Page 1

c m y

NOVI SAD

UTORAK 27. APRIL 2010. GODINE

GODINA LXVIII BROJ 22701 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NASLOVI

POKRAJINA RASPISALA DVA KONKURSA, ZA POSLODAVCE I NEZAPOSLENE

Vojvodina otvara 15.000 radnih mesta Pokrajinski sekretarijat za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova raspisao je konkurse za dodelu subvencija za otvarawe novih radnih mesta i za samozapo{qavawe. Re~ je o javnom pozivu poslodavcima, kao i nezaposlenima sa evidencije Naci-

onalne slu`be za zapo{qavawe u Vojvodini. Pokrajinski sekretar za rad i zapo{qavawe Miroslav Vasin o~ekuje da }e u saradwi s NSZ-om biti otvoreno izme|u 8.000 i 10.000 radnih mesta, a da }e preko Fonda za razvoj, Garancijskog fonda,

programa Sekretarijata za nauku i tehnolo{ki razvoj i parama koje }e Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja usmeriti Pokrajini, ukupan broj novih radnih mesta dosti}i i 15.000.

str. 4

ODBRAMBENI ZID NA KEJU U NOVOM SADU OBILAZI SPOMENIK @RTVAMA RACIJE, A ODGOVORNI TVRDE:

Politika 2 Zao{travawe odnosa na politi~koj sceni 3 SNS najja~i, vlast formira DS

Ekonomija 4 Da bismo izvozili, moramo ne{to i da proizvedemo

Tre}e doba 6 Cementiran ~ek ba{ i nije bingo

Novi Sad 8 [kola na Klisi prioritet 9 Prve cirkuske predstave bez zveri

Vojvodina 10 Odrekli se stotina miliona dinara

Crna 13 Maloletnik uhap{en zbog la`ne dojave 13 Optu`nica za nabavku medicinskog name{taja

Dru{tvo

BERNAR KU[NER

U Sarajevu i Srbija i Kosovo

str. 2

14 Sidom lane zara`eni uglavnom mu{karci

Dunav ne}e ugroziti „Porodicu”

Toplo i sun~ano

str. 7

Najvi{a temperatura 23 °S

NOVI SAD – HORGO[

Autoput za devet meseci

str. 5

PO@AR U ZDRAVSTVENOM CENTRU U SENTI

Medicinska sestra u kriti~nom stawu JE LI MINHENSKA OPERACIJA DOKAZ DA DR MILOSAVQEVI] NE VERUJE ZDRAVSTVU KOJE VODI?

VRBAS

Komunalci na ulici tra`e plate

str. 4

Ministru }e se lak{e oporaviti ki~ma nego karijera

str. 14

str. 16 – 24

SPORT

„ JANU VESELOM MILIJI PARTIZAN OD NBA LIGE

„ OLIMPIK I BAJERN ZA FINALE LIGE [AMPIONA

„ ODBOJKA[I SE SPREMAJU ZA SVETSKU LIGU

„ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA

str. 12


2

POLITIKA

utorak27.april2010.

DNEVNIK

RAZLI^ITA TUMA^EWA IZJAVE PREDSEDNIKA TADI]A DA ]E SPRE^ITI DA KOALICIJA OKO SNS-a DO\E NA VLAST

Zao{travawe odnosa na politi~koj sceni KOSOVO

Ostala samo dva predajnika ^etvrti dan zaredom korisnici mobilne i fiksne telefonije Telekoma „Srbija“ i „Telenora“ u delu KiM su u komunikacijskom mraku, po{to su predstavnici Regulatorne agencije za telekomunikacije (RAT), u saradwi sa specijalnim jedinicama kosovske policije, ju`no od reke Ibar iskqu~ili 26 od 28 predajnika mobilne telefonije srpskih operatera. „Regulatorna agencija je preduzela postupke za uklawawe nelicenciranih operatere mobilne telefonije na celoj teritoriji Kosova, izuzimaju}i severni deo Mitrovice”, izjavio je predsednik RAT-a Ekrem Hoxa. Posle nasilnog iskqu~ewa repetitora, oko 100.000 korisnika mobilne i fiksne telefonije na podru~ju centralnog Kosova, Kosovskog Pomoravqa i Metohije ostalo je bez signala. Signal srpskih operatera sada imaju samo Srbi na severu Kosova i Metohije.

Protest u Gra~anici Nekoliko hiqada qudi protestovalo je ju~e u centru Gra~anice zbog demontirawa opreme srpskih mobilnih operatera usled ~ega su Srbi u centralnom i ju`nom Kosovu ostali bez signala mobilne telefonije. Skup u Gra~anici po~eo je protestnom {etwom kroz tu srpsku enklavu u centralnom Kosovu. Na ~elu kolone bila su dvoja kola Hitne pomo}i, koja su sve vreme {etwe imala ukqu~ene sirene. Na protest su do{li i u~enici iz {kola i lekari, a okupqeni su nosili transparente „Slepi, nemi, gluvi“, „Vratite nam veze“...

Diplomatijom do telefona Premijer Mirko Cvetkovi} izjavio je da }e Vlada Srbije u~initi „bukvalno sve“, osim upotrebe nasilnih sredstava, da pomogne Srbima u enklavama na Kosovu posle iskqu~ewa signala srpskih mobilnih operatera. Cvetkovi} je rekao da bi {iroka diplomatska akcija trebalo da da re{ewe prihvatqivo za Srbe koji `ive u enklavama.

Mogu}a brza obnova Koordinator tehnike Telekoma „Srbija“ – izvr{ne jedinice Kosovo i Metohija Ilija Ivanovi} izjavio je da radnici te kompanije de`uraju i ~uvaju bazne stanice na severu. „Obilazimo na{e objekte radi bezbednosti jer imamo nekih najava da }e da krenu i na sever Kosova“, rekao je Ivanovi}. Na pitawe da li je Telekom u stawu da za sedam dana obnovi uni{tenu opremu i stawe na terenu normalizuje, Ivanovi} je odgovorio da su radnici kompanije spremni da u najkra}em mogu}em roku obnove opremu i baznu stanicu koju su Albanci o{tetili prilikom akcije iskqu~ewa repetitora. „Od bezbednosti na terenu zavisi kada }e se stawe u potpunosti normalizovati“, rekao je Ivanovi}.

Izjava predsednika Srbije i lidera DS-a Borisa Tadi}a da nema te energije koju ne}e ulo`iti da bi spre~io da do|e na vlast koalicija koja bi se okupila oko SNS-a – „jer kada se prethodni put ta koalicija sastavila, goreo je Beograd“ – za {eficu kluba ZES-a Nadu Kolunxiju „samo je jasna poruka da smo one koji se sada preporu~uju da vode zemqu ve} videli u akciji i znamo kakvi su rezulati wihove vlasti”. Ona je novinarima u Skup{tini Srbije rekla da su Tadi}eve re~i „tek prosto podse}awe na to ko su oni zapravo i {ta bi za Srbiju zna~ilo ako bi u ovom, ili nekom slede}em trenutku, do{li na vlast”. – Ne verujem u one koji zaspu u jednom stawu, a probude se u sa-

svim drugom. Potrebno je da pro|e neko vreme da bi qudi pokazali da su se zaista promenili i da su se odrekli nekih ideja za koje su se zalagali gotovo dve decenije. I onda, kada se to potvrdi, za Srbiju nema opasnosti ako takvi do|u na vlast – istakla je Nada Kolunxija. Po re~ima {efice kluba ZES-a, DS je, kada je to bilo u interesu Srbije, ostvarivao saradwu i s politi~kim protivnicima, podsetiv{i na to da je DS, kada je Vojislav Ko{tunica bio na ~elu Vlade, iako opozicija, glasao za sve evropske zakone. Ali, dodala je Nada Kolunxija, neki su procenili da dolazi trenutak da preuzmu vo|stvo. – Ako zbog toga prave mostove da bi ostvarili svoju poziciju u

Nema izbora do Vidovdana 2012. [efica poslani~ke grupe G17 plus Suzana Grubje{i} navodi da je „kona~no i Tadi} video u ~emu je problem: da opozicija ~ini sve da stawe u zemqi u~ini gorim, ne nude}i nikakva re{ewa”. Ona je pri tome bila kategori~na da “parlamentarnih izbora ne}e biti do Vidovdana 2012. jer je ovo prva Vlada od 5. oktobra koja ima {ansu da izdr`i ~etiri godine”.

INTERVJU

Sramota me je da imam predsednika koji mi preti (Tomislav Nikoli})

Re~ je o prostom podse}awu na to ko su oni zapravo (Nada Kolunyija)

nekoj budu}oj vlasti, mislim da su prosto pogre{ili. Ali ako je razlog saradwa bez obzira na politi~ke razlike, mi s tim nemamo problem – tvrdi Nada Kolunxija. Lider SNS-a Tomislav Nikoli}, s druge strane, tuma~i da predsednik Tadi} „preti opoziciji i `eli da zao{tri odnose na politi~koj sceni Srbije”. Nikoli} je dodao da }e napredwaci

„biti trpeqivi i razumni” do mere do koje ih vlast ne bude fizi~ki ugrozila ili ne bude ugrozila wihova qudska i politi~ka prava. – Jo{ jednom molim Borisa Tadi}a da se okrene Ustavu i svojim ustavnim nadle`nostima. Predsednik Srbije ne treba da brine o tome ko }e da osvoji parlamentarnu ve}inu, ve} da obezbedi da, kada se stvori parlamentarna ve-

BERNAR KU[NER, [EF FRANCUSKE DIPLOMATIJE

U Sarajevu o~ekujem i Srbiju i Kosovo (Od specijalnog izve{ta~a iz Luksemburga) Francuski {ef diplomatije Bernar Ku{ner u razgovoru za „Dnevnik“ na marginama Saveta ministara u Luksemburgu, ka`e da Srbija mora da prema Kosovu vodi evropsku politiku ukoliko `eli da postane deo EU. z Ubrzo posle va{e posete Beogradu {ef srpske diplomatije Vuk Jeremi} je upozorio na to da je tragi~na gre{ka vezivati put Srbije u EU i re{avawe pitawa Kosova? – Od moje posete Beogradu po~etkom marta promenile su se neke stvari i mora}e jo{ da se mewaju. Moj kolega Vuk Jeremi} sprovodi politiku za koju misli da mo`e doneti rezultate. Me|utim, verujem da ve}ina qudi u Srbiji, a svakako mladi, znaju {ta mora da se uradi. Nisam tra`io da Srbija prizna Kosovo ve}, jednostavno, da po~ne da komunicira s Kosovom. Postoje `ivotno va`na pitawa, kao {to su elektri~na energija, transport, putovawa qudi, ne samo status. z Da li ste tra`ili da Srbija odustane od namere da vrati pitawe Kosova u UN posle mi{qewa Me|unarodnog suda pravde? – Nisam tra`io da Srbija odustane od namere da vrati pitawe Kosova u UN. Srbija je slobodna i suverena zemqa. Nemamo nijedan poseban uslov za Srbiju, ali sam u Beogradu jasno rekao da ne verujem u to da Srbija mo`e napredovati ka EU s teretom Kosova. Upoznao sam srpske lidere s problemima s kojima smo se suo~avali u slu~aju Kipra i rekao da ne `elimo da ih ponovimo. U Beogradu su vrlo dobro shvatili {ta sam im

mo poziciju, kao EU, o putu Srbije ka ~lanstvu u EU, koju mi{qewe MSP-a ne mo`e promeniti. I u Beogradu, kao i u Pri{tini, mora svima da bude jasno da moraju da razgovaraju i da sara|uju, a onda }emo da vidimo da li mo`emo ubrzati evropske integracija, {to bih voleo da se dogodi. z Da li verujete da }e se u Sarajevu, na konferenciji EU – Zapadni Balkan, pojaviti i Srbija i Kosovo? – Posledwi put to nije uspelo na skupu u Sloveniji. Hajde da se nadamo da }e u Sarajevo svi do}i i da }e pri~ati me|usobno. O~ekujem da do|u, ali to zavisi od wih, ne mogu da ka`em da sam siguran. Ali u pitawu je proces koji se ne mo`e zaustaviti.

Treba samo odabrati mre`u!? z Kako tuma~ite ga{ewe repetitora srpskih mobilnih operatera na Kosovu? – Mobilni telefoni funkcioni{u, koliko ja znam. Nikome nije onemogu}eno da pri~a, treba samo izabrati mre`u. rekao jer sam bio krajwe otvoren, rekav{i: nemojte to da radite jer ne}e biti mogu}e da napredujete ka EU. Ali nisam tra`io da odustanu od bilo ~ega. z Da li mi{qewe MSP-a mo`e ne{to promeniti? – Ne, to je tako o~igledno. ^ak i ako mi{qewe MSP-a bude povoqno po Srbiju, to ni{ta ne mewa jer 27 zemaqa ~lanica EU donosi odluku o tome ko }e da bude kandidat za ~lanstvo u Uniji, kao i o svakom drugom koraku ka ~lanstvu u EU. Ne znamo da li }e MSP doneti odluku do juna ili kasnije. U svakom slu~aju, mi ima-

Znam da se predstavnici Srbije i Kosova sada vi{e sastaju nego ranije. No, ponavqam, to je proces i treba}e jedna generacija da se stvari normalizuju. z Da li je mogu}a da se podela Kosova, kao opcija, vrati na sto? – Ne mislim da je to mogu}e. Ali nisam Srbin ni Kosovar. Podela ne}e biti preduslov za bilo koga, no ako se posle dve strane dogovore, to je druga stvar. Jedno je sigurno: Srbija mora i prema Kosovu da vodi evropsku politiku ako `eli da bude deo EU. @eqko Panteli}

MINISTRI SPOQNIH POSLOVA EU USVOJILI ZAKQU^KE O MISIJI EU ZA PRAVOSU\E I POLICIJU NA KOSOVU

Telefoni idu pred Ketrin E{ton

U zakqu~cima Saveta ministara spoqnih poslova EU o Euleksu, usvojenim na ju~era{wem sastanku u Luksemburgu, upu}ene su poruke kosovskim Albancima i Srbima, ali i Srbiji i dr`avama ~lanica EU. Kosovskim Albancima je poru~eno, kroz podr{ku Euleksu, da poja~a napore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, uz jasnu napomenu da u predstoje}em periodu ne}e biti nedodirqivih u Pri{tini. Kosovskim Srbima je, pak, preko pozdravqawa pove}awa prisustva i aktivnosti Euleksa na severu Kosova, kao i otvarawa Doma EU u Kosovskoj Mitrovici, stavqeno do znawa da }e Euleks, s lokalnim partnerima, biti jedini nosilac pravosudno-policijisko-carinskih nadle`nosti. Savet ministara EU jo{ jednom je, apostrofiraju}i Srbiju, istakao va`nost regionalne saradwe i ~iwe-

nice da uspeh Euleksa zavisi od saradwe i podr{ke zainteresovanih strana radu Misije EU na Kosovu. Kako su „Dnevniku“ preneli izvori u Savetu ministara, zakqu~ci su usvojeni bez rasprave, u okviru velikog paketa zakqu~aka posve}enih svim misijama EU u svetu. Pri tome predlog Slova~ke da se povede rasprava o Kosovu nije prihva}en. [ef slova~ke diplomatije Miroslav Laj~ak je, naime, `eleo da se povede diskusija o Kosovu na osnovu wegovih impresija posle posete Pri{tini pre dve nedeqe. No, imaju}i u vidu osetqivost teme, ali i nespremnost kqu~nih dr`ava EU da se u ovom trenutku bave Kosovom i pored posledwih doga|aja vezanih za ga{ewe repetitora srpskih operatera mobilne telefonije, odluka da se rasprava odlo`i za neku drugu priliku ne predstavqa iznena|ewe.

Me|utim, pri~a o srpskim mobilnim operaterima na Kosovu bi, kako za „Dnevnik“ ka`u sagovornici u institucijama EU, ipak mogla biti otvorena na politi~kom nivou, ali ne s Euleksom, ve} s visokom predstavnicom EU Ketrin E{ton. – Osnovni zadatak Euleksa na Kosovu je da poma`e sprovo|ewe zakona, a po zakonima Kosova, ali i po Rezoluciji 1244 i odlukama Unmika, repetitori srpskih mobilnih operatera trebalo je davno da budu uga{eni. Dakle, Euleks ne}e imati politi~ki pristup tom problemu ve} iskqu~ivo tehni~ki, a to je po{tovawe zakona. S druge strane, ne iskqu~ujemo mogu}nost da se na vi{em politi~kom nivou predstavnici EU, Pri{tine i Beograda dogovore o nekom kompromisnom re{ewu – izjavio je za „Dnevnik“ funkcioner Evropske unije. @. P.

}ina, ona formira vladu – ukazao je Nikoli}. On je pri tome pozvao Tadi}a da jasno ka`e da li je predsednik DS-a ili predsednik Srbije. – Sramota me je da imam predsednika Srbije koji mi preti da, iako se po{teno bavim politikom, nikada ne}u pobediti i do}i na vlast – ka`e lider napredwaka, podse}aju}i na to da su na Skup{tini wegove stranke bili i predstavnici SDPS-a, SVM-a, SPO-a... – Da li je Tadi} svima wima zapretio? I dok je zamenik {efa poslani~ke grupe NS-a Miroslav Marki}evi} zatra`io od predsednika Srbije da objasni {ta to zna~i „sva raspolo`iva sredstva”, prvi ~ovek kluba SPS-a Branko Ru`i} smatra, pak, da je jasno to da je „predsednik Tadi} ulo`io svu svoju energiju da bi, s Vladom, u~inio sve da se evropski put Srbije nastavi”. – I u tom smislu razumem wegovu izjavu da bi vra}awe u pro{lost usporilo taj put – objasnio je Ru`i}. S. Stankovi}

VESTI Fratini u Beogradu Ministar spoqnih poslova Italije Franko Fratini dolazi danas u dvodnevnu posetu Srbiji tokom koje }e sa zvani~nicima razgovarati o evropskim integracijama i saradwi u regionu. Fratini }e, kako je najavqeno, imati susrete sa predsednikom Srbije Borisom Tadi}em, potpredsednikom Vlade za evropske integracije Bo`idarom \eli}em i ministrom spoqnih poslova Vukom Jeremi}em. Glavne teme tih razgovora bi}e evropske integracije Srbije i regionalna saradwa uo~i samita u Sarajevu koji }e biti odr`an 2. juna.

Sporazum sa BiH Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} potvrdio je da je Beograd ponudio da se ubrza ratifikacija bilateralnog sporazuma o procesuirawu osumwi~enih za ratne zlo~ine i u tom slu~aju se biv{em ~lanu Predsedni{tva BiH Ejupu Gani}u ne bi se sudilo u Srbiji, ve} bi iz Londona, gde ~eka odluku suda, bio izru~en Sarajevu. „Poku{avamo da u saradwi sa BiH taj slu~aj depolitizujemo”, izjavio je Jeremi} za londonski „Dejli Telegraf”, napomiwu}i da Srbija ne}e povu}i optu`nicu protiv Gani}a i da bi „bila duboko zabrinuta ako se on, u slu~aju da bude izru~en Bosni, ne

bi na{ao pred sudom“. Jeremi} je rekao da vlada u Beogradu ne mo`e da poni{ti odluku tu`ioca za ratne zlo~ine Srbije, koji je od Velike Britanije tra`io izru~ewe Gani}a. „Trudimo se da indivudalizujemo krivicu za ratne zlo~ine, kako se ne bi pripisivali narodima, ve} pojedincima, izjavio je Jeremi}.

Zagorci prenose iskustva Vojvo|anima Potpredsednik Skup{tine Vojvodine Branimir Mitrovi} razgovarao je u Krapini s predstavnicima Zagorske razvojne agencije, Privredne i Preduzetni~ke komore Krapinsko-zagorske `upanije o mogu}nostima uspostavqawa saradwe na privrednom planu, o podsticaju razvoja malog i sredweg preduzetni{tva, kao i o preno{ewu iskustava koje ova hrvatska `upanija ima u izradi i realizaciji projekata koji se sufinasiraju iz evropskih pretpristupnih fondova. „Ovom posetom polo`eni su temeqi, nadam se plodonosne saradwe dve regije, koji }e u narednom periodu biti konkretizovani kroz uzvratnu posetu delegacije Krapinsko-zagorske `upanije Vojvodini i potpisivawe me|uregionalnog sporazuma o saradwi”, izjavio je na{em listu potpredsednik Skup{tine APV Branimir Mitrovi}. E. D.

STRANKE VOJVO\ANSKIH MA\ARA ZADOVOQNE POBEDOM FIDESA

Ago{ton: Dobi}emo autonomiju Predsednici najve}ih ma|arskih stranaka u Vojvodini pozdravili su ubedqivu pobedu Fidesa na izborima u Ma|arskoj, ocewuju}i da }e ona pozitivno delovati na jedinstvo nacije i polo`aj ma|arske zajednice u susednim zemqamama. Predsednik SVM-a I{tvan Pastor je, u izjavi Internet-portalu „Vajdosàg ma“, rekao da je veoma va`no {to je, posle du`eg vremena, do{lo do {irokog nacionalnog jedinstva. „To {to je Fides osvojio dvotre}insku ve}inu u paralmentu ima}e pozitivan uticaj i na vojvo|anske Ma|are, kao dela celokupnog ma|arstva“, dodao je Pastor. Po re~ima lidera DSVM-a Andra{a Ago{tona, u Ma|arskoj je, posle 20 godina, prvi put stvorena takva situacija da je vi{e od dve tre}ina glasa~a nacionalno orijentisano. „Time je Ma|arska u{la u grupu demokratskih nacionalnih dr`ava u Evropi“, istakao je Ago{ton, dodav{i da je uveren u to da }e

predsednik Fidesa i budu}i premijer Viktor Orban uspeti da usaglasi jedinstvenu nacionalnu politiku i da }e, zajedno sa sunarodnicima u okru`ewu, zauzeti dostojno mesto u Evropi. „Dobi}emo dvojno dr`avqanstvo i ostvari}eno autonomiju“, poru~io je Ago{ton. Prvi ~ovek DZVM-a [andor Pal je ne{to oprezniji, navode}i da nije potpuno siguran u to u kojem smeru }e krenuti nova ma|arska vlada. „Verujem, ipak, da }e Orban promeniti dosada{wu nacionalnu politiku prema Ma|arima u okolnim dr`avama i da }e podr`avati ono {to mi sami mislimo da je za nas dobro, a ne {ta zvani~na Budimpe{ta smatra da je u na{em interesu“, rekao je Pal. On je dodao da nova ma|arska vlada ne bi trebalo da podr`ava autonomiju Vojvodine, ve} etni~ku autonomiju Ma|ara u Pokrajini, kao i da bi morala da, u slu~aju potrebe, stavi veto na ulazak Srbije u Evropsku uniju.


POLITIKA

DNEVNIK

utorak27.april2010.

3

IZBORI U ARAN\ELOVCU – STARA SLIKA SRPSKE POLITI^KE SCENE

SNS najja~i, vlast formira DS Aran|elovac je me|u partijama koje su u nedequ bile akteri vanredne utakmici za lokalnu vlast do`ivqen kao centar sveta. Kada je „zavesa pala”, najvi{e glasova bira~a pobrao je SNS Tomislava Nikoli}a, koji }e, me|utim, najverovatnije morati da se pomiri sa sudbinom znanom mu iz radikalskih dana – napredwaci }e biti pojedina~no najja~a stranka u aran|elova~kom parlamentu, ali van vlasti. Naime, po preliminarnim podacima, SNS je osvojio 13 odborni~kih mandata, drugo mesto je zauzeo DS s deset, sledi SPS sa sedam, po tri imaju NS, DSS i Koalicija SDPS–G17, a LDP }e imati dva odbornika. Ispod crte su ostali SRS i SPO. U svakom slu~aju, u parlamentu Srbije ju~e je glavna pri~a bilo slavqe napredwaka u Aran|elovcu, koje je najednom prekinuto pozivom zamenika predsednika SNS-a Aleksandra Vu~i}a kada je vrh po~eo da sumira brojke. Jer, i ovog puta Nikoli}, iako mo`e ra~unati na narodwake, nema u sumi dovoqno mandata. Uostalom, DS je dan nakon odr`avawa vanrednih lokalnih izbora u Aran|elovcu saop{tio da veruje }e vlast u ovoj op{tini veoma brzo biti formirana od stranaka koje obavqaju vlast i na republi~kom nivou.

SRS: Za glas – od patika do 100 evra Zamenik {efa poslani~ke grupe SRS-a Aleksandar Martinovi} ukazao je na to da je radikalima nedostajalo oko 60 glasova da bi pre{li cenzus i ube|en je u to da }e presko~iti barijeru nakon ponovqenog glasawa na jednom izbornom mestu. Martinovi} pri tome tvrdi da je vo|ena neregularna izborna kampawa, te da u takvim uslovima SRS i nije mogao ostvariti boqe rezultate. „Glasovi su kupovani na najrazli~itije mogu}e na~ine, od gotovog novca, preko ve{ta~kog |ubriva, do patika. Jedan glas je na dan glasawa ko{tao sto evra”, tvrdi Martinovi}. Istina, lider napredwaka odmah je najavio razgovore, ne samo s narodwacima nego i sa socijalistima. On pri tome tvrdi da }e, ukoliko koalicija na republi~kom nivou bude preslikana pri formirawu vlasti u Aran|elovcu, i ukoliko SNS ostane u opoziciji, to zna~iti

REKLI SU

Petkovi}: Tadi} prekora~io svoja ovla{}ewa Govore}i o nedavnom trilateralnom sastanku predsednika Srbije i Turske i predsedavaju}eg Predsedni{tva BiH, Borisa Tadi}a, Abdulaha Gula i Harisa Silajxi}a u Istanbulu, portparol DSS-a Petar Petkovi} je ocenio da deklaracija, koja je tom prilikom usvojena, sadr`i uop{tena na~ela. „Pravi razlog posete je dogovor o re{avawu u~e{}a Kosova i Metohije na regionalnim konferencijama“, rekao je portparol DSS-a, istovremeno upitav{i u kojem svojstvu je Tadi} uop{te potpisao pomenutu deklaraciju ako za to nije imao ovla{}ewe Vlade Srbije.

Ili}: Opozicija gradi politiku na nesre}i Stranka G17 plus ocenila je da opozicione partije zahtevom za raspisivawe vanrednih parlamentarnih izbora poku{avaju da iskoriste nezadovoqstvo naroda i da od toga naprave politiku. „Ne treba na nesre}i i nezadovoqstvu graditi politiku jer je to politika kratkog daha“, izjavio je politi~ki direktor G17 plus Vladimir Ili}, dodav{i da milion prikupqenih potpisa nije dovoqno za raspisivawe izbora, kao i da su opozicione partije time samo pokazale da su protiv vlasti, a da istovremeno nisu ponudile nikakve konkretna re{ewa za probleme gra|ana.

Nenadi}: Blanko ostavke idu u istoriju „Nakon {to odluka Ustavnog suda, po kojoj odredbe ~lanova 43 i 47 Zakona o lokalnim izborima nisu u saglasnosti s Ustavom, bude objavqena u ’Slu`benom glasniku’, ne}e biti mogu}e zakqu~ivawe ugovora izme|u kandidata za odbornika, odnosno odbornika, i podnosioca izborne liste, niti }e biti mogu}e aktivirawe blanko ostavke”, poru~ila je predsednica USS-a Bosa Nenadi}, dodav{i da je osporenim odredbama ograni~avano pravo odbornika da slobodno govori i glasa prema sopstvenom uverewu, zato {to blanko ostavke strankama omogu}avaju da mu oduzmu mandat u slu~aju „neposlu{nosti“.

novi izvor nestabilnosti u toj op{tini. – Ako bude formirana vlast s jednim odbornikom vi{e, ili ako se tamo budemo tukli za svaku odluku, od Aran|elovca nema ni{ta, kao ni od Srbije – rekao je Nikoli}. – Jedno je sigurno: SNS je pobedio na izborima u

Aran|elovcu. Koliko ju~e, predsednik Srbije je rekao da mi ne mo`emo pobediti. Hajde da vidimo {ta }e da ka`u gra|ani Aran|elovca u vezi s formirawem nove op{tinske vlasti, jer oni se pitaju. I oni su, uostalom, jasno pokazali da `ele promene. A te promene ne predstavqaju koaliciju s republi~kog nivoa, ve} su sasvim ne{to drugo. Iako ih je Nikoli} pozvao na pregovore o formirawu vlasti na lokalu, socijalisti o~ekuju da koalicija s republi~kog nivoa bude preslikana i u Aran|elovcu . – Zadovoqni smo izbornim rezultatima jer pokazuju trend rasta poverewa gra|ana u SPS i wegove koalicione partnere. Ube|en sam u to da }e vlast formirati iste one stranke koje imaju vlast na republi~kom nivou – rekao je {ef poslani~ke grupe SPS–JS-a u srpskom parlamentu Branko Ru`i}. Iako su izgubili vlast u Aran|elovcu, razultatima je zadovoqan i NS, ali ne i time ko }e formirati vlast. – Time }e biti nastavqena agonija za gra|ane Aran|elovca. Ali {ta }emo, tako je ovoga puta izglasano – ka`e zamenik {efa poslani~ke grupe NS-a Miroslav Marki}evi}. D. Milivojevi}

Parlament je ju~e razmotrio i amandmane na predlog zakona o {umama. Poslanik DSS-a Zoran Nikoli} tra`io je da program iz ove oblasti donosi nadle`ni organ APV, ali uz saglasnost Ministarstva poqoprivrede. „Svesni smo ~iwenice da je prenos nadle`nosti u toku, ali to ne zna~i da treba da imamo dva odvojena sistema. Sem jedinstvenog informacionog sistema, zapravo imamo dva javna preduze}a, dva razli~ita planirawa, i nadle`nosti Republi~ke skup{tine svode se samo na u`u teritoriju Srbije, odnosno bez AP Vojvodi-

ne. Ovaj zakon postavqa temeqe razdvajawa upravqawa {umama na teritoriji APV i u`e Srbije”, primetio je Nikoli}. On je izneo da je poslanik SVM-a Arpad Fremond ulo`io amandmane na ovaj zakon kada je rok ve} istekao i da su zbog toga poslanici DS-a te predloge uva`ile preko amandmana samog odbora. „Ti amandmani ulaze u opasnu materiju, a to je da je AP vlasnik {umskog zemqi{ta na svojoj teritoriji, tako da, osim formulacije ’dr`avna svojina’, imamo i formulaciju ’svojina AP Vojvodine’”, upozorava Nikoli}.

Procurila javna tajna Iako je u parlamentu i do sada bilo “javna tajna” da su nekoliko puta na ulazu u parlament zadr`ane `enske osobe za kojima je raspisana sudska poternica zbog prostitucije, u Skup{tini, barem po medijskim navdima, niko o tome nije ni{ta znao. [efica kluba ZES-a Nada Kolunxija smatra da “ako je neki poslanik povezan s osobom koju krivi~no gone, povezan je u tom krivi~nom delu”, ali i ukazuje na to da svaki gra|anin, “pa i onaj koga tra`i policija, mo`e do}i u parlament i tra`iti pomo} za re{ewe svog problema”, dok Suzana Grubje{i} dodaje da bi “trebalo pa`wu usmeriti na to ko

je pozvao doti~nu gospo|icu i videti kako je ona do{la”. Mu{ki deo parlamenta, me|u kojima Branko Ru`i}, tvrdi da „ne zna motive dolaska inkriminisane `enske osobe“. Iz NS-a i LDP-a tvrde da u wihov klub nije i{la. U takvu mogu}nost sumwa i zamenik {efa poslani~ke grupe SRSa Aleksandar Martinovi}. „Nije nemogu}e da neko to smi{qeno radi da bi dodatno unizio Skup{tinu. Ukoliko bude bilo kakvih dokaza da je neko od na{ih poslanika hteo da posegne za uslugama te dame, verovatno }e biti sankcionisan, mada sumwam u to”, rekao je Martinovi}. S. St.

Kritika vlasti nije siguran adut za izborni uspeh Politi~ki analiti~ar i disu dosad uradili, o wihovoj rektor Centra za prou~avawe stru~nosti... – ukazuje Nikoli}. alternativa Milan Nikoli} Komentari{u}i neka aktuelsmatra da je rast popularnosti na istra`ivawa koja su pokazanapredwaka posledica potrebe la da postoji odre|eni procenat gra|ana da se identifikuju s bira~a koji se dvoume izme|u wihovom kritikom postoje}e napredwaka i demokrata, na{ socijalno-politi~ke i ekonomsagovornik ka`e da je uvek u biske situacije, ali i same vlasti. ra~kom telu postojao odre|ni Me|utim, on u izprocenat gra|ana javi za „Dnevnik“ se dvoumi izKad se gra|ani na|u koji napomiwe da krime|u nekih polipred bira~kom ti~ki odnos preti~kih opcija, pa kutijom, u toj ma vlasti nije rei izme|u Demoper za kona~nu situaciji oni imaju kratske stranke i odluku koju graSrpske napredne druga~iju logiku, |ani donose kad stranke. Nikose na|u pred bi- odnosno razmi{qaju li}, me|utim, doo tome da li stvarno daje i da je kqu~ra~kom kutijom. – Gra|ani uvek no pitawe koliki `ele da odre|eni misle da je vlast qudi i stranke do|u je procenat takriva za wihov kvih bira~a, te da na vlast lo{ materijalni bi se, tek u slu~apolo`aj, pa maju da je on ve}i od kar i u uslovima globalne krideset, to moglo okarakterisati ze. I to je fenomen poznat u iskao izvesna anomalija, odnosno tra`ivawu javnog mwewa. Ali, kao ne{to {to do sad nije podruga stvar je kad do|e dan izbostojalo. ra i kad se gra|ani na|u pred biSagovornik „Dnevnika” je, ra~kom kutijom, jer u toj situaina~e, uveren i u to da ni aktuciji oni imaju druga~iju logiku, elni transferi u SNS nekih odnosno razmi{qaju o tome da dr`avnih ~inovnika bliskih li stvarno `ele da odre|eni strankama vlasti ne mogu utiqudi i stranke do|u na vlast. cati na rast rejtinga napredwaDakle, vi{e razmi{qaju o kvaka, ili, pak, pad rejtinga demolitetima tih qudi, o onome {ta karta.

U trci osam kandidata Prvi na listi je Dobrosav \elo{evi}, u ime Koalicije Demokratska stranka Srbije – Nova Srbija, sledi Miodrag Zlokolica (Jedinstvena Srbija), pa Dimitrije Marjanov iz Srpske radikalne stranke, te Mirjana Milivojev, kao kandidat Narodne partije i Grupe gra|ana „Zajedno – Maja Gojkovi}“. Na listi su i Tihomir Ne`i} iz Koalicije „Za evropsku Vojvodinu – Boris Tadi}”, kao i Jovan Pani} s liste „LSV – Vojvodina na{a ku}a – Nenad ^anak“. Kandidat Socijalisti~ke partije za vojvo|anskog poslanika je Jovica Stapar-

Po {umama i gorama

DIREKTOR CENTRA ZA PROU^AVAWE ALTERNATIVA MILAN NIKOLI] ZA „DNEVNIK”

U @ABQU UTVR\ENA IZBORNA LISTA ZA POKRAJINSKOG POSLANIKA

Za mandat pokrajinskog poslanika u @abqu bori}e se osam kandidata. Na izborima, koji se odr`avaju 9. maja po ve}inskom izbornom sistemu, gotovo sve stranke koje su zastupqene u Skup{tini Vojvodine istakle su svoje kandidate. Izuzetak je jedino G17 plus, koji je podr`ao kandidatkiwu Narodne partije. Predsednik Izborne komisije u @abqu, koju je formirala Pokrajinska izborna komisija, Jovan \uragin izjavio je na{em listu da je izborna lista zakqu~ena u subotu, 24. aprila.

POSLANI^KE TEME

ski, a Srpska napredna stranka kandidovala je Petra Crepuqu. Dopunske izbore u @abqu za poslanika u Skup{tini APV raspisao je sredinom marta predsednik vojvo|anskog parlamenta [andor Egere{i, zbog smrti poslanika Branislava Popova iz Koalicije DSS–NS-a, koji je izabran po ve}inskom izbornom modelu. Aktuelni saziv Skup{tine APV konstituisan je nakon izbora u maju 2008, a do isteka wegovog ~etvorogodi{weg mandata traja}e i mandat poslanika koji }e se birati 9. maja u @abqu. B. D. S.

– Takvi transferi su se de{avali uvek. Uz to, qudi koji su do sad pre{li, me|u kojima su jedan ~lan kabineta Borisa Tadi}a i biv{a saradnica Miroquba Labusa, nisu ni zauzimali neke zna~ajne pozicije, niti su to velike politi~ke figure. Re~ je uglavnom o amdinistrativcima i stru~nom osobqu. Naravno da napredwaci to sad di`u do neba, ali objektivno, to nisu neki zna~ajni transferi – ocenio je Nikoli}. On, me|utim, navodi da SNS jeste jedna od najve}ih i najzna~ajnijih stranaka na na{oj po-

liti~koj sceni, odmah nakon DS-a, dodav{i da }e se to potvrditi i na narednim izborima. Ipak, Nikoli} smatra da ni kampawa koju vode povodom navedenih transfera, ali ni akcija sakupqawa milion potpisa za prevremene izbore, nemaju posebnog zna~aja za rast popularnosti. – Uostalom, kad je re~ konkretno o sakupqawu tih potpisa, ta akcija vi{e je usmerena na ube|ivawe Demokratske stranke Srbije da vo|e opozcije treba da budu napredwaci a ne DSS. Jer, Vojislav Ko{tunica o~igledno ne smatra da SNS treba da budu lider po{to ta stranka nema dr`avni~ke kapcite i kadrove – smatra na{ sagovornik. Nikoli} ka`e da je napredwacima, s druge strane, bitna saradwa s DSS-om jer je to preduslov za ujediwewe opozicije. – Opet, bilo bi nelogi~no da Tomislav Nikoli} ujedini opoziciju i da Ko{tunici na tawiru preda lidersku palicu. Ipak, napredwacima je ujediwewe opozicije va`no jer bi ih to u~inilo ja~ima, po{to na{i gra|ani obi~no nagra|uju ujediwavawe stranaka – ocenio je Milan Nikoli}. B. Dragovi}-Savi}

KIKINDSKI DSS MEWA ODBORNIKE

Ilinka \uran umesto Vukmirice Nakon {to su Op{tinski odbor Demokratske stranke Srbije u Kikinda napustili predsednik Svetislav Vukmirica, koji je bio i {ef odborni~ke grupe, te odbornica Olga Kova~evi}, koja je ujedno i predsednica MZ Banatsko Veliko Selo, DSS je ostao bez svojih predstavnika u lokalnom parlamentu. Nova {efica kikindskog ogranka DSS-a Ilinka \uran najavila je da }e na narednoj sednici Skup{tine op{tine ova dva odbornika zameniti ona i Vladimir Pudar. Odluku o tome ko }e biti novi odbornici doneli su, kako ka`e, ~lanovi Op{tinskog odbora. – U narednom periodu bi}e korenitih promena u radu kikindskog odbora DSS-a. Vi{e }e biti anga`ovani mladi ~lanovi, kojima }e nakon izborne skup{tine, koja je zakazana za 28. maj,

biti omogu}eno da se poka`u – ka`e Ilinka \uran. Ina~e, kikindski odbor DSS-a je, nakon odlaska dugogodi{weg predsednika Svetislava Vukmirice, napustilo jo{ ~etrdesetak ~lanova. – Oni koji su iza{li iz stranke sada organizovano vr{e pritisak na ostale ~lanove DSS-a u Kikindi – tvrdi Ilinka \uran. S druge strane, Svetislav Vukmirica, koji je sada potpredsednik Inicijativnog odbora Srpske napredne stranke u Kikindi, negira ove optu`be. – Ne odgovara istini tvrdwa da se na ~lanove DSS-a u Kikindi vr{i pritisak da iza|u iz stranke. Svi koji su iza{li iz stranke to su uradili svojevoqno, a razlog je nezadovoqstvo radom DSS-a u celini – navodi Vukmirica. A. \.


4

EKONOMIJA

utorak27.april2010.

DNEVNIK

POKRAJINA RASPISALA DVA KONKURSA, ZA POSLODAVCE I NEZAPOSLENE

Subvencijama do novih radnih mesta Pokrajinski sekretarijat za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova raspisao je konkurse za dodelu subvencija za otvarawe novih radnih mesta i za samozapo{qavawe. Re~ je o javnom pozivu poslodavcima, kao i nezaposlenim licima sa evidencije Nacionalne slu`be za zapo{qavawe u Vojvodini. – Visina subvencija za poslodavce je 160.000 dinara po osobi u najnerazvijenim op{tinama: @iti{tu, Plandi{tu i Novoj Crwi, a 130.000 dinara po osobi u nerazvijenim i nedovoqno razvijenim op{tinama (Irig, Kova~ica, Opovo, Sremski Karlovci, Titel, Alibunar, Apatin, Bela Crkva, @abaq, Mali I|o{, Novi Be~ej, Oxaci, Se~aw i Srbobran) – objasnio je pokrajinski sekretar za rad, zapo{qavawe Miroslav Vasin. – Za ostale op-

{tine predvi|en je iznos od 80.000 dinara, uz dodatak od 50.000 dinara poslodavcu koji uposli lica koja se te`e zapo{qavaju, poput osoba s invaliditetom, samohranih roditeqa, `ena, Roma, izbeglih i raseqenih, starijih od 50 i mla|ih od 30 godina. Subvencija za samozapo{qavawe dodequje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara za obavqawe novoregistrovane delatnosti. Ukoliko se vi{e nezaposlenih lica udru`i (osim za osnivawe zadruga), pojedina~no se podnose zahtevi za subvenciju od 160.000 dinara. Pravo podno{ewa zahteva imaju lica koja su na evidenciji Nacionalne slu`be za zapo{qavawe u Vojvodini a koja su zavr{ila obuku za samozapo{qavawe.

[TRAJK U VRBASKOM JKP „STANDARD”

Komunalci na ulici tra`e plate Nedequ dana nakon prvog jednosatnog {trajka upozorewa, radnici vrbaskog JKP "Standard" ju~e su ponovo odr`ali jednosatni {trajk, ali su ovoga puta protestovali ispred vrbaske op{tine. Osnovni razlozi {trajka jesu neispla}ene zarade, koje kasne mesec i po, kao i neupla}ivawe doprinosa i drugih obustava koje radnici imaju po raznim osnovama. – Na{i uslovi nisu ispuweni. Dobili smo samo pola plate, obustave nisu ispla}ene, a re{ewa na{eg problema nema na vidiku. Zato se sindikalna organizacija odlu~ila na peto-

pove}ana dvadesetak posto u odnosu na prethodnu godinu, i to je svakako jedan od na~ina da se firma oporavi – ka`e Marina Deliba{i}. – Iako nisam dugo u ovom preduze}u, o~igledno je da postoji problem kontrole tro{kova, odnosno nema wihovog kvalitetnog pra}ewa. Ona je najavila mogu}nost podizawa kredita kojim bi se pokrila najhitnija dugovawa, me|u kojima su zaostale plate, dug za mazut i struju, {to zajedno iznosi pedesetak miliona dinara, a ~ime bi "Standard" bio oslobo|en balasta dugova i kamata. Po re~ima jednog od pomo}nika

Miroslav Vasin

– Pokrajinska vlada u ovoj godini izdvojila je 2,16 milijarde dinara za re{avawe problema nezaposlenosti, od ~ega }e 1,85 milijarda biti za finansirawe pripravnika koji su uposleni tokom pro{le godine. Ostatak od 260 miliona bi}e usmeren upravo u

predsednika op{tine Vuka{ina Vuja~i}a, lokalna op{tina nije mesto ispred kojeg treba da {trajkuju. – Naravno da razumemo nezadovoqstvo radnika "Standarda", ali op{tina je do sada u~inila sve da pomogne ovom preduze}u – rekao je Vuja~i}. – Dug koji je imala prema "Standardu" posledwu godinu smawen je s trideset na dva i po miliona, obezbedilu smo subvenciju od deset miliona dinara i zaista ne znam zbog ~ega radnici protestuju ispred op{tine. Probleme koje imaju u organizaciji, poslovawu i tome sli~no moraju re{iti sa svojim rukovodstvom. N. Perkovi}

Zapelo oko luke u Pan~evu Pregovori o partnerstvu luke "Duisport" iz Duizburga i Luke "Dunav" u Pan~evu odvijaju se u pogre{nom smeru, re~eno je u Ministarstvu za infrastrukturu. U Ministatrstvu ka`u da vlasnik Luke "Dunav" (kompanija "Invej") nema pravo da pregovara o strate{kom partnerstvu sa nema~kim "Duisportom", jer su vlasnici luka u procesu privatizacije stekli samo pravo da koriste zemqi{te, a ne i pravo svojine na osnovu kojeg bi mogli da odre|uju gde }e {ta da se gradi. Pregovori "Dusiporta" i Luke Dunav, kako je re~eno, idu u pogre{nom smeru, jer Nemcima nije predstavqeno ni da je ve} u javnoj raspravi Nacrt zakona o bezbednosti plovid-

be i lukama, koji predvi|a uspostavqawe Nacionalne lu~ke uprave. Luka Pan~evo }e po usvajawu novog zakona biti samo lu~ki operater, a Lu~ka uprava }e odlu~ivati o zemqi{tu, razvijawu infrastrukture i drugi stvarima. Predstavnici Pan~eva o~ekuju da }e taj grad postati transportni centar u regionu, ukoliko nema~ka kompanija bude preuzela Luku Dunav. O~ekuje se da }e izgradwa logisti~kog centra u pan~eva~koj luci zna~ajno uticati na privredni razvoj ju`nog Banata, a prema {pekulacijama doma}ih medija, u dogradwu i osavremewavawe luke moglo bi da bude ulo`eno oko 200 miliona evra.

Vlada daje 10.000 evra Ministar ekonomije Mla|an Dinki} ka`e da }e od maja Vlada Srbije udvostru~iti podsticaje za zapo{qavawe u nekim od gradova u Srbiji. Dinki} ka`e da se to odnosi na gradove koji imaju kvalifikovanu radnu snagu, a nemaju dovoqno investicija. Kako je naveo, neki od tih gradova bi}e Ni{, Zaje~ar, Kraqevo i Novi Pazar. "Podsticaji }e biti do 10.000 evra po svakom novozaposlenom radniku, a iznos }e zavisiti od grane industrije i efekta za izvoz", rekao je on. "Neka nas kritikuju {to dajemo podsticaje, ali mi mislimo da je skupqe kada fabrike ne rade i kada qudi nemaju posao, zato ne}emo `aliti da pomognemo zapo{qavawe", rekao je Dinki}. On je rekao da }e Srbija zadr`ati atraktivne uslove poslovawa i investirawa i da namerava i da ih poboq{a u uslovima krize i da ubrza privredni oporavak. privatizacija preostalih preduze}a i striktna primena Zakona o ste~aju, zbog ~ega }e zna~ajan broj qudi do}i na evidenciju – rekao je Vasin, i dodao da, ako ta dva udara budu ubla`ena, o~e-

kuje da }e 2011. biti godina stabilizacije tr`i{ta rada. Prijave na konkurs, koji }e biti objavqen danas u na{em listu i naredne nedeqe u listu „Poslovi”, prima}e se od 4. maja. L. Nikovi}

PREDSTAVQENI REZULTATI ISTRA@IVAWA O KONKURENTNOSTI PRIVREDE VOJVODINE

Da bismo izvozili, moramo ne{to i da proizvedemo Bez obzira na ograni~enu statisti~ku bazu, {to je stalan problem Vojvodine, istra`ivawe koje je uradio Centar za strate{koekonomska istra`ivawa (Vojvodina CESS) u saradwi sa stru~wacima Be~kog instituta za me|unarodne ekonomske studije, pokazalo je da je konkurentnost pokrajinske privrede ograni~ena s dva

oko 30 odsto, u drugim zemqama u tranziciji, koje su nam direktni konkurentni, to dosti`e i svih 80 procenata. Problem je niska industrijalizacija Srbije jer se danas konkurenost neke zemqe vezuje za wenu sposobnost za izvozi. Me|utim, dok u izvozu EU predwa~e tehnolo{ki savremeni sektori, ista-

Industrijska proizvodwa Srbije i Vojvodine je dva puta ni`a nego 1990. godine, upozorava ekonomista Vladimir Gligorov bitna faktora. Ekonomski analiti~ar dr Vladimir Gligorov istakao je, prilikom predstavqawa rezultata istra`ivawa ju~e u Novom Sadu, da je industrijska proizvodwa Srbije, time i Vojvodine, dva puta ni`a nego 1990. godine. To je veoma bitan podatak jer Srbija, kao zatvorena ekonomija, bez izlaza na more i bez mogu}nosti da, u ve}oj meri, izvozi usluge, razmewive robe mo`e stvarati samo u industriji i poqoprivredi. Drugi va`an faktor je izuzetno nizak udeo izvoza u bruto doma}em proizvodu Srbije. Dok je kod nas u~e{}e izvoznih poslova negde

dnevnu obustavu rada, svakoga dana po sat– saop{tio je predsednik [trajka~kog odbora u JKP „Standard“ Milovan Selak. Kao {to su i najavili, stotinak radnika „Standarda“ obustavilo je poslove izme|u 13 i 14 ~asova, okupilo se pred Radnom jedinicom „Komunalac“, a zatim u protestnoj povorci pro{etalo do zgrade Skup{tine op{tine Vrbas. Po re~ima pomo}nice direktora za ekonomska pitawa Marine Deliba{i}, postoje pozitivni pomaci u poslovawu, ali put do oporavka ovog preduze}e }e biti dug i mukotrpan. – U prva tri meseca ove godine naplata pru`enih usluga je

programe samozapo{qavawa, odnosno novog zapo{qavawa – kazao je Vasin, i izrazio o~ekivawa da }e ovim programima biti otvoreno 2.200 do 2.500 novih radnih mesta. Vasin ka`e da o~ekuje da }e u saradwi s NSZ-om biti otvoreno izme|u 8.000 i 10.000 radnih mesta, a da }e preko Fonda za razvoj, Garancijskog fonda, programa Sekretarijata za nauku i tehnolo{ki razvoj i parama koje }e Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja usmeriti Pokrajini, ukupan broj novih radnih mesta dosti}i i 15.000. – Ne znam da li }e to biti dovoqno da niveli{e broj onih koji }e u me|uvremenu ostati bez posla jer nas u ovoj godini o~ekuju jo{ dva udara na pove}awe broja nezaposlenih. To su okon~awe procesa privatizacije i

kao je Gligorov, kod nas je sasvim suprotno. Sti~e se utisak da smo neobrazovan i nekvalifikovan svet, {to, naravno, nije ta~no. Mi, jednostavno ne znamo da koristimo resurse jer kod nas kvalifikovani qude ili rade ne{to drugo, ili uop{te ne rade. Zato se, bez ustru~avawa, mo`e re}i da bi Srbija mogla imati znatno vi{e industrije nego {to je sada ima. Takva situacija ima svoj direktan odraz na dr`avnom teku}em ra~unu. Srbija gomila deficit; on godinama nije bio alarmantan, ali je sada ve} u{ao u zonu zabriwavaju}eg. Najgore je to {to takvo

Foto: S. [u{wevi}

pona{awe ne mo`e trajati u nedogled. Na kraju }e sve to zavr{iti, zakqu~io je dr Gligorov, u javnom dugu koji se, na ovaj ili onaj na~in, mora platiti. Na sli~ne probleme ukazala je i direktorka Vojvodina CESS-a Valentina Ivani}. Po wenim re~ima, Vojvodina nema prepoznatqiv proizvod (brend), {to je veoma bitno na tako sofisticiranim tr`i{tima kao {to je EU, koji nam je najzna~ajniji partner i gde plasiramo vi{e od 50 procenata eksporta. Dodala je da nam poqoprivreda i prehrambena industri-

ja ne mogu biti trajan i pouzdan oslonac jer su to oblasti koje su najvi{e izlo`ene necarinskim barijerama. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr Blagoje Paunovi}, koji se bavio konkurentno{}u preduze}a, primetio je da na{e kompanije malo razmi{qaju o resursima, tro{kovima i tr`i{tu. Upravo u tim segmentima, stalnim ulagawima u tom smeru, mogu se stvarati preduslovi za budu}u konkurentost regionalne (Vojvodina) i nacionalne privrede (Srbija). V. Harak

Dobra saradwa s Italijanima Srbija i Italija su u Beogradu osnovale Poslovni savet, ~iji je ciq daqe unapre|ewe odnosa preduze}a i preduzetnika dveju zemaqa. Zajedni~ku deklaraciju o osnivawu Poslovnog saveta potpisali su potpredsednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mla|an Dinki} i italijanski ministar za ekonomski razvoj Klaudio Skajola. Ministar Dinki} je ocenio da osnivawe Saveta, kakav Italija ve}

ima sa Francuskom i Nema~kom, govori o zna~aju privredne saradwe dveju zemaqa, istakav{i da o tome govori i podatak da je rast izvoza Srbije od po~etka godine iznosio 13 odsto, a da je najzna~ajniji deo tog izvoza oti{ao upravo na italijansko tr`i{te. On je podsetio da je Italija zapo~ela zna~ajne poslovne projekte u Srbiji, kao {to je dolazak "Fijata", i najavio da }e posle prvomajskih praznika po~eti

pregovori sa italijanskim proizvo|a~em automobilskih komponenata "Maweti-Marelijem" o instalirawu kapaciteta u Kragujevcu. Dinki} je podsetio da }e do kraja jeseni ove godine biti zavr{ena i studija izvo|qivosti za rekonstrukciju pruge BeogradBar, koja se radi u saradwi sa italijanskim "Italferom". Skajola je nazna~io da su italijanski preduzetnici veoma zadovoqni poslovnim rezultatima

postignutim u Srbiji i najavio jo{ ve}i investicioni impuls u narednom periodu.

23. 4. 2010.

1.202,27574

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Vino Kalem, Velika Drenova

52,30

530

886.160

Koca Kola HBC-Srbija, Beograd

16,67

3.500

560.000

Radijator, Zrewanin

12,83

510

1.020

Voda Vrwci, Vrwa~ka Bawa

12,50

4.500

117.000

11,11 Promena %

50 Cena

BIP, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Cena

195 Cena

2.749.590

Univerzal banka, Beograd

4,40

7.099

7.099

Soja protein, Be~ej

0,20

1.002

2.790.143

Imlek, Beograd

-1,61

1.464

310.310

Metalac, Gorwi Milanovac

1,12

2.343

161.701

Metals banka, Novi Sad

-1,89

6.325

12.649

Privredna banka, Beograd

-2,48

709

205.575

Meser Tehnogas, Beograd

-1,38

6.931

228.715

Tigar, Pirot

-0,25

800

160.000

Alfa plam, Vrawe

-0,34

9.676

531.880

Telefonija, Beograd

-1,89

1.717

360.465

Veterinarski zavod, Subotica

-2,07

710

168.980

4.836 360.170 20.280 Promet

Soja protein, Be~ej

0,20

1.002

2.790.143

Kin|a Agrar, Kikinda

0,00

275

244.475

Veterinarski zavod, Subotica

-2,07

710

0,00 6.971.708

6.610

-4,88 Promena %

1.338.620

32.481 971

17.037

Neoplanta, Novi Sad Vojvo|anskih top-pet akcija

3.375

0,00

10.144

661

3.052

-0,74

Komercijalna banka, Beograd

2,32

631

-7,52

Promet

-0,70

-11,99

Informatika, Beograd

Cena

Agrobanka, Beograd

-11,98

1.209

Promena %

100 Promet

Albus, Novi Sad

-11,82

Naziv kompanije AIK banka, Ni{

Energoprojekt holding, Beograd

Mlin, Bela Crkva

Seme, Beograd

BELEX 15 (756,37 0,21)

Promet

168.980

Luka Dunav, Pan~evo

0,00

7.300

116.800

Fabrika {e}era, Crvenka

0,00

3.300

33.000

Svi iznosi su dati u dinarima


EKONOMIJA

DNEVNIK

utorak27.april2010.

MINISTAR EKONOMIJE MLA\AN DINKI] NAJAVQUJE

Gasovod stigao do Banatskog Dvora

Na jesen ni`i porez na plate Ministar ekonomije Srbije Mla|an Dinki} ka`e da se planira da se od jeseni u Srbiji smawi porez na deset odsto i da }e biti pove}an i neoporezivi deo plate. Dinki} je naveo da }e nakon planiranih izmena, Srbija biti najatraktivnija u Evropi po visini poreskih optere}ewa na zarade. „@elimo da unapredimo konkurentnost i da podstaknemo investicije radi izvoza“, kazao je Mla|an Dinki}, koji je i potpredsednik Vlade Srbije. Dinki} je ranije rekao za da se sla`e sa ministarkom finansija Dianom Dragutinovi} da porez na plate treba smawiti na 10 odsto jer bi se na taj na~in pove}ala zaposlenost. On je

NIS Naftagas je zavr{io izgradwu dvosmernog gasovoda Gospo|inci – Banatski Dvor i izvr{io funkcionalno ispitivawe gasovoda, saop{tila je ta kompanija. Vlada Srbije, Srbijagas kao investitor i NIS Naftagas kao izvo|a~ radova potpisali su krajem 2006. godine ugovor vredan 11,1 milion evra, finansiran iz Nacionalnog investicionog plana koji predvi|a izgradwu dvosmernog gasovoda Gospo|inci - Banatski Dvor. NIS navodi da je izgradwa gasovoda planirana zajedno sa projektom Podzemnog skladi{ta gasa Banatski Dvor u ciqu povezivawa gasovodne mre`e sa skladi{tem. „Ovaj dvosmerni gasovod povezuje Glavno razvodno ~vori{te Gospo|inci sa skladi{tem gasa u Banatskom Dvoru i omogu}i}e kori{}ewe prirodnog gasa akumuliranog u skladi{tu tokom letwe sezone“, navedeno je u saop{tewu. Tehni~ki prijem gasovoda bi}e obavqen u narednom periodu, kada to odlu~i korisnik - JP «Srbijagas».

Podsetimo, ministarka finansija Diana Dragutinovi} je nedavno izjavila da se razmatra smawewe za tre}inu poreza i doprinosa na zarade i navela da bi se smawewem optere}ewa zara-

we poreza na dodatu vrednost ne bi bilo po`eqno, jer bi se odrazilo na `ivotni standard. Podsetiv{i da PDV ima dve stope od osam i 18 odsto, Bugarin je istakao da se mo`e razgovarati o

Srbija }e biti najatraktivnija u Evropi po visini poreskih optere}ewa na zarade, tvrdi vicepremijer Dinki}

tada dodao i da insistira na tome da stopa PDV ostane na 18 odsto za sve proizvode.

da, a pove}awe stope PDV-a, ~ime bi se destimulisala potro{wa i uvoz, a smawili tro{kovi radne snage i pove}ala zaposlenost. Me|utim, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Milo{ Bugarin ka`e da pove}a-

jedinstvenoj poreskoj stopi, ali pod uslovom da se na deo proizvoda, koji spadaju u osnovne `ivotne namirnice, PDV potpuno ukine. Porez na plate u Srbiji trenutno je 12 odsto, a deo zarade na koji se ne pla}a porez iznosi 6.554 dinara.

DANAS POTPISIVAWE UGOVORA ZA TRASU OD HORGO[A DO NOVOG SADA

Autoput sti`e za devet meseci

Gradimo nuklearku u Bugarskoj? Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} ka`e da }e, posle pregleda dokumentacije, Srbija odlu~iti da li }e u~estvovati u gradwi nuklearne elektrane Belene u Bugarskoj. Predsednik Vlade Srbije je posle razgovora sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovom rekao da dokumentacija o izgradwi nuklearne elektrane Belene treba da se pregleda na ekspertskom nivou. Cvetkovi} je rekao da Vlada Srbije jo{ nije donela odluku o u~e{}u u projektu i da se nalazi u fazi analize. Kako je istakao, u~e{}e Srbije u izgradwi te nuklearne elektrane, ~ak i ako bi bilo simboli~no, podrazumevalo bi da je to zajedni~ki projekat koji rade dve zemqe. Bugarski ministar ekonomije Traj~o Trajkov je nedavno rekao da se Bugarska nada da }e uskoro prona}i strate{kog investitora za realizaciju projekta Belene, ~ime bi izgradwa te nuklearne elektrane mogla da po~ne 2011. godine. „Ako sve pro|e kako treba, izgradwa elektrane Belene }e biti zapo~eta 2011, a proizvodwa elektri~ne energije pokrenuta 2014“, rekao je bugarski ministar. Mediji podse}aju da je ruska vlada jedan od va`nijih zagovara~a izgradwe nuklearke u Bugarskoj i da je spremna da obezbedi kredit od gotovo dve milijarde evra u naredne dve godine kako se izgradwa tog postrojewa ne bi vi{e odlagala.

Danas u podne u Vladi Srbije s doma}im konzorcijumom koji predvodi Preduze}e za puteve „Beograd“ bi}e potpisan ugovor o izgradwi 110 kilometara autoputa od Horgo{a do Novog Sada i obilaznice oko Subotice, potvr|eno je ju~e na{em listu u Ministarstvu za infrastrukturu. To zna~i da }e se izgradwa severnog kraka Koridora 10 nastaviti za koji dan, prema nekim informacijama mo`da i odmah po potpisivawu ugovora, a zavr{iti, kao {to je ponudio izabrani ponu|a~, za devet meseci. Konzorcijum srpskih preduze}a, u kojem su jo{ i „Putevi U`ice“, „Planum“ i „Borovica“, dao je u nastavqenoj tenderskoj proceduri najpovoqniju ponudu, koja iznosi oko deset milijardi dinara, s rokom izgradwe od 270 dana i rokom pla}awa od 30 meseci.

5

Razgovori s MMF-om Dr`avna delegacija Srbije nastavqa razgovore u Va{ingtonu sa predstavnicima MMF-a o ostvarenim ciqevima makroekonomske politike Srbije. Razgovori se vode u sklopu priprema za dolazak misije MMF-a u maju, izjavila je u Va{ingtonu ministarka finansija Diana Dragutinovi} i dodala da se razgovaralo “o teku}oj makroekonomskoj situaciji i o onom {to smo ostvarili u prvom kvartalu 2010. godine, po{to smo imali ta~no odre|ene zadatke ili ciqeve”.„Oko ciqeva nije bilo problema, zadatke smo ispunili za prvi kvartal i u tom smislu ulazimo u relaksirani u ovu novu fazu pregovora“, istakla je ministarka finansija. Ukazuju}i na va`nost dva strukturna kriterijuma, penzione reforma i zakona o fiskalnoj odgovornosti, Dragutinovi}eva je napomenula da su MMF-u ve} upu}eni analiza i prvi nacrt tog zakona. „U su{tini, ako se dogovorimo oko zakona o fiskalnoj odgovornosti, dogovorili smo se i o penzionoj reformi“, istakla je ona. Tehni~ka misija MMF-a, na ~elu sa Albertom Jagerom, dolazi u Srbiju 12. maja. „Ovo je deo priprema za wihov dolazak i za ono {to imamo rok do kraja maja. Oni }e biti tu, prakti~no, kada mi treba da uradimo zakon o fiskalnoj odgovornosti“, rekla je ministarka finansija.

Prose~na plata 33.508 dinara

Ponude zainteresovanih ponu|a~a otvarane su ~ak tri puta. Hrvatska kompanija „Hi-

ZBOG NAVODNIH MALVERZACIJA NA KORIDORU 10

Direktor „Vojputa” podneo ostavku

Generalni direktor kompanije “Vojput” iz Subotice Du{ko Dra`i} podneo je ostavku Upravnom odboru kompanije. Kao razlog naveo je malverzacije kod dodeqivawa posla na tenderu za izgradwu severnog dela Koridora 10 i obilaznice oko Subotice, poznatije kao ipsilon-krak. Pre 20 godina kompanija “Vojput”, odnosno „Vojvodinaput“, pokrenula je projekat izgradwe te obilaznice. Samom idejom obilaznice i wenim prezentovawem nadle`nima u dr`avi Dra`i} je uspeo da izgradwu puta uvrsti u Prostorni plan Srbije. – Za sada je izgra|eno pet i po kilometara puta. Ipsilon-krak i po~etak radova otvarali su i obilazili mnogobrojni ministri, predsednici Srbije i pokojni premijer Zoran \in|i}. On je 1. juna 2001. godine obi{ao radove i tada je potpisan ugovor o nastavku izgradwe obilaznice. Sada se raspisuje tender. Ne mogu vi{e kao Don Kihot da se botim protiv „vetrewa~a“ u gradskoj, pokrajinskoj i republi~koj vlasti – obja{wava generalni direktor „Vojputa“ u ostavci. U saop{tewu koje je dato novinarima navodi se da Dra`i} svoju odluku obrazlo`io re~ima da vi{e ne mo`e da legalnim na~inom obezbedi rad firme. Zakonske procedure se ne po{tuju, a drugim firmama se name{taju tenderi. Odlu~eno je da generalni direktor obavqa svoju funkciju dok se ne na|e odgovaraju}a zamena. A. A.

droelektra“ `alila se nekoliko puta na tendersku proceduru i kr{ewe Zakona o javnim nabavkama, pa je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkowi} u me|uvremenu poni{tio postupak otvarawa ponuda i doneo delimi~no pozitivno re{ewe o podnetom zahtevu za za{titu prava zagreba~ke kompanije. Me|utim, na novom zasedawu tenderske komisije ponovqen je prvobitni zakqu~ak i potvr|eno da je najpovoqnija ponuda doma}ih neimara. Kako nezvani~no saznajemo, Zagrep~ani su se `alili i na ovu odluku, me|utim, komisija je stavila ta~ku na izbor izvo|a~a radova, koji uskoro treba da po~nu da grade. Ministar Mrkowi} ka`e da je kompletna tenderska procedura ura|ena po zakonu. Po wegovim re~ima, ka{wewa radova na Koridoru 10 nema i taj putni pravac bi}e kompletiran do maja 2012. On je izrazio o~ekivawe da bi severni krak Koridora mogao biti zavr{en ve} 2010, a sve zavisi od vremenskih uslova krajem godine.

Otvarawe radova ministar Mrkowi} je do sada najavqivao vi{e puta, za 27. mart, pa 1. april, me|utim, `albe su odlagale zavr{etak izbora izvo|a~a radova. Da bi se ubrzala procedura izbora izvo|a~a, u novom pozivu za podno{ewe inoviranih ponuda ponu|a~ima je sugerisano da ne mogu ponuditi cenu vi{u od navedene u ranijoj ponudi, kao ni rok za zavr{etak radova du`i od ponu|enog, ali ni kra}i rok isplate. Radovi na izgradwi obilaznice oko Dimitrovgrada otvoreni su nedavno, a po~etkom maja o~ekuje se raspisivawe tendera za deonicu od Dimitrovgrada prema Pirotu, tako da bi izgradwa tog dela autoputa mogla po~eti na leto. Ministar Mrkowi} ka`e da je od me|unarodnih banaka obezbe|ena oko 1,1 milijarda evra, sprovedena potrebna eksproprijacija na deonicama koje se rade u ovoj godini i koje su planirane za slede}u, {to zna~i da su ispuweni svi preduslovi da se Koridor 10 kroz Srbiju kompletira. R. Dautovi}

Prose~na neto zarada u Srbiji u martu bila je 33.508 dinara (336 evra), {to je realno vi{e za 2,5 odsto, a nominalno za 3,6 procenata nego u prethodnom mesecu. Kako je objavio Republi~ki zavod za statistiku (RZS), prose~na zarada u Srbiji sa porezom i doprinosima ispla}ena u martu bila je 46.457 dinara (466 evra), {to je realno vi{e za 2,4 odsto, a nominalno za 3,5 odsto nego u februaru. U Srbiji je prose~na neto zarada u martu bila realno ve}a za 5,7 procenta nego u istom mesecu 2009. godine, a nominalno za 10,4 odsto. Martovska bruto zarada bila je realno ve}a za 5,5 odsto nego u istom mesecu 2009, a nominalno je bila ve}a za 10,1 odsto.

Dr`ava ore wive Vlada Srbije i grad Beograd doneli su zajedni~ku odluku da PIK Zemun ne}e i}i u proces privatizacije, izjavio je dr`avni sekretar Neboj{a ]iri}. ]iri} ka`e da }e PIK Zemun biti podr`avqen na isti na~in kao {to je to bio slu~aj sa PKB-om. „Ovo preduze}e je identifikovano kao zana~ajno za razvoj grada Beograda i za wegove gra|ane i treba da bude su{tinski preduze}e koje }e obezbe|ivati hranu za Beograd“, rekao je ]iri}. On je podsetio da u PIK Zemun ~etiri godine nije bilo nikakvih aktivnosti i naglasio da je Vlada Srbije, u saradwi sa gradom Beogradom i uz pomo} stru~waka iz akcionarnog dru{tva za proizvodwu, preradu i promet poqoprivrednih proizvoda

Siroma{nih sve vi{e KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni Va`i za za za za za devize devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

97,0663

99,0472

101,325

96,7691

Australija

dolar

1

67,3744

68,7494

70,3306

67,1682

Kanada

dolar

1

72,6652

74,1482

75,8536

72,4428

Danska

kruna

1

13,0406

13,3067

13,6128

13,0006

Norve{ka

kruna

1

12,3112

12,5624

12,8513

12,2735

[vedska

kruna

1

10,1167

10,3232

10,5606

10,0858

[vajcarska

franak

1

67,5244

68,9024

70,4872

67,3176

V. Britanija

funta

1

112,138

114,426

117,058

111,794

SAD

dolar

1

72,5838

74,0651

75,7686

72,3616

Kursevi iz ove liste primewuju se od 26. 4. 2010. godine

Pro{le godine u Srbiji je, prvi put od 2000. godine, pove}an broj qudi koji `ive ispod linije siroma{tva, i to za oko 80.000, na 6,9 odsto ukupnog stanovni{tva. Menaxer Tima za socijalno ukqu~ivawe i smawewe siroma{tva @arko [underi} ka`e da je pro{le godine procenat siroma{nih iznosio 6,1 odsto i napomenuo da su neke grupe pod ve}im rizikom od siroma{tva - deca i mladi, osobe starije od 65 godina, a posebno oni koje nemaju zavr{enu osnovnu {kolu, Romi, invalidi, izbeglice i raseqena lica.

[underi} je podsetio da su lane granicu siroma{tva predstavqala primawa od 8.022 dinara i napomenuo da se veliki broj gra|ana nalazi neposredno iznad te linije. Siroma{tvo je izra`enije u seoskim nego gradskim podru~jima, a socijalnu pomo} dobija 170.000 stanovnika Srbije, ili tek 20 odsto siroma{nih. On je naveo da je do pove}awa siroma{tva doveo i pad zaposlenosti u realnom sektoru za 4,7 odsto i dodao da Srbija ima potrebu, ali i obavezu, da u procesu prikqu~ivawa Evropskoj uniji radi na novim programima

za smawewe siroma{tva, kao {to je osnivawe preduze}a sa socijlnim ciqevima, kakva ve}

odavno postoje u Evropi, koja insisitira na socijalno odgovornoj ekonomji.


6

TRE]E DOBA

utorak27.april2010.

DNEVNIK

JESU LI PENZIONERI DOBRO PRO[LI U JEKU EKONOMSKE KRIZE

Cementiran ~ek ba{ i nije bingo Lider PUPS-a i potpredsednik Vlade Srbije Jovan Krkobabi} pohvalio se ovih dana kako su zahvaquju}i wemu penzioneri “dobro” pro{li u jeku ekonomske krize. Kao glavni dokaz da je to tako on je podsetio da je ~im je stupio na du`nost ispunio obe}awe da se penzije pove}aju vanredno 10 posto. Ono {to je on u svom nastupu “zaboravio” jeste kada su penzioneri dobili to vanredno pove}awe. Odnosno, on je isti~u}i tih vanrednih 10 odsto rekao da je to uspeo da izdejstvuje u jeku ekonomske krize. No, prava istina je da su penzioneri pove}awe dobili u oktobru 2008.godine i to u vreme kada su koalicioni partneri Jovana Krkobabi}a jo{ uvek tvrdili da }e Srbiju ekonomska kriza zaobi}i, a bilo je i izjava da }emo se od we mo`da i okoristiti. Ono {to je Krkobabi} pre}utao jeste da posle tog pove}awa penzioneri nisu dobili ni jednog jedinog dinara vi{e. Naime,

od oktobra 2008. godine pa toMe|utim, prava istina je da kom cele pro{le i ove godine ~ak i kada pro|e kriza i kada se penzije su zamrznute. Drugim reodmrznu penzije i plate pove}a~ima to zna~i da penzioneri Srwe ne}e i ne mo`e biti ve}e jer bije ~ak 26 meseci `ive sa istim se Srbija zarad ara`mana sa penzijama! U taj deo Krkobabi} MMF-om obavezala da sprovede nije zalazio niti se ovoga puta temeqne reforme penzionog siupu{tao u prognoze kako }e penstema kako bi ga napravila odrzionerima koliko ve} sutra bi`ivim i rasteretila dr`avni ti boqe. On boqe dane za penzibuxet iz kojeg se svakog meseca onere i zaposlene i odmrzavawe 40 odsto sredstava prebacuje za plata i penzija o~ekuje sa poredovnu isplatu penzija. Miniboq{awem ekostarka finansija nomske situacije Diana DragutiPenzioneri Srbije u zemqi. novi} , koja pred- Danas se penve} 26 meseci `ive vodi na{u delezije ispla}uju regaciju na prole}s istim penzijama dovno bez zaostatnom zasedawu ka i bez pomerawa. Svetske banke i Zbog velike i duboke ekonomske MMF-a u Va{ingtonu , poru~ije krize morali smo i plate i penda je neophodna penziona reforzije privremeno da zamrznemo, ma i da Srbija to mora u~initi ali ~im se jo{ malo, samo jo{ mave} narednog meseca kada delelo strpqewa, popravi ekonomska gacija MMF ponovo dolazi u situacija, tu smo na putu da to Beograd da vidi da li su ispuweuradimo vrlo brzo. Onda }e ponona obe}awa me|u kojima u prvom vo krenuti i plate i penzije gore redu smawewe u~e{}a penzija u - rekao je Krkobabi}. bruto dru{tvenom proizvodu.

FOND PIO USKORO RASPRAVQA O SVOJOJ IMOVINI

Bogati sirotani U kasu Fonda za penzijsko o imovini Fonda PIO, jer u jie Fonda PIO. invalidsko osigurawe pro{le woj se vidi {ansa za puniju kaIna~e, Fond PIO se nije ni godine slilo se 215 milijardi su, a samim tim i za mawe dotaukwi`io kao vlasnik u katadinara od osiguranika iz katecije od dr`ave . Kori{}ewem starke kwige mnogih op{tina gorije zaposlenih. Samostalci onoga {to je decenijama novzato {to mora svoje vlasnisu doprineli sa 17,5 milijardi cem penzionera gra|eno Fond {tvo da dokazuje preko suda jer dinara, dok su poqoprivredniPIO bi namirio znatan deo mu se pravo na pojedine objekci uplatili dve milijarde . te, pre svega rehabilitaciI pored toga dr`ava je moone centre, osporava . O korala iz buxeta da penzije likoj imovini je re~ svedoU ve}ini lokala i objekata dotira s jo{ 40 odsto. ~i i ~iwenica da je samo to~iji je Fond vlasnik, cene U Fondu PIO su svesni kom dva meseca Komisija za zakpunina su sada simboli~ne, mogu}ih problema, koji bi popis imovine , koju je osnoa ima i onih koji se nastali ukoliko bi dr`ava vao Fond, prona{la najmaustupaju besplatno odlu~ila da plate rasterewe 40 objekata koji nisu ti da`bina, {to samo po seukwi`eni. bi zna~i smawewe poreza i Me|u najatraktivnijim doprinosa. Jer, ni s postoje}im rashoda. Mada nema ta~nih pozgradama koje su u vlasni{tvu doprinosima Fond PIO ne modataka kolika je imovina FonFonda PIO je ona u Parijske `e bez dotacija da finansira da PIO, odnosno ne zna se kokomune 9 u Beogradu gde se treredovnu isplatu penzija, {to liko kvadrata stambenog i ponutno nalazio deo direkcije zna~i da, ukoliko se oni smaslovnog prostora ima, kao ni Fonda i slu`benici projekta we, problemi i rupa u kasi bikoliko i u kojim preduze}ima “Parip” koji se bave refor}e jo{ ve}i. Ukoliko bi se doima akcija, ra~unice pokazuju mom penzijskog sistema. Kada prinosi smawili samo za deset da bi se samo izdavawem moglo bi Fond izdavao poslovni proodsto Fond PIO bi na godido}i do znatnih sredstava. Mestor u ovoj zgradi mogao bi da {wem nivou ostao “kratak” za |utim, u ve}ini lokala i objedobije znatna sredstva . Uskonajmawe 23 milijarde dinara. kata ~iji je Fond vlasnik cene ro isti~e i zakup Savezu penTog problema svesni su u zakpunina su sada simboli~ne, zionera Srbije koji koristi Fondu PIO te je na posledwem a ima i onih koje se ustupaju prostorije Fonda PIO u UliUpravnom odboru dogovoreno besplatno. Najboqe prolaze ci Svetozara Markovi}a i za da se zaka`e posebna sednica penzionerske organizacije kotu zgradu bi se mogla dobiti na kojoj }e se opet razgovarati je besplatno koriste prostorivelika sredstva. Q. M.

Po re~ima ~lanova Radne grupe za izmenu Zakona o PIO sve oko reforme penzionog sistema usagla{eno je i prilikom pro{lomese~nog sastanka sa MMF-om ali je ostalo sporno kako }e se penzije uskla|ivati u narednom periodu. Ta formula se jo{ uvek vaga i kre}e se od mogu}nosti da u naredne dve godine penzije rastu u DOBRA VEST ZA VOJNE INVALIDE

Lak{e do ortopedskih pomagala Ministarstvo rada i socijalne politike zakqu~ilo je Ugovor o izradi, odr`avawu i isporuci ortopedskih pomagala sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku u Beogradu, a ona je zarad realizacije dogovorenog napravila dogovore s ortopedskim ku}ama o izradi , odr`avawu i isporuci ortopedskih pomagala kao podizvo|a~ima preko kojih vojni invalidi mogu da nabave pomagala. Prema tim ugovorima do pomagala vojni invalidi u Vojvodini mogu do}i u ortopedskoj ku}i “ Ortodinamik” u Novom Sadu, @itni trg 4, “Nova ortopedija” d.o.o. u Ka}u, Vuka Karaxi}a 6, “Dunav” a.d. Novi Sad, Futo{ki put 4. Da bi ostvrili pravo na ortopedsko pomagalo vojni invalidi treba da nadle`nom op{tinskom organu , koji je izdao nalog za pomagala, dostave orginali garantni list za pomagalo, sertifikat kvalitea, originalne nalepnice sa bar kodovima svih ugra|enih delova. Ministarstvu rada mora se dostaviti faktura za pla}awe svih tro{kova za izradu, servisirawe i odr`avawe pomagala i prate}a dokumentacija. Q. M.

KAKO LEKAR KA@E

Najzdraviji je poluprazan tawir Da u ishrani vaqa strogo voditi ra~una o koli~ini unetih lo{ih masti, osobe u tre}em dobu dobro znaju. Namirnice kao {to su masna mesa, mleko i mle~ni proizvodi s velikim procentom mle~ne masti, suvomesnati proizvodi...nalaze se na “crnoj” listi i kod zdravih qudi, a posebno kod onih koji su kardiovaskularni bolesnici, koji imaju pove}ane masno}e u krvi,kod {e}ernih bolesnika... Veliki je i broj namirnica koje sadr`e skrivene trans masno}e. One ne bi bile toliki problem da ne o{te}uju kardiovaskularni sistem, ba{ kao i zasi}ene masne kiseline. Ove masno}e dovode do porasta nivoa LDL ili “lo{eg” holesterola i pove}avaju rizik od sr~anog i mo`danog udara. Ujedno, one sni`avaju nivo HDL ili “dobrog” holesterola koji spre~ava talo`ewe masno}a na unutra{wim zidovima arterija. Trans masno}e obi~no nastaju prili-

kom dodavawa hidrogena u biqna uqa u toku proizvodwe kako bi se te~na uqa transfornisala u ~vrstu materiju. Ovaj postupak se primewuje u proizvodwi mnogih prehrambenih proizvoda, kao na primer u proizvodwi margarina.

Kako je margarin u ve}em procentu zastupqen u proizvodwi keksa, kola~a, kremova...vaqa voditi ra~una da se ovakvi proizvode ne konzumiraju svakodnevno. Istra`ivawa koja su sprovedena u Americi dokazala su

da prevelike koli~ine ve{ta~kog {e}era u ishrani mogu da pove}aju nivo lo{ih masti u organizmu. Osobama koje imaju probleme sa holesterolom i trigliceridima u krvi preporu~uje se da ograni~e konzumirawe ve{ta~kog {e}era. Jedan od zakqu~aka istra`ivawa je da ograni~eno uno{ewe {e}era u organizam mo`e pozitivno da deluje na kardiovaskularni sistem. [e}eri dovode do smawewa dobrog holesterola u krvi. Kada se govori o prevelikom unosu {e}era `ene su u lo{ijem polo`aju od mu{karaca jer kod wih dolazi ne samo do smawewa dobrog holestrola u krvi, ve} i do pove}awa lo{eg holesterola, dok se kod mu{karaca to ne de{ava. Prema granicama koje je odredilo Ameri~ko kardiolo{ko udru`ewe, unos ve{ta~kog {e}era ne bi trebalo da bude ve}i od 100 kalorija dnevno kod `ena i 150 kod mu{karaca. J. B.

skladu sa rastom zarada, do toga da one prate samo tro{kove `ivota. Ekonomski savetnik predsednika Vlade Srbije Jurij Bajec smatra da bi bilo dobro da se postigne dogovor da penzije prate plate. On potvr|uje da je sve vezano za izmene zakona o PIO ve} dogovoreno a da je izuzetak samo na~in indeksacije penzija od aprila na-

redne godine. One bi, prema posledwoj verziji tvrdi on, trebalo da se uskla|uju sa rastom plata u javnom sektoru. Da bi se to moglo sprovesti potrebno je ve} sada utvrditi {ta }e biti s platama u javnom sektoru, odnosno koliko }e one dogodine mo}i rasti, a u tom delu jo{ nije postignut dogovor. Q. Male{evi}

IZMENE ZAKONA O DOBROVOQNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA

Kasnije do u{te|evine Vlada Srbije usvojila je predlog izmena i dopuna Zakona o dobrovoqnim penzijskim fondovima, prema kojima }e gra|ani mo}i da podignu deo svoje u{te|evine s napuwenih 58, umesto s dosada{wih 53 godine `ivota. Predlog ovog zakona trebalo bi do kraja meseca da bude prosle|en Skup{tini Srbije, a novine bi se odnosile samo na nove ~lanove penzionih fondova. Podizawe starosne granice za mogu}nost povla~ewa {tedwe za penziju pokalapa se i s izmenama i pomerawem granice za odlazak u penziju koje }e doneti novi Zakon o penzijsko invalidskom osigurawu ,koji treba da bude usvojen narednog meseca. Prema predlogu, ~ak i kada se napuni 58 godina ne}e se mo}i podi}i ceo akumulirani iznos sredstava, ve} samo jedna tre}ina,

dok }e preostali iznos mo}i da se dobije u ratama u narednim godinama. Po sada va`e}em zakonu podizawe u{te|enog novca mogu}e je samo u slu~aju trajnog invaliditeta i nesposobnosti za rad. Ove izmene , po re~ima zakonopisca, treba da spre~e mogu}nost da se podigne sva u{te|evina i potro{i na kupovinu automobila ili nekog drugog potro{nog dobra ve} da zaista slu`i za starost. Ina~e, dr`ava je za ulagawe u dobrovoqne fondove obezbedila poreske olak{ice od 3.560 dinara, a sve kako bi se penzije dobijene iz dr`avnog Fonda PIO uve}ale za odre|eni iznos dobijen iz dobrovoqnog penzionog fonda i na taj na~in poboq{ao `ivotni standard penzionera. U Srbiji trenutno ima oko 180.000 ~lanova dobrovoqnih penzijskih fondova. Q. M.


Pretprazni~no {minkawe Stra`ilova Na Stra`ilovu je uveliko u toku ure|ivawe izleti{ta pred prvomajske praznike. Kako saznajemo od direktorke Turisti~ke organizacije u Sremskim Karlovcima (TOOSK) Jasmine Beqan-Iskrin, poko{ena je trava na delu od rampe do staze koja vodi ka grobu Branka Radi~evi}a, a do praznika bi}e poko{en i deo do table koja ozna~ava ulazak u zonu Nacionalnog parka "Fru{ka gora". Okopano je i oreza-

no ukrasno {ibqe. Do vikenda bi}e popravqene klupe, drveni mostovi, ispra`weni veliki kontejneri a "Ciklonizacija" }e obaviti dezinsekciju. - Stra`ilovo }e spremno do~ekati reku izletnika 1. maja – ka`e Jasmina BeqanIskrin. – U ure|ewu u~estvuju karlova~ka op{tina, NP “Fru{ka gora”, TOOSK i Pokret gorana i Volonterski centar Vojvodine. Z. Ml.

Novosadska utorak27.april2010.

Frizura bode o~i preduze}ima u gradu. Zato su ta preduze}a pravila izvesne pretumbacije kako bi pri{tedela, te je tako u "Gradskom zelenilu" korigovan i program ure|ewa javnih povr{ina. Ne{to je moralo da trpi, pa se tako trava u gradu ove sezone ne}e kositi {est, kao {to je to do sada bio slu~aj, ve} ~etiri puta. Pojedini sugra|ani su pro{le godine dosta puta okrenuli broj na{e redakcije kako bi se po`alili da neki delovi grada izgledaju poput mini-yungle, pa se sada sa pravom pitaju kako }e grad izgledati ove sezone. Jedna od primedbi koja se mogla ~uti ovih dana je da su

delovi Petrovaradinske tvr|ave dobrano zarasli i da ona zbog toga nije ba{ reprezentativna, a prvo je mesto koje }e neko posetiti kada do|e u Novi Sad i sigurno je da treba da ostavi dobar utisak. Kakav utisak na gosta ostavqa tvr|ava sa neurednom "frizurom" i koliko to baca senku na imiy grada, ne treba mnogo obja{wavati. Jeste da pomenuti poslovi zavise od novca, ali u takvoj situaciji onda treba sesti i dobro odmeriti prioritete i "pod{i{ati" bar one glavne lokacije u gradu. Pored estetike ovo je i jedan vid prezentacije na{eg grada, jer uzalud vam dobar "proizvod" ako je lo{e upakovan. B. Markovi}

U NAJZAGA\ENIJOJ ULICI U GRADU

Zelena barijera smogu Radnici "Zelenila" zapo~eli su, kako navode u saop{tewu, sadwu vi{e hiqada komada sadnica graba i tamariksa u Partizanskoj ulici. Ovaj posao obavqa se u okviru projekta "Unapre|ewe zelenila u Partizanskoj ulici" koji finansira Gradska uprava za za{titu `ivotne sredine. Zalenilo se sadi u pomenutoj ulici jer je ona jedna od najprometnijih, najbu~nijih i najzaga|enijih ulica u gradu. Ceo posao treba da bude gotov do kraja nedeqe, do kada }e biti ure|eno i 450 kvadrata travwaka. B. M.

V REMEPLOV

Lomili kopqa zbog dunavskog Gibraltara Austrijski general Aspermon, zadu`en za odbranu ju`ne granice Habsburg{kog carstva, poslao je 27. aprila 1687. malom garnizonu u Petrovaradinskoj tvr|avi poja~awe od stotinu nema~kih oklopnih kowanika, od kojih je svaki nosio i po vre}u bra{na. S wima je do{ao i jedan "ni`i in`ewer", da bi pomogao braniocima da kako tako poprave staru i zapu{tenu tvr|avu. U to vreme, posle poraza kod Be~a, 1683., Turci su se povu-

Kameni~ki park pod konac Povodom 1. maja u Kameni~kom parku }e biti organizovan prvomajski uranak koji }e trajati od 30. aprila do 2. maja. Radnici "Gradskog zelenila" ve} su pripremili Kameni~ki park za dolazak velikog broja izletnika tokom praznika. Trava je poko{ena, sme}e ukloweno, postavqene su dodatne korpe i kontejneri za otpatke, organizovana je ~uvarska slu`ba, odre|ena su mesta gde }e mo}i da se pali vatra za pravqewe ro{tiqa a bi}e postavqeni i mobilni toaleti. Par-

kirawe automobila bi}e mogu}e do rampe, dakle do ulaza u park. Tako|e svi koji `ele da postave rekvizite za zabavu, ili tezge za prodaju robe, moraju da dobiju odobrewe za zauze}e javne zelene povr{ine. Zato je potrebno da se potrebno da se obrate "Zelenilu", Slu`bi za op{te i pravne poslove, kako bi na vreme obezbedili saglasnost i raspitali se o uslovima postavqawa i kori{}ewa. Tezge i luna park planirani su da budu stacionirani u blizini dvorca. Q. Na.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

uyet grada je ove godine taB wi, kai{ je stegnut, pa je tako i mawe novca oti{lo javnim

PRED PRVOMAJSKI URANAK

kli sve do Beograda, i tada, odjednom, krenuli nazad na sever i to pravo na Petrovaradin kao najzna~ajniju strate{ku ta~ku na po~etku panonske ravnice. Pred znatno nadmo}nijim neprijateqem, posada Tvr|ave se povukla bez borbe. Turci su ponovo u{li duboko u Ma|arsku, ali su posle godinu dana posustali i po~eli da se povla~e. Tada su i oni bez otpora prepustili Petrovaradinsku tvr|avu Austrijancima. N. C.

ODBRAMBENI ZID NA KEJU OBILAZI SPOMENIK @RTVAMA RACIJE, A ODGOVORNI TVRDE:

Dunav ne}e ugroziti „Porodicu” Zidawe odbrambenog bedema na keju te~e po planu i sva je prilika da }e ceo posao biti gotov izme|u 15. i 20 maja. Me|utim, sugra|anima nije ba{ najjasnije kako je projektom definisano sre|ivawe dela keja na kome se nalazi spomenik @rtvama racije - znamenita skulptura "Porodica" Jovana Soldatovi}a, jer se zid gradi oko wega, pa ostaje pitawe da li }e taj deo ostati nebrawen. U "Vodama Vojvodine" su nam rekli da spomeni~ki kompleks ostaje kakav jeste, a da }e, kada sve bude gotovo, taj deo li~iti na amfiteatar. Tako|e, voda do nivoa na kome se nalazi plato sa spomenikom mo`e da do-

|e jednom u sto godina, a i ako se to desi, kako ka`u, spomenik ne}e biti ugro`en. U Zavodu za izgradwu grada ka`u da je glavni projekat za sre|ivawe dela ne kome se nalazi spomenik zavr{en i da je ura|en na osnovu uslova i mera Zavoda za za{titu spomenika kulture. Projektom je odre|eno da se odbambeni zid ne gradi preko platoa na kome se nalazi spomenik, kako se ne bi kvarila wegova ambijentalna celina. Plato }e se kasnije srediti, postavi}e se nova dekorativna rasveta, a izgradwom dva prilazna stepeni{ta sa obe strane, ovaj prostor }e, kako ka`u, dobiti izgled malog amfiteatra. B. Markovi}

PROLE]E BR@E OD KOSILICE

Delovi tvr|ave zarasli u travu Iako se ve} godinama ure|uje Petrovaradinska tvr|ava, opet nije sve potaman i kako bi trebalo da bude, jer kako su nam pojedini Novosa|ani javili na delovima ovog bisera svetske ba{tine, koji je pod najvi{om za{titom dr`ave, podivqala je trava. Sa druge strane, portparol u "Gradskom zelenilu" Ivan No`ini} ka`e da je na najve}em delu povr{ine na i oko Petrovaradinske tvr|ave nedavno poko{ena trava. - Ostalo je da se pokosi jo{ na bedemima, {an~evima i u jednom delu iza Akademije. Taj deo posla bi}e ura|en u prvim danima maja – navodi No`ini}. Tako|e, radi o~uvawa cele Tvr|ave, pre dve godine je prvi put nakon 50 godina, o~i{}ena stenovita padina ispod bedema. Ukloweno je divqe i kiselo rastiwe te nekoliko hiqada kubi-

VESTI Zavr{ena grejna sezona Grejna sezona zavr{ena je ju~e, saop{teno je iz Toplane, uz napomenu da }e, ukoliko zahladi, grejawe ponovo po~eti, ali ne du`e od 3. maja; u skladu s va`e}om gradskom odlukom o grejawu. Po toj odluci, grejna sezona zavr{ava se 15. aprila, ali mo`e da traje i du`e dok temperatura vazduha tri dana uzastopno u 21 sat ne bude vi{a od 12 stepeni Celzijusa. Kako su se do ponedeqka stekli uslovi da grejawe bude iskqu~eno, Toplana je zavr{ila grejnu sezonu i, kako navode iz preduze}a, sada po~iwe remont i revitalizacija sistema i izgradwa novih vrelovoda. S. K.

Ba{tenski otpad ka {uta i sme}a. Kada je taj posao zavr{en, na pojedinim mestima otkriveno je ~ak deset metara zidina. No stena je opet zarasla u korov, a weno ~i{}ewe, koja je izuzetno te{ko i opasno, zahteva obu~ene qude koji rade

KOD SAJMA POSLEDWI DAN POPRAVKE

Raskrsnica uve~e gotova? Kako saznajemo u preduze}u "Put" radovi na raskrsnici Ulice Hajduk Veqkove, Bulevara kraqa Petra Prvog i Rumena~ke, bi}e gotovi naverovatnije do danas uve~e, ukoliko vreme bude lepo. Prva faza posla je zavr{ena, ta~nije postavqen je zavr{ni sloj asfalta i jedna deonica raskrsnice otvorena je za saobra}aj. U drugoj fazi posla redi se na pravcu Rumena~ke i Ulice bra}e Popovi}. B. M.

na visinama. Padina ispod bedema nalazi se u re`imu redovnog odr`avawa zelenih povr{ina. Stena }e se ~istiti prema potrebi i na osnovu naloga stru~nih slu`bi. Q. Na.

Radnici "^isto}e" sutra }e odnositi ba{tenski otpad iz Futoga, u ~etvrtak iz Veternika, a u petak iz Petrovaradina i Bege~a. Potrebno je da ba{tenski otpad bude upakovan u kese i ostavqen ispred ku}a do 6 ~asova. I. S.


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak27.april2010.

KOL CENTAR POVE]AO BROJ OPERATERA

Kra}e ~ekawe na „alo” Otkad je pove}an broj operatera u kol-centru Doma zdravqa sa 12, koliko ih je bilo u samom po~etku, na 39, koliko ih ima od pre dve nedeqe, du`ina ~ekawa na vezi se znatno smawila, navode u ovoj ustanovi. Tokom dana primi se mnogo vi{e poziva nego {to je to ranije bilo mogu}e - oko 6.000, a ponedeqkom ~ak oko 7.000, dok je vreme ~ekawa na javqawe operatera smaweno na 15 sekundi. Ponedeqkom i utorkom prepodne, kada ve}ina bolesnih zakazuje pregled, to vreme se produ`i na maksimum dva minuta. U Domu zdravqa ka`u da su se `albe pacijenata na rad kol-centra tako|e smawile. I. B.

SKUP[TINA STANARA DEMANTOVALA ZIG

Igrali{te tek treba da se gradi Reaguju}i na tekst u “Dnevniku”, obajvqen pro{le nedeqe u vezi sa izgradwom de~ijih igrali{ta, Skup{tina stanara zgrade u Ulici Gavrila Principa 56 u Sremskoj Kamenici ukazala je da de~je igrali{te pored te zgrade nije zavr{eno, demantuju}i tako ranije saop{tewe iz Zavoda za izgradwu grada. U ZIG-u su potvrdili ove navode, izviwavaju}i se gra|anima, po{to je, kako ka`u, do{lo do nesporazuma izme|u slu`bi preduze}a. Ovo de~je igrali{te, jedno od 19 ~ija gradwa je zavr{ena ili je u toku, bi}e zavr{eno oko 10. maja, navode u ZIG-u. Do sada je zavr{ena izgradwa osam od najavqenih 19 de~jih igrali{ta i to u ulicama Veselina Masle{e izme|u brojeva 116 i 120, Sekule Vitkovi}a 12 (kod Kanala DTD), u Sigurnoj `enskoj ku}i, u Kosovskoj 41, u Ulici Milenka Gr-

~i}a, na uglu Zadru`ne i Omladinske ulice na Klisi, i zavr{eno je igrali{te u Kisa~u nameweno deci s posebnim potrebama. Kraj radova, ranije najavqen za 1. maj, izvesno }e biti prolongiran do kraja meseca. Ostalo je da budu zavr{ena igrali{ta u bloku izme|u Bulevara oslobo|ewa i Ulice Dimitrija Tucovi}a, u bloku oko Ulice Branimira ]osi}a, kod Centra za socijalni rad na @itnom trgu, u parku kod @elezni~ke stanice, u De~joj bolnici, Futo{kom parku, na Keju `rtava racije kod ulica Sowe Marinkovi} i Vojvode Mi{i}a, u Dunavskom parku, u bloku izme|u Bulevara oslobo|ewa i Ulice Save Kova~evi}a i na uglu Ulice omladinskog pokreta i Bulevara Ja{e Tomi}a. Radove izvodi “Put”, a wihova vrednost je 29.499.774 dinara. S. K.

Eko-vaspitawe od malih nogu Povodom me|unarodnog Dana planete Zemqe, „^isto}a“ je organizovala seriju edukativnih radionica u vrti}ima „Radosnog detiwstva“. Jednu od radionica u vrti}u „Mrvica“ ju~e su posetili direktor „^isto}e“ Dalibor Novakovi} i direktor „Radosnog detiwstva“ Borislav Samarxi}. - Strate{ki plan preduze}a je ulagawe u korisno postupawe sa otpadom, {to zna~i u razvoj primarne i sekundarne separacije otpada, odnosno ulagawe u ponovnu upotrebu korisnih sirovina – izjavio je Novakovi}. U vrti}ima u kojima se odr`avaju edukativne radionice lane su postavqene kante za zasebno odlagawe PET ambala`e i papira. Q. Na.

VESTI Koncert u Matici srpskoj Koncert mecosoprana Milana Vuksana, harfistkiwe @eqke Spoze i flautistkiwe Ksenije Mijatovi}, odr`a}e se sutra u 20 sati u Sve~anoj sali Matice srpske. Program je uprili~en u okviru “Muzi~kih ve~eri Matice srpske”, a na repertoaru su kompozicije Baha, \ordanija, Gluka, Ofenbaha, Baji}a, Prebande, Sen-Sansa, Dvor`aka, Montija i Bizea. S. T.

„Mladost” za penzionere KIC „Mladost“ danas }e gostovati u Gerontolo{kom do-

mu u Futogu, u @elezni~koj 46. Program po~iwe u 16 ~asova. B. P. P.

Saradwa omladinskih partija Gradska organizacija Omladine Lige socijaldemokrata Vojvodine i Kantonalni odbor Foruma mladih Socijaldemokratske partije Sarajevo potpisali su 25. aprila u Novom Sadu Sporazum o prijateqskoj saradwi. Sporazumom je, izme|u ostalog, precizirano da }e se omladine ove dve stranke zalagati za stvarawe prijateqskih veza me|u qudima obe regije. I. D.

Sprema se temerinska Pasuqijada Na sala{u Vindulo vinara Lasla Dujmovi~a odr`ana je sednica organizacionog odbora [este temerinske Pasuqijade-Bin festivala. Ovogodi{wa manifestacija, 4. i 5. juna na temerinskom Va{ari{tu treba da privu~e 350 ekipa. Lane ih je bilo 302. Op{tina Temerin, JKP „Temerin“, Sacen kao sponzor, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, RTV Vojvodina i „Dnevnik“ kao medijski po-

kroviteqi dali su punu podr{ku i pomo} organizatoru ’Eko centru Vodomar 05’ iz Temerina. [esta Pasuqijada-Bean festival Temerin ima}e bogatu ponudu na Eko soka~etu a odr`a}e se i ravni~arske igre. U petak 4. juna planiran je nastup Kikija Lesendri}a i „Pilota“. Dan kasnije bi}e takmi~ewe u kuvawu i vi{e od 20.000 gostiju slu{a}e grupe „Laki ke{„ i „Apsolutno romanti~no“. M. Ml.

c m y

8

DNEVNIK

VRTI]I „RADOSNOG DETIWSTVA” POTPUNO OTVORENI ZA DECU S POSEBNIM POTREBAMA

Socijalizacija u dru{tvu vr{waka U vrti}e Pred{kolske ustanove „Radosno detiwstvo“ trenutno je upisano stotinak dece s razli~itim vrstama posebnih potreba. U toj ustanovi, me|utim, ka`u da je ve} du`e vreme jedan od wihovih prioritetnih zadataka prihvatawe {to vi{e tih mali{ana u redovna obdani{ta, kako bi pomogli roditeqima ali i deci da se socijalizuju u dru{tvu vr{waka. – Pred{kolska ustanova jedna je od prvih koja je otvorila vrata svojih vrti}a tim devoj~icama i de~acima. Roditeqi ove dece znaju da }e wihovim mali{anima u na{im vrti}ima biti posve}ena velika pa`wa i da }e se za kratko vreme uklopiti u grupu vr{waka. O mali{anima, osim vaspita~ica, brinu defektolozi, psiholozi, pedagozi i medicinska sestre – ka`e za „Dnevnik“ direktor „Radosnog detiwstva“ Borislav Samarxi}.

Za razliku od vrti}a u nekim drugim gradovima, gde su naj~e{}e sme{tena samo deca s najbla`im stepenom smetwi u razvoju, u vrti}ima „Radosnog detiwstva“ vrata su otvorena za svu decu s posebnim potrebama. – U na{im vrti}ima nemamo posebne grupe za decu s posebnim potrebama, ve} ona borave zajedno s ostalim mali{anima. Uostalom, pravqewe posebnih grupa bila bi i neka vrsta diskriminacije tih mali{ana. Ovakvom organizacijom omogu}en je pravi rad s wima – isti~e Samarxi}. On navodi da su mali{ani veoma dobri, uredni i brzo se uklope, a i vaspita~ice se trude da se ta deca brzo ukqu~e u grupu. Zna~ajnu ulogu imaju i pedijatrijske sestre, jer od prvog dana tim mali{anima poklawaju zaista veliku pa`wa, a istovremeno rade i s wihovim drugarima kako bi se polako navikli i shvatili da su ta deca ista kao i oni.

– Deca su prvih dana naj~e{}e dosta otu|ena, ali vaspita~ice odmah na startu nastoje da se deca s posebnim potrebama maksimalno ukqu~uju i veoma aktivno u~estvuju u svim aktivnostima svoje grupe. Ta deca su uglavnom `eqna igre s vr{wacima, a ne s bakama i dekama – isti~e Samarxi}. Prema wogovim re~ima, ako dete s posebnim potrebama boravi kod wih makar u poludnevnom boravku, a jo{ je boqe ako je u celodnevnom, postoji ogromna {ansa da ono kasnije nema problema u `ivotu. - Vrata vrti}a na{e ustanove otvorena su za svu decu s posebnim potrebama. Veoma nam je va`no da i taj zadatak obavimo uspe{no, pa zato zarad interesa dece naj~e{}e ne po{tujemo limite koji odre|uju koliko treba da imamo pedagoga, psihologa i defektologa – zakqu~io je na{ sagovornik. Q. Nato{evi}

DO KRAJA NEDEQE ]E SE ZNATI KOJE ]E SE OBRAZOVNE USTANOVE PRO[IRIVATI

[kola na Klisi prioritet Ukoliko Gradsko ve}e usvoji pravilnik, ove nedeqe bi trebalo da se znaju prioriteti za nadogradqu i pro{irewe novosadskih {kola. ^lan gradskog ve}a za obrazovawe Milan \uki} rekao je ju~e za “Dnevnik” da je pravilnik o prioritetima kapitalnog ulagawa zavr{en i da su s wim detaqno upoznati aktivi direktora {kola, kao i ostale gradske administracije. - Ukoliko pravilnik usvoji Gradsko ve}e, formira}e se komisija koja bi i{la na teren i na licu mesta utvrdila koji su {kole prioriteti. Tako|e, u maju ~ekamo i odgovor od Evropske investicione banke, a ukoliko odobre kredit za koji je i Novi Sad konkurisao, i kada to verifikuje i Republi~-

ka skup{tina, od septembra se mo`e o~ekivati izgradwa nove osnovne {kole na Klisi, kao i

^ITAOCI PI[U SMS

dogradwa {kola “Kosta Trifkovi}” i “Svetozar Markovi} Toza” – poja{wava \uki} i do-

daje da su i po pravilniku prioriteti one {kole gde deca poha|aju nastavu u tri smene. On navodi da }e se, bez obzira na skra}en buxet, truditi da zavr{e zapo~ete projekte, a posveti}e se elementarnoj bezbednosti u {kolama odnosno popravkama instalacija, kotlova i svega {to mo`e da ugrozi bezbednog dece. Gorove}i o {kolama koje su ve} u zavr{noj fazi radova, istakao je da su radovi na {koli „@arko Zrewanin“ na Limanu 3 zavr{eni, te da se uskoro o~ekuje tehni~ki prijem objekta. U ovoj {koli je ra|ena nadogradwa i pro{irewe broja u~ionica, a sagra|ena je i jo{ jedna fiskulturna sala za u~enike ni`ih razreda. Q. Na.

065/47-66-452 & 063/366-977

Maloprivredni kolaps Za{to, za{titni~e pacijentovih prava, ambulanta na Limanu 4 radi samo od 10 do 12 ~asova? Da pacijenti ne mogu da dobiju savet ako ne iza|u s posla? Ili su nas lo{e informisali? 064/2859... *** Draga i odgovorna gradska gospodo, vi koji dajete dozvole partijsko privilegovanima, molim vas, po{to su trotoari ve} zauzeti, da mi izdate dozvolu za par~e ulice, pa da i ja otvorim trafiku. I ~ik da neko pro|e, a da ne stane da kupi pivo, viwa~i} i sl. Trotoarima se vi{e ne mo`e pro}i od silnih ba{ti ispred kafi}a, pekara, a i trafika, koje su postale prodavnice me{ovite robe, pa su na trotoare ve} izbacili fri`idere za sladoled, pivo, sokove, te ramove za {tampu, pa jo{ kad tu dodaju i suncobrane, e onda je kolaps totalan. I kako, pored svega navedenog, da pro|e jedna majka sa detetom u kolicima, ili neka starija osoba sa invaliditetom? Trotoari su nameweni za pe{ake, a ne za kafane, a u trafikama nema {ta nema. Promenite im onda naziv u “sva{tara”. Inspekcijo, reaguj. 064/1585... *** I inspekciji je potrebna vaqana inspekcija! Za{to? Pa, zato {to, ili “`mure” tamo gde ne{to mo`e da se u}ari, ili se tamo gde je “tvrdo”, preterano ne me{aju u svoj posao. Primer: mesar obradi (zakoqe) 50 kom. sviwa, veterinar mu pregleda na trihineloskopu svih 50 uzoraka mesa, a priznanicu ispi{e na 10-15 kom. Mesar mu plati po ra~unu, u xep “tutne” 50-100 evra i malo ne~eg delikatesnog za poneti. Potom kroz “papire” provla~i ono {to je

zvani~no (uz sto~ne paso{e), a ono ostalo, zna se! U radwi retko da }e vam neko dati fiskalni ra~un. Na papiru u kojem je uvijeno to {to ste kupili, bi}e nalepqen samo bar-kod sa vage na kojem pi{e naziv robe, grama`a i cena, kao kad u supermarketu izmere vo}e ili povr}e, pa tu nalepnicu sa {ifrom nalepe na vre}icu i upute vas na kasu. U mesari, umesto ra~una mo`ete dobiti osmeh, i ono: “dovi|ewa kom{ija i hvala lepo!”. Ili za{to kafexije svaki ~as iz prodavnice donose “`estinu” i pivo? Inspekcije nema, mi ne bi da se zameramo... (~ast izuzecima). 063/1050... *** Neka gospodin gradona~elnik evropeizuje zgradu gde stanuje, a ne nama koji stanujemo u Dimitrija Tucovi}a. Ne mo`emo da `ivimo od buke i smrada istih tih kafi}a sa severne tribine stadiona Vojvodine. Boqe neka se pridr`avaju radnog vremena, sram ih bilo. 064/8423... *** Gospodine Gradona~elni~e, da li ste vi tra`ili ovakav izve{taj nezavisne komisije za ispitivawe negrejawa gra|ana Novog Sada, ili ko je krivac za probleme grejawa? Ovo, {to su oni uradili, nije to. Novosadska toplana se oglasila da je izuzetno zadovoqna izve{tajem va{e komisije.

[ta vam to kazuje? Ovim pogre{nim izve{tajem vuk je sit, ovce su sve na broju, a vi gra|ani Novog Sada spremite se za slede}u zimu! 065/4061... *** Zaista je bilo tu`no gledati sve~anost otvarawa Avalskog torwa bez na{ih evropskih i NATO prijateqa i doma}ih neprijateqa. +387/6577... *** Kroz razne manifestacije i humanitarne manifestacije (Dani autizma, Ki{obrani za sve...), uprili~ena je i novina da deca crtaju po trgovima. [ta to zna~i? Zna~i da ih od malih nogu u~ite, naravno kroz bezazlenu igru, da sutra, kada odrastu, nastave {krabawe po zgradama i ustanovama. “Kada smo nau~ili kao mali, {to ne bi i sada matori?”. Parola je budu}eg nara{taja! Zato su nam fasade tako ru`ne i ispisane kojekakvim parolama, jer ste ih to vi, sa va{om nepromi{qeno{}u, nau~ili! 062/1296... *** Hvata me o~aj {to Havijer Solana i delegacija “Milosrdnog an|ela” nisu “sve~ano” otvorili Avalski toraw. 062/1654... *** Na{e pravosu|e je takvo da mi naplati kaznu {to nisam vezao pojas, a {to me mesar otrovao

trihinelom pre 9 godina, za to se jo{ vodi proces. Sramota! 063/7244... *** [ta radite vi, gospodo u socijalnom? Moja majka u decembru podnela svu dokumentaciju za penziju, a sada je, gospodo, kraj aprila. Sram vas bilo, neradnici! 064/2032... *** Ako ~ekate legalizaciju, slobodno zidajte i na svom, i na tu|em placu. Ako vas kom{ija prijavi, gra|evinska inspekcija ne izlazi, a i ako iza|e ne}e vas ru{iti (jo{ ako imate vezu, tim boqe). Mo`ete subotom po podne i nedeqom zidati do mile voqe. Niste blesavi da ~ekate legalizaciju, tra`ite silne dozvole... 065/6777... *** I po sve`e ofarbanim putni~kim vagonima grafiti. @eleznice Srbije nesposobne da to spre~e. Sramota za dr`avu. 065/6402... *** Ovo stvalno nije u ledu! Imamo ministalstvo plavde, a plavde za obi~nog ~oveka, iz dana u dan, sve je mawe! Zato pledla`em da se pod hitno uspostavi ministalstvo neplavde, a ko }e biti ministal (Kalimero), neka odlu~e oni mu~enici koji danima {tlajkuju gla|u i blokilaju pluge i puteve. Pozzz, mali \okica. 063/1050... *** Nekad se za vreme drugog Dnevnika, u znak protesta-neslagawa, lupalo u {erpe i duvalo u zvi`daqke. Gde su sad te pi{taqke, {erpe i ti qudi? Dobro nam je, tako nam i treba! 064/3078...


NOVOSADSKA HRONIKA

c m y

DNEVNIK

utorak27.april2010.

9

PREBROJAVAWE GLASOVA TRAJE

Sutra progla{ewe suvenira grada Pobednik konkursa za izbor zvani~nog turisti~kog suvenira Novog Sada bi}e progla{en sutra u podne u Medija centru na Spensu, saop{teno je ju~e iz Turisti~ke organizacije Novog Sada (TONS). Direktorica ove organizacije Dragana ]irako-

vi} kazala je za na{ list da je do nedeqe u pono}, ukupno 8.548 osoba na internetu glasalo za svog favorita me|u 219 ponu|enih re{ewa, a ju~e u toku prepodneva je prebrojano i oko 5.200 glasova na interaktivnom izlogu u Ulici Modene1. Glasovi sa

izloga su tokom ju~era{weg dana jo{ uvek prebrojavani a danas bi trebalo da bude poznat kona~an bilans glasawa. Konkurs za izbor zvani~nog suvenira Novog Sada trajao je od januara do aprila. Po prispe}u idejnih re{ewa, najpre je

sedmo~lana komisija ocewivala, pa su potom i gra|ani birali svog favorita. Zbir glasova Novosa|ana predstavqa osmi glas uz odluku ~lanova komisije, a kona~ni zbir glasova odredi}e pobednika. S. T.

GOSTOVAWE „KORONE” ULAZI U ISTORIJU GRADA

Prve cirkuske predstave bez zveriwa Zbog novog zakona o dobrobiti `ivotiwa nedavno usvojenog u Skup{tini Srbije, strogo je zabraweno izlagawe divqih i ostalih `ivotiwa, pa je stoga i u cirkusu zabraweno wihovo prikazivawe i u~estvovawe u ta~kama. Da se ovaj Zakon po{tuje govori i ~iwenica da je po prvi put u Novom Sadu jednom cirkusu, odnosno cirkusu "Korona" uprava za veterinu zabranila da koriste `ivotiwe u svojoj predstavi. Tragom ove vesti ju~e smo posetili cirkus "Korona", koji od pro{log petka gostuje u Novom Sadu, te smo se uverili da sem qudi i po koje ma~ke, koje su tamo u svojstvu ku}nih qubimaca, `ivotiwa uop{te nema. Vlasnik „Korone“ Milan Sliva rekao je ju~e za "Dnevnik" da }e se zbog ovog zakona sa porodicom iseliti iz Srbije, jer smatra da cirkus nije cirkus bez `ivotiwa. - ^im smo do{li u petak, stigla je i veterinarska inspekcija koja nam je uru~ila re{ewe da je zabraweno da `ivotiwe u~estvuju u ta~kama. Imali smo sve dokumente da su one zdrave, ali smo ih prebacili nazad u bazu i sada su kod „ku}e“ u kavezima – obja{wava sagovornik. Isti~e da su mnoga deca, ali i wihovi roditeqi razo~arani {to vi{e nema ni jedne jedine `ivotiwe. Do ju~e su pri~a Milan Sliva, imali jednog ponija u cirkusu, ali

VESTI Kako izbe}i po`ar Tribina “Bezbednost i za{tita od po`ara” odr`a}e se danas u 18 sati u prostorijama Mesne zajednice “Vera Pavlovi}” u Gogoqevoj 1. Gosti tribine bi}e komandir Policijske stanice “Liman” Milan Stefanovi} i sekretar Vatrogasnog saveza grada Qubica Krwaji}. D. A.

Skup{tina invalida rada Izborna skup{tina mesne organizacije invalida rada "Adice" odr`a}e se danas od 18 ~asova u prostorijama istoimene mesne zajednice. IZ Gradske organizacije invalida rada pozivaju sve ~lanove da obavezno prisustvuju skup{tini. B. M.

Debata o sportu Sportska asocijacija Novog Sada i Fakultet za sport i turizam organizuju debatu danas u 12 ~asova, na temu afirmacije pravih vrednosti u sportu. U razgovoru }e u~estvovati Ana Kosovi}, Dragan Kokovi}, Ivan \or|evi} i Nata{a Ivanovi}. Dana{wa debata se organizuje u okviru akcije “Sport i mladi” Ministarstva omladine i sporta i izdava~ke ku}e “Klio”. N. V.

Izlo`ba nakita Izlo`ba “Savremeni hrvatski nakit” bi}e otvorena ve~eras, u 19 ~asova, u Zbirci strane umetnosti, u Dunavskoj 29. Na postavci }e biti prezentovani radovi 16 hrvatskih autora koji kombinuju tradicionalne i urbane materijale za izradu. Izlo`bu su organizovali Generalni konzulat Republike Hrvatske i Muzej grada. N. V.

Vlasnik „Korone” Milan Sliva: iseli}u se zbog novog zakona Foto: N. Stojanovi}

Po Zakonu o dobrobiti `ivotiwa, strogo je zabraweno izlagawe divqih i ostalih `ivotiwa, pa i wihovo prikazivawe i u~estvovawe u ta~kama u cirkusu im je po nalogu inspekcije zabraweno da ga dr`e, te su i wega vratili ku}i. - Zbog svega toga morali smo da mewamo ta~ke, a neki artisti koji su imali ive`bane ta~ke sa tigrovima, slonovima, zebrama i kamilama otkazali su nam, pa smo morali da dovedemo druge. U program smo uvrstili dosta humora – ka`e sagovornik i dodaje da mu nije ja-

sno kako to da nekoliko udru`ewa za za{titu `ivotiwa imaju toliki uticaj u Srbiji. Zato }e ka`e, ubudu}e nastupati iskqu~ivo u Bugarskoj, Rumuniji, Rusiji, Ukrajini, Ma|arskoj, jer tamo `ivotiwe smeju da se koriste. U veterinarskoj upravi re~eno nam je da zbog ovog zakona, cirkus nije dobio odobrewe da u svojim

ta~kama dr`i `ivotiwe, a oni koji to ne ispo{tuju mogu da plate visoku cenu. Prema zakonu nov~anom kaznom u iznosu od sto hiqada do milion dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice ako navikava `ivotiwe na aktivnosti koje su za wu neprirodne i organizuju cirkuse suprotno odredbama Zakona. U komunalnoj inspekciji ka`u da je cirkus je dobio sve dozvole i odobrewa za zauze}e javnih povr{ina. - Inspektori su dva puta bili na terenu, kako bi ih opomenuli da su du`ni da podignu re{ewe o zauze}u javne povr{ine, a naravno morali su i da ga plate. Tako|e ovaj cirkus nabavio je i dozvolu od "Zelenila" za zauze}e zelene povr{ine – ka`e za "Dnevnik" {ef komunalne inspekcije Sr|an Jakovqev. Povodom posete "Korone" u Novom Sadu, Prijateqi `ivotiwa re{ili su u sredu da organizuju protest u 18 sati ispred cirkusa koji je sme{ten pored teniskih terena kod Spensa. Predsednica Udru`ewa Maja Vu~kovi} apeluje na gra|ane da ne pose}uju cirkus sa `ivotiwama koji trenutno gostuje, jer i oni na taj na~in u~estvuju u okrutnosti nad `ivotiwama te kr{ewu Zakona. Q. Nato{evi}

OP[TINARI U^ILI KAKO DA PRIVUKU STRANE ULAGA^E

Investitor je uvek u pravu Seminar “Znawem do investicija”, na kojem je u~estvovao veliki broj predstavnika lokalnih samouprava, odr`an je ju~e u Skup{tini grada. Tema seminara bila je “Ve{tina prezentovawa op{tinskih potencijala stranim investitorima”, a doga|aj je organizovao VIP fond, kako bi se lokalni funkcioneri i slu`benici

upoznali sa trendovima i procesima ostvarivawa investicija u Vojvodini, te sa na~inima privla~ewa stranih investitora. U~esnike je pozdravio predsednik Skup{tine grada Aleksandar Jovanovi} navev{i da je Novi Sad usvojio Strategiju privrednog razvoja i da je prioritet svake op{tine da se {to vi{e razvija i da

se u wih ula`e. Direktor VIP fonda Branislav Bugarski istakao je zna~aj predstavqawa mogu}nosti op{tina potencijalnim investitorima i naglasio da su najva`nije osobine uspe{ne lokalne administracije otvorenost i spremnost za re{avawe problema s kojima se investitori suo~avaju. S. K.

JU^E STARTOVALA „CIKLO TURA KROZ SRBIJU”

Biciklisti promovi{u Karlovce Biciklisti Oliver [trbac, Bojan \ur|i}, Jovan Gavrilovi}, Nenad Milunovi} i Nikola Depalo krenuli su ju~e biciklima iz Sremskih Karlovaca na put po Srbiji. Tokom ove akcije “Cuklo tura kroz Srbiju”, koju su organizovali sremskokarlova~ka Kancelarija za mlade i Biciklisti~ki klub “Ekstreme champ”, oni }e posetiti [abac, Vaqevo, U`ice, Drvengrad i ^ejetinu i u tam{o{wim kancelarijama za mlade promovisati Sremske Karlovce i odr`ati predavawa o va`nosti sporta u `ivotu mladih kao i o osnovama biciklizma. Na centralnom karlova~kom trgu, wih su ju~e ispratili pomo}nik ministra za sport i omladinu Goran Kreclovi}, {ef Nacionalne kancelarije za mlade Zorica Labudovi}, predstavnica Pokrajinskog sektretarijata za sport i omladinu Sne`ana Stankovi}, pokrajinski sekretar za lokalnu

SAMOSTALNI SINDIKAT URU^IO DVANAEST PRVOMAJSKIH NAGRADA

Trudom protiv te{kih vremena Savez samostalnih sindikata Novog Sada i op{tina uru~io je ju~e po 41. put Prvomajsku nagradu najzaslu`nijim kolektivima i pojedincima za ostvarivawe prava radnika u prethodnoj godini. Priznawe je dobilo deset pojedinaca i dva kolektiva. Nagrada je uru~ena Draganu \eri}u iz Republi~kog geodetskog zavoda - slu`ba za katastar nepokretnosti , iz Pokrajinskog sekretarijata za poqoprivredu mr Erni [umec, iz JP "@eleznice Srbije" sekcija za vu~u vozova @eqku Oqa~i, iz AD "Neobus" \or|u Mirkovi}u, iz DOO "Tehnometal" Obrenku Ciganovi}u, iz AD "Danubius" Milo{u Antoni}u, iz AD "Motins" Rajku Golubovi}u, iz JKP "Novosadska toplana" Milanu Petrovi}u, penzionisanom predsedniku

sindikata radnika gra|evinarstva i industrije gra|evinskog matrijala Borisu Ivanovu. Preminulom predsedniku Sindikata saobra}aja i veza vredno priznawe je posthumno dodeqeno Milanku Grbi}u. Me|u ovogodi{wim dobitnicima su i Sindikalna organizacija "Okru`ni zatvor" i Odbor sindikalne organizacije "Merkator - C". Pozdravqaju}i sve dobitnike predsednik Saveza samostalnih sindikata Drago \oki} rekao je da su se nagra|eni radom, trudom i zalagawem izborili za boqi i kvalitetniji polo`aj radnika. - Uprkos ovim te{kim tranzicionim i reformskim vremenima, deset pojedinaca i dva kolektiva dali su svoj puni doprinos i zaista su vredni divqewa naglasio je \oki}. I. D.

„DNEVNIK” DELI KARTE ZA KONCERT

Francuski yezeri u „Studiju M” Pari`ani okupqeni u xez sastavu “Palinka” odr`a}e koncert sutra u “Studiju M”, u Ulici Igwata Pavlasa 3. Francuski xezeri su trenutno na evropskoj turneji koja obuhvata [vajcarsku, Austriju, Ma|arsku, Hrvatsku i Srbiju. Koncert po~iwe u 20 ~asova, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni “Studija M” po ceni od 300 dinara. Najbr`im ~itaocima “Dnevnika”, koji se danas od 12 do 12.05 sati jave na telefon 528-765, delimo dva puta po dve karte. I. S.

ZELENOJ OAZI LEPOTU KVARILA KANALIZACIJA

Kroz Dunavski park zapu{enog nosa?

Ki{a koja je padala proteklog petka dovela je do zagu{ewa kanalizacije kod Dunavskog parka. Istog dana ekipa "Vodovoda i kanalizacije" oslobodila je odvod u Pionirskoj ulici, ali nakon toga pojavio se novi problem. Naime, do{lo je do iz-

livawa kanalizacije u ulicu i stvarawa neprijatnog mirisa. Kako nam je objasnio portparol Gradskog Zelenila Ivan No`ini} postoji mogu}nost da vazduh u zelenoj oazi grada jo{ neko vreme bude zagu{qiv. B. P. P.

VE^ERAS PROMOCIJA KWIGE

„Montevideo, Bog te video!” Promocija kwige Vladimira Stankovi}a "Montevideo, Bog te video!" bi}e odr`ana ve~eras u 18 ~asova u novosadskom klubu "\ardino", Bulevar Mihajla Pupina 1. Kwiga ovog dugogodi{weg sportskog novinara govori o istorijskom uspehu reprezentacije Kraqevine Jugoslavije na prvom svetskom prvenstvu u

Montevideu u Urugvaju 1930. godine. Na promociji }e govoriti direktor projekta Zvonimir [imunec, glavni i odgovorni urednik "Blica" Veselin Simonovi} i autor, a najavqen je i dolazak gradskih i pokrajinskih zvani~nika, fudbalskih veterana i fudbalera FK "Vojvodina". B. P. P.

VESTI Promocija „Gorkog semena” saoupravu i me|uop{tinsku saradwu Jadranka Beqan- Balaban, ~lanovi Op{tinskog ve}a iz Sremskih Krlovaca i svi oni koji su u~estvovali u pripremi i realizaciji ove akcije. Karlova~ke bicikliste, me|u kojima je Bojan \ur|i} kandidat za Olimpijske igre, na ovom putu

prati}e automobil sa snimateqem, koji }e kamerom zabele`iti celu akciju. Od toga }e biti napravqen dokumentarni film koji }e biti kori{}en za promociju rada karlova~ke Kancelarije za mlade, biciklizma i omladinskog aktivizma. Z. Ml.

Promocija kwige “Gorko seme” autora Zmaja Vrawskog bi}e odr`ana sutra u 19 ~asova, u ~itaonici Gradske biblioteke u Dunavskoj 1. U razgovoru o kwizi u~estvuju Nenad Rado{, Miodrag Petrovi}, Gordana Stankovi}, Sr|an Asanovi} i autor. N. V.

Objekti i slike Izlo`ba slika i objekata “Future Case” Danila Vuksanovi}a bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova, u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Postavka }e trajati do 13. maja, a Mali likovni salon nalazi se na Bulevaru Mihajla Pupina 9. N. V.


10

VOJVODINA / NOVI SAD

utorak27.april2010.

DNEVNIK

JAVNA PREDUZE]A NE @ELE DA NAPLA]UJU SVOJE USLUGE

Odrekli se stotina miliona dinara

KLUB MATEMATI^ARA „PITAGORA” NAGRADIO SREDWO[KOLCE

Kwige i majice najuspe{nijima NOVI SAD: U Klubu matemati~ara „Pitagora” u Novom Sadu, minulog vikenda, sve~anom dodelom nagrada polaznicima, ali i ostalim vojvo|anskim sredwo{kolcima koji su bili najuspe{niji na takmi~ewima, obele`en je zavr{etak prvog ciklusa rada ovog kluba, koji na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu radi od jesenas. Kwige i majice s logom Kluba dobio je 21 sredwo{kolac iz Novog Sada, Subotice, Sombora i [apca. Sve~anosti na PMF-u prisustvovali su i ~lan gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe u Novom Sadu Milan \uki}, na~elnik {kolske uprave Ministarstva prosvete u Novom Sadu Petar Vi|ikant, predsednik VANU Endre Pap, u ime SANU Stevan Pilipovi}, direktor Zavoda za uxbenike Miroqub Albijani} i predsednik Dru{tva matemati~ara Zoran Kadelburg.

Ciq da okupi u~enike sredwih {kola zainteresovane za matematiku, Klub matemati~ara ve} je po~eo da ostvaruje, s obzirom na to da je na svakom od 12 blokova predavawa od po tri {kolska ~asa u ovoj {kolskoj godini, koja su dr`ali profesori i asistenti Departmana za matematiku i informatiku, bilo po pedesetak u~enika prvih i drugih razreda sredwih {kola. A ovu svoju misiju „Pitagora” }e nastaviti da ostvaruje i u slede}oj {kolskoj godini, kada planira da ukqu~i i sredwo{kolce u tre}em razredu. Svima wima prvi sastanak Klub je zakazao za 9. oktobar. Rad Kluba matemati~ara finansijski poma`u Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe, Zavod za izdavawe uxbenika i Republi~ko ministarstvo za nauku i tehnolo{ki razvoj, tako da su ova predavawa za u~enike besplatna, a doma}ini im obezbe|uju i sav potreban pribor, osve`ewe i u`inu. D. Deve~erski

DANAS U NOVOM SADU BIOSKOPI Jadran: „Artur i maltazarova osveta“ (18), „Borba Titana“ (19.30 i 21.30) Art bioskop „Vojvodina, na Spensu: „Dejbrejkers“ (20)

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te, Kamerna scena: „Poru~nik sa Ini{mora“ (20.30) Novosadsko pozori{te: Gostovawe pozori{ta „De`e Kostolawi“ iz Subotice, „Sretni ludaci“ (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti“; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju, Muzej Vojvodine Dunavska 35 - 37, radno vreme od 9 do 17 sati, radnim danima i vikendom, stalna postavka „Vojvodina od paleolita do sredina dvadesetog veka“, „Dva veka osnovnog pisma“ (do 1. maja). Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj“, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka, 23. aprila, u sedam sati, do ponedeqka, 26. aprila, u isto vreme, rodile su: DEVOJ^ICE: Marija Markovi}, Dragana \uki}, Ivana Bogi~evi}, Aleksandra Stanojevi}, Zorica Tani}, Sandra Popov, Du{ica Piqi}, Marijana Savinovi}, Zita Mihajlovi} i Marijana Sauer iz Novog Sada, Nata{a \uri} i Branislava Gostoji} iz Petrovaradina, Dragana Dragi~evi} i Biqana Rajkov iz Veternika, Marijana [akoti} iz Futoga, Nata{a Popovi} iz Beo~ina, Donatela Raki} iz Bano{tora, Marta Kurcinak iz Ba~kog Gradi{ta, Svetlana Jovanovi} iz Karavukova, Ilda Juhas, Jovana Trkuqa i Zora Mandi} iz In|ije, Milica Zeqko iz Obrovca, Sla|ana Gavrilov iz Zrewanina, Biqana Milojevi} iz Kleka, DE^AKE: Tamara Cvjetanovi} Kuran, Nemawa Maksimovi}, Svetlana Ka{anin, Marjana Balog, An|elija Jati} Agbaba, Evelin Bosan~i}, Sne`ana Akik i Sawa Jerkov iz Novog Sada, Soka Sai} iz Veternika, Jagoda Koqanin iz Futoga, Veliborka Jerkovi} iz @abqa, Ru`ica Boji} iz Gospo|inaca, An|elka Glava{ iz In|ije, Zuzana Balca iz Glo`ana, Danijela Kova~evi} i Mirjana Moko{ iz Ba~ke Palanke, Marina \ulibrk iz Ba~a, Lidija Guba iz Pivnica.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Sne`ana @ivojina Mujovi} (1948) u 11.45 sati, \uro Nikole Vojvodi} (1927) u 12.30, Jelena Branka Radi} (1932) u 13.15, Josip Andrije Bu`an~i} (1938) u 14, Stevan Ivana Ferketi} (1927) u 14.45, Katica Vladimira Hromi{ (1932) u 15.30, Milorad Milenka Mirosavi} (1936) u 16.15 i Stefanida Milivoja Kne`evi} (1928) u 17 sati. Na Uspenskom grobqu bi}e sahrawena Danica Sima ^ankovi} (1925) u 15 sati.

ZREWANIN: Za lo{e stawe u zrewaninskim javnim preduze}ima, koja posluju sa gubicima i ~esto smawuju obim radova, dobrim delom krivicu snose ona sama, jer ranijih godina nisu uspevala (ili htela) da naplate svoja potra`ivawa od nesavesnih gra|ana, ~ak toleri{u}i nepla}awe komunalija. Ovakav odnos naro~ito je bio primetan u posledwe tri godine {to je, po grubim ra~unicama, javna preduze}a ko{talo nekoliko stotina miliona dinara, za koliko su ostala uskra}ena. Svi se sla`u da je jedan od krivaca za ovakvo stawe Sistem objediwene naU Zrewaninu tolerisali nepla}awe ra~una plate (SON), ~ija je ono nikada nije podnelo ni jedrednih plati{a, ali od tu`bi primena po~ela jo{ 2007, a za nu tu`bu. Pravnici iz ove se odustalo. Ne znamo za{to. ~iju realizaciju je bila zaduustanove sumwaju da su oni za Ra~uni SON su verodostojne `ena Direkcija za izgradwu i ure|ewe grada. Gra|ani su kukali zbog neta~nih podataka Zatajio sistem na ra~unima, a komunalna Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija” Milorad Bjelogrpreduze}a tvrdila su da su li} veli da ovo preduze}e od korisnika potra`uje 100 miliona efikasnije napla}ivala usludinara. Zbog zastarelosti potra`ivawa, jer nikoga nisu tu`ige dok su to radile wihove li, u prethodne tri godine izgubqeno je najmawe 50 miliona distru~ne slu`be. Da stvar bude nara. Ovde nemaju ba{ lepo mi{qewe o SON-u i isti~u da imagora, neplati{e mogu da budu ju problema u saradwi sa Direkcijom, posebno oko a`urirawa tu`ene samo za nepla}ene stawa na ra~unima. usluge u posledwih godinu da- Zameraju nam zbog neta~nosti podataka, a mi jedini od svih na, po{to su raniji dugovi zasa ra~una SON imamo neposredni kontakt sa potro{a~ima i stareli i ne postoji pravni moramo redovno da o~itavamo vodomere – isti~e Bjelogrli}, osnov da oni, sudskim putem, koji je uveren da bi SON trebalo da do`ivi ozbiqnu tranbudu i namireni. Gradska uprava je sada re{isformaciju. la da „okrene novi list”, a prvi korak je izmena odluke o objediwenoj naplati komunalnih to merodavni, jer se u obligaisprave i na osnovu wih mo`e usluga koja je doneta 2006. godicionom odnosu sa gra|anima ne da se zahteva izvr{no re{ewe ne. Prema staroj odluci, utupojavquje grad, nego Direkcija. i prinudna naplata duga – re`ivawe je trebalo da sprovodi - Grad je u jednom momentu ~eno je „Dnevniku” u ovdajavno pravobranila{tvo, ali nameravao da tu`i 7.500 neu{wem Osnovnom sudu.

U izvr{nom odeqewu ovog suda potvrdili su da po Zakonu o obligacionim odnosima, sva povremena potra`ivawa zastarevaju nakon jedne godine. Ima najava da }e uskoro ovde sti}i 20.000 tu`bi protiv neurednih plati{a komunalija, ali samo za posledwih godinu dana. U Direkciji, koja je sada, izmenom odluke o objediwenoj naplati komunalija, izri~ito ovla{}ena da anga`uje advokate za utu`ivawe neurednih plati{a, priznaju da su dosad bili neefikasni u naplati potra`ivawa, a da su zbog toga mo`da krivi nedostatak pravnika u wihovoj slu`bi i nedovoqno qudi u javnom pravobranila{tvu. Direktor Direkcije Branislav Kne`evi} se pita da li je bilo i politi~ke voqe za tako ne{to ili je zbog „mira u ku}i” i ~estih izbora, izbegavano utu`ivawe neurednih plati{a. - U svakom slu~aju, situacija }e se promeniti. Tu`be }emo podnositi svakog meseca i sigurno se vi{e ne}e desiti da naplata potra`ivawa zastari – obe}ava Kne`evi}. Na kraju – postavqa se pitawe {ta je sa onima koji su ranije redovno izmirivali svoje obaveze, a za to ni na koji na~in nisu stimulisani. Ispada da su sada i ka`weni {to su uredno pla}ali, jer }e boqe pro}i oni koji su bacali ra~une, a gradska vlast „zaboravila” da ih tu`i. @. Balaban

VODI^

TELEFONI VA@NIJI BROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” prijava kvara 421-066 i 421-068 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica ATP Vojvodina 4889-777, 4889-716 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Prijateqi dece 522-987 i 452-543 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI „VITA”, Sentandrejski put 117c, tel: 6414-911, 6414-922 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 BILJA&OLJA, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

POLIKLINIKA „PEKI]”, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555,525-261, radnim danomod 8 do 20, subotom od 8 do 14

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENA SLU@BA Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB- taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


VOJVODINA

DNEVNIK

IN\IJA: Komisija za dodelu stipendija verifikovala je prijave koje su dospele na konkurs za stipendije koji je op{tina In|ija raspisala za {kolsku 2010/2011. godinu. - U buxetu op{tine In|ija je ostavqeno 6,6 miliona dinara za 50 najboqih studenata sa prose~nom ocenom ve}om od 8,5 i mi smo napravili rang listu, me|utim, ono {to je dobra stvar, {to nam se de{ava iz godine u godinu, je {to i ove godine imamo jo{ 38 studenata koji su se na{li ispod crte, a imaju prose~nu ocenu vi{u od 8,5. Jeste da je problem u 2009. i 2010. godini odvojiti sredstva za dodatne stipendije, me|utim, predsednik Skup{tine op{tine i ja smo se dogovorili da prona|emo u buxetu sredstva i da predlo-

`imo Op{tinskom ve}u, ve} naredne nedeqe, da se i za ostalih 38 studenata koji ispuwavaju uslove, a nalaze se ispod crte obezbede stipendije. Dakle, svih 88 studenata koji ispuwavaju uslove konkursa, imaju prose~nu ocenu iznad 8,5, dobi}e stipendije za 2010/2011 godinu, tako da }e ukupan iznos koji }e op{tina In|ija izdvojiti za stipendije iznositi blizu 15 miliona – ka`e predsednik op{tine In|ija Goran Je{i}. Op{tina In|ija predwa~i u Srbiji po broju i iznosu stipendija za studente, a to je, kako ka`e predsednik op{tine, u okviru politike ulagawa u mlade i talentovane qude sa teritorije in|ijske op{tine, koja je trajno opredeqewe Op{tine. S. Bojevi}

Apsolventima novac i putovawe

PE]INCI: Op{tina Pe}inci je ovog prole}a ugovorila stipendirawe preko 150 studenata, na dva konkursa koji su sprovedeni, a kojima su obuhva}eni svi studenti u op{tini koju nisu obnovili godinu na fakultetima. Predsednik op{tine Pe}inci Sini{a Vukov je potpisuju}i ugovore o dodeli op{tinskih stipendija najuspe{nijim studentima i apsolventima za {kolsku 2009-2010. godinu, istakao da je ovo tre}a godina zaredom da lokalna samouprava stipendira studente sa svoje teritorije i da je u pitawu specifi~an vid stipendirawa, s obzirom na to da su obuhva}eni

svi redovni studenti iz pe}ina~ke op{tine. - Odlu~ili smo da najuspe{nije studente stipendiramo sa po 6.000 dinara mese~no, a one mawe uspe{ne sa po 3.000 jer smatramo da ste vi budu}nost

ove op{tine i da uprkos krizi kroz koju i mi kao op{tina prolazimo, vredi ulagati u vas – rekao je predsednik Vukov naglasiv{i da su ove godine obuhva}eni i apsolventi, stipendijom od 4.000 dinara mese~no, s tim

ZAVR[AVA SE FABRIKA ZA CINKOVAWE ^ELIKA

„Maksim grupa” ula`e 44 miliona evra Najuspe{niji u~esnici saobra}ajne smotre u Horgo{u Foto: M. Mitrovi}

U HORGO[U, NA OP[TINSKOJ SMOTRI „[TA ZNA[ O SAOBRA]AJU”

Znawe i ve{tina doneli bicikle HORGO[: Osnovna {kola „10. oktobar” u Horgo{u bila je doma}in zavr{nog takmi~ewa op{tinske smotre „[ta zna{ o saobra}aju” u kojem je u~estvovalo sedam ekipa iz osnovnih {kola kawi{ke op{tine. Ekipa doma}ina iz Horgo{a osvojila je pobedni~ki pehar, drugo mesto pripalo je drugoj ekipi Osnovne {kole „Jovan Jovanovi} Zmaj” iz Kawi`e, a tre}e sastavu {kole „Ki{ Ferenc” iz Oroma. - Pre dolaska na op{tinsku smotru {kolskim edukativnim predavawima i takmi~ewima je obuhva}emo oko 1.800 |aka vi{ih razreda, a u~enici do ~etvrtog razreda u~estvuju na likovnom i literarnom konkursu na teme iz saobra}aja. Najboqe likovne radove smo predstavili na izlo`bi. Maksimalno dajemo pun doprinos vaspitno preventivnoj akciji, jer najbitnija je edukacija dece, da se ona {to boqe pripreme i upoznaju sa propisima da bi imala mawe problema jer su ve} aktivni u~esnici u saobra}aju - ka`e direktor AMK „Kawi`a” Stevan Belan~i}. Zahvaquju}i podr{ci lokalne samouprave op{tine Kawi`e u~esnicima koji su pokazali najvi{e znawa na testovima, spretnosti i ve{tine u vo`wi bicikla na poligonu pripale su vredne nagrade, koje je obezbedila lokalna samou-

prava op{tine Kawi`a. ^etiri pobednika u konkurenciji u~enika petog, {estog, sedmog i osmog razreda nagra|eni su novim biciklima, drugoplasirani su dobili za{titne biciklisti~ke kacige, a po tri prvoplasirana okitili su se medaqama. Kod u~enika 5.razreda pobednik je Kristian Berewi iz O.[. „10. oktobar” iz Horgo{a, drugi je Miklo{ Mesaro{ i tre}i Tama{ Bosnai, obojica iz druge ekipe O.[. „Jovan Jovanovi} Zmaj” iz Kawi`e. U konurenciji u~enika {estog razreda najvi{e je pokazala Regina Na| (O. [. „J. Jovanovi} Zmaj” Kawi`a), drugoplasirana je Ema Kova~ (O. [. „Ki{ Ferenc” Orom) i tre}eplasirani Bence Bate (O. [. „10.oktobar” Horgo{). Od u~enika sedmog razreda najboqa je bila Reka Seli iz odeqewa O.[. „J. Jovanovi} Zmaj” iz Martono{a, drugi je Mark Rekecki iz O. [. „10.oktobar” iz Horgo{a, a tre}i Sabol~ Ro`wik iz prve ekipe O. [. „J. Jovanovi} Zmaj” iz Kawi`e. U konkurenciji u~enika osmog razreda najboqu su bili iz O. [. „10.oktobar” iz Horgo{a. Pobednik je Daniel Bo{wak, drugi je Renato Bate, dok je wihov vr{wak iz Odeqewa horgo{ke {kole u Malim Pijacama Kapol~ Kova~ osvojio tre}e mesto. M. Mitrovi}

Dodatnih 70 posteqa za vrbasku bolnicu VRBAS: Kao plod dvogodi{wih pregovora sa Ministarstvom zdravqa i Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, Op{ta

bolnica u Vrbasu umesto dosada{wih 200 posteqa, ima}e 270. - Prema posledwoj odluci o mre`i zdravstenih ustanova Srbije, Op{ta bolnica u Vrbasu je dobila pove}awe kapaciteta za 70 posteqa, {to je potvr|eno objavqivawem u slu`benom glasniku - rekao je direktor bolnice Petar Gregorinski. Prema wegobim re~ima, pove}awe kapaciteta u Op{toj bolnici, iziskuje i novo zapo{qavawe lekara i medicinskih tehni~ara i sestara. Za sada nije utvr|en detaqan plan koja }e odeqewa biti pro{irena novim posteqama, a u svakom slu~aju to }e biti ura|eno prema dosada{wim rezultatima. N. P.

11

OP[TINA PE]INCI @ELI DA SA^UVA „DOMA]U PAMET”

U IN\IJI ULA@U U OBRAZOVAWE

Svih 88 studenata dobi}e stipendiju

utorak27.april2010.

IN\IJA: Polovinom jula u In|iji }e biti pu{tena u rad jo{ jedna fabrika – najmodernija i najve}a cinkara na balkanu i jugoisto~noj Evropi, koju gradi „Maksim grupa“ iz Ceqa. Ova grinfild investicija ko{ta}e 22 miliona evra, a zapo{qava}e 53 radnika. - Radovi se privode kraju. Po~eli smo monta`u pe}i za topqewe cinka i monta`u kada u kojima }e

„Maksim grupa” iz Ceqa je pre dve godine obezbedila gra|evinsko zemqi{te u In|iji i cinkara je trebalo da bude sagra|ena pro{le godine, me|utim, investitor je zbog krize odustao od gradwe, ali je garantovao da }e investiciju relaizovati ~im se za to stvore uslovi. U to vreme u razgovorima izme|u direktora „Maksim grupe“ Maksa Bastila i predsednika op{tine Gorana Je{i}a, predstavnik inve-

Gradili{te cinkare

se obavqati tpolo cinkovawe ~elika na tenperautri od oko 450 stepeni Celzijusovih. Mi ra~unamo da }e „Mertal cinkara”, ovaj pogon koji je u zavr{noj fazi biti pu{ten u probni rad do 15. jula ove godine – obja{wava savetnik vlasnika „Maksim grupe“ i rukovodilac gradili{ta u In|iji Milorad Usti}.

stiora je isticao da ne}e odustati od gradwe ovog pogona, jer postoje ra~unice koje govore da }e cinkara imati dovoqno posla na podru~ju Vojvodine i Srbije, posebno {to se Srbija brzo pribli`ava Evropskoj uniji i ubrzava infrastrukturne investicije, gde je velika potro{wa pocinovane ~eli~ne robe u konstrukcijama i opremi.

- Posle ugovarawa pogona za cinkovawe, odnosno pogona „Metal cinkara“, usledio je i ugovor o gradwi fabrike za proizvodwu specijalnih kontejnera, koju }e „Maksim grupa“ graditi pored „Metal cinkare” i u koju }e ulo`iti tako|e oko 22 miliona evra i zaposliti vi{e od 200 radnika – obja{wava Goran Je{i}. Na gradili{tu „Metal cinkare”, dok jedna ekipa ubrzano montira opremu za cinkovawe ~elika, druga ekipa pripema novo gradili{te za budu}u fabriku specijalnih kontejnera. - Izgradwa fabrike za proizvodwu specijalnih kontejnera – za transport i ~uvawe radioaktivnog otpada i svih drugih vrsta opasnih materija treba uskoro da po~ne. Mi smo pripremili lokaciju za ovu budu}u fabriku, koja }e ko{tati tako|e 22 miliona evra, kao i cinkarna, a zaposlei}e gotovo pet puta vi{e radnika nego cinkarna, onda je ajsno koliko je tehnolo{ki moderna budu}a cinkara – nagla{ava Milorad Usti}. Predsednik op{tine In|ija Goran Je{i} ra~una da je ovo tek po~etak dobre saradwe sa slovena~kom privredom, posebno sa privredom op{tine Ceqe, sa kojom op{tina In|ija ima odli~nu saradwu i `eli da je pro{iri i obogati i novim sadr`ajima. S. Bojevi}

TRE]I ME\UNARODNI FESTIVAL DRAMSKOG STVARALA[TVA U^ENIKA

Su{tina umetnosti nije takmi~ewe

SOMBOR: U Somboru se proteklog vikenda, tre}u godinu za redom, odr`ao Me|unarodni festival dramskog stvarala{tva u~enika, u kojem su pored sredwo{kolaca iz Srbije u~estvovali i gosti iz Ma|arske i Rumunije. Na velikoj sceni somborskog Narodnog pozori{ta su ume}e „na daskama koje `ivot zna~e”, pokazali sredwo{kolci koji `ive u u~eni~kim domovima Sombora (sa predstavom „Mu{ica”), Kru{evca („@enski razgovori”), Zrewanina („Sve {to ste oduvek `eleli da znate o seksu, a niste imali koga da pitate”), U`ica („Beogradska trilogija”), Sremske Mitrovice („Ordinacija”), Vr{ca („Iz `ivota”), ^a~ka („Audicija”), Svilajnca („Sednica nastavni~kog Ve}a”) i Temi{vara (predstava Gimnazije Dositej Obradovi}, „Bruco{ Ri~ard”) a brojnu zainteresovanu publiku nepoznavawe ma|arskog jezika nije spre~ilo da u`iva i u predstavi „San letwe no}i” u izvo|ewu gimnazijalaca iz Solnoka (Ma|arska). - Radujem se {to smo ponovo zajedno. Godinu dana je dugo, ali se nadam da }e utisci koji }e se poneti sa ovog festivala biti dovoqni za taj period.- kazao je prvi ~o-

Detaq s predstave gimnazijalaca iz Solnoka (Ma|arska)

vek doma}ina Festivala, direktor somborskog Doma u~enika sredwih {kola Milanko Jovi~i}. -Ovo je nama tre}i korak, a ja se nadam da }e slede}i biti skok. Sombor to zaslu`uje, imamo velelepno zdawe, tradiciju, imamo stvaraoce sa kojima bi se ponosio svako, i ja verujem da ovakav grad zaslu`uje takvu ve}u manifestaciju. Ovde nije va`no da se pobedi, pobedili smo onog trenutka kada smo do{li ovde, zato {to }emo pokazati {ta smo spremili, koliko smo mi sami doprineli da oja~amo, pone}emo lepe utiske i

{ta }ete vi{e. Su{tina umetnosti je da budemo bogatiji a ne da osvajamo prva, druga ili tre}a mesta - kazao je Jovi~i}. Otvaraju}i festival predsednik Upravnog odbora somborskog Doma u~enika, ali i generalni sekretar Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine Haxi Zdravko Kova~ je naglasio da je i ovo okupqawe sredwo{kolskih qubiteqa pozori{ne umetnosti svojevrsni deo globalne akcije „Obrazovawe za sve” koja se sinhronizovano odvija u preko 100 zemaqa sveta. M. M.

{to }e u vreme kada to wima bude najvi{e odgovaralo biti nagra|eni i putovawem u Italiju ili Austriju. To ne}e biti turisti~ki put ve} `ivotno i stru~no iskustvo, {to bi trebalo da postane tradicija - ka`e Vukov. Predsednik pe}ina~ke op{tine isti~e i da se lokalna samouprava ne}e zadr`ati samo na stipendirawu studenata, ve} da }e se potruditi da stvarawem uslova za otvarawe novih radnih mesta omogu}i da {to ve}i broj ovih mladih qudi na|u posao na teritoriji ove op{tine, a Pe}inci „zadr`e doma}u pamet”. A. N.

Ra~unar za svakog vukovca IN\IJA: Zavr{ena je javna nabavka za ra~unare koji }e i ove godine biti podeqeni najboqim u~enicima osnovnih i sredwih {kola sa teritorije op{tine In|ija. Vukovci }e i ove godine biti nagra|eni za svoj odli~an uspeh postignut tokom {kolovawa, a sve~ana dodela ra~unara uprili~i}e se u najkra}em roku. Osnovci i sredwo{kolci }e dobiti ra~unare sli~ne onima koje su dobijali i u~enici pre wih, s tim {to }e konfiguracija biti savremenija. Op{tina In|ija je prva u Srbiji, koja umesto kwigama, sve dobitnike Vukove diplome nagra|uje ra~unarima sa legalnim softverom. Akciju dodele ra~unara pod sloganom „Znawe se isplati”, op{tina In|ija je po~ela pre pet godina. Akcija je deo plana pomo}i mladima u op{tini In|ija, kojim su zbrinuta deca od po~etka do kraja {kolovawa. Pored ra~unara za vukovce Op{tina u~enicima osnovnih {kola obezbe|uje besplatne u`ine, sredwo{kolcima finansira autobuski prevoz, a studentima dodequje stipendije. S. B.

Ne dolaze po paso{e KIKINDA: U kikindskoj Policijskoj upravi na izradi biometrijskih dokumenata - paso{a i li~nih karata radi se u dve smene. Ipak, veliki je broj onih koji te{ko nalaze termin za izradu dokumenata. S druge strane oko 2,5 hiqade novih dokumenata od Nove godine ~ekaju na vlasnike. U Policijskoj upravi u Kikindi ima 1.600 paso{a i 940 li~nih karata koje gra|ani nisu preuzeli. Prioritet pri izradi novih paso{a imaju oni koji su zaposleni u inostranstvu i wima se putne isprave izra|uju za 48 sati. Po hitnom postupku paso{i se izra|uju i za one kojima su isprave neophodne zbog le{ewa, seminara, ekskurzija, letovawa, ali je neophodna potvrda koja dokuzaje da se radi o hitnom postupku. Trenutno se na zakazivawe prijema dokumenta ~eka dva i po meseca za paso{e, dok se za izradu li~ne karte ~eka dva meseca, osim kada je hitan slu~aj u pitawu. Do sada je na teritoriji severnog Banata nov paso{ izradilo 40 hiqada qudi. Iz Policijske uprave apeluju na gra|ane da izradu dokumenata ne zakazuju ukoliko su im nisu zaista neophodni, a pozivaju i one ~ija su dokumenta gotova i ~ekaju preuzimawe, da do|u {to pre. A. \.


12

CRNA HRONIKA

utorak27.april2010.

DNEVNIK

PO@AR U ZDRAVSTVENOM CENTRU U SENTI

Medicinska sestra u kriti~nom stawu Medicinska sestra Monika N. M. (1979) iz Sente zadobila je te{ke telesne povrede u po`aru koji je prekju~e oko podne izbio u bolnici u Zdravstvenom centru "Dr Gere I{tvan" u Senti. Ona je nakon ukazane prve pomo}i u sen}anskoj ustanovi prevezena u Klini~ki centar Vojvodine u Novom Sadu, gde je sme{tena na Odeqewu za reanimaciju.

Portparolka KCV Gordana Umi~evi} saop{tila je da je medicinska sestra iz Sente primqena u kriti~nom stawu, s te{kim telesnim povredama, opasnim po `ivot. Precizirala je da su opekotine zahvatile vi{e od 80 odsto povr{ine tela povre|ene i da je ona prikqu~ena na aparat za ve{ta~ko disawe. Po saop{tewu Policijske uprave u Kikindi, do po`ara u

U SREMSKIM KARLOVCIMA

Komunalci opet na{li bombu Ru~na bomba M-75 prona|ena je ju~e oko podne u kanalu uz put M-22 u Sremskim Karlovcima. Eksplozivnu napravu na{li su radnici op{tinskog Odeqewa za komunalnostambene poslove i za{titu `ivotne sredine tokom ~i{}ewa kanala na mestu gde Beogradska ulica izlazi na magistralni put. Bombu je speci-

jalna slu`ba MUP-a odnela i bi}e uni{tena kako nala`e procedura u ovakvim slu~ajevima. Ovo nije prvi put da se tokom akcija ~i{}ewa u Karlovcima nalaze eksplozivna sredstva. Pre nekoliko godina u Dvorskoj ba{ti prona|ene su dve bombe prilikom sakupqawa sme}a. Z. Ml.

POSLE RAZBOJNI[TVA U KUPINOVU, KOD PE]INACA

Pritvorena ~etvorica osumwi~enih

Posle razbojni{tva u selu Kupinovo, u no}i 16. aprila, kada su ~etvorica mladi}a pretukli 85-godi{weg doma}ina i naneli mu povrede po glavi i le|ima, a iz ku}e odneli samo 700 dinara, koliko je starac imao kod sebe, policija je brzo uhapsila dvojicu osumwi~enih. Slobode su li{eni Ratko S. (23) i Vlado D. (24) iz Kupinova, kojima je istra`ni sudija Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici odredio

pritvor od 30 dana zbog osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~no delo razbojni{tva. Me|utim, policija je nastavila potragu za drugom dvojicom me{tana Kupinova za koje se osnovano sumwa da su u~estvovali u razbojni{tvu, i uhapsila Marka J. (22) i Zlatka M. (35). I oni su ju~e s krivi~nom prijavom predati istra`nom sudiji, koji je i ovoj dvojici odredio pritvor od 30 dana.] S. B.

Zdravstvenom centru "Dr Gere I{tvan" je do{lo u nedequ oko podne prilikom sterilizacije instrumenata, zbog zapaqewa para etanola. Po`ar je saniralo Vatrogasno-spasila~ko odeqewe u Senti. Direktor sen}anskog Zdravstvenog centra dr I{tvan Tari ka`e da su nadle`ne slu`be izvr{ile uvi|aj, da se o~ekuju nalazi o uzrocima po`ara, a da je, po informacijama kojim raspo-

la`e, po`ar buknuo na odeqku za sterilizaciju u hirur{koj sali, gde se pripremaju instrumenti i materijal za {ivewe za hirur{ke intervencije. – Medicinska sestra je sama bila u prostoriji i radila na pripremi instrumenata i materijala za {ivewe. Za ~etrdeset godina, koliko znam, nikada se ovako ne{to nije desilo, jednostavno je buknula para alkohola. Sve nas je te{ko po-

Navija~i: Nismo tukli Tatona U nastavku su|ewa ~etrnaestorici navija~a FK "Partizan", optu`enih za u~e{}e u brutalnom prebijawu navija~a francuskog “Tuluza” Brisa Tatona u septembru pro{le godine na Obili}evom vencu u Beogradu uo~i utkamice ta dva kluba, ju~e su optu`be odbacili okrivqeni Dragan Tomasovi} i Milan Vujovi}. – Ja apsolutno nemam veze s tragi~nim doga|ajem. Pro{ao sam samo pored mesta gde se nesre}ni doga|aj desio. Nikoga od o{te}enih francuskih navija~a nisam ni dodirnuo – kazao je Dragan Tomasovi} u odbrani pred Vi{im sudom u Beogadu. Okrivqeni je naglasio da nije sklon nasiqu i da nikad nije imao problema s policijom, te da je kriti~nog dana s nekolicinom poznanika, tako|e navija~a, i{ao na utakmicu svog omiqenog kluba. – Niko nije spremao nikavu tu~u – tvrdio je Tomasovi}, i ispri~ao da je moglo biti izme|u 17.30 i ne{to posle 18 ~asova kad se obreo u parku ispod Terazija, gde se okupila ve}a grupa mladi}a, od kojih su mu, izuzev nekolicine navija~a, svi bili nepoznati.

– Dok sam bio u parku, pozvao me na mobilini telefon drug iz Batajnice, pa sam se udaqio u stranu i dok sam razgovarao telefonom, samo sam ~uo da je neko rekao da idemo na Obili}ev venac – kazao je Tomasovi}. Po navodima wegove odbrane, po dolasku u Sremsku ulicu do gara`e, gde su stajali i Bojan Matijevi}, Vladan Suvajac i Milan Vujovi}, „odjednom se odnekud ~ula lomqava, buka”. – Onda smo krenuli ka stepenicama. Na dva-tri koraka ispred mene bio je Jovan Kar-

@andarmov posttraumatski stresni poreme}aj li~nosti". Samarxi} je naveo da se Trajkovi}, posle napada na stadionu "Crvene zvezde" krajem 2007. godine, na VMA le~io u dva navrata tokom 2008. godine, prvi put tri meseca, a krajem godine dva meseca. – Utvrdio sam da boluje od akutnog posttraumatskog stresnog poreme}aja, koji je kasnije postao hroni~an, da bi mu ka-

Povre|ena medicinska sestra, kako smo saznali, udata je i sa suprugom i dvoje dece `ivi u Senti. M. Mitrovi}

SU\EWE U BEOGRADU ZA UBISTVO SIMPATIZERA FRANCUSKOG „TULUZA”

NA SU\EWU ZA POKU[AJ UBISTVA NA STADIONU CRVENE ZVEZDE SVEDO^IO PSIHIJATAR VMA

U nastavku su|ewa Uro{u Mi{i}u, optu`enom za poku{aj ubistva `andarma Neboj{e Trajkovi}a, pred Vi{im sudom u Beogradu svedo~io je psihijatar Vojnomedicinske akademije Radomir Samarxi}, koji je rekao da je Trajkovi}u na Institutu za mentalno zdravqe u Palmoti}evoj ulici utvr|ena dijagnoza "trajni poreme}aj

Bolnica Zdravstvenog centra "Dr Gere I{tvan"

godio ovaj nemili doga|aj u kojem je medicinska sestra zadobila te{ke opekotine – ka`e dr Tari.

snije na Institutu bila utvr|ena dijagnoza trajnog poreme}aja li~nosti – rekao je Samarxi}. Na pitawe Mi{i}evog branioca, advokata Borivoja Borovi}a, lekar je odgovorio da je Trajkovi}u uspostavio dijagnozu na osnovu pacijentovog iskaza i da nije prilikom dono{ewa dijagnoze imao uvid u Traj-

Borovi} optu`io ~elnike Ministarstva pravde Advokat Borivoje Borovi}, koji zastupa Mi{i}a, optu`io je ju~e na su|ewu ~elnike Ministarstva pravde da komentarisawem nepravosna`nih presuda kr{e zakon i uti~u na nezavisnost sudstva i pretpostavku nevinosti. – Ako vi donesete druga~iju presudu, dr`avni sekretar Ministarstva Slobodan Homen i ministarka pravde Sne`ana Malovi} mogu pokrenuti postupak za va{e razre{ewe – rekao je Borovi} sudiji Velimiru Lazovi}u povodom komentara na odbacivawe optu`nice za pretwe novinarki B-92 Brankici Stankovi}. Borovi} je rekao da i portparol Republi~kog tu`ila{tva Tomo Zori} javno komentari{e nepravosna`nu sudsku presudu i time, kako je naveo, ~ini krivi~no delo, a da Tu`ila{tvo ni{ta ne preduzima tim povodom. – Trebalo bi uvesti novo krivi~no delo – uterivawe straha sudijama da ne bi ukidale pritvor. ^inovnici vlasti prete sudijama, {to je nedopustivo, i zato bi izvr{na vlast trebalo da dr`i ruke {to daqe od predmeta – rekao je Borovi}. Advokat je naveo i da Televizija B-92 komentari{e su|ewe Mi{i}u, pravi specijalne emisije o tome i navija~ki komentari{e iskaze svedoka. Borovi} je istakao da je dobro to {to su predsednice Apelacionog suda u Beogradu i Vrhovnog kasacionog suda Radmila Dragi~evi}-Di~i} i Nata Mesarovi} osudile pritisak na sudije.

kovi}ev zdravstveni karton od ro|ewa do pregleda. Samarxi} je naveo da mu je Trajkovi} ispri~ao da su mu u detiwstvu kowska kola pre{la preko glave kada je imao tri ili ~etiri godine i da mu je tada "skinut skalp", ali da on nije ustanovio da je ta povreda ostavila trajne posledice na Trajkovi}evo zdravqe. Borovi} je pitao svedoka i na osnovu ~ega je zakqu~io da to {to je Trajkovi} tokom ratova u Bosni i na Kosovu video veliki broj le{eva nije uticalo na wegovo psihi~ko stawe, a Samarxi} je odgovorio da je to zakqu~io na osnovu pacijentove izjave. Psihijatar je ispri~ao da se postraumatski stresni poreme}aj, poznatiji kao vijetnamski sindrom i vukovarski sindrom, javqa posle u~e{}a u ratovima ili posle izlo`enosti katastrofi~nim doga|ajima poput zemqotresa, ali i posle izlo`enosti kriminalnom nasiqu. Mi{i} je optu`en za poku{aj ubistva `andarma Neboj{e Trajkovi}a na fudbalskoj utakmici "Crvena zvezda" – "Hajduk" 2. decembra 2007. godine. Mi{i} je 19. septembra 2008. godine osu|en na deset godina zatvora zbog poku{aja ubistva Trajkovi}a. Vrhovni sud Srbije je 3. marta 2009. godine ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno su|ewe. (Beta)

bi}, a dva-tri stepenika iza mene bili su Matijevi}, Vujovi}, Suvajac i Milan Tarla}. Kad sam se popeo na vrh stepenica, video sam razbacane stolove u nekoj ba{ti, puno dima. Bilo je o~igledno da je tu zavr{ena neka tu~a. Video sam trojicu nepoznatih mladi}a, koji sigurno nisu bili iz na{e grupe, koji su ispred stepeni{ta protr~ali prema Tanjugu. Video sam mladi}a kako le`i na boku, nedaleko od ograde, okrenut ka stepeni{tu. Pro{ao sam pored wega. Mislim da je na sebi imao majicu svetloqubi~aste boje. Bilo je vidno da je bio pretu~en, zato {to je le`ao i bio je malo ote~en u licu. Mislim da je ne{to govorio, ali ga nisam razumeo. Protr~ao sam u tr`ni centar “Milenijum” – ispri~ao je u odbrani Tomasovi}. Dodao je da se opet ubrzo sastao s poznanicima, te da su oti{li na utakmicu. Okrivqeni Milan Vujovi} je u od-

brani tvrdio da se kriti~nom prilikom pukim sticajem okolnosti na{ao na Obili}evom vencu, ali da nema nikave veze s doga|ajem za koji mu se sudi. Navija~ francuskog "Tuluza" Bris Taton, koji je kobnog 17. septembra 2009. sedeo s dru{tvom u ba{ti kafea „Ajri{ pab“, brutalno je napadnut i prebijen, a preminuo je 12 dana kasnije od posledica povreda. Vi{e tu`ila{tvo u Beogradu podiglo je u januaru ove godine optu`nicu kojom se po optu`bi za prebijawa Tatona, odnosno za krivi~no delo te{kog ubistva, terete odbegli \or|e Preli} i Dejan Puziga}a, te uhap{eni: Stepa Petrovi}, Stefan Veli~kovi}, Milan Tarla}, Dragan Tomasovi}, Jovan Karbi}, Bojan Matijevi}, Milan Vujovi}, Ivan Grkovi}, Vladan Suvajac, Qubomir Markovi}, Branimir ^etnik i Dejan Stankovi}. Na su|ewu, koje je po~elo pro{le sedmice, petorica okrivqenih koji su dosad izneli odbranu, odbacili su krivicu i negirali optu`be. J. J.

REPUBLI^KO TU@ILA[TVO O SLU^AJU NOVINARKE BRANKICE STANKOVI]

Zori}: Neshvatqivo odbacivawe optu`nice Republi~ko tu`ila{tvo ocenilo je ju~e da je neshvatqivo odbacivawe optu`nice protiv navija~a "Partizana" zbog pretwi novinarki B-92 Brankici Stankovi} s tribina, jer ve} postoje dve presude zbog pretwi toj novinarki putem "Fejsbuka". Portparol tog tu`ila{tva Tomo Zori} rekao je agenciji Beta da je presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu Stefan Haxiantonovi} zbog pretwi Stankovi}evoj putem "Fejsbuka" osu|en na godinu i tri meseca zatvora, a pred Osnovnim sudom u Tomo Zori} Novom Sadu Vladimir Samarxi} je zbog istog krivi~tribina, koje su se ~ule u me|unog osu|en na tri meseca zatvonarodnom televizijskom prenora. su, optu`nica bude odba~ena – On je istakao da }e Tu`ilarekao je Zori}. {tvo ulo`iti `albu na re{ewe Navija~i "Partizana" na juPrvog osnovnog suda u Beogradu `noj tribini tokom me|unarodkojim je 22. aprila odba~ena opne utakmice s ukrajinskim "[atu`nica protiv {estorice nahtjorom", 16. decembra pro{le vija~a koji su autorki "Insajdegodine, pevali su Brankici ra" uputili poruku da }e "pro}i Stankovi}: "Otrovna si kao kao ]uruvija" jer se, kako je dozmija, pro}i }e{ kao ]uruvija", dao, iz tih presuda vidi da je podse}aju}i na ubistvo novinasudska praksa nejednaka. ra "Dnevnog telegrafa" Slavka – Ako su izre~ene kazne za]uruvije. Pesma je bila pra}etvora za pretwe novinarki na poigravawem golom lutkom, Brankici Stankovi} putem pornografskim rekvizitom, ko"Fejsbuka", prosto je neshvaju su predstavqali kao novinartqivo da za direktne pretwe s ku B-92.


CRNA HRONIKA

DNEVNIK

utorak27.april2010.

13

U ZREWANINSKOJ POQOPRIVREDNOJ [KOLI NIJE BILA POSTAVQENA BOMBA

Maloletnik uhap{en zbog la`ne dojave

Maloletni V. M. (17) iz Zrewanina uhap{en je zbog sumwe da je po~inio krivi~no delo izazivawa panike i nereda, saop{tila je ju~e zrewaninska policija. Sedamnaestogodi{wak se tereti da je u petak, 23. aprila, u 14,15 ~asova, telefonom pozvao de`urnu slu`bu mesne Policijske uprave i prijavio da je u zgradi Sredwe poqoprivredne {kole postavqena eksplozivna naprava. Tokom kontradiverzionog pregleda ona nije prona|ena i utvr|eno je da je dojava bila la`na. Posle li{avawa slobode V. M. je, uz krivi~nu prijavu, sproveden istra`nom sudiji Vi{eg suda Goranu Zecu.

Zec je u izjavi za “Dnevnik” potvrdio da je maloletnik priznao krivi~no delo koje mu se stavqa na teret i da je posle saslu{awa pu{ten na slobodu. - Sada sledi redovni pripremni postupak za maloletna lica – dodao je Zec. Kako saznajemo, V. M. je u~enik Poqoprivredne {kole i poha|a prepodnevnu smenu. Tog dana je ~uo da se istovetan doga|aj, samo u prepodnevnim ~asovima, dogodio u Sredwoj elektrotehni~koj–gra|evinskoj {koli “Nikola Tesla”, pa je odlu~io da se na isti na~in “na{ali” sa u~enicima i profesorima svoje {kole. Po za-

JU^E ZAVR[NE RE^I U PROCESU PROTIV DRAGANA RACI]A IZ NOVOG SADA

Danas presuda za kobnu saobra}ajku Izricawe prvostepene presude u postupku protiv Novosa|anina Dragana Raci}a (23), optu`enog za izazivawe saobra}ajne nezgode u kojoj su 25. decembra pro{le godine `ivot izgubile dve osobe, zakazano je za danas u 11 sati. Raci} je optu`en da je “audijem A-6” na uglu Kisa~ke i Dositejeve ulice u tom gradu izazvao sudar u kojem su smrtno stradali saputnici u crvenom “jugu” Neboj{a Nikoli} (1964) i Aleksandar Kalajxi} (1965). Zastupnici optu`be zatra`ili su da 23-godi{wak bude ka`wen po zakonu, tvrde}i da postoje dokazi za to, dok je odbrana zatra`ila osloba|aju}u presudu, osporavaju}i nalaz ve{taka saobra}ajne struke.

cu malom brzinom, a da je “audi” bio udaqen 134 metra od ta~ke sudara, {to po wenim re~ima zna~i da je u tom trenutku voza~ “juga” automobil video samo kao svetlu ta~ku. Punomo}nici porodica preminulih Olivera Budakov i Dragan Gojkovi} Raci}evu vo`wu okarakterisali su kao “bahatu” i ocenili da su takve pojave u~estale i da se “mogu iskoreniti iskqu~ivo striktnom primenom zakona”. S druge strane, odbrana je zatra`ila osloba|aju}u presudu. Sam Raci} nije mnogo govorio: rekao je da se kaje, da nije `eleo da se takva tragedija dogodi i izrazio sau~e{}e porodicama poginulih. Analiziraju}i izve-

Novosadska palata pravde

Po navodima optu`nice, Raci} je automobilom, kre}u}i se Kisa~kom (ulicom s prvenstvom prolaza) ka Temerinskoj udario u “jugo” koji je iza{ao iz Dositejeve, na raskrsnici na po~etku Bulevara kraqa Petra Prvog. Tokom su|ewa ve{taci su procenili brzinu “audija” na najmawe 145 kilometara na sat, dok je utvr|eno da je optu`eni imao 2,355 miligrama alkohola po mililitru u krvi. Zamenica vi{eg javnog tu`ioca Qiqana Tomi} rekla da pred stravi~an udes sada preminuli voza~ “juga” nije mogao proceniti brzinu dolaze}eg vozila, niti pretpostaviti da }e neko voziti tri puta br`e od dozvoqenog. Ona je istakla da poginuli nije ni primetio “audi” sve do trenutka sudara, kao i da optu`eni u tom trenutku nije ni gledao na kilometarsat. Tako|e, ona je iznela tvrdwu da je “jugo” u{ao u raskrsni-

dene dokaze, advokati odbrane Qubomir Apro i \or|e Nedeqkov poku{ali su da ospore nalaz ve{taka saobra}ajne struke i insistirali na odgovornosti “druge strane” u izazivawu saobra}ajne nezgode, ukazuju}i na to da je “jugo” u{ao u raskrsnicu uprkos postojawu znaka “stop”. Po stavu odbrane, nije sporno da se “audi” kretao brzinom ve}om od dozvoqene, ali brzina nije bila u uzro~no-posledi~noj vezi sa sudarom. Advokati su nalaz ve{taka nazvali apsurdnim, proizvoqnim, pristrasnim, nestru~nim i neta~nim. Apro se osvrnuo i na izve{tavawe medija o ovom slu~aju, oceniv{i da postoji medijski poziv na lin~ wegovog brawenika. Tako|e, on je zatra`io da sud, ukoliko Raci}a proglasi krivim, ceni wegovu mladost, neosu|ivanost i iskreno dr`awe pred sudom. D. A.

NASILNI[TVO U [IDU

Prijava protiv trojice Posle nasrtaja na ~etvoricu [i|ana ispred zgrade DDOR-a u tom gradu 24. aprila oko tri ~asa, kada su napadnuti mladi}i zadobili lak{e telesne povrede, policija je, zbog osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~no delo nasilni~kog pona{awa privela Milo{a K. (18), Du{ana K. (22) iz La}arka i Cvetana M. (24) iz Sremske Mitrovice. Posle policijskog zadr`avawa oni su s krivi~nom prijavom predati istra`nom sudiji Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, koji je, posle saslu{awa, pustio svu trojicu da se u daqem postupku brane sa slobode. S. B.

vr{etku nastave, kada je krenuo ku}i, V. M. je sa svog mobilnog telefona pozvao policiju i prijavio bombu u zgradi {kole. Podsetimo, u petak je, oko 9,30 sati, ispra`wena i {kola “Nikola Tesla”, po{to je anonimnom telefonskom dojavom prijavqeno da je u woj postavqena eksplozivna naprava. Policija je iza{la na lice mesta, evakuisala u~enike i zaposlene i izvr{ila protivdiverzioni pregled, kojim je utvr|eno da je dojava bila la`na. To je tre}i put od po~etka godine da je u ovoj {koli, koja se nalazi u samom centru grada, prijavqena bomba.

Dosada{wa policijska istraga utvrdila je da je naj~e{}i razlog za ovakvu neslanu {alu izbegavawe kontrolnih zadataka. \aci se izgleda olako odlu~uju za pozivawe policije, verovatno ne znaju}i da je za krivi~no delo koje ~ine zapre}ena zatvorska kazna od tri meseca do tri godine, kao i nov~ana globa. ^esto se ni sami u~enici ne sla`u s postupcima svojih neodgovornih vr{waka. Smatraju da nema smisla ~initi takve stvari, ve} da bi im bilo boqe da “zagreju stolicu” i nau~e ono {to se od wih tra`i.

U {koli „Nikola Tesla” bile ve} tri la`ne dojave

- Tako maltretiraju qude koji moraju da do|u u {kolu i provere da li se u woj nalazi bom-

ba, a samim tim mu~e i nas – ka`e jedna od u~enica {kole “Nikola Tesla”. @. Balaban

TU@ILA[TVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

Optu`nica za nabavku medicinskog name{taja Tu`ila{tvo za organizovni kriminal podiglo je optu`nicu protiv osmoro okrivqenih za zloupotrebu slu`benog polo`aja u postupku javne nabavke medicinskog name{taja za ~etiri zdravstvene ustanove u Beogradu tokom 2007. i 2008. godine, te navodno pribavqenu vi{emilionsku korist na {tetu gradskog buxeta, saznaje „Dnevnik“. Optu`nica je podignuta protiv biv{eg ~lana Ve}a Gradske uprave Beograda dr Vladana [ubarevi}a, koji je od 2007. do 2008. godine bio ~lan Ve}a zadu`en za zdravstvo, suvlasnika i direktora preduze}a "Recipe Medical Supplies" iz Zemuna Slobodana Paunovi}a, direktora predstavni{tva "Kedrion SPA" u Srbiji \ovanija Akroqanija, biv{eg direktora KBC "Be`anijska kosa" Nikole Milini}a, te wegove pomo}nice za nemedicinske poslove Dobrile Veki}. Postupkom su obuhva}eni i direktor Specijalne bolnice "Sveti Sava" Milan Savi}, biv{i direktor KBC "Zvezdara" Zoran Ivankovi} i nekada{wa direktorka palilulskog Doma zdravqa "Dr Milutin Ivkovi}" Jasminka Jeli}, kojima je u me|uvremenu ukinut pritvor. Kako saznaje “Dnevnik”, u istrazi, koja je trajala punih {est meseci, saslu{ano je nekoliko desetina svedoka, a obavqena su i ve{ta~ewa. Advokat Predrag ]etkovi}, branilac okrivqenog Slobodana Paunovi}a, izjavio je za “Dnevnik” da je odbrana saznala da je optu`nica podignuta 20. aprila, kad su okrivqeni, koji su u pritvoru, dobili sudsko re{ewe o wegovom produ`ewu, ali da ni advokati ni wihovi klijenti do ju~e nisu bili dobili optu`nicu. – Zakon nala`e da se optu`nica dostavi najdaqe u roku od 24 sata od dana isteka {est me-

Sporna kupovina name{taja i u KBC „Be`anijska kosa”

seci pritvora okrivqenom, dakle, u konkretnom predmetu – do 21. aprila – ka`e advokat ]etkovi}. On isti~e da je zbog nedostavqawa optu`nice odbrani u pomenutom roku uputio predstavku dr`avnom tu`iocu Zagorki Dolovac, specijalnom tu`iocu Miqku Radisavqevi}u, kao i predsedniku Apelacionog suda i predsednici Visokog saveta sudstva Nati Mesarovi}. – Naveli smo da odbrana insistira na tome da institucije kojima smo se obratili svojim hitnim postupawem povodom predstavke poka`u da se u ovoj zemqi po{tuje zakon – ka`e Predrag ]etkovi}. On tvrdi da je “okrivqenima koji su 20. aprila dobili re{ewa o produ`ewu pritvora ju~e isticao rok za `albu na ta re{ewa, a da nisu znali {ta pi{e u ~etiri ta~ke optu`nice”. U drugoj polovini oktobra pro{le godine, nakon {to je osmoro osumwi~enih uhap{eno, iz MUP-a Srbije je zvani~no saop{teno da se dr Vladan [ubarevi} sumwi~i da je kao ~lan Ve}a zadu`en za zdravstvo u Gradskoj upravi Beograda od 1. juna

2007. do 1. juna 2008. godine "organizovao kriminalnu grupu koja je imala za ciq vr{ewe krivi~nih dela radi sticawa dobi-

predstavni{tva "Kedrion SPA" u Srbiji \ovanija Akroqana, sa~ino plan delovawa". Po navodima istog saop{tewa, [ubarevi} se sumwi~i da je "omogu}io dobijawe novca za nabavku name{taja iz buxeta Skup{tine grada" saokrivqenima: sada biv{em direktoru i pomo}niku direktora za nemedicinske poslove KBC "Be`anijska kosa" Nikoli Milini}u i Dobrili Veki}, direktoru specijalne bolnice "Sveti Sava" Milanu Savi}u, direktorki palilulskog Doma zdravqa Jasminki Jeli} i direktoru KBC "Zvezdara" Zoranu Ivankovi}u. Prema iznetim sumwama, dr [ubarevi} je od pomenutih rukovodilaca zdravstvenih ustanova "zahtevao da nabavku medicinskog name{taja sprovedu u {to hitnijem postupku, izbegavaju}i javnost i prema strogo definisanim tehni~kim

]etkovi}: Saslu{ana samo dva svedoka odbrane Advokat Predrag ]etkovi} je izjavio da je „ogor~en tokom postupka“. – Tek posle prigovora branilaca da niko od predlo`enih svedoka za odbranu nije saslu{an, ove sedmice, u ponedeqak, saslu{ali su samo dva. Tako|e, u nalazu o ve{ta~ewu, koji je stigao na samom kraju istra`nog postupka, u odnosu na dve ta~ke vezano za domove zdravqa "Palilula" i "Zvezdara" se navodi da nema nikave {tete ni imovinske koristi za bilo koga, ali ako je podignuta protiv svih okrivqenih, to zna~i da su i te dve ta~ke obuhva}ene. Okrivqenima se zahtevom za istragu stavqa na teret imovinska korist oko 65 miliona dinara, a sada, posle ve{ta~ewa, ispada da je ne{to vi{e od 40 miliona, ali odbrana smatra da je i taj iznos veoma sporan. Naime, nalaz ve{taka se odnosi na navodnu razliku izme|u nabavne i prodajne cene, ali u nalazu nije opredeqen niz va`nih stvari. Recimo, ne{to vaqda mora da bude i tro{ak onog ko je prodavao, ali ni to se, izme|u ostalog, ne navodi – tvrdi advokat ]etkovi}. ti". Istom prilikom, policija je saop{tila da se [ubarevi} sumwi~i da je “za suvlasnika i direktora preduze}a 'Recipe Medical Supplies’ iz Zemuna Slobodana Paunovi}a i direktora

karakteristikama i uslovima, ~ime je zastupnicima italijanske firme ”Vernipol“ omogu}io povla{}eni polo`aj u postupku javne nabavke“. J. Jakovqevi}

IVAN MARKOVI] OSU\EN ZA UVREDE OD PRE DESET GODINA

Biv{i portparol JUL-a pla}a od{tetu Presudom Vi{eg suda u Po`arevcu biv{i portparol Jugoslovenske levice (JUL) Ivan Markovi} du`an je da ~lanu "Otpora" Mom~ilu Veqkovi}u isplati 150.000 dinara zbog povrede ugleda i ~asti. Markovi} je 2000. godine posredstvom medija Veqkovi}a nazvao izgrednikom, psihijatrijski le~enom osobom poznatom po kriminalnim aktivnostima i optu`ivao ga za asistenciju u poku{aju ubistva ~lana JUL-a Milana Lazi}a. Takve tvrdwe izneo je neposredno nakon nasrtaja prijateqa Marka Milo{evi}a na trojicu po`areva~kih "otpora-

{a". Veqkovi}ev od{tetni zahtev iznosio je 15.000.000 dinara. Veqkovi} je rekao da je

delimi~no zadovoqan presudom koja mu je uru~ena ju~e jer je Ivan Markovi} izbegao kri-

vi~nu odgovornost 2006. godine, kada je obustavqen postupak koji se pred Prvim op{tinskim sudom u Beogradu vodio protiv wega i funkcionera JUL-a Uro{a Raki}a, nekada{weg direktora "Politike" Haxi Dragana Anti}a i novinara tog lista Milana Galovi}a. Vrhovni sud Srbije pro{le godine ukinuo je presude Okru`nog i Op{tinskog suda u Po`arevcu kojima je Markovi} bio oslobo|en svih optu`bi za klevete od pre deset godina. Na presudu Vi{eg suda u Po`arevcu strane u postupku mogu podneti `albu Apelacionom sudu u Beogradu. (Beta)


14

DRU[TVO

utorak27.april2010.

DNEVNIK

JE LI MINHENSKA OPERACIJA DOKAZ DA DR MILOSAVQEVI] NE VERUJE SVOM ZDRAVSTVU

Ministru }e se lak{e oporaviti ki~ma nego karijera Operacija ki~me ministra zdravqa dr Tomice Milosavqevi}a u Minhenu izazvala je burnu reakciju u javnosti, ~ije je glavno pitawe: da li on nema poverewe u doma}e zdravstvo kad je oti{ao da se le~i u instranstvo? Diskus hernija je degenerativna promena u lumbalnom delu ki~me koja zahvata me|upr{qenski disk. Od toga se posledwih mesec dana, ne idu}i na bolovawa, ministar le~io najpre ambulantno u Klini~kom centru Srbije, a zatim je, zbog drasti~nog pogor{awa, sme{ten na Institut za reumatologiju. U wegovom resoru navode da mu je tokom le~ewa predlo`ena i operacija ki~me. Kako su Milosavqevi}a kolege i prijateqi pozvali u jednu minhensku kliniku, gde se ranije stru~no usavr{avao, radi procene da li je mogu}a operacija mawe invazivna od planirane u Beogradu, on je u Nema~ku otputovao privatnim automobilom. Posle dodatnih pregleda, zadr`an je s preporukom da se hitno operi{e jer odlagawe mo`e dovesti do gubitka

Peti mandat ministra Milosavqevi}a

funkcije noge. Operacija je uspe{no izvedena minimalno invazivnim hirurgijom i o~ekuje se da }e dr Milosavqevi} uskoro iza}i iz bolnice. Ministarstvo tvrdi da tro{ak boravka i le~ewa snosi wegova porodica. Diskus hernija se uspe{no operi{e u mnogim doma}im bolnicama. Kako ka`u neurohirurzi u

Jelenka Novakovi}, penzionerka, Novi Sad: – Nemam re~i! Katastrofa! [ta mi, obi~ni gra|ani, da o~ekujemo kada ministar zdravqa ne veruje svom sektoru? Mira ^ekanac-Jakovqev, profesorka geografije, Novi Sad:

Klini~kom centru Vojvodine, to je jedan od naj~e{}ih zahvata, a mo`e se izvesti na mnogo na~ina. Me|utim, nijedna na{a zdravstvena ustanova ga ne izvodi minimalno invazivnim zahvatima ve} klasi~nom hirurgijom, ~ija je uspe{nost velika, ali oporavak du`i. Jedan od na{ih najboqih neurohirurga prof. dr Vasa An-

Katalin Tuni}, penzionerka, Kawi`a: – Qudi koji predstavqaju dr`avne institucije morali bi svojim li~nim primerom da nas uvere da imaju poverewe u wih. Ako oni sami kada ih ne{to zaboli ne koriste usluge na{ih zdravstvenih ustanova, lo{a

tunovi} ka`e da je za minimalno invazivan zahvat potrebna dodatna oprema i obuka kadrova u inostranstvu. On ne vidi ni{ta lo{e u tome da ministar ode na le~ewe „preko grane”, ako se tamo zahvat izvodi minimalno invazivnom hirurgijom, a posle je oporavak br`i. Odlazak na le~ewe u inostranstvo „na no`” su do~ekali pojedini zvani~nici koji smatraju da ministrov „ispad“ tra`i wegovu ostavku. Predsednik Odbora za zdravqe i porodicu Skup{tine Srbije i predsednik Eti~kog komiteta Srpskog lekarskog drutva dr Paja Mom~ilov ka`e da je Milosavqevi} ovim gestom najboqe pokazao koliko veruje u sistem koji vodi ve} osam godina. Sli~no je mi{qewe i Udru`ewa privatnih lekara Srbije, ~iji portparol dr Drako Karainovi} ka`e da za ovako banalnu operaciju nije bilo potrebno da se odlazi u inostranstvo dok obi~ni qudi idu kod dr`avnih lekara. Zato smatra da „premijer mora da ga smeni“. J. Barbuzan

Ivica Stankovi}, mesar, Sremska Mitrovica: – Kod nas su potceweni lekari, advokati, seqaci, trgovci, a ministri rade {ta ho}e. Bruka je {to ovaj ne veruje svojim kolegama. Meni nije stvorio uslove ni da

MINISTAR EKOLOGIJE DOTERAO „ZELENI KARAVAN SRBIJE” U NOVI SAD

Vojvodina ~isti svoje |ubre U okviru akcije “Zeleni karavan Srbije”, ministar `ivotne sredine i prostornog planirawa dr Oliver Duli} razgovarao je ju~e u Novom Sadu s predsednikom Vlade Vojvodine dr Bojanom Pajti}em, okru`nim, pokrajinskim i lokalnim ~elnicima o primeni novih eko-zakona. – Lane smo usvojili 19 va`nih zakona koji pokrivaju dve prili~no zapu{tene oblasti: za{titu `ivotne sredine i gra|evinu i prostorno planirawe. Danas smo imali priliku da se sastanemo s qudima koji su u svakodnevnom kontaktu s gra|anima i sprovode

da pristupe Vladinom projektu subvencionisawa masovne stanogradwe. Ne bih voleo da se sav novac potro{i samo na dva-tri ve}a grada u Srbiji – kazao je Duli}. On je pozvao sve da se 5. juna – povodom Dana `ivotne sredine, ukqu~e u veliku akciju ~i{}ewa Srbije. – U razvijenim zemqama upravqawe otpadom nije samo ekolo{ki problem nego i izvor prihoda. @elimo da ga pretvorimo u novu privrednu granu – rekao je dr Pajti}. – S predstavnicima lokalnih samouprava smo se dogovorili da je neophodno da na{u pla-

Milijarda evra za otpadne vode U Srbiji se samo ~etiri odsto otpadnih voda pre~i{}ava na odgovaraju}i na~in, pa ~ak i Beograd i Novi Sad nisu re{ili taj problem. – Bi}e potrebna ~ak milijarda evra za tu namenu u Srbiji – istakao je Duli}. – Ve}ina sredina nema kanalizacione mre`e, te su septi~ke jame na{a realnost. Na{ Fond }e po op{tinama sufinansirati projekte za pre~i{}avawe otpadnih voda, ali mogu pristupiti i evropskim. te zakone. Uverili smo se da nema nikakvih problema, recimo u Novom Sadu – rekao je ministar. U akciji “O~istimo Srbiju”, po wegovim re~ima, 2009. je u Vojvodini o~i{}eno oko 60 odsto divqih deponija, ali neke su se ponovo formirale. – Najve}i problem i u ~itavoj Srbiji je nedovoqno organizovano odvo`ewe komunalnog otpada. Zato }emo ove godine dati pare da op{tine nabave potrebnu opremu. Pozvao sam lokalne samouprave da ohrabre investitore i gra|evince, koji imaju dozvole i lokacije,

netu do`ivimo kao mesto koje smo pozajmili od potamaka, a ne nasledili od predaka. Lane smo prepolovili broj divqih deponija u Pokrajini, a moramo voditi ra~una i o tome da zdrav `ivot sa sobom nosi ne samo zdravije qude nego i uspe{niju privredu. Pajti} je istakao da je dogovorena saradwa u konkurisawu kod eko-fondova i kako ubrzati efikasnost urbanisti~kih propisa, jer zloupotrebe u izdavawu gra|evinskih dozvola jesu jedna od glavnih prepreka za razvoj privrede i dolazak investitora. A. Brzak

Novinar Milan Panti} dobio trg Jelenka Novakovi} Mira ^ekanac-Jakovqev Milivoj ^enejac

– [to se ministar nije operisao ovde, pogotovu {to ~ujem da to nije komplikovan zahvat? Trudim se da verujem kad predstavnici vlasti ka`u da idemo u dobrom pravcu, ali ve}ina onog {to rade ih, na`alost, demantuje. Milivoj ^enejac, vodoinstalater, Novi Sad: – Sramota! Slobodno to napi{ite velikim slovima.

Katalin Tuni}

je to poruka narodu. Posebno za veliku ve}inu penzionera, koji su najugro`eniji, i zdravstveno i materijalno. Tawa Radulovi}, zapisni~arka, Zrewanin: – Ne pratim vesti o tome gde se poznati le~i. Svako ima pravo da ide i u inostranstvo, ako za to ima mogu}nosti. Li~no, prvo bih se obratila za pomo} na{im lekarima. Istina, starijima vi{e verujem nego mla|ima.

Tu|a pamet slatka samo kad se krade Kancelarija Vlade Vojvodine za evropske poslove organizovala je povodom Svetskog dana intelektualne svojine okrugli sto o stawu za{tite qudskog stvarala{tva: pronalazaka, umetni~kih dela, simbola, ime-

na i slika koje se koriste u trgovini. Osim toga, razmatrano je {ta nam jo{ predstoji u ure-

imala propise o robnim `igovima koji se danas popularno, ali nepravilno, zovu “brendovi”, a ure|ewe poqa intelektualne svojine jo{ uvek je u pionirskoj fazi. – Lane su usvojeni zakoni o autorskim i srodnim pravima, o `igovima, o pravnoj za{titi dizajna i o oznakama geografskog porekla, a do kraja godine verovatno }e i o patentima – najavio je Mari}, i dodao da su ti zakoni u funkciji za{tite vlasnika intelektualne svojine ali i krajweg korisnika odnosno gra|ana. Predsednik Nacionalne organizacije potro{a~a Srbije Goran Papovi} smatra da su zakoni dobri, ali da doma}i potro{a~i uglavnom ne znaju svoja prava, dok problem ~esto nastaje u wihovoj komunikaciji sa slu`bama koje treba da te zakone sprovode.

Kraqevina Srbija je ve} 1884. imala propise o robnim `igovima, koji se danas popularno, ali nepravilno, zovu brendovi |ewu ove oblasti kao jednog od preduslova pristupawa Srbije EU i ravnopravnog nastupa doma}e privrede na me|unarodnom tr`i{tu. Pomo}nik direktora Republi~kog zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Mari} je naglasio da je Srbija ve} 1884.

Tawa Radulovi}

Asistentkiwa na novosadskom Pravnom fakultetu Sawa Radovanovi} govorila je o za{titi intelektualne svojine u eri novih digitalnih tehnologija i Interneta, {to je trenutno neiscrpno poqe pravnih za~koqica i tuma~ewa. I. Sabado{

Ivica Stankovi}

Branko Mitri}

se ovde le~im, ve} obi~an narod mo`e i da umire. Branko Mitri}, pravnik, Sremska Mitrovica: – Bedno! [amar svima! Boqe da je taj lekar do{ao na neku na{u kliniku, privatnu ili dr`avnu, i operisao se ovde nego tamo, ako ve} misli da je taj stru~niji. Pa mi imamo i dobru opremu i stru~ne lekare.

Dopisnik „Ve~erwih novosti“ iz Jagodine Milan Panti}, koji je mu~ki ubijen 11. juna 2001. ispred svoga stana, jednoglasnom odlukom Gradske skup{tine, za koju su glasali odbornici i vlasti i opozicije, ju~e je u Jagodini dobio trg blizu ulice u kojoj je `iveo. Molbu predsedniku Skup{tine Jagodine Ratku Stevanovi}u da se Panti}u dodeli ulica „u

godini kada se obele`ava deset godina od petooktobarskih promena i devet od wegovog ubistva“, uputilo je Udru`we novinara Srbije 19. marta, a podr`ao Klub novinara Pomoravqa. Panti} je ubijen oko osam sati u hodniku ispred svoga stana „s vi{e udaraca tupim predmetom u glavu“ kad se vra}ao iz prodavnice. Ubica ili ubice i nalagodavci jo{ nisu prona|eni.

U SRBIJI ZA 25 GODINA UMRLO VI[E OD HIQADU INFICIRANIH HIV-om

Sidom lane zara`eni uglavnom mu{karci Pred najavqenu dvomese~nu Lane su novoregistrovane 122 kampawu borbe protiv HIV-a, toosobe inficirane virusom, me|u kom koje }e qudi }e biti pozivani kojima je najvi{e – wih 66, uzrana testirawe i deli}e im se insta izme|u 30 i 49 godina, ali i formativno-edukativni materijatroje mladih od 15 do 19 godina. li i kondomi, u Ve}ina, wih 114, Srbiji `ivi 1.398 su mu{karci. osoba zara`enih Koordinatorka Gotovo 1.400 qudi u virusom HIV-a Kancelarije za na{oj zemqi (podaci s po~etka HIV/AIDS tog zara`eno virusom, godine), a proceinstituta Daniali bar jo{ toliko wuje se da bar jo{ jela Simi} ka`e i ne zna da toliko ne zna da je da je Srbija po inficirano. Po broju novoregije inficirano evidenciji Instistrovanih zemqa tuta za javno zas niskim stepedravqe Srbije, od 1984. do kraja nom oboqevawa, ali i da se mali 2009. registrovano je 2.440 osoba broj qudi uop{te i testira na inficiranih tim virusom, 1.489 je HIV. Najve}i broj novodijagnoobolelo od side, a 1.042 umrlo. stifikovanih je iz Beograda –

78 osoba, 21 osoba je s podru~ja Vojvodine i 23 iz ostalih okruga centralne Srbije. Dominan-

tan na~in prenosa virusa je seksualnim putem. – Ciq kampawe je smawiti strah od testirawa, odnosno pove}ati broj osoba koje }e se testirati – kazala je Danijela Simi}. Po podacima Instituta za javno zdravqe, u 2009. testiralo se 47.734 qudi, {to je vi{e u odnosu na prethodnih pet godina. Recimo, 2005. testirame su svega 35.083 osobe. Direkorka Instituta Tawa Kne`evi} je kazala da se na HIV mo`e testirati u 24 instituta za javno zdravqe. S virusom HIV-a se mo`e `iveti i do 20 godina ako se otkrije na vreme. Terapija za zara`ene u Srbiji je dostupna i besplatna.

Klavir za 100 dinara Zrno po zrno poga~a, 100 dinara po 100 dinara – klavir! Ova ra~unica primewuje se u Be~eju jer je pijanino u Gradskom pozori{tu, i pored redovnog odr`avawa, u dosta lo{em stawu. Ni{ta boqa nije ni finansijska situacija wenog korisnika. – Vreme u kojem `ivimo ne uliva previ{e optimizma, ali smo za nabavku novog klavira pokreneuli serijal dobrotvornih koncerata. Simboli~nom cenom ulaznica od 100 dinara ne}emo mnogo opteretiti buxet sugra|ana, a od wihovog odziva zavisi uspeh akcije – ka`u organizatori. Ako se po jutru dan poznaje, mogu s optimizmom ~ekati kraj godine. Led su probili uglavnom najmla|i: scena po-

Slobodnog mesta nije bilo ni na prolazu

put ikebane, ali je mnogo va`nije {to je sala bila prepuna. Naravno, svi s pla}enim ulaznicama. Novo dru`ewe zakazano je sutra. Opet }e ga otvoriti mali{ani iz vrti}a “Labud Pejovi}“, potom hor „Bubamara“, pa recitatori SO[O „Bratstvo“, horovi osnovaca {kola „Zdravko Glo`anski“ i „Sever \urki}“, polaznici Centra stranih jezila „Speak easy“, gimnazijalci i |aci mesne Muzi~ke {kole. Cena ulaznice }e uvek biti ista i veruje se da }e opet biti rasprodato svih 350 karata. Pokreta~i kampawe planiraju da svaki mesec odr`e po jedan koncert. Ho}e li akcija uspeti, zavisi od samih Be~ejaca. V. Jankov


KULTURA

DNEVNIK NOVE KWIGE: „FASCIKLA, POSLEDWA“ STEVANA RAI^KOVI]A -

Pisma Crwanskog iz tu|ine „Nekoliko dragih hartija mo`da i najdra`ih me|u onima koje su vezane za literaturu - ponovo se nalazi preda mnom...i {u{ka u mojim rukama: To su pisma Milo{a Crwanskog iz tu|ine... kojima se za ove ~etiri decenije, otkako su kod mene, zametao trag po lavirintima fioka, polica i }o{kova, nagomilavanim (pored pristizalih kwiga) i sve brojnijim fasciklama i kovertama nadutim papirima svakojakoga porekla i sadr`aja“ pi{e Stevan Rai~kovi} u uvodu kwige „Fascikla, posledwa“, koja sadr`i wegovu prepisku sa Milo{em Crwanskim. Objavqeno je pet pisama Milo{a Crwanskog, uz komentare Stevana Rai~kovi}a na svako. Kwigu, kao posledwi i nedovr{eni Rai~kovi}ev kwi`evni posao, nedavno je objavila novosadska izdava~ka ku}a „Tiski cvet“ , a priredio ju je Miroslav Maksimovi}. „Izgleda da je Rai~kovi} u posledwim mesecima `ivota razre{io stvarala~ke probleme, vezane za ovu kwigu, i ba{ kad mu je bilo potrebno samo jo{ dovoqno vremena da kwigu ispi{e - to vreme mu je oduzela smrt. ^iwenica da je Rai~kovi}u ova kwiga bila veoma va`na jedan je od razloga za{to je objavqena, uprkos nedovr{enosti. Taj razlog se nalazi u li~nom prostoru pijeteta prema ovom pesniku i prijatequ, ali i u

prostoru kwi`evne relevantnosti objavqivawa i nedovr{enih dela zna~ajnih pisaca. Drugi, i va`niji razlog je iskqu~ivo kwi`evni, jer je kwiga, i ovakva, dokumenat i o Milo{u Cr-

wanskom i o Stevanu Rai~kovi}u, a o mestu ovih pisaca u srpskoj kwi`evnosti dvadesetog veka ne treba govoriti“, navodi Miroslav Maksimovi} u bele{ci prire|iva~a u ovoj kwizi. Kako Maksimovi} obja{wava, Rai~kovi} je utvrdio strukturu kwige, raspored i sadr`aj poglavqa, a wegov sin Milo{ je predlo`io naziv kwige „Fascikla, posledwa“, s obzirom da je Stevan Rai~kovi} materijal za svoje kwige, pa i za ovu, slagao u

mira Kecmanovi}a dobi}e 25 miliona, „Ustani~ka ulica“ 23,7 miliona, „Ni~ije dete“ 23,5 miliona i „Bajaco bluz“ 21,6 miliona dinara. Upravni odbor FCS-a je na sednici od 20. aprila odlu~io da sa ukupno 41 milionom dinara pomogne projekte: „Dr Rej i wegovi |avoli“ Dinka Tucakovi}a, „Miris ki{e na Balkanu“ Qubi{e Samarxi}a, „Parada“ Sr|ana Dragojevi}a i „O bubicama i herojima“ Petra Pa{i}a, „koji su sami prikupili odre|ena nov~ana sredstva, a nisu podr`ani od stalne konkursne komisije FCS“.Dragojevi}evoj „Paradi“ na osnovu odluke FCS sleduje 15 miliona dinara, „Dr Reju i wegovim |avolima“ i „Mirisu ki{e na Balkanu“ po 10 miliona dinara, dok }e „O bubicama i herojima“ dobiti {est miliona dinara. (Beta)

moara“ Stevana Rai~kovi}a, svojevrsni poetski zapisi o pismima, kao i wegova bele{ka povodom smrti na{eg velikog kwi`evnika pod nazivom „Odlazak Milo{a Crwanskog“. Pored pomenutih tekstova, u kwizi su objavqeni i faksimili pisma Crwanskog i Rai~kovi}evog rukopisa ove kwige, kao i nekoliko crtanih portreta i jedan autoportret Stevana Rai~kovi}a, a tako|e i portret Milo{a Crwanskog. N. Pej~i} NEMA^KE FILMSKE NAGRADE „LOLA“

Trijumf „Bele trake“ Drama „Bela traka“ Austrijanca Mihaela Hanekea trijumfovala je na dodeli nema~kih filmskih nagrada Lola, pobedom u deset kategorija, ukqu~uju}i najboqi film, re`iju i glumca. Politi~ka drama „Storm“ Hans-Kristijana [mida, pri~a o su|ewu za ratne zlo~ine jednom srpskom ratnom komandantu, dobila je tri nagrade. Burgart Klausner dobio je nagradu za najboqeg glumca za „Belu traku“, dok je priznawe za najboqu glumicu pripalo Sibel Kekili , za film „When We Leave“ Feo Aladage, koji govori o Turkiwi koja te`i emancipaciji. Feo Aladaga nagra|ena je Bronzanom Lolom za rediteqski debi.“Bela traka“, koja je pro{le godine dobila Zlatnu palmu u Kanu, nagra|ena je i za kameru i epizodnu `ensku ulogu (Marija Viktorija Dragus) Nov~ani deo nema~kih filmskih nagrada iznosi 2,85 miliona evra.

Gost kwi`evnik Tarik Ali

Mada je za posetioce otvorena ve} tri nedeqe, danas }e na sve~an na~in biti obele`en po~etak rada “Lagunine” kwi`are “Delfi” u Novom Sadu, u ulici Kraqa Aleksandra br. 3. Tim povodom sa ~itaocima }e se od 18 ~asova dru`iti britanska kwi`evna zvezda Tarik Ali. Trenutno najve}i doma}i izdava~ u centru grada je otvorio izvanredno opremqenu kwi`aru na preko 130 kvadratnih metara. Sem sopstvenih, u ponudi su i naslovi drugih izdava~a, uz kartoleriju i kutak za kupovinu poklona. Ovde je sedi{te i “Laguninog” Kluba ~italaca, a u toku jednomese~nog promotivnog perioda obezbe|eno je besplatno u~lawewe. Dana{wi gost Tarik Ali je kwi`evnik, novinar i sineasta, jedan od najzna~ajnijih savremenih britanskih intelektualaca. U izdawu “Lagune” iza{lo je svih

Tarik Ali

pet romana Alijevog “Islamskog kvinteta”: “U senci nara”, “Kwiga o Saladinu”, “Kamena `ena”, “Sultan u Palermu”i “No} zlatne leptirice”.

U kwi`ari “Delfi” odr`ava}e se promocije doma}ih i stranih izdawa, uz dru`ewe ~italaca sa najpopularnijim autorima. R. L.

Koncert „Pekin{ke patke” Kako je ju~e saop{tila koncertna agencija „Long plej“, „Pekin{ka patka“ }e se okupiti u istoj postavi u kojoj je 1981. go-

dine svirala opro{tajni koncert na Kalemegdanskoj terasi. Potom je vo|a, Neboj{a ^onki} ^onta oti{ao u vojsku a grupa se raspala.

Upravo u vreme kada je Ministarstvo kulture proglasilo Godinu kwige i jezika, u Novom Sadu je zasedao Upravni odbor Saveza izdava~a Srbije. Glavna tema je bila alarmantno te{ka situacija na doma}em tr`i{tu kwiga. Zakqu~eno je da se vi{egodi{wi nagomilani problemi vezani za status i polo`aj fundamentalnog kulturnog dobra u na{oj dr`avi uop{te ne re{avaju. Posebno su apostrofirani neki od najaktuelnijih, koji zahtevaju neodlo`nu akciju dr`ave. Izdava~i, pre svega, zahtevaju konkretnu i beskompromisnu borbu protiv izdavawa i plasirawa kwiga koje vre|aju po nacionalnoj ili verskoj osnovi, antisemitskih izdawa, izdawa koja afirmi{u fa{izam i rasnu netrpeqivost. Tako|e je neophodna permanentna borbu protiv svih vidova piraterije i za{tita svih oblika autorskih prava. Posebna pa`wu

treba obratiti na kontrolu fotokopirawa kwiga, kontrolu naplate PDV i izdavawa fiskalnih ra~una prilikom prometa kwiga.Udru`eni izdava~i zahtevaju vra}awe prodaje kwiga u kwi`a-

we. Pribli`ava se godi{wica privatizacije ovog preduze}a, a da do danas novi vlasnik nije odblokirao ra~un i tako spre~ava normalno poslovawe ostalih izdava~a.

Lista nekorektnih kwi`ara ^lanovi Upravnog odbora SIS pozdravqaju progla{ewe Godine kwige i jezika i pozivaju sve izdava~e da daju maksimalan doprinos uspehu ove kampawe na{eg Ministarstva kulture, ali istovremeno, podse}aju mininistarstvo da jo{ uvek nije raspisan konkurs za otkup kwiga iz produkcije 2009. godine. Bave}i se analizom poslovawa kwi`ara, Savez izdava~a Srbije je odlu~io da }e uskoro po~eti da pravi mese~ne liste sa popisom kwi`ara koje su nekorektne u poslovawu. re i u tom ciqu dovo|ewe pod kontrolu uli~ne prodaje kwige, kao i prodaje na kioscima. Nadle`ne slu`be treba da u~ine dostupnim javnosti ukupno poslovawe kwi`are beogradske “Prosvete”do skora najve}eg srpskog izdava~a, smatra ovo udru`e-

Ovo udru`ewe tra`i ukidawe nov~anih nagradnih igara u organizaciji izdava~kih ku}a- kwiga jeste tr`i{ni, ali je i kulturni proizvod i svako povezivawe kwige sa kockom je u suprotnosti sa wenim osnovnim vaspitnim i kulturnim smislom. R. L.

Iz predstave „Sawari“

U MAJU U BEOGRADSKOM SKC

maja koncert u Studentskom kulturnom centru Beograda, kako bi proslavila 30 godina od izlaska singla „Bila je tako lijepa“.

SVE^ANO OTVARAWE KWI@ARE „DELFI”

Kwiga nije za kockawe

Stevan Rai~kovi}, Autoportret, 1968.

Za devet filmova 150 miliona

Grupa „Pekin{ka patka“, jedan od najistaknutijih predstavnika jugoslovenskog panka s po~etka 1980-ih, odr`a}e 21.

15

IZ SAVEZA IZDAVA^A SRBIJE

FCS RASPODELIO PARE ZA BUDU]E PROJEKTE

Filmski centar Srbije (FCS) podr`a}e novi projekat Srdana Golubovi}a „Krugovi“ sa 34,3 miliona dinara, na osnovu rezultata konkursa za sufinansirawe doma}ih dugometra`nih filmova u ovoj godini, navodi se na sajtu www.fcs.rs. Upravni odbor FCS-a je krajem decembra 2009. godine odlu~io da }e sredstva za sufinansirawe oti}i „Krugovima“, kao i projektima „Top je bio vreo“ Slobodana Skerli}a, „Ustani~ka ulica“ Gorana Gaji}a, „Ni~ije dete“ Stefana Arsenijevi}a i „Bajaco Bluz“ Lazara Ristovskog. Na osnovu nove odluke FCS-a, koja je doneta 19. aprila, za ove filmske projekte ukupno je izdvojeno 128,1 milion dinara. Golubovi}evi „Krugovi“ dobi}e 34,3 miliona dinara, „Top je bio vreo“ prema prozi Vladi-

posebne fascikle. Maksimovi} detaqno u ovoj kwizi opisuje i stawe u kojem je zate~en rukopis iz pomenute fascikle. U ovoj kwizi objavqeni su jo{ i fragmenti „Slu~ajnih me-

utorak27.april2010.

U Studentskom kulturnom centru nastupi}e ^onki}, bubwar Laslo Pihler, basista Marinko Vukmanovi} i gitarista Zoran Bulatovi}, koji su 1980. godine snimili popularni singl „Bila je tako lijepa/Buba rumba“ a slede}e godine album „Strah od monotonije“. Pre dve godine, za potrebe nastupa na festivalu „Egzit“ u Novom Sadu okupila se ranija postava „Pekin{ke patke“ koja je snimila wen album prvenac „Plitka poezija“ (1980). „Long plej“ je naveo da }e uskoro saop{titi cene ulaznica i na~in prodaje. Nadahnut talasom engleskog panka, sredwo{kolski profesor elektrotehnike ^onki} osnovao je u jesen 1978. godine u Novom Sadu „Pekin{ku patku“ - jednu od prvih jugoslovenskih pank grupa. „Pekin{ka patka“ je 1980. godine uspela da objavi eksplozivni album „Plitka poezija“, a zatim je u izmewenoj postavi krajem iste godine snimila singl „Bila je tako lijepa“ - obradu pesme Alena Barijea „Elle etait si jolie“, koju je prvo prepevao Dragan Stojni}.

NOVE PREDSTAVE NA SCENI JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORI[TA

Premijera „Zapisa iz podzemqa” Predstava „Zapisi iz podzemqa“ Dostojevskog, u re`iji Ane \or|evi}, premijerno }e biti izvedena 10. maja u Teatru „Bojan Stupica“ u Beogradu, saop{teno je iz Jugoslovenskog dramskog pozori{ta (JDP). U saop{tewu se navodi da predstava govori o povu~enom ~oveku koji o~ajni~ki `eli da dobije potvrdu sebe od strane svoje okoline, drugog ~oveka, da vidi sebe u o~ima drugog qudskog bi}a kao vrednog po{tovawa, divqewa pa i qubavi i da u razmeni „unutra{wih dobara“ ostvari sebe i tim svojim „unutra{wim dobrima“ da smisao.No u zatrovanoj urbanoj sredini, ko{nici velegrada, u kojoj se more prepla{enih individua krije iza epoleta i bundi, ma koliko se batrgao, ne mo`e dobiti ni po{tovawe ni qubav, jer su ti qudi nau~ili da u bespo{tednoj `ivotnoj borbi {tite svoj integritet poni{tavawem ose}awa i

emotivnim otu|ewem“, pi{e u saop{tewu. U predstavi igraju Sr|an Timarov, Marko Ba}ovi}, Jelena Trkuqa, Marinko Maxgaq, Bojan Lazarov, \or|e Markovi} i Slobodan Te{i}. Dramatizaciju novele „Zapisi iz podzemqa“ Dostojevskog potpisuje rediteqka Ana \or|evi} kojoj je ovo tre}a predstava na nekoj od scena JDP-a. U saop{tewu JDP-a se dodaje da }e 22. maja u na sceni „Studio JDP“, premijerno biti izvedena predstava „Histerije“ Terija Xonsona u re`iji Ivana Vukovi}a. Komad govori o susretu dve istorijske li~nosti: Sigmunda Frojda i Salvadora Dalija, u julu 1938. godine u Londonu nakon {to je Frojd emigrirao iz Be~a pred naletom nacista i poku{ava da otkrije o ~emu su oni tada pri~ali. U predstavi igraju Mladen Andrejevi}, Goran Jevti}, Suzana Luki} i Neboj{a Qubi{i}.

Kazali{te „Gavela“ iz Zagreba, izve{}e 30. maja na Velikoj sceni „Quba Tadi}“ predstavu „Barbelo, o psima i deci“ Biqane Srbqanovi} u re`iji Paola Ma|elija. U predstavi igraju Dijana Vidu{in, Perica Martinovi}, Ksenija Paji}, Ranko Zidari}, Milan Ple{tina, Rakan Rushaidat, Frawo Dijak, Barbara Nola, Sven Medve{ek, Ozren Grabari}, Ivana Ro{~i}. Iz JDP-a je najavqeno da }e predstava „Sawari“ tog pozori{ta, biti izvedena na 17. Me|unarodnom festivalu malih scena, koji se od 3. do 10. maja odr`avaa u Rijeci. Na festivalu gostuju pozori{ta iz Hrvatske, Slovenije, BIH i Gruzije, a po~etkom juna, predstava „Sawari“ bi}e izvedena na [estom festivalu „Premieres“ u Strazburu. Predstava „Sawari“ ra|ena je po tekstu Roberta Musila, u re`iji Milo{a Loli}a.


SPORT

utorak27.april2010.

c m y

16

DNEVNIK

^ETVRTOM UZASTOPNOM TITULOM U NLB LIGI PARTIZAN DOKAZAO DA NEMA PREMCA NA OVIM PROSTORIMA

Pravim {ampionima i sre}a je saveznik Posle prespavane no}i i bezbroj puta pogledane zavr{nice finalnog susreta F4 turnira u Zagrebu izme|u Cibone i Partizana zakqu~ak ne mo`e da bude druga~iji nego da je pravim, velikim {ampionima i sre}a saveznik. Cibona je imala sve u svojim rukama, prva titula u regionalnom takmi~ewu bila je ve} upisana za Zagrep~ane, a onda se prepunoj Areni u glavnom gradu Hrvatske dogodio - Du{an Kecman. Imao je Partizan pobedu i u regularnom toku susreta, ali nije uspeo da do we stigne. Samo zbog svojih gre{aka Beogra|ani su morali da kroz produ`etak potra`e put ka ~etvrtoj uzastopnoj tituli {ampiona NLB lige. I tu su oni bili tim koji je diktirao tempo, a Lorens Roberts, Amerikanac koji je odigrao mo`da i najboqu utakmicu od kada nosi crno-beli dres, poigravao se s doma}inima. Me|utim, zaplesao je na tankoj `ici koja pobednika ume da pretvori u gubitnika i, kada je proma{io dva slobodna bacawa, a Bojan Bogdano-

Kapiten crno-belih Petar Bo`i} (sa peharom) i saigra~i proslavqaju uspeh u Zagrebu

vi} pogodio trojku za 74:72 samo 0,6 sekundi pre kraja, u~inilo se da je to kraj svih nadawa i za Robertsa i za crno-bele. A onda je lopta, dok su Hrvati uveliko slavili na svojoj polovini, do{la u ruke Kecmanu... Uspeli su doma}ini tek toliko da samo primete da me~ nije zavr{en i da

vide kako Du{an poga|a sa 19-20 metara. Od table!? Sve se tada preokrenulo: igra~i Partizana poleteli su jedni drugima u (pravi) pobedni~ki zagrqaj, a tajac je nastao na strani Cibone, kao i u ~itavoj, sa 16.200 qudi popuwenoj Areni. Partizan je pobedio (75:74), ~isto, zaslu`eno, hrabro

i veli~anstveno, po ko zna koji put dokazuju}i da u ovom delu Evrope nema ravnopravnih konkurenata! Mogla je, eventualno, to da bude Cibona, ali nije. Svojom gre{kom i sportskom glupo{}u, jer su weni igra~i po~eli da slave ne{to {to nisu osvojili, ostavqaju}i Kecmanu da izve-

de nemogu}e i donese slavqe, veliko slavqe svom timu. Bi}e o {okantnom raspletu iz Zagreba jo{ puno pri~a. Osta}e za nas sjajno se}awe na velemajstorski potez iskusnog Kecmana koji }e se, nema nikakave sumwe, svrstati uz one legendarne pobedni~ke trojke Aleksandra \or|evi}a najpre protiv Huventuda u finalu Kupa {ampiona, a ne{to kasnije i na samom kraju me~a izme|u reprezentacija onda{we SCG i Hrvatske. Du{ko Vujo{evi} je osvojio sa svojim timom jo{ jedan pobedni~ki pehar i sada je ve} zaista veoma te{ko prebrojati sve titule koje ovaj trenerski mag ima u svojoj kolekciji. U svakom slu~aju, Beogra|ani su vlasnici jedne titule prvaka Evrope (1992. godine), 15 titula prvaka dr`ave (osam uzastopnih), ~etiri vezana {ampionska pehara u NLB ligi i 11 titula osvaja~a nacionalnog Kupa „Radivoj Kora}“ (tri posledwe usledile su u nizu)! Pred na{im {ampionom nalazi se kruna sezone, po{to od 7. do 9. maja nastupa na zavr{nom F4 turniru Evrolige. Pre samo se-

Cibona ulo`ila `albu Ko{arka{ki klub Cibona ulo`io je `albu ~elnicima Jadranske lige zbog ko{a koji je igra~ Partizana Du{an Kecman postigao {est desetinki pre kraja me~a, tvrde}i da su time povre|ena pravila igre. - Imamo pravo na `albu. Nisu postojali uslovi da igra bude nastavqena. Na terenu su bili i na{i igra~i s klupe i publika. Sudije je trebalo da zaustave igru, pa makar da nam dodele i tehni~ku gre{ku zbog toga. Onda bi protivnik imao dva bacawa i loptu s strane rekao je trener Perasovi}. On je izrazio sumwu da }e `alba Cibone biti uva`ena. - Verovatno od toga ne}emo ni{ta da dobijemo, ali moramo na taj na~in da saznamo da li je sve bilo regularno - dodao je on. dam meseci ~inilo se da je pred crno-belima te{ka sezona zbog brojnih promena u sastavu, a ve} sada neki novi (Duletovi) klinci mogu da ra~unaju na jednu od najuspe{nijih sezona u klupskoj istoriji. Za kraj, Du{ko Vujo{evi} je pred kamerama HRT-2 jasno odgovorio na pitawe novinara koliko mo`e Partizan u Parizu: Videli ste i sami - mo`e puno! A. Predojevi}

JAN VESELI

HRVATSKI MEDIJI U STAWU [OKA

Prekookeanski ko{ Ostajem u Partizanu, ne}u u NBA Kecmana Ba{ poput ko{arka{a Cibone, mediji u Hrvatskoj na{li su se u stawu {oka posle pobede Partizana nad Cibonom u finalnoj utakmici F4 turnira u Zagrebu. Zagreba~ke „Sportske novosti“ su, konstatuju}i da je Partizan pobedio „prekookeanskim“ ko{em Du{ana Kecmana, prenele: Bojan Bogdanovi} je do posledweg sekunda finala imao {ut 0-10 za tri poena. Proma{io je svih deset poku{aja i pogodio posledwi, trojku za 74:72, {est desetinki pre kraja produ`etka. - Ve} sam hteo da skinem dres, svi su bili na terenu, nisam ni video {to se dogodilo - citirao je list Bogdanovi}a. A dogodio se uba~aj Kecmana s wegove polovine terena. - Jednom u 100 godina, to se mo`e dogoditi jednom u 100 godina - nije mogao da poveruje Bogdanovi}. - Kako smo izgubili. Trener Zagrep~ana Velimir Perasovi} je, tako|e u istim novinama izjavio: - ^estitam Partizanu na pobedi, ali imamo pravo da se `alimo na taj posledwi napad. Do{lo je do materijalne povrede pravila, sudije nisu smele nastaviti igru dok je pun teren. Samo je problem {to je pun teren bio - Cibosa. U najgorem slu~aju trebali smo da dobijemo tehni~ku. Pretpostavqam da od `albe ne}emo imati puno koristi - realan je bio utu~eni Peras. Poznati hrvatski trener @eqko Pavli~evi} za internet portal Indeks je objasnio: - Za taj kraj utakmice postoje dva gledi{ta. Prema onom sudijskom, stru~nom, koncentracija je popustila svima, osim igra~ima Partizana. Gledaju}i sni-

Velimir Perasovi}, trener Cibone

mak, evidentno je da su ~lanovi stru~nog {taba Cibone i povre|eni Rozi} bili na terenu. Sudije nisu napravile posao jer su to previdele, nemogu}e je dopustiti da se igra kada je sedam qudi na terenu - naglasio je Pavli~evi}, ali i podsetio da je Cibona zbog toga trebala da dobije tehni~ku gre{ku. - To je trebala da bude tehni~ka gre{ka, a verujem da su sudije sve pustile ne pretpostavqaju}i da Partizan mo`e da pogodi s 20 metara u takvoj nemogu}oj situaciji. Drugi aspekat pri~e jeste da je popustila koncentracija na klupi Cibone. U celoj onoj gu`vi, sad je sve za teoriju. Bilo je puno mentalnih propusta kod doma}ina. Jedan od iskusnijih igra~a u redovima Cibone Dalibor Bagari} za „Ve~erwi list“ je rekao: - U jednom trenutku bio sam najsre}niji ~ovek na svetu. Okrenuo sam se i video kako lopta ulazi od table. Bilo mi je jedina nada da }e mo`da sudije da poni{te ko{ jer je nas bilo na terenu. Mislio sam da je gotovo, ali ima ona stara „u ko{arci nikad nije gotovo“. Bili smo prvaci {est desetinki sekunde. Izuzetno je te{ko izgubiti na ovakav na~in. A. P.

^e{ki ko{arka{ Jan Veseli odlu~io je da ostane u Partizanu i slede}e sezone, tako da se ove godine ne}e prijaviti za draft u NBA ligi. - Posle konsultacija sa trenerom Du{kom Vujo{evi}em, mojim agentom i porodicom, odlu~io sam da se ne prijavim za NBA draft ove godine. Tako|e, odlu~io sam ostanem u svom klubu, Partizanu i slede}e sezone - rekao je Veseli za specijalizovani ameri~ki sajt „Draftekspres“. Veseli je objasnio da je `eli da nau~i jo{ mnogo toga u ko{arci. - Trener Vujo{evi} i qudi iz Partizana su bili sjajni prema meni od prvog dana mog dolaska u Beograd. Zbog svih wih, kao i najboqih navija~a na svetu, Beograd je mesto koje }u uvek da smatram svojom ku}om - dodao je Veseli. - Igrawe u NBA ligi je moj san od malena. Ipak, da bih bio spreman za to, moram da nastavim naporno da radim - zakqu~io je Veseli, koji je u subotu napunio 20 godina. Agent Jana Veselog, Aleksandar Ra{kovi}, ocenio je da }e jo{ jedna sezone u dresu beogradskih crno-belih mladom ko{arka{u mnogo zna~iti u daqoj karijeri. - Posle dve godine rada sa trenerom Vujo{evi}em, Veseli je privukao pa`wu velikog broja NBA timova. Prema svim predvi|awima, trebalo je da se na|e na visokom mestu na ovogodi{wem draftu. Jo{ jedna sezona u Partizanu verovatno }e mu dodatno poboq{ati pozicije za NBA draft 2011. godine - ocenio je Ra{kovi}. - Jan je doneo pravu odluku. On `eli da sazri kao osoba i kao ko{arka{. Wegovo vreme tek dolazi - zakqu~io je Ra{kovi}.

Privedeno 19 huligana Zbog nereda na tribinama dvorane Arena u Zagrebu policija je privela 19 osoba, me|u kojima su i dvojica slovena~kih dr`avqana. Zagreba~ka policija saop{tila je i da je uo~i me~a o{te}en jedan automobil srpskih registracija. Policija procewuje da je u Areni bilo vi{e od 15.000 gledalaca i da je me~ u tre}oj ~etvrtini prekinut na desetak minuta zbog tu~e grupe doma}ih navija~a s redarima. Jo{ nije utvr|eno zbog ~ega su izbili neredi. Navodno, doma}ine su isprovocirali momak i devojka koji su iza klupe Partizana na {ipku oka~ili majicu s obele`jima tog kluba. Redari i policija izbacili su huligane iz dvorane i priveli, a dvoje navija~a beogradskog kluba ispratili van tribina. Policijska obrada 19 privedenih jo{ traje. Pre me~a je ispred slu`benog ulaza u

Obra~un huligana i redara u zagreba~koj Areni

Arenu o{te}eno vozilo „tojota“, srpskih registarskih tablica. Voza~ automobila stajao je na semaforu kad se ispred wega prepre~ila „opel vektra“, a kad se upalilo zeleno svetlo,

mla|i mu{karac iz „vektre“ je rukama i nogama udarao po limu i staklu „tojote“, vre|aju}i putnike. Policija je privela jednog 30-ogodi{waka zbog sumwe za povezanost s napadom.


SPORT

c m y

DNEVNIK PRVENSTVO SRBIJE ZA MU[KARCE

Bogosavqevi} na ~elu Na prvenstvu Srbije za mu{karce, igra se u Kragujevcu, Boban Bogosavqevi} je pobedio Borka Lajthajma i ponovo preuzeo vo|stvo na tabeli, po{to je tre}i ~lan vode}e trojke Dejan Pikula odigrao nere{eno sa Sini{om [ari}em. Kako je sedmim kolom prvenstvo u{lo u drugu polovinu sve je vi{e odlu~enih partija, {to {ampionat ~ini sve zanimqivijim. I Sedlak je zabele`io vrednu pobedu pa se ponovo na{ao na deobi drugog mesta. U ovom kolu svih pet pobeda postigli su igra~i koji su vodili bele figure. Rezultati 7. kola: Perunovi} Govedarica 1:0, Dra`i} - Savi} 1:0, Sedlak - Pavlovi} 1:0, Bogosavqevi} - Lajthajm 1:0, Damqanovi} - [olak remi, Tadi} - Krsti} 1:0, Pikula - [ari} remi. Stawe posle 7. kola: 1. Bogosavqevi} 5, 2-4. Pikula, Perunovi}, Sedlak 4,5, 5-7. Lajthajm, [olak, Dra`i} 4, 8-9. Pavlovi}, Tadi} 3,5, 10. Damqanovi} 3, 11-12. Savi}, [ari} 2,5, 13. Krsti} 2, 14. Govedarica 1,5 poen. B. D. PRVENSTVO SRBIJE ZA @ENE

Prodor Qiqe Drqevi} [esto kolo prvenstva Srbije za `ene, igra se u Pan~evu, bilo je po meri vode}e An|elije Stojanovi}. Posle lake pobede nad Katarinom Tadi} u prilog joj je i{ao i remi Jovane Eri} sa Anom Bendera}, pa je pove}ala razliku nad pratiqama za ceo poen. Veteranka Marija Petrovi} je pobedila pro{logodi{wu {ampionku Sandru \uki}, dok su Marija Raki} i Irina ^oqu{kina ostale posledwe u areni da bi na kraju posle velike borbe rezultat bio nere{en. Rezultati 6. kola: Stojanovi} - Tadi} 1:0, Eri} - Bendera} remi, Mladenovi} - Miladinovi} remi, Drqevi} - Tomin 1:0, Raki} - ^oqu{kina remi, Petrovi} – \uki} 1:0. Plasman posle 6. kola: 1. Stojanovi} 5,5, 2-3. Drqevi}, Eri} 4,5, 4. Bendera} 4, 5. Petrovi} 3,5, 6-8. \uki}, Raki}, ^oqu{kina 3, 9. Tomin 2, 10-12. Tadi}, Mladenovi}, Miladinovi} 1 poen. B. D.

DANAS I SUTRA REVAN[ UTAKMICE POLUFINALA LIGE [AMPIONA

Istorijska {ansa Liona Bajern posle prvog polufinalnog duela Lige fudbalskih {ampiona s Olimpikom ima prednost od jednog gola, me|utim, veliko je pitawe da li }e mu to biti dovoqno da se plasira u veliko finale s obzirom da }e u revan{u nastupiti bez nekoliko svojih najboqih igra~a. Prema onome {to su timovi pokazali u prvom me~u na Alianc areni Bavarci su sigurno u prednosti, ali u me|uvremenu se mnogo toga izde{avalo i nije sigurno da }e iskusni stru~wak Luj van Gal uspeti da slo`i sve kockice. Pored iskqu~enog Riberija i poSudija Roseti pokazuje Tulalanu put ka svla~ionici u Minhenu `utelog Prawi}a, naj}e se Demikelis i Van Bujten verovatnije holandski stru~~u sa Borusijom u Menhengladoporaviti, izdr`ali su powak ne}e mo}i da ra~una i na bahu ulogu {topera preuzeli sledwi test. U ovakvim mepar centarhalfova Danijela su Timo{~uk i Bad{tuber. - Imamo problema, {to ne ~evima jedan gol je velika Van Bujtena i Martin Demimo`emo da sakrijemo, ali }emo prednost, nadam se da }emo odkelisa, pa }e do}i do velikih ve} nekako slo`iti tim – uveigrati dobru partiju i da }emo rokada u odbrambenim redovirava Luj van Gal. - Nadam se da na kraju slaviti. Podrazumeva ma minhenskom sastava. U mese da se ne}emo braniti, igra}emo otvoreno. Olimpik (L) – Bajern Najboqi igra~ Bavaraca LION: Stadion @erlan , kapacitet 45.000 gledalaca, sudi Arijen Roben je fantasti~nim Busaka ([vajcarska). golom re{io prvi me~ u MinOLIMPIK : Loris - Reveqe, Kris ( Bomsong), Gonalon, Sihenu. soko - Bastos, Kalstrom, Makun, Delagdo(Govu), Ederson - Li- Siguran sam da }emo igrati sandro. u finalu – optimista je Roben. BAJERN : But – Lam, Demikelis (Kontento), Van Bujten ( Al– Sezonu sam po~eo slabije, dutintop), Bad{tuber – Timo{~uk, [vajn{tajger, Bomel – Roben, go sam bio povre|en, ali sada Miler – Oli} . sam u punoj formi. Prija mi Prva utakmica: Bajern – Olimpik 1:0( strelac Roben). igra Bajerna, na ~emu moram U drugom me~u sutra igraju Barselona i Inter (1:3, sudi De da zahvalim treneru Luju van Blekere, Belgija). Oba me~a po~iwu u 20.45 sati. Galu, koji me je i doveo i koji me dobro poznaje. Francuzi }e

CIRKUS U KULI PROTEKAO BEZ INCIDENATA

Zajednica zahvaquje policiji Tragikomi~na uvertira duela izme|u Hajduka i Crvene zvezde, uz silne napore Zajednice Superliga{a, uvedena je nekako u normalne tokove, pa je me~ u Kuli protekao bez incidenata. - Pored silnih problema koje je prouzrokovalo neprimerno pona{awe qudi iz klu-

oko 1000 Zvezdinih navija~a koji su doputovali u Kulu i sve vreme se pona{ali korektno. Organi fudbala i dr`ave koji su bili zadu`eni za organizaciju povukli su pravi potez. Napravqena je procena da ima mesta na praznim tribinama, pa je uz dogovor delegata Baglave i komesara za

ME^ ZA PRVAKA SVETA

Revan{ Ananda Buran po~etak za svetsku krunu se od u~esnika me~a i o~ekivao, jer oba takmaca gaje napada~ki {ah. Iz otvarawa izaziva~ Veselin Topalov iza{ao je, po Fricu, sa ne{to povoqnijom pozicijom. Me|utim, u 28. potezu crni je pogre{io i prepustio inicijativu protivniku. Nakon uzimawa a-pe{aka svetski prvak je uzornom tehnikom preveo igru u svoju korist i izjedna~io stawe u me~u na 1:1. Anand – Topalov Katalonsko otvarawe 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3 d:c4 5.Lg2 a6 6.Se5 c5 7.Sa3 c:d4 8.Sa:c4 Lc5 9.0–0 0–0 10.Ld2 Sd5 11.Tc1 Sd7 12.Sd3 La7 13.La5 De7 14.Db3 Tb8 15.Da3 D:a3 16.b:a3 S7f6 17.Sce5 Te8 18.Tc2 b6 19.Ld2 Lb7 20.Tfc1 Tbd8 21.f4 Lb8 22.a4 a5 23.Sc6 L:c6 24.T:c6 h5 25.T1c4 Se3 26.L:e3 d:e3 27.Lf3 g6 28.T:b6 La7 29.Tb3 Td4 30.Tc7 Lb8 31.Tc5 Ld6 32.T:a5 Tc8 33.Kg2 Tc2 34.a3 Ta2 35.Sb4 L:b4 36.a:b4 Sd5 37.b5 Ta:a4 38.T:a4 T:a4 39.L:d5 e:d5 40.b6 Ta8 41.b7 Tb8 42.Kf3 d4 43.Ke4 1–0. B. D. DANAS U NOVOSADSKOM KLUBU „\ARDINO”

Promocija kwige „Montevideo, Bog te video” U novosadskom klubu „\ardino“ (Tr`ni centar Bazar, Bulevar Mihajla Pupina 1) danas }e se odr`ati promocija kwige autora Vladimira Stankovi}a „Montevideo, Bog te video“. Promocija po~iwe u 18 ~asova. A. P.

utorak27.april2010.

Nikola Yomba (u sredini), finasijer Hajduka

ba doma}ina, utakmica je u organizacionom i bezbedonosnom pogledu zavr{ena kako treba - konstatovao je generalni sekretar Zajednice Miodrag Jankovi}. [ta se de{avlo neposredno pred po~etak susreta? - Jednostavno nije bilo dovoqno od{tampanih karata za

bezbednost Radosavqevi}a i Mici}a i predstavnika MUPa odlu~eno da navija~i bez ulaznica mogu na severnu tribinu. Evidentiran je broj qudi, a wih 300 su kupili ulaznice, a za preostalih 700 crveno- beli }e naknadno uplatiti Kuqanima odre|eni iznos objasnio je Jankovi}.

^ini se da je kqu~na uloga u smirivawu strasti pripala policiji. - Upravo tako, dugujemo veliku zahvalnost za profesionalno odra|en posao, a i pismenim putem }emo im odati priznawe. Uostalom, zbog na{eg neprimerenog pona{awa, za koje mislim da se vi{e ne}e ponoviti, anga`ovali su ogromne snage (1200), kako bi se izbegao i najmawi eksces - konstatovao je Jankovi}. Kuqani su u Zajednicu prosledili prigovor zbog „nasilnog ulaska navija~a“ na stadion bez ulaznica... - Zatra`i}emo dopunsku izjavu i wihovo vi|ewe kompletnih de{avawa oko ove utakmice. Nadle`ni organi }e proceniti da li ima elemenata i za odgovornost kluba. Mi smo, ~ini mi se, preduzeli celishodne mere, jedine mogu}e da se sve okon~a u korektnom tonu. Procenite da li je normalno da potpredsednik Zajednice i prvi ~ovek kluba poziva da se me~ odigra bez prisustva publike - zakqu~io je Miodrag Jankovi}. Da li }e Nikola Xomba nastaviti da maltretira fudbalski svet i u`iva u svom cirkusu zavisi}e od organa Zajednice i FSS. Ako de{avawa oko spomenute utakmice nisu dovoqan signal za energi~nu reakciju bi}e to samo novi dokaz slabosti Zajednice koja rukovodi takmi~ewem u elitnom dru{tvu. Z. Rangelov

JUNIORSKI TOP 12

Radowi} i Todorovi}eva najboqi Stonoteniser Crvene zvezde Vladimir Radowi} i stonoteniserka Vojvodine Andrea Todorovi} pobednici su juniorskog Top 12 turnira koji su proteklog vikenda odigrani u Zrewaninu i @iti{tu (mladi}i), odnosno u Senti (devojke). Poredak u mu{koj konkurenciji: 1. Radowi} (Crvena zvezda) 10-0, 2. Mihailovi} (Stak) 8-0, 3. Dalea (Kikinda) 8-2, 4. Majstorovi} (stenes) 7-3, 5. Popov (kikinda) 7-3, 6. Fi{er (IMT) 5-5, 7. Na|nemedi (Obili}) 3-7, 8.

Halas (Obili}) 2-8, 9. Kaman (Stenes) 2-8, 10. Komad (Vojvodina) 2-8, 11. Suboti} (Crvena zvezda) 1-9. 12. u~esnik nije igrao. Poredak u `enskoj konkurenciji: 1. Todorovi} (Vojvodina) 9-2, 2. Holok (Banat) 9-2, 3. Lupulesku (Frozberg) 7-4, 4. Radowi} (Obili}) 7-4, 5. \ur~ik (Senta) 7-4, 6. Tru`inski (Ba~ka Topola) 6-5, 7. Tot (Senta) 56, 8. Maksuti (Senta) 5-6, 9. Fewve{i (Ba~ka Topola) 5-6, 10. Kormawo{ (^oka) 4-7, 11. Adamovi} (Flip) 1-10, 12. Rati} (Vr{ac) 1-10. S. S.

Andrea Todorovi} (Vojvodina)

krenuti ofanzivno, ako izdr`imo prve wihove nalete siguran sam da mo`emo i do pobede. Ni u taboru Olimpika nije ru`i~asta situacija, najboqi igra~ Tulalalan je nepotrebno u Minhenu zaradio iskqu~ewe,a u subotu se povredio i stameni brazilac Kris, pa ispada da }e i tim iz Liona igrati s novim parom {topera. - Imamo istorijsku {ansu da prvi put igramo finale Lige {ampiona i takvu priliku ne bismo smeli da propustimo – veli trener Olimpika Klod Puel. – Znam da nas ~eka te`ak me~, ali verujem u moj tim. Riberija nema, pa }emo svu pa`wu usmeriti ka Robenu. Odluka bi mogla da padne u prvih pola sata utakmice, ako steknemo prednost uveren sam da je mo`emo sa~uvati. Brazilac Mihael Bastos se raduje novom me~u s Bavarcima i ka`e da wegov tim ima veliku {ansu da igra u finalu. - Kada smo krenuli u novu sezonu ciq nam je bio drugi krug Lige {ampiona, no posle svake pobede rasli su nam apetiti, sada smo svi uvereni da mo`emo i do finala – obja{wava Bastos. - Ovaj tim Olimpika nema nikakvih predrasuda, igramo se fudbala {to je dobro. Mo`da nam filozofija igre Nemaca ne odgovara, ali se nadam da }e na{a pas igra i lucidnost presuditi. G. Kova~

17

Povre|en Lazovi} Napada~ Zenita i reprezentativac Srbije Danko Lazovi} povredio je zadwu lo`u, a tek posle dve nedeqe zna}e se kada }e mo}i da se vrati treninzima. Prve procene lekara su bile da }e morati da pauzira mesec dana. Lazovi} je podvrgnut detaqnim pregledima i oceweno je da mora da miruje dve nedeqe posle ~ega }e ponovo biti ispitano wegovo stawe. ^lanovi stru~nog {taba reprezentacije u stalnom su kontaktu sa Lazovi}em, koji je preneo da u Zenitu ima podr{ku i neophodnu pomo}.

Dujkovi} izabrao Selektor mlade reprezentacije Srbije Ratomir Dujkovi} objavio je spisak igra~a na koje ra~una za prijateqsku utakmicu sa Smederevom, koja }e se odigrati u sredu (28. april) u Smederevu (16.30). Za ovu akciju pozvani su slede}i igra~i, golmani: Marko Dmitrovi} (Crvena zvezda), Aleksandar Kirovski (Zemun). Odbrambeni igra~i: Petar Plani} (OFK Beograd), Milan Rodi} (OFK Beograd), Slavko Luki} (Smederevo), Dejan Karan (Vojvodina), Du{an Brkovi} (Hajduk, Kula), Branislav Trajkovi} (Hajduk, Kula), Nemawa Crnoglavac (Zemun). Sredina terena: Sa{a Markovi} (OFK Beograd), Milo{ @eravica (OFK Beograd), Nikola Kr~marevi} (^ukari~ki), Marko Stanojevi} (Rad), Darko Lazovi} (Crvena zvezda). Napad: Vojo Ubiparip (Spartak ZV), Milo{ @ivanovi} (Hajduk, Kula), Jovan Xikni} (^ukari~ki), Milan Pr{o (Rad).

Vo{a ~eka Mojsova Makedonski fudbaler Danijel Mojsov zimus je najavqen kao poja~awe Vojvodine. Ovaj talentovani centarhalf, koji je u redove novosadskog superliga{a stigao iz FK Makedonije \or~e Petrov, nagovestio je tokom priprema u Antaliji zavidan kvalitet, ali se naprasno uo~i po~etka prole}ne sezone vratio u mati~nu zemqu. Mojsov je zavr{io u skopskom Vardaru, ali se u FK Vojvodina nisu mirili s takvim raspletom, presavili su tabak i obratili se arbitra`i UEFA. Nedavno je odlu~eno da je Mojsov pravilno registrovan za Vojvodinu i da je obavezan da se javi u klub iz Novog Sada. - ^ekamo Mojsova – ka`e generalni sekretar FK Vojvodina Radisav Rabrenovi}. – On }e prakti~no odmah po dolasku ste}i pravo igrawa za na{ klub. Ipak, sada su nam va`nije pripreme za subotwi prvenstveni me~ s Borcem u

Danijel Mojsov

^a~ku i pripreme za me~ finala Lav kupa Srbije sa Crvenom zvezdom 5. maja na stadionu Partizana u Beogradu. S. S.

ZAVR[NICA KUPA FS SRBIJE NA PODRU^JU FS VOJVODINE

Kikin|ani u Temerinu U prostorijama Fudbalskog saveza Vojvodine izvu~eni su parovi pretkola i osmine finala zavr{nice Kupa Srbije na podru~ju FS Vojvodine. U zavr{nicu je u{lo 16 srpskoliga{a i sedam pobednika Podru~ja, Gradskog fudbalskog saveza i Teritorijalnih fudbalskih saveza. Pretkolo se igra 5. maja u 16.30 sati, a sasta}e se – BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo – Vr{ac, SENTA: Senta – Ba~ka (Ba~ka Palanka), VETERNIK: Veternik – Pali}, BA^KI JARAK: Mladost – Spartak (Debeqa~a), TEMERIN: Sloga – Kikinda, WEGO[EVO: Proleter – Hercegovac (Gajdobra), FUTOG: Metalac Asko Vidak – Dowi Srem (Pe}inci). Me~evi osmine finala igra}e se 19. maja u 17 sati, a sata}e se: Pobednik me~a (Sloga – Kikinda) – Pobednik

me~a (Senta – Ba~ka, BP), RASTINA: Solunac – Pobednik me~a (Veternik – Pali}), OXACI: Tekstilac Ites – Big bul Ba~inci, Pobednik me~a (Metalac AV – Dowi Srem) – Pobednik me~a (Mladost, BJ – Spartak, Debeqa~a), NOVA PAZOVA: Radni~ki – Pobednik me~a (Jedinstvo, BK – Vr{ac), Pobednik me~a (Proleter, Wego{evo – Hercegovac, G) – Dolina (Padina), Pobednik TFS Sremska Mitrovica (Borac, Surduk – Radni~ki, SM) – Proleter (Banatski Karlovac), Pobednik GFS Novi Sad (Borac, NS – Cement, Beo~in) – Radni~ki ([id). ^etvrtfinalni me~evi igra}e se 26. maja (17 sati), a polufinalni 2. juna (17 sati). Finale FS Srbije na Podru~ju FS Vojvodine igra}e se pred po~etak sezone 2010/2011. godine, po~etkom avgusta. S. S.


18

SPORT

utorak27.april2010.

DNEVNIK

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

NOVOSADSKA LIGA

Kozar~ani gaze redom

Kisa~ani tukli sudiju

Sloboda - Ba~ka Topola 3:1 (1:0) NOVI KOZARCI: Stadion Slobode, gledalaca oko 1.200, sudija: Nikoli} (Kni}anin). Strelci: Mono{tori u 29. Geci} u 50. Gavrilovi} u 65. za Slobodu, a Paunovi} u 80. minutu za Ba~ku Topolu. @uti kartoni: ^oni} i Jovanovi} (Ba~ka Topla). SLOBODA: @ivkov 7, Malixa 7, Keki} 7 (Bilbija 8), Lani{tanin 8, Vasiqevi} 8, Ostoji} 7, Misi} 7, Mono{tori 9, Geci} 8 (Markovi}), Buni} 9, Gavrilovi} 8 (Petrovi}). BA^KA TOPOLA: Kroni} 7, ^eh 6, Paunovi} 7, Kova~evi} 6, Mom~ilov 6, Milosavqevi} 6, Dragi} 6, ^oli} 6 (Kuli} 6), Jovanovi} 7, Bojovi} 7, Stankovi} 6, Pani} 6 (Ka`i}). Fudbaleri Slobode zabele`ili su i ~etvrtu pobedu pod vo|stvom novog trenera Slobodana @ivkova. U 29. minutu Gavrilovi} je odli~no izveo korner, a visoki Robert Mono{tori loptu glavom smestio pod pre~ku. U drugom poluvremenu nakon lepo izvedene akcije u listu strelaca upisao se Branislav Geci}. Gavrilovi} je postigao tre}i gol,a gosti su smawili u fini{u me~a. M. S.

Radni~ki - C. zvezda 5:0 (3:0) ZREWANIN: Igrali{te „kraj Skrobare“, gledalaca 400, sudija Ilijevski (Pan~evo), strelci: Boki} u 1. i 65. Kodi} u 18. Tapai u 42. Lazi} u 82. minutu. @uti kartoni: Popovi}, Na|alin (Crvena zvezda) . RADNI^KI: Mili~i} -, Juhas 7, Popi} 7, Xajski 7 (Jawanin 7), Zaki} 8, Cveti}anin 7, Lazi} 7, Uvalin - (Pajevi} 7), Tapai 7, Boki} 8, Kodi} 8. CRVENA ZVEZDA: Tesla 6, Antoni} 6, Kosti} 5, Popovi} 6, Obrenovi} 5 (Eremi} 6), Gabor 6, Na|alin 6, Ki{ 6, Ajdari} 5, ]ur~i} 6, \akovi} 6. Prvi pogodak je postignut ve} na isteku prvog minuta. Slobodan Boki} je pogodio mre`u Tesle. Imali su Zrewaninci lepih prilika da bi Kodi} u 18. minutu udvostru~io rezultat, a mladi Tapai u 42. minutu postavio rezultat poluvremena.

Budu}nost - Ba~ka 1901 1:1 (0:0) SRPSKA CRWA: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca 200, sudija Cveti}anin (Vr{ac), strelci: \ukanovi} u 48. za Budu}nost, Tre{wi} u 46. minutu za Ba~ku 1901. @uti kartoni: Marijanovi}, Manojlovi} (Budu}nost). Crveni karton: Viloti} (Ba~ka 1901.) BUDU]NOST: D. [tevin 7, Radin 8, \ukanovi} 8 (S. [tevin 7), Marijanovi} 7, Lukin 7, Todorov 7, Radi{i} 7, Zvekanovi} 7, Novakovi} 7 (Meki} 7), Risti} 6, Manojlovi} 7 (Antin 7). BA^KA 1901: Tumbas 7, Bosni} 7 (Tre{wi} 8), \urasovi} 7, Babi} 7 (\ereg -), Viloti} 7, Te{anovi} 7, Lu~i} 7, Perovi} 7, \oki} 7, Strapak 8, Kolunxi} 7 ([auli} 7). Veoma borbena i dinami~na igra oba sastava, ali s malo prilika. Na po~etku drugog dela Strapak je oduzeo loptu Risti}u dao for Tre{wi}u koji je u prvom dodiru sa loptu izbio sam ispred golmana doma}ih i poveo Suboti~ane. Odli~an centar{ut Radi{i}a iskoristio u 48. minutu \ukanovi} i izjedna~io rezultat. U nastavku susreta bilo je prilika sa obe strane, ali se rezultat nije mewao.

Radni~ki - Vojvodina (NM) 2:0 (1:0) BAJMOK: Stadion Sportski centar, gledalaca 100, sudija Nedeqkovi} (Novi Kne`evac), strelci: Salati} u 20. Ron~evi} u 75. minutu. @uti kartoni: Stojanovi}, Skoro, Ivkovi}, Salati} (Radni~ki), Panevski (Vojvodina). Crveni karton: Arsenov (Vojvodina).

RADNI^KI: Mikovi} -, Galambo{ 9, [koro 7 (V. Lazi} 7), Ivkovi} 8, Vasi} 8, S. Lazi} 8, [trbac 8, Salati} 8, Tomi} 8 (Vizin -), Tumbas 7, Stojanovi} 7 (Ron~evi} 7). VOJVODINA: Popovi} 6, ^olak 6, Kne`evi} 7, Horvat 7, Rankov 6 (Be{li} 6), Vasi~in 6, Dimitri} 6 (Mezei 6), Penavski 7 (Pu{i} -), Arsenov 6, Tomi} 7, Stepan~evi} 6. Igrao se 20. minut, u prodoru je bio [trbac, sru{io ga Kne`evi}, a slobodan udarac izveo Vladimir Salati}, koji je loptu poslao u ra{qe Popovi}a. Jedini udarac u drugom poluvremenu uputio je Vasi~in sa 15 metara, a na mestu je bio Mikovi}. U 70. minutu Tumbas je mogao da se u{pi{e u listu strelaca,a ve} u slede}em napadu Ron~evi} je postigao drugi gol. S. St.

Obili} - Kozara 2:0 (0:0) NOVI KNE@EVAC: Stadion Obili}a, gledalaca 150. Sudija: I. Stani} (Pan~evo). Strelci: Beleuc u 78. i Mudrini} u 84.minutu. @uti kartoni: [ibul (Obili}), Pani} i Stanarevi} (Kozara). OBILI]: Stiovi} -, Beleuc 8, Besla} 6 ([ibul 7), Mandi} 6 (Mudrini} 7), Radi~ 7, ]ulibrk 7, Sarapa 8, [urbatovi} 7, Trifunac 8, ]azi} 7, Vukovi} 7 (Igwatov 6). KOZARA: Oqa~a 8, M. Buni} 6, Bjelanovi} 6, Ro`ajac 7, Laki} 7, Labus 6, Raqi} 7, B. Buni} 6, D. Kne`evi} 6 (Z. Kne`evi}, Stanarevi}), Pani} 6, Grubor 6. M. Mitrovi}

Polet - Radnik 0:5 (0:2) NAKOVO: Igrali{te Poleta, gledalaca oko 100, sudija: Klaji} (Zrewanin). Strelci: Andonovski u 20. Kova~evi} u 24. 53. i 55. i Petrovi} u 59. minutu. @uti kartoni: Cari}, Vuja~i}, Pavlovi} (Polet), a Pe{terec (Radnik). POLET: Ribakov 6, Anu{i} 5, Vuja~i} 5, ^udanov 5, Pavlovi} 5, Jeli} 5 (J. Jari}), Cari} 6, Jeli~i} 6 (B. Zori} 5), N. Zori} 6, Tubin 6, Angelovski 5. RADNIK: [arac, Smederevac 7, Taskovski 7, @u`akovi} 7, Ga{ovi}, Mi{i} 8, Kopawa 8 (Vukadinovi} 7), Popovi} 7, Pe{terec 7, Andonovski 7 (Mili} 7), Kova~evi} 9, Petrovi} 8. Junak me~a bio je trostruki strelac Nenad Kova~evi}. Go-

NAKOVO: Polet - Radnik (Stari Tami{) 0:5, BAJMOK: Radni~ki - Vojvodina (Novo Milo{evo) 2:0, NOVI KNE@EVAC: Obili} - Kozara (Banatsko Veliko Selo) 2:0, ZREWANIN: Radni~ki - Crvena zvezda Bio star (Vojvoda Stepa) 5:0, PA^IR: Ba~ka - Budu}nost (Alibunar) 5:0, PAN^EVO: Dinamo Borac (Star~evo) 1:0, SRPSKA CRWA: Budu}nost - Ba~ka 1901. (Subotica) 1:1, NOVI KOZARCI: Sloboda - Ba~ka Topola 3:1, NOVI BE^EJ: Jedinstvo - BAK (Bela Crkva) 11:0. 1. Sloboda 2. Ba~ka 3. Rad. (Z) 4. Budu}.(SC) 5. B. Topola 6. Obili} 7. Rad.(B) 8. Borac 9. Jedinstvo 10. Vojvodina 11. Radnik 12. Dinamo 13. Kozara 14. Ba~ka(P) 15. C. zvezda 16. BAK(-1) 17. Budu}.(A) 18. Polet

27 18 27 16 27 16 27 16 27 15 27 14 27 13 27 13 27 13 27 11 27 12 27 11 27 11 27 10 27 5 27 5 27 5 27 2

5 4 7 4 4 7 4 7 6 6 4 9 6 8 3 11 2 12 6 10 3 12 5 11 4 12 7 10 3 19 4 18 0 22 1 24

63:23 72:24 51:23 48:29 40:21 50:31 39:27 42:40 53:33 44:39 41:39 43:38 47:44 44:42 22:68 17:78 22:81 18:76

Ba~ka - Budu}nost (A) 5:0 (2:0) PA^IR: Stadion Ba~ke, gledalaca 200, sudija Stanojevi} (Subotica),strelci: \urovi} u 25. Sijeran u 44. Lazarevi} u 60. Vujaklija u 75. i Balunovi} u 85. minutu. @uti kartoni: Vujaklija, Sijeran, Raji} (Ba~ka), \uri}, Stamenovi} (Budu}nost). BA^KA: Gorijanac -, Plav{i} 7, Vujaklija 8, \urovi} 8, Tonkovi} 8, ]ulafi} 7, Raji} 7 (Lazarevi} 9), Sabadi 8, Sijeran 7 (\ur|i} -), Lon~ar 8, Karaxi} 7 (Balunovi} 7). BUDU]NOST: Pozni} 6, \uri} 6 (Srbu 6), Juqi} 6, Xapa 6, Jovi}evi} 7, [areni} 6, Todor 6 (Obradovi} -), Popu} 6, Tanin 6 (Jovi~in -), Rajin 6, Stamenovi} 6. U otvorenoj i borbenoj igri Pa}irci su do vrha napunili mre`u gostiju iz Alibunara S. St.

Grani~ar - ^oka 2:1 (1:0)

PADEJ: Igrali{te Tise, gledalaca 100. Sudija: I. Maletin (Novi Kne`evac). Strelci: Igwin u 3, Nenadov u 6. i

BORAC: Beji} 6, Kalu{evi} 6 (Vukmirovi} 6), Bizjak 7, Bjeli} 7, Peri} 7, Dvor`ak 7, Blagojevi} 6, Vu~ini} 6, Mesaro{ 6, G.

Kisa~ani su u 45. minutu napali sudiju Viloti}a

sti su poveli u 20. minutu, a samo ~etiri minuta kasnije Kova~evi} je postigao prvi pogodak. U drugom delu prvo je Kova~evi} u 53. minutu savladao solidnog golmana doma}ina Ribakova, a dva minuta kasnije postigao je i tre}i pogodak. M. S.

Rampa lideru u \ali

Tisa - Jedinstvo 3:1 (2:1)

nejac, a Bukvi} u 15. @ivkovi} u 19. i 85. minutu (iz penala) za Fru{kogorski partizan. @uti kartoni: Brzak, Konstantinov (^ene-

59 55 52 52 51 46 45 42 41 39 39 38 37 37 18 18 15 7

POTISKA LIGA

\ALA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 100. Sudija: B.Zivlak (Novi Kne`evac). Strelci: Joki} u 27. (iz jedanaesterca) i 80. za Grani~ar, a Terzin u 90.minutu (iz jedanaesterca) za ^oku. @uti kartoni: Mioqevi}, Joki}, T. Dabevski (Grani~ar) i Terzin (^oka). GRANI^AR: Radosavqevi}, R. Dabevski, Kne`evi} (Mioqevi}), Ne|i}, Sarapa, Igwatov, Popov, Pavli~evi} (Popovi}), Trivi}, Joki}, T. Dabevski. ^OKA: Toma{ev, Zaki}, Savi}, Nikolin, ^anadi, [e}erov, Bugarski, E. Feher, Guji}, Terzin, Davidov. U 27.minutu u kaznenom prostoru rukom je igrao ^anadi pa je Joki} udarac sa bele ta~ke pretvorio u vo|stvo. Joki} je povisio vo|stvo u 80.minutu, a u posledwem minutu sudija Zivlak opravdano je dosudio penal za ^okane, pa je Terzin ubla`io poraz gostiju. M. M.

Tatra - TSK 0:1 (prekinuto u 45. minutu) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 100, sudija Vili} (Beo~in), strelac Mandi} u 38. minutu. @uti kartoni: Stojako-

PADEJ: Tisa - Jedinstvo (Srpski Krstur) 3:1, \ALA: Grani~ar - ^oka 2:1, BANATSKO ARAN\ELOVO: Slavija [ampion Olimpija (Orom-Totovo Selo) 3:1. PODLOKAW: Hajduk - Sloga (Ostoji}evo) nije odigrano. Slobodni su bili Trome|a i Horgo{ Higlo. 1. Tisa 2. ^oka 3. Slavija 4. Grani~ar 5. Horgo{ H. 6. Trome|a 7. Jedinstvo 8. [ampion 9. Hajduk 10. Sloga

12 12 12 11 11 11 12 11 9 11

9 9 9 6 5 5 3 3 2 1

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

2 3 3 4 5 5 8 7 6 9

31:11 39:12 34:18 25:23 30:22 17:22 26:37 20:32 19:28 13:49

28 27 27 19 16 16 10 10 7 4

49. za Tisu, a B. Brzak u 27. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: E. [ili, Martono{i, Mojsin (Tisa), Nikolin i Gojan (Jedinstvo). TISA: Radi}, Tele~ki, Maletin, R. [ili (Mojsin), Trenka, Igwin (Guba), Liptai, Radanov, E. [ili, Nenadov, Martono{i. JEDINSTVO: Rice, S. Brzak, Kardo{ (Popov), Nikolin, Gojan, Se~ei, Horvatov, B. Brzak, S. Zrim, A. Zrin, Milanov (Ivanov). M. Mr.

vi}, Savi}, Stepanov (Tatra), Vorkapi} (TSK). Crveni karton: Savi} (Tatra). TATRA: Muha, Kov~ok, Fun}ik, Milo{ev, Tolimir, Piksijades (Kohut), [imo, Stojakovi}, Dane~ek, Savi}, Stepanov. TSK: Petkovi}, Savi}, Mandi}, Mijodrag, Daki}, Varga, Vorkapi}, Novakovi}, Okqe{a, Stojanovi}, Tomi}. Jedna mirna i korektna fudbalska predstava se neo~ekivano zavr{ila skandalom i sramotom kakva se u Kisa~u ne pamti. U nadoknadi prvog poluvremena sudija je svirao kontra faul za goste, {to nije bilo po voqi doma}ina. Nesportski se poneo Savi} i zaradio crveni karton. Nakon toga nastala je velika gu`va oko sudije, koji se u jednom trenutku na{ao i na zemqi. Prema re~ima delegata sudiju je prvo {utnuo Savi}, a zatim su ga u glavu udarili Stojakovi}, a kasnije i Fun}ik. P. Palik

^enejac - Fru{kogorski partizan 1:3 (0:2) ^ENEJ: Igrali{te ^enejca, gledalaca 50, sudija ]osi} (Ka}), strelci: Konstantinov u 50. za ^e-

jac), S. Gak, Bukvi} (Fru{kogorski partizan). ^ENEJAC: B. Dragin 5, ]ur~i} 6, Ostojin 7, Brazk 6, Kelemen 6 (Rogi} 7), Zeqkovi} 7, D. Dragin 6, Vilotijevi} 6, Je~imovski 6, Jovanovi} 5, \uran 6 (Konstantinov 8). FRU[KOGORSKI PARTIZAN: Mladenovi} 7, Makizi} 7, Toma{ 6, [imuqa 6, D. Gak 6 (\ur|evi} 6), Antoni} 6, Luki} 7, @ivkovi} 8, S. Gak 7, Bukvi} 8, Peri} 7. Do{li su gosti jeftino do ubedqivog vo|stva, jer su dva {uta iz daqine iznenadila slabog golmana Dragina. U nastavku ulazak Konstantinova uneo je puno `ivosti u redove ^enejca. U fini{u utakmice posle jednog „~istog starta“ Brzaka na loptu sudija je na iznena|ewe svih pokazao na belu ta~ku, a drugim golom @ivkovi} je obezbedio pobedu. M. Po.

Borac - Ba~ka 1:3 (1:1) RAKOVAC: Igrali{te Borca, gledalaca 150, sudija: Ra|en (Budisava). Strelci: G. Trivunxi} u 8. za Borac, a Topali} u 34. Pavkov u 76. Ble{i} u 89. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: ^ampri}, Gli{i} (Ba~ka). Crveni karton: Kodi} (Ba~ka).

BUDISAVA: Dinamo - Stra`ilovo 3:3, RAKOVAC: Borac - Ba~ka 1:3, KISA^: Tatra - TSK 0:1 (prekinuto u 45. minutu, doma}i igra~i napali sudiju), ^ENEJAC: ^enejac - Fru{kogorski partizan 1:3, LEDINCI: Vinogradar @elezni~ar 0:1, SUSEK: Partizan - Proleter 1:1, LUG: Poqana Behaton - Sirig 2:5. 1. @elezni~. 19 2. Ba~ka 19 3. TSK 18 4. Sirig 19 5. Dinamo 19 6. Partizan 19 7. Tatra 18 8. Stra`il. 19 9. Fr. partiz. 18 10. Borac 19 11. Vinogradar 18 12. Poqana(-1) 19 13. ^enejac 19 14. Proleter 19

17 15 11 11 10 9 9 8 8 7 4 3 3 1

2 0 1 3 2 5 1 7 2 7 2 8 1 8 4 7 3 7 0 12 3 11 6 10 2 14 1 17

45:5 60:24 36:18 50:28 38:26 37:31 39:36 34:35 32:22 27:33 25:62 19:39 30:53 26:86

53 46 35 34 32 29 28 28 27 21 15 14 11 4

Trivunxi} 6, Mirkovi} 6 (Brakus 5). BA^KA: Mili~kovi} 7, Gli{i} 7, Male{ 8, Raketa 8, Kosi} 7, Bo{kovi} 7, Pavkov 8, ^ampri} 7 (Krsti} 6), Topali} 7 (Ble{i} 6), Radowi} 8, Pa{}an 7 (Latinovi} 6). Rakov~ani su bili ravnopravan protivnik drugoplasiranoj ekipi iz Bege~a sve do pred kraj utakmice. B. Star~evi}

MFL KIKINDA – NOVI BE^EJ

Tek druga radost Kuman~ana 2. oktobar - Borac (I) 3:2 (1:2) KUMANE: Igrali{te 2. oktobra, gledalaca 150, sudija: Skuban (Kikinda), strelci: D. Vioglavin u 18. i 61. i Kukin u 77. minuta za 2. oktobar, a Dudej u 16. i Spahi} u 35. minutu za Borac. @uti kartoni: Kukin. B. La`i} Gruji} (2. oktobar), Tomin, B. Kara~owi i Spahi} (Borac). 2. OKTOBAR: Lapadat, Kukin, Mici}, Bara~kov, D. Lazi}, Kontri}, I. Vioglavin (Te{i}), Gvo`|arev, D. Vioglavin S. Sekuli} (R. Sekuli}), B. Lazi}. BORAC: S. Kara~owi, Radin, Badrqica, Tomin (Kne`evi}) , Stani{qevi}, Mirkov, Spahi}, ^eleketi}, Dudej (Nikolin), B. Kara~owi, Begagov. Po veoma leopom i prijatnom vreme za igru, Kuman~ani su odigrali svoju najboqu utakmicu u dosada{wem delu prvenstva. Gosti iz I|o{a su dva puta vodili, ali je drugo poluvreme donelo preokret i radost Kuman~ana. Ovo je wihova tek druga pobeda. D. ^e{qarov

Jedinstvo - Napredak 1:1 (0:0) BO^AR: Stadion Jedinstva, gledalaca 100, sudija: [ibul (Kikinda). Strelci: Luki} u 73. za Jedinstvo, a Cime{a u 46. minutu za Napredak. @uti kartoni: Mirkov i Luki} (Jedinstvo), a Zec i Blanu{a (Napredak).

JEDINSTVO: Mihajica, Mirkov, Ru`ak (Jeremi}), Adamovi}, Markovi}, Mun}an, Vuji}, Paji} (Laki}), Male{, Berbakov. NAPREDAK: Turi, Iv. Feher, Blanu{a, N. ]iri}, @. ]iri}, Kodanov, Cime{a, Zec, Pe~anac, Mr|an, Ig. Feger (Berta). Gosti su poveli u samom nastavku drugog dela igre lepim golom Cime{e da bi doma}in nakon nekoliko izglednih prilika pogotkom Luki}a izjedna~io. M. S.

Crvena zvezda - Vojvodina 1:1 (1:1) RUSKO SELO: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 200, sudija: @ivkovi} (Kikinda). Strelci: Kne`evi} u 25. za Crvenu zvezdu, a Kiurski u 45. minutu za Vojvodinu. Crveni karton: [erbexija (Crvena zvezda). CRVENA ZVEZDA: Ostoji}, Majki} (Pani}), Uzelac (Petrovi}), Kne`evi}, [erbexija, Stankovi}, Ili}, @ivi}, Simi}, ^udanov, Klasni}. VOJVODINA: Milo{ev, Milin, Qubinkovi}, Dragan Popov, Kne`ev, [o{i}, Goran Popov, Armacki, Kiurski, Pani}, Gruji}. U derbiju kola vi|en je remi po meri gostiju iz Ba{aida. Iako su fudbaleri Crvene zvezde imali vi{e od igre i prilika za gol, al nisu imali sre-

RUSKO SELO: Crvena zvezda - Vojvodina (Ba{aid) 1:1, BO^AR: Jedinstvo - Napredak (Banatska Topola) 1:1, KUMANE: 2. oktobar - Borac (I|o{) 3:2. 1. C. zvezda 2. Vojvodina 3. Jedinstvo 4. Borac 5. 2. oktobar 6. Napredak

13 10 13 7 13 6 13 5 13 2 13 1

3 2 2 3 3 3

0 4 5 5 8 9

36:9 31:17 29:25 34:27 14:28 11:51

33 23 20 18 9 6

}e pred golom odli~nog golmana Milo{eva i tu je bio kqu~ni problem {to su Ruskoselci igrali nere{eno sa igra~ima Vojvodine. U fini{u susretu {anse su propustili su iskusni Klasni}, Ili} i Simi}. Doma}in je poveo lepim golom veterana Kne`evi}a, a gostima je izjedna~ewe doneo vezista Armacki. M. Ra~i}

OFL VR[AC – BELA CRKVA

KAJTASOVO: Partizan - Jedinstvo (Ore{ac) 4:1, KU[I]: [evac - Pobeda (Parta) 5:1, CRVENA CRKVA: Vovjodina - Omladinac (Zagajica) 4:1, slobodan je bio Vitorul iz Stra`e. 1. [evac 2. Vojvodina 3. Vitorul 4. Pobeda 5. Omladinac 6. Partizan 7. Jedinstvo

9 9 8 9 8 8 9

7 6 5 4 3 2 1

0 0 0 2 1 0 1

2 3 3 3 4 6 7

34:8 21:16 22:12 17:16 14:22 12:22 7:27

21 18 5 14 10 6 4


SPORT

DNEVNIK

MFL BA^KA PALANKA – PRVI RAZRED

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

Bez golova u derbiju

Lider pao na Vidovdanskom nasequ

OFK Stari grad - Krila Krajina 0:0 BA^KA PALANKA: Stadion Starog grada, gledalaca 400, sudija Danilovi} (Ba~). @uti kartoni: Serdar (OFK Stari grad), Majki}, Erak, Ranisavqevi}, Radi} (Krila Krajine). OFK STARI GRAD: Duki} 7, Kne`evi} 7, Lali} 7, Mustafovi} 6, Savi} 6 (Maletin -), Vujakovi} 7 (]uk 6), Ra|enovi} 6, Markovi} 7, Koji} 6 (Rado~aj -), Serdar 6. ]ulibrk 6. KRILA KRAJINA: Bo`i} 7, Karanovi} 7, Majki} 7, [e{li} 6, Erak 6, Bubalo 6, Ranisavqevi} 7 (Gruji} -), Pavlovi} 7, Kokanov 6 (Santra~ -), Bo`i} 7 (Radi} -), In|i} 6. Prilika za postizawe golova bilo je na obe strane, ali su mre`e ipak ostale netaknute. U 25. minutu Vujakovi} je dobro {utirao, ali je Bo`i} jo{ boqe intervenisao i sa~uvao svoju mre`u. Ra|enovi} je u 30. minutu sa 3-4 metra, ali je ~uvar mre`e Krila Krajine na fenomenalan na~in sa~uvao svoj gol. Rezervista ]uk je u 49. minutu pro{ao po levoj strani, {utirao iskosa sa 10 metara, ali nije bio dovoqno precizan pa je lopta zavr{ila iznad gola. Najidealniju priliku propustio je Karanovi} u 80. minutu wegov udarac na vol{eban na~in zaustavio je golman Duki}. M. \. Kremenovi}

Borac - Soko (NG) 2:0 (0:0) OBROVAC: Stadion Borca, gledalaca 250, sudija Kantar (Ba~ka Palanka), strelci: Medi} u 67. i Ra~i} u 82. minutu (iz penala). @uti kartoni: Krtini}, Borkovi}, \uri} (Soko).

MFL BA^KA PALANKA – DRUGI RAZRED

SELEN^A: Kriva – Na{a zvezda (Silba{) 3:1, BA^KO NOVO SELO: Ba~ki Hajduk – Kara|or|evo (Kara|or|evo) 0:2, PLAVNA: Sloga – Ne{tin (Ne{tin) 2:1, MALI BA^: Mladost – Labuda~a (Vajska) 3:1. 1. Kara|or|evo 12 12 2. Kriva 12 11 3. N. zvezda 12 5 4. Sloga 12 5 5. Ne{tin 12 3 6. Mladost 12 2 7. B. Hajduk 12 2 8. Labuda~a 12 2

0 0 4 1 1 3 2 1

0 1 3 6 8 7 8 9

43:4 38:7 20:15 15:29 14:21 21:36 13:30 9:31

36 33 19 16 10 9 8 7

PIVNICE: Slavija – Magli} (Magli}) 2:2, OBROVAC: Borac – Soko (Nova Gajdobra) 2:0, TOVARI[EVO: Vojvodina – Budu}nost (Parage) 1:1, BO\ANI: Slavija – Borac (Vizi}) 4:0, BA^KA PALANKA: Stari grad – Krila Krajine (Ba~ka Palanka) 0:0, DESPOTOVO: Ba~ka – Budu~nost (Glo`an) 1:1. 1. Stari grad 2. Magli} 3. Borac (O) 4. Budu}. (P) 5. Slavija (P) 6. Vojvodina 7. Ba~ka 8. Budu}. (G) 9. Kr. Krajine 10. Slavija (B) 11. Soko 12. Borac (V)

17 13 17 10 17 10 17 9 17 8 17 7 17 7 17 5 17 4 17 5 17 2 17 1

3 3 1 2 5 5 5 4 5 3 4 1

1 4 6 6 4 5 5 8 7 9 11 15

52:10 32:22 33:25 36:24 29:19 33:25 28:26 29:33 18:19 23:32 17:48 13:70

42 33 31 29 29 26 26 19 18 18 10 4

PIVNICE: Igrali{te Slavije, gledalaca 250, sudija Dra`i} (Ba~ka Palanka), strelci: [imon u 61. i Jovanovi} u 90. (iz penala) za Slaviju, a Trojanovi} u 15. i 75. minutu za Magli}. @uti kartoni: Plav{i} (Slavija), Zbu~novi}, Vuka{inovi}, Miki} (Magli}). Crveni karton: Fabok, ^olovi} (Slavija), ^elovski (Magli}). SLAVIJA: Plav{i}, Tir (Pindri}), [imun, Marek, Jovin, Banovi}, Mili} (Na|), Fabok, Jovanovi}, Glumac, ^olovi}. MAGLI]: Kara~owi, Milanovi}, Jevi}, Vuka{inovi}, Mrkowi}, Krajinovi}, ^elovski, Preradovi} (Niki}), Trojanovi} (Piva~), Zbu~novi}, Stefanovi} (Landup). J. [uster

Mladost – Budu}nost NIC 2:0 (0:0)

IZBI[TE: Mesno igrali{te, gledalaca 200, sudija Ili} (Bela Crkva), strelci: Amixi} u 16. Ranimirov u 65. minutu (iz penala). @uti kartoni: Dobri~i}, Ranimirov, Leki} (Polet), Milanovi} (Sloga). POLET: Q. Ili} 7, Dal. Beqin 7, Dan. Beqin 7, S. Jovanovi} 7, Dobri~i} 7, N. Ili} 6, Amixi} 8 (Leki} 6), Ranimirov 7, Sekuli} 6, Pajovi} 7, Brankov 7, N. Jovanovi} 6 (Raki} 7). SLOGA: Markovi} 6, Luki} 7, D. Mar~eti} 6 (Vuleta -), Bogojevi} 6, Rusuloj 7 (Popadi} -), Va-

Radni~ki – Sloven 5:1 (2:1) SREMSKA MITROVICA: Igrali{te Radni~kog, gledalaca 150, sudija Grbatini} (Ada{ev-

GAJ: Partizan - Vulturul (Grebenac) 2:2, BANATSKI KARLOVAC: Proleter - Dolovo 5:2, IZBI[TE: Polet - Sloga (Banatsko Novo Selo) 2:0, SEFKERIN: Tempo - Borac (Veliko Sredi{te) 3:1, JABUKA: Jugoslavija - Slavija (Kova~ica) 3:2, UQMA: Partizan - Crvena zvezda (Pavli{) 1:1, OMOQICA: Mladost - Budu}nost (Banatski Brestovac) 2:0, BARANDA: Radni~ki - Radni~ki (Kovin) 2:0. 1. Proleter 2. Rad.(B) 3. Rad.(K) 4. Slavija 5. Mladost 6. Sloga 7. Part.(G) 8. Polet 9. Part.(U) 10. Budu}nost 11. Tempo 12. Jugoslavija 13. C. zvezda 14. Vulturul 15. Borac 16. Dolovo

22 20 22 12 22 11 22 11 22 10 22 9 22 8 22 7 22 8 22 9 22 7 22 7 22 8 22 6 22 6 22 4

1 4 6 4 3 4 6 8 8 2 6 5 1 5 1 4

1 6 5 7 9 9 8 7 7 11 9 10 13 11 15 14

54:11 39:18 50:30 59:43 35:37 38:31 47:38 32:27 36:37 29:43 29:32 35:47 27:56 27:38 25:42 26:54

61 40 39 37 33 31 30 29 29 29 27 26 25 23 19 16

si} 7, Milanovi} 7, Perla{ 7, Obradovi} 6, [arac 6, Zec 6 (B. Mar~eti} 7). U veoma korektnoj igri doma}i su stigli do prednosti u 16. minutu kada je {ut izblokiran {to je Amixi} ve{to iskoristio i iz blizine pogodio mre`u gostiju, a u 65. minutu o~igledan jedanaesterac Ranimirov pretvara u kona~an rezultat.

brog Ko{pardi}a, ali na intervenciju pomo}nog sudije Markovi}a, navodno zbog ofsajda, glavni sudija je poni{tio gol Sikirici. M. J.

@AK - Omladinac 0:0 SOMBOR: Igrali{te @AK-a, gledalaca 200, sudija: Vu~kovi} (Ba~). @uti kartoni: Bobanac, ^uqak, Te{i} (@AK), a Stefanovi} (Omladinac). @AK: Jovanovi}, Te{i}, Puri}, Major, Mra~ina, Bobanac, Furtula, Beri} (Tubi}), Vladeti}, Vukas, Vidakovi} (Trivunovi}), ^uqak. OMLADINAC: Jagodi}, Savi}, Hasks, Mrvi}, Stoisavqevi}, Stefanovi}, Haka~, Baji}, Xepina, Pej~inovi}, Mirosavqevi}, ]eran (Rusmir). @AK je imao vi{e od igre, stvoreno je nekoliko povoqnih prilika pred golom Omladinca. Najboqa svakako ukazala se Furtuli, koji se na{ao o~i u o~i sa golmanom, ali Jagodi} je izvanredno intervenisao. Mora se ista}i da golman gostiju i u`a odbrana su najzaslu`niji {to su gosti uspeli podeliti plen. J. D.

Budu}nost - Hajduk 2:0 (0:0)

Avakumovi} i Uzelac iz idealne pozicije nisu pogodili mre`u

Slavija - Magli} 2:2 (0:1)

Golovi u nastavku

Polet - Sloga 2:0 (1:0)

{ut Bojovi}a dovoqno je da Matijevi} bude matiran. Potom sledi dominacija gostiju. Nakon prelepih driblinga i odli~nog centar{uta Ivkovi}a, Jovi~i} je evrogolom izjedna~io rezultat. Posle faula nad [arencom, Dudvarski je s ivice kaznenog prosora doneo pobedu Turijcima. S. Srdanov

BORAC: \uki} 7, Maksimovi} 6 (Ra~i} 7), Powevi} 7, Janovi} 7, \uranovi} 7, Gaji} 7 (Balango 7), Kerlec - (Gr~i} 7), Medi} 8, Pejovi} 7, Pe{ut 7, Rakita 7. SOKO: Mirkovi} 6, Borkovi} 7, Voji~i} 6, Trifunovi} 7, Tasovac 7, Mi}i} 6 (\uri} 6), Nov~i} 7, Komad 6, Lu~i} 7, Krtini} 7, Soldo 7. Igra~i Borca su dva puta pogodili stativu, a zatim je perje Sokola po~ela da leti u drugom poluvremenu. Prvo je Du{an Medi} iz gu`ve {utirao, lopta poga|a protivni~kog igra~a i odlazi u gol. Na 2:0 povisio je Lazar Ra~i} iz penala. B. Gaji}

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

OMOQICA: Igrali{te Mladosti. Gledalaca: 100. Sudija: Dimitrijevski (Pan~evo). Strelci: Kalapi{ u 61. Bin|a u 70. minutu (iz penala). @uti kartoni: Stojanovski (Mladost), Kosti}, Milanovi}, Qubisavqev (Budu}nost NIC) . MLADOST: Potkowak 7, @ivanovi} 6, Bin|a 7, Stojanovski 7, Kalapi{ 7, Guran 6 (Kruni} 7), Bo`i} 6, Veli~kovi} 6 (Deheqan 6), \ukanovi} 7, Maksimovi} 6 (Petrovi} 7), Petrov 6. BUDU]NOST NIC: D.Marinkovi} 7, Jovanovi} 6, Grubi} 6, N.Marinkovi} 6, Qubisavqev 7, Brajovi} 7, Lu~i} 6, Jana~kovi} 6 (Lo{i} 6), Kosti} 7, Milanovi} 6 (Jankovi} 6), Popovi} 6. B. St.

Crvena zvezda - Solunac 3:0 (0:0) NOVI SAD: Igrali{te Crvene zvezde, gledalca 200, sudija: Gali} (Sremska Mitrovica). Strelci: Uzelac u 47. i 88. minutu (oba iz penala) i Ze~evi} u 60. minutu. @uti kartoni: Uzelac, Avakumovi}, Celin i Suvajxi} (Crvena zvezda), a Mandi}, Bani}, Koji} i Bogunovi} (Solunac). CRVENA ZVEZDA: \urikin 7, Vidi} 7, Tomqanovi} 7, Uzelac 8, Avakumovi} 8, Celin 7, Ze~evi} 8 (Markovi}), Suvajxi} 7 (Daki} 7), Terzi} 7 (Havim 7), Ra{iovan 8, Amixi} 7.

SOLUNAC: Antuni} 6, Alimpi} 5 (Ismaili), Kowevi} 6, Mandi} 6, Bani} 5, Cime{a 5, Marunovi} 6, Bogunovi} 6, Koji} 5, Primorac 5 (Kova~evi} 6), Orsi} 6 (Radakovi}). Slaba igra lidera kod Najlona. Doma}i su vi{e napadali i na kraju zaslu`eno pobedili. U drugom minutu nastavka Terzi} se iskupio za proma{aje. Kod korner linije zaobi{ao je Bani}a koji ga bespotrebno sru{io. Kapiten Uzelac bio je siguran s penala. U 60. minutu Uzelac je odli~no izveo slobodan udarac. U gu`vi najvi{e je sko~io Ze~evi} i glavom loptu smestio u desni dowi ugao. Dva minuta pre kraja Bogunovi} je faulirao Ra{iovana ,a Uzelac je bio siguran s 11 metara. D. Ivani}

Mladost - Qukovo 2:1 (1:1) TURIJA: Stadion Mladosti, gledalaca: 150, sudija: Murselin (Novi Sad). Strelci: Bojovi} 13, Dudvarski 68. za Mladost, a Jovi~i} 36. minutu za Qukovo. @uti kartoni: Ivani{ i Blanu{a (Qukovo). MLADOST (Turija): Stanojev 8, Fulajtar 7 (Stankov Milan 8), Vidakovi} 8, [arenac 8, Vinkovi} 9, Tati} 8 (Kerkez), Stankov Sini{a 8, Dudvarski 9, Jandri} 7 ([ija~i} 8), Bojovi} 9, Glavardanov 8. QUKOVO: Mijatovi} 7, Dubaji} 7 (^ukanovi} 7), Peji} 7, Ivani{ 7, Milanovi} 8, Blanu{a 8, Ivkovi} 8 (Miladinovi}), Rodi} 7, Jovi~i} 9, Marjanovi} 7, Nedimovi} 8 (Puhari}). Prva zrelija {ansa krunisana je golom za doma}ina, filigranska akcija i na kraju rezantan

ci). Strelci: Santra~ u 11. i 90, \ur|evi} u 15. i 52, i D. Sladojevi} u 79. za Radni~ki, Milojevi} u 5. minutu za Sloven. @uti kartoni: Risti}, Pavlovi}, D. Sladojevi} (Radni~ki). RADNI^KI: Teodorovi} 7, Pavlovi} 7 (Dragi}), Ili} 7, Radovanovi} 7, G.Sladojevi} 7, (Proki}), Jovanovi} 7, \ur|evi} 7, D. Sladojevi} 7, Risti} 7, Santra~ 7, Jordanovski 7. SLOVEN: Vujakovi} 5, Raki} 5, \ur|evi} 5, ^u~kovi} – (Vuji} 5), Vidakovi} 6, Ne`i} 6 (Borovi} 6), Luki} 5, Cveti}anin 6, Milojevi} 6, Nedi} 5, Juri{i} 6. Iako su Rumqani poveli, na op{te iznena|ewe, na igrali{tu u Hesni, doma}ini su do kraja susreta bili boqi i efikasniji tim. Zaslu`ili su doma}ini visoku pobedu, a od gostiju se vi{e o~ekivalo. Bar borbeniju igru. B. R.

Prvi maj – Radni~ki (I) 0:0 RUMA: Igrali{te Prvog maja, gledalaca 250, sudija Majstorovi} (Stari Banovci). @uti karton: Kerleta (Radni~ki). PRVI MAJ: Deli} 7, Putica 7, Bori} 7, Vojnovi} 7, Milo{evi} 7, \oki} 7, Sikirica 7, Jovanovi} 7, Zori} 7 (Ristivojevi}), Star~evi} 7, Markovi} 7. RADNI^KI: Ko{pardi} 8, Torbica 6 (Kukuruzovi} 6), Kerleta 6, Ninkovi} 7, Guzina 7, Bojovi} 7, Bjelotomi} 6 (Jovanovi} 6), Stoj~i} 6, (Stojakovi} 6), \eveqekaj 6, Babi} 7, An|i} 6. Doma}ini oslabqeni, bez petorice prvotimaca, mogli su da slave u veoma zanimqivom duelu. Imali su doma}ini i pogo|enu stativu, a i pogodli su mre`u do-

MLADENOVO: Stadion Budu}nosti, gledalaca 200, sudija Obradovi} (Kru{~i}), strelci: Bukvi} u 53. Kajtes u 74. minutu. @uti kartoni: Kremenovi} (Budu}nost), Pajovi}, Majki}, Mrkaji} (Hajduk). BUDU]NOST: @ori} 7, Baji} 7, Srdi} 7, Vigwevi} 7, Balinovi} 7, Pu|a 7 (Siv~evi} 6), Kajtes 7, Soldat 7, Bukvi} 7 (Kremenovi} -), Beqanski 7, Grbi} 7 (Gruji} -). HAJDUK: Aleksi} 6, Pajovi} 6, Stojiqkovi} 6 (Vuk{a 6), Drndarevi} 6, Kelebuda 6, Mini} 6, Mrkaji} 6, Radulovi} 6 (]irkovi} 6), Majki} 7, Svilar 7, Domazet 6 (Bani~evi} -). Derbi za~eqa u potpunosti je pripao Mladenovqanima koji su zahvaquju}i dobroj igri u drugom poluvremenu stigli do pobede. Terensku inicijativu Mladenovqani su krunisali u 53. minutu, nakon uba~ene lopte Srdi}a Bukvi} je glavom pogodio dowi levi ugao golmana Aleksi}a i doveo svoju ekipu u vo|stvo. Kona~an rezultat postavio je Kajtes u 74. minutu, napada~ doma}ih je pro{ao po levoj strani i sa ivice {esnaesterca preciznim udarcem smestio loptu u levi ugao golmana Aleksi}a. M. \. Kremenovi}

Indeks - Borac (NS) 0:0 NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca oko 250, sudija: Papi{ta (Jamena). @uti kartoni: Radosavqev, Radoi~i}, Kosanovi}, Popovi} (Indeks), Miri}, Plav{i}, Dragi} (Borac). INDEKS: Mari~i} 7, Malixan 6, Popovi} 7, Marjanovi} 7, \orovi} 7, Josi} 7, Pervaz 6 (Nedi} 6), Kosanovi} 6 (Jela~a), Radoi~i} 6 (Simovi} 6), Kragovi} 7, Radosavqev 6. BORAC: Dragi} 7, R, \akovi} 6, Vu~kovi} 7, Markov 7, Plav{i} 7, @akula 7, Perendi} 6, Bubawa 6, Nikoli} 5, ^olovi} 6

KVALITETNA LIGA MLA\IH KATEGORIJA FSV Omladinci Novi Sad - Radni~ki (NP) 0:1, Srem - Radni~ki (S) 2:1, In|ija - Spartak ZV 2:0, Banat - Indeks 6:2, Omladinac - ^SK Pivara 1:1, Mladost - Slavija 4:1, Dinamo - Hajduk 0:1

1. Banat 21 19 0 2. Hajduk 21 13 4 3. Novi Sad 21 12 4 4. Mladost 21 11 5 5. In|ija 21 10 6 6. Radni~ki (NP)2110 4 7. ^SK Pivara 21 8 5 8. Radni~ki (S)21 8 3 9. Spartak ZV 21 7 2 10. Slavija 21 5 6 11. Omladinac 21 6 2 12. Indeks 21 3 7 13. Dinamo (-1) 21 5 1 14. Srem (-3) 21 3 5

2 4 5 5 5 7 8 10 12 10 13 11 15 13

69:20 42:21 45:20 37:27 53:26 31:26 33:38 37:50 29:37 27:46 32:57 22:41 24:46 28:54

57 43 40 38 36 34 29 27 23 21 20 16 15 11

19

utorak27.april2010.

Kadeti

1. Vojvodina 23 18 2. Banat 23 16 3. Hajduk 23 14 4. ^SK 23 13 5. Radn. (S) (-1)2312 6. Kikinda (-1) 23 11 7. Novi Sad 23 10 8. Dinamo 23 9 9. Jednota BB 22 9 10. Crvenka 23 7 11. Spa. ZV (-1) 23 7 12. Ba~ka (BP) 23 7 13. In|ija 23 6 14. Mladost 23 7 15. Vr{ac 23 6 16. Ba~ka (S) 22 4

3 3 2 3 3 2 2 4 2 5 5 4 6 3 3 4

2 4 7 7 8 10 11 10 11 11 11 12 11 13 14 14

68:14 63:17 66:29 39:33 49:42 36:41 36:34 33:42 29:34 27:42 36:43 36:55 29:42 27:44 20:43 14:53

57 51 44 42 38 34 32 31 29 26 25 25 24 24 21 16

Pioniri Dinamo - Vojvodina 1:4, Hajduk - Mladost 1:1, Crvenka -

Jednota BB 1:0, ^SK Pivara Vr{ac 3:0, Ba~ka 1901 - Banat 1:2, Kikinda - In|ija 3:1, Spartak ZV - Ba~ka 2:1, Radni~ki Novi Sad 1:4 1. Vojvodina 23 22 2. Banat 23 17 3. Crvenka 23 14 4. Novi Sad 23 12 5. Ba~ka 1901 23 12 6. Spartak ZV 23 10 7. Mladost 23 9 8. Kikinda 23 9 9. ^SK Pivara 23 10 10. Ba~ka (BP) 23 8 11. In|ija 23 7 12. Jednota BB 22 7 13. Dinamo 23 6 14. Hajduk 23 5 15. Radni~ki (S)23 5 16. Vr{ac 23 4

1 3 4 2 1 5 6 6 1 3 2 2 4 5 2 5

0110:11 3 49:22 5 45:23 9 51:39 9 48:40 8 24:22 8 34:28 8 34:40 12 38:43 12 28:48 14 28:44 13 28:48 13 36:56 13 24:46 16 27:60 14 15:49

97 54 46 38 37 35 33 33 31 27 23 23 22 20 17 17

KA]: Jugovi} – Polet 4:1, SOMBOR: @AK –Omladinac 0:0, TURIJA: Mladost – Qukovo 2:1, SREMSKA MITROVICA: Radni~ki – Sloven 5:1, NOVI SAD: Indeks – Borac 0:0, Crvena zvezda – Solunac 3:0, RUMA: Prvi maj – Radni~ki (I) 0:0. MLADENOVO: Budu}nost – Hajduk([) 2:0, BEO^IN: Cement –[ajka{ 7:0. 1. Solunac 27 18 2. Cement 27 16 3. Cr. zvezda 27 16 4. Indeks 27 14 5. Mladost (T) 27 14 6. Prvi maj 27 14 7. Omladinac 27 12 8. Borac 27 12 9. Rad. (SM) 27 13 10. Rad. (I) 27 12 11. @AK 27 10 12. Budu}nost 27 10 13. Jugovi} 27 11 14. Qukovo 27 9 15. Sloven 27 5 16. [ajka{ 27 6 17. Hajduk([) 27 3 18. Polet 27 1

4 7 3 7 5 4 8 5 2 4 7 6 3 9 7 2 7 4

5 4 8 6 8 9 7 10 12 11 10 11 13 9 15 19 17 22

52:27 58 50:12 55 56:27 51 38:20 49 48:29 47 41:30 46 39:27 44 41:32 41 54:49 41 35:39 40 38:38 37 34:35 36 38:40 36 26:28 36 32:56 22 29:57 20 15:43 16 33:105 7

(Miri} 6), Srdi} 5 ([uwka 6, Papri}). Nije bilo puno prilika za gol na utakmici dva gradska rivala. Nekoliko polu{ansi, velika `eqa i inicijativa u drugom delu utakmice su karakteristika me~a. Oba tima bila su veoma borbena, ali zatvorena . Zbog toga su napada~i bili odse~eni, a loptu su dobijali daleko od gola. Tako|e i te`ak teren nije dozvoqavao te~nu igru. M. Kova~evi}

Cement - [ajka{ 7:0 (2:0) BEO^IN: Stadion Cementa, gledalaca oko 250, sudija: Lovre (Novi Sad). Strelci: Milanovi} u 33, 37. i 49. Stoji~i} u 70. (iz penala), 76. i 79. Raki} u 86. minutu. @uti kartoni: ]ulum ([ajka{). CEMENT: Ivanovi}, Dragoqevi} 7, Trbovi} 7, Plav{i} 7 (Pepi} 6), Popovi}, Gostovi} 7, Zari} 7, \ukanovi} 8, Milanovi} 9, Stoj~i} 9, Ili} 7 (La}arak 6), Raki} 8. [AJKA[: Simi} 6, Kqaji} 5, Kosi} 5 (Kova~ev 5), A}anski 5, Bo`oki 5, Koj~i} 6, Lazi} 6, Ra|en 6, Stoji} 6, ]ulum 5, Kotuqa~ 5. B. Star~evi}

Jugovi} - Polet 4:1 (3:1) KA]: Sportski centar "Siget", gledalaca 200, sudija Jocovi} (Vrbas), strelci: Bla`i} u 5. Kqaji} u 15. Miqani} u 33. Radin u 70. za Jugovi}, a Ili} u 40. minutu za Polet. @uti kartoni: Miqani} (Jugovi}). JUGOVI]: Kova~evi} 7, Grozdi} 7(R. Laki} -), Nikoli} 8, Miqani} 7, Laki} 7, Bojovi} 7 (Brkqa~ 7), Radoj~i} 7, Babi} 8, Radin 8, Lazi} 8, Kqaji} 8. POLET: Krsti} 6, Tasi} 6, Risti} 6, N. Aleksi} 6, B. Aleksi} 6, Milenkovi} 6, Markovi} 7, Zlatkovi} 6, Ili} 6, Popovi} 6. Lak{e nego {to se o~ekivalo Ka}ani su savladali ekipu Poleta sa 4:1. Zanimqivo je pomenuti da su gosti do{li sa 10 igra~a, {to je i olak{alo ekipi Jugovi}a da slavi ubedqivu pobedu. U 5. minutu Zoran Bla`i} odli~no je poslu`io Kqaji}a koji je doma}ine doveo u vo|stvo. U nastavku ista slika, doma}ini se napadali a gosti se branili, da bi u 70. minutu Milan Radin postigao kona~an rezultat. M. Grbi}


20

SPORT

utorak27.april2010.

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA - ISTOK VRA^EV GAJ: Borac - Kara{ (Jasenovo) 0:5, [U[ARA: Hajduk - Potporaw 3:2, DUPQAJA: Banat - Vr{ac United (Vr{ac) 0:5, HAJDU^ICA: Hajdu~ica - Dobrica 1:0, BANATSKA PALANKA: Dunav - Ratar (Kru{~ica) 2:1, VLADIMIROVAC: Bratstvo Unirea - Kara{ (Ku{tiq) 1:3, PLANDI[TE: Sloga - Mladost (Velika Greda) 3:0, VLAJKOVAC: Jedinstvo Vinogradar (Gudurica) 0:1. 1. Vr{ac 22 18 2. Hajdu~ica 22 15 3. Sloga 22 9 4. Dobrica 22 10 5. Ratar 22 9 6. Jedinstvo 22 9 7. Dunav 22 10 8. Kara{(J) 22 9 9. Borac 22 10 10. Hajduk 22 9 11. Banat 22 8 12. Mladost 22 7 13. Vinogradar 22 8 14. Kara{(K) 22 7 15. Potporaw 23 5 16. Bratstvo(-6)22 4

4 2 8 4 6 5 2 4 1 2 3 4 1 2 7 3

0 5 5 8 7 8 10 9 10 11 11 11 13 13 10 15

88:11 58:18 41:23 41:30 33:26 53:28 47:66 33:34 34:47 33:42 26:61 37:51 30:51 27:44 21:43 29:55

58 47 35 34 33 32 32 31 31 29 27 25 25 23 22 9

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA - ZAPAD CREPAJA: Vojvodina - Jedisntvo Stevi} (Ka~arevo) 3:2, PAN^EVO: @elezni~ar - Borac (Sakule) 2:1, SKORENOVAC: Plavi Dunav - Pobeda (Samo{) 4:1,UZDIN: Unirea - Omladinac (Opovo) 2:2, GLOGOW: Glogow Kolonija (Kovin) 0:3, PLO^ICA: Borac - Jedinstvo (Dubovac) 3:0 (pf), VOJLOVICA: Mladost Omaldinac (Deliblato) 4:0, MRAMORAK: Proleter -BSK (Bavani{te) 2:2. 1. Kolonija 22 14 2. @elezni~ar22 14 3. Borac(S) 22 13 4. Omlad.(O) 22 11 5. Pl. Dunav 22 10 6. BSK 22 9 7. Mladost 22 10 8. Vojv.(-2) 22 10 9. Glogow 22 8 10. Omlad.(D) 22 8 11. Jed. S. 22 8 12. Prol.(-9) 22 9 13. Unirea(-1) 22 5 14. Borac(P) 22 5 15. Pobeda(-1) 22 4 16. Jed.(-1) 22 2

6 3 3 6 7 7 4 3 5 4 4 4 5 3 3 5

2 5 6 5 5 6 8 9 9 10 10 9 12 14 15 15

84:25 41:22 47:23 38:19 38:32 43:31 37:27 42:42 48:41 42:44 43:47 38:44 34:60 26:81 26:71 22:70

48 45 42 39 37 34 34 30 29 28 28 22 19 18 14 10

MFL ALIBUNAR - PLANDI[TE KUPINIK: Krajina - Agrobanat 2:1, JANO[IK: Jano{ik - Solunac 8:0, ILANXA: Banat - Grani~ar 2:5, LOKVE: Banatul - Napredak 0:3, NOVI KOZJAK: Crvena zvezda - Vojvodina 0:3. 1. Grani~ar 2. Jano{ik 3. Banatul 4. Banat 5. Solunac 6. Vojvodina 7. Krajina 8. Napredak 9. Agrobanat 10. C. zvezda

13 12 13 10 13 8 13 5 13 5 13 5 13 5 13 4 13 3 13 0

0 2 0 3 3 2 0 2 4 0

1 1 5 5 5 6 8 7 6 13

43:14 45:8 26:17 21:20 24:29 20:25 16:31 16:24 21:25 0:40

36 32 24 18 18 17 15 14 13 0

PRVA @ENSKA LIGA LAZAREVAC: Lask - Spartak (Subotica) 0:1, [ABAC: [abac - Vandini (Zemun) 1:2, PO@AREVAC: Po`arevac - Una fortuna (Kragujevac) 2:1, KUR[UMIJA: Kolibri Ma{inac PZP (Ni{) 0:5, KRU[EVAC: Napredak - Su{ica (Kragujevac) 2:0, SMEDEREVO: Jerina - Lemint lavice (Leskovac) 2:5. 1. Ma{inac 2. Spartak 3. Napredak 4. Lask 5. Po`arevac 6. Una for. 7. Vandini(-1) 8. [abac 9. Su{ica 10. Lemind 11. Kolibri(-3) 12. Jerina

16 15 16 12 16 11 16 9 16 8 16 6 16 5 16 4 16 2 16 4 16 4 16 2

1 2 3 0 3 2 4 2 8 2 1 0

0 2 2 7 5 8 7 10 6 10 11 14

55:7 35:18 37:14 27:19 27:24 19:29 24:29 28:32 13:23 19:38 12:37 22:51

46 38 36 27 27 20 18 14 14 14 10 6

DRUGA @ENSKA LIGA - SEVER

SOMBOR: Ravangrad - Novi Be~ej 0:2, ZEMUN: Sloga - Fru{kogorac (Novi Sad) odlo`eno, MOL: Rubin - Radni~ki 1919. (Zrewanin) 0:3, BANATSKA TOPOLA: Kikinda - Pan~evo 0:3, slobodna je bila ekipa Kalimegdana. 1. Novi Be~ej 11 2. Sloga 10 3. Fru{kogorac10 4. Kalemegdan 10 5. Radni~ki 11 6. Pan~evo 10 7. Ravangrad 10 8. Rubin 11 9. Kikinda 11

9 7 6 6 5 5 4 1 0

0 2 1 1 1 1 2 0 0

2 1 3 3 5 4 4 10 11

58:8 31:8 31:13 27:9 30:25 22:19 24:14 5:71 7:61

27 23 19 19 16 16 14 3 0

DNEVNIK

PODRU^NA LIGA ZREWANIN

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

@iti{tani potonuli

Puna mre`a

Begej - Delija 1:3 (1:1) Potisje - Krajina 6:1 (prekinuto u 45. minutu)

@ITI[TE: Stadion Begeja, gledalaca 200, sudija Arsi} (Staji}evo). Strelci: Brki} u 45. za Begej, a Popovi} u 22. Milivojevi} u 54. i Simi} u 75. za Deliju. @uti kartoni: Suxukovi}, Glu{ac i Milinkovi} (Begej), a Kara~owi i Milivojevi} (Delija). BEGEJ: Damjanovi} 5, Daqevi} 5 (Milinkovi}) 5, Brki} 6 (Husta) 5, Ninkovi} 5, Milakovi} 5, Gavri} 5, Markov 5, Zori} 5, Suxukovi} 5, Mladenovi} 5 (Paunovi}) 5 i Glu{ac 5. DELIJA: Kara~owi 7, Stojin 6, Lazinica 6, N. Simi} 7, Miladinov 7, Staji} 6 (Peri{i}) -, Sabo 6 (Kolari}) 7, Tolma~ 7, Kri~kovi} 6 Popovi} 7 (D. Simi}) 6 i Milivojevi} 7. Fudbaleri iz @iti{ta su katastrofalnim odnosom prema igri i po~etni~kim gre{kama omogu}ili gostima da osvoje bodove. D. Mili}ev

Naftagas (E) - Borac (ZR) 4:3 (1:1) ELEMIR: Igrali{te "Crveni dom", gledalaca 300, sudija Je-

Ibrahimi (Borac) u duelu

rinki} (Kikinda), strelci: Raca u 30. 78. 85. Kurtovi} u 62. za Naftagas, Jovanovi} u 25. Kurtovi} u 70. (autogol), Mi}i} u 84. minutu za Borac. @uti kartoni: Stepanov, Grabunxija, Rado{evi}, ^epi} (Naftagas), Ibrahimi (Borac). NAFTAGAS: Radulovi} 6, Stepanov - (Ba~i~in 6), Proti} 6 (Ranisavqev -), Grabunxija 7, Mip~evi} 6 (D. Dabi} -), Rado{evi} 7, R. Dabi} 7, Galin 7, ^epi} 7, Raca 9, Kurtovi} 6. BORAC: Gecin 6, Andreji} (Xemajlovski 6), Kosanovi} 6 (Bo`i} -), Mijatov 7, Ivanov 7, Lazarov 6, Vavan 6, Ibrahimi 6, Mi}i} 7, Po{tin 7, Jovanovi} 7. Izvanredna fudbalska predstava u kojoj }e se pamtiti nadahnuta i igra Stevice Race koji je postigao tri veoma lepa pogotka, a najlep{i je postigao Kurtovi} u 70. minutu kada je na efektan na~in glavom pogodio sopstvenu mre`u

KNI]ANIN: Igrali{te "kraj Bikare", gledalaca 150, sudija Ka{i} (Zrewanin), strelci: N. Milovac 13. Disi} 16. 24. 45. V. Milovac u 40. Mihajlovi} u 43. za Potisje, Stojisavqevi} u 3. minutu za Krajinu. POTISJE: Antanasijevi}, Stojkovi}, Stojanovi}, Petrovi}, Bala`, Mihajlovi}, \or|evi}, V. Milovac, Disi}, Ili}, N. Milovac. KRAJINA: Sr. Triki}, Bogunovi}, Latkovi}, Si. Triki}, Kravaru{i}, Stojisavqevi}, VIgwevi}, Vi{wevac. Gosti su doputovali sa osmoricom igra~a i ve} u 3. minutu Stevica Stojisavqevi} je iz daqine iznenadio Antanasijevi}a i doneo prednost gostima. Marko Milovac je u 13. minutu izjedna~io rezultat, a Nikola Disi} je sa tri pogotka re{io sve dileme. U poluvremenu susreta Vi{wevac se povredio, pa je susret prekinut.

Mladost - Zadrugar 1:3 (0:2) BANATSKI DESPOTOVAC: Igrali{te "S.D. Mladost", gledalaca 300, sudija Ivani} (Melenci), strelci: Erceg u 71. za Mladost, a Zarin u 26. Gaborov u 41. Grbu{i} u 89. minutu za Zadrugar. @uti kartoni: Roksi}, Erceg, Stani} (Mladost). Milanovi} (Zadrugar). MLADOST: Mari} 6, Roksi} 6, Mitri} 6, Mijatovi} 7, Erceg 7, Pisari} 5, Stani} 5 (Topalovi} 6), Te{i} 6 (Biki} 6), Avramovi} 6, Xeferdanovi} 5 (Tekinder 6), Vuleta 6. ZADRUGAR: Zeqkovi} 6, Vorgi} 8, Milanovi} 6, Vidi} 7, Kova~evi} 7, Simani} 6, Vi{kovi} 7, Gaborov 7 (Sladojevi} -), Vukoje 6 (Jovi} -), Luki} 6, Zarin 7 (Grbu{i} 7). Odli~na igra lidera protiv oslabqenog sastava doma}ina. Ve} u 26. minutu Zarin je ve{to iskoristio priliku i doneo prednost lideru, da bi u 32. minutu Erceg s 11 metara {utirao ali se istakao Zeqkovi} koji je odbranio {ut, a onda u 41. minutu mladi Gaborov je postavio rezultat poluvremena. U nastavku susreta lider je imao inicijativu i prilike, a u 71. minutu Erceg je uputio centar{ut pred gol gostiju, Zeqkovi} je slabo procenio let lopte koja je zav{ila iza wegovih le|a. Na samom kraju utakmice Grbu{i} je postavio kona~an rezultat.

@AK - Bile}anin 0:4 (0:2) KIKINDA: Stadion Va{ari{te, gledalaca 150, sudija: Davidovi} (@iti{te). Strelci: Gajevi} u 40. i 77. Vu~kovi} u 45. i N. Varadinac u 87. minutu. @AK: Savi} 7, Milo{ev 5, Markovi} 6, \ogo 5, Jankov (Voj-

BOKA: Naftagas - OFK Klek 1:0, ALEKSANDROVO: Borac - Vojvodina (Perlez) 2:2, @ITI[TE: Begej - Delija (Mokrin) 1:3, KIKINDA: @AK - Bile}anin (Se~aw) 0:4, KNI]ANIN: Potisje - Krajina (Kraji{nik) 6:1 (prekid u 45. minutu, gosti ostali sa sedam igra~a), BANATSKI DESPOTOVAC: Mladost - Zadrugar (Lazarevo) 1:3, ELEMIR: Naftagas - Borac (Zrewanin) 4:3, slobodna je Mladost Luks iz Luki}eva. 1. Zadrugar 20 13 4 3 54:16 43 2. Begej 20 10 3 7 34:26 33 3. OFK Klek 20 8 7 5 30:25 31 4. Vojvodina 20 8 6 6 41:26 30 5. Borac(ZR) 19 7 8 4 21:17 29 6. Potisje 19 7 6 6 36:19 27 7. Krajina 20 8 3 9 37:38 27 8 Naftagas(B) 20 7 6 7 19:22 27 9. Bile}anin 20 8 3 9 29:55 27 10. Borac(A) 20 7 4 9 29:26 25 11. Naftagas(E)19 7 4 8 30:34 25 12. Mladost L. 19 6 6 7 27:36 24 13. Delija 20 6 4 10 17:31 22 14. Mladost 19 6 3 10 25:32 21 15. @AK 19 4 3 12 19:45 15

vodi} 6), Tanackov 5 (Mar~ikin 5), Mitrovi} 5 (Mladenovi} 5), Va`i} 5, Barbat 6, \ori} 6. BILE]ANIN: P. Varadinac 7, Dragi} 7 (Magov~i} 6), Br~i} 6, Papi} 7, Vukoje 6, Rogan 7 (Pijetlovi}), Uqarevi} 7, Gajevi} 8 (Gruba~i}), Samarxi} 7, Vu~koM. S. vi} 7, N. Varadinac 7.

Naftagas (B) - OFK Klek 1:0 (0:0) BOKA: Stadion "Sveti Nikola", gledalaca 300, sudija Dimitri} (Banatsko Veliko Selo), strelac Kusturi} u 82. minutu. @uti kartoni: Manger, V. Kosanovi} (Naftagas), Dologu{in, Boganovi}, Milenkovi}, Stevi} (OFK Klek). NAFTAGAS: Markov 7, Manger 7, M. Kosanovi} 6, Ba{a 6, Tawga 8, V. Kosanovi} 6 (Kulik -), Oberkne`ev 7, Kusturi} 7, Ka{lik 6, Golubovi} 6 (Tuwakovi} ), @eraji} 7 (Tri{i} -). OFK KLEK: 9 Tarana 7, Provi|alo 6, Dologu{in 7, Mikala~ki 7 (Kova~evi} -), Bogdanovi} 6, \or|evi} 7, Milenkovi} 6 (Stevi} -), Perovi} 6, Vu~eti} 6, No`ini} 6, Rodean 6.

Borac (A) - Vojvodina 2:2 (1:1) ALEKSANDROVO: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija Salma (Torda), strelci: D. Ze~evi} u 44. To{kov u 54. za Borac, a @miri} u 4. Martinovi} u 69. minutu za Vojvodinu. @uti kartoni: @miri}, [oqi} (Vojvodina). Crveni karton: Avramov (Vojvodina). BORAC: S.,- Gainov 7, Kova~evi} 7 (Hrkalovi} -), Z. Opa~i} 7, D. Opa~i} 7, V. Ze~evi} 7, Samolovac 7 (Ra{eta 6), Gruji} 7, Puti} 7 (To{kov 7), D. Gainov 7, Brakus 7, D. Ze~evi} 7. VOJVODINA: Biki} 8, Stevanovi} 7, Lazarevi} 7, @miri} 7, Moldovan 7, [oli} 7 (Kne`evi} ), Brajkov 7, Srdanov 7 (Kova~ev -), Martinovi} 8, Malba{ki 8, Podgorelec 7. Pripremio: S. N. Petrovi}

Sloga - Hajduk (^) 1:2 (1:1) LOK: Igrali{te na Sigetu, gledalaca 100, sudija D. Mati} (Titel), strelci: Jov~i} u 34. za Slogu, Sankovi} u 24. i Samolovac u 80. minutu za Hajduk. @uti kartoni: Varga, Barna (Sloga). SLOGA: Gajevi} 7, S. Jov~i} 7, Maxar 7, Barna 6 (Vi{wi} -), Krkqu{ 6, Ivanovi} 7, \urlina 7. A. Jov~i} 6, \ambas 6, Dragovi} 6. HAJDUK: Vla{kalin 6, [ari} 6, B. Samolovac 6, Sankovi} 6, Majski 7, Maksimovi} 7, Zec 6, Plakalovi} 7, Sankovi} 7, Markov 7, R. Samolovac 6. @. Markovi}

Jedinstvo (G) - Hajduk (G) 2:1 (0:0) GOSPO\INCI: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 60, sudija: [ovqanski (\ur|evo), strelci: Vrba{ki u 82. i 89. za Jedinstvo, a Asanov u 67. (iz penala) za

Hajduk. @uti kartoni: Gaxi} i Trnini} (Jedinstvo), a Nikoli} (Hajduk). JEDINSTVO: Peji} 7, Rad. Tepi} 5 (Raj. Tepi} 6), P. bubwevi} 6, Gaxi} 7, Panti} 5 (Vrba{ki 9), M. Tepi} 6, Zori} 7, Jovanovi} 6, Trnini} 6 (Malinovi} 7), Dimi} 6 i @. Bubwevi} 7. HAJDUK: Ili} 6, Petrovi} 5, Krxali} 5, Somoru 6, Stojanov 6, Jovanovi} 5 (Kati} 6), Kreji} 8, Asanov 7, Berak 6, Ostoji} 6 i Nikoli} 5. D. Kalkan

Mileti} - Ba~ka 1:7 (0:3) MO[ORIN: Igrali{te Mileti},a gledalaca 100, sudija Bo`oki (Koviq), strelci: Bagi} u 82. za Mileti}, a Mi. Trivunovi} u 10. 13. i 76. Jankovi} u 11. ]ur~i} u 56. Du. Trivunovi}

Potisje - Ba~ka 3:2, Panonija Proleter 2:4, Tisa - Wego{ 8:2, AFK - Tavankut 5:1, Jadran - Krivaja 2:1, ^antavir - E|{eg 2:0, Baj{a - Preporod 2:1. 1. AFK 20 14 3 3 35:15 45 2. Tisa 20 11 4 5 36:21 37 3. Proleter 21 10 5 6 40:25 35 4. ^antavir 20 9 7 4 35:24 34 5. Preporod 20 10 3 7 32:19 33 6. Ba~ka 21 9 5 7 32:29 32 7. Vinogradar 20 8 4 8 43:47 28 8. Potisje 21 8 3 10 31:34 27 9. Baj{a 20 8 3 9 23:27 27 10. Panonija 21 8 2 11 39:36 26 11. Jadran 20 8 2 10 43:47 26 12. Krivaja 21 8 1 12 35:42 25 13. Wego{ 21 8 0 13 35:41 24 14. E|{eg 21 6 2 13 17:40 20 15. Tavankut(-1) 21 4 6 11 19:48 17

nac), strelci: Tanka u 74. L. Kova~ u 89. za Baj{u, a Grabe` u 85. minutu za Preporod. BAJ[A: Rak 7, @emberi 8 (Martin 7), Tanka 7, ]eran 7, Budai 7, Rekecki 7, O~ena{ 7 (Curnovi} 7), [u{war 7, L. Kova~ 8, Dra{kovi} 8, Bra{wo 7 (Vuwak 7). PREPOROD: Tanasi} 7, Grabe` 8, Vukovi} 7, Ra`enovi} 7, Lakanovi} 7, Kati} 7 (Kova~ 6), Kopunovi} 7, Savin 7, Jari} 7, Damjanovi} 8, Grubor 7 ([u{war 6). S. St.

Potisje - Ba~ka (M) 3:2 (0:1) Norbert Salai (Tisa)

6), M. Perovi} 6 (R. Perovi} 6), Radovanovi} 6, \urovi} 6, Simovi} 7, Mili} 6, Maravi} 7, Ekipa Tise napunila je mre`u Lov}an~anima ukwi`iv{i jednu od najubedqivijih pobeda u posledwih nekoliko sezona. Gosti su uspevali da pariraju doma}inima u provm delu, me|utim, prili~no brzo ve} u 9.minutu agilni Salai je uspeo da zatrese mre`u Kalu|erovi}a. M. Mitrovi}

Panonija - Proleter 2:4 (1:3) PANONIJA: Stadion Panonije, gledalaca 200, sudija Stojkov (Novi Kne`evac), strelaci: Roganovi} u 24. Latinovi} u 73. za Panonijeu, Krvavac u 22. i 36. S. Matkovi} u 40. i ^eh u 70. minutu za Proleter. PANONIJA: Ivani{evi} 6, Sakrajxija 6, Ramza 6, Prodanovi} 7, Sabo 6 (Dejak 6), Siv~evi} 6 (Medi} 7), Vislavski 6 (Baweglav 7), Latinovi} 7, Martinovi} 6, Glenxa 7, Roganovi} 7. PROLETER: \or|evi} 8, ]ulibrk 7, Kurin 9, Medakovi} 7, Radi} 7, Despotovi} 8 (Medi} 7), Krvavac 8, Matkovi} 8, Medi} 8, ^eh 8, Grbi} 7 (Radi} 7). S. St.

Baj{a - Preporod 2:1 (0:0) BAJ[A: Stadion Baj{e, gledalaca 400, sudija Simovi} (Lov}e-

KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 150. Sudija: N. Lazi} (Bajmok). Strelci: Majlat u 61, \or|evi} u 69. i Te{i} u 78. za Potisje, a Jeli} u 45. i Morovi} u 59.minutu za Ba~ku. @uti karton: Morovi} (Ba~ka). POTISJE: Bohata 7, Fujkin 7, Terzin 7 (Majlat 7), Kra~un 7, M. Vidovi} 7, Feher 8, Jan~i} 7, Rafai 7, \or|evi} 8, Lakato{ 7 (Ajtai 7), Apro 7 (Te{i} 7). BA^KA: Matkovi} 7, Vilago{ 7, Dongo 6 (Odri 6), Majki} 7, Sel 7, Jeli} 8, Jak{i} 7, Vrba{ki 7, Gavri} 7, Morovi} 8, Stra`me{terov 7. M. Mr.

AFK – Tavankut 5:1 (2:1) ADA: Stadion u Rekreacionom centru "Adica", gledalaca 250. Sudija: D. Rajkovi} (Pali}). Strelci: Mraki} u 28. i 77., Dimi} u 30. i Radosav~evi} u 70. (iz jedanaesterca) i 86. minutu za AFK, a Skenderovi} u 17. minutu za Tavankut. @uti kartoni: Peter, Latak, Dimi}, Nemet i Fekete (AFK), Ben~ik, I. Skenderovi}, Seren~e, Ruski i Bedakovi} (Tavankut). Crveni karton: Vitkovi} (Tavankut) u 41. minutu. AFK: Nedeqkovi} 7, Peter 7, Golubovi} 6 (Nemet 6), Latak 7, [etet 7, Ko{ 7 (Fekete 7), Kitli 8, \uki} 7, Mraki} 8, Dimi} 7, Po~ 7 (Radosav~evi} 7). TAVANKUT: Vukovi} 6, Ben~ik 6 (Tumbas 6), Sloboda 6 (Bedakovi} 6), I. Skenderovi} 7, Hubert 6, Pletikosi} 7, Vizin 6, Seren~e 7, Vitkovi} -, Skenderovi} 7, Ruski 7. M. Mr.

MFL BE^EJ–SRBOBRAN–VRBAS

OFL TITEL–@ABAQ

^uru`ani dr`e korak

Tisa - Wego{ 8:2 (2:0) ADORJAN: Igrali{te Tise, gledalaca 100, sudija: Sakal (Stari @ednik). Strelci: Salai u 9, Kne`evi} u 25. (iz jedanaesterca), ^. Bor{o{ u 55, 77. (iz jedanaesterca). i 85, Ivanovi} u 63. i 88. i Bagi u 72. za Tisu, a Simovi} u 78. i Maravi} u 86.minutu za Wego{. @uti kartoni: Bajtai, Ostrogonac (Tisa), M. Perovi}, \urovi}, Vujovi} i Simovi} (Wego{). TISA: Apro 7, Ma~ai 8, Bagi 7, Antunovi} 7, Salai 8 (Arok ), Ostrogonac 7, K. Bor{o{ 7 (^. Bor{o{ 8), Kne`evi} 8, Ivanovi} 8, Potpara 7, Ajtai 7 (Si~ 7). WEGO[: Kalu|erovi} 6, Banovi} 5 (Kankara{ 6), Bala} 6, Vujovi} 7, Pejovi} 6 (Nikoli}

GOSPO\INCI; Jedinstvo - Hajduk (Gardinovci) 2:1, MO[ORIN: Mileti} - Ba~ka (\ur{|evo) 1:7, LOK: Sloga - Hajduk (^urug) 1:2, @ABAQ: @SK - Titel 3:3, slobodan je bio Obili}. 1. @SK(-1) 17 12 3 2 48:18 38 2. Hajduk(^) 18 12 2 4 33:12 38 3. Titel 18 11 5 2 29:15 38 4. Baka 18 10 3 5 50:28 33 5. Hajduk(G) 18 8 4 6 33:24 28 6. Obili} 17 6 1 10 27:36 19 7. Jedinstvo 18 5 3 10 29:34 18 8. Mileti} 18 1 6 11 16:45 9 9. Sloga 18 0 3 15 9:59 3

u 58. i Erdeqan u 79. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Do. Trivunovi} (Mo{orin), Du. Trivunovi} (Ba~ka). MILETI]: Slavni} 5 (Petkovi} 6), Nestorovi} 5, N. Bagi} 6, S. Bagi} 5, Li{i} 5 (Trivunovi} 6), Pavlovi} 6, Prugi} 7, Bawac 6, Kozarev 6, Kovanu{i} 6 (Pr. Bagi} 6), Pavkov 6. BA^KA: Mari} 7, Todi} 6, Sl. Trivunovi} 6, Samarxi} 7 (Erdeqan 7), Radanovi} 7, Si. Trivunovi} 8, Luki} 7, Mi. Trivunovi} 8, ]ur~i} 7 (Leti} 7), Jankovi} 8, Du. Trivunovi} 7. M. Po.

Dobropoqci proma{ili pobedu Sutjeska - Napredak 1:1 (1:0) BA^KO DOBRO POQE: Igrali{te Sutjeske, gledalaca oko 400, sudija Pivarski (Vrbas), strelci: Gagovi} u 34. za Sutjesku, Kova~ev u 76. minutu za Napredak. @uti kartoni: @ugi}, Kosti}, Vukobrad (Sutjeska), [ain (Napredak). SUTJESKA: Bo{wak 8, Igwatovi} 7, @ugi} 7, Drin~i}

8, Kosti} 8, Vukobrad 7, 7 (Naumovi} 7, Bjelakovi} 7), Berklovi} 8, [imun 8 ([ibali} 7), Peji} 8, Gagovi} 8. NAPREDAK: Lakovi} 8, Kobiqski 7 ([u}ov 7), Kobac 8, ^egar 8, \isalov 7, [ain 8, Filipovi} 8 (Vukovi} 7), Ba{i} 7 (Desnica 8), Milivojev 8, Kova~ev 8, Naumov 7. L. Ki{

GRADSKA LIGA SUBOTICA

OP[TINSKA LIGA BA^KA TOPOLA

@ednik - Subotica 1:4, Udarnik - Sever 4:0, Hajduk Lokomotiva 3:4, Elektrovojvodina - Poqoprivrednik 6:1, \ur|in taksi Boban - Mala Bosa 5:1, Solid - Qutovo 4:0.

Mi~unovo - Pobeda 4:3, Sloboda - Tomislavci 3:1, Olimpija - Napredak 2:0, Sokolac - Slavija 0:0, Mladost - Ba~ka 0:3. S. S.


SPORT

DNEVNIK

PODRU^NA LIGA SOMBOR

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

Golmani najboqi

Revija proma{aja kraj [tranda

Mladost - Polet 0:0 KRU[^I]: Stadion Mladosti, gledalaca 200. Sudija: ^i~i} (Oxaci). @uti kartoni: Kokot i Grdini} ( Mladost). MLADOST: [}epanovi} 8, Kokot 7, ( Fina- ), Pap 6, Grdini} 6, Krznar 7, Radakovi} 7, Rabrenovi} 7, Kili} 7, (N. Vlahovi} -), Stojanovi} 7 (A. Vlahovi} -), Ki{juhas 7 i Holovati 6. POLET: @ivkovi} 8, Pejanovi} 7, Rako~evi} 7, Cime{a 7, Dobrijevi} 7, Kuli} 7, [egan 8, Svrkota 7, Tatalovi} - ( Maksimovi} 7, - Struwa{ -), Ili} 7 i Isajlovi} 7. [to golova nije bilo zaslu`ni su golmani obeju ekipa. Prvi se istakao @ivkovi} kada je iskusni Ki{juhas u 28. minutu odli~no izveo slobodan udarac, ga|ao dowi levi ugao, ali je golman Poleta sjajnom intervencijom sa~uvao svoju mre`u. Revan{irao mu se kolage na drugoj strani kada je najboqi igra~ susreta Milan [egan sjajno izveo slobodan udarac sa oko 30 metara. Lopta je letela u same ra{qe, ali je [}epanovi} zaplivao kroz vazduh i izbio loptu u korner. \. Bojani}

Stani{i} - Kordun 1:2 (0:1) STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 50, sudija: Mitrovi} (Oxaci). Strelac: Kawo u 78. za Stani{i}, a Kne`evi} u 29. i Dragojevi} u 66.m inutu za Kordun. @uti kartoni: Lali} (Stani{i}) STANI[I]: [ari}, Komazec, Kawo, Vukadinovi}, G. Jagodi}-Kurixa, Jawi}, Gruji}, Niki}, Cveti}anin, Lali}, @e`eq (Dubaji}). KORDUN: Cari}, Pavlovi}, Kne`evi}, Muti}, Kr{i}, Grnovi} (Patai), Stanojevi}, Grubje{i} (Grujin), Zori}, Dragojevi}, Rajkovi} (Vorkapi}). Stani{i} sprema ekipu za novu sezonu pa su nastupili ve}inom mlade snage, na koje se ra~una. Oni su pru`ili solidnu igru, jedino je realizacija zatajila. Gosti su svoju {ansu iskoristili i zabele`ili veoma va`nu pobedu u borbi za opstanak J. D.

Borac - Zadrugar 0:0 BA^KI GRA^AC: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija Novakovi} (Kula). @uti kartoni: Dautovi},. Obradovi} (Borac). BORAC: Vukobratovi} 7, Prodanovi} 7, Savin 7, ^ankovi} 7, Duatovi} 7, Gavrilovi} 7, N. ]uk 6 (Gute{a 6), Pokrajac 6, Obradovi} 6, B. ]uk 6 (\ukanov 6) Joki} 6. ZADRUGAR: S. Stojanovi} 7, Marinkovi} 7, Brankovi} 7 (Vukovi} -), M. Stojanovi} 7, Miler 6, Miloradov 7, Lepojevi} 7, B. Stojanovi} 7, Mili~evi} 6, Pjevi} 7, Dondi} 6 (Risti} 6). Va`nost utakmice uticala je na kvalitet prikazane igre, pa je i kona~an rezultat realan. A. ^i~i}

Grani~ar - Omladinac (B) 2:0 (1:0) RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 150, sudija: Mari~i} (Sombor). Strelci: [veqo u 20. i Vidi} u 53. minutu (iz penala). @uti kartoni: Timar, Bjedov, Oluji} (Grani~ar), a Andrejkovi}, @ivkovi}, Vrani}, Berlekovi}, Draga{ (Omladinac). Crveni karton: Leri} (klupa Omladinac). GRANI^AR: Pavasovi}, Oluji} (Brala), Gwatovi}, Andri}, Lali}, \umi}, Vidi} (\or|evi}), Baji} (Ko`ul), [veqo, Bjedov, Timar. OMLADINAC: Dubravac, Kova~i}, Andrejkovi} (Varga), Cveti}anin, Vrani} (Draga{), @ivkovi}, Vukadino-

RI\ICA: Grani~ar - Omladinac (Bukovac) 2:0, KRU[^I]: Mladost - Polet (Sivac) 0:0, BA^KI GRA^AC: Borac - Zadrugar (Srpski Mileti}) 0:0, KULA: Kula - Rusin (Ruski Krstur) 6:3, DEROWE: Omladinac - Crvenka 1:1, STANI[I]: Stani{i} - Kordun (Kqaji}evo) 1:2, BA^KI BRESTOVAC: BSK - Radni~ki (Ratkovo) 1:0, PRIGREVICA: Prigrevica - Lipar 4:0. 1. Polet 2. Mladost 3. Stani{i} 4. Crvenka 5. Kula 6. Radni~ki 7. Borac 8. Prigrevica 9. Grani~ar 10. Zadrugar 11. Omlad. (B) 12. BSK 13. Kordun 14. Rusin (-1) 15. Omlad. (D) 16. Lipar

22 15 22 13 22 13 22 12 22 11 22 11 22 9 22 8 22 8 22 8 22 8 22 8 22 8 22 7 22 6 22 5

5 6 3 6 3 1 1 3 3 3 3 2 1 4 5 3

2 3 6 4 8 10 12 11 11 11 11 12 13 11 11 14

46:10 45:17 53:16 41:17 39:29 41:47 28:40 42:45 28:37 22:33 31:50 28:36 35:48 28:42 25:35 22:52

50 45 42 42 36 34 28 27 27 27 27 26 25 24 23 18

Kabel - Slavija 2:1 (0:1) Tvr|ava – Borac ([) NOVI SAD: Igrali{te Kabela, gleda2:2 (1:0) laca 150, sudija Axi} (Novi Sad), strelci: @ivkovi} u 50. Jovanovi} u 79. za Kabel, a ^i~i} u 26. minutu za Slaviju. @uti karton: Avdulovi} (Slavija). KABEL: Vuki} 6, Kalabi} 6, Budimir 7, Ninkovi} 7, Proli} 7, Velimir 6, Mari} 7 (Krsti} 6), Brkqa~a 8, Stani{i} 6 (Jovanovi} 6), @ivkovi} 7, Mare{}uk 6 (Peri{i} 8).

BA^: Igrali{te Tvr|ave, gledalaca 50, sudija: Stupar (Novi Sad). Strelci: Spasi} u 30: (iz jedanaesterca) i Vrane{evi} u 47. za Tvr|avu, a B. Ris 75. i G. Rogi} u 85. minutu za Borac. @uti kartoni: Vazovi} (Tvr|ava), N. Rogi}, Spasojevi}, Ze~evi} i G. Rogi} ( Borac). TVR\AVA: Vu~kovi} 7, \enadija 6, Cviji} 6 ([omo{i),

vi}, Berlekovi}, Jovanovi}, \ur|ev, Qekaj (Klaji}). U prvom delu susreta Vidi} nije iskoristio tri idealne prilike za gol. J. D.

Prigrevica - Lipar 4:0 (1:0)

PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 150, sudija: Mitrovi} (Oxaci). Strelci: V. Raki} u 27. 78. i 81. ^ovi} u 85. minutu. @uti kartoni: Mili} i Dimi} (Prigrevica). PRIGREVICA: Keki}, ^ovi}, Komadina, Meni}anin, Kqaji}, ]u}a, Marin, D. Raki}, V. Raki} (Dimi}), Miri} (Tesli}), Griva. LIPAR: Pena, Poli}, Mihajlovi} (L. Bojani}), Zubanovi}, Maqkovi} (Vrane{), Posan, @esti}, Sin|i} (^esti}), ]ato, Dejanovi}, N. Bojani}. Raspolo`eni napada~i doma}i su stvorili brojne prilike pa je pobeda mogla biti i daleko ubedqivija. J. D. SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA STAPAR: Hajduk - Dinamo (Ba~ki Breg) 1:0, RIBAREVO: Jedinstvo - Dunav (Ba~ki Mono{tor) 0:0, SVILOJEVO: Terekve{ - Metalac (Sombor) 0:0, BEZDAN: Sport - [ikara (Sombor) 1:1, OYACI: Oyaci - Aleksa [anti} 3:0. Slobodni su bili Dinamo (S), Sloga, Panonija i Jedinstvo (K). 1. Oyaci 20 13 2. Metalac 19 13 3. Hajduk 17 13 4. Dunav 19 9 5. Jed. (K) 17 9 6. Dinamo (BB)18 8 7. Sloga 16 7 8. Terekve{ (-1)20 6 9. Sport 20 7 10. Dinamo (S) 18 5 11. Jedinstvo (R)19 4 12. A. [anti} (-3)194 13. [ikara 19 4 14. Panonija (-2)19 4

5 4 1 5 4 4 4 6 1 5 3 5 1 0

2 2 3 5 4 6 5 8 12 8 12 10 14 15

52:12 46:15 56:20 48:36 42:28 34:23 24:23 40:36 24:41 26:33 16:46 21:46 30:55 18:63

44 43 40 32 31 28 25 23 22 20 15 14 13 10

Petrovi} (Titel), strelac: Anu{i} u 9. minutu. @uti kartoni: Zdravkovi}, [poqa, Lalovi} (Jedinstvo). Crveni karton: Tomi} (Fru{kogorac). JEDINSTVO: \uri} 7, Zdravkovi} 7, Zerdo 6 (Tepi} 6), Baji} 7, Zeqkovi} 7 (Vuleti} -), Lalovi} 7, [powa 7, Longinov 6 (Vukovi} -), Anu{i} 7, Roguqi} 7, Gordani} 7. FRU[KOGORAC: Bili} 7, Vasojevi} 7, Perovi} 6, Kukuruzovi} 6, Medi} 6, Reki} 7, Tomi} 6, Ekme~i} 7, Spaseni} 7, Pavlica 6 (Markovi} -), Saveqi} 6 (Grani} -). Sve osim gola za vrednu pobedu brzo }e se zaboraviti u igri koja nije zadovoqila gledaoce. Te`e nego {to se o~ekivalo doma}i su stigli do pobede, posle uigrane kombinacije i kornera Roguqi}a, Gordani} je glavom prebacio loptu na suprotnu stranu gde se na{ao Anu{i} i poslao iza le|a Bili}a. M. Po.

Omladinac - Petrovaradin 1:0 (1:0)

BSK - Radni~ki (R) 1:0 (0:0) BA^KI BRESTOVAC: Igrali{te BSK-a, gledalaca 300, sudija M. Marku{ (Oxaci), strelac: Popovi} u 46. minutu (iz penala). @uti kartoni: Rajkovi}, B. Jelisavac, \ur|evi}, Bo`i} (BSK), Nedeqkovi}, Jovovi} (Radni~ki). BSK: R. Lon~ar 7, Kora} 7, Bo`i} 7 (Kne`evi} -), V. Lu~ar 7, Jano 7, Popovi} 8, Beqanski 7, Rajkovi} 7, B. Jelisavac 8 (Stani} -), R. Jelisavac 7, \ur|evi} 7 (Divjak -). RADNI^KI: ]eran 8, Pavlovi} 6, Jovovi} 7, Rajevi} 7, Spasi} 7, Nedeqkovi} 6, Ivovi} 7, Mu{iki} 7, Uhlarik 7, Jokanovi} 6 (Trifunovi} 7), Kardinal 6 (Radoi~i} 6). Doma}in je do{ao do pobede, te{ko ali zaslu`eno. Gol odluke postignut je iz penala koji je uspe{no realizovao Popovi}. A. ^i~i}

Duel Ninkovi}a i Obradovi}a

SLAVIJA: Stanivuk 7, Evi} 7, Kara} 6, Anxi} 7, Bajagi} 7, Bubwevi} 7, \or|evi} 7 (Avdulovi} 6), Pupavac 7 (Samarxija 6), Obradovi} 7 (Nogo 6), ^i~i} 8, Kiti} 7. U reviji proma{aja kraj [tranda u kojoj je predwa~io rezervista Kabela Milan Jovanovi} doma}i su uspeli da posle vo|stva gostiju preokrenu rezultat i do|u do va`ne pobede u borbi za opstanak. Ekipa sa Salajka stavila je do znawa Kabelu da nije do{la da se brani predvo|ena ^i~i}em stigla je u vo|stvo. U nastavku kao da je na teren istr~ala druga postava gostiju, doma}i su krenuli u ofanzivu i preokrenukli rezultat. M. Po.

Foto: A. Erski

Kajtez 6, Kerkez 7, [e}erov 7, Vazovi} 7, Spasi} 7, Vrane{evi} 7, Vlaji} 7, ]osi} 7, BORAC: Subi} 6, N. Rogi} 6 (Putnik), D. Ris 6, M. Ris 6, Spasojevi} 6, B. Ris 7, Ze~evi} 6 (G. Rogi}), Veselinovi} 7, Milanovi} 6, @dero 6 (]iprovac), Mihajlovi} 6. U Ba~u doma}i igra~i od gotovog napravili veresiju; vodili su s dva gola razlike, ali su u fini{u dozvolili da gosti izjedna~e. U 85. minutu posle kornera Gojko Rogi} je neometan s druge stative pogodio mre`u.

Jedinstvo - Fru{kogorac 1:0 (1:0) RUMENKA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 200, sudija

MFL @ITI[TE – NOVA CRWA

Burai u fini{u 1. oktobar – Roham 0:1 (0:0) SRPSKI ITEBEJ: Igali{te 1. oktobraGledalaca 150. Sudija Aleksandar Basta (Srpska Crwa). Strelac Burai u 88. @uti kartoni: Markovi}, Bo`i} i Mrk{i} (1.oktobar), a Jona{ (Roham). 1. OKTOBAR: Andrijin 6, Mrk{i} 5, Bo`i} 7, Virag 6, Markovi} 7, Kova~ 6, ^apo 6, Kereke{ 6 Stojanov – (od 24. Pureti}) 6, Stankovi} 6 i Petrovi} 5. ROHAM: Jovin 8, Jona{ 6, [omorai 7, Rac Sabo 7, Na| 7, KriGRADSKA LIGA ZREWANIN - ISTOK SUTJESKA: Radni~ki - Partizan (Toma{evac) 7:2, ARADAC: ASK - Radni~ki (Ja{a Tomi}) 3:0, MELENCI: Rusanda Omladinac (Boto{) 3:0 (pf), ZREWANIN: @FK Banat - Proleter (Neuzina) 2:0, slobodna je bila Sloga iz Jarkovca. 1. Rusanda 16 12 3 1 50:7 39 2. Rad.(S) 16 11 2 3 54:27 35 3. Rad.(JT) 16 11 1 4 35:21 34 4. @FK Banat 16 11 0 5 37:15 33 5. ASK 16 10 1 5 28:17 31 6. Proleter 16 5 0 11 31:41 15 7. Omlad.(-4) 16 4 0 12 17:34 8 8. Sloga 16 2 0 14 14:59 6 9. Partizan 16 2 0 14 16:41 6

21

utorak27.april2010.

MFL @ITI[TE - NOVA CRWA BANATSKO VI[WI^EVO: Polet - Terekeve{ (Hetin) 1:0, ^ESTEREG: NAPREDAK - Olimpija (Torda) 12:2, SARPSKI ITABEJ: 1. oktobar - Roham (Nova Crwa) 0:1, slbodni su bili Proleter i Jedinstvo. 1. Jedinstvo 11 10 0 1 43:9 30 2. Napredak 11 9 1 1 70:8 28 3. Roham 11 8 0 3 45:22 24 4. 1. oktobar 11 5 2 4 17:21 17 5. Proleter 11 4 0 7 19:29 12 6. Terekve{ 13 3 1 9 15:50 10 7. Olimpija(-1) 12 3 0 8 17:60 8 8. Polet 12 1 2 9 10:46 5

voku}a 6, Ru`a 7, Burai 8, Hodi 7, Salkai 7 i Tot 7 (od 76. Va{tag). Uporni fudbaleri iz Nove Crwe uspeli su da u samom fini{u postignu pogodak i osvoje bodove. Me|utim, i doma}i su tokom me~a imali nekoliko veoma dobrih prilika i rezultat je mogao biti i druga~iji, ali je golman gostiju Jovin bio nesavladiv i doneo prevagu na terenu. D. Mili}ev

NOVI SAD: Igrali{te Omladinca, gledalaca 100, sudija Mr{i} (Novi Sad), strelac: Peceq u 21. minutu. @uti kartoni: [atara, Peceq, Abramovi}, J. Pupavac, Prodanov (Omladinac), Maxar, Kne`evi} (Petrovaradin). OMLADINAC: Zeqkovi} 7, An|elkovi} 7, Abramovi} 7, Peceq 8, Avdi} 7, [atara 7 (]eli} -), Maksimovi} 7, Grijak 7 (Prodanov -), M. Pupovac 7, T. Samarxi} 7 (J. Pupovac 7), Bjeki} 8. PETROVARADIN: Smiqani} 7, Ivezi} 6, Spasi} 6, Kne`evi} 7, ]uk 7, Vargec 7, Jurkovi} 6 (Vlaisavqevi} -), Maxar 7, Molnar 6 (Smiqani} 6), Abramovi} 7, Ikoni} 6 (Vukobrat 7). Gosti se, ~ini se, bili motivisani od drugih klubova da grizu protiv pretedenta za opstanak {to je dovelo do veoma neizvesne borbe. Doma}i su kidisali prema golo Smiqani}a i u 21. minutu kapiten Peceq je iskoristio odli~an centar{ut raspolo`enog Bjeki}a. U nastavku su doma}i rutinskom igrom zatvorili sve prilaze golu, mada "pezosi" nisu ozbiqnije ugrozili Zeqkovi}a, sem u jednom slu~aju kada je na odbijenu loptu natr~ao Maxar, me|utim Zeqkovi} je dobro reagovao. M. Popovi}

GAJDOBRA: Hercegovac - Mladost (NS) 2:4, ZMAJEVO: Obili} - Be~ej Odl gold 3:0, BA^KI PETROVAC: Mladost - Srbobran 2:1, STEPANOVI]EVO: Omladinac - Petrovaradin 1:0, NOVI KAD: Kabel - Slavija 2:1, VRBAS: Vrbas - Sremac 1:2, RUMENKA: Jedinstvo - Fru{kogorac 1:0, BA^: Tvr|ava - Borac 2:2. 1. Obili} 24 15 2. Mladost(BP) 24 12 3. Srbobran 24 11 4. Hercegovac 24 11 5. Slavija 24 9 6. Borac 24 9 7. Be~ej 24 9 8. Jedinstvo 24 8 9. Petrovaradin 24 9 10. Tvr|ava 24 10 11. Omladinac 24 8 12. Sremac 24 8 13. Kabel 24 8 14. Vrbas 24 6 15. Mladost(NS) 24 5 16. Fru{kogorac 24 4

6 8 9 4 8 7 7 9 6 3 5 5 5 7 7 4

3 4 4 9 7 8 8 7 9 11 11 11 11 11 12 16

37:17 44:22 38:26 32:27 35:32 35:31 29:31 30:29 28:28 37:41 27:36 24:33 33:44 22:26 23:38 21:34

51 44 42 37 35 34 34 33 33 33 29 29 29 25 22 16

Obili} - Be~ej Old gold 3:0 (0:0) ZMAJEVO: Igrali{te Obili}a, gledalaca oko 250, sudija Ha{ka (Ba~ka Palanka), Strelci:Trnini} u 59. (iz penala), Novi}evi} u 67. i Kobilarov u 81. minutu. @uti kartoni: Uzelac, Novi}evi}, Trnini}, Okiqevi} (Obili}), Durmi{i, Barta, Prodanov, Andri} (Be~ej). OBILI]: Suba{i} 8, Kobilarov 8, Uzelac 7, Horwak 7, Kresoja 8, Okiqevi} 7, @ivojnov 8 (Popadi} 7), Novi}evi} 8 (An|i} 7), Mili~evi} 8, Trnini} 8 (Bukvi} 8). BE^EJ: Andri} 8, Stajki 6, Prodanov 5, Vender 5, Durmi{i 5 (Grbi} 6), Barta 7 (Iki} 7), Todorovi} 6, Ivani{evi} 7, Ki{ 7, Kora} 7, Dra`i} 6. I pored osam `utih kartona susret je protekao u obostrano fer i korektnoj igri, uz vi{e nego odli~no su|ewe sudijske trojke na ~elu sa Nenadom Ha{ka iz Ba~ke Palanke. Zmajev~ani su protiv Be~eja tokom cele utakmice imali vi{e inicijative i stabilnu igru, naro~ito u drugom poluvremenu. U 59. minutu Barta je na petercu oborio Novi}evi}a, izvanredni sudija Ha{ka je bez razmi{qawa pokazao na penal, Trnini} je snajperski bio precizan. U 67. minutuMili~evi} je odli~no uposlio Novi}evi}a koji precizno poslao loptu u dowi levi ugao Andri}evog gola. Na lep pas Kresoje u 81. minutu mla|ani Kobilarov postavio kona~an rezultat. L. Ki{

PODRU^NA LIGA NOVI SAD Pioniri

Kadeti

A grupa

A grupa

Proleter - Hajduk 5:3, Vrbas - Sloga 3:0, Be~ej Old gold - Mladost (BJ) 7:0.

Proleter - Hajduk 2:1, Vrbas - Sloga 2:0, [ajka{ - Jugovi} 0:3, Be~ej Old gold - Mladost (BJ) 2:2, Mladost (T) Indeks 1:1. 1. Mladost (BJ)2316 5 2 84:22 53 2. Kabel 21 15 0 6 83:27 45 3. Vrbas 21 14 2 5 65:38 44 4. Proleter 20 14 2 4 42:18 44 5. Jugovi} 22 13 1 8 69:58 40 6. Be~ej 22 9 7 6 61:53 34 7. Mladost(T) 21 7 4 10 35:46 25 8. Indeks 19 5 3 11 33:42 18 9. Sloga 19 4 3 12 34:56 15 10. Srbobran 20 4 1 15 31:77 13 11. [ajka{ 22 0 0 22 7:107 0 Hajduk(^) 8 2 0 6 9:38 6

1. Be~ej 22 20 2. Vrbas 21 16 3. Mladost(BJ)23 12 4. Jugovi} 21 12 5. Indeks 18 10 6. Srbobran 20 8 7. Proleter 20 7 8. [ajka{ 21 7 9. Mladost(T) 20 3 10. Kabel 21 2 11. Sloga 19 2 12. Hajduk (^) 8 2

2 1 2 1 6 4 4 2 2 3 1 0

0102:4 4 63:11 9 38:39 8 50:27 2 27:10 8 34:41 9 22:36 12 23:53 15 20:58 16 10:72 16 16:54 6 10:51

62 49 38 37 36 28 25 23 11 9 7 6

B grupa

B grupa

Crvena zvezda - Cement 1:2, Veternik Slavija 0:3, Budu}nost - Petrovaradin 2:2, Mladost (NS) - ^SK Pivara 0:4, Ajaks - Borac 0:3.

Crvena zvezda - Cement 0:1, Veternik Slavija 0:1, Budu}nost - Petrovaradin 3:4, Mladost (NS) - ^SK Pivara 3:0, Ajaks - Borac 7:1.

1. Cement 19 17 2. Slavija 21 17 3. C. zvezda 21 16 4. ^SK Pivara 21 16 5. Veternik 19 8 6. Budu}nost 21 8 7. Metalac MV19 7 8. Petrovaradin206 9. Borac 22 4 10. Ajaks 17 4 11. Mladost(NS)22 2

1. Cement 20 16 2. Slavija 21 12 3. Ajaks 17 12 4. ^SK Pivara 21 12 5. Metalac MV19 11 6. Mladost(NS)2210 7. Veternik 20 9 8. C. zvezda 21 7 9. Petrovaradin204 10. Borac 22 4 11. Budu}nost 21 3

1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2

1 4 4 4 10 12 11 13 16 12 18

80:13 76:19 63:21 56:18 38:44 30:55 42:72 26:46 25:61 20:33 14:88

52 51 49 49 25 25 22 19 14 13 8

1 5 2 2 2 1 4 3 3 1 0

3 4 3 7 6 11 7 11 13 17 18

61:20 39:12 48:13 38:28 36:25 27:29 31:38 34:40 26:46 17:67 25:64

49 41 38 38 35 31 31 24 15 13 9


22

SPORT

utorak27.april2010.

DNEVNIK

SREMSKA LIGA

OL RUMA–IRIG (PRVI RAZRED)

Gostu {anse, doma}inu sre}a Fru{kogorac – Jedinstvo (SP) 1:0 (0:0) KUKUJEVCI: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Bawac (In|ija). Strelac: Stambolija u 80. minutu. @uti kartoni: Medi} (Fru{kogorac), Kudra (Jedinstvo). FRU[KOGORAC: Golubovi} 8, Rudi} 7 (Ivkovi} 7), Miki} 7, Medi} 7 (Drenovac), Radivoj{i} 8, Kon~ar 7, Kalini} 7, Vuk{i} 6 (Stambolija 7), Lepiwica 6, Lazarov 6, Qiqak 6. JEDINSTVO: Stankovi} 7, Maho 7, ^e~ari} 7, Vuj~i} 7, Jovi{i} 8, Rajak 8, Igra~ 7, Kudra 7, Erceg 7, Mirkovi} 6, Ko{qakovi} 6. Dobra utakmica u kojoj su gosti imali vi{e prilika, ali sre}a je bila na strani doma}ina. T. Todorovi}

Sloga – Sloga Mil{ped 3:1(1:0) ERDEVIK: Igrali{te Sloge, gledalaca 150, sudija Ili} (Sremska Mitrovica). Strelci: Lazi} u 19. i 59. i Pova`an u 53. Za Slogu, a Tomi} u 86. minutu za Slogu Mil{ped. SLOGA: Kuqa 7, Jel~i} 7, Pendo 7, Bojani} 7, [aji} 7, La|evac 7, Vasi} 7, \or|evi} 7, Lazi} 7, Pova`an 7, Rai~evi} 7 (Mira`i} 7, \onli} 7, Vujovi} 7). SLOGA MIL[PED: Despotovi} 7, Simonovi} 7, Oqa~a 7, Mar~eti} 6, Markovi} 6, Igwatovi} 6, Juri{i} 6, Pumpalovi} 6, Mitrovi} 7, Pejakovi} 6, Tomi} 7. Utakmica je bila borbena i dinami~na, a obe ekipe su u{le u me~ s pobedni~kim ambicijama. Erdevi~ani su diktirali tempo i igralo se na polovini gostiju. Lazi} je doveo doma}e u vo|stvo u 19. minutu, a do kraja poluvremena obe ekipe propu{taju po nekoliko idealnih prilika. U nastavku se igralo uglavnom pred golom gostiju. U 59. minutu Sloga je povela 3:0, a gosti su smawili posle kontre kada je Tomi} presekao povratnu loptu Kuqi. K. Vig

Podriwe – Borac (M) 0:3(0:0) MA^VANSKA MITROVICA: Igrali{te Podriwa, gledalaca 150, sudija Vasili} (Sremska Mitrovica). Strelci: Pejovi} u 64. i 75. i Mitrovi} u 90. minutu. @uti kartoni: Stoki} (Podriwe), Jovanovi}, Stevi}, [ar~evi} (Borac).

PODRIWE: Reli} 7, Radovanovi} – (Zabla}anski 5), Dobo 5 (Zackalicki 5), Stoki} 6, Vukovi} 6, Arnautovi} 5, (Mitrovi} 5), Simi} 5, Petri} 5, Kulpinac 5, Jefti} 5, Vitas 6. BORAC: Oxakli} 7, Stevi} 8, D. Male{evi} 7 (M.Male{evi} 7), Marjanov i} 7, Kopli} 8, Stefanovi} 7, Ivkovi} 7, Jo vanovi} 7, (Panti}, [ar~evi}), Mitrovi} 9, A{}eri} 8, Pejovi} 8. Jo{ jedna bleda partija igra~a Podriwa. Tokom cele utakmice igrali su sporo i bezvoqno. Gosti su imali doboro kontre i u odbrani su se znala~ki branili. U timu gostiju su se istakli brzonogi napada~i Mitrovi} i Pejovi} koji su odlu~ili pobednika. M. Drmanovi}

Grani~ar – Hajduk (B) 3:0 (0:0) KUZMIN: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 300, sudija Jovan~evi} ([id). Strelci: Stanki} u 54. i Vejnovi} u 69. i 75. minutu. @uti kartoni: Stanki}, Luka~ (Grani~ar), Muti}, Lazarac, Krasni}i (Hajduk). GRANI^AR: Novakovi} 8, Krsti} 8, Vudak 8, Milinkovi} 8, Jugovi} 8, Kotarli} 9, Luka~ 8, Stanki} 8 (Vasili}, Poli} 7), [evi} 9, Dobri} 8, Vejnovi} 9. HAJDUK: Kosti} 6, Pani} 7, Trtica 7, Subotin 8, Lazarac 7, Krasni}i 7 (Curkovi} 6), Jak{i} 7, @.Mitrovi} 7 (Todorovi} 6), M. Mitrovi} 7, Muti} 7 (Peji}), Bujenovi} 7. U prvom delu nisu realizovane po dve {anse za svaku ekipu. U nastavku gosti su bili boqi do primqenog gola, kada je pogre{io golman Kosti}. Pre vo|stva doma}ih, u 52. minutu Be{~ani su imali {ansu utakmice, ali je Kotarli} uspeo da izbije loptu sa gol linije. Be{~ani su pono vo poku{ali da ne{to u~ine, ali Vejnovi} je sa dva gola u}utkao goste i time doneo va`ne bodove u gr~evitoj borbi za opstanak. R. Papri}

Mladost – Borac (S) 1:1 (0:0) KUPINOVO: Igrali{te Mladosti gledalaca 400, sudija Surla (In|ija).Strelci: Jovanovi} u 76. za Mladost, a Abaxija u 86. minutu za Borac. @uti kartoni: Bastaji} (Mladost), Ka~ar (Borac).

MLADOST: Petkovi} 7, Plav{i} 7 (]iri}), Namov 7, Ili} – (\uri~i} 7), Gruji} 7, Milovanovi} 7, B. Rado{evi} 7 (Milija{evi} 6), M. Rado{evi} 7, Bastaji} 7, Jovanovi} 7, Vuj~i} 7. BORAC: Travica 7, Milo{evi} 7, Nedeqkovi} 7, Radanovi} 7, Ka~ar 7, Jerkovi} 7, Tep{i} 7 (Abaxija 7), Milan Stefanovi} 7, Milo{ Stefanovi} 7, \eri} 7 (Mar~eti} 7), \ur~i} 7. Nere{en rezultat je realan, a da je bilo koja ekipa bila pobednik, ne bi bilo nezaslu`eno. @. Jelovac

Grani~ar – Dunav 2:2 (1:1) ADA[EVCI: Igrali{te Gra ni~ara, gledalaca 500, sudija Horvat (Irig). Strelci: Ugqe{i} u 61. i Vlaisavqevi} u 45. z Grani~ar, a Rikanovi} u 21. i D. Luki} u 50. minutu za Dunav. @uti kartoni: Carevi}, Ugqe{i}, G. Skakavac (Grani~ar), Radosavqevi}, G. Luki}, Anti} (Dunav). Crveni karton: Mileti} (Grani~ar). GRANI^AR: Ili} 7, Aramba{i} 7, Bogdanovi} 7, Carevi} 6, G. Skakavac 7, Antunovi} 7, Pani} 7 (Vurdeqa 7), Mileti} 6, Ugqe{i} 7, Deraji} 7, Vlaisavqevi} 8. DUNAV: Lakovi} 5, G. Luki} 6, D. Luki} 6, Anti} 5, Gu`vi} 6, Malobabi} 6 (Rikanovi} 7), Skerletovi} 6 (Milutinovi} ), Radosavqevi} 6, A{}eri} 6, Savi} 6, Zogovi} 6. Ada{ev~ani su uspeli da pariraju lideru u ve}em delu utakmice, pa ~ak da ga i nadigraju, ali nisu mogli i da pobede jer to sudije nisu dozvolile. B. Ili}

LSK – Jadran 1:0 (0:0) LA]ARAK: Igrali{te LSKa, gledalaca 200, sudija Livaja (In|ija). Strelac: Vujinovi} u 50. (iz penala). @uti kartoni: Papri} (LSK), Radenkov, S. Kova~evi} (Jadran). LSK: Aleksi} 7, Milovan Bosan~i} 6, Mladenovi} 7 (Q.Bosan~i} ), Papi} 7, Vujinovi} 7, Jovani} 7, (Boji} 7), Matijevi} 6, ^ikara 7, Gavrilovi} 7, Milan Bosan~i} 7, Savi} 6 (Andri} 6). JADRAN: G. Kova~evi} 7, Bo{wakovi} 6, Vukajlovi} 6, Brankovi} 6, Bulatovi} 6, Radenkov 6, I. Milakovi} 6, Malen~i} 7, Samac 6 (P. Milakovi} 6), S. Kova~evi} 7, Deni} 6. Bila je to bleda igra obe ekipe. La}arci su bili u prilici da postignu efektne golove, kada u

OP[TINSKA LIGA [ID

SOT: Igrali{te Bratstva, gledalaca 200, sudija Grbatini} (Ada{evci). @uti kartoni: Tadi}, Vitman, Bun~i}, Majher, Bogdanovi} (Bratstvo), ^alina, A. Manojlovi}, Lemaji}, Boda (Jednota). Crveni kartoni: Maro{i~evi} (Bratstvo), Vlaisavqevi} (Jednota). BRATSTVO: Vitman, Ceti}, ^alina, Maro{i~evi}, Rajkovi}, @upqanin (Majher, Bogdanovi}), Cigankov, Tadi}, M. Varga (\a~anin), Bun~i}, T. Varga. JEDNOTA: Mrkowi}, Dujakovi} (Vlaisavqevi}), Maro{i~evi}, Mrvaq~evi}, Basrak, (A.Manojlovi}), ^alina, Mom~ilovi}, Stefanovi}, Boda, Lemaji}, Kotarli}. Na ovoj utakmici su nedostajali samo golovi. Doma}in je pru`io dobru igru protiv favorizovanih [i|ana i zaslu`eno osvojio bod. S. Tadi}

Jedinstvo – OFK Bingula 2:1 (1:1) MOROVI]: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150, sudija \urki} ([id). Strelci: Bawanin u 14. i I.Spasojevi} u 61. za Jedinstvo, a Svir~evi} u 30. minutu (iz penala) za OFK Bingulu. @uti kartoni: Simi}, I.Spasojevi} (Jedinstvo), Kne}ko, Svir~evi}, ]osi} (OFK Bingula).

JEDINSTVO: Luki}, D. Seni} (Vorkapi}), Aramba{i}, Simi}, Bawanin, B. Ivankovi}, (P. Seni}), Vucowa, Ujvari, I. Spasojevi}, Jawatovi}, M. Spasojevi}. OFK BINGULA: Pani}, La}arac, Pavkovi}, Kramar, Samarxi}, Kne}ko, Gaji}, ]osi}, Krsti}, ^uprina, Milovanovi} (Svir~evi}). Nakon du`eg vremena i Morovi}ani su najzad upisali pobedu. D. Seni}

Sin|eli} – Napredak 0:0 GIBARAC: Igrali{te Sin|eli}a, gledalaca 100, sudija Pendo (Erdevik). @uti kartoni: Mileti}, G. Kova~evi}, Blorojevi}, Amanovi}, Mijuci} (Sin|eli}), D. Dobrojevi}, Stanoj~i}, V. Petrovi} (Napredak). SIN\ELI]: Borojevi} 9, Geordini 9, Damjanovi} 9, Toma{evi} 9 (Nikoli} 9), Stojanovi} 9, Amanovi} 9, Mijuci} 9 (Robi} 9), G. Kova~evi} 9, Savi} 9, [arac 9, Mileti} 9. NAPREDAK: M. Dobrojevi} 9, D. Dobrojevi} 8 (Luji} 8), P. Petrovi}8, Maleti} 8, Jastrebi} 8, V. Petrovi} 8, Pani} 8, Mladenovi} 8, Z. \a~anin 8, Novakovi} 8, Stanoj~i} 8. Nedostajali su golovi i pobeda doma}ina. Lider je bio nadigran. D. Vukas

GIBARAC: Sin|eli} – Napredak 0:0, QUBA: Jedinstvo – OFK Biki} 2:1, MOROVI]: Jedinstvo – OFK Bingula 2:1, SOT: Bratstvo – Jednota 0:0, JAMENA: Grani~ar – Borac (I) 3:1, Omladinac iz Batrovaca je bio slobodan. 1. Napredak 16 12 2. Jednota 15 9 3. Jed. (Q) 15 9 4. Bratstvo 16 8 5. OFK Biki} 16 7 6. Jed. (M) 16 6 7. Sin|eli} 15 6 8. Omladinac 15 6 9. Borac(I) 15 3 10. Grani~ar(J) 16 3 11. OFK Bing. 15 1

1 3 5 1 2 4 3 5 3 6 4 6 4 5 0 9 4 8 1 12 3 11

1. Dunav 21 15 2. Hajduk(B) 21 13 3. Sloga(E) 21 13 4. Borac(S) 21 11 5. Jed. (SP) 21 9 6. Mladost(K) 21 8 7. Jadran 21 8 8. Podriwe 21 8 9. Fru{kog. 21 8 10. Grani~ar(A) 21 6 11. Hajduk (V) 21 8 12. Sloga Mil. 21 7 13. LSK 21 5 14. Grani~ar(K) 21 5 15. PSK Putin. 21 4 16. Borac(M) 21 4

2 4 6 2 6 2 6 4 5 7 4 9 4 9 3 10 3 10 8 7 2 11 3 11 8 8 5 11 5 12 2 15

34:13 48:16 38:18 39:17 23:19 26:30 26:31 44:39 27:27 28:27 27:36 28:45 14:30 28:43 31:53 24:42

47 45 45 39 32 28 28 27 27 26 26 24 23 20 17 14

prvom delu Gavrilovi} i Savi} s dva metra glavom nisu pogodili protivni~ku mre`u. U 50. minutu Bulatovi} je faulirao Savi}a u svom kaznenom prostoru, a Vujinovi} je La}arcima doneo pobedu. V. Savi}

PSK Putinci – Hajduk 1:2 (1:1) PUTINCI: Igrali{te PSK Putinaca, gledalaca 100, sudija Todorovi} (In|ija). Strelci: Novakovi} (iz penala) za PSK Putince, a Darko Raki} za Hajduk. @uti kartoni:Alimpi}, Trni}, Novakovi}, Miqkovi} (PSK Putinci), Jovanovi}, Gavrilovi}, Stojakovi} (Hajduk). PSK PUTINCI: Kova~evi} 6, Mitrovi} 6, M.Graovac 6, Alimpi} 6, Trni} 6, Lovri} 6, Gwatovi} 6, Karanovi} 6, Novakovi} 6, Alempi} 6, Miqkovi} 6. HAJDUK: Toma{evi} 8, Jankovi} 6, Jovanovi} 6, Gavrilovi} 6, Stojakovi} 6, Pavi} 7, Veteha 6, Jeremi} 7, Darko Raki} 7, Sakan 6, Z.Raki} 8. Kod rezultata 1:1 u 40. minutu gosti ru{e Almipi}a u svom kaznenom prostoru, pomo}ni sudija pokazuje na penal i odlazi ka korner zastavici, ali glavni sudija izvla~i faul van 16 metara, {to izaziva kod svih na igrali{tu podsmeh .Sudija Todorovi} je potom do kraja me~a delio `ute kartone u inat kako bi pokazao da wemu niko ni{ta ne mo`e. Utakmica je ina~e imala miran tok, uz fer igru. T. Stani{i}

OL RUMA–IRIG (DRUGI RAZRED)

Bez pobednika u Sotu Bratstvo – Jednota 0:0

MA^VANSKA MITROVICA:Podriwe – Borac(M) 0:3, PUTINCI:PSK Putinci – Hajduk(V) 1:2, ADA[EVCI:Grani~ar – Dunav 2:2, KUZMIN:Grani~ar – Hajduk(B) 3:0, KUPINOVO:Mladost – Borac(S) 1:1, ERDEVIK:Sloga – Sloga Mil{ped 3:1, KUK;UJEVCI:Fru{kogorac – Jedinstvo(SP) 1:0, LA]ARAK:LSK – Jadran 1:0.

42:17 36: 9 31:23 35:25 32:22 23:23 19:20 33:39 11:36 20:38 12:44

37 32 29 27 24 22 22 18 13 10 6

Jedinstvo – OFK Biki} 2:1 (1:0) QUBA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 80, sudija Vladi} ([id). Strelci: Gre~ i Rami} za Jedinstvo, Vranov za OFK Biki}. @uti kartoni: Gali}, Davor [ili (Jedinstvo), Runti} (OFK Biki}). Crveni karton: Kurbalija (OFK Biki}). JEDINSTVO: Suhawni 7, Bo`i} 7, Danijel [ili 7, Toman 8, \uri} 8, Gali} 7, D. Ruman 7, Rami} 9, Gre~ 8, Davor [ili 7, A.Ruman 7. OFK BIKI]: Bugarski 7, Vu~kovi} 6, Romawak 6, Siv~ 7, Jovanovi} 6, Cuper 6, Runti} 6 (Ceti} 6), Solakovi} 6, Malivuk 7, Kurbalija 6, Vranov 7. D. Pomilac

OFK Kraqevci – Sloga (V) 2:0 (1:0) KRAQEVCI: Igrali{te OFK Kraqevaca, gledalaca 400, sudija Vrani~} (Ruma). Strelac: ^vorkov u 38. (iz penala) i 86. minutu. @uti kartoni: Alempi}, Lon~ar (OFK Kraqevci), Kuzmanovi}, Cvijanovi}, P. ^anaxija, Z. ^anaxija (Sloga). OFK KRAQEVCI: Mo{i} 8, Veselinovi} 7, Kordolup 7, Alempi} 8, Mladenovi} 7, G. Alempi} 7, D. Jovanovi} 7, ^vorkov 9, Milovanovi} 7, Stri~evi} 7, Laskovi} 7 (Stepanovi} 7, P. Jovanovi} 7, Lon~ar 7). SLOGA: Ma~ak 7, M. Krsti} 6, Kuzmanovi} 6, P. ^anaxija 6, Tep{i} 6, M. Maleti} 6, Skakavac 6 (Krsti} 6), Bi}ani} 6, Cvijanovi} 7, Ili} 6, Z. ^anaxija 6 (S.Maleti} 6, Spasojevi}). B. Kordolup KRAQEVCI: OFK Kraqevci – Sloga (V) 2:0, [ATRINCI: 27. oktobar – Borac (K) 1:2, RIVICA: Planinac – Mladost 2:1. Car Uro{ iz Jaska je bio slo bodan. 1. OFK Kraq. 2. Sloga(V) 3. Borac(K) 4. Mladost(P) 5. Car Uro{ 6. Planinac 7. 27. oktobar

13 11 14 10 14 9 14 5 13 4 14 3 14 1

1 1 1 3 3 2 1 8 1 8 2 9 1 12

54: 8 49:20 39:18 34:41 24:54 26:32 17:71

34 31 30 16 13 11 4

Pet golova u Bu|anovcima Mladost – Hrtkovci 3:2 (0:0) BU\ANOVCI: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija \etvaj (Rum a).Strelci:Ostoji} u 47, Qubinkov i} u 60. i Obradov u 65. za Mladost, a Novakovi} u 75. i Savi} u 85. inutu za Hrtkovce. MLADOST: Slep~evi} 7, Vojnovi} 7, Dudukovi} 7, Z. Krivo{ija 7, Kukoq 7 Aleksi} 7 (Krivo{i} 7), Sto{i} 7 (Ostoji} 7), [erbula 7, Aleksi} 7, Obradov 7, Qubinkovi} 7, B. Bo`i~kovi} 7. HRTKOVCI: ^i~a 7, Mandi} 7, [urjan 7, [opalovi} 7, Radovi} 7, Mraki} 7 (Brkqa~a 7), Savi} 7, Novakovi} 7, Krwaji} 7, N ovak 7. Tek kad su doma}ini poveli 3:0, gosti su se trgli, ali nisu uspeli da postignu vi{e od dva gola. S. Jovanovi}

Fru{kogorac – Fru{ka gora 2:3 (0:1) MALI RADINCI: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Stupar (Ruma).Strelci: Kne`evi} u 72.i 80. za Fru{kogorac, a Mikavica u 22. i Radi} u 57. i 70. minutu za Fru{ku goru. @uti kartoni: Kne`evi}, Pavlovi}, Jovanovi}, Stojkovi} (Fru{kogorac), Mikavica, Grubje{i}, Kati}, Gojkovi} i Radi} (Fru{ka gora). FRU[KOGORAC: Cvetkovi} 6, Draga{ 6, Obrenovi} 6, Kadar 7, Stojkovi} 6, Pani} 6 (Radvaw), Vein 6, Bo{wak 6, Pavlovi} 6 (Miokovi} ), Vu~eti} (D. Curkovi} 6), Kne`evi} 7. FRU[KA GORA: Gojkovi} 7, Qubi~i~} 7 (Baxa ), Grubje{i} 7, Qubi{i} 7, Arsenovi} 7, Kati} 7, Dokmanovi} 7, Dra`i} 7, Mikavica 7 (J. Kati} ), Radi} 6, Jovanovi} 7. Doma}ini su krenuli da igraju tek kada su gosti poveli 3:0, ali nisu uspeli da izjedna~e. R. Miokovi}

Dowi Petrovci – Sremac (D) 1:1 (1:1) DOWI PETROVCI: Igrali{te Dowih Petrovaca, gledalaca 200, sudija Maja Nedi} (Ruma). Strelci: Jovanovi} u 44. za Dowe Petrovce, a D. ^esti} u 42. minutu za Sremac. @uti kartoni: Zaki}, Se~anski (Dowi Petrovci), Nenadi} (Sremac). DOWI PETROVCI: Vasi} 7, [iqkovi} 6, Stupar 6, Zaki} 7, Se~anski 7, Devrwa 6, [a{a 7 (N.Oparu{i} ), B. Mati} 7 (Je{i} 7), Mudri} 7 (V. Mati} 7), Jovanovi} 7, Gligori} 5. SREMAC: Dupor 7, Z. A{}eri} 7 (Balind 6), Zeqaji} 7, Radojev 6, Gagi} 6, Spasojevi} 6 (\api}), \. ^esti} 7, Nenadi} 6, D. ^esti} 7, Radivojevi} 7, Solarevi} 7. Nere{en rezultat zadovoqio je obe ekipe. D. Leji}

Grani~ar – Vojvodina 1:0 (0:0) GRABOVCI: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 50, sudija Todorovi} (Hrtkovci).Strelac: Karda{ u 60. minutu. GRANI^AR: @. Nov~i}, Rahar, M. \or|i}, Jovi}, Kosti}, \. Samarxi}, Karda{, S. \or|i}, M. Jovi}, Taborovi}, Milovanovi} (Mla|enovi}). VOJVODINA: Radivojevi}, Stameni}, M. Bizumi}, Kova~evi}, Bre~ko (Filipovi}), \akovi}, Kolopi}, Boj~i}, Petrovi}, Risti} (Ivani}), Qepoja. Dobra igra doma}ina, koji je mogao da slavi i ubedqivije. Z. Teodorovi}

Jedinstvo – Partizan 0:2 (0:1) RUMA: Igrali{te na Barunovcu, gledalaca 100, sudija \oki} (Ruma).Strelci: R.

RUMA: Jedinstvo – Partizan 0:2, @ARKOVAC: Napredak – Kru{edol 1:0, NIKINCI: Polet – Borac (S) gosti nisu do{li, BU\ANOVCI: Mladost – Hrtkovci 3:2, GRABOVCI: Grani~ar – Vojvodina 1:0, PLATI^EVO: Jedinstvo – Rudar 1:0, DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci – Sremac (D) 1:1, MALI RADINCI:Fru{kogorac. Fru{ka gora 2:3. 1. Partizan 25 20 2. Rudar 25 18 3. Dowi Pet. 25 15 4. Sremac(-1) 25 15 5. Hrtkovci 25 12 6. Fru{kog. 25 11 7. Jed. (P) 25 11 8. Jed. (R) 25 11 9. Grani~ar 25 10 10. Polet 25 10 11. Fru{ka g. 25 8 12. Kru{edol 25 8 13. Napredak 25 8 14. Vojv. (-1) 25 5 15. Mladost (B) 25 5 16. Borac (S) 25 1

0 5 3 4 5 5 4 6 4 9 3 11 3 11 3 11 4 11 4 11 8 9 6 11 5 12 4 16 3 17 5 19

98:21 66:20 53:20 54:35 40:26 44:46 36:41 40:50 37:32 33:40 34:44 34:36 44:67 22:61 25:66 24:75

60 57 50 48 40 36 36 36 34 34 32 30 29 18 18 8

Petkovi} u 16. i V. Petrovi} u 67. minutu (iz penala). @uti kartoni: Raji}, Maleti}, Bo`i}, Joki} (Jedinstvo), Mili}, D. Srbinovski (Partizan). JEDINSTVO: Der 8, P. Babi} 7, Cviji} 7, Joki} 7, Jovi} 7, Maleti} 7, Raji} 7 (A. Babi} 6), Sabo 7 (Sudar 6), Plav{i} 7, Bo`i} 7 (Daki} 6), Mili} 7. PARTIZAN: \or|i} 8, Daki} 7 (@. Radovi} 6), Miki} 7, D. Srbinovski 7, G. Radovi} 7, Mili} 7 (P. Srbinovski 6), Markovi} 8, M. Petkovi} 7 (Milinkovi} 6), Mileti} 7, V. Petrovi} 7, R. Petkovi} 7. Na Barunovcu se igrao dobar fudbal na jo{ boqem terenu. U veoma nadahnutoj igri ma{inerija iz Vitojevaca je zaslu`eno slavila, mada su i doma}ini igrali borbeno i dinami~no. D. Jovanovi}

Jedinstvo (P) – Rudar 1:0 (0:0) PLATI^EVO: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 250, sudija Bla`on (Ruma). Strelac: Petrovi} u 53. minutu. @uti kartoni: Petrovi}, Kuli}, Tadi}, Crnkovi}, Stojanovi}, Zori} (Jedinstvo), Le`akov (Rudar). JEDINSTVO: Zuber 9, Samarxi} 8, Petrovi} 9, Stojanovi} 9, ^olakovi} 8, Maxar 8 (Crnkovi}), Tadi} 7 (Zori} 6), Vu~kovi} 9 (Mileti} 7), Stevanovi} 7, Kuli} 8, Simi} 7. RUDAR: Avramovi} 6, Jovi} 6, Antoni} 6, Gruji} 6, Boji} 6, Mili~evi} 6, Stri~evi} 6, Mitrovi} 6 (Ninkovi} 6), Gerbec 6 (Bo`i} 6), Le`akov 6 (Cilini{ek 6), Uro{evi} 6. Plati~evci su zaslu`eno slavili, a gosti su pri kraju susreta imali nekoliko povoqnih prilika ali nisu uspeli da izjedna~e. S. Brankovi}

Napredak – Kru{edol 1:0 (1:0) @ARKOVAC: Igrali{te Napretka, gledalaca 150, sudija Daki} (Vitojevci). Strelac: Nikola Vi{wi} u 18. minutu. @uti kartoni: Bjeqac (Napredak) i Stankovi} (Kru{edol). NAPREDAK: Krni} 7, Vu~eti} 7 (Buza{ ), A. Ili} 7, G. Miqkovi} 8, Bjeqac 7, Stankovi} 7, Nikola Vi{wi} 7, Lazi} 8 (M.Ili} 7), Stojanovi} 8 (Beukovi} 7), Neboj{a Vi{wi} 8, Ribi} 8. KRU[EDOL: Pardovicki 8, Stankovi} 6, Kari} 7, Ja}imovi} 7, Mir~evskiu 6, Borojevi} 7 (Babi} 6), Vukojevi} 7 (Radulovi} 6), Bradi} 6, Marseni} 6, Baji} 7, Starac 6. Doma}in je vi{e `eleo pobedu i to mu se i ostvarilo. N. Lazi}


SPORT

DNEVNIK

RUKOMET

DRUGA @ENSKA LIGA – SEVER

DRUGA MU[KA LIGA – SEVER

Osma pobeda u nizu

Sevale varnice u derbiju

Temerin – Vojvodina 21:20 (11:14) TEMERIN: Dvorana JKP Temerin, gledalaca 400, sudije: Tutu{ i Milosavac (Ka}). Sedmerci: Temerin 11 (7), Vojvodina 10 (7), iskqu~ewa: Temerin 8, Vojvodina 16 minuta. TEMERIN: Ivanov, B. Mari~i}, Kqaji} 1, Mati} 3, Obradovi}, Milakovi}, Vukovi} 6 (3), Nikoli} 8 (4), Blanu{a, Pavlov 3, Stankovi} (14 odbrana, sedmerac), M. Mari~i}, Mora~a, Ze~evi}. VOJVODINA: Kablar (11 odbrana, 2 sedmerca), Savi} 1, Stupar, Panti} 1, Bla`i}, Milovanovi}, Todorovi} 1, Temunovi} 2 (2), \ur|evi}, Jovanovi}, @igi} 6 (1), Vrawe{ 2, Blanu{a, Beqi} 7 (4). Posledwi zvuk sirene u derbiju kola ozna~io je po~etak neopisivog slavqa mladih Temerinki. Osmom pobedom u nizu potvrdile su potencijal za visoke domete, dok su go{}e i na tre}em prole}nom gostovawu minimalno pora`ene. Hrabro srce doma}ih nije dozvolilo predaju ni u trenucima kada je Vojvodina imala prednost od ~etiri gola i bila na pragu da otkloni sve dileme oko pobednika. Kako i dolikuje najiskusnijem adutu trenera Milana Vje{tice, golman Sawa Stankovi} je ulila neophodno samopouzdawe i inicirala preokret. Go{}e su za dvadeset minuta igre u nastavku samo ~etiri puta zatresle mre`u i ispale iz trke za drugu poziciju. M. Meni}anin

Jedinstvo – Spartak (D) 24:24 (11:7) KA^AREVO: Hala sportova, gledalaca 200, sudije: Sekuli} i Jovandi} (obojica Pan~evo). Sedmerci: Jedinstvo 5 (3), Spartak 3 (3), iskqu~ewa: Jedinstvo 12 , Spartak 10 minuta. JEDINSTVO: Vukovi}, Stefanovi} 1, Luki}, J. [arac, Stoj~evski, ^u~ak 7, Milenkovi} 7, Stojanovski 6, Dodevski 2, Igwatovi}, \uki}, stefanovski 1, Josimovski, M. [arac. SPARTAK: A}imov, Radosavqev 9, ^e{qar 2, Carevi}, Ho-

ler, ^aki 1, Jovanovi} 5, Helnerajner, Pej~inovi}, Sekere{ 5, Kosti} 2. Rukometa{ice Jedinstva vodile su i sa sedam golova razlike, ali ni to im nije bilo dovoqno da pobede ekipu iz Debeqa~e koja je zaslu`eno osvojila bod. U timu doma}ih istakle su se Milenkovi} i ^u~ak, a u timu gostiju Radosavqev i Jovanovi}. B. St.

Halas Jo`ef - Dinamo 47:11 (21:8) ADA: Sala O[, gledalaca 200, sudija: Pani} (@abaq)i Zori} (Apatin), Sedmerci: Halas Jo`ef 2 (2), Dinamo 3 (1), iskqu~ewa: Halas Jo`ef 4, Dinamo 4 minuta. HALAS JO@EF: Kri`an, Vuleti} 4, Karanovi} 2, Aha 3, Fajka 2, Paji} 2, Seke 7, Mikula{ 4, Ereg 4, Rako{ 1, Latak, Irmeji 3, Mago 8, Gelen~er 7. DINAMO: Trivkovi}, Pani} 1, Vuja{kovi} 5, Kova~ 4, @ivkovi} 1, Grbu{a, [trban, Galicki, Popovi}, Jovani}. Rukometa{ice Halas Jo`efa u me~u sa Pan~evkama odradile lak{i trening, jer razlika u kvalitetu je ogromna.Ina~e, A|anke su se ve} plasirale u vi{i rang. S. St.

Radni~ki - Lehel 36:26 (16:14) BAJMOK: Sportska hala, gledalaca 200, sudije: ]irkovi} i Vi{ekruna (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Radni~ki 3 (2), Lehel 8 (5), iskqu~ewa: Radni~ki 8, Lehel 12 minuta. RADNI^KI: Aleksi} 7, Tekewe{, Hajnal 2, Tumbas 5, He|i, Frank 5, Stepanovi}, Saka~ 8, Tot, Vukovi} 7, Komenda 2. LEHEL: Va{ek, Papdi 3, M. I{panovi} 6, Savkovi}, Gabona, Tokovi}, Me. I{panovi} 2, ^onti 4, Kne`evi} 5, Savkovi} 2, Po~ek 1, Babu{kov, Horvat, Jovica 3. U lepoj rukometnoj predstavi Radni~ki je nadigrao ekipu Lehela iz Mu`qe i zaslu`eno pobedio. S. St.

PRVA MU[KA VOJVO\ANSKA LIGA

Lisica spasao bod Mladost TSK – Kikinda 18:18 (4:9) TEMERIN: Dvorana JKP Temerin, gledalaca 100, sudije: Xaji} i [e{um (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Mladost TSK 6 (6), Kikinda 2 (2), iskqu~ewa: Mladost TSK 20, Kikinda 20 minuta. MLADOST TSK: An|eli} (4 odbrane), Kosanovi}, Kne`evi} 4, Kla{ni} 1, Olah, Miqanovi}, \uri} 1, Tica 2, Boki} (4 odbrane), Lisica 5 (1), [olaja, Lau{ev, Marjanovi} 5 (5), Manojlovi}. KIKINDA: Jakovqevi}, Rackov 2, N. Broj~in 1, Markov, Marku{, Toki}, Babi} 6, Mi{kov (12 odbrana), Kuti 1, Komarek 6 (2), Ma}a{, M. Broj~in, Beleuc 2, Civri}. Iskupqewe doma}ina za slab realizatorski u~inak u prvom poluvremenu usledilo je u nastavku, kada je Kikinda prokockala prednost od {est golova razlike. Nekoliko ~udnih odluka sudija dodatno je usijalo atmosferu u fini{u, ali pravda je zadovoqena tri sekunde pre kraja. Posle faula nad Kne`evi}em, dosu|en je sedmerac za doma}e, a odgovornost je preuzeo Milan Lisica i spasao bod. M. Men.

PRVA LIGA ZA DAME

Lazi}eva uko~ila @equ Proleter Superprotein – @elezni~ar Gasteh 27:22 (14:9) ZREWANIN: Hala Medison, gledalaca 100, sudije: Molnar i Glava{ki (Novi Be~ej). Sedmerci: Proleter 3 (0), @elezni~ar 3 (0), iskqu~ewa: Proleter 14, @elezni~ar 8 minuta. PROLETER SUPERPROTEIN: Lazi} (7 odbrana, 2 sedmerca), Trajkovi} 2, Stankovi} 1, Gagi}, Vlau~in, Solomun 2, ^eti} 5, Blanu{a 4, Mitrovi} 5, Jovanovi} 2, Kalaba (5 odbrana, 1 sedmerac), Radovanovi}, Kuli} 1, Klindo 5. @ELEZNI^AR GASTEH: Matija{evi} (5 odbrana, 1 sedme-

rac), Ivkovi} 2, Pekovi}, Jak{i}, Predojevi} 1, Kosanovi}, Rankovi} 5, Rupi} 5, Miti} 1, Andrija{evi} 2, Cveti}, Koci} (4 odbrane), Mili} 3, An|elkovi} 5. Proteinke su bile izuzetno nadahnute u me~u sa In|ijkama i silno motivisane da savladaju rivala koji je jesenas bio uspe{niji. Sjajni golmanski tandem @aklina Lazi} – Awa Kalaba, uz golgeterski raspolo`ene Klindo, ^eti} i Mitrovi} , doneo je prevagu u ovom susretu koji je obilovao lepim potezima. N. Jowev

[kola rukometa u Novom Sadu U Novom Sadu po~iwe sa radom jo{ jedna {kola rukometa, u okviru Kampa Rastimo, za decu uzrasta od 10 do 16 godina. Treninzi se odvijaju u Osnovnoj {koli Jo`ef Atila na Telepu i to sredom od 19.30 do 21, subotom od 16.30 do 18 i nedeqom od 17.30 do 19 ~asova. Zainteresovani de~aci i devoj~ice dodatne informacije mogu da dobiju na telefone 064/292-82-15 i 063/554-232. J. G.

Radni~ki - Titel Yon Dir 28:22 (12:12) NOVI SAD: SPC Slana bara, gledalaca 100, sudije: Vu~i} i Obradovi} (Zrewanin). Sedmerci: Radni~ki 8 (5), Titel 4 (3), iskqu~ewa: Radni~ki 26, Titel 22 minuta, crveni kartoni: Vu~i} i Stra`ivuk u 20. minutu (Radni~ki), Vojnovi} u 20. minutu (Titel). RADNI^KI: Jovanovi}, Ili} 1, Mi}ovi} 2, Vu~i} 1, Jovi} 2, Grahovac 4 (2), Begeni{i} 4, Stra`ivuk, Be}arevi}, Ilin 6 (1), Bo{kovi} 5 (2), @epina 1, Vi{ni} 2. TITEL XON DIR: Dobrijevi}, Kuzmanov, Balog 3, \uri} 7 (2), Ivkovi} 1 (1), To{i} 4, Todor~evi}, Mili~i} 1, Mi{kovi} 3, Jakovqevi}, Perleta, Vujadinovi} 3, Vojnovi}, Kewalo. Rukometa{i novosadskog Radni~kog nastavili su sa pobedama na svom parketu. Oni su u 27. kolu savladali ekipu Titel Xon Dira 28:22 (12:12). Tokom prvog dela utakmice gosti su bili u blagoj prednosti, me|utim nisu uspevali rezultatski da se odlepe. Posao im je, bar na papiru, bio olak{an nakon incidenta u 20. minutu. Nezadovo-

RADNI^KI: Mati}, Grbatini}, Hrubik, Maukovi} 3, Pernar 5, Trifkovi} 2, Jankovi} 3, Klisuri} 3, Goli} 1, [alov, Ili} 2, Mirilo 7, Jovi} 2, Gerber. HERCEGOVINA: M. [arenac, Miladinov, Damjanov, S. Dimitri} 5, A}imovi}, Milo{evi} 1, Sl. Dimitri} 6, Kokotovi}, Jegdi}, Vu~kovi} 3, Beli} 6, Vukoje 2, M. [arenac. U susretu dva stara rivala [i|ani su bili boqi i zaslu`eno osvojili bodove protiv solidne i borbene ekipe iz Se~wa. Igralo se otvoreno, bez ikakvog optere}ewa i sa dosta gre{aka. Odbranama odu{evio je golman Radni~kog Mi{a Mati}, a pored wega sve pohvale zaslu`uju kreator igre doma}ih Marko Pernar i efikasni Bojan Mirilo, a kod gostiju Dimitri} i Beli}. M. ]ur~i}

Spartak Vojput - Proleter Agro`iv 42:37 (23:18) SUBOTICA: Sportska hala Dudova {uma, gledalca 200, sudije: Medarevi} (Zrewanin) i Vojvodi} (Ri|ica). Sedmerci: Spartak

Damjanovi} ( Vrbas ), Kowovi} ( Feketi} ).Sedmerci: Apatin 2 (1), @eqezni~ar 3 (2), iskqu~ewa: Apatin 4 minuta, @eqezni~ar 12 minuta. APATIN: [teti}, Sola} 1, ]iri}, Oqa~a 1, Pejak, Milojevi} 3 (1), Durakovi} 2, Lalevi} 3, Krec 3, Vejin 2, Bogojevi}, Oreq, Medi} 5, Bai}. @ELEZNI^AR: Ra{eta, Jovanov1, Mari}, Pavlovi} 1, Pali} 6, Petrovi} 6 (2), Duki} 2, Markovi}, [ijakni}, Bali} 2 Stanivuk, Jankovi} 2, Jan~i} 4 Kri`anovski. Od prvog momenta gosti iz In|ije su pokazali da su boqa i kvalitetnija ekipa, a jedina nepoznanica je bila s koliko }e golova pobediti. M. J.

Metalac AV - Jabuka 31:31 (14:17) FUTOG: Dom sportova, gledalaca: 100, sudije: Bura i Perendija (Nova Pazova), sedmerci: Metalac AV 4 (2), Jabuka 4 (4), iskqu~ewa: Metalac AV 14, Jabuka 26 minuta. METALAC ASKO VIDAK: Graji}, Marjanovi} 7, Ili} 2, Ra-

27. KOLO DRUGE SAVEZNE LIGE – SEVER (M)

Prekinuli crnu seriju BE^EJ: Sportska dvorana OSC Mladost, gledalaca 50. Sudije: Nikola Bakmaz i Branko Radakovi} (Novi Sad). Iskqu~ewa: Jedinstvo: 8, Sombor 6 minuta, sedmerci: Jedinstvo 4(3), Sombor 3(3). JEDINSTVO: Boarov (12 odbrana), Bakra~ (6 odbrana), Vi{kovi} 7, Puha~a 6(1), @ivkov-Aksin 1, Jov~i} 6(2), Vukas 1, Tripolski, Kurdulija 3, Mitrovi} 10. SOMBOR: Bubalo, Trbojevi} (8 odbrana), [trangari}, M. Arbutina, Nikoli} 2, Kandi} 3,

Radni~ki ([) - Hercegovina 28:23 (15:12)

[ID: Sportska hala, gledalaca 100, sudije: Kne`i} (Vrbas) i Radovanov (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Radni~ki 4 (2), Hercegovina 3 (2), iskqu~ewa: Radni~ki 10, Hercegovina 16 minuta.

Besla} 3, I. Arbutina, Urukalo 5, @ivkovi} 1, Radakovi} 6(3), Zori} 6. Trablo je da pro|e 62 dana da Petrovoselci prekinu crnu seriju od osam uzastpnih poraza. Slavili su na po~etku nastavka takmi~ewa protiv @abaq~ana i, evo, protiv Somboraca. U drugoj ovogodi{woj pobedi puni udeo imali su mladi golman Norbert Boarov, koji je izvanredno obavio posao u prvih 45 minuta, a efikasno{}u istakli su se Mitrovi} i Vi{kovi}. V. Jankov

Vojput 1(1), Proleter 2 (2), iskquewa: Spartak 6, Proleter 6 minuta. SPARTAK VOJPUT: Vukoslavovi}, Petin, Vru~ini} 8, Popovi}, Galfi, Rojevi} 14, ^ovi} 8, Ninkovi}, Radoni} 1, Vitas 1, Lakovi} 3, Abazovi} 7, Distol, Marinkovi}. PROLETER AGRO@IV: \uri} 2, \eki} 6, Erva~anin 2, Radosavqevi} 12, Pavlovi} 8, Joki} 7, Jovanovi}. Rukometa{i Spartaka Vojput su lako savladali jo{ jednog rivala, a trener Svetozar Jovovi} je rekao: - Prvo mesto je ve} osvojeno, a na{a obaveza je da do kraja takmi~ewa odigramo maksimalno protiv svih rivala. S. St.

Apatin - @elezni~ar (I) 20: 24 (7:12) APATIN: Sala O[ „ @arko Zrewanin“, gledalaca 200, sudije:

di}, Vojvodi} 3, Jovanovi} 2, Tojagi} 1, Manojlovi}, @ivkovi}, Joji} 12 (2), A}imovi} 1, Poli}, Zori} 3, Kor~ok. JABUKA: Stojkovski, Kalini} 2, Radeski 4, Stolevski 1, Grujovski, Pavi} 7, N. Trajkovi} 7, Kosti} 2, S. Trajkovi}, Savi} 2, V. Groza, Ko~ovi}, ]osi}, M. Groza 6 (4). Podela bodova izme|u rukometa{a Metalca i Jabuke je mo`da i najrealniji ishod ovoga susreta na osnovu svega onoga {to su ove dve ekipe prikazale. Iako je doma}in u me~ u{ao po sistemu „lako }emo“ po~etak me~a protekao je u wegovom znaku (5:3), ali ubrzo gosti prave seriju 4:0 i do kraja poluvremena dr`ali su konce igre u svojim rukama. U nastavku Futo`ani su uspeli da za {est minuta izjedna~e rezultat (18:18), da bi do kraja susreta bila vo|ena ravnopravna i izjedna~ena borba. J. Gali}

Nadmetali se Gligi} i Bundalo Gradnulica – Hajduk (^) 31:31 (14:15) ZREWANIN: Hala sportova Medison, gledalaca 150, sudije: Bogdanovi} (Novi Sad) i Savi} (Ka}). Sedmerci: Gradnulica 4(4), Hajduk 4(4), iskqu~ewa: Gradnulica14, Hajduk 6 minuta.

GRADNULICA: Ili} (5 odbrana), Dimitrijevi}, Do{en 1, Nikoli} 1, Gligi} 14(4), Bjelica 3, Matanovi}, Ivkovi}, Luka~, Reqin 5, Cveki} 2, Doko 5, Kevre{an, Vukmirovi} (5 odbrana). HAJDUK: Tertei (5 odbrana), Vujkov, Risti} 10(4), Vidakovi}, Kara} 1, Obrenovi}, Bundalo 11, Labus, Nikoli}, \uri~i} 5, Mili}ev, Spasojev 3. Kvalitetna i tvrda rukometna utakmica zadovoqila je publiku u Medisonu koja je na delu videla i simultanke dva iskusna igra~a,

Gligi}a iz doma}e i Bundala iz gostuju}eg tima. ^itav tok me~a, pogotovo prvih tridest minuta, protekao je u egal igri, najve}a prednost ^uru`ana iznosila je dva gola -13:11 u 26.minutu. Doma}in prvi put je poveo u 45.minutu posle gola nezaustavqivog Branka Gligi}a, koji je imao podr{ku zapa`enog pivota Reqina i poslovi~no dobrog Dokoa, a rezul-

tat je glasio 22:21. U fini{u me~a ~eta trenera Ivawice je ispustila prednost od dva gola 27:25, a tome su kumovale i blago re~eno ~udne sudijske odluke. Gosti su uspeli u fini{u da do|u do nere{enih 31:31, a Zrewaninci mogu vi{e da `ale za pobedom, mada je po prikazanom najrealniji nere{eni ishod ovog dobrog me~a. N. Jowev

Prva vojvo|anska liga (m)

Prva vojvo|anska liga (`)

Mladost - Kikinda 18:18 Jedins. (NB) - Jedins. (K) 20:30 Slavija - Kqaji}evo 31:31 Sivac - Radni~ki 39:38 Putnci - Dolovo 28:20 RKS - Grafi~ar 3 4:22 Dalmati, - Potisje nije odigrano Obili} Slobodan

Radni~ki - Kikinda 2 23:30 Obili} - Naftagas 23:19 Jadran - Jedinstvo (E) 24:15 Rusin - Topola 27:17 Mileti} - Jedinstvo (M) nije odigrano Dolovo - Crvenka nije odigrano

1. Jedin. (K) 2. Potisje 3. Jedin. (NB) 4. RKS 5. Radni~ki 6. Grafi~ar 7. Putinci 8. Dalmatinac 9. Kqaji}evo 10. Sivac 11. Kikinda 12. Dolovo 13. Slavija 14. Obili} 15. Mladost

19 19 19 20 19 20 20 18 19 20 18 20 20 19 20

16 15 13 11 11 9 10 10 8 9 5 5 4 5 3

1 1 1 2 2 3 0 0 4 0 2 2 3 0 1

2 3 5 7 6 8 10 8 7 11 11 13 13 14 16

623:459 33 579:429 31 532:497 27 637:556 24 530:521 24 456:445 21 579:549 20 514:505 20 556:550 20 596:596 18 421:490 12 541:611 12 496:585 11 440:587 10 492:612 7

1. Kikinda 2 2. Jedins. (M) 3. Jedin. (E) 4. Crvenka 5. Dolovo 6. Jadran 7. Mileti} 8. Naftagas 9. Obili} 10. Radni~ki 11. Rusin 12. Topola

16 15 16 15 15 16 15 16 16 16 16 16

14 13 11 10 8 7 6 6 5 5 5 2

Superliga (m) Priboj - Dinamo 23:22 Proleter - Smederevo 26:26 Radni~ki - Jugovi} 35:26 Naisus - Partizan 31:32 Kolubara - PKB 30:26 Metaloplastika - Crvenka 29:20 C. zvezda - Planinka 39:29 Vojvodina slobodna 1. Kolubara 2. C. zvezda 3. Partizan 4. Metalopl. 5. Radni~ki 6. Vojvodina 7. Naisus 8. Jugovi} 9. PKB 10. Priboj 11. Proleter 12. Dinamo 13. Planinka 14. Smeder. 15. Crvenka

22 20 21 19 23 15 23 14 24 14 22 12 24 11 23 8 23 8 24 7 24 5 23 5 24 6 23 5 23 4

0 0 1 2 2 4 3 5 2 3 5 4 2 3 4

2 2 7 7 8 6 10 10 13 14 14 14 16 15 15

738:547 40 651:563 38 673:594 31 617:560 30 687:643 30 615:598 28 667:652 25 562:589 21 621:664 18 639:660 17 615:718 15 635:689 14 644:709 14 640:704 13 588:702 12

Superliga (`) ^a~ak - V. Bawa Zaje~ar - Naisa Jagodina - Radni~ki Dinamo - C. zvezda Medicinar - Kikinda Kwaz Milo{ 1. Zaje~ar 2. Kikinda 3. K. Milo{ 4. V. Bawa 5. Naisa 6. Jagodina 7. ^a~ak 8. C. zvezda 9. Radni~ki 10. Medicinar 11. Dinamo

18 18 19 13 17 13 19 12 17 11 18 8 16 8 18 6 18 3 18 1 18 0

0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 0

29:28 40:26 34:31 28:32 23:30 slobodan 0 4 4 6 6 9 7 11 13 15 18

663:404 36 645:533 28 503:467 26 586:529 25 521:475 22 541:511 17 425:429 17 516:553 13 433:509 8 464:635 4 434:686 0

Prva liga (m)

Jedinstvo - Sombor 34:26 (14:12)

qan odlukom sudijskom odlukom Boris Stra`ivuk je u nastavku akcije na sve na~ine, i nogama i rukama, poku{ao da spre~i jednog od Titeqana u kontri, {to je dovelo do nereda na parketu i gotovo 15-minutnog prekida. Pored Stra`ivuka, iskqu~eni su i kru`ni napada~i obe ekipe Vu~i} i Vojnovi}. Usledila je rezultatska klackalica sve do 42. minuta, kada Radni~ki, pri rezultatu 16:16, koristi period bezidejne igre protivnika u napadu i serijom od 4:0 pravi kqu~nu razliku. D. S.

23

utorak27.april2010.

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

2 2 5 5 7 8 8 10 11 11 11 12

445:324 28 489:332 26 396:327 22 412:348 20 333:358 16 394:365 15 390:406 13 380:428 12 318:359 10 389:491 10 360:475 10 372:474 6

RUKOMETNI SAVEZ JU@NOBA^KOG OKRUGA I RUKOMETNI KAMP RASTIMO

Rudar - Dubo~ica Jagodina - Vrawe Vrbas - N. Pazova Zaje~ar - Po`arevac N. Pazar - Mladost Zlatar - C. zvezda BASK i Napredak 1. Po`arevac 2. Vrawe 3. Rudar 4. Vrbas 5. Jagodina 6. BASK 7. Zaje~ar 8. Napredak 9. C. zvezda 10. Mladost 11. Dubo~ica 12. N. Pazar 13. Zlatar 14. N. Pazova

22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 22

18 16 13 14 12 9 8 7 7 8 7 7 5 4

1 1 4 0 2 2 2 3 3 1 4 1 3 3

35:32 23:27 35:32 28:29 10:0 10:0 slobodni 3 5 5 8 8 10 11 11 11 12 10 13 13 15

622:510 624:556 659:602 592:560 664:649 632:614 561:538 607:608 549:579 493:523 581:582 500:610 607:660 578:678

37 33 30 28 24 20 18 17 17 17 16 15 13 11

Prva liga (`) Ku~evo - B. Palanka 34:38 Proleter - @elezni~ar 27:22 @upa - M. sport 17:32 Cepelin - Metalac sino} Pirot - Radni~ki nije odigrano Napredak slobodan 1. M. sport 17 2. Cepelin 17 3. B. Palanka 17 4. @elezni~ar17 5. Proleter 17 6. Metalac 16 7. Radni~ki 16 8. Pirot 17 9. Ku~evo 17 10. Napredak 17 11. @upa 18

15 14 12 12 9 8 6 5 4 6 1

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 2 5 5 8 8 10 12 12 11 17

471:376 501:404 623:516 496:434 534:505 502:505 455:476 476:517 485:542 473:510 343:574

30 29 24 24 18 16 12 10 9 8 2

Druga liga (m) Apatin - @elezni~ar 20:24 Gradnulica - Hajduk 31:31 Jedinstvo - Sombor 34:26 Metalac - Jabuka 31:31 Radni~ki (NS) - Titel 28:22 Radni~ki ([) - Hercegovina 28:23 Vojput - Proleter 42:37 @SK - Milicionar 29.04. Ruma slobodna 1. Vojput 26 2. Radn. (NS) 26 3. @elezni~ar26 4. @SK 25 5. Titel 24 6. Ruma 25 7. Jabuka 25 8. Gradnulica 25 9. Metalac 25 10. Hajduk 26 11. Milicionar 23 12. Apatin 25 13. Jedinstvo 25 14. Hercegov. 25 15. Proleter 25 16. Radn. ([) 24 17. Sombor 26

24 20 19 14 14 13 12 12 11 11 10 9 8 7 5 4 4

1 2 1 3 2 2 3 2 3 3 0 0 2 2 5 1 0

1 4 6 8 8 10 10 11 11 12 13 16 15 16 15 19 22

826:625 859:744 717:608 784:726 713:647 802:764 623:740 730:718 688:678 705:723 625:607 641:664 604:686 621:701 724:772 580:813 677:861

49 42 39 31 30 28 27 26 25 25 20 18 17 16 15 9 8

Druga liga (`) Vrbas - Mladost Jedinstvo - Spartak Apatin - Jabuka H. Jo`ef - Pan~evo Radni~ki - Lehel Srem - Ravangrad Temerin - Vojvodina 1. H Jo`ef 2. Temerin 3. Vojvodina 4. Mladost 5. Vrbas 6. Srem 7. Lehel 8. Spartak 9. Radni~ki 10. Pan~evo 11. Jabuka 12. Apatin 13. Jedinstvo 14. Ravangrad

21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20

21 16 14 14 11 10 10 9 9 8 7 8 3 2

0 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1

24:26 24:24 30:24 47:11 36:26 33:24 21:20 0 2 5 6 8 11 11 11 12 12 14 12 17 17

540:397 556:484 609:480 557:490 574:568 591:608 536:565 551:554 588:585 463:508 470:537 453:553 459:576 403:536

42 35 30 29 24 20 20 19 18 14 14 14 6 4


SPORT

utorak27.april2010.

DNEVNIK

c m y

24

DR@AVNO PRVENSTVO SAMBISTA U BORU

Dominacija Vojvo|anki

Detaq sa okupqawa reprezentacije u Beogradu

Odbojka{i Srbije na okupu Mu{ka seniorska odbojka{ka reprezentacija Srbije po~ela je pripreme za 21. izdawe Svetske lige, u kojoj }e igrati u B grupi sa Italijom, Francuskom i Kinom. Selektor Igor Kolakovi} na pripreme je pozvao 23 igra~a: tehni~ari - Vlado Petkovi} (Vori kapital Seul, Koreja), Mihajlo Miti} (Crvena zvezda) i Nikola Jovovi} (NIS Vojvodina), korektori - Sa{a Starovi} (Ural Ufa, Rusija), Tomislav Doki} (Crvena zvezda), Aleksandar Atanasijevi} (Partizan) i Milija Mrdak (NIS Vojvodina), libera - Marko Samarxi} (Aris Gr~ka), Nikola Rosi} (Fridrihshafen Nema~ka) i Ivan Ili} (Partizan),

blokeri - Dragan Stankovi} (Lube Italija), Marko Podra{~anin (Lube Italija), Borislav Petrovi} (NIS Vojvodina), Vladimir ^edi} (Radni~ki Kragujevac), Milan Ra{i} (Crvena zvezda) i Nemawa ^ubrilo (NIS Vojvodina), prima~i - Bojan Jani} (Jaroslavi} Rusija), Milo{ Niki} (Latina, Italija), Nikola Kova~evi} (Aris Gr~ka), Milo{ Terzi} (Crvena zvezda), Milo{ Vemi} (NIS Vojvodina), Marko Ivovi} (NIS Vojvodina) i Uro{ Kova~evi} (Ribnica Kraqevo). Na pripreme su pozvani i igra~i koji nisu na spisku za Svetsku ligu (Mrdak, Ili}, Nemawa ^ubrilo), kao {to je to

bio slu~aj i prethodnih godina. Na prozivci nisu bili igra~i Crvene zvezde, koji }e se naknadno prikqu~iti pripremama, kao i Vladimir ^edi}, prvotimac Radni~kog Kredi banke iz Kragujevca. Igra~i koji igraju u inostranim klubovima (Starovi}, Nikola Kova~evi}, Podra{~anin, Stankovi}, Rosi}, Samarxi}) prikqu~i}e se pripremama po zavr{etku obaveza u klubovima. Predvi|ene su dve prijateqske utakmice s Makedonije, 7. maja u Beogradu i 8. maja u Smederevu, zatim gostovawe na Kubi (od 12. – 19. maja), kao i dve utakmice sa Slovenijom u Qubqani (25. i 26. maj).

ZAVR[ENO PRVENSTVO DR@AVE ZA MU[KARCE

Kragujev~ani odbranili titulu Crvena zvezda – Radni~ki 1:3 (19:25, 33:35, 25:22, 22:25) BEOGRAD: Hala SC [umice, gledalaca: 1.300, sudije: Gradinski (Beograd) i Kolarevi} (Novi Sad). Rezultat u seriji: 1:3. CRVENA ZVEZDA: Stefanovi} 1, Jakovqevi} 6, ]ulafi}, Paji} 2, Bojovi} 11, Koprivica, Milutinovi}, Miti}, Terzi} 12, Doki} 23, Ra{i} 11, Vuji} (l). RADNI^KI: Petkovi} 3, I. Jovanovi}, Radovi}, I. Ivovi} 5, ^upkovi} 37, Ili} 3, J. Ivovi}, ^edi} 16, Maksimovi} 8, Opa~i}, Panteli} (l), Stevanovi} 8. Odbojka{i Radni~kog odbranili su titulu prvaka Srbije! Kragujev~ani su savladali Crvenu zvezdu u ~etvrtom me~u finala plej-ofa i drugi put u svojoj istoriji postali {ampioni. Crveno-beli su im bili dostojan rival, ali nisu imali snage da izbore majstoricu. Kragujev~ani su bili boqi i zaslu`eno su {ampioni dr`ave. Goran ]ato, predsednik

Ma{a Smiqkovi} (obe PartiDr`avno prvenstvo u sambou Treba napomenuti da je sastav zan, Novi Sad), do 60: Nata{a za seniore, koje je odr`ano u Bonovosadske Vojvodine postigao Bo{kovi} (TSK, Temerin), do ru, bilo je na izuzetno visokom lep rezultat, jer su sva ~etiri 56: Vesna Rankovi} (Partizan), nivou i po organizaciji i po takmi~ara osvojila medaqe, a do 64: Sanela Vadi} (Ba~ka, prikazanim borbama.U~estvovare~ je o novoosnovanom klubu. Sombor), do 68: Ivana Jandri} lo je 97 takmi~ara iz devet kluTako su bra}a Begovi} postali (Partizan), do 72: Milena Tobova, a kada se saberu sve meda{ampioni, a Miti} i Budimir su dorovi}, do 80: Tamara Miliqe najuspe{niji su bili novoosvojili bronze. U `enskoj konkurenciji apsolutna je bila domi{i} (obe Partizan, Novi Sad). sadski Partizan u `enskoj i donacija Vojvo|anki, a pre svega Mu{karci – do 52: \or|e @ivma}in KBS iz Bora u mu{koj takmi~arki Partizana, koje su kovi} (KBS, Bor), do 57: Nikokonkurenciji. Vaqa ista}i da je Zrewaninski Proleter i ovoga puta potvrdio vrednost, posebno su zablistala dva mla|a takmi~ara, Nikola Zeremski i Goran Pilipovi} koji su juniorskim medaqama dodali titule prvaka sa seniorskog prvenstva. Naravno, treba re}i i da je mla|ani Boranin \or|e @ivkovi} juniorskoj tituli iz Zrewanina dodao i seniorsku , kao i da je Lazar Stojanovi}, omladinski reprezentativac, preuzeo primat od iskusnijeg sugra|anina Spalevi}a. Takmi~ewe u Boru obele`ila je seniorska kategorija do 68 kilograma u kojoj je Trenutak koji je odlu~io duel Begovi} (gore) – Di{kovi} bilo ~ak 12 boraca. osvojile {est od osam titula, a la Zeremeski (Proleter, ZreZaslu`eno je slavio Miroslav preostale dve pripale su Temewanin), do 62: Nikola Lemi} Begovi} iz novosadske Vojvodirinki Nata{i Bo{kovi} i Som(Ba~ka, Sombor), 68: Miroslav ne, koji je u finalu savladao borki Saneli Vadi}. Begovi} (Vojvodina, Novi Ivana Di{kovi}a. Prvak BalkaPosle {ampionata u Boru seSad), do 74: Lazar Stojanovi} na za pro{lu godinu Zenuni plalektor Vlatko Belovukovi} od(KBS), do do 82: Dragan Begosirao na tre}e mesto. redi}e takmi~are koji }e u~evi} (Vojvodina), do 90: Peter Bilo je mnogo interesantnih i stvovati na Evropskom prvenSavanovi} (Proleter), do 100: neizvesnih borbi, atraktivnih stvi u Minsku (Belorusija) od Tomo Mihajlovi} (KBS) i prebacawa i poluga, {to je davalo 13. do17. maja. ko 100 kilograma: Gavrilo Piposebnu dra` takmi~ewu, a u`iPrvaci dr`ave: `ene – do 48 lipovi} (Proleter). valo je i oko 200 gledalaca u kg: Mirela Salijevi}, do 52: S. Jakovqevi} {kolskoj sali u Boru.

ODBOJKA Prva liga (m) (5 - 10. mesto) GIK Banat - Novi Sad DDOR Bavani{te - VGSK Putevi - Jagodina 5. Novi Sad 6. Putevi 7. Jagodina 8. GIK Banat 9. Bavani{te 10. VGSK

27 27 27 27 27 26

15 15 15 13 10 3

12 12 12 14 17 23

3:0 0:3 3:0 59:47 61:52 53:51 51:51 43:63 24:76

47 45 43 42 32 8

Prva mini liga (`) (5 - 10. mesto) Vojvodina - Jedinstvo Radni~ki (K) - Lazarevac Putevi - [umadija

[ampionska ekipa kragujeva~kog Radni~kog

Predsedni{tva UOKPL, predao je pehare kapitenu Radni~kog Milanu Ili}u i kapitenu Zvezde Tomislav Doki}. Qubica Vuji~i}, predstvanik Kompanije Viner {tedi{e osigurawe, generalnog sponzora Superlige, uru~ila je

TRIJUMF PODGORI^ANA NA TOJAGINOM MEMORIJALU: Odbojka{i Podgorice trijumfovali su na memorijalnom turniru „Du{an Tojagi} Tojaga“ (Sme~ kup 2010 – turnir odbojka{kih nada), po{to su u finalu savladali NIS Vojvodinu 3:2 (22:25, 16:25, 25:18, 25:19, 15:13). U duelu za najsjajnije odli~je vi|ena je atraktivna i kvalitetna odbojka, a posle duge i iscrpquju}e borbe odlu~ila je jedna lopta. Ni-

Ili}u ~ek na milion dinara, namewen {ampionu Srbije.Ana Avramovi} (~lan UOKPL) predala je zlatne medaqe odbojka{ima Radni~kog, a Miroslav Stojanovi} (~lan UOKPL) uru~io je srebrne medaqe odbojka{ima Zvezde.

janse su u kqu~nim momentima bile na strani crnogorske ekipe, koja je zaslu`eno osvojila pobedni~ki pehar(na slici svi u~esnici turnira). U prva dva seta doma}in je imao sve u svojim rukama, relativno lako stigao je do vo|stva od 2:0, ali se nakon toga pokazalo koliko je odbojka nepredvidiv sport. Podgorica je napravila veliki preokret i izjedna~ila na 2:2 u setovima, da bi se u taj - breku vodila velika i

5. Jedinstvo 6. Lazarevac 7. Radni~ki 8. Vojvodina 9. Putevi 10. [umadija

27 27 27 27 27 27

19 18 12 11 4 3

2:3 2:3 1:3

8 9 15 16 23 24

65:36 62:44 49:53 49:55 22:72 21:76

56 51 39 36 14 10

Druga liga - sever (m) Petrovaradin - Srem Mladost E. - Dinamo In|ija - RFU FOK - Spartak NIS Vojvod. 2 - Apatin

2:3 3:0 3:0 0:3 (sutra 17.45)

1. Spartak 18 2. Petrovar. 18 3. In|ija 17 4. Mladost E. 18 5. RFU 18 6. Srem 17 7. Apatin 17 8. Vojvodina 15 9. FOK 18 10. Dinamo 18

17 12 12 10 8 8 7 6 5 2

1 6 5 8 10 9 10 9 13 16

53:11 41:21 39:22 35:32 29:35 32:34 26:38 23:28 22:44 14:49

50 37 36 29 24 23 20 19 14 6

Druga liga - sever (`) Kikinda - Varadin BMG gradwa 0:3 Futog - Partizan 3:0 Zrewanin 023 - Mladost 3:0 Spartak 2 - Srem (sutra 21) Ruma - VST (sutra 19) 1. Varad. BMG18 2. Futog 18 3. Kikinda 18 4. Spartak 17 5. Zrewanin 18 6. Mladost 18 7. Srem 17 8. VST 17 9. Ruma 17 10. Partizan 18

17 11 11 11 9 8 8 7 6 0

1 7 7 6 9 10 9 10 11 18

52:13 39:26 39:29 40:30 38:34 33:36 31:33 28:37 25:37 4:54

48 35 32 30 29 26 23 20 20 0

Prva vojvo|anska liga - sever (`) CVS - Novi Sad 2 Futog vest - Ki0230

neizvesna borba.Sre}niji i spretniji bili su Podgori~ani dobiv{i set sa 15:13. Rezultati:Polufinala: NIS Vojvodina Viktorija Volej 2:0 (25:21, 25:17), Podgorica Am{teten 2:0 (25:18, 25:21), me~ za 5. mesto: Hotvolejs – Qubqana 2:1 (19:25, 25:23, 18:16), me~ za 3. mesto: Viktorija Volej – Am{teten 2:1 (21:25, 25:21, 15:13), finale: NIS Vojvodina – Podgorica 2:3 (25:22, 25:16, 18:25,

1:3 2:3

Ba~ki zmaj - Blok aut Merkur - Volejstars 1. Novi Sad 2. Ki0230 3. CVS 4. Vojvodina 5. Merkur 6. Ba~ki zmaj 7. Futog vest 8. Volejstars 9. Blok aut 10. Vrbas

2:3 3:1

18 16 2 18 15 3 18 14 4 17 9 8 18 8 10 18 7 11 18 7 11 18 6 12 18 6 12 17 1 16

51:15 48:19 48:15 41:33 29:38 31:42 30:42 24:41 20:48 10:48

47 43 43 30 22 22 21 18 17 4

Prva vojvo|anska liga - jug (`) Prvi tempo - @iti{te Maks - Vr{ac NS volej tim - NS tim Kraji{nik - Dinamo 2 Sloga - Klek 2 1. Klek 2. NS VT 3. P. tempo 4. Dinamo 5. @iti{te 6. Maks 7. Sloga 8. Kraji{nik 9. Vr{ac 10. NS tim

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

18 14 12 12 9 7 5 5 5 3

0:3 3:1 3:0 2:3 0:3 0 4 6 6 9 11 13 13 13 15

54:2 46:20 40:27 41:28 32:31 31:38 25:42 20:45 20:44 16:48

54 40 36 35 26 22 19 14 13 11

19:25, 13:15).Pojedina~ne nagrade: Najboqi libero – Rade Popovi} (Podgorica), najboqi prima~ – Milan Kati} (NIS Vojvodina), najboqi bloker – Boris Martinovi} (NIS Vojvodina), najboqi sme~er – Bo`idar ]uk (Podgorica), najboqi server – Nikola @ivanovi} (NIS Vojvodina), najboqi tehni~ar – Nikola Jovovi} (NIS Vojvodina), najboqi igra~ turnira – Bojan \uki} (Podgorica).


SVET

c m y

DNEVNIK

utorak27.april2010.

25

U VELIKOJ BRITANIJI SMATRAJU DA JE ZABRANA AVIO-SAOBRA]AJA ZBOG VULKANSKOG PEPELA BILA NEPOTREBNA

NEMA^KA

Roza farbom na zgradu Avioni su mogli leteti uprkos oblaku ekstremne desnice BERLIN: Nepoznate osobe su u Berlinu pretpro{le no}i bacile kesu s roza farbom na zgradu ekstremno desne Nacionaldemokratske partije Nema~ke (NPD), stranke koja u svojim redovima okupqa i neonacisti~ke elemente i ~iji poslanici sede u nekoliko pokrajiniskih skup{tina na istoku Nema~ke. Po{to se pretpostavqa da je pozdina ovog slu~aja politi~ki motivisana, istra`ni organi su, kako ju~e javqaju nema~ki mediji, zapo~eli istragu protiv nepoznatih po~inilaca. Mediji navode da su za 1. maj planirane demonstracije NPD u Berlinu, ali i

POQSKA

kontrademonstracije protivnika ove stranke, na ~ijem ~elu, ve} drugu deceniju, stoji Udo Fojgt, biv{i oficir Bundesvera i student astronautike, diplomirani politikolog i sin jedinac iz porodice koja za vreme Drugog svetskog rata nije krila simpatije prema Hitleru. U Nema~koj se ponovo „lome kopqa’’ oko pitawa zabrane NPD, a nedavno je bavarski ministar unutra{wih poslova Joahim Herman (Hri{}ansko-socijalna unija) ocenio da ne veruje da bi tokom ove godine moglo do}i do pokretawa postupka zabrane. Herman je rekao da ni u Bundestagu ni u Bun-

desratu nema ve}ine za pokretawe ponovog postupka zabrane NPD, koji je, kako podse}a {tampa, pre nekoliko godina ve} jednom propao pred Saveznim ustavnim sudom. Pre sedam godina je, kako podse}aju mediji, pred Saveznim ustavnim sudom propao postupak zabrane NPD iz formalnih razloga. O zabrani NPD postoji u Nema~koj razli~ita mi{qewa, od politi~kih do juristi~kih. Izme|u ostalih, postoje mi{qewa da zabrana ne bi re{ila problem NPD, jer bi tada simpatizeri i ~lanovi stranke „bili aktivni na drugim stranama’’.

LONDON: Satelitski snimci pokazuju da je zabrana letewa u Velikoj Britaniji bila „la`na uzbuna“ i da se oblak vulkanskog pepela nije nalazio iznad cele zemqe. Satelitski snimci su pokazali da i tamo gde je oblak vulkanskom pepela postojao, bio je toliko prore|en da nije predstavqao nikakvu opasnost, pi{e britanski dnevni list „Dejli mejl“. Maksimalna gustina pepela je, prema ovim dokazima, iznosila tek pet odsto gustine koju su nau~nici, vlada i proizvo|a~i aviona i motora odredili kao kriti~nu. Britanska Nacionalna slu`ba za kon-

POVODOM ISTORIJSKOG RUKOVAWA VOJNIKA NA ELBI PRE 65 GODINA

Resetovawe odnosa Moskve i Va{ingtona

Jaroslav Ka~iwski kandidat VAR[AVA: Biv{i premijer Jaroslav Ka~iwski odlu~io je da bude kandidat na izborima za predsednika Poqske, 20. juna, po{to je u avionskoj nesre}i kraj Smolenska 10. aprila poginuo wegov brat blizanac, dotada{wi predsednik Leh Ka~iwski. „Tragi~no prekinut `ivot predsednika, smrt patriotske elite Poqske za nas zna~i jedno: moramo da dovr{imo wihovu misiju“, obavestio je Ka~iwski na sajtu svoje stranke Pravo i Pravda da }e on biti kandidat umesto poginulog brata. Jaroslav Ka~iwski naglasio je u saop{tewu da zbog Poqske koja je velika zajedni~ka obaveza, mora da savlada svoju li~nu patwu i preuzme tu obavezu uprkos li~noj tragediji koja ga je zadesila po{to su mu u nesre}i pogonuli brat, snaha i brojni li~ni prijateqi i partijski saradnici. Od 16. kandidata u izbornoj trci za predsednika najvi{e {anse ima kandidat vladaju}e liberalne Gra|anske platforme - predsednik doweg doma Komorovski koji je ina~e po Ustavu posle pogibije Leha Ka~iwskog preuzeo obaveze {efa dr`ave. U medije su procurila nadawa poslanika Prava i Pravde da }e im biti dovoqno da postave crno-bele bilborde i plakate sa crnom trakom koji asociraju na dane `alosti, da pobeda bude wihova. Ankete poqskih agencija za istra`ivawe javnog mwewa pokazuju sa mawim ili ve}im razlikama da bi kandidat liberala Komorovski pobedio svakog kandidata, najkasnije u drugom krugu sa podr{kom izme|u 49 i 55 odsto glasova. (Beta)

MOSKVA, VA[INGTON: Rusiji i Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama je potreban duh uzajamnog poverewa kakav su dve dr`ave imale tokom Drugog svetskog rata, da bi izgradile pravo partnerstvo, saop{tili su ruski i ameri~ki predsednik, Dmitrij Medvedev i Barak Obama. Dvojica lidera oglasila su se zajedni~kim saop{tewem povodom 65. godi{wice susreta sovjetskih vojnika i wihovih ameri~kih saveznika na reci Elbi u blizini nema~kog grada Torgau, nekoliko dana pre kona~nog poraza nacisti~ke Nema~ke, preneo je Rojters. „Atmosfera uzajamnog poverewa i zajedni~ke posve}enosti pobedi koja je pratila istorijsko rukovawe na Elbi posebno je potrebna danas kada Rusija i Sjediwene Dr`ave grade partnerstvo za dobrobit stabilnog i prosperitetnog sveta“, navodi se u saop{tewu koje je objavio Kremq. „Uvereni smo da, deluju}i „u duhu Elbe“ na jednakoj i konstruktivnoj osnovi, mo`emo uspe{no da re{imo svaki za-

trolu avio-saobra}aja je odluku o zabrani letova zasnovala na kompjuterskim modelima Nacionalne meteorolo{ke slu`be, prema kojima se oblak pepela kretao ju`no od islandskog vulkana Ejafjalajokul, zbog ~ije je erupcije od 14. aprila avio-saobra}aj u velikom delu Evrope bio poreme}en nedequ dana. Ove modele je trebalo da testira glavni avion meteorolo{ke slu`be za prikupqawe podataka, ali je on uspeo da poleti tek u utorak, kada je zabrana ukinuta, jer je do tada bio u hangaru radi farbawa, pi{e list. „Dejli mejl“ isti~e i to da je direktor britan-

ske avio-kompanije „Briti{ ervejz“ uporno tvrdio da je potpuna zabrana letewa preterana mera. Dnevnik navodi da }e ove satelitske podatke sada iskoristiti avio kompanije kako bi od vlada nadoknadile milionske gubitke, nagla{avaju}i, tako|e, da se, zbog protekle krize u avio saobra}aju, u inostranstvu jo{ uvek nalazi oko 35.000 Britanaca. Glavni me|unarodni aerodrom na Islandu ponovo je otvoren posle tri dana blokade zbog oblaka vulkanske pra{ine koji je spre~avao letove. (Tanjug)

IZBORI

Fides osvojio ve}inu BUDIMPE[TA: Ma|arska partija desnog centra Savez demokratske omladine (Fides) sigurno osvaja dvotre}insku ve}inu u parlamentu, na osnovu 88 odsto prebrojanih glasova u drugom krugu parlamentarnih izbora, saop{tila je Nacionalna izborna komisija. Prema delimi~nim rezultatima, Fides }e imati 262 mesta u ma|arskom parlamentu, {to je za ~etiri vi{e nego {to je potrebno za dvotre}insku ve}inu, dok }e Ma|arska socijalisti~ka partija imati 59 mesta. Pokret za boqu Ma|arsku (Jobik) ima}e 47 mesta u parlamentu koji broji 386 poslanika, preneo je Rojters.

Fi{er predsednik Austrije BE^: Predsednik Republike Austrije Hajnc Fi{er pobedio je u prvom krugu izbora za {efa dr`ave, s gotovo ~etiri petine osvojenih glasova bira~a. Socijaldemokrata, kome je ovo drugi mandat, deklasirao je Barbaru Rozenkranc iz desni~arske Slobodarske partije Austrije koja je dobila ne{to mawe od 16 posto glasova. Na izborima je, uprkos spu{tawu starosne granice na 16 godina, u~estvovalo

Dmitrij Medvedev i Barak Obama

datak sa kojim se na{e dr`ave suo~avaju i efikasno iza|emo na kraj sa izazovima novog milenijuma“, dodaje se u saop{tewu. Obama je kao prioritet svoje politike stavio „resetovawe“ odnosa sa Moskvom koji su 2008. dostigli najni`u ta~ku u periodu posle Hladnog rata, tokom sukoba Rusije i Gruzije.

Rusija i SAD su po~etkom aprila potpisali novi Sporazum o smawewu strate{kog naoru`awa (START) koji se smatra kqu~nim elementom Obamine politike smawewa globalne nuklearne pretwe. Medvedev je izjavio da su Obama i on „promenili atmosferu“ u rusko-ameri~kim odnosima, podsetila je britanska agencija.

TAJLAND

Kraq tra`i pomo} sudija BANGKOK: Prvi put od po~etka politi~ke krize u Tajlandu, ju~e se oglasio kraq Rama IX, pozivaju}i novoimenovane sudije da pomognu u obnovi mira u zemqi, dok je biv{i premijer Taksin [inavatra izjavio da se wegove pristalice koje protestuju u Bangkoku samo bore za demokratiju.“Pustite ih da se bore za demokratiju i pravdu“, rekao je Taksin, koji se nalazi u Crnoj Gori, dodaju}i da je u kontaktu sa demonstrantima, prenela je agencija AP.

Tajlandski kraq, koji se vi{e od sedam meseci nalazi u bolnici, poru~io je sudijama da bi trebalo da izvr{avaju svoje obaveze i tako postave primer, kako bi pokazali da su zvani~nici posve}eni odr`avawu mira. Demonstranti u glavnom gradu Tajlanda poja~ali su ju~e obezbe|ewe u trgova~kom centru Bankoka i pozvali pristalice u severnim provincijama da blokiraju konvoje policije i vojnika da bi ih spre~ili da u|u u prestonicu. (Tanjug)

mawe od polovine bira~a. U izbornom {tabu Hajnca Fi{era, ubedqiva pobeda za izbor na mesto predsednika Republike Austrije, proslavqena je kako i dolikuje. S gotovo 80 posto (78,9) osvojenih glasova, 71-godi{wi socijaldemokrata je na proslavu pozvao i svoje protivnike: Barbaru Rozenkranc iz Slobodarske patije Austrije, i Rudolfa Geringa iz Austrijske hri{}anske stranke.

Brisana 52 kandidata BAGDAD: Sudsko ve}e u Iraku poni{tilo je u~e{}e 52 kandidata na parlamentarnim izborima, odr`anim u martu u toj zemqi, zbog wihove povezanosti s partijom BAAS. Eliminisani kandidati mogu u narednih mesec dana da podnesu `albu sedmo~lanom sudskom ve}u, koje je izabrao ira~ki parlament. Zvani~nici nisu precizirali da li su kandidati na izborima osvojili mesta u parlamentu ili ne. Na parlamentarnim izborima odr`anim 7. marta lista Ijada Alavija osvojila je 91 poslani~ko mesto, blok odlaze}eg premijera Nurija Al Malikija 89, Ira~ki nacionalni savez 70 i 43 mesta Savez Kurda. Maliki je osporavao rezultate izbora i zahtevao ponovno brojawe u pet provincija, ali kona~an rezultat nije preokrenut.

Veliki po`ar u Manili MANILA: U velikom po`aru, koji je izbio u siroma{noj ~etvrti na periferiji glavnog grada Filipina, Manile, jedna osoba je izgubila `ivot, a pet je povre|eno. Vatrena stihija je uni{tila oko 600 ku}a, a vi{e od 10.000 qudi ostalo je bez krova nad glavom. U ga{ewu po`ara u~estvovalo je oko 200 vatroga{nih kola, a 3 vatrogasca su povre|ena, javio je AP. Posao vatrogasaca ote`avali su gra|ani koji su poku{avali da spasu svoju imovinu od po`ara koji se {irio neverovatnom brzinom zbog vetra i visoke letwe temperature. (Tanjug)

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI ED BOLS Britanski ministar za omladinu Ed Bols morao je da plati kaznu od 60 funti jer ga je saobra}ajna policija uhvatila da koristi mobilni telefon tokom vo`we. Ministar je rekao da ina~e koristi uvek spikerfon ili slu{alice, ali da tog puta to nije u~inio kako ne bi probudio svoju decu na zadwem sedi{tu automobila. On je, me|utim, naglasio da je zaslu`eno platio kaznu.

TIMOTI TORLOT Ambasador Britanije u Jemenu Timoti Torlot nije povre|en u samoubila~kom napadu u kom je bio meta. Policija Jemena precizirala je da se atentat dogodio u siroma{noj ~etvrti isto~nog dela jemenske prestonice i da je bomba{ samoubica aktivirao eksploziv, koji je verovatno nosio oko struka, kada je pored wega prolazila kolona slu`benih vozila.

AMITAB BA^AN Indijski glumac Amitab Ba~an objavio je da boluje od ciroze jetre.Ba~an (67) je naveo na svom blogu da mu je bolest uni{tila 25 odsto jetre. O{te}ewe je posledica hepatitisa od kojeg je oboleo posle transfuzije krvi zbog nesre}e prilikom snimawa pre skoro tri decenije. „Po{to su jetra i bolesti vezane za wu veoma opasne, moram da budem neprekidno oprezan i pod kontrolom“.

OBELE@ENE 24 GODINE OD NAJVE]E NUKLEARNE HAVARIJE

Se}awe na `rtve ^ernobiqa KIJEV, MOSKVA, MINSK: Ukrajina, EvroPodaci su razli~iti, poti~u od razli~iEksplozija se dogodila 26. aprila, no}u u pa i svet ju~e su podsetile na `rtave ^erno- tih izvora, a zapravo nikada ne}e biti pou- jedan ~as i 23 minuta, ali je tek 1. maja izbiqa, 24 godina nakon najve}e nuklearne ha- zdano ta~ni jer radijacija iz ^ernobiqa i data naredba za evakuaciju najugro`enijeg varije i radijacije ~ije posledice i danas tr- danas odnosi `rtve koje umiru od raka. grada Pripjata, u kome je bio oko 50.000 pe mnogi. „Danas se se}amo onih herostanovnika, uglavnom porodica quja koji su se borili protiv nuklearne di zaposenih u nuklearki. Tek tri nesre}e i koji su se `rtvovali zbog dana kasnije iseqeno je jo{ 100.000 nas i na{e dece“, pi{e u izjavi ukraqudi sa teritorije u pre~niku od 30 jinskog predsednika Viktora Ju{~enkilometara od nuklearke, koja je i ka koji je objavila wegova slu`ba za danas „mrtva zona“ na severu Ukrajiinformisawe, prenele su agencine. Radioaktivni oblak, koji se poje.Ukrajina je ju~e spustila zastave na digao nad ^ernobiqom, pro{irio se pola kopqa i paqewem sve}a i polaganajpre na Belorusiju, Rusiju, pa dawem cve}a na spomenik `rtvama ^erqe nad zemqama Evrope. Stigao je i nobiqa, koji se nalazi u ukrajinskom do na{ih krajeva. Ukrajinske vlasti glavnom gradu Kijevu, odala se po{ta procewuju da je direktno ozra~eno postradalima. Misli su upu}ene svioko 5.000 naseqa u te tri dr`ave, ma koji su stradali, a direktnih `rtakao i da je katastrofom direktno va je bilo 56, uglavnom zaposlenih u pogo|eno oko pet miliona qudi. nuklearki i vatrogasaca koji su pokuNuklerana katastrofa u ^ernobiqu {ali da zauzdaju nesre}u, dok je jo{ postala je simbol opasnosti koji najmawe 4.000 do 9.000 qudi umrlo u preti od nekontrolisane nuklearne prvom talasu od izlagawa radijaciji. Nuklearka u ^ernobiqu posle havarije (arhivski snimak) tehnologije.


26

utorak27.april2010.

OGLASI

DNEVNIK


OGLASI z ^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Dragoj tetka Kaji posledwi pozdrav i neka joj je laka zemqa.

Sa tugom se opra{tamo od dragog kuma

Katica Hromi{

Ratka - Mistera Bo{wakovi}a

Nikada je ne}e zaboraviti: Dejan, Livija i Tamara Trifunovi}.

Posledwi pozdrav

Sowa, Kosta, Qiqa i Rade Kova~evi}. 105811

Posledwi pozdrav prija-baki

Sne`ana Mujovi}

Verica Jeleni} ro|ena Pivni~ki Uspomenu na wu ~uva}emo ve~no u na{im srcima.

Dragoj Sne{ki, posledwi pozdrav od kolega: Vere, Evgenije, Lule, Katarine, Ksenije, Marije, Mire, Svetlane, Mire, Velimira, Estike, Ru`ice, Qubice, Jano{a, Nade, Suzane i Ota.

Posledwi pozdrav dragoj

Porodica Novakovi}.

Tu`nog srca obave{tavamo rodbinu, kumove i prijateqe da je u 71. godini preminula draga

105812

Posledwi pozdrav dragoj

Sahrana je danas, 27. 4. 2010. godine, u 14.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

\uri Vojvodi}u od porodice [uput.

Sne`ani Mujovi} Katedra za hemijsko obrazovawe i metodiku nastave hemije: Ru`a Hala{i, Mirjana Segedinac, Tibor Hala{i, Jasna Adamov i Jelena Tuti}.

105795

105792

3

Posledwi pozdrav ocu

Posledwi pozdrav na{oj dragoj Seki

Stevanu Ferketi}u Sahrana je danas, 27. 4. 2010. godine, u 14.45 ~asova, na Gradskom grobqu.

od Jove Petkovi}a i porodice Stojkovi}.

105817

Posledwi pozdrav

O`alo{}eni: supruga Maksi} Mika sa porodicom.

105807

Stefanidi - Miki Kne`evi}

27

Stevanu Ferketi}u

Hvala za prijateqstvo, dane i godine provedene zajedno.

105815

Neka te u ti{ini ve~nog mira prati na{a qubav ja~a od zaborava.

utorak27.april2010.

Katici Hromi{ ro|. Rimski

O`alo{}eni sin Du{ko sa porodicom.

Weni: Bisa, Smiqa, To{a i Laza.

105791

105798

Sa neizmernim bolom i tugom opra{tamo se od dragog oca i svekra

Posledwi pozdrav na{oj dragoj baki

105802

Verica Jeleni} Dani ^ankovi}

ro|. Pivni~ki Sahrana je danas, 27. 4. 2010. godine, u 14 ~asova, na pravoslavnom grobqu, u Srbobranu.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 26. 4. 2010. godine preminuo na{ dragi otac, svekar, deda i brat

Sa po{tovawem i tugom, Mirko i Zora.

Miki

\ure Vojvodi}a O`alo{}eni sin Stevan i snaja Timka.

Wena unu~ad: Stanislava, Milena, Jasmina, Isidora i Robert.

105741

105801

O`alo{}ena porodica Glo`anski. 105813

105816

Posledwi pozdrav na{oj dragoj koleginici

Dana 26. 4. 2010. godine preminuo je na{ voqeni tata

Posledwi pozdrav dragoj kumi

Josip Bu`an~i} IZDAJEM jednoiposoban prazan stan na du`i period, vlasnik, tel. CG, klima. Telefon 064/974-4079. 105341 LIMAN III, 43m2, izdajem prazan jednoiposoban stan, Narodnog fronta 28, klima, KTV, lift, terasa, parking, vrti}. Telefon 062/1662041. 105674

KADE, plastificirawe o{te}enih, nema~kim materijalom, glazura, visoki sjaj, krpqewe probu{enih, za{tita fugni.Ra~un + garancija. Telefoni: 639-6645, 420-183, 063/11-22-190. 104504 POPRAVQAM, sve vrste {iva}ih ma{ina i ku}nih endlarica, garancija dolazak ne napla}ujem. Telefon 063/449693. 105415

SPLAVU u Futogu potrebni konobari. Telefon 897-497. 105675

Sahrana je danas, 27. 4. 2010. godine, u 14 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Ratko - Mister Bo{wakovi} ro|. 1943. Sahrana }e se obaviti na Alma{kom grobqu, 28. 4. 2010. godine, u 15 ~asova. Hvala mu za svu qubav i dobrotu.

Kajki Hromi{

O`alo{}ena porodica.

od: Ru`ice, Nade, Marijane, Estike, Jelene i Jele.

od Mire Davosir sa porodicom.

105788

105790

105789

Wegovi Boris i Du{an. 105810

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav na{oj voqenoj

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ voqeni suprug, otac i deda

Katici Hromi{ Milanu Vojnovi}u

Pete Ferenc 1949 - 2010.

^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare karoserije i automobile. Telefoni: 063/84-85-495, 66-18846, 6614-274. 104805

Sne`ani Mujovi}

Sahrana }e se odr`ati u sredu, 28. 4. 2010. godine, u 14 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Velimir Ili} sa porodicom.

O`alo{}ena porodica. 105806

ro|. Rimski 13. 1. 1932 - 25. 4. 2010. Sa tugom i bolom javqamo da nas je na{a draga majka, baka, svekrva i prabaka, zauvek napustila. Sahrana }e se obaviti dana 27. 4. 2010. godine, u 15.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Weni najmiliji.

105746

105787


28

^ITUQE z POMENI

utorak27.april2010.

Sa tugom u srcu obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je 26. 4. 2010. godine u 82. godini preminula na{a draga majka, baka i ta{ta

Stefanida - Mika Kne`evi}

Posledwi pozdrav po{tovanoj dugogodi{woj saradnici

DNEVNIK

koleginici

i

Qiqani Smiqani}

105771

306/P

Stevo Stefanovi} Buca Sahrana je u sredu, 28. 4. 2010. godine, u 13.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Neute{ni roditeqi: majka Radojka i otac Drago.

Stefanidi Kne`evi}

Posledwi pozdrav na{em dragom prijatequ

pozdrav

105783

105785

dragom

Posledwi pozdrav dragom te~i i dedi

Miloradu Mirosavi}u

Du{anu Grguru Grci

od: prije Nade, Qube i Mirjane Kuqi} sa porodicom.

od Aleksandra Gavri}a Bucka sa porodicom.

O`alo{}eni: Milorad, Qiqana, Ivan, Ivana i Milica.

105773

105784

5847/P

105772

105758

O`alo{}eni: Radoslav, Qiqana, Qubica i Olivera Bukvi}.

O`alo{}eni: Tvoja sestra Hilda i brat Tomislav Bu`an~i} sa porodicama.

Posledwi prijatequ

Miloradu Mirosavi}u

od Stanislave i Gorana.

Miloradu Mirosavi}u

Nikad te ne}emo zaboraviti.

Zaposleni u JP „Zavod za izgradwu grada”.

Posledwi pozdrav dragoj baki

Posledwi pozdrav dragom te~i i dedi

Josipu Bu`an~i}u Wowiki

Sahrana je 27. 4. 2010. godine, u 17 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}ene }erke Milica Stoji~i} i Du{anka ^ernu{ sa porodicama.

Sa neizmernim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo u 61. godini na{ sin jedinac

Posledwi pozdrav dragom bratu, deveru, ujaku i stricu

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav dragom

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{

Posledwi pozdrav ocu na{eg radnika

Milorad Mirosavi}

Stevi

Stevi

ro|. 1936.

Miloradu Mirosavi}u od Kolektiva „Mlinostep”-a Novi Sad.

preminuo dana 24. 4. 2010. godine. Sahrana je danas, 27. 4. 2010. godine, u 16.15 ~asova na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica: supruga Du{anka, sin Milenko, unuci Vladimir i Milo{ i snaha Gordana.

5847-1/P

105782

Po~ivaj u miru i neka te svi An|eli ~uvaju. od: Bobe, Milene, Oqe i Lane.

Bo`idar, Bojan, @eqka i Zorana Markovi}.

105766

Posledwi pozdrav

105761

Posledwi pozdrav

Dana 23. 4. 2010. godine, preminuo je

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 23. 4. 2010. godine preminula na{a majka, baka, ta{ta i svekrva

prof. dr Dobrivoje Ze~evi} nastavnik u penziji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Stevi

Stevi

od porodice Vu~eti}.

od Gorana Deli}a sa porodicom.

Plemeniti lik i delo profesora Ze~evi}a osta}e nam u trajnom se}awu. Komemoracija }e se odr`ati u petak, 30. 4. 2010. godine, u Velikoj sali, Dekanata na Medicinskom fakultetu, sa po~etkom u 13 ~asova. Nastavnici, studenti i radnici Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Posledwi pozdrav

Sa dubokim bolom opra{tamo se od na{e drage koleginice

Stevi

Qiqane Smiqani}

Stevi

dipl. pravnik u penziji

od porodica Vojvodi} i Priji}.

od Daneta i Marije.

105764

105765

1925 - 2010. Ispra}aj je danas, 27. 4. 2010. godine, u 15 ~asova, na Uspenskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Jovan i }erke Jelena i Slavica sa porodicama. 105777

5646/P

105762

105763

Danica ^ankovi}

Kolege i koleginice iz Uprave za urbanizam i stambene poslove. 105757

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Qiqi

Qiqi

Bogdanka, Radmila, Cica, Vesna i Branka.

105748

Porodica Bonxa iz Zagreba.

105729


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Najdra`em deki...

Posledwi pozdrav

Umrla je u Nema~koj na{a draga

\uri Vojvodi}u Sne`ani Mujovi} Zaposleni sa Departmana za hemiju PMF-a u Novom Sadu.

Nikada se ne}emo dovoqno zahvaliti, za svu onu qubav koju si nam pru`ao... Po~ivaj u miru... Tvoje unuke Sa{ka i @ewa, porodice Lerinc i Radanovi}.

5845/P

27. 4. 2005 - 27. 4. 2010.

Seka Bahr

od stanara zgrade Balzakova 4.

105745

SE]AWE

Branko Jovanovi}

Seka Bahr

Sne`i

29

utorak27.april2010.

105728

„Zatvorila sam svoje o~i tugom: ne}u da radost zemqe kroz wih pro|e; ne gledam vi{e u visine modre, tamo gde oblak smewuje se s dugom“.

Posledwi pozdrav dragoj kumi

Posledwi pozdrav na{em kolegi i saradniku

Tetkice moja mila, uvek }e{ biti u mojim mislima i mom srcu.

Pet godina bez tvoje qubavi.

ro|. Bijeli} 1938. god.

Tvoji Nela i Nenad. @ive}e ve~no svuda oko nas, u nama, u na{em neprebolu i nezaboravu. Hvala joj za svu qubav i pa`wu.

105769

DVOGODI[WI POMEN

Weni: Ta{a, Pile i Du{ko. Tvoja Ta{a.

105780

Sne`ani Mujovi}

prof. dr Dobrivoju Ze~evi}u

ro|. Slavkovi}

Klinika za kardiologiju Instituta u Sremskoj Kamenici.

105778

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Borka Savi}

voqenoj mami i baki

od porodice Atanackovi}.

Suprug Steva i sin Jovan.

105726

105671

1021/P

POMEN

POMEN

Posledwi pozdrav na{em profesoru

Stani Ni{evi} odr`a}e se danas, 27. 4. 2010. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Berewi Julijana ro|. Moskaq 27. 4. 2006 - 27. 4. 2010.

prof. dr Dobrivoju Ze~evi}u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Komemoracija se odr`ava 30. 4. 2010. godine, u 13 ~asova, na Medicinskom fakultetu, u Novom Sadu.

Tu`nim srcem obave{tavamo prijateqe i ro|ake da je preminuo na{ voqeni

\ura N. Vojvodi}

27. 4. 2009 - 27. 4. 2010.

Tuga nikada ne}e pro}i...

Pro{le su ~etiri godine tuge i bola od kako nisi sa nama. Te{ko je shvatiti da te vi{e nema. Suprug Miklo{, }erka Kristina i pastorka [arlota sa porodicom.

1020/P

Pera Luki}

Uvek }emo te voleti kao {to si ti volela nas.

Tvoji najmiliji porodice: Ni{evi}, Putnik i Gavanski.

Tvoja Ivan~ica sa porodicom. 105718

105305

TU@NO SE]AWE na na{eg dragog brata i na{e drage roditeqe

Jo{ uvek si tu, jo{ uvek me prati{ kroz snove kad krene po zlu, tvoja ruka me nazad pozove i znam da nisam sama, ose}am moj an|eo si ti... Po~ivaj u miru, dru`e moj.

105735

Jedini moj brate,

Savo Su{a

ro|. 1927.

27. 4. 2005 - 2010.

Sahrana je danas, 27. 4. 2010. godine, u 12.30 ~asova, na Gradskom grobqu. Tvoji najmiliji: supruga Milica, deca Stevan i Biqana Bojanovi} i unuke @ewa i Sa{ka sa porodicama. 105743

POMEN

Sale

Sava Su{a 1992 - 2010.

27. 4. 1977 - 26. 7. 1996.

Samo nebo zna koliko mi nedostaje{.

Lea Niderlender

Ilija Su{a

profesor fizike

1985 - 2010.

Dve godine bola i tuge, uskra}eni za tvoju qubav, brigu i dobrotu. Mama i sin Luka. 105725

Tvoja seka Sandra.

Uspomenu na vas ~uvaju od zaborava: tvoje sestre i va{e }erke Nada i Radmila sa porodicama. 105727 105736


30

06.30 08.30 09.00 09.30 10.00 10.05 10.30 10.35 11.05 11.30 12.00 12.05 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 14.30 14.50 15.00 15.10 16.45 17.00 17.25 17.30 18.00 19.30 19.50 20.15 20.30 21.00 22.00 22.30 22.40 23.40 00.35

TV PROGRAM

utorak27.april2010.

Jutarwi program Izlog strasti Slon Benyamin Bajko kviz Vesti @ivopis Plej gejms Na{i stranci Ples no stres Kuhiwica Vesti Duel struna Vesti No}na smena Klasik rok Vesti Ta divna stvorewa ^udesni svet: Lekcije iz geografije Predlog top liste Vesti Pod obru~em Crtani film TV dnevnik Tajna hrane: Heqda Izlog strasti Razglednice TV Dnevnik Muzi~ki program Hop hop, kviz Plavi krug Signali Vojvo|anski dnevnik Strana~ka hronika Dokument Glumci sebi u ~ast Pod obru~em

Dokument Ruski je narod na ove prostore kroz istoriju dolazio u vi{e talasa, te se danas postavqa pitawe {ta }e nam ovaj novi talas doneti? Jedno od pitawa je vezano i za ponovno o`ivqavawe podeqenih ose}awa prema velikom pravoslavnom bratu - rusofilije i rusofobije? Autorka: Er`ika Pap-Reqin (RTV 1, 22.40)

07.25 08.00 08.35 09.30 10.20 11.00 12.00 12.30 14.00 14.30 15.55 15.30 16.00 17.00 17.30 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.40

Glas Amerike U susret suncu Tin in U ogledalu Bila jednom jedna nedeqa Ulovi trofej Svet divqine, svet `ivotiwa Bez cenzure Beli luk i papri~ica Razgovori o zdravqu O~istimo Srbiju Vojvo|anske vesti U ogledalu Oko sveta Vojvo|anske vesti Na{ gost Vojvo|anske vesti Zatvori On i ona Vojvo|anske vesti Glas Amerike

Hrana i vino Integracija Uzdinska pozori{na ~udesa Mali lete}i medvedi}i Tajanstvene price Evo nas kod vas Velika ruska kolekcija Buntovnici Objektiv Radionica Najboqi lek Oko koridora 10 Neon siti Objektiv (slov) Tajanstvene pri~e Objektiv (ma|) Hrana i vino Objektiv Mali lete}i medvedi}i Neon siti NS puls Velika ruska kolekcija Neon siti Objektiv Buntovnici Tajanstvene pri~e

NS puls 06.35 07.00 08.20 08.45 09.15 10.15 10.30 12.00 12.30 12.40 13.05 13.15 14.20 14.45 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.50 23.35 00.00

Kuhiwica Porodica Serano Zvrk Paideja TV ba{tina Ru~ak na lepe o~i Porodica Serano Izravno (hrv) Vesti (ma|) Kuhiwica (ma|) Tajna hrane: Praziluk Sumwa Slon Benyamin Bajko kviz Na{i dani (ma|) Razgovor s povodom (ma|) Nedeqni magazin (rom) TV Dnevnik (hrv) TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Tarzan Dobro ve~e, Vojvodino (rom) Porodica Serano Sumwa Tarzan TV Prodaja

Od 10.00 sati na RTS 2 mogu} je prenos sednice Skup{tine Republike Srbije. 07.01 07.30 07.54 08.18 08.28 08.57 09.27 09.39

Kamenko Kati}

Da ti ka`em, Kamenko Nova dokumentarna serija donosi nam pri~e zabele`ene uglavnom u Vojvodini. Posebnu dra` imaju pri~e Slovaka iz Stare i Male Pazove, koji govore o svojim obi~ajima, na~inu `ivota i te{kom `ivotu poqoprivrednika, ali i o muzici i lepotama `ivota na selu. Autor: Kamenko Kati} (RTS 1, 13.34)

09.00 09.30 10.00 10.30 11.10 12.00 13.10 14.05 15.00 15.10 15.35 16.10 16.35 16.45 17.10 18.15 18.30 19.00 19.25 19.45 20.00 21.00 21.45 22.00 22.30 23.15

Kako funkcioni{e na{ grad, {ta je to {to Novi Sad nema, a trebalo bi da ima, koliko smo bezbedni u na{em gradu, i o drugi va`nim stvarima, razgovara}emo sa zamenikom gradona~elnika Grada Novog Sada, Sa{om Igi}em. Pitawa za gospodina Igi}a mo`ete postavqati puteme telefona 021/4722340, ili preko imejl adrese: mirjana.vladisavljev@apolotv.rs (Apolo, 20.00)

07.00 NBA plej of: Majami – Boston 10.00 Ful Tilt poker 11.00 NBA plej of: Montreal - Va{ington 12.30 Pravi NBA 13.00 ATP Masters Rim (direktno) 22.30 NBA u`ivo 23.00 Ful Tilt poker 00.00 Pregled Serije A 01.00 NBA plej of: Majami – Boston

08.00 De~iji program, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Izlog strasti, 10.30 Crtani film, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Tuti Fruti kviz, 15.00 Info K9, 16.00 Metropole i regije sveta, 17.00 Info K9, 17.45 Biber, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 19.45 Biber, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.15 Biber, 22.45 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.15 Biber, 00.30 Izlog strasti, 01.00 Film, 02.00 No}ni program. 12.00 Hronika op{tine [id, 13.00 Yuboks, 14.30 Denis napast, 15.00 Luna, 15.45 Kuhiwica, 16.15 Sport STV-a, 17.00 Novosti 1, 17.15 Hronika op{tine Ruma, 18.10 Buntovnici, 19.00 Novosti 2, 19.30 Denis napast, 20.00 Luna, 20.45 E TV, 21.15 O~i u o~i, 22.00 Novosti 3, 22.30 Buntovnici, 23.15 Yuboks.

DNEVNIK

06.05 08.00 09.01 10.02 10.29 11.05 12.00 12.15 12.32 12.48 13.34 14.06 15.10 16.02 17.00 17.25 17.45 18.25 19.00 19.30 19.48 20.40 23.05 00.00 00.15 00.23 01.10 02.41 03.28 04.04 04.33 05.10 05.46

06.00 06.55 07.45 08.40 09.35 10.05 11.00 11.10 12.10 13.00 15.15 15.30 16.20 17.05 18.00 18.35 19.05 20.00 21.00 22.00 00.25 00.30 01.40 01.41 02.30 04.00 05.00

Jutarwi program Jutarwi dnevnik Greh wene majke Kvadratura kruga Razglednica Sjaj trulog novca Dnevnik Sport plus U zdravom telu Istra`iteqi Majamija Da ti ka`em, Kamenko Tito: Crveno-crno (1943-1980) Pri|i bli`e Porodi~no blago Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago Fudbal - Liga {ampiona: Lion - Bajern, polufinale, prenos Istra`iteqi iz Majamija Dnevnik Evronet Posetioci iz praiskona No}ni bioskop: Qudi no}u, film Pri|i bli`e Razglednica Oko magazin Kvadratura kruga TV prodaja Verski kalendar

Divqa stvorewa Take{i Ukradena sre}a Srce na dlanu Kviz: Ludi kamen Va`ne stvari Foks vesti Cirkus Masimo Vajpaut Film: Gluvi barut Foks vesti ^ari Hiqadu i jedna no} Vajpaut Foks vesti Kviz: Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no} Kviz: @elite li da postanete milioner? Film: Mrtvi predsednici Foks vesti ^ari No}ni program - Foks non-stop Divqa stvorewa Film: Princ tame Ukradena sre}a Srce na dlanu

10.13 11.05 11.34 12.05 12.57 13.57 14.25 14.55 15.07 15.33 16.00 16.53 17.24 18.00 18.32 18.59 19.24 19.58 20.25 20.42 21.10 21.58 22.29 22.58 23.15 23.54 00.18 01.16

Kuvati srcem: Suzana Man~i} Mali medved Mi{a Zverilija Pepa prase Pri~e iz divqine Enciklopedija za radoznale Izme|u igre i matematike Put u Hiro{imu, jap. anim. filmovi Pregled Premijer lige Trag Gra|anin 40. me|unarodno takmi~ewe muzi~ke omladine Trezor Pri~e iz divqine Enciklopedija za radoznale Izme|u igre i matematike Put u Hiro{imu, jap. anim. filmovi Tehnologija danas Ovo je Srbija Ku}a u bespu}u Moja ulica Crvena jabuka Mali medved Mi{a Zverilija Pepa prase TV mre`a Fudbal - Liga {ampiona Vavilonk Sjaj trulog novca @ivot sa muzikom Zdravstveni vodi~ Likovna kolonija RTS Pink martini Tehnologija danas Trezor ju~e Fudbal - Liga {ampiona: Lion - Bajern, polufinale

Emanuel Bear

Pakao Tri sestre `ive potpuno odvojenim `ivotima, bez ikakvog kontakta jedna sa drugom. Sredwu sestru Sofi ostavqa mu` Pjer zbog druge devojke. Najmla|a sestra Ane je student na Sorboni. Najstarija sestra, Selin je usamqena devojka koja jedina pose}uje majku Mari... Uloge: Emanuel Bear, Kari Viar, Mari @ilijen, Miki Manojlovi} Re`ija: Danis Tanovi} (B92, 22.00) 07.00 10.00 10.35 11.20 11.55 12.50 13.00 13.30

07.00 07.40 08.30 09.25 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00

Slatka moja Slavni Dok. serija Top {op Za dobar dan Slatka moja Vesti Top {op Cepelin Top {op Poslovni dan Top {op Pro`drqivost medveda

Kobna gre{ka Kada je Robert Gearo optu`en za ubistvo politi~ara visokog ranga on se obra}a advokatskoj zvezdi Leni Henesi za pomo}. Naravno, stvari su zakomplikovane ~iwenicom da su wih dvoje verenici. Uloge: Viktorija Prat, Kris Krejmer, Vilijem B. Dejvis, Vinset Spano Re`ija: Yory Mendeluk (Avala, 21.00) 17.55 18.30 19.15 19.40 20.00 21.00 23.00 23.45 00.00 00.30 01.30 02.00

Vesti Slatka moja Milica na kvadrat Slike `ivota Kingdom Film: Kobna gre{ka Slavni Milica na kvadrat Glas Amerike Kingdom Cepelin Film: Kobna gre{ka

14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.15 20.00 21.00 22.00 00.00 00.35 01.25 02.15

TV dizawe Vesti B92 Sve }e biti dobro Bitange i princeze Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Top{op Vesti za osobe o{te}enog sluha Bi-Bi-Si na B92: Smrtonosnih 60 Film: Kraj igre Vesti B92 Stawe nacije B92 specijal: Paranormalna Srbija Bi-Bi-Si na B92: Smrtonosnih 60 Vesti B92 Sun|er Bob Kockalone Dolina sunca Indija Film: Pakao Vesti B92 Medijum Sve }e biti dobro Bitange i princeze

05.00 07.00 08.20 08.45 09.00 09.10 09.20 10.00 10.15 10.35 11.00 11.20 11.45 12.00 12.30 13.25 13.55 13.58 15.25 16.05 17.20 17.35

Muzi~ki spotovi @ivot je lep Nodi Mala princeza Pokojo Meda Rupert Vinks Presovawe Dork hanters Bli~ Sigma Do neba Presovawe Dino king Kvizi} Presovawe Vesti @ivot je lep Vinks Film Je l’ istina Dangube

Manolo Kardona

SERIJA

Kartel 07.00 10.00 11.40 11.45 12.00 13.00 13.55 14.00 16.00 16.45 16.55 17.00 17.45 18.30 19.00 19.15 19.30 19.55 20.00 21.00 21.15 22.30 23.00 23.30 01.00

Dobro jutro! Jovana i Sr|an Farma - u`ivo Mobto Siti kids Daniela Farma - u`ivo Mobto Grand {ou Farma - u`ivo Nacionalni dnevnik Mobto Gre{ne du{e Silikonske lepotice Farma - u`ivo Grand klub U sosu Nacionalni dnevnik Mobto Farma Loto Grand parada Farma - u`ivo Javna tajna Farma - u`ivo Film: Kamionyija razbija~

(Ko{ava, 00.25) 18.00 18.40 18.55 19.30 20.30 21.35 21.50 22.50 23.55 00.10 00.25 01.25 03.15 04.15 04.55

Tajanstvene pri~e Skrivena kamera Telemaster Rebelde Stars Skrivena kamera Luda ku}a Film Telemaster Fe{n selek{n Kartel ]irilica Zakleti na }utawe Dok. program Vremenska prognoza

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

08.35 Tandem, 08.45 Turisti~ke razglednice, 08.55 Ski Jahorina, 09.25 Fokus, 12.00 Info klub, 12.55 Fokus, 13.45 Top {op 6, 16.00 Fokus, 16.45 Ski Jahorina, 17.30 Tandem, 17.40 Info Puls, 20.00 Fokus, 20.50 Info Puls, 21.10 NS Indeks, 21.35 Film, 23.15 Fokus, 23.45 Turisti~ka razglednica, 00.00 Info Puls, 00.20 Eks - JU vesti, 00.45 Fokus, 01.15 Ski Jahorina. 07.30 Beli luk i papri~ica, 08.00 Svetiwama u pohode, 08.40 Bukvar akcionarstva, 09.00 Karmelita, 10.00 Opra {ou, 11.00 Na zdravqe, 11.30 Ku}ica u cve}u, 13.00 U na{em ataru, 14.00 Biqana za vas, 15.00 Vi{e od sporta, 16.00 Zdravo, 17.00 Politikon, 18.00 Karmelita, 19.00 Objektiv, 19.40 Bukvar akcionarstva, 20.00 Sportski pregled, 21.00 Komentar utakmice, 22.00 Objektiv, 22.30 Puls plus, 23.00 Dobro ti ve~e, 00.00 Objektiv, 00.30 Slavni parovi.

08.00 Pismo glava, 09.00 Pregled {tampe, 09.30 Putevi nade, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Farma, 12.00 Akcenti, 12.10 Zdravqe, 14.00 Akcenti, 14.15 Udica, 15.00 Biznis Art, 16.00 Akcenti, 16.30 Dok. film, 18.00 Akcenti, 18.15 Serija, 19.00 Prolog, 20.10 Pun gas, 21.00 Film, 22.30 Akcenti dana, 23.00 555 Li~nosti, 23.30 Film. 08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem.


DNEVNIK

utorak27.april2010.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

31

TAJNE NEODOQIVE QUBAVI

11

Pi{e: Eduard V. S. Deker Multatuli 07.00 09.15 10.15 11.10

Tara Rejd

No}ne more

Posle saobra}ajne nesre}e u planinama Montane, {est prijateqa, Yej Yej, wen brat Yo{, Bag, Holi, Piter i Karen, odlu~uju da na|u zaklon i skloniti se od hladne no}i. Svi osim Karen provale u zgradu koriste}i u`e, ali ono se zaglavi i oni ostanu zarobqeni... Uloge: Tara Rejd, Ejkman Nifernijan, Alis O Konel, Rasel Karter, Kristijan Brejsington, Monika Barladen Re`ija: Awa Kemileri (Nova TV, 02.45) 06.20 07.00 07.25 07.50 08.05 08.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.25 18.15 18.50 19.15 20.00 20.40 22.45 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00 01.45 02.45 04.20 04.45 05.10

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00

Na{i najboqi dani Yeki ^en Tomica i prijateqi Fifi i cvetno dru{tvo Bumba Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost IN magazin Farma Najboqe godine Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost Vesti Nove TV Na{a mala klinika IN magazin Upitnik, kviz Dnevnik Nove TV Najboqe godine Liga prvaka: utakmica Ve~erwe vesti UFC specijal Sa`eci Lige prvaka Sajenfild Bra~ne vode Za~arani Ezo TV, tarot {ou No}ne more, film Sajenfild Bra~ne vode IN magazin

22.00 23.00 00.00 01.00

Rimske misterije Drevni plasti~ni hirurzi Dalaj Lama Carstvo mora Gerouov zakon Pali asovi Prvog svetskog rata Ko si zapravo ti? Tajni ratovi Moj dnevnik Drevna otkri}a Nelson Mendela – ^ovek mira Abrahomova deca Gerouov zakon Iza kulisa Vijetnamskog rata Deca mumije Tajni ratovi Moj dnevnik Drevna otkri}a

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Papirmanija Skajland Avanture gusenice Karlosa Papirmanija Skajland Avanture gusenice Karlosa ^inija od zlata Oktoberfest Jo{ ovaj put Posledwa stanica Bruklin Proglasite me krivim Blagosloven Erotski film Druga `ena

06.00 07.25 08.50 10.10 11.45 13.20 14.55 16.40 18.05 20.05 22.05 23.30 01.20

Najlu|i tim Klika Skubi Du: Misterija po~iwe Vegas za dvoje Uhva}en na delu Voli Ona je mu{ko Trenutak prednosti Roling Stons – Ve~ni sjaj ^ist i trezan Zabava Ogledala Rent: Snimqeno u`ivo na Brodveju

14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

11.35 12.00 12.15 12.32 13.20 14.20 14.32 14.42 15.35 16.20 17.37 18.21 18.37 19.30 20.10 20.45 22.05 22.40 00.05 01.00 01.45 02.30 03.15

Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca Svetska blaga, dok. serija Yejms Martin u Bretawi, dok. serija Kulturna ba{tina Dnevnik TV kalendar Moj greh Meklodove }erke TV kalendar Skica za portret Me|u nama Kumpanija i kumbat Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz Kod Ane Dolina sunca Dnevnik Globalno selo Dr`ava, selo, grad Poslovni klub Otvoreno Drugi format Zvezdane staze Pet zvezdica Zlo~ina~ki umovi P. D. Yejms: Sklonost prema smrti

06.00 07.00 08.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00

Gardijan Sudija Ejmi Pomorska patrola Fojlov rat Sudija Ejmi Gardijan Ne{ Briyis Fojlov rat Van opasnosti Pomorska patrola Ne{ Briyis Zakon i red Bilo jednom jedno ven~awe Da li }e{ me o`eniti Tajanstvena `ena: Otpevaj mi ubistvo 03.00 Sudija Ejmi 05.00 Zakon i red

07.40 09.55 10.25 11.10 11.40 12.10 12.30 13.20 14.10 15.45 16.35 17.05 17.30 18.00 18.30 18.55 19.10 20.00 21.00

Ana Vilenica

SERIJA

Dolina sunca Nikola je pomalo zabrinut za Andriju koji izbegava da mu ka`e novi razvoj situacije s policijom. Lada je sasvim opu{tena u Miwinom dru{tvu i prizna joj kako se sada Nata{a na{la u situaciji u kojoj je pre bila ona... Uloge: Ana Vilenica, Barbara Prpi} Bifel, Bojana Gregori} Vejzovi}, Ivan Herceg, Robert Kurba{a, Zijad Gra~i} Re`ija: Nikola Ivanda (HRT 1, 18.37)

08.15 Silvestrove i ^i~ijeve tajne 08.40 Dvorac igra~aka 09.05 Daleko od doma 09.30 Sudija Ejmi 10.15 Renesansni ~ovek, film 12.20 Muzi~ki specijal 12.45 Dokuteka 13.20 Prijateqi 13.45 Moja `ena i deca 14.10 Pet zvezdica 14.55 Kod Ane 15.10 Koga briga? 15.40 TV vrti} 16.15 Zvezdane staze 17.05 Drugi format 18.20 @upanijska panorama 18.50 U ba{ti pod zvezdama 19.22 Doktor Hu 20.10 Nepokoreni grad: Udarne grupe 22.20 Zlo~ina~ki umovi 23.10 Fawlty Towers 23.40 P. D. Yejms: Sklonost prema smrti 00.30 Yoni Ke{, specijal

06.50 08.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.30 19.00 21.00 22.00 00.00 01.00

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.10 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Pakao u Normandiji Intermeco 1 Moja slatka debequca Saut Park Intermeco 2 Dr Finli Stjuardese Moja slatka debequca Stjuardese Kraqevsko ven~awe Intermeco 3 Video asovi Saut Park Prerijski ku}ni kompawon Dr Finli But Hil

Mama serijski ubica Tihi beg Rt straha Misterija na Aqasci Nepobedivi Izmewena stawa Spremni za igru Savr{ena slika Mladi Amerikanci @estoko ven~awe Tropsko ostrvo

23.45 23.55 01.30

RTL aritam zona Kraq Kvinsa Pod istim krovom Rejmond Bibin svet Ekskluziv Ve~era za 5 Najlep{i urok Drugo lice Kobra 11 Kraq Kvinsa Pod istim krovom Rejmond Bibin svet Vesti Ekskluziv Ve~era za 5 Hrvatska tra`i zvezdu - Magazin Qubav je na selu, dok. sapunica Vesti Vatreni de~aci Astro {ou

Vatreni momci Po{to zamalo pogine u po`aru, Tomija istra`iteqi, specijalizovani za paqevinu, ispituju o osiguravaju}im polisama za koje se on ne se}a da je potpisao. Budu}nost mu je prili~no neizvesna, a mora brinuti i o Yenet, wenom detetu i wihove dve k}erke... Uloge: Denis Liri, Yek Mekgi, Yejms Mekefri, Yon Skrti, Andrea Rot, Majk Lombardi Re`ija: Piter Tolan (RTL, 23.55)

Denis Liri

09.35 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Neverovatna misija Kako se pravi Dodaj gas Automobili po naruybini Ameri~ki ~operi Peta brzina Prqavi poslovi Poslovi za naizdr`qivije Vrhunsko graditeqstvo Automobili po naruybini Razotkrivawe mitova Kako se pravi Auta po meri – Berlin Gra|evinci LA-a Discovery projekat Zemqa Rekonstrukcija nesre}e Automobili po naruybini Poslovi za naizdr`qivije

08.30 09.15 10.15 11.00 14.00 15.45 18.30 19.00 19.10 20.00 23.00 23.15 23.30 00.30

Fudbal Fudbal Bilijar Bilijar Tenis Bilijar Tenis Fudbal Tenis Bilijar Ekstremni sportovi Motosportovi Boks Bilijar

Ugovoreni i slobodni brakovi N

ije, zaista, nikakva hiperbola kad jedan zakrio morala bi upravo wima da pomogne da je savlaqubqeni hladno}u qubqene i radost wene daju. Samo, ipak }e sve da ostane kod izreke starog sujete, koja u`iva u wegovim patwama, oznakomi~ara Terencija: „Ne mo`e{ razumom voditi ~ava kao bezdu{nost. On je pod uticajem jednog nagostvar koja u sebi nema ni razuma, ni mere“. na koji ga prisiqava, kao instinkt insekta da, proBrakovi iz qubavi zakqu~uju se u interesu vrste, tivno razlozima razuma, bezuslovno stremi svome a ne individue. Dodu{e, oni koji u~estvuju u tome ciqu, a da zanemari sve drugo. On od toga ne mo`e misle da zasnivaju svoju sopstvenu sre}u, mada je odustati. I ne samo jedan Petrarka ve} je bilo vi{e pravi ciq nepoznat i wima samima jer se sastoji u takvih koji su tu nezadovoqenu qubavnu ~e`wu nostvarawu individuuma koji samo od wih mo`e do}i sili kao okove kroz `ivot, kao komad gvo`|a vukli na svet. Spojeni tim ciqem, oni ubudu}e moraju da na nogama i po {umama u samo}i uzdisali, ali je satra`e na~ina da se {to boqe sla`u. No, vrlo ~esto mo jedan Petrarka posedovao poetski dar i zato se je par, mada sastavqen onom instinktivnom iluzilepi Geteov stih i odnosi na wega: I kad ~ovek zajom koja ~ini su{tinu strasne qubavi, u svemu drunemi u svojoj boli/ Obgom sasvim heterogenog dario me jedan bog da kasastava. To se poka`e `em koliko patim. onog dana kada iluzija U stvari, genije vrnestane, kao {to to ve} ste vodi op{ti rat promora da se dogodi. Otutiv genija za{titnika da i jesu nesre}ni, obi~individua, wihov je gono, oni brakovi koji se niteq i neprijateq. zakqu~uju iz qubavi, jer Stoji uvek spreman da se preko wih vodi ra~ubespo{tedno razori na o budu}oj generaciji li~nu sre}u radi postina ra~un sada{we. „Ko zawa svojih ciqeva, ~ak se zbog qubavi uzima, je i dobro ~itavih nacimora `iveti s bolovija ponekad bivalo `rma“ glasi jedna {panska tva wegovih }udi. Jedan poslovica. primer te vrste navodi Protivno ovome donam [ekspir u „Henriga|a se s brakovima preku VI“. Sve ovo je u tome te`no zakqu~enim iz {to vrsta u kojoj le`i konvenijencije, po izboklica na{eg bi}a ima ru roditeqa. Obziri na nas bli`e i pre~e koji tu va`e, kakvi god pravo nego individuum. bili, bar su stvarni, pa Zato su i weni poslovi ne mogu sami od sebe i{pre~i. Ose}aju}i to, ~eznuti. Preko wih se drevni narodi su genija vodi briga o sre}i sadavrste personifikovali Na u{trb interesa vrste, a u korist jedinke {weg nara{taja na {teu Kupidona, koji je bez obzira na detiwski izgled, tu budu}ih, mada ona ostaje problemati~na. Mu{kaneprijateqski, grozan i zato ozlogla{en bog, karac koji pri stupawu u brak vi{e gleda na novac priciozan, despotski demon, pa ipak, gospodar boumesto na zadovoqewe svoje naklonosti, `ivi vi{e gova i qudi. za individuu nego za vrstu, a to je protiv istine i Smrtonosne strele, slepilo i krila wegovi su otuda protivprirodan ~in koji zaslu`uje prezir. atributi. Ovaj posledwi ozna~ava prevrtqivost – Devojka koja ne poslu{a savete svojih roditeqa, odona dolazi, po pravilu, bijaju}i ponudu bogatog tek posle razo~arawa, mu{karca, a koji uz to niObi~no su nesre}ni brakovi koji se kao posledica zadovoqeje ni star, da bi, odbacivwa. Kako se strast zasni- zakqu~uju iz qubavi, jer se preko wih {i uz prezir konvenciovala na iluziji, koja je vodi ra~una o budu}oj generaciji na nalnosti, birala samo po predstavqala kao korist instinktivnoj naklonora~un sada{we. Protivno ovome individuuma ono {to je, u sti, svoje individualno doga|a se s brakovima zakqu~enim stvari, vredno samo za vrdobro `rtvuje za vrstu. po izboru roditeqa stu, to je po ostvarewu ciNo, ba{ zato, ne mo`e joj qa vrste obmana morala se uskratiti izvesno poda i{~ezne. Duh vrste, koji je do tada gospodario {tovawe jer je radila u smislu prirode, dok su joj individuumom, dopu{ta mu opet da se oslobodi. Naroditeqi preporu~ivali individualni egoizam. pu{ten od wega, individuum se vra}a u svoju prvoPo svemu sude}i, izgleda kao da bi pri zakqu~ewu bitnu sku~enost i bedu te za~u|eno uvi|a da mu sva nekog braka uvek morao da trpi, bilo individuum, wegova uzvi{ena, herojska, beskrajna stremqewa bilo interes vrste. Naj~e{}e tako i biva, a najre|i nisu donela nimalo ve}a u`ivawa od bilo kojeg je slu~aj sre}nog ishoda: kada konvenijencija i stradrugog seksualnog zadovoqewa. Zato se, neo~ekivasna qubav idu ruku podruku. Fizi~ko, moralno ili no, ne smatra ni{ta sre}nijim no {to je pre toga intelektualno siroma{tvo najve}eg broja qudi mobio. Prime}uje da je prevaren voqom vrste. Zbog glo bi biti delom posledica toga {to se brakovi ne toga }e gotovo svaki usre}eni Tezej napustiti svozakqu~uju po ~istom izboru i naklonosti nego po ju Arijadnu. A da je Petrarkina strast bila zadovokojekakvim spoqnim obzirima i slu~ajnim okolnoqena, wegovo bi pevawe zamuknulo kao {to i ptica stima. Ako se ipak u dovoqnom stepenu, osim konveprestane da peva ~im polo`i jaja. nijencije vodi ra~una i o naklonosti, to li~i na neNeka ovde bude usput prime}eno da, ma koliko se kakvu nagodbu s genijem vrste. Sre}ni brakovi, kao moja metafizika qubavi ne bude svidela ba{ onima {to znamo, retki su ba{ zato {to u su{tini braka koji su obuzeti ovom stra{}u, ako se, uop{te, razule`i poruka da glavni ciq nije sada{wa generacimom i{ta mo`e protiv we, istina koju sam ovde otja, nego budu}a. Na kwigu Eduarda V. S. Dekera Multatulija „TAJNA NEODOQIVE QUBAVI“, koja izlazi iz {tampe najkasnije u junu ove godine, mo`ete se pretplatiti ako 134 dinara (ura~unat PDV i tro{kovi dostave) uplatite na ra~un „Tesera“ doo Beograd kod Folks banke broj 285–0054083470001–57. Za pretplatnike iz inostranstva cena je uve}ana za jedan evro, zbog tro{kova dostave. Vi{e informacija putem telefona 0038/11/12282370, 063/7009720 ili mejla ivana2004@ptt.rs

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


MONITOR

utorak27.april2010.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Va{a predivna Venera je u{la u intelektualni i radoznali znak Blizanaca, {to uti~e i na va{e raspolo`ewe, interesovawe, pa i poslovawe. Mawe u`ivawa, vi{e rada i sastanaka. Vi{e kra}ih putovawa.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

PROGNOZA

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

27. april 2010.

Utorak je Marsov dan, va{ dan, pa dajete sve od sebe s lako}om. Raditi i zaraditi! Komunikacija postaje zanimqiva i pomalo komplikovana jer se mnogi planovi i dogovori ne realizuju iz prve.

BIK 20.4-20.5.

V REMENSKA

DNEVNIK

c m y

32

Postajete interesantniji za suprotni pol, pa qubavne igre i igrice upravo zapo~iwu. Ko ne u~estvuje, ne}e se zabavqati. Dakle, vreme je da se doterate i uklopite u svoje okru`ewe. Strpqewe! Mesec je uplovio u vodeni znak [korpije, pa ste ostra{}eni i odlu~ni da uspete u svojim namerama, bez obzira na koji na~in. Ipak, vodite ra~una o tome da se sve pla}a, sve se vra}a, pa budite razumni. Naprosto ste primorani na to da radite i budete aktivni jer biste u suprotnom osetili pritisak okoline i o~ekivawa koja morate ostvariti. Imate dovoqno energije i optimizma za prave poteze i uspeh koji sledi.

VAGA 23.9- 23.10.

Okrenuli ste se sitnim i malim obavezama koje postaju aktuelne same od sebe i na koje do ju~e niste obra}ali pa`wu. Poslovna saradwa je OK, mada postoje odre|eni zastoji i blokade.

[KORPION 24.10- 23.11.

Zati{je pred buru! Oslu{nite intuiciju i pripremite se za susret o~i u o~i sa zna~ajnom osobom. Danas se mo`ete odmarati ili ~initi kako vam pa{e. U karijeri se i daqe mnogo anga`ujete.

STRELAC 24.11- 21.12.

Ponekad je dobro konsultovati se s prijateqima i poslu{ati wihov savet. Pogotovo onih koji su spremni na saradwu i ostvarewe zajedni~kog interesa. U qubavi se situacija zakuvava i komplikuje.

JARAC 22.12-20.1.

Mo`ete imati stabilan odnos s ozbiqnom osobom koja je sposobna da traje i istraje uprkos isku{ewima i pote{ko}ama. Kako na poqu posovawa, tako i privatno. To vam uliva dodatnu sigurnost.

VODOLIJA 21.1-19.2.

Budite pa`qivi kod nekih dogovora koje bi trebalo realizovati i nemojte se mnogo dvoumiti. Dobra organizacija je pola ura|enog posla. Mo`ete imati periodi~ne probleme sa stalnim partnerom.

Za ostvarewe va{ih snova, pogotovo onih koji se odnose na putovawa i inostranstvo, neophodno je da ulo`ite vi{e doslednosti i istrajnosti, ne gube}i kontinuitet. U osnovi, mo`ete sve!

RIBE 20.2-20.3.

Iako neko nije u stawu da ispo{tuje dogovore, iako vam se pomeraju sastanci i jo{ dodatno nemate najboqu koncentraciju za intelektualne poslove, ipak stvari teku svojim tokom. Optimizam!

TRI^-TRA^

Rijana prevarila „La Ru” Eli Xekson iz britanskog dvojca „La Ru” otkrila je da je Rijana tra`ila da snimi duet s wima, ali se kasnije uop{te nije javila. - Imali smo tri ili ~etiri ponude za saradwu u Americi. I to od velikih umetnika. Rijana je bila vrlo zainteresovana jedno vreme. Trebalo je da finalizujemo dogovor, ali nas nije nazvala. Bilo je to u vreme kada je imala problema u `ivotu. Iskreno nisam ni htela da radim s wom, ali me je zanimalo kako bi to izgledalo - rekla je Eli. Bilo je to u periodu kada je Rijanu brutalno pretukao sada biv{i de~ko Kris Braun, te bi Eli mogla i da joj oprosti na zaboravnosti.

TOPLO

Vojvodina Novi Sad

22

Subotica

21

Sombor

21

Kikinda

21

Vrbas

21

B. Palanka

22

Zrewanin

21

S. Mitrovica 23 Ruma

22

Pan~evo

21

Vr{ac

20

Srbija Beograd

22

Kragujevac

22

K. Mitrovica 21 Ni{

22

I SUN ~ ANO

Evropa

NOVI SAD: Toplo i prete`no sun~ano. Duva}e umeren jugoisto~ni vetar. Pritisak iznad normale. Temperatura od 10 ujutru do 22 stepena. VOJVODINA: Toplo i sun~ano sa malo oblaka na severu i zapadu. Duva}e umeren, a na jugu Banata povremeno poja~an jugoisto~ni vetar. Pritisak iznad normale. Jutarwa temperatura 8, a maksimalna 23 stepena. SRBIJA: Toplo i prete`no sun~ano. Po podne mogu}a je re|a pojava lokalnih pquskova na zapadu i jugozapadu zemqe. Vetar umeren jugoisto~ni. Pritisak iznad normale. Jutarwa temperatura 7, a maksimalna 23 stepena. Prognoza za Srbiju u narednim danima: U sredu par stepeni ni`a temperatura i delimi~no obla~no vreme uz sun~ane periode, samo }e se ponegde po podne javiti ki{a i pquskovi. Od ~etvrtka sun~ano i sve toplije. U subotu, 1.maja, sun~ano i toplo uz temperature preko 25 stepeni. BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: O~ekivane vremenske prilike uglavnom ne}e smetati hroni~nim bolesnicima. Ipak im se preporu~uje da ne preteruju u aktivnostima. Kod osetqivih osoba se mogu javiti glavoboqa i nervoza, naro~ito u ko{avskom podru~ju. Oprezno u saobra}aju.

Madrid

29

Rim

20

London

20

Cirih

18

Berlin

16

Be~

20

Var{ava

15

Kijev

16

Moskva

12

Oslo

10

VIC DANA Le`i `ena u krevetu, a suprug je posmatra pa po`eli seks. Prilazi joj dr`e}i u jednoj ruci ~a{u vode, u drugoj aspirin. Ona ga ugleda pa ka`e: - [ta ti je, pobogu? [ta }e mi aspirin, ne boli me glava. - E, to sam hteo da ~ujem - re~e mu` s osmehom na licu.

SUDOKU

St. Peterburg 13 Atina

21

Pariz

20

Minhen

17

Budimpe{ta

20

Stokholm

12

7

1

1

5

8

5

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

173 (-13)

Slankamen

398 (-4)

Ja{a Tomi}

Apatin

238 (-15)

Zemun

454 (-9)

Bogojevo

- (-)

Pan~evo

460 (-8)

Smederevo

586 (-2)

Ba~. Palanka 242 (-7) Novi Sad

307 (-7)

Tendencija opadawa

SAVA 472 (-3)

Tendencija stagnacije

Senta

470 (-3)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

372 (-4)

Tendencija opadawa

Titel

418 (-8)

NERA

115 (-7)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa

S. Mitrovica 398 (-32) Beograd

Kusi}

7

2

406 (-6)

4

4

9

4

1

6

3

7

2

8

5

3

7

6

2

8

5

4

1

9

5

2

8

9

4

1

7

6

3

8

1

4

5

7

3

9

2

6

4

6

9

3

8

2

4

5

7

1

8

2

5

7

1

6

9

3

4

8

96 (-6)

1

8

5

4

9

2

6

3

7

4

3

9

7

1

6

8

5

2

7

6

2

3

5

8

1

9

4

6 3

9 9

3 4

7

N. Kne`evac

Hetin

140 (4)

TISA

5

6 4

6 4

9

5

1 5

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

9 7

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 27.april 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you