Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 26. APRIL 2011. GODINE

GODINA LXIX BROJ 23058 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

SRBIJA ODALA PRIZNAWE NA[IM SPORTISTIMA ZA AFIRMACIJU ZEMQE [IROM SVETA

Teniserimauru~eni diplomatskipaso{i U Teniskom centru „Novak”, uo~i teniskog turnira „Srbija open”, u prisustvu brojnih predstavnika diplomatskog kora, ministar spoqnih poslova Vuk Jeremi} uru~io je Ani Jovanovi}, Bojani Jovanovski, Janku Tipsarevi}u, Nenadu Zimowi}u, Viktoru Troickom i Novaku \okovi}u diplomatski paso{, a ostalima, koji trenutno nisu u Beogradu, dokumenat }e biti naknadno dodeqen. „^ast mi je da u diplomatsku slu`bu promovi{em qude koji su doprineli popularnosti Srbije u svetu.

Na{a zemqa je pro{la kroz lo{ period, ~ije posledice se i daqe ose}aju. Lo{a slika, lo{ glas i predrasude ostali su u jednom delu sveta. Najefikasniji na~in da se bori protiv tako ne~ega jesu qubav i istrajnost za svoju zemqu. A mislim da nema nikoga ko bi mogao da ka`e da vi (teniseri) niste {ampioni u tim kategorijama. Velika je ~ast na taj na~in predstavqati svoju zemqu, ali nema nijedne zemqe na svetu kojoj ne bi bila ~ast da joj vi budete ambasadori”, rekao je Vuk Jeremi}.

str.16

DRU[TVO„P^ESA”VOLIPRIRODU,NEGUJETRADICIJU

I N T E R V J U : LASLO VARGA, PREDSEDNIK ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Dijalogvlastii opozicijeva`na evropskavrednost

str.3

SVE IZVESNIJE KAKO ]E SE RA^UNATI NAMET NA IMOVINU

Poreznajja~eudara nanovestanove str.4 NASLOVI

Politika 2 Samit na vrhu Srbije, Turske i BiH

Ekonomija

Foto: N. Perkovi}

Ravn i~ ar ew e po Fru{ koj gor i str.7

Ko{ava Najvi{a temperatura 22 °S

4 Plata sve te`e puni rezervoar 5 Firme upropa{tene, a imovina zaboravqena

Tre}e doba 6 Gazde duguju 200 milijardi za penzijske doprinose 6 Poskupqewa tutwe, povi{ice puze

Novi Sad 9 No}na {ihta postala premija

Vojvodina 10 Poliva~i ~uvaju tradiciju 11 Ra`wem oterali retku crnu rodu

Crna 13 Odslu`uju kaznu i terapijskim jahawem

Dru{tvo 14 Umesto vlastele, deca s posebnim potrebama

ISTRA@IVAWE VIKTIMOLO[KOG DRU[TVA SRBIJE POKAZALO

NasiqetrpisvakadrugaNovosa|anka str.8

SPORT

str.16 – 23

n [ALKE I MAN^ESTER IGRAJU ZA FINALE LIGE [AMPIONA

n MEDOJEVI] SAMOKRITI^AN ZA PORAZ VOJVODINE OD OFK BEOGRAD

n GRGI] O USPESIMA STRELACA

n IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA


POLiTikA

utorak26.april2011.

dnevnik

c m y

2

GODINU NAKON ISTANBULSKE DEKLARACIJE, DANAS TROJNI SUSRET U KARA\OR\EVU

Samitnavrhu Srbije,TurskeiBiH

Samit Srbije, Turske i BiH bi}e odr`an danas u Kara|or|evu nakon pro{logodi{weg samita u Istanbulu, prvom susretu predstavnika tri zemqe na najvi{em nivou od izbijawa rata u BiH 1992. godine. Na samitu u Kara|or|evu }e se sastati predsednici Srbije i Turske, Boris Tadi} i Abdulah Gul i Predsedni{tvo BiH - Neboj{aRadmanovi}, BakirIzetbegovi} i @eqko Kom{i}, saop{tila je Tadi}eva pres slu`ba. Prvi trilateralni samit Tadi}a, Gula i tada{weg predsedavaju}eg Predsedni{tva BiH Harisa Silajxi}a odr`an je 24. aprila 2010. u Istanbulu. Tada je potpi-

sana Istanbulska deklaracija i dogovoreno da u naredne dve godine budu odr`ani trilateralni sastanci u sve tri zemqe. U dokumentu je istaknuta podr{ka suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH u okviru wenih me|unarodno priznatih granica. Tadi}, Gul i Silajxi} su u Istanbulskoj deklaraciji naglasili zajedni~ku viziju pristupa regionalnim pitawima koja se ogleda u bezbednosti za sve, politi~kom dijalogu na visokom nivou, ekonomskoj me|uzavisnosti i o~uvawu multietni~ke, multikulturalne i multiverske dru{tvene strukture u regionu. U Deklaraciji je podvu~en i zna~aj Saveta za

U klimi nove politi~ke krize u BiH Susret u Kara|or|evu odigra}e se u klimi nove politi~ke krize u BiH, budu}i da dva od tri konstitutavna naroda pru`aju aktivan otpor trendu sve ve}e unitarizacije dr`ave koji podsti~e deo me|unarodne zajednice. Hrvatski narodni sabor je u Mostaru pre nekoliko dana usvojio rezoluciju u kojoj se navodi da je u BiH nu`no stvoriti vi{e federalnih jedinica od kojih }e bar jedna imati hrvatsku ve}inu. S druge strane, u Republici Srpskoj se insistira na dejtonskoj arhitekturi BiH i u tom okviru uskoro }e biti odr`an i referendum o postojawu Suda i Tu`ila{tva BiH.

Tihi}: Nesre}no odabrano mesto Predsednik Stranke demokratske akcije BiH Sulejman Tihi} izjavio je ju~e da je dobro {to }e Predsedni{tvo BiH, posle ~etiri godine izostanka zvani~ne saradwe, imati priliku da razgovara sa predsednikom Srbije BorisomTadi}em. „Mesto odr`avawa susreta nije ba{ sretno odabrano, jer nas to asocira na pro{la vremena i dogovor iz Kara|or|eva”, rekao je Tihi}. Dodao je da i danas neke jake politi~ke snage u BiH slede dogovor iz Kara|or|eva. „U Hrvatskoj te politike vi{e nisu na sceni, ali jednim delom u Srbiji, na`alost, jo{ uvek takve politike postoje”, rekao je Tihi}.

SDS:Turski neootomanski ciq Srpska demokratska stranka saop{tila je ju~e da je protiv sastanka ~lanova Predsedni{tva BiH, predsednika Srbije Borisa Tadi}a i turskog predsednika Abdulaha Gula. Ta stranka ocewuje da Predsedni{tvo BiH „nastavqa utabanom stazom HarisaSilajxi}a i da se, zajedno sa predsednikom Srbije Borisom Tadi}em, stavqa u funkciju spoqne politike Turske koja neskriveno po~iva na neootomanskim ciqevima”. SDS smatra da su sastanci Srbije, BiH i Turske do sada rezultovali samo Istanbulskom deklaracijom, kojom se „grubo negira voqa srpskog naroda u Republici Srpskoj i weni interesi”. „Od srpskog ~lana Predsedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a o~ekujemo da predsednicima Srbije i Turske ponovi protest i neslagawe sa Istanbulskom deklaracijom i prenese im stav da RS ne}e biti akter i ne podr`ava {irewe neootomanske imperije”, isti~e se. SDS „osu|uje bahatost i rasipni{tvo Predsedni{tva BiH koje na turisti~ko putovawe u Kara|or|evo, o tro{ku buxeta, vodi blizu 50 ~lanova svojih kabineta”.

ca vladaju}e koalicije i predstavqeno kao istorijski doga|aj, ali je srpski ~lan Predsedni{tva BiH Radmanovi} tada ocenio da je potpisivawem tog dokumenta Silajxi} prekr{io Ustav BiH, jer je, kako je naglasio, za to bila potrebna odluka Predsedni{tva. Radmanovi} je tada konstatovao da je Silajxi} bio u nezvani~noj poseti Istanbulu i da zato nije mogao da prihvatit nikakakav dokument u ime BiH, a danas, kao predsedavaju}i Predsedni{tva BiH, i sastanak u Kara|or|evu vidi kao neformalan, radni susret.

Kara|or|evo, simbolTitoveepohe U Srbiji je i danas jo{ mnogo mesta koja su obavijena velom tajne. Jedno od takvih je i rezidencija pokojnog predsednika biv{e SFRJ Josipa Broza - „Kara|or|evo”. Taj kompleks u srcu Ba~ke postao je simbol Titove epohe. Iako pravo da koriste rasko{nu rezi-

wemu je danas preostalo tek desetak fla{a vina koje su Titu gosti doneli na dar i ~uvaju se kao suvo zlato. Svedoci ka`u da je Tito jutra u rezidenciji u Kara|or|evu uglavnom provodio u ku}i na vodi. Na velikoj terasi pio je kafu i pra-

Ulazaksamouzodobrewekabineta

denciju imaju predsednik Srbije, ministar odbrane, na~elnik General{traba i visoki svetski zvani~nici, retko, na jedan od dva heliodroma, sleti vojni helikopter. Gosti boja`qivo pristi`u, vaqda iz skromnosti, ili mo`da bojazni da ih neko ne poistoveti sa pro{lim vremenima. Gradwa ovog elitnog kompleksa u na{oj zemqi, koji se prostire na blizu 350 hektara tik uz Dunav u op{tini Ba~ka Palanka, po~ela je na nekada{wem sala{u. Ni puta nije bilo, sve slatina, jaruge obrasle trwem. Voda je bila velika briga, trebalo je isu{iti mo~varu, a vodu razliti do `ednih prostora i od re~nih uvala napraviti jezerca. Kad je prvo jezero napravqeno, Tito je Dragu Malenici, upravniku rezidencije, rekao: „Ovo je dobro, raspali daqe!” Oronuli sala{ nicao je za diplomatski lov. I dok je vojska krotila vodu, prva je 1957. nikla „Vila za odmor”. Zasa|ene su retke vrste drve}a, ukrasna {ibqa i cvetne leje, ogra|ena lovi{ta, a jezera oboga}ena ribom i nastawena jatima raznih ptica. Osamnaest godina kasnije podignut je vinski podrum. U

tio jata plovki i galebova. ^arda, ba~ka ku}a sa ~ardakom, ima dugi trem, u predwem delu je seqa~ka pe} s klupama za sedewe. U susednoj sobi su eksponati koji simbolizuju bratstvo i jedinstvo naroda

na platna na{ih najpoznatijih slikara. Dela neprocewive vrednosti. U dowem nivou je dvadesetak prostorija za rekreaciju sa „Simens” aparatima za masa`u iz sedamdesetih, koji i danas savr{eno funkcioni{u. Pored teretane, |akuzi, vaqda prvi koji je iz Nema~ke stigao u Jugoslaviju. I danas radi. Uvek kad je boravio u svom vojvo|anskom domu, Tito je dolazio sa ekipom najboqih lekara. Danono}no su brinuli o wegovom zdravqu. Rezidencijalni kompleks Kara|or|evo udaqen je oko 130 kilometara od Beograda, i wime danas upravqa Garda Vojske Srbije. U wega se mo`e u}i samo uz odobrewe kabineta ministra odbrane. Onaj ko dobije dozvolu mo`e da zamo~i stopala u neko od 16 jezera, pro{eta po rezidenciji od 6.400 kvadrata ili ru~a u „Ba~koj kolibi” s pogledom na vetrewa~u koja je, ciglu po ciglu, preneta s jednog sala{a. Novinari su pre ~etiri godine imali ~ast da posete „Kara|or|e-

Metohiji, na osnovu rezultata dosada{wih razgovora pregovara~kog tima s privremenim in sti tu ci ja ma sa mo u pra ve u Pri{tini„. Samo dan kasnije, 28. aprila, ~lanovi Vlade }e ponovo odgovarati na razna pitawa poslanika, kao {to to ~ine svakog posledweg ~etvrtka u mesecu. Ni za jednu od ovih sednica nije potreban kvorum jer se ne donose nikakve odluke.

Tajnasoba Tokom prilago|avawa Srbi je evrop skim pra vi li ma treba ispuniti mnogobrojne zadatke. Tako je pred parlamentom Srbije kao jedan od potrebnih uslova koje treba ispuniti postojawe „tajne“sobe. U woj bi poslanici mogli nesmetano da ~itaju poverqiva dokumenta. Sada{wa situacija se bitno razlikuje od evropskih zahteva. Uo~i svake sednice Odbora za bezbednost, ~lanovi ovog rad nog te la do bi ja ju oba ve {tewe da se s nekim od materijala, koji nisu za o~i javnosti, mogu upoznati kod sekretara Odbora, u jednoj od sala za sastanke. U starom zdawu srpskog parlamenta u Ulici kraqa Milana postojala je, kako su je zvali, „gluva soba“, od betona, bez prozora, a slu`ila je za proveru da li je u nekoj po-

{iqci mo`da eksplozivna naprava. A kako su svojevremeno tvrdili neki poslanici, prvi RajkoBarali} iz SPS-a, u toj zgra di po sto ja la je so ba za pri slu {ki va we po sla ni ka dok je na ~e lu BIA-e bio funkcioner DSS-a RadeBulatovi}. Dok je on svojevremeno govorio da u parlamentu postoji soba s najsavremenijim soft ver skim ure |a ji ma za prislu{kivawe, ve}ina parlamentaraca to je karakterisala kao paranoju. Neki upu}eni izvori tvrdili su da je tada{wi predsednik Predrag Mark ov i} kod bez bed no snih slu`bi isposlovao da se tehnika iseli iz parlamenta, ali on to nikada javno nije potvrdio. A kako bezbedwaci tvrde, u Do mu Na rod ne skup {ti ne (za) sada nema ni kamera ni „bubica“.

Tesanimparking Narodni predstavnici muku mu~e s parkirawem automobila. U centralnim beogradskim zonama parking mesta ograni~ena su na sat ili dva, dok sat u nekoj od gradskih gara`a ko{ta oko 90 dinara. Poslanici mogu besplatno da ih koriste, ali mnogo gara`nih sati pove}ava konto na spisku tr{kova, a i nisu na samom ulazu u parlament. Parking ispred Doma Narodne skup{tine ima kapacitet od osam de se tak me sta, {to nije ni blizu minimuma po{to srpski parlament broji 250 poslanika. Da stvar bude gora, nalepnice koje zna~e „ulaznicu“ na parking neki su „po klo ni li“ ~la no vi ma porodice, pa ~ak i slu`benici ma u svom po sla ni~ kom klubu. No to ne zna~i i odricawe od wihovog parkirawa,

po{to de`urnom saobra}ajcu neretko poka`u poslani~ku legitimaciju, uz tvrdwu da su na lep ni cu za bo ra vi li kod ku}e. Po{to su se u nedostatku prostora parlamentarci pro{irili i na parking ispred Skup{tine Beograda, gradona~elnik Dragan\ilas morao je da „prese~e“. Odnedavno im je zabranio parkirawe ispred beogradskog parlamenta pa je plato ispred Doma sve te{wi i te{wi. Gu`va tera mnoge poslanike, naro~ito iz Beograda, da dolaze na posao taksijem. Pa iako je na stepenicama uz ulaz zabrawen pristup taksi vozilima, toga se kad je lo{e vreme ne odri~u ~ak ni ~lanovi Administrativnog odbora, tela ko ja za par la ment pi {e pravila bontona.

[palirpu{a~a

Ru~akspogledomnavetrewa~u

Foto:N.Stojanovi}

nekada{we nam dr`ave. Na zidovima su Titovi trofeji, uglavnom jeleni i preparirani medved. U devoja~koj sobi sa~uvan je miraz ba~vanki. Ponos Kara|or|eva je svakako rezidencija mar{ala. Ogromne sale nadovezuju se jedna na drugu. Na spratu dvanaest apartmana u kojima su odsedala najva`nija imena Titovog doba. Na zidovima ogrom-

vo”, ugo{}eni prvoklasnim ru~kom u velikoj sali za obedovawe, mo`da ba{ za stolom gde su predsednici Slobodan Milo{evi} i Frawo Tu|man na salveti crtali granice velike Srbije i velike Hrvatske. U toj sali danas }e, sva je prilika, razgovarati predsednik Srbije BorisTadi} i wegovi gosti. Milan Bozokin

Kosovotra`iimovinuizbiv{eJugoslavije Kosovsko Ministarstvo inostranih poslova formiralo je komisiju koja }e zatra`iti povra}aj imovine na prostoru biv{e Jugoslavije za koju u Pri{tini smatraju da pripada kosovskim preduze}ima, pi{e ju~e list „Koha ditore”. Komisija, u kojoj su i predstavnici Agencije za privatizaciju, tvrdi da je identifikovala imovinu dru{tvenih preduze}a koje se nalaze u zemqa-

PropitivaweVlade Pred sed ni ca Skup {ti ne Slav ic a\uk i}-Dej an ov i} za su tra u 11 ~a so va za ka za la je Dan za od go va ra we na po sla ni~ ka pi ta wa na ak tu el nu te mu – „Pro da ja Te le ko ma ’Sr bi ja’ – mo ti vi i po sle di ce“. Zah tev za ovu ras pra vu usle dio je na ini ci ja ti vu DSS-a. Osim toga, na predlog radikala razgovara}e se o definisa wu „po li ti ke Re pu bli ke Srbije prema AP Kosovu i

PotpisniciIstanbulskedeklaracije2010.

implementaciju mira u BiH i pozitivna uloga koju u re{avawu problema u toj zemqi igra me|unarodna zajednica, ukqu~uju}i EU, Tursku, Rusiju i SAD. Visoki zvani~nici Srbije, BiH i Turske slo`ili su se da je neophodno preduzeti daqe korake ka evrointegracijama BiH i podr`ati reforme u toj zemqi za vreme procesa wenog pristupawa NATO-u. Oni su se slo`ili i da je potrebno pro{iriti trilateralnu saradwu na ekonomskom, kulturnom i ekolo{kom planu. Potpisivawe Deklaracije je u Srbiji nai{lo na podr{ku ~lani-

poslani~ke teme

ma biv{e Jugoslavije, i navodi da postoje 172 objekta takve vrste. List pi{e da se najve}i broj kosovske imovine nalazi u centralnoj Srbiji, ukupno 104, zatim u Crnoj Gori 42, Bosni i Hercegovini 15, Hrvatskoj {est, Makedoniji ~etiri i Sloveniji jedan. Ministar u kosovskoj vladi ArtanBehrami je rekao da }e o povratku imovine prvo

razgovarati sa Crnom Gorom, ~ije su vlasti, kako je kazao, do sada pokazale najvi{e konstruktivnosti, a zatim sa svakom zemqom. „Do sada smo identifikovali fabrike, prodavnice, parcele... koje su pripadale kosovskim kompanijama u periodu biv{e Jugoslavije”, rekao je on i dodao da je kosovski MIP nadle`an „za po li ti~ ki aspekat”.

Od pre desetak dana novinari i skup{tinski slu`benici, shodno naredbi o ku}nom redu, mogu da ulaze u Dom Narodne skup{tine i izlaze iz wega samo na dowa vrata iz Ko sov ske uli ce. Do sko ra je izlazak bio mogu} i na glavna vrata, ali kako tvrde u slu`bi protokola, to je stvaralo probleme i gu`vu prilikom dolaska visokih gostiju. No, da se u svemu {to se poku{ava dovesti u red uvek potkrade i gre{ka svedo~i i ovaj slu~aj. Glavni ulaz nije zabrawen za pu{a~e pa strani dr`avnici ili parlamentarci kada dolaze u posetu na{oj skup{tini najpre prolaze kroz „{palir“ pu{a~a.

Osim {to je pu{ewe {tetno po zdravqe, pu{a~i iz parlamenta prave dodatnu {tetu. Iako mesecima traju radovi na fasadi zdawa, „umorni“ pu{a~i za sobom ostavqaju trag na zidinama ovog monumentalnog zdawa, ne samo ode}e ve} i cipela, po{to se odmaraju nasloweni na zid. To je jedan od argumenata koji bi mogao poslu`iti za prebacivawe pu{a~a na sporedni ulaz. Da stvar bude „te`a“, na{i qudi uvek na|u rupu u propisima. De{ava se da ~inovnici i novinari koji ipak `ele da iza|u na „velika vrata“ de`urnom policajcu poka`u paklicu cigareta i... napuste zgradu kao da su i oni narodni predstavnici.

NadaTop~agi} Dan uo~i uskr{wih praznika poslanici su `urili da otpo~nu mini-odmor. U Domu Narodne skup{tine gotovo da parlamentaraca nije bilo, sem nekolicine u restoranu, gde su ru~ali uglavnom u pratwi ~lanova porodice. Po{to je samim tim atmosfera u parlamentu postala opu{tenija, prolaznici pored Skup-

{tine Srbije, iz prostorija u prizemqu mogli su da ~uju kako „prazni~no“ odjekuje muzika. „Kad te nema, boqe da se nisam ni probudila... `eqo moja„, odzvawala je pesma folk-zvezde Nade Top~agi} iz otvorenog prozora zdawa najvi{eg narodnog predstavni{tva. S. Stankovi}


politika

dnevnik

INTERVJU

LASLOVARGA,PREDSEDNIKODBORAZAEVROPSKEINTEGRACIJE

Dijalogvlastii opozicijeva`na evropskavrednost – Pred nama su kqu~ni meseci za evropske integracije. Imamo najvi{edva-trimesecadadonesemo nekoliko najva`nijih zakona, neophodnihzatajproces.Tizakonisunajbitnijiusmislupoliti~kih kriterijuma utvr|enih od Evropskekomisije.Ali,naravno, postojetuinekapoliti~kapitawa u kojima se od nas o~ekuje napredak – upozorava za “Dnevnik” predsednik Odbora za evropske integracije Laslo Varga, koji je nedavno predvodio na{u delegacijunabriselskimrazgovorimas evropskimparlamentarcima. Onpredo~avadaje“usituaciji kadanastupipoliti~kanestabilnost,te{kozamislitidasepoliti~ke snage i politi~ke stranke bavereformama“. – Komesar za pro{irewe [tefan File bio je prisutan prvog dana interparlamentarnog sastankaitojenedvosmislenoporu~io,aosimwegatajstavpodr`ali su i brojni poslanici evropskog parlamenta. Na{a sitacija danas jetakvakaodaujednojrucidr`iteporukudaseodr`istabilnost uzemqi,audrugojruciimaterealnu mogu}nost da Srbija dobije statuskandidataza~lanstvouEU udecembru,prakti~nonaposledwem sastanku Evropskog saveta ovegodine.Iztograzlogabilobi bitno da poku{amo da se koncentri{emonareforme,nadono{ewe tih nekoliko zakona i na ta dva-tripoliti~kapitawa.

parlamenta ti~e, potrebno je do jeseni usvojiti izmene Zakona o izborunarodnihposlanika,zakone o finansirawu politi~kih stranaka, o restituciji, o javnoj svojini i izvornim prihodima Vojvodine. To je, otprilike, set mo`da najva`nijih pitawa. Ako ovo posmatrate, mo`ete samo zakqu~iti da imamo mali broj tih pitawa, ili problema. Zna~i, imamojo{dovoqnovremenadasva tapitawazatvorimo,ilikrenemo daihre{avamo,zavisnoodslu~aja. Recimo, u slu~aju restitucije ne o~ekuje se zavr{etak tog pro-

mislava Nikoli}a. Tamo su predstavnici na{ih stranaka iznosili svoje vi|ewe, a da li se neko iz Evrope opredeqivao o tome ko je tu u pravu? – O tome ko je upravunikosenije opredeqivao, a to ne bi bilo realno,nitiuskladusdiplomatskom praksom. Ali poslatajenedvosmislena poruka na kraju interparlamentarnog sastanka, koja govori da politi~kastabilnosttrebadubude interesiznadsvihinteresa,daje politi~ki, demokratski dijalog izme|u vlasti i opozicije va`na evropska vrednost i na~in za re{avawe sporova, da je inkluzivnost procesa evropskih integracijaprincipkojitrebadaseprimewuje. To zna~i da u taj proces treba da budu ukqu~ene ne samo vladaju}estrukture,iliprakti~no deo Vlade, nego mnogo {iri krug qudi i institucija, a u to spadajuiopozicionestranke,nevladineodrganizacije,sindikati, privrednici, dakle monogo {iri spektar u~esnika. U tom smislu,

KancelarijauBriseluiizlazaksunca  Jedna od tema o kojima se razgovaralo u Briselu bila je Vojvodina. [ta je zakqu~eno? – O implementaciji Statuta Vojvodine bilo je vi{ere~inego{tosmomo`dao~ekivali,sobziromnatokolikoimatema,akolikojebilomalo vremena.O~ekujeseodSrbije,{tosedecentralizacijeti~e,po{tovaweprincipavladavineprava. Ukolikojene{tonapisanounovomUstavuSrbije, neodr`ivajesituacijadaje31.decembra2008.godineistekaorokzadono{ewezakonaosvojiniVojvodine i zakona o vrsti i visini izvornih prihoda Pokrajine, a da smo u aprilu 2011. godine bez tih propisa. O tome su govorili mnogi poslanici Evropskogparlamenta.Nikonijerekaodatrebau odnosunare{ewaizStatutailiZakonaonadle`nostima jo{ vi{e decentralizovati Srbiju ili prenositi nove nadle`nosti, zato {to to jednostavnonemo`edabudeuslovevropskihintegracija.Aliono{tojenapisanouUstavu,apotomdefinisano u Statutu i Zakonu o nadle`nostima, to  Koji su to uslovi bez kojih Srbija ne mo`e dobiti kandidaturu? –Sprovo|ewepostupkarevizije reizbora sudija, konstruktivnostudijalogusPri{tinomiispuwavawu preporuka glavnog tu`iocaha{kogtibunala,tosu,mawe-vi{e, najva`nija politi~ka pitawa u ovom trenutku. [to se

treba da za`ivi u praksi. Da bi se to desilo, potrebnojedasedonesuovadvazakonajerbezsvojine,aposebnobeznovca,mogusevr{itisamonadle`nosti koje su inspekcijske, regulatorne, koje ne iziskuju novac, ali ne i razvojne nadle`nosti. U tom smislu jo{ jednom je ponovqena, prakti~no kritika,dajeovostaweneodr`ivo.Sdrugestrane, pozdravqenaje,uzajedni~komsaop{tewu,~iwenicadajeVladanapokondalasaglasnostnaotvarawe predstavni{tvaVojvodineuBriselu.Kadaodeteu Evropski parlament, EK, ili bilo koju drugu evropsku instituciju, tamo ne}ete na}i nijednog sagovornikakojivamne}ere}ida}eodtogadr`ava imati koristi. Tamo ne}ete na}i sagovornika koji}eosporavatiopravdanostprisustvauBriselubilokojegevropskogregiona.Kadavi{eod300 regija i gradova imaju svoja predstavni{tva ili kancelarije,tojeuBriselutolikoprirodno,kao {tojeprirodnodaujutropogledomsuncetra`ite naistoku.

cesa do juna ili septembra, nego dono{ewezakonaiizbormodela. Zatosmatramdapostojesviizgledidatakandidaturadokrajagodine bude realna, {to bi zna~ilo, naravno,su{tinskupromenuna{e pozicijeuodnosunasada{westawepotencijalnogkandidata.  Bili ste u Briselu u vreme {trajka lidera napredwaka To-

politi~kiakteriuSrbijipozvanisudanesporazumepoku{ajuda prevazi|u u okviru institucija, ja~aju}iihaneslabe}ijertojejedinina~inpozitivnogdoprinosa evropskim integracijama, umesto dasekvare{anse.  Kada se govori o tim uslovima, Hag se i daqe spomiwe ve} u prvoj re~enici.

utorak26.april2011.

Dinki}:Jabihse borionaulici, aneukrevetu Lider Ujediwenih regiona Srbije Mla|an Dinki} izjavio je da se nije stekao utisak da se na politi~koj sceniSrbijebilo{tabitno izmenilo posle {trajka

Zbog ~ega je jo{ uvek tako kada se tvrdi da su dva posledwa begunca van Srbije? – Zato {to je za neke zemqe ~lanice EU ta saradwa najva`niji prioritet za ocewivawe da li smo ispunili politi~ke kriterijume za dobijawe statusa kandidata.Tujemawe-vi{ejasno {taseodnaso~ekuje–tojeispuwavawepreporukaglavnogtu`iocaHa{kogtibunala,kojejeon sastaviopro{logleta,zna~ipre ne{to mawe od godinu dana. Naravno, najboqi rezultat bio bi hap{ewe preostala dva begunca.

U Briselu je o implementaciji Statuta Vojvodine bilo vi{e re~i nego {to smo mo`da o~ekivali Dalibizanekedr`ave~lanice bilodovoqnodaseMladi}iHaxi}neuhapse,adaseispunesve preporuke glavnog tu`ioca, to bi bilo u ovom trenutku te{ko re}i.Otome}esenarednihmeseci sigurno voditi razne konsultacije.Alisvakako,preduslovje dasetaistragaodvijanaosnovu preporukaglavnogha{kogtu`ioca.  [ta je na{ minimum u dijalogu s Pri{tinom? –Ono{tosmomogli~utijeda se mogu odr`ati dve-tri ili ~etiri-pet rundi dijaloga, a da se nedo|edonekihrezultata,dato bude dijalog u kojem }e se ~uti stavovijedneidrugestrane.Ali taj dijalog ne mo`e beskona~no bitisamodijalogbezrezultata. Mislim da se o~ekuju neki konkretni rezultati do kraja godine,ne{to{tojevidqivo,{tobi zna~ilore{avawenekihpitawa kojaopetere}ujusvakodnevni`ivotgra|ana.  Da li se tu spisak uslova zavr{ava? – Tu su i neka druga pitawa. Nisuonamaweva`na,alisumawe merqiva. Tako se, izme|u ostalog, o~ekuje ja~awe pozicije nezavisnihregulatornihtela.Tu nemateneki“vidqivi”uslovkao {to je dono{ewe zakona, ve} se jednostavno o~ekuje pomak. Ili, recimo, u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala,neo~ekujesedesetpresuda,hap{ewe,neznam,50qudi,ve} seo~ekujenapredakutomsmislu daunekimprocesimakojitrajui kojisupredzavr{etkom,do|edo presude, a u nekim slu~ajevima gdepostojeindicijedajepostojala korupcija da krene istraga i rasvetqavawe. To nije lako merqivo,alisvakako,namajemawevi{ejasno{tajeto. S.Stankovi}

REklI sU

^anak: Nesolidan~ovek

Bajatovi}:[ansa i~istastativa

Vulin:Dasene desiBengazi

Jedan od prvih koji je {trajkgla|ui`e|uTomislava Nikoli}a nazvao farsom bio je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad ^anak. „Cela pri~a je od po~etka bila ~ist falsifikat”, komentarisaoje^anakpotezelideranapredwakaTomislavaNikoli}a.Ka`e:„ja}usaddaseubijemgla|ui`e|uako ne bude vanrednih izbora”. A nedequ dana kasnije – „uop{te nije va`no kada }e biti izbori,va`nojedaSrbijikrene”.Onjeispao~ovekkojijenesolidanitojesadaukus koji ne mo`e niko da ispere”, naveo je on.”Samimtim,jasamzatoipreporu~ioda lepopo~nedajede,primapenziju,igrases unucima, zavr{i politi~ku karijeru i – zdravo. On to verovatno ne}e uraditi”, rekaoje^anakzaB92.

Potpredsednik SPS Du{anBajatovi} smatradaje {trajkTomislavaNikoli}a politi~ki proma{aj za Srpsku naprednu stranku u predizbornoj godini. „Pred kraj nekakve politi~ke utakmice imali su dobre{anseimalisuizdobre{anse‘~istustativu’ishvatilisuda naovajna~innemogudapostignupoliti~ke ciqeve koje su proklamovali”, rekao je on. Prema Bajatovi}evim re~ima, prekid {trajkaodlaskomkodpatrijarhajepoku{aj napredwaka da celu stvar prika`u kao ~astanizlaz.Ustvari,tojebioizgovordase ovaj{trajk,kojijebiopoliti~kiproma{aj zavr{i”, naveo je on i ocenio da susret predsednikaSPSIviceDa~i}a saNikoli}emnauskr{wojlitrugijiirazgovorposle toga-nemajunikakvogpoliti~kogzna~aja.

„GospodinNikoli}jeto uradiozato{tojesmatrao da je vreme da jednom simbolikom poka`e da institucije u ovoj zemqi ne funkcioni{u, prokomentarisao je za B92 Nikoli}ev{trajk AleksandarVulin iz Pokreta socijalista.OntvrdidasukoalicijiokoSrpskenapredne stranke izbori i daqe va`ni. „Ovo {to je on hteo da uradi na ovaj na~in, da skrene pa`wu na ovaj na~in, u parlamentu nijemogao.Parlamentovanrednimizborima ne raspravqa. To radi samo predsednik Republike”,naveojeVulin.„Nematevisa kim da razgovarate. Ovo {to je ura|eno je mo`dabiojedinina~inilijedanodna~ina daseuSrbijisigurnonedesinekiBengazi, da se ne desi nikakvo nasiqe”, kazao je AleksandarVulin.

3

gla| u i `e| u lid er a napredwaka Tomislava Nikoli}a. Dinki} je, na konfe-

renciji za novinare, rekao da svako ima pravo da bira na~inpoliti~keborbe,ali da bi se on za svoje ciqeve borioinaulici,alinikakoukrevetu. „[to se mene ti~e ja nikada ne bih legao u krevet da bih ostvario neki svoj ciq, ve} bi se boriopamakarinaulici, ali ne mogu da govorim o afinitetu politi~arauSrbiji„,rekao jeDinki}.Onjekazaoda od „isprazne” politike gra| an i Srb ij e nem aj u ni{ta,kaoidaganezanima da li je Nikoli} dobioiliizgubio{trajkom,ve}daserealizuje peticija URS o decentralizacijiSrbije. Peticijujeuprvetri ned eq e prik up qaw a potp is a pod r` al o je 225.000 gra|ana, izjavio je Dinki} istakav{i da o~ekujepodr{kuistranaka vladaju}eve}ine,aliiopozicije.

Da~i}:Nematu pobednika Preds edn ik Soc ij al isti~ke partije Srbije IvicaDa~i} izjaviojedasuodnosi SPS i DS „veoma korektni”, ali je, govore}i o mogu}imkoalicijamaposle izb or a, dod ao da je sav ez Srpske napredne stranke i DS „apsolutno legitimna i realnaopcija”idane}ebiti prob lem da SPS bud e najve}a opoziciona stranka. KadabiDSiSNSnapravil i koa l ic io n u vlad u, SPSbipostaonajve}aopozicionastranka,istakaoje Da~i}za„Blic”Premawegov im re~ im a, {trajk om gla|u i `e|u Tomislav Ni-

koli} jedobio,kadajere~o poz ic io n ir aw u seb e kao li~nosti koja homogenizuje pristalice svoje stranke i oja~ao je svoju poziciju u svombira~komtelu. „Me|utim, u {iroj javnosti celokupan taj politi~ki pokret dosta je izgubio jertakav{trajknijeprepoznat qiv na~ in pol it i~k e borbe.Naro~itoakoseima uvidudagra|animanijejasnoza{taseNikoli}konkretno borio – za izbore sutrailiudecembru”,istakaojeDa~i}.Premare~ima Da~i}a, ovo je igra samouni{tewa i otuda niko ne mo`ebitipobednik.

PROFESORZORANSTOJIQKOVI]OPOLITI^KOJ SCENISRBIJE

Moralno-politi~ke metafore zadobarstart – Svima u Srbiji je jasno, ukqu~uju}i i napredwake, da kampawa i izbora nema dok ne dobijemo mi{qewe Evropske komisije, odnosno dok status kandidatanebudenizvestanili makardorokadokpi{emoizve{tajEK-uidrugiminstitucijamaEU,atojeprakti~nodooktobra–ocewujeurazgovoruza

–Ina~e,saprakti~nogstanovi{ta nema nikakve potrebe za takvom vrstom radikalizacije jerjesamopitaweho}eteliizboreimatiudecembruovegodine,padaopozicijaka`edaihje izborila godinu dana ranije, fakti~kinekolikomeseci,ili u januaru 2012, pa kao stranka vlasti re}i da ste izbore ipak

Trajeizbornakampawa -Svimawe-vi{eusituacijidasuuvelikouizbornojkampawi-smatraStojiqkovi}.-Na`alost,ibezformalnograspisivawaizboramo`eteimatikampawu,akodnasjetoprakti~no startovalo po~etkom februara s prvim mitingom napredwaka. Svisusvesnitogadasadazauzimajupozicijuiboreseza{toboqunastartu,zaono{to}ekaopravakampawausleditikrajem ovegodine. „Dnevnik“profesorFakulteta politi~kihnaukauBeogradudr Zoran Stojiqkovi}, i ka`e da stoganemarazumevawazaizjave poput one koju je dao lider SPS-a,zamenikpremijeraiministar policije Ivica Da~i}, kojijerekaodabi,dajenamestu predsednika Borisa Tadi}a, vanredneizboreraspisaoodmah dapoka`eopozicijidaseneboji izlaska gra|ana na birali{ta. Stojiqkovi}ka`edapretpostavqa da je Da~i} u vidu imao neku vrstu moralno-politi~ke metafore„danebistepru`ali otporne~emu{tojezahtevopozicije i odraz te{kih socijalnihiekonomskihprilika“.

imali u izbornoj godini – konstatuje ovaj analiti~ar za na{ list. On za da~i}evu konstataciju rekao da je to poku{aj unutar vladaju}epoliti~keelitedase ingerencije i svaka odgovornostprebacekodnekogadrugog, {to je zgodno pred bira~ima. Kadasedeleodlikovawaipriznawaikadasepoku{avajuste}i pozitivni poeni na osnovu u~inakavlasti,ondabisvakoto daprisvoji,{tojeprirodnareakcijaupoliticii`ivotu.No, kada treba da se preuzme odgovornost, onda se to stavqa na nekudruguadresu.ka`eStojiqkovi}. D.Milivojevi}


4

ekonomija

utorak26.april2011.

dnevnik

CENA GORIVA OD PO^ETKA GODINE STALNO RASTE

Platasvete`epunirezervoar Gorivonadoma}emtr`i{tu sadajeskupqenegonapo~etku godinepazaistukoli~inugoriva sada treba izdvojiti do 500 dinara vi{e nego u janua- ru, odnosno u rezervoru }e za isteparesadabitioko~etiri litara goriva mawe. Protiv doma}ih potro{a~a su i cena nafte, i akcize, ali i vrednostevrajersadazaistukoli~inugorivapla}ajuidodeset evravi{enegopo~etkomjanuara. Naime, u januaru je za 40 litaraevropremijumatrebalo 5.000 dinara, {to je uz tada{wikursevraod106,5dinara bilo oko 47 evra, a sada je potrebnoizdvojiti5.360dinara, odnosno oko 53 evra, jer je vrednostevra101dinar.Zato~ewe rezervoara evrodizelom u januaru je trebalo oko 43 evra,asadaoko53,avi{enovca,idoma}egievropskog,trebaizasipawebezolovnogbenzinaidizelaD-2.

I tak o je lib er al iz ac ij a dom a} eg naftn og tr` i{ ta, koja je startovala po~etkom ove godine i omogu}ila uvoz derivata,anekaodotadasamo nafte, dovela do znatno vi{ih cena goriva. A najave da }e liberalizacija, uz pove}awekvalitetagoriva,doprine-

vi{e,{tojesasvimdruga~ije odnajavqivanog. Istine radi, gorivo poskupquje ne samo u Srbiji ve} i u celoj Evropi jer je cena nafte odpo~etkagodinedosadaprakti~no stalno i{la navi{e, posebnoodpo~etkakrizeuLibiji.Promenacenenaftenaber-

Te~ni naftni gas najpovoqniji Posledwihnekolikomeseci,prakti~no,dobroprolazesamo voza~i koji u svoje rezervoare sipaju te~ni naftni gas. Cena ovoggorivasadajeodoko60dinarapanavi{e,aliuglavnomne prelazi70dinara,pasezalitargotovosvihnaftnihderivata mo`ekupitidvalitraTNG-a. tiisni`avawucenelitrapale su u vodu. Naime, kvalitet goriva na doma}im pumpama bezsumwejevi{inego{toje biodokraja2010.godinejerje sadamogu}enato~itiibenzin evropskog kvaliteta, {to je, naravno, dobro, ali su i cene

PRIPREMA ZA PRODAJU ILI...

zamaodra`avasenasvimloklanim tr`i{tima, pa i na srpskom,pajeuistompravcui{la icenaderivata.Uzto,nadoma}emtr`i{tujenapove}awecenelitregorivauticaloipove}aweakcizenaderivate,{toje uobi~ejenapraksasvakegodine.

Da je puwewe automobilskog rezervoara u Srbiji veliki luksuzve}odavnojejasnojerje zaprose~anrezevoarodoko40 litara potrebno gotovo 5.000 dinara. Naime, litar goriva, bez obzira na to da li je dizel ili benzin, i bez obzira na to dalijespredznakom„evro„ili bezwega,ko{taiznad119dinara.Tako|e,prakti~nojesvejed-

nonakojojsepumpito~igorivo (NIS, MOL, AVIA, „Lukoil„,„Eko„,OMV...)jersecene,iakonisupotpunoiste,razlikujuusveganekolikodinara. Da podsetimo, istovremeno s liberalizacijom uvoza derivata i promewenih uslova na tr`i{tu,icenegorivaseformiraju slobodno te nisu iste na svim pumpama. Sada se de{ava

da ne samo da se cene goriva razlikuju u zavisnosti od kompanije na kojoj se ono to~i ve} jeinapumpamaistogvlasnika, neretko,cenalitragorivarazli~ita–jertozavisiodprometailokacije. Ipak, u odnosu na po~etak ovegodinelitargorivajeskupqi vi{e od deset dinara, a najve}iskokcenezabele`ioje evrodizel. Naime, sada je litar bezolovnog benzina evropremijumoko134dinara,apo~etkomgodinemogaosekupiti zane{tovi{eod125.Zalitar bezo l ovn og benz in a BMB-95 sadatrebaplatitioko128dinara, a pre ~etiri meseca bio oko116.DizelD-2sadako{ta sadajeoko120dinara,abioje oko 108. Cena litra evrodizela sada je gotovo identi~na s cen om lit ra evrop rem ij um a jer ko{ta oko 134 dinara, dok se po~etkom godine kupovao i za116. D. Mla|enovi}

SVE IZVESNIJE KAKO ]E SE OBRA^UNAVATI NAMET NA IMOVINU

„Bambi” nastavqa daraste Po`areva~ki konditor „Bambi-Banat” objavio je plan poslovawa za prvih {est meseci tokom kojih se o~ekuje pad obima prodaje od dva odsto i rastprihodaod13,15procenata “kaorezultatmawegobimaprodajeidaqegredefinisawaproizvodnogportfolijakaprofitabilnijimproizvodima”.

„Bambi”jeiu2010.zadr`ao epitet najve}eg doma}eg konditora ostvariv{i poslovni prihod od 7,5 milijardi dinara (rastod21,1odsto)dokjeneto dobit iznosila 556 miliona dinara {to je 2,8 puta vi{e negou2009,preneojesajtbrokerske ku}e „Sinteza invest grou p”. Ve} ins ki vlas nik „Bambija”jeDewubFudsgrupa sa vlasni~kim udelom od 65,5 odsto,dokjenajve}imawinski akcionar investicioni fond „Claycroft Limited” sa 5,4 odstoakcija. Menaxmentkompanija„Salford” koj a uprav qa Dew ub fudsgrupomnajavilajekrajem pro{le godine da }e do kraja 2012. prodati kompanije kojima uprav qa, me| u wim a i „Bambi-Banat”. Akcije Bambija predstavqalesu2010.jednogodnajve}ih dobitnika na Beogradskoj berzi sa skokom ve}im od 100 odsto,aodpo~etkagodinebele`erastod12,4procenta. Cena pojedina~ne akcije na posledwem trgovawu na Beo- grads koj berz i izn os il a je 19.100dinara.

Poreznajja~eudara nanovestanove Kako }e stvarno izgledati re{ewa o porezu na imovinu oveinarednegodine,auskladu s izmenama zakona, zna}emo uskoro jer u „Slu`benom glasnikuSrbije”trebadasepojavipravilnikoutvr|ivawutr`i{nevrednostistanapadaga op{tineondadobro„prostudiraju”iodre`unovenamete. Kakosadastvaristojeizvesnojeda}eve}ovegodineve}i tro{ ak imat i vlas nic i ganc-novihstanovaiku}anego starih. Umedijimajeovihdanabilo dostaspekulacijaotomedanajve}eporeskoposkupqewe~eka vlasnike velikih dobro opremqenihku}asbazenimaisli~nim prate}im objektima. Wih, zbog ~iwenice da }e ubudu}e pla}ativi{e,nikonije`alio. Najvi{e saose}awa bilo je na ra~un stanovnika ve}ih gradovakoji`iveustarimjezgrima. Tusukvadratinajskupqipabi i porez mogao doseguti znatno ve}esumenegoranije. Kako}etoizgledatikadase novizakonipomenutipravilnikprimene? Zakon je predvideo da ove godineiznosnare{ewunesme bitive}iod60odstouodnosu naprethodnugodinu,mawemo`e. U 2012. ovog ograni~ewa ne}e biti. Na imovinu }e se primeniti stopa od 0,4 odsto tr`i{ne vrednosti. Po tome smo u evropskom vrhu. Nema~kara~unaistiporezpostopi od 0,25 odsto, Slovenija samo 0,2,aHrvatskagainema.Ali sem ve}e stope, na{e obveznike ~eka jo{ nekoliko neprijatnih~iwenicakodobra~una ovog nameta. Ranijih godina ovaj porez je mogao biti umawendo70odstoakoustanu/ku}i `ivi vlasnik i drugi ~lanov i weg ov og dom a} ins tva.

Zakonjepredvideodaovegodineiznosnare{ewu nesmebitive}iod60odstouodnosunaprethodnu godinu,dok2012.ovogograni~ewane}ebiti Ubudu}e}eovajpopustva`iti samozagazdukojitustanujei bi}enajvi{e50odsto.Ostali stanari ne donose olak{ice. Obveznikimapravoinapopustevezanezastarostku}e.Po starom zakonu to je bilo 1,5 odstovrednostizasvakugodi-

nu.Sadajetoprepolovqenona olak{icu od 0,8 odsto za isti period. O tome kako }e se ra~unati tr`i{navrednoststanovadosta se spekulisalo. Osnov su podaci koje daje Republi~ki zavodzastatistiku,zasvegra-

doveiop{tine.Lokalneporeskeadministracijetune}emorati mnogo da lutaju. Osnovicazaobra~unovegodinesupodaci iz 2010. Wih }e lokalne por es ke adm in is tratc ij a uklapati s onih 60 posto dozvoqenogpove}awa.Utojpri~i najgore }e pro}i vlasnici ganc-novih stanova i ku}a. Tu nemalawskogre{ewapadase poreznici uzmu u obzir lawskih60odsto.Oni}eplatiti porez skroz po novom, preska~utuolaka{icuza2011.ucelini. Naravno, sve gradske i op{tinskeadministracijemogu isk or is tit i maks im aln e mogu}nosti, a mogu i}i i na mawe.Sobziromnatodasukaseprazneatransferinovcaiz republi~ke kase kasne, izvesno je da ne}e biti minimalizma i prevelikog razumevawa zaplitkexepove. Tek, i onima koji `ive u starim stanovima u centru i onimakojistanujuuganc-novimugradskimspavaonicama ran o je za nerv ir aw e unapred.Najbitnijezawihjeda svoje dospele poreske obaveze izmire na vreme da ne bi sebinatovarilipove}ezatezne kamate. Kada i op{tinskeigradskeadministracije najvaquju pove}awe tro{kovazaovajporez,obveznicima ne treba da sami sebi prave dodatni tro{ak. Za op{tinske kase to je odli~an ekstraprihod. D. Vujo{evi}

19. 04. 2011.

1.298,16740

PREDSEDNIK PKS MILO[ BUGARIN

Agrar nemapara Predsednik Privredne komore Srbij e (PKS) Milo{ Bugarin izjaviojeTanjuguda se te{ko mo`e kratkoro~no zaustaviti poskupqewe hrane kojesenegativnoodrazilona inflacijupro{leiovegodineiukazaodabivladatrebalo da pov e} a izd vaj aw a za agrarsa2,8na10odstobuxeta. Predsednik Bugarin je, povod om pis mo guv ern er a NarodnebankeSrbije(NBS)Dejana [o{ki}a Vladi Srbije, podsetio da je PKS pro{le god in e upoz or av al a da }e uslediti ozbiqan inflatorniudarzbogporastacenahraneiprehrambenihproizvoda, a taj trend, na`alost, nastavqenjeiu2011. „Tojeposledicalo{evo|ene agrarne politike i odnosa prem a prim arn oj poq op rivredn oj proi zv odw i, prv enstvenopremasto~arskoj”,ukazao je predsdenik PKS, ocewuju}idasestepenrazvijenosti neke poqoprivredne proizvodwe meri udelom sto~arske proizvodwe u woj, koji u Srbijiiznosi28,7odsto. Guverner [o{ki} je u pismu premijeru Srbije Mirku Cvetkovi}u oceniodasuaktuelni inflatorni pritisci u Srbiji pre svega izazvani nestabilno{}unatr`i{tuprehrambenihproizvoda,zbog~ega bi bez odlagawa trebalo doneti i sprovesti sistemske mere za stabilizaciju tog tr`i{ta i bitno smawewe nestabilnosticenahrane.

PUTNICI DOBILI OD[TETU ZBOG KA[WEWA VOZOVA

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

99,1446

101,1680

103,4950

98,8411

Australija

dolar

1

72,9112

74,3992

76,1104

72,6880

Kanada

dolar

1

72,1682

73,6410

75,3347

71,9473

Danska

kruna

1

13,2887

13,5599

13,8718

13,2480

Norve{ka

kruna

1

12,7284

12,9882

13,2869

12,6895

[vedska

kruna

1

11,1048

11,3314

11,5920

11,0708

[vajcarska

franak

1

76,7195

78,2852

80,0858

76,4846

V. Britanija

funta

1

112,5750

114,8720

117,5140

112,2300

SAD

dolar

1

68,8935

70,2995

71,9164

68,6826

Kursevi iz ove liste primewuju se od 20. 4. 2011. godine

@eleznicapo~ela dapla}apenale

Zbog ka{wewa me|unarodnih putni~kih vozova tokom pro{le godine„@elezniceSrbije”sumoraleputnicimadanadoknadetro{koveod582.980dinara.Natoih je obavezala Poveqa za me|unarodniputni~kisaobra}aj,kojaje stupila na snagu krajem 2005, a primewujeseprilikomka{wewa me|unarodnih putni~kih vozova ilismetwiusaobra}ajuzakojusu odgovorne srpske `eleznice i usledkojedolazidoodlagawaputovawa.

U „@eleznicama” obja{wavaju daseuslu~ajuzastojausaobra}aju putnicima nudi preno}i{te ilivra}awnovcauznaknaduod20 ili30odstoodpla}enevoznecene za relaciju kroz Srbiju. Zbog ka{wewavozovasrpske`eleznice su pro{le godine imale tro{koveod557.750dinaraukona~i{tu „Beograd”, u kojem je preno}ilo 485 putnika me|unarodnih vozova.Najve}ibrojno}ewazabele`enjeuavgustu–224putnikai ujulu–132.ShodnoPoveqi,lane

jedevetoroputnikatra`ilovra}awenovca,ukupno25.230dinara, a nadoknada se ispla}uje samo onimputnicimakojiimajuvoznu

kartu izdatu po me|unarodnoj putni~kojtarifi.Onamo`ebitiuviduvau~erazabudu}aputovawa,iliunovcu. R. D.


ekOnOMiJA

dnevnik FISKALNISAVET

Buyet mo`ebez Telekoma VladaSrbijemo`edaobezbedinovaczafinansirawedeficita republi~kog buxeta i bez prodaje Telekoma Srbije, a da pri tom dr`avu ne dovede u du`ni~ku krizu, ocenio je predsednikFiskalnogsavetaPavle Petrovi}. „Uslu~ajudaTelekomnebude prodat,vladamo`epozajmicama da finansira ovogodi{wi deficit od 120 milijardi dinara

idajavnidugneprema{igranicu od 45 odsto u~e{}a u bruto dru{tvenom proizvodu (BDP), kojajeutvr|enafiskalnimpravilima”,rekaojePetrovi}. OnjedodaodabiprodajomTelekomabilosmawenozadu`ivawedr`avezapotrebefinansirawabuxetskogdeficita,atime i u~e{}e javnogdugauBDP-u. „Sigurno je da bi vlada bila komotnija ako bi Telekom bio prodat, ali ako se bude pridr`avala fiskalnih pravila kojima je ovogodi{wi deficit ograni~en na 4,1 odsto BDP-a, nepostojiopasnostodprevelikog rasta javnog duga usled novih zadu`ewa da bi se pokrio tajmunusudr`avnojkasi”,oceniojePetrovi}. Petrovi} je rekao da bi, ako bibiopostignutdogovoroprodajiTelekoma,tajbuxetskiprihod trebalo da najve}im delom bude iskori{}en za javne investicije, a dodatno za otplatu najskupqihkredita.

5

PRETHODNIHGODINAINVESTITORIZAOBILAZILISRBIJU,AOVE...

Slamkaspasa od~etirimilijarde dolara nikakve {anse za oporavak i razvoj bez znatnih ulagawa iz inostranstva: u zemqi jednostavnonemadovoqnonovcaza iolezna~ajneinvesticijekoje bi pokrenule razvoj. Prema mod el u postk riz nog razv oj a privrede Srbije koji je lane sa~ in il a grup a beo g rads kih ekonomista, u narednih 10 godinapotrebnonamjeprose~no minimum 2,3 milijarde stranih investicija godi{we ako

Agencija za strana ulagawa i promociju izvoza (SIEPA) o~ekuje da }e se ove godine u Srbiju sliti oko ~etiri milijarde dolara stranih investicija, re~eno je “Dnevniku” uovojVladinojagenciji.Ujanuaru su u zemqu u{la strana ulagawavredna59milionadolara,navodeuSIEPA. -Ovegodinemo`emoo~ekivatioko~etirimilijardedolar a stran ih inv es tic ij a. Pred nam a je priv at iz ac ij a „Telekoma Srbija”, a „Fijat” }e u Kragujevcu realizovati ve}inu svojih operacija kako bi mogao da po~ne sa serijskom proi zv odw om mod el a planiranihzaSrbiju.Tako|e,

Subvencijeza{esthiqada radnihmesta Agencija za strana ulagawa nastavila je i ove godine da sprovodi Program za podsticaj direktnih investicija kroz koji se bud`etski novac daje investitorima kao subvencija. Odpo~etkagodineprekoovogprogramajeodobreno38milionaevraza25projekatakrozkoje}ebitiotvoreno6.058novihradnihmesta.Ukupnavrednosttihinvesticijaiznosi182 miliona evra. Od 25 kompanija koje su dobila sredstva 12 su strane,aostataksudoma}e,navodeuSIEPA. bi}e ostvarene investicije u Naftn u ind us trij u Srb ij e, kao i mnogi drugi projekti – ka`uuSIEPA. Narodna banka Srbije jo{ uvek nije objavila podatke o pril iv u dir ektn ih stran ih investicija u zemqu za prvi kvartalovegodine.Zasadasu

dostupni podaci samo za januarmesec,aliuSIEPAveruju da }e, kada budu poznati, rezultatiprvogtromese~japotkrepiti optimizam da }e ove godineuSrbijubitiulo`eno znatnovi{enovcanegolane. - Prvi kvartal ove godine delujeveomaobe}avaju}e,ima-

ju} i u vid u prod aj u „Delt a Maksi grupe“ belgijskom „Delezu“uza932,5milion aevra– navodeuSIEPA. Jo{ranijesuizoveagencijenavelidaovegodineo~ekuju veliki broj investicionih projekatasredweveli~ine,te da procewuju da }e najvi{e ulag aw a bit i u sekt or im a automobilske i elektronske industrije. Na po~etku pro{le godine doma}i zvani~nici predvi|alisuda}eseuSrbijuu2010. godinislitiizme|udveitri milijarde evra stranih investicija. Rezultat je bio znatno ispod tih o~ekivawa i u Srbijujeu{latekjednamilijard a evra ulag aw a iz inostranstva.Pritomjepotpuno jasnodaprivredaSrbijenema

USRBIJINEPOSTOJISPISAKONOGA[TOJEOSTALONAKONAUTOMATSKIHSTE^AJEVA

Firmeupropa{tene, aimovinazaboravqena NigodinudananakonprimenenovogZakonaoste~ajuuSrbijinemapodatakaotome{ta jeostaloodfirmikojesupropale tokom prethodne decenije, jerdr`avanikakodanapravilistuimovinekojajojpripada nakon sprovo|ewa propisanogpostupka. Naime,jo{nijeutvr|enokako }e imovina firmi, na koje jeprimewenautomatskiste~aj, biti preneta na Direkciju za imovinu Republike Srbije kojasawom,premaZakonu,treba daupravqa. Jednostavno propisi o automatskom ste~aju ostali su nedore~eni i to upravo u ovom delukadadr`avadobijauvlasni{tvoimovinu. Imovina ste~ajnog du`nika prelaziudr`avnusvojinuali se nigde ne navodi postupak i na~insaznawaokojojimovini se radi . Podaci o brisawu firmi iz registra ne sadr`e podatke o eventualno postoje}oj imovini i niko danas ne znadalijenakonste~ajanekog predu z e} a ne{ to iza weg a ostalo{tobitrebalodapripadn e dr` av i ili nij e. Naknadno doneta Uredba nije re{il a prob lem utvr| iv aw a imovine koja ostaje posle ste~ajajerjeonasamoprecizirala postupawe sa wom ali ne i kako je utvrditi i znati {ta iza koje firma ostaje ili pak akoni{tanijepreostalodato takobudeizabele`eno. Pro{logodi{wa uredba, iz decembra 2010. je precizirala dapreostaluimovinuposlezakqu~ ew a ste~ ajn og pos tupk a trebadapreuzmenadle`nainstitucija iz op{tine na ~ijoj teritoriji se nalazi firma a da potom lokalne vlasti o tomeobavesteDirekcijuzaimo-

utorak26.april2011.

Nekiste~ajevitrajui14godina Ina~e,ste~ajnipostupakuSrbijiposleprimenenovogZakonaoste~ajuuprosekutrajekojidanmaweoddvegodine. Sdrugestrane,postupcizapo~etipostaromzakonskomre{ewu traju mnogo du`e. Od ukupno 2.651 ste~aja na evidenciji Agencijezalicenciraweste~ajnihupravnika1.855sevodimaweoddvegodinealije896firmiuste~ajuoddvedo~ak14godina.Odsvihwihaktivnihje1.562. vinuitourokuodtridanaod danaizvr{enogpopisaipreu- zimawa u dr`avnu. Me|utim, malibrojop{tinasepovodom toga obratio Direkciji a nikojojnijedostavionijedanpopis imovine ste~ajnih du`nika. U Direkciji za imovinu tvrde da im se jedino javqaju biv{i zaposleni kojima ste~ajnidu`nicidugujuzaostale plate, neupla}ene doprinose ili imaju stanove u postupku otkupapa`eledaihpla}aju. I u privrednim sudovima, kojima ina~e Narodna banka Srbijedostavqalistupravnih lic a koj a podl e` u autom atskom ste~aju, potvr|uju da je

pitaweimovinebrisanihfirmi jedan od ve}ih problema u primeninovogZakonaoste~aju jer on ne daje odgovor kako dasudprilikombrisawapravnog lica utvrdi kojom imovinomjeraspolagaloiprevedeje u dr`avno vlasni{tvo. Zbog togaseneiskqu~ujemogu}nost da eventualni poslovni prostor firme koja je brisana iz registrasadakoristenekizakupcikoji~akidaho}eneznajukomedapla}ajukirijujerse jednostavno ne zna ~ija je to imovina.Daseinepomiweto damnogi}uteikoristevakum kojijenastaonedore~enimzakon om i nem arn o{ }u da se

utvrdi kolika imovina pripadadr`avinakonbrisawafirmiizregistraidaonajkojoj je sada vlasnik izdaje u zakup ilinadrugina~insawomraspola`eadasenovackojisedobijazatoslivaubuxet. Dakakooni}eidaqe}utati jerimtoideuprilogajedini problemnakojimogudanai|u uovomvakumujesteakoodlu~e da „ni~ije“ prodaju. Tek onda mogu biti „ulovqeni“ ali je veliko pitawe da li im iko i{tamo`ejeronikojisutrebalidaprivedunameniimovinu koja je ostala posle ste~aja to ili nisu mogli ili nisu znalidaurade. Ako se zna da je od marta pro{le godine kada je po~ela primena novog Zakona napravqen spisak sa vi{e od 20.000 pravnih lica odnosno firmi ~iji su ra~uni bili u vi{egodi{wojblokadikaoidasuoni prosle|eni privrednim sudovimakojiobavqajusvojdeoposlavi{ejenegojasnodase„nakupilo“ dr`avne imovine, a mo`ebitidazapravoizapropalih firmi ni{ta i ne ostaje. No, u ovom trenutku niko nemo`edaka`ekoliko,gdei kakveilidasekonstatujedau dr`avno vlasni{tvo i nema {tadapre|e. Bilo kako bilo moralo bi ta~no da se zna {ta se de{ava nakon sprovedenih zakonskih postupaka.UprvojturiNBSje objavilaspisakod10.980firmikaokandidatazaste~ajito pre godinu dana da bi potom skoro svakog meseca objavila izme|u250i450novih.Napo~etku ove godine objavqena je listaodpreko5.000onihkoji ispuwavajuuslovezaste~ajjer su im ra~uni dve godine blokirani. Q.Male{evi}

O~ekujusepareod „TelekomaSrbija”, „Fijat”}euKragujevcu realizovative}inu svojihoperacija, bi}eostvarene investicijeuNaftnu industrijuSrbije... `elimo stabilan razvoj koji bi nam u tom periodu doneo toliko `eqeno pove}awe zaposlenosti i standarda stanovni{tva. Tako|e, bez ve}ih ulagawa izinostranstva,te{ko}ebiti o~ekivati da }e se pove}ati broj zaposlenih. Ogromna nezaposlenost je svakako najve} i prob lem Srb ij e dan as: tokomkrizeje,kakoseprocewuje posao izgubilo vi{e od 200.000 radnika, a jo{ toliko jeostalobezsvojihradnihmesta“nacrno”. V.^vorkov

NOVAULAGAWANEMA^KE KOMPANIJE

„Simens” ja~au Subotici

Kompanija „Simens” uskoro }epo~etirealizacijuinvesticijeupro{ireweproizvodnih kapaciteta fabrike vetrogeneratora u Subotici, najavio je direktor sektora energije u SimensuuBeograduDu{anMu{katirovi}. On je novinarima kazao da bi ta investicija trebalo da bude zavr{ena do kraja 2012. god in e i omog u} i pov e} aw e broja zaposlenih u suboti~koj fabrici,ukojojsadaradi500 qudi. „Fabrika u Subotici }e po proizvodwi postati jedan od vode}ih pogona Simensa u regionu”, naglasio je Mu{katirovi}. Kako su kazali u beogradskom ogranku Simensa, ta~an iznosinvesticijeibrojnovih radnihmestakompanijajo{ne mo`e da objavi, jer su u toku finalni dogovori oko vrednostiulagawa.SimensovafabrikauSuboticiproizvodigeneratorazavetroelektrane,trofazne vu~ne motore za elektri~n e lok om ot iv e, stat or e sinhronihgeneratoraimontirapretvara~ezasolarnepaneleivetroelektrane. Nema~ka kompanija Simens je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike, ima 410.000 zaposlenih i uslugepru`auvi{eod190zemaqa.KompanijaSimensuSrbijiosnovanaje1996.godine.

POSRNULISEN]ANSKIKOMBINATPRED RASPLETOM

„Poqoprivredu” odJerkovi}a spasavaste~aj? Predsednica sen}anske op{tineAniko[irkova izjavilajedase rukovodstvo op{tine anga`ovalo na tome da sa~uva AD „Poqoprivreda„iradnamestazaposlenima, tedajeposlesazivawaSkup{tine akcionara radi dono{ewa odluke ootu|ewudelaimovine,uposledwi ~as to spre~eno u saradwi s VladomVojvodine,teje,pozahtevu Razvojne banke Vojvodine, PrivrednisudSubotica29.martapokrenuopredste~ajnipostupak. Aiko [irkova je na konferencijizanovinarepredo~iladajeza

MileJerkovi}

5.majzakazanopredste~ajnoro~i{te,kada}eseodlu~itiotomeda li}esepokrenutiste~aju„Poqoprivredi”, ~iji je ve}inski vlasnikkonzorcijumskontroverznim biznismenom Miletom Jerkovi}em izBa~keTopolena~elu. –Nadamseda}este~ajabitijer samube|enautoda}enakonste~ajnogpostupka„Poqoprivreda”mo}i uspe{no da posluje – rekla je Aniko [irkova. – Ranije odlagawenaplatedugovazazakupzemqi{taiodlagawelicitacijejera|eno na zahtev lokalne samouprave Ministarstvu poqoprivrede, ne zatodaMiletuJerkovi}ubudedobro,negodabiobezbedilidovoq-

no povr{ina poqoprivrednog zemqi{ta da AD „Poqoprivreda” mo`edaradiidavi{eod200radnikaneostanebezposla.Me|utim, prekora~enisusvirokoviinismo videli drugu mogu}nost osim pokretawaste~ajnogpostupka. Po wenim re~ima, Privredni sudSuboticajeizdaodopunskore{ewedanebido{lodoizvr{ewa sudskepresudeinalicitacijibilo prodato 300 hektara zemqe u vlasni{tvu„Poqoprivrede”zaizmirewedugova.Striktnojezabraweno sprovo|ewe te licitacije, kojaje,ina~e,udvanavrataodlagana tokom pro{le nedeqe, kako je obrazlagano – iz formalnih razloga.Aniko[irkova,pak,ka`eda jeciqbiodaseprodajaneobavido 5.maja,dopredste~ajnogro~i{ta, i da zemqi{te ostane u vlasni{tvu „Poqoprivrede” da bi firma bila u boqem polo`aju nakon ste~ajnogpostupka. Ona dodaje da je bilo poku{aja prodaje stoke da bi se isplatile plate radnicima, za {ta je predste~ajniuprvanikSlobodanOstoji} dao saglasnost, me|utim, zbog niskeponu|enecene,prodajaipak nijedozvoqena. – Na osnovu informacija da se krave i sviwe iznose s farmi, 9. aprilasampodnelaprijavuPolicijskojstaniciuSentidasestoka neovla{}eno otu|uje, zahtevaju}i daseispitadalisuteinformacije ta~ne i o~ekujem da policija preduzme{tojeuwenojnadle`nosti–kazalajeAniko[irkova. UAD„Poqoprivreda”zaposleni su tokom pro{le nedeqe delimi~no obustavili rad, zbog ka{wewa iplate zarada, radove na prole}nojsetvisunastavilikada imjekrajempro{lenedeqeispla}ena plata za januar i pola februrske zarade, a obe}ana je i isplataostalogdugaradnicima. M.Mitrovi}


6

TRe]e dOBA

utorak26.april2011.

Sutrapenzije Isplatadrugogdelamartovskepenzijezakorisniketeku}ih ra~unapo~iwe sutra,dokoni,kojimaprinadle`nostisti`una ku}nuadresu,po{taramoguo~ekivatiod~etvrtka,28.aprila. Uglavnom,svitrebadadobijupenzijepre1.maja.Iznosna~eku jeistikaoiprethodni. Pomerawezadvadanaposledicajeuskr{wihpraznika,ave} umajuisplatasevra}eu“normalu”,odnosno10.i25.umesecu. Tada}epenzioneri dobitiaprilski~ekuve}an5,5posto.

PREHRaMBENaINDUSTRIJaSEPRIlago\aVa PRoBlEMaTI^NoMgUTaWUIVaREWUSENIoRa

Probranimeniza prore|enezube Mnogi starijih qudi imaju problem sa `vakawem i gutawemhrane,rezultatisustudije Instituta za hranu i biotehnologiju [vedske. Wegovi nau~nici koristili su meso razli~ite teksture kao i povr}enarazli~itena~inepripremqeno, da bi istra`ili koji na~ini pripreme su najprih vat qiv ij i za oset qiv i sistemzavarewekodseniora. Prema preporukama, hrana kojasepripremazastarijene trebasamodajeprijatnogukusa i zdrava, ve} i spremqena takodajelakagutawe,atime i varewe. Utvr|eno je da su `vakawe i gutawe najve} e prep rek e pri jel u kod star ij ih qudi, iz razli~itih razl og a. Razmak izme|u zub a, klim av i zub i i lo{ e prot ez e ~es to gut aw e `il av ij e hrane~inenemogu}im.No,starij i imaj u

na~ine pripremawa poluproizvodakoji}ezadovoqitipotrebe starijih, ali i zadr`ati kvalitet i dobra svojstva. Problem je i u tome {to samlevena,izgwe~enailihrana pretvorenaupiregubimnogo nakvalitetuiukusu,iakotako pripremqena najvi{e odgovarastarijimosobama. [vedskinau~nicisueksperimentisali sa dve namirnicekojesenaj~e{}ekoristeu pripremigotovihipolugotovih prehrambenih proizvoda: gove|immesomi{argarepom. Wih su mleli i pretvarali u pire razli~ite gustine, mewaju}i im ukus dodavawem `umanaca, hladnog i toplog gustina, uqa, supe i vod e. Uz pom o} stru~wakaiaparature anal iz ir al i su svak u vrs te jel a, posmatraju}i je iz ugla smawenih sposobnostizapreradu hran e star ih. Rez ult at i su pok az al i da

dnevnik

Poskupqewatutwe,povi{icepuze Biv{i samostalci }e 5. maja dobiti uve}an celokupan aprilski ~ek, pa prvi osetiti drugo ovogodi{we uskla|ivawe penzija za 5,5 posto, paori dan kasnije, dok}eostalipovi{icudobiti10.maja. No, to im ne}e znatno popraviti standard, kad im stigne prose~no dodatnih 1.222 dinara. Kako su cene porasle 14,1 posto a penzioneri dobili gotovo tri putamawivi{ak,jasnojedasuidaqena gubitku. Predsednik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadi} ka`e da su penzioneriprotekle godiniizgubilisedamodsto ili u proseku 1.400 dinara. Kako se

penzijeseuvekuskla|ujusrastompotro{a~kihcanauprethodnomkvartalu,oni }e u maju nadoknaditi gubitak koji su imaliuprvatrimesecaovegodine,mada je inflacija nastavila da raste. Naredno pove}awe,koje}ebezsumwebitiznatnomawe,~eka}e {estmeseci, jerjeslede}e uskla|ivawe tek 1. oktobra, dakle ~ek}ebitiizmewenunovembru,akolika }e do tad biti inflacija, izvesno ni guvernernezna. Da je Nenadi}eva ra~unica ta~na potvr|uje i Republi~ki zavod za statistiku, jer i wihova potvr|uje da su cene u martu2010.bilemawe~ak14,1odstone-

HRVaTSKaNalEDU,PoVI[ICEUBoSNI,[VaJCaRSKIMoDElZaCRNogoRCE

Slovenija„ka`wava” mladeumirovqenike Madana{idr`avqanikoji supenzijustekliuSloveniji jo{ ~ekaju da lane potpisani Socijalnisporazum,pokomje odpo~etkagodine, nakonskoro dvedecenijetrebalodadobijaju svoje prinadle`nosti, u„de`eli“seuvelikoraspravqaoizmenamapenzijskogzakona,kakobisestarosnagranica za redovno penzionisawe`eneimu{karaca podigla na 65 godina a uveli kazneni bodovizaranijeumirovqene. Otome Slovenci treba da se izjasne na ref er end um u jer je Ustavni sud odbio protivargum ent e vlad aj u} e ve} in e i zak qu~ io da nem a ustavn ih prepreka za referendum koji sutra`ilisindikatiidrugi protivnici penzijske reforme skup iv{ i pot rebn ih 40.000 potpisa. Parlament je uobavezi dautvrdidatumreferenduma kako bi se izmene zak on a o penz ij am a, koj e je parlament ve} usvojio, prihvatileiliodbacile.Procene su da bi to moglo biti narednogmeseca. Oni kojima ~ek sti`e iz Hrvatske ove godine ne mogu o~ekivati vi{ak, dakle bi}e

je gotova, ali su takve najave Zavoda PIO, uz ocenu da su naporiVladenastabilizaciji prilika u penzijskom fonduurodiliplodom. Dakle, realno je o~ekivati da se mogu pove}ati penzije, jersu ve}dugoistiiznos:zajem~en za puni sta` je 395 KM,anajni`izaredovantek 296KM. Osim na{ih penzionera, i najstarije u Crnoj Gori ove godine je prvi put izmewenoj {vajcarskojformuliobradoval o pov e} aw e. Dod u{ e skromno, svega 1,2 posto, ali jeitone{to,jergalanenije bilo te da su se crnogorski penzioneri tek sad izborili za {vajcarsku formulu koja podr az um ev a da se penz ij a Najstariji~itavogregionana“dijeti” uskla|uje s po polovinom ra~ak u gorem polo`aju nego i rupolovinepromenetro{kostazaradairastacena.Na{i penzioneri u Srbiji koji }e va`ivotaipolovineprose~penzionerisutakvuformulu zaprvatrimesecadobiti7,5 ne bruto plate u prethodnom imali pre nekoliko godina i postopovi{ice.Naime,uHrpolugo|u.Uskla|ivawejebitvrdili da je uticala na smavatskoj }e tokom ove godine loodlo`enoilane,pasuhrwewe penzije, ali kad su dopenzijebitizamrznute,jerje vatski umirovqenici, ali i bili novi Zakon o PIO po Sabor doneo Zakon o odgodi na{i dr`avqani koji iz ove kojemsepenzijeuskla|ujusauskla|ivawa mirovina od 1. susedne dr`ave primaju penmostro{kovima`ivota,{to januara do 31. decembra 2011. zije,ve}dvegodine„naledu“. jebilodoovegodine,shvatiIna~e, penzije je trebalo da U Fed er ac ij i BiH, pak, lisudaje{vajcarskaformuseukla|ujudvaputagodi{we, penzije bi mogle ve} u maju labilamnogoboqa. 1.januarai1.jula,premazbibitiuve}ane.Ra~unicajojniQ.Male{evi}

Gazdeduguju200milijardi zapenzijskedoprinose Nijelo{enikadjehranaukusna

sli~neproblemeisaprevi{e mek an om i te~n om hran om. Procesgutawajeslo`enilakosemo`enaru{itibilokakvom promenom u sistemu za varewe zbog smawewe lu~ewa pquva~ke,kojeje~estaposledicauzimawalekovakarakteristi~nih za stariju populaciju, o{te}ewa vilice i vili~nih nerava ili smawewe ja~ in e vil i~n ih mi{ i} a. Problemisagutawemnesamo dastarijequdeli{avajuu`ivawauhrani,ve}moguimatii vrlo ozbiqne posledice: te{ko}eudisawuiliakutnuinfekciju izazvanu zagrcnu}em, odnosno hranom koja se zadr`alaurespiratornomtraktu. Pred preh ramb en om ind ustrijom je zadatak da razvije

je krupn ij e mlev en a hran a lak{aza`vakawe,gutawe,pa i varewe. Uz to, krupniji komadi zadr`ali su miris, izgled i ukus, pa bili prihvatqivijizajelo,odnosnodelovali privla~nije i ukusnije. Visoke doze proteina, a smawen niv o ugqen ih hid rat a (odnosno, vi{e `umanaca, a mawegustina)ocewenesukao ukusnijeilak{ezavarewe. Nau~nici su zakqu~ili da jeneophodnopresvegaupoznati starije qude s problemom te{ko}a u `vakawu i gutawu, na~inekakoproblem,azatim iskrenutipa`wuprehrambenoj industriji da posveti vi{e pa`we rastu}oj starijoj populaciji. IvanaVujanov

go aktuelne, a penzije su tokom cele godine porasle 7,5 posto jer su lane bile zam rz nut e. Fond PIO pods e} a da je uskla|ivawekojesledistriktnaprimenapenzijskogZakonai ra~unicapokazuje da }e prose~na povi{ica biti 1.200 dinara, a najmawu }e dobiti biv{i paori, kojima je po zakonu zagarantovana najni`apenzija.Naime,onimakojiprimaju minimalac od 11.447 dinara sledi uve}awe od 630 dinara, dok }e poqoprivrednipenzionerisnajni`imprimawimadobitive}epenzijeodsvega495dinara. Q.M.

Trenutno poslodavci u Srbiji duguju Fondu PIO oko 200 milijardidinarazanepla}enihpenzio- ne doprinosa.Bahatostsrpskihgazda ne nanosi samo {tetu dr`avi (ona ih,ina~e,ve}godinapu{tada nepo{tujuzakonizatoneodgovaraju), ve} i radnicima koji ~esto imajuukwi`iciupisanradniali neipla}enpenzionista`,{toje osnovniuslovzapenzionisawe. Da zlobudeve}e,dobardeofirmikoje dugujuparedanassu,naosnovuizve{taja Poreske uprave, u ste~aju ili procesu privatizacije, pa se pozakonuodwihnemo`euzetinovac. Do kraja ove sedmice, a Fond PIOjejo{premesecdanapodsetioposlodavcenazakonskuobavezu,zna}esekoliko}egazdaza2010. dostaviti prijava podataka o sta`u i zaradama. Ako je suditi po prethodnimgodinamaonda}emno-

giposlodavciiporednov~anihkaznikojesupredvi|enezanepo{tovaweovezakonskeobavezeiovoga puta „zaboraviti” da dostave tra`ene podatke. Fond }e po isteku zakonskogrokaprotivwihpodnositiprekr{ajneprijaveakoliko }e one biti naplative i da li }e baremmalopopunitipenzijskukasute{kojeprognozirati.Odpo~etkagodinejestene{toboqanaplatapenzijskihdoprinosaalije onajo{uvekdalekoodstvarne.Da bi se situacija najzad promenila, dr`ava mora pod hitno preduzeti dodatne mere kako bi uplata penzijskih doprinosa postala redovna. Pored izmene i poo{ travawe propisatrebapreispitatiiuredbekojasuomogu}iladapreduze}a dakadu|uuprocesprivatizacijei restruktuirawa nemaju obavezu da pla}ajudoprinose. Q.M.

DoKJEBIRCUZa,oSTaRElIBaNaTSKIPaoRISE NEBoJESaMo]E

Slabovidimpaza televiziju,sre}om, nemarim

Narodnu izreku kako od starosti nema te`e bolesti, nikakone`elidapriznapaorupenzijiMilanPavlov (76)izSanada.Istina,`alise{tojeuwegovom selu nedaleko od ^oke

KaKolEKaRKa@E

Flasterimaprotivnervoze,reumei`uqeva Pilule i kapsule ponekad mogu da izazovu boli`areweustomaku, posebnoonihkojegodinamaupotrebqavajuiste lekova,pasuimveliko olak{awe lekoviti flasteri. Oni ne mogusve le~iti,aliza mnogebolestisuvrlo efikasni ine izazivaju`eluda~ne probleme. Koriste se ve} godinama, a na tr`i{tu ih je svevi{evrsta. Seniorive}dugomoguupotrebqavatiflastere saaktivnim supstancama zaubla`avawe reumatskihibolovaule|ima,kojinemajukontraindikacije, a naj~e{}e sadr`e „diklofenak”.Wihovu~inaktraje12sati,anijepreporu~qivodasestavqajudu‘eodpetdana,kako senebinadra`ilako`a. Flasteriza`uqeveikurjeo~isadr`evisokukoncentracijusalicilnekiselineimogu poslu`itizauklawawemawihbradavicaili smawewe ve}ih. Dobre rezultate posti`u i kodzadebqawanako`i.Vaqaihdr`atinako-

Bar`eludacne}estradati@

`iceodan,uve~eseskidajusaslojem omek{alogtkiva,azatimstavqaju novi. Gojaznitrebadastavqaju28danaflastere svakodnevno,a ukombinacijisodre|enimre`imom ishrane i {etwom ili nekom drugom fizi~kom aktivno{}u, daju dobre rezultate. Poreme}ajsna,napetosti umor,tako|esemogu prevazi}i aromaterapijskim flasterima, kojisekoristepopotrebi.Sadr`esupstance izaromati~nih,lekovitihbiqakakojesudokazanodelotvoreneprotivnesaniceinervoze. Hormonski flasteri ve} godinama su nezabilazniza`eneuklimaksu. Kakonajve}ibrojstarijihosobapatiodnekehroni~nebolesti iprimorani sudasvakodnevno piju lekove, kao pomo}no sredstvo za le~ewenekihboqkiflasterjedobrore{ewe. Sadr`ajizflasteraneulaziukrvotoktenemaopasnostiodme|udelovawasdrugimmedikamentima. J.Barbuzan

MilanPavlov

odavno ~itav dru{tveni `ivot sveonakafanu„Kod\oke”,ali wemu dovoqno da savlada dokolicu. -Svetajesvemawe,kaoi novaca–vajkasePavlov.-Nekada jebilo mnogo lep{e,imalismo gde da se provodimo. Ja sam se bavio paorlukom, pa dobijam penziju 8.400 dinara mese~no, u dverate.Alisamacsamimeni je dobro. Zemqe imam podosta,

oko50lanacaijo{trebadami vrateoduzetog,me|utim,odavno nemam vi{e snaga da oranice radim, pasvedajemuarendu.Godi{wepolancupetmeteri`ita, ali po{to je ono lane bilo jeftino, slaba je to bilavajda. Veli da je to {to imatamankolikomu i treba, pa ne}e bogu, ni qudima da zanoveta. - Tamo gde je dru{tvo ve}e, nije svejedno ni u selu ni u gradu, te`ak je `ivot, mnogo vi{e da se grca - ka`e Pavlov. Nagla{ava kako nikada nije bio zavidan,svigapo{tujuidobro muje,abez obzira na godine svako ve~e ide „Kod \oke”, sedi do deset-jedanaes’, pa tako skrati duge ve~erinaselu. -Dostajematorih qudi, koji ne idu u kafanu,sedekodku}eibuqeutelevizor.Jaslabo vidim,pametoneiinteresuje. Jo{uvekvolemudru{tvo,zato iidemukafanu,prilagodimse lako i mla|ima i mojim ispisnicima.Iako`ivimsam,nije midosadno.Nekika`udaihsamo}aubija,ajatoneprihvatam, kada je osetim lako na|em dru{tvo,makariukafani–recept je~ikaMilana. M.Mitrovi}


IZLO@BAKARIKATURAUSNP

NAPIJANISTI^KOMTAKMI^EWU

„Pjer”uNovomSadu Karikature sa 43. konkursa „Pjer“ bi}e izlo`ene u dowem foajeu Scene „Pera Dobrinovi}“ Srpskog narodnog pozori{ta, od ve~eras u 18 ~asova. Na najstariji i jedan od najpresti`nijih konkursa na Balkanu koji su „Ve~erwe novosti“ pokrenule jo{ 1967. godine, pro{le godine su pristigle 623 karikture, a 123 najupe~atqivije Novosa|ani }e mo}i da vide do 3. maja. Me|u wima su i one koje je `iri proglasio za najboqe. To su „Splav meduze“ Jova[komca („Zlatni Pjer“), karikatura u kojoj se, kako

stoji u obrazlo`ewu `irija, „prepli}u realnost i mit, legenda i stvarnost, nada i strah“, zatim „Svadba“ VladeVola{a („Srbrni Pjer“) i „Balkanski Stampedo“ Mira Stefanovi}a („Bronzani Pjer“), kao i portret-karikatura glumca Steve @igona, za koju je nagra|en MarkoStaji}. Izlo`bu }e otvoriti gradona~elnik Igor Pavli~i i generalni direktor i glavni urednik Kompanije „Novosti ManojloVukoti}. A.V.

Novosa|anketre}e uParizu Na presti`nom me|unarodnom pijanisti~kom takmi~ewu „FLAME” koje je od 11.-21-4 2011. odr`ano u Parizu u~enice studija za muzi~ko obrazovawe „Bravisimo„ iz Novog Sada ostvarile su zapa`en uspeh. Desetogodi{wa JelenaKeserovi} i jedanaestogodi{wa Anastasija Nedeqkovi}, u~enice iz klase profesorke Tatjane Guberine su, u veoma jakoj konkurenciji, osvojile tre}e nagrade. A.V.

Novosadska utorak26.april2011.

POVODOMGODI[WICEODVO\EWA NOVOSADSKIHJEVREJAULOGORE

DanasvenacnaSinagogi Povodom godi{wice odvo|ewa Jevreja iz Novog Sada u logore 1944. godine zamenik gradona~elnika ZoranMandi} i predstavnici jevrejske op{tine polo`i}e vence danas u 18 ~asova na Spomen plo~u na novosadskoj sinagogi. Posle polagawa venaca u Klubu Jevrejske op{tine na prvom spratu u Jebrejskoj ulici 11 bi}e odr`ano predavawe o antisemitizmu, koncentracionim logorima i raciji. I.D.

c m y

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Podstanica ni~ijabriga?

aletaonoga{tomo`eda P se uspe{no ukrade u NovomSadu,svejebogatija,te

akoseuovajgradineisplatido}izbogdobrogzaposlewa,mawakprivredenebrine lopove. Skromno krenuv{i od spom en plo~ a, bis ta i {ahtova, znakova i gradskog mobilijara, spisak se pro{irio, te se nakon nedavnog upadautrafostanicuucentru, na meti lopova pred praznike na{la i jedna grejna podstanica. Odneti ~itavu pods tan ic u te{ ku par stotina kilograma o~ito i nijeproblemkadanijedobro obezbe|ena.

Budu}i da se podstanica nalazila u napu{tenom objektu nekada{weg Radni~kog univerziteta, bez nadzora, (a grejala je neke zgrade u blizini vi{espratniceavetiwskogizgleda) kra|usulopovinesmetanomogli da isplaniraju i sprovedu. Verovatno je toliko lagodno i lakobilodasuikafumoglida popiju... Za{to je bila neobezbe|enaiza{tojeuNovomSadutolikolakoodnetii~itavu podstanicu, pitawa su na koja bisvivolelida~ujemoodgovore. Toplana }e vi{e o tome vaqdare}inakonpraznika... AGrad? A.Vidanovi}

Koncertgitariste SanteaTursija Koncert italijanskog gitariste Santea Tursija, dobitnika mnogobrojnih nagrada na presti`nim takmi~ewima i umetnika rasko{ne izvo|a~ke karijere, bi}e odr`an ve~eras u 20 ~asova, u Galeriji Matice srp-

ske. Organizator programa je Akademija umetnosti u Novom Sadu, uz pomo} Muzi~ke omladine Novog Sada i pokroviteqstvo [vedske agencije za me|unarodni razvoj i saradwu Sida. Ulaz je besplatan. A.V.

V remeploV

MalaJelenaMaodu{pobednikVojvo|anskogprvenstvautucawujajima

Harmonijaprirodeimuzike

Foto:N.Perkovi}

DRU[TVO„P^ESA”VOLIPRIRODU,NEGUJETRADICIJU

Ravni~arewe poFru{kojgori Dan nakon Svetskog prvenstva u tucawu uskr{wim jajima koje je u nedequ odr`ano u Mokrinu, na Perkovom sala{u u Neradinu u organizaciji dru{tva „P~esa” odr`ano je deveto Vojvo|ansko prvenstvo u tucawu jajima na kojem je pobedu odnela osmogodi{wa Bana}anka JelenaMaodu{. Okupqawu na Perkovom sala{u, gde su posetioci po starom sala{arskom obi~aju sedeli na bala-

nalnog ravni~arewa {to se moglo lako videti po izuzetno veseloj atmosferi na sala{u koju su dodatno podgrevali neibe`ni svirci. Ono {to je posebno obradovalo dr VeselinaLazi}a, glavnog organizatora ovog doga|aja jeste veliki broj dece i mladih koji su se prikqu~ili „ravni~arewu”. - Na{e ravni~arewe je multidisciplinarno jer podrazumeva

Grupaodstotinakqubiteqaravniceobi{la manastireVelikuRemetuiGrgeteg,zatimdru`ewe nastavilanaPerkovomsala{uuNeradinu

Mako{iloptica napijedestalu Svetsko stonotenisko prvenstvo u Novom Sadu je nakon 15 dana takmi~ewa zavr{eno 26. aprila1981. velikim pobedni~kim slavqem Kineza. Pobedili su u svim mu{kim i `enskim takmi~arskim kategorijama. I ovda{wi majstori ve{tina koje drugima donose u`ivawe ostvarili su {ampionske rezultate: wihova {trudla sa makom bila je najtra`eniji kola~ me|u vi-

{e od dve hiqade takmi~ara, trenera, sportskih funkcionera i akreditovanih novinara. Zapa`eni uspeh imala je grupa alasa, kuvara ribqe ~orbe i paprika{a iz Futoga. Mnogobrojne pohvale wihovom delu oni su skromno propratili „priznawem” da je za sve zaslu`na dunavska voda! Bez we, kazali su, nema ni dobre ~orbe ni paprika{a. A danas? N.C.

ma slame pod starim orahom nasred avlije, prethodilo je takozvano ravni~arewe Fru{kom gorom, gde je grupa od stotinak qubiteqa ravnice obi{la manastir Veliku Remetu i Grgeteg. Prema re~ima Nikole Ivani}a Perkova, koji ve} tre}u godinu ustupa svoj sala{ dru{tvu „P~esa” za odr`avawe uskr{wih sve~ara, ambijent ovog sala{a gotovo nije promewen nekoliko decenija unazad, a imawe Perkovih se na tom mestu nalazi skoro dva veka. - Ja jesam oti{ao sa sala{a jo{ davne 1956. godine, ali se uvek vra}am. Kada smo ovde, nekako se ose}am najbli`i prirodi, jer posmatram zemqu, nebo, procese koji se de{avaju i ~itav taj krug u kojem su i na{i `ivoti - ka`e Nikola Ivani} - Perkov. Sli~nog ose}aja bili su svi posetioci i u~esnici tradicio-

upoznavawe istorijskih spomenika, upoznavawe prirodnih lepota, negovawe verskih tradicija, a isto tako podsti~e dru`ewe i podi`e ekolo{ku svest. Zbog toga je jako dobro {to danas ovde ima puno dece i omladine koje treba da u~imo tim vrednostima i okrenemo ih ka o~uvawu prirode i svega {to nas okru`uje - ka`e dr Lazi}. Kada je dobo{ar na sebi svojstven na~in najavio takmi~ewe u tucawu uskr{wim jajima na

QudovawenaPerkovomsala{u

Perkovom sala{u je nastala prava pometwa, svi su po~eli da vade svoje favorite, da zagledaju jaja sa jedne sa druge strane, a me|u prijavqenim takmi~arima bilo je svih generacija. Od de~ice koja su jedva dr`ala jaja do wihovih baka i deka koji su ve-

Nalep{auskr{wajaja Na takmi~ewu za izbor najlep{e oslikanih uskr{wih jaja, konkurencija je tako|e bila prili~no `estoka. Stru~nom `iriju je predato pedesetak primeraka, a nagra|eno je ~ak {est. Za najlep{e oslikano jaje progla{eno je jaje DavidaLazi}a, druga mesta su osvojili QiqanaOre{~anin i GoranaVe~erinac, a dodeqene su i tri tre}e nagrade za MilicuLeti}, MiruMalner i PetraJovanovi}a.

rovali da ih iskustvo mo`e dovesti do titule vojvo|anskog prvaka u tucawu jajima. Takmi~ewe je odr`ano tako {to su se jajima kucali prvo me|u sobom Sremci, pa Ba~vani i na posletku Bana}ani, da bi pobednici ova „tri srca juna~ka” odlu~ili o najtvr|em vojvo|anskom uskr{wem jajetu. Ba~ku je u velikom finalu predstavqao Du{an Malner, ~ast Sremaca je branio Nikola Georgijevi}, dok je JelenaMaodu{ kao pobednica banatskog regiona u{la u finale i posle neizvesne borbe osvojila titulu ispred dvojice ne{to starijih de~aka. N.Perkovi}

Iskqu~ewestruje NoviSad:od9do10.30~asova Alekse [anti}a od 51 do 57 i od 24 do 64, Bulevar cara Lazara od 64 do 88, 92 i 94, Krilova, Nova ulica, Pred{kolska ustanova „Suncokret“, Tolstojeva od 37 do 55 i od 40 do 70, od11do12.30~asova Bulevar cara Lazara 90. ^er ev i}:od8.30do12~a so va vi kend na se qe Ba re,

od9.30do11.30~a so va Uli ca Sve to sav ska i J. @iv ko vi }a. ^ortanovci: od 8.30 do 13 ~a so va vi kend na se qa oko vile Izvr{nog ve}a, od9do 13~asova deo vikend naseqa Banstol. Futog: od 7 do 14 ~asova povremeno u pojedinim ulicama Novog Futoga.


nOvOSAdSkA HROnikA

utorak26.april2011.

KAKO]ESREDWO[KOLCIPROVESTI PROLE]NIRASPUST

Spremnizadru`ewe iro{tiqawe Prole}niraspust, zau~enikeosnovnihisredwih{kola, kojidonosikratakpredahoddoma}ihzadatakai{kolskihobaveza,trajeod 22.aprilado3.maja. Bezobziragde}egaprovestive}inasredwo{kolacaobradovalaseslobodnomvremenukoje}enajradijeiskoristiti za dru`ewe sa prijateqima. Pitali smo ih {ta su isplanirali za predstoje}edaneodmora.

Milo{ Kuzmanovi},tre}irazredMedicinske{kole: -IdemouItaliju,kompletno celageneracija.Obi}i}emoVeneciju,FirencuiRim.O~ekujemo dobar provod i lepe devojke. Vra}amose1.majaiodmah}emo negdenaro{tiqawenaFru{koj gori.

Bojana Biber, prvi razred Poqoprivredne{kole: - Za raspust }u i}i u Bosnu kod bake. Imam tamo i dobru ekipuprijateqa,pa}emoseverovatno provoditi negde u izlasku.

Radivoj Tesla,tre}irazredSaobra}ajne{kole: -Ne}ui}inigdezaraspust.Za vikend sam dogovorio izlazak sa drugarima,aza1.majidemnakampovawenaTisu.

Bitkaskrpeqima Na osnovu prvih rezultata ovogodi{wih monitoringa „Ciklonizacija“ je po~ela tretmane krpeqauNovomSadu.Re~jeoakciji sistemske za{tite zdravqa gra|ana od krpeqa koja se sprovodi u saradwi s gradskom upravom, dok su za monitoring zadu`eni stru~waci PoqoprivrednogfakultetauNovomSadu. -Prvinalozikojesmodobili odnose se na Kameni~ki park i park kod @elezni~ke stanice. Do po~etka prvomajskih praznikaiperiodaukojemgra|anivi{e borave u prirodi, tretmanimatrebadabuduobuhva}enejavne zelene povr{ine u gradu i prigradskim naseqima, svi parkovi,kaoiizleti{takojasene nalaze u zonama za{tite, obja{wavamenaxerzaodnosesjavno{}uutompreduze}uDario A}imovi}.

Planirasekontrolapovr{ina koje potencijalno naseqavaju krpeqitokom~itavesezone,svedo jeseni, a povezivawe Poqoprivrednog fakulteta u jedinstveni informacionisistem„Ciklonizacije“ treba da obezbedi efikasnuibrzureakcijuekipanaterenu. Istovremeno stru~waci podse}aju gra|ane koji imaju dvori{taivikendicedaobratepa`wu natokakoodr`avajuprivatnezelene povr{ine. Odgovorni vlasniciza{titomodkrpeqamoraju dasebaveodprole}adokasnejeseni.Tosuprostoripokojimase, osimqudi,kre}udoma}e`ivotiwe,divqe`ivotiwe,lutalicei ku}niqubimci.Kakobiza{titili i wihovo zdravqe i zdravqe odraslih i posebno dece koji dolazesawimaukontakt,neophodnojeredovnoodr`avawetravwaka.Topodrazumevawegovo{i{a-

Kri sti na Ste pa no vi}, ~etvrt i razr ed Med ic ins ke {kole: - Planirale smo drugarice ijazajednodau`ivamozaovaj raspust, ali neke od wih su spre~ene, pa sam odlu~ila da praznike provedem kod ku}e. Za 1. maj, ako ne{to iskrsne oti}i}emonegde. N.R.

„DNEVNIK”I„PROMETEJ”NAGRA\UJU

Napoklonkwiga oTolstoju

Izdava~ka ku}a”Prometej” u saradwi sa „Dnevnikom” daruje ~itaoce na{eg lista sa po dve kwige.Dva~itaocakojeseprva javeod15do15.05~asovanabroj telefona 528-765, dobi}e po primerak kwige. Danas poklawamo kwigu „Tolstoj” autora Mihaila Baji}a. Nagra|eni ~itaocimogusvojpoklondapodignuukwi`ari„Most-Prometej”, Ulica Zmaj Jovina 19, telefon 452-744.Ukwizijenavedeno:

„Sam Tolstojev put bio je su{tinskipovezansaepohom,ali je nosio i epohalni karakter. Tajputjevelik,dugitragi~an, veomaslo`en,o{tariizrazito protivre~an. Wegova pojava nosiusebibitnecrteistorijeruskog naroda i dominacije ruske misli na planetarnom nivou- i to,ujednomodnajdramati~nijih perioda istorije svog naroda, neposrednopredrevoluciju” N.R.

„DNEVNIK”I„MONOIMAWANA”POKLAWAJUKWIGE

Roman„Pandorinkqu~” nadar Iz¬da¬va~¬ke ku¬}e „Mono i Mawana” i „Alnari”, u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom. Da¬nas }e dva~i¬ta¬o¬ca,ko¬jaseprvaja¬veod 13 do 13.05 ~a¬so¬va na na{ broj te¬le¬fo¬na528-765,akojidosada uovojakcijinisudobijalikwige, do¬bi¬ti po pri¬me¬rak romana “Pandorin kqu~“ Lin Hajtman, uizdawu„MonoiMawane“. Neo~ekivani gost, Rej~el, biv{a`enaHarvijaBaltimora, detektiva s kojim Aleks [anahan radi, pojavi}e se mnogo godina po{to ga je ostavila zbog mla|eg mu{karca, u isto vreme kada na suprotnoj strani sveta po~nu da se de{avaju zagonetne stvari.^etirigodineposleizuzetnoprofesionalnoizvedene

i izuzetno krvave otmice aviona, li~ne stvari koje su pripadale`rtvamaprona|enesuuku}ikojajeslu`ilateroristima kaoskrovi{te.Otkri}eovejezivevremenskekapsuleinicira lan~anureakciju,kojavodipravodoRej~el.KadAleksuspeda raspetqa Rej~eline la`i, ustanovi}e da je goni ruska mafija, dajeuhva}enaumre`usamozvanih boraca protiv zlo~ina i prinu|enadaseprotivsvojevoqe zaputi u pro{lost svog poslovnogpartnera–gde}ezaista prona}i kqu~ tajne, ali i nau~itivrlobolnelekcije. Dobitnici }e kwige preuzimatiunovojkwi`ari„Vulkan” u tr`nom centru „Merkator”, gdemoguna}iimno{tvodrugih izdawaku}a„MonoiMawana”i „Alnari”. A.V.

RadoviuKameni~komparku

we, a posle toga tretman odgovaraju}im preparatom, savetuju stru~waciizovogpreduze}a. Gra|ani bi, posle boravka u prirodi, u vikendicama, ali i parkovimatrebaloobaveznodase

pregledajuiukolikoprimetekrpeqe, obrate lekaru. Obavezan je i pregled ku}nih qubimaca pre ulaskaustan,aakoseprimetekrpeqi,qubimcatrebaodvestikod veterinara. Q.Nato{evi}

ISTRA@IVAWEVIKTIMOLO[KOGDRU[TVASRBIJEPOKAZALO

Nasiqetrpisvaka drugaNovosa|anka U Novom Sadu svaka druga ispitana`enado`ivelajepsihi~ko nasiqe u vidu poni`avawa, omalova`avawa, emocionalnog nasiqa,pretwi,ucenaiizolacije,govoriistra`ivaweViktimolo{kogdru{tvaSrbije.Tre}ina ispitanicado`ivelajefizi~ko nasiqe,asvaka~etvrta`enakoja jeprijavilaseksualnonasiqebila je iz Novog Sada. I sve vi{e dece trpi nasiqe, zapostavqawe izanemarivaweuporodici.Zbog togasuotvorenedveSigurneku}e-de~jai`enska. U @ensku sigurnu ku}u sme{tajuse`enekojetrpebiloka-

kavvidnasiqauporodici,apomo} mogu da potra`e u Centru za socijalni rad. Osnovni kriterijumzaprijem`eneuku}uje nasiqe - fizi~ko, seksualno, psihi~ko, ekonomsko. U slu~aju aktuelnog nasiqa u porodici `ene i deca sme{taju se u Sigurnu`enskuku}uipru`aimse za{titauviduprihvatnestani-

Sme{tajzamali{ane

Ivan Pete, tre}i razred Tehni~ke{kole: - Ovaj raspust prove{}u sa porodicom.Planiramnaravnoiizlazaksadrugarimazavikend.TrebalobidaidemuItaliju,alijo{ uveknijesigurno.

dnevnik

EKIPE„CIKLONIZACIJE“NATERENU

ANKETA

Ogwen Goranovi},~etvrtirazredPoqoprivredne{kole: -Sadanisamusituacijidanegdeidem,pa}uostatikodku}esa roditeqima. Mo`da }u sa drugarima za vikend u kafanu, a za 1. maj verovatno idem negde na ro{tiqawe.

c m y

8

De~jasigurnaku}azanezbrinutudecuima30le`ajeva.Dnevniboravakmo`edaprimi55{ti}enikasocijalnougro`eneizanemarenedece.Godi{we,krozSigurnuku}upro|eoko200dece,{tojeblizu1.500korisnikaodwenogosnivawa.Uovoprihvatili{tesme{tajuseidecaizdrugihgradovakojasuuhva}enaupro{wiiskitwi.

Oprisilnim migracijamauSrbiji Okruglistonakome}esediskutovati o dokumentu „Izazovi prisilnih migracija u Srbiji“, koji je izradio tim nevladinih organizacija,odr`a}eseupetak

u 12 ~asova u hotelu „Putnik“, UlicaIlijeOgwanovi}a24.Bi}e re~i o polo`aju izbeglica, internoraseqenihlica,povratnikaitra`ilacaazila. G.^.

^ITAOCI PI[U SMS

ce, pri ~emu se radi na trenutnomprijemu`rtavanasiqa. U takvoj situaciji nije potrebnoprilo`itidokumentacijukojajeobaveznazaprijem.Dolaskom u Sigurnu `ensku ku}u `ene i deca se upoznaju sa drugim ~lanovima ku}e, `ivotnim prostorom i okru`ewem. U atmosferi sigurnosti, prihvatawa i podr{ke pru`a im se mogu}nost da se opuste, odmore, okrepe,dobijupa`wuiurgentnu pomo}kojaimjepotrebna(medicinska,psiholo{ka).Uovojfazi, koja mo`e da traje kratko, `enaideteimajupravonanegu, ipravodaimsenepostavqapitawekompetencijedasamostal-

no re{avaju slo`ene probleme Postepenouzsveboquorijentaciju, upoznaju se s potrebama i zahtevima organizovawa svakodnevnog `ivota. Detaqnije se upoznaju s vrstom i na~inom pru`awa stru~ne pomo}i, koja se organizuje u okviru Sigurne `enskeku}eikojumogudakoristekrozindividualniigrupni rad,razli~itekreativneradionice ili edukacije. Dobijaju i pomo}upovezivawusdrugiminstitucijamakojesuodzna~ajau re{avawu wihovih problema, sud, Centar za socijalni rad, zdravstvene ustanove, {kola, policija. Q.Nato{evi}

UMZ„JUGOVI]EVO”

Nosekrupanotpad Kont ejn er i za odl ag aw e krupnogotpadapostavqenisu oddanasdo~etvrtkauMZ„Jugovi}evo”. Kontejneri ~ekaju naotpadnaugluulicaMilenkaGr~i}aiOrlovi}aPavla,

Jank a ^mel ik a i Nik ol e Mirkova, na parking prostoruVeselinaMasle{ebroj136 i na kraj u Ulic e Teo d or a Kra~una. A.L.

065/47-66-452

Liftskupkolimuzina Odr`avaweliftauzgradi90 evra mese~no, {to je godi{we 1.080evra.Malolije? 062/2630... *** Zbog~egapla}amoRTSkadne prenosefinaleNLBlige. 062/2630... *** Svakojutrokoristimgradski prevoz i isto toliko puta se zgrozimnadnekulturompu{a~a na stanicama. Bacaju pikavce svuda po stajali{tu ima ih na stotine-aliba{wihbriga.U svom stanu to ne rade sigurno. Da li gradska uprava mo`e da re{i to nevi|eno ruglo i da po~ne da ka`wava te bahate i nevaspitanesugra|ane? 064/0498... *** Poli~itari,neglupirajtese! Koje wive za izgradwu? Imamo praznih hala, samo fale pametni qudi koji `ele ovom gradu dobro i po{tenu zaradu. Treba imsavremenaopremaiprogram, pa gde bi nam bio kraj! Industrija kao nekad! Samo treba hteti! 064/2466... *** Cela stranica posve}ena lovu!Pi{iteioribolovu! 065/6090... *** Novi Sad siguran grad! Sru{ili dimwak u Radni~koj i vi-

{eproblemanema.A{totikuz tajdimwakpadafasadasamuzeja,nikomni{ta.Dane}esru{iti i muzej? Da poprave ili sagradeneznaju! 063/5451... *** Nikoli}u, podeli infuziju samnom, gladna sam, nemam posla,nemampara. 064/2859... *** Novi Dom u~enika „Nikola Vojvodi}„uKikindisve~anosu

otvorili...IzgradwaovogDoma zapo~etaje1990.godine...Dali je mogu}e da izgradwa Doma za 150u~enikaistudenatatraje21 godinu?Usvakomslu~ajujelepo ~utilepuvest,paiposle20godina~ekawa. 064/1462... *** Mimaliakcionari“[iponsa”, sa 25 odsto kapitala batrgamosesadr`avomve}osmugodinu za svoja prava. Predmet

ide od ruke do ruke i tako u krug. 063/7044... *** Dok komunalna policija juri bakepoDetelinarikojeprodaju jaja i paradajz sok da bi kupile lekove,nehajuzanasnaBulevarukojinemo`emospavatiusvojim stanovima od silne buke iz picerijaikafi}a. 064/2488... *** Tomo, uozbiqi se ako ho}e{ dadobije{izbore! 063/8776... *** Nije hri{}anski {trajk gla|u,a500hiqadaqudigladuje,a ne {trajkuje, i to je hri{}anski.Uovojzemqisvejenaopako. 062/6067...

*** Kod mene iz slavine curi muq,ose}asestra{ansmrad.To moramdaplatim?Dokletako? 064/1789... *** O~ekujelibilokojastranka glasove od otpisane mase zaposlenih u privatnnm sektoru? Plate, zdravstveno osigurawe, godi{wi odmor, pa jo{ pla}en, koji slobodan prazni~ni dan, raskidugovoraoradupozakonu bajkaukojuvi{enikoneveruje, paniinspekcija,jelihvi{enemapoprijavi. 062/416...


c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

utorak26.april2011.

9 Foto:S.Mileti}

PREDSEDNIK SKUP[TINE GRADA ALEKSANDAR JOVANOVI] JU^E S RADNICIMA GSP-a

Uskr{wajajazavoza~e Voza~e Gradskog saobra}ajnog preduze}a ju~e su kod@elezni~kestanicena poslu obi{li predsednik Skup{tinegradaAleksandar Jovanovi} i direktor GSP-a Branislav Bogaro{ki i odneli im uskr{wa jaja. Javni gradski prevoz jedna je od slu`bi za koje ne postoje praznici, te je predsednikSkup{tine`eleo da obi|e voza~e gradskog prevoznika koji rade tokomuskr{wihpraznika. -Bezobzira{tosuuskr{wi praznici, grad mora da nastavi da funkcioni{e.Sigurnonijelakodase umestosanajbli`ima,praznici provode na poslu, aliobavezesemorajuispuniti, kao da je svaki drugi dan-kazaojeJovanovi},zahvaliv{i se voza~ima JGSP-a „Novi Sad” {to revnosnoobavqajuposao.

Foto:N.Stojanovi}

DirektorJGSP-a„Novi Sad” Branislav Bogaro{kipodsetiojedasednevni red vo`we tokom uskr{wihipredstoje}ihprvomajskihpraznikaodvijapo nedeqnomreduvo`we,ada }ese,ukolikobudepotrebe,brojvozilanaulicama NovogSadapove}ati. -Voza~iradesvakogdana u godini, a u dane praznika wih 350 je stalno u smeni-istakaojeBogaro{ki. Predsednik Skup{tine i direktor Gradskog sao- bra}ajnog preduz e}a, nakonrazgovorasavoza~ima na okretnici kod @elezni~ke stanice, posetili suivoza~ekojisusespremali da preuzmu smenu, u voza~kim prostorijama, tako|e kod @elezni~ke stanice. A. V.

DE@URSTVA OD MRAKA DO JUTRA NISU „PRIVILEGIJA“ SAMO LEKARA, VATROGASACA I POLICAJACA

No}na{ihta postalapremija Posledwih godina, usled dru{tvenihipoliti~kihpromena,svejevi{eposlovaukojimajeraduno}nojsmeniobavezan. Pored doktorskih de`urstava,policije,vatrogasa-

ca, no}nih ~uvara i taksista danas (no}as) je u gradu mnogo {ira lepeza zanimawa koja tra`eotvoreneo~iikadaceo NoviSadspava.Sadano}urade i prodavnice brze hrane, marketi, ~uvaju se ugostiteq-

NA FASADI CK 13

Uklawawe grafita mr`we OmladinskicentarCK13pozivagra|anedapomognuuakcijiuklawawagrafitamr`wesa fasade Centra, koja }e se odr`atidanasu12~asovauUlici vojvodeBojovi}a13. Kako stoji u pozivu Centra, komunalna inspekcija, iako je touwenojnadle`nosti,nijereagovala na zahtev Crne ku}e da seuklonegrafitimr`we,koji su ispisani pre vi{e od mesec dana. Iz Omladinskog centra nagla{avaju da akt ispisivawa ovakvihgrafitanepredstavqa samouni{tavaweimovine,nego i {aqe poruke mr`we. Sav materijalzauklawawegrafitaje obezbe|en,atro{kove}esnositiOmladinskicentar. I. D.

Putuju}aizlo`ba Izlo`ba nagra|enih radova sa 89. putuju}e izlo`be ADC Wujork bi}e otvorena sutra, u 20 ~asova u Galeriji ITD (InstitutzaTransfuzijuDizajna), pored sata, na Petrovaradinskojtvr|avi.Ulazjeslobodan. A. V.

ski objekti, neke pekare su otvorene do sitnih sati... Danaskadjesvakiposaokojiqudidobijuvredankao„suvozlato“ nikome ne pada te{ko rad no}u.

- Zaposlila sam se ovde posledugogtra`ewaposla,tako da sam u jednom momentu bila spremna da prihvatim bilo {ta.@ivimsaroditeqimatako da sa ovom platom mogu da pokrijem svoje tro{kove. Kad

radimno}uumedabudejakodosadno, jer preko radnih dana nema puno posla, ali se posle odre|enog vremena navikne{. Vikendomimadostaposla,pogotovo kad se qudi vra}aju iz izlaska, tada smena pro|e jako brzo – reklajeM.F. kojaradi u prodavnici brze hrane.Onajo{dodaje dajojjenekimdanima `ao{toisamanemo`e da iza|e u grad sa drugaricama. Posaono}nog~uvara, koji postaje potreba zbog porasta kriminala u gradu, uglavnomjedosadani usamqeni~ki, ali je nekim qudima vredan izvorprihodaanekimaina~indadodatno dopune svoj ku}ni buxetporedstalnogposlailipenzije. -Oti{aosamupenzijupredesetakgodinaalimimojapenzijaod15.000 dinaranijedovoqna,pasamre{iodasezaposlimkao~uvar, kakobizaradiododatninovac. Na poslu nije ba{ zanimqivo zato{tosamuveksam,aliprekra}ujemvreme~itawemkwiga

i gledawem televizije, pa mi vremebr`epro|e,nikadu`ivotu nisam pro~itao toliko kwiga.Ponekadodemporeddo trafike koja isto radi celu no}, pa pijem kafu sa momkom {totamoradi,aliwemudo|e devojka, pa ne ostanem dugo da im ne smetam – sa osmehom je rekaona{sugra|aninkojiradi kao ~uvar u jednom ugostiteqskomobjektu. No}ni `ivot u gradu se ne mo`e zamisliti bez taksista kojisuprinu|enidaradeno}nesmenevikendomjerjetadai zaradanajve}a. - Radim no}u uglavnom vikendom,jerjetadaimanajvi{e poslaakodku}eimamdetekojemoramdaprehranim.Uovom poslu se uvek ne{to de{ava, upoznaje{razli~itequde,koji uglavnom imaju {ta da ispri~aju, ili da se po`ale na nekeprivatneprobleme.Japonekadpomislimdaradimikao psiholog, jer se qudi lako otvaraju i pri~aju mi neke stvari koje nekom drugom mo`da ne bi rekli. Incidenata sa mu{terijama, obi~no kada su malo vi{e popili ima, ali ne u velikom broju - rekao je taksistaS.T. G. ^etnik

VE@BA KONVERZACIJE U CK 13 I AMERI^KOM KUTKU

Stranijezikbesplatno kaomaterwi Bez obzira na to koliko dugo u~ilinekijezik,~iwenicajedase znaweaktiviratekkadasezaista progovori na tom jeziku. ^eto se znawe ste~eno kroz {kolski sistem smatra prili~no pasivnim. Mnogima koji su imali petice iz engleskog,nema~kogilinekogdrugog stranog jezika, re~enice tada jednostavno ne izlaze onako kako bionihteliilikakosmatrajuda treba. Upravo iz ovog razloga va`no je konstantno unapre|ivati znawejezikai{tojenajva`nijepri~atiipri~ati. Iskustvo onih koji stranim jezikom barataju kao materwim, ka`edajenajboqeboravitiuzemqi ukojojsegovorijezikkojiseu~i, nonemajusviovumogu}nost.Upravozaonekojineputuju~estoili neputujuuop{te,pobrinulisuse Omladinski centar CK13 i Ameri~ki kutak koji organizuju besplatne ~asove konverzacije na nema~kom,odnosnoengleskomjeziku. -UAmeri~komkutkumomentalnoimamodvegrupe-tinejxerskui grupu za odrasle. ^asove za tinejxeredr`ijednavolonterka,ina~e

studentkiwa anglistike, jednom nedeqnoitouokviruprogramatakozvanog„Klubamladih„.Grupaza odrasle ima ustaqene termine ponedeqak i sreda od 18.30 do 20 ~asova - obja{wava koordinator programa „Ameri~kog kutka” ZoranJozi}. Kakonagla{ava,~asovikonverzacijejesubesplatni,alisvikoji `eledaprisustvujutrebadapostanu ~lanovi „Ameri~kog kutka”. U~laweweje,tako|e,besplatno,a potrebnojedonetijednufotografijuili~nukartu. -Na~asovekonverzacijedolazi u proseku petnaestak osoba. To su qudikojiimajunekokwi{koznaweengleskogjezika,paho}evi{e prakseilionikojiimajunekimalistrahodkonverzacijenaengleskom,odnosnoonikojisunesigurniusvojeznawe-dodajeJozi}. Za one koji bi da progovore na nema~kom jeziku Omladinski centarCK13organizujebesplatne~asovekonverzacijekojiseodr`avajusredomod20do22~asa.Oraspolo`ewu na ~asovima govori jedan od polaznika Nikola Milinkov,

koji je nema~ki jezik u~io i u osnovnoj {koli i na fakultetu alinesmatradamujeste~enoznawedovoqnodabite~nopri~aona nema~kom. - Atmosfera je vrlo opu{tena. Okupimo se, sednemo na stolice poslaganeukrug,anekoseizavali nakau~.]askamoorazli~itimtemama-odkvalitetarakijeiotome ko {ta voli da jede, do nuklearne katastrofe u Japanu - obja{wava Milinkov. ^asove u CK13 vode Nemci, a prisustvujuuglavnomstudentigermanistike,decagastarbajterakoja su `ivela u Nema~koj i Austriji, padolazedabiosve`iliznawei danebizaboravilijezik. - Ja sad mogu bez problema da pratim televizijski program nema~kih medija, ~itam novine, rezervi{em hostel ili da se prijavimzamasterstudijenanema~kom jeziku. Sa druge strane, primetio sam da kada sa strancima te~no pri~a{ na wihovom materwem jeziku,onitoitekakoznajudacene ipo{tuju-dodajeMilinkov. J. Zdjelarevi}

Bulevariba{tica Mlad i luk, zel en a sal at a, postavqene pritke za paradajz ili boraniju, a sve to izme|u Novog naseqa i Detelinare. Potrebailirazonoda,{tagod da je razlog ovom „naseqvawu“ javne povr{ine, pretvorilo je zaraslelivadeuseoskeba{ti-

ce.Nekadaihjebilomnogovi{e,alisunakonprobijawaBulevara Evrope pre`ivele poneke.Mo`dabizasvebiloboqedajezasa|enocve}eidrve}e, ali {ta je tu je...Bar neko imakoristi. A. V.

U KARLOVCIMA USKORO OBELE@AVAWE DVA I PO VEKA SABORNE CRKVE

IpatrijarhIrinej naproslavi Obele`avawudvaipovekaSaborne crkve u Sremskim Karlovcimaiwenomosve}ewunakonnedavnozavr{enegeneralneobnove prisustvova}eipatrijarhsrpski Irinej, saznajemo u Eparhiji sremskoj, u kojoj se uveliko spremaju za ovaj veliki duhovni i umetni~ki doga|aj. Proslava }e bitiodr`ana21.i22.maja.Patrijarh }e sa ostalim arhijerejima Srpskepravoslavnecrkveslu`iti svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornomhramuunedequ,22.maja od9.30satikada}eiobaviti~in osve}ewa. Program sve~anosti po~iwe u subotu,21.maja.Predvi|enojedau 16.30 sati bude ve~erwe bogoslu`eweucrkvi,apotomuPatrijar{ijskom dvoru izlo`ba o obnovi

hrama,kojujepriredioPokrajinski zavod za za{titu spomenika kulture,kojijeiizvodioradove. Umetni~kideoprograma}eseodvijatinacentralnomtrgu,auwemu u~estvuju: „Legende”, Pavle Aksentijevi} igrupa„Zapis”,horovi „Sveti Georgije” i „Antifon”izNovogSada,„SvetiNikolaj”izKarlovacai„SvetiNikolaj srpski” iz Nove Pazove, te glumci Gordana \ur|evi} - Dimi} iNeboj{aDugali}. Sutradan posle liturgije i osve}ewacrkvenatrgu}etako|e biti umetni~ki program. Nastupi}eBiqanaKrsti} igrupa„Bistrik”,ansambl„Serboplov”,kulturno-umetni~kadru{tva„Vila” izNovogSadai„Brankovokolo” izKarlovaca. Z. Ml.

I OVE GODINE NAGRADNA AKCIJA U KARLOVCIMA

Trkazanajlep{e ba{teiku}e

Dru{tvozanegovawetradicija irazvojSremskihKarlovacausaradwi sa karlova~kom op{tinom organizuje i ove godine nagradnu akciju„Sa~uvajmolepeku}eiba{te Sremskih Karlovaca”, a svi koji`eledau~estvujutrebadase prijavenabrojevetelefona6853033 i 685 - 3034 u op{tinskom Odeqewu za urbanizam i gra|evinsko zemqi{te. Rok za prijavu je15.jun,posle~ega}eocewiva~ka komisija obi}i prijavqene i proglasiti najlep{e ba{te. Dodelanagradabi}ekaoiproteklih

decenijuipozavreme„Karlova~keberbegro`|a”. Nameraorganizatoraakcijejeste da podstakne Karlov~ane da ~uvaju i unapre|uju tradicionalnearhitektonskeivrtneambijente,pasuzatotakmi~arskekategorije samo tradicionalna ku}a i lepa ba{ta. Ali, kako u ovom udru`ewuisti~u,ocewiva}esei nagra|ivati i pojedina~ni elementikao{tosuvinskipodrumi i lagumi, verande, terase, fasade isli~no. Z. Ml.


VOJVODINA­/­NOVI­SAD

utorak26.april2011.

c m y

10

DNEVNIK

НЕГОВАЊЕ СТАРИХ ОБИЧАЈА У САНАДУ, НА СЕВЕРУ БАНАТА

Поливачи чувају традицију

САНАД: Другог дана великог хришћанског празника Васкрса чланови Културно-уметничког друштва„Вук Караџић“из Санада,код Чоке,седму годину заредом постарали су се да не падну у заборав стари обичај па су организовали поливање девојака. Један од поливача са фијакера Љубиша Закић одважно је преко капије питао домаћине да ли имају у кући девојку. -Имамо две лепотице -одговара домаћин Љубиша Олушки, а момак поливач онда вели да отварају капију. Потом прилази родитељима девојака Љубиши и Светлани Олушки,па уз пригодну здравицу поздравља укућене,а следи и поливање мирисним водицама.Ћерке Сашка и Душанка немају куд,а музичари развлаче кармонике и певају бећарац. Поливачи после чашћавања са музикантима и поливеним девојкама седају у фијакере и весела поворка наставља до наредног одредишта, где у кући има девојака. Председник КУД „Вук Караџић“

Поливање девојака у Санаду

Светозар Јованов каже да поливача после обнове ове традиције у селу има све више.Они обилазе комшинице, рођаке и познанице и поливају их парфемимаиводом. У селу је све мање младих па и девојака нема као некада,а још мање фијакера,па су у помоћ дошли и фијакери из Сенте,Новог Кнежев-

ца и Остојићева. На тај начин је обезбеђено да у фијакерима има места за све поливачи и музиканте за обилазак девојака, а после обиласка девојака у Дому културе приређено је резање славског колача, освећење кољива и свечани ручак уз богат културно-забавни програм. Текст и фото: М. Митровић

Весеље на Карамел фестивалу

МАРТОНОШ: Треи прављење грнчарских ћи Карамел фестивал, производа од глине. У приређен јуче у Мартопрограму су наступили ношу код Кањиже протемалишани из забавишта, као је у добром празничученици основне школе, ном расположењу. Оргафолклорни и плесни аннизатори из Удружења самбли из Мартоноша, грађана „Крамел“ потруХоргоша и Кањиже, а у дили су се да културновашарској улици старих забавни програм буде разаната представили су се зноврстан,а кулинари су корпари, ковачи, цвећасе потрудили да и трпеза ри, посластичари, израбуде богата.У ускршњем ђивачи украсних предполивању девојака учемета и дечијих играчака ствовали су момци из сеи други гости.Мајстори ла, а представили су се С јучерашње манифестације у Мартоношу посластичарске радње јахачи Коњичког клуба„Халас Јожеф“ из Аде.До- „Фоци цуки“ из Мартоноша приказали су како се маћин и главни организатор јеАнтун Ђерке са са- праве карамел производи. радницима.За децу је уприличено украшавање јаја М. Мр.

Danas u nOVOM saDu BioSKoPi Arena:­„Mon­te­vi­deo,­Bog­te­vi­deo!”­(15.10),­­„Zla­to­ko­sa­i­raz­boj­nik”­(12.10, 14.10,­16.10),­„Pri­~a­o­igra~­ka­ma”­(13.10),­„ran­go”­(12.20,14.20,­16.30),­„Bez­gra­ni~­no”­(17.30),­„Hop”­(12.05,­14.05,­15.45),­„Mo­ja­na­zo­vi­`e­na”­(22.40),­„Zdu­ha~,­zna­~i­avan­tu­ra”­(18.30,­20.40),­„rio”­(11.30,­12,­13.30,­14,­15.30,­16,­18.15, 20.30,­21.30),­„Ob­red”­(18,­20.10,­22.25),­„Je­sen­u­mo­joj­uli­ci”­(19.30,­22.30), „Bez­i­me­ni”­(18.10,­20.20,­22.35),­„Vo­da­za­slo­no­ve”­(17.45,­20,­22.20). Jadran:­„Osam­mi­nu­ta”­(19),­„Sa­kr­pan~”„­(21).

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te Sce­na­ „Pe­ra­ Do­bri­no­vi}”­ „Zoj­kin­ stan”­ -­ dra­ma (19.30),­Ka­mer­na­sce­na­„Do­bar­de­~ak”­-­dra­ma­(20.30). Pozori{te mladih,­ve­li­ka­sa­la­„Te­sto­ste­ron”­(20). novosadsko pozori{te „Ka­mer­{pil”­(19).

MUZeJi Muzej grada,­Tvr­|a­va­4,­6433–145­i­6433–613­(9–17):­stal­na­po­stav­ka­„Pe­tro­va­ra­din­ska­tvr­|a­va­u­pro­{lo­sti”;­po­stav­ka­Ode­qe­wa­za­kul­tur­nu­isto­ri­ju Muzej Vojvodine,­Du­nav­ska­35–37­(uto­rak­-­pe­tak­od­9­do­19­sa­ti,­su­bo­ta­-­ne­de­qa­od­10­do­18­~a­so­va):­stal­na­po­stav­ka­„Sa­~u­va­ni­tra­go­vi­ma­te­ri­jal­ne­i­du­hov­ne­kul­tu­re­Voj­vo­di­ne­od­pa­le­o­li­ta­do­sre­di­ne­20.­ve­ka”,­„Voj­vo­di­na­iz­me­|u dva­svet­ska­ra­ta­­-an­ti­fa­{i­sti~­ka­bor­ba­u­Voj­vo­di­ni­1941­-­1945”. Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode,­ rad­ni~­ka­ 20a, 4896–302­i­4896-345­(8–16):­stal­na­po­stav­ka­„Vi­{e­od­po­la­ve­ka­za­{ti­te­pri­ro­de­u­Voj­vo­di­ni” Petrovaradinska tvr|ava,­6433–145­(9–17):­pod­zem­ne­voj­ne­ga­le­ri­je­ Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”,­Srem­ska­Ka­me­ni­ca,­Trg­J.­J.­Zma­ja­1, 462–810:­stal­na­po­stav­ka Zbirka strane umetnosti,­Du­nav­ska­29,­451–239­(9–17):­stal­na­po­stav­ka­„Le­gat­dok­to­ra­Bran­ka­Ili­}a” Muzej p~elarstva porodice @ivanovi},­ Srem­ski­ Kar­lov­ci,­ Mi­tro­po­li­ta Stra­ti­mi­ro­vi­}a­86,­881–071­(10–18) Dulkina vinska ku}a,­ Srem­ski­ Kar­lov­ci,­ Kar­lo­va~­kog­ mi­ra­ 18,­ 063/8826675 (15–19)

GAleRiJe Galerija Matice srpske,­Trg­ga­le­ri­ja­1,­4899–000­(uto­rak–su­bo­ta­10–18,­pe­tak­12–20):­stal­na­po­stav­ka Spomen-zbirka Pavla Beqanskog,­ Trg­ ga­le­ri­ja­ 2,­ 528–185­ (10–18,­ ~e­tvr­tak 13–21):­stal­na­po­stav­ka­„Srp­ska­li­kov­na­umet­nost­pr­ve­po­lo­vi­ne­20.­ve­ka” Poklon-zbirka Rajka Mamuzi}a,­Va­se­Sta­ji­}a­1:­stal­na­po­stav­ka;

BiBlioteKe i ^itAoniCe ^itaonica Biblioteke Matice srpske,­ Ma­ti­ce­ srp­ske­ 1,­ 420–198­ i 420–199­(7.30–19.30) Gradska biblioteka,­ ogra­nak­ „\u­ra­ Da­ni­~i}”,­ Du­nav­ska­ 1,­ 451–233 (7.30–18)

saHRanE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahrawene Desanka Dragutina Veli~kovi} (1929) u 10.30 ~asova, Nada Todora Pavlov (1925) u 11.15, Saveta Dragomira Milo{evi} (1950) u 12 i Slavka Mirka Jovan~evi} (1933) u 12.45 ~asova. Na Centralnom grobqu u Futogu bi}e sahrawena Bosiqka Vlada Tufegyija (1949) u 15 ~asova.

VODI^

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 92 Va­tro­ga­sci 93 Hit­na­po­mo} 94 Ta~­no­vre­me 95 Pre­da­ja­te­le­gra­ma 96 [lep­-­slu­`ba­AMSJ 987 Auto-moto­savez­Srbije 987 Informacije 988­i­0900098210 To­pla­na­kol­centar 0800­100-021 reklamacije­24­sata 4881-103,­ za­potro{a~e 423-712 Vo­do­vod­i­kanalizacija,­centrala 488-33-33 prijava­kvara­vodovod 0800-333-021 prijava­kvara­ka­na­li­za­ci­ja 442-145 ^i­sto­}a 443-611 “No­vi­Sad­-­gas” 6413-135­i­6413-900 JKP­“Stan” 520-866­i­520-234 Kol­centar­preduze}a­„Put” 6313-599 Kol­centar­„Parking­servisa” 4724-140 „Gradsko­zelenilo” marketing­i­Pr­4881-633 rasadnik­403-253­ “Dimni~ar”,­ 6622-705,­6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana­iskqu~ewa­i­prijava­kvara 421-066 @e­le­zni~­ka­sta­ni­ca 443-200 Me­|u­me­sna­au­to­bu­ska­sta­ni­ca­ 444-021 Me­|u­me­sna­au­to­bu­ska­sta­ni­ca­ Pri­grad­ska­au­to­bu­ska­sta­ni­ca 527-399 Grad­sko­sa­o­bra­}aj­no 527-796 Gradsko­grobqe­ 518-078­i­518-111 Pogrebno,­JKP­“Lisje”­ 6624-102 Pogrebna­ku}a­„Konkordija”­ 452-233 Dru{tvo­krematista­“Ogaw” 422-288 Ger.­cent.­-­pomo}­i­nega­ 450-266­lok.­204,­205 Prihvatna­stanica 444-936 Prihvatili{te­Futog 895-760/117 Dnevni­centar­za­stara­lica­ 4889-512 Info­centar­za­osobe­sa­invaliditetom radnim­danom­(od­10-15)­ 021/447-040­ ili­ sms­066/447-040 Komunalna­inspekcija­ 4872-444­(centrala), 4872-403­i­4872-404­(dispe~erski­centar) SOS­telefon­za­pu{a~e­u­krizi­-­od­7­do­10­~asova 4790-668

APoteKe No}­no­de­`ur­stvo:­“Bu­le­var” -­Bu­le­var­M.­Pu­pi­na­7­(od­20­do­7)

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom­zdravqa­„Novi­Sad”,­kol­centar­ 4879-000 Kli­ni~­ki­cen­tar 484-3484 No}­no­de­`ur­stvo­za­de­cu­u­Zmaj­Ogwena­Vuka­(subota­i­nedeqa) 6624-668­ No}­no­de­`ur­stvo­za­odrasle­(Wego{eva­4)­ (subota­i­nedeqa­i­praznici) 6613-067 Vr{a~ka­28 4790-584 Kli­ni­ka­za­gi­ne­ko­lo­gi­ju­i­aku­{er­stvo 4899-222 De~­ja­bol­ni­ca 425-200­i­4880-444 In­sti­tut­-­Sremska­Ka­me­ni­ca 4805-100

tAKSi Prevoz­­osoba­ote`anog­kretawa­„Hendikeb” 432-005,­060/313-3103 Vojvo|ani­-­taksi­ 522-333­i­065-520-0-500 Pan-tak­si 455-555 VIP­-­tak­si­ 444-000,­SMS­1088 Delta­plus­-­tak­si 422-244 Maksi­Novosa|ani­-­tak­si­­ 970,­451-111­ Grand­-­tak­si 443-100 Luks 30-00-00 MB­-­tak­si 500-222 De`urni­taksi 6350-350 Halo­-­taksi 444-9-44,­SMS­069/444-444-9

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I,Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

„KOMPaS” TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara.Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645,677-91-20

GINEKOLO[KA ORDINACIJA „DR DRA^A”, ultrazvuk, pregled dojki. Petra Drap{ina 50/II, Tel: 522-594, 456-564, 063/746-16-93 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

utorak26.april2011.

11

БАЈКЕРИПОНОВООБРАДОВАЛИМАЛИШАНЕ

Људскост нема алтернативу

Потписивањеуговора

ЗАКИКИНДСКЕКУЛТУРНЕИНСТИТУЦИЈЕ 8,9МИЛИОНАДИНАРА

Новацзашест пројеката

КИКИНДА: Министар културе, информисања и информационог друштва Предраг Марковић, са челницима кикиндске локалне самоуправе и представницима културних институција у граду потписао је уговор о финансирању пројеката којима су одбрена средства по конкурсу министартсва. Министар Марковић истакао је да је новац одобрен за шест пројеката који се баве презентацијом архивске грађе, музејског и нематеријалног наслеђа. -Знамо да има мало новца, а квалитетних пројеката из Кикинде има доста.Представници културних институција из Кикинде конкурисали су за средства са добрим пројектима.Новца нема довољно за све,али оно мало средстава што има у држви морамо што пре активирати и то је разлог што сам дошао лично са овим уговорима. То је ваш новац и на

овај начин ће брже стићи до вас. Уговори су потписани на суму од око 8,9милиона динара –рекаоје Предраг Марковић.-Народном музеју одобрено је 2,5 милиона динара, Интернационалном вајарском симпозијуму „Терра“пет милиона, Историјском архиву 400хиљада,Туристичкој организацији Оопштине Кикинда припало је 250 хиљада динара, Народном музеју 180хиљада,док је за нематеријално наслеђе северног Баната издвојено 250хиљада динара.Уговори су потписани у простору „Терре“,а пет милиона динара, колико је одобрено овој институцији утрошиће се за адаптацију некадашње сушаре црепа,где ће бити смештено близу хиљаду теракота великог формата које су смештене у дворишту.Народни музеј новац ће искористи за постављање нове сталне поставке. А.Ђ.

Ражањублизинигнезда

ИЗЛЕТНИЦИ ИЗГРЕДНИЦИ У ГОРЊЕМ ПОДУНАВЉУ

Отералиретку црнуроду

АПАТИН:Група непознатих изгредника поломила је две табле у резервату Горње Подунавље које је поставило Јавно предузеће „Војводинашуме“, шумска управа Апатин око гнезда заштићене птице црне роде на полуострву код „Плаве руже“. Уклонивши табле и ограду, излетници су огулили кору са стабала врбе,посекли гране,направили ражањ на свега десетак метара од гнезда, отеравши тако ову ретку врсту птице,која се налази на светској Црвеној листи заштите. -Црна рода се налази на светској листи заштите као угрожена врста. Гнезда се не смеју ни нашим законом нарушавати.Значај овог подручја је већи када се зна да ће Горње Подунавље,у процесу приступања наше земље ЕУ, постати „Натура 2000“, односно подручје,у коме ће се морати по стандардима Европе, штитити станишта и заштићене врсте врсте птица попут црне роде и орла белорепана - каже директор Светске уније за заштиту природе (ИУЦН)за југоисточну ЕвропуБорисЕрг. У апатинском делу Горњег Подунавља је тренутно активно 15

гнезда црне роде,три су у добром стању,док је у моношторском делу шест активних гнезда.Еколози и чувари природе сматрају да би на локално становништво требало стално апеловати на очување природних вредности. -У развијеном свету управљачи природним добрима имају посебно добру сарадњу са локалним властима и становништвом. Локално становништво је прва карика да се сачувају нетакнути делови природе, заштити флора и фауна, зарад генерација које долазе -додаје Ерг. Вандали су такође ископали неколико тек засађених стабала врбе на плажи код „Плаве руже“. Наиме, наш прославчљени кошаркаш је посадио више десетина садница врбе како би купачи имали и хлада и сзтога је штета да има и оних којима те саднице сметају.С обзиром на то да се за првомајске празнике очекује, као и сваке године, велики број излетника, како на полуострву, тако и у околини „Плаве руже“, биће неопходно да се надлежне службе више ангажују и спрече девастацију природе,а изгреднике битребалои казнити. Ј.Прелчец

Отворенапреводница уКуцури КУЦУРА: После седам месеци радова на ремонту електро и машинскеопреме,вреднихоко25милионадинара,уКуцуријеотворенапреводницазапловидбу.Ремонт овогобјектајеурађеннакон30годинаилучкакапетанијаНовиСадиздалајесаопштењебродаримао пуштањупреводницеКуцураурад.ОвапреводницанаНовомканалу изграђенаје1962.годинеи налазисенамагистралномпловномпуту Бечеј–Богојево. Годишњипрометробенаовомобјектујеоко35000тона,апрођеи до100бродовазагодинудана.Радовенаремонтумашинскеопреме изводила је „Гоша Монтажа“ из Велике Плане, а електро опреме „Електроволт“изВаљева. М. Кк.

ЗРЕЊАНИН: Зрењанински мотоциклисти још једном су показали да имају велико срце.По други пут су за ускршње празнике посетили малишане који похађају Дневни центар за децу са инвалидитетом„Алтернатива”у Зрењанину и уручили им пригодне поклоне. Координатор акције Миша Хромчик вели да су бајкери деци даровали поклоне у вредности од око 60.000 динара. У акцији су учествовали мото клубови, али и доста самосталних мотоциклиста, не само из града на Бегеју, већ и из Вршца,Новог Сада,Београда и Суботице. Они су пред просторије „Алтернативе” дошли на око 200двоточкаша. Директорка Центра за социјални рад Весна Станков за-

хвалила је на помоћи и додала да су бајкери, сем дарова за децу, донели и апарат за воду и кућицу за играње који ће користити Дневном центру. - Ово само показује да се свест грађана о томе да треба да помажемо другима подигла на један виши ниво. Мотоциклисти су се потрудили да ова акција буде и зани- Хуманимотоциклисти мљива – рекла је Весна Стан- тет центра буде повећан, јер ков и напоменула да „Алтерна- има још деце, и у околним сетиву” тренутно похађа петнае- лима,којима би овај вид помосторо деце тешко ометене у ћи добродошао. психичком и физичком развоју. Дневни центар за децу са инНадлежни се труде да капаци- валидитетом добио је донације

ЗРЕЊАНИНСКИСОЛАРНИКОЛЕКТОРИПРЕДСТАВЉЕНИУРУМУНИЈИ

Градснајвише сунчевихпанела ЗРЕЊАНИН: Системисоларних колектора уграђени у зрењанинску Општу болницу „Др Ђорђе Јоановић“ и Дом средњошколских ученика „Ангелина Којић – Гина“ представљени су на ИБЕФ конференцији о обновљивим изворима енерг иј е, одрж ан ој у рум унскомместуАраду. Ово инострано представљање последица је дугогодишње изузетно успешне сарадње измеђуРегионалнепривреднекомореЗрењаниниКоморезаиндустрију,трговинуипољопривреду из Арада. Конференцију јеорганизоваланемачкакомпанијаРЕЕЦО,апредавачисубили стручњ ац и из пом ен ут е области из Сегедина, Арада, Темишвара и Решица, као и НовицаХорњак,инжењеринвестиционе изградње у овдашњојболници.Хорњакјепредставио систем соларних колекторакојиснабдеваОпштуболницусатопломсанитарномводом. „Иако смо сведоци финансијскекризе која се манифестује у читавом свету, инвеститори су употрази за занимљивим и безбедн им пос ловн им мог ућн остима. Стручњаци кажу да ће надметање у области некретнина бити замењено новим пословним каналима, као што су обновљиви извори енергије. У пос ледњ их некол ико год ин а број европских компанија из енергетскогсектораје брзо порастао,каоиинвестиције у обновљиве енергије штојепоставио нове рекорде сваке године“, поручили су организатори конференцијеуРумунији.

у школској опреми и храни и од Хуманитарног удружења „Табита” и Студентског парламента Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину. Ж.Б.

VESTI Блокадапута

АПАТИН: Двочасовном блокадом пута према бањи „Јунаковић“,Пригревици и Сонти из правца Апатина,чланови Општинсклог одбора Покрета социјалиста, јуче су исказали своје незадовољство према трошењу пара из општинског буџета и месних самодоприноса на подручју општине као и однос Републичке владе према председнику Српске напредне странке Томислава Николића.Блокада пута прошла је без инцидената уз обезбеђење припадника МУП-а Србије, а за време блокаде пропуштена су само возила Хитне помоћи. -Ово је само почетак блокада које планирамо и у току маја. Прво ћемо блокирати Пореску управу, здање Скупштине општине, а у плану је и блокада Апатина из свих праваца - рекао је председник ОО ПС МаркоКнежевић. Ј.П.

Формирање енергетског менаџмента Соларниколекторизрењанинскојболнициштеденовац

УЕвропипостоји свевишеи више предузетника који желе да се баве изградњом хидроелектрана, ветрењача за производњуелектричнеенергије,поља соларнихпанела или фабрикабиомасе, тесустручњацииз Србије, Мађарске и Румуније оценили да наука и привреда треба да сарађују што тешње ради остваривања заједничког циља,атојеразвојалтернативнепроизводњеенергије. Иначе,захваљујућисистемима у болници и ђачком интернату, Зрењанин је данас на првомместууСрбији,кадајереч о површини под сунчевим колекторима. Они су инсталирани 2009. године, захваљујући донацији Владе Словачке. У поменутојздравственојустано-

ви уграђ ен о је 200 пан ел а, укупневредности154.954евра, доксууинтернатууграђена72 колектора.Недавнојесаопштено да је болница, уз помоћ колектора, од уградње до сада уштедела близу два милиона динарапризагревањутехничке воде. Помоћник директора за медицинске послове у Општој болници Душан Велисављев казао је да се коришћењем системаод200соларнихколекторазазагревањесанитарневоде утојустановигодишњепостиже уштеда од око 35.000 кубнихметарагаса.Осимтога,како је рекао, видљиви су и значајни еколошки ефекти кроз смањење емисије угљен диоксидауатмосферу. Ж.Балабан

Засуботичке школе 590 рачунара

Лигаши чистили обалу ЗРЕЊАНИН:Активисти Градске организације Лиге социјалдемократа Војводине у Зрењанину и ове године су обележили Дан планете Земље.Организовали су акцију вожње бицикала и чишћења обале језера код Плате правде.Циљ ове традиционалне акције је указивање на значај развијања еколошке свести. -Многе политичке партије су покушале да нас копирају.Али,не љутим се због тога.Штавише,драго ми је што су неке вредности, ставови и мишљења ЛСВ допринели да и други људи почну другачије да размишљају.Тиме смо постигли оно што смо желели –истакао је први човек зрењанинских лигаша Дејан Чапо. Ж.Б.

СУБОТИЦА: Све суботичке школе до почетка наредне школске сезоне имаће дигиталне кабинете. Државна секретарка за дигиталну агенду Јасна Матић, обилазећи школе у Суботици и Таванкуту, рекла је да се од23 основне школе на расписани конкурс пријавила 21 школа и да је додељено 590рачунара,три лаптопа и пројектор. - Циљ акције је да све школе у нашој земљи имају дигиталне кабинете и да се деца од малих ногу уче савременим технологијама. Према мојим сазнањима до сада је инсталирано 20од предвиђених 30кабинета у суботичким школама. Идеја је да до септембра све школе у Србији имају дигиталне кабинете.Деца треба од малих ногу да науче да користе савремене технологије,као и иинтернет на безбедан начин -објашњава Јасна Матић. А.А.

ВРБАС: Изпокрајинскогбуџетабићеуложенооко500000динара у опремање канцеларије и рад енергетског менаџера. Локална власт израдила је пројекат „Успостављањемеђуопштинскесарадње у циљу јачања капацитета локалнихсамоуправауобластиенергетскеефикасности“,зачијујереализацијуПокрајинскисекретаријатза локалнусамоуправуиздвојиопола милионадинара. -Партнеруовомпројектунамје општинаКула,сакојомвећразвијамо континуирану успешну сарадњу.Поредтога,уКулисупопитању рационалног коришћења енергије и енергетске ефикасности већ предузете одређене активности – рекаојечланОпштинскогвећазадужен за пољопривреду и енергетику ГоранПејовић. Формирање енергетског менаџмента,додаојеПејовић,законскаје обавезасвакеопштине. М. Кк.

Отворени шалтери НОВИ БЕЧЕЈ: У здради Електодистрибуције у Новом Бечеју (Ул. Иве Лоле Рибара 40) отворени су шалтери за грађане, који ће радити сваког петка од 8 до 12часова. Шалтери су отворени на иницијативу општине Нови Бечеј, ради лакше комуникацију грађана са Електродистрибуцијом око рачуна за струју,информација о пријави или отказивању прикључака,без путовања у Зрењанин. М.К.


12

CRnA HROnikA

utorak26.april2011.

dnevnik

UTORDI,KOD@ITI[TA,SAHRAWENIOSKARKERIIVIOLETARO@I,KOJISUPOGINULIUSAOBRA]AJNOJNESRE]I

Nave~nipo~inakubelimkov~ezima Isp rat il a je ju~ e Tord a OskaraKerija(22)iVioletu Ro`i (17) na ve~ni po~inak. Rodbina, prijateqi i brojni me{taniovogselauop{tini @iti{te,sve}inskimma|arskim `ivqem, uputili su posledw i poz drav nes re}n im omladincima, nastradalim u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodilauno}iizme|upetka isubotenaregionalnomputu Torda–Ba{aid. Na mesnom grobqu, na dvema sahranama, prvo je u raku spu{tenbelikov~egsVioletinim telom, da bi nakon toga, des et ak met ar a pod aq e, biosahraweniOskar,tako|e usandukubeleboje.Tu`nepesme svirali su ~lanovi tambura{kog orkestra. I oni su plakali za tragi~no stradalim`iteqimaTorde. Zrew an ins ka pol ic ij a je naveladasesaobra}ajkasfatalnim ishodom desila oko ~et ir i sat a pos le pon o} i. Dvadesetdvogodi{wi mladi} je uprav qao autom ob il om “hjundai kupe”, zrewaninskih registraskih oznaka, a s wim u vozilu bila je i Violeta,

u~en ic a Sredw e ekon omsko–trgovinske {kole u Be~eju. Iz za sada neutvr|enih razlogaOskarjeujednomtrenutku izgubio kontrolu nad autom i sleteo s kolovoza u kanal. Nezvani~no se govori da je, zapravo, na put istr~ao zecidajepokojnivoza~poku-

PO@ARURADNI^KOMNASEQUULESKOVCU

Izgorela trospratnica U po`aru koji je pretpro{le no}i, oko dva sata, izbio uRadni~komnasequuLeskovcu, izgorela je cela stambena zgrada.U po`aru je povre|ena jedna osoba koja je sko~ila s tre}eg sprata, ali je van `ivotne opasnosti. Pri~iwena jevelikamaterijalna{teta. Vatrogasne ekipe uspele su daugasepo`ar,alisadagradske vlasti imaju problem gde da smeste 18 porodica koje su mor al e da bud u evak ui s an e. Devetporodicaizzgradekoja jepotpunoizgorelaidevetiz

odlukaogradwinovogobjekta namestuizgorelog. „Svikojisuno}asizgubili krov nad glavom, dobi}e nove stanove u najkra}em mogu}em roku„,rekaojeKoci}. Portp ar ol Pol ic ijs ke upraveLeskovacBobanZdravkovi} rekao je da je policija zadr`alajednuosobuzbogsumwedajeizwenogstanakrenuo po`ar,potvr|enojeRTS-u. Kako se pretpostavqa, uzrokpo`arasudotrajaleinstalacije. Zgrada je izgra|ena od azbestnih plo~a koje sadr-

Od zgrade ostalo samo zgari{te

susedne zgrade, koja na sre}u nije zahva}ena po`arom, ali jemoralabitievakuisana,javilajeRTS. Grad on a~ eln ik Les kovc a SlobodanKoci} rekaojeda}e svistanaritrospratnezgrade biti sme{teni u stanovima koje}eiznajmitigrad.Koci} jeprilikomobilaskaporodica koje su stajale ispred uni{tenih stanova rekao da je najva`nijedauvelikompo`arunikonijestradao. „[to se ti~e ostalog, svi ugro` en i sug ra| an i dob i} e privremenisme{taj,itoure|ene stanove, opremqene name{tajem i grad }e pla}ati stanarinudoktrajnonere{imoproblem„,rekaojeKoci}i dodaodajelokalnasamoupravaanga`ovalaagencijezapronala`ewe stanova za izadavawe. Gradona~elnik je rekao da }eugro`eniLeskov~anidobitiijednokratnusocijalnupomo},ida}edanasbitidoneta

Oskar Keri

Sahrana Violete Ro`e

`edrveneopiqke,pasepo`ar brzo pro{irio i zahvatio celulamelusdevetstanova. „Zgradesustare.Napravqene su od takvog materijala da je vrlo te{ko po`ar lokalizovati, jer hla|ewe zidova ne poma`e”,rekaojezaRTS~lan vatrogasne brigade Miodrag Marjanovi}. Stanari ovih zgrada no} su provelipodotvorenimnebom. „Ne{topredvasataizapono}ipozvalamejekom{inica i rekla da izlazim brzo iz stana, jer je u zgradi po`ar. Uzela sam unuka i brzo istr~alaizzgrade.Svestvarikoje imam su izgorele”, rekla je GordanaDi~i}. ZgradeporedHemijske{kole u Leskovcu sagra|ene su {ezdesetihgodinaiuwimasu stanovaleradni~keporodice. U svakoj zgradi ima po devet stanova. Stanari isti~u da je ovakavpo`armogaodaseo~ekuje,jerjesveuwimastaroi dotrajalo.

{aodagazaobi|e.IOskari Violetasunalicumestapodleglipovredama. Umesto da praznuju najve}i hri{}anski praznik - Uskrs, wihovi roditeqi obukli su crn in u. Nand or i @u` ik a Keri ostalisubezsinajedinca. Jo`ef i Ester Ro`i bez

druge}erke.Prva,Bernadeta, stradala je na wivi, kada je imala{estgodina.Sadajeuz wih samo dvanaestogodi{wa Reka. - Oskar je te no}i radio u svoj oj disk ot ec i. Oko pol a ~etiri, odvezao je ku}i oca koji mu je obi~no pomagao u

Violeta Ro`i

objektu.ZatimsesVioletom zaputiouBa{aid,kakobikupiline{tozajelo–ispri~ao je za „Dnevnik“ jedan od me{tanaTorde. Putizme|uTordeiBa{ai- da, koji je zauvek odveo dva mlada `ivota, duga~ak je oko sed am kil om et ar a. S lev e

strane, gledaju}i iz pravca Torde, nalazi se kanal, ovde znanpoimenuMaginat,ukom me{tani neretko i decu u~e daplivaju.Vodeuwemuimai danas, ali nije duboka, se`e dopojasa. -Neznasedalisuseudavili u toj vodi kada se automobil prevrnuo, ili su zadobilipovredeprilikomsletawa sputa.Kakosam~uo,autokojiseprevrnuonakrovprimetiojejedanmladi},vra}aju}i se vozilom u Banatsko Kara|or|evo – veli na{ sagovornik. Oskaroviprijateqiispri~ali su nam ju~e da je bio odli~an drugar, omiqen u dru{tvu, drag u selu. Koliko su gavolelipokazujuikazivawa da je biv{i seoski lekar odlu~io da upravo Oskaru prepi{e ku}u u nasledstvo. Pre godinudanapolo`iojevoza~ki ispit, a voleo je malo br`uvo`wu,{tojeposvedo~io iotacNandor.Ali,dodaoje, za volanom je bio pa`qiv, i nije sedao za upravqa~em pod dejstvomalkohola. @.Balaban

UNOVOMZAKONIKUOKRIVI^NOMPOSTUPKUBI]EPREDVI\ENSPORAZUMOPRIZNAWU KRIVICEZASVAKRIVI^NADELA

NagodbasCecomi osu|enimazaubistva

Peva~ica Svetlana Ra`natovi}Ceca,udovica@eqkaRa`anatovi}a Arkana, nekada{wa predsednica Fudbalskog kluba „Obili}„,pojavi}ese9.majapred Vi{imsudomuBeogradunaro~i{tuzakazanomta~noupodne,na kojem}esudrazmatratisporazum opriznawukrivicekojisuonai wena sestra Lidija Ocokoqi} zakqu~ilesTu`ila{tvom,povodomoptu`nicekojaihteretiza zloupotrebe prilikom prodaje desetorice fudbalera “Obili}a”, te nezakonito pribavqawe ~etri miliona nema~kih maraka i oko 3,5 miliona dolara od 14. avgusta2000.do21.maja2003.godine. Sporazumom je predvi|eno da Ra`natovi}eva i wena sestra plate milion i po evra dr`avi, dok vremenske kazne podrazumevaju “ku}ni zatvor”-{estmeseci Ocokoqi}evoj koju optu`ba tereti za pomagawe sestri, a Ra`natovi}evoj godinu dana, pri ~emujojse ura~unavaju~etrimeseca provedena u pritvoru beo- gradskog CZ-a posle hap{ewa tokomvanrednogstawa2003.godine. Odmah po obelodawivawu informacijeozakqu~ewu sporazumaopriznawukriviceJavnotu`ila{tvojepostizawesporazuma ocenilo kao “veliku pobedu Tu`ila{tva”. Odbranaseuzdr`alaodbilo kakvihizjavaikomentaraiste strane se u javnosti apsolutno nije~ulanijednare~obilo~emuodkrajapro{logmesecakad je Vi{e tu`ila{tvo u Beogradu podiglo optu`nicu, posle punih osam godina istrage. Izvor

„Dnevnika“, blizak krugovima odbrane, smatradajeto„stav odbrane o negativnoj vi{egodi{woj kampawiprotivCece u javnosti, koja intenzivnotrajepunihmesecdana,pogotovouvezisasporazumom koji je postignut po slovu zakonu“.Takavstav}e, smatrana{izvor„u pogledu cele ove pri~e ostati i ubudu}e izuzimaju}i samoro~i{te,aukrugovima odbrane se nadaju profesionalnompostupawuiodlucisuda“. Povodom intenzitetareakcijanasporazumkojesunamo- Svetlana Ra`natovi} mente prerastale u svojevrsnu za koja je zapre}ena kazna do 12 javnu diskusiju, profesor na godina zatvora, zakqu~ilo oko Pravnom fakultetu u Beogradu 70 sporazumasokrivqenima. Milan[kuli} jeukazaoda “nije Profesor [kuli}ustru~nom dobrodasetolikokomentari{e radu posve}enom tom institutu slu~ajkojinijedokrajare{en“. obja{wavadauformalnomsmiU ovda{wojjavnostis ultraslusporazumopriznawukrivice posebnimsenzibilitetom, reakpredstavqa poseban oblik k « oncijepovodom „Cecinogsporazusensualnog» re{avawa predmeta ma“, zamalosu dobileplanetarne krivi~nogpostupka,{tose~ini razmere-kritikovalo se ozlojenaosnovuodgovaraju}esaglasno|enijenego zajednoo svimbrojstivoqastranaka,okojojkona~nim~udesnim „afericama“kao nure~dajekrivi~nisud. da je sve to u redu veli~ina op„Sporazumopriznawukrivice {teg dru{tvenog interesa neu- istovremeno predstavqa i posepredivo.Usencijeostaoipodaban vid sumarnog, potencijalno takdajeJavnotu`ila{tvoSrbiveomabrzogiefikasnogokon~ajezane{tovi{eodgodinudana wa krivi~nog postupka, jer ako otkakouZakonikuokrivi~nom do|edozakqu~ewatakvogsporapostupkupostojiinstitutsporazumaiukolikoonpotom,budevezumaopriznawukrivicezadela rifikovanodstranesuda,izwe-

USTAROMGRACKU,KODLIPQANA,NAKiM

Minana pravoslavnomgrobqu

Kosovska policija deaktivirala je nagaznu minu na pravoslavnom grobqu u selu Staro Gracko kodLipqana,prenelisuju~eTanjugu me{tani tog sela, rekav{i da je „pukim slu~ajem” izbegnuta tragedijatokomobilaskagrobqa zavaskr{wepraznike. Minujeotkrilaju~eporodica Stanojevi}, obilaze}i grob svog ~lanaporodice.Slu~ajjeprijavila policiji koja je, u prisustvu slu`benika Euleksa, udaqila prisutne s grobqa i potom deak-

tivirala minu. Eueleks je upozaravaju}omtrakomogradiogrobqe izabraniopristupdodaqweg,kazalisume{taniStarogGrackog. NagrobquuStaromGrackukod Lipqana sahraweno je i 14 srpskih`etelacaubijenihuteroristi~komnapaduujulu1999.godine. Po~inioci tog ubistva jo{ nisu prona|eni. Eksplozivnenapravenagrobqu u Starom Grackom su postavqane iranijihgodina.Nijebilo`rtava,po{tosunavremeuo~avane.

gapoodre|enomprocesnomautomatizmu proizlazi pravnosna`naosu|uju}apreusuda.“ Naime,kona~nure~ dajenadale`ni sud obrazlo`enim re{ewem nakon {to oceni ispuwenostzakonompropisanihuslova - Sud o sporazumu odlu~uje na ro~i{tukojeseodr`avajavno,a javnost se s celog toka ro~i{ta iliwegovogdela,re{ewemsuda mo`eiskqu~itisamoakopostojinekiodop{tihzakonskihrazloga za iskqu~ewe javnosti s glavnogpretresa- navodiprofesor[kuli}. Pravniekspertitvrdedaseu ve}ini zemqa koje u krivi~noprocesnimzakonodavstvimaimajuinstitutsporazumaopriznawukrivice,tamogu}nostodnosi na sva krivi~na dela, pa i ona koja su zapre}ene najstro`e kazne,aina{novizakonikpredvi|atakvumogu}nost. Ukrivi~noprocesnomzakonodavstvu na{ih suseda u regionu za sporazum o priznawu krivice propisanisugotovoistiuslovi kaouna{em.Uzakonodavstvususedne Bosne i Hercegovine se u krivi~nom postupku sporazum o priznawu krivice primewuje od marta 2003. godine. Po javno dostupnimstatistikamaianalizama, prose~no godi{we Tu`ila{tvoBiHzakqu~isokrivqenimainekolikodesetinasporazumaopriznawukrivice,alisei daqe taj institut u {iroj javnostiBiH„do`ivqavakaonekavrstanagodbei~estosenegativno kritikujukaomalekaznekojese okrivqenima izri~u na osnovu sporazuma“. J.Jakovqevi}

NAKON[TOJEUOKOLININOVOGPAZARA POVRE\ENZALUTALIMMETKOM

Spasen`ivot rawenomde~aku

Devetogodi{wiD.M.izBeograda pre`iveo je te{ko rawavawezalutalimmetkomnasvadbenom vesequ u pe{terskom selu Delime|e zahvaqu}i prekju~era{wojintervencijinovopazarskihhirurga. Doktor[ef}etHajrovi},na~elnikOdeqewade~jehirurgijeZdravstvenogcentrauNovom Pazaru, rekao je agenciji Beta da je D. M. na svadbi tokom vikenda zadobio te{ku prostrel-

nu ranu kroz levi deo grudnog ko{aikompletantrbuh,pri~emujedo{lodote{kihtelesnih povredautrbu{nojdupqi. - De~aku je na ~etiri mesta biloprobijenotankocrevoina dva mesta usudni deo debelog creva, s prate}im hemodomima. Operacijajepro{lajeuodli~noj timskoj saradwi s kolegama hirurgom Enesom Zogi}em i anesteziologomAlmomElfi} rekaojeHajrovi}.


CRnA HROnikA / dRu[tvO

dnevnik

NOVOSADSKIOSNOVNISUDZA^ETIRIOVOGODI[WAMESECA IZREKAO20ALTERNATIVNIHSANKCIJA

Odslu`ujukaznui terapijskimjahawem DosadajepredOsnovnimsudomuNovomSaduizre~eno20 kazni rada u javnom interesu. Naj~e{}e je predmetna krivi~na sankcija izricana zbog krivi~nog dela neovla{}eno dr`awe opojnih droga i krivi~nog dela ugro`avawe javnog saobra}aja, a u ne{to mawembrojuizbogkrivi~nogdela kra|e, sitne kra|e i {umskekra|e,krivi~nogdelaprikrivawa, nezakonitog ribolovaikrivi~nogdelaizZakona o energetici, saop{tio je novosadskiosnovnisud. Programizvr{ewakaznena ovajna~injezakonskiregulisan ugovorom i, izme|u ostalog, ta~no defini{e poslove koje }e osu|enik da obavqa. Poslovi su razli~iti, a obavezno je da dogovoreno radno vreme bude po{tovano. Tako|e, je „definisano” i pona{awe koje mora da bude tako da ne ugro`ava radnu disciplinuustanoveukojojizdr`avakaznu. Rad u javnom interesu mo`e se izre}i za krivi~na dela za koja je propisan zatvor do tri god in e ili nov~ an a kaz na. Prilikom izricawa ove vrste kazne,sudjeuzimaouobzirvrstu u~iwenog krivi~nog dela, li~nost u~inioca odnosno wegoveli~ne,porodi~ne,imovinskeizdravstveneprilike,kao i wegovu spremnost da obavqa rad u javnom interesu (rad u javnominteresusenemo`eizre}i bez pristanka u~inioca). Naime,prilikomizricawaove vrstekaznesudserukovodi~iwenicomda}eseiovomvrstom kriv i~n e sankc ij e dov oqn o uticatinaokrivqenedaubudu}e ne ~ine krivi~na dela i da }eseovakvomsankcijomuciqu op{tesvrhekrivi~nihsankcija posti}i svrha ka`wavawa u

sudu sve ~e{}e izri~e govori ipodatakdajeutoku2010.godine izre~eno svega dve kazne ovevrste,adajeuprva~etiri meseca 2011. godine izre~eno ~ak18kazniradaujavnominteresu. Sprov o| ew e kaz ne rad a u javnominteresupratepoverenici.Ukolikoselicekomeje izre~ena ovakva sankcija ne javinaizdr`avawe,poverenici o tome obave{tavaju sud koji je izrekao kaznu i koji mo`e da donese odluku da se produ`itrajawekazneilida seonazamenizatvorskom.Ova ~iwenicapredstavqadodatni motiv da se osu|ena lica javqju na odslu`ewe. Kazna se, ina~e, realizuje u slobodno vremeosu|enikainana~inda ne ugro`ava obaveze osu|enog naposluiporodici. M.B.

Jankovi}:Opravdana ve}inazahteva pritvorenika renika razgovarao s ministarkom pravde Sne`anom Malovi}, a o wima }e obavestiti i Narodnu skup{tinu i predsednikaRepublike. Kak o stoj i u sao p{ tew u, pritvorenici tra`e da sudovi prestanu da odre|uju i produ`avaju mere pritvora, iako se stvarni uslovi za to nisu ste-

Beogradskizatvor

Pritvorenike, koji su od 16. do19.aprilaodbijalidauzimaju zatvorsku hranu, obi{ao je zamenik za{titnika gra|ana Milo{ Jankovi} i razgovarao swima,aliisaosobqemOkru`nogzatvora.Pritvorenicisu tada za{titniku gra|ana uputili vi{e zahteva, istakav{i da su protest privremeno obu- stavili i da }e ga nastaviti ukolikodo1.junanebudepozitivnihpromena. Za{titnik gra|ana Sa{a Jankovi}jeozahtevimapritvo-

Vi{ear{inaza buyetskistatus

PalatapravdeuNovomSadu

ZA[TITNIKGRA\ANAOSTAWUUOKRU@NOMZATVORUUBEOGRADU

Za{titnik gra|ana Sa{a Jankovi} ocenio je ju~e da je opravdan najve}i broj zahteva vi{eod800pritvorenika,koji supro{lenedeqeprotestvovali u Okru`nom zatvoru u Beogradu,jer„pritvor~estoprate okolnosti zbog kojih ta privremena mera predstavqa neformalnukaznupresu|ewa”.

STUDENTSKAKONFERENCIJAPREDLO@ILADVAMODELARANGIRAWA PRIUPISUUNOVU[KOLSKUGODINU

Sistem rangirawa studenata pril ik om upis a svak e {kolske godine, uveden pro{logjulaZakonomoizmenama i dopunama Zakona o visokom obraz ov aw u, treb al o je da omogu}i svakom studentu dr`avnih fakulteta i visokih {kola da se finansira iz buxetaakosenarang-listina|e uokviruodobrenekvote.Ideja ovakvog sistema je bila da se pove}a kvalitet znawa i studija kroz otvorenu konkurenciju me|u studentima, {to zna~i da se po istim ar{inima rangiraju i samofinansiraju}i i buxetski studenti. Tako bi se kona~no ukinulo ono „jednom buxetski – uvek buxetski” jer se pokazalo da se ~es to bux ets ki stud ent i „{lepaju” u ovom statusu iz godineugodinusvrloniskim ocenamaimnogonepolo`enih smislu specijalne i generalne prevencije. Institut rada u javnom interesu i uop{te alternativnihsankcijajeizuzetnovi{estruko koristan kako za javna preduze}a u kojima se obavqa dru{tvenokoristanrad,tako i za pojedinca koji je dobio takvupresuduizadr`avu,odnos no Zav od e za izv r{ ew e kriv i~n ih sankc ij a u Rep ublici Srbiji jer takva mera doprinosi smawewu preoptere} en os ti sme{ tajn ih kap acitet a u zat vor im a. Por ed toga,prisutanjeihumanitarni karakter jer su potpisani ugovori i s Gerontolo{kim Centrom,Centromzasocijalnirad,Udru`ewemzaterapijskojahawe. U prilog ~iwenici da se radujavnominteresu,kaovrsta krivi~ne sankcije, u ovom

kliilisuprestalidapostoje, na primer kada se pritvor odre|uje radi spre~avawa uticaja na svedoke, a svi svedoci su ve} saslu{ani. Pritvorenici suistakliidasemerepritvora produ`avaju unedogled i da sunekiodwihupritvorudvei vi{e godina posle podizawa optu`nice,aprvostepenapresudajo{nijedoneta. Kakojenaveoza{titnikgra|ana, „oni o~ekuju da su|ewa postanubr`ajernegativneposledice pritvora, ako se su|e-

we okon~a osloba|aju}om presudom, ostavqaju neizbrisive posledice na nevinog ~oveka”. Oni koji borave u pritvoru preko godinu dana insistiraju daimseomogu}ebra~neposete, radio~uvawabrakaiporodice. Pritvorenici su za{titniku gra|ana ukazali i „na neizdr`ivu pretrpanost” Okru`nog zatvorauBeogradu,kapaciteta odoko800osoba,ukometrenutnoima1.400osoba. „U jednoj prostoriji od 15 kvadratnihmetaraboravi{est pritvorenika, a u prostoriji od 40 kvadrata 18 pritvorenika. U ve}ini prostorija nema neposrednog dotoka prirodne svetlostiivazduha”. Pritvorenici nemaju primedbinapona{awezatvorskog osobqa,ve}isti~uizuzetnokorektan odnos, bez bilo kog oblikane~ove~nogiliponi`avaju}eg postupawa. Zadovoqni su i{toimjeomogu}enodasvakog dananasve`emvazduhuprovedu vi{eodsatvremena,{todonedavnonijebioslu~aj. Na osnovu razgovora s pritvorenicima i osobqem, za{titnik gra|ana je konstatovaodatokomprotestanijebilo incidenata, da su zavodski lekari,upravnikina~elnici rel ev antn ih slu` bi, svak odnevno obilazili pritvorenike. Usaop{tewuza{titnikgra|ana podse}a da je u godi{wem izve{taju Skup{tini Srbije za 2010. godinu ve} upozoravao da „okolnosti koje prate izvr{ewe mere pritvora ~esto predstavqaju svojevrsnu kaznu presu|ewa”. (Tanjug)

13

utorak26.april2011.

finansiraju iz buxeta, te da rangirawe obuhvata studente upisane iste {kolske godine na odr e| en i stud ijs ki program,itotako{tosepolazi od broja ostvarenih ESP bodovaipostignutoguspehausavla|ivawuprograma,nana~in i po postupku utvr|enim op{tim akt om vis ok o{ kols ke ustanove. Prvi model rangirawa koji je predlo`io SKONUS polaziodbrojaostvarenihbodova i postignutog uspeha u savladavawu studijskog programa, {tozna~idaseprilikomrangirawastudentauzimauobzir celokupni wegov uspeh od po~etk a stud ij a do po~ etk a {kolskegodinekojutrenutno upisuje. Naveden je i primer za generaciju koja treba da upi{e~etvrtugodinudabise ilustrovaoovajmodel:

„Univerzitetima i fakultetima ostavqa se autonomija da def in i{ u {ta je to uspeh. Najj edn os tavn ij i modelzaprimenujestedasekao prv i krit er ij um uzme broj bodovaostvarenihutokustudija,drugikriterijum,uslu~aju da ima vi{e studenata s istim brojem bodova, je prose~naocena,atre}i,uslu~aju istog broja bodova i iste prose~neocene,periodpolagawa ispita (u kojem ispitnomroku)itd. Drugi model rangirawa, po predl og u SKON US-a, je da uspeh bude kombinacija broja ostvarenih bodova u toku studija i prose~ne ocene. Predlo`enajeslede}aformula: K (koeficijent uspe{nosti)=Ukupanbrojostvarenih ESPB u toku studija + 1,5hprose~naocena

I godina

II godina

III godina

Ukupno

prosek

Student1

60 ESPB

60 ESPB

60 ESPB

180 ESPB

9,5

Student2

54

54

66

174

9,2

Student3

48

54

72

174

8,9

Student4

42

48

78

168

8,2

ispita, a da vrlo uspe{an i vred an sam of in ans ir aj u} i student ne mo`e da pre|e na buxetzbogograni~enekvote. Iakojelanerangirawestudenata ozakoweno, praksa je pokazala velike pote{ko}e i raznolikostiuwegovojprimeni,paje ipro{lejeseni,predupis{kolske2010/11.godine,bilostudentskih nezadovoqstava, protesta, {trajkova i vi{enedeqnih „pregovarawa” s fakultetskim upravamaiministrom prosvete o tome ko ima „pravo” na buxet. Dasesli~nasituacija ne bi ponovila i ove godineidabisepreciziralaiujedna~ila „pravila” rangirawa, a naro~ito da bi svi studenti blagovremeno bili informisani o sistemu rangirawa, Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS), u skladusasvojimovla{}ewima, predlo`ila je univerzitetima modele rangirawa za kojestudentismatraju da su najadekvatniji. „Uzimaju}i u obzir raznolikost i specifi~nosti svakog fakulteta i univerziteta, predla`emo samo su{tinudvamodelakojeuniverziteti odnosno fakulteti mogu prilagoditisvojimspecifi~nostima i uslovima rada”, navodi se u predlogu utvr|enom na Predsedni{tvuSKONUS-a. U izmenama zakona definisanojedastudentkojiuteku}oj {kolskoj godini ostvari 60ESPbodovaimapravodase u narednoj {kolskoj godini finansira iz buxeta ako se rangirauokviruukupnogbroja studenata ~ije se studije

Vel ik i broj fak ult et a u Srbiji rangirao je studente sam o na osnov u ostvar en og uspehauprethodnoj{kolskoj godini, {to je stvorilo mnogo problema jer su akademci kojisusveispitedavaliuroku i ~istili godinu za godinombiliulo{ijempolo`aju odonihkojisuprenosiliispite! To se vidi na primeru

Na primeru Studenta 1 iz prvog modela to izgleda ovako:K=180+1,5h9,5=194,25 Ukoliko se `eli dati ve}i zna~aj prose~noj oceni, koeficijent kojim se ona mno`i mo`ebitive}iod1,5. Studentski parlament svakog univerziteta izjasni}e se o tome koji model prihvata, a onda}eove„propozicije”ran-

iz tre} e kol on e („god in e”) gdestudent1imanajmawebodova (60) iako nema nijedan nepolo`en ispit, dok bi student 4 po tom ar{inu bio „najboqi” jer je u posledwoj godini ostvario najvi{e bodova(78)jerjepolo`ioineke prenete ispite. Ovaj problem mo`e se re{iti jedino ako se studenti rangiraju na osnov u ukupn o ostvar en og uspeha, a tu je student 1 neprik os nov en s ukupn o 180 ESPB-a, dok je student 4 najslabiji,sa168ESPB-a.

girawautvrditiodgovaraju}i univerzitetski organi. Kako je za „Dnevnik” izjavio predsednikStudentskogparlamenta Univerziteta u Novom Sadu Dan il o ^em an, ovd a{ wi studentskipredstavnicisuza prvi model rangirawa. Najva`nijeje,ukazuje^eman,dastudenti blagovremeno budu informisaniotomekako}ebiti rangirani, te da raspodele „snagu” i pripreme se za naredne ispitne rokove da im u oktobrunepresedneupis. V.^eki}

Jel’tiima{svojstan? Udru`ewe “Roditeq” najo{trije je osudilo svaki oblik manipulacije decom u reklamne svrhe i zatra`ilo od nadle`nih organa da posebnu brigu posvete mali{anima krozpoboq{awezakonskeregulative. Reaguju}i na reklamnu kampawu za stambene kredite Erste banke a.d. Novi Sad u kojoj se pojavquje petogodi{wa devoj~ica koja pita: Je l’ i ti ima{ svoj stan?, udru`ewe“Roditeq”navodidaporukaiskqu~ivo potencira materijalne vrednosti i da je neprimer en a psih o-soc ij aln im kar akt eristikam a det et a pred{ kols kog uzr as ta. Napomiwuju}i da su u savremenoj trci za

profitom deca neretko predmet manipulacije i da je oblast ogla{avawa u Srbiji delimi~no ure|ena propisima, a u Zakonu o ogla{ av aw u pos ebn o pog lav qe pos ve} en o za{titi najmla|ih, udru`ewe smatra da je on,ipak,ostaonedore~en. Usaop{tewuudru`ewaseisti~edajeplaniranim izmenama zakona neophodno precizno definisati pojam deteta, {to nije u~iweno postoje}om regulativom, i poja~ati nadzor nad emitovawem reklamnih sadr`aja u svim oblicima koji se odnose na decu, ili seneodnosedirektnonawih,alisuuwima glavniakteriupravodeca.


14

dru[tvo

utorak26.april2011.

evropska neDeqa imunizacije

Vakcinaspre~ava zaraznebolesti Epidemije zaraznih bolesti koje poga|aju razli~te delove sveta jasno pokazuju da ne priznaju dr`avne granice i da predstavqaju zajedni~ku pretwu. Jedan od najboqih na~ina u borbi protiv vakcinom peventabilnih bolesti je saradwa i zajedni~ka odgovornost za imunizaciju, posebno na subregionalnom nivou, isti~u u Institutu za javno zdravqe Vojvodine povodomEvropskenedeqeimunizcijekojaseovegodineobele`avaod23.do30.ovogmesecanatemu „Zajedni~ko re{ewe za svakodnevne pretwe„. Ove godine naglasak je na zna~aju saradwe, razmene iskustava i iznala`ewe zajedni~kih re{ewa za bolesti koje se mogu spre~iti vakcinom i staviti pod kontrolu u okviru evropskog regiona. U 21. veku svaka osoba ima pravo da `ivi oslobo|ena straha od bolesti koje se mogu spre~iti vakcinom. Vakcinacija je jedna od najefikasnijih mera kojim raspola`e zdravstvena slu`ba i wom se spre~ava da godi{we milioni qudi obole,postanu invalidi ili umru. Efikasne i bezbedne vakcine {tite vi{e od 20 ozbiqnih zaraznih

bolesti.U budu}nosti se obe}ava proizvodwa novih vakcina. Svetska zdravstvena organizacija u oblasti imunizacije ima za ciq da se postigne i odr`i visok obuhvat vakcinisane dece, posebno kod ugro`enih grupa, u odgovaraju}em uzrastu, preporu~enim brojem doza. Da bi se postigao taj ciq,Svetska zdravstvena organizacija kao i Evropa sara|uje sa dr`avama ~lanicama,me|unarodnim organizacijama i bilateralnim agencijama za pomo} zemqama da oja~aju svoje programe kontrole zaraznih bolesti.Trenutno glavne inicijative ukqu~uju promovisawe bezbedne imunizacije, vo|ewe novih vakcina, eliminaciju malih bogiwa i spre~avawe kongenitalne rubeole i odr`avawe statusa evropskog regiona bez poliomijelitisa. Iako raspola`emo sa bezbednim i efikasnim vakcinama, Evropskom regionu i daqe zna~ajnu pretwu predstavqaju zarazne bolesti koje se mogu spre~iti vakcinom.Zbog toga je ja~awe kapaciteta zdravstvenog sisistema u oblasti imunizacije od vitalnog zna~aja. j. barbuzan

zau[ke

Du{anakilo Pobe|ujemodr`avuosvomtro{ku. EvropskisudzaqudskapravauStrazburudosadaje51putodmrsiona{esudskezavrzlame,pora`avaju}imrezultatompoRepubliku Srbiju. U 49 slu~ajeva dr`ava je pla}ala tu`iocima, {to je tokom sedam godina sve nas, osim wih 49, ko{talo 332.000 evra. Sudovi su naj~e{}e su na udaru zbog uvredqivo duga~kih procesaitojeSrbijuugwezdilo najo{jednutop-tenlistu–zemaqa sa najve}im brojem `albi po glavi stanovnika, gde nam dru{tvopravepanslovenskabra}ai ini {tovaoci primitivizma. Heroj-tragi~arbaladesvakakojeJagodinac @. M, u slobodno vreme Kri{ninveruju}i,aprekvalifikovannaradnomesto`rtve.Wemu

smoviijaplatiti10.000evranaknadezato{tosugaklerofa{isti godinama uznemiravali, vre|ali, napadali i kasapili, zbog ~egaje~etiriputazavr{ioubolnici.Za{to-jersejo{nekrsti kada je u ~udu. To {to ga nije za{titilapreventivnomprimenom Zakona, jagodinska policija je blagoizvolela opravdati podatkomdautomgradudesni~arskeorganizacije...(molimtu{!)...nepostoje?! Akomo`etehni~kavlada-mo`e i voda. Sredinom 2013. Neoplanta }e rabiti sistem za rano upozoravawenapotencijalnukontaminaciju izvori{ta pija}e vode.Velikajetostvar,~imvidim re~i „projekat“, „program“ i „partner“uprvedvere~enicevesti,zna~idanemo`emosamiupr-

skati. Novosadska tri bukvalna izvora `ivota mogu unerediti ili Dunav kao takav, ili industrijskisubjekti,madaqudiivoda uglavnom stradaju zbog predikata, tj. neodgovorne upotrebe glagola.Uzemqipridevakakvaje na{a,gramatikapobenavi~imse taknuli~nezameniceipazitese qudi koji olako tro{e re~ „mi“. Ostajenadada}enam2013.„oni“ uistinure}idasu„svi“uopasnosti kad u Dunavu zagusti, po{to smo s previ{e razumevawa pre{liprekoistineda~esmova~ai daqe nema boju i miris, ali ima ukus. Eh, da, i cena je nova od nedavno. Smrtje481dinardaqe. Ozbiqni mediji javili su da }e penzionerimaprimawado1.oktobrabitipove}anaza5,5stotihtedana kraju godine prose~an Srbin iz zlatne dobi mo`e ra~unati na slobodnoprocewenih22.500dinaramese~no.Lo{avestgnojnopotko`enausvakitra~saumirovqeni~kim predznakom je da u na{oj kasi nema dve milijarde, koliko ko{taovoprodu`avaweagonije. Katastrofalnuvestznateisami, ukolikone`ivitenavodiifotosintezi.Ne-biqkiuSrbijimese~no je neophodno barem duplo novcazavernusimulaciju`ivota; upotro{a~kojkorpi,naime,nema mesta bioskopu, pozori{tu, koncertuidrugomduhovnomgorivu.S tim u vezi, ne znam na {ta idu biv{i poqoprivrednici sa penzijom ispod 8.734 dinara? Pitam, jer~ovekovdesamonasmrtmo`e dara~unapouzdano,asatimni`ecviji}evskimbonusomvlastjesirotiwiitajizazovu~inilakomplikovanijim. Idaqeosmrti,aliwenojlep{oj strani. Pro{ao je Uskrs, kog }emo pamtiti po Ni{tavilu ^uda. Mo`da je vreme da ih prigrlimo ja~e: ako vam se dete ne drogira,imateposaoipoluiskori{}enfri`ider–nekovasgorezaistavoliibogougodnojetu radostu`iovaocamirakulapodelitisbli`wima.Svidelomise patrijarhovo zapa`awe o postojawudvevrstequdi:jedniveruju u, i `ive za, mir ve~ni, dok su drugi prosti poklonici smrti. Ono {to me u`asava je nemogu}nost i/li nevoqnost svake vlasti,paicrkvene,da„stadu“ponudinedvosmislenodgovornapitawekojisukoji?Pri~aoqubavi i pomirewu nai{la je i usred ekstremnogpostagra|aninaT.N. itajevestprekosapunicemetastaziralaurijaliti{ou.Nemawe va`no, Irinej je pribli`io uskr{wu poslenicu laicima skrativ{ijezatre}inuuodnosu na bo`i}nu (7.724 karaktera). Ho~evar je jo{ jezgrovitiji, mo`dadanasidu{aidenakilo? i. mihaqevi}

dnevnik

novobe^ejci pretvaraju Dvorce u De^je i spa centre

Umestovlasteledeca sposebnimpotrebama Ista kob zadesila je mnoge dvorceuVojvodini.Napu{teni suiprepu{tenizubuvremenada ihdokraj~e,premdabi,akobise preuredili, mogli poslu`iti kaohoteli,kulturnazdawa,razne vrste dru{tvenih i zdravstvenihustanova…Takorazmi{qajuiuop{tiniNoviBe~ej. Odlu~ili su da dvorac Hertelendi u Bo~aru pretvore u Dom za decu sa posebnim potrebama, aKara~owiuNovomMilo{evu u moderan spa centar. Za ovu druguidejutektrebana}inovac i investitore, dok je prva na pragu realizacije. U lokalnoj samoupraviveleda}esepotruditidamali{animaometenimu razvoju {to pre obezbede prostorukome}e,krozedukativne sadr`aje, biti oplemewen wihov `ivot. Adaptacijom dvorca nasta}e prvi terapijski centar ove vrste na Balkanu koji }e istovremeno slu`iti kao resursnosedi{tezaorganizovawe obuka, edukacija, stru~nog usavr{avawa i drugih vidova aktivnosti za decu i odrasle sa posebnim potrebama, wihovih roditeqa i stru~waka koji se baveovompopulacijom.Idejaje da ustanova ne bude samo obrazovnainstitucija{kolskogtipa,negoicentarsakompletnim terapijskim, edukativnim, re-

DvoracHertelendiuBo~aru

laksacionim i rehabilitacionim programom, kao i programomzasocijalizacijudece. Predsednik op{tine Novi Be~ejMilivojVrebalov ka`eda

{tini, ali u narednom periodu o~ekujemda}esedeona{ihnapora da gra|anima obezbedimo lak{i `ivot i zaposlewe realizovati. Adaptacija dvorca je

Idejajedaustanovanebudesamoobrazovna institucija{kolskogtipa,negoicentar skompletnimterapijskim,edukativnim, relaksacionimirehabilitacionimprogramom, kaoiprogramomzasocijalizacijudece jeadaptacijadvorcaHertelendi odizuzetnogzna~ajazadecuiodraslekaokorisnikeCentra,ali igra|anejer}enaovajna~inbitiuposlenopedesetakosoba. -Suo~enismosavelikomstopom nezaposlenosti u celoj op-

samo jedna stepenica bli`e na putu da Novobe~ejcima obezbedimo sigurniju budu}nost – kazaojeVrebalov. Dvorac Hertelendi doskora je bio du{evna bolnica. Prizemna je to gra|evina sa osno-

vom u obliku }irili~nog slova P,sadu`imbo~nimaneksima.U osnovi zgrada je projektovana u secesijitejeoblikovawedvorcapodre|enoodlikamavladaju}egstilasapo~etka20.veka.U sklopudvorcanalazisenekolikoekonomskihobjekataodkojih seisti~ejedannadnuparcele. O~ekuje se da radovi u Bo~aru, ~iji je investitor novobe~ejska op{tina a koji }e biti realizovani zahvaquju}i novcu Fonda za kapitalna ulagawa Vojvodine, krenu uskoro. Ukupnavrednostprojektaiznosi157 milionadinara.Sdrugestrane, adaptacija dvorca Kara~owi i izgradwaspacentraiziskujedaleko vi{e novca, ~ak nekoliko desetina miliona evra. Ali, otvarawem bawsko - rekreativnog velnes turisti~kog kompleksasatermalnimbazenimai hotelom,NovoMilo{evobipostaloatraktivnadestinacijaza turiste iz Srbije i regiona. DvoracjeizgradioLajo{Kara~owiizme|u1842.i1846.godine nasvomimawu.Usklopuimawa supomo}niekonomskiobjektikowu{nice, {tale, magacini i odeqewa za poslugu, koji zajednosaglavnomzgradom~ineahitektonski i stilski jedinstven idobrouskla|enkompleks. @. balaban

Globalna neDeqa akcije u kampawi „obrazovawe za sve”

Devoj~icei`eneuu~ionice, sadiodmah [iromsveta69milionadecene i odmah“, a raspisali smo i na- voj~icaide~akau{kolama,alii nioobuhvatuovihgrupa,skromni poha|a osnovnu {kolu, od ~ega su gradniliterarnikonkurszakoji daqeiutimzemqamaostajeiza- su podaci o odustajawu od {kole vi{e od polovine devoj~ice, koje osnovci i sredwo{kolci mogu zov kako upisane devoj~ice zadr- ili de~jem radu, a izdvajawa za ~e{}e napu{taju osnovnu {kolu slatisvojeradovedokrajaovene- `atiu{kolama. obrazovawesvesuskromnijaineprewenogzavr{etkapasuod759 deqe - ka`e generalni sekretar -Na{azemqapritomenijeni- dovoqna~akizaredovnofinanmilionanepismenihodraslih,dve NSPRVZdravkoKova~.-Ovaak- kakav pozitivan izuzetak - tvrdi sirawe, a kamoli za zahteve ove tre}ine`eneitajprocenatsepo- cijatrebastalnodapodse}aisin- ZdravkoKova~.-Imadasenajod- akcije. ve}ava-samosunekiodpodataka dikatedanesmejuodustatiodsvo- govornijiqudiuzemqiizja{waPokret Globalnih akcija od zbogkojihjeovogodi{waGlobal- je obaveze da vlade stalno podse- vajuzaoveciqeve,jo{smodale- 2003.dodanasnarastaojenaprona nedeqa akcije od {logodi{wih 15 mi2.do9.maja,auokviliona u~esnika {iStatistikaka`edajenapredakusvetuvidqiviunekimslu~ajevima rukampaweObrazorom sveta i pretvoprocentobuhva}en„Obrazovawemzasve”jeudvostru~en, vawe za sve”, koja se rioseusnagukojaje audrugimajene{toslabijizaukqu~ivawedevoj~ica sprovodi pod patroprimoralaliderevenatom Ujediwenih likogbrojazemaqada nacija posve}ena obrazovawu de- }aju na prihva}ene obaveze koje koodtogadaseupraksipromeni promenesvojodnospremaobrazovoj~icai`ena.Ovogodi{waGlo- proisti~u iz Milenijumskih raz- odnos prema obaveznom obrazova- vawu i prema Milenijumskim cibalnanedeqaakcijetrebalobida vojnih ciqeva, kao i da omogu}e wu, osnovnom obrazovawu odra- qevima koji se odnose na obrazobudepodr{kanaporimadasvevla- dovoqna izdvajawa buxetskih slih,anaro~itodevoj~icai`ena vawe,akakosepribli`avai2015. de sveta obezbede svima pravo na sredstava da se u wihovim sredi- iz najugro`enijih dru{tvenih godina,kaogodinaukojojtrebada obrazovawe,kaoida,uzrodnipa- namaoviciqeviiostvare. grupa,po{toinkluzijaovihgrupa seostvareMilenijumskiciqevi, ritet,obezbedeobrazovawezasve Astatistikaka`eidajena- nije donela `eqene rezultate pa neophodnojedasvipoja~ajuaktivdevoj~icei`enekojenisustekle predakusvetuvidqiviunekim je ~esto odustajawe od nastave, nosti i obezbede strategije koje barobaveznoosnovnoobrazovawe. slu~ajevima procent obuhvata {to po pravilu zavr{ava prera- }eobezbeditidaseobe}awavlada - Nezavisni sindikat prosvet- “Obrazovawemzasve”jeudvostru- nim brakovima, eksploatacijom prihva}ena potpisivawem Milenih radnika Vojvodine kao i ~en,audrugimajene{toslabiji maloletni~kog i de~ijeg rada i, nijumskedeklaracijauWujorkui prethodnih godina aktivno }e se kod ukqu~ivawa devoj~ica. Tako na`alost,uznatnombrojuprosti- DeklaracijeSvetskogobrazovnog ukqu~iti u akciju „Prvi ciq: sedo2009.godineu59zemaqasti- tucijomitrafikingom.Poredto- forumauDakaruiostvareuzacrObrazovawedevoj~icai`ena,sad glodojednakogbrojaupisanihde- ga, ne postoje relevantni podaci tanomobimu. D. Deve~erski

primena koDeksa pona[awa u pokrajinskim orGanima

Ba{,ba{fini Kodekspona{awaupokrajinskimorganima,usvojen2007.godine, propisuje skup pravila pona{awa kojih se pokrajinski slu`benici,name{teniciirukovodioci pokrajinskih organa moraju pridr`avati pri obavqawu poslova i, po objediwenomizve{tajuowegovojprimeniupro{lojgodini,kojijeovih dana objavqen na sajtu Vlade Vojvodine, na{i pokrajinski slu`benici su bili fini i ispo{tovalisusve{toseodwih tra`i. Naime, oni su pri obavqawu poslovaupokrajinskomorganimapo{tovalina~elozakonitosti,nepristrasnosuibezuticaja drugih lica donosili odluke na osnovu utvr|enog ~iweni~nogstawa,uzdoslednouva`avawe jednakosti u~esnika postupka i za{tite wihovih prava i interesa. [titili su javni interesipravagra|ana,abrojnim merama obezbedili spre~avawe sukobainteresa,onemogu}avawe uticajali~nih,privatnih,grup-

nih i u`ih partijsko-politi~kihinteresanaobjektivanrad. Omogu}ili su javnosti pristup informacijamaizsvogdelokrugarada.Otvorenostidobrasaradwa s medijima i na~elo javnostipo{tovanisuisvakodnevnim a`urirawem internet-pre-

ocewivawa pokrajinskih slu`benika, a u pojedinim slu~ajevimaiosnovzanapredovawe.Zaposleni u pokrajinskim organima s du`nom pa`wom koriste imovinuisredstvarada.Nisuzabele`enislu~ajeviprimawa,nu|ewailidavawapoklonakojibi

Nijezabele`enoprimawe,nu|ewe ilidavawepoklonakojebiuticalonaodlu~ivawe iprofesionalnipristupupredmetima, ilibisemoglosmatratinaknadomzaradniti drugimoblikomkoruptivnogpona{awa, tvrdenasajtuVladeVojvodine zentacija, blagovremenim postavqawem informacija, izve{tajaidrugihvestinazvani~nisajt. U protekloj godini nije bilo disciplinskih postupaka niti pritu`bi na rad i blagovremenost u radu. Odgovornost za postupke, profesionalno, stru~no i efikasno obavqawe postupaka irezultatiradabilisupredmet

uticalinaodlu~ivaweiprofesionalni pristup u predmetima ilibisemoglismatratinaknadomzaradnitidrugioblikkoruptivnogpona{awa.. Zaposlenipo{tujuradnovreme, koje se kontroli{e periodi~no pregledom kori{}ewa indentifikacionih legitimacija. Osim nekoliko slu~ajeva gubitka i o{te}ewa legitima-

cije,kojesublagovremenoprijavqeni i napravqene nove, nije bilodrugihnepravilnosti. Pokrajinski slu`benici, ka`e se u izve{taju, svojom pojavom, na~inom obla~ewa i li~nomhigijenomdoprinoseugledu pokrajinskih organa, izra`avaju}i tako po{tovawe prema saradnicima i gra|anima. Prednost je data poslovnom stilu obla~ewa,aodevawejejedanod segmenata koji, na osnovu Upustvaounutra{wemreduuzgradi Vlade Vojvodine i kori{}ewu parkingprostoradonetog9.septembra 2009. godine, kontroli{eUpravazazajedni~keposlovepokrajinskihorgana. Nakrajuizve{tajazakqu~uje se da je Kodeks pona{awa pro{legodineispo{tovanupotpunosti,tedarukovodiocipokrajinskih organa obavqaju funkcije savesno, po{teno i nepristrasno, uz otvorenost i odgovornost za svoje odluke i postupke. q. male{evi}


kultura

c m y

dnevnik

utorak26.april2011.

15

ПОЗОРИШНЕПРЕМИЈЕРЕ

Смртносмешнистереотипи МирославМомчиловић,Седамипо,адаптацијаирежијаДаријанМихаjловић,Ујивидекисинхаз (Новосадскопозориште)/Атеље212/НароднопозориштеРепубликеСрпске,Бањалука Причаоседамсмртнихгрехова, кадјеречолокалномконтексту нараслихдо„седамипо“,на прилично популаран, духовит и комуникативан начин, оцртава „седам и по“ народних целина бивше Југославије. Мирослав Момчиловић се већ бавио овим текстом као филмским сценаријем за остварење које је сам режирао,аовајпут,наидејуредитељаДаријанаМихајловића, није му било тешко да већ постављену фрагментарносткомада, рашчланиујезикејугословенских република, чијимглавнимградовима као местима радње додат је још само Нови Сад(„Завист“). Оно што је за писца „седам и по“ („и по“ у смислу кад се жели истаћи величина или значајнечега) стараприча, библијски-метафизичка кад је реч о разлозима индивидуалног посрнућа, пропасти, код редитељаДаријанаМихајловића постаје метафора колективне кривице, у смислу да људи који живе на овимпросторимаимајудовољно „урођених“ фелера да не буду пријатељиилибраћанисебисамима,својимближњима,а камолиДругима(какосе у савременој филозофијипосматрапитањесоцијалнихфобија). Сурово-топли, готово мелодрамски рукописи писца и редитеља,покушавају дауиндивиду-

алним причама о специфичној грешности заробе дух „карактеристичне мане“ целог народа. Словенци постају развратни у причи о педофилији, које, истина, има у Београду (дакле, опет причаоДругима).Босанцисклонисреброљубљу(епизодаукојој двајаранапишуМарадонидаим пошаљепара),Македонцигордости (квиз), Срби „очајању у ле-

Фото:ЧабаМикуш

њости“(двалоповаусолитерус покваренимлифтом).Црногорци су склони гневу (Тадија Тадић, „најјачи“човекнасвету),Хрвати неумерености у јелу и пићу (падобранци изелице на отварању изложбе). Последња и коначна трагикомичка катарза, понуђена јекрозепизодуукојојдваНовосађанина,Лиманца,седелиседе укафаникодБосанца...

УЕТНОГРАФСКОММУЗЕЈУ

нас - није предмет представе у копродукцији три позоришта. Наравно,билобинаивномислитидајењенпредметспекулација како је распад Југославије био последица седам смртних греховакојисубилиукорењенипоједан у свакој од република. Кривица,тешкодаикадможедабуде колективна.Стереотипијесуопасни и у одређеним околностима

могу одиграти важну улогу, али никадасамипосеби,чакикадсу библијскихразмера,нисутолико смртоносни. Опет, осим (тог) клишеа, представа „Седам и по“ не иде даље, нити ближе самој ствари. Њени аутори се задовољавају луцидношћу и „лепотом порока“ у окриљу снажне сценскереалности,брижљивоуоквирене минималистичком сценографијом Марије Калабић, уверљивом костимографијом Нинеле Петровић, емотивно моћном музикомМаркаГрубића.Аизашто биигдебиишли,кадјепублика веомазадовољнатомреалношћу. Њом владају све сами мајстори глуме (позориштанисуштедела), а подухват је још и већи, самим тим што не личи пуно на филм, који је прилично популаран. Филм у којем се, такође, глуми приличномаестрално. ФеђиСтојановићу,СветиславуБулету Гонцићу, Арону Балажу, Иштвану Керешију, Емини Елор, ЗорануЦвијановићу,МилошуСамолову, Александру Стојковићу, Слађани Зрнић, Борису Шавији, Николини Јелисавац, Маринку Маџгаљу, све је деловало на дохват руке. Пролазио им је сваки мигитрик,анајвећезадовољство изазивало је управо то чудесно транспоновање, „превођење“ језикакомадаујезикпрактичноапсрудистичкеигреукојојсусмртнигресиексклузивноправо„Југословена“, у којој Мађари играју Босанце,СрбиСловенце,Босанци Хрвате...Урнебесносмешанигорказ.Деведесетих,праватрагедија. ИгорБурић

СантеТурси

ВЕЧЕРАС УГАЛЕРИЈИМАТИЦЕСРПСКЕ

Свирагитариста СантеТурси Академија уметности у Новом Саду и Музичка омладина Новог Садаприређујувечерас, у20часова,уГалеријиМатицесрпскеконцерт угледног италијанског гитаристе Сантеа Турсија, добитника многих угледних награда и уметника „раскошне извођачке каријере“.Напрограмуовогконцертасу композиције Скарлатија, Понсеа, Саратеа, Кариља, Ђулијанија, Родрига и Кастелнуова – Тедеска. Улазјеслободан. Концерт се реализује као део пројекта интензивних мајсторских радионица,апокровитељјешведска агенција за међународни развој и сарадњу „Сида“. Санте Турси редовно свира у Европи,АзијииАмерициучувенимдворанама инанајпрестижнијим фестивалима, а наступа и као солистасоркестрима. Заљубљеникјеусавременумузику, како подсећају организатори овог концерта, и редовно премијерноизводиделаодкојихсунека

башзањегаписана.Турсијепремијерно извео Сонату за гитару ЂампаолаБракалијанаРадијучилеанскогДржавногуниверзитетау Сантјагу, као и гитарске сонате, њемупосвећене, СтефанаТаљетијаиВитаПалумбе.Биојеучесник серије концерата Културног удружењаЛатинскеАмерикеиКариба уЛондону,кадајепремијерноизвео„Лидерконцертзадвегитареи камерни оркестар“Анђела Ђилардина заједно са чилеанским гитаристомРомилиомОреланомиЕнглеским камерним оркестром под диригентском управом Робина О’Нила. ТурсипредајегитарунаМузичкојакадемији“НиколоПичини“ и редовнодржимајсторскерадионице у Италији, Шпанији, Финској, Румунији,Русији,Мексику...Снимиоје трикомпактдисказаиздавачкукућу“Реинбоу“-једанскамерноммузиком19.века,адвапосвећена делима Мануела Марије Понсеа. Н. Пejчић

ЛАЗАРРИСТОВСКИПРЕДПРЕМИЈЕРУСВОГФИЛМА„БЕЛИЛАВОВИ”

Самит Ворлд мјузик асоцијације Други „World music samit” у организацији Ворлд мјузик асоцијације Србије биће одржан у суботу,30.априла,у Етнографском музеју у Београду, најавио је председник Управног одбора ове асоцијације Оливер Ђорђевић. „И ове године самит ће бити прилика да се сви заинтересовани и поклоници ‘музике света‘ окупе на једном месту, боље упознају,попричају о заједничким проблемима, укључе у дискусију и уживају у пратећем музичком програму”, рекао је Ђорђевић.Он је најавио да ће на самиту бити представљен план рада World music асоцијације Србије за 2011. до 2013. године и резултати рада удружењуа у претходном периоду. Биће речи о историјату, тренутној ситуацији и будућности world music у Србији, представљен нови број магазина „Етноумље”. У музичком делу програма наступиће састави „Институт” из Београда и „Мораитика” из Новог Сада, а улаз на самит је слободан.

Битанелеменаткојидраматуршкинаговештавазаједничкусудбину, колективност јунака, означава почетак Дневника, јер све време сатови изнад врата која означавају поједине градове означавају не „седам и по“, него „пола осам“, деведесетих углавномвремерата,аневремемира, којег,ето,башниданаснештонемапуноутомтермину.Ато-да-

Живимо у трагикомедији Редитељ, глумац и продуцент Лазар Ристовски изјавио је да је за свој филм „Бели лавови„,који ће београдску премијеру имати сутра („Сава„ центар),ановосадску прекосутра (биоскоп „Арена синеплекс”) изабрао жанр трагикомедије зато што је то жанр у којем живимо већ много година. Филм прати ситуације и животе малих људи који су не само угрожени, као и животиње из наслова,већ се боре за голи опстанак у времену транзиције. „Рекао бих да је то неприродна еволуција друштва која траје предуго„,изјавио је аутор и додао да су ликови у филму људи који су остали без посла, не само у фа-

брикама,радници,али и студенти, сељаци,„поштена интелигенција. То је прича о свима њима,о људима који не могу да зараде толико да би могли од тога да живе”,казао је Ристовски. Он је нагласио да би једно савремено демократско друштво морало да обезбеди људима основне услове за живот. „То што ти услови не постоје подстакло ме је да размишљам о тој теми и да заједно са Горданом Михићем,који је аутор приче,направим сценарио и филм”. Напомињући да би било претенциозно рећи да је снимио политички филм, дефинисао га је као трагикомедију.

Непозивнегосанореволуцији ЛазарРистовскииграглавниликДилета,човекакојијеостао безфабрике,безпосла,покушавадакаоменаџернаправинеке паре,сналазисенасвакиначини-позиванареволуцију. „Када би био реалан, овај филм би био истински позив на револуцију. Наравно, моји ликови то желе, док ја као аутор сматрам да се филмом то не може урадити. Зато би се овај филммогаоназвати-непозивзареволуцијунегосанореволуцији”,изјавиојеРистовски.

ЛазарРистовски

„Ми живимо у том жанру и ми се према том животу односимо трагикомично”,казао је он,додавши да је то можда и један од начина како да човек преживи. „Ако бисмо посматрали своје животе који нису ни мало лаки, онда би то била само трагедија. Зато мислим да је излаз за човека да се осврне и да посматра свој живот и живот околине на духовит начин”,казао је Ристовски. Како је оценио, „Бели лавови”се по питању стила ослања-

ју на његов редитељски првенац „Бело одело”. „Прича јесте реалистична, али су ликови и ситуације мало ‘подигнути‘.Волим да кажем да је мој филм неких десет сантиметара изнад земље”. Ристовски је изјавио да не воли чист реализам и натурализам у филму и уметности. „Уз ову причу то би било превише црно,то публика не може да гледа. Ја сам направио мекши филм, који има стилски по-

мак и како се ближи крају почиње да бива магични реализам”. Уз Ристовског који у филму којијережираоиглуми, играју Гордан Кичић,Христина Поповић, Вук Костић, Мира Бањац, Никола Симић и други. „Беле лавове„снимила је његова продуцентска кућа „Зилион”. Пројекат је изабран међу пет најбољих на конкурсу Филмског центра Србије. „Тамо смо добили нешто пара,али то је била тек четвртина од потребног. Да није било спонзора не бисмо могли да радимо. Они су помогли као истински љубитељи филма,јер неку корист од мог филма не могу да имају”, рекао је Ристовски. Запитавши шта у будућности чека наше ауторе ако се не направи Закон о кинематографији и организовано финансирање продукције,изразио је бојазан да ће „филм у Србији да изумре”. „Спонзора је све мање и мање, извори финансирања практично не постоје”, закључио је Ристовски. (Танјуг)

УИЗДАЊУ„СТУБОВАКУЛТУРЕ”

КЊИЖЕВНАПЕРИОДИКА:ЛЕТОПИСМАТИЦЕСРПСКЕ

Симовић у „Памтивеку”

Заштоизмишљамоприче

У прелепој, веома прецизно осмишљеној библиотеци „Памтивек”коју су „Стубови културе„покренули на свој 18.„рођендан„управио се појавила друга књига посвећена академику, песнику, драмском писцу,есејисти Љубомиру Симовићу. У библиотеци коју је почетком 2009. испланирао оснивач ове, данас веома угледне и цењене издавачке куће, Предраг Марковић, као први изабраник да прошле године понесе овај својеврсни литерарни ловоров венац одабран је Давид Албахари. У Симовићевом „Памтивеку”,као у старинском споменару или албуму,сакупљене су на једном месту фотографије из пишчеве личне архиве, до сада недоступне јавности,које прате њгеови коментари писани у слободној форми. Према речима уредника Ивана Радисављевића,који се сматра почашћеним што је имао прилику да прати како ова књига

настаје и учествује у њеном објављивању, она је плод ентузијазма целе екипе јер је то и дизајнерско-штампарски подухват вредан хвале. Са читалачког становишта, сматра Радисављевић, „Памтивек„ доноси јединствен увид у личну,приватну па и интимну историју његовог јунака и аутора персоналне историје и слике епохе. Такво дело је од непроцењиве вредности за сваки будући биографски приступ писцу и његовом делу, оценио је Радисављевић. Симовић, на око 100 страна, пише о својим прецима ,предратним и ратним годинама, студијама у Београду, војничким данима,годинама првоеденим у Радио Београду, путовањима са писцима пријатељима по свету,хајци на његову песничку књигу „Источнице„,успеху драме „Путујуће позориште Шопаловић„ у Француској,Боготи,Кореји. (Танјуг)

Мартовска свеска Летописа Матице српске почиње новим стиховима Матије Бећковића, а поезију такође објављују Јасна Мелвингер, Петко ВојнићПурчар,ДимитријеНиколајевић и Зоран Вучић. Нову прозу у ЛМС су потписали Миленко Пајић, Славица Гароња и Мира Поповић. Уредништвосеовогапутаопределило за преведене огледе: „Француска историјска револуција- школа „Анала” ПитераБеркаи„Именаградова” БорисаГројса. Поглавље Сведочанства већим делом је попуњено текстовима о актуелномнобеловцуМаријуВаргасЉоси.ТакоЈасминаЛазићпишеоњеговомроману„Келтовсан”исашпанскогпреводиједнопоглавље.ОЉоси каодрамскомписцу заЛМСјеписалаБојанаКовачевићПетровићипревела одломке његове драме „Госпо-

ђицаизТакне”(првипутнасрпском језику). О Варгас Љоси је писала и АлександраМанчић,атакођејеипревела неке његове текстове. Веома је заимљиваутопетичкиесеј„Похвалачитању и маштању” (превод Јасмине Лазић),укомеписац,измеђуосталог, објашњава суштину добре литературе:- Измишљамо приче да би смо моглидапроживимонаизвестанначинмногеживоте,којебисможелели даимамо,кадаједванарасполагању имамоједан. Добра књижевност гради мостове међуразличитимљудимаиомогућава нам да уживамо, да патимо или насизненађује,уједињујемимојезика,веровања,пракси,обичајаипредрасуда које нас раздвајају, закључује ВаргасЉоса. Оранојпишчевојфази пише Хосе Доносо, у есеју „Лична

историјабума”.УСведочанствимасе јошмогупрочитатиразговорРадмилеГикићПетровићсаМиленкомПајићем („Ћутање уопште није злато”) имини-расправаПредрагаЛазаревића„Оцитирању ицитатологији”. Читалачке пажње свакако је вредан запис, нека врста исповести Миленка Пајића „Уметност је сам живот или исповестједногконцептуалногуметника”. Кадапосле35годинапогледамиза себе и присетим се свега што сам урадиоиучемусамучествовао,испуњава ме осећај задовољства, каже Пајић и наводи многе, мање познате или непознате детаље из његових многих и различитих „креативних предузећа”. МартовскиЛМСсеуобичајенозавршава критичким приказима нових наслова. Р.Лотина


SPORT

utorak26.april2011.

dnevnik

c m y

16

Diplomatskipaso{i zatenisere [estputanajboqi:RafaelNadal

TURNIR U BARSELONI

Nadalunovi trofej Prvi teniser sveta Rafael Nadal pobednik je turnira u Barseloni, po{to je u finalu savladao Davida Ferera sa 6:2, 6:4.SredinomdrugogsetaFerer je osvojio ~etiri gema u nizu, poveo sa 4:2, ali je Rafa uzvratioistommeromistigaodo{estetituleuBarseloni. Nadaljeprvisetdobiorelativno lako jer je ve} na samom startu napravio dupli brejk i dokrajajebezve}ihpote{ko}a sa~uvao ste~e~nu prednost. ^iniloseda}eme~bitivrlobrzookon~ankadajeNadaludrugom setu poveo sa 2:0 i imao brejk loptu, ali Ferer je tada pokazaoza{tojejedanodnajboqih tenisera sveta na {qaci. Smawio je broj gre{aka, zai-

graoagresivnije,aiprvinosilac je po~eo ~e{}e da gre{i. UspeojeFererdapovedesa4:2, ali zatim se Nadal konsolidovao,rivaljepomalopaouigri, pa je prvi teniser sveta zaslu`enodo{aodo45.trofejaukarijeri. Nadalu je to 34. uzastopni trijumfna{qaci,adokrajasezonenazemqanojpodlozibrani tituleuRimu,MadriduinaRolanGarosu -OduvekjeturniruBarseloni bio poseban za mene jer sam odrastao gledaju}i ga. Ovo je turnirsavelikomtradicijomi velikim {ampionima, vi{e je negoostvarewesnatrijumfovati ovde {est puta - izjavio je Nadal.

Najuspe{nijimsrpskimteniserima dodeqeni su diplomatskipaso{i,ali{ampawcemnije nazdravqeno. U Teniskom centruNovak,uprisustvubrojnih predstavnika diplomatskog koraministarspoqnihposlova VukJeremi}uru~iojeAniJovanovi},BojaniJovanovski,Janku Tipsarevi}u, Nenadu Zimowi}u,ViktoruTroickomiNovaku \okovi}u, a ostalima koji trenutno nisu u Beogradu paso{i }ebitinaknadnododeqeni. -Nebihdadu`im,jermislim daimaonihkojioduzimajuve}u pa`wuodbilokogpoliti~ara. ^astmijedaudiplomatskuslu`bu promovi{em qude koji su doprinelipopularnostiSrbije u svetu. Na{a zemqa je pro{la kroz lo{ period, ~ije poslediceseidaqeose}aju.Lo{aslika, lo{ glas i predrasude su ostaleujednomdelusveta.Naje- fikasnijina~indaseboriprotiv tako ne~ega je qubav i istrajnost za svoju zemqu. A mislimdanemanikogakobimogao da ka`e da vi (teniseri) niste {ampioni u tim kategorijama. Velikaje~astnatajna~inpredstavqati svoju zemqu, ali nema nijedne zemqe na svetu kojoj ne bibila~astdajojvibudeteambasadori-rekaojeVukJeremi}. Sasvimteniserimasesrda~noizqubio,akadajeposledwem dodeqendiplomatskipaso{najavqen je {ampawac. Konobari subilispremnidagaposlu`e,a

onda je neko iz publike podsetiodajepremasrpskimzakonima zabraweno to~ewe alkoholnih pi}a na sportskim priredbama.Neizbe`nojebiloipodse}awe na kaznu koju je platio predsednikSrbijeBorisTadi}, tako|e zbog {ampawca, ispijenogposlepobedefudbalskere-

FELISIJAN LOPEZ STIGAO U BEOGRAD

Srpkiwelep{e od[pawolki

JulijaGerges

TURNIR U [TUTGARTU

JulijiGerges titula Julija Gerges iz Nema~ke osvojila je titulu na turniru u [tutgartu, po{to je u finalu iznenadila prvu teniserku sveta Karolinu Voznijacki sa 7:6 (7-3), 6:3. Atipi~no za `enski tenis, naro~ito na {qaci, vi|enjesamojedanbrejk,anapravilagajeGergesovanapo~etku drugog seta. Uz boqu i koncentrisanijuigruutajbrejkuprvog seta,tojebilodovoqnodaNemica osvoji drugi trofej u karijeri i da prvi put savlada Dankiwu u tre}em me|usobnom okr{aju. Pred temperamentnom doma}ompublikom,Gergesovaje odigrala vrhunski, forsirala

Odavnojepoznatkaoprijateq Srba i navija~ Srbije. Sada je kona~nodo{aouBeograd.Re~je o Felisijanu Lopezu, {panskom teniseru, koji }e prvi put u~estvovatinaturniruSrbijaopen. U odli~nim je odnosima sa svim srpskim kolegama, a naro~ito JankomTipsarevi}em,sakojimje predvegodine„delio�trenera. Lopezova~estitkajeme|uprvimastiglaDejviskup{ampio-

AndreaPetkovi}

VTA listi. Petar Popovi} osta}e stalni trener igra~ice ro|enojuTuzli,aGuntart}esa wombitipovremeno.

VTA LISTA

BojanaJovanovskiiAnaIvanovi}

Jelenaosma,Ana18.

je bekhend stranu rivalka i takojeteraladapravigre{ke. U prvom setu vi|ena je samo jedna brejk lopta, a Voznijacki jenijerealizovala.Utajbrejku je Nemica povela sa 5:3 nakon {to je prva igra~ica sveta poslala forhend u mre`u. Posle nove gre{ke suparnice iz forhendaGergesovajeosvojilaprvi set,adodatnosamopouzdaweiskoristilajedanapravibrejki povedesa3:0napo~etkudrugog. Iako je imala ~etiri {anse za brejk,Dankiwanijednunijerea- lizovala,pajeJulijaGergeszaslu`enopobedilazajedan~asi 39minutaigre.

- Ciq je da ja pomognem iskustvom i tako {to }u joj usaditi svoje ideje, ali ne}u raditi sa Andreom svaki dan - izjavio je Guntart,kojijesaIvanovi}evomradioodfebruarado novembrapro{lesezone. Petkovi}eva ima 23 godine,ovesezonejeigralau ~etvrtfinaluAustralijan opena, bila je vice{ampionka u Brizbejnu i stigla jedopolufinalaMajamija. Dosadajeukarijeriosvojila jednu titulu na najvi{em nivou (Bad Ga{tejn 2009.godine)izaradilaje vi{e od milion dolara. Guntart, wen novi saradnik, radi kao komentator za {vajcarsku televiziju, a sa [tefi Graf je radio u posledwihosamgodinawenekarijere.

znatqiviji, barem na aerodromima. Zaista nisam navikao na diplomatske govore, tako da }u zakqu~iti re~enicom da }emo se svi potruditi da opravdamo ukazanopoverewe-rekaojeNovak\okovi},dokjenadvametra odwegastajaoJankoTipsarevi} iimitiraogakakoseiste`e.

Lopezjetrenutno37.naATP listi, a startova}e danas due- lom sa Argentincem Huanom Monakom. -Svismo`elelidaFelisijanodo|e,damukona~nopoka`emo Srbiju - dodao je Nikola Lon~ar. Lopez je trenirao u majici navija~a srpske fudbalske reprezentacije, koju je dan ranije dobionapoklon.

AnaIvanovi}palajesa17.na18.mesto,aBojanaJovanovskisa 56.na57.mesto.Uvrhunijebilopromena.DankiwaKarolinaVo`nijackijeprva,BelgijankaKimKlejstersdruga,aRuskiwaVera Zvonarjovatre}a. Lista: 1. Karolina Voznijacki (Danska) 9970, 2. Kim Klajsters (Belgija)8115,3.VeraZvonarjova(Rusija)7615,4.Fran~eskaSkjavone(Italija)4892,5.ViktorijaAzarenka(Belorusija)4630,6.SamantaStosur(Australija)4336,7.NaLi(Kina)4300,8.JelenaJankovi} (Srbija) 4235, 9. Marija [arapova (Rusija) 3726, 10. Serena Vilijams(SAD)3035...18.AnaIvanovi}(Srbija)2750...57.Bojana Jovanovski(Srbija)1075...291.AleksandraKruni}(Srbija)179.

ATP LISTA

Novakdrugi, Viktor16.

Petkovi}evapoja~ala stru~ni{tab Hajnc Guntart, biv{i trener [tefi Graf i Ane Ivanovi}, po~eo je da radi sa Andreom Petkovi}, 15. teniserkom na

prezentacije nad Rumunijom. VukJeremi}jebiooprezniji,pa susve~anezvanicenazdravileu Novakovojtrofejnojsobi. -Hvala{tostedo{li.Ovoje izuzetno velika ~ast da budemo ambasadori na{e zemqe. Jesmo individialni sportisti, ali svuda gde idemo bi}emo prepo-

FelisijanLopez

nima posle osvajawa salatare krajem pro{le godine. [panac je u Beograd do{ao u dru{tvu jo{ jednog srpskog prijateqa, nekada{weg ko{arka{kog reprezentativcaNikoleLon~ara. -Nemogumnogodamupomognem{toseti~etenisa,alibi}u mu na usluzi za sve ostalo {tomubudetrebalouBeogradu - izjavio je Lon~ar koji je ju~e pratioradnatreningu29-godi{weg[panca.

- Dopada mi se grad - bili su prvi utisci Felisijana Lopeza oBeogradu. -Ru~aosamnanekomsplavu,a kadazavr{imu~e{}enaturniru i}i }u da ga detaqnije obi|em, jer sam ~uo sve najlep{e o wemu. I za kraj, iskusni teniser je dodao: - Srpkiwe su lep{e od [pawolki. (Mondo)

Teniseri Srbije zadr`alisusvojepozicije na najnovijoj ATP listi. Novak \okovi} jeidaqedrugi,Viktor Troicki 16, a Janko Tipsarevi} 36. igra~ sveta. Redosled me|u vode}im teniserima nijesebitnopromenio. Samo je [panac NikolasAlmagrou{aome|u prvih 10, a potisnuo je na 11. poziciju AmerikancaMardijaFi{a. Lista: 1. Rafael Nadal ([panija) 12870, 2. Novak \okovi} (Srbija)9640,3.RoxerFederer ([vajcarska) 8550, 4.EndiMarej(V.Brita- Novak\okovi} nija) 5905, 5. Robin Soderling Monfis (Francuska) 2600, 10. ([vedska) 5175, 6. David Ferer Nikolas Almagro ([panija) ([panija) 4840, 7. Toma{ Ber- 2530... 16. Viktor Troicki (Srdih(^e{ka)3900,8.JirgenMel- bija) 1815... 36. Janko Tipsarecer (Austrija) 3020, 9. Gael vi}(Srbija)1100...


SPORT

dnevnik

SLOBODANMEDOJEVI]POSLEPRVOGPROLE]NOGPORAZAVOJVODINE

utorak26.april2011.

17

DANASISUTRAPRVEPOLUFINALNEUTAKMICELIGE[AMPIONA

Nismooptere}eni Raul:Man~ester teorijomzavere velikifavorit

Nije mu lako, kao uostalom nikome od fudbalera Vojvodine posleporazanaKaraburmi, ali Slobodan Medojevi} nastoji da tih 0:1 u me~u s OFKBeogradomnedo`ivikao smaksveta. -Zaredomsmonanizali15pobeda i remi, posledwi put, pre 23.aprila,pora`enismo31.oktobrapro{legodine,paimamo imi,vaqda,pravonalo{danserijom opipqivih argumenata odgovorio je zamenik kapitena Vojvodinenaopaskudasudobili „~ak” dva slobodna dana za poraznaKaraburmi. Medojevi}nemamnogodileme kojekrivzaporazume~usOFK Beogradom. -Samismokrivi.Zapravo,mi smonajve}ikrivcizarezultatskineuspeh.Bilismodalekood suparni~kihigra~a,nismobili dovoqno agresivni, dopustili smo im da imaju pravovremen i ta~anpas...Silnomotivisandoma}insvejetoiskoristio,kao io~ajanterennakomsesvakako odnasboqesna{ao. Uprkosmaksimalnomnastojawudaobjektivnosagledasitua- ciju, ne mo`e a da se ne osvrne na ~udan kriterijum su|ewa Jovaneti}a. - Nikada to ne ~inim, ali ne mogudapre}utimneujedna~ensudijskikriterijum.Prekr{ajnad Abubakaromuuvodnimminutima me~anaivicikaznenogprostora bio je u najmawu ruku identi~an onom kojim je Karan zaustavio igra~aBeogra|anakadajeiskqu~en.Poddva,svakina{igra~kojemjepretilapauzazbogkartona opomenutjenaKaraburmi. Otvorena sumwa u nameru ili... -NismomiuVojvodinioptere}eni teorijom zavere. Od nas niste mogli da ~ujete pri~e o trcizatitulu.Samosmona{im igramairezultatimadalifud-

Malo ko je o~ekivao da }e ekipa[alkeasti}idopolufinalaLigefudbalskih{ampiona.Mnogisupri`eqkivalipolufinalni dvoboj izme|u InteraiMan~esterjunajteda.Me|utim,Raulidrugovinisumislilitako,nema~kitimjevrlo lako eliminisao sada ve} biv{eg prvaka Starog kontinenta i danas u svojoj Veltins areni do~ekuju Man~esterjunajted. Svi se sla`u da je Junajted velikifavorit,aliipodse}aju da [alke ima stopostotni u~inak na svom terenu i da predvo|en Raulom Gonzalesom uLigi{ampionaigrasjajno.

Danas GELZENKIRHEN: [alke – Man~ester junajted (sudi Karvaqo, [panija) (20.45)

Sutra MADRID: Real – Barselona (20.45)

SlobodanMedojevi}

balskoj javnosti povod da nas svrsta u trku za oba trofeja, a u~inili smo to krajwe po{tenim odnosom, fudbalom koji je po~eo da vra}a publiku na tribine. Tako }emo da igramo do krajasezone,pa{tabude. Rad }e Vojvodina do~ekati bez trilinga Mojsov-KaranMdojevi}? -Bi}etoveliizazovzastru~ni {tab,zasaigra~ekojidobiju{ansualiizapublikukoja}e,verujem,do}idapodr`itimuneugodnoj kadrovskoj situaciji. Rad je opasanrival,pobedionasjejedini u jesewem delu. O~ekuje se odli~na fudbalska predstava, a ja `elimdaverujemupobeduVojvodine,uprkossvimpote{ko}ama.

Foto: F. Baki}

Posle tog duela sledi gostovawe u ^a~ku, pa me~ sezone finaleKupaSrbijesPartizanom.Kakorasporeditisnage? - Vojvodina nikada tokom ove sezone nije kalkulisala. Uveksmoigralisnajja~imsastavom, s namerama da budemo boqiodrivala.Verujemda}emo s istim uverewem otputovati i u ^a~ak, bez obzira na sveono{tonas~ekaufinalu Kupa.Nebavimosera~unicama,mismogospodskiklub~ijih 25 prv ot im ac a mo` e da istraje na putu kojim, uprkos porazu od OFK Beograda, kora~amoidaqeuspravnii~vrsti - isti~e Slobodan Medojevi}. S.Savi}

DvaAleksandra zaradostKuqana Kako se bli`i kraju trka za bodovima u Jelen superligi fudbaleri Hajduka igraju sve boqe,{toulivanaduda}eciq -opstanak u elitnom dru{tvu –

i podatak da u dva me~a koja su Kuqani dobili golman Bojan Bra}(kapiten)imaosamojednu intervencijuitonakonslobodnogudarcaume~usaSpartakom.

Aleksandar\uki}iAleksandarJovanovi}

biti i ostvaren. Apostrofira}emo tri protekla susreta: najprepobedaprotivSpartakZlatiborvodeuKuli(1:0),ondaodli~no prvo poluvreme protiv Vojvodine u Novom Sadu (zavr{eno1:1,utakmica1:2)inakraju pobeda protiv Smedereva u Kuli(2:0). Zanimqivo je ista}i

- Nije lako igrati pod imperativom pobede protiv tako kvalitetnih ekipa kao {to su Spartak i Smederevo. No, moji igra~i te susrete odigrali su odli~noire{iliihusvojukorist. I Spartak i Smederevo imajuizuzetno~vrsteodbranei wihovaigrasebazirapresvega

na~vrstojidisciplinovanojdefanzivi.Utimutakmicamapresudiojemotivmojeekipe,`eqa, htewe i to je rezultiralo time da nam spomenuti rivali samo jednom {utnu ka golu – isti~e trenerDragoqubBekvalac. Junaci pobede nad SmederevombilasudvaAleksandra,\uki} i Jovanovi}.\uki} je protivSmederevacaodigraoodli~no,asistiraojekodprvoggola, apotomseupisaoustrelce. - \uki} je ve} niz godina jedanodnajboqihigra~auligii upravo zbog toga je i doveden u Hajduk. On iz utakmice u utakmicu potvr|uje kvalitete i nadamseda}eigramaigolovipomo}idasa~uvamosuperliga{ki status–ka`eBekvalac. Aleksandar Jovanovi} je u ranijem periodu vi{e igrao uz aut liniju. Ovog prole}a mu je poverenaulogausrediniterenaigromigolomnaposledwem prvenstvenom me~u je pokazao da se odli~no sna{ao u novoj ulozi. - Jovanovi} je igrao dobro i uz aut liniju, a i pozicija na sredini terena mu nije strana. ZbogpovredamaMaksimovi}ai Bogi}aonjedobio{ansunasredini terena i u potpunosti je iskoristi – naglasio je Bekvalac. \.Bojani}

Kasiqasgrabikaistoriji GolmanRealMadridai{panskereprezanetacije IkerKasiqaszabele`ioje417.nastupudresukraqevskog kluba. ^uvar mre`e tako se izjedna~io sa HoseomMartinesomSan~esom,poznatijemkaoPiri, na{estommestuigra~asanajvi{eprvenstvenihnastupazaReal.Rekorderjenapada~[alkeaizGelzenkirhena Raul Gonsales sa 550 nastupa, a Fransisko Hento(427)iFernandoJero(428)slede}isuigra~i kojeKasiqasmo`epresti}i.Kasiqasjezaprvitim debitovao12.septembra1999,kadajeimao18godina.

Odtadajepostaoza{titniznakReala,mnogoputaje izvla~io ekipu iz te{kih situacija, a sa klubom je osvojio ~etiri titule prvaka [panije, jedan Kup KraqaidveLige{ampiona.Zareprezentaciju[panijejebranio119puta,akaoprvigolmanfurijepostaojeevropskiisvetskiprvak. Lista igra~a sa najmawe 400 nastupa za Real Madrid:1.Raul550,2.San~es523,3.Santiqana461,4. Jero429,5.Hento428,6.Kasiqas417,7.Piri417,8. Kama~o414,9.Mi~el404...

- Bez obzira na sve, Man~ester je veliki favorit – smatraRaul.–\avoliimajusjajan tim, izuzetnog vo|u Aleksa Ferguson, a i revan{ se igra na Old Trafordu. Do sada smo imalisre}e.Ume~evimasaInterom i Valensijom prvo smo gostovali. Naravno, ne}emo se predati, na{ san je finale, a mnogiigra~iuna{emtimunikadanisuigralinaVembliju. Oprezan je i profesor Ralf Rengnik koji je pre ne{to vi{e od ~etiri nedeqa preuzeo [alke. -AnaliziraosamigruOstrvqana, jednostavno nemaju slabu ta~ku – jasan je Rengnik. Odbranaimjegranitna,Vidi} iFerdinandsugotovoneprelazni, imaju sjajan marevar, a {pic im je izuzetno pokretqiv. Ferguson stalno rotira nekekigra~e,pajete{kopredvideti ko }e igrati. Korejac

RaulGonzales,najboqiigra~[alkea

Parkjebiojedanodnajboqihu me~u s ^elzijem, onda ga nije biloutimudvenedeqe,asli~nojeisaSkolsem.Podrazumevaseda}emoigratiofanzivno, poku{a}emo da stignemo do opipqiveprednosti. UJunajtedusejo{uvekvi{e bavepobedomususretusaEvertonom i kombinacijama u fini{uPremijerlige,pajenekako me~ sa [alkeom u drugom planu. -Nismopotceniliutakmicu sa Nemcima, ali u Engleskoj nacionalna titula se vrednuje kaoipeharLige{ampiona,pa smozbogtogasvijo{okrenuti me~usEvertonom.[toseti~e [alkea - sve zna, gledao sam u`ivo wihov me~u s Interom. Igraju kao i svi nema~ki klubovi, borbenost do posledweg sekunda i re{enost da se pobedi. U pro{losti nema~ki timovi nam nisu prijali, ali

mislimdasadaidemouGelzenkirhensavelikimiskustvomi nakrilimaodli~nogu~inkana gostovawima u Ligi {ampiona. Svesmove}takti~kirazradili iigra}emounajja~emsastavu - ka`e menaxer Aleks Ferguson. Me~ s [alkeom je dvanaesto polufinaleMan~esterauLigi {ampiona, mo`da posledwe za EdvinVanderSarakojinameravanaletodaoka~ikopa~keo klin. -Nadamseda}usezonuzavr{iti sa dva trofeja – ka`e EdvinVanderSar.–Blizusmo titule prvaka Engleske, a nadamseda}emoigratiiufinaluLige{ampionanaVembliju. Bilabitokrunamojekarijere. Znam,o~ekujenaste`akrival, netolikoatraktivan,ali{alkeigrasjajanfudbal.Nadamse da }u uspeti da sa~uvam svoju mre`u. G.Kova~

DANASISUTRADEVETIMEMORIJAL„PERAJOCI]”

Salajka~uvauspomenu Deveti put na igrali{tu u Beogra|ani su ovoga puta novosadskoj Salajki odr`a}e prednost dali igra~ima OFK se memorijalni kadetski fudBeograda, Rada, ^ukari~kog, balski turnir „Pera Joci}”. Kolubare i Altine, ali ~iweNekada{wi generalni sekrenicadaselektorIvan\ukanotarFSVostaviojeduboktrag vi}naraspolagawune}eimati u vojvo|anskom fudbalu, pa su fudbalerePartizanaiCrvene wegoviprijateqiifudbalski zvezde ne zna~i i to da ne}e pregaociinaovajna~in`eleimatijaktim,~vrstore{enda li da se odu`e ~oveku koji je osvojipehar. Nema sumwe da }e dragi gogodinama bio predsednik KostiizselekcijaZapadneiIsmisijezaomladinskifudbalu to~ne Srbije ponovo predstaFKVojvodina,FSVojvodinei FS Jugoslavije, ~lan Uprave FK Slavija i FK Vojvodina i touvremekadasuNovosa|ani osvojili prvu {ampionsku titulu1966.godine.Memorijalje uvr{ten u zvani~an kalendar FSSrbije. Ove godine snage }e odmeritide~aciro|eni1996.godineimla|i,atakmi~i}eseselekcijeFSVojvodine,FSBeograda, FSR Zapadne Srbije iFSRIsto~neSrbije. Poverewe da zaigraju za selekciju Vojvodine ( predvo|ena instruktorima FSV Milanom Rastavcem i Goranom Qubinkovi}em, kao i trenerom@eqkomDimitri}em) ukazano je : Petri}u,S.Vukaqevi}u, Jefti}u, Fimi}u, Petrovi}u (Vojvodina, Novi Sad), Ra{eti (Mladost,Apatin),Sta- Mnogodaofudbalu:PeraJoci} nimirovi}u, Kerkezu, Mitrovi}u (^SK, ^elarevo), viti neke nove klince, me|u ^i~i, Miliki}u, Mirkovu kojimasvakakoimabudu}ihbi(Spartak Zlatibor voda, Su- serasrpksogfudbala,ave}sabotica), Bo{kovu, Milo{evu dalepekarijerenagove{tavaju (Dinamo, Pan~evo), Mati}u, Bi{evac (AS, Novi Pazar), Aniti}u (Radni~ki, Sombor), Tomovi}([umadija,Aran|eloStaletovi}u(In|ija)iJanusu vac), Golubovi} (Borac, ^a~ak), Arsenijevi} (Radni~ki, (Banat,Zrewanin).

Kragujevac),Petrovi}(Napredak, Kru{evac), @ivaqevi} (Jagodina),Pujki}(OFKPara}in)...pa instruktori Milo{ Velebit i Sobodan Ili} (Zapad) odnosno Mihajlo Jurasovi} i Goran Radevi} (Istok) imaju~emudasenadaju.

Utorak 14.30: Vojvodina - Zapadna Srbija 16: Beograd - Isto~na Srbija

Sreda

9: Polagawe venca na grob Pere Joci}a 10: Utakmica za tre}e mesto 11.30: Finale 13: Dodela nagrada i zatvarawe turnira Me~evi se igraju 2 h 40 minuta. Ukoliko na kraju rezultat bude nere{en, izvodi}e se jedanaesterci. Svi me~evi igraju se na igrali{tu OFK Slavija u Salajki. O r g a n i z a c i o n i odbor ,na ~elu sa predsednikom @eqkom Kne`evi}em, i Po~asni odbor, na ~elu s fudbalskom legendom Radomirom Krsti}em, pozivaju poklonike fudbalske igre da se uvere u potencijal srpske fudbalske mladosti, a dvodnevnu priredbu uveli~a}e i predsednik FS Srbije Tomislav Karaxi}, predsednik FS Vojvodine Ratko Borovnica i fudbalska legenda Ilija Panteli}. S.Savi}


18

sport

utorak26.april2011.

dnevnik

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

PODRU^NA LIGA SOMBOR

PreokretuLazarevu

Op{tinskiderbi ni~iji

Zadrugar - Budu}nost 4:2 (1:0) LAZAREVO: Stadion „Ci ta de la M.M.”, gledalaca 300, su di ja Iva ni {e vi} (Ba~ka Topola), strelci: Vorgi} u 19. Vi{kovi} u 54. i 89. Milovac u 61. za Zadrugar, a Cveti}anin u 51. (autogol) i Todorov u 53. minutu za Budu}nost. @uti kartoni: Pani}, Zeqkovi}, Vorgi} (Zadrugar), Prpa, Malba{i} (Budu}nost). ZAD RUG AR: Zeq ko vi} 7, Vorgi} 8, Jawanin 7 (Milanovi} -), Vi{kovi} 8, Cveti}anin 7, Dubak 7 (Vidi} -), Pani} 7, Margi} 7, Bako{ 6, Zarin 7 (Luki} -), Milovac 7. BUDU]NOST: Magda 8, Vasiqevi} 7, Grban 6, Malba{i} 7, Lukin 7, Todorov 7, Lazi} 6 (Zekanovi} -), Radi{i} 7, Popov 7, \ukanovi} 7 (Manojlovi} -), Prpa 6 (Radin 7). U dopadqivoj i kvalitetnoj utakmici dva suparnika doma}i su stigli do zaslu`enog trijumfa nad sastavom iz Srpske Crwe. U 19. minutu posle dobre akcije Vlada Vorgi} je doneo prednost doma}inu. Bilo je jo{ prilika, ali se na odmor oti{lo sa predno{}u lidera. U nastavku {ut Cveti}anina promenio je smer i zaustavio se u mre`i Zeqkovi}a. To do rov je gla vom do neo prednost Crwanima, a ve} u slede}em minutu posle kornera Vi{kovi} na prvoj stativi gla vom za ku ca va lop tu pod pre~ ku. Ne du go za tim opet korner za doma}e izvodi Vorgi}, a na drugoj stativi Milovac je efektno glavom doneo prednost doma}inu, da bi minut pre kraja susreta Vi{kovi} iz slobodnog udarca savladao Magdu i overio trijumf lidera.

Vojvodina – Spartak 9:0 (3:0) NOVO MILO[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca: 200, strelci: Kne`evi} u 15, 23, 54. i 90, [ibul u 44. i 50, Parabucki u 52. i 72, Bala{ u 62. minutu za Vojvodinu. Sudija: Jefteni} (Kni}anin). @uti kartoni: Pu{i} i Parabucki (Vojvodina), Raki} (Spartak). VOJVODINA: Vla{kalin – (Batan~ev- ), Kne`evi} 8, Vlaji} 7, Mezei 7, Bala{ 7, Pu{i} 7, Vasi~in 7 (Parabucki 8), Penavski 7, Arsenov 7, Tomi} 7 (Male{ev - ), [ibul 8. SPARTAK: Ro{u 5, Hajdukov 5, Obradovi} 5, Solnoki 5, Petkovi} 5, \ekovi} 5, Mak 5, Bisak 5, Urkom 5, Godo{ev 5, Raki} 5.

Agonija fudbalera Spartaka, nastavqena je i u Novom Milo{evu, gde su doma}i sa pola snage zabele`ili ubedqivu pobedu. Seriju golova otvorio je raspolo`eni strelac Ivan Kne`evi}, da bi isti igra~, u posledwem minutu, svojim ~etvrtim golom, stavio ta~ku na ovaj neravnopravni susret. S. Davidovi}

Ba~ka 1901. - Jedinstvo 4:3 (2:1) SUBOTICA: Stadion kraj Somborske kapije, gledalaca 1200, sudija Kowevi} (Vr{ac), strelci: Nikutovi} u 2. i 63. \or|evi} u 20. i Vojni} u 47. za Ba~ku, a Radi{i} u 31. 80. i Mikovi} u 86. minutu (autogol) za Jedinstvo. BA^KA1901: Mikovi} 7, Z. Vukov 7 (Luka~ 7), Vi{wi} 7, Babi} 7, Hubert 7, Vojni} 8, Rajkova~a 7 (Plav{i} 7), Markovi} 8, \or|evi} 8, Z. Vojni} 8, Nikutovi} 9 (Perovi} 7). JED INS TVO: Nem ~ev 7, Ivan~evi} 7, Lisica 7, [kero 7, Va sko vi} 7, Dr qa ~a 7, [tef ki} 7, [i ja no vi} 7 (Zlatar -), Balaban 7 (Mikovi} 7), Radi{i} 8, Mati} 7 (Bara~kov -). Ba~ka je krenula silovito od samog po~etka. Ve} u 2. minutu Sa{a Nikutovi} je bio precizan, poslu`io je Slobodana \or|evi}a, a sjajni Nikuto vi} je po sti gao po go dak. Isti igra~ se upisao u listu strelaca i u 63. minutu. U nastavku igre postignuta su jo{ ~etiri gola. S. St.

Ba~ka (P) - Kozara 3:0 (1:0) PA^ IR: Sta dion Ba~ ke, gledalaca 200, sudija Stani} (Pan~evo), strelci: [icar u 27. i 52. i Vukovi} u 70. minutu. @uti kartoni: R. Petrovi}, Vukovi} (Ba~ka), Oqa~a (Kozara). Crveni karton: \ereg (Ba~ka). BA^KA: Gorjanac 8, Vadasi 8, Vukovi} 8, Polovina 8, \urovi} 8, \ereg - (Marevi} 7), Luki} 7, Andri{i} 8, [icar 9, R. Petrovi} 7 (Reme{ -), Kitanovi} 8 (Ramovi} -). KOZ AR A: Oqa ~a 6, Anu {i} 6, Fu}ak 6, Belanovi} 6 (Laki} 6), D. Buni} 7, Reqi} 6, Buli} 7, Kitanovi} 7, Pepi} 6 (Dragoslavac -), Zori} 6 (Grugor -). Pa~irci su pru`ili jednu od boqih partija ovog prole}a. Bila je dinami~na i borbena utakmica.Dragan [icar je pobegao odbrani i plasirao

BANATSKIKARLOVAC:Proleter - Dinamo (Pan~evo) 3:0, ADA: AFK - Ba~ka Topola 0:1, BAJMOK: Radni~ki - Radni~ki (Zrewanin)3:0,LAZAREVO:Zadrugar - Budu}nost (Srpska Crwa) 4:2, PA^IR: Ba~ka - Kozara (Banatsko Veliko Selo) 3:0, SUBOTICA: Ba~ka 1901. Jedinstvo (Novi Be~ej) 4:3, STAR^EVO: Borac - Obili} (Novi Kne`evac) nije igrano. NOVOMILO[EVO:Vojvodina -Spartak(Debeqa~a)9:0.

1.Zadrugar 23 16 2.B.Topola 23 15 3.Rad.(B) 23 13 4.Proleter 23 11 5.Jedinstvo 23 11 6.Budu}nost 23 10 7.Vojvodina 23 9 8.AFK 23 9 9.Ba~ka(P) 23 9 10.Kozara 23 8 11.Dinamo(-1) 23 8 12.Borac 22 7 13.Obili} 22 7 14.Ba~ka(S)(-1)23 7 15.Rad.(ZR) 23 5 16.Spartak 23 3

3 4 3 5 5 5 5 7 4 8 6 7 5 9 4 10 3 11 5 10 5 10 7 8 6 9 5 11 1 17 2 18

44:21 37:15 41:27 27:18 62:40 42:34 34:28 30:31 33:28 31:41 35:38 25:35 33:40 30:37 20:34 21:77

51 50 44 38 37 36 32 31 30 29 28 28 27 25 16 11

loptu u mre`u ve} u 27. minutu. U odlu~nim trenucima ponovo je stupio na scenu [icar kada je sa 18 metara pogodio same rakqe. A u 70. minutu sru{en je Kitanovi} na ivici gostuju}eg {enaesterca, slobodan udarac je izveo Vukovi} i postavio kona~an rezultat. S. St.

Radni~ki (B) - Radni~ki (ZR) 3:0 (2:0) BAJM OK: Sport ski cen tar, gle da la ca 150, su di ja Eror (Pan~evo), strelci: Kekezovi} u 20. Malovara u 22. i Tomi} u 80. minutu. @uti kartoni: Ilovac (Radni~ki, Bajmok), Ob ra do vi} (Rad ni~ ki, ZR) RADNI^KI BAJMOK: Joveti} -, Milenkovi} 7, Stani~i} 7, Vasi} 8, Ilovac 8, Bala`i} 7, Ra|enovi} 7 (Miloradovi} -), Maslovara 8 (\or|evi} -), Tomi} 8, Kopunovi} 7 ([koro 7), Kekezovi} 9. RADNI^KI ZREWANIN: \or|an 6, Studen 6, Obradovi} 6, Radulovi} 6, Juhas 6, Zaki} 7, Tapaji 6 (Papi} 6), Miji} 7, ^aski 7, Ponkarion 6 (Trkuqa 7), Markoski 7. Poveli su Bajmo~ani posle pro do ra Ma slo va re ko ji je oboren na ivici {esnaesterca,a Dejan Kekezovi} je iz slobodnog udarca pogodio ra{qe. Posle dva minuta brzonogi Maslovara postigao je drugi gol, a kona~an rezultat postavio je kapiten Tomi}. S. St.

Lali}ani nastaviliseriju LALI]: Igrali{te Panonije, gledalaca 100, sudija Rabrenovi} (Kula), strelci: Valent u 9. i 32. Lazi} u 53. minutu. @uti kartoni: Medi}, Valent (Panonija), Raja~i} (Terekve{). PANONIJA: Pavliwi, Popovi}, Savin, Lazi}, Marijanovi}, Beqanin (Farka{), Lamo{, Medi}, Valent, Hrn~jar (@ivanov), Sankovi} (Kr{i}). TEREKVE[: Bo`i}, Pinter, Kr{i}, Kalaw (Kraja~i}), Pilipovi}, Gol, Na| (Tintor), Qubojevi}, Mandari}, Reqi}, Lemaji}. La li }a ni su pro tiv sla be ekipe Terekve{a zabele`ili rutinsku pobeda koja im puno zna~i u borbi za sam vrh prvenstvene tabele. Na ovom susretu sa dva lepa pogotka istakao se kapiten doma}ina i najboqi pojedinac ovog me~a Vladimir Valent. Doma}i tim je u drugom poluvremenu nastavio da napada ka golu ekipe iz Svilojeva i

u takvoj igri Lazi} je u 53. minutu postigao tre}i pogodak. S. Jovin

Aleksa [anti} Dunav (BM) 2:1 (2:1) ALEKSA [ANTI]: Stadion [anti}a, gledalaca 300, sudija Ma{ulovi} (Sombor), strelcci: M. Tomi} u 4. Tumbas u 14. za Aleksa [anti}, a Bala` u 33. minutu za Dunav. Crveni karton: Golub (Dunav). ALEKSA [ANTI]: Vidovi} 8, Tomi} 7, Vasiqevi} 7 (Ivani{evi} 7), Vrti} 8, S. Pejak 7, N. Pejak 7, Tumbas 7 (Mar~o 7), M. Tomi} 8, Mil~i} 7 (Pokrajac 7), Gavri} 7, Raji} 7. DUNAV: Ivkov 8, Golub 6 (\or|evi} 6), Jager 7 (Kati} 6), S. Peri{i} 7, D. Peri{i} 7, Vorgi} 7, Peri{ki} 6, Kolar 6, Anti} 6, Bala` 6. Zaslu`ena pobeda doma}ina koja je mogla biti i ubedqi-

ALEKSA [ANTI]: Aleksa [anti} - Dunav (Ba~ki Mono{tor)2:1,DEROWE:Omladinac -Dinamo(Ba~kiBreg)gostinisudoputovali,LALI]:Panonija - Terekve{ (Svilojevo) 3:0, GAKOVO: Grani~ar - Metalac (Sombor)6:1,^ONOPQA:Sloga - [ikara (Sombor) 1:2, RUSKI KRSTUR:Rusin-Jedinstvo(Ribarevo)1:1,LIPAR:Lipar-Dinamo(Sonta)6:2. 1.Omladinac 17 2.Grani~ar 18 3.Panonija 18 4.Rusin 18 5.A.[anti} 18 6.Dunav 18 7.Sloga 18 8.[ikara 18 9.Dinamo(-1) 17 10.Jedinstvo 18 11.Dinamo(S) 18 12.Terek.(-6) 18 13.Lipar 18 14.Metalac 18

13 12 11 12 8 7 7 7 7 4 4 6 4 2

2 2 4 2 5 2 1 5 2 8 3 8 3 8 3 8 2 8 5 9 4 10 2 10 2 12 4 12

48:12 48:21 44:23 47:27 29:27 32:35 22:28 23:36 31:39 25:34 28:48 23:33 33:45 29:54

OYACI: Igrali{te OFK Oxaka, gledalaca 300, sudija Mani} (Karavukovo), strelci: Lepojevi} u 28. (autogol) za OFK Oxake, a M. Vukovi} u 90+4. minutu za Zadrugar. @uti kartoni: Jovanovi}, Spasi}, Mitrovi} (OFK Oxaci), Stojanovi}, Mili}evi}, Veli~kovi} (Zadrugar). OFK OXACI: Star~evi} 7, Mitrovi} 7, Bradi} 7, Jovanovi} 7, Vido{ 8, Nikoli} 8, Cvijanovi} 7, Spasi} 6, ]iri} 7 (Jovovi} 7), Radusin 7 ([o{ki} -), Jankovi} 7. ZADRUGAR: Radojevi} 7, M. Stojanovi} 6, Lepojevi} 6, Veli~kovi} 6, Nikoli} 6 (Boji} 7), Vukovi} 6, Dondi} 7 (Mladenovi} 7), Stankovi} 7 (Marinkovi} 7), Brankovi} 7, Pjevi} 7, Mili}evi} 7. U op{tinskom derbiju vi|ena je dopadqiva utakmkica. Doma}i tim je sa nekoliko golova mogao da savlada ekipu iz Srpskog Mileti}a.Doma}ini su poveli u 28. minutu kada je Lepojevi} nesmotreno reagovao i savladao svog golmana Radovi}a. U nastavku doma}i tim je dominirao, stvarao {anse koje su ostale neiskori{}ene. U sudijskoj nadoknadi gosti iz Srpskog Mileti}a su postigli pogodak preko Marka Vukovi}a. S. Jovin

@AK - Kordun 1:1 (0:1)

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA

Panonija - Terekve{ 3:0 (2:0)

OFK Oyaci - Zadrugar 1:1 (1:0)

41 40 38 37 26 24 24 24 22 17 16 14 14 10

vija da su doma}i bili snala`qiviji pred golom gostiju. S. St.

SOMBOR: Igrali{te @AKa, gledalaca 150, sudija: Raki} (Apatin). Strelci: Sazdani} u 90. za @AK, a Kne`evi} u 2. mi-

(Jan~evski 6), Kili} 6 ( M. Rabrenovi} -), Stojanovi} 6, Ki{juhas 7 i Holovati 6 ( Stanisavqevi} -). Susret je obele`ilo nekoliko detaqa. Prvi, evrogol igra~a utakmice \or|a Bukjlovi}a koji je sa oko 35 metara pogodio sam rogaq gola Vu~ini}a. Drugi zanimqiv detaq su i dva dosu|ena penala – oba opravdano, koje su iskusni Ki{juhas za Mladost i Bukejlovi} za Kulu pretvorili u golove. \. Bojani}

Stani{i} - Radni~ki 4:0 (1:0) STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 200, sudija: [}epanovi} (Kula). Strelci: Terzija u 42. Kurixa u 47. (iz penala) [ari} u 76. i Bobanac u 85. minutu. @uti kartoni: Vrani}, Terzija, Niki} (Stani{i}), Radoj~i} i Koci} (Radni~ki). STANI[I]: Dubravac, Vukadinovi}, Vrani}, [ari}, Bulovi} (Niki}), Jawi} (G. Jagodi}-Kurixa), Terzija (Babac), Bobanac, A. Jagodi}-Kurixa, Miji}, Kurixa. RADNI^KI: Koci}, Petkovi}, Kesi}, Trifunovi}, Aleksi}, Ivovi}, Mu{iki}, Radoj~i}, Bere{, Crwanski, [trbac. Gosti samo u prvom delu susreta pru`ili ja~i otpor dok su imali snage, u nastavku me|utim Stani{i} je mogao da do vrha da napuni mre`u Koci}a. Utakmica je obilovala lepim momenti-

KULA:Kula-Mladost(Kru{~i})3:1,CRVENKA:Crvenka -Grani~ar(Ri|ica)2:2,KARAVUKOVO: Polet - BSK (Ba~ki Brestovac) 3:1, STANI[I]: Stani{i} - Radni~ki (Ratkovo) 4:0, STAPAR: Hajduk Omladinac (Bukovac) 3:1, SOMBOR:@AK-Kordun(Kqaji}evo)1:1,OYACI:OFKOyaci - Zadrugar (Srpski Mileti}) 1:1, BA^KI GRA^AC: Borac-PIKPrigrevica3:1.

1.Stani{i} 21 17 2.Prigrevica 21 13 3.Mladost(-1)21 14 4.Hajduk 21 10 5.Zadrugar 21 9 6.Omladinac 21 9 7.Grani~ar 21 8 8.Kordun 21 8 9.Borac 21 9 10.Crvenka 21 8 11.@AK 21 6 12.Kula 21 5 13.Polet 21 6 14.Radni~ki 21 4 15.BSK 21 5 16.Oyaci(-1) 21 2

3 1 4 4 1 6 4 7 6 6 5 7 6 7 5 8 2 10 4 9 6 9 6 10 3 12 5 12 2 14 8 11

60:24 36:19 44:26 47:34 34:24 42:33 46:47 34:31 32:39 39:44 28:34 37:44 37:49 31:51 28:53 29:52

54 43 42 34 33 32 30 29 29 28 24 21 21 17 17 13

HAJDUK: Stojanovi}, Stani~kov (Damir Stani}), Miqu{ (Voli}), Pelengi}, Sabo, Radakovi}, Lazi}, Stoj{i}, Jusufi (Milenkovi}), Dejan Stani}, Luki}. OMLADINAC: Cari}, Mari~i}, Drezgi}, Todorovi}, \ur|ev, M. Halas, Raj{i} (Jovanovi}), Berlekovi}, Komazec (Vlaisavqevi}), Dujmovi} (R. Halas), Tripunovi}. Sve je re{eno po~etkom nastavka u vremenskom intervalu od svega pet minuta. Nakon toga tempo je znatno pao, gosti su uspeli posti}i po~asni pogodak. J. D.

Crvenka - Grani~ar 2:2 (1:0)

Kqaji}iKova~evi}interveni{uispredsvoggola

nutu za Kordun. @uti kartoni: @ivkovi}, Vukas, Pustaji}, Ben~i}, Vidakovi} (@AK), a Grujin, Ilin, Kne`evi} (Kordun). @AK: Kozlina, Mra~ina, Ben~i}, Pustaji}, @ivkovi}, Sazdani}, Kqaji} (Jawi}), Kova~evi}, Sabo (Primorac), Vidakovi}, Vukas (Savi}). KORDUN: Korolija, Pavlovi}, Kova~i}, Kr{i}, Muti}, Grujin (Rajkovi}), Stanojevi}, Zori}, Kne`evi} (Stokrpa), Ili}, Bulaja (Karas). Gledaoci jo{ nisu ni zauzeli svoja mesta gosti su poveli golom Kne`evi}a s 18 metara, pogodio je duga~ki ugao. Tek u posledwem minutu susreta bila je velika gu`va pred golom Korduna, a Sazdani} je prona{ao put do mre`e kroz {umu nogu. J. D.

Kula – Mladost 3:1 (2:1) KULA: Igrali{te na Gederu, gledalaca 100. Sudija: Vra~ar (Sombor). Strelci: Bukejlovi} u 30. i u 70. (iz penala) i Vuja~i} u 40. za Kulu, a Ki{juhas u 38. minutu (iz penala) za Mladost. @uti kartoni: Radulovi}, Vojnovi} i Bodi{ (Kula). KULA: Bruner 7, Bodi{ 7, Radulovi} 7, Kukoq 7 ( Kardo{ -), [arac 7, Lacko 8, Vuja~i} 7, Vojnovi} 7, Bukejlovi} 9 ( Poli} -), Bo`ovi} 7 ( Jovan -) i Na| 7. MLADOST: Vu~ini} 6, R. Rabrenovi} 7, Te{ovi} 6, Na| 6, Kokot 6, Krznar 7, Vlahovi} 6

ma posebno treba ista}i evrogol Bobanca sa 25 metara u same ra{qe. J. D.

Borac - Prigrevica 3:1 (2:0) BA^KI GRA^AC: Igrali{te Borca, gledalaca 80, sudija: Deli} (Kula). Strelci: Babi} u 21. B. Jelisavac u 34. Karaxi} u 55. za Borac, a V. Raki} u 89. minutu za Prigrevicu. @uti karton: Dautovi} (Borac). BORAC: Vajagi}, Smiqani} 7 (Karaxi} 7), Babi} 7, Radakovi} 8, R. Jelisavac 7 (Radmanovi} 7), G. Joki} 7, Mrdaq 7, Dautovi} 7, B. Jelisavac 7 (Kne`evi} 7), @egarac 8, Z. Joki} 7. PRIGREVICA: Dimi} 6, ^ovi} 7, Tesli} 6 (Popovi} 7), Jakovqevi} 7, Kqaji} 7, ]u}a 7, Vladeti} 6, D. Raki} 6, V. Raki} 7, Bogojevi} 6, Griva 7. Doma}in je iskoristio ne{to slabiju igru gostiju i zaslu`eno je osvojio bodove. A. ^i~i}

Hajduk - Omladinac 3:1 (1:0) STAPAR: Igrali{te Hajdu ka, gle da la ca 100, su di ja: Peri{i} (Srpski Mileti}). Strelci: Luki} u 25. Dejan Stani} u 47. (iz penala) i 52. za Hajduk, a Todorovi} u 73. minutu za Omladinac. @uti kartoni: Lazi}, Jusufi, Radakovi}, Dejan Stani} (Hajduk), a Cari}, Mari ~i}, Drezgi} (Omladinac).

CRVENKA: Stadion „Milorad Xomba”, gledalaca oko 100, sudija: Ivani{evi} (Oxaci). Strelci: Matija{evi} u 44. i Dragovi} u 83. za Crvenku, a [veqo u 55. i Kri~ka u 75. minutu za Grani~ar. @uti kartoni: Struwa{, Bata i Ili} (Crvenka), a Mom~ilovi} (Grani~ar). CRVENKA: [}epanovi} 7, S. Radmanovi} 6, Dragovi} 7, Struwa{ 6, Bata 6, G. Radmanovi} 6, Grnovi} 7, Ili} 7, Radulovi} 7, Matija{evi} 8, \ur|evi} 6. GRANI^AR: Pavasovi} 7, Brala 6, Mi{kovi} 6, \umi} 7, Mom~ilovi} 6, Ko`ul 7, Bajai 6, Kri~ka 7, Ko`ul 6, [veqo 8. Marko Matija{evi} u doma}oj, odnosno Ogwen [veqo u gostuju}oj ekipi bili su najboqi pojedinci ove dosta zanimqive i kvalitetne utakmice, koja je zavr{ena i najpravednijim ishodom, mada su Grani~ari bili bli`i pobedi jer su imali vo|stvo do 83. minuta, a u posledwim trenucima Kri~ka je bio sam pred golmanom, ali je propustio priliku da bude dvostruki strelac. T. Jovovi}

Polet - BSK 3:1 (1:0) KARAVUKOVO: Igrali{te Poleta, gledalaca 100, sudija Ki{ner (Sombor), strelci: Stojiqkovi} u 24. Krsti} u 70. i Bogdanovi} u 78. za Polet, a \ur|evi} u 88. minutu za BSK. @uti kartoni: Milenkovi}, Krsti}, Aleksi} (Polet), Milo{evi}, Beqanski (BSK). POLET: B. Stanojkovi}, Stankovi} (M. Stanojkovi} ), Aleksi}, Tadijan, Markovi}, Milenkovi} (Popovi}), Jov~i}, Gal, Stojiqkovi}, Bogdanovi}, Krsti} (Cvetkovi}). BSK: Vukovi}, Bagi} (Divjak), Kne`evi}, Popovi}, Milo{evi}, Luki} (Resanovi}), Kora}, Rajkovi}, Radoj~i} (Beqanski), Orsi}, \ur|evi}. Tokom ~itavog susreta doma}i tim je dominirao na terenu tako da pobeda Poleta nije dolazila u pitawe. Doma}i fudbaleri su imali nekoliko lepih akcija koje su krunisani sa tri efektna gola. S. Jovin


SPORT

dnevnik

utorak26.april2011.

NOVI SAD LAKO POBEDIO KRU[EVQANE

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

Kanarinci letevisoko

Laknulojesvimauredovima Nov og Sad a nak on odl i~n e igre i zaslu`ene pobede nad Napretkom. Pokazali su kvalitet vi{e, jer i pored ube-

@estokduelnaDetelinari

dqivogvo|stvanisuseopu{tili,napadalisuizsvihoru`ja, ali do kraja je ostao rezultat izprvogdela.Prvenacudresu NovogSadapostigaojesveboqi Bojan Ili} koji je posledwimigramadokazaodasepolakovra}auformu.

Nikoli}~uvaKlisane

- Bila je to te{ka utakmica.Pokazali smo da smo najzad uhvatili formu, tome svedo}e i~etirime~abezporaza.Odi- gralismomo`danajboquutakmicu drugog dela. - ka`e Ili}. - Na vreme smo poveli i postigli drugi gol i na pol uv rem e oti{li sa kapitaln om predn o{}u. U svla~io- nici se dogovorilidaunastavku strp qiv om igrom vreb am o protivnika. Verovalismoda}e se Nap red ak otvoriti.Doizra` aj a je u nastavk u do{ ao invidualni kvalitet i prava je {teta{toDejan Bogunovi} a potom i mladi Ogwen Mud rins ki nisu realizovali {anmse. Sada se lak{e di{e, nap rav il i smo pomak ka sredini tab el e . Do kraj a prv ens tva ne}emo se na tome zaustaviti i verujem da }emo u Vrawu nastaviti niz uspeha, a potom i kodku}esavladatiMladiradnik. Na{ ciq je na kraju plasmanod{estogdosedmogmesta - optimista ne neumorni vezista`utih. I. Grubor

SLANOBARCI DANAS GOSTUJU U KRAGUJEVCU

data za superliga{ko dru{tvo. Pora`enisuuNi{uisvekarte }e baciti u napad. Volimo da igramo sa favoritima na papirutosmopokazaliiuduelusa NovimPazarom.Ne}emosebraniti, ve} }emo poku{ati napada~kom igrom da do|emo do povoqnogrezultata-optimistaje agilniZeqkovi}. Zame~uKragujevcuuekipuse vra}a kapiten Branko @igi} dokjeu~e{}eBorivojaFilipovi}azbogpovredezara|eneususretusaRadni~kimneizvesno. Me~izme|uRadni~kogiProletera po~iwe u 16.30 sati,a u drugomdana{wemokr{ajuuLu~animasnage}eodmeritiMladostiMladiradnik. M. Po.

POTISKA LIGA

Radinodlu~io kom{ijskiderbi SRPSKI KRSTUR: Jedinstvo Horgo{ Higrlo (Horgo{) 2:4, MAJDAN: Trome|a - Sloga (Ostoji}evo) 0:1, PODLOKAWI: Hajduk - Slavija (Banatsko Aran|elovo) 1:5, PADEJ: Tisa - Grani~ar (\ala) 3:2. Slobodan je bio [ampion Olimpija (Orom). 1. Horgo{ 2. Tisa 3. Sloga 4. Jedinstvo 5. Grani~ar 6. Slavija 7. Hajduk 8. [ampion O. 9. Trome|a

11 11 11 10 10 11 11 10 11

9 7 6 5 5 4 4 1 0

1 0 1 1 1 2 1 4 3

1 4 4 4 4 5 6 5 8

40:9 33:18 23:22 32:26 22:23 21:26 21:34 11:22 19:42

MLADENOVO: StadionBudu}nosti,gledalaca 250, sudija: Batri}-Aleksi} (Vrbas). Strelac:Nikoli}u41.i85.minutu. @uti karton: Ja{ovi} (Borac). BUDU]NOST: Lugowa7,Kne`evi}6,Bubuq6,Majki}6,Pu|a 7, Bubalo 7, Karanovi} 6 (Novak 6),Latinovi}6,Mari}6,Baji}6 (]ulibrk),Grbi}6(Vejinovi}6). BORAC: @eravi} 7, Ili} 7, Dobriwac7(Romi}7),Ja{ovi}7, Popovi}7,Stojanovi}6,Kukoq6 (Vazovi}), Sedlar 7, Nikoli} 8, Vu~kovi}7,Srdi}8([uwka7). Gosti iz Novog Sada su zaslu`eno odneli bodove iz Mladenova.Utakmicanajve}imdelomnije mogla da zadovoqi prisutne gledaoce. Prvo poluvreme proteklo je u nezanimqivoj igri, bez pravihprilika.Izjedineprave{anse u ovom delu igre Novosa|ani uspelidazatresumre`uBudu}nosti.Nikoli}jeprihvatioloptuu {esnaestercu doma}ih, {utirao iskosasdesnestranesa11-12metara i lopta je pogodila desni ugaogolmanaLugoweizavr{ila umre`i. U drugom poluvremenu Mladenovqani su nastavili sa anemi~nomigrom,asvipoku{ajidaprekousamqenogcentarforaMarka Mari}a, stignu do izjedna~ewa, nisuurodiliplodom.U85.minutu Romi} je dobro pro{ao po levoj strani, uputio centar{ut u {esnaesterac Budu}nosti, a Nikoli} je udarcem glavom pogodio nebraweni deo mre`e golmana Lugoweipostaviokona~anrezultat. M. \. Kremenovi}

IRIG: StadionRadni~kog,gledalaca150,sudijaPapi{ta([id). Strelci:Ka~aru1,Jerkovi}u15, G.Luki}u45.iTi{mau70.minutu.@utikartoni:Kerleta,Borojevi},Trivun~i},Erkanovi}(Radni~ki),G.Luki},Ka~ar(Dunav). RADNI^KI: Vidanovi}7,Borojevi} 6, Ninkovi} 6, Kerleta 6 (Urban),Guzina6,Z.Jovanovi}6, Stankovi} 6, \okanovi} 6 (Babi}), Erkanovi} 6 (Mati}), Trivun~i}6,Stoj~i}6. DUNAV: Trifunovi} 8, Skopqak 7, Zogovi} 7, Ka~ar 7 (@e`eq),Grba~i}7,\etenovi}7(\. Luki}),G.Luki}8,Ti{ma8(Filipovi}), Aleksi} 8, Jerkovi} 8, D.Luki}8. [okzadoma}eve}uprvomminutu.Ka~arjeiskoristiogre{ku odbranedoma}ihidoveosvojtimu vo|stvo. Posle toga bilo je samo pitawekoliko}eVidanovi}puta vaditiloptuizmre`e. M. Jovi~i}

Obili} - Ba~ka 0:0

Hajduk - Slavija 1:5 (0:3) PODLOKAW: Igrali{te Hajduka, gledalaca 100. Sudija: B. Ateqevi} (Martono{). Strelci:Radakovi}u63.zaHajduk,aRadinu15,33.i36,Maluckovu75.iElezovi}u82.minutu za Slaviju. @uti karton: Troli},Feher(Hajduk)iPantelin (Slavija). HAJDUK: Krsti},Feher,Brkqa~,Marta,Brajovi}(]iri}), Pap,D.Petrovi},Radakovi},A. Petrovi} (Lacko), Troli} (Bogdanov),Vi{i}. SLAVIJA: Nedeqkov, Doro, Elezovi}, Pantelin, Arsenov, Slavkovi}, Milanov, Maluckov, Kijac (Zidarev), Radin (Novakovi}), Ogwenovi} ( Vidakovi}). Kom{ijski debri zaslu`eno jepripaogostimaizBanatskog Aran|elova, iako su se Podlokaw~ an i nad al i povoqn ij em rez ult at u jer su na po~ etk u prole}nog dela prvenstva na svomterenuuspeledanadigraju lidera na tabeli Horgo{ Higlo. Doma}ini su imali peh da seve}napo~etkuutakmicepovredio jedan od najboqih igra-

Budu}nost - Borac 0:2 (0:1) vi}7),Bukvi}7,Divjak8,@uti} 8, Ma}i`enski 7, Osmaji}7, Krsti} 8 (Jankovi} -), Kobilarov 7 (Stojanovi}7). BA^KA: Romi} 8, Kozomora 7, La}arak 7, Jefti} 8, Zelin~evi} 7,Bjelo{7,Duki}7,Zec8(Sekeru{7),\oki}7(Vigwevi}-),Srdi}7,Peci}7(Stojni}-). DuelZmajev~anaiBa~kopalan~ana protekao je u dinami~noj, ferikorektnojigri.Prvopoluvreme proteklo je u uravnote`enojigrikojaseuglavnomodvijala na sredini terena. Obili} je u ovomdeluigreimaonekolikoveomazrelih{ansi alijeodbrana gostiju na ~elu sa izvanrednim golmanom Romi}em bez problema otklawalasvakuopasnostposvoj gol.Gostisutako|euparnavrata opasnougroziligolObili}aali wihovenamereosujetiojetako|e sjajniSuba{i}. U drugom poluvremenu igra je dobilanadinamici,obeekipesu stvorilenekolikolepihprilika zagolaliiovogputasugolmani Suba{i}najednojiRomi}nadrugojstraniizvanrednoreagovali. L. Ki{

Crvena zvezda - Polet 4:1 (3:0) NOVISAD: Igrali{teCrvene zvezde, gledalaca 150, sudija: Grbatini} (Ada{evci). Strelci: Avakumovi}u20.i44.Uzelacu33. i Peki} u 71. za Crvenu zvezdu, a Svrkota u 80. minutu (iz penala) za Polet. @uti kartoni: Joki}

uprvomdelustaviojeAvakumovi} drugimgolom.KadajePeki}izsoloakcijepovisiorezultat,pretilajepravakatastrofagostiju,me|utimne{toopu{tenijuigruposle opravdano dosu|enog penala, nakonprekr{ajaJoki}a,kaznioje sabeleta~keSvrkota. M. Po.

Prvi maj - Metalac AV 3:0 (2:0) RUMA: Stadion Prvog maja, gledalaca200,sudijaRadi}(Novi Sad). Strelci: \oki} u 27, Sikiricau42.iJe`u88.minutu.@uti kartoni:\oki},An|i}(Prvimaj), Kosi},[eguqica(MetalacAV). PRVI MAJ: Deli} -, Putica 7, Milo{evi}7,An|i}7(Novakovi} 7),Rokni}7,\oki}7,Sikirica7, Jovanovi}7,Radi{i}6(Nedi}7), ^upeqi}7,Kordolup7(Je`7). METALAC AV: Vulin 7, \uri}6,Kosi}6,Gruji}7,Ardali} 6,Tanasi}6,Lazendi}6,Latinovi}6,Ble{i}7([ekuqica6),Popovi}7,Stani{i}6. Rumqanisuperiorniutokucele utakmice.Od mnogobrojnih {ansiiskoristilisusamotri.A, najlep{i je postigao \oki} u 27. minutu.Izveojeslobodanudarac s20metaraiefektnopogodionebraweni deo mre`e iznena|enog Vulina. M. Juri{i}

Sloga Radni~ki – Jugovi} 4:0 (2:0) ERDEVIK: Stadion Sloge Radni~ki, gledalaca 120, sudija

Radni~ki – Dunav 0:4 (0:3)

Proleter napopravnom

^eta sa Slane bare izgubila je duel sa somborskim Radni~kim.Proleterjeimaobodurukama i pregr{t povoqnih prilika, a na kraju je sre}a prigrlilaSomborcedastignudopobede. Imali su crveno-beli dosta vremena da se oporave od {koka jer su me~ u Kragujevcu prebacilizadanas. -Sre}anamjeokrenulale|a, zaslu`ilismobarembodisada moramodasevadimouKragujevcu.Nisamu~estvovaoujesewem remiju,alipopri~amasaigra~a radi se o kvalitetnom sastavu predvo|enim trenerom Vladom ^apqi}em - isti~e sve boqi Mladen Zeqkovi}. - S pravom ih svrstavaju za glavnog kandi-

19

28 21 19 16 16 14 13 7 3

~a Troli}, a zahvaquju}i gre{kama odbrane i golmana Krsti}autakmicujeuprvompoluvremenu odlu~io snala`qivi Radinkojijetriputazatresao mre`uHajdukaiosiguraovisoko vo|stvo. Pogotkom Radakovi}au63.minutuHajdukuspeva da smawi rezulta, ali kvalitetn ij a ekip a gos tij u prek o MaluckovaiElezovi}auspela jedapotvrdiubedqivupobedu. M. M.

ZMAJEVO: Stadion urekreacionomcentru,gledalacaoko150, Sudija:Bla`on(Ruma).@utikartoni:Ili},Ma}i`enski,Krsti}, @ivojnov(Obili}),La}arak,Duki}(Ba~ka). OBILI]: Suba{i} 8, @ivojnov 7, Beli} 7, Ili} 7 (Milo{e-

ZMAJEVO: Obili} – Ba~ka 0:0, NOVI SAD: Crvena zvezda – Polet 4:1, IRIG: Radni~ki – Dunav 0:4, STARI BANOVCI: Omladinac – Indeks 0:0, MLADENOVO: Budu}nost – Borac 1:2, SREMSKA MITROVICA: Radni~ki – Mladost (T) 4:0, RUMA: Prvi maj – Metalac AV 3:0, ERDEVIK: Sloga Radni~ki – Jugovi} 4:0. 1. Borac 23 16 4 3 57:33 52 2. Dunav 23 16 3 4 55:18 51 3. Indeks 23 14 5 4 31:20 47 4. C. zvezda 23 13 4 6 37:26 43 5. Ba~ka 23 12 5 6 33:23 41 6. Obili} 23 9 7 7 36:24 34 7. Omladinac 23 8 7 8 40:40 31 8. Budu}nost 23 7 10 6 27:28 31 9. Sloga (-1) 23 9 4 10 38:35 30 10. Polet 23 9 3 11 35:33 30 11. Prvi maj 23 9 3 11 26:27 30 12. Radn. (SM) 23 9 0 14 37:44 27 13. Mlad. (T) 23 5 11 7 27:38 26 14. Jugovi} 23 7 2 14 30:45 23 15. Metal. AV 23 2 6 15 19:50 12 16. Rad. (I)(-3) 23 0 4 19 14:58 1

kovi} (Sloga Radni~ki), Srdi}, Bjeli}(Jugovi}). SLOGARADNI^KI: Kuqa7, ^obanovi}7,Pendo8,Miqkovi} 7 (Lepiwica 7), Simiki} 7, Aperli}7,Bojani}8,\or|evi} 7,Pova`an7(Vasi}7),[aji}8, Ivkovi}7(Jovanovi}7). JUGOVI]: Be~erli}6,Mikivi}6,Srdi}6(Terzi}),Grozdi} 6,Bjeli}6,Miqani}6,Ekmexi} 6 (Babi} 6), Ze~evi} 6, \uri} 6, Bla`i}6(Sukara6),Pavlica5. Erdevi~ani su najzad odli~nu igru krunisali i sa ~etiri gola.Odprvogminutagostisubili primorani da se povuku na svoj deoterena.Sna`nomigromdoma}ini su uslovili goste da ise brane. Be~erli} je prvi put vadioloptuizmre`eve}u10.minutu, posle odli~ne akcije koju jezavr{io[aji}.Kasnijegolove su postigli Ivkovi}, Bojani} i Jovanovi}. K. Vig

Radni~ki – Mladost (T) 4:0 (1:0) SREMSKA MITROVICA: Stadion Radni~kog, gledalaca 150,sudijaVagi}(Sombor).Strelci:Vasiqevi}u2.i56,Skorupan 50.iProki}u80.minutu. RADNI^KI: Reli} 7, Stevi} 7, Pavlovi} 7, Bosan~i} 7, Miji}7,Ninkovi}7,Mili~i}7 (@ivanovi}7),Cvjeti}8,Vasiqevi} 7 (Ivi} 7), Skorupan 7, \ur|evi}7(Proki}7). MLADOST: Meduri} 6, Vidakovi}6([arenac6),[impraga6

MomenatsutakmicenaVidovdanskomnasequ

(Crvenazvezda),aRako~evi}(Polet). CRVENAZVEZDA: \urikin7, Joki}6,[egrt7,Uzelac8,Avakumovi} 8 (Grabi} 7), Peki} 7, Ra{iovan7,\or|evi}7(Mora~a7), @ivkovi}8(Ra|en8),Popovi}8. POLET: @ivkovi} 5, Kuli} 6 (Maksimovi}), V. Dobrijevi} 7, [egan6,B.Dobrijevi}7,Isailovi}6(Lon~ar),Rako~evi}7,Svrkota7,Jovanovi}6,Josovi}6(Malacko6),Furtula7. Doma}inisuvernimnavija~ima priu{tili dosta golova i mnogo neiskori{}enih {ansi. Mre`a gostijuodolevalajedo20.minuta, aondajenakonprekidaRa{iovana,Avakumovi}nadvisao~uvarei poslaoloptunapravomesto.TrinaestminutakasnijekapitenUzelacjeizslobodnogudarcapogodio samiugao,ata~kunaodli~nuigru

Mre`emirovale Omladinac – Indeks 0:0 STARIBANOVCI: StadionpodBairom,gledalaca240,sudija Piqa(Svetozar Mileti}). @uti kartoni: N. Kova~evi} (Omladinac),Savi}(Indeks). OMLADINAC: Tati} 7, Ivani{evi} 7, Savi} 7, Duki} 7, Stoisavqevi}7,Stefanovi}7,]eran7,N.Kova~evi}7,Pej~inovi}8(Gr~i}),Rusmir7(I.Kova~evi}),Mra~ajac7(Dani~i}). INDEKS: Buzaxija7,Staki}6,Kragovi}7,Savi}7,\orovi} 7,D.Powevi}7,Jovovi}7,Maravi}7,S.Staki}7(Salkai),Gubereni}7(Te{anovi}),Vujanovi}7(Valan). I pored toga {to su doma}ini propustili nekoliko izrazitih{ansizagolovepodelabodovajerealna. G. Dragoqi} Perandi} ([ajka{). Strelci: [aji}u10,Ivkovi}u41,Bojani} u 63. i Jovanovi} u 90. minutu. @uti kartoni: Pova`an, Miq-

(Kerkez 6), Raji} 6, Vinkovi} 6, Krivokapi}6,Stankov6,Kozomara5,\uk5,Bojovi}5,Glavardanov5(Dudvarski5). B. Rokni}

KVALITETNE LIGE MLA\IH KATEGORIJA Pioniri

Big bul Radni~ki - Hajduk 3:0, Ba~ka Topola - Spartak Zlatibor voda 0:3, Radni~ki (SM) - Vojvodina 0:5, Mladost - In|ija (u ~etvrtak), Kikinda - Crvenka 2:0, Radni~ki (S) Vr{ac (u sredu), ^SK Pivara - Be~ej Odld gold 11:2, Banat - Dinamo 2:3. 1. Vojvodina 23 22 0 1 124:5 66 2. Dinamo 23 20 1 2 74:17 61 3. ^SK 23 18 1 4 84:27 55 4. Banat 23 16 4 3 62:23 52 5. Spartak ZV 23 14 6 3 56:22 48 6. Novi Sad 22 12 3 7 49:35 39 7. Hajduk 23 11 4 8 47:38 37 8. Radn. (S) 22 11 3 8 52:43 36 9. Kikinda 23 9 3 11 39:52 30 10. In|ija 22 8 2 12 40:37 26 11. Crvenka 23 8 2 13 42:16 26 12. Vr{ac 22 6 6 10 17:34 24 13. BB Rad.(-1) 23 5 3 15 27:60 17 14. Rad.(SM) 23 5 2 16 30:64 17 15. B. Topola 23 5 2 16 16:60 17 16. Ba~ka (S)(-1)22 4 4 14 14:64 15 17. Mladost 22 3 1 18 7:58 10 18. Be~ej 23 311926:106 10

Omladinci

Kadeti

Dowi Srem - In|ija (2. maja), Indeks - Omladinac 1:0, Slavija - Ba~ka Topola 3:0, Big bul Radni~ki ^SK Pivara 0:3, Proleter - Novi Sad 1:1, Kikinda - Srem 4:2, Radni~ki (NP) - Radni~ki (S) (u sredu). 1. In|ija 2. Novi Sad 3. ^SK 4. Slavija 5. Proleter 6. Rad.(NP) 7. Srem 8. BB Rad. 9. Rad.(S) 10. B. Topola 11. Omladinac 12. Kikinda 13. D. Srem 14. Indeks

18 18 19 18 18 17 17 18 17 19 19 19 16 17

15 13 11 12 8 8 8 7 8 6 5 5 4 2

3 0 1 4 4 4 1 5 5 5 2 7 0 9 3 8 0 9 2 11 2 12 1 13 2 10 0 15

57:12 47:16 45:22 38:26 22:13 26:19 29:29 32:35 31:36 17:27 23:43 22:48 13:36 10:50

48 40 37 37 29 26 24 24 24 20 17 16 14 6

Big bul Radni~ki - Hajduk 1:4, Ba~ka Topola - Spartak Zlatibor voda 2:1, Radni~ki (SM) - Vojvodina 1:3, Mladost - In|ija ( u ~etvrtak), Kikinda - Crvenka 1:0, Radni~ki (S) Vr{ac (u sredu), ^SK Pivara - Be~ej Odld gold 4:1, Banat - Dinamo 5:0. 1. Vojvodina 23 19 3 1 69:20 60 2. ^SK 23 18 2 3 69:21 56 3. Banat 23 15 5 3 57:22 50 4. Spartak ZV 23 14 4 5 61:23 46 5. Novi Sad 22 14 4 4 45:17 46 6. Hajduk(-1) 23 14 4 5 57:20 45 7. Crvenka 23 11 3 9 30:38 36 8. Be~ej(-1) 23 9 3 11 41:49 29 9. Kikinda 23 7 7 9 35:40 28 10. Rad.(S) 22 7 5 10 27:31 26 11. Vr{ac 22 7 4 11 27:45 25 12. B. Topola 23 6 6 11 22:37 24 13. Rad.(SM)(-1)23 6 5 12 30:52 22 14. Ba~ka 1901. 22 5 6 11 23:35 21 15. In|ija 22 3 8 11 18:35 17 16. Mladost 22 2 7 13 23:54 13 17. Dinamo 23 2 6 15 16:56 12 18. BB Rad.(-3) 23 2 4 17 12:67 7

e–mail adresa sportske rubrike „Dnevnika” je: sport@dnevnik.rs


20

sport

utorak26.april2011.

SUBOTI^KA PODRU^NA LIGA

Polatuceta uKawi`i Potisje - Krivaja 0:6 (0:4) KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 100. Sudija B. Nikoli} (Subotica). Strelci: A. Majski} u 6, Oreq u 9. i 35, Zagorac u 28. i Borenovi} u 47. i 90. minutu. @uti kartoni: Tesli}, Apro i Ajtai (Potisje). POTISJE: Bohata 6, Brajaktarovi} 5, Lakato{ 6, ^esnek 6, Apro 5, Rafai 5, Vidovi} 5 (Ajtai 5), Tesli} 5 (Momirov 5), Balgo 5, Vajda 5 (Velez 5), Niki~i} 5. Potisje-Krivaja0:6,Ba~kaJadran3:3,^antavir-Tisa1:2, Tavankut-Baj{a1:0,SlobodaVinogradar 2:0, Preporod Proleter 2:0, Panonija - ^oka 4:0,Wego{-Subotica2:1. 1.Baj{a 21 2.Tavankut 21 3.Proleter 21 4.Wego{ 21 5.Panonija 21 6.Preporod 21 7.Ba~ka 21 8.Tisa 21 9.Vinogradar 21 10.Krivaja 21 11.Sloboda 21 12.^oka 21 13.^antavir 21 14.Jadran 21 15.Subotica 21 16.Potisje 21

14 13 12 11 10 10 9 9 9 9 9 8 7 8 5 1

3 4 5 4 5 5 7 5 4 7 4 8 3 9 3 9 2 10 2 10 2 10 3 10 5 9 1 12 2 13 4 16

49:15 37:19 42:20 35:31 42:29 43:28 36:32 35:31 35:30 36:27 33:47 31:39 37:35 33:38 26:42 15:68

45 43 39 38 36 33 30 30 29 29 29 26 25 25 17 7

KRIVAJA: Vojni} Pur~ar 7, M. Majki} 7 (Jovanovi} 7), A. Majki} 8, Pe{ut 7, Oreq 8, Ma|ar 7, Sud`ukovi} 7, Pani} 7, Lon~ar 7 (Lazi} -), Borenovi} 8, Zagorac 7 (Bukvi} -). Sva ~etiri gola u prvom delu indisporina ekipa Potisja primila je iz prekida. Mre`u mla|a-

^esnek(Potisje)iMajki}(Krivaja)

nog golmana doma}ih ^abe Bohate na~eo je u 6.minutu Aleksandar Majki} udarcem glavom na naba~enu loptu iz kornera sa dese strane. Tri minuta kasnije odbijenu loptu od pre~ke u gol {aqe Boris Oreq, a prednost gostiju povisio je u 28.minutu Vladimir Zagorac, koji je u gu`vi posle kornera lopte dokopao na tri metra od gola i poslao je u mre`u. Najlep{i pogodak u 35.minutu posti`e izvanredni Oreq koji iz slobodnog udarca sa 25 metara poga|a gorwi levio ugao. Doma}a ekipa u prvom delu imala je samo jednu {ansu u 43.minutu, ali je Tibor Vajda {utirao pored gola.U drugom poluvremenu nastavqena je nadmo}nost gostiju iz Krivaje, a sa dva pogotka ubedqivu pobedu potvrdio je Dragan Borenovi}. M. Mitrovi}

MFL BE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Revan{Dobropoqaca Napredak - Sutjeska 1:2 (0:2) NADAQ: Igrali{te Napredka, gledalaca 350. Sudija: Aleksi} (Vrbas), strelci : Bo{wakovi} u 60. za Napredak, a Tom}i} u 28.(iz penala) i 36. minutu za Sutjesku. @uti kartoni: Bo{wakovi} i [u}ov (Napredak), a Tom~i}, @ugi}, Cicmil, Lopu{ina, Kosti} (Sutjeska), crveni kartoni : Lazarov i Te{anovi} ( Napredak), a Kosti} (Sutjeska). NAPREDAK: Lakovi} 7, Baki} 6, [u}ov 6, Rali} 6, Kobiqski 6, \isalov 6, Bo{wakovi} 7, Te{anovi} 6, Kova~ev 6, Ivani{evi} 7, Novakovi} 7. SUTJESKA: Bo{wak 7, Jeli} 8, Kosti} 7 , Drin~i} 9, @ugi} 8, Rodi} 8, Lopu{ina 7, Tom}i} 9, (Peji} 8), Cicmil 8, Kraq 8, Zorzi} 8, ([ibali} -). Posle samo nedequ dana dva vode}a tima u ligi,su ponovo ukrstila kopqa. Ovoga puta je slavila Sutjeska , reklo bi se sasvim zaslu`eno. Od pr vog mi nu ta go sti su krenuli u napad i stavili do znawa doma}inu da ih interesu je sa mo po be da. Na pa di su urodili plodom u 28. minutu kada je opravdano dosu|eni jedanesterac .Tom~i}je kazneni udarac pretvorio u vodstvo. Tom~i} je bio fatalan za dom}e i osam minuta kasnije kada je po be gao od bra ni do ma }ih,

NADAQ: Napredak - Sutjeska (Ba~koDobroPoqe)1:2,SRBOBRAN: Mladost Radost - Poleter (Ravno Selo) 1:0, BA^KO PETROVO SELO: Jedinstvo - Budu}nost (Savino Selo) 0:4, RADI^EVI]: Mladost – Iskra(Kucura)1:5.Slobodnajebila Vojvodina(Ba~koGradi{te). 1.Sutjeska 18 14 2 2 76:18 44 2.Budu}nost 18 14 1 3 54:30 43 3.Napredak 17 13 2 2 60:13 41 4.Iskra 18 10 1 7 41:30 31 5.Proleter 18 8 1 9 59:42 25 6.Vojvodina 17 5 2 10 27:38 17 7.Ml.Radost 18 6 1 11 27:47 19 8.Mladost 18 3 1 14 15:67 10 9.Jedinstvo 18 1 1 16 10:89 4

obi{ao je golmana i rutinski plasirao loptu u praznu mre`u. Je di nu {an su do ma }i su imali posle nespretne reakcije odbrane Sutjeske ali napada~i Napredka nisu dobro reagovali. U drugom poluvremenu doma}i su imali pomo} vetra ali to nisu uspeli da iskoriste. Vo|stvo gostiju samo je smawio Bo{wakovi} u 60. minutu posle centar{uta Ivani{evi}a . Gosti su do kraja uspeli da propuste nekoliko prilika da nanesu ubedquviji poraz Napretku. Udarac Peji}a zaustavila je pre~ka. Posledwu {ansu su imali doma}i u 90. minutu kada se \uki} nije sna{ao o~i u o~i sa Bo{wakom. M. Vukovi}

GRADSKA LIGA ZREWANIN

Jedan,alivredan Radni~ki (S) - OFK Gradnulica 1:0 (1:0) SUTJESKA: Igrali{te „Tjenti{te”, gledalaca 250, sudija Radmila Mom~ilovi} (Zrewanin), strelac I. Kolunxi} u 16. minutu. @uti kartoni: \urovi}, [krbi}, Kraguq, Lazi} (Radni~ki), Vu~eti}, Vukovi} (OFK Gradnulica). RADNI^KI: Jankulov 7, \urovi} 6 (Milo{ -), G. Kolunxi} 7, Ba{evi} 6, Krneti} 6, Skoko 6, N. Mago~evi} 6, @e`eq 6 (Samarxi} -), I. Kolunxi} 7, [krbi} 6, Kraguq 6 (M. Mago~evi} -). OFKGRADNULICA: Palfi 6, Kne`evi} 6, [orak 7 (Obradovi} -), Naranxi} 6, Gavri} 6, Kosanovi} 5 (Vukovi} 6), To{i} 5, Ivanov 5, Vu~eti} 6, Novakov 6, Tanasi} 5 (Georgijev 6). Na samom po~etku susreta posle solo akcije Ivan Kolunxi} je doneo kapitalnu prednost doma}inima koji su do kraja utakmice u nervoznoj igri uspeli da sa~uvaju i trijumfuju nad favoritom iz Zrewanina. S. M. P.

dnevnik MFL BA^KA PALANKA PRVI RAZRED

ZREWANINSKA LIGA

Bodovispasa Polet - Bile}anin 1:2 (0:0) NAKOVO: Stadion Poleta, gledalaca 100, sudija: Krsti} (Kumane). Strelci: Mitrovi} u 60. (iz penala) za Polet, a N. Varadinac u 55. i Vu~kovi} u 79. minutu za (iz penala) za Bile}anin. @uti kartoni: Jeli}, Rodi}, V. Biki}, Ke~a (Polet), a B. Milo{evi}, P. Varadinac (Bile}anin). POLET: \ur|ev, [ibul, Tubin, Jeli}, ^udanov, Rodi}, Cari}, V. Biki} (Sabo), Angelovski (Jeli~i}), Mitrovi}, Ke~a. BILE]ANIN: P. Varadinac, Dragi}, Pjetlovi}, Papi}, Vukoje, M. Milo{evi}, B. Milo{evi} (D. Uqarevi}), Grubi~i}, N. Uqarevi}, Vu~kovi}, N. Varadinac. Fudbaleri iz Se~wa odnose tri velika boda koja im puno zna~e u borbi za opstanak. U prvom delu utakmice nije bilo golova mada je bilo prilika. Gosti su poveli u 55. minutu, nakon kontre, a strelac je bio N. Varadinac. Pet minuta kasnije Polet je izjedna~io iz penala. U kaznenom prostoru golman \ur|ev je oborio Mitrovi}a. Mitrovi} je bio siguran realizator najstro`e kazne. U 79. minutu nakon o~iglednog prekr{aja nad doma}im igra~em Sabom, gosti su izveli brzu akciju, a u kaznenom prostoru oboren wihov igra~ i sudija je dosudio penal koji je realizovan. M. S.

OFK Klek - Crvena zvezda (RS) 3:2 (2:1) KLEK: Igrali{te „\. Vu~urevi}”, gledalaca 200, sudija Milin (@iti{te), strelci: Provi|alo u 25. Milanovi} u DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ISTOK

Jovi}doneo pobedu Hajdu~ica – Potporaw 2:0 (2:1) HAJDU^ICA: Igrali{te kraj bazena, gledalaca oko 200. Sudija: o Jovanovi} (Vr{ac). Strelaci: Jovi} u 29. i 39. za Hajdu~icu, a Draksin u 75. minutu za Potporaw. @uti kartoni: An|elovski, Malijar i Dem{e (Hajdu~ica), Batini}, Sekuli} i Milankovi} VLAJKOVAC: Jedinstvo - [evac(Kusi})2:1,KU[TIQ:Kara{Sloga(Plandi{te)0:6,DOBRICA: Dobrica - Kara{ (Jasenovo) 3:0, VELIKO SREDI[TE: Borac - Dunav (Banatska Palanka) 0:1, PAVLI[: Crvena zvezda - Ratar (Kru{~ica) 1:1, VRA^EV GAJ: Borac-Banat(Dupqaja)2:0,HAJDU^ICA: Hajdu~ica - Potporaw 2:1, slobodanjebioHajdukiz[u{are. 1.Sloga 20 20 0 0 106:9 60 2.Hajdu~ica 19 10 5 4 49:23 35 3.Borac(S) 19 11 2 6 38:20 35 4.C.zvezda 19 10 2 7 35:20 32 5.Dunav 20 8 6 6 39:36 30 6.Kara{(K) 20 8 5 7 35:42 29 7.Ratar 20 8 4 8 35:31 28 8.Hajduk 19 8 1 10 23:32 25 9.Jedinstvo 20 7 3 10 33:44 24 10.Dobrica 20 6 4 10 27:40 22 11.Kara{(J) 20 7 1 12 31:52 22 12.[evac(-1) 20 6 4 10 31:33 21 13.Potporaw 19 6 3 10 37:44 21 14.Banat 20 5 3 12 23:69 18 15.Borac(VG) 19 5 1 13 17:64 16

(Potporaw). Crveni karton: Radovi} (Hajdu~ica). HAJDU^ICA: Glogovac 7, Dem{e 7, Milorad Mr{i} 7, Malijar 7, Pe}inovski 7, Milan Mr{i} 7 (Marko Mr{i} 7), Radovi} 6, An|elovski 6 (Rakovi} 7), Kocevski 6, Le~i} 6 (Pilip), Jovi} 8. POTPORAW: Nikolajevi} 7, Rus 6, Subi} 6, Stojanov 6, (Lazin 7), Trwanac 6, Kana~ki 7, Blagojevi} 6, Batini} 7 (Milankovi} 7), \uri} 6, Draksin 8, Stanisavqev 6 (Sekuli} 6). Utakmica je bila borbena. U prvom poluvremenu iz kontranapada Jovi} je postigao dva gola za doma}i tim. U drugom poluvremenu inicijativu su preuzeli gosti koji preko Draksina posti`u gol iz slobodnog udarca. Do kraja utakmice bilo je jo{ nekoliko {ansi. V. Milijar

30. Dologu{in u 70. (iz penala) za OFK Klek, M. Mudrini} u 10. i Klasni} u 87. minutu (iz penala) za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: Dologu{in, Ili}, ^ubra (OFK Klek), Bilbija, Novakovi} (Crvena zvezda). OFK KLEK: Kurte{an 7, Stanojevi} 7, Dologu{in 8, Provi|alo 7, Ili} 7, \or|evi} 8, Cerovi} 6 (Milenkovi} 6), Rodean 7, Milanovi} 8, No`ini} 7, Vu~eti} 7 (^ubra 6). CRVENAZVEZDA: ]iri} 6, N. Mudrini} 6, ^eki} 7, Marijanovi} 6, Bilbija 7, Novakovi} 7, Mujki} 6 (\or|evi} -), Tubin 6, N. Mudrini} 7, Klasni} 7, [erbexija 6 (Kne`evi} 6).

Rusanda - Vojvodina 3:0 (1:0) MEL ENC I: Igrali{te „kraj Bawe”, gledalaca 150, sudija Jerinki} (Kikinda), strelci: Radi{i} u 30. i 69. Radojev u 55. minutu. @uti kartoni: Marinac, [kondri}, [argin (Rusanda), Jovanovi}, G. Stefanovi}, Krbawevi} (Vojvodina). Crveni karton: @miri} (Vojvodina). RUSANDA: Kuru~ev 8, Nadla~ki 7 (Raki} 7), Marinac 7, [kondri} 7 (Eremi} 7), [argin 7, Mi{kovi} 7 (B. Stojkov 7), Radojev 7 (Adamov 7), Milivojev 8, Radi{i} 8, I. Stojkov 7. VOJVODINA: Pozni} 7, I. Stefanovi} 6, Jovanovi} 6, Brajkov 6, G. Stefanovi} 7, Moldovan 7 (Krbawevi} 6), Amixi} 6, @miri} 6, D. Milovac - (Kalajxija 6), Malba{ki 7 (M. Milovac -), Markoski 7.

Nedostajali golovi

BANATSKOKARA\OR\EVO:Jedinstvo-Naftagas(Elemir)9:0,@ITI[TE: Begej - Potisje (Kni}anin) 2:0, KLEK:OFKKlek-Crvenazvezda(Rusko Selo) 3:2, MELENCI: Rusanda Vojvodina (Perlez) 3:0, KRAJI[NIK:Krajina-Delija(Mokrin)nijeigrano,BANATSKIDESPOTOVAC: Mladost-Borac(Zrewanin)1:0,VOJVODA STEPA: Crvena zvezda - Mladost(Luki}evo)2:7,NAKOVO:Polet -Bile}anin(Se~aw)1:2. 1.Jedinstvo 21 20 1 0 72:7 61 2.Naftagas 21 12 4 5 24:26 40 3.Potisje 21 10 4 7 51:43 34 4.Krajina 20 10 3 7 39:29 33 5.Vojvodina 21 9 6 6 32:23 33 6.Begej 21 9 4 8 36:27 31 7.C.zvezda(RS) 21 9 4 8 27:26 30 8.C.zvezda(VS) 21 8 5 8 43:42 29 9.Rusanda 21 9 2 10 40:45 29 10.Borac 21 9 2 10 29:37 29 11.Mladost(L) 21 8 3 10 38:32 27 12.Bile}anin 21 8 3 10 43:44 27 13.Mlad.(BD) 21 9 0 12 26:43 27 14.OFKKlek 21 7 2 12 32:49 23 15.Delija 20 5 3 12 22:45 18 16.Polet 21 2 1 18 19:63 7

Mladost (BD) - Borac 1:0 (1:0) BAN ATS KI DES POT OVAC: Igrali{te „S.D. Mladost”, gledalaca 300, sudija Risti} (Luki}evo), strelac Rajli} u 6. minutu. @uti kartoni: B. Piva}, Mitri}, ]ulum (Mladost), Jeli} (Borac). MLADOST: S. Piva} 7, Milosavqevi} 7, B. Piva} 7, \urkovi} 8, Mitri} 7, ]ulum 7 (Te{i} -), Topalovi} 8 (Krivo{ija -), Mijatovi} 8, Rajli} 8, Kravaru{i} 7 (Ropsi} 7), Gaborov 7. BORAC: \or|evi} 7, Ivanov 7, Po{tin 8, \ulinac 7 (Bo`i} -), Mijatov 7, Stana}ev 7 (Oprijan 7), Jeli} 7, Mikala~ki 7, Pavlovi} 7, Krasi} 7, Mili~evi} 7.

Vojvodina - Slavija 0:0 TOVARI[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca 200, sudija Malinovi} (Ba~ka Palanka). @uti karton M. Stanojev (Vojvodina), Fabok, Pin}ir (Slavija). TOVARI[EVO:Vojvodina–Slavija (Pivnice) 0:0, KARA\OR\EVO: Kara|or|evo – Slavija (Bo|ani) 0:3,BA^KAPALANKA:KrilaKrajine–Soko(NovaGajdobra)1:0,SELEN^A: Krivaw – Budu}nost (Glo`an)0:2,DESPOTOVO:Ba~ka–Borac(Obrovac)3:0,PARAGE:Budu}nost–Magli}(Magli})2:1. 1.Slavija(P) 16 12 4 0 42:7 40 2.Borac 16 9 4 3 38:19 31 3.Soko 16 10 1 5 24:17 31 4.Kr.Krajine 16 7 5 4 27:15 26 5.Vojvodina 16 7 4 5 32:21 25 6.Budu}.(G) 16 6 4 6 24:23 22 7.Budu}.(P) 16 5 4 7 30:31 19 8.Ba~ka 16 6 1 9 16:29 19 9.Magli} 16 4 4 8 24:32 16 10.Slavija(B) 16 3 4 9 20:44 13 11.Krivaw 16 3 3 10 18:35 12 12.Kara|.(-1) 16 3 4 9 7:40 12

VOJVODINA: Kli~i}, Bugarski, Nikoli}, Radovi} (Struharik), Rami}, Ranisavqev, G. Stojanov, Vukoje, Medi} (Milovanov), Vujanovi}, M. Stanojev. SLAVIJA: Plav{i}, Cimbaqevi}, Mrkowi}, Ni{i}, Vuka{inovi}, Santra~, Pin}ir (Bala`), Kotiv, Fabok (Hu|an), Kirti, Fej|i (Milec). Prava prvenstvena utakmica dva ravnopravna protivnika u kojoj je bilo sve {to fudbalsku igru ~ini lepom, samo su nedostajali golovi pa da utisak bude boqi. Slobodno se mo`e re}i da je prvo poluvreme pripalo gostima dok je drugi pripao doma}inima. J. [uster

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

MFL KIKINDA – NOVI BE^EJ

Majstorija Nestorovskog

Dobar fudbal Napredak - Borac 2:1 (1:1)

Slavija – Vr{ac junajted 1:1 (0:1) KOVA^ICA: Stadion Slavije, gledalaca: 100. Sudija: Milanovi} (Pan~evo). Strelci: Nestorovski u 87. za Slaviju, a Stojanovi} u 23. minutu za Vr{ac junajted. @uti kartoni: Nestorovski, Toma{ (Slavija), Da~evac, Stojanovi}, Caran (Vr{ac junajted). SLAVIJA: Krivoku}a 7, Nestorovski 7, Qavro{ 6, Jak{i} 6 (Bire{ 6), Radenkovi} 7, Barto{ 6, Bosni} 6, S. Duda{ 7, Toma{ 6 (\urkovski -), Mihalek 7, V. Duda{ 7. VR[AC JUNAJTED: [aranov 8, Bir|an 7, Pasku 7, Caran 6, Da~evac 6, Stojanovi} 7, Kirkov 7 (^eji} 6), Brankov 6 (Bokamilojevi} 6), Petrovi} 6, Tanasijevi} 6, Mik{i} (Mika 6). Doma}i tim je bio bli`i pobedi, ali su gosti od 23. minuta golom Stojanovi}a poveli i do samog kraja odolevali istakao se golman [aranov. Najlep{i momenat na utakmici je izjedna~uju}i pogodak Nenada Nestorovskog u 87. minutu kada je iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara majstorski {utirao.

Mladost – Budu}nost (BB) 4:0 (0:0) OMOQICA: Stadion Mladosti, gledalaca: 250. Sudija: Peki (Pan~evo). Strelci: @ivkovi} u 56 i 86, Petrovi} u 75, Guran u 90. minutu. @uti kartoni: Kalapi{, Sladakovi} (Mladost), An|elovi}, Milo{evi}, Milenkovi}, D. Popovi}, Lo{i} (Budu}nost). MLADOST: Markovi} 7, Petrov 6, Bo{kovi} 6, Deheqan 7, Krsti} 7, Maksimovi} 6 (@ivkovi} 8), Kalapi{ 7, Guran 6, Stojanovski 6 (Petrovi} 7), Luki} 6, Bin|a 6, (Sladakovi} 6). BUDU]NOST: An|elovi} 6, Jankovi} 5, Milo{evi} 5, M.Popovi} 5, Mitrovi} 5, Brajovi} 7, Arsi} 6, D.Popovi} 7, Duni} 6, Kosti} 6, Milenkovi} 5 (Lo{i} 5). B. Stojkovski

GREBENAC:Vulturul-Partizan (Gaj) 3:2, SEFKERIN: Tempo - Budu}nost (Alibunar) 2:0, KOVA^ICA: Slavija - Vr{ac junajted (Vr{ac) 1:1, JABUKA: Jugoslavija - Polet (Izbi{te) 5:1, BELA CRKVA: BAK - Radni~ki (Baranda) 2:0, OMOQICA: Mladost-Budu}nost(BanatskiBrestovac) 4:0, KOVIN: Radni~ki Sloga(BanatskoNovoSelo)5:0, KOV IN: Kol on ija - Part iz an (Uqma)3:1. 1.Kolonija 21 2.Mladost 21 3.Sloga 21 4.BAK 21 5.Rad.(K) 21 6.Rad.(B) 21 7.Vr{acj. 21 8.Tempo 21 9.Partizan(G)21 10.Partizan(U)21 11.Jugosl.(-1) 21 12.Slavija 21 13.Vulturul 21 14.Polet 21 15.Bud.(-BB) 21 16.Bud.(A) 21

13 12 11 11 9 9 9 8 8 8 9 9 7 6 4 2

5 3 2 7 3 7 3 7 6 6 4 8 4 8 7 6 7 6 6 7 4 8 3 9 5 9 3 12 1 16 3 16

55:30 52:29 40:29 35:25 50:27 46:33 31:24 29:28 36:36 32:28 37:38 34:41 35:36 30:54 29:67 11:56

44 38 36 36 33 31 31 31 31 30 30 30 26 21 12 9

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ZAPAD

SKORENOVAC: Plavi Dunav Omladinac(Deliblato)5:1,PAN^EVO: Pan~evo - Jedinstvo Stevi} (Ka~ ar ev o) 0:2, GLOG OW: Glogow-Borac(Plo~ica)3:0,SAMO[: Pobeda - Proleter (Mramorak)4:2,UZDIN:Unirea-@elezni~ar (Pan~evo) 12:1, DOLOVO: Dolovo - Mladost (Vojlovica)1:3,CREPAJA:Vojvodina-Borac (Sak ul e) 1:2, slob odn i su BSK iz Bavani{ta i Omladinac izOpova. 1.Borac(S) 20 18 2.Omlad.(O) 19 15 3.Vojvodina 21 14 4.Unirea 21 13 5.Mladost 20 12 6.J.Stevi} 20 12 7.Dolovo 21 9 8.Omlad.(D) 20 10 9.BSK 20 9 10.Pl.Dunav 21 8 11.@elezni~ar20 7 12.Borac(P) 21 6 13.Glogow 21 5 14.Pobeda 21 4 15.Pan~evo 20 1 16.Proleter(-10)202

1 1 2 2 5 2 2 7 4 4 1 7 5 7 1 9 1 10 3 10 2 11 2 13 3 13 2 15 2 17 0 18

69:10 55 68:11 47 52:24 47 76:44 41 53:14 40 69:36 37 52:32 32 53:45 31 34:37 28 43:39 27 41:52 23 25:58 20 36:57 18 30:91 14 24:100 5 22:87 0

RUSKOSELO: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 100, sudija: @ivkovi} (Kikinda). Strelci: Pe}anac u 42. i Dukatarov u 80. (iz penala) za Napredak, a Markov u 44. minutu za Borac. @uti kartoni: Koldanov (Napredak). Crveni karton: Mesaro{ (Borac). NAPREDAK: Turi, @. ]iri}, Blanu{a, A~ (Erdeg), Koldanov, N. Vojnovi}, Petrovi}, Pe}anac, Brkqa~ (Vuka{inovi}), M. Vojnovi} i Dukatarov. BORAC: Kara~owi, Dragan, Mesaro{, Raki}, Radin, StepaKUMANE:2.oktobar-@AK(Kikinda) 0:1, BANATSKA TOPOLA: Napredak-Borac(I|o{)2:1,BO^AR: Jedinstvo - Vojvodina (Ba{aid)4:2. 1.Vojvodina 13 8 3 2 32:17 27 2.Borac 13 8 3 2 29:17 27 3.2.oktobar 13 4 4 5 29:25 16 4.Napredak 13 5 1 7 23:26 16 5.@AK(-1) 13 4 3 6 21:27 14 6.Jedinstvo 13 2 2 9 27:49 8

nov, Markov (Zaki}), Spahi}, Be}agul, Kolari} i Barbat. Obe ekipe prosto su izgarale po terenu, a pobedio je spretniji tim. Doma}in je prvi poveo preko Pe}anca u 42. minutu igre. Nisu se fudbaleri Napredka dugo radovali, jer su odli~ni gosti iz I|o{a uspeli da izjedna~e rezultat u 44. minutu golom Markova. Ipak, doma}in je stigao do pobede sa bele ta~ke u 80. minutu, a uspe{an realizator je bio Dukatarov. M. Ra~i}

MFL @ITI[TE – NOVA CRWA

SRPSKI ITABEJ: 1. oktobar Borac(Aleksnadrovo)1:0,HETIN: Terekve{ - Polet (Banasko Vi{wi}evo) 2:3, ^ESTEREG: Napredak-Proleter(Me|a)2:2,TORDA: Olimpija-Roham(NovaCrwa)0:2, 1.Borac 14 2 1 1 67:5 37 2.Napredak 14 10 3 1 56:11 33 3.Roham 14 7 2 5 34:27 23 4.Proleter(-1) 14 7 3 4 29:31 23 5.1.oktobar 14 5 1 8 26:39 16 6.Polet 14 3 1 10 24:44 10 7.Olimpija 14 2 3 9 16:40 9 8.Terekve{ 14 2 2 10 16:60 8


SPORT

dnevnik

utorak26.april2011.

NOVOSADSKAFUDBALSKALIGA

PODRU^NALIGANOVISAD

Drobwakodneobod uGajdobru

Temerinciotpisali Bege~ane Ba~ka-TSK0:1(0:0) BEGE^: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 250, sudija: Jojki} (Novi Sad). Strelac: Male{ u 55. minutu (autogol). @uti kartoni: Felegi, Gavrani}, Male{ (Ba~ka), a Mandi} (TSK). Crveni karton: Male{ (Ba~ka). BA^KA: Mili~kovi} 7, Gli{i} 7, Male{ 7, Le|anac 7, Kravi} 7 (]ur~i}), Gavrani} 7, Bo{kovi} 7 (Miji}), Liwa~ki 7, Felegi 7 (Panijan 6), Topoli} 7, Pavkov 7.

nim trenucima me~a bilo tendenciozno, ~ak tri puta delilac pravde poni{tio je golove Bege~ana. Po re~ima qudi iz Uprave Ba~ke pritisak na arbitre po~eo je jo{ u Ledincima, kada je crveni karton neopravdano dobio kapiten Bege~ana Radowi}, a Maksimovi} drugi `uti, pa nije mogao da nastupi u subotwem duelu. M.Po.

KISA^: Tatra – ^enej 3:0, SREMSKIKARLOVCI:Stra`ilovoMilan –Vinogadar6:2,BEGE^:Ba~ka–TSK 0:1,NOVISAD:Mladost–Proleter 6:2,SIRIG:Sirig–Borac2:0,BUDISAVA: Dinamo – Fru{kogorac 1:1, BUKOVAC:Fru{kogorskipartizan– Partizan1:1.Sremacjebioslobodan 1.Str.Milan 19 17 1 1 74:12 52 2.TSK 20 14 2 4 48:8 44 3.Mladost 19 14 1 4 46:16 43 4.Ba~ka 19 11 4 4 48:22 37 5.Partizan 20 10 5 5 33:21 35 6.Fr.part. 20 11 2 7 40:37 35 7.Dinamo 19 10 2 7 38:31 32 8.Proleter 20 6 4 10 29:55 22 9.Fru{kog. 20 6 3 11 30:46 21 10.Sirig 19 6 2 11 44:43 20 11.Borac 20 5 5 10 24:42 20 12.Tatra 20 5 5 10 26:45 20 13.Sremac(-3) 19 6 3 10 24:33 18 14.Vinogradar 20 3 3 14 21:51 12 15.^enej 20 2 0 18 14:77 6

NOVISAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 200, sudija: Stanivuk (Temerin). Strelci: Vuji} u 19. Milija{evi} u 22. Ivanovi} u 65. Kajfez u 72. bukva u 83. i

TSK: Petkovi} 8, Mandi} 7, ^ipe 7, Daki} 7, Varga 7, Vi{ekruna 7, [ere{ 7, Lepar 7, Leti} 8, Kova~evi} 7, Rosi} 7. Derbi kola pripao je Temerincima. Odlu~io ga je autogol Male{a koji je nespretno loptu zahvatio prsima i prevario golmana Mili~kovi}a. Doma}i su `arko `eleli pobedu, me|utim za protivnika su imali odli~an tim TSK-a. Su|ewe Jojki}a u pojedi-

PRVALIGA–@ENE

Novirekord Spartak-NoviBe~ej 9:0(4:0) SUBOTICA: Gradski stadion, gledalaca oko 100, sudija Ana Kujunxi} ([abac), strelci: [i{kovi} u 7. Damjanovi} u 24. (iz penala) i 47. Jovanovi} u 35. SUBOTICA: Spartak - Novi Be~ej9:0,KRU[EVAC:Napredak-Ma~va ([abac) 10:0, ZEMUN: Sloga Po`arevac 0:3, KRAGUJEVAC: Su{ica - Lemind lavice (Leskovac) 2:2,[ABAC:[abac-Unofortuna (Kragujevac) 1:1, LAZAREVAC: Lask -Ma{inacPZP(Ni{)2:2. 1.Spartak 18 17 1 0 109:4 52 2.Ma{inac 18 14 3 1 85:9 45 3.Napredak 18 12 5 1 81:7 41 4.Po`arevac 18 12 3 3 55:13 39 5.Lask 18 8 5 5 40:39 29 6.[abac 18 5 4 9 24:46 19 7.Sloga 18 5 3 10 26:64 18 8.Lemind 18 3 6 9 17:47 15 9.Su{ica 18 3 5 10 19:59 14 10.Ma~va 18 4 2 12 21:83 14 11.N.Be~ej 18 2 4 12 21:75 10 12.Unofort. 18 1 3 14 9:61 6

Tenkov u 39. J. ^ubrilo u 46. i 74. Srdi} u 58. (autogol), Slovi} u 88. minutu (iz penala). SPARTAK: Ivanov -, Ili} 7 (M. ^ubrilo 7), Mareni} 7, Slovi} 8, Jovanovi} 7 (@ivkovi} 7), Adamov 7 (Radanovi} 7), Damjanovi} 7, Tenkov 7 (Savanovi} 7), [i{kovi} 8, J. ^ubrilo 7, ^ankovi} 7. NOVIBE^EJ: He|e{i 6, Totajev 6, Radosavqev 6, Sopka 6, Srdi} 6, Pani} 6, Rako~evi} 6, Milanovi} 6, Deli} 6, Lazi} 7, Radi{i} 6 (Todorov 6). Dominantna igra Spartaka nad simpati~nim sastavom iz Novog Be~eja.

DRUGALIGA–@ENE SEVER MOL: Rubin - Fru{kogorac (NoviSad)3:2,BEOGRAD:Kalemegdan - Ravangrad (Sombor) 1:1, slobodni su Pan~evo i Radni~ki iz Zrewanina. 1.Ravangrad 9 2.Radni~ki 8 3.Rubin 8 4.Fru{kogorac 9 5.Kalemegdan 10 6.Pan~evo 8

6 5 4 2 1 1

3 3 1 2 4 1

0 0 3 5 5 6

25:6 21 27:8 18 25:18 13 9:18 8 11:26 7 10:32 4

Mladost-Proleter 6:2(2:0)

Mladost-Hercegovac1:1(1:1) PROLETER: Mi{i} 6, Svir~evi} 6, N. Krsti} 6, Silba{ki 6, Dra`i} 6, Deli} 6, \uri} 6 (Bubi} 6), ^. Axi} 6, M. Axi} 6, Blagojevi} 6, I. Krst} 6. D.Ivani}

Tatra-^enej3:0(1:0) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 150, sudija Krsti} (Novi Sad), strelci: Tot u 26. M. Grijak u 47. i Keleman u 90. minutu (iz penala). @uti kartoni: Fej|i, M. Grijak (Tatra), Pra{talo, Kuburi} (^enej). TATRA: Muha 6, ^eman 6 (V. O`vat 6), Fun}ik 6, Fej|i 6, G. Grijak 7, Pe}kovski 6, Keleman

Bukvaposti`epetigolnaNovomnasequ

Bugarski u 89. za Mladost, a M. Axi} u 50. i Dra`i} u 90. minutu (iz penala) za Proleter. MLADOST: Ivani{evi} 7, Emraz (Buzaxin 7), Qubi~i} 7, Dragi~evi} 7, Bukva 7, Papi} 7, Brki} 7, Samarxija 7 (Bugarski 7), Vuji} 7, Milija{evi} 7 (Ivanovi} 7), Kajfe{ 7.

Foto:D.Ivani}

7, Tot 7 (Dane~ek 6), M. Grijak 6, Bala{ 6 (Kohut 6). ^ENEJ: Kuburi} 7, ^ur~i} 6, Brzak 6, Zeqkovi} 6, Pra{talo 7, Milunovi} 6 (Ostoji} 6), Konstantinov 6, Vilotijevi} 7, Kelemen 7, Mati} 6 (Bo`i} 6), D. Dragin 6 (B. Dragin 6). P.Palik

OP[TINSKALIGATITEL–@ABAQ

Titeqaniiznenadili lidera Ba~ka-Titel1:2(1:2) \UR\EVO: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 150, sudija Ma{i} (Koviq), strelci: N. Trivunovi} u 13. za Ba~ku, Jelin u 9. i Nastasi} u 20. minutu za Titel. @uti kartoni: S. Tivunovi}, Vujovi}, Panti} (Ba~ka), M. Paji}, L. Paji}, Staji}, Jelin (Titel). Crveni kartoni: ^ur~i} (Ba~ka). L. Paji} (Titel). BA^KA: Kalajxi} 6, ^ur~i} 6, Todi} 6, Radanovi} 6 (Maksimovi} 6), Erdeqan 8, S. Trivunovi} 7, Leti} 8, VUjovi} 6, N. Trivunovi} 6 (Panti} -), Jankovi} 6, D. Trivunovi} 6. TITEL: Plav{a 8, [oli} 7, Hucki 7, L. Paji} 6, Nastasi} 7, Galetin 7 (Mari} -), Staji} 7, Jelin 8, Kuqa 7, M. Paji} 7 (Miladinovi} 7), Cetewi 7 ([u{a 7). Da se iznena|wewe sprema u \ur|evu nagovestio Jelin koji je savladao Kalajxi}a. Doma}ini su se u igru vratili, Neboj{a Trivunovi} nakon gu`ve u {esnaestercu gostiju izjedna~io. A sedam minuta kasnije ponovo su se radovali gosti. Nastasi} je iskoristio smu{enost u redovima \ur|ev~ana za novo vo|stvo. Poku{ali su doma}i na svaki na~in da do|u makar do bora, ali su ih odli~ne odbrane golmana Plav{e zaustavile. Izme|u ostalih golman Titeqana je u 45. minutu uspeo da zaustavi kazneni udarac Jankovi}u. Doma}i su dva puta pogodili pre~ku. M.Po.

Mileti}-Jedinstvo 3:0(1:0) MO[ORIN: Igrali{te Mileti}a, gledalaca 100, sudija Vasili} (Titel), strelci: Mari} u 8. Bawac u 64. i Pavovi} u 87. minutu. @uti kartoni: Kozarev, Prugi} (M), Popovi}, @ikeli} (Jedinstvo). MILETI]: Slavni} 7, Nestorovi} 6, B. Trifunovi} 6 (N. Bagi} 6), Vajagi} 6, S. Bagi} 6,

21

\UR\EVO:Ba~ka-Titel1:2, GARDINOVCI: Hajduk - Obili}(Vilovo)1:0,LOK:SlogaHajduk (^urug) 2:4, MO[ORIN:Mileti}-Jedinstvo3:0.

1.Ba~ka 2.Hajduk(^) 3.Titel 4.Mileti} 5.Jedinstvo 6.Hajduk(G) 7.Obili} 8.Sloga

14 14 14 14 14 14 14 14

11 9 9 8 7 3 2 1

0 3 2 3 2 3 1 5 1 6 1 10 2 10 3 10

47:19 40:15 28:14 24:20 23:21 13:31 18:37 12:47

33 29 29 25 22 10 8 6

Li{i} 6, Kozarev 6 (Bawanin -), P. Bagi} 6, Prugi} 6, Mari} 7, Pavkov 7, JEDINSTVO: \or|i} 6, Korda 5 (Krnpot -), Buwev~evi} 6, Popovi}-@ikeli} 6, R. M. Tepi} 6, Zori} 5 (Govor~inov -), M. Tepi} 6, Simi} 6, Rad. Tepi} 6, Kele~ 6, Bubwevi} 6. U utakmici za presti` na tabeli pripala je doma}ima koji su u ranoj fazi igre postigli gol. @.M.

Sloga-Hajduk(^) 2:4(2:3) LOK: Igrali{te na Sigetu, gledalaca 100, sudija \akovi} ([ajka{), strelci: Jurlina u 3. Kraguqevi} u 32. za Slogu, a P. Stankovi} u 19. (iz penala), Sre}kov u 21. P. Samolovac u 40. (iz penala), R. Samolovac u 81. minutu za Hajduk. SLOGA: D. Jov~i} 6, Gavari} 6, Maxar 6, Grkqu{ 6, Micin 6, Nikoli} 7, Mu~i 6 (Ahmetovi} ), Jurlina 7 (N. Jov~i} 6), Jovanovi} 7, Kraguqev} 7, Mladenovi} 6. HAJDUK: Kotlaja 6, Plakalovi} 6, P. Samolovac 7, P. Sankovi} 6, Duvajac 6, Zec 6, Maksimovi} 6, Sre}kov 6, R. Samolovac 7, [arin 7, Stankovi} 6. Jedna od najboqih partija Lo~ana, koji su prvi do{li do pogotka. Gosti su izjedna~uju}i i tre}i gol postigli iz jedanaesterca. Doma}i su propustili nekol,iko zrelih {ansi. @.Markovi}

BA^KIPETROVAC: Igrali{te u Vrbari, gledalaca 500, sudija: Igwatovi} (Novi Sad). Strelci: Radakovi} u 32. za Mladost, a Vujovi} u 44. minutu za Hercegovac. @uti kartoni: Spaji}, Zbu}novi}, O`vat, \or|evi} (Mladost), a Gruba~i}, Horvati}, Babi}, G. Siv~evi}, Majstorovi} (Hercegovac). MLADOST: Veseli} 7, Maqah 7 (Uzelac 7), Jaku{ 7 (\or|evi} 7), Radakovi} 7, Strajin 7, Kobilarov 7, Pupavac 7 (Lali} 7), O`vat 6, Zbu}novi} 7, Spaji} 7, Pavlis 7. HERCEGOVAC: Drobwak 8, Babi} 7, D. Trivunovi} 7, \or|evi} 7, Horvati} 7, Siv~evi} 7, R. Trivunovi} 6, Zelen 6, Majstorovi} 6 (Ne{kovi}), Gruba~i} 7 (Kurte{), Vujovi} 7 (Borkovi}). Lider nije uspeo da savlada odli~no organizovanu ekipu iz Gajdobre. Bunker gostiju u Petrovcu se isplatio zahvaquju}i golmanu Drobwaku i nepreciznim napada~ima Mladosti. U 10. minutu agilni Pavlis pre{ao je i golmana, ali je proma{io prazan gol. Re|ale su se {anse kao na traci, da bi Radakovi} nakon kornera Pavlisa glavom poslao loptu na pravo mesto. U posledwem minutu prvog dela pravi {ok za doma}ina, jer je Vujovi} na centar{ut Gruba{i}a savladao Veseli}a. Opsada gola gostiju u nastavku nije urodila plodom, Zbu}novi} i drugovi kidisali su na gol, ali je Drobwak bio nesavladiv, pa su Gajdobrani ostali nepora`eni. M.Po.

OFKVrbas–Slavija 2:1(1:1) VRBAS: Stadion Kraj [lajza, gledalaca: 200. Sudija: Fa|o{ (Selen~a). Strelci: Pekovi} u 43. i Doki} u 68. za OFK Vrbas, a ^i~i} u 28. minutu za Slaviju. @uti kartoni: Maravi}, Burda (OFK Vrbas), Tadi}, ^i~i} (Slavija). OFKVRBAS: Jovi~i} 7, Stani} 7, \uki} 6 (Burda 7), Ju{kovi} 8, Eri 7, Dokni} 8, Pekovi} 7, (Babi} -), Alargi} 7 (Durutovi} 7), Vasiqevi} 8, Tepav~evi} 8, Marevi} 7. SLAVIJA: Broj~in 7, Kara~ 7, Zlatkovi} 7 (Biwaj -), An|i} 7, Tadi} 6, Carevi} 6, Kiti} 7 (Berowa 7), Adulovi} 7, Pantovi} 6 (Obradovi} -), ^i~i} 7, Nogo 6. Odli~na fudbalska predstava na stadionu kraj [lajz i sigurna pobeda Vrba{ana koja je prema stvorenim {ansama doma}ina trebala i morala biti daleko ubedqivija. Ve} u petom minutu doma}in je preko Vasiqevi}a pogodio pre~ku i nagovestio da }e odbrana gostiju na ~elu sa golman Broj~inom imati dosta posla. Re|ale su se prilike pred golom Slavije kao na filmskoj traci no bez rezultata, a onda hladan

GRADSKALIGA ZREWANIN BOKA: Naftagas - Jedinstvo (E~ka) 4:0, SUTJESKA: Radni~ki - OFK Gradnulica (Zrewanin) 1:0, JA[A TOMI]: Radni~ki - Banat (^enta) 4:1, MU@QA: Lehel - Gradnulica Be~kerek(Zrewanin)2:0. 1.Naftagas 7 6 0 1 16:8 18 2.Gradnulica 7 5 0 2 17:4 15 3.Lehel 7 3 2 2 14:11 11 4.Rad.(JT) 7 3 1 3 12:9 10 5.Jedinstvo 7 2 1 4 10:11 7 6.Rad.(S) 7 2 1 4 5:9 7 7.Gr.Be~kerek 7 2 1 4 6:20 7 8.Banat 7 1 2 4 6:14 5

MFLBA^KAPALANKA(II)

NE[TIN:Ne{tin–Sloga(Plavna) 5:1,SILBA[:Na{azvezda–Labudwa~a(Vajska)7:1,VIZI]:Borac–Kulpin (Kulpin) 2:3, MALI BA^: Mladost – Ba~kiHajduk(Ba~koNovoSelo)4:3. 1.Kulpin 11 9 1 1 38:10 28 2.N.zvezda 11 8 2 1 27:8 26 3.Mladost 11 6 1 4 20:26 19 4.Ne{tin 11 5 1 5 16:13 16 5.Sloga 11 4 1 6 20:35 13 6.Borac 11 3 2 6 23:25 11 7.B.Hajduk(-1) 11 2 2 7 19:22 7 8.Labudwa~a 11 1 2 8 12:36 5

tu{ za doma}e simpatizere. Kontra Novosa|ana i ^i~i} donosi gostima neo~ekivanu prednost. Vo|stvo gostiju kao da nije poremetilo ritam igre izabranika Dragana Tepav~evi}a pa dva minuta pre odmora Pekovi} uspeva da kona~no realizuje jednu od brojnih prilika. U nastavku isti odnos snaga na terenu. Vrba{ani napadaju, a gosti poku{avaju da ponovo nekom kontrom stignu do gola. Komandant odbrane Vrba{ana Radoje Dokni} u 68 minutu ponovo pravi uspe{an izlet u kazneni prostor gostiju i ispostavilo se postavqa kona~an rezulta ovog susreta. J.Len|er

Be~ejOldgold –Tvr|ava1:1(1:1) BE^EJ: Gradski stadion kraj Tise. Gledalaca: 100. Sudija: Mati} (Titel). Strelci: Kora} u 14. za Be~ej Old Gold, a Ninkovi} u 39. minutu za Tvr|avu. @uti kartoni: Barta, Vender, Todorovi}, Luka~ (Be~ej Old Gold), a Erak (Tvr|ava). BE^EJOLDGOLD: Stanojev 7, Holo 6, Stajki 6, Dra`i} 6 (Petkovi} -), Vender 6, Kora} 7 (Drap{in -), Todorovi} 6, Grbi} –(Barta 6), Mali} 6, Luka~ 6, Lovre 6. TVR\AVA: Vu~kovi} 7, Gostovi} 6, [e}erov 6, Erak 6, Kerkez 6, Vrane{evi} 6, Mili~evi} 6 (Bojani} 6), Spasi} 6, Stojanovi} 6, Vlaji} 6, Ninkovi} 7 (\enadija -). Be~ejci su na vreme poveli izvanrednim pogotkom Kora}a u 14. minutu, koji je {utem s dvadesetak metara na najboqi na~in materijalizovao solo prodor, i posle toga su malo {ta uradili da bi „overili“ pobedu. Na drugoj strani gosti su, posle primqenog gola, igrali organizovanije i plod takvog pristupa igri je izjedna~ewe u 39. minutu, kada se Ninkovi} dobro sna{ao u kaznenom prsotoru i kraj istr~alog Stanojeva poslao loptu u suprotan ugao. Istina, bilo je u preostalom delu utakmice nekih polu{ansi, od kojih je najbli`i pogotku bio Mali} u 56. minutu, ali je wegov {ut s desetak metara odbranio Vu~kovi}. Imaju}i sve u vidu, podela plena je najrealniji ishod, ali sigurno ne zadovoqave davqenike. V.Jankov

Omladinac-[ajka{ 0:3(0:0) STEPANOVI]EVO: Igrali{te Omladinca, gledalaca 100, sudija: Radakovi} (Novi Sad). Strelci: Lazi} u 50. Radoj~i} u 74. (iz penala) i Kotuqa~ u 77. minutu. @uti kartoni: Komazec, Zeqkovi} (Omladinac), a Lazi} ([ajka{). OMLADINAC: Zeqkovi} 5, An|elkovi} (Maksimovi} 5), ]etkovi} 6, Peceq 5, Avdi} 5, Komazec 6, Drobac 5, J. Pupovac 5, [trbac 5 (T. Samarxi} 6), ]eli} 5, Bjeki} 5 (N. Pupovac 6).

BA^KI PETROVAC: Mladost Hercegovac 1:1, STEPANOVI]EVO: Omladinac - [ajka{ 0:3, PETROVARADIN:Petrovaradin-Borac2:1,NOVISAD:Kabel-@elezni~ar1:0,BE^EJ:Be~ejOldgold -Tvr|ava1:1,VRBAS:Vrbas-Slavija2:1,BA^:Srbobran-@SK5:0, BA^KAPALANKA:Starigrad-Jedinstvo2:0. 1.Kabel 22 14 5 3 34:12 47 2.Mladost 22 14 5 3 35:14 47 3.Omladinac 22 11 4 7 33:25 37 4.Hercegovac 22 9 7 6 24:20 34 5.Petrovar. 22 9 4 9 35:32 31 6.Slavija 22 8 6 8 30:27 30 7.Starigrad 22 9 3 10 28:34 30 8.Vrbas 22 7 8 7 28:26 29 9.@SK 22 8 4 10 35:37 28 10.Borac 22 8 4 10 25:33 28 11.Srbob.(-1) 22 8 4 10 41:27 27 12.@elezn. 22 7 5 10 28:36 26 13.[ajka{ 22 8 1 13 25:41 25 14.Tvr|ava 22 5 9 8 19:25 24 15.Jedinstvo 22 6 5 11 21:31 23 16.Be~ejOG 22 6 4 12 25:46 22

[AJKA[: Moravac 8, Maquri} 7, Ercegovac 7, Halavawa 7, Stojanov 7, Lazi} 8 (Subotin), Radoj~i} 8 (Peri{i}), Stanojevi} 7, To{i} 7 (Todorovi} 7), Stoji} 7, Kotuqa~ 8. Veliko iznena|ewe i krupan korak u borbi za opstanak na~inila je ekipa iz Koviqa. Doma}i nisu bili ni bleda senka jesewih igara. Samo su u prvom poluvremenu parirali odli~nim gostima, a {ansu utakmice propustio je Pupovac. U nastavku je Lazi} doneo prednost Koviq~anima, potom je Radoji~i} iz opravdano dosu|enog penala pove}ao rezultat, da bi Kotuqa~ iz solo akcije re{io sve dileme. M.Po.

OFKStarigrad -Jedinstvo2:0(2:0) BA^KA PALANKA: Igreli{te Starog grada, gledalaca 150, sudija: ]uk (Novi Sad). Strelci: @ivi} u 17. i Serdar u 40. minutu. @uti karton: Lalovi} (Jedinstvo). OFK STARI GRAD: Jari} 7, Gostovi} 6 (Kremenovi} 6), Trifunovi} 7, \eki} 7, Mustafovi} 6, ]uk 7, Markovi} 6, Rado~aj 6, @ivi} 7, Luki} (Serdar 7), Bukvi} 6 (Stojanovi}). JEDINSTVO: \uri} 6, Kozarov 6, Zdravkovi} 6, Lalovi} 6 (^olovi}), Baji} 6, Zerdo 7, Mekterovi} 6, Anu{i} 6, Popovi} 6 (Vidakovi}), Male{evi} 6, Prodanov, Jovanovi} 6. Sve {to je vredno pomena dogodilo se u prvih 45 minuta. Ba~kopalan~ani su u 17. minutu organizovali dobar napad ka golu gostiju, iz koga je @ivi} uspeo da postigne gol i dovede svoju ekipu u vo|stvo. Napada~ doma}ih je sa svega 4-5 metara uputio sna`an udarac po sredini gola, a lopta je ispod same pre~ke zavr{ila u mre`i. U 40. minutu Serdar je postavio kona~an rezultat. Rezervista doma}ih odli~no je pro{ao po levoj strani i sa 56 metara pogodio levi ugao golmana \uri}a. M.\.Kremenovi}

PODRU^NALIGANOVISAD Pioniri

Kadeti

Mladost(BJ) - Jugovi} 3:1, Ba~ka(BP)-Veternik6:1,Sloga-Hajduk4:1,Indeks-Budu}nost5:1,Mladost(T)-Slavija 0:6, Proleter - Crvena zvezda3:0,Obili}-Cement1:3.

Mladost(BJ) - Jugovi} 0:3, Ba~ka(BP)-Veternik4:1,Sloga-Hajduk6:0,Indeks-Budu}nost3:0,Mladost(T)-Slavija 0:3, Proleter - Crvena zvezda6:1,Obili}-Cement1:4.

1.Slavija 18 15 2.Ba~ka 18 14 3.Cement 18 14 4.Indeks 16 9 5.Jugovi} 18 10 6.Mladost(BJ)17 10 7.Veternik 15 8 8.Budu}nost 17 7 9.Sloga 17 5 10.Proleter 17 5 11.C.zvzeda 16 5 12.Obili} 17 4 13.Hajduk 18 4 14.Mladost(T) 18 1

1.Ba~ka 18 16 2.Slavija 18 16 3.Jugovi} 18 13 4.Cement 17 12 5.Proleter 17 11 6.Mladost(T) 18 8 7.Indeks 16 8 8.Obili} 17 6 9.Veternik 15 5 10.C.zvzeda 17 5 11.Sloga 17 5 12.Mladost(BJ)17 3 13.Hajduk 18 3 14.Budu}nost 17 2

1 2 2 2 2 2 5 2 2 6 1 6 1 6 2 8 1 11 0 12 0 11 1 12 0 14 0 17

71:6 46 83:15 44 65:18 44 47:20 32 60:34 32 59:27 31 40:21 25 52:44 23 26:52 16 30:55 15 17:43 15 26:62 13 27:10012 8:114 3

2 0 2 0 0 5 2 3 1 5 2 8 1 7 1 10 1 9 1 11 0 12 0 14 0 15 1 14

61:6 54:10 59:16 53:18 56:21 48:39 28:28 38:39 24:31 31:67 21:38 14:48 16:95 12:59

50 50 39 38 34 26 25 19 16 16 15 9 9 7


22

sport

utorak26.april2011.

dnevnik

SREMSKA LIGA

OP[TINSKA LIGA PE]INCI

Bezstarcanemaudarca

Vra~evi} prevazi{aorang

Hajduk ([) – Grani~ar (A) 0:8 (0:2) PRHOVO: Stadion Mladosti, gledalaca 100, sudija Bazi} (Be{ka). Strelci: Ugqe{i} u 2, 21, 50, 53.i 61, M. Erak u 52, Deraji} u 56. i Ivkovi} u 67. minutu. HAJDUK: Tovilovi} 5, Bani}evi} 5, Ku}erovi} 5, ]irkovi} 5, Stojanovi} 5 (Vagi} 5), @ivanovi} 5, Georgijevi} 5, Kliska 5, Zori} 5, Svilar 5, Jovanovi} 5. GRANI^AR: Jak{i} – (Grbatini} ), Markovi} 7, Kula~anin 7, Skakavac 7, Vukmir 7 (Mali} 7), Kon~ar 7, Mileti} 7, Vurdeqa 7 (Ivkovi} 7), Ugqe{i} 9, Deraji} 8, M. Erak 8. Nemo`e se sve napisati {ta sve mo`e jedan igra~ da uradi sa protivni~kom odbranom...Veteran Milomir Ugqe{i} je sjajnom igrom i efektnim golovima bio glavni pojedinac susreta u Prhovu. Zasenio je svu mladost, bio je pravi predvodnik Ada{ev~ana, koji su mogli dobiti slabog rivala i dvocifrenim rezultatom. B. Ili}

Qukovo – LSK 1:2 (1:0) QUKOVO: Stadion Qukova, gledalaca 100, sudija Batalo (Ruma). Strelci: Vra~ar u 11. za Qukovo, Savi} u 70. i Gombar u 89. minutu za LSK. @uti kartoni: Milanovi}, Bursa} (Qukovo), Dragi}, M. Bosan~i} (LSK). QUKOVO: Milo{evi}, Nedimovi}, Rodi}, Pavlovi} (^ukanovi}), Batawac, Milanovi}, Bursa}, [odolovi}, @ivkovi}, Ivani{, Vra~ar (Miladinovi}). LSK: Aleksi}, Savi}, Matijevi} ([uvara), Jovanovi}, La|evac, Papi}, M. Bosan~i}, Dragi} (Milivojevi}), Gombar, Radulovi}, Vasiqevi}. Sve do 70. minuta Qukov~ani su bili boqi rival, vodili su i propustili jo{ nekoliko prilika za ubedqivije vo|stvo. Onda su La}arci sre}no izjedna~ili, a doma}ini potpuno stali. Gosti su to iskoristili i u samom fini{u mladi Gombar doneo im je pobedu. N. Trkuqa

Partizan – Jadran 0:3 (0:2) VITOJEVCI: Stadion Partizana, gledalaca 150, sudija Durakovi} ([id). Strelci: P. Milakovi} u 10, D. Peki} u 28. i S. Kova~evi} u 69. minutu. @uti kartoni: Mili}, D. Srbinovski, Daki} (Partizan), Mraovi}, P. Milako-

vi} (Jadran). Crveni karton: M. Petrovi} (Partizan). PARTIZAN: Bo{kovi} 5, @. Radovi} 5, P. Srbinovski 5 (Topxagi} ), D. Srbinovski 5 (Novak), M. Petrovi} 5, Mili} 5, D. Markovi} 5, Petkovi} 5, Daki} 5, G. Radovi} 5 (Mili}), V. Petrovi} 5. JADRAN: G.Kova~evi} 7, Berowa 7, Vukajlovi} 7, Brankovi} 7, Bulatovi} 7, Ra{i} 7, Mraovi} 8, P. Milakovi} 7 (Samac), S. Kova~evi} 7, Bo{wakovi} 7 (Dudi} ), D. Peki} 7 (S. Peki} ). Neo~ekivano ali zaslu`eno gosti su slavili u Vitojevcima. Ovo je bila najlo{ija partija doma}ina u Sremskoj ligi. U gostuju}em sastavu nije bilo slabog mesta i to je odlu~ilo pobednika. M. Latkovi}

Zeka Buquba{a – Hajduk (B) 0:0 RAVWE: Stadion Zeke Buquba{e, gledalaca 200, sudija Xombi} (Stara Pazova). @uti kartoni: Mijajlovi} (Zeka Buquba{a), Lazarac, Pani}, Todorovi} (Hajduk). ZEKA BUQUBA[A: Simeunovi} -, Ban~evi} 7, Zabla}anski 7, Mijajlovi} 7, Stankovi} 7, I. Ivi} 7, D. R. \onli} 7 (Santra~ 7), D. A. \onli} 7, Belovukovi} 7 (Maksimovi} 7), A. Ivi} 7, Simi} 7 (Romandi} 7). HAJDUK: Simovi} 8, Krneta 7, Pani} 7 (Savi}), Jovanovi} 7, Lazarac 7, Dubravac 7 (Curkovi} 7), Dimitrijevi} 7, Bujenovi} 7, Todorovi} 7, M. Mitrovi} 7 (Jak{i} 7), Peji} 7. Iako su Ravwanci tokom svih 90 minuta bili boqi rival, jalovim napadima nisu mogli ugroziti gol dobrog Simovi}a. Gosti su do{li sa namerom da osvoje bod i to su i ostvarili. B. \onli}

Sloven – Borac Sloga Mil{ped 4:3 (1:1) RUMA: Stadion Slovena, gledalaca 100, sudija Mari} (Sremska Mitrovica). Strelci: Gre~ u 20, Mati} u 75. (iz penala) i Vidakovi} u 80. i 88. za Sloven, Mitrovi} u 34, Pejovi} u 48. i Dragan Igwatovi} u 69. minutu za Borac Slogu Mil{ped. @uti kartoni: Raki} (Sloven), Radosavqevi}, Dra`i} (Borac Sloga Mil{ped). SLOVEN: Vujakovi} 7, Raki} 7 (Jeremi} 7), Ne`i} 7 (Nani}), Mili~evi} 7, Vidakovi} 8, Marinkovi} 7, Gre~ 8, Milojevi} 7

(Cveti}anin 7), Spasojevi} 7, Mati} 8, Milanovi} 7. BORAC SLOGA MIL[PED: Nikoli} 6, Simonovi} 6, Mar~eti} 7, Dra`i} 6, Domazet 6, Dragan Igwatovi} 7, Radosavqevi} 7, Kamberi 7 (Bojan Savi}), Mitrovi} 6 (Borislav Savi} 6), Skrobi} 6, Pejovi} 7. Utakmica je po~ela minutom }utawa u znak po{te preminulom Zoranu @igi}u, biv{em istaknutom fudbaleru Slovena. Rumqani su poveli preko Gre~a u 20. Izjena~io je Mitrovi} nakon dobre akcije gostiju. I, kada, se u nastavku o~ekivalo da Sloven ponovo povede, usledio je hladan tu{, gosti su u 69. minutu poveli 3:1. Posle opravdano dosu|enog penala za doma}e u 75. minutu, Mati} je smawio rezultat.T ada je trener Slovena Mi{a Bunovi} prebacio u napad Vidakovi}a, {to se u fini{u susreta pokazalo uspe{nim. Za samo osam minuta Vidakovi} je dva puta matirao udarcima glavom Nikoli}a i tako u uzbudqivoj utakmici doneo pobedu svom timu. M. Juri{i}

Mladost – Fru{kogorac 8:0 (4:0) KUPINOVO: Stadion Mladosti, gledalaca 300, sudija Graovac (Ruma). Strelci: Novakovi} u 5. i 25, Seqimi u 10. i 56, Nedeqkovi} u 15, Bastaji} u 49, Nikoli} u 75. i Rado{evi} u 80. @uti kartoni: Bastaji} (Mladost), Trgi}, Rudi} (Fru{kogorac). MLADOST: Saki} 8, [tuli} 8, Milo{evi} 8 (Kurja~ki 7), Seqimi 8, Nedeqkovi} 8, Mihajlovi} 9, Rado{evi} 8, \uri~i} 8, Bastaji} 8 (Vuki} 7), Plav{i} 8 (Nikoli} 8), Novakovi} 8. FRU[KOGORAC: Petrovi} 5, Galija{ 5 (Amanovi} 5), Leki} 5 (Marti} ), Stoj~evi} 5, Bjeli} 5, Vuk{i} 5, Qiqak 5, Trgi} 5, Stambolija 5, Rudi} 5, Jano{evi} 5 (Jovanovi} 5). @. Jelovac

Hajduk (V) – Podriwe 0:0 VI[ WI] EV O: Sta dion Haj du ka, gle da la ca 300, su di ja Sto ja nov (In |i ja). @u ti kar to ni: Pa vi}, Jan ko vi}, Mar ko vi}(Haj duk), Vi tas (Pod ri we). HAJDUK: Toma{evi} 7, Jankovi} 7 (Stevanovi} 7), [apri} 7, Markovi} 7 (Veteha 7), Stojakovi} 7, Pavi} 7, Mihaqevi} 7, Stani{i} 7, Darko Raki} 7, Zari} 7, Gruji~i} 8.

QUKOVO: Qukovo – LSK 1:2, VI[WI]EVO: Hajduk – Podriwe 0:0, KUPINOVO: Mladost – Fru{kogorac 8:0, RAVWE: Zeka Buquba{a – Hajduk (B) 0:0, KR^EDIN: @elezni~ar – Jedinstvo (SP) 0:1, RUMA: Sloven – Borac Sloga Mil{ped 4:3, VITOJEVCI: Partizan – Jadran 0:3, PRHOVO: Hajduk ([) – Grani~ar (A) 0:8.

1. Jedin. (-1) 22 2. Podriwe 22 3. Partizan 22 4. LSK 22 5. Sloven 22 6. Mlad. (-1) 22 7. Hajduk (B) 22 8. Borac 22 9. Zeka Buq. 22 10. Grani~. (A) 22 11. Hajduk ([) 22 12. Hajduk (V) 22 13. Jadran (-1) 22 14. @elezn. 22 15. Qukovo (-1) 22 16. Fru{kog. 22

15 12 11 9 10 10 9 9 8 9 9 8 7 3 4 3

2 5 6 4 4 7 9 4 6 6 5 7 7 6 6 7 8 6 4 9 4 9 2 12 4 11 6 13 4 14 3 16

53:31 51:15 57:34 33:19 41:32 32:18 31:26 31:35 28:24 37:26 32:35 21:34 23:25 24:35 14:39 15:91

46 42 37 36 36 34 34 33 32 31 31 26 24 15 15 12

PODRIWE: Mihajlovi} 7, Jovanovi} 7, A. Radovanovi} 7, Petri} 7, N. Radovanovi} 7, Zabla}anski 7, Trivkovi} 7, Todorovi} 7 (Vasi} 7), Vitas 7, Mira`i} 7 (Laketi} 7), Vladisavqevi} 7 (^ugaq 7). U fer igri doma}in je bio boqi tim. Gosti su imali sre}e i u 48. minutu Mihaqevi} nije iskoristio penal. Pogodio je loptom samo stativu. Z. Raki}

@elezni~ar – Jedinstvo (SP) 0:1 (0:1) KR^EDIN: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 50, sudija Cveti}anin (Ruma). Strelac: Erceg u 5. minutu. @EL EZ NI^ AR: Straj ni} 8, Divi} 6, Krqi} 6, Obradovi} 6 (Vukobratovi} 6), Brki} 6, Rakar 6, Ov{ek 6, Crnomarkovi} 6, Cvjetinovi} – (Milovanovi} 6), N. Golubovi} 6, Golubovi} 6. JED INS TVO: Ba la` 6, Milo{evi} 6, Domowi 6, Branislav Vuj~i} 6, Kudra 6, Maho 6, Malobabi} 6 (Dragani} 6), Deni} 6 (Stojni}), Erceg 7, Igra~ 6 (Ogrizovi} 6), Rajak 6. Sve se odigralo u 5. minutu. Dobar centaru{ Erceg je iskoristio i glavom poslao loptu iza le|a golmana Strajni}a. Posle toga igralo se veoma slabo. Jedinu {ansu za doma}ine propustio je N. Golubovi}. Izvanredno je {utirao, ali je pogodio stativu. I. \umi}

OP[TINSKA LIGA IN\IJA – STARA PAZOVA

SURD UK: Stadion Sloge Bo rac, gle da la ca 50, su di ja Ba ri {i} (No va Pa zo va). Strelci: Nikoli} u 8. i 26, @. Lep{anovi} u 19, Sokolov u 23. i 88, Stefanovi} u 38. i 57, M .Stankovi} u 61. i Haxi} u 73. i 78. za Slogu Borac, a Do{en u 43. minutu za Borac. SLOGABORAC: Z. Stankovi} 7, Sokolov 7, V. Paunovi} 7, R. Lep{anovi} 8, B. Lep{anovi} 8, Baqak 8 (M. Stankovi} 8), @. Lep{anovi} 7, @. Paunovi} 8, Nikoli} 8 (Haxi} 8), Stefanovi} 8(Tep{i} 7), Star~evi} 7. BOR AC: Ra du lo vi} 5, M. Novkovi} 5, Mraovi} 5, Do{en 6, Naranxi} 5, Petrovi} 5, D. Novkovi} 5, Ka`i} 5, Savi} 5, Ogwenovi} 5, Vukmirovi} 5 (Radovanovi}, Dimitrijevi}, Milkovi}). Bar jo{ pet {est puta morala je lopta da u|e u mre`u gostiju. Najlep{i momenti na utakmici su bili u 43. minutu kada je Do{en za goste postigao gol sa 30 metara. Stefanovi} je postigao efektan gol sa 20 metara, dok je Haxi} oba gola dao iz solo akcija. N. Gledi}

^SK – Polet 2:3 (1:0) ^ORTANOVCI: Stadion ^SK-a, gledalaca 150, sudija Livaja (Be{ka). Strelci: Joki} u 7. i 76. za ^SK, Baji} u 65, \. Mr|a u 67. i Sirixanski u 81. minutu za Polet. @uti kartoni: P. Subotin (^SK), ]ali}, Kalezi}, Sirixanski (Polet). ^SK: M. Radusin 9, J. Subotin 8, N. Radusin 8, P. Subotin 9, Crnoja~ki 8 (A. Jawin), Milankovi} 8 (Bonxi}), Tica 9, Za}iri 8 (Jakovqevi}), Stamenkovi} 9, Joki} 9, Arsi} 9. POLET: Pa{i} 9, Kalovqevi} 8, ]ali} 8, Baweglav 7, Kalezi} 8, \. Mr|a 8, Pej~i} 7, Todorovi} 7, Sirixanski 8 (Bozoqac), Baji} 8 (Mihi}), Jovi} 9. Kvalitetna utakmica. Svakom timu pripalo je po poluvreme, a gostima uz dosta sre}e i bodovi. D. Bota

Podunavac – Dunav 2:1 (1:1) BELEGI[: Stadion Podunavca, gledalaca 250, sudija ]iri} (In|ija). Strelci: V. Jovanovi} u 12. i Vu~enovi} u 48. za Podunavac, @ivkovi} u 42. mi-

nutu za Dunav. @uti kartoni: Aleksi}, To{kovi} (Podunavac), Rukavina, [kori}, @ivkovi} (Dunav). PODUNAVAC: Veren~evi} 7, J. Jovanovi} 7 (Jankovi} 7), To{kovi} 7, Simi} 7 (Milivojevi} 7), Radakovi} 7, Aleksi} 7 (Babi} ),Filipovi} 7, Popovi} 7, Vu~enovi} 7, Pejinovi} 7, V. Jovanovi} 8. DUNAV: Jelovac 6, Kotarac 5, Kne`evi} 6, Badovinac 6, [kori} 6 (Lero), Vojvodi} 6, Najdanovi} 7, Rukavina 6, Radulovi} 6 (M. @ivkovi} 6), In|i} 6, @ivkovi} 6. Te{kom mukom doma}ini su do{li do tri boda.^ak petorica standardnih igra~a doma}ih nije igrala zbog duplih kartona i povreda. Gosti su to osetili i poku{ali su da iznenade ali nisu uspeli. M. Radakovi}

Sloga (M) – Sremac (V) 0:2 (0:0) MARADIK: Stadion Sloge, gledalaca 120, sudija Jovi~i} (Stara Pazova). Strelci: Rosi} u 53. i Grujin u 78. @uti kartoni: [kori}, Milin (Sloga), Bogunovi} (Sremac).

BELEGI[: Podunavac – Dunav 2:1, ^ORTANOVCI: ^SK – Polet 2:3, SURDUK: Sloga Borac – Borac (J) 10:1, MARADIK: Sloga – Sremac (V) 0:2. Fru{kogorac iz Kr~edina je bio slobodan.

1. Sloga Borac 2. Sremac (V) 3. Podunavac 4. Polet 5. Sloga (M) 6. Dunav 7. ^SK 8. Fru{kog. 9. Borac (J)

12 11 11 12 12 12 12 11 11

11 10 10 5 4 3 3 2 2

0 0 0 0 0 1 1 2 0

1 1 1 7 8 8 8 7 9

OGAR: Stadion [umara, gledalaca 300, sudija Miji} (Batajnica). Strelci: G. Vra~evi} u 17, 51, 65. i 68. i Mati} u 75. minutu. [UMAR: Rogi} -, Z. Mili~evi} 6, Vesi} 6, Mile Obradovi} 6 (Popovi}), \eri} 7 (Milovanovi}), Mitrovi} 6, G. Vra~evi} 8, Mati} 8, Ne{kovi} 6, \ur~i} 7, [evi} 7. MLADOST: Nini} 5, Popovi} 5, Koji} 5, Rakoni} 6, Poznanovi} 5, Peri} 6, Toma{evi} 5, @ivanovi} 6, Savi} 5, Matanovi} 5, Stoj{i} 5 (Raki}). Go ran Vra ~e vi} je po no vo dokazao da vrsni strelac i da je prevazi{ao ovaj rang takmi~ewa. S. Veselinovi}

Popinci – Kameni 3:0 (1:0) POPINCI: Seoski stadion, gledalaca 100, sudija Orlovi} (Obre`). Strelci: Mitrovi} u 16, Tica u 73. i Opa~i} u 80. @uti karton: Miji} (Popinci). POPINCI: Stankovi} 7, [arec 8 (Pejovi}), Mu{kiwa 7, Ninkovi} 7, Miji} 8, Sirixanski 8, Krasni}i 6, Baki} 7, Opa~i} 8, Tica 8 (Vasi}), Mitrovi} 8 (Erceg 7). KAMENI: Gavrilovi} 7 (Tri{i}), Dobrikovi} 7, G. Lazi} 7, Blanu{a 7, Vu~evac 6, Madacki 7, S. Balaban 6 (S.Vu~evac ), Draga{ 6, M. Balaban 6, Ili} 7, Sretin 6 (Uro{evi} ). Laka i zaslu`ena pobeda Popin~ana. G. Lazi}

Sloven – Sloboda 9:0 (7:0) SIBA^: Stadion Slovena, gledalaca 150, sudija Ne{kovi} (Prhovo). Strelci: Milo{ Gmizi} u 5. i 30, Bosan~i} u 6. i 32, D. Petrovi} u 12, Mitrovi} u 16, B. ^iki} u 20, Stepanovi} u 48. i N. ^iki} u 81. minutu. @uti karton: Mitrovi} (Sloven). SLOVEN: Nenadov -, B.^iki} 8, S. ^iki} 8, Dupor 8, Bosan~i} 9, Markovi} 8, Z. Vidakov 8 (D. Vidakov 8), N. ^iki} 8 (Stepanovi}), Milo{ Gmizi} 8, Mitrovi} 8, Petrovi} 8 (Smiqani} 8). SLOBODA: Stepanovi} 6, Te{i} 6, Simi} 6, N. Spasojevi} 5, Petakovi} 5 (G.Spasojevi} ), Veselinovi} 6, Mili~evi} 7 (Zuji}), Jar~anin 7, Aleksi} 6, Mirilov 6, Vrani} 6. Opet su doma}ini u prvom delu rivalu napunili mre`u, a onda, po starim navikama, u nastavku su stali, ~ime je gost izbegao jo{ ve}u katastrofu. \. Vidakov

Grani~ar – Lovac 0:3 (0:1)

USurdukubrojalidodeset Sloga Borac – Borac (J) 10:1 (5:1)

[umar – Mladost (P) 5:0 (1:0)

32:8 25:3 32:13 18:19 15:25 18:24 21:30 13:25 15:41

33 30 30 15 12 10 10 8 6

SLOG A: Li ma ni, Tr bo je vi}, S.Limani, Bau{ka, Radulovi}, Hajnal (Bradi}), Kusi}, Pe ta kov, Mi lo {e vi}, [kori}, Milin (Nikolinac, Milakovi}). SREMAC: \ermanovi}, Kova~evi}, Perin, Skopqak, Vra~ev, Gruji}, ^obanovi}, Lepanovi}, Grujin, Bogunovi} (Rosi}, Ra do sa vqe vi}, Ra di vo je vi}). Od gostiju iz Vojke mnogo se vi{e o~ekivalo. Sem velike borbenosti malo su pokazali u igri, a da doma}ini nisu pogre{ili po~etni~ki oba puta, rezultat bi sigurno ostao kao na po~etku 0:0. S. Pavlovi}

OBRE@: Stadion Grani~ara, gledalaca 200, sudija Pavlovi} (Ogar).Strelci:Maksimovi} u 16, \. Devrwa u 56. i Popovi} u 66. minutu. @uti kartowovanovi}(Grani~ar), Ostoji}(Lovac). GRANI^AR: Leovac 5, I. Nikoli} 5, I. ^avi} 5, Obri} 5 (N.Orlovi} 5), Milan Nikoli} 5, Jovanovi} 5, Velimir 5, Dra`i} 5, Milo{ Nikoli} 5, Lisulov 5, Pale`evi} 5 (Zori} 5).

OGAR: [umar – Mladost(P) 5:0, SIBA^: Sloven – Sloboda 9:0, OBRE@: Grani~ar – Lovac 0:3, POPINCI: Popinci – Kameni 3:0, DE^: Sremac – Srem 5:0, BRESTA^: OFK Bresta~ – Napredak 1:0. Vitez iz Suboti{ta je bio slobodan.

1. [umar 18 2. Sloven 18 3. Popinci 19 4. OFK Bres. 19 5. Sremac (D) 19 6. Napredak 18 7. Kameni 18 8. Srem 18 9. Sloboda 19 10. Mladost (P) 19 11. Lovac 19 12. Grani~ar 18 13. Vitez 18

15 15 14 11 9 9 6 6 6 6 6 4 2

2 1 0 3 1 4 4 4 3 7 1 8 3 9 2 10 2 11 1 12 1 12 1 13 1 15

69:12 50:12 51:16 37:24 40:28 45:36 37:51 22:34 23:43 33:39 31:46 26:40 10:81

47 45 43 37 30 28 21 20 20 19 19 13 7

LOVAC: Samarxi} 9 (Bio~anin), \or|evi} 8, P. ]ali} 7, Z. Devrwa 8, Masal 8, Ostoji} 8, \. Devrwa 8 (Bo{kovi}), Kova~evi} 7 (Opa~i} ), Popovi} 9, Maksimovi} 8, A. ]ali} 8. Gosti su o~itali pravu lekciju doma}inima. Igrali su borbeno , povezano i organizovano, sa velikom `eqom za pobedom. M. Klin~arevi}

Sremac – Srem 5:0 (3:0) DE^: Stadion Sremca, gledalaca 150, sudi ja Mak si} (Ogar). Strelci: Kresojevi} u 1. i 34, Vuleti} u 43, 65. i 89.@uti kartoni: @. @ivanovi}, Macavara (Sremac). Crveni kartoni: Medi}, Kresojevi} (Sremac), Rajkovi}, An|eli}, Vesi} (Srem). SREMAC: Petkovi} 8, Macavara 7 (Kosti} 6), @.@ivanovi} 7, Medi} 7, M.@ivanovi} 6, Vuleti} 7, N. @ivanovi} 6 (Bursa} 7), Pavi~i} 7 (Zja~a 6), Kresojevi} 8, Mijatovi} 7, Jovanovi} 7. SREM: Ko{uti} 7, Vesi} 6, Babi} 6, Mari~i} 6 (Gaji} 6), Gruji~i} 6, Blagojevi} 6, ^avi} 6, Rajkovi} 6 (Kosani} 7), An|eli} 6, Bajlovi} 7, Rogi} 6. Dobra i dinami~na utakmica u kojoj su doma}ini iskoristili sve velike {anse. Z. Muji}

OFK Bresta~ – Napredak 1:0 (0:0) BRES TA^: Stadion OFK Bresta~a, gledalaca 100, sudija Petrovi} (Pe}inci). Strelac: Sret ko vi} u 63. @u ti kar to ni: Kne `e vi}, Sa vi} (OFK Bre sta~), Ugar ko vi} (Napredak). OFK BRESTA^: Paliku}a, Kne`evi}, Petkovi} (V. Glu{ac), ^elovi}, Beli}, Kova~evi}, Sretkovi}, Vu~kovi}, D. Glu{ac, Savi}, Krwulac. NAPREDAK: S. Marjanovi}, Q. Jovanovi}, Kokanovi}, N. Banova~ki (Savkovi}), Ugarkovi}, Arbutina, B. Jovanovi}, Be`anovi}, M. Marjanovi}, B. Banova~ki, Gakovi} (Malsimovi}). Gosti su samo jednom pustili Sretkovi}a da bude u {ansi i on je odmah zatresao mre`u dobrog S. Marjanovi}a, {to je bilo dovoqno za pobedu. M. Subotin

IN MEMORIAM

Zoran@ugi} (1966–2011) U Rumi je bolno odjeknula vest da je preminuo u 45 godini Zoran @ugi} i tako napustio bogatu sportsku scenu. Iako je Zoran nedavno te{ko oboleo, mnogi su verovali da }e i ovoga puta dobiti bitku za `ivot, pobediti bolest, kao mnogo puta pre toga na travnatom terenu. Na`alost, bolest je bila ja~a, ostavio je iza sebe najmilije i drugove iz fudbala. Zoran @ugi} je ro|en 3. jula 1966. godine

u Beo~inu. Od malih nogu po~eo je da se bavi fudbalom. Pro{ao je sve selekcije u FK Sloven iz Rume i bio najuspe{niji ~lan. Igrao je fudbal i u Futogu i ^elarevu.Zoran @ugi}, ina~e profesor fizi~kog vaspitawa, otvorio je u Rumi [kolu fudbala za uzrast od 7 do 12 godina. Radio je kao trener u Gr~koj i Kini. Zoran @ugi} sahrawen je 23. aprila, u Rumi, na Gradskom grobqu.


SPORT

dnevnik PLEJ-OF PRVENSTVA SRBIJE

Partizano~ekivano ufinalu VaterpolistiPartizanRajfajzenao~ekivanosuseplasiraluufinale plej-ofa prvenstva Srbije. Izabranici Igora Milanovi}a u dve utakmice savladalisuekipuBeograda.Uprvom me~u bilo je 9:2, a u drugom 17:4zacrno-bele.Partizanufinalu ~eka pobednika polufinalnogduelaizme|uVojvodineiCrvenezvezde. Zvezda je u Novom Sadu napravilabrejkislavila6:5.Sutra}e se u Beogradu odigrati druga utakmica. Ukoliko izabranici ViktoraJeleni}apobedeiusvom bazenui}i}enamegdanPartizanu, a ukoliko Vojvodina vrati brejk, onda }e se igrati i tre}a utakmicauNovomSadu. G. M.

VaterpolistiZvezdeiVojvodinesutraigrajunovime~

PRIPREME ZA BALKANIJADU

JunioriuBawaluci Juniorska reprezentacija Srbijeuplivawuotputovalaje u Bawaluku, gde je o~ekuje nastupnaBalkanijadi(31.april -1.maj).Srpskipliva~isuotputovali ranije kako bi sprovelizav{nepripremepredovo zna~ajnotakmi~ewe. Srpski tim predstavqa}e slede}i pliva~i i pliva~ice: MiroslavUdicki,BojanUdicki,Du{anVukobrat,DejanPeri{i}, Igor Terzi}, Nikola Trajkovi}, Aleksa \or|evi}, IvoPejovi},IgorMijatovi}, Strahiwa Stankovi}, Mladen Simi}, Lazar Zlati}, Dragana Ivanovi},MilaJovanov,Vawa Lakovi}, Tamara Vukobrat,

Milana Ba{i}, Jelena Olah, SelenaMihajlovi}iKatarina ^ Draganov. Savezni trener je Vladimir Risti}, wegov tim ~ine pomo}nici Ivan Varga, Dragana Ovuka, Aleksandar Qiqak i doktor Aleksandra Pajovi}, a na{e delioce pravdereprezentova}eBiqanaManojlovi}. -NaBalkanijadusmopoveli najboqi tim u ovom trenutku.Juniori imaju dugu i napornusezonuiodwiho~ekujemoda naovomtakmi~ewupru`emaksimum.Na{eciqnotakmi~ewe je Evropsko prvenstvo u Beogradu(6-10.jul)-rekaoVladimirRisti}. G. M.

PLEJ-AUT PRVENSTVA SRBIJE

@AKiBawica zaEvropu U utakmicama plej-auta ekipa kikindskog @AK-a je u dva duela bila uspe{nija od obrenova~kog TENT-a,slaviv{isa15:5i14:7i zapetomesto}eseboritisaekipomBawice(pobednikPrveBlige).Ina~e,petomestovodiuTrofej LEN. Bawica je u dva duela nadigralaNi{7:4i5:3. G. M.

PRVA LIGA ZA @ENE @ak – Partizan 10:8, Ta{ 2000 - Senta odlo`eno.

1. Ta{ 2. Senta 3. Vra~ar 4. Partizan 5. @AK

5 6 6 6 7

5 4 2 1 1

0 1 2 1 0

0 1 2 4 6

74:30 15 66:37 13 49:57 8 44:56 4 39:88 3

Bostonpo~istioWujork Ko{arka{iBostonSeltiksaprvisupolufinalisti plej-ofa NBA lige po{to su savladaliWujork101:89iukupnimrezultatom4:0pro{liudrugurunduIsto~nekonferencije.KevinGarnetjepredvodioKelte,postigav{i26poenauz10skokova.IstakaoseiRaxonRondosa21poenomi12asi-

BrajantiRouzpovre|eni Najboqi ko{arka{i Los An|eles Lejkersa i ^ikagoBulsa,KobiBrajantiDerikRouz,najverovatnije }e propustiti pete utakmice 1. kola plej-ofa NBA lige zbog povreda. Brajant je povredio sko~ni zglob sredinom utakmice protiv Wu Orleansa i odmah je napustio teren. Prema prognozamalekarskogtima,ne}egabitiupetom susretusaHornetsima.WuOrleansjedobiome~i izjedna~iouserijina2:2.DerikRouztako|eima problemasasko~nimzglobomion}epropustiti me~BulsauduelusaIndijanomPejsers.

stencija,doksuGlenDejvisiRejAlenubacilipo14. NenadKrsti}jekaorezervaubacio~etiriko{auz5 skokovaijednododavawe.UtimuWujorkanajboqije bioEntonisa32ko{a,dokjeStodemajerubacio19. Atlanta se nalazi pred plasmanom u polufinale nakon trijumfa nad Orlandom 88:85, pa sada Houksi imajuprednostod3:1.XamalKrofordjepru`iojo{ jednubriqantnupartijukao„{esti~ovek”ubaciv{i 25poenauz{estskokova.XoXonsonjedodao20poena. Na drugoj strani, Mexiku nije pomogao ni Dvajt Hauard,strelac29poena,uz17skokova.Filadelfija je ostala u `ivotu protiv Majamija smawiv{i prednostna1:3(86:82).VilijamsiTarnerimalisupo17, Igudala16,aEltonBrend15poena.LebronXejmsje predvodio Hitse sa 31 ko{em, sedam skokova i {est dodavawa,dokjeDvejnVejdimaou~inakod22poena. NaZapaduWuOrleansjeizjedna~ioprotivLejkersa na 2:2, trijumfom na doma}em parketu 93:88. Kris Poljebiomaestralansa27ko{eva,13skokovai15 asistencija,aTrevorArizajeubacio19ko{eva.Kod aktuelnihprvakaKobiBrajant17poena,GasoliArtestpo16.

utorak26.april2011.

23

DIMITRIJE GRGI] NA[ [ESTI STRELAC SA OLIMPIJSKOM VIZOM

Bi}ejo{medaqa iradosti PlasmanomufinalenaSvetskomkupuu korejskomgradu[angvonu, u disciplini vaz du{ ni pi{ toq, Dim it rij e Grg i} obezb ed io je {es tu olimp ijs ku viz u za srps ko streq a{ tvo. Za dvad es ets edm og odi{ weg ~lan a beo grads kog Akad emc a ovojebiouspehkarijere. -Uzolimpijskuvizu, prvi put u karijeriga|aosamufinalu na svetskim kupovima. Voleo bih da se kompletira i `enska ekipa pi{toqem, pa da Zorana Arunovi} imadru{tvouLondonu. Kada nas je vi{e ve} a je i {ans a za osvajawe olimpijske medaqe - ka`e DimitrijeGrgi}. U dos ad a{ woj karijeri osvojio je kao jun io r evrops ku bronzuvazdu{nimpi{toqem (\er 2004.), a kao ~lan reprezentacijeu~estvovaojeu osvajawu svih na{ih ekipn ih sen io rs kih medaqa (svetsko srebro2010.uMinhenui evropskosrebro2009. u Prag u vaz du{ nim pi{toqem, evropska bronz a 2005. u Beo - grad u MK pi{ to- DimitrijeGrgi} qem), kao i jun io rskih (evropsko srebro 2004. u pripreme za slede}u sezonu i \eruvazdu{nimisrebroiste najva`nije nadmetawe, Olimgodine u Minhenu MK pi{topijskeigre. qem).Sasvetskihstudentskih Grgi}priznajedanijeo~e{ampionataGrgi}imapojedi- kivaoda}evizuuzetiuKorena~n a zlat a vaz du{ nim pi- ji. {toqem 2004. i 2005, kao i -Eto,desilose.Dragomije ekipno zlato 2005. i srebro jer}usadaimatimawipriti2008.Biojedr`avni{ampion sak na takmi~ewima, mogu boza sen io r e MK pi{ toq em qe da pucam i da se kvalitet2004.i2007. nijepripremamzaLondon. Posle boravka od vi{e od Po{to su sva tri na{a remesec dana u Australiji i Ju- prez ent at ivc a pi{ toq em `noj Koreji, za na{e strelce obezbedilakvotezaLondon,a usledi}ekratkiodmor,aonda samodvojica}emo}idanastuslede nove pripreme i takmi- pe u istoj disciplini mora}e ~ewa. dauslededogovori. - O~ekuju nas jo{ dva svet-Nismosedogovaraliko}e skakupauFortBeningu(14.- dapucaukojojdisciplini,je22. maj) i Minhenu (16. - 23. dan }e pucati u obe, dvojica u jun),aondaiEvropskoprven- pojednojdisciplini.Mislim stvo MK oru`jem u Beogradu dabinajboqebilodasetood(31.jul-14.avgust).Tosunam redipredLondon,jerjeta{ko najva`nija takmi~ewa do kra- sadapredvidetiko}eukakvoj jagodine.Posletogausledi}e formibititada.

Foto: F. Baki}

Strelcinikadaneobe}avajumedaqe,tako}ebitiiuo~i dva svetska kupa i Evropskog prvenstvauBeogradu. - Na svakom takmi~ewu se trud im o da uzmem o med aq e. Jednostavno, dru{tvo u kojem se nalazimo, kao {to su Jasna [ekari} ili Nemawa Mirosavqeviostalina{itrofejni strelci ,„teraju” i nas da te`imokaodli~jima. Uposledwevremeusloviu streqa{tvu se polako popravqaju. -Uslovisusadaboqi,dosta nam u susret izlazi Olimpijski komitet i Ministarstvo omladineisporta.Imamovi{e priprema i boqu opremu. Dodu{e, streli{te u Beogradu jo{ treba da se sredi i nadamseda}esetouskorodogoditi-napomenuojeGrgi}. G. Malenovi}

RUKOMET Superliga (M) Crvenka – Jugovi} 27:22, Smederevo – Radni~ki 26:27, Planinka – Vrawe 25:24, Metaloplastika – Priboj 28:26, Po`arevac – C. zvezda 33:40, Kolubara – Dinamo 34:31, Vojvodina – Naisus 4. maj, Partizan – PKB 4. maj 1. Partizan 24 23 0 1 781:620 46 2. Zvezda (-2) 25 19 4 2 821:685 40 3. Kolubara 25 17 1 7 741:698 35 4. Metalopl. 25 14 4 7 677:650 32 5. Radni~ki 25 15 2 8 686:661 32 6. PKB 24 13 3 8 694:642 29 7. Planinka 25 13 3 9 691:687 29 8. Po`arevac 25 10 4 11 679:687 24 9. Vojvodina 24 11 2 11 650:667 24 10. Jugovi} 25 10 3 12 622:626 23 11. Vrawe 25 7 1 17 608:686 15 12. Dinamo 25 6 2 17 672:750 14 13. Priboj 25 6 1 18 648:704 13 14. Crvenka 25 6 1 18 630:699 13 15. Naisus 24 5 3 16 591:668 13 16. Smederevo 25 4 4 17 606:667 12 Dvadeset{esto kolo (30. april/1. maj): Naisus – Smederevo, Vrawe – Vojvodina, Priboj – Planinka, Dinamo – Metaloplastika, Jugovi} – Kolubara, Crvena zvezda – Crvenka, Radni~ki – Partizan, PKB – Po`arevac.

Superliga (@) Radni~ki – Jagodina 34:37, Naisa slobodna, ^a~ak – Zaje~ar sutra, Nopal – C. zvezda sutra, Medicinar – Cepelin sutra, Maks sport – Kwaz Milo{ 28. april 1. Zaje~ar 18 18 0 0 658:364 36 2. Jagodina 19 15 0 4 601:484 30 3. Naisa 19 14 0 5 548:519 28 4. C. zvezda 18 11 0 7 524:511 22 5. K. Milo{ 18 10 0 8 538:524 20 6. Radni~ki 19 8 0 11 556:554 16 7. M. sport 18 8 0 10 429:481 16 8. ^a~ak 18 7 0 11 460:514 14 9. Nopal (-1) 19 7 0 12 529:574 13

10. Medicinar 18 2 0 16 468:584 4 11. Cepelin 18 1 0 17 418:620 2 Dvadesetdrugo posledwe kolo (30. april/1. maj): Jagodina – Medicinar, Zaje~ar – JP Radni~ki, Crvena zvezda – ^a~ak, Kwaz Milo{ – Naisa, Cepelin – Maks sport. Slobodan: Nopal.

Prva liga (M) BASK – Zaje~ar 25:25, Zlatar – Novi Pazar 44:39, Mladost TSK – M. Gora 26:22, Vrbas – Proleter 35:29, Jagodina – Rudar 26:31, Obili} slobodan, Spartak – Napredak danas u 19, N. Pazova – C. zvezda 11. maj 1. Rudar 23 18 0 5 710:617 36 2. Napredak 22 17 2 3 629:549 36 3. Obili} 22 17 0 5 643:589 34 4. Spartak 22 14 2 5 564:515 30 5. Zaje~ar 23 11 4 8 646:612 26 6. Zlatar 22 12 2 8 735:724 26 7. C. zvezda 22 12 1 9 595:580 25 8. Novi Pazar 23 10 4 9 618:615 24 9. Vrbas 22 11 0 11 615:609 22 10. Mladost 22 9 0 13 568:591 18 11. Jagodina 22 8 0 14 663:709 16 12. M. Gora 22 5 5 12 585:617 15 13. Proleter 23 6 0 17 636:724 12 14. N. Pazova 21 2 3 16 519:576 7 15. BASK (-1) 22 2 1 19 551:650 4 Dvadesetpeto kolo (30. april/1. maj): Novi Pazar – Vrbas, Proleter – Spartak Vojput, Napredak – Nova Pazova, Crvena zvezda (Mo) – BASK, Rudar – Zlatar, Mokra Gora – Jagodina, Mladost TSK – Obili}. Slobodan: Zaje~ar.

Prva liga (@) Proleter – H. Jo`ef 22:25, Kikinda – Ku~evo 22:39, @elezni~ar – ORK Beograd 34:30, Resavac – Napredak 34:27, Naisa 2 – Resavac sutra, Ku~evo – Radni~ki sutra, Pirot – Naisa 2 4. maj, Metalac – Radni~ki 4. maj

1. @elezni~. 19 2. Radni~ki 17 3. Proleter 19 4. Ku~evo 18 5. Metalac 18 6. H. Jo`ef 19 7. Resavac 18 8. Napredak 19 9. Beograd 19 10. Pirot 18 11. Naisa 2 17 12. Kikinda (-1) 19

16 16 13 10 10 10 10 6 5 4 3 1

1 0 1 2 2 1 0 4 0 1 0 0

2 1 5 6 6 8 8 9 14 13 14 18

566:434 33 536:360 32 577:535 27 560:516 22 583:559 22 426:456 21 524:475 20 506:517 16 516:559 10 432:525 9 453:546 6 397:594 1

Druga liga (M) Radni~ki - Jabuka 32:35, Titel XD @elezni~ar 27:27, Potisje - Radni~ki C. 23:30, Apatin - Hercegovina 38:31, Hajduk - Metalac AV danas u 16.30, Ruma - Jedinstvo sino}, Sombor - Karlovac odgo|eno 1. @elezni~. 24 17 2 5 725:627 36 2. Apatin 25 16 3 6 701:650 35 3. @SK 24 17 0 7 772:687 34 4. Jedinstvo 23 14 4 5 709:675 32 5. Radni~ki C. 24 12 3 9 753:685 27 6. Metalac 23 10 6 7 610:579 26 7. Titel 24 11 4 9 689:642 26 8. Jabuka 24 10 4 10 724:707 24 9. Ruma 24 10 3 11 763:754 23 10. Hajduk 24 10 0 14 656:712 20 11. Hercegov. 24 8 3 13 622:668 19 12. Radni~ki 24 8 2 14 725:783 18 13. B. Karlov. 23 7 0 16 716:763 14 14. Sombor 24 5 4 15 617:703 14 15. Potisje 24 4 2 18 609:720 10

Druga liga (@) Srem M. - Mladost 32:26, Lehel - Jabuka 95 33:29, Apatin - Radni~ki 34:25, Ravangrad - Pan~evo 23:34, Spartak - Kikinda 2 36:36, Temerin - Vrbas sutra u 20 1. Vojvodina 18 15 1 2 554:402 31 2. Kikinda 2 19 15 1 3 553:481 31 3. Pan~evo 19 14 0 5 575:479 28 4. Temerin 19 12 2 5 442:143 26 5. Spartak 20 10 3 7 566:534 23

6. Lehel 7. Jabuka 95 8. Mladost 9. Vrbas 10. Srem 11. Radni~ki 12. Ravangrad 13. Apatin

18 19 19 18 18 19 20 20

9 7 7 7 7 5 5 5

1 2 1 0 0 1 0 0

8 10 11 11 11 13 15 15

466:470 19 466:471 16 510:510 15 394:444 14 499:481 14 492:535 11 497:553 10 442:641 10

Prva vojvo|anska liga (M) Putinci - Sivac 69 34:35, Obili} - Jedinstvo (NB) 23:32, Omladinac - Kqaji}evo 20:26, Slavija - Dalmatinac 23:27, Kikinda - Napredak nije igrano, PIK Prigrevica - Grafi~ar danas u 19 1. Dalmatinac19 17 0 2 632:484 34 2. Napredak 16 12 0 4 509:431 24 3. Sivac 69 18 12 0 6 587:541 24 4. Kqaji}evo 18 11 1 6 527:499 23 5. Grafi~ar 17 10 2 5 467:395 22 6. Jedin. (NB) 18 10 0 8 579:511 20 7. Kikinda 19 9 1 9 524:484 19 8. Radni~. (JT) 18 9 0 9 505:489 18 9. Omladinac 20 8 2 10 585:610 18 10. Obili} 20 9 0 11 523:566 18 11. Prigrevica 18 5 3 10 435:481 13 12. Putinci 20 4 3 13 535:621 11 13. Slavija 19 5 0 17 447:548 10 14. Hajduk 18 2 0 16 489:684 4

Prva vojvo|anska liga (@) Rusin - Obili} 19:19, Jedinstvo (E) Topola 18:20, Radni~ki - Mileti} 41:16, Dolovo - Mladost (BC) 28. aprila, Spartak - Jadran Lider sutra u 16 1. Radni~ki 15 12 2 1 473:342 26 2. Spartak 15 12 0 3 404:328 24 3. Mladost 15 10 2 3 434:350 22 4. Cement 15 10 0 5 386:354 20 5. Obili} 15 8 2 5 311:292 18 6. Dolovo 14 8 0 6 395:372 16 7. Topola 16 6 2 8 445:457 14 8. Mileti} 16 3 2 11 328:369 8 9. Rusin 15 3 1 11 322:392 7 10. Jedin. (-1) 15 3 0 12 270:353 5 11. Jadran 15 2 1 12 267:426 5


24

Svet

utorak26.april2011.

dnevnik

AMERI^KAVLADAKRITIKUJE„VIKILIKS”I„WUJORKTAJMS”

UKRATKO Brodolom uKongu KIN[ASA: Najmawe 72 qudi je ju~e nestalo kada je potonuo brod u jezeru Kivu, na istoku Konga, saop{tio je vlasnik plovila Maneno Muzuka. Brodi} se, prema wegovim re~ima, najverovatnije, prevrnuo zbog lo{eg vremena i sna`nog vetra, preneo je AP. Sedam qudi je spaseno, a sudbina ostalih putnika i ~lanova posade nije poznata, dodao je Muzuka.U Kongu, koji je pod xunglom i obiluje velikim re~nim tokovima, nema mnogo asfaltnih puteva i stanovnici ~esto koriste brodove i ~amce, mada mnogi ne umeju da plivaju. Nesre}e se obi~no de{avaju zbog toga {to su brodovi pretrpani i lo{e odr`avani. (Tanjug)

Otmi~arnije terorista RIM: Kazahstanac koji je poku{ao da otme avion na liniji Pariz-Rim i usmeri ga ka Tripoliju pati od depresije i nije povezan s terorizmom, izvestila je ju~e italijanska agencija ANSA, pozivaju}i se na policiju. Policija u Rimu pet sati je ispitivala Valerija Tolma{eva (48), koji je preksino} poku{ao, uz pomo} xepnog no`a, da otme avion kompanije „Alitalija”. ^lanovi posade su tokom leta savladali Tolma{eva, a doktor mu je dao sedativ pre sletawa na rimski aerodrom „Fjumi~ino”, gde ga je policija smesta privela. (Tanjug)

Suncokret apsorbuje radijaciju TOKIO: Grupa japanskih istra`iva~a do{la je na ideju da se zasade nepregledna poqa suncokreta koji bi apsorbovali radioaktivni cezijum ispu{ten iz nuklearne centrale Fuku{ima. Japanski istra`iva~i su do{li na ovu ideju slede}i primer kori{}en u ^ernobilu, a ovaj ekolo{ki projekat predstavio je Masamiki Jama{ita, {ef nau~nog tima koji se bavi svemirskom poqoprivredom u Japanskoj svemirskoj agenciji Jaxa. Prema ovom projektu, treba zasaditi seme suncokreta u blizini Fuku{ime 1 i omogu}iti da oni apsorbuju sve negativne supstance me|u kojima i radioaktivne elemente kao {to su cezijum 134 i cezijum 137, prenosi italijanska agencija Ansa.Projekat predvi|a sa|ewe suncokreta u najugro`enijoj zoni oko centrale, ali i u dvori{tima {kola u krugu od 30 km od nuklearke u nadi da }e cvetovi suncokreta postati prirodni simbol novog ra|awa. (Tanjug)

Novepojedinosti ozatvoruGvantanamo VA[INGTON: Zatvor u ameri~koj vojnoj bazi Gvantanamo na Kubi, tema je najnovije grupe poverqivih dokumenata, koje je veb-sajt „VikiLiks” dostavio za ju~era{wi „Wujork tajms”. Radi se o vi{e do 700 tajnih vojnih dokumenata, sa ocenama vojnih obave{tajnih zvani~nika od 2002. do januara 2009. godine, koji daju novu sliku o zato~enicima Gvantanama, pi{e wujor{ki list. Ti dosijei, pripremqeni u vreme administracije Xorxa Bu{a, pru`aju dubqi pogled na obave{tajne podatke koji su ubedili i administraciju Baraka Obame da zatvor u Gvantamanu jo{ ne treba zatvoriti. Ono {to je zapo~elo kao eksperiment posle teroristi~kih napada 2001. godine, sada izgleda kao trajna ameri~ka institucija, a objavqena dokumenta pokazuju

NEMIRI

RAT

NATOuni{tio Gadafijevu rezidenciju TRIP OL I: U vazdu{nom napadu NATO uni{tena je ju~e velika rezidencija libijskog vo|e Muamera el Gadafija u Tripoliju, dok su se u nekoliko delova grada ~ule sna `ne eks plo zi je i zvu ci aviona koju su preletali prestonicu Libije.

Pentagona Xef Morel i ambasador Den Frid, specijalni izaslanik za zatvarawe Gvantanama. Oni napomiwu da je radna grupa za Gvantanamo, ustanovqena u januaru 2009. godine, preispitala ocene o zato~enicima, da je u nekim slu~ajevima donela isti zakqu~ak, a u drugima razli~it.Stoga, svaki dosije do koga je „VikiLiks” ilegalno do{ao i objavio ga, mo`e, ali i ne mora da predstavqa sada{wi pogled na odre|enog pritvorenika , navodi se u saop{tewu. U tekstu se izra`ava zabrinuost da bi objavqivawe tih dokumentata moglo da na{teti naporima da se zato~enici presele iz Gvantanama, ali se i isti~e da }e SAD nastaviti da sara|uju sa drugim dr`avama na kona~nom zatvarawu te pritvorske jednice. (Tanjug)

za{to mnogi od tih slu~ajeva ne bi nikada izdr`ali na nekom civilnom ili vojnom sudu, ocewuje „Wujork tajms”. U dokumentima se pomiwe da je vi{e zemaqa slalo svoje obave{tajce u Gvantanamo da ispitaju zato~enike. Me|u wima su Kina, Rusija, Taxikistan, Jemen, Saudijska Arabiija, Jordan, Kuvajt, Al`ir i Tunis. Ameri~ka vlada kritikovala je ju~e odluku „Wujork tajmsa” i drugih medijskih ku}a da objave mnogobrojna dokumenta u vezi sa pritvorskom jedinicom u bazi Gvantanamo, do kojih je „Vikiliks” ilegalno do{ao . Ta dokumenta sadr`e poverqive informacije o sada{wim i biv{im pritvorenicima Gvantanama i sna`no osu|ujemo curewe tih osetqivih informacija , navodi se u saop{tewu koje su potpisali portparol

prestonici od po~etka NATO operacije i od wih se zatresao hotel nedaleko od centra grada u kome su odseli strani dopisnici. Eksplozije su se ~ule u nekoliko delova prestonice, a libijska dr`avna televizija je posle toga na nekoliko minuta prekinula emitovawe.

NasiqeuJu`nomSudanu YUBA: Najmawe 105 qudi poginulo je minulog vikenda u sukobima vladinih snaga i pobuweni~kih milicija u Ju`nom Sudanu, saop{tio je ju~e predstavnik vojske u toj zemqi. [ef kancelarije ju`nosudanske vojske za informisawe general Malak Ajuen izjavo je da je u borbama izme|u pobuwenika koje predvod general-major Gabrijel Tanginije i vladinih snaga u dr`avi Xonglej u subotu poginulo

57 i raweno vi{e desetina qudi. Ajen je rekao da je u petodnevnim borbama izme|u vladinih snaga i snaga lojalnih drugom pobuweni~kom vo|i Piteru Gadeu u dr`avi Juniti poginulo 48 qudi. On nije naveo koliko je u oba slu~aja poginulo civila, a koliko vojnika.Od referenduma o nezavisnosti u januaru, u Ju`nom Sudanu je u talasu nasiqa poginulo vi{e stotina qudi. Ju`ni Sudan se gotovo jednoglasno izja-

VojskaupalausirijskigradDaru DAMASK: Oko 3.000 vojnika, potpomognuti tenkovima, ju~e su upali u sirijski grad Daru, zauzeli polo`aje u centru i razmestili snajperiste po krovovima, tvrde demonstranti u telefonskoj izjavi AFP-u. „Mrtvi i raweni se ne mogu prebrojati, jer se zbog vatre snajperista do wih ne mo`e sti}i”, tvrde oni, ali je AFP-u jedan o~evidac rekao da ima najmawe petoro mrtvih. U gradu nema struje, a telefonske linije su gotovo u prekidu. Drugi aktivisti tvrde da su snage bezbednosti izvele ju~e napade i u gra-

Jedan neimenovani libijski zvani~nik, na koga se poziva AFP, rekao je da je u tom napadu raweno 45 qudi, od kojih se 15 nalaze u kriti~nom stawu, ali da ne zna da li ispod ru{evina ima jo{ `rtava. On je izneo mi{qewe da je to bio poku{aj ubistva pukovnika Gadafija, dok je Gadafijev sin Saif al-Islam rekao da je bombardovawe predsedni~ke rezidencije kukavi~ki ~in. Sna`ne eksplozije uzdrmale su centar Tripolija ubrzo posle pono}i dok su avioni leteli iznad prestonice. To su bile najsna`nije detonacije u libijskoj

U me|uvremenu, Gadafijeve snage su granatama i raketama `estoko napale Misratu koju dr`e pod opsadom ve} vi{e od {est nedeqa. Proteklog vikenda u tom gradu su se vodile najte`e borbe do sada i poginulo je najmawe 32, a raweno na destine qudi, javio je AP. Bitaka za Misratu, u kojoj je u protekla dva meseca `ivot izgubilo na stotine qudi, postala je glavno `ari{te u borbama izme|u pobuwenika i Gadafijevih snaga.Misrata se nalazi na severozapadu Libije, 210 kilometara isto~no od prestonice Tripolija. (Tanjug)

snio za nezavinost od severa, ali mnoga pitawa su jo{ nere{ena, ukqu~uju}i i na~in na koji }e biti podeqen prihod od nafte, status mawina u pograni~nim podru~jima izme|u severa i juga i pod ~ijom }e kontrolom biti pograni~no podru~je Abjei bogato nalazi{tima nafte. Ju`ni Sudan je autonomni region u Sudanu, formiran posle gra|anskog rata, u kome je ubijeno oko dva miliona qudi. (Tanjug)

dovima Duma i Al-Muadamijah u blizini Damaska. Demonstranti u Siriji protestuju od 18. marta, tra`e}i ukidawe vanrednog stawa koje je na snazi 48 godina, odlazak predsednika Ba{ara el-Asada i demokratske reforme.Vanredno stawe nedavno je ukinuto. Procewuje se da je u proteklih 48 sati u sukobima policije i Ba{arovih pristalica, s jedne, i demonstranata, s druge strane ubijeno vi{e od 130 qudi, a u proteklih pet sedmica vi{e od 300 qudi. (Tanjug)

Suzavcemnademonstrante SANA: Desetine qudi su ju~e povre|eni kada su jemenske snage bezbednosti otvorile vatru i upotrebile suzavac da bi rasterale hiqade demonstranata u Taezu, ju`no od Sane, saop{tili su o~evici. Demonstranti su se okupili da bi nastavili da vr{e pritisak na predsednika Jemena Alija Abdulaha Saleha da se smesta povu~e s vlasti. Oni su odbacili plan Saveta za zalivsku saradwu, koji je

vladaju}a partija prihvatila, prema kome bi se Saleh povukao u roku od 30 dana u zamenu za imunitet od krivi~nog gowewa.O~evici su rekli agenciji Frans pres da su snage bezbednosti postavile betonske prepreke i oklopna vozila kako bi blokirale puteve ka sedi{tu guvernera u Taezu. Saleh je, posle vi{emese~nih protesta, prihvatio plan Saveta za zalivsku saradwu da se povu~e

do kraja maja i preda vlast svom zameniku. Prema tom planu, predsedni~ki izbori bili bi odr`ani za dva meseca, a zemqu bi vodila vlada nacionalnog jedinstva. SAD su kasno sino} pozdravile Salehov plan da napusti polo`aj posle 32 godine na vlasti i pozvale na {to br`i i miran transfer vlasti. Demonstranti su, me|utim, odbacili tu inicijativu, tra`e}i da se predsednik smesta povu~e. (Tanjug)

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI JASER ABED RABO Generalni sekretar Palestinske oslobodila~ke organizacije Jaser Abed Rabo najavio je da bi Palestinska uprava odlo`ila napore da unilateralno proglasi palestinsku dr`avu u UN, ako bi po~eli „realni i ozbiqni” pregovori s Izraelom. Abed Rabo je za arapski list „Al Hajat” precizirao da osnova za svaki sporazum moraju biti granice iz 1967. godine.

PAL [MIT Ma|arski predsednik Pal [mit ju~e je zvani~no potpisao novi Ustav, uprkos kritikama me|unarodnih organizacija za za{titu qudskih prava i opozicionih stranaka.Ceremonija potpisivawa Ustava odr`ana je u predsedni~koj palati, a prenosile su je televizije {irom zemqe.Novi Ustav, usvojen pro{le sedmice u parlamentu, stupi}e na snagu 1. januara 2012. godine.

IDRIS DEBI U ^adu su ju~e or`ani predsedni~ki izbori, na kojima je prakti~no izvesna pobeda sada{weg {efa dr`ave Idrisa Debija, po{to wegova tri glavna protivkandidata bojkotuju izbore. Debiju }e, ako pobedi, to biti ~etvrti mandat na ~elu ^ada, gde je 1990. godine zamenio diktatora Isena Abrea, svrgnutog u dr`avnom udaru.Pravo glasa ima oko 4,8 miliona gra|ana ^ada.

Svetskaiskustvaureformi penzijskogsistema PRAG: U mnogim zemqama posledwih godina se sprovode reforme penzijskog sistema koje su neophodne jer stanovni{tvo stari, a to uti~e kako na razvijene, tako i na zemqe u razvoju. Optimalno re{ewe tog problema, prema stru~wacima, ne postoji. „Dr`ava ne mo`e da se ra~una na odgovornost qudi i mora da ih motivi{e da doprinose za penziju. Isto tako ni qudi ne mogu u potpunosti da se oslawaju na dr`avu i moraju da tra`e na~in da se obezbede za penziju”, obja{wava Petr Bitner iz ^eske spor`itelni. Prema demografskoj studiji nema~kog „Alijanc” osigurawa, u ^e{koj posle odlaska u penziju radi jo{ oko tre}ine stanovni{tva starosti 60 do 65 godina.Itovremeno u [vedskoj, koja ima jedan od najstabilnijih penzijskih sistema u tim godinama radi 63 odsto qudi, a u Nema~koj gotovo 40 procenata. Najstariji penzijski sistem baziran na fondovima ima ^ile, od 1981, kada su nastale i kompanije koje su wima upravqale. Privatizacija penzijskog sistema u ^ileu dovela je do radikalne redistribucije mo}i od dr`ave

ka civilnom dru{tvu, a radnici su preobra}eni u vlasnike kapitala. Generalno, u penzionim sistemima postoje tri tzv. stuba. Prvi stub osigurawa predstavqa sistem teku}eg finansirawa kod kojeg se podrazumeva da postoje}i zaposleni izdvajaju doprinose u dr`avni fond iz koga se ispla}uju penzije trenutnim penzionerima i on je zasnovan na sistemu me|ugeneracijske solidarnosti. Drugi stub ~ini obavezno privatno penzijsko osigurawe, sistem u kome je poslodavac

obavezan da svim zaposlenim izdvaja odre|eni procenat iz bruto plata na li~ne ra~une. Tre}i stub je dobrovoqno penziono osigurawe i predstavqa mogu}nost bilo kog pojedinca da upla}uje na sopstveni ra~un onoliko novca koliko sam odredi. U ^ileu je, obaveza zaposlenih je da deset odsto zarade {tede na individualnim ra~unima (drugi stub), uz mogu}nost da upla}uju dodatne prinose najvi{e jo{ deset odsto zarade (tre}i stub), pri ~emu se dr`ava odrekla poreza na {tedwu, kao i na prihode koji se dobijaju investirawem tih sredstava. Posle 15 godina penzije su u odnosu na sistem prvog stuba, bile ve}e za 50 do 100 odsto, u zavisnosti o kojoj kategoriji penzija je re~. I Holandija ima sistem tri stuba.Qudi moraju da odvajaju za tzv. prvi stub osnovnog ili teku}eg finansirawa 50 godina, pa zato za penziju {tede ve} i deca od 15 godina. [to du`e Holan|ani {tede, tim ve}u imaju penziju. Stopostotnu (punu) penziju imaju oni koji za penziju {tede ~itavih 50 godina. (Tanjug)


balkan

dnevnik BIV[I AMERI^KI AMBASADOR U ZAGREBU PITER GALBRAJT

SADnisudalezeleno svetloza„Oluju” ZAGREB: Amerika nije dala HrvatskojzelenosvetlozaOluju, izjavio je biv{i ameri~ki ambasadoruHrvatskojPiterGalbrajt, isti~u}i da je upozorio Frawu

Tu|manjetoprotuma~iokaoodobrewe. Upozorili smo ga da ako kreneuakcijupreuzimairizike, jerakone{tokrenepozlu,SAD mune}epomo}i.Osimtoga,upozo-

Biv{i ambasador u razgovoru s Frawom Tu|manom

Tu|manadasecivilimanesmeni{tadesiti. Galbrajt je preksino} rekao HrvatskojtelevizijidaSADnisu dale Hrvatskoj zeleno svetlo za “Oluju”.„Amerikanijedalanikakav znak, a kako nismo rekli ne,

riosamgaidasecivilimanesme ni{tadesiti”,rekaojeGalbrajt. „Olujajebilaaktsamoodbrane Hrvatskeuratukojijojjenametnut”, smatra on, tvrde}i da je “Oluja” spasila desetine hiqada `ivota u Biha}u u kome je bilo

160.000qudiikojisusjednestrane pritiskali general Ratko Mladi}ibosanskiSrbi,asdruge SrbiizKrajine. „Qudi su zaboravili kontekst operacijekojaseodvijalanekoliko sedmica nakon Srebrenice”, rekaojeGalbrajt. Ha{ki sud nije sudio za “Oluju”,ve}dalisuTu|manigenerali napravili zaveru da uklone Srbe iz Krajine, rekao je biv{i ameri~ki ambasador u Zagrebu i dodaodajesudustanoviodajesuida je to udru`eni zlo~ina~ki poduhvat. Za Galbrajta je, kako je rekao, Tu|man bio osoba iz 19. veka sa svojom idejom o homogenoj Hrvatskojiodobravawemidejeopodeli BiHkojujeretkoko,pa~akizsamog HDZ-a, podr`avao. Isti~u}i dajeponosannasvojradutovremeuHrvatskoj,Galbrajtjeocenio da „presude dokazuju da se Hrvatskadr`izakona”. „Ne mogu se setiti niti jedne zemqekojajenakonpobedeuratu izru~ila svoje generale, predala svedokumenteisveTu|manovezapise. To pokazuje da je Hrvatska zemqazakona”,rekaojeGalbrajt. (Tanjug)

IZVE[TAJ DANSKE TELEVIZIJE POSLE OSUDE HRVATSKIH GENERALA

VojniciUNposmatrali masakrSrbauDvoru BTjeurekonstrukcijipokazaZAGREB: Danski vojnici iz protiv 12 po~inilaca, koji su UN,stacioniraniuHrvatskojza ubijali ru~nim bombama i pi- ladasudanskivojniciimalinevreme Oluje, nisu reagovali kad {toqimapredpasivnimDancima koliko prilika za intervenciju. je ve}i broj qudi u maskirnim kojimajejednostavnonare|enoda Prema re~ima Jana Vela Dorfa, tada vi{eg narednika, Danci su uniformama, pred wihovim o~i- samoposmatraju. ma1995.ubiodevethendikepiraNiutekstu,niuvideoprilogu mogli i da ubiju po~inioce. Vojnih osoba srpske nacionalnosti, danske televizije ne govori se o nici su o masakru informisali kojisusesakriliodratau{ko- tome ko su po~inioci. Likvida- komandanta obli`weg logora za li u Dvoru na Uni, izvestila je cijesusedogodile8.avgusta1995. pripadnikeUN,generalaJorgena danska televizija BT, a prenosi u Dvoru na Uni, dakle odmah na- Kolda,aliumestonare|ewadainhrvatski internet portal in- konzavr{etka“Oluje”.Oko14.25 terveni{u,dobilisunare|eweda posmatraju.Koldjeza deks.hr BTizjavioda16godiDanski mediji naVojnicisuvidelidasupo~inioci nakasnijene`elida zivaju taj slu~aj pore|alidevetpsihi~kiifizi~ki u~estvuje u raspravi mra~nim poglavqem otomedalijene{to udanskojistorijirahendikepiranihqudijednogdodrugog, moglo biti spre~eno tovawa,hororomkoji ipotomihpoubijali.Pokoqje,kakose ilinije,dokjebiv{i je ostao nerazjanavodi,trajaomaweod15minuta narednik u logoru {wen, a koga danska DiponSorensenizjatelevizija pote`e nakon ha{ke presude hrvatskim sativodod30danskihvojnikavi- viodasuqudiizlogoranakontog generalimazazlo~inepo~iwene deoje12qudikojisui{liputem doga|aja bili jako iznervirani nakon“Oluje”. kraj {kole u napu{tenom gradu. zbogonog{tasedesilo. „Mnogisubiliquti,jerni{ta „Tragedija se tek povr{no po- Dva danska vojnika bila su smenije preduzeto”, rekao je Sorenmiwe u razli~itim novinskim {tenainakrovu{kole,jo{dvosen. Penzionisani general Poul ~lancima i u nekoliko memoara, jicaubunkeruublizini,a30vojBorhum,kojijeubrzonakonmasapatakoiujednomkojijenapisao nikabilojezapadnood{kole. kra preuzeo komandu u Dvoru na biv{i komandant, penzionisani Vojnici su, kako se navodi, viUni, kazao je da ne razume postupukovnik Jorn Jensen”, navode delidasupo~iniocipore|alidepakDanaca. danskimediji.BTjeizvestilada vet psihi~ki i fizi~ki hendikeIindeks.hrizakqu~ujedazlosu egzekucije obavqane u vido- piranih qudi jednog do drugog, i ~ini u Dvoru na Uni nikad nisu krugu200danskihvojnikapodpu- potomihpoubijali.Pokoqje,kaistra`eniniprocesuirani. nomopremom,kojisuimalineko- kosenavodi,trajaomaweod15mi(Tanjug) liko prilika da interveni{u nuta.

MAKEDONIJA

Otvorenaspomen-ku}a To{eProeskog SKOPQE: Stihovima pesme Kru{evo,kojejerecitovaoglumacRade[erbexija,iuzmuziku makedonskog gitariste Vlatka Stefanovskog, ju~e je u Kru{e-

vu otvorena spomen-ku}a posve}ena makedonskoj i balkanskoj muzi~koj zvezdi, tragi~no preminulomTo{eProeskom. Ku}a u formi krsta nalazi u wegovom rodnom Kru{evu, a u woj je hronolo{ki prikazan

kratak `ivot Proeskog, od detiwstva i tinejxerskih godina doperiodakadajedostigaovrh karijere.Izlo`enojevi{efotografija i 350 autenti~nih

eksponatavlasni{tvoporodice Proeski. Ucentruku}enalazisemolitveniksasvimverskimpredmetima koje je To{e posedovao i nekoliko wegovih napisanih razmi{qawa i `ivotne filo-

zofije.Tusuimuzi~kistudiou kome je To{e komponovao i dnevna soba, preneta iz wegove ku}euSkopqu. Najreprezentativnijideoku}esudvevo{tanefigureuprirodnoj veli~ini.Otvarawu je prisustvovalo vi{e stotine gra|ana i gostiji iz inostranstva.Od ovoga dana Kru{evo, wegov rodni grad, grad wegovog duhovnog mira i stvarala~kog nespokojabi}emalazvezdakoja }e skupqati energiju koja }e pulsirati u duhu se}awa na To{eta,rekaojeAndrejNikolovski, direktor Me|unarodne fondacijeTo{eProeski. Spomenku}a,kojaseprostire na870kvadratnihmetaraifinansiranajeodmakedonskevlade,oddanas}ebitiotvorenaza javnost.Proeskijero|en25.januara1981.godine,apoginuoje 16.oktobra 2007. u saobra}ajnoj nesre}i na auto putu Zagreb Lipovac, blizi Nove Gradi{ke uHrvatskoj. (Tanjug)

utorak26.april2011.

25

DRUGI PI[U

Reka Sava

Hrvatskaho}esvoj Sueckikanal BERLIN: Nema~ka nacionalna televizija ARD kritikovalaje,upriloguobjavqenomu Internet izdawu dnevnika, najnovije planove Hrvatskih voda za pro{irewe korita i dubine Save, Neretve, Mure, Drine i Dunava,povezuju}iihiskorupcijom, preneo je ju~e „Doj~e vele”. Hrvatska vodoprivreda planira da prirodne tokove reka pretvori u uniformisani kanal, opasan kamewem, navela je ARD. „U Evropi prakti~no vi{e nema tako velike reke koja je u svom sredi{tu toliko dobro o~uvana kao Sava”, izjavio je u 2,5-minutnom prilogu direktor Parka prirode Lowsko poqe GoranGugu}. „Ali, Hrvatska o~igledno, ipak, polako `eli da stigne do ~etvrtogstepenare~nogsaobra}aja, a da bi do toga do{la, koritoSaveiwenadubinamorali bidasepove}ajuipro{ire”. ARD je objasnila da to zna~i pro{irivawe oko 400 kilome-

taraprirodnogtokaSaveiDunava, za {ta „Hrvatske vode” jo{ ~ekaju dozvolu. Stvar je u tome,napomiwe“Doj~evele”,da biplanovitrebalodabuduodobreni pre nego {to Hrvatska postane ~lanica EU i „Saveta prirode2000”,po{totadavi{e ne bi smela na ovako brutalan na~in da mewa za{ti}ena prirodnapodru~ja.

po{tojegodi{wiprometnatoj reci svega 200 brodova. Obja{wewezaoveplanoveizneoje, u prilogu nema~ke dr`avne televizije, Tibor Miku{ka iz Dru{tva za za{titu ptica i okoli{aHrvatske,kojijerekao da, uprkos o~iglednoj nerentabilnosti,vlastiplanirajudau regulacijuSaveinvestirajuoko 80 miliona evra, a kasnije jo{

Pojedinistru~wacismatrajudanemapotrebe zare~nomplovidbompoSavi,kaoni zapro{irewewenogkorita,po{toje godi{wiprometnatojrecisvega200brodova Nema~katelevizijaisti~eda sli~na sudbina preti i Neretvi,Dravi,MuriiDunavu,ahrvatske vlasti navodno planirajuikopawekanalakojibitrebalo da pove`e Savu i Dunav, ~ime bi „Hrvatska dobila svoj Sueckikanal”. Neki stru~waci, me|utim, tvrdedauop{tenemapotrebeza re~nomplovidbompoSavi,kao nizapro{irewewenogkorita,

~etiri miliona godi{we za tro{koveodr`avawa. „Akomaloboqepogledateko preispituje te zahteve, ko ih proverava,kosutive{taci,vide}etedasutosvequdikojisu naovajilionajna~inpovezani saKancelarijomzavode.Stvarno mo`emo re}i da je re~ o korupciji u velikom stilu, ja bih rekao - o kriminalu”, rekao je Miku{ka. (Tanjug)

BOSNA I HERCEGOVINA MIROSLAV LAJ^AK O NARODNOM SABORU HRVATA U MOSTARU

Jednostrana re{ewauBiH nisudobra

BRISEL: Direktor za zapadniBalkanuslu`bizaspoqn e pos lov e EU Mir os lav Laj~akizjavioje,uo~iposete BiH, da nik ak va re{ ew a u BiH koja dolaze samo s jedne strane i koja ne odgovaraju interesimaostalihzainteresovanih strana, nisu dobra, kao {to nisu dobra ni bilo kakva re{ewa koja bi nametnulame|unarodnazajednica. Laj~akjeponoviodajenajava o odr`avawu referenduma u Republici Srpskoj „lo{a

porukaikorakulo{empravcu” koji, smatra on, otvara probleme umesto da ih re{ava. „To je odluka koja prekora~ujepunocrvenihlinija-iza me|unarodnu zajednicu i za narod u BiH. Ako `elimo da vodimorazgovororaduinstitucija,ondasetoneradipreko ref er end um a. Na` al ost, tojeodlukakojaBIHudaqava od ciqa, odnosno pridru`ivawa porodici evropskih dr`ava”, ocenio je Laj~ak u

int erv juu Rad ij u “Slob odn a Evropa”.Onjerekaodazahtev nedavno odr`anog Hrvatskog narodnog sabora za formirawe federalne jedinice sa hrvatskom ve}inom „nije ni{ta novo” i da je odgovor EU jednostavan i glasi da su „sve promeneuUstavuiteritorijalnoj organizaciji BiH mogu}e,poduslovomdasurezultat dogovora predstavnika i Bo{waka,HrvataiSrba.” Evropskidiplomatasmatra da,ukolikoHrvatiimajuutisakdawihovaprava nis u dov oqn o za{ti}ena u institucijama BIH, te institucije treba timeozbiqnodasepozabave i u tom smisluje,kakoocewuje, bitn o da je Sab or poslao jasnu poruku da }e del ov at i u okviru institucija izakonaBIH. „Nebibilodobro da se sada od tog sabor a prav i ne{ to {to on nije. To je bio glas koji ka`e da se veliki deo hrvatskognarodauBiHneose}a dobro u sada{woj situaciji. Mislimdatajsignaltrebada anal iz ir am o”, dod ao je on. [toseti~efederalnevlade, ona sada treba da se doka`e, smatraLaj~ak. Premawegovimre~ima,EU odpoliti~araBiHo~ekujeda formirajuinstitucijevlasti i vladu na na~in da ta vlada ima snagu i podr{ku u parlament u da uspe{ no sprov ed e reforme. (Tanjug)

Vladavina prava najva`nija BEOGRAD: Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko oceniojedajerukovodstvuRepublike Srpske ostalo malo vremena da razmotridalijeplanoreferendumuuinteresugra|ana,jerme|unarodnazajednicane}edozvoliti dasenadle`nostiSudaiTu`ila{tvaBIHponi{te. „Svimajeuinteresudaseoja~a vladavinaprava.Me|unarodnazajednicajenedvosmislenostavila do znawa tokom proteklih nekoliko dana da ne}e dozvoliti da dr`avnenadle`nosti,poputSuda i Tu`ila{tva BiH, budu poni{tene, ili na drugi na~in ograni~ene preko bilo kojeg entiteta.Tobipredstavqalodirektno ugro`avaweDejtonskogmirovnog sporazuma,pasamimtimidr`ave BiH”, smtra Incko. Po wegovom mi{qewu „ako stranke `ele ponovo da pregovaraju o nadle`nostima, onda to moraju u~initi krozkonstruktivanprocesustavne reforme. Me|unarodna zajednica deli ovo mi{qewe i ne}e dozvoliti da uspeju poku{aji naru{avawa dr`avnih pravosudnih institucija”,smatravisokipredstavnikitvrdidanisuentiteti ti koji su dali dr`avi pravo na SudiTu`ila{tvo,ve}dr`avito pravopripadauskladusaDejtonskimsporazumom. „Gra|aniuovojzemqisuumorniodkorupcije.Verujemda`ele dasesvimratnimzlo~incimasudiidabuduka`wenizapo~iwena dela. Verujem da oni `ele vi{e zakona,anemawe.NapadinaSud BiHslabeborbuprotivkriminala, dok }e sa druge strane ja~awe Suda BiH tako|e poja~ati borbu protiv organizovanog kriminala”, ocenio je Incko. „Ako predsednik, vlada i parlament RepublikeSrpske`eledaseboreprotiv korupcije i organizovanog kriminala,ondatrebadaradena ja~awuSudaiTu`ila{tvaBiHi tada}eimatimojupunupodr{ku”, tvrdiValentinIncko. (Tanjug)


26

@enska posla

utorak26.april2011.

dnevnik

ФРИЗУРЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ НОСИТИ ОВЕ СЕЗОНЕ

О

И природно и откачено

вога пролећа и лета више него раније инсистираће се на природном изгледу.То пре свега значи да коса мора бити здрава, а затим се можете позабавити благим таласима, коврџама, волуменом... Оне жене које желе да буду сасвим у тренду, храбро ће се препустити маказама јер ће, пак, летњи хит бити јарке боје и кратка коса.Па, ко шта воли...

На пеглану косу коначно можете да заборавите је она дефинитивно више није ин. Позабавите се оживљавањем своје косе ако сте је редовно пеглали а затим одаберите уз помоћ фризера благе таласе, коврџе, волумен, складне боје и нијансирање различитих дубина,али у истом тону. Ово важи за оне даме које желе да буду у тренду али које не желе да се одрекну своје дуге косе.

Оне,пак,које желе сасвим да буду у тренду нека се препусте машти и вештини свог фризера. Апсолутни хит је кратка коса, оштри резови,строге линије наглашене јаким бојама.После низа година умерених,сада имамо наглашене боје: црвену, наранџасту, златну, али на једном делу,у једној дебљој линији,односно прамену. Фризура треба да се шиша у В позади, али и напред, може и боб, али онај кра-

ћи, до половине уха, саветују фризери.Свакако је видљив утицај свеприсутне Лејди Гаге,али стилисти саветују опрез јер је њена ексцентричност својствена њеној личности, што на другој страни може да испадне другачије. У игри је и ретро и панк шик. И даље се ви и ваш фризерможете играти асиметријом, али водите рачуна да задржите женственост и елеганцију.

Зашто жене не слушају Грешкекојеправе мушкарце салонастомаку

Ч

есто оптужујемо мушкарце да нас не слушају или игноришу, али чини се да ни жене нису баш анђели по том питању.Жене често можда мисле да слушају, али колико заиста обраћате пажњу на то што вам говори ваша друга половина? Размислите мало о томе и будите искрени... Признајте да често и не обраћате пажњу на то шта вам драги говори.Зашто је то тако?Један од разлога зашто жене не слушају мушкарце,јест тај што мушкарци и жене често говоре различитим језицима. Тако је то од почетка људске расе,а то се није пуно променило све до данашњег дана. Иако се друштво развило и еволуирао,стари модел понашања још увек има много утицаја. Постоји неколико разлога због чега се жене често оглушују на оно што им мушкарци говоре.Ево неких: Мушкарци и жене се изражавају веома различито. То су скоро два потпуно различита језика. Жене приступају с језиком осећаја, док су мушкарци директнији и мало мање лични. То није сексистичко размишљање, већ резултат еволуције и утицаја колективног друштва. Мушкарци имају различитеинтересеоджена. Онјемо-

ждалудзафудбалом(планинарењем, једрењем или чим год већ),ањутоуопштенеинтересује и нема воље да га слуша какопричаотоме.Овонаравно важ и и у обрн утом случ ај у, многи мушкарци немају жељу да слушају о одећи, ципелама или чему год већ...У овом случају потребан је компромис, и обоје би требали да узму у обзириинтересеоногдругог. Мушкарцинезнајукакоје тобитижена. Одавнојепознатодаженемогудаобављајунекол ико ствар и истов рем ен о, онипаквишеволедарадуједну по једну ствар. Због тога су жене често фрустриране и че-

сто не желе да чују шта мушкарциимаудаимкажу. Они претерују илажу. Нико не воли хвалисавце. Зато, кад онпочнедаговориосвојимдостигнућима,какавмобилниима или какав ауто вози – жене се оглуше. Они само жел и секс. Жене желе да се осећају вољено, мажен о, пажен о и обожавано стално и свуда. Ако се он не понаша лепо према женама ван спаваће собе, онда ће жене због таквог мушкарац убудуће стално болетиглавакадњему дође жеља за ваљањемпокревету. Он вас прекида када сте заузете и само жели пажњу. Ви сте заокупљене нечимштовамјејаковажно.Можда се у том тренутку бавите нечимштосењемунечиниважним, али вама стварно јесте. Зароннеможедапронађенеко друговремезаразговор?Коће гаутаквојситуацијислушати? У „немилости” је. Он је нештојакозезнуо(напиосеспријатељима, заборавио на састанак с вама...) и ви сте љути и желитедаваснековремеоставинамиру.

Жена често, обично на почеткувезе,чујесамооношто жели да чује. Зато даме отворитедоброушидапосленеби билонеспоразума. Женажелидајојмушкарац будеподршка,алинеидарешаваапсолутносвењенепроблеме. Кадженепричајуосвојим проблемима, оне се само желедасемалоизјадајунекоме исвештоочекујујеподршкаи сао сећање. Мушкарци, који су пуно практичнији, пак постану опседнути с тиме да пронађу решење за дати проблем. Дакле, кад ми тражимо емпатију, они крену досађивати с могућим решењима проблема. По-

сленекогвремена,женанапросто престане да прича о томе што јој се све догодило током дана (или игрнорише оно што ондаонимадакаженато)икомуникацијасесмањује. Жена често очекује да јој њенпартнербудекаонајбоља

Р

едовно вежбање, комбинацијавежбииздржљивостии снаге, уједначена и здрава исхрана – бројни су савети како изгубити килограме и учврстити тело. Но, колико год се трудили, масне наслаге које сте скупили око стомака не топе се. У чему грешите?

Телевизијскимаратони

пријатељица. Он то није! Он је ваш партнер и мушкарац, и имаврлоразличитамишљењаи стајалишта око тога шта је важноуживоту,аштаније.Ценитето. Жена често очекује да јој мушкарац чита мисли и да самсхвати„штајеписацзаправохтеодакаже„,ичестојеузнемиренакадонтонеуради(и тадпрестанедапричасњими нежелидачујештаимадајој каже).Чакиакомукупитекристалну куглу, он вам не може чит ати мисли. Мушкарци су пуно практичнији и мање компликованији, па ако желите да нештоурадиилиакоочекујете нештоодњега–рецитемуто,а немојте очекивати да ће он то схватитисампосеби. Женеволедачитајуизмеђу редова, чак и онда када тамо стварнонемаништадасепрочита.Односнокадајојпартнер нешто каже, он је стварно мислио само то што је рекао, без икаквих позадинских конот ација. То је честа замка за све људе - када сами претпостављамо што је друга особа заправомислила. Мушкарци воле да имају конт ролу. Они воле да имају концеусвојимрукамаупослу, но што се дешава када се једнакопонашајуикодкуће?Женетобашиневолеирадијеће ихигнорис атинеголидопуситити да их третира као свог подређеног. Женесељутенамушкарце јерихчестооптужујудапретерују. Жененапростоволеда све око њих буде савршено савршенпос ао,савршенукућу и савршеног мушкарца. Када било која од тих ствари „закаже„ оне јасно изражавју незадовољство.Акадихмушкарац оптужи да претерују, наљуте се и не желе више да разговарају.

Углобалусвојеслободновремепроводитеиспредтелевизије. Филмски маратони, уживање у најдражој серији или гледање риелити шоуа – много тога вас забавља.Али,доквиуживатена свом каучу, сало око стомака остаје постојано. Истраживање спроведено на Универзитету Оулу показало је да особе које дневнопроводедваивишесати испред телевиуора имају за десет посто слабије абдоминалне мишићеодособакојесвојеслободно време проводе на други начин.

Стрес Пословнеобвезеваспритискају,апородичневасдоводедоруба живаца – ви сте под стресом.

Г

Не само да ће се стрес одразити на ваше расположење, он уједно утичеинаизгледвашегстомака. Наиме,подпритискомистресом повећавасенивотакозваногхормонастресакортизола,арезултат константнебригејеталожењемаснихнаслаганастомаку.Научите даисправнодишетеиуспоритеу свом свакодневном животу. Пронађитесвојиспуснивентил.

Целозрно Не једете целовите житарице. Истраживање спроведено на AmericanJurnalofKlinikalNutrition показало је да су целовите житарице веома важне у нашој дијети. Стручњаци наглашавају даједозвољеноконзумиратиидо трипорцијецеловитихжитарица дневно.Например,једнапорција је кришка хлеба од целовитих

житарицакаоиполашољекуваногинтегралногпиринча.Наиме, студијајепоказаладасуонииспитаници који су уносили целовите житарице, смањили више обим струка од оних који су их избегавали.

Једетеувече Једаноброкукаснимвечерњим сатиманеможепроузроковатитоликоштете.Да,онтоитекакочини. Један од главних узрока због чега, упркос промени исхране и спортскимактивностима,негубимо килограме, посебно оне око стомака, јесте грицкање касно увече.Стручњацинаглашавајуда бистезадњиоброктребалидапоједетенајкаснијеокоседамсати,а ако вас ухвати глад, вечерњи међуоброкнебисмеодасадрживишеод150калорија.

Откривен кривац за слатко

рицнути штогод слатко током дана може нам улепшати дан.Али напади жеље за слатким једино воде накупљању килограма и нездравој исхрани. Због чега неки од нас једноставно не могу да обуздају жељу за слатким? Научници тврде да су за све криви гени.Да можемо бити зависни од слатког као и о,на пример,цигаретама је познато. Прекомеран унос слатког негативно утиче на наше организам и килограме,а штети и нашем здрављу.Али док се неки од нас итекако добро контролишу, други једноставно у налету без икакве контроле прогутају пола чоколаднеторте. Уносом хране долази до лучења допамина, због чега се осећамо боље и срећније.Атајлеп осећај желимо дапоновимо.Научници из Истраживачког института Орегон су открили да такозвани ДРД2ген,који јеуједно крив и за стварање зависности од алкохола, игра кључну улогу и кад је конзумација шећера у питању. Он уједно одређује јачинудоживљавањаосећа-

ја среће и ствара неконтролисану жељу за слатким. Научници су открилидамногитинејџери,којисузависни од слатког, имају мање рецепторе за допамин, док њихови мање зависни и мршавији вршњаци имају веће.Такођесусазнали да је њима потребна већа количина шећера како би створили исти

осећај среће.Ипакљуди од науке наглашавају како гени нису једносмерна улица и да ипак можемо да контролишемо своје нападе преједања. - Тајна здравља не лежи,као и код других болести, толико у генима, колико у њиховојрегулацији-наглашавају стручњаци. То значи да је можда тешко контролисати напад глади и жељу за слатким, али на вама је шта ћете одабрати као слатки међуоброк. Дан започните богатим и здравим доручком,а између главних јела и међуоброка држите паузу оддва до три сата. Три сата пре одласка у кревет забрањено јегрицкање. Протеини у вашој исхранитреба даиграју важну улогу. Свом организму осигурајте потребан дневни сан и пронађите начин кроз који ћете каналисати стрес.


MOJA kU]A

dnevnik

utorak26.april2011.

27

Скан ди на ви јаува шемдо му

У

седамдесетим и осамдесетим годинама прошлог века, енергични колорити и форме постмодернизма скренули су пажњу јавности са функционалних производа и једноставних линија који су стизали из

боја, а узорци и текстуре у унутрашњим просторима често оцртавају линије локалних крајолика, као мотиве сњежних пахуља, годова дрвећа итд. Шуме су свакако један од најважнијих ресурса овог северног подручја, те их

ђих генерација сматрају „превише софистицираним и озбиљним”. Међутим, чињеница је да су управо минималистичке форме већ више од 50 година у тренду.

УстилукраљаГустава Густавијански стил, назван по краљу Густаву, ентеријерима је владао у 18. веку. За разлику од раскошног аристократског изражаја, какав у то време налазимо у Француској, Италији и већини европских земаља, густавијански стил нешто је опуштенији, те у себи уједињује топлину рустикалних елемената с профињеношћу класичних декора. Више се пажње усмерава према функцији намештаја него према украшавању, а исто се односи и на ентеријер уопште, стога је број декоративних додатака нешто мањи у

према дрвету, светлим бојама и прозрачности у уређењу ентерера.

Поузоруна шведскистан

Скандинавије, међутим, од 1990. практичност дизајна поново је у првом плану. Неутрална палета шведских, данских и норвешких пејзажа у комбинацији с похабаним намештајем резултовала је овим стилом који се налази у самом врху светског дизајна. Ако говоримо о успеху дизајна и дизајнера на неком подручју, потребно је споменути и услов без којег је тај успех скоро немогуће остварити. Ако говоримо о ентеријерима у склопу скандинавског дизајна, њихове су основне карактеристике светле боје, прозрачност и флексибилност, те одлично уклапање у минималистичку шему, која већ годинама доминира урбаним просторима целог света. Будући да се ради о регији у којој велики део године недостаје сунчеве светлости, избор светлих боја то на неки начин компензује. Нарочито су популарне топле и хладне нијансе неутралне палете

често и називају „зеленим златом”, а дрво је најпопуларнији материјал у изради намештаја. Према дугогодишњој традицији скандинавског дизајна, намештај је често равних линија и крајње једноставан, што дизајнери мла-

односу на остале аристократске стилове. Најчешћи су букети свежег цвећа, свећњаци од дрвета или сребра, стаклени украси и огледала. Светли дрвени подови, као и зидови обојени нежним пастел-

Заштопси једутраву

П

си су познати као мали прождрљивци. Као и сва жива бића, псима је потребна комбинација масти, угљених хидрата, протеина, витамина, минерала и воде, односно уравнотежена исхрану која осигурава довољно калорија за свакодневне потребе. Али, ако имате пса који, поготово током шетње, у себе натрпа све и свашта од разноразних папирнатих и пластичних стварчица, преко хлеба до костију, немојте се чудити ако га видите да одлази да поједе мало траве. Ако

узмемо у обзир да су по дефиницији пси претежно месоједи, логично питање је зашто пас једе траву? То још нико са сигурношћу не може да одговори, иако постоје бројне теорије. Једна од теорија враћа нас у историју животињских врста. Објашњава да кућни љубимци потичу од дивљих животиња које су, да би могле да преживе, убијале друге животиње. Неке од жртава биле су биљоједи. Уз месо, тако су се нехотице у желуцима предатора налазили траве и бобице. Чињеница је да у већини случајева, што сваки власник пса

зна, после једења траве пас повраћа. Али, мистерија је да ли пас једе траву из нужде, да би повратио све што је тог дана утрпао у себе и олакша желудац? Одређени број ветеринара верује да пас једе траву јер је заиста воли и да псећи циљ није изазивање повраћања. Међутим, трава у себи има састојке иритирајуће за псећи желудац, па је избацивање његовог садржаја логична последица. Стручњаци сматрају да пас није толико интелигентан да би траву јео како би намерно изазвао повраћање. С друге стране постоје примери да су пси, пошто би појели нешто што им није пријало или би им у грлу запела кост или играчка, навалили на прву биљку на коју су наишли, па и на кућне биљке као што је фикус. Што се самог повраћања тиче, пси имају изузетно осетљив и добро развијен рефлекс повраћања и саставни је део нормалног псећег понашања приликом јела, а рефлекс ради на принципу – све поједи а ако је нешто од тога лоше за тебе, ионако ће ићи напоље. Ипак, држите свог пса даље од било каквих печурака. Многе од њих су отровне и изазивају проблеме с јетром. Не треба да будете забринути зато што вас пас једе траву, ипак, припазите да трава није третирана вештачким ђубривима, пестицидима и хербицидима. То може створити много озбиљније проблеме од иритирања желуца.

ним нијансама стварају подлогу која одише прозрачношћу. Међу материјалима у изради преовладава светло дрво као што је буква, а чак и кад је намештај обојен, линије дрвета још су уочљиве, што наглашава рустикални приступ уређењу ентеријера. Тканине за тапацирање столица и завесе исткане су од памучних влакана, те су такође релативно једноставног дизајна. Међу узорцима превладавају пруге и цветни мотиви, а међу комбинацијама плавобела боја. Наравно, сребрни и златни детаљи такође су присутни у овом шведском класичном стилу, али не доминирају простором. Што се тиче колористичке шеме, најприсутне су хладне боје спектра и то оне које асоцирају на лед. Густавијански стил увелико се разликује од модерног скандинавског дизајна, међутим, оно што их спаја свакако је склоност

Један у низу класичних шведских станова чине очаравајућа белина, комбинација класичних и модерних елемената намештаја у ентеријеру и вишестрано је оријентисан тако да хвата максимал-

светло дрво на бродском поду, паркету, бела дрвенарија...

Боје Палета тонова базира се на једноставном принципу: бела, од прљавобеле до потпуно чистобеле, беж, пастелноплава у комбинацији с природним светлим дрветом. Ипак, изузетак у овим светлијим тоновима јесте коришћење јаркоцрвене, али само у детаљима. Црвена је у великом контрасту са светлим ентеријерима и због тога се и користи за појачавање занимљивости простора. Главна смерница је природност, у скандинавском дому ретко ћете пронаћи вештачке материјале. Најчешће се користе лан и памук, а од мотива пругице и традиционални ликови. И цветни мотиви се често појављују, углавном на белој позадини или у романтичном, али и у строгом графичком извођењу.

Намештај

ну количину светлости. Нема никаквог претрпавања непотребним елементима. Намештај је једноставан, сведених линија,

Типични скандинавски намештај је мешавина равних линија са благо закривљеним детаљима. Конкретније, наслони и седишта ретко када су под правим углом. Врло популаран комад намештаја су клупе које се често користе у трпезаријама уместо класичних столица. Користи се дрво светлијих тонова, попут јеловине, белог бора и брезе.

Водичкрозсредства зачишћење

Н

екада није постојао тако велики избор средстава за чишћење, па су се домаћице служиле старим, провереним триковима и средствима. Сирће, алкохол или сода-бикарбона били су добри „хигијеничари“, а добро се знало и које су дневне новине најбоље за брисање прозора. Полице у продавницама данас су затрпане разним средствима за чишћење свега и свачега, па је понекад веома тешко снаћи се и изабрати прави производ. Нису ретке ни грешке при куповини, најче-

шће због ситних слова на декларацијама. Немамо ни времена ни живаца да стално вадимо наочаре, а крупним словима пише најчешће на енглеском језику. Зато нису честе грешке при куповини. Енглески је завладао и етикетама и називима средстава за чишћење. Важне информације о састојцима често су штампане ситним словима, па су грешке при куповини неминовне. Како ова средства нису нимало јефтина, препоручујемо вам да пажљиво прочитате како сами произвођачи праве поделу.

Универзална средства за чишћење (МултиПурпосе или МултиСурфаце Цлеанерс) – намена им није посебно назначена, користе се за чишћење различитих просторија или површина у домаћинству. Углавном су означена као „мулти“ или „универзална“, а могу имати и додатна својства (попут избељивача) – антибактеријско или дезинфекционо. Средства за чишћење стакла (Wind ow или Glass Cleaners) – за чишћење прозора и огледала, али могу служити и за чишћење чаша или хромираних делова. Средствазачишћењекупатила(BathroomCleaners) – за све површине у купатилу, осим за чишћење и освежавање ВЦшоља. Абразивна средства за чишћење (Abrasive Cleaners) – садрже абразивне елементе и намењена су за чишћење судопере, каде, плочица и свих керамичких и емајлираних површина у кући. Уколико садрже јеке абразиве, то је увек јасно назначено. Средствазачишћењеподова (Floor Cleaners) – за разне врсте подова (дрво, ламинат, камен, плочице, линолеум и сл,) концентрована или разређена, у течном стању или као марамице, као и средства намењена полирању подних површина.

Средства за чишћење цевниходвода(DrainCleaners) – намењена чишћењу и отпушавању одвода. Средствазачишћењеукухињи (Kitchen Cleaners) – за кухињске површине, аспираторе, рерне, као и производи за полирање челичних површина. Средства за уклањање каменца(Anti-Limescaleили Limes cal e Rem ov ers или Descalerс) – против воденог каменца на славинама, лавабоу и кади, а могу уклонити и рђу. Средства за чишћење тепиха (Carpet Cleaners) – против нечистоћа на тепиху, ћилиму и тапетама, као и средства за уклањање мрља с тепиха. Средства за чишћење намештаја (Furn iture Care) – производи намењени искључиво чишћењу и одржавању дрвеног и кожног намештаја.


28

OGLASi l ^iTUQe

utorak26.april2011.

dnevnik

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je 25. aprila u 61. godini preminula na{a draga supruga i majka

Bosa Tufegxija Sahrana je 26. 4. 2011. godine, u 14.30 sati, na Centralnom grobqu u Futogu. O`alo{}eni: suprug Stevo, }erka Tawa i sin Slobodan sa porodicama. 27331

3

Posledwi pozdrav dragoj priji

Posledwi pozdrav tati

Matiji Ga{o

^edomiru

Posledwi pozdrav svom bratu

od: }erke Verice, zeta Nikice i unuka Milice i Biqane.

od prije Radoslave Slokar i porodice Luka~.

27335

27330

3

3 Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav tati

^edi

^edomiru

od sestre Golubinke sa porodicom.

27334

3 Sa velikom tugom i bolom opra{tamo se od oca

IZDAJEM name{tenu garsoweru, 30m2, Danila Ki{a. Telefon 064/434-6052. 27166

PRODAJEM po~etnu gradwu motela (stara~ki dom - hostel) u Ba~kom Petrovcu u blizini Akva parka. Telefon 062/255706. 27083

PODBU[IVAWE ispod saobra}ajnica, ispod betoniranih dvori{ta, ispod ku}a do kupatila, prodaja ma{ina za podbu-

{ivawe, iznajmqivawe ma{ina za podbu{ivawe. Telefon 063/521-546. 22583 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 27033

OTKUP ZLATA, srebro, dukata, brilijanata, platine, original ru~nih satova: (roleks...), zalagaonica pozajmice! Telefon 021/661-09-16, 064/5150-777. Zmaj Jovina, Novi Sad. 25449 ^ISTIM podrume, tavane, dvori{ta, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, stare automobile za rashod. Telefoni: 6618-846, 063/8485495. 27106

^edomiru

od: }erke Stane, unuka \ure, Milana i Sla|ane.

od: brata Petra i snaje Nade sa porodicom.

27336

27337

Dana, 24. 4. 2011. godine preminuo je na{ prijateq, vajar, umetnik

Milan Trkuqa 1941 - 2011.

^edomira

Ispra}aj dragog nam pokojnika je u sredu, 27. 4. 2011. godine, u 13.30 sati, na Gradskom grobqu.

Sin Negovan, snaja Oqinka, unuk Zvezdan i unuka Zvezdana.

Aleksandar Jovan~evi} sa porodicom. 27342

27338

Posledwi pozdrav bratu

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je 25. aprila 2011. godine preminula na{a draga

Gordana Milo{evi}

Reqi

ro|. Stojanovi}

od: Slavice, Novaka i Slavka sa porodicama.

27339

Sahrana je u sredu, 27. 4. 2011. godine, u 14.15 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: majka Zorka, suprug Dragan, sin Zoran, snaha Sawa, te porodice Milo{evi}, Gaji}, Stani{i}, Bari{i} i Stojanovi}. 27340


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je preminula na{a nepre`aqena majka, svekrva, ta{ta, baka i prabaka u 80. godini.

Posledwi pozdrav mami, babi, ta{ti

3

Nadi Pavlov

Zvonimir Lajter

Sahrana je danas, 26. 4. 2011. godine, u 14 ~asova, na grobqu, u Budisavi. O`alo{}eni: sin Ne|o, }erka Nena, snaja Spomenka, zet Pavle, unuke Jasna, Mima, Buba i praunuka Teodora.

mr tehni~kih nauka Mili sine, ostavio si nas tu`ne u najlep{im tvojim godinama `ivota. A tvoja dobrota svakog je veselila. Bio si veliki saradnik velikih nau~nika i voqen predava~ u celoj Jugoslaviji. Tvoji mama i tata.

27328

26710

Posledwi kom{inici

pozdrav

na{oj

Saveti Milo{evi}

1923 - 2010. od porodice ^i~ak: Peje, Ivke, Ilije i Bo`ane.

Sahrana je 26. 4. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Marko Svir~evi}

iz Beo~ina

S qubavqu i zahvalno{}u uspomenu na tebe ve~no }emo ~uvati.

babi

i

od: }erke Qubice, unu~adi Nade, Zorane, Qube, praunuke Nata{e i zeta Zorana.

od unuke Nade i praunuke Nata{e.

27320

27321

Sa tugom i bolom opra{tamo se od na{e drage majke, ta{te, bake i prabake

Vreme neumitno prolazi, ali uspomene, se}awe i zahvalnost traju ve~no. Sava Svir~evi} sa porodicom.

]erka Nevenka, zet Pavle, unuka Jasminka, praunuka Teodora.

27176

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je 25. aprila u 82. godini preminula na{a draga majka, baka i prabaka

PETOGODI[WI POMEN

26. 4. 2006 - 26. 4. 2011.

Bogomir Plav{i} Buda

Qubica Babi}

1910 - 1982.

27323

27329

pozdrav

Nadi Pavlov

ro|. Bradi}

Dana 26. aprila navr{ava se godinu dana od smrti moje majke, a 22. maja navr{ava se 29. godina od smrti moga oca

Zora Svir~evi}

Matiji Ga{o

od: supruga Vasilija, sina Dragomira i devera Milo{a.

Posledwi prabaki

DEVETOGODI[WI POMEN

Qubica Babi}

Posledwi pozdrav supruzi i majci

29

utorak26.april2011.

S qubavqu i setom ~uvamo te u na{im srcima. Tvoji: supruga Ana, sin Mirko, }erka Mira, snaja Marijana, zet Panxa i unu~ad Neboj{a, @eqko i Biqana.

27318

27317

POMEN

Posledwi pozdrav na{oj baki i prabaki

Grozda Karanovi} 26. 4. 1994 - 26. 4. 2011.

Nadi Pavlov

Matija Ga{o 1933 - 2011.

Bo`ika Lu`ai}

Sahrana je danas, 26. 4. 2011. godine, na Ka}kom grobqu, u 13 ~asova. Draga mama, malo je re}i hvala za sve {to si nam u `ivotu dala. Sa ponosom mo`emo da ka`emo da si nas izvela na pravi put.

ro|. Koci}

Maja, Vladimir, Ksenija i Aleksa Edelinski.

Hvala ti za svu qubav koju si nam poklonila. Sahrana je 27. 4. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Tvoji najmiliji: }erke An|elka i Qubica, sinovi Predrag i Ivan, zet Sre}ko, snaje Jawa i Mira, unuci Mirko, Marko, Qiqana, Vladimir, Aleksandra, Nenad, Igor, Ivana, Nata{a i Gabrijela i praunuci Stefan i Ogwen.

O`alo{}eni: sin Stojan, unuka Ivana, unuk Kristijan i praunuk Filip.

27322

27326

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 25. 4. 2011. godine, u 87. godini preminula na{a mama, baka i prabaka

Dana, 22. 4. 2011. godine preminula je na{a voqena

Danas, 26. 4. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kako nas je u bolu i neverici ostavio na{ voqeni suprug, otac i deda

S po{tovawem te spomiwemo i s qubavqu ~uvamo u srcu. ]erka Milkica i sin Milorad sa porodicama.

27325

27042

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

26. 4. 2001 - 26. 4. 2011.

^edomir Petkovi}

Mira Rado{evi}

1931 - 2011.

IN MEMORIAM

ro|. Zlokolica

Sahrana }e se obaviti danas, 26. 4. 2011. godine, u 16 ~asova, na pravoslavnom grobqu, u Rumenki. O`alo{}ena supruga Danica, sinovi Gradimir i Negovan, }erke Stana i Verica sa porodicama.

Mnogo je lepih uspomena da Te ve~no pamtimo, da o tebi sa ponosom pri~amo i da te nikada ne zaboravimo. Se}awa ostaju, s qubavqu ih ~uvamo zauvek od zaborava. Tvoje }erke Qiqana i Nada. 26984

27341

Pro{lo je {est meseci od kako nije sa nama na{

Dragana Kne`evi}

Nada Pavlov

ro|ena 1956. godine

Nikola Cvjeti}anin Sahrana je 26. 4. 2011. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Sahrana je na Ka}kom grobqu, 26. 4. 2011. godine, u 16 sati. Da ve~no `ale za tobom ostaju tvoji najmiliji.

O`alo{}eni: sin Nikola sa porodicom Pavlov.

O`alo{}en brat Mioroslav sa porodicom.

Stevan Babi} Lawi S qubavqu ~uvamo se}awe na wega.

Nedostaje{ nam...

O`alo{}ena porodica. 27324

27332

27319

27061


30

tv program

utorak26.april2011.

Изблиза: Пољопривредник иполитичар

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.10 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.15 22.00 22.30 00.00 00.30

ГласАмерике Усусретсунцу Вестиукратко Уогледалу Вестиукратко Освета ЕТВ Вестиукратко Простор Безцензуре Вестиукратко Белилукипапричица Разговориоздрављу Војвођанскевести Уогледалу БалдинииСимони Војвођанскевести Освета Нашгост Војвођанскевести Употразизапослом Лицеснасловнице Војвођанскевести Разголићени ГласАмерике Ноћнипрограм-репризе

БранкоХорват,пољопривредникиполитичар,биојеу средишту политичких догађања, а сада је у средишту воћњак а. Аутор емисије је МиладинЈовић. (РТВ1,22.35) 06.30 09.00 09.30 10.00 10.05 10.30 11.30 11.55 12.00 12.10 13.40 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 16.05 16.50 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.05 20.30 21.00 22.00 22.30 22.35 23.00 23.25 00.55 02.05

Јутарњипрограм ПутовањесаТеријем Бајкоквиз Вести Живопис -Старисјај Циганскосрце Кухињица Десилосе Вести Новитаблоид Музичкипрограм Вести Центарсвета ПутовањесаТеријем Вести Имамједнужељу Циганскосрце Десилосе ТВДневник Тајнахране:Хељда Кухињица Разгледнице ТВДневник ТВФонија–квиз Ту,сасвимблизу Сигнали Војвођанскидневник Страначкахроника Изблиза: Пољопривредники политичар Чему... Афоризми? Частипоштовање Музичкипрограм Сигнали

12.20 12.21 13.04 14.03 14.04 14.15 14.47 15.27

НемањаВидић

ФУДБАЛ:ЛИГАШАМПИОНА, ПОЛУФИНАЛЕ

Шалке - Манчестер јунајтед (РТС1,20.40)

09.00 09.05 09.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 11.50 12.00 12.05 12.15 13.00 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.15 16.30 16.45 17.15

Вести Хранаивино Коракпокорак Вести Дивљихоризонти Двасвета Вести ДрХуР Цртанифилм Вести Агродан Спринт Марфијевзакон Вести ЕвонаскодВас Вести Одељењезаубиства Објектив(слов) Објектив(мађ) Објектив Истрага Неонсити

СЕРИЈА 06.30 Кухињица–мађ. 07.00 Најлепшебајкесвета:Нојева барка 07.45 Њушкање 08.05 Слободнатема 08.35 Концерт Новосадскогкамерногоркестра 09.35 Док.програм 10.00 Српскиекран 10.30 ПЦТВ 11.30 Знање:Обнаженалепота 12.00 Чаририболова 12.30 Вести(мађ) 12.40 Изравно(хрв) 13.10 Мојсин 13.55 Концерт Новосадскгкамерног оркестра 14.45 Бајкоквиз 15.15 Нашидани(мађ) 16.15 Разговорсповодом(мађ) 16.45 Недељнимагазин(ром) 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Кухињица–мађ. 20.00 Добровече, Војводино(ром) 21.30 Частипоштовање 23.05 Мојсин 00.00 ТВПродаја

07.04 07.42 07.47 07.56 08.36 09.20 10.07 10.37 11.06 11.36 12.03

ДрХу Улоге:ДејвидТенант,Били Пајпер, Карен Гилан, МетСмит,АртурДарвил (НовосадскаТВ,23.15) 17.30 18.30 18.45 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15

10.00 11.00 13.00 14.30 15.00 15.30 17.15 19.00 20.45 23.00 00.00 01.30

НСпоподне Неонсити Агродан Објектив Хранаивино Шестопитање Одељењезаубиства Објектив Марфијевзакон ДрХу

ФулТилтпокер НБАплејоф:Индијана–Чикаго Холандска лига Руска лига Шампионат Премијерлига АТПБарселона НХЛплејоф Премијерлига:Стоук–Волвс ФулТилтпокер Најјачичовекнасвету АТПБеоград

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Главни осумњичени,10.30Кад порастем бићу..., 11.00 Никад се не зна, 12.00 Отворени екран, 13.00Метрополе и регије света,14.00Инфо К9,15.00Контранапад,16.00Инфо К9,16.45Бибер,17.00Главни осумњичени,18.00Лек из природе,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.45Бибер,20.15Травел клуб,21.15Отворени екран, 22.15Бибер,22.35Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм 07.00Узкафу,07.30Белилукупапричица,08.30 Цртанифилм,09.00Одељењезаубиства,10.00 Шоу-Парови,11.00Кућа7жена,12.00Суботом поподне,14.00Живетисвојживот,15.00Спортскипреглед,16.00Освета,17.00 Политикон, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00Токшоу,22.00Објектив,22.30Живаватра,00.00Објектив,00.30Токшоу

06.05 08.00 09.04 09.25 09.37 10.02 10.27 10.30 11.01 12.00 12.14 12.31 13.15

02.43 03.30 04.03 04.34 05.23 05.48

Јутарњипрограм Јутарњидневник Слагалица, квиз Гастрономад Штарадите, бре Квадратуракруга Христосвоскресе Путопис Љубавнице Дневник Спортплус ИстражитељиизМајамија Пролећнибиоскоп:‘’Путславе’’, филм Јаимамталенат КрајдинастијеОбреновић ДневникРТ Војводина Штарадите, бре Београдскахроника Окомагазин Слагалица Дневник Фудбал:Лигашампиона Фудбал:Лигашампиона, полуфинале, Шалке -Манчестер јунајтед, пренос Фудбал:Лигашампиона, спортскипрограм ИстражитељиизМајамија Дневник Харперовоострво ТВ продаја Ноћнибиоскоп:Катастрофа одфилма, филм Времејезабебе Путопис Окомагазин Квадратуракруга ТВ продаја Верскикалендар

06.30 07.00 07.15 08.10 09.00 10.00 11.30 12.00 14.05 15.10 16.55 17.45 18.00 18.20 18.45 20.05 21.45 22.45 00.05 02.00 02.15 03.00

Експлозив Ексклузив Елениндух Некотепосматра Дођинавечеру Гумуш Некотепосматра Филм:Гасдодаске2 Елениндух Кадалишћепада Дођинавечеру Ексклузив Вести Експлозив Гумуш Кадалишћепада Домаћине, оженисе ЈаволимСрбију Филм:Корадо Ексклузив Експлозив Вајпаут

15.20 15.56 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.40 22.40 23.05 23.55 00.17 01.02 01.17

15.56 16.00 16.36 17.04 17.51 17.55 18.42 19.00 19.25 20.00 21.30 22.27 23.38 00.07 00.45 01.42

У здравомтелу Пепапрасе Алексучаробномвоћњаку У ноћнојбашти Рецептзаигру Школскипрограм Свебојеживота Меразамузику Траг Грађанин Н.РимскиКорсаков:Велика васкршњасвечанаувертира ‘’Светипразник’’, оп. 36 Колибри:Христосвоскресе ЛибелаМиленаПавловићБарили Трезор Колибри:Ускршњитропар Рецептзаигру Енциклопедијазарадознале Школскипрограм СрбииСрпскаправославна цркваурасејању Колибри:Христосвоскресе ОвојеСрбија Енергетскипасош Приђиближе:Балподмаскама Христосвоскресе Грегориан, снимакконцерта Јајенадар ТВ мрежа Вавилон Тенис:Србијаопен, пренос Љубавнице Европа и Срби:Ђорђе Злоковић МетрополисуСрбији ПосветаМајлсуДејвису Трезор Фудбал:ЛШ, полуфинале, Шалке -Манчестерјунајтед (р)

ЂорђеЗлоковић

ЕвропаиСрби: ЂорђеЗлоковић Академик Ђорђе Злоковић је архитекта и грађевински инжењеркојисвојимукупнимделом и људским квалитетима чиничастнашојиевропскојнауциикултури.Онјезамислиои формулисао оригиналну математичку методу коју је назвао Групно-суперматрични поступак... Уредник,сценаристаиводитељ:ВојиславЛалетин (РТС2,22.27)

07.55 08.00 09.00 09.15 10.00 11.00 11.05 12.00 12.15 13.00 13.02 14.00 14.30 15.00 15.02 15.30 16.00 16.05 16.55 17.00 17.02 18.00 18.30 19.00 20.30 22.30 23.30 23.45 00.00

Аштадарадим РејчелРеј Вести Отворенистудио Инфо Инфо Љубавузалеђу Вести Милица² Инфо Отворенистудио Вести Изавести Инфо ДругастранаСрбије Спремисармудатецеосвет разуме Вести Љубавузалеђу Аштадарадим Инфо Канди Вести Чистрачун ПородицаСерано Филм ДокторХаус Вести Милица² Филм:ИсторијаУ2уочима ББЦ-ја

dnevnik

05.30 07.55 08.00 08.20 08.30 08.50 09.05 09.15 09.40 09.55 10.00 11.00

ЕнџиХармон

Демонскапотера Грађански рат се завршио, алимеђусобнеразмириценису. Прича почиње три године након америчког грађанског ратаипратиопсесивнупотеру Морсмана Карвера и његове екипеплаћениказаГидеоном. Потера се одвија у снегом прекривеним шумама планинаРубиуНовомМексику... Улоге: Пирс Броснан, ЛијамНисон,ЕнџиХармон,АнђеликаХјустон Режија: Дејвид Вон Анкена (Б92,20.40)

02.15

Најбољегодине ТВдизање Кажипрст ВестиБ92 Топшоп Квиз:Супергеније ПингвинисМадагаскара Топшоп Филм:Чоколада ГордонРемзи:Кухињскикошмари Домеслаткидоме ВестиБ92 Спортскипреглед Најбољегодине Квиз:Супергеније ВестиБ92 Пријатељи Дваипомушкарца Сексиград Филм:Демонскапотера Временскапрогноза ВестиБ92 Спортскипреглед Филм:Свецииратници ГордонРемзи:Кухињскикошмари Домеслаткидоме

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.30 19.25 19.30 20.00 20.45 21.45 22.30 23.30 01.30 02.00 04.00

Пољелала Добројутро ПозовиВеликогбрата Забрањенаљубав Тереза Грандшоу Гавриловићи Маланевеста Националнидневник Тријумфљубави Пољелала Усосу Националнидневник Амиџишоу Лото Наслеђеједнедаме Великибрат Филм:Немогућамисија2 Докнассмртнерастави Филм:Пламениобруч Филм:Патња

06.00 07.00 09.30 10.00 10.40 10.55 11.25 11.45 12.05 14.05 15.05 16.00 16.35 17.00 18.00 18.30 19.15 19.40 20.10 20.40 22.45 22.50 23.15 23.45 01.20

12.30 13.20 13.40 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.00 17.55 18.25 19.00 19.55 20.00 21.00 23.00 23.55 00.00 01.00

Јутарњипрограм Вести Сирене Ноди СаБоуавантуру Мегаминималс Здраво,Кити АвантуремалогПере Телешоп Вести Краљевић ипросјак Сребрнакрила2–Ватрени торњеви Квизић Пресовање Телешоп Вести ЛуисХамилтон,док.програм Лудегодине Телешоп Вести Агенција Паровинајбоље1 Телемастер Стаљин,докудрама ЛуисХамилтон,док.програм Вести Назвезданомпуту Лоповипрвекласе,филм Агенција Вести Матрјошки Лоповипрвекласе,филм

КатаринаБистровић-Дарваш

Лоповипрвекласе Ово је прича о путујућој глумачкојдружиниКотач,која у склопу својих гостовања стиже и у затвор како би извела представу. Али то није обичан затвор, него угледна казненаустановапоузоруна оне у Хагу и Скандинавији, смештена у дворцу, у којем се лупежима нуди прворазреднаудобност. Улоге: БороСтјепановић, Емир Хаџихафисбеговић, Горан Гргић, Катарина Бистровић-Дарваш Режија:ФадилХаџић (Хепи,21.00)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм

12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Док.програм,21.15Ток шоу: Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем.


dnevnik

utorak26.april2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

.

ХенкАзариjа

СЕРИЈА

Др Хaф После Изиног пуштања из затвора, Бен је вози кући. И док је Бет истински срећна што види Бена, Хaф реагује скептично кад му отац каже да можда ипак неће отићи. Након што је већ пристао да расправи своје дело с њеним студентима, Хaф креће код др Лене Маркове где се занима за њено кориштење дрога у психотерапији... Улоге: ХенкАзариjа,ПеџетБревстер,ЕнтонЈелчин,ЕндиКому,Кимберли Брукс (НоваТВ,01.50) 08.20 08.40 09.20 10.10 11.10 12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.05 19.15 20.00 20.40 22.50 23.05 23.35 00.05 01.50 02.55 03.55 04.40

Пепа, цртани Томица и пријатељи, цртани Победа љубави Моја мајка Аси ИН Победа љубави Мастершеф Најбоље године Моја мајка Вести ИН Под срећном звездом Дневник Најбоље године Лига првака: Шалке 04 Манчестер Јунајтед, пренос Вечерње вести Мистер Бин Сажеци Лиге првака Тихи пад, филм Др Хаф Езо ТВ Брачне воде Изгубљено поверење, филм

08.00 Велики научници 09.00 Дешифранти 10.00 Шарлота Луксембуршка: Војвоткиња у рату 12.00 Свет новца: Бил Гејтс – како је штребер променио свет 13.00 2. св. рат у боји 14.00 Тијенамен 15.00 Римско царство 16.00 Мистерије историје 17.00 Експерименти на сопственој кожи 18.00 Хитлеров омиљени племић 19.00 1929. Велика криза 20.00 Тајне цивилизације: Инке, Маје и Ацтеци 21.00 2. св. рат у боји 22.00 Тајна тибетанске мумије 23.00 Римско царство 00.00 Мистерије историје 01.00 Експерименти на сопственој кожи

08.00 Пепељуга 1. 08.30 Острво Корњача 09.30 Авантуре Карлоса Гусенице 7. 10.00 Пепељуга 2. 10.30 Острво Корњача 11.00 На путу за Санта Фе 13.15 Наполеон и ја 14.00 Крај свих ратова 16.00 Наивко 18.00 Танго 20.00 Гувернанта 22.00 Прозак нација 00.00 Мирис пожуде 01.00 Матриx 02.15 Секретарица

06.00 07.40 09.00 10.25 12.05 13.35 15.05 16.55 18.20 20.05 21.35 23.45 01.20 02.40

Прича о играчкама 3 Против свих правила Америка Мој пријатељ Вили - Бекство из пиратске увале Апартман за двоје Астро Бој Бели ловац, црно срце Алвин и веверице Срце од мастила Истините приче Дивне кости Непријатни таоци Последња екскурзија Најузи круг

16

31

VREMEPRIJATEQSTVA

Pi{e:Dobrica]osi} 07.00 Добро јутро, Хрватска 09.12 Хотел дворац Орт 10.05 Крстарења светским лепотама, док. серија 10.58 Код Ане 11.11 Деби Тревис преуређује 12.00 Дневник 12.32 Господарица твога срца 13.18 Дивљи Пламен 14.21 Међу нама 15.00 Дарма и Грег 15.26 Процес 16.03 Твоја сам судбина 17.04 Хрватска уживо 18.14 Код Ане 18.40 8. спрат: Ја сам хомосексуалац, ток шоу 19.30 Дневник 20.10 Голф за почетнике, док. филм 21.05 Мисија 21.59 Паралеле 22.35 Дневник 3 23.11 Путем европских фондова 23.30 Ловци на натприродно 00.15 Драги Џоне 00.38 Ксена - принцеза ратница 01.21 Злочиначки умови

Ашанти

Џон Такер мора да умре

Џон је најпопуларнији и најзгоднији дечко у школи и један од најбољих кошаркаша. Луд је за девојкама и већ дуго спроводи тактику да излази с неколико њих истовремено . Једног дана три његове девојке, Хедер, Бет и Кери, случајно се упознају... Улоге: ЏесМеткалф,БританиСноу,Ашанти,Софија Буш, Аријел Кебел, Пен Бадгли,ЏениМекарти Режија: БетиТомас (ХРТ2,21.24) 08.05 08.35 08.56 09.21 09.34 10.01 10.45 11.16 12.00 12.31 13.02 13.31 14.02

01.15

Мала ТВ Дворац играчака Операција Барбароса Цртани филм Мега Минди Док. филм Глобално село Призма Евромагазин Еко зона Анђели, док. филм Мала ТВ Програм заштите за принцезе, филм Жупанијска панорама Хотел дворац Орт Шаптач псима Пустоловине Саре Џејн Нове авантуре старе Кристине Дивљи Пламен Крстарења светским лепотама, док. серија Хит дана ХНК: Свечана академија НК Динамо, пренос Циклус тинејџерских комедија: Џон Такер мора да умре, филм Злочиначки умови Дневник плавуше Програм заштите за принцезе, филм Ноћни музички програм

05.40 07.30 08.30 10.30 11.10 12.30 13.00 13.30 15.00 16.20 17.00 18.00 18.30 19.00 21.15 22.00 00.00 02.00

Сексуално чудовиште Досије Дрезден Интермецо 1 Хари и Хендерсонови Смртоносни час Интермецо 2 Невероватне приче Досије Дрезден Горила Хари и Хендерсонови Сиквест ДСВ Невероватне приче Интермецо 3 Три паметњаковића Трава Укрштени светови Други долазак Крв на сунцу

15.30 15.45 16.30 17.21 17.49 18.10 18.56 19.50 20.00 21.24 22.59 23.42 23.51

07.40 Аполо 13 10.00 Смрт јој лепо стоји 12.00 Прва лига 3: Повратак у друголигаше 14.00 Сусрет са Венером 16.00 Пирати из Пензанса 18.00 Усамљени момак 20.00 То је мој живот 22.00 Хватач пацова 00.00 Луди за маторкама 2.

06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.10 01.10

Закон и ред Судија Ејми Браћа и сестре Вокер, Тексашки ренџер Неш Бриџис Филм: Убиство на Плезент драјву Убиства у Мидсамеру Закон и ред Неш Бриџис Вокер, Тексашки ренџер Пандури новајлије Филм: Птица на жици Браћа и сестре Пандури навајлије

07.45 Драгон бол 08.10 Езел 09.30 Ексклузив Таблоид 10.00 Биг брадер - уживо 11.30 Вечера за 5 12.25 Аурора 13.15 Биг брадер - уживо 13.45 Насљедници 14.35 Велики дебели лажљивац, филм 16.10 Аквамарин, филм 18.00 Ексклузив Таблоид 18.30 РТЛ Данас 19.05 Вечера за 5 20.00 Езел 21.00 Биг брадер 22.00 Језикова јуха 23.00 ЦСИ 00.00 РТЛ Вести 00.15 Немогућа мисија 2, филм 02.15 Астро шоу 03.15 Биг брадер 04.10 ЦСИ 04.55 РТЛ Данас

Аквамарин Непосредно после велике олује, чини се као да је пола океана завршило у базену клуба на плажи. Две тинејџерке, Хелеј и Клејр у базену проналазе сирену Аквамарин, која им говори како има три дана да пронађе љубав свог живота... Улоге: Ема Робертс, ЏоанаЛевескле,СараПакстон, ЏејкМекдорман,АријелКебел,КлаудијаКарван Режија: ЕлизабетАлен (РТЛ,16.10)

СараПакстон

08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Разоткривање митова Паметњаковић Преживљавање Опасан лов Аута по мери 2008. Генералка Прљави послови Опасан лов Разоткривање митова Потрага за природним гасом Преживљавање Погранична полиција САД Како се прави? Како то раде? Пресек машине Људских руку дело Златна грозница Прљави послови Аута по мери 2008. Генералка

08.30 09.00 10.00 11.00 14.00 15.30 18.30 19.00 20.00 23.00 23.15 23.45 00.00 00.15

Фудбал Фудбал Билијар Билијар Бициклизам Билијар Фудбал Билијар Билијар Екстремни спортови Аутомобилизам Мотоспортови Фудбал Билијар

[ta sve ra|a majka Srpkiwa im zahladni oko Mitrovog dana, Radoje Krsti} bi prekidao kamenoreza~ki zanat i kretao Pomoravqem i planinskim selima da propoveda svoju seqa~ku veru. Prazni~no obu~en sa torbom ~istog ve{a, odlazio je od vodeni~ara do vodeni~ara da naplati kamewe koje im je u prole}e dao na po~ek. Zatim od seoskih kr~mi do du}ana, sve do Bo`i}a besedio je protiv seqa~kog „pasjeg `ivota“ i neophodnosti narodne borbe za svoja prava. Govorio je razborito, slikovito, sa primerima, ali nekako osmehnuto, u nadi. Politi~ke protivnike nije ru`io; bio im je na~elni protivnik, a ne li~ni mrzilac. U svemu je bio ~ovek mere i dostojanstva. Te zime kad nam je ~ika Radoje do{ao u goste i na preno}i{te, bio sam zavr{io ni`u vinogradarskovo}arsku {kolu. Se}am se svoje sre}e kad je za ve~erom rekao mom ocu: „@iko, Dobrica nije za seqaka. Kako zna{, da ga prati{ u vi{u {kolu. Gre’ota je da ga odvoji{ od kwige.“ Tako se i dogodilo. Uo~i Bo`i}a Radoje se vra}ao i sa `enom Zlatom provodio praznike do „stare“, srpske Nove godine, pa opet sa torbom ~istog ve{a nastavio da pohodi vodeni~are, politi~ke pristalice, prijateqe i seje svoje ideje. A kad grane prole}no sunce i mo`e se raditi napoqu, prihvatao se dleta i ~eki}a i nastavqao da pravi mlinsko kamewe. Za wega se govorilo da je „krvopilan radnik“. Pamtim jednu besedu vladike Nikolaja u qubo^etnike inspirisaleiNikolajevebesede stiwskoj porti. Iza|e on u crnoj mantiji, stade u portal i bele, nabubrele {ake prekrsti na vladi~anju i wom pretio „narodnim guliko`ama“. U li~nostiski {tap. Strogim pogledom gledao je mrmore}u goma i idejama te dvojice – vladike i kamenoresca, simmilu vernika, }utao dok ne zavlada muk, pa dubokim, bolisala se i nastupaju}a istorija Jugoslavije i srppateti~nim glasom zapo~e: skog naroda. Na Nikolajeve besede vodio me je veli„Majke i sestre Srpkiwe, znate li vi koga privi- kodrenovski sve{tenik Ranko Ba~anin i privodio jate na svoja nedra i koga pojite svojim mlekom da po- vladici da mu poqubim ruku i primim blagoslov, a raste? Bezbo`nika, komunistu, ru{iteqa srpskog. on da ~uje {ta ~itam i savetuje {ta treba da ~itam. Zar si, majko Srpkiwo, zaboravila bogomajku u sebi? Vladika je `eleo da se hri{}anski prosvetim i priTi, majko Srpkiwo, {to rodi svetog Lazara i Obili- premim za du`nost sekretara Hri{}anske zajednice }a, Kara|or|a i Milo{a, Vuka Karaxi}a i Wego{a, mladih qudi @i~ke eparhije. vojvode Stepu i Mi{i}a, kraqeve Petra i AleksanA ja sam se oktobra 1939. u Sredwoj poqoprivreddra, Nikolu Teslu i Pupina, nau~nike koji promeni- noj {koli u Bukovu, kod Negotina, pro~itav{i neko{e svet... A {ta danas ra|a{ i u {kolu {aqe{? Tvo- liko bro{ura, odlu~io da postanem komunisti~ki ji {kolovani sinovi postaju komunisti i boq{evi~- revolucionar. To duhovno raskidawe s mukom za veru ku revoluciju spremaju da vas u u boga i zaneto{}u Nikolajevim kolhoze oteraju i na kazan pribesedni{tvom bilo je zaista VladikaNikolaj vode.“ dramati~no. Te godine Nema~ka @ene su se zagledale upla{eVelimirovi} `eleojedase je zapo~ela osvajawa malih i veno, seqaci za~u|eno, ~ar{ijska likih zemaqa, pa je ve} razjediprosvetimispremimza gospoda je odobravaju}e klimala wenu Jugoslaviju 1941. brzo dosekretara Hri{}anske glavom. Taj govor slu{ao je i Rakon~ala Hitlerova armada. A doje. Prve subote na trsteni~koj Srbi su se, slede}i tradiciju i zajednicemladih@i~ke pijaci zapo~eo je svoju besedu: svoje zablude, odlu~ili na oteparhije,ali pro~itav{i „Bra}o seqaci i sestre seqanpor; najpre 27. marta 1941, odbinekolikobro{ura, re{io ke, pro{le nedeqe u Qubostiwi jaju}i pakt sa Hitlerom, a u leto presvetli vladika re~e da je majdigli ustanak protiv okupatora samdapostanem ka Srpkiwa rodila kraqeve, komunisti~kirevolucionar i wegovih saradnika. vojvode, nau~nike i pesnike, sve Na idejama kamenoresca Rado~uvene i slavne Srbe. Istinu je ja i vladike Nikolaja u zapadnom rekao. Al’ ne re~e da je majka Srpkiwa rodila seqa- Pomoravqu organizova}e se partizanski pokret, koji ka, radenika i slugu, kova~a, rabaxiju i drvose~u, vo- je predvodila KPJ, i ~etni~ki pokret. A zlatousti deni~ara, opan~ara... I ne re~e mo`e li jo{ i dokle besednici posta}e wihovi politi~ki inspiratori. Ja }e da trpi srpska sirotiwa ~ar{ijsku i bo`ju ka- sam sledio Krsti}a, bio svedok i sau~esnik u wegovoj znu?“ „@iveo Radoje! Tako je, Radoje.“ Mnogi su ipak sudbini. Na Svetog Iliju, 2. avgusta 1941, seosku sla}utali i potezali iz pqoski rakiju, svoju pouzdanu vu Velike Drenove, Radoje je bio na{ ku}ni gost, a te{iteqicu. uve~e sam ga odveo kod Dragoslava Jovanovi}a [panOd tada je vladika u Qubostiwi ~esto zapo~iwao ca, koji je ponudio Radoju ~lanstvo u KPJ i funkciju svoje propovedi: „I re~e ne~astivi Radoje...“ A na tr- zamenika komandanta Rasinskog partizanskog odreda steni~koj pijaci, svoje govore Radoje Krsti} bi zapo- u pozadini. Wihov razgovor je trajao do pono}i, a Mi~iwao: „I re~e presvetli vladika...“ Narod je slu- ja Nedeqkovi}, student i ~lan Sreskog komiteta KP, {ao i delio se pre velike i krvave deobe 1941. Niko- i ja, ~lan sreskog komiteta Skoja, naoru`ani pu{kalaj, najugledniji vladika u mom zavi~aju, prvi je po- ma i bombama, ~uvali smo stra`u dok su se u vinogra~eo da govori o opasnosti od boq{evizma i revolu- du [panac i Radoje dogovarali o organizovawu i trcije, napadao studente i intelektualce koji su „sipa- steni~ke partizanske ~ete, koja }e logorovati u {uli otrov u narodnu du{u“. Radoje je najubedqivije mama kraj Qubostiwe. Miju i mene [panac je zadu`io {irio veru u sovjetsku Rusiju, naslu}ivao revoluci- da budemo veza izme|u wih dvojice.

^

KwiguDobrice]osi}a„PRIJATEQIMOGVEKA” mo`etekupitiukwi`ari „Slu`benogglasnika”(Jevrejska13,NoviSad),uzpopustod30odstoza530dinara ilinaru~itiprekotelefona021/6622–609i mejla knjizara4@slglasnik.com

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik". " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{taredakcija@dnevnik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GlavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813).GeneralnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802). ZamenikgeneralnogdirektoraSmiqaMaksimovi}(480-6816). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), PetarDe|anski (desk,no}niurednik480-6819),Vlada@ivkovi}(novosadskahronika,421-674,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), PetarTomi} (svet480-6882),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6820),FilipBaki} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Dnevnik-[tamparija”,NoviSad;Direktor021/6613-495. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


32

monitor

utorak26.april2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Уторакјепрвираднидан,иморатедабудетеупунојформи.Штосте уживали,уживалисте,садајевремедазасучетерукавеирадите.На личномпланустеактивни,мотивисаниипуниенергије.

BIK 20.4-20.5.

Коначнојевремезапосаоизарадуновца,којивамјетоликопотребан и којег никад нема довољно. Нисте у повољној позицији у условима који постоје, али ће то само појачативашуборбеност.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

26. april 2011.

Ваш несташни Меркур у ватреномзнакуОвнаутиченатодаи сувишебрзомислитеиреагујете,што понекад може бити погрешно. Али, тренутно имате одређене блокаде, паипадконцентрације.

Месец у знаку Водолије доноси вамнеобавезесусретеиособекоје су велики индивидуалци. Не можетеутицати надруге,алиможетесе дружити ипланирати заједничкеактивности.

Каријера вам је веома важна у овом периоду. Можете добити наклоност претпостављених, можете исамиаванзовати,веомадоброорганизујућисарадникеупослу.Доминантнистеусвему.

Нијелакопоновоприхватитисав теретпослаиодговорности,алине преостаје вам ништа друго него управо то. Планирате дугорочне стварипаможетеипутовање.Партнермашта.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Узнемиренисте,ничимизазвано. Али, није баш сасвим тако. Жељни стеузбуђењаипромена,илисуоне жељневас.Тек,моратенештоучинити што би представљало прави изазовзавас.Састанци.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Чините све како је прописано и зацртано. Нема одступања. Љубавниодноссезакомпликовао,било с једном или више особа. Што више, то боље. Прочињете следећу фазу.

Обратите пажњу на ситуације у свомдомуионоштоседешаваукућанима.Посетитеродитељеиширу родбину. Уз то, посао се активира, маданепуниминтензитетом.Идете напутиодмор?

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Активни сте без престанка и одмора, било на личном или неком другомплану.Данасћетесеокушати и доказати на послу, поготово оном приватном. Услужне делатностисунаглашене.

Жељни сте свега, хоћете много тога,каозначајнупроменууживоту. Притоме,имајтенаумудапромене настајупрвонаунутрашњемпатек онданаспољашњемнивоу.Мењајтесе.

Живаактивностнарадномместу вамнапростоне данидасенамируодморите.Чакиудоменуљубавиморатедаулажетевишетрудаи пажње.Свећетодонетисвојепозитивнерезлтате,ускоро.

TRI^-TRA^

Хју Грант ускоро тата V REMENSKA

PROGNOZA

ТОПЛО

Vojvodina Novi Sad

21

Subotica

21

Sombor

21

Kikinda

22

Vrbas

22

B. Palanka

21

Zrewanin

21

S. Mitrovica 22 Ruma

21

Pan~evo

21

Vr{ac

19

Srbija Beograd

21

Kragujevac

19

K. Mitrovica 19 Ni{

Популарни британски нежења Хју Грант (50)одјануарајеувезисаТинглан Хонг (31),Кинескињомкојаживи уЛондону. Парјеувезиодјануараовегодинеи ускоро ће добити бебу, пише „Дејли мејл”,којијеобјавиофотографијеглумчеведевојкесазаобљенимстомаком. Хјујеранијеизјављиваокакојетек окосвог50.рођенданасхватиодажели дасеоствариуулозиоца,паизгледада јевећпочеодарадинатоме. Грант,познатизаводник,најдужувезу имао је са лепом глумицом Елизабет Харли.Заједносубили13годинаи тавезапреживелајеињеговуаферуса проституткомДивајн Браун.Елизабет Харли из везе са Стивеном Бингом има сина, а недавно је поднела захтев заразводбракаодАруна Најара,скојимјебилаубракучетиригодине.

21

Evropa

Madrid НОВИСАД: Релативнотопловремеузпуносунчанихпериодаимало облака.Дуваћеумерендопојачанјугоисточниветар.ПритисакоконормаRim ле.Минималнатемпература12,амаксимална21 степен. ВОЈВОДИНА: Релативнотоплоузветровитовремесапуносунцаи London дневнимразвојемоблака.СамојеназападумогућаређапојавапљускоCirih ва.Дуваћеумерендопојачанјугоисточниветар, тј.кошава,ујужномБанатубићенајјачихудара,аслабијих поСремуиназападуБачке.Притисак Berlin оконормале.Јутарња температура 9,амаксимална 22 степена. Be~ СРБИЈА: Малонижетемпературеузветровитовреме.Насеверупретежносунчано,ауосталимпределимаделимичнооблачно,назападуса Var{ava кишомипљусковима.УПоморављуиПодунављућедуватиумеренадо Kijev појачанакошава.Притисакмалоисподнормале.Јутарња температура 5, амаксимална 22 степена. Moskva Прогноза за Србију у наредним данима: Наредних неколико дана Oslo пријатне температуре уз сунчане периоде и умерену облачност. Биће углавномсуво,акраткотрајнакишајемогућасамопонегде.УПоморављу St. Peterburg иПодунављућедуватиумерен,усредупонегдеипојачан,југоисточнивеAtina тар, тј.кошава.Упетакизавикендсунчаноитоплијеузслабветар.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Очекивано погоршањебиометеоролошкихприликаћерелативнонеповољно утицатинаособесахроничнимтегобама.Опрезсесаветујеастматичаримаиреуматичарима.Поремећајиснасемогујавитикод осетљивихособа.Неопходнојеповећањеопрезаусаобраћају.

22 20 19 22 20 13 22

VIC DANA Нестаоплавушикишобранте отишлауканцеларију за изгубљенестваридага тражи.Службеникјепита: -Кадастеприметили данематекишобран? -Па,кадјепресталакиша ихтеласам дагазатворим!

22 15 13 20 18

Pariz

22

Minhen

18

Budimpe{ta

21

Stokholm

17

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

TISA

SAVA

Bezdan

55 (-6)

Slankamen

242 (-10)

Ja{a Tomi}

Apatin

110 (-10)

Zemun

291 (-10)

Tendencija stagnacije

Senta

294 (-8)

Bogojevo

104 (-7)

Pan~evo

310 (-10)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

294 (0)

Tendencija opadawa

Smederevo

472 (-4)

Titel

250 (-13)

NERA

Ba~. Palanka 138 (-8) Novi Sad

162 (-14)

Tendencija opadawa

Hetin

108 (6)

78 (0)

Tendencija stagnacije

N. Kne`evac 259 (-11) S. Mitrovica 170 (-10)

Tendencija opadawa

Beograd

Kusi}

243 (-9)

68 (-2)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 26.april 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 26.april 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement