Page 1

m y

NOVI SAD *

SUBOTA 26. DECEMBAR 2009. GODINE

GODINA LXVII BROJ 22584 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

POSLOVAWE NIS-a I DAQE PRAVO ZAME[ATEQSTVO

Spakovali deset godina u lawski gubitak str. 4

NOVI OPTIMIZAM MLA\ANA DINKI]A

GRAD ZADU@IO „INFORMATIKU”, A ONA ANGA@OVALA „SITI MEJL”

Pove}awe plata i penzija mo`da od prole}a

Poreska re{ewa raznose privatnici

str. 5

Foto: TV „Apolo”

str. 8

ALKOHOL KUMOVAO TE[KOJ NESRE]I U NOVOM SADU

Dvojica poginula u stravi~nom sudaru str. 12 NASLOVI

Suvo i sun~ano Najvi{a temperatura 11 °S

Politika 3 Kostre{: Ne quqa se Vlada dok pada {engenski zid

Ekonomija 5 Negde zaturili preko 50.000 radnika?

Dru{tvo 6 Narkomani ve} od trinaeste godine

SPORT

„ DANAS I SUTRA UTAKMICE NA „DNEVNIKOVOM” TURNIRU

Novi Sad 7 Ostavka direktora Toplane

Vojvodina 11 Dedamrazijada za decu bez roditeqa

Crna 12 Hici nepoznatog u novosadskog tajnog policajca

str. 16 i 17

„ VO[A OKUPILA ODBOJKA[KI SVET


subota26.decembar2009.

POLITIKA

VESTI Susret s Baroom Grupa od 50 zaslu`nih gra|ana Srbije, u~esnika projekta “Evopa za sve”, doputovali su ju~e u Pariz, koji je i krajwa destinacija wihovog sedmodnevnog putovawa zemqama Evropske unije bez viza tokom kojeg su jo{ obi{li i Brisel, Rim i Berlin. Evropsko pute{estvije, na kojem ih prati i viceremijer Bo`idar \eli}, zavr{i}e se danas posetom muzeju Luvr i prijemom u Srpskom kulturnom centru, gde }e se sastati sa pot-

INTERVJU: predsednikom Evropske komisije @akom Baroom.

Pozitivni signali iz SAD Ambasador Srbije u Va{ingtonu Vladimir Petrovi} ocenio je da je 2009. bila godina poboq{awa odnosa sa SAD, isti~u}i da je ameri~ka administracija sna`no podr`ala odluku na{e zameqe da podnese kandidaturu za ~lanstvo u Evropskoj uniji. “Kada je Srbija u~inila istorijski korak i podne-

la zahtev za kandidaturu, iz Kongresa i Bele ku}e su stigli pozitivni signali da je to ne{to {to SAD podr`avaju, tako da mislim da je i wihov uticaj u tome bio zna~ajan”, izjavio je Petrovi}. On je kao najzna~ajnije momente u protekloj godini naveo “izuzetno uspe{nu” posetu Beogradu ameri~kog potpredsednika Xozefa Bajdena u maju, kao i potowe posete Va{ingtonu srpskih ministara spoqnih poslova, odbrane i pravde – Vuka Jeremi}a, Dragana [utanovca i Sne`ane Malovi}.

DNEVNIK

c m y

2

SR\AN SRE]KOVI], MINISTAR DIJASPORE

Kontratu`ba protiv Hrvatske uskoro pred Vladom Srbije Srbi iz regiona su na radnom sastanku u ~etvrtak s predsednikom Borisom Tadi}em pre svega bili veoma zadovoqni ~iwenicom da je usvojen Zakon o dijaspori i Srbima u regionu i istovremeno su dali podr{ku dr`avi Srbiji da se dodatno aktivira u vo|ewu politike u regionu, potvrdio je u intervjuu „Dnevniku” resorni ministar Sr|an Sre}kovi}, ina~e potpredsednik SPO. – Namera dr`ave Srbije je da bude moderna i demokratska zemqa koja po{tuje me|unarodno pravo i zapadne standarde pona{awa, ali, s druge strane, i zemqa koja ima svoje legitimne dr`ave i nacionalne interese, koja `eli da bude podr{ka i zale|ina svim pripadnicima srpskog naroda koji `ive u zemqama regiona. S obzirom na to da je strate{ki ciq Srbije da bude ekonomski i politi~ki lider na Zapadnom Balkanu, na{a obaveza jeste da budemo i lider u razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne sradawe. Siguran sam da }e ovo dodatno anga`ovawe dr`ave u politici prema Srbima u regionu zapravo biti podstrek za integracione procese svih okolnih zemaqa i da }e, kako doprineti poboq{awu dobrosusedskih odnosa, tako i obezbediti po{tovawe u ve}oj meri me|unarodnim standardima zagarantovana prava pripadnicima srpskog naroda u okolnim zemqama – rekao nam je Sre}kovi}. z Na sastanku kod predsednika su bili i predstavnici srpskih stranaka iz Hrvatske. Da li se govorilo o tu`bi protiv Hrvatske za genocid? – To nije bila tema sastanka, ali sigurno je da }e dr`ava Srbija veoma odgovorno pristupiti ovom procesu. Mi smatramo da bi najboqe bilo da Hrvatska odusta-

ne od tu`be, a ako se to ne dogodi, na{a dr`ava nema drugog re{ewa ve} da kotratu`bom odgovori. Ali, na{i daqi potezi pre svega zavise od pona{awa hrvatske strane. z Kontratu`bu je Pravni tim zavr{io. Da li se na Vladi ona razmatrala? – To je pre svega pitawe za Ministarstvo inostranih poslova, ali upoznat sam s tim da je sve spremno i da se Vlada sprema da o tome odlu~uje. z Kakvi su uop{te odnosi u vladaju}oj koaliciji nakon {to su poslanici SVM-a defakto uskratili podr{ku Vladi kod buyeta? – Mislim da je veoma va`no da postoji jedinstvo unutar vladaju}e koalicije kada se radi o dono{ewu starte{kih odluka, kao {to je buxet Srbije. I SPO je imao druga~ija vi|ewe u odnosu na neke odluke koje su dono{ene, ali kada su u pitawu one strate{ke, kqu~ne, tu jedinstvo mora da postoji. Po{to je DS predsednika Borisa Tadi}a na{ strate{ki partner u ovoj vladi, mi }emo u potpunosti

podr`ati stav demokrata vezan za budu}nost saradwe sa SVM-om. z Znalo se da na tom zakonu, da nije pro{ao, Vlada pada? Da li je bilo panike u Nemawinoj? – Apsolutno ne. z Da li zategnuti odnosi DS-a i SVM-a otvaraju mogu}nost novih izbora, ili je stvar re{ena sa LDP kao „rezervnim partnerom”? – U ovom bi trenutku izazivawe bilo kakve politi~ke nestabilnosti bilo krajwe neodgovorno. Jer, potpuno sam siguran da ulazimo u godinu koja }e u politi~kom iekonomskom smislu biti mnogo povoqnija o od 2009. Zato o~ekujem stabilnost i jedinstvo proevropskih snaga, ~emu dodatni podstrek i podru{ku daje liberalizacija viznog re`ima i podno{ewe kandidature za ~lanstvo u EU. SPO }e se truditi da, koliko je to mogu}e, evointegracione procese ubrzamo, jer smatramo da smo kao zemqa suvi{e vremena izgubili, odnosno insistira}emo na tome da povla~e odlu~niji potezi. I verujem da }e oko toga postojati saglasnost u Vladi. z Niste rekli da li je LDP sada pomo}na podr{ka Vladi u Skup{tini? – Nema razloga da to bude. z Sastaju li se predsednik Tadi} i lider SPO Vuk Dra{kovi}? – Naravno. I mislim da veoma korektno sara|ujemo sa demokratama. DS do`ivqavam kao dugoro~nog i strate{kog partnera, a SPO kao modernu i profilisanu evropsku desnicu, koja ima kqu~nu poziciju u spektru desne politi~ke opcije koja Srbiju vidi kao proevropsku, prozapadnu, kao deo modernog civilizovanog sveta. D. Milivojevi}

Pomirewe boqe od tu`bi Me|usobno optu`ivawe Hrvatske i Srbije za genocid je “kontraproduktivno i bespredmetno”, izjavio je profesor me|unarodnog prava Radoslav Stojanovi}. „Dve dr`ave }e morati da se mnogo vi{e anga`uju u procesu pomirewa, ili pre ulaska u EU ili kada postanu ~lanice”, ukazao je Stojanovi}. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nata{a Kandi} ka`e da ono {to se de{avalo u Gospi}u, Sisku, Pakra~koj poqani, Meda~kom xepu... a {to Beograd navodi u kontratu`bi, predstavqa stra{ne zlo~ine protiv ~ove~nosti, ali ona podse}a i na to da nema nijedne presude, osim za Srebrenicu, a da je Ha{ki

tribunal utvrdio da je po sredi bio genocid. „Mislim da danas vi{e tu`ba na tu`bu nije odgovor, pogotovo kada je primetno da ti odnosi izme|u Hrvatske i Srbije na politi~kom nivou ponovo imaju neku ~udnu dimenziju netrpeqivosti”, ka`e Kandi}eva. I dr Vojin Dimitrijevi}, profesor me|unarodnog prava, ocewuje da je najava kontratu`be deo vrzinog kola u koje dr`ave ~esto u|u nemaju}i kud, kao u nekoj obi~noj sva|i. „Pouzdano znam da najboqi hrvatski pravnici savetuju wihovim politi~arima da odustanu od tu`be, jer nema na~ina da se utvrdi da je tamo bilo genocida”, ka`e Dimitrijevi}.


POLITIKA

DNEVNIK

U POKRAJINI NE[TO DRUGA^IJA SLIKA STRANA^KOG REJTINGA

SPS tre}i u Srbiji, ispod crte u Vojvodini Prema rezultatima istra`ivaRaspolo`ewe gra|ana VojvoNaime, prema istra`ivawu Cewa koje je objavio CeSID, rejting dine razlikuje se i u pogledu reSID-a, po {est procenata glasova politi~kih stranaka u Vojvodini dosleda pozicija ostalih strau Vojvodini bi dobili Srpska rane{to je druga~iji u odnosu na naka. Tako, na osnovu rezulatata diklana stranka, Ma|arska lista projekciju koja postoji na naciona nacionalnom nivou, na ulai Liberalno demokratska partija, nalnom nivou. Naime, kako je zak u republi~ki parlament modok bi cenzus pre{la jo{ i Demo„Dnevniku” re~eno u CeSID-u, gu ra~unati SPS, SRS, DSS i kratska stranak Srbije, koju podriako su i u Vojvodini `ava pet procenata najpopularnije Degra|ana. Ostali polimokratska stranka i ti~ki akteri, kako naDemokrate i napredwaci imaju ubedqivo Srpska napredna vode u CeSID-u, ne najve}u podr{ku i u pokrajini, s tim da je stranka, ovde je razprelaze izborni prag, ona ne{to tawa nego na nivou cele Srbije, lika u skoru izme|u barem kad je re~ o rasDS-a i SNS-a ne{to ali je ovde DS za tri procenta ja~i od SNS polo`ewu Vojvo|ana, s ve}a, jer demokrate tim da je cenzusu naju`ivaju podr{ku 26 bli`a Liga socijaldeodsto Vojvo|ana, a napredwaci LDP, dok ispod crte ostaju G17 mokrata Vojvodine sa ~etiri odmogu da ra~unaju na tri procenta plus, LSV, SPO i SDPS (novosto podr{ke. Socijalisti~ka parmawe glasova. Podsetimo, na repuosnovana stranka Rasima Qajitija Srbije (bez koalicionih bli~kom nivou dve vode}e stranke }a). U Vojvodini, me|utim – bapartnera) ima podr{ku tri proimaju ne{to boqi prolaz, jer DS rem po CeSID-ovim podacima – centa bira~a, dok se za G17 plus podr`ava 28 odsto, a SNS 27 odsto socijalisti ne prolaze izborni izjasnilo dva odsto anketiranih. gra|ana. cenzus. B. D. S.

ZBOG BUYETA (NE)FORMALNO ZAHLADNELI I ODNOSI LIGE I SVM-a

Kostre{: Ne quqa se Vlada dok pada {engenski zid Odluka poslanika SVM-a da u republi~kom parlamentu uskrate podr{ku Vladinom predlogu buxeta za 2010. godinu nije formalno naru{ila odnose sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, ali odre|eno zahla|ewe je ipak uo~qivo. Po re~ima zamenika predsednika LSV-a Bojana Kostre{a, zvani~no su ti odnosi na istim relacijama na kojima su bili i pre izja{wavawa u Narodnoj skup{tini jer je, obja{wava, glasawa za dr`avnu kasu dogovarano sa DS-om, te, shodno tome, i iskakawe SVM-a „mora da re{ava najve}i koalicioni partner”.

da {engenskog zida i dan uo~i predaje kandidature za ~lanstvo u EU, prakti~no poku{ava sru{iti Vlada Srbije, i to na temi koja su{tinski ne bi puno promenila ni u Vojvodini ni u kvalite-

Jo{ stabilnija ve}ina Bojan Kostre{ tvrdi da je aktuelna ve}ina u Skup{tini Srbije, koju ~ini sigurnih 127 poslanika (dakle, bez ~etiri predstavnika SVM-a), sasvim dovoqna za normalno operativno funkcionisawe parlamenta. „Jeste da }e biti malo nategnuto, ali nije ni prvi ni posledwi put da takva ve}ina izgura ceo mandat. ^ak }e mo`da upravo zbog toga svi koalicioni partneri biti oprezniji, pa se mo`e dogoditi da stabilnije funkcioni{emo sada sa ve}inom od 127 poslanika nego {to smo funkcionisali sa podr{kom 131 poslanika”, ka`e zamenik predsednika LSV. – Moram, ipak, da priznam da smo pomalo iznena|eni pona{awem na{ih prijateqa iz SVM-a, najpre {to su nas preko medija pozivali da podr`imo wihov amandman, dok nam istovremeno nije upu}en nijedan zvani~an poziv na konkrente razgovore o toj temi. S druge strane, priznajem da je nama bilo potpuno neprihvatqivo da se dva dana posle pa-

tu `ivota gra|anki i gra|ana APV – obja{wava Kostre{, , koji je i narodni poslanik LSV. On dodaje da nije sporno insistirawe SVM-a na tome da se ispo{tuje obe}awe da }e 90 procenata para od prodaje Naftne industrije Srbije pripasti Pokrajini, ali podse}a i na to da su poslanici stranke koju predvodi I{tvan Pastor ~ak 13 puta gla-

sali za odbacivawe inicijative LSV da se u pokrajinskom parlamentu raspravqa o obe{te}ewu koje bi morala da dobije Vojvodina zato {to je dr`ava Rusima prakti~no poklonila NIS. – Na`alost, nije velika razlika da li }e Vojvodina dobiti 55 ili 90 odsto od 400 miliona evra, koliko su Rusi platili za NIS, nego za{to ne}emo dobiti 55 odsto od 2,2 milijarde evra, kolika je realna procewena vrednost nacionalne naftne kompanije. I to su sve pitawa o kojima }emo mi morati da sa na{im prijateqima iz SVM-a razgovaramo u budu}nosti. Ali, ponavqam, kqu~no aktuelno politi~ko pitawe koje se odnosi na samo neglasawe poslanika SVMa za republi~ki buxet mora}e da rasprave Boris Tadi} i I{tvan Pastor – naveo je Kostre{. Sagovornik „Dnevnika”, ina~e, ka`e da nema informaciju o tome da je u planu „ka`wavawe” SVM-a wihovim iskqu~ivawem iz pokrajinske administracije, ali navodi da je i ta odluka u rukama najve}eg koalicionog partnera – Demokratske stranke. – Formirawe vojvo|anske vlade nije dogovarala Liga, nego je to ~inila DS pojedina~no sa svakom strankom. Dakle, ako i bude doneta odluka o eventualnoj rekonstrukciji te vlade, za o~ekivati je da je pokrajinski premijer obrazlo`i, a onda }emo se mi prema tome odrediti na na~in koji u datom momentu bude najcelishodniji – zakqu~io je Kostre{. M. S.

subota26.decembar2009.

DU[AN JAWI] UPOZORIO VLAST DA MORA DA IMA DRUGA^IJI ODNOS PREMA MAWINSKIM STRANKAMA

Toma boqe od Borisa razume poruke SVM-a

Politi~ki analigovao mnogo promiti~ar dr Du{an Ja{qenije, odnosno da wi} ocenio je da su u je prepoznao povoaktuelnom sukobu qan trenutak da pounutra vladaju}e koa{aqe poruku SVM-u licije, a prvenstveno koja, zapravo, predizme|u Demokratske stavqa poziv na sastranke i Saveza vojvezni{tvo. Jawi} vo|anskih Ma|ara dodaje da bi napredkoji je uskratio powacima saveznidr{ku buxetu, mnogo {tvo sa SVM-om promi{qenije reakzna~ilo otvorenu cije opozicije nego kartu za Evropu i stranaka vlasti. On, svet, odnosno da bi naime, za “Dnevnik” to dodatno popravika`e da demokrate ne lo imix ove stranke mogu da ignori{u dovan zemqe. govore sa SVM-om, – Koliko je Milojer ne mogu vi{e da rad Pupovac bio pora~unaju na to da su treban Ivi Sanadesamo oni eksluzivni ru, toliko bi savepartneri te mawinzni{tvo sa Pastoske stranke, za ~ije rom zna~ilo Tomipartnerstvo se danas slavu Nikoli}u. I bore i druge partije, zato je ovo logi~na i a pre svega napredDemokrate ne mogu vi{e da ra~unaju na to promi{qene reakwaci kao najve}a cija lidera napredda su samo oni eksluzivni partneri opoziciona stranka. waka koji je izrazio Saveza vojvo|anskih Ma|ara Jawi} napomiwe spremnost da obeda je pravilo u svim ru~ke prihvati razvijenim demokratijama da voqstvo u toj stranci odnosom SVM kao budu}eg partnera – mawinske stranke, posebno one koji prema wima iskazuju koalinavodi Jawi}. koje imaju ~vrsto bira~ko telo cioni partneri, ali ima razloNa{ sagovornik pri tome kakao {to je to SVM, uvek biraju ga da i oni sami tra`e alterna`e i da je i lider SVM-a, s drupobednike. tivu. I zato mi pona{awe lidege strane, poptuno u pravu kad – To je pravilo, jer takve ra SVM-a I{tvana Pastora detvrdi da je u ovom trenutku prestranke nisu korisne svojim zaluje “vidovito”, pogotovo u trerano govoriti o takvom partjednicma ako ih dovode uz konnutku dok i LSV i svi drugi konerstvu, s obzirom na to da izfrotaciju s vla{}u – ukazuje Jaji trguju s pozicijama }ute – bora ne}e biti tako skoro. wi}. ocewuje Jawi}. – Zato stav I{tvana Pastora On smatra da niko u Srbiji U tom kontekstu on dodaje da treba, pre svega, shvatiti kao danas, a ne samo SVM, ne bi trese negativan stav SVM-a o buxeopomenu Demokratskoj stranci balo da bude zadovoqan ni vojtu mo`e ~itati i kao upozorewe da se mnogo igra s dogovorima i vo|anskim statutom, ni celom aktuelnim partnerima da proda postaje partner od nepoverepolemikom koja se vodila o tom mene pona{awe ukoliko `ele wa, te da, u krajwem, dolazi do aktu, niti na~inom na koji se da nastave saradwu s tom stranozbiqnog prestrukturirawa na vodi pri~a o decentralizaciji i kom. politi~koj sceni. Tako da Paregionalizaciji Srbije. – I stoga je potpuno pogre{na stor, koji ima stabilno bira~– To je jedna neprincipijelna reakcija DS-a i wenog lidera ko telo, nema razloga da se ~vrpri~a. I mislim da su predstavBorisa Tadi}a na ovo, zapravo, sto vezuje za brod koji do`inici Saveza vojvo|anskih Ma|akonstruktivno upozorewe iz vqava te{ku krizu, a to jeste ra zapravo do{li u neprijatnu SVM-a – isti~e Jawi}. Demokratska stranka – zakqusituaciju da sami brane ovu ideOn prime}uje da je lider ~uje Jawi}. ju. Zato nema razloga za zadoSNS-a Tomislav Nikoli} reaB. Dragovi}-Savi}

SLOBODAN VU^ETI], BIV[I PREDSEDNIK USS-a, ZA „DNEVNIK”

O ustavnosti Statuta ne mora preko reda

Biv{i predsednik Ustavnog suda Srbije prof. dr Slobodan Vu~eti} izjavio je na{em listu da iskqu~ivo od voqe sudija tog suda zavisi da li }e se incijativa koalicije DSS-NS za ocenu ustavnosti Statuta i Zakona o nadle`nostima APV re{avati po ubrzanom postupku, ili tek po redosledu dospe}a tog predmeta. – Sve zavisi od wihove voqe. Oni mogu da ubrzaju re{avawe tog predmeta, jer im to omogu}ava i poslovnik o radu USS-a, ali samo ako sami procene da to

DEMOKRATE I RADIKALI ZAHUKTAVAJU PREDIZBORNE AKTIVNOSTI U OYACIMA

Fer kampawe uz malo bure Predsednik op{tinskog odbora DS u Oxacima Veroqub Markovi} ocenio je ju~e za „Dnevnik” da su dosada{we predizborne aktivnosti u ovoj op{tini fer i korektne, te da je ova stranka ve} dosta u~inila da se glasa~ima preporu~i kao ozbiqna alternativa radikalima, koji su do sada imali vlast. – Ove godine smo uradili dosta na planu komunalne infrastrukture. Zavr{ili smo dobar deo kanalizacione mre`e, neke puteve i sredili deponije u na{oj op{tini – rekao je Markovi}. – Ina~e, aktivno ~lanovi DS-a obilaze gra|ane i razgovaraju s wima na terenu. Bavimo se iskqu~ivo lokalnim problemima. O visokoj politici sa gra|anima ne pri~amo, osim ako nas ne pitaju. Markovi} ka`e da Oxa~ane, kao i sve druge gra|ane, mu~i nezaposlenost, dotrajala ili nepostoje}a komunalna infrastruktura... Mladi se uglavnom `ale na nedostatak {ansi za prosperitet. – U saradwi sa nadle`nim pokrajinskim sekretarijatima uradili smo dosta projekata iz oblasti sporta koji }e biti realizovani u narednom periodu. Pripremili smo i projekat industrijske radne zone, a

samim tim i smawili takse za one koji zapo{qavaju vi{e od 100 qudi u na{oj op{tini. Re{avawe problema nezaposlenosti }e nam u narednoj godini biti prioritet – obja{wava Markovi}. – Oxaci su me|u najnerazvijenijim op{tinama u Vojvodini, pa smo sa nadle`nim sekretarijatom uspeli da dogovorimo besplatan prevoz za sve sredwo{kolce i studente iz na{e op{tine.

O partnerima }e se razmi{qati posle 24. januara Lider oxa~kih radikala Milan ]uk za “Dnevnik” ka`e da nema potrebe da vodi negativnu kampawu kada na izborima uvek pobe|uju protivkandidate. On je naglasio da oko 400 strana~kih aktivista obilazi Oxake kako bi stranka postigla {to boqi rezultat. Po wegovim re~ima, cepawe stranke se nije odrazilo na oxa~ki ogranak SRS gde su, kako tvrdi, ostali kompaktni. – Posle ovih izbora na{ rezultat }e ostati za pam}ewe i pokaza}e da gra|ani Vojvodine nisu opredeqeni za Statut, po-

3

krajinsku skup{tinu i vladu – rekao nam je ]uk. – Obilazimo sva udru`ewa, kolektive, bez la`nih obe}awa. Neka budu svesni {ta smo do sada uradili za wih, pa da, uz wihove primedbe, nastavimo tu saradwu. Govore}i o mogu}nostima za postizborne koalicije, ]uk je istakao da SNS ne}e odneti mnogo wihovih glasova jer, kako tvrdi, nemaju upori{te u Oxacima. Saradwa bi, napomiwe, mogla da se ostvari sa dokazanim partnerima iz opozicije, a to su DSS i NS. Ali, o tome }e, navodi, razmi{qati tek posle 24. januara. Za vanredne izbore u Oxacima prijavilo se, do sada, sedam izbornih lista. Posledwa je bila Koalicija „Srbija”, koju ~ine udru`eni Romi, Rusini i Vlasi. No, vremena za nove u~esnike izbora jo{ ima jer je rok za predaju izbornih lista 9. januar. Na vanrednim op{tinskim izboima, 24. januara, Oxa~ani }e mo}i da glasaju i za „Listu za evropsku Srbiju – DS – Boris Tadi}”, „G17 plus – Sne`ana Sedlar”, „SRS – dr Vojislav [e{eq”, „DSS – dr Vojislav Ko{tunica”, „SNS – Tomislav Nikoli}” i Koaliciju SPS–PUPS–JS-a. P. Klai}

zahteva neka hitna dru{tvena potreba – kazao je Vu~eti}. On napomiwe da, na osnovu tog poslovnika, Ustavni sud ima mogu}nost da pojedina pitawa, koja su od izuzetnog zna~aja, razmatra u ubrzanoj proceduri, odnosno da odre|eni predmet uzme u razmatrawe bez obzira na datum wegovog prispe}a. – A, da li }e tako biti u ovom slu~aju, zaista ne znam – kazao je Vu~eti}, dodav{i da je USS postupio po takvoj “ubrzanoj porceduri” prilikom razmatrawa ustavnosti Zakona o sudijama.

Podsetimo, predstavnici koalicije DSS-NS predali su prekju~e Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti Statuta i Zakona o nadle`nostima APV, koji je potpisalo 25 poslanika. Narodwaci smatraju da su ta dva akta neustavna, te da “doprinose neravnopravnosti gra|ana Srbije i otvaraju mogu}nost separatizma”. S druge strane, ministraka pravde Sne`ana Malovi} odbacila je ove ocene, navode}i de je Vlada, koja je bila predlaga~ Zakona o nadle`nostima, spremna da taj akt brani pred USS. B. D. S.

REKLI SU

\uki}-Dejanovi}: Bez malog ekrana pati demokratija Predsednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} najavila je da }e u 2010. godini biti uveden parlamentarni kanal, kako bi se re{io problem televizijskih prenosa skup{tinskih zasedawa. “Sve dok ne budemo imali svoj kanal ima}emo problema, jer RTS nije u obavezi da prenosi sednice”, rekla je Slavica \uki}Dejanovi}. Predsednica srpskog parlamenta je kazala i da se razmatra mogu}nost da neka televizija skup{tini “ustupi” svoj kanal, dok se kona~no ne re{i problem preno{ewa skup{tinskih zasedawa. “Bez skup{tinskog kanala javnost u radu ne}e biti obezbe|ena, a ako ona izostane, demokratija je o{te}ena”, rekla je \uki}-Dejanovi}.

Mili}evi}: Glavni odbor o politi~koj situaciji Glavni odbor Socijalisti~ke partije Srbije danas }e razmotriti politi~ku situaciju u Srbiji i planove za 2010. godinu. Po re~ima portparola stranke \or|a Mili}evi}a, sednica Glavnog odbora bi}e odr`ana u beogradskom Centru „Sava”, a uvodni deo sesije, na kojem }e govoriti lider socijalista Ivica Da~i}, bi}e otvoren za javnost. Najavquju}i sednicu, Mili}evi} je rekao da je, po oceni SPS-a, politi~ka situacija u Srbiji stabilna. „To je veoma va`no za gra|ane i dr`avu u celini, kao i za evropske integracije Srbije”, zakqu~io je portparol SPS-a, uz napomenu da vladaju}a koalicija u Srbiji ima i bez SVM-a ve}inu u Skup{tini za dono{ewe zakona.


4

EKONOMIJA

subota26.decembar2009.

DNEVNIK

POSLOVAQE NIS-a I DAQE PRAVO ZAME[ATEQSTVO

Spakovali deset godina u lawski gubitak Oko gubitka Naftne industrije Srbije i daqe vlada pravo zam{ateqstvo, jer i pored dve revizije zavr{nog ra~ina za pro{lu godinu i , navodno utvr|enog i povr|enog mawka od osam milijardi dinara, mnogo toga nije jasno. Deo vela tajne oko misterioznog gubitka prekju~e je poku{ao da skine i ministar ekonomije Mla|an Dinki} jkoji je izjavio da nije ta~no da je NIS pro{le godine ima minus od osma milijardi dinara ve} da je sabran sav gubitak naftne kompanije tokom prethodinih nekoliko godina. Da ne{to nije u redu dalo se zakqu~iti i nakon ju~era{we konferencije za novinare kada direktor NIS-a Kiril Krav~enko na direktno pitawe kako komentari{e posledwu izjavu Dinki}a ni{ta konkretno nije odgovorio. Osvrnuv{i se na pitawa vezana za gubitke poslovawa NIS-a, od oko osam milijardi dinara, {to su

potvrdila i dva revizorska izve{taja, kao i na izjavu ministra Dinki}a, Krva~enko je rekao da je izvesno da gubitak postoji i da su oba akcionara - i „Gaspromweft“ i Vlada Srbije bili iznena|eni

wime, ali da se tra`i re{ewe kako da se on prevlada i sanira. Po wegovim re~ima, uslovi kupoporodajnog ugovora za NIS ne mogu se mewati, a „Gaspromweft“i Vlada Srbije u~ini}e sve kako bi

Novosadska rafinerija „na ledu” U rafineriju nafte u Novom Sadu, po svemu sude}i, ulagawa }e biti minimalna, a planirano je investirawe samo u blending uqa. Kako je Kiril Krva~enko rekao, investiocinim programom planirana je modernizacija pan~eva~ke rafinerije, a za sada se u Novom Sadu planira pove}awe proizvodwe uqa i maziva. - U ovom regionu zatvoreno je nekoliko rafinerija, jer je ponuda ve}a od tra`we za ~ak 40 odsto. Zato moramo na}i pravu meru izme|u efikasnosti poslovawa i socijalne odgovornosti, ali se ne mo`e o~ekivati da }e ova rafinerija raditi punim kapacitetom. On je rekao da je proizvodwa evro dizela u novosadskoj rafineriji izuzetno skupa, ali da se to moralo raditi dok nije zavr{ena rekonsktrukcija u rafineriji u Pan~evu. Po wegovim re~ima, 2010. godine se planira proizvodwa 25.000 tona evro dizela mese~no, od kojih bi 15.000 tona bilo plasirano na NIS-ove pume, ostatak u veleprodaji, a ukoliko bi potra`wa bila ve}a dodatne koli~ine bi se proizvodile u Pan~evu, ili se uvozile.

Generalni direktor Srbijagasa Du{an Bajatovi} i izvr{ni direktor Jugorosgasa Vladimir Koldina potpisali su ju~e u Novom Sadu aneks ugovora kojim se snabdevawe Srbije gasom produ`ava na 2010. “Ugovor nam odgovara i tehnilki i finansijski, vrlo je povoqan i omogu}ava nam da neravnomerno vu~emo koli~ine gasa. Ugovor podrazumeva kupovinu do dve milijarde kubika gasa. Trenutne potrebe Srbije su 680 miliona kubika gasa, a ako bude ve}ih potreba gas }e biti isporu~en bez pove}awa cene”, rekao je Bajatovi}. On je rekao da Srbija do sada nije ka`wena zbog koli~ina gasa koje nije povukla i nastavi}e da kupuje prema potrebama. Bajatovi} je dodao da je poslednih najhladnijih dana Srbijagas isporu~io 15 miliona kubika gasa i da nijedan induistrijski potro{a~ nije iskqu~en. “Nikakvih problema u snabdevannu ne}e biti, sistem funskini{e, a ne o~ekujemo ni gasnu krizu. U slu~aju da bude gasne krize, Srbija je obezbedila druge pravce snabdevawa”, ka`e Bajatovi}.

PAJTI] OTVORIO PRVU HLADWA^U U FRU[KOGORJU

Veliki posao u Maloj Remeti

Predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajti} otvorio je ju~e novu hladwa~u preduze}a „Atos Vinum d.o.o.“ u sremskom selu Mala Remeta, nadomak Iriga , koja je ina~e prva te vrste u Fru{kogorju. Atos vinum je firma koja se bavi planta`nim uzgojem vo}a, posebno jabuka, a nova hladwa~a }e obezbediti stabilnost izvoza

i kao kvalitetnu pripremu i pakovawe vo}a za prodaju na stranim tr`i{tima. Re~ je o tehnolo{ki najsavremenijem objektu kojim je preduze}e „Atos Vinum“ zaokru`ilo proizvodni ciklus i obezbedilo pretpostavke za uspe{nu dugoro~nu saradwu sa kupcima iz inostranstva, jer }e ve} u ovom momentu u hladwa~u biti sme{teno 2 hiqade tona sve`ih jabuka. Ove godine je ostvaren i izvoz na rusko tr`i{te, gde je prodato 4 stotine to-

na jabuka sa planta`e ovog proizvo|a~a. - Ova hladwa~a, najsavremenija u ~itavoj na{oj zemqi, ima veliki zna~aj za sve nas, i to ne samo na nivou op{tine, regiona ili pokrajine, jer je primer kako savremena tehnologija i infrastruktura poma`u u kreirawu novih radnih mesta, stvaraju savremeno poslovno okru`ewe ali i mewaju ~itavu lokalnu zajednicu, donose}i prihode i boqi `ivotistakaio je Pajti}.Zato smo danas ovde, da poka`emo kako smo re{eni da uradimo sve da ~itav Srem ponovo bude bogat, sre}an i biri}etan, i da ponovo sa pravom ponese atribut „vinskog“. Mi smo podr`ali ovaj projekta sa 27,5 miliona dinara, jer pokazuje kako je mogu}e ostvariti savremenu i profitabilnu poqoprivrednu proizvodwu, jer kvalitetna vo}arska proizvodwa donosi i dvadesetak puta ve}i prihod od tradicionalnog uzgoja ratarskih kultura. Zato mi je drago da ovde vidim i predstavnike drugih lokalnih zajednica iz Srema, po{to je za uspeh ovakvih ulagawa i osavremewivawe na{e poqoprivrede i agro-industrije, potrebna saradwa na svim nivoima, od lokalne administracije, regiona i pokrajine do republike. S. Bojevi}

Po wegovim re~ima, naredne godine o~ekuje se poslovawe s dobitkom, odr`avawe nivoa eksploatacije na ovoogodi{wem nivou, kaoi nastavak investicija. - Naredne godine planiramo da u oblasti prerade investiramo oko 215 miliona dolara, a oko 120 miliona dolara bi}e ulo`eno u razvoj eksploatacije nafte i maloprodajnu mre`u. Tako|e, u 2010. godini planiramo da pove}amo efikasnost rada, zavr{imo reorganizaciju, smawiamo broj zapsolenih - rekao je Krav~enko. Krav~enko je rekao i da se o~ekuje da }e do kraja januara 2010.

godine biti ukwi`ena imovina NIS-a i kompanije postati otvoreno akcionarsko dru{tvo {to bi omogu}ilo izlazak na Beogradsku berzu. Po wegovim re~ima, registracija imovine NIS-a jedan je od najva`nijih uslova za pove}awe vrednosti kompanije. [to se ti~e vrednosti akcija NIS-a na berzi, Krav~enko je naglasio da je te{ko dati pravi odgovor o tome jer postoji dve procene vrednosti NIS-a, koje se zna~ajno razlikuju, da na vrednsot NIS-a zna~ajno uti~u i poslovawe kompanije i bankarska zadu`enost, te sada{we poslovawe. D. Mla|enovi}

STATUS KVO NA TR@I[TU NEKRETNINA

DU[AN BAJATOVI]

Srbija obezbedila gas

se ostvario najva`niji ciq - razvoj i napredak NIS-a. Izgleda da bi svi da ogromni problem gurnu pod tepih, ali ovde pri~i svakako ne}e biti kraj. Ina~e, na ju~era{woj konferenciji za novinare Krav~enko je radije govorio o budu}nosti nego o onome {to je bilo. - Na osnovu preliminarnih podataka, gubitak NIS-a u 2009. godini iznosi}e oko tri milijarde dinara - rekao je Krav~enko. - I pored gubitka ostvaren je dobar rezultat poslovawa jer je, od kako je „Gaspromweft“ preuzeo ve}inski udeo kapitala u kompaniji, ostvaren dobitak u posledwih devet meseci od {est milijardi dinara. Kiril Krav~enko je ukazao da je ove godine, pored stabilizacije finansijskog stawa kompanije, smawen i obim bankarske zadu`enosti, te zabele`en rast eksploatacije nafte za oko osam odsto.

Prodaja stanova u zimskom snu Otkako su po~etkom oktobra krenuli subvencionisani stambeni krediti, u po~etku se javila bojazan da na tr`i{tu ne}e biti dovoqno stanova koje }e gra|ani `eleti da kupe uz pomo} dr`avnih subvencija. Me|utim, kako sada stvari stoje, ~ini se da jo{ uvek ima vi{e stanova nego kupaca. Kao {to nam re~e sekretar Udru`ewa za gra|evinarstvo i industriju gra|evinskog materijala u Privrednoj komori Vojvodine @arko ^a|enovi}, na tr`i{tu nekretnina vlada status kvo. ^a|enovi} ka`e da su krediti jo{ uvek skupi, ba{ kao i stanovi, a armija podstanara koja bi trebalO da se odlu~i na neizvesni kreditni korak dug 30 godina susre}e se s dva problema: malom platom i neizvesnim radnim mestom. U takvoj situaciji besku}ici naj~e{}e produ`avaju podstanarsku agoniju, tu i tamo neko krene u kupovinu, me|utim, sve se svodi na obila`ewe i razgledawe, {to je daleko od trgovine. Danka Mi}ovi} iz Udru`ewa za gra|evinarstvo u Privrednoj komori Srbije izjavila je za na{ list da ponuda stanova iz dana u dan raste. U toku je anketa o cenama i broju zavr{enih stanova u svim ve}im gradovima Srbije, da bi se napravila

Ponuda u Vojvodini U ~etiri vojvo|anska grada nudi se ne{to vi{e od 500 stanova: u Novom Sadu 292, Subotici 205, Pan~evu 75 i Zrewaninu 45. Stanove u glavnom vojvo|anskom gradu ponudili su: „Aleksandar“, po 1.360 do 1.785 evra za kvadrat; „Blu lajn“ po 1.944 evra (ugao [afarikove i Wego{eve); „Piramida nekretnine“ po 850 do 1.150 evra (Telep) i „Slavijakop“ po 1.250 do 1.400 evra. ^ak 11 firmi ponudilo je stanove u Subotici, a cena se kre}e od 780 do 850 evra za kvadrat. Malo skupqe je u Zrewaninu: za kvadrat se tra`i od 800 do 950 evra, a stanove nude dve firme. U Pan~evu se kvadrat prodaje po 750 do 1.200 evra, me|utim, sve zavisi od stepena izgra|enosti objekta. baza podataka i pomoglo kupcima. Trenutno u ponudi ima 1.700 stanova, dok ih je pre samo mesec dana bilo 1.000 mawe. Cene su razli~ite od grada do grada,

a zavise i od kvaliteta gradwe, strukture stana i lokacije u mestu izgradwe. Kompanija „Beoinkon“ izvo|a~ je radova na izgradwi kom-

pleksa od 240 stanova u Pan~evu, od kojih je u bazi podataka PKS-a 55, a prodaju se po 950 do 1.200 evra. Po re~ima direktora „Beoinkona“ @eqka Gatari}a, zgrada je pod krovom, a u planu je da se zavr{i do leta slede}e godine. Onaj ko ne kupi stan po sada{wim cenama, tada }e morati da plati ne{to vi{e – o~ekuje se od 1.000 do 1.300 evra za kvadrat. Sagovornik napomiwe da se objekat zida veoma kvalitetno, iznad uobi~ajenih standarda na koje su Pan~evci navikli i pru`a dodatne sadr`aje, kao {to je supermarket i drugo. Investitor ovog kompleksa je kompanija „Tami{ kapija“. U Privrednoj komori Srbije isti~u da je anketa otvorena i daqe i pozivaju i ostale investitore da prijave izgra|ene stanove ili one u izgradwi. Danka Mi}ovi} napomiwe da se uglavnom prodaju mawi stanovi, dok oni ve}e kvadrature te{ko nalaze kupce. R. Dautovi}

24. 12. 2009.

1.1140,56758

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom [umadijasignal, Kragujevac

Promena %

Cena

195,17

428

4.280

AMS Osigurawe, Beograd

20,04

1.174

18.784

Prokupac, Beograd

20,00

2.520

3.303.720

Tekstilpromet, Zrewanin

20,00

480

1.440

20,00 Promena %

1.380 Cena

8.280.000 Promet

@itosrem, In|ija Pet akcija s najve}im padom Mladost - Rad, Vlasotince

-14,68

750

7.500

Stolarija, Titel

-11,98

507

10.140

Mladost Subotica, Subotica

-11,97

1.500

43.500

Sinteza, Beograd NK - 1. MAJ, Bogati} Vojvo|anskih top-pet akcija @itosrem, In|ija Topiko, Ba~ka Topola Metals banka, Novi Sad

-11,97 -11,90 Promena % 20,00 0,00 -0,25

515 348 Cena 1.380 22.000 6.783

BELEX15 (629,06 -0,26%)

Promet

20.600 3.480 Promet

Naziv kompanije

0,00

300

306.000

Sloga, Ka}

0,00

500

127.500

Promet

0,33

2.467

0,12

27.033

81.100

Energoprojekt holding, Beograd

-3,22

722

453.270

Agrobanka, Beograd

3,55

8.015

343.556

Univerzal banka, Beograd

-1,08

6.954

118.220

Soja protein, Be~ej

-0,40

995

75.611

Metalac, Gorwi Milanovac

-0,84

2.242

134.539

Imlek, Beograd

0,00

1.450

0,00

Metals banka, Novi Sad

-0,25

6.783

366.260

Privredna banka, Beograd

0,00

652

0,00

Tigar, Pirot

-0,99

600

382.358

Meser Tehnogas, Beograd

0,00

6.893

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.800

0,00

Telefonija, Beograd

0,00

1.699

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

-2,19

535

40.135

418.000

Vojvodina sport, Novi Sad

Cena

Komercijalna banka, Beograd

8.280.000

366.260

Promena %

AIK banka, Ni{

84.430.145

Svi iznosi su dati u dinarima


EKONOMIJA

DNEVNIK

subota26.decembar2009.

MLA\AN DINKI]

PROSE^NA PLATA 31.576 DINARA

Pove}awe plata i penzija mo`da od prole}a

Pala novembarska zarada Prose~na neto zarada u Srbiji u novembru bila je 31.576 dinara, realno mawe 1,3 odsto, nominalo 0,5 odsto, nego u oktobru, objavio Zavod za statistiku. Prose~na zarada s porezom i doprinosima ispla}ena u novembru bila je 43,895 dinara, realno 1,4 odsto, a nominalno 0,6 odsto mawe nego prethodnog meseca. Prose~na

Razgovori o pove}awu plata i penzija mogli bi da uslede u prvoj polovini 2010. ako srpska privreda po~ne da ostvaruje rast, izjavio je danas ministar ekonomije Mla|an Dinki}. O~ekujemo da ve} u prvoj polovini 2010. srpska privreda ostvari rast, {to }e omogu-

}iti da od prole}a krenemo u pregovore sa sindikatima o pobe}awu zarada, a zatim }emo razmi{qati i o pove}awu penzija, rekao je Dinki} na predstavqawu drugog izdawa Sive kwige, koju je objavila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. “Za gra|ane }e biti te{ko sve dok su zamrznute plate i pen-

zije i zato prvo privreda mora da povu~e rast da bi se i{lo u pove}awe plata i penzija. Mislim da mo`emo imati rast i ve}i od onog koji je projektovao Me|unarodni monetarni fond i da treba krenuti u pregovore o rastu zarada onog ~asa kada se poka`e da smo iza{li iz recesije”, rekao je Dinki}.

SLABQEWE DOMA]E VALUTE NEKOME MAJKA, NEKOME MA]EHA

Dinar se kliza, a mnogi padaju neto zarada u novembru bila je realno mawa 0,4 odsto nego u istom mesecu 2008, a nominalno ve}a 5,4 procenata. Novembarska bruto zarada bila je realno mawa 0,6 odsto nego u istom mesecu 2008, a nominalno ve}a 5,2 odsto. Prose~na neto zarada u prvih 11 meseci realno je ve}a jedan odsto, a nominalno devet odsto nego u istom periodu 2008. MILUTIN MRKOWI]

Koridor 10 gotov 2012. Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkowi} izjavio je danas da }e i u 2010. prioritet wegovog ministarstva biti izgradwa koridora 10, kako bi taj putni pravac mogao da bude zavr{en do 1. maja 2012. godine. Za zavr{tek koridora 10 obezbe|ena je 1,1 milijarda evra, rekao je Mrkowi} na konferenciji za novinare. Kako je precizirao, 388 miliona dolara, obezbe|eno je od Svetske banke, 600 miliona evra od Evropske investicione banke (EIB), 150 miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i 100 miliona evra iz Helenik plana. Mrkowi} je istakao da Srbija trenutno ima 850 miliona evra garancija za rekonstrukciju `eleznice.

Nesta{luci u koje se nacionalna valuta upustila tokom posledwa dva meseca, ponovo su otvorili pitawe monetarne politike, uloge Narodne banke Srbije i kona~no pozicije dinara u platnom sistemu. Od 1. novembra, kad je evro vredeo 93,4346 dinara, do 7. decembra, kad je dodirnuta najnija ta~ka (96,5657 dinara za jedan evro), na{a valuta je izgubila nevelikih 3,25 procenta svoje vrednosti. To je zanemarqivo u odnosu na 18 odsto, koliko je dinar kliznuo tokom prvog udara krize u Srbiji (oktobar 2008-februar 2009. godine), ali relativno miran period, koji je prethodio aktuelnoj maloj devalvaciji, o~igledno, opustio privednike i zato izazvao wihovu burnu reakciju. Menaxeri, okupqeni u Klubu "Privrednik", bili su zatra`ili hitan sastanak s guvernerom Radovanom Jela{i}em, predsednik Udru`ewa banaka Srbije dr Veroqub Dugali} procenio je da je NBS imala dovoqno mogu}nosti za intervenciju i da je kasnila, dok je predsednik Republi~ke privredne komore Milo{ Bugarin, zahtevaju}i stabilan kurs dinara, rekao da je alternativa uvo|ewe evra kao plate`nog sredstva.

PROIZVO\A^ VOJNE I POLICIJSKE OPREME MILE DRAGI]

Slabo trgovawe s Vojskom

Vlasnik zrewaninske kompanije za izradu vojne i policijske opreme Mile Dragi} ocenio je ju~e da je, posle afere u ~ijem se sredi{tu na{la wegova firma i on sam, vrlo te{ko uspostaviti poslovnu saradwu sa Vojskom Srbije. - Postoji zaista velika blokada prema nama i relativno malo radimo za Vojsku Srbije. Ta saradwa nije na nivou koji bi trebalo da bude, za dobrobit svih nas. Na{ vojnik bi mogao da izgleda boqe nego ameri~ki ili NATO trupa – kazao je Dragi} prilikom ju~era{weg susreta sa novinarima. Ocewuju}i godinu na izmaku, ovaj poznati biznismen je istakao da je bila te{ka za privredu Srbi-

je uop{te, a samim tim i za „Proizvodwu Mile Dragi}“. - Firma se uspe{no borila sa tim problemima tako da je 80 odsto od ukupne proizvodwe izvezeno u inostranstvo. Posebno smo ponosni na reagovawa, kako korisnika na terenu, tako i drugih formacija koje se sre}u sa na{om opremom. Korisnici su izuteno pohvalni na kvalitet i izgled opreme i javqaju nam da izaziva divqewe kod drugih formacija u sastavu Ujediwenih nacija – naveo je Dragi} i naglasio da u 2010. kompanija planira da pro{iri izvoz i razvije poslovawe na doma}em tr`i{tu. @. Balaban

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni Va`i za za za za za devize devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

94,1551

96,0766

98,2864

93,8668

Australija

dolar

1

57,8988

59,0804

60,4392

57,7216

Kanada

dolar

1

62,3296

63,6016

65,0644

62,1388

Danska

kruna

1

12,6442

12,9022

13,1990

12,6054

Norve{ka

kruna

1

11,2593

11,4891

11,7533

11,2249

[vedska

kruna

1

8,9771

9,1603

9,3710

8,9496

[vajcarska

franak

1

63,1405

64,4291

66,9110

62,9472

V. Britanija

funta

1

104,6400

106,7750

109,2310

104,3200

SAD

dolar

1

65,4491

66,7848

68,3209

65,2487

Kursevi iz ove liste primewuju se od 25. 12. 2009. godine

Stabilna valuta je jedan od postulata savremene ekonomije. To je ciq kome, teorijski, te`i svaka vlada i koji `eli svaka

batici dinara bio na dobitku, a ko na gubitku. Na~elno gledano, na padu nacionalne valute mogli su da za-

Izgubqeni milioni Najve}i gubitnik je sam dinar. Klimavo poverewe u nacionalnu valutu dodatno je poquqano. Predsednik Uprave "Metalca" iz Gorweg Milanovca Dragoqub Vukadinovi}, kompanije koja je jedan od na{ih najve}ih izvoznika, rakao je da je klizawe dinara odnelo preduze}ima iz bilansa desetine miliona dinara. privreda. Me|utim, u svakoj ekonomiji, {to zna~i i na{oj, isprepleteno je mno{tvo interesa i ba{ ti interesi uslovqavaju da je jednom delu privrede i dru{tva ~vrsta valuta va`nija nego drugim segmentima. Zato je veoma interesantno prou~iti ko je u aktuelnoj akro-

rade svi oni koji su, na neki na~in, poverioci. To su pre svih banke i to u delu kredita koji su vezani za evro. Naprimer, ako neka finansijska ku}a ima u portfequ mese~ni iznos rata za izdate kredite od milion evra, ona je od svojih klijenata u novembru naplatila 93,43 mi-

liona dinara, a u decembru za 3,13 miliona vi{e. Druga linija dobitni~kog fronta su izvoznici. Na izvezenoj robi, vrednoj milion evra, i oni su imali dobitak od 3,25 posto. Tre}i krug dobitnika su devizne {tedi{e. Wihovi ulozi su, prera~unati u dinare, sada ve}i {to bi, ako se kurs malo primiri i dinar mo`da oja~a, moglo fakti~ki dobitak da pretvori u realni. Krug gubitnika je ne{to {iri. To su svi oni koji su, na neki na~in, du`nici. Pre svih to su oni koji su kreditno zadu`eni. Ako je wihova obaveza od milion evra u novembru vredela odre|enu koli~inu dinara, ona je u decembru za 3,25 procenata ve}a. Na drugom je mestu uvozna privreda. Wihove nabavke, sada su za re~eni procenata skupqe. Ta se razlika mora preneti u cenu {to, pri kriznim uslovima i padu tra`we, nije nimalo lako. Izvesniji je pad profita. Tre}a grupa su dinarske {tedi{e. Dodu{e, devalvacija ih je dotakla samo indirektno, tako {to wihovi dinarski ulozi sada realno mawe vrede. Taj posredni udar osetili su i svi gra|ani, jer za svoje plate sada mogu kupiti mawe nego pre posrtawa dinara. V. Harak

5

VESTI Povratak u Irak Srpski stru~waci u~estvova}e u modernizaciji vojne opreme Iraka na osnovu ugovora koji je sklopio Jugoimport SDPR, ka`e direktor tog preduze}a Stevan Nik~evi}. Nik~evi} je kazao da sprski stru~waci po~etkom 2010. odlaze u Irak i da }e to omogu}iti kvalitetniju poziciju srpske odbrambene industrije i ocenio da }e to biti signal da je srpska industrija spremna za povratak na pozicije koje je tokom sedamdesetih godina osvojila SFRJ. "Nadamo se da }emo vrlo brzo obradovati Vladu, kao osniva~a svih dr`avnih fabrika, programom in`eweringa i prenosa vojnih industrija. U svim podacima, upravo taj program je ~inio vi{e od 50 odsto izvoza SFRJ", kazao je Nik~evi}.

Odbrana Bambi-Banata Koncern Bambi-Banat odlu~io da po tr`i{noj vrednosti otkupi do tri odsto svojih akcija radi spre~avawa {tete. Bambi-Banat }e akcije sticati na Beogradskoj berzi u ciqu spre~avawa poreme}aja na tr`i{tu hartija od vrednosti i {tete za kompaniju, navodi se u saop{tewu. Izdato je 393.316 obi~nih akcija s pravom glasa Bambi-Banata. Cenu po kojoj }e se sticati akcije odredi}e direktor koncerna na osnovu informacija o trgovini na Berzi i u skladu s finansijskim mogu}nostima Bambi-Banata. Proizvo|a~ prehrambenih proizvoda, u ve}inskom vlasni{tvu Danube Foods Group, te akcije }e prodati najkasnije godinu dana od dana sticawa.

Reosigurawe DDOR RE Narodna banka Srbije (NBS) saop{tila je ju~e da je dala dozvolu za rad Akcionarskom dru{tvu za reosigurawe DDOR Re sa sedi{tem u Novom Sadu. Kako se navodi u saop{tewu, vlasnici kompanije za reosigurawe DDOR Re su firme Lorens Re Irska iz Dablina sa 99,998 procenata i osuguravaju}a ku}a DDOR "Novi Sad" sa 0,002 odsto akcija. Srpska centralna banka navodi da je ve}inski strani osniva~ reosiguravaju}a kompanija koja posluje u sastavu poslovne grupe Fondiarija, ~ija je mati~na kompanija italijanska Fondiarija-SAI Italije 2007. godine postala ve}inski vlasnik DDOR "Novi Sad".

OPET IGRA S BROJEM ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH

Negde zaturili preko 50.000 radnika? Mada sve evropske dr`ave mu~e muku sa naglo pove}anom nezaposleno{}u, a dobar deo wih bele`i ~ak rekordan broj qudi koji tra`e posao, nadle`ni u Srviji tvrde da je na{e tr`i{te rada mawe pogo|enom krizom te smo mi kao malo ko u Evropi uspeli da od juna ove godine smawimo broj nezaposlenih. Naime, prema podacima Nacionalne slu`be za zapo{qavawe ove godine je za samo 10.000 qudi vi{e nezaposlenih nego {to je bilo pro{le godine. Do maja ove godine broj nezaposlenih je rastao ali od juna, kada je tr`ava sprovela nekoliko zna~ajnih mera za aktivno zapo{qavawe, broj nezaposlenih se konstatno smawuje pa je tako pro{log meseca u odnosu na maj na evidenciji onih koji tra`e posao ~ak 44.000 qudi mawe. Direktor Nacionalne slu`be za zapo{qavawe Vladimir Ili} isti~e da je u prvih 10 meseci ove godine, kroz aktivne mere zapo{qavawa u Srbiji od 490.000 ukqu~enih qudi do posla do{lo wih 115.000 . Kroz program zapo{qavawa mladih pripravnika "Prva {ansa" do posla je do{lo 16.000, kroz javne radove vi{e od 12.000, a uz pomo} ostalih mera subvencija jo{ oko 10.000 qudi, pojasnio je Ili}. Na kraju pro{log meseca bilo je 723.000 nezaposlenih {to je 3.792 lica mawe nego mesec dana ranije. U isto vreme u biltenu Nacionale slu`be za zapo{qavawe, a izvor je opet Republi~ki zavod za statistiku, navede-

no je da je broj zaposlenih pro{log mesec u odnosu na prethodni smawen za 3.161 radnika , pa tako se kod nas opet u isto vreme smawuje i broj zaposlenih i broj nezaposlenih. Tako|e, podaci pokazuju da je u proteklih godinu dana broj zaposlenih smawen za 168.826 radnika a , kao isti~e Ili}, u istom periodu do posla je do{lo 115.000. Opet ostaje nejasno gde nestaje razlika od ne{to vi{e od 50.000 qudi i u kojem delu se statistike oni nalaze. Jer i pod pretpostavkom da je deo onih koji su ostali bez posla oti{ao u penziju ipak nedostaje nekoliko hiqada radnika. Treba ista}i da je u op{tem pozitivnom trenudu zapo{qavawa u Srbiji, koji kako se tvrdi ekonom-

{log meseca wega je tra`ilo 195.914 nezaposlenih. Pokrajinski funkcioneri isti~u da je ovaj, kako je oceweno, "istorijski" rezultat zabele`en u prvom redu ostvarivawem programa novog zapo{qavawa u pokrajini, novih tehnologija, Fonda za kapitalna ulagawa i drugih pokrajinskih fondova. Upravo

Vi{e za nadoknadu Iako se broj nezaposlenih na evidenciji tr`i{ta rada smawio pove}ao se broj korisnika nov~ne naknade. Tako je pro{log meseca nov~anu naknadu primalo 68.697 nezaposlenih {to ~ini 9,52 odsto od ukupnog broja onih koji tra`e posao. Ako se poredi sa oktobrom ove godine onda se broj onih koji dobijaju novac smawio za 6.945. U isto vreme broj onih koji dobijaju novac od NSZ u odnosu na pro{lu godinu pove}ao se za 4.848 nezaposlenih. ska kriza nije previ{e omela, Vojvodina oti{la najdaqe i da je ona rekorder u zapo{qavawu. Naime , broj nezaposlenih u Vojvodini ove godine je smawen jer je na po~etku godine bez posla bilo 196.000 a pro-

zahvaquju}i tim programima ove godine je u Vojvodini zaposleno 24.000 radnika i u wihovo zapo{qavawe ulo`eno je 3,4 milijarde dinara. Pored mera za aktivno zapo{qavawe koje su se sprovodile

na republi~kom nivou Vojvodina je i sama finansirala nove na nivou pokrajine pa je tako do posla do{lo jo{ 7.500 pripravnika, wih 3.000 je na{lo posao kroz novo zapo{qavawe, 2.560 je otvorilo malu radwu ili preduze}e uz pomo} subvencija, oko 1.900 wih je zaposleno kroz javne radove, a 370 ih je registrovalo poqoprivredno gazdinstvo. Sve ove iznete brojke govore da je dr`ava uz aktivne mere zapo{qavawa uspela da ubla`i posledice ekonomske krize, mada dobar deo ekonomista sumwa u to, ali ne i da re{i problem nezaposlenosti sa kojim se Srbija susrela i pre izbijawa globalne krize. Me|utim, bilo bi po{teno ista}i da je ve}i deo poslova koji su dobijeni ove godine oro~en odnosno da }e se ~ak 23.500 pripravnika, zbirno oni u Srbiji i ovi u Vojvodini, koji su posao dobili na godinu dana, kao i 13.900 onih koji su do posla do{li preko javnih radova, ve} dogodine ponovo biti na evidenciji nezaposlenih. Q. Male{evi}


6

DRU[TVO

subota26.decembar2009.

PREDSEDNIK TADI] NA MISAMA U LALI]U, BOGOJEVU I SONTI

Badwe ve~e sa Slovacima, Ma|arima i Hrvatima „Bo`i}ni praznici su uvek dani mira i meni je zaista veliko zadovoqstvo {to sam ve~eras bio u Lali}u sa na{im Slovacima, u Bogojevu s na{im Ma|arima, a u Sonti s na{im Hrvatima. Ovo je

Tadi} u Bogojevu praznik ~estitao na ma|arskom

prilika da po{aqemo poruku mira i stalnih dobrih odnosa ovde u Srbiji i na{oj Vojvodini. Ovo je na{ zajedni~ki dan i svima `elim mir i blagostawe“, poru~io je predsednik Srbije Boris Tadi}, zavr{avaju}i svojevrsnu bo`i}nu turneju po vojvo|anskim selima, u pratwi sa republi~kim ministar ekologije Oliverom Duli}em i vojvo|anskim premijerom dr Bojanom Pajti}em.

Prvo je u selu Lali}, nedaleko od Oxaka, u slova~koj Evangelisti~koj crkvi, podignutoj 1852. prisustvovao misi koju je slu`ila fararka (sve{tenica) Vjera Batori. U Bogojevu / Gombo{, mestu na levoj obali Dunava, pred lokalnom Rimokatoli~kom crkvom predsednika su do~ekali burnim aplauzom mnogobrojni me{tani. Prema posledwem popisu iz 2002. oko 54 odsto stanovnika su Ma|ari, kojima je Tadi} ~estitao Badwe ve~e i Bo`i} na wihovom materwem jeziku, a u hramu izgra|enom krajem 18. veka u ~ast kraqa Sent Lasla Misu, misu je slu`io je `upnik Arpad Verebeq. Na misu `upnika Dominik Ravolbski, u katoli~koj crkvi Svetog Lovre u selu Sonti kod Apatina, koje je naseqeno prete`nom hrvatskim `ivqem, Tadi} je stigao sat posle pono}i. Praznik posve}en ro|ewu Hrista uveli~ale su devoj~ice u an|eoskim kostimima ilustruju}i ispred hrama biblijske teme. J. Prel~ec

Na spisku i cucle opasne po zdravqe Specijalizovani portal za roditeqe „Bebac“ je na svom sajtu i adresi www.bebac.com osnovao poseban Centar za upozoravawe i sastavio ~itav spisak nebezbednih proizvoda, koje su institucije EU, zemqe u okru`ewu, asocijacije za za{titu potro{a~a, ali i doma}e nadle`ne slu`be proglasile opasnim i {tetnim za decu. „Bebac centar za upozoravawe“ veoma detaqno informi-

DNEVNIK

Srbija ne odustaje od kupovine vakcina Vi{e od 50.000 gra|ana Srbije cepqeno je tokom prvih osam dana kampawe vakcinacije protiv novog gripa, a samo prekju~e gotovo 15.000 saop{tio je Institut za javno zdravqe „Batut“. Ministar zdravqa dr Tomica Milosavqevi} smatra da se odziv zna~ajno pove}ao i odbacio mogu}nost da se prekine daqa nabavka vakcine iz {vajcarskog „Novartisa“, {to je, nakon po~etnog lo{eg odziva, navodno, pomiwao kao varijatnu, „pogre{no interpretirani“ ~lan Radne grupe za pra}ewe pandemije dr Predrag Kon. On je, pak, ta-

ko|e naveo i da su do sada zabele`ena svega tri slu~aja nuspojava pelcovawa. Ina~e, u ovoj sedmici je zabele`en blagi pad broja obolelih, posle rasta u prethodne dve. Dr Milosavqevi} je pozvao sve predstavnike vlasti da se vakcini{u, a poslanike da u sada svi budu u stranci „Interes dr`ave Srbije“. Naglasio je kako se na 7.500 vakcinisanih spasava jedan `ivot, a na 3.500 je jedan mawe na respiratoru. A dodatni tro{ak le~ewa na respiratoru je 10.000 evra, dok u intenzivnoj nezi ko{ta od 1.000 do 5.000 evra

Vlada udarni~ki zavr}e rukave, poslanici sabotiraju

SVE VI[E BANATSKIH ZAVISNIKA STI@E U ZREWANINSKI METADONSKI CENTAR

Narkomani ve} od 13. godine Metadonski centar u zrewaninskoj Op{toj bolnici, koji je po~eo sa radom 2008. pod patronatom novosadkse Psihijatrijske klinike, ove godine se osamostalio i, po tvrdwama nadle`nih, uspe{no radi. Dok

porastu i danas ih izme|u 9.000 i 10.000. Uprvih devet meseci ove godine zrewaninska bolnica je imala 180 „poseta“ narkomana, a lane „samo“ 120. Dr Dragana @egarac, pomo}nica direktora za organizaciju i

pa`am tamo je da su izuzetno zadovoqni oni koji se uspe{no le~e a naro~ito wihove porodice – isti~e dr @egarac i dodaje da je nakon otvarawa Metadonskog centra mawi broj kriminalnih i konflik-

{e o svakom artiklu, uz opis i fotografije, ali i obja{wava za{to je progla{en nebezbednim, kao i koje opasnosti mo`e uzrokovati. Na sajtu dominiraju opasne igra~ke, ali i ode}a, cucle, fla{ice, kolica, kreveti}i, bicikli. Ovom Centru mo`e se i prijavqiti {tetna roba, ukoliko je neko od roditeqa poseduje ili ju je video na rafovima srpskih prodavnica. D. Ml.

Zrewaninske solarne u{tede Solarna postrojewa, koja su uz pomo} vlade Slova~ke ugra|ena u zrewaninskoj bolnici „\or|e Joanovi}“ i Domu u~enika sredwih {kola radi grejawa sanitarne potro{ne vode, done}e, sem energetske i godi{wu ekonomsku u{tedu izme|u 15.000 i 17.000 evra - konstatovao je kabinet dr Bojana Pajti}a, nakon usvajawa izve{taj o projektu „Solarna enegrija za Vojvodinu“. On je sproveden na osnovu

Ima leka i kad srce izda Kardiovaskularne bolesti su glavni uzro~nik smrtnosti u Srbiji, ~ak u 57 odsto slu~ajeva, ka`e dr`avni sekretar Ministarstva zdravqa Srbije, kardiolog dr Nevena Karanovi}. Ona dodaje i kako je koronarni sindrom naj~e{}i uzrok urgentnog prijema u bolnicu i iznenadne smrti i u ekonomski razvijenim delovima sveta, a posledwih decenija i zemqama u razvoju. „Prva pomo} pacijentima sa simptomima akutnog infarkta miokarda pru`a se u jednoj od 54 koronarne jedinice u Srbiji, gde se od tog sindroma godi{we le~i oko 13.000 bolesnika.” Kardiolog prof. dr Zorana Vasiqevi} - Pokraj~i} podse}a da je Udru`ewe kardiologa Srbije 2002. osnovalo Radnu grupu, koja je umnogome doprinela smawewu smrtnosti od koronarnog sindroma. „Ministarstva zdravqa je obezbedilo opremu za sve koronarne jedinice, a uz redovno snabdevawe lekovima i nabavku kompjutera, postignut je veliki uspeh u le~ewu infarkta“, istakla je dr Vasiqevi}-Pokraj~i}.

Sporazuma slova~kih partnera (agencije za razvoj „Oda“ i firme „Termo/Solar“) i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine. Resorni sekretar Radoslav Strikovi} nagla{ava kako je Slova~ka doprinela projektu prate}om opremom vrednom 259.000 evra, a pokrajinski sekretarijati za energetiku, obrazovawe i zdravstvo obezbedili su 22.500. S. N.

Dr Dragana @egarac

su heroinski zavisnici ranije morali i}i u glavni grad Vojvodine na kontrole svaka tri meseca, sad im je omogu}eno svakodnevno pra}ewe wihovog stawa od strane stru~nog tima. Ovo je, ina~e, terapija u kojoj se heroin na neki na~in zamewuje metadonom. Procewuje se da je u Vojvodini broj heroinskih zavisnika u

Terapija iskqu~ivo u prisustvu svedoka

koordinaciju u „Dr \or|u Joanovi}u“ veli da trenutno imaju 63 pacijenta. - Uglavnom su to osobe koje imaju oko 25 godina. Raritet je jedan koga pratimo jo{ od 13. godine, tako da on ima zna~ajan „sta`“ u zloupotrebi psihoaktivnih supstanci. Imamo i zavisnike od 40 godina. Ono {to kao terapeut za-

nih situacija u populaciji narkomana. Metadonski program pokriva Ministarstvo zdravqa, u zajednici sa „Global“ fondom. Odre|eni su kriterijumi ko mo`e biti le~en na ovaj na~in, a uslov je da ti heroinski zavisnici iza sebe imaju nekoliko bezuspe{nih poku{aja odvikavawa.

TIHA KAMPAWA VLADIKA PRED IZBOR NOVOG POGLAVARA SPC

Zemqaci i vr{waci lobiraju za „svog” patrijarha? Sociolog religije @ivica Tuci} smatra da vladike SPC ne praktikuju javnu kampawu u izboru za patrijarha, ali se unutar crkve „svakako ose}a“ da sledi izbor poglavara, zakazan za 22. januar. „Sad treba obratiti pa`wu na to ko u preostalo vreme `eli da drugim episkopima, dr`avi i javnosti da na znawe da je zainteresovan da sebe preporu~i. Me|u vi{e od 40 episkopa neki izme|u sebe sigurno imaju odre|enu bliskost, po geografskom poreklu, generacijsku ili u pitawima kao {to je liturgija, ekumenizam, stav prema dr`avi... Transparentnost bi bila itekako korisna, pa olak{alo i samim vladikama da izaberu trojicu kandidata, koje potom prepu{taju `rebu“, ka`e on i napomiwe da nijedna pomesna pravoslavna crkva ne bira `rebom poglavara, ali je procedura koju koristi SPC „kanonski ispravna“. Obja{wava kako se u pojedinim crkvama kao {to su gr~ka,

@rebom samo Srbi biraju patrijarha

kiparska ili rumunska de{avalo se da pojedini episkopi otvoreno istaknu kandidaturu i obrazlo`e kako bi kao poglavari radili. „To je dobro, jer se zna {ta od wih crkva mo`e o~ekivati. Kod nas se i me|u vernicima diskutuje o izboru patrijarha, kao i sve{tenicima i monasima. Ima i poku{aja

da se pojedini kandidati diskredituju kao nesposobni, ili se ~ak sumwa u wihovu pravovernost. Sli~no je bilo u Rusiji januara, kada su se konzervativni crkveni krugovi trudili da mitropolita Kirila, sada patrijarha, ozna~e kao opasnog za budu}nost pravoslavqa u Rusiji“.

Tuci} napomiwe da od predstoje}eg izbora poglavara zavisi budu}nost SPC. „Iako srpski patrijarh nije toliko mo}an kao ruski ili carigradski, on reprezentuje crkvu, ali ne odlu~uje sam, u nekim predlozima mo`e ostati u mawini pri glasawu u Saboru ili Sinodu. Ve}a otvorenost bi koristila i samoj crkvu, kao i diskusija o tome kakav poglavar je potreban. No, ne sme se sve svoditi na ime kandidata, ve} da je va`an i program.“ Po wegovim re~ima, sigurno da i krugovi van crkve uti~u na izbor patrijarha, ali oni ne treba da budu odlu~uju}i. „Dr`ava se u svim vremenima interesovala ko }e biti verski poglavar, da li wegov izbor mo`e da deluje destabilizuju}e za poredak, ne `eli se da to bude fanatik ili osoba konflikta“, rekao je on i naveo da je te{ko proceniti koliko ti spoqni faktori mogu da budu presudni, jer deluju „iza kulisa“.

- Pacijenti u prvih pola godine dolaze svakodnevno i dobijaju dozu metadona. Redovno im se proverava urin i ako u tom periodu sve bude u redu, slede}ih {est meseci dolaze dva puta sedmi~no. Zatim jedanput nedeqno, posle ~ega se usmeravaju na domove zdravqa gde nastavqaju daqe le~ewe – objasnila je dr @egarac proceduru. Metadon se pacijentima daje dnevno i on ima produ`eno dejstvo na 24 sata. Uzima se oralno, ~ime se izbegava kori{}ewe igle i preno{ewe hepatitisa C i ostalih bolesti. Zdravstveni radnici poku{avaju i da smawe kriminogenu komponentu u ovakvoj terapiji, pa zavisnici ~esto moraju pred medicinskim tehni~arima da popiju metadon, kako ga ne bi nosili sa sobom i prodavali drugima. Poznato je da se on me{a sa sokom i tako koristi. Jedan od korisnika terapije je i momak koji je, usled drogirawa, oboleo od hepatitisa C. Sre}om, nije se zarazio HIV virusom. Metadon uzima od 2005. - Dosta puta sam bio u zatvoru. Metadon mi poma`e da kao ranije ne uzimam heroin i kokain – ispri~ao je on i dodao da su mu za vreme izdr`avawa zatvorske kazne metadon donosili majka i sestra, jer u zatvoru dozvoqeno sprovo|ewe ovakve vrste terapije. @. Balaban

VESTI Repete za 5.000 studenata Studentski centar „Novi Sad“ dobi}e prehrambene prizvode vredne ne{to preko 3, 5 miliona dinara od Pokrajinskog sekretarijat za nauku i tehnolo{ki razvoj. Donirana roba sti`e iz preduze}a „Radan“ (Zmajevo), „Zdravo organik“ (Selen~a), „Soja net“ (Novi Sad), „Dendi pro“ (Kucura), „DC Merkator“ (Vr{ac), „Tehnoeksport“ (In|ija), „Rad promet“ (Subotica) i „Buza-kop“ (Ada). Ina~e, u novosadskim studentskim domovima su sme{tena 3.064 akademca, dok se u tri menze svakodnevno hrani oko 5.000. S. N.

Talenti lete sa 75 odsto popusta „JAT Ervejs“ je stipendistima Fonda za mlade talente odobrio popust od 75 odsto na karte u redovnom saobra}aju. Ovoj drugoj generaciji akademaca, koja }e pod pokroviteqstvom Ministarstva omladine i sporta {kolovawe nastaviti u inostranstvu, potvrde o popustu sve~ano }e uru~iti prekosutra resorna ministarka Sne`ana Samarxi}-Markovi} i generalni direktor „Jata“ Sr|an Radosavqevi} u Palati Srbije.


[ALTERI „ELEKTROVOJVODINE”

Neradno prvog i drugog dana 2010. [alter sale i blagajne „Elektrovojvodine“ u ~etvrtak 31. decembra radi}e do 12 ~asova, u petak i subotu bi}e zatvorene, kao i u ~etvrtak 7. januara. Tih dana potro{a~i ra~une mogu platiti u po{tama i bankama. Svih ostalih dana sale i blagajne }e raditi kao i obi~no. B. M.

Hitna tr~ala zbog vru}ine Ekipe Hitne pomo}i danima ve} rade punom parom, jer poziva i izlazaka na teren imaju mnogo vi{e nego {to je uobi~ajeno. Ju~e su, zbog naglog porasta temperature, ekipe intervenisale 54 puta, od sedam ujutro do popodnevnih ~asova. Prema re~ima de`urnog lekara dr Sr|ana ^obanova, drasti~ne temperaturne oscilacije najvi{e ugro`avaju kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesnike, te su upravo zbog wih naj~e{}e i izlazili ju~e na teren.

- Epilepti~ni napadi , vrtoglavice i gu{ewa su vode}i zdravstveni problemi na koje su se qudi tokom ju~era{weg dana `alili. Ali, razloga zbog kojeg qudi tra`e na{u pomo} ima neopisivo mnogo. Na`alost, ne mo`emo da postignemo da iza|emo na svaki poziv, pa lekari rade trija`u preko telefona. Imamo ~etiri ekipe i gradu i isto tolikom van grada, ali je vi{e nego neophodna jo{ jedna, kako bismo boqe funkcionisali – rekao je dr ^obanov. I. B.

Novosadska subota26.decembar2009.

Govor stra{nih brojeva briga o budu}nosti, oli~enoj u omladini bez izgleda i bez uzora, u na{em slu~aju svodi se na Akcioni plan, koji, naravno, tek treba da bude usvojen. Na mikro nivou gradske komune on treba da ukqu~i roditeqe, stru~wake, da institucionalizuje alate kojima bi se doprlo do bezna|a koje je ovde tako prisutno i tako zajedni~ko. Ali, kao i u ve}ini stvari , i on }e se, na`alost, baviti uglavnom posledicama. Briga o uzrocima ve} je u domenu mnogo vi{ih od realnosti udaqenih dr`avnih instanci. S. Krsti}

Bez pucawa i vo`we pod gasom Savet za javni red i mir i bezbednost Skup{tine grada apeluje na sugra|ane da se za vreme predstoje}ih praznika uzdr`e od upotrebe vatrenog

oru`ja i pirotehnike. Tako|e, apeluje se na Novosa|ane da ne konzumiraju alkohol ukoliko sedaju za upravqa~ automobila. B. M.

Izmewe smene na bazenu Zbog dana{weg Me|unarodnog pliva~kog mitinga „Deda Mraz 2009“, koji }e biti odr`an od 9 do15 sati, smene za gra|anstvo na zatvorenom ba-

zenu na Spensu bi}e izmewene. Bazen }e gra|ane primiti od 16 do18 ~asova, od 18.30 do 20. 30 i na no}no kupawe od 21 do 23 sata. B. P. P.

V REMEPLOV

Svestrani profesor Podharski Avgustin Pijukovi}, komesar pe{tanske vlade za Ba~ku, zvani~no je zatra`io 26. decembra 1864. od gradona~elnika Pavla Stojanovi}a mi{qewe o profe-

Pet od 12 prodavalo pi}e Gradska odluka o zabrani prodaje alkohola u radwama na teritoriji Novog Sada objavqena je 1. decembra, a komunalna inspekcija je u proteklom periodu obavila popis prodavnica u gradu koje rade od 23 do 6 ~asova i u vi{e navrata upozoravala vlasnike i zaposlene na obavezu po{tovawa pomenute odluke, saop{teno je iz kabineta gradona~elnika. U no}i izme|u 23. i 24. decembra, komunalni inspektori su vanredno prekontrolisali 12 prodavnica i utvrdili da se odluka po{tovala u sedam radwi. U pet slu~ajeva odluka nije po{tovana i protiv odgovornih }e biti podnete prekr{ajne prijave. B. M.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Stra{na je novosadska statistika smrti zavisnika od narkotika. Svake nedeqe po jedan `ivot bude uga{en, odnosno 56 wih je umrlo ove godine. Ka`u da je broj i ve}i, jer roditeqi ne dozvoqavaju da se obdukcijom utvrdi uzrok smrti. Heroin, metadon, diazepam, trodon i kokain kose novosadsku omladinu. Nije ovo samo novosadska pri~a, grada u Srbiji, zemqi u tranziciji, koja kao da nikad ne}e biti zavr{ena. Ovo je pri~a cele dr`ave, koja se vi{e bak}e s pro{lo{}u nego {to brine o budu}nosti. A ta

INSPEKTORI KONTROLISALI NO]NE PRODAVNICE

{tenik, predavao je u Novom Sadu od 1863. do 1872. latinski jezik, a po potrebi jo{ i ma|arski i nema~ki, pa i fiziku! Bio je plodan pisac, priznati slo-

JANKO ^OBRDA OTI[AO SA MESTA PRVOG ^OVEKA U TOPLANI

Ostavku napisalo nezadovoqstvo Novosa|ana Direktor Novosadske toplane Janko ^obrda ju~e je podneo ostavku, kako je naveo u dopisu medijima, zbog odgovornosti prema gra|anima Novog Sada, korisnicima usluga Novosadske toplane, koji nisu u imali zagrejane stanove koliko su to o~ekivali, odnsno zbog dosledne primene odluke grada o projektovanoj temperaturi izme|u 19 i 21

stepen. ^obrda je naveo i da su podno{ewu ostavke doprineli i nedavni “neporavdani napadi pojedinih medija”. Prihvataju}i punu odgovornost za nezadovoqstvo Novosa|ana, ^obrda je saop{tio i da je bio nemo}an da se izbori sa vi{edecenijskim zanemarivawem toplovodne mre`e i sa nemogu}no{}u da ikako uti~e na rad Termoelek-

Vladimir Jeli} novi direktor? Iako se za sada ne zna ko }e zameniti Janka ^obrdu na mestu direktora Toplane, pojavila se nezvani~na verzija da ostavka odbornika Skup{tine grada Vladimira Jeli}a, predsednika Gradskog odbora SPO, {efa odborni~ke grupe SPO i savetnika direktora Toplane, jeste u direktnoj vezi s ostavkom i da je Jeli} vi|en za novog direktora. Me|utim, potpredsednik GO SPO Nemawa Starovi} i novi predsednik odborni~ke grupe SPO u Skup{tini grada ka`e da je Jeli}eva ostavka rutinska rotacija. - Nikakvih skrivenih razloga nema za Jeli}evu ostavku, a meni }e biti ~ast da vodim odborni~ku grupu SPO-a. Gradski odbor je za novog odbornika SPO-a predlo`io kandidata sa liste Vladimira Popi}a – rekao je Starovi}. Istakao je i da su u SPO-u izuzetno zadovoqni radom i u~inkom Janka ^obrde i da se nadaju da }e i ubudu}e davati doprinos na nekim od rukovode}ih pozicija.“Ne vidim razlog da se novi direktor ne izabere na sednici Skup{tine grada u utorak“, izjavio je Starovi}, dodav{i da ne `eli da komentari{e ostavku ^obrde, jer je u pitawu li~ni ~in.

Zaplenili ~arape, keks, cve}e... Zbog novogodi{wih i bo`i}nih praznika komunalna inspekcija poja~ano radi na svim lokacijama u gradu gde ima uli~nih prodavaca, a prikju~e su podneli 30 prekr{ajnih prijava zbog zauze}a javnih povr{ina. - Sem prekr{ajnih prijava, tr`i{na inspekcija je u ~etiri slu~aja nelegalnim prodavcima oduzela robu, a u pitawu su ~arape, garderoba, ikebane, keks, ~okolade, cve}e – ka`e za “Dnevnik” glavni komunalni inspektor Sr|an Jakovqev. Podnete su i ~etiri prekr{ajne prijave protiv tri prodavca jelki i jednog novogodi{wih ukrasa. Jakovqev ka`e da }e inspekcija zbog praznika sve do polovine januara poja~ano kontrolisati uli~ne prodavce Ina~e, kazne su od 2.500 do 25.000 dinara. - Prodavci koji su tra`ili dozvolu za prodaju za vreme praznika, gradsom odlukom sme{tenu su ispred Bazara. Oni tamo mogu da ostanu do 31. decembra do 16 sati. Q. Na.

Koncert „Vojvo|anskih simfoni~ara”

va~ki narodni preporoditeq i ube|eni panslavista. Posle rada u Novom Sadu, bio je profesor u Leskovcu i Jagodini, gde je umro 1915. N. C.

automatizovala je 150 podstanica, zamenila 30 kilometara vrelovoda i obezbedila mogu}nost kori{}ewa alternativnog goriva toplani “Zapad”, koja snabdeva Naseqe i Detelinaru, koji su pro{le zime ostali bez grejawa zbog nedostataka gasa. “Naposletku, izra`avam nadu u to da }e ovaj moj li~ni ~in doprineti uspostavqawu toliko potrebnog sistema odgovornosti ~elnih qudi unutar javnog komunalnog sektora na{eg grada, i da }e i drugi u sli~nim situacijama slediti moj primer”, zakqu~io je ^obrda. S. Krsti}

KOMUNALNA INSPEKCIJA KAZNILA 30 ULI^NIH PRODAVACA

VESTI

soru novosadske gimnazije Jozefu Podharskom da izdaje de~je novine na slova~kom jeziku, „Zorni~ku“ i „Slavik“. Podharski, ina~e evengelisti~ki sve-

Janko ^obrda

trane-toplane “Novi Sad”, od koje zavisi gradski daqinski sistem grejawa. On se zahvalio terenskim radnicima Toplane koji odr`avaju zastareli sistem funkcionalnim i pru`io punu podr{ku najbli`im saradnicima u rukovodstvu preduze}a. Izrazio je nadu da }e oni nastaviti revitalizaciju preduze}a i da }e Toplana biti lider u regionu. Kako stoji u saop{tewu, u posledwih godinu i po dana, koliko je ^obrda bio direktor, i pored krize Toplana je popravila finansije, vratila je ogromne dugove prema dobavqa~ima i bankama,

U okviru ciklusa „Bo`i}nonovogodi{wi koncerti“ novosadske Muzi~ke omladine, sutra u 20 ~asova, na sceni „Jovan \or|evi}“ SNP-a, bi}e odr`an gala koncert. Nastupi}e „Vojvo|anski simfoni~ari“ pod dirigentskom upravom Berislava Skende-

rovi}a i poznati violinista Stefan Milenkovi}.

Sve~anost „P~ese” Godi{wa sve~anost „P~ese“ i promocija kwige „Plesni folklor u Vojvodini“, bi}e odr`ana danas u 17 ~asova, u holu Izvr{nog ve}a Vojvodine. U~esnici programa su tambura{ki orkestar i ansambl „Vila“, KUD „@elezni~ar“. B. P. P.

DOMU U VETERNIKU

Grad darovao ode}u, obu}u i posteqinu [ti}enike Doma za decu ometenu u razvoju u Veterniku ju~e su posetili predstavnici Gradske uprave kako bi im uru~ili novogodi{we pakete, a u znak zahvalnosti deca su wima priredila pozori{nu predstavu. - Pred Novu godinu uvek finansiramo paketi}e za de~ije domove i ustanove. Sadr`aj ovih paketi}a nisu slatki{i i igra~ke ve} ono {to je ovim mali{anima najpotrebnije, ode}a, obu}a i posteqina- rekla je ~lan Gradskog ve}a za

socijalnu za{titu i brigu o deci prof. dr. Sawa Stojanovi}. Pored donacije, Grad radi i na formirawu dispe~erskog centra za prevoz osoba s invaliditetom, koji je ovoj ustanovi veoma potreban, istakla je Stojanovi}. Predstavnici Grada posetili su ju~e i SOS De~je selo u Sremskoj Kamenici. Ukupna donacija za ove ustanove iznosi 1.670.000 dinara, pa je 334 deteta primilo po paket koji vredi 5.000 dinara. B. P. P.

c m y


subota26.decembar2009.

NOVOSADSKA HRONIKA

c m y

8

DNEVNIK

SINDIKAT KOMUNALACA NAJAVQUJE

Ni`e plate izazva}e {trajk - Ukoliko se dogodi da se usvoji predlog Gradskog ve}a da se zaposlenima u komunalnim firmama smawe li~ni dohoci za deset odsto, Gradski odbor sindikata zaposlenih u stambeno - komunalnim preduze}ima organizova}e {trajk - izjavio je predsednik tog sindikata Zoran Radosavqevi}. Poru~io je gradskim ocima da se pridr`avaju odluke republi~ke Vlade o buxetu za 2010. godinu i drugih republi~kih akata kojima je utvr|en polo`aj zaposlenih u javnom sistemu. -U tim dokumentima se tra`i zamrzavawe zarada s ~im je sindikat saglasan - naveo je Radosavqevi}.

Prema wegovim re~ima promenom dru{tvenog ure|ewa radni~ka klasa nema vi{e interes da se odri~e zarade i ula`e u firme, ve} to sada mora da ~ini osniva~, odnosno Grad. - Rad mora biti pla}en u skladu s ugovirma o radu, a sve ostalo {to poku{ava gradska vlast da uvede putem odluka je nezakonito nagla{ava Radosavqevi} i podse}a gradske oce da radnici u komunalnom sistemu grada nisu ove godine dobili povi{icu od osam odsto mada je pove}awe zarada ugra|eno u programe poslovawa, {to je i usvojeno na sednici Skup{tine grada. Z. D.

GRADONA^ELNIK POTVRDIO DA JE NOVOGODI[WE OSIGURAWE POVERENO BINS-u

Pavli~i}: Nigde nije prekr{en zakon Gradona~elnik Igor Pavli~i} je ju~e potvrdio pisawe “Dnevnika” da }e gra|ane tokom oficijelne proslave Nove godine na gradskim trgovima obezbe|ivati novosadska firma BINS kompani doo sa Novog Naseqa. Da bi se visoka cena najma za{titnih ograda i stolova nekako eskivirala, Grad je ve} zapo~eo pregovore

DA LI ]E KOLONA TAKSISTA OPET KRU@ITI?

U ponedeqak ve}aju o protestu

Predsednik Samostalnog sindikata saobra}aja i veza Novog Sada Milanko Grbi} ka`e za „Dnevnik“ da }e svi registrovani taksisti koji su ~lanovi Sindikata i voza~i „Pantransa“ u ponedeqak imati sastanak na kojem }e se doneti odluka kada }e zapo~eti protest. Na ovaj potez su promorani, kako ka`e, jer gradona~elnik ve} {est dana odbija da ih primi na razgovor kako bi sa wim porazgovarali o stawu saobra}aja u gradu. Oni zahtevaju da se sa ulica uklone svi nelegalni taksisti, da se ukine polagawe ispita o poznavawu grada za one koji taj posao rade du`e od deset godina, kao i da se kona~no uvede red u saobra}aju u Novom Sadu. B. M.

sa Spensom i Novosadskim sajmom o eventualnoj pozajmici ove opreme, kazao je on. - Firma BINS je obezbe|ivala proslavu i pro{le godine. Ona se dobro pokazala, a i ponuda je najkvalitetnija. Potpune informacija u vezi s do~ekom Nove godine je da su sve ponude bile mawe vi{e sli~ne i tu se i pojavio problem. Prva ponuda, na osnovu koje je i formiran buxet, ukqu~ivala je i

U~iteqi u Novom Sadu Zimski susreti u~iteqa Srbije, odr`a}e se danas u Novom Sadu. Od 9.15 do 9.45 ~asova u Srpskom narodnom pozori{tu obavqa}e se registracija u~esnika, dok }e se od 10 sati govoriti o aktuelnostima u obrazovno - vaspitnom radu. B. M.

za{titne ograde koje ko{taju oko milion i po dinara. To se i ranije pla}alo i sa drugih pozicija. Stavka obezbe|ewe i sada je sli~na onima iz prethodnih godina, jer je 2007. godine ono ko{talo 1,9 miliona za jednu lokaciju a pro{le godine je ko{talo 1,9 milona za ~etiri lokacije. Sada je sli~na cifra za tu stavku, s tim {to }emo ograde koje ko{taju oko 1,5 miliona poku{ati da dobijemo od Spensa i Novosadskog sajma. Gleda}emo kako da sa wima re{imo to iznajmqivawe - da li da ih sponzori{emo, a da pro|emo {to boqe i ne platimo kazao je Pavli~i} i dodao da ne mo`e da komentari{e ko je dao povoqniju ponudu, po{to nisu sve firme ponudile isti broj redara, pa cena ne mo`e biti kriterijum. Kada su u pitawu ponude po pitawu qudstva koje }e osigurati da sve te~e bez incidenata, one se razlikuju od 100.000 do 300.000 dinara, objasnio je Gradona~elnik. Jedini problem je, kako ka`e, bio u tome {to se mislilo da je neko ura~unao du-

Obezbe|ewe opet na po~etnoj ceni? Zanimqivo je da, kako smo ju~e i objavili, ponuda odabranog BINS-a za kompletno obezbe|ewe, skupa sa za{titnim ogradama ako bi ih oni nabavqali, iznosi 2,6 miliona dinara, a bez ograda 2,1 milion. Drugim re~ima, ispada da BINS nudi ograde za pola milona, dok se Grad, prema re~ima Pavli~i}a, odlu~io da ih potra`i na drugom mestu za trostruko ve}i iznos - milion i po dinara. Tako|e, ukoliko bi se ispostavilo da Grad na kraju zaista mora da plati Spensu (ina~e svom gradskom preduze}u) dodatnih 1,5 miliona za za{titne ograde, stavka „obezbe|ewe“ u novogodi{wem buxetu bi se popela na 4,1 miliona i tako dramati~no pribli`ila cifri od 4,5 miliona; koliko je inicijalno tra`ila agencija „Sejf“, u me|uvremenu diskvalifikovana zbog previsokih tro{kova?! G. A. plu cenu za usluge umesto ra~unice za za{titne ograde, ili da je do~ek jeftiniji od po~etne cene za 1,9 miliona. Sada }e Grad to poku{ati da re{i pozajmqivawem tih ograda i stolova, bez nov~ane naknade. - Nigde nije prekr{en zakon. U oblasti kulture se novac deli na takav na~in za proslavu do~eka, ali i za ostale manifestacije tokom godine. Odvoji se buxet za ukupne tro{kove, pa organizator anga`uje obezbe|ewe. Tu se pojavquju problemi, koje prave firme koje svesno daju ni`u cenu pa kasnije podnose zahteve za poskupqewe – tvrdi Pavli~i} i dodaje da je

wegova `eqa da buxet bude mawe optere}en proslavom Nove godine. Gradski buxet je, kako ka`e, sada rastere}en za 20 do 25 odsto u odnosu na prethodnu proslavu, a namera za ubudu}e je da na|emo sponzore koji }e pokrivati proslavu, a ne da to bude na teret gradskog buxeta. Vlasnik kompanije BINS Branko Stupar kazao je da je u ponudi naveo da bi se tokom do~eka na tri lokacije o bezbednosti Novosa|ana brinulo 250 redara. Tako|e, komapnija bi se starala i o centralnoj bini od 28. decembra do 3. januara. S. Tanuryi}

GRAD ZADU@IO „INFORMATIKU”, A ONA ANGA@OVALA „SITI MEJL”

Privatnici raznose poreska re{ewa Mnogi poreski obveznici iznenadili su se kad im je na ku}nu adresu, umesto po{tara, re{ewa o porezu na imovinu doneo kurir u `uto-plavom odelu prvatnog preduze}a “Siti mejl”. Jo{ ve}i bes su osetili oni koji danima cupkaju u redu ispred ovog preduze}a na Bulevaru oslobo|ewa, jer nisu bili kod ku}e kada ih je kurir tra`io. Cela ova stvar jo{ vi{e zbuwuje ako se ima u vidu izjava ~lana Gradskog ve}a zadu`enog za finansije @ivka Makari}a, koji nam je rekao da je Grad ovaj posao dodelio javnom preduze}u “Informatika”. - Nisam upoznat da “Siti mejl” raznosi re{ewa za porez, jer je Grad potpisao ugovor sa “Informatikom”. To preduze}e je dobilo ~itav posao – od obrade podataka do {tampawa i distribuirawa re{ewa. Zapravo, rade sve isto kao i sa priznanicama objediwene naplate – napomenuo je Makari} dodaju}i da su oni ovu privatnu firmu mo`da anga`ovali zbog snega, koji je pre nedewu dana zavejao Novi Sad. Prema wegovim re~ima, gra|ani moraju li~no da do|u po re{e-

Foto: N. Stojanovi}

wa, jer moraju da ih potpi{u a, kako ka`e, ni po{tari ne ostavqaju ova dokumenta u po{tansko sandu~e. U preduze}u “Siti mejl” su nam potvrdili da wihovi kuriri raznose re{ewa za porez, ali nisu `eleli da komentari{u ko ih je anga`ovao i s kim su potpisali ugovor. S druge strane, direktor preduze}a “Informatika” Zoran Deli} je ju~e za na{ list rekao da su oni anga`ovali “Siti mejl” da raznosi porez, ali isti~e da zbog toga nemaju dodatnih tro{kova. - “Informatika” je uradila ve}i deo posla, obradili smo po-

datke, a`urirali ih i od{tampali re{ewa. Me|utim, po{to smo u stisci s vremenom jer re{ewa moraju da budu uru~ena do 31. decembra, anga`ovali smo ovo preduze}e, koje je bilo najpovoqnije – predo~ava Deli}. On isti~e da “Siti mejl” tako|e ima svoju bazu podataka sa ta~nim adresama gra|ana i preduze}ima, pa se ne}e de{avati da se, kao ranijih godina kada su re{ewa raznosili po{tari, po{iqke vra}aju s naznakom „preselili se“, „nije uru~eno“, „firma uga{ena“... Q. Nato{evi}


NOVOSADSKA HRONIKA

c m y

DNEVNIK

DO KRAJA GODINE I U JANUARU NOVIH 200 KAMERA

Elektronsko oko u jo{ {kola i vrti}a Nadzorni centar za monitoring ulica Novog Sada putem video slike sa 610 mesta ju~e je u Policijskoj upravi obi{ao gradona~elnik Igor Pavli~i} u prisustvu na~elnika novosadske policije Miladina Kostre{evi}a. Tom prilikom

kazuju realnu sliku de{avawa u centru, Pavli~i} je izrazio zadovoqstvo {to je Novi Sad nakon godinu dana od po~etka projekta do~ekao da on za`ivi i u praksi. - Imali smo ve} vi{e slu~ajeva u kojima su snimci pomogli u otkri-

Igor Pavli~i} i Miladin Kostre{evi}

najavqeno je da }e do kraja ove godine kamere biti postavqene u vrti}ima i {kolama, a u narednoj godini i na Keju, Tvr|avi i u parkovima.

Foto: S. [u{wevi}

vawu po~inilaca krivi~nih dela. Sa oko 800 ugra|enih kamera sigurno }emo postati grad koji je najdaqe odmakao u ovakvom sistemu bezbed-

Sistematizacija, pa policija na Nasequ Na~elnik novosadske PU Miladin Kostre{evi} najavio je da je i daqe veoma aktuelna tema izgradwe policijske ispostave na Novom Nasequ, i da se od inicijative ne}e odustati. Ipak, realizaciji predstoji izmena sistematizacije, koju donosi Vlada Srbije, a u woj bi trebalo da se na|e i ova policijska ispostava. Do kraja godine i u januaru je planirana je ugradwa jo{ oko 200 kamera. Sede}i za monitorima koji pri-

nosti, a sve to zahvaquju}i opti~koj infrastrukturi koju smo proglasili za komunalnu delatnost. Priku-

pqene podatke }e mo}i da koristi Ministarstvo unutra{wih poslova, Bezbednosno-informativna agencija, Ministarstvo odbrane i pravosudni organi. Svi ostali koji imaju potrebu za informacijama, moraju se obratiti Gradskom ve}u koje }e procewivati da li je zahtev opravdan. Precizno je definisano ko ima pravo na pristup snimcima i te informacije su progla{ene slu`benom tajnom. Privatnost svakoga je zagarantovana – kazao je on i dodao da je veoma bitno i to {to nov Zakon o bezbednosti saobra}aja i Zakon o prekr{ajima snimak uva`avaju kao dokaz.

Novosa|ani trenutno pred objektivom 610 kamera. U 2010. kamere na Keju, Tvr|avi i u parkovima Snimci omogu}avaju prepoznavawe lica i registarskih tablica vozila, a ~uvaju se u narednih deset dana. Iako je wima olak{an rad policije, Kostre{evi} je kazao da i daqe postoji potreba za upo{qavawem novih kadrova. - Po{to su ovde u pitawu takozvane "pametne kamere", tehnika daje zvu~ni i svetlosni signal da se na toj lokaciji ne{to bezbednosno interesantno de{ava. Tako mo`emo preventivno da uputimo policijsku patrolu na teren, da blagovremeno interveni{e i spre~i prekr{aj ili krivi~no delo - rekao je Kostre{evi}. S. Tanuryi}

ELEKTRONSKA NAPLATA KARATA JO[ TAPKA U MESTU

Tender ponovo na ispitu? Tender za uvo|ewe elektronske naplate karata u autobusima po svoj prilici bi}e opet poni{ten, saznajemo nezvani~no u Gradskom saobra}ajnom preduze}u "Novi Sad"(GSP). Ukoliko se to dogodi, bi}e to {esti ili sedmi put da preduze}e poni{tava i ponovo objavquje isti oglas. Podse}amo, na konkursu za taj posao pobedio je beogradski "Simens". Istovremeno gradski prevoznik odbacio je prigovor dva ponu|a~a koji su ulo`ili `albu po-

VESTI Samo de`urni vrti}i Na kolegijumu Pred{koslke ustanove "Radosno detiwstvo" ju~e je odlu~eno da zbog smawenog broja dece u vrti}ima, tokom zimskog raspusta ne rade svi vrti}i. Kako je za "Dnevnik" rekao direktor ove ustanove Borislav Samarxi} po~etkom slede}e nedeqe }e se dogovoriti i objaviti koji }e to vrti}i biti de`urni tokom raspusta. A. V.

Nek „Stan” stane na noge Odborni~ka grupa Narodne partije }e u~ini sve da natera vladaju}u ve}inu u Skup{tini grada da se prema gradskim preduze}ima pona{a doma}inski kako bi “Stan” stao na noge, navodi se u saop{tewu ove stranke. „JKP "Stan" je bila jedna od retkih gradskih firmi koja je proteklih godina tr`i{no poslovala i nije koristila subvencije grada, a danas se nalazi u veoma te{koj situaciji. Mesec dana ra~un firme je bio u blokadi, plate zaposlenih su pale na minimalac, tako da se one sad kre}u oko 20.000 dinara - konstatuju narodwaci i postavqaju pitawe {ta je dovelo do toga”. Podse}aju da je u aprilu donet Zakon o privremenom smawewu plata, koji zabrawuje isplatu bonusa, nagrada i dodataka za sve firme ~iji osniva~ je Republika, Pokrajina i lokalna samouprava. Pitaju da li su u “Stanu” prekr{ene te odredbe i je li istina da su rukovodstvu ispla}ivane stimulacije od 30 odsto. Z. Ml.

vodom izbora firme "Mercedes benc" kao najpovoqnijeg ponu|a~a za kupovinu {est autobusa na gas. Tenderska komisija je prigovor preduze}a "General auto" i ~e{ke firme "Tedon" ocenila kao neosnovane. Predsednik tenderske komisije za uvo|ewe elektronske naplate u GSP @eqko Mitrovi} kazao je, da je od sedam ponu|a~a koji su konkurisali za elektornsku naplatu, ~ak pet ulo`ilo prigovor , ali da rok za prigovore nije jo{

istekao. Taj podatak, saznajemo, razlog je za{to }e Tenderska komisija ponovo oboriti konkurs. Pretpostavqa se da }e ponu|a~i koji su ulo`ili prigovor, proslediti i zahtev republi~koj Komisiji za za{titu prava ponu|a~a, koja }e, kako procewuju ~lanovi Tenderske komisije u preduze}u, stati na stranu ponu|a~a. Zato }e tender opet biti poni{ten, mada odluku o tome Komisija jo{ nije donela. Z. D.

PTICA SLOMQENOG KRILA UTO^I[TE NA[LA NA PLACU BRANKA HORVATA

Kako pomo}i povre|enom labudu? Labud koji je usamqeno provodio dane na Dunavu kod Kamewara, povre|en je ju~e ujutro iz jo{ uvek nepoznatih razloga. Pticu s obe{enim levim krilom prona{ao je

kraj [odro{a. Levo krilo vu~e po zemqi, ali hoda. Pojeo je natopqeni hleb koji sam mu dao. Pretpostavio sam da bi to pojeo, po{to sam video da su to jeli i Isa i Bisa u Dunavskom parku. Jako je lepa, odrasla ptica. Timari se i ~e{ka. Ne znam samo kako bih joj pomogao. Ne znam ni kako se povredila. Mo`da je naletela na ogradu ili ju je neko napao – objasnio je Horvat. - Mogli bi da mu pomognu u novosadskoj Veterinarskoj stanici, ili da bude odvezen u Suboticu. ^esto u takvim slu~ajevima ne mo`e ni{ta konkretno da se uradi, ali bitno je ptici proFoto: F. Baki} du`iti `ivot. Kasnije bi i udomio u svom dvori{tu \ura ona mogla biti svojevrstan ukras Horvat, koji se zabrinuo jer pored smatra ornitolog iz nevladine obroka ne zna kako bi druga~ije organizacije za za{titu i prou~apomogao svom novom drugaru. vawe ptica Vojvodine Marko - Oko 8.15 sati labud se lagano [}iban dogegao u blizinu mog placa, poS. Tanuryi}

Pro{irila se carinska zona Slobodna zona Novi Sad ostvarila je ove godine prihod od 95 miliona dinara, {to je za 15 odsto vi{e nego u 2008. godini, saop{teno je iz ovog preduze}a. Uz ovaj poslovni uspeh, saop{teno je, da je vi{e ministarstava Vlade Srbije i grada Novog Sad konstatovalo da su ispuweni uslovi za po~etak rada na lokaciji dva Slobodne zone "Novi Sad". Tako sada Slobodna carinska zona obuhvata 17 hektara povr{ine u ulicama Baj~i @ilinskog i u Industrijskoj. Tim povodom doneto je trajno re{ewe za rad na toj lokaciji. To }e kako je navedeno u saop{tewu stvoriti dodatne uslove za ubrzani privredni razvoj Novog Sada i nova zapo{qavawa. Z. D.

subota26.decembar2009.

9


subota26.decembar2009.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Art bioskop “Vojvodina” na Spensu, “Medeni mesec” (21). Bioskop “Jadran” predstava Milana Gutovi}a “Obi~no ve~e” (19), “Yuli i Yulija” (21.15).

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te, Scena “Jovan \or|evi}” koncert folklornog ansambla “Splet” (20), “Scena Pera Dobrinovi}” “Yandrqiv mu`” (19.30).

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka “Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 525–059: stalna postavka “Vojvodina od paleolita do sredine 20. veka”, Tematska izlo`ba “Kada u kujni vlada red...” Radno vreme od 9 do 17 svakog dana osim ponedeqka. Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka “Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka “Legat doktora Branka Ili}a, dokumentarna izlo`ba 1883”, “Secesija u Novom Sadu” (do 15. januara) Muzejski prostor Zavoda za za{titu prirode Srbije - odeqewe u Novom Sadu, Radni~ka 20, 4896–302 (9–17): stalna postavka “50 godina prirodwa~ke muzejske delatnosti u Vojvodini” Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18)

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Biqana Rakin, Jelena Feje{ i Karina [imandi iz Novog Sada, Dragana Carevi} iz ^uruga, Milica Mili} i Sla|ana Vujkovi} iz Ba~ke Palanke. DE^AKE: Aleksandra Danilovi}, Jasna Jovaneti} i Gordana Novi~i} iz Novog Sada i Sne`ana Andonov iz Sremske Kamenice.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Jaroslava Zlatka Bo`i} (1968, urna) u 9.45, Smiqa Milo{a Nedi} (1933, urna) u 10.30, Stevo Sava Drakuli} (1930, urna) u 11.15, Branko Milana Glu{ica (1954) u 11.15, Mela Save Babi} \uki} (1949) u 12, Iboqa Lajo{a Davidovi} (1942) u 12.45, Aleksandar Stevana Ura~ (1940) u 13.30, Bogoqub Du{ana Terzi} (1943) u 14.15, Slobodan Du{ana Vukoji~i} (1948) u 15 i Aleksandar Luke Kalajyi} (1965) u 15.45 sati. Na Alma{kom grobqu bi}e sahrawen Bo`idar Mihajla Pilipovi} (1955) u 13 ~asova. Na Novom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahrawen Milorad Milo{a Krsti} (1949) u 15 sati. Na grobqu Tranyament u Petrovaradinu Aleksandar Kulenovi} u 13 ~asova.

NOVOSADSKA HRONIKA

c m y

10

DNEVNIK

VODI^

TELEFONI VA@NIJI BROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” prijava kvara 421-066 i 421-068 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica ATP Vojvodina 4889-777, 4889-716 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Prijateqi dece 522-987 i 452-543 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, Pere Popadi}a 33 Tel: 6411-962, 6411-665 POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KO-AKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880

BILJA&OLJA, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENA SLU@BA Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Lav 533-335 Luks 30-00-00 MB- taksi 500-222

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73. RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPAS“ TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~arautoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 „2 [TAPI]A“, ku}na dostava, ugao Cara Lazara i Fru{kogorske, tel: 459-524 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


VOJVODINA

DNEVNIK

subota26.decembar2009.

PREDATA STUDIJA O OPRAVDANOSTI REVITALIZACIJE PRUGA

REKONSTRUISANE JASLICE U NOVOJ SELEN^I

Vozom na relaciji Sombor-Apatin-Sonta

Lep{i prostor iz gradskog buyeta

APATIN: Radna grupa, koju su ~inili rukovodilac studije prof. Dr Slavko Veskovi}, prof. Dr Ilija Tanackov, u ime Saveta za `eqezni~ki saobra}aj Sekretarijata za privredu IV Vojvodine mr Milan Vu~ini} i stru~ni konsultant Nenad Kecamn, predali su ju~e predsedniku apatinske op{tine dr @ivoradu Smiqani}u Prethodnu studiju o opravdanosti revitalizacije pruge Sombor-Apatin-Sonta i izgradwu logisti~kog centra u Apatinu sa lukom . - Budu}nost celog projekta zavisi od izgradwe luke i s obzirom na to da je predvi|eno da luka bude u dr`avnom vlasni{tvu, o~ekujemo da }e se prilikom od-

re|eivawa mesta gradwe re~ne luke, voditi ra~una o svim prednostima koje ima Apatin na Koridoru 7 i 10 ali i 4 i 5. Ovu studiju treba daqe predstaviti nadle`nim organima i {iroj javnosti kako bi uvideli prednosti realizacije projekata upravo u Apatinu - rekao je prof. Dr Slavko Veskovi}, sa Saobra}anog fakulteta u Beogradu i rukovodilac Studije. Prof. Dr Ilija Tanaskov je istako da je gradwa luke u Apatinu ne samo u nacionalnom interesu nego na {irem regionalnom prostoru u evropskim merilima i prednost je Apatina i to {to do sada ni jedna op{tina u Srbiji nema takvu Studiju.

U STAROPAZOVA^KOM CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

Dedamrazijada za decu bez roditeqa STARA PAZOVA: Novogodi{we paketi}e i poklon ~estitke dobilo je 93 dece o kojoj brine Centar za socijalni rad. Wih 63 iz hraniteqskih porodica i 30 iz neke od ustanova za brigu o najmla|ima. Pozdravqaju}i decu, wihove hraniteqe i vaspita~e direktorka

port”, „ Nada Nova”, „Basket”, Aktiv `ena Starih Banovaca, dok su vaspita~i PU Poletarac mali{ane darovali pozori{nom predstavom „Izgubqeni pokloni”. Deca su bila odu{evqena predstavom, skandirala su Deda Mrazu pevala i recitovala.

- Od planiranih {est slobodnih zona, prihva}eno je da jedna od wih bude u Apatinu. Devet op{tina Zapadnoba~kog i Ju`noba~kog okruga sa Novim Sadom prihvatilo je me|uop{tinsku saradwu, vezanu za revitalizaciju pruga i sada treba s materijalma upoznati nadle`na ministarstva u Republici kao i nadle`ne organe u Vojvodini, Stalnu konferenciju gradova i op{tina i nastaviti sa pronala`ewem investitora za pomenute projekte, odnosno prvo za izradu projekata, a potom i za wihovu realizaciju - istakao je mr Milan Vu~ini}. J. Prel~ec

SOMBOR: Povodom zavr{etka radova na kompletnoj rekonstrukciji jaslica PU „Vera Gucuwa” u Sportskoj ulici na Novoj Selen~i, kao i ure|ewa prilaza i parkinga ispred jaslica, koji su finansirani sredstvima gradskog buxeta, gradona~elnik Sombora Nemawa Deli} i na~elnica Odeqewa dru{tvenih delatnosti Gradske uprave Grada Sombora Jadranka Kosanovi}, posetili su mali{ane u ovom objektu, ruku punih poklona za najmla|e Somborce. U kompletnu adaptaciju objekta jaslica na Selen~i ulo`eno je oko 6,5 miliona dinara, a tim sredstvima je ura|en novi krov, podovi, hidroizolacija, zameweni su prozori i vrata, sanitarije, objekat je primereno okre~en i ofarban. - Ovaj vrti} poha|a veliki broj na{ih najmla|ih sugra|ana i va`no je da im obezbedimo ugodan i siguran boravak u wemu. Grad }e uvek imati sluha za opravdane potrebe Pred{kolske ustanove „Vera Gucuwa”, jer su nam deca, wihova bezbednost

i obezbe|ivawe kvalitetnog odrastawa i vaspitawa kqu~na obaveza i opredeqewe - naglasio je Nemawa Deli}. M. M}

VR[A^KA LIVNICA DOBILA NOVOG VLASNIKA

Gazda obe}ao penziju VR[AC: Vr{a~ka livnica, ~ije su pe}i zbog velikih gubitaka, uga{ene jo{ 2002. godine, dobila je novog gazdu. Agencija za privatizaciju uspela je da je proda „Putogradwi in`ewering” iz Beograda za 26 miliona dinara, a novi vlasnik Mihajlo Mihajlovi} tvrdi da }e pokrenuti proizvodwu. - Livnica mora da radi, sem ako ulagawa ne budu ve}a od wene vrednosti. Ovde je sve o~erupano, ma{ine onesposobqene i od starog posla nema ni{ta. Na prole}e krenuti u radove, a ciq mi je da zaposlim biv{e radnike, a ako ne kao livni~are, onda kao magacionere, stolare, ~uvare, va`no je da rade i steknu pravo na penzije, jer su to mahom qudi u godinama – ka`e Mihajlovi}, ~ija se firma u Beogradu bavi niskogradwom i adaptacijom objekata visokogradwe.

Ruinirani pogon Livnice

Ako se planovi ne ostvare, gazda je rekao da ima nameru da na placu od {est hektara podigne

stovari{te ili magacin za carinsku robu, a od upravne zgrade napravi motel. R. J.

DAROVI ZA DECU PARAPLEGI^ARA I INVALIDA

Op{tina ne {tedi na humanosti

Paketi}i za stotinak mali{ana

Centra za socijalni rad Vesna Trbovi} rekla je da je darove obezbedila Op{tina, dok su brojni donatori prikupili novac za novogodi{we poklone za 217 mali{ana iz porodica najslabijeg socijalnog stawa, koje primaju nov~anu pomo}. Pored „Moto plasta”, „Rotari kluba”, Radio Stare Pazove, @ivana Sari}a iz MZ Golubinci koji svakog meseca izdvajaju novac za pomo} najsiroma{nijima u op{tini, da se obezbede paketi}i za 217 mali{ana pomogli su i „Medius” i „Jovanovi}-plast” sa po 15 hiqada dinara i sa tri hiqade „Mi{kone”. Darove su obezbedili i „Moj slatki{”, „Maestro”, „@itopromet”, „Eksport-im-

Oni najmla|i su dobili poklon pakete sa igra~kama i slatki{ima i hiqadu dinara uz to, a stariji poklon ~estitku od ~etiri hiqade dinara. Volonteri Centra za socijalni rad , koji su posebno pripremili jo{ 30 paketi}a, razne}e ih danas po svim mestima u Op{tini Stara Pazova deci iz socijalno najugro`enijih porodica, najavila je Vesna Trbovi} uru~iv{i zahvalnice svima koji su pomogli ovu akciju. U ime Op{tine Stara Pazova sve~anosti je prisustvovala na~elnica dru{tvenih delatnosti Du{anka Abaxija koja je pozdravila decu, hraniteqe i sve koji brinu o mali{anima bez roditeqa. A. N.

GRA\ANI PLA]AJU LO[E POSLOVAWE

Od 1. januara skupqe komunalije ZREWANIN: Gradski odbor Liberalno demokratske partije u Zrewaninu izrazio je veliko nezadovoqstvo zbog odluke Gradskog ve}a da od 1. januara poskupe komunalije. Kako se navodi u saop{tewu za javnost te stranke, ovom odlukom gradska vlast najavquje da ne namerava da odstupi od prakse koja je bila do sada prisutna, a to je da nerentabilnost u radu javnih preduze}a re{ava na najjednostavniji i ujedno najlo{iji na~in – poskupqewem usluga koje direktno idu na teret gra|ana. „Gubici koji prate rad „Vodovoda i kanalizacije” i „^isto}e i zelenila” re{i}e se dodatnim dinarom iz xepa gra|ana i to uve}awem ra~una u iznosu od {est posto. Poskupele su i

usluge prevoza pasa do karantina. Voda je, ina~e, ve} poskupela u maju i to za osam odsto. Zrenjaninska voda, poznata po tome {to je ve} pet godina zabrawena za pi}e i kuvawe, poskupquje na svakih {est meseci, a Gradsko ve}e je, po ko zna koji put, svoju socijalnu (ne)odgovornost opravdalo ~iwenicom da nije odobrilo pove}awe cena u tra`enom postotku. Ako ovome dodamo i nedavno poskupqewe grejawa i taksi, pitamo se dokle }e se lo{e stawe u javnim i komunalnim preduze}ima tolerisati i dokle }e gra|ani morati da pla}aju ne~iju nesposobnost“, navodi se u saop{tewu zrewaninskog ogranka LDP-a. @. B.

STARA PAZOVA: Me|uop{tinsko udru`ewe paraplegi~ara „Fru{ka Gora-Srem” organizovalo je me|u prvima, u Staroj Pazovi, na rasadniku „Brest”, tradicionalno prednovogodi{we dru`ewe, na kojem su sumirani rezultati jedne, kako je re~eno, vrlo te{ke godine, ali i podeqeni poklon- paketi}i najmla|ima, uglavnom deci osoba sa invaliditetom. U pozdravnoj re~i, predsednik Udru`ewa Goran Rajkovi} je rekao da je ova godina bila godina krize koja ni wih nije mimoi{la, ali skromni po prirodi, a skloni da se raduju i malim stvarima, ~lanovi udru`ewa paraplegi~ara su, nevelikim sredstvima kojima su raspolagali, uradili maksimum iz plana za godinu na izmaku. U~estvovali su na republi~kim i na pokrajinskim takmi~ewima i osvojili brojna priznawa i medaqe. Jedan od dokaza je inagrada Zoranu Lo{i}u, kao najboqem sportisti invalidu 2009. godine na iz-

Najmla|i nisu zakinuti

boru sportiste godine RSP i Sportskog saveza op{tine. Rajkovi} je istakao i uspe{nu organizaciju takmi~ewa u kuvawu gula{a, koje je okupilo veliki broj ekipa i „degustatora”. Racionalnim raspolagawem novcem, obez-

be|ene su i lepe nagrade takmi~arima, a ni ova sve~anost nije pro{la bez novogodi{wih darova za decu invalida. Za pomo} se Rajkovi} zahvalio op{tini Stara Pazova, u ime koje je sve~anosti prisustvovala na~elnica odeqewa za dru{tvene delatnosti Du{anka Abaxija, ali i svom sponzorima, i medijima. Op{tina Stara Pazova je obezbedila i sredstva za nabavku poklon-paketi}a i za decu iz hraniteqskih porodica, kojima su paketi}i podeqeni na sve~anosti Udru`ewa hraniteqa „[iroko srce”, sve~anosti je prisustvovao i predsednik op{tine Goran Jovi}, a najavqeno je da }e predsednik prisustvovati i novogodi{woj sve~anosti za decu iz porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida ratova devedesetih, u ponedeqak popodne, na kojoj }e paketi}e, koje je tako|e finansirala Op{tina, dobiti 63 mali{ana. A. N.

NOVOGODI[WE SVE^ANOSTI U VR[CU

Besplatne kobasice uz vatromet VR[AC: U Vr{cu za do~ek Nove godine }e biti uz sadr`aje koji ne}e biti skupi. Po re~ima ~lana Op{tinskog ve}a Nenada Ni{evi}a, program do~eka je od 23 ~asa 31. decembra do 1,30 ~asova prvog januara, a posle toga svako }e se veseliti po svojoj voqi. U 12 sati 31. decembra na pozornici u centru grada bi}e predstava za decu, a deke i bake treba da dovedu svoje unu~i}e da sa wima u`ivaju u programu i zaslade se ~okoladnim slatki{ima i bombonama koji se proizvode u Vr{cu. Uve~e }e nastupiti vr{a~ki bend „Ozron”, a potom lokalni

Tambura{ki orkestar „Zlatna `ica”, a kao kruna do~eka Nove godine, bi}e nastup truba~a pobednika Drga~evske trube, orkestra Gvozdena Rosi}a iz U`ica. Sledi program po sopstvenom izboru, uz nezaboravan vatromet. Posebno je zanimqivo to {to }e svi posetioci ove fe{te na Gradskom trgu mo}i da se slade kobasicama sa ro{tiqa i to besplatno, bi}e kuvane rakije i vina do mile voqe, {to ranije i nije bilo. U prednovogodi{wim danima u Vr{cu se organizuju zanimqive manifestacije. Crveni krst op{tine

11

obilazi de~ije ustanove, me|u wima i odeqewe Op{te bolnice za decu, sa paketi}ima. Isto rade i Centar za socijalni rad i Koalicije „Za vr{a~ku regiju - evropsku regiju”, a op{tina je obezbedila preko hiqadu paketi}a za socijalno ugro`enu decu. Iz ove koalicije posetili su decu u bolnici, a do Nove godine, reko{e, obi}i}e svih 23 sela u ovoj op{tini i podeliti paketi}e ugro`enoj deci. Crveni krst, u okviru svoje akcije „Novogodi{wi paketi}i-mnogo qubavi”, obradova}e brojnu decu paketi}ima sa igra~kama i slatki{ima. R. J.

VESTI Vakcine primilo 500 osoba KIKINDA: U kikindskoj op{tini protiv novog gripa do sada je vakcinisano 500 osoba. Imunizacija je zapo~ela 17. decembra i obavqa se na 17 punktova. Za op{tinu Kikinda obezbe|eno je hiqadu doza, a za severni Banat 2.730. Vr{ilac du`nosti direktora Op{te bolnice u osnivawu dr Du{an Kolarovi} ka`e da su vakcinu primili i hroni~ni bolesnici i zdrave osobe. Mobilne ekipe su dostupne i mogu da vakcini{u gra|ane i na terenu. Za to je neophodno da se u javnim preduze}ima naprave spiskovi i dostave Zavodu za javno zdravqe. Epidemiolog dr Sandra Radlovi} iz Zavoda za javno zdravqe u Kikindi isti~e da nijedan od 500 vakcinisanih gra|ana nije imao ozbiqnije ne`eqene reakcije na cepivo. Vakcinacija je bespplatna. A. \.

Dodela paketi}a BE^EJ: Dru{tvo za afirmaciju invalida „Feniks-Plus” iz Be~eja odr`alo je tradicionalnu humanitarnu pretprazni~nu akciju u kojoj su deci dodeqeni bo`i}no-novogodi{wi paketi}i. Sve~anost je organizovana u restoranu Tr`nog centra KTC. - Uru~ili smo ukupno 38 paketi}a deci ~lanova na{eg Dru{tva, ali i u~esnicima zabavnog programa, pred{kolcima De~ijeg vrti}a „Garfild” i malim plesa~ima iz Ba~kog Petrovog Sela. Kako su nam se u ovoj akciji pridru`ili i ~lanovi ovda{weg Moto kluba „Blek Dog”, te 35 dece socijalno ugro`enih porodica iz Ba~kog Gradi{ta, kojima je paketi}e darivao KTC, ukupno je podeqeno 107 paketi}a - rekao je predsednik Dru{tva za afirmaciju invalida „FeniksPlus” Stevan Markov. V. J.

Dru`ewe s Deda Mrazom BE^EJ: U organizaciji lokalne samouprave, sutra }e se u Gradskom pozori{tu Be~ej odr`ati prednovogodi{we dru`ewe malih Be~ejaca s Deda Mrazom. U okviru svojevrsnog hepeninga, deca }e imati priliku da od 18 sati vide de~iju predstavu „Eto nas kod Vas”, u izvo|ewu De~ijeg pozori{ta iz Subotice. Predstava dvojezi~na, na srpskom i ma|arskom. Po zavr{etku polu~asovne predstave, predvi|eno je fotografisawe s Deda Mrazom. V. J.


12

subota26.decembar2009.

CRNA HRONIKA

DNEVNIK

BIV[I PRIPADNIK DR@AVNE I JAVNE BEZBEDNOSTI MUP-a PREKSINO] NA NOVOSADSKOM TELEPU UBIJEN VATRENIM ORU@JEM

Hici nepoznatog u novosadskog tajnog policajca Ubistvo biv{eg pripadnika dr`avne i javne bezbednosti kao i UBPOK-a Branka Glu{ice (1954) obavijeno je i daqe velom tajne. Novosadska policijska uprava potvrdila je ju~e da je wega ubila nepoznata osoba hicima iz vatrenog oru`ja, {to je i izjavio preksino}, nakon uvi|aja, de`urni istra`ni sudija novosadskog Okru`nog suda Miroslav Alimpi}. Policija ula`e istinski maksimalne napore da otkrije po~inioca ubistva. Prema nezvani~nim saznawima „Dnevnika” navodno je voza~evo sedi{te probu{eno najmawe jednim hicem otpozadi, {to bi moglo da uka`e da su se

Branko Glu{ica

PUCWAVA KOD NOVOSADSKOG KAZINA

Pogodio zid „Eldorada”

Nepoznata osoba ispalila je hitac iz vatrenog oru`ja preksino} oko 20 ~asova prema “Kazinu Eldorado” u Sutjeskoj ulici 2 na SPC “Vojvodina”. Pri tom o{te}en je zid iznad ulaznih vrata lokala. Policija traga za izgrednikom kojem se pripisuje krivi~no delo izazivawa op{te opasnosti, saop{tila je ju~e novosadska Policijska uprava. Prema nezvani~nim saznawima, u vreme ovog incidenta vi|ena je osoba koja se “neobi~no” pona{ala pri izlasku izz taksija i krenula ka kazinu. M. V.

NAKON MISTERIOZNE SMRTI DRAGANA STOJI]A U NOVOJ PAZOVI

Ubistvo posle tu~e?

Ko je ubio Dragana Stoji}a (32) iz Nove Pazove i wegovo telo ostavio u boksu za sviwe u krugu biv{e komunalne klanice na kraju Nove Pazuove jo{ uvek je tajna. Zapravo, pre pet dana, kada je na|en le{ ovog mladi}a prekriven starim }ebetom, gotovo sve je upu}ivalo na samoubistvo. Me|utim, obdukcioni nalaz Instituta za sudsku medicinu je to demantovao, jer je utvr|eno da je Dragan Stoji} umro nasilnom smr}u. U kriminalisti~koj slu`bi Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici ne saop{tavaju detaqe oko ubistva Dragana Stoji}a, jer bi to moglo da smeta daqoj istrazi koja se vodi, kako bi se rasvetlio ovaj zlo~in. Za sada se ne nazire ni motiv za ovo ubistvo. Me|utim, dobri poznavaoci prilika u Novoj Pazovi ka`u da bi mo`da motiv trebalo potra`iti u nedavnoj tu~i dve grupe mladi}a u ovom mestu, u kojoj je, navodno, u~estvovao i sada pokojni Dragan Stoji}.

Ipak, niko od na{ih sagovornika u ovom mestu, me|u onima koji su bli`e poznavali pokojnog Dragana Stoji}a, ne naslu}uje za{to je ovaj momak stradao, ka`u da se ni po ~emu nije specijalno isticao, pa su zato i iznena|eni wegovom smr}u. Ali im je i nejasno i kako se wegovo mrtvo telo moglo na}i u krugu klanice na kraju sela. - [ta bi Dragan tra`io u klanici? Wegovo telo je jedino posle ubistva moglo biti doneto u klaonicu i prekriveno starim }ebetom u boksu za sviwe, kako se ne bi otkrilo. Na to me upu}uje i podatak da na mestu gde je telo na|eno, ka`u da nije bilo krvi. Ne zna se ~ak ni kako je ubijen, pi{toqem, ili no`em. Mnogo je tu tajni, a stvarno, dobro sam ga poznavao i ne znam da je bio u kakvom ozbiqnijem sukobu s nekim, ili da je imao ve}ih problema – pri~a nam jedan mladi}. S. Bojevi}

ZBOG SUMWE DA SU FALSIFIKOVALI PLATNE KARTICE

„Monca” uhapsila osmoricu Ministarstvo unutra{wih poslova saop{tilo je ju~e da su uhap{eni ~lanovi organizovane kriminalne grupe koja se tokom 2009. godine bavila falsifikovawem i zloupotrebnom platnih kartica i ostvarila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od nekoliko desetina miliona dinara. U saop{tewu je navedeno da su oni uhap{eni nakon vi{emese~ne akciji “Monca” policijskih slu`benika Ministarstva unutra{wih poslova Srbije i Slu`be za borbu protiv organizovanog kriminala, a u saradwi sa Specijalnim tu`ila{tvom. Uhapseni su Uro{ J. (1985) iz Sombora, Boris M. (1986), Aleksandar S. (1973), Igor D. (1978), Bojan P. (1989), Petar M. (1979), svi iz Beograda kao i Borivoje M. (1982) iz Novog Sada i Milo{ N. (1977) iz Sombora. Kriminalna grupa, koju je organizovao Uro{ J. se tokom

2009. godine, na teritoriji Srbije i zemaqa regiona organizovano bavila falsifikovawem i zloupotrebom platnih kartica, pi{e u saop{tewu. Prema navodima MUP-a, osumwi~eni Uro{ J. i jo{ jedan ~lan kriminalne grupe platne kartice su izra|ivali u iznajmqenom stanu u Beogradu, dok su ostali ~lanovi grupe platne kartice zloupotrebqavali na prodajnim mestima, naj~e{}e u tr`nim centrima u Beogradu i Novom Sadu. Oni su u prodavnicama tehni~ke robe, nakita i sli~nog kupovali skupu tehni~ku robu, dragocenosti, a zatim ilegalno prodavali. S obzirom na aktivnosti i me|unarodni karakter ove grupe, policijski slu`benici SBPOK-a u saradwi sa Specijalnim tu`ila{tvom i policijama zemaqa u regionu, nastavqaju akciju. (Beta)

ubica i `rtva poznavali. Jo{ nije poznato kada i na koji na~in je egzekutor u{ao u „jugo”. Motiv ubistva ~oveka, koji je pripadao zatvorenim slu`bama koje se bave najosetqivijim prestupima, za sada nije poznat. Najvi{i rukovodioci MUP-a ju~e su bili u Policijskoj upravi u Novom Sadu. Branko Glu{ica je pre oko dve godine oti{ao u penziju, a posle toga se bavio privatnim poslom. Na{i izvori nezvani~no predo~avaju da je posle toga radio u obezbe|ewu jedne ili vi{e banaka u Beogradu.

Kako je “Dnevnik” nezvani~no saznao, Glu{ica je ubijen u crvenom “jugu” svoje supruge, koji je bio parkiran pored puta, oko 700 metara od ku}e. Ina~e, prema nezvani~nim saznawima „Dnevnika” na licu mesta prona|eno je pet ~aura. Prema re~ima qudi koji poznaju pokojnog ~oveka, on je slavio Badwe ve~e svoje supruge, ali se ispostavilo da wegovom unuku nedostaju baterije za igra~ku, pa je seo u kola i oti{ao da ih kupi. Pored le{a je prona|en fiskalni ra~un za baterije na kojem je otkucano vreme kupovine u 20.20 sati. Navodno, Glu{ica je bio operativac u Dr`avnoj bezbedno-

Uvi|aj na mestu ubistva

sti do oktobarskih promena 2000. i bio je veoma dobar s garniturom Radeta Markovi}a. Potom je pre{ao u Javnu bez-

Foto: TV „Apolo”

bednost, a zatim i u UBPOK, gde je tako|e radio kao operativac. Penzionisan je pre nekoliko godina. M. V.

ALKOHOL KUMOVAO SAOBRA]AJNOJ NESRE]I JU^E UJUTRO U NOVOM SADU

Dvojica u „jugu” poginula u `estokom sudaru s „audijem” Novosa|ani Neboj{a Nikoli} (1964) i wegov saputnik u “jugu” Aleksandar Kalajxi}(1965) poginuli su u stravi~noj saobra}ajnoj nesre}i ju~e oko {est sati na raskrsnici Kisa~ke i Dositejeve ulice, a kod po~etka Bulevara kraqa Petra Prvog u Novom Sadu.

Kako je saop{tila Policijska uprava u (crveni) “jugo”, u kojem su bili Nikoli} i Kalajxi}, udario je “audi A 6”, za ~ijem upravqa~em je bio Novosa|anin Dragan R. (1987), kod kojeg je naknadno izmereno alkotestirawem 2.25 mg/ml alkohola u organizmu. On je upu-

}en u zdravstevenu ustanovu na analizu krvi, kako bi se utvrdio ta~an procenat prisustva alkohola u krvi. Uvi|aj je obavio de`urni istra`ni sudija novosadskog Op{tinskog suda Zoran Keser. Aleksandar Kalajxi} je preminuo na licu mesta, a Neboj{a Ni-

Nastradali Aleksandar Kalajyi}

ji novosadkog Okru`nog suda s krivi~nom prijavom za te{ko delo protiv bezbednosti saobra}aja. Posle saslu{awa okrivqenom je odre|en pritvor, saznali smo sino} od sudije pomenutog suda Miroslava Alimpi}a. Prema re~ima na~elnika Urgentne hirurgije Klini~kog centra Vojvodine dr Zoran \ermanova ju~e ujutro, posle {est ~asova, povre|eni iz ove nesre}e premi-

Stravi~an prizor ju~era{we nesre}e u Novom Sadu

Foto: TV „Apolo”

Zapre}en zatvor do osam godina Nedavno usvojeni Zakon o bezbednosti saobra}aja pravi razliku izme|u stepena pijanstva, tako da je za te{ko pijanstvo, odnosno voza~a koji ima 1,20 do 1,60 promila alhohola u krvi predvi|ena nov~ana kazna od 15.000 do 30.000 dinara, zadr`avawe najvi{e do 12 sati u policijskoj stanici i 10 kaznenih poena. Za potpuno pijanstvo, sa vi{e od dva promila alkohola u krvi, obavezno je izricawe zatvorske kazne od 15 dana, 14 kaznenih poena i obavezno zadr`avawe voza~a do 12 sati u policijskoj stanici. Voza~ za koga se utvrdi da je umereno pijan, sa 0,31 do 0,5 promila alkohola u krvi, bi}e ka`wen mandatnom kaznom od 5.000 dinara i iskqu~en iz saobra}aja, navodi se u zakonu. Krivi~ni zakonik nije promewen, a pod wegov udar dolaze te{ka dela protiv bezbednosni javnog saobra}aja (~lan 297), ~iji stav 4 ka`e da ako je nastupila smrt jednog ili vi{e lica, u~inilac }e se kazniti od jedne od osam godina, uz obavezno izricawe mere bezbednosti zabrane upravqawa motornim vozilom. D. Kn.

koli} je od posledica zadobijenih povereda umro u Klini~kom centru Vojvodine. Osumwi~enom je policija odredila meru zadra`avawa i zatim ga sino} privela istra`nom sudi-

nuo je na nosilima kod ulaza u bolnicu. Poku{ana je reanimacija, koja je trajala vi{e od sata, ali usled izuzetno te{kih povreda medicinskoj ekipi ostalo je samo da konstatuje smrt. M. V.

VRHOVNI SUD U TRE]EM STEPENU POTVRDIO PRESUDU OPTU@ENIMA ZA ZLO^IN NA IBARSKOJ

Legiji i Markovi}u po 40 godina bez `albe Vrhovni sud Srbije je ju~e saop{tio da je u tre}em stepenu potvrdio drugostepenu presudu optu`enima za zlo~in od 3. oktobra 1999. godine, kad su u isceniranoj saobra}ajnoj nesre}i na Ibarskoj magistrali usmr}eni funkcioneri Srpskog pokreta obnove Veselin Bo{kovi}, Zvonko Osmajli}, Vu~ko Rako~evi} i Dragan Vu{urovi}, a Vuk Dra{kovi} je povre|en. Vrhovni sud je, po optu`bama za ubistvo ~etvorice ~lanova SPO-a i poku{aj ubistva lidera te stranke Vuka Dra{kovi}a na Ibarskoj magistrali, izrekao maksimalnu kaznu po 40 godina zatvora osu|enima: biv{em na~elniku RDB-a Radomiru Markovi}u, nekada{wem komandantu sada rasformiranog JSO-a Milora-

Radomir Markovi}

Milorad Ulemek

du Ulemeku Legiji, te pripadnicima te biv{e jedinice Nenadu Ili}u i Branku Ber~eku.

Vrhovni sud je saop{tio da je, postupaju}i u tre}em stepenu, potvrdio i kaznu zatvora optu`enom Nenadu Bujo{evi}u u trajawu od 35 godina, kao i Du{ku Mari~i}u i Leonidu Milivojevi}u od po 30 godina zatvora. Vrhovni sud navodi da je na{ao da „drugostepena presuda ne sadr`i bitne povrede odredaba krivi~nog postupka, da je ~iweni~no stawe pravilno utvr|eno, krivi~ni zakon nije povre|en, a odluke o kaznama su pravilno utvr|ene i na zakonu zasnovane“. Ve}e sedmorice Vrhovnog suda Srbije je `albenu sednicu u tre}em stepenu odr`alo od 30. novembra do 2. decembra. J. J.


SVET

DNEVNIK [IROM SVETA SE SLAVI RO\EWE HRISTA

Obama zahvalio vojnicima VA[INGTON: Ameri~ki predsednik Barak Obama i wegova supruga Mi{el ~estitali su Bo`i} ameri~kom narodu i izrazili posebnu zahvalnost vojsci. U obra}awu javnosti na Badwe ve~e preko radija i interneta, Obama je rekao da ovaj praznik predstavqa "nadahwuju}u poruku mira i bratstva, vi{e od 2.000 godina posle Isusovog ro|ewa". Najve}i deo govora bio je posve}en vojnicima, kojima je Obama zahvalio na predanom obavqawu du`nosti u Iraku, Avganistanu i drugde, spremnosti da se `rtvuju i nesebi~nosti, preneli su ameri~ki mediji. "Svim na{im mu{karcima i `enama u uniformi, koji provode praznike daleko od doma, bez obzira na to da li su stacionirani u zemqi, Iraku ili Avganistanu znajte da ste u na{im mislima i molitvama", poru~io je on. "Znaj-

Prazni~no raspolo`ewe me|u marincima u Avganistanu

te da ~inimo sve {to je u na{oj mo}i kako bismo obezbedili da uspe{no izvr{ite svoj zadatak i bezbedno se vratite porodici." "Za mene je najve}a ~ast to {to slu`im kao va{ glavnokomanduju-

}i", rekao je Obama i pozvao Amerikance da tokom praznika iska`u podr{ku vojnicima i wihovim porodicama slawem bo`i}nih ~estitku i poklona. (Tanjug)

Papa oboren na zemqu u Bazilici svetog Petra VATIKAN: U bazilici Sv. Petra u Rimu, pre po~etka bo`i}ne mise, jedna `ena je presko~ila za{titnu prepreku i oborila papu Benedikta XVI (82) dok je i{ao ka oltaru saop{teno je u Vatikanu. Papa nije povre|en. On se brzo podigao i mirno nastavio hod ka glavnom oltaru. Portparol Vatikana Federiko Lombardi identifikovao je tu `enu kao Suzanu Majolo, Italijanku iz [vajcarske, koja ima psihi~ke probleme.

Sru{io se most na zapadu Indije YAJPUR: Najmawe 17 qudi poginulo je kada se sru{io most na zapadu Indije, a jo{ se traga za par desetina wih, koji su nestali u reci ili su jo{ zarobqeni pod ru{evinama, saop{tile su danas vlasti. Most, koji je bio u izgradwi, sru{io se preksino} na reci ^ambal, u indijskoj dr`avi Raxastanu, javile su agencije. Prema izve{tajima policije, na konstrukciji je u trenutku nesre}e bilo skoro 50 radnika i in`ewera. Dosad je prona|eno 17 tela i spaseno 12 qudi, koji su preba~eni u bolnicu. Strahuje se da su ostali zatrpani pod ru{evinama ili da su se udavili u reci. Spasila~ke ekipe ra{~i{}avaju ru{evine uz pomo} dizalica i bagera.Istraga tek treba da utvrdi {ta je bio uzrok nesre}e. (Tanjug)

Dodao je da Majolova nije bila naoru`ana i da je posle incidenta sme{tena na jednu kliniku na le~ewe. Neimenovani vatikanski zvani~nici naveli su da je Majolo i pro{le godine bila ume{ana u sli~an incident, odnosno tokom pono}ne mise presko~ila ogradu i poku{ala da pri|e papi. Tada, me|utim, ona nije uspela da dopre do pape, jer je obezbe|ewe uspelo da je spre~i. (Beta)

]erka Bin Ladena tra`i da napusti Iran TEHERAN: Ambasada Saudijske Arabije u Teheranu obavestila je iranske vlasti da se jedna od k}erki lidera Al Kaide Osame bin Ladena nalazi kod wih i `eli da napusti Iran, saop{tio je iranski ministar spoqnih poslova Manu~er Motaki. Motaki je to saop{tio prekju~e, dan nakon {to je britanski list "Tajms" preneo da se neki od najbli`ih ro|aka odbeglog lidera Al Kaide Osame bin Ladena, ukqu~uju}i `enu i decu, kriju u tajnom objektu u Iranu, pod za{titom Teherana.K}erka Bin Ladena, Iman, nedavno je uspela da pobegne iz tog objekta i da se skloni u saudijskoj ambasadi, naveo je "Tajms". Prema pisawu tog lista, me|u osobama koje se skrivaju na toj lokaciji u Iranu, nalaze se jedna od

wegovih `ena, {estoro dece i jedanaestoro unu~adi koji su se do neposredno pre teroristi~kih napada na Wujork i Va{ington 11. septembra 2001. godine nalazili zajedno sa wim u jednom kampu u Avganistanu. "Tajms" citira Omara bin Ladena, ~etvrtog Bin Ladenovog sina, koji je rekao da nije znao da su mu bra}a i sestre `ivi sve dok mu se nisu javili u novembru. Saudijska ambasada u Teheranu nas je obavestila pre izvesnog vremena da se jedna k}erka nalazi kod wih, rekao je Motaki na dr`avnoj TV. On je dodao da wen identitet mora biti najpre utvr|en, a zatim }e mo}i da napusti Iran sa odgovaraju}im dozvolama. Motaki nije spomenuo da li neki drugi ro|aci Bin Ladena `ive u Iranu. (Tanjug)

Turska povredila vazdu{ni prostor Gr~ke ATINA: Osam turskih aviona povredilo je danas gr~ki vazdu{ni prostor preletev{i ju`no od gr~kog ostrva Limnos u Egejskom moru. Gr~ki borbeni avioni poslati su da identifikuju i sprovedu turske avione van vazdu{nog prostora te zemqe, izvestila je agencija ANA. Zabele`ena su i dva slu~aja ulaska turskih aviona u vazdu{ni prostor Gr~ke u

centralnom i severnom delu Egejskog mora.Ju~era{wi incident predstavqa kr{ewe memoranduma o dobrosusedskim odnosima iz 1988. godine. Turska i Gr~ka se ina~e spore oko {irine teritorijalnih vododa oko ostrva u Egeju kao i vazdu{nog prostora, {to izaziva ~este grani~ne incidente. (Tanjug)

Milo `eli ambasade pre odluke Me|unarodnog suda pravde PODGORICA: Crnogorski premijer Milo \ukanovi} izjavio je ju~e da vlada jo{ uvek nije razmatrala pitawe konkretnog datuma uspostavqawa diplomatskih odnosa sa Pri{tinom i ocenio da ne treba oklevati i ~ekati odluku Me|unarodnog suda pravde. "Ne treba daqe oklevati i zaklawati se iza alibija, sa o~ekivawem da }e Me|unarodni sud pravde u Hagu sada dati neku eksplicitnu negaciju dosadaswe ukupne politike me|unarodne zajednice u odnosu na pitawe Kosova. To je ~ista iluzija i nikada nisam bio sklon da gubim vreme u iluzijama", kazao je crnogorski premijer na zavr{noj konferenciji za novinare u ovoj godini. Po wegovim re~ima, u razumnoj dinamici treba uspostaviti diplomatske odnose i razmeniti ambasadore, jer }e to doprineti uspostavqawu kvalitetnijih odnosa u regionu, ve}eg nivoa stabilnosti i stvarawu perspektive dogledne evropske budu}nosti. Komentari{u}i razli~ite stavove visokih dr`avnih funkcionera po pitawu trenutka uspostavqawa diplomatskih odnosa sa Pri{tinom, \uka-

novi} je kazao da su to "li~ni stavovi" i da je odluka o tome "u nadle`nosti vlade i Ministarstva inostranih poslova". \ukanovi} je najavio da }e odgovori crnogorske vlade na upitnik Evropske komisije, kojim se proverava sposobnost dr`avnog aparata za daqu fazu evropskih integracija, biti objavqeni i dostupni "kriti~kom sudu" doma}e i me|unarodne javnosti, kada vlada odgovori na dodatna pitawa koja joj je ju~e dostavio Brisel. Najave formirawa gra|anskog i opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori, \ukanovi} je prokomentarisao opaskom "ni{ta novo". On je ocenio da je opoziciono jedinstvo po`eqno, ali ne i dovoqno za smenu aktuelne vlasti na ~ijem je \ukanovi} ~elu, dok je za ideju biv{eg potpredsednika vlade i lidera socijaldemokrata @arka Rak~evi}a o gra|anskom frontu kazao "da tu tek nema ni{ta novo". "Ako su ta~ne moje informacije o sastavu grupe intelektualaca koje Rak~evi} najavquje, onda tu tek nema ni{ta novo, niti kvalitetno, {to bi moglo doprineti kvalitetu politi~kog `ivota u Crnoj Gori", ocenio je crnogorski premijer. (Beta)

subota26.decembar2009.

13


14

KULTURA

subota26.decembar2009.

DNEVNIK

PRAIZVO\EWE KOMI^NE OPERE „MANDRAGOLA” IVANA JEVTI]A NA SCENI “MADLENIANUMA” U ZEMUNU

Originalno, toplo, iskreno i veselo

Jedan od najzna~ajnijih savremenih srpskih kompozitora, Ivan Jevti}, ima ovih dana puno razloga za zadovoqstvo, jer je svom raznolikom i obimnom opusu, pridodao i do sada najslo`enije delo, svoju prvu operu, koja }e po mnogim elementima ostati i wegovo najoriginalnije, toplo, iskreno, veselo i stilski sasvim specifi~no, postmodernisti~ko ostvarewe. Dragocenost praizvo|ewa Jevti}eve komi~ne opera “Mandragola”, prema istoimenom delu Nikola Makijavelija (stihovi Vesne Miladinovi}), le`i koliko u ~iwenici {to je ona nastala po poruxbini Madlene Cepter (koja tako o`ivqava instituciju plemenitog kulturnog mecenarstva u dvanaestogodi{woj istoriji Opere i teatra “Madlenianum”) toliko i {to kompozicija zadovoqava najvi{e stvarala~ke standarde, a realizacija po{tuje savremene kriterijume predavawa. Svakim tonom opravdavaju}i si`e i karakter svoje burleskne komedije, Ivan Jevti} nas muzikom u kojoj je dominantan prirodan ritam i pokret, a naro~ito ve{ta, koloritna i duhovita orkestracija, vodi u svet radosti i zapa`awa o stvarima koje ~ine `ivot i svakog od nas. Ostvaruju}i pravu komunikaciju s gledali{tem ve} od uvodne ta~ke (uvertire s vokalnim kvartetom) i pojave prvih od sedam protagonista, autor je bez napora dr`i i vodi do kraja zbivawa, kulminiranih u drugom, sa`etijem, efektnijem, pa i uzbudqivijem ~inu. U tom smislu bi neke diskretne intervencije u sa`imawu prvog, ina~e odli~no orkestriranog dela opere, u~inile da i kompozitorovo uva`avawe muzi~ko-scenske tradicije 17. i 18. veka, povezano sa prakti~nom i jednostavnom (u kontrastu `ivotnih, crveno-belih povr{ina) scenografijom Mete Ho~evar i modernim, koloristi~ki lepo slo`enim kostimima 20. veka (Angeline Atlagi}), bude upe~atqivije.Uprkos nesrazmernom odnosu mu{kih i `enskih glasova (5 prema 2) i odsustvu horskog ansambla, ova operska bufo verzija “Mandrago-

le”, nadahnute i na{im savremenim trenutkom pada nataliteta (u kojoj istoimeni ~udotvorni cvet, poput Donicetijevog qubavnog eliksira, delotvorno re{ava probleme ra|awa, ali i op{teg nemorala), slojevita je i vi{ezna~na u svakom detaqu. Sa`eta u dramskom i muzi~kom izrazu, slu{a se bez napora, sa zanimawem i u jednom dahu, upravo i zbog toga {to se intimno i pojedina~no ispoqava i kao deo op{teg.

Savi~i}-Sekuli} (u drugoj podeli, tako|e s izrazitim lirskim obele`jima, Dubravka Arsi}), dok wenu majku, gluma~ki i scenski suvereno, tuma~i Tawa Obrenovi}. Kvartet ostalih mu{kih uloga imponovao je lepim skladom i odnosom glasova, sigurno{}u nastupa, te anga`manom, izuzetnom energijom i pripremqeno{}u. Me|u wima se predano{}u i odli~nom uve`bano{}u, u obe podele

Scena iz komi~ne opere „Mandragola”

Drugi put se oku{avaju}i kao operski rediteq (posle novosadske “Manon” iz 1985), ~uveni makedonski umetnik Slobodan Unkovski “tehni~ki sklapa” razli~ite postupke, zasnivaju}i svoja re{ewa na nagla{avawu suprotnosti karaktera i situacija. Posebno mesto, pored “mu{kog principa” obesne, bezbri`ne veselosti i “bezobrazluka”, kao i drugih postupaka bufo opere, Unkovski daje tihoj ne`nosti i uzdr`anoj ushi}enosti Izabele, mlade `ene Mesera Ni~e (u predstavqawu Miodraga Mi{e Jovanovi}a i u drugoj podeli Nenada Jakovqevi}a), koja kao Kalimakova qubavnica, uz pomo} biqke mandragole, ostaje u drugom stawu. Igra je lirski i ose}ajno, promi{qeno i izra`ajno, s izgledom nevinog an|ela, Sne`ana

nametnuo mladi novosadski tenor Goran Strgar, kao Ligurio, a ve} iskusni, i u doga|awima najzaposleniji, briqantni bariton Predrag Milanovi} (u partiji Kalimaka), osvajao velikom peva~kogluma~kom ekspresijom, izgledom i izvanrednom scenskom pokretqiv{}u. Alternirao ga je, tako|e verno i ritmi~ki pregnantno, Vladimir Andri}. Sjajni bas Goran Krneta (~lan Novosadske opere) je svojim autenti~nim i besprekornim izgovorom i “bazilijevskom” glumom i likom fratra Timotea unosio `ivost, duhovitost, kao i poseban {arm i vedrinu, svakim svojim “gegom” donose}i “kolateralnu” korist izvo|ewu. Tenori Darko \or|evi} i Qubomir Popovi}, naizmeni~no uposleni u roli sluge Sira, uspe{ni u komi~nim

U KU]I LEGATA U BEOGRADU

Bijenale keramike Ovogodi{wa izlo`ba “15. Bijenale keramike” bi}e otvorena danas u Ku}i legata u organiziji Udru`ewe likovnih umetnika primewenih umetnosti i dizajnera Srbije

stvaralaca savremene kerami~ke scene. Tokom izlo`be bi}e organizovan niz propratnih manifestacija, radionica, video projekcija i stru~nih predavawa.

(ULUPUDS) i sekcije za keramiku. Iz tog udru`ewa je najavqeno da }e svoja dela predstaviti oko 40 autora,

U okviru Bijenala bi}e odr`ane ~etiri propratne manifestacije: gostovawe makedonskog kerami~ara Filipa

Fidanovskog sa eksponatima na kerami~kim plo~ama, izlo`ba ~lana sekcije za umetnost i dizajn keramike i stakla, sa eksponatima u staklu Srbobrana Kilibarde. Zatim }e sekcija Vojvo|anske keramike predstaviti eminentne kerami~are i bi}e odr`ana autorska izlo`ba “^utura - umetnost na kolu”. Tokom Bijenala odr`a}e se i niz predavawa: Milice Bubawe o tehnici srebrne gline, predavawa Ane Sladojevi} i Marije Li~ine o afri~koj keramici, Valentine Savi} o erotici u keramici, kao i video prezentacije: Lane Rakanovi}, Filipa Fidanovskog, Ivana Albrehta, Olgice Kucine Jeli} i Aleksandra Kucine. Izlo`ba }e biti otvorena do 15. januara 2010. godine.

U PRIPREMI NOVA PREDSTAVA JDP-a

Drama o Mirjani, i ovima oko we U Jugoslovenskom dramskom pozori{tu (JDP) u Beogradu po~ele su pripreme predstave “Drama o Mirjani i ovima oko we”, ~ija je premijera planirana za februar 2010. godine na sceni Teatra “Bojan Stupica”.”Drama o Mirjani i ovima oko we” mladog zagreba~kog dramaturga Ivora Martini}a pri~a je o `enama, k}erkama, majkama, bakama, drugaricama, mu`evima biv{im i sada{wim, saop{teno je iz JDP-a.

elementima, tako|e su zna~ajno doprineli {arolikom kontrapunktu ove svojevrsne “komedije del arte”, koja }e, ube|eni smo, i zahvaqaju}i veoma elasti~noj, pravoj “baletskoj” koreografiji Grka Dmitrisa Sotirioua, zadu`enog za scenski pokret, mamiti aplauze dobro raspolo`ene publike. A nad svima se izdizao i poput glavne uloge blistao, ma{tovito i znala~ki tretiran orkestar, s pro-

Ivor Martini} je apsolvent na Odsjeku dramaturgije Akademije dramske umetnosti u Zagrebu. Pi{e dramske tekstove, poeziju, prozu, scenarija za filmove. Tekstovi su mu prevedeni na francuski, engleski, {panski, norve{ki i slovena~ki. Za dramu “Jednostavno: (nesretni)” dobio je nagradu “Marin Dr`i}”, dok je dramu “Ovdje pi{e naslov drame o Anti” dobio nagradu Dru{tva REZ. Taj komad izveden je na Hrvatskom radiju, pre-

veden je na francuski i engleski i predstavqen na svetskom festivalu mladih dramskih pisaca World Interplay 2007. u Australiji. Praizvedbu je imao na sceni Gradskog kazali{ta mladih u Splitu. Predstavu re`ira Iva Milo{evi}, a uloge su poverene Mirjani Karanovi}, Jeleni Petrovi}, Branki Petri}, Marku Ba}ovi}u, An|eliki Simi}, Fe|i Stojanovi}u, Cvijeti Mesi} i Bojanu Lazarovu.

~i{}enim odnosima grupa, sigurnim solisti~kim istupima (saksofonom, tubom, ili bas-klarinetom, na primer) i “egzoti~nim” instrumentima u skupini udaraqki, podjednako dejstven kao pratilac, ali i vode}i kreator Jevti}evog vokalno-instrumentalnog stila. Izuzetni poznavalac kompozitorovog opusa, francuski dirigent Olivije Gran`an je svojim sigurnim vo|stvom bio i najzaslu`niji za muzikalni i dinami~ni tok obe premijerne predstave, i skoro besprekornu zvu~nu i intonativnu ujedna~enost interpretacije. Bilo bi lepo kada bismo vrcavu “Mandragolu” videli i na sceni Srpskog narodnog pozori{ta, {to je zbog funkcionalnog dekora i neglomaznog izvo|a~kog aparata, sasvim ostvarivo. Marija Adamov

OBJAVQENE SABRANE PRIPOVETKE IVE ANDRI]A

Novo svetlo na opus na{eg nobelovca U Beogradu su sve~ano predstavqene “Sabrane pripovetke Ive Andri}a”u izdawu Zavoda za uxbenike koje je priredila istori~ar kwi`evnosti @aneta \uki} Peri{i}. Izuzetno velik broj gostiju za literarni matine u Zadu`bini Ive Andri}a, {to je najboqa potvrda harizmati~nosti jugoslovenskog Nobelovca imao je priliku da ~uje wegov glas dok je ~itao pripovetku “Sunce”, jednu od 134 pri~e uvr{tene u jednotomno izdawe. O Andri}u kao pripoveda~u, konceptu kwige i prire|iva~u, savetnici Zadu`bine @aneti \uki}-Peri{i} za koju je re~eno da je “jedan od najbistrijih pari o~iju kada je re~ o i{~itavawu, razumevawu i tuma~ewu Andri}evog celokupnog dela”, govorili su upravnik Zadu`bine Dragan Dragojlovi} i ~lanovi Upravnog odbora akademik Nik{a Stip~evi} i prof. dr Radovan Vu~kovi}. Kwiga obuhvata mnoge tekstove koji do sada nisu svrstavani u Andri}eve pripovetke ve} su kao u slu~aju prve “Popodne” ozna~ene kao pesme u prozi ili kao eseji, ili su bile ukqu~ene u neka autorova ve}a prozna dela.U su{tini, radi se o pri~ama za sebe, bez veze sa ostatkom dela. Akademik Stip~evi}, koji ve} nekoliko decenija brine kako o poslovima Zadu`bine velikog pisca tako i o ure|ivawu ~asopisa Zadu`bine, komparatista koji Andri}e-

vo delo uvek pozicionira u okvire evropske kwi`evnosti, posvetio je svoje izlagawe stilu jednog od najcewenijih doma}ih pisaca.Stip~evi}ev je zakqu~ak da je Andri} bio pripadnik “beogradskog stila”koji se, po mi{qewu akademika, razvio prate}i model romanskih jezika koje je laureat veoma dobro znao - francuski, italijanski i latinski. Prof. Vu~kovi}, jedan od ~lanova Ure|iva~kog odbora Sabranih dela Ive Andri}a, obrazlo`io je prednosti koncepta za kwigu @anete \uki}-Peri{i}, da sve tekstove pore|a po hronolo{kom redu . Na ovaj na~in ba~eno je novo svetlo na celokupni Andri}ev opus, {to je budu}im istra`iva~ima ali i prose~nom ~itaocu dalo {ansu da na jednom mestu na|e sve {to je nobelovac napisao u formi pripovetke, konstatovao je Vu~kovi}. Prire|iva~ica je priznala da je zadatak koji je preuzela bio izazovan, lep, inspirativan, ali ni malo lak, jer su kod Andri}a granice izme|u razli~itih literarnih formi fluidne. @aneta \uki}-Peri{i} je mi{qewa da se na osnovu potpune slike o Andri}evom pripoveda~kom opusu mo`e zakqu~iti da je on bio pre svega pripoveda~, {t je i sam potvrdio prilikom primawa Nobelove nagrade 1961. kada je u Stokholmu odr`ao besedu koja je bila oma` pri~awu. (Tanjug)

U DOMA]IM BIOSKOPIMA

Sjajan start „Avatara” Novi nau~nofantasti~ni film holivudskog re`isera Xejmsa Kamerona “Avatar” u prvoj nedeqi prikazivawa u srpskim bioskopima imao je 28.129 posetilaca, pokazuju podaci distributera “Tak”. U prvoj nedeqi Kameronov film, koji se prikazuje i u 3D tehnici, privukao je vi{e gledalaca od “vampirskog” tinejx filma “Mlad mesec” (Twilight saga: New Moon), koji je do 22.460 bioskopskih posetilaca do{ao za tri nedeqe. “Avatar” je na putu da prestigne trenutno najgledaniji novi bioskopski film u Srbiji, apokalipti~ni “2012” re`isera Rolanda Emeriha, koji je u prvoj nedeqi imao 21.859, a trenutno posle {est nedeqa 59.273 gledalaca.

PREDSTAVQEN ANIMIRANI FILM „ID” MIROSLAVA JOVI]A

Yaba pare kad nema{ kiseonika U novije vreme ~e{}a praksa Jovi} je re`irao, snimio i monJovi} je planirao ciklus od predstavqawa projekata iz kultirao po sopstvenom scenariju; 30, kako ih naziva, moralno ture i umetnosti, koje je sufiza animaciju, scenografiju, diekolo{kih horor filmova. nansirao Pokrajinski sekretazajn i kompjuterskografi~ko moSlede}i }e biti o plasti~noj rijat za kulturu, nastavqena je i delovawe bio je zadu`en Alekkesi, a zatim sledi film o voprekju~e promocijom kratkog sandar Rot; lutke je kreirao Rodi. Ka`e nam da je isprva mianimiranog filma “ID” novosadskog autora Miroslava Jovi}a u produkciji Studija “Vilewak” - To je pri~a o gubitku identiteta kako glavnog junaka tako i celog ~ove~anstva, o ~oveku koji se zatrpao sme}em i vi{e ne da ne mo`e normalno da di{e, ve} ni da `ivi...Dokle god ovim tempom vi{e se~emo nego sadimo, dokle god se masovno ubijaju `ivotiwe zbog krzna i raznih hirova... nema {anse da se i{ta promeni. Svakog dana je Miroslav Jovi} i pomo}nik pokrajinskog sekretara za kulturu Dragan Sre}kov sve gore. Najbitnije Foto: Predrag Jawatovi} na promociji filma u Izvr{nom ve}u u celoj pri~i sa nama i ovom planetom je pitawe novca, ko Radovnikovi}; za filmsku foslio da }e ovim tempom, ne wezaraditi ga {to vi{e po svaku tografiju je bio zadu`en Pregovom krivicom, ciklus zaocenu. Me|utim, vrlo brzo se modrag Jawatovi}; kolor korekciju kru`iti kada bude u stara~kom `e desiti da onaj ko ga poseduje Dina Stipi}; kostim Zorica domu, a sada mu se ~ini da }e to ne}e imati na {ta da ga potro{i. Gregorijevi}; muziku za film je u~initi wegova karmi~ka pro[ta vrede pare kada vi{e nema{ komponovao Vladimir @uti}. jekcija iz zagrobnog `ivota. kiseonika - ka`e Jovi}. Do sada “ID” je prikazan na feIna~e, Pokrajinski sekretaWegov film “ID” je jedan od stivalu “Sinema siti”, “Egzit”, rijat za kulturu je sufinansiretkih u doma}oj kinematograPali}kom filmskom festivalu, rao Jovi}ev prethodni, ovaj, a fiji siroma{noj animiranim u ^a~ku na “Animanimi”, u Beopomo}i }e i wegov sledi film, filmovima. Realizovan je komgradu na “Balkanimi”, kao i na {to je po wegovim re~ima uveplikovanom stop motion tehnikom tako|e velikim festivalima liko pomoglo u realizaciji u zahtevnoj kombinaciji sa 3D animiranih filmova u Makedofilmova. animacijom. Ovaj kratki film, niji i Rumuniji. V. Crwanski


c m y

DNEVNIK

subota26.decembar2009.

15


SPORT

subota26.decembar2009.

REVAN[ ME^ ^ETVRTFINALA KUPA SRBIJE: NIS VOJVODINA - MLADI RADNIK

DANAS I SUTRA TURNIR TOP 12

Najboqi u Zrewaninu U organizaciji STK Banat tradicionalni stonoteniski turnir Top 12 za seniore i seniorke igra}e se danas i sutra u Zrewaninu. Za titulu na presti`nom turniru u mu{koj konkurenciji nadmeta}e se: Marko Jevtovi} (Nema~ka), @olt Pete (Austrija), Bojan Crepuqa (Ma|arska), Lorencio Lupulesku (Austrija), Dragan Suboti} (Nema~ka), Zoran Savi} (Vojvodina, Novi Sad), \or|e Bor~i} i Marko Petkov (Banat, Zrewanin), Zoltan Pete (Crvena zvezda), Uro{ Gordi} (Vojvodina, Novi Sad), Milo{ Savi} (Partizan) i Denis ^oni} (Spartak, Subotica).. U `enskoj konkurenciji za oreol najboqeg u Top 12 igra}e: Ana Marija Erdeqi (Portugal), Gabriela Feher ([panija), Monika Molnar (Ba~ka Topola), Eva Tapai (Senta), Andrea Todorovi} (Vojvodina, Novi Sad), Dijana Holok (Banat, Zrewanin), Marija Galowa (^elarevo), Aliz \ur~ik (Senta), Anelija Lupulesku (Austrija), Eva Tot (Senta), Aneta Maksuti (Senta) i Aleksandra Radowi} (Obili}). Oba dana takmi~ewa }e se odvijati u hali “Medison� , a po~etak je u 10 sati. S. S.

Bez opu{tawa

Foto: F. Baki}

TRADICONALNO DRU@EWE U ODBOJKA[KOM KLUBU NIS VOJVODINA: Lepa tradicija dru`ewa u Odbojka{kom klubu NIS Vojvodina nije izostala ni ove godine. Uo~i Nove godine klupski ~elnici okupe qude bliske Vo{i,biv{e predsednike, direktore,novinare, sponzore, saradnike i prijateqe. - Veoma mi je drago {to smo nastavili divnu tradiciju okupqawa u na{em klubu. Iza nas je te{ka godina, a prema najavama i slede}a }e biti komplikovana. Ipak, uspevamo da odr`imo klupsku tradiciju na najvi{em nivou, a nadam se da }e aktuelni prvotimci i oni koji }e to tek postati postizati jo{ dobre rezultate. Imamo kvalitetnih ideja i nadam se da }emo uskoro krenuti u wihovu realizaciju - rekao je direktor NIS Vojvodine Vasa Miji}. M. R.

PRVA MU[KA LIGA

Gre{kama u poraz Novi Sad - Borac 75:85 (18:18, 25:21, 15:25, 17:21) NOVI SAD: Mala sala SPC Vojvodina, gledalaca 200, sudije: Belo{evi} i oqa~i} (Beograd), Mari~i} (Kraqevo). NOVI SAD: M. Kova~evi} 8, Grubor, Grozdani}, Suboti} 11, jan~ikin 8, Qubojevi} 20, Buni},

Maksim Kova~evi} Foto: F. Baki}

Pobri} 6, Raki} 9, Miti} 3, S. Kova~evi} 10, Draga{. BORAC: Vuki}evi}, Prolovi} 22, Pesakovi}, Maksimovi} 13, dedijer 5, Petrovi}, Tresa~ 8, Dra-

DNEVNIK

c m y

16

mi}anin 3, Jorovi} 19, Mi}evi} 15, Radovi}. Ko{arka{i Novog Sada nisu uspeli da stignu do tre}eg uzastopnog trijumfa u doma}em prvenstvu, je im se na putu ispre~ila veoma kvalitetna ekipa ~a~anskog Borca, koja je sino} zabele`ila {esti uzatsopni trijumf. Oba tima tokom ~itavog me~a igrala su svoju prepoznatqivu igru. Novosa|ani su se bazirali na jakoj odbrani i konstantnom presingu, da bi mogli da razvijaju muwevite kontranapade, a Borac se uzdao u svoje najja~e oru`je {ut iz daqine. Upravo su trojkama Jorovi}a (pogodio pet) ^a~ani bili u igri u prvom poluvremenu, sve dok u tre}oj ~etvrtini nisu napravili odlu~uju}u seriju. Novosa|ani su im umnogome olak{ali, pre svega mnogobrojnim proma{enim zicerima i gre{kama u napadu. Vodili su doma}i po~etkom tre}e deonice osam razlike i imali {ansu da odu na ve}u razdaqinu, ali nisu iskoristili veoma bitne napade i to im se na kraju osvetilo. Kada je bilo najpotrebnije aktivirao se plejmejker gostiju Prolovi} i vodio ~a~ane do novog trijumfa. M. Risti}

Danas NLB liga - BEOGRAD: Partizan - FMP (19.30). Prva mu{ka liga Srbije ZREWANIN: Proleter Naftagas - Ma{inac (19), PAN^EVO: Tami{ Petrohemija - Metalac (17), BEOGRAD: OKK Beograd - Napredak (16), KRAQEVO: Sloga - Ergonom (19.30), KRAGUJEVAC: Radni~ki KG 06 - Radni~ki Basket (18). Prva B mu{ka liga - NOVI SAD: Vojvodina - Mladost (12.30), KOSIJERI]: Crnokosa - Zdravqe (18), VRBAS: Vrbas Karneks - Jug (19), IN\IJA: @elezni~ar - Partizan 2 (18). Prva srpska mu{ka liga Sever - KIKINDA: Kikinda - Oxaci (18), @ITI[TE: Sveti \or|e - Spartak (20). Druga srpska mu{ka liga Sever - TURIJA: Akademik Hajduk (K), CRVENKA: Crvenka - Hajduk (B), PAN^EVO: Dinamo - Ba~ka Palanka (14.30), KRAJI[NIK: Krajina Grme~ - Ruma (19). U @KK VOJVODINI

Mirkovi} umesto Trivana Zoran Trivan vi{e nije trener @KK Vojvodine NIS u kojoj je bio na ~elu struke od po~etak sezone. Wegovo mesto zauzeo je dosada{wi sportski direktor Zoran Mirkovi}, dok je na wegovo mesto do{ao Aleksandar [veqo. M. R. Prva B liga za vaterpoliste

Rezultati 4. kola: Singidunum Proleter 16:3, [abac - Be~ej 2005 7:11, Spartak - Go~ 9:7, Rabotni~ki @AK 5:11, Dinamo - Zemun 8:16. 1. @AK 4 4 0 0 54:15 12 2. Singid. 4 3 0 1 51:25 9 3. Rabotni~ki4 2 1 1 34:28 7 4. Zemun 4 2 1 1 38:40 7 5. [abac 4 2 0 2 35:39 6 6. Be~ej 4 2 0 2 31:35 6 7. Dinamo 4 1 0 3 34:49 3 8. Go~ 4 1 0 3 31:41 3 9. Proleter 4 1 0 3 37:55 3 10. Spartak 4 1 0 3 28:47 3

Posle velike borbe u prvom me~u u Po`arevcu i pobede od 3:2 odbojka{i NIS Vojvodine danas do~ekuju Mladi radnik u revan{u ~etvrtfinala Kupa Srbije. Iako minimalna pobeda malo {ta garantuje u ovom po mnogo ~e specifi~nom takmi~ewu, Novosa|ani se nadaju da na doma}em terenu mogu da savladaju tradicionalno neugodnog rivala i da se plasiraju na zavr{ni turnir i time ispune jedan od ovosezonskih ciqeva. - Jo{ u liga{kom delu smo prekinuli neugodnu tradiciju susreta s Po`arevqanima, {to je jo{ jedan razlog da verujemo u pobedu. Iako smo slavili u prvom me~u s 3:2 to ne garantuje prolaz na zavr{ni turnir pa zato moramo da odigramo maksimalno anga`ovano i bez opu{tawa.Ako bi nam se `eqe ispunile onda bismo ispunili prvi ciq - plasman na finalni turnir gde svi u~esnici imaju {pansu za trijumf. Pokazali smo ove sezone da imamo lek za Mladi radnik i ako odigramo kako znamo,pobeda ne bi trebalo da do|e u pitawe. Popravio nam se zdravstveni bilten, a doma}i teren i publika bi}e samo na{a prednost u odnosu na Po`arevqane - rekao je trener NIS Vojvodine Nikola Salati}.

Utakmica NIS Vojvodina Mladi radnik igra se u maloj sali Spensa od 18 ~asova.U ostalim utakmicama Kupa sastaju se: mu{karci - Crvena zvezda - Pu-

Milo{ Vemi}, kapiten NIS Vojvodine

tevi (danas 18, prvi me~ 3:0), Ribnica - Partizan (sutra 19, 3:1). @ene - Crvena zvezda - Novi Sad Pionir petrol (danas 20, prvi me~ 3:1), Dinamo Azotara Tent (danas 19.30, 3:1), Po{tar Radni~ki NIS petrol (sutra 20, 1:3). M. Risti}

DOK LOPTA MIRUJE: RK VOJVODINA @ELEZNI^AR

Dobro prolazno vreme Rukovodioci Rukometnog kluba Vojvodina @elezni~ar sumirali su u~inak u jesewem delu {ampionata. Zamenik predsednika kluba Ranko Babi} izrazio je zadovoqstvo u~iwenim, mada smatra da uvek mo`e boqe. - Na{i rukometa{i po logici moraju da streme vi{em od ostvarenog.Uprava je zacrtala ciq - tre}e mesto na kraju {ampionata, tako da ekipa za sada ima dobro prolazno vreme.Mogli smo da imamo ~etiri boda vi{e,o~ekujem da }e u drugom delu polusezone to da nadoknade i ostvare planirano - rekao je Babi}, a potom dodao: - Pored dobrih rezultata, finansijski smo se stabilizovali i kadrovski oja~ali. Uspeli smo da vratimo preko 200.000 evra duga, izmirili smo obaveze prema ve}ini igra~a, a trenutno dugujemo jednu i po platu. U klubu nema nezaposlenog i socijalno neosiguranog igra~a. Brine nas to {to Grad nema razumevawa za klub koji ostvaruje ukupno gledaju}i sjajne rezultate. Dobili smo potpuno neodgovaraju}e termine za trening, {to ne prili~i ni ekipi iz najni`eg ranga. Da je druga~ije, da imamo boqe termine za rad i rezultati bi bili boqi, to odgovorno tvrdim. Na Babi}eve re~i nadovezao se mr Bo{ko Bari{i}, predsednik stru~ne komisije i ~lan UO kluba. - U mom radnom veku, a bio sam predsednik rukometnih sa-

Bo{ko Bari{i}

veza Vojvodine, Srbije i SR Jugoslavije, trener i igra~, nikada nije bilo te`e za rukometni sport nego {to je sada. Poku{ali smo da stupimo u kontakt sa gradona~elnikom, resornim ministrom, delegirali smo i teme

Vo{a u Gr~koj Rukometa{i Vojvodine @elezni~ar danas putuju u Veriju, gde je kamp gr~kih rukometnih selekcija. - Odlazimo na poziv gr~ke federacije, gde }emo odigrati s wihovom nacionalnom selekcijom dve utakmice i jednu s jednim gr~kim prvoliga{em. Idemo u kombinovanom sastavu, u pomo} su nam prisko~ili iz Partizana daju}i nam na{eg biv{eg igra~a Stefana Babi}a i Nemawu Qubenovi}a. Doveli smo Branislava Kne`evi}a iz Tarketa umesto operisanog Milorada Radi{i}a, pa ra~unamo da }emo se gr~koj publici predstaviti u lepom izdawu - rekao je Bari{i}.

o kojima smo hteli da razgovaramo, ali nismo mogli da do|emo ni do {efa kabineta. Bilo je raznih lepih tema, poput EP 2012. u Novom Sadu, me|utim ni o tome nismo imali s kim da razgovaramo.Ozbiqna tema je i kori{}ewe terena u Dunavskom parku. [ezdeset godina koristimo taj teren, a jo{ uvek nemamo dozvolu za kori{}ewe. Ulo`ili smo ogromna sredstva u wegovu adaptaciju, koje je bilo steci{te narkomana i pijanaca... Tako|e, iako smo najredovnije plati{e na Spensu, do{li smo u situaciju da razmi{qamo da se preselimo u dvoranu na Slanoj bari - jetko je rekao Bari{i}. J. Gali}


SPORT

DNEVNIK

TRADICIONALNI 47. „DNEVNIKOV” TURNIR U MALOM FUDBALU

Ove godine nadme}u se 93 ekipe Kompletirali smo listu u~esnika 47. tradicijalnog "«Dnevnikovog"» turnira u malom fudbalu. Ove godine takmi~i se jedna ekipa vi{e u odnosu na pro{lu, pa }e se 93 tima boriti za pehare i nagrade u pet konkurencija. Struktura je zamalo ista, ove godine ima ne{to mawe timova kod seniora i veterana, ali se prijavilo vi{e ekipa u kon-

ca za gledaoce,a danas i sutra gotovo sve ekipe }e imati priliku da poka`u svoje ume}e. Najpose}enije su utakmice koje igra Carigrad, ali i na ostalim me~evima ima lepih poteza, kombinacija i kao potvrda toga - aplauza. Od dana{wih me~eva svakako treba izdvoijiti utakmice izme|u ekpa Adrijana i tvins i \iraldina. Temerinci

Vrlo jak sastav }e imati i DP Novi Sad gas za koji }e igrati fudbaleri novosadskog Proletera. Sasta}e se sa slaba{nom (bar takav utisak stekao se posle prvog kola)i vrlo simpati~nom ekipom Molersko fasaderske radwe Sa{a. I najmla|i zaslu`uju pa`wu, derbi prepodnevnog programa je okr{aj ekipe Indeksa i

subota26.decembar2009.

FUDBALSKI SUPERLIGA[KI AKTERI O 2009. GODINI

Radosti, tuge i nadawa Decembar se bli`i kraju, a samim tim i 2009. godina. Sumiraju se rezultati, vagaju u~inci spram datih obe}awa i nadawa. Fudbalskih radosti je bilo puno, razo~arawa, ~ini se, jo{ vi{e. Godina na izmaku iznedrila je po nekog junaka, najavila po koju novu zvezdu, neki }e, pak, 2009. `eleti {to pre da zaborave. Zanimqivo je i {ta je ko od sportista rekao ovih dana: Pavle Ninkov (Crvena zvezda): Verujem da su jesewa titula i igre na evropskoj secni po ukusu navija~a, kao {to nas sve pe~e poraz od ve~itog rivala na na{em stadionu. Kruna dobrih izdawa bila bi poziv u re-

Milo{ Trifunovi} (Javor): Siguran sam da bi Javor zauzeo boqi plasman da smo tokom letwih priprema bili kompletni. Napustilo nas je sedam-osam igra~a, ali uprkos tome trener Radovan ]ur~i} sastvaio je ekipu za respekt. Stoga o~ekujem da na prole}e budemo hit polusezone. Sa{a Rankovi} (Smederevo): Takmi~ewe je dosta ujedna~eno {to Superligi daje posebnu dra`. Siguran sam da }e Smederevo posle dobrih priprema spremno do~ekati prole}e i zahvaquju}i znatno povoqnijem rasporedu obezbediti mirnu zavr{nicu.

Re~ pora`enih Savo Milo{evi} (Partizan): Oni koji su odlu~ivali o sudbini Partizana izabrali su da ne mewaju sistem ukorewen pre 60 godina i to je wihovo pravo. Boli me to {to smo prvi put u istoriji imali dvojicu kandidata, ali samo statutarno, jer je sada{wi sistem o~igledno favorizovao onog koji je ve} bio na ~elu kluba. Petar Krivoku}a (Crvena zvezda): Nisam sveznalica, ali sam `eleo da u Crvenoj zvezdi paralelno pravimo igra~e i trenere. Hteo sam da se prekine praksa u kojoj su kroz Marakanu prolazili i Kurta i Murta. Nisam bio avanturista, jer je posao {efa omladinsko-pionirske {kole te`i od mesta {efa stru~nog {taba prvog tima.

Momenat iz duela In kontro – Maks bet

kurenciji najmla|ih, {to ohrabruje. Svesni smo da je ekonomska kriza uticala na broj prijavqenih ekipaekipe, pa smo najmla|ima iza{li u susret i smawili uplatninu.I Spens, koji jo{ samo ove godine upravqa sportskom halom na Sajmi{tu, nam je iza{ao u susret ne podi`u}i cenu u odnosu na pro{lu godinu, pa je zahvaquju}i i tome na{ turnir i daqe najmasovniji na na{im prostorima. Na Sajmi{tu se kao i svih prethodnih godina igra sjajan fudbal, {to je ujedno i pozivni-

Foto: F. Baki}

su stalni u~esnici na{eg turnira, ove godine na Sajmi{tu izlaze u vrlo jakom sastavu, a ekipa \iraldina je pro{le godine osvojila ~etvrto mesto. Prvi put u novim dresovima i s novim imenom, Viva apoteka, predstavi}e se bra}a Powevi}, ^upi}, Trivunovi}, Stani}, Raki} i drugovi, oni }e igrati s Telepom. - Dobro smo se pripremili – ka`e igra~ Viva apoteke Milan Raki}. – O~ekujem da lako prebrodimo prvi krug, a posle je sve lutrija.

STR BN –a iz Stepanovi}eva u konkurenciji kadeta,a bi}e zanimqivo i kod mla|ih pionira, gde su mame i tate najglasniji navija~i. Iz sutra{weg programa svakako treba izdvojiti novi nastup Carigrada, ali i prvo predstavqawe dve profesionalne ekipe malog fudbala, KMF Bumeranga i Metaloprometa ( Lete}i Holan|anin). Nastupi}e i pobednik {idskog turnira Pu`evi, pa vrlo jaka ekipa Konoba Orhus i drugi. G. Kova~

RASPORED ZA VIKEND Subota

Nedeqa

9.00: MZ Sava Kova~evi} – Vojvo|ani ( mp) 9.35: SN parket - Autootpad @ika (mp) 10.10: Strit fudbal – Mewa~nica Ris ( mp) 10.45: Homa – Go Serbia kom ( mp) 11.20: Sunce (R) – Lavovi ( p) 11.55: Mim [lep slu`ba – AC \or|e Zli~i} ( p) 12.30: STR BN – Indeks (k) 13.05: Podbara – Polet (K) (k) pauza 14.05: Orlovi 94 – Iris farm (k) 14.40: Adeko – DOO Vuves (s) 15.15: Konoba Orhus – «19. decembar» (s) 15.50: Kofi haus – SC Telep (s) 16.25: Mediteran auto – Hotel Arta (s) 17.00: Viva apoteka – Telep (s) 17.35: Adrijana i tvins – \ardino (s) 18.10: DP Novi Sad gas – MFR Sa{a (s) 18.45: Koliba – \ur|evdan ( s) 19.20: Ma pod NS – Demolej (s) 19.55: Indeksova tribina – Instant gradwa ( v) 20.30: Vitorog veterani – Papilon ( v)

9.00: Homa – IM Frizerski salon 9.35: Vitorog mla|i pioniri – Vojvo|ani ( mp) 10.10: E gimnazija – SMSN Enigma ( p) 10.45: Ajaks – AC Cune drajver ( k) 11.20: Go Serbia kom – Ekspres gas ( v) 11.55: Ofsetprint – STR BN (k) 12.30: Elko disk – Sportska kladionica Monako (p) 13.05: Gagaplast – Orlovi 94 ( k) pauza 14.05: Telep – Vitorog seniori (s) 14.40: Demolej – Mewa~nica Ris (s) 15.15: Mladost – Kafe Morena (s) 15.50: KMF Bumerang – DO Vuves (s) 16.25: Metalopromet – Gumatik STR (s) 17.00: Carigrad - Agromarket eksport import (s) 17.35: Pu`evi ([id) – Tehnolo{ki fakultet ( s) 18.10: SK Meridijana – Konoba Orhus ( s) 18.45: Mediteran auto – Autogalant (s) 19.20: Kafe Apolon NB – Maks bet ( s) 19.55: Perkan – Fitnes klub Iks gim (s) 20.25: SC Telep – Rimski oil DOO (s)

Sve utakmice se igraju u sportskoj hali na Sajmi{tu.

17

prezentaciju Srbije, a {to se ti~e eventualnog odlaska u inostranstvo, Tuluz je za sada jedini iza{ao s konkretnom ponudom, ali se o svemu pita klub. Qubomir Fejsa (Partizan): Ne znam ni za kakve ponude koje u klub navodno sti`u za mene. Znam da sam vezan ugovorom za Partizan, pa ni ne razmi{qam na tu temu. Uvek se u zimskom i letwem prelaznom roku pri~a o potencijalnim transferima. Uostalom, tu je moj menaxer Nikola Damjanac koji }e najboqe proceniti ima li ponuda koje }e zadovoqiti i mene i Partizan. Dragan Mr|a (Vojvodina): Svi me uglavnom pitaju zbog ~ega je Vojvodina toliko rezultatski podbacila i bodovno zaostala za vode}om Crvenom zvezdom. To je ~iwenica, ali ja `elim da 2009. godinu posmatram iz ugla plasmana u polufinale Lav kupa Srbije gde nas na prole}e ~eka duel s Partizanom. Bo`a Milenkovi} (OFK Beograd): Jesewi rezultati OFK Beograda su sjajni, ali se ne zanosimo. Potrebna nam je generalka, rekonstrukcija svih struktura u klubu osim one za koju je zadu`en {ef stru~nog {taba Dejan [vaba \ur|evi} koji svoj posao radi veoma autoritativno. Dragan Simovi} (Spartak Zlatibor voda): Formirali smo Upravni odbor verovatno najja~i u istoriji Spartaka. U wemu su gradona~elnik Sa{a Vu~ini} i predstavnici svih politi~kih stranaka iz gradske skup{tine: Tomislav Stanti} (G 17 plus), Modest Duli} (DS), Bogdan Laban (DSS) i Gojko Radi} (SNS), kao i biv{i prvi ~ovek Subotice i po~asni ~lan SVM Jo`ef Kasa. Sa{a Cilin{ek (Jagodina): Kada sam letos dolazio u Jagodinu imao sam xentlemsnki sporazum s klubom koji se zasnivao na tome da jedni drugom treba da pomognemo. Imao sam sjajnu polusezonu, zavoleo tu sredinu, a i ona, o~igledno, nije ostala ravnodu{na prema meni. Zato nemam ni{ta protiv da odigram za Jagodinu do leta, a ukoliko iskrsne neka dobra ponuda bi}emo zadovoqni i klub i ja.

Milenko Kosti} (Borac): Fudbaleri Borca propustili su priliku da dobro zarade tokom jeseni. Ipak, ako budu radili kako treba i ozbiqnije budu shvatili svaku slede}u utakmicu, nagrade ih ne}e mimoi}i. Upravni odbor analizira prvi deo prvenstva, jasno je da nam nedostaje kvalitetan {pic. Sr|an Kova~evi} (Hajduk): Va`no je da su mog saradnika Ranka Deli}a i mene fudbale-

Bratislav Puno{evac (Napredak): Prvih dana zimskog odmora razgovarao sam s predsednikom Dragi{om Bini}em koji mi je rekao da se tokom pauze ne opu{tam i da se dobro spremim za 17. januar. Prema wegovim re~ima lako je mogu}e da na prole}e karijeru nastavim u Visli iz Krakova. [efki Arifovski (BSK Bor~a): Debitantsku sezonu u eliti do~ekali smo spremni, pa otuda i 15 osvojenih bodova i 12. mesto na tabeli posle sejeweg dela. S obzirom da na{ stadion ne ispuwava uslove, kao doma}ini igrali smo na Karaburmi, pa moramo da budemo zadovoqni u~inkom. Neboj{a Maksimovi} (Mladi radnik): Igra~ima Mladog radnika dali smo voqno do 11. januara. Zimske pripreme po~e}emo u Po`arevcu, a nastaviti na Ohridskom ili Dojranskom jezeru u Makedoniji. Neki igra~i koji nisu opravdali o~ekivawa sigurno }e biti otpu{teni iz kluba. Marko Nikoli} (Rad): Po~etak i naro~ito kraj sezone bili su onakvi kakve smo ih svi u Radu o~ekivali. Podbacili smo u sredi{wem delu, ali smo afirmisali grupu mladih igra~a od kojih bi pre ostalih izdvojio Nikolu Raspopovi}a. Vladimir Ota{evi} (Metalac): Kada se pdvu~e crta, zadovoqan sam nekim igrama koje je pru`io Metalac, ali ne i rezultatima koje je moj klub ostvario. Svakako da je veliki hendikep za nas bio to {to smo kao doma}ini utakmice morali da igramo u Kragujevcu. Da smo goste do~ekivali u Gorwem Milanovcu imali bismo pet-{est bodova vi{e.

Dragan Mr|a (Vojvodina) u duelu s odbranom Kuqana

ri Hajduka prihvatili na najboqi na~in i sa puno poverewa. U~inili su sve da ono {to smo radili na treninzima {to boqe primene na utakmicama. Do{lo je do bitnih promena u na~inu igre i odnosu fudbalera prema poverenim zadacima, {to je uz veliko zalagawe donelo pomak u fini{u.

Foto: F. Baki}

Darko Ramov{ (^ukari~ki): Uprkos slabim rezultatima i plasmanu ^ukari~kog, bilo je tokom jeseni i dobrih momenata. Najva`nije je da ove zime formiramo tim za du`e staze, pa dokle stignemo. Afirmacija mladih fudbalera, to je na{ uspeh ali i tradicija. Pripremio: S. Savi}

DANAS U FC „VUJADIN BO[KOV”

Novogodi{wi koktel Novogodi{wi koktel Fudbalskog kluba Vojvodina odr`a}e se danas. Tradicionalno, crveno-beli }e u sve~arskoj atmosferi zaokru`iti 2009. godinu uz `eqe da im slede}a donese vi{e radosti i boqih rezultata. Dana{wa sve~anost, kojoj }e pored rukovodstva, stru~nog {taba, igra~a i zaposlenih u radnoj za-

jednici okupiti i prijateqe, sponzore, poslovne partnere, predstavnike medija i navija~e, bi}e prilika da se promovi{e i klupski kalendar za 2010. godinu. Koktel u FC “Vujadin Bo{kov “ u Veterniku po~iwe u 12 sati. S. S.


18

subota26.decembar2009.

OGLASI

DNEVNIK


OGLASI z ^ITUQE

DNEVNIK

subota26.decembar2009.

Posledwi pozdrav kumu

19

Posledwi pozdrav na{em dragom

STARIJOJ, usamqenoj, dokonoj gospodi pravio bih dru{tvo uz malu nadoknadu. Telefon 064/1617-258. 93558

POTREBNI konobari. Telefon 064/4201065. 93617

Mla|enu Milakovi}u

deda Mla|enu Zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

od: kumova Mire i Sawe sa porodicom.

Porodice: Milosavi}, Paj~in i Bjeli}. 94061

94075

Posledwi pozdrav dragom kumu i prijatequ

Posledwi pozdrav

BEO^IN, gra|evinsko zemqi{te 15.000 m2 / 150 ari/ najlep{e mesto, uz put i svi prikqu~ci, 1/1, hitno 6 E mogu} dogovor. Telefon 064/314-37-14. 93377

IZDAJEM dvosoban, komforan prazan stan od 56m2 na Bulevaru oslobo|ewa. Telefon 021/300613 i 061/136-7892. 93629 IZDAJEM name{ten jednosoban stan u Mi~urinovoj, sa kuhiwom u sastavu sobe. Terasa i svi prikqu~ci. Cena 170E plus depozit 150E. Tel. 064/137-2108. 93330 IZDAJEM devojkama trosoban komforna stan u Petrovaradinu kod pijace. Telefon 064/282-6441. 93605 IZDAJEM kompletno name{tenu garsoweru na Bul. Cara Lazra 85/15 kablovska, internet, cena 160 e. Telefon 064/153-20-10 93506 IZDAJEM novu garsoweru (prazna) na du`e vreme, 28m2 Gogoqeva 29 Grbavica. Telefon 464-256. 93701 IZDAJEM name{ten stan, 35m2, CG, Ulica Mileve Simi} br. 8. Telefon 063/506-086. 92964 IZDAJEM novu, name{tenu garsoweru, u Temerinskoj ulici, 29m2, 4. sprat, lift (sve novo), 155 evra. Telefon 063/83-18299. 93302 IZDAJEM prazan stan 63m2, CG, klima, Ul. Mileve Simi} 8. Telefon 063/506-086. 93039

POTRA@WA i izdavawe stanova svih struktura, garsowera 100e Ace Teodorovi}a, jednosobni 150-200, dvosoban 200 E. Ku}e, lokali, hale. Telefoni: 6621-797, 021-451-472, 6618-184, 063-598-463. 93328

IZDAJE se lokal od 70m2 prizemqa + 60m2 suterena na uglu Bul. oslobo|ewa i Danila Ki{a, pogodno za sve delatnosti. Telefon 063/522-116. 93444 IZDAJEM lokal u Dunavskoj br.2 u dvori{tu 30m2, odmah slobodan. Telefon 021/6391-069. 93578

IZDAJEM stan - poslovni apartman 35m2 u zgradi „Metalno“ na Bul. oslobo|ewa, pogodan za kancelarije ili za stanovawe. Tel. 063/522-116. 93443

PRODAJEM Bubu, 1974. godi{te, registrovana do 29. 4. 2010. godine. Telefon 063/85-38-019. 93462

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti. Odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. Radimo i van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 93403 MA[INSKO odgu{ivawe i snimawe IC kamerom kanalzicionih cevi i sve vodoinstalaterske usluge non -stop garancija. Telefon 6393-737, 064/16047-25 93518 SE^EMO i orezujemo kriti~na stabla (drve}e) sa i bez dizalice. Telefon: 063/84-26-876. 91713

DEDA MRAZ za tili ~as sti`e do Vas, da se sa Va{om decom dru`i i zadovoqstvo svima pru`i. Telefon: 064/888-25-85 i 520-841. 92864 HIT CENE drveta, bukve, graba, cera, bagrema, 2800 dinara meterice, 2900 - izrezana po `eqi kupca, sa prevozom. Telefon: 064/2769-458. 93382 EKSTRA cena - ta~na mera: bukva, hrast, grab i bagrem. Izrezano i iscepano 3.000 din, u metrice 2.800 sa prevozom. Telefon 064/1442533. 93610 PA@WA - besplatna struja male elektro centrale na vetar mo`e izraditi svako uz pomo} na{ih planova za samo 1000 din. Telefon 021/836-153 92646 ZALAGAONICA! Najpovoqniji otkup: zlata, dukata, srebra, dijamanata, brilijanata, platine ru~nih i kaminskih satova, antikviteta. Nov~ane pozajmice. Telefoni: 063/351-531, 021/661-09-16. 85496 PRODAJEM ugaq kostolac i bukovo drvo. Ta~na mera. Mo`e rezano i cepano. Telefoni: 064/143-3409, 6419-439. 92734 BUKVA bagrem mo`e cepanice i rezano 3.250 i briket 400 din, kostolac 3.300 din, su{eni vreoci 8.650. Telefoni: 062/89-32048, 062/ 835-88-56, 062/871-2927. 93927 BUKVA cepano, rezano, prevoz 3.100, kostolac 3.650 i briket 400 din, su{eni 8.750 din. Telefoni: 065/444-26-18, 066/512-8635. 93928 DRVO bukovo mo`e rezano i cepano, prevoz gratis, 3.300din. Su{eni za centralno grejawe 7.850 din. Telefoni: 065/444-3697, 062/87-129-13, 066/51-286-45. 93929

Kali Branku Glu{ici

i

Neboj{i Nikoli}u Peca i Gugi.

PRODAJEM ukwi`en, sre|en, dvosoban stan, 48m2, 4. sprat, na Detelinari, pored dve {kole i dva vrti}a. Cena 42.000e. Telefon 063/306-843. 93549

KU]A, 250m2 u Petrovaradinu sa 6 stanova na ekstra lokaciji. Cena po dogovoru. Telefon: 063/1653363, 062/8768-836. 93731

KUPUJEM zlatnike, dukate i napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu.Telefoni: 063/8-318180, 021/451-409. 76186

VIAGRA ORIGINAL, 50mg100mg, cialis 20mg, garancija, uputstvo, dostava - Novi Sad i okolina non - stop. Telefon: 064/3280-738. 92318

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje tovne pili}e, cena povoqna, dostava na ku}nu adresu. Telefon 021/717-058, 063/521-559, 063/539-051. 93419

Kali

dragom

Mla|enu Milakovi}u Porodica Joji}.

94066

94062

94074

Posledwi pozdrav priji

Dragom kom{iji

Branko Glu{ica Znao si pogledom da razume{ druga, za sve ti hvala.

Sa{i Kalajxi}u

Danici Mandari}

Ne|o Bla`i} iz Veternika.

posledwi pozdrav od porodice Jo~in.

od prijateqa Zlate Radovanov.

94065

94067

94063

dragom

Posledwi pozdrav na{em drugu

Posledwi prijatequ

pozdrav

Branku Glu{ici

Posledwi pozdrav.

Bogoqub - Mi{a Terzi}

Kali

Ve~ni pomen na{em ~lanu. od porodice Avdijaj - Ota{evi}.

Jare, Gruja, Pe|a, Boga i Zozon.

@ive}e{ uvek u na{im srcima.

Posledwi pozdrav Vesninom bratu

pozdrav

od: Mirice i Cane sa porodicom.

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Branku Glu{ici

od Bece i Zrike.

Aca i Jonta.

94073

94069

Zahvalni aktivni i penzionisani radnici Policijske Uprave Novi Sad.

94070

94068

GOTOVINOM kupujemo lokal od 90m2, stanove, ku}e, vikendice, placeve, garsoweru do 30.000E. Dvosoban stan do 50.000e. Telefoni: 6621-797, 063/598-463, 064/5025379. 93326

Posledwi {ogoru

Posledwi pozdrav dragom nam

Aleksandru Kalajxi}u

5745/P Posledwi pozdrav dragom kom{iji

na{em

Bogoqubu Terzi}u Mi{i

od: tetke Save i te~e @ivka Radulovi}a i Vesne i @eqka Kozomore sa decom.

od kom{ija: [e}erov, [aranovi} i Cvijanovi}.

94064

93981


20

^ITUQE z POMENI

subota26.decembar2009.

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

DNEVNIK

Posledwi pozdrav, dragi na{

Posledwi pozdrav na{em

Neboj{i Nikoli}u

od wegovih kolega sa vage.

Sa{a

Aleksandru Kalajxi}u

Voleli smo Te kao sina. Tvoj vedri i uvek nasmejan lik, ne}emo nikad zaboraviti. Tvoji Milka i Erne.

od wegovih kolega sa vage.

94050 94072

Posledwi pozdrav prijatequ

Sa{i Veliku qubav i po`rtvovawe za porodicu, koja je zra~ila iz Tvoje tople qudske prirode, ne}e mo}i da izbri{u duge godine `alosti i tuge za Tobom.

94071

Posledwi pozdrav prijatequ i drugu

GODI[WI POMEN

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Neizmerno zahvalne za sve {to si ~inio za nas i u dubokoj `alosti tvoji najmiliji. Ispra}aj }e biti 26. 12. 2009. godine, na Gradskom grobqu, u 15.45 ~asova.

Supruga Irena i }erka Ana. 94047

Posledwi pozdrav

Branku Glu{ici

Branku Glu{ici

Posledwi pozdrav zetu

Joka Gavri} ro|. Milinkovi}

Porodica Krkqu{. od Fice. 94046

94048

Dana, 27. 12. 2009. godine, navr{ava se godina od kako nije sa nama na{a majka, svekrva i baba

POMEN Pro{la je tu`na godina od kako nije sa nama na{a majka i baba

Sa{i

Bol i tugu ne bri{u ni vreme, ni suze. A `ivot bez tebe bolan je majko na{a mila. @ive}e{ ve~no u na{im srcima, jer na{a qubav ja~a je od zaborava.

Stanari IVc ulaza D. Bra{ovana 14. Tvoja deca.

Stana Vu~urovi}

Stana Vu~urovi}

Vreme prolazi ali tuga za tobom je sve ve}a. Qubav i uspomena na tebe `ive}e u nama zauvek.

Postoji{ i `ivi{ kao najlep{a uspomena. Qubav prema tebi je ve~na.

Tvoj sin Milorad, snaja Sofija, unuke Gordana i Sne`ana.

Tvoja }erka Gordana, zet Mirko, unuke Nina i Jelena.

Posledwi pozdrav najiskrenijem prijatequ

od kom{ija: \undi} Slavka i @drwe Ne|e sa porodicama.

94007

94053

Posledwi pozdrav dragom Kali

Posledwi pozdrav dragom drugu i kom{iji

Aleksandru Kalajxi}u Bati

Sa{i

Po~ivaj u miru. Porodica Mladenovi} sa Limana. 94026

94012

Posledwi pozdrav voqenom mu`u

Sretenu Ili}u

Porodica Darmanovi}.

Porodica Martinek.

94018

94051

Sa velikim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je zauvek napustio na{ voqeni otac, svekar i deda

Mi{i Terzi}u

Supruga Mirjana.

94022

Posledwi pozdrav velikom prijatequ.

od druga Bo`e Gucunskog sa porodicom.

94025

Dragi deda

iz [angaja

94024

Stani Vu~urovi} ^esto se prisetimo divnih trenutaka koje si nam priredila. I posle godinu dana, jednako nam nedostaje tvoj umiqati lik i osmeh.

Vasi

Tvoja }erka Jelena, zet Jovan, unuci Milan i Jovana.

94023

JEDNOGODI[WI POMEN mojoj majci, ta{ti i baki

Slobodanu Vukoji~i}u

94020

Posledwi pozdrav

Branko Glu{ica

Sreten Ili} pukovnik u penziji Ispra}aj }e se obaviti 28. 12. 2009. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Veqko Stanar Velika je bol {to smo te izgubili, ali jo{ ve}i ponos {to smo te imali. Tvoji unuci: Vasilije, Veqko i Vuka{in. 94027

Bogoqubu Terzi}u Mi{i a porodici iskreno sau~e{}e od kom{ija iz Ive Andri}a br. 15. 94029

O`alo{}eni: sinovi Zlatko i Sini{a, snahe Stojanka i Tijana i unuci Jana, Ma{a, Anton i Leda.

@eqko Kre{talica.

94019

94017


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Posledwi pozdrav

3

Dragom i voqenom

Sa neizmernom tugom i bolom opra{tamo se od na{e

Posledwi pozdrav dragom i dobrom

Aleksandru Kalajxi}u

21

subota26.decembar2009.

Otrgnuta si iz na{ih `ivota ali }e{ ve~no `iveti u na{im srcima mila na{a

Aleksandru Kalajxi}u Vasi Mari}u

od prijateqa Lacmanovi}.

posledwi pozdrav od tetke Save sa porodicom Rosi}.

Valentina

od Bogdana Mihajlovi}a sa porodicom.

94014

94015

Valentine

Neka te an|eli ~uvaju.

94049

Posledwi pozdrav dragom bratu

Tvoja tetka Jovana, te~a Marko i brat Pera Trbojevi}.

POMEN Danas, 26. 12. 2009. godine, navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{ dragi roditeq

Ne postoje re~i i suze koje bi opisale na{ bol

Posledwi pozdrav dragoj Dragi na{ prijatequ, ulep{ao si nam `ivot. ^uva}emo te u srcima.

Milan Boto{ki 1924 - 2009. iz Ka}a

od: bra}e Nedeqka i Neboj{e sa porodicama.

Pomen }e se odr`ati u 11 sati, na grobqu, u Ka}u. Uvek u srcima svojih: supruge @ivke, }erke Bube i sina Joce sa porodicama.

Porodica Pu{i}.

94033

94016

Posledwi pozdrav voqenom

POMEN Obave{tavamo rodbinu i prijateqe ~etrdesetodnevni pomen na{oj dragoj

94038

94042

Branko Glu{ica Aleksandru Kalajxi}u

Baka Milica i deka Ne{a Rodi}.

94052

Posledwi pozdrav dragom bratu, deveru i stricu

da

}e

se

Tina

Valentini

Princezo, uvek }e{ `iveti sa nama.

Aleksandru Kalajxi}u Bati

Anici Savin-Ze~evi}

Neka te an|eli ~uvaju. Voqeni nikad ne umiru. Porodica Maksi}, Borka, Jovan, Milica, Damjan i Qiqana.

odr`ati u nedequ, 27. 12. 2009. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug Momir, }erka Tijana i sinovi Nikola i Marko. 94036

94043

Posledwi pozdrav na{em Branku.

Branko Glu{ica 1954 - 2009.

3

94037

94040

94056

Posledwi pozdrav voqenoj unuci

Posledwi praunuci

pozdrav

voqenoj

Valentini

Valentini

Nikada te ne}emo zaboraviti. Osta}e{ nam u lepom se}awu.

Posledwi pozdrav brati}u od: tetke Verice i bata Jovi od porodica Kolunxija i Brzak.

od: dede Dragoslava, babe Katice i ujaka Ne{e.

od prababe Qubice.

Porodica Adamovi}.

94058

94035

94031

94045

94041

POLUGODI[WI POMEN mom dragom suprugu

Ba}ko, Ma{a, Na|a, Duwa i Vuk.

Branku Glu{ici

Jovan Zagor~i}

Tvoja tetka Jelena, te~a Neboj{a, sestra Jovana i brat Nikola Gugleta.

Nikada te ne}emo zaboraviti.

Posledwi pozdrav

1943 - 2009. Kolege iz MUP-a odseka u Novom Sadu.

od: dede An|elka, baka Zore, stri~eva Svetozara, Slobodana i Pere, pradede Nece i prababe Bogdanke.

Aleksandru Kalajxi}u Kali

Posledwi pozdrav

TU@NO SE]AWE

Posledwi pozdrav i ve~ni mir na{oj jedinici

Sun~ica Mandelc Milenku Popovi}u

dipl. in`. poqoprivrede

obele`i}e se danas, 26. 12. 2009. godine, u 11 sati, na Gradskom grobqu.

Voqena moja Sun~ice, 18 godina je pro{lo od kako te nemam. Ostala je samo bol i tuga za tobom. Hvala svima koji jo{ ponekad donesu ti cve}e i pale sve}u.

O`alo{}ena supruga Rada.

Voli te tvoja neute{na majka.

94039

Valentini Naumov

Valentini

94054

od: tate Dragoquba, mame Nata{e i dede Dragana. Porodica Gugleta.

94044

Sahrana }e se obaviti u subotu 26. 12. 2009. u 13 ~asova, na grobqu u Nadaqu. 94030


22

^ITUQE z POMENI

subota26.decembar2009.

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{oj dragoj majci i baki

DNEVNIK

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav drugarici.

Bo`idaru Pilipovi}u

Valentina Naumov

Ilinki Gaji} obele`i}emo danas, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Porodica Gaji}.

Posledwi pozdrav kom{iji

Vasi Mari}u

Neka te an|eli ~uvaju na nebu, a ti }e{ biti zauvek na{ AN\EO ^UVAR. Tvoji drugari iz u~ionice, 3. razred, iz Nadaqa.

93989

od porodice Radoj~evi}.

od Du{ana i Mi{e To{i}a.

93992 93993

Sa velikim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe je u 60. godini preminuo

Posledwi pozdrav dragom

Milorad Krsti} Miloja

Posledwi pozdrav na{em an|elu Valentini od wene tetke Mirjane i babe Ivane.

Valentini

Kali

10. 12. 2000 - 24. 12. 2009. Ostoja, Lela i Mawa.

O`alo{}eni: sinovi Milo{ i Zoran sa porodicom. 93979

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 25. 12. 2009. godine, tragi~no nastradao moj voqeni sin

An|ele moj, te{ko je tvoj odlazak pravdati sudbinom... Bila si moj osmeh, najlep{a i najboqa tetkina princeza, ~inila si `ivot lep{im a sad si se otrgla iz mog zagrqaja. Bog te je uzeo sebi a zauvek osta}e bol, tuga i praznina koja se nikad ne}e popuniti. Ra{iri krila an|ele.Tvoje tetka i baba }e te uvek, uvek voleti.

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav stricu

Iboqi Davidovi}

Valentina Naumov

Sahrana je danas, 26. 12. 2009. godine, u 15 sati, na Tranxamentu, u Petrovaradinu.

94013

Posledwi pozdrav malom an|elu

93998

od tetka Mirinih kolega sa posla: Paje, Vlade, Nemawe i Alberta.

Vasi

uz zahvalnost za vedrinu i energiju kojom nas je dotakla.

od Smiqe To{i} i wenih sinova Qubinka i Zorana.

Tatjana i Vojislav Mi{uli}. 93991

94001

POLUGODI[WI POMEN voqenoj

SE]AWE na dragu drugaricu i kom{inicu iz detiwstva

93995

POMEN Danas, 26. 12. 2009. godine je ~etrdesetodnevni pomen

94000

3 Zaposleni u Kontroli Rafinerije Novi Sad iskreno sau~estvuju u bolu porodice povodom tragi~ne smrti na{eg kolege

Aleksandar Kalajxi} Posledwi ispra}aj je danas, 26. 12. 2009. godine, u 15.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Neka te an|eli ~uvaju.

Vaji Basari}

ro|. Elez

ro|. Elez

8. 5. 1922 - 19. 11. 2009.

Minulo vreme nije prekrilo ve~nu svetlost i lepotu tvog lika. Svaki na{ uzdah je tu`ni priziv qubavi i dobrote kojom si nas ispunila. Hvala ti!

Ilinka Mileti} ro|. Lalovi}.

O`alo{}ena porodica.

94006

93985

Posledwi pozdrav prijatequ

Tvoji neute{ni: roditeqi, brat Sini{a i sestra Nada sa porodicama.

Tvoja mama Mari{ka.

93977

Veru Kne`evi}

Veri Kne`evi}

Aleksandra Kalajxi}a

94003

3

Nema vi{e na{eg

Branku Glu{ici

S tugom i nevericom, kolege s posla.

93984

ujice

Zaposleni u Kontroli Rafinerije Novi Sad iskreno sau~estvuju u bolu porodice povodom tragi~ne smrti na{eg kolege

od porodice [}epanovi}.

93988

3

POMEN

TU@NO SE]AWE 31. 12. 2008 - 31. 12. 2009.

Dana, 30. decembra se navr{ava ~etrdeset dana od smrti na{eg voqenog

Neboj{e Nikoli}a

Tvoj vedri i topli lik `ive}e zauvek sa nama.

Vesna, Miodrag, Boda, Ti}a i Aleksa.

S tugom i nevericom kolege s posla.

Jelena Radovi}

93682

1947 - 2009. Neka tvoja du{a po~iva u miru, tvoja voqena porodica }e te ~uvati od zaborava. ]erke Marta i Qiqana s porodicama, supruga Jelica, sestra Qiqana i brat Bo`idar s porodicom.

Uspomenu na tebe ve~no }u ~uvati. Toma. 93983

Nikole Miri}a

93982

93986


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Posledwi pozdrav prijatequ, drugu i ~oveku velikog srca

subota26.decembar2009.

Tu`nog srca obave{tavamo da je preminuo dragi suprug otac i deda

Vaso Mari} 1924 - 2009.

Bogoqubu - Mi{i Terzi}u Gagi, Dajo, @are, Darko, Dane, Marinko, Brane, Vule, Doco, Vesko, Zoran, Nikola, Nixo, Bak{a, Bata i Voja.

Sahrana je danas, 26. 12. 2009. godine u 15 ~asova, na ^enejskom grobqu. Polazak iz ku}e `alosti u 14.30. Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju. Supruga Jela, sin Nikola, zet Mita i }erka An|a sa porodicama.

Posledwi pozdrav prijatequ.

Hrn~jar Samuilo Mimika iz Rumenke Porodica Markovi}.

93908

94002

Iskreno sau~e{}e na{em kolegi Jovanu i wegovoj porodici zbog gubitka majke.

Danice Mandari} SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI JP „ZAVOD ZA IZGRADWU GRADA� U NOVOM SADU.

93949

Posledwi pozdrav kumu.

23

5750/P

Posledwi pozdrav dragom kumu.

Posledwi pozdrav dragom Mi{i, ~oveku koji je voleo qude.

Vaso Mari} 1924 - 2009.

Mi{a Bata, Rada, [i{i}, Mi{ko, Ra{o, ^i}a, Ris, Keza, Nikola, Braca, Momo, Kqajevi}, Arsenije, Rale, Rajo, ]irovi}, [}epanovi} i Danka.

Nau~io si nas porodi~noj tradiciji i mnogo ~emu lepom. Hvala ti na svemu. Ponosni smo {to si deo na{ih `ivota. Nedostaja}e{ nam. S qubavqu: }erka An|a, unuke Jelena i Sawa, zet Aleksandar i praunuka An|ela.

Hrn~jar Samuilo Mimika

Porodice Rapi} i Vu~kovi}.

Hrn~jar Samuilo Mimika

Porodica Kajfe{.

93911

94005

93948

POMEN

POMEN

Posledwi pozdrav

1991 - 2009.

\or|e Vlaovi}

Desanka Paunovi}

iz Novog Sada

ro|. Duda{ev

Voqeni nikad ne umiru.

Voqeni nikad ne umiru. ]erka Zorica i unuci Dragan i Daca.

93999

93997

Zoranu Velickom obele`i}emo danas, 26. 12. 2009. godine, na grobqu, u Turiji, u 11 ~asova.

Posledwi pozdrav dragom dedi.

Vasi

Hrn~jar Samuilo Mimika

Posledwi pozdrav dragom

dedi Vasi

od unuka Stevana sa porodicom.

od: sina Nikole, snaje Mare, unu~adi @eqka, Jele i Danijele.

93914

93912

Posledwi pozdrav po{tovanom, dragom i voqenom stricu

Posledwi pozdrav po{tovanom, dragom i voqenom stricu

Vasi od porodice Toki} Mihajla.

93921

Wegov soko Milo{, Milica i srce dedino Jelena.

Posledwi pozdrav

Danilo Laki} 2005 - 2009.

od sinovca Milana Mari}a sa porodicom.

od porodice Taka~.

93916

93915

94010

Posledwi pozdrav po{tovanom, dragom i voqenom ujaku

Posledwi pozdrav po{tovanom, dragom i voqenom stricu

Posledwi pozdrav po{tovanom, dragom i voqenom stricu

Vasi

Vasi

Vasi

93996

93954

Bogoqubu Mi{i Terzi}u od porodica Bajagi} i Stojkovi}. 93994

Sau~estvujemo u bolu na{eg kolege Mandari} Jovana za izgubqenom majkom

Danicom Mandari}

Godine prolaze, a se}awe ostaje zauvek. Tvoji: supruga Nada, sin Mi{a i }erka Mira sa porodicom.

od porodice Subotin.

Posledwi pozdrav dragom zetu, te~i i dedi

Tvoji najmiliji.

POMEN

Mimiki

93946

Branku Glu{ici

Vasi

od: zeta Mite, unuka Du{ka i unuke Dragane.

93990

93947

Posledwi pozdrav {ogoru i te~i

iz Rumenke

Supruga Zorica, sin Dragoslav i snaja Danica.

[ESTONEDEQNI POMEN na{em dragom

deda Vasi

Posledwi pozdrav dragom ocu, svekru i dedi

od: porodica Gojka, @arka i Ne|e Todorovi}a.

93920

od porodice Drage Simi}a.

93919

od sinovca Ilije Mari}a sa porodicom.

93917

JP Zavod za izgradwu grada Novi Sad.

5751/P


24

^ITUQE z POMENI

subota26.decembar2009.

Posledwi pozdrav dragom suprugu, tati, dedi i tastu.

Posledwi bratu i uji.

pozdrav

dragom

Hrn~jar Samuilo Mimika Hrn~jar Samuilo Mimika

iz Rumenke Supruga Radmila, }erka Sla|ana, zet Goran i unu~i}i Milo{, Milica i Jelena.

Posledwi pozdrav drugaru.

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragom bratu.

Hrn~jar Samuilo Mimika

Hrn~jar Samuilo Mimika

Branko Glu{ica

iz Rumenke

Sahrana je danas, 26. 12. 2009. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu.

iz Rumenke

Sahrana je danas, 26. 12. 2009. godine, u 14 sati, iz kapele, na pravoslavnom grobqu, u Rumenki.

Sestra Tereza i ne}aci Sale i Sla|a i Bojan.

Prijateqi Mita{ i Katica.

Brat [}eva i snaja Nada.

93953

93951

93952

93950

Obave{tavamo rodbinu prijateqe da je preminuo

Posledwi pozdrav na{im dragim kolegama

Tragi~no je preminuo na{ dragi

O`alo{}ene porodice Glu{ica i Tula}. 93968

i

Za{to?

Neboj{i Nikoli}u i

Mla|en Milakovi}

da me ti gleda{ i ~uva{ sa neba.

1938 - 2009.

Aleksandru Kalajxi}u Kolektiv NIS Rafinerija nafte Novi Sad.

Deda

Sahrana je danas, 26. 12. 2009. godine, u 14 sati, na ^eneju.

Tata Tijana, Luka, Marko.

Tvoj jedini unuk Luka.

O`alo{}ena porodica. 5447/P

93960

93970

93975

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav na{em

Posledwi pozdrav dragom prijatequ

Mi{a Terzi}

Branku

Branku Glu{ici

Kali od drugara iz TIM - COP - a.

Posledwi pozdrav dragom prijatequ od porodice Bajat - Dragica sa decom.

Marina i Jovica Tula}.

93956

93976

93980

Posledwi pozdrav prijateqici

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragom prijatequ

Branku

Branku Glu{ici Porodica Ba{i}.

Sa neizrecivom tugom opra{tamo se od na{e

5749/P

dragoj

Dragi

Tata

Iboqi Davidovi} najja~i ne umiru.

od Marijane Vlaisavqevi} sa porodicom.

Porodica Ludo{ki.

93969

93961

5749/P1

Igor.

Posledwi pozdrav.

Tvoja Ti}a. 93972

Posledwi pozdrav dragom

Iboqe Davidovi} Bo`idar Pilipovi} Ki}a

koja nam je bila dragoceni saradnik i prijateq.

Tati

Gordan Ba{i}, Pavle Ba{i}, kolektiv Megatronic-Trade, Quantum, brokersko-dilersko dru{tvo Tandem financial.

Kolektiv D.O.O. „ELEKTROTIM� Novi Sad.

Jelena i Agron.

5743/P

5746/P

93974


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Dana 25. 12. 2009. umrla je na{a draga supruga, majka svekrva i baka

25

subota26.decembar2009.

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav velikom prijatequ

Posledwi mami,

pozdrav

Sowinoj

Danica Mandari} priji Bebi

1936 - 2009. Sahrana je 28. 12. 2009. u 14.15 ~asova, na gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug \or|e, sinovi Jovan i Petar sa porodicama.

Ki}i

Smiqi Nedi} Nani

od Aleksandre Vlaovi} sa porodicom.

od stanara iz Sterijine br. 5.

93945

93959

Pro{lo je ~etrdeset dana od kako nisi sa nama, a tuga u na{im srcima osta}e ve~no.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je oti{ao jedan veliki ~ovek, na{ voqeni i nikad pre`aqeni

94060

Posledwi pozdrav {ogoru

Posledwi pozdrav dragoj snahi i jetrvi

od Zolike Molnara sa porodicom.

93942

Jovanu Zagor~i}u od: {ogorice Nade i {ogora Mitra sa decom.

Preminula je u 60. godini na{a mila mama, baka i sestra

Miri Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju.

Bio si na{a zvezda vodiqa, na{ oslonac u `ivotu, bio si uvek tu. A kako daqe bez tebe?

93899

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi otac, deda i svekar

Sahrana je danas, 26. 12. 2009. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu.

Bogdan Tokin

Tvoja jetrva Smiqa i zaove: Stanika, Ranka i Lela. 93941

Slobodan Vukoji~i}

Mela Babi} - \uki} Beba Sahrana je danas, 26. 12. 2009. godine, u 12 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Tvoji: supruga Vukica, sin Milan i }erka Mirjana.

O`alo{}ene porodice Babaji} i Vukoji~i}. 93901

JEDNOGODI[WI POMEN Danas, 26. 12. 2009. godine, u 10.30 ~asova na ^enejskom grobqu obele`i}emo pomen

O`alo{}ena porodica. 93943

Jovan Zagor~i}

93978

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Posledwi pozdrav kumu

1943 - 2009. iz ^eneja

Savi Arsenovu

Sahrana je danas, 26. 12. 2009. godine, u 13 ~asova, na ^enejskom grobqu. O`alo{}eni: sin Boba, snaja Rada, unuka Ivana i unuk Jovan.

S ponosom i qubavqu ~uva}emo te od zaborava. Po~ivaj u miru bo`ijem. Tvoji najmiliji: majka Dragica, sin Uro{ i sestra Radmila.

1959 - 2009.

93934

93962

Sa tugom i bolom opra{tam se od svog oca

Bogdanu Tokinu

Bo`idaru Pilipovi}u

^ETRDESETODNEVNI POMEN Nedostaje nam

26. 12. 2009.

od kumova: Bojane, Bojana, Vere, Vojislava, Slavice, Qubi{e, Qiqane i Slavka.

93933

Jovana Zagor~i}a 1943 - 2009. Tvoja du{a neka na|e spokoj i ve~ni mir. O`alo{}ena k}erka Gordana, zet Mile, unuka Jovana i unuk Lazar. 93938

Sa velikom tugom i bolom u srcu opra{tam se od brata

Jedini sine, suzo moja i tugo, rano neprebolna, iskrao si se iz na{ih `ivota iznenada. Jedan stisak ruke, tu`an pogled na tvoja dva an|ela i jedno ve~no zbogom. Praznina, suze, jecaji... `ivot gubi smisao, jer }emo se videti samo u snovima. Po~ivaj u miru, neka te an|eli ~uvaju.

Sne`ana Proti} ro|. Milanovi}

Ve~no za tobom tuguju: majka Mila, otac Milan i sestre Zlata i Kata.

Se}awe na tebe ne mo`e izbrisati vreme.

93973

93955

Porodica Savanovi}.

Danas, 26. 12. 2009. godine, u 10.30 ~asova, na ^enejskom grobqu, dajemo ~etrdesetodnevni pomen na{oj najmilijoj

Bo`idar Pilipovi} Ki}a Ostaju nam samo se}awa.

Sne`ani Proti} Jovana Zagor~i}a

D.O.O. „Tesla�, Petrovaradin.

1943 - 2009.

Tvoji najmiliji: suprug Milorad, }erka Marina, majka Danica, otac Du{an i brat Zoran sa }erkama Sne`anom i Tatjanom.

O`alo{}ena sestra Vera Baj{i} sa porodicom. 93939

Nema re~i kojima se mo`e iskazati tuga i nemo} da ti pomognemo.

5742/P

93958


26

^ITUQE z POMENI

subota26.decembar2009.

Posledwi pozdrav dragom ocu, svekru i dedi

Posledwi pozdrav nama dragom

Veqku Stanaru

Mi{i Terzi}u

DNEVNIK

Sa neizmernom tugom i velikim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je dana 24. 12. 2009. godine zauvek napustio na{ plemeniti i nikad pre`aqeni

JEDNOGODI[WI POMEN Dana, 1. 1. 2010. godine je godina od kako smo izgubili svog voqenog oca i supruga

Bogoqub Terzi} Mi{a

Branka Trkuqu

1934 - 2009.

Du{anu Jak{i}u

iz Futoga

O`alo{}eni sin Vladimir sa porodicom.

Porodica U{}umi}.

93898

93922

Sahrana je u subotu, 26. 12. 2009. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. @ive}e{ zauvek u srcima supruge Vide i }erke Nede. 93853

Pomen }emo odr`ati danas, 26. 12. 2009. godine, na Gradskom grobqu. Po~ivaj u miru Bo`ijem, a u na{im srcima }e{ ve~no `iveti. Supruga Jelka, sin Radojko i }erka Rajka sa porodicama.

Navr{ava se tu`na godina bez tebe.

Porodica Stupar.

93910

93918

Posledwi pozdrav na{em dragom bratu, ujaku i dedi

Posledwi pozdrav

Na{em dragom kom{iji

Posledwi pozdrav dragom bratu

na{em

Danas, 26. 12. 2009. godine, u 11 ~asova obele`i}emo jednogodi{wi pomen na{em voqenom i po{tovanom ocu, svekru i dedi

TU@NO SE]AWE

24. 12. 1999 - 24. 12. 2009.

Veqko Stanar 1934 - 2009.

Bo`i Pilipovi}u

Sahrana je danas, 26. 12. 2009. godine, u 13 ~asova, na grobqu, u Beo~in Selu.

Bogoqubu Terzi}u Mi{i

Porodica Stojanovi}. Tvoja }erka Du{anka sa porodicom.

od: sestre Dese i sestri~ine Sne`e sa porodicom.

93896

Posledwi pozdrav bratu

93905

Posledwi pozdrav bratu

od: brata Raje i snaje Mire sa porodicom.

93904

93903

velikom

Iskreno sau~estvujemo u bolu porodice i duboko tugujemo zbog preranog odlaska u ve~nost na{e drage koleginice

Posledwi ~oveku

pozdrav

na{em

Bogoqubu Terzi}u Mi{i

od: brata \ure i snaje Mla|enije sa porodicom.

od brata Mi{e i sestre Slobe Nikoli}.

93852

Posledwi pozdrav dragom kumu

Mla|enu

Mla|enu

Bogoqubu Terzi}u Mi{i

Posledwi pozdrav dragom prijatequ

Qubomiru Ostoji}u Braci Uspomenu na tebe ve~no }e ~uvati tvoji: sinovi \or|e i Zoran, snaja Slobodanka, unuk Qubomir i unuka Jelena.

93851

93936

na{em

Posledwi pozdrav dragom bratu, deveru i stricu

Bogoqubu Terzi}u Mi{i

Bogoqubu Terzi}u Mi{i

Zoran Milivojevi} Vreme prolazi, a tuga ostaje. Re~i su suvi{ne, ostaje samo praznina u na{oj du{i i ve~na uspomena u srcu. Tvoji najmiliji. 93890

GODI[WI POMEN

Velimir Rati} 1933 - 2009.

od: Marinka, Mice i Sne`e sa porodicom.

od porodica Latinovi} i [trbac iz ^elareva.

Bogdan, Nada i Dragan Terzi}.

93855

93879

93856

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav

Dana 26. 12. 2009. godine dava}emo pomen na Ka}kom grobqu, u 10 ~asova. Vreme prolazi a ti nam nedostaje{.

Posledwi pozdrav dragom bratu, deveru i stricu

Tvoja porodica.

93881

\or|u Vojnovi}u

Bo`i Pilipovi}u

Ibike

od kuma Milorada Majki}a sa porodicom.

93923

iz biv{e SDK, centrale u Novom Sadu

od stanara Gagarinove br. 14.

Dara i Milka sa porodicama.

Bogoqubu Terzi}u Mi{i od sestre Sofije Jezdimirovi}.

93895

93924

Posledwi pozdrav zetu

Posledwi pozdrav dragom ujaku i dedi

Posledwi pozdrav

POMEN

Bogoqubu Terzi}u Mi{i

Dana 6. 1. 2010. je godina dana od na{eg rastanka voqeni moj brate

Milutin i Qubica Terzi} sa porodicom.

93878

93854

na{em

Posledwi pozdrav na{em dragom ujaku i dedi

Velimir Rati} Ostala sam tu`na i `eqna tvojih zagrqaja i lepih bratskih re~i. Po~ivaj u miru, a ja Te nikada ne}u zaboraviti.

Mi{i Terzi}u

Ki}i Albert, Cila, Perica, Nikola, [uwa, Ivan, Dejan, Uja, Quba, Igor, Petar, Danilo, Ranko, Dragan i Irena. 93944

Bogoqubu Terzi}u Mi{i

od: Paje i Qube sa porodicom.

93902

Bogoqubu Terzi}u Mi{i

Zorica i Sava Veli~kovi} sa porodicom.

Nada i Darko Radovi} sa porodicom.

93858

93857

Tvoja sestra Ru`ica i zet Slavko Duki} sa porodicom.

93880


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Dana 26. 12. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako vi{e nije sa nama moj dragi brat

subota26.decembar2009.

3

POMEN

Ove nedeqe navr{avaju se dve godine od kako nije sa nama na{a dragi

^ETRDESETODNEVNI POMEN

27

POMEN

30. 12. 1998 - 30. 12. 2009.

TU@NO SE]AWE

31. 12. 2008 - 31. 12. 2009.

Stevan Stanojev

Svetozar Baji} Jelena Radovi}

Tog dana u 11 ~asova poseti}emo na Mesnom grobqu u Stepanovi}evu wegov grob i polo`iti cve}e.

Kosta Vrba{ki

Tvoja Cica.

O`alo{}ena sestra Zora. 93766

Sa puno qubavi, po{tovawa i zahvalnosti ~uvamo uspomenu na tebe.

Navr{ava se ~etrdeset dana od smrti mog ujaka

Ni jedna re~ nije dovoqna da opi{e moj bol i tugu. Ponosna {to smo te imali, a beskrajno tu`na {to sam te izgubila. Ve~no }e{ `iveti u na{im srcima. Plemeniti qudi kratko `ive, a dugo se pamte. O`alo{}ena sestra Radmila Denda sa porodicom.

iz Loka Nosimo te u srcu i ~uvamo od zaborava. Tvoji: Radojka, @iva, Mi}a i Bane. 93699

93703

93683

Najtu`nija godina bez moga brata

Sini{a Jovanovi}

SE]AWE

28. 12. 1998 - 28. 12. 2009.

PETOGODI[WI POMEN

Tvoji: supruga Ratka i }erka Svetlana sa porodicom.

93805

Na{em ponosu i qubavi

Svetozara Baji}a Uspomenu na wega ~uva Vladimir Radusin, sa porodicom.

Du{ana Duki}a Dudeta Brate moj, nekada moja za{tita, moj ponos, a sada moja tuga ve~na. Sa suzama u o~ima i dok opet ne budemo zajedno neka ti moja zvezda osvetqava put kroz ve~nost. Tvoja bolna sestra Bojica - Boka.

S qubavqu te ~uvamo od zaborava.

Pet godina u srcu te nosimo, u du{i te ~uvamo i neizmerno volimo.

Supruga Milica i }erka Biqana.

Tvoji: Sofija, Dragan i Zoran sa porodicom.

93698

93750

93804

93767

Pro|e tu`na godina bez na{eg dragog uje i brata

Navr{ava se ~etrdeset dana od smrti mog ujaka

Velimir Agati}

Petar ^onki} trgovac

Preminuo je

Miroslavu Despotovi}u ~etvorogodi{wi parastos odr`a}e se u subotu, 26. decembra 2009. godine, u 11 sati, u Sabornoj crkvi. Tvoje inovacije traju, a ti si svakog trenutka sa nama.

Svetozara Baji}a Uspomenu na wega ~uva Slobodan Dodi}, sa porodicom.

93768

Porodica Despotovi}.

Na{oj dragoj

Nevenki Krivokapi}

Branki Pavlov iz Mo{orina Danas su dve godine kako si nas napustila. Se}awa su jo{ jaka i bolna. ^uvamo tvoj lik, osmeh i vedar duh koji nam daje snagu da podignutih glava idemo daqe. Postoji qubav koju smrt ne prekida i tuga koju vreme ne le~i. Tvoji najmiliji: otac Sava, suprug Stevan, sin Sava i }erka Milana sa porodicama. 93762

Hvala za svu dobrotu, plemenitost, qubav i ne`nost koju si nam pru`ila. S qubavqu, koju smrt ne prekida i tugom koju vreme ne le~i ~uvamo te u na{im srcima. Tvoji: tata Danilo, sestri}i Tatjana i Igor i sestra Vera.

Aleksandar Ura~

Na{a te qubav nije sa~uvala, na{e te suze ne}e vratiti, istina je prete{ka, tuga i bol ve~na. Te{ko je bol le~iti, a jo{ te`e `iveti bez tebe. Tvoja sestri~ina Zora, sestra Kova i {ogor Zoltan. GODI[WI POMEN dobrom bratu

Du{anu Duki}u Du{ku

93900

Milka Karanovi}

Stanislav Buneta

93937

93772

Pro{lo je godinu dana od kako nije sa nama na{ suprug, otac, deda i pradeda

u~iteq u penziji 1916 - 2009. Danas, 26. 12. 2009. godine, u 11.30 ~asova na Gradskom grobqu poseti}emo wegov grob zajedno sa rodbinom i prijateqima. Se}awe i uspomenu na wega ~uvaju: supruga Marija, sin Cane i }erka Seka sa porodicama. 93733

93688

Navr{ava se {est tu`nih meseci od kad nas je napustio na{ dragi i voqeni

Tvoji: sin Mirko i }erka Bosiqka sa porodicama.

Sinovica Marija sa majkom Gizelom, sestre Katica, Jelena i Sofija, bra}a @ika i Mika sa porodicama.

Dragoqub Sekuli} Lala

Oti{ao si tiho i ne~ujno, bez `eqa. Istina je prete{ka, a tuga za tobom ve~na. Te{ko je bol le~iti vremenom, a jo{ te`e `iveti bez brata, u tuzi i bolu. Tvoj brat Mi}a sa porodicom iz Kanade.

DVOGODI[WI POMEN 26. 12. 2007 - 26. 12. 2009.

S po{tovawem nosimo uspomenu na tebe.

Sahrana je na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, danas, u subotu, 26. 12. 2009. godine, u 13.30 ~asova.

93695

93892

PETOGODI[WI POMEN na{oj dragoj

POMEN

Du{ana Duki}a Duleta

[ESTOMESE^NI POMEN na{em tati, deki i suprugu

Milo{u Smaji}u Smaji

Zauvek }e biti u na{im srcima. Supruga Vukica, sin Milorad, sestre Jelena i Jozica, snaja Sne`ana, unuci Bane, Bojan i ostala rodbina.

obele`i}emo u nedequ, 27. 12. 2009. godine, u 11 ~asova, na Alma{kom grobqu. S po{tovawem i qubavqu, porodice Smaji} i Poji}.

93882

93704


28

^ITUQE z POMENI

subota26.decembar2009.

POMEN

Dana 18. 12. 2009. godine, preminuo je na{ dragi

Josip Benko

Nikola Miloradov

Navr{ava se devet tu`nih godina otkako nisi sa nama. Osta}e{ ve~no u na{im srcima. Ve~no o`alo{}eni: supruga Mara, sinovi @eqko i Miroslav, snaje Biqana, Dragana, unu~ad Ivana, Sr|an, Jovana, Dejana i Milo{.

iz Rumenke ro|. 1952. Ni`u se dani ispuweni bolom i tugom. O`alo{}eni: mama Milica, sestra Danica, zet Mitar, sestri~ina Biqana i sestri} Slobodan.

93670

DNEVNIK

SE]AWE

POMEN Dana 25. decembra navr{ava se tu`nih pet godina od iznenadne smrti na{eg voqenog

Du{an Stankovi} 26. 12. 2007 - 26. 12. 2009. iz Bege~a Danas se navr{avaju dve godine od kako nisi sa nama. Hvala ti za svu tvoju qubav i dobrotu koju si nam pru`io. S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Verica sa porodicom Re~nik iz Bege~a.

93582

Lazo ]ojanovi} Jo`ef Bi~kei Moj Lazo, pro{la je najtu`nija godina otkako sam ostala bez tebe. Nema suza koje bi oplakale tvoj odlazak i re~i koje bi opisale bol i tugu za tobom. Uvek }u te u srcu nositi. Tvoja i samo tvoja supruga Zlata. 93453

93432

POMEN

POMEN

POMEN

25. 12. 1990 - 25. 12. 2009.

31. 12. 2008 - 31. 12. 2009.

TU@NO SE]AWE

Miroslava Saka~a 1938 - 2004. Prevelika tuga i bol za tobom traja}e ve~no. Tvoji najmiliji: supruga Marija, sinovi Miroslav, Vladimir, snaja Ivana, unuci Jelena, Strahiwa i Aleksandar. Po~ivaj u miru Bo`ijem.

1991 - 2009. ^uvamo uspomenu na dobrotu i vedar lik.

tvoju

Tvoji najmiliji.

93535

93417

Dana, 27. decembra 2009. godine navr{avaju se tri godine od smrti moje majke

POMEN Navr{ava se ~etrdeset dana od kako je umrla na{a snaja

Pro{lo je 40 tu`nih dana od smrti na{e Milkice. Pomen je danas u 10.30 ~asova na Alma{kom grobqu.

Zoran Vlajkovi} Tarzan Navr{ava se devetnaest godina od kada nije sa nama na{ voqeni sin i brat.

Danas, u 11 ~asova, na grobqu u Bege~u, obele`i}emo pomen.

Milanka Petrin

Zauvek si sa nama. Mama Agata, tata Zoran, bra}a Laza i To{a, sestra Jelena i snaja Vesna.

Porodica Terzi}.

93668

93647

POMEN

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

Dragi na{ najdra`i tajo, duga i tu`na godina je pro{la otkako te nema sa nama. Svaki dan nam je te`i i te`i jer smo nau~ili na tvoju qubav i dobrotu. Nikada te ne}emo zaboraviti i uvek }e{ biti u na{im srcima jer si ti bio najboqi tata i deda na svetu.

]erka Dinka, unuk Bata i unuke Ceca i Violeta sa porodicama. Zahvaqujemo porodici i prijateqima, a posebno doktorki Sne`ani Jankov na pomo}i i brizi oko na{e bakice.

Ana Slijep~evi}

\or|e Bukinac iz Bege~a ^etiri duge, te{ke i tu`ne godine pro|o{e bez na{eg voqenog supruga, oca i dede. Ve~no o`alo{}eni: supruga Radojka, sin Mladen, snaja Katarina, unu~i}i David i Sa{ka.

Drugo moja, nema dana da te se ne setim i da ne tugujem za tobom.

Kosa Bokan sa porodicom.

93642

93648

SE]AWE

POMEN

23. 12. 2005 - 23. 12. 2009. Vreme ne mo`e da ubla`i bol i tugu.

Nada Ne{in

Lazo ]ojanovi}

Jovan Pavkov Joca

ro|. Golubov ]erka Gordana. 93552

POMEN Pro{lo je tu`nih pola godine bez na{e najdra`e

POMEN

@arka \uki}

Slavke Jovi} na{em dragom

POMEN dragim roditeqima

2000 - 2009.

Tugujemo i volimo je ve~no. Pomen }emo obele`iti 26. 12. 2009. godine, u 11 ~asova, na grobqu, u Ba~kom Jarku.

Svojoj voqenoj majci wen sin jedinac.

Weni najmiliji: k}erke Milka i Dara sa porodicama.

Miodrag. 93556

93557

Bo`i i Bosiqki Novakovi}

Za sve {to ste za `ivota u~inili za nas, zaslu`ili ste da budete voqeni i nikad zaboravqeni.

93431

93452

POMEN

iz Gospo|inaca 1924 - 2007. 1926 - 2009.

S qubavqu ~uvamo uspomenu na wu. Verica i Dragica sa svojim porodicama i @ivkina porodica.

Tvoje }erke Irena i Sandra, unuci Na|a i Ivan, zetovi Zoran i David.

93550

3

Sofije Strajin

ro|. Dovijarov 25. 3. 1935 - 20. 10. 2009.

TU@NO SE]AWE

26. 12. 2004 - 26. 12. 2009.

Jovanu [eguqevu

Navr{ava se pet godina od kako nisi sa nama voqena na{a

DESETOGODI[WI POMEN

25. 12. 1999 - 25. 12. 2009.

iz ^uruga 1995 - 2009. i

Lazaru [eguqevu

\or|e Bukinac ^etiri godine pro|o{e, dolazim u rodnu ku}u, a na kapiji me ne do~ekuje moj voqeni otac. Nema wegove radosti i wegovog osmeha. Ve~no o`alo{}ena tvoja }erka Du{ica i zet Goran Stevanovi}.

Mile Radoj~in ^i~in Uspomenu, s qubavqu i po{tovawem ve~no }e ~uvati porodice: Radoj~in, Mijatov, Stanimirov i Vukadinov.

25. 12. 1989 - 25. 12. 2009.

iz ^uruga 2007 - 2009.

Marija Vlaovi} Smiqka Rusov

Vreme prolazi, a praznina i tuga za vama ostaju zauvek.

Wihovi najmiliji.

93641

93650

3

]erke Nada Novakovi} i Vukica Ilijin sa porodicom i sin Vojislav Novakovi} sa porodicom.

TU@NO SE]AWE

GODI[WI POMEN

JEDNOGODI[WI POMEN

Ru`ica Kosti}

Sa qubavqu, tugom i po{tovawem ~uvamo te u srcima i najlep{im se}awima.

Po dobrom te pamtimo i sa ponosom spomiwemo.

Tvoji najmiliji.

Suprug Gavra, sin Todor sa porodicom i }erka @ivka sa porodicom.

93548

93604

Danas, 26. 12. 2009. u 11 sati, obele`i}emo jednogodi{wi pomen u Ba~kom Gra~acu na{em voqenom

Dve godine, dva treptaja, a izme|u tuga. Danas, 26. 12. 2009. godine, u 11 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu dajemo dvogodi{wi pomen voqenom

93395

93423

iz ^eneja

ro|. Dragi}

Lazar Brzi}

Sa{a Zeremski

26. 12. 2006 - 26. 12. 2009.

iz Turije

Ti si i daqe u na{im pri~ama, snovima i se}awu. Godine ne donose zaborav.

Sa qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na Tebe.

Nema re~i koje mogu opisati tugu, nema suza koje mogu oplakati bol. Na{a neizmerna qubav ja~a je od zaborava.

Porodica.

Tvoji najmiliji.

Volimo te: }erka \u|a i sestri~ina Goga i sestra Mara.

Prvog januara navr{ava se godina mom unuku Sa{i. Nikada te ne}e zaboraviti tvoja baba Mara iz Turije. O`alo{}ena porodica Zeremski.

Uvek }ete voleti tvoji, supruga Ivanka sa decom.

Supruga Merima Aranitovi} i porodica Simovqevi}.

93714

93637

93489

93580

93569

93615

ro|. @iki}

Stevan Posnov Parastos }e se odr`ati 26. 12. 2009. godine, na Gradskom grobqu, u 11 ~asova.

Du{anu Jak{i}u 1942 - 2009.

Slobodanu Aranitovi}u 1963 - 2008.


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

JEDNOGODI[WI POMEN na{oj voqenoj

POMEN Pro{lo je 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ otac, svekar i deda

POMEN

GODI[WI POMEN

Qikici Voqeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole.

Pomen }e se obele`iti danas, 26. 12. 2009. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Porodica Obrenovi}.

Tvoj sin Vladimir sa porodicom.

93273

[ESTOMESE^NI POMEN

Milorad Milin

Milorada Krkqu{a

iz ^uruga Nikad te ne}e zaboraviti, sin \or|e i supruga Nada.

Vreme brzo prolazi, a uspomene ne blede. Uvek te se rado se}aju: supruga Sofija, sin Slobodan, snaja Du{ica, unuk Milorad i unuka Ana.

93364

92627

ro|. Svir~evi} iz In|ije

Pero Ostoji}

Se}awe na tebe traje u nama neprekidno. Qubav prema tebi traja}e dok je nas. Suprug Laza, porodice Svir~evi} i Ciraj.

Zauvek }u ~uvati uspomenu na tvoju qubav, podr{ku i dobrotu.

93500

93685

Tvoja sinovka Nada i sinovac Rade Miqkovi}.

iz Koviqa

iz Koviqa Tuga i ogromna praznina osta{e od kako si me ti ostavila.

^etiri godine tragovi me vode do tvog ve~nog boravi{ta. Po~ivaj u miru Bo`ijem.

Tvoja unuka Spomenka sa porodicom.

Tvoja }erka Spomenka sa porodicom.

Dragoj mami

GODI[WI POMEN

Pero Ostoji} 1936 - 2009. Bolna je istina da vi{e nisi sa nama, ali u na{im srcima s qubavqu i po{tovawem ~uvamo tvoj dragi lik i uspomenu na tebe. Supruga Anka, sin Milivoj sa porodicom i k}i Zorka sa porodicom.

\uri Bo`i}u

Mariji Lon~ar

I posle {est meseci je te{ko `iveti, a biti rawen u du{i, videti te svuda, a nigde te ne na}i. Na{a je tuga neizmerna kao i ponos koji je ostao.

Nemam re~i koje tugu mogu opisati, nena suza koje mogu oplakati bol. Ponosni smo {to smo te imali, tu`ni {to smo te izgubili. Uvek }emo te voleti.

Ve~no o`alo{}ene sestre Radmila i Beba sa porodicama.

Ve~no o`alo{}eni tvoji: sinovi Jovan i Du{an i }erke Mica i Qubica.

93636

93533

93684

[ESTOMESE^NI POMEN

TU@NO SE]AWE

Aleksandar - Sa{a Zeremski

Tvoji najmiliji: supruga Blagica, sin Sa{a, }erka Jelena, zet Dule, snaja Marijana i unuci Marko, Dejan i Aleksandar.

Sine, ispratili smo te 31. 12. 2008. da sa dru{tvom do~eka{ Novu 2009. godinu nadaju}i se da }e{ nam ujutro prvi ~estitati. Ali umesto tvog osmeha, poqupca stigla je najsurovija vest sa kojom se nikada ne mo`emo pomiriti. Tvoji mama i tata.

93645

92804

GODI[WI POMEN Posle godinu dana tuge, obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo odati pomen na{em dragom suprugu, ocu i dedi

93567

93568

POMEN

\ura Bo`i}

Milana Pej~i}a

POMEN mom voqenom tati

Proki Pavkovu

Smiqe Pavkov

POMEN

POMEN Danas, 26. decembra 2009. godine navr{ava se {est meseci od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

29

Pro|e godina od smrti moje babe

92220

POMEN Dana, 29. 12. 2009. godine navr{ava se 5 godina od smrti na{eg dragog

GODI[WI POMEN

2006 - 2009.

Gordana Kova~evi} Stevan Radovanov

subota26.decembar2009.

^ETRDESETODNEVNI POMEN

\uri Bo`i}u

Pro|e pola godine, ti si uvek u mom srcu, mojim mislima i se}awima, s qubavqu i tugom koju vreme ne le~i.

29. 6. 2009 - 29. 12. 2009. Svakog dana bol i ponos, uspomene kao jedina uteha za na{im bratom, deverom, strikanom.

Supruga An|elka.

Brat Bo{ko, snaja Lola, Dra{ko i Dada sa porodicama.

93633

93634

[ESTOMESE^NI POMEN

Petru [ar~evu

\uri Bo`i}u Kao da se nije dogodilo, glas, pri~e, toplina, briga koja nas je ~uvala, ali nigde te, tata, nigde nema.

Ve~no o`alo{}eni wegovi najmiliji: supruga Vera, sinovi Milan i Sava sa porodicama.

Evo ve} ~etrdeset dana nas ne do~ekuje{ i ne ispra}a{ iz porodi~ne ku}e u Srbobranu, uvek pa`qiv i bri`an i dobronameran. ^uva}emo te od zaborava, sigurni da je tvoja napa}ena du{a na{la mir. U tuzi s qubavqu tvoji: unuka Tatjana, snaja Zdenka i sin Vladimir [ar~ev.

93678

93483

93632

Du{anu Duki}u u subotu, 26. 12. 2009. godine, u 10.45 ~asova, na Centralnom grobqu, u Futogu.

TU@NO SE]AWE

POMEN na{em dragom ocu i suprugu

Stevanu Stanojevu Tuga i bol se ne mo`e meriti ni re~ima, ni suzama, ni vremenom koje prolazi. Ona ostaje ve~no kao i ponos {to smo te imale. Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju. ^etrdesetodnevni pomen obele`i}emo 26. 12. 2009. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu. Supruga Marija i }erke Ru`ica i Sofija sa porodicama. 93606

An|elka, Pe|a, Goga, Du{an i Aleksa.

U subotu, 26. 12. 2009. godine u 11 sati na Gradskom grobqu porodica }e uz parastos, obele`iti godinu dana od kako si nas napustio.

Nikola i Draga Antonijevi} 1911 - 1969.

29. 6. 2009 - 29. 12. 2009.

Joca Jovanovi}

1904 - 1984.

@ivite i daqe u mojim mislima i pri~ama. Va{a }erka Sofija sa porodicom. 92628

Mili, voqeni, nepre`aqeni na{ Mi{o, tajko i deko svakog dana si nam u mislima i tuzi bolnoj i nikad zavr{enoj. Tvoji: supruga Olga, }erka Dragana, unuk Lav i zet Silvio. 93620


30

07.00 08.05 08.55 09.20 09.45 10.05 11.00 11.30 12.00 12.10 12.40 13.10 13.30 14.40 15.10 15.30 16.00 16.25 17.00 17.20

TV PROGRAM

subota26.decembar2009.

Kuhiwica 1989. - Godina velikog loma Zvrk Neverovatne pri~e Hajde sa mnom u obdani{te Bez puta Wiva Hronika Slavonije, Barawe i zapadnog Srema Vesti Slobodna tema TV bajt Hercegovci Petkazawe Wu{kawe Plej gejms Eko - Mala {kola prirode Pless no stres Tu sasvim blizu TV Dnevnik Tajna hrane

08.00 09.50 11.00 12.30 15.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 20.50 23.00 23.40 00.10

Jutarwi program Nacionalne sinergije Art boks Bez cenzure Vojvo|anske vesti Lice s naslovnice Vojvo|anske vesti Vojvo|anske vesti Pop korn Ulovi trofej Halo predsedni~e Film Vojvo|anske vesti Modni magazin Glas Amerike

06.05 08.00 09.05 11.05 12.37 13.05 13.18 13.20 13.25 14.00 14.53 15.43 16.39 16.41 18.30 19.00 19.01 19.30 20.15 21.17 00.00 02.08 03.03 03.48 04.38 05.08 05.47

Jutarwi program Jutarwi dnevnik @ikina {arenica Dizni na RTS Mansarda, serija za decu Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Sport plus Lud, zbuwen, normalan Vi i Mira Adawa Polak TV lica... kao sav normalan svet Jesen sti`e duwo moja Na{ auto na{im gledaocima Tri mu{karca i mala dama, film Kvadratura kruga Na{ auto na{im gledaocima Slagalica, kviz Dnevnik Jesen sti`e duwo moja Pirati sa Kariba 2, film Osloni se na mene, film Jesen sti`e duwo moja Vi i mira Adawa Polak TV lica... kao sav normalan svet Kvadratura kruga Slagalica Verski kalendar

Bez uputa Budu}i da je vakcinacija protiv novog gripa po~ela 17. decembra, u novoj emisiji “Bez uputa” gledaoci }e saznati koliko je doza vakcina na raspolagawu i kakav je do sada odziv gra|ana. Gosti: prim. dr Jelena Tomi}, pedijatar- klini~ki imunolog i dr sci. med. Vladimir Petrovi}, epidemiolog Autor: Zorka Bakovi} (RTV 1, 10.05) 17.30 Centar sveta 18.00 Izbliza - [apat Suze, Pavle Kati}, dok. prog. 18.30 Trio 19.00 Stil i grad 19.30 TV Dnevnik 20.10 Ru~ak na lepe o~i 20.30 Dokolica 21.00 Iz studija „M“Vinarije 22.00 Vojvo|anski dnevnik 22.30 Preokret 23.25 Magnifisaks „Vestfalski saksofonisti“ 00.30 ^arde na Dunavu 01.00 Brat, film 2. deo

06.30 07.30 10.00 12.30 12.40 14.20 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.40 20.00 21.30 22.30

Kuhiwica (ma|) Porodica Serano Dobro ve~e, Vojvodino (slov) Vesti (ma|) Tri mudraca, film Crtani film Bajko kviz Ukrajinska panorama Spektar (buw) Makedonsko sonce Prizma Svet ti{ine, obrazovni program TV dnevnik (slov) TV dnevnik (rus) TV dnevnik (rum) TV dnevnik (rom) TV dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Muzi~ki intermeco (ma|) Crtani film (ma|) Dobro ve~e Vojvodino (ma|) Izvorna narodna muzika (ma|) Svoj me|u tu|ima, tu| me|u svojima, film

11.00 Novosa|anka 11.30 Vitra` 12.00 Lenija 13.00 Evo nas kod vas 14.00 Koncert Rite Kinke u crkvi Svetog Jurja na Petrovaradinu 15.00 Granice nauke 15.30 @iveti svoj `ivot 16.25 Granice nauke 16.55 Prava majka 19.00 Objektiv 19.30 Nodi 20.00 Najboqi lek 20.30 Katapultura 21.00 @iveti svoj `ivot 22.30 Istraga 22.55 Buntovnici

07.15 08.00 09.10 10.30 13.00 16.30 18.25 19.00 20.00 21.00 00.40 01.30 02.00 03.00 05.00

e-TV Doma}in Fajront republika Survajver Film: Doktor @ivago Film: Crni Gruja i kamen mudrosti Kviz: Ke{ taksi Serbijan open Viking Film: Rimsko carstvo - Neron Top spid Kviz: Ke{ taksi Ameri~ko rvawe - bez milosti Film: Maksimalno ubrzawe Ameri~ko rvawe - bez milosti

Koncert Rite Kinke u crkvi Svetog Jurja na Petrovaradinu (Apolo, 14.00)

09.30 Evroliga Magazin 10.00 Pregled godine – Tenis 2009. 11.00 NBA: LA Lejkers – Klivlend 13.15 Real NBA 13.45 [ampionat: [efild Ved - Wukastl 15.45 NBA u`ivo 16.00 [kotska liga: Seltik – Hamilton 18.00 Belgijska liga: Standard – Lokeren 20.00 Belgijska liga: Klub Bru` – Sirkl Bru` 22.00 Pregled godine – Tenis 2009. 23.00 Profi boks: Holifild – Murer 23.45 NBA u`ivo 00.00 NBA akcija

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00) 08.00 Zemqa nade, 09.00 De~iji program, 10.00 Fajn storis, 11.00 Film, 12.30 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 13.00 Tuti Fruti kviz, 14.30 Stajl, 15.00 Film, 16.30 Biber, 17.00 Mu{ki svet, 18.00 U na{em ataru, 18.30 Biber, 19.00 Film, 20.30 ABS {ou, 21.00 Film, 22.30 Biber, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.15 Biber, 00.30 No}ni program.

12.00 Kuhiwica, 13.00 Yuboks, 14.30 Film, 16.30 Paor, 17.30 Slova~ki magazin, 18.00 Yuboks, 18.30 Nemi svedok, 19.30 Dokumentarni program, 20.00 Film, 22.00 Put vina, 22.30 Kazivawa, 23.00 Nemi svedok, 00.00 Yuboks.

Hans Mateson

Rimsko carstvo Neron Film prati Neronovo detiwstvo protkano tragi~nim doga|ajima, pogubqewem oca i odvajawem od majke; jednostavan `ivot mladi}a u unutra{wosti, prva moma~ka zaqubqivawa i uspon i pad unutar sistema rimskih vladara. Uloge: Hans Mateson, Laura Morante, Rik [mit Re`ija: Pol Markus (Foks, 21.00)

DNEVNIK

07.00 08.15 08.40 09.05 11.00 12.00 12.05 13.30 14.00 16.00 16.35 17.20 17.25 18.00 18.30 19.05 19.30 20.00 22.00 23.55 00.20 Filip Kober

Dvorac moje majke Marsel je jo{ kao dete spoznao da su brda Provanse qubav wegovog `ivota. Svaki vikend i praznike provodio je u brdima sa porodicom. Uloge: Filip Kober, Natali Rosel, Didije Pain Re`ija: Iv Rober (RTS 2, 08.06) 06.19 Brazde 07.16 TV lica... kao sav normalan svet 08.02 Adi u divqini 08.06 Dvorac moje majke, film 09.41 Verski mozaik Srbije 10.28 Klinika vet 11.00 Profil i profit 11.30 Kwiga utisaka 12.09 Agroinfo 12.30 Svet zdravqa 13.00 7 RTS dana 13.15 Gra|anin 13.40 Fudbal - Premijer liga: Birmingem siti - ^elzi, prenos 15.35 Total tenis 15.55 Fudbal - Premijer liga: Man~ester Siti - Stouk Siti, prenos 17.50 Vrele gume 18.25 Fudbal - Premijer liga: Liverpul - Volverhempton, penos 20.20 Reli 20.30 Pri~e dece 21.37 Bajaga i instruktori (25 godina) 22.30 Svet sporta 22.55 Put ka dru{tvu znawa 23.19 Nemoj umreti mlad 23.49 Evropa i Srbi 00.21 Bir fest 01.11 Vrele gume 01.41 Fudbal - Premijer Liga: Birmingem Siti - ^elzi

06.00 06.30 07.00 07.30 09.10 09.30 10.00 13.00 13.30 14.00 14.15 14.45 16.15 17.00 17.15 17.55 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 23.45 00.45 01.00

Glas Amerike Slavni Cepelin Svi vole Rejmond-omnibus Sva{tarica Top {op Za dobar dan Tuk na luk Oranica Vesti Top {op Qubav za sva vremena Slike `ivota Milica na kvadrat Na{a formula zdravqa Vesti Present Genius domus Beli svet Zlo~ini iz pro{losti Film: Zalazak sunca Zaustavno vreme Milica na kvadrat Zlo~ini iz pro{losti Glas Amerike Qubav za sva vremena

08.15 Bawe Srbije, 09.00 Auto {op, 09.10 Turisti~ke, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.15 Modni impuls, 12.50 Pop top ten, 14.00 Mozaik, 16.00 [irom otvorenih o~iju, 16.35 Fokus, 17.00 Turisti~ka, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 20.30 Vesti, 20.50 Fam, 21.15 Film, 22.40 Bawe Srbije, 23.10 Fokus, 23.35 Turisti~ke, 23.55 Auto {op, 00.20 Haj-faj 70, 01.00 Fokus, 01.25 Bawe Srbije. 07.00 [mizla sa stilom, 07.30 Pod sjajem zvezda, 09.00 Zdravo, 10.00 Srbija i svet, 11.00 Nemi svedok, 12.00 Izazov istine, 13.00 Vidimo se u Soko Bawi, 13.30 U me|uvremenu, 14.00 Od Tokija do Milvokija, 15.00 @ivot je to, 16.00 Smeh terapija, 17.00 Subota popodne, 20.00 Slavni parovi, 21.00 Moj grad-Retrospektiva nedeqe, 22.00 Biqana za Vas, 23.00 Film, 01.00 Tok {ou.

Dora istra`uje Trnav~evi}i u divqini Vodi~ za roditeqe Film: Dru`ina sa Slatkog potoka - Tajno skrovi{te Veliki brat, u`ivo Vesti za osobe o{te}enog sluha Popodne TV Travel magazin Film: Krv vitezova Templara Vesti B92 Bu|elar Dvougao Potraga Patrola Vesti B92 Vrlo va`ni Oplaneti se Veliki brat - Veliki mozak Film: Yimi Holivud Kalifornikacija Film: Krv vitezova Templara

06.47 07.22 07.30 08.05 08.27 09.02 09.47 10.00 10.32 11.18 11.45

16.05

Nodi Engleski sa Nodijem Mala princeza Nodi Meda Rupert Eon Kid omibus Papirmanija Sporti} Dinosaur king Presovawe Bekstvo sa ostrva [korpiona Idemo u`ivo Skajlend Taina [amang king Sa Sa{om u avanturu Idemo u`ivo Skajlend Bekstvo sa ostrva [korpiona Film

18.35 18.55 19.30 21.15 23.00 23.55 00.10 00.50 01.15 03.00

[oping mania Telemaster NLB liga Film Fritajm Telemaster Gavran [oping mania NLB liga Film

12.17 12.44 13.08 13.35 14.18 14.43 15.10 15.33

Yimi Holivud Propali glumac na sve na~ine poku{ava da se dokopa novca i slave, ali mu to ne polazi za rukom. Ali, stvari se iznenada mewaju kada Yimi dobija ulogu Yerika osvetnika tipa Robina Huda, po kome zauvek ostaje zapam}en kod publike. Uloge: Yo Pe{i, Kristijan Slejter, Harison Ford, Viktorija Abril Re`ija: Beri Levinson (B92, 22.00)

Viktorija Abril

07.00 Jutro sa Ne{om Risti}em 08.30 U sosu 09.00 Qubav, navika, panika (od 1. epizode) 10.00 Vikend vizija 11.45 Siti 12.00 ^itaj izme|u redova 13.00 @ivot u trendu 14.00 Gold muzi~ki magazin 15.00 Kad na vrbi rodi gro`|e 15.45 Siti 16.00 Ne zaqubquj se na prvi pogled 18.00 Magazin in 19.30 Nacionalni dnevnik 20.00 Kad na vrbi rodi gro`|e 21.00 Ja imam talenat (polufinale) 22.00 Farma - the best of 23.00 Film: Desperado 01.00 Film: Auto van kontrole 02.45 Siti 03.00 Film: Sve za lovu 05.00 Film: Desperado

NLB liga (Ko{ava, 19.30)

07.00 Biblijske pri~e, 07.30 Prsluk agein, 09.30 De~ija serija, 10.05 Iks art, 11.20 Udica, 12.00 Akcenti, 12.30 Ispod poklopca, 14.00 Akcenti, 14.10 Pun gas, 15.00 Prezent, 16.00 Akcenti, 16.30 Otkos, 18.00 Akcenti, 18.15 Pismo glava, 20.00 Film Info, 20.30 Veze, 21.00 Tokovi mo}i, 21.30 Izazovi istine, 22.00 Sajam Info net, 22.30 Akcenti dana, 23.00 Film. 08.00 Hrana i vino, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Put vina, 13.00 Kviz, 14.30 Maks Kju , 15.00 Film, 17.00 Agrosfera, 18.00 Veze, 18.45 Nodi, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Panorama op{tine @iti{te, 20.30 Film, 2. deo, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Slu`ba 21, 23.00 Film.


DNEVNIK

subota26.decembar2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

USPON I PAD NIKOLAJA ^AU[ESKUA

31 13

Pi{e: Petar Tomi}

Kim Besinyer

Skandal Eli Vurman, wujor{ki agent za odnose s javno{}u i zavisnik od droge, promovi{e jedan dru{tveni doga|aj u ime Afroamerikanaca i saznaje tajne vezane za mo}ne qude u Americi... Uloge: Al Pa}ino, Kim Besinyer, Rajan O’ Nil Re`ija: Daniel Algrant (Nova TV 23.50) 08.50 Bumba, crtani 09.10 Superheroj Spajdermen, crtani 09.35 Graditeq Bob, crtani 09.45 Vinks, crtani 10.15 Dora istra`uje, crtani 10.40 Lude 70-e 11.25 Izgubqeni praznici, film 13.10 Blizanci, film 15.10 Kako presko~iti Bo`i}, film 17.05 Vesti 17.15 Kod Ane 17.55 Lud, zbuwen, normalan 19.15 Dnevnik 20.00 Staklena ku}a, film 21.55 Osu|eni, film 23.55 Skandal, film 01.40 Staklena ku}a, film 03.25 Vidok, film 05.00 Borimo se do kraja, film

08.00 Zaboravqeni bogovi 08.30 Misterije mumija 09.00 [ta je donela industrijska revolucija 09.30 Qubavni problemi 10.00 ^ovek Pepequga: Istinita pri~a o Yimu Bredoku 11.00 Mi Evropqani 12.00 Legende o Deda Mrazu 13.00 Kolonijalni svet 14.00 Spilberg o Spilbergu 15.00 Jelena Trojanska 16.00 Marija Kalas: @iveti i umreti za umetnost i qubav 17.00 [ta je donela industrijska revolucija 17.30 Qubavni problemi 18.00 Snoudaun i Margareta: Iza kulisa kraqevskog braka 19.00 Krunisawe kraqice 20.00 Isus Hrist – godine koje nedostaju 21.00 Viktorijanska farma 22.00 Greta Garbo 23.00 Iza kulisa Vijetnamskog rata 00.00 Marija Kalas: @iveti i umreti za umetnost i qubav 01.00 [ta je donela industrijska revolucija

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

07.40 09.45 11.15 13.05 14.55 16.25 18.15 20.05 21.20 22.50 00.15 00.45 01.15 01.45 02.15

Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlo}a Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlo}a Malo Korigan Pepequga [ampioni formule 1 Voze}i gospo|icu Dejzi Kako sam sistematski uni{ten od idiota Vi{e od igre Jamaka{i Nora Seksi sestre

61. dodela nagrada Emi Vuk [ta god Lola po`eli Legenda o jezeru Nova pri~a o Pepequgi Uhvati Smarta No} u muzeju Pratwa Henkok Vatreni obra~un Obdaren - Doris je mrtva, ili Jesmo li bogati ili siroma{ni? Obdaren - Cvet rita, ili Nepodno{qivi smrad Obdaren - Smawi do`ivqaj, ili Sti`e{ ta~no na vreme Obdaren - Ovo je Amerika, ili Pedeset dolara Obdaren - \oka i san, ili Borba protiv slasti

08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Odmetnik, film 09.35 Kulturna ba{tina 10.10 Ku}ni qubimci 10.50 Veterani mira 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom 13.20 Prizma 14.05 Duhovni izazovi 14.35 Jelovnici izgubqenog vremena: Nova godina i Sveta tri kraqa 14.53 Reporteri 16.01 Evromagazin 16.48 Dok. film 17.21 [kriwa 18.35 U istom loncu, kulinarski {ou 19.30 Dnevnik

06.00 Mis Marpl: Prst koji se pomera 08.00 Marpl - Telo u biblioteci 10.00 Ana Karewina 12.00 Ana Karewina 14.00 Odri 16.00 Odri 18.00 Bo`i}na pesma 20.00 Put ka Bo`i}u 22.00 Torn 01.00 Upoznajte Deda Mrazove 03.00 Sudija Ejmi

08.55 09.20 10.00 10.25 12.05 13.55 16.00 18.10 19.05 20.00 21.40 23.20 01.15

Bikeri s Marsa, crtani Ben 10, crtani Jedna od momaka Vilewak, film Veliki, film Premijer liga: Fulam Totenhem, prenos Sam u ku}i 2: Izgubqen u Wujorku, film [rekov prvi Bo`i}, animirani film Pre`iveti divqinu Sibir, dok. film Na meti ubice, film Zmajevi, film Najbr`i i naj`e{}i, film Veliki, film

Na meti ubice

Holi Hanter

Arizona Yunior Policajka Edvina je tri puta snimala sitnog lopova za policijsku kartoteku. Tre}i put mu uplakana priznaje da ju je de~ko napustio, a on joj odmah nudi brak. @ive sre}no, ali ne mogu da imaju dece. Nakon {to lokalni bogata{ i wegova `ena dobiju petorke, jedna beba biva oteta... Uloge: Nikolas Kejy, Holi Hanter, Teri Vilson Re`ija: Yoel Koen (HRT 1, 00.30)

Nakon {to je prevario svog partnera u unosnom poslu s oru`jem, upla{en za svoju sigurnost, bogati biznismen anga`uje telohraniteqa koji vremenom po~iwe da otkriva wegove skrivene namere... Uloge: Lu Dajmond Filips, Jansi Batler, Skarlet Mekalister Re`ija: Daniel Milikan (RTL, 20.00)

20.10 Prohujalo s vihorom, film 00.30 Filmski maraton bra}e Koen: Arizona Yunior, film 02.00 Filmski maraton bra}e Koen: Milerovo raskr{}e, film 03.50 Dok film 04.15 [kriwa Skarlet Mekalister

07.05 Vreme je za Diznija: 101 dalmatinac 07.55 Pripoveda~ 08.20 Kraq yungle, crtani 09.10 Zvon~ica 10.30 Hrvatski pisci na TV ekranu 11.45 KS automagazin 12.15 4 zida 12.50 Biblija 14.20 Donovanov greben, film 16.10 102 dalmatinca, film 17.55 Ko{arka All Star, prenos 20.05 Bo`i} u Ciboni, prenos koncerta 21.55 Biblija 23.45 No} u pozori{tu

07.00 Akapulko H.E.A.T. 13.00 Pako 15.00 Poziv 17.00 ^ovek bomba 19.00 Bdewe Neda Divajna 21.00 Ubica cara 23.00 Odred orla 00.45 Seksualni `ivot

04.00 Teorija prozora 06.00 Svi su ludi za Meri 08.00 Pe~ Adams 10.00 Pun pogodak 12.00 Ed TV 14.00 Mo`e{ da ra~una{ na mene 16.00 Strejt pri~a 18.00 Kavez za ptice 20.00 Ra{mor 22.00 Teorija prozora 00.00 Slu~ajna kurva 02.00 Svilena qubav

09.05 Opasan lov 10.00 Kako pre`iveti u opasnim situacijama 10.55 Megagraditeqi 11.50 Iks-ma{ine 12.45 ^uda Azije koja je ~ovek napravio 13.40 Razotkrivawe mitova 14.35 Pametwakovi} 15.30 Razorna laboratorija 16.25 Kako se pravi? 17.20 ^uda Azije koja je ~ovek napravio 18.15 Megagraditeqi 19.10 Iks-ma{ine 20.05 Ameri~ki ~operi 21.00 Uli~ni obi~aji 2008. 21.55 Peta brzina 22.50 Kako pre`iveti u opasnim situacijama 23.45 Opasan lov 00.40 Mekintajer

08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00

Svi sportovi Alpsko skijawe Formula 1 Biatlon Ski skokovi Ski skokovi Biatlon Biatlon Ski skokovi Ski skokovi Fudbal Fudbal Atletika Borila~ki sport Rvawe Trke automobila

Zavr{ni udarac u Bukure{tu rajem vikenda ^au{esku je u Bukure{tu ubadane iglama u le|a da bi vri{tale, posle ~ega odr`ao hitan sastanak Politi~kog izvrje nastala panika. Radnici su bacali slike i tran{nog komiteta. Pre toga je u Temi{var sparente na gomilu i razbe`ali se. Scene kao na poslao grupu genrala [tefana Gu{ea, Viktora filmu.^au{esku je po~eo da se gubi, da obe}ava Stankuleskua, Mihaja Kicaka u ime armije, Nucea pove}awe plata. Wegovo mucawe vi{e niko nije Konstantina ispred Ministarstva policije, Jona hteo da slu{a.U~esnici mitinga su se povukli u Komana kao sekretara CK, a Emila Makria i putri grupe. Najbrojniji su bili na prostoru ispred kovnika Filipa Teodoreskua, predstavnike obaHotela „Interkontinental“. Ra~unali su da tamo ve{tajne slu`be. Koman je rukovodio grupom ~iji ima bar malo stranih turista koji }e {iriti veje zadatak bio da zaustavi nerede i ispita kako su sti o preno{ewu pobune iz Temi{vara u Bukupo~elo i {ta se krije iza wih. Te no}i sukobi s re{t i po celoj Rumuniji. demonstrantima dosti`u vrhunac. Ishod je 66 mrtvih i 196 rawenih. U tri naredna dana bilo je jo{ 7 mrtvih i 98 rawenih. Iz objavqenog stenograma vidi se da je 17. decembra uve~e, na sastanku Politi~kog izvr{nog komiteta, ^au{esku povi{enim tonom kritikovao ministra vojske, policije i „Sekuritatee“ {to su poslali nenaoru`anu policiju i vojnike da rasteraju demonstracije. Zamerio je ministru vojske {to nije tenkovskom jedinicom okupirao centar Temi{vara. Sutradan je ^au{esku je otputovao u Iran, gdje trebalo da potpi{e ugovore vredevne vi{e milijardi dolara. Pre polaska je naredio zatvarawe granica i cenzuru svih informacija. U wegovom odsustvu Elena je prakti~no rukovodila zemqom.U dogovoru sa ministrom Postelnikuom i ~lanom CK Emilom Bobuom, Elena je odlu~ila da se tela poginulih demonstranata prebace u Bukure{t i spale u krematorijumu, kako bi nestali tragovi nasiqa. Nisu ra~unali da }e to di}i na noge ceo grad, koji }e tra`iti svoje mrtve. U ponedeqak 18. decembra u kolektivima se pri~alo samo o zbivawima tokom vikenda. Centar grada je bio pod kontrolom vojske i naoru`ane policije. Ipak, grupa od tridesetak mladih probila se do katedrale, i istakla rumunsku zastavu, ali bez drOd lin~a se ^au{eskuovi spasli `avnog grba, sa rupom u sredini. Ta zastava postabe`e}i helikopterom la je simbol revolucije u svim gradovima Rumunije. U naredna dva dana broj demonstranata se stalPosledwu no} u svojstvu lidera Rumunije, ^au{eno pove}avao. U sredu 20. decembra su na ulice sku je proveo u CK. Demonstranti su posle podne isiza{li organizovano i radnici. Vojska vi{e nije pred „Interkontinentala“ podigli barikadu. @ene mogla da ide protiv naroda, pre{la je na stranu su palile sve}e i svakog prolaznika koji bi se udarevolucije i povukla u kasarne. Osnovan je Rumunqavao iz centra molile da ostane da se odbrani baski demokratski front koji je doneo politi~ki rikada. Centar Bukure{ta je bio opkoqen tenkoviprogram i tra`o smenu ^au{eskua. Svuda se skanma, oko demonstranata je specijalna policija USLA diralo „Danas u Temi{varu, sutra u celoj zemqi“. formirala kordone, a jedan kamion u poku{aju proPo povratku iz Irana diktator se uspani~io. bijawa barikade je usmrtio vi{e demonstranata. NePo~eo je da pravi gre{to pre pono}i general {ke. Ipak, jo{ uvek je Milea je naredio da ten^au{esku je oti{av{i u Iran da igrao tvrdo. Proglasio kovi razbiju barikadu i potpi{e ugovor te`ak vi{e je opsadno stawe u @upauklone vozila koja su goniji Timi{ i organizorela u blizini. Barikadu milijardi dolara ruko|ewe zemqe vao telekonferenciju na prepustio `eni Eleni. A ona je htela je branilo svega {ezdesekojoj je glumio da je uvretak mladih. da spali tela poginulih |en. Ponudio je ostavku, ^au{esku je te no}i u demonstranata u krematorijumu, ne bi li se odali potenCK imao razne konsultakako bi uklonila tragove nasiqa cijalni izdajnici u redocije do posle pono}i. Navima najbli`ih saradnivodno je Elena ~estitala ka. Tad mu je neko {apnuo, ili se on dosetio da poministru odbrane na razbijawu demonstacija isnovi scenario iz 1968. Re{io je da 21. decembra u pred „Interkontintala“. I general Milea je proBukure{tu organizuje miting podr{ke i optu`i veo no} u zgradi CK. Ujutru su ga probudili oko seGorba~ova i jo{ neke susedne zemqe za destabilidam sati. Tra`io ga je ^au{esku mu da uputstva da zaciju Rumunije. Nije shvatio da me|u radnicima dovu~e jo{ vojske u Bukure{t. Po razbijawu barivi{e ne u`iva istu podr{ku i da je i rumunski nakada, policija je uhapsila stotine qudi i celu no} rod pri`eqkivao reforme o kojima je govorio soispitivala u politi~kom zatvoru @ilava. vjetski lider. ^au{eskuovo vi|ewe socijalizma i Jutro 22. decembra je osvanulo u magli. Stotine komunizma je bilo definitivno pora`eno. hiqada radnika i gra|ana Bukure{ta se u kolonaMiting je organizovan po ustaqenoj {emi. ^ima kretalo ka centru, probijali kordone policitavi kolektivi su od rane zore dolazili u centar, je i po~eli da se pribli`avaju sedi{tu partije. nose}i parole i slike voqenog predsednika. No} Oko 10 sati je ^au{esku obave{ten da je general pre mitinga u pojedinim kolektivima, kao reciMilea izvr{io samoubistvo. Diktator je na tremo, „Automatika“ su obavqene pripreme za razbinutak pomislio da ima i `rtveno jagwe i objavio jawe skupa. Postoje razne verzije kako je to u~ije saop{tewe kako je Milea bio izdajnik, pa zato weno. Na mitingu u jednom momentu ~ulo se ne{to oduzeo sebi `ivot. To wegovo saop{tewe je imalo kao pucaw. Jedni ka`u da je to bila petarda, drugi kontraefekat. Vojska i stare{ine su znali da je probu{en balon, a tre}i da je to emitovano sa la`, povukli su se u kasarne, a ^au{esku morao da zvu~nika. Sledio je krik `ena, koje su navodno be`i helikopterom kako ne bi bio lin~ovan.

K

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

subota26.decembar2009.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Subota je dinami~na, ali i opu{taju}a. Nija za posao, ve} za provod. U dru{tvu prijateqa ili partnera, nikako sami, mo`ete obnavqati uspomene iz pro{lih dana. Korak unazad.

BIK 20.4-20.5.

Va`no je da u`ivate u onome {to radite, ~inite, ina~e, ~emu sve drugo? Neko vas je isprovocirao, uznemirio, probudio. Budite oslobo|eni, poput Venere u znaku Strelca. Avantura?

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

PROGNOZA

26. decembar 2009.

Budite pa`qivi u saobra}aju. Bilo kako da `urite, uvek }ete kasniti. I to je dobro u ovom periodu. Pazite da ne izgubite mobilni telefon, da vas ne pokradu. U qubavi napredujete. Mo`ete se zaneti nekim obe}awima i planovima bez ta~nog datuma realizacije. Ne o~ekujte previ{e. Budite {to realniji i efikasniji da zavr{ite zapo~eto. Odlo`ene odluke. Nije sve uslovqeno samo zvezdama, ve} i va{im delovawem. Povucite se kada vam to razum nala`e, ali na dostojanstven na~in. Izbegavajte lo{e dru{tvo. Neko vam dolazi? Ovog vikenda imate dovoqno vremena da se posvetite sebi, a ne poslu. Uva`ite svoje potrebe i prioritete kao najva`nije i odmarajte se. Na|ite meru u svemu. Qubavno jedinstvo.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

VAGA 23.9- 23.10.

Predstavqate stub porodice, partnerskog odnosa, ali to nije razlog da se preopteretite ili distancirate. Mo`ete dominirati u svom domu i nenametqivo, podr`avaju}i uku}ane.

[KORPION 24.10- 23.11.

Vreme je da tro{ite novac, ili ga zara|ujete da biste ga potro{ili, a sve radi u`ivawa u lepim stvarima. Ve}i prihod omogu}ava ve}u potro{wu. Idite na godi{wi odmor.

STRELAC 24.11- 21.12.

Divan dan za vas i osobu koju }ete naglo zavoleti. Qubav i strast mogu biti prolazni, ali ih nemojte propustiti. Obogatite se novim iskustvom, na egzoti~an na~in. Putujete li?

JARAC 22.12-20.1.

Sunce sija u va{em znaku, sa jo{ dve pomalo mra~ne planete, pa vam nije lako da zadovoqite sva o~ekivawa. Sredwi put je uvek najboqi. Mo`ete se povu}i u neki svoj poseban svet.

VODOLIJA 21.1-19.2.

Izgleda da vas partner nedovoqno razume i prati, mada vas to gotovo ni nedoti~e. Imate svoje planove i vizije, pa ko je tu, tu je, kao i obi~no. Mnogo o~ekujete od sebe, pa to i ostvarite.

RIBE 20.2-20.3.

@eleli biste da vam se ovog vikenda desi ne{to lepo. Oni koji su slobodni, vi{e to ne}e biti, a oni koji su u vezi, mogu da raskinu, nakratko. Sve je neizvesno, i u tome le`i ~arolija.

TRI^-TRA^

Razmena prezimena Bijonse i Xej-Zi ven~ali su se u aprilu 2008. godine, a sada su odlu~ili da razmene prezimena. Tako da }e se Xej Zi, kome je pravo ime [on Karter, sada zvati [on Novles-Karter, a Bijonse }e postati Bijonse Novles-Karter. - @ele da zadr`e prezime Novles jer Bijonsin otac nije imao nijednog sina, a `ele da ime `ivi sna`no, posebno ako oni ne stvore nijedno dete - izjavio je neimenovani izvor blizak slavnom paru. Ina~e, Bijonsini roditeqi, Tina i Metju, razve{}e se nakon 29 godina braka, navodno zbog o~eve nevere.

SUVO

Vojvodina Novi Sad

10

Subotica

10

Sombor

11

Kikinda

9

Vrbas

11

B. Palanka

10

Zrewanin

10

S. Mitrovica

9

Ruma

9

Pan~evo

10

Vr{ac

8

Srbija Beograd

9

Kragujevac

8

K. Mitrovica 11 Ni{

8

I SUN ~ ANO

Evropa

Madrid NOVI SAD: Suvo uz sun~ane periode. Vetar umeren severozapadni. Pritisak u porastu. Temperatura od 4 do 10 stepeni CelziRim jusa. London VOJVODINA: Obla~nost do jutra napu{ta Vojvodinu uz razvedravawa. Tokom dana sun~ani intervali i sve`ije nego u petak. VeCirih tar umeren severozapadni. Pritisak u porastu. Jutarwa temperaBerlin tura 3, a maksimalna 11 stepeni. SRBIJA: Na severu Srbije vedro, a ki{a }e padati pre podne Be~ na jugu. Posle podne svugde suvo. Bi}e hladnije, ali i daqe tempeVar{ava ratura iznad proseka. Vetar umeren severozapadni. Pritisak u porastu. Jutarwa temperatura 4, a maksimalna 11 stepeni. Kijev Prognoza za Srbiju u narednim danima: U nedequ obla~no sa Moskva ki{om. Krajem dana na severu Srbije hladnije uz mogu}u susne`icu i vla`an sneg, U ponedeqak hladnije, ali uz prestanak padaviOslo na. U utorak suvo sa slabim jutarwim mrazem i porastom dnevne temperature. Posledwa dva dana ove godine toplo uz ju`ne vetro- St. Peterburg ve i prolaznu ki{u. Atina

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Ve}ina hroni~nih bolesnika mo`e ose}ati svoje uobi~ajene tegobe. Oprez se posebno savetuje kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima i astmati~arima. Mogu}e su tipi~ne meteoropatske reakcije. U saobra}aju se preporu~uje maksimalna pa`wa.

VIC DANA

8 17 6 6 6 8 6

Dolazi Fata sa dva paketa ku}i, a deca je pitaju: - Mamo, je l’ to babo poslo iz Nema~ke? - Kakav babo, da sam wega ~ekala ni vas ne bih imala!

5

SUDOKU

1 0 -5 20

Pariz

6

Minhen

7

Budimpe{ta

9

Stokholm

2

5

9 9

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

72 (-16)

Slankamen

218 (4)

Apatin

136 (-12)

Zemun

308 (14)

Tendencija porasta

Senta

244 (0)

Bogojevo

130 (-9)

Pan~evo

324 (12)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

323 (0)

Tendencija porasta

Smederevo

482 (6)

Titel

212 (4)

NERA

Novi Sad

150 (-6)

Tendencija opadawa i porasta

Hetin

236 (124) N. Kne`evac

30 (10)

Tendencija stagnacije

176 (0)

Tendencija stagnacije

Kusi}

260 (15)

110 (32)

5

1

5

1

8 6

3 2

4

S. Mitrovica 369 (79) Beograd

6

6

SAVA

Bezdan

Ba~. Palanka 141 (-9)

Ja{a Tomi}

TISA

4

6 8

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati. 2

9

5

1

8

4

3

7

6

5

8

4

1

6

3

7

5

2

9

3

6

3

7

9

5

2

8

4

1

1

7

6

3

4

8

9

5

2

6

3

4

2

8

5

9

1

6

3

7

6

4

2

9

5

3

7

2

6

1

8

4

7

6

2

8

1

5

4

9

3

7

1

3

8

4

2

6

9

7

1

5

5

1

9

4

7

3

2

6

8

8

4 7

6

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 26.decembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement