Page 1

NOVI SAD *

UTORAK 27. NOVEMBAR 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23631 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

BANKE DOBRO ZARA\UJU NA MNOGIM DODATNIM USLUGAMA

Na kamate povika, a provizije klijentima ko`u deru str. 4

NOVEMBAR U VOJVODINI Najvi{a temperatura 15 °S

BIV[E MINISTRE U SKUP[TINSKIM KLUPAMA NE DOTI^E PORUKA LIDERA DS-a

Da li je \ilas rekao „svi”?

Foto: Tanjug

str. 3

OTVORENO PISMO JAVNOSTI

VANU poziva u odbranu

str. 3

STIGLI AVIONI ZA VR[A^KU PILOTSKU AKADEMIJU

Toplo do kraja nedeqe 4 Oktobarske plate realno mawe nego lawske 5 Lo{a ra~unica dovodi buyet u pitawe?

Tre}e doba 6 Be~ejski gerontolo{ki centar: Ako treba, ru~ak sti`e saonicama

Novi Sad 7 [trajk radnika „^isto}e” ostavqa grad pun sme}a 8 Od sutra svim taksistima skupqi start

Vojvodina 10 Dani japanske kulture u Pe}incima otvori}e i privredne teme

Dru{tvo 11 Narkotici u regionu – Novosa|ani okru`eni drogom

Crna 12 Kod Siriga opqa~kan i pretu~en ^e{ki diplomata

Kultura 21 Ve~eras po~iwe sedmi festival o qudskim pravima

str. 14 – 19

SPORT

n RATKO BUTOROVI] O AKTUELNOM TRENUTKU SRPSKOG FUDBALA

str. 5

BA^KOPALAN^ANI SVE STARIJI, SIROMA[NIJI I BOLESNIJI

NASLOVI

Ekonomija

„Cesne” iz Kanzasa sletele u Banat

n IZVE[TAJI I TABELE S NI@ERAZREDNIH LIGA

Lekari dolaze na noge pacijentu str. 11 NAREDBA TU@ILA[TVA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

Sa{i Draginu i jo{ petorici pritvor do 30 dana Vu~i}: Sledi deo o malverzacijama sa `itom str. 13


2

POLiTikA

utorak27.novembar2012.

Stankovi} ne o~ekuje nemire na jugu Predsednik Koordinacionog tela za Pre{evo, Bujanovac i Medve|uZoranStankovi} izjaviojeju~edasenajuguSrbijene o~ekuju nemiri povodom predstoje}e proslave 100 godina albanskedr`avnostiipresudeRamu{u Haradinaju pred Ha{kim tribunalom.

– Ne o~ekujemo ekscese i sukobe. Informacije koje imamo govore da }e sve pro}i u najboqem redu – rekao je Stankovi} na konferenciji za novinare u Palati„Srbija„. Istakaojedadr`avamorada istra`i sve o postavqawu spomenika biv{e Oslobodila~ke vojske Pre{eva, Bujanovca i Medve|eucentruPre{evaida postupipozakonuakoseutvrde nepravilnosti. – Ako se doka`e da je bilo propusta, odluku }e sprovesti nadle`ni organi. Dr`ava nije

nemo}na, nego velike probleme praveonikojiho}edabuduja~i od zakona kada ka`u ‘iza|ite, sru{itespomenik’,adaprethodnonisusprovedenisvizakonski postupci–rekaojeStankovi}. Na pitawe da li su mogu}i nemiriakospomenikuPre{evu bude sru{en, Stankovi} je odgovoriodamoradasesprovedesve{todr`avniorganiodlu~eidaseznakakosepostupa sonimakojinepo{tujuzakon. Dodaojedanadle`nipostupajupokrivi~nimiprekr{ajnim prijavama o postavqawu spomenika,zakojinijedobijena saglasnost ni{kog Zavoda za za{titu spomenika, i najavio da od tog zavoda nije tra`ena saglasnost ni za podizawe spomenika srpskim policajcima. Stankovi}jenapitawedali je u SAD mogu}e postavqawe spomenika Al Kaidi uzvratio pitawemdalisunegdenasvetu,kaouSrbiji,teroristiamnestirani,ipodsetionatoda sudonetadvazakonaoamnestiji,2001.godinei2002.godine. [ef Koordinacionog tela je rekao da na jugu Srbije ima 15 spomenika Oslobodila~koj vojsci Pre{eva, Bujanovca i Medve|e, a pomenuo je i „spomenikeuVojvodini”.

Ivanovi}: Mogu}i protesti, barikade... Biv{i dr`avni sekretar u Ministarstvu za KiM Oliver Ivanovi} izjavio je ju~e da je mogu}e da }e gra|ani sa severa Kosovapoku{atidaspre~eimplementaciju dogovora o integrisanomupravqawuprelazima (IBM)naseveruPokrajine. Ivanovi} je, gostuju}i u programumitrovi~kogRadija„Kontaktplus”,naveoda}ezbogpoku{aja implementacije dogovoraoIBM-u,SrbinaseveruKosova verovatno organizovati proteste, barikade i blokade puteva.Powegovojoceni,re{ewe je u dogovoru predstavnika Vlade Srbije s predsednicima op{tinasaseveraKosova.Onje naglasio da gra|ani sa severa Kosova ne treba da pokvare odnose s Vladom Srbije, podse}aju}inatodajetogovorioidok jebiouMinistarstvuzaKosovo iMetohiju,aliisada. – S na{om vladom se moraju usagla{avati stavovi, na{a vladamoradaslu{astavoveSrba s Kosova, ne zna~i da ih po-

slu{a i prihvati apsolutno, alimoradaih~ujeprenego{to doneseodluku–rekaojeIvanovi}. On smatra da nije dobar put daseprvodoneseodlukaaonda otomeobavesteSrbisKosova, za koje je rekao da moraju biti ukqu~eni u proces od trenutka stvarawa ideje, kroz fazu pregovarawainakrajukrozimplementacijudogovorenog. On ipak veruje da }e dogovor oIBM-upo~etidaseprimewuje prvih dana decembra, {to je, po wegovom mi{qewu, veoma brzo i bez pripreme. Ivanovi} je ponovio ranije izre~en stav danaseveruKosovanebitrebalo da se implementira dogovor o IBM-u jer }e, kako tvrdi, to potpunoobesmislitipregovore oseveruPokrajine. RanijejedogovorenodaIBM treba da po~ne da se primewuje 10. decembra, za po~etak na dva od{estprelazanaadministrativnoj liniji koja razdvaja SrbijuodKosova.

Ta~i: Uskoro i vojska Kosova UPri{tinijeobele`endanBezbednosnihsnagaKosova,atom prilikomkosovskipremijerHa{imTa~i jerekaoda}eBSK„vrlo brzopostativojskaKosova”. –Nakon{tojeuspeladaostvarizadatkekojesupredwupostaviliKforiNATO,BSK}evrlobrzopostativojskaKosova–tvrdi Ta~i. KosovskapredsednicaAtifeteJahjaga tako|esmatradajeBSK postigaonapredak,podse}aju}iinatodajeKfor„oceniodasute snageuspeledaostvarepunuoperacionalnusposobnost”. PripadniciBSK}eu~estvovatiuvojnojparadikoja}ese,povodomstogodinaodprogla{ewanezavisnostiAlbanije,28.novembra odr`atiuTirani.

dnevnik

SKUP[TINASRBIJEOKON^ALANA^ELNURASPRAVUOBUYETU,OAMANDMANIMAU^ETVRTAK

Ni DS ni Dinki} ne priznaju „krivicu” Skup{tina Srbije okon~ala jeju~ena~elnuraspravuopredlogu buxeta za narednu godinu. Poslanici republi~kog parlamentaraspravqalisuopredlo`enom buxetu za 2013. godinu, koji predvi|a deficit od 121,9 milijarde dinara. Parlament nastavqa rad u ~etvrtak, ras-

xet je pripremqen na vremejer seminismokonsultovalinisa kimvanVladeigubilivreme„, tvrdiDinki}. Nateministrovetvrdwereagovao je poslanik DSS-a MiroslavPetkovi},kojismatradase Dinki}eve `eqe o izlasku iz recesijeunarednojgodinine}e

pravomoamandmanimanabuxet, do kada bi trebalo pred poslanicima da se na|e i mi{qewe Vlade o predlozima za promenu buxetskihstavki. Odgovaraju}i na primedbe opozicijeizamerkudajebiozadu`en za finansije u nekoliko vlada, ministar finansija i privredeMla|anDinki} jeonimakojigovoreowegovojli~noj odgovornostiporu~iodapotpunostojiizapolitikejavnihfinansijakojujevodiood2004.do 2006.godine. –Odtadanisamnijednogdana odgovarao za javne finansije, mojaodgovornostzastaweujavnimfinansijamaistajekaoministra prosvete ili kulture – kazao je Dinki}. – Od kada je formirana nova Vlada, imam punu odgovornost i ne kritikujem vi{e raniji period, ve} govorimsamoobudu}nosti.Srbi-

ostvariti“zato{toDSSnijeu Vladikao{tojetobioslu~aju periodunakojiseliderURS-a poziva„. – Nakon Vojislava Ko{tunice Vlada nije imala jakog premijera.OdgovoritedalistetrpelipritiskekadajeKo{tunica bio predsednik Vlade? – zapitaojePetkovi}. Dinki}jeuraspraviodbacio tvrdwe poslanika DS-a da se „Vlada tokom prethodnih mesecizadu`ivala145evrausekundi”, i poru~io da je to zasluga wihovogministraizprethodne vlade. – To zadu`ivawe u sekundi, minutuinasat,tojezaslugava{egministra,jersteviostavili ogromno zadu`ewe. Startni tro{kovi koje imamo – a to je kaokadasedneteutaksi–sutri milijarde evra za otplatu javnogdugakojijenapravilaVlada

Na \eli}eve kritike gde je dinudana”jersadanemajupravo danas saradwa Srbije s MMFnatopo{tosu„napravilihaos om, Dinki} odgovara kontrapii jo{ se pla}aju cehovi wihove tawem: politike”. –AkogovoriteoMMF-u,gde [ef poslanika demokrata vamjetuobraz?NikakodasenaDragoqub Mi}unovi} od pred~udim kako imate smelosti da sednika parlamenta zatra`io pomiwete ~iwenicu da Srbija da„uqudiministra,ilidarasdanas nema saradwu s MMF-om. pravuprekine”. –Ipro{liputsamopomenuo Nama su qudi iz MMF-a rekli ministradanerazumesvojpolodajeovajaran`manpropaoida `aj ovde u Skup{tini, da se ne ih je prethodni ministar fimo`e direktno nansija slagao. obra}ati qudima Naravno da }emo i tvrditi da ne mi razgovarati s Ne `elim da ga govore istinu, da slu{am jer slu{am MMF-om o obnotrebadaihjesravi aran`mana – ga ve} 20 godina. mota. Ne `elim tvrdiDinki}. Uqudite ga da ga slu{am jer I iz PUPS-a (Dragoqub slu{am ga ve} 20 suporu~ilidasu godina.Onnijena zadovoqni predMi}unovi}) pijaci, ve} u lo`enim buxeSkup{tini, ta tom. Funkcioner bahatostvre|adostojanstvopar- te stranke Momo ^olakovi} lamenta. Nije ministar ovde ocewujedajebuxetza2013.“sana{gospodar,mojejepravodaga nacionog, razvojnog i socijalslu{amilineslu{am,awegova nogkaraktera”. obavezadasepristojnopona{a– Predlo`eniBuxetza2013.goprotestovaojeMi}unovi},istidinu ne}e podr`ati poslanici ~u}iida“mo`edarazumenervoDemokratskestrankejerje,kako zuministrajerjeo~ekivaodau ka`u,„neprimerensituaciji,neparlamentu nema opozicije i da ma reformski pristup i teret nemo`enikodamusesuprotstakrizeprebacujenagra|ane”. vi”. IDemokratskastrankaSrbiS Dinki}em se ne sla`e ni je najavila je da ne}e podr`ati poslanik DS-a i biv{i minitajpredlog,akonebuduusvojeni star finansija u vladi Zorana amandmanikojejepodnela.

KrizaiURSi\ilas Predsednikposlani~kegrupeURS-aVladimirIli} podsetio jeposlanikeDS-anare~inovoizabranogpredsednikatestranke Dragana\ilasa,kojije~lanovimanaizbornojskup{tiniporu~ioda„DStrebadaseizvinizato{tonijeuradiosve{tojemogaoi{tojemnogimaodwihkrizabilaizgovorzasve”.OnjeoceniodajeDSstrankakojajeurukamaimalasveinstrumentevlasti,asada„poku{avadaseizgovorinaekonomskukrizuiURS”. jaod2006.godinenijeimalajakog ministra finansija jer se politika sve vreme me{ala u kreirawe ekonomske politike zemqe,alokalnidirektorbili ja~iodsamogministra.Me{ala sepolitikauradministarafinansijatako{tosuzvalitelefonom – izuzmi ovoga, nemoj da mu naplati{ porez, a napadni ovoga,po{tonijepodobanutom gradu... Po wegovim re~ima, ministar finansija je morao da se konsultujevanVlade,„aovajbu-

u kojoj je premijer bio i ministar finansija i kako vas nije sramotakadaojavnomdugugovorite na takav na~in – rekao je Dinki} u skup{tinskoj raspravi.–Moralismodasezadu`imo jer niste hteli da platite poqoprivrednicima, niste hteli daplatiteza„Resavicu„,zasve ono {to vi niste hteli da platitesadamoramomi,adaliste qudimane{todarade. On je poslanicima DS-a preporu~io da }e „moralno pravo dagakritikujuimatitekzago-

\in|i}aBo`idar\eli}.Onje poru~io Dinki}u da je upravo on bio zadu`en za ekonomiju u prethodne dve vlade. \eli} je, izme|uostalog,zamerioDinki}u na tome {to u predlo`enom buxetunemaozbiqnijegprograma za nova radna mesta, kao i {tosusadaregionalnerazlike mnogo ve}e nego pre usvajawa Zakonaofinansirawulokalne samouprave, koju je inicirao URS,kojiDinki}vodi. –Situacijajedovoqnote{ka daneuvodimoutupri~udnevnu politiku.Me|utim,resorniministarjeupetakrekaodajesve {tojelo{euovojzemqiupravo nasle|e DS-a, dok je ovaj buxet radikalan preokret, preobra`aj,unekurukumesijansko{tivo.Kamosre}edajetoistina!– naveoje\eli}uparlamentu.

PremaPredloguzakonaobuxetuzaidu}ugodinukojijeVlada dostavila Skup{tini Srbije, ekonomska i fiskalna politikau2013.godinibi}eusmerena na makroekonomsku stabilnost, ubrzawe privrednog rasta i usporavawe pada zaposlenosti, smawewe fiskalnog deficita i usporavawe rasta javnog dugaistrukturnereforme. Procewujeseda}estoparealnograstabrutodoma}egproizvoda u Srbiji u 2013. iznositi dva odsto,astopainflacije5,5odsto. Planirani prihodi buxeta iznose 956,44 milijarde dinara, arashodi1.078,32milijarde,navodiseuPredloguzakonaobuxetu.PremaZakonuobuxetskom sistemu,krajwirokzausvajawe Buxetaje15.decembar. S.Stankovi}

TVIT CRTICA Nije moja briga Nenad Stevanovi} pitao je nekada{wegfunkcioneraDS-aZorana@ivkovi}a: “Kako vidite budu}nost DS-a posleizbora\ilasanamestopredsednikastranke?” @ivkovi}, koji je krenuo u formirawenovepartije,odgovara:„Tovi{e nijemojabriga„.

Vidimo se dogodine Predsedavaju}i Generalnoj skup{tini UN Vuk Jeremi} oglasio se s lajnenakonizboranovogrukovodstva stranke. “^estitam novoizabranom rukovodstvu DS-a. @elim im sre}u u radu, u nadi da }e ispuniti na{a legitimna o~ekivawa”.

Naporukufana:“GospodineJeremi}u, samodavampo`elimuspe{nopredsedavaweidasevratiteuSrbijuposletoga. Trebajunamtakviqudi”,Jeremi}otpozdravqa:“Hvala!Vidimosedogodine...”

Uvek Mla|a, nikad Bane LDP-ovac Drago Kova~evi} ka`e: „Moguve}sadapretpostaviti.Kadneka budu}a vlada nasledi ovu danas, Mla|an Dinki} }e biti najo{triji kriti~ardana{wevlade:)„ Novinar Dejan Vukeli} dodaje: „Opetspozicijeministra,naravno...„ Kova~evi}potvr|uje:„Pa,druga~ije nepostoji:)„ OizborimauDS-uKova~evi}ka`e: „DSimasuperizbore.Sviprodlo`enibuduizabrani.OsimBaneta:)„

[ta se (ne) zna Funkcioner DSS-a @ivota Star~evi} razmi{qanalajni:„NekakousenciizborauDS-uprovu~esemnogo va`nija, po Srbiju ozbiqnija polemika, izme|u patrijarha i premijera.Znase~ijaimave}ute`inu„.

Vragolan(i) A Ivana Mom~ilovi} raspituje se za Olivera Duli}a: “Pa gde si ti nama? :) ]uti{ i ~eka{, vragolane jedan:)“ Duli} odmah odgovara: „Pratim, iz prikrajka...pozdravsvima„.

Naravno, Mesi SPO-vacMilan\uki} jadase svojimfanovimana“Tviteru”:„Na-

ravnodasamju~eigraomalifudbal, naravnodasamiskrenuokoleno,naravnodamijedoktoricareklagdesi, Mesi:-)?,naravnodameblam...„

JubilarnibrojdonelajeRadenkovi}u „tvitera{ica„ Nemam Ime @pisemgluposti: „@RadenkovicDejan Ja sam ta hiqadita.Nemana~emu:D„

Samo {to nije

Promeweni, a isti

„Tvitera{i„ se interesuju nameravajulinapredwacidasru{ebeogradskuvlast. Mario Maleti} iz SNS-a ka`e: „[to pre, @avucic ka`e da imamo ve}inu :)„ Maleti} najavquje: „^ekam naslovunovinama #busplusmafija„.

Tvitera{imasenalajnipridru`io ipredvodnikbeogradskogDS-a,biv{i vaterpolista Aleksandar [api}. On zakqu~uje: „Jedino je DS kroz svoju istoriju imao snage da se dovoqno mewadabiuvekostaoisti!„

Nema na ~emu Poslanik LDP-a Bojan \uri} “pohvalioje“nalajnikoleguposlanika iz SPS-a Dejana Radenkovi}a: „Od danas @RadenkovicDejan imapravodanosizna~ku’1.000folovera’.^estitke:)„

[qivu za ministra Novinar Rade Dragovi} citira evropskog zvani~nika: „File: ’Zemqe regiona mogu da u~e od Hrvatske’. A potom i zakqu~uje: Veselina [qivan~anina za ministra odbrane. Ilibarsavetnika„. S.St.


politika

dnevnik

BIV[E MINISTRE U SKUP[TINSKIM KLUPAMA NE DOTI^E PORUKA LIDERA DS-a

Dalije\ilas rekao„svi”? – Rasplet bi mogao biti za dva-tridana,ali`estok–izjavio je jedan od poslanika DS-a za „Dnevnik“; komentari{u}i poruku lidera DS-a Dragana \ilasa, koji je na vanrednoj skup{tinikojagajeizabralau nedequ, poru~io da „svi ministrikojisusedeliuVladikoja nijedobilaodgra|anaprelaznu ocenutrebadarazmisleotome daliidaqetrebadasedeuparlamentuipredstavqajuDS,ito bezobziranato{tosunekiod

Svakako planira, ~ak i kwigu Neki izvori ka`u da je biv{i premijer i ministar finansija, poslanik Cvetkovi}rekaodasvakakoplanira„unekomtrenutkudase povu~e“,alineznakada,ada mujeuplanuiobjavakwige, bezprecizirawaotomeskojimsadr`ajem. wih dobro radili svoj posao”. Uglavnombezizjava,biv{iministri – poslanici iz redova demokratasmatrajudaseto„nijeodnosilonamene“. – Ne ose}am se prozvanim – izjavio je kratko Dragan [utanovac u Skup{tini Srbije, a ostalisuuglavnombilibezkomentarajer,kakosemoglo~uti, „takavjeinternidogovor“. Poslanik DS-a Bo`idar \eli} podr`aojepredlognovoiza-

branogpredsednikastranke\ilasa da biv{i ministri iz te stranke ponesu odgovornost za svojrad. – Ja sam to ve} uradio 9. decembra 2011. godine i podneo ostavku na mesto potpredsedni-

re\ilasipredsednikpoliti~kog Saveta i {ef demokrata u republi~kom parlamentu DragoqubMi}unovi}.Onje,nastupaju}iumedijima,biojasandaje \ilasovuporuku~uoujedini,a nemno`ini„svi“.

Ja sam to ve} uradio 9. decembra 2011. godine i podneo ostavku na mesto potpredsednika Vlade Srbije (Bo`idar \eli}) ka Vlade Srbije jer tada nismo dobili status kandidata za ~lanstvouEU–bilojesve{to je \eli} hteo da ka`e za na{ list. Neki od funkcionera DS-a koji se nalaze u skup{tinskim klupama su nam, pak, objasnili daotojstvariiskqu~ivogovo-

Trivan: Amnestijai zate{kadela ^lanica medijsko-pravnog tima DemokratskestrankeJelenaTrivan izjavilajeju~eda je posledica primene Zakona o amnestiji osloba|awe qudi koji su po~inili neka ozbiqna krivi~na dela, na {ta je ta stranka upozoravalaipredono{ewazakona. „OpasniefektiZakonaoamnestiji,nakoje je DS upozoravao, danas su o~igledni. Iako smoupozoravalinatoda}eamnestijombiti pu{teni na slobodu Miladin Kova~evi}, Uro{Mi{i} iwimasli~ni,Vladajeube|ivalajavnostutoda}erastere}ivatizatvore pu{taju}i qude koji su po~inili lak{a krivi~nadela”,navelajeJelenaTrivanuizjavi zajavnost. Powenimre~ima,takosenaslobodina{ao Miladin Kova~evi}, zbog ~ijeg su postupka gra|ani Srbije morali da plate gotovo miliondolaraod{tete,{tojemoglobitidato siroma{nima,„aVladaSrbijesenakrajusvimazajednonarugalapu{taju}iganaslobodu”, navelajeJelenaTrivan.

–Porukubiv{imministrima o ostavkama razumeo sam i kao poruku Vuku Jeremi}u, ali pre svegakaona~elnuporuku.Odlazak je li~na stvar, stvar savesti, jer je svako vlasnik svog mandata i zakon je tu jasan. Ne trebadaserazbacujemoqudima ve}dasa~uvamoonekojisenisu

kompromitovali.Akonema afera, nema posebnih razlogadasetopitawerazmatra u organima stranke – smatraMi}unovi}. Ina~e, Jeremi}ev odlazaksmestaposlanikabioje ve} u vi{e navrata tema u DS-u, pa i direktnog su~eqavawa sa \ilasom na posledwoj sednici GO DS-a koja je bila uvertira u izbornuSkup{tinu. VukJeremi},uskorobiv{i ~lan GO DS-a, poru~io jeizWujorkadane}eposlu{ati savet novog predsednikaDS-aivratitiposlani~ki mandat. Na svom „Tviter„ profilu, ~estitaju}i \ilasu, on je rekao: „Pa rekao samtove}tolikoputa,ne}uda sevi{eponavqam...„ Kao i sve, i ovaj „ministarsko-poslani~ki“ ra{omon doneo je spekulacije o tome da je novipredsednikDS-amisliona nekada{weg premijera i ministra ekonomije Mirka Cvetkovi}a,kaoinaministarkupravde i ministre `ivotne sredine inaukeSne`anuMalovi},Olivera Duli}a i Bo`idara \eli}a, dok su „bezbedni” Dragan [utanovac, Du{an Petrovi}, Milan Markovi} i Goran Bogdanovi}.Ukolikojeta~natvrdwajednogodnekada{wih~elnika stranke, za dva-tri dana rasplet }e pokazati ko potpada i {taje\ilasmisliokadajerekao„svi“. D. Milivojevi}

DSS:Kakosuse obogatili? PortparolDemokratskestrankeSrbijePetarPetkovi} ju~ejeo{trokritikovao predsednika Politi~kog odbora DemokratskestrankeDragoqubaMi}unovi}a izatra`ioodwegaodgovoreona~inu nakojisuseobogatilipojedinifunkcioneridemokrata. Mi}unovi}jenedavnoizjaviodajeideja DSS-aopoliti~kojneutralnosti,izneta iuProglasu„Srbijajeugro`ena”,„neodgovornaiprazna”.Petkovi}jenakonferencijizanovinarekazaodaneo~ekujeda sesvislo`esidejamawegovestranke,ali da„nijeuredudaseomalova`avaProglas za koji postoji ve}insko raspolo`ewe u naroduidaseomalova`avaidejapoliti~keneutralnosti”. Po wegovim re~ima, Mi}unovi} mo`e odgovoritiinapitawedalisuzahvaquju}iparolidaEUnemaalternativu,\ilas ipojediniizDS-aostvariliprometve}i od1,2milijardeevranaposlovimamarketinga. – Ako je ideja o politi~koj neutralnostineodgovornaiprazna,dalijeprimer

praveodgovornostiievropskeposve}enosti to {to je \ilas bio prikriveni vlasnik „Presa”? Da li Mi}unovi} mo`e da upotrebiautoritet{efaposlani~kegrupeDS-aidazatra`iodAgencijezaborbu protivkorupcijedautvrdikakojemogu}e daje\ilasbioprikrivenivlasnik„Presa„itimeprekr{iozakon?–naveojePetkovi}.–Umesto{toseSrbija,kojajeionako prezadu`ena, i daqe zadu`uje s visokimkamatamakodme|unarodnihorganizacija,mo`elinamMi}unovi}obezbediti dazemqadobijekredituzpovoqnijekamateodDragana\ilasa,idanatajna~inpoka`edatonijenipraznonineodgovorno ve}primerpraveodgovornosti,presvega premadr`aviSrbiji? Petkovi}jekazaodajeDSSzadovoqan zbog na~ina na koji je Proglas do~ekan u javnosti,inaveodagajeve}potpisalonekolikohiqadaBeogra|ana. Potpisivawe Proglasa }e biti nastavqenousreduu^a~ku,u~etvrtakuNi{u, usubotuuJagodini,auslede}iponedeqak uKosovskojMitrovici.

REKLI SU

Raki}:Spre~ilismo [ari}ada postanebiznismen –Srbijajeimalatunesre}udasunekiodna{ih sugra|ana postali ozbiqni trgovci drogom u evropskimisvetskimrazmerama – rekao je novi potpredsednik DS-a Miodrag Raki} za „Blic”. – Novac od prodaje droge, koji se meri stotinama miliona evra, po~eli da ula`u u Srbiju. Kupovali su poqoprivredna dobra, hotele, ugostiteqske objekte, ne bi li tajnovaclegalizovali.Svrhatogulagawabilajedasebepredstavekaolegalneimo}nebiznismene,itouvremekadajesvetskaekonomskakrizapogodilaSrbijuikadajenovacugotovinipostaojako,jakoskup.Tonismosmeli dadozvolimoizatosmou{liu`estokuborbu protiv organizovanog kriminala, bez obzira narizikeskojimasmosesuo~avali.Dajesmo, danas bi Darko [ari}, bio legitimni biznismenimo`da~akuticaonasastavqaweVlade Srbije,ana{azemqabipostalabalkanskaKolumbija.

Nikoli}:Kosovo noviuslov

Tijani}:Ne}uda sepovu~em

PredsednikSrbijeTomislav Nikoli} smatra da je to {to Srbija jo{ nije otpo~ela pregovore o pristupawu Evropskoj uniji znak da je ~eka neki novi uslov, zawuneprihvatqiv,atoje Kosovo. – Srbija je ure|ena dr`ava, barem kao polovina novih~lanicaEU,ispremnaje dabudeuEU–naglasiojeNikoli}uintervjuuza „Kurir„. To{tonismootpo~elipregovorejeznakdanas ~ekanekinoviuslov,protuma~iojeNikoli},kojimislidajebio„reddapo~nemopregovoreili da nam makar ka`u za koliko godina to mo`emo o~ekivati„. Na pitawe koji uslov o~ekuje i da li je on za Srbiju neprihvatqiv, Nikoli} je odgovorio potvrdno,dokjenadodatnopitawedaliseradio Kosovu,rekao:„Naravno”. – A da smo mi proslavqali ovako ne{to kao {tojeHrvatskaproslavilaosloba|awegenerala u Ha{kom tribunalu, ne bismo nikad u istoriji zaslu`ilidabudemo~lanicaEU–konstatovaoje Nikoli}.

„Ne}u da se povu~emsmestadirektorajavnogservisado kraja mandata, dok me {titi zakon i rezultati najgledanije srpske televizije”,saop{tiojeju~egeneralnidirektor RTS-a Aleksandar Tijani} u otvorenom pismu „Kuriru”, „Sa mnom imate ozbiqanproblem,lak{emejeubitinegozastra{iti”,nagla{avaTijani}upismukojepotpisujeusvojstvunovinara,i poru~uje:„Predigruste,verujete,obavili. Sve {to se meni, daleko bilo, desi, javnomweweSrbijetrebadaprimikao sre}nuvest,zaslu`enukaznu,konzumiranupravdu,tedasenamiruposvetiturskimsultanima,prequbnicimaitrenucimaistine.Svesamovove}jednompro{ao.Pre`iveo.]uruvijanije”,podse}a Tijani} u otvorenom pismu „Kuriru”, i napomiwe:„[tadaka`em]uruviji?Da jeuzaludumro?Izaberite.Po{taraznate.Jaznamkroja~a.

utorak27.novembar2012.

3

OTVORENO PISMO JAVNOSTI

VANUpoziva uodbranu Preds edn i{ tvo Vojv o| anskeakademijenaukaiumetnostiocenilojeuotvorenompismu javnosti da su „nastojawa da se ukine VANU„„nesamopolit i~k o nas iq e ve} i anticivilizacijski ~in”, i pozvalo u odbranuteinstitucije~ijijeosniva~ Skup{ tin a Vojvodine. „Elem ent arn o je qudsko pravo na udru`ivawe u podru~jima obrazov aw a, nau k e, kulture i umetnosti,teotudnastoj aw a da se ukin e VAN U preds tav qaj u ne sam o pol iti~ko nasiqe ve} i anticivi-

suda,kojomjeosporenofinansiraweaktivnostiVANU,nisu jo{ ponu|eni dovoqno jasni i artikulisani programi

unapre|ewavojvo|anskihkultura i nauke u kojima bi, po def in ic ij i, VAN U treb al o

Kad ka`emo „vojvo|anska”... UotvorenompismujavnostiVANUnavodidaseunau~nomiumetni~kom smislu bavi „specifi~nim problemima koji su na kreativnojmapiSrbijezanemareni”,arelevantnisuzaPokrajinu. „Kadka`emodajeAkademijavojvo|anska,znamodanaspodupire tradicijauwenomnajboqem,civilizovanominajhumanijemizdawu,sbogatstvomidentitetakojiseme|usobnopriznaju,takmi~ei pro`imaju,bezekstremisti~kihiskqu~ivostiinasiqa”. lizacijski ~in„, navodi se u otvorenom pismu za koje VANUnavodidajeupu}enovojvo|anskoj, srpskoj i me|unarodnoj javnosti koju time obave{tava o „kontroverzama i neprih vat qiv im trend ov im a„ nakon odluke Ustavnog suda Srbije o nesaglasnosti Zakona o utvr|ivawu nadle`nosti APVsUstavom. ^lanoviVANU,kakosenavodi,upozoravajuna„destruktivne posledice koje se ve} naziru kao rezultat politi~kihpritisakasciqemrecentralizacijedr`ave„. „Na drug oj stran i, na` alost,kadjere~opokrajinskoj politi~koj sceni, prime}ujemo da nakon odluke Ustavnog

da participira„, dodaje se u otvorenompismu. „Naro~itu opasnost VANU vidi u politi~kim interpretacijamaodlukeUstavnogsuda kojeosporavajuustavnogarantovanopravogra|ananaograni~avawe dr`avne vlasti posredstvom autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava, kaoiusledstvenojeskalaciji krajwe konzervativnih, etnocent ris ti~k ih pol it i~k ih kampawazaukidaweAPV”. U otvorenom pismu VANU poz iv a „pol it i~k u, nau ~n u, kulturnu i umetni~ku javnost Vojv od in e, Srb ij e i {ir eg okru`ewa da stanu u odbranu smisla i potrebe postojawa VANU„.

U SEKRETARIJATU VLADE APV

FormiranBiro zaodnose sjavno{}u Sek retar ij at Vlad e AP Vojvodine formirao je Birozaodnosesjavno{}ukoji obavqa poslove koji se odnosenaobezbe|ivawejavnosti rad a Skup{tin e, preds ednik a, potp redsednika i ~lanova Pok raj ins ke vlade, navodi se u ju~ er a{ wem obav e{ tew u sekret ark e Vlad e RomaneRudi}. Tojeu~iweno, kako se navodi, sag las no ~lan u 13 „Pokrajinske skup{tinske odluke o izmenama idopunamaskup{tins ke odl uk e o pok raj ins koj upravi”, koja je obj av qen a u „Slu`benom listuAPV”20/12. Dodaje se da je Biro za odnose s javn o{ }u zad u`en za odr`avawe zvani~ne internet-prezentacije Vlade AP Vojvodine www.vojvodina.gov.rs i multimedijalnog portala www.mediaportal.vojvodina.gov.rs. U pomenutoj odluci iz julaovegodine,uwenom~lanu 13, izme|u ostalog se navod i da }e Sek ret ar ij at

VladeAPVpreuzetiposlove iz delokruga Pokrajinskogsekretarijatazakulturuijavnoinformisawekoji se odnose na obezbe|iva-

we javnosti rada Skup{tine,Pokrajinskevlade,organa i organizacija pokrajinskeuprave,kaoinazaposlene i postavqena lica, prava, obaveze, predmete, sredstva za rad i arhivu koji su potrebnizateposlove. S. K.


4

ekonomija

utorak27.novembar2012.

dnevnik

PROSE^NAZARADAUSRBIJIUOKTOBRUPORASLANA41.158DINARA

Plate realno mawe nego lawske Prose~na neto zarada u Srbiji u oktobru iznosila je 41.558dinara,{tojenominalno 3,2 posto vi{e nego u prethodnom mesecu, a realno 0,4. Prose~na neto zarada u oktobru u pore|ewu sa zaradom u

uistomperiodu2011,arealno 2,5odsto. Prose~nabrutozaradauoktobru iznosila je 57.733 dinara i nominalnojeve}a3,3postoupore|ewusprethodnimmesecom,a realno0,5.Prose~nabrutozara-

Prose~na neto zarada u oktobru u pore|ewu sa zaradom u istom mesecu lane nominalno ve}a 8,9 posto, a realno mawa 3,5 odsto istom mesecu lane nominalno jeve}a8,9posto,arealnojemawa3,5odsto,saop{tiojeRepubli~kizavodzastatistiku. Prose~na neto zarada u periodu januar–oktobar nominalnojeve}adevetpostonego

da u oktobru nominalno je ve}a devetodsto,arealnojemawa3,5 odstonegouistommeseculane. Prose~nabrutozaradauperiodujanuar–oktobarnominalnoje ve}a 8,9 posto u odnosu na isti period2011,arealno2,4posto.

BANKEDOBROZARA\UJUNAMNOGIMDODATNIMUSLUGAMA

Na kamate povika, a provizije klijentima ko`u deru Gra|aniiprivredasesvete`e odlu~uju na to da podignu kredit, banke sve te`e nalaze klijente kojima se pozajmica mo`edatibezve}egrizika.Ko otplati stari zajam, na novi se te{koodlu~uje.Jedanodkanala kojibankamaomogu}avadanadomeste ono {to ne dobijaju na kreditima i kamatama su razne vrste provizija. Procene govore da }e od toga bankari samo ovegodineinkasirati35milijardidinara.Lepasuma.Toliko }eseslitiododr`avawara~una,wihovogzatvarawa,provizijaisli~nihtro{kovakojesnoseklijenti.Bankarisusepokazali prili~no dovitqivim kod osmi{qavawa tih tro{kova. Stoga bi svaki klijent, bez obziranatodalijepreduzetnik, pravno lice ili obi~an gra|anin, trebalo da vidi koliko se tumo`eu{tedeti. USrbijiimagotovo6,5miliona teku}ih ra~una, a koristi ih 4,32 miliona gra|ana. Oni odr`avawepla}ajuizme|ustoi petstotinadinaramese~no,situacijajerazli~itaodbankedo banke.Paket-ra~unikre}useod 250dinaramese~nonavi{e.Oni poredosnovneulogeuplateiisplate nude klijentima razne kartice, e-banking, elektronskopra}ewestawa.Svetomo`e bitikorisno,ali,pitawejekolikojepotrebno.Zatobisvaki klijenttrebalodapogledakoje uslugekoristi,kojenetedadonesenajcelishodnijuodluku.Takosemo`emese~nou{tedetiod stodo300dinara.Nagodi{wem nivoutonijezanemarqivasuma, posebno u ova krizna vremena.

Posebnapri~asukartice:klijentipriotvarawura~unamogudobitidauprvojgodinibesplatnokoristenekolikokartica.Ve}naredneplati}egodi{weodr`avawe,atadatrebaprera~unatikojakarticasekoristi,akojajetekstatiralaunov~aniku.Naravno,najcelishodnijejeplatiti~lanarinusamoza onukojasenajvi{ekoristi.Ostalejenajboqezaboraviti. Veomajebitnodasesvakapromenanara~unuproveripamakarbilainajsitnija,dostotinakdinara.Samotakomoguseizbe}i,ilibarsmawiti,nepotrebnitro{kovi.Klijentkojiotomevodira~unauvek}eznatidaprocenikojamuuslugaodgovara,akojajenepotrebantro{ak. Pojedinebankeimajura~unegde klijentipla}ajuodr`avawesamo ako su tokom meseca imali platni promet. Za one koji nemaju~esteisplateiuplatetoje prava {ansa da plate samo ono {to su koristili a ne naknadu svakogmeseca.

Kori{}ewe bankomata je ve} vi{egodinadeona{esvakodnevice.Donovcasesti`euprolazuumestodase~ekauredu.Me|utim, treba voditi ra~una o tome koliko staju dodatni tro{kovi. Pojedine ku}e izdavawe papiri}a o tome da je transak-

Evropskainvesticionabanka(EIB)jezainteresovanazaprojekteuoblastiinfrastrukture,poqoprivredeienergetikeuSrbiji, ka`u~lanovidelegacijetebanke. Premijer Ivica Da~i} razgovarao je s potpredsednikom EIB-a DariomSkanapijekom oanga`ovawutebankeuSrbiji,pri~emuje nagla{enodatrebaubrzatirealizacijuprojekatadabinovacbr`e stizaodorealnogekonomskogsektora. Da~i} je upoznao potpredsednika EIB-a s aktivnostima Vlade Srbijenafinansijskojkonsolidacijiio`ivqavawuprivrede,saop{tilajeVladinaKancelarijazasaradwusmedijima.

PADVREDNOSTITELEKOMUNIKACIONIHUSLUGA

cija ura|ena napla}uju od 30 do 50dinara.Akojeve}tako,onda jecelishodnijeodjednompodi}i ve}usumu. Prelazak i selidba plate i ra~una iz banke u banku su kod nas jednostavni. Ako je klijent zatvoriostareobaveze,tipadugovipokarticamai„minus”,odmah mo`e da se pozdravi sa starom bankom i pre|e u novu koja muvi{eodgovara.Teselidbesu postalepopularne,posebnokada klijentna|ebankukojamuomogu}ava da sve dugove po minusima,karticamaikreditimaobjedini u refinansiraju}i zajam s ni`omkamatom.Ali,zatvarawe ra~unabankenapla}ujuodstodo 150dinara.Tujeiprovizijakojasedajezaprevremenuotplatu kredita.Zakonoza{titikorisnika finansijskih usluga je predvideodaonanesmebitive} od jedan odsto preostalog duga. Klijent tu ne}e platiti vi{e, ali ni mawe. Za zajmove koji su skoro pa vra}eni treba videti daliseisplatiplatititujedinicuilisa~ekatijo{nekoliko ratadokrajaotplate. Klijenti koji ne koriste paketkojiukqu~ujee-banking~esto`eledasravnestawenara~unu,preispitajutro{kove.Zato na {alteru banke ~esto tra`e da im slu`benik od{tampa stawe u prethodnih nekoliko meseci. Taj klik na printer pluspapirpla}aseizme|u30i 50 dinara. Zato nije lo{e tra`iti ovu uslugu samo nekoliko puta godi{we ili kada klijent sumwa da je bilo gre{aka u vo|ewustawa. D.Vujo{evi}

Karticeposebnapri~a

EIB ima para za Srbiju

Mawe pla}amo telefonirawe, a vi{e internet – Vrednost osnovne i pro{irenekorpetelekomunikacionih uslugasesmawujedvegodinezaredom,{toimplicirani`ira~un za fiksni i mobilnitelefon, ali istovremeno rastera~unzainternet – kazao je Tanjugu ICT-analiti~ar Milovan Matijevi}. Onje,komentari{u}i ambijent ukojemraditelekom un ik ac io n i sektor, kazao da se na osnovu analize produktivnosti,plataido-

proseku, u minusu od pet odsto kapitala. Matijevi} je dodao da je uticaj ekonomske krize na teleko-

Bez „Telekoma Srbija” i „Telenora”, koji je imao 18,5 odsto profita, ostatak sektora je godinu zavr{io, u proseku, u minusu od pet odsto kapitala bitivididasuoniznatnove}i uodnosunaprosekprivredeSrbije. –Netodobitpozaposlenomu telekomunikacionoj industriji imaindeks1,608odstouodnosu na prosek privrede – naveo je Matijevi}. – Ru`i~astu sliku kvari podatak da je „Telekom Srbija” ostvario oko 85 odsto odukupnogprofita,sokopolovinomposlovnogprihodaibroja zaposlenih. Bez „Telekoma Srbija” i „Telenora„, koji je imao 18,5 odsto profita, ostataksektorajegodinuzavr{io,u

munikacioni sektor vi{e nego o~igledan. Matijevi}jekazaodasu2011. uSrbijibilaaktivne224telekomunikacione firme, s ostvarenim godi{wim prihodom ve}imoddesetmilionadinara. – Posmatrano po delatnosti, najvi{ejetelekomunikacionih operatera – 115 preduze}a, ili 53,7odstoukupnogbroja,dokpo veli~inisamo~etirizapo{qavajuvi{eod250radnika,odkojih su dva s vi{e od 1.000 zaposlenih – naveo je analiti~ar ICT-a.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija Kanada Danska

Valuta

evro dolar dolar kruna

Auto ku}a 21. maj, Beograd

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni Va`iza za za za zadevize devize efektivu efektivu 1 1 1 1

110,2636 88,8864 85,7083 14,7810

112,5139 90,7004 87,4574 15,0827

115,1017 92,7865 89,4689 15,4296

109,9261 88,6143 85,4459 14,7358

Norve{ka

kruna

1

15,0047

15,3109

15,6631

14,9587

[vedska

kruna

1

12,8291

13,0909

13,3920

12,7898

[vajcarska

franak

1

91,5431

93,4113

95,5598

91,2628

V.Britanija

funta

1

136,2794

139,0606

142,2590

135,8622

SAD

dolar

1

85,0997

86,8364

88,8336

84,8392

Cena

BELEX 15 (467,93 0,41)

Promet

250,00

350

18.025.000

Voda Vrwci, Vrwa~ka Bawa

20,00

9.504

95.036

AIK banka, Ni{

2,53

1.539

1.455.840

Go{a FOM, Smederevska Palanka

19,44

430

875.480

NIS, Novi Sad

0,00

690

4.445.742

4,71

2.199

22.279.405

Imlek, Beograd

0,00

3.100

139.500

3,13 Promena

3.300 Cena

99.000 Promet

Komercijalna banka, Beograd

-1,67

1.000

70.000

Energoprojekt holding, Beograd

0,92

550

8.387.221

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,93

425

140.250

Soja protein, Be~ej

-2,12

509

638.541

Jubmes banka, Beograd

0,00

8.648

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.602

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

4,71

2.199

22.279.405

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.395

158.220

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.303

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun Meser Tehnogas, Beograd Pet akcija s najve}im padom Marfin bank, Beograd

-35,00

130

2.600

Zvezda - Helios, G. Milanovac

-23,08

3.000

399.000

Politika, Beograd

-12,50

35

1.400

Privredna banka, Beograd Mlekara, Subotica Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

Kurseviizovelisteprimewujuseod26.11.2012.godine

Promena %

-10,81

66

109.098

-9,30 Promena

1.356 Cena

80.004 Promet

0,00

690

4.445.742

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Fabrika {e}era, Crvenka

0,00

9.000

1.062.000

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

540

783.780

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

540

783.780

Tigar, Pirot

0,00

186

0,00

Soja protein, Be~ej

-2,12

509

638.541

Sunce, Sombor

0,00

3.200

531.200

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

utorak27.novembar2012.

5

DALIDR@AVAZAISTANAMERAVAOZBIQNODAU[TEDISLEDE]EGODINE

Lo{ara~unicadovodi buyetupitawe? STIGLIAVIONIZAVR[A^KU PILOTSKUAKADEMIJU

„Cesne”iz Kanzasa sleteleuBanat Napori vr{a~ke lokalne smo dobru poslovnu ideju i samoupravedao`iviradneuspeli da je realizujemo iz kadaiubiv{ojSFRJprestirealnih prihoda ostvarenih `neVazduhoplovneakademi- od {kolovawa pilota – rejezaponovno{kolovawepikao je direktor ove organilota,urodilisuplodom.PrzacijeNikolaStankov. ve ~etiri „cesne172 S„ koje Ina~e, wihov prelet od jeSMATSAkupilauKanzaKanzasa do Srbije bio je su,minulesemicesletelesu usporen zbog oluja koje su u Vr{ac. To su pogodile Seprvi od osam vernu Ameriku aviona koje je i ostrva u Prve~etiri Kontrola leteA t l a n t s k o m „cesne172S”, waSrbijeiCrokeanu na koja ko j ejeSMAT S A neGorenabavisu avioni mokupilauKanzasu, lauAmericiza rali da slete minulesemice {kolovawe pizbog goriva. U lota u Vazduho- sletelesuuVr{ac Vr{ac su ve} plovnoj akadepristigli pomiji u Vr{cu. lazniciAkadeJednomotorniavionisupremije iz zemaqa severne valili put od 9.500 kilome- Afrike i sada su stvoreni taraizameri~kefabrikedo uslovi za wihovo {kolovaBanata, a u decembru sti`u weisticawediplomepilojo{ ~etiri letelice tog ti- ta. Naravno, Akademija ve} pa. odranije raspola`e isku– Uspeli smo da nabavimo snimprofesorskimistru~najsavremenije avione za nim kadrovima, odgovarajuobuku pilota i na{u Vazdu}imavionskimpistama,hanhoplovnu akademiju uvrsti- garima i drugom opremom moulistunajboqeopremqeneophodnomzatajposao. nihuovomdelusveta.Imali R.Jovanovi}

Vlada Srbije je prilikom usvajawa predloga buxeta za narednugodinunapravilanajmawe dvaiskoraka:uputilagajeSkup{tininarazmatraweuroku,za razliku od prethodnih godina, tejere{iladadrasti~nosmawi minusujavnojkasi,gotovoduplo uodnosunapro{lugodinu.Iako sua`urnostudostavqawupredloga buxeta parlamentarcima i re{enostdasesmawiprekomerno tro{ewe novca poreskih obveznikauna~elunai{linaodobravawe ekonomista, ipak je predlog dr`avnog prora~una za 2013.godinunai{aonakritike: Fiskalni savet smatra da je on nerealan i da }e minus u javnoj kasiidu}egodinebitive}inego {to Vlada tvrdi. Ministar finansijaMla|anDinki} ka`e da nema osnova za takve ocene, ali je kredibilitet stavu FiskalnogsavetadaoiMe|unarodni monetarni fond, ~ija je {efica misije za Srbiju Zuzana Murgasova izjavila da je planiranideficitu2013.„preterano ambiciozan„ i da bi fiskalna konsolidacija trebalo da bude „pouzdanodosti`na”. Te ocene Fiskalnog saveta i MMF-a zapravo zna~e da mere predlo`eneubuxetuustvarine dajudovoqnegarancijeda}edr`avaSrbijaizaistapotro{iti maweparanegouovojgodini,odnosnobaremneonolikokoliko tvrdi. Dr`ava je u ovoj godini potro{ila osetno vi{e nego {to je prikupila od poreza, carina, akciza i drugih poreskih prihoda, i to ~ak preko dve milijardeevravi{e,{to~inigotovosedamodstovrednostikoju }esvasrpskaprivredauspetida stvoriu2012.godini.Tajmawak u dr`avnoj kasi je nadome{ten zadu`ivawem, a javni dug nam je ve}drasti~noprema{iozacrtanugranicu.

PRIKRAJUPROJEKATOPREKOGRANI^NOJSARADWI UOBLASTIISTRA@IVAWAIRAZVOJA

Kamatenajgorirashod Ministarjerekaoidajepredlogombuxetapromewenastrukturasubvencija,dasuonezapoqoprivredupove}ane8,5milijardi dinara,idajebuxetzatuoblastpodignutna4,5odstoukupnog.Po wegovimre~ima,isubvencijeuprivredibi}esmawene4,8milijardidinara,kakozbog„Fijata„,takoizbogmawegizdvajawaza preduze}aurestrukturirawu.Onjerekaodanemabojazniidatu do|edoneplaniranove}ihtro{kovajersusubvencijerealne,dok }ekapitalneinvesticijebitioko~etirimilijardeve}e.Rashodinakamatekoji,kakojenaveo,predstavqajunajneracionalniji tro{ak,bi}eoko90milijardidinarauslede}ojgodini,dokbiod 2014.godinetrebalodaprestanudarastu. U predlogu buxeta za narednu godinu Vlada se obavezala na to da}etro{itiznatnomawe:umesto deficita od blizu sedam odsto,sadabiminustrebalodabude3,6odstobrutodoma}egproizvoda. To, naravno, nije idealno re{ewe jer i daqe podrazumeva rast javnog duga, ali je svakako koraknapred.Ipak,uFiskalnom savetuka`udamereVladenegarantuju toliko smawewe javne potro{weida}edeficitzapravobiti0,7postoBDP-ave}i. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrovi} smatra da

}e deficit buxeta za narednu godinu umesto planiranih 3,6 odsto dosti}i 4,3 odsto BDP-a jer}erashodibiti25milijardi dinara ve}i od plana. On je rekao da je dobro {to je deficit projektovan na 3,6 odsto BDP-a,navode}idasetotemeqi na pove}awu poreza i ograni~avawu plata, ali da smatra datonijedovoqnodabideficitibiosmawenna3,6odstou slede}ojgodini. Petrovi} je izrazio bojazan da}ezakamate,za{tajeplanirano 90 milijardi dinara, mo-

`da biti potrebno dodatnih pet milijardi, i naveo da subvencijenisuzna~ajnosmawewe, osim za „Fijat„. On smatra da }eporezinadobitbitiokopet milijardi dinara mawi nego {tojeplanirano,ida}eukupnopostojatijazubuxetuodoko 25 milijardi dinara. Da se to nebidesiloidabiserashodi dod atn o smaw il i, Pet rov i} predla`edasesmawetransferilokalnimsamoupravama,pre svegadodatne~etirimilijarde dinaranamewenezaodr`avawe nekada{wih regionalnih, a sada lokalnih puteva. Druga mera, kako je objasnio, jeste ~vrstakontrolabuxetaidaVlada defini{e kvartalne ciqeve i presvegapratiizvr{ewabuxeta kod najve}ih ministarstava, odn os no da se nak on svak og kvartala utvrdi da li se buxet sprovodi. Dinki} ka`e da se ne sla`e sa svim kons tat ac ij am a Fiskalnog saveta i da smatra da nema opasnosti da rashodi o koj im a je Pet rov i} gov or io buduve}iodplaniranih.Govore}i o transferima lokalnim samoupravama,Dinki}jerekao da Fiskalni savet nema dobar uvid u finansije lokalnih samouprava, koje, kako je rekao, imaju dugove za kapitalne investicije zbog akumuliranih dugovaizranijegperiodakada su im transferi bili znatno mawi. Onjerekaoda}etakolokalnesamoupravedobiti2,3milijarde vi{e nego lane i jo{ ~etiri milijarde za odr`avawe puteva. Dinki} je naveo da je ~iwenicadajeupojedinimlokalnimsamoupravamapove}ana administracija,alidanetreba kaznitilinearnosveve}utvrditita~nogdesetode{avalo. V.^vorkov

FABRIKAPREGRMELALO[UPRIVATIZACIJUIRADIUSTE^AJU

Povrataku`ivot NovacEUza oya~kog„Poqostroja” vojvo|anskei ma|arskemalefirme Kakoodmi~e2012,takoseprivodi kraju projekat „Prenos regionalnog strate{kog planirawa i me|uregionalne strategije razvoja inovacija regija Ju`na velika ravnica u Ma|arskoj i VojvodinauSrbiji”,re~enojena konferenciji za novinare u novosadskom Informativnom centru za poslovnu standardizaciju isertifikaciju.Projekatsefinansira iz IPA-fonda – Fonda za pretpristupnu pomo} Evropske unije za prekograni~nu saradwuMa|arskeiSrbije,po~eo jepo~etkomovegodine,atrajedo wenog kraja. Ukupna vrednost je gotovo110.000evra,srpskastrana dobija oko 40.500 evra, a oko 7.000evradajePokrajina.

mentazaVojvodinu,uzizra`eni obostrani interes o zajedni~kimulagawimauistra`ivawai razvoj. Naime, ju`na Ma|arska je uradilasvojustrategijurazvoja inovativnosti, nedostajao joj je deokojiseodnosinaprekogra-

Potragazametalostrugarima

[irokalepezakorisnika Bazompodatakaobuhva}enisukorisniciinovacionihusluga –preduzetnici,velikekompanije,lokalnesamoupraveidrugi, tedavaociusluga–fakulteti,instituti,istra`iva~kicentri ilaboratorije.Podinovativno{}usepodrazumevasvakainajmawapromenauna~inuproizvodwe,marketin{komnastupu,odnosupremazaposlenima,poboq{awuproizvoda,akojasemo`e komercijalizovati,odnosnoizrazitivredno{}unatr`i{tu. Kako je za na{ list izjavila menaxerka projekta Marija Vujakovi}, ina~e direktorka Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju u Novom Sadu (BSC), okon~ano je onlajn anketirawe putemupitnikaupo100organizacija u svakoj regiji, ura|ena je baza podataka, koja predstavqa osnov za izradu regionalnoginovativnogplanskogdoku-

Ma|arskeipomogneradpresvega malih i sredwih preduze}a, „Del-alfuldi„ regionalna inovaciona agencija iz Segedina i BSC iz Novog Sada, ~iji je osniva~ Vlada Vojvodine, u{li su u zajedni~ki projekat INTERRIS. On obuhvata izradu

Nekadaveomauspe{nafabrika poqoprivrednih ma{ina, poznata {irom nekada{we Jugoslavije „Poqostroj” u Oxacima, nakonraskidaneuspe{neprivatizacije od firme ~iji je vlasnikMileJerkovi},laganostaje na noge. Poznati proizvo|a~ kruwa~a i krupara, presa za balirawe i mnogih drugih poqoprivrednih ma{ina, u periodu privatizacije je dotakao dno i do{ao usituacijudaproizvodne haleutihnu,dapo~nerasprodaja godinama sticane imovine i da zaposleni odu na ulicu. Intervencija Vlade Vojvodine i re-

ni~ne, odnosno zajedni~ke mogu}nost, pa su ponudili transfersvogznawaizregionalnog strate{kog planirawa i da se sprovedeanketaorganizacijaiz oberegije,{tojezavr{eno,kakobionidopunilisvojustrategiju, a Srbija napravila svoju prvu strategiju razvoja inovativnosti. Izpotrebedasepodignekonkurentnost Vojvodine i ju`ne

zajedni~ke strategije razvoja inovativnosti za regije Ju`na velika ravnica (ju`na Ma|arska)iVojvodina. S obzirom na to da inovativne aktivnosti ne poznaju granice, takva strategija je dobrodo{la,imaju}iuviduvelikesli~nosti izme|u regija u pogledu obi~aja, kulture, gotovo istih geografskihuslova,aliirazlike, pre svega {to je Ma|arska ~lanicaEvropskeunije,aSrbijatojo{nije.Gotovosvezemqe ~lanice EU imaju takve regionalneinovativnestrategije. Sagovornica za decembar najavqujezavr{nufazuprojekta– radionicu o zna~aju inovacija zapokretaweprivrednograzvojaiprekograni~nesaradwe,obja{wavaju}idaseinovativnost mo`e u~iti, a wen nivo svesno podizati. R.Dautovi}

U „Poqostroju” je trenutno zaposleno 55 radnika, a postoji potrebazametalostrugarimaimetalogloda~imazaradnaspecijalizovanimma{inama. Naotvoreni pozivradnicimatogprofilanijesejavioniko, takodajepozivjo{uvekotvoren.Nastojawaposlovodstva„Poqostroja“uste~ajudaseunapredinivoproizvodwe,zasadadaju dobrerezultate,verujemoda}eiubudu}ebititako. sornogsekretaraMiroslavaVasina,kojijeulo`ionapordase fabrikasa~uva,raskinutajelo{aprivatizacija„Poqostroja“, otvorenste~ajiovanekadauzornafabrikajenastavila`ivot. Najve}i poverilac, Razvojna bankaVojvodine,svojapotra`ivawa ustupila je Agenciji za osigurawedepozita,kojaih jeu imeVladeVojvodineprakti~no otkupila. Dugovi „Poqostroja“ iznoseokodeset milionaevras kamatama, po re~ima tehni~kog direktora SlavkaDropca. – Ta ~iwenica zna~i da smo pre`iveli i ne}emo oti}i u bankrot koji je bio veoma izvestannakonrezultatalo{epro-

vatizacije–rekaonamjeSlavko Drobac. – Dobili smo {ansu da radimo,daproizvodimo,adobro se zna kvalitet na{ih proizvoda. Vlada Vojvodine }e sigurno tra`itizanasstrate{kogpartnera, a kada }e se to dogoditi, trenutno ne mogu re}i. Mogu da ka`emdasadanemamoapsolutno nikakav problem u proizvodwi, repromaterijal za proizvodwu redovno nabavqamo, pla}amo ga avansno,redovnourokuisporu~ujemo gotove proizvode, jednostavno – proizvodwa i prodaja teku normalno. U ovom periodu i redovno ispla}ujemo plate s porezima i doprinosima, istina, radi se o minimalnim li~-

nimdohocima,aliipakjeredovnomeseczamesec. Dosadajebilo nekoliko nagove{taja zainteresovanihzakupovinu„Poqostroja“, me|utim, ipak se nije radilooozbiqnimkupcima.Verujem da }e za eventualnu novu privatizaciju svi otvoriti ~etvoreo~iidobrovoditira~una otomeko}ebitikupac. Sveproizvedenema{ineimaju poznatom kupce, zaliha nema. Najve}i kupci su iz zemaqa nekada{weg Sovjetskog Saveza, kao i nekada{wih jugoslovenskih republika. U toku ove godine je proizvedeno i prodato oko90presanatr`i{tuKazahstana, Ukrajine, Jermenije i Makedonije,asejaliceuHrvatskoj i Bosni. Ukupan promet u izvozu je oko 600.000 evra. Do kraja godine je ve} ugovoreno i spremaseisporukaoko30presa, kaoioko100rasipa~amineralnog |ubriva, oko 50 kruwa~a, a vode se pregovori o isporuci {est presazaKazahstani12za jednufirmuizIrkutska,kaoi 100rasipa~amineralnog|ubrivazaUkrajinu. S. Miler


6

TRe]e dOBA

utorak27.novembar2012.

SVAKE GODINE KU]E SVE pOGUbNIjE pO ZDRAVQE I @IVOT SVOjIh STANARA

Kupaweukadi opasnijenego skokslitice Kada je pre dve godine terapeutkiwa u{la u dom `iteqke Baltimora Kerol Glover (70), primetila je opasnosti koje vrebaju tu stariju `enu s problemima u kretawu. Krpare i tepisi u svim delovima ku}e predstavqali su pravu zamku za Kerol koja se kre}e uz pomo} metalne hodalice, zbog velike {anse da se oklizne na wih, izgubi ravnote`u i polomi kuk, {to bi zna~ilo odlazak u dom. Ni u kupatilu situacija nije bila ni{ta boqa: Kerol se jednom rukom naslawala na zid dok je drugom prala noge u kadi, polo-

Inatepihujelakoslomitinogu

centrima prili~no visoki. Osim besplatnih prepravki u ku}i, koje su u Kerolinom slu~aju ukqu ~ivale postavqawe rampe na ulaz, uklawawe tepiha i kade i postavqawe tu{-kabine i dr`a~a u kupatilu, spu{tawe mikrotalasne pe}nice na radnu plo~u i podizawe rerne na visinu torza, taj program starijim qudima nudi i posete terapeuta i medicinske sestre koje ih obu~avaju kako da spre~e padove i uzimaju lekove pravilno i na vreme. Organizatori programa isti~u da takav na~in organizacije ima vi{estruke koristi. Amerikanci, poznati po insistirawu na samostalnosti, ne vole previ{e boravak u domovima, a 24-satna medicinska nega ve}ini nije potrebna. Ostajawem u sopstvenoj ku}i dobijaju mnogo – nezavisnost i samostalnost, ose}aj ispuwenosti i mawu {ansu za razvijawe depresije, a obu~avawem u samopomo}i i prilago|avawem ku}e wihovim potrebama smawuje se {ansa da zbog nepa`we zavr{e u bolnici na preskupom le~ewu ili u domu. Kerol Glover u~estvovala je u pilot-programu, zajedno s jo{ 40 starijih osoba koje su pro{le kroz medicinsku i terapeutsku

Sitneprepravkeiprilago|avaweku}a svestarijimdoma}inimaprose~noko{taju oko3.000dolara,aboravakugerontolo{kom centruizme|u75.000i100.000godi{we,stim {tovelikiprocenattesumepla}adr`ava `aj idealan za gubqewe ravnote`e i pad na klizavi pod. U strmom dvori{tu nije postojala ograda niti betonska rampa, pa je Kerol svoju hodalicu vukla preko trave, rizikuju}i da se prevrne i povu~e je niz stepenice. Ipak, zahvaquju}i naporima qudi koji sprovode Program nege {kole „Xons Hopkins“, Kerol je dobila ku}u prilago|enu svojim potrebama. Ciq tog programa je poboq{awe uslova `ivota starijih stanovnika da bi ostali u svojim ku}ama, {to je boqe za wih i jeftinije za dru{tvo, po{to su tro{kovi boravka u gerontolo{kim

obuku i postale deo zdravstvenog servisa, zadr`avaju}i se u svojim domovima. Ministarstvo zdravqa SAD potpomoglo je ovaj program s vi{e od ~etiri miliona dolara, a u Program nege do kraja slede}e godine bi}e ukqu~eno 500 stanovnika Baltimora. O~ekuje se da }e program „u{tedeti“ dr`avi gotovo sedam miliona dolara u naredne tri godine. Kako je istaknuto, prepravqawe ku}a i wihovo prilago|avawe starijima u proseku ko{ta 3.000 dolara, dok boravak u domu iznosi izme|u 75.000 i 100.000 godi{we, a veliki procenat te sume pla}a dr`ava. Ivana Vujanov

dnevnik

CENTRALNI REGISTAR ObAVEZNOG SOCIjALNOG OSIGURAWA SpASAVA pENZIONI SISTEM?

Nemo`egazdada budezaboravanvazda Od naredne godine po~e}e da ra di Centralni registar obaveznog socijalnog osigurawa, koji }e objediwavati podatke Fonda PIO, Nacionalne slu`be za zapo{qavawe i Poreske uprave. Direktorka registra Milica Danilovi} obja{wava da je nepla}awe doprinosa za obavezno socijalno osigurawe nere{eno godinama a nedovoqne uplate za doprinose uslovqavaju sve ve}e zahvatawe u bu xet za isplatu penzija. – Tako }e najzad mo}i da se kontroli{e da li poslodavac upla}uje doprinose za svakog osigurani ka. Zakonski okvir donet je maja 2010. da bi se stvorio boqi uvid u pla}awe doprinosa – istakla je Milica Danilovi}. Ina~e, bez reforme u naplati doprinosa dolazi u opasnost re dovna isplata penzija. Jer, trenutno se dugovi Fondu PIO na ime nepla}enih penzionih dopri nosa pribli`avaju cifri od 300 milijardi dinara i veliko su op tere}ewe za penzioni sistem. Ekonomista Zoran Popov isti~e da se problemi naplate penzionih doprinosa, koji su godinama gurani u stranu i poslodavcima dozvoqavano da ne izvr{avaju zakonsku obavezu i da zato ne odgovaraju, ne mogu re{iti ni brzo ni lako, dodaju}i da na probleme finansirawa penzionog sistema moramo ra ~unati na vrlo dug rok. – I laiku je jasno da zemqa s ovakvom privredom ne mo `e imati bilo kakav odr`iv penzioni sistem niti garantovati si gurnu isplatu penzija – objasnio je Popov. U Ministarstvu finansija i privrede ocewuju da nijedan penzijski sistem zasnovan na doprinosima ne mo`e biti odr`iv bez uspe{ne ekonomije, ve}eg zapo{qavawa i efikasnog sistema na-

Lak{esedi{ebezzavisnostiodbuyeta

plate doprinosa. Dr`avni sekre tar Qubi{a Milosavqevi} ka`e da }e efikasnijoj naplati dopri nosa, a time i poboq{awu priho da sistemu PIO, doprineti i rad Centralnog registra. Dodaje da je te{ko re}i koliko bi dr`ava dotirala Fondu PIO ako bi svi poslodavci redovno izmirivali obaveze, ali dugovi prevazilaze iznos koji Fondu sti`e iz buxeta da bi penzije bile redovne. I po oceni dr`avnog sekretara Ministarstva rada, zapo{qavawa i socijalne politike Dragog Vidojevi}a, dug od gotovo 300 mi-

Imenovanakomisija zanacionalnepenzije Ministarstvo kulture imenovalo je sedmo~lanu komisiju za dodelu nacionalnih penzija, u kojoj su za ovu godinu: BojanaBori}Bre{kovi}, Miodrag Radovanovi}, Tihomir Stani}, Svetislav Bo`i}, @ivoradAjda~i}, Viktor[e}erovski i ZvonkoPetrovi}. Oni treba da narednih nedeqa od 396 kandidata izaberu najvi{e 58 koji }e dobiti prinadle`nost od 50.000 dinara mese~no i wihova imena obzanane u januaru naredne godine.

naciju zastoju u naplati doprinosa – nagla{ava Vidojevi}. U Poreskoj upravi prave analizu efekata posledweg propisa, ~ija je primena po~ela 1. jula, od kad nijedan poslodavac ne mo`e da isplati zaradu dok ne uplati doprinose za PIO. Tim propisom su banke zadu`ene da opomi wu gazde koji to “zaborave”. Da li je sad naplata boqa i koliko }e kasa Fonda PIO biti punija trenutno niko ne zna. Ali, svi znaju da nijedan penzijski sistem zasnovan samo na naplati teku}ih doprinosa nije odr`iv ako se ne{to ne uradi na smawewu sto pe nezaposlenosti i „sive„ ekonomije. Naime, procewuje se da danas najmawe 700.000 radnika radi u neformalnoj ekonomiji, kod gazda koji ne pla}aju doprinose. Kad bi svi oni postali le galno zaposleni i imali uredno upla}ene doprinose, mese~no bi se prihodovalo 8,8 milijardi dinara a godi{we 105,8, {to je pribli`no tri mese~ne penzije za sve srpske penzionere. Upravo toliko mawe novca moralo bi da se izdvaja iz buxeta i moglo usmeriti na druge kategorije socijal no ugro`enih gra|ana.

Socijalnepomo}iujo{dverate Pred Novu godinu oko pola miliona penzionera u Srbiji, ~iji je ~ek mawi od 15.000 dinara, dobi}e drugu ratu socijalne pomo}i od 4.000 dinara. U buxetu za 2013. planirano je 4,1 milijarde dinara, odnosno oko 40 miliona evra, za isplatu preostale dve rate specijalne socijalne pomo}i koja se kolokvijalno naziva i 13. penzija. Samo jo{ da republi~ki poslanici usvoje predlog buxeta, koji predvi|a isplatu ne samo dve preostale rate pomo}i za najugro`enije ve} i dodatnu penziju i u drugoj polovini naredne godine. Da li }e zahtev PUPS-a da se i 2013. brine o najugro`enijima penzionerima kroz isplatu 16.000 dinara socijalne pomo}i pro}i a nadle`ni za to prona}i novac, ostaje da se vidi. Sigurno je da }e dobiti dve preostale rate ovogodi{we socijale od 16.000 dinara. Q. M. lijardi dinara predstavqa veli ko optere}ewe za odr`ivost sistema PIO. On isti~e da je pro stor za smawewe tro{kova doveden do krajwih granica, kao osnovni problem ozna~iv{i nedosled nu politiku pra}ewa naplate doprinosa iako postoje pozitivni pomaci u odnosu na prethodne godine. – Nastavak reforme sistema pre svega bi}e usmeren na elimi-

Sve u svemu, redovnost u naplati penzionih doprinosa ostaje veliki i hitan problem Srbije. Cen tralni registar je samo jedan od na~ina da se naplata poboq{, a da li }e on biti zadovoqavaju}a ipak zavisi od dr`avnih organa ~ija je obaveza da nesavesne poslodavce ka`wavaju ako kr{e zakon a ne da im gledaju kroz prste kao {to se to ~inilo u protekloj deceniji. Qubinka Male{evi}

bE^EjSKI GERONTOLO[KI CENTAR [TI]ENICIMA [AQE I bERbERE

KAKO LEKAR KA@E

Po~iwesezonaslinavih Akotreba,ru~aksti`e isaonicama

Nekada je zaista te{ko razlikovati da li je za {mrcawe i ote`ano disawe razlog prehlada, grip ili upala plu}a. Hla dan i suv vazduh, naro~ito zimi, mo`e uticati na disajne puteve i sluznicu pa sluz zbog nedostatka vlage postaje debqa i gu{}a. To na kraju onemogu}ava plu}ima da sluzavu masu pokrenu napoqe. Rezultat toga je da udahnuti organizmi ostaju „zarobqeni” u disajnim putevima i dobijaju {ansu da izazovu mnoge bolesti. Obi~na prehlada izazvana je virusima, a prenosi se dodirom sa zara`enim predmetom ili obolelom osobom koja je mo`da prethodno brisala nos ili kija la u ruke. Grip izaziva virus influence tipa A, B ili C i pr venstveno se prenosi udisawem virusnih ~estica iz vazduha, ka da inficirana osoba u blizini ka{qe. Upala plu}a, ili pneu monija, upala je razli~itih de lova disajnog sistema i obi~no se javqa kao posledica neke dru ge bolesti ili kod starijih ko jima je imunitet oslabqen. Prehladu karakteri{u pe~e we, svrab ili bol u grlu. Upala grla obi~no napreduje postepe no i nestaje nakon tri dana. Simptomi u nosu po~iwu nakon prestanka bola u grlu; u po~etku iz nosa izlazi samo voda, a po tom sluz postaje gu{}a. Ti simp tomi nestaju nakon ~etiri-pet dana. Posle po~iwe ka{aq, pra-

Kratakputodprehladedoupaleplu}a

}en temperaturom, suzama, kija wem, slabo{}u i glavoboqom. Grip obi~no po~iwe naglo, ja vqa se bol u grlu i sekrecija iz nosa, malaksalost i slabost, vi soka temperatura, glavoboqa, groznica, ko`a je vla`na, o~i suzne i crvene. Oboleli ima stalnu potrebu za odmorom i spavawem, javqaju se i bolovi u mi{i}ima, zglobovima i oko o~iju. Upala plu}a li~i na pre hladu i grip, ali je karakteri{e ote`ano disawe, uz to bolno i ubrzano. Prati je i groznica, znojewe, bolovi u grudima i iz bacivawe {lajma, mada taj simp tom mo`e i izostati.

Seniori ne treba da rizikuju ve} da se obavezno vakcini{u protiv gripa. Naro~ito zato {to on kod wih mo`e lak{e izazvati upalu plu}a. Ruke tre ba prati {to ~e{}e, vazduh u prostorijama treba da je vla `an, pu{ewe i zadimqene prostorije treba izbegavati, oboleli treba da koriste maramice prilikom kijawa i ka{qawa, a ~ak je i rukovawe potencijalna opasnost. Bolesnici treba da budu izolovani, uzimaju dosta te~nosti i hranu sa {to vi{e vitamina, a bolest obavezno mora da se prele`i. j. barbuzan

S mnogo razloga je be~ejski Gerontolo{ki centar, kao svoju dodatnu delatnost, marta 2007. uveo odeqewe otvorene za{tite, koje starim i te{ko obolelim gra|anima poma`e po ku}ama. – Stari qudi se, uglavnom, veoma te{ko odlu~uju za preseqewe u geronto-centre jer su vezani za svoj dom, ma kakav on bio, svoje stvari i kom{iluk i ne bi da ne{to drasti~no mewaju – obja{wava {efica Ku}ne nege i terenske slu`be IldikoBeretka. – Otvorena za{tita im omogu}ava da, uz podr{ku porodice ili srodnika, zadr`e dotada{wi na~in `ivota, {to du`e ostanu u svojim ku}ama i izaberu onu vrstu pomo}i koja najvi{e odgovara wihovim potrebama. Uz to, takva pomo} je vrlo jeftina, za neke korisnike – naravno, zavisno od socijalnomaterijalnog statusa – zahvaquju}i participaciji lokalne samouprave, ~ak besplatna. Zato ju je minulih {est godina koristilo ravno 400 sugra|ana. Trenutno ih je stotinak, 60 je tra`ilo pomo} i ku}nu negu, a 40 da im se donosi ru~ak. Ako im se zdravstveno stawe pogor{a pa otvorena za{tita vi{e nije dovoqna, stare osobe lak{e odlu~uju da se „oku}e” u Geronto-centru jer su ve} upoznale deo osobqa koje tu radi i imaju poverewe u wih.

– ^etiri stru~no osposobqene geronto-doma}ice spremaju stanove, peru i peglaju, poma`i pri odr`avawu li~ne higijene, nabavqaju lekove i namirnica, pla}aju ra~une, prate na kra}e {etwe... Dve medicinske sestre brinu o le`e}im i polupokretnim bolesnicima, vode ra~una o wihovoj

UznegovateqiceIrenVerebe{ proslavila80.ro|endan

higijeni, mewaju im rubqe i posteqinu, kontroli{u zdravstveno stawe i uzimawe propisanih lekova, prate bolesnika na lekarske preglede... Tu su i druge servisne usluge, poput berbera, frizera, radnika u ve{eraju, kuhiwi ili nekog koje potreban. Radno vreme im je od 7 do 20 sati,

jedan ~as usluga ko{ta 150 dinara a kompletan ru~ak 194 – dodaje Ildiko Beretka. Da bi neko postao korisnik otvorene za{tite, potrebno je da podnese zahtev, koji se prosle|uje mesnom Centru za socijalni rad, on donosi re{ewe o pravu kori{}ewa usluga i utvr|uje procenat u~e{}a lokalne samouprave u pla}awu. Posle toga se potpisuje ugovor i zaposleni iz Geronto-centra kolima, motorom, biciklom, zimi ~ak i sankama ili pe{ke, sti`u na ku}nu adresu i s osmehom na licu spremni su da pru`e i vi{e od onoga {to u ugovoru pi{e. – Da nije tako, ne bi, recimo, gospo|a Iren Verebe{, koja je 21. oktobra proslavila jubi larni 80. ro|endan, od prvog dana bila na{ korisnik. Proslavili smo 2009. VelinkiSubakov i 100. ro|endana. Svi nas prihvataju kao ~lanove svoje porodice jer su negovateqice vi{e s wima od sopstvene im dece – zakqu~uje Ildiko Beretka. V. jankov


Hitnojpomo}idvanovavozila, falelekari Zavodzahitnumedicinskupomo}do krajagodinedopuni}esvojvoznipark sa dva nova urgentna vozila i tada }e Hitnaraspolagatisaukupno 48 vozilazaosamekipa.Pore~imadirektoraHitneslu`beBogdana@ivanovi}a vozni park je u prili~no dobrom stawu, jer su sva vozila, osim dva rezervna,maltenenova,nabavqena2008.go-

dine.[toseti~eopreme,asamimtim ivozila,unabavciimpoma`eGradi Gradska uprava za zdravstvo, te u tom smislu ne oskudevaju. S druge strane problem je nedostatak lekara, tehni~ara i voza~a, o ~ijem broju odlu~uje nadle`no republi~ko Ministarstvo. Pre desetak dana pismeno su se obratiliMinistarstvuzdravqakakobise

omogu}ilo neophodno pro{irewe kadra,aodgovorusenadajutekufebruarunarednegodine. - Prema na{im podacima, svake godine broj poziva upu}enih Hitnoj se pove}avaza2.000,amive}desetgodina,od2002,imamoistibrojekipa.Dakle,urgetnojepro{irewekadra-rekaoje@ivanovi}. I. D.

Novosadska utorak27.novembar2012.

tone}edesiti,ata~andatum isplateparajo{senezna.Te{i samo da }e {trajka biti (polu)mimoi|enebolnice,vrti}ii{kole. SlikeizNapuqaodpredve godine, kada je tamo{we stanovni{tvo zbog neodno{ewa sme}azanekihsedamdanazatrpalogradsa10.000tonaotpada,vaqadane}ebitireprizirane i ovde. Ako nas otpad ipakzatrpa,gradskiocimogu darazmisleojo{jednomgradu pobratimu, evo predloga, Napuq. A.Latas

Iskqu~ewastruje SremskaKamenica:od9do13 satiuliceCaraJovanaNenadai\er|aSaboaKa}:od8do13 povremenou pojedinimulicama.Beo~in:od8do13 deonaseqaod ambulantepremaRakovcu,Dumbovo;od8.30do13 ulice Dunavska,PetraKo~i}ai29.novembraod25do29.Rakovac:od8do13 deouliceS.Paunovi}aVeqka iBeo~inskiputod3do109.

hronika

[trajkkontejnere pretvaraudeponije

^ista~idanasne}eodnositisme}e; zaposleniu“^isto}i”najavilisuju~e dadanasu{est~asovaujutrupo~iwu generalni{trajk.Va`iminimumrada, koji podrazumeva odvoz sme}a ispred ustanova od dru{tvenog zna~aja, bolnica,vrti}a,{kola...^lan[trajka~kogodboraobasindikataupreduze}uBobanPetkovi} ju~ejekazaoda se kontejneri kod tih ustanova ne}e praznitisasvim,ve}}ene{toodsme}aidaostaneukontejnerima,dabigeneralni {trajk zaposlenih u ”^isto}i”Novosa|ani{toboqeprimetili. Povod za generalni {trajk je ka{wewedrugogdelazaradezaoktobar

Izlo`baigra~aka uMuzejugrada Izlo`ba Vesne Nedeqkovi}-Angelovske “Zbirka igra~aka @eqka Komneni}a” bi}e otvorena u ~etvrtak,6.decembrauZbircistraneumetnostiMuzejagrada,Dunavska29.Naizlo`bi}ebitiprezentovanovi{eod700igra~akakojedatirajuod1870.doosamdesetihgodina20.veka. A. Va.

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati tel: 456-564 i 063/746-1693

Napriredbipioniraiznovosadskih{kola27.novembra1947. uDomukulture, uokviruproslaveDanaRepublike,ogla{enojeosnivawePionirskogpozori{ta uNovomSadu.De~jihorodsto~lanovapevaoje“Pionirskuhimnu”iizvedenje prigodanprogram.Ina~e,de~japozori{nadelatnostugraduimalajeve}izvesnu tradiciju.Naprimer,izsekcijelutkarapriSokolskomdru{tvu1931.izrasloje Lutkarskopozori{teiradiloodAprilskograta1941.Izposleratnogpionirskogpozori{taizraslojenekolikouglednihjugoslovenskihglumaca.Ali,iono je,poputnekihpozori{ta“zaodrasle”imalovelikeuzleteipadove,~akjezbog unutra{wihtrzavicazvani~noukidanoiobnavqano. N. C.

RADNICI „^ISTO]E” ZBOG NEISPLA]ENIH PLATA DANAS NAJAVILI OBUSTAVU RADA

Napuqgrad pobratim?

K

OsnovanoPionirsko pozori{te

Telefoni: 021 4806-834, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

ada {trajkuju radnici javnih preduze}a to ne mo`e ostati neprime}eno.Takopo~evoddanas,kadauborbuzasvojeneispla}ene zarade kre}u radnici “^isto}e”, postoji velika verovatno}a da vikend do~ekamo zatrpaniusopstvenimotpatcima. Iako bi se tako mogli boqe upoznati, grad pretpan sme}em nije zdrava okolina za `ivot. Novo rukovodstvo preduze}a,sanovimdotacijama iz buyeta Grada, uz pomiwawe te{kih gubitaka, za sada izra`ava samo nadu da se

V remeploV

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul. oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20 AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

Ovakvuslikudanasne}emogledati

i akontacije za novembar. Petkovi} ka`edajedeoplatezaoktobartrebalodabudenaradni~kimra~unima10. novembra,aakontacijaju~e. Direktor„^isto}e”DraganBo`i} rekaojejedapostojimogu}nostdaove sedmice budu ispala}ena dugovawa radnicima, ali da ne mo`e pouzdano re}idanisplate. -Finansijesulo{e,gubitakjeoko milijardudinara.Zaposlenenemogu dazaustavimdane{trajkuju,ali}use danasobratitiradnicima,dabiukazao na posledice {trajka po gra|ane NovogSada-istakaojedirektorBo`i}. Z. Deli}

PRVO KOD KATOLI^KOG GROBQA, SUTRADAN KOD KEJA

Jo{jednamrtvalisica usredgrada Pro{le nedeqe, dva dana zaredom, prona|ene su dve mrtve lisice u {irem centru grada, {tojeneuobi~ajenapojava.Jedna je prona|ena u sredu ujutro kodKatoli~koggrobqa,adruga kod Keja. Po re~ima direktora „^isto}e” Dragana Bo`i}a, za slu~ajprveuginulelisicenisu obave{teni,adrugusu,poprijavi gra|ana, radnici ovog preduze}a odneli u Pasterov zavod na ispitivawe, kako to i

nala`eprocedura.Zaprvuprona|enu lisicu utvr|eno je da nijezara`enabesnilom,alinije bila zavr{ena analiza na ostale opasne bolesti koje se mogu preneti na qude i pse. Te rezultate, kao i kakav je nalaz druge lisice, nismo mogli da saznamouPasterovomzavodudo zakqu~ewabroja. Po ranijoj izjavi direktora Zavoda prof. dr Du{ana Lalo{evi}a, ve} dve godine traje

program vakcinacije lisica protiv besnila, koji sprovodi Evropskaunija,auna{ojzemqi koordinira Ministarstvo poqoprivrede.UcelojEvropigotovo da vi{e nema besnila kod lisica. Zbog toga je sve vi{e lisica,budu}idasuranijeepidemijebesniladesetkovalewihov broj kada god se namno`e. Onesugladneizbogtogasemogu ~e{}e o~ekivati u naseqenimmestima. I. D.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

utorak27.novembar2012.

„DNEVNIK” I „MONO I MAWANA” DARUJU

„Ven~anica” Rej~elHouk

Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Mono i mawana” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, bi}e darivani pri¬me¬rkom kwige “Ven~anica” Rej~el Houk uizdawu„Monoimawane“. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari“Vulkan”,ZmajJovina 24. [arlota je vlasnica ekskluzivnog butika ven~anica u Birmingemu, ali kada se pribli`i weno sopstveno ven~awe, ne mo`e da na|e savr{enu haqinu...a ~aknijesigurnanidalijepro-

na{la savr{enog mu{karca. Na jednoj podrumskoj rasprodaji otkrivaprelepustarinsku ven~anicu i upoznajetajanstvenog stranca koji tvrdidajehaqina „iskupqena”. [arlotina opsesija istorijom haqine po~iwe da joj ometa qubavni `ivotivezusaverenikom. Polako, pri~a o uzbudqivoj pro{losti ven~anicepo~iwedaseraspli}e iizweiskrsavajusudbine`ena kojesujenosile:Emiliod1912, Meri Grejs pod 1939, Hilari od 1968. godine. Svaka od wih ima ne{tojedinstvenodaka`eoobe}awima,radostima,patwiisudbini.Unitiovestogodinastare haqineutkanajepri~ao[arlotinomnasle|u,osnazivereilepotipravequbavi. A. Va.

DNEVNIK

NEKI VE] VOZE PO VI[IM CENAMA

Odsutrasvimtaksistima skupqistart Pojedini taksisti po~eli su da vozeponovim,vi{imcenama,apo re~ima predsednika Strukovnog udru`ewa taksi prevoznika “Sitans” Milana Paunovi}a do sutra bisvitaksistitrebalodapo~nuda napla}ujuponovomcenovniku. -Ugraduimaoko2.000taksimetara,awihovouskla|ivawesanovim cenovnikom rade samo tri ~oveka, {tozna~idabidosredeujutrusvi taksisti trebalo da voze po novim cenama-obja{wavaPaunovi}. Premare{ewuGradskogve}acenastartapove}anajena70dinara,a cena kilometra zavisi}e od tarife.Uprvojtarifi,kojasera~una od6do22sata,kilometar}eko{tati52dinara,dokjezadrugutarifu od22do6satiutvr|enacenaod66 dinara,aovetarifeva`ezaprevoz ugradu,Veterniku,Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici. Tre}a tarifaodre|enajezaprigradskanaseqa Futog, Bege~, Kisa~, Rumenku, Stepanovi}evo,Ka},^enej,Budisa-

Cenastartapove}anajena70dinara.Uprvoj tarifi,od6do22~asa,kilometar}eko{tati 52dinara,udrugoj,od22do6sati66dinara. Tre}atarifaodre|enajezaprigradskanaseqaa kilometarnaovimrelacijamabi}e98dinara vu,Koviq,Bukovac,LedinceiStare Ledince, a kilometar na ovim relacijamako{ta}e98dinara.^ekaweposatupla}a}ese435dinara, a za prtqag te`i od 30 kilograma taksisti}euzimati50dinara.

Paunovi}ka`edasuseodlukom Gradadasepove}acenataksiprevoza stvorili tr`i{ni uslovi za ovudelatnost. -Odre|ivawemminimalneekonomskecenetaksiprevozastvore-

nisujednakiuslovizasvekojise bave taksirawem. Gra|ani su ranije birali udru`ewe po visini cena, pa su najvi{e posla imali jeftinijitaksisti,bezobzirana toukakvimvozilimasuprevozili klijente. Sada }e do izra`aja do}ikvalitetusluge,jer}egra|ani birati udru`ewa koja imaju kvalitetan vozni park - isti~e Paunovi}. Madaje“Sitans”odGradatra`iodasecenapove}ana100dinara po startu i 52 po kilometru, Paunovi}isti~edasuzadovoqni icenama,kojejeGradodredio. -Akoseuporedetra`enecenei onekojejeGradpropisao,mo`ese videtidajetopribli`no.Start jejeftiniji,alijezatocenakilometra ostala ista. Tra`i}emo da senoveceneuskladesana{imprvobitnimzahtevom,{tobitrebalo da se desi po~etkom februara slede}egodine-isti~ePaunovi}. N. Radman

ZAPO^ET PROJEKAT „RADOSNOG DETIWSTVA” KRIZA STAVILA NA ISPIT

VESTI Noviciklus programana bazenuSpensa

Upisujuveterane zbogratnih dnevnica

Upis u nov ciklus programa nabazenuSpensapo~eojedanas. Osnovna obuka nepliva~a ko{ta}e2.300dinara,dokprogram “Tata-mama plivajte sa nama” iznosi 2.000 dinara mese~no. Akvarobik se odr`ava svakog radnogdanaod20.30do21.15i od 21.15 do 22 ~asa, s tim {to treninziponedeqkom,sredomi petkom ko{taju 2.500 dinara, dok oni utorkom i ~etvrtkom staju 2.000 dinara. Na sve programe gra|ani se mogu upisati na blagajni Spensa svakog radnogdanaod15do20~asova. A. Va.

Novosadski odbor republi~kog udru`ewa ratnih veterana “Patriotski front” upisuje veterane koji su u~estvovali u odbraniodagresijeNATO1999.godine,radiostvarivawapravana naknaduratnihdnevnica.Upisu evidencijuradisesvakogdanaod 9 do 15 ~asova, osim nedeqom, u politi~kom pokretu “Tre}a Srbija”, Jevrejska 13. Potrebno je poneti fotokopiju li~ne karte, fotokopijuvojnekwi`ice(prva strana sa slikom, strana sa li~nimpodacimaisau~e{}emuratu)ipotvrduu~e{}auratu1999. godine. A. Va

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano - 11.45, 13.45), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.10, 14.10), „Hrabra Merida” (13.30, 14.20), „96 sati: Istanbul” (18.30), „Hotel Transilvanija” (13.30, 15.20), „Led” (16.05), „Asteriks i Obeliks u Britaniji” (11.30, 16), „Artiqero” (20.05, 22.15) „Skajfol” (17.30, 20.15, 22.50), „razbija~ ralf” (12.15, 13.15, 15.15, 16.15), „Vir” (18.10, 20.20), „Atlas oblaka” (21.15), „Smrt ~oveka na Balkanu” (18, 22.20), „Oteta” (17.10), „Sumrak saga: Praskozorje 2” (15.30, 17.45, 19, 19.30, 20, 21.45, 22.15)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te: Scena „Pera Dobrinovi}”, balet „[ampawac i jagode” (20.30), Kamerna scena, drama „Ve~e sa Tinijem” (21) Pozori{te mladih: velika sala „O`alo{}ena porodica” (20) novosadsko pozori{te „Majstor i Margarita” (19)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodpetka,23.novembrau7sati,doju~euistovreme,rodilesu: BLIZANCE: Lidija Rac-Petin iz Novog Sada (devoj~ica i de~ak), DEVOJ^ICE: Marijana Debeqa~ki-Kova~evi}, Marijana Mrk{a,Dejana Obradovi},Ivana Lazi},Branka Preki},Dragana Mili},Marijana Maglovski,Jelena Marinkovi},Tamara Todorovi}, Danica Kosti},Ivana Radi},Vojislava Savin iDanijela Marija{ izNovogSada,Qiqana Luki} izVeternika,Slavica Stani} izFutoga,Sla|ana Radulovi} izSrbobrana,Aniko Si~ izMartono{a i Aleksandra Maro{evi} izRavnogSela, DE^AKE: Xenana Vuceqa, Marta Muci-Santo, Qiqana Budi {i}-Ranisavqevi},Dragana @ivkovi},Sawa Brki},Elena Zarup ski,Tijana Kremenovi}-Palurovi} iLela @ivkovi} izNovogSada,Aleksandra Luka~ izSremskeKamenice,Olivera Raduqica iz In|ije,Ivana Milo{ izMorovi}a,Neli Hu`var izSubotice,Ma rijana [alaji} izSombora,Daliborka Savi} izTitela,Ivana Toli} izMagli}a,Jovana \uki} iz^erevi}a,Jelena Lon~ar,Kseni ja Poposki iIvana Vi{wi~an izBa~kePalanke,Spomenka Xam bas izMo{orina,Zorica Mati} iz@abqa,Marija \uki} izTemerina,Ines Genci izSavinogSela,Radmila Bojani} izMladenova iMilijana Ivani{evi} izGajdobre.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Radovan Stojana Braji} (1944) u 10.30 ~asova -ispra}aj, Nada Maksima ]iti} (1936) u 11.15 - urna, Goran Milana ^alija (1961) u 12, Uro{ Stevana Budimirovi} (1935) u 12.45, Dragiwa Luke Luinovi} (1931) u 13.30, Dragan Milana [u}ak (1954) u 14.15 i Jovan Emanuela Stankovi} (1926) u 15 ~asova - ispra}aj.

Gradwacentralnekuhiwe prevelikzalogaj? O~itodajeizgradwacentralnekuhiwe”Radosnog detiwstva” bio prevelik zalogaj u ova krizna vremena, jer ni gradski zvani~nici ne znajukada}esenastavitiizgradwa. -Zaistaneznam{taplaniraPokrajina,nitimijepoznatokolikojo{trebadaseulo`iu zavr{etak radova na centralnoj kuhiwi. Ono {tojevezanozaGradjenabavkaopremezaproizvodwuhraneipribavqaweraznihdozvolai saglasnosti(protivpo`arnaza{tita,upotrebnadozvolaidr.)-ka`ezana{list~lanGradskogve}azadu`enzaobrazovaweRadomir Dabeti}. Premawegovimre~ima,novaczaovunamenu planiran je predlogom buxeta za 2013. godinu koji je, za svoju oblast, pripremila Gradska

tralne kuhiwesnabdevaju i osnovne i sredwe {kole.Unovomobjektubi}ekuhiwa,ve{ernicaiodeqewetehni~keslu`be.Predvi|enoje da kuhiwa bude opremqena najsavremenijom opremomzaprihvat,obraduidistribucijunamirnicapoHASAPstandardukontrolehrane ipremamno{tvuISOstandarda.Vrti}e„Radosnog detiwstva” trenutno hranom snabdevaju dvekuhiwe. Podsetimo, na sve~anom polagawu kamena temeqcare~enojedajeovakuhiwajedinstvena uEvropi,jerpremasaznawimanigdenepostoji centralna kuhiwa koja snabdeva sve vrti}e i {kole. Tu bi trebalo da se priprema 100.000 obroka svakog dana, a kuhiwa bi radila u tri smene. Q. Nato{evi}

AKCIJA „SEMAFORIZACIJA 2” OKUPILA SREDWO[KOLCE

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

upravazaobrazovawe.Naime,preta~nogodinu dana(29.1.2011.)pokrajinskiigradski~elnici susve~anoudarlikamentemeqaczacentralnu kuhiwu.Adresanakojoj}esenalazitikuhiwa je Privrednikova ulica u Industrijskoj zoni „Sever”.Preizgradwepetgodinaseradilona pripremi,projektovawuire{avawuproblema sazemqi{temifinansijama. Pokrajinskavladaulo`ilajeuovajprojekat 541 milion dinara, a planirano je da se u woj svakodnevno priprema 100.000 obroka. Iz ove kuhiwebitrebalodasesnabdevasvih67vrti}a u Novom Sadu, a gra|evinari imaju rok od 140 radnihdanadazavr{eobjekat;re~enojetadana sve~anomotvarawu.Gradjeopredeliolokaciju iplatiokomunalije,aplaniranojedaseizcen-

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

Kvizkrunaznawa osaobra}aju

Projekat“Semaforizacija2” u okviru koga su organizovana predavawa i testirawe znawa u~enikazavr{nihrazredasredwih {kola o bezbednosti saobra}aja zavr{en je ju~e odr`avawemkvizautehni~koj{koli “MilevaMari}Ajn{tajn”. U projektu jed u~estvovalo oko 350 u~enika ~etiri razreda iz ~etiri sredwe {kole u Novom Sadu - Ekonomske {kole “Svetozar Mileti}”, gimnazija “LazaKosti}”i“SvetozarMarkovi}”, kao i Tehni~ke {kole

“Mileva Mari}-Ajn{tajn”. Odr`anasupredavawaova`nosti po{tovawa saobra}ajnih propisa i naj~e{}im gre{kama koje mladi tog uzrasta prave u saobra}aju, a nakon toga su po ~etiripredstavnikasvakogodeqewau~estvovalautestirawu. -Statistikepokazujudauvelikombrojusaobra}ajnihnezgoda u~estvuju najmla|i. Sredwo{kolskiuzrastjeonajukomese decaprviputsusre}usasaobra}ajem kao u~esnici i smatramo da je od velikog zna~aja da se

^ITAOCI PI[U SMS

upoznajusasaobra}ajnimpravilima - rekao je ~lan Gradskog ve}a za sport i omladinu Pre drag Svilar. “Semaforizacija2”jenastavak pro{logodi{weg projekta Centra za promociju bezbednostisaobra}aja,afinasijskupodr{ku je pru`ila Kancelarija za mlade Gradske uprave za sport i omladinu. Projekat su podr`aliiAgencijazabezbednost saobra}aja Republike SrbijeiJKP“Parkingservis”. A. Va.

065/47-66-452

Za{titapravatraje dvasata Ko mo`e da ka`e za{to za{titnikpacijentovihpravaradisamood10do12satiuDomu zdravqa? 064/2859... *** U mnogim firmama u Novom Saduradise~ak29danamese~no! Gde su tu inspekcije, policije,ministri? 062/2630... *** Podstaklobigra|anedaizolujustanoveitako{tedeenergiju ako bi oni dobili popust. Do}i}enamministarkaenergetikedapomogne,painekaGrad ne{tou~ini. 064/2859... *** Na{iprijateqiizUnijenam stalno ponavqaju da je krivac Srbijaiwenpoliti~ki,vojnii policijski vrh. Na{i prijateqi su to i oni znaju sve. Treba se ugledati na Nikoli}a i Da~i}a i slu`iti prijateqima. Gra|aninRa{a. 065/5305...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

utorak27.novembar2012.

9

V.D. DIREKTORA ALEKSANDAR PRIBI] O DUGOVIMA I PERSPEKTIVAMA JAVNOG PREDUZE]A

Toplana je u veoma nezavidnoj finansijskojsituacijiinovorukovodstvo je du`nost preuzelo kada je preduze}e bilo na ivici kolapsa, rekao je na ju~era{woj konferencijizanovinarev.d.direktora „Novosadske toplane” AleksandarPribi}.Kakosemoglo~utiposlovawejeveomaote`ano, dugovawa stambenih i poslovnih korisnika trenutno iznoseblizudveipomilijardedinara, a obaveze „Toplane, prema bankama su skoro milijardu i osamsto miliona, za energente blizu milijardu i po, odnosno ukupnoskorotrimilijardeisedamstomilionadinara. Kqu~ni problem poslovawa su visoka dugovawa korisnika zbog ~ega je po~etak grejne sezone bio ugro`en, ali i redovno funkcionisawe daqinskog sistema grejawa. Visoka potra`ivawa su direktno povezana sa nemogu}no{}u redovnogpla}awaenergenataiotplatukreditabankamasaizuzetno visokomkamatom.

Direktor Pribi} seosvrnuoinazate~eno stawe 30. juna ove godine.Prematimpodacima, obaveze Toplane 31. decembra 2007. prema bankama nisu postojale, dug premadobavqa~imaza energente bio je ne{toblizu511,5miliona dinara a ukupne obaveze iznosile su ne{tovi{eod620miliona dinara. Na dan 31.12.2008. bankama se dugovalo 90 miliona dinara, dobavqa~ima energenata576miliona, a ukupne obaveze bile su blizu 900 miliona dinara. Od 31.12.2009. kada su dugovawa bankama iznosila skoro 84 miliona, dug dobavqa~ima je bio ne{to preko 477 milionaaukupneobevezebilesu suprekomilijarduipodinara.Do

„Severu” novi kotao U~e{}emuprogramusaradweMinistarstvaenergetikeirudarstvaineme~keinvesticionebenkeKfw 4, „Toplani”jeomogu}enarealizacijevelikogprojektaizgradwenovekotlarnice, kaoinovogkotlanaSeveru,ja~ine58megavata.Novikotaozameni}estariiz1968.godineiobezbeditiznatnosigurnijegrejaweudelugradaoivi~enogulicamaNovosadskogsajma,BulevaraJa{eTomi}a,Bulevaraoslobo|ewa,HajdugVeqkoveiRumena~keulice,azna~i}eiznatnuu{tedu.

uve}anesunaiznosodpreko4,1milijardu dinara. U prvoj polovini ove godine dugovi bankama su 30.6.2012.iznosilipreko2,1milijardu, dobavqa~ima skoro 2 milijarde-ukupneblizu4,5milijardi. Uskladusaplanominvesticija zanarednugodinuifinansijskom situacijomToplanabitrebaloda zameni najkriti~nije delove vre-

Stambeniiposlovni potro{a~itrenutno dugujublizudveipo milijardedinara. Dugovibankamasu 30.junaiznosilipreko 2,1milijarde, dobavqa~imaskoro 2-ukupnoblizu 4,5milijardi 31.12.2010.dugovisubankamanaraslisunamilijardui134miliona, dug dobavqa~ima je pove}an na preko milijardu i 625 miliona, {to zna~i da su ukupne obaveze uve}ane za preko milijardu i po naiznosodne{tovi{eodtrimilijardedinara. Za godinu dana, kako je re~eno, odsamogkraja2010.do31.decembra2011.dugovibankamapove}ani suzaskoro950milionadinara,te su 31.12.2011. iznosili skoro 2,1 milijardu.Dugpremadobavqa~ima zaenergenteuve}anjenamilijardu i 558 miliona, a ukupne obaveze

lovodne mre`e gde je bio najve}i broj havarija. Planira se obnova sedam kilometara mre`e u Ulici Vase Staji}a, od @elezni~ke do MiletaJak{i}aiodPavlaSimi}adoSuda,uPodgori~kojulici,u blokuPu{kinoveiBulevaracara Lazara,uUliciAlekse[anti}a, dela vrelovoda u Ulici Jovana \or|evi}a,ogranakzabanskiprolaz, deo u Ulici Stevana Branova~kog,kaoiBulevarJa{eTomi}a,odraskrsnicesaBulevaromJa{eTomi}adoogrankazaautobusku stanicu. B. Markovi}

KASNE RADOVI NA BULEVARU EVROPE

ZIGraskidaugovors „Borovicatransportom” RadovinaBulevaruEvropeneiduplaniranimtokom,{tojemogaodavidisvakokogajeputnaneokrajgradili{takodVeterinarskogzavoda.Ovonamjepotvrdioigradona~elnikMilo{Vu~evi}re~ima„dapostojeproblemiuvezis firmom gospodina Borovice“, a iz Zavoda za izgradwu grada potvr|uju„Dnevniku“da}eugovorsajednim odizvo|a~a-„Borovicatransportom“,~iji jevlasnikDu{anBorovica upritvoru,bitiraskinut.Kaorazlozinavodeseodnosizvo|a~aradovapremaugovorenimobavezama, kaoisporosttokomizgradwe. -Raskidugovoramo`eseuskoroo~ekivati,alitekkadaseuradesvinepohodni,zakonompredvi|eni,pravniposlovi,presvega kada se pripremi i a`urira dokumenta-

cijakojusmonaslediliodprethodnogrukovodstva–ka`eza„Dnevnik“v.d.direktora ZIG-aGoranVi{wi}. Vi{wi}nagla{avadajeinteresgradada izgradwa Bulevara Evrope bude zavr{ena {topreinanajboqina~in,alidajetrenutno nemogu}e precizirati koliko }e, zbognavedenihte{ko}a,radovikasniti. „Borovica transport“ dobio je posao na drugoj i tre}oj deonici ~etvrte etape izgradweBulevaraEvrope,kojepo~iwuodkanalaDTD,obuhvatajuizgradwumosta,isve do autoputa. Vrednost radova iznosi 1,47 milijardi dinara. Izgradwa prve deonice, odRumena~kogputadokanalaDTD,ukqu~uju}iinadvo`wak,poverenaje„Putu“,awenavrednostiznosi995,2milionadinara.

^etvrtafazaizgradwaBulevaraEvrope, kojapodrazumevaizgradwumostanakanalu DTDiizlazakbulevaranaautoput,po~ela je30.decembra2011.godine.Deonicajeduga 3,1kilometar,odRumena~kogputadoautoputa,amostprekokanalabi}edug176metara. Predvi|ena je izgradwa dve kolovozne trake,sapodvesaobra}ajne,pe{a~kihibiciklisti~kihstaza,kaoijavnoosvetqewe. Bi}e izgra|ene dve kru`ne raskrsnice – jednaprekanalaDTDkaovezasaPrivrednikovom ulicom, a druga posle kanala kao vezasaPrimorskomulicom.Planiranojei da se izgradi nadvo`wak preko `elezni~kihpostrojewaiPrivrednikoveulice,du`ineoko450metara. S. Krsti}

SUTRA PREDSTAVQAWE KWIGE „KU]A” MIODRAGA PETROVI]A U DVOJEZI^NOM IZDAWU

Poezijapevanasrpskomima|arskom Nova kwiga poezije Midraga Petrovi}a „Ku}a”,premare~ima recenzenta Pere Zupca, predstavqa„svedo~asntvoovremenukoje jezapam}enoivremenukojejenaslu}eno”. Prvo glupac, pa zatim, pesnik, pisac i re`iser Petrovi} pesmama iz ove zbirke vodi ~itaoce do davnog detiwstva i

ranemladostikojesumuzaposele du{u-„se}awemiduga~ko”pi{e on. Kwiga je objavqena u dvojezi~nomizdawu,srpskomima|arskomjeziku.Pesmejenama|arski preveo nedavno preminuli i legendarnikwi`evnik,pisacipesnik vojvo|anskih Ma|ara FerencDeak.

Drugi recenzent kwige pesnik Matija Be}kovi} ka`e da je Petrovi} „ me|u onima koji tu|e stihovegovoriponajboqi,ame|u onima koji pi{u svoje - ponajre|i”. Svoju novu zbirku poezije ovajautorotvarapesmom„Gurnuti u visine” ~iji posledwi stih „dovoqnojedaseprogovori”otva-

NASTAVQENI RADOVI NA ZGRADI KOJA NEDOVR[ENA STOJI U CENTRU

Radovinaobjektupopularnonazvanom Po{tanska {tedionica, na Pozori{nom trgu nastavqeni sunakondu`epauze,amajstorisu ju~epopravqalikrov.Dokrajagodineplaniranajeisanacijasuterena, koji je godinama pod vodom, kaoipostavqaweprozoraiobnovafasade.Zbogpauzeneizvesnoje dali}eprvafazaizgradwebiti zavr{enauroku.Pore~imageneralnogdirektora“Ateksinvesta” Marka]ulibrka radovisuprekinuti zbog izbora, nakon ~ega je usledila promena ~elnog ~oveka Po{teSrbije,kaoidobijawasaglasnostiodnadle`nihministarstavaiDirekcijezaizgradwu. Kona~na cena radova jo{ uvek senezna,aona}ezavisitiodcene sanacijepostoje}egobjekta,kaoi

Foto: R. Hayi}

Skrovasenazirekrajgradwe

zavr{etka izgradwe. Tako|e, od ulo`enognovcazavisi}eipodela prostorauobjektu,ukojem}ebiti sme{tene prostorije Po{te, Po{tanske{tedioniceirobnaku}a italijanskog“Ateksa”. Izgradwa objekta po~ela je devedesetih godina pro{log veka, a kao suinvestitori u projekat su

u{li Po{ta Srbije, Po{tanska {tedionica i preduze}e “Investdom”.Radovisuprekinutizbognedostatka novca i nere{enih vlasni~kih odnosa. Nakon bankrota “Investdoma”uposaoulaziitalijanskafirma“Ateksinvest”ipreuzima obavezu da finansira zavr{etakzgrade. N. R.

rapo~etaksvakewegovemetaforike. Kwigauizdawu„Tiskogcveta” bi}epredstavqenasutrau19sati u ^itaonici Gradske biblioteke, aporedautorau~estvova}ei Matija Be}kovi}, Pero Zubac, \eze Borda{, Slavko Mati}, Dragan Koji} iKatalinFazeka{. A. L.

Foto: R. Hayi}

Toplanabila naivicikolapsa

Stopnasiqu nad`enama Uli~nom akcijom “Ne mora svaka `ena da bude doma}ica, a svakimu`biznismen”,kojujeorganizovalo Udru`ewe gra|ana “SOS@enskicentar”,obele`en je ju~e u centru grada, 25. novembarMe|unarodnidanborbeprotiv nasiqa nad `enama. Volonterke i u~enici sredwih {kola delilisuprolaznicimaobrazovni materijal o borbi protiv nasiqanad`enama,kaoiojednakosti me|u polovima. Po re~ima predsedniceUpravnogodboratog Udru`ewa \ur|e ]azi} svest o ravnopravnostime|upolovimaje jo{uveknaniskomnivou.

-Svakegodinekrozoveakcije zagolicamosvestqudiipodstaknemo ih da razmi{qaju o ravnopravnosti.PokazalosedasuNovosa|anizainteresovanizana{e akcije,jerprilaze{tandudarazgovarajusanama,aneretkosede{ava da nam pri|e i `ena, koja imaiskustvasanasiqemuporodici. Trudimo se da pomognemo tim`enamaidaradimosawimaobja{wava]azi}. Akcijajeorganizovanauokviruprojekta“Jednakost-tomete`im”,kojijefinansiraoPokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. N. R.

KAKO STATI NA PUT DE^JEM BEZOBRAZLUKU

Jajimanavlasnicu frizerskogsalona Sugra|anka Mirjana Drini}, vlasnicafrizerskogsalonauUlici1300kaplara,po`alilasena{oj redakciji na bezobzirno i bahato pona{awedecekojaiduuOsnovnu {kolu„@arkoZrewanin”,kojase nalaziuneposrednojblizinisalona.Grupa|aka,pore~imasagovornice,osmaci,svojimnesta{lucima remeti rad wenog salona, ugro`avaju}iwuiwenemu{terije.Kada je sezona kestewa ga|aju je kestewem,zimijega|ajugrudvama,aposledwi incident desio se pro{le nedeqe kada su osnovci otvorili vratafrizerskogsalonaipogodilivlasnicuupotiqakjajetom.Sagovornicaka`edajeprili~nouznemirena zbog ovih doga|aja i da odlazi na posao u strahu {ta }e slede}e deca smisliti i u~initi. Obra}ala se i policiji i upravi {kole,alika`edajeneophodnai saradwa roditeqa kako bi se ovakvopona{awezaustavilo. - Prvi ovakav doga|aj desio se pretrigodinekadajegrupau~enikagrudvamaga|alameneimojumu{teriju.Tadasamih,neznamnisamakako,stiglaiuzpomo}kom{ije zadr`ala u ulazu zgrade, da ne bi pobegliprenego{tostignepolicija.Organiredasuihevidentira-

li,rekav{idamogusamodapodnesemprivatnutu`buprotivroditeqa maloletnika. Samo nekoliko minutakasnije,majkajednogde~aka do{lajeumojsaloniverbalnome napala,nepitaju}i{tasezapravo dogodilo-ispri~alanamjeovaNovosa|anka,dodaju}idajojjenejasan stav roditeqa koji brane ovakvo pona{awedece. Nakon pro{lonedeqnog incidentaMirjanaDrini}seobratila direktoru{kole,kojijojjequbaznoobe}aosvojupomo}kakosetakvestvarivi{enebide{avalei ponudio {kolski godi{wak kako bimogladaidentifikujeu~enike kojisuizazvaliincident. Direktor O[ „@arko Zrewanin” @arko Mu{icki rekao je za na{listda}eu~initisve{tojeu wegovojmo}idasetakvinemilidoga|ajivi{eneponavqaju,jerseto mo`eodrazitiina`ivot{kole. Po re~ima portparolke PolicijskeupraveNoviSadMileveTomi},decado14.godinesukrivi~no -pravnoneodgovorna,tenisupodlo`nakrivi~nomniprekr{ajnom ka`wavawu.Utakvimslu~ajevima mogudareagujujedinoCentarzasocijalnirad,{kolailiroditeqi. I. Dragi}

PredavawenaFTN-u „Rusiniuju`nojUgarskoj” Predavawe„Rusiniuju`nojUgarskoj1745-1918“prof.drJankaRama~a odr`a}eseve~erasu19~asovausve~anojsaliFakultetatehni~kih nauka, Trg Dositeja Obradovi}a 6. Istoimenu doktorsku disertaciju prof.drRama~aobjavilajeVANUuedicijiFondazapublikovawedoktorskihdisertacijaakademikaBogumilaHrabaka. S. Kr.

Ve~epoezijeimuzike Ve~epoezijeimuzikeodr`a}eseve~erasu18satiuDru{tvuqubiteqacve}a,ZmajJovina3/1.UzklavirskupratwuEvgenijeVladimirovneKoji} poeziju}egovoritiPetarKoji}.Ulazjebesplatan. M. Bg.


10

utorak27.novembar2012.

ОДЛУКОМВЕЋИНЕОДБОРНИКАСКУПШТИНЕГРАДА

Смењеничланови антикорупцијског форума

ЗРЕЊАНИН: Што је науми-

ла,зрењанинскавластјеконачно испровелаудело,упркоспротивљењуделадомаћејавности.Гласовимавећинеодборника,намаратонској седници Скупштине града,одржанојупетак,усвојено јерешењеоизборуновихчланова Локалног антикорупцијског форума.Замењенисуикоординатори,пајеуместоДанета Машића на чело ЛАФ-а постављен Славиша Влачић, иначе члан ГрадскогодбораСрпскенапредне странке. Председникзрењанинскескупштине Радован Булајић (СПС) подсетио је да је оснивач ЛАФ-а локалнипарламентидастогаон имаправодаразрешаваипостављачланове.

- Нисмо били задовољни радом досадашњегЛАФ-аизатосмоизабралиновечланове,закојемислимодаћеубудућеефикаснијерадити–објасниојеБулајићодлукуодборникавладајућекоалиције. Биро за друштвена истраживања, организација чији је ЛАФ заправо и пројекат, претходно је позвао нове чланове форума да не пристанунаименовање,јерјевласт прекршила све процедуре око кадровскихпроменауовомтелу.Биро је навео да је одлука локалне властидабезикаквогобразложења смени досадашње чланове и именујеновеполитичкимотивисанаи даћепослењеЛАФизгубитисваки кредибилитет. Али, Скупштина се очигледнонијеобазираланаовезамерке. Ж.Б.

НАФЕСТИВАЛУУАДОРЈАНУ,КОДКАЊИЖЕ

Најукуснијекобасице ватрогасаца из Торде

АДОРЈАН: На2.међународном фестивалухуркиикобасицаприређеномуАдорјанукодКањиже, учествовалоје68екипа.Удобромрасположењуивесељу,узмузикувише свадбарских оркестара, такмичарскеекипеизвојвођанскихместа

ШтандМартоношана

итриизсуседнеМађарскенатрадиционални начин су справљале кобасицеихурке. Уизврснојпонудиукуснихспецијалитета жирију кулинара није билолакодаодаберенајукусније,а

оцењивани су и најбоље уређени штандови. Победнички пехар за најукусније кобасице припао је екипи ватрогасаца из Торде, друго место припало је екипи „Воткаш Пићу„изГорњегБрега,атрећепласиранаједружинаГорана Балога из Сенте, која је проглашена и за највеселију. У справљању хурке најбоља је била екипа „Телек-Паприка„ из Мартоноша, друго место припало је екипи Балотасалаша из Мађарске,атреће„Душхуш„изГорњег Брега. Екипи „Воткаш Пићу„ из ГорњегБрегаприпалојепризнање занајуређенијиштанд. Многобројним пос етиоцима, којихјетокомданаинавечерњим концертима уметника из Мађарске било око 10.000, домаћини и организатори из Адорјана су за дегустацију бесплатно поделили 9.000комадакобасицаи1.000печениххурки. Текст и фото: М.Митровић

Никољдански фестивал ракије

СЕНТА: Удружење пољоприврендика из Сенте приређује 12. међународни Никољдански фестивал ракије на коме се очекује учешће преко стотину произвођача природних домаћих воћних ракија. Узорци се примају до четвртка 29.новембра у канцеларији Удружења у Сенти,Улица Дожа Ђерђа 34 од 16до 18сати.

За регистроване дестилерије котизација по узорку је 1.000,а за индивидуалне произвођаче 500динара. Жири ће оцењивати узорке ракије у суботу 1.децембра од 9сати у Хотелу „Ројал„и оно је отворено за јавност, а проглашење резултата и додела признања биће 8.децембра у 11 сати у изложбеној сали Дома културе у Сенти. М.Мр.

ДаниСтеванаСремца уСенти

СЕНТА: Завичајна фондација „Стеван Сремац„ у Сенти организовалајепротеклогвикендатрадиционалнукултурнуманифестацију, участвеликанасрпскеписанеречи академикаСтеванаСремцарођеног уовомпотискомграду.Манифестација„ДаниСтеванаСремца„почела„Сремчевимданимазадецу„,у Сремчевојроднојкућиуоквирукојејерадионицузамалишаневодио дечијиписацРоберт Такарич. У Дому културе сенћанска публика уживала је у позоришној представи„Нараскршћу„саглумцима Дејаном Цицмиловићем и Александром Михајловићем, којисуирежиралиовајкомад. Приређена је свечана академија участпознатогкњижевникаузнаступ хора ЗФ „Стеван Сремац„ и

Радионицузадецуводио писацРобертТакарич

фолклорногансамбла,асвечанубеседеоСтевануСремцуказивалаје књижевницаСтана Динић Скоча јић изНиша,аконцертјеизвеоЦрквено-играчко певачки ансамбл „Бранко„изНиша. Текст и фото: М.Митровић

vOJvOdinA

dnevnik

ДАНИЈАПАНСКЕКУЛТУРЕУПЕЋИНЦИМА

Отворићеи привреднетеме

ПЕЋИНЦИ: Наредне три седмицепећиначкаопштинаћебитиу знакујапанскекултуре.Речјео„Данима јапанске културе у Пећинцима“,којеорганизујепећиначкиКултурницентар,подпокровитељством општинеПећинцииамбасадеЈапана,ауоквирукојихћебитиприређени различити културно-уметнички садржаји, као што су књижевне вечери, пројекције филмова Акира Куросаве,алииоригамирадионице заученикеосновнихшколасатериторијеопштине. Тим поводом је ову сремску опГост из Јапана у друштву домаћина штину посетио амбасадор Јапана Тошио Цунозаки где је заједно са не.Верујемдаћеоваманифестација дакоднаспослују–рекаојеРадосапрвим човеком општине Пећинци приближитибогатукултурнутради- вљевић. Јапанскиамбасадориопштинска Савом Чојчићем и председником цијуЈапана,повезујућинашадванаСкупштине општине Николом Ра - рода и пружајући могућност да се делегацијапосетилисујединствени досављевићем,свечаноотвориоиз- упознамо са обичајима Јапана. На- пећиначкиМузејхлеба,гдејеосниложбујапанскеграфике18.и19.ве- родЈапанајемногопутапомагаоСр- вачмузејаСлободан Јеремић - Јека-Сликеефемерногсвета,изпри- бијиидрагомиједанамсебаремна ремија упознао високог госта са ватнеколекцијеНинка Радосавље - једанданпружаприликадаугости- развојем технологије производње вића, чиме је званично обележен мо делегацију јапанске амбасаде и пшенице и хлеба кроз векове на почетаковеманифестације. још више учврстимо и продубимо овим просторима, али и са духовнимаспектимахлебаусрпскојтра-Какосеовегодиненавршава130 пријатељство–истакаојеЧојчић. Први човек пећиначког парла- дицији.УОсновнојшколи„СлобогодинаодпрверазменезваничнихнотаизмеђуЈапанаиСрбије,искреносе мента Никола Радосављевић нагла- дан Бајић-Паја“ ученици су након надам да ће ова промоција јапанске сиоједајеманифестација„Данија- пригодног програма господину Цукултуре допринети, како обогаћењу панксе културе у Пећнцима“ оно нозакију уручили Писмо пријатељкултурногживотаПећинчана,такои штојеовогапутабилоуцентрупа- стваиЗборниксвојихрадовапосвејачању пријатељских односа између жње посете јапанског амбасадора ћених јапанској култури, док је диЈапана и Србије – казао је јапански Пећинцима, али да су му укратко ректорка Културног центра Пећинпредстављени и привредни потен- циДејана Стаменковић амбасадоамбасадорТошиоЦунозаки. ПредседникЧојчићјеамбасадору цијалиопштине,теизразиоверова- ру поклонила купиново вино, као Цунозакијунапоклонуручиослику њедаћезаразговореопривредној примерздравогпроизводаизСрбије.НијеизосталаничувенасремачизрађенунатрадиционалнојЛиков- сарадњибитијошприлике. - Његову екселенцију очекујемо ка гостољубивост, па је тако јапаннојколонијиуКупинову,самотивимапшеницеиХрамасветогСаве. поновоуПећинцима,кадаћемомо- скиамбасадорпослужентрадицио-ВерујемдајеигосподинЦуно- ћи да отворимо и привредне теме, налним сремским ђаконијама, које закиданасимаоприликудасеупо- покушамо да јапанске привреднике су припремила удружења жена знасасрпскимнароднимобичајима, упознамо са привредним могућно- „Сремица“и„Шимановчанке“,укоалиисапотенцијалиманашеопшти- стиманашеопштинеипозовемоих јимајеуживао. Ј.Антић

ЧЕШКАКОМПАНИЈА„МАГНАСИТИНГХОМУТОВ“ДОЛАЗИУОЏАКЕ

Седиштазааутомобиле изоџачкогпогона

OЏАЦИ: Одпочеткапреговора са компанијом “Магна ситинг хомутов“, чије је седиште у Чешкој Републици,дозавршеткапроизводнехале,протеклојетекнештовишеодгодинудана.ЧелницилокалнесамоуправеуОџацимасупреко посредникаступилиупреговореса представницимаовепознатекомпанијеинаосновутадашњихдоговора,веомабрзојезавршеноуређење раднезоне.Наконпреговора,почелајеизградњапрозводнехалекомпанијекојајеједанодводећихпроизвођача у свету седишта за аутомобиле,каоипресвлакаиунутрашњостивозила. Производна хала је завршена и сада се уређују приступни путеви,

каоиземљиштеокохале.Попрвобитномпланутребалоједапроизводњапочнекрајемоктобраовегодине, међутим због неких техничкихпроблемајеодложеназа5.децембар, за када је предвиђено и свечаноотварање. Приступнипутдохалејепресвученновимслојемасфалта,аостало инфраструктурно опремање је завршено. До отварања хале биће омогућеноиснабдевањегасом. -Око100милионадинарајеуложено за инфраструктурно опремањераднезонеучемусуучествовалиФондзакапиталнаулагањаАП Војводине и локална самоуправа. Рокови су испоштовани, а ускоро очекујемо и прикључење гасне

мреже.Несамоштосмодовеливеомауспешнукомпанијуунашусредину, већ је омогућено да и многи другизаинтересованидођуунашу средину. Веома често нам долазе потенцијални инвеститори који су заинтересовани за инвестицију у радној зони и очекујемо да ћемо убрзо успети да се договоримо са некимодњихиомогућимоотварањејошнеколикопроизводнихпогона.Иначекомпанија„Магна“ћепоредовепроизводнехалеизградити јошједну,чимећепроширитисвоју производњу, а ми ћемо добити могућност за запошљавање већег бројарадника-рекланамјепредседница општине Оџаци Изабела Шерић. С.Милер

Данприсаједињења обележенуБечеју

БЕЧЕЈ: Интонирањемхимне„Божеправде“,јучеје увеликојсалиГрадскекућезапочелообележавањеДанаприсаједињењаБаната,БарањеиБачкеКраљевини Србији.Иакосупрошле94годинеодкакоје25.новембра1918.годинеовајпросторпостаосаставнидеоСрбије,Бечејцисујучепрвипутуновијевремеобележили значајан датум из војвођанске историје. Свечаном скупу присуствовали су одборници локалног парламента,представницијавнихпредузећаиустанова,као изапослениуОпштинскојуправиСкупштинеопшти-

неБечеј.ПрограмјеотвориопредседникБечејамрВук Радојевић којијеподсетионадешавањапре94године у новосадској Великој народној Скупштини, истакао значајдатумакојисеобележаваисуживотанапростору Војводине и честитао суграђанима Дан присаједињавања. УкултурноуметничкомпрограмунаступиојеГрадскихор,аондајегимназијалкаГордана Адамов прочитала поему Мирослава Антића „Војводина“, после чегајеуприличенкоктел. В.Ј.

Одржан„Тинифестивал”

ТЕМЕРИН: Мађарско КУД „Сирмаи Карољ“ организовало је, у спортској хали у Темерину, 21. „Тини фестивал“. Традиционално такмичење младих певача из Војводине отворио је потпредседник ВладеВојводинеипокрајинскисекретарзаобразовање,управуинационалнезаједницеАндор Дели. Уконкуренцијитинејџера,победилајеТимеа Санта изТемерина, која је добила и награду публике, другајеСабина Таши изМужље, трећа Анабела Алекса из Аде. Стручнижири,укојемсубилиЈован Адамов, Денеш Фиштеш, Ерне Веребеш и Изабела Гу жвањ, доделиојепосебнунаграду Лилиен Крањец изАде.sУтакми-

Најбољимладипевачи

чењу омладине, победио је Илеш Бечеи из Новог Бечеја, друга је Диана Перишић из Новог Сада, трећаАгота Варга изСенте.Пева-

чејепратиооркестарАлександра Дујина. Гост гала вечери била је Кати Волф изМађарске. М.М.

Беочин добија нови бизниспарк БЕОЧИН: Општина Беочин, Лафарж Србија и ПројекатодрживоглокалногразвојаАмеричкеагенцијезамеђународниразвој(УСАИД)потписаће данас споразум којим ће се успоставити јавно-приватнопартнерствоиомогућити развој новог бизнис парка уБеочину. Нова пословна зона, на земљишту које је у власништву општине, одговориће на захтеве заинтересованих инвеститора из Аустрије, Словачке, Новог Зеланда и Велике Британије за одговарајућим простором за отварање нових предузећауБеочину.Капацитетипостојећегбизниспарка, којијеувласништвукомпаније „Лафарж“ су готово у потпуностиискоришћени. УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја финансираћеизрадуГлавногпројектаза нову индустријску зону, док ће Лафарж обезбедити техничку, административну и финансијску подршку општиниБеочинзаразвојновезоне. Ово партнерство има за циљ да се привуку нови инвеститори и отворе нова радна места за становнике Беочина и околнихместа. В. Х.

Измуљавање канала у Доњем парку БЕЧЕЈ: Друга месна заједница у Бечеју ових дана ради пуном паром,а ако епилог њихових активности буде вреднован уложеном труду,онда ће се квалитет живота суграђана знатно поправити. - Један посао је успешно окончан. Реч је о уређењу атарског пута од некадашње Фабрике намештаја „8. октобар“ до Србобранског пута. Овдашња фирма ДТД Средња Бачка је у предвиђеном року завршила уређење атарског пута у дужини 230метара.До краја године би требало да буде окончан проблем водоснабдевања у насељу Ботра. Када смо код овог насеља, покушавамо да санирамо проблем који проузрокују подземне воде. Међу приоритетним пословима је и уређење коловоза у Каналској улици -рекаојесекретар Друге месне заједнице у Бечеју Ервина Карољиа. Конкурисали смо на покрајинском нивоу заједно с локалном самоуправом, јер она треба трећину посла да финансира,а резултат очекујемо до краја овог месеца. Другу трећина средстава за реализацију овог акутног проблема издвојиће ДТД Средња Бачка, а трећа стиже из покрајинских фондова. Подсећања ради, канал у Доњем парку је годинама „еколошка бомба“ Бечеја. Налази се у непосредној близини центра,тик уз Градски фудбалски стадион и омеђава простор будуће Бечејске бање с југоисточне стране.Несавесни грађани су, чак, канализационе одводе спровели у канал, а многи с другог краја града бацају разноразни отпад у канал и тиме су створили дивљу депонију. В.Јанков


dru[tvo

dnevnik ISTRA@IVAWEUSRBIJI,BiHICRNOJGORI: DOSTUPNOSTDROGEUREGIONU

Crnogorcima najlak{e donarkotika Ve}ina mladih u regionu je u riziku da pod uticajem svog neposrednog okru`ewa proba drogu.Pritome~ak75,7odstomladihuCrnojGori,59,9odstomladih u Srbiji i wih 57,6 odsto u BosniiHercegovinipoznajenekoga u svom neposrednom okru`ewu ko je konzumira, pokazuju rezultati komparativnog istra`ivawa „Dostupnost droge u regionu i informisanost i stavo-

izlo`eninarkoticimajerje69,6 odsto ispitanih potvrdilo da je direktnoponu|enonekimodnarkoti~kih supstanci, {to je ~ak 14 posto vi{e od proseka za Srbiju. Najve}i broj onih koji su imali iskustva s drogom dolazi iz Kru{evca, ~ak 36 odsto, i tako|eBeograda,32odsto.Natre}em mestu po broju ispitanika koji su probali narkotike, od osam gradova u Srbiji obuhva}e-

Novosa|aniokru`enidrogom MladiuNovomSadusuokru`enidrogom,{topotvr|ujepodatak da gotovo 60 odsto sugra|ana uzrasta od 15 do 30 godina u svomneposrednomokru`ewuimajupoznanikakojikoristinarkotike,aistomprocentuNovosa|anajebiloponu|enanekadroga,ukazujurezultatinajnovijegistra`ivawaSpecijalnebolnicezabolestizavisnosti„Vita”.Oko45odstomladihznaodkogaigdesemo`enabavitidroga,a20odstowihjujeprobalo.Vi{eod60odstoimapredrasududapostojelakeite{kedroge,a preko40odstopogre{nomislidajezare{ewenarkomanijedovoqna~vrstavoqabezstru~nepomo}i. vimladihonarkomaniji“,kojeje sprovelaSpecijalnabolnicaza bolesti zavisnosti „Vita“ iz Novog Sada. Istra`ivawe je sprovedeno tokom novembra 2012. godine na uzorku od 1.893 mladihod15do30godinaizSrbije,BiHiCrneGore. Dostupnost droge je jedan od vode}ihfaktorarizika{irewa narkomanije,{topotvr|ujuipodacidaje61,9odstomladihuCrnojGori,55,7odstowihuSrbiji i46odstouBiHdirektnoponu|eno nekom od droga. Iskustvo s drogom je imalo 23,5 odsto ispitanihmladihuSrbiji,21,3odsto uBiHi25,7odstouCrnojGori. [toseti~erezultatauSrbiji,istra`ivawejepokazalodasu mladiuBeograduunajve}ojmeri

nihistra`ivawem(Beograd,Novi Sad, Ni{, Kru{evac, Zrewanin, Subotica, Sombor, Ruma) je Subotica,27odsto. Istra`ivawe bolnice „Vita“ nadaqepokazujedame|umladima i daqe dominiraju tipi~ne zablude o podeli droga na „lake i te{ke“, koju odobrava 59,8 odsto mladihuSrbiji,~ak77,6odstou BiHi51odstouCrnojGori,dok zablududasedrogamo`euzimati kontrolisano i u specijalnim prilikamaima32,3odstoispitanihmladihuSrbiji,42,4uBiHi ~ak 43,3 odsto u Crnoj Gori. Takvistavoviukazujunanedovoqnu kriti~nostidistancuprematzv. lakimdrogama,{topove}avarizikodwihovezloupotrebe. I.D.

MEDICINAIZME\UETIKEIKORUPCIJE

Profesija nesmeda}uti –Uzdravstvupostojimnogobolesnih pojava i nije to samo korupcija,aliowojsedanasgovori vi{enegoikadaionapredstavqa jednu od crnih ta~aka u oblasti koja ima veliko zna~ewe u socijalnom smislu i za bolesne i za zdravequde–ka`eakademikVladimir Jokanovi}, predsednik organizacionogodborasimpozijuma „Medicinaizme|uetikeikorupcije”kojisesutraodr`avauMaticisrpskojuNovomSadu.–Organizacijazdravstvajekonfuzna, a ima i onih koji su se gre{kom na{liumedicini.Korupcijeme|u lekarima ima i ona se svakodnevno otkriva. No, treba naglasitidaseradiomalombrojuqudi u zdravstvu, ali uprkos tome, kadasegovoriozdravstvu,wihova pojavajedominantnaujavnosti. Po re~ima na{eg sagovornika, korupcijaimawinalekarakojisu jojpodlo`nisucrnamrqauprofesiji koja mora biti moralna vertikaladru{tva.Lekaribimoralibitiuzorqudskosti,po{tewaiznawa,aakoimsedodaatribut„lopovi„,ondajetouvredqivozaogromanbrojlekarakojipo`rtvovano i ~estito, za male pare,radeodgovoranposao.

–Polo`ajlekaranekadajebio druga~iji. Pre pedesetak godina lekarimajebiloobezbe|enposao, stan i pristojna plata. U staro vreme,kodKinezaiIndijaca,lekarimajebilo„zabraweno”dabudu siroma{ni jer se smatralo da siroma{an lekar koji mora da brineosvojojegzistencijinemo`e biti dovoqno posve}en bolesniku.Danasjepolo`ajlekarasasvim druga~iji. Zatim, organizacija zdravstva je doprinela tome da se konfuzija u zdravstvu poja~ava.Ekscesnihsituacijauzdravstvujeuvekbilo,radiloseopojedina~nim slu~ajevima, ali danas onepoprimajuepidemijskerazmereiimaihusvimdelovimana{e zemqe.Mislimdajeproblemupoliti~komsistemukojinijeshatio zna~ajzdravstvaa,sdrugestrane, ne razume ni ono {to je u zdravstvubitno,atojerukovo|ewekojejeutojoblastispecifi~no.Nedopustivo je da moje kolege i ja, kojismo`iveliodzdravstva,gledamo posrtawe profesije i da ne reagujemo.Nesmemoda}utimojer tada na nas pada optu`ba da smo generacijama ostavili haos – ka`eakademikJokanovi}. J.Barbuzan

utorak27.novembar2012.

11

BA^KOPALAN^ANISVESTARIJI,SIROMA[NIJIIBOLESNIJI

Lekaridolazenanoge pacijentu Otkako je v. d. direktora Zdravstvene ustanove „Dr Mladen Stojanovi}“ u Ba~koj PalancidrMomirAntolovi} medijima saop{tio svojevrsnu dijagnozu zdravstvenog stawa oko 57.000stanovnika(ponezvani~nimpodacimapopisaizpro{le godine)teop{tine,svisusezabrinuli, a lokalna samouprava od pre nekoliko meseci zna~ajnojepove}alapomo}ovda{wem zdravstvu. Naime, prvi ~ovek ustanove koja zapo{qava oko 400 medicinskih radnika – a osimDomazdravqaiApoteke,u Ba~koj Palanci radi jo{ jedna gradska ambulanta (za dva-tri mesecanajavqenjepo~etakrada i druge) i seoske ambulante i apotekeutrinaestsela–ukazao jenatodaovaop{tinazauzima neslavno mesto u vojvo|anskom Lokalnasamoupravajekupilajo{jedno vrhu po broju obolelih od karsanitetskovozilo,aposletrimeseca cinoma, dijabetesa i kardiovaskularnihbolesti. ponovojeproradilaAmbulantasportskemedicine, Ovda{wi zdravstveni radniukojojjezaoko100danapregledanovi{eod cisukonstatovalidajestanov1.000dece,omladinacaisportista ni{tvo–aodposledwegpopisa iz 2002. godine smawilo se za 4.600qudi–svestarije,siromaIakojednaodve}ihop{tinau pla}aDomzdravqaizsopstvenih {nije i bolesnije. Kod mu{kaVojvodini,Ba~kaPalankasenaprihoda. Ba~ka Palanka je teriracanaj~e{}ijekarcinomplu{la u procepu normativa Minitorijalnorazu|enapasupojedina }a,akod`enarakdojke.Dazlo starstva,odnosnoFondazazdravselaudaqenaipo40kilometara bude ve}e, sve je vi{e obolele stvo, i potrebe zdravstvene zaodcentrakomune.Lokalnasamodeceimladihqudi,itoodleu{titestanovni{ta.Ve}nekoliupravajeiovegodinekupilajo{ kemije i multiple skleroze. ko godina ovde je velik problem jedno sanitetsko vozilo, a posle Zdravstveni radnici uzroke, nedostatak pojedinih lekarskih tri meseca, ponovo je proradila pre svega, vide u zaga|ewu `ispecijalnosti koje dr`ava ne}e Ambulanta sportske medicine u votne sredine, gubqewu imunida finansira u sredinama ispod kojoj je za oko 100 dana pregleteta,lo{ojishrani,nedovoqnoj 100.000stanovnika.Fond,napridano vi{e od 1.000 dece, omladifizi~koj aktivnosti, pu{ewu, mer, pla}a devet ekipa Slu`be nacaisportista,atro{kovesnoalkoholizmu,narkomaniji... hitne pomo}i, a preostale tri siop{tina.

DirektorAntolovi}najavio je da }e od marta idu}e godine na specijalizaciju krenuti barempetovda{wihlekara,anedostaju internisti, fizijatri, specijalistamedicinerada,pedijatar,preventivnide~jistomatolog... Medicinari isti~u dobru saradwu s lokalnom samoupravomuposledwevremepa jetakoproblemnedostatkafizijatra re{en anga`ovawem penzionisanog vrhunskog stru~waka. Urolog iz bolnice u Vrbasu radi u Palanci sredom,ortopedigipsarskitehni~ar iz novosadskog Urgentnog centra utorkom i petkom, a po potrebiisubotom,ahirurgiz iste novosadske zdravstevene ustanoveradisredomiobavqa mawe operacije. Anga`ovan je jo{ jedan ginekolog pa }e ih uskoro, povratkom sa specijalizacije jo{ jednog lekara, na blizu30.000`enabitianga`ovano~etiri.Oja~anajeiradiolo{ka slu`ba pa su liste ~ekawa s tri meseca smawene na dvadesetakdana. Lokalna samouprava shvatilajeproblem,madaostajepitawe za{to se toliko dugo ~ekalo,aposledwihnekolikomeseci sve izgleda jednostavno pa pacijentinemorajudaputujuu NoviSadiVrbas,semuhitnim slu~ajevima. Najbitnije je {to je lekar do{ao „na noge“ pacijentu,aprocewujesedajesamo zatrimesecaostvarenau{teda odnekolikomilionadinara. M.Suyum

STRADAWEPRIDOLASKUNARADNOMESTOIODLASKUSWEGAJESTEPOVREDANARADU

Ustavnisudusvojiozahtev sindikalista UstavnisudSrbije,nainicijativuSaveza samostalnihsindikataSrbije,utvrdiojeda ~lan33,stav5Zakonaozdravstvenomosigurawu nije u saglasnosti s Ustavom Srbije i potvr|enimme|unarodnimugovorompajetakozaposlenimaponovovra}enopravonanaknadu za povredu na radu prilikom dolaska naposaoiodlaskasradnogmesta. Naime,ulaneusvojenimizmenamaidopunamaZakonaozdravstvenomosigurawupravo radnikananaknaduzapovredunaraduprilikomdolaskanaposaoiodlaskaswegajeuki-

nuto.Iporedtoga,onojekaopravoradnika nanadoknaduostalouZakonuopenzijskomi invalidskomosigurawu,ukojemsepodpovredamanaraduidaqesmatrajuipovredenastalenaputudoposlainazad.Pravnicisuupozoravalinadle`neupravonatodadvazakonadajurazli~itapravazaistuvrstupovreda idasetomorauskladiti. Savez samostalnih sindikata Srbije podneojezahtevUSS-udaocenidalisuodredbe pro{le godine usvojenih izmena Zakona o zdravstvenomosigurawuustavneionjepre-

sudiodanisu.To,pak,zna~ida}esvimzaposlenima ubudu}e povreda prilikom dolaska naposaoiodlaskaswegabitismatranapovredom na radu i za to ispla}ivana posebna naknada.No,ostajenejasnokako}ese–iko }ezatobitizadu`en–nadoknaditipovreda naradukojusuimaliradniciprilikomdolaskanaradnomestoiodlaskaswegauproteklu godinu dana, a koji za to nisu dobili nikakvunadoknadujersegazdapozivaona(tada)osporeniZakonozdravstvenomosigurawu. Q.Male{evi}

VESTI Hitnajavna nabavkaza vantelesnu oplodwu Republi~kifondzazdravstveno osigurawe raspisao je ju~e hitnujavnunabavkuzaukqu~ivaweprivatnihklinikaupostupak vantelesne oplodwe. Hitna nabavkaraspisanajenakon{tojei drugi tender za vantelesnu oplodwuuprivatnimklinikama progla{en nesupe{nim i poni{ten jer ponu|a~i nisu dostavilikompletnudokumentaciju.Postupakjavnenabavketraja}enajdu`edvenedeqe,azbogtransparentnosti bi}e objavqen i na portaluUpravezajavnenabavke. Za vantelesnu oplodwu je izdvojeno111.600.000dinara,{toje dovoqno da se finansira postupakza460parova.URFZO-unapomiwuda}e,ukolikopropadne i javna nabavka, biti raspisan me|unarodnitender. Q.M.

Vi{enovcaza narodnekuhiwe Sekretarka Crvenog krsta SrbijeVesnaMilenovi} izjavilajeda}edogodinebitiobezbe|eniobrociza34.600korisnika narodnih kuhiwa, {to je 4.000 vi{euodnosunaovugodinu.NovacjeobezbediloMinistarstvo rada, zapo{qavawa i socijalne politike,aCrvenikrstSrbije predlo`iojeotvaraweitrinovekuhiwe–uBe~eju,Srbobranu iNi{u:

– Korisnici Narodnih kuhiwasusvevi{equdikojiostaju bez posla i imamo stalne kategorijesamohranihstara~kihdoma}instava koji su bez ikakvih primawa – navela je Vesna Milenovi}. Ona je istakla da me|u korisnicima narodne kuhiwe ima i oko10.000dece,odnosnomladih, mla|ihod18godina,kojimajeto jediniobrokutokudana. Na pitawe da li dr`ava dovoqnobrineonajsiroma{nijima,onajeodgovoriladabrinei da je za slede}u godini dr`ava izdvojilaoko600milionadinara za pakete u kojima }e biti hrana i sredstva za higijenu za najsiroma{nijeu105sredina.

NUNS:Vlast daseizvini novinarima Nezavisno udru`ewe novinara SrbijezahtevaodSkup{tinegradaZrewaninadanajhitnijeutvrdi i javno saop{ti ko je nalo`io obezbe|ewu da novinarima zabraniulazuskup{tinskusaluidaim ograni~ava slobodu kretawa tokomsednicelokalnogparlamenta. „Zaprepa{}eni ovakvim maltretirawemiponi`avawemnovinarazahtevamodaselokalnevlasti javno izvine novinarima i omogu}eimdanesmetanoradesvoj posao u javnom interesu„, navedeno je u ju~era{wem saop{tewu NUNS-a. U petak, 23. novembra, obezbe|ewe Skup{tine grada Zrewani-

nazabranilojenovinarimadnevnih listova “Blic”, “Politika”, “Ma|arso”,“Dnevnik”inedeqnika“Zrewanin”dau|uuskup{tinsku salu i uputilo ih da sednicu lokalnogparlamentapratesunutra{weg balkona, na kojem su ih, umestoosnovnihuslovazarad,do~ekalepolomqenestolice,sme}e ipau~ina.Osimtoga,novinarisu nakon ulaska na balkon bili zakqu~ani i nisu mogli iza}i dok im to nije odobrilo obezbe|ewe Skup{tine. @.B.

Dozvoqenoda „[tampa” preuzme„Futuru” Komisija za za{titu konkurencije dozvolila je kompaniji „[tampa sistem” da preuzme poslovnisistem„Futuraplus”,koji tako|e ima lanac kioska po Srbiji. „[tampasistem”~lanicajeposlovnog sistema „Centroproizvod” koji je u februaru 2011. godineodnema~kemedijskegrupacijeVACkupiolanackioskauSrbiji “[tampa sistem”, da bi po~etkom 2012. godine otkupila potra`ivawaodpojedinihste~ajnih poverilaca “Future plus”. [tampa se zatim obratila Komisijizaza{titukonkurencije koja je utvrdila da nema nedozvoqene koncentracije u lancukioskauSrbijiidozvolila preuzimaweposlovaFuture. „[tampasistema”saop{tavada u}euovimte{kimikriznimvremenimanajve}iuspehovetransak-

cije biti o~uvawe vi{e od 4.000 radnihmestai navodidasugrupisawem „[tampa sistema” i „Futureplus”stvoreniusloviza stabilizaciju, restruktuirawe i razvojovekompanije.

Zdravstvu neophodne reforme Ministarka zdravqa Slavica\uki}-Dejanovi} izjavilaje da su u zdravstvenom sistemu neophodne reforme i da je politika Vlade da zdravstvene potrebe moraju biti uskla|ene s ekonomskim potencijalom zemqe.Onasmatrada}eti„novi zakoni imati smisla samo ako zdravs tven i sis tem ured im o druga~ije”. Onajekazaladaje,posleuvida u prvih 100 dana od kada je ministarka, bila razo~arana ~iwenicom na kojem je nivou zdravstveni sistem u Srbiji. Pojedineinstitucijekojesuva`nezazdravstvenisistemnisu ostvarivale u potpunosti svoju zakonsku funkciju jer su bile prinu|ene na to da se bore za opstanak, postoji neusagla{enost o tome koja institucija {tatrebadaradi,kaoipercepcijagra|anaonajve}ojkorupciji upravo u zdravstvu, navela je Slavica \uki}-Dejanovi}. Ona ocewuje da Ministarstvo zdravqanetrebadajurilopove,ali da treba da u~estvuje u borbi protiv korupcije na sistemskomnivou.


12

crna hronika

utorak27.novembar2012.

NAKONOBRA^UNANATELEPUIDETELINARI

NAOSNOVUZAKONAOAMNESTIJI

MiladinKova~evi} naslobodi Na osnovu nedavno usvojenog Zakona o amnestiji, na slobodi se ju~e, pravosna`nom odlukom za to nadle`nog beogradskog Prvog osnovnog suda, na{ao i MiladinKova~evi},mladi}~ije je po~iweno krivi~no delo prebijaweBrajana[tajnhauera u Bostonu maja 2008. godine dovelo do „usijawa na vezama“ izme|uSrbijeiSAD. Kova~evi}nije`eleodadaje nikakveizjavenakon{tojeu14

Protiv Kova~evi}a je ranije uporedo vo|ena istraga i u AmericiiuSrbiji,po{tojeposle pu{tawa iz pritvora u Bostonu, uz pomo} srpskog konzulata u Wujorku, pobegao u Srbiju. Diplomatekojesumuto omogu}ilesuosu|enenazatvorske kazne, ali je nedavno Apelacioni sud nalo`io novo su|ewezbogpovredepostupka. MiladinKova~evi}setokom su|ewa 2010. nagodio s tu`ila-

dnevnik

Privedenosumwi~eni zarawavaweno`em Policijajepreksino}ustanunaDetelinariuhapsilaVuka{inaT. (1992)izNovog Sada,osumwi~enogzapoku{ajubistva,kome se pripisuje da je prekju~e posle podne na novosadskomTelepu,ispredulazauVr{a~kojulici6c,no`emuboA.A.(1979),kojije bioudru{tvusdevojkomG.J.zakojomjebilaraspisanacentralnapoternicaradiodslu`ewadvogodi{wezatvorskekazne.

Nije iskqu~eno da je do obra~una do{lo zbognera{~i{}enihodnosauvezisdrogom. Uprvimahsepretpostavqalodaseradio lakimtelesnimpovredama,alikasnijejeu Klini~komcentruVojvodineutvr|enodasu onete{keiopasnepo`ivot,saznajemonezvani~no. Tako|e na Detelinari, u Ulici bra}e Popovi},ju~eoko~etirisataujutronepo-

znataosobaubolajeno`emugrudi{esnaestogodi{wakainanelamulaketelesnepovrede. Nadle`notu`ila{tvokvalifikovaloje tajdoga|ajkaokrivi~nodeloubistvaupoku{aju, a slu~aj se istra`uje i traga se za po~iniocem, saop{tila je ju~e novosadska Policijskauprava. M.V.

OGOR^ENIRODITEQIPI[UPREDLOGENOVIHZAKONA

Propisimapomo}i damladostnestrada Miladin Kova~evi} napu{ta somborski KPZ

~asova napustio somborski zatvor,ukojemjeodkraja2010.godinebionaodslu`ewudvogodi{wekazne.Ispredkapijesa~ekali su ga prijateqi, koji u ga odvezli,najverovatnije,uwegovorodnomesto,Kulu. Pre upu}ivawa u somborski kazneno-popravni zavod, MiladinKova~evi}jebiodvameseca u pritvoru u Beogradu i mesec dana u Americi, {to mu je ura~unatoukaznu. Kova~evi} je po~etkom godine ulo`io molbu za ubla`avawekazne,kojajeodbijena.

Foto: M. Miqenovi}

{tvom i prihvatio da bude osu|ennadvegodineitrimesecazatvora. Po~etkom aprila 2009. godine Vlada Srbije je porodici [tajnhauer uplatila 900.000 dolaranaimetro{kovale~ewa wihovogsina. Ameri~ki tu`ilac okruga Brum Xerald Molen, me|utim, jo{ nije povukao poternicu za Kova~evi}emiuprvojpolovini godine rekao da je nalog za hap{eweKova~evi}aidaqena snaziidaseni{tanijepromenilo. M.M}.

Sporeimukotrpneprocedure dono{ewa novih zakona ili izmena postoje}ih, neuskla|enost propisasuslovimakojename}e svakodnevicaipoliti~kozatezawekodusvajawanovihpropisa doprineli su da inicijativu za neke va`ne izmene zakone preuzmu qudi koji su na „svojoj ko`i” osetili sve mawkavosti postoje}ihpropisa. Kako je pre mesec dana najavqenouNovomSadu,dokrajagodinebitrebalodabuduusvojene izmenezakonauoblastiprotivpo`arne za{tite u ugostiteqskimobjektima,neformalnonazvane„Tamarinzakon”.Inicijativu za izmene tih propisa pokrenuo je Branko Miladinovi}, otacTamareMiladinovi},jedne

~iji posao i svi inspektori i drugislu`beniciorganauprave morajubitisvesnisvojihobavezaisvojeodgovornostidasevi{enebidogodilodasenapravi propustadanemo`edaseutvrdi ko je za to odgovoran – ka`e Branko Miladinovi}, koji je istovremeno pokrenuo inicijativudanovinaridobijubeneficirani radni sta` kao i da dr`ava osnuje penzioni fond za mladequdebezposla. Borbu za izmene postoje}ih zakona vodi jo{ jedan ogor~eni otackojijeostaobezsvoje}erke, SlobodanJovanovi}.Upitawu je „Marijin zakon”, odnosno izmene Krivi~nog zakona u oblastiseksualnihdelikta,kojejepokrenuonakon{tojeweVe~na opomena na tragediju u „Kontrastu”

NAPUTUZREWANIN–MIHAJLOVO

Poginuope{ak Jedna osoba je poginula u saobra}ajnoj nesre}i koja se u subotu, oko 20.30 ~asova, dogodila na lokalnom putu izme|u Zrewanina i Mihajlova,saop{tilajeju~ePolicijskaupravauZrewaninu. Pretpostavqasedajedosaobra}ajkedo{lokadajevoza~automobilamarke“zastava101”J.T. (48)izZrewaninanaleteonape{aka J.S.izMihajlova.Pe{akjepreminuonalicumesta. Uvi|ajsuobaviliistra`nisudijaOsnovnogsudauZrewaninu,u prisustvuzamenikaosnovnogjavnogtu`iocaipolicijskislu`benici. @.B.

UBEOGRADUDVOJICALI[ENASLOBODEZBOG ZLOUPOTREBEUGRADWISTANOVA

Milisavu^utovi}u pritvordo30dana

Beogradska policija je u nastavku akcije suzbijawa korupcijeizloupotrebaupostupcima izgradweiprodajestanovauhapsila vlasnika firme „MB-konsalting” Milisava ^utovi}a (60)izBeograda. Kako se navodi u saop{tewu MUP-a, beogradska policija je li{ilaslobodeidirektoratog preduze}aUro{aN. (54)izBeograda.Onisu,kakojesaop{teno, li{eni slobode zbog postojawa osnova sumwe da su izvr{ili krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja, a akcija je sprovedena u saradwi s Vi{im tu`ila{tvomuBeogradu. Nakon saslu{awa osumwi~enih, de`urni istra`ni sudija Vi{eg suda u Beogradu doneo je re{ewe o odre|ivawu pritvora utrajawudo30dana. Osumwi~enisu,kaoodgovorna lica, prodavali stanove u izgradwi u Ulici Vojvode Stepe 331 u Beogradu tako {to su od

2004.do2012.godines15fizi~kihlica–kupacastanovazakqu~ilipredugovoreokupoprodaji tihstanova,izahtevaliodwihi primiliavansod567.622evra. Privrednodru{tvo„MB-konsalting” je u ste~aju, navedene stanovedodanasnijeizgradilo, a novac koji su primili kao avans osumwi~eni nisu evidentiraliuposlovnojdokumentaciji,nitisugavratilio{te}enim kupcima ve} su ga protivpravno prisvojiliitimeo{tetilikupce navedenih stanova za 567.622 evra. Policijski slu`benici za gradBeograd,kakojesaop{teno, nastavqaju proveru poslovawa privrednog dru{tva „MB-konsalting”. ^utovi}a smatraju tvorcem zlatiborske „^igote”, a firma „MB-konsalting” je pre nekoliko godina napravila privatni bawskikompleks„Prvanovabawa”uVrujcima. (Tanjug)

UDOO„ZLATNOZVONO”UKIKINDI

Direktorsetereti zaporeskuutaju Kikindskapolicija,usaradwisPoreskompolicijomuKikindi, podnelajekrivi~nuprijavuprotivdirektoraDOO„Zlatnozvono” IvanaS. (1961)izKikinde, zbog osnova sumwe da je po~inio krivi~nodeloporeskeutaje. PUKikindajesaop{tiladajeosumwi~eniizbegaopla}aweporezanadodatuvrednostodoko9,5milionadinara,tako{tora~une zaprodaturobusobra~unatimPDV-omnijeevidentiraouposlovnu dokumentaciju, niti je na osnovu wih podneo Poreskoj upravi prijavuradipla}awaporeza. M.Mr.

Nasiqe u {kolama se mora spre~iti

od `rtava stravi~nog po`ara u novosadskoj diskoteci „Kontrast”ukojemje`ivoteizgubilo{estoromladihqudi. Po wegovim re~ima, striktnom primenom novih propisa stvori}eseuslovidamladibezbednoizlazeugradidasevi{e ne desi nijedna tragedija poput „Kontrasta”ili„Launxa”. –Tajzakon}eu~initidaneke odredbe budu obavezne, {to do sada nije bio slu~aj. Va`no je {to}eseiskristalisatilanac odgovornosti u toj oblasti, jer todosadatako|enijebilojasno odre|eno. Mora se znati {ta je

govaosmogodi{wa}erkaMarijabrutalnosilovanaiubijenau Starim Ledincima pre ne{to vi{eoddvegodine. Izm en e koj e se predl a` u „Marijinim zakonom” predvi|aju da svi pedofili i silovateqi nakon odslu`ewa zatvorske kazne moraju redovno da se javqaju sudovima, centrima za socijalnirad,policijskimstanicamakaoidanemogudarade na mestima gde se skupqaju deca, ra~unaju}i tu i {kole, vrti}e,sportskepriredbeisli~no.Osimtoga,ukolikoseusvoje odredbe „Marijinog zakona„,

bi} e zab raw en o ubla` av aw e kazne ispod minimuma za krivi~nadelasilovawaipedofilije,aosu|enimane}ebitidozvoqenuslovniotpust. Posledwaunizusli~nihincijativa pokrenuta je pre nekoliko dana, tako|e u Novom Sadu. Naime, u okviru protestaodr`anognedavnoprednovosadskimsudomzbogmaloletnog K. V. iz Ka}a koji je u {kolskomdvori{tuno`emizbo dvoj ic u star ij ih mlad i} a kojisugadu`emalteretirali, predlo`eno je uvo|ewe u {kole„Aleksinog~asa”.Tainicijativa je pokrenuta kao pomen nau~enikaizNi{akojijepre godinu i po izvr{io samoubistvopodpritiskomsvakodnevnogterorakojijetrpeoodvr{wakau{koli. Kako su naveli inicijatori, uvo| ew e „Aleks in og ~as a” u {kole bi omogu}ilo nastavnicima i pedagozima da objasne deci {ta se smatra nasiqem, kakve vrste nasiqa postoje i

ohrabrili ih da svaki takav slu~aj odmah prijave da bi se izbeglesituacijekojesusedesileAleksiiu~enikuK.V.iz Ka}a. Trend da ogor~eni roditeqi nakondo`ivqenetragedijepoku{avaju da uti~u na zakonodavstvo kod nas se pojavio u prethodnih nekoliko godina, ali je ve} godinama prisutan u svetu. Tako su u SAD u posledwihdvadesetakgodinausvojeni „Meganin”, „Xesikin” i „Sarin”zakon. U javnosti se najvi{e govorilo upravo o „Meganinom zakonu”,odnosnogrupizakonskih odredbiusvojenihjo{1994.godine koji obavezuje sve bezbednosne strukture u Americi na todaobelodaneiu~inedostupnim informacije o registru seksualnihprestupnika.Tajzakonjeusvojenposlesilovawai ubistva sedmogodi{we Megan Kanka,kojejepo~iniove}osu|ivanipedofil. N.P.

RAZRE[ENORAZBOJNI[TVONAAUTOPUTUKODSIRIGA

Uhap{ennapada~na ~e{kogdiplomatu Ata{e finansijsko-ra~unovodstvenogodeqewauambasadi Republike ^e{ke u BeograduRonaldF. (1956)u nedequ uve~e je pretu~en i opqa~kan kod odmori{ta „Sirig”naautoputuSubotica–NoviSad–Beograd. Zbogsumwedajepo~inio ovo razbojni{tvo, policija iz Novog Sada i Vrbasa uhapsilajesino},svegapetnaestak sati nakon pqa~ke, Milo{aS.(1992)izZmajeva, dok se za wegovim vr{awakom iz istogmestaPetromP.,intenzivnosetraga,saznalismosino}nezvani~no u novosadskoj Policijskojupravi. ^e{kog diplomatu su, kada je zastaodaseodmori,napaladvojica razbojnika s fantomkama na glaviiizudaraligatvrdimpredmetompoglavi. RolandF.jeuspeodapozovepolicijuiprijavinapad,azatimje zbrinutuKlini~komcentruVojvodine. Po re~ima portparolke Klini~kog centra Jelene Juri-

{in,povre|enidiplomatajeprimqenuUrgentnicentarste{kim telesnimpovredama,alinije`ivotnougro`en. – On je primqen s povredama glaveipolomqenimkostimanosa –reklajeJelenaJuri{in.–Zbog te`inepovreda,zadr`anjetokom no}inale~ewuuUrgentnomcentru,alinakonpregledajeutvr|eno da nema potrebe za operativnim zahvatima i on }e verovatno tokom dana biti upu}en na ku}no le~ewe. Napadsedogodiounedequoko

20satanaodmori{tu„Sirig“,gde se ata{e zaustavio. On je doga|aj odmahprijaviopoliciji,~ijapatrolajeubrzostiglanalicemesta. Kako smo nezvani~no saznali, razbojnici su diplomati oteli oko10.000dinaraistrglisumus rukeru~nisat. U posledwe vreme odmori{ta na autoputu Subotica–Beograd ponovo su postala rizi~na, ali drumski razbojnici uglavnom napadaju kamionxije, koji se na tim mestima zaustavqaju zbog obave-

zne pauze. Pojedina odmori{ta su veoma slabo osvetqena,{topqa~ka{imaolak{avaposao,anaj~e{}iscenario koji koriste jeste da pri|u voza~u kamiona tra`e}i pomo} oko vozila ili s nekim sli~nimizgovorom.Zatimuz pretwuoru`jempqa~kajuvoza~a,a~estootimajuideotovara,ukolikojeupitawurobakojasemo`elakoprodati. Tokom devedesetih godina pro{log veka, deonica autoputaodSuboticedoBeogradava`ila je za jedan od najrizi~nijih putevauregionujersutimputem haralebrojneekipedrumskihrazbojnika.Nekiodwihtadasu~ak koristiliipolicijskeuniforme da bi zaustavqali automobile stranihtablica,azatimihpqa~kali. U slu~aju ~e{kog diplomate, razbojnikesuverovatnoprivukle diplomatske tablice na automobilu, zbog ~ega su pretpostavili da voza~ ima novca ili nekih vrednihstvarikodsebe. N.P.


crna hronika

dnevnik

utorak27.novembar2012.

13

POSLEPOKU[AJAUBISTVANANOVOMNASEQU

Okrivqeni uhva}en u Ba~koj Palanci Novosa|anin Vojislav M. (1990), koji se tereti za poku{aj ubistva po~iwen polovinom ovog mesecananovosadskomNovomnasequ,uhap{enjeju~eujutrouBa~koj Palanci, zahvaquju}i gra|animakojisuseodazvaliapelupolicije uz objavqenu fotografiju ipomoglijojdaprona|eosumwi~enog,navodisesaop{tewuPolicijskeupraveuNovomSadu. On se sumwi~i da je18. novembra,nekolikominutaprepono}i, u Ulici Mileve Mari} ispred broja26,zadaovi{eubodano`em

jednom sugra|aninu i tom prilikom naneo mu te{ke telesne povredeopasnepo`ivot.Vojislavu M. odre|ena je mera zadr`avawa do48satiibi}eprivedennasaslu{aweistra`nomsudijiVi{eg sudauNovomSadu. Navodno, do sukoba je do{lo nakonraspravevi{elicauobli`wojkafani.Povre|enom,kojije zadobiotriubodneraneustomak igrudi,poslelekarskeintervencijestawejestabilizovanoinije `ivotno ugro`en, saznajemo nezvani~no. M.V.

DOLIJALIOSUMWI^ENIZAPQA^KEUNOVOMSADU

Prepadi ~etvorke na gra|ane i radwu Krim inalisti~ka pol ic ij a uhapsilajeVladimiraT.(1979) izZemunaiRumqaneVladimira @. (1993) i Danijel a J. (1987) pod sumwom da su s jednimmaloletnikomizNovePazove po~inili vi{e razbojni{tava na podru~ju Novog Sada, saop{tila je ju~e novosadska Policijskauprava. Wim a se pripisuje da su preksino} fizi~ki napali i opqa~kali dvojicu Novosa|ana,odkojihjejedanmaloletan.

Tako|e, stavqa im se na teret da su 21. novembra izvr{ili jo{trirazbojni{tva,odkojih dvanadgra|animaijednouprodavnici. Trojici punoletnih osumwi~enih odre|eno je zadr`avawe dosaslu{awakodistra`nogsudiji,aprotivmaloletnogosumwi~enogsledikrivi~naprijava uredovnompostupku. Utvr|ujesedalisuosimnavedenihdelapo~inilijo{neko,dodajeseusaop{tewu. M.V.

ZREWANINACOPTU@ENZANAPADNASLU@BENOLICE

[akom po glavi policajca Zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu protivM.I. (30)izZrewaninazbogsumwedajepo~iniokrivi~no delonapadanaslu`benoliceuvr{ewuslu`benedu`nosti. Podozrevasedajeokrivqeni8.junaovegodine,oko12~asova,u Zrewaninu, na Bulevaru Veqka Vlahovi}a, napao policajca R. L. Tridesetogodi{wakje,naime,pozvannarazgovoruprostorijePolicijskogodeqewaunasequBagqa{,uokviruistragekra|e.Prilikomobavqawarazgovora,M.I.jenajpreustaosastolice,po~eo davi~eiodmahujepremapolicajcuR.L.kojijeispru`iorukupremaosumwi~enom,nedodiruju}iga,aligaupozoravaju}idasednena stolicuidaprestanedavi~e. Ali,M.I.senijeobaziraonatenaredbeve}jepri{aopolicajcu, desnom {akom ga udario u glavu i tako mu naneo laku telesnu povredu. @.B.

P^ELARIIZIN\IJETU@ILIZADRUGU IZNOVOGSLANKAMENA

Zapra{ivawe nanelo {tetu od 12 miliona dinara ^lanovi Udru`ewa p~elara “Roj”izIn|ijeju~esuuVi{emsudu u Novom Sadu podneli tu`bu protiv zadruge iz Novog Slankamenazato{tosuimtokomaprila ove godine, neselektivnim prskawem herbicidima i insekticidima, bez odgovaraju}eg stru~nog nadzora,uataruNovogSlankamenatotalnouni{tenip~eliwaci. Advokat@eqkoKuvizi} jeju~e ispred novosadske Palate pravde novinarima rekao da je ukupna {teta naneta p~elarima ve}a od 12milionadinara. –Polovina{teteseodnosina uni{tewep~eliwihdru{tava,a drugapolovinanarodmeda–kazaojeKuvizi},dodaju}idajetu`ba podneta Vi{em sudu jer se radi o {teti koja prema{uje 100.000evra. PredsednikUdru`ewap~elara “Roj”Dejan]ukalovi} jenaglasio da Zakon o za{titi i tretirawu vo}aizri~itozabrawujebilokakvo zapra{ivawe biqaka tokom periodacvetawa. – Upravo u periodu cvetawa, u trinavrata,ta~nije4.i5.aprila, zatim16,te25.i26,sprovedenasu zapra{ivawakojasuizazvalapravipomorp~ela–rekaoje]ukalovi}, naglasiv{i da se na udaru herbicida i insekticida na pod-

ru~ju Novog Slankamena na{lo okohiqaduko{nica. On je istakao da je fitoinspektorka,kojajeobavilauvi|aj, na licu mesta utvrdila da je tokom zapra{ivawa istovremeno kori{}enopetrazli~itihvrsta insekticida. Po ]ukalovi}evim re~ima, in|ijski p~elari su ove godine zbogpomorap~elaproizvelioko 50tonamedamawe,{toje,kakoje kazao, ogromna {teta, pogotovo {tobivelikideomedabioizvezen na tr`i{te Evropske unije, odnosno Nema~ke, gde je srpski medizuzetnocewen. P~elar @ivojin Gu`vi} je istakao da je finansijski gotovo potpuno uni{ten jer je proizvodwamedajediniizvorzaradazawegovusedmo~lanuporodicu. – Napravio sam detaqnu ra~unicu koja je pokazala da je {teta kojusampretrpeooko25.000evra, tonekomoradaminadoknadi–rekaojeTanjuguGu`vi},dodaju}ida mutrebanajmawetrigodinedabi svojp~eliwakdoveonanivonakojemjebionapo~etkuovegodine. P~elari }e, u znak protesta, ispred novosadske Palate pravde gra|anima besplatno deliti ostatak meda od ovogodi{we propalesezone.

PALATAPRAVDEUNOVOMSADU

La`na dojava o bombi –DojavaobombipostavqenojunovosadskojPalatipravdebila jela`na–izjavioje{efobezbe|ewazgradesudauNovomSaduSlobodanKne`evi}. Onjekazaodajedojavaopostavqewubombestiglau10.21sati,i dajezgradaodmahevakuisana. – Protivdiverziona ekipa Ministarstva unutra{wih poslova obavila je pregled zgrade, koji je zavr{en u 11.25, i u zgradi nije prime}en nikakav sumwivi sadr`aj – kazao je Kne`evi} agenciji Tanjug, dodaju}i da je po zavr{etku antidiverzionog pregleda sud nastavionormalnodaradi.

POKRENUTAISTRAGAPROTIVDEVETOROOSUMWI^ENIHUAFERI„AZOTARA“

Sa{i Draginu i jo{ petorici pritvor do 30 dana Sudija za prethodni postupak Specijalnog suda u Beogradu odredio je ju~e pritvor do 30 dana biv{em ministru poqoprivrede Sa{iDraginu,nakon{tojesaslu{anuTu`ila{tvuzaorganizovani kriminal s jo{ osmoro osumwi~enih za navodne nepravilnostiuvezisprodajomregresiranog |ubriva od jula 2009. do marta2010.godine,saznaje„Dnevnik“uTu`ila{tvu. - Tako|e na predlog tu`ila{tva koje je donelo naredbu o sprovo|ewu istrage, po re{ewu sudijezaprethodnipostupakmerapritvorajeodre|enazajo{petoricu okrivqenih. To su: vlasnik konsalting preduze}a „Ces Mekon“ZvonimirNikezi},privremeni zastupnik kapitala preduze}a HIP Azotara Pan~evoRadoslavVuja~i},zamenikdirektoraAzotarMihailoGruji}, biv{i direktor Instituta za krmno biqe u Kru{evcu Dragi Lazarevi},tevlasnikidirektor firme„TeraBo“uVrbasuBorislavStojkovi},izjaviojezana{ listspecijalnitu`ilac Miqko Radisavqevi}. Sudjeodlu~iodasesaslobode braneosumwi~enibiv{idirektor preduze}a „Aleksa [anti}“ ArsenijeKatani},tedvojezakojeTu`ila{tvonijenipredlo`ilo pritvorsku meru - biv{i direktorPKB-aMiqanVeqovi} i biv{adirektorkafirme„Invej„ VericaSpasi}. Advokat Fe|a Dimovi}, branilac Sa{e Dragina, u izjavi za „Dnevnik“ je istakao da wegov klijent„nijeizvr{ioono{to musestavqanateret“,alizbog toga {to je postupak tek po~eo, ne`elini{tavi{edaka`e.To izrazloga{toodbranane`eli nabilokojina~indaremetitok postupkakojijeteknapo~etku,a postojiiobavezadaseneiznose

Sa{aDragin

podacipa,kakojeistakoDimovi},„upu}ujuapeldaistou~ini idrugastrana“. - Odbrani Sa{e Dragina je u interesudasepostupak{toboqe i{topresprovededabisesprala qaga s wegovog imena - ka`e Dimovi}. Dodaojedaodbranaapelujena medije da izve{tavaju profesionalno u smislu da po{tuju pretpostavku nevinosti, koja po na{em Ustavu i zakonu traje sve doksenedonesepravosna`nasudskapresuda. -Apelujemonamedijedasvoj posao obavqaju na osnovu ~iwenica, a ne vo|eni senzacionalizmom i potrebom da se narod nahranibombasti~nimsadr`ajimarekaojeDimovi} Branilacjeuizjavipodsetioi naradDraginanasvimdr`avnim funkcijamakojejeobavqao,ocewuju}i da mu je „u prvom planu uvekbilabrigaoseqacimakao malimpoqoprivrednimproizvo|a~ima“. -Draginjebioprviministar ekologije koji je podnosio krivi~ne prijave protiv velikih korporacaija koje su zaga|ivale `ivotnusredidnu.Kasnije,dokje obaqaofunkcijuministrapoqoprivrede,~iniojesvedana{ima-

li zemqoposednici - poqoprivredni proizivo|a~i - dobijaju subvencijedaizdr`eutr`i{noj utakmicisvelikimmonopolima i velikim korporacijama. To je ~ovek koji je spre~io da velike korporacije dobiju subvencije i uvekgledaodasenovacnamewen zasubvencijeprelijeuxepoveseqaka. Ministar Dragin je uvek bio na strani seqaka i oni ga i danaspodr`avaju.Toje~ovekkojijezabranioGMOuSrbiji-naglasiojeDimovi}. AdvokatskakoncelarijaTomanovi}, koja brani okrivqenog Zvonimira Nikezi}a, ju~e je saop{tiladaon„nijeizvr{ionijedno krivi~no delo“. Advokat Zdenko Tomanovi} je naveo da „konsultantski poslovi Zvonka Nikezi}a nisu ni poslovi vlasnika, ni direktora, ni poslovi upravqawa firmama koje je konsultovao i on kao konsultant ne mo`e odgovarati za zloupotrebu slu`benogpolo`aja“. - Proglasiti konsultanta velikekonsultanstskefirmedaje zloupotrebio slu`beni polo`aj jerjeimaosvojestru~nomi{qewe o ekonomskom i pravnom aspektu pojedinih poslovnih poteza,druga~ijeodtu`io~evog,daqejeobesmi{qavawekrivi~nog dela zloupotrebe slu`benog polo`aja. Udvarawe reformisanog pravosu|a novoj politi~koj eliti,kojatoinetra`i,moradaima granicu u zakonu, a ne da bude u funkcijijavnogmedijskoghap{ewa i presu|ivawa - konstatuje ZdenkoTomanovi}. Kakosaznaje„Dnevnik“izpouzdanih izvora, u subotu, posle privo|ewaosumwi~enih,prvaje saslu{anaSpasi}eva,kojajeuiskazuuistrazinegiralaoptu`be ikrivicu,awojnijebioodre|en ni dvodnevni policijski pritvor.

Tu`ilaczaorganizovanikriminal Miqko Radisavqevi} je izjaviodaseistragavodi„zbog sumwedasuutoku2009.i2010.godinepo~iwenenepravilnostiu vezisprodajomregresiranogmineralnog|ubrivakojejepouredbamaVladeSrbijebilonameweno poqoprivrednim gazdinstvima,zadrugamaipreduze}imaudelatnosti poqoprivredne proizvodwe,aukojimadr`avaimasvoj kapital“. – Po navodima u krivi~nim prijavama,Dragin,Nikezi},Vuja~i}, Gruji}, Veqovi}, Katani} i Lazarevi} sumwi~e se u vezi s okolnostimapodkojimajeomogu}enodaodAzotarePan~evove{ta~ko |ubrivo po povla{}enoj cenidobijuprivatnefirmekoje nisunatoimalepravo:„Sunce“u Somboru, novosadski „Mlinostep“, „Tera Bo“ u Vrbasu i zemunski „Invej“. Postoji sumwa dajenatajna~intimpreduze}ima omogu}enodapribaveimovinsku korist u iznosu od 470 miliona dinara,na{tetubuxetaSrbije.U ovomslu~aju,AzotaraPan~evoje pribavila imovinsku korist vrednu470milionadinara,jerje iskoristilapravoiizbuxetaRepublikeSrbijepovuklaiznoskojijebionamewenzaregresirawe proizvodwe mineralnog |ubriva - rekao je tu`ilac Radisavqevi}. PomenimodajeSa{aDragin funkciju ministra poqoprivrede obavqao od jula 2008. do marta2011.godine,apretogaje od2004.do2007.godineobavqao poslove zamenika sekretara za poqoprivredu, vodoprivredu i {umarstvoAPVojvodine,skoje jeumaju2007.godinenapredovao na funkciju ministra za{tite `ivotne sredine u Vladi RepublikeSrbije. J.J.

Vu~i}: Sledi deo o malverzacijama sa `itom Prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} izjaviojedaseprivo|ewemfunkcionerapojedinihstranakaudosada{woj borbi protiv korupcije neudaraninajednustrankuve} nakriminalce,ida}eu„slu~aju Azotara”nareddo}iideovezan za`ito. Gostuju}ipreksino}uemisiji „Utisak nedeqe” na Televiziji B-92, Vu~i} je na pitawe „da li su slede}i Peconi, Drakuli}, Milija Babovi}„, odgovorio da ne}e da odgovara na takva pitawa,alidajetekotkrivendeou vezi s |ubrivom, a da }e na red

do}iideovezanza`itou„slu~ajuAzotara”. Govore}i o Miroslavu Mi{kovi}u, Vu~i} je kazao da nije najavqivao wegovo hap{ewe, i dodao da se ispituje nekoliko predmeta u kojima se spomiwe Mi{kovi}, me|u kojima i „Del Real”. –Tipredmetiserade,kadbuduzatvoreni,ba{mebrigadali se neko preziva Mi{kovi}, Vu~i}, Be}kovi} ili bilo kako – rekao je Vu~i}, navode}i da mu Mi{kovi}nikadanijeni{tana`ao uradio i da nema nikakvih li~nihrazlogautomslu~aju.

U„Inveju”tvrde:P{enicom trgovanopozakonu Poslovnisistem„Invej”saop{tiojeju~edajep{enicomtrgovaopozakonu,kadajeod„Azotare”izPan~evakupio50.000 tonap{enicepocenivi{ojodberzanskeipotomjeprodaou skladustr`i{nimkretawemcena. „Poslovnisistem‘Invej’je16.marta2010.godineuskladu sa pravno ispravnim ugovorom kupio od ’Azotare’ iz Pan~eva merkantilnup{enicuroda2009,uukupnojdogovorenojkoli~iniod50.000tona,apocenisazavisnimtro{kovimaod11,60(dinarazakilogram)”,preciziranojeusaop{tewu. Kako je napomenuto, u tom trenutku je zvani~na cena za posledwurealizacijuzaovajproizvodnaGeaberzibila11dinarapokilogramu. „Narednihmeseci,jerjep{eniceprili~nobilonatr`i{tu, papremasistemuponudeipotra`we,cenasedrasti~nonijemewala,akupacadugonijebilo,pajeprodajap{enicekona~noizvr{ena oktobra 2010, a mawa koli~ina i u decembru naredne 2011.godine”,isti~uu„Inveju”idodajudajep{enicaprodata poprose~nojceniod11,70dinarapokilogramu,a„sveuskladu str`i{nimkretawemcenanaberzi”. Utojkompanijitvrdeidau„pojedinimskladi{timagdeje trebalodabude,rodanijenibilo,ainedostaju}ukoli~inuod 2.054tonep{enice’Invej’jeupotpunostiiurokuplatio”,navode}iidaje~itaviznos,premazvani~nomugovoru,pla}envalutiranimmenicama,kojesupredateutrenutkuugovarawaimoglebitiekontovaneusvakomtrenutku. „Ukolikosepa`qivopregledajusvisegmentiovetrgovine, jasnojedajeupitawuapsolutnoisamoposlovaweitrgovinapo zakonu”,zakqu~enojeusaop{tewu.

Onjekazaodame|upredmetima koji se ispituju ima ~etiri ilipetogromnih„kojisupo~eli

AleksandarVu~i}

datresuSrbijuili}ejetekprotresti”. – „Azotara” i Agrobanka su dvaprimerapredmetanakojima rade najozbiqniji stru~waci i qudi, oni rade danono}no na 24 predmeta, koje nismo izmislili mi.Onisuodvitalnoginteresa zana{uzemqujerjetu15velikihprivatizacijasprovedenona lo{na~in…Tuima~etiriili pet stra{no va`nih predmeta, ogromnih, koji su ili po~eli da tresu Srbiju ili }e je tek protresti,kojiobuhvatajupoliti~ki, ekonomski, establi{ment podzemqa, ako mogu tako da ka`em,isve}etedaviditekakoje uvezano–rekaojeVu~i}. PotpredsednikVladejeodbacio kritike o selektivnosti u borbiprotivkorupcije,navode}idautojborbine}ebitinikakveselekcije. – Tu se ne udara na DS, tu se udaranakriminalce,asud}ere}idalismoupravuiline–rekaojeVu~i}. Na pitawe da li se udara na SPS,budu}idajeme|uprivede-

nimaiRadoslavVuja~i},zakoga jenaveodamislidajeuSPS-ui u„Srbijagasu”,Vu~i}jerekaoda seneudaraniutustranku. – Tu su ume{ane velike firme, kompanije, velika i mo}na imena,kao{tojeo~iglednodasu ume{ane i politi~ko-finansijskestrukturekojesuuvekiusvemu.Zvonimir Nikezi}jeveliki stru~awak,nepostojiprivatizacijakojajesprovedenabezwega, kaonibankakojajebezwegovog me{awa sprovela restrukturirawe. Sve {to uzmete, tu je taj ~ovek–kazaojeon. Vu~i} je naveo da danas zbog borbe protiv korupcije ima i u politi~kom i u li~nom smislu vi{e neprijateqa nego ikada i daznada}ewihovodgovorbiti jo{`e{}iija~i,iporu~io: –Garantujemda}uskupqeprodatiko`unego{tosumislili– naglasiojeVu~i}. Prvi potpredsednik Vlade je rekao da se u borbi protiv korupcije i kriminala susre}e s mnogimproblemimaipritiscimaiupolicijiiuTu`ila{tvu. Onjepokazaodokument–bankarski svift firme „Benefi{al katemers”, iza koje, kako je naveo,stoji[ari}evklaniwihovafirma„Fajnen{elenxels”. – Re~ je o 3,2 miliona evra i znamokojeiprebacionovac,ali nemo`emodadoka`emojersKipranemo`emodadobijemome|unarodnu pravnu pomo} pa smo prinu|eni na to da ~ekamo {ta }e nam dostaviti Amerikanci ili neko drugi da bismo mogli pokretati postupke – kazao je Vu~i}. Onjerekaodasetrenutnoradinavelikomslu~ajuonajte`em oblikukriminala–drogi,dase toradiusaradwisastranimslu`bamaidazasadaotomenemo`eni{tavi{ekazati. (Tanjug)


14

SPORT

utorak27.novembar2012.

dnevnik

MARINA DMITROVI], RUKOMETNA REPREZENTATIVKA

Nesta}e i pritisak i trema

Detaqsasusretau[paniji

EHF KUP: VOJVODINA SE SPREMA ZA REVAN[ SA NATURHAUSOM

I nemogu}e je ponekad mogu}e Rukometa{iVojvodin e pret rp el i su ubedqiv poraz u prvoj utakmici 3. kola EHF kupa protiv Naturhaus La Riohe u Logrowu - 28:19. Odgovor na pitawe da li je plasman u grupnu fazu EHF kupa (ne) mogu}a misija bi}e poznat nakon revan{a u NovomSadu(1.decembar). - Doma}in je u potpunosti opravadao ulogu favorita i zabele`io ubedqivu pobedu. Na{porazod28:19pomenije i previsok, s obzirom da smo odigralisolidnupartijuida smodo50.minutabilirezultatskiuigri.Boja`qivpo~etakilo{azavr{nicasusreta uzroc i su ovak voh ish od a smatra kapiten Vo{e Stevan Popov. Vojvodinajepro{lesezone nakonprveutakmicesbelgijskimTongerenJunajtedombila nadomak provalije i eliminacije posle minusa od sedam golova, ali su Popov i drugoviuspelidaelimini{u Belgijance pobedom od devet golova. - I pred gostovawe u [panijisamrekaodajejedinadobrastvar{torevan{igramo predsvojimnavija~ima.Videli smo u Logrowu koliko podr{kastribinamo`edazna~i. No{ en i atm osf er om sa tribina,aisudijesuseuklopileutakavambijent,doma}i rukometa{i su nam napunili mre`u.Mismotadastali,ni-

smo se prilagodili kriterujumu su|ewa, slabo smo odigraliunapadu,pajesvetokumav al o ubed qiv om por az u. [panci su za dve- tri klase boqi od Belgijanaca, ali je ~iwenica da mi mnogo boqe partije pru`amo na doma}em parketuidaznamokakosedobijaju ve} izgubqene utakmice. Bi}e te{ko, ali ne i nemogu}e da pro|emo daqe - ne predajesePopov. ^uvarmre`eStankoAbxi} imaojesamore~ihvalezagostoprimstvo,aosvrnuoseina sjajnuatmosferupreizavremeutakmice: -Gostovaweu[panijijevelikoiskustvozasvenasuklubu. Do~ekani smo srda~no a atmosfera u dvorani je bila odli~na. Kada se zna da Naturhaus ima 2000 godi{wih pretlatnihkarataondamo`e samo da se pretpostavi u kakvoj atm osf er i na{ riv al igra.Mislim da je realan ishodutakmice,poonome{toje prik az an o, treb al o da bud e porazodtri-~etirigola.Na nama je da u revan{u poku{amodastignemozaostatak,ali u svakom slu~aju moramo da idemonapobedu,kojabinami te kako zna~ila na psiholo{kom planu u fini{u doma}egprvenstva.O~ekujemdase rev an{ ir am o [panc im a za lepdo~ek,adana{inavija~i poka`u da umeju da navijaju i da vole svoj klub - istakao je Abaxi}. I. Grubor

Tri Evrops ka prv enstva su iza desnog beka na{egdr`avnogtimaMarin e Dmit rov i} (27). Ono najva`nije tek ~eka levoruku igra~icu skopskog Vardara za 10 dana, kada po~iwe EHF Euro 2012 u Srbiji. Posle dobrepolusezoneusvomprvom inos tran om klub u, Mar in a je do~ ek al a spremn a i prip rem e za ispitkarijere. - Prv i deo prip rem a imaojeakcenatnakondiciji.Svasre}apauklubu imam odli~nog kondicionog tren er a, Hrv at a, sa kojim radim po sli~nom programkaoiureprezentaciji. Nije mi bilo te{ko da se uklopim u rad sa tren er om War ad ij em. Svak a devojkazna{tajojje~initii {ta nam je ciq, s obzirom da Evropskoprvenstvosamo{to nijepo~elo-ka`eMarina. l Ostalo je jo{ desetak danadopo~etka.Daliose}a{pritisak? - Pritisak postoji, naravno da je drug i ose} aj kad a igra{usvojojzemqi.Lepose ose}am,imaipritiska,itreme, ali znam da }e sve to nestati kada bude po~ela prva utakmicanaprvenstvu. l Ovo}etebibiti~etvrtoEvropskoprvenstvo.Do sadanisiimalazapa`eniju ulogu u reprezentaciji,

dalijeovopravaprilika daseitopromeni? -Tojestvarselektora.Moje je da se trudim, da radim i dasedokazujemnasvakomtreningu i utakmici. Tu sam da pru`im100posto,{to}ebitidovoqnodabudemzadovoqna.Selektoruostajedasveto uklopiucelinu. l Prot ivn ic i koj i nas ~ek aju, Norv e{ ka, ^e{ ka i Ukrajin a, imaju razl i~ it e rejt ing e? -Neznampunoo^ehiwama i Ukrajinkama. Prema sastavu koji sam ~itala, vidim da ^ehiwedolazeizdoma}egprvenstvaidasumlade. No,menijesadauglavisamoNorve-

{ka. Nema potrebe ni wih preskakati. One jesu favoriti,imajudobrukontruibrze igra~ice, ali ako ih usporimo mo`emo sa wima da se nosimonapozicioninapad.Mislimdatakotrebadaseigra. l Gde su lim iti ove generac ije? - Ne bih da preska~em neke stvari i da prognoziram, ne volimto.Nekasveidesvojim tokom. Utakmica po utakmica,pa}esesvevideti-istaklajeMarinaDmitrovi}. Posle Aran|elovca, najboqe srpske rukometa{ice nastav il e su prip rem e u Vrwa~koj Bawi, gde }e biti do petka.

DANAS I SUTRA OSMINA FINALA KUPA SRBIJE

Favoriti bez prava na kiks

Danas i sutraodbojka{ice i odbojka{i igraju utakmice osmine finala KupaSrbije.O~ekujesedafavoriti opravdaju to zvawe u ovojrunditakmi~ewa,aliqubiteqe ove igre o~ekuje nekolikoveomakvalitetnihiineizvesnihduela. Aktuelniosvaja~KupanovosadskaVojvodinaNSsemeuodbranu trofeja kre}e danas iz Mladenovca(20~asova),aumu{koj konkurenciji danas }e se jo{ sastati: KLEK: Klek – Partizan (19), SUBOTICA: Spartak–@elezni~ar(19).Sutra}eseigratipreostalihpet me~eva:PAN^EVO:Borac(S) – Spartak (Q) (17), KLADOVO: \erdap – Ribnica (18), STARAPAZOVA:Jedinstvo– Crvenazvezda(19),jagodina:Jagodina – Radni~ki (K) (19.30), NOVIPAZAR:NoviPazarjunior–Mladiradnik(20). U konkurenciji dama danas }eseodigratidvame~a:KRAGUJEVAC:Sme~5–Jedinstvo (U)(19),STARAPAZOVA:Jedinstvo–Kolubara(19).Sutra sesastaju:NOVISAD:Vojvodina – TENT (15), NI[: Student–Vizura(16),BEOGRAD: Radni~ki – Varadin (18), KOSJERI]: Crnokosa – Crvena zvezda (19), SREMSKA MITROVICA: Iton Srem-tempo – NIS Spartak (20), LAJKOVAC: @elezni~ar – Dinamo (P)(20). M. R.

\OKOVI]EV PLAN ZA PRVA TRI MESECA

Kre}e iz Abu Dabija

Najboqi teniser sveta Novak \okovi}objaviojerasporedzaprvatrimeseca 2013. godine, a pre odbrane titule na Australijan openu ne}eigratiATPturnire. NaegzibicijiuAbuDabiju, glavnomgraduUAE,uzNovaka }e biti Endi Mari, Rafael Nadalijo{dvojicatenisera. Posletoga}esaAnomIvanovi}u~estvovatinaHopmankupu, a onda sledi prvi Grend slemturnirsezoneuMelburnu,kojipo~iwe14.januara. Posletoga\okovi}planira da igra za Srbiju u Dejvis kupuprotivBelgije,atajme~ po~iwe1.februara.

Zaslu`nizauspondaqinskogplivawauSrbiji

SRB-OPEN KUP U DAQINSKOM PLIVAWU

UZ KAZNU KK VOJVODINA SRBIJAGAS

Ko {titi klubove OdlukadirektoraAgro`ivKo{arka{ke lige Srbije Predrag Boji}a da kazni sportskog direktora Vojvodine Srbijagas Gorana Elezovi}a, zbog komentara utakmiceSloboda-VojvodinaSrbijagas, sa 118.000 dinara izazvala je ~u|eweiuklubuiuko{arka{koj javnosti.Pogotovoonajdeoodluka gdesesateutakmiceka`wavaisudijaNinkovi}sadvatempanedelegirawa,zbogdobijawaslabeocene, aglavnivinovniksvihde{avawa, sudija Jevtovi}, nagra|uje sa vrlo dobrom ocenom. Gospoda iz sudijske komisije KSS, pogotovo wen predsednikJovanovi},idirektor takmi~ewa Boji} zaboravqaju da postoji snimak te utakmice, da su gaodgledalimnogivrsnipoznavaoci i ko{arke i su|ewa i da su ostali zate~eni odlukama i kontrolora te utakmice i direktora takmi~ewa.Ka`wavatisudijukoji nije imao nikakav uticaj na wen tok,a nagra|ivati Jovanovi}a (kandidatzaFIBAtitulu)mo`e biti samo licemerje. I dokle vi{eusmeravawerazvojako{arkeu Srbijikrozrukesudijskihmagova, pazarseko{arkaigrazbogwih? Ako se u ovakvoj situaciji na{ao najboqiklubAgro`ivligeSrbije,kakolijetekklubovimakojise bore za opstanak i u ligi i u ko{arka{kom`ivotu? M. Sa.

Het-trik Bojane Dedi} Savezzadaqinsko–maratonsko i masters plivawe Srbije sve~anim uru~ewem nagrada najuspe{nijim takmi~arima zavr{io je ovogodi{wi SRB – OPEN kup. Sve~ani~inodr`anjeube~ejskoj Gimnaziji,anaokupujebiovelikibrojakterasa13ovogodi{wih trka. -Ovoje{estagodinakakoseorganizovano odr`ava kup takmi~eweudaqinsko–maratonskomplivawupoimenuSRB–OPENkupi natajna~inobejediwujemosvemaratonske trke u Srbiji. Izuzetak je[aba~kimaraton,kojiseorganizuje u okviru FINA i u velikombrojuokupqastranepliva~eka`e predsednik Saveza Mihajlo Koji}.-Izgodineugodinuose}a se uspon u organizacionom i takmi~arskom smislu. To nas ohrabrujeidokazujedasmonadobrom putu da daqinsko – maratonsko plivaweuSrbijidobijesvojemesto u porodici vodenih sportova. Uostalom, sve vi{e pliva~kih klubova se u~lawuju u na{ Savez, kojijenosiocsvihposlovaiprire|iva~takmi~ewauSrbiji,apo~iwu da se formiraju i klubovi daqinsko–maratonskogplivawa. Potvrda svega re~enog je u~e{}e 1.001 takmi~ara u glavnim i propratnimtrkamatokomovegodine. PotomjeLivijaVargapro~italaizve{tajaoraduglavnekarakteristike svih 13 odr`anih trka,

kojesubilenadistancamaod2do 10 kilometara. Najmawe, samo 14, u~esnikabilojenaLozni~kommaratonu, a najvi{e, ukupno 171, na 31. maratonu Kawi`e. Me|u takmi~ewima s trocifrenim brojem u~esnikasujo{:OtvorenoprvenstvoVojvodinena5i10kilometarauBa~kojTopoli(108),Pliva~ki maraton Ada – Mol (106), te Ilindenski maraton u Ov~ar BawiiSremskomitrova~kimaraton sapo101takmi~arem. Uru~enesupotrimedaqenajuspe{nijim takmi~arima u uzrasnim kategorijama `enske i mu{kekonkurencije,odnosnopehari uapsolutnojkategorijiobekonkurencije.Najuspe{nija takmi~arka uapsolutnojkategorijijeSomborkaBojanaDedi}(ukwi`ila2.018,6 FINA bodova), wena sugra|anka Jovana Dudukovi} je druga (1.287,5),aSaraGojkovizKawi`e tre}a(1.270).Kodpliva~anajuspe{niji je Be~ejac ^ongor Tot Hasno{i (1.911), drugi je Suboti~anin Valentin Berke{ (1.798,1), a tre}i wegov sugra|anin Gordan Bilbijajetre}i(1.661,6). BojanaDedi}sedevetgodinabavidaqinskimplivawem,aaktuelnom pobedom u apsolutnoj kategorijizabele`ilajetrofejnihet– trik. -Volimizazoveitomejeprivuklo da se oprobam i u daqinskom plivawu. Kada su stigli i dobri

rezultati, niko nije mogao da me zaustavi.Ina~e,plivamiubazenu na400,800i1500metaraiusvetri disciplinesamme|utrinajboqeu Srbiji-ponosnonagla{avaBojanaDedi}. ^ongor Tot Hasno{i je prvi put u~estvovao 2007. godine u daqinskom plivawu na Pali}kom maratonuusimboli~nojdisciplinina400metara.Ubrzosepre{altovaonatrikilometra,aodpro{legodineplivamaratoneodpet idesetkilometara. -Upo~etkusam`eleodatestiramsebe,bilojete{ko,aondami sesvidelo.Upoznaosammnogoqudi,stekaobrojneprijateqeisada mivi{eni{tanijete{ko.Karijeramiideuzlaznomlinijom,jersam predvegodinebiodrugiumojojuzrasnojkategorijii~etvrtiuapsolutnoj, lane sam bio prvi u uzrasnoj,atre}iuapsolutnoj.Ovagodinajekrunamojedosada{wekarijereinadamseda}etakopotrajati-ukqu~ioseurazgovor^ongor TotHasno{i. V. Jankov


SPORT

dnevnik ZVEZDASEPROVUKLA UU@ICU

Jankovi} opethvali karakter

Jo{ jedno bledo izdawe Crvene zvezde, ali i vredna pobeda u U`icu (2:1) sa~uvala je minus od pet bodova za vode}im Partizanom. Otpor borbene Slobode slomqen je u samom fini{u susreta, {to automatski aktuelizuje, mo`da, ve} i stereotipnu pri~u trenera Aleksandra Jankovi}a: - Igra~i su pokazali da imaju karakter i du{u, da znaju kako se bori za Zvezdin dres. Lepo re~eno, ali ~iwenica je da crveno-beli igraju ispod nivo i renomea kluba, da odavno nisu glatko dobili me~ u prvenstvu, da ih obilato prati i sportska sre}a. Uostalom, ko mentar trofejnog trenera Qup-

Milan Jovanovi}

ka Petrovi}a, koji je pratio derbi u U`icu, bio je kratak i jasan: sramota. - Znali smo da nas ~eka ozbiqan, ~vrst i organizovan protivnik, koji je rano do{ao do vo| stva. Ni smo ener get ski spremni da sve vreme juri{amo ka golu, ali smo o~ekivali da }e doma}in pasti u fini{u susreta. To se dogodilo, a kada se preokrene utakmica na ovaj na~in logi~no da je neophodna i do za sre }e, ko ju smo stal no provocirali - objasnio je Jankovi}. Glorifikuje se i u~inak Dragan Xaji}a koji je u poluvremenu posetio svla~ionicu, podelio savete i ohrabrio ekipu koja je bila u rasulu. Junak pobede bio je Ogwen Mudrinski, koji se sa dva pogotka iskupio za ne koliko proma{enih {ansi. - Te{ko smo probijali defanzivni blok Slobode, koja je iz prvog {uta pogodila ciq. Verovali smo u pobedu, pokazali kako se treba boriti za dres kluba. Dogovor iz svla~ionice bio je da ne odustajemo do posledweg minuta, nagrada je stigla. Presre}an smo zbog golova koji su nam doneli bodove u me~u punom naboja i strasti - smatra Mudrinski. Na Marakani veruju da }e predstoje}ih nedequ dana iskoristiti na pravi na~in kako bi spremni do~ekali okr{aj sa Vojvodinom. Z.Rangelov

utorak27.novembar2012.

RATKOBUTOROVI],PREDSEDNIKUOFKVOJVODINA

Beogradskirivalitet jebolestan - Taj va{ beogradski rivalitet, Zvezda i Partizan, je bolestan i svima u Srbiji donosi zlo. Navijamo protiv Srbije! Svi smo za psihijatriju, a ja prvi, da se neko ne bi uvredio - otvoreno o ovom i mnogim drugim problemima rekao je predsednik Upravnog odbora FK Vojvodina Ratko Butorovi} za Mondo. l Vojvodina je u krizi. - Ne vidim ja nigde krizu - nije se slo`io Butorovi}. l Smenili ste trenera i doveli drugog sa zadatkom da obezbedi efikasan stil igre, odigrali 11 utakmica, ni na jednoj niste dali vi{e od jednog gola, imate 25 od mogu}a 42 boda, a od toga je deset osvojio smeweni trener Zlatomir Zagor~i}. Nije li to kriza? - Kriza je kad imate probleme koje ne mo`ete da re{ite. A, Vojvodina nikome ne duguje pare, mi smo jedini klub koji gradi, zida, radi na sve strane. Kriza nije kad neko ne}e da tr~i i zala`e se... l U Vojvodini ne kasne plate? - Zovite Radnu zajednicu, zovite igra~e, trenere, pa pitajte wih... Neka ka`u iskreno. Ja mogu samo da vas pozovem da do|ete i budete moji dragi gosti. Samo recite kada `elite, posla}u auto po vas, da vam poka`emo {ta i kako radi FK Vojvodina. Ima}emo najmoderniji centar u zemqi. I sada ga imamo, ali ho}emo jo{ boqi pa ru{imo, gradimo, {irimo se, ula`emo ogroman novac u infrastrukturu. l [ta je onda problem kod igra~a? - Pusti}u ih da misle da ne znam ni{ta, ali verujte da sam im u{ao u mozak i „debelo” znam {ta svako od wih misli. Ne}e mo}i tako jo{ dugo... Tri posledwa kluba na tabeli uzela su nam {est bodova ove sezone. Gde je tu motivacija, molim vas? - s ozbiqnim tonom u glasu Butorovi} najavquje analizu tokom zimske pauze i nagla{ava: - Samo nemojte da mislite da iz mene govori ogor~enost. Ja sam izuzetno miran uvek i svako ko me poznaje zna da je tako. Nikad ne prelamam preko kolena, moj prag tolerancije je ogroman, pa sad zamislite kako se ose}am i dokle je do{lo kad je taj prag tolerancije probijen. Uvek sam bio iskren prema wima, na`alost oni nisu prema meni i tu ne mislim samo na igra~e. U svakom slu~aju rasplet je blizu. l Da li bi igra~i mogli da se izvuku pobedom nad Crvenom zvezdom u Beogradu? - Ne. Ta pobeda me oraspolo`iti sigurno ne}e. Bi}u zadovoqan zbog rivalstva koje imamo sa Zvezdom, ali sigurno ne}e ni{ta promeniti u mom razmi{qawu kada je ova polusezona u pitawu. l U narednoj polusezoni Vojvodina ima veliku {ansu da prvi put u istoriji, posle pet poraza u finalima, kona~no osvoji Kup.

- Tra`im istog momenta da se finale Kupa igra u Beogradu. Ukoliko Vojvodina ode u finale Kupa ne bi bilo korektno da se ono igra u Novom Sadu. Na neki na~in, Zvezda i Partizan su stalno bili povla{}eni i zato sada ne sme da bude slu~aj da nema wih, pa, kao, hajde da na|emo neki grad gde }e se igrati finale. Za{to? l To nije jedino pitawe koje imate za ~elnike FSS. - Kako se niste zapitali zbog ~ega niko iz Fudbalskog saveza Srbije sve ove godine nije pozvao predsednike klubova na radni sastanak, kojem biste i vi, novinari prisustvovali? Da se bar upoznamo, ako ni{ta drugo... Pet i po godina sam predsednik Vojvodine i za to vreme nikad me niko nije pozvao iz Saveza. Kako }e onda presednik Saveza da zna koji su moji problemi ili problemi mojih kolega u Subotici, Ni{u, Kragujevcu, bilo gde? Mo`da imamo neke primedbe, mo`da imamo ideje. Za{to i mediji da ne prisustvuju? [ta krijemo mi? Ako dr`avnici kada dolaze na javne funkcije moraju da poka`u imovinsku kartu, za{to to ne va`i i za predsednike klubova? Ako stranke moraju da ka`u odakle se finansiraju, za{to klubovi smeju da kriju?

mom tro{ku, {to Mondo ne bi bio organizator? Pomo}i }u da okupite ekipu objektivnih kolega iz drugih redakcija i da obi|ete sve predsednike klubova. Tra`ite da vam poka`u kancelarije, svla~ionice, stadione, pa i ku}e u kojima `ive. Stariji qudi su pametno govorili: „Povedi me tvojoj ku}i da vidim kakav si ~ovek”. Tu posle nema opravdawa za lo{e rezultate, kad ti neko do|e u goste i vidi da nema za {ta pas da te ujede. l Tvrdite da u srpskom fudbalu ima nesnosno mnogo prebacivawa odgovornosti i tra`ewa alibija za sopstvenu nesposobnost? - I ne prolazi tu pri~a „nama niko ne poma`e”, pa ti si predsednik kluba, ako ti ne mo`e{ da pomogne{ samom sebi, ko mo`e? Dr`ava trenutno ne mo`e da pomogne svima nama, a verovatno su prioritet Zvezda i Partizan. Zato, stvori igra~e, napravi rezultat, prodaj planski i `ivi od toga. Ali, prvo, poka`i da ume{ da stvori{ igra~a. l Vi ne tra`ite opravdawa? - Mnogo puta Vojvodina je nepravedno izgubila, jo{ od onog ~uvenog finala Kupa (Vojvodina se povukla, Partizan pobedio

l Smatrate da klubovi ne treba da }ute o tome koliko su zaradili od prodaje igra~a? - Gde je tu transparentnost i {to je tajna visina obe{te}ewa? Kada ih pitate, oni ka`u da je to poslovna tajna, pa da li je to mogu}e? Meni tu ni{ta nije jasno. l Ka`ete da imate zanimqi vu ideju koju bi sami finansirali ako bude voqe s druge strane. O ~emu se radi? - Tri godine tra`im da sednemo svi za jedan sto i da budete tu i vi, novinari, mladi qudi. Bistri ste, odmah }e vam biti jasno. Znam i va{u terminologiju, odmah bi ste napisali ko nije sposoban da vodi dve koko{ke na pijac, a ko zna svoj posao. Neka sve to bude o

slu`benim rezultatom 3:0, prim. aut), ali mi i daqe verujemo u to da, ako smo boqi, pobedi}emo i ako sudija napravi tu jednu gre{ku na na{u {tetu. Samo da nije namerna. Ako izgubim posle jedne gre{ke, onda nisam ni zaslu`io bodove. l Da li verujete srpskim sudijama? - Ja im verujem sto odsto! l Veruje im i Evropa, ali ne i Srbi. - Ne, to nije slu~ajno... Pogledajte Ma`i}a, sudio je Ligu {ampiona bez gre{ke. Apsurdno je da iz Evrope vide kvalitet kod nas, a mi osporavamo. Mada, nisu ni oni (Evropa, prim. aut) „operisani„ od mnogih stvari, mnoge evropske

IZFKVOJVODINA

Omladincijesewi{ampioni Pobedom nad OFK Beogradom na Karaburmi (2:1), omladinci Vojvodine, aktuelni prvaci Srbi je, stavili su pe~at na izuzetno uspe{nu jesewu polusezonu. Mla di}i crveno-belih (momci ro|eni 1994. godine i kasnije) prvi su na tabeli s 15 bodova vi{ka u odnosu na drugoplasirani Partizan.Od mogu}ih 45 bodova, u~enici trene ra Milana Kosanovi}a osvojili su ~ak 43, uz gol razliku 52:8. To kom protekle jeseni, jedino je ekipa Banata iz Zrewanina uspela da osvoji bod u duelu s Vo{om. Dres omladinskog tima Vojvodine nosili su: Marko Kordi}, Milo{ ^avi}, Stefan Ni koli}, Stefan Cviji}, Stefan

15

sudije su gre{ne vi{e nego {to mo`ete da zamislite. A, mi se uvek hvatamo za tu|e. Ho}ete da mi ka`ete da su italijanske sudije boqe i po{tenije od na{ih - pita Butorovi} i odgovara: Nisu! Nego, na{i sude pod neverovatnim pritiskom. l Sloboda je dan pre utakmice objavila saop{tewe da }e iza}i s terena ako sudija pogre{i u korist Crvene zvezde. - Za neverovati. Kako }e taj ~ovek da sudi posle takvog saop{tewa? Logi~no je da }e razmi{qati samo o tome da ne pogre{i i ba{ tada }e pogre{iti. A, onda }e biti da je name{teno... l Sve vezano za sporno saop{tewe Slobode i potom epilog utakmice s Crvenom zvezdom, posle koje su U`i~ani napali Maja Vujovi}a, rekli ste dan uo~i me~a. - Mi smo svi kompletno za psihijatriju, a prvi ja. ^isto da se neko ne bi uvredio. l Za{to? - Kada ~ovek ne veruje samom se bi, onda to nije normalno. Qudi pri~aju da je i derbi name{ten!? Gledao sam... I jedni i drugi su izginuli na terenu za pobedu i onda, kao, name{teno je zato {to su jedni vodili na poluvremenu, a drugi pobedili. Da li je to normalno? l Slo`ili smo se da to nije normalno, ali da su op{tem nepoverewu u sport, vite{tvo i kult fudbalske igre najvi{e doprineli upravo ~elnici klubova, koji 24 ~asa sedam dana u nedeqi na sva zvona zvone da je sve neregularno i da su ba{ oni o{te}eni. To je i{lo dotle da je biv{i predsednik Crvene zvezde Vladan Luki} potpisao saop{tewe u kojem je rekao: „Prvenstvo }e biti regularno ako Crvena zvezda bude {ampion”... - Ka`em da smo svi za psihija triju... l Vidite li bilo {ta spor no u tome {to dr`ava poma`e Crvenoj zvezdi i Partizanu? Mnogima to smeta. - To su dva giganta, alo! Dr`ava mora da ih izvu~e iz krize, tu nema pametovawa, mora se to podr`ati. Niko Vojvodini nije kriv {to nije uzela titulu. Dr`ava ne treba da zapostavi ni mawe klubove, pa tako ni Vojvodinu za koju smatram da je ~lan velike trojke srpskog fudbala. Ali, ovog trenutka Zvezda i Partizan jesu prioriteti - odgovarao je Butorovi} bez imalo ironije u glasu. l Ipak, jedna stvar vam, ~ini se, nije jasna.

- Ja sam prvi za to da se pomogne ve~itima, ali da li imam pravo da tra`im od dr`ave da mi vrati dva miliona koliko sam platio za porez? Neshvatqivo mi je da je Crvena zvezda du`na za struju 50 miliona, Partizan vaqda 19 miliona, onda ja pitam za{to nas gra|ane iskqu~uju ka da ne platimo deset hiqada za struju? Koliko godina oni nisu pla}ali struju ako su toliki dugovi? Da li je to krivi~no delo? l Mnogi problemi u srpskom fudbalu ne mogu da budu re{eni iz prostog razloga {to ni po kojoj osnovi nije mogu}e jedinstvo Zvezde i Partizana. Bar je tako bilo u prethodnih nekoliko godina... - Hajde da se pogledamo u o~i i ka`emo sve {to mislimo, a ja mislim da je taj va{ beogradski rivalitet bolestan i da nam svima u Srbiji donosi zlo i probleme. To mora da se iskoreni, to se prenosi i na navija~e, na mlade qude, koje bismo morali druga~ije da usmeravamo. Kad pro~itaju takve poruke mr`we qudi iz klubova, kako oni da razmi{qaju? - pita Butorovi} i iznosi za nimqivu tezu: - I onda su navija~i huligani. Da li su? Ili smo mo`da to mi? l Taj „bolesni” rivalitet odra`ava se i na atmosferu u i oko reprezentacije, {to je mo`da i najgori nusprodukt hladnih odnosa Crvene zvezde i Partizana. - Da me pozove gospodin Mi hajlovi} i pita me za neke igra ~e, ja bih mu rekao da niko iz Vojvodine nije zaslu`io poziv. I da je suprotno, a Mihajlovi} ga ne pozove, je l’ onda treba da navijam protiv Srbije? Ovi zvi`de {to igra onaj mali iz Partizana, ovi drugi zvi`de {to igra onaj mali iz Zvezde, odjednom Srbi navijaju protiv Srbije... Pa, da li smo mi normalni? Nismo, za psihijatriju smo - ponovio je ranije re~eno predsednik FK Vojvodina Ratko Butorovi} u intervjuu za Mondo.

Slobodnidani Posle remija u duelu s Radni~ikim 1923 (0:0), trener Vojvodine Neboj{a Vigwevi} dao je svojim u~enicima dva slobodna dana, pa treninga nije bilo u nedequ i u ponedeqak. - Sedmica koja je ostala za nama bila je izuzetno naporna i igra~i su se dosta istro{ili u duelima s Radni~kim iz Ni{a, Spartakom i Radni~kim 1923 - objasnio je Vigwevi}. - Odmor im je bio potreban, a ve} od danas nastavqamo s treninzima i pripremama za duel posledweg jeseweg kola, koji igramo u subotu s Crvenom zvezdom, u Beogradu (od 19 ~asova). Dana{wi trening po~e}e u 13 ~asova. A.P.

Sutrakomemoracija isahranaStevanaSekere{a Omladinski tim Vojvodine

Jorgi}, Milovan Petri}, Aleksandar Glum~evi}, Mitar Kanostrevac, Sr|an Babi}, Radovan Pankov, Nemawa Sekuli}, Ser gej Milinkovi}-Savi}, Neboj -

Foto:www.fkvojvodina.rs

{a Kosovi}, Milan Makari}, Slaven Ba{kalo, Edin Ferati, Strahiwa Markovi}, Mijat Ga}inovi}, Georgije Ili}, Aleksa Baji}, Elmir Asani, Milan

Spremo, Bo`idar Jawu{evi}, Bojan Nasti}, Ugqe{a Jankovi}, Bojan Kremenovi}, Nenad Ko~ovi} i Luka Grbi}. A.P.

Povodom smrti jedne od legendi FK Vojvodina Stevana Sekere{a, ~lana {ampionske generacije crveno-belih 1966. godine i reprezentativca Jugoslavije, sutra }e, od 9.30 ~asova, u Medija centru FC „Vujadin Bo{kov” biti odr`ana komemoracija. Sahrana Stevana Sekere{a bi}e obavqena tako|e sutra, u 11.15 ~asova, na Novom grobqu u Novom Sadu.


16

SPORT

utorak27.novembar2012.

KO[ARKA ABAliga Zadar-MZTSkopqe Solnok-Igokea PartizanMTS-Cedevita Krka-Olimpija Cibona-Crvenazvezda [iroki-Split Budu}nost-Radni~ki 1.Igokea 10 8 2 2.Partizan 10 8 2 3.C.zvezda 10 6 4 4.Budu}nost 10 6 4 5.Cedevita 10 6 4 6.Radni~ki 10 5 5 7.Krka 10 5 5 8.MZT 10 5 5 9.Olimpija 10 4 6 10.[iroki 10 4 6 11.Cibona 10 4 6 12.Split 10 4 6 13.Zadar 10 3 7 14.Solnok 10 2 8

68:76 78:82 58:55 79:76 63:71 101:64 80:78 756:689 18 770:719 18 810:741 16 711:673 16 730:730 16 786:764 15 687:709 15 680:711 15 761:745 14 732:719 14 719:725 14 714:774 14 724:767 13 730:842 12

Prvamu{kaligaSrbije Jagodina-Borac BKKRadni~ki-Smederevo Sloga-Konstantin Sloboda-Vr{ac Metalac-MegaVizura OKKBeograd-VojvodinaSG Radni~kiFMP-Tami{ 1.Vojvodina 9 8 1 2.MegaVizura 9 8 1 3.Vr{ac 9 6 3 4.Sloboda 9 6 3 5.Konstantin 9 5 4 6.Radni~kiFMP 9 5 4 7.Tami{ 9 4 5 8.Borac 9 4 5 9.Metalac 9 4 5 10.OKKBeograd 9 4 5 11.BKKRadni~ki 9 3 6 12.Jagodina 9 3 6 13.Smederevo 9 2 7 14.Sloga 9 1 8

80:82 79:59 72:77 76:69 87:89 78:96 68:67 802:676 17 802:730 17 726:708 15 682:697 15 644:607 14 708:671 14 666:652 13 651:656 13 635:661 13 705:750 13 680:695 12 667:714 12 648:704 11 668:763 10

Drugamu{kaligaSrbije Plana-Spartak Beovuk-Meridiana Mladost(^)-Crnokosa Radni~ki-Napredak(K) Morava-ProleterNG Napredak(A)-Mladost(Z) 1.Meridiana 9 9 0 2.Morava 9 7 2 3.Napredak(K) 9 6 3 4.Napredak(A) 9 6 3 5.@elezni~ar 8 6 2 6.Crnokosa 9 5 4 7.Mladost(Z) 9 4 5 8.Proleter 9 4 5 9.Beovuk 9 3 6 10.Mladost(^) 9 3 6 11.Radni~ki 9 3 6 12.Spartak 9 2 7 13.Plana 9 2 7 14.Partizan 8 2 6

66:72 78:89 77:93 77:86 91:70 81:79 735:661 18 679:641 16 665:618 15 705:682 15 659:587 14 690:649 14 690:703 13 661:690 13 681:715 12 629:694 12 627:674 12 573:610 11 669:703 11 592:628 10

Prvamu{kaliga-sever Vojvodina-Mladost Srem-Oxaci Jedinstvo-N.Pazova S.Pazova-Sveti\or|e Veternik-Topola Akademik-VojvodinaSG Veternik-Topola Dunav-Vrbas 1.Vojvodina 8 7 1 2.Srem 8 7 1 3.VojvodinaSG 8 6 2 4.Akademik 8 5 3 5.Jedinstvo 8 5 3 6.Topola 8 5 3 7.Sveti\or|e 8 4 4 8.Vrbas 8 4 4 9.S.Pazova 8 4 4 10.Dunav 8 3 5 11.Mladost 8 3 5 12.N.Pazova 8 2 6 13.Oxaci 8 1 7 14.Veternik 8 0 8

76:49 88:68 105:100 86:93 92:95 83:93 92:95 103:80 711:496 15 684:579 15 658:629 14 652:604 13 624:642 13 618:573 13 632:635 12 644:655 12 668:673 12 611:626 11 571:610 11 591:697 10 539:711 9 635:708 8

Drugamu{kaliga-sever Kadet-V.Kikinda SportKiplus-Hajduk MladostVeternik-^oka FutogTehnomer-SOko{ Crvenka-Apatin 1.Hajduk 8 8 0 2.V.Kikinda 8 7 1 3.Crvenka 9 6 3 4.SportKi 8 6 2 5.MladostVet. 8 6 2 6.FutogTeh. 9 5 4 7.SOko{ 8 3 5 8.Kadet 8 3 5 9.Apatin 8 2 6 10.^oka 18 0 18

69:102 53:93 20:0 80:62 85:77 602:358 16 541:427 15 609:621 15 560:521 14 569:474 14 553:507 14 492:504 11 502:557 11 467:566 10 0:360 0

ODBOJKA

Drugamu{kaliga- sever/jug Petrovgrad-Vojka Omladinac-BNS LSK-Dinamo 1.Dinamo 7 2.Omladinac 6 3.Ruma 6 4.Vojka 6 5.Radni~ki 6 6.LSK 6 7.BNS 6 8.KrisKros 5 9.Petrovgrad 6

6 4 4 4 3 2 1 2 1

1 2 2 2 3 4 5 3 5

59:64 76:65 93:97 547:550 13 471:448 10 531:443 10 398:420 10 422:436 9 445:466 8 471:442 7 381:368 7 397:490 7

M@RKliga ^elik-Partizan Pe~uj-Vr{ac Vo`dovac-Atlete 1.Partizan 9 2.Pe~uj 10 3.R.Kora} 9 4.^elik 9 5.Vo`dovac 9 6.Vojvodina 8 7.M.Kraji{nik 8 8.Atlete 9 9.Vr{ac 9 10.Sloboda 8 11.Subrina 8

9 8 7 6 6 4 3 2 1 2 0

0 2 2 3 3 4 5 7 8 6 8

76:80 72:41 82:70 773:551 18 663:620 18 663:530 16 683:573 15 676:623 15 544:528 12 543:540 11 556:664 11 492:631 10 447:611 10 441:610 8

Prva`enskaliga Srbije [umadija-Vrbas Jagodina-C.zvezda Srbobran-Beo~ in S.Pazova-^elarevo [abac-Radni~ki 1.Jagodina 9 2.C.zvezda 9 3.[abac 10 4.Radni~ki 9 5.Srbobran 9 6.Vrbas 9 7.Student 9 8.S.Pazova 9 9.[umadija 9 10.Beo~ in 9 11.^elarevo 9

8 8 6 6 5 4 4 3 3 3 0

1 1 4 3 4 5 5 6 6 6 9

0 0 3 2 4 4 2 6 4 7

84:78 79:74 63:44 78:63 45:52 690:615 17 737:570 17 645:629 16 529:510 15 617:598 14 630:654 13 566:605 13 603:628 12 646:674 12 583:633 12 595:725 9

50:72 52:66 79:68 54:89 581:313 12 448:295 12 448:471 11 387:376 10 524:470 10 448:495 10 358:377 8 362:562 8 371:422 8 434:580 7

HebaJLS C.zvezda-Borac VojvodinaSG-Nibak MegaVizura-Radni~ki 1.Crvenazvezda 7 6 2.Partizan 6 6 3.VojvodinaSG 7 5 4.MegaVizura 7 5 5.Borac 7 5 6.Sloboda 6 4 7.Radni~ki 7 2 8.@itko 6 3 9.Nibak 7 1 10.Vr{ac 6 1 11.Zdravqe 6 1 12.Polet 6 0

1 0 2 2 2 2 5 3 6 5 5 6

93:55 93:66 88:71 591:493 13 497:416 12 637:560 12 675:583 12 469:445 12 449:454 10 520:550 9 518:519 9 471:563 8 475:510 7 473:546 7 403:539 6

ABSElektroliga Zemun-Sloga [umadija-Fle{ C.zvezda-MegaV. AktavisA.-Vr{ac Mladost(Z)-VojvodinaSG Mladost(^)-Borac 1.C.zvezda 6 5 1 2.Mladost(^) 6 5 1 3.Zemun 6 5 1 4.MegaV. 6 5 1 5.VojvodinaSG 6 5 1 6.Borac 6 3 3 7.Vr{ac 6 3 3 8.AktavisA. 6 2 4 9.Mladost(Z) 6 1 5 10.[umadija 6 1 5 11.Fle{ 6 1 5 12.Sloga 6 0 6

Vizura–Varadin TENT–Jedinstvo(SP) Kolubara–NISSpartak @elezni~ar(L)–C.zvezda Dinamo(P)–Jedinstvo(U) 1.Vizura 7 7 0 2.C.zvezda 7 6 1 3.NISSpartak 7 6 1 4.TENT 7 4 3 5.Jedinst.(SP) 7 3 4 6.Jedinst.(U) 7 3 4 7.Kolubara 7 2 5 8.Varadin 7 2 5 9.@elezni~ar 7 1 6 10.Dinamo 7 1 6

21:5 20:7 19:5 12:13 14:15 13:15 9:16 9:18 10:20 7:20

3:2 3:2 2:3 1:3 1:3 19 18 17 10 10 10 7 6 5 3

SUPERLIGA(M) \erdap–C.zvezda Vojvodina–Spartak(S) @elezni~ar–Spartak(Q) Ribnica–Partizan Radni~ki(K)–M.radnik 1.C.zvezda 7 7 0 2.\erdap 7 6 1 3.M.radnik 7 5 2 4.Radni~ki 7 4 3 5.Vojvodina 7 2 5 6.Spartak(Q) 7 3 4 7.Ribnica 7 3 4 8.Spartak(S) 7 3 4 9.Partizan 7 2 5 10.@elezni~ar 7 0 7

21:6 19:7 16:10 17:13 16:15 10:13 13:15 11:17 8:16 2:21

1:3 2:3 0:3 1:3 2:3 20 18 13 13 11 9 8 7 6 0

PRVALIGA(@)

Druga`enskaliga- sever Proleter-Sivac Gimnazija-Vr{ac Topol~anka-Ruma BasketStar-Spartak 1.Spartak 6 6 2.Vr{ac 6 6 3.Topol~anka 7 4 4.Sivac 6 4 5.Ruma 7 3 6.BasketS. 7 3 7.Kovin 5 3 8.Proleter 7 1 9.VojvodinaNG 6 2 10.Gimnazija 7 0

SUPERLIGA(@)

82:58 74:73 58:60 84:60 74:81 67:58 423:370 11 479:386 11 477:393 11 447:357 11 464:427 11 405:391 9 431:418 9 431:456 8 406:460 7 353:466 7 448:486 7 384:538 6

Futog–lazarevac MDZrewanin–Vojvodina Crnokosa–Takovo Radni~ki(K)–Obili} Radni~ki(B)–Sme~5 Po{tar–Kraguj 1.Sme~5 7 7 2.Crnokosa 7 6 3.Kraguj 7 5 4.Radni~ki(K) 7 5 5.Futog 7 4 6.Takovo 7 4 7.Zrewanin 7 3 8.Vojvodina 7 2 9.Radni~ki(B) 7 2 10.Lazarevac 7 2 11.Po{tar 7 1 12.Obili} 7 1

0 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6

21:4 20:5 16:7 15:10 16:10 13:15 10:17 10:15 11:18 10:16 10:20 4:19

3:0 3:1 3:0 3:0 1:3 1:3 20 19 15 14 13 9 7 7 7 6 5 3

PRVALIGA(M) Sloven–NoviPazar Smederevo–Topli~anin Jedinstvo(SP)–Mladenovac Jagodina–Dunavvolej K.Mitrovica–Borac Obili}–Klek 1.N.Pazar 7 7 0 2.Jedinst.(SP) 7 6 1 3.Klek 7 6 1 4.Borac 7 5 2 5.Smederevo 7 5 2 6.Mladenovac 7 4 3 7.Dunavvolej 7 3 4 8.Sloven 7 2 5 9.Obili} 7 2 5 10.K.Mitrovica 7 2 5 11.Jagodina 7 0 7 12.Topli~anin 7 0 7

21:2 20:5 18:9 18:8 17:10 14:13 13:14 9:15 9:17 7:16 5:21 0:21

0:3 3:0 3:0 2:3 0:3 1:3 21 18 16 15 15 11 9 7 7 6 1 0

DRUGALIGA–SEVER(@) Vr{ac–Srem-tempo Dunav–Klek Mladost(I)–Vrbas Omladinac–NSvolejtim Ruma–Ki0230 1.Mladost(I) 6 5 1 2.Klek 6 5 1 3.Srem-tempo 6 5 1 4.Ruma 6 4 2 5.NSv.t. 6 4 2 6.Ki0230 6 2 4 7.Dunav 6 2 4 8.Vrbas 6 2 4 9.Vr{ac 6 1 5 10.Omladinac 6 0 6

17:4 16:4 16:7 13:8 13:9 11:12 7:14 6:13 4:15 1:18

0:3 0:3 3:0 0:3 3:2 16 15 14 11 11 8 6 6 3 0

DRUGALIGA–SEVER(M) FOK–Vojvodina2 In|ija–Srem Proleter–Vrbas Futog–Mladost(NP) NoviSad–Bavani{te 1.In|ija 6 6 2.Vojvodina 6 5 3.Proleter 6 4 4.NoviSad 6 4 5.Futog 6 3 6.Srem 6 2 7.FOK 6 2 8.Mladost 6 1 9.Vrbas 6 2 10.Bavani{te 6 1

0 1 2 2 3 4 4 5 4 5

18:1 16:6 13:6 13:10 10:13 10:15 8:15 10:15 8:16 6:15

0:3 3:1 3:0 3:2 3:1 18 14 12 12 7 6 6 6 5 4

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–CENTAR(@) Grbi}–Varadin2 FOK–Partizan

0:3 1:3

NS.v.t2–NStim Futogvest–NoviSad ^emp07–VST Vojvodina2–@abaq 1.NoviSad 6 6 2.VST 6 6 3.Grbi} 6 4 4.Varadin 6 3 5.Futogvest 6 3 6.Partizan 6 3 7.Vojvodina 6 3 8.^emp07 6 2 9.FOK 6 2 10.NStim 6 2 11.NSv.t. 6 1 12.@abaq 6 1

Mladost(BP)–CVS Turija–Be~ej Apatin–Volejstars NISSpartak2–Hajduk Merkur–Partizan 1.Spartak 5 5 2.Merkur 6 5 3.Volejstars 6 5 4.CVS 6 4 5.Hajduk 5 3 6.Mladost 6 2 7.Apatin 6 2 8.Be~ej 6 1 9.Partizan 6 1 10.Turija 6 1

60:20 18 54:26 18 55:25 15 38,5:33,510 42,5:37,5 9 35,5:44,5 9 37:43 7 34,5:37,5 6 20:60 4 15:65 0

18:5 18:5 13:7 12:10 12:11 11:11 11:12 9:13 7:14 7:15 9:15 7:16

0:3 1:3 0:3 odgo|eno 3:1 15:0 15 15:7 14 15:7 14 16:6 14 9:6 9 8:13 6 6:14 5 6:16 4 6:17 3 5:15 3

3:0 0:3 3:2 slobodan 15:3 14 12:3 12 12:3 12 11:8 10 8:12 6 1:15 0 0:15 0

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–BANAT(@) Klek2–Koral Kikinda–Kraji{nik Banat–Radni~ki @iti{te–MDZrewanin2 Hercegovina 1.Radni~ki 6 5 1 2.Klek 6 4 2 3.Kikinda 5 4 1 4.@iti{te 5 3 2 5.Hercegovina 5 3 2 6.MDZrewanin 6 2 4 7.Banat 5 1 4 8.Kraji{nik 5 1 4 9.Koral 5 1 4

3:1 3:1 2:3 2:3 slobodan 16:5 14 12:9 12 12:8 11 12:7 10 10:8 9 10:16 5 8:13 5 6:12 3 4:12 3

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–CENTAR(M) Vo{a–Sirig Dunavvolej2–Kulpin Stra`ilovo–Vest [id–Botafogo 1.Stra`ilovo 6 6 2.Kulpin 6 5 3.[id 6 4 4.D.volej 6 3 5.Sirig 6 3 6.Vest 6 2 7.Botafogo 6 1 8.Vo{a 6 0

0 1 2 3 3 4 5 6

18:3 15:6 15:9 11:11 9:11 12:14 6:16 2:18

0:3 0:3 3:1 1:3 17 14 12 9 9 8 3 0

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–SEVER(M) Kikinda–Mladost(BP) Magli}1953–Merkur Mladost(T)–Be~ej Spartak2–Partizan 1.Magli} 6 5 2.Merkur 6 5 3.Kikinda 6 4 4.Partizan 6 3 5.Mladost(T) 6 3 6.Spartak 6 2 7.Mladost(BP) 6 2 8.Be~ej 6 0

1 1 2 3 3 4 4 6

17:7 15:9 14:9 11:10 12:13 11:13 8:16 7:18

3:0 2:3 3:1 3:0 16 13 13 9 8 7 5 1

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–JUG(M) Radni~ki–Sremiton2 Banat–Prvitempo Hercegovina–Gorwigrad Sloven2 1.Radni~ki 5 4 1 2.Banat 5 4 1 3.Hercegovina 5 3 2 4.G.grad 5 3 2 5.P.tempo 5 2 3 6.Srem 6 2 4 7.Sloven 5 0 5

Lidernepopu{ta

0 1 0 1 1 2 2 3 1 5 1 5 1 5 0 6 0 8 0 10

0 1 1 2 2 4 4 5 5 5

Prvitempo–Radinci Mitrovica–Mladost(NP) Sremtempo2–Sloga Maks 1.Srem-tempo 5 5 0 2.Mladost 5 4 1 3.Maks 5 4 1 4.Sloga 5 3 2 5.P.tempo 6 2 4 6.Radinci 5 0 5 7.Mitrovica 5 0 5

Superliga

9 9 7 4 4 4 3 3 2 0

0 0 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5

2:3 1:3 2:3 3:1 17 16 12 10 9 9 9 7 5 5 5 4

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–SREM(@)

PRVA@ENSKARUKOMETNALIGASEVER

1.Beograd 10 2.SentaVP 10 3.Metalac 10 4.Partizan 9 5.Ni{put 10 6.C.Z.BNBos10 7.CarLazar 10 8.Banat 9 9.E|{eg 10 10.Petrovar. 10

RUKOMET

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–SEVER(@)

KUGLAWE Rezultati, 10. kolo: Senta Vis a prom – Ni{ put 3.595:3.484 (6:2), Metalac E|{eg 3.504:3.368 (6:2), Beograd – Crvena zvezda BN Bos 3.875:3.648(6:2).CarLazar– Pet rov ar ad in 3.285:3.231 (6:2).

dnevnik

3:0 3:0 3:1 slobodan 13:4 12 13:6 11 13:8 11 11:7 9 7:10 6 7:16 4 2:15 1

Vojvodina-Mladost34:23(22:11) NOVI SAD: Velika dvorana Spensa, gledalaca 250, sudije: Kne`i} (Vrbas) i Radovanov (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Vojvodina 3 (2), Mladost 3 (1), iskqu~ewa: Vojvodina 2, Mladost 4 minuta. VOJVODINA: Gute{a (22 odbrana, sedmerac), Pudar 3, Bojani} 4, Bla`i} 2, Todorovi}, Ivanovi} 7, Paji}, Andrija{evi} 7, Berak 1, Ze~evi} 3, Beqi} 7 (2), Stupar, Tamburi}, Koji}, Dmitrovi}. MLADOST: Ra{eta, Jo{anovi} 1, ^ovi}, Pocik 1, Simi}, ^eti} 13 (1), Grmi}, Arsin, Krsti} (11 od brana), Jovica 3, Mesaro{ 1, ]osi}, Kne`evi} 4.

Novosa|anke su u~vrstile lidersku poziciju na prvoliga{koj tabeli. Znale su izabranice Mileta Ze~evi}a da su Crwanke nezgodan rival, pa u podstvesti im je bila i ~iwenica da su one jedine skinule skalp Kikin|ankama, od kojih je Vojvodina jedino izgubila bodove. Zato je i razumqiva ozbiqnost i opreznost s kojom su Novosa|anke u{le u me~. Hitronoga Lidija Ivanovi} „cepala” je mre`u go{}i, u stopu po efikasnosti pratila ju je sjajna Jelena Andrija{evi}, Marta Beqi} je odli~no povezivala sve konce u napadu, dok je na golu gospodarija Ja-

smina Gute{a. Kao plod skoncentrisane i kvalitetne igre do{la je i (ne)o~ekivana prednost doma}ih od 12 golova (22:10). Dijana ^eti} je kod Crwanki bila izuzetno ras polo`ena, o ~emu svedo~e i wenih 13 golova. Po~etkom drugog poluvremena ^eti}ki su se pridru`ile Kne`evi}eva i Jovica, dobro je u tim trenucima branila Krsti}eva, pa su serijom 5:0 Crwanke stigle na pet golova zaostatka. Me|utim, ubrzo su stvari do{le na svoje mesto i Novosa|anke su zable`ile ubedqivu pobedu, {to im je zna~ajno pred dana{wu Kup utakmicu u Bajmoku(20). J.Gali}

Superliga(M) Kolubara-VrbasKarneks 26:30 @elezni~ar-Rudar 18:19 Napredak-Metaloplastika 23:20 PKB-Jugovi} 19:26 Partizan-Zaje~ar 28.novembar CrvenkaJ.-Vojvodina 28.novembar Radni~ki-Crvenazvezda 5.decembar 1.Partizan 9 8 1 0 268:228 17 2.Vojvodina 9 7 0 2 236:202 14 3.M-plastika 10 6 0 4 264:244 12 4.Vrbas 10 6 0 4 261:268 12 5.C.zvezda 9 5 1 3 244:243 11 6.Napredak 10 5 1 4 255:262 11 7.Radni~ki 9 5 0 4 231:236 10 8.Kolubara 10 4 1 5 302:291 9 9.Jugovi} 10 3 2 5 260:259 8 10.Rudar 10 4 0 6 259:260 8 11.Zaje~ar 9 4 0 5 254:261 8 12.PKB 10 3 2 5 265:274 8 13.Crvenka 9 2 2 5 232:251 6 14.@elezni~ar10 0 0 10 237:289 0

Prvaliga(M) Lavovi-Dinamo Somborelektro-TitelXD @elezni~ar(I)-@SK Metalac-N.Pazova C.zvezda-Proleter MladostTSK-Vojput 1.Vojput 10 10 0 0 2.Proleter 10 9 0 1 3.Mladost 10 5 1 4 4.C.zvezda 10 5 0 5 5.Dinamo 10 5 0 5 6.Titel 10 5 0 5 7.Lavovi 10 5 0 5 8.@SK 10 4 0 6 9.N.Pazova 10 3 1 6 10.Sombore. 10 4 0 6 11.@elezni~ar10 3 1 6 12.Metalac 10 0 1 9

33:28 30:29 29:22 23:23 24:25 20:23 299:217 20 280:217 18 245:250 11 263:255 10 270:266 10 281:282 10 270:271 10 267:280 8 260:289 7 247:276 8 252:277 7 223:271 1

Prvaliga(@) Proleter-Kikinda Jabuka95-H.Jo`ef Temerin-Spartak Vojvodina-Mladost Pan~evo-Radni~ki Srem-Dolovo 1.Vojvodina 10 9 2.Kikinda 10 9 3.Spartak 10 7 4.Pan~evo 10 6

0 0 0 1

1 1 3 3

27:33 21:27 21:19 34:23 28:24 sino} 304:193 18 292:215 18 254:253 14 257:257 13

5.H.Jo`ef 6.Mladost 7.Radni~ki 8.Temerin 9.Jabuka95 10.Srem 11.Proleter 12.Dolovo

9 10 10 10 10 9 9 9

5 4 4 4 3 2 1 0

0 2 1 1 2 1 0 0

4 4 5 5 5 6 8 9

229:217 271:270 245:245 237:247 258:268 209:242 204:253 202:303

10 10 9 9 8 5 2 0

Drugaliga(M) B.Karlovac-Napredak Hajduk-Radni~ki(NS) Apatin-Dalmatinac Potisje-Jedinstvo(K) Hercegovina-Jabuka Radni~ki([)-Crvenka Jedinstvo(NB)-Ruma 1.Hercegovina10 7 2 2.Jedin.(K) 10 7 1 3.Radn.(NS) 10 7 1 4.B.Karlovac 10 6 2 5.Apatin 10 6 0 6.Napredak 10 6 0 7.Hajduk 10 5 1 8.Radn.([) 9 4 1 9.Crvenka2 9 3 1 10.Jedin.(NB) 9 3 1 11.Ruma 9 3 0 12.Dalmatinac10 2 1 13.Jabuka 10 2 1 14.Potisje 10 1 0

1 2 2 2 4 4 4 4 5 5 6 7 7 9

35:30 30:33 30:26 26:37 39:28 2odgo|eno nijeigrano 321:255 16 306:257 15 277:258 15 281:262 14 288:267 12 278:266 12 290:289 11 215:227 9 231:244 7 203:226 7 230:300 6 252:261 5 282:310 5 264:296 2

Drugaliga(@) Uniera-Laki Sloven-Jadran Topola-Ravangrad Mileti}-Spartak Vrbas-@eqa Apatin-Obili} 1.Jadran 10 9 2.Sloven 10 7 3.Ravangrad 10 7 4.Laki 10 6 5.Topola 10 6 6.Mileti} 10 6 7.Obili} 9 4 8.Apatin 9 4 9.@eqa 10 4 10.Vrbas 10 2 11.Spartak 10 1 12.Unirea 10 1

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

23:30 22:25 24:26 34:22 30:26 danasu19.30 0 295:208 19 3 274:229 14 3 234:201 14 3 264:228 13 4 268:223 12 4 238:241 12 5 170:169 8 5 200:217 8 6 195:250 8 7 256:305 3 8 188:242 3 8 177:248 0

PRVAMU[KALIGA–SEVER

Futo`anima prvibod Metalac-NovaPazova23:23(11:10) FUT OG: Dom spor to va, gledalaca 200, sudije: Vu~i} i Obradovi} (Zrewanin). Sedmerci: Metalac 1 (0), Nova Pazova 6 (4), iskqu~ewa: Metalac 10, Nova Pazova 10 minuta. METALAC: Koki} 1, Ili} 1, Radi} 1, Vojvodi} 6, Savi} 2, Tojagi} 1, \uki}, Devetak, Petrovi}, Eri}, Milo{evi} 5, Ani~i}, Om~ikus, Zori}, Ivanovi} 6. NOV A PAZ OV A: Ili}, Kuki}, Ivani}, Grubi}, @ivkovi}, Nedeqkovi}, Vok{i 6 (1), Gamber 4, Guduri} 1, Naran~i}, Vagi} 3, Oqa~a, Kova~evi} 5 (1), \ojba{i}, Marinkovi}, Mihajlovi} 4 (2). Rukometa{i Metalca tek u 10. kolu do{li su do prvog boda u remiju sa ekipom Nove Pa zo ve. Na kon re zul tat ski neizvesnog prvog poluvremena Futo`ani su u drugom krenuli silovito i ve} posle de-

setak minuta imali su prednost od ~etiri gola razlike (16:12). Uz nekoliko dobrih odbrana golmana Petrovi}a i Ani~i}a sve je i{lo na ruku doma}inu, pa su {est minuta pre kraja imali vo|stvo od ~etiri gola (23:19). Gosti se nisu predavali i uz podr{ku svog gol ma na zna la~ kom i hrabrom igrom utakmicu su uveli u rezultatski neizvesnu zavr{nicu. Prosto je neverovatno {ta su sve sebi dozvolili pojedini igra~i Metalca ne razmi{qaju}i o tome da vi{e nemaju vremena za popravni. ^ak i neki od onih koji su u~estvovali u pravqewu razlike su svojim nepromi{qenim potezima doveli do toga da se i bod prvenac morao braniti dvadesetak sekundi pre kraja susreta od probu|enih Pazov~ana. J.G.

Zasveukuse MladostTSK–SpartakVojput20:23(12:11) TEMERIN: Dvorana JKP Temerin, gledalaca: 400, sudije: Milosavqevi} i Trivko vi} (Be {ka). Sed mer ci: Mladost TSK 3 (2), Spartak Vojput 5 (3), iskqu~ewa: Mladost TSK 4, Spartak Vojput 12 minuta. MLADOST TSK: Ardali} (16 odbrana, sedmerac), Panteli}, Okuka 1, Lisica 7 (1), Kne`evi}, Vuja~i}, Gruji~i} 6, Jo va no vi}, \u ri} 3 (1), Starovlah 1, Pokrajac 2, Terzi}, Lau{ev, Kosanovi}, Marjanovi}, Plan~ak. SPART AK VOJP UT: Vu koslavovi} (11 odbrana), Kosovi}, Jeli} 2, Pavlovi} 3, Jawi}, Kaltak, Kova~evi} 6 (2), Galfi, Todorovi}, Jovanovi} 4, Kuki} (6 odbrana, sedmerac), Pato~kai, Papi} 3 (1), Bo`ovi} 5, Petin, \ukanovi}. Li der pr vo li ga {ke ru ko metne tabele Spartak Vojput

provukao se kroz iglene u{i u Temerinu i osvojio bodove.U po sled wih pet mi nu ta Suboti~ani su na~inili rezultatski preokret i izbegli prvi poraz. Jara~ani su se predstavili u sjajnom izdawu, no{eni podr{kom navija~a, sve do sredine drugog poluvremena odr`avali su vo|stvo od dva gola razlike. Mre`u gostiju re{etali su bekovi Milan Lisica i Nenad Gruji~i}, dok je na golu bli stao Zo ran Ar da li}. Strelcima doma}ina je nestalo municije u fini{u, {to su gosti iskoristili i u 55. minutu izjedna~ili na 20:20. Jara~ani nisu uspeli da zadr`e pobedni~ki kurs, a u tome ih je spre~io Mom~ilo Bo`o vi}, stre lac od lu ~u ju }ih golova u uzbudqivoj zavr{nici utakmice za sva~iji ukus. M.Meni}anin


SPORT

dnevnik

utorak27.novembar2012.

PODRU^NALIGASUBOTICE

VOJVO\ANSKALIGA–ZAPAD

Kawi`ani prekinulipost Potisje–Panonija2:0(0:0) KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 100. Sudija: S. Jekni} (Pali}). Strelci: Bili} u 73. (iz jedanaestarca) i Vidovi} u 89. minutu. @uti kartoni: Barjaktarovi}, Segi, Apro, Buza (Potisje), Sekere{, ^eh i Na| (Panonija IMT). Crveni kartoni: Muhi (Potisje), Zeli} (Panonija IMT). POTISJE: Nedeqkovi} 8, Segi 7, Buza 7, Muhi 7, Barjaktarovi} 7, Papdan~o 7, Apro 7, Aroksala{i 7 (Vidovi} 7), Lon~ar 7 (Dobo –), Bili} 8, ^awiga 7 (Husta –). PANONIJA IMT: Kalu|erovi} 6, Zeli} 6, ^eh 6, ]eran 6, Ru skovski 7, Sekere{ 6, Turi} 6 (Belada –), Na| 7, Serdar 6, Martin 6, Begovi} 6.

Damjanovi} 8, Medi} 7 (Vojkovi} 6), Grbi} 7, Laketa 7. Iako su gosti poveli u prvom poluvremenu golovima Damjanovi}a i M. Kova~a to nije bilo dovoqno. U drugom delu igre Baj{a je zaigrala boqe i uspela da preokrene rezultat. S.St.

Proleter–Tavankut 2:0(2:0) WEGO[EVO: Stadion Prole tera, gledalaca 100, sudija: Dobrijevi} (Bajmok). Strelci: Gu{i} u 31. i M. Matkovi} u 39. minutu. PROLETER: \or|evi} 7, ]ulibrk 7, Medakovi} 7, M. Stani} 8, Panovi} 7, Grbi} 7 (S. Matkovi}),

Kawi`ani su najzad prekinuli jesewi post i drugom pobedom zavr{ili jesewi deo prvenstva. Vode}i pogodak postigao je u 73. minutu Igor Bili}, iz penala koji je skrivio Radovan Zeli}. U 89.minutu Zoran Vidovi} je akciju po desnoj strani zavr{io niskim precinim {utom u desni ugao, a golman gostiju Vladimir Kalu|erovi} bio je nemo}an. U drugom minutu nadoknade sudija Stefan Jekni} dosudio je najstro`u kaznu i za goste, posle pre kr{aja ^abe Muhija u kaznenom prostoru, ali je udarac Milana ]erana sa bele ta~ke uspeo da odbrani golman doma}ih Predrag Nedeqkovi}. M.Mitrovi}

M. Matkovi} 7, Davidovi} 8, R. Stani} 7, Gu{i} 8 (Krvavac), Demowi} 7. TAVANKUT: Vukovi} 8, Vujovi} 7, I. Skenderovi} 7, Tokodi 6, Mihaqevi} 7, Tanti} 7, Peri} 7, Tumbas 7, Jermazovi} 7, N. Skenderovi} 6, Ga{par 6. Bila je to dobra i kvalitetna utakmica sa dosta {ansi na obe strane iako su gosti do`iveli poraz, igrali su dobro naro~ito u drugom delu. Doma}in je stekao prednost golovima Gu{i}a u 31. i M. Matkovi}a u 39. minutu. Bilo je jo{ {ansi u samom fini{u. S.St.

Baj{a–Preporod 3:2(0:2)

KRIVAJA: Stadion Krivaje, gledalaca 200, sudija: Tanovi} (Subotica). Strelci: Plav{i} u 42. za Krivaju, a Be{ewi u 25. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Vujaklija, Pani} (Krivaja), Neme{, Jak{i}, Be{ewi (Ba~ka). Crveni kartoni: Vujaklija u 75. (Krivaja), a Tepi} i B. Matkovi} (Ba~ka). KRIVAJA: Kalu|erovi} 6, Boji} 6 (Vujaklija 6), Mihajlovi} 6 (A. Majki} 6), M. Majki} 6, Borenovi} 6, Jovanovi} 6, Plav{i} 7, Pani} 6, Perovi} 6, Sukajxija 6, Milo{evi} 6 (Cveti}anin 6). BA^KA: S. Matkovi} 8, Alma{i 6 (Jovanov 6), Neme{ 6, Jak{i}

BAJ[A: Stadion Baj{e, gledalaca 250, sudija: Jai} (^oka). Strelci: Dra{kovi} u 52. Nerac u 54. i 86. za Baj{u, a Damjanovi} u 5. i M. Kova~ u 44. minutu za Preporod. BAJ[A: Lacko 7, Rahi} 7, Latak 7, R. Rekecki 7, Nerac 8, Duqahi 7, Dra{kovi} 8, Nestorovi} 7 (Tot 6), @emberi 7, Milutin 7, O~ena{ 7 (Z. Rekecki 6). PREPOROD: Joki} 7, M. Kova~ 7, @drwa 7 (Bili} 6), Terzija 7, Kopowa 7, O. Kova~ 7, Majkovi} 7,

Krivaja–Ba~ka(M) 1:1(1:1)

OP[TINSKALIGA[ID

Raspolo`eniRemi} Grani~ar–Jedinstvo(Q)4:0(3:0) JAMENA: Igrali{te Grani~a ra, gledalaca 100, sudija Horvat (Morovi}). Strelci: S. Juro{evi} u 14. i 20. i Remi} u 37. i 55. minutu. GRANI^AR: Bogdan Cvijano vi} 7, Kova~evi} 7, Vukovi} 7, Z. Jovi} 7, Star~evi} 6, D. Joro{evi} 8, Stanivukovi} 7 (Simi} 7), Re-

mi} 8, S. Juro{evi} 8 (Ili} 6), Boban Cvijanovi} 8, Maru{i} 7 (\u ki}). JEDINSTVO: Mrkowi} 7, Ru man 6, Pavlovi} 6, Puno{ 6, ^ali} 6, Cigankov 7, An|eli} 6 (\uri} 6), La}arac 6, Tadi} 6, Aleksi} 6, Ga ni} 7. I.Maru{i}

OP[TINSKALIGAIN\IJA–STARAPAZOVA

Gostiboqi Jedinstvo(SP)2–Polet1:3(1:1) STARA PAZOVA: Stadion Jedinstva, gledalaca 50, sudija Vu~kovi} (Nova Pazova). Strelci: Mom~ilovi} u 42. za Jedinstvo, Popovi} u 28, Kukoq u 61. i Todorovi} u 90. minutu za Polet. @uti kartoni: Savi}, Kalik (Jedinstvo), D. Vuko vi}, Kukoq, Todorovi} (Polet). JEDINSTVO: Mudrini} 6, Avramovi} 6, Savi} 6 (Staj~i} 6),

Nedostajalisamo golovi

Proleter–Tavankut2:0,Potisje–Panonija2:0,^oka–Vinogradar1:1,Jadran–Tisa2:2,Obili} –Wego{0:4,Baj{a(P)–^antavir 3:2,Baj{a–Preporod3:2,Krivaja –Ba~ka(M)1:1. 1.Proleter 15 9 2 4 33:18 29 2.Wego{ 15 9 2 4 29:17 29 3.Ba~ka(P) 15 8 5 2 30:19 29 4.Tisa 15 8 4 3 37:13 28 5.Baj{a 15 7 4 4 27:18 25 6.^oka 15 7 2 6 25:24 23 7.Krivaja 15 6 4 5 28:22 22 8.Tavankut 15 6 3 6 24:20 21 9.Ba~ka(M) 15 6 2 7 19:37 20 10.Vinogradar 15 5 4 6 33:26 19 11.Jadran 15 5 4 6 26:25 19 12.Preporod 15 4 6 5 21:19 18 13.Panonija 15 4 4 7 32:25 16 14.Obili} 15 5 1 9 14:42 16 15.^antavir 15 4 2 9 17:39 14 16.Potisje 15 2 1 12 15:46 7

6, Tepi} 6, Kri`an 6, B. Matkovi} 6, Be{ewi 8, Barta 7, Morovi} 7, Stupar 7. Zahvaquju}i raspolo`enom golmanu Slobodanu Matkovi}u i bunker Ba~ke iz Mole izdr`ali su sve napade Krivaj~ana. Gosti su poveli ve} u 25. minutu gre{kom doma}e odbrane, a do izjedna~ewa je do{lo tri minuta pre kraja prvog poluvremena evro golom Sa{e Plav{i}a koji je sa 20 metara iz slobodnog udarca postigao pogodak.U drugom delu gosti su se povukli, igraju bunker i {anse propu{taju, najpre Perovi}, Borenovi}, Plav{i}. Gosti su se vi{e orijentisali za defanzivnu igru i pretili iz kontri. S.St.

Kawi`anipredgolomgostiju

Z. Popovi} 6 (Jovi~i} 6), Bosanac 6, Tutek 6, P. Popovi} 6 ([aranovi} 6), Mom~ilovi} 7, [panovi} 6, Kalik 6, \uri} 6. POLET: Pa{i} 7, M. Vukovi} 7 (Devi} 7), Markovi} 7, \ali} 7, Kukoq 8, D. Vukovi} 7, Pej~i} 7 (Bozo qac 7), Popovi} 8, Sirixanski 7 (Studen 7), Todorovi} 8, Mari} 7. B.Ra|enovi}

17

Indeks–Sloga(E)0:0 NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca: oko 400, sudija: Zeqkovi} (Crvenka), `uti kartoni: Zlatkovi}, Rodi}, Pervaz (Indeks), Rai~evi}, Milo{evi}, Jovanovi}, \or|evi} (Sloga). INDEKS: Buzaxija 7, Bojovi} 7, Jovovi} 7, Rodi} 7, Topoli} 7, Pervaz 6 (\uki}), M. Powevi} 6, Nedi} 6, Goli} 6 (Beli} 6), Zlatkovi} 6 (Klai} 6), Vujanovi} 7. SLOGA: Tojagi} 8, Milo{evi} 7, Jovanovi} 6 (Simiki} 6), ^obanovi} 7, Miqkovi} 7, Rai~evi} 7, Kova~evi} 6 (Zec 6), \or|evi} 6, Simeunovi} 6, [ai} 6, Pendo 6 (Lasi}). U derbiju Vojvo|anske lige Zapad nije bilo pobednika. Igrale su dve najkvalitetnije ekipe takmi~ewa ali nisu vi|eni golovi. Indeks je imao inicijativu, vi{e loptu u posedu i nekoliko prilika za gol, ali mre`a odli~nog golmana Tojagi}a nije pogo|ena. On je najzaslu`niji {to tri–~etiri od-

pogre{io. Vinkovi} obema rukama, u svom kaznenom prostoru, Mar~etu baca na zemqu, ali se sudijina pi{taqka nije ~ula. J.\or|evi}

Omladinac– Crvenazvezda0:1(0:0) NOVIBANOVCI: Igrali{te Omladinca, gledalaca 250, sudija Milanovi} (Ma~vanska Mitrovica). Strelac: @igi} u 78. minutu. @uti kartoni: Ili}, Cvijanovi} (Omladinac), Stepanovi}, Baji}, Dujkovi}, Stoji~i}, Jakovqevi}, @igi}, Spasojevi} (Crvena zvezda). Crveni karton: Quboja (Omladinac). OMLADINAC: Jagodi} 7, Ili} 7, Radan 7, Quboja 7, Simi} 7, Stefanovi} 7, Haka~ 7 (Berakovi} 7), Xepina 7 (Mra~ajac), Cvijanovi} 7, Jeli} 7, Vesi} 7. CRVENAZVEZDA: Nikitovi} 7, Baji} 7, Jakovqevi} 7, Tadi} 7, Stepanovi} 7 (Spasojevi} 7), Jova -

^oka–Vinogradar 1:1(0:0) ^OKA: Stadion u ^oki, gleda laca 100. Sudija: Mili} (Ba~ka Topola). Strelci: Bauk u 88. za ^oku, a Sarapa (autogol) u 89. minutu za Vinogradar. @uti kartoni: \eri, G. @ivkovi} i Bauk (^oka), Nagel, Pr~i} i Kmec (Vinogradar). Crveni kartoni: Bulaji} (^oka) u 85. minutu, Radi~ i Ha{ko u 70. i Stipan~evi} u 90. minutu (Vinogradar). ^OKA: Dragoqevi} 8, \eri 7 (Katona –), G. @ivkovi} 7, Sarapa 7, Rudi~ 7, Rafai 7, Nikolin 8, Bu laji} –, @oldo{ 7, Roganovi} 7, Bauk 8. VINOGRADAR: Pr~i} 7, Babi~kovi} 7 (Vukov 7), Nagel 7 (Antunovi} –), Ha{ko –, Peji} 7, Radi~ –, Tumbas 7(Engi 7), Nagel 7, Kmec 8, Stipan~evi} –, Guqa{ 8. U nadigravawu dve ujedna~ene ekipe, bilo je mnogo nepotrebne nervoze, posebno u fini{u utakmice. Broj~anu prednost zbog is kqu~enih igra~a Vinogradara Ra di~a i Ha{ka, ^okani su iskoristili u 88. minutu golom Bauka, me|utim, samo minut kasnije do{lo je do izjedna~ewa posle nesporazuma u odbrani doma}ina. Lopta koju je Sarapa vratio golmanu Dragoqevi}u zavr{ila je u mre`i. M.Mr.

Drugafutsal liga,grupa Vojvodina SAS–Kikinda4:1,Tvr|ava – Deus futsal 4:2, Hajduk – Lete}iHola|anin5:4,Kraqevi}evo–Forum3:3. 1.L.Holanin 2.SAS 3.Hajduk 4.DeusFutsal 5.Tvr|ava 6.Forum 7.Kikinda 8.Kraqev.

5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 3 2 1 1 0 0

0 0 0 1 3 2 2 2

1 1 2 2 1 2 3 3

26:16 12 26:15 12 15:17 9 17:16 7 18:20 6 20:22 5 8:15 2 16:25 2

Futsallige Vojvodine Telep–Ba~ka9:1,Sombor – Nova Pazova 2:4, Arena – Kruna 1:5, Kepa 9 – Viking (26.11). 1.NovaPazova 2.Viking 3.Telep 4.Kruna 5.Sombor 6.Arena 7.[ampion 8.Ba~ka 9.Kepa9(–1)

5 3 5 5 4 4 4 4 4

4 3 3 2 2 2 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 3 2 2 3 3 3

35:12 12 27:12 9 22:14 9 21:18 6 20:23 6 14:17 6 15:27 3 7:29 3 15:24 2

STANI[I]:Stani{i}–Polet 4:3,TURIJA:Mladost–Hajduk0:2, BA^KIPETROVAC:Mladost–Crvenka1:0,NOVIBANOVCI:Omladinac –Crvena zvezda 0:1, NOVI SAD: Borac – Ba~ka 0:2, MLADENOVO: Budu}nost – Jugovi} 1:2, NOVI SAD: Indeks – Sloga 0:0, RUMA:Prvimaj–Srbobran1:1. 1.Indeks 15 10 2 3 25:6 32 2.Sloga 15 9 4 2 31:9 31 3.C.zvezda 15 10 1 4 20:15 31 4.Hajduk 15 10 0 5 33:12 30 5.Ba~ka 15 8 5 2 22:8 29 6.Polet 15 8 2 5 26:26 26 7.Mladost(T) 15 7 3 5 23:22 24 8.Srbobran 15 6 5 4 23:16 23 9.Jugovi} 15 5 5 5 17:16 20 10.Stani{i} 15 4 5 6 19:24 17 11.Crvenka 15 4 4 7 16:20 16 12.Prvimaj 15 4 4 7 17:23 16 13.Borac 15 5 1 9 17:32 16 14.Mladost(BP)15 3 3 9 9:25 12 15.Omladinac 15 1 4 10 9:31 7 16.Budu}nost 15 1 2 12 8:32 5

rao u levi ugao golmana Lu~i}a koji je zaplivao kroz vazduh ali je lopta zavr{ila u mre`i. Gosti su poku{ali preko Raki}a u 57. minutu, ali je golman Lu~i} bio na visini zadatka. Pet minuta kasnije Mijajlovi} je {utirao sa preko 20 metara, a Lu~i} je krajwim napo rom uspeo da sa~uva svoj gol.U prilici je bio i \or|evi}, ali je lopta zavr{ila pored leve stative golmana Budu}nosti. Izjedna~io je Kajtes koji je iz slobodnog udarca sa oko 20 metara uspeo da pogodi levi ugao [ovqanskog. U jeku napada doma}ih gosti su u sudijskoj nadoknadi postigli gol za kona~nih 1:2. \uri} je u gu`vi iskosa sa leve strane pogodio dowi levi ugao Lu~i}evog gola. M.\.Kremenovi}

Borac–Ba~ka0:2(0:0)

novi} 7 (Okiqevi} 7), @igi} 7, \or|evi} 7, Stoji~i} 7, Gordani} 7. Odli~no su doma}ini igrali u poqu, a i stvorili su nekoliko veoma lepih {ansi. Golmana Nikitovi}a nisu savladali sa nekoliko metara Haka~, Mra~ajac i Cvijanovi}. I kada su svi na tribinama pomislili da }e me~ zavr{iti bez golova, gosti su izveli korner, najvi{i u buketu igra~a bio je @igi}, i sa pet metara glavom pogodio je mre`u iznena|enog Jagodi}a. Ustvari gosti su mudrom taktikom sa~uvali svoj gol u duelu sa doma}inima, koji ve}, dugo vremena neznaju kako izgleda pobeda. Zvezda{i su disciplinovanom i strpqivom igrom stigli do va`nih bodova, za sam vrh tabele, mo`da kasnije na prole}e za sam tron. G.Dragoqi}

NOVI SAD: Igrali{te Bor ca, gledalaca 200, sudija: Markovi} (Stara Pazova), Strelci: Mari} u 38. i Romi} u 60. minutu. @uti kartoni: Perinovi} (Borac), a Mari} i Terzi} (Ba~ka). BORAC: Romi} 8, Krwaji} 7, Dubroja 7, Miri} 6 (Simi} 6), Papri} 6 (Radovi} 6), Gostoji} 7, Pe rinovi} 6, \akovi} (\or|evi}), Tomjanovi} 7, [uwka 6, Petrovi} 7. BA^KA: Bogunovi} 7, Ja{ovi} 7, La}arak 7 (Stupar), Radovi} 7, Balinov} 7 (Jan~i}), Popovi} 7, Mari} 8, Terzi} 7 (Smiqani} 7), Romi} 8, Dobrinac 8, Ivkovi} 7. Pobeda Ba~ke na Klisi bila bi i ubedqivija da doma}i na golu nisuimali raspolo`enog Romi}a. U nekoliko navrata spre~io je sigurne pogotke. U 38. minutu posle centar{uta Ivkovi}a, Krwaji} je pogre{io, a Mari}u nije bilo te{ko da sa tri metra pogodi mre`u. Dva minuta kasnije posle brze kontre gostiju Romi} je bio spretniji od prezimewaka na golu doma}ina. D.Ivani}

Budu}nost–Jugovi} 1:2(0:1)

Stani{i}–Polet 4:3(2:1)

MLADENOVO: Stadion Budu}nosti, gledalaca 150, sudija Radi} (Novi Sad), strelci Kajtes u 75. za Budu}nost, a \uki} u 41. i \uri} u 94. minutu za Jugovi}, `u ti kartoni, Hajti} (Budu}nost), Kizi}, \uki}, Laki}, \uri} (Jugovi}). BUDU]NOST: Lu~i} 6, Vejinovi} 6, Novak 6, Hajti} 6, Kajtes 7, [qivar 6 (Karanovi} 6), Vigwevi} 6, Baji} 6, Mari} 6 (Antoni} 6), Medenica 6, [e{um 6 (@arkovi} 6). JUGOVI]: [ovqanski 7, Ki zi} 6 Kqaji} 6, \uki} 7, Laki} 7, Miqani} 7, \uri} 7, Mijajlovi} 6, Savi} 6 (Vukeli} –), Raki} 7 (\or|evi} 7), Antoni} 7 (\eki} –). Doma}i fudbaleri su prvi bili u prilici da postignu gol. Mari} je dobro uba~enu loptu sa leve strane poku{ao da ubaci u mre`u ali nije bio dovoqno precizan, pa je ona zavr{ila pored leve stative golmana [ovqanskog. Hajti} je u 14. minutu izveo slobodan udarac, na odbijenu loptu natr~ao je [e{um i uputio je desni ugao golmana [ovqanskog koji je bio na mestu. Ka}ani su do{li u vo|stvo u 41. minutu. \uki} je precizno {uti-

STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 100, Sudija: Marina Dragi~evi} ( Novi Sad ), strelci: Dra~a u 28, 62 , Vra~ari} u 35, Bobanac u 64. za Stani{i}, a Ili} u 30, Vukeli} u 75, Furtula u 85. minutu za Polet. STANI[I]: Marti} 7 ( Batak 7), Terzija 7, Vrankovi} 7, Maqkovi} 7, Bobanac 7, Dra~a 7, Vra~ari} 7, A. Jagodi} Kurixa 7, Miji} 7, Bajai 7, (Vukadinovi} 7), Kurixa 7. POLET: \uri{i} 6, Zejak 6, ( V. Dobrijevi} 6), Bjelac 6, [egan 7, Lon~ar 6, ( Pejanovi} 6),Rako~evi} 7, Ili} 7, Furtula 7, Vukeli} 6, Nen. Vuka{inovi} 6 ( Svrkota 6,5), Nik. Vukadinovi} 7. U 28. minutu Dra~a je naleteo na povratnu loptu na petercu Poleta i matirao golmana gostiju. Dva minuta kasnije Furtula , najboqi igra~ gostiju pro{ao je po desnoj strani, a Ili} je izjedna~io. Novo vo|stvo Stani{i}a preko Vra~ari}a , da bi Dra~a pogodio pre~ku, a odbijenu loptu poslao u mre`u. Bobanac je nekoliko minuta kasnije postigao pogodak i prakti~no re{io me~. M.Jovi}evi}

GolmanTojagi}(Sloga)interveni{eispredigra~aIndeksa Foto:D.Ivani}

li~ne prilike doma}ih igra~a nisu pretvorene u pogodak.. U prvom delu Indeks je prvo preko Nedi}a imao priliku, a ne{to kasnije Vujanovi} je pogodio pre~ku sa distance. Gosti su se uglavnom branili. Dve najboqe prilike Indeksa propustili su Goli}, ~iji volej iz blizine golman gostiju je odbranio, i u 69. minutu Bojovi} koji je sa svega nekoliko metara glavom slabo {utirao i dozvolio Tojagi}u da se istakne. Gosti su u 88. minutu imali {ansu kada je [ai} centrirao sa desne strane, a lopta ~udnom putawom za vr{ila na stativi gola Indeksa. M.Kova~evi}

Prvimaj–Srbobran 1:1(1:1) RUMA: Stadion Prvog maja, gledalaca 100, sudija Danilovi} (Ba~). Strelci: Mar~eta u 21. za Prvi maj, Bjeki} u 43. za Srbobran. @uti kartoni: Marinkovi}, ^upeqi} (Prvi maj), Dragojlovi}, Hodonicki (Srbobran). PRVIMAJ: Rogi} 6, Putica 7, Srem~evi} 7, Marinkovi} 8, Jovanovi} 7, Radi} 6 (Kolarevi}), Mar~eta 7, Novakovi} 6, Lazarevi} 6 (^upeqi}), Stupar 6 (Alempi}), Spasojevoi} 7. SRBOBRAN: Jovanovi} 6, Torbica 7, Kobilarov 7, Te{anovi} 7, Vinkovi} 7, Vilotijevi} 7, Dragojlovi} 7 (Marjanov), Hodonicki 6, Perovi} 7 (Te{ovi}), Vujanovi} 8, Bijeki} 7 (Brankov). Srbobranci su ostvarili ciq.Osvojili su planiran bod. Pored postignutog gola imali su samo jo{ jednu pravu {ansu. Na drugoj strani, doma}in, je imao i inicijativu, ali i {anse koje na`alost nije realizovao. Rumqani su poveli u 21. minutu Marinkovi} je uposlio Mar~etu, koji je loptu prihvatio na grudi, spustio je, potom pobegao svojim ~uvarima, a na kraju preciznim {utem prevario i golmana Jovanovi}a. U 43. minutu izjedna~ewe. Gosti su izveli korner, Stupar i golman Rogi}, nisu na vreme reagovali, a to je iskoristio Bijeki} i lako postigao gol. U 80. minutu sudija Danilovi} je


18

SPORT

utorak27.novembar2012.

dnevnik

VOJVO\ANSKALIGA–ISTOK

PODRU^NALIGASOMBOR

Bicokoveriotitulu

Sigurankoraklidera

Jedinstvo(NB)–Kikinda3:2(1:0) NOVI BE^EJ: Stadion kraj Tise, gledalaca 300, sudija: Biki} (Zrewanin), strelci: Stankovi} u 4. (iz jedanaesterca), Radi{i} u 67, Bicok u 77. za Jedinstvo, a \uki} u 53. i Popov u 75. minutu za Kikindu. @uti kartoni: ]ulibrk, Stepan~ev (Kikinda). JEDINSTVO (NB): Nem~ev 7, Ivan~ev 7, Bicok 8, Stankovi} 8, Milakovi} 7, Male{ 7 (Balaban ), [ijanovi} 8, B. Mati} 7, Radi {i} 8 ([tefki} -), \uri~in 7 (Lazi} -), Rigo 7. KIKINDA: Atlagi} 8, Laki} 7, ]ulibrk 6, Kitanovi} 7, Crnomarkovi} 7, Bodra`i} 6, Babi} 6, \uki} 7 (Martinov -), Popov 7, Krspoga~in – (Milinkovi} 6), Petrov 6 (Stepan~ev -).

puta primorao Mladena Stani{i}a na kapitulaciju, a pomoglu su mu gre{ke doma}ina. Doma}i su krenuli na sve ili ni{ta da bi preko Popi}a, Furtule i Sladojevi}a doma}ini pretili golmanu Lebovi}u, ali nisu uspeli da pogode ciq. S.St.

Borac-Vr{ac1:0(1:0) STAR^EVO: Stadion Borca, gledalaca 400, sudija: Andreji} (Bela Crkva). Strelac: \akovi} u 37. minutu. @uti kartoni: Perovanovi}, Spasi} (Borac), Jovanov, Juga (Vr{ac). Crveni karton: Arsenijevi} u 60. minutu (Borac). BORAC: Katani} 7, Krsti} 7, Miti} 7, Jovanovi} 7, Stanisavqevi} 6 (Babi} 6), Radulovi}, Arsenijevi} 6, \akovi} 7 (Dimi-

FudbaleriJedinstvaizNovogBe~eja

Novobe~ejci su uz truba~e proslavili titulu jeseweg prvaka, ali do pobede protiv Kikin|ana, u utakmici punoj obrta, nisu do{li ni malo lako. U prvih deset minuta dva jedanaesterca. U 4. minutu, uspe{ni realizator za doma}e bio je Stan kovi}, dok kapiten gostiju Crnomarkovi}, nekoliko minuta ka snije nije bio precizan, loptu je poslao visoko preko gola. U 53. minutu {ok za doma}e navija~e. \uki} je pro{ao po desnoj strani i silovitim udarcem izjedna~io. Usledila je prava opsada gola gostiju, da bi posle kornera Radi{i} glavom savladao odli~nog Atlagi}a. Gosti se nisu predavali, posle gre{ke kapitena Ivan~eva, Popov je u 75. minutu, po drugi put izjedna~io. Radost gostiju nije dugo trajala, samo dva minuta kasnije, u jednoj brzoj akciji Radi{i} je uposlio Aleksandra Bicoka, koji iz neposredne blizine postigao je pobedonosni gol, vredan titule jeseweg prvaka. St.Davidovi}

Zadrugar-Radni~ki(B) 0:3(0:1) LAZAREVO: Stadion SC „Citadela MM.”, gledalaca 100, sudija: Kru{i} (Kawi`a). Strelac: Bogunovi} u 16. 52. i 60. minutu. @uti kartoni: Vukovi}, T. Grubi{i}, V. Grubi{i} (Zadrugar), a Raji}, Bogunovi} (Radni~ki). ZADRUGAR: M. Stani{i} 6, V. Grubi{i} 6 (Jeremi}), Guzina 6, Simani}{ 6, Jovanov 6, Vukovi} 6, Furtula 6, Sladojevi} 6, Tomi} 6, T. Grubi{i} 6 (V. Stani{i}), Po pi} 6. RADNI^KI: Lebovi} 8, Ba~i} 7, Bator 7 (Bereti}), \or|evi} 8, Crnomarkovi} 8, Bala`i} 7, Popovi} 7, Bogunovi} 9 (Marinkovi}), Babi} 8, Jawi} 7 ([koro), Raji} 7. Najboqi igra~ na utakmici je bio Damir Bogunovi} koji je tri

trijevi} -), Perovanovi} 6 (Paroj~i} 6), Spasi} 7, Makarun 7. VR[AC: Donovi} 7, Juga 6, Jovanov 6, [esti} 7, Rankov 6 (@ivkov 6), Ivanovi} 6, Stanojlovi} 7, Gavrilovi} 6, Kalin 6 (Vu~evski 6), Mihajlovi} 6 (Lazarevi} 6), Bobi} 6. U derbiju doma}i fudbaleri bili su boqi i zaslu`eno savladali goste iz Vr{ca. Gol odluke postigao je Zvonko \akovi}. B.Stojkovski

Kolonija–Kozara 1:0(0:0) KOVIN: Stadion Radni~kog. Gledalaca: 300. Sudija: Miklo{ Gligor (Subotica). Strelac: Milo{evi} u 46 minutu. @uti kartoni: Radenkovi}, Ma|arov (OFK Kolonija), Reqi}, B.Buni}, M.Buni}, Krasin (Kozara). OFK KOLONIJA: Kuqanin 7, Ma|arov 6 (Nikoli} 6), Bicuqevi} 6, Radenkovi} 7, Milo{evi} 7, @ivi} 7, Delibla~anin 7,Jovanovi} 6, Vel~anovi} 7, Tajdi} 7 (Bi`i} -), Vasiqevi} - ( Ki{ 7). KOZARA: Oqa~a 7, M.Buni} 6, Labus 7, D. Bjelanovi} 6 (Kne`evi} 6), Zeqkovi} 6 (\akovi} 6), Reqi} 7, Krasin 6, B.Buni} 6, Kresoja 6, Kuburovi} 7, T.Bjelanovi} 6. U prvom poluvremenu doma}i fudbaleri imali su vi{e od igre. Na po~etku drugog dela posle duplog pasa Milo{evi} – Tajdi}, Milo{evi} je rutinski savladao Oqa~u i svom timu doneo pobedu. B.Stojkovski

Jedinstvo(BK) -Budu}nost4:1(2:0) BANATSKOKARA\OR\EVO: Stadion Jedinstva, gledalaca 300, sudija: Milanovi} (Pan~evo). Strelci: Kova~evi} u 40. 42. i 62. (iz penala) i S. Martinovi} u 57. za Jedinstvo, a Rudni~ki u 80. minutu za Budu}nost.

Zadrugar - Radni~ki (B) 0:3, Proleter-Bile}anin4:3,Sloboda - Radni~ki (K) 1:0, Jedinstvo(NB)-OFKKikinda3:2,Jedinstvo (BK) - Budu}nost 4:1, Ba~ka (S) - AFK 2:1, Kolonija Kozara1:0,Borac-Vr{ac1:0. 1.Jed.(NB) 2.Ba~ka(S) 3.Borac 4.Vr{ac 5.Kolonija 6.Budu}. 7.Rad.(K) 8.Kozara 9.Kikinda 10.Bile}anin 11.Sloboda 12.Proleter 13.Jed.(BK) 14.Rad.(B) 15.AFK(-1) 16.Zadrugar

15 12 15 11 15 10 15 10 15 9 15 8 15 6 15 6 15 5 15 5 15 6 15 4 15 4 15 4 15 2 15 0

2 1 2 2 4 1 3 2 1 5 1 6 3 6 2 7 5 5 4 6 0 9 3 8 2 9 0 11 2 11 2 13

35:17 28:14 31:11 32:8 30:17 22:23 21:17 17:16 15:15 18:21 12:29 19:25 21:27 23:29 10:38 8:35

38 35 34 33 28 25 21 20 20 19 18 15 14 12 7 2

JEDINSTVO: Medi}, Stana}ev 7 (Milo{evi} 7), Markov 7, Babi} 8, Dap~evi} 7, Zekanovi} 7, Ninkovi} 7, A. Martinovi} 8, S. Martinovi} 8, Mar~eti} 7 (Kiska 7), Kova~evi} 9 (Jeki}). BUDU]NOST: Magda 8, Vaseqi}evi} 6, Kova~evi} 6 (Ajdari} 6), Antin 7 (Mom~ilov 7), Tica 7, Samarxi} 6, Ili} 7, Rudni~ki 7, Popov 7, Radi{i} 6, Radin 6 (Perin). Junak me~a bio je mladi Kova~evi} sa tri postignuta pogotka. M.S.

Sloboda-Radni~ki(K) 1:0(1:0)

Grani~ar(G)-Kordun 1:0(0:0)

NOVI KOZARCI: Stadion „Ilija Panteli}”, gledalaca 250, sudija: Karaka{ (Ravni Topolovac). Strelac: Markovi} u 2. minutu. @uti kartoni: Jeki} i [aranovi} (Radni~ki). SLOBODA: Mitrovi} 7, Malixa 7, Jankovi} 8, \ur|evi} 7, Stupar 7, Markovi} 8 (Grubor), Trifunac 8, Gavrilovi} 7, Kitanovi} 7, Fu~ak 7. RADNI^KI: Avramovi} 7, Je ki} 6, Petri} 7, Preli} 7, Novakovi} 6, Kova~evi} 7, Zdravkovi} 6, Jelisijevi} 6, Bosni} 6, [aranovi} 7, Milentijevi} 6 (Vuli}evi} 7). Minimalnom pobedom ekipa trenera Marinka Petrovi}a oprostila se od svojih vernih navija~a. M.S.

GAKOVO: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 200, sudija: Be }a no vi} (Som bor). Stre lac: Stupar u 87. minutu. @uti karton: Timar (Grani~ar). GRAN I^ AR: Mi lo vi}, [}eki}, Stoj~i}, Prekrajac, Dubaji}, Toma{ev, Primorac (Tomi}), Timar (\or|evi}), Stupar, ]upurdija, Xebi}. KORDUN: Bubowa, @ivko vi}, Radovi}, Cime{a, Muti}, Kr{i}, Grujin, Martinovi}

Kadeti

Omladinci

Dinamo-^SKPivara(odlo`eno),Be~ej-Ba~kaTopola1:0, Hajduk-Proleter(Z)0:1,SpartakZV-Radni~ki6:3,Crvenka -Vr{ac1:0,Indeks-NoviSad 0:3,Vojvodina-Banat5:0,Ba~ka(S)-In|ija0:2.

Dinamo-^SKPivara(odlo`eno), Be~ej 1918 - Ba~ka 2:0, Hajduk-Proleter2:0,Spartak ZV-Radni~ki4:0,Crvenka-Vr{ac3:2,Indeks-NoviSad2:2, Vojvodina-Banat3:0,Ba~ka(S) -In|ija1:2.

Vrbas-Jedinstvo4:0,TSKSutjeska5:0,Borac([)-Kabel 1:0, Stari grad - Omladinac 1:1,Hercegovac-Veternik1:2, Petrovaradin - Tvr|ava 0:0, Metalac-Futog - Obili} 3:1, Ba~ka1923-Vojvodina3:1.

1.Vojvodina 14 13 2.Spartak 15 12 3.In|ija 15 12 4.Proleter 15 10 5.B.Topola 15 9 6.NoviSad 15 8 7.Hajduk 15 8 8.Be~ej(-1) 15 7 9.Banat 15 6 10.Rad.(S) 15 5 11.Vr{ac 15 3 12.Ba~ka(S) 15 3 13.^SKPivara 14 2 14.Indeks 14 2 15.Dinamo(-1) 14 1 16.Crvenka 15 1

1.Spartak 15 13 2.Vojvodina 14 9 3.Rad.(S) 15 9 4.In|ija 15 9 5.Hajduk 15 8 6.Vr{ac 15 7 7.Proleter 15 9 8.^SKPivara14 6 9.Banat 15 6 10.B.Topola 15 5 11.NoviSad 15 3 12.Be~ej 15 4 13.Crvenka 15 3 14.Dinamo 14 2 15.Ba~ka(S) 15 2 16.Indeks 14 1

1.TSK 2.Metalac 3.Omladinac 4.Borac([) 5.Ba~ka 6.Veternik 7.Kabel 8.Vojvodina 9.Tvr|ava 10.Vrbas 11.Petrovara. 12.Sutjeska 13.Jedinstvo 14.Hercegovac 15.Starigrad 16.Obili}

40 39 37 31 28 28 25 22 22 16 12 10 9 8 5 4

0 2 4 1 4 2 1 5 3 4 6 2 0 6 4 4 1 8 3 7 5 7 1 10 3 9 4 8 2 11 3 10

53:6 27:8 31:14 34:25 22:14 23:17 29:26 28:22 23:16 22:27 22:27 17:23 20:51 16:23 11:25 16:49

39 31 31 28 27 27 27 22 19 18 18 14 12 10 8 6

Borac-BSK1:4(1:1)

SUBOTICA: Stadion Ba~ke, gledalaca 150, sudija: Eror (Pan~evo). Strelci: Kozo{ u 50. i Puhalak u 64. za Ba~ku 1901, a Sazi u 89. minutu za AFK. @uti kartoni: Ta~i i Mihalec (AFK). BA^KA1901: Gorjanac, Luka~ 7 (Kolunxi}), Kowovi} 7, Lazinica 7, Kopunovi} 7, Kla~ar 7, Kozo{ 8, Petrovi} 7, Soviq 7 (Kuli}), Simovi} 7 (Luki} 7), Puhalek 8. AFK: Roha~ek 7 (Peko 6), Ki{ 6 (Na| 6), Kermeci 7, [etet 7, Bajus 6, \uki} 7, Sabo 6, Ta~i 6, Mihalec 7, Sazi 7. Suboti~ani su propustili mnogobrojne prilike u prvom i u drugom poluvremenu, ali Igor Kozo{ i Nenad Puhalak bili su precizni tek u nastavku, najpre jeb Kozo{ postigao pogodak, a zatim je Puhalak pove}ao vo|stvo. Gosti su smawili rezultat minut pre kraja susreta iz brze akcije preko Sazija. S.St.

Ba~ka1901-AFK 2:1(0:0)

Pioniri

61:3 47:14 50:22 33:18 41:21 23:12 19:15 25:19 25:31 30:28 14:35 13:38 13:23 8:25 14:52 12:72

DER OW E: Igra li {te Omladinca, gledalaca 200. Sudija Kekovi} (Crvenka), strelac Radoj~i} u 68. minutu (iz jedanaesterca). @uti kartoni: I. Ogwenovi}, Segedi (Omla dinac). OMLAD IN AC: Ni ki} 7, Tasi} 6 (@ivkov 6), Segedi 6, Lu ~ar 6, Sta ni sa vqe vi} 6, Ninkov 6, Ogwenovic 7, Savin 7, Medic 6, Bojanic 7, Seqakov 6 (Miqanovic). PIK PRIGREVICA: \uri} 7, Todorovi} 6, D. Raki} 6 (Gavrilovi} 6), ]u}a 6, O`e govi} 7, Jakovqevi} 7, J. Radoj~i} 7, Vladeti} 6, ^ovi} 6 (Kqaji}), Ostoji} 7, N. Raki} (D. Radoj~i}). Lider na tabeli Podru~ne lige Sombor je opravdao ulogu favorita i savladao veoma so lid nu eki pu Omla din ca. Obe ekipe su igrale oprezno, uglavnom ~uvaju}i svoju mre`u, a tek ponekad su kretali u ozbiqnije napade. Drugo poluvreme je prote klo u terenskoj incijativi gostuju}e ekipe, koja je iskoristila jedanaesterac. S.Miler BA^KI GRA^AC: Igrali {te Borca, gledalaca 150, sudija ^i~i} (Oxaci), strelci: Ili} u 41. za Borac, a Agbaba u 13. i 58. ^uqak u 48. i 53. minutu za BSK. @uti kartoni: M. Radakovi}, Mitrovi}, Ve se li no vi} (Bo rac), Stan ko vi}, Pelengi}, Lazi}, Kora}, Petrli} (BSK). Crveni karton: Mitrovi} (Borac). BORAC: Vajagi} 6, Mitrovi} 6, Z. Radakovi} 7, ^ankovi} 6 (N. ]uk 7), Kova~evi} 7, @egarac 8, Joki} 7, Ili} 8, B. ]uk 6 (Krneta -), Veselinovi} 6 (Mrdaq 6), M. Radakovi} 8. BSK: Keki} 7, Bagi} 7, Bo`i} 8, Pelengi} 7, Milo{evi} 8, Stankovi} 7, Kora} 8, Lazi} 8, Agbaba 9, Stani} 7 (Petrli} 7), ]uqak 8. Kom{ije su odigrale veoma dobro. Gosti su bili boqi i snala`qiviji i zaslu`eno odneli bodove. Posebno se istakao dvostruki strelac sedamnaestogodi{wi Petar Agbaba. A.^i~i}

KVALITETNELIGEMLA\IHKATEGORIJAFSV

1 0 3 0 1 2 1 4 1 5 4 3 1 6 2 6 4 5 1 9 3 9 1 11 3 9 2 10 3 10 1 13

Omladinac(D)-PIKPrigrevica0:1(0:0)

15 13 15 11 15 10 15 10 15 10 15 9 15 9 15 7 15 6 15 6 15 5 15 3 15 2 15 2 15 2 15 2

2 0 1 3 3 2 2 3 1 4 2 4 0 6 1 7 2 7 1 8 3 7 3 9 2 11 1 12 1 12 1 12

55:6 39:16 42:15 51:12 40:27 38:21 25:18 35:28 18:29 39:43 30:25 32:52 19:40 12:44 12:44 16:85

41 34 33 32 31 29 27 22 20 19 18 12 8 7 7 7

(Karas), Tomi}, Zori}, Mini}. Gosti su dugo uspevali da odr`e rezultatsku ravnote`u, takvom razvoju doga|aja su doprineli i doma}i fudbaleri koji su vi{e dobrih prilika za gol nisu iskoristili. U samom fini{u utakmice najboqi pojedinac susreta Stupar je napravio pravi slalom u odbrani Korduna i re{io pita we pobednika. J.D.

Mladost(A)-Sloga 2:0(1:0) APATIN: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija: Mijatovi} (Sombor). Strelci: Stameni} u 17. i Rapaji} u 49. mi nu tu. @u ti kar to ni: Svilar i Vejin (Sloga). MLADOST: Ra{eta, Radakovi}, ^oni}, Vujin, Stameni}, Jano, Medi}, Rapaji} (Ba sari}), Lemaji}, Bursa} (Lu ki}), Marin (Uzelac). SLOGA: Tepavac, Vejin, Lo vri}, Svilar (Batalo), Mra ~ina, Cveti}anin, Sadovski, Je zdi}, Pu sta ji} (Dra `i}), Ninkovi}, Ga}e{a (Kiti}). Apa tin ci su bi li do mi nantni u oba poluvremena i slavili sigurnu pobedu. J.D.

Omladinac(B) -Radni~ki6:1(3:1) BUK OV AC: Igra li {te Omladinca, gledalaca 50, sudija: [tuli} (Apatin). Strelci: Tubi} u 12. i 41. Dujmovi} u 38. Jovanovi} u 75. Delija u 80. i 90. za Omladinac, a Mu{iki} u 34. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Tripunovi} i Raco (Omladinac), a J. Alek si}, M. Alek si}, Pre li}, Mu {i ki} (Rad ni~ ki). Crveni kartoni: Jokanovi} i Radoj~i} (Radni~ki). OMLAD IN AC: We go mir, Mari~i} (Topalov), Drezgi}, \ur |ev, Ha las, Tri pu no vi} (Leri}), Jankovi}, Tubi}, Jova no vi}, Duj mo vi} (De li ja), Raco. RADN I^K I: Ko ci}, M. Alek si} (Fi li po vi}), [tu li}, Kesi}, Trifunovi}, Var ga, J. Aleksi}, Mu{iki}, Jo kanovi}, Preli}, Radoj~i}. Omladinac je slavio ve} visoku pobedu, me|utim takvom razvoju doga|aja doprinela je ~iwenica da su gosti pru`ili bledu igru, a pored toga su zaradili i dva iskqu~ewa. J.D.

Grani~ar(R) -Zadrugar0:2(0:1) RI\ICA: Igrali{te Gra ni~ara, gledalaca 150, sudija: De sni ca (Apa tin). Strel ci: Peji} u 6. i Stankovi} u 88. minutu. @uti kartoni: \ur|evi}, Mom~ilovi} i Mi. Gwatovi} (Grani~ar), a Savi} i Brankovi} (Zadrugar).

GAKOVO:Grani~ar-Kordun (Kqaji}evo) 1:0, KULA: Kula Polet (Karavukovo) 1:0, APATIN: Mladost - Sloga (^onopqa)2:0,KRU[^I]:MladostHajduk(Stapar)2:4,BUKOVAC: Omladinac-Radni~ki(Ratkovo) 6:1, RI\ICA: Grani~ar Zadrugar (Srpski Mileti}) 0:2, BA^KI GRA^AC: Borac BSK (Ba~ki Brestovac) 1:4, DEROWE: Omladinac - Prigrevica0:1. 1.Prigrevica 15 2.Zadrugar 15 3.Mladost(A) 15 4.BSK 15 5.Omlad.(B) 15 6.Grani~ar(G) 15 7.Hajduk 15 8.Borac 15 9.Sloga 15 10.Kordun 15 11.Omlad.(D) 15 12.Mladost(K) 15 13.Grani~ar(R) 15 14.Polet 15 15.Radni~ki 15 16.Kula 15

14 11 10 9 8 7 7 6 5 4 4 4 4 4 3 2

1 3 4 2 0 2 1 3 3 4 3 2 2 1 3 2

0 1 1 4 7 6 7 6 7 7 8 9 9 10 9 11

41:11 39:13 33:4 33:17 35:30 32:32 27:29 29:29 19:29 12:26 22:23 26:35 17:32 23:32 16:44 13:31

43 36 34 29 24 23 22 21 18 16 15 14 14 13 12 8

GRANI^AR: \ur|evi}, Tor bi ca, Mi {ko vi}, La li}, Oluji}, Ni. Ko`ul (Mom~ilovi}), @e `eq (Pa va so vi}), Mi. Gwatovi} (Simi}), M. Torbica, Ma. Gwatovi}, Ne. Ko`ul. ZAD RUG AR: Ran |e lo vi}, M. Vukovi}, Savi} (Dondi}), Pa ji}, Sto ja no vi}, ]o si}, Stankovi}, D. Vukovi}, Stojiqkovi} (Ni{ovi}), Miki}, Brankovi}. Gosti su brzo stekli prednost, Paji} je {utirao sa 20 me ta ra, lop ta je pro me ni la pravac i odsela u mre`i. Doma}i su igrali veoma anga`ovano, ali kvalitet je bio na strani Zadrugara. U fini{u Grani~ar je `arko `eleo izjedna~ewe, ali iz kontre Stojiqkovi} je pobegao od svog ~uvara i postavio kona~an rezultat. J.D.

Kula-Polet1:0(1:0) KULA: Stadion Kule, gle da la ca 150, su di ja: Vra ~ar (Sombor). Strelac: Bukejlovi} u 12. minutu. KULA: Vuki}evi}, An|elkovi}, Radulovi}, Bodi{ (Jovanovi}), [arac, Na|, Vuja~i}, Bo `o vi}, Bu kej lo vi}, Kukoq (Dursum), Milo{evi}. POLET: Jovanovi}, B. Bogda no vi} (Gal), Ta di jan, @. Stan ko vi}, Mi len ko vi}, M. Cvetkovi}, I. Stankovi} (Ma. Cvetkovi}), Popovi}, Niki}, D. Bogdanovi}, Stanojkovi}. U utakmici sa vrlo malo povoq nih pri li ka do ma }i su ipak uspeli da pobede golom \or|a Bukojlovi}a u 12. minutu. Gostuju}i fudbaleri su poku{avali da postignu pogodak, ali u tome nisu uspevali. S.Jovin

PRVAJU@NOBANATSKALIGA

EfikasniNovoselci Sloga–Polet(Iz)4:1(1:0) BANATSKO NOVO SELO: Stadion Sloge, gledalaca 400, sudija: [uqagi} (Banatski Kar lovac). Strelci: Sl. Jovi} u 19, Jak{i} u 50, Obradovi} u 67, Milovac u 75. za Slogu, Stija~i} u 88. minutu za Polet. @uti kartoni: Jak{i}, Luki}, Obradovi} (Sloga), Dimitrijevi}, Milunov (Polet). SLOGA: Krivoku}a 8, Kalkan 7, Mar~eti} 7, St. Jovi} 7 (Lazarevi} 7), [arac 8, Perla{ – (Zec 7), Obradovi} 8 (Stegwaja ), Jak{i} 7, Sl. Jovi} 8, Luki} 7, Milovac 7. POLET: Pavlov 6, Dimitrijevi} 6 ( Guja 6), A. Ranimirov 6 (Milunov -), Ili} 6, Jovanovi} 6, Benin 6, Josimovi} 6, Stija~i} 7, N. Ranimirov 6, @i`akovi} 7, Brankov 6 (Stojanovi} 6). Doma}i fudbaleri dobrom i efikasnom igrom savladali su jeseweg prvaka iz Izbi{ta. Najboqu igru ove jeseni Novoselci su pru`ili tokom svih 90 minu-

Dobrica - Borac 1:2, Jugoslavija - Mladost 2:0, Budu}nost(BB)-Vulturul1:1,Tempo -Sloga(P)0:3,VrpacjunajtedRadni~ki (B) 2:1, Vojvodina BAK4:1,Slavija(J)-Partizan (G)6:4,Sloga(BNS)-Polet4:1. 1.Polet 15 2.Vr{acJ. 15 3.Borac 15 4.Sloga(P) 15 5.Rad.(B) 15 6.Sloga(BNS) 15 7.Vulturul 15 8.BAK 15 9.Mladost 15 10.Vojvodina 15 11.Jugoslavija 15 12.Partizan(G) 15 13.Slavija(K) 15 14.Dobrica 15 15.Budu}.(BB) 15 16.Tempo 15

10 10 9 9 8 7 7 7 6 5 5 4 5 3 3 3

2 1 2 1 3 4 4 1 1 3 3 4 0 5 4 0

3 4 4 5 4 4 4 7 8 7 7 7 10 7 8 12

30:13 20:13 22:12 37:18 17:16 28:14 20:17 29:22 20:21 22:22 14:24 23:25 27:38 26:36 16:29 11:42

32 31 29 28 27 25 25 22 19 18 18 16 15 14 13 9

ta igre; a istakao se Jovi} koji je postigao vode}i pogodak i namestio jo{ dva pogotka za svoj tim. B.Stojkovski

DRUGAJU@NOBANATSKA –ISTOK Hajdu~ica-Hajduk3:0,Borac (VS) - Kara{ (K) 2:0, Vinogradar-Dunav8:0,Partizan(U)Jedinstvo 0:0, Potporaw - Budu}nost(A)1:2,Kara{(J)-Ratar3:1,Borac(VG)-[evac3:0, Vitorul-Crvenazvezda0:5. 1.Budu}.(A) 15 12 2.C.zvezda 15 10 3.Borac(VS) 15 9 4.Vinogradar 15 9 5.Hajdu~ica 15 8 6.Borac(VG) 15 7 7.Jedinstvo 15 7 8.Ratar 15 7 9.Kara{(J) 15 6 10.Kara{(K) 15 5 11.[evac 15 4 12.Part.(U)(-1)15 4 13.Hajduk 15 4 14.Vitorul 15 3 15.Dunav 15 3 16.Potporaw 15 1

2 1 3 2 4 2 2 4 1 6 3 5 2 6 1 7 2 7 3 7 4 7 4 7 2 9 4 8 2 10 3 11

48:13 39:6 26:13 28:12 34:19 33:22 24:12 23:24 19:32 18:28 18:25 25:37 18:35 15:30 23:59 12:36

38 33 31 29 25 24 23 22 20 18 16 15 14 13 11 6


SPORT

dnevnik

utorak27.novembar2012.

19

NOVOSADSKAFUDBALSKALIGA

PODRU^NAFUDBALSKALIGANOVISAD

Suse~anizimujunavrhu

[ajka{anipriko~ili Novosa|ane

Ba~ka-Susek1:3(1:1) BEGE^: Igrali{te Ba~ke , gledalca 200, sudija: Vukadinov (Novi Sad). Strelci: Le|anac u 26. za Ba~ku, a Milunovi} u 20. i 55. S. Qubenovi} u 85. minutu za Susek. @uti kartoni: Pavlov, Peri{i}, Radowi} (Ba~ka), a Mar kovi} (Susek). Crveni karton: Markovi} (Susek). BA^KA: Todori} 7, Pavlov 7, Piva{ 6 (Miji} 7), Maksimovi} 7, Kravi} 7, Tancik 7, Pa{}an 7, Peri{i} 7, Le|anac 7, Radowi} 7, Rakita 6. SUSEK: Simi} 7, Api} 7, Andrin 7, Star~evi} 8, B. Qubanovi} 7, \uri{i} 7, Milunovi} 8

~u interesuje samo pobeda. Najave su preto~ili u delo, u 10. minutu nakon lepe akcije Kuburi}a i povratne lopte Jovanovi}a, Dragin je savladao Brki}a. Re|ale su se prilike pred golom doma}ih koje nisu bile iskori{tene, pa je stigla kazna. Miladinovi} je preciznim udarcem savldao Grubi}a. Ekipa sa ^eneja u posledwem minutu prvog dela ponovo je do{la do vo|stva, nakon centar{uta lopta je preletala kompletnu odbranu Rakov~ana, a na drugoj stativu usamqenom Maleti}u nije bilo te{ko da je po{aqe u mre`u. Gotovo na isti na~in doma}i su

BUKOVAC: Fru{kogorski partizan - Futog 3:1, NOVI SAD:Mladost-Sirig1:1,NOVI SAD: Slavija - Proleter 3:1,BEGE^:Ba~ka-Susek1:3, BUDISAVA: Dinamo - Vinogradar 1:2, KISA^: Tatra @elezni~ar 3:0, SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac Sremac Beomal 6:0, RAKOVAC:Borac-^enej2:3.

1.Susek 15 2.Fru{kogo. 15 3.Mladost 15 4.Fr.partizan15 5.Slavija 15 6.Ba~ka 15 7.Futog 15 8.Vinogradar 15 9.Dinamo 15 10.Tatra 15 11.Sirig 15 12.^enej 15 13.Proleter 15 14.Borac 15 15.Sremac 15 16.@elezni~ar 15

12 11 10 10 10 9 9 7 7 7 5 4 3 2 1 1

1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 2 4 1 2 2

2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 9 9 8 12 12 12

42:15 50:15 38:12 38:21 38:19 38:23 32:23 33:24 22:21 21:19 20:34 21:41 26:40 14:53 10:46 4:51

37 34 32 31 30 28 28 23 23 22 16 14 13 7 5 5

Borac-Kabel1:1(1:0) [AJKA[: Stadion Borca, gledalaca oko 200, sudija: Fa|o{ (Novi Sad). Strelci: Stanojevi} u 20. (iz penala) za Borac, a Bubwevi} u 82. minutu za Kabel. @uti kartoni: D. Rogi}, Radi}, Ris, [vedi}, Stanojevi}, Filipovi} (Borac), a An|i}, Bubwevi} i Ha|inac (Kabel). BORAC: Subi} 6, [vedi} 7, Radi} 7, Mihajlovi} 7 (Prugi} 6), Filipovi} 7, Ris 7, Stanojevi} 7, Radoji~i} 7 (N. Rogi}), Veselinovi} 7 (Milanovi} 6), Ze~evi} 7, D. Rogi} 7.

(Gruba~i} 7), M. Hrwez 8, Babi} 7, R. Trivunovi} 7, Pani} 8, Ra~i} 7, Nov~i} 7, Horvati} 7. VETERNIK: Galovi} 6, Kari} 7, \uri} 6, Alavawa 7, Tomi} 7, ^alija 7, Kiti} 6, Da{i} 7, Staki} 6, Gaji} 6 (Om~ikus -), Bijeli} 7. Nakon prodora po desnoj star ni, u {esnaestercu gostiju sru{en je Smaji}, a sudija ]etkovi} opravdano je pokazao na belu ta~ku. Siguran izvo|a~ najstro`e kazne bio je Mirko Hrwez koji je pogodio levi ugao golmana Galovi-

Dinamo–Vinogradar 1:2(1:1)

Le|anac(Ba~ka)uprodoru

(Mi}i} 8), Markovi} 7, S. Qubenovi} 8 (Akmaxi}), Lazovi} 7, [odi} 7. U derbiju Novosadske lige gosti iz Suseka bili su boqi za raspolo`enog Milunovi}a i zaslu `eno }e prezimeti na vrhu tabele. D.Ivani}

Fru{kogorskipartizan –Futog3:1(1:0) BUKOVAC: Igrali{te Fru{kogorskog partizana, gledalaca 200, sudija: Samard`ija (Novi Sad). Strelci: Amixi} u 28, [imulija u 68. i V. Devi} u 90. za Fru{kogorski partizan, a Topo li} u 60. minutu za Futog. @uti kartoni: M. Vukovi}, [imulija, V. Vukovi} i Amid`i} (Fru{ko gorski partizan). Buq, Rakita, Latinovi}, Milosavqevi} i Trojanovi} (Futog). FRU[KOGORSKI PARTIZAN: M. Vukovi}, D. Devi}, Bo`i}, @ivkovi}, [imulija, V. Vu kovi} (Babi}), Grubi{i}, Amid`i}, V. Devi}, Kantar (Kaji{), Ili}. FUTOG: Ribi}, Qubi~i} – Miji}, Mijatovi}, Buq, Daki}, Liwaeki, Latinovi}, Rakita (Ble{i}), Milisavqevi}, Topoli} (Popovi}), Trojanovi}. Fudbaleri Fru{kogorskog partizana, u derbiju kola bili su boqi od Futoga. Prijateqski klub Bukov~ani su savladali 3:1, u utakmici koja je na momente bila prili~no zanimqiva. M.Pavlovi}

Borac-^enej2:3(1:2) RAKOVAC: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija: Starovlah (Sremska Kamenica). Strelci: Miladinovi} u 25. Mari~i} u 74. za Borac, a Dragin u 10. Maleti} u 44. i Jovanovi} u 80. minutu za ^enej. BORAC: Brki} 7, Panteli} 7, Ga{parevi} 7, Mari~i} 7, Hamzi} 7, Miladinovi} 7, Ostoji} 6 (Vojnovi} 6), \uki} 7, Andri} 6, Ha ben{us 6 (Jovi} 6), Radmanovi} 7. ^ENEJ: Grubi} 7, ]ur~i} 7, Kuzmanovi} 6, Bo`i} 7, Krsti} 7, Milo{ev 8, Kuburi} 8, Vilotije vi} 7 (Ostoji} 7), Dragin 7, Jova novi} 8, Maleti} 7. Od samog po~etka me~a gosti su stavili do znawa da ih u ovom me-

Foto:D.Ivani}

preko Mari~i}a do{li do izjena~ewa. Nije to bio kraj uzbu|ewima, jer je najboqi akter Jovanovi} preciznim udarcem po tre}i put doveo ekipu sa ^eneja u vo|stvo. M.Po.

Slavija-Proleter 3:1(1:0) NOVI SAD: Igrali{te Slavije, gledalaca 100, sudija: Sabo (Novi Sad). Strelci: J. Stani{i} u 15. Z. Stani{i} u 72. i Ivkovi} u 87. za Slaviju, a N. Dra`i} u 48. minutu za Proleter. @uti kartoni: Z. Stani{i} (Slavija), a Silba{ki (Proleter). SLAVIJA: Drobwak 7, Drekovi} 7, Jak{i} 7, Todorovi} 8, Boji} 7 (Ivkovi} 8), Dra`i} 8, Xogovi} 7, Rankov 7, Vola{ 7, Z. Stani{i} 8, J. Stani{i} 8 (Sulejmani). PROLETER: Kova~evi} 6, Silba{ki 6, Mati} 6, Krsti} 6, Vidovi} 6, Deli} 6, N. Dra`i} 7, An|i} 6, ^avi} 6 (Radi{kovi}), Axi} 7, Deli} 6 (S. Dra`i} 6). Zahvaquju}i raspolo`enoj bra}i Jovici i Zoranu Stani{i}u doma}i su se pobedom oprostili od uspe{ne polu sezone. U 15. minutu iskusni centarfor Jovica Stani{i} prihvatio je loptu i preciznim udarcem savladao Kova~evi}a. Do kraja poluvremena gol gostiju visio je u vazduhu, ali lopta nije htela u mre`u. Na po~etku drugog dela Nikola Dra`i} je iz gu`ve savladao Drobwaka za rezultatsku neizvesnost. Me|utim, na pas brata Jovice, Zoran Stani{i} je ponovo doveo Salaj~ane u vo|stvo. Ta~ku na odli~nu igru tri minuta pre kraja stavio je nakon solo prodora i preciznog {uta Ivkovi}. M.Po.

Tatra-@elezni~ar 3:0(1:0) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 100, sudija: Zori} (Novi Sad). Strelci: Vidovi} u 29. Srnka u 53. i Konstantinov u 90. minutu. @uti kartoni: Srnka (Tatra), a Nothof (@elezni~ar). TATRA: Muha 7, Srnka 8, Pau ni} 7, \akovi} 8, Savi} 7, Cveti} 8 (Badwar 7), Konstantinov 7, Vi dovi} 8 (Kohut 8), Kavran 7, Vuko vi} 8, Fun}ik 7 (Keleman 8). @ELEZNI^AR: Raki} 8, Di mitri} 6, Binaj 7, Stoji~i} 6, Re kanovi} 6, Burai 6, Nothof 6, Stojanov 6, Bo{kovi} 7, Haxi 8, Gvozdenovi} 6. Peta pobeda za redom donela je radost doma}im navija~ima i miran zimski san igra~ima i upravi. ^eta trenera Rajka Sirara bila je tokom cele utakmi ce boqa, stvorila je bezbroj povoqnih prilika i samo zahvaqu ju}i fenomenalnim odbranama golmana gostiju Peki}a pobeda nije ubedqivija. P.Palik

BUDISAVA: Stadion Mala grbavica, gledalaca: 100, sudija: Manigo|a (Novi Sad), strelci: Kondi} u 24. minutu za Dinamo, a ^eli} u 5. i Radi{i} u 53. minutu za Vinogradar, `uti kartoni: V. Mitri}, Joki} (Dinamo), Radi{i} (Vinogradar). DINAMO: Kova~evi}, Joki}, Samarxi}, Piqak, Perduh, Subotin (od 70. Halavawa), V. Mitri} (od 46. Ne. Tepi}), M. Mitri}, Kondi}, Mi{ki} (od 46. Maquri}), Kotuqa~. VINOGRADAR: Stojanovi}, Jovanovi}, Gavari} (od 69. Popovi}), Radi{i}, Erbes, Gazivoda, ^eli}, Srdi}, Milenovi}, Bukvi}, Stijanovi} (od 64. Vojnov). U tvrdoj i nervoznoj utakmici, podmla|ena i oslabqena ekipa Dinama pora`ena je od iskusnog sastava Vinogradara. Prema razvoju situacije na terenu, realan ishod ovog me~a bila bi podela bodova, ali su Ledin~ani do ~itavog plena stigli na iskustvo. M.Grbi}

Fru{kogorac-Sremac 6:0(2:0) SREMSKA KAMENICA: Stadion Fru{kogorca, gledalaca oko 150, sudija: Divjakovi} (Novi Sad). Strelci: Pavlica u 15. i 84. Stani} u 87. Joksimovi} u 45. Trivunxi} u 52. i 82. minutu. @uti karton: Jani}ijevi} (Sremac). FRU[KOGORAC: Borojevi}, Joksimovi} 8, Popovi} 8, Kukuruzovi} 8, Male{evi} 8, Stani} 7, Cvetkovi} 7 (Tintor 7), Vojnovi} 7, Pavlica 9 (Ti{ma), Vukovi} 8, Perovi} 7 (Trivunxi} 8). SREMAC: B. Jani}evi} 7, Jeremi} 6, Zari} 6, @i`a 6 (Vaji} 6), Pavlovi} 6 (Nikoli} 5), Gruji} 5, @. Jani}ijevi} 6 (Roguqi} 6), Krakanovi} 6, Miqkovi} 6, Gavrilovi} 6, Adamek 6. Fudbaleri Fru{kogorca na najlep{i na~in oprostili su se od svojih vernih navija~a.Seriju lepih golova otvorio je dvostruki strelac Stefan Pavlica ve} u 15. minutu, pa su se golovi re|ali kao na traci. Treba naglasiti da gosti nisu imali na golu iskusnoga Bojana Jani}ijevi}a rezultat bi bio jo{ ubedqiviji. B.Star~evi}

DRUGAJU@NOBANATSKA LIGA–ZAPAD Unirea - Jedinstvo Stevi} 4:2,Polet-Pan~evo7:2,Dolovo-Spartak5:2,Pobeda-Mladost 1:0, Borac - @elezni~ar 0:5,Omladinac(O)-PlaviDunav4:1,Strela-Omladinac(D) 3:0,BSKBavani{te-Proleter 6:3,StariTami{-Glogow5:2. 1.@elezni~ar 17 2.Jed.Stevi} 17 3.Dolovo 17 4.Spartak(-1) 17 5.Unirea 17 6.Glogow 17 7.Mladost 17 8.Polet 17 9.Proleter 17 10.Pobeda 17 11.Omla.(O)(-1) 17 12.St.Tami{ 17 13.BSKBavani. 17 14.Borac 17 15.Omla.(D)(-1)17 16.Strela(-1) 17 17.Pl.Dunav(-1) 17 18.Pan~evo(-1) 17

16 13 12 12 10 8 8 8 6 6 7 6 6 5 5 4 3 0

1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 0 2 1 2 2 3 3 1

0 2 3 4 4 6 6 8 8 8 10 9 10 10 10 10 11 16

82:13 49 75:23 41 55:21 38 42:18 36 48:34 33 40:29 27 34:25 27 34:33 25 41:50 21 20:44 21 41:32 20 36:37 20 40:49 19 27:41 17 40:52 16 20:34 14 19:46 11 9:122 0

SvetozarMijin(Kabel)

KABEL: \urikin 7, Bari} 7 (Bogdanov 7), Radoji~i} 7, Celin 7, Krsti} 6, An|i} 7, Uzelac 7, Bubwevi} 7, Ha|inac 7 (Klincov 7), Sekuli} 6 (Mijin 7), Stani} 6. Od po~etka ~eta mladog trenera Jovanova krenula je sa samo jednim ciqem, da pobedi. Re|ale su se {anse [vedi}a, Stanojevi}a i Veselinovi}a, ali raspolo`enog strelca nije bilo. U 20. minutu iskusni [vedi} je primorao igra~e Kabela da ga zaustave nedozvoqenim startom, a siguran izvo|a~ najstro`e kazne bio je najboqi strelac jeseweg dela prvenstva Nemawa Stanojevi}. Sve do 82. minuta bilo je sve za zaborav, da bi tada iz jedne naizgled bezopasne situacije Bubwevi} odlu~io sa {utem daqim od 25 metara iznenadiv{i golmana Supi}a. N.D.Turajli}

Starigrad Omladinac 2:0(1:0) BA^KA PALANKA: Stadion Starog grada, gledalaca 150, sudija Jurkovi} (Novi Sad), strelci Radi} u 9. i Miladinovi} u 54. minutu. @uti kartoni Bjelo{ i Zelen (Stari grad). STARIGRAD: \urkovi} 7, Bogunovi} 7, Trifunovi} 8, Mustafovi} 8, Famili} 7, Bjelo{ 7 (Bulatovi} 7), Markovi} 7, Miti} 7, Zelen 7, Miladinovi} 8, Radi} 7 (M. Trivunovi} 7). OMLADINAC: Zeqkovi} 6, Samarxi} 6, Tomi} 6 (Mare{~uk ), Peceq 6, Avdi} 6, Batar 6, Miji} 6 (]upina -), Tomi} 6, Pupovac 6, @ivkovi} 7, Ratkovi} 6 (]eli}-). Doma}i fudbaleri brzo su do{li u vo|stvo. Ve} u 9. minutu Radi} je uspeo da pogodio gol gostiju i dovede svoju ekipu u vo|stvo. Nakon vode}eg gola, re|ale su se {anse pred golom Zeqkovi}a ali gola nije bilo. Kona~an rezultat utakmica postavio je Miladinovi} u 54. minutu. Napada~ Starog grada je sa 20 metara preciznim udarcem po zemqi pogodio levi ugao gola golmana Zeqkovi}a. M.\.Kremenovi}

Hercegovac -Veternik 1:0 GAJDOBRA: Stadion Hercegovca, gledalaca 100, sudija ]etkovi} (Vrbas), strelac Mirko Hrwez u 32. minutu. @uti kartoni, Nov~i}, M. Hrwez, Ra~i}, S. Hrwez (Hercegovac), Alavawa, Da{i}, \uri} (Omladinac). Crveni karton: Staki} (Omladinac). HERCEGOVAC: Baq 7, Smaji} (Pudar -), S. Hrwez 6, Vukosav 6

}a, doveo svoju ekipu u vo|stvo, {to je bio i kona~an rezultat. M.\.Kremenovi}

Metalac-Obili} 1:0(0:0) FUTOG: Igrali{te Metalca, gledalaca 100, sudija: Ili} (Beo-

VRBAS: Vrbas - Jedinstvo 2:0, TEMERIN: TSK - Sutjeska 2:0, [AJKA[: Borac ([) - Kabel1:1,BA^KAPALANKA:Stari grad - Omladinac 2:0, GAJDOBRA:Hercegovac-Veternik1:0, PETROVARADIN: Petrovaradin-Tvr|ava0:0,FUTOG:Metalac-Futog-Obili}1:0,\UR\EVO:Ba~ka1923-Vojvodina2:1. 1.Kabel 2.Vrbas 3.TSK 4.Jedinstvo 5.Borac([) 6.Tvr|ava 7.Sutjeska 8.Veternik 9.Petrovar. 10.Metalac 11.Ba~ka 12.Omladinac 13.Vojvodina 14.Hercegovac 15.Starigrad 16.Obili}

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

9 9 9 8 8 6 6 5 4 5 5 5 4 4 3 2

5 1 3 3 2 4 3 4 2 5 6 3 6 3 5 5 6 5 3 7 3 7 2 8 3 8 3 8 1 11 3 10

29:9 25:16 21:11 26:21 24:20 25:20 15:12 11:13 18:14 16:18 22:25 20:20 16:23 11:20 11:33 22:37

32 30 29 27 26 24 24 20 18 18 18 17 15 15 10 9

vi}, D. Trivunovi}, Si. Trivunovi}, St. Trivunovi}, M. Trivunovi}, Mati} i Ru`i} (Ba~ka 1923), a Lavrwa, Markov, Mom~ilovi}, Kova~evi}, Bubowa, Isak (Vojvodina). BA^KA 1923: M. Kalajxi} 7, Markovi} 7, Mati} 6 (St. Trivunovi}), Si. Trivunovi} 6, Spasojevi} 6 (]irin), Radanovi} 6, Jankovi} 7, G. Kalajxi} 7, M. Trivunovi} 7, D. Trivunovi} 8, Ru`i} 7. VOJVODINA: Vla{kalin 6, Lovre 6, Biro 6, Makai 6, Isak 7, Markov 7 (Raki}), Jovi} 7, Kova~evi} 7, Lavrwa 6 (Bjelogrli}), Jak{i} 7, Bubowa 6. U veoma nervoznom me~u \ur|ev~ani su se propisno izproma{ivali pogotovo u prvom poluvremenu. Nakon odli~nog prodora Du{ko Trivunovi} je uspeo da savlada golmana Vla{kalina. Deset minuta pre kraja majstorski je slobodan udarac izveo Ru`i}. Kada su doma}i po~eli da slave pobedu, rezervista Bjelo-

KartonijadauTemerinu TSK–Sutjeska2:0(0:0) TEMERIN: Stadion TSK-a, gledalaca: 300, sudija: Krneta (Ba~ka Palanka), strelci: M. Rosi} (iz penala) u 55. i Rabqenovi} u 86. minutu, `uti kartoni: Daki}, Vi{ekruna, Kova~evi}, Gajica (TSK), Kraq, Rodi}, Jeli}, Tadi}, Obradovi}, Ga{ovi}, @ugi} (Sutjeska). TSK: Petkovi} 7, Stojanovi} 7, Mandi} 8, Daki} 7, Vi{ekruna 7, Gajica 7, Kova~evi} 7, M. Rosi} 8 (^ipe - ), S. Rosi} 9, [ere{ 7 (Rabqenovi} 8), Mileti} 7 (Simeunovi} 7). SUTJESKA: Ga{ovi} 6, Jeli} 7, @ugi} 6, Drin~i} 6, Tadi} 7, Rodi} 7, Obradovi} 6, Cicmil 6 (@i`i} - ), Kraq 6, Tom~i} 6 (Koj~i} - ), Jaki} 6. Posle rovovske borbe, sa ~ak 11 `utih kartona, Temerinci su u drugom poluvremenu prona{li kqu~ za bravu ~vrstih gostiju iz Ba~kog Dobrog Poqa i naneli im tre}i uzastopni poraz. Kreator trijumfa, bio je mladi Sr|an Rosi}, zadao je najvi{e glavoboqe odbrani Sutjeske i ostavio odli~an utisak. Najpre je iznudio najstro`u kaznu, a siguran realizator bio wegov prezimewak Marko, a ~etiri minuta pre kraja odigrao je ulogu asistenta, dok je Vladimir Rabqenovi}, udarcem glavom, stavio pe~at na pobedu. M.Meni}anin ~in). Strelac: Stanojkovi} u 75. minutu. @uti kartoni: Lazendi}, Sapawo{, Karanovi} (Metalac), a Rodi}, Mar~eti}, Kobilarov, Kalajxija (Obili}). METALAC: Milo{ Jeli~i}, Latinovi}, Bubuq, Karanovi}, Sapawo{, Jela~a, Stanojkovi}, Gli{i}-Mandi}, Ardali}, Lazendi}, Majki}. OBILI]: \urovi}, An|i}, Kalajxija, Vu~ini}, Mar~eti}, Rodi}, Krsti}, Kobilarov, Stojanovi} (Bukvi}), @ivojinov, Ili}. Na opro{taju od vernih navija~a Futo`ani su stigli do slatkog minimalca. Po {ansama rezultat je mogao biti mnogo ubediqiviji. Umalo da doma}ine u nadoknadi vremena stigne kazna za proma{aje, jer je u posledwem minutu mladi i talentovani golman Milo{ Jeli~i} smelom intervencijom spre~io da gosti odnesu bod. Pobednik je re{en u 75. minu tu, kada je Milo{ Stanojkovi} retko vi|enim golom savladao \urovi}a. M.Po.

Ba~ka1923-Vojvodina 2:1(0:0) \UR\EVO: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 200, sudija: Nikoli~in (Novi Sad). Strelci: D. Trivunovi} u 66. i Ru`i} u 80. za Ba~ku 1923, a Bjelogrli} u 90. minutu za Vojvodinu. @uti kartoni: Marko-

gli} je za goste postigao po~asni gol. Nakon posledweg zvi`duka sudije Nikoli~ina gosti su na pravili gu`vu, pa je interveni sala i policija kako bi smirila ekipu iz Ba~kog Gradi{ta, koja je bila nezadovoqna delewem pravde. M.Po.

Petrovaradin -Tvr|ava0:0

PETROVARADIN: Igrali {te Petrovaradina, gledalaca 150, sudija: Bo`oki (Koviq). @uti karton: Zelin~evi} (Tvr|ava). PETROVARADIN: Rankov, Kne`i}, S. Jankovi}, Tomi}, [arac, Mom~ilov, Spaji}, Jankovi} (Staj~i}), Dragin (Vasi}), Molnar, Cveti}anin (Vlaisavqevi}). TVR\AVA: Vu~kovi}, [omo{i, Vig (Devi}), Lazarevi}, Zelin~evi}, [e}erov, Kajganov (Rosi}), Doro{ki, Krsti}, Vlaji}, Je`. O~ekivali su fudbaleri Petrovaradina da }e se pobedom oprostiti od polusezone. Me|utim, nai{li su na tvrd orah, raspolo`enu ekipu iz Ba~a, kojoj je ovo osma utakmica bez poraza. Igralo se tokom celog me~a ~vrsto uz nekoliko prilika na obe strane, ali su golmani Rankov i Vu~kovi} bili na visini zadatka za ipak realnu podelu bodova. M.Po.


20

svet

utorak27.novembar2012.

NEMIRIUEGIPTUZBOGDEKRETAPREDSEDNIKA

UKRATKO Blokada traktorima BRISEL: Stotine proizvo|a~a mleka iz nekoliko zemaqa Evropske unije ju~e su traktorima blokirale [umanov trg u Briselu, kako bi protestovali protiv niske cene mle~nih proizvoda. Proizvo|a~i mleka iz Belgije, Holandije, Nema~ke i Francuske su u okviru akcije „1000 traktora” zatvorili prilaz evropskim institucijama, a za ju~e po podne su planirali vo`wu kroz centar grada. Briselske gradske vlasti su upozorili gra|ane da ne koriste automobile, jer je saobra}aj bio te{ko poreme}en zbog protesta.

Zemqavrtoglavotone uekonomskikolaps KAIRO: Odluka egipatskog predsednika Muhameda Mursija da se stavi iznad svih zakona zemqe nastavqa da potresa Egipat. Demonstranti su na trgovima, izvr-

[trajknovinara MILANO: Udru`ewe italijanskih novinara najavilo za ju~e {trajk zbog predlo`enog zakona u kome je zadr`ana odredba iz ere fa{izma, prema kojoj je novinarima za klevetu zapre}ena zatvorska kazna, a za urednike nov~ana globa. U saop{tewu nacionalnog Udru`ewa italijanskih novinara se isti~e da predlo`eni zakon ograni~ava slobodu medija i da }e najavqeni {trajk obuhvatiti radio, televiziju, novine i agencije, preneo je AP. Senat se ju~e izja{wavao o meri kojom je predvi|ena kazna zatvora do godinu dana za novinare osu|ene za klevetu, dok odgovorni urednik mo`e da bude ka`wen sa 50.000 evra. Parlament je predlo`io zakon po{to je jednom uredniku izre~ena kazna od 14 meseci zatvora za klevetu, {to je nai{lo na protest Reportera bez granica. Udru`ewe novinara `eli da odredba o zatvorskoj kazni bude u potpunosti ukinuta.

Poginula 23rudara PEKING: Broj poginulih rudara u eksploziji metana u rudniku ugqa u Kini koji se dogodio u subotu porastao je na 23, saop{tili su lokalni zvani~nici. Spasioci su prona{li tela petorice rudara koji su stradali pre dva dana u eksploziji u jami rudnika Siang{ui u provinciji Guixou, pernela je agencija Sinhua. Po prvim nalazima istrage, za nesre}u je kriva nedovoqna primena mera sigurnosti u rudniku, prenela je agencija. Posle eksplozije u rudniku ugqa, koji je vlasni{tvo kompanije Pan|ang, ukupno 28 rudara je ostalo zaro bqeno pod zemqom. Brzom intervencijom spasilaca pet rudara je spaseno i izvu~eno 18 tela nastradalih kopa~a. U kasnijm pretragama prona|ena su tela i preostalih rudara. Zbog velikog broja privatnih i divqih rudnika ugqa Kina je jedna od zemaqa sa najve}im brojem nesre}a u rudnicima, uglavnom zbog zaostale opreme i nepridr`avawa mera bezbednosti.

Muhamed Mursi

{na vlast najavquje {trajkove, a zemqa vrtoglavo tone u ekonomski kolaps. Iako je ovo 21. vek, mo`e se

re}i da je Egipat je dobio faraona. Ovako se najsa`etije ocenuje dekret predsednika Mursija da bude izuzet od svih mogu}ih kritika dok se ne napravi novi ustav. Pri~u o faraonu su po~ele novine, prihvatili su je demonstranti, a najvi{e pravosudno telo Egipta poziva sve advokate na {trajk dok predsednik ne povu~e spornu odluku. „Ovako poku{avamo da odbranimo vladavinu zakona i suverenitet dr`ave. Ne mo`emo nikuda da krenemo dok se vlast ovoliko udaqava od zakona”, navodi Sibi [abil iz advokatske komore Egipta. Egipatska ekonomija po~ela je da staje na noge posle arapskog prole}a, ali najnoviji nemiri mo-

gli bi da zadaju najte`i udarac budu}nosti ove zemqe. „Berzanski indeksi su za svega par dana pali ~itavih 10 odsto. Mi smo boqe poslovali ~ak i tokom ja nuarske revolucije, jer smo o~ekivali promene i dolazak novih investicija. A sad, zbog ovakvih poteza vlasti, gubimo vi{e nego tokom svrgavawa Mubaraka”, istakao je Ahmed Farsal, sa berze u Kairu. Vode}i sekularni politi~ar Mohamed el Baradej upozorava da dijalog s islamisti~kim predsednikom nije mogu} sve dok ne opozove uredbe o sudskoj nedodirqivosti. Ipak, ministar pravde Ahmed Meki po~eo je da posreduje u okon~awu krize izme|u izvr{ne i sudske vlasti. Ovo je prvi javni znak da vlada poku{ava da re{i najte`u krizu koja je pogodila Egipat posle revolucije. Na ulicama se najavquju jo{ brojniji protesti.

POBEDASEPARATISTANALOKALNIMIZBORIMAUKATALONIJI

Masovnakoalicija bezapsolutneve}ine BARSELONA: Separatisti~ke stranke u {panskoj Kataloniji pobedile su na lokalnim izborima u tom regionu, ali vladaju}a koalicija CIU nije osvojila apsolutnu ve}inu. CIU, tehni~ka federacija dve stranke - Demokratske konvergencije Katalonije i Demokratske unije Katalonije - dobila je 50 od 135 mesta u regionalnoj skup{tini, dok je, tako|e separatisti~koj, republikanskoj levi~arskoj stranci ERC, pripalo 21 mesto. CIU je pro{la lo{ije nego {to se nadao wen lider Artur Mas, s obzirom na to da je do sada u regionalnoj skup{tini imala 62 mesta. Na regionalnim izborima uo~i kojih je Mas poru~io da }e u slu~aju pobede raspisati referendum o nezavisnosti - zabele`en je rekordni odziv bira~a, ~ak 68 odsto, za 10 odsto vi{e nego na prethodnom glasawu pre dve godine. Tokom dana izbora, s balkona i prozora u Kataloniji vile su se katalonske zastave sa crveno-`utim prugama ili separatisti~ke zastave koje imaju plavi kvadrat s belom zvezdom. I CIU i ERC zala`u se za otcepqewe Katalonije od ostatka [panije, zbog ~ega bi mogle da se udru`e i pokrenu referendum o nezavisnosti, iako Mas nije dobio apsolutnu ve}inu, na koju je ra~unao. Na Masovim predizbornim skupovima mogle su se videti zastave

Evropske unije, a on sam rekao je da bi nezavisna Katalonija brzo postala ~lanica EU, preneo je BBC. Kada su rezultati izbora po~eli da pristi`u, Mas je saop{tio da

stavili analiti~arka Blanka Kolewikova i ekonomista Rax Badijani, navodi se da je ~ak i Mas oprezan u pozivawu na potpunu autonomiju tog regiona.

dnevnik

SIRIJA

Kasetnabomba pogodilaigrali{te DAMASK: Sirijski vojni avion „mig” ispustio je kasetnu bombu na jedno igrali{te u selu Deir el Asafiru, isto~no od Damaska, pritom ubiv{i 10 dece, tvrde opozicioni aktivisti, a prenosi Bi-Bi-Si. Oni tvrde da su na selo ba~ene dve kasetne bombe, a jedan mu{karac je za Rojters rekao da je na zemqi prona|eno 70 bombica od kojih se sastoje kasetne bombe. „Niko od ubijenih nije stariji od 15 godina”, istakao je Abu Kasem, opozicioni aktivista iz Deir el Asafira. Kasem je dodao da je 15 qudi raweno u tom napadu i demantovao da su u selu bili pobuweni~ki borci. Oni izvode operacije u okolini sela, rekao je on.

Sirijski pobuwenici zauzeli su hidroelektri~nu branu na reci Eufrat, koja predstavqa strate{ku lokaciju, tvrde opozicioni aktivisti. Oni navode i da su kurdski pripadnici provladinih snaga i pobuwenici u severnom gradu Ras al-Ajn, blizu turske granice, skopili primirje. Sirijska opservatorija za qudska prava, grupa opozicionih aktivista sa sedi{tem u Londonu, izvestila je da su pobuwenici ju~e ujutro zauzeli branu Ti{rin, na severu, koja snabdeva strujom nekoliko oblasti. Pobuwenici su u izjavi za AP rekli da je re~ o strate{koj lokaciji ~ije zauzimawe predstavqa „veliki udarac za re`im”.

NORVE[KA

Policijaseizvinila Jevrejima OSLO: Norve{ka policija ju~e se izvinila jevrejskom narodu za ulogu koju je imala u hap{ewu i deportaciji na stotine Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Predstavnici jevrejske zajednice pozdravili su izviwewe, navode}i da, iako je „malo zakasnilo”, za iz viwewe nikada nije kasno, prenela je agencija AFP. Izviwewe se podudarilo sa 70. godi{wicom deportacije 532 norve{ka Jevreja, 1942. godine. „@elim da se izvinim u ime norve{ke policije i svih odgovornih za izvr{ewe deportacije norve-

{kih Jevreja u koncentracione logore”, rekao je novoimenovani direktor policije Od Rajdar Humlegard. Vlada Vidkuna Kvislinga, koji je pogubqen 1945. godine, naredila je deportaciju na stotine Jevreja iz Norve{ke 1942. godine. Izviwewe policije upu}eno je 10 meseci nakon izviwewa premijera Jensa Stoltenberga. Od 2.100 Jevreja koji su `iveli u Norve {koj na po~etku Drugog svetskog rata, 772 je deportovano, a samo 34 je pre`ivelo koncentracione logore.

POJAS GAZE

Hamaspodr`ava AbasovzahtevuUN

}e pokrenuti konsultacije, jer `eli da pitawe nezavisnosti stavi na pregovara~ki sto. Me|utim, nezavisna Katalonija je jo{ daleko. Desni~arska {panska vlada premijera Marijana Rahoja ka`e da bi referendum o nezavisnosti bio u suprotnosti sa Ustavom i zdravim razumom, i naneo bi {tetu svim [pancima. Prema rezultatima ispitivawa javnog mwewa koje je sproveo {panski list „Pais”, na referendumu o nezavisnosti 46 odsto Katalonaca bi glasalo za referendum, a 42 protiv. U izve{taju „Global insajta” sa sedi{tem u Londonu, koji su sa-

„To bi otvorilo Pandorinu kutiju i, izme|u ostalog, dovelo do ustavne krize u [paniji, a mo`da i do {irewa ‘zaraze’ na druge periferne regione sa separatisti~kim aspiracijama. To bi zadalo udarac dr`avnim finansijama, ali i pokrenulo pitawe da li bi katalonska dr`ava pored [panije i unutar EU bila funkcionalna”, zakqu~uje se u izve{taju. Po{to nije uspeo da dobije ve}a poreska ovla{}ewa od [panije, Mas je raspisao izbore i obe}ao referendum o samoopredeqewu za ~etiri godine, ako dobije mandat za to.

GAZA: Lider Hamasa Kale{ Ma{al rekao je palestinskom predsedniku Mahmudu Abasu da podr`ava wegova nastojawa za unapre|ewe statusa Palestine u UN. Podsetimo, Mahmud Abas je vo|a Hamasovog rivala, Fataha. Me|utim, saop{tewe o podr{ci izgleda da ne odra`ava stavove rukovodstva Hamasa u pojasu Gaze. „Kaled Ma{al je u telefonskom razgovoru sa palestinskim pred sednikom Mahmudom Abasom potvrdio da Hamas pozdravqa korak u Ujediwenim nacijama za status dr`ave posmatra~a”, navodi se u saop{tewu izdatom tri dana pre nego {to }e Abas zatra`iti od Generalne skup{tine UN da unapredi status Palestinaca od entiteta posmatra~a. ^lanovi Hamasa u Gazi su pro{le nedeqe porekli da podr`avaju Abasa, podse}a Rojters.

Mahmud Abas

Abas }e tra`iti priznawe statusa dr`ave posmatra~a za Palestinu na Zapadnoj obali, pojasu Gaze i isto~nom Jerusalimu, terito rijama koje je Izrael osvojio u {e stodnevnom ratu 1967. godine. Tome se protive Izrael i SAD, ali se o~ekuje da }e za glasati ve}ina ~lanica Generalne skupstine UN.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI EHUDBARAK Izraelski ministar odbrane Ehud Barak, arhitekta izraelske politike prema iranskom nuklernom programu, najavio je da se povla~i iz politike. Na iznenadnoj konferenciji za novinare Barak je rekao da se ne}e kandidovati ni za slede}i Kneset. „@elim da posvetim vi{e vremena svojoj porodici. Ose}am kao da sam se istro{io bave}i se po litikom, koja nikad nije bila moja strast„.

SILVIOBERLUSKONI Biv{i premijer Italije Silvio Berluskoni izjavio je ju~e da razmi{qa o povratku u politiku za parlamentarne izbore u martu 2013.”Mislim da neko ko je imao ~ast da vodi italijansku vladu skoro 10 godina treba da raz mi{qa o toke kako da se postigne modernizacija Italije, ta liberalna revolucija”, rekao je Berluskoni u televizijskom intervjuu.

[TEFANFILE Evropski komesar za pro{irewe [tefan File rekao je u Zagrebu da zemqe regiona koje te`e ~lanstvu u EU, mogu da ostvare evropske ambicije koriste}i hrvatsko iskustvo i zamah koji }e nastati ulaskom Hrvatske u Uniju, 1. jula 2013. godine. „ Vrlo sam uveren u predanost Hrvatske tome da se posveti preostalim pitawima koja smo naglasili u posledwem izve{taju”.

PRAVILOKOJEJEUVEODIREKTOR[KOLE„PERS”UKEMBRIYU

Ima{10sekundidasla`e{ iizbegne{kaznu KEMBRIY: Jedna privatna sredwa {kola u Kembrixu, u Engleskoj, „na gra |u je” |a ke ko ji uspeju da se pri~om izvu ku iz pro ble ma, pa ~ak iako uverqivo sla`u profesore, objavio je britanski sajt „Dixital spaj”. U~e ni ci {ko le „Pers” mogu da budu po{te|eni kazne za „mawe prekr{aje” ukoliko im po|e za rukom da u trenutku smisle dobar razlog i ako se uverqivo i elo kvent no od bra ne. Di rek tor {ko le Ed Eliot objasnio je {kolsku po li ti ku za list „Kembrix wuz”.

[kola „Pers” u Kembriyu

„Kao di rek tor, `e lim da dam svoj doprinos stvarawu generacije koja brzo misli i ve{to ko mu ni ci ra ta ko {to |acima koji naprave mawi prestup dajem 10 sekundi da se re~ima izvuku i izbegnu kaznu”. „Mnogi na taj izazov odgovaraju izvrsno, ~ime raz vi ja ju {arm i elo kven ci ju po treb nu budu}oj generaciji britanskih preduzetnika”, objasnio je direktor. Eliot je ocenio i da je u `ivotu va`no nau~i ti da se re ~i ma, u kratkom vremenu, re{i krizna situacija i izbegne nevoqa.


kultura

dnevnik

utorak27.novembar2012.

21

ПАСКАЉЕВИЋЕВФИЛМНАФЕСТИВАЛУ УИТАЛИЈИ

МЕЂУНАРОДНИФЕСТИВАЛСАВРЕМЕНОГПОЗОРИШТА„ДЕЗИРЕ“УСУБОТИЦИ

„Кад сване дан” награђен Гранпријем

Глумци, невидљивијунаци

Филм Горана Паскаљевића “Кад сване дан”освојио је “Гран при”за најбољи филм на Међународном филмском фестивалу у италијанском граду Терни. Фестивал је био одржан од 18. до 25. новембра, а програм су чинили филмови са заједничком тематиком -“Породица, народи и религије”,саопштено је из ‘’Интермедиа нетворкса‘’. Председник фестивала је пољски редитељ Кристоф Зануси, док су гости фестивала били -италијански филмски редитељи Нани Морети, Лилиана Кавани, као и позната француска глумица Катрин Спак и редитељ Лука Манфреди који је био председник овогодишњег жирија.У писму којим програмски директор фестивала Оресте Крисостоми честита Паскаљевићу наводи се: “Публика је овацијама поздравила Ваш филм,који је по мишљењу присутних филмских критичара

SUSRETI

Позориште „Костолањи Деже“ било је центар и трећег дана фестиваласавременогтеатра„Дезире“уСуботици,гдејепредстављеноСловенскомладинскогледалишче (Љубљана), прво наступом управнице Уршуле Цетински на „Дезире Академији“, па представом „Проклет био издајица своје домовине“ОливераФрљића,чиме јеиСуботицанаправилапункруг, што се тиче трилогије овог редитељаобившојЈугославији.

право ремек-дело”. У одсуству нашег аутора, који је на путу за Лос Анђелес,награду на завршној вечери фестивала преузео је Славољуб Матић,први секретар наше амбасаде у Риму. Београдска премијера

„Проклет био издајица своје домовине“ и суботички „Кукавичлук“представесукојесебавераспадом Југославије, провокацијом политичкогстава,алииуметничкомрепрезентацијомистинеокрвавомубијању„браћеисестара“. Ван још увек живог контекста „бивше Југославије“, занимљиво је било чути да представа „Проклет био издајица...“ бележи успешна гостовања по земљама Европе, где се увек нађе понеки

љеа 212 (са представом „Зоран Ђинђић“),алии,пресвега,глумачком ансамблу позоришта жељног дадокажесвојувеликутрадицију. Представа„Затосамсрећан“је итимистички експерименту коме Јуре Новак игра самог себе као човека осуђеног на несрећу, који стално прича о томе како је срећан. Кључна заврзлама је у томе да Јуре Новак представу организује као спонтану вечеру на којој се пије, једе, све са цигаром на

филма “Кад сване дан”,који је,иначе, српски овогодишњи представник за награду Америчке филмске академије, популарног Оскара, биће одржана 24.децембра у Центру ‘’Сава‘’ уБеограду.

КЊИЖЕВНИК РАДИВОЈ ШАЈТИНАЦ

Фришке бескрајне банатске бајке брзо заспао,или због нечег другог, никада до краја нисам чуо ту бајку, нити сам упамтио којом се поуком завршава.Тако сам и написао бајке,које очекују од оних који их читају да сами наслуте крај, да их сам писац не исприча до краја,него да их они који знају банатски језик доврше на себи својствен начин -каже Шајтинац. Шајтинац подсећа да је књига настајала пре неколико година, из недеље у недељу на страницама недељног издања „Дневника„, уз подршку уредника Ђорђа Писарева, као колекција лирских репортажа и лирског дневника, бајки за недељно поподне. „Дилинкуца„ је писана руралним, паорским банатским језиком, у неку руку је наставак раније написане „Банатске читанке„, тако да представља део бајковите банатске књижевности. -Банат је изузетно духовит и бајковит предео. Ликови у овим бајкама су људи који су се носили са ветром,са млеком које се скупља из маслачка, као што се скупља и од стада која се чувају на банатским пашњацима.Ти људи су се Фото:М.Митровић носили идејом да је не- Наслов „Дилинкуца„ је везан могуће да је овде постојало било за сећање из детињства.Наше тет- какво море,јер да је море постојаке када су из села долазиле у град ло,нека би се сипа задржала у крои спавале код нас у Бечкереку,у со- шњама багрења. Та врста фантаби су увек започињале бајку у којој стика која је поживела у обичном је главни лик била дилинкуца. Да човеку је нешто са чиме се Банаћали због тога што сам био мали па ни носе, да не би неко помислио

Стари банатски израз дилинкуца ретко се још употребљава,aзадржао се у сећању Радивоја Шајтинца,па и неким деловима нашег и румунског Баната: значи исто што и дилеја, луцкаста жена, или неко ко се смешно облачи.Отуда и наслов најновије Шајтинчеве књиге „Дилинкуца -Кратке и фришке банатске бајке„, коју потписује и његова ћерка етнолог-антрополог Људмила Шајтинац,обогативши је фотографијама патинастих банатских мотива.

како је овде све тако пусто да ти се чини да је небу доста земље,а да је земљи доста неба.У фришким банатским бајкама су занатлије,паори,ловци,удаваче које су сневале да побегну у велике градове,живописци, писци, сликари и сви они који су ткали судбину уживо,која се овде дешава. Он признаје да је књига била део породичног пројекта и сна, уз жељу да је изда као ауторско издање са својом ћерком,дипломирним етнологом, која се бави теренским радом,а уједно на завидном нивоу и фотографијом. Фотографије су према уверавању писца, врло битан део ове књиге,јер дају могућност да онај ко треба да досања те бајке још боље на њих ослони. -У овом случају слике не илуструје текст,нити текст објашњава слике, него је јединство заједничке идеје, да се заустави један моменат на основу којег ће они који су са стране ући у саму суштину живота и приче -појашњава Шајтинац. - Само смо Роки Балбоа, или Силвестер Сталоне, и ја,имали ту срећу,да он добије споменик у Житишту,а ја да објавим овако лепу књигу. А разлог што је прва промоција приређена у Народној библиотеци „Бранислав Нушић„ у Новом Кнежевцу је због тога што је књига ових бајки настајала и у Новом Кнежевцу. Пошто сам видео да прве бајке надмашују стилску раван лирске репортаже,осетио сам да сам читаоцима и овдашњим житељима, који ме увек радо примају у своје окриље,дужан да прва промоција буде управо тамо. М. Митровић

Из представе „Проклет био издајица своје домовине“

Паралелносаовимпрограмом, одвијаласе„мала“,интимнапредстава „Зато сам срећан“ Јуре Новака, Катарине Стегнар и Уршке БродарГледалишта„Глеј“иЗавода „Поза“, такође из Љубљане (Словенија).Подсећањаради,ријечки„Турбофолк“(бионадругом „Дезире“ фестивалу), љубљански

разлог да представа о распаду „братстваијединства“,којасеподударасараспадомдржавасоцијалистичкогуређења,пробудивеликоинтересовање. Део успеха може се захвалити котроверзном редитељу Оливеру Фрљићу, на фестивалу „Дезире“ представљеном и наступом Ате-

ВЕЧЕРАС СЕ У КЦНС ОТВАРА 7.ФЕСТИВАЛ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА „ВИВИСЕКТ”

Употразизадемократијом Седми Фестивал о људским правима “Вивисектфест”, под називом „У потрази за демократијом„,отвара се вечерас у 19часова у Културном центру Новог Сада. Програм овог фестивала документарног филма и фотографије чине

рас у19часова.Фестивалтраједо 30.новембра,аулаз на све програме је бесплатан. На овом фестивалу посвећеном теми „У потрази за демократијом„, биће приказанодевет документарних филмова домаћих и иностра-

пројекције документарних филмова, представљање књиге проф. др Мијата Дамјановића „Демократија - Епизода мистерија„ (28. новембра у 18часова),и изложба фотографија Јарослава Папа „Децембарска револуција у Румунији 1989” која ће бити отворена вече-

них аутора који,по речима организатора,указују на изазове пред којима се налазе не само друштва у транзицији већ и друштва са демократском традицијом. -Да ли постоји само један,универзални модел демократије примењив за сва друштва и која су

КОНЦЕРТУЛОНДОНУПОВОДОМПЕТДЕЦЕНИЈАРАДА

Тријумфалан повратак „Ролингстонса” „Ролингстонси„ тријумфално су се вратили на лондонску позорницу прексиноћ првим од пет концерата планираних поводом 50 година рада. Како преносе светске агенције, чувени британски бенд није показао никакве знаке старења или умора - осим на избразданим лицима. Фронтмен Мик Џегер,који је био у савршеној вокалној форми, њихао се и плесао током двоипосатног концерта. Стонси су са стилом обележили пола века постојања емотивном свирком на којој су се бивши басиста Бил Вајнман и гитариста Мик Тејлор придружили старим пријатељима на сцени препуне лондонске О2 арене. Прексиноћњи концерт први је од пет ме-

гаконцерата заказаних поводом 50 година од када се бенд први пут појавио у једном малом лондонском клубу одлучан да ода пошту мајсторима америчког блуза. Џегер,који је наступио у уским црним панталонама, црној кошуљи и светлуцавој кравати, захвалио се публици на лојалности. „Невероватно је да и даље ово радимо а невероватно је и да ви и даље купујете наше плоче и долазите на наше концерте. Хвала вам,хвала,хвала„,рекао је он Гитариста Кит Ричардс,чији је опстанак изненадио многе који су мислили да ће подлећи дроги и алкохолу, био је још отворенији: „Успели смо.Срећан сам што вас видим. Срећан сам што видим било кога„.

Жестока свирка бенда,како преноси АП,није била шала а додатну драж дали су јој Тејлор који је свирао током „Midnight Rambler„ и Мери Џеј Блајџ која је подигла публику на ноге извевши са Џегером „GimmeShelter”. Бенд ће пола века постојања прославити још једним концертом у Лондону и три у Њујорку.Минитурнеја Стонса кулминација је неколико врло запослених месеци, снимања и проба бенда који је први пут наступио у клубу Марки у лондонском Оксфорд стриту у јулу 1962. Осим концерата,поводом 50 година бенда, објављен је и фото албум,две нове песме,видео спот, документарац а фановима је приређено и неколико припремних свирки у Паризу. (Танјуг)

крају, ужива. А главни јунак има туморнамозгуичитавнизфутуристичкихмедицинскихпротетика. У паузама спремања оброка, дружења десетак гостију, прегледања бројне литеаратуре и преслушавањарокмузике,Јурећесе испоставити као невидљиви, једаноднас. И. Бурић

ограничења и могуће алтернативе за даљи демократски развој. Како очувати темељне претпоставке демократије и освојити нове слободе и права, једно је од кључних питања савременог света.Која је улога грађана у демократској реконструкцији друштва?Који су изазови демократије у случају Србије? Нека су од питања која ће бити покренута у јавности кроз фестивал посвећен теми „У потрази за демократијом„ – указују организатори овог фестивала.-Основна намера овог програма је да подстиче људе да критички размишљају не само о основним претпоставкама демократије већ и о путевима даљег демократског развоја. На фестивалу ће бити приказани филмови “Нема ћутања” (Шведска),“Белоруски сан”(Русија),“Правда за Сергеја”(Холандија),“Наше новине” (Холандија), “Овде сам!”(Србија),”Картонера” (Немачка),“Еквадор”(Француска), “Југо, кратка аутобиографија”(Србија),и“Јесам ли сретна?”(Хрватска). По завршетку фестивала у НовомСаду,одјануараћебитиорганизовани и путујући фестивали удесетградовауСрбији:Ниш,Зајечар,Врање,Пријепоље,Пожаревац, Београд, Суботица, Кикинда, СомбориЗрењанин. Н. П-ј.

ИЗЗАВОДАЗАКУЛТУРУВОЈВОДИНЕ

Конкурсзагодишњенаграде За стваралачке резултате у култури и уметностиизаунапређивањекултурногживотаунашој покрајини,ЗаводзакултуруВојводинедодељује четиригодишњенаграде.Тимповодомовихдана јерасписанконкурснакојисепозивајуаутории другипредлагачи,даконкуришузаугледнапризнања. То су Искре културе за савремено стваралаштво,анаградајенамењенамладомауторудо35 година иМедаљекултуре којеседодељујуутри

категорије: за мултикултуралност и интеркултуралност,заочувањекултурногнаслеђаизаукупностваралаштво/рад. Годишње награде ЗКВ се састоје из уметничкогпредметаиновчаногизноса.Образложенеи документоване предлоге треба послати у три примерка,до31.децембра,наадресуЗавода-Војводе Путника 2, Нови Сад. Признања ће бити урученапочеткомследећегодине,насвечаности уВладиАПВојводине. Р. Л.


22

utorak27.novembar2012.

oglasi

dnevnik


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

PRIRODNI PREPARAT protiv hemoroida, ispitan u nadle`noj slu`bi i li~no proveren, eliminisan za 7 dana, deda Rado{. Telefon: 064/24055-49, 037/490-797. 64779

^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Telefoni: 064/953-3943, 021/6618-846, 063/84-85-495. 64627 KUPUJEM zlato. Najboqa cena u gradu. Telefon: 064/9945002, Savi}. 64794

utorak27.novembar2012.

Sa tugom i bolom u srcu opra{tamo se od na{eg dragog kuma

Posledwi pozdrav ~ika

23

S dubokim bolom u srcu opra{tamo se od dragog prijateqa i kolege

Dragana [u}aka ~oveka koji je zadu`io sve nas, a najvi{e wegov [trand.

Prodanu Dragana [u}aka

Porodice Tau{an i Olu{ki. 64986

od Uro{evih drugova: Jovane, Jelene, Damjana, Milivoja i Uro{a sa porodicama.

Posledwi opro{taj od na{eg dragog prijateqa

Koleginice iz @ivotne sredine: Jawa, Senka, Dragica i Mira.

64973

64988

Dragom kom{iji i prijatequ

in`. Jovana Stankovi}a Dragi na{ Ico, tvojim odlaskom prestalo je jedno divno zajedni~ko `ivotno razdobqe. Tvoji prijateqi: Beba i Igor Kaleni}. 64987

Stevan Sekere{ Sa tugom i bolom opra{tamo se od na{e Posledwi pozdrav dragom zetu i te~i Stevanu - Sekiju od porodica: [trbenk i Nikolin.

Stevanu Sekere{u posledwi pozdrav. Po~ivaj u miru.

Ivan Filipovi}. 64983

Du{ice Kuzmanovi}

Posledwi pozdrav kolegi i prijatequ

laboratorijski tehni~ar u penziji

dragom

64975

Posledwi pozdrav dragom

Kolege i prijateqi iz laboratorije na Limanu. 64979

Iskreno sau~estvujemo u bolu porodice povodom smrti na{eg prijateqa i saborca iz sportskih dana

Stevanu Sekere{u

Goranu

Generacija VP[ 1958 - 1960.

Vesna i Pe|a Todorovi}.

64984

64985

Verovao si da te je sre}a dugo pratila tokom `ivota. U tvojoj posledwoj utakmici, sre}a te je napustila.

Dragana [u}aka Tvoji drugovi i sportski prijateqi: Branko, Desa, Micka, Jole, Ka{a, Sega, Ki}a, Evgenije, Dr. Mi{a, Kimi, Milanko, Rajko, Vrcan, To{i}, Igor, D. A}imovi}, Neboj{a S, Grba, Zuc, Epifani}, Api} P. 64981

PRODAJEM mewa~nicu u radu, na odli~noj lokaciji. Telefon: 061/68-55-333. 64715

Saose}am u bolu mojih najboqih drugova, Mirka i Milana, za prerano izgubqenim ocem.

Stevan Sekere{

FRU[KOGORSKA ULICA, 44m2, ~etvrti sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{-kredit, 37 hiqada. Tele fon 063/239-411. 63799

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu {ewa odmah, vr{imo emajlira we kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 64893

Isprati}emo te u sredu, 28. novembra 2012. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Dragan [u}ak Sin Igor sa porodicom i }erka Vera.

Porodici izra`avam iskreno sau~e{}e. PRODAJEM ku}u u Rivici ili mewam za odgovaraju}i stan u N. Sadu. Telefon: 061/68-55-533. 64716

Milo{ Radomirovi}. 64980

64972


24

^iTUQe l POMeni

utorak27.novembar2012.

Posledwi pozdrav dragoj

Du{ici Kuzmanovi}

Posledwi pozdrav po{tovanom kolegi, vrsnom stru~waku, rukovodiocu Slu`be proizvodwe

Posledwi prijatequ

dnevnik

pozdrav

dragom

Tu`nim srcem se opra{tamo od na{eg dragog zeta

od porodica: Srdanovi}, Mara{ i Pavlovi}.

64971

Dragom na{em zetu

Draganu [u}aku

[ekiju posledwi se}awe.

pozdrav

Draganu [u}aku

dipl. in`. Jovana Stankovi}a 1926 - 2012.

dipl. in`. hortikulture i

ve~no Porodica Kokotovi}.

Geza i Mima sa porodicom.

Kolektiv JKP „Gradsko zelenilo” Novi Sad.

64978

447-P

64946

Porodica Luka~: Svetislav, Du{anka i Lazar. 64965

Dragom

Posledwi pozdrav na{em

Sa dubokim bolom i tugom, obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ dragi

Vladimiru Ili}u

[ekiju

iz Zmajeva Kolege iz „Javnog vodoprivrednog preduze}a Vode Vojvodine”.

posledwi pozdrav od drugara: Pece, Nene, Mome, Stepija i Bosina.

448-P 64974

Na{em tati

S tugom u srcu smo se oprostili od na{eg dragog oca, dede i pradede

Posledwi pozdrav mom ocu

dipl. in`. Jovan Stankovi} preminuo u 87. godini. Ispra}aj }e se obaviti danas, 27. 11. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Prodanu [e}erovu Uvek }e{ ostati u na{im srcima.

Uro{u Budimirovi}u

Gojka Mihaq~i}a 1933 - 2012.

Wegovi najmiliji: supruga Mirjana, }erka Olivera, sin Zoran, snaja Valerija, unuci Sandra, Nenad i Lana.

Tvoji Sta{a i Uro{.

64976

Mom najboqem drugu

koji je preminuo 24. 11. 2012. godine, i sahrawen 26. 11. 2012. godine, u 15 ~asova, na ^enejskom grobqu.

Sahrana je danas, 27. 11. 2012. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

O`alo{}eni: supruga Gospava, sin Jovan, }erka Nada, unu~ad i praunu~ad.

]erka Jasna.

64927

64959

Sa neizmernom tugom u srcu javqamo rodbini, prijateqima i poznanicima da je na{ dragi sin, otac i brat

[ekiju veliko hvala za sve.

64964

Na{ veliki brat

Na{ sin, tata i mu`

Prodan - Sa{a [e}erov

Prodan [e}erov 1962 - 2012.

1962 - 2012. oti{ao je na posledwe putovawe.

umro je 26. 11. 2012.

Ispra}aj je u sredu, 28. 11. 2012. godine, u 12 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Isprati}emo ga na Gradskom grobqu, u Novom Sadu u sredu, 28. 11. 2012. godine, u 12 ~asova.

Du{an Skenxi}.

Tetka Zlata i sestra Milica.

64977

64968

POMEN

@ivana, Jovan, Ida i wegova deca Uro{ i Sta{a. 64967

Dragom

Posledwi pozdrav dragom prijatequ

Goran ^alija 1961 - 2012. preminuo 25. 11. 2012. godine. Sahrana je danas, 27. 11. 2012. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Sau~e{}e primamo na grobqu od 11-12 ~asova.

Slavica Vasi} - Stojanovi} Sejo, tvoj brat Zoki ve~no o`alo{}en, nikada te ne}e zaboraviti. Tvoji: bratanci Goran i Boki sa porodicama, snaja Dragica i brat Zoki. 64966

O`alo{}eni: otac Milan, majka Dragica, brat Dejan i sinovi Igor, Boris i Marko.

Draganu [u}aku 1954 - 2012.

Draganu

Kad bi prijateqi imali etiketu, na tvojoj bi pisalo 100% posebna. Boja vesela, vrednost neprocewiva, ~uvati od svega i voleti do neba.

od wegovih GORANA.

Vesna sa porodicom. 64960

64951

64970


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragom kom{iji

na{em

Draganu [u}aku

Posledwi pozdrav

utorak27.novembar2012.

Posledwi pozdrav dragom

Staki}: Nada, Du{an, Dejan i Zoran sa porodicama.

Milanovi drugari: Boske, Ja{a, Pura i Dare.

64949

64954

Sa tugom i bolom u srcu obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a supruga, majka i baka preminula u 79. godini.

Goranu ^aliji

Draganu [u}aku

Marica Mi{i}

od porodica Sredanovi} i ^anadanovi}.

Sahrana je danas, 27. 11. 2012. godine, u 13 ~asova, iz kapele, na Gorwekoviqskom grobqu. O`alo{}eni: suprug Cveta i sinovi Mile i \or|e sa porodicama.

64919

Draga

Posledwi pozdrav

Draganu [u}aku

Posledwi pozdrav dragom

Maro

Goranu ^aliji

64936

Opra{tamo se zauvek od na{eg dragog

Posledwi pozdrav majci i babi

Gorana ^alije

Marici Mi{i}

hvala ti za sve. Milanove kolege sa posla.

Sa neizmernom tugom obave{tavamo svu rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga i voqena tetka i baba

Mari

Stric Jovan, tetke Sara i Marija sa porodicama.

od sina \or|a sa porodicom.

nikad pre`aqenoj supruzi posledwi pozdrav od supruga Cvete.

64922

64923

64939

64938

64950

Posledwi pozdrav prijatequ

POMEN

Dragoj

Sestre Maja i Nensi. Mica ^e~uk i Svetlana sa porodicom.

64955

25

Sa bolom i tugom opra{tamo se od

Posledwi pozdrav dragoj kumi

Posledwi pozdrav dragoj majci i babi

Vasa Tasovac 1985 - 2012.

Radovanu Braji}u

Gorana ^alije

Marici Mi{i}

Mari

Godine prolaze, tuga ostaje.

Dragiwa Luinovi} 1931 - 2012.

Sahrana je danas, 27. 11. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Wegovi najmiliji: supruga Dobrila, k}eri Marija i Sla|ana sa porodicama.

od prije Bebe i prijateqa Branka.

Ujak ^ornenki Borislav sa porodicom.

od porodice Jovanov.

od: sina Mileta, snaje Vesne i unuka Cvete, Du{ke i Radoslave sa porodicom.

64952

64948

64928

64941

64940

Posledwi pozdrav prijatequ i kolegi

Posledwi pozdrav na{em

Posledwi pozdrav zetu

dragom

POMEN

O`alo{}eni: sestri} Du{an, snaja Zagorka, unuci Slavko i Darko.

64920

9. 3. 1942 - 19. 10. 2012.

od: Sofije i Gavre sa porodicom.

Danas molim an|ele da ti osvetle put do raja i prona|u najlep{e mesto koje i zaslu`uje{. A ja... meni si ostavila uspomene, patwu i suze. Maj~ice mila, le`em i ustajem pevaju}i ti: Jedna }e suza sa moga lica kroz crnu zemqu sti}i do tebe, da ti donese posledwi pozdrav sad kada re~i ne vrede... Volim te majko, savest me mori, nebeska vrata {irom otvori i nek se to~ak vremena vrati tu gde su tvoji posledwi sati. Tvoja Jadranka. 64925

Sa tugom i bolom javqamo ro|acima, prijateqima i poznanicima da je na{ dragi i voqeni suprug i otac

Draganu [u}aku

19. 6. 1928 - 27. 11. 2009.

od ujne Dragice Ivo{ev sa porodicom: Predragom, Gordanom, Helenom i Minom.

od Mije Male{eva sa porodicom.

O`alo{}ena porodica.

64935

64929

64907

64947

Nade`da Sekuli}

Jovan Stankovi}

Draganu

Radovanu Braji}u

Poranio si i ostavio nas u neverici.

Posledwi pozdrav

Posledwi kolegi

Radi Peri}u

pozdrav

dragom

Radu Peri}u

Dragan [u}ak

Radovan Braji} 1944 - 2012. preminuo u 69. godini. Ispra}aj milog nam i dragog pokojnika je danas, 27. 11. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Tinka i }erke Zorica i Sofija sa porodicama. 64945

Ovo nije bio tvoj voz za odlazak, ~ekali smo revan{ u remiju...

S po{tovawem, Ivan Ferko.

S po{tovawem, kolektiv JKP „Parking servis� Novi Sad.

64921

446/P

Posledwi pozdrav dragom prijatequ od: Goge, Vlaje, Dragana i Branke. 64934


26

06.30 09.00 09.05 10.00 10.10 11.00 11.30 11.55 12.00 12.10 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 15.50 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.05 22.00 22.35 23.00 23.50 00.15 00.40 01.25 02.30

tv program

utorak27.novembar2012.

Добро јутро,Војводино Државнипосао Конструкторске катастрофе Вести Палета Строго платонски Кухињица Име мог сокака Вести Таблоид Грување Вести Некапесмакаже Вести за особе са оштећеним слухом Џонатан Крик: Рвачева гробница Сдругестране Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Документ ТВ Дневник Џонатан Крик: Рвачева гробница Радар Војвођански дневник Један на један Вајтчепел Строго платонски Докумнт Радар Музичкипрограм Таблоид

08.00 09.00 11.00 12.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 00.00

09.05 09.30 10.30 11.05 11.30

ДимитријеБањац

Државнипосао

12.00 13.00 13.05 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 16.15 16.30 17.00 17.30 19.00 19.30 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.20 00.10

Лола Панонско јутро Е ТВ Простор Без цензуре Документарни програм Панонска хроника Војвођанске вести Лола Наш гост Војвођанске вести Агропарламент Војвођанске вести Документарни програм Глас Америке

Храна и вино Серијски програм Украдена срца Азбука родитељства СремскиКарловциодсуботе досуботе Обалска стража Вести Опчињени Истрага Спринт Вести Људи са Менхетна Објектив (слов) Објектив (мађ) Храна и вино Мистерије КГБ-а НС поподне Објектив Опчињени ИЦТ плус Сећања Мистерије КГБ-а Објектив Обалска стража Људи са Менхетна Украденасрца

Аутори: Димитрије Бањац, Никола Шкорић и ДејанЋирјаковић (РТВ1,18.55)

06.40 06.55 08.35 09.35 11.05 11.35 12.00 12.30 12.40 13.10 14.05 14.35 15.00 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.15 23.15 00.05

Кухињица–мађ. Миљеница Гламуртоујоур Војвођанскисинфонијскиоркестарунов.синагоги ХроникаСлавоније,Барањеи западногСрема Еко Чаририболова Вести(мађ) Изравно(хрв) Додатиживотгодинама Добарпосао Све(т)оконас Потрошачкирепортер Нашидани(мађ) Верскаемисија(мађ) Недељнимагазин(ром) ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Кухињица–мађ. Добровече, Војводино(ром) Вајтчепел Грување Палета ТВПродаја

07.15 Европски рели крос 09.30 Одбојка Серије А1:Модена – Цунео 11.15 Шпанска лига:Леванте –Барселона 13.20 НБА:Бруклyн –Портланд 15.30 НБА викли 16.00 Преглед Евролиге 17.00 Руска лига:Зенит –ЦСКА 19.00 Вести

Једрење 34 (Спортклуб,02.45) 19.15 19.45 20.40 21.15 23.15 00.15 02.00 02.15 02.45

Премијер лига, новости Преглед Премиер лига Евролиге Магазин Португалска лига:Мореиренсе –Спортинг Преглед шпанске лиге Шпанска лига:Сарагоса – Селта Вести Премијер лига новости Једрење 34,амерички куп

ОвојеСрбија Новинар ТВ центра у Краљеву Ратко Бечки истражује зашто Стара колонија у Краљеву,у којој има око 400станова,ни после две године од земљотреса није добила планирани изглед. У Стрижи код Параћина започета је електрификација око 400 хектара најплодније земље. Струја ће покретати пумпе за наводњавање поља, што је, како кажу пољопривредници, десет пута јефтиније од тракторских пумпи које сада користе. Из буџета Панчева издвојено је пет милиона динара за самозапошљавање 18 особа и отварање нових двадесет радних места.Бележимо и почетак свињокоља у Банату.Новинар ТВ центра у Ваљеву Слађана Васиљевић истражује како се криза одражава на читалаштво и продају књига. Водитељка: Зорана Коршош-Николић. (РТС 1,15.15)

14.06 14.36 14.58 15.15 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.58 22.00 22.05 23.00 23.03 23.50 00.05 00.13 00.58

Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Мајстори Гастрономад Вести Квадратура круга Путопис Вести Острво орангутана Како се то ради Дневник Спорт плус Истражитељи из Мајамија Евронет Циклус-комедије:Жељазванатрамвај,филм Задњакућа,Србија И ја имам таленат Гастрономад Ово је Србија Војна академија Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Војна академија Песма без граница Вести Упитник Вести Истражитељи из Мајамија Дневник Евронет Хероји Двострука истрага,филм

07.00 07.15 07.45 09.00 09.45 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.10 20.20 21.15 22.20 00.30 00.45 01.35 01.40 02.30 02.55

Ексклузив Експлозив Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Породичне тајне Скривена камера Тачно 1 Лас Вегас Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Породичне тајне Лото Сулејман Величанствени Будванапјенуодмора Филм:Језикснова Ноћни журнал Лас Вегас Срећне вести Породичне тајне Експлозив Ексклузив

08.00 08.15 09.00 09.04 09.50 10.05 10.12 10.38 11.10 11.14 11.35 12.00 12.15 12.30 13.15 13.21

06.41 07.18 07.41 07.51 07.58 08.09 08.36 08.43 08.55 09.22 09.57 10.21 10.52 11.25 11.57 12.34 13.05 14.03 14.30 14.37 14.49 15.16 16.02 16.38 17.07 17.58 19.02 19.25 19.35 19.42 20.01 20.32 21.04 21.59 23.27 23.47 00.06 00.44 01.40

dnevnik

Слагалица Викинг Вики Томас и другари Дени и Деди Добро вече,децо Енциклопедија за радознале Досије икс и окс Српска уметност 19.века Математика у срцу Све боје живота Магазин Лиге шампиона Меразамузику Траг Грађанин СОРТС Савременотумачењесрпске историје Трезор Енциклопедија за радознале Досије икс и окс Српска уметност 19.века Математика у срцу Као мехур од сапунице Време је за бебе Екоглобал Елиза из Ривомброзе Ја имам таленат Викинг Вики Томас и другари Дени и Деди Добро вече,децо ТВ мрежа Вавилон Елиза из Ривомброзе Крвопролиће,филм И ја имам таленат Београдскафилхармонија КонцертБеоградскефилхармоније Трезор Ја имам таленат

Оливера Ђурђевић

Вавилон О три књиге изабраних есеја Данила Киша за чије дело још увек не посустаје интересовање говори Гојко Божовић, издавач, уредник и приређивач ових издања. У центру емисије је и разговор са Оливером Ђурђевић, новинарком којој је недавно изашла књига изабраних интервјуа с домаћим књижевницима и људима из српске културе и уметности. Велики део Вавилона посвећен је и млађој генерацији књижевника. Аутор и уредник емисије је Јасмина Врбавац, режију потписује Марко Шотра. (РТС2,20.32)

07.00 11.00 13.30 13.50 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.30 02.30

Добро јутро ЗвездеГранда Први Национални дневник Скривенакамера Тачно у подне Српска посла Национални дневник Приче које пише живот Прељубници Национални дневник Мала невеста Први кувар Србије Папарацолов Амиџишоу Прељубници Ђавољавечера Српска посла Филм:Дечаковживот

Инсајдер: Правилапљачке Већ годину дана, новинари истражују спорне приватизације,али и пословање Србија гаса који је,после раскида приватизација, преузимао пропала државна предузећа. У склопу тог серијала,требало је да буде емитована емисија о пословању азотаре,односно о трговини пшеницом. Због актуелних дешавања, телевизија Б92 ванредно емитује епизоду о азотари. За инсајдер говоре Душан Бајатовић,директор Србија гаса, Никола Вујачић, тадашњи представник Викторија групе, Владисав Цветковић, директор Агенције за приватизацију и Горан Тасић, директор Дирекције за робне резерве. (Б92,21.00) 07.35 08.45 09.15 09.30 10.00 10.35 12.30 13.50 15.00 16.00 16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 22.05 00.25 01.00 01.20

Ситиивитки У здравом телу Топшоп Кажипрст Вести Дневни магазин Цртани филмови Непобедивибанзуке Никита Вести Спортски преглед Два и по мушкарца Пријатељи Пут око света Вести Непобедиви банзуке Никита Инсајдер:Правилапљачке Филм:Немогућамисија3 Вести Спортски преглед Мистериознислучајеви

08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 14.30 15.00 15.45 16.15 17.00 18.00 18.45 19.00 20.00 22.00 00.00 01.00 01.45 02.00

Цртани филмови Шопингхоличарке Филм:Зонапада Сити новости Филм:Сакупљачкостију Породични обрачун Агенција за СИС Др.Оз Симар Маријана и Скарлет Туркан Собарица са Менхетна Сити новости Опасна игра Филм:БилоједномуМексику Филм:Човекуватри Опасна игра Тријумф љубави Сити новости Филм:Неколикоданаусептембру

05.00 08.00 08.50 09.10 09.35 09.45 10.00 10.55 11.50 12.15 12.45 13.15 13.40 13.55 15.00 15.50 16.00 16.15 17.00 17.55 18.30 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 00.00 01.00 01.45 03.30

Јутарњи програм Бакуган 1 Земља коња Зоки на веселој фарми Поп Пикси Телешоп Винкс 5 Монсуно Бен 10 Моћни ренџери Скуби Ду Бакуган 3 Телешоп Црвени орао Добра жена Вести Телешоп Краљице Стаљин уживо Телемастер Гламур Црвени орао Насловна страна –квиз Граница Скандалозно Долина вукова Црвени орао Добра жена Играни филм Убиство 101,филм

МилеваПавловић

Граница:Заведи па владај У вечерашњој емисији ћемо са нашим гостима разговарати о томе да ли је изрека: „Заведи па владај” само шала или у њој има истине... Открићемо да ли су вештији заводници мушкарци или су то пак жене,колико смо склони да се препустимо чарима завођења ношени заносом иако смо негде, у подсвести свесни ризика... Гости су: др Милева Павловић, Драгослав Бокан, Жељка Здјелар и Данијела Карић. Водитељ је Јелена Весковић. (Хепи,20.30)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Суботом поподне,14.00Живети свој живот,15.00Спортски преглед,16.00Освета,17.00 Политикон, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,00.30Ток шоу

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм

08.00Дечији програм,08.30Изблиза,09.00Кухињица, 09.30 Дечији програм, 10.00 Метрополе и регије света,12.00Репризе вечерњих емисија,14.55Инфо,15.30Кућица у цвећу,16.55Инфо,17.30Бибер,18.00Култура тела,18.30Кухињица,18.55Инфо,19.30Бибер,20.15Отворени екран ,21.15Рат,револуција,герила,22.00Бибер,22.30Инфо,23.00Филм,00.30 Бибер,01.00Ноћни програм

12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,21.15Ток шоу:Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 12.00 Катедрале, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

utorak27.novembar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

18

27

РАЗГОВОРИ С МИЛОШЕВИЋЕМ

Пише: АјворРобертс 07.15 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Уштедети купујући Шта не треба обући Шминкање са Клио Екстремни преображај Медијум са Лонг Ајланда Најбоље из породилишта Најбољи амерички кувар Стручњак за торте Компулзивно гомилање Мисија „Мени„ Уштедети купујући Спасавање оронулих грађевина Шминкање са Клио Шта не треба обући Алесандрова кухиња Стручњак за торте Екстремни преображај Најбоље из породилишта Моја лажна беба Ургентни центар Мајами инк: Време за Кат и Оливера Екстремни преображај

07.40 Добро јутро, Хрватска 10.13 Митским путовима 4, док. серија 11.08 Кључ у руке 1, док. серија 12.00 Дневник 12.42 Пркосна љубав 13.32 Др Оз 2) 14.30 Културна баштина 14.45 Скица за портрет 14.55 Међу нама 15.35 Моја трапула, док. филм 16.03 Луда кућа 18.00 Контакт: Слова до крова 18.23 8. спрат 19.10 Тема дана 20.13 Параван 21.08 Циклус хрватског филма: Плави 23.30 Планина Брокбек, филм 01.43 Секс и град 6

07.35 08.30 08.45 09.00 11.10 11.35 12.50 14.00 15.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 21.00 22.05 22.30 00.15 01.55 02.55

08.00 Наполеон 09.00 Ћелија 10.00 Нефертити и изгубљена династија 11.00 Средњи век 12.00 Фарма из Едвардијанског доба 13.00 Звезде сребрног екрана 14.00 Излазак из сенке 15.00 Исток-Запад 16.00 Ћелија 17.00 Царство мора 18.00 Фарма из Едвардијанског доба 19.00 Мистерије олупина на дну океана 20.00 Тајне Партенона 21.00 Брдо храма 22.00 Наполеон 23.00 Царство мора 00.00 Тајм тим година

Вилењаци Срећни клинци Филм: Скерлетна улица Филм: Збогом 20. век Филм: Вуковар једна прича Филм: Бади, светски првак Филм: Shine a light Филм: Клан вампира Еротски филм Еротски филм

Клан вампира Пет пријатеља се бави чудним радњама. Неки пресецају вене док други пију истичућу крв. Род, вођа, веома психотични младић, убија Хедерине родитеље, краде им кола и креће на лудачки пут... Улоге: ДруФулер,Алекс Брекенриџ, Тимоти Ли Депрејст,МаринаБлак Режија: ЏонВеб (Синеманија,22.00)

Јагањци и лавови Џаспер Ирвинг је амерички сенатор републиканац који претендује на место будућег председника. Управо даје велики интервју амбициозној телевизијској новинарки, у којој јој помно излаже своје виђење рата у Авганистану. Истовремено, двојица америчких студента, подстакнута идејама славнога професора политикологије, укључују се у рат желећи да допринесу победи... Улоге: Роберт Редфорд, МерилСтрип,ТомКруз,ЕндруГарфиелд,ПитерБерг Режија: РобертРедфорд (ХРТ2,20.00) 07.59 08.24 08.47 09.10 10.00 13.30 14.00 15.00 – – – – – – – 20.00 21.38 22.32 23.17 00.00 00.45 01.33

ДруФулер

06.00 07.35 09.05 10.55 12.20 12.50 15.15 16.45 18.35 20.05 21.45 22.45 00.10 01.40 03.20 04.55

Пингвини мога тате Последњи воз Чекајући Супермена Марс тражи маме Холивуд на снимању Почетак Викинг Вики Прави кантри 2: Поклон Завера ћутања Најбољи тата на свету Царство порока Последње истеривање ђавола Бунтовник Мамурлук у Бангкоку Експеримент Тата је снимао безобразне филмове

Галилео ТВ продаја Исплати се Флешпојнт Ексклузив таблоид Крв није вода Ружа ветрова Сулејман Величанствени Флешпојнт РТЛ 5 до 5 Галилео Ексклузив таблоид РТЛ Данас РТЛ Времe Крв није вода РТЛ Времe Ружа ветрова Сулејман Величанствени РТЛ Вести Анђели и девице, филм Нинџа - ТВ премијера, филм Астро шоу РТЛ Данас

Анђели и девице

МерилСтрип 08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Добра жена Браћа и сестре Филм: Ван контроле Вокер, тексашки ренџер Видовњак Монк Вокер, тексашки ренџер Добра жена Браћа и сестре Филм: Одлазак са сцене Монк Видовњак Премијера: Краљевски болесници 22.20 Премијера: Пандури новајлије 23.20 Хаваји 5-0 01.20 Вокер, тексашки ренџер

07.20 08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 19.20 20.20 21.20

06.00 07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 23.00

06.00 08.00 10.00 11.30 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.15 02.30

Телетабис Девојчица из будућности Фантастични пријатељи Школски час Пренос седнице Хрватског сабора Обртник и партнер Школски час Пренос седнице Хрватског сабора Жупанијска панорама 100% предузетник У канцеларији Потрошачки код Из свих оружја, филм Телетабис Куварски дует, док. серија Јагањци и лавови, филм Др Хаус Заштитница сведока Звездана врата: Свемир ЦСИ Лас Вегас Којак Дарма и Грег

Нема издаја Љубавна песма Биографија - Мет Дејмон Прва забрањена љубав Дете беса Биографија - Колин Фарел Између љубави и игре Хепи Гилмор Биографија - Ема Томпсон Дете беса Момци с Мадисона Град без невиних душа Судњи дан: Прича Џона Листа

Наша кућа из снова Млади револвераши 2. Мапетовци освајају Менхетн Мапетовци у свемиру Септембар Браћа Блуз 2000 Запослени људи Алиса Мистерија Инвуд парка Гледај ме Секси слаткице Очарана

У Италији у 14. веку црна куга сече све пред собом. Како би избегли опаку болест и смрт, неколицина младих Фирентинца бежи из града и сакрива се на село. Желећи да скрате време и одагнају црне мисли, причају приче о авантурама и романсама... Улоге: ХајденКристенсен, Миша Бартон, Тим Рот, Рајан Картвајт, Крег Паркинсон Режија: ДејвидЛиленд (РТЛ,22.30)

МишаБартон

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Амерички чопери Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како то раде? Како се прави? Врхунско градитељство Генералка Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како се прави? Разоткривање митова Моћни авиони Опасни летови Позадина авионских несрећа Пецање голим рукама

08.30 09.15 10.15 11.15 12.15 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.15 23.45 00.30

Фудбал Уметничко клизање Скијашки скокови Биатлон Фудбал Уметничко клизање Крос-кантри скијање Биатлон Скијашки скокови Крос-кантри скијање Пливање Бокс Бокс Мотоспортови Рели Скијашки скокови Биатлон

С

Младић стиже на сахране и свадбе

пољни зид санкција поставиле су САД делом У међувремену, Караџић је покушавао да изврши и да умире албански лоби веома утицајан у државни удар. Рачунали смо на Милошевића да Њујорку. Зато је Милошевић гледао на Запад предузме акцију. Он је почео чудном дигресијом. као на непријатеља; нуди мало, не обећава ништа и Рекао је да сматра да треба да трошим 90 одсто свог поставља бројне захтева који, по њему, задиру у времена на комерцијална питања а не политичка. унутрашње ствари Србије и (што је за њега кључ- На то сам одговорио да морам трошити толико врено) ако се прихвате, доводе у питање његов останак мена на политичка питања, од којих већину само он на власти. Под штетним утицајем своје марксистичке супруге и других неокомунистичких саветника, почео је да окреће СРЈ према Истоку. Узори су му били Кина и Северна Кореја. Флертовао је с комунистичком опозицијом у Русији; базу власти је пренео на левичаре и појачао је контролу унутар своје партије, уклањајући оне чији би се ставови могли тумачити као превише независни. Уклонио је главни стуб економске стабилности – Драгослава Аврамовића, гувернера НБЈ-а бившег економисту Светске банке, само неку недеља после његове посете Лондону због разговора које сам ја уговорио с гувернером Банке Енглеске. Прогнозирао сам да ће, ако се не учини ништа да се Милошевић преусмери, бити две веома негативне последице. Прво, Србија ће наставити да се политички поларизује, с екстремном десницом, која је имала широку подршку. Друго, он неће бити спреман да озбиљно преговара о Косову. А и једно и друго погађа наше интересе. Позната сопсобност Србије за сплеткарење и дестабилизацију, која далеко превазилази њене границе, захтева да уложимо озбиљне напоре да Председника Зорана Лилића нико није схватао озбиљно усмеримо СРЈ према Западу. може решити. Милошевић је наставио једном од заМој телеграм је побудио извесно интересовање у кукуљених логичких вежби, којом је желео да докаЛондону, али око Косова Американци нису подно- же да је смена премијера босанских Срба „добра сили заједничке иницијативе с Европљанима. Били ствар“ јер показује суштинску слабост Караџићеве су очигледно осетљиви на оптужбе Албанаца да су позиције и његову параноју у односу на све људе за у Дејтону њихови интереси заборављени и ограни- које се сматра да добијају инструкције из Београда. чили су своју активност на настављање снажне криНа једном састанку у јуну 1996, три месеца пре тике српске репресије у Покрајини, отварање Ин- првих постдејтонских избора, поново сам разговаформативног центра САД у Приштини (косовски рао с Милошевићем о ситуацији у Босни јер је поАлбанци су га сматрали неком врстом амбасаде) и ново почело да се говорка о увођењу санкција прооштре приговоре европским партнерима због лудо- тив СРЈ ако Караџић и Младић не буду смењени. сти признавања СРЈ. Што се тиче већине Европља- Милошевић је обећао да ће присили вођство босанна, то није носило никакав печат одобравања већ са- ских Срба на то да именује Биљану Плавшић за в. д. мо признавање чињеница на терену. председника. То признање је условило У међувремену смо се промену мог звања – од отсвађали с Милошевићем Под штетним утицајем своје правника послова у амбазбог генерала Младића, косадора – иако сам водио марксистички оријентисане супруге ји је дошао у Београд на амбасаду већ две године. сахрану једног генерала и других неокомунистичких Одмах по сле церемоније војске бо санских Срба. саветника, Милошевић је почео предаје акредитива предМилошевић је рекао да нида све више окреће СРЈ према седнику државе Зорану је ни знао да Младић долаЛилићу, који је углавном зи. Али, и да је знао, сахраИстоку. Узори су му постали Кина омаловажаван као безначана је света ствар код Срба и и Северна Кореја јан, речено ми је да Милоне може се ометати. Рекао шевићу предам поруку мисам да се међународна занистра спољних послова о потеби уклањања Кара- једница осећа понижено због Младићеве слободе да џића и Младића с функција и што бржег напретка у дође у Београд. Милошевић је рекао да се то неће вези с Косовом. Милошевић је пажљиво прочитао поновити. Поновило се годину дана касније кад је поруку, али није одмах реаговао. Додао сам да од Младић тајно био на свадби свога сина. њега очекујемо да употреби сву своју моћ да натера У знак реакције на моје критике његове политиКараџића да се повуче. Милошевић се подсмехнуо ке, Милошевић је изразио презир према мом однона идеју да је Караџић осетљив на позиве на патри- су с Вуком Драшковћем. Описао га је као трећераотизам. Рекао је да не очекује да Младић буде про- зредног политичара који је у младости био велики блем јер ће се он повући или одступити брзо. Пово- националиста. Одговорио сам да он није био сам у дом Косова, Милошевић је рекао да се спрема да тим ставовима. (Примедбу је игнорисао). Ипак, покрене питање школства. После мог стандардног Драшковић је сад снажан заговорник мировног проприговора на жалостан недостатак људских права цеса и Дејтона. Нагласио сам Милошевићу да сам на Косову, замолио сам га да тамо врати неке еле- се те године више састајао с њим него с Драшковименте поверења одређеним мерама, као што је осло- ћем. На то је одговорио да је то одраз њиховог релабађање политичких затвореника. Могао би проме- тивног значаја. Рекао сам да из искуства на пређанити политичку климу најавом амнестије. Одгово- шњим функцијама знам да је увек лакше виђати се рио да ће добро размислити и то је било све што је с опозиционарима јер они имају више времена на учинио. располагању. KwiguAjvoraRobertsa„RAZGOVORISMILO[EVI]EM”mo`etekupitiukwi`ari „Slu`benogglasnika”(Jevrejska13,NoviSad)za 864dinarailinaru~itiprekotelefona 021/6622–609imejlaknjizara4@slglasnik.com

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{taredakcija@dnevnik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GlavniiodgovorniurednikAleksandar \ivuqskij (480-6813).GeneralnidirektorDu{an Vlaovi} (480-6802). Ure|ujeredakcijskikolegijum: Nada Vujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),Dejan Uro{evi} (ekonomija480-6859), Petar Tomi} (desk,no}niurednik480-6819),Vlada @ivkovi} (novosadskahronika,528-765,faks6621-831), Nina Popov-Briza (kultura480-6881),Svetlana Markovi} (vojvo|anskahronika480-6837), Vesna Savi} (svet480-6885),\or|e Pisarev (dru{tvo480-6815),Mi{ko Lazovi} (reporta`eifeqton480-6857), Branislav Puno{evac (sport480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), Ivana Vujanov (revijalnaizdawa480-6822),Filip Baki} (foto480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), Nedeqka Klincov (tehni~kiurednici480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`baprodaje480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasnisektor480-68-68),Filip Gligorovi} (Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Forum”NoviSad @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

utorak27.novembar2012.

dnevnik

27. novembar 2012. OVAN 21.3-19.4.

Данассесвесводинаинтерпретацију,аненаанализу.Променеуатмосферићеваснатератинаразмишљање. Требало би да очекујете и одређене недоумице у контакту с особамакојесувамнајближе.

BIK 20.4-20.5.

Да ли имате талента за писање? Чини се да имате прецизан и јасан начинизражавања.Могућеједаћете искористити тај свој дар у даљој каријери. Данас то искористите да изразитесвојаосећањапреманекоме.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Данас вас очекује веома пријатан дан.Људићемождабитимањеразиграни,алићемноговишебринутио својим односима. То је оно што вам се допада. Та атмосфера потрајаће самојошнеколикодана.

Можетеданасочекиватиосећајтоплине при контакту с другим људима.Вашиодносипоседоваћенешто посебно нежно и брижно. Чини се као да су људи одједном веома пажљивииосетљиви.

Нећетеданасбитиразочарани.Токомнареднихнеколикоданаоставићетеаналитичкиначинразмишљања постраниидопуститисвојимосећањимадавасводе.Бићетевеомапажљивипремавољенимособама.

Данашњиданјеодличанзакреативност, нарочито за ону врсту која приказујепосебанстил.Вистевеома продуктивна особа, али оно што стваратебићеодразпоследњемоде. Потрудитеседабудетесвоји.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Волите врло озбиљне дискусије о важнимпитањима.Поновостеизградилисветнаначинкакавжелитеда га видите са својим пријатељима. Ипак, чини се да вас је данас умор сустигаоидавамјепотребанодмор.

Далисечестопонашатекаодаје свет статичан и да се ништа не мења? Понекад можда мислите да је човечанство константно и да свет функционише на одређен начин. Да листеикадачулизаеволуцију?

Данас дозволите емоцијама да се помешају с вашим мислима. Шта има доброутомедаговоритесебиданештоморатеакозаистанеможетедаиздржите?Штаједоброувеликимпринципимааковашесрценијеузњих?

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Данас ће вас можда неко упитати за мишљење. Често размишљате о стварима које су недоступне другим људима. Данас ће вам се учинити каодастезавирилиусебеикренули употрагузаодговорима.

Данасћетесеосећатикаодакорачатеуназадусвојупрошлост.Једна ваша половина осећа носталгију за старимдобримвременима,докдруга живизабудућностинеплашисеупуштањаунепознато.

Данасстевеомаосетљивинасвет којивасокружује.Чинисекаодаразмишљате срцем. Могуће је да ћете бити веома осећајни и мање објективникадаемоцијеизвукуононајбољеизвасуодносима.

TRI^-TRA^

V REMENSKA

PROGNOZA

СунЧано

Vojvodina Novi Sad

15

Subotica

13

Sombor

14

Kikinda

14

Vrbas

14

B. Palanka

15

Zreњanin

15

S. Mitrovica 15 Ruma

15

Panчevo

15

Vrшac

14

Srbija Beograd

16

Kragujevac

16

K. Mitrovica 14 Niш

15

Evropa

И тоПлИје

НОВИСАД: Топлије,узсунчанепериодеиумеренуоблачност.Дуваће умерен југоисточни ветар. Притисак око нормале с тенденцијом опадања.Минималнатемпература4 степена,амаксимална15 степени. ВОЈВОДИНА: Релативно топло, уз сунчане периоде и умерену облачност.Ветарумерен,уБанатукрајемданапојачана кошава.Притисакоконормале,с тенденцијомопадања.Минимална температура 3,амаксимална 15степени. СРБИЈА: Топло за ово доба године, уз дуже сунчане периоде. У ПоморављуиПодунављу дуваће умеренакошава.Притисакоконормале,с тенденцијомопадања.Минимална температура 0,амаксимална 17степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: УсредуичетвртакпојачанјугоисточниветаруПоморављуиПодунављу,алиузпорасттемпературе, која ће бити изнад 15 степени. У четвртак пролазна киша. У другој половини седмице облачно, с кишом повремено, уз постепени падтемпературе.Крајемседмицезнатнохладнијепасу могући суснежицаиснегиунижимпределима2.и3.децембра. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Очекивани повољни термички услови погодоваће већини хроничних болесника и осетљивих особа. Поспаност и променљиво расположење сумогућеметеоропатскереакције.

Madrid

9

Rim

17

London

8

Cirih

10

Berlin

9

Beч

9

Varшava

6

Kijev

4

Moskva

1

Oslo

3

St. Peterburg 2 Atina

19

Pariz

9

Minhen

8

Budimpeшta

11

Stokholm

5

Исплатиседружитисе сЧарлијемШином ЧарлиШин и ЛиндзиЛохан зближили су се на снимању петог дела „Мрак филма”, а глумица се пожалила проблематичном колеги како једва излази на крај с пореским дуговањима. Лохановој је потом стигао чек на 100.000 долара, са Шиновим потписом и поруком да се нада да ће јој макар мало олакшати финансијску ситуацију. Линдзин дуг износи више од 230.000 долара, па јој је Шинов чек покрио скоро пола дуга, пише америчка штампа.

SUDOKU

VIC DANA Каквајеразлик аизмеђуженa од7,17,27и37година? Онаод7идесбајкомукревет. Онуод17увучешсбајкомукревет. Онаод27јебајк аукревету. Онаод37каже: ‘’Непричајмибајке, хајдемоукревет!’’

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

88 (-8)

Slankamen

217 (-9)

Jaшa Tomiћ

Apatin

168 (-9)

Zemun

283 (-8)

Bogojevo

160 (-8)

Panчevo

296 (-4)

Smederevo

468 (-2)

Baч. Palanka 180 (-8) Novi Sad

173 (-10)

Tendencija stagnacije i opadawa

SAVA

N. Kneжevac

158 (-2)

Tendencija stagnacije

Senta

227 (0)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

305 (0)

Tendencija opadawa

Titel

208 (-8)

NERA

Hetin

62 (0)

TISA

-60 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 185 (-17) Beograd

Kusiћ

228 (-8)

30 (0)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 27.novembar 2012.  
Dnevnik 27.novembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement