Page 1

c m y

NOVISAD*

PETAK26.AVGUST2011.GODINE

GODINALXIX BROJ23178 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NESNOSNATEMPERATURAMALTRETIRARADNIKEIPUNIPLA@EIBAZENE

Zbog vru}ine rad u dve smene

PREDSEDNIKBORISTADI]OEVROPSKOM PUTUSRBIJE

Postoji mogu}nost da ne dobijemo status kandidata str. 2

Ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} najavio je ju~e prekr{ajne postupke za kompanije koje ne sprovode organizacione mere kojima bi se rad prilagodio psihi~kim i fizi~kim mogu}nostima radnika na temperaturi ve}oj od 36 stepeni Celzijusa. Qaji} ka`e da se kazne za nepo{tovawe propisa kre}u od 800.000 do milion dinara za pravna lica i od 400.000 do 500.000 za poslodavce. Zbog velikih vru}ina, novosadska „^isto}a” radi po izmewenom rasporedu i to tako {to }e prva smena biti od 5 do 13 ~asova, a druga od 16 do zavr{etka posla na terenima. Sistem odno{ewa sme}a izmewen je u skladu sa preporukom Ministarstva rada i socijalne politike, da zbog velikih vru}ina bude obustavqen rad svih zaposlenih na otvorenom prostoru od 11 do 16 ~asova.

Foto: S. [u{wevi}

str. 4, 7 i 14

UV zra~ewe 8 VLADAIDAQEPLA]ADOPRINOSEUMESTONESAVESNIHPOSLODAVACA

Gazde utajile 600.000 godina radnog sta`a

str. 4

NASLOVI

Politika 3 Omerovi}: Predizborne bajke nisu bitka protiv siroma{tva 3 [areni glasovi iz povorke

Ekonomija

ORGANIZOVANAPROSTITUCIJAPRISUTNAUSVIMBOQIM HOTELIMA,KAKOKODNAS,TAKOIUSVETU

4 U Zrewaninu kompanije iz 14 dr`ava 5 U Plandi{tu najbednije plate u Srbiji

No}ne dame sa ~etiri i pet zvezdica

Dru{tvo 6 Mladi ni motivaciono pismo ne znaju da sro~e

NoviSad 9 Dolijalo 712 kradqivaca struje

Vojvodina 11 Gu`va na „Danima piva” 11 Yabe radili, pa ispali jo{ i du`ni

Reporta`e 12 Kanal spasava od elementarne nepogode

Crna 15 Devet mali{ana stradalo za sedam meseci

str. 14

str. 16 – 21

SPORT

DRUGA[ANSAZAUPISNADR@AVNEFAKULTETE

n NA[EODBOJKA[ICEBOQEIOD PRVAKIWASVETA

n DANASUNOVOMSADU MEMORIJAL„BOGDANRODI]”

n POMO] KLADIONI^ARIMA

Jo{ 9.405 mesta za bruco{e

str. 6


2

POLiTikA

petak26.avgust2011.

VladaSrbijeprizna}e prelazninacionalni savetLibije VladaSrbijeusvojilajeju~ezakqu~akopotrebipriznavawa Prelaznognacionalnogsavetakaolegitimnogpredstavnikalibijskog naroda. Prelazni nacionalni savet, koji okupqa pobuwenike u Libiji, od po~etka sedmice ve}i broj dr`ava u svetu priznao je kao legitimnog predstavnika libijskog naroda. Od zemaqauregionuju~ejetou~inilaBosnaiHercegovina.Zastavalibijskihpobuwenika,kojepredstavqaPrelazninacionalnisavet,istaknutajeuutoraknaambasadiLibijeuBeog radu. Nazgradiambasade,umestozelene,sadasevijoricrveno-crnozelenazastavalibijskihpobuwenika.

JEREMI]UBAWALUCIRAZGOVARAOSDODIKOM

PorukeMerkelove ima}estrate{ke posledicepoBalkan Ministar inostranih poslovaSrbijeVuk Jeremi} ocenioje ju~enasastankuspredsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom uBawalucida}eporuke koje je nema~ka kancelarka Angela Merkel uputila prilikom posete Beogradu imati strate{ke posledice po ZapadniBalkan.

Jeremi}rekaodajeobavestio Dodikaosvemu{tojebilotema razgovorasnema~komkancelarkom, ne `ele}i da navede vi{e detaqa. –Va`nojedarukovodstvoRS budeupoznatoizprverukeotome {ta se razgovaralo i kako Srbija vidi daqe vreme koje je pred nama, imaju}i u vidu sadr`ajtihporuka–rekaojesrpski {efdiplomatije. Jeremi} je naveo da je na sastankusDodikombilore~iio „predstoje}imnedeqamaume|unarodnim odnosima jer uskoro }e biti i sednica Saveta bezbednostiUjediwenihnacija”. –Misetrudimodaimamokoordinirane poruke, da nastupamo tako da jedni drugima poma`emoume|unarodnimodnosima –kazaojeJeremi},ipodsetiona toda}enasedniciSavetabezbednosti, posve}enoj stawu na Kosovu,bitiprisutnaSrbija.– Ja odavde idem za Wujork i na toj sednici }emo razmotriti ono{tosedogodilonaKosovuu julu.Naravnodajeva`nodasei ovde konsultujemo o tome jer je BiH ~lan SB i mi smo proteklih nedeqa obavili konsultacije sa svim ~lanovima Saveta bezbednosti.

rabitiosu|ena–rekaojeJeremi}.–Ukolikotaodlukanebudeosu|ena,to}eseponoviti,a mi sebi ne mo`emo dozvoliti ponavqawe bilo kakve nestabilnostiinaru{avawabezbednostinabilokojemdeluKosova iMetohije. Predsednik RS Milorad DodikjeponoviodaRSne}edozvo-

liti organima BiH da priznaju jednostrano progla{ewe nezavisnostiKosovaida}eudono{ewuodlukapratitiBeograd. – Kqu~no pitawe dana{wih odnosauregionusesvodinapitawa na Kosovu. Srbija sa stanovi{tasvojedr`avotvorneodgovornosti to stavqa kao glavnopitawe.RS}eutomepratiti stavove Srbije i RS ne}e dati saglasnostdaBiHpriznaKosovo–rekaojeDodik. Onjerekaodajemi{qewada je „Srbija kroz aktivnosti oko Kosova ne samo teritorijalno raspar~ananegojeiponi`enai potcewenaodmo}neme|unarodnezajednice,kojajejedanunilateralni akt priznala kao legitimni akt za otcepqewe i sada `eli da se uspostavi kontrola nad celim Kosovom takozvanih kosovskihvlasti”. – Ono {to treba da se jasno znajestedami,ijakaopredsednikRS,stojimoapsolutnonaza{titi srpskih dr`avnih i srpskih nacionalnih interesa na Kosovu,{tagodtozna~ilo–rekaojeDodik. Onjekazaodaizra`avanezadovoqstvo stavovima koje je kancelarka Merkel tokom balkanske turneje iznela u vezi s

Jeremi}:KomejeKosorprijateq, tomenetrebajuneprijateqi MinistarspoqnihposlovaSrbijeVukJeremi}rekaojedakomejehrvatskapremijerkaJadrankaKosorprijateqtomenetrebajuneprijateqi,povodomweneizjaveuPri{tinidajeHrvatskanajboqiprijateqKosova.Jeremi}je,odgovaraju}inapitawe uvezisaju~era{womposetomKosorovePri{tini,kratkoodgovorio:„KomejeJadrankaKosornajboqiprijateqtomenetrebajuneprijateqi.” KosorjetokomposetePri{tiniizjavilada„KosovouHrvatskojmo`edaprona|enajboqegprijateqauisto~nojEvropi”. Po wegovim re~ima, u Bawalukujedo{aodabiseformulisao zajedni~ki stav i da i BiH podr`iSrbijunasedniciSaveta bezbednosti u zahtevu da se osudijednostranaupotrebasile naKosovu. –Ono{toseujuludogodilo naKosovujesasvimsigurnoprouzrokovano ~iwenicom da je nekoodlu~iodapo{aqespecijalne jedinice na sever Kosova. Sve{tosedogodilonakontoga jeposledicateodlukeionamo-

pozicijom Srbije u odnosu na Kosovo, kao i kada je u pitawu wenodnospremaBiH. –Mislimodatonedoprinosi dodatnom razumevawu i da je na fonu daqeg poni`ewa Srba i srpske dr`ave na ovom pitawu. Mislim da bi bilo racionalno i o~ekivano da mo}ne dr`ave uva`eintereseSrbijeidaseu tompogleduobezbedidijalog,a nedasepostavedodatniuslovi zaulazakSrbijeuEU–rekaoje Dodik.

dnevnik

PREDSEDNIKBORISTADI]OEVROPSKOMPUTUSRBIJE

Postojimogu}nostdane dobijemostatuskandidata Predsednik Srbije Boris Tadi} izjaviojeju~eda postoji mogu}nost da Srbija ove godine ne dobije status kandidata za ~lanstvouEUidatumpo~etka pregovora o ~lanstvu, ali da i pored toga ne mo`e pristatinazahtevdaukinesvojeinstitucijenaseveruKosovaiMetohije. –Srbijane}enapustiti svojnarodnaKiM.Srbija tako|ene}eodustatiniod evrointegracija. Ako }emomiusrpskojilievropskoj politi~koj javnosti dobitizahtevdaseSrbija opredeli, moj odgovor }e biti da Srbija ne}e odustatiniodjednogsvoglegitimnog interesa – izjavio je predsednik Tadi} u intervjuuTanjugu. Onjenaglasiodaodsvojepolitike o~uvawa nacionalnih interesa na KiM i vo|ewa Srbije ka EU ne}e odustati jer je za tu politiku dva puta dobio podr{ku gra|ana Srbije. Predsednik Srbije je, kako je rekao, uverenutodajemogu}eobezbeditizadovoqeweobastrate{ka interesaSrbije:dabrineosvojim legitimnim interesima na KosovuiMetohijiidapostane ~lanicaEU. – Ako to nije mogu}e danas, bi}emogu}esutra.Akonijemogu}e prihvatiti argument koji jeSrbijaiznelaudana{wemdanu,uverensamda}e,nakondemokratske i sveobuhvatne rasprave, taj argument biti mogu}e prihvatitive}slede}egodine– poru~io je predsednik Tadi}. – Dali}emodobitistatuskandidata i datum za pregovore – to samo delom zavisi od nas. Uveren sam u to da }e Srbija ispunitisvakiuslovkojijeuskladu

s kopenha{kim kriterijumima, adali}eEUispunitisvojdeo posla,to}emodavidimo–tozavisiodEU. Srbija, kako je naglasio, nastavqa svoju politiku evropskihintegracijaitopravonikojojnemo`eoduzeti.

jeprihvatqivizvi{erazloga, {tojeobjasnioisvojojsagovornici. Prvi razlog je, po wegovimre~ima,to{toseneradio paralelnim, ve} o jedinim institucijamanaseveruKosovai Metohije i {to bi wihovim ukidawem nastao politi~ki i

ArgumentikojidolazeizNema~ke, kaoekonomskinajmo}nijedr`aveEvrope, morajubitipa`qivoanalizirani,aliniko nemo`eodSrbijetra`itidapovla~ineprirodne politi~kepotezeidaprakti~nopoma`e stvarawenezavisnedr`aveKosovo Tadi} je poru~io da jedan od uslova da Srbija dobije status kandidata koje je nema~ka kancelarka Angela Merkel saop{tila tokom nedavne posete Beogradu–atojedaseukinutakozvane paralelne institucije naseveruKosova–zaSrbijuni-

egzistencijalnivakuumnaseveru Pokrajine. Drugi je taj {to jere~olegitimniminstitucijama ~iji su predstavnici izabrani na demokratski na~in na izborima. Tre}i razlog je to {toseneradisamoopoliti~kiminstitucijamave}oinsti-

RADATRAJKOVI]

Ubita~nedvepolitike NosilacJedinstvenesrpskeliste u Skup{tini Kosova Rada Trajkovi} izjavila je FoNetu da biSrbijaikosovskiSrbitrebalodadefini{usvojeprioritete, iupozorilanatodasestrategija apsolutnogodbijawauvekzavr{avala jo{ gorom ponudom. Rada

Trajkovi} je rekla da su poruke Angele Merkel bile „vrlo o{tre”,alidaSrbijamoradapoja~a svoju diplomatsku saradwu s Francuskom i Velikom Britanijom. Ona je objasnila da predstavqapoliti~kuopcijukojajeprotivpodeleKosovaiMetohije,ali

Dvaposlodavca Onasmatradajenajte`iproblemsasrpskiminstitucijama,ali datotrebadabudepredmetdijalogairazgovora. –[taraditisasrpskiminstitucijamakoje,su{tinski,odr`avajuSrbenaKosovuiMetohiji,jer45.000SrbasefinansiraiVlada Srbijejewihovposlodavac–ukazalajeRadaTrajkovi}.–Za12godinakosovskeinstitucijesupostaleposlodavaczaukupno3.000Srba. Powenimre~ima,tajposlodavacnijesiguran,otkazujeradnamesta,ukidaplateSrbimaineispuwava~akniono{tojepotisano jo{uvremeNeboj{e ^ovi}a okvotamaucentralniminstitucijama.

da je „veoma sporno u {ta Srbi trebadaseintegri{u”. –Dalisukosovskeinstitucije spremne da na odgovoran na~in prihvate Srbe kao narod? Ono {to Ha{im Ta~i demonstrira u posledwe vreme sve vi{e, na`alost, podse}a na wega kao komandantaOVK,umestonalegalnogliderainstitucijakojiimazadatak iobavezudabrineosvomstanovni{tvu–smatraRadaTrajkovi}.– Idr`avaSrbijaiSrbisKosova trebalobidapripremestrategiju,kojapodrazumevaozbiqnoobra}awe me|unarodnoj zajednici, s onim{tojewojprihvatqivo.Re{ewe za carinske pe~ate mora da sena|ejertusuugro`eninesamo biznismenisKosovaiMetohijei privrednici iz ostatka Srbije ve}istanovni{tvo.

Pak:Uslov dobrosusedskiosnosi PoslanicaEvropskogparlamentaizNema~keDoris Pak izjavila je da, ako Srbija `eli da postane ravnopravna~lanicaEvropskeunije,morapo{tovatipravila,me|ukojimasuidobriodnosisazemqamauokru`ewu.PakovajerekladabiSrbijatrebalo daodustaneodparalelnihstruktura,iporu~ilaqudimauMitrovicidaseubudu}nostinemogupona{atikao{tosutoradilidosada.

– Srbija bi, za po~etak, trebalo bi da raspusti paralelne strukture i da uspostavi dobrosusedske odnose,takodamo`edasekre}ekorakpokoraki nakrajupriznaKosovokaodr`avu–reklajeDoris PakzaRadio„Duka|ini„. OnajenaglasiladaseSrbijanemo`epridru`itiEUbezobe}awadane}eblokiratiputKosovaka EU.

PisaliBanKiMunu Predsednici~etirisrpskeop{tine na Kosovu poslali su ju~e pismo generalnom sekretaru UN Ban Ki Munu ukojemupozoravaju dajemisijaKforaiza{laizsvoje nadle`nosti {to je dovelo do pogor{awa polo`aja Srba. U pismu se zahteva da Kfor i pri{tinske vlasti odmah ukinu sve mereiopozovunaredbekojimase srpskojzajednicibitnougro`avaju qudska prava i slobode kretawa,kaoinormalan`ivotnaseveru Kosova. Predsednici op{tina

Leposavi}, Kosovska Mitrovica, Zubin potok i Zve~an pozivaju Kfor da se vrati u granice svog mandataidasvojedu`nostivr{i u skladu sa Rezolucijom 1244 i prate}imdokumentima. Predsednici ~etiri op{tine tako|e tra`e da Unmik preuzme glavnu ulogu civilnog prisustva naseveruKosovakaoidasevrati deosrpskogosobqa,300do400qudi, radi odr`avawa veze sa me|unarodnomcivilnommisijomime|unarodnim snagama bezbednosti.

OdSavetabezbednostiiGeneralneskup{tineUNzatra`enojeda donesuizri~itnalogiodlukuda se u roku od 60 dana pripreme strategijaikonkretniplanoviza povratak 200.000 lica svojim domovima,itakoposle12godinaza{tite wihova osnovna qudska prava.Pismojeposlatoipredsedniku i premijeru Srbije, Borisu Tadi}u iMirku Cvetkovi}u,{efovima ve}ine politi~kih stranakauSrbijiinekoliciniministara.

tucijama u zdravstvu, prosveti, komunalnim slu`bama,kojesuvitalnova`nezaegzistencijusvakog ~ovekanaseveruKosovai Metohije.Tako|e,istakao je Tadi}, nije utemeqen argument da institucije naseveruPokrajinetreba ukinuti zato {to na tom delu Kosova i Metohije vladakriminaljersurazmere kriminala na ostatkuKosovaneuporedivove}e. –ZatojezahtevdaRepublika Srbija u~estvuje u ukidawu nacionalnih institucija kao {to su na primer bolnice i {kole prosto neprirodan i Srbija takav zahtev ne mo`e prihvatiti – rekao je Tadi}. Predsednik Srbije je naglasiodaje,iporedte{kihporuka koje je kancelarka Merkel iznela, razgovor s wom bio otvorenikorektan. – Dogovor je da nastavimo da razgovaramo. Posledica ovog razgovora nije zalupqivawe vrata, ve} wihovo otvarawe – rekaojeTadi},idodaodasuiskazani stavovi delom pribli`ni,alidaidelomnisusaglasni,presvegakadaseradioKosovuiMetohiji. Powegovimre~ima,argumenti koji dolaze iz Nema~ke, kao ekonomski najmo}nije dr`ave Evrope, moraju biti pa`qivo analizirani,alinikonemo`e od Srbije tra`iti da povla~i neprirodnepoliti~kepotezei da prakti~no poma`e stvarawe nezavisnedr`aveKosovo. - Moramo da nastavimo dijalog,itoje,zapravo,inajva`niji zakqu~ak na{ih razgovora – rekaojeTadi}.

SRS: Prekinuti proces kandidature –Srpskaradikalnastranka zatra`ila je od vlasti da odmah prekinu proces kandidovawa Srbije za ulazak u Evropskuunijuitimezaustave samoubila~ku politiku razbijawa dr`ave – izjavio je ju~enakonferencijizanovinare~lanCentralneotaxbinskeupraveSRS-aIvan Nini}. On je istakao da je prozapadna politika aktuelnih vlasti do`ivela potpuni poraz,saop{tenojeizSRS-a. –Angela Merkel jeprenela jasnu poruku Brisela da je uslov za ulazak Srbije u EU odricawe od Kosova i Metohije, odnosno fakti~ko priznavawe jednostrano progla{ene nezavisnosti – naveo je Nini}. On je dodao da predsednik Srbije Boris „Tadi} i wegov re`immorajudaka`udalisu s Briselom i Va{ingtonom tajno pregovarali o podeli Pokrajine”. Srpska radikalna stranka jetako|epozvalaVladuSrbije da hitno obustavi teku}e pregovore s misijom Me|unarodnog monetarnog fonda u Beogradujersu{tetnizana{umonetarnuifiskalnupolitiku. Po wegovim re~ima, wimaseugro`avafinansijska suverenostiautonomijadr`ave,{tovodikatomedaSrbija definitivno postane protektoratVa{ingtona. –Srpskaradikalnastranka pita premijera Cvetkovi}a zbog ~ega wegova vlada nije u stawudasamostalnovodikredibilnu ekonomsku politiku i kakvu konkretnu korist su dosadaodMMF-aimaliprivreda, javni sektor i gra|ani Srbije–rekaojeNini},navodiseusaop{tewuSRS-a.


c m y

politika

dnevnik

POLITI^KESTRANKEI„PARADAPONOSA”

[areniglasovi izpovorke Organizatori „Parade ponosa”o~ekujuda}eseta manifestacijakojapromovi{e prava lezbo, gej, biseksualne i transrodne (LGBT)populacijeodr`ati u Beog radu u drugoj poloviniseptembra,ata~an datum obelodani}e danas. Kaoiuo~ipro{le„gej-parade”,iovogputajeokowe politi~ko popri{te. Tome danas ujedno pogoduje ~iwenica da su mnoge stranke ve} po~ele predizbornukampawu,dajesjeseni mogu samo poja~ati i da u situacijama kakva je „Parada„ jo{ pa`qivije mere svaku izjavu koja mo`e doneti, ili mo`da odnetiglasovebira~a. PredsednicaSkup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} ka`e da `eli da u~estvuje u „Paradi ponosa”,akojojtoobavezedozvole ibudefizi~kiprisutnauBeogradutogdana. –@elimdau~estvujemutojparadi.Sveonekoji`eledauskladu sa zakonom izraze zadovoqstvo,nezadovoqstvo,idanabilo kojina~inmanifestujusvojesta-

Ipak, Srbija ima, uveren je \il as, pre~ ih prob lem a od „Parade„. –Ovojezemqaukojojtrebada se borimo za nova radna mesta, zapravana{emawinenaKosovu kojasuugro`ena,ovojedanaszemqaukojojsunekiqudiprimorani na to da rade u stranim kompanijama za 17.000 dinara, a mi ve} danima slu{amo pri~e ho}e li „gej-parada” biti odr`anailine–kazaojeon. Istog dana kad i beogradska, uJagodinibitrebalobidakrenejo{jedna„Paradaponosa”,s devojkama i momcima u narod-

Kojebio upovorci sao lider URS-a Mla|an Dinki}, ve} je to za wu „zakonski okvir” koji je ovaj skup{tinski saziv doneo i „omogu}io gra|anima da izra`avaju svoje zadovoqstvo, nezadovoqstvo, preporuke,inatakavna~in„. Sdrugestrane,Dinki}„razumerazli~itosti,alinevidi ~emupotrebadaseparadira”.

\uki}-Dejanovi}:Nekaprocene inajodgovornijiudr`avi Predsednica parlamenta isti~e da „Parada ponosa”, kao i svakadrugamanifestacija,trebadabudeprocewenasbezbednosnogidrugihaspekata,adatotrebadau~ine„nesamostru~ni qudiiinstitucijenegoinajodgovornijiqudidr`ave”. – Radi se, dakle, o doga|aju koji dr`ava treba da obezbedi. Ali,kojijetomomenat,daliimamaweivi{epogodnihtrenutakazatakvujednumanifestaciju,otomesvakakonajodgovornijiqudiudr`aviiinstitucijetrebadaimajusvojstav–kazala je„Dnevniku”Slavica\uki}-Dejanovi}. vove,`elimdapodr`im,ukqu~uju}i LGBT-populaciju. Naravno, ako mi to obaveze dozvole, ako budemfizi~kiuBeogradu–izjavilajeju~eza„Dnevnik”Slavica \uki}-Dejanovi}, koja je i potpredsednicaSPS-a. Onanemislidajeodr`avawe „Par ad e„ „egz ib ic io n izam”,kakojetoina~edefini-

– To je egzibicionizam koji nijenu`anikojinepodr`avam –kazaojeon,idodaodanemani{ta protiv LGBT-populacije i daonatrebadaimasvojaprava. Dinki}ev G17 plus podr`ao je„Paradu„pro{legodine,kadasuses„Gej-strejtalijansom„ saglasiliotomedanastavesaradwuio„potrebizanarednim

koracima u poboq{awu polo`aja LGBT-zajednice„. Podr{kusuimaliiizDS-a,madaje gradona~elnik Beograda, demokrataDragan\ilas, poru~ivao daseksualnaopredeqewatreba da ostanu „u ~etiri zida”, ali da on ni{ta ne brani, ve} se pribojava za bezbednost u~esnika i uni{tavawe grada. Bojazan se, na`alost, pokazala opravdanom,alijepolicija,po re~ima ministra Ivice Da~i}a,spre~ilakrvoproli}e. SadasocijalistaDa~i}tra`i da se o odr`avawu „Parade„ donese politi~ka odluka, daseotomeizjasniiVladai gradona~elnik, te da postoje indicije o „ozbiqnim incidentima”.\ilasje,pak,uzvratio da o bezbednosti, drugim re~imaoodr`avawu„Parade„, trebadaseizjasniMUP. Za DS je polemika oko odr`avawa „Parade„ „bespotrebnaikontraproduktivna”.Podsetili su na to da su o tome stranke vlasti i sve institucije ve} pro{le godine jasno iskazale stav, pa je to danas „nametnuta dilema”. „Interes svih nas je da Srbija poka`e svojedemokratskolice,dasvako na miran na~in iskazuje svojestavove”,saglasanjeDS.

„Dveri”:Pobunapotrebna,alikanalisana Desni~arska organizacija „Dveri” smatra da bi„Paradaponosa”uBeogradumoglabitipovod za pobunu koja }e sru{iti vlast i da je pobuna „potrebna,alikanalisana”. –Ovo{tosadaradesgej-paradommo`ebiti po~etakpobunepoputonihusevernojAfrici,a tapobunajeusu{tinipotrebna,alikanalisana. Mi kao odgovorni qudi ne `elimo da u~estvujemouru{ila~kimneredimaidaihizazivamo – rekao je ju~e ~lan UO „Dveri” Vladan Gli{i} nakonferencijizanovinare,inajavio da}e„Dveri”uponedeqaknaulicamaBeograda pokrenutipotpisivawepeticijeprotivodr`avawa „Parade ponosa” i tra`iti sastanak s

predstavnicima institucija da bi im „objasnili” za{to „Parada„ ne bi trebalo da bude odr`ana.Najaviojeidruge„mere”koje}e„Dveri” preduzeti protiv „Parade„, ali je ostao tajanstveninijeodgovorionapitawedali}epozvatisvojepristalicedanadan„Parade„iza|una ulicenitidali}e,kaopro{legodine,organizovati„Porodi~nu{etwu”. – Objasni}emo da „Dveri” imaju ozbiqan kapacitet i podseti}emo ceo narod na to {ta je svevlasturadilaiuradi}emokampawukoja}e im sru{iti procenat na slede}im izborima i vi{ene}eimati{ansudabudunavlasti–rekao jeGli{i}.

Pro{legodinesu„Paradi„ prisustvovali javni i stran a~k i funkc io n er i: ^edomirJovanovi} (LDP), Marko \uri{i} i Svetozar ^ipli} (DS), @arko Kora} (SDU),MarkoKaraxi} (LSV, LDP)... Iako je reklada}edo}i,ipaknije stigla Slavica \uki}-Dejanovi} (SPS) jer joj „zvani~an poziv nije stigao pa jeve}isplaniraladan”. nim no{wama jer su oni zapravo, kako to smatra jagodinski gradona~elnik,poslaniki{ef JS-a Dragan Markovi} Palma, „ponos Srbije”. A „ona” parada je–ponoviojesvojupro{logodi{wuparolu–„paradasrama”. LDP, pak, „Paradi„ daje punu podr{ku. Srbija je, saop{tili su, slobodna zemqa, u kojoj svi imaju pravo zagarantovanoUstavomdaiska`usvojemi{qeweinikonemapravo daimtouskrati.„Obavezadr`avejedasvakogza{tititiod bilokojevrstediskriminacije,aekstremnenasilnikeinasilni~ke politike ukloni iz na{ih`ivota”. Podr{ka im je stigla i iz LSV-a koji, izme|u ostalog, smatradabi„policijamorala da spre~i dolazak nasilnika iz drugih gradova u Beograd, kao {to je pre samo nekoliko meseciefikasnospre~ilapoqoprivrednike iz Vojvodine da do|u pred Vladu Srbije i zatra`esvojaprava”. Sve politi~ke stranke }e ove godine, naveo je ovih dana medijima gej-aktivista Boris Mili}evi}, iskoristiti „Parad u„ u svoj oj predi zb orn oj kampawi–uzavisnostiodsvog programaiideologije.Trebalo bi mu ver ov at i, izm e| u ostalog i zato jer se mo`e pretpostaviti da je kao ~lan Glavnog odbora SPS-a na izvorustrana~kihinformacija. S.Nikoli}

REKLI SU Mi}unovi}:Razgovor ostatususevera

\eli}: Nemaukidawa

Vu~i}:Nekavlast objavisveuslove

Predsednik Odbora za spoqne poslove Skup{tine Srbije Dragoqub Mi}unovi} izjavio je „da moramo da zadr`imo svoj uticajnaKosovu,dastvorimo uslove za status severnog Kosova koji je zadovoqavaju}izategra|ane i za nas i za sve, ali istovremenomoramoimo`emodapostanemo ~lanoviEU”. –Trebalobida{topredainiciramojedan {iri me|unarodni razgovor o statusu severnogKosova,uvezinaravnoisRezolucijom 1244, tako da, koliko god je mogu}e, normalizujemo odnose s Pri{tinom da bismomoglisara|ivatiitrguovatiidatone budenikakvasmetwana{impregovorimaza ulazakuEU–rekaojeMi}unovi}za„Politiku„. – Povla~ewe srpskih institucija sa severa Kosova ne}e biti uslov za dobijawe kandidature jer je Srbija najve}im delom ispunila uslove koji su bili pred wom za sticawestatusakandidata.

Potpredsednik Vlade Srbije Bo`idar \eli} izjavio je ju~e da je ideja oukidawusrpskihinstitucijanaKosovu„antidemokratska te`wa” i da dijalog s Pri{tinom ne treba da bude predmet ucewivawaSrbije. – [to se ti~e takozvanihparalelnihinstitucija,samosmostavilidoznawanema~kojstranidainstitucijeo kojimaseovdegovorijesuonekojesuizabraligra|ani,dateinstitucijeimajudemokratskuproveruidemokratskilegitimitet–rekaoje\eli}.–Idejadatakveinstitucijebuduukinutejeantidemokratskate`waiveoma jebitnopriznati,akove}`elimodasegradi demokratijanaBalkanu,dasemorajupo{tovatiinstitucijekojeimajupodr{kugra|ana. \eli}jekazaodajeSrbijaspremnanadijalogosvimotvorenimpitawima,alinena na~in da se favorizuju jednostrane akcije kojemogudovestidonasiqaigubitka`ivota„inenana~indasenegirademokratija”.

Zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleks and ar Vu~ i} izj av io je ju~ e da ta strankanemo`edaprihvati povla~ewe institucija i uklawawe dr`ave Srbije sa severa Kosova.Vu~i}jenakonferenciji za novinare rekaodarelevantnipoliti~ki~iniociu Srbiji treba da razgovaraju i formiraju zajedni~ki stav o zahtevu Evropske unije zaukidaweparalelnihinstitucijanaKosovu. Onjepozvaopredstavnikevlastidaobjavesveuslovekojejenema~kakancelarka Angela Merkel postavila Vladi Srbije za nastavak evropskih integracija Srbije. – Izjave Angele Merkel morate da do`ivqavatenaodgovoraniozbiqanna~in idanaistina~inodgovarate.Pritomse moravoditira~unaiowenimre~imaio po{tovawuUstava–rekaojeVu~i}.

petak26.avgust2011.

3

\eli}iPajti}danaso zakonuojavnojsvojini Potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije Bo`idar\eli} danas}euNovomSadurazgovaratispredstavnicima VladeVojvodineonacrtuzakonaojavnojsvojini.Kakojesaop{tioPokrajinskisekretarijatzakulturuijavnoinformisawe,\eli}u}ebitipredo~enistavoviAPVojvodineuokviru javneraspraveotomdokumentu.

INTERVJU MEHOOMEROVI], POSLANIKIVISOKIFUNKCIONERSDPS-a

Predizbornebajke nisubitkaprotiv siroma{tva –Najbitnijenamjedaulaze}i uizbornugodinugra|animapogledamouliceika`emoistinu, anedasedodvoravamodemagogijom i bajkama, {to mo`e samo biti kontraproduktivno. U godinismote{kihodlukaikrize s kojom se nosimo kao dr`ava i dru{tvoiSDPS}eu~initisve dagra|ani{tobezbolnijepro|u u ovoj socijalno-ekonomskoj situaciji–izjaviojeurazgovoruzana{listvisokifunkcio-

vodeprotekleSavomiDunavom, vladaju}a koalicija je to sprovela kroz Vladu i parlament, a sve je predstavqeno kao „ideja nekih drugih“, odnosno ve}ih politi~kih stranaka. I zahtev za kodeksom unutar koalicije nije zbog promocije jer mnogi kojishvatajuodgovornostmisle da nije trenutak za me|usobna napadawauvru}emavgustu,niza o{tre strelice iz pojedinih stranaka.Srbiju,dakle,vladaju-

ner SDPS-a Meho Omerovi}, ~ija}estranka,kako„Dnevnik“ saznaje,24.septembrazaokru`itiizborenajvi{ihtela. l Sude}i po izjavama i nastupima pojedinih stranakaifunkcioneravladaju}eg bloka, izgleda da su neki ve}uvelikoukampawizaizbore.Kada}eSDPSagresivnije nastupiti prema bira~ima? –Nijeproblemutome{tose prerano krenulo u kampawu za naredneizborekoji}e,sasigurno{}u tvrdim, biti u aprilu 2012. godine, ali mi u SDPS-u, koji je lojalan ~lan vladaju}e koalicije,smatramodajeneprimerenovoditijeprotivkoalicionih partnera. Svi smo mi jo{ uvek partneri u vlasti i trebadaradimoono{tonamje

}ukoalicijuistrankeuwojkojesupreurawenokrenulesprepucavawima,najesen~ekamnogo te{kihodluka.Mnogomudrosti jepotrebnodasevladaju}akoalicija do kraja kroz te te{ke odluke godine „provu~e„ da bismogra|aneuveriliutodaznamoinajboqeradimoposaokoji sunampoverilinapro{limizborima. Disonantni glasovi ne ostavqajuutisakodgovornekoalicije. l Da li je to spinovawe, ilisestvarnopri~aotome ko}eskim,kao{tojeustvrdila Maja Gojkovi} za pokrajinskeilokalneizbore,ida lijenekove}zvaoSDPS? –Zvani~nonasnikonijezvao natakverazgovoreotome,ajavnost pri~a o mogu}im koalicijama.Svejetomo`da,kakomar-

Dalekoodkineskogturizma –ParlamentarnadelegacijaSrbije,ukojojsuSNS,SRS,DS, DSS,LDP,ana~ijemje~elupredsednicaSkup{tineSlavica \uki}-Dejanovi} uKinijeuuzvratnojposetinapozivSvekineskognarodnogkongresai{tojeva`noista}ijerzanimaobi~nog~oveka,svetro{kovetogputovawaiboravkasnosedoma}iniuPekingu.Gra|aniizsvogxepane}epla}atini{ta,asiguransamutoda}emorazgovorimamo`daot{krinutiivratanekeprivrednesaradweive}ihinvesticijauSrbiju,{tojenajva`nijejerKinaimarastBDP-aodosamposto,{tonebele`iniko u svetu. Ovo, dakle, nije turisti~ka delegacija u Pekingu – poru~ujeOmerovi}. posao, da gra|ani Srbije {to bezbolnije pro|u kroz krizu u kojoj je zemqa, a o~ito je socijalno-ekonomsko stawe te{ko. Problemzanasjeutojme|usobnojkomunikacijipartnera,ito ijestebiopovodnajnormalnije i najodgovornije poruke koju je liderSDPS-aRasimQaji} poslao tra`e}i da se bar unutar vladaju}ekoalicijenapravikodeksonenapadawu. l Da li vas je za~udilo {tosusenekestrankenakon gotovo dve godine setile te Qaji}eveinicijative? – Ne. Veliki deo na{ih koalicionih partnera je, kada je lider SDPS-a pre dve godine govorio o potrebi rekonstrukcijeVladeismawewubrojaministarstva,izsvihmogu}ihoru`ajanapaoQaji}adatoradiiz demago{kih razloga i dodvoravawa bira~ima. A nakon mnogo

ketin{ki stru~waci nazivaju, spinovawe,jerjeletoinekovoli da podmetne neku tezu kojim bisegra|anibaviliumestonekim va`nijim stvarima. SDPS kaodeovladaju}ekoalicijerazmi{qa o tome kako dr`avu i dru{tvodaprovu~ekrozgodinu te{kih odluka i ne bavimo se time kada }e po~eti zvani~ni koalicioni razgovori. Ako neko i `eli, ne poziva preko novina i ne {aqe poruke ove ili onevrste.Izatoverujemda}e, pre svega deo vladaju}e koalicijeukojojjesmo,ideoonihvelikihstranakaskojimasmoiu prethodnom periodu bili strate{kipartneri,presvegaDSs BorisomTadi}em na~elu,odlu~itiotomekada}ebititirazgovoriirazgovara}emo.Naravno da pri tom ne}emo gubiti inicijativu. D.Milivojevi}


4

ekonomija

petak26.avgust2011.

„Marlboro”jeftinijidesetdinara

Borba zapu{a~e obaracene

Pove}awe cena u Srbiji gotovodavi{enijevest,alizato sni`ewejeste.Takojeodju~ena svimtrafikamauSrbijijefitnijasamopaklicacigaretamarke „marlboro”. Kutija gotovo svihvrstaovihcigaretajeftinijesudesetdinara,anepromewene su cene samo dve vrste –

~asaskupqihnajeftinijecigarete, kao i pada ukupnog tr`i{ta. Ostale vrste cigareta ovog proizvo|a~a nisu mewale cene,anajavepromenacenekod drugihproizvo|a~anema. Takoodju~epaklice„marlborogoldex”,„marlborocrveni”, „marlborocrveni”mekopakova-

dnevnik

MinistarradanajaVioPreKr[ajnePrijaVeZaKoMPanije

Maltretiraweradnika povru}ini Ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} najavio je ju~e prekr{ajne postupke za kompanije koje ne sprovode organizacione mere kojima bi se radprilagodiopsihi~kimifizi~kim mogu}nostima radnika

400.000do500.000zaposlodavce. –Qudski`ivotjevrednijiod svakog gra|evinskog objekta i svakogrokakojijezadat–rekao je Qaji}, navode}i da prethodnih dana nije bilo te{kih povredailibolestiradnikazbog

Kaznezanepo{tovawepropisakre}useod800.000 domiliondinarazapravnalicaiod400.000 do500.000zaposlodavce na temperaturi ve}oj od 36 stepeniCelzijusa. Qaji} je prilikom obilaska radova na mostu preko Save u Beogradu novinarima rekao da sekaznezanepo{tovawepropisa kre}u od 800.000 do milion dinara za pravna lica i od

radanaotvorenomiliprivisokimteperaturama. On je objasnio da zakonski propisi ne nala`u poslodavcimadazbogvisokihtemperatura obustaveradovenagradili{tima,kaoidajeod2007.nasnazi Vladina preporuka po kojoj po-

slodavcitrebadasprovodepreventivne mere da bi se radni proces prilagodio fizi~kim i psihi~kimmogu}nostimaradnikaute{kimuslovima. Ref er entk iw a za bezb ednostnaradukompanije„Por”, koja izvodi radove na mostu,

DobrilaKisi} reklajedazaposleninagradili{tuuprkos vis ok im temp er at ur am a ne prekidajurad.Onajekazalada radnici prave ve}e pauze pri radu, organizuju smene, a na raspolagawusuimvodaiosve`ewe.

VladaidaQePla]adoPrinoseUMestonesaVesniHPoslodaVaCa

Dosni`ewacenadevetvrstacigaretamarke „marlboro”do{lojezbogprelaskapotro{a~a saskupqihnajeftinijecigarete „marlborogoldta~”i„marlborofajnta~”,kojeidaqeko{taju150dinara. Pore~imadirektorkesektorakorporativnihposlovakompanije„FilipMoris”uSrbiji Jelene Pavlovi}, do sni`ewa cenadevetvrstacigaretamarke „marlboro”do{lojezbogstawa natr`i{tu,prelaskapotro{a-

we, „marlboro gold silver”, „marlborogoldorixinal”meko pakovawei„marlborogoldorixinal”umesto170dinarako{taju 160. Umesto dosada{wih 180 dinara,paklicacigareta„marlboro flejvor plus”, „marlboro crveni 100s” i „marlboro gold orixinal 100s” od ju~e ko{taju 170dinara. d.Mla|enovi}

otVorenMe\UnarodnisajaM„inoKooP”

UZrewaninu kompanije iz14dr`ava

UHalisportovanaKara|or|evom trgu u Zrewaninu ju~e je otvoren 12. me|unarodni sajam inovacija,kooperacijaipreduzetni{tva „Inokoop 2011”, na ~ijim }e se {tandovima tokom tri dana predstaviti 170 izlaga~a, predstavnika privrednih komorai`upanijaidrugihasocijacijaiz14dr`ava.

novi} je rekao da je ovogodi{wi sajam preduzetni{tva u znaku proizvodwe zdrave hrane, zbog toga {to u Sredwobanatskomokrugupostojiveliki brojproizvo|a~a.Postojeprojektidaseoniudru`eradizajedni~kog nastupa u zemqi i u inostranstvu, rekao je Radovanovi}.

Gazdeutajile600.000 godinaradnogsta`a Tokom posledwa ~etiri meseca dr`ava je umesto nea`urnih poslodavaca platila doprinose za18.940radnika,asra~unaMinistarstva finansija na konto Fonda PIO u posledwa ~etiri mesecapreba~enojeokopetmilijardi dinara pa }e radnicima biti upla}eni zaostali doprinosiiomogu}enopenzionisawe. To nije sve jer je na ~ekawu jo{ 71.920 radnika, ~iji zahtevi na osnovu posledweg zakqu~ka Vladeopovezivawusta`aod21. aprila,nisuobra|eni. PoZakqu~kuVladeopovezivawusta`a,donetomufebruaru 2010.godine,zahtevzauplatuzaostalihdoprinosamoglisutra`itiradnicikojesuimalu„rupe„usta`uuperioduod1.janua- ra2004.do31.decembra2009.godine. Ovim posledwim, dopuwenim zakqu~kom, usvojenim u aprilu 2011. godine, taj rok je produ`en za godinu dana i tako povezivawe mogu tra`iti svi radnicikojinemajuupla}enedoprinoseod1.januara2004.do31. decembra2010.godine. Na spisku Uprave za trezor tako je danas 415 preduze}a ~ije je rukovodstvo Ministarstvu finansija podnelo zahtev za povezivawe sta`a. Rekorderi u broju zaposlenih s” rupama„ u sta`u su ”Jumko” iz Vrawa s 5.335radnika,”PKBkorporaci-

Na~ekawujo{71.920radnika~ijizahtevi naosnovuposledwegzakqu~kaVladeopovezivawu sta`aod21.aprilanisuobra|eni ja” s 2.474 radnika, ”Zastava oru`je”s2.643zaposlena,”Simpo” iz Vrawa s 3.458, ”Sloboda” iz^a~ka1.142... Osim preduze}a u ve}inskom dr`avnomvlasni{tvu,dr`avaje omogu}ila povezivawe sta`a i ve} privatizovanim preduze}ima,ali–nakredit. Oni, prakti~no, dobijaju kredit od dr`ave, koji moraju da vrate u roku od ~etiri godine,

ali s tim da im je prva godina grejs-periods.Zaostalesera~unakamatakojajeveomapovoqna i trenutno iznosi 11,75 posto, {to je mawe od trenutne stope inflacije. Do danas su, pod ovim uslovima, poslodavci predali zahteve za1.936radnika. Dr`ava je do sada, s ovim posledwimuplatamaipovezivawima, otkupila oko 600.000 godina

radnog sta`a i za to izdvojila vi{e od 25 milijardi dinara, ilioko250milionaevra.Tolikijecehzasamo{estgodinatolerisawa bahatim gazdama da radnike ostavqaju bez budu}nosti. Tako|e, treba re}i i da onih 71.920radnika kojisuna~ekawu nisu svi kojima treba povezati sta`. Jo{ je neizvesno da li }e dr`ava prona}i novca da svima popunirupesobziromnatodaje sama kumovala tome da se oko 300.000zaposlenihna|eusitua- ciji da im niti ide penzioni sta`nitiimajuzdravstvenoosigurawe. Kada su poslodavci shvatili da je dr`ava uvek tu da pokrije wihovubahatostinemar,nisuse zadoqilisamodr`awemradnika nacrnoineupla}ivawemdoprinosa ve} su u protekloj godini uveli novu „disciplinu” a to je neispla}ivawe plata. Osim oko 600.000 zaposlenih koji danas u Srbijidobijajuminimalnuzaradu, postoji, barem tako tvrde sindikati, ~ak 300.000 radnika kojiplatunisudobiliponekolikomeseci.Procenesindikata sudasu„sre}nici”onizaposlenikojimaplatakasnimesec-dva jer je prosek ka{wewa sve ve}i pa je tako postalo gotovo uobi~ajno da se na deo zarade, dakle necelu,~ekaipopolagodine.

RadovinamostukodBe{ke Deonica autoputa od Novog Sada do Beograda bi}e od danas do 28. avgusta povremeno zatvarana za saobra}aj, zbog radova na mostu preko Dunava kod Be{ke,najavilisu„PuteviSrbije”.

Saobra}aj }e biti potpuno obustavqenod9do10.30iod13do14.30~asova. Svimu~esnicimausaobra}ajusepreporu~uje kori{}ewe alternativnih pravaca:petqiNoviSadiKoviq(kaBeo-

gradu), petqe Be{ka (ka Novom Sadu), puta Beograd – Ruma – Novi Sad, odnosno magistralnog puta M-22.2 od BeogradadoNovogSada,navedenojeusaop{tewu.

dneVniiZVe[tajbeoGradsKeberZe Ovogodi{wisajampreduzetni{tvauznaku proizvodwezdravehrane,zbogtoga{to uSredwobanatskomokrugupostojiveliki brojproizvo|a~a Otvaraju}i najve}i susret privrednika u Sredwobanatskomokrugu,potpredsednikvojvo|anske vlade I{tvan Pastor jeodaopriznaweorganizatorima–Regionalnojprivrednojkomori i Op{tem udru`ewu privrednika,ocewuju}idasusajmovi zna~ajni za Srbiju jer, osim privrednih efekata, doprinose afirmaciji i mewawu slike o Srbiji u svetu, koja naj~e{}e”nemavezesastvarno{}u”. U~esnikesajmapozdraviojei gradona~elnik Zrewanina MiletaMihajlov,kojijenaglasio dalokalnasamoupravadoprinosi razvoju privrede, stvaraju}i uslovezanoveinvesticijeuindustrijskimzonama. PredsednikRegionalneprivredne komore Milan Radova-

Tokom sajma bi}e odr`ano vi{e tematskih konferencija posve}enih proizvodwi zdrave hrane,kaoisusretiproizvo|a~a i prera|iva~a i privrednih delegacijaizzemqeiinostranstva. Na tim susretima, pre svega, bi}e govora o gajewu organskog vo}a i povr}a i primeni HACCP-standarda.

Pet akcija s najve}im rastom

1.321,24330

Cena

BELEX 15 (620,89 -1,32)

Promet

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Uniprom, Novi Pazar

20,00

480

2.400

Nikola Tesla, Beograd

16,67

1.400

4.200

NIS, Novi Sad

-3,00

743

8.475.206

Pekabeta, Beograd

13,60

9.950

9.950

AIK banka, Ni{

-2,62

2.194

491.367

7,14

300

300

Komercijalna banka, Beograd

0,00

2.303

0,00

4,55 Promena %

230 Cena

12.190 Promet

Imlek, Beograd

0,00

2.200

343.138

Energoprojekt holding, Beograd

-1,15

600

248.400

-12,09

320

64.000

Soja protein, Be~ej

1,29

630

840.741

Agrobanka, Beograd

-0,24

5.500

208.992

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,00

483

1.209.667

Jubmes banka, Beograd

0,21

12.785

383.560

Metalac, Gorwi Milanovac

-3,65

1.951

511.232

Univerzal banka, Beograd

0,00

3.500

0,00

Tigar, Pirot

0,00

680

187.040

Go{a FOM, Smederevska Palanka Neoplanta, Novi Sad Pet akcija s najve}im padom Morava, Po`arevac Astoria, Beograd

-12,02

1.618

194.160

@itopromet Mlinpek, St. Pazova

-11,11

240

28.800

-7,68

12.001

264.022

-6,76 Promena %

317 Cena

53.576 Promet

NIS, Novi Sad

-3,00

743

8.475.206

Soja protein, Be~ej

1,29

630

840.741

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-2,50

1.950

136.500

Mlekara, Subotica

0,00

1.100

464.200

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.900

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

2,71

417

4.170

^a~anska banka, ^a~ak Globos osigurawe, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

24. 08. 2011.

Promena %

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-2,50

1.950

136.500

Vital, Vrbas

0,07

1.400

92.400

sviiznosisudatiudinarima


petak26.avgust2011.

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

5

VLADA OPET NAJAVILA KRA]E ROKOVE PLA]AWA

Sudovidanateraju dr`avudavra}adugove ZAHTEV MMF-a

Dogovoreno moradase sprovede Misija Me|unarodnog monet arn og fond a nas tav qa dvonedeqnerazgovorespredstavnicima Vlade Srbije o novom aran`manu „iz predostro`nosti„iposletrodnevnihsastanakapostalojejasno da}eSrbijibitiodobrennoviaran`mansamoukolikose bude striktno pridr`avala dogovorene monetarne i fiskalnepolitike. Novi aran`man s MMF-om „iz predostro`nosti„ za Srbijujeuovomtrenutkuposebno va`an, zbog realne pretwedabisenovitalassvetske ekonomske krize mogao prelitinana{uzemqu. OdFondaseo~ekujedaima nadzornu i kontrolnu funkciju,asaradwastomme|unarodnom finansijskom institucijom znak je za strane poverioce i investitore da su wihova ulagawa u Srbiji sigurna,ocenajeanaliti~arai predstavnikaVlade. Tokom dvonedeqnih razgovora bi}e re~i i o merama ekon oms ke pol it ik e rad i prevazila`ewa spoqnih rizika i ubla`avawa eventualnihposledicakrize. U okviru strukturnih reformi razgovara}e se o javnim preduze}ima i reformama u zdravstvu, prosveti i penzionom sistemu, kao i o unap re| ew u inv es tic io n e klime.

Dok ministar ekonomije Neboj{a ]iri} najavquje da }e Vladauskorokrenutiure{avawe problema nagomilanih dr`avnih dugova privredi, nevladinaorganizacija„Transparentnost Srbija” upozorava na to da biovimtrebalodasebavetu`ila{tvajerministarstvaijavna preduze}anikakonebimoglani do}iusituacijudadugujudasuse samodr`alazakona. „Transparentnost Srbija” pozvala je nadle`na tu`ila{tva da svaki slu~aj preuzimawa obaveza u postupku javnih nabavki,kojenisuizvr{ene,ispitajuzbogutvr|ivawakrivi~ne ili prekr{ajne odgovornosti za nezakonito preuzimawe obaveza.Tanevladinaorganizacija upozorila je, povodom vesti o velikim dugovawima javnog sektora firmama za izvr{eneradoveiisporu~enurobu iuslugeujavnimnabavkama,na todatakvadugovawauop{tene bininastaladasusenaru~io- cidr`alizakona. „Transparentnost Srbija” smatradanijedovoqnosamoizmiriti obaveze preuzete prema privatnimfirmamailidoneti uredbukojabiskratilarokove pla}awa u budu}nosti, kao {to senajavqujeizVlade.Tanevladinaorganizacijapozvalasena odredbuZakonaojavnimnabavkama, po kojoj naru~ilac mo`e pokrenuti postupak javne nabavkeakojenabavkapredvi|ena u godi{wem planu nabavki i ako su za wu predvi|ene pare u buxetu. Osim {to novac za nabavke mora biti predvi|ena u buxetu, ne sme prema{iti ni kvote stvarnoraspolo`iveuvremekadasenabavqa. Imaju}itouvidu, „Transparentnost Srbija” smatra da buxetski korisnici koji

Iz ove zemqe }e svi be`ati VlasnikkompanijePSP„Farman”ipredsednikklubakrupnihbiznismena„Privrednik” Branislav Gruji} upozoravanato dasu,„ukolikoseunajkra}emrokuneubrizgajusve`eparekroz lak{eidostupnijekrediteinepokrenelanacpla}awa,po~ev{iodobavezakojeimadr`ava,minimalne{ansedasrpskaprivredaopstane”. –Nemavi{emanevarskogprostora,Vlada}ekona~nomorati daprimeniradikalnemere{tedweidoneseodlukekoje}enajzadi}inarukuoporavkuprivrede–ka`eGruji}. Onnagla{avaida„dr`avamoradashvatida,akoovojo{maloprivrede{tone{toradipotone,stvarnone}eimatiodakle dapla}aplatedr`avnihslu`benika,policije,penzionera.Ne}evi{eimatiodkogadauzme.Akosadapotonemo,mo`enaszadesitisudbinadaostanemotrajnosiroma{nazemqaizkoje}e qudibe`atiglavombezobzira”. –Onokroz{tasuve}pro{lefirmeigra|ani–stezawekai{a–sada~ekaidr`avu–kategori~anjeGruji}. po{tuju ova pravila prakti~no nemogunido}iusituacijudanemaju novca za izvr{ewe preuzetihobavezapremadobavqa~ima. „Najzad,vrlojeverovatnodaje deo nezakonitih obaveza dr`ave nastaozakqu~ivawemaneksaugovoraza’dodatneradove’ili’do-

POTPREDSEDNIK VLADE JOVAN KRKOBABI]

Penzijerastuitonu sproizvodwom PotpredsednikVladeSrbijeJovan Krkobabi} ponovioje ju~edapenzionerinetrebada brinu da li }e biti ispo{tovanafiskalnapravila,pokojima }e uskla|ivawe penzija s ras tom inf lac ij e i brutodoma}improizvodombitirealizovano1. oktobraovegodine. Penzijeiplateujavnomsektoru}esepove}atizazbiriznosainflac ij e u pos ledw ih {est meseci i polovine rasta BDP iz prethodne godine, dodao je on. Krk ob ab i}, me| utim, nije, u intervjuu Tanjugu,preciziraokoliko }e taj procenat iznositi.Napitawedalijemogu}e dasepove}awepenzijaizarada planirano za 1. oktobar umawi nekim administrativnimmerama,recimoprikazom inflacije mawe od stvarne

ili nep o{ tov aw em fis kalnih prav il a, potp reds edn ik Vlade je odgovorio da }e svakako na kraju godine biti vidqivo„dalismotune{toseklimakazama”.

–Akosebudemoneprirodno odnosili prema procesu koji seina~erealnoodvija,onda}e 1.aprilidu}egodinepokazati tajna{nedostatak.Vi{eputa sam ponovio, „{to ne platite na mostu, plati}ete na }upri-

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

100,1804

102,2249

104,5761

99,8737

Australija

dolar

1

72,5157

73,9956

75,6975

72,2937

Kanada

dolar

1

70,3564

71,7922

73,4434

70,1410

Danska

kruna

1

13,4436

13,7180

14,0335

13,4025

Norve{ka

kruna

1

12,7804

13,0412

13,3411

12,7413

[vedska

kruna

1

10,9738

11,1978

11,4553

10,9403

[vajcarska

franak

1

87,3793

89,1626

91,2133

87,1119

V. Britanija

funta

1

113,7897

116,1119

118,7825

113,4413

SAD

dolar

1

69,5456

70,9649

72,5971

69,3327

Kursevi iz ove liste primewuju se od 24. 8. 2011. godine

ji”–poru~iojeKrkobabi},uz napomenu da Srbiji nije potreban penzijski sistem ako onproizvodisocijalneslu~ajeve. – Mo`ete vi za trenutak daprika`etedavamjeinflacija mawa ili ve}a, ako vam je potreba da statisti~ki to prika`ete, a dasetoupraksipotpuno druga~ije odrazi na stanovni{tvo jer imate tr`i{tekojenepogre{ivo pokazuje stvarno stawe stvari. Srbija }e naredne godine dobiti izme|u 35.000i40.000novihpenzionerazakoje}eurepubli~kombuxetubitipotrebnoobezbeditinovaczaisplatupenzija.Akosetomedodairedovnopove}awepenzionerskih ~ekova koje sleduje u toj godini, bi}e potrebno dodatnihizme|u50i60milijardidinara,rekaojeKrkobabi}.

„Merkator” dobro zaradio Slovena~ka Grupa „Merkator”,kojaposlujeiuSrbiji,objavila je da je u prvoj polovini godineostvarilaprihodod1,42 milijarde evra, 6,1 posto ve}i nego u istom periodu pro{le godine. Zabele`ni prihod trgovinskoglanacapredstavqa48,1odsto planiranog za ovu godinu. Grupa je u prvom polugo|u ubele`ila neto dobit od 18,52 miliona evra, {to je 45,7 odsto planiranedobitiza2011.godinui4,9postovi{enegouisto vreme2010.godine.

datne isporuke’ koji se odvijaju bez javnosti i nadmetawa, usled ~egasutakviaran`maninaro~itopodlo`nijikorupciji”. Prethodnojeministar]iri} najavio da bi Vlada Srbije do septembra trebalo da objavi ta~an iznos dugovawa dr`ave pri-

vatnomsektoruidausvojiuredbukojombiseograni~ilirokovi pla}awa dr`ave prema privatnomsektoruitakoprekinuo lanac nelikvidnosti. Jo{ uvek sezapravoneznakolikijeiznos dugovawauprivredi,alipojediniposlovniqudiverujudasutoliko velika da srpska privreda bezre{ewatogproblema–nema {ansedaopstane. –O~ekujem,avodiosamirazgovorespredstavnicimaMinistarstva finansija, da je u septembru realno da Vlada usvoji uredbukoja}eregulisati,odnosnoograni~itirokovepla}awa dr`aveprivatnomsektoruisamim tim po~eti da prekida lanac nelikvidnosti – ka`e ]iri}. On, me|utim, nije znao da saop{ti o kojoj visini dugovawa dr`aveprivredijere~zato{to su analize jo{ uvek u toku po{to obuhvataju dugovawa ne samo ministarstava, agencija, zatimjavnih,dr`avnihidru{tvenihpreduze}ave}ilokalnihsamouprava. –Objavi}emota~nucifrukolikasudugovawata~nokojegdela dr`ave. Sada to ne mogu da vamka`em,alijejo{va`nijeod toga da }emo imati konkretan aktkojim}eovobitiregulisano –naveoje]iri}. Ministarjekazaoida,kadasu upitawudugovawajavnihpredu- ze}a,tajproblemnetrebaposmatrati jednostrano: neka od tih preduze}a duguju privredi jedan dinar,asdrugestranepotra`ujuizbuxetadvailitridinara. – Ali i daqe mislim da prvo dr`avatrebadapo~nedaraskidapraksukreirawadugova,odnosnoka{wewa,ada}eondatobitipozitivansignaliuticatina privatnapreduze}adanekasne– poru~ioje. V. ^vorkov

KOSOVSKI EMBARGO PRAVI [TETU

„Simpo” zatvorio fabriku

Ruk ov ods tvo „Simp a„ iz Vrawa saop{tilo je da wihov a fab rik a lam el ir an og name{taja u Zubinom Potoku na Kosovu ne radi gotovo mesecdana. „Nekoliko dana posle odluke Pri{tine da uvede embargonauvozrobeizSrbije zaustavqenajeproizvodwau Fabrici lameliranog name{taja u Zubinom Potoku, a 150 radnika je na prinudnom odmoru”, navedeno je u saop{tew u. Ruk ov ods tvo „Simpa„ saop{tava da je proizvodwa u Fabrici lameliranog name{taja zaustavqena zbog nemogu}nosti da se iz mati~ne fabrike u Vrawu i oddobavqa~auZubinPotok dopreme sirovine i reprometerijali. „Simpo„tako|esaop{tava daje,osimproizvodweufabrici na Kosovu, stala prodaja name{taja u salonima u Pri{tini i Gwilanu, zbog nemogu}nostidasenatotr`ite transportuje name{taj iz Vrawa. Iz Vrawa saop{tavaju da }e embargo ovoj fabrici, ali i celoj kompaniji, pri~initi milionsku {tetu.

NAJVI[E ZARA\UJU ZAPOSLENI U BEOGRADSKOJ OP[TINI RAKOVICA

UPlandi{tu najbednije plateuSrbiji Najvi{eprose~nezaradeujulu u Srbiji ispla}ene su zaposlenima u beogradskoj op{tini Rakovica–114.423dinara,anajni`e zaposlenima u vojvo|anskoj op{tini Plandi{te – 18.658dinara,pokazalisupodaciRepubli~kogzavodazastatistiku. Kakoobja{wavajuuRZS-u,neuobi~ajeno visoka zarada u Rakoviciujuluposledicajeisplateodre|enihzaostalihzarada,a ne stvarnog rasta zarada u tom mesecu.URZS-ujeTanjugure~eno da Zavod meri sve zarade ispla}ene u odre|enom mesecu, a nesamozaraduzatajmesec.Op{tinesnajvi{implatama,osim Rakovice, su i Novi Beograd sa 62.383 dinara, beogradska op{tina Sur~in – 57.014 dinara, Lazarevac–55.497dinaraiKosjeri}–53.976dinara.Me|uop{tinama s najni`im platama, osimPlandi{ta,suiGaxinHan s 21.511 dinara, Crna Trava – 22.136 dinara, Despotovac – 22.245dinaraiRekovac–23.232 dinara. Op{tinaPlandi{tesme{tena je na polovini magistralnog putaZrewanin–Vr{ac,nasvega 85 kilometara od prestonice Srbije,Beograda. Posmatrano po delatnostima, najve}eprose~nezaradeimalisu zaposleniuupravqa~kimdelatnostima i savetovawu – 89.995 dinara, a najmawe zaposleni u kinematografskoj,televizijskoj i muzi~koj produkciji – 10.036 dinara. U vrhu po visini plate su i zaposleni u eksploataciji sirovenafteiprirodnoggasa– 86.096dinara,uproizvodwikok-

Primawa stoje na 384 evra Prose~nanetozaradauSrbijiujuluiznosilaje39.127dinara,{tojenominalno0,5odstomaweuodnosunajunskuzaradu,a realnojenaistomnivou,saop{tiojeju~eRepubli~kizavodza statistiku.Ra~unatouevrima,prose~naplatauSrbijiujuluje bilaoko384evra. Prose~nanetozaradaujulu,uodnosunaprose~nuzaraduujulupro{legodine,nominalnojeve}a13,1posto,arealno0,9. Prose~nazaradabezporezaidoprinosauperiodujanuar–jul, uodnosunaonuuistomperiodupro{legodine,nominalnojeve}a11posto,arealnomawa1,8odsto. Prose~nazaradasporezimaidoprinosimaujuluiznosilaje 54.164dinaraiuodnosunaprose~nuzaraduispla}enuujunu,nominalnojemawa0,8odsto,arealno0,3odsto.Prose~nabrutozaradaujuluuodnosunajul2010.godinenominalnojeve}a11,9posto,arealnomawa0,2odsto. Prose~nabrutozaradauperiodujanuar–juluodnosunaprose~nuzaraduuistomperiodu2010.godinenominalnojeve}a10,8 posto,arealnomawa1,9odsto. sa i derivata nafte – 83.478 dinara,uuslu`nimdelatnostimau rudarstvu–79.835iudelatnosti udru`ewa – 78.616 dinara. Me|u onima s najni`im zaradama su i zaposleniuribarstvuiakvakulturisa17.736dinara,zaposleni

na popravci i monta`i ma{ina i opreme – 18.654, zaposleni u preradi drveta i proizvoda od drveta,osimname{taja–19.362i zaposleni u delatnosti pripremawaiposlu`ivawahraneipi}a–20.471dinar.


6

dru[tvo

petak26.avgust2011.

KAKO DA MLADI DO\U DO POSLA

Omladincini motivacionopismo neznajudasro~e Kompanija za upravqawe qudskim resursima i posredovawe pri zapo{qavawu „ManpowerGroup“pozvalajemladedaseprijave zaserijuobukapodnazivom„Tra`eweposlajeposao“kojesesprovodeuokviruKancelarijazamladeuZrewaninu,Kru{evcuiubeogradskojop{tiniPalilula.Nakonvelikoginteresovawaiuspe-

{no zavr{ene prve serije obuka, planiranojedaodseptembrapo~nenoviciklus,zakojisuprijave utoku. –Nezaposlenostjejedanodnajve}ihizazovaskojimasesusre}u mladiuSrbiji.[iromsveta,stopanezaposlenostiomladinepredstavqavelikiproblem.^estojei nekolikoputave}aodstopenezaposlenostiodraslihosoba–izjavila je predsednica sektora za korporativneposloveiposloves vladiniminstitucijamau„ManpowerGroup“ Branka Mini}, koja je izrazila o~ekivawe da }e, nakon uspe{nog sprovo|ewa projekta u Beogradu,Kru{evcuiZrewaninu, ovakompanijauskorobitiuprilicidapomogneimladimaudrugim gradovima da postanu konkurentniji na tr`i{tu rada i prona|uposao. Serijaobuka„Tra`eweposlaje posao“deojeprojekta“Razvojkarijere mladih”, koji je pomenuta

kompanijapokrenula2010.godine u saradwi s Ministarstvom za omladinu i sport, USAID-ovim projektom za planirawe, spremnost i ekonomsku sigurnost (PPES) u Srbiji i s lokalnim vlastima.Projekat imazaciqda pomogne omladincima da steknu ve{tine potrebne da bi se uspe{no ukqu~ili u lokalno tr`i{terada.Uokvirutri op{tinske kancelarijezamladeotvorenisu centri za karijernu orijentaciju u kojima rade savetnici, obu~eni da pru`e pomo} prilikomtra`ewaposla. Polaznicima je omogu}enipristuponlajn biblioteci s vi{eod5.000kurseva,kojejeobezbedio„ManpowerGroup“. Raznovrsni kursevi, od kompjuterskih ve{tina do projekt-menaxmenta,nameweni su usavr{avawu ve{tina polaznika i besplatni su za mlade koji su deo programa karijerne orijentacije. Nakon uspe{no zavr{enih kurseva, svi polaznici dobi}e internacionalno priznatesertifikate. KoordinatorzrewaninskeKancelarijezamladeDarkoTrajlov i savetnica Izabela Ki{ istakli suzna~ajprojekta. –Imaju}iuvidudasmoanketirawemmladihuZrewaninudo{li do podataka da vi{e od polovine neznakakodanapi{emotivaciono pismo i da nisu sigurni da bi znalidasedobropredstavebudu}em poslodavcu, smatramo da }e ovaobukabitiodvelikekoristi –naglasilisuoni. U Zrewaninu su ve} odr`ana triciklusaobukekrozkojejepro{lo 50 kandidata. Utisci polaznikasuizuzetnopozitivni,akao najkorisnije delove obuke naj~e{}e izdvajaju pisawe motivacionogpismaisaveteuvezisrazgovoromsposlodavcem. @. Balaban

DRUGA [ANSA ZA UPIS NA DR@AVNE FAKULTETE I VISOKE STRUKOVNE [KOLE

USrbiji9.405 mestazabruco{e

Na dr`avnim fakultetima i visokim strukovnim {kolama u Srbiji za septembarski upisni rok ima 9.405 slobodnih mesta, od ~ega je vi{e od 2.200 buxetskih. Upisne aktivnosti u drugom roku po~e}e 1. septembra, prijavqivawem kandidata, dok }e polagawe prijemnih ispita biti organizovano 5, 6. i 7. septembra,porasporedu koji }e objaviti fakulteti i visoke {kole. Upis }e trajati do 20. septembra,asveinformacijeoterminimaprijemnih ispita, dokumentaciji,mogusedobitiu upravama i na oglasnim tablama visoko{kolskihustanova. Najvi{emestaimana fakultetima Univerziteta u Novom Sadu (1.976),zatimnani{kom Univerzitetu (898), Univerzitetu u Beogradu (864), fakultetima Univerziteta u Pri{tinisprivremenimsedi{tem uKosovskojMitrovici(617). Drugu {ansu mladi mogu potra`itiinafakultetimaUniverziteta u Kragujevcu, gde su ostala nepodeqena 344 indeksa, zatimnaDr`avnomuniverzitetu u Novom Pazaru (220 mesta) ili na ~etiri fakulteta UniverzitetaumetnostiuBeogradu (33mesta). Pore~imarektoraUniverzitetauBeograduBrankaKova~evi}a, najvi{e mesta za septembarskiupisostalojenafakultetimaprirodnihnaukainapojedinim tehni~ko-tehnolo{kim

fakultetima.MestaimanaTehnolo{ko-metalur{kom, Rudarsko-geolo{kom, Poqoprivrednomi[umarskomfakultetu,na kojima je u julu zabele`eno ne{to ve}e interesovawe nego prethodnih godina, rekao je ra-

dnevnik

NA INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE POKVAREN JEDAN OD DVA APARATA ZA ZRA^EWE

Terapijautrismene

Na Institutu za onkologiju Vojvodine u kvaru je jedan od dva aparata za terapijuzra~ewem,adasenebistvoriladu`alista~ekawa,uvedenajetre}a smena. Tre}i aparat, kojem je davno pro{aoroktrajawa,otpisanjepregodinudana. – Bolesnici kojima je terapija zra~ewem neophodna, zra~e se u optimalnimterminima,aonimakojimajetoterapija simptoma, ~ekawe je produ`eno uzavisnostiodtogakada}eaparatbiti popravqen – ka`e za na{ list direktorInstitutazaonkologijuVojvo-

dine prof. dr Du{an Jovanovi}. – Iz [vajcarske jo{ nismo dobili procenu kvara na aparatu, ali izgleda da se radi o ozbiqnoj gre{ci, i to i na elektroniciinamehanici. Aparatkojijetrenutnovanfunkcij star je pet godina, a drugi, na kojem se sada radi u tri smene, godinu dana je mla|i, {to govori da su oba prili~no “odradilasvoje”.Nabavkanovogaparatazaterapijuzra~ewemtemajeokojoj seve}izvesnovremegovori.Prilikom nedavnog boravka u Novom Sadu ministarzdravqadrZoranStankovi} jeiz-

javiodajeoovojtemirazgovaraospokrajinskimsekretaromzazdravstvodr Atil om ^eng er ij em i ruk ov ods tvom Instituta. – Postoji nekoliko varijanti za nabavku aparata, a Pokrajina treba da obezbedi novac da bismo mogli raspisatitender.Sve{tojebilodonas,kao {tosume|unarodnanajavatenderaili odob rew e Upravn og odb or a, urad il i smoi~ekamozelenosvetlodakrenemo u proceduru nabavke – ka`e dr Jovanovi}. J. Barbuzan

OMBUDSMAN: NEDOSTAJE DEFINICIJA PROSJA^EWA

Nevidqivadeca Dec a koj a pros ja~ e na ulic am a grad ov a {ir om Vojvodine su “nevidqiva”, nem a rea kc ij e nadl e` nih dr`avnih organa, ustanova i slu`bi, pre svega zbog toga {to nema jasne definicijetene`eqenepojave, isti~u u kancelariji pokrajinskogombudsmana. Do tog zakqu~ka se do{lo nak on ist ra` iv aw a sprovedenog tokom ove godin e u okvir u proj ekt a “Prevencijaeksploatacije deceujugoisto~nojEvropi –Prosja~ewedeceuVojvodin i”, koj i je pod r` al a norv e{ ka org an iz ac ij a “SavetheChildrenNorway”,u saradwi s Centrom za integraciju mladih i institucijama za{titnika gra|ana u Srbiji, Republici SrpskojiCrnojGori.

„Prv i rez ult at i ist ra`ivawa pokazuju da ne postoji saglasnost ~ak ni o definicijipojmaprosja~ewa. Ods us tvo def in ic ij e povla~i za sobom i neure|enost ove materije zakonom,kakoupogleduevidencije,takoiupogledusankcionisawatepojave„,dodajeseusaop{tewu.Zbogsvegatoga,smatrapokrajinski omb uds man, izo s taj e bil o kakvareakcijaipostupawe nadle`nih dr`avnih organa,ustanovaislu`bi.Ciq pomenutog projekta je dosledna za{tita prava deteta u skladu s Konvencijom Ujediwenihnacijaopravima deteta. To se mo`e posti}iunapre|ewemsistema za{tite dece od svih vidova zlostavqawa, nasiqa i zanemarivawa.

U SRBIJI @IVI 30.000 QUDI BEZ DOKUMENATA

^ovekkojinepostoji Beogra|anin Slobodan Jovanovi}odlu~ioje,zbogtoga {totrigodinenemo`edadobijeli~nukartuilinekidrugi dokument, da zapo~ne protest sedewem u kancelariji za{ titn ik a gra| an a Sa{ e Jankovi}a, izve{tava FoNet. Jov an ov i} obj a{ wav a da je problem nastao pre tri godine, posle razvoda, kada ga je biv{a supruga odjavila sa dotad a{ weg mes ta preb iv al i{ta. – Od tada `ivim kod prijateqainemamstalnomestoboravka. Nemam mogu}nosti da iznajmimstaniplatim,azbog toga ne mogu da dobijem ni li~nu kartu. Bez tog dokumenatanemogunidasezaposlim

– objasnio je Jovanovi}. - Ja sam ~ovek koji ne postoji, a `ivime|uvama.Jedinonaovaj na~ in mog u ne{ to pos ti} i.

kartu,alidatonemo`edanosiunedogled. – Gra|ani koji nemaju stan, ku}i ili novac da iznajme pro-

Gra|anikojinemajustan,ku}u ilinovacdaiznajmeprostorza`ivot, nemoguostvaritijednoodsvojihosnovnih prava,atojepravonali~nidokument (Sa{aJankovi}) Nisam ja jedini koji ima ovaj problem. Isti~u}i da u potpunosti razume Jovanovi}a koji se odlu~io na protest, Jankovi} je izjavio da je Jovanovi}u pre trimesecaizdatdokumentkojiprivremenozamewujeli~nu

storza`ivot,nemoguostvaritijednoodsvojihosnovnihprava,atojepravonali~nidokument–preciziraojeJankovi}. OnjenaveodaJovanovi}nije jedini slu~aj u Srbiji i da, popodacimanevladinihorganizacija, postoji oko 30.000

qudibezdokumenata,najvi{e unelegalnimnaseqima. Jankovi}evpredlogjedaadministrativna adresa tih qudi bude Centar za socijalni rad i tako bi mogli dobiti li~nu kartu, a zatim i ostvaritidrugaprava. – Min is tars tvo unut ra{wih poslova nedavno je pripremilo predlog na osnovu koj eg bi gra| an i bez li~n e karte trebalo da se jave za{titniku gra|ana. To je malo ironi~no. Ne mogu pisati zakon umesto drugih organa i predl ag at i ga par al am et u – rekaojeJankovi},dodaju}ida se postavqa se pitawa i kako }etiqudiuoktobrubitipopisani.

VESTI Kolektivniugovorza zaposleneuprosveti

nijerektorKova~evi}Tanjugu. Tako|e,kvotenisupopuweneni na Fizi~kom, Hemijskom, Fakultetufizi~kehemije. – U prvom upisnom roku na BUmestasupopuwenanafakultetima dru{tveno-humanisti~kih nauka, s izuzetkom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, kao i na fakultetima medicinskih nauka, a indeksa vi{e nemaninaFakultetuorganizacionih nauka, Elektrotehni~kom, Gra|evinskom, Arhitektonskom, Saobra}ajnom, Pravnom, Ekonomskom fakultetu – rekaojeKova~evi}.

Ministar prosvete i nauke @arko Obradovi} potpisao je s predsednicima reprezentativnihsindikataizmeneidopunePosebnogkolektivnogugovorazazaposlene u osnovnim i sredwim {kolama i domovimau~enika,~imeseunapre|ujepolo`ajzaposlenihikvalitetobrazovawa. –Re~jedokumentukojimsere{avadeo pitawakojakaoproblemati~naoptere}ujuprosvetu,poputkriterijumazautvr|ivawelistetehnolo{kihvi{kova,isplate otp remn in a, prek ov rem en og, prek onormnograda–izjaviojeObradovi}. Ministarjekazaoda}ebrojnastavnika koj i su tehn ol o{ ki vi{ ak u sled e} oj {kolskoj godini biti poznat nakon formirawalistikojesesastavqajuod15.avgustado1.septembra. UgovorsupotpisalipredsednikSindikata obrazovawa Srbije Branislav Pavlovi}, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijevi},predsednikSindikataradnikauprosvetiSrbijeSlobodanBrajkovi} ipredsedn ik Sind ik at a pros vet e “Nez av isnost” Tom is lav @iv an ov i}. ^eln ic i sindikatasureklidasudelimi~nozadovoqni parafiranim tekstom, oceniv{i dajeu~iwenpomakuregulisawupolo`ajazaposlenih,aliupozoravajunatodajeu socijalnomdijaloguostalojo{neregulisanihpitawa.

„Heparin”uskoro uapotekama Republi~ki zavod za zdravstveno osigurawesaop{tiojedajepokrenuoproceduru javne nabavke leka “heparin”, antikoagulanta koji spre~ava zgru{avawe krvi i da o~ekujeda}etajlekbitiuprodajiunarednihosamdana.Usaop{tewusenavodidaje Zavodpo~eopostupaknabavketoglekaposledopisa“Galenike”danijeumogu}nosti dagaproizvodi.Zavodje“heparin”prebacio na listu D, na kojoj su lekovi koji su neophodniule~ewu,anisuregistrovaniu Srbiji.

„Karlsbergove” stipendijenajboqim studentimadanskog Kompanija „Karlsberg Srbija” drugu godinu zaredom dodelila je stipendije najboqim studentima Katedre za danski jezik i kwi`evnost, u okviru Grupe za skandinavskejezikeikwi`evnosti Filolo{kogfakultetauBeogradu.Naju~era{wojsve~anostinaovomfakultetustipendijesuuru~ene MiliciXodan,DejanuAnti}u iMariji Vukovi}, koji }e u septembru otputovati u Dansku, gde }e poha|ati jedan semestar na presti`nomUniverzitetuuKopenhagenu. „Karlsberg Srbija” }e, po re~ima menaxerke qudskihresursaovekompanije Ivane Markovi}, nastavitidastipendiramladei

talentovane studentedanskogjezikaikwi`evnostijo{ najmawetrigodine,adosada jeve} ulo`ila vi{eod 100.000evra urazli~iteprogramestipendirawau`eqidapomognedamladiiperspektivniqudiradom na sebi i stru~nim usavr{avawem u inostranstvu unaprede svoju zemqu i obezbede jojboqubudu}nost. V. ^.

Pritu`bazbog diskriminacije mu{karaca Predsednik Gej-lezbijskog info-centra (GLIC) Predrag Azdejkovi} podneo je poverenikuzaza{tituravnopravnostipritu`bu protiv Privredne komore Srbije zbog diskriminacije mu{karaca primenom pravilnika o obla~ewu. Azdejkovi} je podneo pritu`bu jer mu nije bio dozvoqen ulaz u zgradu Privredne komore Srbije po{to je nasebiimaobermudedu`inemaloispodkolena,doksuuprostorijeteinstitucijemogle da u|u sve `ene odevene u haqine iste du`ineilikra}e.PrivrednakomoraSrbijeidrugedr`avneijavneinstitucijeimaju pravilnike o pristojnom obla~ewu koji se primewuju samo na mu{karce, naveo je GLIC, i ocenio da ti pravilnici moraju biti promeweni jer su previ{e konzervativni. Po oceni GLIC-a, pravilnici o obla~ewuujavniminstitucijamaipreduze}imatrebadabudufokusiraninadozvoqenudu`inuode}e,anenavrstugarderobe.


Pe{a~ewe odBukovca Planinarsko–smu~arsko dru{vo „@elezni~ar” u nedequ organizuje pe{a~ewe od Bukovaca, preko ^erata, Sremskih Karlovca, Zano{a do Bukovca. Staza je duga~ka oko 15 kilometara. Vodi~ }e ovoga puta biti @eqko Duli}. Polazak je u 8.30 ~asova, sa @elezni~ke stanice, autobusom sa linije 64 za Bukovac. Za sve bli`e informacije broj telefona je 065-200-2823. A. L.

TRAJE AKCIJA „DEVOJKA KOJA VOLI @IVOT”

Maskenbalpred Gradskombibliotekom Tradicionalni maskenbal Novi Sad pod suncem, deseti po redu, odr`a}e se ve~eras od 17 do 19.30 ~asova ispred Gradske biblioteke, na uglu Dunavske i Gimnazijske ulice. U~esnici programa su Naitije Poqak, koji }e izvesti tri numere i gimna-

sti~arka fitnes kluba “Fantazi” Jovana Mu{icki. Animatori }e biti @eqko Veseqko i Tanxa Naranxa, a po~asni gost je Violeta Babi} iz Beograda. Maskenbal organizuje De~je odeqewe Gradske biblioteke. V. R. -I. F.

Humanitarnoubaru „Rastakrasta” U skopu „Entuzijazam festi}a”, koji se ovog vikenda organizuje u baru „Rasta krasta” na Oficirskoj pla`i, odr`a}e se i akcija „Devojka koja voli `ivot” kada }e posetiteqi svojim dobrovoqnim prilogom mo}i pomo}i Darji Kosti} u borbi protiv te{ke bolesti.

Novosadska petak26.avgust2011.

Tako }e ve~eras u 23 ~asa nastupiti „Repoetri”, sutra u isto vreme po~iwe Got `urka kada }e muziku pu{tati dixej „Mika”. Got trbu{ni ples odr`a}e se u nedequ u 10 ~asova kada }e nastupe dixejeva upotpuniti i trbu{na plesa~ica. A. L.

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Rebusna ~etirito~ka Iskustvonasjenau~iloda svakapri~aimanajmawedve strane, pa ni prepucavawe taksistasagradona~elnikom nijeizuz etakodpravila.Dok neka udru`ewa decidirano tra`e da se, kako su rekli, ispo{tujezakonidagradodredi minimalnu ekonomsku cenuvo`weispodkojenemo`edaseide,~lanovinekoliko drugih udru`ewa podr`avajuodlukuprvog~ovekagradainagla{avajudacenutreba da formira tr`i{te, te da su posklupqewa u krizi vanpameti.^inisedaje,kao iobi~no,pravameranegdena sredini, s tim {to je ovo prepucavaweiznedrilojedno zanimqivopitawe. Koji slojevi dru{tva, zapravo, treba da budu kori-

snicitaksiprevoza?Rezonskibibilodaovauslugabudedostupnasvima,alineki su skloni da ka`u da se sirotiwa vozi busom, sredwa klasataksijem,aonisafinim primawima sopstvenim prevozom. Me|utim, po{to je evidentno da se u na{oj zem qi stan ovn i{ tvo del i na preterano bogate i bezmalo sve ostale, klasi~ne “klase” se gube, pa je taksi negde u procepu. Zbog svega navedenogse~inidajekompromisnajboqere{eweida trebadaseizna|emoduspo kojem bi i vuk bio sit, a i ovce na broju. To nije lako, jersvakovu~enasvojustranu.Nakoju}etasprevagnuti ostajedasevidi. B. Markovi}

GSP IMA SAMO [ESNAEST KLIMATIZOVANIH VOZILA

Autobuse prete`no hladipromaja

Voza~i gradskih autobusa u kojim nema klime ove paklene radne dane olak{avaju uz rashla|enu vodu, pe{kire i strujawe vazduha kroz otvorene prozore, a do sada nije prijavqen ni jedan slu~aj kolabirawa putnika, ka`u iz ovog Gradskog saobra}ajnog preduze}a. Trenutno ovo preduze}e ima 16 klimatizovanih autobusa, pet solo autobusa iz 2003., {est iz 2011. i pet mini autobusa iz iste godine. Po re~ima portparola GSP- a Borislava Zeqkovi}a strate{ko opredeqewe preduze}a u narednom periodu je nabavka iskqu~ivo autobusa sa klima ure|ajima za putni~ki prostor.

- Prvu takvu isporuku od 15 solo autobusa o~ekujemo uskoro, kada }emo imati 31 klimatizovan autobus. Temperatura merena u autobusima bez klime je za nekoliko stepeni vi{a od one napoqu, s tim {to voza~i ili putnici otvaraju ventilacione otvore na krovu i prozore, tako da se napravi malo prijatnija atmosfera za putovawe- ka`e Zeqkovi}. Rekao je da preduze}e voza~ima obezbe|uje rashla|enu vodu, po potrebi skra}uje radno vreme voza~a i ubacuje rezervne voza~e u periodu enormno visokih temperatura od 10 do 17 ~asova. A. L.

V remeploV

MarkoMiqanov dragigost Prema pisawu lista „Branik”, u Novi Sad je 26. avgusta 1900. prispeo Marko Miqanov, ~uveni crnogorski vojvoda i pisac, u pratwi supruge Stefanije. Lekari u Be~u su mu savetovali da zimu ne provede u svom rodnom kraju gde je ona uvek jaka i duga. Zato je i do{ao da vidi kako mo`e da tu `ivi jedno vreme, a Srpska Atina ga je vi{e nego lepo primila. Po{to je obi{ao fru{kogorske manastire, o kojima je dosta slu{ao i koje nikada nije video, oti{ao je ku}i da bi se pripremio za du`i boravak u Novom Sadu. Me-

NESNOSNA TOPLOTA PUNI BAZENE, PLA@E, KADE

Carujetropskistil`ivota Otvarawe otvorenog bazena na Spensu nije se moglo desiti u boqem trenutku. Nesnosne vru}ine zavladale su gradom, tako da je novi bazen postao hit me|u Novosa|anima. Pohrlili su su-

gra|ani u tolikom broju da je JP „Spens” moralo da apeluje na posetioce da se oku{aju i na drugim mestima, jer novi bazen prima maksimalno 1500 qudi. No, oni koji ostanu ispred vra-

kadi. Jer, kad dogori, a ovih dana gore i nebo i zemqa, o izboru se ne razmi{qa mnogo, ve} re{ewe vaqa na}i brzo i bez razmatrawa. J. Z. Foto:S. [u{wevi}

JAVNA PREDUZE]A RADNICIMA TERENCIMA ODREDILA FLEKSIBILNO RADNO VREME

Zbogvru}ineudvesmene

Vru}ine su ovih dana ubita~ne, a to najboqe znaju radnici kojima se „kancelarija” nalazi na otvorenom. Gradili{ta su mahom pusta i posao stoji jer bi bilo pravo samoubistvo “arbajtovati” na + 40 stepeni, pa su i javna gradska preduze}a uvela fleksibilno radno vreme svojim terencima za vreme tropskih dana. Zbog velikih vru}ina, slu`ba za izno{ewe sme}a „^isto}e“ radi po

izmewenom rasporedu i to tako {to }e prva smena biti od 5 do 13 ~asova, a druga od 16 do zavr{etka posla na terenima. Sistem odno{ewa sme}a izmewen je u skladu sa preporukom Ministarstva rada i socijalne politike da zbog velikih vru}ina bude obustavqen rad svih zaposlenih na otvorenom prostoru od 11 do 16 ~asova. Sli~na je situacija i u „Gradskom zeleni-

lu”, gde ka`u da oni svake godine u slu~aju vrelih dana imaju obzira prema radnicima na otvorenom. Tako oni koji rade direktno na suncu svoj posao zavr{avaju do 10, a terenci u parkovima u 12 ~asova. U podne, kako smo mogli ~uti na terenu, posao zavr{avaju i putari, jer bi sveki sat posle toga na otvorenom predstavqao opasnost po zdravqe radnika. B. M.

DeoTemerinskebezvode Zbog planiranih radova na vodovodnoj mre`i bez vode }e danas biti Temerinska ulica od Gunduli}eve do Alma{ke ulice. Slavine }e biti suve od 10 do 13 ~asova. S. S.

Noseba{tenskiotpad Ba{tenski otpad danas }e se odnositi u Petrovaradinu i Bege~u, a u ponedeqak u Budisavi, [angaju, Stepanovi}evu, Satelitu, Banati}u, a po pozivu i Kisa~u. Travu, grawe, li{}e, korov i sli~an otpad gra|ani treba do 6 ~asova da ostave is-

pred svojih ku}a, na istom mestu gde ostavqaju i kante za sme}e. Potrebno je da ba{tenski otpad bude upakovan u kese, xakove ili kutije, a grawe povezano u snopove, ukoliko se ne mo`e druga~ije slo`iti. A. L.

Iskqu~ewastruje

|utim, tuga ga je slomila i umro je 1901. N. C.

ta, ta~nije van bazena, ne treba da se jede jer ~ak i ukoliko nisu qubiteqi [tranda ili kupawa u Dunavu na nekoj od divqih pla`a, uvek mogu da se oprobaju u posledwoj opciji - sopstvenoj

NoviSad: od 8 do 14 ~asova Gunduli}eva ulica 21a i Bele wive 26, od 10 do 12~asova Zelengorska ulica 16-28a i 13-21, Zmajeva~ki put 8-28 i 13-29, deo Velebitske od Zmajeva~kog puta do Bo`e Kuzmanovi}a. SremskiKarlovci: od 8.30 do 10.30 ~asova deo naseqa Zano{. ^ortanovci: od 8.30 do 13~asova deo naseqa ispod vile Izvr{nog ve}a i deo naseqa Kara{ oko ciglane. Ka}: od 7.30 do 13.30 ~asova povremeno u pojednim ulicama.

TRODNEVNI ME\UNARODNI SKUP AUTOMOBILA VETERANA

Oldtajmerisutra defiluju Sedamnaesti me|unarodni skup starovremenskih vozila po~iwe danas i traja}e do nedeqe, u organizaciji Jugoslovenskog auto - moto kluba „Veteran” iz Novog Sada. Procena je da }e na tradicionalni skup vozila veterana do}i oko osamdeset vozila iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Ma|arske i Slova~ke. Centralni doga|aj predstavqa „Reli veterana Novi Sad - Beo~in” koji startuje sutra u 9 ~asova ispred Master centra Novosadskog sajma. Vozila }e se kretati prema Rakovcu gde je predvi|ena poseta manastiru, a potom pola-

zak za Beo~in. U 11.30 ~asova vozila }e se parkirati za izlo`bu u Beo~inu, a nakon toga }e se zaputiti ka Novom Sadu gde je organizovana zavr{na izlo`ba vozila u Ulici Modene u 17 ~asova. Nedeqni program po~iwe promotivnom vo`wom u 8.30 ~asova, a kolona }e se kretati prema Manualovom muzeju u Kineskoj ~etvrti. Nakon odmora u klubu “Fabrika” sledi polazak za Futog. Polazak sa splava „Nojeva arka” za Sportski centar na ispit spretnosti zakazan je za 12.10 ~asova, a u 13.50 ~asova u~esnici kre}u ka Kulturno - informativnom centru Futog gde }e se odr`ati dodela nagrada. J. Z.

c m y


8

nOvOSAdSkA HROnikA

petak26.avgust2011.

dnevnik

OBJAVQENISPISKOVIPOPISIVA^A

Prijave do ponedeqka, `albe danas OTVORENOLETWE„RASPUSTILI[TE”

U dvori{tu prava zabava Deca osnovno{kolskog uzrastarastr~alasuseju~eudvori{tuNovosadskogotvorenoguniverziteta (NOU), Ulica Radni~ka 20a, gde je, pod imenom „Zagrevawe za {kolu”, otvoren drugi deo 28. letweg „Raspustili{ta”. Kako je navela direktorka pomenute manifestacije Qiqana Gantar osnovna ideja programa jeste da se deca nau~e igramaizvanku}e.

one baziraju na spravama i igramakoje}emali{aneodvu}i od ra~unara i pokazati im da postoji i spoqa{wi svet u komemoguu`ivati.Tijana[agi (12)izNovogSadaprviput je prisustvovala u ovom programu, a najvi{e joj se dopala {kola ma~evawa. Ka`e da se baviko{arkomiideumuzi~ku {kolu te da voli da otkriva novehobijeinadaseda}emo-

Tenis,prvapomo},mural… Na“Raspustili{tu”danasod9.30~asovaorganizovanajejutarwagimnastikazanajmla|e,u9.45mali{ani}eimatiprilikedasaznajune{tovi{eotenisuiprvojpomo}i,aodigra}eseitakmi~eweuigri„Izme|udvevatre”.Od11~asovadeca}enazanimqivna~inu~itimatematiku,aodr`a}eseradioniceomuralu,reciklirawupapiraiu~ewu{panskogjezika. Vi{einformacijamo`esedobitinasajtuwww.nou.edu.rs ili nabrojevetelefona529-861i521-866. - Ceo ovaj program jeste dvori{teukomihmo`emonau~iti kakodadobroiskoristeslobodno vreme, zajedno sa drugom decomilipojedina~no.Svesportskeaktivnostiosmi{qenesune samokaoigrave}ikaorazvijawepsiho-fizi~kihsposobnosti -kazalajeGantar. Posebna pa`wa poklawa se sportskimaktivnostima,tesu ju~e mali{ani imali prilike dau~ekakosepostavqa{ator, upoznaju se sa osnovama ma~evawa, preska~u kanap, igraju igru „izme|u dve vatre” i drugo. Jedan od koordintora sportskih radionica Strahiwa Soldatovi} rekao je da se

}i da pose}uje „Raspustili{te”inazimu.Sdrugestrane, vi{egodi{wi posetilac ovog programa, jedanaestogodi{qi VladmirMiki} izdvajaradio- nicu o kampovawu kao wemu najprivla~niju,jer,kakoka`e, obo`avaboravakuprirodi.Za radionicuoma~evawubilisu zaslu`ni treneri iz {kole „Ma~eviimaskeNovogSada”. Mali{ani }e do 31. avgusta mo}idasebaveikreativnimradomkrozradioniceoglini,kola`u, umetni~kom ~itawu, potom}eseraditiimatematika,a od sporta izdvojeni su tenis, streli~arstvo,odbojkanatravi, salsaidrugi. A.Jerini}

Izlo`ba slika u Muzeju Vojvodine Izlo`baslikanastalihna15.likovnojkolonijibi}epostavqenave~erasu18~asovauMuzejuVojvodine,Dunavska35-37.PostavkuotvaramuzejskisavetnikDarinkaRackov. V.R.

„DNEVNIK”I„LAGUNA”POKLAWAJUKWIGE

„Do samog kraja” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na”, u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”, u nar ¬ ed¬nompe¬ri¬od¬ uda¬ri¬va¬}e~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas}edva~i¬ta¬oc ¬ a,ko¬jaseprva ja¬veod13do 13.05~a¬so¬va,adosada nisudobijalakwigeuovojakciji, na na{ broj te¬le¬fo¬na 528-765, do¬bi¬ti po pri¬merak romana „Do samogkraja“Lia^ajlda. Dobitnici}ekwigepreuzimatiukwi`ari“Laguna”uUlicikraqaAleksandra3,gdesemoguna}iiosta-

laizdawaoveizdava~keku}e.^ika{kaulicaobasjanasuncem.Xek Ri~er luta gradom. Privla~na mlada `ena posr}e na {takama. On, naravno, zastaje da joj kao oslonacponudisvoju~vrsturuku. Okre}e se i ugleda pi{toq uperenpravousvojstomak.Zakqu~an u mra~nom zagu{qivom kamionetukojijuriprekoceleAmerike, lisicamavezanzanepoznatu`enu, kojatvrdidajeagentFBI-a,Ri~er poku{ava da shvati za{to se tuobreo. A.V.

^ITAOCI PI[U SMS

- Spiskovi kandidata, odnosno {ifri pod kojimsukonkurisali,objavqenisunainternet stranici grada Novog Sada, na oglasnim tablama u Gradskoj ku}i i Skup{tini grada, kaoinapunktovimagdesuprimaneprijaverekla je predsednica Popisne komisije Ana Mujan naju~era{wojkonferencijizanovinareuGradskojku}i. Naspiskovima,kojiodju~estojenanavedenimlokacijama,nalazesedvegrani~necrte. Do crvene crte nalaze se {ifre kandidata izabranihzaobuku,adoplavecrtesu{ifre rezervnihkandidatakoji}ebitipozvanina obukuuslu~ajudanekiodonihkojisuizabraninedonesupotrebnudokumentaciju.

Predlo`eni kandidati sa rednim brojevimaiznadprvecrtetrebadaoddanasdo29.avgusta,od12do18~asova,napunktugdesupredaliprijavu,Popisnojkomisijidostaveslede}a dokumenta: li~nu kartu ili paso{, diplomuilioverenukopijudiplomeoste~enoj stru~nojspremi,uverewedaprotivkandidata nijepokrenutaistragaidanijepodignutaoptu`nica, uverewe da je osoba na evidenciji Nacionalneslu`bezazapo{qavaweukoliko je kandidat nezaposlen, a studenti treba da ponesuoverenindeksodnosnopotvrduoupisanomsemestruuovojgodini.Poredtoga,trebaponetiipopuwenuprijavuzau~e{}eupopisu zbog provere rednog broja prijave. Na

pole|iniprijavetrebadabuduupisanislede}ipodaci:nazivbanke,brojteku}egra~unai kontakttelefon. Kandidatikojisupodneliprijavu,anenalaze se na listi, nisu ispunili kriterijume za bodovawe. Oni mogu da se `ale Popisnoj komisijiupisarniciGradskeku}eurokuod 24sataodobjavqivawaspiskova,odnosnodo danasu15~asova. Za posao popisiva~a prijavilo se 6.078 osoba,aodtogbrojaprimqenesu5.553pravilno popuwene prijave. Republi~ki zavod zastatistikukonstatovaojedasu424prijave ne~itko popuwene, a 102 nepravilno popuwene. J.Z.

ZAKUPCIIPIJACE

Zeleni deo cveta, robni {anta Otk ak o je prv og maj a „Tr`nica”pove}alapija~arinuza{estodstokada je u pitawu zakup tezgi i 10odstozalokale,tonijeuticalonabrojzakupacanadevetpijaca,koliko ih je u nadle`nosti ovog predu z e} a, rek ao je pomo}nik direktora za finansijskeiekonomskeposloveDaniloBijeli}. - Prvog jula smo obnavqali ugovore sa na{im zakupcimakadasuupitawuzelenetezgei95odsto wihseodazvalo.Neverujem da pos kup qew e od {est odsto mo`e znatno dauti~enasmawewebroja ugovora, jer je ta cena prili~no niska u odnosu na tr`i{ne okolnosti istakaojeBijeli}. [to se ti~e Futo{ke pijace,kojaspadaunajpose}eniju, nema ni jedne slobodne tezge za prodaju poq op riv redn ih proi zv od a, dok u robom delu ima 40 slobodnihtezgi. - Ovaj fenomen bele`i se ve} du`i period, tako da za robni deo nismo ni podizali

cenu pija~arine, a poznato je dasuokolnostinatr`i{tui tak oz van a siv a ekon om ij a dovelidopadaprometaurobnom delu pijaca - objasnio je Bijeli}.

Na Ribqoj pijaci, tako|e je prime}en rast broja praznih tezgi,atakvasituacijadatira odiseqewaautobuskestanice. UTr`nicidaje{tosebrojem zakupqenih lokala ti~e

staw e zad ov oq av aj u} e, jerodukupno250lokala na novosadskim pijacama samo deset je slobodno. Prema re~ima pomo}nika direktora za finansijski sektor za nekih mesecdana}e„Tr`nica” raspisati licitaciju za slobodna mesta na svim pijacama, ukoliko za to bude bilo potrebe, jer ~ekaju da se qudi vrate sa godi{wih odmora kakobiimalipregledtrenutnogstawa. Raskida ugovora, zbog neizmirenih dugova zakupaca,nijebilo,jernaosnovuugovorazakupcipla}aju rezervaciju tezgi unapred. Sdrugestrane,bilojesporadi~nih slu~ajeva oduzimawa tezgi od zakupaca za kojeseutvrdilodasupreprodavalisvojutezgu,{to nijedozvoqeno. Kada je u pitawu promet na novosadskim pijacama, na{sagovornikka`edajeprometumawenizme|utrii~etiri odsto i da je taj procenat malisobziromnatr`i{nusituaciju. I.D.

STI@EKRAJDECENIJSKOMPROPADAWU

Slede}e nedeqe obnova E|{ega Rekonstrukcija starog zdawa mo`edanasiznenadikadasepoE|{eguUliciAntona^ehova4. staveskeleipri|esamojzgradikoje ve} decenijama propada poka`e pomo}nik direktora JP ~iweslede}enedeqe,ka`uizJP „Poslovni prostor„ Sr|an Cr„Poslovniprostor„.Naime,ovo kvewakov. preduze}e potpisalo je ugovor GradskiZavodzaza{tituspovredanoko40milionadinarasa menikakulturenadzira}eradove izvo|a~emradova, i u~estvovati u novosadskim graobnovi a kako kaImperativjedase |evinskim predu- `uizZavoda,sobzgradivrati ze}em„Grad-Ing„. zirom na to da pre|a{wiizgled -Rokzazavr{eobjekat nosi ime tak je pet meseci spomenika kultuodpotpisivawaugovora,aproce- re,imperativjedasezgradivranajeda}ecelainvesticijaizno- tipre|a{wiizgled. siti blizu 50 miliona dinara - Zavod }e ovde imati svrhu iako cena ugovorenih radova iz- konzervatorskog nadzora. Objenosioko40miliona.Jer,kadasu kat }e biti kompletno restau- upitawuovakostariiruinira- riran, kako spoqa tako i iznuni objekti nikad ne znamo {ta tra.E|{egimakarakteriti~nu

Foto:N.Stojanovi}

dekorativnufasadukaoispecifi~nu centralnu salu tako da }emosetruditidasvetedetaqe zadr`imo. Ipak, mora}emo da na~inimo i minimalne izmene

kojeseuglavnimti~uobnovesanitarnog ~vora - obja{wava arhitekta Zavoda za za{titu spomenika kulture Tatjana Zagori~nik. J.Z.

065/47-66-452

Park izme|u zgrada i bulevara Umesto stambenih zgrada i betona, izme|u Novog naseqa i Detelinare na levoj strani Bulevara Evrope, urediti veliki park. 064/9355... *** Oko 150.000 penzionera ima ve}epenzijeodprose~neplateu Srbiji!Uskladitetaprimawai ne}e biti potrebe za dizawe starosnegranicezapenzionisawena67godina. 064/4027... *** Bartrino}inedeqnodesetak hiqada gra|ana sremske strane ukqu~uju}i Kamenicu sa De~ijimselomiInstitutomnespava

jerihsaRibarcadrekomibukom besplatno uveseqavaju pevaqke, kojesepovla~etekkadseusvitawe oglase kameni~ki petlovi (21.08.u05.25ujutro).Nedozvolimo im to. [ifra: Sremice su mnogoqute 064/3340... *** Danima prolazim preko Ka}kogmostaoko14~asova.Radnicimastigaoru~ak.Nasuncusedeza stolomiru~aju.Pazarniodmor u hladu? Neka im obezbede bar dvasuncobrana! 060/6618... *** Neznamkojemogaodasmisli da igrali{te za mali fudbal i

zako{arkuizgradinaudaqenosti pet, odnosno ~etiri metra od prozora stanova, kao {to je to ura|eno u dvori{tu izme|u ulaza Balzakova6,8i10iNarodnogfronta68.^akto mo`danebinibioproblem kada bi se ta igrali{takoristilananormalan na~in, ali kada po~ne tapkawe lopte i udarawe u tablu u jedan ili dva sata posle pono}i,asvepra}eno vikom i najvulgarnijim psov-

kama, onda to postaje neizdr`ivo.Zautehu, nadam se daonogakojeovo smislioiwegovufamiliju u to vreme uhvati {tucavica, jer su~estospomiwani. 063/556...

*** Za{tosvakiseptembarvadimo {kolskojdecinovekartezagradski prevoz. Ako moje dete sa 14 godinadobijepaso{,kojijemnogo ozbiqniji dokument na 10 godina, {ta mislite koliko }e se on promeniti za taj period. Mislim da je to jo{ jedan nepotreban udar na na{ xep, a znamo koliko je septembar te`ak sam po sebi i pitamo se ~ijetoxepovepunimo. 064/2858... *** Moj prvi susret sa komunalnom policijom.

Stojim na bus-stanici kod biv{eKokre.^ovekporedprodaje lubenice sa kamiona. Dolazesamojestranedvakomunalnapolicajca.Jaupozoravam bostanxijunawih.Onnereaguje.Policajcimegledaju,onako, sramotamedaka`emkako!Jaim ka`em: „Izvinte, samo sam ga opomenuo na vas dolazak!” Oni me i daqe u prolazu „onako” gledaju, prilaze bostanxiji, rukuju se, pri~aju i odlaze! A miposmatra~i–{tamislimo?! Nije va`no! Dan te~e daqe po obi~aju...S’po{tovawem! 063/523...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

petak26.avgust2011.

9

USKORO FESTIVAL ULI^NIH SVIRA^A

Ceosvetna{est pozornica Tradicionalna me|unarodna manifestacija Festival uli~nih svira~a odr`a}e se po jedanaesti put u Novom Sadu od 8. do 11. septembra. Tom prilikom }e na {est pozornica u centru grada nastupiti vi{e od sto izvo|a~a iz celog sveta, me|u kojima

ve} vi{e puta iskazana kroz interakciju izvo|a~a i publike, i Novi Sad sa velikim zadovoqstvom i ove godine sna`no podr`ava ovu manifestaciju - istakao je na ju~era{woj konferenciji za novinare ~lan Gradskog ve}a za kulturu AndrejBursa}. Pokrajinski podsekretar za kulturu RadoNastupi}evi{e slav Petkovi} naglasio odstoizvo|a~a je da su uli~ni svira~i izcelogsveta: tradicija grada i izraz gradske - urbane kulture. muzi~ari,glumci, Dodao je da Novi Sad plesa~i, treba da ima ovakav fepantomimi~ari, stival kroz koji su proakrobate, {li brojni izvo|a~i i da se nada da }e se wegova `ongleri tradicija nastaviti kako bi ulice u~inio me}e biti muzi~ari, glumci, stima kulturnih zbivaplesa~i, pantomimi~ari, wa i radosti. akrobate, `ongleri... - Ovim festivalom Festival }e 8. septem`elimo da ulice oplemebra u 20 sati otvoriti do nimo muzikom, igrom i sada nevi|eni spektakl plesom. Da publiku anifrancuske trupe Malamiramo da bude kreativbar. Grandiozna pokretna na i da bude ukqu~ena u figura bo`anbstva Helifestival, da se stvori osa visoka 10 i duga~ka 24 velika koli~ina pozimetra predvodi}e traditivne energije i dobrog cionalnu povorku ulicaraspolo`ewa, i da imama Novog Sada, od Vara- Spektakl8.septembraotvarafrancuskagrupa„Malabar” mo {to vi{e u~esnika dinskog mosta do Trga slobode, na - Ovo je Festival koji Novosa|anaglasio je direktor festivala Bokome }e zatim biti izvedena pred- ni jako vole i to ga ~ini va`nim ve} rislavBeqanski. stava. jedanaesti put. Wegova vrednost je B. M.

Foto:B.Lu~i}

PO^ELA MANIFESTACIJA POSVE]ENA JU@NOAMERI^KOJ DR@AVI

QuqaritamBrazila

Na „Danima Brazila”, manifestaciji koja je u na{ grad donela {mek te daleke i jedne od najlep{ih zemaqa sveta, ju~e su se na gradskoj pla`i [trand u kafe klubu „[pic” i Petrovaradinskoj tvr|avi okupili u~esnici kapuera radionice i radionice samba udaraqki. Novosa|ani su tako od 17 do 19 ~asova mogli da upoznaju ove brazilske ve{tine, posle ~ega je u 21 ~as odr`ano sve~ano otvarawe festivala u Jahting klubu „Skiper”. Uz kapuera i samba prezentacije prisutne je zabavqao i dixej „Sa{ai”, a kulminacija ve~eri desila se u 23 ~asa nastupom bend „Libertango” iz Srbije, ~iji su ~lanovi posebno za ovu priliku spremili brazilski repertoar. Ve~e je upotpunila i projekcija dokumentarnog filma o brazilskoj muzici „Sarava” koja je po~ela u 21 ~as u „Radio kafeu”. Danas na „Danima Brazila” svakako treba poseti radionicu samba plesa u 10 ~aso-

EKIPE ELEKTRODISTRIBUCIJE NA TERENU NON-STOP

Dolijalo712 kradqivacastruje Od po ~et ka go di ne do 31.jula otkriveno je 712 slu~ajeva neovla{}ene potro{we elektri~ne energije u No vom Sa du, sa zna je mo iz „Eletrovojvodine”. Kako je re~eno, ovo preduze}e kra|a struje ko{tala je 741,2 miliona dinara, s obzirom na to da je proceweno da je izgubqeno 5,15 odsto elektri~ne energije, {to iznosi preko 123 miliona u kilo vat-~a so vi ma na go di {wem nivou. Naj vi {e ovih slu ~a je va otkriveno je u Futogu, Veterniku i ostalim prigradskim naseqima. Elektrodistri bu ci ja „No vi Sad” ne

raspola`e ta~nim podacima o pravosna`nim presudama u krivi~nim postupcima koji se vo de u ve zi sa kra |om struje, jer, kako je navdeno, za progon izvr{ilaca ovih krivi~nih dela nadle`no je me sno nad le `no Osnov no jav no tu `i la {tvo po slu `benoj du`nosti. Treba napomenuti da je re~ o delima za koje je propisana kazna zatvora do tri godine. U Elek tro di stri bu ci ji navode da postoji vi{e na~ina na koji se struja krade, kao {to su o{te}ewa mernih mostova brojila, premo{}ewe faza na brojilu, zaobila`ewe merewa, ometawe is-

JU^E KVAR U ULICI NOVOSADSKOG SAJMA

Elektriku iskqu~ila trafo-stanica

Iako su `iteqi Ulice Novosadskog sajma mislili da su radovi koji se izvode na uglu Bule vara oslo bo |e wa i Uli ce Pap Pavla uzrokovali nestanak struje ju~e oko 11 ~asova, u pitawu je bio omawi kvar trafo stanice. Prodav~ica u jednoj radwi u Novosadskog sajma po`alila se da joj ra~unar, neophodan za poslovawe, ne radi, a da u novinama nije uspela da na|e da li se ova ulica nalazi na

spi sku za is kqu~ewe struje. Niti se nalazila. Kako je potvr|eno u „Elektrovojvodini”, trafo stanica „Novi Sad 5” bila je u kvaru kra}e vreme i vra}ena je u pogon oko 12.30 ~asova. Kako smo saznali od jednog radnika, radovi koji su zbunili prodava~icu u vezi su sa sanacijom vrelovoda koja je po~ela ju~e, a kraj je planiran po~etkom septembra. A. J.

Aktivisti~kivikend uCK13 Radionica na temu prakse, teorije i ideala lezbejske grupe odr`a}e se danas u 17 ~asova u Omladinskom centru CK13, a radionicu vodi BiqanaStankovi}Loriiz Novosadske lezbejske organizacije. U CK13 danas po~iwe drugi deo Festivala samoorganizovawa Me|unarodni aktivisti~ki vikend koji }e obuhvatiti predavawa, diskusije, radionice, razmene strategija i anarho-feministi~ki sajam kwiga. Aktivnosti }e danas i sutra trajati od 11 do 20 ~asova, a u nedequ od 11 do 16 ~asova. Jedinstveni beogradski hor „Horkestar” nastupi}e sutra uve~e u 21 ~as. Ulaz na sve programe je besplatan. J. Z.

prav nog ra da in duk ci o nog brojila magnetom. Kradqivci su „ma{toviti”, pa se tako neki koriste tehnikama ko~ewa diska indukcionog brojila bu{ewem ku}i{ta, ometawem ispravnog rada elektronskog brojila posebnim ure|ajem i vra}a wem broj ~a ni ka una zad elektromagnetnim uticajem na disk. U okviru ED „Novi Sad” po sto ji po se ban tim ko ji kon tro li {e mer na me sta, kako bi se {to efikasnije otkrila neovla{}ena potro{we elek ti~ ne ener gi je. Ekipu ~ini 12 radnika koji rade 24 sata dnevno, nezavi-

sno od drugih slu`bi, a u spre ~a va wu kra |a po ma `e im iznajmqeno obezbe|ewe. Kako je re~eno u Odeqewu za odnose sa javno{}u “ Eletrovojvodine”, ovaj novosadski model otkrivawa kra|e struje podrazumeva efikasnu ana li zu, pri pre mu i sa mu kontrolu, kao i kori{}ewe najsavremenije tehnike i obu~enog kadra, kako bi se posi glo sma we we gu bi ta ka elektri~ne Model je napravqen u skladu sa sli~nim modelima koje su razvile zemqe u okru`ewu, a planirano je da se pro{iri i na ostale delove zemqe. A. J.

va na Fakultetu za sport i turizam TIMS. U isto vreme na gradskoj pla`i [tand u kafe klubu „[pic” odr`ava}e se kapuera radionica, a drugi termin predvi|en je u 17 ~asova. Radionica sambe za po~etnike po~e}e u 12 ~asova. Ve~e uz Dunav zavr{ava se sa „Festom Brazilierom” kada }e nastupiti dixej Dub Duba, Lagarto Bloko de Samba iz Hrvatske, dixej Lov|o iz Belgije i dixej Voi-Kan iz Srbije. Na Petrovaradinskoj tvr|avi u 12 i u 16.30 ~asova po~iwu radionice samba udaraqki, a za po~etnike odre|en je termin u 18 ~asova. Na kraju, o~ekuje se „Sambas parti” uz dixejeve iz na{e zemqe Soriso, Sajd 1 i Jelou. Kao svake ve~eri projekcije dokumentarnih filmova rezervisane su u „Radio kafeu” u 21 ~as, a ovaj put prikaziva}e se film o slavnom predsedniku Brazila „Godine @uzelina Kubi~eka- politi~ki put”. A. L.

U TEMERINU ODR@ANA SEDNICA ME\UOP[TINSKOG FORUMA

Saradwomdovelikih projekata [ef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj ZoranIvo{evi} prisustvovovao je ju~e u ime grada Novog Sada radnom sastanku na kojem je konstituisan Me|uop{tinski forum podru~ja me|uop{tinske saradwe Grada Novog Sada i op{tina Beo~in, Sremski Karlovci i Temerin. U radu prve sednice me|uop{tinskog foruma, odr`ane u Temerinu, u~estvovali su predstavnici NVO sektora, USAID-a i op{tina Beo~in, Temerin i Sremski Karlovci, a razgovaralo se o dono{ewu akcionog plana za sprovo|ewe USAID projekta lokalnog odr`ivog razvoja na podru~ju me|uop{tinske saradwe za period septembar-decembar 2011. - Po~etkom jula u Sremskim Karlovcima potpisan je Memorandum o razumevawu i Sporazum o me|uop{tinskoj saradwi izme|u Grada Novog Sada i op{tina Temerin, Beo~in i Sremski Karlovci i Ameri~ke agencije za me|unarod-

ni razvoj (USAID) - rekao je Zoran Ivo{evi}. - To me|uop{tinsko partnerstvo je deo petogodi{weg Projekta odr`ivog lokalnog razvoja vrednog 22 miliona dolara koji finansira Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj. Sada je prilika da razgovaramo o konkretnim aktivnostima koje }emo sprovoditi, kako bi realizacijom projekta obezbedili boqe uslove za `ivot svih gra|ana. Direktor USAID projekta lokalnog odr`ivog razvoja Piter Epstajn rekao je da je velika ideja ovog projekta ~iwenica da }e lokalne samouprave u Srbiji morati me|usobno da sara|uju; kako bi konkurisale sa velikim infrastrkturnim prokjektima kod fondova Evropske unije. Kqu~ne oblasti kojema }e se op{tine u okviru projekta baviti, kako je re~eno na prvom radnom sastanku, bi}e ekonomski razvoj, turizam i za{tita `ivtne sredine.

ZAMENIK GRADONA^ELNIKA MANDI] RAZGOVARAO S GLAVNIM IMAMOM U VOJVODINI MURATIJEM

Islamskicentar~ekaju decenijama

Zamenik gradona~elnika Zoran Mandi} posetio je ju~e Islamsku zajednicu u Novom Sadu u Futo{koj ulici 61 i tom prilikom razgovarao sa glavnim imamom u Vojvodini Fadilomef.Muratijemo problemima ove zajednice kao i o budu}oj saradwi. - Nakon 30 godina jedna vode}a li~nost posetila je na{u zajednicu. Jedan od povoda je i napad koji se desio na na{u zajednicu, a poseta nam daje veliku satisfakciju. Ve} vi{e 20 godina tra`imo od grada lokaciju za izgradwu Islamskog centra, pre dva meseca dostavili smo svu potrebnu dokumentaciju i zahtev za izgradwu - rekao je Murati, napomiwu}i da je problem do vladaju}ih struktura. Islamska zajednica `eli da gradi centar na sada{woj adresi u Futo{koj ulici. Murati je rekao da su spremni da prihvate drugu lokaciju za izgradwu centra, ako to gradu ne{to mewa, ali nisu spremni da odustanu od izgradwe. Sada{we prostorije, po wegovim re-

islamsku zajednicu, kada su qudi koji su do{li sa strane, iz Sanxaka i Crne Gore, hteli da otmu wihove prostorije. - Moram priznati da gradona~elnik izbegava susret sa mnom, na jednom prijemu gde smo se sre-

Sada{weprostorije Islamskezajednice uFuto{koj6 sprostoromod55 kvadratazaobrede, nezadovoqavaju potrebezajednicekoja ima20.000vernika ~ima, ne zadovoqavaju osnovne potrebe zajednice koja ima 20 hiqada vernika i prostor od 55 kvadrata za obrede. - Gra|ani bez obzira na naciju i veru moraju imati iste uslove za `ivot i to poku{avamo da obezbedimo. Do sada smo obi{li 5, 6 razli~itih nacionalnih zajednica a ovde smo do{li na poziv glavnog imama, da se

upoznamo sa prostorom u kojem oni rade, otvorimo neka od pitawa i verujem u bliskoj budu}nosti ih na obostrano zadovoqstvo i re{imo - saop{to je Mandi}. Glavni imam daqe je napomenuo kako je razo~aravaju}e da grad dodeli poslovni prostor drugoj islamskoj zajednici koja je 2009. napravla atak na ovu

li dogovoreno je bilo da se u {to kra}em vremenu vidimo i da se sva pitawa otvore, jer probleme ne treba stavqati pod tepih. Ne znam da li su uhva}eni oni koji su napali na{u zajednicu, ali moram da pohvalim policiju, koja je kod nas postavila obezbe|ewe, {to nam daje sigurnost za obavqawe obreda - ustrvdio je Murati. A. L.


VOJVODINA / NOVI SAD

petak26.avgust2011.

ЗА„ЛЕТЊЕДАНЕ”ИСВЕТУГОСПОЈИНУУАЛИБУНАРУ

Отворенапокривенапијаца АЛИБУНАР: Сваког лета поводом славе града Свете госпојине, румунске 15. и српске 28. августа, у Алибунару се организује културно-забавна и спортска манифестација „Летњи дани Алибунара“. У току те две седмице на програму су бројне забавне и спортске манифестације, концерти и у том периоду град посете бројни гости, рођаци и пријатељи из земље и иностранства. Овом приликом Месна заједница је отворила покривену пијацу од 400 квадрата са 16 нових металних тезги, а њену изградњу уложено је динара, а средства су обезбеђена делом из месног самодоприноса и Фонда за капитална улагања АП Војводине. - Овим смо омогућили пољопривредНова пијаца уАлибунару ницима из ове општине да у свим временским приликама, зими и лети понуде своје произпоправљају се дотрајали кнделарби. Затим, настављаводе потрошачима овог и других места из целе општимо радове на изградњи капеле на Румунском гробљу, не. Као општински центар и ред је да Алибунар добије уређује се и капелица и на Мађарском гробљу – каже о савремени продајни центар. Преостаје да се уреди сакомуналним пословим које је овог лета организовао нитарни чвор и тај посао ће ускоро бити урађен. Овог Савет МЗ Алибунара његов председник ЂорђеЦветлета радимо и на санацији уличне расвете према брегу, ковић. Р.Јовановић

DaNas U NOVOM saDU BIOSKOPI Arena: „Deveru{e” (20.10), „Kung fu panda 2”, 3D (13.45), „Zlatokosa i razbojnik” (13.30), „Mamurluk u Bangkoku” (22.35), „Vini Pu” (14.30), „Hari Poter i relikvije smrti 2 (21.30), Prvi osvetnik: kapetan Amerika (16.30), „Planeta majmuna - po~etak” (22.15), „Kauboji i vanzemaqci” (15.30, 17.45), „[trumpfovi” (12.30, 14.45,15.50, 17, 18.10 19.15), „Kako se re{iti {efa?” ( 20.20, 22.20), „Pingvini moga tate” (12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15), „^uvar zoolo{kog vrta” (12, 14, 16, 18, 20, 22), „Ne pla{i se mraka” (18.30, 20.30, 22.30) Jadran: „H men” (19), „8 minuta” (21.15)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata -antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u sedam ~asova do ju~e u isto vreme rodile su: TROJKE: VesnaKrni} iz [ida (de~aci), DEVOJ^ICE: EnikeHalas, IvanaPozder, BranislavaZe~evi} i Bojana Gwatovi} iz Novog Sada, Qiqana Kne`evi} iz Futoga, Katalin Hutjai iz Ba~kog Petrovog Sela, Gabrijela Mesaro{ i Agne{Seli-Rafagoiz Temerina, DE^AKE: Marina Mrki} iz Novog Sada, Zorica Beqanski iz Turije, MariaGilawi iz Ba~a, Savka\oki} iz Ka}a, BiqanaKarali} iz Be~eja, MirjanaMarkovi} iz Budisave, JelenaRaketi} iz Petrovaradina, AdrijanaPetkovi} iz ^elareva i AleksandraPanteli} iz Rume.

saHRaNE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Desanka Jove Vu~ini} (1914) u 10.30 ~asova, Pavle Simeona Brzak (1969) u 11.15 ~asova, Darinka Daneta Bjelobaba (1924) u 12, Stanka Vase Mi{kov (1941) u 12.45, Katica Milo{a Baja (1957) u 13.30, Bosiqka Pantelije ]osi} (1936) u 14.15 ~asova, Stevan Milana Petri~i} (1953) u 15 i Rade Mileta Dmitrovi} (1952) u 15.45 ~asova. Na Katoli~kom grobqu u Novom Sadu bi}e sahrawena Ivan Josipa Molnar (1940) u 13 ~asova i Olga Bele Hib{ (1931) u 11 ~asova. Na Uspenskom grobqu u Novom Sadu bi}e sahrawen Bo`idar Radivoja Mi{kovi} (1935) u 15 ~asova. Na pravoslavnom grobqu u Sremskoj Kamenici bi}e sahrawena Magdalena Miklo{a Vuleti} (1930) u 11 ~asova i Elena Vladimira Vili} (1935) u 15 ~asova. Na Novom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahrawen Pavle Svetozara Bo{kovi} (1958) u 13 ~asova, na grobqu u Veterniku danas }e biti sahrawena Radojka Milana Ivkov (1956) u 11 ~asova, a na Dowem starom grobqu u Futogu bi}e sahrawena Ru`a Todora \uki} (1926) u 11 ~asova.

DNEVNIK

ПРВИДОБИЈАЈУКАНАЛИЗАЦИЈУ,ПОСЛЕДЊИВОДОВОД

Паркетнаизвору сировина

РУМА: Пре нешто више од месец дана почела је изградња канализационе мреже у Никинцима. Никинци ће бити прва сеоска месна заједница која ће добити канализациону, али зато последња која ће добити водоводну мрежу. Радове на изградњи канализационе мреже су јуче обишли председник Општине Рума Горан Вуковић, његов заменик Драган Кардаш и председник румског паралмента Ненад Боровић. Средства у износу од 33,197 милиона динара за изградњу прве фазе канализационе мреже у Никинцима обезбедио је Фонд за капитална улагања АП Војводине. - Радови напредују предвиђеним планом, а и ово суво време иде наруку. У оквиру ове прве фазе изградње канализационе мреже у Никинцима биће урађено три километра мреже, а завршетак радова се очекује крајем ове године. План је да завршетком последње фазе буде изграђено укупно 13,5 километра мреже и буде урађен и колектор за пречи-

шћавање отпадних вода, чија ће укупна вредност радова бити око 283 милона динара – казао је председник Вуковић. Председник Боровић је нагласио да је, као и увек, проблем са финансијама присутан и овде, али да је план да у наредне две, до три године сви радови буду комплетно завршени. Заменик председника Општине Рума Драган Кардаш истакао је да је план општинског руководства да се изједначи квалитет живота људи у сеоским месним заједницама са животом људи у Руми, као и то да се привуку инвестотори који би улагали у села и Румскоруководствообилазирадове њихов развој. Вуковић, Боровић и Кардаш две српске и једна хрватска фиробишли су и никиначку фабрику ма. за финалну производњу паркета - Полако се уходавамо и запо„Еуропаркет“, коју је у марту ове слени се још увек уче. Имамо трегодине у Никинцима отворила нутно 11 запослених који раде у трочлана корпорација, коју чине једној смени, а план нам је да до краја ове године упослимо још 11 нових радника и проширимо производњу и на дрвну галантерију. За тај подухват потребна нам је докапитализација за куповину нових машина – казао је директор „Еуропаркета“ МомчилоИгњатовић. Игњатовић је додао и то да су Никнци одабрани због близине Фрушке Горе која је неисцрпан извор сировина за производњу паркета, чиме се умногоме смањују трошкови транспорта, као и због малог капацитета дрвне производње што омогућава велики број коопераната. Поред изградње канализационе мреже у Никинцима су у току и радови на ревитализацији пешачких стаза финансирани од средстава Месне заједнице . Фабриказафиналнупроизводњупаркета„Еуропаркет” Ј.Антић

tElEfOnI

VODI^

VA@nIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 0901-111-021 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOtEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

c m y

10

420-374

ZDRAVStVEnASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555,525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPaS“ TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748

PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

АПАТИН: Председник општине др Живорад Смиљанић, директорка филијале Националне службе запошљавања (НСЗ) у Сомбору Јасна Миљеновић и шест предузетника потписали су уговор о отварању 23нова радна места. То је резултат конкурса који је расписала НСЗ о субвенционисаном отварању нових радних места. За финансирање заопошљавања по локалном акционом плану Општине НСЗиздвојила је 4,2а општина Апатин 4,3 милиона динара.По програму општине за стручно оспособљавање и запошљавање приправника донета је одлука за шест послодаваца ко-

ји ће запослити седам приправникаи то два са високом и пет са вишом школском спремом. Укупна вредност овог програма је 2,6милиона динара. По јавном позиву за отварање нових радних места донете су одлуке за шест програма по којима ће се запослити 23 лица. Укупна вредност програма је 5,9 милиона динара.Нова радна места биће у Центру за социјални рад (18),а по једно радно место у Предузећу за туризам,трговину и пружање услуга „АмосУниверзал”,СУР „РоштиљСтојчић”, Аутосервис „Бараћ”, и Аутосервис „Вектра”. Ј.П.

11

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА ТУРИЗАМ ГОРАН ПЕТКОВИЋ БОРАВИО У АДИ

ПОТПИСАНИУГОВОРИЗАДОТИРАНАРАДНАМЕСТА

Посаоза 30радника

petak26.avgust2011.

Камповисвепривлачнији

АДА: Државни секретар за туризам у Министарству економије и регионалног развоја Горан Петковић боравио је и Ади на отварању пројекта одржавања и развоја кампа на обали Тисе у Ади.У присуству председника општине Золтана Билицког и других општинских челника Аде,републичког и покрајинског посланика УРС-а Јелене Травар Миљевић и Јожефа Шандора, предсендик Удружења кампера Војводине са седиштем у Ади Тибор Јухас је истакао да је Ада захваљујући улагањима и створеним условима постала центар кампинг туризма у Војводини. - Ове године инвестирнао је два милиона динара у инфраструктуру и развој кампа -наглашава Јухас.-Купљен је и инсталиран модерни мобилни санитарни чвор са водоводом, канализацијом и електричном мрежом, а кроз камп је направљен пут од туцаника, тако да је камп доступан и у време падавина и пруже све услове за боравак кампера.

Горан Петковић и домаћини из Аде у обиласку кампа на обали Тисе

Обезбеђена је чуварска служба тако да је обезбеђена имовина кампера,уредно водоснабдевање из градског водовода и организовано је одношење смећа. Трудимо се да кампери што угодније могу сезону да проводе код нас на обали Тисе. У ађанском кампу тренутно борави око стотину породица не

само из Војводине и Србије,него и из иностранства. Сваке године долазе гости из Мађарске,Словеније,Немачке,Румуније,Аустрије и других земаља,а председник Јухас истиче спремност да се настави са улагањем у даљу модернизаицју кампа. У наредном периоду у плану постављање још једног подземног електричног

вода и још један мобилни санитарни чвор. -Камп у Ади је пример да се са релативно мало улагања могу створити добри услови за боравак туриста. Овде је новац уложен у пут који намерно није асфалтиран, да би се он уклопио у амбијенталну целину,али омогућава приступ кампу у свим временским приликама, направљен је санитарни чвор, тако да је ниво услуга у ађанском кампу на знанто вишем нивоу и гости задовољнији -каже Петковић. Он је предочио да смо до сада били у ситуацији да се кампери из Европе жале да нема довољно места у камповима у Србији, па је препоручио свима којим размишљају о улагањима у кампинг бизнис да то и чине.Међутим,како указује Петковић, са нарастањем капацитета намеће се и потреба да се активно ради да квалитетом привлачимо посетиоце да долазе у те кампове,те да Туристичка организација Србије промовише кампинг и друге видове активног туризма. М.Митровић

СРПСКИРАДНИЦИПРЕВАРЕНИУБЕЛГИЈИ

Џаберадили,па испалијошидужни

ГУЖВАНА„ДАНИМА ПИВА”

Поноћ резервисана за Бајагу

ЗРЕЊАНИН: Јер, почетак традиционалне банатске пиваријаде обележиле су огромне гужве,нарочито у Тиршовој улици, где је смештена Сцена “Сима Цацин” а на којој је, одмах после свечаног отварања и здравице градоначелника Зрењанина Милете Михајлова, наступио “панонски морнар”и наш најпознатији кантаутор Ђорђе Балашевић. Поред концерта на Сцени “Сима Цацин”, прексиноћ је на главној бини на Житном тргу наступио бенд “Овердрајв”,а затим и “Партибрејкерси” и “Сикс пек”,док је у Градској башти го-

сте забављао тамбурашки оркестар “Мелем”. А,програмом “Дана пива”за вечерас је,на главној бини,на Житном тргу,предвиђен концерт Бајаге,заказан за поноћ.Пре њега наступиће бендови “Велики презир” и “Сви на под”,а биће одржано и квалификационо такмичење у брзом испијању пива и што дужем држању пуне литарске кригле. На Сцени “Сима Цацин”,у 20часова, биће одржан Интернационални фестивал фолклора “Лала”, затим ће од 21,30часова наступити ансамбл “Равница”, а сат и по времена касније и Милан Прунић. Ж.Б.

Сусретзавичајаца НОВИ БЕЧЕЈ: Овогодишњии сусрет чланова Завичајног клуба Новобечејаца и Врањевчана одржаће се сутра у Музеју „Главашева кућа“. Окупљање завичајаца је од 10 до11 сати,након чега ће се одржати годишља скупштина Клуба. Програмом

је предвиђен и сусрет новобечејских песника који ће завичајцима говоритистихове о Новом Бечеју,а у кругу Музеја биће приређена занимљива изложба рачуна и меморандума новобечејских и врањевачких занатлија,трговаца и фирми. М.К.

Вечерускемузике ВРБАС: Убиоскопу„Југославија“сутраћебити одржанконцертинструменталногансамбла„Радоница“ иплеснегрупе„Улипка“изИванова. НаступгостијуизРускеФедерације

почећеу20часова.КонцертсеорганизујеусарадњисаУдружењемсрпско – руског пријатељства „Род“ из Врбаса,аподпокровитељствомопштинеВрбас. М. Кк.

ЗРЕЊАНИН: Група преварених радника из Србије која је била ангажована на пословима у Белгији,окупила се јуче испред просторија зрењанинске агенције “Профинс”,у Петефијевој улици,тражећи неисплаћене зараде.Они су,посредством поменуте агенције, која заступа белгијско предузеће “Лим глобал”и његовог власника Ерика Келнера,крајем јуна отпутовали у Белгију,како би на тамошњим градилиштима обављали електричарске и браварске радове. Али, уместо да буду плаћени, после нешто више од месец и по дана они су се

Ерик на састанку Приликом јучерашњег доласка у агенцију “Профинс”,изиграни радници покушали су телефонски да ступе у контакт са Белгијанцем Ериком Келнером.Он се,како су нам касније пренели,јавио али је казао да је на састанку и да не може да разговара.Остало је да се поново чују са њим,мада радници сматрају да на овај начин он само купује време. вратили у Србију,без динара у џепу. Тврде да је белгијски газда од почетка кршио уговор,а да се власници агенције “Профинс”правдају да не могу да им помогну, јер су само заступници “Лим глобала”. Такав одговор добили су и јуче,уз појашњење да нису запослени у “Профинсу”. Незадовољни радници зато су одлучили јавно да проговоре о овом случају да би,како кажу, спречили да други људи буду изиграни попут њих.

ФЕСТИВАЛПОДВОДНОГФИЛМАИИЗЛОЖБАПОДВОДНЕФОТОГРАФИЈЕ

Ловналепоту умутнојводи

БЕЛАЦРКВА: Клубзаподводнеактивности„БелаЦрква“,савеликиментузијазмом,организовао је у сарадњи са Асоцијацијом ронилачкихинструктораСрбијеиовегодинеФестивалподводногфилмаиизложбуфотографијакојесуњеговичлановиурадилиудубинамабелоцркванскихјезера. Овогодишњифестивалотворио је председник Асоцијације ронилачких инструктора у Србији и потпредседник Европске асоцијације ронилачких инструктора АлександарКарјук,којијепритомнајавиоретроспективуфранцускогподводногфилма ипројекцију филмова који су прошлогодишњи победници филмског фестивала у Антибу. Све филмове је сампревео,апрвифилм„Достићидубину“је посвећенроњењунадах,другиносиназив„Зенобиа“ипосвећенјероњењууолупинитрајекта који је потонуо код Кипра, а трећи је исцрпљујућаавантура„Експедицијанајужнипол“. Како је Карјук рекао, све то што рониоци у Србијиисветурадејеуциљузаштитефлореи фаунесвихвода.Поњеговимречима,малољудиуопштезнаколикоунашимрекамаијезеримаживиранихизузетноинтересантнихбиљних и животињских врста, које су за сада видљиве

-Једна група радника из Србије у Белгију је отишла 1.маја,а нас једанаесторо осталих, седам електричара и четири бравара,24.јуна. Уговором који смо,са представницима зрењанинске агенције “Профинс”потписали на аеродрому,пре поласка,било је предвиђено да радимо послове у струци. Међутим, чим смо стигли у Белгију газда нас је ангажовао на физичким пословима,не у струци,чиме је одмах прекршио уговор у коме је,такође,било наведено да послодавац о свом трошку запосленима обезбеђује превоз,смештај и осигурање –ис-

самозарониоце.АлександарКарјукјеорганизовао на београдској Ади први фестивал подводнефотографијеујезеримауСрбији,којеназвао „Такмичење у фото лову“, или лов у мутном.Учествовалоједостатакмичара,међукојимасубилиибелоцркванскирониоци,којиод тадаобавезноузимајупонекумедаљузапрви, другоилитрећеместо.Зањиховефотографије јерекаодасуизузетнодобре,управозатошто суправљенеумутнојводи,јертадабољепрепознају детаље и игру светлости која продире са површине. Изложенојеосампаноасапошестфотографија,накојимасупредстављенебиљнеиживотињскеврстеизГрадскогиВрачевгајскогјезера. СвефотографијеурадилисуЈованПетровски и СлободанСаватовић,којирадекаотим.Постојетрикатегоријеподводнефотографије–фотографијеукрупномпланукојеабухватајуфлоруи фауну,сликањеамбијентаирибедоизашкрга. Дабиседобиледобре фотографије,потребноје пуно.Поредтогаштоправеоведивнефотографије, рониоци тврде, да чувају Бесија, маскоту белоцркванскихјезераињеговамирансан. М. Витомиров

причао је јуче Ненад Лињачки из Кикинде, уз појашњење да је прва група још и добро прошла,за разлику од једанаесторо осталих који су остали ускраћени за плате. По његовим речима,прихватили су да обављају физичке послове, чак и да их по петнаесторо борави у једној кући,али нису могли да пређу преко кашњења у исплати зарада. Јер, уговором је било прецизирано да до 15.у месецу буде исплаћена плата за претходни месец.

Протестпреваренихрадника

- Тада су настали проблеми. На молбу и инсистирање да нам исплати зараде,јер смо остали без новца у страној земљи,чак нисмо имали ни за храну,газда Ерик Келнер нам је поручио да идемо кући. Остали смо,ипак,а прву плату,за неколико дана јуна, добили смо са двадесетак дана закашњења, почетком августа.Поврх свега,уместо да добијемо по више од 440евра,исплаћено нам је 309евра и 4.000динара. Покушали смо да разговарамо са шефом, да нам егзистенција не би била угрожена, али безуспешно – истакао је Лињачки,док су његове колеге из Клека, Бора, Кладова и других крајева потврђивале ову причу. Видевши да ће бити проблема при исплатама, радници из Србије почели су да врше константан притисак на белгијског послодавца не би ли јулску зараду добили до 15. августа,како је и утаначено уговором.Све је било узалуд –Белгија-

МЕЂУНАРОДНИЕТНОФЕСТИВАЛ„ЗЛАТНАЈЕСЕН” УГУДУРИЦИ

Забавневечери напутувина

ГУДУРИЦА: Програм етнофестивала„Златнајесен”почињевечераспоетскимсусретом„Гудуричкаљубав”,а следи такмичење винопија у испијању винанаметар.Набиниуцентру Гудурице у19сатинаступајуфолклориКУД „ЛазаНанчић”изВршца,„СветиСава” из Великог Средишта, „Михај Еминеску”изКуштиља,„АврамЈанку”изМалог Средишта и тамбураши из Велике греде. Овоје10.путдасеМеђународни етнофестивал „Златна јесен” одржава у Гудурици,једномодселакојасенаслањајунаВршачкепланине икојасу одвајкада познати произвођачи надалеко чувенихквалитетнихвина. Гудурицаје главна одредишна тачка на познатом „путувина”инезаобилазнадестинација љубитеља добре капљице, који радо залазеубројне подруме овогсела. Фестивал у Гудурици чине бројне приредбе са гостима, фолклорним ансамблима из земље и иностранства, а

биће организованаи такмичења кулинара,у малом фудбалу,у гађању глинених голубова,етно изложбе,песничке вечери и други садржаји. Сутра увече наступају ансамбли из Аранђеловца,Панчева,Темишвара,места Градинари из Румуније, Шушаре и домаћини.Накрајућесесви учесници ухватитиу„Златно коло пријатељства”, инаставитизабаву до зоре.Занедељује предвиђен„Златни котлић”-такмичење у припремању ловачког гулаша, затим наступ плесних група,а биће организовано и такмичење у испијању пива и надвлачењу конопца. Увече је наступ културно-уметничких друштава,а следи рок концерт групе „Восток” из Вршца. У Дому културе је изложба слика,а у непосредној близини Туристичка организација Вршца отвара своју пословницу, да се нађе бројним посетиоцима и туристима.Свакако ваља посетити етно-сокаче са бројним изложбама. Р.Ј.

нац им је понављао да иду кући ако су незадовољни.Тако да су и 15.август дочекали без пара. -Прихватили смо предлог да се вратимо кућама, али под условом да нас газда пошаље,јер у уговору постоји клаузула по којој радник плаћа 500 евра ако својом вољом, пре истека уговора, напусти радно место.И било је тако.Вратили смо се 16.августа,после чега смо,електронском поштом,добили извештај да нам је одбијено 500евра због напуштања Белгије,затим 250евра за трошкове становања и 280 евра за путовање.Дакле,остали смо ускраћени за јулску и пола августовске зараде, а после овога испада да су неки чак и дужни белгијском газди. Питање је онда шта смо ми и радили тамо –огорчен је Лињачки,који напомиње да су он и колеге спремни да свим правним средствима одбране своја права, јер верују да држава Србија стоји иза сваког свог грађанина. Ж.Балабан

Рокконцерт уКуцури КУЦУРА: Сутра, ноћуочисеоске славе Куцуре, у овом насељеном месту општине Врбас биће одржанрокконцертналетњојбини напијаци.Наконцерту,чијијепочетакзаказанза20часова,наступиће „Екс – ју бенд“ из Суботице и „Волтрон“изСрпскеЦрње.Улазће бити бесплатан, а концерт организује Месна заједница Куцура, под покровитељствомопштинеВрбас. М. Кк.


reporta@e

petak26.avgust2011.

dnevnik

c m y

12

KAKOUSOMBORUSA^UVATIHLADNUGLAVUDOKPE^EZVEZDAKAONADPUSTIWOMATAKAMOM ao Godoa ~ekaju}i srpskog deda Mraza, premijera Cvetkovi}a, da ~erez suptropskih temperatura koje udari{e na Srbiju, u avgustu kadimvremenije,proglasistaweelementarne nepogode, obradovao sam se kaoanimirdama~istimga}amaodluci mudrog uredni{tva da proverim gde se tomojiSomborcirashla|ujunaovih40 stepeni.Nisamsebunio,ionakosamodmorspra{ionagra|evinskeradove,izgledamkaobau{telac,osun~andolaktova i tek ne{to povi{e kolena. Idealnaprilikadanajzadnaposaoodemu kratkimga}ama,madamiproblemstvara subjektivan ose}aj da u ovim „najboqimgodinama”ukojimasam(kadtidlake rastu tamo gde nikad kosmat nisi bio)svakapla`azasredwove~nupersonuimastatusnudisti~ke. Da ipak ne ostavim utisak Mrkowi}evogudarnikasKoridora10,pobrinulasegospoja,kojamiiporedneformalnog„dreskoda”nijedozvoliladaizna{ehi`iceiza|emkaonovinarsko~udovi{te. Brijawe i tu{irawe pre polaska, koje nije spre~io ni moj slaba{an poku{ajdajojrazjasnimsemantikusrp-

Kanalspasavaod elementarnenepogode

K

skenavadedatokomletaidemonakupawe, a ne plivawe kao ostali normalan svet. Lagana „polo” ko{uqica, „nike„ {orc do kolena i „loto” bele patike trebalojedakod,letwim`egamaizbe-

Nijemegospojapustilanapla`ubezbrijawaitu{irawa, uprkosmomslaba{nompoku{ajudajojobjasnimsemantiku srpskenavadepokojojletiidemonakupawe, aneplivawe,kaoostalinormalansvet

zumqenih, Somboraca ostave dojam da samgospodinnovinar,anetekjednaod barabakojefotoaparatpunepohotnim fotografijamaspla`a.Madamejepretresla do gole ko`e, uspevam ispod „{ol”ulo{kapatikazadustabanlijeda pro{vercujem neku crkavicu, za maloletweosve`ewe,svenadaju}i sedanemareprizehororscenarija sprestoni~kog„Birfesta”. Prva rana jutarwa destinacija, dakleokopola11,najbli`aje,varo{ki bazen Mostonga. Ulaznica samo100dinxizaodrasle,polatoga za decu do 14 godina, a drugar {to na ulazu radi, ~im me video upara|enog sa sve fotoaparatom, novinarskom `oharu dozvoli slobodan ulaz. De~ica ski~e, prskaju se, ska~u, vidim u`ivaju, ku}i }e sti}i~istapanemavelikepotrebedasezadr`avam.Gu`veima,ali, ka`u,ni{takaoposlepodnekadse okupiipo1.500du{a.Po{tojeza pivce,makolikohladno,mnogorano, promenim lokaciju pa direkt na obli`wi Veliki ba~ki kanal, gdejeistarostavni[trand.Pomalomi~udno{tonemavelikegu`ve na parkingu, ali mi ve} na ulazu objnasni{e da je gro mu{terija Da ti, }ero, ~ika Laza Kosti} ne{to ka`e starija klijentela, koja se u`iva-

DR@AVNEREFORMEOPUSTO[ILE TEKDOGRA\ENIBE^EJSKISUD

svojevremeno forintima zidan malo se, moglo se, pa zvrji prazan! Naime, posledwa Habzbur{ka monarhija reorganizacija pravosu|a i Benije htela da {tedi ni ~ej je ostavila bez Op{tinskog nafilijalamasvogadministrasuda,kojijepretvorenupukunotivnogaparatauju`nojprovinvosadsku filijalu. Xaba kukwaciji. Godine 1906. je izgra|ena va i dobro argumentovana obraspratna zgrada suda u Be~eju i zlo`ewa lokalne samouprave, svepotowegarniturenavlasti Udru`ewa sudija, Advokatske nisu imali potrebe da tu bilo komore, peticija gra|ana... Uza{ta diraju. Samo povremene, ludjenagla{avanoidajebe~ejali delimi~ne adaptacije, radi ska op{tina vi{enacionalna komoditeta zaposlenog osobosredina, gde su Srbi i Ma|ari qa. Posledwa je izvedena ba{ na 100. ro|endan reprezentativnogzdawa u strogom u centru najve}e potiske varo{iuSrbiji. Sve prostorije su klimatizovane, ure|enojedevetprostranih sudnica, posebni kabineti za sudije, pisarnice, gruntovnica, prostorija za sme{taj pritvorenika i arhive, ~ajna kuhiwaisanitarni~vorovi. Uslovi kakve Nikom potrebno „unu~e” u dvori{tu dominantne skupine, pa je nagla{eno potrebnadvojezi~nostu postupku, koja je novimustrojstvomznatno smawena. U be~ejskojsudskojispostavi ostalojesvegatridesetak zaposlenih da se ba{kare na maltene 1.100 kvadrata, koji su uzrok enormno pove}anih tro{kova odr`avawa. Gradskavladajena Katanac na kancelarijama vi{e adresa repumalokojavojvo|anskapravosud- bli~kognivoaslalazahtevdase nainstitucijaima.Aliondaje u Be~eju ustanovi osnovni sud, Ministarstvo pravde odlu~ilo urgentno pove}a broj sudija sa dapostoje}ojzgradiod880kva- sada{wegjednogna{estivrate dratadogradiizuzetnofunkci- joj krivi~ni postpupci, ali iz onalni aneks, koji je arhitek- Beograda ni pisma ni razgledtonski savr{eno dobro uklo- nice. I dok je u sedi{tu be~ejpqen. Sve je bilo zavr{eno skog pravosu|a znatan deo kan2009, sud je dobio dodatnih 220 celarija zakqu~an, u novosadkvadrata, koji su nadle`ni re- skom je prava du{egupka, gde su sorko{tali13milionadinara. tu`ilac i okrivqeni primoraMe|utim, aneks fakti~ki ninidaseguraju,maltene,naistoj kada nije useqen, a i deo zgrade klupi. V.Jankov

se da prekr{im svoj princip po kojem nepijemkadradim,telokalpatriotski zveknuh„jelenka”. Omorinave}po~eladadavipanaprasno odustah od posete izvikanim, okolnim egzoti~nim destinacijama kao {to je ^onopqanskojezero,vikend-naseqa Bara~ka, Korlato{, [ebe{fok,[iofokiostalifokovi, ve}seprebacihsamokojudesetinu metara, do pla`e-kafi}a „DeSol”.Poznatomiizpri~e drugarakojigotive`ivusvirku, navodno sila nekih xez i rok umetnika tu kuje kowa po mjesecu, a dawu se „pu~anstvo” osve`avapoonatrimestakoja svakiSrbinzaplaknekadkreneizku}e.Malomiprazwikavo,aliiporaniosam,nipodne nije, tek u bikini razga}ena plavu{a „u najboqim godina- Nije sva lepota oti{la u egzoti~ne krajeve ma”sasve}eromigrajambzakafanskim ja|en, ali dostojastven, povu~em ka izastalom.Nebiliihnovinarskigololazu. Pride sam ne{to i bogarao, kao guzan impresionirao, re{im da kod „potro{iobihja,alieto”.Tekdaostastelt konobara poru~im jedan „badvajvimutisakkodoneblonde. zer”, pa nek ko{ta 300 i kusur dinara, Setimsedamijegospojaprepodnena alibi}edajepro{lano}bilaburnau putoti{lasasvenaslednikompanakon ovom lokalu, te se mu~eni ugostiteq prebrojavawacrnogfondare{imdase nijepojavioslede}ih20minuta,{tomi „otvorim” kod Andri}eve ~arde. Em je jedaloprostoradase,finansijskineougo|ajzapeticu,opaprika{udanedi-

Na bazenu voda mokra kao i u Crnoj Gori

vanim,embihmoraokodku}edastamburam jaja na oko. Pa, kad sam ve} „beli udovac”i„kanosiraktu`ni”moramda jedem, nek bude bar gospodski. Sednem, poru~im, piqim u neke Italijane-penzowerekojiseodu{evqavajurusti~no{}uBucine~arde,tuitamoseubacim sa svojim, na fakultetu nau~enim, oskudnimitalijanskimnebihlikonobarima pomogao, po kilo belog i sode odmi~eznatnobr`enego{tosamsenadaoiporedmeteo-uslovadostojnih~ileanske pustiwe Atakame. Dok papras, za tih standardnih 45 minuta, nije do{ao, ve} sam na nagovor ‘ladnog rizlinga okicama ukrstio, te ugasio i privatniislu`benimobilni.Mislim, studiozan sam novinar, ko je kriv mom uredni{tvu {to me na ovako zahtevne zadatke{aqesamog. Mili}Miqenovi}

PRVA^ETVRTINAMILENIJUMARUMSKOGVAZNESEWSKOGHRAMA

Pravdapreseqena nanovosadskuadresu

I

wu u zelenoj kanalskoj vodi prepu{ta tekpopodne,kadseradnovremezavr{i. Upadjejeftniji,zanasmatore60dinara,zaklince30,akakojebilove}frtaqdo11ipivosamo70dinara,re{ih

Nijesvetavodica, alifontana`ubori ak on vi{ em es e~sledwavelikarestauracijahramaprednog del aw a majuzeta je predinflatorne 1992, kada su stora razli~itih zamewenio{te}enidelovidrvenekonstruka, rumska pravoslavstrukcije, sre|en enterijer i fasada. nacrkvaposve}enaVazneTomprilikomjeepiskopsremskiVasisewuGospodwemponovoje lije osve{tao hram i za sveti presto zasijala,auskoro}ebiti doneomo{tiknezaLazara. temeqno ure|ena i wena – Centralnu sve~anost smo zakazali porta.Naime,nakonnepuza subotu, 1. oktobar, kada }e svetu arnih 20 god in a hram je hijerejsku liturgiju slu`iti na{ vlaomalt er is an i okre~ en, dika Vasilije, a nakon ve~erweg bogopostavqenisunovioluci, slu`ewa proslava se nastavqa prigoda `ivnuo je i eksterijer nimkulturno-umetni~kimprogramom– Svet os avs kog dom a. Za veliotacPetari`uridasmajstorima portu, nekada neuglednu i dog ov or i fizapu{tenu, naru~en je nonalneposlove,a vitravwak,ve}jeozidana onda ga o~ekuje ~esmaifontana,anaprai mno{tvo „mevqenjeiparkingdovoqan naxerskih” obazadvadesetakautomobila. veza. Treba anParohijani o svom tro{ku udesili hram – Imali smo zaista doga` ov at i vod ibar povod jer crkva obele`ava ~etvrt U pros per it etn om teq a, pron a} i milenijuma od prve molitve koja je u trgovi{tunaobroncibinu,osvetqewe wojodr`ana.Svesmopostiglizahvaqu- ma Fru{ke gore, mei ozvu~ ew e, ju}i, pre svega, dobroj voqi vernika, {tani su 1761. o svom sponz or a za kojive}gotovotrimesecasvakodnevno tro{kuizgradiliVaz{tamp aw e porade i poma`u – vidno zadovoqan po- nesewskucrkvu,stotizivnica... stignutim obja{wava stare{ina hrama nak godina posle najSkepsom da paotac Petar Bo`i}. – Po parohiji smo starije u varo{i, Nirohijani mo`da skupqali priloge, i{li od vrata do kolajevske. @ivopisa- Naru~en je i novi travwak ne}eumetidacevrata, i bilo mi je puno srce {to su we ikonostasa je povereno proslavqeneiodr`avajusve{tojeuhramuiokoweprilo`nicibiliionikojinisamine- nom moleru epohe srpskog pre~anskog ga ude{eno, ipak, ne vaqa kvariti dobro majuprevi{e. klas ic iz ma Stef an u Ten eck om. Popredro|endanskoraspolo`ewe. J.Anti}

N

Namagnetisanadeca iz[umadije ali{aniizGorwegMilanovca,LukaLuki}(6)iDavidPetrovi}(4), privla~e svojim telima metalne predmeteiopiqke,kojejepotomte{koskinutiswih.Onisu,ina~e,sinovisudvero|enesestre,aDavidovamajkaSowaka`edaje tu neobi~nu sposobnost svog sina otkrila pretridana,kadagajeposlalapoka{i~icu. –^ulasamgakakouspani~enovi~e:Mama,zalepilamiseka{ikanako`uinemogudajeskinem.Dotr~alasamukuhiwuividelajenawegovimgrudima,jernijenosio majicu–pri~aona. Odmahjepozvalaostale~lanoveporodice,kojisupo~elidaka~epowegovom

M

telu ka{ike i viqu{ke, ali one nisu spadale. Tu se na{ao i Luka, koji je odmah otkrio da i on poseduje tu sposobnost. –Samjenasebestavioceoescajg,koji senawemusezadr`ao.Probalismotois drugomdece,alinijeimaloefekat–obja{wavaSowaPetrovi}. Onaiwenasestraka`udaimsepotomcisasvimnormalnopona{aju,osim{tosu „izuzetno`ivahni”istalnoupokretu.I pedijatrikojibrinuozdravqumali{ana smatraju wihov razvoj „sasvim normalan” i tek se spremaju da prou~e wihove paranormalnemo}i.


LOV

dneVnik

petak26.avgust2011.

13

U LOVI[TIMA KRAJ VRBASA I OKOLINI

NASEQAVAWE LOVI[TA FAZANSKIM PILI]IMA

^ekajusepreleti prepelica, merkajusepatke

Fazan~i}iu atarimaKr~edina, NovogSada,Temerina

Od kako je po~eo ovosezonski lov na prepelice, vrbaski lovci su redovni u ataru, ali zbog godi{wih odmora lova~ke dru`ine jo{ uvek nisu u punim sastavima. Svakog vikenda u lovu se na|e po nekoliko grupa sa ukupno pedesetak lovaca {rto je otprilike ~etvrtina ~lanova udru`ewa u Vrbasu. Prema re~ima Marka Markovi}a, jednog od grupovo|a, na po~etku sezone ulov prepelica je bio ne{to mr{aviji, ali se krajem avgusta i po~etkom septembra o~ekuje ve}i preleti, a samim tim i boqi ulovi. - I{lo se u sve reone, a ne{to vi{e prepelica je bilo po ve}im parcelama i strwi{tima. Lovili smo i ujutru i predve~e, tako da smo imali ulova, a ovih dana o~ekujemo znatno vi{e pogodaka jer je oko 1. septembra najve}i prelet preko na{ih lovi{ta - ka`e Markovi}. Po~etkom septembra po~iwe i lov na divqu patku koji se u Vrbasu sa nestrpqewem o~ekuje,

Foto: J. Pap

jer po prvim izve{tajima sa terena ove divqa~i ima u lovi{tima u okolini Vrbasa. - Pataka ima uglavnom na wihovim standardnim mestima, u blizini bara, kanala po strwi{tima i tr{}acima, tako da }emo tokom septembra imati {ta da lovimo jer }e se i}i i na prepelice i na

patke - ka`e Markovi}. Iako Vrba{ani imaju dosta raznovrsno lovi{te, prvih nedeqa lova nisu imali gostiju iz drugih lovi{ta ili inostranstva, ali neki kontakti sa lovcima iz drugih krajeva postoje, pa se tokom jeseni o~ekuje dolazak jednog broja turisti~kih lovaca. N. Perkovi}

LOVNO STREQA[TVO Ju`noba~ka liga I, Silba{, 21. avgust EKIPNO

golubovi bodovi

1. Silba{

58

10

2. Glo`an

56

9

3. B. Petrovac

55

8

4. Oyaci

49

7

5. Bege~ I

48

6

6. Novi Sad

47

5

7. Futog II

45

4

8. ^enej

45

3

9. Bege~ II

29

2

10. Futog I

24

1

1. Slobodan Peri{i}

32

10

2. Mi{ko Fabri

27

9

3. Slavko Gavrilov

25

8

4. Du{ko Medve|

24

7

5. Jan Bohu{

24

6

6. Branislav Trija{ka

23

5

7. Zoran Brzak

18

4

8. Slobodan Pozni}

18

3

9. Darko Krna~

18

2

18

1

POJEDINA^NO

Banatska liga, 8. kolo, Novo Milo{evo, 21. avgust EKIPNO

golubovi bodovi

10. Bogdan Zagor~i}

1. LU Zrewanin

59

10

2. LD Elemir

54

9

3. LU Opovo

52

8

4. LU Novi Be~ej

50

7

5. LD Hajdu~ica

48

6

6. LD Novo Milo{evo II

48

5

1. Pandil Srbinovski

18

7. LD Kova~ica

47

4

2. Aleksa Jovanovi}

17

8. LD Novo Milo{evo I

39

3

3. Jan ^astven

16

9. LU Banatsko Veliko Selo

29

2

-

-

1. Veqko Stoki}, Zrewanin

21/18

10

EKIPNO

2. Branimir Smiqani}, Opovo

21/16

9

1. Ledinci

8 bodova

67 meta

3. Ivan Taba~ki, Zrewanin

19/18

8

2. Gospo|inci

7 bodova

66 meta

4. Slavi{a Padrov, Elemir

21/14

7

3. Titel

6 bodova

61 meta

5. Dragan Taba~ki, Zrewanin

19/16

6

4. @abaq

5 bodova

61 meta

6. Sa{a Popov, Novi Be~ej

19/12

5

5. Senta

4 bodova

61 meta

7. Cveta Ostojin, Zrewanin

18

4

6. Ka}

3 bodova

60 meta

8. Paja Milo{ev, Elemir

18

3

9. Mi{a Suba, Hajdu~ica

18

2

7. \ur|evo

2 bodova

59 meta

17

1

8. Koviq

1 bodova

53 meta

1. Rade [efer

10 bodova

34 mete

2. \ura Vujkovi}

9 bodova

31 mete

3. Zvonko Dejanovi}

8 bodova

31 mete

4. Bogdan Panteli}

7 bodova

31 mete

5. Rade Jovi}

6 bodova

30 mete

JUNIORI

6. Ilija Mitrovi}

5 bodova

29 mete

1. Qubomir Makrin, Novo Milo{evo

18

7. Stevica Raleti}

4 bodova

21 mete

2. Popov Svetozar, Novi Be~ej

16

8. Miroslav ^onki}

3 bodova

21 mete

3. Atila Horvat, Novo Milo{evo

14

9. Du{ko Kova~evi}

2 bodova

21 mete

4. Mi{ko Cepera, Hajdu~ica

13

1 bodova

21 mete

10. LD Banatski Dvor POJEDINA^NO

10. Miroslav Mar~ek, Hajdu~ica VETERANI 1. Kosta Puja, Kova~ica

16

2. Blagoje Mirkov, Kova~ica

15

3. @ivojin Taba~ki, Zrewanin

15

4. Milenko Batawski, Novo Milo{evo

12

5. Milo{ Savin, Ban. Veliko Selo

10

JUNIORI 1. Maksim Egeqa

15

2. Nikola Jovanovi}

15

3. Sini{a [ovqanski

12

VETERANI

Ju`noba~ka liga, grupa [ajka{ka, Ka}, 21. avgust

POJEDINA^NO

10. Stevan Peji}

U LU „Kr~edin” iz istoime- jutarwim satima, kako ni fanog srema~kog sela prekju~e je zan~i}e ni lovce ne bi sustigle obavqeno ispu{tawe fazana u tropske vru}ine. lovi{te. U ataru se tako na{lo I Novosa|ani su prezadovoq500 fazanskih pili}a starosti ni kvalitetom mladih fazana. 12 nedeqa, koji su preko „Lovo- Godinama uspe{no sara|uju sa tursa” stigli iz fazanerije u Ristova~i. Kr~edinsi su, ka`u, prezadovoqni „robom”. Anga`ovali su se i podmlatkari, dove`eni su traktori sa prikolicama, pa su ubrzo fazanski pili}i pu{teni na ~etiri terena u lokalnom lovi{tu. Po re~ima kr~edinskih lovaca, do kraja godine planira se uno{ewe jo{ 200 fazana, mada u lovi{tu ve} postoji brojno jato. U ataru vladaju odli~ni uslovi za wih, jer pored prirodnih kanala sa vodom izgra|ena su i ~etiri pojili{ta od po 1.000 litara. U ovom mestu dugo ne love fazanske koke, a ove sezone ostavqaju mogu}nost da ih love sa- Pu{tawefazanaukr~edinskolovi{te mo prve nedeqe. Praksu da se u lovi{te pu- LU „Kikinda” iz istoimenog se{taju dvanaestonedeqni fazani vernobanatskog grada, te su i po{tuju i u LD „Novi Sad”. Ta- ovoga leta od wih naru~ili famo je pro{le subote pu{teno zansku pilad. Praksa u ovom 1.680 fazanskih pili}a na neko- dru{tvu je da se u sezoni izlovi liko lokaliteta u lovi{tu. Sve oko 40 odsto od broja unetih faje sprovedeno brzo i efikasno u zana, kako bi se jato iz prirode

uspe{no reprodukovalo. LU iz Temerina nabavilo je 1.100 mladih fazana, 600 je pu{teno u lovi{te Temerina, a 500 u atar Ba~kog Jarka. Stari su 12 nedeqa, a odgajani su u fazaneriji

Ristova~a. Planirano je da se u septembru u lovi{te Temerina i Ba~kog Jarka, u dva navrata pusti 600-700 fazan~i}a. Uz prirodni prira{taj, o~ekuje se mnogo boqa lovna sezona nego lawska. D. Kne`i}

BIV[I GRADONA^ELNIK NE ZABORAVQA KORENE

Zlatnimuflon poklonKawi`anima Jovan Dejanovi} (85), Novosa|anima dobro poznat kao nekada{wi gradona~elnik u ~ije se vreme grad najvi{e izgra|ivao i kada je najboqe prosperirao, ro|eni je Kawi`anin, pa je nedavno odlu~io da se rodnom mestu odu`i na specifi~an na~in: tamo{wem Lova~kom udru`ewu poklonio je trofej muflona. Pomenuto zlatno grlo ~ika Jova je odstrelio pre ta~no 30 godina u Kara|or|evu, trofejni list je negde zaturio pa ne zna koliko poena ta~no je trofej poneo, ali ... - U Kawi`i imaju lep lova~ki dom, a generalno, sever Ba~ke ima bogatu lova~ku tradiciju. Kawi`ani ba{ umeju da u`ivaju u lovu, zna}e da u`ivaju i u trofeju koji sam im poklonio - pri~a biv{i novosadski lordmer. Kako ka`e, u lov ode dva do tri puta godi{we, mahom na fazane. Godine su pritisle, ali i daqe sebi priu{ti u`ivawe u lovu. D. Kn.

PoklonJoveDejanovi}aprimioDu{anNi}iforovi}, predsednikLU„Kapetanskirit”


crna hronika

petak26.avgust2011.

dnevnik

c m y

14

VLASNIK HOTELA „PARK” SMATRA DA JE NA SNAZI HAJKA NA WEGA

Butorovi}:Nemamveze sprostitucijom Policajcitra`e po{teduzbogvru}ine Sindikalna grupa PU Novi Sadizdalajesaop{tewezajavnostukojemseapelujenadirektorasrpskepolicijeMilorada Veqovi}a dapozovenaodgovornostsvestare{ineirukovodioce u policijskim upravama u kojima se ne po{tuje prekju~era{weuputstvoizMUP-a:dase zbog velikih vru}ina sprovede preraspodela radnog vremena i odre|enim kategorijama zaposlenihomogu}elak{iradnizadaci. „Obave{tavamojavnostinadle`ne institucije u Srbiji da se depe{a Direktora policije Milorada Veqovi}a u najve}em broju policijskih uprava, stanica i ispostava ne sprovodi i ignori{e.Obratilismoseministru i direktoru policije, kaonajodgovornijimzaprimenu zakonskih propisa, da zatra`e da po~ne hitna primena ove depe{ekojanala`erukovodiocima organizacionih jedinica da, shodno Zakonu, preraspodele radnovremeapopotrebioslobode odradnihobavezabolesne,

trudnice,majkesmalomdecomi druge, a sve u ciqu za{tite zdravqa zaposlenih u MUP-u„, navodiseusaop{tewuSindikatanovosadskepolicije. Kako isti~u u policijskom sindikatu, stigla su im obave{tewa od zaposlenih da u narednihsedamdana, neke organizacione jedinice u vremenu od 12do18~asovaplanirajuposebne akcije, pri kojima }e policijski slu`benici biti izlo`eni suncu na ekstremno visokim temperaturama, {to u sindikatusmatrajunehumanim. „Ovimputempozivamosvezaposlene u policiji, koji boravkom na ekstremno visokim temperaturama naru{e svoje zdravqeiliosetezdravstvenetegobe, da odmah pozovu hitnu slu`bu najbli`e zdravstvene ustanove radi ukazivawa lekarske pomo}i,aprotivodgovornogpolicijskog rukovodioca SSP }e preduzeti zakonske mere u nadle`niminstitucijamaSrbije„, isti~eseusaop{tewu. N. P.

Tu`ila{tvo samostalnoistra`uje napadnaambasade Republi~kojavnotu`ila{tvo saop{tilojeju~eda}eproveriti ta~nost informacija objavqenih u dnevnom listu „Blic” da je policija identifikovala 50izgrednikakojisu21.februara2008.godinenapalizgradeambasada SAD, Nema~ke, Velike Britanije, Turske i Hrvatske u Beogradu. Isti~u}i da je taj predmetjedanodprioritetaRepubli~kog javnog tu`ila{tva i da na wemu aktivno radi, Tu`ila{tvojeukazalonatodadosadaodpolicijenijedobilonikakvu informaciju o identifikacijilicasasnimakakojesuzabele`ilebezbednosnekamere. Republi~kojavnotu`ila{tvo odfebruara2010.godineiskqu~ivo samostalno vodi pretkrivi~nipostupak,bezpomo}ibilo kojegdrugogdr`avnogorgana.U tokupretkrivi~nogpostupkasaslu{anjeve}ibrojlica,prikupqena obimna dokumentacija, kaoivideo-snimcikojesuzabele`ilebezbednosnekamere,precizira se u saop{tewu. Republi~kojavnotu`ila{tvopriba-

vqene snimke je dostavilo Ministarstvu unutra{wih poslova 15. juna 2010 godine i tra`ilo identifikaciju lica s tih snimaka. „Do dana{weg dana Tu`ila{tvo nije dobilo nikakvu informacijuoidentifikacijilicasasnimakakojesuzabele`ile bezbednosne kamere. Iz neformalnih razgovora s policijom saznalismodajeidentifikovanosamojednolice,anakonvi{e urgencija,Tu`ila{tvojo{nije dobilo zvani~ni odgovor od policijeoidentifikacijiizgrednika, koje su zabele`ile bezbedonosnekamere”,navodiseusap{tewu. Pozivaju}isenaneimenovane policijske izvore, „Blic” je preneodajepolicijaidentifikovala50izgrednikakojisuposleprotesta„KosovojeSrbija” napali zgrade stranih ambasada u centru Beograda. Po tim informacijama, re~ je uglavnom o pripadnicima navija~kih grupa „Partizana”i„Crvenezvezde”. (Tanjug)

ODLUKOM APELACIONOG SUDA U [APCU

Novosu|ewepopuzbog pretwinovinarki Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Osnovnog suda u [apcukojomjesve{tenikSrpskepravoslavnecrkveBogdanSimani} (47)osu|ennadvegodinezatvorazbogpretwikojejepo~etkom pro{legodineuputionovinarki„Novosti”AleksandriDeli} iz [apca. Istom presudom Apelacioni sud je nalo`io novo su|ewe Simani}u za krivi~no delo ugro`avawa sigurnosti pred potpuno izmewenim sudskim ve}em {aba~kog suda. Po nalazu Apelacionog suda,prvostepenapresudajedonetauzbitnupovreduodredabakrivi~nogpostupka,navodiseuodluciobjavqenojnasajtutogsuda. Simani} je bio osu|en na dve godine zatvora jer je 30. januara 2010.godineu[apcu,„pretwomda}enapastina`ivotitelo”novinarke„Novosti”AleksandreDeli},uvezisposlovimaodjavnog zna~ajauoblastiinformisawakojeonaobavqa,ugroziowenusigurnost.Teretisedajesasvogmobilnogtelefonapozvaowenukoleginicunovinarku„Blica”TatjanuCveji} iprekowejojuputio pretwe.Simani}senasudubraniodanijepretio,idamujeslu~aj „montirala” dr`ava. Simani} se tereti da je preko novinarke „Blica”Deli}evojporu~iodajojnijetrebaloda„izazivasudbinu” jer}ejepolomiti~imjebudesreonaulici,kaoida}e„zapamtiti popaBogdana”. Ovosedogodilo30.januarapro{legodine,nadanobjavqivawa tekstau„Novostima”oSimani}evimnavodnimzloupotrebamaulokalnomnedeqniku„GlasPodriwa”,~ijijejedanodvlasnika.OdlukomvladikeLavrentija,Simani}nemaparohiju,me|utim,bogoslu`ewemunijezabraweno. (Tanjug)

U saop{tewu koje je ju~e, povodomslu~ajaorganizovaneprostitucije u hotelu „Park”, medijimaproslediowegovvlasnik RatkoButorovi},jo{jednomse demantuje da su menaxment i uprava ovog novosadskog hotela nabilokojina~inbilipovezani sa posredovawem izme|u gostiju i „no}nih dama”, i isti~e dasupojedinimedijiiskoristiliovajslu~ajdajo{jednompovedu„hajku”naimeRatkaButorovi}a. „Navodidajemenaxmenthotela ’Park’ imao veze i bio upoznat sa krivi~nim radwama zaposlenogosobqanisuistiniti, kaoninavodidasusehap{ewa dogodila u samom hotelu. Sva privedena lica, pojedina~no su sejavilapopozivunainformativnirazgovoruPUNoviSadi pu{tenasunakonsaslu{awa i pre odre|enog roka od 48 sati. Dakle, bilojepotrebnodabudu u pritvoru samo jedan dan da bi se pokrenuo novimedijskilin~protiv mene„, stoji u saop{tewu koje je potpisao Butorovi}. Onusaop{tewuka`e daneistineizneteunekim medijima imaju za ciq diskreditovawe i ru{eweugledajednogod najboqih hotela u NovomSaduiSrbiji,koji ve} dve godine zaredom, i formalno, nosi taj epitet. „Zap rep a{}en sam {to se u javnosti objavquje vest o hap{ewu

kojejeuslediloimnogoranije itoupravouvremekadaTuristi~kaorganizacijaSrbijeodlu~uje o dodeli priznawa za najboqi ugostiteqski objekat koji treba da osvoji tradicio- naln u nag radu ’Tur is ti~k i cvet’ za 2011. godinu, za koju je hotel’Park’konkurisaoikoju nesumwivo zaslu`uje„, dodaje Butorovi}usvomobra}awujavnosti. Osimtoga,onnavodidajejasno da su medijski napadi iskqu~ivo usmereni na wega li~no,kaoinaugledwegoveporodice koja ve} godinama mora da seborisatim. „ Odgovorno tvrdim i dostavqamnauviduverewedanikada nisambioosu|ivan,avislobodnonastavitesapisawembesmislenih neistina, uz dodavawe

Uvereweoneosu|ivanostiRatkaButorovi}a

pogrdnih titula pre moga imena, ali me ovo ne mo`e i ne}e spre~itidaposustanemusvojim namerama. Jedino vas molim da moju porodicu ostavite na miru„,zakqu~iojeusvomsaop{te-

wuButorovi},uzkojejemedijimadostavioifotokopijuuverewa o neosu|ivanosti, izdatu od strane PU Novi Sad 23. marta 2010.godine. N. Perkovi}

ORGANIZOVANA PROSTITUCIJA PRISUTNA U SVIM BOQIM HOTELIMA, KAKO KOD NAS, TAKO I U SVETU

No}nedamesa~etiri ipetzvezdica Komentari{u}i privo|ewe desetak radnika novosadskoghotela„Park”zbogsumwe da su posredovali u prostituciji, dr Zlatomir Nikoli} s Kriminolo{kog instituta u Beogradu ka`e da su slu~ajevi prostitucije u hotelima prisutni u celom svetu. – U nekim periodima, poputdana{wekrize,najstarijizanatsigurnodobijanaintenzitetu jer se `ene, pa i mu{ karc i, u vrem en u ekonomske nesigurnosti lak{e odlu~ujunatodaprodajusvojetelo–ka`edrNikoli}.– Takojebilooduvekitako}e verovatnobitiiubudu}e.To {to je otkriveno u hotelu „Park” tak o| e nij e ni{ ta novojerucelomsvetusezna da prostitucije ima svakom luksuznijem hotelu. Upravo kao i u novosadskom slu~aju,

i u drug im hot el im a kontaktizme|ugostiju i prostitutki omogu}av aj u rec epc io n ar i, kon ob ar i ili drug o osobqe. Po wegovim re~ima, u slu~ aj u hot el a „Park” mo`e se govoriti o ozbiqnom propustu menaxmenta koji nij e ran ij e rea g ov ao ve}setapojavatoliko ra{irila da je u ceo slu~ajupleteno~akdesetakzaposlenih. –Kadasutakvihoteli u pitawu, tu su ti poslovi uglavnom dosta dobro organizovanijerseobi~noradio visokoj sredwoj klasi ZlatomirNikoli} pros tit uc ij e, gde su ang a` ovan e tak oz van e kolwihovihuslugasuobi~nood gerle koje ipak ne spadaju u 200do300evrapoposlu.Sielitne prostitutke i cene gurnojedasetuokre}eogromannovac,alivelik o je pit aw e koliko te devojke imaju od toga jer suiskustvausvim zem qam a pok az ala da najve}i deo tog novc a ide u rukeonihkojiorgan iz uj u pos ao, odnosno podvoda~im a, koj im a su tak vi pos lov i, pogotovu uz podr{kuunekomhotelu, pravi zlatni rudn ik koj eg se te{ ko odr i~ u – isti~e dr ZlatomirNikoli}. Prostitucijaje kodnasupotpunosti kriminalizovana i po trenutno va`e}im pro-

pisima, krivi~noj odgovornostipodle`uiprostitutke i posrednici. Po re~ima dr Nik ol i} a, tak av pris tup ovoj pojavi najvi{e poga|a prostitutke koje, zbog straha od zakona, organizaciju prepu{taju posrednicima, a oni su naj~e{}e deo organizovanihkriminalnihgrupa. –Smatramdabiprostitucijutrebalodekriminalizovati da bi te `ene imale prilikudaredovnimputevima dobiju medicinsku pomo} ilipolicijskuza{titukada im je potrebna. Mislim da wih ov e akt ivn os ti ne bi trebalo da potpadaju ni pod krivi~nu ni pod prekr{ajnu odgovornost,aovako,kakoje to kod nas ure|eno, dr`ava ihguraurukeraznihmakroa idrugihkriminalacakojise premawimanehumanoodnose iote`avajuimionakote`ak `ivot–rekaojedrNikoli}. On smatra da posredovawe uprostitucijitrebadaostane krivi~no delo i da je to jedinimodelkojijedosadau svetu dao kakve-takve rezultate. – Poku{avalo se i s drasti~nim kaznama za prostitutkeispotpunomlegalizacijom koja postoji u nekim dr`avama, ali nivo prisutnosti se nije mnogo mewao. Nezovesetonajstarijimzanatombezrazlogaion}ekao takavsigurnoopstatiiubudu}nosti. Zbog toga bi trebalo tim `enama omogu}iti kak vu-tak vu za{ tit u i dekriminalizacijom im barem sle|askinutitajteretformalne odgovornosti i tako ih izvu}i iz raqa organizovanog kriminala – ka`e dr Nikoli}. N. Perkovi}


crna hronika

dnevnik

NAJMLA\I OVE GODINE ME\U NAJUGRO@ENIJIM U^ESNICIMA U SAOBRA]AJU

Devetmali{anastradalo zasedammeseci –Uposledwihpetgodina151 dete je poginulo u saobra}aju, a iakosetajbrojpogodinamasmawuje, u prvih sedam meseci ove godineve}jepoginulodevetoro dece – izjavio je ju~e direktor Agencije za bezbednost saobra}aja Stojadin Jovanovi} prilikom predstavqawa edukativne kampawe„Pa`wa,sad”,posve}enebezbednostideceusaobra}aju.–Decanajvi{eginuusvojstvu

neko ko po{tuje saobra}ajne propiseinakoga}edecadase ugledaju,roditeqitrebanesamodaedukujudecuve}idasopstvenim primerom poka`u kakosebezbednopona{atiusao- bra}aju, dok su nastavnicima nameweni flajeri sa svim informacijama – objasnio je Jovanovi}. Powegovimre~ima,Agencija jepripremilaimuzi~kunumeru

U prvih sedam meseci bilo je mawe saobra}ajnih nezgoda nego ranije, ali imaju pora`avaju}i bilans, jer je broj poginulih i povre|enih u wima ve}i sedam posto putnika–44odsto,usvojstvupe{akatriodstomawe,dokjezabele`en i izvestan broj poginule decebiciklista. Jovanovi}jenajavioda}ekampawapo~eti2.septembra,ibiti usmerena na tri ciqne grupe – decu,roditeqeinastavnike,kao inavoza~e. –Kadajere~odeci,likPa`qivkotrebadabudeuzorkao

kojadecitrebadapomognedazavole saobra}ajna pravila, a voza~e da upozori na zone {kole gdejeneophodnosmawitibrzinu ispod30km/h. Kadajere~obezbednostiusaobra}aju,Jovanovi}jenaveodaje zaprvihsedammesecibrojpoginulih i povre|enih pove}an sedamposto,dokjesmawenukupan brojsaobra}ajnihnezgoda.

– To je signal za dr`avne organe da se preduzimaju mere,alijo{ve}isignalzau~esnikeusaobra}ajudapo{tuju propise, posebno u avgustu,kojijezbog vru}ina i ve}eg brojavozilakriti~an – istakao je Jovanovi}. – Do kraja jula 250 qudi je ostalo bez voza~ke dozvole,anaosnovuPravilnikaounapre|ewuznawavoza~akojima su oduzeta dokumenta, koji je stupio na snagu 18. avgusta, oni imaju pravo da u~estvuju na seminarima o bezbednostiusaobra}aju–naveoje Jovanovi}. Prviseminari}epo~etidase organizuju u septembru, kazao je Jovanovi}, i dodao da Agencija jo{ nije dobila nijednu prijavu jerka`wenivoza~inajpremorajudaizmirenov~aneobaveze,izdr`ezakonskekazne,podvrgnuse

lekarskompregledu,ajo{90dananakontogasemoguprijaviti za prisustvo seminarima. Jovanovi}jeistakaodajesvetouciqu eliminisawa neodgovornih voza~a iz saobra}aja, podsetiv{inatodaod1.septembrapo~iwe primena sistema „bonus-malus„,odnosnove}ihosigurawaza automobile osoba koje su u~estvovale u saobra}ajnim nesre}ama. (Tanjug)

PONOVQENO HA[KO SU\EWE TROJICI VO\A OVK NA KOSOVU

Sveoru`jenabavqano prekoHaradinaja Svedokoptu`benasu|ewuRamu{u Haradinaju, biv{i komandant Glavnog {taba OVK-a BislinZirapi,izjaviojeju~edaje jedinica za brze operacije u Rzni}u bila pod kontrolom komandanta zone Duka|in Haradinaja,skojimsesusreotokomleta 1998. godine. Bislin je, kao profesionalni vojnik, oti{ao 1998. godine u Tiranu radi obu~avawa, savetovawa i provere snagaOVK-a,auoperativnojzoniDuka|in,ukojojjeglavnibio Haradinaj, boravio je u dva navrata tokom leta 1998. godine. SvedokjerekaodajeizAlbanijeprebacivanooru`jepripadnicima OVK-a, i to preko logisti~kogodelewa,ukojemsubili XavitHaliti,XemailKarda{i idrugi. Zirapi danas nastavqa davawe iskaza,aprewegauha{kojsudnici svedo~io je biv{i pripadnik Dr`avne bezbednosti Srbije Zo-

ran Stijovi}, koji je rekao da su pripadnici OVK-a 1998. godine odvodiliuzatvoruseluJablanica,kodDe~ana,srpskeicrnogorskecivilekaoiAlbancezakoje susmatralidasara|ujusasrpskim vlastima. Stijovi}jekazaodasusekrajem martaipo~etkomaprila1998.godine razvile aktivnosti OVK-a naKosovuiMetohiji,tedajegotovosvakoseloformiralogrupe zaosloba|aweKosova. –Tegrupesunabavqaleoru`je u severnoj Albaniji, i to preko Glo|ana,gdejeglavnibioRamu{ Haradinaj, i potom su se vra}ali naKosovoistimputem–rekaoje Stijovi}.–Nijednagrupanijemoglapro}ikrozGlo|aneuAlbanijubezHaradinajevogznawa.Vodi~ikojisuprebacivaligrupesteritorije Jugoslavije u Albaniju imalisudokumentadasulegitimni predstavnici sela za nabavku oru`ja.Upo~etkuseoru`jedeli-

Mladi}daseizjasni odveoptu`nice Odbrana Ratka Mladi}a ima rokdo31.avgustadaodgovorina zahtevtu`ila{tvazarazdvajawe optu`nice na optu`nicu za zlo~ine u Srebrenici i onu za zlo~ineuSarajevu,posle~ega}esud doneti odluku o tom zahtevu, saop{tilojeju~esudskove}eTribunala na po~etku statusne konferencijeMladi}u. „Odbrana ima rok do 31. avgustadaodgovorinazahtevtu`ila{tva za razdvajawe optu`nice”, izjavio je predsedavaju}i sudija AlfonsOri. Ovojeprviputdajezatra`eno razdvajaweoptu`nice,aupraksi Tribunala do sada je bilo samo zahtevazaspajaweoptu`nica.Ha{ko tu`ila{tvo je predlo`ilo daseMladi}usudiudvaodvojena postupka,odnosnodaseoptu`nicapodelinaoptu`nicuzazlo~ineuSrebreniciinaonuzazlo~ineuSarajevu,op{tinamauBiHi zauzimaweme|unarodnihtalaca. Glavni ha{ki tu`ilac Ser` Bramerc je kao obrazlo`ewe za ovakavzahtevnaveodabiserazdvajawem postupak u~inio mawe obimnim, da bi izvo|ewe dokaznogmaterijalapo~elomnogoranije,ocewuju}iidapostojiopasnost da se zdravstveno stawe Mladi}apogor{a. Mladi}jeudveta~keoptu`en za genocid u Srebrenici i jo{

osambosanskihop{tina,auostalihdevetnateretmusestavqaju progon,istrebqewe,ubistva,deportacije, prisilno preme{tawe, terorisawe, nezakoniti napadinacivileiuzimawetalaca tokomratauBiH.Uhap{enje26. maja u selu Lazarevo kod Zrewa-

lobesplatno,aposlejetoprerasloubiznis. Onjeispri~aodasu,nakonsukoba u Glo|anima 24. marta 1998. godine, srpske bezbednosne snage na{le prilikom pretresa Haradinajeveporodi~neku}espiskove s imenima Albanaca za koje su pripadniciOVK-asumwalidasu sara|ivali sa srpskim snagama bezbednosti. –Jednogodwihsaspiska–MurataHa|ocaja–pripadniciOVKa su ubili u jesen 1998. godine – ukazaojeStijovi}. Stijovi}jenaveoslu~ajeveotetatricivila(dvaSrbinaiCrnogorca) u junu 1998. godine u selu Dubovik, u op{tini Pe}, kojima su pripadnici OVK-a uni{tili imovinu,awihodveliuzatvoru Jablanicu, kao i slu~aj Milo{a Rajkovi}a, koji je tako|e odveden i do dana{weg dana se ne zna ni{ta o wihovoj sudbini. Stijovi} jerekaodasuseotmicedoga|ale

napodru~juoperativnezoneDuka|in,ukojojjeHaradinajbiovo|a, na potesu op{tina Pe}, De~ane, \akovicaiKlina. Haradinaju se sudi, zajedno s IdrizomBaqajem iLahijemBrahimajem,zazlo~ineprotiv~ove~nostiikr{ewezakonaiobi~aja ratovawa na Kosovu 1998. godine. Prvostepeno ve}e Tribunala oslobodiloje,uprvostepenompostupku, Haradinaja i Baqaja, a osudiloBrahimajana{estgodina zatvora. @albeno ve}e je, me|utim,nalo`ilodaimsu|ewebude delimi~noponovqeno,po{estod 37 ta~aka optu`nice, uz obrazlo`ewe da je tokom procesa bilo znatnihpote{ko}aupribavqawu iskazasvedokapo{tosumnogiod wih, kako je napisano u presudi, navelistrahkaorazlogzanepojavqivawe pred sudom. To je prvi ponovqeni postupak u istoriji Ha{kogtribunala. (Tanjug)

Karayi} zatra`iopauzu Biv{i predsednik Republike Srpske Radovan Karaxi} zatra`io je prekid su|ewa na nedequ dana,dabisepripremiozasvedo~ewe za{ti}enog svedoka KDZ490, saop{teno je ju~e iz Ha{kog suda. U zahtevu je navedeno da je planirano da za{ti}eni svedok KDZ-490svedo~iuseptembruida Karaxi}trebadapro~ita,istra`i i prou~i 1.300 stranica prethodnihizjavaiiskazatogza{ti}enogsvedoka,za{ta}ebitipotrebnooko80sati. Sobziromnatodajepresvedo~ewa KDZ-490 na su|ewe pozvano

19svedokaida}e,odsadadosvedo~ewaKDZ-490,Karaxi}morati daunakrsnoispitaokopetsvedokanedeqnoilivi{e,tedasuoni wegovtimpotpunoposve}enitim pripremama, oni „jednostavno ne mogu da se pripreme za svedoka KDZ-490bezprekidaprocesa”,navedeno je u Karaxi}evom zahtevu. Zbog toga Karaxi} tra`i prekid odnedequdana,presvedo~ewaza{ti}enogsvedokaKDZ-490. Karaxi}a Ha{ki sud tereti za genocididrugeratnezlo~inetokomratnihsukobauBiHod1992. do1995.godine. (Tanjug)

Qimajspremanzapravdu nina,auSheveningenjepreba~en 31. maja. Na prvom pojavqivawu pred sudom, odlo`io je izja{wavawe o krivici, a 4. jula je udaqenizsudnicezbogometawasedniceinijeseizjasniookrivici, te je u wegovo ime uneseno da se neose}akrivim. Narednastatusnakonferencija u postupku protiv Ratka Mladi}a pred Ha{kim tribunalom bi}e odr`ana 6. oktobra, saop{tio je ju~e predsedavaju}i sudskogve}aAlfonsOri. (Tanjug)

PoslanikuSkup{tiniKosova Fatmir Qimaj izrazio je spremnost da se suo~i s pravdom zbog sumwidajeizvr{ioratnizlo~in useluKle~kakodLipqanatokom sukobanaKosovu.Qimajjenaro~i{tuzapotvr|ivaweoptu`nice u okru`nom sudu u Pri{tini rekao da ne ose}a krivicu za ono {toTu`ila{tvotvrdiio~ekuje daoptu`nicabudeodba~ena. On je kazao da su svi ~lanovi General{tabaOVK,ukqu~uju}ii aktuelnog kosovskog premijera Ha{imaTa~ija,znalidauvreme za koje je optu`en da je po~inio zlo~inenijebionaKosovu,ve}u

Albaniji. On je optu`io Euleks da je podigao optu`nicu protiv wegadabi,kakojerekao,pokazao svrhusvogpostojawanaKosovu. UzQimaja,optu`enojejo{devetoro pripadnika biv{eg OVK, svi za „slu~aj Kle~ka„. U slu~aju da optu`nica protiv Qimaja i grupebudeprihva}ena,ona}ebitipodignutaibi}ezakazanosu|ewe. Ro~i{te se nastavqa danas. Qimajujeve}jednomsu|enouHa{komsudupoistomosnovu,aliza doga|aje u selu Lapu{nik pored Glogovca. Ha{ki tribunal ga je oslobodiozbognedostatkadokaza. (Tanjug)

petak26.avgust2011.

15

Direktor„Simpa” utajioporez Poreska uprava podnela je krivi~nuprijavuprotivdirektoraprivrednogdru{tva„Simpo”izVrawaS.D. zbogosnovane sumwe da je utajom poreza o{tetio republi~ki buxet za vi{e od 27 miliona dinara, saop{tilo je ju~e Ministarstvo finansija. U nameri da delimi~no izbegne pla}awe poreza, S.D.je,kakosenavodi,odjanuara2009.godinedomaja2010.izdao vi{e ra~una za isporu~ena dobra kupcu „Simpo dekor” vrednostioko66milionadinara, s pogre{no obra~unatim PDV-om. PDV je obra~unat po stopi od osam umesto 18 posto, ~imejeS.D.izbegaodaobra~unaiplatiPDVodoko{estmiliona dinara. On je i PDV po osnovuuvozaopreme,uiznosuod 16,4 miliona dinara, neosnovanoiskoristiozaumaweweporeske obaveze, iako je ma{ine vredne oko 91 milion dinara, nabavqeneizItalije,instaliraodrugomprivrednomdru{tvu

i nije koristio za obavqawe sopstvenedelatnosti. Tako|e, S. D. je licima koja nisu zaposlena isplatio blizu tri miliona dinara po osnovu dnevnicaitro{kovasme{taja,a nije nalo`io da se obavi obra~un i uplati porez na ostale prihodeidoprinoseuiznosuod oko 608.000 dinara. S. D., kako pi{e, nije obra~unao i uplatio porez po odbitku od oko ~etiri miliona dinara, {to je u svojstvu isplatioca prihoda bio u obavezi kada je po primqenim kreditima od nerezidentnog pravnog lica izvr{io isplatu dugovanekamateuiznosuodoko 37miliona. Po saop{tewu Poreske uprave Ministarstva finansija, direktor „Simpa” je o{tetio buxet za 27.292.110 dinara, a zbog osnovane sumwe da je izvr{io krivi~no delo poreske utaje krivi~naprijavaprotivwegaje podneta Osnovnom javnom tu`ila{tvuuVrawu. (Tanjug)

Zalivaomarihuanu, ubraohap{ewe Kragujeva~ka policija odredilajemeruzadr`avawautrajawudo48satiNedeqkuK. (31)iz Kragujevca koga je prekju~e otkrila dok je zalivao indijsku konopqu, od koje se proizvodi marihuana,zasa|enuumestuResnik. Kako je navedeno u saop{tewu policije, s tog zasada u raskr~enomdelu{umepose~eno je 22 kilograma indijske konopqe. Policija osnovano sumwa dajeNedeqkoK.posadiosemenke i proizveo biqke indijske

konopqe,apo{tojeotkrilatu planta`u, u zasedi je ~ekala vlasnika. „Kada se Nedeqko K. pojavio ipo~eodazalivaindijskukonopqu, policija je intervenisala ali je on po~eo da be`i”, navedeno je u saop{tewu, u kojem se dodajedajeprilikomsustizawa pru`iootporijednompolicijskom slu`beniku naneo te{ku telesnupovredu,tako{tomuje polomiodesnu{aku. (Tanjug)

IuBeogradu„trava” dobroni~e Policija je uhapsila Ivana N. (34)iBojanaB. (22),obojica iz Beograda, zbog sumwe da su proizvodili i prodavali marihuanu,saop{tenojeju~eizMinistarstva unutra{wih poslova.Udveodvojeneakcije,policija je prekju~e, uz hap{ewe te dvojice,zaplenilave}ukoli~inumarihuaneiopremuzauzgajawe ove opojne droge u ve{ta~kim uslovima, ~ija je vrednost 80.000evra. Prilikom pretresa stana Ivana N. prona|eno je 170 saksija sa 150 zasa|enih stabqika biqke kanabis, a stan je bio preure|en i opremqen posebnom opremom za uzgajawe mari-

huane u ve{ta~kim uslovima ventilacionecevi,UVlampei sistem za navodwavawe i su{ewe.Natajna~in,posvakojberbidobijanojeoko10kilograma marihuane koja je plasirana na beogradskotr`i{te. U stanu Bojana B. prona|eno je19paketaodpo500gramaopojne droge marihuane, ukupne te`ineoko10kilograma,zapakovaneispremqenezadaquprodajunapodru~juBeograda. Osumwi~eni }e, uz krivi~nu prijavu,bitiprivedenide`urnom istra`nom sudiji Vi{eg sudauBeogradu,navodiseusaop{tewu. E. D.

U BE^U RAZBIJENA AUSTRIJSKO-SRPSKA NARKOBANDA

Drogurazvozili uzpi}eislatki{e Austrijskapolicijarazbilajeaustrijsko-srpskunarkobandu koja je mesecima snabdevalailegalnotr`i{teBe~amarihuanom.Procewujese dajeovabandastavilauprometnajmawe50kilogramamarihuane vredne vi{e od pola milionaevra.Dvanaestosumwi~enih je uhap{eno, a utvr|enojedabandabroji30~lanova i da je imala oko 1.500 „klijenata”,saop{tilajepolicija. U Be~u je ova kriminalna organizacija organizovala i poseban servis dostave. Tako jedrogadostavqanaprekokurira,uokrugesevernoodDunava. Navala je bila velika pajebiloivi{e~asovnih~ekawa, prenela je policija. Ina~e,svesevrtelookojedne trgovinepi}em,kojajebilau vlasni{tvuvo|ebande. Kod jednog „potpreduze}a” ovetrgovinebilojemogu}ei tokom no}i, uz kori{}ewe posebnihlozinki,osimpi}a, naru~iti marihuanu, navodi se u izve{taju policije. Najmawa koli~ina koju je banda prodavalanatajna~inbiloje dva grama po 20 evra, a uz to naru~ilacjemoraodakupii

pi}e i slatki{e vredne najmawedesetevra.Ovisnicisu moglidrogunaru~ivatitelefonom ili putem interneta, tako da je ovo prvi put da se policijauBe~usuo~ilastime da je neka banda primala naruxbeniceputemelektronske mre`e i obavqala ku}nu dostavu. Policija je uhapsila ~lanovebandezahvaquju}ivi{emese~nojospervaciji,istrazi i prislu{kivawu telefona. Banda je pala i zbog besa mu{terija koje su naru~ivale samopi}e,akojisuzbogvelikenavaleovisnika,moraleda ~ekaju po nekoliko sati na ku}nudostavunapitaka. Prilikom pretresa 12 stanova, policija je prona{la kilogrammarihuane,kaoiheroina, i vi{e hiqada evra u gotovini,kaoifalsifikovaneslova~kepaso{eivoza~ke dozvole.Saslu{awekorisnikauslugebandetraja}eveoma dugo jer ih je bilo vi{e od 1.500. Tako|e je najavqeno da }e finansijska policija pretresti i legalno prijavqenu firmudabiseutvrdilodali je legalna roba prodavana uz obavezniporez. (Tanjug)


SPORT

petak26.avgust2011.

JANKOVI]SAOP[TIOSPISAK MLADEREPREZENTACIJE

Igra}e najspremniji Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Jankovi} izjavio je da na{ tim sa visokom ambicijama o~ekuje predstoje}e kvalifikacione utakmice za prvenstvo Evrope protiv Severne Irske 2. septembra i Farskih Ostrva, ~etiri dana kasnije. - Imamo visoke ciqeve, koji su definisali qudi iz F[ i prethodne generacije i moramo da igramo u skladu sa tim. Poku{a}emo da iz utakmce u utakmicu osvojimo nove bodove - rekao je Jankovi}. On je dodao da su prethodne provere bile u funkciji kako bi se selekcije {to boqe pripremila i spremno do~ekala obaveze u kvalifikacijama.

igra~ima koji su u takmi~arskoj formi - rekao je Jankovi}. Selektor mlade reprezentacije Srbije Aleksandar Jankovi} objavio je spisak igra~a na koje ra~una za predstoje}e kvalifikacione utakmice. Srbija igra protiv Severne Irske 2. septembra i Farskih Ostrva, ~etiri dana kasnije. Utakmica Srbija - severna Irska igra}e se 2. septembra u Novom Sadu sa po~etkom u 16.30 ~asova, dok }e ~etiri dana kasnije na{i mladi fudbaleri ugostiti odgovaraju}u selekciju Farskih Ostrva na renoviranom gradskom stadionu u U`icu (16.30). Na Jankovi}evom spisku nalaze se- Golmani: Branimir Aleksi} (Spartak), Aleksandra Kirovski (Crvena zvezda), Vaso Va-

Vuk Mito{evi}

- Skoncentrisani smo na predstoje}e utakmice, prvo sa Severnom Irskom, pa zatim sa Farskim ostrvima, koji su ranije po~eli kvalifikacje. Ispratili smo te susrete, analizirali protivnike i nemamo nikakvih nepoznanica. Jankovi} je rekao da su igra~ima kojih nema na spisku vrata reprezentacije otvorena, a da pojedinci izostaju jer nisu standardni u klubovima. - Nemogu}e je sastaviti tim u kome svi fudbaleri igraju standardno u svojim klubovima, ali moja `eqa je da u takmi~ewu gde nema puno utakmica - osam plus dve u bara`u, raspola`em sa

si} (Vintertur).Odbrana: Vujadin Savi} (Bordo), Matija Nastasi} (Fjorentina), Marko Petkovi} (OFK Beograd), Nemawa Gudeq (Breda), Milan Milanovi} (Palermo), Filip Miladinovi} (Borac).Sredina terena: Aleksandar Igwovski (Verder), Luka Milivojevi} (Rad), Darko Lazovi} (Crvena zvezda), Vuk Mito{evi} (Vojvodina), Slobodan Medojevi} (Vojvodina), Sa{a Markovi} (Partizan), Filip \uri~i} (Herernven), Nenad Krsti~i} (Sampdorija), Luka Milunovi} (Varegem).Napad: Nemawa Koji} (Rad), Nemawa Mili} (OFK Beograd), Stefan [}epovi} (Bri`).

dnevnik

c m y

16

@REBLIGE[AMPIONA

BarselonaiMilan uistojgrupi U Monte Karlu na danima fudbala odr`an je `reb za novu sezon u u Ligi fudbalskih {ampiona. Barselona igra}e u grupi s Milanom, Man~ester siti

pada~ke ekipe, odnosno timovi koji gaje ofanzivni fudbal. Reprezentativci Srbije Neven Suboti} (Borusija Dortmund) odmeri}e snage sa Markom Pan-

SASTAVIGRUPA GrupaA

GrupaE

Bajern Viqareal Man~ester siti Napoli

^elzi Valensija Bajer (L) Genk

GrupaB

GrupaF

Inter CSKA (M) Lil Trabzon

Arsenal Olimpik (M) Olimpijakos Borusija (D)

GrupaC

GrupaG

Man~ester junajted Benfika Bazel Ocelul

Porto [ahtjor Zenit Apoel

GrupaD

GrupaH

Real (M) Lion Ajaks Dinamo (Z)

Barselona Milan BATE Borisov Plzen

protiv Bajerna, Napolija i Viqareala u grupi smrti, Arsenal na Olimpijakos i Borusijom iz Dortmunda...Zagreba~ki Dinamo na „Santjago Bernabeu” i „@erlanu”...@reb za grupnu fazu Lige {ampiona koji je odr`an u Monaku obe}ava sjajan fudbal ove sezone. Dejan Stankovi} (Inter) }e igrati protiv Zorana To{i}a (CSKA Moskva), a Danko Lazovi} i Aleksandar Lukovi} }e se sa svojim Zenitom nameriti, izme|u ostalih i na kiparski Apoel, koji trenira Ivan Jovanovi}. Grupa A obe}ava lep i atraktivan fudbal, jer su u woj sve na-

teli}em i Qubomirom Fejsom (Olimpijakos), a tu su i Arsenal i Marsej. Lion i Real kao da su su|eni jedan drugom. Lionci su dugo bili izuizetno neuigodni za „kraqevski klub”, a onda je pro{le sezone do{ao @oze Muriwo i kona~no je Real eliminisao Olimpik iz Lige {ampiona. Zagreba~ki Dinamo }e imati te-

Mesinajboqiigra~ Evrope Na sve~anosti u Monte Karlu za najboqeg igra~a Lige {ampiona progla{en je Lionel Mesi fudbaler Barselone, drugo mesto pripalo je Kristijanu Ronaldu (Real),a tre}e ]aviju (Barselona), daqe slede: Iniesta (Barselona), Falkao (Porto), Runi (Man~ester junajted), Vidi}(Man~ester junajted), Ibrahimovi} (Milan), Pike (Barselona) i Nojer ([alke, sada Bajern). `ak zadatak jer je u grupi ba{ sa Realom i Lionom, ali i sa Ajaksom. Zanimqivo je da }e u Grupi E igrati ^elsi i Valensija, koji su pre nekoliko dana imali poslovnu saradwu. Ta~nije, Huan Mata je iz Valensije pre{ao na

BarselonaiPortozaSuperkup Ve~eras u Monte Karlu u Superkupu Evrope sasta}e se najboqi tim Starog kontinenta Barselona i pobednik Lige Evrope Porto. Me~ po~iwe u 20.45 sati (RTS). Pre toga u 13 sati obavi}e se `reb za liga{ki deo Lige Evrope.

Stamford brix. U toj grupi su i Bajer iz Leverkuzena i belgijski Genk, koji je na putu do Lige {ampiona, eliminisao Partizan. U Grupi H Barselona i Milan ne bi trebalo da imaju velikih problema, jer su im rivali beloruski BATE Borisov (drugo u~e{}e) i debitant Viktorija Plzen. Jo{ jedan debitant Trabzon, koji je u{ao u Ligu {ampiona mesto Fenerbah~ea, dobio je za rivale Inter, CSKA i Lil. G.K.

VOJVODINASEOPROSTILAODSVOGVELIKANA

Uspomenena@areta `ive}eve~no @arko Nikoli}, kapiten prve {ampionske generacije fudbalera Vojvodine, ju~e je sahrawen na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Ispra}aju na ve~ni po~inak prethodila je komemorativna sednica u FC „Vujadin Bo{kov” u Veterniku, kojoj su uz ~lanove porodice,

Vlaovi}, istakav{i da }e uspomene na jednog od najistaknutijih fudbalera u klupskoj istoriji `iveti ve~no. Posle odate po{te minutom }utawa, o karijeri @areta Nikoli}a, govorio je wegov saigra~ iz prve {ampionske generacije Mladen Vu~ini}.

mlatku Vojvodine brinuo trenerski tandem Drakuli} - Valok. @are je u mla|im kategorijama igrao polutku, a kasnije je prekomandovan u half liniju. Godine1956. debitovao je za prvi tim u pobedi nad Crvenom zvezdom od 3:2. Osta}e zato

S ju~era{we komemoracije u FC „Vujadin Bo{kov” u Veterniku

prisustvovali ~lanovi rukovodstva kluba, zaposleni u Radnoj zajednici, brojni nekada{wi fudbaleri ( Panteli}, Savi}, Male{ev, Mili}, Pu{ibrk, Trivi}, Brzi}, R. Krsti}, Kova~evi}, Sentin, Rutowski, Vu~ini}, Jur~i},Novakovi}...), predstavnici FS Vojvodine, navija~i, ~lanovi omladinskog tima i novinari, a telegram sau~e{}a stigao je od Silvestera Taka~a. Komemorativni skup otvorio je ~lan Upravnog odbora Du{an

- @are Nikoli} osta}e upam}en kao fudbaler koji je u dresu Vojvodine odigrao preko 600 utakmica za 15 godina i svrstao se u sam klupski vrh. Bio je dr`avni reprezentativac, za A reprezentaciju odigrao je 15 me~eva, a igrao je i za sve mla|e selekcije prvog tima. Fudbal je po~eo da igra na poqan~etu pokraj dana{we Ribqe pijace, a potom i na {qakastom terenu koji se nalazio na mestu dana{weg „Merkatora”, gde je o pod-

laca, jer je u woj bilo troje doktora i {estoro fakultetski obrazovanih igra~a, a igra~ke perjanice su uz @areta bili Ilija Panteli} i Silvester Taka~. @areta }emo svi pamtiti kao dobrog druga i uzornog sportistu koji je igrama unosio mir

Foto: S. [u{wevi}

upam}en kao ravnopravni ~lan dve blistave generacije, takozvane Zlatne za koju su igrali Vasi}, Milovanov, Bo{kov, Rajkov, Krsti}i, Veselinovi}, a potom i prve {ampionske generacije, koja je svoje domete nagovestila 1964. godine, a dosegla dve godine kasnije pod nadzorom Vujadina Bo{kova i Branka Stankovi}a. Ta generacija, pored osvojene titule, prve u klupskoj istoriji, osta}e upam}ena kao generacija intelektua-

i samopouzdawe u tim, a hrabrio nas i kada rezultat nije bio povoqan, da mo`emo da na~inimo preokret. Zato }e wegov lik uvek ostati u na{im se}awima istakao je u emotivnom govoru Mladen Vu~ini}, podsetiv{i da se @are Nikoli} posle igra~ke karijere posvetio trenerskom radu u mla|im kategorijama zajedno s Ilijom Panteli}em, pod ~ijim je nadzorom stasalo za prvi tim 25 fudbalera. S.Savi}


SPORT

c m y

dnevnik

Prekinut{trajk igra~au[paniji Udru`ewe profesionalnih igra~a [panije (AFE) odlu~ilo je da prekine {trajk posle dogovora sa ~elnicima [panske fudbalske lige (LPF). Igra~i iz sva 42 kluba prve i druge lige po~eli su {trajk pre nedequ dana, prvi posle 27 godina, jer su zahtevali poboq{ane garancije za plate, kao i da klubovi isplate 50 miliona dolara dugovawa prema oko 200 igra~a. [trajk je odlo`io po~etak prvenstava, koja su trebala da po~nu 20. avgusta. Predstavni-

ci AFE i LPF su se sastali u ~etvrtak i dogovorili sporazum, a novi kolektivni ugovor bi}e uskoro potpisan. Sastanak je trajao vi{e od 12 ~asova, ali je na kraju dogovor postignut. Nova sezona u [paniji po~e}e narednog vikenda utakmicama drugog kola. Me~evi prvog kola bi}e najverovatnije odigrani 28. decembra. Barselona }e me~ sa Viqarealom odigrati 29. avgusta na Nou Kampu, dok Real dan ranije gostovati ekipi Saragose.

Vidi}nanovom dokazivawu Kapiten fudbalera Man~ester junajteda i srpski reprezentativac Nemawa Vidi} mora}e da pro|e novo dokazivawe kod

menaxera Aleksa Fergusona kako bi se vratio u startnu postavu. Prema navodima sa Ostrva, Ferguson je impresioniran

igrama mladih Fila Xonsa, Xonija Evansa i Krisa Smolinga, poru~iv{i iskusnima Nemawi Vidi}u i Riju Ferdinandu da }e morati dobro da se oznoje kako bi se vratili u startnih 11. - Mislim da su Nemawa i Rio svesni kvaliteta i potencijala mladih igra~a. Kada se budu oporavili od povreda mora}e `estoko da se bore za mesto u prvoj postavi - rekao je Ferguson. Xons i Evans su bili par {topera u duelu sa Totenhemom (3:0), dok se Smoling sve vi{e ustaquje na poziciji desnog beka.

SrbijabezKrasi}a Zbog povrede primica~a „plavokosi napada~ ne}e mo}i da pomogne „orlovima” u kvalifikacionim me~evima za EP protiv Irske i Farskih Ostrva. Hendikep za srpsku fudbalsku reprezentaciju pred kvalifikacione me~eve protiv Republike Irske (Belfast, 2. septembar) i Farskih Ostrva (Beograd, 6. septembar). Krilni napada~ Juventusa Milo{ Krasi} zbog povrede primica~a na treningu Juventu-

sa i ne}e mo}i da igra za Srbiju, objavio je radio Sport FM. Krasi} je potvrdio informaciju, a prema prvim procenama lekara torinskog kluba bi}e van terena najmawe 20 dana. Selektor Vladimir Petrovi}-Pi`on }e danas objaviti spisak fudbalera na koje ra~una za me~eve sa Irskom i Farskim Ostrvima, a na wemu, najverovatnije, ne}e biti ni Nemawe Vidi}a,tako|e zbog povrede.

petak26.avgust2011.

DEBAKL ZVEZDE PROTIV RENA U PLEJ OFU ZA PLASMAN U LIGU EVROPE

DalekojeEvropa Ren- Crvena zvezda 4:0 (2:0) REN: Stadion „Rut de Lorijen“. Gledalaca: 20.000, Sudija:Ajtekin (Nema~ka). Strelci: Montawo 10. Mvila 18.(iz jedanaesterca), Pa`o 85. i Kembo u 90. minutu. @uti kartoni: Montawo i MVila (Ren) Li Adi i Kadu (C.zvezda). REN: Kostil -, Katerin 7, Tetej 7, Pitroipa 6 (Kembo 7), Fere 7 (Pa`o7), Bukari 7, KanaBijk 7, Mvila 8, Montawo 7 (Dalma), Boje 7, Dance 7. CRVENAZVEZDA: Bajkovi} 6, Miki} 5, To{i} 5, Viloti} 5, Li Adi 5, Kova~evi} 5, Mijailovi} 5 (Kalu|erovi} 6), Dimitrijevi} 5, Lazovi} 6, Kadu 5, Borha 5 (Mezenga). Crvena zvezda je pretrpela u revan{ susretu plej-ofa za plasman u LE katastrofalan poraz od Rena (4:0). Jesen u Evropi i daqe ostaje nedosawan san. Zvezda, se po nepisanom pravilu, od me|unarodne pozornice opra{ta u avgustu. Jednostavno, susret sa istinom bio je bolan za na{eg predstavnika. Razlika u klasi je presudila. Trenutno, Zvezdin limitiran sastav nema kvalitet da se nosi ni sa stabilnim liga{em koji ne pripada samom vrhu francuskog fudbala. Nemo}no, ~ak ponekad i tu`no izgledao je na{ sastav u glavnom gradu nekada{we grofovije Bretawe. Sada pomalo sme{no zvu~e one verbalne najave u uvertiri susreta da }e se na megdan iza}i hrabro, da Ren nije bauk, da je nadigran u prvom poluvremenu beogradskog duela. Razmi{qalo se glasno ~ak i o pobedi koja donosi prolaz i ulazak u LE. Da li su to crveno-beli precenili svoje, a potcenili mogu}nosti tima koji, ipak, na tr`i{tu vredi oko 90 miliona evra, ili su nerealnim optimizmom terali samo strah... Trener Beogra|ana Robert Prosine~ki poku{ao je da nekim rokadama u sastavu, koji je ovoga puta skrivao od javnosti, prona|e dobitnu kombinaciju. U tome o~igledno nije uspeo. Tandem {topera ~inili su Li

Li Adi i @ires Kembo

Adi i Viloti}, manevar je poja~an Mijailovi}em, a Borha je prekomadovan u sredi{te napada, dok je Kalu|erovi} ostao na klupi... [okantan je bio po~etak me~a. Konfuzno je delovala Zvezda, posebno na sredini terena gde je izostao precizan pas, dok je u odbrani bilo „promaje“ u izobiqu. Sevali su ataci Rena, gol je visio u vazduhu. I ve} u 10. minutu sjajni Kolumbijac Montawo, koji je bio precizan i na Marakani, pravom „bombom“ sa ivice kaznenog prostora matirao je Bajkovi}a. Nije se Zvezda oporavila, trgla, a ve} je pao i drugi pogodak. Nesigurni Li Adi sru{io je „turbo“ Kana- Bijka, bio je to penal ~ist kao suza, a sa bele ta~ke siguran je Mvela, 2:0 (18. minut). Bledo i upla{eno je izgledala Zvezda. Nije uspevala da napravi nijednu osmi{qeniju ak-

Akvilanina pozajmici uMilanu Potpredsednik Milana Adrijano Galijani potvrdio je da }e fudbaler Liverpula Alberto Akvilani igrati do kraja sezone na pozajmici u redovima „roso-nera”. Italijanski mediji isti~u da je Akvilani mo`da taj „gospodin Iks” o kojem Galijani sve vreme pri~a kao o najve}em poja~awu u letwem prelaznom roku. Transfer jo{ nije ozvani~en, ali je potpredsednik Milana istakao da je kona~an dogovor postignut. Rukovodstvo Milana je na sebe preuzelo obavezu da otkupi ugovor Akvilanija za {est miliona evra ako naredne sezone bude odigrao vi{e od 25 utakmica. Akvilani (27) je igra~ku karijeru po~eo u Romi, a u Liverpul je pre{ao 2009. godine. On je pro{le sezone igrao na pozajmici u Juventusu. Bojan ^i~a, Ratko Milovac i Denis Bewak

SPARTAK ZLATIBOR VODA PREDSTAVIO NOVE STIPENDISTE

BazazanoviSpartak Bojan ^i~a (1996. godi{te), Ratko Milovac (1994.) i Denis Bewak (1994.), fudbaleri iz omladinske {kole potpisali su u ~etvrtak, 25. avgusta, stipendijske ugovore sa FK Spartak Zlatibor vodom. - U Spartak Zlatibor vodi pravimo bazu igra~a za budu}nost. Momci sa kojima smo danas potpisali ugovore su pokazali da mogu i `ele, a mi smo tu da im pri`imo {ansu. Igre koje pri-

kazuju su bile najboqa preporuka da sa wima potpi{emo stipendijske ugovore – kazao je Igor Pejovi}, direktor Spartak Zlatibor vode. ^i~a je {toper, Bewak igra na poziciji levog veznog, dok je Ratko Milovac napada~, a u omaldinskom pogonu ih je vodio Predrag Pr{i} koji je istakao da se dvogodi{wi rad polako finalizuje, da Spartak ima sve vi{e stipendista i da se samo

17

~eka jo{ da neko od wih zaigrati za prvi tim. Dan ranije, u prijateqskom utakmici protiv Potisja u Kawi`i, za Spartak je debitovao i Borko Novakovi}, koji je potpisao polugodi{wi ugovor sa suboti~kom superliga{om, igra na poziciji desnog beka i bi}e alternativa za Sini{u Stevanovi}a koji se povredio u prvom kolu. N. S.

Dijara ostaje uRealu Francuski fudbalski reprezentativac Lasana Dijara (26) rekao je danas da }e ostati u Real Madridu iako su mediji nagovestili wegov prelazak u Totenhem. - Imam ugovor sa Real Madridom do 2013. godine i svog trenera @oze Moriwa - rekao je Dijara. Ovaj fudbaler nije igrao nijedan me~ predsezone, ukqu~uju}i i utakmice Super kupa sa Barselonom.[panski mediji najavili su da }e Dijara pre}i u Totenhem za 12 miliona evra.

ciju, a mo`da je vredan pomena tek poku{aj Borhe iz poluvoleja u 39. minutu ali preko gola. Evidentna je bila dominacija doma}ina u svakom pogledu, a pre svega na fizi~kom planu. Nije bilo leka za hitre i spretne Farncuze koji su poput brzog voza jurili kraj sporih Zvezda{a. Nije Kova~evi}u i drugovima pomogla ni podr{ka delija sa tribina, a usled bakqade u drugom delu utakmica je bilo kratko prekinuta pa nema dileme da }e UEFA taj „ispad“ sankcionisati, ali ostaje da se vidi kolika }e kazna biti. Zadovoqni vo|stvom, li{eni svih takmi~arskih briga puleni trenera Antonetija smawili su gas u nastavku utakmice. ^inilo se da Zvezda dolazi do daha kada je „rezervista“ Kalu|erovi} u 49. minutu zapretio glavom, ali je golman Kostil pravovremenom intervencijom sa~uvao mre`u. Prividna

idila, po jakoj ki{i koja je sve vreme padala, kratko je trajala. Uveo je is kusni Kor zi kanac Antoneti sve`e snage, pa je raspolo`eni Kembo poput vihora ru{io Zvezdinu odbranu. U par si tuaci ja Baj ko vi} je sjajnim odbranama ~uvao ~astan rezultat, ali u fini{u je Ren opet bio ubojit. Najpre je Pa`o u 85. a zatim i Kembo u 90 minutu pogodio ciq, pa je to bio pravi debakl Zvezde na zapadu Francuske. Neprijatna epizoda na evropskoj pozornici „izmerila“ je trenutnu vrednost ekipe koju predvodi Robert Prosine~ki. Izuzetno je skromna za neke ve}e domete van granica zemqe, pa sada crveno-belima preostaje da {to pre stabilizuju redove i okrenu se isku{ewima u doma}em dvori{tu gde `ele da nakon ~etiri godine posta vrate titulu na Marakanu. Z. Rangelov

Venger`eliMvilu Menaxer londonskog Arsenala Arsen Venger zainteresovan je za igra~a Rena i francuskog reprezentativca Jana Mvilu. Venger tra`i poja~awa u veznom redu posle odlaska Seska Fabregasa i Samira Nasrija i povrede Xeka Vil{ira. Londonski klub je navodno ve} poslao ponudu Renu od 22 miliona funti za Mvilu. Britanski mediji podse}aju da je fudbaler Rena eksplo- Jan Mvila dirao u prethodnih nekoliko meseci i najverovatnije }e napustiti francuski klub. Ren je ve} odbio jednu ponudu „tobxija” od 15 mi li o na fun ti za francuskog fudbalera. Me|utim, rukovodstvo Arsenala je odlu~ilo da poboq{a ponudu, koja sada iznosi 22 miliona funti. Mvila ima ugovor sa

Renom do juna 2015. godine, a interesovawe za ovog fudbalera pokazali su i Liverpul i ^elsi. Mvila (21) je u prvom timu Rena od 2009. godine, a za to vreme odigrao je 85 utakmica i postigao tri gola. Za reprezentaciju Francuske nastupio je na 11 me~eva.

KUP AFRI^KIH NACIJA

Ju`naAfrikai Libijasezamenile Ju `na Afri ka i Li bi ja potpisale su sporazum o zameni doma}instva Afri~kog kupa nacija, saop{tila je Fudbal ska aso ci ja ci ja Ju `ne Afri ke (SA FA). Li bi ja je trebalo da bude doma}in takmi~ewa 2013. godine, ali je zbog gra|anskih sukoba donela odluku da odlo`i organizaciju do 2017. Pre nego {to bude doneta bilo kakva odluka, Konfederacija Afri~kog

fubala mora}e da ratifikuje sporazum slede}eg meseca na sastanku u Kairu. Ju`na Afrika je prihvatila predlog nakon uspe{no organizovanog Svetkog prvenstva pro{le godine, iako su Al`ir i Nigerija tako|e izrazile `equ da budu doma}ini. Naredni Kup nacija bi}e odr`an po~etkom godine u Ekvatorijalnoj Gvineji i Gabonu, a ubudu}e svake neparne godine.


18

sport

petak26.avgust2011.

DANAS PO^IWE MEMORIJALNI TURNIR „I[TVAN SABO”

Dvodnevna fe{tau^oki Stonoteniski klub ^okaprire|ujedvodnevnimemorijalnistonoteniski turnir „I{tvan Sabo”,uspomennavelikanainajzaslu`nijegstonotenisera,trenera, selektora i profesora stonog tenisa I{tvana Saboa (1937. – 2008.)iz^oke.Turnirseodr`ava u sali Osnovne {kole „Jovan Popovi}”u^oki.Takmi~ewepo~iwe danasod10sati,asve~anootvaraweturnirajeu14sati. Prvogdanaturnira}esenadmetatimla|ikadetiikadetkiwe,junioriijuniorke,adrugogdanaod10 sati na programu je takmi~ewe kadetaikadetkiwa.U~re{}ejeprijavilo preko stotinu stonotenisera izSrbijeizamaqauokru`ewu. -Obavezajena{egklubada~uvamouspomenunavelikogtrenera i ~oveka, bez koga stoni tenis u zemqi i na{em gradu ne bi imao tradiciju ni rezultate koji se pamte.Odlu~ilismodaodovegodine organizujemo memorijalni turnir posve}en legendi na{eg stonog tenisa I{tvanu Sabou ka`epredsednikSTK^okaAtilaHajnal. M. Mr.

@ivojinovi}ubordu Dejviskupa Slobodan @ivojinovi}uskorobitrebalo da dobije me|unarodnufunkciju,nakon ~ega bi mogao da napusti mesto predsednika Teniskog saveza Srbije.Bobajejo{2.decembra u beogradskoj Areni, od Ri~ija Bitija,predsednikaITFiXefa Polarda, ~lana borda teniske ku}e slavnih, dobio trofej Dejviskupazasve{tojeukarijeri uradio na promociji ovog takmi~ewa. Od tada datira i predlog da @ivojinovi} dobije neku me|unarodnufunkciju,atobimoglo dasedesinaKongresuMe|unarodneteniskefederacijeuBankoku od 21. do 23. septembra i o~ekujese~lanstvouborduDejviskupailinekojodsekcija. Ovakavsleddoga|ajanezna~i automatskiiostavku@ivojinovi}anamestopredsednikaTSS, ali nekako se uklapa u mozaik svega{tojedosadare~enoomogu}ojsmenina~eluTSS. ^lanstvouITF-uzna~ilobi ve}e obaveze Slobodana @ivo-

Nastartu PIKSeged–Partizan U prvoj utakmici turnira od 16,30 sati sasta}e se PIK Seged iz Segedina i beogradski Partizan, dok }e u drugoj utakmiciod19satiprotivnici biti Ceqe Pivovarna La{ko i Celebi FTC-PLER. Sutraprepodneodr`atiturnirrukometnogpodmlatka,od 16,30 je utakmica pora`enih ekipaza3.mesto,aod19sati jefinalnime~. Cenaulaznicaje100dinara, a ceo prihod od ulaznica namewenjeuhumanitarnesvrhe. Turnir se odr`ava pod pokroviteqstvom Mesne zajendice Kawi`a, podr{ku Skup{tineop{tineKawi`aivi{esponzoraizKawi`eidrugihgradova. M. Mr.

PauGasolpredvodi drimtim

[panci sa najja~im sastavomi`eqomdaodbrane zlato dolaze na Evropsko prvenstvo (Litvanija - od 31. avgusta do 18. septembra). Ser|o Skariolo saop{tio je kona~anspisakigra~akoji}eputovatina{ampionatStarogkontinenta. U Litvaniju ne}e i}i krilo madridskog Reala Karlos Suarez.Selektor„crvenefurije” izabraojetimodkojegserivalimaledikrv.Poimenimasigurno najja~i.[panijanaprvenstvodolazi predvo|ena NBA zvezdama, bra}om Gasol, Kalderonom, Fernandezom,Rubiom...a,tusuiprovereni asovi poput Navara, Quqa,Rejesa... Kada se pogledaju sva imena na Skariolovomspisku,jasnojedaje re~okaznenojekspedicijiiglav-

nom favoritu za zlato. [panija }euLitavnijipoku{atidastignedosvogdrugogevropskogzlataprvo je osvojeno pre dve godine u Poqskoj,kadajeufinalupora`enaSrbija. Sastav [panije - plejmejkeri: Hoze Manuel Kalderon (Toronto),RikiRubio(Minesota),Viktor Sada (Barselona), bekovi: HuanKarlosNavaro(Barselona), SerhioQuq(RealMadrid),krila: Rudi Fernandez (Dalas), Fernando San Emeterio (Kaha Laboral),krilnicentri:Ser`Ibaka (Oklahoma), Viktor Klaver (Valensija), Felipe Rejes (Real Madrid).Centri:PauGasol(LALejkers),MarkGasol(Memfis). Protivnici aktuelnih evropskihprvakauGrupiAbi}eLitvanija, Turska, Poqska, Velika BritanijaiFinska.

PRED SVETSKO PRVENSTVO U DAEGUU

KUP NA TERITORIJI FS GRADA NOVOG SADA

Stotkaostala ibezPauela

Rafal Temerinaca U prvom kolu Kupa Fudbalskog saveza SrbijenateritorijiGradskog fudbalskog saveza NovogSadaposstignutisuslede}i rezultati: - NOVI SAD: Kabel - Fru{kogorac 0:1, @elezni~ar - Futog 5:6, RAKOVAC: Borac - Mladost 0:2, SREMSKI KARLOVCI:Stra`ilovoMilan - Partizan 4:3 (1:1), LEDINCI: Vinogradar - Ba~ka 3:2, BUKOVAC: Fru{kogorski partizan Slavija 2:3, ^ENEJ: ^enej - Petrovaradin 1:5, KISA^: Tatra [ajka{1:2,^EREVI]:SremacTSK1:16,RUMENKA:JedinstvoDinamo 4:2, FUTOG: Metalac AskoVidak-Sirig0:2. @reb drugog kola obavi}e se danas u 11 sati u prostiorijama GradskogfudbalskogsavezauNovomSadu. G. K.

jerjeSrbijaaktuelni{ampion ivlasnik„salatare”.Apri~ao tomedabiVukJeremi},kojise nalazi na ~elu Unije teniskih profesionalaca mogao da zameni Slobodana @ivojinovi}a na mestu predsednika TSSpostajerealnija.

[PANCI U NAJJA^EM SASTAVU STI@U U LITVANIJU

PO^IWE TURNIR „KUP KAWI@E 2011”

Me|unarodni rukometniturnir„Kup Kawi`e 2011” odr`a}esedanasisutra adoma}iniiorganizatoriiz Kawi`euspelisudaokupe~etiri renomirane seniorske ekipe,aktuelnogprvakaSrbije beogradskog Partizana, PIK Seged i Celebi FTCPLER(Ma|arska)iCeqePivovarnaLa{ko(Slovenija). Predstavqaweekipaisve~anootvaraweturnirajedanasod15satiusportskojhali „Bawe Kawi`a”, kada }e se u ime doma}ina obratiti predsednik kawi{ke op{tine Mihaq Wila{ i predsednik Mesne zajednice Ferenc Dukai.

jinovi}a,pabiutomslu~ajumo`da do{lo do preklapawa du`nosti.Ali,isapo~asnimmestomuTSSsvebiseregulisalo napravina~in. Zasadajeizvesnojeda}e@ivojinovi}uBankokubitidoma}in sve~ane ve~ere Dejvis kupa

Trkanastometarau Daeguu bi}e oslabqena izostankom najbr`ih spritnera sveta. Odtrojicenajboqihovesezone samo je Bolt u konkurenciji. Paueloptaozbogpovrede.AsafaPauelodustaojezbogpovrede od trke na sto metara na

la), gde je „stotku” pretr~ao za 9,86sekundi. „Asafa Pauel je zvani~no povu~ensaspiskau~esnikatrkena sto metara u Daeguu. On i daqe ose}abolupreponikojiseprvi put javio u Budimpe{ti. Asafa je poku{ao na sve na~ine da se spremi za trku sezone, ali nije

tiridanazaoporavak.Paueljena u Daegu va`io za najve}eg konkurentaaktuelnomsvetskom{ampionuirekorderu,svomzemqakuJuseinuBoltu,sobziromdajeumaju uLozanitr~ao-9,78sekundi. Bolt,kojisetako|ezbogoporavkaodpovredenenalaziunajboqoj formi, ima}e olak{an

uspeo. Veoma je razo~aran zbog toga,aliidaqeverujeda}emo}i dapomognesvojoj{tafetinasto metara”, navodi se u saop{tewu jamaj~anskogtima. Kvalifikacije za sto metara po~iwuprvogdana{ampionata(u subotu),dokje{tafetapredvi|enazakrajprvenstva.Lekarskitim Jamajke ocenio je da su 28-godi{wemsprinterupotrebnajo{~e-

posaodaodbranizlatoosvojeno predvegodineuBerlinu.Pored Pauelautrcinastometarane}e u~estvovati i drugi veliki konkurentnajbr`eg~ovekaplanete-TajsonGej.Amerikanacje operisaokuk.Jamaj~aninStivi MalingsiAmerikanacMajkRod`ersotpalisusaSvetskogprvenstvajersubilipozitivnina dopingtestu.

GRADSKA LIGA SUBOTICE

Startunedequ Odr`anajekonferncijaklubova Suboti~ke lige, gradsku ligu}esa~iwavati12klubovai to: Solid, Lokomotiva, Elektrovojvodina,Zrinski,Subotica,Hajduk(BD),\ur|in,Qutovo, Poqoprivrednik (Bikovo), @ednik,Udarnik(Vi{wevac)i Mala Bosna. Liga startuje 28. avgusta. Odigrano je prvo kolo Kupa, na teritoriji FS Subotica. Postignutisuslede}irezultati:Poqoprivrednik-Bratstvo 5:6, Zrinski - Mala Bosna 6:0, ^antavir - Lokomotiva 7:0, Tavankut-\ur|in6:5,SuboticaPreporod 2:4, @ednik - Elektrovojvodina5:4,Hajduk-Vinogradar4:5,Udarnik-Solid2:4. S. St.

AsafaPauel

Svetskom prvenstvu, koje se od 27.avgustado4.septembraodbr`avauju`nokorejskomDaeguu. Jamaj~ani je sa 9,78 sekundi vlasniknajboqegrezultatasezoneuovojdisciplini.Pauelave} nekoliko nedeqa mu~i povreda prepona, zbog koje je odustao od nastupa na mitingu Dijamantske ligeuLondonu.Bolgamu~ijo{ odmitingauBudimpe{ti(30.ju-

dnevnik

FEQTON

KOSTAPAPI]: IZAZOVIAFRIKE

12

Pi{e: Slobodan Jakovqevi}

Isteran izhotela Postao sam odjednom popularan.AuMakurdijutaksineradi.Kolimabilogdedaseparkiramodmahseokomenestvorimasa qudi. I anonimus, kojega i u Novom Sadu znaju samo prijateqi i oni s kojima se dru`i{ i izlazi{, postaje poznat gotovo svimautoj,meni,nepoznatojzemqi.Isvetousamodesetakdana. Od ~oveka kojeg niko nije znao,odjednompostaje{vrlopoznatali~nost.Utu|ojzemqi. ^ekamo novu utakmicu. Ali, jo{nedobijamugovornapotpis. Treba da stigne i prva plata. Aliwenema.Nastavimomidaqedaradimo.Pro|ei15danai do|e ve} utakmica u Egiptu. To namjeprvautakmicavanzemqei ba{ protiv najja~eg afri~kog kluba, ~uvenog Al alija. Spremamo se da putujemo na tu utakmicu. Para nema. Guverner daje novacjednomutrimeseca,aklub nemo`esamsvedaizdr`i,pani putovawedoEgipta.Ipak,uspelismodaseizborimosguvernoromionmaloodre{ikesu.ImamodirektanletzaKairounedequ,asle}emouponedeqak.Planiramdauutorak,sredui~etvr-

sam ga, potpisao, ali morala je todauradiidrugastrana.Zahtevaosamdasesvetoobaviiisplatedugovawa.Dotoganijedo{loirekaosamimdavi{ene}u da radim. Te{ko je poverovati, ali prakti~no ~itava nacija je stalaizamene.Svimaje,izgleda, utojzemqi,bilodostatihvarijanti: uzimamo stranog trenera, dabudetudva-trimeseca,miga neplatimoionode.Nisambio niprviniposledwikojemseto dogodilo.No,izgledadasusviu zemqibiliumorniodtihvarijanti,ajasamre{iodaseborim dokraj. Na nagovor Bate i Patrika vratio sam se u Lagos. Smestio samseuhotelukojemtro{kove snositadr`ava,Benue,izkojeje imojklub.Takoseihotelzvao, „Benue„.ULagosugotovosvenigerijskedr`aviceimajusvojhotelgdesesme{tajuwihovipredstavnici u raznim ministarstvima i dr`avnim slu`bama. Biosamutomhoteludesetdana, aume|uvremenusamdobioneku premiju, vezano za neke pobede koje smo ostvarili i vanrednu premiju za dobru igru u Egiptu.

Pred utakmicu s Al Alijem u Egiptu

takodradimotreningeiupetak igramoutakmicu.Drugajevarijanta da otputujemo u utorak. Ali... Tako {to }emo putovati izMakurdijauLagos,toje11sati. Iz Lagosa hvatamo uve~e avion za Keniju. Presedamo u drugiavionivra}amoseuKai- ro. Sve vreme nosimo svoju hranu, pi}e, vodu i sve drugo {to treba.UKairosmosleteliu~etvrtak,odnosnoupetakujutrou trisata.Odlazimouhotelisutrauve~eigramoutakmicu. Koliko su moji igra~i bili umorninajboqegovori~iwenicadamijenapoluvremenusvih 11 igra~a tra`ilo da ih zamenim. Shvatio sam koliko im je te{ko, jer ni ja nisam mogao da stojim pored klupe, ve} sam moraodasedim.Nisammogaovi{e daizdr`imnanogama. TelevizijauNigerijijeprvi putprenosila,klupsku,utakmicuisvisuvidelikakosmoodi- grali.Prvopoluvremesmoigralifantasti~no,danamje40.000 qudi na stadionu aplaudiralo. AsvisubilifanoviAlalija. Ume|uvremenu,moramdaka`em da jo{ nisam potpisao ugovor i nisamdobionijednuplatu,avodim i drugu utakmicu u Ligi {ampiona. Utakmicu smo izgubili 1:2, a vodili smo na poluvremenu.Poni{tennamjejedan gol i imali smo iskqu~enog igra~a.Golovesmoprimiliu80. i86.minutu.Ipak,pokazalismo kosmoi{tasmo. VratilismoseuMakurdi,odigrali jo{ neke utakmice i postajemsvepopularniji.Znajume svi.Novinarimasamstalnameta.Prepoznajumequdinaulici, qubeme.Nemogudaopi{emkakojesvetoizgledalo.No,moram dapriznam,alibezimaloskromnosti,damijesvetoprijalo,ali menijeponelo,dapomislimkakosamnajboqinasvetu.Itako jeprotekaoidrugimesecmogboravka u Lobiju, ali bez plate. Tada sam postavio rukovodstvu klubaultimatum,daseurokuod sedam dana potpi{e ugovor. Znamdajenapravqen,pro~itao

Nijetobilone{toveliko,ali ipak, ima{ ne{to malo para u xepu.Zatihdesetdanamogaosam da `ivim. Jedanaestog dana do{ao je upravnik hotela i rekao mi: - Gospodine Papi}u, ovaj ra~unnijepla}en,amiimamovelikih probelama, mada je guvernerrekaoda}eontoregulisati kadado|euLagos.Dalimo`ete, upitaomeje,sutradanapustite hotel. -Jamogutodau~inimodmah, zajedansat,odgovoriosammu. Jer,nemam{tamnogodapakujem.Uzmemsvojkofer~i}iiza|emnakapiju.ULagosu,uNigeriji. Bez prebijenog dinara. Stojim na kapiji i razmi{qam: a{tasad?Nemamparazataksi, daodemdona{eambasade.Kako li}uku}i?[tasesvetode{ava samnom?Dalijemogu}edasve ovo pro`ivqavam? I daqe stojim na kapiji. Zpalio sam cigaretu, jer mi je nekoliko komada ostaloodsino}.Pu{im,kofer~i}poredmene.Gedamqudekoji prolaze i pitam se {ta }e sa mnom biti? Ge }u? Kako }u? S ~im?Odakle?Kakonabilokoji na~insti}idoavionadasevratimku}i?Dalijetointuicija, sre}a,provi|ewe,neznam?Tek, pojavqujeseautomobilna{eambasadeiuwemuBata.Vidimene nakapijiipitame{taradimtu. -Pa,eto,isteralimeizhotela. -Ulazibrzoukola.Dalisi tinormalan?Panesmesestajatinaulici.Zna{{tasesvemo`edogoditi? -Pa.Bato,{tadaradim? -Kakosutemogliizbacitiiz hotelakadajeguvernerrekaoda }esveplatiti? -Ali,Bato,isteralisume. -Sedajuautoiidemourezidenciju. U{aosamukolaiodvezlismo se do na{e rezidencije. Odmah sampitaokadaimamprviavion zaBeograd.Odgovorenomijeda jelettekzamesecdana.[ta}u jadotledaradimikakodapre`ivim?

SUTRA: Tu`ba FIFA i KAF Kwigumo`etekupitiukwi`arama,ilijeporu~itinatelefon: 063/54-12-34.


SPORT

c m y

dnevnik

petak26.avgust2011.

19

FINALNI TURNIR GRAN PRIJA U MAKAOU

Srpkiweslomileiprvakiwesveta Rusija – Srbija 1:3 (25:20, 17:25, 21:25, 21:25) MAKAO: Hala „Arena isto~no azisjkih igara“, gledalaca:1.100,sudije:Masias(Meksiko),Rodrigez([panija). RUSIJA: Bori{enko2,Mahno 11, Kuzjakina (l), Bukreeva, Gon~arova 25 (5 bl), Fateeva, Morozova 7 (4 bl), Gamova 16, Uqakina, Star~eva 1, Kabe{ova,Merkulova4. SRBIJA: Brako~evi}25,Malagurski13(4bl),Krsmanovi}8 (4bl),Male{evi},Molnar,Antonijevi}, Vesovi}, Ogwenovi} 3,Nikoli}13(3as),Ninkovi}, Ra{i}13,Popovi}(l).

ja, aktuelni dvostruki svetski prvak.KadasuRuskiwe„slu~ajno“izgubileposledwiduelinterkontinentalnefazeodJapana(dabiu{leulak{upolufinalnu grupu) nisu mogle ni da sawaju da }e od Srpkiwa do`ivetipraviodbojka{ki~as. Dugonijevi|enodareprezentativke Rusije pretrpe takav porazkaoju~era{wiodSrbije, ana{edevojkesujo{jednomdokazalekvalitetipokazaledasu u ovom trenutku boqe od svetskih{amiponkiinajtrofejnije selekcijemnasvetusvihvremena. Predvo|ene neverovatnom Jovanom Brako~evi}, Srpkiwe

{lanakorakdoplasmanaupolufinale najprofitabilnijeg tami~ewanasvetu,azasigurno mesto u borbama za medaqe potrebanimjebodudana{wemsusretusaselekcijomTajlanda. Za razliku od prvog me~a polufinalne grupe, u postavi na{e reprezentacije kapiten Jelena Nikoli} po~ela je susret umesto Molnarove, a u paru sa Malagurskomina{prijemservisa mnogo je boqe funkcionisao, ali su Ruskiwe od starta

A grupa Rusija–Srbija Kina–Tajland 1.Srbija 2 2.Rusija 2 3.Tajland 2 4.Kina 2

2 1 1 0

0 1 1 2

1:3 1:3 6:3 5 4:4 3 4:4 3 3:6 1

0 0 2 2

3:2 3:0 6:0 6 6:2 5 2:6 1 0:6 0

B grupa SAD–Italija Brazil–Japan 1.Brazil 2 2.SAD 2 3.Italija 2 4.Japan 2

2 2 0 0

Danas Italija–Japan Brazil–SAD Srbija–Tajland Kina–Rusija

KapitenJelenaNikoli}unapadu

Odbojka{ice Srbije svojim predstavama na 19. svetskom Gran priju ne prestaju da iznena|uju ~itav svet. Najpre su izboriliplasmannafinalniturnir,uMakaoupredna{imdevojkamaoru`jejepolo`ilaiRusi-

subacileRuskiwenakolena,ne pru`iv{i im ni tra~ak nade, izuzev prvog seta, a disciplina uigriistrpqewe,tekori{}eweprotivnikovihslabostijo{ jednomsudalerezultat.Trijmufom nad Rusijom, Srbija je do-

(5) (7.30) (11) (13.30)

kontrolisale rezultat. Vodile su aktuelne prvakiwe sveta sa dva-tri poena razlike, ali su plaveuspevalesvedanadoknade. Raspolo`ena je bila Brako~evi}eva,auzwuiRa{i}iNikoli} u napadu, pa su uspele da preokrenu vo|stvo Ruskiwa i do|udovo|stva17:15.SerijaRuskiwa10:3,kojojsukumovalena{e gre{ke, bila je dovoqna da najtrofejnijaselekcijanasvetu osvojiprviset.Gon~arovaiGamova bile su glavni poenetri u ruskomsastavu,auna{emJovana Brako~evi} sa {est poena u uvodnomperioduigre. Ispostavilosedajeosvajawe prvog seta maksimum Ruskiwa, jerjetadazaigralakaznenaekspedicijaizSrbije.Narednatri

SlavqenajefikasnijeJovaneBrako~evi}

setabilasudemonstracijasile isavr{eneodbojkena{ihdevojaka. Na{i prima~i servisa Je-

lenaNikoli}iSawaMalagurski, potpomognute liberom Silvijom Popovi} dr`ale su

NeponovqiviYonBuryist Gledaoci u Srbiji nisu mogli da na tv Arena sport isprate prviidobardeodrugogsetautakmiceRusija–Srbija,pasuse okrenuli internet prenosu na sajtu laola1.tv, gde je posredstvom FIVB-a preno{ena utakmica uz komentar neponovqive legendenovinarstvaEneglezaXonaBurxista. Odpro{legodine,ovajbiv{iodbojka{,radizaFIVB(bio jenedavnouBeograduiprenosiome~nedeqeSvetskeligeSrbija-Finska),abiojeodu{evqenpartijomna{ihdevojakaususretusasvetskim{ampionkama. ZbogpreokretaSrbijeume~usKinom,najprejehvaliona{eg selektoraZoranaTerzi}ainazivaoga~arobwakom,takti~kim velikanom, da ima mnogo ke~eva u rukavu, ali i komentarisao svaki osmeh na{eg selektora, jer je poznato da to veoma retko ~initokomutakmice.Pri~aojedajeTrezi}iznadoblakazbog partijewegovihdevojaka,ada}euslu~ajupobedeSrpkiwebiti ustratosferi. SamousuperlativujegovorioEnglezoigriSrpkiwa,hvalio igruOgwenovive}e,Nikoli}eveiostalih,aJociBrako~evi}je predvideosigurniulazakuodbojka{kuKu}uslavnih.Po{toje bionedavnouBeogradu,rekaojeda}epobedaSrbijenadRusijom bitinasvimnaslovnimstranamauna{ojzemqi,jerseovdeodbojkaizuzetnovoli.Mi{qewasmodanijepogre{io,jerzbogju~era{we partije, na{e odbojka{ice zaslu`uju i vi{e od naslovnihstranica.

SVETSKO PRVENSTVO ZA KADETE U ARGENTINI

POZNATA I DVA PREOSTALA U^ESNIKA EVROBASKETA

U}utkanigau~osi

Finskai Portugal overilivize

Argentina - Srbija 2:3 (25:23, 21:25, 22:25, 25:22, 9:15) BAIJA BLANKO: Sala „Osvaldo Kazanova”, gledalaca: 4.000.sudije:Kardoso(Brazil)i Mekdugal([kotska). ARGENTINA: Qanos11,Arpahu, Lapera 10, Nuwes 4, Martines 6, Kiroga 33, Veber (l), Laho1,Laso,Zometa6,Monson, Alerget.

venstva u Argentini kadeti Srbijesuposlevelikeborbesavladali selekciju doma}ina 3:2, ~imesuotvorilivrataplasmanau polufinale. Naslednici aktuelnih svetskih{ampiona,„generacija’93”, izborila se u ovom me~u protiv sjajnogdoma}ina,punihtribina,

MilanKati}unapadu

SRBIJA: Kova~evi} 29, Medi}10,Br|ovi}8,Kati}7,Okoli}3,Blagojevi}7,Ilin~i}(l), ^. Stankovi}, M. Stankovi} 2, @arkovi}4,Popovi},Panti}. U prvom me~u ~etvrtfinalne faze Svetskog odbojka{kog pr-

E grupa Srbija-Argentina Kuba-Kina 1.Kuba 1 1 2.Srbija 1 1 3.Argentina 1 0 4.Kina 1 0

0 0 1 1

3:2 3:2 3:2 2 3:2 2 2:3 1 2:3 1

aliisudijskogpara,kojijeotvorenonavijaozaArgentinu.Zato jeipobedabilasla|a,aizborenajeposle128minutaigre. Stvari je u svoje ruke imao na{biserUro{Kova~evi},posebno u taj-brejku. MVP, i ovog susreta,odigraojenajboqekadje bilonajpotrebnijeiuzdvabloka Br|ovi}a, od 3:3 inicirao je nedosti`nuprednostorli}a.Bilo je 6:3, pa 8:5, uz odlu~uju}i brejkna11:5.Me~loptujerealizovao Luka Medi}, koga je pred po~etakpetogseta,selektor\uri~i}vrationateren.

veoma visok procenat prijema servisa. Tehni~ar Maja Ogwenovi} igrala je fantasti~no, a puca~i su predvo|eni sjajnom Jovanom Brako~evi} bili neumoqivi.Kaopopravilusredwi blokeri Ra{i} i Krsmanovi} dalesunesebi~andoprinosjo{ jednom trijumfu, ali se prema statisticividiprevaga,atosu bile odbrane. Imale su Srpkiwe ~ak 13 dobrih odbrana vi{e izkojihsusevalikontranapadi iz svih pozicija. Uprkos pet gre{aka vi{e, plave devojke su ~istom igrom kidale protivnika, a glavnu rusku udranu iglu Ekatarinu Gamovu su potpuno zaustavile, dok je jedina Gona~erovabilaraspolo`ena. Ju~enikonijemogaodanadvisiSrbiju,paniaktuelne{ampionke sveta koje su namerno izabrale nas za protivnika u polufinalnojgrupi,apro{lesukao iwihovekolegeizmu{kereprezentacija na pro{lom Svetskom prvenstvu u Italiji, kada su posleistogslu~ajabirawalak{eg protivnika pora`eni u ~etvrtfinalu. M. Risti}

ODBOJKA[ICE KIKINDSKOG KI 0230 PRVE NA ME\UNARODNOM TURNIRU U MA\ARSKOJ: Odbojka{icekikindskogKi0230,~lanicena{eDrugeligesever,osvojilesume|unarodnijuniorskiturniruma|arskomgraduDebrecinu.Kikin|ankesuiakonajmla|enaturniru, ukonkurenciji24ekipeizEvropeisveta,zabele`ilesedamubedqivihpobeda,aufinalusunadvisilejuniorskureprezentacijuMa|arske.Poredpeharaimedaqa,~laniceKi0230KatarinaiMajaKrstono{i}dobilesuipojedina~napriznawa.Majajenajboqitehni~arturnira,aKatarinaje zaradilamestouidelanojpostavioveodbojka{kesmotre. -Ovonamjetre}eu~e{}enaturniruuDebrecinui,posledvatre}amesta,stiglismoidovrhapobedni~kogpostoqa.Konkurencijajebilaveomajakaprethodnihgodina,kaoiove,ana{edevojkesu94.godi{teimla|e,panamjeovoidobarzamajaczaligu.Na{klub}euskoroproslavitipetgodinapostojawa,aorganizova}emoturnirsli~anovomuMa|arskojitozaDaneludajeu Kikindi-rekaojepredsednikklubaKi0230DraganKrstono{i}. Naturnirusuu~estvovalejuniorskereprezentacije,klubovii{kolskeekipeizRumunije,Slova~ke,Ma|arske,Gr~ke,SADiSrbije.NasvakomkorakusuKikin|ankedostojnoreprezntovalesvoj gradidr`avu,audivnojstmosferiKarnevalacve}auDebrecinusklopqenasunovapoznanstva, aslede}edru`ewejuniorskiizregionazakazanojezaoktobaruOradejiuRumuniji. M. R.

Odlukom Borda Fiba Evrope, na ovogodi{wem Evrobasketu u Litvaniji koji po~iwe u sredu, 31. avgusta, u~estvova}e rekordne 24 reprezentacije. One }e biti podeqeneu~etirigrupeodpo {estselekcija,aprolazudrugi krug obezbedi}e po tri prvoplasiraneselekcije.Kona~no su poznati svi u~esnici Evropskogprvenstva,po{tosu dodatnekvalifikacijeodigraleselekcijeFinske,Portugala i Ma|arske. Posle dvokru`nog odmeravawa snaga, prva dvamedstapripalasuFincima iPortugalcima,pa}eovedve selekcije popuniti mesta u grupamaAiC.Predvo|eniodli~nim Timom Ranikom, Fincisusasve~etiripobedeobezbedilimestougrupiC.Portugal je ostvario polovi~an u~inak2-2,izgubiv{iobame~a od Finske i tako|e izborio pravo u~e{}a na {ampionatu Starogkontinenta. Kona~nisastavigrupa: GRUPA A: [panija,Turska, Poqska, Portugal, V. Britanija,Litvanija. GRUPA B: Srbija,Nema~ka, Italija, Francuska, Letonija, Izrael. GRUPA C: Gr~ka,Hrvatska, BiH,Finska,Makedonija,CrnaGora GRUPA D: Rusija, Slovenija,Bugarska,Gruzija,Ukrajina, Belgija. A. P.


20

sport

petak26.avgust2011.

dnevnik

POMO] KLADIONI^ARIMA NEMA^KA BUNDES LIGA

Tobyije ni{ane Old Traford

Danas

Herta-[tutgart

(20.30)

Subota Hamburger-Keln Nirnberg-Augzburg Frajburg-Volfsburg ern-Bajern(M) Kajzerslaut Hofenhajm-Verder Bajer(L)-Borusija(D)

(15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (18.30)

Nedeqa Hanover-Majnc [alke-Borusija(M) 1.Borusija(M) 3 2 2.Hanover 3 2 3.Bajern 3 2 4.[alke 3 2 5.Verder 3 2 6.Borusija(D) 3 2 7.Hofenhajm 3 2 8.Majnc 3 2 3 2 9.Bajer(L) 10.[tutgart 3 1 11.Volfsburg 3 1 3 1 12.Nirnberg 3 0 13.Herta 14.Augsburg 3 0 15.Kajzersl. 3 0 3 0 16.Frajburg 17.Hamburger 3 0 18.Keln 3 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 1 1

(15.30) (17.30) 6:2 7 5:3 7 6:1 6 9:6 6 7:4 6 5:2 6 4:2 6 6:5 6 2:2 6 4:2 4 4:5 3 2:4 3 3:4 2 3:5 2 2:4 2 6:9 1 3:10 1 2:9 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2

FRANCUSKA Subota Okser-Aja~io Evijan-Di`on Lorijen-Nansi Nica-Brest Valensijen-Bordo Lion-Monpeqe

(19) (19) (19) (19) (19) (21)

Nedeqa Ren-Kaen So{o-SentEtjen Tuluz-PS@ Lil-Marsej 3 1.Monpeqe 3 2.Tuluz 3.SentEtjen 3 4.Kaen 3 3 5.Lion 3 6.Evijan 7.Ren 3 8.So{o 3 9.Lil 3 3 10.PS@ 3 11.Lorijen 12.Marseq 3 13.Brest 3 14.Di`on 3 3 15.Bordo 3 16.Okser 17.Aja~io 3 18.Nansi 3 19.Valensijen 3 3 20.Nica

3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 3 3 0 2 2 2 1 1 1

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 2 2

8:1 5:1 3:1 4:3 5:3 4:3 6:6 5:5 3:3 3:3 2:3 4:4 3:3 3:7 3:4 4:6 2:4 2:4 1:3 2:5

(17) (17) (17) (21) 9 7 7 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1

BELGIJA Subota Genk-Mehelen Gent-Lirs Lokeren-Lueven Kortrijk-SentTruden Mons-Varegem Vesterlo-SerklBri`

(18) (20) (20) (20) (20) (20)

Nedeqa KlubBri`-Anderleht Ber{o-Standard 1.Mehelen 4 3 0 2.KlubBri` 4 2 2 3.Gent 4 2 1 3.Standard 4 2 1 5.Anderleht 4 2 1 6.SerklBri` 4 2 1 7.Mons 4 1 3 8.Varegem 4 1 3 9.Genk 4 1 2 10.Ber{o 4 1 2 11.Kortrijk 4 1 2 12.Lokeren 4 1 1 13.Leuven 4 1 0 14.Lirs 4 0 3 15.SentTruden 4 0 1 16.Vesterlo 4 0 1

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 3 1 3 3

(15) (20.30) 7:6 9 10:4 8 8:6 7 8:6 7 7:5 7 5:5 7 8:6 6 5:4 6 7:6 5 7:7 5 4:4 5 3:4 4 4:6 3 3:4 3 6:11 1 3:11 1

HOLANDIJA Danas Ajaks-Vitese

(18.45) (19.45) (19.45) (20.45)

Nedeqa DeGraf{ap-DenHag Fejenord-Herenven Gronongen-AZAlkmar PSV-Ekscelzior 1.Tvente 3 3 0 2.Ajaks 3 2 1 3.Fejenord 3 2 1 3.Vitesse 3 2 1 5.AZAlkmar 3 2 0 6.PSV 3 2 0 7.Herakles 3 1 2 8.Groningen 3 1 1 9.Valvajk 3 1 1 10.NEC 3 1 1 11.Roda 3 1 0 12.Utreht 3 0 2 13.DeGraf{ap3 0 2 14.Venlo 3 0 2 15.Breda 3 0 1 16.Ekscelzior 3 0 1 17.DenHaag 3 0 1 18.Herenven 3 0 1

0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2

(12.30) (14.30) (14.30) (16.30) 8:1 9 11:4 7 6:1 7 6:1 7 7:3 6 5:3 6 5:4 5 7:6 4 4:3 4 4:6 4 2:6 3 3:4 2 4:7 2 2:6 2 3:5 1 1:5 1 2:7 1 4:12 1

Subota AstonVila-Vulverhempton Blekburn-Everton ^elzi-Nori~ Svonsi-Sanderlend Vigan-KvinsPark Liverpul-Bolton

Derbi 3. kola Premijer lige igra se na Old Trafordu, gde Man~ester junajted ugo{}uje Arsenal. Junajted je krenuosilovitodokArsenVengerjo{uveksla`ekockice,posleodlaskaFabregasaiNasrijatobxijejo{tra`eigru.Uredovimaxavolane}ebitipovre|enog Vidi}a, Rafaela i Hernandeza, tobxije }e igrati bez Diabija, Istmonda i Vil{ira. ZanimqivjedagostiizLondona nisu slavili na posledwih sedam duela na Old Trafordu (skor6pobedaMan~esteraijedan remi). Pro{le sezone slaviojedoma}in2:0,doksuureavn{u Van Persi i drugovi bili boqi(1:0). Na{ predlog: 1

(2.55) Bajer (L) - (3.20) Borusija (D) (2.55) Derbi 4. kola Bundes lige igra se u Leverkuzenu na Baj Areni,gdesesnageodmeritidoma}iBajeri{ampion,Borusija izDortmunda.Obarivalanakon tri kola imaju identi~an skor od dve pobede i jednog poraza. Pro{log vikenda farmaceuti susavladali[tutgart(1:0),dok su milioneri bili boqi od Nirnberga(2:0).TrenerBajera,

Subota

Vejn Runi u duelu s igra~ima Arsenala

Dutuzdaseuprverensnage.Ni trener gostiju Klop ne}e puno mewati u nastojawu da wegovi puleniponovepro{logodi{wi uspeh, kada su slavili na ovom istom stadionu sa ubedqivih 3:1. Suboti}, Grojkorc, Bender bi}epodr{kanapada~imaKagavi i Levandovskom. Zanimqivo jedasunaposledwihpetokr{aja,trizavr{enapodelomplena, uz po jednu pobedu doma}ina i gostiju. Na{ predlog: 3+

(1.75) [alke – (3.35) Borusija (M) (4.10) BorusijaizMehengladbahaje startovalasjajnoitrenutnovodenatabeli.GostovawenaVeltinsAreni,nakojojnisuslaviliod1992godine,bi}epravoisku{ewe za wih. [alke je predvo|en tandeom Raul - Huntelar

uzstandardneMoravekaiHurada spektakularnim preokretom upro{lomkoluslaviouMajncu iupisaodrugupobeduu{ampionatu. Na{ predlog: 1

vikenda kao doma~in savladao Lorijen(2:0). Na{ predlog: 2 - 3

(1.90) Evijan – (3.20) Di`on (3.60)

Liderfrancuskog{ampionata i ekipa koja je jedina bez poraza nakon tri kola, Monpeqe ovog vikenda gostuje na @erlanu ekipi Liona, koja je tako|e nepora`enanastartuprvenstva,aliuz dvaremija.Pro{lenedeqeLion jeremiziraonagostovawuprotiv Bresta (1:1), dok je Monpeqe ispra{ioRensa4:0.Tradicijajena strani doma}ina, koji je pro{le sezonedobioobaprvenstvenaduela,(3:1i2:1),anaposledwih11 me~eva, vi|eno je pet trijumfa ~ete iz Liona, uz tri remija i istotolikopobedaMonpeqea. Na{ predlog: 1, 2 - 3 I. G.

Pro{le sezone Evijan i Di`onigralisuudrugoliga{kom dru{tvu,sada}eprviputodmeriti snage u eliti. U me|usobnimduelima,vi{euspehaimala jeekipaDi`ona,kojajeslavila uobaduela(2:0i5:1),pa}edoma}iEvijanpoku{atidasepunom merom revan{ira sokolovima na svom Parku sportova. Savojcisuuprvatrikolaupisali pobedu i dva remija, posledwi na gostovawu Aja~iju (1:1),dokjeDi`onnakondvavezana poraza na startu, pro{log

GOLMAN JUVENTUSA BUFON SIGURAN

Juventus osvaja Skudeto Golman Juventusa i italijanski reprezentativac\anlu|iBufonuverenjedajetorinskiklub stvorio tim koji }e biti dovoqno jak da osvoji Skudeto.Ontvrdidajenormalno{topostojivelikientuzijazamme|uigra~imanakondveveoma lo{e godine. Torinski klub ulazi u novu sezonu sa namerom da popravi neprihvatqivo lo{e sedmomestoizdveprethodnetakmi~arskegodine.U redove„crn-belih”sustigliAndreaPirlo,ArturoVidaliMirkoVu~ini}. -Sasvimovimentuzijazmomideivelikaodgovornost, jer znamo da moramo krenuti od nule. Isto tako smo svesni Juventusove istorije koja zahtevarezultate{tojemogu}epre.Moramobitiozbiqniodpo~etkadokraja.-rekaojeBufon. Golman Juventusa smatra da je normalno {to svi u taboru „stare dame” imaju veliku `equ za uspehom.

- Me|u nama postoji ogroman entuzijazam. Posledvelo{egodine,normalnojedasmorazvili `equzaosvetom.Juventusjespremaninavija~imasesvi|aovajtim.Svakinavija~jepomalorazo~aran posle ove dve sezone, ali nam svaki dan pru`ajupodr{kuiverujuunas.-dodaojegolman Juventusa. Bufon(33)senadada}eugodinamakojedolaze imativi{esre}ekadjere~opovredama. -O~ekujemda}uigratiukontinuitetu.Uprethodnimgodinamanisambioustawudatrenirami igramiznedeqeunedequ.Nakonoperacijenisam imaoproblemaitojedobarznak.Ose}amsedobro imislimdasesvetodokazalonatreninzima.Nadamseda}uigratibar35od38utakmicaserijeA. Presko~i}u posledwih nekoliko kola, jer }emo ve}tadabiti{ampioni.zakqu~iojeBufon. NovasezonauSerijiApo~iwesutra.

HRVATSKA

RUSIJA

Danas

Subota

Inter-Zadar Rijeka-[ibenik Zagreb-Vara`din

(20) (20) (20)

Subota Dinamo(Z)-Lu~ko Istra-Lokomotiva Cibalija-Osijek Slaven-Karlovac

(18) (20) (20) (20)

Nedeqa Split-Hajduk(S) 1.Dinamo 5 2.Hajduk 5 3.Lokomotiva 5 4.Slaven 5 5.Split 5 6.Rijeka 5 7.Osijek 5 8.Zadar 5 9.Inter 5 10.Zagreb 5 11.Istra 5 12.[ibenik 5 13.Cibalija 5 14.Karlovac 5 15.Lu~ko 5 16.Vara`din 5

5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0

0 0 2 1 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1

0 15:0 1 11:3 0 8:1 1 9:6 1 9:7 1 5:3 1 8:7 1 5:6 2 6:6 3 4:9 3 5:8 3 3:7 3 5:10 3 5:14 4 2:7 4 3:9

(20) 15 12 11 10 8 8 8 8 7 6 4 4 4 4 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1

(14) (14.30) (16) (17) 7:2 6 5:1 6 4:1 6 3:1 4 3:1 4 2:1 4 1:0 4 6:3 3 1:4 3 2:2 2 1:1 2 1:1 2 1:2 1 0:2 1 0:2 1 0:4 1 0:1 0 2:4 0 2:5 0 0:3 0

ENGLESKA ^EMPION[IP

(2.65) Totenhem – (3.10) Man~ester siti (2.45) Totenhem nakon poraza u Man~esteru (3:0) poku{a}e da doprvogslavqausezonistigne predsvojimnavija~ima,gdenije izgubioposledwihosamutakmica u duelima protiv gra|ana iz Man~estera. Trener Hari Rednapnemo`edara~unanapovre|ene: Xenasa, Galasa, Piwarda, a suspendovan je Kraw~ar. Me|utim, ovogodi{wa pri~a bi}e sasvim nova jer se u prelaznom rokuSitipoja~ao. Na{ predlog: 3+

(13.05) (16) (16) (16) (16) (18.30)

Nedeqa Wukasl-Fulam Totenhem-Man.siti VBA-Stouk Man~esterj.-Arsenal 1.Man.siti 2 2 0 2.Ma~esterj. 2 2 0 3.Vulverhemp. 2 2 0 4.AstonVila 2 1 1 4.Liverpul 2 1 1 2 1 1 6.^elzi 2 1 1 7.Wukasl 8.Bolton 2 1 0 9.KvinsPark 2 1 0 2 0 2 10.Nori~ 11.Stouk 2 0 2 2 0 2 11.Vigan 13.Sanderlend 2 0 1 2 0 1 14.Arsenal 2 0 1 14.Fulam 16.Svonsi 2 0 1 1 0 0 17.Everton 18.VBA 2 0 0 2 0 0 19.Blekburn 20.Totenhem 1 0 0

(1.55) Man~ester junajted – (3.30) Arsenal (5.50)

(20)

Subota Vajlvajk-Breda Tvente-Venlo NEC-Herakles Utreht-Roda

ENGLESKA PREMIJER LIGA

NA[ PREDLOG

Tomsk-Amkar Volga-TerekGrozni Rostov-An`i

BOSNA I HERCEGOVINA (13.30) (15.45) (18)

Nedeqa Zenit-Krasnodar Dinamo(M)-Spartak(N) Rubin-KrilaSovjetov Spartak(M)-CSKA Kubin-Lokomotiva(M) 1.CSKA 21 13 6 2 2.Zenit 21 12 7 2 3.Dinamo(M) 21 11 5 5 4.An`i 21 10 6 5 5.Spartak(M) 21 10 5 6 6.Rubin 21 9 8 4 7.Kuban 21 10 4 7 8.Lokomot. 21 9 6 6 9.Krasnodar 21 6 8 7 10.Terek 21 6 5 10 11.Amkar 21 5 7 9 12.Tomsk 21 4 7 10 13.Volga 21 5 2 14 14.Rostov 21 4 5 12 15.Spartak(N)21 3 8 10 16.K.Sovjetov 21 3 7 11

(14.30) (14.30) (16.45) (17) (19) 40:15 45 36:15 43 37:25 38 24:18 36 28:23 35 27:18 35 29:20 34 32:22 33 24:27 26 19:29 23 15:28 22 18:35 19 17:29 17 22:36 17 18:27 17 14:33 16

Sarajevo-^elik Kozara-Slavija Leotar-Vele` [.Brijeg-GO[KGabela Rudar(P)-Sloboda Travnik-Borac Zriwski-Zvijezda Olimpik-@elezni~ar 1.Sarajevo 4 2.Borac 4 3.Vele` 4 4.[irokiBr. 4 5.Travnik 4 6.Sloboda 4 7.Slavija 4 8.Zriwski 4 9.@elezni~ar4 10.Olimpik 4 11.Leotar 4 12.Zvijezda 4 13.Rudar 4 14.GO[K 4 15.^elik 4 16.Kozara 4

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2

(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2

11:3 10 8:3 10 6:2 8 5:3 7 8:7 7 3:4 6 3:7 6 10:10 5 8:7 4 6:7 4 4:5 4 3:5 4 3:7 4 3:7 4 3:7 3 0:2 2

(1.55) Lion – (3.30) Monpeqe (5.50)

Siti zainteresovan za De Rosija MenaxerMan~estersitijaRoberto Man}ini priznao je da je zainteresovan za igra~a sredine terenaRomeDanijeleaDeRosija. -DeRosibibiosavr{enopoja~awe za moj tim i po mom mi{qewu on je jedan od najboqih igra~a sredine terena na svetu. Imam Berija, Milnera i Turea, alitojemalosobziromnatoda nas o~ekuje duga i naporna sezona.-rekaojeMan}ini. Fudbalera Rome brojni stru~waci smatraju naslednikom legendardnog kapitena „vu~ice” Fran~eskaTotija.DeRosipregovarasaRomomuveziprodu`ewa saradwe.^elnici„vu~ice”sunavodnoponudiliitalijanskomreprezentativcuprodu`eweugovorapokomebizara|ivao5,5milionaevraposezoni.Onbiuslu~ajudaprihvatiovuponudupostao najpla}eniji fudbaler rimskog kluba,azara|ivaobivi{eiTotija,~ijiprihodinavodnoiznose 4,5milionaevraposezoni. DeRosi(28)jeponikaouomladinskim selekcijama Rome, a za ovajklubodigraoje357utakmica i postigao 43 gola. Za reprezentaciju Italije nastupio je na 64 me~a i 10 puta se upisao u listu strelaca.

Midlzbro-Koventri KristalP.-Blekpul Brajton-Piterboro Ipsvi~-Lids Milvol-Barnsli Lester-Sautempton Derbi-Barnli Hal-Reding Portsmut-Kardif Donkaster-Bristol

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

Nedeqa NotingemF.-VestHem Votford-Birminegem 1.Sautempton 4 4 0 2.Derbi 4 4 0 3.Midlzbro 4 3 1 4.Brajton 4 3 1 5.KristalP. 4 3 0 6.Piterboro 4 2 1 7.VestHem 4 2 1 4 2 1 8.Kardif 9.Blekpul 4 2 1 4 1 2 10.Milvol 11.Portsmut 4 1 2 12.Notingem 4 1 2 13.Lids 4 1 1 4 1 1 14.Reding 4 1 1 15.Lester 16.Barnsli 4 1 1 4 1 1 17.Bristol 18.Birmingem 3 1 0 4 1 0 19.Hal 20.Ipsvi~ 4 1 0 21.Barnli 3 0 2 22.Votford 4 0 2 23.Koventri 4 0 1 14.Donkaster 4 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4

(14.15) (16) 10:3 12 7:1 12 9:4 10 8:4 10 6:3 9 12:6 7 6:5 7 6:5 7 5:4 7 6:5 5 3:3 5 3:4 5 7:7 4 5:5 4 4:6 4 3:5 4 3:7 4 3:5 3 2:6 3 6:13 3 3:5 2 2:7 2 1:4 1 1:7 0

ITALIJA – SERIJA A Subota Sijena-Fiorentina Kaqari-Milan

(18) (20.45)

Nedeqa Napoli-\enova Atalanta-]ezena Bolowa-Roma Inter-Le}e Lacio-Kjevo Novara-Palermo Parma-Katanija Udineze-Juventus

(18) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45)

ITALIJA – SERIJA B Danas Verona-Peskara

(19)

Subota Askoli-Torino Bari-Vareze Bre{a-Vi}enca Citadela-Albinolefe Krotone-Livorno Empoli-JuveStabia Groseto-Gubio Re|ina-Modena Sasuolo-No}erina

(19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)

GR^KA Subota Panaitolikos-Asteras OFI-Atromitos Jawina-Aris Olimpijakos-Kavala

(18.15) (18.15) (20.30) (20.30)

Nedeqa Panionios-Ergoletis Kerkira-Panatinaikos PAOK-Ksanti AEK-OlimpiakosVolos

(18.15) (18.15) (20.30) (20.30)

PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Prva pobeda ^elika U 4. kolu fudbalskog prvenstva BiH postignuti su slede}i rezultati:Vele`-Kozara0:0,Slavija-Sarajevo0:4(0:2),^elik -Olimpik1:0(0:0),Sloboda-[irokibrijeg1:0(0:0),GO[KLeotar 2:1 (2:0), Zvijezda - Travnik 3:2 (2:2), Borac - Rudar 3:1 (3:0),@elezni~ar-Zriwski3:3(1:0).


SPORT

c m y

dnevnik

petak26.avgust2011.

21

DANASUNOVOMSADUPO^IWE4.ME\UNARODNIMEMORIJALNITURNIR„BOGDANRODI]”

[ap~ani branetrofej

NOVOSADSKE RUKOMETNESVE^ANOSTI

G

Vojvodina imare~

ot ov o da ne pos toji grad, a retke su varo{i i sela a da nemaju neku svoju prepoznatqivost iz kult urn og, sports kog, privrednog, zabavnog i drugih miqea (bemus, bitef, gro` |eb al, kob as ic ijad a, slaninijada, pihtijada, sigraf...). Uprkos obiqu najrazli~itijih manifestacija,NoviSad}esvakakobiti bogatiji za vi{e rukometnihvrhusnkihpriredbiudanimaimesecimaprednama, pa bi mogli da ih krstimo (priredbe) kao NORUS (Novosadske rukometne sve~anosti). [ta to sledi, pre svih, gra|anima Srpske Atinenarukometnom poqu:danaspo~iwe po rejt ing u u~esnikaozbiqan i primamqiv me|un ar odn i turnir „Bogd an Rodi}”, sled e Vojvod in in i prv enstvenisuperliga{ki okr{ aji i utakmicesastranim ekipama u Kupu evropskihkupova,paminiEvropsko prvenstvo (igraju polaznici Kampa Rastimo i wihovigosti),paobra~unuvelikoj dvorani Spensa najja~ih plan et arn ih ekip a (Francuska,Ma|arska,Rusija,[panija)ujednojodgrupa Evropskog {ampionata, ~iji je doma}in i organizat or na{a dr`ava, pa nastavak dom a} ih nadm et aw a, pa evropski prole}ni susreti akoVo{aprezimi... Uprkos ozbiqnim promenama u sastavu novosadskog superliga{a i ~iwenici da seekipatekuigravaimanagove{taja da bi Vojvodina moglaudolaze}ojsezonida ima veoma zapa`enu ulogu na doma}oj sceni. Ovde smo

konkretnomislilinarezultate,a{toseti~eNORUSA htelanehtelaVojvodina}e imati glavnu re~. Mogu}e je dasaovevremenskedistanceineizgledane{tonaro~ito i posebno komplikovanodaseorganizujenekoliko me|unarodnih utakmica, pa de~je prvenstvo, pa utakmice najvi{eg rejtinga na EP, sud ar i olimp ijs kih, svetskih i evropskih {ampiona...Mo`e to samo da izgledatako,aposaojeozbiqan, odg ov orn ost nik ad ve} a pred novosadskim klubom. No,akosepogledanekoliko mes ec i unaz ad (dom a} instvo zav r{ nog turn ir a nac io nalnogKupa)ipotezi koji su ve} povu~eni ili tek {to nisu utisak je da Vojv od in a imakapacitetda odgovori na sve izaz ov e NOR USA.. Da se razumem o, mo} i }e sam o pod uslovom da ne ostane usamqena, nego daimapratwuodsvihsubjekataiinstitucijakojimapo nam en i sport i mlad ost pripadajudaowimabrinu. Nov os ads ke ruk om etn e sve~anosti po~iwu i spletom okoln os ti (pre sveg a zbog brojn os ti prir edb i, kaoiEPsenioraiVo{inog vojevawauKupukupova)ovaj sport bi mogao iz dana u dan, iz meseca u mesec da raste, {iri se i ozbiqno ugroz i i najp op ul arn iji u Srpskoj Atini. Da ne bude zabune,rukometibezNORUSA ima prili~no brojnu i dokazano odanu publiku, s tim{tojeovoprilikadase plamen i strast pro{ire, kao {to se to pre petnaestak godina dogodilo novosadskojodbojci. B.P.

Ruk om etn i klub Vojv od in a nas tav qa lepu tradiciju pa }e tako i ove godine u znak se}awa na svog najuspe{nij eg preds edn ik a Bogd an a

sini timovi odlu~ivati o pobedniku Memorijala. U grupa A takmi~i}e se u~esnik Kupa kup ov a Energ ia Pand ur i iz Turgu`ija (Rumunija), osvaja~ ^elenxkupaJugovi}Unimeti

Takmi~ewepo~iwedanasu15.30 ~asovaduelomu~esnikaLige{ampionaBosnaBGgasaipro{logodi{wegpobednika{aba~keMetaloplastike,aulaznasvihdevetutakmica je besplatan. Imaju}i u vidu

GrupaA

GrupaB

Spremnizaizazove:ekipaVojvodine

Rodi}a, pod ~ijim su patronatom crveno-beli osvojili duplu krunu, organizovati 4. me-

Program Danas

15.30Bosna-Metaloplastika 17.15Jugovi}–Nekse 19.00Sve~anootvarawe 19.45Vojvodina–Metalop. 21.15Jugovi}–EnergijaPanduri

Sutra

9.00Nekse–EnergijaPanduri 10.45Vojvodina–Bosna 13.45Utakmicaza5.mesto 15.30Utakmicaza3.mesto 17.30Finale(RTVojvodina)

VLADANJORDOVI],TRENERJUGOVI]A

[ansune}emoispustiti Proteklog vikenda Ka}ani meta{i Jugovi}a }e ~etvrti suodmerilisnagesaKonstan- putzaredomodigratidvame~a com, u~esnikom Lige {ampio- prvogdana. na, na ter en u ren om ir an og Utakmica sa vice{ampioprotivnika i vodili sa dva- nom Hrvatske, Nekseom, bi}e tri gola razlikesvedo45.minut a. I por ed minimalnog poraza, rukometa{i Jug ov i} Unim et a su uprav o na tom me~u stekli samop ou z daw e i o p t i m i s t i ~ n u preds tav u o v r e d n o s t i m a ka}ke ekipe koja ove god in e ulazi u 28. superliga{ku sezonu. Sas tav oslabqenzahrabrog borcaPapa,ali obn ov qen odli~n im bek om Lon~ ar om, za godinu iskusniji i dr~n ij i, mnog o kval itetnijiodve}inena{ihsuperlig a{ kih ekipa, na Memorijalnom turniru „Bogdan Rodi}„ treb al o bi da VladanJordovi} p r e d s t a v q a pravo osve`ewe, tim pre {to odli~naprilikahrabrimiiz}ega,sedmugodinuuzastopno, uzetno{kolovanimpitomcima sa klupe predvoditi Vladan iz ka}ke akademije da vide gde Jordovi}, trener broj jedan u sunarukometnojmapiBalkana, SuperligiSrbije. Zanimqivo i na ~emu trebaju poraditi u jetodajevoqom`reba,ruko- preostalomdelupriprema.

|unarodnimemorijalniturnir kojinosiwegovoime,kojejeza sva vremena upisano zlatnim slovimauvi{edecenijskojtradiciji kluba iz Srpske Atine. Velikupodr{kunovosadskisu-

Dosada{wi pobednici

perl ig a{ dob io je od Izv r{nog ve}a AP Vojvodine, Pokraj ins kog sek ret ar ij at a za sport i omlad in u, Grads ke uprave za sport i omladinu i generalnog sponzora „Univereksporta”. Dvod nevn i turn ir a u SC „Slanabara”bi}elepaprilikadaseevocirajuuspomenena pokojnog Bogdana, a qubiteqi rukometauNovomSaduiokoliniima}eprilikudau`ivaju u nikad ja~oj konkurenciji. U~estvuje {est ekipa, od kojih ~ak ~etiri ove godine izlazenaevropskuscenu,adoma}in, ekipa Vojvodine ima}e i zvani~nu promociju pred svojim navija~ima. Ekipe su podeqeneudvegrupa,aprvopla-

EnergijaPanduri

BosnaBHGas

Jugovi}Unimet

Metaloplastika

NekseNa{ice

Vojvodina(NoviSad)

u~es nik Kup a kup ov a Neks e Na{ice iz Hrvatske. U grupi B, snage }e odmeriti u~esnik Lige {ampiona Bosna BH Gas izSarajevaidoma}inturnira u~esnik Kupa kupova Vojvodina,atre}aekipajepro{logodi{ wi pob edn ik mem or ij al a {aba~kaMetaloplastikaZorka Keramika, u~esnik ^elenx kupa.

\OR\E]IRKOVI],TRENERVOJVODINE

Vremezapobede Dva meseca od kako je preuzeo kormilo novosadskog rukometnogsuperliga{a,trener mr \or| e ]irk ov i} ima} e

malopome{anealipozitivne utiske,ovo}ebitiprilikada odamopo{tujo{jednomvelikom sportskom radniku, ali i

2008.PIKSeged 2009.NekseNa{ice 2010.Metaloplastika -Promeneuekipi,uigri,u faz i tra` ew a tand em a i uigravawulinija...Tojeonos ~ime se suo~avamo u ovom delu priprema, pa }e nam ovaj turnir u Novom Sadu upravo poslu`itizato,da{toboqe se uigramo. Iskreno, s jedne stranenevolimdau~estvujemo na jakim turnirima, po{totadanemamdovoqnukontrolu nad trena`nim procesom.Opet,sdrugestranetoje drag oc en o isk us tvo za moj e mlade momke jer samo igraju}iprotivkvalitetnijihekipamogudavidegdesetrenutno nalaze u odnosu na wih i {ta treba jo{ da urade da bi ih bar stigli - rekao je trener Jug ovi} a Vladan Jordovi}, a potom se osvrnuo na MemorijalZoranKurte{gde suwegovipuleniu~estvovali proteklogvikenda: - Zadovoqan bih bio da na turniru u Novom Sadu igraju kao {to su to uradili protiv Kostance, {ampiona Rumunije, kada smo vodili i ~etiri gola, a sve do 58. minuta bili potpuno ravnopravni. Nadam seda}emosepredstavitiulepomsvetlu,iakonamjerezultat u drugom planu, naravno, ako nam se {ansa uka`e ne}emojeispustiti.

vremenske (ne)prilike (nesnosne vru}ine)nijeneva`noista}idaje hala na Slanoj bari klimatizovana, i da }e pored dobrog rukometa preovla|uju}ifaktorbitiita~iwenicadatemperaturane}eprelaziti 24 stepena Celzijusa, {to je sjajnapreporukadasenaMemorijalu okupi veliki broj poklonika ovogasporta. Pripremili: J.Gali}-I.Grubor

UzdanicaNovosa|ana:DraganSuyum

prilikudaseizvani~nopredstavi doma}oj publici na memorijalu„BogdanRodi}”. -Nakonprvogmemorijalnog turn ir a „Zor an Kurt e{” u Konstanci,odaklenosimopo-

da u jeku priprema odmerimo snagesaizuzetnokvalitetnim rivalima, kao {to je to bio slu~aj i u Rumuniji. Zadovoqan sam prikazanim igrama u Konstanci, a s obzirom na to

da smo bili nekompletni (povre|eni Bari{i} i B. Radi{i}),rezultatkojismoostvarili (porazi od Konstance i Bakaua,pobedauduelu saJugovi}em)mogubiti zadovoqan. Slede nov i izaz ov i prot iv jakih rivala, mo`da i prejakih kada se uzme u obzir ~iwenica da smonakrajuprvefaze prip remn og per io d a. U ovom trenutku jo{ uvek tra`imo odgovore na pitawa kolike su mogu}nosti pojedinih igra~ a. Pol ak o di`emo formu i sigurno da }emo do po~etka prvenstva biti u`eqenomritmu. Pub lik a u Nov om Sadusigurnipri`eqkujedaekipaVojvodine kao doma}in, poku{a da slavi na Bogdanovommemorijalu: -Ponavqamjo{jednom, kol ik o god da nam je bitno da tempiramo formu za prvens tvo, sig urn o da bismovolelidasvoje imeupi{emonalistu osvaj a~ a trof ej a. Konkurencija je jaka, sigurno da }emo u~initi sve da se prika`em o u {to boq em svet lu i ako nam se uka` e prilika da doguramo do same zavr{niceda}emojeiskoristiti - bile su re~i {efa stru~n og {tab a mr \or| a ]irkovi}a.


22

kWiGA

petak26.avgust2011.

dnevnik

УСУСРЕТШЕСТОММЕЂУНАРОДНОМНОВОСАДСКОМКЊИЖЕВНОМФЕСТИВАЛУ

Просторслободне уметничкеимагинације П

очев од 29. августа до 2. септембра у Новом Саду, Београдуинеколиковојвођанских градова, трајаће Шести међународни новосадски књижевни фестивал, који организује Друштво књижевника Војводине. Публици ће се представити преко 70 иностранихидомаћихписаца,ао детаљимапрограмајучесууДКВ говорили директор Фестивала ЈованЗивлакичлановипрограмског одбора Владимир Гвозден, Зоран ЂерићиБраниславЖивановић. Сваке вечери на новосадском Тргумладенаца,којијепостаопрепознатљивикаопросторслободне уметничке имагинације, књижевнициће,узсимултанипревод,читати своју поезију и прозу. Гости долазе из Немачке, Велике Британије,Русије,Француске,Румуније, Шведске, Бугарске, Пољске, Словачке,Мађарске,Либана.НаТргу младенаца ће наступати и млади новосадскимузичари. Речписацачућесенаредненедељеинадругимурбанимлокалитетима,аФестивалћепочетипредстављањем књиге „Изабране песме“ВаскаПопе,којејенапољски језик репевао Гжегож Латушињски. То је програмска новина, а

ЖељкоЈанковић

српскапоезијаусветупостајеубудућередованфестивалскисадржај. Књижевност у фокусу такође је новост,аовегодинетосунемачки ствараоци. Представиће се шесторо тамношњих најзначајнијих савремених аутора, углавном песника. То су Михаел Кригер, Улф Штолтерфохт, Герхард Фалкнер, УљанаВолф,ФолкерЗилаф,амеђуњимајеиКатринШмит(1958), којојћебитиурученаМеђународна награда за књижевност „Нови

KWI­GA­ZA­U­VEK

КатринШмит Фото:ВолфгангГебхарт

Сад“.ОњиховомстваралаштвуговорићекњижевнакритичаркаИрис Радич.Добитник другог фестивалскогпризнања-51.Бранковенаграде(занајбољупрвупесничкукњигу аутора до 29 година) је Жељко ЈанковићизПанчева. Традиционалнисимпозијумокупиће домаће критичаре, писце и филозофе, који ће говорити на тему„Књижевностиновеидеологије- крај критичке књижевности“.

ЈеднаодважнијихтачакаФестивала је дводневно такмичење за најбољег слем песника Србије. Одржавасечетвртипутуновосадском кафеу„Бистро“,ауфиналнојвечеринаступићеосампесникаизНовог Сада, Београда, Крагујевца, НишаиЧачка..Овогодишњановинајештоћесе,семнаградепублике, доделити и признање стручног жирија. Као и претходних година организаториидомаћинисунастојали да створе што више простора за међусобно дружење учесника Књижевног фестивала, чији је главнициљпроширивањеибогаћење културних веза са светом. Планиран је излет бродом до СремскихКарловаца,каоипосете Петроварадинској тврђави и Фрушкогорскимманастирима. Шестимеђународниновосадски књижевни фестивал одржава се захваљујући помоћи Покрајинског секретаријата за културу АП Војводине,МинистарствакултуреРепубликеСрбије,ГрадаНовогСада, медијскихидругихспонзора,каои добровољномангажовањучланова Друштва књижевника Војводине, чуло се на јучерашњој конференцијизамедије. Р.Лотина

ВИТОМИРМИЛЕТИЋВИТАТА,МУЛТИМЕДИЈАЛНИУМЕТНИК

Упородицихаикупесника

Н

е сећам се свог родног села Шљивна, у околиниБањаЛукe. Несећамсеникако самседоселиоуПетроварадин.Помалосе сећампецањажабауРокиномпотоку,ратнихигарапокомшијскимкукурузима,играњажмуркеу напуштеном бункеру, читања цртаних романа... Сећам се и играња занимљиве географије и лутања по тунелима Петроварадинске тврђаве. Сећам се да сам мало шта читао и прочитао од књига, тек понеку страницу од школске лектире илинекукраткушколскупесму. Вишемејезанималоцртање.Вођеннекомчудноменергијомижељомдапостанемпознат,почео самврломладдаистражујемНовиСадињегове улице, тргове, културне знаменитости. Ту почињемдасеинтересујемзазиднеграфитеидаизучавам њихове форме, боје, скривену енергију и поруке.Обилазимгалерије,књижареибиоскопе. Почињем тражити себе у тим новооткривеним уметничким световима. Дан за даном, све више читам, цртам и упознајем нове људе... Почињем дружењасаВјекославомиБериславомНемешем уњиховомПетроварадинскоматељеу,заједнички рад,изложбе,дугеноћипунесликања,позитивне енергије,читањапоезије. Долази1988.година.Самосталнеизложбе,излагањена„Новосадскомсалону„.Истегодинедобијам „Награду пунолетства„ града Новог Сада. ТупочињемоједружењесаЖаркомДимићем и„Карловачкомуметничкомрадионицом„икњижевним часописом „Кровови„. Жарко Димић ми јеотвориосвауметничкаврата.Читампуно,пишемиобјављујемпесмеу„Крововима„.Уатељеу ЈованаБикицкогкраткосамучиосликарскизанат

иуживаоупричамаи анегдотама о Мики Антићукојесупричалињеговипријатељи. Заволео сам Сремске Карловце, Стражилово,Дунав,виноибоемски живот. Читао самсвојепесмеислушаодругепесникена „Бранковом колу„. КратаксусретсаМиланомКоњовићемми једаојошвећумотивацију и енергију да наставим да се крећем својим уметничким путем. Сарадња саАндрејомТишмом иДобрицомКамперелићемотвориламије врата Меил-арта широмсвета. Књига коју сам у томпериодумногопутапрочитаозваласе„Нови прилози савременој поезији Југославије„ Карловачкогпесничкогкруга.Године1992.захваљујући НебојшиМиленковићуупознајемсесахаикупоезијомипочињемдајепишем.Одлазећивишепута на „Југословенски Хаику фестивал„ у Оџаке, дружећи се са породицом Миленковић, постајем деовеликепородицехаикупесника.Јакутисакна менеоставилајекњига„Омчавремена„ВојиславаМиленковића.Темљноупознавањесахаикупо-

KWI@EVNA BA[TINA

Неганародног здравља „Домаћи лекар“, лист занеговањеичувањенародногздравља,јестепрвичасописизобластимедицине код Срба. Излазиојеуполовинимесеца, односно сваког 15. у месецу,од1871.до1873.године.Његовивласниции уредницибилисудрКонстантинПеичићидрЉубомир Нен адов ић, a штампан је у Панчеву, у Штампарији Јовановића и Павловића. У Библиотеци Матице српске постојиовајчасопис,итоу основном фонду и у библиотеци Српске православне велике гимназије уНовомСаду,којисеовдечувакаоцелина,апримерц и су обр ађен и у елект ронском кат алог у Библиотеке.

езијомпружиламијекњига„Не пали још светиљку„ Драгослава Андрића, сакојимсамсекаснијеиличноупознао. Удаљемпесничкомсазревању пуносумипомогли,иданасми помажу, Оливера и Слободан Шијачки. А ја сам све више читаоиписао.Многопутаишчитавао сам и „Изабране хаику песме„ Љубомира Драговића, одличног песника. Потом је уследилапредивнасарадњасаЉиљаном Петровић. Звуци Љиљине гитаре,чаробан глас, пунозаједничкихнаступа...Изузетноплодна сарадња са Зораном Додеровићем и часописом „Хаику момент„ отварају ми врата хаику песникаизцелогсвета...Читам, пишем, објављујем преводе својиххаикупесамапосвету. Једно кратко писмо ВладимираДевидеаињеговосвртнамојехаикупесмепрошириомијевидикеупољухаикупоезије.Следепутовања,промоције,новапознанстваисталночитање,понеканаграда,понека критика, све до почетка рада „Путујућег хаику друштва„. И, наравно, стално читање јапанских мајсторахаикупоезијеБашоа,Бусона,Исе,Шикија...Посматрајућиприроду,покушавамдапронађемсвојзен,својзенпут. Садтренутночитам„Путзена„ЕугенаХеригела.Верујемдасамнадобромпуту.

УИЗДАЊУ„БЕОГРАДСКЕКЊИГЕ”

Одабраниромани МираВуксановића

У

скорашњем издању „Београдскекњиге“појавилисусеодабраниромани Мира Вуксановића у три свечаноопремљенекњиге-„Семољ гора“, „Семољ земља“ и Семољ људи“. Реч је о ауторовим вишеструко награђиваним азбучнимроманима. Први наслов у трокњижју, „Семољ гора“, чини 878 прича о речима. Други, „Семољ земља“, тумачи 909 планинских назива (добио је НИН-ову наградузанајбољироманнасрпском језику у 2005. години). Трећи азбучни роман „Семољ људи“, садржи 919 прича о надимцима. Ова књига садржи и близу150одломакаизкњижевнекритикекојајепомнопратила појављивање Вуксановићевихромана(приређивачаМила-

на Тасића). Ту је и селективна библиографија Мира Вуксановића(књиге,литература,интервјуи),којујеприредилаМарија Јованцаи. Тако се у одломку „Одговорност према језику“ Мирослава Егерића наводи:- Унутрашња захвалност коју сваки читалац дугује писцу, није само у томе штописацчуваионеречикоје су изашле из дневне употребе, већутомештооткривањихову животност у низовима генерација које су протекле изговарајући баш те речи. Сматрам да Миро Вуксановић чини драгоценууслугудуховностизаједицекојојприпада,јерјеопомиње наврхунскуодговорностпрема језикукаоизворусвежинеибодростицелогнарода. Р.Л.

TOP-LISTA Најтраженијинаслови укњижари„Каирос“ 1.„КратакдругиживотБриТанер”, СтефаниМајер-„Еврођунти“ 2.„Причеизсрпскестарине“, ДаркоГавриловић-„Каирос“ 3.„Останикрајмене“, ГијомМусо-„Алнари“ 4.„Политичкимитовииидеологије“, ЉубишаДеспотовић-„Каирос“ 5.„Миткаосудбина”,СрђанШљукић-„Каирос“ 6.„Сунцемени,сунцетеби“, ВеснаДедићМилојевић-„Чигоја“ 7.„СремскиКарловци”,ЖаркоДимић-„Каирос“ 8.„Алеф“,ПаулоКоељо-„Паидеиа“ 9.„Ватраисподснега“, ДраганЈовановићДанилов-„Каирос“ 10.„Стубовиземље“,КенФолет-„ Соларис“

НОВАПРОЗА

Калемдвоструког идентитета

У

скорашњем издању ДОО „Дневник- Новине и часописи“ појавила се трећа збирка приповедака сарајевско-новосадскесписатељицеЕмсуре Хамзић. Овом књигом настављасењенапотрагазановим открићима и сензацијама, за пар ал елн им световима, чулним и натчулн им искуствима, за невер оватн им дог ађ ај има јун ака и јун ак ињ а. Нас тав ља се, такођ е, и зас тупљеност митолошких тема и личности, те архет ипс ки мот ив и које на особит начин обр ађ уј е. Драмат ичност и сугес тивн ост доч ар авај у се дин амичк им мот ив има и многобројним дијалозима,ачестоприбегавањ е првом лиц у у приповедању интимизира ово по много чему специфично женскописмо. Јун ак ињ е (што је чешћи случај) и јунаци (у мањ ем број у прича) проживљавају искус тва кој а су углавном по временском трајању кратка, аликојатрајномењају токњиховихживота.Кадасеодлучи за треће лице, ауторка низомуспелихкоментараивешто вођеним доживљеним говором стваракамернуатмосферуисликаунутрашњебићејунака. Емсура Хамзић приповеда језгровито, али убедљиво, измештајући јунаке у различите временске и просторне оквире – од Исмаила,синавеликогкана,који се у истоименој причи по први путосећанедостојнимједнежене,преконепознатогприповедача„Мисирскогпроклетства“,који сажима своју и миленијумску патњ у сопс твен ог нар од а, те

митскогпростораупричи„Наушнице“ (Скарабеј од жада), па све до урбаног миљеа у текстовима „Прича“, „Невјерна“ и др. Ипак, све оне говоре, на различите начине, о сложеним људским, често управо мушко-жен-

ским одн ос има, о патњ ама и страховима које појединци проживљавају,очекањимаистрадањима. Емсура Хамзић је као прозна списатељица,алиикаопесникиња, везана за два простора, два менталитета, готово бисмо могли рећ и два нач ин а живот а. Брижљиво калемећи своје сарајевскоискуствосавојвођанским, оназадржавазавичајнијезик,којијеичинипосвепрепознатљивом и јединственом ауторском фигуром на војвођанским просторима. Д.Белеслијин


kultura

c m y

dnevnik

petak26.avgust2011.

23

ЗАЗПРЕДОКО15.000СЛУШАЛАЦА НАСTУПИЛАНАПЕТРОВАРАДИНСКОЈТВРЂАВИ

Гласомдотакла многасрца ЧекалисуЗаз,чекали,идочекали бројни обожаваоци и поздравили је бурним аплаузом и пренегоштојезапеваланаконцерту прексиноћ на Петроварадинској тврђави. Након наступа предгрупа, Заз је запевала после 22 часа један од својих хитова „Пролазници“,иокосатипопевала, играла, причала на бини пред око, како неки процењују, петнаестак хиљада људи које је напочеткупоздравиласнеколико речи на српском језику и наравно за то била награђена громогласнимаплаузом.

НаПетроварадинскојтврђавиЗаз јепрвипутнаступилауСрбијии нијенималочудноштосунаовај концертдошлиимногиБеограђани.Упублици,врлошароликојпо годинама,јербилојетуоднајмлађих до оних у годинама, неретко се могло видети како су девојке заиграле већ с првим тактовима, чимбичулегласЗаз.Билобисигурноивишепевања,дамногима француски језик ипак није даљи оденглеског.БашзатојеЗазкомуникацију са публиком, која јој је врлобитна,каоштоимаивелику жељу да јој нешто речима саоп-

ИзабелЖофруаЗазнаконцертунаПетроварадинскојтврђави

Фото: Б. Лучић

Овамладафранцускапевачица, пуним именом Изабел Жофруа, има много верних слушалаца на овдашњим просторима и они су сигурнобилимеђунајгласнијима.

штиисањомподелиистиосећај, повремено остваривала уз помоћ преводиоца. ГласЗазчуосенесамоуоколини главне бине на Петровара-

динскојтврђави,гдесусе,натравииподкрошњамадрвећамноги сместили, и у мраку уживали у њеном певању, које заиста има моћдадопредосрцамногихида ихдотакне.Изузетномелодичан, жустар, енергичан, понекад промукао, или брз и прецизан, али увекосећајан,каодапоседујеготово дечју искреност, па и оштринудакритикује,гласЗазје заиста међу реткима који може успешно да искомбинује и џез и шансону, латино ритмове, да имитира инструменте... Сама је, међутим,усусретусановинаримапоменула,дасунањунајвише оставилатрага„Четиригодишња доба“АнтонијаВивалдија! Многи Заз пореде са Едит Пјаф, али иако она не сматра да су и по чему сличне, чини се да то ипак не оповргава сличност измеђуњихубојигласаињеговој продорности, као и потреби даупесмамапроговореиосоцијалнимтемама. НаовомконцертуЗазјеизвела песмесасвогзасадајединогалбума,међуњимаихит„Желим“ (Je veux), и још неке нама непознате,изасадјетоњенцелокупни оригинални репертоар који је изведеннаовомконцерту,потрајаломокосатвремена,сбисевимаокосатипо. ЗанимљивоједајесвојупопуларностЗаз,којајепосталапозната по својим уличним наступима наМонмартру,овдеполакостицаланаинтернету,штојеочигледно по многим њеним спотовима на Јутјубу, које прате преводи текстованасрпскијезикибројникоментари.Овојебилаприликаида мождабашињиховиауториуживовидеичујусвојуомиљенупевачицу, захваљујући манифестацији„КантатНовиСад“,уоквиру које је Заз приредила концерт на Петроварадинскојтврђави. Н.Пејчић

СМЕДЕРЕВСКАПРЕДСТАВА „БРАТ” НАСЦЕНАМАУИТАЛИЈИИНАБИТЕФУ

Отолеранцији, разумевањуипријатељству Представа „Брат“ смедеревскогпозориштаПАТОСииталијанског Театра Кореја из Лећеа бићеизведенакрајемавгустапоновоуИталији,аусептембруће пројекатбитипредстављенупратећемпрограмуБитефа.Редитељ је Салваторе Трамаћере, у представииградеветглумацаромске националности из Србије, седам глумаца смедеревског ПАТОС-а иједнаиталијанскаглумица.Кореограф је Силвија Траверси, а композиторАдмирШкуртај. “Брат“јеовихданадобиоспецијалну награду за друштвени ангажман на трећем амбијенталномпозоришномфестивалуТврђава театар у Смедереву. Куриозитет је да је представа до сада ималачак20извођењауИталији исамоједноуСрбији. Следећи наступ „Брата“ биће 30.августанаТргуНезависности уместуАрадео,ублизиниЛећеа, гдејеТеатарКорејасредином80ихгодинапрошлогвекапочеоса радом.Очекујеседаћеупублици,међузначајнијимособамаиз света позоришне уметности, бити и редитељ Паоло Мађели, Италијанкојиједвадесетакгодина живео и стварао у Београду, као и наш прослављени глумац РадеШербеџија. Директор Теат ра Кореја и аутор пројекта „Брат“ Франко Унгароистичедасупосебноважнаизвођењапредставепреддомаћим гледаоцима, јер “пред локалном публиком заправо проверавате колико сте били успешни упослукојистенаправили“. Према речима уметничке директорке Тврђава театра БраниславеЛијешевић,„Брат“нијесамо представа, то је и пројекат и мисија.Тапредставаињеншири оквир - пројекат „Номад сцене“

јесу специфични позоришни подухват чији је циљ инклузија маргинализованих група у уметничкетокове,акрозњихиудруштво.Циљјетакођеиразбијање предрасудаомањинамауСрбији, али и у Европи, јер је представа ималавеликођекуиталијанским

театра - Наполи театро. Пре награде у Смедереву, “Брат“ је добио међународну позоришну награду „Тереза Помодоро“ за инклузију. Пројекат „Брат“ биће 20. септембрапредстављенина45.Битефу у оквиру програма Битеф

СапоследњегнаступаЗубина МехтеиБеоградскефилхармоније

НАОТВАРАЊУФЕСТИВАЛАУДУБРОВНИКУ

Београдскафилхармонија саЗубиномМехтом Београдска филхармонија са прослављеним диригентом ЗубиномМехтомотворићегламурозни фестивал“ЈулијанРахлинипријатељи“ 27. августа, у Дубровнику,асвеулазницезаовајдогађај сураспродате,саопштилајеФилхармонија. Импресиван програм 11. издања дубровачког фестивала, који ће трајати до 8. септембра, укључује наступе најбољих оркестара, камерних ансамбала, солистаихоливудскихглумачких звезда.Упркостомехрватскимедији третирају концерт Београдске филхармоније као највећу сензацију овогодишњег фестивала.Подвођствомједногоднајве-

ћихауторитетаданашњицеусвету класичне музике, Београдска филхармонија ће на Држићевој пољани,којасепрвипуткористи као позорница у оквиру фестивалског програма, извести увертируиаријеизМоцартовеопере “Фигарова женидба“, Менделсонов“Виолинскиконцерт“иБрамсову“Другусимфонију“. Каосолистанавиолининаступиће домаћин Јулијан Рахлин, а гостићебитиихрватскисопран Марија Кухар Шоша и српски баритонИпчаРамановић.Мехта јевећнаступаоуДубровникуса Београдском филхармонијом, давне1968,аоркестарјепослед-

њи пут у Дубровнику гостовао 1982.године. У току десетодневног програма,учествујујошиоркестар“St. Martin in the Fields“, музичари МишаМајски,ИтамарГолан,Јефим Бронфман, Јанин Јанс ен, АлексејИгудесман,алииглумци ЏонМалковичиРоџерМур. Концертна сезона Београдске филхармоније почиње 9. септембра,асвеулазницезаотварањесу распродате.Одшестциклусакоје је Филхармонија припремила за наредну сезону, “Популарни“ је распродат,азапреосталециклусе владавеликоинтересовање. (Танјуг)

ДЕВЕТИФЕСТИВАЛ„ETHNO.COM”ДАНАС УПАНЧЕВУ

Ромиимузика укултуриСрбије Девети“Ethno.com“фестивалћесеодржатиданас уПанчеву,атемаовогодишњеманифестације је“РомиимузикаутрадиционалнојкултуриСрбије“.НаплатоуиспредКултурногцентраПанчева наступиће Тамбурашки оркестар Бранка ЈовановићаБака,БлехоркестарКристијанаАзировићаигрупа“Кал“. ТамбурашЈовановићпознатјепобравурозним интерпретацијамаизанимљивомхармонскомбојењу познатих мелодија староградске и ромске музике,ашираистручнајавностгајеприметила наконосвајањанаградезанајбољегбаспримаша наТамбурицафестууДероњамапрошлегодине. Оркестар Кристијана Азировића из Бојника је једаноднајперспективнијихтрубачкихоркестара млађе генерације са југа Србије, а поред песама југоисточнеСрбије,изводеиделакласичнемузикеуаранжманупрофесоратрубеМаксутаМаксутовића.

“Кал“јеурбаниромскибендизпредграђаБеограда,ањиховмузичкистилиностраникритичари су назвали “Rock‘n‘Roma“. Каријеру су започели 2006.годинеиодтадасуодржаливишеод400концератауземљиииностранству,наступившинанајзначајнијимдомаћимисветскимфестивалима. Фронтмен групе “Кал“ Драган Ристић одржаће предавање“Ромскамузикакаодеомејнстримкултуре“,уоквирукогаћеговоритионајзначајнијим представницимаромскемузике-одЂангаРајнхартадо„ГогољБордела“,каоиозначајуипозицији овемузикеу“мејнстрим“култури. РедовнипрофесорнаФакултетудрамскихуметностиМиладинЧолаковић,којигодинамафотоапаратом бележи сцене из ромског живота, поделиће са посетиоцима своја искуства у комуникацији са Ромима и представити неке од фотографија. ПокровитељиманифестацијесуМинистарствокултуреСрбијеиградПанчево. (Танјуг)

НАКОЛАРЦУ

Какосеслуша концерт

Сценаизпредставе„Брат”

градовима у којима се изводила, посебноуонимакојисуналисти првих десет на пољу дискриминације-НапуљиМилано. “Брат“јепредставаотолеранцији,разумевању,могућностида веома различити људи постану пријатељи, без обзира на националну или верску припадност. Српскииромскиучесницирадили су са циљем да се представа промовише као један од видова могућностисарадњеприпадника различитих националности и да покаже како културна размена и интеракција могу да доведу до стварањауметничкогдела. Премијера је била прошле године на фестивалу савременог

Полифоније, која отвара питања дискриминацијеиуспостављања дијалога. Уз учествовање међународних стручњака и уметника, Битеф Полифонија ће ове године бити место сусрета националних центаразадраму/позориштеиобразовање из Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије у оквиру заједничког пројекта „Образовно позориште и драма као подстицајно средство инклузије Рома”, чијијеносилацФондацијаотвореногдрушваизБудимпеште. „Брат“ ће бити представљен кроз филм о овом пројекту, из 2010. године, ауторке Драгане Бошковић. (Танјуг)

Нова серија едукативних програма под називом “Мала школа бонтоназадецу“,натему“Какосе слушаконцерт“,бићеодржана27. августауКоларчевојзадужбиниу Београду. Едукативни програм “Малашколабонтоназадецу“организује Центар за музику Коларчеве задужбине и део је акције “Београдизација Београда“. Водитељ програма Милош Миловановић дочекиваће децу испред Коларчевезадужбинеиуводитииху холовеигардеробе,атакођећеих изводитинабинутокомприпрема генералнепробе. Деца ће имати прилике да се упознајусаинструментиманасцениидапратегенералнупробуконцерта квартета “Метаморфозис“, који ће извести специјално припремљен програм. Циљ пројекта јестедасекоднајмлађихсуграђанаразвијекултура слушањаипосећивањаконцератабезобзирана музичкообразовање,апрвенственојенамењендеципредшколског имлађегшколског узраста. Едукативнипрограмибићеодржаниутерминимаод11.00и12.00 часова,трајањепрограмаје45минута,аулазјеслободан.

УДОМАЋИМБИОСКОПИМА

Чуварзоолошкогврта Нарепертоардомаћихбиоскопауправојестиглакомедија„Чуварзоолошкогврта“намењенаидецииодраслима. Укратко, прича је следећа: животиње у зоолошком врту Френклин обожавајусвогчувараГрифина.Онсеиначемногопријатнијеосећау друштвулавованегодевојака.Затосхватада,какобибиоустањуда освојидевојку,мораданапустизоолошкивртинађебољипосао.Животињеупанициодлучујудапрекршеправилоиоткријунајвећутајну: даумејудапричајупредљудима!КакобиспречилиГрифинадаихнапусти,одлучујудаганаучетриковимаудварања,уживотињскомстилу. УфилмуФренкаКорачијаглавнеулогетумачеКевинЏејмсиРозариоДосон,агласовеживотињамапозајмилисуАдамСендлер,Шери СилвестерСталоне.


24

svet

petak26.avgust2011.

POTRAGAZALIBIJSKIMLIDEROMISINOVIMA

Gadafijatra`ei ameri~kiobave{tajci VA[INGTON: SAD i wihovi saveznici pridru`ili su se potrazi za Moamerom Gadafijem, u kojoj u~estvuju i wihovi obave{tajni agenti. Do sada je identifikovano nekoliko lokacija na kojima bi libijski lider mogao da se nalazi, pi{e ameri~ki list „Vol strit `urnal”. Pored toga, britanski ministar odbrane Lajam Foks potvrdio je za „Skaj wuz” da snage NATO pobuwenicima koji tragaju za Gadafijem i wegovim sinovima pru`aju pomo} u opremi za nadgledawe i izvi|awe. „Mogu da potvrdim da NATO obezbe|uje obave{tajnu opremu i sredstva izvi|awa za Nacionalni prelazni savet kako bi pomogao da se prona|u pukovnik Gadafi i ostaci wegovog re`ima”, rekao je Foks, koji, me|utim, nije `eleo da komentari{e navode o tome da u potrazi za libijskim liderom u~estvuju i britanske specijalne snage. Ameri~ke obave{tajne agencije smatraju da je Gadafi pobegao iz svog rezidencijalnog kompleksa Bab al-Azizija u Tripoliju neposredno pre nego {to su pobuwenici u{li u prestonicu ove nedeqe.

OpkoqenuTripoliju? TRIPOLI: Agencija Rojters, pozivaju}i se na jednog od komandanata pobuwenika, javio je ju~e popodne da je Moamer Gadafi opkoqen u jednom kvartu u Tripoliju. Pobuwenici tvrde da su Gadafija opkolili u kompleksu stambenih zgrada u blizini wegove rezidencije, kao i da veruju da je sa wim i neki od wegovih sinova. Oni nisu objasnili na osnovu ~ega veruju da su opkolili Gadafija, ali tvrde da }e danas zavr{iti sa akcijom. Vi{e od 30 tela boraca lojalnih Muameru Gadafiju prona|ena su u vojnom kampu u centru Tripolija, a dvojici su ruke bile vezane plasti~nom trakom, {to ukazuje da su pogubqeni.

Potraga za Gadafijem postala je jedan od glavnih prioriteta jer se strahuje da se {estomese~ni sukob u Libiji ne}e okon~ati sve dok je dugogodi{wi lider na slobodi. Ameri~ki list pi{e, pozivaju}i se na izjave zvani~nika, da su obave{tajne agencije identifikovale nekoliko mesta u Tripoliju i van wega gde bi Gadafi mogao da se krije. Obave{tajci smatraju da je libijski lider ve} nekoliko meseci razmi{qao da napusti prestonicu i da je u tom ciqu obezbedio nekoliko sigurnih ku}a van glavnog grada u kojima bi mogao da se sakrije ako pobuwenici zauzmu Tripoli. Pored toga, „Vol strit `urnal” pi{e da agenti CIA pru`aju podr{ku vazdu{noj kampawi u Libiji, kao i pobuweni~kom Savetu, a da se operacije prikupqawa informacija izvode i putem satelita i bespilotnih izvi|a~kih letelica. Ukoliko se otkrije gde se Gadafi krije, ameri~ki zvani~nici ka`u da bi moglo da se reaguje na vi{e na~ina - da se ta lokacija bombarduje iz vazduha, ili da se po{aqu agenti CIA ili britanske i francuske specijalne snage.

Balkanskipla}enici napustilipukovnika TRIPOLI: Uporedo sa padom Tripolija u ruke pobuweni~ke vojske iz libijske prestonice sti`u vesti o pla}enicima sa Balkana koji su se navodno borili na strani tamo{weg lidera Moamera Gadafija. Prema pisawu ameri~kog magazina „Tajm”, jedan neimenovani penzionisani general JNA, koji je bio dugogodi{wi Gadafijev savetnik, napustio ga je 21. avgusta kada je postalo o~igledno da }e pobuwenici pobediti u borbama za Tripoli. Tamo je vladao haos. Ceo sistem se jednostavno raspao. Znao sam da }e se to dogoditi. ^etiri sedmice

nisam razgovarao sa Gadafijem. Nije `eleo da me saslu{a. Ne mo`ete se boriti protiv NATO i biti tvrdoglavi ludak kao taj ~ovek”, rekao je navodno general JNA i dodao da je Gadafi „budala”. Veteran hrvatske vojske iz rata u Bosni, izvesni Mario, tako|e je napustio Gadafijevu vojsku pre desetak dana. Ovaj artiqerac tvrdi da je to u~inio nakon {to je od prijateqa u libijskoj vojsci saznao da }e se „sve brzo zavr{iti, jer je sve ve} dogovoreno”. Mario je bio zapovednik jedinice koju su ~inili vojnici iz

PobuweniciuhapsilipetoricuSrba TRIPOLI: Pobuwenici tvrde da su u blizini Tripolija zarobili i petoricu Srba za koje sumwaju da su bili Gadafijevi snajperisti. Ambasada Srbije nema takve informacije. Uhapsili smo petoricu Srba koji su nam rekli da su gra|evinski radnici. Mi smatramo da bi oni mogli da budu progadafijevi snajperisti”, rekao je Ahmed Mehdija. „Oni su na bezbednom, unutar me|unarodnog aerodroma”, rekao je Mehdi, preneo je AFP. Ambasada Srbije u Libiji za sada nema informacije o navodnom hap{ewu petorice Srba u blizini prestonice. „Ovde je rat, ~uje se pucwava, nema struje, mrak je... Nemamo informacije o tome da su zarobqeni srpski dr`avqani”, rekao je slu`benik ambasade u Tripoliju.

^ada i sa juga Libije, a po wegovim re~ima Gadafijeve snage bile su nedisciplinovane {to se poka-

gora. Gadafi bi ih razbio da se NATO nije ume{ao”, kazao je hrvatski veteran za „Tajm”. On je po-

AziliuSrbiji ZAGREB,TRIPOLI: ^lanica Prelaznog nacionalnog saveta Libije Fatima Mahmud izjavila da bi Moamer Gadafi mogao da zatra`i azil u ^adu, Al`iru, Venecueli, Hrvatskoj ili Srbiji. Ona je za hrvatski „Ve~erwi list” rekla da je Gadafi, prema najnovijim informacijama, jo{ uvek na teritoriji Libije, ali je napustio Tripoli. „Raspola`emo informacijama, da bi, ako ne bude uhva}en ili ubijen, mogao da tra`i azil u pet dr`ava sa kojima do danas ima dobar odnos”, ka`e Mahmudova, navode}i da su to ^ad, Al`ir, Venecuela, Hrvatska i Srbija. „Poznato je da te dr`ave, wihova zvani~na vlast ili mo}ni politi~ari i dan-danas s wim komuniciraju i savetuju ga. Poznato je da je u jako dobrim odnosima sa Srbijom i s biv{im predsednikom Hrvatske Stjepanom Mesi}em, koji mu je ponudio pomo} u ime velikog prijateqstva”, rekla je ~lanica Prelaznog nacionalnog saveta. Mahmudova tvrdi da je u redovima Gadafijevih snaga bilo „puno pla}enika i vojnih stru~waka iz afri~kih zemaqa, ali i s podru~ja biv{e Jugoslavije, naro~ito Hrvatske i Srbije”. zalo kao veliki problem kada je NATO zapo~eo vazdu{ne napade. „Disciplina je bila lo{a i oni su bili suvi{e glupi da bi bilo {ta nau~ili. Druga strana bila je podjednako lo{a, ako ne i

svedo~io da je Gadafi anga`ovao nekoliko veterana jugoslovenskih ratova, uglavnom Srba, koji su mu pomagali da odbrani Tripol i, ali da su oni jedan za drugim napu{tali wegove snage.

dnevnik

Novizemqotres uSAD VA[INGTON: Zemqotres ja~ine 4,5 stepeni Rihterove skale pogodio je ju~e ujutro saveznu ameri~ku dr`avu Virxiniju i oblast oko ameri~ke prestonice. Epicentar potresa je osam kilometara ju`no od grada Mineral, epicentra zemqotresa koji se dogodio u utorak, saop{tio je Nacionalni centar za pra}ewe zemqotresa. Ovo podru~je nalazi se 130 kilometra jugozapadno od Va{ingtona. Za sada nema informacija o pri~iwenoj {teti, a lokalni mediji su izvestili da se zemqotres osetio na severu Virxinije, Va{ingtona i Merilenda. Gra|evine na ameri~koj isto~noj obali, koja nije trusno podru~je, nisu projektovane da bi izdr`ale zemqotres, tako da bi u naknadnim potresima nakon ja~eg zemqotresa moglo da do|e do ru{ewa ve} oslabqenih struktura, navodi AFP. Zemqotres koji se u utorak dogodio u ovoj oblasti, a osetio se sve do Alabame na jugu i Bostona na severnom delu obale, bio je najsna`niji u posledwih nekoliko decenija. Tada su o{te}ene mnoge {kole i starije zgrade, pojavila se pukotina pri vrhu ~uvenog Va{ingtonskog spomenika u ameri~koj prestonici, a {tetu su pretrpeli i pojedini spoqa{wi delovi Nacionalne katedrale.

TURSKA

Napadna vojnikonvoj ANKARA: Nekoliko qudi povre|eno je ju~e ujutro u provinciji Hakari na jugoistoku Turske, kada su, kako se smatra, pripadnici kurdske gerile aktivirali eksploziv u blizini kolone vojnih vozila, javila je televizija SiEn-En Turk. Prema prvim jo{ nepotvr|enim informacijama, eksplozija je izazvana aktivirawem jedne naprave na daqinu, a o{te}en je autobus u kome su se nalazili vojnici, preneo je Rojters. Separatisti~ka Radni~ka partija Kurdistana (PKK) poja~ala je napade na tursku vojsku, u koji-

ma je, u posledwih mesec dana, ubijeno 40 osoba. Turska vojska je pro{le nedeqe izvela vazdu{ne napade na mete PKK na severu Iraka, gde je, kako tvrdi, ubila oko 100 kurdskih pobuwenika za {est dana. Vi{e od 40.000 qudi poginulo je od po~etka oru`ane pobune koju je PKK zapo~eo 1984. godine za sticawe autonomije svog naroda. U Turskoj, koja ima 75 miliona stanovnika, `ivi vi{e od 12 miliona Kurda, uglavnom na jugoistoku zemqe. Oni tra`e ve}u lokalnu autonomiju, amnestiju lidera PKK i obrazovawe na materwem jeziku.

UJEDIWENE NACIJE

Rusijazadijalog, anesankcije WUJORK: Savet bezbednosti UN pomo}u dijaloga treba da ubedi Siriju da okon~a nasilni obra~un s demonstrantima, rekao je ruski ambasador u UN Vi ta lij ^ur kin. ^urkin je najavio dono{ewe rezolucije o Siriji. On je u sredu u sedi{tu UN u Wujorku rekao novinarima da bi umesto ka`wavawa Sirije, Savet di ja lo gom i di plo mat skim sredstvima trebalo da pomogne da do|e do okon~awa nasiqa. Ruski ambasador je dodao da je izneo protivqewe Rusije uvo|ewu sankcija koje je predlo`ila Velika Britanija, a podr`ale Francuska, Nema~ka, Portugal i SAD. O predlogu rezolucije moglo bi da se glasa ve} ove nedeqe, a Rusija je jedna od pet stalnih ~lanica SB sa pravom veta, podse}a

agen ci ja Aso {i ej ted pres (AP). ^urkin je ocenio da bi takve sankcije mogle da „podstaknu daqe sukobe” i da „umesto toga treba podsta}i dijalog”. Na pitawe da li }e ulo`iti veto, ^urkin je odgovorio: „Mislim da iz mojih re~i mo`ete sami da zakqu~ite”. Rezoluciji bi, osim Rusije, mogle da se usprotive i druge ~lanice SB, me|u kojima je i Kina, tako|e stalna ~lanica s pra vom ve ta, a za bri nu tost zbog rezolucije izrazili su i ambasadori Ju`ne Afrike i Indije. UN su ove sedmice saop{tile da je broj poginulih u Siriji dostigao 2.200, a visoka predstavnica za qudska prava Navi Pilaj tra`ila je od SB da slu~aj Sirije preda Me|unarodnom krivi~nom sudu u Hagu.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI STIVYOBS Stiv Xobs, legenda informati~kog sveta, koji je pretvorio „Epl” u jednu od najmo}nijih kompanija na svetu, podneo je ostavku na mesto generalnog direktora. Sa vode}eg mesta u „Eplu” povla~i se zbog borbe s rakom pankreasa, a od sredine januara nalazi se na bolni~kom le~ewu. Posle povla~ewa Xobsa, Tim Kuk je postavqen za ~elnika kompanije koju je Xobs osnovao pre 35 godina u svojoj gara`i.

ANGELAMERKEL Po listi magazina „Forbs”, kancelarka Angela Merkel je najmo}nija `ena na svetu, ispred dr`avne sekretarke SAD Hilari Klinton i predsednice Brazila Dilme Rusef. Magazin je naveo da `ene od 25 do 85 godina kolektivno kontroli{u ukupno 30.000 milijardi dolara.. Wihova mo} dolazi iz wihovog bogatstva, ali i same mo}i.

LILIJANBETENKOR Francuski bogata{i pozvali su svoju vladu da se protiv rastu}eg deficita bori pove}awem poreza - za bogate. [esneast direktora, ukqu~uju}i evropsku najbogatiju `enu i naslednicu kozmeti~kog giganta „Loreal” Lilijan Betenkor, ponudili su se da „u duhu solidarnosti pla}aju specijalni doprinos”. Upozorili su, ipak, da taj doprinos ne treba da bude preteran.

Beskrajnatugaispuwavasrcaqudi uodsustvuSunca PJONGJANG: Severna Koreja je s nestrpqewem o~ekivala povratak svog lidera Kim Xong Ila, u narodu poznatog kao Sunce, dok je on bio u zvani~noj poseti Rusiji, javqaju severnokorejski mediji. „Beskrajna tuga ispuwava srca qudi u odsustvu velikog vo|e i vrhovnog glavnokomanduju}eg druga Kim Xong Ila”, navodi list „Rodon Sinmun” zvani~ni dnevnik vladaju}e Radni~ke partije. List, me|utim, isti~e zna~aj posete Rusiji i podse}a da je Kim Xong Il otputovao „za dobrobit svoje domovine i naroda”. „Korejski narod sa nestrpqewem ~eka povratak vrhovnog glavnokomanduju}eg i bukvalno broji dane do wegovog dolaska”, navodi se u tekstu, prenosi agencija RIA Novosti.

Armirani voz Kim Yong Ila

Poseta Kim Xong Ila Rusiji, tokom koje je severnokorejski

lider razgovarao sa predsednikom Dmitrijem Medvedevom, po-

~ela je 20. avgusta. Kim Xong Il je u toj zemqi posledwi put boravio pre deset godina, kada se sastajao sa tada{wim predsednikom Vladimirom Putinom. Tokom posete Ulan Udeu, na istoku Rusije, gde je doputovao specijalnim armiranim vozom, Kim Xong Il je posetio i Bajkalsko jezero, probao nacionalnu burjatsku hranu i posetio supermarket. Ruski novinari prenose da je severnokorejski lider pitao kakva je ponuda hrane u Rusiji i kakav je wen kvalitet, a navode i da su mnogi ~lanovi wegove delegacije kupovali u ruskom supermarketu konzerve, slatki{e i hleb. Glavna tema razgovora dvojice lidera bila je saradwa u oblasti naftne industrije i tranzit gasa kroz Severnu Koreju.


balkan / OGlaSi

dnevnik

NESNOSNEVRU]INEZAHVATILECEOREGION

Nove`rtve vrelogtalasa SkoPqe, Podgorica, Zagreb, Sarajevo: Talas vru}ine koji je zahvatio zapadni Balkan i Apeninsko poluostrvo izaziva po`are, zdravstvene probleme kod qudi, a u Italiji je odneo i vi{e `ivota. Samo u regionu Lombardije, prekjju~e i ju~e umrlo je deset osoba starih izme|u 78 i 90 godina zbog kardiovaskularnih i respiratornih problema ote`anih vru}inama, saop{tila je regionalna agencija za hitnu pomo}. Italijanska civilna za{tita ju~e je zbog toplote u 16 gradova proglasila tre}i, najvi{i nivo uzbune. U tim gradovima se temperatura kretala od 38 stepeni na severu u Milanu, u Torinu, Trstu ili Veroni do 40 stepeni u Mesini na Siciliji i 38 stepeni u Rimu i Napuqu. Rekordna vru}ina zabele`ena je u malom mestu na Sardiniji Kapo Karbonara, gde se temperatura popela na ~ak 47 stepeni Celzijusa. Toplotni talas traja}e do petka, kada }e zahla|ewe sa Atlantika prvo zahvatiti sever zemqe, a tokom vikenda }e se pro{iriti na ostatak Italije, navodi meteorolo{ka slu`ba civilne za{tite. I zapadni Balkan je zahvatio talas izuzetno visokih temperatura, koje su u pojedinim gradovima dostizale i vi{e od 40 stepeni u hladu, a sli~no vreme o~ekuje se i narednih dana, najavquju meteorolo{ke slu`be.

Rekordno visoke temeperature karakteristi~ne su i za celu BiH, pa je u Mostaru u 15.00 sati izmereno ~ak 45 stepeni. Toplo je bilo i u Bawaluci, gde je `iva termometra dostizala 37 stepeni. Tokom dana bosanskohercegova~ki gradovi su skoro prazni, jer stanovnici ne izlaze na otvoreno dok temperatura ne padne. Zbog vru}ine i temperature koja }e, kako se o~ekuje prema{iti 40 stepeni, makedonska vlada usvojila je preporuku da se trudne `ene i osobe starije od 60 godina oslobode od radnih obaveza. Ministar zdravqa Nikola Todorov saop{tio je da, prema informacijama iz Uprave za meteorologiju, Makedonija ulazi u takozvanu naranxastu zonu, sa temperaturama do 40 stepeni. U

preporuci Vlade se navodi da gra|evinski radnici ne treba da rade od 11 do 16 sati. Vreli talas, s temperaturama oko 40 stepeni, zahvatio je i Hrvatsku, a u blizini Zadra ju~e je izbio po`ar koji se pro{irio na oko tri hektara. Hitne slu`be zemaqa regiona saop{tavaju da imaju pove}an broj intervencija i poziva prouzrokovanih vru}inom. Lekari uglavnom savetuju izbegavawe boravka napoqu od 11 do 17 ~asova, kao i uzimawe dosta te~nosti i lagane hrane. Medicinske slu`be upozoravaju i da starije osobe treba ~e{}e da kontroli{u krvni pritisak, a u slu~aju pojave glavoboqe, mu~nine, vrtoglavice ili dehidratacije, hitno se treba javiti lekaru.

CRNA GORA

Po`aripodkontrolom Podgorica: Na vi{e mesta u Crnoj Gori i ju~e su buktali po`ari, ali su vatrene stihije pod kontrolom i, za sada, ne preti opasnost stambenim i drugim objektima. Ga{ewe po`ara na pojedinim mestima ote`avaju nepristupa~an teren, poja~an vetar i visoke temperature. Pomo}nik ministra unutra{wih poslova za vanredne situacije Zoran Begovi} rekao je da, prakti~no, nema op{tine u Crnoj Gori u kojoj ne bukti neki po`ar. On je naveo da su suzbijawu vatrenih stihija na ugro-

`enim podru~jima anga`ovani i specijalni avioni. Vatrogasci i daqe imaju pune ruke posla u ga{ewu po`ara na brdu Vrmac, kod Kotora, gde vatrena stihije

traje ve} nekoliko dana. Podgori~ki vatrogasci ~itavu no} su de`urali na brdu Gorica, kako se ponovo ne bi aktivirao po`ar na toj lokaciji. Na tom brdu ju~e popodne izbio je veliki po`ar, a u wegovom ga{ewu, pored vatrogasnih vozila, bili su anga`ovani i specijalni avioni, kao i me{tani ugro`enih naseqa u podno`ju brda. U narednih nekoliko dana, prema najavi meteorologa, Crnu Goru o~ekuju rekordne temperature, pa su sve vatrogasne slu`be stavqene u najve}i stepen pripravnosti.

BOSNA I HERCEGOVINA

Zapla}aweuke{usem markeievro Sarajevo, baWaLUka: Ministarstvima finansija Federacije BiH i Republike Srpske stigao je predlog Stalnog odbora za finansijsku stabil-

nost Bosne i Hercegovine da izmene svoje zakone o deviznom poslovawu kako bi gra|ani mogli prilikom gotovinskog pla}awa da koriste evro.

Mi{qewa o takvom potezu su opre~na. Dok neki smatraju da je dosada{we pla}awe konvertibilnim markama jedino ispravno, drugi misle da je zabrana gotovinskog pla}awa evrima vi{e na{tetila celokupnoj privredi, nego {to bi donelo dobro, navodi portal „sarajevo.x.com”. Stalni odbor za finansijsku stabilnost bi o tom pitawu trebalo da raspravqa tokom ove nedeqe. Iz Ministarstva finansija Federacije BiH navode da je konvertibilna marka zakonito sredstvo pla}awa, odnosno zvani~na valuta koju je propisala Centralna banka BiH, a da je to {to se ranije tolerisalo pla}awe u evrima je „druga stvar”.

Izmene Zakona o deviznom poslovawu ne mogu biti realizovane tako brzo i jednostavno, isti~u iz Ministarstva. Uvo |e we za jed ni~ ke evrop ske va lu te u go to vin skom pla}awu bi mo`da najvi{e i{lo na ruku trgovcima i ugostiteqima, jer kupci, pogo to vo ako ni su dr `avqani BiH nemaju uvek kod sebe doma}u valutu. Ukoliko ne do|e do izmena Zakona o deviznom poslovawu, bi}e neophodno da se, bar u ve}im gradovima BiH, otvori vi{e mewa~nica koje }e raditi i vikendom. U Sarajevu, na primer, nedeqom nigde ne mo`e da se zameni novac, pi{e portal „sarajevo-x.com„.

gdeje11.000tonaeksploziva Sarajevo: ^lan Predsedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} zatra`io je od ministra odbrane Selme Cikoti}a izve{taj o nestanku 11.000 tona eksploziva. U posledwe vreme mogle su se ~uti pri~e da je prilikom uni{tavawa minsko-eksplozivnih sredstava u BiH nestalo 11.000 tona eksploziva TNT. Ako je to ta~no, onda imamo ozbiqan bezbednosni problem za BiH”, rekao je Radmanovi}.

Po wegovim re~ima, Cikoti} je odgovorio da prvi put ~uje za nestanak eksploziva i zato je Predsedni{tvo BiH od wega zatra`ilo da u narednih sedam dana, po hitnom postupku, ispita slu~aj. U BiH postoji vi{e od 70 potecijalnih skladi{ta oru`ja i municije. [tab NATO-a u Sarajevu, kako je saop{teno, nije upoznat s bilo kakvim izve{tajima, niti poseduje informacije o nestanku 11.000 tona TNT-a u BiH.

petak26.avgust2011.

25


26

OGLASi l ^iTUQe

petak26.avgust2011.

dnevnik

1

Posledwi pozdrav dragom kumu, kom{iji i drugu

Posledwi pozdrav FK Vojvodina

legendi

Sa tugom se opra{tamo od drage

@arku Nikoli}u

Stevi Petri~i}u Olge Hib{

od porodica Krajcer.

„FIRMA 1989�

36005

OG-1

Obave{tavamo rodbinu prijateqe da je na{

Dragi na{

i

Porodice Dropo i Jeli~i}.

36014

Stevo

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ voqeni otac, svekar i deda

Pavle

hvala ti {to si bio deo na{ih `ivota. Porodice [pani}.

preminuo u 42. godini. Sahrana je 26. 8. 2011. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Nina i porodica Radulovi}. 36018

36007

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragom drugu

na{em

Radivoje Savi} 1929 - 2011. SOKOBAWA, pansion, centar, rate 1.500, apartman 1.200. Telefoni: 018/833-738, 064/8560-701. www.kokanisin.com 35764

Sahrana dragog nam i milog pokojnika je u subotu, 27. 8. 2011. godine, u 11 ~asova, na Uspenskom grobqu, u Novom Sadu.

Radetu Dmitrovi}u

Wegovi najmiliji: sinovi Dragan i Du{an, snaje \ur|inka i Sne`ana, unuci Aleksandra, Radivoje i Du{ica.

IZDAJEM, kompletno name{ten dvosoban stan, Rumena~ka. Telefon 064/124-6888. 35690 IZDAJEM nov dvosoban kompletno name{ten stan 51m2, Ul. Lasla Gala, Grbavica, zaposlenoj devojci od 1. 9, cena dogovor. Telefon 064/8882264. 35870

FRU[KA GORA Sremska Kamenica placevi 5h1.700m2, 7km od Novog Sada. Put, struja, lep pogled, cena 1m2 - 6 evra. Telefon 069/18-26-726. 34574

PODBU[IVAWE ispod kolovoza, dvori{ta, izrada vodovoda, kanalizacije sa prikqu~cima, hidrantske mre`e, se~ewe asfalta seka~icom, ma{inski iskop, prevoz. Telefon 063/521-546, 021/6212780. 32372 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 35640

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje mlade koke nosiqe - 18 nedeqa, o~i{}ene prasi}e. Dostava na adresu, povoqno! Telefoni: 021/717-058, 063/521559, 063/539-051. 35557

od Radaninih kolega sa posla.

Ivana, Dane, Dragana, Voja, Jelena, Pera, Smiqa, Ana, [aja, Xula, Lola i Dragiwa.

36006

36019

36010

Posledwi pozdrav dragom dedi.

Posledwi prijatequ

Posledwi pozdrav ujaku

Tuwari

pozdrav

drugu

i

Posledwi pozdrav Ceci

POTREBNA radnica za rad u prodavnici trikota`e. Na razgovor do}i u subotu 27. avgusta, u 19.00 ~asova. Trikota`a, Dunavska 17. 35701

^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, automobile za otpad. Telefoni: 064/9533943, 6618-846, 063/848-5495. 35643

Dragom kolegi, biv{em direktoru {kole, dugogodi{wem prijatequ

Lazar Vje{tica

dr Milo{u Zeremskom

Stevanu Petri~i}u

Stanki Mi{kov Ceci

Unuci Vje{tica Marija, Zorka, Jovan i Momir iz Kawi`e.

od: Branislava, Zlate, Vere i Milana Trifunovi}.

od wegovih fudbalera neimaraca.

od: Duleta, Nade i Jelene.

36003

36000

36013

36020

POMEN

Pro{le su 4 beskrajno duge godine tuge od kako se preselila u rajske dvorove ti{ine na{a }erka i sestra

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Vladimiru Milari}u posledwe se}awe.

zbogom

i

trajno

Nikola Majki}

Aleksandra Damwanovi} Sa{a

Sa Elvirom, wegovom `ivotnom saputnicom, sau~estvujemo u tuzi.

Danas, 26. 8. 2011. godine navr{ava se deset godina od kako si oti{ao iz mog zagrqaja. Uvek si sa mnom.

od sestre Jelice sa decom.

Qiqana.

O`alo{}ena majka Tankosava.

Sa{ewka mila, golube beli, qubavi na{a najve}a, mnogo nam nedostaje{. Po~ivaj u miru me|u an|elima, pored mame Rade. Danas, 26. 8. 2011. godine, u 10 ~asova, dava}emo parastos na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Otac Milo{ i sestra Ivana.

36016

35647

36024

36021

1981 - 2007.

Milovanu


^iTUQe l POMeni

dnevnik

S bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 80. godini preminula

Olga Hib{

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Stevi Petri~i}u

Sahrana }e se obaviti 26. 8. 2011. godine, u 11 ~asova, na Katoli~kom grobqu, u Novom Sadu.

Posledwi ujaku

pozdrav

27

petak26.avgust2011.

voqenom

Stevi Petri~i}u

S neizmernim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 23. 8. 2011. godine, u 59. godini iznenada preminuo na{ voqeni

Stevan Petri~i} Steva 1953 - 2011.

od sestri}a Igora i snaje Sandre.

od sestri~ine Ivane i zeta Mi}e.

35980

35981

O`alo{}ena porodica.

Sahrana }e se obaviti u petak, 26. 8. 2011. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Wegovi najmiliji.

36004

Posledwi pozdrav dragom

Iznenadila nas je neo~ekivana smrt na{eg

Milovana Despotova Grofa

Paji

dipl. in`. agronomije od porodice Kne`evi}.

Ve~no }e ga se se}ati: Bor|o{ki Mileva i \or|e Trole sa porodicom.

36022

35994

Posledwi pozdrav bratu i uji

voqenom

Dragom zetu, na{em te~i, posledwi pozdrav

Milovanu Despotovu Stevi Petri~i}u

od sestre Vide sa decom.

36023

3

Posledwi pozdrav

Milovanu Despotovu

ocu na{eg saradnika i prijateqa Despe. Osobqe i kolege: restoran Plava frajla, club Giardino, Tapas Bar, Espresso shop, Bermet Villa.

35979

35987

Posledwi pozdrav najmilijem bratu

Opra{tamo se od na{eg dragog te~e

Stevi Petri~i}u

Vladimira Milari}a

Mira.

35993

Umro je na{ dobri te~a, moj zet i kolega

Upokojio se u Gospodu, moj dragi kum

Stanka Mi{kov Pavle Bo{kovi} Posledwi pozdrav Ceci, od kumova: Ivanovi}a i Isajlovi}a.

Uvek }emo Te se se}ati s qubavqu.

od: sestara Vide i Agice sa porodicama.

dipl. in`. Milovan Despotov

Neka wegova plemenita du{a po~iva u miru.

Tuguje porodica Ninkov: Savica, Neboj{a, Sawa i Sa{a sa porodicom.

Deliba{i}i i Markovi}.

Misirko sa porodicom.

35995 35972

35996

Posledwi pozdrav dragoj majci

Posledwi pozdrav sestri i tetki

35978

Posledwi pozdrav

35974

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Tu`nim srcem javqamo da je na{ dragi

Vladimir Milari} Ru`i \uki}

Emiliji Na{iga}in

O`alo{}eni: sin Boro, snaja Biqana i unuke Nata{a i Aleksandra.

Stevi Petri~i}u

Ve~no }emo te nositi u srcu. Sestra Dragica, sestri~ina Mileva, zet Marko i unuk Perica.

35973

od brata Milenka sa porodicom.

35984

Posledwi pozdrav kumu

1930 - 2011.

1922 - 2011. Sahrana je danas, 26. 8. 2011. godine, u 13 ~asova, Barunovac na grobqu u Rumi. O`alo{}ena porodica: brat Nikola i sestra Vera sa porodicama.

35977

Stevi Petri~i}u

ro|. Ga{i} 1925 - 2011.

Desanke Vu~ini} Dese 1914 - 2011.

Sahrana pokojnice je 26. 8. 2011. godine, na Dowem Starom grobqu u Futogu, u 11 ~asova. Ispra}aj je iz ku}e `alosti u 10 ~asova, Futog, Industrijska 26A. Sin Branko, unuka Jovanka i snaha Brankica.

od: kumova Du{ana, An|elke, Milana, Dra`ena [ijan.

35976

35991

posle duge i te{ke bolesti preminuo. Sahrana dragog nam pokojnika odr`a}e se u subotu, 27. 8. 2011. godine, u 11 ~asova, na Tranxamentskom grobqu. Tuga, qubav i zahvalnost ostaju u srcima Elvire i Melite. 35975

35988

Sa du`nim po{tovawem opra{tamo se od drage svekrve, bake i prabake

Tu`nog srca javqamo ro|acima i prijateqima da je na{a draga majka i baka ispustila svoju plemenitu du{u 25. 8. 2011. god.

Ru`a \uki}

Nada Staki}

Posledwi pozdrav najboqem mu`u, tati i dedi.

Rade Dmitrovi} Nikada te ne}emo zaboraviti ni pre`aliti. Zauvek u na{im srcima. Sahrana }e se obaviti danas, 26. 8. 2011. godine, u 15.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Bako, hvala ti za sve. Tvoji: snaja Mica, unuka Tawa, zet Dragoqub i praunu~ad Tamara i Nemawa. 35989

Tvoji: Levu{ka, Radana, Vuk i Sa{a. 35985


28

^iTUQe l POMeni

petak26.avgust2011.

Posledwi pozdrav

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga supruga, mama i baba

dnevnik

[ESTOMESE^NI POMEN na{em dragom, voqenom i nikad pre`aqenom sinu

Posledwi pozdrav dragoj sestri i tetki

Desanka Vu~ini} Stevanu Petri~i}u Ponekad u `ivotu i pored svih htewa ne ide kako smo zami{qali. Mi smo ipak stvorili dvoje divne dece i zato ti hvala, a zatim izgubili na{u prvu radost. Tamo negde jednom, ima}emo vremena da ispravimo sve gre{ke i zaboravimo te{ke re~i. Trenutak je dovoqan da zaustavi `ivot. Nemam utehe tra`e}i sudbinu u nesre}i. Sve ima svoj po~etak i kraj, samo je moja tuga ve~na. Tiho bez re~i oti{ao si tamo gde nema bola. Po~ivaj u miru sa na{om Cicom. Milena.

preminula 25. 8. 2011. godine u 97. godini. Sahrana je danas, u petak, 26. 8. 2011. godine, u 10.30 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: }erka Jelica, unuk Sr|an i Dragan, snaja Danijela, praunuci Milica i Uro{.

1948 - 2011. od: sestre Nade, zeta Dragomira i sestri}a Stojana.

preminula u 63. godini. Sahrana je danas, 26. 8. 2011. godine, u 16 ~asova, na Grobqu u Bukovcu. Zahvalna porodica.

35966

Posledwi pozdrav dragom i plemenitom stricu, dedi i jedinom deveru

Danielu Blo`i}u Nani

Katici Baja

Kosa Quboja

35889

Po dobroti i osmehu }emo te pamtiti, s tugom `iveti bez tebe, s ponosom pomiwati. An|eli, ~uvajte na{eg sina. Tvoji: mama Julka, tata Dimitrije, brat Sa{a i ujak Mladen.

35961

Posledwi pozdrav dragoj mami

35891

JEDNOGODI[WI POMEN

S tugom i po{tovawem opra{tamo se od na{e

POMEN Pro{la je tu`na godina od kada nije sa nama na{a

35992

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula u 76. godini na{a majka, svekrva i baka

Miroslav Lazi} Milovanu Despotovu od: Tamare, Zorana, Teodore, Lare i snaje Qubinke Despotov.

Darinki Bjelobabi Sahrana je danas, 26. 8. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. ]erke: Smiqka i Mira.

Posledwi pozdrav

Olivera Baweglav Magdalene Vuleti}

Pozivamo rodbinu i prijateqe da posete wenu ve~nu ku}u u subotu, 27. 8. 2011. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}eni: suprug Du{an, sin Goran, unuk Marko i snaja Biqana.

Tvoja supruga, deca, snaja i unuke.

35964

35990

Posledwi pozdrav zaovi

Nije istina da vreme ubla`ava tugu. Istina je da postajemo svesni koga smo izgubili. Pomen }emo obele`iti 27. 8. 2011. godine, u 11 ~asova, na Alma{kom grobqu.

35848

POMEN dragoj mami, baki, svekrvi i ta{ti

35832

Zaposleni i penzionisani radnici u „Elektrovojvodini� doo Novi Sad.

TU@NO SE]AWE

Elena Vili} ro|. Fej|i 1935 - 2011.

Sahrana je danas, 26. 8. 2011. godine, u 15 ~asova, na grobqu u Sremskoj Kamenici.

Eleni Vili}

od Jelene Bo`i} sa decom i unucima.

35982

pozdrav

175/P

Qeposavi Mili} iz Bege~a 2010 - 2011.

1926 - 2011.

ro|. Fej|i 1935 - 2011.

O`alo{}ena porodica Vili}.

Posledwi bratu

dr Milo{u Zeremskom Opelo }e se obaviti 26. 8. 2011. godine, u 13 sati, u Crkvi Svetog Nikolaja u Turiji. Nakon opela sahrana na turinskom grobqu.

21. 8. 1924 - 26. 8. 2009.

Me{tani sela Turija.

^uvamo uspomenu na tebe. Hvala ti za sve. Tvoji: sin Slobodan sa familijom i k}i Gordana Mijajlovi} iz Futoga sa familijom.

Nikada je ne}e zaboraviti weni: }erka Qiqana, unuke Ivana i Lana, praunuci Luka, Nikola, Andrej i Nemawa sa porodicama.

5965/P

35846

35831

35983

dragom

Bosiqka - Bosa Jevtovi}

POMEN

Posledwi pozdrav

Katica Baja

Draga bako, hvala ti {to si `ivela za mene, {to sam bila tvoja radost.

Pavle Bo{kovi} 14. 12. 1958 - 24. 8. 2011.

Pavlu

od Da`eta sa porodicom.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo se danas, 26. 8. 2011. godine, u 13 sati, na grobqu Tranxament u Petrovaradinu oprostiti od na{eg Paje.

Nana

Stojanu

Branka Berkovi} 26. 8. 2009 - 26. 8. 2011.

od kom{ija iz Ul. Podunavskog odreda br. 8, Petrovaradin.

Smrt je ja~a od `ivota, ali ne i od se}awa na tebe, an|ele moj.

Tvoja unuka Tijana sa mamom i tatom. Berislav, Branko i Davor.

Tvoja Mirjam.

Wegove Danica i Milica. 35963

35962

Iznenada, 23. avgusta 2011. godine, umro je na{ voqeni i po{tovani otac i suprug

35885

POLUGODI[WI POMEN Danas je {est meseci od kako je oti{la u ve~ni nezaborav

Milovan Despotov

35935

Dragoj kom{inici

Sa bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga supruga, mama i baba

Miki Risti}

Katica Baja

1937 - 2011. Po{tuju}i `equ na{eg Milovana, ispra}aj je u Vrtu se}awa, na Gradskom grobqu u Novom Sadu, u prisustvu naju`e porodice. Sa qubavqu, ponosom i tugom do bola: supruga Ru`ica i sinovi Dejan i Darko sa porodicama. 35960

Emilija Mijatovi} O`alo{}eni: }erka Qiqana, sin Du{ko sa porodicom.

35849

35801

35884

1957 - 2011. Sahrana je danas, 26. 8. 2011. u 13.30 sati, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena porodica. 35883

posledwi pozdrav od stanara Ul. strumi~ke br. 5, Novi Sad.

35879


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragoj priji

Dragi prijatequ

petak26.avgust2011.

Posledwi pozdrav dragoj

Sa tugom i bolom javqamo ro|acima, prijateqima i poznanicima da je u 80. godini preminula na{a draga i voqena majka

Bosiqki ]osi}

@are Nikoli}u

Emilija Na{iga}in

tetka Emici po~ivaj u miru! Porodica Nikezi}.

od porodica: Oparnica Marinka, Oparnica Maksima i Vla Srete.

35914

ro|. Jan~i}

Porodica Neranxi}.

Sahrana mile i drage nam pokojnice je danas, 26. 8. 2011. godine, u 16 sati, na Ka}kom grobqu. O`alo{}eni: sinovi Slavko i Milan sa porodicom.

35908

Posledwi pozdrav dragoj

29

35890

35949

Posledwi pozdrav majka Emici

POMEN

Posledwi pozdrav i puno hvala tetka Emici

~etrdesetodnevni pomen mom voqenom suprugu i dvadesetogodi{wi pomen po{tovanoj svekrvi

Nikoli Kolari}u Velinki Kolari} obele`i}emo u subotu, 27. 8. 2011. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Emiliji Na{iga}in

Katici

ro|. Jan~i} Porodice: Kalaw i Vojnovi}.

od porodica: Baja i Kati}.

za nezaboravno gostoprimstvo. Sava Jan~i} sa porodicom.

Sa tugom u srcu, supruga i snaja Zaga. 35783

Umrla je moja draga sestra

Emiliji Na{iga}in

35901

35959

35942

Prestalo je da kuca veliko srce za sve nevoqnike drage i predobre

Posledwi pozdrav Jocinom ocu

Bosiqke ]osi}

Bo`i Mi{kovi}u

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ te~a preminuo u 71. godini.

Katica Baja ro|. Santovac Po~ivaj u miru, a oni koji su te voleli rado }e te se se}ati. Tuguju za tobom: sestra Pavica, zet Mi{a, sestri~ina Nada i sestri} Radovan sa porodicom.

Sa velikim po{tovawem se}a}e je se: Ivana, Olga, Vera i Mom~ilo Stojanovi}.

Porodice: Grbi} i Dendi}.

35921

35956

35913

Bo`idar Mi{kovi}

Lazar Vje{tica

8. 7. 1935 - 25. 8. 2011. Velika je bol {to se rastajemo, ali i sre}a {to smo te imali. Sahrana na{eg Bo`e je danas, 26. 8. 2011. u 15 sati, na Uspenskom grobqu, u Novom Sadu. Vole te tvoji: supruga Milena, sinovi Sava i Jovan sa porodicama.

Tuguju sa zahvalno{}u: Nada, Milorad i Stevan Vje{tica sa porodicama.

Posledwi opro{tajni pozdrav na putu bez povratka na{em voqenom i cewenom stricu

Sa velikom tugom i bolom opra{tamo se od na{e drage

\uro-\uka, Boro, Ilija i Dragica - Draja udata Popovi} sa porodicama.

Posledwi put se opra{tamo od najboqe mame, babe i svekrve

Bo`i Mi{kovi}u Saose}amo u bolu porodice Mi{kovi}.

Stanke Mi{kov Cece Sahrana je danas, 26. 8. 2011. godine, u 12.45 sati, na Gradskom grobqu. S qubavqu: sin Stevan, unuk Marko i snaja Qudmila. 35928

35957

Posledwi pozdrav dragoj

3 Sa dubokim bolom i tugom javqamo ro|acima, prijateqima i poznanicima da je u 89. godini preminuo na{ voqeni otac, svekar, deda i pradeda

tetka Ceci

Tvoj vedar i nasmejan lik duboko }e ostati u na{im srcima.

Lazar Vje{tica Lako od: Prente, Pileta, [ila i Pere.

Porodica Radovi}. 35944

35958

Jocinom

35946

Stanke - Cece Mi{kov

Lazaru Vje{tici Laki

pozdrav

Brankovi.

35909

Sahrana je danas, 26. 8. 2011. godine, u 13 ~asova, na Katoli~kom grobqu kod Jodne bawe. O`alo{}eni: porodice Beldi i [andor.

Posledwi tati

Umro je na{ dragi stric

Sa velikim bolom u srcu javqamo da je preminuo na{ suprug, otac i deda

Ivan Molnar

35940

Sahrana je danas, 26. 8. 2011. godine, u 14 sati, iz kapele u Ba~kom Jarku. O`alo{}ene porodice: Vje{tica i Rujevi}.

35929

35925


06.30 09.00 09.30 10.05 10.08 10.20 10.35 11.30 11.55 12.00 12.10 12.35 13.05 14.05 14.30 15.00 15.10

Јутарњипрограм Природакаоживот Бајкоквиз Стањенапутевима Капљицасунца,док.филм Јегричка,паркприроде, док.филм Варошарије:Панчево Кухињица Десилосе Вести Ноћнасмена Класикрок Грување Кадзазвони Природакаоживот:Јарослав Пап Вести Изнашегсокака

Светлана Стевић-Вукосављевић

Капљица сунца Данашњаемисија приказује крстовданско повечерје уочи Богојављења испред цркава Ружице и Свете Петке на Калемегдану.Убогатом музичком програму учествовали су: Светлана Стевић-Вукосављевић, чланови мушке вокалне групе „Српска архаика“, женска вокална група Музичке школе „Мокрањац“,Никола Бајчев,народни свирач Стојан Стевановић,као и гуслар Бошко Вујачић и песник са Метохије Ранко Ђиновић. Сценариста и редитељ: Зоран Цветковић (РТВ 1,10.08) 16.00 16.50 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.05 22.00 22.30 23.40 00.00 01.40

tv program

petak26.avgust2011.

Варошарије:Зрењанин Десилосе ТВДневник Тајнахране:Сладолед Кухињица Разгледнице ТВДневник Стапар-Првахармоника Србије,пренос Војвођанскидневник Петказање Стапар-ПрвахармоникаСрбије-проглашењепобедника Пишчевизлочини,филм Концерт„Црвенејабуке”

07.00 Српскиекран, емисијаМТВ-а насрпском 07.25 Фортепиано 07.50 Додатиживотгодинама 08.45 Петказање 10.00 Свјетионик (хрв) 10.30 Концерт„Црвенејабуке” 12.15 Мађарскамузика 12.30 Вести(мађ) 12.40 ТисимојаЗорњичка,емисија наслов. ститл.насрп. 13.10 ТВбаштина 14.15 Фолдеркултура 14.45 Бајкоквиз 15.15 ДобровечеВојводино(рус) 16.45 Духовка(слов) 17.15 Емисијазасело(слов) 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Музичкиинтермецо –мађарскамузика 19.40 Дечјипрограм(слов) 20.00 Добровече, Војводино(слов) 21.30 АдамШангала,филм (слов) 22.30 Сестре,филм

Арт-бокс (Панонија,14.30) 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 12.40 13.00 14.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30

Глас Америке У сусрет сунцу Вести укратко У огледалу Вести укратко Освета Лице с насловнице Здравље је лек Била једном једна недеља Све што ми припада Бели лук и папричица Арт-бокс Војвођанске вести У огледалу Дискавери Војвођанске вести Освета Вреле гуме Војвођанске вести Без цензуре Војвођанске вести Филмски програм: Хартови са Запада

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 10.00 10.07 10.38 11.05 11.11 12.00 12.15 12.30 12.36 13.21 15.10 16.05 16.47 17.00 17.25 18.19 18.55 19.30 20.05 21.05 22.52 22.56 23.26 00.15 00.30 00.41 01.10 02.35 03.00 03.34 03.46 04.20 04.50 05.48

Вести Јутарњипрограм Јутарњидневник Јутарњипрограм Вести Лисице Вести Разгледница Наскривенотеводимместо. Вести ДизнинаРТС Дневник Спортплус Евронет Злочиначкиумови Летњибиоскоп: Дивљидечаци,филм ОвојеСрбија Позориштеукући Гастрономад ДневникРТВ Београдскахроника Разгледница Слагалица,квиз Дневник Врућветар Поморскаакадемија,филм Вести Око Злочиначкиумови Дневник Евронет Зеленатрава Ноћнибиоскоп: Паркпараноја,филм Лисице Вести Гастрономад Око Разгледница Врућветар Верскикалендар

Паркпараноја Алекс, шеснаестогодишњи скејтер, одлучује да оде у парк„Параноја”,најпознатије инајизазовнијеместозаскејтере у Портланду. Не слути даћењеговазабавадовести досмртичуварапруге... Улоге:ГејбНевинс,Данијел Лу, Џејк Милер, Тејлор Момсен,ЛоринМакини Режија: ГасванСант (РТС1, 01.10) 11.00 Вести 11.05 Храна и вино 11.35 Агро дан 11.45 Неон сити 12.00Вести 12.05Авантуре Шерлока Холмса 13.05Одељење за убиства 14.00Вести 14.05Витраж 14.30Дунавска салетла 15.00Вести 15.05Славни парови 16.00Објектив (слов) 16.15Објектив(мађ) 16.45Цртанифилм 17.15Неонсити 17.30АвантуреШерлокаХолмса 18.35Неонсити 18.45Агродан 19.00Објектив 19.30Хранаивино 20.00Азбукародитељства 20.30Славнипарови 21.00Одељењезаубиства 22.00Објектив 22.30Филм:Анђеоуништитељ

10.00 ФулТилтпокер 11.00 ГрандПри 11.30 Премијерлигакласик: Челси–АстонВила 12.00 Фудбалмондијалмагазин 12.30 Карлингкуп: Сканторп-Њукасл 14.30 Атлетика 15.00 КвалификацијеЛЕ: Тотенхем–Хартс 16.45 Премијерлига,Магазин 18.00 Украјинскалига: Металург–Олександрија 20.00 Холандскалига:Ајакс–Витесе 22.00 Кошарка:Немачка–Босна 00.45 Украјинскалига: Металург–Олександрија

04.00Филмски програм,07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30Цртани филм,09.00Године пролазе,10.00Шоу -Парови,14.00Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10, 22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00Одељење за убиства 08.00Дечији програм,09.00Кухињица,09.30Кућица у цвећу, 10.00 Главни осумњичени, 10.30 Цртани филм,11.00Репризе вечерњих емисија, 13.00Метрополе и регије света,14.00Инфо К9,15.00Доказ стварања,16.00 Инфо К9,16.45Бибер,17.00Главни осумњичени,18.00Кућица у цвећу,18.30 Инфо К9,19.00Кухињица,20.15ОСАА/Перископ,21.15Отворени екран,22.15 Бибер,22.30Инфо К9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

09.00 09.36 09.55 10.20 11.04 11.50 12.16 12.41 14.21 16.00 16.34 17.00 17.53 18.30 19.04 20.00 20.25 21.00 22.53

ФУДБАЛ:СУПЕРКУП УЕФА

Барселона–Порто (РТС2,20.40) 06.02 06.44 07.03 07.09 07.18 07.24 07.28 07.39 08.03 08.13 09.09 09.40 09.54 10.01 11.01 11.29 12.03 12.36 13.05 14.08 15.04 15.35 15.44 16.30 17.01 17.56 18.28 19.33 20.03 20.40 22.36 23.40 00.10 02.11 02.54 04.58 05.28

ТејлорМомсен

07.15 07.50 08.05 08.30 09.30 11.00 12.05 13.00 13.15 13.30 14.00 15.00 16.55 17.00 18.15 18.30 19.00 19.20 20.05 20.15 21.30 23.30 00.00 00.15

Бандини Ексклузив Експлозив Аурора Бандини Забрањеновоће Некотепосматра Ексклузив Вести Експлозив Трачара Филм:ПрљавиХари Срећневести 1001ноћ Ексклузив Експлозив Вести Забрањеновоће Лото Кадалишћепада Филм:Теснакожа4 Експлозив Ексклузив Трачара

dnevnik

c m y

30

Концертзадобројутро Слагалица Датум Верскикалендар Мунзи Кажими,кажи! Френинеципеле ПчелицаМаја Томасидругари2 ПричаоТезејуиАријадни Београдумузичким збивањима20.века Необичнообиљкама Енциклопедија Образовноогледало Местозанас СтранацуБеограду Камаратасербика Артзона Трезор ПричаоТезејуиАријадни Београдумузичким збивањима20.века Енциклопедија ТВлица:ЗвонкоБогдан Екорецепт Капри Гуча:ДеанПетровићБиг Бенд Међунама Ловириболов СтранацуБеограду Фудбал:СуперкупУЕФА: Барселона–Порто,пренос Капри КонцертгрупеЗАЗ Трезор Фудбал:СуперкупУЕФА: Барселона–Порто Међунама Ловириболов Разгледница

06.00ВОА 06.30ДругастранаСрбије 07.00Маратон 08.00Милица² 08.25Топшоп 09.00Отворенистудио 10.15Завршница 11.15 Топшоп 11.30 Филм: Еуфорија 14.00Вести 14.30Милица² 15.00Инфо 15.02ЗдрављеиВи 15.30Топшоп 16.00Горштак 17.00Инфо 17.02Завршница 18.00Вести 18.30Чак 19.00Милица² 19.30Безтрага 20.30Филм: Данпослесутра 22.30НЦИС 23.30Вести 23.45Милица² 00.00Филм: Маливеликичовек 02.00 Шарено 03.00Милица² 03.30НЦИС 04.30Филм

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10 Туристичке разгледнице,21.30Инфо клуб,22.15НС Индекс,22.30Бање Србије,23.00Фокус,23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина 12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15Сремнадлану:С. Митровица,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

23.00 23.36 23.55 01.45 03.17

ВестиБ92 Топшоп Свеоживотињама СунђерБобКоцкалоне ПингвинисМадагаскара Трнавчевићиудивљини Топшоп Филм:Убиство спредумишљајем Филм:Уговор ВестиБ92 Спортскипреглед Доме,слаткидоме СунђерБобКоцкалоне ВестиБ92 Пријатељи Дваипомушкарца Сексиград Филм:Мерлин2.део Временскапрогноза: Штадаобучем? ВестиБ92 Спортскипреглед Филм:Стршљен Филм:Небескаудица Филм:Девојкеземље

Убиство с предумишљајем Две београдске љубавне приче, међусобно удаљене пола века,а опет тако блиске - обе смештене у окружење рата и насиља.Булика, млада фоторепортерка ангажована у антиратним демонстрацијама 1992.године случајно упознаје Богдана, рањеника из Босне на лечењу у Београду... Улоге: Бранка Катић, Небојша Глоговац, Ана Софреновић, Сергеј Трифуновић Режија: Горчин Стојановић (Б92,12.41)

Бранка Катић

06.00 07.00 09.45 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.40 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.30 00.30 01.30 02.30 04.30

Поље лала Добро јутро У сосу Краљицајуга Скривенакамера Наслеђе једне даме Сестре Петком у два Тренутакистине Гавриловићи Мала невеста Национални дневник Тријумф љубави Поље лала Национални дневник Курсаџије Гранд шоу Кешнаноге Краљицајуга Наслеђеједнедаме ЛасВегас Филм:ПорекломизАмерике Филм:Тунелсмрти

МанолоКардона

СЕРИЈА

Картел Сиромашни дечаци напуштају тежак пут школовања и улазе у свет нарко дилера. Они ни не слуте да је то пут којим одлазе у сопствену пропаст и одводе у смрт хиљаде младих људи широм света. Улоге: Маноло Кардона, КаренМартинез,ДијегоКадавид,РобинсонДијаз Режија:ЛуисАлберто Рестрепо (Хепи,00.00) 05.30 07.55 08.00 08.25 08.35 08.45 08.55 09.00 09.15 09.40 09.55 10.00 10.10 10.35 11.00 11.25 11.45 12.05 12.30 13.20 13.40 13.55 14.00 14.50 15.40 15.55 16.00 16.30 17.55 18.25 18.50 19.55 20.00 21.00 21.30 21.55 22.00 22.30 23.55 00.00 01.00 03.00

Јутарњипрограм Вести Чаробњакмагичнефруле Здраво,Кити Малапринцеза НаправитеместазаНодија Мегаминималс Анђелинабалерина Сирене Телешоп Вести Здраво,Кити Хорсленд МалииграчГоа Бакуган Моћначигра Фантастичнопутовање Сирене Квизић Пресовање Телешоп Вести Лудегодине ИмперијаЋин Телешоп Вести Малдиви-Микс Малдиви–Подврелимсунцем Телемастер Гласовиувремену, док.серијал Малдиви-Идемодаље… Вести ИмперијаЋин Јелистина Путкаватреномрингу Вести Малдиви-Прегледдана Малдиви-Вишеодигре Вести Картел Малдиви–Вишеодигре… Лудегодине

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

petak26.avgust2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

11

31

ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ ТИГАР МЕТОДОМ

Пише:Ејми Чуa 08.05 09.00 09.55 10.50 11.45 12.40 13.10 13.35 14.30 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Л.А.Инк Мајамиинк Посластичарскиас Стручњакзаторте Највећигубитник Малиљуди,великисвет Венчаницаизснова Штанетребаобући Кошишатогпса Спасавањеоронулих грађевина Џон,Кејтиосмородеце Девојчицеидијадеме Штанетребаобући Највећигубитник Штанетребаобући Венчаницаизснова ДрЏи Л.А.Инк Мајамиинк Венчаницаизснова

07.00 09.07 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.15 14.22 14.48 15.25 16.05 17.00 18.07 18.54 19.30 20.10 21.10 23.15 00.00 02.20

08.00Бизеовимстопама 09.00Експериментинасопственој кожи 10.00ВанГог–комплетнаприча 11.00 Кракатау–последњидани 12.00ГосподарСипана 13.00Последњибранорушитељ 14.00Ускршњеострво–повратаку прошлост 15.00Причаокромпиру 16.00Гениједизајна 17.00Експериментинасопственој кожи 18.00МајкаТереза–Светицатаме 19.00БлискисусретиуСибиру 20.30ДецаСтаљинграда 21.00ФармаизЕдвардијанског доба 22.00Севдах 23.30УпотразизаТрифоом 00.00Гениједизајна 01.00Експериментинасопственој кожи

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Фантастичначетворка Старлаијахачидрагуља ОзиБу Фантастичначетворка Старлаијахачидрагуља Неуморни Тајнаманастирскеракије Мејбибеби Срећанпостајесрећнији Ирскипаб Каубојиусрцу Еротскифилм:Студенткиња Кели

03.55

Добројутро,Хрватска ХотелдворацОрт Природнисвет,док.серија КодАне Опрашоу Дневник Господарицатвогасрца Капри КореографБранкоШеговић Траговимапрачовека,док. серија Културнабаштина Алиса,слушајсвојесрце Хрватскауживо Свећебитидобро Изаекрана Дневник Капри Месецнаучнефантастике: Данпослесутра,филм Дневник3 Филмскимаратон-циклус КлинтаИствуда:Ватрена лисица,филм Филмскимаратон:Пре свитања,филм Скицазапортрет

08.10 09.10 11.10 13.10 15.00 17.00 18.00 20.00 21.00 23.00

СудијаЕјми УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Филм:Двострукиживот ЕленорКендал УбиствауМидсамеру Дијагноза:Убиство Вокер,тексашкиренџер Закониред Свепозакону Дализнатекосте?

07.35Стаклендом 08.25Кобра11 10.45Ексклузивтаблоид 11.15Наследници 12.05Вратараја 13.001001ноћ 14.25Кобра11 17.05Недајсе,Нина! 18.00Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Стаклендом 20.00Менталист 21.00ЦСИЊујорк 22.35ОбрачунумаломТокију, филм 02.35Астрошоу 03.35ЦСИ:НајбољеодГрисома 05.00РТЛДанас

Обрачун умаломТокију Џејк Гиленхал

Дан после сутра Климатолог Џек Хол на Антарктику је доживео нешто сасвим неочекивано: наиме, цео комад леденог блока се „сам од себе”одломио.Иако је ту појаву приписао необичном хиру природе тог дела света, није ни слутио да се заправо ради о позамашном поремећају климе која је задесила Земљу услед загађења, небриге, али и историјско-цикличних промена. Улоге: Денис Квејд, Џејк Гиленхал, Еми Росум, Даш Михок, Села Вард Режија:Роланд Емерих (ХРТ 1, 21.10)

Кенер је бескомпромисни полицајацизЛосАнђелесас трагичномпрошлошћу:његово безбрижно одрастање у Јапанунарушилајесмртоба родитеља. Невине животе одузео је убица звани Јошида,којијеумеђувременунапредовао и попео се на највише место у хијерархији бандејакуза... Улоге: Долф Лундгрен, Кери-Хиројуки Тагава, Брендон Ли, Тиа Карере Режија:Марк Л. Лестер (РТЛ, 22.35)

Каубојиусрцу Два млада кубанска музичара,РејиТито,имајууобичајенеснове–дапостанупознати становници у својој родној Хавани. Реј живи са Керидад ињиховодвоједеце,иколико год их узајамно повезује љубав,налазесепредразводом. Тито, са друге стране, живи самсасвојомбаком. Улоге:Рејчел Ли Кук, Лук Кирби, Лиза Реј, Кит Карадин Режија: Леонард Фарлингер (Синеманија, 22.00)

08.15 08.40 09.05 09.20 09.35 10.00 10.43 11.27 12.08 12.30 12.54 13.15 13.38 15.16 15.57 16.25 17.05 17.55 18.45 19.05 19.20 19.30 20.05 20.40 22.40 23.25 23.45 00.30 00.53 01.18

Рејчел Ли Кук

06.00 Сви желе да буду Италијани 07.40 Бетмен:Под црвеном капуљачом 08.55 Чудо 11.05 Прича о играчкама 3 12.45 Прљави Џо 14.15 Мртав угао (2009) 16.20 Пљачка у Бруклину 17.45 Филмови и звезде ИИИ 18.15 Ловац на уцене 20.05 Сједињене Тарине Државе ИИИ 20.35 Епизоде,еп.3 21.05 Права крв ИИИ 22.00 Права крв ИИИ 22.55 Мачета (2010) 00.40 Затворено острво 02.55 Забрањене фотографије

06.00 08.00 10.30 11.10 13.00 13.30 15.20 16.20 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 00.00 02.00

Жутокљунац Целеноте Љубитељидечјегсвета Болиглава Обичнаклинка Алиса,слушајсвојесрце ПунакућаРафтера ТриХил Ждероња Жутокљунац ЏониБраво ЛагодниживотЗекаиКодија ЗаборавиПариз,филм РужнаБети Денинамору,док.серија Бриљантин Којак Шаптачпсима СилвестровеиЧичијеветајне Аладиновепустоловине Кодкућејенајлепше Гаража Путујмоповољно Монако:Фудбал, Суперкуп-пренос Лажими ЗовемсеЕрл Специјалнапостројба Пријатељи СлеџХамер Синовианархије

ЧовекизХоливуда Фаџ Коракдаље Нирнбершкипроцеси ХарииХендерсонови ПослеМајнКампфа Фаџ Коракдаље Трава ХарииХендерсонови Цинкарош Трава Рођендапобеди Мистерије Одредзебра

08.00Дохвати стену 10.00Рударева кћи 12.00Зерофилија 14.00Завађене стране 16.00Преваранти 18.00Како сам упознао Сару 20.00Убиство првог степена 22.00Повратни удар 00.30Позив за девојке 02.00Тачке задовољства

Тиа Карере

08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Разоткривањемитова Опасанлов Преживљавање Врхунскоградитељство Америчкичопери Лимарскарадионица Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Смртоносназона Преживљавање ПограничнаполицијаСАД Какосеправи? Какотораде? Земљотрескојијеразорио Јапан Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Успоренснимак Америчкичопери Генералка

08.30 10.00 11.30 13.00 13.30 14.15 15.00 16.00 17.45 18.15 20.00 23.00 00.45 02.00

Бициклизам Тенис Бициклизам Фудбал Скијашки скокови Тенис Бициклизам Бициклизам Тенис Хокеј на леду Билијар Тенис Бициклизам Атлетика

Тврдоглавостје излечива„болест”

вољно да је грле, мазе и играју се с њом по дворишту. Бог ми се јавио, пре него што сам проговорила. Џед ми је објашњавао да Коко зна и да седне, донесе „Лулу, нешто бих ти предложила.“ бачен предмет, а и одлично игра фризби. Нажалост, „Јао, не, немој опет!“ уздахнула је. то је све што је научила. Није знала да послуша кад јој „Нешто лепо. Допашће ти се.“ се нареди да дође. Још горе, ако јој се није обраћао „Да вежбам два сата, па нећу морати да постављам Џед, који је од почетка показао своју доминацију као сто? Нека, хвала. Кекс? Или пет минута играња игрице алфа мужјак у кући, није реаговала ни кад јој се каже на компјутеру?“ Није могла погодити и јер јој је то изгледало потпуно немогуће. На крају сам јој рекла: „Пса. Ти и Софија можете да одаберате расу.“ Тако сам надмудрила саму себе и скроз променила животе свих нас. Керуша Коко је мој први кућни љубимац. Истина, имали смо једно искушење, хвала Богу, кратког века. Кад су девојчице биле мале, Џед им је донео два питома зеца, Виги и Тори. Били су глупи и потпуно другачији од оног како су их описивали. У продавници су рекли да су то патуљасти зечићи који ће остати мали и слатки. Каква лаж! У року од неколико недеља постали су огромни и дебели. Кретали су се као сумо рвачи. Самојед, пас који највише слуша себе Покушавали су и да се спаре иако „Не!“, па је грицкала оловке, ДВД-е и све моје најлепсу били мужјаци и Џеду је било врло незгодно јер су ше ципеле. Кад год смо приређивали вечеру, правила девојчице запиткивале: „Шта то раде, тата?“ На крају се да спава у кухињи до тренутка изношења предјела. су мистериозно побегли. А тад би се устремила ка дневној соби, зграбила целу Коко је самојед, бела чупава керуша величине сивекну с паштетом и кружила галопирајући по соби бирског хаскија. Тврди се да самоједи потичу од вудок се векна, уз њено мљацкање, прогресивно смањикова, али им је карактер потпуно супротан. Слатки вала. Пошто је била сувише брза, ниједном нисмо уссу, нежни, показују много љубави и врло су приступачни па су слаби чувари. У Сибиру, одакле потичу, пели да је ухватимо. вукли су санке током дана, Коко никад није ходала. а ноћу грејали своје госпоУвек је трчала највећом брКоконикаданијеходала,већувек зином. То је, првенствено даре лежећи на њима. И Коко нас зими тако греје. мени, представљало протрчаланајвећомбрзином,дакле, Предност самоједа је и одблем јер сам је увек ја шетате г ли л амебр з и н омод50ми љ а суство типичног мирис а ла, што значи да ме је теглинасатипонекадзакуцавалаудрво ла брзином од педесет мипса – Коко мирише на чисту, свежу сламу. Кад се ља на сат и понекад ме заилинечијугаражутокомјурњаве окотила, била је најситнија куцавала право у дрво или заве в е р и ц а м а у леглу – вероватно отуд та нечију гаражу кад је јурила њена плашљивост. Кад неку веверицу. Пожалила смо је узели, имала је само три месеца и била као тре- сам се на тај проблем осталим члановима породице, перава бела пуфна. У свом новом дому, нашој кући, али нико се није обазирао. „Немам времена.... морам да била је толико преплашена да ништа није јела. И да- вежбам клавир“, промрмљала је Софија „А што мора нас је отприлике десет одсто ситнија од већине само- да се шета?“ питала је Лулу. једа. Плаши се грома, повишених тонова, мачака и Кад сам дошла из „шетње“ с огуљеним лактовима и малих пргавих паса. Углавном, потпуна супротност мрљама од траве на коленима, Џед рече: „Типично за вође чопора. самоједа. Она у теби види санке и хоће да их вуче. МоМада ништа нисам знала о псима, инстинктивно гли бисмо ти набавити нека колица, па да лепо седиш?“ сам кренула да и на Коко примењујем кинески модел Нисам желела да ме комшилук види као возача бојних родитељства. Слушала сам и о чувеним представни- кола, али ни да одустанем! цима ове расе. Каифа и Суген су били вође у истражиНа сваком сајту који даје мишљење експерата, за вачкој експедицији Фритјофа Нансена кад је 1895. по- самоједе пише да су изузетно интелигентни. Њихов кушао да стигне до Северног пола, а 1911. самојед слаб успех на тестовима интелигенције је резултат чиЕта водио је прву успешну експедицију на Јужни пол. њенице да су ти тестови углавном засновани на поШто је више Џед тактично истицао да она нема карак- слушности расе. Зашто? Јер су неизмерно бистри и тер за превисока достигнућа и смисао држања кућног могу бити својеглави. Мајкл Џонс ми је све објаснио: љубимца није у томе да их усавршаваш кроз дресуру, Прави је изазов дресирати самоједа због високе интето сам ја све више веровала да Коко има скривени та- лигенције и јаке независне природе. Док златни реленат. Почела сам опсежно истраживање и накупова- тривер, рецимо, ради за свог господара, самојед ради ла гомилу књига. Пронашла сам једну школицу, где су са својим господарем или ништа ни не ради. Предукуце припремани за напредније курсеве и ту је, нарав- слов за успешну дресуру је да одржите однос поштоно, уписала. вања према псу. Уче брзо. Најбоље је увежбавати пса Али негде баш у то време, остале чланове породи- да се понаша послушно, али да то не пређе у гњаваце је почео да обузима осећај исцрпљености. Џед, Со- жу. Зато самоједе често називају „псима неуобичајене фија и Лулу су закључили да је доста дресирања, иако послушности“. се једина вештина коју је Коко савладала била да не Ако је једини проблем тврдоглавост, с тим ћу се лакористи наше ћилиме као тоалет. Њима је било до- ко изборити. Књигу „БОЈНИПОКЛИЧМАЈКЕТИГРА” (издавач: „Психополис”,Матицесрпске14, НовиСад) читаоци„Дневника„,осимукњижарама,могукупитиузспецијалнипопустпутем телефона021/ 473–6664(раднимданомод9до14)илии-мејла: psihopolis@nscable.net i www.psihopolis.edu.rs

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

petak26.avgust2011.

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Вашомиљендан,петак,Венерин дан, веома је успешан. И поред много пословакојерадитеистовремено,потребнојеипожељноданађете слободно време за ајскафу у некомкафићунаотвореном.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

26. avgust 2011.

Петак је, погодан за продужени викенд. Окренути сте породици и укућанима. Завршавате једно раздобље, посао, и започињете ново. Могућесустреснеоколностискојимасеневредиборити.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Од данас ваш несташни и детињасти Меркур креће, све трчећи и поскакујући, правим путем, што је веомадобраиобећавајућавастза вас. Коначносупромененавидику. Некиновисадржаји.

Романтичан дан за вас. С вољеномособомможетеручатиуресторану уз реку, уз музику... За посао није повољна околност јер ће вас клијенти или сарадници лагати и варати,обећавајућинемогуће.

Постајетепрактичниирационални.Засукалистерукавеиприонули послу. Припремате децу за школу, путовање, било шта. Неке околности вас веома ремете. Ускоро ћете сазнатиочемусестварноради.

Пословна ситуација изискује да будетедовољноприсутнииконцентрисанинарадномместу.Контролишитеионекојеневидитедиректно. Обратите више пажње свом здравственомстању.Могућесуупале.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Делујете стабилно, поготово петком,поготовонаконсвегаоногашто степретрпелипоследњихдана.Све ћедоћинасвоје,временом,сасвим сигурно,авићетеселичнопотрудитидатакоибуде.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

На Западу ништа ново. Путујте, кадгодможете,аможете.Такоћете бити своји, слободни и задовољни. Партнер коначно почиње да ради, дасхватаситуацијуидапредузима правекораке.

У браку сте стуб куће и односа, били ви присутни физички и ментално или не. Право је време за продужени вик енд с фамилијом. Нигдевамсенеиде,нинелута.Пуститепартнерадачинипосвом.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Полако се смирују страсти и већ одовогвикендаћетебитизадовољнијииопуштенији.Свештоостварујете је личним трудом. Но, неко из иностранствавассвесрдноподржава. Стрпљиво.

Задовољство је бити у вашем друштвукадастедоброрасположени. А могли бисте бити, и данас, и надаље. Много тога хоћете да постигнете. И сувише много, чак и за вас.Шетајтесе,дишите!

Љубавни однос цвета попут трешњиног цвета у пролеће, у Јапану. Потпуно сте романтични и одсутни из било какве озбиљне приче или ситуације. Уживајте у вину, али с мером.Музика,пловидба...

TRI^-TRA^

Буцатрудница V REMENSKA

PROGNOZA

Мало

Vojvodina Novi Sad

35

Subotica

35

Sombor

36

Kikinda

34

Vrbas

36

B. Palanka

35

Zrewanin

35

S. Mitrovica 35 Ruma

36

Pan~evo

35

Vr{ac

34

Srbija Beograd

35

Kragujevac

36

K. Mitrovica 37 Ni{

36

Труднапоп-певачицаЛили Ален наТвитерусепожалиладасеосећа јакодебело.Већинувременајекод куће, а досаду прекраћује јелом и плетењемодећезасвојупринову. -Осећамсепопутпингвина,али не оног чоколадног него правог пингвина. Не видим своје ножне прстеигегамсе - пожалила сепевачицакојаје ушлаудруготромесечјетрудноћеијакосепазијерјеималадваспонтанапобачаја. Овог лета Лилисеудалазамомка СемаКупера ипарјенасамдан венчања породици и пријатељима обзнаниосрећнувестдаћепостати родитељи.ОдтадасеЛили смирилаивремепрекраћује плетући.

Evropa

нижа теМПература

Madrid

НОВИСАД: Сунчаноивеоматоплоузпарстепенинижутемпературунегопретходнадвадана.Ветарумеренјугоисточни.ПритисакмаRim лоизнаднормале.Минималнатемпература20,амаксималнаоко35 London степени. ВОЈВОДИНА: Сунчаноивеоматопло,алисапарстепенинижом Cirih температуром.Ветарслабисточниијугоисточни,ујужномБанатуумеBerlin рен.Притисакоконормале.Температураод18до36степениназападуВојводине. Be~ СРБИЈА: Сунчаноитопло,алиипаксапарстепенинижомтемпераVar{ava туром.Ветарслабисточниијугоисточни,уПоморављуиПодунављуумеренјугоисточникојићесмањитиосећајтоплоте.Притисакоконормале. Kijev Минималнатемпература14,амаксимална38степениназападуСрбије. Moskva Прогноза за Србију у наредним данима: За викенд сунчано и за некистепеннижатемператураимањаврућина,алијошувекизнад30 Oslo степени.Дуваћеумеренјугоисточниветаркојићесмањитиосећајтоплоте. Идуће седмице следи даљи пад температуре уз пријатније и St. Peterburg свежијевремеодсреде. Atina

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Хроничнимболесницимасеидаљепрепоручуједаизбегавајуфизичкенапоре.Додатниопрезсесаветујеособамасасрчаними психичкимпроблемима.Могућисумалаксалост,узнемирености смањенаконцентрацијакаоитипичнеметеоропатскереакције.

28 32 20 29 35 35 32

VIC DANA Какоданатерашплавушу дасеудазатебе? Кажешјојдајетрудна.

25 24 20 25 33

Pariz

18

Minhen

33

Budimpe{ta

36

Stokholm

25

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

Bezdan

122 (-23)

Slankamen

216 (-7)

Ja{a Tomi}

Apatin

186 (-28)

Zemun

258 (-11)

Bogojevo

178 (-21)

Pan~evo

276 (-10)

Smederevo

454 (-4)

Ba~. Palanka 200 (-16) Novi Sad

180 (-16)

Tendencija opadawa

SAVA

N. Kne`evac

200 (-3)

S. Mitrovica

27 (-2)

Tendencija stagnacije

Senta

265 (-3)

Beograd

204 (-14)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

334 (0)

Tendencija stagnacije i opadawa

Titel

206 (-10)

NERA

Hetin

86 (20)

TISA

10 (-1)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa

Kusi}

40 (36)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 26.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"