Page 1

KO U SRBIJI RADI, A KO ZABU[AVA

VANDALIZAM NA NOVOSADSKOM GROBQU

Ministar od radnika napravio neradnike

Oskrnavqeni grobovi `rtava po`ara u „Launyu” str. 13

str. 4

NOVI SAD *

UTORAK 27. OKTOBAR 2009. GODINE

GODINA LXVII BROJ 22524 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

ZAVR[ENA PRVA RUNDA PREGOVORA SRBIJE I MMF-a

@enske penzije i porezi ostaju po starom str. 5

NASLOVI

Politika 2 Italija zatra`ila ratifikaciju SSP-a 3 Dogovor Tadi}a i Da~i}a o Vojvodini?

Ekonomija 4 Legalizacija jo{ nije stigla u op{tine 5 Bezakowe prazni srpskih buyet

Tre}e doba 6 Penzije dogodine moraju iz zamrziva~a

Novi Sad 8 „Informatika” spremila 10.000 tu`bi

Vojvodina 11 Novi gejzir za novu bawu

Crna

OTVOREN 54. ME\UNARODNI SAJAM KWIGA: U eri finansijske oseke, prepustimo se plimi kwiga - to je poruka sa sino}weg otvarawa 54. me|unarodnog sajma kwiga u Beogradu. Najve}a doma}a kulturna manifestacija zapo~ela je zvucima fanfara i buzukija, jer je Gr~ka po~asni gost ovog sajma. Manifestaciju je otvorio predsednik Udru`ewa pisaca Gr~ke akademik

Obla~no s ki{om

13 Goran Kne`evi}: Nisam kriv, sledio sam dr`avnu politiku

Dru{tvo 14 Muzeji se ne uklapaju u program no}nih terevenki

Najvi{a temperatura 16°S SPORT

„ VELIKI PAD ANE IVANOVI]

Tanasis Voltinos, koji je rekao da su u korenima vi{evekovnog prijateqstva na{ih dveju zemaqa pravoslavqe i jake duhovne veze. A kwi`evnik Dragan Veliki} je dodao da se u kwigama sti~e bogatstvo koje nijedna ekonomska kriza ne mo`e uzeti, i da pravila finog gra|anskog pona{awa nala`u da se obavezno poseti Beogradski sajam kwiga, koji traje do 1. novembra. R. L.

SPECIJALNO TU@ILA[TVO U BEOGRADU

Joca Amsterdam optu`en za ubistvo Pukani}a str. 12

str. 16 – 23

„ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA


2

POLITIKA

utorak27.oktobar2009.

VESTI Ja~i smo u svakom pogledu Posle posete predsednika Rusije Dmitrija Medvedeva Beogradu, Srbija je ja~a politi~ki, ekonomski i regionalno, izjavio je ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi}. On je ponovio raniju ocenu da sve zemqe Zapadnog Balkana imaju evropsku budu}nost i da }e biti ~lanice EU, ali da samo Srbija me|u wima ima punu i bezrezrevnu podr{ku Rusije. „To nas ~ini ja~im”, rekao je Jeremi}, uz napomenu da centralni strate{ki prioritet Beograda i daqe ostaje ~lanstvo u EU, i da se to nije promenilo ni posle posete {efa ruske dr`ave. Po wegovim re~ima, prioriteti Srbije ostaju, uz ~lanstvo u EU, odbrana i o~uvawe Kosova i ostvarivawe predvodni~ke uloge u regionu. [to se ti~e inicijative ruskog predsednika o novoj bezbednosnoj arhitekturi u Evropi 21. veka, Jeremi} je rekao da Srbija ho}e da bude deo tog dijaloga, ali da to ne zna~i naru{avawe wene vojne neutralnosti.

Dolazi nam danas Biqana Biv{a predsednica Republike Srpske Biqana Plav{i} bi}e danas pu{tena na slobodu iz {vedskog zatvora Hil{enberg, kao {to je i planirano, re~eno je agenciji Beta u Ministarstvu pravde [vedske. Predstavnica za {tampu {vedskog Ministarstva pravde Xanet Matson nije, me|utim, mogla da navede ta~nu proceduru pu{tawa iz zatvora niti da ka`e ta~no kada }e Biqana Plav{i} napustiti zatvor. Ha{ki tribunal je, podsetimo, odobrio prevremeno pu{tawe na slobodu Biqane Plav{i}, kojoj je 24. oktobra isteklo dve tre}ine kazne od ukupno 11 godina, na koliko je osu|ena za zlo~in protiv ~ove~nosti tokom rata u BiH u periodu od 1992–95. Kako je ranije najavqeno, ona }e, po pu{tawu iz zatvora, iz [vedske doputovati u Beograd.

DNEVNIK

„ D N E V N I K ” S A Z N A J E : KAKO SU DR@AVE ^LANICE EU PROTUMA^ILE IZVE[TAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU SRBIJE

Italija zatra`ila ratifikaciju SSP-a! (Od na{eg dopisnika iz Brisela) Predstavnici dr`ava ~lanica EU odr`ali su pro{le nedeqe raspravu o izve{taju Evropske komisije o napretku Srbije. Kako saznaje „Dnevnik“, tok diskusije pro{ao je pozitivno po nas, ali su registrovani i negativni tonovi pojedinih ~lanica EU, me|u kojima najvi{e zabriwava stav Nema~ke. Berlin je, podr`an od maweg dela ~lanica Unije, insistirao na slabijim delovima izve{taja, pogotovo onim koji se odnose na vladavinu prava, slobodu medija, stawe u pravosu|u, korupciju i organizovani kriminal. – Nema~ka se ~vrsto dr`i zakqu~aka Evropskog saveta ({efovi vlada i dr`ava „dvadeset sedmorice“) iz decembra 2006. godine u kojem se ka`e da pitawa vladavine prava, reformi pravosudnog sistema i dr`avne uprave po evrop-

Ta~i na udaru kritike Evrope

skim standardima moraju da budu postavqena u ranoj fazi procesa pridru`ivawa svake zemqe kandidata ili potencijalnog kandidata za ~lanstvo u EU. To je principijelni stav Nema~ke zbog negativnih iskustava iz posledweg talasa pro{irewa, koji se posebno odnose na Bugarsku i Rumuniju, kada je u pitawu vladavina prava i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i na Kipar, kada je re~ o uvo`ewu i pretvarawu sopstvenih problema u problem ~itave EU – ka`e za „Dnevnik“ diplomatski izvor u EU. Dobra vest za Srbiju je da je Holandija bila izolovana kod pitawa aktivirawa Prelaznog sporazuma, a Italija je, podr`ana od nekoliko dr`ava ~lanica EU, zatra`ila i po~etak ratifikacije SSP-a, {to je, podsetimo, mnogo

va`nije za brzinu evropskih integracija Srbije nego po~etak primene Prelaznog sporazuma. – Ovoga puta Holan|ani su bili u potpunosti usamqeni. ^ak ni Belgija im nije dala podr{ku, mada se ne mo`e re}i ni da su Belgijanci podr`ali na{e stavove, ali nisu, kao prethodni put, stali iza svojih suseda – rekao je za „Dnevnik“ diplomata iz prijateqski nastrojene ~lanice EU. Ina~e, osim Nema~ke, delimi~no kriti~ni bili su i Britanci, ali su oni zamerke kompenzovali sna`nim zalagawem za nastavak evropskih integracija na{e zemqe, dok su tradicionalno nakloweni Beogradu Italijani i [panci bili poja~ani Francuzima, koji su tako|e bili vrlo pozitivni prema Srbiji. @eqko Panteli}

zvao Ta~ija da omogu}i nezavisan i profesionalni rad RTK, upozoravaju}i ga da ako to ne u~ini to mo`e da na{kodi procesu u kojem Kosovo tra`i punu me|unarodno priznawe. @. P.

Unija evropskih radio-televizija (EBU-UER), koja okupqa 125 radio-televizijskih stanica u KOSOVO Evropi, optu`ila je kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija da vr{i politi~ki i finansijski pritisak na Radio-televiziju KoNu`an jasan stav sovo (RTK) tokom predizborne kampawe za loo izborima kalne izbore u novembru. Generalni direktor EBU-UER @an Revejon u pismu Ta~iju je podsePredsednik Socijaldemokratske partije Netio da je EBU-UER postavio na noge RTK pre 10 boj{a ^ovi} izjavio je da mora da postoji jedingodina, po zavr{etku rata, i da je do nedavno stven stav u Beogradu o lokalnim izborima na RTK obavqala svoj posao na profesionalan, Kosovu, umesto „politike za javnost i one ispod pluralisti~ki i nezazvisan na~in. „@alim {to stola“. „Najopasnije bi bilo da zvani~na polimoram da konstatujem da su pritisci va{e vlade tika Beograda bude da se ne izlazi na lokalne pretvorili RTK u medijsko oru`je vladaju}e veizbore na Kosovu, a da ona nezvani~na zagovara }ine i vas kao premijera”, napisao je Revejon u izlazak na izbore, jer to samo mo`e doprineti pismu koje je, osim na Ta~ijevu adresu, upu}eno da jedna zbuwena i ugro`ena etni~ka zajednica, predsedniku Evropske komisije, Savetu Evrope, kakva je srpska na Kosovu i Metohiji, do|e u jo{ OEBS-u i Evropskom parlamentu. Revejon je pogoru poziciju“, upozorio je ^ovi}.

TURSKI PREDSEDNIK ABDULAH GUL U POSETI SRBIJI

Neslagawe o Kosovu nije smetwa saradwi Predsednik Srbije Boris Tadi} izjavio je ju~e, nakon razgovora s turskim kolegom Abdulahom Gulom, da su bilateralni odnosi Srbije i Turske na najvi{em nivou u istoriji dve dr`ave, uz konstataciju da su Turska i Srbija nezaobilazni ~inioci u re{avawu svih pitawa koja su od interesa za region. U razgovoru s Gulom, ~ija je dr`ava priznala jednostrano progla{enu nezavisnost Kosova, Tadi} je ponovio da Srbija nikada ne}e priznati unilateralni ~in Pri{tine, kao i da }e se pravnim i diplomatskim sredstvima boriti za o~uvawe svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. „Me|utim, neslagawe oko Kosova i Metohije ne sme da doprinese uru{avawu na{ih odnosa“, rekao je Tadi}, isti~u}i da se dve dr`ave me|usobno podr`avaju u procesu evropskih integracija. „Dokle god se Srbija i Turska budu zalagale za re{avawe istih problema, bi}e mira na Balkanu”, kazao je, pak, {ef turske dr`ave. Gul je potvrdio da su Srbija i Turska dostigle najvi{i nivo bilateralnih odnosa, koji nemaju samo politi~ku ve} i privrednu dimenziju. On je naveo da su turske kompanije veoma zainteresovane za projekte u Srbiji, kao {to je

Koridor 10, jer se „Beograd i Srbija nalaze na kqu~nom mestu na Balkanu“, i ukazao na va`nost sporazuma izme|u dve zemqe o smawewu taksi, kao i sporazuma o slobodnoj trgovini, koji stupa na snagu krajem godine.

Integritet BiH Tadi} je poru~io da Srbija sna`no podr`ava integritet svake zemqe u regionu pa tako i BiH. „Srbija je, kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, jedan od garanata tog dokumenta. Sve {to se dogovore politi~ari u BiH nama je prihvatqivo“, rekao je Tadi}, uz napomenu da bi nametawe re{ewa bilo kontraproduktivno. Osim ekonomije, koja je bila u fokusu razgovora, dvojica predsednika su se usredsredila i na pitawe me|ureligijske saradwe, pri ~emu je Tadi} predlo`io i izgradwu kulturno-obrazovnog islamskog centra u blizini Beograda. Ina~e, sa predsednikom Turske su razgovarali i premijer Mirko Cvetkovi}, kao i predsednica Narodne skup{tine Slavica \uki}-Dejanovi}.


POLITIKA

DNEVNIK

„DNEVNIK” SAZNAJE

SKUP[TINA SRBIJE

Srbija dobila strategiju nacionalne bezbednosti Skup{tina Srbije zavr{ila je ju~e prvu sednicu redovnog jeseweg zasedawa usvajawem 17 ta~aka dnevnog reda, me|u kojima su set vojnih zakona i dve strategije. Poslanici su ve}inom glasova usvojili strategije o nacionalnoj bezbednosti i o odbrani, izmene i dopune zakona o odbrani i o Vojsci Srbije, Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, Zakon o civilnoj slu`bi, kao i Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije. Usvojen je i Zakon o odliko-

vawima Srbije, Zakon o dijaspori i Srbima u regionu, a izabrani su i ~lanovi u Savet Republi~ke agencije za po{tanske usluge. Skup{tina, s druge strane, nije izbrala ~lana Saveta Republi~ke radiodifuzne agencije jer ni Gordana Su{a ni Milan Be~eji} nisu dobili dovoqan broj glasova. Po zavr{etku glasawa po~ela je nova sednica, utvr|ivawem dnevnog reda, na kojem je vi{e od 50 ta~aka, me|u kojima je i predlog zakona o maksimalnom broju zaposlenih u dr`avnoj administraciji.

Socijalisti i Palma ne}e Su{u... Nijedan kandidat za ~lana Saveta RRA-e nije dobio potrebnu ve}inu glasova u Skup{tini Srbije. Predlo`eni su bili Gordana Su{a, kandidatkiwa NUNS-a, koja je dobila 120 glasova, dok je za Milana Be~eji}a, koga je predlo`io UNS, glasao samo jedan poslanik. Dilemu o tome ko iz vlasti nije podr`ao Su{u razre{io je lider Jedinstvene Srbije Dragan Markovi} Palma, priznav{i da je to klub SPS–JS-a. „Na sastanku kada je bio dogovor o glasawu bio je Branko Ru`i} i re~eno je da }e se glasati za nekog drugog kandidata, a ne za Gordanu Su{u. Nemam ni{ta protiv Su{e, nego sam po{tovao stav dogovora poslani~kog kluba SPS–JS-a. Ru`i}, kao {ef poslani~kog kluba, ide na te sastanke i on nam je rekao da ne glasmo za taj predlog, jer nije dogovor da Gordana Su{a postane ~lan Saveta RRA-e”, jasan je bio Palma.

... a opozicija ne}e Gula Otkazivawe obra}awa predsednika Turske Abdulaha Gula narodnim poslanicima nema veze sa zahtevom opozicije, nego s wegovim obavezama, tvrdi predsednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi}. Nasuprot wenim

re~ima, predstavnici narodwaka i radikala tvrde da su zahtevali od predsednice da otka`e posebnu sednicu na kojoj je trebalo da govori dana{wi gost Srbije, i to zbog ~iwenica da je Turska priznala nezavisnost Kosova.

Hag ne kvari prijateqstva Lider NS-a Velimir Ili} izjavio je da je Biqana Plav{i} osu|ena pod velikim pritiskom, jer „tada nisu imali ni Karaxi}a ni Mladi}a” i da je “ona platila ceh”. „Video sam je pre izvesnog vremena, jednom prilikom s Miloradom Dodikom. U veoma lo{em je zdravstvenom stawu, i to je sigurno ubrzalo odluku da je puste na slobodu. Bio sam s wom dobara prijateq godinama i sigurno }u je posetiti kad bude do{la, bi}e mi drago da je vidim. Se}am je kao velike dame i Srpkiwe. Ne treba, vaqda, da su|ewe u Hagu ugasi prijateqstva koja su godinama trajala!”, obja{wava Ili}.

Te{ko do kvoruma Sednica Odbora Skup{tine Srbije za odbranu i bezbednost na kojoj je trebalo da se raspravqa o produ`ewu va`ewa starih paso{a za jo{ godinu dana, ju~e nije odr`ana zbog nedostatka kvoruma. ^lanovi Odbora trebalo je, naime, da razmatraju

predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama kojim je predvi|eno da plavi paso{i va`e do kraja 2010. godine. Taj zakon je na dnevnom redu nove sednice parlamenta, koja je po~ela ju~e. S. Stankovi}

Zamenik {efa poslani~ke grupe SRS-a u Skup{tini Vojvodine Sa{a Santovac upozorio je ~elnike pokrajinske administracije na to da buxet APV mora da bude donet u zakonskom roku. Pomiwawe mogu}nosti privremenog finansirawa, kao i u prva tri ovogodi{wa meseca, i to tako|e zbog nepotvr|ivawa statuta u Skup{tini Srbije,

3

ZAKON O NADLE@NOSTIMA KONA^NO PRED VLADOM SRBIJE

Dogovor Tadi}a i Da~i}a o Vojvodini? Predlog zakona o prenosu nadle`nosti mogao bi se na}i na sednici Vlade Srbije u ovaj ili slede}i ~etvrtak, potvrdio je “Dnevniku” dobro obave{teni izvor iz vrha vlasti. Po na{im saznawima, nesporazumi izme|u DS-a i SPS-a re{eni su na najvi{em nivou, odnosno me|u liderima stranaka Borisom Tadi}em i Ivicom Da~i}em, tako da je sada doneta definitivna odluka da se okon~a ra{omonijada koja vi{e od godinu dana prati taj zakon i statut Vojvodine. Na{ izvor, ina~e, navodi i da je realno da se, s obzirom na sa-

dr`inu samog zakona o nadle`nostima, predlog statuta ipak ponovo na|e pred pokrajinskim poslanicima. I mada se zna da su LSV i SVM najavili da }e ignorisati ponovno glasawe o tom tekstu, DS ima dovoqno glasova da i ova izmewena verzija dobije “zeleno svetlo” u Skup{tini Vojvodine. Izvor “Dnevnika” tvrdi i da je obezbe|ena ve}ina da statut i zakon o prenosu nadle`nosti dobiju podr{ku I u Skup{tini Srbije, te da u republi~kom parlamentu ne}e biti problema s poslanicima Lige i SVM-a, s tim {to se o~ekuje da,

Pajti}: Predstoji mawe jezi~ko-tehni~ko usagla{avawe Predsednik Izvr{nog ve}a Vojvodine Bojan Pajti} izjavio je ju~e da je siguran da }e proces dono{ewa zakona o nadle`nostima i potvr|ivawe statuta Vojvodine vrlo brzo biti zavr{en, uz mawe jezi~ko-tehni~ko usagla{avawe.”Od po~etka samog procesa nagla{avali smo da je usagla{avawe zakona i statuta deo tog procesa, jer ta dva dokumenta ne mogu da funkcioni{u ukoliko nisu usagla{eni”, rekao je Pajti} agenciji Tanjug.

ukoliko ipak zafali glasova, za ova dokumenta glasa i klub LDP-a. Me|utim, u samom republi~kom parlamentu ju~e je i daqe prevladavala skepsa da je sve dogovoreno, jer poslanici s kojima smo se konsultovali naprosto nisu bili ube|eni u to da je SPS kona~No rekao „da”. Po

KAKO ]E SINDIKATI BRANITI OP[TINSKE VI[KOVE ZAPOSLENIH

Pri~a vi{e politi~ka nego sindikalna Mada je predlog zakona o makpisati Skup{tini Srbije jer, po stranke su mogle jednostavno da simalnom broju zaposlenih u loproceni wenog lidera Branislanalo`e svojim op{tinskim odbokalnoj administraciji po hitnom va ^anka, ~ak i ako do|e do otpurima da u kratkom roku okon~aju postupku stigao u Skup{tinu Sr{tawa 5.648 qudi iz lokalne sacelu pri~u. Ali to se nije dogobije, sindikati pre wegovog usamouprave, taj proces ne}e biti dilo jer lokalnim odborima ne jawa nisu konsultovani i jedini pra}en protestima. odgovara da im neko iz Beograda na~in da poku{aju da ubla`e sta– [to bih ja protestovao za ne“kvari” poslove. U mnogim opvove Vlade Srbije je upu}ivawe kog iz op{tine ko sedi po hodni{tinama je postojala praksa da amadmana, uz nadu da }e ih poslacima i pije kafu? Neka protepartije nagra|uju istaknute ~lanici prihvatiti i podr`ati. Tastuje wegova stranka koja ga je i nove tako {to im daju posao u loko je Savez samostalnih kalnoj samoupravi. Tako sindikata Srbije tokom da }e ovaj, kao i mnogi za[to bih ja protestovao za nekog iz koni u Srbiji, biti priju~era{weg dana sastavqao amadmane na pred- op{tine ko sedi po hodnicima i pije mewen selektivno jer vlalog zakona nakon {to je stima ne odgovara u potpukafu (Branislav ^anak) wegova stru~na slu`ba s nosti – objasnio je ^anak. Iternet-tranice SkupPo wegovim re~ima, i {tine Srbije preuzele tekst zazaposlila – kategori~an je ^aza Vladu i za sindikate bilo bi kona pre vikenda. Kako nam je renak. korisnije da su na vreme napra~eno, formalni sadr`aj tih On smatra da je cela pri~a o vqeni kriterijumi za utvr|ivaamandmana bi}e obelodawen davi{ku u dr`avnoj upravi i lowe vi{ka jer bi tada u op{tinanas, ali wihova su{tina je u tome kalnoj samoupravi mawe sindima ostali profesionalci a ne da se moraju znati ta~ni kriterikalna a mnogo vi{e politi~ka partijski poslu{nici. On, ipak, jumi i socijalni program za otpujer, kako isti~e, svi koji su vinajavquje da }e insistirati na {tawe vi{ka u lokalnoj samou{ak mahom su zapo{qavani po tome da Socijalno-ekonomski sapravi, s tim {to se ne osporava partijskoj liniji, bilo ove, bilo vet pokrene raspravu o ovom zaocena da taj vi{ak postoji. prethodnih vlasti. konu, mada unapred sumwa da }e Ujediweni granski sindikat – Da je postojala `eqa da taj bilo {ta posti}i. “Nezavisnost”, pak, ne}e ni{ta problem bude re{en, politi~ke Q. Male{evi}

tvrdwama na{ih sagovornika, „bi}e gotovo tek kad bude gotovo”, odnosno kada se o zakonu o nadle`nostima izjasni kabinet Mirka Cvetkovi}a, jer to }e, ukazuju, biti jedini koliko-toliko siguran znak da je obezbe|ena podr{ka i tom aktu i statutu Vojvodine. S. St. U KEP-u OBELE@EN DAN CIVILNE PRAVDE

Gra|ane mu~e sudovi „Pokrajinski ombudsman je, otkako je ustanovqen, dobio ogroman broj `albi gra|ana koji se odnose na lo{ rad sudskih organa, iako nismo nadle`ni za tu oblast”, izjavila je, na ju~era{wem okruglom stolu KEP-a povodom Evropskog dana civilne pravde, savetnica ombudsmana za odnose s javno{}u Ankica Dragin, uz napomenuda godi{we dobiju oko 2.500 predstavki Govore}i, pak, o ulozi nevladinog sektora u promociji i poboq{awu civilne pravde, Sa{a Pupin iz Asocijacije za rekreaciju i kulturu Italije (ARCI) istakao je da je NVO, kao tre}i sektor, pored ekonomskog i dru{tvenog, odavno priznat u Evropi, ali da je u Srbiji od 2000. godine prakti~no zamro. „Nevladin sektor je posle demokratskih promena pre{ao u funkciju dr`ave, a danas ga gotovo i nema”, rekao je Pupin. P. K.

U SREMSKOJ KAMENICI NAU^NI SKUP O POMIREWU U REGIONU

VESTI Buyet APV ne sme ~ekati statut

utorak27.oktobar2009.

Santovac je nazvao daqim “zamajavawem gra|ana Vojvodine”.

da ne raspravqa o bitnim stvarima”, kazao je Obradovi}.

Kupovina vremena

Deklaracija protiv nasiqa

Funkcioner DSS Rade Obradovi} izjavio je ju~e da se o statutu APV, zakonu o nadle`nostima, kao i nekim i drugim bitnim pitawima u Skup{tini Srbije ne}e raspravqati bar jo{ mesec dana zbog glomaznog dnevnog reda najavqenog za drugu sednicu jeseweg zasedawa. “Vlast je jo{ jednom kupila vreme

Grupa nevladinih organizacija uputi}e Narodnoj skup{tini “Deklaraciju protiv nasiqa” ~iji je ciq da se iska`e politi~ka voqa da se Srbija obra~una sa svim vrstama nasiqa. Ovu deklaraciju parlamentu }e formalno podneti poslani~ki klub LDP-a.

SARADWA SRBIJE I NEMA^KE POKRAJINE BADEN-VIRTEMBERG

Imamo podr{ku najrazvijenije regije EU Podr{ka Baden–Virtemberga i Nema~ke u daqim evropskim integracijama Srbije i viznoj liberalizaciji, koja se o~ekuje s 1. januarom 2010, bile su kqu~ne teme razgovora potpredsednika Vlade Srbije za evropske integracije s delegacijom Stalnog savetodavnog ve}a Pokrajinske skup{tine nema~ke savezne pokrajine Baden-Virtemberg. – Uloga Nema~ke za proces vizne liberalizacije je najva`nija u okviru EU – rekao je potpredsednik Vlade Srbije Bo`idar \eli}, koji je i kopredsedavaju}i Zajedni~ke komisije za saradwu s ovom nema~kom pokrajinom. Ta saradwa je, kako je \eli} podsetio, utemeqena potpisivawem pro{logodi{we zajedni~ke izjave predsednika Srbije Borisa Tadi}a i pre-

mijera pokrajine Baden-Virtemberg Gintera Etingera. – Ginter Etinger je zvani~ki kandidat Nema~ke za budu}eg komesara EK-a, {to je dobro i za Srbiju, jer nas on dobro poznaje i upoznat je sa svim na{im potencijalima i mogu}nostima – rekao je \eli}. Tokom susreta razgovarano je i o Dunavskoj strategiji, koju Evropa treba da donese do septembra 2010, a usvoji u prvoj polovini 2011. tokom ma|arskog predsedavawa EU. Izradu strategije priprema Radna grupa za Podunavqe, ~iji je \eli} ~lan. – Srbija ima velike potencijale, od plovidbe, turizma do za{tite `ivotne sredine i mo`e da bude zna~ajan partner. O~ekujemo i ovde podr{ku Baden-Virtemberga – rekao je \eli}. D. M.

Istina i pravda nisu prepreka miru Predsednik Skup{tine Vojvodine [andor Egere{i izjavio je ju~e da je pokrajinski parlament pokrenuo regionalnu inicijativu ~iji je ciq istorijsko pomirewe u regionu. Egere{i je na nau~nom skupu pod nazivom “Nacije, dr`ave i dijaspora na prostoru biv{e Jugoslavije” u Sremskoj Kamenici rekao da ta inicijativa podrazumeva uspostavqawe konsenzusa o regionalnom evropskom partnerstvu, kao i dono{ewe deklaracije o pomirewu. Po wegovim re~ima, ta deklaracija nosi sna`nu simboli~ku poruku da politi~ke zajednice s prostora biv{e Jugoslavije moraju da iza sebe ostave pro{lost, koja je puna nepoverewa i sukoba, i da zajedni~ki ja~aju politiku poverewa i po{tovawa identiteta svih nacionalnih zajednica koje `ive na ovim prostorima, kao temeqnu evropsku vrednost. Egere{i je naveo da su u toku konsultacije o toj inicijativi, uz napomenu da ju je Skup{tina Vojvodine pokrenula pod pokroviteqstvom Skup{tine Srbije.

– Odnos dr`ave prema pro{losti je od su{tinskog zna~aja za wenu sada{wost i budu}nost. Politike se}awa slu`e nam da u~imo iz gre{aka na~iwenih u pro{losti – kazao je predsednik vojvo|anskog parla-

~iti iz mitskog i prihvatiti da je suo~avawe s pro{lo{}u dugotrajan, bolan, vi{egeneracijski proces. Istina i pravda ne smeju da se do`ivqavaju kao prepreke miru, stabilnosti i napretku.

Nema kolektivne krivice Predsednik pokrajinskog parlamenta podsetio je na to da je Skup{tina APV 2003. godine donela Rezoluciju o nepriznavawu kolektivne krivice, i objasnio da je na taj na~in poslata poruka da individualizacija krivice predstavqa branu pojavama manipulacije u dnevnopoliti~ke svrhe. “Potvrdili smo zalagawe za punu rehabilitaciju svih prognanih, nevino optu`enih i nevino stradalih tokom i neposredno nakon Drugog svetskog rata. Jer `rtve imaju pravo na dostojanstvo, na istinu i na pravdu”, kazao je Egere{i. menta, i dodao da je suo~avawe s pro{lo{}u potrebno pre svega zbog generacije mladih, “zbog na{e dece”. – Jer, oni su ro|eni prekasno da bi bili neposredni u~esnici, ali dovoqno rano da budu vaspitavani u matrici etnonacionalizma i samozavaravawa. Generacije o~eva }ute, a o zlo~inima roditeqa progovaraju deca. Zato je va`no iskora-

Dvodnevni nau~ni skup “Nacije, dr`ave i dijaspora na prostoru biv{e Jugoslavije” organizuje Centar za istoriju, demokratiju i pomirewe iz Novog Sada, uz pomo} Instituta za istorijsku pravdu i pomirewe iz Haga. Na skupu u~estvuju istori~ari, politikolozi i sociolozi iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Holandije.


4

EKONOMIJA

utorak27.oktobar2009.

KO TO U SRBIJI RADI, A KO ZABU[AVA

Ministar od radnika napravio neradnike Te{ko da }e resorni ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} ubudu}e biti tako rado vi|en radni~ki gost nakon {to je izjavio da su radnici u Srbiji zapravo neradnici. Naime, ministar je kazao da nema napretka u ovom dru{tvu dok se odnos prema radu i prema dr`avi ne promeni, isti~u}i da je produktivnost na{eg radnika generalno 42 odsto. – Neko ko formalno radi osam sati, stvarno radi ~etiri sata. Tu

nema napretka. Mi promovi{emo princip `ivotnog u~ewa i usavr{avawa za svako radno mesto. Za vreme radnog veka, radnik u EU promeni sedam radnih mesta. Kod nas dva. Zna~i, nema vi{e radnog mesta za ceo `ivot. Svako od nas mora da se promeni. Moramo mnogo vi{e da radimo, mnogo vi{e da se usavr{avamo i da budemo boqi od svake konkurencije ako misli-

staje manir da ministri rada daju lo{e ocene o radnicima i zaposlenima, podse}aju}i na to da je prethodni ministar Slobodan Lalovi} `eleo da uvozi radnu snagu iz Kine da bi pokazao da nismo jeftina radna snaga i da malo radimo. – Sada i ministar Qaji} {aqe poruku da su na{i radnici – neradnici. U ovoj dr`avi niko ne}e da ka`e kakva je organizacija rada, u kojim uslovima radnici ovde rade, koliko su pla}eni, kako se po{tuju wihova prava. Najlak{e je iza}i i re}i da su radnici neradnici i time zavr{iti pri~u. [ta je s menaxmentom preduze}a, ~iji je prvi i osnovni zadatak da zaposlenima obezbede da imaju {ta da rade osam sati? Ako oni to ne u~ine, {ta mo`e radnik – pa ne mo`e on da radi osam sati ako posla ima za ~etiri. Svaki radnik bi radio i vi{e od osam sati ako je za to pla}en. Na{i radnici nisu neradnici, a to najboqe pokazuje to {to su, kada odu u inostranstvo, tamo veoma ceweni upravo zato {to su vredni i sposobni – ka`e za na{ list Mijatovi}. Uostalom, dodaje on, lako je “opaliti” po radnicima, ~ak je to mo`da i najlak{e. Za{to ministar Qaji} nije ocenio poslodavce, pa i dr`avu, kao najve}eg, i podsetio ih na to da radnicima ne ispla}uju ~ak ni minimalnu zaradu, da im godinama ne upla}uju doprinose, da izbegavaju pla}awe poreza, da kr{e radni~ka prava u

I ~etiri sata je previ{e Predsednica ASNS-a Ranka Savi} ocewuje da “nije normalno” da ministar rada “ru`i” radnike i da se u isto vreme trudi da gasi po`are i {trajkove {irom Srbije. – Da smo do sada imali Vladu koja bi napravila ambijent da na{i radnici rade puno radno vreme i da imaju {ta da u wemu rade, onda niko ne bi mogao da ka`e da su oni neradnici i zabu{anti. Onaj ko nije ni{ta u~inio da to radniku obezbedi nema ni pravo da ga za bilo {ta kritikuje. O kakvom efektivnom radu se ovde pri~a i kako se on u op{tem neradu mo`e izmeriti? Pa neka radnici i rade ~etiri sata – i to je za ovakve uslove i ovakvu platu previ{e! – zakqu~uje Ranka Savi}. mo da zadr`imo radno mesto i ako mislimo da napredujemo – poru~io je ministar Qaji}. To da vi{e nema sigurnog radnog mesta, kao ni onog za ceo `ivot, zaposleni u Srbiji odavno su osetili jer su stotine hiqada wih za samo devet godina tranzcije ve} izgubili posao. Sigurnost radnog mesta nema ni jedan jedini radnik zaposlen kod privatnika, koji mu mo`e uru~iti otkaz kad god mu se }efne, a to {to su se sigurno ose}ali jedino oni kojima je poslodavac dr`ava je, izme|u ostalog, odgovornost i ministra Qaji}a, odnosno vlasti u Srbiji koja je napravila takvo radno zakonodavstvo da “svoje” ne dira a da one koji rade kod privatnog gazde prepusti na milost i nemilost. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Milorad Mijatovi} ocewuje da ve} po-

svakom pogledu, da ne obezbe|uju dovoqno posla za zaposlene. Predsednik Unije poslodavaca Srbije Stevan Avramovi}, pak, smatra da je ministar Rasim Qaji} u pravu kada tvrdi da se kod nas malo radi, i podse}a na to da je studija UPS-a, ura|ena pre ne{to mawe od dve godine, pokazala da se u Srbiji efektivno radi samo 2,5 sata dnevno. – Verovatno je ministar Qaji} mislio na dr`avnu upravu i javna preduze}a jer se tamo sasvim sigurno mawe radi od punog radnog vremena. Koliko }e radnik tokom dana raditi zavisi i od wega, ali i od poslodavca. Ova ekonomska kriza dovela je do toga da nema vi{ka radnika ve} ima mawka posla i te{ko je sada proceniti koliko se ta~no efektivno radi – ka`e Avramovi} za na{ list. Q. Male{evi}

NEMA DOKAZA O DOGOVORU PROIZVO\A^A O FORMIRAWU CENE UQA

U zejtinu nije bilo monopola? Komisija za za{titu konkurencije nije bila u mogu}nosti da obezbedi dokaz da li je postojao dogovor izme|u proizvo|a~a uqa o formirawu cene i da li postoji zabraweni sporazum, saop{tila je ju~e ta Komisija. Kako se navodi, prema jo{ va`e}em Zakonu o za{titi konkurencije ovla{}ewa Komisije su ograni~ena na pribavqawe isprava, vr{ewe uvi|aja i uzimawe izjava, u {ta ne spada pretres prostorija i oduzimawe isprava. Kako se navodi, Komisija nije utvrdila da su proizvo|a~i jestivog suncokretovog uqa “Dijamant”, “Vital”, “Sunce” i “Banat” zakqu~ili zabraweni sporazum. Podaci o uvo|ewu, odnosno ukidawu promotivnih i nacionalnih rabata i odluke proizvo|a~a kojima se uvode, odnosno prestaju akcione prodaje

Na Novosadskom sajmu danas u 11 ~asova otvara se 9. sajam automobila “Auto-{ou – Novi Sad”, a predsatavi}e se vi{e od 100 izlaga~a – zastupnika i dilera najzna~ajnijih svetskih proizvo|a~a putni~kih vozila, autobusa i kamiona. Iako se sajam otvara danas, ve} ju~e su pred novinarima i kamerama “pozirali” novi modeli. Pred novosadskom publikom bi}e ih 32, i to sve poznati – od “mercedesa”, “pe`oa”, “folksvagena”..., a ju~e je prvi automobil ve} i prodat. Osim me|u putni~kim vozilima, novina ima i u teretnom programu, kao i u prate}im granama automobilske industrije. Izlaga~i su se potrudili da, osim novosti i bogate ponude, kupcima obezbede i povoqne uslove kupovine pa odobravaju popuste, koji se

kre}u i do 11.000 evra. Na sajmu su prisutne i banke, osiguravaju}e i lizing ku}e, te se potencijalnim kupcima nudi kompletna usluga. Sajam automobila “Auto{ou – Novi Sad” otvoren je do 1. novembra od 10 do 19 ~asova. Ulaznica ko{ta 290 dinara, za kolektivne posete staje 190 dinara, koliko je i za decu do 12 godina, penzionere i organizovane |a~ke i studentske posete. D. Ml.

Za oko milion nelegalno izgra|enih objekata u Srbiji kona~no se, izgleda, re{ewe na{lo u umawewu tro{kova legalizacije. Najava ministra Olivera Duli}a s kraja pro{le nedeqe da }e se cena legalizacije ku}a i stanova do 100 kvadrata umawiti ~ak za 60 odsto izazvala je veliko interesovawe investitora koji su gradili bez papira. Oni bi pobli`e `eleli da znaju koliko }e platiti za legalizaciju, me|utim, konkretnih podataka jo{ uvek nema. Ministar Duli} je izjavio da je Ministarstvo za za{titu `ivotne sredine i prostorno planirawe donelo pravilnik o legalizaciji, koji svi tra`e, {to u “Slu`benom glasniku”, {to na sajtu resornog ministarstva, ali bezuspe{no. U tom ministarstvu ju~e su potvrdili na{em listu da ovaj dokumenat jo{ uvek nije objavqen, a mogao bi biti do kraja nedeqe. On }e stupiti na snagu osam dana nakon objavqivawa. U Zavodu za izgradwu grada Novog Sada potvrdili su nam da oko legalizacije vlada totalno zati{je jer se ~eka najavqeni pravilnik, a sli~no je i u drugim gradovima i op{tinama u Vojvodini. Investitori ne `ele da preduzimaju bilo {ta dok ne do-

ra ko{tala od 150.000 do 200.000 dinara, {to mo`e biti orijentir i drugim sredinama. Cene za ostale stabmene objekte, one ve}e od 100 kvadratnih metara i druge objekte, odre|iva}e lokalna samouprava. Novim pravilnikom je predvi|eno da vi{e ne}e biti potrebno brdo papira kojim bi se dokazivalo vlasni{tvo i tehni~ke karakteristike objekta. Ministar Duli} poja{wava da vi{e nije potrebno da se radi projekat, dovoqno je da se preda tehni~ki dokumenat, dokaz o svojini, a to mogu biti i neki stari ugovori koji po sada{wem zakonu o svojini nisu bili priznavani. Rok da gra|ani dostave dokaz o pla}enoj naknadi je 60 dana od dobijawa obave{tewa o ceni i mogu}nosti legalizacije. Sve lokalne samouprave u Srbiji du`ne su da do 11. decembra dostave Ministarstvu podatke o svim bespravno izgra|enim objektima na svojim teritorijama. O~ekivani rok za legalizaciju u Srbiji je dve godine, a od legalizacije se o~ekuje prihod izme|u 300 i 400 miliona evra. Gra|ani koji su ranije podneli zahtev za legalizaciju ne moraju ga podnositi ponovo. R. Dautovi}

Posledwa {ansa Ministar Duli} poru~uje svima koji su gradili bez dozvole da je sada posledwa {ansa da legalizuju svoje objekte. U posledwih dvadesetak godina nekoliko puta je poku{avano da se stanovi i ku}e legalizuju, a umesto toga stalno su se gradile nove zgrade bez potrebne dokumentacije. Ministar obe}ava da }e se sada legalizovati sve {to je mogu}e, a ono {to nije – op{tine ve} mogu po~eti da ru{e. biju sve neophodne podatke. Ministar Duli} je najavio da }e gradovi i op{tine u Srbiji nakon izdavawa pravilnika morati da po{aqu gra|anima pozive za zavr{etak legalizacije objekata i

obave{tewe o ceni. Da bi se investitori orijentisali o novoj ceni legalizacije, Duli} je naveo primer za beogradsku zonu ~etiri, gde bi legalizacija stana ili ku}e od 60 do 70 kvadratnih meta-

PAJTI] S MINISTROM POQOPRIVREDE IZRAELA

Vodosnabdevawe na izraelski na~in Predsednik Izvr{nog ve}a Vojvodine Bojan Pajti} izjavio je ju~e da se sa predstavnicima ministarstva poqoprivrede Izraela dogovorio da srpska pokrajina preuzme iskustva u oblasti vodosabdevawa od Izraela. On je na sastanku sa ministrom poqoprivrede Izraela [alom Simhonom u Beogradu rekao da }e se iskustva u toj oblasti najpre

preneti kroz pilot projekte u Vojvodini i Ma~vi, ali nije precizirao o kakvim projektima je re~ i kada bi mogla po~eti wihova realizacija. Pajti} je rekao da je sa predstavnicima izraelskog ministarstva poqoprivrede dogovorio organizovani dolazak investitora iz Izraela na poqoprivredni sajam u Novom Sadu u maju slede}e

godine. Objasnio je da }e potencijalnim ulaga~ima iz Izraela tada biti predstavqeni potencijali srpske poqopricvrede, poslovno okru`ewe i konkretni poslovi u kojima bi mogli da u~estvuju. Pajti} je podsetio da u Vojvodini posluju dve ve}e izrealske kompanije koje su do sada ulo`ile 12 miliona evra i zaposlile

140 qudi, ali je istakao da to nije ni blizu onoga {to su potenc ijali saradwe srpske pokrajine i Izraela. On je goste iz Izraela upoznao sa podsticajnim merama Izvr{nog ve}a Vojvodine za zapo{qavawe, i rekao da }e potencijalni investitori iz Izraela za svako novoosnovano radno mesto od pokrajinske Vlade dobiti 1.300 evra donacije.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

13,63%

1.926

1.926

SP Laboratorija a.d., Be~ej

12,02%

5.500

104.500

Kopaonik a.d. , Beograd

9,41%

3.720

7.440

Imlek a.d. , Beograd Savremena administracija a.d. , Beograd Pet akcija s najve}im padom

5,20%

1.800

1.800

2,85%

3.999

747.813

Kazimir VG 4 a.d., Kragujevac

Promena % -12,04%

Cena 650

BELEX 15 (821,68 -0,77%)

Promet

Jugo{ped a.d. , Beograd

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,10%

3.009

6.475.110

Agrobanka, Beograd

-1,15%

11.254

4.816.874

Veterinarski zavod, Subotica

-0,32%

616

1.423.270

Komercijalna banka, Beograd

-2,23%

36.027

540.400

Telefonija, Beograd

-0,88%

2.131

428.233

Privredna banka, Beograd

-1,48%

935

185.140

85.690

Metals banka, Novi Sad

1,72%

8.950

107.400

Meser Tehnogas, Beograd

-0,10%

8.171

73.537

Univerzal banka, Beograd

-0,88%

9.100

18.200

5,20%

1.800

1.800

0,00

1.064

0,00

Promet 3.900

Lasta a.d. , Beograd

-11,98%

779

Niskogradnja a.d. , Pirot

-11,82%

388

388

Hoteli Tara a.d. , Bajina Ba{ta

-11,72%

113

5.650

-11,72% Promena %

565 Cena

8.475 Promet

Imlek, Beograd

-0,32%

2.312

1.423.270

Tigar, Pirot

0,00

955

0,00

0,00

10.000

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

1.116,82237

wa, prodajnim cenama i rabatima koje su od 1. januara 2008. do 31.jula 2009. godine odobravali trgovcima i da se izjasne o uvo|ewa minimalne preporu~ene maloprodajne cene. “Dijamant” je komisiji dostavio kupoprodajne ugovore sa trgovinskim lancima i drugim trgova~kim dru{tvima, u kojima je ugovorena primena minimalne preporu~ene maloprodajne cene od strane trgovca i poseban rabat za po{tovawe te cene.

Legalizacija jo{ nije stigla u op{tine

Keramika a.d. , Mladenovac Vojvo|anskih top-pet akcija

23. 10. 2009.

prikupqeni su od trgovinskih lanaca Delta maksi, Merkator i CBA. Na osnovu tih podataka konstatovano je da su proizvo|a~i uqa u septembru i decembru 2008. i u februaru 2009. godine uvodili, odnosno pove}avali, a u junu i julu 2009. godine ukidali promotivne i nacionalne rabate, pri ~emu su se razlike odnosile na iznos rabata i datum obave{tavawa trgovaca o promeni rabata. Pregledom dostavqenih obave{tewa, ustanovqeno je da sadr`e i minimalnu preporu~enu maloprodajnu cenu uqa, a pojedini proizvo|a~i su navodili da u slu~aju nepo{tovawa te cene, trgovac gubi pravo na akcijski rabat. Komisija je od proizvo|a~a uqa zatra`ila da dostave podatke o strukturi cene ko{ta-

GRA\EVINE BEZ PAPIRA ^EKAJU VLADIN PRAVILNIK

OD DANAS DO NEDEQE NA NOVOSADSKOM SAJMU

^etvoroto~ka{i u punom sjaju

DNEVNIK

Metals banka, Novi Sad SP Laboratorija a.d., Be~ej Do`a \er| a.d., Ba~ka Topola Metal a.d. , Kanji`a

Energoprojekt holding, Beograd

1,72%

8.950

107.400

Alfa plam, Vrawe

12,02%

5.500

104.500

Soja protein, Be~ej

0,00

1.123

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.760

0,00

0,00%

3.230

67.830

0,00

1.197

21.546

Svi iznosi su dati u dinarima


EKONOMIJA

DNEVNIK

utorak27.oktobar2009.

5

ZAVR[ENA PRVA RUNDA PREGOVORA SRBIJE I MMF-a

Porezi i `enske penzije ostaju po starom Pove}awa PDV-a ne}e biti, starosna granica za odlazak `ena u penziju se ne}e mewati, a ukupan deficit buxeta Srbije u 2010. godini bi}e ~etiri odsto bruto doma}eg proizvoda, rezultat je ju~era{weg, prvog sastanak i zvani~nog po~etka razgovora Vlade Srbije s Misijom Me|unarodnog monetarnog fonda o kori{}ewu kredita vrednog tri milijarde evra, saznaje “Dnevnik” u srpskom pregovara~kom timu. Na sastanku premijera Srbije Mirka Cvetkovi}a i ministarke finansija Diane Dragutinovi} sa {efom Misije MMF-a Albertom Jegerom bilo je re~i i o dodatnim mehanizmima za ja~awe fiskalne

discipline u 2010. i narednim godinama, navodi se u saop{tewu Vlade Srbije. Cvetkovi} je istakao da su osnovni ciqevi u oblasti javnih

Tra`imo mawe para Kako su rekli u Vladi, s MMF se razgovara i o tome da Srbija iz kreditnog aran`mana povu~e mawe novca nego {to je ranije predvi|ano. Treba}e nam 700 miliona evra, umesto planirane 1,4 milijarde za drugu i tre}u ratu, po{to je konstatovano da se makroekonomska situacija u Srbiji znatno popravila. finansija daqe smawewe u~e{}a javne potro{we u bruto doma}em proizvodu i dostizawe odr`ivog nivoa javnog duga.

U srpskom pregovara~kom timu tako|e tvrde da su predstavnici MMF-a pohvalili i mere koje je Ministarstvo ekonomije Srbije preduzelo radi ubla`avawa efekata svetske ekonomske krize, kao i predloge zakona o smawewu dr`avne i lokalne administracije i “giqotinu” propisa. U Vladi su naveli da je MMF ocenio da je reforma administracije pravi na~in za smawewe javne potro{we.

Bezakowe prazni srpski buyet

Lak{i izvoz lekova

Kada bi se zakoni ove dr`ave po{tovali, ne da ne bi bilo “rupe” u buxetu ni mu~nih pregovora s MMF-om, nego bi i mnogi radnici i u dr`avnoj administraciji i u privatnim firmama sa~uvali radna mesta. Ra~unica je prosta i ka`e da bi dr`avi mnogo pametnije bilo da sprovodi zakone nego {to prosi pare po svetu i uzima zajmove. Elem, na javne nabavke u Srbiji se godi{we potro{i oko ~etiri milijarde evra, ili oko 15 odsto bruto dru{tvenog proizvoda, a kako procewuju i doma}i ekonomisti i privrednici, mogu}e je ostvariti buxetske u{tede na ovom poqu i do deset odsto, to jest oko 400 miliona evra svake godine. Srpski zakon o javnim nabavkama, usvojen 2002. i izmewen 2008, va`an je korak napred. Ali glavni nedostaci su visok stepen korupcije i nedovoqna transparetnost procesa. Pore|ewa radi, mawak u kasi za idu}u godinu procewuje se na 100 milijardi dinara, to jest oko milijardu evra. Samo u{tedom u javnim nabavkama od 400 miliona evra, on bi se gotovo prepolovio. Gubici zbog nezakowa postaju jo{ ve}i ako se uz javne nabavke pridoda i siva ekonomija, a po podacima Svetske banke, od tri do ~etiri milijarde evra u Srbiji le`i u “sivoj zoni”. Po najrealnijim procenama, vi{e od tre}ine bruto dru{tvenog proizvoda Srbije, {to je oko osam milijardi evra, nalazi se u zoni sive ekonomije. Kada bi Vlada taj procenat svela na EUROBANK EFG

[tedwa unapred Uo~i Nedeqe {tedwe, Eurobank EFG pripremila je “{tedwu unapred”, koja omogu}ava klijentima da odmah po oro~ewu podignu kamatu. Taj program klijentima nudi mogu}nost da depozite oro~e na tri, {est ili 12 meseci, a da ceo iznos kamate podignu unapred. Minimalan iznos depozita je 1.000 evra, a kamata je iznosi i do {est posto, bez obzira na sumu koja se oro~ava i bez promena u periodu oro~ewa. Oni koji se odlu~e za “{tedwu unapred”, do`ivotno }e biti oslobo|eni pla}awa ~lanarine za kartice “masterkard standard” i “viza elektron”.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

loge zakona o odre|ivawu maksimalnog broja zaposlenih u dr`avnoj i lokalnoj administraciji koje je Vlada usvojila, kao i

daqe korake u restrukturirawu javnih preduze}a i predstoje}oj reformi penzijskog sistema, zdravstva i obrazovawa. Predlog da `ene u Srbiji u penziju idu sa 60 godina dao je potpredsednik Vlade Srbije i ministar ekonomije Mla|an Dinki}, i to se sigurno ne}e mewati do kraja manadata sada{we vlade. “Pove}awa poreza u Srbiji sigurno ne}e biti po{to su poboq{ani prihodi buxeta, a po podacima Narodne banke Srbije, BDP je u tre}em kvartalu ove godine bio 2,7 posto ve}i nego u drugom tromese~ju ove godine”, saop{tili su iz Vladi Srbije.

UMESTO [TO PROSI PO SVETU, DR@AVA TREBA DA SPROVODI ZAKONE

PRVI REZULTATI RUSKO-SRPSKOG SAMITA

Ukidawe carina na izvoz lekova na osnovu protokola koji je potpisan tokom posete ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva Srbiji mo`e privu}i strane investitore da osnuju sopstvenu proizvodwu u na{oj zemqi, ili da budu strate{ki partneri s nekom doma}om farmaceutskom kompanijom. Izvoz lekova bez carine obezbe|uje na{im proizvo|a~ima status kakav imaju ruske firme. To je, po oceni stru~waka, ekskluzivni sporazum, budu}i da Rusija nema takav dogovor ni s jednom drugom zemqom. – Liberalizacija tr`i{ta lekova i ostalih medicinskih proizvoda u prometu s Rusijom je epohalan doprinos ove vlade. I do sada su ti prizvodi, koji su bili cariweni s 50 posto, ~inili vi{e od deset odsto na{eg izvoza. Ovim stvaramo konkurentniju poziciju na{oj farmaceutskoj industriji – rekla je dr`avna sekretarka u Ministarstvu ekonomije Vesna Arsi}. Prve koli~ine lekova ve} su spremne za izvoz na rusko tr`i{te, poru~uju ~elni qudi na{e jedine doma}e fabrike lekova, zemunske “Galenike”, koja je nekada u Rusiju izvozila medikamenata za 60 miliona evra. Generalni direktor “Galenike” Nenad Ogwenovi} ka`e da je potpisivawe protokola stvorilo mogu}nost da se “Galenika” vrati na rusko tr`i{te na velika vrata. Leskova~ka firma “Zdravqe–Aktavis” pro{le godine u Rusiju je izvezla lekova za milion i po evra, zrewaninska “Jugoremedija” za 3,6 miliona, a kompanija “Farma–Svis”, koja pokriva 12 odsto na{eg tr`i{ta investira}e 20 miliona evra u izagradwu novog proizvodnog pogona, a tada }e mo}i da plasira lekove i na tr`i{te zemaqa biv{eg Sovjetskog Saveza.

Premijer je delegaciji MMF-a predstavio i projekat reforme javnog sektora ~iji je osnovni ciq podizawe efikasnosti. Cvetkovi} je predstavio pred-

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

91,2542

93,1165

95,2582

90,9748

Australija

dolar

1

56,0908

57,2355

58,5519

55,9191

Kanada

dolar

1

57,6974

58,8749

60,229

57,5208

Danska

kruna

1

12,2587

12,5089

12,7966

12,2212

Norve{ka

kruna

1

10,942

11,1653

11,4221

10,9085

[vedska

kruna

1

8,9584

9,1412

9,3514

8,931

[vajcarska

franak

1

60,2457

61,4752

62,8891

60,0613

V. Britanija

funta

1

98,8991

100,917

103,239

98,5963

SAD

dolar

1

60,6945

61,9332

63,3577

60,5087

Kursevi iz ove liste primewuju se od 26. 10. 2009. godine

Kada bi Vlada sivu ekonomiju svela na evropski prosek od oko 15 odsto, u dr`avnu blagajnu bi se slilo barem 2,5 milijarde evra, a trenutno joj nedostaje samo cela milijarda evropski prosek od oko 15 odsto, u dr`avnu blagajnu bi se slilo barem 2,5 milijarde evra, a trenutno joj nedostaje, opet da podsetimo, samo cela milijarda. Naj~e{}i oblici sive ekonomije sada su {verc, utaja poreza i rad na crno. [vercovana roba u Srbiju sti`e mahom s Kosova, iz Bugarske i Makedonije, a na jugu zemqe na svaki drugi prodati proizvod ne pla}a

se carina, odnosno PDV i tro{arine. Procene su da oko 50.000 qudi na tim prostorima sudeluje u {vercu robe, a oko pola miliona gra|ana radi na crno. Samo u pro{loj godini Poreska policija je podnela tu`ila{tvima 1.700 krivi~nih prijava za utaju poreza vrednu 15 milijardi dinara (158 miliona evra). Po podacima ~elnika Asocijacije malih i sredwih preduze}a Milana Kne`evi}a, oko 8.000 komisiona, koliko ih je zvani~no registrovano u Srbiji, godi{we proda robu vrednu 550 miliona evra, a da ne plati ni jedan jedini dinar poreza i doprinosa. Tako|e, u Srbiji postoji 110.000 tezgi na kojima se prodaje roba koja se uvozi iz Kine, vredna oko 700 miliona evra. Carina na tu robu je deseti deo wene nominalne vrednosti. A posle cariwewa, 90 odsto kineske robe proda se na crno, rekao je Kne`evi}. Kada se sve sabere i oduzme, nije te{ko zakqu~iti da srpska vlada ima mnogo prostora za {tedwu, ali je jasno da se kre}emo linijom maweg otpora. Mnogo je lak{e uzeti zajam nego zavesti red i sprovoditi zakone. Ruku na srce, nije ba{ da dr`ava ne radi ni{ta. Vlada je u avgustu ove godine formirala specijalnu radnu grupu za borbu protiv sive ekonomije, crne berze, ilegalne trgovine, krijum~arewa i {verca. Me|utim, rad komisije nije do sada dao neke vidnije rezultate. D. Uro{evi}

GASOVODI JO[ NA KLACKALICI

Ju`ni tok br`i od Severnog – Projekat izgradwe gasovoda Ju`ni tok, ~ija trasa vodi i preko Srbije, mogao bi biti realizovan br`e nego „Severni tok“, ispod Balti~kog mora – izjavio je ju~e zamenik predsednika Upravnog odbora ruskog holdinga „Gasprom“ i direktor „Gasprom eksporta“ Aleksandar Medvedev.

Na forumu povodom Me|unarodne nedeqe energetike u Moskvi, Medvedev je naglasio da su u~esnici projekta „Ju`ni tok“ ve} dobili odobrewe Turske za po~etak podvodnih geolo{koistra`iva~kih radova {to, kako je ocenio, „omogu}ava pokretawe rada na optimizaciji mar{rute gasovoda“. „Gasprom“ je ve} potpisao sporazum o osnivawu zajedni~kog preduze}a za realizaciju tog projekta, podsetio je Medvedev, i dodao da }e se „do kraja 2009. godine pojaviti nove zajedni~ke firme“.

– Sve ukazuje na to da bi se projekat izgradwe Ju`nog toka mogao realizovati u kra}em roku od Severnog toka – ukazao je on, a prenela ruska dr`avna agencija Itar–Tass. Medvedev je pozdravio interesovawe francuske energetske kompanije „Elektrisite de Frans“ za u~e{}e u projektu. Kad je u pitawu drugi ruski projekat za transport gasa u Evropu – „Severni tok“ – „Gasprom“ je, po re~ima Medvedeva, pozdravio odobrewe Danske za polagawe cevi i ra~una na skori pozitivan odgovor Finske. Ruski holding i wegovi partneri, sem toga, pregovaraju s, tako|e francuskom, gasnom kompanijom „Gaz de Frans“ o mogu}nostima wenog prikqu~ewa u projekat transporta gasa ispod Balti~kog mora. Oba gasovoda namewena su izvozu ruskog gasa u Evropu, uz zaobila`ewe Ukrajine, koja se proteklih godina pokazala kao nepouzdana tranzitna zemqa. Trasa „Ju`nog toka“ bi trebalo da vodi ispod Crnog mora do Bugarske, a potom preko Srbije i Ma|arske u Austriju, dok bi „Severni tok“ vodio do Nema~ke, kroz teritorijalne vode Finske, [vedske i Danske.

Razgovori s MMF-om }e biti nastavqeni do zavr{etka posete 4. novembra, kazali su predstavnici Vlade, i dodali da }e fokus biti na fiskalnom aspektu kroz smawewe javne potro{we, bez pove}awa poreza. Misija Me|unarodnog monetarnog fonda i delegacija Srbije vode u Beogradu zvani~ne razgovore o reviziji kreditnog stend-baj aran`mana od 2,9 milijarde evra. E. D. SRBIJA 2010. GODINE

Zamrznute plate i penzije ^lan Ekonomskog saveta premijera i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jurij Bajec izjavio je ju~e da }e nivo penzija i plata u 2010. godini ostati nepromewen i da je to “apsolutno dogovoreno”. Po wegovim re~ima, ukupna razlika izme|u javnih prihoda i javnih rashoda idu}e godine ne mo`e biti ve}a od ~etiri odsto bruto doma}eg proizvoda.

Govore}i o strukturi buxeta, Bajec je istakao da “cifre postoje” i da je okvirno re~ o iznosima od 635 milijardi dinara prihoda i 735 milijardi dinara rashoda. Isti~u}i da su to “okvirne cifre za republi~ki buxet”, Bajec je rekao da je u strukturi rashoda ostavqen i “pristojan prostor za investicije”. On je naveo da }e bruto doma}i proizvod ove godine najverovatnije opasti za oko ~etiri odsto i da je za idu}u godinu projektovan ponovni porast od 1,5 posto.


6

TRE]E DOBA

utorak27.oktobar2009.

Jo{ vi{e penzionera 2010. Broj penzionera idu}e godine bi}e pove}an zbog programa smawewa dr`avne administracije ali i zbog nedavno usvojenog zakqu~ka Vlade Srbije o povezivawu sta`a zaposlenima od 1.januara 2004. do 30.juna ove godine. To }e dodatno opteretiti Fond PIO, ali }e i zahtevati jo{ ve}e dotacije iz buxeta. Jo{ uvek se ne zna koliko }e od 3.500 zaposlenih u dr`avnoj administraciji, nakon {to bude progla{eno za tehnolo{ki vi{ak, imati uslove da ide u penziju, kao {to se ne zna ni koliko }e radnika, nakon {to im se uplate zaosta-

li doprinosi, automatski oti}i na {alter Fonda PIO. Me|utim, zba se da je trenutno dug preduze}a Fondu PIO ve}i od 600 miliona evra i da bi bila mnogo mawa potreba za dotacijom iz buxeta kada bi se i dug vratio i poslodavci po~eli redovno da pla}aju penzijske doprinose za sve zaposlene. Ina~e ve} sada se za redovnu isplatu penzija izdvaja 31,5 milijarda dinara neto ili 37 milijardi bruto. Svakog meseca 46 odsto tih sredstava izdvaja se iz republi~kog buxeta, a ostatak se obezbe|uje od prihoda od poreza i doprinosa. Q. M.

NA[IM PENZIONERIMA U INOSTRANSTVU

Tri ~eka odjednom Republi~ki fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Srbije isplatio je penzije za jul,avgust i septembar penzionerima koji `ive u inostranstvu. Prinadle`nosti, u ukupnom iznosu od 205,075 miliona dinara upla}ene su na ra~une 9.471 penzionera u valutama zemaqa u kojima sada imaju stalno prebivali{te. Ina~e, penzije zara|ene u Srbiji sti`u u 18 zemaqa sveta, ne ra~unaju}i biv{e jugoslovenske republike. Vi{e od polovine na{ih penzionera `ivi u Nema~koj, zatim u Austriji, Ma|arskoj, Francuskoj, ^e{koj, [vajcarskoj, [vedskoj, SAD. Ove penzije se ispla}uju tromese~no zbog velikih administrativnih tro{kova i relativno niskih iznosa. Q. M.

JOVAN KRKOBABI] O REFORMI PENZIJSKOG SISTEMA

Ono {to napravimo mora trajati Tri ekspertske radne grupe za reformu penzijskog sistema rade punom parom kako bi usaglasile penzije i u~inili ih {to pravednijim. Srbija ima

1.640.000 penzionera, od kojih 900.000 prima penzije od oko 21.000 dinara, dok 500.000 wih ima penzije koje su ni`e od 13.000 dinara, {to je ispod granice siroma{tva. Reforme se sprovode nezavisno od MMF-a i Svetske banke, ali se ipak radi i na onome za {ta su oni ukazali da bi se moralo promeniti kako bi penzioni sistem Srbije opstao.

Mada je Potpredsednik Vlade Jovan Krkobabi} sve donedavno tvrdio da je pri~a da }e se izjedna~iti radni sta` `ena i mu{karaca obi~no „naklapawe“, pro{le nedeqe je u Vr{cu i sam istakao da se upravo radi na tome da se ujedna~e godine sta`a za mu{karce i `ene. - Poku{a}emo da uskladimo penzije sa onim {to Evropa tra`i i da uskladimo mere i zakone da se penzije valorizuju u skladu s normama i propisima Evropske unije-poru~io je Krkobabi}, ne `ele}i da otkriva vi{e detaqa o onome do ~ega se, do sada, u pogledu reformi do{lo.Ipak on je napomenuo da se reforme ne odnose samo na granicu starosti mu{karaca i `ena, preispitivawe invalidiskih i porodi~nih penzija, ve} na kompletan penzioni sistem, kao i da se, ovoga puta, mora sistem mora reformisati tako dabude odr`iv u mnogim narednim godinama, kao i da se ne sme ponoviti gre{ka iz prethodnih godina kada se to ~inilo na brzinu i bez pravih analiza. - Ova reforma nije gibanica koju }ete zgu`vati, staviti u rernu i eto sistema posle 30 minuta. Nemamo prava da napravimo jo{ jednu gre{ku. Tek posle svestranih analiza o svakom pojedina~nom ponu|enom re{ewu da}emo i kona~ni sud - kategori~an je Krkobabi}. Q. Male{evi}

SAVEZ PENZIONERA VOJVODINE PISAO PREMIJERU MIRKU CVETKOVI]U

Penzije dogodine moraju iz zamrziva~a Najava srpskih zvani~nika da }e zarad u{teda u buxetu penzije i naredne godine biti „zamrznute“ izazvala je nezadovoqstvo penzionera koji ve} ove godine imaju nepromewene iznose na ~eku pove}anom posledwi put oktobra 2008.godine. Savez penzionera Vojvodine, kako nam je izjavio predsednik Milan Nenadi}, uputio je pismo predsedniku Vlade Srbije Mirku Cvetkovi}u, Ministartstvu rada i socijalne politike i Ministarstvu finansija, u kojem ih upozorava da je za penzionere neprihvatqivo da i naredne godine imaju isti ~ek. Savez penzionera tvrdi da je neophodno da penzije 2010. godine, ako ni{ta drugo, a on budu uve}ane za tro{kove `ivota. U pismu se podse}a da su penzije vanredno pove}ane pre vi{e od godinu dana za 10 posto, kako bi se popravio socijalni polo`aj penzionera. U periodu od 1.oktobra 2008. do 1.aprila 2010. godine, kada bi, po va`e-

}em Zakonu o PIO, penzije trebalo da se usklade s kretawem tro{kova `ivota iz prethodnih

ni, tako da }e penzioneri `iveti u jo{ ve}im socijalnim problemima.

{est meseci, pozitivini efekti vanrednog pove}awa , upozorava Savez penzionera Vojvodine, bi}e u potpunosti poni{te-

Savez penzionera Vojvodine podse}a premijera da su ga oni 21.novembra pro{le godine upozorili da za penzionere ni-

Bu|ewe iz socijalisti~kog sna bi}e bolno Generalni direktor DDOR Novi Sad Kristijan Oto Neu upozorio je da su dr`avne penzije u Srbiji na granici izme|u sna i jave i da gra|ani ove zemqe treba da znaju da bi bilo boqe da se ne oslawaju iskqu~ivo na dr`avni penzijski sistem ve} bi kroz `ivotno osigurawe i privatne penzijske fondove trebalo da {tede za starost. - Generacija vi{edecenijskog socijalisti~kog nasle|a, kada je re~ o socijalnim davawima, nigde nije tako o~igledna kao {to je to slu~aj s dr`avnim penzijskim sistemom u Srbiji. Logika „ posle mene potop“ nije samo svojstvena politi~arima na vlasti, ve} je izra`ena i kroz nerealni nivo penzija. Prose~na plata od ne{to vi{e od 31.000 dinara i prose~na

penzija od oko 21.000 dinara, {aqu poruku da se `rtvuje dugoro~ni razvoj zarad ulagawa u penzionersko glasa~ko telo - ukazao je Oto Neu. Takav nesklad izme|u plata i penzije, po wegovom mi{qewu, te-

Na konferenciji „Sektor osigurawa u Srbiji - zakonska regulativa i uticaj recesije“, pored poruka koje je poslao Oto Neu, ~ulo se i da sada{wi nivo penzija, koje ~ine vi{e od 67 odsto prose~ne zarade, vrlo brzo bi mogao da se

Prose~ni gra|anin Srbije za osigurawe `ivota godi{we potro{i devet evra, a za duvan i alkohol ~ak 66 {ko je na}i igde u svetu, a `ivotno i dobrovoqno penzijsko osigurawe siguran su put koji vodi do budu}nosti bez neprijatnih iznena|ewa , poput onog da nakon trideset ili ~etrdeset godina radnog sta`a, dr`avne penzije jednostavno nema ili je bezna~ajno mala.

pretvori u no}nu moru za neke budu}e generacije penzionera koje mogu u potpunosti ostati bez dr`avnih penzija. Zajedni~ka poruka u~esnika je da }e, ukoliko se ne bude blagovremeno odvajao novac za starost kroz privatne penzijske fondove i `ivotno osigurawe

i ukoliko dr`ava to ne bude stimulisala na vreme, u doglednoj budu}nosti , {iroki slojevi stanovni{tva do}i na rub egzistencije i surovo se probuditi iz socijalisti~kog sna o dr`avnoj penziji kao garantovanom pravu. Na ovoj konferenciji izneti su i rezultatiti istra`ivawa Stratexik marketinga, prema kojima prose~ni gra|anin Srije za osigurawe `ivota godi{we potro{i devet evra, a za duvan i alkohol ~ak 66. To je navelo predstavnike osiguravaju}ih ku}a u Srbiji da upozore da bi, ukoliko se ne{to po ovom pitawu ne u~ini, tri ~etvrtine gra|ana Srbije moglo da se suo~i s ~iwenicom da dr`avne penzije nisu zagarantovane, odnosno da ostari odrade}i ceo radni vek, a da za to ne dobija penziju. Q. M.

SAVEZ PENZIONERA VOJVODINE PRIPREMA NOVI STATUT

Primedbe do 15. novembra Do kraja godine Savez penzionera Vojvodine treba da usvoji novi statut, a primedbe na wegov predlog dostavqaju se do 15.novembra. Ovaj posao je, kako je istaknuto na sednici Predsedni{tva Saveza penzionera, potrebno uraditi {to pre, jer je to bitan uslov za preregistraciju Saveta kod nadle`nih dr`avnih organa, po Zakonu ~ija je primena upravo po~ela. Da bi se ~lanicama Saveza pomoglo da pripreme i svoje statute, {to ih tako|e ~eka, pi{e „Glas osiguranika“ , pripremqen je i primerak takvog akta za gradska, op{tinska i granska udru`ewa. Op{tinska i granska udru`ewa bi trebalo da donesu svoje statute do kraja ove ili

Promena vremena okida~ za migrenu osoba se ~esto `ali na probleme s vidom, ose}aj obamrlosti na jednoj strani tela i na neobi~ne mirise. Ukoliko se pojavi s nekim od predznaka, to je takozvana migrena s aurom. Prepoznavawem i izbegavawem pokreta~a migrene mo`e se smawiti broj napada. Pokreta~i migrene mogu biti: alkohol, stres, zadimqena i bu~na mesta, nedovoqno spavawa, odre|ena vrste hrane, kao {to su ~okolada, sir, kafa... Kod qudi u poznim godinama, a posebno kod `ena u menopauzi, hormonske promene mogu da budu tako|e okida~ za pojavu jakih glavoboqa. Migrena se le~i lekovima koje vaqa uzeti ~im se osete prvi znaci da }e se ona javiti. Lekari savetuju da se ne ~eka da se glavobo-

je prihvatqivo zamrzavawe penzija ni ove godine jer, u uslovima inflacije, najvi{e su pogo|eni gra|ani s niskim prihodima, a penzioneri to jesu. Isti~u da penziju do prose~nog iznosa od 21.700 dinara prima 780.000 ili 59,3 odsto penzionera nekada{wih zaposlenih , dok najve}i broj poqoprivrednih penzionera prima penziju od 8.365 dinara. Ako se zna da ti penzioneri ni sada ne mogu da podmire ni najosnovnije `ivotne potrebe onda, upozorava Savez penzionera Vojvodine, najava da bi trebalo i celo 2010. godinu da pre`ivqavaju s istim osnovima, s pravom, izaziva zebwu i unosi krajwu neizvesnost u goli opstanak penzionera. Savez o~ekuje od Vlade Srbije da obezbedi uskla|ivawe penzija tokom 2010.godine u skladu s va`e}im zakonom, a to zna~i, barem sa stopom inflacije, ako ve} nije mogu}e ni{ta drugo. Q. Male{evi}

CRNA PREDVI\AWA ZA DR@AVNI PENZIONI FOND

KAKO LEKAR KA@E

Jesen, kada su promene vremena ~este i nagle, za qude koji pate od migrene predstavqa pravi zdravstveni problem. Atmosferske promene samo su jedan od „okuida~a“ za migrenu, jer se u medicinskoj literaturi navodi vi{e od 300 razloga za nastanak glavoboqe, tako da se u narodu s razlogom ka`e da je ona simptom za sve bolesti. Me|unarodno udru`ewe za glavoboqu razvrstava je u 60 kategorija. Jedna od najbolnijih, koju prati i niz drugih tegoba, je migrena. Manifestuje se jakim, pulsiraju}im bolom na jednoj strani glave, ponekad je prate povra}awe, mu~nina i preosetqivost na svetlo i zvuk. ^e{}a je kod `ena, a mo`e trajati od nekoliko sati, do nekoliko dana. Pre pojave bola

DNEVNIK

qa razvije, jer je tada dejstvo leka slabije. Savetuju se i redovni obroci, odlazak na spavawe u pribli`no isto vreme, izbegava-

we mesta s velikom gu`vom, bukom i zaga|ewem od duvanskog dima. Kao alternativna pomo} preporu~uju se masa`a potiqka i oko u{iju, refleksolo{ka masa`a unutra{weg dela no`nog palca, te biqni lekovi na bazi kore bele vrbe, eukaliptusa, lavande i metvice, koji nekim qudima poma`u. Iako se glavoboqa le~i analgeticima, dana{wa medicina zna da je wihova preterana upotreba mo`e i podsta}i. Zato se savetuje: izbegavati nadra`aje koji do glavoboqe dovode, ako se ipak pojavi, poku{ati s alternativnim le~ewem, a ukoliko je potreban analgetik, pre wegove upotrebe potra`iti savet lekara, koji }e propisati koji lek uzeti i u kojoj dozi. J. B.

najkasnije u prvom kvartalu naredne godine. Prema predlo`enom statutu Savez penzonera Vojvodine je penzionerska, dobrovoqna, nedobitna, nevladina socijalno humanitarna i nestrana~ka organizacija koja je sastavni deo Saveza penzionera Srbije. Predsednik Saveza penzionera Vojvodine istakao je da op{tinska udru`ewa penzionera {irom Vojvodine raspodequju humanitarnu pomo} koju je odobrilo Izvr{no ve}e Vojvodine za oko 30.000 penzionera ~ija mese~ne prinadle`nosti ne prelaze 11.088 dinara i koji nemaju drugih prihoda u doma}instvu. Q. M.


U prodaji novembarske markice Gradski prevoznik od danas prodaje mese~ne markice za prevoz za novembar. Karte se mogu kupiti na kioscima preduze}a od 5.30 do 19.30, radnim danom. Zaposleni mese~ne markice mogu kupiti na {alteru MAS-a, radnim danom od 7 do 15 ~asova. Oktobarske markice va`i}e do ~etvrtka 5. novembra. Z. D.

Uskoro plivawe na Slanoj bari Zatvoreni bazen na Slanoj bari koji se nalazi pored Sportske hale bi}e otvoren ove ili naredne sedmice i na raspolagawu sportskim klubovima i gra|anstvu, rekao je za "Dnevnik" ~lan Gradskog ve}a za sport i omladinu Aleksandar Kravi}. Bazen je pro{ao tehni~-

utorak27.oktobar2009.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Otpu{en zapad grada N Elem, ne ulaze}i u metodologiju gra|evinskih radova, ovakve situacije pokazuju da na{ grad, i pored nedovoqnog broja mostova preko Dunava ipak relativno dobro funkcioni{e u pravcu sever-jug, dok na relaciji zapad-istok to malo slabije radi. Okej, mnogi odavde su mislili (a na nesre}u, i nadali se) da je taj pravac za nas zatvoren na du`i period, ali ih je stvarnost na sre}u demantovala. Sada, eto zavr{ava Somborski bulevar, kao i Bulevar Evrope, koji }e za du`i period “otpu{iti” tri izlazna pravca s Naseqa ka centru grada, a vaqda }e to zna~iti i kraj svojevrsne izolacije zapadnih gradskih naseqa. S. Krsti}

Maturanti daju krv Ekipa Zavoda za transfuziju krvi radi}e danas, od 9 do 11 ~asova, u Pred{kolskoj ustanovi "Radosno detiwstvo", Ulica Branimira ]osi}a 40.

Sezona pojavqivawa aeroalergenih tipova polena se zavr{ava. Mogu}a je povremena pojava pojedina~nih polenovih zrna, kao rezultat podizawa polena koji je natalo`en na zemqi. U narednom periodu ne}e biti rizika za nastanak alergijskih simptoma izazvanih polenom. B. M.

ki prijem i dobio upotrebnu dozvolu, a ostaje jo{ da se utana~e detaqi oko rasporeda kori{}ewa bazena. Vaterpolo klub "Vojvodina" }e na~elno biti doma}in objekta, ali }e plivali{te koristiti i drugi klubovi, poput pliva~kih i ronila~kih, kao i svi gra|ani. B. M.

Novosadska e{to vi{e od tri meseca zapadni delovi grada i prigradska naseqa bili su odvojeni od ostatka grada zbog izgradwe dva bulevara i radova u Futo{koj ulici. I dok su stanovnici Bege~a, Futoga i Veternika preko Rumenke i Sajlova mogli da u|u grad sa severozapada a Telep~ani da iskoriste Bulevar Evrope i tradicinalni koridor Ulice heroja Pinkija, dotle su stanovnici Novog naseqa u velikoj meri bili osu|eni da ~ekaju u kolonama, tra`e alternativne pravce... Ose}ali su se kao onda kada je samo jedan autobus, jednom ulicom, spajao ovaj deo grada s ostatkom Novog Sada – kao ostrvo (mada }e ve}ina s Naseqa potvrditi da se, zapravo, radi o planeti).

Polen odradio svoje

ZATVORENI BAZEN PRED OTVARAWEM

DVE NAJVA@NIJE GRADSKE INVESTICIJE 2009. GOTOVE DO 1. NOVEMBRA

Novi bulevari pred se~ewem vrpce Dve raskrsnice na Bulevaru Evrope, s ulicama Kornelija Stankovi}a i Haxi Ruvimovom, asfaltirane su, obele`eni su pe{a~ki prelazi i izvu~ene trake i ostala saobra}aj-

saznajemo u Zavodu za izgradwu grada. Na Somborskom bulevaru zavr{nim slojem asfalta prevu~en je deo izme|u Ilirske i Vr-

Na Somborskom bulevaru i Bulevaru Evrope u toku zavr{ni radovi na signalizacija, postavqena je i javna rasveta, a ostalo je jo{ da se izgrade trotoari i biciklisti~ke staze od Haxi Ruvimove do Futo{ke ulice,

{a~ke ulice, a deo od Vr{a~ke do Suboti~ke ulice trebao bi do subote da bude zavr{en.

Bulevar Evrope

Krv }e davati i radnici "Rafinerije" od 7.30 ~asova, i maturanti gimnazije "Isidora Sekuli}" u 9 sati. B. P. P.

Iskqu~ewa struje Novi Sad: od 7.30 do 13.30 ~asova povremeno u ulicama: Ba~ka, J. Hranilovi}a i S. Mitorva Qubi{e. Rakovac: od 8.30 do 12.30 ~asova deo vikend naseqa Salaksija. Bukovac: od 8.30 do 12.30 ~asova naseqa Vezirac i Podvezirac. Koviq: od 8.30 do 12.30 ~aso-

va ulice Grobqanska i J. Pavlice od Grobqanske do S. Pe{i}a. Futog: od 9 do 11 ~asova deo naseqa od kanala prema crkvi i Ulica Rade Kondi}a, od 11.30 do 13.30 ~asova deo naseqa od Industrijske ulice prema Dunavu i prema Novom Sadu.

V REMEPLOV

^arolija mazurki i poloneza Nina Jemeqanova, u muzi~kom svetu Evrope poznata pijanistkiwa iz Moskve, imala je 27. oktobra 1945. koncert u Novosadskom Radni~kom domu. Ona je jo{ 1937. na Me|unarodnom konkursu u Var{avi priznata za najboqeg mladog izvo|a~a [openovih kompozicija. Na konceru u Novom Sadu, prvom u Jugoslaviji, ona je uz [openove mazurke, poloneze, etide i nokturna svirala i popularna dela ruskih kompo-

zitora Rahmawinova, ^ajkovskog i Balakirjeva, kao i kompozicije Lista i Baha. Publika je bila odu{evqena lako}om kojom je Nina Jemeqanova re{avala te{ke pijanisti~ke probleme, kao i ose}ajno{}u wenog svirawa. A sama umetnica nije propustila priliku da u intervjuima za "Politiku" i "Borbu" istakne svoje odu{evqewe na{im qudima i zemqom koja se di`e iz pepela. N. C.

Foto: N. Stojanovi}

Iz ZIG-a poru~uju da radovi teku planirano i da }e biti zavr{eni do 1. novembra, kako je i najavqeno. Ostalo je da se na Somborskom bulevaru postave stubovi javne rasvete, dok su u toku zemqani radovi pred izgradwu trotoara, koji }e prvo biti izgra|eni ispred stambenih zgrada du` Somborskog bulevara. Tako|e, na raskrsnici Bulevara Evrope i Futo{ke ulice treba da legne asfalt i da budu postavqeni dodatni semafori. Predstoji i rekonstrukcija pru`nog prelaza izme|u ulica Haxi Ruvimove i Radomira Ra{e Radujkova. Da podsetimo, oko 1.420 metara drugog dela Bulevara Evrope ko{ta}e oko 600 mili-

Somborski bulevar

Kej dogodine i vi{i i lep{i Ukoliko ih vreme bude poslu`ilo, radnici anga`ovani na nadvi{ewu keja mogli bi posao da zavr{e do kraja februara, jer je zvani~an rok dogovoren s izvo|a~ima 120 dana. Do tada bi Zavod za izgradwu grada parterno uredio kej, {to za omiqeno {etali{te Novosa|ana, pored za{tite od „stogodi{wih voda“, zna~i nov, lep{i izgled. Pored mobilijara, na Keju `rtava racije i Beogradskom keju bi}e izgra|ene privremene saobra}ajnice, napravqena mesta za turisti~ke autobuse kod dva pristana za brodove, kao i parking za automobile uz kolovoz prema Dunavu. Kej }e biti bogatiji i za pe{a~ku, biciklisti~ku i trim stazu, a bi}e izgra|en i prostor na kojem }e, kada radovi budu gotovi, biti postavqene klupe, korpe za sme}e, te zasa|eno novo cve}e.

ona dinara. Radovi su po~eli 17. avgusta, a nastavak ove velike saobra}ajnice vodi}e (u budu}nosti) od Ulice Kornelija Stankovi}a, preko kanala DTD sve do autoputa, na koji }e se ukqu~ivati zapadno od Temerinske petqe i nadvo`waka na Sentandrejskom putu. Izgradwa kanalizacije i vodovoda na Somborskom bulevaru od Ulice Jo`efa Atile do Futo{kog puta, po~ela je 17. jula, zatim je usledila izgradwa skoro tri kilometra vrelovoda, i na kraju su do{li i putarski radovi. Cela investicija ko{ta oko 740 miliona dinara. S. Krsti}

VESTI „Osmica” bez jednog stajali{ta Gradsko saobra}ajno preduze}e "Novi Sad" ukinuo je stajali{te na liniji osam zbog radova na raskrsnicama Suboti~kog bulevara i Haxi Ruvimove ulice. "Osmica" }e se, dok traju radovi, zaustavqati na prvom narednom stajali{tu. Z. D.

Kraqevi {aha na DVD-u

Ovako }e izgledati kej

Radovi na rekonstrukciji i nadvi{ewu keja po~eli su pro{le nedeqe, a u ovoj fazi za posao “Vodovoda i kanalizacije”, Zavoda za izgradwu grada i “Voda Voj-

vodine” izdvojen je 361 milion dinara. Po zavr{etku, odbrambeni bedem grada bi}e visok 60 centimetara. L. N.

U Gradskoj biblioteci, Ulica Dunavska 1, danas u 19 ~asova, bi}e prezentovano trinaest kwiga i isto toliko DVD-a o kraqevima {aha. Prezentacija se odr`ava povodom 17. Evropskog prvenstva u {ahu, koje se odr`ava u na{em gradu. B. P. P.

DANAS U RADIO KAFEU

Mladi, stres i seks Tribina "Mladi, stres i seks" bi}e odr`ana danas u 18 sati u Radio kafeu u Mileti}evoj ulici. Na tribini }e govoriti ginekolog Mirjana An|eli}, klini~ki psiholog Du{an Vukovi} i psiholog Katarina Stojanovi}, koji }e

se baviti efektima stresa na seksualno pona{awe pojedinca, partnerskih odnosa, posledicama rizi~nog pona{awa na reproduktivno zdravqe, modelom prevazila`ewa stresa i komunikacijom me|u mladima... D. A.


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak27.oktobar2009.

c m y

8

DNEVNIK

„INFORMATIKA” PRIPREMA MERE ZA NEPLA]AWE RA^UNA

Po~etkom novembra 10.000 tu`bi

Foto: F. Baki}

ODR@AN DE^JI MUZI^KI FESTIVAL „LICIDERSKO SRCE“

Trijumf „Novosadskog ~arda{a“ Nije uobi~ajena pojava da tambura{ke pesme pevaju deca, ali nakon drugog De~jeg muzi~kog festivala „Licidersko srce“, uspe{no odr`anog proteklog vikenda u studiju „M“, ~ini se da }e ova tradicija za`iveti. Festival daje veliki doprinos negovawu tambura{ke muzike, a ideja o wegovom nastanku potekla je od Udru`ewa gra|ana „Licidersko srce“ i tambura{kog orkestra, pod istim imenom, ka`e Dragan Radovi}, jedan od organizatora. Dvanaest mali{ana, uzrasta od 6 do 12 godina, koji su negovali glas u de~jem horu „Zvon~i}i“, izveli su pred publikom nove autorske pesme. Nije bilo fal{irawa, pevalo se i sviralo u`ivo. Ipak , pobednik je samo jedan, a to je ovoga puta bila Luna @ivkovi} s pesmom „Novosadski ~arda{”. Autorka pobedni~ke pesme koja }e se, pored ostalih dvanaest, uskoro pojaviti na CD-u je Bojana Cviji}. B. P. P.

POPRAVKA TOPLOVODA UZNEMIRILA @ITEQE LIMANA 3 I 4

Smrdelo na havariju Nesnosno jak miris, nalik na mazut ili naftu, ose}ao se ju~e posle 12 sati na Limanu 3 i 4, uznemireno je za na{ list ispri~ala Ivana P. \. Tokom {etwe, smrad je osetila na Bulevaru cara Lazara, pa i oko studentskih domova, zbog ~ega se vratila u svoj stan u Balzakovoj ulici, ali se ni tu od mirisa nije moglo pobe}i. - Po`urila sam ku}i, ali u stanu se ose}alo jo{ ja~e nego na ulici. Ne mogu da izluftiram, jer je isto u celom kvartu. ^ini mi se kao da je u pitawu smrad mazuta, nafte ili neke paqevine – rekla je upla{eno i dodala da se ne se}a da je ikada do`ivela ne{to sli~no u tom kraju. Neprijatni mirisi {irili su se

zbog radova na uglu ulica 1300 kaplara i Balzakove, gde su radnici “Toplane”, s adekvatnom dozvolom, topili katran radi popravke havarije na cevima toplovoda, kazala je za “Dnevnik” glavna inspektorka za za{titu `ivotne sredine Juliana Torovi}. Opasnosti po `ivotnu sredinu, kako ka`e, nije bilo, a ve} oko 15 ~asova je i miris jewavao, po{to se katran ve} skoro ohladio. - Na terenu je ustanovqeno da su u pitawu mirisi sa {ahta koji su radnici prethodno zalivli topqenim katranom. Po{to je vreo, pretpostavqam da je isparewa vetar {irio po kraju – objasnila je Torovi}eva. S. Tanuryi}

Zimske slu`be u niskom startu Kao i svake sezone zimske slu`be gradskih preduze}a po~iwu sa radom 15. novembra i aktivne su sve do 15. marta naredne godine, a za ovaj posao su zadu`eni radnici i mehanicija „Puta“, „Gradske ~isto}e“, „Gradskog zelenila“ i „Parking servisa“. U preduze}u „Put“ ka`u da su oni potpuno spremni, da je plan i program rada

zimske slu`be na vreme ura|en i predat Zavodu za izgradwu grada, koji ga je prihvatio i predao na usvajawe gradskoj upravi. Mehanizacija u ovom preduze}u je pregledana, servisirana, remontovana i testirana, i prema svemu vi|enom sva oprema }e biti na raspolagawu kada sneg po~ne da pada. Od pro{le godine ostalo je

oko 300 tona soli, a kao i obi~no, u}i }e se u postupak javne nabavke i potpisati ugovor sa nabavqa~em koji }e „Put“ tokom sezone snabdevati soqu. Na magistralnim i regionalnim pravcima, koji prilaze gradu i prolaze kroz wega, zimska slu`ba ovog preduze}a zadu`ena je za odr`avawe 84 kilometra puteva, a na lokalnim i gradskim saobra}ajnicama oko 360 kilometara. Broj de`urnih ekipa predvi|a se planom i programom koji se usvaja na nivou grada, a stepen pripravnosti odre|iva}e gradski {tab zimske slu`be. U „^isto}i“ ka`u da }e, iako zimska slu`ba startuje 15. novembra, biti spremni da na ulice iza|u ranije ukoliko to bude potrebno. Svi kamioni, radne ma{ine i ostala mehanizacija su spremni a za predstoje}u zimsku sezonu nabavqeno je i dovoqno soli. U rad zimske slu`be bi}e ukqu~eni i radnici „Zelenila“ koji }e sakuqati li{}e i ~istiti odre|ene povr{ine, kao i zaposleni u „Parking servisu“ koji }e brinuti da parkirali{ta budu ~ista. B. M.

BEND „HIRURGIJA” IZDAO PRVI ALBUM

Muzika u slu`bi poezije Novosadski bend “Hirurgija” ju~e je novinarima i prijateqima u „Studiu M“ predstavio album prvenac “Smrt i iskqu~enija”. U pitawu je drugo izdawe mlade novosadske ku}e “Batiskaf prodak{n”, snimqeno u studiju “Fluid Nojz” pro{le godine. Peva~ i tesktopisac Vladimir Baji} kratko je objasnio okupqenima da je na albumu “rekao {ta ima da ka`e i da je muzika ’Hirurgije’ u slu`bi poezije”. Osim verziranim slu{aocima, album “Smrt i iskqu~enija” najtoplije preporu~ujemo qubiteqima avangardnog, te{ko obojenog zvuka prepunog emocija, dok ga zabavwaci i sli~ni mejnstrim poklonici moraju zaobi}i u naj{irem luku. Ig. M.

Gra|ani koji nisu redovno pla}ali ra~une objediwene naplate za komunalije po~etkom novembra mogu da o~ekuju tu`be na ku}nu adresu. PR menaxer u “ Informatici” Gordana Gale{ev ka`e za “Dnevnik” da }e tu`be dobiti 10.000 Novosa|ana, koji nisu pla}ali ra~une od jula pro{le do oktobra ove godine. - Jo{ uvek ne znamo o kojoj je cifri re~ jer }emo presek praviti po~etkom novembra. Ove ra~une po osnovi tu`be gra|ani }e morati da plate, sa sve kamatama i sudskim tro{kovima, jer oni nemaju pravo na otpis duga – obja{wava na{a sagovornica. Tako|e ka`e da }e i Novosa|ani, koji nisu osam godina pla}ali ra~une, pored osnovice morati da plate i sudske tro{kove.

- Da ne bi bilo zabune, Novosa|anima koji duguju za ra~une osam godina, otpisuje se samo kamata, a nikako i sudski tro{kovi. Oni postoje i oni moraju da se plate – nagla{ava Gale{ev. Ina~e, jo{ uvek se ne zna koliko gra|ana ne}e platiti jedan ra~un, kako je najavqeno iz kabineta gradona~elnika, jer ovaj zakqu~ak tek treba da usvoji Skup{tina grada. Podsetimo, iz kabineta gradona~elnika Igora Palvi~i}a je pro{le nedeqe stiglo saop{tewe da je zbog te{ke ekonomske krize prohva}en predlog zakqu~ka Gradskog ve}a da se gra|anima koji duguju za ra~une objediwene naplate od 2000. do 2008. godine otpi{e kamata; ukoliko svoje ra~une izmire do 31. decembra. Tako|e, re{eno je da se nagrade revnosni Novosa|ani koji na vreme izmiruju svoje obaveze, tako {to ne}e platiti jedan mese~i ra~un. Q. Na.

MUKE ZAPOSLENIH U PREDUZE]U „DIMNI^AR”

Tri oya~ara na 250.000 dimwaka U na{em gradu ima 250.000 dimwaka, a samo dva zaposlena dimni~ara, te u firmi „Dimni~ar 021 d.o.o.“ kao oxa~ar radi i direktor Milo{ Vr~inac. Zato je Novi Sad na dnu za{tite od po`ara koji nastaju zbog ne~i{}enih dimwaka. Ovo preduze}e je dovedeno na rub propasti a, kako ka`u, izvukli bi se jedino kada bi im pomogao Grad i kada bi u Novom Sadu bilo obavezno da se dimqaci ~iste, kao {to je to slu~aj u Beogradu ili Subotici. Isti~u i da bi im dobro do{la bilo kakva pomo} od Grada ili donatora da kupe vozilo u koje bi mogli da smeste ma{ine, pa da bezbedno idu na teren. – Novi Sad je prvi u Evropi, jo{ 1898. godine, imao dimni~are, a sada je prvi na lestvici po`ara koji nastaju usled neo~i{enih dimwaka. Sem stambenih ku}a, neretko po`ar izbije i u raznim kioscima brze hrane zbog, nestru~nog ~i{}ewa dimwaka. Na{e preduze}e jedino ima pravo da izdaje ateste gra|a-

^ITAOCI PI[U SMS

nima, a imamo sklopqen u ugovor sa DDOR-om. Recimo, preduze}e „Gas“ iz Novog Sada, kada uvodi instalacije u ku}e gde postoje dimwaci, jedino uva`ava na{e mi{qewe. Ipak, mi nemamo svoje kancelarije, nego pla}amo mese~ni zakup, ma{ine nam stoje na ulici i propadaju, qudi nemaju gde da se okupaju kada se prqavi i masni vrate s posla – pri~a za „Dnevnik“ direktor Vr~inac. Prema wegovim re~ima, gradu je neophodno bar 80 dimni~ara jer Novi Sad ne bi mogao ispuniti „oxa~arski“ standard ako bismo u{li u Evropsku uniju. Smatra da bi zapo{qavawem oxa~ara bio delimi~no re{en i problem nezaposlenosti, ali bi u tom slu~aju zaposleni trebalo da imaju platu bar 40.000 jer je tako u Beogradu. – Imamo dnevno veoma malo poziva, po jedan, recimo, s Telepa ili iz Sremskih Karlovaca. Ali, onda ne odemo jer nam se ne isplati. ^i{}ewe oxaka staje 150 dinara. Da je ~i{}ewe zakon-

ska obaveza, pa da bude po pedesetak poziva, posao bi, naravno, bio isplativiji i nama i mu{terijama – ka`e na{ sagovornik. Ovako, obja{wava, kada ih pozove pojedinac, moraju da mu na-

plate ~i{}ewe oxaka kao servisnu uslugu, a to onda ko{ta 1.800 dinara. Zato se ~esto de{ava da im gra|ani otka`u jer im je ova usluga veoma skupa. Q. Nato{evi}

065/47-66-452 & 063/366-977

I yeparo{i operi{u na predwim vratima Dana 22.10.2009. xeparo{i ponovo u busevima GSP-a, ve} ih prepoznajemo s jaknama preba~enim preko ruke, a tog dana su po~ele isplate za nezaposlene. Molim policiju u civilu da patrolira po busevima naro~ito na linijama 4, 7 i 9. Iskusno policijsko oko lako }e ih uo~iti i uhvatiti na delu. 064/0863... *** Gledaju}i naslovnu stranu „Dnevnika“, boje, boje svuda oko nas. Setila sam se rugla u centru grada oko Futo{ke pijace. Travne povr{ne, koje to nikad ne}e biti, trebalo bi izbetonirati, ustupiti za prodaju cve}a, pod uslovom da za sobom ostave red. U celom svetu se na trgovima i ulicama prodaje cve}e i to je ukras grada. 063/1125... *** Dosad koliko je ura|eno na bulevaru svaka ~ast svima na trudu. A bulevar podse}a na ruske bulevare, pa je logi~nije da se zove RUSKI bulevar. A predlaga~ za bulevar Evrope nek sa~eka. 062/272...

*** Podr`avam 0606313... Istra`ite kako spre~iti „belu kugu“ i pomo}i trudnicama!!! 063/292... *** Za 060/6313-u vezi s lekarskom komisijom i odr`avawem trudno}e. Ne znam od koga tra`ite pomo}? Nadle`ni su i

*** Nije mi jasno za{to boravak u vrti}ima za septembar treba platiti punu cenu kada su deca tri nedeqe bila na privikavawu po 2-4 sata. Za u`inu su bile servirane kisele jabuke, a na jelovniku pi{e razno vo}e. A o osobqu da ne govorim, ~ista neprofesionalnost jer se roditeqi pozivaju na sva|u. „Guliver“ 064/4498... *** Gradona~elni~e, pomozite trudnicama! I va-

gluvi i slepi! „Dnevni~e“ POMOZI TRUDNICAMA, novinari molim vas istra`ite! Hvala 063/7704...

{a supruga, sestra, kuma, prijateqica, gra|anka Novog Sada bi}e trudna. Zar nije dovoqno {to od li~nog dohodka, ako su na odr`avawu trudno}e, dobijaju

samo 65%, {to bolovawe tj. plata kasni po 2 meseca? Zar sve to nije dovoqno nego ih jo{ treba upregnuti da rade i sa rizi~nom trudno}om i stomakom „do zuba“! A ka`e se (a i zna~i) DRUGO STAWE! U drugim gradovima (Subotica, Beograd, Ni{, itd.) nije tako, jo{ dobijaju i 100% bolovawe. Samo na{e trudnice na komisiji prolaze ko bos po trwu! 063/7233... *** Pre dve nedeqe u ulici Lasla Gala 8, u iznajmqenom uli~nom lokalu, desetak qudi presre}e prolaznike na ulici, uvodi ih u lokal i tu im na prevaru uzima novac. Za{to policija ne preduzme ne{to? 061/1570... *** Dok sedim u pekari „Tvr|ava“, posmatram grupu od desetak prevaranata kako presre}u qude na ulici i varaju ih da mogu osvojiti neku nagradu ako ulo`e 500 din. Prevare sprovode u lokalu u Lasla Gala 8. Molio bih policiju da to spre~i! 061/1570...

[TA SU POKAZALI BESPLATNI PREGLEDI U MZ „NARODNI HEROJI“

Prete {e}er i mast u krvi U akciji “Otvorena vrata Doma zdravqa” od ukupno 361 pregledanog stanovnika novosadske Mesne zajednice “Narodni heroji” svaki peti je imao povi{en nivo {e}era, triglicerida i holesterola u krvi, a svaki deseti je nakon EKG monitoringa upu}en lekaru zbog rezultata koji odstupaju od normale. Ovu kampawu, koja se odr`ava po trideseti put, pokrenula je Gradska uprava za zdravstvo u saradwi sa Domom zdravqa „Novi Sad“, Institutom za javno zdravqe Vojvodine, Institutom za kardio-

vaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i Zavodom za hitnu medicinsku pomo} radi informisawa i edukacije stanovni{tva o zna~aju prevencije kardiovaskularnih oboqewa. Do sada je u ovoj akciji svoje zdravstveno stawe proverilo oko devet i po hiqada gra|ana. U okviru ove akcije gra|ani mogu da obave besplatne kontrole krvnog pritiska, nivoa {e}era, holesterola i EKG monitoring, kao i da se konsultuju sa lekarom. M. D.


NOVOSADSKA HRONIKA

DNEVNIK

IZBEGLI^KOJ PORODICI KUPQENA KU]A VREDNA DVA MILIONA DINARA

Nikoli}i dobili krov nad glavom Zahvaquju}i preduze}u PTT „Srbija“, NIS- u i Fondu za pru`awe pomo}i izbeglim, prognanim i raseqenim licima Vojvodine, porodica Nikoli} iz Rumenke, koja se tu doselila 1999. godine iz Gwilana na Kosovu, kupila je novu monta`nu ku}u vrednu dva miliona dinara. Tim povodim, oca Jovicu radnika PTTa, majku Ivanu i devetogodi{weg Stefana ju~e su posetili predsednik Izvr{nog ve}a Vojvodine Bojan Pajti}, ~lan upravnog odbora NIS-a Du{an Petrovi} i predstavnici PTT-a, koji su i pokrenuli ovu inicijativu. - Veliko mi je zadovoqsto {to porodica Nikoli} ima normalne uslove za `ivot. Za dve i po godine iz Fonda za pru`awe pomo}i izbeglim, prognanim i raseqenim licima sa Kosava i Metohije, Hrvatske i Bosne, obezbe|eno je 210 ku}a, a za 380 poro-

VESTI Penzioneri crtaju i ple{u U okviru manifestacije "Sun~ana jesen `ivota", likovni stvaraoci i korisnici kluba "Grozda Gaj{in" u prostorijama kluba, Ulica Wego{eva 24, danas u 17 ~asova, otvaraju likovnu radionicu. U istom tom terminu, u klubu "Olga Petrov", Ulica Bulevar revolucije 45, korisnici organizuju kulturno zabavni program pod nazivom "Svi ple{emo...". B. P. P.

Umetnost obele`ava bratimqewe Izlo`ba fotografija i koncert novosadskih umetnika, bi}e odr`ani danas na dve lokacije u gradu, a povodom 20 godina od zvani~nog potpisivawa Poveqe o bratimqewu izme|u engleskog grada Nori~a i Novog Sada. Od 18 ~asova u Galeriji Foto, kino i video saveza Vojvodine u ulici Nikole Pa{i}a 34 bi}e otvorena postavka fotografija, a umetnici koji su imali zapa`ene nastupe u gradu-pobratimu nastupi}e od 20 ~asova u Sve~anoj sali Gradske ku}e, na Trgu slobode broj 1. S. T.

Slepima treba lak{i pristup Predsednik Skup{tine grada Novog Sada Aleksandar Jovanovi} uputio je pisma Policijskoj upravi, Domu zdravqa, Gradskoj upravi za op{te poslove i Republi~kom fondu za penzijsko i zdravstveno osigurawe zaposlenih, u kojima je zatra`io olak{awe pristupa slepih i slabovidih osoba javnim ustanovama i institucijama. Na sastanku Gradske organizacije slepih i slabovidih Jovanovi} je upoznat sa wihovim problemima, me|u kojima je i vreme provedeno u prijemnim odeqewima ustanova i institucija. Tim povodom, apelovao je na nadle`ne da daju prvenstvo slepim i slabovidim osobama u skladu sa Zakonom o spre~avawu diskriminacije osoba sa invaliditetom. M. D.

^ehov u „Veseloj korwa~i” Predstava Antona Pavlovi~a ^ehova “O {tetnosti duvana” izvodi se ve~eras od 20 ~asova na sceni za odrasle pozori{ta “Vesela korwa~a”, u ulici Nikole Pa{i}a 34. Autor i glumac u izvedbi je Lazar Jovanov, a ulaz je 150 dinara. S. T.

Foto: R. Hayi}

Za dve i po godine Fond je obezbedio ku}e za 600 izbegli~kih porodica, {to ~ini mawe vojvo|ansko selo

dica obezbe|en je gra|evinski materijal. Zna~i da je 600 porodica obezbe|eno ku}ama, {to ~ini mawe vojvo|ansko selo – istako je Pajti}. Po{ta je obezbedila 1,2 miliona, a NIS i Fond po 400.000 dinara. Porodica Nikoli} kupila je monta`nu ku}u od 80 metara kvadratnih, a sada imaju sve uslove za normalan `ivot - tri sobe, kupatilo i trpezariju. Wihovoj sre}i nema kraja, jer su do nedavno `iveli u {upi. Jovica Nikoli} zahvalio se qudima dobre voqe na ovoj pomo}i, a posebno je sre}an {to im se i devetogodi{wi sin Stefan oporavio od te{ke operacije i {to je sve, kako ka`e, krenulo naboqe. Naime, Stefanu je pro{le godine u De~joj bolnici u Tir{ovoj ulici u Beogradu presa|en bubreg, a donator je bio otac. Q. Na.

utorak27.oktobar2009.

9

FOTO-KONKURS CENTRA ZA KULTURNU ANIMACIJU I „DNEVNIKA”

Fotke uli~nih svira~a do 1. novembra Konkurs za najboqu fotografiju sa dosada{wih Festivala uli~nih svira~a bi}e produ`en do 1. novembra, do kada }emo primati fotografije. Akciju su pokrenuli Centar za kulturnu animaciju i "Dnevnik". Svako mo`e da zaviri me|u svoje fotografije napravqene na ovom festivalu i izabere one koje najboqe oslikavaju ovu veselu manifestaciju. Autori tri najboqe fotografije dobi}e po fotoaparat, a najuspeliji radovi s konkursa bi}e predstavqeni na izlo`bi koja }e prethoditi slede}em festivalu. Najvi{e tri

fotografije, iskqu~ivo u formatu jpg, rezolucije 300 dpi, trebalo bi poslati elektronskom po{tom na adresu:dnevnik.fotokon kurs@gmail.com Uz snimke je obavezno i propratno pismo s naslovom fotografije, informacijama kada i gde su snimqene, kao i podacima o autoru, kontakt adresom i telefonom. Kada se zavr{i prijem fotografija na stranicama "Novosadske hronike" bi}e objavqivan izbor najboqih fotografija i na kraju progla{eni pobednici koji }e dobiti nagrade. A. V.

PETROVARADINSKA ADA TRI MESECA POSLE „EGZITA”

Zavet }utawa o eko-parku

nego danas i naizgled se radilo puNa Petrovaradinskoj adi, tri smo poslali, stiglo je uputstvo u nom parom. Nasuta su dva pe{~ana meseca po zavr{etku festivala kojem je pisalo: "Upu}ujemo Vas platoa i na radovima je bilo anga"Egzit" i izme{tawu kampa s na Zavod o izgradwi grada Novog `ovano vi{e gradskih preduze}a. Oficirske pla`e u dvori{te kaSada, s obzirom da je on nosilac "Put" je posipao tucanik, "Gradsarne na Tranxamentu, reporteri projekta ’Eko park’, gde }ete dosko zelenilo" seklo drve}e, a "^i"Dnevnika" na licu mesta nisu zabiti sve nophodne informacije". sto}a" sklonila divqu deponiju tekli nikakvu gra|evinsku mehaU ZIG-u su prihvatili tu "ping koja je ponovo po~ela da nastaje. nizaciju, niti ijednog radnika. pong" igru i kazali da na projektu Podsetimo, "Egzit" je eko-park Podse}amo, jo{ uvek se niko nije radi vi{e preduze}a, da je za winajavqivao kao novu lokaciju za zvani~no izjasnio da li se odustahovu koordinaciju zadu`ena sportska i kulturna de{avawa kolo od takozvanog eko-parka - pomUprava za komunalne poslove. ja bi "zna~ajno doprinela pezno najavqivanog zarazvoju ekolo{kih stanjedni~kog projekta grada darda u Novom Sadu". U i udru`ewa "Egzit". ViParku bi, navodno, treba{e desetina bilborda u lo da bude najve}i park u gradu i daqe reklamiragradu koji bi sadr`ao boju park, me|utim, posledtani~ku ba{tu, trim stawi bageri povukli su se zu, mobilne barove, kupau trenutku izme{tawa li{te, marinu... Predvikampa za posetioce fe|ene su i umetni~ki pavistivala. qoni, galerija na otvoreIstovremeno, u najvenom, mobilni barovi, kao }em gradu pokrajine poi odr`avawe izlo`bi i stoji ne{to {to se sloperformansa. bodno mo`e nazvati zaFoto :S. [u{wevi} Prilikom predstavqavetom }utawa u vezi s Petrovaradinska ada ovih dana wa projekta u "Egzitu" su tvrdili eko-parkom. Tokom leta pojavio Drugim re~ima, vru} krompir poda Oficirska pla`a ima idealnu se podatak da je iz gradskog buxenovo je vra}en u ruke Grada. lokaciju jer trenutno taj prostor ta izdvojeno 30 miliona dinara za Tako su mnoga pitawa koja zanema nikakvu prakti~nu namenu i ekolo{ki poduhvat na Petrovanimaju velik broj Novosa|ana izgradwom parka ne bi bio ugroradinskoj adi, a iz medija se moostala bez odgovora. U ovom tre`en nijedan segmenat tog prostoglo saznati da }e odluka o daqoj nutku nije poznato da li je izgradra. To bi predstavqalo i ukidawe sudbini eko-parka pasti kada se wa eko- parka i daqe u igri, koja divqe pla`e, deponije i nelegalnosioci gradskih funkcija vrate je u celoj pri~i uloga Grada, a konih ugostiteqskih objekata. Takos godi{wih odmora. ja "Egzita", da li su dosada{wi |e, ova lokacija je u neposrednoj Od predstavnika "Egzita" niradovi na Adi ustvari bili zbog blizini centra grada i ovo zemqi{ta nismo uspeli da saznamo, a kampa ili parka, koliko ceo pro{te ne prate nikakva nere{ena nai{li smo na zatvorena vrata i jekat ko{ta i na kraju - {ta je s imovinska pitawa. Pri~a je od pou kabinetu gradona~elnika Igora novcem koji je ve} izdvojen. ~etka delovala lepo, ali se hepiPavli~i}a. Posle deset dana, iz Neposredno pre odr`avawa juend jo{ uvek ne nazire. Odeqewa za odnose s javno{}u, bilarnog festivala, PetrovaraD. Apro umesto odgovora na pitawa koja dinska ada izgledala je druga~ije

OTPU[TENI RADNICI „DRAP[INA” RADIKALIZUJU PROTEST

Sindikat tra`i hap{ewa

Desetak otpu{tenih radnika iz AD "Petar Drap{in", koji su i ju~e protestovali pred Izvr{nim ve}em Vojvodine, nameravaju da radikalizuju svoj bunt. Predsednica Gradskog odbora sindikata"Solidarnost" Gordana Koji} je za na{ list najavila da }e napraviti spisak svih koji su ume{ani u propalu privatizaciju firme, te da ne}e {tedeti nikoga. - Na{e slede}e akcije bi}e usmerene prema policiji i tra`i}emo da pohapse sve koji su ume{ani u organizovani kriminal prilikom privatizacije "Drap{ina" - poru~ila je Koji}. Otpu{teni radnici tra`e da se vrate na posao i da im se pove`e radni sta`. Kako ka`u u sindikatu "Solidarnost", o wihovom slu~aju je, po{to im nije pomoglo Ministarstvo ekonomije i regionalnog

razvoja, sada obave{tena i Vlada Srbije. Otpu{teni smatraju da im vlast mo`e pomo}i, mada imaju pravosna`ne sudske presude da nisu smeli da izlaze iz kruga fabrike, za vreme radnog vremena, da bi protestvovali. Zbog toga su dobili otkaze, ali otpu{teni smatraju da su oni nezakoniti, jer su ih s posla, kako ka`u, udaqili oni koji u to vreme, sredinom 2007. godine, nisu bili vlasnici "Drap{ina". Naime, Vrhovni sud Srbije poni{tio je aukciju fabrike krajem 2005. godine, a tu odluku Agencija za privatizaciju nije sprovela.Pokrajinski sekretar za rad i zapo{qavawe Miroslav Vasin podnudio je otpu{tenim radnicima zaposlewe, {to oni prihvataju, ali istovremeno ne}e da se odreknu dve godine koliko ne rade u "Drap{inu". Z. Deli}

[TRAJK TURIZMOLOGA U TONS-u

Mesec dana bez pregovora Jo{ nisu po~eli pregovori izme|u {trajka~kog odbora u Turisti~koj organizaciji Novog Sada (TONS) i poslovodstva ove javne slu`be grada. Umesto socijalnog dijaloga {trajka~ima je pro{le sedmice iskqu~en internet i telefoni u prosto-

rijama u kojima protestuju. Predsednica sindikata u TONS-u Gordana Stojakovi} ka`e da su zahteve za po~etak pregovora poslali u Gradsku ku}u i direktoru Jovanu Ivanovu, ali da se nadle`ni ne ogla{avaju, mada se sutra navr{ava mesec da-

na od kada su turizmolozi zapo~eli protest. Podse}amo turizmolozi tra`e potpisivawe kolektivnog ugovora i razgovor oko strategije razvoja turizma u Novom Sadu. Za to imaju podr{ku stru~ne javnosti Novog Sada. Z. D.

\ACI O[ „\URA JAK[I]” USPE[NI

Ka}ki talenti u Gradskoj ku}i U~enike i nastavnike Osnovne {kole "\ura Jak{i}" iz Ka}a koji su ostvarili dobre rezultate na me|unarodnim i doma}im {kolskim takmi~ewima ju~e je primo ~lan Gradskog ve}a za obrazovawe Milan \uki}. Gradsku ku}u je posetio u~enik Marko Radukin koji je na me|unarodnom sajmu pronalaza{tva u Moskvi dobio priznawe "Zlatni Arhimed" za izum iz robotike na, Zorna Tepi} koja je na Tesla festu u Vrawu osvojila zlatnu plaketu za film "Koviqski rit"koji se bavi ekologijom i Mirjana Vujakovi}, pro{le godine prva na republi~kom takmi~ewu iz tehni~kog obrazovawa u Ni{u.

- Rezultati koje ste ostvarili na presti`nim takmi~ewima svedo~e o velikom trudu vas, va{ih mentora i direktora, kao i o te`wi da uz ozbiqnu pripremu postignete zapa`ena prva mesta i steknete zlatna odli~ja prezentuju}i svoje mesto i zemqu. U te{kim vremenima kakva su danas, veoma je va`no da u~enici predanim radom poma`u uspostavqawu ~vrstog sistema vrednosti - rekao je |acima \uki}. Ovi uspesi |aka ka}ke {kole, rekao je direktor {kole Mile Budimir, veliki je podsticaj i nastavnicima, te naglasio da }e biti nastavqena praksa vrednog rada koji donosi dobre rezultate. A. V.

PO^ELA GRADWA DEPANDANSA [KOLE „DR MILAN PETROVI]”

Novi temeqi done}e i bazen Po~ela je izgradwa novog depandansa [kole za osnovno i sredwe obrazovawe "Dr Milan Petrovi}", na uglu ulica Bate Brki}a i Seqa~kih buna. Novi, moderni, objekat bi trebalo da bude zavr{en za godinu dana, investitor je "Poslovni prostor", a kako je za "Dnevnik" rekla portparolka {kole Jasmina An|eli} u we-

unutra{we radove i opremawe objekta. Prva faza }e ko{tati ne{to vi{e od 160 miliona dinara. - U novu {kolu }e i}i sredwo{kolci smawene intelektualne i fizi~ke sposobnosti, kao i slabovidi, slepi, gluvi i nagluvi |aci. U okviru tih novih 8.000 kvadratnih metara bi}e izgra|en ba-

mu }e biti sme{teni sredwo{kolski razredi {kole "Dr Milan Petrovi}". Na placu su po~eli pripremni radovi za izlivawe temeqa, te kako je ispri~ao Sr|an Crkvewakov, pomo}nik direktora "Poslovnog prostora" koji je zadu`en za nadzor, radnici skidaju humusni sloj, obele`avaju temeqe i ogra|uju gradili{te. Izgradwa je podeqena u dve faze i ova prva podrazumeva izgradwu objekta i stavqawe pod krov, a u drugoj fazi slede}e godine }e se pre}i na

zen, teretana i sve ono {to je po najnovijim evropskim standardima potrebno za pravilnu rehabilitaciju koju }e pratiti kompletan stru~ni tim - objasnila je An|eli}. Na ovaj na~in }e se osloboditi stari objekat gde je sada sredwa {kola, na Vidovdanskom nasequ, u koji }e se preseliti 12 radnih centara {kole, koji se trenutno nalaze u Ulici Branka Baji}a. A u {koli u Ulici Bra}e Ribnikar }e ostati razredi osnovne {kole. A. Vidanovi}

Foto: N. Stojanovi}


10

utorak27.oktobar2009.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Bioskop "Jadran" do 28. oktobra "Ledeno doba, dinosaurusi dolaze" (17 i 18.30), "To{e - najte`a stvar" (20), "Sveti Georgije ubiva a`dahu" (21.30). Art bioskop "Vojvodina" na Spensu, do ~etvrtka "S obe strane Berlinskog zida", filmski ciklus posve}en dvadesetogodi{wici ru{ewa Berlinskog zida.

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te, scena "Jovan \or|evi}" "Madam Baterflaj" (19), scena "Pera Dobrinovi}" "Tu`na komedija" (19.30), Kamerna scena "Efekti" (20.30). Pozori{te mladih, velika sala "Po gospodinu Vilijamu [ekspiru, vrlo slobodno, pri~a o Dankanu, Magbetu i Malkolmu..." (20)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka "Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti"; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37, 525–059: stalna postavka "Vojvodina od paleolita do sredine 20. veka"

RO\ENI U novosadskom porodili{tu, od petka, 23. oktobra u 7 sati, do ponedeqka, 26. oktobra u isto vreme, rodile su: DEVOJ^ICE: Vesna Kri~kovi}, Sla|ana An|eli}, Marija Gaji}, Ajsena Kokqe, Bojana Stojanovi}, Hristina Kaurin, Sandra Buila i Gordana Zdravkovi} iz Novog Sada, Brankica Kosti} iz Petrovaradina, Sawa Vukasovi} i Zorica Zeli} iz Sremske Kamenice, Sowa Vlaisavqevi} i Dragana Savi} iz Veternika, Radoslava Petrovi} iz Rumenke, Milica Radinovi} i Svetlana Topovi iz Futoga, Marijana Vasi} i Mileva A~anski iz Ka}a, Dragana Aleksi} iz Gospo|inaca, Milena Virag iz Nadaqa, Kristina Salma iz In|ije i Verica Jovanovi} iz Karlov~i}a. DE^AKE: Nata{a Jovanovi}, Marija Peji}, Jelena Mi{kov, Katarina Jankov, Vesna Ugrinov i Jovana Gligorijevi} iz Novog Sada, Mirjam Dudok i Tawa Gruji} iz Sremske Kamenice, Biqana Bala} iz Rumenke, Milana Aleksi} iz ^eneja, Violeta Anti} iz Koviqa, Dragana Milinkovi} i Sla|ana Roguqi} iz Temerina, Nikolina Herjavec iz In|ije, Biqana Basta{i} i Dragana Vi{ekruna – Karaka{ iz ^elareva, Tatjana Trifunovi} iz Ba~ka Palanka i Mira Stoj{i} iz Ada{evaca.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu sahraweni bi}e Nestor Miladina Filipovi} (1936) u 11.15 sati, Radoslav Milana Milanovi} (1929) u 12 sati, Milica Branka Markovi} (1923) u 12.45, Milena Petra La}arak (1935) u 13.30, Stamenka Avrama Murati (1929) u 14.15 i Dragomir Radeta Vre}o u (1946) u 15 sati. Na Mesnom grobqu u Stremskoj Kamenici bi}e sahrawena Evica Spasoja Koledar (1935) u 13 sati, a na Novom grobqu u Petrovaradinu sahrawena bi}e Stevanka Ja{e Kertes (1946) u 15 sati.

NOVOSADSKA HRONIKA

DNEVNIK

VODI^

TELEFONI VA@NIJI BROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” prijava kvara 421-066 i 421-068 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica ATP Vojvodina 4889-777, 4889-716 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Prijateqi dece 522-987 i 452-543 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, Pere Popadi}a 33 Tel: 6411-962, 6411-665 POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENA SLU@BA Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Lav 533-335 Luks 30-00-00 MB- taksi 500-222

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KO-AKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „PROF. DR S. KARAHODA”, Petra Drap{ina 50, tel: 6614-933 BILJA&OLJA, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.co.yu „KOMPAS“ TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~ar- autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 *„CUBI“ - 2,*„CUBI“ - trgovina, * „CUBI“- servis, tel: 443-679, 443-347, 6399-140 „TRIO MOTORS”, delovi za japanska i korejska vozila, Futo{ka 102, tel: 6623-007, 529-278, faks: 4720-956, www.triomotors.co.yu e-mail: office@triomotors.co.yu „2 [TAPI]A“, ku}na dostava, ugao Cara Lazara i Fru{kogorske, tel: 459-524 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


VOJVODINA

DNEVNIK

NE ISPLATI SE ZBRIWAVATI UGRO@ENE

Sigurna ku}a – prazna

SUBOTICA: Subotica je ostala bez Sigurne ku}e za `rtve nasiqa. Na problem Centra za socijalni rad ukazno je jo{ u junu, od kada je Sigurna ku}a pretvorena u prihvatnu stanicu za `rtve nasiqa. - Za sada se jo{ uvek ne zna na koji na~in }e se naredne godine zbriwavati `rtve nasiqa u porodici. Ove godine do septembra su zabele`ena 82 slu~aja nasiqa u porodici, a cele pro{le godine bilo je 83 predmeta koja su nama prijavqena. Sigurna ku}a je prestala da radi 1. februara ove godine, zbog toga {to je vlasnik objekta - Crveni krst pove}ao zakupninu gradu Subotici, pa se u buxetu nisu mogla obezbediti dodatna sredstva za tu namenu. Pitawe je u stvari da

li je projekat isplativ, po{to smo do sada u objekat smestili svega osam osoba. Neke `rtve nasiqa su tra`ile da promene okolinu, pa su sme{tene u Sigurnu ku}u u Beogradu, dok su drugi `eleli da budu sme{teni u hraniteqske porodice - obja{wava direktorka Centra za socijalni rad Qiqana Popovi}. Prihvatna stanica, gde se nekada nalazila Sigurna ku}a za `rtve nasiqa trenutno je prazna. Do sada je u Sigurnoj ku}i u Subotici bilo sme{teno pet `ena i troje dece koji su `rtve nasiqa, a za wihovo zbriwavawe iz gradskog buxeta izdvojeno je 1,8 miliona dinara. Kapacitet prihvatne stanice iznosi tri do ~etiri osobe, kojima se uto~i{te pru`a do mesec dana. A. A.

SKUP NEKADA[WIH \AKA VRBASKE GIMNAZIJE

[kolski dani se ne zaboravqaju VRBAS: Tokom ove godine vrbaska Gimnazija „@arko Zrewanin” je nizom manifestacija obele`ila dva veka svog postojawa, a prethodnog vikenda, povodom dvestagodi{wice, gosti Gimanazije u Vrbasu, bili su weni nekada{wi |aci koji su danas uspe{ni doktori nauka, univerzitetski profesori, nau~ni radnici, odnosno qudi koji su se istakli u svojim oblastima delovawa. Ovoj sve~anosti, koju su svojim programom obogatili sada{wi u~enici gimnazije, prisustvovalo je pedesetak

rirao 1954. godine, a zatim postao univerzitetski profesor i jedan od osniva~a Ekonomskog instituta i Fakulteta ekonomskih nauka u Novom Sadu i danas s ponosom isti~e da je poha|ao gimnaziju u Vrbasu. Sli~no su o vrbaskoj gimnaziji govorili i ostali prisutni, me|u kojima su bili i pomo}nih direktora na departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu Sne`ana Srdanovi}Radulovi}, redovni profesor na departmanu za fiziku novosadskog PMF-a dr Bo`idar Vuja~i},

Ugledni nekada{wi u~enici vrbaske gimnazije

zvanica, mahom generacija koje su pre tri do ~etiri decenije iza{li iz {kolskih klupa u Vrbasu. -Qudi koji su se danas ovde okupili, godinama svojim radom, rezultatima i autoritetom pronose dobar glas vrbaske gimnazije u kojoj su se pripremali da postanu ono {to su danas. Drago mi je da vidim da su i kod wih sna`ne emocije koje ih ve`u za gimnaziju {to je jo{ jedan dokaz tradicije koju i danas nastavqamo - rekao je direktor vrbaske gimnazije Svetozar Vuji~i}. Prof. dr Tihomir [uvakov, koji je u vrbaskoj gimnaziji matu-

kardiovaskularni hirurg dr Svetolik Avramov koji je jedno vreme bio i rektor novosadskog univerziteta i mnogi drugi. Sve~anosti je prisustvovao i predsednik Privremenog organa op{tine Vrbas dr @eqko Vidovi}, koji je i sam pre 27 godina zavr{io vrbasku gimnaziju. On se, u ime lokalne samouprave, zahvalio svim prisutnima, rekav{i da reputacija vrbaske gimnazije daje kvalitet celoj vrbaskoj op{tini. Obele`avawe dva veka vrbaske gimnazije traje cele godine, a u decembru je planirana zavr{na sve~ana akademija. N. Perkovi}

KIKINDA DOBILA DVE NOVE DEPONIJE

[ut i kquk posebno

KIKINDA: U Kikindi su ure|ene dve nove deponije za odlagawe otpada. U blizini naseqa Mali bedem, na putu za Rusko Selo je deponija za odlagawe gra|evinskog otpada, {utili{te, na kojoj se iskqu~ivo odla`e iskori{}eni gra|evinski materijal. Druga deponija nalazi se na putu za Vodice i namewena je ostacima koji nastaju nakon pe~ewa rakije, kquku. Javno preduze}e „Direkcija za izgradwu grada” obezbedilo je i uredilo puteve prema dvema deponijama, a Mi}o Kova~evi} iz ove firme apeluje na Kikin|ane da na ovim deponijama bacaju samo otpad za koji su namewene. Radnici poqo~uvarske slu`be bi}e zadu`eni za kontrolu onoga {ta se deponiju na ovim odlagali{tima. Nesavesni gra|ani bi}e ka`wavani, ukoliko se ne budu pridr`avali propisa. Od sada gra|evinski otpad i

kquk gra|ani ne treba da odla`u na komunalnoj deponiji, koja se nalazi na Teremijskom drumu. Na predlog Op{tinskog ve}a Javno komunalno preduze}e „6. oktobar” preuze}e odr`avawe ki{ne kanalizacije u narednom periodu. Radi re{avawa problema odvo|ewa atmosferskih voda neophodno koje da gra|ani u op{tini Kikinda odr`avaju kanale ispred svojih ku}a i poslovnih objekata. Veoma je va`no da kanali za odvo|ewe atmosferskih voda budu o~i{}eni i u funkciji. Sankcije za neodr`avawe ki{nih kanala su nov~ane kazne. Kazne su od 2,5 do 100 hiqada dinara. Pravna lica pla}aju od 50 do 100 hiqada dinara, odgovorna lica u pravno licu od pet do 25 hiqada, kolika je kazna i za preduzetnike. Fizi~ka lica pla}aju kaznu od 2,5 do 25 hiqada dinara. A. \.

utorak27.oktobar2009.

11

BE^EJ ]E USKORO IZGRADITI JO[ JEDNU GEOTERMALNU BU[OTINU

Novi gejzir za budu}u bawu BE^EJ: Ne samo da je sa tri strane okru`en vodotokovima, Tisom i Velikim Ba~kim kanalom, ve} Be~ej le`i i na ogromnom jezeru geotermalne vode. S obzirom na energetski potencijal i `equ Be~ejaca da, najzad, dobiju status bawskog grada, jedna bu{otina je premalo. - Dobili smo dozvolu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i uskoro o~ekujem da pristupimo toliko ~ekanom poslu. Odlu~eno je da lokacija nove bu{otine bude kilometar daqe od postoje}e, na prostoru izme|u prevodnice Velikog Ba~kog kanala u Tisu i Gradskog stadiona. Kako bi u blizini trebalo da se realizuje projekt izgradwe budu}e bawe, to }e se hidrotermalna energija iz bu{otina koristiti u

Na ovoj lokaciji bi}e nova bu{otina

PO^ELA SANACIJA KRIVOG MOSTA

Najni`a ocena za sigurnost

VRBAS: Nekoliko meseci nakon {to je pe{a~ki, takozvani Krivi most preko Velikog ba~kog kanala u Starom Vrbasu zatvoren za prelazak, ju~e su kona~no po~eli radovi na wegovoj sanaciji. Iz op{tinskog buxeta za ovu namenu bi}e izdvojeno ne{to vi{e od 10 miliona dinara, a radovi koje }e izvesti beogradsko preduze}e „Tri omega in`ewering” ne bi trebalo da traju du`e od 45 dana. Ovo }e biti prva ozbiqnija rekonstrukcija Krivog mosta u posledwih 40 godina, a posledwih deset on nije ispuwavao minimum uslova za kori{}ewe. Me|utim, most je zbog velike frekventnosti, uglavnom |aka O[ „Sveozar Mileti}” i SS[ „4. Juli” bio u funkciji sve dok proletos dvoje dece iz pred{kolske ustanove nije propalo kroz tro{ni beton. Pukom sre}om je izbegnuta tragedija i od tog trenutka most je bio zatvoren. Me|utim uprkos zabrani i ogromnim rupama, odrasli, ali i |aci su, nakon izvesnog vremena nastavili da koriste ovaj most. Prilikom izrade projekta sanacije, stru~waci Gra|evinskog fakulteta u Subotici su bezbednost mosta na skali od jedan do 10, ocenili najni`om ocenom. U JP Direkciji za izgradwu ka`u da je

VELIKA GOZBA U PADEJU

Ov~iji paprika{ za celo selo PADEJ: Mesna zajendica Padej priredila je u nedequ manifestaciju u okviru koje je gozba ov~ijim paprika{em prire|ena za sve me{tane i goste. U okviru projekta „Mesna zajednica Padej svojim gra|anima ov~iji paprika{ 2009”, kuvano je oko 2.000 porcija paprika{a. Pored kulinara iz Padeja, u~estvovali su gosti iz Sanada, ^oke, Ostoji}eva, Jazova i bratskog mesta ^anadpalota (Ma|arska). Od 13 ovaca paprika{ se kuvao u isto toliko velikih bogra~a, a prema oceni deveto~lanog `irija kojim je rukovodio predsednik [andor Len|el, najukusniji pobedni~ki papri-

Dowa plo~a mosta bi}e oja~ana

osnova zapo~etih radova sanacija rasponske konstrukcije. - Most }e biti oja~an armirano-betonskim rebrima sandu~astog preseka. Dowa plo~a bi}e oja~ana u prvom i tre}em rebru, a gorwa plo~a kompletnom du`inom mosta. U okviru sanacije, bi}e popravqeni prilazi, priobaqe i sigurnosna ograda saop{tili su u Direkciji. Ovo preduze}e uskoro ~ekaju sli~ne investicije, jer su i ostali mostovi u Vrbasu u prili~no lo-

{em stawu. Najugro`eniji je Vinogradski most koji povezuje naseqe Vinogradi sa Vrbasom, a koji se koristi i za pe{a~ki i za drumski saobra}aj. Ovaj most je tako|e veoma zna~ajan, jer se nalazi na putu za Op{tu bolnicu. Uz wega ve} godinama stoje table sa upozorewem na o{te}ewa, a usled slegawa konstrukcije, pre nekoliko meseci prese~eni su telefonski kablovi koji su sprovedeni kroz most. N. Perkovi}

ODR@ANA MISA ZAHVALNICA U CRKVI PRESVETOG SRCA ISUSOVOG U [IDU

Ordewe zaslu`nim gra|anima [ID: U crkvi Presvetog srca Isisuvog u [idu odr`ana je misa zahvalnica koju je vodio mitropolit msgr dr Marin Sraki}, nadbiskup \akova~ko-osije~ke nadbiskupije i predsednik Hrvatske biskupske konferencije u zajedni{tvu sa sremskim biskupom msgr \urom Ga{parovi}em. Ovom prilikom blagosiqina je i jedna ku}a u [idu, ku-

energetske i terapeutske svrhe novoizgra|enog bawskog kompleksa. Idu}e nedeqe trebalo bi da raspi{emo tender za novu bu{otinu - rekao je za „Dnevnik” ~lan Op{tinskog ve}a zadu`en za investicije Du{an Radivojevi}. S obzirom na to da }e bu{otina biti dubine ne{to preko hiqadu metara, kako bi se do{lo do vode temperature preko 60 stepeni Celzijusovih, to }e Be~ejcima, prema grubim procenama, biti potrebno najvi{e 280.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. - Nedavno su odbornici lokalnog parlamenta doneli odluku o kreditnom zadu`ivawu, a deo tih sredstava bi trebalo da se utro{i za novu bu{otinu - dodaje predsednik op{tine Be~ej Peter Knezi. V. Jankov

pqena za potrebe crkve, a u kojoj }e se nakon adaptacije odr`avati veronauka. Ovom velikom slavqu rimokatoli~ke crkve prisustvovali su brojni vi|eni gosti iz Republike Srbije i susedne Republike Hrvatske, katoli~ki i pravoslavni sve{tenici i brojni vernici. Po zavr{etku mise u~esnici proslave krenuli su u Vojno lo-

Nadbiskup Marin Sraki} uru~uje ordewe

vi{te Morovi}, gde je nadbiskup Marin Sraki}, u znak zahvalnosti, dodelio ordene zaslu`nim gra|anima i institucijama. Proslava je nastavqena obilaskom katoli~kih crkava u Morovi}u, Gibarcu i Kukujevcima kojima je neophodna adaptacija. Tako su Mesna zajednica Morovi} i Ministarstvo kulture obezbedili sredstva za prekrivawe crkve Presvete Marije Terezije bakarnm limom, planira se drena`a i izolacija vlage, a i zvonik }e tako|e biti prekriven bakarnim limom. Na crkvi u Gibarcu sa spoqne strane skinut je gorwi sloj fasade, a zahvaquju}i u Udruzi Hrvata, idu}e godine ova crkva bi trebalo da bude omalterisana i okre~ena. Ina~e u ovo mesto dolaze nekada{wi stanovnici Gibarca koji sada `ive u Hrvatskoj, naj~e{}e na Sve svete kada pose}uju grobove svojih predaka, te su zainteresovani da finansijski pomognu obnovu ove crkve. U Kukujevcima se nalazi velika rimokatoli~ka crvka koja je tako|e u lo{em stawu i trenutno se tra`i re{ewe za wenu adaptaciju. D. Savi~in

Najuspe{niji kulinari na takmi~ewu u Padeju

ka{ skuvala je ekipa Sanada predvo|ena Vladanom Subotinom. Drugo mesto osvojila je Marija Kasap iz udru`ewa `ena „Sunce” iz Padeja, dok je tre}eplasirani paprika{ skuvao Andra{ Kalmar iz ekipe ^oke. Wima je diplome i poklone direktor i vlasnik novosadske firme DOO „Panakva” Ilija ]ur~i}, ina~e po~asni gra|anin Padeja. Kuvawe paprika{a i gozba prire|eni su na mesnoj pijaci, gde je prire|ena i izlo`ba de~ijih radova, u~enika padejske Osnovne {kole „Servo Mihaq”, slikarke amaterke Ester Jak{a iz Padeja, rukotvorine sa jesewim motivima, izlo`ba fotografija sa de~ijeg maskembala, kao i radovi u~eni~ke radionice koja se bavi decom ometenom u razvoju. M. Mitrovi}

Eko-svest i eko-savest VRBAS: U organizaciji Ekolo{kog pokreta Vrbas, ju~e je u likovnoj galeriji Kulturnog centra u Vrbasu, otvorena izlo`ba fotografija koje su napravili aktivisti ove ekolo{ke organizacije. Na izlo`bi pod nazivom „Eko-svest i eko-savest”, predstavqeno je ~etrdesetak fotografija napravqenih tokom najzna~ajnih doga|aja iz oblasti ekologije na {irem podru~ju Vrbasa, a svakako glavna tema ove izlo`be je Veliki ba~ki kanal i aktivnosti na wegovom ~i{}ewu koje su u toku. Poseban set fotografija posve}en je Jegri~koj, prirodnom dobru koje se nalazi na teritoriji vrbaske op{tine. N. P.


12

CRNA HRONIKA

utorak27.oktobar2009.

DNEVNIK

SPECIJALNO TU@ILA[TVO U BEOGRADU

Sreten Joci} optu`en za ubistvo Ive Pukani}a Specijalno tu`ila{tvo podiglo je ju~e optu`nicu protiv Sretena Joci}a, zvanog Joca Amsterdam, zbog ubistva vlasnika hrvatskog nedeqnika „Nacional“ Ive Pukani}a i wegovog saradnika Nike Frawi}a, 23. oktobra 2008. godine u Zagrebu. Optu`eni su i @eqko Milovanovi} i Milenko Kuzmanovi}, a sva trojica se terete za krivi~na dela zlo~ina~kog udru`ivawa i te{kog ubistva. „Tu`ila{tvo smatra da su dokazi prikupqeni u toku {estomese~ne istrage potvrdili osnovanu sumwu da su Joci}, Milovanovi} i Kuzmanovi}, deluju}i u okviru me|unarodno organizovane kriminalne grupe ~iji su pripadnici bili dr`avqani Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, organizovali i izvr{ili pomenuta krivi~na dela“, pi{e u saop{tewu Specijal-

nog tu`ila{tva koje je potpisao specijalni tu`ilac za organizovani kriminal Miqko Radisavqevi}. Optu`eni su, po navodima optu`nice, ubili Pukani}a za nov~anu nagradu od najma-

we 1,5 milion evra. Okrivqeni su, prema optu`nici, u du`em periodu pratili Pukani}a i u oktobru 2008. godine pripremili eksplozivnu napravu i postavili je na kupqeni skuter koji su dovezli

i ostavili na parking prostor u dvori{tu NCL-medija grupe u Zagrebu, u blizini Pukani}evog vozila. „Kada je Pukani} zajedno s Frawi}em pri{ao vozilu, aktivirali su eksplozivnu naMinirani Pukani}ev auto

Sreten Joci}

@eqko Milovanovi}

Milenko Kuzmanovi}

pravu tako da su u nastaloj eksploziji wih dvojica smrtno stradali, vi{e qudi je zadobilo telesne povrede, a na vozilima i okolnim objektima pri~iwena je materijalna {teta“, pi{e u saop{tewu. Dodaje se da je ta me|unarodno organizovana kriminalna grupa imala ukupno osam ~lanova. „Optu`nicom Specijalnog tu`ila{tva obuhva}ena su trojica, dok }e protiv ostalih ~lanova – Roberta Matani}a, Luke Matani}a, Amira Mafalanija, Bojana Guduri}a i Slobodana \urovi}a – u Hrvatskoj podneti optu`nicu

Ured za suzbijawe organizovanog kriminala i korupcije. „Predlo`ili smo u optu`nici da se protiv okrivqenih Joci}a, Milovanovi}a i Kuzmanovi}a produ`i pritvor jer smatramo da je to neophodno iz svih zakonom propisanih razloga, po~ev od opasnosti od bekstva pa do posebno te{kih okolnosti i na~ina izvr{ewa krivi~nog dela“, pi{e u saop{tewu. Joci} je zbog sumwe da je ume{an u Pukani}evo ubistvo uhap{en u Beogradu 27. aprila, a danas isti~e rok od {est meseci za podizawe optu`nice. (Beta)

BIV[I PREDSEDNIK REPUBLIKE SRPSKE NIJE SE JU^E POJAVIO U SUDNICI

Radovan Karayi} bojkotuje po~etak su|ewe

OPTU@EN BIV[I DIREKTOR VISOKE [KOLE U ZREWANINU

Nezakonito uve}avao zarade Okru`no javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podiglo je optu`nicu protiv biv{eg v.d. direktora zrewaninske Visoke tehni~ke {kole strukovnih studija dr Mileta Lovra, zbog sumwe da je zloupotrebio slu`beni polo`aj. Dok je bio na ~elu ove obrazovne ustanove, Lovre je, kako se podozreva, iskoristio polo`aj i prekora~io granice svojih ovla{}ewa, tako {to je od

marta do juna minule godine donosio re{ewa i odluke i nalo`io isplate prekovremenog rada zaposlenima zbog realizacije programa strukovnih studija. Protivno Zakonu o radu i pravilniku {kole, Lovre je sebi i drugim zaposlenima uve}ao zarade iznad zakonom dozvoqene isplate od 26 odsto od neto zarada i na taj na~in pribavio imovinsku korist od 1.833.182 dinara. @. B.

NA PUTU KR^EDIN – NOVI SLANKAMEN

Kamionet pregazio pe{aka Na lokalnom putu putu Kr~edin – Novi Slankamen u in|ijskoj op{tini, preksiono}, ne{to posle 20 ~asova, smrtno je stradao pe{ak [imo H. (69), iz Slankamena~kih Vinograda. Na wega je, dok se kretao istom kolovoznom trakom kao i vozilo, naleteo kamionet kojim je upra-

vqao Nikola M. (26) iz Novog Slankamena. [imo H. je preminuo odmah posle nesre}e. Uvi|aj na licu mesta obavili su istra`ni sudija Op{tinskog suda iz In|ije, javni tu`ilac i ekipa za uvi|aje Policijske uprave iz Sremske Mitrovice. S. B.

PRIJAVE ZA KRA\E U KAWI@I I NOVOM KNE@EVCU

Osumwi~eni za kra|u {est auto-prikolica

Protiv Atile A. (1984) iz Novog Orahova, op{tina Ba~ka Topola, Antala A. (1987) iz Novog Kne`evca i Darka [. (1973) iz ^antavira, op{tina Subotica, policijski slu`benici u Kawi`i i Novom Kne`evcu podneli su krivi~ne prijave zbog osnovane sumwe da su po~inili vi{e kra|a i tom prilikom o{te}enim pri~inili ma-

terijalnu {tetu od oko 170.000 dinara. Iz Policijske uprave u Kikindi saop{teno je ju~e da su trojica osumwi~enih od marta do oktobra ove godine s ulica u Kawi`i i Novom Kne`evcu ukrali {est auto-prikolica, bicikl s motorom i bicikl. Ukradeni predmeti su prona|eni i vra}eni vlasnicima. M. Mr.

Biv{i predsednik Republike Srpske Radovan Karaxi}, optu`en za genocid nad nesrbima u BiH, nije se ju~e pojavio na po~etku su|ewa pred Ha{kim tribunalom, iz protesta {to mu, kako tvrdi, sud nije dao dovoqno vremena za pripremu. Predsedavaju}i sudija O Gon Kvon, konstatuju}i da Karaxi} nije u sudnici, potom je prekinuo zasedawe, zakazav{i za danas novu raspravu na kojoj }e, kako je nagovestio, tu`ioci dati uvodnu re~. „Zahteva}emo od Karaxi}a da bude prisutan“, dodao je sudija. Sudija Kvon rekao je na po~etku zasedawa da je pretresno ve}e pozvalo optu`enog, pismom upu}enim 22. oktobra, da preispita svoju odluku, ali da je on to odbio da u~ini. Pismom, koje je sudija Kvon delimi~no pro~itao u sudnici, ve}e je upozorilo Karaxi}a na to da mo`e protuma~iti da se on odrekao prava da prisustvuje procesu, te mu nametnuti branioca ako nastavi da opstrui{e proces. Po sudijinim re~ima, Karaxi} je 23. oktobra odgovorio pismom u kojem je ostao pri stavu da ne}e u~estvovatu u su|ewu ako mu ne bude odobreno dodatno vreme za pripremu. Tu`iteqka Hildegard ErcReclaf ocenila je da Karaxi} „blokira su|ewe“ time {to se nije pojavio u sudnici, zato {to proces ne mo`e po~eti bez wegovog zastupnika. Erc-Reclafova je stoga zatra`ila da Karaxi}u branilac bude nametnut. Ona je podsetila na to da su i pretresno i apelaciono ve}e Tribunala odbili Karaxi}ev zahtev da proces bude odlo`en, posle ~ega je optu`eni uzeo sebi za pravo da sam odlu~uje kada }e su|ewe po~eti. Sudija Kvon nazna~io je, me|utim, da je Karaxi} u svom pismu naveo da ne}e bojkotovati su|ewe. Osim predsedavaju}eg Kvona iz Ju`ne Koreje, u pretresnom

ve}u su jo{ sudije Hauard Morison iz Velike Britanije i Melvil Berd s Trinidada i Tobaga. Rezervni sudija je Flavija Latanci iz Italije. Karaxi} je u dve ta~ke optu`en za genocid nad nesrbima u Srebrenici i jo{ sedam bosanskih op{tina, a u preostalih devet ta~aka za progon, istrebqewe, ubistva, deportacije, nehumana dela, terorisawe i nezakonite

napade na civile i uzimawe me|unarodnih talaca tokom rata u BiH 1992–95. Optu`nica protiv Karaxi}a usredsre|ena je na: etni~ko ~i-

Glavni tu`ilac Ser` Bramerc najavio je pro{le nedeqe da }e dokaze protiv Karaxi}a izvoditi hronolo{kim redosledom, po~ev{i od zlo~ina po~iwenih u Sarajevu. Odluku da bojkotuje po~etak procesa Karaxi} je pro{log ~etvrtka obrazlo`io tvrdwom da nije imao dovoqno vremena da se pripremi za proces. On je ranije bio nagovestio da bi za su|ewe

bio spreman u maju ili junu idu}e godine, ali je Tribunal odbio wegov zahtev za odlagawe, utvr|uju}i da je 15 meseci bilo dovoqno za pripremu procesa.

Protest `ena Srebrenice ispred suda Ispred zgrade Ha{kog tribunala ju~e ujutru se okupilo vi{e desetina predstavnika, ve}inom `ena, udru`ewa `rtava iz Srebrenice i drugih predstavnika bo{wa~kih `rtava. Oni su nosili ogroman natpis: „Sramota Evrope! Genocid: 8.106 ubijenih u Srebrenici 1995“. Na drugom transparentu pisalo je: „Masovni ubica Karaxi} – uhvatite Mladi}a“. {}ewe Muslimana i Hrvata {irom BiH 1992–95; kampawu terora protiv civila tokom opsade Sarajeva u istom periodu; uzimawe UN osobqa za taoce u maju i junu 1995, te genocid u Srebrenici u julu 1995.

Od kada se, krajem jula pro{le godine, na{ao u pritvoru u Sheveningenu, Karaxi} je tvrdio i da Tribunal nema pravo da mu sudi zbog imuniteta koji mu je u leto 1996. navodno garantovao tada{wi izaslanik SAD Ri~ard

Mogu} i {trajk gla|u – Biv{i predsednik Republike Srpske Radovan Karaxi}, optu`en za genocid nad nesrbima u BiH, danas „sasvim sigurno“ ne}e do}i u sudnicu Ha{kog tribunala – izjavio je jedan od wegovih branilaca, advokat Svetozar Vuja~i}. On je u izjavi za agenciju Beta rekao da ne iskqu~uje mogu}nost da Karaxi} zapo~ne {trajk gla|u ako mu bude nametnut branilac, kako je to zatra`ilo tu`ila{tvo Ha{kog tribunala. Holburk. Tribunal je odbacio wegov zahtev za obustavu postupka, utvr|uju}i da imunitet pred sudom ne bi imao nikakvu va`nost, sve i da je dokazano da ga je Holbruk obe}ao. Za po~etak su|ewa Karaxi}u pred Ha{kim tribunalom akreditovano je 89 novinara iz celog sveta. Dana{woj raspravi prisustvova}e i predstavnici porodica `rtava iz BiH. Prvu optu`nicu protiv Karaxi}a Tribunal je podigao 1995. Karaxi} je, kako su objavile vlasti Srbije, uhap{en 21. jula pro{le godine u Beogradu, a on tvrdi da su ga nepoznate osobe uhapsila 18. jula i tri dana dr`ale na nepoznatom mestu, pre nego {to je bio izveden pred istra`nog sudiju. Tribunalu u Hagu Karaxi} je izru~en 30. jula, a u prvom pojavqivawu pred sudijom, on je odbio je da se izjasni o krivici po ta~kama va`e}e optu`nice. Pretpretresni sudija Ijan Bonomi u spis je tada, u skladu s pravilima suda, uveo da se Karaxi} ne ose}a krivim. (Beta)

NASIQE U PORODICI U OP[TINI NOVI BE^EJ

Davio `enu i }erke Zbog sumwe da se nasilni~ki pona{ao u porodici, zrewaninsko Op{tinsko javno tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu protiv R. [. (51) iz jednog sela novobe~ejske op{tine. On se tereti da je u periodu od 27. avgusta 2005. do 16. februara 2009. godine, u vi{e navrata, u svojoj ku}i psihi~ki i fizi~ki zlostavqao suprugu S. [. i punoletne }erke V. [. i I. [. Okrivqeni je u tim trenucima bio u stawu bitno smawene

ura~unqivosti usled zavisnosti od alkohola. ^lanovima svoje familije R. [. se obra}ao pogrdnim re~ima, `enu i decu je nazivao „kurvama, droqama“, nesre}nu suprugu je ~upao za kosu, hvatao je za garderobu i vrat, ste`u}i je rukama i guraju}i. ]erku V. [. je tako|e jednom prilikom uhvatio za vrat, a u~estalo ih je sve terao iz ku}e. Fizi~ki je nasrnuo i na `enu, oborio ju

je na pod i vi{e puta je udario nogama po telu. Jednom su ga u tome spre~ile }erke, zbog ~ega je i wih vre|ao i isterao iz ku}e. Kada se I. [. vratila u dom da bi se obukla, jer je le`ala u pixami budu}i da je prethodno bila operisana, otac je nasrnuo na wu i vukao je za kosu. Rukama ju je obuhvatio i oko vrata, vi~u}i: „Konce }u ti pokidati“. Druga sestra je zatim legla na wu da bi je za{titila od pomahnitalog porodi~nog nasilnika. @. B.


CRNA HRONIKA

DNEVNIK

utorak27.oktobar2009.

13

PO^ELO SU\EWE BIV[EM GRADONA^ELNIKU ZREWANINA I WEGOVIM SARADNICIMA

Goran Kne`evi}: Nisam kriv, sledio sam dr`avnu politiku Biv{i gradona~elnik Zrewanina Goran Kne`evi} odbacio je ju~e navode optu`nice koja ga tereti za organizovawe kriminalne grupe koja se bavila malverzacijama sa gra|evinskim zemqi{tem. „Nisam kriv. Sprovodio sam na najboqi mogu}i na~in dr`avnu politiku na lokalnom nivou. Nisam stekao nikakvu imovinsku korist“, rekao je Kne`evi} izja{wavaju}i se o navodima optu`nice kojom je pored wega obuhva}eno jo{ 20 osoba. Kne`evi} je istakao da je tokom proteklih 13 meseci bio izlo`en medijskom lin~u i preko no}i postao glavni akter jedne izmi{qene afere koja je, kako je ocenio, poku{aj wegove politi~ke, li~ne i stru~ne diskreditacije, ali i diskreditacije wegovih sugra|ana i Zrewanina. „Pravo i pravda su na mojoj strani ali politika nije“, ista-

kao je biv{i gradona~elnik Zrewanina, a kao jedan od razloga za to naveo neslagawe sa pokrajinskim vlastima oko pravaca razvoja i polo`aja Vojvodine.

Du{an Petrovi}: Istinu utvrditi na sudu Zamenik predsednika Demokratske stranke Du{an Petrovi} izjavio je ju~e da ta stranka insistira na utvr|ivawu istine i na odgovaraju}im kaznama za po~inioce krivi~nih dela. Petrovi} je, kako je prenela Televizija B92, povodom pisawa biv{eg gradona~elnika Zrewanina Gorana Kne`evi}a da se „DS finansira neprijavqenim donacijama u gotovini ponajvi{e iz NIS-a i Vojvo|anskog fonda za kapitalna ulagawa“, kazao da ta stranka „sna`no podr`ava da se utvrdi istina i to na mestu na kome je jedino mogu}e da se na pravi na~in ona utvrdi - u sudskoj proceduri“. „Kada se utvrdi {ta se zbilo i kako su se tu razvijale stvari, ukoliko se utvrdi bilo ~ija krivica, mora se izre}i odgovaraju}a kazna“, kazao je Petrovi}.

ZBOG PQA^KE NOVOSADSKE FIRME I VREME[NOG SUGRA\ANINA

Trojici \ur|ev~ana 14 godina robije Zbog pqa~ke novosadske firme „Graditeq NS“ 2. aprila 2009. godine, kada je pretu~en i vezan portir pa obijena kasa iz koje je odneto oko 300.000 dinara, te razbojni{tva od 28. aprila ove godine, kada su po~inioci tokom pqa~ke u kojoj su uzeli 50.000 dinara i 1.100 evra, tukli i udarcem drvenom palicom naneli otvoren prelom noge starcu Qubomiru Edelinskom (79) iz \ur|eva, u novosadskom Okru`nom sudu ju~e su izre~ene presude trojici \ur|ev~ana. Du{an Trivunovi} (29) osu|en je na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora, Mirko Kamu{i} (23) na {est, a Lazar Dobrosavqev (21) na tri godine zatvora. Marko Vrbawac (20), dr`avqanin Republike Srpske, koji je ostao van doma{aja doma}eg pravosu|a, osu|en je u odsustvu na tri godine robije. Obrazla`u}i presudu, sudija Zoran Drecun je rekao da je sasvim jasno da su po~inioci oba dela bili svesni {ta ~ine, da su razbojni{tva bila detaqno isplanirana, pa sud ni jednog trenutka nije poverovao u odbranu okrivqenih da su pqa~ke po~inili pod velikim uticajem alkohola. – Da ste zaista popili onoliko piva koliko tvrdite, ne biste mo-

gli da vozite auto, preska~ete ogradu, vezujete i tu~ete o{te}ene, nosite sef koji je te`ak najmawe 50 kila... S tolikom alkoholemijom neki i umiru, pa nema nikakve logike da ste vi u navodnom pijanstvu, s maliganima preko ~etiri, bili sposobni da po~inite ova dela – rekao je sudija Drecun. Prvookrivqeni Trivunovi} je doskora radio kao voza~ u firmi „Graditeq NS“, te je „tipovao“ svoju firmu sau~esnicima, {to mu je uzeto kao ote`avaju}a okolnost. To {to je priznao dela, pokajao se i obe{tetio preduze}e, kao i porodi~ne prilike, uzeto mu je kao olak{avaju}i faktor, pa je za prvo razbojni{tvo dobio ~etiri, za drugo tri godine, te mu je izre~ena jedinstvena petogodi{wa kazna. Najgore je pro{ao Kamu{i}, s obzirom na to da je za prvu pqa~ku dobio tri, a za drugu, kada je tukao vezanog Edelinskog, pet godina zatvora, {to mu je „obra~unato“ kao {estogodi{wa kazna. Zbog ~iwenice da Dobrosavqev nije u~estvovao u pqa~ki preduze}a „Graditeq NS“, a Vrbawca nije bilo kada je poharan Qubomir Edelinski, wima dvojici je izre~ena trogodi{wa kazna. D. Kn.

NA NOVOSADSKOJ KLISI

Vatrogasci vadili `enu iz slupanog „venta” Dve osobe su povre|ene, od kojih jedna te`e, u ju~era{woj saobra}ajnoj nesre}i oko 15 sati na raskrnici na novosadskoj Klisi. Po re~im o~evidaca, sudar se de-

„Moj koncept je bio decentralizacija i ja~awe lokalnih samouprava nasuprot Pajti}evom (predsednik Izvr{nog ve}a Vojvodine) kome je jedino bitan transfer vlasti iz Beograda za Novi Sad“,

opremu da izvla~e pripadnici Vatrogasne brigade. Oboje povre|enih bili su u svesnom stawu prilikom ulaska u vozila Hitne pomo}i, saznajemo nezvani~no.

naveo je on. Prema oceni Kne`evi}a da je re~ o montiranom procesu govori i izjava ministra za{tite `ivotne sredine i prostornog planirawa Olivera Duli}a da mu je `ao {to je on u pritvoru, ali da su optu`be izgleda ta~ne. Kne`evi} je naveo da je Duli} to izjavio nekoliko dana pre po~etka su|ewa i da mu je na taj na~in povre|ena pretpostavka nevinosti zbog ~ega je wegov advokatski tim podneo krivi~nu prijavu protiv ministra Duli}a. On je rekao da je izjava predsednika Srbije i Demokratske stranke Borisa Tadi}a da ima pravo da doka`e nevinost na sudu postala realnost ali i wegova, kako je istakao, „zla sudbina“. Prema re~ima Kne`evi}a, u optu`nici koja je napisana nakon vi{emese~ne istrage tu`ilac nije do{ao ni do kakvih podataka, izjava osim onoga {to se nalazi u policijskom zapisniku.

Goran Kne`evi} i Ivan Devi} na optu`eni~koj klupi

Istra`ni sudija je, prema navodima Kne`evi}a, po zavr{etku istrage rekao: Ja nisam mogao druga~ije, pametni ste, znate za{to. Pred Posebnim odeqewem Okru`nog suda u Beogradu danas je po~elo su|ewe Kne`evi}u i

NO]NI PIR MONSTRUOZNIH VANDALA NA NOVOSADSKOM NOVOM GROBQU

Pomerane plo~e na {est grobnica i otvarana tri sanduka Novosadska Policijska uprabqa. Ono ima 88 hektara i u no}va saop{tila je da traga za nenoj smena rade tri radnika obezpoznatim osobama koje su u no}i be|ewa, od kojih je dvoje u patroizme|u subote i nedeqe oskrnali. Ina~e, na ovom poslu imamo vile {est grobova na novosadvi{e od dvadeset zaposlenih. skom Novom grobqu. Pripadnici policije su u dva navrata izvr{ili uvi|aj na licu mesta i intenzivno rade na rasvetqavawu svih okolnosti ovog doga|aja, kvalifikovanog kao krivi~no delo povrede groba – Na {est grobova pomerane su nadgrobne plo~e, a u tri od wih su dirani kov~ezi. Uvi|aju su prisustvovali roditeqi sahrawenih osoba, a istraga je u toku – kazao je ju~e za „Dnevnik“ direktor „Lisja“ Srboqub Bubwevi}. – Ovakav vandalizam se desio prvi Oskrnavqena grobnica put u istoriji gro-

Podsetimo, u nedequ je zate~eno nekoliko oskrnavqenih spomenika mladim qudima koji su preminuli ime|u svojih 18 i 25 godina. Od {est grobnica koje su

Osuda predsednika Skup{tine grada

se na{le na meti monstuoznih vandala, ~etiri su ve~ne ku}e tragi~no nastradalih u po`aru u novosadskom kafi}u „Launx“, a od te ~etiri, u dve grobnice su dirani i otvarani kov~ezi i lako je mogu}e da je ne{to uzeto. Peta i {esta grobnica su napravqene za devojku stradalu u saobra}ajnoj nesre}i Milanu @drwa i mladi}a Sini{u Rexepova, koji je ubijen. Tako|e, po svoj prilici dirana je i ne{to udaqenija grobnica Milene \or|evi}, saznajemo nezvani~no.

Predsednik Skup{tine grada Aleksandar Jovanovi} najo{trije je osudio skrnavqewe grobova ~etvoro mladih Novosa|ana koji su tragi~no nastradali u po`aru u kafi}u „Launx“. Jovanovi} je u saop{tewu za javnost pozvao nadle`ne organe da u najkra}em mogu}em roku, prona|u, privedu i kazne po~inioce. „Najo{trije osu|ujem ovaj vandalski ~in, za koji nema nikakvog opravdawa. Nesre}a koja je pogodila Novi Sad, kada je osmoro mladih qudi izgubilo `ivote, osta}e zapam}ena kao jedna od najve}ih tragedija na{eg grada. Neshvatqivo je da se u trenutku kada se Novi Sad jo{ uvek oporavqa od ove velike nesre}e, neko usu|uje da remeti ve~ni mir nastradalih, a wihovim najbli`ima pri~ini ponovo tugu i bol“, navodi se u saop{tewu.

Foto: S. [u{wevi}

STARA PAZOVA

Prijave protiv sudskog izvr{iteqa Ostaci slupanog „venta“ posle sudara

sio kada „folksvagen vento“ s beogradskim registracijama, dok se kretao Ulicom Paje Radosavqevi}a, nije ustupio prednost „pasatu“ novosadskih registarskih oznaka, koji se kretao Ulicom Bo`e Kuzmanovi}a. U oba vozila bili su samo voza~i, a `enu iz slupanog „venta“ morali su uz specijalnu

Foto: B. Lu~i}

Po re~ima qudi koje smo zatekli na mestu doga|aja, na ovoj raskrsnici se veoma ~esto de{avaju saobra}ajke i, kako smo od wih ~uli, potreban je hitno znak „stop“ i „le`e}i policajac“, jer se u posledwe vreme gu`va pove}ala zbog blizine Sentandrejskog puta. M. V.

grupi od jo{ 20 optu`enih za malverzacije sa gra|evinskim zemqi{tem u op{tini Zrewanin od 2006. do 2008. godine. Pripadnici takozvane gra|evinske mafije terete se da su zloupotrebili slu`beni polo`aj i o{tetili buxet za oko 150 miliona dinara.

Policija je protiv Save S. (50), sudskog izvr{iteqa iz Stare Pazove, podnela krivi~nu prijavu javnom tu`iocu u Staroj Pazovi, zbog osnovane sumwe da je po~inio krivi~na dela nedozvoqenog dr`awa oru`ja i eksplozivnih materija i zloupotrebe slu`benog polo`aja. Prilikom pretresa stana Save S., policija je prona{la sedam pe~ata preduze}a iz Stare Pazove i Vojke, koje je on prisvojio iz samo wemu poznatih razloga, ali je

ovim ~inom, kako se osnovano sumwa, po~inio krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja. U stanu je prona|ena i vazdu{na pu{ka bez dozvole za dr`awe, 652 metka raznog kalibra, ali i dve lova~ke i jedna malokalibarska pu{ka koje su vlasni{tvo S. J. (60) i J. R. (65) iz Stare Pazove, protiv kojih je policija podnela prekr{ajne prijave, jer su oru`je poverili na dr`awe neovla{}enom licu. S. B.

Potresesni roditeqi pokojnika stradalih u novosadskom kafi}u „Launx“ sredinom februara pro{le godine, bili su ju~e od 7.30 pa do 11.30 sati na uvi|aju, ogor~eni i utu~eni, u neverici zbog ovoga {to se desilo. Jedan od wih, Stojan Sakovi}, otac Branke, koja je sahrawena uz Milenu Kolunxi}, ~iji sanduci su otvarani, prokomentarisao je da na ovako ne{to treba da reaguju grad i policija. On se pitao kako je mogu}e da samo dva ~uvara obezbe|uju stotinak hektara i kazao da mu je jedan od wih rekao da se pla{i da zalazi ovde no}u. – Do}i }emo dotle da }emo se svi morati kremirati, kad se ovo radi s grobovima – kazao je ovaj ~ovek. Otac pokojnih brata i setre Mirjana i Milo{a Milan Peki} se pitao za{to stalno mora da trpi presretawe prosjaka kad god do|e da poseti grob najmilijih. Dva groba su popravqana i silikonom oblepqena, jer verovatno porodice nisu shvatile da je neko namerno pomerao plo~e zbog lopovskih namera ve} su to pripisale nekim drugim, “zdravorazumskijim” uzrocima. Ina~e, na mestu doga|aja smo ~uli da jedna `ena ne sme da dolazi u obilazak groba svog pokojnog supruga na udaqenom i slabo pose}enom grobnom poqu jer je ~ula od druge `ene da je tu neki mladi} sko~io s drveta i strgao joj min|u{e. O ovom doga|aju nismo dobili zvani~nu potvrdu policije. M. V.

SAHRAWEN RADNIK NOVOSADSKOG GSP-a

Samoubistvo u autobusu? Temerinac R. B. (1965), koji je prona|en mrtav u subotu uve~e, oko 22 sata, u parkiranom autobusu u gara`i novosadskog Gradskog saobra}ajnog preduze}a, ju~e je sahrawen na Pravoslavnom grobqu u Temerinu. Kako saznajemo iz na{ih izvora u policiji, pored be`ivotnog tela radnika ovog preduze}a zate~en je pi{toq i osnovano se pretpostavqa da je re~ o samoubistvu. E. D.


14

utorak27.oktobar2009.

DRU[TVO

DNEVNIK

DIREKTOR PALANA^KE GIMNAZIJE NAQUTIO GENERACIJU SVOJIH MATURANATA

Muzeji se ne uklapaju u program no}nih terevenki Pomo}nica direktora dr Radmila I|u{ki

NOVOSADSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU „@ELEZNICE SRBIJE” OTVOREN ZA SVET

Dobri signali iz „Signala“ ^isti i prostrani mermerni hodnici, prijatna muzika s razglasa, ~ekaonice s televizorima, snimawa na rendgenu i ultrazvuku koja se mogu obaviti istog ili slede}eg dana, bez listi ~ekawa i zakazivawa za naredne mesece... Ovo nije portret neke na{e privatne ili zapadne klinike, ve} dobro mesto u srcu Novog Sada, Zavod za zdravstvenu za{titu radnika „@eleznice Srbije“ – ranije je bio Dispanzer za saoba}ajnu medicinu „Signal“ pa ga ve}ina Novosa|ana i daqe tako zove. Ova ustanova je bila uglavnom poznata po tome {to su se tu izdavala razna lekarska uverewa za zaposlene, upis u sredwu {kolu ili voza~ki ispit. I danas se za samo nekoliko sati mogu uraditi laboratorijske analize i mno{tvo specijalisti~kih pregleda neophodnih za ta uverewa. Ali malo se zna da se i u ovom zavodu gra|ani mogu opredeliti za svog izabranog lekara op{te prakse i ginekologa. – Iskoristili smo skora{we promene u zdravstvenoj za{titi, kao i uvo|ewe funkcije izabranog lekara, za to da se otvorimo prema svima koji `ele da brigu o svom zdravqu povere na{im stru~wacima – ka`e pomo}nica direktorka Zavoda dr Radmila I|u{ki. – Do sad je tu mogu}nost iskoristilo vi{e

hiqada Novosa|ana i `iteqa okolnih mesta. Na{a prednost su i brojni najsavremeniji aparati za dijagnostiku koje, po pravilu, nabavqamo sopstvenim parama. Osim onih za sva rendgenska snimawa i ultrazvu~ne preglede, imamo i aparate za snimawe vida i sluha, sisteme za test optere}ewa, holter EKG-a i krvnog pritiska pa ~ak i aparat snimawe gustine kostiju – osteodenzitometriju. Prate}i potrebe svojih korisnika, iako po novim propisima primarna zdravstvena za{tita to nije obavezna, zadr`ali smo i svojim novcem finansiramo rad lekara supspecijalista, pa sugra|ani koji odaberu Zavod, bez dugih ~ekawa mogu obaviti preglede kod ednokrinologa ili kardiologa. Ina~e, Zavod ve} decenijama brine o zaposlenima u saobra}aju i telekomunikacijama, pa su, osim `elezni~ara, pacijenti i oni iz Po{te, Telekoma, biv{eg brodarskog preduze}a „Heroj Pinki“... Novosadski ogranak posluje deo je velikog zdravstvenog sistema sa sedi{tem u Beogradu, koji pokriva celu Srbiju, s tri velika centra u Novom Sadu, Beogradu i Ni{u i ispostavama u svim gradovima s va`nijim `elezni~kim ~vorovima. J. Barbuzan

Vice{ampioni po odlasku talentovanih Po izve{taju Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je po odlivu mozgova na neslavnom pretposledwem, 132. mestu u svetu, pa ako `eli da zadr`i mlade i talentovane qude, mora uspostaviti jake veze obrazovnog i privrednog sistema, upozorila je zamenica direktora Ameri~ke agencije za me|unarodni razvoj (USAID) u Srbiji Merilin [mit. Dodala je da centri za razvoj karijere, osnovani na inicijativu Fondacije princa Aleksandra Kara|or|evi}a pre tri godine na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Ni{u, Kragujevcu, Univerzitetu “Sin-

gidunum”, Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju, vaqevskom Poslovnom fakultetu i Beogradskoj otvorenoj {koli, studentima omogu}avaju most ka tr`i{tu rada. USAID svoj projekat, u koji je ukqu~ena i Ameri~ka privredna komora, sprovodi u svih tih osam centara radi unapre|ivawa kvaliteta radne snage i ja~awa konkurentnosti srpskih preduze}a. Podr{ka se odvija kroz obuku zaposlenih u centrima, organizaciju radne prakse i volontirawe akademaca, tehni~ku opremu, literaturu, kao i finansijsku pomo}.

Maturske ekskurzije, do sad organizovane s prole}a, iznenada su u Ba~koj Palanci postali tema `u~ne rasprave ve} u oktobru. Pre su u~enici zavr{nih razredna tri ovda{we sredwe {kole – Gimnazije „20. oktobar“, Ekonomske i Tehni~ke – putovali u inostranstvo, a cena aran`amana je bila od 200 do 250 evra. Gimnazijsko Nastavni~ko ve}e je jo{ lane, usvajawem godi{weg programa rada, jednoglasno, uz jedan uzdr`an glas, odlu~ilo da |a~kih ekspedicija nema dok se ne promene okolnosti, tj. smisao wihovog organizovawa! Oko 120 maturanata, koje podr`ava prili~an deo roditeqa, peticijom tra`e da ih nadle`ni puste na matursku ekskurziju. U druge dve {kole direktori ka`u da }e putovawa organizovati ako se prijavi 60, odnosno 70 odsto u~enika po razredu, a roditeqi daju saglasnost. – Nisam ja apsolutni krivac, mada na prvi pogled tako ispada – obja{wava direktor Gimnazije Nikola Vukovqak. – Smatram da ekskurzije vi{e nemaju vaspitnoobrazovni karakter, a postale su i namet za roditeqe, koji se uglavnom zadu`uju i odri~u mnogo potrebnijih stvari. U~enike ne interesuje program ekskurzije ve}

diskoteke i no}ni provodi. A oni su postali ba{ visokoriskantni. Nastavnik koji vodi u~enike na ekskurziju svestan je da nema spavawa, ali kako da kontroli{e {ta oni unose u sobu – alkohol ili ne{to jo{ gore? Vukovqak se vajka {to je, izgleda, roditeqima postalo normalno da im se deca ku}i vra}aju pred zoru pijana ili pod uticajem narkoProzvani direktor Nikola Vukovqak i Gimnazija „20. oktobar” tika. – Ne}emo da snosimo odgovorstranstvo. Problem je verovatno uz asistenciju nas iz {kola, organost za takvo pona{awe na eksi u mi{qewu roditeqa da su manizuju tu ekskurziju. Mi sami da kurzijama, mada nemaju sva deca turske ekskurzije danas kao one preuzmemo odgovornost za wihovu lo{e navike – ka`e direktor. – kakve su bile u wihovo {kolsko decu, za sad, ne}emo! Izviwavam se onima koja svojim vreme. Oni su podr`ali peticiju Prole}ni raspust je daleko, pa }e neizvesnost da li }e maturanti Gimnazije ipak i}i preko graTe{ko }e u~enici prihvatiti direktorovu ponudu da ne u {kolskoj re`iji dugo trajaim ekskurziju, umesto {kole, organizuju roditeqi, ti. Mo`da im se ne}e dopasti vapa da u studijske obilaske diskoteka krenu rijanta da na ekskurziju idu u u pratwi tata i mama pratwi mama i tata, a mo`da ni roditeqi ne prihvate odgovorradom i pona{awem zaslu`uju svoje dece, ali im predla`emo da nost za ono {to profesori smaekskurziju, ali ne mo`emo samo za se ugledaju na praksu nekih natraju rizikom? wih da organizujemo put u inoprednih dr`ava. Odnosno, da sami, M. Suyum

Domowiju nagrada „Du{an Bogavac” Samostalni novinar i {ef novosadske kancelarije Helsin{kog odbora Pavel Domowi laureat je novinarske nagrade „Du{an Bogavac“ za 2009, koju dodequje NUNS. „U novinarskom i javnom anga`manu Domowi dosledno zastupa progresivne, demokratske i antifa{isti~ke stavove“, naveo je `iri u obrazlo`ewu priznawa koje se tradicionalno dodequje za etiku i hrabrost. Kao frilenser, Domowi je pisao za listove “Vzlet”, “Hlas qu-

du”, “Borba”, “Odgovor”, vr{a~ki magazin “Ko{ava”, novosadski “Nezavisni” i “Bulevar”, te “Hrvatsku rije~”. Trenutno pi{e za “Libertateu” i www.autonomija.info, a povremeno i za “Pe{~anik”. Za Helsin{ki odbor u Srbiji priredio je zbornike “Individualna i kolektivna prava”, “Izme|u na~ela i stvarnosti”, “Vojvo|anski identitet” i “Multietni~ki identitet Vojvodine”, a pre toga kwigu Mirka \or|evi}a “Znaci vremena”.

OSIM DR@AVQANSTVA, DOSTA IZBEGLICA JE MALO [TA DOBILO U SRBIJI

Od crkavice kupili ruine koje proki{wavaju Broj izbeglica u Zrewaninu u posledwe vreme je zna~ajno smawen, a osnovni razlog je {to su mnoge od wih prihvatile dr`avqanstvo Srbije. Po zvani~nim podacima, u gradu na Begeju i okolnim selima

vratili u svoja prethodna prebivali{ta, neki iselili u tre}e zemqe, a ve}ina ostala da `ivi u Srbiji, ~ije su dr`avqanstvo dobili. Me|utim, time nisu re{ili egzistencijalne probleme, pa je, po evidenciji Povereni{tva za izbeglice u Gradskoj upravi, za najmawe 300 familija izbeglih i raseqenih potrebno obezbediti pomo} da steknu bar osnovne uslove stanovawa. U Lokalnom akcionom planu za unapre|ewe polo`aja izbeglica i interno raseqenih lica, nedavno usvojenom na sednici Gradskog ve}a, a koji }e se uskoro na}i i na skup{tinskom zasedawu, isti~e se da neke porodice jo{ uvek `ive kod ro|aka ili prijateqa, druge su podstanari, a deo je kupio ku}e Pre deset godina stigle posledwe kolone ili stanove. Vetrenutno boravi 485 izbegli}ina ih nema para ni da popraca iz biv{ih jugoslovenskih vi krov, izgradi kupatilo, dr`ava i 973 raseqenih s Kopromeni stolariju… Visok smeta. Od maja 1992. do sada stepen siroma{tva me|u ovom status izbegle, odnosno progpopulacijom uzrokovan je i nane osobe, dobilo je ukupno zna~ajnom stopom nezaposle14.973 qudi. Neki od wih su se nosti. Lokalni akcioni plan

predvi|a da se od 2010. do 2013. na vi{e na~ina pomogne izbeglima i raseqenima: 30 najugro`enijih porodica dobi}e bespovratno gra|evinski materijal za adaptaciju starih

Dva centra, jedan divqi Od 1995. do 2003. u Zrewaninu je postojao jedan kolektivni centar za izbeglice, u kojem su, uglavnom, bili sme{teni nevoqnici pristigli iz Hrvatske. Otvoren je 1992. jo{ jedan, nikada neregistrovan, gde `ive izbeglice iz BiH i Hrvatske koje su ve}inom, u me|uvremenu, stekle dr`avqanstvo Srbije. ku}a i zavr{etak zapo~ete gradwe, a za deset bi}e otkupqena seoska doma}instva. To }e finansirati buxet lokalne samouprave, a delom i donatori. – Grad Zrewanin ne `eli da zanemari potrebe ovih gra|ana, ~ije probleme je jo{ ranije obuhvatio Planom razvoja socijalne za{tite. Lokalna zajednica trudi}e se da im obezbedi {to boqe uslove `ivota, re{avawem stambenih problema i omogu}avawem da budu socijalno i ekonomski ravnopravni s ostalim gra|anima – napomiwe zrewaninski gradona~elnik Mileta Mihajlov. @. Balaban

VESTI Samit starih studenata FTN Novosadski Fakultet tehni~kih nauka podse}a svoje stare studente koji nisu okon~ali {kolovawe a studirali su po nastavnim planovima i programima iz 1997. i starijim, da iskoriste mogu}nost i steknu neku od diploma ovog fakulteta, jer se pribli`va kraj zakonskog roka do kad je to mogu}e. Za sve akademce iz tih generacija koji nisu diplomirali, a `ele da saznaju kako je to sad mogu}e, uprili~en je sastanak 30. oktobra, u 17 sati, u amfiteatru A-2. S prodekanom za nastavu prof. dr Ilijom Kova~evi}em i rukovodiocima departmana FTN-a razmatra}e se mogu}a re{ewa za {to efikasniji i br`i zavr{etak studija po starom, ali i novim sistemima. Stari studenti treba da ponesu potvrdu o polo`enim ispitima. Ko nema, mo`e je izvaditi u Studentskoj slu`bi. FTN }e istu {ansu pru`iti i onima koji su studirali po nastavnim programima iz 1999. do 2004, a sastanak s wima bi}e u novembru.

Novih 12 doktora nauka UNS-a Na Univerzitetu u Novom Sadu ju~e je rektor prof. dr Miroslav Veskovi} sve~ano promovisao 12 doktora nauka. Najvi{i nau~ni stepen stekli su: Nikola Stefanovi} (ekonomija), Gordana Plati{a (informatika), Vladimir Petrovi}, Du{an Mari} i Milena Mitrovi} (medicina), Tatjana Pivac i Nenad Stojanovi} (turizam), Vidran Kqajevi} i Pantelejmon Bakircoglu (fizi~ko vaspitawe) i Radoje Cveji}, Meri Burzi} i Tihomir Zoranovi} V. ^. (tehni~ke nauke).

„Koka-Kola talenti” Konkurs programa „Koka-Kola talenti“ za 2009, ~iji je ciq pro{irivawe perspektiva za profesionalni razvoj mladih kadrova, raspisan je, ~etvrti put, u saradwi te kompanije i Ministrastva prosvete Srbije. Konkurs je otvoren do 26. novembra, a propozicije su dostupne na Internet-stranici www.cchbc-talents.co.rs. – Izabranim studentima, osim 2.000 evra po akademskoj godini, kompanija obezbe|uje vrhunsku obuku za razli~ite sektore i mogu}nost sticawa prakti~nog iskustva tokom studija – isti~e zamenik generalnog direktora „KokaKola – Helenik Srbija“ Aleksandar Ru`evi}.


DNEVNIK

utorak27.oktobar2009.

15


16

SPORT

utorak27.oktobar2009.

DNEVNIK

EKIPNO PRVENSTVO EVROPE U NOVOM SADU

VTA LISTA

Neuspe{an dan na{ih ekipa

Veliki pad Ane Ivanovi}

Tri susreta – tri poraza. Porazi su sastavni deo igre i tu se nema {ta zameriti. Ima dana i kola jo{ do kraja. Sre}a u {ahu igra neva`nu ulogu, jer nije sre}a u tome da neko drugi ima nesre}u. Ako je neko boqi onda je boqi. @eqe su jedno – mogu}nosti drugo. Tako je bilo danas sutra je novi dan. Ivani{evi} i Marku{ po pola, a Vu~kovi} i Perunovi} po nula; Miladinovi} i Brewo po pola, Sedlak i Roganovi} po nula. Ivani{evi} i Marku{ su imali {ansu da ubla`e poraz ali nisu uspeli da realizuju po pe{aka vi{e. U svakom slu~aju, jo{ ima nade za na{e momke. Vredno pomena je remi Miladinovi}a s Arowanom kome je jedinom u prva ~etri kola uspelo da Jermencu otkine pola poena. A kako taj ~ovek igra lako i brzo! Kad se partija zavr{ila na Arowanovom satu je jo{ ostalo sat i 50 minuta, a po~eo je sa sat i 30 minuta.Sedao

Ivan Ivani{evi}

je za stolom samo da odgovori na Miladinovi}ev potez. Definitivno, Poqska je za na{u `ensku ekipu u ~etvrtom

Odabrane partije Ivani{evi} - Yobava 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 b6 6.Lg2 Lb7 7.0–0 L:c3 8.b:c3 Sc6 9.Se5 Sa5 10.L:b7 S:b7 11.Lg5 Dc7 12.Dd3 Sg8 13.Df3 d6 14.Sd3 f6 15.Sf4 f:g5 16.S:e6 De7 17.Tad1 Sf6 18.Td3 g4 19.Df5 Kf7 20.Te3 Dd7 21.Sg5+ Kf8 22.Te6 Td8 23.Se4 Kg8 24.T:f6 D:f5 25.T:f5 h5 26.Td1 c:d4 27.T:d4 Th6 28.f3 g:f3 29.e:f3 Tf8 30.T:f8+ K:f8 31.Kf2 Ke7 32.Ke3 Sa5 33.f4 Kd7 34.Kd3 Sc6 35.Td5 Se7 36.Tg5 g6 37.Sd2 Th8 38.Sf3 Ke6 39.a4 Kf6 40.a5 a6 41.Sd4 Tb8 42.h3 Kf7 43.g4 h:g4 44.h:g4 Ke8 45.Ke4 Kf7 46.a:b6 T:b6 47.c5 d:c5 48.T:c5 Tb7 49.Sf3 Ta7 50.Se5+ Ke6 51.Sc4 Kf6 52.f5 g:f5+ 53.g:f5 Kg5 54.Sd6 a5 55.Sb5 Ta6 56.Sc7 Tc6 57.T:c6 S:c6 58.Sd5 a4 59.f6 Kg6 60.Kd3 Se5+ 61.Kc2 Kf7 62.Sb6 remi. ^edi{vili – Marku{ 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 0–0 6.Le2 e5 7.Le3 c6 8.0–0 e:d4 9.L:d4 Te8 10.Dc2 De7 11.Tfe1 Sbd7 12.Sd2 Sc5 13.Tad1 b6 14.b4 Se6 15.Le3 Lb7 16.Sb3 Tad8 17.Lf3 h5 18.h3 Sh7 19.Le2 Le5 20.Lf1 Df6 21.Se2 c5 22.a3 g5 23.Sg3 g4 24.De2 Sf4 25.L:f4 D:f4 26.De3 Sf6 27.D:f4 L:f4 28.Se2 Lg5 29.h:g4 h:g4 30.b:c5 b:c5 31.Sa5 La8 32.Sg3 S:e4 33.S:e4 L:e4 34.Ld3 La8 35.T:e8+ T:e8 36.Lf5 g3 37.f:g3 Te3 38.T:d6 T:g3 39.Sc6 T:a3 40.Le4 Kg7 41.Kf2 Ta6 42.Kf3 Lf6 43.Kf4 Tb6 44.g4 a5 45.g5 Lb2 46.g6 L:c6 47.g:f7 Lc1+ 48.Ke5 a4 49.L:c6 a3 50.Tg6+ Kf8 51.Tg8+ K:f7 52.Ld5+ Ke7 53.Tg7+ Kd8 54.Tg8+ Ke7 remi. Miladinovi} - Arowan 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.c:d5 e:d5 5.Sf3 Sf6 6.g3 g6 7.Lg2 Lg7 8.0–0 0–0 9.Se5 Te8 10.b4 Sfd7 11.S:d7 S:d7 12.e4 d:e4 13.S:e4 Sf6 14.Lg5 Lf5 15.L:f6 L:f6 16.S:f6+ D:f6 17.d5 Tad8 18.Db3 c:d5 19.L:d5 Lh3 20.Lg2 L:g2 21.K:g2 Te2 22.Df3 D:f3+ 23.K:f3 Tb2 24.Tfb1 Td3+ 25.Kg2 Tdd2 26.T:b2 T:b2 27.a3 Tb3 28.h4 h5 29.f3 Tb2+ 30.Kh3 Tf2 31.Tc1 T:f3 32.Tc7 T:a3 33.T:b7 Ta2 34.b5 Kg7 35.Tb8 Kf6 36.b6 a:b6 37.T:b6+ Ke5 38.Tb7 Tf2 39.Tb4 f6 40.Ta4 Kf5 41.Tb4 Te2 42.Ta4 g5 43.h:g5 f:g5 44.g4+ h:g4+ 45.Kg3 Te3+ 46.Kg2 g3 47.Tb4 Te4 48.T:e4 remi.

PARTIZAN PRE@IVEO BAWICU

Stevanovi} odu{evqen Fudbaleri Partizana zadr`ali su korak za Crvenom zvezdom, pobediv{i u beogradskom derbiju Rad sa 3:2 (2:1). Bio je to i prvi trijumf crno- belih ove sezone na strani. - Odu{evqen sam. Posle puta i utakmice s Bri`om odigrali smo sjajnu utakmicu, u kojoj je svaki fudbaler prolio zadwu kap znoja. Poznato je da u prvenstvu uvek imamo problema posle evropske utakmice i Goran Stevanovi} zato je ovaj trijumf jo{ bitniji. Kontrolisali smo me~, uz povremeno pu{tawe inicijative Radu kako bismo se odmorili. Pro{li smo te{ko isku{ewe i ostali u trci za titulu – rekao je posle me~a trener Goran Stevanovi}. U odbrani crno – belih umesto povre|enog Mladena Krstaji}a bio je Sr|a Kne`evi} i ispunio o~ekivawa. - Bio je maestralan. Raduje {to imamo jo{ jednog igra~a za daqe obaveze. Ve} u sredu, u Kupu, bi}e jo{ novajlija – najavio je trener. Crno – bele jo do trijumfa u nedequ odveo Kleo, sa dva gola potopio je nade gra|evinara u uspeh. - Ostvarili smo vrlo va`nu pobedu. Posle poraza od Bri`a va`no je bilo da vratimo samopouzdawe. Klub je na prekretnici i ovo je trijumf svakog wegovog ~lana. Raduje me golgeterska forma, ali pre svega, pobeda Partizana. Ambicije su nam {ampionske i svako trijumf je korak ka tome – istakao je Brazilac. I. Lazarevi}

kolu bila vaga za ta~no merewe. Na posledwoj olimpijadi Poqakiwe su bile pete a na{e sedme sa jednim bodom razlike. Azerbejxan je tada bi 31. Jesu te dve ekipe trenutno visoko na lestvici, ali zahvaquju}i i na{oj ekipi. Dva puta 0,5:3,5 nisu samo porazi ve} mnogo vi{e od toga. Jedina svetla ta~ka u na{oj ekipi je Nata{a Bojkovi}. Gruzija i Azerbejxan u mu{koj konkurenciji imponuju i zalagawem i do sada postignutim rezultatima. Ipak, bi}e jo{ talasawa jer sedam ekipa (me|u wima i na{a prva ekipa) zaostaje svega dva boda za vode}ima. Rezultati 4.kola (mu{karci): Izrael – Azerbejxan 1,5:2,5 (Sutovski – Raxabov remi, Roiz – Ga{imov 0:1, Mihalevski – Guseinov 1:0, Postni – Mame|arov 0:1), Srbija (1) – Gruzija 1:3 (Ivani{evi} – Xobava remi, Marku{ - ^edi{vili remi, Vu~kovi} – Gaguna{vili 0:1, Perunovi} – Sanikidze 0:1), Rusija – Holandija 2:2 (Morozevi~ - Smits 0:1, Toma{evski – Ernst 1:0), Srbija (2) – Jermenija 1:3 (Miladinovi} – Arowan remi, Sedlak – Akopjan 0:1, Brewo – Pa{ikjan remi, Roganovi} – Petrosjan 0:1), Nema~ka - Gr~ka 2:2 (Najdi~ - Papajoanu 0:1), Danska - [panija 1,5:2,5 (Lars Hansen – [irov remi), Engle-

ska – Francuska 1:3 (Adams – Bakro remi), Ma|arska - ^e{ka 2:2 (Alma{I – Navara 1:0, Berke{ - Lazni~ka 0:1), Norve{ka – Poqska 1:3, Austrija – Italija 2,5:1,5, Ukrajina – Hrvatska 2,5:1,5, Makedonia – Bugarska 1:3 (Georgijev – Topalov remi, Mitkov - @eparinov 0:1), Rumunija – Litvanija 2,5:1,5 (Istratesku – Sulskis 1:0), Finska - [vajcarska 2:2 (Nibak – Kor~noj 1:0), Crna Gora – Turska 2:2 (Dra{ko – Ataki{I 1:0, Kalezi} – Firat 0:1), Vels – Slovenija 0:4, BiH - [kotska 2,5:1,5 (Dizdarevi} – Morison 1:0), Belgija – Luksemburg 3:1, Monako – Island 0.5:3,5. Plasman: 1-2. Gruzija, Azerbejxan 8 (10,5), 3-6. Francuska, [panija, Holandija, Rusija 6 (10,5), 7-8. Jermenija, Srbija (1) 6 (10), 9. Izrael 6 (9), 10. Ma|arska 5 (10,5), 11-12. Nema~ka, Poqska 5 (9,5), 13. Gr~ka 5 (8,5), 14-15. ^e{ka, Austrija 5 (8), itd. Srbija (2) deli 17-20. mesta sa 4 boda i 8,5 poena. Rezultati 4. kola (`ene): Gruzija – Jermenija 2,5:1,5 (Xagnidze – Danieljan 1:0), Ukrajina Francuska 2,5:1,5 (Lagno – Sebag 1:0), Azerbejxan – Rumunija 3,5:0,5 (Z. Mame|arova – Kozma 1:0, T. Mame|arova – Peptan 1:0), Poqska – Srbija 3,5:0,5 (So|ko – Mari} 1:0, Rajli~ Bojkovi} remi, Dvorakova - ^oqu{kina 1:0, Majdan – Raki} 1:0), Rusija - Ma|arska 2,5:1,5 (N. Kozinceva – A. Gara 1:0), Gr~ka - Nema~ka 2:2 (Dembo – Pe~ 0:1), ^e{ka – Slovenija 2:2 (Jakova – Muzi~uk 1:0), Italija – Bugarska 4:0, Turska – Holandija 0:4, BiH - [panija 1:3 (S. Dedijer – Natalia Pares 0:1), Izrael – Hrvatska 2,5:1,5 (Borsuk – Golubenko remi, Igla - Medi} 1:0), Austrija – Finska 3:1, Crna Gora – Engleska 2:2 (Vojinovi} – Houska remi), Makedonia - Norve{ka 2:2. Plasman: 1. Gruzija 8 (11,5), 2. Azerbejxan 7 (11,5), 3. Ukrajina 7 (10,5), 4. Poqska 6 (12), 5. Rusija 6 (11), 6. Jermenija 6 (10), itd. Srbija zauzima 16. mesto sa 4 boda i 7,5 poena. B. Dankovi}

I TO SE DOGA\A: HRVAT HVALI SRBINA

Bili}ev omiqen saigra~ - Savo Milo{evi}! Koliko ste puta u posledwih 20 {est meseci u timu Saragose! Bilo godina ~uli ili pro~itali da je jeje to u prole}nom delu sezone dan poznati Hrvat stavio Srbina 2001/02. Bili} je {est meseci rana prvo mesto li~ne top-liste? nije stigao na La Romaredu iz Jednom? Nijednom? Ne mo`ete da splitskog Hajduka, dok se Milo{ese setite... Upamtite onda hrvatvi} kao pozajmqeni igra~ Parme skog fudbalskog internacionalca vratio na mesto svojih velikih Matu Bili}a, napada~a Sportinga uspeha. Savo je za prve dve sezone u iz Hihona, koji je kao svog omiqeSaragosi (1998-2000) odigrao 72 nog saigra~a utakmice i izdvojio postigao 37 Savu Milogolova. U po{evi}a! Bisebnom se}ali} je na sajwu ostala je tu {panskog utakmica sa lista "MarRealom u Maka" odgovadridu, kada je rao na pitasa dva pogotwa ~italaca ka doprineo povodom svog trijumfu od 29. ro|enda~ak 5:1! na. Jedan od Mate Binavija~a pi- Mate Bili} i Savo Milo{evi} li} na startao ga je koga smatra najboqim natu karijere u Primeri nije ispupada~em svih vremena, a koga najnio o~ekivawa, po{to se na 18 meboqim sa kojim je igrao. ~eva samo jednom upisao u strelce. - Najboqi za kojeg znam je GabriSaragosa ga je posle pozajmqivala jel Batistuta. On mi je oduvek bio raznim {panskim drugoliga{ima, idol, postizao je golove gde god je dok se nije reafirmisao u dresu igrao. A najboqi sa kojim sam bio Rapida iz Be~a i leta 2008. vratio u istom timu sigurno je Savo Miu Primeru. Pro{le sezone je sa 11 lo{evi} - odgovorio je Bili}. golova bio najboqi strelac SporZanimqivo je da je rekorder po tinga, zajedno sa Davidom Barabroju nastupa u dresu na{e reprelom. Izgleda da je kona~no po~eo zentacije ostavio jak utisak na Hrda primewuje Savine {panske vata, iako su bili saigra~i samo lekcije.

Jednog dana je i to moralo da se dogodi. Nekada najboqa teniserka sveta Ana Ivanovi} ispala je iz Top 20 VTA liste! Ona se nalazi na 22. poziciji, {to joj je najlo{iji plasman u posledwe ~etiri godine. Ani su obrisani bodovi sa pro{logodi{weg turnira u Lincu - posledweg koji je osvojila {to je rezultiralo padom na listi za ~ak osam mesta. Wen najboqi rezultat u 2009. je finale Indijan Velsa (izgubila od Vere Zvonareve), dok je na grend slem turnirima najdaqe dogurala na Rolan Garosu i Vimbldonu, do osmine finala. Zbog ~estih povreda nastupila je na sa-

nepovoqniji `reb i mora}e da igra sa najboqima ve} od drugog-tre}eg kola. Dinara Safina se posle dve nedeqe vratila na vrh VTA liste, dok je Serena Vilijams pala na drugo mesto. Jelena Jankovi} napredovala je za jednu poziciju i na zavr{ni Soni Erikson {ampionat, ove nedeqe u Dohi, sti`e kao osmi reket sveta. Lista: 1. (2) Dinara Safina (Rusija) 7.731 bodova, 2. (1) Serena Vilijams (SAD) 7.576, 3. (3) Svetlana Kuzwecova (Rusija) 5.772, 4. (6) Karolina Voznijacki (Danska) 5.485, 5. (5) Jelena Dementijeva (Rusija) 5.415, 6. (8) Viktorija Azarenka (Belo-

mo 14 turnira. ^ak i ako ispuni obe}awe i maksimalno se pripremi za narednu sezonu, Ivanovi}evu }e na terenu ~ekati izuzetno te`ak posao. Kao lo{ije rangirana teniserka, na turnirima }e automatski imati

rusija) 4.451, 7. (4) Venus Vilijams (SAD) 4.397, 8. (9) Jelena Jankovi} (Srbija) 3.555, 9. (7) Vera Zvonareva (Rusija) 3.550, 10. (10) Agwe{ka Radvanska (Poqska) 3.340..... 22. (14) Ana Ivanovi} (Srbija) 2.067.

ATP LISTA

\okovi} zadr`ao tre}e mesto Najboqi srpski teniser Novak \okovi} i na ovonedeqnoj ATP listi nalazi se na tre}em mestu. Ispred wega su Roxer Federer i Rafael Nadal. Janko Tipsarevi} ostao je na 46. mestu, dok je Viktor Troicki napredovao za jednu poziciju i sada je 31. Lista: 1. Roxer Federer ([vajcarska) 10.305, 2, Rafael Nadal ([panija) 9.095, 3. Novak \okovi} (Srbija) 7.950, 4. Endi Marej (V. Britanija) 6.890, 5. Huan Martin Del Potro (Argentina) 6.165, 6. Nikolaj Davidenko (Rusija) 4.700, 7. Endi Rodik (SAD) 4.670, 8. @o Vilfrid Conga (Francuska) 3.930, 9. Fernando Verdasko ([panija) 3.330, 10. Robin Soderling ([vedska) 2.900... 31. Viktor Troicki (Srbija) 1.170... 46. Janko Tipsarevi} (Srbija) 910...

TURNIR U DOHI

Jelena izbegla sestre Vilijams Jelena Jankovi} je posledwa teniserka koja se izborila za u~e{}e na Soni Erikson {ampionatu u Dohi gde }e se okupiti osam najboqih igra~ica u 2009. godini. One }e se od danas do 1. novembra boriti za nagradu od 1.550.000 dolara. Srpskoj teniserki je vizu za Dohu overila Ruskiwa Vera Zvonareva preranom eliminacijom na nedavno zavr{enom Kupa Kremqa u Moskvi. Jankovi}eva (8) }e se na zavr{nom turniru sezone na}i u Beloj grupi sa Dinarom Safinom (Rusija, 1), Karolinom Voznijacki (Danska, 4) i Viktorijom Azarenkom (Belorusija, 6). Sude}i prema statistici, Jelena ima velike {anse da obezbedi jedno od prva dva mesta u grupi, jer ni sa jednom rivalkom nema negativan skor - sa Safinom 3:3, sa Voznijacki 2:0, a sa Azarenkom 3:1. U Kestewastoj grupi }e igrati Serena Vilijams

(SAD, 2), Svetlana Kuzwecova (Rusija, 3), Elena Dementijeva (Rusija, 5) i Venus Vilijams (SAD, 7). Nosioci, a samim tim i sastavi grupa, odre|eni su prema pozicijama u VTA tr-

ci (ra~unaju se samo rezultati u toku jedne sezone). @rebom }e biti odre|eni termini me~eva. Igra se po sistemu svako sa svakim, a po dve najboqe teniserke iz obe grupe plasira}e se u polufinale. Ukupni nagradni fond turnira u Dohi je 4.550.000 dolara.


SPORT

DNEVNIK

NOVOSADSKA LIGA

17

utorak27.oktobar2009.

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

Zvezda ponovo sija Crvena zvezda - [ajka{ 2:0 (0:0)

Kosti} (prvi sdesna) i igra~i Stra`ilova

Jato trenera \okice leti ka vrhu Stra`ilovo - TSK 2:0 (0:0) SREMSKI KARLOVCI: Igrali{te kraj Dunava, gledalaca oko 120, sudija Minakovi} (Novi Sad). Strelci: Ivani{ u 64. i Mecing u 90. minutu, `uti kartoni: Grui~i} i Mr|anin (Stra`ilovo), crveni karton: Tomi} (TSK). STRA@ILOVO: To{i},Grui~i},Veselinovi}, [api}, Puno{evac, Mr|anin, Mecing, Bani}evi} (Kqaji}), Milinovi} (Dmitrovi}), Gordi}, Skular (Ivani{). TSK: Vidovi}, Savi} (Serec), Mandi}, Tomi}, Leti}, Cipo, Lavrwa, Gajica(Miqanovi}),Vorkapi}, Karac (Nuni}), Simeunovi}. Ove jeseni u Sremskim Karlovcima nije gostovala kvalitetnija ekipa nego {to je TSK. Me|utim, fudbalsko jato trenera \okice Kosti}a (legendarni strelac malih terena) je odigralo drugo poluvreme za pri~u i pam}ewe, nadvisilo u svemu izuzetno korktnog i fer rivala iz Temerina i vinulo se ka vrhu tabele.Verovatno da bi pri~a o sremskokarlova~koj fudbalskoj lepotici ne bi bila ovakva da Temerinci u 63. minutu nisu ostali bez pouzdanog Tomi}a (oprvdano iskqu~en), {to ne umawuje izuzetan uspeh doma}ina, koji je, ruku na srce, moga da napuni mre`u gostiju. Trener Kosti} i wegovi izabranici (drugari) su re{ili da isteraju bar ovaj deo prvenstva do kraja sami ( bez predsednika, uprave, sponzora, para...), ne obaziru}i se na to {to su uz wih ostali samo Ge{a i Milo{ i po koji dobrotvor i zato su trijumf u me~u sa odli~nim Temerincima umeli i te kako da proslave B. P.

@elezni~ar - Dinamo 1:0 (0:0) NOVI SAD: Igrali{te @elezni~ara, gledalaca 100, sudija: Cvrkota (Novi Sad). Strelac: Mihajlovi} u 77. minutu. @uti kartoni: Pupovac, Aleksi}, Mihajlovi} i Guzina (@elezni~ar), a A{}eri}, Preradovi}, Perduh, M. Mitri} i Velicki (Dinamo). Crveni kartoni: Joki} i M. Mitri} (Dinamo) u 92. minutu.

Stra`ilovo - TSK 2:0, Fru{kogorski partizan - Ba~ka 4:1, @elezni~ar - Dinamo 1:0, Proleter- Borac 1:2, Sirig - Tatra 0:1, Poqana Behaton - ^enejac 1:1, Partizan - Vinogradar 3:0. 1. @elezni~. 2. Ba~ka 3. Fr. partiz. 4. Sirig 5. TSK 6. Dinamo 7. Stra`il. 8. Partizan 9. Tatra 10. Borac 11. Poqana 12. ^enejac 13. Vinog. 14. Proleter

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 7 6 6 6 6 5 5 5 3 2 2 2 0

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0

0 2 3 3 3 4 4 5 5 7 5 6 7 10

25:2 27:12 26:12 29:16 23:12 17:13 20:19 27:18 22:20 10:16 8:15 17:25 12:45 15:53

28 22 19 19 19 18 16 15 15 9 9 8 7 0

@ELEZNI^AR: Pupovac 7, Aleksi} 7, Dar. Bokan 6 (Zagor~i}), ^avi} 6, Strajin 7, Alavawa 6, Petkovi} 6, Gvozdenovi} 6 (Guzina 8), Mihajlovi} 8, Ostojin 7, \ur|ev 7 (Staki} 7). DINAMO: Mladenovi} 8, A{}eri} 6, M. Joki} 5, Piqak 6, Preradovi} 6, Perduh 7, V. Mitri} 6 (Zdravkovi}), Grbi} 5 (Stoki}), M. Mitri} 6, Velicki 7, Z. Joki} 6 (Rogi} 6). M. Po.

Fru{kogorski partizan – Ba~ka 4:1 (3:0) BUKOVAC: Igrali{te Fru{kogorskog partizana, gledalaca 150, sudija: Bosin (Novi Sad). Strelci: Peri} u 16, Bukvi} u 27. i 35. i Mari~i} u 53 za Fru{kogorski partizan, a ^ampri} u 75. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: B. Vukovi} (Fru{kogorski partizan), Gajdobranski, Gli{i}, Le|anac i Gavrani} (Ba~ka). FRU[KOGORSKI PARTIZAN: V. @ivkovi}, Toma{ (Maleti}), B. Vukovi}, [imulija, Makivi}, D. @ivkovi}, Bo{kan (^abarkapa), Gak, Mari~i} (\ur|evi}), Bukvi}, Peri}. BA^KA: Mili~kovi}, Gajdobranski (Kuri{), Gli{i}, \ura{inovi}, Marinkovi}, Liwa~ki (Topoli}), Le|anac, ^ampri}, Pavkov, Pa{}an, Gavrani}. Lak{e nego {to je bilo ko o~ekivao fudbaleri Fru{kogorskog partizana presli{ali su momke iz Bege~a. ^ast Bege~ana spasao je Sr|an ^ampri} i to je bilo sve od gostiju. M. R.

MFL BE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Rutinski do pobede Napredak – Vojvodina 1:0 (1:0) NADAQ: Igrali{te Napredka, gledalaca 150, sudija \uri} (Srbobran).strelac Naumov u 19. minutu. NAPREDAK: Lakovi} 7, [u}ov 7 (Kova~ev 7), \isalov 7, Kobac 8, Kobiqski 7, [ajin 7 (Vuleti} 7),Filipovi} 7, Vukovi} 7, Milivojev 8, Desnica 7 (^egar -), Naumov 7. VOJVODINA: Ostoji} 8, S. Jovi} 7 (Ili} 6), Makaj 7, Luk{nik{i} 7, Barna 7, ]ur~i} 6 (Slavni} -), Trnini} 7, [eguqev 7, N. Jovi} 7 (Ili} 6), Groznica 6, Jak{i} 7. Ekipa Vojvodine predstavila se u odli~nom izdawu i nije dozvolila doma}inu da se potpuno razmahne. Posle odli~nog

NADAQ: Napredak- Vojvodina (Ba~ko Gradi{te) 1:0, SRBOBRAN: Mladost-Radost– Iskra (Kucura) 2:0, RAVNO SELO: Proleter– Mladost (Radi~evi}) 6:0, BA^KO DOBRO POQE: Sutjeska- Borac (Mile{evo) 9:1, Budu}nost je bila slobodna. 1. Sutjeska 2. Mladost R. 3. Napredak 4. Proleter 5. Budu}nost 6. Iskra 7. Vojvodina 8. Mladost(R) 9. Borac

7 7 7 7 7 7 7 7 8

5 5 5 4 4 3 2 1 0

1 1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 2 3 3 4 5 8

22:2 21:6 15:3 19:13 19:16 22:13 9:11 5:22 6:43

16 16 16 13 12 10 7 3 0

proigravawa Milivojeva, Naumov je u 19. minutu pogodio mre`u. R. \uri}

NOVI SAD: Igrali{te CrveMajor 6, Puri} 7 (Vrani} 7), BoguBabi} u 10. (autogol), Jela~a u ne zvezde, gledalaca 100, sudija Jonovi} 7, Furtula 7, Vidakovi} 7, 16. i 17, i Radosavqev u 37. minuvanovi} (Novi Sad), strelci: UzeHocieslavski 6 (Koji} 7). tu. @uti kartoni: Kosanovi}, lac u 51. i Havim u 85. minutu. @uBORAC: Gostoji} 7, \okovi} 7, Kragovi}, Staki} (Indeks), ti karton: Ostoji} (Crvena zvePopovi} 6, Markovi} 7, Ja{ovi} Svilar (Hajduk). Crveni karzda). 7, Miri} 6 (Pekez 7), @egarac 7, ton: Svilar (Hajduk) CRVENA ZVEZDA: Jeli~i} 7, Bubawa 7, Nikoli} 7, Telki} 6 INDEKS: Be~eli} 7, O`vat Peji} 7, Uzelac 8, \okovi} 7, Ava(Nari}), Dragoqevi} 6 (Dobri7 (Evi} 7), Popovi} 8, Marjanokumovi} 7, Amixi} 7 (Okiqevi} wac 6). vi} 7 (Staki}), \orovi} 7, Pe7), Ze~evi} 7 (Ra{iovan 7), Osto@AK je imao vi{e od igre, i ri{i} 7 (Radoj~i}), Kosanovi} ji} 7, Havim 8, Tomqenovi} 7, Vupovoqnih prilika. Me|utim, 7, Kragovi} 7, Malixan 8, Jela~i} 7 (Jovi~evi} 7). ipak su gosti do{li u prednost, ~a 8, Radosavqev 7. [AJKA[: Beki} 7, Maquri} 6 nakon toga {to je Furtula i drugi HAJDUK: Vuka{inovi} 6, (Kova~ev -), Kotuqa~a 6, Rodi} 7, put pogodio stativu Novosa|ana Stoji} 6, Cvijanovi} 6, Majki} Bozoki 6, Kosi} 6, Radoj~i} 7, Teiz kontre preko Nikoli}a su do6 (Kne`evi} 6), Kelebuda 6, {i} 6, Mari} 6, Mihajlovi} 6, Ko{li u prednost. Kada se ~inilo da Skopqak 6, Spasi} 7, Babi} 6 ji~i} 6. }e se susret zavr{iti pobedom go(Mrkaji} 7), Mrdakovi} 6, SviDrugom pobedom za redom Zvestuju}e ekipe, doma}i su do{li do lar 5, Peri{i} 6. zda se vratila u vrh. Ve} u prvom slobodnog udarca, naba~enu loptu Igra~i oba tima zaslu`uju pominutu Havim je propustio idealu kazneni prostor Borca, Vrani} hvale za borbenost po te{kom i nu priliku. Ostoji} je poslao dugu loptu prema golu gostiju, najboqi strelac Zvezde na{ao se o~i u o~i sa golmanom Beki}em koji je loptu ubacio u korner. Pet minuta kasnije opet je golman gostiju odli~no intervenisao, {ut Vu~i}a pod pre~ku vrhom prstiju prebacio je preko gola. Gosti su pripretili u posledwa tri minuta prvog dela, a najboqu priliku propustio je Koji} kada je glavom za malo bio neprecizan. I u nastavku doma}i su bili nadmo}niji. Uzelac je iz slobodnog udarca sa Havim posti`e drugi gol za Crvenu zvezdu Foto: D. Ivani} oko 25 metara pogodio je levi gorwi ugao Beki}a. Pet mije sproveo u mre`u i izjedna~io blatwavom terenu. Lo{a drenanuta pre kraja Okiqevi} je odli~rezultat. J. D. `a terena napravila je kaqugu. no nabacio sa desne strane Havim Indeks je otvorio goste u 10. je klize}i kod druge stative smeminutu nakon prodora PopoviJugovi} - Sloven stio loptu u mre`u. }a po levoj strani, Babi} je ne1:1 (1:1) D. Ivani} spretno zahvatio loptu i loboKA]: Sportski centar Siget, vao svog golmana. Potom sledi gledalca 100, sudija Jocovi} odli~na pas igra doma}ih doBudu}nost - Polet (Vrbas), strelci: @ivanov u 41. kraja prvog poluivremena stu5:1 (1:0) za Jugovi}, a Vidakovi} u 39. midenti su postigli jo{ tri gola. MLADENOVO: Stadion Bunutu za Sloven. @uti kartoni: Gosti su u drugom delu, iako sa du}nosti, gledalaca 150, sudija: Brkqa~, Radin (Jugovi}), Boroigra~em mawe, imali inicijatiMitrovi} (Ruma). Strelci: vi}, Curakovi} (Sloven). vu i napravili nekoliko priliVejnovi} u 40. Kne`evi} u 49. JUGOVI]: Kova~evi} 7, @eka za gol, ali Mrdakovi} nije B. Srdi} u 57. Bukvi} u 59. i 84. pina 7, Bla`i} 7, @ivanov 7, bio precizan. M. Kova~evi} za Budu}nost, a \or|evi} u 60. Antuni} 7 (Kizi} 7), Bjelotominutu za Polet. @uti karton: mi} 7, Srdi} 7, Plav{i} 7, BrMladost - Solunac B. Bogdanovi} (Polet). kqa~ 7, Radin 7, Nikoli} 7 (S. 1:2 (0:1) BUDU]NOST: Jari} 7, NiLaki} 7). ki} 7, Vejnovi} 7, Pu|a 7, M. SLOVEN: Vujakovi} 7, KneTURIJA: Stadion Mladosti, Srdi} 8, Gruji} 7, Baji} 7 (Pot`evi} 7, Juri{i} 7 (Raki} 6), Gledalaca: 200, Sudija: Papikozarac), Ivi} 6 (Pro{i} 6), Curakovi} 7, Vidakovi} 7, Boro{ta ([id). Strelci: Stanojev Kne`evi} 7, B. Srdi} 8, Bukvi} 8. POLET: Markovi} 6, Tasi} 6 (Savi}), Aleksi} 6, @. Stankovi} 6, B. Bogdanovi} 6, Mi1. maj - Cement 0:2 (0:1) lenkovi} 6, I. Stankovi} 6, Risti} 6, \or|evi} 7 (StoiqkoRUMA: Stadion 1. Maja, gledalaca 200, sudija Majstorovi} vi}), D. Bogdanovi} 7, Doroski (SB). Strelac 6. Ili} u 5. i 90. @uti kartoni: Vuji}, Sikirica, Krsmani} (1. Doma}i su poveli u 40. minuMaj), Stupar, ^ovi}, Terzi} (Cement). tu. Bojan Srdi} je uputio odli1. MAJ: Deli} 7, Zori} 6, Bori} 6, ]ori} 6, Milo{evi} 6, \o~an centar{ut sa desne strane, ki} 7, Sikirica 6, Jovanovi} 7, Vuji} 6, Milanovi} 6, ^upeqi} a Vejnovi} je udarcem glavom sa 7 (G. Jovanovi} 6, Kramani} 6, Star~evi}). 4-5 metara pogodio desni ugao CEMENT: Stani} 7, Milo{evi} 7, Stupar 7, Plav{i} 7,Pogolmana Markovi}a. Fudbalepovi} 7, Jakovqevi} 7, Raki} 8, Terzi} 7, Lukaja 6, ^ovi} 6, Ili} ri Poleta bili su u prilici da 9 (Peci} 6). u 45. minutu izjedna~e, me|uVe} u 5. minutu Milo{evi} je pogre{io, a Ili} se upisao u tim, udarac vo|e navale Polelistu strelaca. Do kraja prvog dela Beo~inci su bili boqi, a u ta \or|evi}a zaustavio je golnastavku doma}ini atakuju, stvaraju {anse i proma{uju. U 90. man Jari}. Baji} je u 49. minutu Ili} proma{aje ka`wava drugim golom. M. Juri{i} dobro uposlio Kne`evi}a, koji je sa 16 metara {utirao po sredini gola, Markovi} je vrhovivi} 7 (Lovri} 7), Gruji} 7, \ur90. za Mladost, a \oki} 10, Mama prstiju zahvatio loptu, ali |evi} 7, Milojevi} 7, Cveti}arunovi} 79. minutu za Solunac. je ona na kraju otsela u mre`i. nin 6, Novakovi} 7, Rajkov 6. @uti kartoni:Glavardanov, JanPotom je Bojan Srdi} je sa 16 Ka}ani su va`ili za favoridri}, [impraga (Mladost), Cimetara pogodila mre`u. Dva ta u duelu sa Slovenom iz Rume i me{a i Vukovi} (Omladinac). minuta kasnije nakon dodavawa po razvoju doga|aja na terenu. MLADOST: Stanojev 7, FuKne`evi}a, Bukvi} je povisio Gosti su pru`ili sna`an otpor lajtar 6 , [impraga 6 (Vinkoretzultat. ^ast gostiju spasao i odneli bod sa Sigeta. U 18. mivi}), Jandri} 6 (Tati} 7), [areje vo|a navale \or|evi}, koji nutu doma}ini su imali prilike je u 60. minutu nakon dobre akda povedu, ali je Bla`i} promaMFL ALIBUNAR – cije gostiju sa 5-6 metara pogo{io penal a kazna je stigla u 39. PLANDI[TE dio levi ugao Jari}a. Kona~an minutu kada je najboqi pojedirezultat utakmice postavio je nac gostiju Darko Vidakovi} VELIKI GAJ: Agrobanat Bukvi} u 84. minutu. M. \. doveo Sloven u vo|stvo. Jo{ se Napredak 1:1, BANATSKI SOKremenovi} nije ni sti{ala radost Slovena, KOLAC: Solunac - Crvena zvea najboqi igra~ ovog susreta zda 3:0, JANO[IK: Jano{ik Vujakovi} je izjedna~io rezul@AK - Borac (NS) Banatul 3:1, KUPINIK: Krajitat. 1:1 (0:0) na - Banat 3:0, SELEU[: VojU drugom poluvremenu re|ali vodina - Grani~ar 0:5. SOMBOR: Igrali{te @AK-a, su se {anse na obe strane ali su 1. Grani~ar 8 8 0 0 23:2 24 gledalaca 300, sudija: Merkovi} mre`e golmana Kova~evi}a od2. Jano{ik 7 5 1 1 23:6 16 (Stara Pazova). Strelci: Vrani} nosno Vujakovi}a ostale netak3. Banatul 8 5 0 3 17:11 15 u 90+1 za @AK, a Nikoli} u 73. nute. M. Grbi} 4. Banat 8 3 3 2 13:11 12 5. Vojvodina 8 3 2 3 14:16 11 minutu za Borac. @uti kartoni: G. 6. Agrobanat 8 2 4 2 15:14 10 Bani}, Major, Vidakovi}, Koji} Indeks-Hajduk 4:0 (4:0) 7. Solunac 8 2 3 3 14:16 9 (@AK), a Mili} (Borac). Crveni 8. Napredak 7 2 1 4 8:13 7 karton: G. Bani} (@AK). NOVI SAD: \a~ko igrali9. Krajina 8 2 0 6 8:22 6 @AK: Jovanovi} 7, Te{i} 7, {te gledalaca oko 150, sudija: 10. Cr. zvezda 8 0 0 8 0:25 0 \uri{i} 6, B. Bani} 7, G. Bani} 7, Piqa (S. Mileti}), strelci:

Derbi Beo~incima

MLADENOVO: Budu}nost Polet 5:1, RUMA: 1. Maj - Cemment 0:2, NOVI SAD: Indeks Hajduk ([) 4:0, NOVI SAD: Crvena zvezda - [ajka{ 2:0, SREMSKA MITROVICA: Radni~ki - Radni~ki (I) 3:1, TURIJA: Mladost - Solunac 1:2, SOMBOR: @AK - Borac 1:1, KA]: Jugovi} - Sloven 1:1, BELEGII[: Omladinac - Qukovo 0:0. 1. Cement 13 2. C. zvezda 13 3. Solunac 13 4. 1. maj 13 5. Indeks 13 6. Radn. (I) 13 7. Qukovo 13 8. Radn. (SM) 13 9. Omladinac 13 10. Budu}nost 13 11. Borac 13 12. Mladost (T) 13 13. Jugovi} 13 14. @AK 13 15. [ajka{ 13 16. Sloven 13 17. Hajduk ([) 13 18. Polet 13

8 8 7 8 7 7 6 7 6 6 6 5 4 4 4 2 2 0

3 1 3 0 2 2 4 1 3 2 2 2 2 2 1 4 4 2

2 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 6 7 7 8 7 7 11

24:8 23:12 26:13 19:14 22:12 19:17 16:10 31:28 19:14 19:17 17:16 18:19 18:21 15:24 20:23 18:29 4:17 13:42

27 25 24 24 23 23 22 22 21 20 20 17 14 14 13 10 10 2

nac 6, Dudvarski 6 [ija~i} 6 (Jeli} 6), Kozomora 7, ]uk 6, Bojovi} 7 , Glavardanov 7. SOLUNAC: Antuni} 8, Alimpi} 6, Kowovi} 6, Ismaili 6 (Tubi}), Ili} 6, Cime{a 6, Radakovi} 7, \oki} 8, Vukovi} 6, Marunovi} 7 (Mari~i}), Primorac 6 (Mandi} 7). Sv. Srdanov

Radni~ki - Radni~ki (I) 3:1 (0:0) SREMSKA MITROVICA: Stadion Radni~kog, gledalca 100, sudija Maksimovi} (In|ija). Strelci: Proki} u 55. i 59. i Santra~ u 64. za doma}e, An|i} u 76. za goste. @uti kartoni: Staj~i}, Risti} (doma}i), \eveqekaj (gosti). RADNI^KI (SM): Staj~i} 6, Radovanovi} 7, Sladojevi} 6, \ur|evi} 6, Maksimovi} 7, Soviq 7, D. Sladojevi} 6, Risti} 6, Santras~ 6, Proki} 6,( Jo{i} 6, Pavlovi}, [ijan 7). RADNI^KI (I): Videnovi} 6, Braci} 6, Stojakovi} 6, Ninkovi} 7, Bojovi} 6, Popovi} 6, Babi~ 6, Ka}anski 6, \eveqekaj 6, An|i} 6, Erkanovi} 6 (Biriwi, Pavlovi}, Torbica 6). Gosti sa podmla|enim sastavom bez ~etvorice prvotimaca, a doma}in to iskoristio i lako do{ao do pobede. B. Rokni}

Omladinac - Qukovo 0:0 BELEGI[: Stadion Podunavca, gledalca 300, sudija Softi} (Ba~inci). @uti kartoni: Dani~i}, Stefanovi} (Omladinac), Batawac (Qukovo). OMLADINAC: Jagodi} 7, Savi} 7, [qepica 7, Stoisavqevi} 7, Dani~i} 7, Mirosavqevi} 7, Rusmir 7, Kova~evi} 7, Pej~inovi} 7, Stefanovi} 7, Vidakovi} 7, (Haka~ 7, Nogagong 7, Luki} 7). QUKOVO: Tomi} 8, Peji} 7, R. Peji} 7, Ivani{ 7, Milanovi} 7, Dubaji} 7, Kosti} 7, Batawac 7, Jovi~i} 7, Nedimovi} 7, Miladinovi} 7 )Dubaji} 7, ^ukanovi} 7). Doma}i su bili za nijansu boqi, ali nisu iskoristili nekoliko {ansi. U 66. minutu Rusmir prokockao penal. Gosti odneli bod zahvaquju}i golmanu Tomi}u. G. Dragoqi}

OFL @ITI[TE - NOVA CRWA

^ESTEREG: Napredak - Proleter (Me|a) 5:0, BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo - 1. oktobar (Srpski Itabej) 8:1, BANATSKO VI[WI^EVO: PoletRoham (Nova Crwa) 0:5, RADOJEVO: Grani~ar - Olimpija (Torda) 3:0, slobodan je bio Terekve{ iz Hetina. 1. Napredak 2. Jedinstvo 3. Roham 4. 1. oktobar 5. Terekve{ 6. Olimpija 7. Proleter 8. Polet 9. Grani~ar

8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 7 6 4 3 3 2 1 1

1 0 0 1 1 0 0 1 0

0 1 2 3 4 5 6 6 7

41:3 33:7 33:16 13:18 14:18 13:31 11:20 8:21 3:36

22 21 18 13 10 9 6 4 3


18

SPORT

utorak27.oktobar2009.

DNEVNIK

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

SUBOTI^KA LIGA

Belocrkvani opet zakasnili

Plodna jesewa berba

Dinamo - BAK 3:1 (2:0) PAN^EVO: Stadion Dinama, gledalaca 100, sudija: Jovanovi} (Vr{ac). Strelci: Lukovi} u 21. i Spaskovski u 30. i 80. za Dinamo, a Markovi} u 48. minutu za BAK. @uti kartoni: Timotijevi} i Savanovi} (Dinamo), a @ivkovi} (BAK). DINAMO: Jovi~i} 6, Lukovi} 6, Spaskovski 8 (\ekovi}), Markovi} 7, Timotijevi} 7, Savanovi} 6 (Rob), Juri{a 8, Kova~evi} 6, S. Pe{ovski 6 (Raki} 6), \okovi} 6, Milivojev 6. BAK: Zagorac 6, Ko{evski 5 (Veli~kovi} 6), Jovi~in 5 (@ivkovi} 6), Nedi} 7, Noski} 6, Vitomirov 6, Andreji} 6, [ain 6, Juga 5 (Markovi} 6), An|eli} 6, Nini} 6. U Pan~evu, na utakmici Dinamo-BAK obrazac lo{e fudbalske predstave. Gostima iz Bele Crkve pre{lo u naviku da kasne na utakmice, nisu imali trenera,a predstavnik kluba @ivan Jowel, dobar deo utakmice prosto “divqao”.Sama utakmica nikakva. Gosti do odmora bili zreli da puknu ko zve~ka, Dinamo vodio sa “samo” 2:0. U nastavku doma}in okrenuo }urak i jedva odbranio prednost. S. Miti}

Sloboda - Radnik 3:1 (1:1) NOVI KOZARCI: Stadion Slobode, gledalaca oko 500, sudija: Pa{tar (Subotica). Strelci: Buni} u 20. Geci} u 55. i Gavrilovi} u 90. za Slobodu, a Staji} u 45. minutu za Radnik. @uti kartoni: Novakovi}, Mono{tori, Ciganovi}, Markovi} (Sloboda), a Pe{terac i Ostoji} (Radnik). Crveni karton: Ciganovi} (Sloboda) u 57. minutu. SLOBODA: @ivkov 8, Stojakovi} 7 (Malixa 7), Lani{tanin 7, Ciganovi} 6 (Novakovi} 7), Mono{tori 7, Gavrilovi} 7, Misi} 7, Aramba{i} 7, Geci} 8, Buni} 8, Malinovi} (Markovi} 7). RADNIK: Sapuri} 7, Taskovski 6, Vukadinovi} 6, @i`akovi} 7, Ostoji} 7, Milinovi} 7, Pe{terac 7, Paro{~i} 6 (Petkovi} 6), Staji} 7, Ga{ovi} 6 (Miti} 6), Petrovi} 7. Novokozar~ani su poveli u 20. minutu lepim golom Buni}a, ali su gosti preko Staji}a izjedna~ili samo u fini{u prvog dela igre. Na 2:1 za doma}ina pove}ao je Branislav Geci}, a potom je sa klupe kao zamenuti igra~ pocrveneo Ciganovi}. U nadoknadi vremena Sloboda je postigla i tre}i pogodak. M. S.

Budu}nost - Jedinstvo 3:1 (2:0) SRPSKA CRWA: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca 200, sudija Pavlovi} (Subotica), strelci: Meki} u 7. Lukin u 31. (iz penala) i 55. za Budu}nost, Mati} u 47. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: S. Radin, Risti} (Budu}nost), Ivan~ev, Gar~ev (Jedinstvo). BUDU]NOST: Tomin 7, S. Radin 7, [tevin 7, Marijanovi} 7, Lukin 8 (@e. Radin 7), Todorov 7, Martinov 7 (Manojlovi} 7), \ukanovi} 7, Basta 7 (Radi{i} 7), Risti} 7, Meki} 9. JEDINSTVO: Nem~ev 7, Lisica 7, Ivan~ev 6, [kero 6 (Parabucki 6), Stankovi} 6, Gar~ev 6 (Mila{inovi} 7), Male{ 7, [ijanovi} 7, Mati} 6, \oki} 7, Rigo 6 (Lackovi} 6). Boqa i nadmo}nija igra Crwana rezultirala je sigurnim trijumfom nad gostima iz Novog Be~eja. Risti} je odli~no uposlio Meki}a koji {ansu pretvara u vo|stvo doma}ih, da bi u 31. minutu sa bele ta~ke Lukin postavio rezultat poluvremena. U nastavku susreta gre{ku doma}e odbrane ve{to je iskoristio Mati} i doneo rezultatsku neizvesnost. A onda u 55. minutu odli~nu asistenciju Meki}a iskoristio je Jovica Lukin i postavio kona~an rezultat.

Obili} - Borac 4:0 (3:0) NOVI KNE@EVAC: Stadion Obili}a, gledalaca 200. Sudija: V. Stanojevi} (Suboti-

ca), strelci: [urbatovi} u 17, Trifunac u 36. i 43. i Vukovi} u 62.minutu. OBILI]: Stiovi} 7, Zekovi} 7, Kova~ 8, Beleuc 7, [ibul 8, Na| 7 (Lagunxin 7), Sarapa 8 (Sabo -), [urbatovi} 8, Trifunac 8 (Vukovi} 7), Mandi} 7, Crkvewakov 7.

kartoni: Rotluk, Mati}, Lon~ar, Maruni}, Plav{i}, Simeunovi}, ]ulafi} (Ba~ka), Tatalovi}, Stankovi}, ^eh (Ba~ka Topola), BA^KA: Gorjanac 7, Plav{i} 8, Maruni} 7, \ur|i} 8 (Simeunovi} -), Rotluk 8, ]ulafi} 7, Mati} 6 (Vujaklija 6), Raji} 7,

NOVI KOZARCI: Sloboda - Radnik (Stari Tami{) 3:1, SRPSKA CRWA: Budu}nost Jedinstvo (Novi Be~ej) 3:1, PAN^EVO: Dinamo - BAK (Bela Crkva) 3:1, BAJMOK: Ba~ka (Pa~ir) - Ba~ka Topola 1:1, ZREWANIN: Radni~ki - Ba~ka 1901. (Subotica) 1:0, NOVI KNE@EVAC: Obili} - Borac (Star~evo) 4:0, BAJMOK: Radni~ki - Budu}nost (Alibunar) 6:0, NAKOVO: Polet - Crvena zvezda Bio star (Vojvoda Stepa) 2:3, NOVO MILO[EVO: Vojvodina - Kozara (Banatsko Veliko Selo) 1:1. 1. Sloboda 2. Budu}.(SC) 3. Ba~ka 1901. 4. Rad. (ZR) 5. B. Topola 6. Kozara 7. Obili} 8. Borac 9. Dinamo 10. Rad. (B) 11. Vojvodina 12. Jedinstvo 13. Radnik 14. Ba~ka(P) 15. BAK 16. C. zvezda 17. Budu}.(A) 18. Polet

D. Jovanovi} (Borac) u buketu Novokne`ev~ana Beleuca, Zekovi}a i Na|a Foto: M. Mitrovi}

BORAC: Omorac 7, Simani} 6 (B. Jovanovi} -), G. Poqak 6, N. Poqak 6, Kolak 7, Xoki} 6, Gorunovi} 6 (Vu~i} 6), S. Jovanovi} 6, ]irkovi} 6, Mitrovi} 6, D. Jovanovi} - (A~a 6). Novokne`ev~ani su u fer i korektnoj utakmici ukwi`ili ubedqivu pobedu protiv gostiju iz Star~eva, koju su osigurali jo{ u prvom poluvremenu, kada se mre`a ina~e solidnog golmana Josifa Omorca zatresla tri puta. Bedem Borca popustio je u 17.minutu kada je Miqan [urbatovi} sa 15 nisko {utirao prema golu, lopta se odbila od leve stative i odsela u mre`i. M. Mitrovi}

Vojvodina - Kozara 1:1 (1:0) NOVO MILO[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca 200, sudija: Luki} (Zrewanin). Strelci: Tomi} u 20. za Vojvodinu, a Proti} u 63. minutu za Kozaru. @uti kartoni: Tomi} i Martinovi} (Vojvodina), a Oqa~a, M. Buni} i Proti} (Kozara). VOJVODINA: Palfi 7, Horvat 7, Bicok 6, D. Be{lin 7, Rankov 6 (Basta), Vasi~in 6, Jovanovi} 6 (Mezei), S. Nikoli} 6, Tomi} 7, Martinovi} 6, Petrovi} 6. KOZARA: Oqa~a 7, Ro`ajac 6 (B. Buni} 6), Pani} 6, D. Kitanovi} 7, Laki} 7, M. Buni} 6 (Pepi}, Sokola), Proti} 7, Karanovi} 7, V. Kitanovi} 7, I. Rodi} 6, Reqi} 6. Kapiten Vojvodine Slavoqub Tomi} je u 20. minutu posle kornera s leve strane koji je izveo Du{ko Petrovi} u visokom skoku glavom pogodio mre`u gostiju. Imali su doma}i mnogo prilika da obezbede pobedu, a prvu i najve}u propustio je u 32. minutu Sa{a Nikoli}, koji je ve{to izbegao ofsajd zamku gostiju, po{ao sam prema golmanu Oqa~i, koji je istr~avawem daleko od svog gola i padom u noge spasao siguran pogodak. U drugom poluvremenu revija proma{aja doma}ih se nastavila, u tome je glavnu ulogu imao opet Sa{a Nikoli}. Kako to obi~no biva u 63. minutu usledila je kazna, a tragi~ar je bio upravo Tomi}, kome je centrirana lopta sa desne strane samo napravila razdeqak na frizuri, a loptu je sa~ekao Mirko Proti}, poigrao se sa golmanom Palfijem i izjedna~io rezultat. Zl. Mari}

Ba~ka - Ba~ka Topola 1:1 (0:0) BAJMOK: Stadion Radni~kog, gledalaca 300, sudija Stankovi} (Pan~evo), strelci: \ur|i} u 60. za Ba~ku, a Kuli} u 58. minutu za Ba~ku Topolu. @uti

Vujovi} 7, Marevi} 6, Ramovi} 6 (Lon~ar 8). BA^KA TOPOLA: Kroni} 6, Dragi} 7, Jovanovi} 7, [oli} 6, Rahi} 7 (Bojovi} -), Ka`i} 7 (Perovi} 7), Kuli} 8, Panovi} 7, Tatalovi} 7, ^eh 7 (Dokmanovi} -), Stankovi} 7. Gosti su poveli preko Kuli}a u 58. minutu. Doma}in je dva minuta preko Branka \uri~i}a izjedna~io, a isti igra~ je mogao da se upi{e u listu strelaca ka-

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

10 9 8 8 6 7 6 6 6 5 5 5 5 4 3 3 3 1

3 1 1 1 4 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 0 1

0 3 4 4 3 5 4 5 6 4 5 6 7 6 8 9 10 11

35:8 33 26:14 28 33:15 25 23:13 25 18:11 22 23:21 22 23:15 21 24:21 20 29:20 19 24:17 19 19:18 18 13:17 17 14:19 6 19:18 15 10:30 11 11:31 10 13:43 9 12:38 4

teni} (Kni}anin), strelci: Vasi} u 10. (iz penala) i u 12. Jani} u 62. Petrovi} u 77. i Petri} u 79. i 81. minutu. @uti kartoni: S. Lazi} (Radni~ki), Milo{evi}, Rajin, Pe{i}, [topuq (Budu}nost). Crveni karton: Tomi} (Budu}nost). RADNI^KI: ^e{qar -, V. Lazi} 7, Galambo{ 7, Vasi} 8, Ilovac 8, Do{en 7 ([koro 7), Jawi} 7, Ivkovi} 7, Peji} 7 (Ron~evi} 7), Petri} 9, S. Lazi} 7 (Petrovi} 7).

\uri} matirao Nakov~ane Polet - Crvena zvezda Bio star 2:3 (0:2) NAKOVO: Stadion Poleta, gledalaca 100, sudija: Eror (Pan~evo). Strelci: Vuja~i} u 49. i Sole{a u 87. za Polet, a \uri} u 10, 37. i 72. za Crvenu zvezdu bio star. @uti kartoni: N. Mudrini} (Polet), a ^ulibrk i Na|alin (Crvena zvezda Bio star). POLET: Zrini} 7, Zori} 6 (Krxalin 6), Vuja~i} 7, N. Mudrini} 6, [}epanovi} 6, Anu{i} 6, Sole{a 7, D. Tubin 6 (^udanov), Ke~a 6, Mitrovi} 7, Utr`en 6 (Jeli} 6). CRVENA ZVEZDA BIO STAR: Gli{i} 8, Aramba{i} 7 (Deriku~ka 7), Markovi} 7, ]ulibrk 7, Na|alin 6, [tikovac 6, Ajdari} 7, Popovi} 7, \uri} 9 (Kosti}), ]ur~i} 7, \akovi} 7. Fudbaleri Crvene zvezde zaslu`eno nose tri boda iz Nakova, a najboqi igra~ me~a \uri}. Mora se re}i da je doma}in i pored dva primqena pogodka imao nekoliko prilika ali je golman gostiju bio na mestu. Na po~etku drugog poluvremena lepim pogotkom Vuja~i}a, Nakov~ani su smawili rezultat, ali ponovo je na scenu stupio \uri}. M. S. da je u 70. minutu glavom loptu poslao iznad gola. S. St.

Radni~ki - Ba~ka 1901. 1:0 (1:0) ZREWANIN: Igrali{te kraj Skrobare, gledalaca 200, sudija Ivani{evi} (Ba~ka Topola), strelac Radi{i} u 37. minutu. @uti kartoni: Juhas, \ulinac, Uvalin (Radni~ki), \ereg (Ba~ka 1901.). RADNI^KI: Magda 7, Juhas 7, \ulinac 6 (Uvalin -), Xajski 7, Milo{evi} 8, Samarxi} 6, Zaki} 7, Todorovi} 8 (Kosanovi} -), Radi{i} 7 (Podgorelec -), Kodi} 7, Markoski 7. BA^KA 1901.: Mikovi} 7, Luka~ 7, Vu~kovi} 7, \ereg 7, Viloti} 7, Joveti} 6, Markovi} 6 (Veselinov 6), Kara|i} 6, Petrovi} 7 (Taka~ -), Savovi} 6 (Davidovi} 6), Nikutovi} 7. Dobra igra Zrewaninaca, ali sa malo prilika, a Suboti~ani su se orijentisali na odbranu i kontre. Odluka je pala u 37. minutu kada je odli~an prodor Kodi}a i jo{ boqe ubacivawe iskoristio je Vladimir Radi{i} i loptu smestio u sam ugao Mikovi}a.

Radni~ki - Budu}nost (A) 6:0 (2:0) BAJMOK: Stadion Radni~kog, gledalaca 100, sudija: Jov-

BUDU]NOST: Tomi} 5, Pe{i} 6, Caran 6 (Obradovi} 5), Nastanovi} 6, [elni} 6, Todor 6, [topuq 6, Rajin 6 (Quji} -), Selakovi} 6, Radisavqevi} 6, Milo{evi} 6 (Mun}an -). Fudbaleri Radni~kog zabele`ili su ubedqivu pobedu, sve je bilo re{eno posle samo 12 minuta igre. S. Stojiqkovi}

Ba~ka (M) – Radni~ki Gladiolus 2:1 (1:1) MOL: Stadion Ba~ke, gledalaca: 150. Sudija: A. Vu~kovi} (Pali}). Strelci: Morovi} u 2. i Peko u 55. minutu za Ba~ku, a H. Horvat u 25. za Radni~ki Gladiolus. @uti kartoni: Jak{i} i Jeli} (Ba~ka), Horvat (Radni~ki). BA^KA: Matkovi} 7, Molnar 7 (Markovi} 7), @aki 7, Jak{i} 7, Jawatovi} 8, Jeli} 8, Sel 7 (Mati} 7), Peko 8, Prekajski 7 (Kova~ -), Lali~i} 8, Morovi} 8. RADNI^KI: Kalmar 7, Homoqa 6 (Katona 7), Ki{ Bi~kei 7 (R. [arkezi 7), Kasa 6, Fabrik 7, Kr. Fekete 7, Velez 6 (I. [arkezi 7), H. Horvat 7, R. Horvat 7, Kelemen 6, Sabo 6. Ekipa Ba~ke je nastavila plodnu jesewu berbu, ali je pobedu protiv fewera{a iz Torwo{a izvojevala te`e nego {to se o~ekiva-

Ba~ka - Radni~ki 2:1, Wego{ Proleter 0:2, Tavankut - Potisje 2:1, Krivaja - Panonija 1:4, E|{eg - Vinogradar 3:2, Preporod - Tisa 3:0, Baj{a - AFK 0:1, ^antavir - Jadran 6:3. 1. AFK 2. ^antavir 3. Tisa 4. Ba~ka 5. Panonija 6. Proleter 7. Preporod 8. Vinogradar 9. Jadran 10. Krivaja 11. Potisje 12. Tavankut(-1) 13. E|peg 14. Wego{ 15. Baj{a 16. Radni~ki

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 0

0 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 1

2 1 3 3 4 4 4 4 6 6 6 5 6 7 6 10

22:9 27 26:13 24 22:14 22 18:17 20 29:16 19 21:14 17 16:12 17 26:23 17 31:30 13 24:27 13 17:21 13 15:26 13 11:22 13 15:20 12 9:16 11 10:32 1

vi} 6), [ija~ki 7, Budai 7, Resanovi} 7, Der 7 (Krvavac 6), [u{war 7, Se. Duqahi 7 (Ki{ 6), Dra{kovi} 7, Bra{wo 7. AFK: Oreg 8, ]eran 7 (Guere -), Golubovi} 8, Kermeci 7, Sotet 7, Terzin 7, Peter 7, Kos 7, N. Kermeci 7, Komqenovi} 7, Ki{ 6 (Baltaji 6). Derbi kola pripao je A|anima. Baj{a je imala vi{e od igre, stvarala je {anse, ali prosto lopta nije htela u gol. S. St.

^antavir - Jadran 6:3 (2:1)

BAJ[A: Igrali{te Baj{e, gledalaca 150, sudija Rajkovi} (Pali}), strelac Golubovi} u 33. minutu. BAJ[A: Franci{kovi} 7, @emberi 7, O~ena{ 7 (Curno-

^ANTAVIR: Stadion ^antavira, gledalaca 200, sudija Nikoli} (Subotica), strelci: Kopunovi} u 16. F. Sabo u 26. Majoro{ u 25. i 59. Zabo{ u 67. Kelemen u 68. za ^antavir, a Stojanovi} u 45. Martinovi} u 65. i @muki} u 90. minutu za Jadran. @uti kartoni: Biro, F. Sabo (^antavir), Tuni}, Martinovi} (Jadran). ^ANTAVIR: Majer 8, Salaji 7, Biro 6 (Kelemen 6), Me}erik 7, Ki{dadara 7, Pilipovi} 7, F. Sabo 7 (Lazi} -), \or|evi} 7, Zabo{ 7 (R. Sabo -), Kopunovi} 8, Majoro{ 9. JADRAN: Obradovi} 6, M. Martinovi} 6, Erdeqi 6 (@muki} 7), Vojni}-Tuni} 6, B. Vojni}-Tuni} 6, Matkovi} 6 (Mari} -), Banovi} 6, \urovi} 6, S. Martinovi} 6 (Miranovi} 6), G. Stojanovi} 7, M. Stojanovi} 7. Fudbaleri ^antavira odigrali su sjajan me~ , postigli su {est golova i pobedili. S. St.

GRADSKA LIGA ZREWANIN – ISTOK

GRADSKA LIGA ZREWANIN – ZAPAD

Ilija Jeli} (Ba~ka, Mol) Foto: M. Mitrovi}

lo. Doma}ini su rano do{li u vo|stvo, ve} u 2.minutu kada je Morovi} iz gu`ve pogodio mre`u Torwo{ana. Rano vo|stvo uticalo je da se Molci prili~no opuste, pa su inicijativu preuzeli gosti i u 25. minutu izjedna~ili preciznim udracem H. Horvata sa ivice {esnaesterca. Peko se postarao da ne do|e do iznena|ewa, pa je pogotkom u 55.minutu doneo pobedu ekipi Ba~ke. M. Mitrovi}

Baj{a - AFK 0:1 (0:1)

TOMA[EVAC: Partizan Radni~ki (Sutjeska) 1:12, JA[A TOMI]:Radni~ki - ASK (Aradac) 1:0, BOTO[: Omladinac - Rusanda (Melenci) 0:2, NEUZINA: Proleter - @FK Banat (Zrewanin) 0:2, Sloga iz Jarkovca je bila slobodna. 1. Rusanda 2. @FK Banat 3. Radni~ki(S) 4. Radni~ki(JT) 5. ASK 6. Omladinac 7. Proleter 8. Sloga 9. Partizan

7 8 7 7 8 7 8 8 8

7 6 5 5 3 2 2 2 1

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 2 1 2 4 5 6 6 7

31:1 21 19:4 18 29:10 16 12:8 15 13:12 10 9:15 6 15:28 6 9:31 6 5:33 3

E^KA: Jedinstvo - Tami{ (Farka`din) 4:0, ZREWANIN: OFK Gradnulica - Mladost (Belo Blato) 6:0, MIHAJLOVO: MSK - OFK Staji}evo 4:0, MU@QA: Lehel - Banat (^enta) 9:0 (prekinuto u 78. minutu, gosti ostali sa sedam igra~a). 1. MSK 2. Gradnulica 3. Lehel 4. Staji}evo 5. Jedinstvo 6. Tami{ 7. Banat 8. Mladost

9 9 9 9 9 9 9 9

6 5 5 5 4 4 4 0

1 2 1 0 1 1 0 0

2 2 3 4 4 4 5 9

22:10 19 23:8 17 38:16 16 20:20 15 25:20 13 15:22 13 33:28 12 8:55 0

KVALITETNA LIGA MLA\IH KATEGORIJA NA TERITORIJI FSV Kadeti

Omladinci Mladost - Radni~ki (NP) 3:2, Omladinac - Dinamo 3:1, Banat - Hajduk 2:1, In|ija - Slavija 4:0, Srem - ^SK Pivara 2:3, Novi Sad - Indeks 3:0, Radni~ki (SO) - Spartak Zlatibor voda 2:1. 1. Banat 2. Novi Sad 3. Mladost 4. Hajdik 5. In|ija 6. ^SK 7. Rad.(NP) 8. Spartak ZV 9. Omladinac 10. Rad.(S) 11. Slavija 12. Dinamo(-1) 13. Indeks 14. Srem(-1)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 8 7 7 6 6 4 4 4 3 2 3 1 0

0 2 2 1 2 2 4 1 0 2 4 0 3 3

2 1 2 3 3 3 3 6 7 6 5 8 7 8

37:14 27 29:10 26 21:13 23 21:11 22 36:16 20 23:24 20 17:15 16 19:21 13 18:31 12 15:27 11 14:24 10 13:23 8 9:23 6 13:33 2

Spartak Zlatibor voda - Vojvodina 0:0, Kikinda - Radni~ki 4:2, Ba~ka 1901. Novi Sad 1:0, ^SK Pivara - Ba~ka (BP) 3:1, ^rvenka - In|ija 1:2, Hajduk Banat 1:1, Dinamo - Vr{ac 2:0, Mladost - Jednota Big bul 1:0. 1. Vojvodina 2. Crvenka 3. Banat 4. Kikinda 5. Mladost 6. Ba~ka 11 7. In|ija 8. Jednota BB 9. ^SK 10. Ba~ka 11. N. Sad 12. Hajduk 13. Spartak ZV 14. Rad. 15. Dinamo 16. Vr{ac

11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

10 8 8 7 6 0 6 5 5 4 4 3 3 3 2 1

1 0 56:4 31 1 2 27:15 25 1 2 22:13 25 1 2 24:19 22 1 4 21:16 19 532:2118 0 5 18:21 18 0 6 18:19 15 0 6 17:25 15 2 5 14:20 14 1 6 15:18 13 2 6 14:25 11 1 7 10:17 10 1 7 18:29 10 1 8 13:34 7 1 9 5:28 4

Pioniri

Spartak Zlatibor voda - Vojvodina 0:6, Kikinda - Radni~ki 2:1, Ba~ka 1901. - Novi Sad 2:0, ^SK Pivara - Ba~ka (BP) 1:0, Crvenka - In|ija 4:1, Hajduk Banat 1:3, Dinamo - Vr{ac 1:1, Mladost - Jednota Big bul 2:1. 1. Vojvodina 2. Banat 3. Hajduk 4. Novi Sad 5. ^SK 6. In|ija 7. Kikinda 8. Radni~ki 9. Vr{ac 10. Crvenka 11. Jednota BB 12. Dinamo 13. Spartak ZV 14. Ba~ka 15. Ba~ka 1901. 16. Mladost

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8 7 7 6 5 5 6 5 4 4 4 4 3 2 2 1

2 2 1 2 3 2 0 2 2 2 1 1 2 3 2 3

1 2 3 3 3 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 7

24:7 26 31:6 23 33:14 22 19:12 20 13:12 18 18:17 17 20:21 17 25:22 16 12:16 14 11:17 14 15:14 13 14:24 13 14:21 11 11:23 9 5:25 8 6:20 6


SPORT

DNEVNIK

19

utorak27.oktobar2009.

OP[TINSKA LIGA TITEL–@ABAQ

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

Duel imewaka ^uru`anima

Prvi poraz Zmajev~ana Petrovaradin - Obili} 1:0 (0:0)

Hajduk (^) - Hajduk (G) 1:0 (1:0) ^URUG: Stadion Hajduka, gledalaca oko 150, sudija: Trivunovi} (\ur|evo). Strelac: Wegovan u 40. minutu (iz penala). @uti kartoni: Simi~i} i Prpa (Hajduk), a Firi}, Somoru i J. Jovanovi} (Hajduk G). HAJDUK (^): Vla{kalin 8, Plakalovi} 7, Simi~i} 7, Stankovi} 7, Samolovac 7, Markov 7, Prpa 6 (Sladojevi}), Wegovan 8, Zec 6 ([ari}), Maksimovi} 7, Sankovi} 6. HAJDUK (G): Firi} 7, Petrovi} 7, Somoru 7, Mi{i} 7, Stojanov 7, Nikoli} 7 (J. Jovanovi}), D. Klai} 6, M. Jovanovi} 6 (Kreji}), To{i} 7 (Lazi}), Ostoji} 7, S. Klai} 6. Gol odluke je postignut iz opravdano dosu|enog penala, koji je realizovao kapiten Sa{a Wegovan. P. Bundalo

Obili} - Sloga 5:0 (1:0) VILOVO: Igrali{te Obili}a, gledalaca 150, sudija S. Geli} (\ru|evo), strelci: Z. \uri} u 2, Da. Pani} u 71. i 80. Milanovi} u 85. M. \uri} u 89. minutu. @uti kartoni: Da. Pani} (Obili}), Maxar, Dobrijevi} (Sloga). Crveni karton: Maxar (Sloga). OBILI]: G. Pani} 7, Da. Pani} 7, R. Pani} 7 (B. Pani} -), V. \uki} 7, Milanovi} 8, Z. \uri} 7 (Kozarev), T. Pani} 7 (Ved. Pani} -), Dal. Pani} 7, Miladinovi} 7, Il.Pani} 7, Suboti} 7. SLOGA: Gajevi} 6, Jov~i} 6, Maxar 6, Dobrijevi} 5 (Vi{wi}-), Legew 6, Krkqa} 6, Varga 6, Jurlina 6, Slo. Mi~i} 6, Xambas 6 (Mazawi -), Jov~i} 6 (Deak -). Jo{ jedna pobeda Vilov~ana na svom terenu nad svojim kom{ijama iz Loka. Doma}ini su ve} u 2. minutu postigli pogodak, a u drugom delu simpati~ne goste ispratili sa petardom. Treba re}i da su Lo~ani od sredine prvog dela susreta igrali igra~em mawe. @. Markovi}

Mileti} - Jedinstvo 1:1 (1:1) MO[ORIN: Igrali{te Mileti}a, gledalaca 100, sudija Petrovi} ([ajka{), strelci: Bawac u 22. za Mileti}, Radosal Tepi} u 19. minutu za Jedinstvo. @uti karto-

^URUG: Hajduk - Hajduk (Gardinovci) 1:0, MO[ORIN: Mileti} - Jedinstvo (Gospo|inci) 1:1, VILOVO: Obili} - Sloga (Lok) 5:0, @ABAQ: @SK - Titel 4:0, Ba~ka iz \ur|eva je bila slobodna 1. @SK(-1) 2. Hajduk(^) 3. Titel 4. Hajduk(G) 5. Obili} 6. Ba~ka 7. Mileti} 8. Jedin. 9. Sloga

9 9 9 9 9 8 9 9 9

7 6 5 5 4 4 2 2 0

0 1 2 0 1 0 3 2 1

2 2 2 4 4 4 4 5 8

26:7 14:6 11:8 19:12 18:13 23:13 9:22 10:16 2:36

20 19 17 15 13 12 9 8 1

@. M.

ni: Bogdani}, Pru}gi (Mileti}), Dr. Kele~ (Jedinstvo). Crveni karton: Bogdani} (Mileti}), Rajko Tepi} (Jedinstvo). MILETI]: Slavni} 7, Prugi} 7, Trivunovi} 7, Juri{i} 7, Gli{i} 7, Pavlovi} 7 (S. Bagi} -), \uri} 7 (Te{i} ), Bawac 7, Mari} 6, P. Bagi} 6, Bogdani} 7, @. Borota-). JEDINSTVO: Peji} 7, Radosalv Tepi} 7, \ur|evi} 6, M. Tepi} 7, Bubwevi} 7, Kele~ 7, Rajko Tepi} 6, Dimi} 6, Zori} 7, Vrba{ki 7, Radoslav M. Tepi} 7 (Govor~inov -). Fer, korektna i prava takmi~arska utakmica, a rezultat je najrealniji ishod me~a. Gosti su prvi do{li u vo|stvo preko Radoslava Tepi}a da bi doma}i tri minuta kasnije preko Bawca izjedna~ili rezultat. @. Markovi}

@ENSKI FUDBAL DRUGA LIGA–SEVER NOVI SAD: Fru{kogorac - Kalemegdan (Beograd) odlo`eno, ZREWANIN: Radni~ki 1919. - Ravangrad (Sombor) 1:1, PAN^EVO: Pan~evo - Sloga (Zemun) 1:1, ALEKSANDROVO: Kikinda Rubin (Mol) 0:3, slobodna je bila ekipa Novog Be~eja. 1. Sloga 2. Fru{kogorac 3. Radni~ki 4. Pan~evo 5. N. Be~ej 6. Ravangrad 7. Rubin 8. Kalemegdan 9. Kikinda

5 4 5 4 4 4 5 3 4

3 3 3 2 2 1 1 0 0

2 1 1 1 0 2 0 1 0

0 0 1 1 2 1 4 2 4

15:6 20:3 19:9 15:9 27:7 4:5 5:43 3:5 3:22

11 10 10 7 6 5 3 1 0

PODRU^NA LIGA NOVI SAD Pioniri - A grupa

Kadeti - A grupa

TURIJA: Mladost - [ajka{ 2:3, NOVI SAD: Indeks - Srbobran odlo`eno, BA^KI JARAK: Mladost - Vrbas 1:0, KA]: Jugovi} - Proleter 7:1, NOVI SAD: Kabel - Sloga 1:0, Be~ej Old gold je bio slobodan.

TURIJA: Mladost - [ajka{ 5:1, NOVI SAD: Indeks - Srbobran odlo`eno, BA^KI JARAK: Mladost - Vrbas 3:1, KA]: Jugovi} - Proleter 2:1, NOVI SAD: Kabel - Sloga 4:1, slobodna je bila ekipa Be~ej Oldgold.

1. Be~ej O. 2. Indeks 3. Vrbas 4. Jugovi} 5. Srbobran 6. Mlado. (BJ) 7. Proleter 8. [ajka{ 9. Kabel 10. Mladost(T) 11. Sloga

1. Kabel 10 2. Vrbas 10 3. Mladost(BJ)10 4. Proleter 10 5. Jugovi} 10 6 . Be~ej 10 7. Mladost(T) 10 8. Indeks 8 9. Sloga 9 10. Srbobran 9 11. [ajka{ 10

10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10

9 6 6 6 6 5 5 3 2 1 1

1 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0

0 0 3 4 3 3 5 7 7 9 9

50:3 17:2 30:7 29:12 20:21 16:13 17:26 9:33 7:36 10:30 6:28

28 21 19 18 18 17 15 9 7 3 3

8 8 6 6 6 4 4 2 1 1 0

0 0 2 1 1 4 1 2 2 1 0

2 2 2 3 3 2 5 4 6 7 10

46:11 39:16 34:12 21:15 32:29 27:20 17:22 18:19 15:32 13:39 6:53

24 24 20 19 19 16 13 8 5 4 0

Pioniri - B grupa

Kadeti - B grupa

NOVI SAD: Ajaks - Budu}nost 0:1, NOVI SAD: Borac Veternik 0:5, ^ELAREVO: ^SK Pivara - Crvena zvezda 0:2, PETROVARADIN: Petrovaradin - Metalac Milan Vidak 2:1, NOVI SAD: Slavija - Cement 1:4, slobodna je bila ekipa Mladosti iz Novog Sada.

NOVI SAD: Ajaks - Budu}nost 5:0, NOVI SAD: Borac Veternik 2:3, ^ELAREVO: ^SK Pivara - Crvena zvezda 4:0, PETROVARADIN: Petrovaradin - Metalac Milan Vidak 1:1, NOVI SAD: Slavija - Cement 0:1, slobodna je bila ekipa Mladosti iz Novog Sada.

1. C. zvzeda 10 2. Slavija 10 3. Cement 10 4. ^SK 10 5. Veternik 9 6. Petrovar. 10 7. Ajaks 8 8. Budu}nost 9 9. Metalac MV 9 10. Borac 9 11. Mladost(NS)10

1. Cement 2. Ajaks 3. ^SK Pivara 4. Veternik 5. Slavija 6. Mlado. (NS) 7. C. zvezda 8. Metalac MV 9. Petrovara. 10. Borac 11. Budu}nost

9 9 8 7 4 4 3 3 2 1 0

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

1 1 1 2 5 6 5 6 6 8 9

38:11 34:7 48:10 28:7 21:24 13:26 11:11 11:28 22:44 12:33 7:44

27 27 25 22 12 12 9 9 7 3 1

10 8 10 9 10 10 10 9 10 9

8 6 5 4 4 4 3 3 2 2 9

0 2 2 4 4 1 2 2 2 1 1

2 0 3 1 2 5 5 4 6 6 8

33:13 22:3 18:13 19:12 10:3 10:10 16:21 10:16 16:23 9:25 7:31

24 20 17 16 16 13 11 11 8 7 3

PETROVARADIN: Igrali{te Petrovaradina, gledalaca 150, sudija Igwatovi} (Novi Sad), strelac: Maxar u 90+2. minutu. @uti kartoni: Komatina (Petrovaradin), Uzelac, Jovanovi} (Obili}). PETROVARADIN: B. Smiqani} 8, Ikoni} 7, Veqkovi} 7, Kne`evi} 7, Mom~ilov 8, Vargec 7, Dragin 6 (Maxar 8), Molnar 7 (Z. Smiqani} -), Milo{evi} 7, Abramovi} 7, Komatina 6 (Krsmanovi} 7). OBILI]: Luburi} 7, Kavgan 7, Jovanovi} 6 (]etkovi} -), Uzelac 7, Horwak 8, Rodi} 6, Popadi} 6, Trnini} 7, Mili~evi} 7 (Stani{i} -), Kokanovi} 7, Tom~i} 7 (Dragojevi} -). Derbi je opravdao o~ekivawa, jer su rivali u{li otvorenog garda. U prvom delu bez pravih prilika za gol, prvi su

Gu`va pred golom Petrovaradina

pripretili gosti, Kokanovi} je odli~no odreagovao na centar{ut i glavom uputio udarac, a Smiqani} je bio na visini zadatka. U nastavku malo agresivnija igra doma}ih, dok su Zmajev~ani poku{avali da postignu gol iz prekida. U tom periodu teret su ponele odbrane. Pravi potez napravio je trener doma}ih Tuti} uvo|ewem u igru Zorana Smiqani}a i Milana Maxara, jer su wih dvojica najzaslu`niji za jedini gol koji je re{i derbi. Smiqani} je pro{ao po levoj strani, zaobi{ao trojicu ~uvara, nesebi~no prosledio povratnu loptu do Maxara a ovaj bio neumoqiv. M. Po.

Slavija - Mladost (BP) 3:3 (2:0) NOVI SAD: Igrali{te Slavije, gledalaca 100, sudija: Stupar (Novi Sad). Strelci: Da{i} u 42. \oki} u 45. i \or|evi} u 90. (iz penala), a \uki} u 73. Saveqev u 81. i Severiwi u 84. minutu za Mladost. @uti kartoni: Dra~a i Gostoji} (Slavija), a Mar~eta i Zotovi} (Mladost). Crveni karton: Dra~a u 92. minutu (Slavija). SLAVIJA: Atlagi} 5, Da{i} 7, Kara} 6, Dra~a 6, An|i} 7, Gostoji} 7, \or|evi} 7, Pupavac 7 (Brkqa~a), \oki} 8, Avdulovi} 6 (Obradovi}), ^i~i} 6 (Nogo). MLADOST: Kri`an 5, \uki} 7, La}arak 6 (Pavlis), Saveqev 7, Mar~eta 6, ^alija 6, Torbica 7, Matijevi} 6 (Zotovi} 6), Latinovi} 7, Pandurov 6 (Severiwi 7), Pavkovi} 7. U derbiju utakmica za infarkt. Doma}i su bili boqi u prvom delu stigli su do ubedqivog vo|stva. Najpre je posle kornera ^i~i}a, Da{i} glavom savladao Kri`ana, da bi i kod drugog gola asistirao ^i~i}, a \oki} bio neumoqiv. Imao je u nastavku Avdulovi} {ansu da postigne i tre}i gol,ali je proma{io zicer. Petrov~ani su polako preuzeli inicijativu, \uki} je posle prodora Torbice smawio rezultat, a Saveqev biv{i Salaj~anin gotovo iz mrtvog ugla uspeo da savlada Atlagi}a. Tri minuta kasnije kada je rezervista Severiwi doveo goste u vo|stvo, ~inilo je da }e odneti ceo plen, me|utim poku{aji doma}ina da barem stignu do boda urodili su plodom u posledwem minutu. Zotovi} je igrao rukom u kaznenom

prostoru, sudija Stupar se nije dvoumio, a siguran sa bele ta~ke bio je \or|evi}. M. Po.

Sremac - Omladinac 4:2 (3:0) ^EREVI]: Igrali{te Sremca, gledalaca oko 250, sudija M. [ovqanski (\ur|evo), strelci: Bursa} u 27. i 45. Mitrovi} u 29. Petrovi} u 78. za Sremac, a ]eli} u 50. i 90. minutu za Omladinac. @uti kartoni: Bursa}, Krakanovi}, Kquni} (Sremac), Peceq, An|elkovi} (Omladinac). SREMAC: Radoman 7, Papri} 7, Andrin 7, @i`a 7 (Akmaxi} 7), Kquni} 8 (Dra`i} 6), Mrvi~in 8, Mitrovi} 7, Vigwevi} 7, Vasiqevi} 7 (Krakanovi} 7), Petrovi} 9, Bursa} 9. OMLADINAC: Peji} 7, An|elkovi} 7, Abramovi} 7 (Grijak 6), Peceq 7, N. Samarxi} 7,

Foto: S. [u{wevi}

Maksimovi} 6, Bjeki} 6, Ja~imovi} 7, Pupavac 6, ]eli} 8, ]upi} 7 (T. Samarxi} 7). Na gol se nije dugo ~ekao pa je seriju otvorio mladi i talentovani Milo{ Bursa}. Gosti su poku{ali na kratko da pariraju

vi} 6 (Gruji} 6), Stojanovi} 6, Majstorovi} 7, Novakvoi} 6 (Tolma~ 6). Srbobranci su utakmicu re{ili u prvom poluvremenu najvi{e zahvaquju}i Bulatovi}u. U 7. minutu posle asistencije Filipovi}a Bulatovi} je izbio pred gol gostiju i kroz noge golmanu Baweglavu sme{ta loptu u mre`u. Sli~na situacija je i u 22. minutu. Posle odli~ne akcije u 42. minutu Filipovi} je pogodio stativu, lopta se odbila do Bulatovi}a kome nije bilo te{ko da po tre}i put smesti loptu u mre`u. U drugom poluvremenu gosti su bili boqi. D. Orwakov

Be~ej Old gold – Hercegovac 0:1 (0:0) BE^EJ: Gradski stadion kraj Tise, gledalaca: 100, sudija: Malixan (Novi Sad), strelac: Luki} u 88. minutu, `uti kartoni: Holo, Vender (Be~ej Old gold), Majstorovi}, Siv~evi}, A. Truvunovi} (Hercegovac). Crveni karton: Holo (Be~ej Old gold) u 58. minutu. BE^EJ OLD GOLD: Andri} 8, Holo 5, Stajki 6, Osmaji} 6, Barta 6 (od 46. Todorovi} 6), Vender 5, Lovre 6, Ivani{evi} 6, Mali} – ( od 15. Ki{ 5), Petkovi} 6 (od 73. Dra`i} -), Mraki} 5. HERCEGOVAC: Luka~ -, Majstorovi} 6, Siv~evi} 7, M. Trivunovi} 7, Hrwez 6, A. Trivunovi} 6, R. Trivunovi} 6 (od 68. Dragovi} -), Zelen 6, Davidovi} 6 (od 75. Dori} -), Luki} 7, Vujovi} 6 (od 58. Horvati} 6). Be~ejci su priredili svojim navija~ima razo~arewe. Izgubili su od Hercegovca minimalnim rezultatom. Zaslu`eno, jer su gosti iz Gajdobre bili boqi rival u ve}em delu susreta i, {to je najva`nije, u 88. minutu

Kabel bez napona Fru{kogorac - Kabel 4:1 (1:1) SREMSKA KAMENICA: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 200, sudija: [arac (Be~ej) od 83. minuta Bem (Novi Sad). Strelci: Vojnovi} u 34. Kara|enov u 68. ]atovi} u 80. i Grabi} u 87. za Fru{kogorac, a Repac u 28. minutu za Kabel. @uti kartoni: Bawaqnin, Perovi} (Fru{kogorac), G. @muki} (Kabel). FRU[KOGORAC: Lali} 8, Kara|enov 8, Tomi} 7, Bawanin 7, Medi} 8, Perovi} 7, Peri} 7 (Belu`i}), ]atovi} 8 (Xuni}), Pavlica 8 (Grabi}), Ekme~i} 7, Vojnovi} 8. KABEL: Predi} 6, Bo{kovi} 6 (^ekovi} 6), Karaben~ 6, G. @muki} 6, Peki} 7, Kri{anovi} 7 (Mare{}uk 6), Nikoli} 6, Repac 7, Opa~i} 6, @ivkovi} 6, Vukovi} 7 (D. @muki}). Kona~no je u redovima Kameni~ana zablistao talentovani Vojnovi}, jedan od najzaslu`nijih za ubedqivu pobedu. Ni rano vo|stvo gostiju spretnog strelca Repca nije omelo doma}e da na kraju slave. Na odmor se oti{lo sa nere{enim rezultatom, jer je Vojnovi} {utem sa 20 metara savladao Predi}a. U nastavku gosti su imali nekoliko poku{aja, Vukovi} je pogodio stativu i to je bilo sve {to su do kraja u~inili. Vrlo brzo Kara|enov je projektilom sa 30 metara savladao Predi}a, dvanaest minuta kasnije na pas Pavlice, ]atovi} je savladao golmana Kabela, da bi Grabi} tek {to je u{ao pregazio odbranu Kabela i poslao loptu na pravo mesto. M. Po. doma}inima koje su predvodili Vladan Petrovi} i Predrag Kquni}, ali bez ve}eg uspeha pogotovo u prvom poluvremenu. U drugom delu treneri Mi}ovi} i Samarxi} pru`aju {ansu igra~ima sa klupe, igra je dobila na u tempu. Po zavr{etku utakmice igra~i Sremca nagra|eni su dugotrajnim aplauzom od strane svojih navija~a. B. Star~evi}

Srbobran - Mladost (NS) 3:1 (3:0) SRBOBRAN: Stadion u [umici, gledalaca 100, sudija Dra`i} (Ba~ka Palanka), strelci: Bulatovi} u 7. 22. i 42. za Srbobran, Petrovi} u 57. minutu za Mladost. @uti kartoni: B. Brankov, Bulatovi}, Miji}, Filipovi}, Grbi} (Srbobran), Samarxija (Mladost ), Crveni karton: [eguqica (Mladost). SRBOBRAN: Miricki 7, Dimitrijevi} 7, Xika 7, Miji} 7, Gavrilov 7, B. Brankov 6 (N. Brankov 6), Bulatovi} 8 (Ivanovi} -), Filipovi} 8, Vujanovi} 7, Ranki} 7 (Hodonicki 6). MLADOST: Baweglav 6, @egarac 6 ([eguqica 6), Qubi~i}Miji} 6, Petrovi} 7, Samarxija 6, Male{evi} 6, Gaxi} 6, ]iro-

jednu od nekoliko izglednih prilika materijalizovali. Marko Trivunovi} je odli~no pro{ao po levoj strani i uputio odli~an centar{ut, a u gu`vi pred golmanom doma}ina najboqe se sna{ao Luki} i iz blizine prona{ao lopti put do mre`e.Neefikasnost uzima danak u redovima Be~ejaca. V. Jankov

Borac – Vrbas 3:0 (2:0) [AJKA[: Stadion Borca, gledalaca oko 200. Sudija: Mr{i} (Novi Sad). Strelci: Todorovi} u 3. i Doroslova~ki u 6. i 74. minutu. @uti kartoni: D. Ris, Doroslova~ki (Borac), Dokni} i [umi} (Vrbas). BORAC: Subi} 7, D. Ris 7, Panteli} 7 (Geli} 7), Ze~evi} 8, Jovanov 8, M. Ris 7, [u}ur 7 (Vukoj~i} 7), Rogi} 8, Milanovi} 7, Doroslova~ki 8 i Todorovi} 8 (]iprovac 7). VRBAS: Jovi~i} 7, Roganovi} 6, Ku|evski 6, V. Novakovi} 6, Ratkov 7, Dokni} 7, Pekovi} 6, Jovanovi} 6 (Varga 6), \ankovi} 7, M. Novakovi} 6, i [umi} 6. Dva gola u prvih desetak minuta igre naprosto su {okirala gostuju}u ekipu, koja nije u 28. minuti iskoristila ~ak ni jeda-

BE^EJ: Be~ej Old gold Hercegovac( Gajdobra) 0:1,SRBOBRAN: Srbobran - Mladost (Novi Sad) 3:1,PETROVARADIN: Petrovaradin - Obili} (Zamejevo) 1:0, NOVI SAD: Slavija - Mladost (Ba~ki Petrovac) 3:3, ]EREVI]: Sremac - Omladinac ( Stepanovi}evo)4:2, SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Kabel 4:1 (Novi Ssad), [AJKA[: Borac - Vrbas 3:0, BA^: Tvr|ava - Jedinstvo (Rumenka) 3:1. 1. Obili} 11 2. Mladost(BP)11 3. Hercegovac 11 4. Srbobran 11 5. Slavija 10 6. Petrovara. 11 7. Be~ej 11 8. Borac 11 9. Fru{kogo. 11 10. Tvr|ava 11 11. Omladinac 11 12. Jedinstvo 11 13. Sremac 11 14. Kabel 11 15. Vrbas 11 16. Mlado. (NS) 11

8 5 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 0

2 4 1 4 3 4 4 4 3 2 4 4 0 2 3 4

1 2 4 2 3 3 3 3 4 5 4 4 7 6 6 7

20:7 20:10 16:10 19:15 19:15 13:11 10:8 15:14 14:12 16:19 12:12 17:21 15:23 17:26 8:15 9:22

26 19 19 19 19 16 16 16 15 14 13 13 12 11 9 4

naesterac. Doma}inima je preostalo samo da jo{ jednim pogotkom u drugom poluvremenu rutinski zavr{e utakmicu u svoju korist. N. D. Turajli}

Tvr|ava - Jedinstvo (R) 3:1 (0:1) BA^: Igrali{te Tvr|ave, gledalaca 300, sudija ]etkovi} (Vrbas), strelci: Spasi} u 64. Pan~i} u 80. D. Mili~evi} u 89. za Tvr|avu, a Popovi} u 27. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: Pan~i} (Tvr|ava), @igi}, Gordani}, Lalovi} (Jedinstvo). TVR\AVA: Vu~kovi} 7, Vazovi} 6, Vrane{vi} 8, [omo|i 6 (Kajtez 8), Kerkez 8, [e}erov 7, Karan 6 (A. Mili~evi} 7), Spasi} 8, D. Mili~evi} 8, Vlaji} 7, Pan~i} 7 (@ivkovi} -). JEDINSTVO: \uri} 7, Ninkov 6, Langunov 6, @ugi} 6, Gordani} 7, Vuleti} 6, Jovanovi} 7, Lalovi} 6 (Kozarov 6), Popovi} 7 (Bo{wakovi} 6 - Zeqkovi} 6), Roguqi} 7, Anu{i} 6. U vrlo kvalitetnoj utakmici doma}i su uspeli da na~ine preokret i za 25 minuta postignu tri pogotka. Nakon dva propu{tene prilke u prvih 15 minuta usledila je kazna za doma}i tim. Naime, centarfor Popovi} je iskoristio nesmotrenost u odbrani doma}e ekipe i sa lako}om savladao golmana Vu~kovi}a. Doma}i fudbaleri su nastavili sa napadima i kona~no u 64. minutu pogotkom Spasi}a stigli do izjedna~ewa. Gol gostiju je i daqe visio u vazduhu, u 80. minutu nakon centar{uta Vazovi}a spretni Pan~i} je do{ao do lopte i savladao golmana gostiju. Pred sam kraj utakmice nakon solo akcije Spasi} je uputio povratnu loptu ka Mili~evi}u koji je neodbrawivim udarcem primorao gostuju}eg golmana jo{ jednaput na kapitulaciju. S. Jovin

OFL KIKINDA –NOVI BE^EJ I\O[: Borac - Vojvodina (Ba{aid) 1:2, KUMANE: 2. oktobar - Napredak (Banatska Topola) 1:1, BO^AR: Jedinstvo - Crvena zvezda (Rusko Selo) 3:2. 1. C. zvezda 2. Vojvodina 3. Jedinstvo 4. Borac 5. 2. oktobar 6. Napredak

9 9 9 9 9 9

7 6 4 3 1 1

2 0 1 3 3 1

0 3 4 3 5 7

29:6 26:12 21:19 21:16 9:19 6:41

23 18 13 12 6 4

OFL VR[AC –BELA CRKVA ZAGAJICA: Omladinac - Jedinstvo (Ore{ac) 2:0 (prekinuto u 46. minutu, krivi gosti), CRVENA CKVA: Vojvodina - Vitorul (Stra`a) 4:3, KUSI]: [evac - Partizan (Kajtasovo) 6:1, slobodna je bila ekipa Slobode iz Parte. 1. [evac 2. Vitorul 3. Vojvodina 4. Omlad. 5. Pobeda 6. Jedinstvo 7. Partizan

6 6 6 6 6 6 6

4 4 4 3 2 1 1

0 0 0 1 2 1 0

2 2 2 2 2 4 5

23:5 17:10 13:12 12:14 10:10 4:15 8:23

12 12 12 10 8 4 3


20

SPORT

utorak27.oktobar2009.

DNEVNIK

SREMSKA LIGA

OP[TINSKA LIGA - SREMSKA MITROVICA

Boqi i s desetoricom

Derbi bez golova

Podriwe - Sloga Mil{ped 3:4 (1:2) MA^VANSKA MITROVICA: Stadion Podriwa, gledalca 200, sudija Bawac (In|ija). Strelci: Vitas u 16. iz penala, 62. i 88. za Podriwe, Mitrovi} u 4., Pumpalovi} u 12., Kamberi u 6. i Mijatovi} u 90. za Slogu M. @uti kartoni: Vukovi}, Vojnovi} (Podriwe), Mitrovi}, Mijatovi} (Sloga). Crveni karton Pejakovi} (Sloga). PODRIWE: Vu~enovi} 9, Zackalicki 5, Arnautovi} 5, Vojnovi} 5, Dobo 5, Petri} 5, Zabla}anski 5, Jefti} 5, Todorovi} 5, Vitas 8, Jeliki} 5 (Simi} 5, Sarajli} 7, Vukovi} 6). SLOGA M: Pejakovi} 5, Simonovi} 7, mar~eti} 7, Te{i} 7, Mijatovi} 8, Igwatovi} 7, Pumpalovi} 8, Kamberi 8, Mitrovi} 8, Tomi} 9, Juri{i} 7 (Peri}, B. Mar~eti}). Lo{a igra Podriwa. Ve} u 12. minutu gosti su vodili 2:0. U 16. minutu golman gostiju ispustio je loptu, napravio prekr{aj nad Zabla}anskim i to je bio penal za doma}e, dok je Pejakovi} dobio crveni karton. Gosti se i sa deset igra~a se nisu predali i zaslu`eno su odneli bodove. M. Drmanovi}

Sloga (E) - Borac (M) 0:0 ERDEVIK: Stadion Sloge, gledalaca 150, sudija Surla (In|ija). @uti kartoni: Kuqa, Nenadovi} (Sloga), Kopli}, Male{evi}, [ivoqicki (Borac). SLOGA: Kuqa 7, La|evac 7, Jel~i} 7, Mira`i} 6, Nenadovi} 6, [aji} 8, Vasi} 6, \or|evi} 6, Lazi} 6, Vujovi} 6, Jovanovi} 6 (Rai~evi} 6, Petkovi} 6). BORAC: [ivoqicki 7, Stevi} 7, Mati} 6, [umarski 6, Kopli} 6, Roqi} 7, Male{evi} 6, Pr{i} 7, M. Male{evi} 6, Panti} 7, Joveli} 6 (Stojanovi} 6). Gosti su izgarali na terenu, branili se i odbranili. U samom fini{u obe ekipe imale su {anse za pobedu, ali su mre`e ostale netaknute. K. Vig

Hajduk (V) - Borac (S) 2:1 (0:0)

VI[WI]EVO: Stadion Hajduka, gledalaca 100, sudija Novakovi} (Sremaska MitrovicA). Strelci: Deraji} u 54. i D. Raki} u 60. za Hajduk, Ka~ar u 50. za Borac. HAJDUK: Jovanovi} 7, V. Jovanovi} 7, D. Raki} 7, Markovi} 7, Pavi} 7, Mihaqevi} 7, Veteha 7, Stevanovi} 7, Deraji} 7, B, Jovanovi} ([kori} 7, Sakan 7, [apri} 7). BORAC: Uzelac 7, Milo{evi} 7, \eri} 7,Baqak 7, Grujin 7, Kresojevi} 7, Stefanovi} 7, Tep{i} 7, Kordi} 6, Mar~eti} 6, Jerkovi} 7 (Ka~ar 8, Rai~evi} 7).

Gosti su stvarali {anse i proma{ivali, za razliku od doma}ina koji je bio precizniji i ostvario pobedu. Z. Raki}

PSK Putinci Jedinstvo (SP) 2:5 (0:1) PUTINCI: Stadion PSK, gledalaca 60, sudija Popovi} (La}arak). Strelci: [evi} u 86, Jankovi} u 88 za PSK, Kudra u 34. i 84., Lepanovi} u 67, Obrenovi} u 71. i Dragin u 80. za goste. @uti karton Vuji~i} (Jedinstvo). PSK PUTINCI: Kova~evi} 5, Graovac 5, Dudi} 5, Arbutina 6, Crevar 6, Alimpi} 6, Karanovi} 5, Jankovi} 6, Bjeqac 6, [evi} 6, Jugovi} 6 (Kolopi}, B. Graovac 6, Miqkovi} 6). JEDINSTVO: Milo{evi}, Sokolov 7, Domowi 7, Vuji~i} 6, Jovi{i} 7, Igra~ 7, Dragin 8, Kudra 8, Lepanovi} 7, Stankovi} 7, Obrenovi} 7 (Maho, Stankovi} 6, Savi} 6). Gosti su bili prejaki za doma}ina, koji je samo prvih 30 minuta pru`io dostojan otpor. U nastavku Jedinstvo niko nije mogao da zaustavi. T. Stani{i}

Grani~ar (K) - LSK 1:2 (1:1)

KUZMIN: Stadion Grani~ara, gledalaca 300, sudija Ili} (SM). Strelci: Pejovi} u 15. za Grani~ar, Savi} u 30. i Andri} u 90. za LSK. @uti kartoni: Savi}, Raji}, M. Bosan~i}, Klincov, [upica. GRANI^AR: Stevi} 6, Kotarli} 6, Simi} 6, Adamovi} 6, Vudrak 6, Bogosavqevi} 6, Stanisavqevi} 6, Vrawkopvi} 6, Bojani} 6, Pejovi} 7, Miji} 6. LSK: Klincov 8, Morak 8, Droni} 8, [upica 8, Antoni} 8, Boji} 8, M. Bosan~i} 8, Andri} 8, Savi} 8, Vasiqevi} 8, Raji} 8 (Bosan~i} 8, ^orak 8, Zeqkovi} 8). Najsla|a pobeda La}araca koja se mogla ostvariti i pre 90. minuta.

Mladost (K) Fru{kogorac 1:1 (0:1) KUPINOVO: Stadion Mladosti, gledlaca 150, sudija Grovac (Ruma). Strelci: Vuji~i} u 65. za Mladost, Qiqak u 25. za Fru{kogorac. @uti kartoni: Vuk{i}, Novakovi}, Lazarac, Kon~ar, Qiqak, medi}, Mileti} (Fru{kogorac). MLADOST: Petkovi} 6, Stojanoivi} 6, Plav{i} 6, [tuli} 6, Mati} 6, Stanojevi} 6, Juri{i} 6, Jovanovi} 6, Bastaji}, Radopevi} 6, Vuji~i} 6. FRU[KOGORAC: Novakovi}, Lazarov, Kalini}, Kon~ar, Bjeqi}, Medi}, Halilovi}, Vuk{i}, Mileti}, Qilak (Drenovac, Pani}). Umalo da gosti odnesu sva tri boda. @. J.

ERDEVIK: Sloga - Borac (M) 0:0, KUPINOVO: Mladost - Fru{kogorac 1:1, KUZMIN: Grani~ar - LSK 1:2, ADA[EVCI: Grani~ar - Jadran 2.2, PUTINCI: PSK - Jedinstvo (SP) 2:5, MA^VANSKA MITROVICA: Podriwe - Sloga Mil{ped 3:4, VI[WI]EVO: Hajduk Borac (S) 2:1, STARI BANOVCI: Dunav - Hajduk (B) 0:1. 1. Hajduk (B) 11 2. Jedin. (SP) 11 3. Sloga (E) 11 4. Borac (S) 11 5. Podriwe 11 6. Dunav 11 7. Hajduk (V) 11 8. Sloga M 11 9. Jadran 11 10. LSK 11 11. Grani~ar (A)11 12. Fru{kog. 11 13. Mladost(K) 11 14. Grani. (K) 11 15. PSK Putin. 11 16. Borac (M) 11

8 7 6 5 6 6 5 5 4 3 3 3 3 1 2 1

3 4 5 4 1 1 1 1 2 4 3 2 2 4 1 2

0 0 0 2 4 4 5 5 5 4 5 6 6 6 8 8

37:7 18:4 15:4 17:8 31:22 13:9 18:16 15:21 13:19 8:15 13:18 12:15 11:16 14:24 13:32 10:21

27 25 23 19 19 19 16 16 14 13 12 11 11 7 7 5

Grani~ar (A) - Jadran 2:2 (0:0) ADA[EVCI: Stadion Grani~ara, gledalaca 200, sudija Horvat (Irig). Strelci: Mirkovi} u 73. i Stepanovi} u 80. za doma}e, Vukajlovi} u 47. i Milakovi} u 70. za goste. @uti kartoni: Mirkovi}, Grbatini}, Carevi} (Grani~ar), Peki}, Milakovi} (Jadran). GRANI^AR: Jak{i} 7, Skakavac 7, Grbatini} 8, Gledi} 7, Antunovi} 7, Smiqani} 7, Markovi} 7, Stepanovi} 7, Ili} 7,Bogdanovi} 7, Mirkovi} 7 (S. Grbatini} 7, Carevi} 7). JADRAN: Kova~evi} 6, Maleti} 6, Vukajlovi} 7, Brankovi} 6, Bulatovi} 6, Peki} 7, Milakovi} 7, Bo{wakovi} 7, Samac 7, P. Milakovi} 8, Mitrovi} 6 (^egar 6). I pored vo|stva gostiju od 2:0 doma}in je uspeo da izjedna~i, preuzeo je inicijativu ali do kraja nije stigao da preokrene rezultat. B. I.

Dunav - Hajduk (B) 0:1 (0:0) STARI BANOVCI: Stadion Dunava, gledalaca 300, sudija Softi} (Ba~inci). Strelac Bujenovi} u 76. @uti kartoni: Kalaba, Jankovi}, Luki}, Gu`vi} (Dunav), Glavatovi}, Curkovi}, Kosti} (Hajduk). DUNAV: Lakovi} 7, Luki} 7, Kalaba 7, Gu`vi} 7, Kotur 6, Dobrota 6, Rastovi} 6, Jankovi} 7, A{}eri} 6, Zogovi} 6, Lazi} 6 (Krwi}, Milutinovi} 7). HAJDUK: Kosti} 9, Pani} 7, Jak{i} 7, Subotin 6, Lazarac 7, Glavatovi} 6, Borkovi} 6, Mitrovi} 6, Curkovi} 6, Muti} 6, Peji} 6 (Bo`i}, [u{a 6, Bujenovi} 7). G. Kova~i}

Pravi~na podela bodova MARADIK: Stadion Sloge, gledalaca 40, sudija ]iri} (In|ija). Strelci: Petakov za Slogu, Bozoqac za Polet. @uti karton: Bau{ka (Sloga). SLOGA (M): Limani, Oluji}, Petkov, Mici}, Vojnovi}, Milakovi}, Bau{ka, Kusi}, @ivan~evi}, Trbojevi} (Milin), Miti} (Petri~evi}). POLET: Pa{i}, ^ali}, Kalezi}, Kalovqevi}, Kukoq, Bozoqac, Starac, Mihi}, Sirixanski, D. Jovi}, Milovanovi}. Podela bodova je pravi~na. B. Kukoq

@elezni~ar – Sremac (V) 3:1 (1:1) QUKOVO: Stadion Qukova, gledalaca 150, sudija Maksimovi} (In|ija). Strelci: Mi{~evi}, Hristov i Kozina za @elezni~ar, Bogunovac za Sremac. @uti kartoni: Ov{ek, Hristov, Cvjetinovi}, Qubovi} (@elezni~ar), Jovanovi}, Radivojevi}, Glamo~ak, Bogunovi} (Sremac). @ELEZNI^AR: Strajni}, Qubovi}, Luka~, Pa{i} (Stojanovi}), Mihajlovi}, Ov{ek, Magdi}, Cvjetinovi} (Golubovi}), Ivkovi} (N. Zagorac), Hristov, Mi{~evi}.

SREMAC (V): \ermanovi}, Milo{ Rosi}, Perin, Glamo~ak, Vra~ev, ^ortanova~ki, Jovanovi}, Bogunovi}, Radivojevi} (Milan Rosi}, Popov), Ragastovac (^obanovi}), Radosavqevi}. U derbiju kola boqi je pobedio. Od gostiju se vi{e o~ekivalo. B. Zagorac

Borac (J) – Podunavac 2:1 (0:0) JARKOVCI: Stadion Borca, gledalaca 50, sudija Dragojlovi} (In|ija). Strelci: Mandi} i Vrawe{ za Borac, Gradi} za Podunavac. @uti kartoni: Mandi}, Bradi}, Radulovi}, D. Novkovi}, Do{en (Borac), Ra{i}, Gradi}, Milo{evi} (Podunavac). BORAC (J): Mraovi}, Vrawe{ (Milo{evi}), Milinovi}, Be{i}, Do{en, Radulovi}, Naranxi}, Mandi}, B. Novkovi}, D. Novkovi}, Obradovi}. PODUNAVAC: Milo{evi}, Krivo{ija (N. Krivo{ija), Belanovi}, Ra{i}, Jankovi}, Markovi}, M. Gradi}, \ukovi}, J. Jovanovi}, D. Milo{evi}, Pejnovi}. Favorizovani Belegi{ani pali su pred razigranim doma}inima. P. Stepanov

JARKOVCI: Borac – Podunavac 2:1, NOVI SLANKAMEN: Dunav – ^SK 8:1, QUKOVO: @elezni~ar – Sremac (V) 3:1. MARADIK: Sloga – Polet 1:1. Fru{kogorac iz Kr~edina je bio slobodan. 1. @elezni~ar 11 2. Dunav 11 3. Sremac (V) 11 4. Podunavac 11 5. Fru{kogorac10 6. Sloga (M) 11 7. ^SK 11 8. Borac (J) 10 9. Polet 10

SALA[ NO]AJSKI: Stadion Budu}nosti, gledalaca 400, sudija Radovanovi} (SM). @uti kartoni: Petrovi}, Milovanovi} (Budu}nost), Jovanovi}, Trifkovi}, Romandi}, @ivkovi} (Zeka). BUDU]NOST: Jefti} 8, ^upi} 7, Milovanovi} 7, Stanisavqevi} 8, Radosavqevi} 8, Petrovi} 8, Tufegxi} 7, Simunovi} 8, \uki} 8, D. \uki} 7, M. Milovanovi} 8 (Rudi} 7, Luki} 7). ZEKA: Belovukovi} 8, Gaxuri} 7, Stankovi} 7, Jovanovi} 8, Z. Stankovi} 8, Ivi} 7, Romandi} 8, Martinovi} 8, Trivkovi} 8, @ivkovi} 8, D. Belovukovi} 7 (Simi} 7, Kowevi} 7). Derbi je ispunio o~ekivawa. [anse su se re|ale na obe strane ali su nedostajali golovi. M. Simi}

Sremac (J) - BSK 2:3 (2:3) JARAK: Stadion Sremca, gledalca 50, sudija Gojkovi} (Grgurevci). Strelci: \ukni} u 24. i Tot u 29. za Sremac, Maleti} u 15. i 20. i Todi} u 40. za BSK. @uti kartoni: Mari~i} (Sremac), Kovanxi}, Plemi}, Ili}, ]iri} (BSK). SREMAC: Miqevi} 4, Mileki} 5, \ukni} 7, Uro{evi} 6, Gvoka 6, Gruji} 6, Mocowa 5, Mari~i} 5, @ivanovi} 5, Eri} 5 (Stanojevi} 5, Boji} 5). BSK: Dragojevi} 6, Ili} 6, Plemi} 6, A. Plemi} 6, Pu{karevi} 6, Maleti} 6, ]iri} 6, D. Plemi} 7, Todi} 7, Kovanxi} 6, P, Kovanxi} 6. Zaslu`ena pobeda gostiju. D. Gvoka

Hajduk - Srem 2:1 (0:0) DIVO[: Stadion Hajduka, gledalaca 20, sudija Samac (SM). Strelci: Gangi} u 57. i Paji} u 66. ua Hajduk, [aganovi} u 51. za Srem. @uti kartoni: Bogi}, Slijep~evi} (Hajduk), Inosavqevi}, [upuri} (Srem). HAJDUK: Slijep~evi} 6, Xever 6, Bogi} 6, Stojanovi} 6, Vidakovi} 6, \uri} 6, Keki} 6, Deli} 6, Paji} 6, Gangi} 8, Vukoli} 6, (Mr|an). SREM: Le{i} 7, Cvetanovi} 6, [upuri} 6, I. Cvetanovi} 6, \akovi} 6, Trivunovi} 6, Jovi} 6, Gvero 5, Vi}enti} 5, [aganovi} 8, Inosavqevi} 9. Gosti su stvarali {anse, a doma}i su iz dve prilike ostvarili pobedu. R. Golubovi}

DIVO[: Hajduk - Srem 2:1, NO]AJ: Zmaj - Fru{kogorac 2:2, JARAK: Sremac - BSK 2:3, ^ALMA: Sloga - Mitros 2:1, SALA[ NO]AJSKI: Budu}nost - Zeka Buquba{a 0:0. Sloboda iz [a{inacaje bila slobodna. 1. Zeka Buqub.10 2. Sloga (^) 9 3. Budu}nost 9 4. Mitros 9 5. Zmaj 9 6. Fru{kogorac9 7. Sremac (J) 9 8. BSK 9 9. Sloboda 9 10. Srem 9 11. Hajduk 9

8 6 5 4 4 3 3 2 1 1 1

2 2 4 4 3 2 0 1 4 2 0

0 1 0 1 2 4 6 6 4 6 8

37:13 21:4 24:3 28:11 13:8 24:24 19:25 16:28 9:20 9:26 10:48

26 20 19 16 15 11 9 7 7 5 3

Sloga (^) - Mitros 2:1 (1:0) ^ALMA: Stadion Sloge, gledalaca 200, sudija Novakovi} (SM). Strelci. Juri{i} u 35. i 75. za Slogu, Tintor u 90. za Mitros. @uti kartoni: Majstorovi}, andri}, Zec (Sloga), Tomi}, Luki}, Mijatovi} (Mitros). SLOGA: \oki} 7, Andri} 7, Zec 7, Sekuli} 7, A}imovi} 7, Draganovi} 7, Bojani} 7, Bogosavqevi} 7, grabi} 7, Juri{i} 9, Majstorovi} 8 (Kere{evi} 6, Filipovi} 7, Vetmi} 7). MITROS: Mr{i} 6, Babi} 6, [imi} 6, Tomi} 7, Mihaqik 6, Kne`evi} 5, Lazi} 6, Bene`an 6, Kowevi} 6, Luki} 6, Ivkovi} 5 (Mijatovi} 5, Tintor 5, Tubi}). U zanimqivoj utakmici doma}in je zahvaquju}i Juri{i}u zabele`io pobedu. N. Topi}

Zmaj - Fru{kogorac 2:2 (1:2) NO]AJ : Stadion Zmaja, gledalaca 100, sudija Dobri} (Jarak). Strelci: Jovanovi} u 17. iz penala i Mijajlovi} u 52. iz penala za Zmaj, M. Maslari} u 13. i 24. za Fru{kogorac. @uti kartoni: Vu~enovi}, Ogwenovi} (Zmaj), Trni}, Zori} (Fru{kogorac). ZMAJ: Simunovi} 7, Bo`jakovi} 7, Mijajilovi} 7, Toji} 6, Sretenovi} 8, Gospovi} 7, Jovani} 7, Vu~enovi} 6, Ogwenovi} 8, M. Jovanovi} 8, Vu~enovi} 8 (\uri} 7). FRU[KOGORAC: Kovanxi} 8, Grabi} 7, Mari} 7,5, Trni} 7, Ko~i} 8, Savanovi} 6, Maslari} 8, \ori} 6, Milan Maslari} 6, V. Trni} 7, Krmbaqevi} 6 (Todi} 6). Doma}ini su proma{ili bezbroj prilika, a gosti su sre}no uzeli bod. N. Ogwenovi}

OP[TINSKA LIGA - [ID

Odlu~io Ivankovi} Jedinstvo (M) - Grani~ar (J) 1:0 (1:0)

OP[TINSKA LIGA IN\IJA – STARA PAZOVA

Sloga (M) – Polet 1:1 (1:0)

Budu}nost - Zeka Buquba{a 0:0

8 7 6 5 5 3 3 2 2

2 1 3 3 0 3 0 1 1

1 3 2 3 5 5 8 7 7

39:18 29:14 17:11 22:15 21:16 12:12 11:40 18:29 9:22

26 22 21 18 15 12 9 7 7

MOROVI]: Stadion Jedinstva, gledalca 150, sudija Softi} (Ba~inci). Strelac Ivankovi} u 15. @uti kartoni: Ivankovi}, Bawanin, Jawatovi}, Grui~i} (Jedinstvo), Z. Jovi} (Grani~ar). JEDINSTVO: Luki}, Simi}, Aramba{i}, Savi}, Bawanin, Ivankovi}, Vucowa, Lazi}, G. Ivankovi}, Jawatovi}, Spasojevi} (Seni}, Gruji~i}, Mr|enovi}). GRANI^AR: Krsmanovi}, Joki}, Jovi}, Z, Jovi}, Vukovi}, B. Cvijanovi}, Nenadovi}, Star~evi}, Juro{evi}, Kova~evi}, Arapovi} (Stanivukovi}, Riki}). D. Seni}

Dunav –^SK 8:1 (4:1)

Sin|eli} - Jednota 1:1 (0:0)

NOVI SLANKAMEN: Stadion Dunava, gledalaca 100, sudija Bogovac (In|ija). Strelci: @ivkovi} ~etiri, Taka~, Vuka{in i Tomi} dva za Dunav, Subotin za ^SK. DUNAV: Krivo{ija, D. Stevanovi} (Tomi}, Najdaniovi}), P. [tuli}, [kori} (Smiqani}), Davidovi}, Joksimovi}, Vuka{in, Ogwanovi}, Mirko @ivkovi}, Kiti}, Taka~. ^SK: Jovanovi}, \oki}, Bonxi}, I. Jawin, , A. Jawin, (D. Dimi}), Mitrovi}, Jakovqevi}, Z. Dimi}, Joki}, Gavrilovi}, J. Subotin. B. Vujaklija

GIBARAC: Stadion Sin|eli}a, gledalaca 100, sudija \urki} ([id). Strelci: Mijuci} u 84. za Sin|eli}, Kusalo u 75. za Jednotu. @uti kartoni: Amanovi} (Sin|eli}), Ruman, Manojlovi}, Dobri} (Jednota). SIN\ELI]: Xambi} 7, Geordini 7, Damjanovi} 7, Toma{evi} 7, Vuk{i} 7, Amanovi} 7, \eki} 7, Bo{wak 7, [arac 7, Mijuci} 8, Kova~evi} 7 (Stojanovi}, Robi}, Savi}). JEDNOTA: Mrkowi} 7, Mrvaqevi} 6, Dujakovi} 7, ^alina 6, Mira`i} 6, Maro{i~evi} 7, Mom~ilovi} 6, Kotarli} 6, Bo-

MOROVI]: Jedinstvo - Grani~ar (J) 1:0, QUBA: Jedinstvo - Borac (I) 4:1, GIBARAC: Sin|eli} - Jednota 1.1, BATROVCI: Omladinac - OFK Bingula 3:0, VA[ICA: Napredak - OFK Biki} 3:2. Bratstvo iz Sota je slobodno. 1. Jednota 8 2. Jedinstvo (M) 9 3. Jedinstvo (Q)8 4. OFK Biki} 9 5. Sin|eli} 7 6. Napredak 7

5 5 4 4 4 4

3 3 2 1 1 0

0 1 2 4 2 3

18:4 17:7 16:14 17:15 11:10 18:14

18 18 14 13 13 12

da 6, Dobri} 7, Ruman 7 (Manojlovi} 6, Kusalo 7, Vezirovi} 6). D. Vukas

OP[TINSKA LIGA RUMA – IRIG (PRVI RAZRED) DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci – Partizan 3:0, PLATI^EVO: Jedinstvo – Fru{kogorac 2:0, GRABOVCI: Grani~ar – Fru{ka gora 0:0, BU\ANOVCI: Mladost – Sremac 1:3, NIKINCI: Polet – Rudar 1:2, @ARKOVAC: Napredak – Vojvodina 3:1, RUMA: Jedinstvo – Hrtkovci 1:0, KRU[EDOL: Kru{edol – Borac (S) 4:0, prekid u 25. minutu. 1. D. Petrovci13 9 2. Sremac (-1) 13 9 3. Rudar 13 8 4. Partizan 13 8 5. Kru{edol 13 6 6. Hrtkovci 13 5 7. Jedinstvo (P)13 6 8. Fru{kogorac13 5 9. Grani~ar 13 5 10. Fru{ka gora13 4 11. Napredak 13 4 12. Vojvodina 13 4 13. Jedinstvo (R)13 5 14. Polet 13 4 15. Mladost (B)13 1 16. Borac (S) 13 0

2 2 3 0 3 3 0 3 3 6 4 4 1 3 2 3

2 2 2 5 4 5 7 5 5 3 5 5 7 6 10 10

32:9 31:15 26:7 39:17 24:16 23:15 22:20 22:21 16:16 17:22 27:27 15:25 21:35 14:21 12:40 6:40

29 28 27 24 21 18 18 18 18 18 16 16 16 15 5 3

Polet – Rudar 1:2 (1:1) NIKINCI: Stadion Poleta, gledalaca 100, sudija Jovanovi} (Ruma). Strelci: Krsti} u 4, za Polet, Uro{evi} u 25. (iz penala) i Marinkovi} u 47. za Rudar. @uti kartoni: Jovi}, Vukovi}, Dragi}evi}, Mla|enovi}, Der (Polet), Le`akov (Rudar). Crveni karton: Jovanovi} (Polet). POLET: Der 8, Radovi} 7, Krsti} 7 (Lozan~i} 7), Tiringer 7, Dragi}evi} 7, Jovanovi} 7, Jovi} 8, Kuli} 7 ( Stevanovi} 7), Novakovi} 7, (Mla|enovi} 6), Vukovi} 7, Petrovi} 7. RUDAR: Savi} 6, Uro{evi} 7, Le`akov 8, Qepoja 6, Jovi} 6, Mitrovi} 7, Stri~evi} 7, Gerbec 7, Pavlovi} 7, Marinkovi} 8, Bo`i} 7. Z. Kolyi}

Dowi Petrovci – Partizan 3:0 (1:0) DOWI PETROVCI: Stadion Dowih Petrovaca, gledalaca 300, sudija Cveti~anin (Ruma). Strelci: Mati} u 30. i 73. i A}imovi} u 79. @uti kartoni: Je{i}, Bursa}, Mati}, Stanisavqevi}, Gligori}, Bosni} (Dowi Petrovci), Kova~evi}, D. Srbinovski (Partizan). DOWI PETROVCI: Stanisavqevi} 8, Je{i} 8 (Bosni} 7), Gligori} 8, Ili} 8, [iqkovi} 7 (Mudri} 7), Vi{wi} 8, A}imovi} 8, ^vorkov 7 (Bursa} 7), [a{a 8, Stojanovi} 8, Mati} 9. PARTIZAN: Mo}an 6 (Miki} 5), Markovi} 6, Petkovi} 6, P. Srbinovski 5, M. Petrovi} 5, Radovi} 6, Miroslav Daki} 6, D. Srbinovski 6, Nikoli} 7 (Mileti} 5), V. Petrovi} 7, Kova~evi} 5. M. N.

OP[TINSKA LIGA RUMA - IRIG (DRUGI RAZRED) RIVICA: Planinac - Car Uro{ (odlo`eno), [ATRINCI: 27. Oktobar - Mladost (P) 0:8, KRAQEVCI: OFK Kraqevci - Borac (K) 4:2. Sloga iz Vogwa slobodna. 1. OFK Kraqevci8 2. Sloga (V) 7 3. Borac (K) 7 4. Mladost (P) 8 5. Car Uro{ 7 6. Planinac 7 7. 27. Oktobar 8

7 5 3 3 3 1 1

1 1 3 0 0 1 0

0 1 1 5 4 5 7

29:5 22:6 20:11 22:25 14:22 10:18 10:40

22 16 12 9 9 4 3

Omladinac - OFK Bingula 3:0 (0:0)

OP[TINSKA LIGA – PE]INCI

BATROVCI: Stadion Omladinca, gledalca 50, sudija Stevi} ([id). Strelci: Manojlovi} u 62, Pani} u 71 i Mom~ilovi} u 90. @uti kartoni: Ga~i}, Ivanovi}, Male{evi} (Omladinac). OMLADINAC: Pavlovi} 7, [ari} 7, D. Pani} 7, Ivanovi} 7, Male{evi} 8, [ipka 7, Ga~i} 7, Bo`i} 7, Vu~kovi} 7, P. Male{evi} 7, Manojlovi} 8 (Slavujevi} 8, Mom~ilovi} 8). OFK BINGULA: Te{i} 6, La}arac 6, Pal~i} 6, Gaji} 6, Milovanovi} 6, B. Kramar 6, Farka{ 6, Pavkovi} 6, Tur~an 6, Kne}ko 6, ^uprina 6 (Babeqa 6, Raji} 6). P. M.

SIBA^: Sloven – Sloboda 0:3, DE^: Sremac – Srem 3:2, OGAR: [umar – Kameni 4:1 prekid u 67, BRESTA^: OFK Bresta~ – Mladost (P) 2:2, POPINCI: Napredak – Lovac 11:0, SUBOTI[TE: Vitez – Grani~ar 1:2. 1.[umar 10 10 2.Sloboda 10 7 3.Napredak 10 7 4.Mladost (P) 10 5 5.Srem 10 4 6.Sremac 10 4 7.Grani~ar 10 4 8.Vitez 10 4 9.OFK Bresta~10 3 10.Lovac 10 1 11.Sloven 10 1 12.Kameni 10 1

0 2 1 2 3 1 1 1 3 2 1 1

0 1 2 3 3 5 5 5 4 7 8 8

33:7 34:11 42:8 22:10 18:15 17:20 16:20 19:20 21:18 8:55 21:37 15:39

30 23 22 17 15 13 13 13 12 5 4 4


SPORT

DNEVNIK

utorak27.oktobar2009.

PODRU^NA LIGA SOMBOR

ZREWANINSKA LIGA

Revija proma{aja

Lider se zagrcnuo

Prigrevica - Omladinac (D) 1:0 (0:0) PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 100, sudija: Kir{ner (Sombor). Strelac: ]u}a u 62. minutu (iz penala). @uti kartoni: D. Ostoji} i Kov~in (Prigrevica), a Dragojevi}, Ogwenovi} (Omladinac). Crveni karton: Tasi} (Omladinac). PRIGREVICA: M. Ostoji}, Griva (Kov~in), ^ovi}, Meni}anin, Kqaji}, ]u}a, Marin, Vladeti}, Raki} (Dmitrovi}), D. Ostoji} (Popovi}), Grmu{a. OMLADINAC (D): Dragojevi}, Anti}, Segedi, Lu~ar, Peji}, Tasi}, Ogwenovi}, Savin, Krsti}, Bojani}, Seqakov. Doma}i fudbaleri tokom cele utakmice bili su ubedqivo boqi. Stvorili su mnogo {ansi za gol, me|utim prosto je neverovatno kakvu su reviju proma{aja priredili. Jedini pogodak pao je u 62. minutu, Tasi} je igrao rukom u svom kaznenom prostoru i zaradio iskqu~ewe. Siguran realizator penala bio je ]u}a. J. D.

Radni~ki (R) - Borac 3:1 (3:1) RATKOVO: Stadion Radni~kog, gledalaca 200, sudija: Peri{i} (Srpski Mileti}), strelci: Ivovi} u 15, D. Crwanski u 20. Zec u 26. za Radni~ki, Joki} u 5. minutu za Borac. @uti kartoni: Spasi}, Uhlarik, Kardinal, Aleksi}, Ninkov (Radni~ki), Vojnovi}, Nikoli, Vajagi} (Borac). RADNI^KI: Jovanovi} 7, Kardinal 8, Jovovi} 7, Uhlarik 7 (Pavlovi} 7), Ninkov 8, Aleksi} 7 (Mu{ki} 7), Ivovi} 8, D. Crwanski 8, Zec 8, Spasi} 7, B. Crwanski 7. BORAC: Vajagi} 7, Nikoli} 7, Vojnovi} 7, Joki} 7, Dautovi} 7, Gavrilovi} 8, Karaxi} 7 (Mrdaq 6), \uri} 7, ^ankovi} 7, ]uk 8, Obradovi} 7 (Gute{a 6). A. ^.

Crvenka - Omladinac (B) 6:1 (3:0) CRVENKA: Stadion Crvenke, gledalaca oko 100, sudija: Marjanovi} (Sombor). Strelci: Ili} u 10, 25. i 81. Kon~ar u 40. Radulovi} u 54. i Matija{evi} u 56. za Crvenku, a Jovanovi} u 75. minutu za Omladinac. CRVENKA: Na| 7, Kukoq 7 (Antovi}), Dragovi} 7, ^iko{ 7 (G. Radmanovi}), [u{ilovi} 7, Komazec 7, Ili} 8, Bata 7, Matija{evi} 8 (S. Radmanovi}), Radulovi} 7, Kon~ar 8. OMLADINAC: Lerinc 5 (Dubravac 6), Mi{~evi} 6, Leri} 6, Draga{ 6, Drezgi} 6, Kova~i} 6, Qekaj 6, Raj{i} 6, \ur|ev 7, Vlaisavqevi} 7, Jovanovi} 6. Retko vi|ena utakmica! Bez i jedne opomene i kartona na obe strane protekla je u dopadqi-

Zadrugar - Naftagas (B) 1:1 (1:1)

SRPSKI MILETI]: Zadrugar - Grani~ar (Ri|ica) 1:0, RUSKI KRSTUR: Rusin - Polet (Sivac) 0:3, CRVENKA: Crvenka - Omladinac (Bukovac) 6:1, KQAJI]EVO: Kordun - Mladost (Kru{~i}) 1:3, RATKOVO: Radni~ki Borac (Ba~ki Gra~ac) 3:1, LIPAR: Lipar - Kula 1:2, PRIGREVICA: Prigrevica - Omladinac (Derowe) 1:0, BA^KI BRESTOVAC: BSK - Stani{i} 0:2. 1. Mladost 2. Polet 3. Stani{i} 4. Crvenka 5. Kula 6. Rusin (-1) 7. Radni~ki 8. Borac 9. Prigrevica 10. Grani~ar 11. Omlad.(B) 12. Omlad.(D) 13. BSK 14. Zadrugar 15. Lipar 16. Kordun

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8 7 7 6 7 6 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3

2 2 0 3 0 0 1 0 2 1 1 3 0 0 1 0

1 2 4 2 4 5 5 6 5 6 6 5 7 7 7 8

25:8 26 18:5 23 35:11 21 21:10 21 21:14 21 15:18 17 23:27 16 12:14 15 23:27 14 15:17 13 17:33 13 13:12 12 17:21 12 10:22 12 14:24 10 14:30 9

voj igri i odnosu snaga i kvaliteta koji je bio ubedqivo na strani doma}ina. T. Jovovi}

Zadrugar - Grani~ar 1:0 (1:0) SRPSKI MILETI]: Igrali{te Zadrugara, gledalca 50, sudija Mari~i} (Sombor), strelac Brankovi} u 37. minutu. @uti kartoni: Lepojevi}, Miler, Marinkovi}, Brankovi} (Zadrugar). Crveni karton: Komazec (rezervni igra~ Grani~ara). ZADRUGAR: Ma{ulovi} 7, Marinkovi} 7, S. Vukovi} 7 (Sabo -), M. Stojanovi} 7, Miler 7, Miloradov 7, Stankovi} 8, B. Stojanovi} 8, Lepojevi} 7, Risti} 7 (M. Vukovi} -), Brankovi} 8. GRANI^AR: \ur|evi} 8, Mi. Gwatovi} 6, Oluji} 6, Baji} 7, Andri} 8, Ma. Gwatovi} 6, Vidi} 7, Simi} 7, [veqo 6 (Brala 6), Bjedov 7, Timar 6. A. ^i~i}

Lipar - Kula 1:2 (0:1) LIPAR: Igrali{te Lipara, gledalaca 200, sudija: Kekovi} (Crvenka). Strelci: Pa{ajli} u 47. za Lipar, a Radovi} u 19. i 63.minutu za Kulu. @uti kartoni: Romi}, [egan, Sin|i}, Karin i Pena (Lipar). LIPAR: Pena 6, Poli} 7, Ravza 6 ( Zraki} -), Zubanovi} 6, Karin 6, Pa{ajli} 7 ( Petkovi} 6), Sin|i} 6, Romi} 6, Kova~ 6, Maqkovi} 7 ( Vrawe{ -) i [egan 6. KULA: Vuki}evi} 7, Bodi{ 6, Vuja~i} 7, Raki} 6, Male{ 7 ( Kozlik -), Bukejlovi} 6, Jovanovi} 6, Bo`ovi} 7, Milo{evi} 7 ( Poli} -), Radovi} 8 ( [arac -). \. Bojani}

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA

Pobeda za prikqu~ak BA^KI MONO[TOR: Dunav Dinamo (Ba~ki Breg) 2:1, LALI]: Panonija - Jedinstvo (Kolut) 0:4, SOMBOR: Metalac Sloga (^onopqa) 4:0, SOMBOR: [ikara - Grani~ar (Gakovo) (gosti nisu doputovali), ALEKSA [ANTI]: Aleksa [anti} - Hajduk (Stapar) (prekinuto u 85. minutu kod rezultata 1:2, doma}i su napali sudiju), OYACI: OFK Oyaci - OFK Hajduk (Kula) 3:1, BEZDAN: Sport - Jedinstvo (Ribarevo) 1:0. Terekve{ i Dinamo (S) su bili slobodni. 1. Hajduk 11 10 2. Metalac 11 9 3. Oyaci 11 7 4. Dunav 12 7 5. Sloga 11 5 6. Dinamo (BB) 11 5 7. Dinamo (S) 11 4 8. Terekve{ 11 4 9. Jed. (K) 11 4 10. [ikara 10 4 11. Sport 11 4 12. Hajduk (-1) 12 4 13. Jed. (R) 13 3 14. Panonija (-1) 12 3 15. A. [anti} (-1)10 1 16. Grani~ar (-2)10 1

0 1 3 3 3 2 4 3 3 0 0 0 0 0 3 3

Krajina - Vojvodina 5:2 (3:2) KRAJI[NIK: Igrali{te Krajine, gledalaca 150, sudija Ka{i} (Zrewanin), strelci: Vi{wevac u 13. Kravaru{i} u 19. i 75. Grmu{a u 22. S. Stojisavqevi} u 70. za Krajinu, Pavlovi} u 27. Srdanov u 43. minutu za Vojvodinu. KRAJINA: Pustiwak 7, Bogunovi} 8, Kolunxi} 7, Naranxi} 7 (D. Stojisavqevi} 7), Grmu{a 8, Karanovi} 7, Stoji} 8, Vi{wevac 7 (S. Stojisavqevi} 7), Jovi~i} 7, Kravaru{i} 9, Vigwevi} 7 (Zori} 7). VOJVODINA: Biki} 7, Rakita 6, Bo`i} 6, @miri} 7, Stefanovi} 7, [oli} 7, @irovi} 6, Srdanov 7, Vojnov 7, Zori} 6, Pavlovi} 7. U veoma korektnoj igri, doma}i su ve} u 13. minutu stigli do prednosti kada je Vi{wevac iskoristio visinsku loptu i pogodio sam ugao mla|anog Biki}a. Gledaoci su u`ivali u pravoj goleadi, a najlep{i pogodak postigao je Stevica

Stojisavqevi} u 70. minutu kada je posle naba~ene lopte iz kornera sa suprotne strane efektnim {utem kroz {umu nogu pogodio suprotan ugao nemo}nog Nikole Biki}a.

Naftagas (E) - Begej 2:2 (1:0) ELEMIR: Igrali{te “Crveni dom”, gledalaca 350, sudija Ivani} (Melenci), strelci: Topalov u 8. (iz penala), Ba~i~in u 90. za Naftagas, Ninkovi} u 49. i Gavri} u 56. mintu za Begej. @uti kartoni: Grabunxija, Dabi}, Kurtovi}, Ba~i}in (Naftagas), Daqevi}, Karaka{ (Begej). NAFTAGAS: Ra{ovi} 7, Mi{}evi} 6, Ranisavqev 5 (Ba~i}in 7), Grabunxija 7, Topalov 7, Stepanov 6, Dabi} 6, Galin 6 (Proti}-), Kurtovi} 7, Qubenovi} - (Stankovi} 6), ]eti} 6. BEGEJ: \uri~in 6, Daqevi} 6, Karaka{ 6, Ninkovi} 7, Glu{ac 6, Gavri} 7, Zarin 8 (Nikoli} -), Novak 7, Raca 6, Pudar 6, Milakovi} - (Suxukovi} 7). U prvom poluvremenu gosti su bili boqi, ali su doma}i stigli do prednosti s bele ta~ke. U nastavku susreta gosti su boqe po~eli, a onda Ninkovi} je sa 30 metara efektnim {utem iznenadio Ra|enovi}a. Da bi posle centar{uta u 56. minutu Gavri} glavom doneo prednost gostima iz @iti{ta. U posledwim trenucima Dalibor Ba~i}in je dobro pro{ao, a ondaje iskosa `eleo da nabaci loptu, ali mu je ona pre{la preko noge i zavr{ila u mre`i.

Potisje - @AK 4:2 (1:1) KNI]ANIN: Igrali{te “kraj Bikare”, gledalaca 200, sudija Arsi} (Staji}evo), strelci: M. Milovac u 37. i 92. Krsti} u 78. (iz penala), Amixi} u 85. za Potisje, Gruji} u 26. ^eki} u 54. minutu za @AK. @uti kartoni: Stojkovi}, Amixi}, M. Milovac (Potisje), Jankov, Se. ^olak, Zari} (@AK). POTISJE: Antanasijevi} 7, Stojkovi} 7, Stojanovi} 6, Joci} 7 (D. Milovac -), Krsti} 7, Bala` 6, Disi} 7, Amixi} 7, Stankovi} 6 (Mihajlovi} -), Ili} 7, N. Milovac 8. @AK: Boj. \uki} 6, Horvat 6 (^eki} 7), Tanackov 6 (Va`i} -), Bor. \uki} 7, Jankov 7, Sa. ^o-

1 1 1 2 3 4 3 4 4 6 7 8 10 9 6 6

55:12 30 33:9 28 33:9 24 28:22 24 22:15 18 20:20 17 16:16 16 28:20 15 24:23 15 23:25 12 12:21 12 21:29 11 11:40 9 14:43 8 13:29 5 12:32 4

KLEK: OFK Klek - Omladinac (Ravni Topolovac) 3:1, SE^AW: Bile}anin - Delija (Mokrin) nije igrano, KRAJI[NIK: Krajina - Vojvodina (Perlez) 5:2, LAZAREVO: Zadrugar - Naftagas (Boka) 1:1, ZREWANIN: Borac - Borac (Aleksandrovo) 0:0, ELEMIR: Naftagas - Begej (@iti{te) 2:2, BANATSKI DESPOTOVAC: Mladost - Mladost Luks (Luki}evo) 0:0, KNI]ANIN: Potisje - @AK (Kikinda) 4:2. 1. Zadrugar 12 2. Begej 12 3. Borac(ZR) 12 4. Potisje 12 5. Naftagas(B) 12 6. Vojvodina 12 7. Naftagas(E) 12 8. OFK Klek 12 9. Borac(A) 12 10. Krajina 12 11. @AK 12 12. Mladost 12 13. Delija 11 14. M. Luks 12 15. Bile}anin 11 16. Omladinac 12

9 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 1

2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 1 2 2 3 1 0

1 2 2 4 3 4 4 4 5 5 6 6 5 7 8 11

35:11 29 21:11 24 18:8 24 25:12 20 19:12 19 25:17 18 19:18 18 19:20 18 21:12 17 23:21 17 20:23 16 11:13 14 11:16 14 11:28 9 12:41 7 8:33 3

lak 6, Se. ^olak 7, Zari} 7, Na|alin 6, Fu}ak 7, Gruji} 6 (Popov 7). Gosti su iznenadili i bili boqi rival sa vi{e prilika za gol, ali je rezultat na poluvremenu bio identi~an. U nastavku susreta gosti u 54. minutu preko rezerviste ^eki}a stigli do prednosti, a onda u fini{u susreta doma}i postigli tri pogodka, najlep{i gol postignut je u nadoknadi vremena kada je Marko Milovac efektno loptu zakucao pod pre~ku.

Mladost - Mladost Luks 0:0 BANATSKI DESPOTOVAC: Igrali{te “S.D. Mladost”, gledalaca 300, sudija Salma (Torda). @uti kartoni: I. Mitri}, Mijatovi} (Mladost), Deli}, Nini}, Spasojevi} (Mladost Luks). MLADOST: Mari} -, Te{i} 8, I. Mitri} 7, Mijatovi} 8, Erceg 8, Konti} 8, Roksi} 7, V. Mitri} 7 (Stani} -), Avramovi} 7, ^i~kovi} 7, Vuleta 7. MLADOST LUKS: @ivkovi} 9, Grubor 7 (Spasojevi} 7), Deli} 8, Titin 7, Mataji} 7, Mihajlovi} 7, Marijanovi} 7, Mi~evi} 7, Mi{i} 7, Nini} 8, \ur~ok 7. Nadmo}nija igra sa dosta prilika, ali mre`e su mirovale zahvaquju}i izvanrednom golmanu gostiju @ivkovi}u. Pripremio: S. N. Petrovi}

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

OMOQICA: Mladost - Vulturul (Grebenac) 2:0, UQMA: Partizan - Radni~ki (Baranda) 2:0, JABUKA: Jugoslavija - Radni~ki (Kovin) 3:2, SEFKERIN: Tempo - Budu}nost (Banatski Brestovac) 3:2, IZBI[TE: Polet - Crvena zvezda (Pavli{) 5:0, BANATSKI KARLOVAC: Proleter - Slavija (Kova~ica) 3:0, GAJ: Partizan - Borac (Veliko Sredi{te) 4:1, DOLOVO: Dolovo Sloga (Banatsko Novo Selo) 0:4. 1. Proleter 11 10 1 0 26:5 23 2. Rad. (K) 11 6 4 1 31:14 22 3. Budu}nsot 11 7 1 3 18:19 22 4. Slavija 11 5 4 2 29:19 19 5. Rad.(B) 11 5 3 3 20:8 18 6. Part.(G) 11 4 4 3 27:15 16 7. Mladost 11 5 1 5 18:26 16 8. Polet 11 3 6 2 20:12 5 9. Part.(U) 11 3 5 3 18:15 14 10. Sloga 11 4 2 5 16:15 14 11. Tempo 11 3 3 5 16:18 12 12. Jugoslavija 11 3 3 5 18:27 12 13. C. zvezda 11 3 0 8 13:33 9 14. Vulturul 11 2 2 7 10:22 8 15. Dolovo 11 2 2 7 14:32 8 16. Borac 11 2 1 8 12:24 7

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ISTOK

PLANDI[TE: Sloga - Kara{ (Jasenovo) 1:2, VLADIMIROVAC: Bratstvo Unirea - Jedinstvo (Vlajkovac) 1:2, BANATSKA PALANKA: Dunav Vinogradar (Gudurica) 4:1, HAJDU^ICA: Hajdu~ica - Mladost (Velika Greda) 5:1, DUPQAJA: Banat - Kara{ (Ku{tiq) 1:1 [U[ARA: Hajduk - Ratar (Kru{~ica) 2:0, VRA^EV GAJ: Borac - Dobrica 3:0, POTPORAW: Potporaw - Vr{ac Unitec (Vr{ac) 1:1. 1. Vr{ac 11 8 3 0 46:5 27 2. Hajdu~ica 11 8 1 2 30:4 25 3. Jedinstvo 11 6 5 1026:8 23 4. Dunav 11 7 2 2 22:19 23 5. Ratar 11 5 4 2 19:15 19 6. Sloga 11 4 4 3 19:13 16 7. Kara{(J) 10 5 0 5 14:21 15 8. Hajduk 11 4 2 5 17:16 14 9. Dobrica 11 4 2 5 17:19 14 10. Borac 11 4 1 6 15:26 13 11. Mladost 11 3 2 6 22:29 11 12. Bratstvo 11 3 1 7 21:26 10 13. Kara{(K) 11 3 1 7 15:24 10 14. Vinogradar 11 3 1 7 15:36 10 15. Banat 11 2 2 7 10:35 8 16. Potporaw 10 1 3 6 6:18 6

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ZAPAD

VOJLOVICA: Mladost - Jedinstvo Stevi} (Ka~arevo) 1:0, PLO^ICA: Borac - Proleter (Mramorak) 2:2, GLOGOW: Glogow - BSK (Bavani{te) 0:0, UZDIN: Unirea Omladinac (Deliblato) 3:1, SKORENOVAC: Plavi Dunav - Jedinstvo (Dubovac) 3:3, PAN^EVO: @elezni~ar - Kolonija (Kovin) 0:0, CREPAJA: Vojvodina - Omaldinac (Opovo) 1:1, SAKULE: Borac - Pobeda (Samo{) 6:0. 1. Kolonija 11 7 3 1 43:13 24 2. Borac(S) 11 7 1 3 23:10 22 3. BSK 11 6 4 1 23:13 22 4. Proleter 11 6 2 3 25:17 20 5. Glogow 11 5 4 2 24:11 19 6. Omlad.(D) 11 5 3 3 24:14 18 7. @elezni~ar 11 5 3 3 20:12 18 8. Pl. Dunav 11 4 5 2 18:15 17 9. Omlad.(O) 11 4 4 3 15:11 16 10. Mladost 11 4 3 4 15:17 15 11. Unirea(-1) 11 4 2 5 18:20 13 12. Borac(P) 11 3 1 7 17:24 10 13. J. Stevi} 11 2 2 7 18:31 8 14. Jedinstvo 11 2 2 7 11:42 8 15. Vojv.(-2) 11 2 3 6 15:22 7 16. Pobeda 11 1 1 9 11:37 4

MFL BA^KA PALANKA – PRVI RAZRED

POTISKA LIGA

Debi Gaji}a za televiziju

Padejcima derbi jeseni Tisa - Slavija 2:1 (0:1)

Borac - Krila Krajine 2:1 (1:1)

OFK Oyaci - OFK Hajduk 3:1 (1:1) OYACI: Igrali{te OFK Oxaka, gledalaca 150, sudija: Milo{evi} (Crvenka). Strelci: Medi} u 9. Stojanovi} u 66. i Mogu} u 83. za OFK Oxaci, a Babi} u 29. minutu za OFK Hajduk. @uti kartoni: Stojanovi}, Mogu{ (OFK Oxaci), a Marjanac, Stanisavqevi} OFK Hajduk. Crveni karton: Budimir Stojanovi} u 88. minutu OFK Oxaci. OFK OXACI: B. Stojanovi}, Zec 7, Marjanovi} 7, Nikoli} 8, Vido{ 8, Medi} 7, Jovanovi} 7, \or|evi} 6 ([o{ki} 7), Milenkovi} 6 (Krsti} 7), B. Stojanovi} 8, Mogu{ 8 (Ostoji}). OFK HAJDUK: Rube{i} 6, Malacko 6, Pekovi} 6, Horwak 6, Savi} 7, Marjanac 7, Su{i} 6, Sto{i} 6, Stanisavqevi} 6, Vla{ka 6, Babi} 6. Gosti su doputovali sa svega 11 fudbalera. Pru`ili su `estok otpor,a utakmica je re{ena u posledwih 20 minuta igre. Me~ je re{en u 66. minutu igra kada je Stojanovi} odbijenu loptu ubbacio u mre`u. S. Jovin

LAZAREVO: Stadion “Citadela M. M.”, gledalaca 300, sudija Vaskovi} (Novi Be~ej), strelci: Vidi} u 40. za Zadrugar a Tri{i} u 21. minutu za Naftagas. @uti kartoni: Vorgi}, V. Grbu{i}, Kova~evi} (Zadrugar), ]ulafi} (Naftagas). ZADRUGAR: Zeqkovi} -, Vorgi} 6, V. Grbu{i} 6, Jovi} 6 (Milanovi} 6), Vidi} 7, Kova~evi} 7, Vi{kovi} 7, Simani} 7, Vukoje 6, Luki} 6 (T. Grbu{i} -), Pani} 7. NAFTAGAS: Markov , Kustur} 6, Kosanovi} 6, Ba{a 7, Dragi} 7, Ara|anski 6, Oberkne`ev 7, Kuki} 6, Tri{i} 6 (Ka{lik -), Bjeleti} 7, ]ulafi} 6 (@eraji} -). Nadmo}nija i boqa igra lidera, ali gosti su u 21. minutu nakon slobodnog udarca Bjeleti}a sa vi{e od 30 metara iznenadili Zeqkovi}a koji je loptu ispustio, a Tri{i} efektno poslao u mre`u za vo|stvo. Imali su doma}i prilika, da bi u 40. minutu nakon kornera Kostadin Vidi} efektno glavom zakucao loptu pod pre~ku izvrsnog Markova. U nastavku susreta doma}i su bili nadmo}niji, imali vi{e prilika, ali na golu gostiju iz Boke brilijario je Markov.

21

OBROVAC: Stadion Borca, gledalaca 250, sudija D. Prole (Ba~ka Palanka), strelci: Gaji} u 30. i Powevi} u 52. (iz penala) za Borac, a Karanovi} u 43. minutu za Krila Krajine. @uti kartoni: Pe{ut, Pejovi}, Dra{ko (Borac), De|anski, Tanskosi}, Ranosavqevi}, Radi} (Krija Krajine). BORAC: \uki} 7, Maksimovi} 7 (Dra{ko 7), G. Trkuqa 7, Janovi} 7, Powevi} 8, Kqaji} 7, Gaji} 8 (Gr~i} 7), Jovanovi} 8, Pejovi} 7, Pe{ut 8, Rakita 7 (J. Trkuqa -). KRILA KRAJINE: Bo`i} 8, Karanovi} 8, Majki} 7, Tankosi} 7, Bubalo 7, Beqanski 7, Ranisavqevi} 7, In|i} 6 (Radi} 7), Paripovi} 7, Tankosi} 7, Bako{ 6 (Pilipovi} 7). B. Gaji}

Slavija - Borac (V) 3:0 (0:0) PIVNICE: Igrali{te Slavije, gledalaca 150, sudija Mudrini} (Ba~ka Palanka), strelci: Fabok u 61. Na| u 62. Kotiv u 75. minutu. SLAVIJA: Plav{i}, Pindri}, [imon (]utilo), M. Vu-

BA^KA PALANKA: Stari grad – Magli} (Magli}) 5:2, BO\ANI: Slavija – Ba~ka (Despotovo) 0:1, TOVARI[EVO: Vojvodina – Budu}nost (Glo`an) 4:2, OBROVAC: Borac – Krila Krajine (Ba~ka Palanka) 2:1, PIVNICE: Slavija – Borac (Vizi}) 3:0, NOVA GAJDOBRA: Soko – Budu~nost (Parage) 3:2. 1. Stari grad 9 2. Slavija (P) 9 3. Ba~ka 9 4. Vojvodina 9 5. Magli} 9 6. Borac (O) 9 7. Budu}nost (P)9 8. Slavija (B) 9 9. Kr.Krajine 9 10. Budu}nost (G) 9 11. Soko 9 12. Borac (V) 9

7 6 5 5 5 5 4 4 3 2 1 0

1 0 2 1 1 0 1 1 3 2 1 1

1 3 2 3 3 4 4 4 3 5 7 8

34:7 22 14:8 18 13:13 17 21:11 16 21:11 16 17:17 15 17:12 13 14:12 13 11:9 12 15:21 8 10:33 4 5:38 1

kojev, Jovin, Banovi}, Kotiv, Fabok, Glumac (Bala`), B. Vukojev, Jandri} (Na|). BORAC: Risti}, Komneni}, Miklu{ev, Luki}, Letica, @ivanovi}, Radi}, B. Luka}, Pudelka, I. Luka}, Si}. J. [uster

PADEJ: Igrali{te Tise, gledalaca 150. Sudija: I. Maletin (Novi Kne`evac). Strelci: Potloka u 65. i Liptai u 72. za Tisu, a Slavkovi} u 30.minutu za Slaviju. @uti kartoni: Kri{anov i Slavkovi} (Slavija). TISA: Radi} 7, Miji} 8, E. [ili 7, R. [ili 7, Guba 7, Liptai 8, Martono{i 7, Potloka 8 (Trenka -), Nenadov 7, Ko~i{ 7, Mojsin 6 (Erdei 7). SLAVIJA: Nedeqkov 8, Gojkovi} 7, Ka{i} 7, Popov 6, Rankov 7, Slavkovi} 8, Maluckov 6 (Doro -), Kri{anov 7, Nikoli} 6 (Milanov -) , ]ur~i} 7, Budoval~ev 6 (Popovi} -). Derbi jeseni pripao je lideru na tabeli, mada su gosti iz Banatskog Aran|elova boqu i organizovaniju igru prikazali u prvom poluvremenu, kada je u 30. minutu solo akciju Slavkovi} krunisao pogotkom. Nastavak je bio u znaku doma}ina a izjedna~ewe je u 65. minutu doneo Potloka. Pobedu Padejcima obezbedio je Liptai iz slobodnog udarca sa ivice {esnaesterca, savladav{i ina~e odli~nog golmana gostiju Nedeqkova. ^etiri minuta pre kraja utakmice gosti su propustili priliku da izjedna~e. M. Mitrovi}

PADEJ: Tisa - Slavija ( Banatsko Aran|elovo) 2:1, PODLOKAW: Hajduk - Trome|a (Majdan) 2:1, HORGO[: Horgo{ Higlo - Tre{wevac 8:0, OSTOJI]EVO: Sloga - [ampion Olimpija (Orom-Totovo Selo) 1:6, SRPSKI KRSTUR: Jedinstvo - ^oka 2:6. Slobodan je bio Grani~ar (\ala). 1. Tisa 8 6 1 1 17:7 19 2. ^oka 8 6 0 2 24:9 18 3. Slavija 7 5 0 2 22:11 15 4. Horgo{ H. 7 4 1 2 27:13 13 5. Hajduk 7 4 1 2 27:15 13 6. [ampion Ol. 7 3 1 3 23:13 10 7. Jedinstvo 7 3 1 3 18:18 10 8. Trome|a 7 2 1 4 12:15 7 9. Grani~ar 6 2 1 3 10:15 7 10. Sloga 7 0 1 6 8:32 1 11. Tre{wevac 7 0 0 7 6:46 0

MFL BA^KA PALANKA – DRUGI RAZRED

KARA\OR\EVO: Kara|or|evo – Krivaw (Selen~a) 3:1, NE[TIN: Ne{tin – Na{a zvezda (Silba{) 0:4, VAJSKA: Labudwa~a – Ba~ki hajduk (Ba~ko novo selo) 5:1, MALI BA^: Mladost – Sloga (Plavna) 2:3. 1. Kara|or|evo 7 7 0 0 27:2 21 2. Krivaw 7 6 0 1 21:6 18 3. N. zvezda 7 3 2 2 11:10 11 4. Sloga 7 3 0 4 9:13 9 5. Ne{tin 7 2 1 4 8:12 7 6. B. hajduk 7 2 1 4 9:19 7 7. Mladost 7 1 2 4 12:19 5 8. Labudwa~a 7 1 0 6 7:23 3


22

SPORT

utorak27.oktobar2009.

FINALE SVETSKOG KUPA U KINI

KO[ARKA NLB mu{ka liga FMP - Zagreb 81:86, Olimpija Crvena zvezda 94:76, Radni~ki Budu}nost 55:82, Partizan - Hemofarm [tada 84:80, Cedevita - Bosna 83:76, [iroki - Zadar 83:70, Cibona - Helios 98:66. 1. Cibona 2. Olimpija 3. Zagreb 4. Budu}nost 5. Zadar 6. Cedevita 7. Helios 8. Radni~ki 9. Hemofarm 10. Partizan 11. C. zvezda 12. [iroki 13. Bosna 14. FMP

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3

4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1

0 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2

322:241 327:301 303:309 307:283 307:299 328:328 286:312 271:298 322:321 208:211 309:316 289:315 282:310 225:242

8 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4

Mu{ka liga Srbije Metalac - Vojvodina Srbijagas 69:64, Napredak - Proleter Naftagas 79:84, Radni~ki Basket - Tami{ Petrohemija 71:81, Ma{inac - Mega Vizura 85:93, Borac - KG 06 78:68, Novi Sad - Sloga 99:71, Ergonom OKK Beograd 87:100. 1. Beograd 2. Vojvodina S. 3. Borac 4. Tami{ P. 5. Proleter N. 6. Mega Vizura 7. Metalac 8. Sloga 9. Novi Sad 10. KG 06 11. Ergonom 12. Ma{inac 13. Radni~ki B. 14. Napredak

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

263:223 244:193 244:218 225:202 246:224 250:240 195:209 243:263 222:228 236:246 249:260 214:262 221:250 214:248

6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3

Prva `enska liga Radni~ki - Proleter 58:61, Crvena zvezda - Vojvodina NIS 80:66, Kovin - Radivoj Kora} 57:88, Spartak - Loznica 87:58, Vo`dovac - ^elarevo 82:64, Hemofarm [tada - Partizan 64:70. 1. Partizan 2. R. Kora} 3. C. zvezda 4. Hemofarm 5. Vo`dovac 6. ^elarevo 7. Vojvodina 8. Kovin 9. Proleter 10. Loznica 11. Spartak 12. Radni~ki

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3

3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0

0 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 3

241:180 231:198 237:206 206:199 166:125 214:216 203:205 197:225 184:235 190:245 149:142 169:211

6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3

Prva srpska `enska liga - Sever Spartak MT - Proleter 44:71, Gimnazija - Banat Milenijum grup 44:86, Topol~anka - Ruma 92 59:91, Vrbas Medela - Proleter MT 92:42. 1. Banat 2. Vrbas 3. Ruma 4. Proleter MT 5. Topol~anka 6. Sivac 7. Proleter 8. Spartak 9. Gimnazija 10. Srbobran

4 3 3 3 4 3 3 4 3 2

4 3 2 2 1 2 1 0 1 0

0 0 1 1 3 1 2 4 2 2

315:167 304:133 203:170 190:200 234:337 228:209 197:204 207:335 162:212 77:150

8 6 5 5 5 5 4 4 4 2

Druga srpska mu{ka liga - Sever

1. S. Pazova 2. Krajina G. 3. Akademik 4. Hajduk (K) 5. Top 6. Proleter 7. Radni~ki 8. Dinamo 9. Apatin 10. Ruma 11. B. Palanka 12. Hajduk (B) 13. Crvenka

4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4

3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0

1 1 0 2 2 2 1 3 3 0 2 2 4

386:311 382:342 266:201 296:282 325:319 340:349 247:243 257:317 302:370 171:151 241:247 251:259 289:362

4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4

371:331 307:295 356:336 355:322 323:304 333:329 311:325 359:340 299:303 329:324 293:321 307:320 300:327 313:379

8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4

Prva B `enska liga Moravac - Kraqevo 69:58, Stara Pazova - Beo~in 73:68, Student - Plej-of 101:37, Pro Tent Kovin MT 62:74, Mladost Kolubara - Bor 58:48, Trep~a - [abac 85:70, Jugobanat - Tami{ 93:57. 1. Jugobanat 2. Kovin MT 3. Student 4. S. Pazova 5. Moravac 6. [abac 7. Trep~a 8. Mladost 9. Pro Tent 10. Plej-of 11. Kraqevo 12. Beo~in 13. Tami{ 14. Bor

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 0 0 0

0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4

344:234 316:270 340:207 295:268 274:265 265:286 292:313 267:244 282:293 238:293 250:294 257:281 282:362 198:290

8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 4

Prva srpska mu{ka liga - Sever Srem - Topola 70:80, Kikinda - Sport Ki 65:122, Sveti \or|e - Jedinstvo 91:75, Duga - Nova Pazova 60:90, Mladost Teletehnika - Dunav 95:82, Spartak Oyaci 77:60. Novi Sad MT - Veternik igra se 28. oktobra. 1. N. Pazova 2. Spartak 3. Sport Ki 4. Topola 5. Mladost 6. Sv. \or|e 7. Dunav 8. Novi Sad 9. Duga 10. Oyaci 11. Jedinstvo 12. Veternik 13. Srem 14. Kikinda

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4

4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0

0 0 1 1 1 2 2 1 3 3 3 2 4 4

349:255 326:280 374:285 307:294 360:311 311:325 357:315 232:235 277:325 282:277 327:351 238:250 263:338 258:418

8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4

sa 503,5 krugova. Olimpijski {ampion iz Atine i vice{amion iz Pekinga ]inan @u (Kina) pobedio je u ga|awu vazdu{nom pu{kom za mu{karce sa 701,7 (598). Drugi kristalni globus za redom osvojio je Rus Aleksej Klimov u ga|awu MK pi{toqem - brza paqba sa 783,6 kruga. Danas }e od na{ih ga|ati Lidija Mihajlovi} MK pu{kom 3 puta 20 metaka, a Stevan Pletikosi} sutra MK pu{kom 3 puta 40 metaka.

7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4

Jedinstvena liga juniora Srbije Novi Sad - FMP 88:82, Mladost - Hemofarm [tada 48:91, Kwa`evac - Partizan 66:64, Zdravqe - KG Student UK 93:75, @itko basket - Borac 73:51, KG 06 - Beovuk 123:119.

Kvalitetna liga juniora KSV Ba~ka-Srem A Panon sistem - Meyik 82:54, Jadran - Vojvodina Srbijagas 90:126. 1. Hajduk 2. Panon s. 3. Meyik 4. Vojvodina 5. Jadran

4 3 3 2 4

4 2 1 1 0

0 1 2 1 4

255:152 219:188 185:203 185:151 171:321

8 5 4 3 3

Prva B mu{ka liga

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Srpski strelac Damir Mikec zauzeo je deveto mesto sa 556 krugova u finalu Svetskog kupa u ga|awu malokalibarskim (MK) pi{toqem slobodnog izbora u kineskom gradu Vuksi, a do plasmana me|u osam i raspucavawa za trofeje nedostajala su mu dva kruga. Trijumfovao je olimpijski {ampion iz Pekinga Oh Jong Jin (Koreja) i to ubedqivo sa 671,8. U ga|awu vazdu{nom pu{kom za `ene pobedila je Kineskiwa Likusi Vu

Krajina Grme~ - Crvenka 108:87, Top - Ba~ka Topola 86:61, Hajduk (K) - Dinamo 74:59, Apatin - Hajduk (B) 88:82, Proleter Naftagas MT - Stara Pazova 76:102. Akademik je bio slobodan.

Radni~ki - Vojvodina 96:77, Vrbas Karneks - FMP II 72:67, @elezni~ar - Zdravqe 74:67, Mladost - Crnokosa 80:78, Superfund BP - Beovuk 86:81, Partizan II - Vizura Smederevo 89:90, Jug - Jagodina 79:80. 1. Mladost 2. @elezni~ar 3. Vizura Smed. 4. Superfund 5. Crnokosa 6. Radni~ki 7. Vrbas 8. Vojvodina 9 . Jagodina 10. Partizan II 11. Jug 12. Zdravqe 13. FMP II 14. Beovuk

Mikec deveti

Ba~ka - Srem B Spartak - Sport Ki II 136:48. 1. Spartak 2. Vrbas 3. Veternik 4. Sport Ki II

3 3 3 3

3 2 1 0

0 1 2 3

315:150 242:242 201:214 161:313

6 5 4 3

TRIPKOVI] I LUKI]EVA TRIJUMFOVALI NA DUNAVSKOM POLUMARATONU U APATINU: ^ak 122 takmi~ara nadmetalo se na Dunavskom polumaratonu u Apatinu. Pobedio je Aleksandar Tripkovi} iz U`ica, drugi je bio Beogra|anin Kristijan Sto{i}, a tre}i Zdravko Mi{ovi} iz Apatina. U `enskoj konkurenciji me|u dvadeset atleti~arki prva je bila reprezentativka Marina Luki}, druga Apatinka Ksenija Bodlovi}, a tre}a Milena Gavrilovi} iz Novog Sada. Pored maratonaca, na ovoj priredbi takmi~ili su se i u~enici osnovnih i sredwih {kola, pripadnici vojske i policije i rekreativci. Ovo presti`no takmi~ewe otvorio je predsednik op{tine dr @ivorad Smiqani}, a me|u gledaocima bili su brojni gosti i zvanice.

DRUGI KASA^KI DAN U BE^EJU

Zoltan O`var najzadovoqniji Kowi~ki klub Potisje uspe{no je organizovao ovogodi{wi drugi kasa~ki dan na svom hipodromu kraj Radarske stanice i time zavr{io sezonu. Nastupilo je ukupno 54 grla iz 22 vojvo|anska mesta i Beograda, a organizator je za pet jednopre`nih i trku dvoprega obezbedio nagradni fond od 160.000 dinara. U najva`nijoj trci dana, takozvanoj brzoj partiji, kroz ciqnu ravninu prvo je pro{lo grlo Elisio iz Torwo{a, u ~ijim sulkama je bio Zoltan O`var. Interesant-

(Kucurski iz Be~eja). Druga trka sa zaradom od 201 do 600 bodova: 1. Leawalom 1:26,4 (Berewi iz Subotice – Katona), 2. Magnolija 1:26,6 (Stojkov iz Novog Kne`evca – Kne`evi}), 3. Daru Madar 1:26,0 (Seke iz Malog I|o{a), 4. Amaz 1:27,3 (Se~ewi iz Be~eja). Tre}a trka sa zaradom od 601 do 1300 bodova: 1. Las Vegas 1:27,0 (Si~ iz \ur|eva), 2. Libero 1:28,2 (Gavri} iz Beograda), 3. Anica 1:28,5 (Uro{ev iz @abqa), 4. Lamberto 1:27,6 (Beli} iz Srbobrana). ^etvrta trka sa zaradom od 1301 do 3000 bodova: 1. Avon R 1:26,5 (Ro`a iz Sen-

Ba~ka - Srem C

3 3 3 3

3 1 1 1

0 2 2 2

259:216 203:228 213:220 201:214

6 4 4 4

Ba~ka - Srem D Sport Ki I - Stara Pazova 86:73, Pink - Kadet 57:90. 1. Sport Ki I 2. Kadet 3. S. Pazova 4. MM Tim 5. Pink

4 4 4 4 4

3 3 3 1 0

1 1 1 3 4

329:187 375:280 395:229 165:275 157:450

7 7 7 4 4

Grupa Banat

Tami{ - Jedinstvo (NB) 35:113, Dinamo - Vili 86:50, Kikinda - Probasket 72:47, Sveti \or|e - Jedinstvo (Ka) 20:0, Mladost - Kris kros 54:65. 1. Kris kros 6 2. Dinamo 6 3. Jedinstvo (NB)5 4. Kikinda 6 5. Probasket 7 6. Zrewaninac 5 7. Mladost 6 8. Vili 5 9. Tami{ 6 10. Sv. \or|e 4 11. Jedins. (Ka) 20

6 5 5 4 3 4 3 3 2 3 0

0 1 0 2 4 1 3 2 4 1 20

356:197 337:238 354:178 312:249 398:393 240:186 283:276 211:178 182:433 181:126 0:400

12 11 10 10 10 9 9 8 8 7 0

Kvalitetna liga juniorki KSV

no je da je i drugoplasirano grlo u ovoj trci, Ever Lasting, vlasni{tvo O`vara, a u sulkama je bio Kova~i}. Kako je Zoltan O`var bio voza~ i u pobedni~kom dvopregu Vikor Vikore – Jemelija, to zna~i da je on najzadovoqniji napustio be~ejski hipodrum, jer je inkasirao ukupno 42.000 dinara. RETULTATI: Prva trka sa zaradom 0 do 200 bodova: 1. [amoni Lobel 1:31,5 (vlasnik Stoj{i} iz Ba~kog Gradi{ta – voza~ Si~), 2. Taura Tiger 1:31,6 (Ora~i} iz Subotica), 3. Doti 1:34,2 (Crwakovi} iz Tavankuta) i 4. Demi Star 1:32,2

te), 2. 1:26,7 (Duli} iz Bikova), 3. 1:26,9 (Jandi} iz Be~eja – Si~), 4. Plej Boj 1:27,0 (Dimitrijevi} iz Subotice). Peta trka sa zaradom od 3000 bodova i vi{e: 1. Elisio 1:23,7 (O`var iz Torwo{a), 2. Ever Lasting 1:22,0 (O`var iz Torwo{a – Kova~i}), 3. Pako 1:23,2 (Ora~i} iz Subotice) i 4. Bugati 1:22,4 (Sabo iz Subotice). Trka dvoprega: 1. Vikor Vikore – Jemelija (Zoltan O`var iz Torwo{a), 2. Mandol Star – Daru Madar (Jano{ Deli iz Drqana) i 3. Epizod – Lopokodo (Atila Sokola iz Novog Orahova). V. Jankov

5 4 2 2 2 2 1

Varadin BMG gradwa - Ruma 3:0 (25:13, 25:14, 25:14) NOVI SAD: Hala SC „\a~ko“, gledalaca 200, sudije: Rac i [a{i} (oboje Subotica). VARADIN BMG GRADWA: Kuli}, Ra~i}, Ivanovi}, Buni}, Milovanovi} (l), Peri{i}, Coli}, Mihi}, Milosavqevi}a, Pu{owa. RUMA: Grbi}, Jankovi}, Dragojevi}, [panovi}, Kerkez, Jovi}, Bo`i}, Kova~evi}, Nikoli}, Igwatovi}, Simi}. Za svega ne{to vi{e od 50 minuta odbojka{ice Varadin BMG gradwe zavr{ile su posao u me~u sa Rumom. Ekipa sa najvi{im ambicijama za ulazak u vi{i rang jo{ jednom je potvrdila kvalitet, ne pru`iv{i Sremicama ni najmawu {ansu za ravnopravan me~.

Mladost (I) - Futog 3:0 (25:11, 25:18, 25:20) MLADOST: Obradovi} , Trajkovi}, S. Todorovi}, Stojanac, I. Todorovi}, Stojanac, Male{evi}, Popadi}, Bogovac, Raji}, Spasi} (l). FUTOG: Vulin, ^ubrilo, Crepuqa, \urovi}, Stojakovi}, Stojsavqevi}, Mr|an, Mati}, Drobac, Mihi}, Petra{, Joldi} (l). Ni posle druge utakmice odbojka{ice Futoga ne znaju za pobedu. Sasvim zaslu`eno, kvalitetnije u svim elementima odbojka{ke igre bile su odbojka{ice Mladosti i ponizile Futo`anke, pobediv{i ih za samo sat vremena igre, maksimalnim rezultatom. Odavno u jednom me~u Futo`anke nisu bile tako nadigrane i odbojka{ki poni`ene kao na me~u u In|iji.

STONI TENIS Mu{ka superliga

@enska superliga

NOVI SAD: Vojvodina Srbijagas - Napredak (17.30), ZREWANIN: Proleter Naftagas - Radni~ki Basket (19), PAN^EVO: Tami{ Petrohemija - Ergonom (19.30), BEOGRAD: OKK Beograd - Borac (18).

230:219 172:127 102:68 92:64 132:194 135:162 43:72

Sigurne Varadinke

Danas

Novi Sad u Kragujevcu

1. Vojvodina 2. ^elarevo 3. Sivac 4. Hemofarm 5. Gimnazija 6. Banat 7. Proleter

1 0 0 0 2 2 1

Prve dve utakmice osmine finala Kupa Srbije u konkurenciji odbojka{a odigra}e se danas, a preostalih pet sutra. Putevi u Ivawici do~ekuju Borac iz Star~eva (18), dok }e Bavani{te u Kovinu ugostiti Ribnicu iz Kraqeva (20). Sutra se sastaju u Kleku GIK Banat - NIS Vojvodina (18), u Beogradu @elezni~ar Partizan (17), u Staroj Pazovi Jedinstvo - Mladi radnik (Po`arevac) (18), u Qigu Spatrak - Crvena zvezda (19) i u Novom Pazaru istoimena ekipa do~ekuje Radni~ki (Kragujevac) (19). U osmini finala Kupa Srbije igra se samo jedan me~, a pobednici }e izboriti plasman u ~etvrtfinale. Smederevo se direktno plasiralo u ~etvrtfinale.

DANAS I SUTRA ME^EVI 4. KOLA LIGE SRBIJE

KRAGUJEVAC: KG 06 - Novi Sad (po~etak susreta u 19.30 ~asova), BEOGRAD: Mega Vizura - Sloga (18), KRAQEVO: Ma{inac - Metalac (19.30).

2 2 1 1 0 0 0

Bavani{te doma}in Ribnici

Rezultati 5. kola: Vojvodina – Vr{ac 6:0, Smederevo – Spartak 0:6, Stenes – Kikinda 6:1, Banat – Stak 6:0, Crvena zvezda – Partizan 6:3. Tabela: 1. Crvena zvezda 13, 2. Banat 12, 3. Spartak 10, 4. Vr{ac 9, 5. Vojvodina 8, 6. Partizan 6, 7. Kikinda 6, 8. Stenes 6, 9. Smederevo 3, 10. Stak 0.

Banat Muilenijum grup - ^elarevo 55:76, Proleter NS - Vojvodina NIS 43:72. Old gold Gimnatija 0:20. Slobodni su bili Hemofarm [tada i Sivac. 3 2 1 1 2 2 1

OSMINA FINALA KUPA SRBIJE

DRUGA LIGA SEVER ZA DAME

Apatin - Mladost Teletehnika 73:59. 1. Sport V. 2. Danubius 3. Apatin 4. Mladost

DNEVNIK

Sutra

Rezultati 5. kola: ^elarevo – Vr{ac 6:0, ^oka – Stari grad 0:6, Banat – Vojvodina 0:6, Obili} – Josip Kolumbo 6:0, Senta – Ba~ka Topola 5:5. Tabela: 1. Vojvodina 15, 2. Stari grad 13, 3. ^elarevo 12, 4. Obili} 10, 5. Ba~ka Topola 7, 6. Senta 7, 7. ^oka 6, 8. Vr{ac 3, 9. Banat 0, 10. Josip Kolumbo 0.

ODBOJKA SUPERLIGA (M) NIS Vojvodina - Spartak C. zvezda - Partizan Smederevo - M. radnik Ribnica - Radni~ki 1. Radni~ki 2. NIS Vojvodina 3. Partizan 4. C. zvezda 5. Smederevo 6. Ribnica 7. M. radnik 8. Spartak

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 3 2 1 1 1 0

1 1 0 1 2 2 2 3

3:0 2:3 2:3 0:3 8:3 8:3 9:5 8:6 5:7 4:8 4:8 3:9

7 7 7 6 4 2 2 1

SUPERLIGA (@) Spartak - C. zvezda Po{tar 064 - Klek Dinamo Azotara - Tent Vizura - Jedinstvo

1:3 0:3 2:3 3:0

PRVA LIGA (M) VGSK - GIK Banat Jagodina - Borac Jedinstvo - Putevi NS As - @elezni~ar Bavani{te - Ni{ 1. @elezni~ar 2. Ni{ 3. Borac 4. Jedinstvo 5. Jagodina 6. NS As 7. GIK Banat 8. Bavani{te 9. Putevi 10. VGSK

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 1 1 1 0 0

1:3 3:2 3:1 1:3 1:3 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3

9:1 9:3 8:3 6:6 6:6 6:6 5:7 4:7 3:9 1:9

9 8 7 5 5 4 4 3 0 0

PRVA LIGA (@) Putevi - Vojvodina Novi Sad PP - Kolubara Radni~ki - Jedinstvo Lazarevac - Radni~ki NIS Vizura SN - [umadija 1. Radni~ki NIS 3 2. Kolubara 3 3. Jedinstvo 3 4. Lazarevac 3 5. Vojvodina 3 6. Putevi 3 7. Vizura SN 3 8. Novi Sad 3 9. Radni. (K) 3 10. [umadija 3

3 2 2 2 2 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 2 2 2 2 3

2:3 0:3 0:3 1:3 3:0

9:2 8:4 7:3 7:4 7:6 5:7 3:6 4:7 4:8 2:9

9 7 6 6 5 4 3 3 2 0

DRUGA LIGA SEVER (M) Petrovaradin - Apatin Dinamo - Srem RFU - NIS Vojvodina2 Spartak - Mladost FOK - In|ija 1. Petrovara. 2. Spartak 3. Mladost 4. NIS Vojvo. 5. In|ija 6. RFU 7. Apatin 8. Srem 9. Dinamo 10. FOK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1 2 2

3:0 2:3 3:1 3:2 1:3 6:0 6:2 5:3 4:4 3:4 3:4 3:4 4:5 3:6 1:6

6 5 4 3 3 3 3 2 1 0

DRUGA LIGA SEVER (@) Spartak 2 - VST Partizan - Srem Varadin BMG gradwa - Ruma Mladost - Futog Zrewani 023 - Kikinda 1. Srem 2. Varadin 3. Mladost 4. Spartak 5. Kikinda 6. Ruma 7. Partizan 8. Zrewanin 9. Futog 10. VST

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 2 2 2 2

6:1 6:2 6:2 6:3 5:3 3:5 3:6 2:6 2:6 1:6

3:1 1:3 3:0 3:0 0:3 6 5 5 5 4 2 1 1 1 0

Prva vojvo|anska liga - sever (`) - CVS - Vojvodina2 3:1, Ki 0230 Novi Sad2 1:3, Blok aut - Vrbas 3:1, Volejstars - Futog vest 3:1. Tabela: CVS 6, Volejstars 6, Novi Sad 5, Blok aut 4, Ki0230 3, Futog vest 2, Vojvodina 1, Ba~ki zmaj 0, Merkur 0, Vrbas 0. Prva vojvo|anska liga - jug (`) - Prvi tempo - Vr{ac 2:3, NS tim @iti{te 0:3, Dinamo 2 - Maks 3:1, Klek2 - NS volej tim 3:1, Sloga Kraji{nik 3:0. Tabela: Klek 6, Vr{ac 5, Prvi tempo 4, Dinamo 4, Maks 3, @iti{te 3, Sloga 3, NS volej tim 2, NS tim 0, Kraji{nik 0. Prva vojvo|anska liga - sever (m) - Vrbas - Kikinda 1:3, Mladost Be~ej 1:3, Spartak 2 - Partizan 0:3, Magli} - Topola 3:0. Tabela: Partizan 6, Magli} 6, Be~ej 5, Kikinda 4, Spartak 3, Mladost 0, Vrbas 0, Topola 0. Prva vojvo|anska liga - centar (m) - Mladost - [id 2:3, NS As Vo{a 3:1, Dubl - Dunav volej 0:3, Petrovaradin 2 - Stra`ilovo 3:0. Tabela: Dunav volej 6, Petrovaradin 6, [id 5, Dubl 3, NS As 3, Mladost 1, Stra`ilovo 0, Vo{a 0. Prva vojvo|anska liga - jug (m) - Gorwi grad - Banat 0:3, radni~ki Prvi tempo 3:0, Hercegovina - Plandi{te 3:0, Sloven - Borac2 3:0. Tabela: Sloven 6, Radni~ki 6, Hercegovina 6, Banat 6, Prvi tempo 0, Borac 0, Gorwi grad 0, Plandi{te 0.


SPORT

DNEVNIK U SUSRET SPEKTAKLU U NI[U: SRBIJA – FRANCUSKA

Bez Nikoli}a i Prodanovi}a Rukometna reprezentacija Srbije priprema}e se i igrati utakmice u okviru nedeqe EHF bez Ratka Nikoli}a (zbog administrativnih problema u [paniji nije u mogu}nosti da se prikqu~i dr`avnom timu) i povre|enog Rajka Prodanovi}a, saop{tio je selektor Sead Hasanefendi}. - Po{to smo znali da su problemi sastavni deo ovog sporta, jo{ ranije smo odredili rezervne igra~e, koji su tu da usko~e kada se ne{to neplanirano de-

- naveo je Hasanefendi} i dodao da je sa Francuzima mogu}e odigrati ravnopravan me~. - Sa biv{im i sada{wim francuskim selektorima, Danijelom Konstantinijem i Klodom Onestom, nekada sam se se su~eqavao kao igra~. Kao selektor Tunisa sa ovom generacijom najboqih francuskih rukometa{a imao sam prilike da se sastajem i uglavnom su to bili ravnopravni me~evi, u kojima smo ih ~ak i pobe|ivali - napomenuo je Hasanefendi}.

DRUGA MU[KA LIGA – SEVER

@SK - Sombor 50:30 (25:17)

Spartak Vojput - Titel 33:32 (15:12)

Mladen Bojinovi}, jedan od na{ih najiskusnijih rukometa{a

si. Sada }e umesto Nikoli}a i Prodanovi}a reprezentaciji biti prikqu~eni Rastko Stojkovi} i Dragan Tubi}, jedini igra~ iz doma}eg prvenstva - rekao je Hasanefendi}. On je istakao da wegove izabranike u narednih sedam dana o~ekuje vrlo naporan program, podsetiv{i da odmah nakon me~a sa Francuskom u Ni{u ( sreda, 20 ~asova) putuju u Vesprem na Panon kup. - Utakmica sa aktuelnim olimpijskim i svetskim prvacima Francuzima nije za nas obi~an prijateqski me~, po{to `elimo da odmerimo snage i upore|ujemo se sa najboqima - poru~io je Hasanefendi}, koji }e u sredu debitovati na klupi dr`avnog tima. Prema wegovim re~ima, snaga srpske selekcije je u velikom izboru kvalitetnih igra~a. - Najte`i posao je napraviti tim sa prepoznatqivom igrom, a mi sada upravo to poku{avamo

Iskusni ~uvar mre`e Dejan Peri}, koji }e ujedno obavqati i funkciju trenera golmana, istakao je da je za wega igrawe u dresu sa dr`avnim grbom velika privilegija za retke pojedince. - Na{i ciqevi nisu mali, ali su realni. Nemamo ba{ dovoqno vremena do po~etka {amionata Evrope u Austriji 2010. godiwe, pa }emo morati da probleme re{avamo u hodu - napomenuo je Peri}, koji je ~ak 15 godina stajao na golu reprezentacije, a posledwi put na Evropskom prvenstvu 2004. u Sloveniji. Rukometa{ Monpeqea Mladen Bojinovi} preneo je da francuska sportska javnost dosta pa`we posve}uje duelu u Ni{u, za kojeg su ~uli da predstavqa izuzetno vru} teren. - Nikola Karabati} `eqno i{~ekuje debi u rodnom gradu, a tako|e i ostali francuski asovi se raduju {to }e odmeriti snage sa nama - istakao je Bojinovi}.

Stanojev, Felde{i 7, @ivkov-Aksin 2, Velimirov, \uri~i} 2, Nikoli} 1, Slavni}, Puha~a 2(1), Jawi}, Arizanov 2. RUMA: Popadi} (2 odbrane, 1 sedmerac), Ba}anovi} (10 odbrana), M. Kre~kovi} 1, Mirkovi}, Isakovski 2, Nenadovi} 5, [obi} 4(3), Savi} 1, I. Su~i}, Radivojevi}, Mandi} 8, Vidovi}, K. Kre~kovi} 1, T. Su~i}. Bez obzira {to su Petrovoselci `arko `eleli pobedu u sudaru s Rumqanima i da je daruju Dejanu Slavni}u kao ven~ani poklon, osvojili su, i to najvi{e zahvaquju}i odbranama wegovog imewaka Mandi}a, samo bod. No, boqe i{ta nego ni{ta. A moglo je i tako da bude, jer je Mandi} odbranio udarac Nenadi}a samo dve sekunde pre posledweg sudijskog zvi`duka u trenutku kada su imali dva igra~a mawe na terenu! Kada se sve uzme u obzir, podela plena je i najrealniji ishod utakmice. V. Jankov

Metalac - @elezni~ar (I) 17:28 (9:14)

SUBOTICA: Sportska hala Dudova {uma, gledalaca 500, sudije: Milosavqevi} i Tripkovi} (Be{ka). Sedmerci: Spartak Vojput 3 (3), Titel 1 (1), iskqu~ewa: Spartak Vojput 14, Titel 16 minuta. SPARTAK VOJPUT: Vukoslavovi}, Vru~ini}, Me{ter 6 (1), Perovi}, Bojevi} 1, ^ovi}, Mraki} 6, Ninkovi}, Milanovi}, Vitas (17 odbrana), Ta{kovi} 6, Ristovski 7 (2), Abazovi} 7, Slep~evi}. TITEL: Dobrijevi} (8 odbrana), Budi{a 2, Balog 3, Kuzmanov, Ivkovi} 6 (1), To{i} 9, Todor~evi} (10 odbrana), Mili~i}, Vukovqak 7, Jakovqevi}, Vujadinovi} 1, Vojnovi}, Kewalo 4. Rukometa{i Spartaka su zabele`ili {este pobede u ovom prvenstvu u me~u sa Titeqanima.Do 25. minuta igralo se gol za gol, da bi zatim doma}in sa tri uzastopna pogodka poveo sa 15.12. U 43. minutu bilo je 24:18 za doma}ina i tu prednost odr`avali do samog fini{a.Dva minuta pre kraja rukometa{i Titela posti`u tri gola i primi~u se na samo gol minusa, me|utim, nisu uspeli da na~ine preokret. S. St.

FUTOG: Dom sportova, gledalaca 50, sudije: Ban~ov (Pan~evo) i Ivankov (Star~evo), sedmerci: Metalac AV 1 (1), @elezni~ar 7 (5), iskqu~ewa: Metalac AV 20, @elezni~ar 14 minuta. Crveni karton: Vojvodi} (Metalac AV) u 60. minutu. METALAC ASKO VIDAK: Adamovi} 1, Marjanovi}, Ili}. Radi} 1, Vojvodi} 3 (1), Jovanovi} 2, Tojagi} 4, Manojlovi}, @ivkovi}, Joji} 2, Voinovi}, Kava 1, Zori} 1, Kor~ok 2. @ELEZNI^AR: Jovanov 7, Pavlovi} 1, Savi} 5 (1), Tutu{ 2, Pavi} 4, Duki}, Plav{i} 4 (1), [jakini}, Bali}, Kri`anovski, Stanivuk 4 (3), Jankovi}, A}imovi}, Ikra{ 1. Gosti iz In|ije, predvo|eni mladim stru~wakom Du{anom Mirkovi}em, prosto su samleli tradicionalno neugodnog rivala, doma}i Metalac. Izuzev u prvih dvadesetak minuta (8:7), In|ijci su bili dominantni, igrali su sjajno i agresivno u odbrani, ~ime su osujetili napade izabranika @eqka Vujaklije. J. Gali}

Jedinstvo – Ruma 22:22 (13:12)

Radni~ki – Hajduk (^) 37:33 (17:14)

BE^EJ: Sportska dvorana OSC Mladost, gledalaca 100, sudije: Kne`i} (Vrbas) i Radovanov ((Ba~ka Palanka). Sedmerci: Jedinstvo 2(1), Ruma 6(3), iskqu~ewa: Jedinstvo 16 minuta, a Ruma 14 minuta. JEDINSTVO: Vukmirovi}, Mandi} (18 odbrana, 1 sedmerac), Bakra~ (2 sedmerca), Vi{kovi} 6,

NOVI SAD: SPC Slana bara, gledalaca 50, sudije: Medarevi} (Zrewanin), Vrane{ (Novi Sad). Sedmerci: Radni~ki 4 (2), Hajduk 3 (2), iskqu~ewa: Radni~ki 10, Hajduk 4 minuta. RADNI^KI: Jovanovi}, Ili} 3, Mi}ovi} 3, Vu~i} 3, Jovi} 10, @epina 2, Jolovi} 2, Stra`ivuk 2, Be}arevi}, Ilin 4,

Razlika u klasi KIKINDA: Hala SC Jezero, gledalaca 50, sudije: Petkovi} i \iki} (Alibunar). Sedmerci: Mladost 4 (2), Jedinstvo 4 (2), iskqu~ewa: Mladost 2, Jedinstvo 4 minuta. MLADOST: Trnini} (7 odbrana i sedmerac), Pepi} 1, J. Popovi} 1, Nikolin, Tomi} 10 (1), Karasimov 1, Kandi} 5 (1),

Lakovi} 2, Markovi}, Vu~eti} (6 odbrana), Vojvodi} 10, Mesaro{ 1, Andrijan, D. Popovi}. JEDINSTVO: Stefanovi} (6 odbrana i sedmerac), Stanojkovi}, Milenkovi} 4, Stojanovski 4 (1), Dodevski 3 (1), Jovi~i} 2, Luki} 2, [arac, Stoj~evski 2, \uki} (4 odbrane i sedmerac), Vukovi} 2.

Lehel - Temerin 24:22 (14:12) ZREWANIN: Hala sportova Medison, gledalaca 200, sudije: Sekuli} i Jovanovi} (Pan~evo). Sedmerci: Lehel 6 (5), Temerin 6 (5), iskqu~ewa: Lehel 10, Temerin 8 minuta. LEHEL: Babu{kov (11 odbrana), Va{ek, Papoi, Monika I{panovi} 10 (3), Mihajlov, M. Savkovi}, T. Savkovi}, Melinda I{panovi} 1, ^onti 3 (1), Kne`evi} 2, Dragoslavac 3, Pocik 1, Tokovi}, Jovica. TEMERIN: Stankovi} (10 odbrana, sedmerac), Ivanov 1, B. Mari~i}, Kqaji} 2, Mati} 1, Obradovi}, Vukoli} 3 (2), Nikoli} 4, Blanu{a, Pavlov 5 (4), M. Mari~i}, Mora~a 3, Ostoji} 3, Ze~evi}. Rukometa{ice Lehela u neizvesnoj utakmici uspele su da savladaju ekipu Temerina i tako jo{ jednom doka`u da imaju kvalitet za ovaj rang takmi~ewa. Doma}i tim imao je konstantno vo|stvo, a u nastavku go{}e su u 49. minutu preokrenule rezultat na 20:18. Ali, zahvaquju}i Babu{kovoj i efikasnoj Moniki I{panovi} doma}i tim u 53. minutu ponovo sti`e do vo|stva i rutinskom igrom i do pobede. N. J.

Rukometa{ice crwanske Mladosti lako su savladale mladu ekipu Jedinstva iz Ka~areva. Razlika u klasi je bila o~igledna, a u sastavu Mladosti istakle su se Tomi}eva i Vojvodi}eva sa po 10 pogodaka. U pora`enoj ekipi golmani su branili sjajno i spre~ili jo{ te`i poraz. M. S.

Spartak - Halas Jo`ef 21:26 (13:14) KA^AREVO: Hala sportova, gledalaca 100, sudije: Marijanovi} i Milinovi} (Zrewanin). Sedmerci: Spartak 10 (3), Halas Jo`ef 7 (4), iskqu~ewa: Spartak 8, a Halas Jo`ef 6 minuta. SPARTAK: A}imov, Radosavqevi}, Vida~ 4 (1), Carevi} 1, Holer 1 (1), Jovanovi} 2, Helnerajner, Mini} 1, Caki} 4 (1), Pej~inovi}, Sekere{ 5, Kosti} 3. HALAS JO@EF: Kri`an, Vuleti}, Karanovi}, Ahac 5, Fajka 3, Seke 2 (2), Ereg 3, Rako{, Latak, Irmewi 2 (2), [terbik, Gelen~er 11. Zaslu`ena pobeda rukometa{ica iz Ade, presudio je kvalitet. Iskusna Gelen~er se nada-

Bo{kovi} 4 (1), Grahovac 2, Mi{kovi} 2 (1). HAJDUK (^): Gere, P. Vujkov 4, Risti} 7, Vidakovi}, Kara} 3, N. Vujkov 1, Bundalo 9 (1), Labus 3, Mili}ev, M. Vujkov 6, Tertei. Rukometa{i novosadskog Radni~kog savladali su Hajduk iz ^uruga 37:33 i ostali u vrhu drugoliga{kog severa. Prvo poluvreme proteklo je u izjedna~enoj igri, a tek pred kraj tog dela susreta, nakon nekoliko brzih kontri, doma}ini su uspeli su da se rezultatski odlepe i na odmor odu sa tri gola prednosti. U nastavku Novosa|ani su uspe{no odr`avali ste~enu prednost, mada su gosti bili u prilici da uhvate prikqu~ak, me|utim, u tim momentima po pravili su ~inili gre{ke. D. S.

Radni~ki ([) - Jabuka 24:25 (9:12) [ID: Sportska hala, gledalaca 150, sudije: Perendija i Bora (Nova Pazova). Sedmerci: Radni~ki 5 (3), Jabuka -, iskqu~ewa: Radni~ki 4,Jabuka 12 minuta. RADNI^KI: Mati}, N. Jovi} 3, Hrubik 1, D. Maukovi} 5, Pernar 3, Jankovi}, M. Jovi} 1, Trifkovi} 8, Grbatani} 1, Barunovi}, Goli} 2, [alov, Mihaqevi}. JABUKA: Stojkovski, Kali~i} 4, Grujevski 6, Pavi} 3, Kosti} 6, Mir~evski 4, V. Groza, Ko~ovi}, ]osi} 2, Rajkovi}, M. Groza. [i|ani su lepo krenuli i poveli sa 4:1, a onda je veoma korektna ekipa iz Jabuke preuzela inicijativu i rutinskom igrom do{la do ~iste pobede. M. ]ur~i}

Gradnulica - Apatin 31:24 (16:12) ZREWANIN: Hala sportova Medison, gledalaca 100, sudije: Savi} (Ka}) i Bogdanovi} (Novi Sad). Sedmerci: Gradnulica 6 (6), Apatin 1 (1), iskqu~ewa: Gradnulica 10, Apatin 2 minuta. GRADNULICA: Ili} (8 odbrana), Creki} 4, Do{en 1, Radovanovi}, Gligi} 9 (4), Bjelica 3, @ivanov 2, Tavri}, Joki} 4 (2), Reqin 2, Matanovi} 1 (1), Le~i} (15 odbrana), Doko 4, Nikoli}. APATIN: Vasi}, Ivani{evi} 3, Mari}, Stankovi}, Horti, Klec 2, Palevi}, Bogojevi} (17 odbrana), Oreg, Medi} 4 (1), Bai} 13, Dein 2, ]iri}. Rukometa{i Gradnulice nisu dozvolili gostima iz Apatina da ne{to vi{e urade u susretu koji je obele`io fantasti~ni golman Velibor Le~i} i Branko Gligi}, pa su Zrewaninci, ispostavilo se, lako do{li do bodova. N. Jowev

Prva vojvo|. liga (m)

DRUGA @ENSKA LIGA – SEVER

Mladost - Jedinstvo (K) 31:19 (19:9)

RUKOMET

Goleada u @abqu @ABAQ: Sportska hala, gledalaca oko 200, sudije: Bakmaz i Radakovi} (Novi Sad). Sedmerci: @SK 6 (4), Sombor 3 (2), iskqu~ewa: @SK 2, Sombor 4 minuta. @SK: Matijevi}, Kezija 2, Bosni} 4, Nenad 10, Popovi} 9, Milutinovi} 5, Malivuk 5, A. Markovi} 2, Maqkovi} 4, Lugowa, Mijatovi} 1, Dobrkovi} 7, B. Markovi} 1, Mi}anovi}. SOMBOR: Bubalo, Popovi}, Penze{ 3, Nikoli} 3, Kandi} 1, Besla} 1, I. Arbutina 3, [trangari}, N. Arbutina 2, Gugleta 5, Markez 11, Urukalo 1, Trbojevi}. U egzibicionoj igri rukometa{i iz @abqa su do nogu potukli mladi sastav iz Sombora. Samo u prvom delu gosti su donekle uspevali da pariraju razigranom doma}inu, da bi u nastavku prosto razneli rivala postigav{i ukupno ~ak 50 golovao. P. Bundalo

vala golova (11) sigurna i [terbikova na golu. Kod uslovno re~eno doma}ina Spartaka ni sedmerac nije gol (od 10 poku{aja - 3). S. Miti}

Ravangrad - Vojvodina (P) 17:30 (8:16) SOMBOR: Gradska hala Mostonga, gledalaca 100, sudije: Vi{ekruna i ]irkovi} (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Ravangrad -, Vojvodina 5 (4), iskqu~ewa: Ravangrad 6, Vojvodina 8 minuta. RAVANGRAD: Peji} 3, Goli} 1, Bewak 3, Sigura 1, Tomasovi} 6, Kozlina 2, M. Skoru}ak, [ar~anski 1, Zeli}, Kova~i}, A. Skoru}ak, Bandobranski. VOJVODINA: Kablar, Pudar 1, Markovi} 4, M. Jovanovi} 5 (4), Panti} 4, Vukadinovi}, Bla`i}, Todorovi} 5, Blanu{a, J. Jovanovi} 2, @igi} 1, Stanivukovi} 1, Beqi} 8. Mlada ekipa Ravangrada nije mogla ravnopravno da nosi sa mnogo iskusnijim go{}ama iz Petrovaradina. Ekipa Vojvodine igrala je taman onoliko koliko joj je trebalo za ubedqivu pobedu ka`wavaju}i svaku gre{ku neiskusnih Somborki. M. J.

23

utorak27.oktobar2009.

Kqaji}evo - Kikinda 35:21 Radni~ki - Dalmatinac 36:23 Obili} - Mladost TSK 32:22 Dolovo - Jedin. (NB) odlo`eno Grafi~ar - Slavija 22:16 Tarket - Sivac 69 36:27 Putinci - Mladost(O) 33:24 Potisje – Jedins. (K) odlo`eno 1. Jedinstvo (K)9 2. Radni~ki (JT)10 3. Potisje 9 4. Tarket 10 5. Grafi~ar 10 6. Putinci 10 7. Dalmatinac 9 8. Sivac 69 10 9. Obili} 10 10. Jedin. (NB) 9 11. Kqaji}evo 10 12. Dolovo 9 13. Kikinda 10 14. Slavija 10 15. Mladost (O) 9 16. Mladost TSK10

9 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0

0 2 2 3 3 4 3 5 5 4 5 5 7 7 9 10

294:227 18 279:268 15 268:205 14 336:282 14 237:226 13 299:264 12 257:262 12 309:282 10 260:284 10 252:246 9 287:282 9 259:289 7 230:278 6 237:269 5 224:271 0 253:346 0

Prva vojvo|. liga (`)

Crvenka - Radni~ki Naftagas - Kikinda Jedinstvo (M) - Dolovo Jedinstvo (E) - Obili} Topola - Mileti} Rusin - Jadran L. 1. Jedinstvo (M)7 2. Kikinda 2 7 3. Jedinstvo (E)7 4. Dolovo 7 5. Crvenka 7 6. Naftagas 7 7. Rusin 7 8. Jadran L. 7 9. Mileti} 7 10. Obili} 7 11. Topola 7 12. Radni~ki 7

6 6 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0

1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 4 6

27:21 19:27 26:19 23:15 22:22 30:29

209:154 12 176:134 12 178:143 10 156:145 10 181:154 8 166:174 6 173:212 6 149:160 5 164:193 5 138:147 4 171:203 4 158:200 2

Superliga (m)

Planinka – Kolubara Metaloplastika – Priboj C. zvezda - Proleter N. Crvenka – Radni~ki PKB – Naisus Smederevo - Vojvodina Jugovi} - Partizan 1. Kolubara 5 2. Vojvodina 6 3. C. zvezda 4 4. PKB 5 5. Partizan 6 6. Jugovi} 6 7. Naisus 6 8. Smederevo 6 9. Metaloplast.5 10. Planinka 6 11. Radni~ki 5 12. Priboj 6 13. Dinamo 5 14. Crvenka 5 15. Proleter 6

5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 1 0 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5

160:118 10 167:151 10 133:111 8 139:129 8 174:142 7 149:137 7 171:159 6 169:178 6 110:113 4 153:160 4 116:123 4 140:153 3 138:159 2 117:158 2 142:187 1

Superliga (`)

Zaje~ar - Dinamo Crvena zvezda – ^a~ak Radni~ki – Medicinar Naisa – Kikinda Kwaz Milo{ - Vr. Bawa Jagodina - RTB Bor nije 1. Zaje~ar 2. K. Milo{ 3. ^a~ak 4. Kikinda 5. Naisa 6. V. Bawa 7. C. zvezda 8. Jagodina 9. Medicinar 10. Radni~ki 11. Dinamo 12. RTB Bor

4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3

4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

0 1 1 1 2 1 2 3 4 3 4 3

19:26 24:17 38:25 23:22 28:27 21:22 16:16

44:17 21:27 32:30 26:29 34:33 igrano

143:89 143:124 140:129 133:102 137:122 118:110 110:114 119:116 145:165 92:117 119:166 62:107

Prva liga (m)

Po`arevac – Zlatar Zaje~ar – Jagodina BASK – Novi Pazar Crvena zvezda – Vrbas Leskovac – BSK Heba Vrawe – Napredak Mladost TSK – N. Pazova 1. Vrawe 6 2. BASK 6 3. Zaje~ar 6 4. Leskovac 6 5. Po`arevac 6 6. Vrbas 5 7. Rudar 5 8. C. zvezda 5 9. Mladost TSK6 10. N. Pazar 5 11. Jagodina 5 12. Zlatar 6 13. Napredak 4 14. N. Pazova 6 15. BSK Heba 5

5 5 5 3 4 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0

1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0

0 1 1 0 2 2 2 2 3 2 2 5 3 5 5

8 8 8 6 6 5 3 2 2 2 2 0

31:26 30:29 37:27 24:21 35:26 28:24 32:20

170:152 11 174:129 10 184:156 10 171:157 9 167:146 8 123:119 6 153:139 5 137:129 5 153:152 5 140:154 5 145:150 4 142:164 2 82:99 1 133:182 1 108:154 0

Prva liga (`)

Nopal - Maks Sport 35:29 Proleter - Metalac GM 35:33 Cepelin – Pirot 31:21 @eleznicar – Spartak 10:0 Ku~evo - Radni~ki sino} Napredak – @upa danas u 18 1. @elezni~ar 2. Proleter 3. Cepelin 4. M. sport 5. Nopal 6. Radni~ki 7. Metalac 8. Pirot 9. Ku~evo 10. @upa 11. Napredak 12. Spartak (-1)

5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4

5 4 4 4 2 2 2 2 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4

141:102 10 167:147 8 132:113 8 127:117 8 141:125 4 109:104 4 145:147 4 130:140 4 101:106 2 91:135 2 87:110 0 44:69 -1

Druga liga (m)

Proleter - Milicionar Vojput - Titel XD Radni~ki ([) - Jabuka @SK - Sombor Radni~ki (NS) - Hajduk Metalac AV - @elezni~ar Jedinstvo (BPS) - Ruma Gradnulica - Apatin 1. Vojput 7 2. @SK 7 3. Radni~ki (NS)7 4. @elezni~ar 7 5. Ruma 7 6. Milicionar 6 7. Gradnulica 6 8. Titel XD 6 9. Jabuka 6 10. Proleter 7 11. Apatin 7 12. Hajduk 7 13. Jedin. (BPS) 6 14. Sombor 7 15. Hercegovina 6 16. Metalac AV 6 17. Radni~ki ([)7

6 6 6 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 2 1 1 0

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0

1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 5 5 3 5 4 4 7

235:184 12 242:202 12 229:202 12 202:176 10 237:213 9 180:146 8 196:166 8 187:166 7 163:170 7 209:226 5 196:217 4 193:214 4 148:169 4 215:270 4 152:175 3 159:185 3 190:246 0

Druga liga (`)

Mladost (SC) - Jedinstvo Vrbas - Apatin Spartak - Halas Jo`ef Jabuka 95 - Radni~ki Pan~evo - Srem Lehel - Temerin Ravangrad - Vojvodina 1. H. Jo`ef 6 2. Vojvodina 6 3. Temerin 6 4. Lehel 6 5. Apatin 6 6. Mladost (SC)6 7. Pan~evo 6 8. Spartak 6 9. Srem 6 10. Vrbas 6 11. Radni~ki 6 12. Jabuka 95 5 13. Ravangrad 5 14. Jedinstvo 6

6 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0

0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 6

30:29 33:32 24:25 50:30 37:33 17:28 22:22 31:24

31:19 26:30 21:26 29:23 25:18 24:22 17:30

171:119 12 179:138 10 157:143 9 156:149 8 147:159 8 142:140 7 151:134 6 165:160 6 167:175 6 164:166 5 168:173 4 121:142 2 89:135 1 121:156 0


24

KULTURA

utorak27.oktobar2009.

DAN MUZEJA VOJVODINE U ZNAKU „ETNOLO[KE JESENI”

U BEOGRADSKOM ATEQEU 212

Ponovo mjuzikl „Kosa”

Beogradski "Ateqe 212" dobio je prava za izvo|ewe mjuzikla "Kosa", a premijera predstave o~ekuje se krajem januara naredne godine, rekao je upravnik tog pozori{ta Kokan Mladenovi} koji }e i re`irati mjuzikl.Nova postavka "Kose" kako je ukazao bi}e aktuelizovana fokusirawem na dana{we mlade mirotvorce i ~lanove organizacija koje prate samite Grupe G8, protestuju}i zbog ekolo{kog ugro`avawa planete. Mladenovi} je dodao da }e 22. i 23. novembra biti odr`ane audicije za u~esnike u predstavi.Prava za izvo|ewe "Kose" na sceni "Ateqea 212" obezbe|ena su zahvaquju}i podr{ci Ni{ke art fondacije (NAF) i Duvanske industrije Ni{, u sastavu kompanije Filip Moris Interne{nel. Mjuzikl "Kosa" na sceni "Ateqea 212" prvi put je bio postavqen 1969, u re`iji Mire Trailovi} i Zorana Ratkovi}a.Autori libreta tog mjuzikla Xerom Ragni i Xejms Rado tokom posete Beogradu bili su fascinirani. Za wih je ateqeovsko izvo|ewe predstave bilo najboqe posle brodvejske i londonske postavke. Glumci predstave kasnije su postali zvezde jugoslovenskog glumi{ta - Dragan Nikoli}, Mira Pei}, Mi{a Janketi}, Seka Sabli}, Nada Blam, Miodrag Andri}, Branko Mili}evi}, Gordana Mari}, Du{an Prelevi}. Kokan Mladenovi} je najavio i predstave koje bi trebalo da budu postavqene tokom sezone nazvane "Revolucija". Na velikoj sceni po~etkom decembra o~ekuje se premijera komada "Prqave ruke" @anPola Sartra, u re`iji Nikite Milivojevi}a, s Borisom Isakovi}em i Milicom Mihajlovi} u glavnim ulogama. Polovinom maja trebalo bi da bude postavqena i predstava "Plej Aleksandar Popovi}", u adaptaciji i re`iji Egona Savina.Na samom kraju sezone, po~etkom jula, na velikoj sceni je planirana praizvedba komada "Kanxe" Marka Vidojkovi}a.U Teatru u podrumu planirano je sedam premijera.

Izlo`ba dozidnica "Kad u kujni vlada red..." kustoskiwe Qiqane Trifunovi} uvod je u "Etnolo{ku jesen" Muzeja Voj-

Vladimir Mitrovi}

vodine, institucije koja je sino} obele`ila 162 godine postojawa. Otvarawe izlo`be i obele`avawe Dana Muzeja Vojvodine pratio je i izvo|a~ki program studentkiwa Filozofskog fakulteta Novog Sada, koje su obu~ene poput dama na veselim i pou~nim ru~nim radovima karakteristi~nim za seoska doma}instva kazivale zanimqive tekstove doma}eg kulturnog nasle|a. Sve~anost je poslu`ila i v.d. direktora Muzeja Vojvodine Vladimiru Mitrovi}u da se osvrne na ura|eno i na ono {to tek predstoji. - Primewuju}i koncept "totalnog dizajna i prezentacije" za "Etnolo{ku jesen" pripremilo smo izlo`bu i katalog uz mno{tvo propagandnog materijala, a pored toga do 18. decembra promovisa}emo nova vi{ejezi~na izdawa na koja smo ponosni, koncerte tradicionalne tambura{ke muzike, vezila~ki matine "Dok trepne{ - nau~i{ da veze{", i vi{e od 30 stru~nih vo|ewa po Etnolo{koj zbirci i samoj iz-

lo`bi "Kad u kujni vlada red..." - rekao je Mitrovi}, isti~u}i da je pravo mesto i vreme da se i nematerijalne stvari poput pesama, se}awa i drugih pomalo zaboravqenih elemenata kulture jednog dru{tva, tretiraju i ponude kao ravnopravni muzeolo{ki momenti. - O`ivqavawe internet prezentacije koja je trenutno veoma pose}ena, popularizovawe Muzeja Vojvodine u {kolama i drugim javnim prostorima, neke su od kqu~nih akcija koje smo sproveli u delo u prethodnom periodu. A u narednom }emo poku{ati da "napadnemo" prostor izme|u Muzeja Vojvodine i Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, kako bi kreirali jedinstven

muzejski kompleks koji bi ~inio i Arhiv Vojvodine. Od izlo`bi realizovanih u skorije vreme Vladimir Mitrovi} kao pravi proboj izdvaja postavku "Kasnoanti~ki {lemovi" Tijane Stankovi}Pe{terac, a tako|e, veoma je zadovoqan izlo`bom "Zavi~aj na Dunavu - su`ivot Srba i Nemaca u Vojvodini" koja je trenutno postavqena u Ulmu, a po~etkom slede}e godine seli se u Brisel. - S Maticom srpskom i Institutom za geografiju Prirodnomatemati~kog fakulteta u Novom Sadu pripremamo "Atlas gradova Vojvodine", {to je kapitalan projekat, a na planu me|unarodne saradwe osim sa udru`ewem Podunavskih [vaba potpisali smo protokole i ugovore i sa Arheolo{kim institutom Ruske akademije nauka, Etnografskim muzejom Slova~ke, sa partnerskim gradskim, pokrajinskim i istorijskim muzejima u Trstu, Gracu, Rijeci, Zagrebu, Qubqani,

S otvarawa izlo`be dozidnica u Muzeju Vojvodine

Novinarstvo i kwi`evnost u stalnom pro`imawu i de~ak”, “Za moju malu”, “^ovek i `ena”, ”Prava porodica”, “Na{e nezaboravqene pri~e”, ”Moja omiqena supruga” i posledwi pod nazivom “Novi po~etak”, koji je ugledao svetlost dana 6. avgusta u Srbiji, pre no

vinarstvo uticalo na wegov kwi`evni rad. - Novinarstvo i pisawe kwiga u velikoj meri uti~u jedno na drugo – rekao je Toni Parsons.Rade}i kao novinar nau~io sam da po{tujem rokove i znam da je

Toni Parsons i prevodilac Nenad Dropuli} ju~e u Karlova~koj gimnaziji

|acima {kole i qubiteqima pisane re~i govorio o tome za{to je postao pisac i kako stvara kwi`evna dela. Srpsko ~itala{tvo imalo je priliku da se susretne sa romanima ovog pisca u izdawu “Lagune”, koja je objavila wegov prvenac „^ovek

NAGRADA „STEVAN SREMAC”

I se}awa su za izlo`be

BRITANSKI PISAC TONI PARSONS U KARLOVA^KOJ GIMNAZIJI

Poznati britanski kwi`evnik i novinar Toni Parsons, ~iji je prvi roman” ^ovek i de~ak” prodat u tira`u od 750.000 primeraka, posetio je ju~e najstariju srpsku gimnaziju u Sremskim Karlovcima, gde je

DNEVNIK

{to je iza{ao iz {tampe u Londonu. Pre predavawa gimnazijalcima, Parsons je odgovarao na pitawa novinara, koje je izme|u ostalog zanimalo, s obzirom da je karijeru po~eo kao `urnalista i to kao muzi~ki kriti~ar, da li je i koliko no-

Foto: Z. Milosavqevi}

u novinarstvu nemogu}e ~ekati da te nadahnu}e pogodi kao grom kao {to je to slu~aj kod nekih pisaca. Veliki doga|aji kao smrt princeze Dajane ili ru{ewe “bliznakiwa” u Wujorku zahtevaju da reaguje{ i pi{e{ odmah. Novinarski na~in

rada primewujem u stvarawu romana, a s druge strane kwi`evni rad produbquje moja novinarska dela. Govore}i o svom stvarala{tvu, Parsons je istakao da inspiraciju za romane pronalazi u sopstvenom `ivotu, sve po~iwe i zavr{ava sopstvenim iskustvom, mada, dodao je, treba crpsti i tu}a iskustva. Za najnoviji roman “Novi po~etak” u kom se glavnom junaku Xorxu Bejliju, ~oveku sredwe generacije `ivot mewa iz korena od trenutka kada do`ivi sr~ani udar i kada mu presa|uju srce devetnaestogodi{waka, ideju je na{ao u pri~ama o preobra`aju, koje, kako ka`e, name}u veoma duboka i va`na pitawa o na~inu na koji `ivimo na{e `ivote. Tema kojom se Parsons bavi u romanu “Novi po~etak” bila je razlog za wegov susret u Beogradu sa ministrom zdravqa Tomicom Milosavqevi}em, pri ~emu je engleski pisac podr`ao akciju koju ministarstvo zdravqa vodi pod nazivom “Produ`i `ivot” sa namerom da probudi i podigne svest kod nas o zave{tawu organa. Parsons je u Karlova~koj gimnaziji rekao da bi podr`ao i druge akcije u Srbiji. - Srbija koju ja poznajem nije ona koju zna ve}i deo zapadnih zemaqa – kazao je on. – Slika Srbije u zapadnom svetu je zastarela i staromodna i `ao mi je {to i drugi poput mene ne dolaze u ovu zemqu kako bi je upoznali. Z. Milosavqevi}

Mariboru i Ke~kemetu - ka`e Mitrovi}. Kada je re~ o zgradi biv{eg Muzeja revolucije, koja je jednim delom ustupqena Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, v. d. direktora Muzeja Vojvodine smatra da je re~ o nastavqawu tradicije u okviru koje su u posledwih pola veka uz pomo} Muzeja Vojvodine nastajali Prirodwa~ki muzej, Pokrajinski zavod za za{titu spomenika kulture, Muzej grada Novog Sada i Pozori{ni muzej Vojvodine. Mitrovi} planira da zajedno sa MSUV poka`u i doka`u da su klasi~na muzeologija i savremena umetnost kompatibilne i da se moraju ukr{tati i pro`imati kako bi se negovale duhovne vrednosti. Saradwa s MSUV }e uskoro uroditi prvim zajedni~kim nastupom - izlo`bom slika savremenih srpskih slikara iz fonda Muzeja Vojvodine, koja je proistekla je iz potrebe za oboga}ivawem i oplemewivawem vojvo|anske muzejske secene. I. Buri}

Foto: B. Lu~i}

Dobitnik Aleksandar Gatalica

Beogradski pisac Aleksandar Gatalica dobitnik je nagrade "Stevan Sremac" za roman "Nevidqivi" u izdawu Zavoda za uxbenike, saop{teno je u Ni{kom kulturnom centru. Odluku o nagradi doneo je `iri u sastavu Stojan \or|i}, predsednik, Sne`ana Milosavqevi}Mili} i Mileta A}imovi} Ivkov, ~lanovi, ve}inom glasova, re~eno je prilikom saop{tavawa odluke o nagradi. Nagrada se dodequje za najuspe{niji roman ili kwigu pri~a objavqenu u pro{loj godini, prema oceni `irija, a sastoji se od plakete i nov~anog iznosa. Nagrada "Stevan Sremac", koja se dodequje {esti put, bi}e uru~ena Gatalici 11. novembra. Gatalica je za stvarala{tvo ve} dobio dve nagrade - "Milo{ Crwanski"1993. godine za roman "Linija `ivota" i "Ivo Andri}" 1999. za kwigu pripovedaka "Vek".

„Ba{ta, pepeo” na japanskom Japanska izdava~ka ku}a "Kavade {obo", koju ure|uje poznati pisac Nacuki Ikezava, nedavno je objavila prevod kwige Danila Ki{a "Ba{ta, pepeo", saop{tila je prevodilac i pesnik Kajoko Jamasaki. Ki{ova kwiga objavqena je u okviru edicije "Sabrana dela svetske kwi`evnosti" i ovo je wegovo ~etvrto delo, posle "Ranih jada", "Enciklopedije mrtvih" i "Pe{~anika", koje je prevedeno na japanski jezik. Srpska kwi`evnost predstavqena je u Japanu i u okviru antologije svetske poezije pod nazivom "Bela dojka, crna dojka - 72 pesme o qubavi" u okviru koje su se na{li stihovi Mom~ila Nastasijevi}a, Milo{a Crwanskog, Stevana Rai~kovi}a, Vojislava Karanovi}a, Desanke Maksimovi}, a u prevodu Jamasakijeve. Ovu antologiju priredio je svetski poznati pesnik [unatato Tanikava, a objavila je izdava~ka ku}a "[uei{a".

VOJVO\ANSKE MAWINE NA BEOGRADSKOM SAJMU KWIGA

Raznolika kulturna ponuda Kao i prethodnih godina pokrajinski Sekretarijat za kulturu i Sekretarijat za propise, upravu i nacionalne mawine, zajedni~ki predstavqaju izdava~ku delatnost vojvo|anskih mawinskih zajednica na Me|unarodnom sajmu kwiga u Beogradu. Sem izdava~a kojima je to primarna delatnost, mo}i }e da se vide brojne publikacije umetni~kih fondacija, muzeja, zavoda za za{titu spomenika kulture, Zavoda za kulturu Vojvodine i drugih. Kako re~e koordinatorka ove sajamske prezentacije Ileana Ursu, prvi put ove godine bi}e predstavqene dve kwige o Cincarima, izlo`ba o `ivotu ove mawinske grupe, ~iji pripadnici `ive uglavnom u ju`nom Banatu. Izdava~ kwiga je Udru`ewe Cincara iz Pan~eva, a nastupi}e i pesnici na wihovom materwem jeziku. Glavna sajamska tema na {tandu vojvo|anskih mawina bi}e kwi`evni ~asopisi, kao mesta gde se odvija pravi kwi`evni `ivot. Bi}e re~i o najstarijem `ivom kwi`evnom ~asopisu na ma|arskom jeziku koji neprekidno izlazi 75 godinato je novosadski “Hid”(’Most). Zanimqivo je da je takva publikacija opstala u dijaspori a ne u mati~noj zemqi. Tako|e }e biti izlo`ene kwige na ma|arskom Izdava~kog zavoda “Forum”. Uz publikacije dru{tava za jezike i kwi`evnosti nacionalnih mawina, govori}e se o ~asopisima “Lumina” (na ru-

munskom), “[vetlost”(na rusinskom) “Novi `ivot” (na slova~kom) i o “Hrvatskoj rije~i”. Zakazana je promocija drugog toma kwige “Rusini od 1745. do 2005.”, koja je iza{la na rusinskom, srpskom i engleskom jeziku. Tu je i “Antologija rusinske poezije” u prepevu na srpski jezik. Muzej iz Vr{ca predstavi}e se monografijom o Paji Jova-

Nagrada „Dositej Obradovi}” Gaboru ^orda{u Nagrada"Dositej Obradovi}" koja se dodequje tre}i put za poseban doprinos prevo|ewu kwi`evnog stvarala{tva i predstavqawe kulture Srbije, bi}e uru~ena danas Gaboru ^orda{u, vlasniku izdava~ke ku}e "Jelenkor" iz Pe~uja (Ma|arska), saop{tila je Zadu`bina Dositej Obradovi}. novi}u, a Muzej savremene umetnosti “Evropskim kontekstima umetnosti 20. veka u Vojvodini”. Ileana Ursu ka`e da je plan ova dva sekretarijata da se od naredne godine krene na regionalne sajmove kwiga u Bukure{tu, Budimpe{ti, Zagrebu. Na tim mestima me|unarodnih kwi`evnih susretawa, uz reprezente izdava~ke delatnosti iz Pokrajine, promovisala bi se kultura i kulturni `ivot u Vojvodini. R. Lotina


SVET

DNEVNIK

utorak27.oktobar2009.

IVICA DA^I] PO^EO POSETU IZRAELU

UKRATKO

Sporazum o policijskoj saradwi dveju zemaqa

Velike poplave u Gr~koj ATINA: Jedna osoba je poginula, a jedna je nestala u poplavama posle obilnih ki{a u Gr~koj tokom vikenda, javqaju mediji. Obalska stra`a na{la je telo 41-godi{weg ~oveka koji se utopio kada je vetar prevrnuo wegov ~amac u blizini luke Volos u centralnoj Gr~koj. Jo{ jedan ~ovek je nestao kada je reka odnela wegov automobil u severnoj Gr~koj, ina~e najte`e pogo|enoj nevremenom, oko 400 kilometara severno od Atine, preneo je „Va{ington post“. Vatrogasci su uspeli da spasu desetoro qudi zarobqenih u ku}ama u severnoj i centralnoj Gr~koj, ali imawima, usevima i infrastrukturi naneta je velika {teta.

TEL AVIV: Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} po~eo jeju~e trodnevnu posetu Izraelu tokom koje }e razgovarati sa zvani~nicima iz oblasti unutra{wih poslova i javne bezbednosti i potpisati sporazum o policijskoj saradwi. Da~i} je prvog dana posetio kompaniju „Motorola“ u Tel Avivu sa kojom, kako je istakao, MUP Srbije u posledwih {est godina ima ugovor o strate{koj saradwi. „Za MUP je veoma bitna saradwa sa „Motorolom“ zbog razvoja telekomunikacionog sistema i tetra-sistema, ~iji }e zavr{etak biti od interesa za ~itav bezbednosni si-

Studentski protesti BE^: Studenti u Austriji ve} skoro nedequ dana protestuju zbog uslova studirawa i reformi koje prate primenu Bolowske deklaracije. Na Univerzitetu u Be~u, studenti su se ju~e, peti dan zaredom, okupili na mirnim protestima da bi skrenuli pa`wu na pretrpane u~ionice i svoje zahteve za vi{e uticaja na na~in vo|ewa visoko{kolskih ustanova. Sli~ni protesti po~eli su u utorak na Akademiji lepih umetnosti u Be~u gde su sva predavawa otkazana. Studenti su odbili da razgovaraju o ponovnom uvo|ewu {kolarine za gra|ane Austrije i drugih zemaqa Evropske unije, tra`e da se ukinu i {kolarine za strance i one koji dugo studiraju, a protive se i reformama u okviru Bolowskog procesa. (Beta-AP)

Al Fajed za predsednika? LONDON: Vlasnik lanca robnih ku}a „Herods“ Mohamed al Fajed, izjavio je listu „Sandej tajms“ da je spreman da postane prvi predsednik nezavisne [kotske. Egipatski tajkun koji poseduje imawe u [kotskoj, kazao je da podr`ava odvajawe [kota od „Engleza i wihovih u`asnih politi~ara“. Osamdesetogodi{wi biznismen, kome vlasti u Londonu odbijaju da daju britansko dr`avqanstvo, nada se da }e dobiti {kotski paso{ ukoliko bi eventualni referendum o nezavisnosti [kotske, za koji se zala`e [kotska nacionalna partija, doveo do secesije i progla{ewa nezavisne republike. „Vi [koti previ{e dugo `ivite u komi“, poru~io je otac Dodija al Fajeda, qubavnika princeze Dajane koji je zajedno s wom poginuo u saobra}ajnoj nesre}i 1997. (Tanjug)

stem Srbije“, rekao je Da~i} izve{ta~u Bete u Tel Avivu. Da~i} je rekao da je ciq posete potpisivawe sporazuma o policijskoj saradwi MUP-a Srbije i Ministarstva javne bezbednosti Izraela koji se odnosi, izme|u ostalog, na borbu protiv terorizma, reagovawe u vanrednim situacijama i grani~nu policiju. U kompaniji Motorola ministru Da~i}u predstavqena su najnovija tehnolo{ka dostignu}a u opremi za policijske snage. Da~i} je rekao da }e u Izraelu razgovarati sa ministrom unutra{wih poslova Elijem Ji-

Ivica Da~i}

{aijem, ministrom javne bezbednosti Jicakom Aharonovi~em, kao i ministrom spoqnih poslova Avigdorom Libermanom. (Beta)

O^EKIVAWA ^E[KOG PREMIJERA JANA FI[ERA

Klausov dodatak prolazi na samitu PRAG: ^e{ki premijer Jan poveqi milioni Nemaca deporFi{er izjavio je ju~e u Pragu tovanih iz ^ehoslova~ke nakon da su stvoreni svi preduslovi da Drugog svetskog rata mogli predodatak Lisabonskom ugovoru ko evropskih sudova da uspe{no pro|e na samitu {efova Evroptra`e od{tetu za konfiskovanu ske unije krajem meseca i da }e imovinu. S obzirom na to da se ^e{ka mo}i da zavr{i ratifikaciju sporazuma do kraja godine. Vlada traga za formulacijom koja bi bila prihvatqiva i ~e{kom predsedniku Vaclavu Klausu i ~lanicama EU, u saradwi sa samim predsednikom i [vedskom kao predsedavaju}om zemqom Unije, naglasio je Fi{er. ^e{ki predsednik neo~ekivano je 8. oktobra postavio ultimatum u zamenu za potpisivawe Lisabonskog ugovora koji su proletos usvojila oba doma ~e{kog Jan Fi{er parlamenta i tako okon~a ratipravni osnov za deportacije sufikaciju u ^e{koj, kao posleddetskih Nemaca, dekreti ratnog woj zemqi EU. Klaus insistira i poratnog ~ehoslova~kog predda ^e{ka bude izuzeta iz primesednika Edvarde Bene{a odnosi ne Poveqe osnovnih prava koja i na deo slova~kih Ma|ara, mije deo Lisabonskog ugovora, jer nistar inostranih poslova te se pla{i da bi zahvaquju}i toj zemqe Peter Bala` izjavio je

ju~e neo~ekivano za ma|arske medije da }e se wegova zemqa usprotiviti „Klausovom dodatku“. „Klaus `eli da blokira Lisabonski ugovor po svaku cenu. To {to koristi tako osetqive teme kao {to su Bene{ovi dekreti mo`e da otvori pitawa koja nisu ni u ~ijem interesu“, kazao je Bala`, prenose ~e{ki i slova~ki mediji. ^e{ka vlada smatra da uskoro ni{ta ne}e stajati na putu Lisabonskom ugovoru i s optimizmom o~ekuje i sutra{we zasedawe Ustavnog suda. Na osnovu `albe grupe 17 konzervativnih „Klausovih senatora“ sud treba da odlu~i da li je Lisabonski ugovor u skladu sa ~e{kim Ustavom. “Sutra }emo saznati termin kada }e sud doneti kona~nu odluku“, kazao je Fi{er, ali nije `eleo da naga|a da li bi to drugo i zavr{no ro~i{te moglo da bude pre samita {efova dr`ava i vlada ~lanica EU 29. i 30. oktobra u Briselu. (Beta)

AVGANISTAN

Poginulo 14 Amerikanaca KABUL: Najmawe 11 ameri~kih vojnika i troje ameri~kih civila poginulo je u dve odvojene helikopterske nesre}e u Avganistanu, saop{tile su koalicione snage u toj zemqi. Sedam vojnika i troje civila iz SAD poginuli su kada se na zapadu Avganistana sru{io helikopter NATO-a. To se dogodilo posle okon~ane operacije protiv pobuwenika, tokom koje je ubijeno 12 talibana. U nesre}i, ~iji uzroci jo{ nisu poznati, povre|eno je 11 ameri~kih vojnika, 14 avgani-

stanskih i jedan ameri~ki civil, preneo je Rojters. Prethodno su u sudaru dva helikoptera na jugu Avganistana poginula ~etiri ameri~ka vojnika, a dva su povre|ena. Kako su saop{tile koalicione snage u Avganistanu, u toku je istraga, a iskqu~ena je mogu}nost da se nesre}a dogodila zbog neprijateqske vatre. Ove godine je poginulo najvi{e pripadnika me|unarodnih snaga u Avganistanu od svrgavawa talibanskog re`ima 2001. godine.

25

EKS-JU

Prekretnica u odnosima Slovenije i Hrvatske ZAGREB: Slovena~ki premijer Borut Pahor izjavio je ju~e u Zagrebu da su odnosi izme|u Hrvatske i Slovenije na prekretnici posle koje }e biti jasno da li su to dve susedne prijateqske zemqe ili dva suseda u sukobu. Nakon u~e{}a na Hrvatsko-slovena~kom privrednom forumu na kojem je bila i hrvatska premijerka Jadranka Kosor, Pahor je novinarima kazao da je pad hrvatsko-slovena~ke privredne saradwe delimi~no izazvan i politi~kim problemima koje treba {to pre re{iti.

„Sad smo u prelomnom trenutku - ili }e se obe politike, hrvatska i slovena~ka, obe dr`ave i oba naroda odlu~iti pre svega za me|usobne interese ili }e i daqe isticati samo ono {to ih razlikuje“, kazao je Pahor. Slovena~ki premijer `eli da uveri hrvatsku premijerku da {to pre prihvati arbitra`u o spornim delovima slovena~kohrvatske granice, te da dokument o arbitra`i koji su wih dvoje nedavno potpisali, postane javan. (Beta)

Optu`nica za ubistvo Pukani}a ZAGREB: Protiv Roberta Matani}a, Luke Matani}a, Amira Mafalanija, @eqka Milovanovi}a, Bojana Guduri}a i Slobodana \urovi}a u Zagrebu je podignuta je optu`nica zbog ubistva novinara i izdava~a Ive Pukani}a i wegovog saradnika Nike Frawi}a, u oktobru pro{le godine.Oni su optu`eni da su, kao pripadnici zlo~ina~ke organizacije, iz koristoqubqa usmrtili Pukani}a i Frawi}a i eksplozijom izazvali opasnost za `ivot qudi i imovinu i uzrokovali imovinsku {tetu velikih razmera, naveo je na internet stranici Ured za suzbijawe

korupcije i organizovanog kriminala (USKOK). Nakon {to je u prvoj polovini pro{le godine u Srbiji Sreten Joci}, zvani Joca Amsterdam, organizovao zlo~ina~ku organizaciju za izvr{ewe te{kih krivi~nih dela u Srbiji i zemqama u okru`ewu, \urovi} je, kao ~lan zlo~ina~ke organizacije, po wegovom nare|ewu, za iznos od milion i po evra, organizovao u Hrvatskoj ubistvo Pukani}a, naveo je USKOK. Optu`nica ima oko 30.000 strana, a podignuta je godinu dana nakon ubistva koje je 23. oktobra izvr{ena u Zagrebu.

Ponovo o Butmirskoj inicijativi LUKSEMBURG: [efovi diplomatija Evropske unije razmotri}e danas u Luksemburgu ima li izgleda da „Butmirska inicijativa“ za Bosnu i Hercegovinu kroz ja~e anga`ovawe tamo{wih vo|a donese opipqivije plodove, uprkos dosada{wem zastoju. To su agenciji Beta preneli izvori u Savetu ministara EU, naglasiv{i da }e {efove diplomatija Unije o tome izvestiti predsedavaju}i, {vedski ministar inostranih poslova Karl Bilt i evropski komesar Oli Ren.

Me|u ~lanicama EU i daqe preovladava stav da bi sami politi~ke vo|e i ~elnici vlasti u BiH trebalo da se nagode oko toga {ta je prihvatqivo kao „minimalni zajedni~ki imeniteq“ ustavnih promena i reformi koje bi omogu}ile pridru`ivawe te zemqe Evropskoj uniji i NATO. Bosni i Hercegovini se, prema izvorima EU, konkretno pru`a mogu}nost da, ukoliko se postigne takav dogovor, ubrza sprovo|ewe uslova za ukidawe viza Unije za dr`avqane BiH od 1. jula 2010.

Me|unarodni sud o Prevlaci PODGORICA: Crna Gora i Hrvatska }e uskoro Me|unarodnom sudu u Hagu predati dokumentaciju u vezi sa re{avawem grani~nog pitawa na poluostrvu Prevlaka kod Herceg Novog. Hrvatski ambasador u Podgorici Petar Tur~inovi}, kako su preneli podgori~ki mediji, objasnio je da }e tim dokumentom dve dr`ave na Me|unarodni sud u Hagu preneti pravo da donese odluku o Prevlaci. Tur~inovi} je pozitivno ocenio dosada{wu saradwu Crne Gore i Hrvatske u vezi sa Prevlakom.

List „Pobjeda“ ju~e je preneo informacije iz Ministarstva inostranih poslova Crne Gore prema kojima se na re{avawu pitawa Prevlake „ozbiqno radi“. Na Prevlaci, prema ranijem dogovoru Hrvatske i biv{e Savezne Republike Jugoslavije, vlada poseban re`im upravqawa koji }e ostati do kona~nog re{ewa. Premijeri Crne Gore i Hrvatske, Milo \ukanovi} i Ivo Sanader, ranije su se dogovorili da se definitivno re{ewe za Prevlaku prepusti Me|unarodnom sudu u Hagu. (Beta)

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI KRAQ ABDULAH Saudijski kraq Abdulah odustao je od kazne bi~evawem novinarki Rozani al-Jami. Kraq je ju~e naredio da se odustane od kazne bi~evawem koja je novinarki odre|ena zbog pripreme emisije u kojoj je jedan Saudijac otvoreno govorio o seksu, kao i reklamirawa jednog seg menta te emisije na itnernetu.

[ON PEN Holivudski glumac [on Pen otputovao je pro{log vikenda na Kubu gde }e se mo`da susresti sa biv{im predsednikom te zemqe i vo|om kubanske revolucije Fidelom Kastrom. Glumac je na Kubu otputovao kao novinar, jer pi{e ~lanak o ameri~ko-kubanskim odnosima od dolaska Baraka Obame na mesto predsednika SAD. Pen se odlu~io da ne snima i posveti se drugim aktivnostima.

DEJVID MILIBAND Pro{irewe Evropske unije predstavqalo je va`an podsticaj demokratiji u nekada{wim diktaturama i treba prihvatiti `equ Turske, Ukrajine i dr`ava zapadnog Balkana da se na|u u EU, ocenio je {ef britanske diplomatije Dejvid Miliband. EU mora da preuzme ve}u odgovornost i poka`e da je u stawu da bude i strate{ki i ozbiqan partner.

Ruski funkcioneri op~iweni skupim satovima MOSKVA: Visoki zvani~nici Rusije, od zamenika gradona~elnika Moskve do {efa dr`ave, ne odolevaju luksuznim ru~nim satovima od kojih neki vrede i po vi{e stotina hiqada dolara, objavquje danas dnevnik „Vedomosti“. „Primetili smo da u na{im arhivama imamo masu fotografija funkcionera sa satovima pa smo odlu~ili da pi{emo na tu temu“, naveli su novinari tog lista. ^e~enski predsednik Ramzan Kadirov na ruci ima sat marke „bove flerije“ ~ija je cena 300.000 dolara. Taj luksuz je umalo doveo do propasti Kadirova koji godi{we prima 100.000 dolara i koji poseduje automobil marke „lada“ i stan od 36 kvadrata u Groznom. Ipak, Kadirov nije politi~ar koji u Rusiji najvi{e tro{i na skupocene satove - titula najve}eg rasipnika pripala je zameni-

Vladimir Putin me|u najskromnijima

ku gradona~elnika Moskve Vladimiru Resinu, ~iji sat „devit lapresigrand komplikasion“ ko{ta 1,03 miliona dolara. Ni direktori velikih kompanija ne {tede kada je re~ o satovima - ~elnik Gasproma Aleksej Miler ima „brege“ vredan 112.100 dolara, dok „patek filip“ ~iji je vlasnik direktor banke VTB Andrej Kostin vredi 240.800 dolara, navodi list „Vedomosti“. Predsednik Rusije Dmitrij Medvedev, koji je me|u svoje prioritete uvrstio borbu protiv korupcije, poseduje „brege klasik mun fejz“ ~ija je cena skromnija - 32.200 dolara. Naj{tedqiviji je ruski premijer Vladimir Putin koji nosi ili „aj-dabqu-si pajlot’s vo~ mark 15“ od 3.400 dolara ili „blanpen leman akvalang grand dat“ od 10.500 dolara. (Beta-AFP)


26

utorak27.oktobar2009.

OGLASI

DNEVNIK

^ASOVI matematike i fizike za sve uzraste. Profesorica. Telefon 021/530-088. 86599

IZDAJEM nov, nename{ten, jednoiposoban konforan stan, kod Futo{ke pijace. Telefon 069/2824-222. 86675 IZDAJEM garsoweru 27m2, kod Sajma. Telefon 063/582-757. 87171 IZDAJEM trosoban name{ten stan ul. novosadskog sajma 27. Telefon 062/872-4843. 87820

PRODAJEM jednosoban stan 34m2, useqiv za 15 dana, bez posrednika, uliva Bra}e Ribnikar. Telefon 062/8372971. 87611

PRODAJEM 4.5 jutra zemqe u ^erevi}u. Telefoni: 876-362, 064/13-82-150. 87334

KADE, plastificirawe o{te}enih, nema~kim materijalom, glazura, visoki sjaj, krpqewe probu{enih, za{tita fugni. Ra~un + garancija. Telefoni: 639-6645, 420-183, 063/821-98-56. 85169 MA[INSKO ODGU[EWE i snimawe IC kamerom kanalizacionih cevi i sve vodoinstalaterske usluge. Garancija. Non-stop. Telefon 6393-737, 064/160-47-25. 87323


OGLASI z ^ITUQE

DNEVNIK TAPACIRAWE, restauracija i lakirawe svih vrsta name{taja, prevoz besplatan. Telefon 060/38-999-44. 87164 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti. Odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, radimo i na selu. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 87144

Posledwi pozdrav baki i kom{inici koja nas je ostavila bez pozdrava

Posledwi pozdrav sestri i tetki

dragoj

27

utorak27.oktobar2009.

Hvala ti draga bako za sve {to si u~inila za nas.

Srcem prepunim tuge i bola javqamo da je na{a draga

Anica Simin FARMA iz Stepanovi}eva prodaje: 1) sviwske polutke, 2) tovne pili}e i 3) sve`a jaja. Ku}na dostava, povoqno. Telefon 021/717-058, 063/521559, 063/539-051. 87128

ro|ena Borovi} - Ri`wak 1927. g.

Anica Simin

Anici Simin

Evici Koledar

od kom{ija Bi~an: Ivice, Sawe i Slobodanke.

od porodice Kova~evi}.

Neka joj bude laka zemqa.

Tvoji: unuka Verica, zet Nedeqko i tvoji praunuci Aleksandra, Kristina, Vesna, Nedeqko i Miroslav Mali}.

preminula 26. oktobra 2009. godine. Sahrana mile nam pokojnice je u sredu, 28. 10. 2009. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu. Ve~no o`alo{}eni: }erka Aleksandra, unuk Dejan i zet Pavle Bibi}. 87946

VIAGRA ORIGINAL, 50mg100mg, cialis 20mg, garancija, uputstvo, dostava - Novi Sad i okolina non - stop. Telefon: 064/3280-738. 85856

Posledwi kom{inici

pozdrav

87959

87939

dragoj

Sa tugom i bolom obave{tavam rodbinu i prijateqe da je u 53. godini preminula na{a draga Sekana

PE^EWARI kod Sajma potreban majstor za pe~ewe i se~ewe jagwetine i prasetine. Telefon 063/506-901. 87125

PRODAJEM ugaq kostolac i bukovo drvo. Ta~na mera. Mo`e rezano i cepano. Telefoni: 064/143-3409, 6419-439. 87438 NA PRODAJU drva, cena povoqna, ta~na mera, bukva, bagrem, hrast i cer, iscepano izrezano 3000 u metrice 2700 sa prevozom. Tel. 064/144-2533. 87322 ^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut i kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete itd. Telefon 063/8485-495, 6618646, 6614-274. 86936

Danas je dvadesetosam godina od kad smo bez drage sestre, tetke i zaove

od stanara iz Ulice Bul. Kraqa Petra I br. 28/D.

Sahrana i opelo }e se odr`ati 27. 10. 2009. godine, u kapeli, na Pravoslavnom grobqu, u Turiji, u 15 sati. O`alo{}eni brat sa porodicom.

87958

87941

Posledwi pozdrav mojoj dragoj Sekici.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je posle kratke i te{ke bolesti u 71. godini preminuo na{

Milica Markovi}

Hladni Leon

ro|. Popovicki

Slavice - Bebe Stamenkovi}

Srcem prepunim tuge i bola javqamo da je na{a draga

Anica Simin

Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Tvoji: unuka Anica, praunuk Mihajlo, zet Petar Radi} i snaja Ru`a Simin.

od wene sestre Stanke Kerac sa porodicom.

O`alo{}eni: sinovi, snahe, unu~ad, sestra Vera i sestri} Zdenko.

87954

87937

Posledwi pozdrav prijatequ

ro|ena Borovi} - Ri`wak 1927. g. preminula 26. oktobra 2009. godine. Sahrana mile nam pokojnice je u sredu, 28. 10. 2009. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu. Ve~no o`alo{}eni: }erka Du{anka i zet \urika Nikoli}. 87947

87950

Posledwi pozdrav dragoj

Hvala ti draga bako za sve {to si u~inila za nas.

Mariji Lan~u{ki

Sahrana je 27. 10. 2009. godine, u 13 ~asova, u Zagrebu.

Posledwi pozdrav na{oj dragoj kom{inici

Posledwi pozdrav dragoj

Anici Simin

Milica Popgligorin

Anici Simin

87949

Posledwi pozdrav dragoj

\uki

Anica Simin

od kolega iz Stomatolo{ke Slu`be.

Tvoji: unuk Zoran sa suprugom Sne`anom Nikoli}.

Daca i Sandro Grubi} sa decom.

5681/P

87948

87945

Posledwi koleginici

pozdrav

na{oj

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

ro|. Stevanovi} i ~etrnaest godina bez voqene majke, bake i svekrve

Nikosave - Kose Stevanovi}

Hladni Leonu

Keki

Stanislavi Joji}

Po~ivaj u miru.

Po~ivajte u miru i nezaboravqene. Dragan, Milka, Maja i Miwa sa porodicom.

Mica i Bata Zeremski, Jelena i Vladimir sa porodicama.

Prijateqi: Milankovi}, Saxak i Sladi} iz Futoga.

od kolektiva Apoteke Novi Sad.

87942

87955

87936

5680/P

POMEN

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je preminuo na{ dragi

Preminuo je na{ dragi

1999 - 2009.

\uka Kaleni} Sahrana je danas, 27. 10. 2009. godine, u Banatskom Velikom Selu, u 13 ~asova. O`alo{}eni: snaha Stana, Slavko, Slavica, Cice i porodica Petrovi}. 87944

Sa tugom se opra{tamo od na{eg dugogodi{weg kolege

Branko Gostoji} Sahrana je 27. 10. 2009. godine, u 13 sati, na Gospo|ina~kom grobqu.

Peri{a \urov Vukoti} Sa ponosom i zahvalno{}u uvek te se se}amo. Tvoji: Svetlana, Filip, Igor i Zoran. 87940

Svome dragom bratu u znak zahvalnosti za svu neizmernu qubav i dobrotu koju nam je pru`io, sestra Mila, brat Dragan i sestra \ur|inka sa porodicama. 87943

Nestor Filipovi} Sahrana je danas, 27. 10. 2009. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Du{anka, }erka Qiqana, zet Zoran, unuke Jovana, Jelena i Teodora i praunuk Radovan. 87900

Nestor Filipovi}

Radoslava Ma}a{eva Posledwi pozdrav dragom deki i prijatequ od porodice Kolarski.

Zaposleni JKP „Tr`nica Novi Sad�.

5679/P 87901


28

^ITUQE

utorak27.oktobar2009.

Posledwi pozdrav baki

Dana 23. 10. 2009. godine, preminula je na{a draga mama, baba i prababa

Dragoj kom{inici

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragoj

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je u 74. godini preminula

\uki Kaleni} Murati Stamenka Milki Lon~ar

Evici Koledar

od: unuka Sre}ka sa suprugom Tijanom.

Obave{tavamo prijateqe da }e se sahrana mile nam pokojnice odr`ati 27. 10. 2009. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena porodica.

87884

87811

Posledwi pozdrav dragom dedi

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Sahrana je danas, 27. 10. 2009. godine, u 13 ~asova, na Kameni~kom grobqu.

Dragana, \or|e i Da~a. Zet Toma sa porodicom.

Posledwi i prabaki

Mira i Mita Nenadovi}.

87899

87883

87914

87910

Posledwi pozdrav bakutanerki

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Milica Markovi} Milenu La}arak

Stani Joji} Posledwi pozdrav na{oj Nani. Wen unuk Ivan, snaja Biqana, praunuci Stefan Nesta i Leona.

Zorica, Mima i Slobodan.

87857

Dana 25. 10. 2009. godine zaspala je na{a majka, baka, zaspala je na{a bakutanerka

1928 - 2009.

Sahrana je danas, 27. 10. 2009. godine, u 13 ~asova, u Irigu (Gr~komalsko grobqe).

Sahrawena je na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Na{a qubav, `alost, uspomene bi}e ve~ne. U dubokom bolu od tebe opra{taju se: sin Aleksandar, unuci Boris i \or|e. 87886

87932

Posledwi pozdrav dragoj

Miki

87862

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav na{oj Nani.

posledwi zbogom.

pozdrav

i

zadwe Rade.

Wene unuke Jovana i Dina.

prijateqe

da

je

od Jele i Oqe.

1923 - 2009. Sahrana je danas, 27. 10. 2009. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ene porodice Milivojev i Ka}anski.

87911

87908

Posledwi pozdrav na{oj priji

i

Milica Markovi} Stanislavi Joji}

od porodica: Bosan~i} Mirka, Neboj{e, Marijane, Mihajlovi} Bogdana i Nade i [ulc Jo`efa i Rade.

baki

od: sina Viktora, snaje Milene, unuka Andrijane i Milice, zeta Miroslava i praunuka Ogwena.

Obave{tavamo rodbinu preminula na{a

Milica Markovi}

svekrvi,

Stanislava Joji}

87915

Tetki

Janku

majci,

Milica Reqin

O`alo{}ena porodica.

87913

Posledwi pozdrav dragom

dragoj

Evici Koledar

Julkica, Bogdan i Sa{a.

Ostaje se}awe na dragu tetku

pozdrav

Stani Joji}

Stani

od stanara zgrade Mi{e Dimitrijevi}a 9/A i 9/B.

87869

87854

Posledwi pozdrav sestri

Posledwi pozdrav tetki

od: wegovih unuka Tawe Vujkov i Sawe Dragojevi} sa porodicama.

Posledwi pozdrav, porodica Stevana Topalova.

O`alo{}eni: sin @eqko, snaja Ru`ica, unuka Jelena i unuk Viktor.

87921

87897

Koledar Evici

Janku Ma~ki}u

Evica Koledar

Hvala ti za sve lepe trenutke.

ro|. Petrovi}

Dragoj tetki i zaovi

87906

87890

Posledwi pozdrav

Sa tugom i bolom se opra{tamo od na{e drage

Jelene Petrovi} Janku

Milici Markovi}

Miki Lon~ar

Stanislavi Joji}

1960 - 2009.

od: Vase, Veselka, Branka i Nike sa familijama.

od: Vlade Ka}anskog, Danice i Marijane.

Tetka, uvek }e te se se}ati i sa~uvati od zaborava tvoji: Ne{a, Nena i Danica.

O`alo{}ene porodice Mikovi} i Kovjani}.

preminule dana, 24. 10. 2009. Zahvalni {to smo te imali, a neute{ni {to smo te izgubili. Sahrana je u sredu, 28. 10. 2009. godine, u 12.45 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Tvoji prijateqi: Dragan, Jadranka, Mira, Goca, Ika, Marina, Dufa i [evo.

87855

87907

87912

87892

87934


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Kolektiv JGSP- a izgubio je vrednog i cewenog radnika, tragi~no preminulog

utorak27.oktobar2009.

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Posledwi pozdrav sestri, tetki i zaovi

dragom kom{iji

Miri Miqkovi} Rajka Bokana

Zahvaqujemo brojnim ro|acima, prijateqima, kolegama-novinarima, novinarskim udru`ewima, medijima, preduze}ima i institucijama koji su s nama podelili na{ veliki bol iskrenim sau~e{}em i prisustvom na sahrani

Mihajlu Tanackovi}u

ro|. ]eran Po~ivaj u miru.

Wegove kolege iz Obezbe|ewa.

O`alo{}eni: Borivoje, Vesna, Veqko i Zoranka.

Uspomene ve~no.

na

wega

`ive}e

Miqana ^ubranovi}a fotoreportera iz Novog Sada

Kom{ije Nada, Mara i Vera.

Porodica ^ubranovi}.

87877

87903

Sa bolom i tugom u srcu opra{tamo se od na{e majke, bake i ta{te

Preminula je na{a draga supruga, majka, baka i prabaka

87864

87904

Danas je devet godina tu`nog saznawa, da roditeqi nisu ve~ni.

TU@NO SE]AWE Pro{lo je dvanaest godina od smrti na{eg voqenog oca, supruga i dede

Milka Lon~ar

Milene La}arak

1934 - 2009.

ro|. Petrovi}

Sahrana je danas, 27. 10. 2009. godine, u 15.30 ~asova, na ^enejskom grobqu.

Tvoja skromnost i dobrota `ive}e u na{im srcima. Tvoji: Jelica, Milan, Katarina i Duwa.

Suprug Dragan i }erke Quba, Radojka, Evica i Nevenka sa porodicama.

87814

87881

Mira Gligi}

Dositeja Milenkovi}a

korepetitor opere

1997 - 2009.

Porodica Mu{icki.

Godine prolaze, zaborav nikada, se}awe i tuga traja}e ve~no. Supruga Gana, }erke Biqana i Mira sa decom.

87872

Dana, 25. 10. 2009. godine prestalo je da kuca srce moje drage sestre.

29

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Danas se navr{avaju ~etiri godine od smrti na{eg dragog sina

Milka Lon~ar

^ETRDESETODNEVNI POMEN

87643

SE]AWE Dana 27. 10. 2009. godine navr{ava se 11 godina od kako nije sa nama na{ dragi brat

Stevan ]upurdija Dane Medi}

ro|. Mi{~evi} Sestrice moja, odlazi{ na tvoj ro|endan kod na{e bra}e, a ja }u da tugujem do smrti.

Stevanka Kertes

Mile - Mite Pjevi}a

Sestra Maca Opa~i} sa porodicom. 87894

Sahrana je danas, 27. 10. 2009. godine, u 15 ~asova, na grobqu, Tranxament, u Petrovaradinu.

Hvala ti za svu tvoju dobrotu i qubav prema nama.

An|ele na{, vreme prolazi ali bol i tuga zauvek ostaju, uvek }e{ biti u na{im srcima.

O`alo{}eni: sin Robert i }erka Lidija.

Tvoji roditeqi.

87933

87882

Danas je ~etrdeset dana od kako nisi sa nama. Uvek si u na{im srcima.

Se}awa ne blede jer si u na{im srcima ostavio ve~ni trag, tugu i bol.

Porodica.

Tvoja bra}a Petar i Rade sa porodicama.

87916

87860

^ETRDESETODNEVNI POMEN voqenom suprugu obele`i}emo danas, 27. 10. 2009. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu.

Dragom bratu

Milka Lon~ar Mihajlo Tanackovi}

ro|. Mi{~evi}

1943 - 2009.

Ve~no }emo `aliti za tobom. Brat Vujo Mi{~evi} sa porodicom.

Sa ponosom i qubavqu spomiwa}u ime tvoje. Do bola mi nedostaje{. Tvoja Ana.

87893

87852

Draga sestro,

POMEN

Milan Zdjelar 15. 8. 1915 - 27. 10. 2004.

Miti Pjevi}u

Ni{ta se promenilo nije, samo je vreme zamenilo `ivot.

Dragi moj brate, pro|o{e ~etiri godine, zaborav ne postoji za one koji te vole.

Milka zbog svoje bolesti ne mogu da budem na tvom posledwem ispra}aju. Po~ivaj u miru sa an|elima kako i zaslu`uje{.

Navr{ava se tu`na godina od kako nije sa nama na{a baka, mama i ta{ta

Ponosni: Miroslav, Zinaida i Aleksandar.

Jelena ^oli} Tvoja sestra sa porodicom.

Voqeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole.

Tvoja sestra Stoja i wene }erke Mirjana i Vesna sa porodicama. 87888

ro|. Krasnik

Tvoji: Tijana, Ivona, Cica i Miroslav. 87865

87880

87928


30

06.00 08.30 09.30 10.00 10.05 11.10 11.35 12.10 13.05 13.35 14.30 15.10 15.35 17.00 17.22 17.30 18.00 19.00 19.05 19.30

TV PROGRAM

utorak27.oktobar2009.

Jutarwi program Magna Aura Folder kultura Vesti Koliko se poznajemo Putopisi Kuhiwica Bra}a Karamazovi No}na smena Emisija zabavnog programa Paidea Frej`er Teheran 43, film TV Dnevnik Tajna hrane Magna aura Razglednice Hit plej Triling - telefonski kviz TV Dnevnik

Kowi ponovo jure (Panonija, 22.40) 08.00 09.00 11.00 12.20 12.30 14.20 15.30 16.00 18.00 18.25 18.30 19.05 20.00 20.30 22.00 22.40

U susret suncu U ogledalu Ulovi trofej Tin in Bez cenzure Razgovori o zdravqu Vojvo|anske vesti U ogledalu Vojvo|anske vesti Barometar Ulovi trofej Vrele gume Vojvo|anske vesti Sve {to mi pripada Vojvo|anske vesti Kowi ponovo jure

\or|e Randeq

06.05 08.15 09.06 09.23 09.38 10.05 10.31 10.59 12.00 12.13 12.15 12.31 12.47 13.33 15.08 15.10 16.03 17.00 17.25 17.45 18.25 18.59 19.01 19.30 20.09 20.10 21.12 22.10 00.00 00.15 01.13 02.51 03.40 04.25 04.54

Jutarwi program Jutarwi dnevnik U zdravom telu Kuvati srcem Slagalica, kviz Kvadratura kruga Svet ribolova Izvo|a~i Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Sport plus Kuvati srcem [ark Dr, film Na{ auto na{im gledaocima Jedna pesma, jedna `eqa Bela la|a Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Na{ auto na{im gledaocima Slagalica, kviz Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Bela la|a 48 sati-svadba Izme|u dve vatre, film Dnevnik [ark Ruke nepoznatog, film 48 sati-svadba Jedna pesma, jedna `eqa Oko magazin Kvadratura kruga

07.00 07.55 08.50 10.10 11.00 11.30 12.00 12.30 15.15 15.30 16.45 18.00 18.35 19.05 20.00 22.00 23.00 00.00 00.05 00.55 00.56 01.30 03.30 05.00 06.00

Divqa stvorewa Ukradena sre}a Slatka tajna Va`ne stvari Foks vesti Survajver Kviz: Ludi kamen Film: Devojka broj jedan Foks vesti ^ari Survajver Foks vesti Kviz: Ludi kamen Na terapiji Film: Glavni svedok Survajver Na terapiji Foks vesti ^ari No}ni program-Foks non-stop Survajver - bez cenzure Film: Drugi front Sibil Survajver - bez cenzure Va`ne stvari

Plavi krug U novom serijalu „Od{krinuta vrata kwi`evne radionice”, gosti }e biti Zoran Paunovi} i Ivana \uri}Paunovi}, bra~ni par prevodilaca i profesora anglistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu... Autor: \or|e Randeq (RTV 1, 23.30) 20.10 20.30 21.05 22.00 22.30 23.30 00.00 00.05 00.35 01.45

Skrivena kamera Frej`er Signali Vojvo|anski dnevnik Dok. program Plavi krug Vesti [ahovska hronika Teheran Frej`er

07.00 07.25 08.10 08.30 09.00 09.30 10.30 11.00 11.45 12.00 12.40 12.50 13.00 14.00 14.55 15.25 16.25 16.55 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.45 23.40

Kuhiwica @ivot u divqini Crtana serija (ma|) Muzi~ki program Putevi nade Preokret Porodica Serano Filmski i serijski program Crtni film Prizma (hrv) Tajna hrane Mali koncert Pravo na odbranu Daleko u nama Bajko kviz Na{i dani (ma|) Razgovor s povodom (ma|) Kultura i tradicija (rom) TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Pustolovine Marka i Majer Dobro ve~e Vojvodino (rom) Porodica Serano Pravo na odbranu Malo koncert Milice Stojadinovi}, sopran

10.00 11.10 12.05 13.10 14.05 15.10 15.35 16.10 16.45 17.00 17.10 18.00 18.15 18.30 19.25 20.00 21.00 22.30 23.30

Hrana i vino Luna - sirena sa Kariba Evo nas kod vas Pod suncem Sen Tropea Buntovnici Radionica Najboqi lek NS klinci Objektiv (slov) Objektiv Luna - sirena sa Kariba Objektiv Objektiv (ma|) Hrana i vino [i-ra princeza mo}i Evo nas kod vas Buntovnici Pod suncem Sen Tropea Razgoli}en

10.00 CH TV: ^elzi - Blekburn 12.00 Pentatlon Meksiko 12.30 MU TV: Liverpul - Man~ester UTD 14.30 Serija A 15.30 Argentinska liga 16.30 NHL: Wujork Renyers – Feniks 18.00 Profi boks: Truskot – Simpson 19.30 Real NBA 20.15 Fudbal mondijal magazin 20.45 Karling kup: Barnsli – Man~ester junajted 22.45 [kotska liga 23.15 Portugalska liga 23.45 Barsa TV: Barselona – Saragosa

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

Por{a de Rosi

Glavni svedok U jednom od tunela koji su se koristili za krijum~arewe droge prona|ena su brojna mrtva tela siroma{nih stanovnika Tihuane. Pripadnik organizacije za za{titu qudskih prava otkriva {okantnu vezu izme|u ameri~ke vlade i meksi~kih vlasti. Uloge: Yef Denijels, Yejms Spajder, Por{a de Rosi Re`ija: Roudi Herington (Foks, 20.00)

DNEVNIK

07.00 10.00 10.35 11.00 12.00 12.05 13.50 14.15 14.30 15.00

Recept za igru: Ide maca oko tebe Snimano u dvori{tu vrti}a i u studiju, u bakinoj kuhiwi, gde baka, poput sveske sa receptima za kola~e, ima i svesku sa receptima za igre. Baka devoj~icu Emu u~i tradicionalnim igrama, daje joj recept... Re`ija: Olivera Kosti} (RTS 2, 08.30) 07.04 07.36 08.00 08.24 08.30 08.45 08.52 09.21 09.49 09.56 10.00

Kuvati srcem Garfild i prijateqi Gomboce [umska {kola Recepti za igru Dosije iks i oks Enciklopedija za radoznale Neverovatne `ivotiwe Enciklopedija 50. oktobarski salon Sednica Narodne Skup{tine Republike Srbije, prenos (Program zavisi od trajawa prenosa) 10.01 Pregled Premijer lige 11.00 Trag 11.30 Gra|anin 12.00 Guda~i Svetog \or|a 13.00 Trezor danas 14.00 Ubila~ka namera, film 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Svetska politika 16.51 Porodica ~oveka 17.20 Doba zrelosti 18.00 EKV 18.33 Gomboce 18.57 Garfild i prijateqi 19.22 [umska {kola 20.00 50. oktobarski salon 20.06 TV mre`a 20.37 Vavilon 21.05 Izvo|a~i 22.01 Obrazovno ogledalo 22.26 Weno veli~anstvo p~ela 22.57 Integracija 23.25 54. me|unarodni beogradski Sajam kwiga, hronika 23.51 Gu~a 2009. 00.25 Ubila~ka namera, film 01.50 Trezor danas 02.47 Porodica ~oveka 03.16 Doba zrelosti 03.45 Trag 04.11 Op{teobrazovni program 04.31 Weno veli~anstvo p~ela 05.02 Integracija

06.30 07.00 08.00 09.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 16.30 16.45 17.30 18.00 18.30 19.15 19.45 20.00 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30

SMS Slatka moja Na tragu prirode Slavni Za dobar dan Slatka moja Vesti Na tragu prirode Zlo~in iz pro{losti Poslovni dan Vesti Milica na kvadrat Na tragu prirode Vesti Slatka moja Svi vole Rejmonda Milica na kvadrat Zlo~ini iz pro{losti Film: Hvala vam {to pu{ite Slavni Svi vole Rejmonda SMS Glas Amerike Film: Hvala vam {to pu{ite

08.00 Zemqa nade, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Tajne avanture @ila Verna, 10.30 Fajn storis, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Tuti Fruti kviz, 15.00 Info K9, 16.00 Zemqa nade, 17.00 Info K9, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.45 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.30 Film, 02.00 No}ni program.

08.15 [kola du`a, 08.45 Top {op, 09.00 Auto {op, 09.10 Turisti~ke, 09.25 Tandem, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.00 Info klub, 13.00 Fokus, 13.45 Top {op, 14.00 Mozaik, 16.00 Kuhiwica, 16.30 Fokus, 16.55 Tandem, 17.00 Modni impuls, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 21.00 [irom otvorenih o~iju, 21.20 Film, 23.15 Fokus, 23.40 Turisti~ke, 00.25 Auto {op, 00.30 Haj-faj Madona.

09.00 Pregled {tampe, 09.30 Aktuelno, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Svitac, 12.10 Zdravqe , 14.15 Tokovi mo}i, 15.00 Veze, 16.00 Akcenti, 16.30 Ko pre wemu dve, 18.00 Akcenti, 18.15 Na{ grad, 19.00 Aktuelno, 20.10 Pun gas, 21.00 Utorkom u 21.00, 22.15 Petsto pedeset li~nosti, 23.00 Ko pre wemu dve, 00.10 Komercijalni program.

07.00 Uz kafu, 07.30 Beli luk i papri~ica, 08.00 Zdrav `ivot, 08.30 Crtani film, 09.00 Beni Hil, 09.35 Leksikon zdravqa, 10.00 Bez cenzure, 11.30 [mizla sa stilom, 12.00 Subota popodne, 15.00 Sportska galaksija, 16.00 Vip, 17.00 Beni Hil, 18.00 Estrada, 19.00 Objektiv, 20.00 Tok {ou, 22.00 Objektiv, 22.30 CI 5, 00.00 Objektiv, 01.00 Tok {ou.

15.30 16.00 16.35 17.05 18.15 18.30 19.15 20.00 21.00 22.00 23.00 23.35 00.15 01.20

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.45 13.00 14.00 16.00 16.45 17.00 17.45 18.20 18.30 18.45 19.30 20.00 20.50 21.00 22.30 23.00 00.00 00.30 02.30

Dizawe, jutarwi program Vesti B92 Veliki brat, u`ivo Dolina sunca Vesti za osobe o{te}enog sluha Veliki brat - Izbacivawe Top {op [qaka Vodi~ za roditeqe Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Hronike o divqini Veliki brat, u`ivo Vesti B92 Stawe nacije Moje drage kom{ije Veliki brat, u`ivo Vesti B92 Sun|er Bob Kockalone Dolina sunca Veliki brat Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Vesti B92 Veliki brat, u`ivo Moje drage kom{ije Saut Park

Dobar kom{ija Nacionalni dnevnik Daniela Yoan od Arkadije Farma (u`ivo) Nevina Farma Grand {ou Farma (u`ivo) Nacionalni dnevnik Qubav je ve~na Napu{teni an|eo U sosu Yak pun para Daniela Nacionalni dnevnik Farma Loto Grand parada Javna tajna Farma (u`ivo) Mu}ke Film: Crna ovca Film: Lepotica u ru`i~astom

Tim Mateson

Crna ovca Postoji uvek jedna crna ovca, ama ba{ u svakoj porodici! Komedija o perspektivnom budu}em guverneru ~iji jedini kamen spoticawa na putu ka mo}i je wegov trapavi mla|i brat... Uloge: Kris Farli, Dejvid Spejd, Tim Mateson, Kristin Ebersol Re`ija: Penelopa [peris (Pink, 00.30)

Meda Rupert (Hepi, 13.15) 08.25 08.45 09.15 09.45 10.00 10.50 11.40 12.00 12.30 12.50 13.00 13.15 13.35 13.55 14.35 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.45 18.00

Kenguri ko{arka{i Fantomacan Dinosaur king Presovawe Lude godine Skloni{te [aman king Denis napast Yem Nodi Presovawe Meda Rupert Mala princeza Henrijeve zanimqive `ivotiwe Kenguri ko{arka{i Dinosaur king Fantomacan [aman king Skloni{te Lude godine Presovawe Yem

18.35 18.55 19.20 19.30 19.55 20.55 21.05 23.00 23.55 00.05 00.20 01.00 02.00 03.20 04.00 04.25 05.10 05.25

Kineski dok. program Telemaster Rekord Brzotrz, kviz Zabrawena qubav (Klon) Telemaster Film Smicalice Telemaster Vremenska prognoza Sponzoru{e Mija Kuli} {ou Strava emisija Film Kineski dok. program Sponzoru{e Brzotrz, kviz Zabrawena qubav (Klon)

12.00 Srem na dlanu - hronika op{tine [id, 13.00 Kviz: Zlatna planeta, 14.30 Denis napast, 15.00 Luna, 15.45 Kuhiwica, 16.15 Sportska Sport STV-a, 17.00 Info 1, 17.15 Srem na dlanu - hronika op{tine Ruma, 18.10 Buntovnici, 19.00 Info 2, 19.30 Denis napast, 20.00 Luna, 20.45 E TV, 21.15 Politi~ki tok {ou: O~i u o~i, 22.00 Info 3, 22.30 Buntovnici, 23.15 Kviz: Tuti-fruti. 08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem.


DNEVNIK

utorak27.oktobar2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

24

31

GENIJALNI PARISKI BOEMI I AVANGARDISTI

Pi{e: Dan Frank

Yenifer Aniston

Svemogu}i Brus Uprkos popularnosti i devojci koja ga voli, reporter lokalne televizije Brus Nolan misli da svet nije pravedan prema wemu. Kona~no, kada stvari prevr{e svaku meru, on quto prozove Boga za to {to mu je uni{tio `ivot i {to lo{e upravqa svemirom. Bog mu odgovara… sve svoje mo}i udequje Brusu ne bi li video da li on mo`e boqe... Uloge: Yim Keri, Morgan Frimen, Yenifer Aniston, Filip Bejker Hol, Ketrin Bel, Lisa En Volter, Stiv Karel Re`ija: Tom [ejdijak (Nova TV, 21.00) 08.15 08.55 10.25 11.25 12.20 13.05 14.05 15.05 17.00 17.25 18.25 19.15 20.00 21.00 22.45 23.00 00.00 00.30 01.25 02.25

Ezo TV, tarot {ou Nova lova, TV igra Rebelde Otvori svoje srce IN Na{a mala klinika Najboqe godine Krug prijateqa, film Vesti Na{a mala klinika IN Dnevnik Najboqe godine Svemogu}i Brus, film Vesti Zakon brojeva Sajnfild @ivot na severu Ezo TV, tarot {ou Tipi~no za Mari, film

08.00 08.30 09.00 10.00 11.00

Rimske misterije Tajne Renesanse Hendl, `ivot pop ikone Romanti~ari ^ovek Pepequga: Istinita pri~a o Yimu Bredoku Rasipni sram, Misterija [ekspirovih soneta Svet novca: Kako se obogatiti u recesiji Odvezanih nogu Izdaja Misterije istorije Dikens u Americi Mikelan|elo superstar Zbogom Mocarte Vampirska princeza Drugi svetski rat u boji Eksplozivni rat: Rat na Dolomitima Nebeski put ~aja Kako je razmi{qao sredwovekovni intelektualac Misterije istorije Dikens u Americi Mikelan|elo superstar

12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30 01.00

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00

Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlo}a Ek{n men Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlo}a Tali~ni Tom Gangsterska pri~a Glengeri Glen Ros Sa{a Tri palme za dve bitange i ribicu 20.00 Otvori o~i 22.00 Velika avantura 00.00 Duel

07.50 Trenutak prednosti 09.20 61. dodela nagrada Emi (skra}eni snimak) 11.25 Lovac na blago 13.15 Kao svi ostali 14.50 Stari morski vukovi 16.30 Problem sa komarcem 18.15 Spasilac 20.05 Gra|anska du`nost 21.35 Velika qubav 22.25 Prava krv 23.20 Izlazna brzina 00.50 Mrtva devojka

07.00 09.13 10.15 11.10 12.00 12.15 12.32 13.20 14.20 14.35 15.35 16.20 17.40 18.20 18.40 19.30 20.10 20.50 21.50 22.30 23.55 00.50 01.35 02.20 03.05 03.55 04.00

Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca Velegradwa 2, dok. serija Opra {ou Dnevnik TV kalendar Oprezno s an|elom Meklodove }erke TV kalendar Me|u nama Na Vinkova~kim jesenima Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz Kod Ane Dolina sunca Dnevnik Globalno selo Pri~a o Indiji: Susret dva okeana, dok. serija Poslovni klub Otvoreno Drugi format Zvezdane staze Ksena - princeza ratnica Zakon i red ^arolija Skica za portret Globalno selo

07.00 08.00 10.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00

Meklodove }erke Ubistva u Midsameru [anaja Meklodove }erke Sudija Ejmi Ubistva u Midsameru Vo`wa ka uspehu Gardijan Sudija Ejmi Yordan Ona me izlu|uje Specijalna isporuka Klara [eler Biti Erika

08.35 09.25 11.30 12.00 12.30 12.55 13.10 13.35 14.30 16.05 16.35 17.05 17.30 18.00 18.55 19.05 19.35

Princ iz Belera Astro {ou, emisija Pod istim krovom Dadiqa Rat u ku}i Ekskluziv Ve~era za 5 Tajna ~okolade Heroji iz strasti Korak po korak Princ iz Belera Pod istim krovom Dadiqa Rat u ku}i Ekskluziv Ve~era za 5 Punom parom, kulinarski izazov Najve}e hrvatske misterije Sile prirode, film ^ak Ozna~en za smrt, film

20.00 21.00 22.50 00.00

Sile prirode

\ina Dejvis

Dugi opro{taj Samanta Kejn `ivi u malom idili~nom gradu gde radi kao u~iteqica. Dru`i se s jednim mladi}em i obo`ava svoju osmogodi{wu k}erku Ketlin. Ali, ko je zaista Samanta Kejn? To pitawe i wu mu~i. Pre osam godina na|ena je bez svesti. Ni~eg se od onog {to se dogodilo pre tog trenutka ne se}a. Ne zna ko je otac wene k}erke. Posle jedne saobra}ajne nezgode u kojoj je povredila glavu pam}ewe polako po~iwe da se vra}a... Uloge: \ina Dejvis, Semuel L. Yekson, Ivon Zima, Dejvid Mors, Patrik Malahajd Re`ija: Reni Harlin (HRT 2, 22.10) 08.10 Navrh jezika 08.25 Izazovi: Moje ostrvo je moj dom, dok. film 08.40 Lagodan `ivot Zeka i Kodija 09.05 Paulino leto 09.30 Vip muzi~ki klub 10.00 Alijas 10.45 Mesto za po~inak, TV film 12.50 Dokuteka 13.30 Dragi Yone 13.55 Prijateqi 14.15 Ksena - princeza ratnica 15.00 Kod Ane 15.15 TV vrti} 15.45 Koga briga? 16.20 Zvezdane staze 17.05 Drugi format 18.20 @upanijska panorama 18.47 Dva i po mu{karca 19.08 Simpsonovi 19.30 Vip muzi~ki klub 20.05 ^arolija 21.00 Zakon i red 22.10 Dugi opro{taj, film 00.05 [apta~ica duhovima

06.00 08.00 10.00 12.30 14.10 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

07.00 10.00 11.00 13.00 15.00 16.00 17.00 19.00 21.00 22.00 00.00 01.00

Ludo putovawe Bila i Teda Izmewena stawa Moja Afrika Robokap Opasni Yoni U potrazi za Ri~ardom Robokap 2 Qudi pod stepenicama Magla Vru}e devojke

Kukavica Moja slatka debequca @ene fudbalera Stjuardese Moja slatka debequca Sout Park @ene fudbalera Kikbokser 5 – Iskupqewe Sout Park Arkti~ko ludilo Stjuardese Yinovsko hila ~udovi{te

Ben Holms jednostavan je i drag mladi} spreman za `enidbu. Na putu prema ju`wa~koj dr`avi u kojoj }e se ven~ati s voqenom Briyit, Ben upoznaje nepredvidqivu i slobodoumnu Saru i wegovi se planovi po~iwu ru{iti. Avion u kojem su Ben i Sara delili mesta jedva izbegne havariju, a impulsivna Sara preuzme kontrolu i krene s Benom na put prepun nevoqa... Uloge: Ben Aflek, Sandra Bulok, Mojra Tjerni, Stiv Zen, Blite Dajner, Roni Koks Re`ija: Brovnin Hjuyis (RTL, 21.00)

Sandra Bulok

08.40 09.35 10.00 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.30 21.55 22.50 23.20 23.45 00.40

08.35 08.45 09.45 10.45 13.15 14.15 15.00 18.00 18.10 20.15 23.00 23.15 00.15 00.45

Razotkrivawe mitova Kako to rade? Kako se pravi? Budu}i svet Majami ink Automobili Ameri~ki ~operi Peta brzina u Evropi U deli}u sekunde Kako pre`iveti u opasnim situacijama Majami ink Budu}i svet Razotkrivawe mitova Kako to rade? Megagraditeqi Lud za industrijom Lud za industrijom Discovery projekat Zemqa U deli}u sekunde [okantni video zapisi o pre`ivqavawu Automobili Ameri~ki hotrod automobili

Svi sportovi Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Tenis Fudbal Tenis Fudbal Ekstremni sportovi Reli Automobilizam Fudbal

Mu{kost merena po muzejskim standardima Americi je zavedena prohibicija. A u EvroNaposletku se potrpa{e u kola, Skot za volanom, pi mo`e da se pije nemsmetano i do mile voHem kraj wega. Uskoro ih pqusak primorava da se zaqe. Druga prednost je to {to u Parizu `iustave. Ponovo polaze, pa staju i tako vi{e puta. vot nije skup, a ima i prijateqa na svakom koraku koSvaki ili gotovo svaki put obnavaqaju zalihe pi}a. jima je stalo da budu od pomo}i. Na primer, kwi`aSkot je van sebe od sre}e: jo{ nikad nije pio direktra Silvije Bi~ je steci{te i prihvatili{te. Putno iz boce. Me|utim, izme|u dva gutqaja naglo se zanici tu mogu da {aqu i primaju po{iqke. Jedno od ka{qao. Da li je posredi izliv krvi u plu}ima? ~uvenih steci{ta ameri~ke kolonije je bar “Dingo”, – Ma sigurno nije! – uverava ga Hemingvej. gde se posle ve~ere sastaju mnogi ameri~ki kwi`ev– Ma sigurno jeste! – prekida ga Ficxerald nici. Piju se o{tra pi}a i govori jenki naglaskom. S wima je i Xorx Ger{vin, koji po hotelskim sobama pi{e “Amerikanca u Parizu”, kao i Ezra Paund, jedan od prvih do{qaka, koji }e 1924. oti}i u Italiju i, na`alost, svrstati se na stranu Musolinija. Kroz grad je tutwao i Henri Miler, koji je u “Dingu” isprobavao nepogre{iv metod kako da svaki dan utoli glad: seda za sto, napi{e 12 ceduqica i potom ih {aqe za sto 12 gostiju u sali, tra`e}i od svakoga da mu plati ru~ak jednom nedeqno. Za bocu {ampawca i besplatnu klopu pi{e prospekte za “Sfinks”, najve}i bordel na levoj obali Sene. Naro~itu pa`wu privla~i Skot Ficxeral sa `enom Zeldom i }erkom Skoti. Nakon “Velikog Get- Mladog Hemingveja u Americi niko nije hteo da {tampa sbija” ameri~ki listovi se otimaju o wegove novele, {to mu donosi dovoqno novca da Vrag je odneo {alu. On poznaje dve osobe koje su mo`e ban~iti. U “Dingu” je upoznao Hemingveja, koumrle od te bolesti. Ne}e da se s wim isto dogodi, ji je iz SAD stigao sa `enom Hedli i detetom. On mada je, po wegovom uverewu, drama ve} na pomolu. poznaje sve Anglosaksonce u Parizu, naro~ito XojZaustavqa se pred jednim usputnim hotelom: razbosa, s kojim ~esto pijan~i (kad se napije, irski pisac leo se i smesta mora u krevet. Obla~i pixamu i pre peva operske arije) i daje mu ~asove boksa. Na po~etnego {to sklopi o~i, moli Hemingveja da se pobriku Hem zara|uje pi{u}i sportske izve{taje za “Tone za wegovu k}i i `enu. Ovaj mu to obe}ava drage ronto star”, ali od kada je prestao da se bavi novivoqe, posebno {to je puls wegovog drugara sasvim narstvom, poku{ava da se normalan, a lice ima sna|e klade}i se na trkazdravu boju. Ipak, zove Kada do|e vreme ru~ku, Hemingvej iz ma i nude}i novele amesobara da donese termori~kim listovima, koji ih kafane u kojoj pi{e, odlazi tamo gde metar. odbijaju jednu za drugom. – Ako se izvu~em, sedane}e pasti u isku{ewe. Park je Uglavnom pi{e u “Klomo na vozi i idem pravo u najzgodnije mesto, jer drve}e nema zeri de Lilu”. Dok tata ameri~ku bolnicu u Pamiris koji bi ga podsetio na jela radi, wegov sin Bambi terizu – skru{eno }e Skot. paju}i pevu{i neke pesmiKad je stigao termomece. Kad do|e vreme ru~ku, smislio je kako da zavaratar, stavqa ga pod pazuh i nakon pet minuta rezultat ju glad: odlaze iz kafane tamo gde ih nikakva jela neje sjajan: 37,6. }e dovesti u isku{ewe. A i odakle im lova da pod– Je li to mnogo? – pita bolesnik. legnu isku{ewu. Najzgodnije mesto je Luksembur{ki – Nije to ni{ta. park, gde biqke i drve}e nemaju miris koji bi mogao – A koliko ti ima{? da podseti na primamqiva jela, a ni restorani nisu Iz ose}awa solidarnosti prema prijatequ i Hem u “opasnoj” blizini. meri temperaturu. Kad je prvi put sreo Ficxeralda, ovaj je nezadr`i– Dakle? – upla{en je Skot. vo ispijao ~a{u za ~a{om. Posle ga je s naporom ne– 37,6. kako trebalo utrpati u taksi. Kad je trezan, obja– I nisi bolestan? {wava Hemingveju kako se dovija da objavi novele u – Ni najmawe. ameri~kim listovima: najpre po{aqe novelu “VaFixerald ska~e iz kreveta, skida pixamu i na br{ington postu”, a kad je on objavi, tekst skra}uje i zinu se obla~i. dora|uje, tako prera|enu varijantu {aqe drugim no– Brzo }u ozdraviti... vinama. Po{to se mladi Hem buni i naziva zemqaka Posle nekoliko dana poziva Hema na ru~ak, da mu “kurvom”, Skot uzvikuje: izlo`i bolan i krupan problem: Zelda ga uverava da – Moram tako da radim kako bih zaradio lovu da je wegov penis premali da zadovoqi `ene. [ta da rapi{em dobre kwige! di? Posle moli drugara da mu u~ini uslugu: treba da – Hajde da vidimo! po|e s wim do Liona, kako bi preuzeo wegov “reno”, Zatvaraju se u toaletu i bilans je – normalan |okoji su on i Zelda bili prinu|eni da ostave tamo jer ka. ih je na putu zadesilo nevreme. Zapo~iwe neopisivo – Zaista je mali – uporan je Skot. putovawe. Skot kasni na voz i Ernest polazi sam. – Gleda{ ga odozgo, a sa strane je ba{ kakav treba. Kad se sutra na|u u Lionu, Skot je ve} sru~io u sebe Nego idemo u Luvr. uobi~ajeno tuce boca. Snadbevaju se dodatnim zali– Za{to u Luvr? hama za put i u gara`i preuzimaju “reno” bez krova. – Da uporedimo sa statuama i uveri{ se definiHem je iznena|en, a Skot obja{wava: po{to je krov tivno. KRAJ bio ulubqen, Zelda je limaru naredila da ga odse~e.

U

Kwigu Dana Franka „BOEMI” u izdawu „Slu`benog glasnika”, po ceni od 1.404 dinara, mo`ete naru~iti putem telefona 011/36–444–52 ili mejla prodaja@slglasnik.com.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

utorak27.oktobar2009.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Ne dozvolite da vas drugi zbune i skrenu s pravog puta koji ste sebi zacrtali. Dru{tveni `ivot je nagla{en. Ra~unajte na neplanirane okolnosti. U javnosti sijate punim sjajem. Zavodite s lako}om.

BIK 20.4-20.5.

Uznemiravaju}e okolnosti }e vam pokazati da ne zavisi sve samo od vas, na`alost. Iskoristite {anse koje se pojave u trenutku, jer ve} sutra ih ne}e biti. Mnogo obe}awa, mawe realizacije.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

27. oktobar 2009.

Budite pa`qivi u saoba}aju, ne jurite, ne}ete nigde zakasniti. Za sve {to ~inite ne mo`ete prozivati druge, ve} prvo sebe, u jednini ili mno`ini, s obzirom da je va{ znak dupli. Qubav. Mesec danas prolazi kroz znak Vodolije, pa mo`ete biti veoma nervozni. Ne dr`e vas ni mesto, ni vreme, ali vas zato dru{tvo, {to po`eqno, {to nepo`eqno, ne ostavqa na miru. Mnogo, mnogo posla. Ukoliko vam partner ponudi neki vid podr{ke, saradwe, ili provoda, prihvatite u roku od odmah! Neke prilike se ne mogu vratiti. Mnogo toga vam predstoji, pa se odlu~ite gde }ete i kako. Na vidiku su lak{i i lep{i dani. Ostanite ambiciozni i nemojte se pla{iti onoga {to ne predstavqa te{ko}u. Zaslu`ili ste da predahnete, generalno, dugotrajno. Pripremite se na boqe i lak{e.

VAGA 23.9- 23.10.

Sve vi{e gubite interes za nepotrebne stvari, i tonete u ono {to se zove harmoni~an odnos sa sobom. Intenzitet posla i obaveza se smawuje, pa }ete imati vi{e vremena za provod i duhovnost.

[KORPION 24.10- 23.11.

Sunce u va{em znaku donosi vam neki novi i pozitivan lik. Mo`ete se suo~iti sa sobom kroz kontakt s tom osobom koja je krajwe pozitivna. U zatvorenom prostoru radite i edukujete se.

STRELAC 24.11- 21.12.

Ne{to vas nema dovoqno u svom domu, ili to uku}ani samo tako prime}uju? Ni mawe ni vi{e nego obi~no. Ipak, potrebna vam je promena. Dru{tveni ste, i to sve ve}eg intenziteta. Sloboda!

JARAC 22.12-20.1.

Finansijski tro{kovi su neminovni, {to planirani, {to oni neplanirani. Neko }e vam danas napraviti `urku na radnom mestu, bilo u pozitivnom ili negativnom smislu. Ipak, ni{ta vas ne mo`e iznenaditi.

VODOLIJA 21.1-19.2.

Iz va{eg znaka danas izlazi Mesec, {to }ete svakako osetiti kao poja~anu tenziju i emotivnu osetqivost. Vi ste retka zverka, to znate i sami, pa prihvatite samodisciplinu i odgovornost.

RIBE 20.2-20.3.

Uskoro }ete otkriti tajnu koju za sada samo naslu}ujete. Mislite na nekog ko misli na vas. Prostor prenosi informacije, to su i fizi~ari dokazali. Ure|ujete nekretnine ili svoj li~ni prostor po svom ukusu.

TRI^-TRA^

PROGNOZA

Sakriva trudni~ki stomak Brazilsku manekenku @izel Bund{en presreli su paparaci dok je ulazila u svoj stan u Los An|elesu kako bi uslikali wen trudni~ki stomak. @izel je dosad uspe{no sakrivala svoj veliki trudni~ki stomak, ali su je sad paparaci ipak uslikali, premda je be`ala od wih tr~e}im korakom. Iako je u sedmom mesecu trudno}e, @izel i daqe izgleda besprekorno tako da nema potrebe da se skriva od novinara. Ipak, manekenka ne `eli da je weni fanovi vide s velikim stomakom jer smatra da bi to uni{tilo wen imix fatalne lepotice.

OBLA~NO

Vojvodina Novi Sad

16

Subotica

16

Sombor

16

Kikinda

15

Vrbas

15

B. Palanka

16

Zrewanin

16

S. Mitrovica 16 Ruma

15

Pan~evo

15

Vr{ac

16

Srbija Beograd

14

Kragujevac

14

K. Mitrovica 16 Ni{

15

S KI { OM

Evropa

NOVI SAD: Pre podne obla~no sa povremenom ki{om. Tokom dana razvedravawe uz suna~ne priode. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Temperatura od 12 ujutru do 16 stepeni po podne. VOJVODINA: Malo sve`ije vreme. Pre podne obla~no sa povremenom ki{om. Tokom dana razvedravawe, uz sun~ane periode. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Jutarwa temperatura 10, a maksimalna 16 stepeni. SRBIJA: Malo sve`ije vreme. Obla~ni sistem prelazi od severa ka jugu zemqe i donosi poverenu slabu ki{u. Na severu }e se po podne razvedriti i bi}e sun~anih perioda. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Jutarwa temperatura 9, a maksimalna 16 stepeni. Prognoza za Srbiju u narednim danima: Narednih dana temperatura u svakodnevnom padu. U sredu sun~ani periodi. U ~etvrtak prolazna obla~nost uz povremenu slabu ki{u. U petak i za vikend hladno i ve}inom suvo. Samo }e ponegde na jugu biti slabih padavina u vidu susne`ice i snega.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Mogu se javiti tegobe kod ve}ine hroni~no obolelih osoba. Oprez se posebno savetuje astmati~arima i sr~anim bolesnicima. Kod meteoropata su mogu}i bolovi u kostima i zglobovima i glavoboqa. Neophodna je poja~ana pa`wa u saobra}aju.

Madrid

25

Rim

21

London

17

Cirih

14

Berlin

12

Be~

16

Var{ava

10

Kijev

10

Moskva

8

Oslo

6

VIC DANA Plavu{a {aqe pismo, a po{tanski slu`benik je upozorava: - Gospo|ice, stavili ste previ{e markica na ovo pismo! - O, bo`e! Nadam se da ne}e oti}i predaleko.

SUDOKU

St. Peterburg 9 Atina

22

Pariz

17

Minhen

13

Budimpe{ta

16

Stokholm

7

1 6

4

2

2

7 6

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

116 (7)

Slankamen

212 (14)

Ja{a Tomi}

Apatin

178 (8)

Zemun

265 (17)

Tendencija stagnacije

Senta

264 (10)

Bogojevo

160 (8)

Pan~evo

288 (18)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

313 (0)

Tendencija porasta

Ba~. Palanka

162 (6)

Smederevo

466 (16)

Titel

210 (16)

NERA

Novi Sad

162 (9)

Tendencija porasta

-58 (1)

Tendencija stagnacije

N. Kne`evac

SAVA

Bezdan

Hetin

94 (6)

TISA

3

4

Tendencija porasta

Kusi}

3

216 (16)

2

7

8

9

4 9

70 (-14)

3

2

8

6

3

5

9

4

1

7

4

3

9

6

7

1

8

5

2

7

5

1

8

2

4

3

9

6

5

6

8

7

4

3

1

2

9

7

9

2

4

5

1

8

7

6

3

4

1

7

3

2

9

6

5

8

4

3

9

5

1

6

7

2

4

8

6

1

7

4

8

2

9

3

5

8

4

2

9

3

5

6

7

1

9

206 (10) S. Mitrovica 147 (16) Beograd

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

6

5

3

1 9

1

6 4

7

2

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 27.oktobar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik:

Dnevnik 27.oktobar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik: