zaista maksimalno, atmosferi. Mi }emo u~initi a pola ekipe sa~iwavaju momci sve da tribine budu jo{ punije. koji su igrali za juniorsku re- Lepojekadnavija~iaplaudiraprezentaciju Drugi deo su poja- ju za svaki lep potez na terenu, ~awa i odli~no smo se uklopi- zasvakipostignutiko{,rampu. li.Komapktnasmocelinaite- Ovojenekinoviklubivaqamu ren je pravo merilo za sve. At- stalno dizati kvalitet i rejmosferajeizuzetnaigeneralno ting-zakqu~iojeRadovanMarsmodobradru`ina,atojejedan kovi}. odpreduslovazauspehe. M. Pavlovi}

UNO GRANDE PONOVO NAJBOQI U VOJVODINI

Bez poraza do ~etvrte titule Ko{arka{i zrewaninskog kluba Uno Grande, igra~iro|eni1999.godine,trijumfalnosuokon~ali i ovogodi{wu takmi~ ars ku sez on u i bez ijednog poraza osvojili titulu prvaka Vojvodine ukategorijimla|ihpio- nira. Na upravo zavr{enom trodnevnom finalnomturniruuNovomBe~ejuzrewaninskiko{arka{inadmo}nosuosvojili prvo mes to, zab el e`iv{i sve tri pobede. Savladan i su vode} i predstavnici novosadske ko{arka{ke{kole–NS Stars (53:29) i Sports Vorld-a (55:41), dok je [ampionskisastavUnogrande ekipaBasketbolStarsiz Futoga deklasirana s 34 poena znawe MVP finalnog turnira, razlike – 67:33. Uz ove tri po- prakti~no, najboqeg igra~a gebede na fajnal-foru, najtroneracije u Vojvodini, a strateg fejn ij a gen er ac ij a KK Uno ovog tima Darko Josi} jo{ jedGrandezaokru`ilajecifruod nom je progla{en za najuspe25 pobeda u sezoni 2011/12, a {nijeg trenera. Najzaslu`niji zbiru tituli najboqe ekipe u za stvarawe ove izuzetne genepokrajinidodalii~etvrtuuzaracijejeosniva~KKUnoGranstopnu. de i poznati stru~wak za najCentar zrewaninske ekipe mla|ekategorijeiko{arka{ke DinoRadon~i}zaslu`iojepritalenteRadaPrvulovPrle. DODEQENI ECDL SERTIFIKATI U SPORTSKOM SAVEZU VOJVODINE: U velikoj sali Sportskog saveza Vojvodine sve~ano su uru~eni ECDL sertifikati predstavnicima sportskih organizacija sa teritorije grada Novog Sada, kao i predstavnicima op{tina Apatin i Vr{ac koji su u~estvovali u projetktu obuke. Projekt Sportskog saveza Vojvodine obuke rada na ra~unarima predsavnika sportskih organizacija ra|en je u saradwi sa kompanijom Smart

subota28.april2012.

FAJNAL-FOR REGIONALNE ABA LIGE U TEL AVIVU

Makabi sawa prvu krunu, Partizan {estu Petrostruki uzastopni osvaja~ regionalne ABA lige Partizan MTSdanaskre}eu(ne)mogu}umisiju, odbranu titule koju su izabranicitreneraVladeJovanovi}a pro{le sezone osvojili u Qubqaninadigrav{iutrilerzavr{nici doma}ina Olimpiju 77:74. Ovoga puta destinacija zavr{nog turnira,11-togporedu,jeIzreal iTelAviv,aakteridoma}inturniraMakabi,hrvatskaCedevitai podgori~kaBudu}nost. Put do trona crno-bele vodi preko Cedevite od 17.45 ~asova, dok}eseudrugompolufinaluod 20.15 ~asova snage odmeriti prvi favoritturniraMakabiiBudu}nost.Izraelci,kojimajeovodruga sezona u ABA ligi (prvi put nastupali2003kadasuizgubiliu finalu od Zadra), poku{a}e da osvojeprvutituluuregionalnom takmi~ewu. Cedeviti i Budu}nosti ovo je prvo u~e{}e na zavr{nomturniru. Mladistru~waknaklupiPartizan MTS -a Vladimir Jovanovi}fokusiranjenapolufinalni duelsaCedevitominerazmi{qa ovelikomfinalu:

SATNICA FAJNAL-FORA Danas Polufinale (17.45) Cedevita - Partizan MTS (20.15) Makabi - Budu}nost

Nedeqa

(20.15) Finale - Cedevitu jako dobro poznajemo.Ekipakojajesastavqenaizme|uostalogidanapravizna~ajniji rezultat u Evrokupu. To nisu ispuniliitakosusvesnageprebacili na Jadransku ligu, da budu {to boqe kotirani u odnosu na hrvatske klubove. Nisu {tedeli resurse i napravili su respektabilantim.Tosuigra~ikojiimaju dobre internacionalne karijere, kojiimajuizasebeidostaevroliga{kih utakmica, kao i one koji imaju i vi{e titula evropskog {ampiona. Jedna iskusna ekipa kojaznakakoseigrajuzavr{nice, znakakoseigrajuutakmiceukojimanepostojipravonagre{ku. Jovanovi} je istakao veliku energijukojujeekipaulo`ilada bi stigla na fajnal-for Jadranskelige: -Moramdasezahvalimmomcima,kojiutrenutkukadakaoisve

ekipeimamodostaproblema,rade jako predano, ozbiqno, dobro i pripremaju se za utakmicu koja namdostazna~i.Jasamsiguranda }e ovi momci dati sve od sebe na tomme~uipredstavitiseunajboqemsvetlu-kazaoje{efstruke aktuelnog{ampionaJadrana. O~ekivawa od crno-belih su uvek velika, bez obzira na sve. Svestanjetogaistrategklubaiz Humske. -Bezobzira{toigramouTel Avivu, niko od Partizanovih navija~aiqudikojipratePartizan iko{arkuuSrbijineo~ekujeda

DOO, a pomogli su ga Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Gradska uprava za sport i omladinu. Ovo je nastavak projekta od pro{le godine i imao je za ciq obuku jo{ 50 predstavnika sportskih organizacija sa teritorije Novog Sada, kao i 10 predstavnika sporta osoba sa invaliditetom. Pro{le godine se kroz ovaj projekat obu~ilo i ECDL sertifikovalo 50 predstavnika granskih saveza i zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta. Sve~anom uru~ewu sertifikata prisustvovali su Aleksandra Risti}, zamenica pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, Mladen Stoj{in, generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine, Jasna Pe{i} i Dragan Veli~kovi}, ovla{}eni ispitiva~i iz Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Sla|ana Grozdi}, trening organizator {kole ra~unara Smart. Na kraju je i predstavnicima Saveza za sport i rekreaciju invalida Novog Sada uru~en laptop kao najbrojnijoj i najuspe{nijoj grupi u okviru ovog projekta. G. Malenovi} Foto: N. [u{wevi}

Po~iwe doigravawe Zavr{en je regularni deo sezone u NBA. Titulu prvaka isto~ne konferencije osvojio je ^ikago Buls, nazapadusuprviSparsi. Obe ekipe su takmi~ewe zavr{ilesaskoromod50 pobedai16poraza. Zboglokautaodigrano je samo 66 me~eva, a neslavni rekord ostvarila jeekipa[arlotBobketsa. U me~u sa Wujorkom (84:104) [arlot je do`iveo23.uzastopniporaza {ampionatjezavr{iosa skorom od samo sedam pobeda i ~ak59poraza.

Parovi ~etvrtfinala Prve utakmice ~etvrtfinala plej-ofa igraju se u no}i izme|u subote i nedeqe, a sastaju se: ^ikago - Filadelfija Majami - Wujork Indijana - Orlando Oklahoma - Dalas. U no}i izme|u nedeqe i ponedeqka sastaju se: San Antonio - Juta L.A. Lejkers - Denver Atlanta - Boston i Memfis - L.A. Klipers

Onjerekaodajetimvrednoradiouo~iF4turnirauIzraelu. - Mnogo smo napravili u ABA ligiovesezoneiovo}ebitiveliki izazov za nas. Do{lo je do opu{tawa, nakon {to smo osiguraliplasmanuEvroliginaredne godine, ali posledwe dve nedeqe radimodobrosa`eqomdasevratimonavisoknivokojismoimali tokomve}egdelasezoneinadamse da}emotopokazatiume~uprotiv Partizana. OnjeistakaodajevelikihendikepzaekipuneigraweMatja`a Smodi{a.

YejmsiDonatjuvodi}evelikubitkuiuTelAvivu

mi odemo tamo i budemo drugi, tre}iili~etvrti.Sviverovatno ve}o~ekujutofinaleidauwemu minapravimo~udoidasevratio sa prstenom iz Tel Aviva. To je normalno i mi smo svesni toga, ali Partizan je sam kriv za to. Vaspitao je svoje navija~e u tom maniru,daneo~ekujuni{tadrugo semprvihmesta,ananamajedase nosimosatim,iakoponekadtonijerealno-zakqu~iojeJovanovi}. Cedevitapo~etakFajnalfora ABAligeuTelAvivunedo~ekuje u kompletnom sastavu. Izostanak Matja`a Smodi{a i povrede nekihdrugihigra~azadajuglavoboqutreneruDra`enuAnzulovi}u, ali uprkos tome, hrvatski strateg ne gubi optimizam uo~i me~asaPartizanom,petostrukim osvaja~em{ampionskogprstena. - Povrede su nas unazadile dostauposledwevreme.Nekiigra~i su na 50 odsto svojih mogu}nosti.Me|utim,krpimose,ibezobziranato,da}emosveupolufinalu protiv Partizana. Respektujemo crno-bele, kao klub, wihove pojedinceitrenera,ali}emopoku{ati da dobijemo petostrukog osvaja~a ABA lige - istakao je Anzulovi}.

BULSI I SPARSI PRVI U KONFERENCIJAMA Liga{ko takmi~ewe, od oktobra 2011. do aprila 2012. godine, kao i fajnal-for u kategoriji mla|ih pionira, igra~a ro|enih1999.godine,organizovao je Ko{arka{ki savez Vojvodine, a KK Uno Grande trijumfovaojeukonkurenciji~ak 38 ekipa s teritorije cele pokrajine. @. B.

21

Procentualno,toiznosi10,6 posto uspe{nosti ~ime je nadma{encrnirekordFiladelfijeizsezone1972/73(11procenata)kadajetajtimostvariotek devetpobeda,uz73poraza. Borbazatituluprvakanajja~e ko{arka{ke lige sveta nastavqa se utakmicama u plej ofu u kojem u~estvuje po osam najboqe plasiranih timova iz obekonferencije. Na Istoku to su: (1) ^ikago, (2)Majami,(3)Indijana,(4)Boston, (5) Atlanta, (6) Orlando, (7) Wujork i (8) Filadelfija, dok}eseza{ampionskiprsten iz Zapadne konferencije boriti:(1)SanAntonio,(2)Oklahoma, (3) L.A. Lejkers, (4) Memfis, (5) L.A. Klipers, (6) Denver,(7)Dalasi(8)Juta.

-Matja`}enammnogonedostajati. Mi smo ga anga`ovali kako binamstvaraorazlikuukvalitetu,kaobitanigra~itojeipokazaouKupuHrvatskegdejebionajkorisniji pojedinac. Wegov izostanak je veliki hendikep. Me|utim,nesmemodapla~emozbogtoga, da razmi{qamo o tom nedostatku, ve} svaki igra~ treba da pru`imaloiznadsvojihmogu}nosti-dodaojetrenerCedevite,kojajeprviputizborilaplasmanna zavr{niturnirABAlige. Anzulovi} zna {ta ih ta~no o~ekuje u polufinalu protiv crno-belih, priznaje da po{tuje velikogrivala,alidabezobzirana sve, veruje da mogu da stignu do borbezatitulu. - Partizan je promenio malo togautakti~komsmisluuposledwevreme.Imamalorazlike,pre svegaunapad~komdelu,alimi}emo biti spremni. Re~ je o vrlo mo}nojekipisakvalitetnimpojedincima,alipolufinalejeme~u kojem }e odlu~ivati mnogo detaqa, nadahnu}e tima u datom trenutku... Nadam se da }emo imati snagedaodigramodobruutakmicu idaprobamodaizborimofinale -istakaojeAnzulovi}.

Juniorska Balkanijada Juniorsko prvenstvo Balkanauplivawuodr`a}e se danas i sutra u Kru{evcu, a nastupi}e 125 takmi~ara iz 11 zemaqa (Albanija, Bugarska, Gr~ka, Kipar, Rumunija,Moldavija,Makedonija, Crna Gora, BiH, Turska i Srbija).Na{uzemqupredstavqa}e20 pliva~a (11 mu{kih i devet `enskih),kojepredvodepolufinalsiti pro{logodi{weg Evropskog juniorskog prvenstva u Beogradu Nikola Trajkovi} (Proleter, Zrewanin)iIgorTerzi}(Vojvodina,NoviSad).Osimwihtusui: IvoPejovi}(Partizan,Beograd), Igor Mijatovi} (Partizan), Lazar Zlati} (Partizan), Filip Vickovi} (Partizan), Lazar Leki} (Crnica, Para}in), Du{an Vukobrat(Banat,Kikinda),Janko Radmilovi} (Beogradski pliva~ki klub), Danijel Salma (Proleter), Stefan Stojanovi} (Sveti Nikola, Ni{), Divna ]osi} (Proleter),AleksandraCrvenko (Vojvodina), Jana ]iri} (Sveti Nikola), Milica [o{tarec (Spartak, Subotica), An|ela Cvetkovi}(Vojvodina),Na|aVeli~kovi} (Crvena zvezda, Beograd), Martina Hrubewa (Vojvodina),IvanaPopovi}(NoviSad), Marija Mitrovski (vra~ar, Beograd). Oba dana takmi~ewa prepodnevniprogrampo~iweu10.30,a popodnevniu17.30~asova.Sve~anootvarawejedanasu17~asova,a ulaznabazentokomtakmi~ewaje besplatan. G. M.


22

svet

subota28.april2012.

dnevnik

Serijateroristi~kihbomba{kih napadauUkrajini KIJEV: U nekoliko eksplozija, u razmaku od po 20 minuta na razli~itim lokacijama u Dwepropetrovsku, ju~e je povre|eno 27 osoba, od kojih devetoro dece, dok je kancelarija ukrajinskog glavnog tu`ioca ocenila da je re~ o aktu terorizma. Policija de`ura na ulicama i proverava sva mesta u gradu gde se okupqa ve}i broj qudi, upozoravaju}i gra|ane da ne koriste metro, dok su specijalci zadu`eni da kontroli{u i ispituju sve sumwive, a to su i oni koji su se zatekli na ulici sa torbama, ruksacima ili velikim kesama. Mediji razli~ito izve{tavaju o broju eksplozija koje su se dogodile, pa tako Ria Novosti navo-

de da su bile ~etiri eksplozije, a Itar Tas s da ih je bilo ukupno 10, dok ukrajinski mediji nezvani~no javqaju da su u eksplozija-

ma poginule dve osobe, ali to nije potvr|eno. Predsednik Ukrajine Viktor Janukovi~ rekao je da napadi

predstavqaju izazov za naciju, kao i da }e qudi koji su ih po~inili biti suo~eni sa „adekvatnim odgovorom”. Prema dosad potvr|enim izve{tajima, u gradu su, u kratkom vremenskom razmaku, dve bombe eksplodirale na tramvajskim stanicama, tre}a ispred bioskopa, a za ~etvrtu lokacija jo{ nije saop{tena. Ministar unutra{wih poslova Vitalij Zahar~enko i drugi zvani~nici za vanredne situacije su odleteli u Dwepropetrovsk. Portparol policije potvrdio je da dosad niko nije uhap{en i da jo{ nije jasno {ta bi mogao biti motiv, odnosno ko stoji iza ove serije bomba{kih napada.

PREDDRUGIKRUGPREDSEDNI^KIHIZBORAUFRANCUSKOJ

IZRAEL

Oland:Kqu~no ograni~itiimigraciju

Odlo`iti ru{ewe naseqa TEL AVIV: Izraelska vlada zatra`ila je od Vrhovnog suda da odlo`i rok za ru{ewe divqeg jevrejskog naseqa na Zapadnoj obali, koji isti~e 1. maja. U zahtevu je navedeno da je vladi potrebno jo{ 90 dana da razmotri sudsku naredbu da se tamo sru{i 30 stanova.

Radi se zapravo o pet zgrada izgra|enih na palestinskoj zemqi u kvartu Ulpana u nasequ Beit El, navode izraelski mediji. Vlada tra`i odlagawe zbog te{kih posledica na stanovnike tog naseqa i namerava da predlo`i alternativno re{ewe za pomenuti kvart, prenose mediji. Pravni eksperti isti~u da vladin zahtev predstavqa problemati~an potez kojim se kr{e prihva}ena pravila izme|u izvr{nih i sudskih grana i da }e to staviti zemqu u te{ku poziciju. Nejasno je, me|utim, da li }e sud pristati. Dr`ava se ranije saglasila da se stanovi uni{te jer se radi o privatnoj palestinskoj zemqi. Izrael je ranije obe}ao da }e ukloniti desetine divqh naseqa, ali je uklonio samo nekoliko. Problem {irewa jevrejskih naseqa na okupiranoj Zapadnoj obali je jedan od glavnih razloga zastoja u mirovnim pregovorima.

PARIZ: Socijalisti~ki kandidat za predsednika Francuske Fransoa Oland izjavio je ju~e da je u vreme krize od kqu~nog zna~aja ograni~iti ekonomsku imigraciju. „U kriznom periodu kroz kakav prolazimo, ograni~avawe ekonomske imigracije je neophodno i bitno”, rekao je Oland radiju RTL. On je istakao da ~ak namerava da se bori protiv ilegalne imigracije na ekonomskom frontu, oceniv{i da nije u redu da izvestan broj poslodavaca, na cini~an na~in, upo{qava ilegalne migrante, preneo je AFP. Oland je ponovo obe}ao da }e, ukoliko pobedi, zatra`iti od parlamenta da svake godine utvrdi broj imigranata kojima je dozvoqeno da u|u u Francusku.”Ne smatram da }e imigracija ikada biti svedena na nulu, ve} da }e uvek postojati legalna imigracija”, rekao je socijalisti~ki kandidat, dodaju}i da je pitawe da li se mo`e smawiti broj imigranata. Oland je, me|utim, poru~io da je protiv smawewa broja stranih studenta kojima je dozvoqeno da studiraju u Francuskoj.”Mi{qewa sam

da je prisustvo stranih studenata na na{im fakultetima dobra prilika, ne samo za strane studente, ve} i za nas”, izjavio je on. Imigracija je postala kqu~no pitawe u kampawi pred drugi krug

qe, sa 18 odsto dobijenih glasova, podse}a AFP. Aktuelni predsednik i kandidat desnog centra za novi mandat Nikola Sarkozi, koji }e 6. maja ukrstiti kopqa sa Olandom, du-

UDARACPOLITI^KOJKONSOLIDACIJIZEMQE

Raspu{tena libijskavlada

TRIPOLI: Libijski Nacionalni prelazni savet (NPS) raspustio je vladu, navode}i kao razlog wenu nekompetentnost, saop{tila su dva visoka libijska zvani~nika. Zvani~nik NPS Fati Baha izjavio je za AP da je 65 ~lanova tog tela ju~e izglasalo nepoverewe premijeru Abdurahimu el Keibu. Drugi zvani~nik Musa el Kuni potvrdio je da je bilo glasawa, ali da odluka nije saop{tena javnosti, jer Savet nije uspeo da postigne dogovor oko sastava nove vlade. Ovo je najnoviji udarac za Libiju, koja poku{ava da se politi~ki reorganizuje nakon svrgavawa re`ima Moamera el Gadafija i dovodi u pitawe sposobnost te zemqe da organizuje prve op{te izbore u junu, navela je ameri~ka agencija.

Abdurahim el Keib

El Keib je du`nost preuzeo u novembru, mesec dana po okon~awu gra|anskog rata kojim je svrgnut Gadafijev re`im.Libijski premijer je optu`io NPS da ko~i rad wegove vlade.

POJAS GAZE

Hamastajnoizabrao rukovodstvo TELAVIV: Palestinski ekstremisti~ki pokret Hamas je nedavno tajno izabrao nove lidere u pojasu Gaze, ali wihova imena nisu objavqena. Me|utim, nekoliko ~lanova tog pokreta je reklo da su me|u izabranima ranije potisnuti pragmati~ari, mladi aktivisti i nekoliko zatvorenika, nedavno pu{tenih iz izraelskih zatvora. Ovim tajnim glasawem zapo~eli su zapravo {iri izbori koji bi mogli da odlu~e da li }e Hamas postati umereniji ili }e odr`ati dugotrajno savezni{tvo s Iranom umesto toga, navodi AP. „Hamas (u Gazi) }e biti realniji, umereniji posle izbora”, ka-

zao je jedan visoki ~lan organizacije,dok su drugi ocenili da nova lica ne moraju da zna~e promenu. Hamas tradicionalno svoju rukovode}u strukturu dr`i pod velom tajnosti kako bi izbegao da bude izlo`ena napadima Izraela. Ovi izbori su prvi u seriji tajnih glasawa koji }e se odr`ati u narednim nedeqama da se izabere glavni vo|a. Na toj poziciji od 1990- tih godina bio je Kaled Ma{al, koji je u posledwim mesecima nastojao da se udaqi od Irana i pribli`i ideolo{kim korenima pokreta u panarapskoj Muslimanskoj bra}i. Ina~e, Izrael, SAD i EU smatraju Hamas teroristi~kom organizacijom. (Tanjug)

RUSIJA Fransoa Oland

predsedni~kih izbora u Francuskoj, koji }e se odr`ati 6. maja, po{to je kandidatkiwa krajwe desni~arskog Nacionalnog fronta Marin Le Pen osvojila tre}e mesto u prvom krugu glasawa, pro{le nede-

bqe je za{ao na teritoriju desnice posle prvog kruga, obe}avaju}i da }e „braniti francuski na~in `ivota”, smawiti imigraciju i obezbediti granice francuske dr`ave.

Nema~kaneodlu~ujeoEvropi BERLIN: Nema~ka kancelarka Angela Merkel poru~ila je kandidatu socijalista za predsednika Francuske Fransoa Olandu da nema popu{tawa ~eli~ne discipline u {tedwi. Iz Pariza je brzo stigao odgovor u kome joj je socijalista poru~io da Nema~ka ne odlu~uje o Evropi. „Nema~ka ne odlu~uje o Evropi’’, rekao je Oland Merkelovoj, koja se od po~etka trke za predsednika stavila na stranu aktuelnog {efa dr`ave Nikole Sarkozija. Prema pisawu nema~kim medijima, kao nijedan drugi posleratni kancelar, ona se jasno i sna`no ume{ala u izbornu

kampawu jedne susedne zemqe. Merkelova je striktno odbila Olandove zahteva o ponovnim pregovorima o fiskalnom sporazumu EU o buxetskoj disciplini i rekla da je 25 {efova dr`ava ili vlada potpisalo ili ratifikovalo taj dokument i da se o wemu ne mo`e nanovo pregovarati. Taj fiskalni sporazum prisiqava zemqe da budu {tedqive u buxetskim sredstvima i da „zako~e’’ u zadu`ivawu, ali po nema~kom uzoru, pa mediji danas ocewuju da je pozadina sukoba Merkel-Oland jasna.

O{tetio„Rosatom” za~etirimilionaevra MOSKVA: Protiv zvani~nika ruske korporacije za atomsku energiju Rosatom pokrenuta je istraga zbog ugovora o kupovini kontejnera za skladi{tewe radioaktivnog materijala. Tim ugovorom korporacija o{te}ena za ~etiri miliona evra, saop{tilo je rusko Ministarstvo unutra{wih poslova. Neimenovani zvani~nik „Rosatoma” naru~io je u decembru 2010. od firme „Ekspertsentr” 750 kontejnera za oko 450 miliona rubaqa (11,62 miliona evra), navodi se u saop{tewu ministarstva. „Ne samo da je sporazum sklopqen bez prethodno raspisanog tendera, koji je obavezan, ve} je i kupo-

vinu kontejnera ugovorio po 2,5 puta ve}oj ceni”, dodaje se u saop{tewu. Zbog tog sporazuma Rosatom je imao gubitak od 150 miliona rubaqa, odnosno 3,9 miliona evra. Re~ je o drugoj aferi vezanoj za ruski nuklearni sektor koja je ove sedmice obelodawena. Ministarstvo unutra{wih poslova u sredu je saop{tilo da su generalni direktor „Hidropresa”, koji je u sastavu „Rosatoma”, i jedan od wegovih saradnika, osumwi~eni da su o{tetili korporaciju za 26 miliona rubaqa (gotovo 670.000 evra) sklapaju}i sporazum o kupovini opreme za jednu nuklearnu centralu.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI ANGELA MERKEL Nema~ka kancelarka Angela Merkel preti da ne}e posetiti Evropsko fudbalsko prvenstvo u Ukrajini, zbog slu~aja biv{e {efice ukrajinske vlade Julije Timo{enko. Ukrajinskoj strani je nagove{teno da poseta Merkelove Evropskom fudbalskom prvenstvu ni u kom slu~aju nije sigurna. Merkelova je veliki qubiteq, ali i poznavalac fudbala.

BAN KI-MUN Generalni sekretar UN Ban Ki- mun zatra`io je od sirijskih vlasti da hitno ispune obe}awe koje su dale, da }e povu}i vojnike i te{ko naoru`awe iz naseqa. Generalni sekretar UN je „istinski uznemiren” i zbog izve{taja o nastavku nasiqa i ubijawa, ukqu~uju}i i artiqerijsko bombardovawe, eksplozije i oru`ane sukobe u stambenim ~etvrtima.

NATALI RIKLI [vajcarska politi~arka, desna populistkiwa Natali Rikli sru{ila je jo{ jedan tabu: govore}i o problemu stranih radnika, kazala je da u zemqi ima previ{e nema~kih imigranata. „Zaista imamo isuvi{e Nemaca u zemqi - kazala je Riklijeva, poslanik [vajcarske narodne partije, na ciri{koj lokalnoj televiziji. Tema emisije bila je odluka vlasti da smawe useqavawe iz isto~ne i centralne Evrope.

Oteo taoce i pretio da }e se razneti

LONDON: Policija je posle izvesnog vremena uhapsila otmi~ara u centru Londona nakon {to je dobila dojavu da je jedan mu{karac oteo nekoliko qudi i zapretio da }e se razneti, javio je Bi-Bi-Si. Policija je stigla na lice mesta brzo nakon {to su sa petog sprata jedne poslovne zgrade ba~eni kompjuterska oprema i name{taj. Prema tvrdwama o~evi daca, otmi~ar je „imao bombu i pretio da }e se razneti”. Policija je uputila svog pregovara~a i saop{tila da je evakuisala podru~je u opsegu 100 metara od zgrade, u bli zi ni Bri tan skog muzeja i Univerziteta Londona. U toj ~etvrti ima dosta kancelarija i prodavnica. Osumwi~eni je, prema saznawima policije, naredio taocima da izbace kompjutere kroz prozor. Tamsin Keli, koja radi u zgradi koju je zauzeo otmi-

~ar, rekla je da su dvojica mu{karaca utr~ala u zgradu i da je jedan od wih imao baca~ plamena i plinske boce. Oko zgrade u kojoj se nalazio otmi~ar i taoci raspore-

|en je kordon policije. Na licu mesta do{ao je i pregovara}. „Rekli su nam da je re~ o bombi i da neko dr`i taoce u zgradi. Zatvorene su sve ulice u okolini, ba{ kao i mi. Policija nam je rekla da budemo tihi”, izjavio je @okam Ramus, koji radi u obli`wem kafeu. „Neko je utr~ao u na{u kancelariju bled kao krpa i rekao nam da je mu{karac oteo nekoliko qudi, ali da ih je pustio jer su imali decu”, izjavio je Leon Farel (25), menaxer zaposlen u AOL-u, koji se nalazi nedaleko od centra. Londonska policija je evakuisala podru~je u opsegu sto metara od zgrade, u blizini Britanskog muzeja i Univerziteta Londona, u ~etvrti gde ima dosta kancelarija i prodavnica, navodi Rojters.


BALkAn

c m y

dnevnik

POBUWENICIUSIRIJITRA@EPOMO]OVK

Damaskbipriznao nezavisnostKosova PRI[TINA: Predstavnici sirijske opozicije u Pri{tini tra`e savete i pomo} biv{ih pri padni ka Oslo bo di la~ ke vojske Kosova za borbu protiv Ba{ara el Asada. Obe}avaju da }e, posle svrgavawa re`ima, priznati nezavisnost Kosova Amar Abdulhamid, aktivista u egzilu, izjavio je ju~e da primer nove zemqe koja „izrawa iz ko{mara i pojavquje se kao dr`ava” mo`e da bude inspirativan za sirijske disidente, preneo je AP. Abdulhamid je jedan od trojice sirijskih opozicionih aktivista u poseti Kosovu, gde su se sastali sa biv{im pripadnicima OVK. Zapadne obave{tajne slu`be ozbiqno su zabrinute zbog mogu}nosti da demokratsku pobunu u Siriji „preuzmu” radikalni islamisti. Prvi znakovi mutacije ve} su vidqivi, jer su pobuwenici po~eli da napla}uju „hara~„ hri{}anskim porodicama. Takav razvoj situacije bio je gotovo izvestan po{to je, raz-

vojem pobune u Siriji, u tu dr`avu do{ao veliki broj radikal nih islami sta iz Iraka, mnogih arapskih dr`ava, ali i Evrope, navode hri{}anske or-

objavili dr`avni mediji, u Hami je poginulo 16 qudi u eksploziji u jednoj ku}i koja je kori{}ena kao „fabrika za naoru`avawe teroristi~kih gru-

Enver Hoyaj sa sirijskom delegacijom

ganizacije u Siriji. U velikoj eksploziji u gradu Hami, na jugu Sirije, poginulo je 70 civila, javio je Bi-Bi-Si pozivaju}i se na tvrdwe sirijskih opozicionih aktivista. Me|utim, sude}i prema informacijama koje su

vrstu provere”. Ministarka odbrane je kao „neargumentovanim optu`be” ocenila tvrdwe o postojawu paralelne tajne slu`be sa zadatkom da nadgleda opozicione lidere, protivnike re`ima i strane

Milica Pejanovi}-\uri{i}

diplomate, navodno za potrebe lidera vladaju}e Demokratske partije socijalista (DPS) Mila \ukanovi}a i {efa dilomatije Milana Ro}ena. \uri{}eva je prvi put u javnosti objasnila razloge povla-

HRVATSKA

Kerum:Splitkao porodicaspenzijom

ta~no da je gradski buxet u minusu za 90 miliona kuna, na {ta je Kerum odbio da odgovori. „Grad Split je kao porodica. Doma}ica koja ima penziju od tri hiqade kuna“, slikovito je objasnio Kerum i dodao da nije korektno da mu se takvo pitawe postavqa kada je „ovakva situacija u dr`avi”, kazao je on. On je zatim pobrkao zaposlenost i ne za po sle nost pa se za pi tao

Palarumunskavlada BUKURE[T: U rumunskom parlamentu izglasano je nepoverewe sada{woj vladi premijera Mihaja Razvana Ungureanua. Za predlog ujediwene opozicije glasalo je 236 poslanika, {to je dovelo do pada vlade, koja je bila na vlasti dva meseca, javila je agencija A|erpres. Opozicija, koju predvodi Socijaldemokratska partija, podnela je zahtev za izglasavawe nepoverewa vladi zato {to je odlu~ila da proda strancima najve}u kompaniju bakra i energetske firme.

Predsednik Trajan Basesku sada bi trebalo da imenuje novog mandatara za sastav vlade. Vladaju}u Demokratsko-liberalnu partiju Rumunije prekju~e je napustilo {est poslanika i pridru`ilo se opoziciji, a pro{le nedeqe jo{ {est, tako da opoziciji sada nedostaje samo 13 glasova da bi obezbedila ve}inu od 231 glasa u parlamentu. Vladaju}a Demokratsko-liberalna partija se od po~etka mandata suo~ava sa slo`enim ekonomskim problemima i bi-

la je prisiqena da usvaja nepopularne mere {tedwe. Plate u javnom sektoru su smawene za 25 procenata, a PDV pove}an za pet odsto, {to je izazvalo talas protesta, posle kojih je premijer Emil Bok bio prisiqen da podnese ostavku. Redovni parlamentarni izbori u Rumuniji treba da se odr`e u novembru ove godine. Posledwe ankete pokazuju da je vladaju}a PDL izgubila polovinu glasa~a i za wu se sada izja{wava samo 15 do 18 odsto gra|ana.

Kuzmanovi}: DodiknijeHitler

pa”. U opo zi ci o nim grupama tvrde da tolika eksplozija nije mogla da bude izazvana konvencionalnim granatirawem grada i da je vrlo mogu}e da je vojska koristila rakete „skad”, prenosi Bi-Bi-Si.

Vojniciprimani bezprovere

SPLIT: Na pitawe odbornika SDP-a o 90 miliona kuna deficita u buxetu grada Splita, gradona~elnik @eqko Kerum odgovorio da je grad kao doma}ica s penzijom Kako pi{e Index.hr, Marin Jurjevi} iz SDP-a insistirao je da mu gradona~elnik Splita odgovori na pitawe da li je

23

PREDSEDNIKAKADEMIJENAUKAIUMETNOSTIREPUBLIKESRPSKE

cRnA goRA

PODGORICA: Vojnici nisu pro{li nikakvu bezbednosnu proveru, ali oni koji su baratali s podacima NATO-a jesu, tvrdi ministarka odbrane Crne Gore Milica Pejanovi} \uri{i} Ona je izjavila da qudi koji su primani u Vojsku Crne Gore pri wenom formirawu 2006. godine nisu pro{li bezbednosnu proveru. Ministarka, koja je nedavno preuzela resor odbrane od Bora Vu~ini}a, rekla je preksino} u intervuju podgori~koj televiziji „Vijesti” da bi ona izvr{ila tu vrstu provere da je bila u poziciji. Ona je, me|utim, dodala da je neta~na tvrdwa pojedinih ~elnika opozicije da zaposleni u vojsci, koji imaju pristup tajnim podacima NATO-a, nisu pro{li bezbednosnu proveru. \uri{i}eva je navela da je to obaveza Crne Gore, zemqe aspiranta za ~lanstvo u NATO-u, i precizirala da svi oni koji „imaju pristup tajnim podacima, u~estvuju u misijima i deo su vojnodiplomatskih misija, prolaze tu

subota28.april2012.

kako da napuni gradski buxet ka da pa da „ne za po sle nost“. Sre }om, na vo di da qe „In deks.hr”, pa svi u Splitu znaju da wihov gradona~elnik ne barata ba{ najboje tim terminima, pa su u stvari razumeli da je hteo da ka`e da pada zaposlenost. Kerum je zatim po~eo i da se `ali da i wegov biznis propada. „Nas pred u zet ni ke qu {te. Toliko poreza. Ne mo`e{ biti pozitivan. Nikako. Ve}i na pred u zet ni ka razmi{qa kako da se svega re{i. Ovo je sve zajedno destimulativno. Kompletno se uni{tava privreda”, `alio se gradona~elnik Splita, koji, kako pi{e „Indeks”, posledwih nedeqa doslovno rasprodaje sve {to ima kako bi se izvukao iz dugova. Na kraju je svoje izlagawe zavr{io tako {to je rekao da Hrvatskom vladaju mediji, a ne politi~ari, osvr}u}i se na to {to se poslanik SDP-a, kada je pitao za buxet grada, pozvao na medije.

~ewa iz politike 2002. godine (i vra}awa svojoj profesiji - telekomunikacijama), nakon potpisivawa Beogradskog sporazuma i formirawa dr`avne zajednice Srbije i Crna Gora. Ona je navela da nije delila takvo mi{qewe, da je kao tada{wa ~lanica Predsedni{tva DPS-a bila „usamqena” u svom stavu i da je bila iskqu~ena iz procesa dono{ewa odluka, a da je o svemu odlu~ivao uski krug qudi na ~elu s Milom \ukanovi}em. Motive svog povratka u politiku objasnila je „ose}ajem du`nosti” i procenom da svojim iskustvom mo`e da doprinese Crnoj Gori „u trenutku kada ona treba da napravi odlu~uju}e iskorake da se u~ini atraktivnom za `ivot”. Funkcionerka Demokratske partije socijalista (DPS) iskqu~ila je mogu}nost obra~una unutar crnogorske vladaju}e partije, poput onoga iz 1997. godine kada se partija pocepala zbog sukoba Momira Bulatovi}a i Mila \ukanovi}a.

BAWALUKA: Predsednik Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanovi} izjavio je da su ~lanovi Ve}a bo{wa~kih intelektualaca udarili na sve vrednosti demokratije i da wihove izjave nisu ni{ta drugo do „dizawe ruke” na institucije Republike Srpske i weno rukovodstvo. Kuzmanovi} je, reaguju}i na izjave ~lanova tog ve}a koji su predsednika Republike Srpske uporedili sa Hitlerom, istakao da je to ve}e grubim i skandaloznim izjavama pokazalo da mu nije ciq razvijawe kulture mira, saradwe, vladavine prava i po{tovawe Ustava. ^lanovi tog ve}a, dodao je, postaju politi~ki aktiv i biro

koji grubo vre|a ceo jedan narod i wegovo legitimno izabrano rukovodstvo. „Prosipawe tolikog stepena mr`we je nedopustivo za bilo koga, pogotovo za qude koji sebe zovu intelektualcima. Re}i za predsednika pola dr`ave da je Hitler nije ni{ta drugo do prezentovawe wihove politike, a ne politike i delovawa predsednika Republike Srpske Milorada Dodika”, rekao je Kuzmanovi} za „Glas Srpske”. Jedna od poruka Ve}a kongresa bo{wa~kih intelektualaca sa sarajevske tribine bila je i da „Dodik mora biti zaustavqen kao {to je morao biti i Hitler”. Kuzmanovi} je ocenio da se takvim nastupom Ve}e bo-

Rajko Kuzmanovi}

{wa~kih intelektualaca legitimisalo da mu nije mesto u akademskoj zajednici i poru~io da sva demokratska javnost mora ustati i ograditi se od takvog vokabulara.

OKR[AJUTUZLIPRILIKOMPOKU[AJADASEPRETRESEKU]A

MargaretaHayi}ranila dvojicupolicajaca

TUZLA: Dva policajca rawena su u tuzlanskom nasequ Br|ani, po{to je na wih pucala Margareta Haxi} (48), zvana Marga, javili su sarajevski mediji. Policija sumwa da je ona na ~elu organizovane kriminalne grupe, koja se bavi rasturawem narkotika. Kako navode mediji pozivaju}i se na nezvani~ne podatke, Margareta Haxi} zapucala je na policajce koji su, po nalogu Op{tinskog suda, prekju~e u pet sati do{li da joj pretresu ku}u i da je uhapse. Haxi}eva je jednom policajcu nanela te{ke telesne povrede, a drugi je, sre}om, samo lak{e povre|en. Policajci su uzvratili vatru i pogodili je u ruku u kojoj je dr`ala pi{toq, posle ~ega je savladana.

Margareta Hayi}

Weno ime je odranije poznato organima gowewa, a u martu 2010. godine, nakon {to joj je zapaqen automobil, izjavila je kako je jedini wen neprijateq Mersed Ha-

xi} zvani Mirso [vicarac, koji se o`enio wenom k}erkom Jelenom. Margareta Haxi} dovodi se u vezu i sa seks aferom na tuzlanskom odeqewu Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a pre desetak godina bila je, tako|e, vinovnik jedne pucwave u Tuzli. Posledwih godina, prema raznim pri~ama, Margareta Haxi} se povukla u tuzlansko naseqe Br|ani gde je `ivela sa dvojicom sinova Akcija je nastavqena u @ivinicama gde su uhap{eni Ru`ica Babi} (35), koja se sumwi~i da je ~lanica grupe na ~ijem je ~elu Margareta Haxi}, i wen suprug Almir Hamza, javqa „Dnevni avaz„.Oni se, tako|e, dovode u vezu sa prodajom opojnih droga.


24

OdMOR

subota28.april2012.

dnevnik У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ЗА ПРВИ МАЈ ОЧЕКУЈУ РЕКОРДНУ ПОСЕТУ

Цене исте као и прошле године К

ДО 1. МАЈА

„Јатом” до Беча и назад за 99 евра П

утници „Јат ервејза„моћи ће од данас до 1. маја да купе повратне карте за само 99евра до Беча,или да по цени од 105евра путују авионом до Солуна,Диселдорфа,Штутгарта,Подгорице,Тивта,Сарајева,Скопља,Охрида,Дубровника и Пуле,саопштено је из те авиокомпаније. Путницима се јефтиније путовање нуди од 25.априла,а повратак у Београд могу планирати до 1.јула.Повратне карте по цени од 135евра важе за путовања до Атине, Истанбула, Рима, Милана, Франкфурта,Копенхагена,Штокхолма,Гетеборга и Лондона (слетање на аеродром ,,Гетвик‘’). По цени од већ 145евра може се купити повратна карта из Београда до Цириха, Берлина и Брисела, а за 165 евра „Јатови„ путници могу стићи до Париза,Амстердама и Лондона (слетање на аеродром ,,Хитроу„). Повратно путовање из градова у региону -Подгорице,Сарајева и Скопља преко Београда,ка дестина-

цијама у Европи,путници могу да остваре по цени од 205евра. Промотивна акција не укључује повратне летове из Европе од 20.јуна,док ће из Лондона (Аеродром ,,Гетвик‘‘), Истанбула, Милана, Атине, Дубровника и Пуле путници моћи да путују по промотивним ценама све до јула.У цену су урачунате све припадајуће таксе,осим трошкова издавања авионске карте. Путници до јефтинијих карата могу доћи позивањем „Јатовог„кол центра на број 0800111528,који је бесплатан за позиве из Србије,телефона +38111 3112 123 за позиве из иностранства или броја 020 290240за позиве из Црне Горе. „Јат„подсећа да путници од јуна прошле године имају могућност плаћања авиокарата путем мобилног телефона. Карте се могу купити и преко сајта www.jat.com,у свим „Јатовим„представништвима у иностранству,пословницама у земљи,као и у овлашћеним агенцијама.

ако се очекује, за време првомајског празника Врњачку Бању и популарно излетиште Гоч посетиће рекордних 15.000 гостију, проценила је Туристичка организација бање. Према речима ПР Туристичке организације Јелене Зрнзевић, за време ускршњих празника у Бањи је боравило више од 6.000 гостију,упркос кишним данима, што наговештава одличну посету и за Први мај и почетак летње сезоне. Цене смештаја и угоститељских услуга нису се мењале у односу на прошлу годину, тако да се приватни смештај може наћи од 300-600 динара, апартмани од 1.500-3.000 динара, а хотелски смештај од 1.400динара у „Променади„,1.800у „Фонтани„до 4.300динара у „Александру.” Врњачки паркови, који се простиру на 60 хектара, површине, ове године ће добити сасвим нови изглед, који ће подсећати на најпознатије француске паркове, са пуно цвећа, фонтана и пешачких стаза.Завршетак те инвестиције, вредне више од 60 милиона динара,очекује се у мају. Зрнзевићева подсећа да је у току и капитална инвестиција у проширење корита Врњачке реке, са изградњом бициклистичких и пешачких стаза.  Она је додала да ће због евидентне промене у структури гостију у корист мла-

дих посетилаца бити обогаћен забавни садржај великим бројем манифестација на главном шеталишту, тако да се већ наредних дана очекују Сајам цвећа,Фестивал меда и Сениорско првенство Србије у шаху. Туристички радници велику пажњу поклањају развоју планине Гоч, популарног излетишта за

све становнике и госте Врњачке Бање,која је удаљена свега седам километара.На тој планини посетиоци могу да уживају у одличној храни,пре свега у гочком кајмаку и сиру,као и свежој пастрмци,која може бити спремљена у неком од рибњака, са прелепим баштама за ручавање, по цени од 7001.000динара по килограму.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ЛЕТО

Јефтине европске земље П

Улагање у национални парк Ђердап

П

редставници Министарства економије и регионалног развоја и Националног парка Ђердап потписали су у петак уговор којим се за изградњу пешачких стаза и уређење тог туристички интересантног простора обезбеђује седам милиона динара. Средства су намењена уређењу места где ће се посетиоци окупљати, припреми водича за туристе,као и за све друге неопходне ствари које уређење неког места подразумева, као што су канте за отпад,сигнализација,да би се посетиоци кроз заштићено природно добро безбедно кретали, видели све оно што је важно,а да при том не угрожавају природу,казао је Танјугу државни секретар у том министарству Горан Петковић, након потписивање уговора. То је,како је навео,први степен заштите како би се национални парк сачувао онако како смо га наследили од предака,а потом оставио и потомцима. Према Петковићевим речима, уговор ће се реализовати током овог лета, како би већ наредне

сезоне ове измене и побољшања сачекала посетиоце који буду долазили у Ђердап. Он је подсетио да је Национални парк Ђердап у протекле три године, у континуитету, подносио различите предлоге пројеката Сектору за туризам Министарства економије, који су одобравани,контролисани и досада успешно реализовани. -У Визиторском центру „Лепенски вир”, археолошком налазишту које је почело да ради половином прошле године,очекује се око 30.000посета годишње, а комбиновано са овим националним парком, убеђени смо да можемо да дуплирамо број посета - истакао је Петковић. Повећава се круг заинтересованих посетилаца зато што та два места -једно непроцењиво важно археолошко налазиште и највећи национални парк на обали Дунава у Србији, представљају изузетни привлачни потенцијал,који ће сигурно дати импулс и за даљи развој туризма, угоститељских објеката и других садржаја у Ђердапу, закључио је Петковић.

опуларни блог за путовања „As We Travel„ предложио је омиљене јефтине европске дестинације,које бисте могли да посетите овога лета. „Интензивно путујућу Европом последњих година,уочили смо да цене међу земљама јако варирају, па у зависности од тога где идете, можете уштедети или прекорачити буџет„, пише екипа блога. Пре сваког путовања, без обзира на дестинацију, препорука је да увек путујете осигурани јер ћете тако избећи могућа прекорачења буџета. А ово су дестинације које препоручују као

плаже, издвајају Дубровник и Загреб са сјајном културном понудом и исторјским знаменитостима.

Естонија Естонијаимје„миљеник међубалтичкимземљама”. Главни град Талин је предиван, са шармантним каменим улицама, занимљивим знаменитостима и пријатељски расположеним становницима.

Немачка Од немачких радова издвојен је Берлин,јер остатак Немачке није то, због чегајелетосавршеновреме за посету, кад се од града може добити оно најбоље. Свуда можете

Талин

Сарајево

Порто

најбоље за јефтинији летњи одмор:

мојте пропустити ни рафтинг на Неретви.

Босна и Херцеговина

Португал

Босну истичу као „прави драгуљ на Балкану,с фасцинантним градовима,прелепом природом и харизматичним људима„. Најјефтинији начин путовања је аутобусом, који је уједно и најбољи за уживање у крајолицима.Домаћу храну у ресторанима издвајају као изузетно јефтину,а од градова које морате посетити су Сарајево и Мостар. Ако се нађете у БиХ, не-

Ова земља је „најомиљенија дестинација западне Еуропе,са шармантним градовима,љубазним људима и фасцинантном храном„. У Португалу се нуде разнолике активности,од сурфа на југу,истраживања ресторана по Лисабону или лутања уским улицама сликовитог града Порта на северу, који издвајају као изузетно повољан што се тиче цена смештаја и хране.

Хрватска Како пише на „As We Travelu„, Хрватска није јефтина попут већине других земаља источне Европе, али што се тиче плажа, савршена је алтернатива Грчкој (која није спустила цене упркос великој економској кризи). „Обала је невероватно лепа, с необичним рибарским местима и острвима са сјајним ноћним животом.Храна,смештај и пиће релативно су јефтини, а повољно можете путовати и по унутрашњости те крстарити острвима„. За оне који су се заситили

пронаћи повољан смештај, јефтинересторане,пекаре и барове.

Чешка Неки ће се можда побунити да Чешка није јефтина као некад, али гледајући ширу слику,и даље је јефтина.У центру Прага можете пронаћи пристојну хотелску собузаценухостелаунекимдругимевропским земљама,тврде. Земља је сама по себи предивна,сазанимљивимместима које треба видети. Праг, „град хиљаду торњева”, још је увек најпопуларнији.


GLOBUS

dnevnik

Ко види нинџино лице... Н

ијезнаоштагајеснашло!Замислите да вам у лифт утрчи неколико нинџа ратника и запева „I will survive”. Видео објављен на сајту LiveLeak.comнаправљенје„негдеуВеликојБританији”,азвездаовогједноминутногснимкајемушкарацкојијеушао улифт...идоживеошоксвогживота. Ушао је у лифт, притиснуо жељени спрат, врата су се затворила, а већ на следећем спрату га је сачекало несвакидашњеизненађење-улифтсуутрчаленинџе. Опколиле су га са свих страна, а након неколико секунди нелагодности и страха, звезду видеа је сачекало изненађење у виду песме Глорије Гејнор нинџесупоскидалесвојемаскеизапевале„Iwillsurvive”.

Нова карта света Н

екићеовумапуназватизлимaтласомсвета, другима ће се можда свидети, трећи ће рећи „претеривање”... Непознати аутор направио јекартусветасајасномпорукомштамислиосвакомделу територије. Србија је у истом рангу са земљама Балкана, средње и источне Европе, које су окарактерисане као корумпиране ишворц.

Французе и Шпанце овај аутор назива ленштинама, Ирци, Шкоти и Британци су оникојисеинтимнодружеса члановима породица, Исланд је добио назив по певачици Бјорк(ауторјетиме,вероватно,мислиодајетојединисиноним кад кажете Исланд), а Русија је комплетно „упропашћена земља” или „бескорисназемља”. Аустралија је названа „Арканзасом са плажом”, а Нови

Зеланд земљом у којој живе хобити. Јужна Америка је такође оцрњена:Бразилјеповезанса проституткама и фавелама, северни део са дрогама, а за средњи део каже да је политички нестабилан...Чиле је назван територијом „рудника исмешнихшешира”. СевернаАмерикаимавише епитета: зависници о Исусу, ленчуге које само пију и не раде ништа, за Калифорнију

пише: „Безакоње”. Арапске земље добиле су назив „Муслимани и рат”, Индија је земља техничке подршке, а Кина земље производње јефтинихствариитлачења,доку Јапануживенастранипословниљуди... Африкајепотпуносјеб***, сматра аутор, мада је јужни деотогконтинентадобионазив„развијенаАфрика”. НаАнтарктикуживе„глупи пингвини”.

Да ли бисте притиснули дугме

Н

аизглед мирно поподне у једном белгијском градићу.Сведокбициклистане притисне црвено дугме из чисте знатижеље. Шта се даље дешавало...погледајте! На тргу једног мирног белгијскогградићапостављенојецрвенодугменапостољуистрелица са поруком која показује на дуг-

Возилохитнепомоћидолазипо болесника, болесник испада из колица, на возило хитне помоћи натрчавабициклистакојизапочињетучусамедицинскимасистентом,одједномсенатргупојављујујошдвавозила,уједномсукриминалци, у другом полиција, општа пуцњава, рањени, убијени, мотоциклисткиња у секси црве-

ме:„Притиснитедабистедодали драму(усвојживот)илиПокренитеакцију”(Pushtoadddrama). Ставовници тог белгијског града знатижељнопролазепоред дугмета,алималојеонихкојисе усуђујудагапритисну.Али,прилази одважни бициклиста и настаје...потпунихаоснатргу!

ном доњем вешу...и за крај из зградеистрчаварагбиекипа! Грађани су збуњени, преплашени, немају појма о чему је реч.Стижеобјашњење:сазграде је спуштен огромни банер: „Ваша дневна доза драме! Од 10.априланаТеленету!Мизнамоштаједрама”.

Деветогодишњи бизнисмен

М

али Кејн Монрој отвориојеиграоницуусопственојгаражи,ивећзарадиогомилуновца. ДеветогодишњиКејнгледаоје свогоцакакопродајеаутомобилскеделове,идошаонаидејукако даискористигаражу,алиигомилу картонских кутија које остају одтатиногпосла. Он је у гаражи осмислио сопствену играоницу, од картонских кутија направио је игре по принципу „гађај и освоји”,иулазнаплаћујеједан долар.Кејнјезавернепосетиоцесмислиоипопустеичлан-

скекарте.Његовапричабрзосе проширилапоЛосАнђелесу,и о предузимљивом малишану писаојечаки„Форбс”. Једногдана,урадионицуњеговог тате дошао је режисер НирванМалик,којијежелеода купи кваку за аутомобил, али кадајепопричаосаКејном,одлучио је да о њему сними и кратакфилм. „Ово дете већ води свој бизнис, има таленат и страст, воли оношторади,упоранје,оптимистичаниспремандарадизамале паре.Бићемилијардер”,написао јеновинар„Форбса”.

subota28.april2012.

25


26

OGLASi l ^iTUQe

subota28.april2012.

dnevnik

3

Posledwi pozdrav bratu

POMEN

2001 - 2012.

Savi Novakovi}u Stevan Stankovi} Bata

od: Laze, Marine i Brane sa porodicom iz Gospo|inaca.

O`alo{}ena porodica Stankovi}.

52031

52032

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

PRODAJEM novu mawu ku}u S. Pa{}ana 2. Novi Sad. Mogu}a zamena. Telefoni: 063/519-715, 064/2510-929. 51470 PRODAJEM u Novom Sadu, na Telepu, pola ku}e (potkrovqe) poseban ulaz, gara`a. Telefon 021/842-894. 51874 PRODAJEM placeve u centru ^eneja, Ul. Vuka Karaxi}a. Telefon 063/248-150. 50856 PRODAJEM plac 20 ari u Petrovaradinu, asvaltni put, struja voda, dozvoqena gradwa. Telefon 063/547-782, 021/6392-384 51530 SREMSKA KAMENICA, Staro Selo, 8km od grada, 3 h 1700m2, idealni placevi, put, struja, izvorska voda, lep pogled. Telefon: 069/18-26726. 51643 FUTOG ku}a na spratu pogodna za dve porodice od 200m2 sa placem od 700m2, Fru{kogorska 69, cena 60.000. Telefon 021/6313987. 51930

SPLAVU u Futogu potrebni konobari, pomo}ne radnice u kuhiwi. Telefon 063/509-167. 51472 TRA@I se voza~ sa iskustvom na {leperu („C” i „E” kategorija) za rad u firmi. Telefon 063/509-222. 51801

Aleksandri Savi} ro|. Konstantinovi} Weni: unuci Ma{a i Ilija, snaja Violeta i sin Sr|an. 52027

KUPUJEM staro gvo`|e, stare automobile do 200e, ~istimo podrume, odnosimo {ut, ve{ ma{ine, {porete. Telefoni: 064/95-33-943, 063/84-85-495, 6618-846. 51323 BURAD - hrastova polivna od 500, 400, 300 litara i ba~va od 700 litara za kominu. Povoqno. Telefon 064/28861-71. 51640 KUPUJEM plinske boce i pivsku burad. Telefon 064/568-45-77. 51642 KUPUJEM dobro o~uvane kwige: beletristiku, enciklopedije, re~nike i stru~nu literaturu. Telefon 064/9945-002. Mile. 51723

DVOGODI[WI POMEN

Milanu Repaji}u Dragi na{ Milane, prolaze dani tuge i bola i i{~ekivawa da }e{ nam se ipak vratiti. S ponosom te pomiwemo, s qubavqu ~uvamo u na{im srcima, jer postoji qubav koju smrt ne bri{e. S velikom tugom `ivimo bez tebe jer postoji tuga koju vreme ne le~i. Ve~no }e{ biti suza u o~ima i bolna rana u na{im srcima. Tvoja porodica. 52030

IZDAJEM lokal 100m2+ 110m2 magacin, Partizanska, Novi Sad, spreman za otvarawe, bez ulagawa. Telefoni: 444-206, 063/540-510. 51399

SOKOBAWA - sobe i apartmani za idealan odmor, u`i centar, specijalne povoqnosti. Telefoni: 063/81-54-200, 018-880-100. 51845

LEGALIZACIJA objekata, tehni~ki izve{taji i projekti izvedenog stawa, povoqno. Telefon 064/2287-046. 51951

IZDAJEM name{tenu garsoweru 35m2 CG, kabl, telefon, Ul. Mileve Simi} 8 - Slana Bara. Telefon 064/136-0012. 51876

IZDAJEM povoqno name{tenu garsoweru na Detelinari, odmah useqiva. Telefon 064/321-26-07. 51362 IZDAJEM lep name{ten trosoban stan od 78m2 na Somborskom bulevaru za 180E. Telefon: 064/1468-122. 51717 IZDAJEM praznu garsoweru od 30m2, 110E, kod Sajma u Bra}e Popovi}a 3. Telefon 064/221-5667. 51720 POVOQNO izdajem name{tenu garsoweru na bulevaru Cara Lazara 85 /15. Telefon 064/153-20-10. 51920

SAJAM, Rumena~ka, prodajem dvosoban stan, 64m2. IV sprat klasi~na gradwa. Stanu pripada gara`a od 17m2. Telefoni: 021/63-64-677, 064/11-50-778. 51698

^ETVOROSOBAN 90m2, Novo naseqe, prvi sprat na uglu dve ulice, pogodan za ordinaciju ili predstavni{tvo na du`i period. Telefon 064/1127968. 51949

PRODAJEM gara`u 26m2 u ul. Pap Pavla br. 7. Telefon 064/1952099. 51798

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 51690

KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451-409. 44676

Pro{la je duga godina od kako te nema.

Mirko Kara~i}

Posledwi pozdrav na{oj baba Mici

Milici Kurja~ki 17. 1. 1923 - 27. 4. 2012.

Za svet si bio samo ~ovek, a za nas si bio svet. Supruga Vera, sin Marko, k}erka Tamara i zet Daniel.

od: unuka Igora i Reqe sa porodicama i snaje Marije. Sahrana je u Srbobranu, u subotu, 28. 4. 2012. u 13 ~asova. 52024

52028

POMEN

Posledwi pozdrav na{oj dragoj mami, babi i prababi

Slavka Vojnovi} U nedequ, 29. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, na Uspenskom grobqu dava}emo pomen na{oj mami. Wena deca: Zdenka, Du{ka, Beba i Dragan. 52026

Milici Kurja~ki iz Srbobrana 17. 1. 1923 - 27. 4. 2012. od: }erki Smiqke i Du{anke sa porodicama. 52025


^iTUQe l POMeni

dnevnik

3

subota28.april2012.

27

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Posledwi pozdrav na{em dragom

U nedequ, 29. 4. 2012. godine, u 11.30 ~asova, na Gradskom grobqu, dajemo pomen na{em voqenom i nepre`aqenom sinu.

DragiJovanovi}

Hromi{Marija

~ikaSavi

1930-2012.

BojanKaranovi} Posledwi pozdrav voqenom bratu od: sestre Ankice, brata Jorde i porodica Kurcinaki Salami}.

29.4.1978-1.7.2008. Za tvojom prerano uga{enom mlado{}u, nema utehe, a bol, samo}a i vreme produbquju ranu, sa stalnim pitawem, za{to? Neute{ni: mama Vera, tata \or|e i sestra Vawa.

na{em dragom

Mom~iloJandri} Tvoj lik, tvoje lepe re~i i qubav koju si nam pru`io ~uvamo zauvek u na{im srcima. Supruga Joka, sin Rodoqub, snaja Dragica, unuka Marija i unuk Sa{a.

52029

RadoslavuPopovi}u

Posledwi pozdrav dragom i jedinom ujaku

SaviNovakovi}u

Ostavio si se}awa koja ne blede i dobrotu koja se pamti. Nedostaje{ nam. Uspomenu ~uvaju tvoji najmiliji. 51997

51985

Danas, 28. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, na grobqu u Ka}u odr`a}emo ~etrdesetodnevni pomen

52010

Obave{tavamo cewenu rodbinu, prijateqe i poznanike da je 27. 4. 2012. godine, preminuo na{ voqeni otac, suprug i brat

DESETOGODI[WI POMEN

Sahrana }e se obaviti danas, 28. 4. 2012. godine, u 15 ~asova, na grobqu, u Veterniku. O`alo{}ena porodica, }erka Sne`ana sa porodicom.

51983

52004

[ESTOMESE^NI POMEN

od kolega iz kolektiva: Ankica,Branislav, Slavko,Nemawa i Sa{a.

SavaNovakovi}Ko{ava

od: Baneta,Ankice i Gordane sa porodicama.

1935-2012.

52012

Posledwi pozdrav dragom

POMEN

Sahrana }e se odr`ati u ponedeqak, 30. 4. 2012. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu.

Radivoj[eguqev

Ve~no o`alo{}eni: sin Vladimir, supruga Darinka i sestra Milanka.

3.5.2010-3.5.2012.

DraganuArsenovi}u

Ostala je velika bol i nada da }e{ se vratiti onako iznenada kao {to si i oti{ao.

Mili na{ Ra{o, ve~no }e{ biti u na{im srcima i mislima. Baba Desanka, sestra Jovana i mama Zorica.

~ikaSavi Novakovi}u od DraganeKosti}.

52002

52006 52009

O`alo{}eni: supruga Stojanka, sinovi Du{an i Milan, snahe Vida i Brigita i unu~ad Gaga,Mi{a,Sa{a i Nikola.

[ESTOMESE^NI POMEN

Posledwi pozdrav mom voqenom bratu

na{em dragom i voqenom

51974

POMEN Dana, 28. 4. 2012. godine, navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog oca, dede i tasta

PetruMati}u SaviNovakovi}uKo{avi

DragiJovanovi}

Pomen }e se odr`ati 28. 4. 2012. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u 11 ~asova.

Uspomenu na voqenog brata ~uva}u ve~no. Sestra MilankaGalovi}.

Mnogo nam nedostaje{ dobri na{ Peco, bez tebe vi{e ni{ta nije kao pre ali tvoja plemenitost i tvoja dobrota daju nam snagu da nastavimo daqe i ~uvamo te od zaborava. Tvoje }erke \ur|ica i Zorica i supruga Marija.

52007

Posledwi pozdrav po{tovanom prijatequ i divnom ~oveku

Posledwi pozdrav od: sestre Qubinke, sestri~ine Nene, zeta Dragana i unuka Lazara i Milana.

52018

Sa bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga majka i baka preminula 27. 4. 2012. god. u 63. godini.

52005

[ESTOMESE^NI POMEN dragi

MilanaMiti}a

S qubavqu i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe.

MilicaPanteli}

SaviNovakovi}u Tvoji najmiliji: }erke Jasna i Tawa, unuci \or|ei Irina i zet Zlatko.

RankoPotkowak Rankan 1953-2011.

ro|enauSivcu

od: prijateqa Milovana,Vere i NineKosti}.

Sahrana je u nedequ, 29. 4. 2012. godine, u 13 ~asova, na Centralnom grobqu, u Futogu. O`alo{}eni: sin,k}erka i unu~ad.

52001

52008

52022

Voqeni ne umiru. Neka te an|eli ~uvaju. Tvoji: supruga Miqa, }erke Dragica i Marija, zet Radivoj i unu~i}i Lazari Ranko. 52023


28

^iTUQe l POMeni

subota28.april2012.

Navr{ava se pola godine od kako nije sa nama na{a voqena

POMEN

dnevnik

POMEN U ponedeqak, 30. 4. 2012. godine, navr{ava se 4 godine od kako nije sa nama na{ dragi

GODI[WI POMEN na na{u voqenu i nezaboravqenu

Nadu Vrane{

Tomislav \uri~in

Draga Zelenovi} ro|. Govedarica

Mom~ilo Kapetanovi}

Uspomenu na wen dragi lik i beskrajnu qubav kojom nas je darivala, zauvek nosimo u srcima i mislima.

Danas, 28. 4. 2012. godine navr{ava se tu`na godina bez na{eg voqenog Tomislava.

Porodica.

Wegovi najmiliji.

Zauvek te ~uvamo u srcu, tvoja porodica.

51984

51936

dipl. pravnik

Se}awe na tebe obuzima bolom na{a tu`na srca. Tvoj mili, nasmejani lik i nesebi~na dobrota u oku na{em, ledi suzu koja ve~no te~e. Godi{wi pomen obele`i}e se u subotu, 28. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Weni najmiliji: }erka Qiqana, zet @arko unu~ad Olivera i Steva sa porodicama.

51980

Ostala sam bez jedinog oslonca u `ivotu, bez voqenog oca.

Iznenada nas je napustio moj jedini brat

^ETRDESETODNEVNI POMEN

POMEN

po{tovanom kumu

Olah Pavle Olah Pavla

Neute{na }erka Helena.

Sahrana pokojnika }e se odr`ati u subotu, 28. 4. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena sestra Marija, zet Bogosav, sestri} Sa{a sa porodicom i sestri~ina Tawa sa porodicom.

51978

Dana 28. 4. 2012. god. navr{ava se tu`nih {est meseci od kada si nas ostavio

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Jovo Male{ Navr{ava se najtu`nija godina od kada smo iznenada ostali bez na{eg voqenog brata. Nikada te ne}emo zaboraviti.

Sredoje Zeremski

Pavle U. Stani{i} Sredoji Zeremskom Miroslav Dudvarski.

Tvoje sestre Du{anka i Miwa sa porodicama.

14. 4. 1954 - 20. 3. 2012.

Zauvek }e{ biti u mom srcu i u mojim mislima, i rado se se}ati tvoje re~i:

Unuk Zoran.

...Ispovedam jedno kr{tewe za opro{tewe grehova. ^ekam vaskrsewe mrtvih. I `ivot budu}ega veka. Amin. Tvoja porodica.

51909

51865

„...milo dedino...�

51928

51982

51977

1

Dana 2. maja 2012. godine navr{i}e se {est tu`nih meseci od kako nema na{eg dragog i voqenog supruga, oca i dede

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em voqenom ocu

51894

[ESTOGODI[WI POMEN

GODI[WI POMEN

Panta Anti}

Draganu Mraovi}u

Budimki Govor~in i

obele`i}emo danas, 28. 4. 2012. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Neute{ne, wegove k}eri Vawa, Dragana i Biqana.

Kme}ko [tefana Ve~no o`alo{}eni: supruga Radmila, sin Ivan, }erka Jasmina, snaja Tawa, zet Ne{a i unuci Marko, Predrag i Stefan.

Pro{la je tu`na godina za mojim voqenim bratom.

Sestra \ur|inka sa porodicom.

51975 51879

51968

JEDNOGODI[WI POMEN

POMEN

SE]AWE

SEDMOGODI[WI POMEN

Panta Anti}

Navr{ava se godina od kako nisi sa nama, ali ti zna{ da si zauvek tu u na{im srcima i sa nama. Danas, 28. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, na Alma{kom grobqu odr`a}e se pomen.

Platonu Govor~inu iz Kulpina

Supruga Angelina i }erka Slavica.

Godine prolaze, ali vas va{a deca ne zaboravqaju. Danka, Vera, Laza i Mile sa porodicama.

51877

Dragan Mraovi} Ro|eni, ponosna {to sam imala takvog brata, a tu`na zbog tvog ranog odlaska. Po~ivaj u miru. Sestra Danica sa porodicom.

Dragi Jovanovi} Posledwi pozdrav od porodice Klajn: Ane, Ivana, Tatijane, Tijane i Miodraga Vojmirovi}a.

51976

Bo{ko Nikoli}

Marijana Gajer

28. 4. 2011 - 28. 4. 2012.

1994 - 2012.

Prolazi vreme, a tuga, se}awa, qubav i zahvalnost ostaju.

@ivimo sa tobom, iako nisi tu. Sa nama si u srcu i svakom koraku.

Tvoja }erka Mirjana sa porodicom. 51967

51999

VE^NO SE]AWE

Sa velikom tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ voqeni

51873

3

Neute{ni mama i tata.

POMEN Navr{ava se pola godine od kako nije sa nama na{ plemeniti i voqeni

51917

Navr{avaju se tri tu`ne godine od kako nije sa nama na{a draga

@arko Mari}

Dragi Jovanovi} 1948 - 2012.

Marija \uki}

Nade`da Jovanovi}

ro|ena Vasiqevi} 28. 4. 2011 - 28. 4. 2012.

Vreme prolazi, a praznina i bol ostaju. Za nas ti ostaje{ nezaboravqena i sada i sutra i zauvek. Mnogo nam nedostaje{. Uvek }e te voleti tvoji: suprug Slobodan, sin Aleksandar, }erka Biqana, zet Bo{ko i zvezdica Sofija.

Sahrana je danas, 28. 4. 2012. godine, u 16 ~asova, u Bukovcu. O`alo{}eni: supruga Ru`ica i sin Darko.

]erka Miqana, sin Slavko, suprug \or|e, zet Boban, snaja [enon, unuke i unuci Ana, Lola, Ema, Luka i Matija.

51998

51958

51918

Pomen }e se odr`ati danas, 28. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, u crkvi, na ^eneju. Postoji qubav koju smrt ne prekida i tuga koju vreme ne le~i. O`alo{}eni: supruga Vera, sin Radivoj, snaja Vera i unuci Du{an, Milo{ i Stefan.

51713


^iTUQe l POMeni

dnevnik

3

Pro{lo je godinu dana od kako nije sa nama

Dana 16. 5. 2012. godine navr{ava se godina od smrti

Dana 28. 4. 2012. god. u 11 ~asova, na grobqu, u Mo{orinu daje se godi{wi pomen na{em

subota28.april2012.

SE]AWE

29

JEDNOGODI[WI POMEN

na strica

MilinkaTerzin NedeqkuBedovu Bra{i

NedeqkoBedov Bra{a

NedeqkaBedova

NedeqkaBedova Bra{u 1934-2011.

1934-2011. Sa qubavqu i po{tovawem ~uvamo ga u se}awu. Supruga Seja-Radojka i }erka Dragana.

Se}aju ga se: sin Mita, snaja Branka i unuk Dragan.

Uspomenu na wega ~uva brat Sava i snaja Mara.

JovankaLu~i} sa porodicom.

51767

51768

51769

51770

Navr{ava se godina dana od smrti na{eg jedinog brata.

POMEN ^etrdeset dana na{oj dragoj i miloj ujni

JEDNOGODI[WI POMEN

DragoslavPetrovi} Beban 1959-2011. Nedostaje{... Da se raduje{ na{im uspesima, da nas hrabri{, savetuje{, da voli{.

POMEN

ZlatkoGulin 25.4.2002-25.4.2012.

RadeDuvwak

Vreme prolazi, tuga i bol ostaju.

Rada,Ivana i Sr|an.

Tvoji: supruga Zdenka, sinovi Igor i Sr|an i ta{ta Zora.

51677

51715

Dana 18. 4. 2012. godine, u Zagrebu je ispra}en na ve~ni po~inak

ZoriciVukasovi} -Rutoni}

JEDNOGODI[WI POMEN

Tvoje neute{ne sestre Lenka i Dosta sa porodicama.

Hvala ti za qubav i dobrotu, a mi }emo te uvek nezaboravno voleti. O`alo{}ene porodice: Jovanovi},Mari} i Opa~i}.

51787

POMEN dragoj majci

51794

GODI[WI POMEN

ro|.Beqanski izPivnice 1928. Pomen obele`avamo 28. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Jedna godina bola i nezaboravna se}awa na tebe. Bori}u se sa samo}om i ~uvati uspomenu na tebe. Tvoje postojawe je bila moja snaga i tvoje ime moj ponos na sre}ne dane. Suprug Slobodan. 51858

Danas, 28. 4. 2012. godine, navr{ava se {est meseci od kako sa nama nije na{ dragi otac, deda i svekar

3 GODI[WI POMEN na{oj dragoj

MirkoRadnov Toga dana, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu obele`i}emo {estomese~ni pomen. Ve~no o`alo{}eni: sin Radoslav, }erka Beba, snaja Ru`ica, unuk Dragan i unuke Dragana i Renata.

JeleniBrzakNani obele`i}emo danas, 28. aprila 2012. godine. S tugom i qubavqu, weni najmiliji. 51888

51940

[ESTOMESE^NI POMEN dragom suprugu i ocu

StankoRadojevi} Lule U velikom bolu koji je zadesio na{u porodicu, dugujemo neizmerno hvala svoj na{oj rodbini i prijateqima koji su prisustvovali ispra}aju i uputili nam telegrame sau~e{}a, te na taj na~in podelili sa nama neizmernu tugu. Zahvalni: majka Hajrija, supruga Nina, sin Ranko, }erka Dina, sestra Mirja sa }erkama Sarom i Anom.

Mara[krbi} Bo{koNikoli}

Veri[karici

28.4.2011-28.4.2012.

1929-2012.

1946-2011.

Sa tugom i po{tovawem tvoja unuka Lepa i snaja Nada.

Sa qubavqu te se se}aju }erke Nevenka i Katarina sa porodicama.

51807

51779

51853

3

POMEN

1930-30.4.2011.

Todor^ampri}

SE]AWE

Dragi na{ Todore, s neizmernom qubavqu i po{tovawem, uspomenu na tebe ~uvaju tvoji najmiliji: Jela,Tawa,Dragana, Dejan i Nemawa.

Plavost i blagost... se}awe, samo blagost ...nebeska {irina

JosipuMa}e{i}u

51783

Nema ga, a stalno je i svuda sa nama.

POMEN

GODI[WI POMEN na{em dragom suprugu i tati S qubavqu, supruga Sofija i }erka Nada.

Petar[krbi} 1926-24.8.2008. Va{i najmiliji.

RadoslavVlaovi}

BerewiJulijana

MilankuBatini}u Bati

izVilova 3.5.2009-3.5.2012.

ro|.Moskaq

1952-2011.

Sa velikim ponosom izgovaram tvoje ime, s beskrajnom tugom `ivim bez tebe, sa qubavqu ve~nom te ~uvam u srcu.

JelenaRadi} Danas, 28. 4. 2012. godine, u 10 ~asova, u Mo{orinu, odr`a}e se jednogodi{wi pomen na{oj dragoj supruzi, majci i babi. Tvoji najmiliji: suprug Jakov, sini }erka sa porodicama.

obele`i}emo danas, 28. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, u Ledincima. Mnogo nam nedostaje{, ali si uvek u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Sava, sin Sa{a i }erka Sa{ka.

51846

51889

Dana, 29. 4. 2012. godine navr{avaju se dve godine od kako nije vi{e sa nama na{a draga

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em dragom

Tvoja tetica Maca sa porodicom.

Pro{lo je {est godina tuge i bola od kako nisi sa nama. Te{ko je shvatiti da te vi{e nema. Suprug Miklo{, }erka Kristina i pastorka [arlotasa porodicom.

51763

51825

3 [ESTOMESE^NI POMEN

51741

51746

[ESTOMESE^NI POMEN

POMEN dragom ocu i suprugu.

RadovanuVukovi}u FrajsKatalin NadaKantarxi} Bu{ka ro|.Milkov @ivi{ u svakoj na{oj misli, pri~i i svemu {to se zove uspomena na tebe. Neka te u ve~nom miru prati na{a qubav ja~a od zaborava. Tvoji najmiliji. 51875

BogosavuMiqkovcu obele`i}emo 29. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica Miqkovac. 51880

StriberFrawa Navr{ava se {est meseci tuge. Tvoji najmiliji: supruga Vera i sin Stevan. 51724

1943-2012. izKoviqa Te{ko je pomiriti se sa bolom, istinom da te vi{e nema. Tuga i bol ne prestaju. Vreme ne mo`e da zale~i rane na du{i nakon tvog odlaska. Mnogo nam nedostaje{. Voqeni se ne zaboravqaju... Tvoj sin Laza sa porodicom. 51734

obele`i}emo danas, 28. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Moj Radovane, dani bez tebe prolaze ali moj bol i tuga ostaju. Dok sam `iva ja, `ive}e{ i ti.

Zauvek tu`na za tobom, tvoja supruga Gospava.

51706


tv program

subota28.april2012.

08.15 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 20.00 20.30 22.00 22.30

Приче из књижаре Е-ТВ Ноге на пут Млади пишу нови агенду за Владу Хало, председниче Простор Лице с насловнице Војвођанске вести Здравље је лек Ноге на пут - пут под ноге Вовјођанске вести Више од откоса Војвођанске вести Ћаскање Војвођанске вести Филм: Кевин

18.30 19.00 19.30 20.11 21.05

Чаба Силађи

Увек медаља У другој емисији серијала говоримо о пливању. Илија и Алекса воде нас на тренинг ПК „Нови Сад”, где кроз разговор са децом која тренирају и њиховим тренером сазнајемо какав је пливање спорт. Чаба Силађи, наш репрезентативац, прича о својим почецима и циљевима, док нам др Борко Вукосав говори о здравственим аспектима овог спорта. (РТВ1,12.35) 07.00 08.05 08.40 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.05 14.00 15.00 15.05 16.20 16.45 17.00 17.20 17.45 19.30 20.10 21.00 22.00 22.35 22.40 23.30 00.25

06.30 09.05 10.00 11.30 12.30 12.40 13.10 13.35 15.40 15.50 16.15 16.35 17.00 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.25 23.35 23.55

Кухињица Програм за децу Вуков видео буквар-слово „С“ Колико се познајемо – квиз Питам се, питам се Путеви наде Агро мозаик Вести Академац Увек медаља Без упута Биографије познатих Вести за особе са оштећеним слухом Петказање Све о животињама Потрошачки репортер ТВ Дневник Политбиро Рат уживо, филм ТВ Дневник Поаро: Божић Херкула Поароа Фаца Војвођански дневник Први пут на гласање Из нашег сокака Поаро: Божић Херкула Поароа Рат уживо, филм

ТВ Баштине Кухињица – мађ. Добро вече, Војводино (слов) 3. фестивал златних ансамбала Војводине Вести (мађ) Нови Сад заувек, емисија на мађар..са титл.на српском ТВ Баштине Лепа села лепо горе, филм Цртани филм Хајде са мном у обданиште Вуков видео буквар-слово С Питам се, питам се Жене на селу ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица – мађ. Добро вече, Војводино (мађ) Културни магазин (мађ) (Јелен-лет) Из наше архиве (мађ) ВИВЕ 2011. – гала емисија (мађ) НОМУС 2011. Музички програм Први пут на гласање

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 11.00 12.35 13.05 13.27 14.03 14.48 14.55 15.44 15.52 16.47

23.25 23.30 01.32 02.00 02.20 03.10 03.36 04.13 04.43 04.55 05.48

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Жикина шареница Дизни на РТС Плава птица Дневник Увиђај Ви и Мира Адања-Полак Вести ТВ лица: Мерима Његомир Вести Војна академија Госпођица Марпл: Уснуло убиство, филм Квадратура круга Слагалица, квиз Дневник Војна академија Свемирски војници, филм Вести Знаци, филм Ви и Мира Адања Полак Вести(03.00,04.00,05.00) ТВ лица: Мерима Његомир Квадратура круга Моја лепа Србија Увиђај Лети, лети песмо моја мила Војна академија Верски календар

06.02 06.07 06.17 07.15 08.00 08.30 08.35 08.57 09.00 09.20 09.31 09.40 10.30 11.00 11.30 12.10 12.41 12.56 13.30 14.00 14.30 15.16 16.20 17.04 17.37 17.50 18.05 18.39 20.00 20.35 21.10 21.45 22.25

06.30 09.15 09.35 10.30 11.00 11.55 12.00 13.00 13.05 14.00 14.05 15.30 16.00 16.05 16.40 16.55 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30

Серија Време је на мојој страни Серија Азбука родитељства Серија Глава на главу Ленија Вести Ево нас код вас Вести Серијски програм Витраж Вести Личности и догађаји: Ружица Сокић Неон сити Глава на главу Вести Серијски програм Седам НС дана Сремски Карловци, од суботе до суботе Објектив Сајам инфо Све што желим Седам НС дана Личности и догађаји - Данило Бата Стојковић Објектив Лична грешка Док. програм Серијски програм

06.00 НБА: Њујорк – ЛА Клиперс 09.15 Мото ГП Херез – Тренинг 3 Мото 3 12.00 Премијер лига, Магазин 12.30 Најава Премијер лиге 13.00 Прави НБА 13.30 АТП Барселона 1/2 Финала 18.15 Руска лига: Зенит – Динамо 20.15 СК Специјал: Са Новаком у Монте Карлу 20.45 Премијер лига, голови 21.00 НБА Плеј оф 23.15 Мото ГП Херез – Квалификације Мото 3 02.00 Премијер лига: Норвич – Ливерпул

22.56 23.20 23.51 00.13 01.24 02.04 02.34 03.18 03.41 04.24 05.29

Датум Верски календар Знање имање ТВ лица: Драган Вујић Вујке Велики је свет Бернард Срећни клинци Чудовишта и гусари Зујалице Вилењаци Верски календар Верски мозаик Србије Клиника вет Профил и профит Књига утисака Свет здравља Време одлуке Моја лепа Србија Грађанин Лети, лети песмо моја мила Оставштина за будућност Најлепше бајке браће Грим: Краљ брадоња, филм Биографије Вреле гуме Тотал тенис Школска олимпијада Олимпијски кругови Бечки Штраус оркестар Избори 2012: Војислав Коштуница - Демократска странка Србије Избори 2012: Томислав Николић - Српска напредна странка Избори 2012: Све заједно, БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић Избори 2012: Реформистичка странка - Проф. др Милан Вишњић Избори 2012: Црногорска партија - Ненад Стевовић Потрошачки саветник Свет спорта Фудбал: Јелен супер лига Концерт филмске музике Вреле гуме Олимпијски кругови Биографије Потрошачки саветник Оставштине за будућност Концерт филмске музик Клиника Вет

Сава Вукојев и МираАдања-Полак

Ви и Мира Адања-Полак Десанка Радуновић, председница Националног савета за образовање, говори о квалитету образовања коју наша деца добијају. Сава Вукојев, прослављени кувар, који је обишао свет и радио дуго времена у Москви, сретао најзначајније личности из света политике и забаве, демонстрира своје умеће. (РТС 1,14.03)

Дођи на вечеру Домаћин Филм: Маска 2 Повратак у цивилизацију Сурвајвер Жене Радна акција Сулејман Величанствени Сити и витки Вести Фудбалска утакмница: Црвена звезда-Јагодина 21.00 Сулејман Величанствени 22.00 Квиз: Савршен минут 00.00 РБ еко герила

04.00 09.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.45 19.00

Зрно по зрно Поред редовних прилога, гледаоци могу погледати и разговор с представницима Удружења пољопривредника после састанка у Новом Саду где се одлучивало о наставку протеста незадовољних сељака. Емитоваћемо и прилог о томе да ли је лоше време утицало на цветање воћака у атару Зрењанина. (КТВ,12.00)

Зулендер Дерек Зулендер, не нарочито бистар, али изузетно згодан, мушки je модел који је индиспониран чињеницом да је његову славу помрачио манекен Хансел. После невољног повлачења са модне сцене, Дерек добија позив од модног креатора Јокобима Мугатуа да проведе дан у спа центру. Улоге: Бен Стилер, Овен Вилсон, Вил Ферел, Мила Јововић, Џон Војт, Дејвид Духовни Режија: БенСтилер (Авала,21.00) 06.00 06.30 08.00 08.30 10.00 11.00 11.35 12.00 12.15 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.00 18.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00 04.30

ВОА Маратон Здравље и Ви Филм: Лемони Сникет Отворени студио Топ шоп Отворени студио Вести Отворени студио Здравље и Ви Сваштарица Вести Биљана за вас Слике живота Филм: Друг председник центарфор Вести Слике живота Улови трофеј Мајсторски Двоугао Узвраћен ударац Филм: Зулендер Филм: Царство вукова Филм: Друг председник центарфор Филм: Зулендер Филм: Царство вукова

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда, 09.00 Жива ватра, 10.00 Шоу - Парови, 12.00 Зрно по зрно, 13.30 У међувремену, 14.00 Топ 10, 15.00 Пипи шоу, 17.00 Суботом поподне, 20.00 Филмски програм, 22.00 Ретроспектива недеље, 23.00 Фешн стори, 01.00 Суботом поподне, 04.00 Освета

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30 Кућни видео, 13.45 Топ шоп, 16.00 НС Индекс, 16.25 Фокус, 17.05 Ски Јахорина, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.45 Инфо Пулс, 21.20 Филм, 23.00 Бање Србије, 23.30 Фокус, 00.00 Инфо Пулс, 00.30 Туристичке разгледнице, 00.40 Ауто шоп, 00.45 Фокус, 01.15 Ски Јахорина, 01.45 Музика

08.00 Дечији програм, 09.00 Играмо се, 10.00 Кућица у цвећу, 11.00 Филм, 13.00 Филм, 15.00 Филм, 16.30 Бибер, 17.00 АБС шоу, 18.00 У нашем атару, 18.30 Бибер, 19.00 Кад порастем бићу..., 20.00 Прес пресек, 21.00 Филм, 22.30 Бибер, 23.15 Филм, 00.15 Бибер, 00.30 Ноћни програм

12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм: Парови, 00.50 Глас Америке

dnevnik

c m y

30

06.00 07.30 09.00 09.15 09.25 09.35 09.45 10.00 11.30 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 13.55 14.00 14.20 15.30 15.40 15.50 17.55 18.30 19.00 19.30 21.30 23.00 02.45 03.30 04.55

ТалисаСото

Јутарњи програм Знање на поклон Торк Метеор и пријатељ Мегаминималс Меда Чарли Телешоп Филм: Барби и дијамантски замак Генератор Рекс Гормити Моји џепни љубимци Побуна диносауруса Пресовање Телешоп Вести Скадарлијом Филм Вести Телешоп Долина вукова Телемастер Моја Србија Црни Груја Филм Голи живот Филм Матрјошки Голи живот Моја Србија

Дон Хуан де Марко

Голи живот

Ово је прича о човеку који је мислио да је највећи љубавник на свету и људима који су покушали да га излече од самог себе. Једне вечери с крова зграде спашавају младића који на себи има црни костим и маску на лицу. Улоге: Џони Деп, Марлон Брандо, Феј Данавеј, ТалисаСото Режија: Џереми Левајн (Б92,23.30)

Већ неколико деценија уочи сваких избора српски политичари доводе из Софије мистериозну Цецу Бугарку, ученицу легендарне баба Ванге, да им прогнозира шта ће бити. Једноставно до сада није оманула, а ово је прва њена исповест шта је све доживљавала са политичарима у Београду. Аутор: МиломирМарић (Хепи,21.30)

19.20 20.00 21.00 23.00 23.30 01.10 02.00 03.30 05.00

Заувјек сусједи Добра земља Топшоп Цртани филмови Више од живота Вести Б92 Два и по мушкарца Пријатељи Интернат Вести Спортски преглед Свет на длану Кошарка, АБА Лига, Финале 4: Цедевита – Партизан, пренос Вести Наша мала клиника Филм: Утроба звери Вести Б92 Филм: Дон Хуан де Марко Истражитељи из Мајамија Филм: Мусолинијева кћи 1 Филм: Мусолинијева кћи 2 Укључење у Б92 Инфо

07.00 10.00 12.30 13.30 14.00 16.00 17.30 18.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.30 01.00 02.30 04.30

Добро јутро Викендвизија Живот у тренду Звезде и фанови Голд музички магазин Филм: Пут око света Мала невеста Магазин ин Национални дневник Нове Курсаџије 48 сати свадба Брачни судија Филм: Довиђења у Чикагу Филм: Љубав крвари Филм: Пад Филм

06.00 08.00 08.50 09.00 10.30 11.00 11.35 12.30 14.30 16.00 16.50 17.00 17.30

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30 Дечија серија, 10.05 Икс арт, 11.20 Удица, 12.00 Акценти, 12.30 Испод поклопца, 14.00 Акценти, 14.10 Пун гас, 15.00 Презент, 16.00 Акценти, 16.30 Откос, 18.00 Акценти, 18.15 Писмо глава, 20.00 Филм Инфо, 20.30 Везе, 21.00 Токови моћи, 21.30 Изазови истине, 22.00 Сајам Инфо нет, 22.30 Акценти дана, 23.00 Филм 08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Пут вина, 13.00 Квиз, 14.30 Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Панорама општине Житиште, 20.30 Филм, 2. део, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Служба 21, 23.00 Филм


dnevnik

subota28.april2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

7

31

ОВОГ ПУТА КРИЗА(НИ)ЈЕДРУГАЧИЈА

Пише: Кармен РејнхартиКенетРогоф 07.40 08.35 09.00 09.55 10.50 11.45 12.40 13.35 14.30 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

07.00 09.00 14.00 19.00 20.00 21.00 23.30

Четиривенчања-Америка Венчаницаизснова Мајамиинк Девојчицеидијадеме Џон,Кејтиосмородеце Обрачунпосластичара Стручњакзаторте Штанетребаобући Удварањеумраку Богатамлада,сиромашна млада Л.А.Инк Уштедетикупујући Лудавожња Нисамзналадасамтрудна Новацнајеловнику Четиривенчања-Америка Чудниоблицизависности Парализаиблизаначка трудноћа Л.А.Инк Новацнајеловнику

ВераФармига 08.00Дневник скулптура 09.00Архитектура сећања – споменици Богдана Богдановића 10.00Марк Форстер –дозвола за снимање 11.00Азијске монархије 12.00Лежаки 1942. 13.30Суђење Богу 15.00Звезде сребрног екрана 16.00Дневник скулптура 17.00Истина о... 18.00Жртве и заводници – судбина кастрата 19.00Азијске монархије 20.00Рим није изграђен за један дан 22.00Видео је убио радио 23.00Звезде сребрног екрана 00.00Дневник скулптура 01.00Истина о...

08.00 08.30 09.30 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

СрећанрођенданБаникинсе Пикникплишанихмеда Чаробнимач Зовдивљине Дилижансаснова Животуружичастом Нијекрај Избрисанасећања ДалтриКалхун Краљ Еротскифилм Еротскифилм

Избрисанасећања Сајмон се буди у болници са амнезијом након замало фаталног догађаја, открива да се не сећа последње две године свог живота. Његова супругаАначекадагавиди, алионјенепрепознаје... Улоге:РајанФилип,Сара Поли,СтивенРеа Режија:РоландСусоРихтер (Синеманија,18.00)

Паничнапотера Прилик ом неуспеле препродаје дроге Џои, мафијаш изиталијанскогклана,домогне се пиштоља којим је убијен полицајац. Уместо да га сереши,свестандајетодоказубиствакорумпираногполицајца,онгазадржи... Улоге: Пол Волкер, КамеронБрајт,ВераФармига,Чез Палминтери,ЏониМеснер Режија:ВејнеКрамер (ХРТ1,00.25) 08.00 Кинотека -циклус класичног вестерна:Пламтећа звезда, филм 09.30 ФотографијауХрватској 10.09 Кућни љубимци 10.45 Ушћа река,док.серија 11.18 Нормалан живот 12.00 Дневник 12.32 Ветерани мира 13.17 Духовни изазови 13.47 Призма 14.32 Мањински мозаик 14.47 ХАЗУпортрети 15.01 Еко зона 15.32 Медвеђа породица и ја, док.серија 16.30 Евромагазин 17.20 Репортери 18.20 Потрошачки код 18.50 Глобално село 19.30 Дневник 20.10 До последњег збора 22.05 Пацифик 23.05 Дневник 3 23.35 У сусрет Порину 2012. 00.25 Панична потера,филм 02.22 Филмски маратон: Ноћ на Земљи,филм 04.25 Филмски маратон: Непрекидни празници,филм

07.44 08.05 08.33 09.03 09.25 10.50 11.20 12.15 13.20 13.55 15.45 17.44 19.15 20.12 21.10 23.13 00.43

СараПоли

06.00 07.40 09.35 11.15 13.05 14.30 16.05 17.50 20.05 21.45 23.20 01.05 02.50 05.05

Што више,то боље Произведено у Дагенхаму Зубићвила Под сунцем Тоскане Гномео и Јулија Ђенова Ухвати ритам 3Д Бег из дивљине Откриће лажи Волим те,Филипе Морисе Луда вожња Равница у пламену Армија криминалаца Најгоре место на свету за хомосексуалце

Аниманијаци Дошљаци су закон! Мала ТВ Кућни свемирци Пиратски радио,најопаснији радио на свету,филм Ружиона 4.гардијскабригада„Пауци”, док.филм КС Аутомагазин 4зида Загреб:Рагби,квалификације за ЕП:Хрватска -Малта, пренос Гранд при Осијек Жито Челенџ куп,пренос Тел Авив:Кошарка,АБА лига -Фајнал фор,пренос Ватерполо,ПХ-2.утакмица: ЈугЦО-ПриморјеЕБ,пренос Циклус док.х филмова добитника Оскара:Таксијем у зону мрака Досијеи Икс,филм Менкелов инспектор Валандер Педја Мужијевић и Симфонијски оркестар ХРТ-а

07.00Назлатномјезеру 08.30 Бенгбенгмртавси 10.00 Протувесатрибина 11.30 Викенднадежели 13.00Полицајац 15.00 Основнествари 16.30 Првазабрањенаљубав 18.00 Лицетерора 20.00 Мојамаћехајеванземаљац 22.00 Детективидама 00.00 Скорожена

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Чист и трезан Господин бејзбол Очи анђела Пројекат X Подизање Аризоне Кад китови дођу Мистериозно убиство на Менхетну 22.00 Заклетва 00.00 Тинејџерски идоли 5. 02.00 Без промашаја

УбиствауМидсамеру Видовњак Монк Браћаисестре Хаваји5-0 Филм:Поноћнатрка Филм:УјкаБак

07.55ПопПикси 09.15Бен10:Ултимејтејлијен, филм 09.40Училица 10.18Куварипо 10.20Колумбо 11.45ПороциМајамија 13.35Мојепрвовенчање,филм 15.25ДобарпосаоуИталији,филм 17.28Куварипо 17.30Дискавери:Сомалијски гусари,док.серија 18.30РТЛДанас 19.10Галилео 20.00Алвинивеверице2,филм 21.45НапоконПоли,филм 23.25Каменоковрата,филм 01.20Астрошоу 02.20РТЛДанас 02.55Дискавери

Напокон Поли Живот без икаквих ризика све је што млади Рубен зна. Све о чему је икада сањао био је живот без превише турбуленција и непотребних ризикаиљупкасупругаисигурна породица. Али ускоро гавереницанаодморунапушта... Улоге: Бен Стилер, ЏениферАнистон,ФилипСејмоурХофман,ДебраМесинг Режија:ЏонХамбург (РТЛ,21.45)

ЏениферАнистон

Све деликатности кризе

В

ладе се често задужују на међународним ге„, коју земља помера из равнотеже без претржиштима, или на релативно крат ак рок станка отплате у равнотежу с престанком отплаод једне до три године, или на дужи рок, те. Могућност постојања вишеструке равнотепо каматним стопама које су везане за кратко- же, као и идеја да се улагачи привремено могу рочне међународне дугове. Зашто задуживање снебивати око неке земље, такође могу предстаима тенденцију да буде крткорочно представља љати битне елементе у рационализацији интерзас ебну тему, али они често имају знатно ниже венције земаља зајмодаваца и међународних инкаматне стопе од дугорочних зајмова. стутиција када дође до дужничких криза због Када се земља задужује краткорочно, она се јавног дуга. Наравно, постоји опасност јер није не суочава само с тиме да мора да финансира от- увек лако разликовати престанак отплате дугова плату камат а (ресурсима или новим задуживањем) већ мора периодично да револвира главницу. До кризе ликвидности долази када земља која је на дуги рок и вољна и способна да отплаћује своје дугове привремено није у стању да револвира дугове. Ова ситуа ц иј а разл ич ит а је од онога што се понекад неформално назива проблемом несолв ентн ос ти, кад а зем ља или није вољна, или није у стању да на дуги рок отплаћује дугове. Ако се земља заиста суочава само с кризом нел ик видн ос ти, нека трећ а страна, попут ММФ-а, може, у нач ел у, дат и безр из ичн и краткорочни зајам за премошћавање тешкоћа који служи да се криза премости и који ће одржати зајмопримца на ногама и спречити га да престане с отплат ама дуга. ЗаДужници су крхки и осетљиви право, ако би зајмодавци били у потпуности уверени у то да земља апсолут- који би био неизбежан (да земља има толико вино намерава да отплати своје дугове на дуги сок кое фицијент задужености и да се њоме торок, дужник тешко да би икада опет упао у про- лико лоше управља да је потебно само мало да блем краткорочне неликвидности. би она престала да отплаћује дугове) од оног коПостоји и једно важно ограничње. Претпоста- ји није био неизбежан (да је земља у суштини у вимо да је велики број зајмодаваца обезбедио реду, али само има проблеме с одржавањем поновац који је нека земља позајмила и да је сваки верења због крајње привременог проблема с лиод њих појединачно мали. Можда је у колектив- квидношћу, који се лако може решити). Усред ном интересу зајмодаваца да револвирају крат- кризе, веома је лако за тобожње спасиоце (данас корочни дуг. Али, равнотежа се може успоста- су то пос ебно међународни зајмодавци, попут вити и ако сви зајмодавци одММФ-а) да сами себе убеде бију да револвирају дуг, у коу то да се суочавају с кризом У кри з и је ла к о за то б о ж ње јем случају ће земља зајмоповерења, која се може респасиоце,попут ММФ-а, примац бити приморана на то шити помоћу краткорочних да сами себе убеде у то да зајмова за премошћавање теа престане да отплаћује дуг. Ако ниједан зајмодавац није шкоћа, а да се заправо суочасе суочавају с кризом у стању да обезбеди довољно вају с далеко дубљом кризом поверења,а да се заправо новца да би земља наставила несолвентности и недостатради о далеко дубљој отплате, може се успоставити ком воље да се дугови отплакризи несолвентности како равнотежа „с престанте. ком отплате„, тако и равнотеВећина престанака отплажа „без престанка отплате„. Овај пример пред- те дугова на крају буде делимична а не потпуна, ставља добру илустрацију финансијске крхко- иако је то понекад резулт ат дугих преговора и сти и осетљивости дужника на „овог пут а је много горчине. Зајмодавци немају нужно моћ да другачије„ синдром. Зајмопримац може безбри- дужнике присиле на потпуну отплату, али обичжно револвирати дугове докле год зајмодавци но имају довољно моћи да барем нешто наплате. имају поверења, али ако из неког, можда чак Чак су и најпознатији случајеви потпуног преирелевантног разлога поверење нестане, није- станка отплате дуга обично завршавали делидан појединачни зајмодавац неће имати нити мичном отплатом, мада је она често била веома моћ, нити намеру да спречи кризу. мала и уследила је много деценија после. Руска Технички говорећи, земље некада могу бити бољшевичка влада одбила је 1918. да отплаћује изложене „вишеструкој равнотежи„, што указу- царске дугове, али када се Русија најзад вратила је на то да разлика између ситуације у којој зе- на тржиште зајмова 69 година касније, морала је мља престаје да отплаћује дугове и ситуације у да уговори њихову симболичну отплату. Ипак, у којој их уредно плаћа понекад може бити веома већини случајева делимичне отплате су значајмала. За дату структуру дуга, и уз претпоставку не, а сума која се отплаћује вероватно је одређеда сви актери прате сопствене интерес е, могу на сложеним размат рањима трошкова и учинапостојати веома различити исходи, у зависности ка. Чињеница да земље понекад престану да отод очекивања и поверења. плаћују дугове није довољан доказ да су улагаТеоретичари су развили много конкретних чи били ирационални. Они добијају премије за примера ситуација у којима до престанка отпла- ризик који некада прелазе пет или дес ет одсто те дугова може доћи као резулт ат „сунчеве пе- годишње. Књигу “ОВОГ ПУТА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ”можете купити у књижари “Службеног гласника” (Јеврејска 13,Нови Сад)уз попуст од 30 одсто, за 1.210динара,или наручити путем телефона 021/6622–609 и 421–859 или и-мејла knjizara4@slglasnik.com

08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 16.55 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.30 21.55 22.50 23.45 00.40

Мегаградитељи Моћнибродови Људскихрукудело–Азије Стварањебудућности Грађевинскеинтервенције X-машине Врхунскоградитељство Врхунскооружје Великеселидбе Какосеправи? Какосетоправи Људскихрукудело–Азије Позадинаавионскихнесрећа Борбасасиламаприроде Какосеправи? ОбноваЈапана Исповестимафијаша Преживљавање Тајнеполицијскогсаслушања Угаљ Борбасасиламаприроде

08.30 10.00 11.00 14.00 15.45 18.30 20.00 23.00 00.00 01.00

Билијар Ауто ГП Билијар Тенис Билијар Тенис Билијар Бициклизам Тенис Билијар

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

subota28.april2012.

dnevnik

c m y

32

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Овогвикендаћетебитипосвећени породици, деци или родитељима. Можетесеодважитинакраћипутили посету широј родбини. Повезиваће вас добри односи разумевања, симпатијеисаосећања,заједништва.

BIK 20.4-20.5.

Суботајелепданзаодмориуживањесдрагимбићима.Схватитето тако и покажите своју креативност практично,наделу.Трошитеновац нашопингимного лепихугођајакоједелитесдругима.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

28. april 2012.

Љубавни догађаји,сусрети,комуникација и динамика вас ангажују наличномплану,ивишеноштоје неопходно.Неразмишљатемного о билочему,већделујетепоинерцијиипомалоострашћено.

Месец је и данас у вашем воденом и емотивном знаку па ћете потражити уточиште у породици и загрљајувољенеособекојојверујете. Заједничкикраћипут,излетуприроду,илицивилизацијућевампријати.

Пажљиво одмерите и процените, пре но што нешто предузмете. Финансијскаситуацијајошувекнијенајбоља,алистеспремнинашопинги куповину лепихпаипотребних,кориснихствари.Иначе,ћутањејезлато.

Изузетностевредниирадни,чак ивикендом.Штарећи,анепретерати?! Можда би ипак требало више дасеодмаратеинаспавате.Шетња и планинарење кроз природу су здравии пожељни,заваспосебно.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

ВашМарссеполакокрећеунове походе и подухвате, што вам иде у прилог. Са свежим ентузијазмом овог пролећа наступате у правцу реализације својих конкретних циљева.Пријатељи.

Можетебитизадовољнииспокојни.Заборавитенапосао,викендје. Путујте! Нисте склони томе да претерујетевећполакоиспонтаноформиратеинадограђујетематеријалне вредности.Уљубави– тишина.

Викендјевремекојеможетеквалитетно провести са члановима свог домаћинства, с укућанима и широмродбином.Одвассеочекује комплетна организација и подршка свимаусвему.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

У контакту с партнером не налазите дугорочни склад. Окрените се себиисвојимприоритетима.Имате довољно времена и могућности да радите на себи и да испланирате будућеактивности.

Недрживасниместо,нивреме, што је позитиван показатељ да сте живииживахни.Узтоиоригинални, дружељубиви, хумани, пожртвовани.Дакле,креирајтесвојвикендна егзотичанначин.

Идеалиста сте, али у стању да остварите своје снове. Љубавне чаролије највише долазе до изражаја кодкуће,сдрагомособом. Летосамо штоније,мирисморауноздрвамапа навремепланирајтелетовање.

TRI^-TRA^

лепаКејт V REMENSKA

PROGNOZA

Сунчано

Vojvodina Novi Sad

28

Subotica

27

Sombor

28

Kikinda

28

Vrbas

28

B. Palanka

28

Zreњanin

28

S. Mitrovica 29 Ruma

29

Panчevo

29

Vrшac

27

Srbija Beograd

29

Kragujevac

29

K. Mitrovica 27 Niш

Војвода и војвоткиња од Кембриџа привукли су велику пажњу када су стиглиналондонскупремијерудокумент арца„AfricanCat”.Принц Вилијам јесвојојдрагојпридржаваокишобран и показао том приликом колики је каваљер, а Кејт Мидлтон опет је одушевила својом беспрекорном елеганцијом и једноставношћу. Упркос томе што се по медијима појављују многи негативни комент ари на рачун њенемршавости,реткокоспоменеда Кејтзаправоимаизузетну грађу,апосебноногенакојимабијојмногеженепозавиделе. Знаонакојисуњенинајјачиадути, зато је углавном и виђамо у хаљиницама које откривају баш онолико колико треба. А ту су, наравно, и њено држање,предивнаињегованакос а, те шарм.

29

VIC DANA

Evropa

и тоПло

НОВИСАД: Сунчаноијоштоплије.Ветарумеренјугоисточни. Притисак изнад нормале. Минимална температура 11, а максималнаоко28степени. ВОЈВОДИНА: Сунчано и још топлије. Ветар умерен југоисточни,ујужномБанатуповременопојачан.Притисакизнаднормале.Минимална температура 10,амаксимална 29 степени. СРБИЈА: Сунчаноивеоматопловреме.Ветарслабдоумеренјугоисточни.Притисакизнаднормале.Минимална температура 4,амаксимална 30 степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Унедељуипочеткомидућеседмицесунчаноивеоматоплозаоводобагодине,уз летњемаксималнетемпературеод26до30степени.Усредуће у планинским областима на југозападу земље доћи до развоја облакакојићепонегдедонетилокалнепљусковесагрмљавином. У другој половини идуће седмице нестабилније са повременим пљусковимаиузпостепенпадтемпературе. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Биометеоролошке прилике неће пријати хроничним болесницима услед екстремно високих дневних температура ваздуха. Код осетљивихособамогусејавитиглавобољаинесаница.Неопходнојеадекватноодевање.

Madrid

14

Rim

25

London

11

Cirih

27

Berlin

24

Beч

26

Varшava

27

Kijev

28

Moskva

25

Oslo

11

St. Peterburg 15 Atina

24

Pariz

18

Minhen

27

Budimpeшta

28

Stokholm

15

ПитаПерицаучитељицу: -Учитељице,можетелимирећи штајеприлогуследећојреченици: „Јаједемпљескавицусакупусом икечапомполако”? Учитељицаодговори: -Прилогјеполако. -Није,учитељице, прилогјекупусикечап.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

SAVA

Bezdan

142 (-8)

Slankamen

307 (-11)

Apatin

204 (-8)

Zemun

378 (2)

Tendencija porasta

Senta

354 (12)

Bogojevo

181 (-8)

Panчevo

382 (-2)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

325 (0)

Tendencija porasta

Smederevo

520 (-2)

Titel

332 (1)

NERA

Baч. Palanka 208 (-8) Novi Sad

240 (-6)

Tendencija opadawa, stagnacije i porasta

Jaшa Tomiћ

Hetin

302 (6)

TISA

92 (4)

Tendencija stagnacije

N. Kneжevac

331 (11) S. Mitrovica 379 (39)

Tendencija porasta i stagnacije

Beograd

Kusiћ

328 (2)

144 (-2)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 28.april 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"