Page 1

c m y

NOVISAD*

SREDA25.APRIL2012.GODINE

GODINALXX BROJ23416 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

TRAKTORIDANASPONOVONADRUMOVIMA

Protesti podelili poqoprivrednike str. 6

NASLOVI

IZBORI 2012.

Ekonomija

IN TER VJU: VLAJKOSENI], FUNKCIONERURS-a

^udna neka kampawa str. 3

4 Italijanske cipele iz Alibunara

LATINKAPEROVI],ISTORI^ARKA

Poqoprivreda Foto: N. Stojanovi}

6 Vlada Vojvodine usvojila uredbe za vo}e, povr}e, gro`|e, cve}e...

NoviSad 8 Uru~ene prvomajske sindikalne nagrade

Evropski kurs je za Srbiju izlaz iz mentalne provincije str. 2

Dru{tvo SINO] U NOVOM SADU OTVOREN NOMUS: NastupomHoraRuskedr`avnekapele,pod dirigentskimvo|stvomValerijaPoqanskog,sino} suuSinagogiotvorene32.Novosadske muzi~ke sve~anosti. Ovu tradicionalnu muzi~ku svetkovinu, koja privla~i razli~itim muzi~kimstilovimaiscenskimsadr`ajima,otvoriojeuimepokroviteqagradona~elnikNovogSadaIgorPavli~i}.Nakontoga,nasceniSinagogenastupiojeimpresivanbroj izvo|a~a:horsa80 ~lanova,vokalnisolistiipijanistiza~etiriklavira,kojisuizvelikantatu„Svadba“IgoraStravinskog. Nomus}e do30.aprilaugostitiumetnikeizAustrije,Nema~ke,Francuske,Portugala, Slovenije, Rusije, Moldavije, Holandije i na{e zemqe. Bi}e prire|eno osam koncerata umetni~kemuzikeraznihepohaisavremene,kaoidvabaleta. N. P-j.

13 Po~ela da radi Zrewaninska inter-televizija

Sve`ije s ki{om Najvi{a temperatura20°S

Kulen i kupus vojvo|anski brend za izvoz

str. 6

VOJVO\ANSKITRGOVCIPOMA@UMALIMPOQOPRIVREDNICIMA

UDOMUZDRAVQADANASOD11DO12^ASOVA

Beli mantili u {trajku upozorewa

str. 7 i 13

Paorsko-trgova~ke zadruge spasavaju selo

str. 6

NAKONHAP[EWASEDAMOSOBAZBOGMALVERZACIJAUPAN^EVA^KOJ HEMIJSKOJINDUSTRIJI

Osumwi~eni za „Azotaru” pred istra`nim sudijom

OPTU@BEPROTIVPROMOTERAPRVOGSRPSKOG NANOSATELITASTEFANAVLAJKOVI]A

Ciri{ki doktorant falsifikovao diplomu?

str. 13

REPORTA@E

UAGENCIJIZAPRIVATIZACIJUTVRDE:

Postupili smo u skladu sa zakonom

str. 15

SPORT

str. 16 – 20

UCENTRUIOKOLINIPAN^EVAVE]POLAVEKA SNIMAJUSELEGENDARNESCENEIFILMOVI

[ta zna besni yip gde je Srpski Holivud str. 12

n FUDBALSKAEVROPA ZAGLEDANAUBARSELONU

n SUPERLIGA[II PRVOLIGA[IZABODOVE

n OUSPEHUTENISERA JO[SEPRI^A

n „DNEVNIKOV” [AHSREDOM


2

POLiTikA

sreda25.april2012.

dnevnik

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. LATINKA PEROVI], ISTORI^ARKA

REPUBLI^KA IZBORNA KOMISIJA

Utrci18lista Na predstoje}im parlamentarnimizborima6.majau~estvova}e ukupno18lista,budu}idajeRepubli~kaizbornakomisijaju~eproglasilajo{tristrana~keliste. Tojekona~anbrojlistakoje}e senadmetatizabudu}iparlament jerjerokzapodno{ewelistaistekao20.aprilaupono},aRIKse

stranke su u roku predale listu, alijeRIKutvrdionedostatkevezane za potpise i dokumentaciju, {tosuoneurokuod48satiiotklonile, nakon ~ega su se stekli uslovi za progla{ewe wihovih lista. RIK je proglasio izborne liste „Za boqi `ivot – Boris Tadi}”,„Srpskaradikalna stranka – dr Vojislav [e{eq”, „Ujediweni regioni – Mla|an Dinki}”, „^edomirJovanovi}–Preo- kret” i „Pokrenimo Srbiju–TomislavNikoli}”. Progla{ene su i liste „Demokratska stranka Srbije – Vojislav Ko{tunica”, „Ivica Da~i} – SPS–ju~e izjasnio o tri liste koje su PUPS–JS”, „Dveri za `ivot Srmoraledaispraveutvr|enenedobije”, „Savez vojvo|anskih Ma|astatke. ra–I{tvanPastor”,„ReformiRIK je ju~e proglasio listu sti~kastranka–prof.drMilan „Crnogorskapartija–NenadSteVi{wi}”.Tako|e,progla{enesu vovi}”, koja }e biti pod rednim iliste„Strankademokratskeakbrojem16naizborcije Sanxaka – dr nomlisti}u,kaoi Sulejman UgqaCrnogorcibroj16, listu „Komuninin”,Pokretrad„Broz”17, sti~ka partija – nika i seqaka, Josip Broz”, koja „ S o c i j a l d e m o aNOPO18 }ebitipodrednim kratski savez – brojem 17. RIK je Neboj{a Lekoutvrdio i da su ispuweni uslovi vi}”, Koalicije „Sve zajedno – daproglasilistubroj18,are~je BDZ,GSM,DZH,DZVM,Slova~olisti„Nijedanodponu|enihod- kastranka–EmirElfi}”,kaoi govora”idasepodnosiocuizbor- Koalicije Albanaca Pre{evske nelisteutvrdipolo`ajpoliti~- doline. kestrankenacionalnemawine. Na prethodnim izborima, koji Rokzapodno{ewelistazau~e- suodr`aniumaju2008.godine,za {}enaparlamentarnimizborima glasovebira~anadmetalesuse22 istekaoje20.aprilaupono},ate liste.

Da~i}:DSiSNS nemogubezmene Predsedni~kikandidatSocijalisti~ke partije Srbije Ivica Da~i} poru~iojeju~ebira~imada ne rasipaju glasove na Demokratsku stranku i Srpsku naprednu strankujeronebezSPS-anemogu formiratinovuvladu. –Onika`u–nemojtedabacate glasoveiglasatinizakogaosim zaDSiSNS.Evo,ijamogudapo{aqemporukugra|anima–za{to biste glasali za DS i SNS kada oni ne mogu napraviti vladu bez mene–rekaojeDa~i}gostuju}ina RTS-uuemisiji„Oko”.–Za{toda glasate za wih kad odmah mo`ete podr`ati nas koji odlu~ujemo o tomeko}edavladauSrbiji? PredsednikSPSjeoceniodaje „takvavrstapoliti~kogbezobrazlukaprevr{ilasvemere”.Onje

ponovio da o~ekuje da koalicija okoSPS-adobijedvostrukove}i broj glasova i da ima {to ve}i uticajnadono{eweodluka,istakav{i da se on bori da pobedi predsednika DS-a Borisa Tadi}a ilideraSNS-aTomislavaNikoli}a. – Ako to ne budem mogao, ipak }emojare~bitivi{ecewenanego do sada. Za{to mi moramo da budemo na vlasti? Neka Tadi} i Nikoli}napravekoaliciju,aako ne}e, neka po{tuju one bez kojih nemogu–poru~iojeDa~i}. –Zarvistvarnomislitedase DS i SNS sva|aju? – zapitao je Da~i}, i upozorio gra|ane na to danenasedajunave}vi|eno,navode}idaje„svetopredstavazawih idasusvetobajke”.

Nikoli}:Neglasajte zamale Predsedni~ki kandidat Koalicije „Pokrenimo Srbiju„ i lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikoli} pozvao je bira~e da 6.majanerasipajuglasovenamale strankejersamoSNSmo`eSrbijidonetipromeneinormalan`ivot. – Jedino glas za SNS mo`e garantovati stvarawe odgovaraju}eg poslovnog ambijenta za privla~ewe investitora i otvarawe novih radnihmesta–istakaojeNikoli}.

Powegovimre~ima,jedinoglas zaSNSmo`egarantovatiodlu~nu borbu protiv korupcije, birokratijeipoliti~kihprivilegija. Nikoli}jeodgovaraonapitawa gra|ana,kojasumupostavqenaputem sajta www.tomislavnikolic.org ilina„Fejsbuku„.Onjeistakaoda }e ovakav vid komunikacije s gra|anima, koji je ve} gotovo svuda u svetu postao uobi~ajen, postati praksa i u Srbiji, saop{tio je SNS.

MLA\AN DINKI] U SOMBORSKOJ „ZASTAVI – SPECIJALNI AUTOMOBILI”

Somborprioritet budu}evlade

Tokom ju~era{we posete Somboruiobilaskaovda{wefabrike„Zastava–specijalniautomobili“liderUjediwenihregiona Srbije Mla|an Dinki} je naglasioda}ere{avaweproblemaove fabrikebitijedanodprioritetabudu}evlade,ukolikoURSbudedobiopodr{kubira~a. –Kadagodsamdobio{ansu,sa svojim timom sam uspevao da re{imiproblemekao{tosuoviu somborskoj „Zastavi“ – kazao je Dinki}urazgovorusastopedesetak radnika „Zastave – specijalni automobili“, preduze}a koje seve}nekolikogodinafinansira iz republi~kog buxeta. – ^i-

wenicajedaste,zahvaquju}irea- lizaciji svojevremeno potpisanog protokola s Vladom Srbije, uspeli da sa~uvate hale, ma{ine i stru~ne qude. Lakih re{ewa nemaisvakokovamdruga~ijeka`e,jednostavnonegovoriistinu. Jasamgodinudanadoslovnojurio investitore po celom svetu ne bihlinakrajuprivoleo„Fiajt“ daovajgigantinvestirauKragujevac,{toje,pokazalose,preporodilo taj deo [umadije, a vama obe}avam da }e, ukoliko budemo imaliu~e{}eubudu}ojvladi,jedan od prioriteta biti upravo Sombor. M. M}.

Evropskikursje zaSrbijuizlaziz mentalneprovincije Istori~arka Latinka Perovi} ocenilajedajeurgentnapotrebaSrbijedaodlu~nijeu|eu procesevropskihintegracijai uhvati korak sa zemqama Evropske unije. Ona je istakladajezatoneop- hodnodasenapraviotklon prema politici vo|enoj devedesetih godinapro{logveka,ukazuju}i na to da Srbija tojo{uveknijeu~inila. –Tate{kahipoteka, kojeseipaklakoneodri~emo, povezana je zapravo s kqu~nom dilemom na{eg dru{tva o tome ho}emo li da se civilizujemo i prihvatimopravilailine}emo–istaklajeLatinka Perovi} na predavawu o politi~koj kulturi u Srbiji koje ju~e u Skup{tini grada Novog Sada organizovao Vojvo|anskipreokret. Ovaistori~arkaukazalajei na to da je nacionalizam bio kqu~na tradicija moderne politi~ke kulture Srbije od 19. veka, te da je alternativa tom dominantnom obrascu jedino

liberalizam,kojisetemeqina ideji slobodnog pojedinca i vladaviniprava. –Idanasdokstojimonaru{evinama populizma, libera-

lizam je hrabra alternativa kojanudire{ewadaseizvu~emo iz demago{kih kaquga i pod ign em o Srb ij u na vi{ i inetelektualniimoralninivo–smatraLatinkaPerovi}. Ona ka`e da ni u aktuelnoj izbornoj kampawi politi~ke stranke uglavnom ne `ele da staweuzemqividekaoposle-

dic u pol it ik e dev ed es et ih, iako su, kako je kazala, ti ratovidevastiraliSrbiju,ukojoj se za deset godina bele`i dem og rafs ki pad od 400.000 stanovnika,kaoistalanodlivmozgova. – Mora se napravitibilanstepolitike i pos tav it i pit aw e {ta nas je dovelo do toga,odnosnodali}e se dr`ava razvijati u dub in u kao mod ern a dr` av a, ili ter it orij aln o u {ir in u – ukaz al a je Lat ink a Perovi}, i dodala da to pit aw e dan as ne pos tav qa ni srps ka nauka ni srpska kultura jer je intelektualna snaga Srbije danasmala,po{tojenacionalizam „u velikoj meri spr`ioisrpskuinteligenciju„. Srbija, po wenim re~ima, ipak jednom mora da odgovori na pitawe da li }e i daqe da zam i{ qa fikt ivn e gran ic e dr`aveili}edagradirealnu dr`avu,ukazuju}inatodasmo se kao dru{tvo na tu dilemu

DSVMide samostalno – Demokratska stranka vojvo|anskih Ma|ara nastupi}e samostalno nalokalnimipokrajinskimizborima u ~etiri op{tine, a ne}e imati kandidate na republi~kim parlamentarnim izborima – izjavio je potpredsedniktestrankeigradona~elnikTemerinaAndra{Gustow,a prenosiinformativniportal„Vojvodina danas” (www.vajma.info). – DSVM }e imati kandidate na lokalnim i pokrajinskim listama u Subotici,Ba~kojTopoli,Be~ejuiu Temerinu. On je objasnio da wegova stranka ne `eli da se usprotivi odluci ma|arske vlade Viktora Orbana, koja je otvoreno podr`ala Savez vojvo|anskihMa|aranaizborima. –Bezobziranato{tojeDSVMod svog osnivawa direktno podr`avala Viktora Orbana i wegovu stranku Fides, a sada su Orban i Fides otvorenostaliporedSVM-a,ne}emo se usprotiviti Orbanu, i to je

ponovo vratili krajem 20. veka, {to je, kako je upozorila, „i znak ozbiqne degradacije koj a nas u jedn om tren utk u stvarn o mo` e ostav it i bez mogu}nostiizbora„. Latinka Perovi} smatra da jejediniizlaziztog„za~aranog cik lus a„ u kont akt u s Evropomdanebismoostaliu „mentalnoj provinciji”. Ona jeistaklaidajedilemaotomedaSrbijatrebadabiraizme|u EU i Rusije la`na, ukazuju}i na to da i Rusija danas sara|uje s Unijom te da se ni ruska dr`ava ne mo`e modernizovati ukoliko se ne evropeizuje. –Akotajkonsenzusopravcu kojim Srbija treba da ide ne postignemo,skupo}emoplatiti dem ag og ij u i pop ul iz am. Jer, iz tog pop ul iz ma frustrir an i bir a~ i mog u lak o oti}i u nacionalizam i sukobe–kazalajeona,dodav{ida Srbijajo{uveknijepluralno dru{tvoupravomsmislure~i i da je wena demokratija tek na elementarnom nivou, odnosno da „jo{ uvek u~imo da od podanikapostanemobira~i”. B. D. Savi}

VU^I] ODGOVARA AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

glavni razlog {to DSVM nema kandidate na republi~kim parlamentarnimizborima–kazaojeGustow. Dodao je da je DSVM na taj na~in ostavio SVM-u mogu}nost da se na republi~kim izborima „takmi~i kakoumenanajboqina~in”. Najve}a mawinska partija u Srbiji, SVM, nastupi}e samostalno na svim izbornim nivoima, a predsednik te partije I{tvan Pastor kandidovao se i na predsedni~kimizborima. Samostalno }e na pokrajinskim i lokalnim izborima nastupiti i stranka Pokret ma|arske nade, koju jepodr`alaultradesni~arskaparlamentarna stranka iz Ma|arske Jobik. U koaliciji mawinskih stranaka „Svezajedno”nalokalnim,pokrajinskim i republi~kim izborima nastupi}e Demokratska zajednica vojvo|anskih Ma|ara i Gra|anski savezMa|ara.

Odgovor}ebiti zanimqiv Zam en ik preds edn ik a SNS-a Aleks and ar Vu~ i} izj av iojeda}edan aspos lat iodg ov orAgenc ij iza borb u prot iv korupc ij ekoj ajezatra` il a od Srpske nap redn e strank e da u rok u odtridan ados tavi izv e{ taj i kopij edok um en at ao fin ans ir aw u dolas kabiv{ eggradon a~ eln ik a Wujork a Rud olf a \ul ij an ij a uBeo grad. – Bi} e to vrl o int er es ant an odg ov or i javn ost }etak o| ebit iupoz nat aswim.Gov or i} eiosvim slug am a re` im a Bor is a Tad i} a i Drag an a \il as a i me| u wim a }e bit i Zor an a Mark ov i} i mnog i drug iizla` neAgenc ij ezaborb uprot ivkor upc ije–rek aojeizm e| uostal ogVu~ i}.

TVIT CRTICA

Mokrawactulumbe DirektorbeogradskefilharmonijeIvanTasovac kritikovaojeju~edoma}uintelektualnuelitu.Akosesudipowegovomrazmi{qawu na„Tviteru„,„ne~udi“{topoliti~kestrankenetra`epodr{kuu kampawiodfilharmonije. „Gledanost’Farme’isli~nihprogramanijemerilouspe{nostitelevizijakojeihemitujuve}na{egUniverzitetaiSANU„,prime}ujeTasovac.Ujedno,razmi{qa:„Postojawe ’mocartkugli’ im jeOK, alibipojava’mokrawactulumbi’izazvalanervnorastrojstvona{ih tradicionalnozabrinutihintelektualaca„.

Ko peva... U~esnicipredizbornogputovawa po Srbiji liste „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}“ pohvalili su se ju~e „odli~nom atmosferom u karavanu“, po{to suvremeuautobusuprovodili – uzpesmu.Kaodokazdobrograspolo`ewa, poslu`ilaje slikapredsedni~kog kandidata i lidera DS-aBorisaTadi}a sgitarom. „Onokad predsednik zasvira„, pohvalili su se DS-ovci „tvitera{ima„,„oka~iv{i“nalajnu i sliku poslanika Vlatka Ratkovi}a, tako|e s gitarom, koji je zamewivao lidera stranke kada seumoriodsvirkeipesme.Aliimajo{raspevanihukampawi.Tako seiLDPpohvalionasvom„Tviteru”:„ZaharijeTrnav~evi} usvojoj 86.godinipeva.Energijaipodstaredane„.

Kumdokumaiseoski centarfor P o t p r e d s e d n i k DSS-a Miroslav Petkovi} zanimaoseovih danazabilborde.Tako su mu za oko zapali oninakojimasujedan do drugoga lider napredwaka Tomislav Nikoli} i radikala Vojislav[e{eq. „Kum do kuma u zemqi Srbiji„, prime}ujePetkovi}. Aukampawipoliti~arinesti`u,kakoisamipriznaju,uvekda sepobrinuzasvojizgled.TakoiPetkovi}saop{tava:„Katastrofa.Izgledamk’oseoskicentarforjernemogudastignemdaodem na{i{awe:-)„

Neprocewivo! Glumica Tawa Bo{kovi} u jutarwem programu jedne beogradske televizije`estokojekritikovalasituacijuuSrbiji.Dauvek„neko“ gleda i slu{a to {to govorite svedo~i reakcija poznatog peva~a OgwenaRadivojevi}a. „Gledah komad jutarweg programa, Tawa bquvala po svemu i sva~emu,avoditeqimaneprijatno...nerpocewivo!„,„uzviknuo“jena mre`iOgi. S. St.


c m y

politika

dnevnik

sreda25.april2012.

3

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. INT ERV JU: VLAJKO SENI], FUNKCIONER URS-a

^udnanekakampawa – Srbija je u zaista te{kom ekonomskom trenutku, „zaglavqena“ je, i treba mnogodaseradiubudu}nostidabisestvaripromenile, zato Urs smatradasvakavrstanegativnekampawepredstavqagubqewevremenai nanekina~inizrugivawebira~imauSrbiji– izjaviojeurazgovoruza „Dnevnik“ funkcioner URS-a Vlajko Seni}, ocewuju}izamnogenaj~udniju kampawu dosad vo|enu na doma}oj izbornoj sceni, uz koju idu pojedine tvrdwe da se svaka prqava kampawanakrajukodbira~aodbijeo glavuonihkojijevode.  Na po~etku se ~inilo da je sve {to se de{ava pred izbore u nastupu wenih aktera mlitavo, ali ~ini se da postaje `e{}e posledwih dana izme|u DS-a i SNS-a? –Zanasjeistoodpo~etkai bi}edokrajwegmitinga4.maja u Kragujevcu: samo rad, izve{taj o ura|enom, i plan za budu}nost, i ni{ta vi{e. Kampa-

waDS-aiSNS-anasuop{tene zanima.

 Zbog ~ega se stvara utisak da su najve}e ~arke u okviru aktuelne vladaju}e ko a li ci je iz me |u DS i URS? –Akcenatna{ekampawejena decentralizaciji, smawewu birokratijeija~awubuxetazapoqoprivredu,abilokakvavrsta negativnekampaweseodnosina povremeneodgovorekadanasneki od partnera iz vlasti, ili nekih stranaka iz opozicije,

prozovu. Tako da na minimum svodimotuvrstuprepucavawa,i reagujemokadajenu`no, odnosno na direktnu prozivku.  Otkud tolika bitka za zasluge, poput one ko je doveo „Fijat“ u Kragujevac? – Ta bitka ja zavr{enaprenego{tojeipo~ela jer svi u Srbiji znajudasufabrikekoje sustigleuzemquuprotekle~etirigodinerezultat rada qudi iz URS-a i da svaki poku{aj da se to pripi{e drugom koda bira~a ne prolazi.  Da li je u URS-u analizirana poruka lidera DS-a Borisa Tadi}a da im u budu}oj vlasti ne}e biti partner onaj ko napada demokrate u kampawi? –Ne,naravno,jersenebavimo postizbornim kalkulacijama, i o koalicijama }emo razgovarati posle izbora. U ovoj kampawi bavimo se pre svega bira~ima i predstavqamo na{e rezultate i koncentrisani

smo na to kako da probleme s kojimasesuo~avamore{imona najefikasniji na~in. Tako da se u ovoj kampawi ne bavimo drugim politi~arima, ve} gra|anima.  Kako je isplivala tvrdwa o koaliciji URS i SNS? –Toje~istaizmi{qotina,i jo{ jedan poku{aj da se skrenemo s na{e kampawe, i nakon kratkog demantija nastavili smouobi~ajeno.  Kakav je odjek me|u gra|anima na ono {to nudi URS i lider Mla|an Dinki}, koji se pokazao kao ma|ioni~ar za izborne kampawe? – Radi se o pre svega pogre{nom utisku, koji je rezultat potcewivawa snage URS-a. Mi seiovogputanismobavilianketama, procenama analiti~ara iagencija,ve}smonudilipozitivnu kapawu, predstavqali ono{tosmouradiliinastavili borbu za decentralizaciju, departizaciju i ja~u poqoprivredu. To nisu nikakvi ma|ioni~arski trikovi ve} realne stvari koje su trenutno kqu~ne zagra|aneSrbije. D. Milivojevi}

RRA:Danasospotu stamburicom

^anak:Sadsmetai „MladaVojvo|anka”

Zamenik predsednika Saveta RRA Goran Karaxi} ka`eda}etotelodanasrazmatratipredlogdabudezabrawennovipredizbornispotLSV-a.Karaxi}jerekaoda je,kaoinaprethodnadvaspotaLSV-a,inaovajstigao prigovor. Precizirao je da je jedan gra|anin iz Novog Sadauputiopredstavkupo{tosmatradaspotukojemlider LSV-a Nenad ^anak na tamburici svira pesmu iz Drugog svetskog rata „Mlada Vojvo|anka” predstavqa poziv na terorizam i na rat. RRA je ranije zabranila emitovawe prvog spota LSV-a, kojom ta stranka skre}e pa`wu na, kako se navodi, prodaju Naftne industrije Srbije u bescewe i zahteva obe{te}ewe gra|ana Vojvodine.Karaxi}jerekaodajeidrugispotLSV-a,ukojem se ^anak pojavquje sa sinom, bio povod da Savet RRA preventivnoupozoriu~esnikekampawedanezloupotrebqavajudecuupredizbornesvrhe.Dodaojedasenese}a dasubilokadaranijesvipredizbornispotovinekepoliti~kestrankeilikoalicijebilipredmetspora,kao {tojesadaslu~ajsLSV-om. Karaxi}jejo{rekaodajeizme|udvesedniceSaveta RRAstiglaukupno41predstavkakoje}etotelorazmatratinanarednojsednici.

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad ^anak izjavio je u Subotici dajeRepubli~kojradiodifuznoj agenciji upu}en zahtev dasezabraninajnovijitelevizijski spot LSV-a u kojem na tamburici svira pesmu „Mlada Vojvo|anka” jer, navodno,pozivanarat.NakonvencijiuSubotici^anakje rekaodajeRRAve}zabranila emitovawe spota LSV-a s kritikom na~ina prodaje NaftneindustrijaSrbijeispotukojemsepojavqujesasinom.^anakje izjaviodaseLSV22godineborizapromenustawaduhaudru{tvu,radi pobedenadfa{izmom,nacionalizmomitotalitarizmomuSrbiji. –PosaoonihkojiseprotivtogaboreuSrbijisvihovihgodinajekao posaodoma}icejerseuvekvidiono{tonijepospremqeno–rekaoje^anak.–SvakokonerazumedasusvimaterwijeziciuVojvodinideona{egidentiteta,dovodiuopasnostnestankana{erazli~itosti,kaodelabogatstvakojesezoveVojvodina–ocenioje^anak.

Sva|aLigeiURS-a Liga socijaldemokrata VojvodineiUjediweniregioniSrbijerazmenilisuo{treizjave,postavqaju}ijednidrugimapitawe koliko je ko dosad potro{io za kampawu.PredsednikLSV-aNenad^anak rekaojedaje,powegoviminformacijama,anaosnovu analize pu{tawa predizbornih spotova,URSdodanaszaemitovawa u elektronskim medijima potro{iodesetmilionaevra. – Pokradenim parama URS je kupio medije, uticaj i cenzuru.

Tojesviwarijakakvuovazemqa dosadnijevidela–izjaviojeNenad^anaknakonsino}wegpredizbornogskupauSubotici. OnjenaveodajetozaposledicuimalodajeTVB-92zabranila funkcionerki LSV-a Aleksandri Jerkov gostovawe u emisiji kojajetrebalodabudeposve}ena Vojvodini,zato{tojetozahtevala “biv{a radikalka, a sada ~lanicaURS-a”MajaGojkovi}. Kako tvrdi, B-92 u ovom trenutku „zbog donacija ure|uje

Mla|an Dinki}, preko svoje desnerukeMajeGojkovi},preleta~aizSRS-a”. Na ^ankove prozivke odgovorila je ~lanica Predsedni{tva URS-a Suzana Grubje{i}, koja mujeporu~iladabibioredda, pre nego {to iznese neistine o kampawama drugih stranaka, ka`ekolikojelista„Izborzaboqi`ivot–BorisTadi}”,nakojoj je ^anak, platila emitovawe TV-spotova.Jasnojeda„talista ima bar tri puta skupqu kampa-

wuodsvihdrugihstranakazajedno”,navelajeonaupisanojizjavidostavqenojmedijima.Powenimre~ima,^anakje„o~igledno nervozan jer wegove isprazne pri~enikogavi{eneinteresuju uVojvodini”.Kakojedodala,^anaktrebadaodgovorinapitawe za{toza22godine,otkadpostoji wegova stranka, nije predlo`io zakon o finansirawu AP Vojvodine, „kad ve} sebe smatra velikim autonoma{em i decentralizatorom”.

REKLISU

Pajti}:Neverujem uidejuoVojvodini republici –Predsedni~kikandidat Demokratske stranke Boris Tadi} nema ozbiqnog konkurenta na izborima, a DS je jedina stranka koja za mesto premijera mo`e ponuditi vi{e kvalitetnih li~nosti – smatra potpredsednik te stranke BojanPajti}. OnjerekaodaDSninapokrajinskom,kao ninarepubli~komnivou,ne}eulazitiukoalicijusaSNS-om. –Opostizbornojkoalicijisigurnone}emo razgovarati sa SNS-om, SRS-om, niti s DSS-om–dodaojeon. Ideja o „Vojvodini republici”, kako je kazao, „nema upori{te me|u gra|anima i gra|ankamaVojvodine”.

Jovanovi}: EfikasnaVojvodina Kandidat Koalicije „Preokret„zapredsednika Srbije i lider Lib er aln o-dem ok ratske partije ^edomir Jovanovi} izjaviojeju~e u Sremskoj Mitrovici da je Srbiji potrebna Vojvodina s efikasnom vladom i parlamentom i pravosu|em zasnovanim na evropskommodelujerjemodernizacijaSrbije nezamisliva bez Vojvodine. Jovanovi} je rekao da gra|ani ne `ive lo{e zato {to su nesposobni,ve}jelo{`ivotposledicaneodgovornepolitike,saop{tilajeLiberalnodemokratskapartija. – Neodgovorna politika je izraz, s jedne strane, beskrupuloznosti, nemo}i i nesposobnostipoliti~arakojijeformuli{u,ali isdrugestrane,na{ezajedni~kenezrelosti –izjaviojeJovanovi}.

Jerkova:Uvidu Nikoli}ev studentskidosije Poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov podnelajeju~ezahtev jednom od privatnih novosadskih fakulteta da joj odobri uvid u kompletan studentski dosije lidera napredwaka Tomislava Nikoli}a. Re~ je o fakultetu na kojem je, popodacimaizbiografijepredsednikaSNSaobjavqenimnasajtutestranke,Nikoli}diplomirao,navodiseusaop{tewuLSV-a. AleksandraJerkovjeoceniladajeodizuzetnogzna~ajadagra|aniSrbijeshvatenakojina~inseNikoli}obrazovaojersu,kakoje navela,„apsolutnonejasneokolnostipodkojimase{kolovao,zavr{iofakultetimasterirao”.

PRi^AONicA „Znamodakojelagaoju~e,tajla`eidanas,alaga}evassigurno isutraimimuneverujemoimo`emodamuporu~imo-daqeruke od penzija, lepqivi su vam prsti gospodo”, Milan Krkobabi} (PUPS) *** „Nemanikogakonijebionavlastiuposledwih20godinaizato bimoglimalodaspustetonkadjere~oborbiprotivkorupcijejer }eimsetovratitikaobumerang~impravnisistemiistra`ne institucijezavr{neono{tojedowih”,Boris Tadi} (DS). *** „Umesto da kle~imo i molimo na }upriji bogatih, {to otu|ena vlastjedinoho}eiume,okrenu}emosesopstvenojwivi,upregnu}emo svu snagu i znawe, ali ne za wih, za ekonomsku i politi~ku oligarhiju,novufeudalnugospodu,kojaradnikaiseqakaudostoji vi|ewasamopredizbore”,Zoran Dragi{i} (PRS). *** „Mojbrojjedevet,tojebrojcentarfora,{tozna~idamoramda damgolipobedim”,Ivica Da~i} (SPS). *** „U Danskoj po statistikama `ive najsre}niji qudi. Razgovarao samsnekimaodwihitomejedodatnouverilodanaputuzaEUne smemobitipasivni.Nesmemo~ekatidanambudeboqe.Trebada seprihvatimoposlaidaradimodanamodmahbudeboqe”,Zoran Stankovi} (URS). *** „Plate`nosposobankupacjena{ciq”,Jorgovanka Tabakovi} (SNS). *** „OdceleprivredeuSrbijiradesamosud,Tu`ila{tvo,policija,op{tinaiponekabolnicai{kola–tamogdenisuzatvorene.A kocveta?Kriminalitajkuni”,Zoran Krasi} (SRS). *** „Uveren sam da mo`emo da smognemo hrabrosti da dosegnemo jednidrugekakobiranemogledazacele,aregionnapredujeumiruibezbednosti”,Vuk Jeremi} (DS) Priredio:P. Klai}

Sporazumizme|u DS-aistranke ZelenihSrbije – Programi Demokratske strankeistrankeZeleniSrbije su kompatibilni i vrlo lako smona{lizajedni~kijezik–izjavio je ju~e u Novom Sadu potpredsednik DS-a Bojan Pajti}. Onje,uprostorijamaPokrajinskogodboraDS-a,popotpisivawu sporazuma o saradwi izme|u DS-a i stranke Zeleni Srbije, kazao da je Pokrajinska vlada sve svoje projekte sprovodila strogo vode}i ra~una o evropskimpropisimaizoblastiekologije. Pajti} je posebno istakao velike mogu}osti koje pru`aju evropski fondovi za finansirawe projekata za{tite `ivotne sredine i koje, kako je kazao,moramoiskoristitiunarednomperiodu. – Stranka Zeleni Srbije }e podr`atina{ekandidatenaiz-

borimazaSkup{tinuAPVojvodinepove}inskomiproporcionalnomizbornomsistemu,kaoi na izborima za ostale nivode vlasti–rekaojePajti},odgovaraju}i na pitawe {ta podrazumevapotpisanisporazum. Predsednik „zelenih” Ivan Kari} je rekao da je ta stranka potpisivawem sporazuma s DSomu~inilavelikustvar. –Mi`elimodabudemopartner Demokratskoj stranci koja }e predvoditi Srbiju na wenom evropskomputu–istakaojeKari}. Osim podr{ke stranke Zeleni Srbije kandidatima DS-a na izborima,sporazumpodrazumeva isaradwudvestrankenasprovo|ewu i realizaciji projekata razvojaekologijeiza{tite`ivotnesredine.

I „RAVNOPRAVNOST” NA POKRAJINSKIM IZBORIMA

Iz„Jugoremedije”u Skup{tinuVojvodine Lokalna zrewaninska politi~ka stranka „Ravnopravnost„ prvi put od osnivawa u~estvova}e na pokrajinskim izborima. Lider te partije ZdravkoDeuri},ina~ev.d.direktoraFabrikelekova“Jugoremedija”, rekao je da }e se „Ravnopravnost„boritizamestauSkup{tiniVojvodineda bi “spre~ila spregu velikih stranaka i poguban u~inak na de{avawaulokalu”.Kandidati za poslanike su, osim Deuri}a, i biv{i generalni direktor propale Hemijske industrije “Luksol” Vladimir Zlatanovi} i nekada{wi predsednik Anketnog odbora za “[invoz” Branislav Marku{. Stranku „Ravnopravnost„ ~ine uglavnom radnici “Jugoremedije” i drugih posrnulih zrewaninskih preduze}a. PartijajebilazastupqenauSkup{tini grada Zrewanina u dosada{wemsazivu,idvegodine je bila u koaliciji sa SDPS-

omRasimaQaji}a.Ali,saradwa je raskinuta neposredno pred aktivan po~etak izborne kampawe. U „Ravnopravnosti„ suistupaweizkoalicijeobjasnilinerazumevawem~elnika SDPS-a problema radnika, o~uvawa radnih mesta i vlasni~kih prava akcionara. S druge strane, kandidat za pokrajinskog poslanika na proporcionalnoj listi SDPS-a Uro{Kandi} kazaojedaseta stranka distancirala od Deuri}aigrupequdikojagasledi jer su istra`ivawa pokazala da samo tako mo`e zadr`ati rejtinguZrewaninu. –Swimnismoimali{ansu dau|emouizbornukoalicijus bilo kojom drugom partijom – pojasniojeKandi}. Zanimqivo je da je Deuri}u le|a okrenuo i wegov dugogodi{wi saradnik i biv{i radni~kilideru“[invozu”Mita Lisica koji}epredvoditiizborni{tabsocijaldemokrata. @. B.


4

ekonomija

sreda25.april2012.

NISula`e uekologiju Naftna industrija Srbije ulo`i}e do 2015. godine oko 400 miliona evra u projekte za{tite `ivotne sredine, {to je 6,5 puta vi{e od sredstava koja su za tu svrhu planirana kupoprodajnim ugovorom, najavio je ju~e NIS na Me|unarodnoj ekolo{koj konferenciji o

i jedan od stubova politike odr`ivog razvoja. Strate{kim ciqevima do 2015. godine predvi|eno je potpuno usagla{avawe sa evropskim i nacionalnim principima za{tite `ivotne sredine, kao i unapre|ewe tehnologija i proizvoda i izgradwa novih postrojewa,

dnevnik

MINISTAROLIVERDULI]NAJAVIO

Novirokzalegalizaciju Popusti za legalizaciju bespravno sagra|enih objekata bi}e produ`eni godinu dana, kazao je ministar `ivotne sredine, rudarstva i prostornog planirawa Oliver Duli}. On je novinarima nakon otvarawa Sajma gra|evinarstva kazao da je inicirano proxewe roka za va`ewe popusta jer veliki broj gra|ana nije stigao da zakqu~i ugovore sa lokalnim samoupravama o legalizaciji.

On je podsetio da prvobitni rok za popuste isti~e 30. juna ove godine, dodav{i da je izuzetno puno prijava za legalizaciju, kao i da je potrebno dosta administrativnog posla. [to se ti~e roka za prijavqivawe nelegalnih objekata, on je istekao 11. marta 2010. godine i ne}e biti produ`en, naglasio je Duli}. Zakon o planirawu i izgradwi predvi|a da vlasnici

bes prav no iz gra |e nih po ro di~nih ku}a i stanova do 100 metara kvadratnih imaju popust do 99 odsto za legalizaciju, odnosno za 25 kvadrata po ~la nu do ma }in stva. Oni imaju pravo na umawewe od 60 odsto za slede}ih 100 metara kvadratnih u istom objektu kada su ispuweni socijalni uslovi. Popusti ne va`e za objekte izgra|ene u prvoj i ekstra zoni.

DANASSKUPGRA\EVINARAISVIHPARLAMENTARNIHSTRANAKA

NovopostrojeweuRafinerijiPan~evo U Rafineriji nafte u Pan~evu danas }e biti pu{teno u rad postrojewe za regeneraciju istro{ene sumporne kiseline (SARU), najavila je Naftna industrija Srbije. NIS je izgradwom postrojewa SARU u Rafineriji nafte Pan~evo realizovao jedan od svojih najzna~ajnijih projekata, koji predstavqa sastavni deo modernizacije pan~eva~ke rafinerije, ta~nije deo je novog kompleksa za hidrokreking. U modernizaciju Rafinerije u Pan~evu bi}e ulo`eno oko 548 miliona evra, od ~ega }e 396 miliona biti izdvojeno za izgradwu kompleksa hidrokrekinga, a ostatak sume od 151 miliona evra u projekte od ekolo{kog zna~aja - izgradwu postrojewa za dobijawe vodonika u Rafineriji u Pan~evu, kao i modernizaciju i izgradwu objekata industrijske infrastrukture. upravqawu otpadom. Budu}i koraci NIS-a na upravqawu otpadom podrazumevaju primenu jo{ savremenijih tehnologija, koje }e omogu}iti maksimalno reciklirawe otpadnih tokova, istaknuto je na skupu koji se u organizaciji „Gaspromwefta”, odr`ava u Poslovnom centru NIS-a u Novom Sadu. Za{tita `ivotne sredine predstavqa okosnicu poslovawa NIS

navodi se u saop{tewu te naftne kompanije. Upravqawe otpadom u NIS-u podrazumeva tretman istorijskog zauqenog otpada, kao i zauqene zemqe i muqeva, za {ta se koriste savremene metode poput bioremedijacije, dok je u Novom Milo{evu izgra|ena savremena deponija isplake, po najvi{im svetskim standardima.

VESTI „Lukoil”snizio cenebenzina „Lukoil Srbija” snizio je cene evrodizela i premijuma BMB-95 za oko dva dinara po litru, saop{tila je ju~e ta naftna kompanija. Evrodizel }e na Lukoilovim benzinskim stanicama ko{tati 148,6 dinara za litar umesto dosada{wih 150,9 dinara po litru, a premijum BMB-95 144,9 umesto 146,9 dinara za litar. Osim naftnih derivata evro 5 kvaliteta, Lukoil, na vi{e od 50 benzinskih stanica nudi i evro lo` uqe za doma}instva, sa sadr`ajem sumpora od 10ppm, {to omogu}ava minimalno zaga|ewe u grejnoj sezoni, navodi se u saop{tewu.

Posaozaosobe sinvaliditetom U Ba~koj Topoli ju~e su ugovore o radu na odre|eno vreme potpisale 23 osobe sa invaliditetom, koje }e narednih pet meseci raditi na poslovima odr`avawa javnih povr{ina u tom gradu. Re~ je o projektu MZ Ba~ka Topola koji je odobrila Nacionalna slu`ba za zapo{qava-

we, u okviru konkursa za sprovo|ewe javnih radova za invalide. Za tu namenu opredeqeno je 4,5 miliona dinara. Kako je predvi|eno projektom, od 3. aprila do 3. oktobra 23 osobe sa invaliditetom radi}e na ure|ewu zelenih povr{ina, priobaqa ba~kotopolskog jezera, na ure|ewu divqih deponija i jaraka za odvo|ewe atmosferskih voda.

Novazona zainvestitore Do kraja nedeqe po~e}e izgradwa nove hale Slobodne zone u Subotici u kojoj }e svoju proizvodwu pro{iriti nema~ki investitor Dunkermotoren. Prema re~ima gradona~elnika Subotice Sa{e Vu~ini}a „Dunkermotoren” }e zaposliti 150 radnika. On je, prilikom otvarawa radova na drugoj fazi infrastrukturnog opremawa Privredne zone Mali Bajmok, na parcelama na kojima }e svoje pogone izgraditi Kalcedonija i Svarovski, a gde }e ukupno biti zaposleno oko 1.600 radnika, rekao da su ostale svega dve parcele za zainteresovane investitore.

Odmilovawateladi gra|evinarstvo nemavajde Sekretar Odbora Privredne komore Srbije za gra|evinarstvo GoranRodi} ocenio je u izjavi za na{ list da gra|evinarstvo nikada nije bilo u te`oj situaciji, ba{ kao ni industrija gra|evinskog materijala. I to ne samo proizvodwa cigle i crepa, dodaje, nego svih 36 grana – od ma{inske do elektro, drvne i gra|evinske hemije, 95 odsto su nosioci svih aktivnosti u izgradwi objekata. A po{to nema investicija, nema ni izgradwe, posebno stanogradwe, koja je vukla najve}i deo industrije. – U ovoj situaciji, kada je kupovna mo} niska, kada qudi nemaju {ta da jedu a kamoli da kupuju stanove, mi smo gra|evinsku industriju uni{tili – ka`e Rodi}. – Po{to se o~ekuje tra`wa mawa nego pro{le godine jer nema investicija, mnogi proizvo|a~i }e, o~ito, nakon {to neko vreme budu radili za zalihe, morati da prekinu proizvodwu. Danas }e u oviru beogrdskog Sajma gra|evinarstva biti odr`an okrugli sto „Srbija u Evropi – gde je srpsko gra|evinarstvo?„, u organizaciji Saveza

Radisesamousivojzoni - Na`alost, rade samo oni koji izbegavaju zakone, zapo{qavaju radnike na crno i ne pla}aju ni poreze ni doprinose. Takva politika se ne mo`e nastaviti - upozorava Qubodrag Kne`evi}. gra|evinskih in`ewera i tehni~ara Srbije, a okupi}e predstavnike brojnih gra|evinskih firmi, privrednih komora, In`ewerske komore Srbije, ministarstava za infrastrukturu i za prostorno planirawe, fakulteta, instituta i svih parlamen-

ItalijanskecipeleizAlibunara Nekada{wi pogoni fabrike modne konfekcije „Alkroj“ iz Alibunara ve} desetinu i vi{e godina zvrje prazni i ~ekala ih je sudbina brojnih fabrika {irom Srbije koje su u tranziciji pozatvarane. Ipak, anga`ovawem rukovodstva lokalne samouprave i zalagawem republi~kog poslanika iz ovog kraja JonaMagde, ovde je pokrenuta akcija tra`ewa stranog investitora za otvarawe nekog proizvodnog pogona. Po~etkom ove godine za ovaj pogon zainteresovala se italijanska fabrika za proizvodwu `enskih firmiranih cipela „Altoest“ koja svoje modne cipele godinama plasira {irom Evrope. Vlasnik fabrike \uzepeLui|iTorezo je u opremu i vi{emese~nu obuku 120 radnika, mahom `ena iz go-

Zemqa EMU Australija

Valuta evro dolar

Va`iza 1 1

Kupovni zadevize 109,5278 85,3885

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 111,7631 87,1311

114,3337 89,1351

109,1925 85,1271

Kanada

dolar

1

84,0260

85,7408

87,7128

83,7688

Danska

kruna

1

14,7144

15,0147

15,3600

14,6694

Norve{ka

kruna

1

14,4997

14,7956

15,1359

14,4553

[vedska

kruna

1

12,3104

12,5616

12,8505

12,2727

[vajcarska

franak

1

91,0985

92,9577

95,0957

90,8197

V.Britanija

funta

1

134,1759

136,9142

140,0632

133,7652

SAD

dolar

1

83,2468

84,9457

86,8995

82,9919

Kurseviizovelisteprimewujuseod24.4.2012.godine

tovo svih mesta alibunarske op{tine, ulo`io oko pola miliona evra. Na sve~anom otvarawu ju~e su bili su brojni gosti, a me|u wima vlasnik \uzepe Lui|i Torezo sa saradnicima, predsednik Pokrajinske vlade BojanPajti}, pokrajinski sekretar za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova Miroslav Vasin i drugi. Goste je pozdravio predsednik op{tine Du{anJovanovi}, koji se zahvalio italijanskom investitoru, Pokrajinskoj vladi na finansijskoj podr{ci u otvarawu novih radnih mesta i rekao da zapo{qavawe 250 radnika predstavqa veliki doprinos smawewu broja lica s evidencije nezaposlenih u ovoj nerazvijenoj op{tini.

Kako je re~eno, ovde }e se proizvoditi gorwi delovi cipela za poznate fabrike „Alto gradimento“ i „Progeti“ namewenih iskqu~ivo za evropsko tr`i{te. Pajti} je kazao da se s ovom fabrikom s 250 radnika u Alibunaru, pogonima u Se~wu i Novom Be~eju, krenulo u razvojni ciklus Banata i da }e i ovde u Banatu, poput brojnih pogona u Sremu, krenuti masovno otvarawe industrijskih pogona i stvarawe novih radnih mesta. – Posebno sam zadovoqan {to se ovde proizvode delovi za cipele namewene za izvoz, a to je i jedan od najva`nijih ciqeva u privrednom razvoju Vojvodine – rekao je izme|u ostalog Pajti}. R.Jovanovi}

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom Voda Vrwci, Vrwa~ka Bawa

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE

tarnih stranaka kojima je upu}en poziv. Ipa, optimisti~an odgovor na pitawe iz naslova okruglog stola nema ni predsednik Udru`ewa gra|evinara Vojvodine Qubodrag Kne`evi}, koji je ujedno i direktor ciglane „Ig-

ma” u Uqmi. On ka`e da stawe u industriji gra|evinskog materijala nikada nije bilo te`e, retko je ko od proizvo|a~a pokrenuo proizvodwu, tra`we gotovo da i nema, banke pritiskaju za naplatu kredita i kamata, dr`ava pritiska za poreze i doprinose, nelikvidnost je ogromna i taj krug je nemogu}e da se zatvori. „Igma”, koja je po{tovala sve zakonske propise, iako je remont davno zavr{en, ne radi, a radnici su na prisilnom odmoru, poput mnogih drugih proizvo|a~a. – O~ekujem najcrwe jer u ovoj izbornoj godini na{i politi~ki predstavnici ne pomiwu na{u oblast, samo miluju telad i krave, a gra|evina se ne spomiwe – ogor~eno ka`e Kne`evi}. – Zato pitamo sve politi~ke prvake da se izjasne {ta planiraju da se radi, ako ne predvi|aju ni{ta, da znamo pre izbora. Obaveze koje ova grana ima prema javnim preduze}ima, dr`avi i poslovnim bankama morale bi da idu u reprogram do pet godina jer bez takve podr{ke ne}emo mo}i daqe. R.Dautovi}

Promena %

Cena

10,00

5.500

6.281.000

Komercijalna banka PB, Beograd

8,83

900

72.000

Energoprojekt Visokogradwa, BG

8,00

270

Neoplanta, Novi Sad

7,19

Fabrika {e}era, Crvenka Pet akcija s najve}im padom Agrovr{ac, Vr{ac

Cena

Promet

1,81

1.629

283.406

NIS, Novi Sad

-0,61

647

4.933.190

343

494.949

Komercijalna banka, Beograd

-0,30

1.645

169.513

6,47 Promena %

6.500 Cena

325.000 Promet

Imlek, Beograd

3,17

2.992

14.395.935

Soja protein, Be~ej

-1,48

532

262.044

-11,79

217

10.850

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,46

472

396.208

Energoprojekt holding, Beograd

-1,53

450

353.210

Jubmes banka, Beograd

-1,75

11.299

56.495

Agrobanka, Beograd

-11,58

420

420

-11,25

355

7.100

NIS, Novi Sad

Promena %

135.000

Jadran, Beograd

Galenika Fitofarmacija, Zemun Vojvo|anskih top-pet akcija

Naziv kompanije

0,05)

AIK banka, Ni{

Go{a FOM, Smederevska Palanka

Filip Moris, Ni{

BELEX 15 (496,25

Promet

-8,42

870

19.140

0,00

990

0,00

-3,85 Promena %

2.500 Cena

3.325.000 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.630

3.260

Univerzal banka, Beograd

0,00

2.000

7.020.000

-0,61

647

4.933.190

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.800

0,00

Stari Tami{, Pan~evo

0,00

1.400

602.000

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.100

0,00

Neoplanta, Novi Sad

7,19

343

494.949

Tigar, Pirot

4,63

497

2.485

[ajka{ka {e}erana, @abaq

0,00

2.100

371.700

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

301

70.163

Fabrika {e}era, Crvenka

6,47

6.500

325.000

Sviiznosisudatiudinarima


NAJAVQENNOVIKONKURSGARANCIJSKOGFONDA VOJVODINE

Podr{kaprivredi zanabavkuopreme Direktorka Garancijskog fondaVojvodineTeodoraVlahovi} je najavila da }e sutra biti objavqen konkurs ove institucije za odobravawe garancija malim i sredwim preduze}ima, preduzetnicima i poqoprivrednicima za finansirawe nabavke nove opreme.Fond}egarantovati60odsto vrednosti kredita kod Razvojne banke Vojvodine. Kako je navela, potencijalFondauovomkonkursuje200miliona,avrednostkre-

linijama poslovnih banaka, i pod uslovima povoqnijim u odnosu na tr`i{ne. – Garancijski fond podsti~e kreditirawe pod povoqnijim uslovima, kako za preduzetnike, takoizamalaisredwapreduze}a i individualne poqoprivredne proizvo|a~e, i na taj na~in {to obezbe|uje garancije za uredno vra}awekreditaodobrenekodposlovnihbanaka–navelajeTeodoraVlahovi}.

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

sreda25.april2012.

5

GUVERNERDEJAN[O[KI]

NijenamdobrobezMMF-a Svakoodsustvoaran`manasa Me|unarodnim monetarnim fondomuovomtrenutkubizna~ilopogor{avaweslikeoSrbije,kaozemqikojadugoro~no uspevadaodr`iprihodeirashode pod kontrolom, i svakako biuticaloinarastcenekojom Srbija finansira dug, izjavio je guverner Narodne banke SrbijeDejan[o{ki}. [o{ki} je, u razgovoru sa dopisnikom Tanjuga u Va{ingtonu, kazao da je zajedno sa delegacijom Vlade Srbije u ameri~kojprestoniciimaonizsusretasapredstavnicimaMMF-

a,Svetskebankei Me|unarodnefinansijskekorporacije. Mitek{tosmopro{lejeseni zakqu~ili novi stend baj aran`man iz predostro`nosti saMMF-om,izatobibilovrlo va`no da se {to je mogu}e prenastavipozitivantokovog aran`mana,kazaoje[o{ki}i istakao da je nu`no da Srbija {to pre dobije novu vladu i parlament, jer je bitno da se promeneodre|enipropisi,kakobiseintenziviraoreformskiproces. Tojepresvegazna~ajnoudomenu fiskalnih aktivnosti,

kako bismo uspeli na me|unarodnomfinansijskomtr`i{tu daodr`imosvojurelativnosolidnu poziciju po pitawu finansirawana{egukupnogduga, ocenio je guverner NBS. Premawegovimre~ima,va`nojeda se dobije i funkcionalni parlamentkoji}ebitiumogu}nostidaizglasasveneophodnezakonskepromene. [o{ki} je razgovore u Va{ingtonuoceniokaootvorene, intenzivne i produktivne, dodav{idajebilore~iiomodalitetima pomo}i koju Svetska bankapru`ana{ojzemqi.

DR@AVADEBELOPROBILAZAKONSKIOKVIRJAVNOGDUGA

Novavlada}esmeti samoda{tedi

Daposedbudekrupniji –Tujeikreditnalinijazakupovinupoqoprivrednogzemqi{takojaseodnosinaonepoqoprivredneproizvo|a~esimawem do50hektarauvlasni{tvu,{tojepove}aweuodnosunapro{lu godinukadajeveli~inabiloograni~enana30hektara–objasnilajeTeodoraVlahovi}.–Ciqovelinijenijedasestvarajuveleposednicive}daposedindividualnogpoqoprivrednogproizvo|a~a bude krupniji da bi mogao primeniti sve agrotehni~ke mereibitiproduktivniji. ZahtevisepodnoseRazvojnojbanciVojvodine,agarancijesu do50odsto,amaksimalaniznosjedo15milionadinara,speriodomvra}awaodsedamgodina. ditne linije Razvojne banke 250 milionadinara. –Iznospojedina~nogkreditaje od 5.000 do 100.000 evra, u dinarskojprotivvrednosti.Rokotplate jedopetgodina,sgodi{womkamatom od 7,95 posto, grejs-period je {estmeseci,bezu~e{}aidepozita – precizirala je Teodora Vlahovi}naju~era{wojkonferencijizanovinareuVladiVojvodineu Novom Sadu, napomiwu}i da se o~ekuje prikqu~ivawe jo{ nekih banakaovomkonkursu. OnajeoceniladajeciqGarancijskog fonda stvarawe mogu}nosti za lak{i pristup kreditnim

Onjedodaladajeutokukonkurs Garancijskog fonda za odobravawe garancija za nabavku nove poqoprivredne mehanizacije, koji odpro{legodinetrajeukontinuitetu.Novinaje{tosuseRazvojnojbanciVojvodinepridru`ilei banka Inteza, Komercijalna, HipoiAIKbanka.KreditnegarancijeFondasustoprocentne,anamewenesuiskqu~ivoindividualnim poqoprivrednim proizvo|a~ima. Radi se o dinarskim kreditimaod300.000dopetmilionadinara,bezvalutneklauzule,sfiksnom kamatom od {est poto i rokomotplateod36.meseci. E.D.

Nema~kombiznisu dobrouSrbiji Najnovija anketa koju je me|u svojim ~lanicama sprovelo Nema~ko-srpskoprivrednoudru`ewe pokazalajedabi~ak91odstoispitanih nema~kih preduze}a ponovo odabraloSrbijukaoinvesticionu destinaciju. Srbija se nalazi na top-listi omiqenih destinacija za ulagawe nema~kih privrednika na podru~ju centralne i isto~ne Evropi,urangusaPoqskomi^e{kom, rekao je izvr{ni direktor Nema~ko-srpskog privrednog Udru`ewaMihael[mit,predstavqaju}irezultateoveanketekoja jesprovedenatokomfebruar a.

[mitjenaglasiodaseizankete mo`eizvu}izakqu~akdadaqeinvesticije i uspostavqawe novih poslovnih odnosa na relaciji dve zemqe mnogo zavisi od daqeg poboq{awa uslova poslovawa, pre svegaborbe protivorganizovanog kriminala i korupcije, dok javne nabavke moraju da budu transparentnijeiefikasnijesprovo|ene. Pomenuti faktori i poboq{ana pravna sigurnost, naglasio je [mit,preduslovisukakobiSrbijapridobilanema~keinvestitore, naro~ito me|u malim i sredwim preduze}ima.

Lo{ijeodna{ezemqejerangirana~ak iMa|arska,gdejesvakitre}inema~kiprivrednik za`alio{tojeulo`iosvojnovac Lo{ijeodna{ezemqejerangirana ~ak i Ma|arska, gde je svaki tre}i nema~ki privrednik za`alio{tojeulo`iosvojnovac.Prema re~ima [mita, spremnost nema~kihpreduze}azainvesticijei zapo{qavawe novih radnika postoji uprkos ekonomskoj krizi, a nema~kiinvestitorio~ekujuistovremeno ve}i poslovni obrt, ve}u dobitiprofitodizvoza. Tako, na primer, oko 35 odsto firmiimauplanudapove}abroj zaposlenih, a 41 odsto da zadr`i postoje}ibrojradnika.Kadajere~ oposlovnimulagawima,oko41odsto firmi ih je pove}alo u 2011, dok36odstoimanamerudatou~iniu2012.godiniidaujednopove}a brojradnihmesta.

Zameniknema~kogambasadorau Srbiji Hans-Ulrih Sudbek podsetiojedauSrbijiposluje300fizi~kih i 360 pravnih lica iz Nema~keidodaodanema~kapreduze}azapo{qavajuvi{eod20.000qudiuSrbiji.Onjeistakaodasudirektneinvesticijeiztezemqedostigle sumu od oko 1,5 milijardi evra,adajeu2011.ulo`enooko63 milionaevra. „Ovirezultatibimoglidabudu jo{ ve}i, kada bi okvirni uslovi biliboqi.Onisuodlu~uju}ifaktorzainvesticionuodlukuauto spada: boqa pravna sigurnost, rad regulacionihtelabezuticajapolitike, borba protiv korupcije, po{tovawe rokova pla}awa”, nabrojaojeSudbek.

EkonomistaMiroslavZdravkovi} ocenio je da je javni dug Srbijejo{pro{legodinedebelo prema{io zakonsku granicu pokojojnesmedabudeve}iod45 odsto bruto doma}eg proizvoda. Onnavodi,pozivaju}isenapodatke Republi~kog zavoda za statistiku,dajelanetajlimit dr`avaSrbijaprobilazagotovo ~etiri procentna poena, te dajepo~etkomovegodinedugzasigurno prema{io 50 odsto BDP-a. U tekstu objavqenom na internet-sajtu „makroekonomija.org„,Zdravkovi}ukazujenato da je statisti~ki zavod nedavno procenio da je BDP lane iznosio 3.110,9 milijardi dinara, te dajevrednostBDP-au2010.godinirevidiranana2.881,9milijardu.Ondodajejedasutipokazateqi „neprijatni” po{to su podaciMinistarstvafinansija osetnodruga~ijiipokazujudaje BDPuprethodnedvegodinebio zna~ajnove}i–2.986,6milijardi dinara u 2010. godini, a 3.358,8 milijardi u 2011. Zdravkovi} podse}a na to da mawi BDP, po procenama RZS-a, zna~i ve}i udeojavnogdugauBDP-u. –Tozna~idajejavnidugbio, ne~ijom voqom ili hirom, tik uzzacrtanugranicuod45odsto na kraju 2010. godine, i to 44,6 odsto,adajenakrajupro{legodine bio bitno iznad te granice, s udelom od 48,7 procenata. Velika je verovatno}a da je na po~etkuovegodineprema{io50 odsto BDP-a – upozorava ovaj ekonomista.

Podsetimo, po Zakonu o buxetskomsistemu,dr`avaSrbija je sama sebe obavezala na to da javnidug–{topodrazumevasve dugove svih nivoa dr`ave doma}imistranimpoveriocima–ne smebitivi{iod45odstobruto

dinazadu`ilavi{eod{estmilijardi evra. Da to nije u~inila, bila bi prinu|ena na to da skre{e buxetske rashode, odnosno da smawi dr`avnu administraciju ili snizi buxetske plateipenzije.

Javnidugjejo{laneimaoudeouBDP-u od48,7procenata,avelikajeverovatno}adaje napo~etkuovegodineprema{io50odstoBDP-a doma}egproizvodauteku}ojgodini. Vlada je taj zakon donela dabiseuspostavioprincipfiskalne odgovornosti, odnosno da se ne bi budu}im generacijama ostavqalo preveliko zadu`ewe na teret. Ipak, suo~ena s ekonomskomkrizomkojajeporeskeprihodezna~ajnosmawilau odnosu na o~ekivane, dr`ava se samo u posledwih nekoliko go-

U~e{}edugauBDP-ustogaje ume|uvremenunarasloskrozdo pomenute granice, a posledwih mesecise,uzbaratawerazli~itim statisti~kim podacima, spekuli{eotomedalijetajlimitprekor~enizakoliko. – Nova vlada Srbije na}i }e seupozicijidane}ebitiustawudasedaqezadu`ujete}ebiti pod pritiskom da potpuno

promeniporeskupolitikuijavnupotro{wu,{topodspoqnim pritiskom, a {to usled toga {to, jednostavno, nema para – konstatujeZdravkovi}. On navodi da je zato budu}oj vladineophodanjasanplankojeg }emoratidase~vrstopridr`avatokommandatadabiizdeficitaujavnojpotro{wiod,recimo, 130 milijardi dinara u ovoj godini, pre{la u suficit u posledwe dve godine mandata. Zdravkovi} ukazuje na neke osnovneparametretakvogplana, pre svega na limitirawe rasta fonda zarada u javnom sektoru nadvapostogodi{we.Tobi,uz smawivawe broja zaposlenih u javnomsektoruzapodvaodsto– {tose,dodaje,mo`eu~initimawimzapo{qavawemuodnosuna broj radnika koji odlazi u penziju–zna~ilorealnoistifond zaradausve~etirigodine. Tako|e, navodi, trebalo bi u prvedvegodinezaleditirashode za kupovinu roba i usluga, a zatimbimoglirastipodvapostogodi{we.Daqe,fondispla}enihpenzijabimogaorasti~etiripostousvakojgodini,{to bi nominalno predstavqalo smawivaweispla}enihpenzijas obziromnarastbrojapenzionera. Neophodno je usporiti rast i ostalih socijalnih davawa, dokbikapitalniizdacimorali daostanunanivouizovegodine, {to zna~i da bi se realno smawivalizastopuinflacije,upozoravaZdravkovi}naprobleme koji~ekajubudu}uvladuSrbije. V.^v.


6

POQOPRivRedA

sreda25.april2012.

dnevnik

TRAKTORIDANASPONOVONADRUMOVIMA

Protesti podelili poqoprivrednike Vojvo|anski poqoprivrednici, nezadovoqni novim na~inom subvencionisawa proizvodwe po kilogramupredaterobe,danasnastavqaju proteste. Kako je za „Dnevnik” kazao ~lan Organizacionog odbora Miroslav Ivkovi}, protestnavo`watraktorima}ebiti organizovananavi{eod80mesta uVojvodini,aovda{wimpaorima, po wegovim re~ima, pridru`i}e seioniucentralnojSrbiji,udvadesetakmesta. Ivkovi}ka`esupoqoprivrednicisvesnitogada}etoometati gra|ane u svakodnevnim obavezama,alinapomiweda}esetruditi datogabude{tomawe.Poqoprivredniciobnavqajuprotestezbog protivqewa dr`avnoj politici subvencija, odnosno zbog ukidawa premija po hektaru, kao i zbog mawkavostiagrarnepolitike.Za

10~asovaujutrunajavqenajeblokadaputevanaseveruBa~ke,kaoi putaZrewanin-NoviSad,kod@abaqskogmosta. Predsednik Udru`ewa poqoprivrednika Zrewanina Mileta Vukov jerekaodajenapreksino}wem sastanku zakqu~eno da nisu ispuweni zahtevi poqoprivred-

nika jo{ ranije upu}eni Ministarstvu poqoprivrede i zamolio sve gra|ane Zrewanina i okolnih mesta da bez nu`ne potrebenekre}unaput,jer}ebiti totalnablokadasvedoispuwewa uslova. Protest ne podr`ava ni jedna relevantnaasocijacijazemqorad-

Prevoznicinegoduju Poslovno udru`ewe drumskog saobra}aja „Srbijatransport” zatra`ilojeju~e,povodomblokadeputevakojujenajaviodeonezadovoqnihpoqoprivrednikaizVojvodine,daseprevoznicima omogu}iredovnoodr`avawelinijskogautobuskogsaobra}aja. „Tra`imodadr`avniorganiza{titelegitimnapravaprevoznikaiUstavomzagarantovanopravonarad”,navelojeudru`ewe u dopisu nadle`nim institucijama u kojem se dodaje da }e tra`itisvojapravainaknadu{tetekojaproistekneusledtolerisawablokadasaobra}aja,onemogu}avawaustavnogizakonskogpravanaradiobavqawedelatnosti.

nikaupokrajini,tvrdepoqoprivredniciizBanatskogNovogSela Zoran Sefkerinac i @ivojin Ostoji}. Sefkerinac,kojijebiojedanod organizatora pro{logodi{weg protestapoqoprivrednika,rekao jedasene}epridru`itiprotestu jersesolidari{esaratarimakojiobra|ujumaweoranica. Predsednik„Kluba100Pplus” Vojislav Male{ev kazao je da se

to udru`ewe ne}e prikqu~iti obnovqenomprotestudelavojvo|anskih poqoprivrednika. On smatra da je prilika za proteste zemqoradnika propu{tena krajem pro{le godine, pre usvajawa agrarnog buxeta i kada je najavqennovna~insubvencionisawa uagraru.Ontvrdidabipaoriu VojvodiniicelojSrbijitrebalo daopodsticajimauagraruiispuwewudrugihsvojihzahtevarazgo-

VOJVO\ANSKITRGOVCIPOMA@UMALIMPOQOPRIVREDNICIMA

Agrobiznis portal Agrobiznis komunikacioni portal http://www.agribusiness-nlsrb.com/ radnegrupekojusuformirale ambasada Holandije i Ministarstva poqoprivrede Srbije realizovan je tokom ove godineuzIT-podr{kuikonsalting Radionice KRUG (radionicakrug.com),kaopartnerasdugogodi{wim iskustvom u primeni informatike u oblastima poqoprivredeiorganizacijepodataka, saop{tilojeovopreduze}e. Portal je namewen ministarstvima obe zemqe, a kao zna~ajandeoportalanapravqenje pretra`ivi Registar projekata koji su realizovani od 2000. godine do danas, Registar holandskihisrpskihkompanija,odnosno privrednihsubjekataukqu~enihu ove projekte, baza publikacija i prezentacija... Na portalu se a`uriraju i najave svih va`nih aktivnosti koje se sprovode, od seminara, edukacija,dosajmova,poseta. Saradwa Srbije i Holandije u oblasti poqoprivrede intenzivno je razvijana u prethodnim godinama tako da je 2010. oformqena Radna grupa ambasade Holandije i Ministarstva poqoprivrede, trgovine, {umarstva i vodoprivrede koja usmerava, poboq{avaipromovi{esaradwu, kako na nivou Ministarstava poqoprivrede, tako i u biznissektoru.

Paorsko-trgova~ke zadruge spasavaju selo – Vojvo|anski mali trgovci spremni su da pomognu poqoprivrednicimakojinemajuvelikuproizvodwutako{tobiotkupqivali paorskurobuiprodavalijeusvojimradwamapopovoqnimcenama, bezuplitawaotkupqiva~a–ka`e za na{ list predsednik Vojvo|anskog udru`ewa trgovaca Mom~ilo Krstanovi},dodaju}idajeosnivawe trgova~ko-paorskih zadruga spaszana{eseloidoprinosagraruicelojprivredi. – Mali trgovci i mali poqoprivredniproizvo|a~i,~ijaproizvodwa nije interesantna velikim trgova~kim lancima, mogli biosnovatizadrugeuselimaina tomesezasnivana{projekat.Jer, oni u dana{wem privrednom ambijentunemajukomedaprodajuvi{ak svojih proizvoda pa ga dele rodbiniikom{ijama,naravno,zabadava.Osnivawemovakvihzadruga mali trgovci bi kao osniva~i preuzeli odgovornost da preko svojih radwi plasiraju wihove proizvode do potro{a~a, bez nakupaca, a potro{a~i bi dobili sve`e proizvode, doma}eg porekla, po povoqnim cenama – ka`e Krstanovi}. Ilustracijeradi,malitrgovci uNema~kojnagodi{wemnivounapraveprometod250mlijardievra. Osnivawe ovakvih zadruga doprinelobizna~ajnompove}awuproizvodnih kapaciteta, a i ponude doma}erobenatr`i{tu.

–Prvaciqnagrupasunamnezaposlenimladiqudi,kojibizapravotrebalodabudunosiociprojekta.Situacijajeupravonajgorakod najmla|ihpatakosvakidrugiradnosposobanstanovnikSrbijemla|iod30godinanemaposao.Znatan raststopenezaposlenihpogodioje

oneod15do24godinestarosti.Izme|uoktobraiaprilastopanezaposlenihpove}anajedvaprocentna poenaisadaiznosi51,9odstozatu starosnu grupu. Tako|e, na taj na~inpomoglobiseipenzionerima sposobnimdaradednevnotri-~etirisata,atakobidopunilisvojbuxet.Izaposleninatajna~inmogu zaraditidodatninovac.Moglibi natajna~inposaona}iiazilanti,

povratnici iz zemaqa EU, koji s stekliradnudisciplinu,kaoisocijalnougro`eni–navodina{sagovornik. On podse}a na to da nam i predstavnici Evropske unije u Srbiji ukazujunapotrebudasepreulaskau EUoja~ajumalaisredwapreduze}a,

da se na najboqi na~in iskoristi pomo}kojunamEvropanudi.Malai sredwapreduze}auSrbijisuodEU dobila od 2001. do 2009. godine 60 miliona evra, i imaju pripremqen program i u narednom periodu, napomiweKrstanovi},nagla{avaju}i dabitotrebalodaseuzmeuobzir kao jedan od na~ina finansirawa predlo`enog projekta o osnivawu malihzadrugauselima.

VLADAUSVOJILAUREDBEZAVO]E,POVR]E,LEKOVITOBIQE,CVE]E,PE^URKE,GRO@\E...

Dva miliona dinara za opremu i proizvodwu

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poqoprivrede,trgovine,{umarstvaivodoprivrede, usvojila uredbe o kori{}ewu podsticajnih sredstava za investicije u proizvodwi i plasmanu vo}a, gro`|a, povr}a, pe~urakaicve}a,zaregresiraweosigurawa`ivotiwa,useva,plodova,rasadnika i mladih vi{egodi{wih zasada i za podizawe proizvodnih zasadavo}aka,vinoveloze,hmeqai lincureza2012.godinu. Na osnovu Uredbe o podsticajnim sredstvima za investicije u proizvodwi i plasmanu vo}a, gro`|a,povr}a,pe~urakaicve}a,pravonapodsticajeseostvarujezanabavku nove opreme i mehanizacije zasetvuisadwu,zaza{tituodbolesti, {teto~ina, grada i niskih temperatura, za navodwavawe, za berbu i proizvodwu vo}a, povr}a, pe~uraka i cve}a u za{ti}enom prostoru i u objektima za proizvodwu pe~uraka kao i za nabavku opreme za prawe, kalibrirawe, klasirawe, sortirawe, izbijawe,

polirawe, pakovawe i ~uvawe. Pravonapodsticajenaosnovuove uredbeimajufizi~kolice–nosilac porodi~nog poqoprivrednog

gazdinstva,zemqoradni~kazadruga iudru`ewegra|ana,azahtevzadodelupodsticajapodnosisedo31.jula2012.godine.Podsticajisemogu ostvariti ako je minimalna vrednostinvesticije30.000dinarabez PDV-a, u maksimalnom iznosu od

2.000.000dinarazafizi~kolicei 4.000.000dinarazazemqoradni~ku zadruguiliudru`ewegra|ana. NaosnovuUredbeokori{}ewu podsticajnih sredstava za podizawe proizvodnih zasada vo}aka, vinoveloze,hmeqailincure,novac se koristi za naknadu tro{kova pla}enih sadnica, tro{kova vezanihzaspecifi~nostuslovaukojimasezasnivaproizvodnizasadiza naknadutro{kovanabavkeipostavqawa naslona kod zasada vinove lozeihmeqa.Naosnovuoveurebde, pravo na kori{}ewe podsticajnih sredstavaimajufizi~kolice–nosilacporodi~nogpoqoprivrednog gazdinstva s aktivnim statusom, preduzetnik, privredno dru{tvo, zemqoradni~ka zadruga, nau~noi- stra`iva~ka organizacija, {kola, zadu`bina,manastiricrkva.Podnosilaczahtevaimapravonapodsticajnasredstvaakojepodigaojedan ili vi{e proizvodnih zasada. Najmawa povr{ina svakog zasada iznosi 0,1 hektar za lincuru, 0,3 hektarazasvakuvrstujagodi~astih

vo}aka, vinove loze i hmeqa i 0,5 hektara za svaku vrstu jabu~astih, ko{tuni~avihijezgrastihvo}aka. Najve}a povr{ina za koju se mogu ostvariti podsticajna sredstva je desethektara,dokjezaproizvodne zasade jagode i lincure pet hektara.Podsticajnasredstvazaproizvodne zasade utvr|uju se na osnovu brojaikategorijeposa|enihiprimqenihsadnicapohektaru.Podnosilaczahtevaimapravonapodsticajnasredstvaakojeprimqenonajmawe90odstoposa|enihsadnicai akosusadnicezdravstvenoisortnoispravne. Zahtevi se podnose do 30. juna 2012. godine, odnosno od 1. jula do 31. avgusta 2012. godine za proizvodnezasadejagode.Konkretniiznosipodsticajnihsredstavazasve vrste zasada precizirani su u Uredbi,koja}ebitiobjavqenana zvani~nom sajtu Ministarstva poqoprivrede, trgovine, {umarstva ivodoprivrede–www.mpt.gov.rs nakon objavqivawa u „Slu`benom glasniku„.

–Natajna~inpove}aobisebroj zaposlenih,{tobizna~iloivi{e novca i ve}u potro{wu, ve}u proizvodwu… Zaustavio bi se odliv qudisaselaugrad,uru{avaweku}a,aulagalobiseuinfrastrukturu, smawila socijalna davawa iz dr`avnekase,bilobimaweonihu sivoj zoni poslovawa... – ka`e predsednikudru`ewavojvo|anskih trgovaca,navode}ipodatkekojisu na{arealnostaoslikavajusocioekonomskusituacijuuna{ojzemqi. U Srbiji, podse}a, po statistici, ima 1,77 milion zaposlenih i 1,68 milion penzionera, od kojih vi{e od 300.000 ih ima prose~nu penziju 15.985 dinara, dok u PIO fondu poqoprivrednika ima 224.000 penzionera koji primaju prosekod8.139dinara.UVojvodiniregistrovanihfirmi,ra~unaju}iipreduzetni~keradwe,imaoko 85.000,agodi{weihsezatvorivi{eoddesetodsto.Krstanovi}navodiidaje,popodacimaAgencije zaprivredneregistre,laneuSrbiji zatvoreno 13.580 preduze}a i 35.290radwi,aakoseimauviduda uprosekuimajupo~etirizaposlena,ondajeoko200.000qudizbogtogaostalobezposla. –Svesutorazlozizbogkojihje osnivawezadruga,odnosnosabirnodistributivnih cenatara male poqoprivredneproizvodwe,{ansaza oporavaksela,poqoprivredeicelokupneprivredezemqe–zakqu~ujeKrstanovi}. S.Glu{~evi}

varaju s novim ministrom poqoprivrede,adasadanijepravitrenutakzaprotestezemqoradnika. Male{evjedodaoda,posleizboraiformirawanovevladeSrbije, resorni ministar treba da primi predstavnike poqoprivrednikaokupqenihuasocijacijamaidaonajva`nijimproblemimauagraru~ujestavoveve}inei uva`iih. Ovo je, podsetimo, nastavak martovskihprotesta,kojisuprekinuti kada su ministru unutra{wihposlovaIviciDa~i}u paori predali zahteve, najaviv{i tada da }e 25. aprila opet iza}i na drumove ako se ne uva`i ono {totra`e.KakonamjekazaoMiroslav Ivkovi}, zahtevi su prosle|eni predsedniku Srbije Borisu Tadi}u i premijeru Mirku Cvetkovi}u. S.G.

EU kre{e izvozne subvencije Evropska unija }e umawiti izvoznesubvencijezagove|emeso za 33 odsto, zbog pove}anih cenai„tesnog”tr`i{ta. Izvozni podsticaji za govedinu }e pasti s 244 evra za tonu na 163 evra,ka`eseuizjaviEvropske komisije. U skladu s tim, smawi}e se i cene sve`eg mesa bez koske.

Predlozi}estupitinasnagu odmahpowihovomobjavqivawu u slu`benom glasniku EU, {to je zakazano za sutra ili prekosutra,navodiseuizve{taju.EU mo`eizvesti445.000tonagove|eg mesa ove godine, {to ~ini pet odsto svetske trgovine mesom, navodi se u ovomese~nom predvi|awuUSDA-e,{topredstavqa pad od 20.000 tona u odnosunaprognozuizoktobra. Podsticajizasviwskeprera|evine, ukqu~uju}i i {unku i kobasice, svedeni su, po Komisiji,nanulu.Izvoznesubvencije za jaja su smawene kao posledica pove}awa cene u EU zbog nesta{ice,navodise. Izvozni podsticaji za `ivinu ostali su nepromeweni, uz subvencije za zamrznutu celu piladod325evrapotoni,navodiseusaop{tewu.

Kulen i kupus za svet imamo Proizvodi s oznakama geo- grafskog porekla iz Srbije imaju zavidan izvozni potencijal, ali je za pove}awe wihovog plasmana neophodno udru`ivawe proizvo|a~a, zajedni~ki nastup na tr`i{tu i osmi{qena marketin{ka kamapawa, slo`ilisuseju~eu~esnicikonferencije na tu temu. Direktorka Ameri~ke agencije za me|unarodnirazvoj(USAID)uSrbiji SuzanFricukazalajenatodaje jasan sistem kontrole i oznaka jedan od preduslova za plasman srpskih sertifikovanih proizvoda na strano tr`i{te. Isti~u}i da je Ministarstvo poqoprivrede i trgovine uspostavilotemeqezatakavsistem,onaje dodaladaiasocijacijeproizvo|a~aimajukqu~nuuloguupove}awuvidqivostiuareniproizvodatevrstenainostranomtr`i{tu. Ukazala je na neophodnost pove}awa prodaje i izvoza srpskihpoqoprivrednihproizvoda i boqeg kori{}ewa wihovihkomparativnihprednosti,u ~emu USAID ve} deset godina pru`apodr{ku.Srbijaimaproizvode koji svojim kvalitetom

mogu parirati proizvodima na svetskom tr`i{tu, rekla je Suzan Fric, najavquju}i nastavak podr{keSADutojoblasti.Po wenim re~ima, ti proizvodi su perspektivni ne samo s aspekta zarade–jersupotro{a~ispremnidaplatepremijumcenezatakav kvalitet – ve} i s aspekta razvoja regiona i povezivawa proizvodwehranesaseoskimturizmom. Direktorka Zavoda za intelektualnusvojinuBrankaToti} navelajedasetainstitucijaod 1981.baviza{titomoznakageografskogporeklaivo|ewemregistraidajedodanasza{titilo58oznaka,od~egasu43doma}e, srpske oznake geografskog porekla. Tu su sremski kulen, petrovskaklobasa,u`i~kagove|a pr{uta, leskova~ki doma}i ajvar,futo{kikupus,staroplaninski ka~kavaq, fru{kogorski lipov med, kladovski kavijar,leskova~koro{tiqmeso... Konferenciju o geografskom poreklu hrane i plasmanu za{ti}enih proizvoda na globalno tr`i{te organizovao je AgrobiznisprojekatUSAID-a.


U DOMU VOJSKE SRBIJE

Sutra Sajam antikviteta Prole}niSajamantikviteta,hobijaiumetni~kih predmeta odr`a}e se sutra od 10 do 19 ~asovauDomuvojskeSrbije,Beogradskikej9. Sajam je prodajnog karaktera, a bi}e preko 50 izlaga~asa15.000izlo`enihpredmeta. Dominira}e delovi narodnih no{wi, detaqi,ukrasiizgra|anskihiseoskihsredina.Na manifestaciji se radi i besplatna procena predmetaaomogu}enajeirazmena. I. D.

Tribina „Roditeqstvo se u~i”

Erika Badu na Egzitu

Povodom12.godinaradaSavetovali{taza porodicu “Radosnog detiwstva” danas u 12 sati u Kulturnom centru Nogog Sada, Katoli~ka pora 5 bi}e odr`ana tribina pod nazivom “Roditeqstvo se u~i- Da li je savremenom roditequ potrebna pomo} pri vaspitawudece”. U~esnici tribine su rukovodilac Savetovali{taZoranSaveski,psiholo{kiwa@ana Erdeqan, pedago{kiwa Katarina Majki} i socijolo{kiwaIvanaLakovi}. Q. Na.

Soul diva Erika Badu nastupi}e na glavnoj bini „Egzita”usubotu14.jula.Baduje dob itn ic a ~et ir i nag rad e „Gremi”,auticalajenavelikibrojsouliarenbimuzi~ara. Pored we, organizatori festivala najavquju i nastup bend ov a „Herk ul es end lav afers”i„Sitizens”. G. ^.

Novosadska sreda25.april2012.

Jeftino,askupo

B

Gradski prevoznik }e od sutra uvesti dva nova polaska autobusakaInstitutuuSremskojKamenici. Autobusnaliniji71kojipolaziu7.35~asovaizNovogSa-

dakaBockamaulazi}eiukrug Instituta. Tako|e, autobus na liniji68kojikre}eu14.45~asovasaVojinovasaobra}a}edo Instituta, odakle }e polaziti kagraduu15.05~asova. Z. D.

c m y

hronika

ca promet drasti~no opao, jer stanove prodaju samo oni kojima je novac hitno potreban, a kupuju ih oni kojima dom hitno treba. Zna~i posao ide na „o ruk” i iz krajwe nu`de, {to je trenutnorealnost.Akobacimo pogled na cene vide}emo da je kvadrat najeftiniji na periferiji,negdeoko700,dok{iri centar i daqe dr`i prili~no visokucenu,kojaideido1.300 evra.Ute{kimvremenima,kakva su sada, mnogima pomenute cifreni{tanezna~ejerse,po ekonomskoj situaciji gledano, svrstavajuudomennau~nefantastike. Qudi mozgaju kako da spoje mesec sa mesecom, pa im stanovi nisu ni na pameti, jer su jeftini, a opet nedosti`no skupi. B.Markovi}

AKCIJA GRADSKE BIBLIOTEKE

Prolaznicima kwige na dar Predsednik Skup{tine gradaAleksandarJovanovi} idirekt or Grads ke bib lio t ek e Milo{ Pankov ju~e su, povodom svetskog Dana kwige, poklawaliNovosa|animakwige, kojesuvi{akufondovimaBiblioteke. Na {tandu ispred zgrade ove ustanove okupio se veliki broj gra|ana koji su tra`ilizanimqivenaslove,a ukupno je podeqeno oko 500 kwiga. - Svi znamo va`nost obrazovawa mladih i mislim da bi Grad jo{ vi{e trebalo tu da uradi, a ovo je jedan od na~ina nakojimo`emodapomognemorekao je Jovanovi} - Danas je Gradska biblioteka odlu~ila daNovosa|animapoklonikwi-

ISPRED SPENSA

Ponovo „Cvetna pijaca” „Cvetnapijaca„,tre}aporeduovogprole}a,bi}eodr`anaupetak, 27.aprilaiusubotu,28.aprilaod8do20~asovanaplatouispredSpensa.OrganizatoriizPokretagoranapodse}ajuNovosa|anedasenaovoj manifestacijimo`eprona}isve{tojepotrebnozaure|eweba{te,vrta,balkona,kaoidomova.Gorani}eprvidanpijaceod11do16~asova nasvom{tandupredstavitieko-kampovezadecuimlade,kaoime|unarodnevolonterskeradnekampove. A. Va.

V remeploV

Zmaj, Arsa i Ja{a „Otvorenim pismom” u listu „Branik”25.aprila1892. poznati izdava~,{tamparikwi`arArsa Pajevi}, raskinuo je dogogodi{weprijateqstvosaJovanomJovanovi}em Zmajem. A ovaj mu je odmahodgovoriou„Zastavi”. Povodovakvomprekiduli~nih veza koje su bile pra}ene plodonosnom kwi`evnom saradwom i zajedni~kim dru{tvenim delawem,bilajepodr{kaZmajJovina zahtevudobrogdelasrpskejavnosti koja je tra`ila smawivawe kaznedo`ivotnerobijeJa{iTomi}u zbog ubistva Mi{e Dimitrijevi}a, politi~ara i novinara.Biojetodoga|ajisprepletan li~nim i dru{tvenim moralnim

Ka Institutu dva polaska vi{e

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

esparica se ose}a na sve strane, a kupovna (ne)mo} najboqesevidikadatrebanapuniti fri`ider i platiti tro{kove svakodnevnog `ivota.Ovoimpliciradabajnonije ni u drugim sferama `ivotaiposla,jerjednovu~edrugo,itakoukrug.Akoseprebacimo na tr`i{te nekretnina uo~i}emodaononijepreterano aktivno, i da jedino ohrabruje ~iwenica da je trenutna cena kvadrata stana realnija od one koja je bila aktuelna pre nekoliko godina. Cena su paleapotra`wasesastojiod jeftinijih i mawih stanova, fiksnecenekvadratanema,pa prodajaidepodogovoru. U agencijama za nekretnine ka`udajeprethodnadvamese-

OD SUTRA

Ja{aTomi}

nazorimaipoliti~kimpregawawima. Kazna je Ja{i Tomi}u, na tre}em su|ewu, zamewena za {estogodi{wurobiju. N. C.

ge,kojebiusuprotnomzavr{ilekaostaripapir.Podr`avam ovakve akcije i nadam se da }e ihubudu}ebitivi{e,aliida }emo imati vi{e sredstava da ihpodignemonavi{inivo. PoredoveakcijeGradskabiblioteka }e cele nedeqe organizovati razli~ite programe posve}enekwizii~itawu. - Omogu}ili smo, kao i proteklihgodina,poklonkwigeza na{esugra|aneikao{toviditeovaakcijanailazinaveoma dobar prijem. Pro{le godine smo dobili hiqadu novih ~lanova, tako da je ~lanstvo sada naraslona27.000,{tozna~ida je oko 7 procenata Novosa|ana u~laweno u Gradsku biblioteku-rekaojePankov. G. ^.

U DOMU ZDRAVQA DANAS OD 11 DO 12 ^ASOVA

Beli mantili u {trajku upozorewa Zaposleni u novosadskom Domuzdravqa}edanasod11do 12~asovaodr`ati{trajkupozorewa, {to zna~i da }e u to vreme biti primani samo hitni slu~ajevi, a pacijenti koji imaju zakazano bi}e pregledani nakon jednosatne obustave rada. U tom periodu svi zapo-

sleni}eiza}iispredobjekata Doma zdravqa i tako izraziti nezadovoqstvozbognoveUredbe kojom }e plate u zdravstvu bitiumawenedesetodsto. - Radi se o strukovnom, moralnomieti~komuru{avawui tojeneizdr`ivo.Nesamo{to }elekarimoratidaseboreza

U prodaji markice za maj Gradskiprevoznikoddanasprodajemarkicezagradski i prigradski prevoz za maj. Tokom maja markice }e mo}idasekupeod5.30do19.30~asovanakioscimakod @elezni~kestaniceiFuto{kepijace,teu[afarikovojulici. Kiosciu[afarikovojuliciikodFuto{kepijaceu subotu,28.aprilaradi}eod8do15~asova,a1.i2.maja }ebitizatvoreni. Radni~kemarkice}eseprodavatina{alteruMASaradnimdanomod7do15~asova.Taj{alter}eod3.do 7.majaraditido17~asova. Z. D.

svojeplate,ve}}eipacijenti biti o{te}eni, kada se bude tretiraosamou~inak,odnosno broj pregledanih - kazao je predsednik Sindikata Doma zdravqa „Novi Sad” Danijel @upi}.Napomiwedane{trajkujusamozbogplata,negozbog nemogu}nosti da se strukovno

izraze, te zbog toga ne mogu pru`iti adekvatnu uslugu pacijentima. Zdravstveni radnici u NovomSadudosadanisustupaliu {trajk, kao {to je to bilo u drugim gradovima. Ovim {trajkom upozorewa `ele da se~ujeiwihovglas. I. D.

SUTRA NA ULICAMA

I policajci u civilu kontroli{u pe{ake Saobra}ajni policajci i policijskislu`beniciucivilusutra }eod7do13satikontrolisatisaobra}aj, a akcija }e najvi{e biti usmerenanakontrolupe{aka.Policijskislu`benici}esinimiti foto-aparatom prekr{aje poput prelaska kolovoza van obele`enog pe{a~kog prelaza, prelaska u

SRE\IVAWE JEVREJSKE PO PLANU

tren utk u zab ran e ili uz kor i{}ewe mobilnog telefona, zatim osobulegitimisatiinapisatijoj kaznu. Iz Policijske uprave apeluju nasugra|anedasepridr`avajuzakonskih odredbi o saobra}aju na putevima,jer}eizbe}isankcijei sa~uvatisebeidruge. N. R.

Foto:R.Hayi}

Po~etkom maja novo lice ulice Po~etkomovogmesecakrenulajerekonstrukcijape{a~keibiciklisti~kestaze uJevrejskojulicii,kakosaznajemo,radovitekupoplanuisvebitrebalodabude gotovopo~etkommaja.Stazeserekonstrui{usaobestraneulice,odBulevaraMihajla Pupina do Bulevara oslobo|ewa.

Ukupna povr{ina pe{a~kih staza koje se obnavqaju je 3.500, a povr{ina biciklisti~kihstaza1.029kvadrata. Pe{a~kestazeseizra|ujuodbetonskih plo~a,aizme|uparkingprostoraibiciklisti~kih staza bi}e zasa|en zeleni pojas.Poplo~avawutrotoarasadesnestrane

ulice, iz pravca Mihajla Pupina prema Bulevaruoslobo|ewa,privedenjekrajui ova strana je prohodna za pe{ake. Preostali su jo{ poslovi na nivelisawu {ahtova. Na levoj strani su zavr{eni pripremniradovi itrenutnoseradioivi~avaweipoplo~avawetrotoara. B. M.


8

nOvOSAdSkA HROnikA

sreda25.april2012.

dnevnik

ME\U GRADSKIM TINEJYERKAMA AGRESIVNOST U MODI

Devoj~ice biju kao de~aci

U PETROVARADINU

Za dva vrti}a po DVD na dar ^lanovi Udru`ewa gra|ana „Centar za versku i kulturnu toleranciju Vojvodine- Centar Petrovaradin„ ju~e su vrti}u u Palmati}evoj ulici u Petrovaradinu poklonili DVD ure|aj sa ozvu~ewem. - @eleli smo da pomognemo ovoj ustanovi u daqem radu sa decom i

da im omogu}imo da imaju preko potrebna sredstva za edukaciju na{ih najmla|ih sugra|ana - rekao je predsednik udru`ewa Svetislav Mirkovi}. ^lanovi ovog udru`ewa ju~e su poklonili jo{ jedan DVD ure|aj pred{kolskoj ustanovi u Ulici Jo`e Vlahovi}a u Petrovaradinu. A. Va.

Bez vode pojedine ulice, Kisa~ i Stepanovi}evo Zbog radova na vodovodnoj mre`i bez vode }e biti parna strana Ulice Do`a \er|eja od 11 do 16 ~asova, parna strana Futo{kog puta od Bulevara Evrope do Bulevara Slobodana Jovanovi}a, od 8 do 11 ~asova, ulice Gavrila Principa i Karela ^apeka od 8 do 11 ~asova. Naseqa Kisa~ i Stepanovi}evo bez vode }e biti od 10 do 13 ~asova. A. L.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU

„Vidimo se u Kapkejk kafeu” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ruje ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti kwigu „Vidimo se u Kapkejk kafeu” Xeni Kolgan. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Laguna”, u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. Isi Rendal ume da pe~e kola~e. Ne, vi{e od toga – Isi stvara

predivne, bo`anstvene kola~e, od kojih te~e voda na usta. Po{to je provela detiwstvo u pekari voqenog dede Xoa, nesumwivo je nasledila wegov talenat. Kad su je proglasili vi{kom na bezbednom, ali dosadnom kancelarijskom poslu, odlu~ila je da iskoristi priliku. Naoru`ana dedinim receptima i uz podr{ku najboqih prijateqa i menaxera lokalne banke, otvara Kapkejk kafe. Ali uop{te nema pojma u {ta se upustila. Treba}e joj sva wena hrabrost – i kola~i – da spre~i propast...Osim toga, unutra }ete prona}i i izvanredne recepte za kapkejkove! N. R.

„DNEVNIK” I „ALNARI” DARUJU

„Dnevnik an|ela ~uvara” Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Alnari” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge sredom. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 14 do 14.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, bi}e darivani pri¬me¬rkom kwige Kerolin Xes Kuk „Dnevnik an|ela ~uvara” u izdawu „Alnarija“. Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari “Vulkan”, u tr`nom centru “Merkator”. Kada Margo Delakroa umre u ~etrdeset drugoj godini, posta}e sopstveni an|eo ~uvar. Bo`ansko provi|ewe ponovo }e je poslati na

Zemqu da uvidi svoje najve}e gre{ke i iznova pro`ivi sve ono zbog ~ega se od ro|ewa do prevremene smrti kajala. Primorana da bude svedok te{ke sudbine i lo{ih izbora, Margo postaje odlu~na u nameri da promeni tok svog `ivota i da, naposletku, spre~i svoju preranu smrt. Kada bude shvatila da su weni postupci uzrok tome {to se wen sin tinejd`er odao narkoticima i kriminalu, sklopi}e savez sa demonom – ustupi}e svoje mesto u raju u zamenu za priliku da spase sina. Me|utim, wena intervencija ima}e posledice koje niko nije mogao da predvidi. A. Va.

VESTI Nagrada za `enu Diskusija u okviru projekta „Uz ~aj i kwige - pravo u promene” pod nazivom „Nagrada za `enu” odr`a}e se ve~eras od 20 ~asova u biblioteci u Du nav skoj 1. Go {}a nam dru`ewu bi}e kwi`evna kriti ~ar ka Vlad is lav a Gord i} Petkovi}. B. M.

Zvuci klavira i violine Koncert violiniste Nikole Aleksi}a i pijanistkiwe Hilde [van odr`a}e se ve~eras od 18 ~asova u klubu „Tribina mladih” KCNS. Koncert

se odr`ava u okviru ciklusa „Paviqon muzike”, a ulaz je besplatan. B. M.

Ve~e {ansone [ansonijer LoranProkopi} nastupi}e sutra u 21 sat u Novosadskom pozori{tu. Na repertoaru }e se na}i pesme Dragana Stojni}a, [arla Aznavura, Iva Montana i drugih velikih majstora {ansone. Gost ve~eri je profesor violine na novosadskoj Akademiji umetnosti i koncert majstor Vojvo|anskog simfonijskog orkestra, FlorijanBala`. Ulaznice ko{taju 300 dinara i mogu se kupiti na blagajni Novosadskog pozori{ta. J. Z.

U Novom Sadu je nekoliko {kola u{lo u projekat „[kola bez nasiqa”, ali bokseri, palice, metalne {ipke, ponekad su deo |a~kog arsenala. Na`alost, razlika izme|u polova me|u mladim nasilnicima sve je mawa. Da ne bude zabune, ne tuku se oni (kad se dese takve stvari) jedino po {kolama izme|u dva ~asa. Sasvim je “normalno” da dok se dru`e po kvartovima, ili pak igra ju fud bal, jed ni, dru ge „~aste” sa raznim pogrdnim imenima a neretko iz “{ale” jedni druge {utiraju, lupaju ~vegere i udaraju pesnicama... Ni{ta boqe nisu ni tinej-

xerke. Ako je suditi i po ~estim zvani~nim izve{tajima iz bol ni ca i sa op {te wi ma MUP-a o broju tu~a me|u mladima onda nema dileme da Unicefov program nije postigao `eqeni ciq. Sredwo{kolka, u~enica drugog razreda, ka`e da su devoj~ice sve agresivnije i spremnije za tu~u nego ranije generacije. Preotimawe momaka i sli~ni qubavni jadi naj~e{}i su razlog “fajta” me|u tinejxerkama. Devoj~ice se tuku isto kao de~aci. Nisu tako jake, ali imaju nokte i ~upaju kosu. Ima i onih koje se biju kao mu{kar-

ci - udaraju pesnicama, nabadaju kolenom, koriste boksere... opisuju de~aci situacije. I na Ju tjubu je bilo “izlo`bi” ru`nih doga|aja me|u mladima u Novom Sadu, pa i takvih gde tinejdxerke maltretiraju vr{wakiwu, zbog “preotimawa” de~ka. Ina~e Unicefovi rezultati u okviru projekta „[kola bez nasiqa” pokazuju da su deca poprili~no nasilna i agresivna. U svim do sada ukqu~enim {kolama sprovedeno je istra`ivawe o vrstama i intenzitetu nasiqa. Najzastupqeniji oblici nasilnog pona{awa su verbalno nasiqe, {irewe la`i i

spletkarewe, te pretwe i zastra{ivawa. ^lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe Nemawa Starovi} imao je krajem pro{le godine sastanak s Gradskom upravom za obrazovawe, pa je dogovoreno da se {to vi{e novaca ove godine izdvoji za projekat „[kola bez nasiqa”, kako bi sve {kole bile wime pokrivene. Grad se trudi da pomenuto nasiqe iskoreni, a od kada je uveden video nadzor u pojedinim {kolama stawe je mnogo boqe. Stru~waci smatraju da je potrebna saradwa {kole i roditeqa bi se ovaj problem re{io na {to boqi na~in. Q. Nato{evi}

URU^ENE PRVOMAJSKE SINDIKALNE NAGRADE

Priznawe i Pokrajinskom sekretarijatu za rad Gradsko ve}e Saveza samostalnih sindikata Novog Sada ju~e je 43. put za redom uru~ilo Prvomajske nagrade u ~ast Me|unarodnog praznika rada, 1. maja. Nagra|eni su Pokrajinski sekretarijat za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova, te sindikalne organizacije Razvojne banke Vojvodine, Vi{eg suda u Novom Sadu i Proizvodni pogon „Marbo produkt”u Magli}u, zatim preduze}a NIS Novi Sad Blok istra`ivawe i proizvodwa i Javno komunalno preduze}e”Lisje”. Od pojedinaca nagradu su dobili Miodrag[efer iz „Novosadske toplane”, Petar Ili} iz AD”Petar Drap{in”, Danica Filipovi} iz Gradske biblioteke i VladoNedimovi} iz Saveza samostalnih sindkata Novog Sada. - Prvomajske nagrade uru~ujemo kada je u toku {trajk radnika u zdravstvu - naveo je izme|u ostalog predsednik Gradskog ve}a Saveza samostalnih sindikata Novog Sada Drago\oki}. - Nedavno je bio i {trajk u Gradskoj upravi. Sindikat ne

Foto:B.Lu~i}

treba da pra{ta za propuste i da amnestira odgovorne. Oni koji su govorili kako je privatizacija jedini izlaz za srpsku privredu, sada pri~aju da je lo{e sprovedena, odnosno da nije dala o~ekivani rezultat.

je Prvomajska nagrada najdra`e i najve}e priznawe koje je Sekretarijat dobio do sada. Nagrada se sastoji od statue, rad Jovana Soldatovi}a i 20.000 dinara koji su dobili pojedinci. Z. Deli}

U PETAK NA TRGU SLOBODE

DANAS U MASTER CENTRU

Sajam prilika za posao Sajam edukacija, praksi i poslova „Karijer dejs” odr`a}e se danas od 10 sati u auli Master centra Novosadskog sajma. Studenti zavr{nih godina i stru~ne nezaposlene osobe ima}e priliku da razgovaraju sa predstavnicima nekih od kompanija u~esnica i dobiju va`ne smernice za daqi razvoj karijere. Kompanije NIS i Tarket }e u okviru posebnog dela {tanda, Centra za regrutaciju, birati kandidate koje }e procewivati kroz interaktivne radionice i studiju slu~aja. Novosa|ani svoje radne biografije mogu da ostave na sajtu www.careerdays.rs, gde se mogu na}i i detaqnije informacije o sajmu. N. R.

^ITAOCI PI[U SMS

U ime nagra|enih zahvalila se Danica Filipovi} rekav{i da u dana{we vreme nije ni malo lako se baviti sindikalnim radom u preduze}ima i ustanovama. Pokrajinski sekretar za rad i zapo{wavawe Vasin izjavio da

Akcija „Ki{obran za sve” Uli~na akcija „Ki{obran za sve” odr`a}e se u petak, 27. aprila u 12 ~asova na Trgu slobode u okviru obele`avawa Dana autizma. U akciji }e u~estvovati deca i omladina sa autizmom iz [OSO „Milan Petrovi}” zajedno sa vr{wacima iz drugih novosadskih {kola i vrti}a. Oni }e se dru`iti sa gradona~elnikom i predstavnicima Gradskih uprava kao i Pokrajin-

skih sekretarijata. Bi}e odr`an muzi~ko-scenski program, prodajna izlo`ba radova mladih sa autizmom i distribucija promotivnog materijala [OSO „Milan Petrovi}” i Dru{tva za pomo} osobama sa autizmom. Ideja akcije je senzibilizacija javnosti o pravim mogu}nostima osoba sa autizmom i uklawawe predrasuda prema osobama sa autizmom. A. Va.

065/47-66-452

Treba}e nam gastarbajteri Niko od politi~ara nema program o anga`ovawu radne snage iz inostranstva, jer }e nam mnoge otvorene fabrike biti bez radne snage, ovi {to obe}a{e, zaposli}e celu Srbiju! 065/6090... *** Sowa Liht tvrdi da mu{karci i nisu neka konkurencija bez obzira na zakon koji ka`e svako tre}e mesto na listi `enama pripada. To mi znamo odavno, puno wih `enski postupa, tj. u rukavicama, ~uvaju}i svoje mesto, i samo oko glasawa, izbora se ~uju, a posle ih nema nigde osim na spisku i kasi. 065/9137... *** Na po~etku be{e pu{ka i Fru{ka. Na posletku no` i viqu{ka. 063/8776... *** Da odgovorim gospodinu ro|enom Novosa|aninu sa broja

063/7130...koji je podstanar. Evo npr. i ja sam podstanar, samohrana majka koja {koluje osnovca sa platom od 20.000 bez drugih primawa, de~iji dodatak mi ne daju

jer smatraju da imam ve}u platu nego {to mi treba, a kad platim stan i tro{kove, ostane mi 3.000. [ta da radim s tim? Da se smejem ili pla~em? ]erka mi je

tre}i razred, nikad nije bila na moru, a ni na ekskurziji, nosi polovnu garderobu, ne mo`e da dobije sladoled, lutke, a nema ni kompjuter, ro|endan nikad ne slavi itd. Mogla bi ovako nabrajati do sutra, a va{a su deca velika, pa }e danas-sutra zaraditi koji dinar, a moje dete ~eka na mene, samo se bojim da uskoro ne}u mo}i da joj pru`im ni hranu...`alosno zar ne! 062/2027... *** Pre neki dan zaustavi{e me jedan momak i devojka, reko{e da su iz neke agencije za ispitivawe javnog mwewa, i pitaju za koga }u glasati?! - Znate {ta deco! Rekoh ja. Glasa}u za onog ko mi obe}a da }e nam vratiti Panonsko more, pa da i mi Vojvo|ani malo `ivimo od turizma, a ne da celog veka oremo i kopamo za drugoga! 063/1050...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

sreda25.april2012.

9

IZBORI2012. ZAKQU^ENAPREDAJAIZBORNIHLISTA

Foto:B.Lu~i}

Predbira~ima 15opcija

PO^IWUPREGOVORIVREDNI320MILIONAEVRA

Krupankorakkanovom blokuTE-TO Sve~ano potpisivawe Protoko- nog odbora ENS a.d Slobodanka su zajedni~ko preduze}e sa ciqem la o zapo~iwawu pregovora za za- Kr~evinac i predstavnik Konzor- da obezbede veliku investiciju za kqu~ewe ugovora o zajedni~kom cijuma ponu|a~a Aris Aravidis, Novi Sad - novi blok TE-TO Novi ulagawu Novog Sada, Elektropri- dok su potpisnici Memoranduma Sad kako bi grad dobio jeftiniju vrede Srbije, Energije energiju i stabilNovi Sad a.d. i KonzorSve~anopotpisanProtokolozapo~iwawu niji sistem grejacijuma ponu|a~a, kao i wa. Sa druge strane pregovorazazakqu~eweugovorao Memoranduma o razumedr`ava ovim putem zajedni~komulagawuNovogSada, vawu NIS a.d. – GGE s.a. treba da dobije iz Slova~ke, uprili~eno ElektroprivredeSrbije,EnergijeNoviSad struju, neophodnu za je ju~e u Gradskoj ku}i. sistem u celoj zea.d.iKonzorcijumaponu|a~a,kao Konzorcijum ~ine kompamqi. Ceo ovaj poiMe m o r an d umoraz u m e v a w uNISa.d. nije „Metka” iz Gr~ke, stupak se poklopio –GGEs.a. izSlova~ke „Optima energostroj” iz sa velikom krizom, Rusije i slova~ka kompanije bilo lako do}i nija GGE (Grafobal grup enerxi). generalni direktor NIS a.d Ki- do ovoga, ali danas smo u{li u prePotpisnici Protokola bili su rilKrav~enko i predstavnik GGE govarawe sa strate{kim partnegradona~elnik IgorPavli~i}, ge- a.s RolandTot. rom za investiciju koja vredi 320 neralni direktor EPS-a Drago- Pre tri godine Novi Sad i miliona evra - rekao je Pavli~i}. mirMarkovi}, predsednik Uprav- Elektroprivreda Srbije osnovali B.M.

POKRAJINSKELEPOTEDOSTUPNIJESTRANCIMA

VESTI

Iblututzove turiste

Sezonskekarte za[trand Prodaja sezonskih ulaznica za 101. kupali{nu sezonu na [trandu po~iwe danas. Blagajna }e raditi svakog dana od 8 do 19 ~asova, sem u nedequ 29. aprila. Naplata dnevnih ulaznica po~iwe 1. maja, kada je i zvani~an po~etak kupali{ne sezone. Cene ulaznica i izrade sezonskih propusnica ostale su nepromewene u odnosu na pro{lu godinu. Dnevna karta staje 50 dinara, sezonska bez popusta 1.045, a za studente, |ake i penzionere 850 dinara. Na tu cenu potrebno je dodati jo{ 300 dinara za tro{kove izrade. B.M.

[trajk u„Neobusu”

Danas {trajk po~iwe oko 220 radnika “Neobusa” . Zaposleni ne primaju platu ve} sedam meseci i nemaju povezan radni sta`. Predsednik Gradskog odbora sindikata metalaca Novog Sada NovakVasi} kazao je ju~e da je „Neobusu”„ blokiran ra~un odavno. Vlasnik „Neobusa” iz Saudijske Arabije obe}avao je da }e s bankarima posti}i dogovor kako „Neobus” da namiri potra`ivawe, naveo je Vasi}. Z.D.

Rezultati projekta „Unapre|ewe kapaciteta u turizmu vojvo|anskog klastera” Turisti~ke organizacije op{tine Sremski Karlovci (TOOSK), predstavqeni su ju~e na konferenciji za novinare, odr`anoj u karlova~kom Magistratu. Govore}i o projektu direktorka TOOSK-a Jasmina Beqan-Iskrin naglasila je kako ovog puta u centru pa`we nisu bili samo Sremski Karlovci, nego ~itav vojvo|anski region kako bi se povezali kapaciteti i sve ono ~ime raspola`e ovo podru~je, pove}ao broj turista, promovisala i unapredila celokupna turisti~ka ponuda Vojvodine. - Ceo projekat u koji su bile ukuqu~ene karlova~ka, in|ijska, op{tine Ruma, Irig i [id, sastojao se iz vi{e segmenata i odvijao kroz tri faze - kazala je Jasmina Beqan-Iskrin. - Jedna od tih triju faza posve}ena je bila edukaciji pru`aoca turisti~kih usluga iz ovih pet sremskih op{tina. U drugoj se investiralo u zabavno-rekreativne sadr`aje na Stra`ilovu, tako da je to izleti-

{te bogatije za 26 lo`i{ta, info table i ima obele`enu stazu od spomenika Branka Radi~evi}a do manastira Velika Remeta i Gregeteg. Najve}i zna~aj projekta je u tome {to je pripremqena aplikacija koju }e prilikom ulaska na grani~nim prelazima na severu Srbije, mo}i preko blututa da preuzmu strani turisti i na taj na~in se informi{u o svemu onome {to ih o~ekuje u Pokrajini Vojvodini . Osim na grani~nim prelazima smart sandu~i}i sa informacijama kako se koriste bi}e postavqene i na sedam najfrekventnijih mesta u Sremu. Po re~ima dr`avnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja prof. dr GoranaPetkovi}a, koji je sa pokrajinskim sekretarom za privredu I{tvanom Pastorom i predsednikom karlova~ke op{tine MilenkomFilipovi}em prisustvovao ovoj konferenciji, to je prva blutut aplikacija u Srbiji, novi vid prezentacije kapaciteta koje posedujemo. Z.Ml. KOMISIJAZA PSIHOAKTIVNESUPSTANCE

Foto:N.Stojanovi}

Prevencija spasoddroge

SINO]UMUZEJUGRADA

Izlo`bau~astpoklona LazaraNikolajeva Izlo`ba„Poklon Lazara Nikolajeva – izbor iz kolekcije umetni~kih dela” otvorena je sino} u Muzej grada. Direktorka ove ustanove Vesna Nedeqkovi} Angelovska je izra`avaju}i zahvalnost darodavcu LazaruNikolajevu koji je poklonio svoju zbirku koju je skupqao ~itav `ivot istakla da „muzeji ne bi bili ono {to jesu da nema qudi kao {to je Nikolajev”. Tako je Odeqewe zavi~ajne galerije uve}ano za 565 dela novosadskih savremenih umetnika, 64 kwi-

ge iz oblasti istorije i istorije umetnosti, 84 kataloga izlo`bi i sedam plakata. - Za ovu kolekciju prvi je „kriv” Bane Rado{evi}, jer me uveo u svet slikara, pa onda jedan duga~ak red „krivih” sve do ove izlo`be za koju je kriv Laza Markovi}a - rekao je Nikolajev. Autor izlo`be je istori~arka umetnosti Jelena Bawac, a izlo`bu je otvorio slikar Petar]ur~i}. A.L.

Na teritoriji Novog Sada ove godine je, ra~unaju}i dr`avne i privatne institucije, terapijske zajednice i zatvorske ustanove registrovano 104 zavisnika od droge, istakla je ju~e predsednica Komisije za borbu protiv droga prof. dr Aleksandra Dickov prilikom predstavqawa rezultata rada ove Komisije. Napomenula je da ovaj podatak govori o mawem broju novoprijavqenih ili onih koji su u{li u problem zavisnosti od droge, a to je postignuto zahvaquju}i preventivnim aktivnostima. Komisija za borbu protiv droga je prethodne godine odobrila 14 projekata, za koje je predvi|eno 2,8 miliona iz gradskog buxeta. Projekti su sadr`ali aktivnosti za ukqu~ivawe stanovni{tva u zdrave `ivotne stilove, edukaciju za vr{wa~ko savetovawe, informisawe o mogu}nostima le~ewa od zavisnosti, psiholo{ku pomo} zavisnicima i porodicama zavisnika, edukaciju i informisawe roditeqa i prosvetnih radnika, naveo je ~lan Gradskog ve}a za zdravstvo prof. dr AleksandarKiraq. I.D.

Gradska izborna komisija (GIK) prihvatila je izbornu listu “Nijedan od ponu|enih odgovora” i ona }e na glasa~kom listi}u zauzeti broj 15, {to je i kona~an broj koji }e se na}i pred Novosa|anima na lokalnim izborima. GIK do danas u pono} ima rok da utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu. Na glasa~kom listi}u jedinica je “Za boqi Novi Sad – Bojan Pajti}”, dvojka je “Liga socijaldemokrata Vojvodine – Novi Sad na{a ku}a – Nenad ^anak”, a trojka „Maja Gojkovi} - Ujediweni regioni Srbije”. „Demokratska stranka Srbije - Vojislav Ko{tunica” je ~etvorka, „Udru`eni penzioneri i socijalna pravda - Pero Zubac” su pet, dok je „Romska demokratska stranka - Tomislav Bokan” broj {est, a „Srpska radikalna stranka - Alek-

sandar Martinovi}” je sedmica. Broj osam pripao je listi „Ivica Da~i} - Socijalisti~ka partija Srbije - Partija udru`enih penzionera Srbije Jedinstvena Srbija - Socijal-

BROJ15NAGLASA^KOMLISTI]U

„Nijedanod ponu|enihodgovora” Broj 15 na glasa~kom listi}u zauze}e izborna lista “Nijedan od ponu|enih odgovora”. Nosilac liste je @ivko ]ur~i}, ro|en 1981. godine, po struci magistar poqoprivrednih nauka. Na listi se nalazi 26 kandidata, {to je zakonski minimum da bi se lista predala. Me|u kandidatima je 11 predstavnica lep{eg pola, a pribli`no polovina na listi ima visoko obrazovawe i dominira diploma sa poqoprivrednog fakulteta. Od zanimawa zastupqeni su i eko-

nomista, autolimar, trgovac, a ima i nekoliko poqoprivrednih proizvo|a~a i tehni~ara. Mesto na izbornoj listi na{ao je jedan penzioner, a ima tri studenta. Najstariji kandidat je ro|en 1934. godine dok najmla|i ima 21 godina. Najvi{e je onih ro|enih sedamdesetih i osamdesetih godina pro{log veka. Iz Novog Sada je 16 kandidata za odbornike, a ~ak wih devet kao mesto prebivali{ta navelo je ^enej. Jedan odborni~ki kandidat `ivi u Futogu. D.Ig.

DSS:Uliciime VojislavaBugarskog Portparol Gradskog odbora DSS Predrag Svilar istakao je na ju~era{woj konferenciji za medije da }e wegova stranka dostaviti predlog Skup{tini grada, da se prolaz kod nekada{we robne ku}e „Nork” nazove po bendu „Pekin{ka patka”. Objasnio je da kultni bend jeste na neki na~in simbol Novog Sada. - Tako|e, predlo`i}emo da jedna ulica nosi ime majora Vojislava Bugarskog koji je bio na ~elu odreda srpske vojske u Prvom svetskom ratu kada je oslobo|en Novi Sad. Sramota je i da Diana Budisavqevi} nema ulicu, {to }e biti na{ tre}i predlog - rekao je Svilar. Predsednik Gradskog odbora DSS BorkoIli} najavio je da }e kad do|u na vlast pokrenuti pro-

jekat „Novi Sad grad }irilice”, ne samo zato {to je to ustavno pismo, ve} i brend. On smatra da }e turistima biti zanimqivo da vide natpise ulica i radwi na }irilici. - Srpska Atina mora o~uvati nacionalno i tradicionalno pismo. Koji preduzetnik stavi reklamni natpis firme na }irilici godinu dana ne}e pla}ati taksu. Ovde nije re~ o srbovawu, ve} o na{em identitetu i ne vidim problem za{to na info tablama i imenima ulica ne bi stajao natpis na }irilici i engleskom jeziku - objasnio je Ili}. Ina~e, Ili} je sa SandomRa{kovi} obi{ao me{tane Petrovaradina i razgovarao o problemima ovog naseqa. D.Ig.

SPSUPOZORAVA

Za~aranikrug zadu`ivawa - Zala`emo da se sredstva iz zajmova, ako se ve} prave, koriste za otvarawe novih radnih mesta, porast zaposlenosti i produktivnosti - rekao je na ju~era{woj konferenciji za medije predsednik Gradskog odbora Socijlisti~ke partije Srbije Sini{aSevi}. Napomenuo da je 35 miliona evra, koliko se Grad zadu`io odlukom o izdavawu municipalnih obveznica, moralo biti ulo`eno u produkciju novog dohotka Novosa|ana, a ne u finansirawe javne po-

tro{we. To dovodi do situacije „Zadu`i se, potro{i i opet ponovi„, kako su socijalisti i wihovi koalicioni partneri nazvali svoju sedmu gra|ansku inicijativu u izbornoj kampawi. - Jagodina na godi{wem nivou u{tedi 80 miliona dinara. Ako je to mogu}e u Jagodini postavqa se pitawe koliko bi onda moglo da se u{tedi u Novom Sadu - saop{tio je predsednik Izvr{nog odbora GO Jedunstvene Srbije NikolaStupar. A.L.

URS:O`ivetizapu{tene prostore [ef tima zadu`en za kulturu Ujediwenih regiona Radovan Joki} istakao je da je za pokretawe kreativne industrije u Gradu neophodno o`iveti zapu{tene i neiskori{}ene prostore, poput starog vojnog bioskopa, studija „M“, lo`ionice na staroj ran`irnoj

stanici, Petrovaradinske tvr|ave i Podgra|a. On je na ju~era{woj konferenciji za medije ispred Studija „M” daqe napomenuo kako od 1981. godine od kada je izgra|eno Srpsko narodno pozori{te, u gradu nije napravqen ni jedan novi kulturni prostor. A.L.

demokratska partija Srbije, na mestu devet je „Srpska demokratska stranka - Radivoj Prodanovi}” dok }e broj 10 zauzeti „Pokrenimo Novi Sad - Srpska napredna stranka - Nova Srbija Pokret Socijalista”. Na mestu 11 je „^edomir Jovanovi} - Vojvo|anski preokret (LDP-VPSDU)”, a broj 12 je „Savez vojvo|anskih Ma|ara - I{tvan Pastor”. Lista „MI - Miroslav Mi{a Ili}” zauze}e broj 13 dok }e “Dveri za `ivot Novog Sada” biti broj 14. Glasa~ki listi} za lokalne izbore bi}e bele boje. Lokalni izbori bi}e odr`ani 6. maja, a izborna ti{ina po~iwe 3. maja u pono}. D.Ig.

SNS:Pomo} ugro`enim penzionerima Kanditat za gradona~elnika Gradskog obora Srpske napredne stranke Milo{Vu~evi}ju~e je na detelinarskoj pijaci razgovarao sa stanovnicima tog dela grada upoznaju}i se s wihovim problemima i predstavqaju}i svoj program. Nakon toga posetio je Udru`ewe penzinera iz Veternika. - Penzioneri iz Veternika ba{ kao i iz svih drugih delova grada `ale se da svojim malim penzijama izdr`avaju ne samo svoju decu, nego i unuke. Znaju da su pri~e o trinaestim penzijama i besplatnim bawama nerealne i to im ja ne mogu obe}ati. Ono {to je realno je pomo} onim naugro`enijima -rekao je Vu~evi}. Napredwaci su sa Udru`ewem penzionera ve} dogovorili platformu saradwe izme|u lokalne uprave i ovog dela stanovni{tva. A.L. SRSOVLASTIMA

Ignori{u prigradska naseqa Kandidat za gradona~elnika Srpske radikalne stranke \ura| Jak{i} ju~e je ispred dvorane u Futogu kritikovao trenutnu gradsku vlast za, kako ka`e, ignorisawe problema gra|ana koji `ive u prigradskim naseqima. - Kada smo u pro{lom mandatu bili na vlasti, uredili smo kompletno Novo grobqe u Futogu, sa stazama, ogradama, formiranim grobnim poqima i izgra|enom kapelom, a nova vlast je do te kapele trebala samo da dovede vodu i struju i tako zavr{i radove, ali nije uspela - rekao je Jak{i}. Sli~no se po wegovim re~ima desilo i sa izgradwom kanalizacione mre`e u tom nasequ; radovi na woj su stali kada su radikali 2008. si{li sa vlasti. No, Jak{i} najavquje zavr{etak tih radova ako u novom mandatu dobiju poverewe glasa~a. - U skladu sa generalnim planom grada planiramo da izgradimo cenrtalnu pla`u u Futogu, a pre toga uradimo detaqan plan regulacije priobaqa uz Dunav. Zavr{i}emo i pripremne radwe za izgradwu motela i olimpijskog bazena pored dvorane, da bi za ~etiri, pet godina kona~no osvanuo sportsko-kulturni centar u Futogu - najavio je Jak{i}. A.L.

TribineSRS Gradski odbor Srpske radikalne stranke organizuje danas tribinu pod nazivom „Biram srpsku Atinu” u 18 sati u Mesnoj zajednici „Stari Ledinci”, Vuka Karaxi}a 98 i u 20 ~asova u MZ „Ledinci”, Zmaj Jovina 19. Na tribini }e govoriti kandidat za gradona~elnika \ura| Jak{i}. A.L.


VOJVODINA/NOVISAD

sreda25.april2012.

c m y

10

DNEVNIK

БЕОЧИН СЕ ПОЗИЦИОНИРА НА ТУРИСТИЧКИММАПАМА

Дворац Шпицер улази у бедекере БЕОЧИН:Некада ослоњена искључиво на Беочинску фабрику цемента, општина Беочин се последњих година, захваљујући стратешким пројектима локалне самоуправе,озбиљније позиционира и на винарским и туристичким мапама. - Уз довођење инвеститора у Беочински индустријски парк, наша намера у претходне четири године била је да грађанима Беочина омогућимо да искористе све предности које им даје идеалан положај општине смештене на Дунаву и обронцима Фрушке горе.Зато смо поставили стратегију развоја виноградарства и туризма и реализовали неколико кључних пројеката који треба да нам омогуће дугорочно одржив развој - каже Богдан Цвејић, председник општине Беочин. Тако ће већ следећег месеца Беочин добити своју сувенирницу где ће бити изложени аутентични производи, промотивни каталози и туристичке карте.Радови на прилазима су у току и у самом центру Беочина, између Дома културе и Аутобуске станице,биће постављена ова сувенирница која је део међуопштинског пројекта, чију реализацију помаже и покрајински Секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу.Општине партнери су Ириг и Сремски Карловци, а осим инфо-кућице у Беочину, део пројекта чине и штандови за организовање еко-етно пијаца који ће бити постављени у Карловцима и Иригу,а на којима ће се наћи производи домаће радиности из ове три општине У току је креирање и новог туристичког производа - викенд туре кроз Фрушку гору са мести-

ма поласка из Беочина, Ирига и Сремских Карловаца. Током ове туре страни и домаћи туристи видеће обједињену понуду ове природне географске целине. Истовремено тече и пројекат „Беочин –нова визија туристичке дестинације”.Пројекат се реализује захваљујући финансиј-

ватне,што у државне сврхе,дворац званично није у употреби од 1988. године, а од 1997. године Република Србија га је прогласила за споменик културе и ставила под заштитиу. Дворац је данас у јако лошем стању, Козарски поток који пролази поред поткопава темеље и довео је до

DANAS U NOVOM SADU POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te:Scena„PeraDobrinovi}”Nomus„Kuorumbalet”(22),Kamernascena„Dobarde~ak„(21) Pozori{temladih:velikasala„Jareumleku”(20)

BIOSKOPI Arena: „Parada” (16), „Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom” (12), „Ma~aku~izmama”(14),„Kungfupanda2”(12.30),„Hepifit2”(13)„Mapetovci”(11.50),„[e{irprofesoraKosteVuji}a”(15,20.15),„Ustani~ka ulica” (18.20), „Loraks” (11.30, 13.40, 15.30), „Crna Zorica” (16.30) „Ogledalce, ogledalce” (13.50), „Gnev titana” (19, 22.40), „Igre gladi” (17.15,22.30),”BestegzotikMerigolghotel”(18),„Ameri~kapita:Ponovonaokupu”(15.45,10.05,20.10,22.35),„Titanik3D”(15.15,21),„ProjekatH”(20,22),„Klip”(20.30),„Bojnibrod”(17.15,19.45,22.15),„Legendaokungfuzeki”(13.30),„Putovawe2:Tajanstvenoostrvo”(14.30) KulturnicentarNovogSada: „@u}ko”(19),„One”(21)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakAd9do19sati,subota -nedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvanitragovimaterijalneiduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine20.veka”,„Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941-1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a,4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{titeprirodeuVojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145(9–17):podzemnevojnegalerije Spomen-zbirka„JovanJovanovi}Zmaj”, SremskaKamenica,TrgJ.J.Zmaja1,462–810:stalnapostavka

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Vesna [urlan i Du{ica Isakov iz Novog Sada, MajaJovanovi} iz Tovari{eva, TatjanaVuleti} iz Be~eja, Jelena Prole iz Gospo|inaca, JelenaTe{i} iz Plavne, DivnaVujanovi} iz Beo~ina i Bjanka[ar~eviz Srbobrana, DE^AKE: TijanaCvijovi}-Saka~ i Bojana^egar iz Novog Sada, NadicaFaude iz Beo~ina i HerminaVince iz Temerina.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Slavica Nikole [ar~evi} (1973) u 9.45 sati, Ro`a Tama{a Kraqeva~ki (1936) u 10.30, Pavle Trifka Stija~i} (1938) u 11.15 ispra}aj, Radmila Nikole Vlaovi} (1948) u 12, Milena Nikole Luki} (1936) u 12.45, Stanica Nikole Utje{inovi} (1941) u 13.30, Radoslav Bo{ka Stanojevi} (1951) u 14.15, Qubomir Radeta ^avi} (1936) u 15, Nada Ivana Lazovi} (1936) u 15.45 i Vladimir Neboj{e [ar~evi} (1974) u 16.30 ~asova. Na Alma{kom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahrawena Katica Rade Milo{evi} (1920) u 13 ~asova.

зграде,амбијентална целина око дворца ће бити функционално и визуелно унапређена.Овоћебити јединствен објекат на целом току Дунава, те ће, сматрамо, бити атрактиван за посетиоце из региона и даљих европских земља. На овај начин би се афирмисали и Беочин и Војводина и

Запуштенспомениккултуре

ИмпозантнаунутрашњостШпицера

ској подршци ЕУ,а у његовој реализацији учествују општине Беочин,Чајетина,Центар за равномерни регионални развој из Београда и Туристичка организација општине Горњи Милановац. Актуелна општинска администрација успешно је решила и проблем дугогодишњег пропадања старог дворца Шпицер у Беочину. Дворац породице Шпицер је грађен од 1890. до 1892. године, а на овој импозантној грађевини преплићу се бројни стилови - романика, готика,ренесанса,и барок.Након година коришћења, што у при-

циљем санације објекта и одрживог коришћења у будућности. Циљ је да се изврши комплетна рестаурација и да објекат има културно-туристичку функцију, објашњава др Милош Ћурувија,директор „Футуризма”. Према његовим речима, дворац ће након реконструкције

тога да се пре пар месеци срушио један део.Након вишегодишњег ангажмана у тражењу партнера, општина Беочин је крајем прошле године потписала уговор о дугорочном закупу дворца „Шпицер“ са новосадскимпредузећем„Футиризам”. - На основу препорука ЕУ и Икомоса о очувању и ревитализацији културног наслеђа, друштво за консалтинг у туризму „Футуризам” је уочило нужност очувања и ревитализације старог дворца Шпицерових у Беочину и иницирао оснивање Удружења уметника и љубитеља старих грађевина „Шпицер”, са

представљати простор за туристичке и културне садржаје,те је и његов концепт једним делом некомерцијалног карактера, док је ради одрживости део садржаја комерцијалног карактера. - Главни циљ је да се ревитализацијом дворац врати у стање из периода када је изграђен, а нове функције би допринеле одржавању и унапређењу објекта. „Футуризам” и Удружење уметника „Шпицер” су у тесној сарадњи са Европским културним центром како би дворац постао један од најзначајнијих културних центара у овом делу Европе.Такође,поред постојеће

Позорницу отворио ЗвонкоБогдан ВОЈКА: На концерту поводомотварањалетњепозорнице у преуређеном парку у центру Војке Звонко Богдан је окупио преко две хиљаде људи из целе старопазовачке општине. Поздрављајући госте и мештане Петар Ћурчин, председник Савета МЗ Војка је рекаода ће преуређени парк бити лепо шеталиште и за младе и за старе, малишани су добили лепо дечје игралиште, а летња позорница ће значити и нове могућности за задовољавање културних потреба грађана овог сремског села. Он је најавио да ће за недељу дана бити потписан уговор о почетку изградње водовода у Војки као и да ускоро почиње обнова фасаде на цркви. Председник општине Стара Пазова ГоранЈовић је истакао да је уређење парка са летњом позорницом, дечјим игралиштем и паркингом било део програма локалне самоуправе и најавио да ће од сутра млади у парку моћи да користе бесплатни интернет. Врсни музичар, Звонко Богдан, у изванредној кондицији и расположењу, са својих седам тамбураша,низаоје добро знане хитове и држао је вишеоддва сата пажњу публике која је,одушевљена певала са њим. А.Мали

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitnapomo} 94 Ta~novreme 95 Predajatelegrama 96 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 520-866i520-234 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

Србија као подунавска земља. Економски ефекти за општину Беочин би били вишеструки,првенствено кроз запошљавање становништва,откуп прехрамбених производа и сувенира,као и на већи број посетилаца који би захтевао обезбеђивање додатних угоститељских и комплементарних услуга -сматра Ћурувија. Како наглашава, тренутно се припремају главни грађевински пројекат санације и пројекат уређења околине, пише се сценарио за играни филм,у припреми је и књига у којој је дворац „Шпицер”главно место дешавања. В.Х.

СВЕЧАНОСТУВОЈКИ

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „PROF. DR DRA^A” Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati. Tel: 021/522-594, 456-564 i 063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

sreda25.april2012.

11

НОВЦЕМ ПОКРАЈИНСКОГФОНДАЗАКАПИТАЛНАУЛАГАЊА

ПОСЛЕДЊАСЕДНИЦАСОБЕЛАЦРКВА УОВОМСАЗИВУ

Реконструкцијалепестареулице Једногласно загасификацију

БЕЛА ЦРКВА: На последњој седници овог сазива одборници белоцркванске Скупштине једногласно су усвојили Програм гасификације насеља општине Бела Црква, одлуку о стратешком партнеру за гасификацију и одлуку о давању овлашћења и спровођење поступка стратешког партнера за реализацију програма гасификације. Председник општине Жељко Црногорац образложио је Програм гасификације рекавши да радове финансира ЈП „Србијагас” и да ће они бити и власник целокупне мреже. Стратешки партнер, односно извођач радова биће одлучен путем јавног позива, а он неће бити и дистрибутер. Извођач има задатак да пројектује и изгради мрежу

чије ће радове финансирати „Србијагас”. У првој фази, ове године, ће се гасификовати Бела Црква, а у другој, наредне године и села у овој општини. Након завршетка радова и добијања употребна дозволе, како је Црногорац нагласио, мрежа ће бити уписана као власништво Републике Србије, а код ЈП „Србијагас” као основно средство, па ови радови неће коштати општину и њене грађане. Цену прикључка утврђују ЈП „Србијагас” и Агенција за енергетику, а очекује се да ће прикључак коштати 650 евра и вероватно ће бити омогућено плаћање на рате. По његовом мишљењу довођење гаса значајно је и за будуће инвеститоре. М.Витомиров

СОМБОР: Јуче су започели радови на комплетној реконструкцији инфраструктуре у једној од најлепших сомборских улица Соње Маринковић. Према речима досадашњег председника општинске Скупштине СинишеЛазића, комплетна инвестиција ће бити финансирана средствима покрајинског Фонда за капитална улагања. - За овај по сао Фонд за капитална улагања наменио је 75 милиона динара, што је још један доказ да локална власт одговорно води рачуна о свим деловима Града и градског подручја, па тако и о житељима улица у централном градском језгру, које ни до данас немају решен проблем канализације, снабдевања квалитетном пијаћом водом, стабилном електромрежом - казао је Лазић, појашњавајући да ће у склопу овог пројекта бити делимично решен

ОзначенпочетакрадовауУлициСоњеМаринковић

проблем донекле запуштеног централног градског парка, у коме ће бити поново отворен први градски јавни тоалет, који је иначе ра-

ПОТПИСАНУГОВОРЗРЕЊАНИНАИРЕСОРНОГМИНИСТАРСТВА

Бићеизграђено стотину социјалнихстанова ЗРЕЊАНИН: Министар животне средине, рударства и просторног планирања Оливер Дулић и градоначелник Зрењанина Милета Михајлов потписали су уговор о регулисању међусобних односа између државе и локалне самоуправе при коришћењу зајма Банке за развој Савета Европе. Овај уговор омогућиће изградњу стотину социјалних станова у граду на Бегеју. Министар Дулић је рекао да ће програм омогућити да Најављенаценаод499еврапоквадрату држава покаже солидарност и да ректорка Републичке агенције за делу становника обезбеди кров над становање МајаЛакићевић казала главом под знатно повољнијим је да је укупна вредност пројекта 58 условима од тржишних. Дулић је милиона евра. Од тога је 32 милиододао да ће цена бити 499 евра по на обезбеђено из кредита Банке за квадратном метру. Прецизирао је да развој Савета Европе, док је остало су уговори, осим са Зрењанином, учешће државе и локалних самоупотписани са још шест градова. Ди- права.

Сајам запошљавања КУЛА: Национална служба за запошљавање филијале у Кули организује сутра Сајам запошљавања, у сали „Непкер“ у Кули, који ће трајати од 11 до 13 часова. На овогодишњем Сајму запошљавања учествује више од 30 послодаваца, који ће понудити радна места за 150 лица. Реч је углавном о машинским и електроинжењерима, професорима математике и енглеског језика, продавцима, агентима осигурања, кројачима и шивачима, заваривачима, возачима, вулканизерима, геронтодомаћицама, посластичарима, спремачицама и физичким радницима. М. Кк.

Концерт„Чуперка” КИКИНДА: У кикиндском Народном позоришту, сутра ће бити одржан концерт хора „Чуперак” поводом представљања њиховог другог музичког ЦД-а, под називом „Распевани брод”. Поред деце из „Чуперка”, наступиће и Рок бенд „Чуперак”, у коме су основци и средњошколци из Кикинде, затим, пратећи вокали - чланови „Чуперка плус”, као и деца из Јагодине и Панчева, где су отворени огранци овог хора. Почетак је у 19 сати, а улазница кошта 100 динара. А.Ђ.

Гра до на чел ник Михајлов је указао да је програм социјалног становања у Зрењанину започет још 2010. године. Усвојена је Стамбена стратегија која садржи, пре свега, анализу стања, како би се сагледала структура становништва, економска ситуација, инфраструктура и земљишна политика, а посебна пажња је посвећена решавању стамбених проблема рањивих група. Стратегијом је предвиђено да социјални станови буду просечне површине од 50 квадратних метара. - У Зрењанину ће бити изграђено укупно 100 станова, од којих ће 70 бити за продају под непрофитним условима, а 30 ће бити намењено за

издавање у закуп, уз услове које прописује Закон о социјалном становању - напоменуо је Михајлов, и подсетио да ће социјални станови бити изграђени на две локације у граду, у Панчевачкој и у Улици Жарка Зрењанина. Крајем 2010. године, када је овдашња јавност упозната са намерама града Зрењанина да започне изградњу социјалних станова, најављено је да ће, уколико све буде текло по плану, већ од марта 2011. бити предузети први кораци у реализацији пројекта, што би значило одређивање локације, инфраструктурно опремање земљишта, израду пројеката за зграде… Како то обично бива код нас, најаве су се изјаловиле, а припремне радње дочекале су и први квартал 2012. године. Питање је, зато, да ли ће станови бити изграђени до прве половине 2013. године, како је раније казивано. Ж.Балабан

Братимљење СтупинаиПанчева ПАНЧЕВО: Повељу о братимљењу руског града Ступина и Панчева потписали су градоначелници ПавелЧеплан и Весна Мартиновић. Градоначелници су изразили задовољство овим чином и пожелели да побратимство дуго траје. - За време бомбардовања Србије јавила се жеља у руском народу и граду Ступину за братимљењем са неким српским градом. Ово није случајно јер су Ступин и Панчево индустријски центри две земље. Драго ми је што је након толико година дошло до приближавања два братска народа - изјавио је по потписивању повеље градоначелник Ступина Чеплан.

IZBORI 2012.

Вршцустатусграда ВРШАЦ: Непосредно пред изборе у Вршцу се представила Група грађана „За бољи Вршац” коју води предузетник Бранислав Матић. Ова нова политичка странка свој програм прво је заснивала на критици актуелне власти, а ових дана представила се и конкретним програмом мера за брже запошљавање и економски

развој града под кулом. Као прво, они ће се борити да Вршац поново добије статус града, а Уљма и већа села статус општине, што би аутоматски повећало локални буџет. Приоритет им је нових радних места за 750 Вршчана у наредној години, док ће за локалне радове ангажовати искључиво локална предузећа. Р.Ј.

Бившипредседници инови„играчи”

ЧОКА: Општинска изборна комисија у Чоки потврдила је девет листа политичких странака и коалиција, које ће се надметати за 25 одборничких мандата у СО Чока, а карактеристично је да три листе предводе бивши челници општине. На првом месту је листа „Демократска странка - Борис Тадић” коју предводи др Предраг Мијић, председник општине у два мандата који је са дужности одступио пре неколико месеци због посланичког мандата у Скупштини АП Војводине. Друга је листа „Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор” чији је носилац актуелни заменик председника општине Ференц Балаж, следи „Лига социјалдемократа - Ненад Чанак” са Станом Ђембер, председницом ОО ЛСВ Чоке и Савета МЗ Падеј и „Коалиција

Ивица Дачић - СПС-ПУПС” коју предводи некадашњи први човек општине Мирко Стојков. Носилац листе „Покренимо Чоку - Томислав Николић” (СНСДСС) је Данијела Никочев Барат, док је на листи „Пеокрет - ЛДПСПО-ВП-др Андрија Пољак” на првом месту Златибор Тепавац Мачак из Остојићева. Носилац листе „Српска радикална странка - др Александар Мартиновић” је глумац Милорад Бојин из Остојићева, „Покрет мађарске наде - Золтан Маргит” предводи бивши председник СО Чока Золтан Маргит, а листу коалције Демократске заједнице војвођанских Мађара и Грађанског савеза Мађара Јожеф Цара, који је до сада као кандидат ДЗВМа одборнички мандат освајао на свим вишестраначким изборима. М.Мр.

Један Бечеј, уместо два

Збратимљени градоначелници посетили су Парк пријатељства у

којем су засадили дрво, као залог будуће сарадње два града. З.Дг.

ГРАДИСЕПЛАТОКРАЈПИЈАЦЕУБАЧКОМГРАДИШТУ

Лакшипролазупијачнедане БАЧКО ГРАДИШТЕ: Више неће бити загушења саобраћаја током пијачних дана у главној бачкоградиштанској улици. Бројна доставна возила за робу на пијаци и камиони са којих се продаје роба попут огревног дрвета, намештаја, креча, купуса или воћа убудуће ће имати уређен прилаз и плато из Улице Вука Караџића, који се наслања на садашњу пијацу.

Радне машине раскрчују простор

дио до седамде сетих година прошлог века. - Ово је важно због деце и родитеља, који ће у градском парку

имати простор за шетњу и слободно време, али и због туриста, који у све већем броју долазе у Сомбор. Реконструисано зеленило и предвиђени новопо стављени урбани мобилијар ће надгледати и чувар парка, тако да ће овај простор заиста представљати лепо лице Сомбора. Покрајински Фонд за капитална улагања ће помоћи и изградњу спортске хлае у Кљајићеву, изградњу система фекалне канализације у Стапару и бројним другим пројектима - наговестио је Лазић. Директор овдашње Дирекције за изградњу Саша Крстић, појаснио је да се, у случају комплетне реконструкције Улице Соње Маринковић, ради о пројекту вредном 75 милиона динара, који би, у зависности од редовности прилива средстава, требало да буде завршен до септембра, до када ће ова улица бити затворена за саобраћај. М.Миљеновић

- Гради се на простору површине 65 x 23 метара, који се раскрчује, нивелише и биће посут туцаником, па када се оплемени послужиће за бржу и лакшу доставу пијачне робе и продају одређене робе из доставних возила. Инвестиција је вредна 1,35 милиона динара и извођење радова поверено је бечејској фирми ДТД „Средња Бачка”. Ово је само прва фаза уређења тог простора, који би на јесен требало да се огради, осветли и да се поставе улазна врата - рекао је приликом посете градилишту заменик председника општине Бечеј Будислав Медурић. Директор Дирекције за изградњу Звонко Станков додао је да су средства за ову инвестицију обезбеђена од продаје локација у Индустријској зони, чиме се с једне стране испуњава обавеза враћања новца у опремање грађевинског земљишта, а с друге стране се испуњава и обавеза равномерног инвестирања у сва општинска насеља. Извођач радова се обавезао да радове на простору од око 13 ари заврши у року од две недеље, што значи да ће већ мајски пијачни дани имати сасвим другачији режим снабдевања врло уредне пијаце у Бачком Градишту. В.Ј.

БЕЧЕЈ: Тиса је годинама раздвајала два Бечеја, Нови у Банату и Стари у Бачкој, али је одавно сазрело време да они постану један град. На добром путу да се то оствари, било је пре десетак година, када је из Немачке стигао поклон-мост, али су тадашњи општински функционери сматрали да је то превелик залогај за њих и мост сада премошћава Караван „Преокрета” у Бечеју Тису узводно код Аде. - Истина је да су наши претходниКараван војвођанског Преокреци погрешили, и да удружене општи- та посетио је Бачко Градиште, где не у оквиру једне регије лакше дола- су се представили кандидати за зе до средстава из фондова Европске посланике у покрајинском парлауније, па нема веће истине ако кажем менту највеће потиске општине да два Бечеја морају присније да са- Тамара Иванишевић, по прорађују за добробит суграђана, рекао порционалном и Золтан Гуљаш, је у Бечеју носилац листе Преокрета по већинском систему. Миливој-Миша Вребалов. В.Ј.

Немилице запошљавани партијскикадрови

ЗРЕЊАНИН: Председник Градског одбора Српске радикалне странке у Зрењанину Саша Сантовац оптужио је челнике града да су, упркос економској кризи, у јавним предузећима и установама, по партијском кључу, запослили огроман број људи. По тврдњама Сантовца, од 2000. до краја 2011. године, упркос пензионисању одређеног броја радника, број запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило” повећан је са 238 на 343, у „Водоводу и канализацији” са 226 на 299, „Пијацама и паркинзима” од оснивања 2002. до данас са 35 на 93, а у „Градској топлани” (од издвајања из ДП „Грејање”) са 114 на 133. - Реч је о страначком запошљавању против ког су, иначе, декларативно сви градски функционери - изјавио је Сантовац. Он је упозорио да је у поменутом периоду цена гаса скочила са 25,86 на 43,7 динара, а пијаће воде (од 2008. до краја 2011.) са 12,90 на 20 динара. - Када све то узмемо у обзир јасно је да владајуће партије и њихови „најјачи” људи воде неуспешну политику и да им није стало до добробити грађана, поручио је шеф зрењанинских радикала. Ж.Б.


RePORTA@e

sreda25.april2012.

dnevnik

c m y

12

U CENTRU I OKOLINI PAN^EVA VE] POLA VEKA SNIMAJU SE LEGENDARNE SCENE I FILMOVI

[ta zna besni yip gde je Srpski Holivud ano je jutro u Pan~evu. Osim trgovaca koji otvarajuradweiiznoseespap retki su prolaznici. Da li sam jedina koja prime}uje nered u staromdeluPan~eva,daliPan~evce uop{te zanima {ta se to de{avaispredkatoli~kecrkve svetogKarlaBoromejskog?Izgledadanemare...Besnixipovi uzjahali su jo{ nekaldrmisani platoispredcrkve,apolicijai pauci ne mogu da se izbore sa wima. -Aman, qudi, dokle vi{e, pa vidite da su radovi u toku? Vi prekodanaparkirate,drugino}u kradu kocke, ima li smislapitajuunevericiobesnevoza~e. Oviodmahujuglavom,neinteresujeih. Mo`dabibilodruga~ijekada bi znali, ovi novi klinci, ovi kojinikadanisugledaliXimija Barku, „Maratonce”, „Ko to tamopeva”,dasulegendarnescenesnimaneba{namestukojesu

R

bezikakvogpo{tovawazauzeli. Aba{tu,takaldrimapisalaje istorijusrpskekinematografijeiPan~eva,utovremezlatnih pedesetih godina nazvanog Srp-

ciju„MihajloStrogov”,kojuje prema Vernovom delu „Carev glasnik”, re`irao Karmin Galon.Tuje1957.snimani„AleksaDundi}”,filmsatematikom

Nema filma bez Pan~eva i sela

ski Holivud. Ne zna to ovaj nabusiti crnokosi kavgaxija {to mlatirukamaipoku{avadaobjasni saobra}ajcu da je ba{ tu, na tom mestu morao da parkira wegovBMV.. -Idemdocentra,tamosujula 1956. snim an e scen e za francusko-nema~ku koproduk-

iz Prvog svetskog rata i boq{evi~kerevolucije,aodli~no postavqenim kulisama i mawim intervencijama u prostoru,Pan~evojedo~aralocentar Vor ow e` a nep os redn o pred ulazak crvenih trupa. Aleksu je tuma~io Branko Ple{a. A centar, bo`e kakav je centar, ba{ kao da se u wemu sad a snim a nek i film.Zgradenakojima stoji natpis „pazi otpadafasada”.Meni se svi|aju i ovakve, a iste su bile i kad je Ximi Barka u filmu „Kad budem mrtav i beo” centrom be`ao odpotere.Ostalojeu zapisu i staro pristani{te na Tami{u kojejeume|uvremenu sru{ en o, gde Xim i ponovo susre}e Liliku. Okre}em se u krug, gdegoddapogledamu kojoj god ulici da mi

A

pril i maj su meseci kada ptice nose najvi{e jaja (neke samo tada) pa se ovi va`ni podukti najvi{e i upotrebqavaju, pojavquju u receptima a, bogme, i u samom `ivotu. Wegovom nastavqawu, bar {to se ti~e doma}e `ivine. Uvek se govorilo da su najboqi majski pili}i, i dodavalo: znate, to su oni od aprilskih jaja! Kao, tada je najmawe mu}kova. Zato su se doma}ice i trudile da nasa|uju kvo~ke bar krajem aprila, mada je to uvek najvi{e zavisilo od same koko{ije pameti. Kada se koka raskvoca, odlu~i da postane majka, nema druge nego joj pripremiti ve}i stari ceger ili mawu korpu, napuniti slamom i namestiti negde u mlakast ugao ku}e, sala{a, {upe, gde }e le`ati na jajima naredne tri sedmice. Mirno, bezglasno, strpqivo i gotovo neprimetno. Ustaja}e samo jednom dnevno, nekada tek svakog drugog dana, da pojede koje zrno {to je ~eka u blizini, ubaci gutqaj-dva vode, onim dizawem glave kao |erma (koke ne mogu da piju kao krave i kowi, uvla~ewem vode, ve} wenim sipawem u stomak) i (s opro{tewem) da osere veliku gomilu smrdqive `ivinske balege. E, ta `ivinska balega nije ni izbliza smrdqiva kao mu}ak, ne`eqeni proizvod {to }e ga mo`da ista ta koka proizvesti le`e}i pili}e. Mu}ak je staro, pokvareno, jaje. Hemi~ari su dokazali da mu taj grozni miris daje vodonik-sulfid, gas nastao raspadawem belan~evina a pod dejstvom bakterija. Da, ose}a se na sumpor, ali s obiqem jo{ gorih primesa, pa bi na nekoj mojoj li~noj skali bio na stepenu odvratnosti 9. Na desetki je crkotina, s tim {to se ogra|ujem od eventualnog ubacivawa na sam vrh ili negde izme|u tvora, kojeg, sre}om, nisam osetio, mada sam dva tvora sreo u`ivo. Ali, to je bilo u Americi, gde su oni maltene doma}e `i-

doma}ihmajstoraglume,ostvareneba{ovde,uPan~evu. Ukoliko malo pustite korak nailazite na Gimnaziju, ponos grada. Pavle Vujisi} je ovde kako profesor Kosta Vuji} bacio svoj {e{ir koji kroz otvoreni

votiwe, imaju legala ispod stepeni{ta starijih zgrada u predgra|ima i (vaqda iz zahvalnosti) ne {pricaju smradom svoje prinudne sustanare, qude. Sli~no je i s mu}kom. Ni on ne smrdi dok ga ne dira{, pardon, razbije{. Zato i s wime pa`qivo! Upoznaj uqeza da bi ga lak{e pobedio, odnosno bacio u |ubre, zakopao duboko, ali celoga. Mu}ak ispod kvo~ke je sjajan, ugla~an, nekako mastan. Osim toga, ostaje usamqen jer sadr`aji ostalih jaja ve} tr~e okolo i piju~u. Samo treba pri~ekati da tvrdoglava kvo~ka po~ne da se malo vi{e zanima svojim jednodnevnim jatom i mu}ak je lako odstraniti. Te`e je poznati mu}ak u masi jaja koja ~eka da bude pretvorena u omlete, torte, hemedegse i bejknendegse. A ima ih i tamo. Stari trik redu{a, koji va`i u celom svetu, je test s hladnom vodom. Sve`a jaja tonu, a mu}kovi plutaju. Opet je nauka objasnila za{to. Svako jaje ima malu kesicu, yep vazduha ispod quske, a iznad one fine opne {to obavija belance. Starewem jajeta `umance i belance se skupqaju, vazdu{ni mehur se pove}ava i kod jaja koja su maltene ve} mu}kovi, dr`i ih na povr{ini. Ima i ogleda s baterijama i gledawem prema Suncu, ali to je ~e{}e kod utvr|ivawa koje je jaje zametnulo pile i izvodi se negde na polovini perioda le`ewa, desetak dana od legawa kvo~ke. Sli~no rade i oni koji pili}e legu u inkubatorima, dakle poku{avaju da gledaju kroz jaja pa ako je tamno, to je pile, a ako se ni{ta ne crni, izmu}kalo se `umance i belance. Da, mu}ak se tako zove zato {to su se delovi jajeta pretvorili u jednu, smrdqivu, masu. Izmu}kali. Mu}ak je sada ~e{}e u re~niku kao plasti~niji opis pokvarenog, besprizornog i nepouzdanog ~oveka jer one prave mu}kove iz sveta jaja i koka malo ko da je video. Pavle Male{ev (Kwige ovog autora iz serijala “Divani o re~ima” mogu se kupiti u novosadskim kwi`arama “Most” i “Mala velika kwiga”)

Samo tetki lek...

Tom {traft om nar edn e 2009.kretalisuseiprvisrpski zombiji za potrebe „Zone mrtvih” Milana Kowevi}a i Mil an a Tod or ov i} a. Obil azimVajfertovupivaru,najstarijuindustrijskuzgraduuVojvodini, izgra|enu 1722. godine.Meniineizgledatakostaro,alijeprivuklaRalfaFajnsa koji je na trgu ispred we sedam dana snimao „Koriolana”.Spu{tamsepremapristani{tu ulicama Nikole \urkovi}ai\ureJak{i}a.Mami nemirni Tami{ u prohladnom danu.Se}amsescenaizBalkan

Bekim i Olivera, scene koje su i Kan zadivile

ti ~uvene re~enice: „Samo da odnesem tetki lek”, koju izgovaraBoraTodorovi}. Kadave}pomenuhkafanu,ne mogu da ne pomenem „Kragujevac”. Za one koji su gledali „Skupqa~eperja”tojedovoqno,jerjescenakojajeosvojila Kan,anakonKanaiceosvet,u kojojBeliBorapijanlomi~a{e dok mu Olivera Katarina peva „\elem, |elem” upravo ovde snimana. Je`im se dok prolazimtuda,uu{imamiodzvawa krckawe stakla, pred o~ima mi krvave ruke Bekima Fehmiua.Nezaboravnesurole

prozorizle}epravonakaldrmu najstarijeg pan~eva~kog trga. I moglobisere}idajetukraj,ali nije.Naovommestu,istomonosa kogasamikrenula,sakogaodnosegranitnekockeinakomeparkiraju automobile je i \enka u „Maratoncima”parkirao svoj motocikl i platio klincima da vi~u„ponovoradibioskop”.Tuje i firma „Krsti}” zaustavila svoj autobus u posledwoj sceni „Kototamopeva”.Tuseijazaustavqam, da u`ivam, da osetim istoriju,dasesetimsvihtihlepihfilmova. Z. Dragojevi}

PALAN^ANIN PROIZVODI OPREMU ZA BORILA^KE SPORTOVE

PRE^ANSKA LEKSIKA

Ili, kada se oseti smrad, ve} je kasno

ekspresa. Ovde je legendarni Toma Zdravkovi} 1983. godine dobiobatineodnema~kihvojnika, kafanu „Bel epok” glumile su prostorije tada{weg Ribolova~kog dru{tva „MarkoKuli}”,aneksenekonese-

UPan~evujeod1956.snimqenooko54pojedina~nescene,serijaifilmova.Poredcentragradasnimanojeinaperiferijii okolnimselima.UJabucijesniman„^uvajseLaTur”1956.aza potrebefilmasa{ivenoje10hiqadakostima.„Pukovnica”\or|a Kadijevi}a snimana je u Dolovu, a „Hitler iz na{eg sokaka” VladimiraTadejauGlogowu,dokje„Sala{umalomritu”BrankaBauerara|enuOmoqici.Prvidoma}ifilmsnimanuPan~evu1956.godinebioje„Partizanskepri~e”StoletaJankovi}a.

Iz gimnazije doleteo {e{ir profesora Koste Vuji}a

Mu}ak

zastaneokosvudajene{tosnimano,svudasubilekulise.Godin e 2008. pol ov in a Pet ra Drap{inapresvu~enajeuAjn{tajnovodoba,jerjetuQiqana Kavani snimala istoimeni TVfilm.

Gde god se „pegla”, tu Mari} {ije ako pre`iveti trenutnusvetskuidoma}uekonomsku krizu svako poku{avadare{inasvojna~in,a u Ba~koj Palanci sve je vi{e qudikojisebavezanatimakoji ovdenisubilitipi~ni.Takoje i pedesetogodi{wi Vladimir Mari} pre ne{to vi{e od dve decenije,poredtapacirawaname{taja, po~eo da proizvodi i opremuzaborila~kesportove. - U na{oj porodici Mari}a, a1936.godineizLe`imiradoselili su se u Ba~ku Palanku, svi preci su bili zanatlije – pri~a Vladimir. – Otac mi je bio limar, deda stolar, wegov otac kolar, a wegov kova~. Zavr{io sam gimnaziju, po~eo da studiram, a nisam poslu{ao oca,odnosnonisamhteoulimare.Kaoponekojtradicijiili maleru,una{ojporodicisvaka novageneracijamewazanat,pa senijedesilodasudvojicaMari}a,iakosusvizanatlije,radiliistiposao.Kao{toobi~nobivasvekre}eizmladala~koghobija,asobziromdasamse kaomomakbaviokarateomprobao sam da napravim opremu... Kasnije je ovaj sportski program preuzimao dominaciju, {iriosepasadaradimoko15takproizvoda. Mari}tvrdidasukodnasborila~kisportoviuekspanziji, pase~akiboksvra}anavelikavrata,aakoovisportovidobijaju na masovnosti onda i proizvo|a~i opreme imaju vi{e posla. Ali, vlada besparica,atujeiuvoz... -Pravimdevetvrstarukavicazaboks,kikboks,karate,odnosno sve borila~ke sportove gde se „pegla“ – nastavqa majstorVladimir.–[ijemsvevrsta struwa~a, {titnike za gru-

K

Uz dobru opremu i nokaut mawe boli

di,pokolenice,rukeinoge.Tu su takozvane „kru{ke“, xakovi zaudarawe,„ben~“lopte,papu~ezakaratiste,alitujeiopremazakajak,plutaju}iprsluci. Kada ~ovek pogleda, na primer, bokserske rukavice ili nekidrugiproizvodovogpalana~kogzanatlijeprostonemo`e da poveruje da se to radi u jednoj ovda{woj radionici gde seradiru~no.Velidajenajve}iproizvodja~uSrbiji,znada delove wegovog programa rade pojedine kolege, kako je ~uo u Zrewaninu i Staroj Pazovi, alioniradesamonekioddelovaopreme. - Nisam jo{ uvek dovoqno razviomarketingpasvojeproizvode prodajem, odnosno plasiram preko posrednika, ali i napijacama,va{arima–dodaje Mari}. – Ovakve stvari najvi-

{eseproizvodeuKini,Ju`noj Koreji i Pakistanu i po{to niko ne {titi na{e tr`i{te, najve}a konkurecija su nam

upravouvoznici.Jabih,naprimer,imaoposlazapetradnika, alisamoakobidru{tvo,odnosno dr`ava na{li u ovako malim poslovima svoj interes. Kada bih kojim slu~ajem dobio kreditpodpovoqnimuslovima odoko100.000evramogaobihda pro{irimpogon,aliidadopunim ma{ine kojih i za sada imam dovoqno, ali trebaju novije jer je tehnologija oti{la daleko ispred nas. Ovako mo`emoda`ivimo,alineidase razvijamo. Imam dvoje dece, a po{tosamsekasnoo`enio,odnosnodu`emom~io,decasumi {kolarci, ali ve} sada vidim daihneinteresujeono{toradi wihovo otac. Vaqda po tradiciji oni }e se baviti ne~im drugim,adali}esinili}erka postati zanatlije jo{ ne mogu da procenim. Mada, kako sada stvaristojebojimseda}euporodici Mari} biti prekinuta tradicija ne samo razli~itih zantlija ve} da }e deca potra`itine{tosigurnije. M. Suyum


dru[tvo

dnevnik

sreda25.april2012.

13

OPTU@BE PROTIV PROMOTERA „PRVOG SRPSKOG” NANOSATELITA STEFANA VLAJKOVI]A

Ciri{kidoktorant falsifikovaodiplomu?

PO^ELA DA RADI ZREWANINSKA INTERNET-TELEVIZIJA

Otvorenprozor premasvetu Premijerom emisije “Pri~a o gradu”preksino}jeuZrewaninui zvani~nopo~eoradIPTV-kanal, odnosno internet-televizija, iza koje stoji “HD-film”. Direktor ovezrewaninskeproducentskeku}eVladimir[per kazaojenakonferenciji za novinare da se “HDfilm” dugo bavi produkcijom, a pre godinu dana zapo~eo je i direktnopreno{ewedoga|ajaputem interneta. –Namernosmoizabraliinternet,kaomedijkojijeuekspanziji. Dosadasmorealizovalinekoliko zna~ajnihprojekatazamlade.Podseti}unatodasmolanegodineveomauspe{no,ipotpunobesplatno, organizovali pripreme osmaka za kvalifikacioneispiteputeminterneta. Tu praksu nastavqamo i ovegodine,sjednomrazlikom,ato jeda}esadr`ajbitiemitovanina na{ojteleviziji–rekaoje[per. Onjeobjasniodajeupitawutelevizija~ijijeosnovnizadatakda informi{e gra|ane o aktuelnim politi~kim, komunalnim, kulturnim,zabavnimisportskimde{ava-

wimanalokalu.Upripremijesedamemisija:“Pri~aogradu”autoraivoditeqaDarka[pera,“Crvena stolica”, koju }e ure|ivati Lidija Kr~marov, “Kult +” urednice Gabrijele Parigros, “No}na stra`a” (Sawa Pena), “Pravda” (Goran Deli}), “Hipokrat” (DraganaBlagojevi})i“Kratkevesti” koje}epriprematiSlobodaMilivojev. Program }e biti emitovan 24sata. – Emitova}emo i sve dokumentarnefilmoveizna{evideo-produkcije,kaoiizprijateqskih,kojisustvaraniuposledwih14godina–istakaoje[per. Tehni~ki diretor IP „Zrewanin TV„ \ula Felde{i naglasio jedajeveomaponosan{tojenakon nekolikogodinaradaitrudaotvorenainternet-televizija. –Televizijajeposve}enaZrewanincima, ali ona se vidi svuda u svetu.Zatojeodgovornostvelika,a mi}emosetruditidasvetupo{aqemo lepu sliku o gradu u kojem `ivimo–napomenuojeFelde{i. @. Balaban

IN MEMORIAM

DrDragoqub Bugarski (1937–2012) Dr Dragoqub Bugarski ro|enjeuOstoji}evu(^oka)1937. godine.Maturiraoje1956,iste godine je upisao geografsku grupu na PMF-u u Beogradu, a diplomirao je 1960. Krajem 1964.godineizabranje,aujanuaru naredne godine i postavqenzaprvogasistentananovoosnovanojKatedrizageografijuFilozofskogfakultetau Novom Sadu. Kao jedini asi-

stent, niz godina je dr`ao ve`be iz vi{e predmeta. Na PMF-u u Beogradu zavr{io je poslediplomske studije, a magistarski rad „Lovni turizam Vojvodine„ odbranio je 1972. Naredne godine je izabran u zvawepredava~aiodtadaodr`ava predavawa i nastavu iz predmeta Klimatologija s osnovama meteorologije. Godine 1980. na Prirodno-matemati~komfakultetuuNovomSaduodbraniojedoktorskudisertaciju “Savremene funkcije Kikinde i weno gravitaciono podru~je”. Naredne godine je

izabran za docenta i od tada preuzima nastavu iz predmeta GeografskeoblastiJugoslavije, koji je pre toga predavao akademikBranislavBukurov. Godine 1986. Dragoqub Bugarskijeizabranzavanrednog, a1991.godineuzvaweredovnog profesora. Rukovodio je izradom92diplomskarada,dvamagistarskaradaidvedoktorske disertacije. Veomajebiozapa`enwegov rad u Pokrajinskoj podru`nici Srpskog geografskog dru{tva, odnosno Geografskog dru{tva Vojvodine, ~iji je sekretar dugo godina bio, a od 1986.do1988.godineipredsednik. Wegovom radu na popularizaciji geografske nauke doprinelo je i snimawe dvadesetak televizijskih emisija koje suvi{eputaemitovane. Zarazvojgeografijenijemawezna~ajanninau~niistru~ni rad dr Dragoquba Bugarskog.Onisuzapo~etiwegovim dolaskomuNoviSad,gdeseodmahukqu~ujeiuradKatedreza geografiju i Matice srpske. Izabranjezastalnog~lanasaradnika Matice srpske i za ~lanaOdboraOdelewazaprirodnenaukeMaticesrpske. Wegovnau~niopusobuhvata radoveizgotovosvihgeog rafskihdisciplina–133nau~nai 80stru~nihradova.Me|uwima sudvekwigegdejejediniautor i16kwigaukojimajejedanod autora. DrDragoqubBugarskijena Institutuzageografijuradio 37 godina. Ostavio je neizbrisivtrag,kakounauci,takoiu obrazovawu. Prof. dr Lazar Lazi}

Kaogromizvedranebaumedijimajeodjeknulosaop{teweFizi~kog fakulteta Univerziteta u Beogradu da je Stefan Vlajkovi} iz Vrwa~ke Bawe, stipendistaFondazamladetalente2011. – ~ije su izjave (objavqene u medijimakrajemmarta)otomedaje, kao doktorant Tehnolo{kog institutauCirihu,ubedioNASA dalansiraprvinanosatelit„madeinSerbia”–„falsifikovaodokumenta” pomenutog fakulteta! Tra`e}ipartnereuSrbijizataj projekat,Vlajkovi}jepose}ivao odgovaraju}e fakultete i nau~noistra`iva~ke institute, kucaonaministarskavrata,tra`e}idaseteinstitucijeukqu~eu projekat... Upravomedijskombukomkojuje digao promovi{u}i prvi srpski satelititra`e}isponzoreskre-

Na dodeli stipendije Fonda za mlade talente

Nanosateliti samo za edukaciju Fakultettehni~kihnaukaUniverzitetauNovomSadu,~ijeg jedekanaprof.drIliju]osi}a svojevremenoVlajkovi}tako|e posetio apeluju}i za partnerstvo u projektu izrade prvog srpskognanosatelita,prihvatioje,poduslovomdacelupri~uproveriidaseprof.drVojin[enkinformi{eoprojektu,nasastankuodr`anomnedavnouBriselu.Kakojeju~eukratkojtelefonskojizjaviza„Dnevnik”rekaoprofesor[enk,medijisucelupri~unaduvalijerse,zapravo,radiojednomodFP7projekata,poverenomInstitutu„VonKarman”uBelgiji,kojise,izme|uostalog,baviiprou~avawemnanotehnologija. Profesor[enkka`edaje~itavastvarjo{dalekoodpo~etkajerpomenutiinstitutjo{tra`ipartnereuovomevropskom projektu.Radiseosklapawumalihsatelitakojislu`eprevashodnouedukativneieksperimentalnesvrhe.Onisti~edasedelovizaovakvenanosatelite(dimenzija10h10h20centimetara izapreminedvelitre)kupujugotoviisklapaju,acenaimjeod 10.000do20.000evra.Oniseispaqujuiz„{ar`era”,itonasvakadvaminuta.Dr[enkjepotvrdiodanovosadskiFTNiUniverzitetuNovomSaduimajuqudskihidrugihresursadabudu partneriuovojpri~i,akosetakoodlu~i.

nuojepa`wunasebe...Paje,kako se navodi u saop{tewu Fizi~kog fakulteta, „na osnovu osnovane sumwe,obavqenuvidudokumentaciju koju je na{ biv{i student Stefan Vlajkovi} podneo Fondu zamladetalente,naosnovukojeje odpomenutogFondadobiostipendiju od 700.000 dinara. Uvidom je potvr|enodajeStefanVlajkovi} dobiostipendijunaosnovufalsifikovanihdokumenata.Naime,on je na Fizi~kom fakultetu polo`iosedampredmeta,audokumentukojijesamizradionaveojedaje polo`io25“. ZatojeFizi~kifakultet,stoji u saop{tewu koje je potpisao prodekan za nastavu doc. dr Ivan Doj~inovi}, 20. aprila podneo krivi~nu prijavu SUP-u Beograd protiv Stefana Vlajkovi}a zbog krivi~nog dela falsifikovawa dokumenata, dok je na Fakultetu

pokrenut disciplinski postupak protiv wega. Kako je prodekan Doj~inovi} ju~e izjavio agenciji Tanjug,Vlajkovi}jeskeniraoprodekanovpotpisipe~atFakulteta isvetopostaviona„dokument”na engleskom,skojimjeuspeodaupi{edoktorskestudijenaTehnolo{kominstitutuuCirihu. –Tojesveura|enotolikogruboda~aknijenifalsifikatnego de~jaigra.Kadajejednompro{lo, s tim istim dokumentom je ovde dobio stipendiju Fonda za mlade talente–rekaojeDoj~inovi},kojijeobjasniodasumuna~itavslu~ajskrenulipa`wustudentikoji suzaslu`enodobilinagraduFonda. TanjugnavodidaFondzamlade talente~ekadokazeFizi~kogfakulteta,nakon~ega}epokrenuti proceduruzapovra}ajnovcaoddodeqenestipendije. V. ^eki}

mom kao i relevantne aktere koji se bore protiv diskriminacije na raduiuvezisradom.U~esnici}e imatiprilikudakrozotvorenudebaturazmenemi{qeweiiskustva i daju sugestije i predloge za unapre|ewepolitikeuovojoblastis obziromnatodasesvaki~etvrti zaposleni u Srbiji suo~ava s mobingom.Natribini}eu~estvovati predsednikVladeVojvodineBojan Pajti}, pokrajinski sekretar za rad,zapo{qavewairavnopravnost polovaMiroslavVasin,partneru projektu–predstavnikorganizacijeABFBracoKalajxi},na~elnica Inspekcije rada za Ju`noba~ki okrugQiqanaStoj{i},profesor Pravnog fakulteta profesor dr Predrag Jovanovi}, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica TodorovJa{arevi} idrugi. Q. M.

rekao,pove}aoobuhvatkorisnika socijalnepomo}i,aliiiznosekojedobijaju: – Kao posledica novog zakona, aliiekonomskekrize,oko20postoporastaojebrojonihkoji`ive ispod linije siroma{tva i koriste socijalnu pomo} – naveo je Qaji}.

^ENGERI POSETIO GERONTOLO[KI CENTAR„KAWI@A„: Gerontolo{ki centar „Kawi`a„ jedan je od najboqih u Vojvodini, istakao je prilikom ju~era{we posete toj ustanovi pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Atila ^engeri. On je direktoru ustanove Vladimiru Hajderu uru~io ugovor za iznos od 500.000 dinara, koji je Gerontolo{kom centru Kawi`a dodeqen na konkursu resornog pokrajinskog sekretarijata za poboq{awe uslova zbriwavawa {ti}enika. Kapacitet Gerontolo{ki centar „Kawi`a„ je 95 korisnika, pri ~emu je popuwenost gotovo stopostotna, a zahvaquju}i projektima koji su u posledwe vreme dobijali podr{ku na konkursima Pokrajinskog sekretarijata, investirano je u instalirawe solarnih panela na dva objekta, {to je ve} ove zime donelo u{tede u utro{ku energije. ^engeri je obi{ao korisnike usluga Gerontolo{kog centra „Kawi`a„ i s rukovodstvom razgovarao o daqim planovima za ulagawa i podizawa kvaliteta zbriwavawa starih lica s ovog podru~ja. M. Mitrovi}

VESTI Lekari ujednosatnom {trajku Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj za{titi Srbije doneo je odluku da danas stupi u {trajkupozorewa.[trajk}etrajatiod11do12satiusvimustanovama zdravstvene i socijalne za{tite. Kako navode, jednosatni {trajk upozorewa se organizuje radi za{tite profesonalnih i ekonomskih prava, odnosno zbog uru{enog materijalnog i ekonom-

sebnogkolektivnogugovoraipotpisivawe kolektivnog ugovora s poslodavcem s integralnim tekstomPosebnogkolektivnogugovora,kaoipovla~eweUredbeokorektivnomkoeficijentuiUredbe ouslovimakojemoradaispuwava zdravstvena ustanova za pru`awe ugostiteqskih usluga tre}em licu. Izme|u ostalog, tra`i se isplatajubilarnihnagradazasvezaposlene koji ostvaruju to pravo, kao i obezbe|ivawe kolektivnog osigurawa i preventivno-rekreativnogodmorazazaposleneuovim delatnostima. J. B.

„Stop zlostavqawu naradu”

skogpolo`ajazaposlenihutimdelatnostima. Republi~ki sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj za{titizahtevaodVladedasezaradeuovimoblastimaodmahpove}aju,daseizmeniUredbaokoeficijentimatakodarasponuzaradama iznosi1:5.Tra`iseiprimenaPo-

Savez samostalnih sindikata Vojvodine, u saradwi s Organizacijom ABF iz [vedske i pridru`enim partnerom Fondom za evropske poslove Vojvodine, u okviru projekta “Spre~avawe zlostavqawa na radu u poslovnom okru`ewu kroz socijalni dijalog” organizujedanasuSkup{tiniVojvodine tribinu “Stop zlostavqawunaradu”. Trbina, koju finansira Evropskaunija,okupi}epredstavnikeinstitucijakojesebaveovimproble-

Dvadesetposto vi{e siroma{nih Ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} izjavio je da trenutno89.000porodicauSrbiji prima socijalnu nov~anu pomo}, {tojeoko20postovi{enegopre usvajawa novog Zakona o socijalnoj za{titi. Taj zakon je, kako je

Stipendijeza doktorante Dvesta studenata doktorskih studija i u~enika sredwih {kola potpisalisuju~eugovoreodobijawu stipendija iz sredstava Ministarstvaprosveteinauke,kojejeod 2002. godine dobilo vi{e od 500 mladih. Stipendije,od32.000dinara, dobili su studenti doktorskih akademskih studija koji su ukqu~eni u nau~noistra`iva~ke projekte Ministarstva, re~eno je nasve~anostiurektoratuUniverzitetauBeogradu. Za mlade istra`iva~e u~enike zavr{nih razreda sredwih {kola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na me|unarodnim olimpijadama znawa, Ministarstvo }e mese~no dodeqivati 22.000 dinara. Stipendije se dodequju u okviru Programa podsticawa i stipendirawa mladih i nadarenih za nau~noistra`iva~kirad.


CRnA HROnikA

sreda25.april2012.

dnevnik

c m y

14

NAKON HAP[EWA ZBOG RAZBOJNI[TVA I IZNUDE U NOVOM SADU

Okrivqenimaposle saslu{awapritvor

Okrivqenima za razbojni{tvo po~iweno u Novom Sadu DraganuP. (1982)izselaDragojevacspodru~jaop{tineVladimirci i Andrei S. (1990) iz [apca, kao i wenom sugra|aninu Neboj{u ]. (1979) koji se, osimzatokrivi~nodelo,teretiizaiznuduinedozvoqenodr`awe i no{ewe oru`ja, ju~e je odre|enpritvornakonprivo|e-

RatkoMladi}

ZA DVA DANA POMEREN DATUM PO^ETKA PROCESA U HAGU BIV[EM KOMANDANTU VRS-a

Su|eweMladi}u po~iwe16.maja

Po~etak su|ewa Ratku Mladi}u odlo`en je za 16. maj, dva dana kasnije nego {to je prvobitno bilo zakazano, saop{tilo je ju~e Sudsko ve}e Ha{kog trib un al a. Pos tup ak protiv Mladi}atrebalodajedapo~ne 14. maja, podsetila je Agencija Franspres,dodaju}idanijenavedenrazlogodlagawapo~etka procesa. Su|ewe }e po~eti uvodnom re~ju Tu`ila{tva, a Mladi}eva odbrana je, u prekju~e objavqenom podnesku, navela da u ovoj fazi postupka ne}e dr`atiuvodnure~,kaoidaseoptu`eni ne}e obra}ati Sudskom

ve}u.Tokomsu|ewabitrebalo da bude saslu{ano 413 svedoka Tu`ila{tva, me|u kojima dva ve{taka, re~eno je tokom ju~era{we pretpretresne konferencijeupostupkuprotivMladi}a. Saslu{awe prvih svedoka i izvo|ewe dokaza optu`be trebalobidapo~nu29.maja. Mladi} je optu`en za genocid, zlo~ine protiv ~ove~nosti i kr{ewe zakona i obi~aja ratovawa tokom rata u BiH 1992–1995. godine. On je uhap{en u Srbiji 26. maja 2011. godine,a31.majaizru~enjeHagu. (Tanjug)

KRIVI^NA PRIJAVA PO@AREVA^KE POLICIJE PROTIV BOJANE [. IZ NOVOG SADA

Prevarasreklamnim diskovima Po`areva~kapolicijapodnela je krivi~nu prijavu protiv Bojane [. (29) iz Novog Sada zbogosnovasumwedajeizvr{ila krivi~no delo zloupotrebe ovla{}ewauprivrediifalsifikovawaslu`beneisprave. Uju~era{wemsaop{tewupo`areva~kepolicijenavedenoje dajeBojana[.osumwi~enadaje tokom oktobra pro{le godine kao direktorka Privrednog dru{tva „Info-centar novus” DOOBeogradprevariladirektora po`areva~ke bolnice. Bojana[.jedirektorupo`areva~kebolnicenudilanavodnobespletnereklamnediskovesregistromprivrednihsubjekatakao donaciju Ministarstva finan-

sija,aodwegazatra`iladanavodno potpi{e blanko otpremnicu. Nakon toga je otpremnicu preina~ila, upisala iznos od 92.000dinara,overilapotpisom i pe~atom svog privrednog dru{tvaiuzra~undostavilapo`areva~kojbolnicinanaplatu. Naistina~inprevarilajei direktora Zdravstvenog centra Petrovac, preina~ila otpremnicu i upisala iznos od 46.000 dinara. Ukolikojeimenovananaovaj ili sli~na na~in prevarila i drugeprivrednesubjekte,policija poziva o{te}ene da slu~aj prijave najbli`oj policijskoj stanici. (Tanjug)

OTKRI]E CARINIKA U NOVOSADSKOJ PO[TI

[vercsemena kanabisa upo{iqkama

Carinski slu`benici su tokom aprila u carinskom referatu„Po{taNoviSad”,prilikompregledasadr`ajapismonosnih po{iqki, u nekoliko slu~ajeva prona{li seme opojnih

di{we ~estitke, prona|eno je po deset semenki kanabisa. Narednogdanasuupo{iqciizKanade,kojajebilanamewenaprimaocu u Senti, prona|ene dve kesices40semenkikanabisa.

wa istra`nom sudiji novosadskog Vi{eg suda Miroslavu Alimpi}u. Neboj{a ]. je na saslu{awu izjaviodanijeustawudaiznese odbranu,doksuDraganP.iAndrea S. saslu{ani, saznaje „Dnevnik”nezvani~no. Kako je pisao na{ list, po krivi~noj prijavi, Andrea S. odvela je jednog tridesetogodi-

{weg [ap~anina u stan u Novom Sadu, po dogovoru s Draganom P. i Neboj{om ]., koji su ubrzodo{limaskiraniinaoru`ani no`em i pi{toqem. Draganseteretidajeo{te}enogtukao i posekao no`em po ruci i licu,adamujezatimoduzeomobilnitelefoninovacpasAndreomoti{aoizstana.Tako|e, Neboj{i ]. se stavqa na teret

dajezahtevaoodnavedenog[ap~anina da mu sutradan donese 500evra,{tojeovajiu~inio.U trenutku primopredaje novca u jednom novosadskom kafeu na Bulevaru oslobo|ewa policija jeuhapsilaNeboj{u].,azatim nadrugojadresijo{dvojenavednihosumwi~enih. O{te}eni }e biti saslu{an danas. M. V.

JU^E, NAKRATKO, ZBUWUJU]E INFORMACIJE O NAVODNOM ZAHTEVU SJEDIWENIH DR@AVA

Amerikanetra`i izru~ewe MiladinaKova~evi}a Ministarstvu pravde Srbije nije stigao nikakav zahtev za izru~ewe Miladina Kova~evi}a Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama, niti od ameri~kog tu`ila{tva,nitiodbilokojedrugeinstitucije,re~enojeju~eTanjuguu Ministarstvu, koje je jedino nadle`nozaprijemtakvihmolbi. Srpskoministarstvopravdeje informacije plasirane u medijimaproveriloiuambasadiSADu Beogradu, koja tako|e odri~e postojawe bilo kakvog zahteva premaKova~evi}u. „Informacijudaameri~kotu`ila{tvo od Osnovnog suda u Somborutra`idapostupipopoternici i izru~i Kova~evi}a, smatramodelomizbornekampawe jerjere~oneta~nojibesmislenoj informaciji,po{tojeop{tepo-

– Osnovni sud u Somboru nije dobio nijedan dokument kojim se tra`i izru~ewe Miladina Kova~evi}a Americi. Nije nas niko informisaoniotomedabitakav dokumentmogaosti}i–izjavioje ju~eposlepodneza„Dnevnik”sekretar tog suda Nemawa Rilke, kojijedodaodajezatuinformacijusaznaoizmedija. I dr`avni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen jerekaodajeinformacijaozahtevu SAD za izru~ewe Miladina Kova~evi}aneta~na. –Mismove}ukomunikacijio ovom slu~aju s ambasadom SAD, gde tako|e nisu upoznati s bilo kakvimzahtevomzaizru~ewe–rekaojeHomen. Advokat Borivoje Borovi} ju~ejeizjaviodajeponovoaktivi-

Kova~evi}a, po otu`bama koje su bile osnov wegovog hap{ewa u istomokrugu2008.godine.Navodi seidajetu`ilactra`iodacrvenaIntrepolovapoternicazaKova~evi}emostanenasnazi.Dopis jeod9.aprila2012. Iskazuju}izabrinutosti~u|ewe,Borovi}jenaglasiodajewegovombrawenikuKova~evi}uve} pravosna`no presu|eno u Prvom

bilo potpuna zloupotreba – oceniojeBorovi}.–Moradaseza{titi Kova~evi}, po{to on ima svapravapoUstavuime|unarodnimkonvencijama. Powegovimre~ima,„nijeuobi~ajenodaseovakone{todesikad jednadr`avaprepustidrugojkrivi~nogowewe“. Podsetimo, Miladin Kova~evi}jekrajem2010.godinenaosno-

Faksimilameri~kogtu`ila{tvaupu}ensuduuSomboru

MiladinKova~evi}

znatodanikonemo`edvaputabitiosu|enzaistokrivi~nodelo„, poru~ujuizMinistarstvapravde. Izteinstitucijetako|epodse}ajunatodajeposlepregovorau martu2009.ameri~kodr`avnotu`ila{tvoodustaloodkrivi~nog gowewaKova~evi}azbognano{ewate{kihtelesnihpovredaameri~kom dr`avqaninu Brajanu [tajhaueru. Iusomborskomsuddemantujupostojawebilokakvogzahteva u vezi s Miladinom Kova~evi}em.

ranapri~aoInterpolovojpoternici koju je ranije Amerika raspisala za wegovim brawenikom Kova~evi}em. –Stigaojedopisizameri~kog tu`ila{tvakojimsetra`iaktivirawe me|unarodne poternice protivKova~evi}adabisevodio postupakuAmerici–kazaojeju~e za„Dnevnik”BorivojeBorovi}. Udopisu-faksu,ukojije„Dnevnik”imaouvid,pi{edajeglavni tu`ilac okruga Brome u dr`avi Wujorkponoviosvojunamerudai daqe krivi~no goni Miladina

osnovnom sudu u Beogradu koji je odameri~kihkolegapreuzeowegovpredmetuvezisaslu~ajemod 4.maja2008.godine,kadajeutu~i u baru u studentskom kampusu te{ko povre|en student Brajan [tajnhauer. – Po{to je dr`ava Srbija isplatila naknadu {tete porodici [tajnhauer, te shodno ~iwenici da je Amerika ustupila postupak Srbiji,ovajzahtevvezanzapoternicuprotivKova~evi}ajeneobja{wiv i skandal u me|unarodnom pravu. Prvo, ne mo`e da se kr{i pravni princip „ne dva puta o presu|enoj stvari“. S druge strane,dr`avaSrbijamoradareaguje idasespre~ine{toovakojerbi

vu sporazuma o krivici zakqu~enog s Prvim osnovnim tu`ila{tvom u Beogradu, pravosna`no osu|ennakaznuzatvoraoddvegodine i tri meseca po optu`bi za u~e{}e u tu~i u ameri~kom baru pre~etirigodineinano{ewepovreda[tajnhaueru. Ranijesu,predameri~kimpravosu|em,nazatvorskekazneupribli`no istom trajawu osu|ena i dvojicaKova~evi}evihpoznanika kojisutako|ebiliakteritu~e. Kova~evi} je 20. januara 2011. upu}en na odslu`ewe kazne u zatvoruSomboru,aprethodnojeodle`aopetmeseciuzatvoruuSomboruijo{triuameri~komibeo- gradskompritvoru. J. J.

JU^E POSLE PODNE OKON^ANA VI[ESATNA DRAMA U PAN^EVU

Odustaoodskokaskrovasuda

Zaplewenesemenkekanabisa

droga,{tojenaknadnoipotvr|eno stru~nom ekspertizom, saop{tilajeju~eUpravacarina. U po{iqci koja je 29. marta ove godine godine pristigla na cariwewe od po{iqaoca iz Belgije,prona|enajeepruvetas petsemenkikanabisa.KodprimaocauSubotici,udvenovogo-

U po{iqci iz ^e{ke, namewenoj primaocu u Zmajevu, 17. aprilaovegodineprona|enoje deset semenki kanabisa. Narednogdanajeupo{iqciizVelikeBritanije,upu}enojuKoviq, prona|eno pet semenki kanabisa,saop{tilajecarina. M. B.

Pregovara~kitimuspeojeju~e ne{toposle13.30~asovadanagovoriD.P.izBanatskogKarlovca dasi|eskrovazgradesudauPan~evu.EkipaHitnepomo}iprebacilagajeubolnicunaispitivawe, a posle procene lekara odlu~i}edali}egaposlatiuKovin ilinekudrugubolnicu. Od osam sati ujutru ju~e se u Pan~evu odigravala prava drama. D. P. je zbog nere{enog komunalnogproblemapretioda}esko~itisazgradesuda.Onjerazbiostaklonahodnikutre}egsprataipo`arniim stepenicama, koje vode na vrh pan~eva~ke Palate pravde i pre{ao ~itavih dvadesetak metara,popeosenakrov,papregovara~kitimnijemogaodamupri|e. D.P.jebionaivicizgradeipretioda}esko~iti.Poku{ajibilo

PalatapravdeuPan~evu,odaklejeD.P.nameravaodasko~i

kakvograzgovoraswimsupropali,nibratnisin,kojisu,ume|uvremenudo{liizBanatskogKarlovca,nisuuspelidagaodgovore odnameredasko~i.D.P.jeodbijao da primi i bilo kakvu medi-

cinskupomo}kojusupoku{alida mudoture. U jednom trenutku i gradona~elnicaPan~evaVesnaMartinovi} jerazgovaralaswim,zatimzamolila veliku grupu qudi oku-

pqenuispredzgradeSudadanekomunicirajusnesre}nim~ovekom. Portparolka Vi{eg suda u Pan~evu Sandra Medakovi} izjavilajedajeproveromsudskedokumentacije utvr|eno da D. P. ne u~estvuje ni u jednom postupku pred Osnovnim, Vi{im ili Privrednim sudom, niti u tu`ila{tvima.Napomenulajedasu2010. protiv wega bila pokrenuta dva krivi~na,alisuobaobustavqena, pa je zakqu~ila kako to ne mo`e biti motiv Petkovi}evog pona{awa. Onajedodaladasu,dokjeD.P. bio na krovu, pregledani sudski spisiidanijeprona|enpredmet kojibiseodnosionaPetkovi}a. -Nisunampoznatipravimotiviwegovog~ina-reklajeportparolkasuda. Z. Dg.


crna hronika

dnevnik NESRE]A NA AUTOPUTU BEOGRAD–[ID

Stradalastarica Policijska uprava Sremska Mitrovica saop{tila je ju~e da je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na utoputu Beograd–[id poginula starica, a povre|ene su dve osobe. Nesre}a se dogodila prekju~e u 13.30 sati, a sudarili su se putni~ki automobili marke ,,sab” i

„golf”. Na licu mesta je preminula Nikodija S. (80) iz [ida, te{ku povredu zadobila je jedna osoba, a mawe talesne povrede dve osobe. Povre|enima je ukazana pomo} u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici, saop{tila je policija. (Tanjug)

UHVA]EN MLADI] IZ ^URUGA, OSUMWI^EN ZA RAZBOJNI[TVO

^erupaovikendice iku}e? Prekju~e je u ^urugu uhap{en Svetozar K. (1982) zbog osnovane sumwe da je po~inio vi{e krivi~nih dela te{ke kra|e na teritoriji op{tine @abaq. Po ju~era{wem saop{tewu novosadske Policijske uprave, pretresom stana osumwi~enog prona|eno je vi{e predmeta koji su, kako se pretpostavqa, ukradeni. Svetozar K. se tereti da je

izme|u septembra i decembra 2011. provalio u dve ku}e u vikend-nasequ „Mrtva Tisa„, a u decembru iste godine u jednu ku}u u ^urugu. Osumwi~eni je zadr`an u slu`benim prostorijama i uz krivi~nu prijavu bi}e izveden pred istra`nog sudiju Osnovnog suda u Novom Sadu, dodaje se u saop{tewu policije. M. B.

OPTU@EN DIREKTOR FIRME „JELENKO” IZ STAJI]EVA, KOD ZREWANINA

Mahinacijes|ubrivom Zrewaninsko Vi{e javno tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu protiv direktora firme “Jelenko” Svetozara S. (42) iz Staji}eva, zbog sumwe da je po~inio krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja. Optu`nicom mu se stavqa na teret da je od novembra 2005. do maja 2006. godine iskoristio slu`beni polo`aj i ovla{}ewa da bi sebi i drugom pribavio imovinsku korist. Po navodima Tu`ila{tva, Svetozar S. je na osnovu ugovora sa suboti~kom kompanijom “Fidelinka” sukcesivno preuzimao semensku p{enicu i mineralno |ubri-

vo, ukupno vredne vi{e od 11 miliona dinara. Predao je menicu, iako je, kako tvrde u Tu`ila{tvu, znao da robu ne}e platiti i da se menica ne}e mo}i realizovati do dospe}a. Posle toga je deo preuzete robe prodao i naplatio oko 7,8 miliona dinara, a novac je podigao s ra~una na ime otkupa poqoprivrednog proizvoda kojeg nije bilo. Podozreva se da je tako sebi pribavio imovinsku korist u navedenom iznosu, ali i drugim licima kojima je predao te pare, kao i mineralno |ubrivo u vrednosti od 528.660 dinara. @. B.

SPREMA^ICA ISKORISTILA ODSUSTVO GAZDARICE

Teretisezakra|u nakitavrednog 100.000evra

Beogradska policija li{ila je slobode MilunkuN. (49) zbog postojawa osnovane sumwe da je izvr{ila krivi~no delo te{ke kra|e ve}e koli~ine zlatnog nakita, vrednog oko 100.000 evra, saop{tio je ju~e MUP. Milunka N., koja je povremeno radila kao sprema~ica kod o{te}ene, sumwi~i se da je 7.

aprila ove godine, iskoristiv{i trenutak kada u stanu nije bilo nikoga, ukrala ve}u koli~inu zlatnog nakita i na taj na~in o{tetila vlasnicu stana za oko 100.000 evra. Zlatni nakit osumwi~ena je sakrila u iznajmqenom stanu, gde je i prona|en i vra}en o{te}enoj. (Tanjug)

U PRVOM OSNOVNOM SUDU U BEOGRADU OSU\ENI NAVIJA^I „PARTIZANA”

Trojici„Zabrawenih” zatvorzbogtu~e – Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je trojicu pripadnika „Partizanove„ navija~ke grupe grupe „Zabraweni” na zatvorske kazne zbog izazivawa tu~e u restoranu Sportskog dru{tva „Partizan” u Humskoj ulici pro{le godine – izjavila je ju~e Tanjugu portparolka i sudija tog suda Ivana Rami}. – Aleksandar Joksi} osu|en je na 14 meseci zatvora, MilanGudevi} na godinu dana, a Vlada @ivkovi} na osam meseci. Oni su osu|eni zbog krivi~nog dela nasilni~kog pona{awa, a kao i Tu`ila{tvo, imaju pravo da ulo`e `albu na tu presudu Apelacionom sudu u Beogradu. Zbog incidenta u Humskoj, petorica „Zabrawenih” su u

januaru s Prvim osnovnim tu`ila{tvom u Beogradu zakqu~i li spo ra zum i pri zna li krivicu pa su im izre~ene ~etiri zatvorske i jedna uslovna kazna. „Zabraweni” su u no}i izme|u 9. i 10. septembra pro{le godine u restoranu SD „Partizan” u Humskoj izazvali masovnu tu~u u kojoj je te`e povre|eno nekoliko osoba. Oni su bejzbol palicama i dr`alicama za poqoprivredne ma{ine napali ~lanove obezbe|ewa, misle}i da su pripadnici navija~ke grupe „Alkatraz”, nekoliko qudi povredili, dok je jedan pripadnik obezbe|ewa izboden no`em.

sreda25.april2012.

15

NAKON HAP[EWA SEDAM OSOBA ZBOG MALVERZACIJA U PAN^EVA^KOJ HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

Osumwi~eniza„Azotaru” predistra`nimsudijom Pripadnici Slu`be za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalisti~ke policije, u koordinaciji s nadle`nim javnim tu`ila{tvima, odredili su zadr`avawe za sedam osoba zbog postojawa osnova sumwe da su izvr{ili krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja u postupku privatizacije „Azotare” u Pan~evu. Oni su sino} izvedeni pred ista`nog sudiju Vi{eg sud u Beogradu. Mera zadr`avawa odre|ena je VujadinuJ. (1952), Du{anuS. (1947) i Julijani V. (1958) iz Beograda, Jovanu U. (1958) iz Kikinde, JeliciI.(1955), ^edomiru I. (1949) i Milanu C. (1962) iz Zrewanina, navodi se u saop{tewu Ministarstva unutra{wih poslova Srbije. Osumwi~eni }e u zakonskom roku, uz krivi~nu prijavu, biti privedeni de`urnom istra`nom sudiji. Policija sumwi~i uhap{ene da su od 2007. do 2009. godine, u nameri pribavqawa imovinske

koristi konzorcijumu koji su ~inila preduze}a „Univerzal holding“ AD Beograd, „Arvi ko” Litvanija i preduze}e „Saniteks” iz Amerike, kao i preduze}ima „Heimdal Enterprises„ s Kipra i „Vespera”, neutvr|enom metodologijom obezvredili kwigovodstvenu vrednost opreme „Karbamid 2„ HIP „Azotare„ Pan~evo. Potom su osumwi~eni doneli odluku o prodaji „Azotare„ Pan~evo preduze}u „Novomoskovsk remstroj servis“ za 32,5 miliona evra bez saglasnosti Agencije za privatizaciju. Na taj Postrojewapan~eva~ke„Azotare” na~in pribavili su imovinsku korist konzorcijuze}ima, kao i 230.000.000 dinara mu od 833.413.106 dinara i preduze}u „Univerzal TPM 5.440.350 evra pomenutim preduholding„, a sve na {tetu buxeta

Republike Srbije i HIP „Azotare„ Pan~evo, navodi se u saop{tewu. (Tanjug)

U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU TVRDE:

Postupilismouskladu sazakonom Agencija za privatizaciju i zaposleni u Agenciji su u postupku privatizacije „Azotare” i kontrole izvr{ewa ugovornih obaveza postupili zakonito, saop{tilo je to telo povodom hap{ewa ~lanice Kolegijuma Agencije JulijaneV. U preksino} objavqenom saop{tewu se navodi da Agencija o svom poslovawu redovno obave{tava sve organe koji sprovode kontrolu i nadzor nad zakonito{}u wenog rada – ministarstvo nadle`no za poslove

privatizacije, Vladu Srbije i skup{tinski Odbor za privatizaciju. „I pored toga, u vezi s aktuelnim hap{ewem, zlonamerno se nagla{ava jedino odgovornost zaposlenih u Agenciji, i to pre odluke nadle`nih pravosudnih organa„, ukazano je iz Agencije. Po wihovim navodima, to nije prvi put da Agencija, odnosno weni zaposleni, iako po li ti~ ki ne u tral ni, bu du javno zloupotrebqeni i ozna-

~eni kao deo korupcije i organizovanog kriminala u Srbiji. „Nedopustivo je da se zaposleni u Agenciji koriste kao medijski mamac u predizbornoj kampawi u ciqu stvarawa negativne slike u javnosti o privatizacionom procesu„, dodaje se u saop{tewu. Ko le gi jum i za po sle ni u Agen ci ji za tra `i li su od svih nad le `nih za po slo ve pri va ti za ci je u Sr bi ji da pravovremeno i jasno reaguju

u ciqu objektivnog informisawa javnosti i obezbe|ivawa daqeg procesa rada na aktuelnim poslovima. „Smatramo da bi svako odlagawe takve reakcije bilo potpuno neprihvatqivo s profesionalnog i eti~kog stanovi{ta„, poru~ili su iz Agencije, i podstetili na to da su i do sada bili partner i MUP-u i drugim nadle`nim organima u rasvetqavawu eventualnih krivi~nih dela. (Tanjug)

U NOVOSADSKOM VI[EM SUDU OTVOREN GLAVNI PRETRES PROTIV OKRIVQENIH ZA LA@IRAWE FUDBALSKE UTAKMICE IZME\U „MLADOSTI” IZ LU^ANA I „VOJVODINE”, ODIGRANE PRE ^ETIRI GODINE

RatkoButorovi}:Nijemito, ve}pozajmicasudiji Posle ~itawa optu`nice, sva petorica optu`enih koja se dovode u vezu s la`irawem fudbalske utakmice doma}e „Mladosti„ iz Lu~ana i novosadske „Vojvodine„ ju~e su u Vi{em sudu u Novom Sadu, kao i u toku ~itavog postupka, negirali delo koje im se optu`nicom stavqa na teret. Pred malim ve}em u velikoj sali suda, kojim je presedavao sudija Svetimir Popovi}, saslu{ani su okrivqeni Ratko Butorovi} (1954) iz Novog Sada, Milan^abri} (1973) iz Starih Banovaca, Goran Kova~i} (1971) iz Zemuna i Beogra|ani Mihailo Jekni} (1963) i BorislavKa{anski(1971). Po navodima optu`nice, 11. decembra 2007. godine u Novom Sadu okrivqeni predsednik Upravnog odbora Fudbalskog kluba „Vojvodina” Butorovi} putem mobilnih telefona, koje su koristili okrivqeni dogovorio se s okrivqenim komesarom za bezbednost ovog kluba ^abri}em, da ponudi poklon trojici fudbalskih sudija Fudbalskog saveza Srbije koji su odre|eni za su|ewe pomenutog me~a da bi arbitrirali u korist novosadskog kluba. Daqe se navodi da je re~ o 2.000 evra glavnom sudiji i po 1.000 evra pomo}nim sudijama, {to }e biti ispla}eno da ove sudije „u okviru svojih slu`benih ovla{}ewa ne izvr{e slu`benu radwu koju bi morali izvr{iti„, {to je okrivqeni ^abri} i u~inio. U tome mu je s

umi{qajem pomogao okrivqeni Kova~i}, koji mu je prethodno dao brojeve telefona trojice fudbalskih sudija, iako je znao da }e ^abri} uticati na wih da na pomenutoj utakmici sude u korist „Vojvodine” te da }e im obe}ati poklon. U optu`ici se navodi da je potom ^abri} stupio u kontakt s Jekni}em, koji je prihvatio ponu|ene 3.000 evra, kao i Ka-

rezultaom 0:1 za „Vojvodinu„. Tako je Jekni}, nepreduzimawem pomenute slu`bene radwe koju je morao preduzeti, direktno uticao na ishod utakmice u korist novosadskog kluba, jer je u 72. minutu rezultat bio 0: 0. Zbog toga ga je specijalni posmatra~ utakmice ocenio negativnom ocenom, a sudijska komisije IO FSS-a ga je suspendovala, dok je Ka{anski za su|ewe na

RatkoButorovi}izlaziiznovosadskePalatepravde

{anskim, koji je tako|e prihvatio 1.000 evra, kao i da dobije neki suvenir ili dres kluba, dok je pomo}ni sudija Igor Radoj~i}odbio ponu|eni novac. U Lu~anima je 12. decembra 2007. godine odigrana navedena utakmica, u okviru vanrednog kola „Meridijan superlige”, na kojoj je okrivqeni Jekni} kao glavni sudija propustio da u 72. minutu dosudi kazneni udarac za FK „Mladost„, a me~ je zavr{en

pomenutoj utakmici dobio pozitivnu ocenu, navodi se u optu`nici. Butorovi} i ^abri} okrivqni su za krivi~no delo davawa mita, Jekni} i Ka{anski za primawe mita, a Kova~i} za krivi~no delo davawa mita u pomagawu. – Razumeo sam optu`nicu, ne priznajm delo koje mi se stavqa na teret. U celosti ostajem pri izjavama koje sam dao u policiji

i pred istra`nim sudijom – kazao je ju~e optu`eni Ratko Butorovi}. – Tada sam u svojoj odbrani naveo da sam navedeni iznos od 3.000 evra pozajmio. Ta suma mi je u potpunosti vra}ena nakon oko pola godine i to je evidentirano uz potpise i u prisustvu advokata. Na pitawe branioca Ka{anskog, advokata Mihajla Peri{i}a, da li je ikad video Ka{anskog, Butorovi} je rekao da s tim okrivqenim nikad nikakav kontakt nije imao. On je napomenuo da nije bilo nikavih primedbi FK „Mladost” iz Lu~ana na organizaciju utakmice. – Imao bih {ta da ka`em povodom ovog slu~aja, ali ne u svoju odbranu ve} o na~inu na koji sam tretiran, koji nije primeren za zemqu u kojoj `ivimo. Zna se {ta je prethodilo hap{ewu i zbog ~ega se ono dogodilo – izajavio je ju~e optu`eni Butorovi}. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 5. septembar ove godine, za kada je planirano saslu{awe svedoka ili ~itawe iskaza onih koji ne do|u na su|ewe. ^abri}ev branilac novosadski advokat QubomirApro obavestio je ve}e je da je podneo novu ustavnu `albu, i podsetio na to da on od po~etka postupka upozorava na to da treba iz spisa izdvojiti transkripte telefonskih razgovora okrivqenih koji nisu pribavqeni u skladu s odredbama Zakona o krivi~nom postupku. M. Vuja~i}


SPORT

sreda25.april2012.

dnevnik

c m y

16

FINALE PLEJ-OFA: PARTIZAN – CRVENA ZVEZDA

[ampion izrazitifavorit VaterpolistiPartizanRajfajzenaiCrvene zvezde Vet odigra}e ve~eras prvu utakmicu finalaplej-ofaprvenstva.Partizanjedofinalado{aopobedom udvasusretanadBawicom,aZvezda posle majstorice sa Vojvodinom.Kaoiprethodnihgodina,cr-

TrenerPartizanaUro{Stevanovi} je istakao da je wegov tim ovesezonesaCrvenomzvezdomodigrao~etiriutakmiceidajejedna bilarezultatskineizvesna. -Poredta~etiriduela,odigrali smo i vi{e trening utakmica, takodaiznena|ewame|unamanema.Idaqesemipitamo,arezul-

KorolijaiVasovi}vodi}eive~eras`estokeduele

no - beli su apsolutni favoriti zaosvajawetrofeja,iako}eovoga putanastupitibezprvoggolmana Slobodana Sora, koji je slomio prst.

tat}ezavisitiodtogakakobudemou{liuutakmicu-rekaojeStevanovi}. Wegov kolega iz Zvezde Dejan Savi}jenaglasiodajewegovtim

ve} plasmanom u finale odradio velikiposao. -OvonamjedrugofinaleovegodinesaPartizanom,kojijeveliki favorit.Mi}emogledatidadamo maksimumidaopravdamoulazaku finale-rekaojeSavi}. Prvotimac Partizana Milo{ Korolijaupozoravadaiporedtoga{tojewegovtimfavoritne}e bitilako. -Iakoseodnaso~ekujedapobedimo,ne}enambitilako.O~ekujemo borbu, ali sam siguran da uz koncentraciju,presveguodbrani, nebitrebalodaimamove}ihproblema-rekaojeKorolija. Kapiten Zvezde Jugoslav Vasovi}sesla`edajePartizanfavorit,alidasuoniwegovisaigra~i dokazalidasunepredvidivaekipa. - Ne ulazimo u ovo finale da unapredizgubimo,ve}dadamosve od sebe i da osvojimo titulu. Ne predajemose,usportunepobe|uje uvekonajkojijekvalitetniji.Bori}emo se koliko god budemo mogli i proba}emo da iskoristimo svakuwihovugre{ku-rekaojeVasovi}. Prva utakmica igra se ve~eras naBawiciod20.30~asova. G. M.

UTAKMICA ZA TRE]E MESTO: VOJVODINA–BAWICA

Karakternaproveri

Vaterpolisti Vojvodine }e igrati za tre}e mesto u plej ofu prvenstva Srbije s Baqicom.UovojsezoniVojvodinaje odigralatrisusretasBawicom (drugi tim Partizana) i u sva triubedqivodobila. - Posle poraza u polufinalu te{kojeprona}imotivi`equza borbu za tre}e mesto. Svi polufinalniduelisaZvezdombilisu neizvesni,dabiumajstoriciodlu~ila jedna lopta.Moji igra~i morajudashvatedaseiposleporaza igra utakmica i da protiv rivalaodkogsukvalitetnijimorajudadajumaksimum-ka`etrenerVojvodineDejanStanojevi}.

TrenerVo{eDejanStanojevi}

Ondodajedajeva`nokako}e da se otvoriti utakmica i da igra~i treba da poka`u sportskikarakterietiku. - Sportista se ne predaje, on mo`e da izgubi ali ne sme da ostane bez motiva. Zato je va`nodauovojserijizatre}emestouplej-ofumojiigra~ipoka`u karakter i da sportskim prilazom i vite{tvm izbore tre}e mesto - dodao je Stanojevi}. Prvime~izme|uVojvodinei Bawiceigraseve~erasod18.30 na novosadskom bazenu Slana bara,aulazjebesplatan. G. Malenovi}

TURNIR U BA^KOJ PALANCI

Sremicamavelikipehar U ba~kopalana~koj sportskoj hali Tikvara odr`an je `enski me|unarodni odbojka{ki turnir, na kome su u~estvovaliSremizSremskeMitrovice,Osijekidoma}inPanonija. Rezultati:Panonija-Sremdva2:0,Sremjedan-Osijek2:1,utakmicazatre}emestoOsijek-Sremdva2:1,finaleSremjedan-Panonija2:1.Kona~anplasman:Sremjedan,Panonija, OsijekiSremdva.Pobednikturniradobioje velikipehar,apeharesudobiledrugoplasira-

na i tre}eplasirana ekipa. Izabrane su i najboqe pojedinke: Ana Ivandija iz Osijeka je progla{ena za najboqeg sme~era, Jelena Pavlovi} iz Srema jedan je najboqi tehni~ar, a TijanaMiletickiizPanonijejeponelatitulunajboqeigra~ice.Uru~enajeiplaketaLeonarduNemetuzadoprinosrazvojuodbojkeuOK Panonija. PravdusudeliliKaraka{evi}iSmiqani}, aorganizacijaturnirabilajedobra. M. \. K.

Gomezposti`eodlu~uju}ipogodakzaBajernuMinhenu(2:1)

DANAS DRUGA POLUFINALNA UTAKMICA LIGE [AMPIONA

Real`eli ponovouMinhen

Fudbaleri Bajerna u prvoj polufinalnoj utakmiciLige{ampiona uspeli su da na Alianc areni savladaju Real (2:1) i tako Madri|anima nanesu prvi poraz u ovogodi{wem takmi~ewu. Strelac pobedonosnogpogotkabiojeuposledwem minutuigreMarioGomez,patako Bavarci u ve~era{wi revan{ulazesminimalnompredno{}u. RealjeuMinhenuigradobro, u nekim momentima vodio je igru,alisuBavarciuve}emdelususretabiliboqitim. - Rezultat je sasvim dobar – konstatuje trener Reala @oze Muriwo. – Ve~eras nam ne treba istorijska pobeda, dovoqno jedasavladamoBajern.Siguran sam da ne mo`emo da primimo dvagola.Namaodgovaraipobeda od 1:0, 2:0, 3:1. Bi}e to otvo-

rena borba, u kojoj ne}e biti kalkulisawa, jednostavno i mi iBajernimamoigra~ekojiidu samonapred.UMinhenusmouspelidazaustavimoRobenaiRiberija,nadamseda}emoive~eras biti uspe{ni. Ho}u jo{ da poru~im igra~ima Bajerna da imnikone}eni{taukrasti,da }eihkopa~ke~ekatiusvla~io- nici.Zaistanemogudashvatim dasusamodvasataprepo~etka me~auMinhenuizsvla~ionice nestale kopa~ke Ronalda, Benzeme i Ozila. Na sre}u oni su imali rezervne, pa nije bilo problema.Na{ ciq je da se ove godine jo{ jednom vratimo u Minhen. Bavarci ove godine u Ligi {ampiona igraju odli~no, ciq im je da stignu do finala, redovnoisti~udasudoma}inifinalnog me~a (19.maj) i da `ele pred svojim pristalicama peti

PRVA LIGA SRBIJE – 26. KOLO

Slanobarcini{aneopti~are DvapostignutagolaususretusaSin|eli}em nisubiladovoqnadaProleterdoneseceoplen izNi{a.Poprikazanojigrii{ansamalakose moglo dogoditi da kombinovani sastav pregazi Ni{avu. Sigurnost saigra~ima davao je odli~nim odbranama Dejan Bogunovi} i slobodno se mo`ere}idajedoma}insre}noosvojiobod. -PredputuNi{nenadanosuotpaliizkombinacije Asani, Sa{a Bogunovi}, Radakovi} i ^i~akzbogpovreda,akapiten@igi}zbogkartona.Momcikojisuihzamenilidokazalisuda senawihmoraozbiqnora~unati.Po{ansamai igribilismoblizupobede-ka`egolmanBogunovi}.

Danasdo~ekujeteneugodnuekipuTeleoptika? -Popri~ama,opti~arisuekipakojanamnajmawele`i.Suprostavi}enamsemladipoletni tim,sastavqenodtalentovanihmomaka`eqnih dokazivawa.Nadamseda}esituacijaokoigra~kogkadrabitipovoqnijauodnosunaprethodnu utakmicu,paakobudetakoiakopru`imomaksimummo`emodasenadamopovoqnomrezultatau-smatraBogunovi}. Trener Nenad Lalatovi} do posledweg trenutka ne}e znati koji }e sastav poslati na teren,stim{tojesigurnodaseuekipuvra}akapiten Branko @igi}, dok }e me~ zbog kartona propustitiSekulaRa{iovan. M. Po.

NOVI SAD GOSTUJE U NI[U

Kanarinci bezbelezastave StarttrkeDunavskikup

DUNAVSKI KUP

Niki}u belamajica Biciklista Vojvodine Goran Niki} osvojio je belu majicu u 20. Dunavskom kupu, namewenu najboqem u ciklo krosu i planinskom biciklizmu, po{to je pobedio u tre}oj trci ovog masovnog takmi~ewa rekreativaca, amatera i mastersa,najve}emuregionu.Trka jevo`enauizleti{tuSeli{te kod Bukovca. Niki} je trijumfovaoispredDimitrijaDolge izElitaitre}eplasiranogKemalaHaxiabdi}a.Utrcisuu~estvovala53voza~aiz13klubova izBiHiSrbije U kona~nom plasmanu Goran Niki}jesakupio133boda,Slobodan Radovanovi} (Jednota, [id)nadrugommestuimao126, dok je tre}e mesto pripalo Aleksandru Mirkovi}u iz Fanatikasa115bodova.

trofej u najelitnijem evropskomklupskomtakmi~ewu. -Odigrali smo prvi me~ onako kako smo se dogovorili, `ustro i odgovorno, a videla se `eqakodsvakogigra~adapru`i svoj maksimum. Igrali smo zaista hrabro,a isti pristup o~ekujem i na Santjago Bernabeu.Ne{tozna~ajnonemo`emo damewamouodnosunautakmicu uMinhenu,mo`damalo~vr{}e na sredini terena. Ronalda }emo udvajati, ne}emo mu davati prostora za igru, a morali bismodaiskoristimoipokretqivost Gomeza. Naravno da smo uve`bavali prekide, jer tu je na{a{ansazagol-smatratrenerJupHajnkes. Me~ izme|u Reala i Bajerna igra se ve~eras od 20.45 sati u Madridu( prvi me~ 1:2),a sudi Ma|arViktorKa{ai. G. Kova~

Fudbalerima Novog Sada malo je nedostajalo da u derbi susretu s Napredkom osvoje ceo plen (2:2), ali je i bod zadovoqio sve u tab or u kan ar in aca.Pulene trenera Josifa Ili}ao~ekujenoviizazov,gostovawe lideru u Ni{u, koji je praznih{akanapustioDetelinaru ujesewemdeluprvenstva. Odli~ni golman Darko Risti} bi}enavelikomispitu. -Utisakjedasmouzmalosre}e mogli da pobedimo Kru{evqane. Me~evisNapretkomiRadni~kim suvelikamotivacijazasvenasi prilika za dokazivawe. Ni{lije sujednomnogomuelitiisigurno da}ezapetiizpetnih`iladase ciqujo{vi{epribli`e-rekao je Risti}. Jesenas je Novi Sad igrom nadv is io Ni{ lij e i

naneo im prvi poraz u prvenstvu. -Odigralismome~maestralno ipravaje{teta{tonismopobedilive}omrazlikom.Uutakmicu ulazimo osokoqeni posledwim igrama i sa `eqom da ostvarimo povoqanrezultat.Ni{lijeimaju odli~an tim, koji predvodi golmanVaskovi}itrilingizuzetnih napada~a, Man~i}, Jovan Jovanovi}iMilenkovi}.Nenosimobelu zastavu i ne}emo se braniti, proba}emo da napadnemo favorita.O~ekujemodli~nupredstavui povoqanrezultat,atojesveosim poraza-istakaojeRisti}. Novosa|ani}euNi{ubitili{eniuslugaJakovqevi}aiIli}a (kartoni), dok }e kapiten MilovaciKav~i}bitinapo{teni. I. Grubor

VelikiuspehBorisavqevi}a Juniorskireprezentativackraqeva~kogMetalcaMilo{Borisavqevi}osvjioje11.mestougeneralnomplasmanunatrciKrozIstru idoneoSrbiji10poena,takodasena{areprezentacijatrenutnonalazina12.mestuuplasmanunacijaukonkurenciji21zemqe. -Ovojenajboqirezultatuistorijina{egjuniorskogbiciklizma uKupunacija–ka`eselektorSa{aGaji~i}.-Prezadovoqansam,voziojeMilo{majstorskiibiouzrametakmacimakojiimajuneuporedivoboqeuslove.Sada}emo,oskoqeniovimlepimrezultatom,nastojatidadobijemopozivzajuniorskuTrkumira(od2.do6.maja),kojasebodujezaKupnacija.

Proleter-Teleoptik (16.30) Srem-Be`anija (16.30) Banat-Mladenovac (16.30) Radni~ki(S)-Kolubara (16.30) In|ija-Mladost(L) (16.30) Radni~ki(N)-NoviSad (16.30) Mladiradnik-D.Srem (16.30) Napredak-Sloga(K) (19.00) 1.Radni~ki(N) 25 2.DowiSrem 25 3.Sloga(K) 25 4.In|ija 25 5.NoviSad 25 6.Napredak 25 7.Teleoptik 25 8.Be`anija 25 9.Mladost(L) 25 10.Proleter 25 11.Banat 25 12.Kolubara 25 13.Mladenovac 25 14.M.radnik 25 15.Radni~ki(S) 25 16.^ukari~ki 25 17.Sin|eli} 25 18.Srem 25

14 6 11 10 12 6 11 7 10 8 9 10 9 9 7 14 8 11 10 5 7 11 9 5 7 8 7 7 7 6 6 7 5 8 3 8

5 4 7 7 7 6 7 4 6 10 7 11 10 11 12 12 12 14

35:22 23:11 27:24 28:23 31:28 22:20 32:19 16:9 26:21 23:23 27:26 27:33 29:33 17.26 15:26 22:36 25:32 21:34

48 43 42 40 38 37 36 35 35 35 32 32 29 28 27 25 23 17

Uslede}emkolu(28/29.aprila)sastajuse:NoviSad-Mladi radnik,Banat-Srem,Mladenovac-Napredak,Sloga(K)-Radni~ki (N), Dowi Srem - In|ija, Mladost(L)-Proleter,Teleoptik-^ukari~ki,Sin|eli}-Radni~ki(S),Kolubara-Be`anija.


SPORT

c m y

dnevnik

VOJVODINA DO^EKUJE JAVOR

Re~ipotro{ene, vremejezadela Fudbaleri Vojvodine danas do~ekuju tim Javora.Ovajsusretdolazi u veoma specifi~nom i te{kom trenutku za Novosa|ane,stimdacrveno-belimoraju,kakoznajuiumeju,da pobede neugodnog rivala ako `eledaizboreplasmanukvalifikacijezaLiguEvrope.Izprvog tima odstraweni su golman NemawaSupi},{toperiBranislavTrajkovi}iDanielMojsov i napada~ Aleksandar Katai, {to je sigurno izazvalo potres unutar ekipe. [ok je, dakle, usledio,akako}eigra~inawegareagovati,ostajedasevidiu duelusIvawi~anima. Susret s Javorom kao {ef stru~nog {taba vodi}e Zlatomir Zagori~i}, a wegov pomo}nik Spasoje Jela~i} je u najavi zautakmicurekao: - Javor je prava takmi~arska ekipakojaigranamalibrojgolova.Sigurno}egostipoku{ati da iz zatvorene varijante krenu u polukontre i kontre i timenasiznenade.Dobrozanas jeto{tosuserekonvalescenti Petar[kuleti}iAlmamiMoreira oporavili i pridru`ili ekipi, a nemamo ni problema s kartonima.Re~iiobe}awasmo potro{ili, vreme je za dela na terenu.

GolmanVo{eBudimirJano{evi}

Ekipa je ostala bez {toperskogtandemaTrajkovi}-Mojsov. Dalitozna~ida}e,kaoiuduelusRadom,wihovamestazauzetiMilovi}iKova~evi}? - Nismo imali puno vremena,alismouigravaliMilovi}a i Kova~evi}a i oni su najbli`i mestima startera - ob-

jasniojeJela~i}.-Napoziciji {topera, ina~e, mo`emo da se oslonimo i na tandem iz omladinskog tima koji ~ine Petri} i Glum~evi}, ali sam pris tal ic a tog a da re{ ew a tra`imo me|u igra~ima koje imamo.Tumislimnakapitena Vuli}evi}a, koji je ve} popuODSTRAWENI TRENIRALI: Kao {to je u ponedeqak i nagove{teno, ~etvorica igra~a koji su odstraweni iz prvog tima Vojvodine ju~e su odvojeno trenirali. Pred vo |e ni tre ne rom Zo ra nom Va si qe vi }em, u prepodnevnom terminu ve`bali su Supi}, Trajkovi}, Mojsov i Katai, dok su prvotimci trening imali poslepodne. Foto: O. Ademovski

wav ao mes to centraln og bek a, a i Brankovi} je u jednom per io d u inostrane karijere tako|eigrao{topera. Kakvajeatmosfera u ekipi posle odluka Upravnogodbora? -Poslesastankana kojem smo upoznati s tim odlukama, odradili smo uobi~ajen trening.Odnosprema raduidisciplinabilisunanivou,aodgovor na pitawe kakva je atmosfera me|u igra~ima ponudi}e dana{wautakmica. Ho}elibitinekih promenaiko}ebiti kondicioni trener umesto Zorana Bani}evi}a? - Zlatomir Zagor~i} i ja zajedno }emo donositi odluke o eventualnim promenama. Ho}e li one biti u takti~kom ili igra~komsmislu,javnost}emo}i da vidi u duelu s Javorom. Mislim da su igra~i Vojvodine akumulirali dovoqno snage da odradepreostaleobaveze-istakaojeJela~i}. Budimir Jano{evi} }e do kraja prvenstva biti prvi golmanNovosa|ana.Uzkonstataciju da nema tremu, ali da ose}a odre|enipritisakzbogciqada se izbori plasman u Evropu, on jerekao: - Javor je tvrda, iskusna ekipa, koja nije sklona velikim oscilacijama.Svesnismodanas o~ekujenimalolakzadatak,ali }emopoku{atidagaispunimoi osvojimosvatriboda.Obe}awa vi{e ne vrede puno, ali nam je Evropa zajedni~ki ciq i verujemda}emouspetidagadosegnemo. Utakmica po~iwe u 16.30 ~asova. A. Predojevi}

HAJDUK NA SVOM TERENU IGRA SA SPARTAK ZLATIBOR VODOM

Izazovi zanavija~e Nakon pobede u Lu~anima, fudbaleriHajdukaznatnorelaksiraniji do~ekuju mali vojvo|anski derbi sa SpartakomZV. - Uveren sam da }e to biti praznik fudbala, a situacija natabeligovoridajeSpartak favorit. Me|utim, mi smo spremni da odigramo dobru utakmicu i da probamo da pobedimo favorita - ka`e {ef stru~nog{tabaHajdukaTomislavSivi}. Na ~emu temeqite optimizam? -Ve}udu`emperioduigramodobarfudbal,apo~elismo igolovedadajemopasutomoji razlozi za pritajeni opti-

mizam,jernemo`emodaka`emoda}emosigurnodapobedimoSpartak.Tone}udatvrdim, aliho}uda}emosvedau~inimonebilitrijumfovali. Moglo bi da se pomisli da stru~ni{tabnesmatradoma}i terenpredno{}u? - Doma}i teren jeste prednost, daleko od toga da nije. Me|utim, mi igramo s veoma dobromekipomSpartaka,{to zna~i da treba o~ekivati dobruineizvesnuutakmicu. Ho}e li biti promena u ekipisobziromdasukartone odradili ^ovilo i Vasiqevi}? - Sigurno je da }e biti izmena,jerjejedanbrojigra~a

izneo veliki teret te{kih utakmica, po~ev od Partizana, Zvezde, Rada, Kragujevca, Vojvodine. Igra~i koji su u tim susretima nosili teret su malo fizi~ki potro{eni, tako da mo`e da se desi da osve`imoekipu-rekaojeSivi}. Vojvo|anski derbi je dobar povod da stadion bude dobro popuwen, tim pre {to je ulaz besplatan. - Pozivam navija~e da do|u iu`ivajuufudbalu,jerjeovo prilikadaodigramorastere}eno s kvalitetnim rivalom, nagolvi{e,{toprivla~ipubliku-istakaojeSivi}. \. Bojani}

sreda25.april2012.

JELEN SUPERLIGA – 26. KOLO Danas NOVI SAD: Vojvodina - Javor (16.30) KULA: Hajduk - Spartak ZV (16.30) BEOGRAD: Rad - Smederevo (16.30) JAGODINA: Jagodina - Borac (16.30) U@ICE: Sloboda Point - Radni~ki 1923 (16.30) NOVI PAZAR: Novi Pazar - Metalac (16.30) BEOGRAD: OFK Beograd - Crvena zvezda (16.30, RTS 2) BEOGRAD: Partizan - BSK Bor~a (18.30, Arenasport 1) 1. Partizan 25 22 2 1 59:11 68 2. Crvena zvezda 25 18 4 3 50:14 58 3. Radni~ki 25 11 12 2 34:20 45 4. Vojvodina 25 11 9 5 37:22 42 5. Jagodina 25 11 8 6 31:19 41 6. Sloboda 25 11 5 9 31:31 38 7. Spartak ZV 25 9 10 6 24:23 37 8. OFK Beograd 25 11 2 12 29:31 35 9. Rad 25 7 7 11 26:25 28 10. Hajduk 25 7 6 12 18:32 27 11. Javor 25 7 5 13 19:30 26 12. Smederevo 25 8 2 15 18.32 26 13. BSK Bor~a 25 5 9 11 15:33 24 14. Novi Pazar 25 4 8 12 16:34 21 15. Borac 25 4 6 15 14:35 18 16. Metalac 25 2 8 15 13:42 14 U slede}em kolu (5/6.maja) sastaju se: SMEDEREVO: Smederevo Vojvodina, IVAWICA: Javor - Spartak Zlatibor Voda, BEOGRAD: BSK Bor~a - Rad, ^A^AK: Borac - Partizan, BEOGRAD: Crvena zvezda - Jagodina, KRAGUJEVAC: Radni~ki 1923 - OFK Beograd, LU^ANI: Mladost - Sloboda Point, NOVI PAZAR: Novi Pazar - Hajduk.

PRVOTIMAC PARTIZANA DAVID MANGA UO^I ME^A S BSK-om

Opreznost nijemana

Fudbaleri Partizana do~ekuju BSK.Ukolikoslavecrno–belima}etrebatijo{jsamojednapobedauposledwa~etirikoladabi odbranilititulu.Me~imaijubilarnikarakterpo{to}ekapiten Sa{a Ili} upisati 568. nastup u dresu Partizana, ~ime }e se probitinadrugomestopobrojuodigranihutakmica.Izvesnojeda}e crno–belinastupitibezEduardaiLazevskog,kojisuoperisani iuprocesusuoporavka,asporan jeiAnderson.Sviostaliigra~i su u konkurenciji za tim. David Manga,momakkojijecrno–belima obezbedio pobedu u minulom koluprotivSmedereva,jeoprezan u prognozama ishoda utakmice s BSK-om. - O~ekuje nas te`ak me~ jer se BSK bori za opstanak. Ume protivnastaekipadobrodaodigra, {tojerazlogzaopreznost,a{to nije mana. Moramo biti maksimalnoskoncentrisaninaputuka pobedi–istakaojeManga. Kakvuigrurivalao~ekujete? - Uglavnom bunker po{to se utakmicaigranana{emstadionu. Naravno, ukoliko za to bude potrebemislimda}eseiotvoriti. Da li o~ekujete da po~nete me~?

Sa{aIli}igra568.me~ zaPartizan

-Mislimdasamodigraodobro protiv Smedereva i da }u svakom slu~aju dobiti neku minuta`u, alineoptere}ujemsetime. Ovesezonenistedobijalimnogo{ansi? -Nisam,na`alost.Do{aosam daigram,alitakonijebilo.Vide}emokako}esestvariodvijati i ho}u li i naredne sezone ostatiuBeogradu–rekaojeDavidManga. I. Lazarevi}

ZVEZDA GOSTUJE ROMANTI^ARIMA

Bajkovi}jurirekord

KapitenKuqanaBrankoPauqevi}

SUBOTI^ANI SPREMNI ZA VOJVO\ANSKI DERBI

Fudbaleri Crvene zvezda sa prethodnadvagostovawavratilisusesaistotolikoremija.U KargujevcuiNovomPazarunisu postigli golove. Ove ~iwenice ne optere}uju previ{e trenera Prosine~kog uo~i duelanaStarojKaraburmi. -Ustanovilismoproblemrealizacijenastraniprotivklasi~nogbunkera.Verujemda}emo

Nadigravawem dobodova

KapitenSpartakaZVVladimirTorbica

17

Dobru igru u me~u s Partizanom,apotomipobedeprotivRada i Vovodine, fudbaleri Spartak Zlatibor vode `ele da potvrde kvalitetnom igrom, ali i bodovimanagostovawuuKuli. – Savladali smo Vojvodinu u pro{lomkolusa~ak5:1,odprvog do posledweg minuta smo igrali ba{kakotreba,{tojereceptiza preostale utakmice.U{li smo formu, u posledwe dve utakmice smo postigli ~ak sedam golova, zna~ajno popravili prosak iz ove jeseni. Dobar rezultat u me~u s Novosa|anima dodatno je podigao nivorada,izanasjenekolikojako dobrihtreninga,atmosferajedo-

bra i idemo u Kulu da se nadigravamo. Hajduk nema toliko zvu~nih imena kao na{ prethodni rival, ali se zato odlikuje jako dobrom timskomigrom.Akobudemoigrali kao u prethodne dve utakmice dobarrezultatane}eizostati–smatrakapitenSpartakZlatiborvodeVladimirTorbica. U timu zbog povreda od ranije nisu Nemawa ^ovi} i Fahrudin \ur|evi}, a verovatno ne}e biti ni Sini{e Stevanovi}a, tako|e zbog povrede. Kartone je odradio Vidak Brati}, a na pauzu }e zbog kartona morati Darko Pu{kari}, koji je u posledwe vreme u odli~nojformi. N. S.

ZvzdingolmanBobanBajkovi}

protiv romanti~ara odigrati zanimqivu i kvalitetnu utakmicu.Jednostavno,onivolenadigravawe, nemaju takmi~arski pritisak,terenjedobar.Razgovaraosamsamomcimaparputa, znamo te`inu zadatka, ali i obavezudauvekpobe|ujemo,bez obzira da li mo`emo ili ne da dostignemo prednost Partiza-

na- konstatovao je trener i osvrnuoseinanekestatisti~ke elemente. - Nismo primili golnaosamprethodnihutakmica, voleo bih da tako ostane i posleKaraburme,jerbitoBajkovi}a primaklo ru{ewu klupskog rekorda. Ne obra}am previ{e pa`we na takve stvari, aliopetzna~ilobinaplanusamopouzdawa. Uz to, vreme je da postigenmogolinagostovawu. Zbog lak{ih povreda van stroja }e biti tandem levihbekova,Mladenovi}Petkovi}. - Krenu}emo sa Ve{ovi}empodesnoj,dok}ekapitenMiki}bitiprekomandovannalevustranuterenkratko je objasnio Prosine~kiipotomje,poobi~aju, izdiktirao startnu postavu: Bajkovi}, Ve{ovi}, Miki}, Krneta, To{i}, Dimitrijevi}, Milivojevi},Evandro,Milunovi},KasalicaiLazovi}. O~igledno da na Marakani ve}mislenafinaleKupainovi derbi s Partizanom, pa ~estimrotacijamapojedineigra~e odmaraju kako bi u {to boqoj form i do~ ek al i va` ne okr{aje. Z. Rangelov


18

S PORT

sreda25.april2012.

dnevnik PRVENSTVOSRBIJEZAMU[KARCE

OP[TINSKALIGASREMSKAMITROVICA(PRVIRAZRED)

In|i}slavio

Ubedqivimesari Mitros-Borac(R)4:0(3:0) SREMSKA MITROVICA: Igrali{te Mitrosa, gledalaca 100, sudija Boro|i (Sremska Mitrovica). Strelci: Petrovi} u 17. i 30, Lazi} u 40. i Petkovi} u 60. minutu. @uti karton:Jankovi}(Borac). MITROS:Mr{i}7,Babi}8, Mataruga8,Markovi}8,Simi} 8, Pani} 8, Petrovi} 9, Bene`an8,Lazi}7(Qubenko8),Tubi}9(Petkovi}8),Mladenovi} 9(Gali}7). BORAC: Joki} 7, Turudi} 6, Beri} 6, Sam~evi} 7, Stanisavqevi}6,Vi}enti}6,Jankovi} 7, Ugqe{i} 6, Jezdi} 6 (Vladisavqevi}),Gli{i}6,Arnautovi}6. Pobedamesaramoglajebitii ubedqivija.Gostisuimalisamo jednu {ansu, dok su doma}ini mogli dati gol u skoro svakom napadu. R.Petkovi}

Fru{kogorac-Zmaj 1:3(1:1) MAN\ELOS: Igrali{te Fru{kogorca,gledalaca100,sudija Kresojevi} (Be{enovo). Strelci:M.Trni}u11.zaFru{kogorac, Bo`jakovi} u 22. i Stepanovi}u49.i90.minutuza Zmaj. @uti kartoni: Ko~i} (Fru{kogorac), Bo`jakovi}, Stepanovi}, Ivi}, Sretenovi} (Zmaj).

FRU[KOGORAC: J. Grabi} 6, Laketi} 6, Leki} 6, Todi} 6, Ko~i} 6, Du{an Grabi} 7, Dragoqub Grabi} 6, \ori} 6, Maslari}6,Bojani}6(V.Trni}6), M.Trni}6(Vukmir6). ZMAJ: Kqaji}8,Bo`jakovi} 7, @ivkovi} 7, Bari} 6, Zackalicki7,Gaxuri}7,\uri}7,Gospovi} 7, Stepanovi} 8, Ivi} 8 (Bugarski7),Sretenovi}7. Gosti su imali ve}u `equ za pobedom.Ostvarilisujezaslu`eno,jersuseborilisr~anodo posledwegminuta. S.Roli}

Sloboda-Borac(VR) 4:0(0:0) [A[ INC I: Igral i{ te Slobode,gledalaca100,sudija Mil an ov i} (Ma~ vans ka Mitrovica). Strelci: Zmijanacu57,Kulpinacu60.i80.i Mil ut in ov i} u 63. min ut u. @ut i kart on: Z. ^an ax ij a (Sloboda). SLOBODA: S.Popovi}7,Damjanovi} 7, Ristanovi} 7, Malenkovi} 6 (Brkovi} 7), P. ^anaxija 7, Antoni} 7 (Petrovi} 7),Milutinovi}8(Vje{tica7), Z. ^anaxija 6, Zmijanac 8, M. Popovi}7,Kulpinac8. BORAC(VR): Bo{wak6,Nedi}6,Kozomara6,Milanovi}6, Filipovi} 7, Cerovac 6, Ma~vanski 6, Stani{i} 6, Eri} 7, \uri~i}7.

Gosti doputovali sa samo desetigra~a.Iuprvomdeluizdr`ali sve nalete doma}ih. U nastavku doma}in je igrao jo{ agilnije i visoka pobeda nije izostala. S.Nedeqkovi}

Hajduk-Srem2:1(2:1) DIVO[: Igrali{te Hajduka, gledalaca 100, sudija Vu~i} (SremskaMitrovica).Strelci: Lazarevi} u 13. i Halilovi} u 35.zaHajduk,Ostoji}u10.minutuzaSrem.@utikartoni:Vidovi}, Andri} (Hajduk), Gvero (Srem). HAJDUK: Zeqkovi}, Ili}, [u}ak,Babi},Kotarli},Vidovi}, Dragutinovi} (Petkovi}), Kqaji}, Halilovi}, Mari~i} (Cvetkovi}), Lazarevi} (Andri}). SREM: Mitrovi}, Marijanovi}, [upuri}, Milovanovi}, Bu}ko, Gvero, Jovi} (Bogdanovi}), Raji} (Vi}enti}), [ivoqicki,[aganovi},Ostoji}. U obostrano slaboj igri Divo{ani su zaslu`ili pobedu ba{sajednimgolomrazlike. V.Ratkovi}

Sremac-Sloga(^) 4:2(2:1) JARAK: Igrali{te Sremca, gledalaca150,sudijaVasiqevi} (SremskaRa~a).Strelci:@iva-

MAN\ELOS: Fru{kogoracZmaj 1:3, SREMSKA MITROVICA: Mitros-Borac (R) 4:0, DIVO[:Hajduk-Srem2:1,[A[INCI:Sloboda-Borac(VR)4:0,JARAK:Sremac-Sloga(^)4:2. 1.Sremac 13 11 2.Sloboda 13 10 3.Mitros 13 8 4.Hajduk 13 6 5.Borac(R) 13 6 6.Fru{kogorac13 5 7.Zmaj 13 4 8.Sloga(^) 13 4 9.Srem 13 3 10.Borac(VR) 13 2

0 2 1 2 4 1 2 5 0 7 1 7 3 6 1 8 0 10 0 11

41:17 29:14 32:12 20:13 21:23 20:27 31:29 20:34 19:41 18:39

novi}u10,A{}eri}u42.(izpenala)iS.Simovqevi}u65.i72. zaSremac,Vetmi}u36.iKeki} u82.minutuzaSlogu. SREMAC: Jan~i} 8, Eri} 6, M. Gvoka 7, Gruji} 7 (N. Gvoka 7), M. Simovqevi} 7, S. Simovqevi} 8, A{}eri} 8 (Kne`evi} 6), Petrovi} 7 (\ukni} 6), Stanojevi}7,\uri}7,@ivanovi}7. SLOGA: Zeqkovi}7,M.Pejakovi}7(R.Pejakovi}),Antoni}7(Draganovi}6),Vetmi}7 (Kere{evi} 6), Bojani} 7, Topi}7,Igwati}7,Keki}7,Mocowa 7, Ko{uti} 7, Majstorovi}8. Uzanimqivojigriobeekipe gledaoci su mogi videti {est golova izra|enih u akcijama i jo{petpre~ki.Dvesupogodili doma}ini,tri^almanci. B.Gvoka

OP[TINSKALIGAPE]INCI

OFLRUMA–IRIG(DRUGIRAZRED)

Derbibezodluke

Peji}zapobedu

Lovac-Napredak2:2(1:1) KARLOV^I]: Igrali{te Lovca, gledalaca 500, sudija Ne{kovi} (Prhovo). Strelci: Devrwa u 28. i Popovi} u 89. za Lovac, Vukadinovi} u 22. i 63. minutu (oba iz penala)zaNapredak.@utikartoni:Masal,Bo{kovi},Samarxi}, Ostoji} (Lovac), Kokanovi}, Skerletovi} (Napredak). LOVAC: Samarxi} 8, @ivanovi} 7, Vuka{inovi} 7, Devrwa 7, Masal 8, Ostoji} 9, Bo{kovi}7(Popovi}8),\ali}8 (Kova~evi}7),Turudi}7(Opa~i} 7), Pantovi} 8, Milinkovi}7. NAPREDAK: N.Mu{kiwa8, Skerl etovi} 8, Jovan ovi} 8, Vukadinovi} 7, Gu`vi} 7, D. Mu{kiwa 7, Kokanovi} 7 (Mari}7),Be`anovi}7(Maksimovi} 7), Marjanovi} 8, Baki} 7, Miji}7. U divnom ambijentu odigran je derbi kola. Doma}in je dva puta sus tiz ao rez ultat i na kraju je mogao i slaviti, ali {utPantovi}as20metaraloptajepogodilaupre~ku. M.Klin~arevi}

Sremac-Srem 3:1(3:0) DE^: Igrali{te Sremca, gledalaca 100, sudija Petrovi} (Pe}inci).Strelci:Mili}u2. i14.iJuri{i}u30.zaSremac, Biriwi u 72. minutu za Srem. @uti karton: @. @ivanovi} (Sremac). SREMAC: Petkovi} 7, Stoj~i}7,M.@ivanovi}7,Savi}6 (Mijatovi} 7), Arsenijevi} 6, Stankovi} 6, Juri{i} 7, Drqa~a7,Mili}8,Ili}7(@.@ivanovi}7),Ludaji}7. SREM: S.Marjanovi} 6 (Banti} 7), Rankovi} 6, Rogi} 6, Ranisavqevi}6,Gruji~i}7,Mari~i}7,Andri}6,Kosani}6,Biriwi7,N.Marjanovi}6,An|eli}7. Doma}ini su lako do{li do visokog vo|stva, potom, su stali,agostisusmoglisnagedapostignugol. Z.Vasi}

Kameni-Sloboda 5:1(3:0) A[AWA: Igrali{te Kamenog,gledalaca70,sudijaBogojevi}(Popinci).Strelci:M.Balabantri,Uro{evi}iS.Bala-

Planinac-Vojvodina1:0(0:0)

DE^: Sremac-Srem 3:1, KARLOV^I]: Lovac-Napredak 2:2, PRHOVO: Mladost-Grani~ar3:3,A[AWA:Kameni-Sloboda5:1.VitezizSuboti{ta jebioslobodan.

1.Napredak 2.Lovac 3.Kameni 4.Mladost(P) 5.Grani~ar 6.Sremac 7.Srem 8.Sloboda 9.Vitez

12 12 12 12 11 11 12 11 11

10 9 7 6 4 3 2 1 1

33 31 28 20 18 16 15 13 9 6

1 2 2 2 5 2 1 2 1

1 1 3 4 2 6 9 8 9

57:9 33:19 26:21 28:23 25:23 17:22 13:37 11:34 14:36

31 28 23 20 17 11 7 5 4

banzaKameni,Gruji~i}zaSlobodu. KAMENI: Gavrilovi}-,Popovi} 6, Draga6 6, Vu~evac 7, Nani} 6, Madacki 6, Dobrikovi}6,Markovi}7([obi}),Filipovi} 5, S. Balaban 6 (Uro{evi}),M.Balaban8. SLOBODA: Stepanovi} 6, @ivanovi} 6, Maksimovi} 6, Spasojevi} 6, Mati} 6, Veselinovi}6,Petakovi}6,Kosti}6, Mirilov6(Drqa~a6),Arsenovi}6,Brankovi}6. Gosti iz Doweg Tovarnika mogubitisre}ni{tosuprimilisamopetgolova. A.Dobrikovi}

Mladost(P)-Grani~ar 3:3(0:3) PRHOVO: Stadion Mladosti,gledalaca100,sudijaHorvat (Ruma). Strelci: Savi} u 51.iBabi}u66.i70.zaMladost, Lisulov u 8. i 30. i Mihajlovi} u 12. za Grani~ar. @uti kartoni: Babi}, Rakoni}, Koji} (Mladost), I. ^avi},Velimir,Xakula(Grani~ar). MLAD OST: Nin i} 6, Koji}6,Drq i}6,Rak on i}6,Babi}7,D.Tom a{ ev i}6(Krw aji} 6), Poz nan ov i} 7, Stoj{i} 6, V. Tom a{ ev i} 6, Z|elar i} 6 (Sav i} 6), Mil i} 6 (Vas i}6). GRANI^AR: Xakula 6, I. Nik ol i} 6, Mih ajl ov i} 6, I.^avi} 6, Milan Nikoli} 6, D.^avi}6,Milo{Nikoli}6, S. Jovanovi} 6 (Markovi} 6), Lisulov 7, Velimir 7, Pale`evi}6(G.Jovanovi}6). Umalo iznena|ewe u Prhovu. Ipak, da doma}ini makar osvojebodpotrudilisuseiskusniSavi}iBabi}. Z.Vasi}

RIV IC A: Igral i{ te Planinca, gledalaca 150, sudija Ivo{evi} (Ruma). Strelac:Peji}u60.minutu.@uti kartoni: Risti}, Georgijevi} (Vojvodina). PLAN IN AC: Avram ov i} 7, S. Paji} 6, V. Paji} 7, D. ]iri} 8 (Atkovi} 7), Petrovi}8,]osi}8,Rude{6,Smiqani} 6, M. ]iri} 7, N. ]iri} 7 (Peji} 7), S. ]iri} 6 (Ili}7). VOJV OD IN A: Marj an ovi}6,Ris ti}6,M.Rad ov an ovi} 6, Stam en i} 5, Biz um i} 5,Avram ov i}5,Pu{ i}6,Georg ij ev i}5,Vas i}6,Ivan i} 5, B. Rad ov an ov i} 6 (Pet rovi}5). Udinami~nojigri,doma}ini su vi{e `eleli pobedu, a ostvarilisujegolomPeji}a, me|utim propustili su jo{ nekolikoidealnihprilika. S.Antonijevi}

27.oktobar-Sremac 1:5(0:1) [AT RINC I: Igral i{ te 27. oktobra, gledalaca 50, sudija Krmar (Ruma). Strelci: Mago{ za 27. oktobar, Ivani{dva,Peke~,^esti}iSimixi} za Sremac. @uti kartoni:Mago{(27.oktobar),A. Radovac, Zeqaji}, Peke~, Simixi}(Sremac). 27. OKT OB AR: Bor ov ic a, Varg a, Triv un ov i}, Seg ed i, Ili},Biriwi,Fekete,Kajtazi, Mago{, Mihajlik (Quba{~ik),Hajnal(Putica). SREMAC: Simixi}, M. Radovac, Dupor, J.A{}eri}, Gagi},Zeqaji},^esti},A.Radovac (Z. A{}eri}), Peke~, R. A{}eri},Ivani{. Dok su [antri~ani imali snagenijeseznalokojeboqe plasirannatabeli.Gostibo-

RIVICA: Planinac-Vojvodina 1:0, PAVLOVCI: Mladost-CarUro{1:6,[ATRINCI: 27. oktobar-Sremac 1:5. Borac iz Stejanovaca je bio slobodan. 1.Sremac 2.CarUro{ 3.Planinac 4.Mladost(P) 5.Vojvodina 6.27.oktobar 7.Borac(S)

7 8 8 8 8 8 7

7 7 3 3 3 1 0

0 0 2 0 0 2 2

0 1 3 5 5 5 5

44:7 21 33:7 21 16:17 11 17:26 9 8:25 9 10:28 5 8:24 2

qe fiz i~k i prip rem qen i, tekunastavku,pokazalisuko jeboqirival. J.Juhas

Mladost(P) –CarUro{1:6(1:4) PAV LOVC I: Igral i{ te Mladosti,gledalaca50,sudijaJovanovi}(Ruma).Strelci. Cikota u 25. za Mladost, Boji} u 10, Popovi} u 25, 35. i 80. i Bugarski u 30. i 50. za Car Uro{. @ut i kart on i: Mitrevski (Mladost), Radowa(CarUro{).Crveniukarton:Anxi}(Mladost). MLAD OST: [ev~ uk 5, Cvjetinovi} 5, Anxi} 6, Cikota7,Pacek6(Vasi}),Gre~ 6, N. Panteli} 6 (Bognar ), Vukadinovi} 5 (Ro{uq 6), D. Panteli} 6, Orlovi} 6, Mitrevski7. CAR URO[: Jovanovi} 7, Boji} 8, Rodi} 6 (Majstorovi}),Nedi}6,Radowa7,J.Joci} 5, Vrawe{ 5 (N. Joci} ), Travica 6, Juri{i} 6, Bugarski8(Utvi}),Popovi}8. Razigrani gosti igrali su ang a` ov an o, pa dom a} in im a nije ni{ta ostalo od najave, da}emo}ipru`itidobarotporfavorizovanimgostima. M.Suboti}

GRADSKALIGANOVOGSADA

TatrauTemerinu Danassunaprogramuutakmice22.kolaGradskefudbalskeligeNovogSada.Sastajuse-SUSEK:Partizan-Mladost(NS), BANO[TOR: Proleter - Ba~ka, SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Sremac, TEMERIN: TSK - Tatra, LEDINCI: Vinogradar - Dinamo, FUTOG: Futog - ^enej, SIRIG: Sirig @elezni~ar,BUKOVAC:Fru{kogorskipartizan-Borac. Sveutakmicepo~iwuu16sati.

U Kongresnom centru hotela “Zvezda” u Vrwa~koj Bawi po~elo je 6. pojedina~no prvenstvoSrbijezamu{karce. Ovaj {ampionat bi}e upam}en kaojedanodnajja~ihjernawemu u{estvuje ~ak 12 velemajstora, uz jednog intera (PredragBodiroga)ijednognacio- naln og majs tor a (Aleks and r In|i}). Tako|e, bi}e upam}en ipotome{toprviputnawemu u~estvuje ~ak {est igra~a iz Vojvodine. Osta}e upam}en i po ponovnom izostanku Bojana Vu~kovi}a, koji se izgleda posvetio problemskom {ahu, ali i po povratku Roberta Marku{a na doma}u scenu, a i po povratku,posledugeapstinencije od {aha, Miroslava Markovi}a. Prvisupartijuzavr{iliBogosavqevi} - Miladinovi}, klupskidrugoviizBeogradbanke.Naravno,remi!Ve}usamom otvarawu privukla nam je pa`wupartijaIn|i}-Markovi}. Omladinski {ampion Srbije po~etnu prednost belih figura postepeno je pove}avao da bi u 19.potezuve}uionakoslabijoj poziciji Markovi} ostavio napadnutog topa i izgubio kvalitet.Svekasnijepoku{ajecrnog da zakomplikuje igru In|i} je ve{to izbegao i u{ao u dobijenuzavr{nicu.Uo~qivojebilo dugo odsustvovawe Markovi}a sa{ahovskesceneiwegovaneuigranost, {to ne umawuje lep uspehAleksandrakojizaslu`ene ~estitke za beskompromisnu igru. Drugi remi zabele`en je u partiji izme|u branioca {ampionsketituleIvani{evi}ai Nik ol e Sed lak a. Klas i~n a francuska odbrana u kojoj je, verovatno, beli negde skrenuo sastazepajemojostarelikompjuter u trenutku kada je crni ponudioremiprocenioda–nije trebalo. U borbi oko gambitnogpe{akanadaminomkrilu Marku{ je uspeo da osvoji damu za svog topa i skaka~a. U

pos lov i~n om cajtn ot u crn og Marku{ je pogre{io i umesto dapotezompe{akanaf3u~vrsti svoj pe{a~ki lanac on je izvr{iorazmenudvazajedani prepustio inicijativu i prednost protivniku. Me|utim, u svom drugom cajtnotu crni je odigraonekolikonepreciznih potezaiuizgubqenojpoziciji palamujezastavica. Stari znanci, Abramovi} i Damqanovi}, vodili su `estokuborbuzacentar.Brankojeu sredi{wici `rtvovao skaka~a zadvape{akaazauzvratjepoku{ao da preko otvorene e-linijeugrozibelogkraqa.Utomejeiuspeojerjeuzjo{jednog pe{akaosvojioc3-poqezasvog lovca.Partijajedokrajabila vrlokomplikovanaalikadaje u zavr{nici ostao sa figurom maweAbramovi}sepredao.Tako je selektor na svojoj ko`i mogaodaproceniformukandidatazareprezentaciju.Pikula jeprotivPopovi}apoku{aoda Kar o-Kan odb ran om zat vor i pozicijualiutomenijeuspeo. Zatvoriojesamodaminokrilo dok su se sve bel e fig ur e ustremilekacrnommonarhuna kraqevomkrilui~ekalosesamodasevididokle}eizdr`ati crn i. Na svom deb ij u na {ampionatu Srbije Bodiroga je delovao dosta skromno {to jePerunovi}iskoristiodaizvr{i pritisak po centralnim linijama i belim poqima. Uspeo je crni upornom odbranom daizmenifigureiu|edamsku zavr{nicu sa pe{akom mawe kojasepokazalaizgubqenomza wega. Rezultati 1. kola: Popovi} - Pikula 1:0, Bogosavqevi} Miladinovi} remi, Marku{ - Milanovi} 1:0, Ivani{evi} -Sedlakremi,In|i}-Markovi}1:0,Perunovi}-Bodiroga 1:0,Abramovi} - Damqanovi} 0:1. Partije se mogu pratiti u`iv o prek o int ern et a na www.serbiachess.net od 15.30 ~asova. B.Dankovi}

OP[TINSKALIGAIN\IJA–STARAPAZOVA

Jarkov~ani zaustavililidera Borac(J)-^SK2:1(0:1) JARK OVC I: Igral i{ te Borc a, gled al ac a 50, sud ij a Tica (In|ija). Strelci: Peura~a u 60. (iz penala) i 87. za Borac, a Lap~i} u 20. minutu za ^SK. @uti kartoni: Peura~a, Mandi} (Borac), Marjanovi},Vojnovi}(^SK).Crveni karton: D. Novkovi} ( Borac). BORAC: Milinovi}, Mandi}, Pet rov i}, Mar~ a, M. Novk ov i} (Dim it rij ev i}), Lazi}(Radulovi}),Naranxi}, Veqovi},D.Novkovi},Peura~a,Jawanin. ^SK: Vojn ov i}, Jaw in, J. Sub ot in, Lip ov~ an, Din i}, Lap~ i}, Tic a, Marj an ov i} (Crnoja~ki), P. Subotin, Joki},Arsi}. Tek u nastavku doma}in je pokazaodanilidernemo`eda mu par ir a kad a se razi g ra. Ustvari, gosti mogu na kraju biti i sre}ni, jer su mogli primiti jo{ par golova, a u nastavku lider nije imao ni jednu{ansu. M.Obradovi}

Dunav-Sloga(M) 1:1(0:0) NOVISLANKAMEN: Igrali{teDunava,gledalaca50,sudija Rusmir (Stari Banovci). Strelci:Radulovi}u62.zaDunav,Milo{evi}u70.minutuza Slogu. DUNAV: Jelovac, @e`eq, Kne`evi}, Badovinac, Bojovi}, Davidovi}(Rukavina),Najdanovi}(Radulovi}),Dra~a,@ivkovi},Kiti},Vuka{in. SLOGA: Bradi}, D.[kori} (Ipa~), Jovanovi}, J. Hajnal, Belanovi}, Davidovski, Laketi},Kusi},Milo{evi},P.Hajnal,M.[kori}.

JARKOVCI: Borac-^SK 2:1, NOVI SLANKAMEN: DunavSloga(M)1:1,KR^EDIN:Fru{kogorac-Polet2:0. 1.^SK 14 2.Dunav 14 3.Fru{kogorac14 4.Borac(J) 14 5.Polet 14 6.Sloga(M) 14

9 7 5 5 5 1

3 2 4 3 5 4 3 6 3 6 2 11

23:7 19:12 17:15 20:14 15:22 11:35

30 25 20 18 18 5

GostiizMaradikanapravili su pravo iznena|ewe. Uzeli su zaslu`eno bod, a po igri mogli suisvatri. B.Vujaklija

Fru{kogorac-Polet 2:0(0:0) KR^EDIN: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija ]iri} (In|ija). Strelci: Lili} u 53. i N. Filipovi}u89.minutu.@utikartoni: Srb ij an ac (Fru{ kog orac),Mr|a,Bozoqac(Polet). FRU[ KOG OR AC: Vu~ i} 7,Peji}6,Srbijanac7,Livaja7,Ranitovi}8,Pejakovi}8 (Mi{~evi} 7), Ivan~evi} 7, Bo`i} 7, Obradovi} 7 (Egi} 7), Lili} 8, Petkovi} 7 (N. Filipovi}7). POL ET: Pa{ i} 6, Pop ovi} 6, Kal ov qevc i} 6, Vuk ovi} 6, Mr| a 7, Tod or ov i} 6, Baj i} 6, Boz oq ac 7, Jov i} 7, Kal ez i}6. Gos ti su do{ li sa des et igra~aipo{tenoseboriliu prvomdelu. U nastavku, doma}in je anga`ovanijom igrom do{ao do pobede. Lili} i mladi NikolaFilipovi}postiglisugoloveizsoloakcija. S.Ranitovi}


SPORT

c m y

dnevnik

sreda25.april2012.

UO^I FINALNOG TURNIRA ABA LIGE

SVETSKI KUP U LONDONU

Partizanspreman zaiznena|ewe

Nemawa osmi

Strelac novosadske Streqa~ke dru`ine Novi Sad 1790 Nemawa MirosavqevzauzeojeosmomestoufinaluMKpu{kom60le`e}ina SvetskomkupuuLondonu(predolimpijski turnir) sa 694,7 (593)kruga.Ufinalejeu{aosa {estim rezultatom od 593 kruga, ali je u finalu imao najlo{ijirezultatod101,7krugovai na kraju je zavr{io kao osmi. Tri takmi~ara sa 592 kruga je raspucavalo za dva mesta u finalu. Drugi na{ predstavnik u ovojdiscipliniuLondonuStevan Pletikosi}, ~lan kragujeva~kog „^ika Mate” osvojio je 10. mesto sa 591 krugom od 50 takmi~arakojisupro{lieliminacije. Do finala, odnosno do u ovom slu~aju raspucavawa zafinale,nedostajaomujesamo jedan krug. Pobedio je Belorus Sergej Martinov sa 699,9 (595) krugova ispred Danca Torbena Grimelasa698,7(595)iAmerikancaMajklaMekfejlasa698,6 (594)kruga. Mu{karci su pucali eliminacijeMKpi{toqem.Odna{a tripredstavnikasamojeDamir Mikec pro{ao. On je u eliminacijamazabele`io561kruga,a DimitrijeGrgi}iAndrijaZlati}542,odnosno535.Kvalifikacije MK pi{toqem po~iwu danasu10~asova,afinalejeu 13.30.UeliminacijamaMKpu{komtrostav}edanasnastupiti i Ivana Maksimovi} i AndreaArsovi}. G. M. LIGE MLA\IH KATEGORIJA VOJVODINE

Kadeti najbrojniji

Finalno kolo Lige za kadete i mla|e juniore u mu{koj i `enskoj konkurencijiustreqa{tvuodr`anojeuUqmi.Takmi~ewejeodr`ano kroz sedam kola serijskom vazdu{nom pu{kom za kadete i isto toliko za juniore pu{kom i pi{toqem. KodkadetaekipnojenajboqabilaMladostispredKikindeiBe~kereka1880,akodkadetkiwajeslaviloJedinstvoispredMladostii Uqme.Upojedina~nomgeneralnom plasmanu najboqi kadet je Du{an Vukmirovi} (Mladost), drugi je wegovklupskidrugDimitrijeGa}e{a,atre}iMarioVola{izKikinde.NajboqakadetkiwajeJovanaStojadinovizUqmeispredRebekeBi~kei(Tisa,Adorjan)iSawe Vuka{inovi} (Jedinstvo). Kod mla|ih juniora pu{kom ekipno je prvo mesto pripalo Streqa~koj dru`ini Novi Sad 1790 ispred Mladosti i Pan~eva 1813, a kod mla|ihjuniorkijepobedilaMladostispredkisa~keTatreiJedinstva.Pojedina~nopobediojeJovan ^i~evksi (SD Novi Sad 1790) ispred klupskog druga Luke Lekovi}a i Vuka{ina Boji}a (Mladost), teJovanaMila{inovi}(SDNovi Sad1790)ispredklupskedrugariceTatjaneBawaciIvaneKrekoiz Tatre.Pi{toqemzamla|ejuniorke prva tri mesta pripala su ~lanicama apatisnkog „Rade Kon~ara”, Milici Pavkovi}, Dragani Medi}iMilankiNi{i}. G. M.

19

BojanaJovanovskiiDejanVrane{

BOJANA JOVANOVSKI O PLASMANU SRBIJE U FINALE FED KUPA

Idaqeneverujem... Teniserka Bojana Jovanovskiizjavilada je jo{ uvek u ~udu posle pobede Srbije u MoskviiplasmanauprvofinaleFedkupauistoriji. - Jo{ sam u stawu {oka i nisamsvesnakolikismouspehnapravili pobedom nad reprezentacijom Rusije. Mnogo je te`e gledatinegoigrati,atmosfera u reprezentaciji je sjajna i nadamseda}etakvaiostati.Hvala Ani i Jeleni na velikoj pobedi - rekla je Jovanovski na konferencijizamedije. Ona je dodala da su Srpkiwe pre{le te`ak put do finala, alidanemajunamerunatomeda sezaustave. -Posledwatrime~aodigrale smougostimaisvatridobili. Nadamseda}emofinalesa^e{komdo~ekatizdraveiuverena samdaimamo{ansi-istaklaje Bojana. SelektorDejanVrane{naglasio je da su sve devojke dale pun doprinosistorijskomuspehu.

- Ovo je pobeda timskog duha, a o atmosferi najboqe govore izjaveAneiJelenenakomme~a. [to se ti~e ^e{ke, ima jo{ vremena,aliuverensamdaimamo{anseufinalu-konstantovaojeVrane{.

PredsednikUpravnogodbora TSToplicaSpasojevihrekaoje dasediviuspehukojisuigra~icepostigleuRusiji. - Devojke su o~igledno izgladile neke nesporazume iz pro{lostiimudrovo|eneodstrane

AniiJelenite{kou[tutgartu AnaIvanovi}iJelenaJankovi}izMoskvesuotputovaleu [tutgart, gde ih o~ekuje veoma jak turnir -Por{e kup. Ana se sastajesaMonomBartel,35.nasvetu,dok}eJelenaimatimnogote`iposaouduelusDankiwomKarolinomVoznijacki. Turniru[tutgartuigrasezanagradnifondod740.000dolara.Naturniru}enastupiti28igra~ica,od~egasu22me|u29 najboqihnasvetu. Po~asni ~lan TSS Radmilo Armenuli} ~estitao je igra~icamaiselektoruVrane{u. -Jelenajeobame~aodigrala perfektno,doktvrdimdajeAna protiv Pavqu~enkove odigrala najboqime~uFedkupu.@elim da pohvalim i slektora Vrane{a,kojijesjajnovodiotim-rekaojeArmenuli}.

selektora do{le do pobede. Nadamseda}eovajuspehpozitivno uticatinawihovekarijere,kao {tojesvojevremenouspehuDejvis kupu pomogao teniserima istakaojeSpasojevi}. Finale Fed kupa izme|u ^e{ke i Srbije igra}e se 3. i 4. novembranajverovatnijeuPragu.

Ko{arka{i Partivrlosupredaniiznamda}edazana istakli su da su tisveodsebedanapravedobar plasmanom na fajnal rezultat-rekaojeJovanovi}.for regionalne ABA Partizan,odkadigrauJadranlige ostvarili ciq, ali da }e skoj ligi, uvek je bio u zavrpoku{atidanapraveiznena|e- {nic i takm i~ ew a. Osvoj il i we u Tel Avivu. Zavr{ni tur- smo pet titula zaredom, iako nir Jadranske lige po~iwe u subotu, kada Partizan igra s Cedevitom aMakabiiBudu}nost. -Cedevitajeambiciozna ekipa i ne o~ekuje nas laka utakmic a. Mi }emobitimotivisani i mo`emo da se nadamo uspehu ukoliko odigramo k o n c e n t r i s a n o svih 40 min uta rekaojenajstariji igra~ Partiz an a Du{an Kecman i dodao: - Na{i navija~i, ma koliko mi pri~ali da je samplasmannazavr{ni turnir veliki uspeh, potajno se nadaju iznena|ewu. Ciq svakogigra~ajedana- Du{anKecman,najiskusnijiigra~crno-belih pravi korak vi{e, ali prvo da ni pro{le godine u Qubqani, mipro|emopolufinale,pa}e- ni pretpro{le u Zagrebu nimo posle razmi{qati kako da- smo bili favoriti. Na ovaqe. kvim turnirima se nikad ne Sa Kecmanom se slo`io i zna, igra se jedna utakmica u trenerVladimirJovanovi}. kojoj mo`e da odlu~i inspira-Ne}emoseovdezaustaviti, cija cele ekipe ili motivisaznamodajeCedevitate`akri- nostpojedinca. validasusvesvojesnagepreu- Strateg crno-belih rekao je smerilinaJadranskuligu.Mo- da }e se Milan Ma~van oporaram da pohvalim momke da do- vitidosubotweutakmice,dok broradeidauprkosprobelmi- }e odluku o Davidu Bertansu ma koje imaju i ostali timovi, donetidanasilisutra. NBA LIGA

BOROV^ANIN BRANI TITULU PROTIV TUR^INA VEKLIOGLUA

Sparsina polpoziciji

Najte`iispit

Nenad Borov~anin, na{najboqiprofesionalnibokseriprvak Evrope u VBO verziji u te{koj kategoriji, brani}e pojas 4. maja u svojoj Loznici. RivaljetrebalodamubudeNe-

NenadBorov~anin(levo)

macMario[tajn,me|utimulo`ena je `alba zato {to [tajn nije boksovao vi{e od godinu dana, a prvi izaziva~ je Varol Veklioglu,Tur~inro|enuBerlinu.@albujeusvojiopredsednik Komisije VBO za Evropu Artur Eleson i Borov~anin }e titulu braniti protiv Veklioglua.

-Rivalmijenekakonametnut iostajemidaseuraduprorijenti{em na borbu s Vekliogluom. Onjeo{trijiibr`iodNemca. Me|utim,birawanemaiTur~in }ebitimojnajve}iinajte`iispitudosada{wojprofesionalnojkarijeri-rekao jeBorov~anin. Veklioglu opasnopretiNenadui ne interesuje ga {to }e me~ biti odr`an u Loznici, a veruje da }e me~ biti zavr{en pre kraja.OnjebioprvakEvropeuverzijiIBFiNema~ke. -Svakoimapravo dapri~a{ta`eli. Moj jedini ciq je datituluodbranim i uveren sam da }u to i uspeti. Verujem da }e hala bitiispuwenadoposledwegmesta. Ina~e, u Ko{utwaku imam odli~neuslovezarad.TusuMilan Piperski, Mane Mar~eta i ZvjezdanVidakovi},skojimasvakodnevnosparingujem.Pobedaje jedino{tomezanima-naglasio jeNenadBorov~anin. M. P.

KARATISTI IZ ZREWANINSKE OP[TINE USPE[NI U PARA]INU: Para}in je bio doma}in nacionalnog {ampionataukarateuzapoletarce,pionireinade,nakomeje u~e{}euzelo1.150takmi~araiz120klubova.Takmi~arizrewaninskihklubovaosvojilisusedammedaqa.Najboqerezultate postigli su ~lanovi KK Zrewanin: Marko Andri} (pionir, -40 kg),AleksandraVujasinovi}(nada,-54kg)iMarkoVukovi}(nada,-70kg)osvojilisuzlatnemedaqe,bronzajepripalaStrahiwiStoj{in(nada,+55,kg),dokjeSariOlah(nada,-47kg)izmaklabronza. Rezultatiostalihklubova:JovanaZijak(Zadrugar,Lazarevo) osvojlajebronzu,OgwenSrdi}(Krajina,Kraji{nik)srebro,kao iNikolaSimeunovi}(Pobeda,Boka). @. B.

San Antonio Sparsi zakqu~ali su prvu poziciju pred start plej-ofa osmom uzastopnom pobedom u fini{u NBA lige. Oni su dobili napetu trku sa Oklahoma SitiTanderomisad}eimatite`akzadatakdaponovoneupropastete{koste~enuprivilegijuda bardofinalaZapadaimajuprednostdoma}egterena.Sparsisudeklasirali Portland Blejzerse 124:89itakosapolpozicijeu{li u14.uzastopniplej-ofodkadasu 1997. godine draftovali Tima Dankana. Va`nijeodsvegajeda}ePopovi}ev tim kona~no u}i u plej-of sa zdravim Dankanom, Tonijem Parkerom i Manuom \inobilijem,{tosenijedogodilood2008. godine.Ukolikopovredezaobi}u vreme{nuekipu,Sparsibimogli idovelikogfinala,adali}eiu wemu eventualno imati prednost doma}egterenaotkri}eposledwe dveutakmiceusezoniukojima}e bitire{enatrkaizme|uSanAntonijai^ikagoBulsa. Rezultati: Indijana - Detroit 103:97, Va{ington - [arlot 101:73, Wu Xersi - Filadelfija 87:105, Milvoki - Toronto 92:86, Memfis - Klivlend 109:101, San Antonio-Portland124:89.

PRVENSTVO EVROPE [OTOKAN KARATE ORGANIZACIJE UJEDIWENIH NACIJA

SrpskareprezentacijabezpremcauBugarskoj Reprezentacija Srbije u~estvovala je na Prvenstvu Evrope u okviru [otokan karatefederacijeUjediwenihnacija,kojejeodr`anouBukure{tu.Una{ojekspedicijibiloje62takmi~ara,odpionirado seniora.Ukonkurenciji32zemqesrpski reprezentativci bili su bez premca. Osvojilisu~ak31medaqu,sedamzlatnih, ~etrnaestsrebrnihidesetbronzanih.Tako|e,uborbamakodseniora,junioraikadeta,na{isubiliufinalima.Useniorskommiksfinaluosvojenajezlatnamedaqa,auekipisubiliAleksandarLeontijevi},IvanaMargeti},MilanPoledica, Ana]iri}iMilan]opi}.UfinalubilisuboqiodBugara,apretogaizbacili suselekcijeAzerbejxana,RumunijeiItalije. Zlatnaodli~japripalasu:MilanuPoledici, Marku Vu~kovi}u, Du{anu Vukeqi,MarkuRaja~i}u,Du{anuJasni}uiSimonuIvkovi}.Srebrosuosvojilisenior-

[otokankaratereprezentacijaSrbije

ski tim u borbama (Poledica, Milorad Miji},Milan]opi},Neboj{aJeremi}i AleksandarLeontijevi}),juniorskitimu

borbama (Du{an Vukeqa, Nemawa Milovanovi},KemalRabti,Milo{Makitan), kadetskitimuborbama(\or|eVukovi},

MarkoRaji~i},PetarBaji},ViktorKobleher),senioriukatama(IvanaMargeti}, Maja Svrdlin i Du{an Vukeqa), u

borbama pojedina~no Milorad Miji}, Ivana Margeti}, Ana ]iri}, \or|e Vukovi},MiqanaBajagi},Katarina[o~kani}, Milica Sretenovi}, Rihard Ki{, AntonioHorvatovskiiAleksandarBen~ik.Bronzesuuzeli:IvanaMargeti},Kemal Rabti, Danilo Sekulovi}, Petar [trbac,SofijaOstoji},IvaPle}i},TeodoraMakevi},ViktorKobleher,Milan Gruji}iMilanLuki}.NajistaknutijipojedincibilisuMilanPoledicaiIvana Margeti}. Prema re~ima selektora Ace ]irovi}a,ovoprvenstvodobrojeposlu`iloreprezentativcima za pripreme za svetsku smotruuAustraliji.Uzwega,ustru~nom {tabu bili su treneri Milorad ]opi}, Rado{ Markovi}, Aleksandar Munxa i TihomirMakitan.PravdusudeliliMilosav i Damir Milosavqevi}, Miroslav Petrovi},AleksandarKova~evi}iMiqkoRaji~i}. M. P.


20

dnevnikOv [AH SRedOM

sreda25.april2012.

OTVORENOPRVENSTVO BUBAMARE

Dvapehara Jevti}u U prostorijama N[K-a zavr{eno je otvoreno prvenstvo [K Bubamare iz Novog Sada. Glavni favorit Fm Miodrag Jevti} ubedqivom igrom vodio je tokom ~itavog turnira pa se pitawe pobednika nije postavqalo nijednog trenutka. Tako su pobedni~ki i prelazni pehar organizatora zaslu`eno pripali Jevti}u. Na deobi drugog mesta zavr{ila su tri

MiodragJevti}

takmi~ara a nov~ane nagrade i medaqe, pored Jevti}a, osvojili su i Sini{a Drowi} i Goran Kova~evi}. Za utehu, tre}i u~esnik na toj deobi, mla|ani Milan Popovi}, kao epilog dobre igre, osvojio je titulu majstorskog kandidata i novih 33 rejting poena. Alfa i omega [K Bubamare, Vladimir Ujfalu{i, jo{ jednom je pokazao, po ko zna koji put, da su za uspe{nu organizaciju dovoqni samo entuzijazam i dobra voqa. Pored wega ovaj turnir sudio je i Petar Nikoli}, dok je Bogoqub Dankovi} bio supervizor. Plasman: 1. Miodrag Jevti} 7,5, 2-4. Sini{a Drowi}, Goran Kova~evi}, Milan Popovi} 6,5, 5-6. Zoran Milenkovi}, Slavko Stanojevi} 6, 7-10. Dragan Ostojin, Tomislav Vujevi}, Dragoqub Stani{i}, Tomislav Bu`an~i} 5,5, itd. SUBOTI^KOPROLE]E

[ansa zamlade U Subotici je po~eo me|unarodni turnir ~etvrte kategorije sa deset u~esnika pod nazivom “Suboti~ko {ahovsko prole}e 2012”. Na wemu }e se, pored rejtinga, mo}i sticati balovi za internacionalnog majstora. [ansa je to za mlade i talentovane suboti~ke {ahiste Kristijana Tan~ika, Novaka ^abarkapu i Filipa Kumi}a iz Ba~ke Topole. Stawe na tabeli posle 4 odigrana kola: 1-4. Tan~ik, Ardeleanu, Dinev i \oki} 2,5, 5-9. Somborski, Na| He|e{i, Kumi} i Vasovski 2, 10. Siklovan 0 poena.

PROLE]NITURNIR„RUMA2012”

TrijumfLajthajma U subotu je u Kulturnom centru u Rumi odr`an Prole}ni {ahovski turnir u organizaciji {ahovskog kluba „Sloven”, a pod pokroviteqstvom Odeqewa dru{tvenih delatnosti i Saveza sportova op{tine Ruma. Time je nastavqen kontinuitet odr`avawa zanimqivih {ahovskih doga|aja u na{em gradu i obele`en plasman rumskog kluba u Kvalitetnu ligu Vojvodine, me|u 10 najboqih klubova iz Pokrajine. Na turniru je u~estvovalo 46 igra~a, me|u kojima i 2 velemajstora, 5 internacionalnih majstora i 8 fide majstora. Za pohvalu je i {iroka lepeza igra~a koja je obuhvatila u~esnike od 8 do 80 godina, ~ime je {ah jo{ jednom pokazao da je sport bez granica u svakom pogledu. Sudio je Slobodan U{qebrka. Nakon zanimqivih borbi i uzbu|ewa kakva mo`e da donese samo brzopotezni {ah pobedio je velemajstor iz Beograda Borko Lajthajm. Drugo mesto osvojio je internacionalni majstor Goran Todorovi} iz Batajnice, biv{i direktor poznatog Instituta Zemun Poqe, koji je pokazao da i funkcioneri mogu da donose brze i kvalitetne odluke. Tre}i je, standardno dobar na brzim turnirima, internacionalni majstor Jovan Radlova~ki iz Pan~eva. ^etvrti je simpati~ni Amerikanac iz daleke Aqaske, internacionalni

majstor Brajan Smit koji je svojim u~e{}em dao ovom turniru i me|unarodni karakter. Peti je velemajstor Sini{a Dra`i}, ~lan Slovena iz omladinskih dana, biv{i vice{ampion Srbije, koji bi verovatno postigao boqi rezultat da nije istovremeno bio i jedan od glavnih organizatora ovog turnira. Na BorkoLajthajm deobi {estog mesta, iako je i on bio optere}en orgaMa{trapo vi}, Zo ran Do ki}, nizacijom ovog turnira, je inRadoslav Jovanovi} 7,5, 16-19. ternacionalni majstor Dragan Sa{a Panteli}, Du{an SekuTe{i}, koji je prema o~ekivawu li}, Sava Manojlovi}, Dragan i najuspe{niji igra~ iz Rume. Radi} 7, 20-25. Sa{a Koci}, Nagra|eni su skoro svi u~esni- Bran ko Stano jevi}, Ti gran ci turnira, oni najuspe{niji Okiq, Qubi {a Kuzmano vi}, nov~anim nagradama, a ostali @ivojin Kosti}, Radivoj Provrednim predmetnim nagradama. danovi} 6,5, 26-31. Miroslav Na kraju, bilo bi nepravedno ne Mi haq, @i ki ca Mi li ~evi}, spomenuti Sredwu poqopriStjepan Peli}, Radovan Jovanovrednu {kolu “Stevan Petrovi}, Mi lan Bukvi}, Dragan vi} – Brile” koja je za sve u~eMar ko vi} 6, 32-36. Neven ko snike turnira obezbedila besOkiq, Du{an Spasojevi}, Sa{a platan ru~ak. Todorovi}, Dragan Ninkovi}, Plasman: 1. Borko Lajthajm Du{an Vi{wi} 5,5, 37-39. Dejan 11, 2. Goran N. Todorovi} 10, 3. Mar~ak, Milan Juzba{a, VeseJovan Radlova~ki 9,5, 4-5. Bralin Damjanovi} 5, 40-41. Petar jan Smit, Dra`i} Sini{a 9, 6Mili~evi}, Georgie Mrvi} 4,5, 7. Dra{ko Begu{, Dragan Te42-43. Nedeq ko Damwano vi}, {i} 8,5, 8-11. Neboj{a MilovaZdravko Jakovqevi} 4, 44. Duno vi}, Mi lan Ilij}, Mi lan {an Dra`i} 3, 45-46. Iva RaSkoko, Slobodan Kosijer 8, 12ki}, Mladen Raki} 1 poen. 15. Petar Kolognat, Vladimir D.Te{i}

PRVENSTVOOSNOVNIH[KOLAVOJVODINE

Pobednici„Aleksa[anti}” i„KostaTrifkovi}” U O[ “Vuk Karaxi}” u Crvenki je, u organizaciji [S Vojvodine i [K Sivac, odr`ano finalno prvenstvo novnih {kola Vojvodine za ovu godinu. Takmi~ewe se odvijalo u dve kategorije: de~aci su igrali na 4 table i devoj~ice na 3, uz tempo igre od 15 minuta po igra~u. Po tri prvoplasirane ekipe u obe konkurencije osvojili su pehare i medaqe i plasirale su se na ekipno prvenstvo Srbije. De~aci su igrali 7 kola po [vajcarskom sistemu a devoj~ice 5 kola po Bergerovom sistemu. Sudili su: Petar Mili~evi}, Petar Nikoli}, Miodrag Stankovi} i Branko Stojanovski, a supervizor je bio Bogoqub Dankovi}. Plasman de~aci: 1. „Kosta Trifkovi}“ (Novi Sad) 19 (25,5), 2. „Stevan Sremac“ (Sen-

Devoj~iceO[„Aleksa[anti}”uAleksa[anti}u

Miji}ev memorijal [ahovski klub Bukovac bi}e u nedequ (29. april) doma}in i organizator drugog memorijalnog turnira „Jovo Miji}”. Za najuspe{nije pojedince organizator je obezbedio nagrade. Memorijal po~iwe u 11 ~asova u prostorijama Zavi~ajnog udru`ewa „Mawa~a” u Bukovcu, a prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 060/029-12-70. J.G.

Belidajemat udvapoteza CharlesAnstey OttawaCitizen,1892.

Re{ewe problema br. 385 (Selim Achbar, Apprenti Socier, 1994.) sa pozicijom: beli – Kc1, Df8, Sc2, Se2; crni – Kf1, pe{aci: f2, f3; je 1.Dh6!

ANALIZIRANEPARTIJE

Op~iweni{ahom Svi mi, koji ~ekamo sredu da vidimo {ta ima novo u svetu {aha, svi mi koji igramo po klubovima, ili igruckamo po kafanama, ku}ama, pla`ama, klupama… ovom bo`anstvenom igrom smo, kao neki zavisnici, ustvari, op~iweni {ahom. Na{em prilogu pozajmili smo naslov sjajne kwige Borislava Ivkova posve}ene znanim i neznanim {ahovskim junacima. Borinih {ezdeset godina prohujalih u {ahu opisani su na zadivquju}i - skroman na~in. Bora pripada onima koji su svakom svom uspehu “gledali u zube”, vazda nekako “objektivan”. – I, sad, paradoksalno, premda sam na ra~un svoje titule svetskog omladinskog {ampiona pravio {ale ve} od prvog dana, od svih mojih rezultata na {ahovskim turnirima, upam}en je, ili je najvi{e upam}en, Prvi omladinski {ampionat sveta u Birmingemu 1951. godine. U nedostatku svega ~ime raspola`u dana{wi nara{taji, imali smo {iroko, slobodno poqe da improvizujemo i kreiramo, dok dana{wi “atomski {ah” karakteri{e, uglavnom, vrhunska, kompjuterska agresija, ka`e, po malo sa setom, Ivkov. Za dana{wi prilog, iz kwige Bore Ivkova “Op~iweni {ahom”, izdvojili smo partiju iz Las Palmasa 1979. godine. Na tom turniru sigurnom igrom pobedio je Vagawan, dok je na{ velemajstor sjajnim fini{em (6,5 iz 7) podelio drugo mesto sa Garsijom. Odabrana partija imala je posebnu zanimqivost: predaju u tri ~ina. U bazi podataka partija se zavr{ila predajom Gelera posle 25 poteza crnog, po komentatorima partije, D. Mini}a i E. Sindika u “[ahovskom glasniku”, posle 46 poteza crnog, a predaja Gelera i stvarni zavr{etak partije zbio se posle 49 poteza crnog!

21…b4! 22.Sc4? A ovo je ve} ozbiqna gre{ka. Beli se morao pomiriti sa pasivnim 22.Lb2 ili 22.Lc1, iako crni posle 22…a5 posti`e odli~nu igru. 22…Da7 23.L:b4 Sc:e4 24.a5 Gubitak pe{aka na d5 nije se mogao nikako izbe}i. 24…S:d5

U bazi podataka posle ovog poteza Geler je predao! Me|utim, partija je imala svoj daqi tok: 25.D:e4 S:b4 26.Db1 Pogre{nom strategijom Geler je dospeo u sasvim propalu poziciju. U daqem toku igre Ivkov je na visini zadatka. 26...e4 27.Sh2 d5! 28.Sb6 Sc2 29.Tc1 S:a1 30.S:c8 T:c8 31.T:c8 L:c8 32.D:a1 e3! Posle ovoga crni lovci }e se razigrati i pozicija belog se ru{i kao kula od karata. 33.f:e3 D:e3+ 34.Kh1 Lc5 35.Sf3 L:h3 36.b4 L:b4 37.Db2 Lc5 38.Db8+ Kg7 39.Db2+ d4 40.Dc2 La7 41.Dc7 d3 42.Dc3+ Kg8 43.D:d3 D:d3 44.L:d3 Lc8 45.Se5 Kf8 46.Lc4 f6

Geler–Ivkov

UNEDEQUUBUKOVCU

PROBLEMBR.386

dnevnik

De~acinovosadskeO[„KostaTrifkovi}”

BRZOPOTEZNITURNIRUBA^KOJPALANCI

Pobednik RadoslavBabi} Peti ovogodi{wi brzopotezni turnir u {ahu, odr`an je u prostorijama [K „Ba~ka Palanka“. Na turniru je u~estvovalo 25 {ahista iz: Ba~a, Kule, Ba~ke Palanke, ^elareva i Bijelog Brda (Republika Hrvatska). Prvo mesto pripalo je Radolsavu Babi}u iz Bijelog Brda, koji je osvojio 11 poena. Na drugo mesto plasirao se Nikola Rajinac sa 10 poena, tre}i je bio Dobrivoj Popovi} sa 8, a ~etvrto mesto je pripalo Miqanu Ostoji}u iz Kule sa 8 poena. Najboqim takmi~arima pripale su nov~ane nagrade. - Ovo je moje tre}e u~e{}e na ba~kopalana~kim brzopoteznim turnirima i prva pobeda. Prethodna dva puta zauzeo sam sedmo mesto. O~ekivao sam da mogu biti dobro plasiran, ali nisam o~ekivao ovako ubedqivu pobedu – izjavio je nakon odr`anog turnira, mk Radoslav Babi}. Uzoran organizator petog cugera bio je [ah klub Ba~ka Palanka. Naredni, {esti, brzopotezni turnir bi}e odr`an 5. maja. M.\.Kremenovi}

ta) 19 (24), 3. „\ura Jak{i}“ 1 (^urug) 13 (15,5), 4. „Miroslav Anti}“ (Pan~evo) 11 (13,5), 5. „20. oktobar“ 1 (Sivac) 11 (12), 6. „\ura Jak{i}“ 2 (^urug) 10 (14), 7. „Slobodan Savkovi}“ (Stari Banovci) 10 (12), 8. „20. oktobar“ 2 (Sivac) 9 (12,5), 9. „Petar Petrovi} Wego{“ (Vrbas) 7 (9,5), 10. „Milo{ Crwanski“ (@abaq) 5 (7,5), 11. „Svetozar Markovi} Toza“ (Novi Sad) 4 (8). Plasman devoj~ice: 1. „Aleksa [anti}“ (Aleksa [anti}) 15 (12,5), 2. „\ura Jak{i}“ (^urug) 12 (10), 3. „20. oktobar“ 1 (Sivac) 9 (8,5), 4. „Slobodan Savkovi}“ (Stari Banovci) 3 (6), 5. „20. oktobar“ 2 (Sivac) 3 (6), 6. „Svetozar Markovi} Toza“ Novi Sad 3 (2). USKR[WITURNIR „BAGQA[2012”

[trpcuprvomesto U Zrewaninu je u nasequ Bagqa{ odigran turnir u ubrzanom {ahu pod nazivom „Bagqa{ 2012“. Igralo se 7 kola, 15 minuta po igra~u. Mrtva trka izme|u mk Mladena [trpca i intera Predraga Bodiroge zavr{ena je u korist Mladena koji je imao boqe dodatne kriterijume. Plasman: 1-2. Mladen [trbac, Predrag Bodiroga 6, 3. Radivoj Peri{i} 5,5, 4. Slobodan Stojanovi} 5, 5-6. Branko Owin, Milan Bo`i} 4,5, 7-11. Du{ko Petrovi}, Vojislav Mitri}, Zoran Ja}imovi}, \ura Simatovi}, Radomir Jan~i} 4, 12-13. Milorad Duvwak, An|elko Rodi} 3,5, 14-18. Mladen Dimitrijevi}, Vladimir Duvwak, Vid Uzelac, Milan Krsti}, Miladin Kandi} 3, 19-21. [andor Mesaro{, Du{ko Viskovi}, Vlada Popovi} 2,5, itd.

[panska partija (C92) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Lb7 Ovaj stari nastavak u posledwe vreme o`iveo je sovjetski velemajstor Zajcev i sve ~e{}e se vi|a u turnirskoj praksi. 10.d4 Te8 11.Sbd2 Lf8 12.Lc2 g6 Druga mogu}nost je 12…Sb8. U partiji Karpov – Romani{in igranoj na Spartakijadi u Moskvi 1979. crni je postigao odli~nu protivigru (iako je na kraju izgubio partiju) nakon 13.b3 Sbd7 14.d5 c6 15.c4 Dc7 16.a4 Tec8 17.Ta2 b:c4 18.b:c4 a5 19.Ld3 Sc5 20.Lb1 La6 21.La3 Tab8 22.L:c5 d:c5 23.Ld3 Tb4 24.d:c6 Db8 25.Dc2 T:c6 13.d5 Ne deluje zdravo 13.Sb3 e:d4! 14.c:d4 Sb4 15.d5 c6, Geler – Beqavski, {ampionat SSSR-a 1978. 13…Sb8 14.b3 c6 15.c4 Sbd7 16.a4 Dc7 17.La3 c:d5 18.c:d5 Tec8 19.Ld3 Sc5 Zanimqivo je spomenuti da je ovako ve} igrano u nekoliko partija. U partiji Dorfman – Romani{in, {ampionat SSSR-a 1977, crni je nastavio 19…Db6 I postigao zadovoqavaju}u igru. 20.Lf1 Db6 21.De2?! Uvod u pogre{an plan. Beli je morao spre~iti b5-b4 putem 21.Lb4! nakon ~ega za crnog ne bi bilo preporu~qivo 21…b:a4 22.L:c5 T:c5 23.T:a4 s pritiskom belog na daminom krilu.

Po “[ahovskom glasniku” Geler je ovde predao. Ova partija, odista nije imala sre}u da se iska`e do kraja. Odigrano je, naime, jo{ nekoliko poteza! 47.Sc6 Lc5 48.Sb8 Ld6 49.S:a6 Lb7

I ovde je, kona~no, partija zavr{ena. Geler je primetio da igra ne samo bez pe{aka nego i sa skaka~em “mawe”. 0:1 Iako su na prvom omladinskom prevenstvu sveta u Birmingemu igrali, izme|u ostalih, Larsen i Olafson, najve}i protivnik za {ampionsku titulu Ivkovu je bio Englez Barker koji je na kraju osvojio drugo mesto. Pripremio:B.Dankovi}

PRVENSTVOAPATINA

Branko]opi}prvak U organizaciji apatinskog {a hov skog klu ba „Vul kanProtektor“ odigrano je prvenstvo grada za ovu godinu. Igralo se 9 kola po [vajcarskom sistemu a zaslu`eno i ubedqivo, ~ak sa dva poena prednosti nad drugoplasiranim Mi{om Sekulovi}em, pobedio je mk Branko ]opi}, koji je protivnicima prepustio samo pola poena. Sudio je regionalni sudija Stevo Popovi}. Plasman: 1. Branko ]opi} 8,5, 2. Mi{a Sekulovi} 6,5, 3. Milan Obradovi} 6, 4. Branislav Ristovski 5,5, 5-9. \uro Zdjelar, Milan Medi}, Nikola Kuduz, Aleksandar Opa~i}, Bo{ko Toma{evi} 5, 10-12. Zoran

Branko]opi}

Pavlovi}, Tibor De`e, Bo{ko Rapaji} 4,5, 13. Ilija O`egovi} 4, 14-15. @eqko Andabaka, Zvezdana Stankovi} 3,5, 16. Uro{ Korica 3, 17. Milo{ ^evizovi} 2, 18. Ivan Kova~i} 0.


c m y

Svet poznatih

dnevnik

sreda25.april2012.

21

В е н ч а ћ е с е Б р ед П и т и А н ђ ел и н а Џ о л и И

ако је Бред Пит једном приликом изјавио да ће се он и његова петогодишња партнерка Анђелина Џоли венчати тек кад то буде свим паровима дозвољено, чини се да њихов став више није баш толико искључив. Анђелина је недавно рекла да ће размотрити идеју о браку, уколико њиховој деци то буде много значило. − Мислим да би тешко било деци рећи „не“ − изјавила је посвећена мајка у интервјуу за „Гуд монинг Америка“, чиме је одшкринула врата за шушкања о могућем венчању.

К о н ач н о се верили З

Колико милиона вреде Н

акон радосне вести да је најпознатији светски пар напокон одлучи да заплови у брачну луку, поставља се неугодно питање, али нужно, о потписивању предбрачног уговора. Амерички магазин Форбс прорачунао је како Бред Пит вреди 150 милиона долара, а богатство будуће му супруге Анђелине процењује се на 120 милиона. Славни пар укупно вреди вртоглавих 270 милиона. “Шансе да ће то проћи без предбрачног уговора су прилично мале”, коментарисала је адвокатица из Лос Анђелеса Голди Шон за Целебузз. “Кад су већ чекали толико дуго са браком, прилично је невероватно да са толиким богатством неће осигурати себе за све могуће ситуације у будућности“, додала је. Потписивање предбрачних уговора већ је устаљена појава, ипак сви се питају може ли он угрозити

њихову заједничку будућност.”Они само желе имати нешто написмено да би и њима и њиховим породицама било јасно шта ће се догодити са њиховим богатством ако се из било ког разлога пожеле раздвојити”, објаснила је адвокатица. Најпознатији светски пар се након седам година заједничког живота нема чега бојати. “Ништа се неће променити. Разлог за венчање су њихова деца – они су све већи, све зрелији и све су више свесни тога какви би мама и тата требали бити”, каже извор за америчке медије. Какав год уговор био потписан, деца се неће спомињати у њему. “Не можете уврстити децу у такав документ”, коментарише Шонова. “То су уговори који се склапају између двоје људи и предмет су њихове слободне воље. Не могу се уговором дефинисати будућа права деце.”

Амбасадор Бред Пит добре воље В А нђелина Џоли, рођена 4. јуна 1975. у Лос Анђелесу, америчка је филмска глумица, редитељ, бивша манекенка и амбасадор добре воље Високог комесаријата УН за избеглице. Због имена, честа је заблуда да је њена мајка била Францускиња, међутим, Џолини баба и деда са мајчине стране су били француско-канадског порекла. Са очеве стране је чешког порекла, а француско-канадског и ирокеског са мајчине. Медији је често проглашавају за једну од најлепших жена. Добитница је три награде Златни глобус, две награде америчког Удружења филмских глумаца и једног Оскара.

ванично је потврђено – ванбрачна заједница Анђелине и Бреда ускоро ће постати брачна. После вишегодишњег заједничког живота најпознатији холивудски пар – Анђелина Џоли и Бред Пит – одлучио се на веридбу, први корак ка венчању. “Да, могу да потврдим ту вест. Веридба је обећање за будућност и њихова деца су веома срећна“, изјавила је ПР менаџерка Бреда Пита, Синтија Пет-Данте. Она је додала да венчање још није заказано. Ако се буде венчао, Бреду ће ово бити други брак. Био је ожењен колегиницом Џенифер Анистон пет година. А Анђелини трећи – она је по три године била удата за глумце Џонија Лија Милера и Билија Боба Торнтона. Пре отприлике годину дана Бред Пит је говорио о венчању са Анђелином. “Деца одувек питају када ћемо се венчати, али у последње време примећујем да им то све више значи. Мораћемо, изгледа, озбиљно да се позабавимо идејом брака”, рекао је Пит пре годину дана за “УСА викенд”.

ред је дизајнирао веренички прстен за Анђелину заједно са златаром Робертом Прокопом. Процес је трајао годину дана, а резултат је четвртасти дијамант на широком ребрастом појасу. “Бред је имао посебну визију када је у питању прстен. Желео је да сваки делић буде савршен, па смо морали наћи дијамант најбољег квалитета и исећи га на одређену величину како би одговарао Анђелининој руци”, рекао је Прокоп. Експерти вредност прстена процењују на 250.000 долара, преноси Дејли мејл.

Реплика на продају Ј

една америчка златара почела је да продаје прстење које је урађено по узору на веренички прстен који је Анђелина добила од Бреда. Доступну реплику потписује произвођач накита “Гемвара”. Реплика од сребра и кристала може се набавити за 1.195 долара.

Љ

убав ипак није умрла! Златни пар Холивуда, Анђелина и Бред, чекају близанце и тренутак да пред матичаром кажу судбоносно „да”. Тензија је нестала! Након неколико недеља захлађених односа, љубав је букнула поново, те и првобитна идеја да се пар венча пре него што Анђелина на свет донесе близанце. „Дивно су се проводили за време Оскара и од тада су поново луди од љубави”, казао је неименовани извор близак пару. „Венчање је било отказано. Стално су се свађали. Међутим, успели су да превазиђу разлике. Енџи ће на јесен родити синове близанце и Бред и она су решили да их дочекају као муж и жена, дакле церемонија би требало да се одржи релативно скоро.” Други извор рекао је да Анђелина не планира да шири причу о трудноћи. „Она неће давати званичне изјаве о томе, али је обавестила мали број одабраних људи.” Пар има шесторо деце – Медокса (10), Пакса (8), Захару (7), Шајло (5) и трогодишње близанце Нокса и Вивијен.

А кинс”, “Интервју са Вампиром”, “Седам” и други, Бред је своју прву главну улогу имао у филму “Тамна страна сунца” снимљеном у Црној Гори под управљачком палицом Божидара Боте Николића, који је међутим приказан тек 1997. и није имао посебног успеха. Док се борио да напредује у послу глумца, Бред је упоредо узимао часове глуме код Роја Лондона и радио у ресторану брзе хране) носећи костим пилета како би платио часове глуме. Снимио је велики број филмова за које је на бројним фестивалима награђиван.

Б

Трудна Анђелина

илијам Бредли – Бред Пит је рођен 18. децембра 1963. године у граду Шони, држава Оклахома. У средњој школи се бавио спортом, учествовао у дебатама и био члан школских музичких организација. Похађао је Мисури школу новинарства на Универзитету Мисури Колумбија. Мало је фалило да добије диплому новинара 1986, када је напустио школу и одлучио да окуша срећу у Холивуду. Каријеру је започео појављивајући се у телевизијиским шоу програмима и мање познатим ТВ серијама и филмовима. Пре филмова који су му донели светску популарност а то су између осталог и “Ентони Хоп-

Тетоваже на леђима

Редитељски деби остварила је филмом У земљи крви и меда, љубавном причом која се дешава током рата у Босни. Била је у браку са глумцима Џонијем Лијем Милером и Билијем Бобом Торнтоном, а тренутно живи са глумцем Бредом Питом, у вези која привлачи пажњу светских медија. Џолијева и Пит имају троје усвојене деце (Мадокса, Пакса и Захару) и троје своје (Шајло и близанце Вивијен и Нокс). Анђелина Џоли промовише хуманитарне циљеве широм света и позната је по раду са избеглицама преко УНХЦР-а.

Веренички прстен за 250.000 долара

нђелинин попис тетоважа је привукао пажњу већине медија које су често биле тема разговора у интервјуима. Велики број тетоважа на њеном телу је приморао сценаристе да буду што креативнији када планирају обнажене и љубавне сцене. Шминка је била коришћена да прекрије њене тетоваже у великом броју њених филмова. Анђелина често додаје или мења постојеће тетоваже и наводи да све тетоваже које поседује имају специјално значење. Тренутно има 12 познатих тетоважа, као што је цитат Тенесија Вилијамса „A prayer for the wild at heart, kept in cages“ („Молитва за дивље у ср-

цу, затворене као у кавезу“) коју је поседовала и њена мајка, арапска фраза („снага воље“), латинска изрека („шта ме храни то ме и уништава“) , молитву која се састоји од будистичких санскритских симбола за њеног сина Медокса. Након одређеног времена неке тетоваже је избрисала ласером или прекрила другим, укључујући „Били Боб“, име њеног бившег мужа Билија Боба Торнтона, кинески симбол за смрт и прозор на доњем делу леђа; објаснила је да је уклонила прозор, јер је користила све слободно време гледајући кроз прозор и желећи да је негде ван; сада живи тамо све време.


22

kultura

sreda25.april2012.

dnevnik

РЕДИТЕЉНИКИТАМИЛИВОЈЕВИЋС„ХЕНРИЈЕМVI“УШЕКСПИРОВОМПОЗОРИШТУУЛОНДОНУ

Глобтеатарјемитскоместо Шекспир, али један потпуно неуобичајен и јединствен, биће поречимаредитељаНикитеМиливојевића планетарни позоришни догађај године. У лондонском Глоб театру 37 земаља, на 37 језика извешће 37 сачуваних Шекспирових комада. Међу њима je у коопродукцији београдскогНародногпозориштаиФонда Лаза Костић из Лондона и „ХенриVI“подредитељскомпалицом прослављеног Никите Mиливојевића, који последњих годинастварауиностранству. -Глоб театар је митско место за сваког редитеља, глумца, за

ђенданВилијемаШекспира,који јеобележиоједнуепоху,апотом иисторију. -Ућиутупричуиутуекипу заистанијемало.Упочеткукада су ме из Глоба нашли у НационалномтеатрууАтининисамни био свестан свега, јер сам био у сред поставке „Мајка пса“, по драмигрчкогписцаПавлосаМатесиса, која је преведена и на српски.Првиразговорјезаправо ибиоуАтинипослепремијере,а потомсамишаоуЛондоннадоговоре. Заиста сам пресрећан и почаствован, јер је велика ствар када доживите да вас неко пози-

ЖивотнаразмимоилажењасаСНП МиливојевићјережираоунајславнијимданимаБудванскогфестивала,потеатримаЕвропе,аштајесаСНП? -УНовомСадуседешаванештопростоневероватно.Садамеје већсрамотадакажемдајауСНПникаданисамрежирао,алиињих требадабудесрамота.Тапричадапунопутујем,идаједоменетешкодоћибашнепијеводу.Кадажелитедонекогададођетеиуспете. ЕвоизГлобасуменашлиуАтини,иСНПбитакомогаодамепронађе.ПритомјапредајемнаАкадемијиуНовомСаду,аличинимисеиз разноразнихразлогасмосеСНПијасталномимоилазили.Идвапутакадасмодошлидонекогпредлогаосарадњи,чакјеитопропало, једноодпозориштаскојимникакодасесретнемуживотујејошувек СНП-објашњавасаговорник.

било које позориште на свету и људе који раде у њима. На неки начин Глоб је као Епидаурус, Делфи... а опет посебан, јединствен-објашњаваНикитаМиливојевић с чијим ће се „Хенријем VI“ свет премијерно срести на лондонској сцени у мају, јер се фестивалШекспиракојијепочео 23.априла одвија по пројекту „Globe to Globe“шестнедеља. Фантастичном идејом извођења комада славног светског класиканаразнимјезицимапланете Глоб ове године прославља ро-

ва, да припадате европској позоришнојпородици-кажеМиливојевић, који током разговора за наш лист прављеног пред нову пробуШекспира. Миливојевић открива да се глумачкој постави Драме националног театра придружила се и једна студенткиња из Новог Сада,ањеннаступукултномГлобу, идеинапоносграда. -Првипутјединуженскуулогу Јованке Орлеанке игра моја студенткиња Јелена Ђулвезан, која је на четвртој години глуме

новосадске Академије на којој предајем.Даклеупоставцијенаправљенмиксразнихљуди,комбинацијасредњака,старијихглумаца, младих са којима сам радио,асанекимасампрвипут.У Народном позоришту радио сам дугогодина,имамтимсарадника изнамсвеглумце.Хенријаигра Ненад Маричић, а ту су потом Предраг Ејдус, Миодраг КривокапићиТанасијеУзуновића,који играју у алтернацији, Слободан Бештић, Алекс андар Срећковић..., објашњава Миливојевић, којијеизиностранствадовеочитавтимсарадникадабипомогли на његовом пројекту Шекспира, итоспецифичномкомаду„Хенри VI“, за кога театролози кажу да је незаокружена драма. - На преговоримауЛондонуизГлоба су ми понудили да бирам Шекспирово дело. Кад сам рекао “Хенри VI”, били су одушевљени, вероватно зато што се редитељи баш и не отимају о тај комад.Тојењеговопрводело.Некишекспиролозикажудауначинуписањаосећатевишеруку,те да можда и није његово дело, други пак мисле да је тада још био млад и да се тражио. Како год било, кад човек прочита комад,јасномуједатонијепотпуносклопљентекст,алименикао редитељу то прија. Јер оставља мипросторадазаокружимствариизсвојевизуре. Миливојевићнасебисвојствен начин проналази форму да испричатупричубиткеоковласти. Све се дешава за округлим столом, попут оног у Уједињеним нацијама... једне савремене поставкескојомредитељиглумачкаекипаодлазеуЛондон. - Имам утисак да можда очекују да са мном на сцену Глоба стижератнаприча,аменетате-

ИЗЛОЖБАПИСАМАПРЕМИЈЕРНО У„НОЋИМУЗЕЈА”УНОВОМСАДУ

ПрепискаУрошаПредића Културна манифестација „Ноћ музеја“ која се ове године одржава 19.мајау65.градoва уСрбијииу НовомСадућепонудитибогатпрограм. На 50 локација у граду биће понуђено стотинак разноврсних и занимљивихпрограма. Организатор манифестације у НовомСадуВисарт, асоцијацијаза визуелнууметностикултуру утом мноштоовогпутаиздвајаизложбуу огранкуСАНУуНовомСадунакојојћепремијернобитипредстављени оригинали писама барда наше ликовне уметности Уроша Предића, упућених уметници Вуки Велимировић. Она откривају искрену наклоност, пријатељство, а можда и неко дубље и интимније осећање које је познати сликар (Орловат 1857-Београд 1953.),тада већ у познијим годинама живота (око седамдесет), гајио према много млађој лепој уметници,вајарки,сликарки и књижевници,Вуки Велимировић (Пирот 1888-Београд 1965.). Мит о неодољивој и надалеко чувеној лепоти „прве српске вајарке„ ослања се и на романтичну причу о њеном односу са нобеловцем Рабиндрантом Тагором... Претпоставља се да су се Урош Предић и Вука Велимировић упознали током Првог светског рата у Крушевцу,где је Вука предавала цртање и лепо писање у гимназији,а славнисликарпровео неколико ратних година. У то време, госпођица Велимировић већ је завршила Уметничко-занатску школу у Београду. После Првог светског рата,Предић

се враћа у Београд,а млада и амбициозна кћи проте Милоша Велимировића путује на усавршавање у Париз, тадашњу светску уметничку

Награднифото-конкурс Наградни фото-конкурс Ноћи музеја „У ритму среће“ отворен је до1.маја,за све љубитеље фотографије,аматере и професионалце, без обзира на њихово пребивалиште у Србији или иностранству.Пристигли радови који прођу селекцију стручног жирија,биће изложени у Ноћи музеја 19.маја у Новом Саду,а аутори најбољих фотографија биће награђени.Прва награда износи30.000 динара.Један аутор може да учествује са највише четири фотографије.Потребно је да их достави у формату А4,израђене на фото-папиру или одштампане квалитетном дигиталном штампом,на адресу:ОТП банка Србија а.д.Нови Сад,Булевар ослобођења80, Нови Сад (са напоменом:За фото-конкурс Ноћи музеја).Неопходно је послати иподатке о аутору (име и презиме,адреса,телефон,имејл),као и назив фотографије и места на којем је снимљена.Додатне информације:novisad@nocmuzeja.rs.

престоницу. Тако започиње период њихове преписке -пријатељске или љубавно-романтичне... “Колико бих био срећан, када бих био онакав каквим ме Ви замишљате! Али, ја сам као онај хаџија који је стар, слаб и немоћан пошао у свету Земљу: никада је неће видети, али целим путем пратиће га срећа и задовољство што се приближује своме циљу.” Прву изложбену презентацију писама Уроша Предића у Ноћи музеја,омогућио је Историјски архив Панчева који је прошле године дошао у посед овог важног и занимљивог архивског материјала. Реализацију изложбе помогао је Народни музеј из Зрењанина, уступајући поједине експонате из Легата Уроша Предића, и кустоскиња музеја Оливера Скоко, својим стручним ангажманом.

ма уопште не интересује, давно сам је иживео. Данас ме занима причаоборбизавласт.ХенриVI је по мени највише то, прича о борби за власт и како због малих, ситних интереса, мржњи, сплетки, подмет ањ а, ситн их подваласегубинештомноговеће и значајније, битка пола државенаконстогодишњегратаса Француском.Чинимисекадасе каже сплетке, ситни сукоби, ин-

тереси,разнесујетеикадакажетеборбазавластисвеовозаједно ви заправо причате причу о Србијиданас.Такодамениније билотешконаћимотивекојиме интересуј - констатује Миливојевић. Редитељјесаосталимактерима„ХенријаVI“добиосвепохваледиректораГлобфестивалаТомаБирда,којисенедавнонашао уБеоградудабивидеоштаседе-

шаванапробамаподсводомНародногпозоришта. -ПоставкасвакогШекспираје прворазредни догађај и мислим да је то јако тежак и комплексан материјал, и ако га играте, одлучите да режирате, наилазите на таквепроблемекојинисуслични унекимдругимизборима.Акога радите,потребанјеизахватдаса тиме направите помак, што је за редитељајакотежакпосао,паондаизаглумцадаговоритајстих. КадаједиректорГлобфестивала ТомБирддошаојенанашупробу, показаосаммудвачинакојасмо поставилииупутиоједостакомплимената,иглумцимаипоставци.Рекаоједаимамопотребукадаимамостих,Шекспира,каокадаимамоантику,даодмахпочнемодаговоримострашнопатетично и страшно лажно, и глумци употребљавају језик који је потпунонеприродан.Тимеодбијате, апритомсеполатогареченогне разуме. А онда тај страшан глас, потпунонеприродан,додатноцелу ствар чини неуверљивом, на ивици сте да то постане нешто штостварнонијеживо,већмртво на сцени. Првих месец дана сам сетрудиодапотпуноразбијемте клишее како говоримо, радимо, режирамо те стихове, како их на крају крајева играмо. И Бирд кажеданијетакосамокоднас,већ дауЕнглескојкадасегледаШекспир постоји нешто што се сада зове „Шекспиров глас“- објашњаваНикитаМиливојевић. Указује при том да је требало наћикључ,аонјетоуправоурадиоса„ХенријемVI“иШекспировимјезикомкојистижеизСрбије у Глоб. Након лондонске премијереујунућесе„Хенријем VI“ затворити сезона Народног позоришта. Владимир Ђуричић

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТЗАКУЛТУРУПОМАЖЕ СОМБОРУ

Предностобележавању јубилејаМиланаКоњовића Покрајински секретар за културу и јавноинформисање МилорадЂурић је јуче у Сомбору, у присуству градоначелника Немање Делића, потписао уговоре којим ће војвођанска Влада помоћи пројекте неколико установа културе и културноуметничких друштава у овом граду. Први човек војвођанске културе,МилорадЂурић је нагласио да се у случају Сомбора Секретаријат начијемје челу нашао у великим дилемама. - Због огромног историјског наслеђа, али и богатог актуелног тренутка у култури, када је Сомбор у питању,нашли смо се пред јако тешким задатком,коме дати предност.Пошто овај град има неколико одличних институција које просто „носе“ културни систем Војводине- казао је Ђурић.- Ипак, ове године смо се определили да предност, па самим тим и највише средстава усмеримо према Галерији „Милан Коњовић“,која се брине о оставштини једног од највећих српских

сликара 20. века, баш као што смо претходних година,у јубилејима Лазе Костића већу помоћ пружили овдашњем Градском музеју и Библиотеци.Тако ће Покрајина новчано помоћи обележавању јубилеја,сто година од почетка стваралаштва ве-

ликог сомборског,војвођанског, српског и светског експресионисте Милана Коњовића, пре свега кроз ретроспективну изложбу у Српском културном центру у Паризу,а лично очекујем да ће се у овај пројекат укључити и ресорно републичко министарство и наравно сам Град Сомбор. Покрајински секретар Милорад Ђурић је са

челним људима установа културе у Сомбору потписао том приликом девет уговора којима је из покрајинске касе обезбеђено 2,8милиона динара за њихове пројекте,међу којима је највећи део отишао на саму париску ретроспективну изложбу Милана Коњовића (милион динара) ревитализацију рамова и реплика слика великог Маестра Коњовића (150.000 динара) и опрему неопходну овој сомборској Галерији..Поред ГМК уговоре о додели средстава на основу резултата конкурса покрајинског Секретаријата добили су и Градски музеј (235.000 динара) за пројекат реконструкције култних сомборских фијакера,Градски КУД „Раванград“за промоцију традиционалног стваралаштва сомборских Срба , као и свадбарских песама и напева Срба Бачвана (280.000),Културно просветна заједница Стапар за „Прву хармонику Војводине“ (240.000). М. Миљеновић

PRIZNAWEPORODICEBISTRIHPOTOKA

NagradaTimotijuYonuBajfordu NagradaPorodicebistrihpotokabi}euru~ena danas u podne u Udru`ewu kwi`evnika Srbije (UKS) ovogodi{wem dobitniku TimotijuXonuBajfordu.Nasve~anosti}eu~estvovati Qubivoje R{umovi}, Bo`idar Mandi}, GordanaBruniDonka[pi~ek. Ve}19.putUKSina{anajstarijaeko-umetni~ka komuna dodequju priznawe pojedincima koji se bore za prirodu i planetu Zemqu. Nagrada se sastoji od plakete na dasci ispisane pirografisanimslovima,litraizvorskevode, kilogramacrnoghlebaidesetdinara. Bajfordjesvojimpregala{tvomipa`qivo{}upremana{ojkulturi,kaoikultnimserijama za decu „Neven” i „Poletarac” obele`io

svojerediteqskoitelevizijskoprisustvouna{oj sredini, navodi se u obrazlo`ewu. Pored umetni~ke aktivnosti, on je veliki qubiteq prirode,pionirekolo{kemisliuEngleskoji kod nas, za{titnik {uma i akter popularnog sporta„gledaweptica”. Ciqnagradejedausmeripa`wuumetnikai intelektualaca na probleme demografije, nestanak voda, {uma i zelenih povr{ina, rupe u ozonskom omota~u, zaga|ewe vazduha, deponije kojerastu,nestanakprirodnihresursa,promenuklimeodnosnosamopstanakplanete.Intelektualci i umetnici su du`ni da dignu glas protivzloupotrebeprirode,isti~ePorodica bistrihpotoka,kojadelujeve}35godina.


c m y

kultura

dnevnik

sreda25.april2012.

23

СУБОТИЧКОПОЗОРИШТЕ„ДЕЖЕКОСТОЛАЊИ” УБИТЕФТЕАТРУ УБЕОГРАДУ

ПОЗОРИШНЕПРЕМИЈЕРЕ

Гостовањестрипредставе

Закогаћетегласати

Београдски Битеф театар биће домаћин позоришту „Деже Костолањи„из Суботице које ће извести три представе из своје продукције у режији Андраша Урбана 26, 27 и 28.априла ,најављено је на конференцији за новинаре у Битеф театру. Редитељ и драматург Јелена Богавац рекла је да ће гости из Суботице извести три различите представе: 26. априла „Догс анд Другс„, 27. априла „Дракула - светлости тренутка„ и 28. априла „MartaBerešOne GirlShow”. Јелена Богавац је додала да је реч о провокативним,модерним,комуникативним представама,у познатом духу суботичког позоришта са којим Битеф театар традиционално добро сарађује јер препознаје уметничке тенденције које је и сам успоставио. Према Урбановим речима, на представи „Догс анд Другс„која се бави савременим „фенси„појмовима: дрога, сексуална дискриминација и специфично насиље у породици,сарађивали су са три редитеља ЈеленаБогавац,Ференц Петер и

Золтан Пушкаш. Користећи позоришни језик три редитеља су говорила на задату тему,а од тог материјала Урбан је са својим глумцима уобличио представу која је,како је

истакао,његова најкомуникативнија представа до сада јер се конкретно бави овим темама. То је жанровски разнолика представа али са одређеним ставом, отворена према публици, пуна хумора, настала у интеракцији са глумцима који су учествовали у њеном настајању: Марта Береш,Арпад Месарош,Габор Месарош,Кинга Мезеи,ИмреЕлек Микеш и Золтан Плетл.

Друга представа „Дракула„ настала је пре шест година али се први пут игра у Београду.То је невербална сценска прича о Дракули али и цивилизацији која нас окружује, то је активистички перформанс који се бави односом према вечности и садашњем тренутку, испричао је редитељ Урбан. Он је додао да је битан активистички однос према позоришту, да је „Дракула„физичко визуелна представа која се бави људским стањима кроз гест,покрет стога у представи поред глумаца учествују и сликари и играч. У представи учествују Ђула Франциа, Хермина Ердељи,Залан Грегус,Чаба Хеђи, Габор Месарош,Еде Шинкович и Сузана Вуковић. Трећа представа суботичког позоришта је соло глумице Марте Береш, за коју Урбан каже да би била њихова „првакиња„да имају то звање,да је посебно талентована,атрактивна глумица и жена која кроз глуму,музику и плес пружа публици своју животну причу. Она са пуно импровизација развија свој однос са публиком и користи све елементе модерног театра. Представу коју иначе игра на мађарском МартаБереш ће играти на српском. (Танјуг)

Бикинидемократија,БорутШепаровић,Позориште/казалиште „КостолањиДеже”синхаз,Суботица Аристотелјезаљудемислиода су рационална и политичка бића, тачнијеживотиње.Збогсвеопште предизборне кампање можда звучи парадоксално, али они никад нису били мање политичка, а вишерационална.Затоимјеиполис тамогдејесте,заглављенулогици капитализма,можданенајбољем, алиускоројединомодсвихмогућихсветова. Последњиозбиљнији покушајидасетајсвет непромени,негоукине,пропалисусапропашћу 20. века. Демократија је, како би некоћ одахнуо Де Гол, а нештоскоријепрпошноузвикивао даблјуБуш,победила! Кадаједнопореддругогставимо – ангажовано/ активно позориште,ангажовано/активно друштво, поменуту демократију и

„Бикини демократија“ има климакс и антиклимакс. До климакса седођеврлобрзо,кадаглумцинакон свега неколико сцена саопште дапрестајудаглумеинабрзину од позориштанаправепредставнички дом,местогдећесвимоћинеспоредно,некрозсвојепредставнике, даучествујууодлучивању.Стручно утемељенеречизатосупленум идиректнадемократија,којасејош називаичиста.Шта„бикинијевци“ хоће(разголићени,алипокривени), заштојеовадруга,репрезентативна, прљава, то је ваљда свима јасно,абићејошјаснијеакосе,имитирајући Шепаровићеву двосеклу стратегију,кажедадиректнудемократију,например,имајуШвајцарска и Калифорнија (САД). Наравно,изполитичкогсистемаиздваја-

Ироничан, комичан, документаристички, сценскиилиситуационистички,дискурспредставејетакав дасталнослужисвомодразууогледалу, дакле релативизовању, испитивању и преиспитивању стварности, односно позоришне илузије. Такавјезикузбудљивјеиинтерактивануправомсмислутеречи,јер показујеколикозаистаоднас(свакогпонаособ)зависицеосвет. Сигурнодаје„Бикинидемократија“представа којаможедоживети и своје убедљивије варијације, јер су њене идеје на премијерној изведби биле јаче од успостављеног „матрикса“, заправо једног јединогмогућегсценарија(објављивањепрогласазапоништавањегласачких листића и оснивање мобилизирајуће друштвене платформе/

политику, добијемо Борута Шепаровићауиспуњеном„Костолањи Деже“ позоришту у Суботици,добијемоједнудраматургију, следдогађајакојиврлолакоуверавају, описују и представљају свеоноштојеједанмогућисценариозаједницекојабидасерачуна, односно заједнице која би даживиирадинасопственирачун.Симулакрумјеправаречза „Бикинидемократијају“,алинајбољеустартуодустатиодње,јер духупредставенеодговараинтелектуализација,негосасвим проста актуелизација и артикулација.ИнапоменадајеузШепаровићаупроцесубилаекипашира и од основног глумачког ансамбла,апоштојеконцепт„истимеђуједнакима“,овајпутизостаће њиховаимена.

јући урођеничка племена, Роме и још неколицину еклатантних примеракакодругипринципи нераде. Ипак,алтернативаморадапостоји, бар у сновима, служећи се добро познатомкрилатицомМартинаЛутераКинга. Доантиклимаксасестижеспороимучно,већондакадсеповеруједапредстава,позориште,пленум, директна демократија, могу битинештовишезазаједницу,негоштојетоутешким порођајним мукама, на почетку „укидања представе“ деловало. Антиклимаксје„повратак“наглуму,усигурноствластитихулога,повратак у сигурну позоришну кућу, олакшање и (анти)катарза да ће све ипакбитиисто–немаодлука,нема одговорности, а још мање последица.

удружења).Дакако,иово-зацртано у флексибилном - има своју функцију,јерсепопитањимаукидања,непромене,јошувектрагаза медијем који није део система, за вођствомкојенијеауторитарно,за рецептомкојинијефиксиран... Да ли ће бити одиграна ноћ пре наредних избора у Србији илићедотадабитизабрањена,у шта ће се представа претворити послењих, нијепознато,алисве што је у њој речено и изведено сигурнојошнековремећетаман таквокаквојесте.Позицијемоћи и немоћи, комплексност интимногиопштегбића,њиховогслагањаисукоба,разоткривенесу,а позоришнимеханизамибезБога из машине је још једном победио.Јазнамзакогаћудагласам! Игор Бурић

УСАРАДЊИ СРПСКОГНАРОДНОГПОЗОРИШТАИМУЗИЧКОГБИЈЕНАЛАУЗАГРЕБУ

Опера„Балканскишпијун идругеприче” УСрпскомнародномпозоришту јучејепотписанспоразумосарадњиовекућеиМузичкогбијеналау Загребу, која ће омогућити стварање оперске представе „Балкански шпијунидругеприче“ињеногостовање на тамошњем фестивалу наредне године у априлу. Либрето за ову оперу, рађену по познатом делу Душана Ковачевића које доживелоифилмскуверзију,написао је првак Опере СНП-а Бранислав Јатић,којићејеирежирати,акомпоноваће је Јасмина МитрушићЂерић. Оваопераћебитиизведена каоједнаоддвеједночинке уз“Последњиљетницвијет“ ЛукеПаљет-

мењан, какојеистакаоЈатић,затим и „удаљавањем“ неких мање битних ликова, и тако се дошло до есенцијалнесадржинеовогкомада. Нових драматуршких линија нема, али је у представи проширена прича и на новију историју ових простора, врло драматичну, а оваквим продужавањем живота Илије Чворовића,поречимаЈатића, добија се ново осветљење идеолошке матрицеизкојесвепроизилази.Постоједвеврстеприступауовојпредстави,каконаводи Јатић,атосуреалистичкикојикореспондирасадругим приступом високе стилизације која обрубљуједрамскурадњу.

објаснио је Зоран Јуранић, који ће њомидириговати,исасвимједругачија у садржају од „Балканског шпијунаидругихприча“,тејезаправодоброштоће дведијаметралносупротнествари посадржају бити изведене исте вечери једна иза друге.Уовојоперисерадиољубавнојпричикојаје,поречимаЈуранића, сва у искривљеном простору и времену,гдесенезнаштаигдепочињеизавршава.Јуранићјевећсарађивао са познатим хрватским ауторомЛукомПаљетком1999.на опери„ГоворимиоАугусти“,закојуједобио НаградуградаЗагребаи дипломуХАЗУ.

Фото:Ж.Серда

УСПОМЕН-ЗБИРЦИПАВЛАБЕЉАНСКОГ

Кратки филмови о Константину Бранкушију Фото:М. Ползовић

ка,на музикуиурежијиЗоранаЈуранића,8.априланареднегодинена МузичкомбијеналууЗагребу. КадасеуказалаприликадаСНП учествује на Бијеналу с оперском представомподелусрпскогаутора, избор се зауставио на изванредној црној комедији Душана Ковачевића, напоменуо је Бранислав Јатић најучерашњојконференцијизановинаре, и додао да се неминовно поставилопитањеформе,јерјеово драмскоделотребалосажетиуједночинку.Успелосеинверзијомсцена, скраћивањем текста драме ДушанаКовачевића,којипритомније

Уз напомену да је почаствована штојеБраниславЈатићодабраода компонује ову оперу, Јасмина МитрушићЂерићјерекладајењегов либрето изузетан, јер је од првог тренутказаживеокадагајепрочитала,такодасвакаконећебитипроблем ни да онзаживинасцени. Костимезаовупредставукојаће, под диригентским вођством АлександраКојића,најпребитиизведена27.марта2013.уСНП-у,радиће Јасна Бадњаревић, а сценографију ДалиборТобџић. Друга једночинка „Последњи љетницвијет“јеоперскафантазија,

Музичко бијенале Загреб прошле године славило је 50 година постојања, подсетио је његов уметнички директор композитор Крешимир Селетковић, објашњавајућидајетоупрвомредуфестивал савремене музике, и да су га посећивали славни композитори каоСтравински,Кејџ,Штокхаузен и други. Бијенале угошћује оркестреиансамбле,напоменуојеСелетковић,аредовнопредстављаи новеоперскеибалетскепредставе, којесеизводеиванЗагреба,сидејомдасесценапрошириинацелу регију. Н. Пејчић

ДАНАСНАНОМУСУ

Концерти„Кворумбалет” ВечекамернемузикенаНомусуприређујувечерасу20часовауСинагогинашипознатимузичари,подуметничкимруководствомСретенаКрстића,концертмајстораМинхенскефилхармоније. „ТилаОјленшпигела,алистварнодругачијег“Рихарда Штрауса, извешће Сретен Крстић (виолина), Ивица Марушевић (контрабас), Александар Тасић (кларинет), Ненад Васић (хорна) и Милан

Николић (фагот). На програму су и Шубертова Симфонија бр.5 у Бе-дуру и свита „Пулчинела“ ИгораСтравинског. Позавршетку концерта,у22часанасцени„Пера Добриновић“ Српског народног позоришта „Кворумбалет“изПортугалаизвешћепредставу „КорероФадо“,укореографијиДаниелаКардоза, науживоизвођенуфадомузику. Н. П-ј.

У Спомен-збирци Павла Бељанског сутраће биће приказани краткометражни филмови о Константину Бранкушију, као најава за предстојећу изложбу посвећену овом значајном уметнику,која ће се одржати од 3. до 17. маја, најавила је та установа. Документарни филмови о Бранкушију у кратким сегментима представиће живот, рад у атељеу, уметника у тренуцима доколице, париски студио, као и одабрана дела једног од најутицајнијих вајара с почетка 20. века, попут споменичког комплекса у Таргу Жију (Румунија)из 1938.године где се налазе „Бескрајни стуб„, „Сто тишине„и „Капија пољупца”. Рођен у Румунији, Бранкуши (1876-1957) се убраја међу пионире модернизма. Развио је скулптуралну апстракцију и отворио пут за надреализам и минимализам 60-их година прошлог века. Окупиран антитезом живота, наглашавао је чисте геометријске линије кроз препознатљиве облике,често тежећи вертикалности као симболу бескрајног протока енергије. Већи део опуса остварио је у Француској, чиме се сврстао међу најзначајније ауторе париске школе. Веома рано се укључио у авангардна

струјања која су превазишла европско тле, тако да је делом свог рада утицао и на стваралаштво америчких вајара с почетка

20.века. Његова дела се налазе у музејима широм света, почев од Француске и Аустрије до Сједињених Америчких Држава.


24

svet

sreda25.april2012.

PRED ODLU^UJU]I KRUG IZBORA ZA PREDSEDNIKA FRANCUSKE

Sarkozi:Moramoiscrpiti Olandastalnimnapadima PARIZ: Francuski predsednik Nikola Sarkozi najavio je da }e biti nemilosrdan u nastojawima da u drugom krugu izbora potu~e glavnog protivkandidata Fransoa Olanda. Pred odlu~uju}i krug izbora za predsednika dr`ave, koji }e se odr`ati 6. maja, „sve je dozvoqeno”, pi{e ju~e francuski dnevnik „Figaro”, navode}i re~i neimenovanog Sarkozijevog savetnika, koji je predstoje}e napore svog tabora u predsedni~koj trci opisao kao: „Bi}emo u`asni”. „Moramo da iscrpimo Olanda stalnim napadima, kao {to su oni napadali mene”, rekao je Sarkozi, kako se tvrdi, svojim savetnicima, nakon {to ga je Oland pretekao sa 28,63 odsto glasova, naspram 27,18

odsto koliko je osvojio aktuelni predsednik, u prvom krugu glasawa odr`anom u nedequ, preneo je AFP. O~ekuje se da }e Sarkozi igrati na kartu neiskustva svog rivala, koji je bio poslanik, predsednik Socijalisti~ke partije tokom 11 godina i lider lokalne administracije u centralnoj Francuskoj, ali nikada nije bio ministar. Sarkozi, kandidat desnog centra, veruje da }e trijumfovati u direktnom su~eqavawu u televizijskoj debati zakazanoj za 2. maj, a ve} u nedequ je pozvao socijalisti~kog protivnika na tri debate, {to je Olandov tim odmah odbio. Hiperaktivni Sarkozi }e, verovatno, upotrebiti svu svoju energiju u najavqenim `estokim napadi-

Nikola Sarkozi

UKRATKO

ma na Olanda. Oland je, me|utim, ju~e u izjavi za francuski list „Liberasion” namerno istakao razliku izme|u svog mnogo mawe agresivnog tona u pore|ewu sa Sarkozijevim. „Mislim da bi to trebalo da bude trenutak dostojanstvenosti. Dosada{wi predsednik `eli da to pretvori u borbu jer nema drugog izbora, on je kao trka~ koji je zaostao i sada poku{ava da sustigne onog ispred sebe hvataju}i ga za majicu”, rekao je Oland. Socijalisti~ki kandidat je tokom kampawe te`io da se predstavi kao smiren ~ovek, i pored optu`bi, ~ak i iz sopstvenog tabora, da je „mlak”, ~ak dosadan, sa neodre|enim stavovima.

RAT DVA SUDANA OKO GRANICE I NAFTE

Izliveno2.000 tonanafte MOSKVA: Vi{e od 2.000 tona nafte izlilo se za dva dana u zemqu i reke za vreme probnog pu{tawa nafte na podru~ju Trebsa u autonomnoj ruskoj pokrajini Nenets. U saop{tewu ruskog Ministarstva za vanredne situacije navodi se da su ekipe uz velike napore ipak uspele da zaustave isticawe nafte koje je zapo~elo u petak uve~e i spre~ile daqe {irewe ekolo{ke katastrofe u tom podru~ju. Direktor ruske regionalne agencije za ekologiju Vladimir Bezumov je izjavio da je istekla nafta zagadila najmawe 8.000 kvadratnih metara povr{ine, a da se na povr{ini od 6.000 metara kvadratnih ve} vide posledice te ekolo{ke katastrofe. Najve}a ruska naftna kompanija „Lukoil”, zajedno s firmom „Ba{neft”, na podru~ju Trebsa ima oko 153 miliona tona nafte. Ruski slu`benici za ekologiju ve} su najavili da }e podi}i tu`bu protiv „Lukoila” i „Ba{nefta” ~im se sanira zaga|eno podru~je.

Timo{enkova {trajkujegla|u KIJEV: Biv{a ukrajinska premijerka Julija Timo{enko stupila je u petak u {trajk gla|u protestuju}i zbog odnosa zatvorskih stra`ara i doktora prema woj. Timo{enkova se u zatvoru u Harkovu nalazi od pro{le godine kada je osu|ena za zloupotrebu polo`aja, prenela je agencija Interfaks. Protiv Timo{enkove je u petak podignuta jo{ jedna optu`nica za proneveru novca i utaju poreza tokom devesetih godina dok je upravqala ukrajinskom energentskom kompanijom, a u sudnicu je donet krevet u kojem bi ona trebala da le`i tokom procesa, dok je ona zatra`ila da joj se sudi u odsustvu.

SalvaKiru Pekingulobiraza diplomatskupodr{ku KARTUM: Posle prekju~era{weg bombardovawa Ju`nog Sudana, vlasti u Kartumu optu`ile su tu dr`avu da nastavqa da podriva stabilnost Sudana. Ju`ni Sudan ne prestaje da pru`a podr{ku pobuwenicima u Sudanu {to podri va stabil nost zemqe, saop{tilo je ju~e ministarstvo spoqnih poslova u Kartumu, podse}aju}i da se time wegov ju`ni sused oglu{ava na pozive me|unarodne zajednice da to vi{e ne ~ini. Predsednik od nedavno nezavisnog Ju`nog Sudana, Salva Kir koji u Pekingu lobira za diplomatsku podr{ku, rekao je kineskom predsedniku Hu \intaou da se napad Sudana pretvara u objavu rata wegovoj zemqi. Jo{ samo treba i formalna objava rata od neke od sudanskih strana, rekao je predsednik Kir tokom razgovora s doma}inom Hu \intaom ukazuju}i na eskalaciju oru`anih sukoba izme|u suparni~kih strana koje se nalaze na ivici op{teg rata. Kir je prekju~e doputovao u petodnevnu posetu Kini. On je rekao Huu da poseta dolazi u „veoma kriti~nom momentu za Republiku Ju`ni Sudan jer su na{i susedi u Kartumu proglasili rat Ju`nom Sudanu”. Vlada Ju`nog Sudana nije odgovorila na uzastopne pozive me|unarodne zajednice i nastavila je sa svojim neprijateqskim aktivnostima da podriva stabilnost i bezbednost Suda-

na”, navedeno je u saop{tewu ministarstva koje je prenela dr`avna agencija SUNA. Prethodno je generalni sekretar UN Ban Ki-mun osudio prekograni~ne vazdu{ne napa-

Salvom Kirom. Generalni sekretar UN je istakao da ne mo`e vojnim putem da se re{avaju sporovi izme|u te dve afri~ke dr`ave, zahtevaju}i od dvojice li dera da spre~e daqe kon -

SudaniJu`niSudansesporeokogranice~ija demarkacijanijeizvr{enaupotpunosti,inad vlasni{tvomnadnaftnimpoqima upograni~nomregionu de sudanske vojske na teritoriju Ju`nog Sudana i ponovio poziv liderima da ne „guraju” svoje zemqe u rat. Wegov poziv je usledio po {to je sudan ski predsednik Omar al-Ba{ir odbacio mogu}nost pregovora sa predsedni kom Ju`nog Sudana

frontacije i vrate se {to pre za pregovara~ki sto, preneo je AFP. Sudan i Ju`ni Sudan se spore oko granice ~ija demarkacija nije izvr{ena u potpunosti, i nad vlasni{tvom nad naftnim poqima u pograni~nom regionu.

dnevnik AMERIKA SUMWA DA JE PREKR[EN EMBARGO UN

[tajeKinaprodala Pjongjangu VA[INGTON: Bela ku}a je saop {ti la da se for mal no obratila Kini zbog sumwe da je ki neska kompani ja Sever noj Koreji prodala delove za raketni transporter uprkos embargu UN. Transporter je nedavno prikazan na vojnoj paradi u Pjongjangu. „Mi smo se obratili kineskoj vladi sa kojom se stalno konsultujemo oko Severne Koreje. SAD }e nastaviti da sara|uju sa me|unarodnom zajednicom, ukqu~uju}i Kinu, u sprovo|ewu sankcija protiv severnokorejskog balisti~kog i nuklearnog programa”, izjavio je sekretar Bele ku}e za {tampu Xej Karni. Va{ington pretpostavqa da kineska kompanija „Hubei San-

|ang” Severnoj Koreji nije prodala ~itavo vozilo i da je verovala da su delovi koje prodaje nameweni za civilnu upotrebu, {to zna~i da nije bilo kr{ewa me|unarodnog embarga na prodaju oru`ja Pjongjangu, rekao je Rojtersu ameri~ki zvani~nik koji je `eleo da ostane anoniman. On je kazao da je kineska firma verovatno prodala delove posredni~koj kompaniji koja je kori{}ena da se sakrije pravi identitet kupca. Peking, jedini va`an saveznik Severne Koreje, demantovao je da je prek{io pravila. Neki zapadni vojni stru~waci ka`u da je moderni transporter koji je vi|en na vojnoj paradi u Severnoj Koreji kineskog dizajna, a verovatno i porekla.

Pentagon reorganizuje{pijune VA[ INGT ON: Nakon decenije intenzivnog bavqewa ratnim zonama, Pentagon reorganizuje svoje taj ne {pi jun ske ope ra ci je. Na i me, od lu ~e no je da se po{aqe vi{e oficira opera ti va ca na za jedni~ki rad sa oficirima Central ne oba ve {taj ne agen ci je (CIA), kako bi sa ku pqa li oba ve {taj ne po dat ke u zemqama kao {to je na primer Kina. Nekoliko stotina oficira operativaca ~ini}e novu vojnu obave{tajnu slu`bu proiza{lu iz vojne obave{tajne agencije, a oficiri }e biti slati kao poja~awe ameri~kim obave{tajnim timovima u regionima koji sada privla~e ve}u pa`wu. U te regione spadaju Afrika, gde je Al Kaida sve aktivnija, delove Azije gde ameri~ku zabrinutost izazivaju severnokorejska raketna pretwa i kineska vojna ekspanzija. O ovoj reorganizaciji govorio je visoki vojni zvani~nik, pod uslovom da ne bude imenovan, nagla{ava AP. Oficiri operativci ameri~kog ministarstva od bra ne ve} sa ku pqa ju {irom planete obave{tajne podatke o terorizmu, oru`ju za masovno uni{tewe i o drugim pitawima, uglavnom rade}i van stanica CIA u ambasadama, kao pravi tajni agenti. Me|utim, jedna interna studija koju je sproveo pro{le godine direktor nacionalne obave{tajne slu`be pokazala

je da se agencija i daqe najvi{e bavi svojom tradicionalnom misijom snabdevawa oba-

ve{tajnim podacima vojske u ratnim zonama, a mawe onim {to se na zi va pri ku pqa we „dr`avnih” obave{tajnih podataka i wihovom razmenom sa drugim ameri~kim obave{tajnim agencijama, kazao je isti zvani~nik. Ova studija je tako|e do{la do zakqu~ka da Pentagon nije uvek na gra |i vao na pre do va wem obave{tajce koji su radili u inostranstvu pa su wegovi najiskusniji operativci ~esto prelazili da rade za CIA. Tako da nova slu`ba treba da pokrije gubitak osobqa, da u~ini da obave{tajni rad postane deo profesionalnih vojnih karijera i da budu nagra|ivani oni koji se poka`u kao uspe{ni u tajnim operacijama u inostranstvu. Ove promene su razradili najvi{i obave{tajni zvani~nik Pentagona, podsekretar ministarstva odbrane za obave{tajna pitawa, Majkl Vikers, i wegov kolega iz CIA i predali ih Kongresu pre nego {to je ovaj novi program u petak odobrio Leon Pa ne ta, ame ri~ ki mi ni star odbrane.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI VLADIMIRPUTIN Novoizabrani predsednik Rusije Vladimir Putin najavio na partijskom sastanku Jedinstve ne Rusi je na meru da na pusti li der sku funkciju u stranci. On je istakao da }e posle wegove predsedni~ke inauguracije koja je zakazana za 7. maj, podneti ostavku na mesto lidera JR i predlo`iti da wegovo mesto zauzme Dmitrij Medvedev.

KOFIANAN Specijalni izaslanik UN i Arapske lige za Siriju Kofi Anan obavestio je ju~e ~lanice Saveta bezbednosti o razvoju doga|aja u Siriji. Biv{i generalni sekretar UN je Savetu izneo te{ku situaciju u wegovim posredni~kim naporima za re{ewe krize u Siriji. Kao i ranije, i ovaj brifing odr`an je iz @eneve, putem video-mosta, iza zatvorenih vrata.

UGO^AVES Predsednik Venecuele Ugo ^aves demantovao je glasine o svojoj smrti na Kubi. On se, posle 9 dana }utawa, telefonom javio u emisiju venecuelanske televizije „Izgleda da }emo morati da se naviknemo na ove glasine zato {to one dolaze iz laboratorija psiholo{kog, prqavog rata”, izjavio je 57-godi{wi lider u telefonskoj izjavi iz Havane, gde se nalazi na le~ewu od raka.

Yejms Merdok: Nisam znao za hakovawe telefona LONDON: Biv{i predsednik medijskog giganta „Wuz interne{enel„ Xejms Merdok ponovio pred Levisonovom istra`nom komisijom u Londonu da nije znao za hakovawe telefona On je, naime rekao, da nije znao za mejl u kojem mu je ukazano da u tabloidu „Wuz of d vorld„ postoji praksa hakovawa mobilnih telefona. Sin medijskog magnata Ruperta Merdoka izjavio je da je 2007, kada je od oca preuzeo rukovo|ewe „Wuz interne{enelom„, mislio da je presretawe govorne po{te u mobilnim telefonima javnih li~nosti - „stvar pro{losti”, prenosi Bi-Bi-Si. Merdok mla|i je tvrdio i da sve do Yejms Merdok 2010. godine nije znao za postojawe mejla naslovqenog „Za Nevila”, u kojem je Tako|e je izjavio, kao i pro{le godine jedan mladi novinar poslao privatnom depred britanskim parlamentom, da je samo tektivu ilegalno pribavqeni transkript delimi~no pro~itao drugi i-mejl iz 2008, u govorne po{te fudbalskog sindikalnog vo- kojem se spomiwala „`ivahna” praksa hako|e Gordona Tejlora. „Pri tom stavu osta- vawa mobilnih telefona - uz navo|ewe onog jem”, rekao je Xejms Merdok. {to je pisalo u ranijem mejlu „Za Nevila”.

Kopija tog mejla bila je prosle|ena i wemu. Po Merdokovim re~ima, uprava tabloida „Wuz of d vorld„ ga je uveravala da je poslovawe lista potpuno legalno. Merdok, koji se u februaru povukao sa funkcije predsednika Wuz interne{nala, izjavio je pred komisijom da je „bilo evidentno” da mehanizmi kontrole u Wuz of d vorld „nisu uspeli da stvore dovoqni nivo transparentnosti”. Kako je izjavio, kada je do{ao na ~elo kompanije, `eleo je da napravi upravqa~ku strukturu koja je „spremnija za sara|uje” od one prethodne. Levisonova komisija ispituje novinarske standarde u britanskim medijima, a sada se posebno zanima za wihove odnose sa istaknutim politi~arima. Otac Xejmsa Mardoka, Rupert Mardok, pred komisijom }e se pojaviti danas i sutra.


22

kultura

sreda25.april2012.

dnevnik

РЕДИТЕЉНИКИТАМИЛИВОЈЕВИЋС„ХЕНРИЈЕМVI“УШЕКСПИРОВОМПОЗОРИШТУУЛОНДОНУ

Глобтеатарјемитскоместо Шекспир, али један потпуно неуобичајен и јединствен, биће поречимаредитељаНикитеМиливојевића планетарни позоришни догађај године. У лондонском Глоб театру 37 земаља, на 37 језика извешће 37 сачуваних Шекспирових комада. Међу њима je у коопродукцији београдскогНародногпозориштаиФонда Лаза Костић из Лондона и „ХенриVI“подредитељскомпалицом прослављеног Никите Mиливојевића, који последњих годинастварауиностранству. -Глоб театар је митско место за сваког редитеља, глумца, за

ђенданВилијемаШекспира,који јеобележиоједнуепоху,апотом иисторију. -Ућиутупричуиутуекипу заистанијемало.Упочеткукада су ме из Глоба нашли у НационалномтеатрууАтининисамни био свестан свега, јер сам био у сред поставке „Мајка пса“, по драмигрчкогписцаПавлосаМатесиса, која је преведена и на српски.Првиразговорјезаправо ибиоуАтинипослепремијере,а потомсамишаоуЛондоннадоговоре. Заиста сам пресрећан и почаствован, јер је велика ствар када доживите да вас неко пози-

ЖивотнаразмимоилажењасаСНП МиливојевићјережираоунајславнијимданимаБудванскогфестивала,потеатримаЕвропе,аштајесаСНП? -УНовомСадуседешаванештопростоневероватно.Садамеје већсрамотадакажемдајауСНПникаданисамрежирао,алиињих требадабудесрамота.Тапричадапунопутујем,идаједоменетешкодоћибашнепијеводу.Кадажелитедонекогададођетеиуспете. ЕвоизГлобасуменашлиуАтини,иСНПбитакомогаодамепронађе.ПритомјапредајемнаАкадемијиуНовомСаду,аличинимисеиз разноразнихразлогасмосеСНПијасталномимоилазили.Идвапутакадасмодошлидонекогпредлогаосарадњи,чакјеитопропало, једноодпозориштаскојимникакодасесретнемуживотујејошувек СНП-објашњавасаговорник.

било које позориште на свету и људе који раде у њима. На неки начин Глоб је као Епидаурус, Делфи... а опет посебан, јединствен-објашњаваНикитаМиливојевић с чијим ће се „Хенријем VI“ свет премијерно срести на лондонској сцени у мају, јер се фестивалШекспиракојијепочео 23.априла одвија по пројекту „Globe to Globe“шестнедеља. Фантастичном идејом извођења комада славног светског класиканаразнимјезицимапланете Глоб ове године прославља ро-

ва, да припадате европској позоришнојпородици-кажеМиливојевић, који током разговора за наш лист прављеног пред нову пробуШекспира. Миливојевић открива да се глумачкој постави Драме националног театра придружила се и једна студенткиња из Новог Сада,ањеннаступукултномГлобу, идеинапоносграда. -Првипутјединуженскуулогу Јованке Орлеанке игра моја студенткиња Јелена Ђулвезан, која је на четвртој години глуме

новосадске Академије на којој предајем.Даклеупоставцијенаправљенмиксразнихљуди,комбинацијасредњака,старијихглумаца, младих са којима сам радио,асанекимасампрвипут.У Народном позоришту радио сам дугогодина,имамтимсарадника изнамсвеглумце.Хенријаигра Ненад Маричић, а ту су потом Предраг Ејдус, Миодраг КривокапићиТанасијеУзуновића,који играју у алтернацији, Слободан Бештић, Алекс андар Срећковић..., објашњава Миливојевић, којијеизиностранствадовеочитавтимсарадникадабипомогли на његовом пројекту Шекспира, итоспецифичномкомаду„Хенри VI“, за кога театролози кажу да је незаокружена драма. - На преговоримауЛондонуизГлоба су ми понудили да бирам Шекспирово дело. Кад сам рекао “Хенри VI”, били су одушевљени, вероватно зато што се редитељи баш и не отимају о тај комад.Тојењеговопрводело.Некишекспиролозикажудауначинуписањаосећатевишеруку,те да можда и није његово дело, други пак мисле да је тада још био млад и да се тражио. Како год било, кад човек прочита комад,јасномуједатонијепотпуносклопљентекст,алименикао редитељу то прија. Јер оставља мипросторадазаокружимствариизсвојевизуре. Миливојевићнасебисвојствен начин проналази форму да испричатупричубиткеоковласти. Све се дешава за округлим столом, попут оног у Уједињеним нацијама... једне савремене поставкескојомредитељиглумачкаекипаодлазеуЛондон. - Имам утисак да можда очекују да са мном на сцену Глоба стижератнаприча,аменетате-

ИЗЛОЖБАПИСАМАПРЕМИЈЕРНО У„НОЋИМУЗЕЈА”УНОВОМСАДУ

ПрепискаУрошаПредића Културна манифестација „Ноћ музеја“ која се ове године одржава 19.мајау65.градoва уСрбијииу НовомСадућепонудитибогатпрограм. На 50 локација у граду биће понуђено стотинак разноврсних и занимљивихпрограма. Организатор манифестације у НовомСадуВисарт, асоцијацијаза визуелнууметностикултуру утом мноштоовогпутаиздвајаизложбуу огранкуСАНУуНовомСадунакојојћепремијернобитипредстављени оригинали писама барда наше ликовне уметности Уроша Предића, упућених уметници Вуки Велимировић. Она откривају искрену наклоност, пријатељство, а можда и неко дубље и интимније осећање које је познати сликар (Орловат 1857-Београд 1953.),тада већ у познијим годинама живота (око седамдесет), гајио према много млађој лепој уметници,вајарки,сликарки и књижевници,Вуки Велимировић (Пирот 1888-Београд 1965.). Мит о неодољивој и надалеко чувеној лепоти „прве српске вајарке„ ослања се и на романтичну причу о њеном односу са нобеловцем Рабиндрантом Тагором... Претпоставља се да су се Урош Предић и Вука Велимировић упознали током Првог светског рата у Крушевцу,где је Вука предавала цртање и лепо писање у гимназији,а славнисликарпровео неколико ратних година. У то време, госпођица Велимировић већ је завршила Уметничко-занатску школу у Београду. После Првог светског рата,Предић

се враћа у Београд,а млада и амбициозна кћи проте Милоша Велимировића путује на усавршавање у Париз, тадашњу светску уметничку

Награднифото-конкурс Наградни фото-конкурс Ноћи музеја „У ритму среће“ отворен је до1.маја,за све љубитеље фотографије,аматере и професионалце, без обзира на њихово пребивалиште у Србији или иностранству.Пристигли радови који прођу селекцију стручног жирија,биће изложени у Ноћи музеја 19.маја у Новом Саду,а аутори најбољих фотографија биће награђени.Прва награда износи30.000 динара.Један аутор може да учествује са највише четири фотографије.Потребно је да их достави у формату А4,израђене на фото-папиру или одштампане квалитетном дигиталном штампом,на адресу:ОТП банка Србија а.д.Нови Сад,Булевар ослобођења80, Нови Сад (са напоменом:За фото-конкурс Ноћи музеја).Неопходно је послати иподатке о аутору (име и презиме,адреса,телефон,имејл),као и назив фотографије и места на којем је снимљена.Додатне информације:novisad@nocmuzeja.rs.

престоницу. Тако започиње период њихове преписке -пријатељске или љубавно-романтичне... “Колико бих био срећан, када бих био онакав каквим ме Ви замишљате! Али, ја сам као онај хаџија који је стар, слаб и немоћан пошао у свету Земљу: никада је неће видети, али целим путем пратиће га срећа и задовољство што се приближује своме циљу.” Прву изложбену презентацију писама Уроша Предића у Ноћи музеја,омогућио је Историјски архив Панчева који је прошле године дошао у посед овог важног и занимљивог архивског материјала. Реализацију изложбе помогао је Народни музеј из Зрењанина, уступајући поједине експонате из Легата Уроша Предића, и кустоскиња музеја Оливера Скоко, својим стручним ангажманом.

ма уопште не интересује, давно сам је иживео. Данас ме занима причаоборбизавласт.ХенриVI је по мени највише то, прича о борби за власт и како због малих, ситних интереса, мржњи, сплетки, подмет ањ а, ситн их подваласегубинештомноговеће и значајније, битка пола државенаконстогодишњегратаса Француском.Чинимисекадасе каже сплетке, ситни сукоби, ин-

тереси,разнесујетеикадакажетеборбазавластисвеовозаједно ви заправо причате причу о Србијиданас.Такодамениније билотешконаћимотивекојиме интересуј - констатује Миливојевић. Редитељјесаосталимактерима„ХенријаVI“добиосвепохваледиректораГлобфестивалаТомаБирда,којисенедавнонашао уБеоградудабивидеоштаседе-

шаванапробамаподсводомНародногпозоришта. -ПоставкасвакогШекспираје прворазредни догађај и мислим да је то јако тежак и комплексан материјал, и ако га играте, одлучите да режирате, наилазите на таквепроблемекојинисуслични унекимдругимизборима.Акога радите,потребанјеизахватдаса тиме направите помак, што је за редитељајакотежакпосао,паондаизаглумцадаговоритајстих. КадаједиректорГлобфестивала ТомБирддошаојенанашупробу, показаосаммудвачинакојасмо поставилииупутиоједостакомплимената,иглумцимаипоставци.Рекаоједаимамопотребукадаимамостих,Шекспира,каокадаимамоантику,даодмахпочнемодаговоримострашнопатетично и страшно лажно, и глумци употребљавају језик који је потпунонеприродан.Тимеодбијате, апритомсеполатогареченогне разуме. А онда тај страшан глас, потпунонеприродан,додатноцелу ствар чини неуверљивом, на ивици сте да то постане нешто штостварнонијеживо,већмртво на сцени. Првих месец дана сам сетрудиодапотпуноразбијемте клишее како говоримо, радимо, режирамо те стихове, како их на крају крајева играмо. И Бирд кажеданијетакосамокоднас,већ дауЕнглескојкадасегледаШекспир постоји нешто што се сада зове „Шекспиров глас“- објашњаваНикитаМиливојевић. Указује при том да је требало наћикључ,аонјетоуправоурадиоса„ХенријемVI“иШекспировимјезикомкојистижеизСрбије у Глоб. Након лондонске премијереујунућесе„Хенријем VI“ затворити сезона Народног позоришта. Владимир Ђуричић

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТЗАКУЛТУРУПОМАЖЕ СОМБОРУ

Предностобележавању јубилејаМиланаКоњовића Покрајински секретар за културу и јавноинформисање МилорадЂурић је јуче у Сомбору, у присуству градоначелника Немање Делића, потписао уговоре којим ће војвођанска Влада помоћи пројекте неколико установа културе и културноуметничких друштава у овом граду. Први човек војвођанске културе,МилорадЂурић је нагласио да се у случају Сомбора Секретаријат начијемје челу нашао у великим дилемама. - Због огромног историјског наслеђа, али и богатог актуелног тренутка у култури, када је Сомбор у питању,нашли смо се пред јако тешким задатком,коме дати предност.Пошто овај град има неколико одличних институција које просто „носе“ културни систем Војводине- казао је Ђурић.- Ипак, ове године смо се определили да предност, па самим тим и највише средстава усмеримо према Галерији „Милан Коњовић“,која се брине о оставштини једног од највећих српских

сликара 20. века, баш као што смо претходних година,у јубилејима Лазе Костића већу помоћ пружили овдашњем Градском музеју и Библиотеци.Тако ће Покрајина новчано помоћи обележавању јубилеја,сто година од почетка стваралаштва ве-

ликог сомборског,војвођанског, српског и светског експресионисте Милана Коњовића, пре свега кроз ретроспективну изложбу у Српском културном центру у Паризу,а лично очекујем да ће се у овај пројекат укључити и ресорно републичко министарство и наравно сам Град Сомбор. Покрајински секретар Милорад Ђурић је са

челним људима установа културе у Сомбору потписао том приликом девет уговора којима је из покрајинске касе обезбеђено 2,8милиона динара за њихове пројекте,међу којима је највећи део отишао на саму париску ретроспективну изложбу Милана Коњовића (милион динара) ревитализацију рамова и реплика слика великог Маестра Коњовића (150.000 динара) и опрему неопходну овој сомборској Галерији..Поред ГМК уговоре о додели средстава на основу резултата конкурса покрајинског Секретаријата добили су и Градски музеј (235.000 динара) за пројекат реконструкције култних сомборских фијакера,Градски КУД „Раванград“за промоцију традиционалног стваралаштва сомборских Срба , као и свадбарских песама и напева Срба Бачвана (280.000),Културно просветна заједница Стапар за „Прву хармонику Војводине“ (240.000). М. Миљеновић

PRIZNAWEPORODICEBISTRIHPOTOKA

NagradaTimotijuYonuBajfordu NagradaPorodicebistrihpotokabi}euru~ena danas u podne u Udru`ewu kwi`evnika Srbije (UKS) ovogodi{wem dobitniku TimotijuXonuBajfordu.Nasve~anosti}eu~estvovati Qubivoje R{umovi}, Bo`idar Mandi}, GordanaBruniDonka[pi~ek. Ve}19.putUKSina{anajstarijaeko-umetni~ka komuna dodequju priznawe pojedincima koji se bore za prirodu i planetu Zemqu. Nagrada se sastoji od plakete na dasci ispisane pirografisanimslovima,litraizvorskevode, kilogramacrnoghlebaidesetdinara. Bajfordjesvojimpregala{tvomipa`qivo{}upremana{ojkulturi,kaoikultnimserijama za decu „Neven” i „Poletarac” obele`io

svojerediteqskoitelevizijskoprisustvouna{oj sredini, navodi se u obrazlo`ewu. Pored umetni~ke aktivnosti, on je veliki qubiteq prirode,pionirekolo{kemisliuEngleskoji kod nas, za{titnik {uma i akter popularnog sporta„gledaweptica”. Ciqnagradejedausmeripa`wuumetnikai intelektualaca na probleme demografije, nestanak voda, {uma i zelenih povr{ina, rupe u ozonskom omota~u, zaga|ewe vazduha, deponije kojerastu,nestanakprirodnihresursa,promenuklimeodnosnosamopstanakplanete.Intelektualci i umetnici su du`ni da dignu glas protivzloupotrebeprirode,isti~ePorodica bistrihpotoka,kojadelujeve}35godina.


MOJA kU]A

sreda25.april2012.

dnevnik

c m y

26

ЗА сВАкогА по Нешто

Идејезауређење собатинејџерки Ако сте у потрази за најбољом идејом за уређење собе захтевне и модно освешћење тинејџерке, ево предлога

Н

а нашим фотографијама можете пронаћи идеје за уређење девојачких соба, свих врстаиоблика–одозбиљнијихентеријера,до познатих и популарних комбинација у ружичастој, наранчастојицрвеној. Свесобесуврлопрактичне,сосигуранимкутком зараднисто,полицамазакњигеипрекраснимормарићимапосебнодизајниранимазадевојке.

Инакрају,алинемањеважно,огледалојенеизоставна ставка у соби сваке тинеџерке, тако да на неким фотографијама имају посебан статус. Иакосвесобенемајунекуодређенутему,елементиууређењусуврлодоброповезаниистварајусобе у којима све има своју практичну и естетску вредност.

УРБАНИ ВРтоВИ

Зеленеповршинена крововимапостале правихит

Н

ови Светски трговински центар у Њујорку расте.Тренутнојена93.спрату.Отварањеје предвиђенозаследећугодинуаконачнависина биће 541 метар, чиме ће постати трећа зграда повисиниусвету,са105спратова.

У недостатку зелених површина, станари су кровове својих зграда одлучили да претворе у прелепе зелене вртове, који су постали прави хит у земљама широм света

Н

а крововима зграда диљем Енглескеналазесемногобројнекошницеспчелама,штоједеополитикеЗеленогпокретаутојземљидау урбаним зонама повећају опрашивање преосталих зелених површина. Осим пчела, на зградама можете пронаћи и засађеноцвеће,одређеновоћеиповрће

нас окружује и побољшати квалитет живљења. Озелењавањем кровних површина заштићује се кровна конструкција од екстремних температурних шокова, ствара се простор за шетњу и одмор, растерећују се проблеми при одводњи (јерсеуслојевимакојисадржерастиње

које станари свакодневно обилазе, заливајуиберу. УнекимземљамакаоштојеНемачка, Канада и Јапан, уведени су закони који обавезују изградњу зелених кровова на новим зградама. Озелењавањем равних кровних површина, гаража, тераса или, на пример, паркиралишних површина, омогућено нам је унети природу на кров, еколошки обогатити околину која

задржава вода и полако испарава), а топлотно зрачење и рефлексија се смањују пролазом кроз слојеве озелењенихповршина. Такође, улепшава се изглед околине која нас окружује, лош утицај прашине на околину потпуно је елиминиран, озелењавањем се ствара животно потребан кисеоник, а звучне сметње (прометисл.)знатносесмањују.

Кула расте


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

sreda25.april2012.

27

POTREBNI radnici sa iskustvom. 1. Mesari za rad u proizvodwi mesa i u maloprodaji 2. Radnice za rad u marketu. Telefon: 063/740-7352 51739

PRODAJEM odli~an jednosoban stan 36m2, odli~na lokacija, Cara Du{ana, cena 38.000E fiksno. Telefon 063/531-121. 51575

PRODAJEM plac 20 ari u Petrovaradinu, asvaltni put, struja voda, dozvoqena gradwa. Telefoni: 063/547782, 021/6392-384. 51530

IZDAJEM lokal 100m2+110m2 magacin, Partizanska, Novi Sad, spreman za otvarawe, bez ulagawa. Telefoni: 444-206, 063/540-510. 51399

HITNO potrebna mlada devojka sa znawem gr~kog jezika za rad u Gr~koj. Telefon 069/033-90-68. 51700

KUPUJEM dobro o~uvane kwige: beletristiku, enciklopedije, re~nike i stru~nu literaturu. Telefon 064/99-45-002. Mile. 51210 KUPUJEM: kristal, porcelan, slike, goblene, militariju, antikvitete. Telefon 064/994-5002. Mile. 51211 KUPUJEM staro gvo`|e, stare automobile do 200e, ~istimo podrume, odnosimo {ut, ve{ ma{ine, {porete. Telefoni: 064/95-33-943, 063/84-85-495, 6618-846. 51323

Posledwi pozdrav

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 51690

Slavici[ar~evi} FARMA iz Stepanovi}eva prodaje: izno{ene koke nosiqe, tovne pili}e, prasi}e. Dostava na ku}nu adresu. Povoqno! Telefoni: 021/717-058, 063/521-559, 063/539-051. 51253

ZaposleniGerontolo{kog centra„NoviSad”. KolektivGerontolo{kog centra„NoviSad”NoviSad.

59802/P


28

^iTUQe l POMeni

sreda25.april2012.

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Vladimiru [ar~evi}u

dnevnik

Pozdrav dragom prijatequ

Sa tugom se opra{tamo od

i wegovoj supruzi

Slavici [ar~evi} Stole, Guja i Miksina.

Leopold Pov{i} 1942 - 2012.

51774

Posledwi pozdrav na{em

Sahrana je obavqena 24. 4. 2012. godine, u 15 ~asova, na grobqu u ^erevi}u.

\armi

Dejanu Tewi

^uva}emo te u se}awu.

od: Cuje, Sowe, Indire, Vida i Stribora.

O`alo{}ena porodica.

Todor, Kuje i [arik.

51736

51751

51760

Posledwi pozdrav mojoj

Na{em dragom

Posledwi pozdrav dragoj tetki

prof. dr Dragoquba Bugarskog predanog profesora, izuzetnog saradnika i dragog kolege. Dejanu

Katici Stanivukov

Katarini

posledwi pozdrav od porodica: Hajnc i Cvetkovi}.

Tvoja sestra Blanka sa porodicom.

Kolektiv i studenti Prirodno-matemati~kog fakulteta u Novom Sadu.

od Tawe Ze~i} i Gordane Jefti} sa porodicama.

59801/P 51764

51752

51750

Posledwi pozdrav ^OVEKU, dragom prijatequ, drugu, kolegi na{em \armi

Posledwi pozdrav dragoj majci, svekrvi, baki i prabaki

Tewi Dejanu

Jovanki Crepuqa

@ivot nisu dani koji su pro{li, nego oni koji se pamte! Pamti}emo Te dok smo `ivi. „Ekipa” iz personala, tvoji: Cica, Jaca, Sr|ana, Goca, Benxa, Mla|a, Gojko, Li~ina, Steva Ostojin, Gute{a i Vladimir.

Preminula je 24. 4. 2012. godine Sahrana je 25. 4. 2012. godine, na Gorwem grobqu u Futogu, u 15 ~asova. O`alo{}eni: sin Milorad, snaja Mara, unuci Jovanka, Nevenka, Petar, zetovi Leonid, Velibor i snaja Sandra, praunuci Marija i Luka.

51766

51773

Posledwi pozdrav dragoj kumi

Sa tugom u srcu opra{tamo se od na{eg supruga, oca, dede, te~e, strica i zeta

Marka Popovi}a

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je 24. 4. 2012. godine u 83. godini preminula na{a draga

Katica Stanivukov

20. 2. 1948 - 24. 4. 2012.

ro|. Dvor`ak 1929 - 2012.

Sahrana je danas, 25. 4. 2012. godine, u 13 ~asova, na Dowem grobqu na Magar~evom bregu, iz Dowe kapele u Sremskim Karlovcima.

Wegova porodica: Sne`ana, Ksenija, Lazar i zet Vladimir.

Sahrana je danas, 25. 4. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Beo~in gradu.

O`alo{}eni: k}erke Vera i Ratka sa porodicama.

51757 51748

Marko Popovi}

Radojki [etka

od kumova Mihajlovi}a i Pani}a.

S ponosom ~uva}emo uspomenu na Tebe, na svu plemenitost koju si nesebi~no delila sa nama.

Umro je Marko. Prijateq, te~a, {ogi, zet.

Posledwe zbogom dragom i mladom

Uz ve~nu zahvalnost

Porodica Kova~ek. 51758

51771

Posledwi pozdrav

Nani

Posledwi pozdrav dragom

Slavica [ar~evi}

Dejanu

Sindikalna organizacija Gerontolo{kog centra „Novi Sad”.

Dejanu od Zojinih koleginica iz vrti}a.

51754

Dejanu Tewi

O`alo{}eni: Zoran, sestri} Sa{a Pletel, kao i prijateqi Ksenija i Du{an Gavanski.

od: tetke Marije, te~a Quba, brata Jovana i sestre Dragane sa porodicom. 51756

59800/P

51759

Disa}emo duboko, da i tvoja du{a di{e i nikada ne}emo re}i da ne mo`emo vi{e. Zamoli}emo sunce da te greje, da ne zebe{ i svaki dan odlu~no kora~a}emo i za tebe!

Unuci Nata{a, Ivana i Mihajlo, zetovi Goran i Miodrag, praunuci Luka, Andrej i Oleg.

51749


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Sa velikim bolom obave{tavamo poznanike i prijateqe da je posle duge i te{ke bolesti preminuo

Tu`nog srca javqamo da su na{a deca tragi~no nastradala i posle osam meseci stigla na ve~iti po~inak

Slavica [ar~evi}

Dejan Tewi

Vladimir [ar~evi}

ro|. Prpi} 1973 - 2012.

Vreme sahrane bi}e naknadno objavqeno.

sreda25.april2012.

1974 - 2012.

51737

51712

Slavici [ar~evi}

Slavici [ar~evi}

Laze Ranina

^uvamo uspomenu na tebe.

Neute{na wihova deca Nikola i Marko, majka Goca i brat Vjekoslav.

Posledwi pozdrav roditeqima na{eg druga Marka

Grozda, Danijela, Goran i Igor.

Tvoji najmiliji.

51656

51702

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je u 76. godini preminuo na{ najdra`i suprug, otac i deda

Posledwi pozdrav

Sa dubokim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da su tragi~no nastradali na{i voqeni

teta Radmili

Vladimir

i

Slavica

1974 - 2012.

Qubomir ^avi}

1973 - 2012.

[ar~evi} Sahrana je danas, 25. 4. 2012. godine, u 16.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Porodica [ar~evi}.

od Nikolinih drugara: Tode, Nebe, Milana, \ebe, Boxe, Zokija, Jankovi}a, Nikole i \ure.

Posledwi prijatequ

Posledwi pozdrav kumi

Posledwi paru

Vera sa porodicom.

Drugari iz odeqewa III 3 Gimnazija „J.J.Zmaj�.

51730

51729

pozdrav

bra~nom

Posledwi pozdrav prijateqima

na{im

[ar~evi}

51718

51721

Tu`nog srca javqamo da je 23. aprila u 64. godini preminuo na{ dragi suprug, otac, deda, tast i svekar

Vladimiru [ar~evi}u

Sahrana je danas, 25. 4. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena porodica.

51710

Vladimiru [ar~evi}u

POMEN Danas se navr{ava punih trinaest godina od kako smo ostali bez na{eg dragog

Rakowac Puni{e

Porodica.

Posledwi pozdrav Markovim roditeqima

Danas, 25. 4. 2012. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg

dragom

Qubomiru od porodice Marka Todorovi}a.

O`alo{}eni: supruga Qiqana, sin Branislav, }erka Jasmina, snaja Vesna, zet Vojislav i unuci An|ela, Jelena i Du{an.

od porodice Mili}.

51711

Vladi [ar~evi}u

pozdrav

Radojki

Slavoqub Milenkovi} Sahrana je u ~etvrtak, 26. 4. 2012. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Slavici

29

51727

Posledwi pozdrav po{tovanoj kumi

DESETOGODI[WI POMEN

51719

Posledwi pozdrav na{oj kumi

i

i

[etka Radojki

Du{an Zori} Slavici [ar~evi}

Vladimiru od Branka Zucovi}a sa porodicom iz Kraqeva.

Zauvek u na{im srcima.

od porodice Palinka{.

Sa tugom i po{tovawem, tvoji najmiliji.

od kumova: Du{ana, Aleksandra i Mom~ila Prelevi}a sa porodicama.

51731

51371

51761

Iskreno sau~estvujemo u bolu Slavicine majke Goce. 51735

Posledwi pozdrav bratu, ujaku i dedi

Posledwi pozdrav

Radmili Vlaovi}

25. 4. 2002 - 25. 4. 2012.

dragom

Tvoji: kuma Trojanka, kum @ivko, tvoji kumi}i, Sne`ana i Radmila sa decom.

51743

3

Sa tugom se opra{tamo od na{e drage kuma Race.

Posledwi pozdrav voqenoj mami, ta{ti i baki

Slavoqubu Milenkovi}u

Qubomiru ^avi}u

Radmila Vlaovi} Katici Milo{evi} Kaji

od Zorana sa porodicom.

od porodica: Marjanovi}, ^awi i Todorovi}.

Porodica Pejakovi}: Verica, Mi}a, Bojan i Nemawa sa porodicama.

Sahrana mile nam pokojnice je danas, 25. 4. 2012. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu. O`alo{}ene k}erke, zetovi, unu~ad i praunu~ad. Hvala joj za sve.

51733

51738

51707

51716


Повратакнасело Трећа емисија „Повратак насело“јепосвећенамладој породици Шуваков из Куле. Весна и Влајко у родној Кули нису могли да пронађу сталан посао а нису имали нирешеностамбенопитање, Влајкосе„сетио“дединогсалашауоколиниВрбаса. Аутор:Радомир Грујић (РТВ 1, 21.30) 06.30 09.00 09.30 10.10 11.00 11.30 11.35 12.10 12.35 13.05 14.05 15.00 15.05 16.00 16.50 17.20 17.50 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.30 22.00 22.35

22.50

23.05 23.35 00.25

tv program

sreda25.april2012.

Добројутро,Војводино Злогласниатентати Знање Миљеница Кухињица Мојпрвиглас,првипутна гласање Изборнахроника Потрошачи-Избори2012. Здравоживо Фаца Радар Вестизаособесаоштећеним слухом Токшок Миљеница Временскапрогноза Једаннаједан Разгледнице Мојпрвиглас,првипутна гласање Изборнахроника ТВДневник Поаро Документ Повратакнасело Војвођанскидневник Избори2012.– Представљањестранака: СрпскарадикалнастранкадрВојиславШешељ Избори2012.– Представљањестранака: ДемократскастранкаСрбиједрВојиславКоштуница Злогласниатентати Поаро Једаннаједан

06.30 Кухињица–мађ. 07.03 ТрећифестивалЗлатних анасмбалаВојводине 08.00 Хајдесамномуобданиште 08.25 Питамсе,питамсе 08.50 Академац 09.20 Коликосепознајемо–квиз 10.35 Коликосепознајемо–квиз 11.35 Кадзазвони 12.00 Центарсвета 12.30 Вести(мађ) 12.40 Македонскосонце 13.10 СудијаМастранђело 14.45 Избори2012.,представљање покрајинскихлиста:Покрет мађарскенаде 15.00 Избори2012.,представљање покрајинскихлиста:СПСПУПС-ЈС 15.30 ДобровечеВојводино(ром) 17.00 Изнашеархиве(мађ) 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Кухињица–мађ. 20.00 Добровече,Војводино(рум) 21.30 Мојпрвиглас,првипутна гласање 21.35 Ратуживо,филм 23.15 Плавикруг 23.45 ТВбаштине

06.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 23.00 00.00 00.35

Музичкосвитање Панонскојутро Уогледалу Аналија Свеоживотињама АгроПарламент Лицеснасловнице Белилукипапричица Војвођанскевести Панонскахроника Дискавери Војвођанскевести Аналија Закоракиспред Војвођанскевести Безцензуре Војвођанскевести Виноивиноградарство Панонскахроника ГласАмерике Ноћнипрограм

06.02 06.42 07.01 07.06 07.16 07.21 07.27 07.51 08.02 08.13 08.38 09.14 09.29 09.53 10.00 10.30 11.00 11.30 11.35

ФУДБАЛ:ЛИГАШАМПИОНА

РеалМадрид –Бајерн

(РТС 1, 20.40)

06.30 08.30 09.10 10.00 10.30 11.10 11.15 11.30 12.30 13.10 14.00 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.00 17.30 18.50 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 22.35 23.00 23.50

Новосадскојутро Хранаивино Серијскипрограм Врелегуме Истрага Главанаглаву РецептиЛауреРавајоли Капри Серијскипрограм Опчињени Прстуоко Украденасрца РецептиЛауреРавајоли Објектив(слов) Објектив(мађ) Спринт Хранаивино Новосадскопоподне Неонсити Објектив Објектив(слов) Објектив(мађ) Евонаскодвас Опчињени Објектив Главанаглаву РецептиЛауреРавајоли Капри Украденасрца

0.00 Хрватскакошарка:Задар– Цедевита 12.00 НБА:СанАнтонио-Портланд 14.00 КХЛфинале 16.15 ПрегледПремијерлиге 17.15 Фудбалмондијалмагазин 18.00 Турскикупполуфинале: Бурса-Ескишехиршпор 20.30 Премијерлига,вести 20.45 НБА:Бостон–Мајами 23.45 Кејџратници–Саудијска Арабија 02.00 НБА:Њујорк-ЛАКлиперс

Пипишоу

Вечерас ће се такмичити малишани из ОШ „Стеван Алексић“ из Јаше Томић и малишани из ОШ „Васа Стајић“ из Мокрина. Представићемо вам животињу – белог миша.Сазнаћете нешто више о мађарском народном музичком инструменту цитри.Представићемо вам и спорт аквабик.Упознаћете се и са занимањем авиомеханичара. (КТВ, 20.00)

07.00Узкафу,07.30Белилукупапричица,08.30 Цртанифилм,09.00Одељењезаубиства,10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Србија којуволим,13.00Зрнопозрно,14.00Живетисвојживот,15.00Спортскагалаксија, 16.00 Освета, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 20.00 Пипи шоу,22.00Објектив,22.30Кућа7жена,00.00Објектив,00.30Токшоу 08.00Дечијипрограм,09.00Кухињица,10.00Дечији програм, 12.00 Отворени екран, 13.00 Никад се не зна..., 14.00 ЗОО пузле, 14.30 Инфо К9, 15.00 Забавнипрограм,16.30ИнфоК9,17.00Бибер,17.30Зеленапатрола,18.00Кућица у цвећу, 18.30 Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 Травел клуб, 21.15 Отворениекран,22.15Бибер,22.30ИнфоК9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 09.55 10.00 10.30 11.09 11.14 11.35 12.00 12.15 12.30 12.35 13.20 14.45 15.05 16.00 16.51 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 19.55 20.40 22.38 22.50 22.55 23.40 23.55 00.05 00.51 02.34 03.00 03.23

05.15 05.30 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.25 20.20 21.20 22.25 23.30 01.00 01.30 02.00 02.30

Вести Јутарњипрограм Јутарњидневник Јутарњипрограм Вести Грломујагоде Вести Траг ИгромипесмомкрозМексико Вести Животсамедведима Острвоорангутана Дневник Спортплус Евронет Местозлочина:Њујорк Вампирисумеђунама,филм Гастрономад ОвојеСрбија Селогори,абабасечешља Евронет ДневникРТВојводина Штарадите,бре,инфо мозаик Београдскахроника Око Слагалица,квиз Дневник Селогори,абабасечешља Фудбал:Лигашампиона, РеалМадрид-Бајерн,пренос Фудбал:Лигашампиона Вести Местозлочина:Њујорк Дневник Евронет РужнаБети Машенка,филм Грломујагоде Вести(04.00,05.00) Животсамедведима

12.10 12.28 13.00 13.55 14.20 14.51 15.06 15.29 16.25 18.20 18.50 19.30 20.00 20.25 20.43 21.10 22.09 23.50 00.56 01.48

Концертзадобројутро Слагалица,квиз Датум Верскикалендар ОзиБу Мунзи Попај Оливија Френинеципеле Плаваптица Чувариосмеха Изаберисвојукњигу Каконаучитиматематику Верскикалендар Е-ТВ ТВмрежа Вавилон Знаковивремена Доброје,добројезнати: Васкуларнахирургија Вечејапанскемузике ТВфељтон Трезор Плаваптица Чувариосмеха Изаберисвојукњигу Каконаучитиматематику Капри Фудбал-Јеленсуперлига: ОФКБеоград-Црвена звезда,пренос ЖељкоЈоксимовић:Занека новасећања Линк Водичкрозмодерну архитектуруБеограда Усвету Фудбал:Лигашампиона Беокулт Капри Кадасупоследњипутвидео свогаоца,филм Музичкипрограм Трезор Фудбал:Лигашампиона, РеалМадрид-Бајерн

Маратоон Двоугао ЗдрављеиВи Филм:Освајањеслободе Топшоп Отворенистудио Топшоп Отворенистудио Отворенистудио Љубавузалеђу ДокторХаус Филм:ЈаволимХакабис Филм:Великитранспорт ДокторХаус Филм:Џорџијинзакон Редизакон-Злочиначке намере 00.00 Филм:Бебанавидику 02.00 Љубавузалеђу

07.00 07.55 08.00 08.30 09.45 10.00 11.00 11.35 12.15 13.00 14.30 15.30 18.30 20.10 21.00 23.00

Ексклузив Експлозив ТриХил СулејманВеличанствени Тајнастарогмоста Дођинавечеру Одбачена Аси Тајнастарогмоста Тачно1 Сурвајвер СулејманВеличанствени Срећневести Дођинавечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Аси СулејманВеличанствени Сурвивор Будванапјенуодмора Пирамида Експлозив Ексклузив Сурвајвер-безцензуре ТриХил

: 08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05 Фокус, 13.45 Топ шоп, 14.00 Мозаик, 16.00 Фокус, 16.25 Тандем, 16.40Булевар,17.30Златибор,18.00Мозаик,20.00Фокус,21.00Фам,21.25 Филм, 23.15 Фокус, 23.40 Туристичке, 00.25 Ауто шоп, 00.35 Хај-фај, 01.30 Фокус 12.00Сремнадлану:Рума,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Очи у очи, 17.00 Новости 1, 17.15 Сремнадлану:Инђија,18.10Измеђуредова,19.00Новости2,19.30Ловци назмајеве,20.00ДокторХу,20.45Док.програм,22.00Новости3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Измеђуредова,00.15ГласАмерике

dnevnik

c m y

30

07.00 07.30 08.00 08.35 09.00 09.40 10.00 10.40 11.00 11.25 11.55 12.15 12.40 13.20 13.40 14.00 15.15 15.55 17.30 17.55 18.35 19.35 20.15 22.00 23.10 00.30

Нодиуземљииграчака ПопПикси Звезданиште Метеоримоћникамион БобаиБиба Телешоп Ешли ТајнисветмедеБенџамина ГенераторРекс Мојиџепниљубимци КунгфумајсториЗодијака Винкс Квизић Пресовање Телешоп Изгубљенљнгодине Телешоп Граница Насловнастрана–квиз Телемастер Јелена ЦрниГруја Једнажеља,једнапесма Долинавукова Изгубљенегодине ЦрниГруја

Лорин Холи

Плочник Серијски убица своје жртве проналази на одељењу интензивне неге болнице у Сан Франциску. Брат прве жртве и детективка покушавају да докуче у чему је његовмотив. Улоге: Роберт Патрик, Лорин Холи, Бери Шабака Хенли Режија:Дарел Рудт (Б92, 00.35) 06.00Заувјексусједи 08.00Топшоп 08.20Долинасунца 09.15Топшоп 09.30Хоћудазнам 10.00Вести 10.15Дневнимагазин 12.00Цртанифилмови 14.00Нашамалаклиника 16.00Вести 16.40Спортскипреглед 17.05Пријатељи 17.30Џои 18.00Квиз.Путокосвета 18.30Вести+Измеђудвеватре 19.30Штрумфови 20.05Уводуанатомију 21.00Филм:Гасдодаске 23.00Вести 0035 Филм:Плочник 23.45Режиме 02.05Уводуанатомију 02.55СаутПарк 03.20Филм:Самарићанка

05.45 10.00 11.30 12.00 13.00 14.40 15.30 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.40 21.30 23.30 00.00 02.00 03.00

Тијана Марковић

Једнажеља, једнапесма У емисији ауторке Ерне Перић,попрвипутгостујунеафирмисанипевачикојићеизводити највећехитовенароднемузике. УпратњиоркестраМише Мијатовића ифолклорногансамбла. Водитељка: Тијана Марковић (Хепи, 20.15)

Добројутро Резервисантермин Градскевести Тачноуподне-живо Грандшоу Љубавиосвета Сити Националнидневник МојесрцекуцазаЛолу Маланевеста Националнидневник Маланевеста Љубавиосвета Грандфестивал Црнахроника Филм:Временскитеснац Калифорникација Звер

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) ТВМОСТ:08.00555личности,09.00Преглед штампе,09.30Актуелно,09.40НСинфо,10.15 Док.филм,11.00Пунгас,12.15Уторкому21, 13.20 ИнЏој, 14.00 Акценти, 14.15 Писмо глава, 15.15 Токови моћи, 16.00 Акценти,16.30Квиз,18.00Акценти,18.15Нашград,19.00Актуелно,20.05 Иксарт,21.00Екстреми,23.00Копрењемудве,00.15Комерцијалнипрограм 08.00Банатданас,09.00Господинмуфљуз,09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 12.00 Катедрале, 13.00 Квиз,14.30Земљанаде,15.30Док.програм,16.00 Пријатељиисупарници,17.00Подсунцем,17.50Вестизаглувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаикдана,19.30Хранаивино,20.00Пријатељиисупарници,21.00 Тајнизнак,22.00Мозаикдана,22.30МаксКју,23.15Квиз,00.15Подсунцем.


Повратакнасело Трећа емисија „Повратак насело“јепосвећенамладој породици Шуваков из Куле. Весна и Влајко у родној Кули нису могли да пронађу сталан посао а нису имали нирешеностамбенопитање, Влајкосе„сетио“дединогсалашауоколиниВрбаса. Аутор:Радомир Грујић (РТВ 1, 21.30) 06.30 09.00 09.30 10.10 11.00 11.30 11.35 12.10 12.35 13.05 14.05 15.00 15.05 16.00 16.50 17.20 17.50 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.30 22.00 22.35

22.50

23.05 23.35 00.25

tv program

sreda25.april2012.

Добројутро,Војводино Злогласниатентати Знање Миљеница Кухињица Мојпрвиглас,првипутна гласање Изборнахроника Потрошачи-Избори2012. Здравоживо Фаца Радар Вестизаособесаоштећеним слухом Токшок Миљеница Временскапрогноза Једаннаједан Разгледнице Мојпрвиглас,првипутна гласање Изборнахроника ТВДневник Поаро Документ Повратакнасело Војвођанскидневник Избори2012.– Представљањестранака: СрпскарадикалнастранкадрВојиславШешељ Избори2012.– Представљањестранака: ДемократскастранкаСрбиједрВојиславКоштуница Злогласниатентати Поаро Једаннаједан

06.30 Кухињица–мађ. 07.03 ТрећифестивалЗлатних анасмбалаВојводине 08.00 Хајдесамномуобданиште 08.25 Питамсе,питамсе 08.50 Академац 09.20 Коликосепознајемо–квиз 10.35 Коликосепознајемо–квиз 11.35 Кадзазвони 12.00 Центарсвета 12.30 Вести(мађ) 12.40 Македонскосонце 13.10 СудијаМастранђело 14.45 Избори2012.,представљање покрајинскихлиста:Покрет мађарскенаде 15.00 Избори2012.,представљање покрајинскихлиста:СПСПУПС-ЈС 15.30 ДобровечеВојводино(ром) 17.00 Изнашеархиве(мађ) 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Кухињица–мађ. 20.00 Добровече,Војводино(рум) 21.30 Мојпрвиглас,првипутна гласање 21.35 Ратуживо,филм 23.15 Плавикруг 23.45 ТВбаштине

06.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 23.00 00.00 00.35

Музичкосвитање Панонскојутро Уогледалу Аналија Свеоживотињама АгроПарламент Лицеснасловнице Белилукипапричица Војвођанскевести Панонскахроника Дискавери Војвођанскевести Аналија Закоракиспред Војвођанскевести Безцензуре Војвођанскевести Виноивиноградарство Панонскахроника ГласАмерике Ноћнипрограм

06.02 06.42 07.01 07.06 07.16 07.21 07.27 07.51 08.02 08.13 08.38 09.14 09.29 09.53 10.00 10.30 11.00 11.30 11.35

ФУДБАЛ:ЛИГАШАМПИОНА

РеалМадрид –Бајерн

(РТС 1, 20.40)

06.30 08.30 09.10 10.00 10.30 11.10 11.15 11.30 12.30 13.10 14.00 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.00 17.30 18.50 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 22.35 23.00 23.50

Новосадскојутро Хранаивино Серијскипрограм Врелегуме Истрага Главанаглаву РецептиЛауреРавајоли Капри Серијскипрограм Опчињени Прстуоко Украденасрца РецептиЛауреРавајоли Објектив(слов) Објектив(мађ) Спринт Хранаивино Новосадскопоподне Неонсити Објектив Објектив(слов) Објектив(мађ) Евонаскодвас Опчињени Објектив Главанаглаву РецептиЛауреРавајоли Капри Украденасрца

0.00 Хрватскакошарка:Задар– Цедевита 12.00 НБА:СанАнтонио-Портланд 14.00 КХЛфинале 16.15 ПрегледПремијерлиге 17.15 Фудбалмондијалмагазин 18.00 Турскикупполуфинале: Бурса-Ескишехиршпор 20.30 Премијерлига,вести 20.45 НБА:Бостон–Мајами 23.45 Кејџратници–Саудијска Арабија 02.00 НБА:Њујорк-ЛАКлиперс

Пипишоу

Вечерас ће се такмичити малишани из ОШ „Стеван Алексић“ из Јаше Томић и малишани из ОШ „Васа Стајић“ из Мокрина. Представићемо вам животињу – белог миша.Сазнаћете нешто више о мађарском народном музичком инструменту цитри.Представићемо вам и спорт аквабик.Упознаћете се и са занимањем авиомеханичара. (КТВ, 20.00)

07.00Узкафу,07.30Белилукупапричица,08.30 Цртанифилм,09.00Одељењезаубиства,10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Србија којуволим,13.00Зрнопозрно,14.00Живетисвојживот,15.00Спортскагалаксија, 16.00 Освета, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 20.00 Пипи шоу,22.00Објектив,22.30Кућа7жена,00.00Објектив,00.30Токшоу 08.00Дечијипрограм,09.00Кухињица,10.00Дечији програм, 12.00 Отворени екран, 13.00 Никад се не зна..., 14.00 ЗОО пузле, 14.30 Инфо К9, 15.00 Забавнипрограм,16.30ИнфоК9,17.00Бибер,17.30Зеленапатрола,18.00Кућица у цвећу, 18.30 Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 Травел клуб, 21.15 Отворениекран,22.15Бибер,22.30ИнфоК9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 09.55 10.00 10.30 11.09 11.14 11.35 12.00 12.15 12.30 12.35 13.20 14.45 15.05 16.00 16.51 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 19.55 20.40 22.38 22.50 22.55 23.40 23.55 00.05 00.51 02.34 03.00 03.23

05.15 05.30 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.25 20.20 21.20 22.25 23.30 01.00 01.30 02.00 02.30

Вести Јутарњипрограм Јутарњидневник Јутарњипрограм Вести Грломујагоде Вести Траг ИгромипесмомкрозМексико Вести Животсамедведима Острвоорангутана Дневник Спортплус Евронет Местозлочина:Њујорк Вампирисумеђунама,филм Гастрономад ОвојеСрбија Селогори,абабасечешља Евронет ДневникРТВојводина Штарадите,бре,инфо мозаик Београдскахроника Око Слагалица,квиз Дневник Селогори,абабасечешља Фудбал:Лигашампиона, РеалМадрид-Бајерн,пренос Фудбал:Лигашампиона Вести Местозлочина:Њујорк Дневник Евронет РужнаБети Машенка,филм Грломујагоде Вести(04.00,05.00) Животсамедведима

12.10 12.28 13.00 13.55 14.20 14.51 15.06 15.29 16.25 18.20 18.50 19.30 20.00 20.25 20.43 21.10 22.09 23.50 00.56 01.48

Концертзадобројутро Слагалица,квиз Датум Верскикалендар ОзиБу Мунзи Попај Оливија Френинеципеле Плаваптица Чувариосмеха Изаберисвојукњигу Каконаучитиматематику Верскикалендар Е-ТВ ТВмрежа Вавилон Знаковивремена Доброје,добројезнати: Васкуларнахирургија Вечејапанскемузике ТВфељтон Трезор Плаваптица Чувариосмеха Изаберисвојукњигу Каконаучитиматематику Капри Фудбал-Јеленсуперлига: ОФКБеоград-Црвена звезда,пренос ЖељкоЈоксимовић:Занека новасећања Линк Водичкрозмодерну архитектуруБеограда Усвету Фудбал:Лигашампиона Беокулт Капри Кадасупоследњипутвидео свогаоца,филм Музичкипрограм Трезор Фудбал:Лигашампиона, РеалМадрид-Бајерн

Маратоон Двоугао ЗдрављеиВи Филм:Освајањеслободе Топшоп Отворенистудио Топшоп Отворенистудио Отворенистудио Љубавузалеђу ДокторХаус Филм:ЈаволимХакабис Филм:Великитранспорт ДокторХаус Филм:Џорџијинзакон Редизакон-Злочиначке намере 00.00 Филм:Бебанавидику 02.00 Љубавузалеђу

07.00 07.55 08.00 08.30 09.45 10.00 11.00 11.35 12.15 13.00 14.30 15.30 18.30 20.10 21.00 23.00

Ексклузив Експлозив ТриХил СулејманВеличанствени Тајнастарогмоста Дођинавечеру Одбачена Аси Тајнастарогмоста Тачно1 Сурвајвер СулејманВеличанствени Срећневести Дођинавечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Аси СулејманВеличанствени Сурвивор Будванапјенуодмора Пирамида Експлозив Ексклузив Сурвајвер-безцензуре ТриХил

: 08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05 Фокус, 13.45 Топ шоп, 14.00 Мозаик, 16.00 Фокус, 16.25 Тандем, 16.40Булевар,17.30Златибор,18.00Мозаик,20.00Фокус,21.00Фам,21.25 Филм, 23.15 Фокус, 23.40 Туристичке, 00.25 Ауто шоп, 00.35 Хај-фај, 01.30 Фокус 12.00Сремнадлану:Рума,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Очи у очи, 17.00 Новости 1, 17.15 Сремнадлану:Инђија,18.10Измеђуредова,19.00Новости2,19.30Ловци назмајеве,20.00ДокторХу,20.45Док.програм,22.00Новости3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Измеђуредова,00.15ГласАмерике

dnevnik

c m y

30

07.00 07.30 08.00 08.35 09.00 09.40 10.00 10.40 11.00 11.25 11.55 12.15 12.40 13.20 13.40 14.00 15.15 15.55 17.30 17.55 18.35 19.35 20.15 22.00 23.10 00.30

Нодиуземљииграчака ПопПикси Звезданиште Метеоримоћникамион БобаиБиба Телешоп Ешли ТајнисветмедеБенџамина ГенераторРекс Мојиџепниљубимци КунгфумајсториЗодијака Винкс Квизић Пресовање Телешоп Изгубљенљнгодине Телешоп Граница Насловнастрана–квиз Телемастер Јелена ЦрниГруја Једнажеља,једнапесма Долинавукова Изгубљенегодине ЦрниГруја

Лорин Холи

Плочник Серијски убица своје жртве проналази на одељењу интензивне неге болнице у Сан Франциску. Брат прве жртве и детективка покушавају да докуче у чему је његовмотив. Улоге: Роберт Патрик, Лорин Холи, Бери Шабака Хенли Режија:Дарел Рудт (Б92, 00.35) 06.00Заувјексусједи 08.00Топшоп 08.20Долинасунца 09.15Топшоп 09.30Хоћудазнам 10.00Вести 10.15Дневнимагазин 12.00Цртанифилмови 14.00Нашамалаклиника 16.00Вести 16.40Спортскипреглед 17.05Пријатељи 17.30Џои 18.00Квиз.Путокосвета 18.30Вести+Измеђудвеватре 19.30Штрумфови 20.05Уводуанатомију 21.00Филм:Гасдодаске 23.00Вести 0035 Филм:Плочник 23.45Режиме 02.05Уводуанатомију 02.55СаутПарк 03.20Филм:Самарићанка

05.45 10.00 11.30 12.00 13.00 14.40 15.30 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.40 21.30 23.30 00.00 02.00 03.00

Тијана Марковић

Једнажеља, једнапесма У емисији ауторке Ерне Перић,попрвипутгостујунеафирмисанипевачикојићеизводити највећехитовенароднемузике. УпратњиоркестраМише Мијатовића ифолклорногансамбла. Водитељка: Тијана Марковић (Хепи, 20.15)

Добројутро Резервисантермин Градскевести Тачноуподне-живо Грандшоу Љубавиосвета Сити Националнидневник МојесрцекуцазаЛолу Маланевеста Националнидневник Маланевеста Љубавиосвета Грандфестивал Црнахроника Филм:Временскитеснац Калифорникација Звер

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) ТВМОСТ:08.00555личности,09.00Преглед штампе,09.30Актуелно,09.40НСинфо,10.15 Док.филм,11.00Пунгас,12.15Уторкому21, 13.20 ИнЏој, 14.00 Акценти, 14.15 Писмо глава, 15.15 Токови моћи, 16.00 Акценти,16.30Квиз,18.00Акценти,18.15Нашград,19.00Актуелно,20.05 Иксарт,21.00Екстреми,23.00Копрењемудве,00.15Комерцијалнипрограм 08.00Банатданас,09.00Господинмуфљуз,09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 12.00 Катедрале, 13.00 Квиз,14.30Земљанаде,15.30Док.програм,16.00 Пријатељиисупарници,17.00Подсунцем,17.50Вестизаглувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаикдана,19.30Хранаивино,20.00Пријатељиисупарници,21.00 Тајнизнак,22.00Мозаикдана,22.30МаксКју,23.15Квиз,00.15Подсунцем.


monitor

sreda25.april2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Венера у знаку Близанаца вам доноси много послова и прихода с различитих страна. Љубавни контакти су као игра, више интелектуални него емотивни. Радо бисте у шопинг,алипрвовратитедуговања.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

25. april 2012.

Средајеинематевременазасве што би требало да урадите. Краће путовање је под променљивим околностима. Будите добро расположени јер тако остварујете лакши приступукомуникацији.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Гледате кроз роза наочаре, под утицајем емоција или особе која вам прија. И то је ОК све док ипак знате шта тачно радите и желите. Можетедотериватисебеиулепшаватисвојеокружење. Поклони.

Месец пролази кроз ваздушни знакБлизанаца,штојелакаприча, самапосеби.Чувајтесесплеткии пазитештакомеговорите.Превише информација или планова вам можезакомпликоватиовајдан.

Удруштвудрагихпријатељаћете пријатнопровестивреме.Нетрудитеседазадовољитесвачијежеље и очекивања јер то није ни могуће нипотребно.Радијеокренитенавесељесвештоможете.

Прилично сте озбиљни и вредни паваснарадномместумногицене ипоштујузбогтога.Пословнипартнерскиодносиувеликојмери зависе од ваше иницијативе. У љубави будитеприсутниизадовљиви.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Околностиувезистуђимновцем и некретнинама нису сасвим стабилне, мада постоје одређене обећавајућеприлике.Можетеуређивати својстамбенипросторитрошити партнеровеновце.

Више особа је заинтресовано за то да буде у неком виду љубавног односасвама,мадасетоможетемељити на комуникацији или пословним аранжманима. У сваком случају,иматекористи.

Приватанпосаојеподпроменљивимоколностима.Доброједазнате којисучијиикојезаштаодговоран. Онај социјалистички принцип да је све заједничко више не пролази. Помозитеукућанима.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Имате добре односе с иностранством па и могућност да путујете или послујете. Дакле, немојте дуго одмеравати позитивне и негативне аспекте,већискориститешанседок јошможете.

Упослуидетенасвеилиништа. Немојте дозволити да вам понеки пропали договори или блокаде нарушесамопоуздање.Радитепосвоме и испунићете своја очекивања, преиликасније.

Лепаатмосфераудому,сдрагом особом,задржаћеваскодкуће.Једвачекатедасевратитеусвојељубавно гнездо па ћете збрзати неке послове или их одложити. И то је ОК.Гости?

TRI^-TRA^

Звездуодвели улисицама V REMENSKA

Глумац Ноа Вајл, поз нат по сер иј и „Хитнаслужба”, протестовао јепротиводлуке Конгреса о укидању медицинске помоћи немоћним и старијим особама у Вашингтону, након чега је приведен у полицијскустаницу. Вајл јејучеухапшен протестујући наКапитолХилупротивновелошеодлукеамеричкогКонгресаореформиздравства.Наиме, познати глумац је с осталих стотину особазавршиослисицаманарукамајерје изразио негодовање због укидања медицинске помоћи старијим и немоћним особама. Та одлука, тврди глумац, многе ће људе иселити из њихових домова, биће против својевољеприсиљенидаоду уустановеза старијеинемоћне.

PROGNOZA

VIC DANA

Свежије

Vojvodina Novi Sad

19

Subotica

17

Sombor

18

Kikinda

18

Vrbas

19

B. Palanka

19

Zreњanin

18

S. Mitrovica 20 Ruma

20

Panчevo

18

Vrшac

16

Srbija Beograd

19

Kragujevac

18

K. Mitrovica 23 Niш

21

Evropa

С кишом

НОВИ САД: Свежијеузпролазнонаоблачењесакишомујутру и пре подне. После подне делимично разведравање. Ветар умерензападни.Притисакоконормале.Минималнатемпература 10,амаксимална19степени. ВОЈВОДИНА: Свежијеузпролазнонаоблачењесакишоми локалним пљусковима пре подне, док ће по подне бити суво уз постепено разведравање. Ветар умерен западни. Притисак око нормале.Температура од9до20 степени. СРБИЈА: Пролазно наоблачење са кишом и локалним пљусковимаусевернимицентралнимпределима,докћенакрајњем југуостативећиномсувоитопло.Уосталимпределимасвежије. Послеподнеделимичноразведравање.Ветарслабдоумерензападни.Притисакоконормале.Температура од7до23 степена. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Одчетврткасунчаноисветоплије.Упетакизавикендлетњемаксималнетемпературеод25до30степени. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Временскаситуацијанећепријати хроничнимболесницимаупрвом делудана,аосетљивеособемогуосетитиметеоропатскереакције у виду болова у костима, главобоље и нервозе. У другом делуданаочекујесепобољшањебиометеоролошкихприлика.

Madrid

19

Rim

18

London

12

Cirih

17

Berlin

17

Beч

19

Varшava

16

Kijev

21

Moskva

20

Oslo

12

St. Peterburg 14 Atina

24

Pariz

14

Minhen

17

Budimpeшta

18

Stokholm

14

Договарајусемомакидевојка Пироћанци: -Вечераскадсеуспавајутаткоимајка, јаћупустимдинарчекрозпрозор. Кадчујешдатропнединарче,тиупадај. Будесвеподоговору,алиПироћанац недође.Сретнусесутраипитадевојка: -Штонедођеноћас? -Цел’ноћсамтражиоонојдинарче. -Будало,јасамгаврзаласаканапче.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

TISA

Bezdan

176 (-12)

Slankamen

336 (0)

Apatin

240 (-8)

Zemun

395 (-2)

Tendencija opadawa

Senta

346 (-3)

Bogojevo

210 (-3)

Panчevo

400 (-6)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

325 (-4)

Tendencija stagnacije

Baч. Palanka

232 (0)

Smederevo

538 (-10)

Titel

350 (4)

NERA

Novi Sad

262 (4)

Tendencija opadawa i stagnacije

Jaшa Tomiћ

Hetin

262 (-18) N. Kneжevac

SAVA

90 (2)

Tendencija stagnacije

324 (-3)

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 326 (-13) Beograd

Kusiћ

344 (-2)

160 (-12)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 25.april 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you