Page 1

c m y

NOVI SAD *

SUBOTA 25. FEBRUAR 2012. GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

GODINA LXX BROJ 23357 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

BEOGRAD I PRI[TINA POD KAPOM EU POSTIGLI SPORAZUM

Kosovu zvezdica i fusnota 1244 i MSP

str. 2 i 3

„M A[ KA RADA ” J U^E U NO V OM SAD U DOZ IV AL A PRO L E] E

SLEDE]EG MESECA STI@E JO[ BESPLATNIH AKCIJA

A od Telekoma po 60 evra?

str. 5

REVIJA OD 20 FILMOVA OD VE^ERAS U BIOSKOPU „ARENA SINEPLEKS”

Jir`i Mencl otvara Fest u Novom Sadu str. 22

Turija ~eka 50.000 gostiju str. 12

Foto: F. Baki}

DANAS UDARNI DAN NA KOBASICIJADI

Karneval razvedrio grad

str. 7

SINO] NESRE]A NA PUTU NOVI SAD–ZREWANIN

Poginuo kod Ka}ke petqe

Foto: B. Lu~i}

str. 14

NASLOVI

Ekonomija

@EQKO SOLOMUN POBEDNIK „DNEVNIKOVOG” KONKURSA

4 Godina koja je pojela 13.339 preduze}a

Zima u Elemiru najlep{a

Poqoprivreda 6 Milionski zajmovi za navodwavawe, plastenike, p~ele, vo}e...

Novi Sad 8 Snimak vandalskog ~ina pred nadle`nima

Crna 15 U stanu kokain, trava i „magnum 357”

str. 7

SPORT

n VOJVODINA NI[ANI TRINAESTU TITULU

str. 16 – 19

n NIKOLI TRAJKOVI]U ZLATO I SREBRO

Jo{ toplije

Najvi{a temperatura 14 °S


2

subota25.februar2012.

Tahiri:Fusnota jepahuqica [efica pri{tinskog tima Edita Tahiri izjavila posle postizawa dogovora u dijalogu s Beogradom da }e Kosovo sada biti predstavqano isto kao i dr`ave u regionu. – Kosovo }e odsad biti predstavqano jednako kao i sve dr`ave u regionu i {to je najva`nije, mo}i }e samo da potpisuje sporazume. Za UNMIK-om vi-

{e nema potrebe – izjavila je Edita Tahiri novinarima u Briselu. Na pitawe da prokomentari{e ~iwenicu da nije prihva}en zahtev Pri{tine da se u fusnotu ukqu~i Deklaracija o nezavisnosti koju je doneo kosovski parlament, ona je rekla da je referenca na tu deklaraciju ve}

sadr`ana u mi{qewu Me|unarodnog suda pravde. Na konstataciju da Kosovo zbog zvezdice pored imena ipak ne}e biti predstavqeno ravnopravno kao druge dr`ave, Edita Tahiri je odgovorila: „Ta fusnota je kao pahuqica, istopi}e se kad pro|e zima”. Ona je jo{ rekla, govore}i protokolu o primeni sporazu-

ma o integrisanom upravqawu prelazima, da je Srbija ju~e de fak to pri zna la ne za vi snost Kosova jer se tim protokolom ure|uju odnosi izme|u dve dr`ave. Kako je ocenila, ju~e postignuti sporazumi su od istorij skog zna ~a ja jer se wi me otvara novo poglavqe u odnosima Kosova i EU.

Ta~i:Va`ankorak zaKosovo Premijer Kosova Ha{im Ta~i izjavio je, posle dogovora Beograda i Pri{tine o regionalnom predstavqawu, da je ovo va`an korak na putu integracije Kosova u Evropsku uniju i dodao da je re~ o privremenom sporazumu, prenosi Kosovapres. „Mogu re}i da je sporazum iz Rambujea doneo slobodu, Ahtisarijev plan, a dana{wi sporazum iz Brisela mogu}nost za evropsko Kosovo. Proces

stabilizacije i pridru`ivawa je veliki korak napred ka integraciji u evropsku porodicu”, rekao je Ta~i na konferenciji za novinare u Pri{tini. Prema wegovoj oceni, fusnota nije idealna, ali je politi~ki prihvatqiva za one koji vode dr`avu Kosovo. „To je privremena formula. Ciq na{e vlade nije populisti~ki, ve} brinemo za ovo dr`avno pitawe”, rekao je Ta~i.

„Samoopredeqewe” najavqujeprotest Lideri pokreta „Samoopredeqewe„ najavili su ju~e da }e u ponedeqak u podne, na Trgu majke Tereze u Pri{tini, organizovati protest kao znak revolta protiv dogovora koji su postigli Beograd i Pri{tina o regionalnom predstavqawu Kosova i integrisanom upravqawu granicom. Ovaj pokret je najavio da }e demontracije trajati ~etiri sata da bi se ometao rad Vlade Kosova, ~ije je sedi{te na ovom gradskom trgu, prenosi Kosovapres. Na konferenciji je objavqeno da protest u ponedeqak ne}e biti jedini i da }e okupqawa gra|ana trajati sve dok se uz ime Kosova na regionalnim skupovima ne vrati odrednica Republika.

Bajrami: UstupakSrbiji Analiti~ar i glavni urednik pri{tinskog dnevnika „Koha ditore„ Agron Bajrami ocenio je dogovor iz Brisela ne kao kompromis, ve} kao ustupak kosovske strane, kojom Srbija osigurava status kandidata za Evropsku uniju. S druge strane, Bajrami smatra da su dobici za Kosovo premali i veoma nejasni. U izjavi za Tanjug on navodi da je ve}ina stvari koje se sada pomiwu kao dobici, a to su liberalizacija viza, kontraktualni odnosi s EU i drugo, ve} bila pomenuta kao dobitak i nakon decembarskog dogovora, te da bi, po wegovom mi{qewu, Kosovo trebalo da dobije i proces posle kojeg bi eventualno moglo otpo~eti pregovore o stabilizaciji i asocijaciji s EU. – To, me|utim, nije sigurno, po{to sve zavisi od voqe svih 27 ~lanica EU, od kojih pet jo{ uvek ne priznaju Kosovo kao nezavisnu dr`avu – rekao je Bajrami. On li~no misli da je sam dogovor o regionalnom predstavqawu Kosova s fusnotom nepravedan jer se wime, kako ka`e, legitimi{e pozicija srpske strane o nepriznavawu Kosova, a dozvoqava se da se dovodi u pitawe pozicija kosovske strane da je Kosovo nezavisna dr`ava.

– Jedini kompromis koji bi, po meni, bio ispravan i pravedan, i na kojem je kosovska strana trebalo da insistira, jeste taj da postoje dve fusnote, jedna ispod imena Kosova i druga ispod imena Srbije – kazao je Bajrami. U Pri{tini su se ve} ~uli mnogi glasovi protiv ovog kompromisa, naveo je Bajrami, i zato ka`e da ga ne bi ~udilo da do|e do pove}anih politi~kih tenzija izme|u vlasti i opozicije, ali i unutar koalicije na vlasti. Bajrami ocewuje da ovakvim dogovorom dugoro~no gubi i Beograd. – Beograd gubi da se ve} sada suo~i s neminovnom istinom da se Srbija mo`e u~laniti u EU samo kad prizna da Kosovo nije deo Srbije. Na`alost, zapadni zvani~nici odlu~ili su da odlo`e to suo~avawe, {to }e dodatno iskomplikovati stvari – izjavio je Bajrami. On je rekao i da veoma brzo o~ekuje da }e situacija oko severa Kosova i na samom severu po~eti da se mewa, {to bi, kako je naveo, na neki na~in moglo biti predigra za slede}i „istorijski” dogovor Kosova i Srbije – onaj o statusu severa.

POLiTikA

dnevnik

BEOGRAD I PRI[TINA POD KAPOM EU POSTIGLI SPORAZUM

Kosovuzvezdica ifusnota1244iMSP Srpski politi~ari i zvani~nici EU pozdravili su ju~e postignuti dogovor Beograda i Pri{tine o regionalnom predstavqawu, isti~u}i da je pala posledwa prepreka da Srbija dobije status kandidata za ~lanstvo u EU. Kako navodi Brisel, sporazum }e omogu}iti Kosovu da u~estvuje i potpisuje nove sporazume i govori u svoje ime na svim regionalnim skupovima, po{to je do sada UNMIK potpisivao sporazume u ime Kosova. Sporazumom }e se, kako je saop{tio Evropski savet, u fusnoti uz naziv Kosova pisati „ova oznaka je bez prejudicirawa stavova o statusu i u skladu je s Rezolucijom 1244 SB UN i mi{qewem Me|unarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti”. Ubudu}e }e na regionalnim forumima pisati Kosovo uz zvezdicu, s ve} pomenutim sadr`ajem fusnote. Beograd i Pri{tina su zakqu~ile i tehni~ki protokol o primeni sporazuma o integrisanom upravqawu prelazima, koji je postignut 2. decembra, ~ime ovaj dogovor postaje operativan. Ovaj tehni~ki protokol }e omogu}iti rad na prakti~nim temama, kao {to su buxet, dizajn i lokacija objekata. Sastanak je, po oceni ES-a, pru`io priliku da se obnovi napredak u primeni ranije postignutih sporazuma, a Beograd i Pri{tina su potvrdile da je napravqen pomak i iskazali predanost da nastave ubrzano u ovom procesu.

„U tom kontekstu, strane su izrazile zadovoqstvo {to }e se naredne nedeqe sastati radna grupa za pitawe mati~nih kwiga s ciqem ubrzawa implementacije sporazuma u ovoj oblasti„, dodaje se u saop{tewu Evropskog saveta. [ef beogradskog pregovara~kog tima Borislav Stefanovi} je izjavio da je dogovor koji je s Pri{tinom postignut u Briselu u potpunosti u skladu s nacionalnim interesima Srbije. On je rekao da sporazum o regionalnom predstavqawu ukqu~uje da }e iznad natpisa Kosovo stajati zvezdica, a u fusnoti }e pisati „Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je s Rezolucijom 1244 i odlukom Me|unarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti”.

Kuper: Ne prejudicira se status Kosova Posrednik EU u dijalogu Beograda i Pri{tine Robert Kuper pozdravio je ju~e postignute sporazume, istakav{i da oni ne prejudiciraju status Kosova, a da dogovor o regionalnom predstavqawu omogu}ava da Pri{tina u~estvuje na forumima i govori u svoje ime. – Ovaj sporazum jasno odre|uje da }e Kosovo govoriti u ime Kosova, da }e kosovska vlada u~estvovati kao ~lan organizacija u svoje ime – dodao je Kuper. Kuper je podsetio na to da fusnota pomiwe dva dokumenta me|unarodnog prava – Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti i mi{qewe MSP-a o progla{ewu nezavisnosti Kosova, napomiwu}i da dve strane razli~ito gledaju na ove dokumente. – U svakom slu~aju, fusnota zapravo zna~i da je ime Kosova dato u skladu s me|unarodnim pravom i da obe strane mogu da ga prihvate bez prejudicirawa pitawa statusa – objasnio je Kuper.

– Zahtev Pri{tine da se u fusnotu ukqu~i i posebna referenca na Deklaraciju o nezavisnosti Kosova nije ispuwen – kazao je Stefanovi}, i istakao da je sadr`aj fusnote u potpunom skladu kako sa srpskim nacionalnim interesima, tako i s Rezolucijom 1244 i Ustavom Srbije. – Ho}u da sa vama podelim zadovoqstvo zbog uspe{nog ishoda ove vi{e~asovne i vi{ednevne diplomatske borbe. On je naveo da je sada jasno da su svi kriterijumi koje je Evropski savet postavio da bi Srbija dobila status kandidata potpuno ispuweni. – Sada je na EU i zemqama ~lanicama da donesu odluku u skladu sa zakqu~cima Saveta – rekao je Stefanovi}. [ef beogradskog tima je podsetio na to da je nakon ovih razgovora u potpunosti ispuwen zahtev da se uspostavi sloboda kretawa, dogovori preimena sporazuma o prelazima, a ispuwen je i najva`niji kriterijum – sporazum o regionalnom predstavqawu Kosova. [efica pri{tinskog pregovara~kog tima Edita Tahiri se nije obratila novinarima. Sporazume su visoka predstavnica EU za spoqnu politiku Ketrin E{ton i evropski komesar za pro{irewe [tefan Filea pozdravili kao „va`an korak napred“, uz opasku da je dogovor va`an i za stabilnost regiona, a samim tim i za EU. E{tonova je objasnila da „jedan sporazum stavqa u operacioni oblik sporazum o integrisanom upravqawu prelazima, a drugi konsoliduje regionalnu saradwu i osigurava da su svi predstavqeni na odgovaraju}i na~in“ i da oba predstavqaju nove korake na evropskom putu. [to se ti~e Srbije, kako je istakla, ovi sporazumi o regionalnoj saradwi i upravqawu prelazima su „posebno do-

Vestervele zadovoqan [ef nema~ke diplomatije Gvido Vestervele pozdravio je dogovor timova Beograda i Pri{tine, postignut danas u Briselu, i ocenio da je to veliki korak u pravom smeru. „To je veliki korak u pravom smeru - u smeru ka mirnom i stabilnom regionu, ka vi{e regionalnog partnerstva, ali tako|e i ka evropskoj perspektivi obe dr`ave’’, rekao je Vestervele, navodi se u saop{tewu Ministarstva inostranih poslova u Berlinu. brodo{li imaju}i u vidu razmatrawe Saveta idu}e nedeqe o statusu kandidata za Srbiju”. – Za Kosovo ovo je va`no po{to ~ini da Kosovo u~estvuje punopravno na regionalnim skupovima i

dozvoqava mu daqi napredak u ugovornim odnosima s EU. Kosovo }e na taj na~in pratiti isti evropski put kao svi drugi na Zapadnom Balkanu u skladu s wegovom evropskom perspektivom – navela je Ketrin E{ton, i istakla da u tom svetlu „Evropska komisija predla`e da se pokrene studija izvodqivosti za Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivawu izme|u Kosova i EU”. File je posebno podvukao da postignuti sporazum pokazuje „posve}enost obe strane wihovoj zajedni~koj evropskoj budu}nosti”. D. Milivojevi}

REAGOVAWA

Pastor:Dogovor dobravest Poslanik Saveza vojvo|anskih Ma|ara Balint Pastor pozdravio je ju~e dogovor Beograda i Pri{tine o regionalnom predstavqawu Kosova, navode}i da to je dobra vest i zato {to smo time ispunili jedan od kriterijuma za dobijawe statusa kandidata za ~lanstvo u EU. – To je svakako dobra vest, ali ne samo zbog toga {to smo ispunili jedan od kriterijuma za dobijawe statusa kandidata, nego i zbog toga {to smo prethodnih meseci i godina bili `rtve toga da su pojedini funkcioneri napu{tali skupove na kojima su bili predstavnici Kosova – rekao je Pastor Tanjugu. On je dodao da je Srbija time pretrpela {tetu i u spoqnopoliti~kom smislu i na drugim poqima, a posebno na ekonomskom planu.

Grubje{i}:Uklowena preprekanaputukaEU Potpredsednica Ujediwenih regiona Srbije Suzana Grubje{i} izjavila je ju~e da je dobro {to je postignut dogovor izme|u Beograda i Pri{tine jer je time uklowena prepreka za dobijawe statusa kandidata za ~lanstvo u EU. – Va`no je da Srbija ostane na evropskom putu i da gra|ani i daqe imaju perspektivu – rekla je ona Tanjugu.

Delevi}:Zna~ajan korakkastatusu kandidata Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delevi} ocenila je da je dogovor o regionalnom predstavqawu Pri{tine koji je postignut u Briselu zna~ajn korak ka dodeqivawu statusa kandidata Srbiji 1. marta. Ona je u izjavi Tanjugu istakla da je sada naophodno nastaviti postoje}i nivo anga`ovawa i sa~ekati kona~nu odluku.

– U pogledu mogu}nosti za dobijawe statusa kandidata mislim da je dogovor zna~ajan korak napred, naravno, uz potvrdu primene svega onoga {to je do sada dogovoreno, a o ~emu su zemqe ~lanice i evropske institucije imale priliku da se od 9. decembra uvere – rekla je Milica Delevi}.

Pribi}evi}: Pravikompromis Biv{i ambasador Srbije u Nema~koj Ogwen Pribi}evi} ocenio je da je dogovor postignut u dijalogu Beograda i Pri{tine pravi kompromis, tako da nijedna strana ne mo`e biti ni previ{e zadovoqna ni previ{e nezadovoqna. – Pri{tina je dobila ono {to je woj va`no, a to je u~e{}e u radu regionalnih foruma, dok je za Beograd zna~ajno to {to }e pored naziva Kosovo biti navedena Rezolucija 1244. Takav dogovor }e obe strane na unutarpoliti~koj sceni mo}i da predstave kao zadovoqavaju}i rezultat – rekao je Tanjugu Pribi}evi}. On je istakao da je posle dogovora u Briselu dobijawe statusa kandidata za ~lanstvo u EU sada mnogo izvesnije, ali da ipak treba zadr`ati dozu rezerve, s obzirom na iskustvo iz decembra kada je odluka doneta u posledwih nekoliko dana.

Todori}:Uspeh Direktor Centra za nove politike Vladimir Todori} izjavio je da je dogovorom „podmla|ena” Rezolucija 1244, i ocenio da je postignuti dogovor veliki uspeh srpske diplomatije u izuzetno te{kim uslovima. Todori} je u izjavi Tanjugu rekao da, ~ak i da je Rezolucija bila ‘mrtva’ kao {to su neki smatrali, kako je istakao, „ovim je ne samo o`ivela ve} je i podmla|ena”. – Rezolucija je sada relevantna i za one zemqe koje su je htele marginalizovati – objasnio je Todori}. On je naglasio da su dve stvari bile od krucijalnog znacaja, a prva je {to je zvani~ni Be-

ograd pokazao maksimalnu konstruktivnost unutar ‘crvenih linija’ i spremnost na ustupke Pri{tini.

Jovanovi}: UspehzaSrbiju Urednik ~asopisa „Izazovi evropskih integracija„ Nikola Jovanovi} izjavio je da je dogovorom o regionalnom predstavqawu Pri{tine Srbija uspela da za{titi svoje vitalne interese, i ocenio da }e 1. marta Srbija i zvani~no postati kandidat za ~lanstvo u EU. Jovanovi} je u izjavi Tanjugu rekao da je Srbija s uspehom do{la do samog kraja procesa vezanog za kandidaturu. – Srbija je uspela da za{titi svoje vitalne interese u posledwoj rundi pregovora samim tim {to je u predstavqawu Kosova sa~uvana referenca i Rezolucija 1244 SB UN, i mi{qewe Me|unarodnog suda pravde koji je u sistemu UN, a bez eksplicitnog pomiwawa deklaracije o nezavisnositi – naveo je on.

Simi}:Otklowena posledwaprepreka Profesor Fakulteta politi~kih nauka u Beogradu Predrag Simi} izjavio je da su iz Brisela stigle dobre vesti za Srbiju jer se time otklawa posledwa prepreka za dodeqivawe statusa kandidata Srbiji na predstoje}em zasedawu Evropskog saveta. Simi} je u izjavi Tanjugu rekao da se moglo pretpostaviti da }e kompromis biti upravo takav kakav je i postignut, odnosno da se pored navo|ewa Rezolucije 1244, na ~emu je insistirao Beograd, u fusnoti doda jedan od dva zahteva Pri{tine, a to je mi{qewe Me|unarodnog suda pravde. – Kompromis je postignut jedino tamo gde je i bio mogu}. To }e verovatno izazvati razli~ite komentare u srpskoj javnosti, ali mislim da je diplomatija u ovom slu~aju bila prosto ve{tina mogu}eg i da to sigurno otvara put i ka kanddaturi – rekao je Simi}, koji je i biv{i srpski ambasador u Parizu.


c m y

politika

dnevnik

PREDSEDNIK SRBIJE BORIS TADI] O BRISELSKOM DOGOVORU

Potvr|enapolitika „iEvropaiKosovo” Predsednik Srbije Boris Tadi} oceniojeju~e,povodomvesti oishodudijalogauBriselu,daje politika„iEvropaiKosovo”,za koju je dobio podr{ku gra|ana Srbije, potvr|ena kao jedina realnapolitikakojadonosirezultate, obezbe|uje evropsku budu}nost Srbije i ~uva na{e nacionalne interese. Tadi} je, kako je saop{teno, pozdravio dogovor postignut kroz dijalog o Kosovu po kojem }e Pri{tina u regionalnim forumima biti predstavqena pod okriqem Rezolucije 1244UN,{tozna~idaKosovone}e biti prisutno kao nezavisna dr`ava. – Kosovo ne}e biti predstavqeno u radu regionalnih foruma i institucija kao nezavisna dr`ava ve} u skladu s Rezolucijom1244UNoKosovuiodlukom Me|unarodnogsudapravde.RepublikaSrbijaje~lanicaUjediwe-

nihnacija,kojapo{tujeiRezoluciju1244UNkojagarantujesuverenitetnadKosovom,kaoiodlu-

vqa–rekaojepredsednikTadi}, i podsetio na to da pet dr`ava ~lanica EU nije priznalo neza-

struktivnaiotvorenazadogovor u dijalogu Beograda i Pri{tine da bi se prona{la kompromisna re{ewa za probleme koje ti{te obi~nequdeikojimasenormalizuje wihov svakodnevni `ivot, a koja}ebitiuvekuskladusUstavom Srbije i interesima wenih gra|ana. – Postignutim dogovorom politika„iEvropaiKosovo“,koju

Dogovorobezbe|uje evropskubudu}nost Srbijei~uvana{e nacionalneinterese

kuMe|unarodnogsudapravde,koja takav suverenitet ne usposta-

Cvetkovi}: Dogovor u skladu s interesima Srbije PredsednikVladeSrbijeMirkoCvetkovi}izraziojezadovoqstvodana{wimdogovoromBeogradaiPri{tineioptimizam u vezi sa dobijawem statusa kandidata za EU.Cvetkovi} je poslesastankasapremijerimaregionauBawaLuciistakaoda jesve{tojedogovorenouBriseluuskladusainteresimaSrbijeidasudogovoreneformulacijeizbalansirane.”Danasmo`emosoptimizmom,mo`dajeimalore}isoptimizmom,dao~ekujemonarednedane”,rekaojeCvetkovi}.

visnost Kosova. – Mi nikada nismoimalinamerudabojkotujemo ilispre~avamou~e{}ePri{tineuregionalnimforumimajerje una{eminteresudasetoomogu}i da bi Srbija kroz regionalne inicijative ovladala dodatnim uticajemnaekonomskeipoliti~ke procese u Pokrajini. Na taj na~in,ina{narodnaKosovumo}i }e da ostvari za{titu i prosperitet,kaoisvidrugigra|ani na{eg regiona, kroz regionalne inicijativeidogovore. Predsednik Tadi} je istakao da }e Srbija i nadaqe biti kon-

samvodioizakojusamdobiopodr{kugra|anaSrbije,pro{laje ovajistorijskitest,~imejedokazanodajetajpristupjedinorea- lanionajkojidonosirezultate. Tapolitikaobezbe|ujeevropsku budu}nost Srbije, ~uva na{e nacionalneinterese,aliipokazuje da je Srbija faktor stabilnosti Jugoisto~ne Evrope – podvukaojeBorisTadi}. Tako|e, predsednik Republike smatradajenajvi{inacionalni interesdaseotklonesveprepreke da bi Srbija dobila status kandidata za punopravno ~lanstvo u Evropskoj uniji, {to }e otvoriti potpuno nove perspektivezana{uzemquisvegra|ane.

Da~i}:Kompromis Zamenik premijera Srbije Ivica Da~i} izjavio je da je za Srbiju izuzetno zna~ajno {to je Rezolucija 1244 SB UN sadr`ana u fusnotinazivaKosovaidajetopokazaloda semo`eposti}idogovorakoseizvr{ipritisaknaPri{tinu.Srbijaje,naglasiojeon, pokazaladaznada{titinacionalneinterese i da se to mo`e posti}i insitiraju}i na konstruktivnimimirnomre{ewu.Da~i}je podsetio na to da je za Srbiju Rezolucija

1244SBUNjedinipravniaktidaje,zarazlikuodpregovorakrajempro{legodine,on uvr{}enupredstavqawePri{tine. –Tozna~ida}eKosovobitipredstavqenonaasimatri~anna~in,kao{tosepredstavqajusvezemqekojeimajuproblemsasvojim suverenitetom – izjavio je Da~i} novinarima posle sastanka s predsednikom Partije evropskih socijalista Sergejom Stani{evom.

Dejanovi}:O~ekivano dobrevesti PredsednicaSkup{tineSrbijeSlavica\uki}-Dejanovi} smatradasudobrevestiizBriselabileo~ekivaneida}epozitivno uticati i na stav Saveta ministara i na stav {efova dr`ava EvropskeunijeostatusukandidataSrbijeza~lanstvouUniji. –Ono{tojetrebalodau~inimo,atojedapo{tujemosopstveni Ustav i Rezoluciju 1244, kao i interes gra|ana na{e dr`ave, krozdijalogsmoiostvarili–reklajeSlavica\uki}-Dejanovi} Tanjugu.–Rezultatdijalogajeohrabruju}iisado~ekujemoda}e pozitivnouticatiinastavSavetaminstarakaoinastav{efovadr`avaEU.

Jovanovi}:Prilika zanovupolitiku LiderLiberalno-demokratskepartije^edomirJovanovi} izjavio jeju~edajedogovorBeogradaiPri{tinesjajnavestidaSrbija,uz tajdogovorikandidaturuza~lanstvouEUkoja}esigurnouslediti, zapravodobijanovupriliku.Jovanovi}jenapomenuodadru{tvoima pravonapolitikukojabibilauskladusintresimaipotrebamaqudikojiuSrbiji`iveidajetoprvaobavezadr`ave,aposebnopredsednikaBorisaTadi}a,odkogao~ekujedapoka`espremnostipru`i neophodnupodr{kuafirmisawutenovepolitike. –Sada,kadajedr`avnapolitikanapustilastarepozicije,dru{tvu morabitiomogu}enoda`iviifunkcioni{enanovna~in,tako{to }emomuponuditinovevrednosti,umestoonihkojesupora`eneiodba~eneprihvatawemsporazumauBriselu–istakaojeliderLDP-a.

SNSo~ekuje kandidaturu –Srpskanaprednastrankao~ekujeda }eSrbijaumartudobitistatuskandidataza~lanstvouEvropskojuniji–izjavio je ju~e zamenik predsednika te stranke Aleksandar Vu~i} na konferenciji za {tampu, i ocenio da je za vrednovawe tog statusa na pravi na~in potrebno da SNS pobedi na predstoje-

Da~i}jeistakaodajeuBriselupostignut kompromis, a da on podrzumeva da je svaka stranadobilapomaloodonoga{tonije`elela.Onjenaveodasedopreksino}izPri{tinemoglo~utidane}eprihvatitinikakavdogovorukolikouwemunebudeideklaracijaonezavisnostiKosova,adasedanas, iako tog dokumenta nema u fusnoti, mo`e ~uti da je Srbija prihvatila nezavisnost Kosova.

}im izborima. – Ni dobijawe statusa kandidatane}einemoradazna~iodmah boqi `ivot za gra|ane jer Srbija ima nesposobnu i korumpiranu vlast. Zato }emoodmahposletogamoratidaostvarimopromeneuzemqi,dado|edona{e pobedenaizborima,dabitajstatuskandidatabiovrednovannapravina~in.

Dra{kovi}:Nisu va`nefusnote Predsednik SPO-a Vuk Dra{kovi} pozdravio je dogovor,iistakaodajenajva`nijeto{to}eSrbija dobitistatuskandidataza~lanstvouEU. –Nisuva`nenikakvefusnote,negojenajva`nije todaSrbijadobijastatuskandidataza~lanaEU.Ja se nadam da }e posle izbora uslediti koreniti evropskipreokretna{edr`avnestrategijeida}emoubrzopo~etipregovoreopridru`ivawuEU–rekaojeDra{kovi}.

REKLI SU

Todorovi}: Veleizdaja

^anak:Jedini put

Ko{tunica:Srbija jeponi`ena

Potpredsednik SRS-a DraganTodorovi}oceniojedaje dogovor Beograda i Pri{tineoregionalnompredstavqawuKosova„veleizdaja”.Todorovi}jerekaodaovajdogovor predstavqazaokru`enproces potpunogotimawaKosovakojisprovodeSADiEUipotpunikrahpolitikepredsednikaSrbijeBorisaTadi}a,kojise mo`enazvati„veleizdajom”. –OvojejedanodnajsramnijihdanauistorijiSrbijeibi}ecrnimslovimazapisan–kazao jeTodorovi}. Onjerekaodajesveura|enodabiSrbijadobila„navodni”statuskandidata,koji,kakoje rekao,nezna~ini{ta,alikojim}esemahati upredizbornojkampawi.

Lider Lige socijaldemokrataVojvodineNenad^anak pozdraviojepostizawe dog ov or a o reg io n aln om predstavqawu Pri{tine u Briselu, i istakao da to potvr|uje da se kroz dijalog uvek mo`e do}i do re{ewa. ^anakjeuizjaviTanjugunaveodajepostizawem ju~era{weg dogovora Srbija ispunilajedanodva`nihuslovazadobijawe statusa kandidata i da to raduje jer je to „jedini put za dobru budu}nost Srbije u EU”. –Jo{vi{eraduje{tojeovopotvrdada re{ewauvekpostojeudijalogu–naglasio je^anak.

Predsednik DSS-a Vojislav Ko{tunica izjavio je dajeuBriseluSrbijaponi`enainaterenaodEUdabude sau~esnik u stvarawu nezavisnedr`aveKosovo. – Vlast slavi {to }e dobiti kandidaturu i {to je postignut sporazum s albanskim separatistima–rekaojeKo{tunica,iocenioda}e po tom sporazumu albanski carinici i policajciuspostavitigranicuizme|uSrbije iKosova.–Naregionalnimskupovimaseparatisti }e biti predstavqeni, kako ka`u, fusnotom, u kojoj se, osim Rezolucije 1244, navodi i mi{qewe Me|unarodnog suda pravdepokojemnezavisnostKosovanijekr{eweme|unarodnogprava.

subota25.februar2012.

3

POSLANICI PONOVO U KLUPAMA

Glasawe uponedeqak

PredsednicaSkup{tineSrbijeSlavica\uki}-Dejanovi} odredilajeponedeqak,27.februar,kaodanzaglasaweota~kamadnevnogreda vezanim za izbor na najvi{e pravosudne funkcije. Time }e biti okon~anaprvaovogodi{wavanrednasesija,zapo~eta8.februara.Poslanici su o dve ta~ke debatovali neuobi~ajeno kratko – samo jedan dan,anaglasawese~ekalodvadesetakdana.Parlamentmo`eizglasatidnevniredpo{to~etiriposlanikaSPO-aponovou~estvujuuradu parlamenta. S. St.

Vladauputila zahtevzasednicu Vlada Srbije uputila je ju~e parlamentuzahtevzaodr`avawe vanredne sednice na ~ijem je dnevnomredu27zakonskihpredloga. Na dnevnom redu su uglavnom predlozi za ratifikacije me|unarodnih i drugih sporazumaiprotokola,rekaojeagenciji BetadirektorKancelarijeVlade Srbije za odnose s javno{}u MilivojeMihajlovi}.

VanrednozasedaweSkup{tine Srbijezavr{avase29.februara, kada po~iwe redovno prole}we zasedawe. Uslovi za odr`avawe sednice parlamenta stekli su se nakon{tojeSPOodlu~iodase vrati u poslani~ke klupe. SPO jebojkotovaoradparlamentajer jezahtevaodasesmeneministar dijasporeiveraidr`avnasekretarkautomministarstvu.

PREDSEDNIK POKRETA VETERANA SA[A DUJOVI] ZA „DNEVNIK”

Ostajemos IvicomiPalmom

–Lo{emi{qewegra|anaopoliti~arima i politici u Srbiji upravo se zasniva na ovakvim potezima,kojesvevi{evi|amoumedijskimnapisima,atosutaneka pija~arewakojimanemamestame|u ozbiqnim politi~arima. Dragonamje{tonasutomkontekstu nikonespomiwe,amiznamokolikovredimo,pogotovokaoqudikojizastupajuonekojisuovudr`avu braniliizawuginuli–ka`eza „Dnevnik“ predsednik Pokreta veterana i narodni poslanik Sa{aDujovi},kojijeusrpskomparlamentu ~lan poslani~kog kluba SPS–JS-a,namolbudaprokomentari{eto{toseususretizborimasvevi{ekalkuli{eposlani~kimmandatimaifunkcijamakoje neka stranka treba da dobije poslezatvarawabirali{ta. –NasedniciPredsedni{tvai GOstrankedonelismoodlukuda nastavimokoalicijuisaradwusa SPS-omiJS-om.[toseti~enekihdrugihrazgovora,miihnevodimojersmatramodanamjemesto u ovoj koaliciji. Po{to se danas odr`ava Predsedni{tvo SPS-a, o~ekujemodana{predlogprihvateiposletoga,utokuidu}enedeqedasedgovorimooprincipima saradwe i svim ostalim parametrima. Smatramo da }e, onog trenutka kada okon~amo razgovore s Koalicijom SPS–JS-a, to biti sasvimdovoqnoidane}emoimati potrebe za drugim razgovorima s nekim drugim politi~kim strankama–obja{wavaDujovi}. Zamoqen da prokomentari{e zahtevPUPS-a,kojijeiza{aona izbore u ovoj koaliciji i dobio petposlani~kihmesta,asadakalkuli{e tre}inom mandata, Dujovi} ka`e da u Pokretu veterana imaju „druga~ije mi{qewe o bavqewupolitikomuodnosunanazovipoliti~ke partnere, li~nosti,ilistrankekojenaizborima gledajudaprofitirajusamotako

{to}eimative}ibrojmandatai nekihuticajauizvr{nojvlasti“. – Nas zanima samo sistemsko ure|ewedr`avei,utomsvemu,polo`aj veterana – da bude onakav kakavtiqudizaslu`uju.Smatramodajeto{toseradipoliti~ka pijacaidanatojpijacinemamesta za takvu vrstu prepucavawa. Ali prihvatamo da je i to realnost na{eg politi~kog `ivota.

Sa{a Dujovi}

[tosenasti~e,nanivouVojvodinesmosedogovorilisaSPS-om, nanivouRepubliketrebadasedogovorimo tokom idu}e sedmice o detaqima.Mineuslovqavamoni~im, jednostavno `elimo da kroz zastupqenost u parlamentu sprovodimo na{ program, kao {to je dosadatobioslu~aj,usaradwisa SPS-omiJS-om.Swima}emonastavitisaradwu. Napitawezna~ilitodasuse Da~i} i Markovi} pokazali se kaopouzdanipartneri,na{sagovornikjeodgovorio: –[toseti~ena{epoliti~ke stranke,smatramodajeovakoalicija izuzetno socijalno odgovorna, principijelna i dosledna. To jedobarznakzapouzdanopartnerstvozabudu}iperiod.Veteraniu Srbijimorajubitizastupqeni,a mi smo jedina politi~ka stranka koja ih predstavqa. SPS i JS do sada su prema nama imali korektanodnosinevidimoza{totako nebiostaloinadaqe–zakqu~io jeDujovi}. S. Stankovi}

„Ma|arskizaokret” bezSVM-a – Koalicija „Ma|arski zao- kret„nastupi}enapredstoje}im izborimanajverovatnijebezSaveza vojvo|anskih Ma|ara jer s tompartijomnijepostignutdogovoroizmenamaZakonaonacionalnimsavetima–rekaojeju~e predsednik DSVM-a Andra{ Ago{ton.Koaliciju„Ma|arski zaokret„ ~ine Gra|anski savez Ma|ara, Pokret ma|arske nade, Demokratska stranka vojvo|anskih Ma|ara i Demokratska zajednica vojvo|anskih Ma|ara. Ago{tonjenakonferencijiza novinarerekaodasutestranke poku{ale da postignu dogovor sa SVM-om o zajedni~kom izlaskunaizbore,aliuSVM-unisu `eleli da razgovaraju o tom predlogu.

–Razlog{toSVMnijeusvojio taj na{ predlog izneo je predsednikSVM-aI{tvanPastor u{tampi.Tamojeonrekao da}eu~initisvedanebudeni{taodonihpredlogazapromenuZakonaonacionalnimsavetima koje smo mi izlo`ili predsedniku Srbije i Republi~ke vlade – rekao je Ago{ton. On je kazao da su nacionalni saveti, „kreacija Demokratske stranke i SVM-a, koji slu`e za to da obezbede jednopartijskoure|ewe,kodMa|ara sigurno,averovatnoikodostalih nacionalnih zajednica”. Ago{ton nije u potpunosti iskqu~iomogu}nostdasenaizboreipakidesaSVM-om,alipod odre|enimuslovima.


4

ekonomija

subota25.februar2012.

PROSE^NAZARADUSRBIJILANE37.976DINARA

dnevnik

EPSOPROSTIOFEBRUARSKERA^UNEZA102.000DOMA]INSTAVA

Otpisanastruja siroma{nima

Zgrnusmo373evra mese~no Prose~na neto zarada u Srbiji u 2011. godini iznosila je 37.976 dinara, {to je u odnosu na prethodnu godinu realno pove}awe od 0,2 posto, objavqeno je u najnovijem Biltenu javnih finansija. Posmatrano u evrima, prose~na neto zarada iznosila je 373 evra. Prose~na neto zarada u javnom sektoru iznosila je 43.506 dinara i realno je smawena 1,5 odsto. U decembru 2011. godine prose~na neto zarada iznosila je 43.887 dinara, {to je u odnosu na prethodni mesec sezonski uslovqeno realno pove}awe od 15,2 posto. Istovremeno, prose~na neto zarada u javnom sektoru je realno pove}ana 13,2

posto i iznosila je 49.595 dinara. U 2011. godini je, u odnosu na prethodnu godinu, u okviru javnog sektora realni pad prose~nih neto zarada zabele`en u slede}im oblastima: javnim

ISTRA@IVAWE „MEDIJUM-GALUPA”

lokalnim preduze}ima – 4,4 odsto, administraciji na svim nivoima – 0,7 odsto, obrazovawu i kulturi – 4,2 odsto, i zdravstvenom i socijalnom radu – 2,3 odsto.

Elektroprivreda Srbije }e socijalno ugro`enim doma}instvima otpisati februarske ra~une za struju vredne oko 200 miliona dinara, re~eno je ju~e na konferenciji za novinare EPS-a. – Na osnovu predloga predsednika Srbije Borisa Tadi}a, oko 102.000 doma}instava ima}e popust na februarski ra~un za struju od 100 odsto za potro{wu do 350 kilovat-~asova, odnosno 450 kilovat-~asova mese~no – rekao je pomo}nik direktora EPS-a za distribuciju elektri~ne energije Radovan Stani}. – Taj popust se odnosi na doma}instva koja su korisnici prava na materijalno obezbe|ewe za potro{wu do 450 kilovat~asova i doma}instva koja su u

stawu izuzetne socijalne potrebe, ~iji ukupan mese~ni prihod ne prelazi dvostruki cenzus za ostvarivawe prava na materijalno obezbe|ewe, za potro{wu do 350 kilovat-~asova elektri~ne energije mese~no. Kupci iz ovih kategorija, bez obzira na potro{wu, u februaru ne}e pla}ati naknadu za obra~unsku snagu i merno mesto, a da bi iskoristile taj popust za februar, navedene kategorije kupaca nisu uslovqene izmirewem dosada{nih dugova za struju. Za potro{wu ve}u od 350 odnosno 450 kilovat-~asova, tim doma}instvima }e se, kao i do sada obra~unavati popust od 35 odsto, a ostaju da va`e i stari popusti od pet odsto za redovno

SARADWAVOJVODINEISVETSKE TURISTI^KEORGANIZACIJE

USRBIJISESVEMAWEFIRMIOSNIVA,ASVEVI[EGASI

Godina kojajepojela 13.339preduze}a

Gra|ani pesimisti, bi}ebune U Srbiji gotovo polovina gra|ana o~ekuje da }e broj {traj ko va i indzstrij skih nemira porasti, saop{tila je agencija za istra`ivawe „Medijum-Galup”. Me|unarodna studija „VinGalup interne{enel„ pokazuje da 45 odsto ispitanika o~ekuje da }e porasti broj {trajkova, a samo 12 odsto da }e opasti. Svaki tre}i smatra da }e situacija ostati ista.

Po istra`ivawu, Srbija je na 26. mestu s umerenim indeksom negativnih o~ekivawa od 33 odsto. U bliskom okru`ewu je on jo{ negativniji, pa je indeks pesimizma u Bosni i Hercegovini 50 odsto, a BiH je ~etvrta na listi vode}ih pesimista kada su u pitawu {trajkovi i ekonomsko-industrijski nemiri. Globalno posmatrano, ne{to vi{e od polovine svetske po pu la ci je (55 od sto) o~ekuje da }e broj {trajkova i industrijskih nemira porasti u 2012. godini, dok tek 13 odsto o~ekuje da }e opasti. Svaki ~etvrti gra|anin sveta ne o~ekuje nikakve promene (25 odsto). U Srbiji, metodom intervjua licem u lice, ispitano je 1.037 punoletnih gra|ana.

izmirivawe ra~una, kao i popusti od 11,89 odsto za potro{wu do 350 kilovat-~asova. – EPS }e odobravati i vanredni popust od 30 odsto za februar, koji mogu koristiti sva doma}instava koja u februaru potro{e 15 odsto mawe struje u odnosu na januarsku potro{wu, uz uslov da nemaju dugovawa i da ra~un za februar plate na vreme – istakao je direktor sektora za tarifne kupce Milan Mirosavqevi}. – Ciq ovih mera je da se elektri~na energija tro{i racionalno – rekao je on, i dodao da }e se obustava isporuke elektri~ne energije du`nicima redovno odvijati u svim op{tinama u kojima je ukinuta vanredna situacija.

RazvojPali}a, Fru{kegore...

Novoosnovanih preduze}a Isto tako, ukazuje na razlog za lane je bilo 30 odsto mawe neodlazak visokokvalifikovago 2008. godine, dok je u istom nih u inostranstvo jer se smaperiodu broj onih koja su stawuje verovatno}a pronalaska vila katance na vrata pove}an posla u svojoj struci u Srbiji. bezmalo pet puta, pokazuje Problem je posebno izra`en u analiza Agencije za privredmawim op{tinama – obja{wane registre, u kojoj se navodi va Zdravkovi}. da je broj novosnovanih preduPomenimo, nezaposlenih s ze}a s 10.945 opao na lawskih visokom stru~nom spremom la7.677, a „brisanih” je 2008. bine je bilo 59.098, a najvi{e je lo 3.067 dok ih je lane uga{eno bez posla bilo sredwo{kolaca 13.339. (209.068), te nekvalifikovanih Ekonomista Miroslav radnika (208.853). Zdravkovi}, koji je analizirao Iz pomenute analize se vidi podatke APR-a, o~ekuje jo{ tei da se vi{e od {est odsto bru`u situaciju u ovoj godini to doma}eg proizvoda prerausled automatskog odlaska u spodeli radi smawivawa registe~aj preduze}a koja su nelionalnih razlika. kvidna du`e od godinu. Ina~e, Ukupna vrednost podsticaaktivnih privrednih dru{tava ja pove}ana je sa 126 milijaru Srbiji je u 2011. bilo 104.299. di dinara u 2008. godini na Broj nelikvidnih pove}an je s 208 milijardi u 2010. godini, 30.411 u 2008. godini na 37.844 u Aktivnihprivrednihdru{tavauSrbijiu a u periodu januar–novembar 2009, dok je u 2010. godini taj 2011.biloje104.299,abrojnelikvidnih pro{le godine bila je 187 mibroj dostigao 41.853, da bi lane u2010.godinidostigao41.853,dabilane lijardi dinara. Zdravkovi} bio smawen na 38.088. napomiwe da je pojedina~no biosmawenna38.088 – Uzrok rasta broja nelinajve}a vrednost ulagawa u kvidnih, kao i smawivawa u saobra}ajnu infrastrukturu, pro{loj godini je u kategoriji neliNezaposlenih je, vidi se iz podataka ~ak 48,8 milijardi dinara, ali postakvidnih vi{e od 180 dana – broj je pove- APR-a, u Srbiji lane bilo 735.054, dok vqa pitawe da li se ovom merom pod}an sa 17.655 u 2008. na 28.096 u 2010. pa ih je u 2010. bilo 729.519. Podaci o kva- sti~e koncentracija ekonomske akje lane smawen na 21.434 – navodi Zdrav- lifikacionoj strukturi nezaposlenih tivnosti na Koridoru 10, pa time i kovi} u analizi objavqenoj na portalu su zabriwavaju}i. uve}ava zaostajawe op{tina udaqe„Makroekonomija”. – Broj nelikvidnih – Od 2008. godine broj nezaposlenih s nih od Koridora. stabilno raste u kategoriji od 61 do 180 visokom stru~nom spremom pove}an je – Efikasnost preraspodele mogla dana, pa tako u 2012. godini mo`emo ~ak 80 posto, sa sredwom stru~nom bi bii predmet posebne analize – oceo~ekivati daqi pad broja nelikvidnih spremom sedam posto, dok je kod osta- wuje Zdravkovi}, i dodaje da je za podprivrednih dru{tava usled automatlih kvalifikacionih kategorija sma- sticawe zapo{qavawa potro{eno 5,6 skog ste~aja. U odnosu na ukupan broj wen. Ovaj podatak ukazuje na izlazak iz milijardi dinara u 2008. godini, 10,6 registrovanih, udeo nelikvidnih priradne snage ostarelih ni`ekvalifi- milijardi u 2010. godini, a 4,6 milivrednih dru{tava pove}an je s 29,2 odkovanih radnika, ali i nenepodudara- jardi dinara za prvih jedanaest mesesto u 2008. godini na 36,5 odsto lane. we {kolstva s potrebama privrede. ci 2011. S.Glu{~evi}

U Vladi Vojvodine ju~e je potpisan Memorandum izme|u Vlade AP Vojvodine, Svetske turisti~ke organizacije, Univerziteta u Novom Sadu i Dunavskog centra za kompetenciju o razumevawu i saradwi u oblasti odr`ivog razvoja turizma. Memorandum su potpisali predsednik Vlade APV dr Bojan Pajti}, generalni sekretar Svetske turisti~ke organizacije dr Taleb Rifai, rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Veskovi} i generalni sekretar Dunavskog centra za kompetenciju Boris ^amernik. Pajti} je izrazio zadovoqstvo {to je generalni sekretar dr Taleb Rifai ponudio podr{ku u preno{ewu novih znawa i iskustava, kao i u promovisawu na{eg turizma od Svetske turisti~ke organizacije, kao tela Ujediwenih nacija.

– Za nas je to posebno va`no. Ova grana privrede je kod nas, prakti~no, u povoju, jer decenijama nije bila razvijana u onoj meri koju na{i potencijali omogu}avaju. Ovakva vrsta podr{ke nam veoma zna~i jer }e, sasvim sigurno, doprineti poboq{awu imixa Pokrajine i dr`ave, kao i zbog toga {to }emo ste}i onu vrstu znawa i iskustava koje imaju ovako specijalizovana tela – rekao je Pajti}. – Mi imamo zna~ajne potencijale koji se u oblasti turizma mogu mnogo boqe iskoristiti. Potencijali se ogledaju u mogu}nosti organizovawa i ubrzavawa onoga {to ve} postoji – nauti~kog turizma na rekama, kao i kori{}ewe potencijala Pali}a, Belocrkvanskih jezera, potencijala Fru{ke gore i manastira koji ~ine jedinstvenu celinu, zatim lovnog turizma kao ne~ega {to predstavqa onu vrstu turizma koja je posebno unosna i sofisticirana. Imamo Petrovaradinsku tvr|avu, koja je jedna od najve}ih tvr|ava te vrste u Evropi, tvr|avu u Ba~u, spomenike koji se „prote`u” ~ak do anti~kog Rima. Generalni sekretar Svetske turisti~ke organizacije dr Taleb Rifai je izjavio da postoje veliki potencijali za razvoj turizma. Izrazio je nadu da }e saradwa pomo}i da se svi izazovi pretvore u {anse za razvoj turizma u ovako divnom regionu kao {to je Vojvodina i gradu Novom Sadu.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

EMU

evro

1

107,1524

109,3392

111,8540

106,8244

Australija

dolar

1

85,9143

87,6677

89,6841

85,6513

Kanada

dolar

1

80,3061

81,9450

83,8297

80,0603

Danska

kruna

1

14,4030

14,6969

15,0349

14,3589

Norve{ka

kruna

1

14,2659

14,5570

14,8918

14,2222

[vedska

kruna

1

12,0895

12,3362

12,6199

12,0525

Promena %

Cena

BELEX 15 (536,96 -0,42)

Promet

Gradex, ^a~ak

50,00

180

2.825.100

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

20,00

1.038

6.228

Putevi, U`ice

14,60

573

Polet IGK, Novi Be~ej

13,21

Telefonkabl, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,65

1.823

344.522

32.072

NIS, Novi Sad

-1,92

716

5.119.628

3.000

75.000

Komercijalna banka, Beograd

-0,66

1.800

18.000

11,97 Promena %

7.390 Cena

44.340 Promet

Imlek, Beograd

0,03

2.996

689.000

Soja protein, Be~ej

-0,36

547

744.540

Imlek PB, Beograd

-11,90

1.370

52.060

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,00

500

1.275.722

Impol Seval, Sevojno

-10,18

750

15.000

Energoprojekt holding, Beograd

1,53

464

114.535

-9,09

1.000

53.009

Jubmes banka, Beograd

-0,01

12.398

12.398

Agrobanka, Beograd

Dunav osigurawe, Beograd Privredna banka, Beograd NIS, Novi Sad Vojvo|anskih top-pet akcija

-4,63

247

39.830

6,37

1.821

1.456.735

-1,92 Promena %

716 Cena

5.119.628 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.660

106.240

Univerzal banka, Beograd

0,05

1.910

5.730

-1,92

716

5.119.628

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.800

0,00

[vajcarska

franak

1

88,8347

90,6477

92,7326

88,5628

V.Britanija

funta

1

126,1359

128,7101

131,6704

125,7498

Soja protein, Be~ej

-0,36

547

744.540

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.200

108.000

79,9285

Pionir PP Srbobran, Srbobran

0,00

12.500

200.000

Tigar, Pirot

0,00

483

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

350

0,00

SAD

dolar

1

80,1739

81,8101

83,6917

Kurseviizovelisteprimewujuseod24.2.2012.godine

NIS, Novi Sad

Neoplanta, Novi Sad Polet IGK, Novi Be~ej

3,45

300

129.000

13,21

3.000

75.000

Sviiznosisudatiudinarima


IGUVERNERIZRA^UNAO

Buyet ne vaqa

Guv ern er Nar odn e bank e SrbijeDejan[o{ki} izjavio jedabinajboqebilodaseodmah posle uspostavqawa nove vlade usvoji rebalans buxeta, koji}eomogu}itiMe|unarodnommonetarnomfondudaSrbij i odob ri rev iz ij u aran`mana. [o{ki} smatra da }e tada biti potpuno jasno {ta se de-

{ava s ekonomskom aktivno{}u,kakvisuprihodiuodnosu na planirane, kakvi su buxetski rashodi i {ta je do krajagodinerealnoostvarivo da se ne bi probila granica koja je postavqena u razgovorimasMMF-om. – Mi smo planirali da nam buxets ki def icit bude 4,25 odstoBDP-a,uzpretpostavku privrednograstaod1,5posto. U NBS-u smo zakqu~ili da je u ovoj godini realnije o~ekivati ne{to ni`u stopu rasta jer su zem qe koj e su na{ i glavni trgovinski i investicioni partneri u recesiji i treba}eimnekovremedapo~nu ponovo da rastu. To podrazumeva da }emo imati i ni`e buxetske prihode – izjavio je [o{ki}. Guvernerocewujedajerealno da def ic it bux et a bud e 4,25, i veruje da }e Vlada nastavitidasepona{auskladu sdogovoromsMMF-om,{toje ohrabruju}ezastabilnostcena, ali i za ukupnu finansijsku stabilnost i odnos me|unarodne investicione javnostipremaSrbiji.

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

subota25.februar2012.

5

USRBIJISEMALO[TARADIIGRADIPOPROPISIMA

U gra|evinarstvu vlada haos umesto zakona Nekoliko proteklih ledenih dana pokazalo je kakav je kvalitetgra|evinauSrbiji. Najgoreodsvegajeto{tosu ve} in om prok i{ wav al i noviji objekti, a ba{ posledwih nekoliko godina doneti subrojnipropisisciqemda se uvede, kako su svi isticali, vi{e reda u oblast izgradwe i postigne kvalitet zgradaboqiodonaogizdevedesetihgodinapro{logveka. Me|utim, poplavqene stambene zgrade, {kole, bolnice, vrt i} i... udar il i su {am ar doma}emgra|evinarstvu,koje jenajmawetridecenijeskrajapro{logvekapobiralosve lovorikeinadoma}imiinostranimgradili{tima. Dug je spisak propisa koji reguli{e oblast izgradwe i odr`avawastambenihzgrada, aovihdanasepokazalokolikosuneefikasnijer,nitise zidalo, odnosno objekti pokrivalipowima,nitiseredovnim odr`avawem spre~ilo proki{wavawe i plavqewestanovaiostalihprostora. Temeq zidawa objekta je Zakon o planirawu i izgradwi,donet2003.godine,kojije objedinio tada{wa tri propisa: zakone o planirawu, o gra|evinskom zemqi{tu i o izgradwi. Tu su i zak on i o dr` avn om prem er u i kat as tru, o soc ijaln omstan ov aw u,paostan ovaw u, o odr` av aw u stamb enih zgrad a, razn e uredb e, na prim er o pod r{ ci gra| ev in-

Yabepravilnik Najve}a povika ovih dana je na stru~ni nadzor izgradwe, kojijedozvoliorealizacijueventualnolo{egprojektaili ugradwu lo{eg kvaliteta materijala, pa jo{ na nekvalitetanna~in.Pravilnikosadr`iniina~inuvo|ewastru~nog nadzoraodnosisenapripremneradove,gra|evinskeizanatskeposlove,ugradwuinstalacija,postrojewaiopreme,anaro~ito obuhvata kontrolu i proveru kvaliteta izvo|ewa svihvrstaradovaiprimenupropisa,standardaitehni~kih normativa,proverudalipostojedokaziokvalitetumaterijala i, {to je posebno va`no, proveru kvaliteta izvedenih radovakojisenemoguproveritiukasnijimfazamaizgradwe,kao{tojepostavqawetemeqa,armature,oplateiizolacije–odtoplotnedohidro.Alixabe. skojind us trij i,zat imbrojn i prav iln ic i, pop ut Prav ilnik aosad r` in iina~ in uvo-

|ew a stru~n og nadz or a, ali uprk os hiq ad am a ~lan ov a ovih prop is a, krov ov i su

prop us til i pod sne` nim nalet om. Uved en je i reg is tar inv es tit or a koj i je treb al o da olak{ a kup ov in u kval itetn ih stan ov a i dod el u posla ref er entn im firm am a. Ali, slab a je vajd a od sveg a pagra| an iovihdan aopt u` uju i lok aln e sam ou p rav e kod koj ih su, kao tvrd e, prol az ili sam o nam e{ ten i tend er i zapoz nat eanek val it etn eizvo| a~ e, zbog ~eg a dan as i curenov ikrov ov i. Kriti~arika`udasuzakoni preo p{ irn i, konf uz ni, me|usobno u suprotnosti pa se najlak{e lovi u mutnom. Svojevremenojebilopredlogadasezaoblastgra|evinarstva donese jedinstven omnibus-zak on, sli~n o kao {to imaju Hrvati i Slovenci, i dasenajednommestuna|esve ono bitno za oblast izgradwe, stanovawa i odr`avawa, alineod1.000stranica,nego kratko i jasno, bez mogu}nostituma~ewakakokoho}e,a detaqidasereguli{upodzakons kim akt im a. Ovak o se svako poziva na propis koji mu odgovara, ispada da su svi u pravu, a ni{ta ne {tima. Slu|enigra|animorajusami daseverupokrovovimai~iste sneg, uprk os tom e {to imaju i sklopqene ugovore o odr`avawu, i {to su debelo platili stan, veruju}i da su seuseliliukvalitetnuzgradu. O prevarama investitora dasenegovori. R.Dautovi}

SLEDE]EGMESECASTI@E JO[BESPLATNIHAKCIJA

A od Telekoma po 60 evra?

Generalni direktor Telekoma„Srbija”BrankoRadujko najavio je da }e 4.800.000 gra|ana dobiti akcije te kompanije tokom narednog meseca, ne navode}i kolika }e biti vrednosttihdeonica. – Sve u vezi s procesom podeleakcijaTelekomabi}ezavr{enounarednedvedo~etiri nedeqe – rekao je Radujko, napomiwu}i da te akcije o~ekuje 4.800.000 gra|ana, kao i zaposleni i biv{i zaposleni uTelekomu. – Ne znam koja je po~etna cenaakcija–rekaojeRadujko gostuju}i u emisiji „Beogradskahronika„,iobjasnioda}e akcije vredeti onoliko kolikojenekospremandaplatiza wihnaBerzi. Me|utim,akoseznadajedr`ava preuzela petinu akcija od Grka za 380 miliona evra, lako je izra~unati koliko bi najmawemoraledavredeakcijekoje}egra|anidobiti.Wima}ebitipodeqeno15odsto akcijsaTelekoma,dokbibiv{i i sada{wi zaposleni trebalodadobijujo{oko6,5odsto.Sobziromnatodapravo naakcijeima4,8milionagra|ana,ra~unaju}icenupokojoj jeodGrkaotkupqeno20posto akcija kompanije, nominalna vrednost akcija Telekoma koje }e svaki gra|anin dobiti bi}e60evra.


6

subota25.februar2012.

POQOPRivRedA

dnevnik

P[ENICA NA BERZI PORASLA, KUKURUZ BLAGO PAO

Evroraste,ledsetopi, trgovcimadobro SIBIRSKA ZIMA POHARALA BANATSKE VO]WAKE

USrbijise smrzlovo}a za70miliona

– Februarsko nevreme nanelo je veliku materijalnu {tetu privredi pa su do sada prijavqena o{te}ewa na 46 objekata, od ~ega je najvi{e plastenika – izjavila je ju~e novinarima na~elnica Sredwobanatskog okruga TawaDulovi}. Izra`avaju}i `aqewe {to je sibirska zima u sredwem Banatu odnela i jedan qudski `ivot u selu Radojevu, Tawa Dulovi} je najavila da }e kona~an bilans {tete biti poznat po~etkom aprila.

Na podru~ju grada Zrewanina i susednih sredwobanatskih op{tina, @iti{te, Nova Crwa, Novi Be~ej i Se~aw do sada je prijavqeno ru{ewe osam ku}a, o{te}ewe 55 stambenih zgrada i vi{e desetina drugih objekata. Prekju~e je prof. dr ZoranKeserovi} s Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu izneo podatak da }e {teta od izmrzavawa vo}a u Srbiji iznositi oko 70 miliona evra.

Subvencijezakrave imlekokaolane – Subvencije za prvotelke od 25.000 dinara i za mleko od pet dinara po litru bi}e nastavqene i u ovoj godini – rekao je ju~e {ef odeqewa za sto~arstvo pri Ministarstvu poqoprivrede i trgovine NenadTerzi}. On je dodao da je u toku isplata premije za mleko od pet dinara po litru za ~etvrti kvartal pro{le godine, a ove godine }e ukupno biti ispla}eno 2,8 milijarde dinara po osnovu premija za mleko. Bi}e ispla}en i novac za ~etvrti kvartal za prvotelke, za {ta je izdvojeno ukupno oko 1,7 milijardu dinara po osnovu genetskog unapre|ewa sto~arstva, kazao je Terzi}, i naglasio da je za sve ove isplate obezbe|en novac u buxetu. On je na savetovawu „Mle~no govedarstvo u Srbiji i Evropskoj uniji“, odr`anom u Privrednoj komori Vojvodine, u Novom Sadu, najavio i kredite koji }e biti povoqniji nego u pro{loj godini.

On je naglasio da je agrarni buxet ve}i nego lane, a da }e se Ministarstvo poqoprivrede potruditi da ve}i broj korisnika iskoristi pravo na podsticajna sredstva. Savetnik holandskog ministra poqoprivrede AteOstra rekao je na savetovawu da je Holandija druga po redu izvoznica poqoprivrednih proizvoda u svetu, odmah posle Sjedniwenih Ameri~kih Dr`ava. – Holandski proizvo|a~i mleka imaju podr{ku EU, me|utim, ta podr{ka }e prestati da va`i 2015. godine. Sada postoji garantovana cena, oko 30 evrocenti, ali }e od 2015. godine cena mleka biti potpuno liberalizovana – rekao je Ostra. – Treba da se pripremite za tr`i{nu utakmicu, kako izme|u sebe u Srbiji, tako i sa susedima i drugim proizvo|a~ima u EU. Srbija ima odli~ne resurse hrane, u Evropi ih je malo, i to je {ansa za Srbiju.

Proteklu nedequ na Produktnoj berzi u Novom Sadu obele`io je rast cene p{enice, pojeftiwewe kukuruza, kao i skupqa roba iz soja kompleksa. Posle du`eg perioda koji je bio propra}en nizom nepovoqnih okolnosti za trgovawe, tr`i{te je profunkcionisalo u punom kapacitetu. Na organizovanom berzanskom tr`i{tu na Produktnoj berzi od 20. do 24. februara realizovan je promet od ukupno 3.200 tona robe. Za ovu koli~inu robe kupci su morali da izdvoje

75.323.992,00 dinara, saop{tila je Berza, dodav{i da je u odnosu na posledwu punu radnu nedequ u ovom mesecu, koli~inski promet porastao 6,4 puta, dok je finansijski ve}i ~ak 6,9 puta. Kako su se otvorile izvozne perspektive, tako je i tr`i{te kukuruza ponovo o`ivelo i postalo najaktivnije. Ukupno 14 zakqu~enih ugovora i 1.832 tone robe potpuno su izdefinisali ravnote`nu cenu koja je iznosila 20,10 din/kg (18,61 bez PDVa), kao prose~na nedeqna cena.

To je 1,63 odsto mawe nego prethodne nedeqe. Kurs evra raste, led na Dunavu se topi, cena pada – idealan scenario za izvoznike. O~ekivawa iz tih razloga idu u pravcu pove}awa izvozne tra`we, a ako svi pobrojani faktori i daqe budu delovali kao i tokom protekle nedeqe, uz porast tra`we, tada bi po zakonitosti tr`i{nog mehanizma posle izvesnog vremena cena ponovo mogla imati uzlazni trend. Naravno, moraju se uva`iti de{avawa na svetskom tr-

`i{tu, a ona nam govore da na du`i rok cena kukuruza jednostavno ne mo`e biti niska, navode na Berzi. Cena p{enice protekle nedeqe je dostigla nov cenovni maksimum od 22,20 din/kg, bez PDV-a. Prose~na cena trgovawa je iznosila 23,79 din/kg (22,03 bez PDV), {to je 2,47 posto porast u odnosu na cenu iz prethodne nedeqe. Sojino zrno kao i p{enica dosti`e maksimalnu sezonsku cenu i trenutno je na nivou od 39,70 din/kg, bez PDV-a.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE RASPISUJE NOVE KREDITE

Milionskizajmoviza navodwavawe,plastenike, p~ele,vo}e... Pokrajinski fond za razvoj poqoprivrede u nedequ otvara nove konkurse za kreditne linije u 2012. godini, na koje se registrovana poqoprivredna gazdinstva mogu prijaviti do 19. marta. Re~ je o kreditima za nabavku novih sistema za navodwavawe, novih za{ti}enih plastenika, staklenika i wihove opreme, nabavku p~eliwih rojeva, ko{nica i opreme u p~elarstvu, za podizawe vi{egodi{wih zasada vo}e, vinove loze i opreme za vinogradarstvo i nabavku osnovnog stada u ov~arstvu i kozarstvu. Kako je ju~e, predstavqaju}i kreditne linije za ovu godinu, naglasio predstavnik Fonda Stojan Marinkovi}, ova institucija ra~una na to da }e na raspolagawu u ovoj godini imati vi{e od tri miliona evra. Novac za ove kreditne linije pristi`e iz rivolvinga, odnosno povra}aja sredstva koji je, kako je kazao, veoma dobar i iznosi vi{e od 92 odsto. Napomiwu}i da je re~ o zajmovima s izuzetno povoqnim kamatnim stopama, on je naveo da je najvi{a kamatna stopa dvaposto na godi{wem nivou, a najni`a 1,2. – U Evropi ne postoji na~in da se tako jeftino dobije novac. I lako, jer administracija nije komplikovana, poqoprivrednicima ne treba mnogo dokumentacije – kazao je Marinkovi}, navode}i da je ukupno Fond za razvoj poqoprivrede do sada plasirao vi{e od 12 miliona evra. U Fondu o~ekuju da }e do maja pristi}i jo{ novca da bi se kreditno ispratile jo{ ~etiri linije, za kupovinu nove poqoprivred-

Da se mali ne ugase Govore}i o uslovima konkursa za navodwavawe, gde su kamatne stope smawene s pro{logodi{weg 1,3 na 1,2 posto, direktor Pokrajinskog fonda za razvoj Jo`efSaboocenio je da }e se taj trend verovatno nastaviti i u narednom periodu zbog velikog interesovawa. Ve} je oko 1.000 korisnika uzelo ove zajmove, vredne vi{e od pet miliona evra. On je dodao da je 340 poqoprivrednika konkurisalo za novac za plasteni~ku proizvodwu, a iznos kredita prema{io je 1,5 milion evra. Sabo je ukazao i na probleme kvota u vinogradarstvu, po{to o~ekuje da ne}e biti iskori{}ena dozvoqena kvota od 40.000 hektara, ~ime bi resorno Ministarstvo trebalo da se vi{e pozabavi, s obzirom na to da su kvote predmet trgovine u EU. – Fond }e nastaviti politiku pomagawa registrovanim poqoprivrednim gazdinstvima veli~ine od pet-{est, odnodno 10-15 hektara jer nam je u interesu da se ta gazdinstva ne ugase – kazao je Sabo. ne mehanizacije, nabavku kvalitetnih teladi za tov, nabavku protivgradnih mre`a i izgradwu novih skladi{ta i silosa. Ina~e, po konkursu za dodelu kredita za nabavku novih sistema i

opreme za navodwavawe iznos od 5.000 evra odobrava se s kamatom od 1,2 posto na godi{wem nivou i rokom otplate od 24 meseca, a za vrednost opreme do 15.000 evra s rokom otplate od 30 i grejs-periodom od

12 meseci. Za nabavku novih za{ti}enih ba{ta, odnosno plastenika i staklenika i opreme u wima, najvi{i iznos kredita je 15.000 evra, s dva posto godi{we kamate i grejsperiodom od 12 meseci. Fond ne}e odobravati zajam mawi od 1.000 evra, a rok otplate je 36 meseci. Za p~elarsku proizvodwu kredit je od 1.000 do 5.000 evra, grejsperiod od 24 meseca i rokom otplate od 18 meseci. Zasadi vo}a kreditira}e se maksimalno do 10.000 evra, s dva posto kamate na godi{wem nivou. Za podizawe vi{egodi{wih zasada vinove loze maksimalan iznos odobrenih para je 10.000 evra, rok otplate kredita je 24 meseca, grejs-period 36 meseci i kamata dva posto na godi{wem nivou. Kada je re~ o kreditima za nabavku osnovnog stada u ov~arstvu i kozarstvu, novac se dodequje za kupovinu ovaca rase: cigaja, virtemberg, teksel, il de frans, safolk i bergamo i za kupovinu koza aplske rase. Kamatna stopa je dva posto, a maksimalan iznos kredita 12.000 evra. Konkurs za dodelu ovog kredita ne}e biti zatvoren 19. marta, kao ostali, ve} kada se potro{i novac za tu namenu. Prijave za sve kredite koje otvara Fond, s tra`enom dokumentacijom, dostavqaju se po{tom na adresu Pokrajinskog fonda za razvoj poqoprivrede. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557–451, a tekst konkursa i prijava mogu se preuzeti i na sajtu Fonda www.fondpolj.vojvodina.gov.rs. S. Glu{~evi}

„VOJVODINA AGRAR” POSETILA POQOPRIVREDNIKE NA KARIPSKOM OSTVU

NaKubustigla agrarnareforma

Poqoprivrednici iz Vojvodine koje okupqa asocijacija „Vojvodina agrar” boravili su prethodnih dana na Kubi gde su razmenili iskustva s tamo{wim poqoprivrednim proizvo|a~ima. Delegaciju „Vojvodina agrara” primila je i ambasadorka Srbije u Havani Marina Perovi}-Petrovi} koja je upoznala na{e poqoprivrednike s ekonomskim prilikama na Kubi i agrarnom politikom ove zemqe. O tome je bilo re~i i u razgovoru s kubanskim poqoprivrednicima, a od upu}enih u ekonomska kretawa ove zemqe ~ulo se da Kuba, iako bogomdana za agrarne delatnosti, ima veliku potrebu za uvozom poqoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U trgovinskoj razmeni ovih proizvoda sa svetom Kuba ne stoji dobro jer ih na stranim tr`i{tima kupuje ~ak 80 odsto. Kako su se predstavnici „Vojvodina agrara” mogli uveriti, u zemqi kubanskog predsednika

RaulaKastra privreda se polako otvara, a pojedine wene grane idu u pravcu razvoja privatnog preduzetni{tva. Sitnim koracima ulazi se i u reformu agrarne politike pa je tako nedavno dr`ava dozvolila seqacima da obra|uju zemqu u wenom vlasni{tvu. Ina~e, u zvani~nim i neformalnim razgovorima vojvo|anskih poqoprivrednika s kubanskim zakqu~eno je da je ova zemqa, izuzetnog agrarnog potencijala, voqna da razvija ovu granu privrede, a u tome mora da se oslawa na iskustva drugih. U poqoprivrednom sektoru mogu}e je sara|ivati u nekoliko segmenata, u prvom redu na nau~no-tehnolo{kom nivou jer je kubanski agrar spreman da usvoji nova znawa iz ratarstva, a nedostaje mu seme, hibridi, |ubrivo... Pomenimo, asocijacija „Vojvodina agrar” je interesna organizacija poqoprivrednih proizvo|a~a, registrovana kao dru{tvo s ograni~enom odgovorno-

{}u. Kao takva, jedinstvena je organizacija poqoprivrednika u Srbiji, a paori koje okupqa u~vrstili su na taj na~in poziciju ozbiqnog pregovara~a na tr`i{tu. Tako|e, pokazalo se prethodnih godina da je ova asocijacija koristan partner dr`ave u razgovorima o agrarnoj politici i tr`i{nim kretawi-

ma. „Vojvodina agrar” ima 25 ~lanica, osniva~a asocijacije. Ostvarila je pro{le godine ukupan prihod od 175 miliona evra, a wene ~lanice organizuju proizvodwu na oko 150.000 hektara, {to je dovoqan pokazateq da je re~ o va`noj karici u agrarnom mehanizmu ove zemqe. S. G.


Ve~eras`urka naledu Rasporedgra|anskihsmenana bazenima na Spensu bi}e izmewen danas zbog vaterpolo utakmice.Smenesuod11.30do13.30 ~asovaiod14do16~asova.No}no kupawe odr`ava se od 21 do 23 ~asa. Za qubiteqe klizawa Spensorganizuje`urkunaledu „Ajs parti” koja }e se odr`ati ve~erasod20do22~asa. A.J.

UZGRADAMASASKLOPQENIMUGOVOROM

Ku~i}itra`edom

„Stan”besplatno kre~ihidro-stanice Javno komunalno preduze}e “Stan” pokrenulojebesplatnuakcijukojapodrazumeva kre~ewe hidro-stanica (prostorijaukojojsenalaziure|ajizapovi{ewepritiskavode),farbawukazanaicevizavodu.Pravonausluguostvaruju zgrade koje imaju sklopqen ugovorsapreduze}em“Stan”,aakcijatrajedokseneokre~esvehidro-stanice.

Izovogpreduze}apodse}ajusugra|anedaproverestaweglavnihrazvodnih ormana(dotrajalostosigura~a,nagorelost kontakata...), koji su naj~e{}i uzro~nikpo`araustambenimzgradama, iukoliko`elerevizijumogudasejave Kolcentrunabroj0800-300-300.Usluga seradikvalitetno,brzo,povoqnoina rate,ka`uiz„Stana”. I.D.

Novosadska subota25.februar2012.

Me{anci ma|arskog pulija i terijera, koji su o{teweni na ulici, tra`e dom, javila je ~itateqka Marijana ]ulum. Ona je naveladasuku~i}istaritrimeseca, o~i{}eni od parazita i lepouhraweni,idajespremnadaih pokloni.Kazalajedajeobezbe|enasterilizacija,asvikoji`ele daihudomemogudasejavenabroj telefona064/150-5-200.A.J.

c m y

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Novosadskiodgovor sajberzlu

V

eliki broj osnovaca i sredwo{kolaca ~esto ne zna da prepozna uznemiravawe na internetu. Istovremeno,statistikapokazujedajesamodevetodsto roditeqa svesno toga da su deca na internetu ugro`ena. „Sajber svet” je idealno mesto za nasilnike zbog anonimnosti i ~iwenice da mogu, pred velikim auditorijumom,naneti{tetu`rtvikojanemana~inadaseodbrani. Olako prihva}ena {ala mo`e nekoga gadno da ugrozi. Publika koja posmatra nasiqe preko interneta ~esto je mnogo {ira od one na {kolskom igrali{tu, u razredu, ispred zgrade. Jo{ ako se

uzmuuobzirpedofilija,zastra{ivawe,zloupotrebainformacija,mo`esere}ida ve}inaolakoprihvatarazvoj modernihtehnologija. U Novom Sadu od slede}e nedeqepo~iwedaradiSavetovali{te za borbu protiv nasiqanaInternetu,prvote vrsteuSrbiji.CiqovogCentra je da pomogne roditeqima i deci da prepoznaju sve opasnostikojevrebajuuvirtuelnom svetu. Ho}e li nastankom Centra nestati sajberbuling i ostale zle straneinteneta,pokaza}evreme. Jednotrebaimatinaumu,na internetu se sve mo`e dogoditi bilo kad i bilo gde. I sveje(ne)mogu}e... A. J.

AKCIJAGORANANATESTERI

Natablama~ari Fru{kegore Table u nasequ Testera na Fru{koj gori postavio je PokretgoranaNovogSadajeusaradwi sa JP „Nacionalni park Fru{kagora“.^etiritablenamewene deci pred{kolskog i osnovno{kolskog uzrasta govore o biqnom i `ivotiwskom svetu ovog Nacionalnog parka. Postavqene su zbog boqe informisanosti najmla|ih o pri-

rodnim vrednostima NacionalnogparkaFru{kagora. Tablesadr`eilustracijeta~nog polo`aja Testere na mapi Fru{ke gore, ilustraciju stvorewa koji `ive na livadama, u {umamaiujezerimaFru{kegore. Crte`e je osmislio mr Dragi{aSavi} izNacionalnogparka Fru{ka gora, a ilustrovao MarinkoLebovi}. A.Va.

V remeploV

Snegumoriobrigade Nanovosadskimulicamasneg je napadao do 50 santimetara visine, a o~ekivalo se wegovo naglotopqewe.Zatosu25.februara 1956. brigade ~lanova Socijalisti~kog saveza i Narodneomladine,biloihjeoko hiqadu, po~ele da otklawaju

belipokriva~,koriste}ideset kamiionaioko100zaprega.Radiloseudarni~ki,alijesnega bilo isuvi{e! Za sutradan su poz van i nov i dob rov oqc i, a preduze}a su obavezana da im stavenaraspolagaweve}ibroj kamiona. N.C

„MA[KARADA”JU^EDOZIVALAPROLE]E

Karnevalrazvedriograd Gatare, gospo|e i gospo|ice, ma~ke, ze~evi, ve{tice,pastiri,damei gospoda, hodaju}e ku}e i makaze...Svi su oni ju~e prodefilovali centrom gradaipokazalidaNovi Sad mo`e da stoji rame uz rame sa ostalim karnev als kim grad ov im a. U~es nic i „Ma{ kar ad e” Muzeja Vojvodine i ove godinesuuzpesmuiigru ispratili zimu i po`eleli dobrodo{licu prole}u. Sude}ipoatmosferii raznolikostimaski,u~esnici su se odazvali pozivuMuzejaVojvodineda svojomkreativno{}udoprinesu{arenilukarnevala, koji se ina~e organizuje {irom sveta. Oko podnevasuseokupilinaplatou MuzejaVojvodine,aveselapo-

vorkasepotomkretalaDunavskom ulicom, Zmaj Jovinom, Ulicom Modene, @arka Zre-

wanina i Sutjeskom, sve do Spensa, gde je organizovan zavr{ni program i dodela na-

grad a za najb oq e mas ke, kos tim e i kos tim ir an e grupe. Razi g ran oj atm osf er i doprinelisunastupiu~enikaMuzi~ke{koleIsidor Baj i}, Dru{ tva ruskih sunarodnika - LU^, pankbura{kogbenda„Zbogom Brus Li” i benda nastavnika {kole „Dr MilanPetrovi}”-„Asistivna tehnologija”. Ovogodi{wi karneval je sedamnaestiporedu,azna~ajanje i jer je Novi Sad od 1. januara ove godine postao ~lan Fed er ac ij e karn evalskih gradova Evrope. Nameraorganizatorajeda najboqi kostimi i kostimirane grupe predstavqajuNoviSadnakarnevalimauSrbijiiinostranstvu. J.Z. Foto:F.Baki}

ZAVR[EN„DNEVNIKOV”KONKURS

Najlep{afotografija @eqkaSolomuna Pob edn ik „Dnevn ik ov og” konkursa „Najlep{a zimska fotografija” je @eqko Solomun izElemira,kojijena~inio delo pod nazivom „ZimauElemiru”.Wemujeglavni i odgovrni urednik na{eg listaAleksandar\ivuqskij uru~io digitalni foto-aparat. Ostalih petoro autora, kojisuu{liuu`iizbor,dobil i su fot om on og raf ij e Novog Sada koje je darovala izdava~ka ku}a „Prometej”. Ute{ ne nag rad e dob il i su Nemawa Jovanovi} za fotografiju „Pet glava u Kameni~kom parku”, Arsen Plahin koji je zabele`io zaveja-

ni{or,KaroqBuqik kojije fotografisao zale|eni [odro{, a Teodora Trnini} nagra| en a je za fot og raf ij u „Jutro”. Nakonkurs,kojijezatvoren 20. februara, prijavilo se 76 autoraizNovogSadaiVojvodine.@irisu~inili„Dnevnikovi” profesionalni fotoreporteri FilipBaki}, Nikola Stojanovi}, Branislav Lu~i}, Slobodan [u{wevi} i RadivojHaxi}.Nagra|enefotografije mogu se videti na sajtuwww.dnevnik.rs,abi}eobjavqeneiu{tampanomizdawu, uponedeqak,27.februara. A.J.

Foto:R.Hayi}


8

subota25.februar2012.

Danasbesplatni preglediuVeterniku Akcija„OtvorenavrataDomazdravqa”,prvauovojgodini, odr`a}esedanasod9do13~asova u holu Osnovne {kole „Mihajlo Pupin” u Veterniku, KraqaAleksandra38.Togdana posetioci akcije }e mo}i besplatno da provere nivo {e}e-

ra,holesterolaitriglicerida ukrvi,daizmerekrvnipritisak, urade EKG monitoring, pregledajumlade`,proveregustinukostijuiposavetujusesa medicinskim radnicima. Za ove preglede nije potrebna zdravstvenakwi`ica. I.D.

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

„INFORMATIKA”POVODOMNASRTAJANASKULPTURUBALERINEMARINEOLEWINENAJAVILA

Snimakvandalskog~ina prednadle`nima

Preduze}e „Informatika” prosledi}e snimakvandalskog~inakojisedesiouno}i ime|u21.i22.februara,kadasunepoznati po~iniociotkinulideoskulpturebalerine Marine Olewine, osniva~ice Baleta Srpskog narodnog pozori{ta. Mermerna statuajekrajemoktobrapostavqenanatr-

vanwakipredSNP-a,ubliziniTC„Apolo”. Jo{ uvek se ne zna kome je i zbog ~ega smetalamermernaMarinaOlewina,anade da }e po~inioci biti otkriveni usmerene suupravcugradskogvideonadzora,~ijekamerebele`eaktivnostinagradskimulicama. Kako ka`u iz „Informatike„, snimak

postoji i bi}e prosle|en nadle`nim slu`bamakojetrebadaotkrijukosupo~inioci.Odvaqenideo-levostopalo,ju~ejeprona{laKomunalnapolicijausneguucentru grada. Autor skulpture, vajar Laslo Sila|i,trebalobiuskorodapopravispomenik. J.Z.

PIJACEUGRADUPONOVOO@IVELE

Natezgamacenemiruju

JO[JEDANUSPE[ANPROJEKAT O[„BRANKORADI^EVI]”

\acimavolonterizam doneonagrade Novosadska Osnovna {kola „Branko Radi~evi}„ nagra|ena je za uspe{no napisan i realizovan projekat „Ko radi - vredi”,kojisebaviotemomvolonterizma. Osmoro u~enika sedmog i osmog razreda, pod vo|stvomkoordinatorkeprojektai nastavnicegeografijeigra|anskog vaspitawa, Tawe Gagi}, proteklihgodinudanau~ilisu {tajevolonterizamipoha|ali trening za volontere, a svi su oni dobili progodne poklone. Poredsvegaovoga,{kolarcisu se dru`ili sa svojim vr{wacima iz partnerske {kole iz Sarajeva, koji su im bili u gostima. [kola se 2008. godine prikqu~ila Akademiji centralnoevropskih{kola,kojujepokrenuoInterkulturalnicentariz Be~a uz finansijsku podr{ku „Erste fondacije„, kako bi se povezaleosnovneisredwe{koleuregionu. -Onisvakegodinedajutemu,a potom {kole iz regiona pi{u projekteizajedni~kiihrealizuju.Mismoseukqu~ilijerseu na{oj {koli izuzetna pa`wa posve}uje gra|anskom vaspitawuizainteresovanismozateme poputinterkulturalnogdijaloga, tolerancije i promocije

osnovnihdru{tvenihvrednosti -obja{wavanastavnicaGagi}. U~enicisudosadau~estvovaliuprojektu„Mojaulicajetvojaulica”,kojijenastaonatemu interkulturalnogdijalogame|u mladima Evrope. [kolarci su jednu svoju ulicu predstavqali vr{wacimaizMa|arske,Albanije i Rumunije, kao i obrnuto. Ponosnisuinaprojekat„Velikiumalimcipelama„kojisebavioprevazila`ewemkonfliktnihsituacijaizme|udecema|eg i starijeg uzrasta, a tokom realizacije sara|ivali su sa {kolamaizHrvatskeiMa|arske,te postiglisjajnerezultate. Ju~e su O[ „Branko Radi~evi}„posetilipredstavnik„Erste fondacije„ Robin Gozejohan, predstavnica InterkulturalnogcentraKristinGamper i predstavnica Ministarstva prosvete Marija Krneta. U~enicikojisuu~estvovaliuprojektu predstavili su svoje aktivnostiisveono{tosunau~ili.Ka`uda}e,iakoseprojekat zavr{io, nastaviti da se bave volonterizmom jer su nau~ili da„samimtim{tovolontira{, ve}dobija{inetrebatinikakvadruganagrada„. J.Zdjelarevi}

Humanitarnikoncert zaDarjuKosti} Koncertfadosasatva„Alfama kvintet” i flamenko grupe „LaFamilia”odr`a}esesutra u20satiuStudijuM,UlicaIgwataPavlasa3.Svirkajeorganizovana kao humanitarno ve~e zaDarjuKosti},kojojjepotrebna transplatacija bubrega u inostranstvu. Ulaz je bespla-

tan, a posetioci }e mo}i da ostavedobrovoqniprilogukutijunaulazu.Nakrajukoncerta bi}e organizovano grupno fotografisawe posetilaca sa Darjom Kosti}, kojoj nedostaje jo{ 5.000 evra, kako bi oti{la natransplatacijuuRusiju. N.R.

POTVRDILIDAHUMANOSTNEMAGRANICE

Nafta{idalikrv Udru`ewe dobrovoqnih davalaca krvi NIS-Naftagasa organizovalojeju~eredovnuakcijudobrovoqnogdavawauprostorijama Srpsko ruskog centra NIS-a povodom odr`avawa Skup{tine Udru`ewadobrovoqnihdavalaca krvi. Tim povodom uru~ena su i priznawazaslu`nimaktivistima Udru`ewa. - Akcija je organizovana u saradwisaCrvenimkrstomiZavodom za transfuziju, a krv je dalo vi{eod50qudi.Udesetakakcija ukupnoseprikupioko400jedinica krvi tokom godine - rekao je potpredsednik Udru`ewa dobrovoqnih davalaca krvi u NIS “Naftagasu„ZoranPavlovski. Ovojedrugaovogodi{waakcija u „Naftagasu”, a oko 70 odsto davalaca su iz NIS-a, a ostatak ~ine gosti iz gradova {irom Srbije. -Sveakcijedobrovoqnogdavawakrvisuizuzetnova`ne,jerkrv jezaistauvekpotrebna,naro~ito

uperioduvelikihhladno}ainiskih temperatura, koje su ostale izanas-ka`elekarekipezaprikupqawekrvidobrovoqnihdavaocaVasoKulixan.-Sadjekrenulaakcijadobrovoqnogdavawakrviusredwim{kolama,aumajuna fakultetima.@elimodaukqu~imo{tove}ibrojmladihudavawe krvi. A.Varga

Nakonskoromesecdanahladno}eimrazapijaceugraduponovo su o`ivele. Tezge su prepune vo}aipovr}a,izborjeveliki,a kupci su pohrlili da obnove ku}ne zalihe ovom zdravom hranom. Najvi{e gu`ve bilo je oko bogatijih tezgi, jer je izbor ve}i, ali i cene su pristupa~nije. Trgovcika`udajeposao,nakon hladnihdana,kona~nokrenuo. - Posla ima dovoqno. Posle velikih hladno}a i minusa ko-

U odnosu na pro{li mesec cene ovih zdravih namirnica nis u se dras ti~n o mew al e. Osnovni proizvodi zadr`ali sustarucenu,pajeiovajputza kilogram krompira potrebno izdvojiti od 40 do 50 dinara, sve`kupusje35,crniluk40,a glavica belog staje 20 dinara. Glavicazelenesalateko{ta50 dinara, dok je pro{log meseca ko{tala70.Natezgamaseidaqe mo`e na}i paradajz, ~ija je

Osnovniproizvodizadr`alisustarucenu: kilogramkrompiraod40do50dinara, sve`kupusje35,crniluk40, aglavicabelogstaje20dinara na~no smo se vratili na radna mesta.Dostavo}aipovr}amije propaloismrzlose,{tetajevelika, ali nadam se da }u uspeti to da nadoknadim. Kupaca ima, savkouzmepone{to,pasemo`e re}i da je sada situacija dosta dobra-ka`ejedanodtrgovacana pijaci.

cena160dinarapokilogramui sve`i krastavci za koje treba izdvojiti 250 dinara. Za kilogram{argarepesadajepotrebno platiti 80 dinara, dok je pro{log meseca ko{tala 50. Ovoposkupqewetrgovcipravdaju nesta{icom, koju je prou- zrokovalahladno}a.

-Ovihdanate{kojebilonabaviti {argarepu, jer su je proizvo|a~i{titiliodmraza,paje nabavnacenabilavisoka.Sadje ne{to boqa situacija, ali cena i daqe raste - rekao je jedan od trgovaca. [to se ti~e vo}a izbor je veliki,anajvi{ejenaranxiimandarina.Uodnosunaceneodpro{logmesecanapijacisesadamo-

„SOLIDARNOST”TRA@IZAFEBRUARPOPUSTZASTRUJUIGAS

Vanrednasituacija bri{ecrvenutarifu?

Sindikat „Solidarnost” poslao je ju~e zahtev Elektroprivredi Srbije, “Elektrovojvodini”,VladiSrbijeiAPVojvodineda pri februarskom obra~unu tro{kova elektri~ne energije ne primewuju crvenu tarifu,ilipakdasekoli~inastrujeuzelenoji plavojzonidozvoliuduplove}ojkoli~ini. U saop{tewu za javnost „Solidarnost”je navela da je takozvana crvena zona uvedna

kao kategorija luksuza, {to u toku velike hladno}e i u uslovima vanredne situacije, nijeluksuz. Tako|e,sindikattra`iidasepriobra~unugasazafebruarneura~unavaPDV.Takobi,ka`eseusaop{tewusindikata„Solidarnost”dr`avabarmalobilasolidarnasa gra|animaiolak{alaimposledicevanrednesituacije. Z.D.

guna}inaranxeza55dinara,{to jezadesetdinarajeftinije.Cenemandarinasko~ilesusa80na 100 dinara po kilogramu, a one malo kvalitetnije staju 130. Bananese,uzavisnostiodkvaliteta,moguna}iiza50dinara,dok najskupqe staju 130. Cene jabuka nisusemewale.Zakilogramovog vo}akupci}eizdvojitiod45do 55dinara. N.R.

Du`nicima sti`emrak Nesavesni potro{a~i dobili su opomene pred iskqu~ewe struje, koje je prethodnihdanaslala„Elektrodistibucija”. Zbog velikih dugovawa doma}instava i privrede ovo preduze}e svakodnevno}eiskqu~ivatidu`nike.Ju~esu po~ela iskqu~ewa u Adicama, Limanu, Telep,KlisiiCentru,aekipeovogpreduze}a iskqu~iva}e struju i narednih dana. Tako|e, poseban tim „Elektrodistribucije” svakodnevno kontroli{e mernamestaciqanihkupaca,kakobise otkrilakra|astruje. N.R.

EDUKACIJABUDU]IHTERAPEUTA

Holandskimetodzale~ewezavisnika U okviru programa stru~nog usavr{avawa realizatora Programa dnevnog tretmana zavisnikadanasisutrabi}eorganizovan kurs edukacije i treninga zdravstvenihradnikaizpsihosocijalneterapijezavisnikaoddroga. -UNovomSadunepostojiterapijska zajednica koja se bazi-

ra na zdravstvenim metodama, ve}samoTerapijskicentar.Zato je veoma zna~ajno {to su sa nama terapeuti iz Terapijske zajedniceHoghulenizHolandije koji }e na{im psiholozima, lekarimaimedicinskimsestrama preneti dugogodi{we iskustvo iz oblasti psihosocijalne

^ITAOCI PI[U SMS

terapijezavisnikaoddroga-izjavio je ~lan Gradskog ve}a za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiraq ju~e na konferenciji za novinare, kojoj su prisustvovaliiupravnikKlinikezabolesti zavisnosti Klini~kog centraVojvodinaprof.drNikola Vu~kovi}, kao i terapeuti iz

Terapijske zajednice Hoghulen, izHolandije,HataSmit iDarkoCveti} koji}evoditikurs. Ciq kursa je edukacija budu}ih terapeuta u civilnoj komuni i obu~avawe zdravstvenih radnika u terapijskim programimazale~ewezavisnika. A.Va.

065/47-66-452

Misterijakra|estaroggvo`|a Ne treba biti Poaro da se zna dasuizvorikra|e„staroggvo`|a” otkupci„metalnogotpada”.Topolicija izgleda ne zna, pa da anga`ujemoInterpol? 064/2466... *** Kome profesori pola`u ra~une kada kasne? Da li mi to pla}amo? 064/6862... *** Naslovi: „Javni dug }e pojesti Srbiju”, „Razgovori sa MMF nisu propali” (a zapravo jesu), „Prodati dr`avne firme”, „Dr`avne rezerve nisu pale”(stvarno?!)...Padokletako lagati?[tau~initidasespre~i propast dr`ave i uni{tewe naroda?Odgovorjesamojedani jednostavan: uhapsiti komplet VladuSrbijeisvewenesatelite,dokjo{imavremena!!!S’po{tovawem! 063/5230.. *** USiriguna3.000stanovnika, doktor radi samo jednu smenu, jer je drugi doktor na godi{wem, a nisu poslali zamenu! Tako }e biti dve nedeqe, ovaj put!Aapoteka,tako|eradi,naizmeni~no jednu smenu, bez ob-

ziradaliradijedaniliobalekara!Pakomoradapodignelek, akoapotekatadneradiili~ekadrugusmenudaseonaotvori ilimoradadolazislede}idan, akojeonaradilaprepodneili da ide u Temerin. Za{to?! Zar nismo svi jednaki ili je Sirig bioiostaoslepocrevoop{tineTemerin?!? 064/5664...

*** Ludnica, sindikati sklapaju dilsaonimakojigodinamauni{tavaju radnike! Sumwam da su zato dobili podr{ku baze. Postajemo dr`ava politi~ara bez radnika!Bravo! 061/1145... *** Predla`emdaseobjavikoliko su pla}ene monstrum saksije sabogaqbiqkamaucentrugrada.Javnostpodatakagarantovanazakonom.Pitajteza{titnikagra|anskihprava. 064/2859... *** Jo{ jedna neverovatna odlukaApelacionogsuda.Ovogaputa progla{avaju grad krivim {to nije naknadno upisao trojeRomaumati~nekwige. Ovo je veoma ~udna, ako ne i veoma sumwiva odluka suda, ako se

znadajeNoviSadpoanga`ovawu u afirmaciji Roma daleko ispredodbilokoggradauSrbiji.Daironijabudejo{ve}a,tu`buprotivgradajepodnelaorganizacija iz Beograda koja se nije setila da za{titi Rome u Beogradu. 063/5243.. *** Poklopci{ahtovaire{etke }e se krasti sve dok ih otpadi budu otkupqivali. ^im inspekcijazabraniotpadimadaihotkupquju,ne}esevi{enikrasti. Ne verujem da }e otpadi propasti, ako ne budu primali ove „artikle”. 063/8296... *** Da li neko zna da ambulanta naKlisinemave}du`eodgodinudananajobi~nijuspravuzaispirawe u{iju! Moram prvo da ~ekam na uput nedequ dana po{tojeuvekgu`va,paondadazaka`em u Zmaj Ogwena Vuka gde }u do}i na red za ~etiri dana. Zna~iminimum10danazaobi~no ispirawe u{iju. Zemqo Srbijostidise!Akouop{tezna{ {tajetostidisram. 064/9059...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

GRADSKI ^INOVNICI 27. FEBRUARA PONOVO KRE]U U [TRAJK UPOZOREWA

Od ponedeqka do 7. marta {alteri opet skra}eno Umesto generalnog {trajka, kojeg je Sindikat radnika u upravi, pravosu|u i dru{tvenimorganizacijamanajavqivao za ponedeqak 27. februar, ~inovni~ki {trajk upozorewa u gradu po~iwe u ponedeqak 27. februara.Traja}edo7.martaa {alterine}eraditiod10do12 ~asova.Takav{trajkve}sedesio pro{log utorka i srede u Mati~arskom zvawu i u Gradskojku}i.Istovremenodvasata se ne}e raditi ni u inspekcijskim slu`bama, mesnim kancelarijamaimesnimzajednicama. Predsednik Samostalnog sindikata u Gradskoj upravi Lazar [kori} kazao je da }e {trajk

upozorewa biti odr`an u svim lokalnim samoupravama. ZamoliojeNovosa|anedaimajurazumevawazasindikalnuborbu,jer

priobra~unuplateneprimewuju stimulativni koeficijenti, do sada kori{}eni zbog male vrednosti koeficijenta

[alterine}eraditiod10do12~asova. Sindikatpoku{avadaprimoraVladuSrbije daukineUredbuoobra~unuzaradazaposlenih, zbogkojesuplateonihsaosnovnom isredwom{kolomni`eoko20odsto obustavom rada na dva sata Sindikatpoku{avadaprimoraVladuSrbije,daukineUredbuoobra~unuzaradazaposlenih. -ZazaposleneuupraviVladina Uredba je sporna jer se

od oko 2.300 dinara. Zbog toga suzaradezaposlenihsaosnovnom i sredwom {kolom ni`e oko 20 odsto, dakle od ~etiri hiqade,panavi{e-objasnioje [kori}.

Prema wegovim re~ima, Republi~ki Odbor sindikata u upravi, pravosu|u i dru{tvenimorgnizacijamaorganizova}e 7. marta protest pred Vladom Srbije, ako Vlada do tada nepovu~espornuuredbu. Predstavnici lokalne vlastiuNovomSadunalazerazumevawe za sindikalni zahtev i pokrenuli su posredstvom Stalnekonferencijencijegradovaiop{tinainicijativukod VladeSrbijedaseuuredbidoda~landaseplatenedirajuzaposlenima. [kori} ka`e da je na{gradjedanodretkihkojise dr`ao uredbe pri obra~unu januarskezarade. Z. D.

subota25.februar2012.

9

U PONEDEQAK PRODAJA MARTOVSKIH MARKICA GSP-a

Kiosci otvoreni celog dana Gradskiprevoznik}euponedeqak po~eti da prodaje martovske mese~nemarkicezagradskiiprigradskiprevoz.Radnimdanomtokommartamarkice}emo}idase kupe u kiocima kod @elezni~ke staniceikodFuto{kepijaceiu [afarkovoj ulici, od 5.30 do 19.30~asova. Od~etvrtka1.martadosrede7. marta kiosci }e raditi i na Novomnasequ,uStra`ilovskojulici i kod Futo{ke pijace, od 5.30 do 19.30 ~asova. Kiosci kod Limanskepijace,kodbiv{eLutrije Vojvodine, na platou Spensa, na ugluUliceMaksimaGorkogiBulevara oslo|ewa i preko puta Robne ku}e „Bazar„ markice za mart}eseprodavatiod5.30~asovado12.30~asova.

Radni~kamarkicemo}i}edase kupenaMAS-u,radnimdanomod7 do15~asova,ali}eod1.do6.marta{alternaMAS-uraditidu`e, do17sati.PutniciizTemerina, martovske mese~ne markice mo}i }e da kupe u tom mestu, u kiosku gradskogprevoznikaod8do15~asova. Z. D.

VESTI U KARLOVCIMA POTPISAN SPORAZUM O SARADWI SRBIJE, HRVATSKE, RUMUNIJE I BUGARSKE

„Putevi rimskih careva” povezali Balkan

Ministar turizma RumunijeKristijanPredesku, Bug ars ke Trajk o Trajk ov, pom o}n ik minis tra tur iz ma Hrv atske @elimir Kramari} i dr`avni sekretar zadu`en za turizam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Srbij e Gor an Petk ov i} potp is al i su ju~ e u Srems kim Karl ovc im a memorandum o razumevawu , odnosno sporazum o saradwiuvezisarazvo izacijomturijemireal sti~kog proizvoda „Putev i rims kih car ev a”. Timsporazumomove~etiri zemqe iz regiona obavezalesuseda}ezajednoraditinarazvojui sprovo|ewutekulturne rute. Generalni sekretar Svetske turisti~ke organizacije dr Taleb Rafai rekaojeju~edajetodobarznak da je po~elo umre`avawe i povezivawedr`ava,jersesamonatajna~inmo`eostvaritinapredak.

Ju~era{wim potpisivawem memorandumazavr{enajetrodnevna konferencija Svetske turisti~ke organizacije koja je 22. februara po~ela u Beo- gradu. Po `eqi organizatora, Tur is ti~k a org an iz ac ij a u

U~esnicima se na zavr{nici konferencije obrat io i min is tar kultureiinformisawa Srbije Predrag Markovi},kojije istakaodaje ovde re~ samo o jednom projektuunizuposlova koje~etiristrane`ele zajednodarealizuju. -Turizamjeindustrija i budu}nost, ali postoji jedno pravilo posebno izra`eno u Karlovcima-rekaojeMarkovi}.-Akoneumeteda sa~uvate to {to ste nasledili, {to je na{e i tu|e nasle|e, ne vredi ulag at i nov ac u nov o, jer }emo onda i to pro}erdati. S druge strane male su koristi od o~uvawasopstvenogitu|eg Foto:Z.Milosavqevi} nas le| a, ako ono nij e vidqivo. Zbog toga je svaka SremskimKarlovcimabilaje inicijativa koja povezuje zaposledweg dana konferencije jedni~konasle|ekrozkulturdoma}inu~esnicima,kojisuu no-turisti~ke rute u stvari sve~anojsaliMagistrataprimogu}nostdaonobudeprezensustvovali panel diskusiji o tovanoidostupno. odr`ivosti turizma u DunavZ. Ml. skojregijiiruralnomrazvoju.

NAPREDUJE INVESTICIJA IZRAELSKE KOMPANIJE „BIG CE” KOD MLEKARE

Tr`nom centru u septembru seku vrpcu

Izraelska kompanija “Big ce” nastavila je pro{le sedmice,nakon{tojezimapopustila,radovenaizgradwiTr`nog centra na Sentandrejskomputu11,ubliziniNovosadskemlekare.BranimirBoji} iz ove kompanije rekao je za“Dnevnik”dabiTr`nicentartrebalodabudeotvorenu septembru i, kako ka`e, radovinaizgradwitekupoplanu, bezzaka{ewa.

ostalog, supermarket od 4.000 kvadrata, diskontne prodavnice i vi{e od 50 lokala, gde bi trebalo da se prodaje roba vod e} ih svets kih brend ov a, ode}a obu}a, do{wi ve{, nakit, nam e{ taj, proi zv od i “uradisam”... Radovi su po~eli prve sedmiceujunupro{legodine,kadajere~enoda}eobjekatvredan oko 70 miliona evra biti zavr{en za 12 meseci. Boji}

Betonskakonstrukcijapostavqena,sledi pokrivaweobjektau~ijemsklopu}ebiti1.500 parkingmesta.Naparcelioddevethektara bi}esupermarketod4.000kvadrata,diskontne prodavniceivi{eod50lokala,gdebitrebalo daseprodajerobavode}ihsvetskihbrendova Tr`nicentarjedrugastrana investicija u mandatu ove gradske vlasti, a prva je izgra| en i objek at u nek ad a{wem“Koteksproduktu”,koji sada u vlasni{tvu {panskog preduze}aposlujekao“ViskofanKoteks”. Na budu}em Tr`nom centru neimari su za sada postavili betonske konstrukcije i sada sledipokrivaweobjekta,u~ijemsklopu}ebitii1.500mesta za parkirawe. Na parceli oddevethektarabi}e,izme|u

nam je ju~e rekao da je prvobitno tako planirano, a da je ondarokpomerenzatrimeseca. -Krizauti~enasve,painas nije zaobi{la, ali se ni{ta zna~ajnonijepromenilouodnosunaplanovekoje“Bigce”ima uSrbiji.Idaqesmozainteresovanizaizgradwutr`nihcentaraovde,aNoviSadjestrate{ko mesto za po~etak poslovawauSrbiji-naveojeBoji}. Izraelci u mati~noj zemqi imaju11tr`nihcentaraukup-

Foto:S.[u{wevi}

ne veli~ine 160.000 kvadratnihmetra,iusvojojdr`avisu najve}asukompanijauizgradwitr`nihcentaranaotvorenom prostru. Od nedavno poslujuiuIndiji,aimaplanovadase{ireiuSAD. U na{ grad “Big ce” je do{ao u oktobru 2009. godine, kada su kupili gra|evinsko

zemqi{te, najavili da }e izgradwu po~eti u decembru te godineiza12meseci,dakleu decembru 2010, zavr{iti posao. Ka{ wew e su pravd al i ekonomskom krizom i sporo{}u ovda{we administracije u ishodovawu dovole za gradwu. Z. Deli}

„Ko se boji vuka jo{” Predstava „Ko se boji vuka jo{„bi}eizvdenadanasu12~asova, u KIC „Mladost”, Ulica caraLazara42,Futog.Izve{}e je glumci trupe Pozori{te iz kofera, a ulaznica je 150 dinara. Pratioci dece ne pla}aju ulaznicu. A. J.

„Dina i Oblak” i „Kvarna farma” U Maloj sali Pozori{ta mladih danas u 11 ~asova }e se prikazati predstava „Dina i Oblak”,asutrauistovremepo-

setioci mogu pogledati predstavu „Kvarna farma”. Pozori{te mladih se nalazi u Ulici IgwataPavlasa8. I. D.

Nastup u~enika Baletske {kole Godi{wi koncert u~enika Baletske {kole odr`a}e se u ponedeqak27.februarau19~asovana na Velikoj sceni Srpskog narodnog pozori{ta, Pozori{nitrg1.U~estvujuu~enici osnovne i sredwe Baletske {kole sa sva tri odseka, a ulaznicesemogukupitinablagajniSNP-a. G. ^.

SNS: Hladno u Pozori{tu mladih Gradski odbor Srpske napredne stranke pita predstavnikegradskevlasti,kakojemogu}e da za sedam miliona dinara,opredeqenihizbuxetagrada zakona~norenovirawePozori{ta mladih nije ura|ena besprekornaizolacijaicentralna klimatizacija,kakobiseminimizirali polarni klimatski usloviusali. U saop{tewu SNS-a ka`u da se temperatura u renoviranoj Velikoj sali, kre}u u rasponu

od10do15stepeni,tokomproba ipredstava,{touni{tavau`ivawe u repertoaru „dasaka koje `ivotzna~e”. Da ne pro|e nezapa`eno, napredwaci najo{trije osu|uju vandalski ~in skrnavqewa novopostavqenogspomenikaosniva~ici Baleta Srpskog narodnogpozori{ta,MariniOlewinojitra`eodnadle`nihorganazauhvatepo~inioceiprimerenoihkazne. A. L.

DSS: Re{ewe centralizacija nabavki Re{ewazaunapre|ewesistemajavnihnabavkipomi{qewu Gradskog odbora Demokratske stranke Srbije je centralizacija javnih nabavki i uvid javnosti u zakqu~ene ugovore, jer tro{ewebuxetskihparanemo`ebitiposlovnatajna,re~eno je na ju~era{woj koferenciji zamedije. -Prednostcentalizacijenabavkisupovoqnijeponudezbog ve}eg obima predmeta nabavke, mawi tro{kovi za ponu|a~a i naru~ioca,br`aijednostavni-

ja komunikacija i moge druge. Danebudeiluzijanekenabavke nije mogu}e ne ostaviti na nivou preduze}a, jer se ne mogu predvideti sve situacije koje }esejavititokomprimene-rekao je predsednik GO DSS-a BorkoIli}. Sistemskemerepowegovim re~imatrebapreduzetidabise nabavkatretiralaucelini,po~evodplanirawa,pasvedokontroleizvr{ewa,tejepotrebno precizno definisati ko ja za {taodgovoran. A. L.


NOVOSADSKA HRONIKA

subota25.februar2012.

DANAS U GRADU POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te: Scena „Pera Dobrinovi}” drama „Rodoqupci” (19.30), Kamerna scena drama „Qubavna pri~a” (20.30) Pozori{temladih: mala sala „Dina i oblak” (11)

BIOSKOPI Arena: „Parada” (16.20, 20.30), „Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom” (12.20, 14.10, 16), „Misija spasiti Bo`i}” (12.30), „Ma~ak u ~izmama” (11, 12.25, 14.20), „Kung fu panda 2” (12.15), „Hepi fit 2” (11.45, 13, 13.45), „Mapetovci” (14.15), „Kupili smo zoo-vrt” (15.45), „[e{ir profesora Koste Vuji}a” (15, 17.30, 19.45, 20, 22.15, 22.30), „Sigurna ku}a” (22.20), „I u dobru i u zlu” (16.15, 20.20), „Putovawe 2: misteriozno ostrvo” (14.30, 16.30, 18.25), „Ovo zna~i rat” (17.45, 20.10), „\avo u tebi” (22.40), „@u}ko-pri~a o Radivoju Kora}u” (18.45), „Hronike” (18, 22.10), „Drvo `ivota”(19), „Ovo mora da je to mesto” (22)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak Ad 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941-1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: Sne`ana^ubriloiz Novog Sada (obe devoj~ice), DEVOJ^ICE: JovanaDeli}, QiqanaBirman~evi} i Nata{aBosan~i} iz Novog Sada, MarijaJovicki iz Ba~ke Palanke, Sla|ana Sapun Petrovi} iz Kule, Nata{a Milivojevi} iz Petrovaradina, JasminaGoji} iz Derowa i KatarinaNegru iz Ba~kog Petrovca, DE^AKE: SvetlanaJovanovi} i JelenaVukobrad iz Novog Sada, Jawa Gvozdenovi} iz Temerina, Dragana Dimi} iz Ba~ka Palanka, Sandra Joki} iz Ba~kog Jarka, Aleksandra Mi{kovi} iz Mola, Aleksandra [krbi} iz Ba~kog Gra~ca, Vesna Vasi} iz Beograda i SowaMedi}iz Futoga.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Mitar Branka Grahovac (1929) u 9.45 ~asova, \ura| Milutina Bolta (1937) u 10.30, Jugoslava Bogoquba Krajnov (1961) u 11.15, Lucija Josipa [}uri} (1923) u 12, Biqana Stevana Vukeli} (1952) u 12.45, Milanko Mila Latinovi} (1953) u 13.30, Zlata Petra Crnkovi} (1934) u 14.15, Stanislava Borislava Markovi} (1929) u 15 i Aleksandar Koste Vidi} (1938) u 15.45 ~asova.

c m y

10

VODI^

TElEfOnI VA@nIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

„KOMPAS” TOURISM &TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.rs

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

DNEVNIK

420-374

ZDRAVSTVEnASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР СТРУЧЊАКА ИЗ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ

Тражисерешење забољупијаћуводу КИКИНДА: Кикинда је била домаћин стручњацима који су током дводневног семинара разговарали о улози пилот пројекта у испитивању воде, пројектовању постројења за припрему воде за пиће, а расправљало се и о присуству амонијака и арсена у кикиндској води. Организатори скупа су локална самоуправа и јавно комунално предузеће „6. октобар”, а семинар је део ИПА пројекта у којем су заједно Србија и Мађарска, вредног 600 хиљада евра. Семинару је присуствовало 30-ак стручњака из Мађарске и Србије. - Неопходно је истражити квалитет свих водовода у Мађарској и Војводини, а анализе ће показати у којим водама има арсена, природних органских материја и амонијака – каже професор др БожоДалмација са Природно-математичког факулте-

та у Новом Саду. - Анализе ћемо предочити јавности. Након добијања података задатак међудржавног тима биће да пројектује најбољу технологију прераде воде. У Војводини постоји свега 12 постројења за прераду воде, а има 300 водовода. За решавање проблема квалитета пијаће воде у Покрајини неопходно је до 900 милиона евра. Уз квалитетан пројекат веће су шансе за добијање донације из фондова Европске уније. У Банатској Дубици и код Радојева је вода најбољег квалитета у Банату, показала су истраживања. Професор др Божо Далмација каже да је похвално што се у Кикинди размишља о изградњи фабрике воде. - Око 40 одсто општина у Војводини има арсена у води, а то је случај и са Кикиндом. Стручњаци ће

subota25.februar2012.

Италијанскиинвеститори уЖитишту

ЖИТИШТЕ: Председник општине Житиште Драган Миленковић, са сарадницима, приредио је пријем за италијанске пословне људе, који су посредством Фонда за развој Војводине, изразили жељу да се упознају са потенцијалима и могућностима инвестирања у овој средњобанатској комуни. На састанку су гости из Италије изразили спремност да улажу у обновљиву енергију, па су се информисали

Бољавезазa Сегедин

нас упутити у то шта треба да учинимо да побољшамо квалитет воде, јер је изградња фабрике воде

наше стратешко опредељење - истакао је члан Општинског већа НенадГрбић. А.Ђуран

Сумњауизвештаје опотрошњиновца Жененаселу вишетрпе

НОВИБЕЧЕЈ: У организацији жена Демократске странке, у Галерији Народне библиотеке Нови Бечеј, одржана је у четвртак трбина о механизму родне равноправности - једнаких могућности, коју је водела заменица покрајинског секретара за рад, запошљвање и равноправност полова Анита Беретић. На трибини се посебно говорило о положају и проблема жане на селу, њеној улози у домаћинтву, али и пољопрвредној производњи. О насиљу у породици у јавности се много говори, али то није после-

дица већих проблема у овој области, већ чињенице да се тим темама више не ћути, а проблеми су израженији у сеоским срединама. У настојењима да помогне у првазилажењу стања на селу, Секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, свуда где постоје услови почео је техничко опремање просторија где се окупљају жене, рачунарима и дугом техником у циљу њихове боље повезаности и сарадње, речено је, поред осталог, на веома посећеној трибини у Новом Бечеју. М. К.

Обезвређенииотуђени суботичкилокали СУБОТИЦА: Председник Савеза бачких Буњеваца Мирко Бајић тражи да се хотели „Патриа” и „Президент”, затим Бечки ресторан и осталих 11 локала који су отуђени од некадашњег ТУП-а „Палић” врате граду. Некадашње Туристичко-угоститељско предузеће „Палић” поред наведених објеката у власништву је имало и неколико угоститељских објеката у центру града. - Још када је градом управљала Социјалистичка партија Србије ресторани попут „Загреб кафане”, „Триглав”, „Елза”, „Бела лађа”, „Спартак” и других су обезвређени и отуђени од града. Тада је једним изводом из земљишњих књига половина зграде Народног позоришта

постала власништво ТУП „Палић”, иако је до тада то предузеће било власник само једног малог дела, познатијег као Клуб уметника.Тада је ту половину зграде град заменио са државом за 11 локала у центру Суботице. Тражим да министар животне средине, рударства и просторног планирања др Оливер Дулић испита како су наведени локали уписани у земљишњим књигама, јер је то у надлежности његовог министарства. Сматрам да би требало да се та имовина врати граду и нисам изненађен што је лицитација отказана, јер тако се ради у намештеним лицитацијама. Град исто треба да се изјасни да ли је знао ко купује хотеле - указује председник СББ, Мирко Бајић. С. И.

БЕЧЕЈЦИ ИЗАБРАЛИ НОВУ ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ

Пребројавање већ почело

БЕЧЕЈ:Колико год да поједине странке у локалу тврде да изборна кампања није почела, именовање нове Изборне комисије у сталном саставу на последњој седници Скупштине општине Бечеј јасно казује да сви увелико размишљају о предстојећим локалним изборима. Кандидовање чланова тог тела почело је још у новембру прошле године, а по начину избора јасно је да су изборна кампања и пребројавања већ почели. Законом о локалним изборима регулисано је да Комисију чине председник и најмање шест чланова, а Комисија за кадровска, административна питања и радне односе прихватила је предлог одборничких група за председника, секретара, 11 чланова и њихових заменика. Све је сразмерно броју одборника у акту-

елном сазиву локалног парламента, па ће тако одборничка група „За европску општину Бечеј – Борис Тадић”, поред председника, имати четири члана и њихове заменике, из редова одборничке групе „Мађарска коалиција – Иштван Пастор” је заменица председника три члана и заменика, коалиција „Српска слога за Бечеј” има два члана и заменика, а новоформирана одборничка група „Уј-Нова” и Независна одборничка група имају по једног члана и заменика у Комисији. Дипломирани правници, како Закон прописује, су председник Срђан Глигорић и његова заменица Марија Шаги. Исто важи и за секретара Зорана Ковача и његовог заменика Димитрија Николића, које су именовале скупштинске јединице локалне самоуправе. В. Ј.

о могућностима изградње постројења на овом подручју. Договорено је и да се упуте писма о намерама са свим карактеристикама могућих инвестиција. - Јавља се доста људи који би желели да на нашем подручју инвестирају. Ми из локалне самоуправе се трудимо да обезбедимо све предуслове и амбијент за долазак свих који сматрају да имају интереса да овде улажу. - рекао је Миленковић. Ж. Б.

СУБОТИЦА: „Суботица-транс” у сарадњи са Институтом за саобраћај из Будимпеште, у наредном периоду ће спровести анкету, како би се пронашло најбоље решење за побољшање аутобуског саобраћаја између Суботице и Сегедина. Реч је о прекограничном ИПА пројекту, чији је носилац „Суботица-транс”. Назив пројекта вредног око 300 хиљада евра је „Развој интегралног јавног транспорта у региону Суботица – Сегедин”. Поред анкете међу путницима у плану је увођење „Тикетинг система” електронских карата. На основу резултата анкете, партнер на пројекту КТИ институт за саобраћај из Будимпеште, израдиће две студије и стратегије о развоју прекограничног јавног превоза и о реорганизацији Суботичког јавног превозника. Опрема за „Тикетинг систем” кошта 70.000 евра и носиће назив „Субус”. - Очекујемо да реализацијом пројекта хармонизујемо јавни превоз са колегама из Мађарске, као и да унапредимо наш систем наплате карата - рекао је директор ЈП „Суботица-транс” Тибор Фазекаш. С. И.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАБРИКЕ ВОДЕ У АПАТИНУ

С трибина о родној равноправности

11

АПАТИН: Чланови МЗ Апатин прихватили су Уговор о заједничком финансирању реконструкције постојећег постројења, испоруке, уградње опреме и пуштања у рад постројења за прераду пијаће воде за потребе производног погона ЈКП „Наш дом” према којем би извођачима требало уплатити укупно 231 милион динара, од чега су обавезе ЈКП „Наш дом” око 180, а Месне заједнице 50 милиона динара. Од својих обавеза Месна заједница је лане платила 20 милиона, а како је објашењено ове године та сума ће бити знатно мања, јер се очекује да ће у финансирању учествовати и Фонд за капитална улагања Војводине. - Прва фаза реконстракције Фабрике воде почела је 1997. године, а данас је Фабрика воде готова и изузетно добро ради и пијемо најквалитетнију воду. Чињеница је да треба заменити још око 14 километара азбестних цеви да би цело подручје имало воду истог квалитета. Радови по поменутом Уговору су већ урађени па остаје само обавеза да се они и плате извођачу радова - истакао је ди-

Докле ће се плаћати за Трг Николе Тесле?

рекао је у име три члана Савета опозиционе Демократске странке Драган Хрњак. Финансијски извештај самодоприноса од три и један одсто за прошлу и финансијски план ових самодоприноса за ову годину прихваћени су ве-

Савет Месне заједнице Апатин једногласно је прихватио предлог да се породици Каурин, чија кућа је недавно страдала од пожара, додели 50.000 динара као и да се породици Радовановић, којој је изгорела штала и сва храна за стоку, додели 100.000 динара. Предлоге за помоћ упутио је Центар за социјални рад. Прихваћен је и предлог ОО ДС да се за адаптацију породичне гробнице Веиндл са које је непознати лопов однео бакарни кров, издвоји 400.000 динара. ћином гласова, уз три гласа против (ДС) и једним суздржаним гласом члана из СНС. Основна примедба чланова ДС била је да не прихватају извештаје и планове јер се у њима поново појављује уређење Трга Никола Тесла, а то по њима нису прио-

ритетни радови у интересу грађана. Примедбе су ставили и на пребацивање средстава самодоприноса из општинског буџета на рачун Месне заједнице Апатин и осталим месним заједницама у селима, али на нерационално трошење новца. - Уместо да се средства одмах дозначе месним заједницама она остају у општинском буџету, а према нашој провери апатинска месна заједница остала је протеклих година без сто милиона динара - рекао је Хрњак. Секретар МЗ Милан Лаврнић и заменик председника општине Миодраг Бакић су истакли да општински буџет не дугује тај новац него да је тај новац отишао на отплату кредита који је узет за изградњу Фабрике воде у висини од око 2,5 милиона евра, а месна заједница није могла да дигне кредит јер стране банке као кориснике кедита прихватају само општине. Образложење чланови опозиционог ДС нису прихватили и због тога нису подржали ни поменуте документе. Ј. Прелчец

ОДНЕТ КРОВ СА УРУШЕНОГ СТАЦИОНАРА

Рушењеконачноизвесно БЕЧЕЈ: Кров некадашњег стационара Јодне бање у Бечеју, који је урушен под теретом снега, више не представља опасност за пролазнике у Змај Јовиној улици испред броја 93 и 93/а. Јер, екипа ЈП „Комуналац“ с платформом и моторном тестером исекла је гредице и летве на крову, које су претиле да се обруше на улични део, а екипа ПИК „Бечеј“, у чијем власништву је урушени обејекат, очистили су терен и тракторима однели отпадни материјал. Тако је превентивни део, у циљу безбедности пролазника, урађен, а сада се очекује лепше време и, ваљда, рушење објекта. Пуних 12 година се тај моменат чека, али... Ресторан „Турист“, који је био уз поменути објекат, срушен је 2000. године непосредно пре одржавања „фајнал фора“ у ватерполу, а само је временски цајтнот спречио ру-

Трибинао пољопривреди БЕЧЕЈ: Општински одбор СНС Бечеј организује вечерас стручну трибину о пољопривреди по имену „По сејмо будућност“. Скуп ће се одржати у великој сали Градске куће Бечеј, с почетком у 18 сати. Међу говорницима биће председник Одбора за пољопривреду републичког парламента проф. др Зоран Машић, проф. др Бранислав Влаховић, с Пољопривредног факултета у Новом Саду, проф. др Пет ар Секулић, с ново садског Института за ратарство и повртарство, те директор компаније „Здраво Органик“ у Селенчи ЂокаЖивков. В. Ј.

Aконтација заводу

Једнократне помоћи

ректор ЈКП „Наш дом” Мирко Павловић. - У Фабрику воде годинама се улаже и желимо да знамо колико је укупно утрошено у њену реконструкцију и изградњу друге фазе, поготово што је речено да је сада све довршено –

VESTI

шење стационара. Међутим, обећање да ће се то урадити одмах после најреномиранијег спортског такмичења у граду крај Тисе се отегло. У међувремену, поменута зграда је постала право ругло. Поготово у летњем периоду, када се несносан смрад ширио из унутрашњости, где су повремено боДванаест година се одлаже рушење равили бескућници. И све тик уз коплекс отворених баНадајмо се да ће актуелна ситуазена ОСЦ „Младост“ и некадашњу ција с уружењем средишњег дела Јодну бању, а сада Службу фикалкрова убрзати толико чекано рушене медицине и рехабилитације Доње зграде, која већ двадесетак гома здравља Бечеј, односно на путу дина нема никакву функцију, сем ка Дому здравља и оближњем ценшто је депонија смећа и градско тру града. ругло. В. Јанков

ТЕМЕРИН: Због изузетно не по вољ них ме те о роло шких услова, ниских температура и снега, онемогућен је прилаз водомерима и очитавање потрошње воде у темеринским домаћинствима, а инкасанти су привремено ангажовани у оквиру Зимске службе. Зато ће се обрачун потрошње воде за фебруар ове године извршити аконтативно, без очитавања водомера, с тим да ће корисници бити задуже ни за про сеч ну ме сеч ну потрошњу воде очитану у новембру и децембру 2011. године и јануару 2012. године. По очитавању водомера у марту извршиће се коначан обрачун, најављено је из ЈКП „Темерин”. Корисницима који до 20-ог у ме сецу уплате рачуне за комуналне услуге одобрава се попуст од пет одсто. М. М.

Раднаакција МУЖЉА: Ме сна организаци ја Со ци ја ли стич ке парти је Србије у Мужљи организоваће данас, од 13 часова, радну акцију чишћења канала на Старој колонији, између улица Тимочке и Корвин Отоа. С обзиром на то да мештани Старе колоније имају проблеме због високих под земних вода и због нагомиланог снега, активисти Ме сне ор га ни за ци је СПС Мужља спровешће на овој локацији акцију која ће бити допринос квалитетнијем животу у овом делу нашег града, саопштили су социјалисти. Ж. Б.


subota25.februar2012.

vojvodina

c m y

12

dnevnik

УРУМУСТИГЛО ЈОШ ПЕТ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА

Донацијаодколега изВелса

РУМА: У Ватрогасном дому у Руми свечано сујуче уручени кључеви још пет ватрогасних возила,која су донација Ватрогасне јединице КафилијаизJужног Велса. Свечаној примопредаји је, поред 14 јужновелшанских ватрогасаца, присуствовала и градоначеница Кафилија Вера Џенкинс, помоћници начелника Сектора за ванредне ситуације Републике Србије Бојан Костић и Иван Барас,као и начелник Одељења за контролу рада ватрогасно -спасилачких јединица. -Ово је сјајан поклон јер,поред тога што много значи нашим ватрогасним јединицама, посебну вредност има јер су

ПоказанасолидарностватрогасацаизВелса

људи из Велса сами сакупили средства да би ова возила била овде -казао је,примајући кључеве возила, начелник Управе ватрогасно - спасилачких јединица Горан Николић. Првих шест возила стигло је крајем октобра прошле године, а у плану је да до 2013.године на овај начин у Србију стигне 25возила.Акција је реализована на иницијативу самих ватрогасаца и због тога има још већи значај и величину.Ових пет возила биће додељена ватрогасним јединицама у Руми, Пећинцима,Старој Пазови,Сремској Митровици и Ивањици.

Командир Логан уручује кључеве начелнику Николићу

Цена оваквих нових возила се креће између 150и 200хиљада евра, а трошкове премештања волана са десне на леву страну сносе локалне самоуправе у које возила оду,тако да МУП Републике Србије нема апсолутно никаквих трошкова. - Ми смо привилеговани јер у Србију нисмо дошли само као гости,него и као колеге ватрогасци. Наша сарадња траје већ 4,5године и ово није наша прва донација, а верујемо ни последња.До сада смо већ донирали и 150 комплета ватрогасних алата, опреме и прибора,а све са циљем да помогнемо нашим колегама у Србији и олакшамо им рад -казао је командир Логан. Начелник Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици Стеван Пејић је нагласио да су возила у одличном стању и да ће ово много значити за побољшање рада ватрогасно спасилачких јединица на територији Срема. У Србији постоји око 600ватрогасних возила чија је просечна старост 25година,од тога има и музејских експоната старих и четрдесетак година. До сада су возила донирана општинама Лозница, Мали Зворник, Уб, Сурдулица и Кладово. Ј.Антић

ДАНАСУДАРНИДАННАКОБАСИЦИЈАДИ

Туријачека50.000гостију ТУРИЈА: Данас у подне свечаносеотвара28.„Кобасицијада” у Турији. Према најавама организатора очекује се да тродневној манифестацији започетој јуче, овог викенда присуствује око педесет хиљададомаћихгостију,каоимно-

гих организованих туристичких група из Хрватске, Бугарске, Русије, Словачке, Мађарске,Чешке,Украјине... Организатори сунајавилидаће уцентруселапоказатиипонудити запродајукобасицудугу2.028метара,надалеко чувену посвомуку-

су. У кобасици за Гиниса наћи ће се самлевено месо од тридесетак товљеника,каоинеколикодесетинакилограмасоли,паприке,бибера,алиијошпонеких„тајних“зачинакојеТуринциљубоморночувајусамозаспремањеовогспецијалитета. Након мерења, као и

Новоудружењекобасичара? Јуче се појавило ново удружење грађана под називом „Мајстори туринске кобасице”. Председник овог удружења Данило Бељански каже даjeњиховциљдаомогућедасвиТуринцимогу на Кобасицијади да продају своје производе као штојетослучај,какојерекао,намногимманифестацијамасличногтипаширомземље. -Мештанинемогудапродајусвоједомаћепроизводе,натезгамасууглавномкланичнеиндустријеивеликипроизвођачи.Желимотодапроменимо. Ове године нисмо успели, нисмо стигли да испоштујемо све што траже инспекције - рекао је Бе-

љански. Уновомудружењутврдеданисуосновани да би учествовали у организацији „Кобасицијаде”. У име организатора Мирослав Медурић – Чика каже да он није обавештен о оснивању удружења „Мајсторитуринскекобасице“,алидакогоджели дадођена„Кобасицијаду”,добродошаоје. Како је прошлогодишња манифестација прошлаузнакусукобаорганизатора„Кобасицијаде” и председника општине Србобран Бранка Гајина, неки у Турији сматрају да је новооснованоудружењенасталоуправоузподршкупрвогчовекасрбобранскеопштине.

претходнихгодина,кобасицаћесе продавати„наметар”. У неколиковеликихказанакуваћесеовчији,јунећиисвињскипаприкаши,апредвиђенојеидвадесетакместазароштиљ,каоипечење вола на ражњу. Такође, сваког дана током трајања Кобасицијаде, посетиоцимогуупериодуод8до 20 часова пазарити свеже, сушене ипеченекобасице,каоидругемеснепрерађевине. Свеовесадржаје пратиће и културно – уметнички програм и надметања у старим спортским дисциплинама. Данас ћебитидодељененаградезанајбољукобасицукланичнеиндустрије иприватногпроизвођачаизТурије, загостаизнајудаљенијегместа,за „најчовекаКобасицијаде“,каоиза победникаутакмичењубрзогједењакобасице.Манифестацијасенаставља и сутра, до касних вечерМ.Кековић њихсати.s

ДЕЛЕГАЦИЈАЖУПАНИЈЕ КАРАШ–СЕВЕРИНУВРШЦУ

ИсторијскиБанат просторзасарадњу ВРШАЦ: Делегација жупаније Караш–Северин, у којој су били председник Жупанијског савета Сорин Фрунзаверде,владика РПЦ у овој жупанији епископ Лучијан и председник Удружења новинара историјског Баната Василе Тоди, посетилајепрекјучеВршац. Повод је било саопштавање одлуке Удружења новинара историјског Баната о проглашењу Чедомира Живковића за најбољег градоначелника историјског Баната. Разговарало се о прекограничној сарадњи општине Вр- „Најбољиградоначелникисторијског шац и општина из жупаније Баната”ЧедомирЖивковић Караш –Северин.Гости су истица-Наша сарадња траје много голи допринос председника општине дина уназад, нисам је ја започео, Вршац Чедомира Живковића у али сам се трудио да је са својим остваривању ове сарадње. сарадницима наставим. Између - Ово признање је покривено Румуније и Србије постоји велико правим делима. Од 6,8 милиона пријатељство, а нарочито између евра које смо добили за пројекте за општине Вршац и околних румунпрекограничну сарадњу чак 4, 2 ских општина у жупанији Караш – милиона је уложено за пројекте у Северин,али и жупанијама Арад и општини Вршац и тако планирамо Тимиш, где је сарадња на највии да наставимо.Практично,ми ни- шем нивоу.У сарадњу је укључен смо ништа друго урадили,већ смо велики број људи,аостварујесеи признали да је Живковић најбољи крозповезаностнашихселасанапредседник - рекао је председник сељима у Румунији.Цифре које су Жупанијског савета Караш –Севе- изнете показују да је наше пријарина Сорин Фурнзаверде. тељство дало и конкретне резултаПредседник Живковић је рекао те и користи за грађане и због тода је пријатно изненађен овако ви- га сам поносан - рекао је Живкосоким признањем од стране нови- вић,комећепризнањебитиурученара суседне жупаније,али и да је но на свечаности у Бузујашу у то резултат напорног рада и анга- априлу. жовања свих у општини Вршац. Р.Јовановић

Покретнимерницентар

АКЦИЈАРАТЕЛА

Ловнаилегалне емитере

АПАТИН: Ради сузбијања нелегалног емитовања програма у Апатину обављен је инспекцијски надзор над коришћењем радиофреквенцијског спектра. Републичка агенција за телекомуникације (РАТЕЛ) је помоћу покретног мерног центра, смештеног у једном комбију, након снимања, регистровала више оваквих прекршаја у Апатину и утврдила починиоце. Реч је особама које је РАТЕЛ више пута опомињао и достављао решења о забрани рада. Снимање које је данас РАТЕЛ спровео на територији Војводине и Србије преузеће надлежни ин-

спекторат Министарства културе,информисања и информационог друштва,Републичке агенције за електронске комуникације, Тужилаштво за високо технолошки криминал, Министарство унутрашњих послова и Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде које по овом питању има хитно заседање у РРА током следеће недеље. Илегални емитери немају никаквих трошкова за дозволе, ауторска и извођачка права па им је профит и загарантован, а Апатин је у самом Европском врху по броју илегалних емитера на број становника. Ј. П.


dRU[TvO

dnevnik PODSTICAWE NATALITETA IZ OP[TINSKE KASE KAWI@E

Kolicima i novcem protiv bele kuge Prinova je velika radost u porodici,pajetakoiuporodici Karoline i Atile Teleka u Martono{uukawi{kojop{tini,kojaje10.januaraovegodine postala bogatija za blizance Adama i Petera. Porodicu Telekjelokalnasamoupravaobradovalanovimduplekskolicima i jednokratnom nov~anom podr{komodpo15.000dinarapodetetu,kojeimjeuru~iopredsednik kawi{ke op{tine Mihaq Wila{. Pod krovom porodice Telek sada je troje dece jer blizanci imaju osmogodi{wu sestru Lucu.Sre}niroditeqipri~ajuda suseuprvimahupla{ilida}e porodica biti brojnija nego {to su planirali, pogotovo jer

nisudovoqna.Uzobezbe|enposaoipodr{kunaju`efamilije nadamoseda}esvebitiuredu, da}ena{etrojedecestasavati u solidnim uslovima – optimistajesre}niotacAtila,uveren utodaproblemaspodmlatkomi belomkugomnebibilokadabi mladi bra~ni parovi imali obezbe|enuegzistencijuidruge uslovezaiolenormalan`ivot. Od po~etka ove godine za prvo,drugoitre}ero|enodeteiz kase kawi{ke op{tine obezbe|uje se jednokratna nov~ana podr{kaod15.000dinara,blizancima i trojkama sleduju i poklon kolica. Predsednik op{tine u istom danu obavio je i prijatnu du`nost da po 50.000 dinara uru~i prvoro|enim be-

subota25.februar2012.

13

U SRBIJI SVAKI DRUGI STANOVNIK NIJE DOVOQNO OBRAZOVAN

Ko }e i s kojim kadrom za katedre pred odrasle Zemqakaona{a,ukojojuovom veku znawa ~etvrtina stanovni{tva starijeg od 15 godina nema zavr{enuniosnovnu{kolu,adruga~etvrtinakroz`ivotidesamo s malom maturom, sasvim sigurno mora ozbiqno da se pozabavi obrazovawemonihkojiganisudobili u vremenu predvi|enom za {kolske klupe. Da su kona~no to shvatili i oni koji o budu}nosti zemqeodlu~ujudokazjeiprvizakon o obrazovawu odraslih koji ~ekanausvajaweuSkup{tiniSrbije, dok je dokaz da je taj zakon tek prvi korak u re{avawu ovog velikogproblema~iwenicadaje ovo obrazovawe i sve ono {to ga pratiuposledwevreme~estatemaiustru~nojjavnosti. Na okruglom stolu „Kompetentnost kadrova za obrazovawe odraslih” koji je organizovalo NIP “Obrazovni informator”, urednicauovomstru~nomglasilu Gordana Bun~i} upozorila je na ~iwenicuda~ak71odstonajsiroma{nijih gra|ana i gotovo dve tre}ine Roma nema dovr{enu osnovnu {kolu ili ima samo osnovnoobrazovawepatimenema ni osnovne `ivotne i radne ve{tinekojebiimomogu}iledana|uposaoilidaga,ukolikogaina|u,zadr`e. – Ovakva obrazovna struktura nepovoqno uti~e na tr`i{te radainasistemsocijalneza{titei zato je veoma va`no obezbediti

sistemski okvir za obrazovawe odraslih – rekla je Gordana Bun~i}. – Predlo`ena zakonska re{ewauovojoblastidajuprednost osnovnimisredwim{kolama,dok ostali moraju pribaviti odobreweministarstvatejegrupaod15 nevladinihorganizacijapokrenulainicijativudaseusloviizjedna~e,aliidasepreciznijedefi-

obaveza lokalnih zajednica koje zatonemajunovca. – Zakon je propisao obavezu stru~nog usavr{avawa od 100 ~asovazapetgodina,{tojezajednu prose~nu{kolu,akopretpostavimodajedanovakav~asko{tasamo deset evra – 200.000 evra – tvrdi VeselinVukovi}.–Utakvojsituaciji, bez materijalne podr{ke,

Deprofesionalizovano dru{tvo Istakav{i da imamo „potpuno deprofesionalizovano dru{tvo”, profesorka andragogije na Filozofskom fakultetu u BeograduKristinaOvesni upozorilajenatodanaobrazovawu odraslih~estoradestru~waciizodre|eneoblasti,alibezpotrebnihandrago{kihipredago{kihkvalifikacija,aistovremenonepostojistimulisawenastavnogkadrazausavr{avawe. ni{ekoipodkojimuslovimamo`e obrazovati kadrove za ovu vrstuobrazovawa. Direktor sredwe Tehni~ke {kolenaNovomBeogradu,kojase od 2003. godine bavi i obrazovawem odraslih, Veselin Vukovi}, upozorio je na to da u na{oj zemqiprakti~nonepostojikvalifikovan kadar za kvalitetno stru~no obrazovawe, kqu~no u obrazovawu odraslih, jer su predava~i stru~nih predmeta slabo metodi~ki i pedago{ki osposobqeni i u redovnim sredwim {kolama,a{ansedasetopopravisuveomamalepo{tojefinansirawe stru~nog usavr{avawa

bezobziranatokolikodobrozami{qen, svaki sistem mora propasti. Vukovi} je upozorio i na opasnostpojavqivawa“ta{na-ma{na” agencija za obrazovawe odraslih jerje~iwenicadajeovooblastu kojoj mnogi vide laku zaradu, a ne posao za koji se vaqa dobro pripremiti.Powegovimre~ima,staweuobrazovawuodraslihtrenutnojeveomalo{e,aninovizakon nenudire{ewakojimabisemoglo poboq{ati.Ipak,naduda}euovoj oblastibitipotrebnogkvaliteta daje ~ewenica da je pre nekoliko meseci, uz pet postoje}ih centara za obrazovawe odraslih u Beogra-

du,Kragujevcu,Ni{u,BoruiZrewaninu,izabranojo{12.Me|utim, bi}epotrebnovremedaseviderezultatinihovograda. – Centri za obrazovawe odraslihmorajunuditikvalitetjer}e se samo tako mo}i valorizovati na tr`i{tu, koje }e veoma lako prepoznati ko i odakle dolazi s potrebnim kompetencijama – zakqu~iojeVeselinVukovi}. Pore~imarukovodiocaCentra zastandardeuZavoduzavrednovawekvalitetaobrazovawaivaspitawaJeleneNajdanovi}-Tomi},u ovojustanovisetrenutnoradina standardima za funkcionalno obrazovawe odraslih, a jedan od narednih poslova svakako mora biti i definisawe zavr{nog ispitazawihjer,sobziromnatoda imajudruga~ijiplaniprogramod redovnih |aka, na kraju {kolovawamorajuimatiidruga~ijizavr{niispit. Stru~wak za karijerno vo|ewe JadrankaDimov jenaglasiladabi pojedincauovajobrazovniproces trebalodauvodestru~wacizakarijernovo|eweisavetovawe,~iji bi posao bio da kod wega stvore svestopotrebi{kolovawa.Isto toliko je, po wenim re~ima, va`no i da odraslog polaznika ovi stru~waci prate tokom ~itavog procesadabiseu{tove}ojmeri smawio sada prili~no zna~ajan procenatodustajawa. D. Deve~erski

PLA]AWE PREKVALIFIKACIJE

MihaqWila{uposetiporodiciTelekuMartono{u

su prvobitni nagove{taji bili zatrojke,alikadasunasvetdo{ladvade~a~i}a,svisuseite kakoobradovali. – Nismo ra~unali na blizance, me|utim, otkako smo ih dobili,presre}nismoihvalabogudajetakoispalo–ka`eotac Atila Telek. – Poma`u nam i roditeqi, koji stanuju u blizini, jer brige i posla oko dece ima dosta i pomo} nam je potrebna,posebnodoksenenaviknemonaznatnove}eobavezenego do sada. Trenutno sam na godi{wem odmoru, tako da nema problema. AtilaiKarolinaveledajestekrizaite{kovreme,alisu uvereniutoda}emo}idapodi`utrojedece. – Uvideli smo da su po~etna strahovawa bila nepotrebna. ObojesmozaposleniuFabrici kerami~kihplo~ica„Keramika Kawi`a plus” u Kawi`i i to {toimamoradnamestaitekakojezna~ajnojerbezposlaiizvesne egzistencije ne bi bilo tako.Jednokratnadavawaporodicamakojaseodlu~ujudaimaju jednoilivi{edecedobrodo|e da se re{e po~etne brige, ali

bama u ovoj godini, devoj~ici KitiAgo{ton ide~akuAleksi Taka~u izKawi`e. – Roditeqima na ovaj na~in poma`emouuve}animizdacima kojisuevidentnizbogprinova uporodiciizbogtogajezna~aj nove op{tinske odluke o finansijskoj podr{ci porodicamasdecomveliki–nagla{ava Wila{. – Konkretnom pomo}i rod it eq im a `el im o da podstakn em o nat al it et u na{ oj sredini, na {ta nas upu}uju i rezultatinedavnogpopisastanovni{tva jer na{a op{tina evidentno ima 2.500 stanovnikamawenegopredesetgodina. Ciq je da na ovaj na~in pospe{imo prirodni prira{taj, odnosnodasemladibra~niparovi i mlade porodice odlu~uju nesamozaprvonegoizadrugo i tre}e dete jer je bitno da se na neki na~in negativan trend ubla`i. U kawi{koj op{tini u posledwevremegodi{wesera|alo220do240dece.Zapodr{ku porodicama s decom u op{tinskojkasijezaovugodinunameweno4,3milionadinara. M. Mitrovi}

VESTI Oru`ari prekinuli {trajk Poslerazgovorasministrom zdravqa Zoranom Stankovi}em, radnici Fabrike „Zastava oru`je” prekinuli su ju~e {trajk po{to im je saop{teno da }e zdravstvene kwi`ice zaposlenih u tom preduze}u biti overene u ponedeqak. Stankovi}jenaveoda}edeodoprinosa za zdravstveno osigurawe zaposlenihoru`araplatitifabrika, a deo nadle`no ministarstvo i ponovo naglasio da „zdravstvenoosigurawemorada se pla}a”. Ministar zdravqa je objasnio da }e posle isteka od tri meseca, radnicima ponovo biti overene kwi`ice na jo{ trimeseca.

Elektronska provera uplate zdravstvenih doprinosa Odjunaovegodinezdravstvenumarkicukojaozna~avaoveru zdravstvene kwi`ice ne}e mo-

}idadobijugra|anikojinemaju izabranog lekara. No, markice nema ni ako poslodavac redovno ne upla}uje doprinose od po~etka ove godine. Da radnici ne bi do`ivelu sudbinu zaposlenihu“Zastavaoru`ju”, treba redovno da elektronski proveravaju uplatu doprinosa. NasajtuRepubli~kogfondaza penzijsko i invalidsko osiguraw e Srb ij e elekt rons ki se mo`eusvakomtrenutkuproveritiuplatadoprinosa.Ukucavawem pristupnih {ifri na sajtu svako mo`e odmah da se uveri u to da li su doprinosi upla}eni pa samim tim i da unapredznadali}eujunuimati prob lem a s mark ic om za zdravstveno osigurawe ili ne. U Fondu PIO isti~u da su pristupne {ifre tra`ili i poslodavciitodabiseuverili u ispravnost podataka upisanih u M-4 prijave koji se upravo odnosi na zarade i doprinose. Zagodinujemogu}nostprovereuplatedoprinosaiskoristilo23.257radnikai10.970poslodavaca. Q. M.

Plata i pre radnog mesta UkolikoposlaniciSkup{ineSrbijepo hitnompostupkuusvojepredlogVladeSrbijeoizmeniidopuniZakonaozapo{qavawu i osigurawu za slu~aj nezaposlenosti,svinezaposlenikojiseodlu~enaprekvalifikaciju i dokvalifikaciju dobija}enov~anupomo}urasponuod30do80odsto minimalne zarade u Srbiji. Trenutno toiznosiizme|u5.400i14.200dinara. U predlogu zakona predla`e se i da se programi prekvalifikacije ve}inom odnosenasticaweznawaive{tinaizoblasti elektrotehnike, tekstilne industri-

je, poqoprivrede, proizvodwe i prerade hrane, ma{instva i obrade metala. Kako sutosvezanimawakojapodrazumevajuzna~ajan fizi~ki napor i trud, Nacionalna slu`bazazapo{qavawesmatradabiova nov~ananaknada,kojasesadaprviputuvodi,bilasvojevrsnamotivacijazanezaposlene. Ina~e,Nacionalnaslu`bazazapo{qavawetvrdidajeuSrbijisvevi{ezainteresovanih nezaposlenih lica za promenu zanimawateseo~ekujeda}e{ansudaim seta`eqaovegodineostvaridobitiwih

oko6.000.Akopro|epredlogzakonaioni u vreme promene zanimawa budu dobijali nadoknadu,realnojeo~ekivatida}edogodineinteresovawebitijo{ve}e.NSZje pro{le godine ulo`io u prekvalifikaciju 440 miliona dinara i kroz obuku je pro{lobezmalo5.000nezaposlenih. Ovim izmena se ure|uje i da se visina nov~ane naknade, kao i wen minimalan i maksimalaniznoszanezaposleneutvr|uje iispla}ujeuodnosunaprose~anmese~an brojradnih~asovanagodi{wemnivou. Q. M.

STARI LEKOVI I VAKCINE PUTUJU NA UNI[TAVAWE U ZEMQE EU

A sve to ko{ta

Ministarstvozdravqaraspisalo je tender za uni{tavawe neiskori{}enih vakcina protiv sviwskog gripa. U “Torlaku”je638.000dozatevakcinekojesusasekundarnomambala`om te{ke oko 1.058 kilograma. Kakojeobjasnilapotparolkaovog instituta Sandra ^erin, uni{tavawe medicinskog otpada u inostranstvu ko{ta tri i pet evrapokilogramu,{tozna~ida }e Srbiju pandemija sviwskog gripako{tatidodatnihpara. Srbija }e imati za otpad i vakcinaprotivsezonskoggripa. Naime, od 351.000 obezbe|enih dozadosadjeutro{enojedvaoko 60 odsto, pa se predvi|a da }e ostati oko 140.000. Sve one odlaze u medicinski otpad, {to pretvoreno u novac zna~i da }e biti ba~eno oko 420.000 evra. Akosetomadodaipla}aweuni{tewaotpadauinostranstvuod tri do pet evra po kilogramu, nije te{ko izra~unati da }e zbog pogre{ne procene, ali i pove}anog nepoverewa koje je zavladalo me|u gra|anima nakon afere s vakcinama protiv sviwskoggripa,naotpaduzavr{itiokopolamilionaevra. No, ne}e samo vakcine zavr{iti na otpadu u inostranstvu. Nekolikotonalekovakojimaje istekaoroktrajawagodi{wese po{aqe na uni{tavawe u neku od zemqe EU jer Srbija nema spalionicu farmaceutskog otpada.Firmekojesekodnasbave ovimposlomdotrajalelekoveu specijalnimkontejnerimaizvozenaj~e{}euAustrijuiMa|arsku i, u zavisnosti od vrste otpada,zatopokilogramupla}aju oddvadopetevra.Agencijaza

lekove i medicinska sredstva Srbije farmaceutski otpad izvozi u zemqe EU koje poseduju insineratore. Samo je “Galenika” preko ovla{}enog operatera posledwi put izvezla oko 15 tona lekova kojima je pro{ao roktrajawa. Najve}i deo farmaceutskog otpada,~akoko90odsto,nastaje u doma}instvima. Iako je re~ o potencijalno toksi~nom otpadu, lekoviizku}nihapotekakojima jerokupotrebeistekao~estozavr{avajunadeponijiiukanalizaciji,dospevaju}i~akiuvodotokove i lanac isrhane. Po{to seznada~akizanemarqivekoncentracijeodre|enihsupstanci, poputhormona,antibiotikaili neuroleptika, mogu imati {tetan uticaj na kvalitet vode i zdravqe gra|ana, jasno je za{to Srbija vapi za bezbednim skladi{tewemiuni{tavawemlekova. No, ono, i pored svih obe}awa,zasadanijemogu}ejernepostojiodgovaraju}aspalionica.S drugestrane,nidobraidejaosa-

Prvigradukojemjeomogu}eno prikupqawe starih lekova od gra|ana je Novi Sad jer je pro{legodineuwemuotvorena prva doma}a transfer-stanica

Firme koje se kod nas bave ovim poslom dotrajale lekove u specijalnim kontejnerima izvoze naj~e{}e u Austriju i Ma|arsku i, u zavisnosti od vrste otpada, za to po kilogramu pla}aju od dva do pet evra kupqawu lekova s isteklim rokomuapotekamadaseoninebi bacali u kontejnere, nije za`ivelaupraksi.Pravilnikoprikupqawu medicinskog i farmaceutskog otpada jeste usvojen, aliodskladi{tewanemani{ta. Otpad se i daqe izvozi i to dr`avuko{ta.

za prikupqawe i transport lekova kojima je istekao rok trajawaidrugogfarmaceutskogotpada.Najavqenojeda}eidrugi gradoviiop{tineuSrbijidobitistanicusli~nutojdabise gra|ani mogli za{titi od pogubnih posledica koje po wihovo zdravqe mo`e imati nekon-

trolisano bacawe farmaceutskog otpada. No, ni godinu kasnijenikoosimNovosa|ananematumogu}nost. Ina~e,procewujesedagra|ani,iporedmogu}nostidanaposebnim mestima ostave lekove kojimajeistekaorok,tonerado ~ine, ve} ih i daqe bacaju po kontejnerima i deponijama jer nisu svesni toga koliku opasnost oni predstavqaju. Problemjeito{to,pokazalojeto istra`ivwe,deogra|anaSrbije upotrebqavalekovesisteklim rokom va`ewa jer ne veruju datumukojinawimapi{e.Lekari ka`udave}inalekovaposleistekarokatrajawapostajemawe efikasna,ada~aknekipredstavqaju i rizik po qudsko zdravqe. Q. Male{evi}


crna hronika

subota25.februar2012.

c m y

14

dnevnik

Foto:B.Lu~i}

UHAP[ENMLADI]UNOVOMSADU

Osumwi~en za paqewe automobila hrvatskih navija~a Policija je li{ila slobode BogdanaS.(1992) iz Novog Sada, zbog osnovane sumwe da je izvr{io krivi~no delo izazivawa op{te opasnosti. Kako je sino} saop{tila Policijska uprava u Novom Sadu,

vatskih registarskih oznaka, ispred hotela „Sajam“ i „Vigor“, u Ulici Branka Baji}a i u Petrovaradinu. Policija je Bogdanu S. odredila meru zadr`avawa do 48 sati i bi}e, uz krivi~nu prijavu,

SINO]NESRE]ANAPUTUNOVISAD-ZREWANIN

Poginuo kod Ka}ke petqe Jedna osoba je poginula, a jedna je povre|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~e oko 17.30 dogodila u blizini Novog Sada, na nekoliko kilometara od Ka}ke petqe prema Zrewaninu. U direktnom sudaru pik-ap vozila „fijat doblo” i „juga”, `ivot je izgubio stariji mu{karac koji je upravqao „fijatom„, dok je mladi} u „jugu” pro{ao Bogdan S. se tereti da je 25. i 26. januara, zajedno s jo{ nekoliko osoba, zapalio automobile hr-

priveden na saslu{awe istra`nom sudiji Osnovnog suda u Novom Sadu. M.B.

UZREWANINUNOVINAPADNAIMOVINURADNIKA FABRIKELEKOVA

Kamenicom na ku}u akcionara „Jugoremedije”

Po drugi put za posledwa dva meseca napadnuta je ku}a radnika – akcionara zrewaninske Fabrike lekova “Jugoremedija” i aktiviste Udru`ewa “Ravnopravnost” Roberta Faija, saop{tio je ju~e “Pokret za slobodu”, tvrde}i da je to posledica du`e medijske kampawe i mani-

Fabrika „Jugoremedija”

pulacije ~iwenicama o de{avawima u ovoj farmaceutskoj ku}i. Atak na Faijevu ku}u, kako se navodi, dogodio se u no}i izme|u 22. i 23. februara. “Pre dva meseca tri ku}e radnika ’Jugoremedije’, me|u kojima je i Robert Fai, i{arane su prevrnutim krstovima, a ove nedeqe je kroz prozor Robertove spava}e sobe ba~en veliki komad betona odvaqen od trotoara, koji je pao dvadesetak centi-

metara od Faijeve glave i zamalo ga ubio”, saop{tio je “Pokret za slobodu” koji ve} du`e pru`a podr{ku radnicima – akcionarima “Jugoremedije” koji su i ve}inski vlasnici ove fabrike. U Pokretu ka`u da osuda nasiqa nije dovoqna reakcija na posledwi incident jer je, kako isti~u, nasiqe ovde samo posledica besomu~ne kampawe koja se ve} gotovo dve godine neprekidno vodi protiv ~elnih qudi “Jugoremedije” i Udru`ewa “Ravnopravnost”. “Iza ove kampawe stoji grupacija okupqena oko Udru`ewa ’Jugoremedija 3’, a koju ~ine nezadovoqni akcionari, zatim {trajkbreherski sindikat “Nezavisnost”, koji je svojevremeno osnovao biv{i ve}inski vlasnik fabrike Jovica Stefanovi} Nini, eksponenti jednog novosadskog preduze}a koje je nedavno na berzi kupilo 730 akcija ’Jugoremedije’, kao i nekada{wi rukovodioci koji su preduze}e vodili 2002. godine, kada je dr`ava akcije prodala Stefanovi}u”, tvrde u “Pokretu za slobodu”. @.B.

bez te`ih povreda. Prema nezvani~nim informacijama do kojih smo sino} do{li u nesr}i je poginuo Jo`ef K. (1954) iz Budisave. Do zakqu~ewa ovog broja nismo uspeli da saznamo identitet povre|enog. Po re~ima voza~a koji su prvi nai{li, pik-ap se kretao u pravcu Zrewanina, dok je „jugo” i{ao iz suprotnog smera, a

uzrok nesre}e }e biti poznat tek po okon~awu istrage koja je trajala do kasnih ve~erwih sati. Ekipa Hitne pomo}i konstatovala je smrt starijeg mu{karca na licu mesta, a kako je rekao jedan od o~evidaca, lako je mogu}e da je nesre}nom ~oveku pozlilo tokom vo`we, s obzirom na to da nije imao na sebi vidqi-

vih povreda, kao i da je na to ukazivao polo`aj u kojem su ga zatekli u vozilu koje nije uni{teno u meri da bi bilo pogubno po putnike u wemu. Saobra}aj je na ovoj deonici puta bio u prekidu vi{e sati, a saobra}ajna policija je preusmeravala vozila na alternativne pravce. N.Perkovi}

POKRENUTPOSTUPAKZAUTVR\IVAWEDOKAZADAJEKOMANDANTKRAQEVSKEVOJSKE UOTAYBINISTREQAN

Sud oglasom tra`i svedoke Dra`ine smrti

– Prvi osnovni sud u Beogradu pokrenuo je postupak za utvr|ivawe smrti komandanta Kraqevske vojske u otaxbini Dragoquba – Dra`e Mihailovi}a – izjavila je ju~e Tanjugu portparolka suda GoradanaVukovi}. Postupak je pokrenut na predlog udru`ewa politi~kih zatvorenika i `rtava komunisti~kog re`ima i Srpske liberalne stranke, koji su predlaga~i i wegove rehabilitacije, za koju se postupak vodi pred Vi{im sudom u Beogradu jer nema pisanih tragova i dokaza o tome da je Mihailovi} mrtav, odnosno streqan. Bez tog dokaza, Vi{i sud ne mo`e odlu~iti o zahtevu za wegovu rehabilitaciju, odnosno da poni{ti presudu od 15. jula 1946. godine kojom je Mihailovi} osu|en na smrt streqawem, po{to nema zvani~nih podataka o tome gde je i kada pogubqen i sahrawen. Gordana Vukovi} je ukazala na to da je, u skladu sa Zakonom o vanparni~nom postupku, nadle`ni sudija zatra`io od Centra za socijalni rad da Mihailovi}u postavi staraoca, od Ministarstva odbrane wegov li~ni dosije, kao i izvod iz kwige ro|enih. – Od udru`ewa koja su podnela predlog sud je zatra`io da uplate novac za objavqivawe oglasa s pozivom da se jave sudu svi koji

znaju ne{to o wegovoj smrti – dodala je ona. Po{to se obave navedene radwe, sud }e u skladu s procedurom, na oglasnoj tabli suda, u „Slu`benom glasniku”, kao i u mestu Mihailovi}evog posledweg pre-

sledwih pet godina, a od ~ijeg ro|ewa je pro{lo vi{e od 70 godina. Za mrtvu se mo`e proglasiti i osoba koja je nestala u brodolomu, saobra}ajnoj nesre}i, po`aru, poplavi, zemqotresu, a o ~ijem `ivotu nije bilo nikakvih vesti

bivali{ta objaviti oglas u kojem }e navesti sve poznate okolnosti i pozvati sve koji znaju ne{to o wegovoj smrti da mu se jave. Po isteku roka od 30 dana, sud bi trebalo da utvrdi sve okolnosti slu~aja i donese re{ewe kojim bi Mihailovi} mogao biti progla{en mrtvim. Shodno Zakonu o vanparni~nom postupku, za mrtvog se mo`e proglasiti osoba o ~ijem `ivotu nije bilo nikakvih vesti u po-

{est meseci. Osobe koje su nestale u toku rata, a o ~ijem se `ivotu ni{ta nije znalo godinu dana otkako su prestala ratna dejstva, tako|e se mogu proglasiti za umrle. Tokom postupka za rehabilitaciju, koji traje vi{e od godinu dana, ni predlaga~i rehabilitacije niti sud nisu uspeli da pribave dokaz o Mihailovi}evoj smrti od Bezbednosno-informativne agencije, Istorijskog arhiva i mati-

~ara op{tine Ivawica u kojoj je Mihailovi} ro|en. Jedini trag o Mihajlovi}evoj smrti, koji su sudu dostavili predlga~i, jeste izve{taj lista „Borba” koji je 18. jula 1946. objavio da je nad Mihailovi}em izvr{ena smrtna kazna streqawem dan ranije. Dr`avna komisija za tajne grobnice streqanih posle Drugog svetskog rata utvrdila je da je Mihailovi} streqan na Adi Ciganliji 17. jula 1946. godine. Poni{tewe presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailovi} osu|en na smrt streqawem, kao i vra}awe gra|anskih prava, zahtevom za rehabilitaciju, zatra`io je wegov unuk VojislavMihailovi}, koji nije prisustvovao nijednom odr`anom ro~i{tu. Pridru`ili su mu se Srpska liberalna stranka, s akademikom Kostom ^avo{kim na ~elu, Udru`ewe pripadnika Jugoslovenske vojske u otaxbini, Udru`ewe politi~kih zatvorenika i `rtava komunisti~kog re`ima, profesorka me|unarodnog prava SmiqaAvramov i drugi. Predlaga~i zahteva tvrde da Mihailovi} nije imao pravo na odbranu i nije video svog advokata do po~etka su|ewa. Tako|e, nije imao ni pravo na nepristrasan sud, a optu`nica mu je uru~ena sedam dana pred su|ewe. (Tanjug)

BRANIOCILUKEBOJOVI]AOCEWUJUDASEPROTIVWIHOVOGKLIJENTAVODIHAJKA

Advokati zabrinuti za pravi~nost postupka Advokatski tim LukeBojovi}a izrazio je ju~e zabrinutost za pravi~nost sudskog postupka protiv wihovog klijenta, za koji tvrde da se vodi samo na osnovu „izjave nekredibilnog svedoka” SretkaKalini}a, kao i zbog komentara nosilaca najvi{ih dr`avnih funkcija. – Bili smo spremni da Bojovi} bude izru~en Srbiji, ali se sada brinemo da li }e imati fer i pravi~no su|ewe posle medijske hajke da je u~inio sva krivi~na dela koja nisu rasvetqena u Srbiji za posledwih deset godina. To lai~ka javnost mo`e shvatiti vrlo ozbiqno, a sud lako doneti osu|uju}u presudu – rekao je jedan od Bojovi}evih branilaca BorivojeBorovi}. On je naveo da je optu`nica protiv Bojovi}a za tri ubistva i dva poku{aja ubistva, za koja mu se u odsustvu sudi pred Specijalnim sudom, podignuta samo na osnovu „navodne izjave” tako|e optu`enog Sretka Kalini}a u kojoj tereti Bojovi}a. – Mi smo na posledwem su|ewu tra`ili da se nad Kalini}em,

koji je priznao da je po~inio niz ubistava i zverstava, sprovede neuropsihijatrijsko ve{ta~ewe posmatrawem. On je posle toga iza{ao i rekao: „Ta~no je. Ja sam lud i bolestan. Meni treba neurospihijatar„ – naveo je Borovi}. Advokat je napomenuo da bi sud bio du`an da i sam u tom slu~aju nalo`i ve{ta~ewe jer je ne-

dopustivo, kako je naveo, da se kao glavni dokaz u postupku koristi iskaz nekredibilnog svedoka. – Kada Sretko Kalini} ima posetu advokata u pritvorskoj jedinici Specijalnog suda, svi ostali branioci ne mogu da se vide sa svojim klijentima i moraju da ~ekaju satima da se zavr{i wihovo }askawe. Taj status je Kalini} iskori-

stio i za poku{aj bekstva – tvrdi Borovi}. On poredi, kako ka`e, „slu~aj ‘satanizacije’ Luke Bojovi}a sa slu~ajem ‘Makine grupe’, ~ijim su pripadnicima ~lanovi ‘zemunskog klana’ u saradwi s policijom iznu|ivali iskaz” a pripadnici policije zavr{ili na optu`nici. U tom kontekstu, ovaj advokat je rekao da je direktor Uprave za iz-

Da~i}:Policijanijedobilazahtevzareagovawe Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je ju~e da policija za sada iz Tu`ila{tva nije dobila bilo kakve zahteve za preduzimawe radwi na osnovu tvrdwi zamenika predsednika SNS Aleksandra Vu~i}a povodom bekstva Luke Bojovi}a. - Do sada iz Tu`ila{tva nismo dobili bilo kakve zahteve za preduzimawe radwi povodom pisma Vu~i}a tu`iocu za organizovani kriminal MiqkuRadisavqevi}u - rekao je Da~ih novinarima. Vu~i} je ju~e izjavio da je uputio poziv specijalnom tu`iocu za organizovani kriminal Miqku Radisavqevi}u za sastanak i da o~ekuje da se sa wim sastane u ponedeqak 27. februara.

- O~ekujem da se u ponedeqak vidim s tu`iocem, upitio sam mu poziv. Javnost }u o tome obavestiti odmah posle sastanka, a najkasnije u utorak - rekao je Vu~i}, koji je ranije izneo tvrdwe da zna ime politi~ara koji se 2008. godine sastajao s Lukom Bojovi}em i upozorio ga da napusti zemqu. Da~i} je ponovio da je, prema informacijama Uprave kriminalisti~ke policije, Bojovi} napustio Srbiju tek kada su uhap{eni Sretko Kalini} i Milo{ Simovi}, koji su po~eli da ga optu`uju, posle ~ega je raspisana poternica za wim. To se, prema re~ima Da~i}a, dogodilo sredinom 2010. godine.

vr{ewe krivi~nih sankcija MilanaObradovi}a, koji je u to vreme bio {ef beogradske policije, „bio optu`en za iznudu iskaza i torturu wegovog klijenta” i kasnije ~itava grupa oslobo|ena optu`bi pred Specijalnim sudom. Obradovi} je, tvrdi Borovi}, uz pomo} aktuelne vlasti „skinut s optu`nice”, mada je po zvani~nom saop{tewu ranijeg Drugog op{tinskog suda postupak zapravo protiv wega obustavqen jer je Tu`ila{tvo odustalo od krivi~nog gowewa. Odgovaraju}i na pitawe novinara koji se politi~ar sastajao s Bojovi}em 2008. i rekao mu da be`i, wegov drugi advokat DragoslavOgwanovi} rekao je da to pitawe treba postaviti onome ko je tu tvrdwu izneo. On smatra da Bojovi}evo ime zloupotrebqava i jedna opoziciona stranka, dovode}i ga u vezu s fantomskim funkcionerom. – Onaj ko je izneo tu tvrdwu, politi~ki je indukovan, i to je zpoupotreba Bojovi}evog imena u politi~ke svrhe – tvrdi Ogwanovi}.

Advokat Branislav Tapu{kovi}, tako|e jedan od Bojovi}evih branilaca, smatra da je nedopustivo me{awe izvr{ne vlasti u krivi~ni postupak, kao i javno ogla{avawe ministara policije i pravde, dr`avnog sekretara i predsednika dr`ave povodom Bojovi}evog hap{ewa u [paniji jer se na taj na~in direktno obesmi{qava sudska nezavisnost. Bojovi} je uhap{en u [paniji 9. februara po srpskoj poternici i o~ekuje se wegovo izru~ewe Srbiji narednih meseci. Bojovi}u se gubi trag u junu 2010. godine posle hap{ewa odbeglih „zemunaca” Sretka Kalini}a i Milo{a Simovi}a. U septembru 2010. protiv wega je podignuta optu`nica Tu`ila{tva za organizovani kriminal koja ga opisuje kao naslednika ubijenih vo|a „zemunskog klana” i tereti za tri ubistva i dva poku{aja ubistva. Na teret mu se stavqaju ubistva Branka Jeftovi}a Jorge, kao i poku{aji ubistva Andrije Dra{kovi}a i ZoranaNedovi}a[oka 2004. godine. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

subota25.februar2012.

15

POLICIJA PRIVELA NOVOSA\ANINA

Prona|enidroga ivaga Kriminalisti~ka policija li{ila je slobode Dejana K. (1989) iz Novog Sada zbog osnovane sumwe da je neovla{}eno trgovao narkoticima. U wegovom stanu policija je prona{la prah za koji se pretpostavqa da je heroin, vagicu za precizno merewe i druge predmete namewene pakovawu narkotika.

On se tereti da je prekju~e prodao paketi} takvog praha Bojanu M. (1984) iz Ka}a, protiv koga }e biti podneta krivi~na prijava za neovla{}eno dr`awe opojnih droga. Dejanu K. je odre|eno zadr`avawe i bi}e priveden na saslu{awe istra`nom sudiji Vi{eg suda u Novom Sadu. N. P.

PRIVEDENE DVE GRUPE OSUMWI^ENIH ZA PROVALE

Uhva}eninadelu

Policija je li{ila slobode Daniela T. (1982) iz Novog Sada, zbog osnovane sumwe da je izvr{io vi{e te{kih kra|a na podru~ju grada. On je uhap{en neposredno po{to je u sredu oko 3.30 iznosio ukradenu robu iz kioska u Futo{koj ulici za koji se tereti da ga je obio. Policija ga je privela u slu`bene prostorije, zajedno s Mirjanom V. (1968) i Magdolnom G. (1962), koje su osumwi~ene da su ~uvale stra`u ispred kioska. Danielu T. je odre|eno zadr`avawe, a protiv Mirjane V. i Magdolne G. bi}e podnete kri-

vi~ne prijave u redovnom postupku, zbog osnovane sumwe da su izvr{ile krivi~no delo te{ke kra|e. Iste no}i, policija je, neposredno posle te{ke kra|e, uhvatila osumwi~ene Bo`idara P. (1993), Velimira P. (1992) i BranislavaV. (1992), svu trojicu iz Ba~kog Dobrog Poqa. Oni se terete da su, oko 2.30 provalili u kiosk na Me|umesnoj autobuskoj stanici i ukrali iz wega razli~itu robu. Protiv trojice osumwi~enih bi}e podnete krivi~ne prijave u redovnom postupku. N. P.

DVA MLADI]A I DEVOJKA UHAP[ENI U SREMSKOJ MITROVICI

Lisicezbogopijata

Dragana S. (32) i Nenad K. (27), oboje iz Sremske Mitrovice, uhap{eni su zbog osnovane sumwe da su izv{ili krivi~na dela neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga i omogu}avawa wihovog u`ivawa, saop{tila je ju~e Policijska uprava. Kako je navedeno, u wihovom stanu policija je zatekla nekoliko osoba koje su uzimale drogu, oko pet grama heroina, tablete s liste opojnih droga, novac i vi{e mobilnih telefona. Slobode je li{en i AleksandarG. (29) iz Sremske Mitrovice za koga se osnovano sumwa da je prevozio osumwi~ene do kupca droge i u ~ijem je automobilu obavqena primopredaje droge i novca. Nakon policijskog zadr`avawa, osumwi~eni su uz krivi~nu prijavu privedeni istra`nom sudiji Vi{eg suda Sremskoj Mitrovici, koji im je odredio pritvor do mesec dana, navodi se saop{tewu. (Tanjug)

NOVOSADSKA POLICIJA LI[ILA SLOBODE MLADI]A ZBOG DROGE I NEDOZVOQENOG ORU@JA

Ustanukokain,trava i„magnum357”

Novosadska policija je li{ila slobode FilipaD. (1991) iz Novog Sada, zbog osnovane sumwe da je izvr{io krivi~na dela neovla{}enog stavqawa u promet opojnih droga i nedozvoqenog dr`awa i no{ewa oru`ja. Pretresom wegovog stana, policija je prona{la 686 grama belog praha za koji se pret-

postavqa da je kokain, 14 paketi}a marihuane, vagicu za precizno merewe i revolver „magnum 357„, navodi se u saop{tewu novosadske Policijske uprave. Filipu D. odre|eno je zadr`avawe i on }e biti priveden na saslu{awe istra`nom sudiji Vi{eg suda u Novom Sadu.

Policijska uprava u Novom Sadu saop{tila je i da je toku potraga za Danilom[. (1990) iz Novog Sada, za koga se tako|e osnovano sumwa da je izvr{io krivi~no delo neovla{}enog stavqawa u promet opojnih droga. N. P.

SPORNI „MEYIK DRAGON” UZBURKAO JAVNOST

Prodajuosve`iva~aodobrio Institutzajavnozdravqe Iako su advokati preduze}a d. o. o. „Subotin„ iz Novog Sada, koje uvozi i prodaje sporni osve`iva~ „mexik dragon”, ju~e na konferenciji za novinare predstavili dokumentaciju koja svedo~i o legalnosti tog posla, ostaje utisak da se kroz zvani~nu deklaraciju o osve`iva~u, na „mala vrata” u slobodnu prodaju uvodi supstanca ~ije dejstvo neodoqivo podse}a na marihuanu. Advokati @eqko Kuvezi} i NikolaTadi} dostavili su medijima izve{taj Instituta za javno zdravqe Vojvodine od 8. decembra pro{le godine, kada je izvr{ena analiza sastojaka „mexik dragona”. U komentaru rezultata stoji da „na osnovu nalaza, dostavqeni uzorak ’mexik dragon’ – osve`iva~ prosto ra, odgo vara pro pi si ma Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta op{te upotrebe koji se mogu stavqati u promet”.

blem dru{tvene patologije se ne mo`e re{iti zabranom upotre be ne kog pro iz vo da ko ji sam za sebe nije {tetan, ali u nekoj kombinaciji ima {tetne efekte. Takvih primera ima mnogo jer u slobodnoj prodaji postoji ogroman broj proizvo-

spomiwe pu{ewe, venaprotiv, i takav na~in kori{}ewa je zloupotreba s kojom proizvo|a~ i

sicama razlikuje od onoga {to pi{e ba zvani~noj prezentaciji ovog proizvoda. Naime, na zvani~ nom saj tu srp skog di stributera je kao jedan od sastojaka „mexik dragona” naveden i naftalen-metanon, koji se ne spomiwe na deklaraciji nalepqenoj na kesicama ovog proizvoda. Ovo jediwewe poznato je i pod oznakom JWH-018, a smatra se sinteti~kom zamenom za THC jer se prilikom konzumirawa kod qudi vezuje za iste receptore i izaziva isti efekat kao pu{ewe marihuane. Pravni zastupnici preduze}a d. o. o. „Subotin”, koje u Novom Sadu prodaje „mexik dragon”, nisu mogli da objasne ovu razliku izme|u onoga {to pi{e na kesicama i sastava koji je naveden na internet-prezenta-

prodavac nemaju nikakve veze – rekao je Tadi}. Iako su advokati strpqivo odgovarali na novinarska pitawa, neke stvari su ipak ostale nerazja{wene. To se prvenstveno odnosi na sastav „mexik dragona” jer se sadr`aj ispisan na deklaraciji zalepqenoj na ke-

ciji, pozivaju}i se opet na kredibilitet nalaza Instituta za javno zdravqe Vojvodine. Ina~e, li sta zabrawenih supstanci koju odre|uje posebna Ko mi si ja Mi ni star stva zdravqa nije mewana od 2005. godine. N. Perkovi}

Jedini artikal u prodavnici Uz du`no po{tovawe prema preduzetni~kom duhu vlasnika preduze}a d. o. o. „Subotin”, indikativno je da je „mexik dragon” jedini artikal koji se od pre mesec dana prodaje u lokalu u Dunavskoj 15. Osim toga, i cena od 1.310 dinara za gram nije ba{ konkurentna kada su osve`iva~i prostora u pitawu, s obzirom na to da su miri{qavi {tapi}i, uqa i sli~ne biqne me{avine i po nekoliko puta jeftiniji od „mexik dragona”. – Zloupotreba ovog osve`iva~a je problem dru{tvene patologije, a ne proizvo|a~a ili distributera ovog proizvoda – ka`e Nikola Tadi}. – Osve`iva~ „mexik dragon” je u pojedinim medijima potpuno neodgovorno progla{en sinteti~kom marihuanom bez ikakve potvrde dr`avnih institucija koje su zadu`ene za kontrolu. Pro-

NA NOVOSADSKOM BULEVARU SLOBODANA JOVANOVI]A

Mladi}pao sdrugogsprata Ju ~e uju tro, oko osam ~a so va, mla di} G. F. (28) je pao s dru gog sprata zgra de na Buleva ru Slo bo da na Jo vano vi }a 26 na no vo sad skom No vom na sequ. Po re~ima o~evidaca, momak je pao na glavu na trotoar ispred zgrade, prakti~no pred o~ima zaposlenih u mesari koja

se nalazi u istoj zgradi i prolaznika koji su se tu zatekli. On je u te{kom zdravstvenom stawu na Odeqewu intenzivne nege Urgentnog centra Klini~kog centra Vojvodine, gde je primqen s te{kim telesnim povredama. Jo{ nije poznato {ta je uzrok pada. N. P.

da koji se mogu na razne na~ine zloupotrebiti. Po wego vim re~i ma, ovaj proizvod nije prokrijum~aren ve} je legalno uvezen uz svu neophodnu dokumentaciju i postupke. – Na deklaraciji jasno stoji kako treba da se koristi ovaj proizvod, uz napomenu da nije za qudsku upotrebu. Nigde se ne

JO[ JEDNOM ODLO@ENO SU\EWE VESELINU VUKOTI]U

Braniocibolesniizauzeti Glavni pretres ponovqenog su|ewa Veselinu Vukoti}u (52), optu`enom za ubistvo Du{ka Bo{kovi}a 1997. godine u Pr~wu, u Crnoj Gori, jo{ jednom je ju~e odlo`eno pred Vi{im sudom u Novom Sadu, ovoga puta zbog izostanka oba wegova branioca. Advokati Dragan Gojkovi} i Zdenko Tomanovi} obavestili su sudiju Svetlanu Tomi}-Joki} da su zbog bolesti i obaveza spre~eni da prisustvuju zakazanom ro~i{tu. S obzirom na to da se u ovakvim slu~ajevima glavni pretres ne mo`e odr`ati bez branioca optu`enog, sudija Tomi} je donela odluku o odlaga-

PalatapravdeuNovomSadu

wu i zakazala novi termin za 23. april. Po wenim re~ima, za slede}e ro~i{te optu`enom }e biti obezbe|en i branilac po slu`benoj du`nosti, koji }e ga zastupati ukoliko wegovi branioci po punomo}ju opet budu spre~eni da do|u na glavni pretres. Ina~e, Vukoti} je za ovo delo u Crnoj Gori osu|en na kaznu od 20 godina zatvora, ali je po wegovom zahtevu sud u Novom Sadu doneo re {e we o po na vqa wu ovog po stupka. N. P.


SPORT

subota25.februar2012.

dnevnik

c m y

16

DANASUNOVOMSADUPO^IWEFINALNITURNIRKUPAZAODBOJKA[E

Vojvodinani{ani trinaestutitulu Danas u Novom Sadu po~iwe 47. finalni turnir Kupa Srbije za odbojka{e, a polufinalniparovisuVojvodinaNS seme - Partizan i Mladi radnik-Ribnica.Srbije}edobiti novog osvaja~a najmasovnijeg takmi~ewa, jer je pro{logodi{wipobednikCrvenazvezdasvojputzavr{ilau~etvrtfinalu. Nijeiznena|ewe{tosuVojvodina NS seme i Partizan Term oe l ekt ro na fin aln om turniru, ali su zato Po`arevqani i Kraqev~ani prijatno iznenadili.Ribnicajeu{uma-

dijskomokr{ajuizbacilakragujeva~ki Radni~ki, a Mladi radn ik je bio uspe{ nij i od Zvezde i uskratio joj priliku da brani trofej. Tu nije kraj iznena|ewimaovadvatima,jer }esejedanodwihna}iufinalu. Ipak,verovatno}aka`e,pobednika Kupa treba tra`iti iz duela Vo{e i Partizana, iako je u Kup takmi~ewu nezahvalno prognozirati. U finaluprefinala,kakosume~crveno i crno-belih proglasili u odbojka{kom svetu, doma}in ima blagu prednost. Vojvodina

NIKOLASALATI],[EFSTRUKE UVOJVODININSSEME

Korakpokorak - Pripreme ekipe ove nedeqe su bile mnogo boqe, a bio je prisutan i mnogo ja~i voqni momenat. Voqa nam je nedostajala na nekimutakmicamauprvenstvu, ali verujem da to ovog vikenda ne}e biti slu~aj. Na{i igra~i imaju kvalitet, predanorade,atmosfera je dobra. Jedino Kati} ne}e mo}i da nam pomogne. Rivale po{tujemo, ali mi `elimotrofejipru`i}emo maksimum na terenu. S Partizanom i Mladim radnikom imamo nere{en skor ove sezone, Ribnicu smo pobedili u Kraqevu, drugu utakmicujo{nismoodigrali. Naravno, za nas je najbitnija trenutno utakmica s Partizanom, idemo korak po korak, da to odradimo kako treba i da ispo{tujemo sve dogovore rekaojeSalati}.

Geri}zapetipehar Igra~i koji su u dresu Vojvodine najvi{e osvajali trofej Kupasu:Me{ter,Bo{kaniRisti}po{est(Risti}imajedan trofejsBudvanskomrivijerom),aKozi},Geri},\uri},Jovanovi},Vemi}ipokojniTojagi}po~etiri.

Novosa|aninMarkoIvovi}napadablokcrno-belihBr|ovi}–Pe{ut

je ove sez on e u prv om kol u {ampionata savladala Partizan(3:1)idoma}iterenbiponovo mogao da bude prevaga na tasudoma}ina.UpravaNovosa|ana je u~inila velike napore da organizuje turnir i time pomogne ekipi na putu do trofeja,madanemapritiskadapeharmoradaseosvoji. - Ovo je velika prilika da ostvar im o prv i ovos ez ons ki ciq.Igramousvojojsali,ima}emopodr{kupublikeimotivaovogaputane}enedostajati. Konc et ri{ em o se sam o na utakmicu sa Partizanom, ona je sad a najv a` nij a. To nij e

Prezentacijazatrenere Udru`eweodbojka{kihtreneraSrbijeiFakultetzasporti turizamNoviSadorganizova}edanasprezentacijunovogna~inaanalizeutakmice.Predava~}ebitiKirilo\ani,direktor komapnijeDataprojektizBolowe,atema}ebitiskautingiobradastatisti~kihpodataka. Prezentacija}eseodr`ati,naengleskomjezikuuzsimultano prevo|ewe, u prostorijama Fakulteta za sport i turizma (TIMS)uNovomSaduod12do13.30~asova. plej-of i nema prilike za popravni,daklekoujednojutakmici bude boqi ide u finale. U nekim momentima, u neizvesnim trenucima setova, mora-

KAPITENMLADOG RADNIKANIKOLAVASI]

Idemo ufinale

Igra Po`arevqana umnogomezavisiodigreNikoleVasi}a, a odbojka{ki stru~waci se sla`udajeovajprima~servisa

u `ivotnoj formi. Spreman je za svoj tre}i finalni turnir KupaudresuMladogradnika. - Respektujemo Kraqev~ane, koji su dostigli visok nivo forme i izborili opstanak, {toihje rasteretilopredturnir u Novom Sadu.Prihvatamo ulogufavorita,jersmoovesezone dobro radili, sjajno igrali, izborili izlazak u Evropu iplasmannafinalniturniri toprekoCrvenezvezde,aktuelnogosvaja~aKupa. Iakomladi,ve}stedovoqno iskusni. –Da,ovojemoja{estasezona u prvom timu i tre}i finalni turnir. Ipak, na prethodnim nisam bio nosilac igre, kao {tojetodanasslu~aj.Uprincipu, mislim da imamo i iskusan tim, jer je tu Ogwen Duduj, kojive}imajedanosvojenpehar i Ivan Kosti}, zaista odli~an organizator igre. Ponavqam, na{timjedovoqnokvalitetan dasena|eufinalu–optimista jeVasi}.

mo da budemo maksimalno koncentrisani.Sviuekipiimamo istu `equ i isti ciq – rekao je Marko Ivovi}, prima~ servisa koji je pre dve godine na

RASPOREDTURNIRA Danas(polufinala) Vojvodina-Partizan (18) M.radnik-Ribnica (20.30)

Finale

Sutra

(18)

finalnom turniru bio najboqi igra~ Novosa|ana i jedan od najzaslu`nijih za osvojen trofejuKupu. Vi{e o ambicijama, ali i o zanimqivimistorijskimpodacima govorio je sportski direktorNikolaMari}. - Pred prevenstvo smo ba{ naovommestusaop{tilina{e ciq ev e. Evo, stig li smo do prilikedaostvarimoprvizacrtani ciq. @eleli smo organizaciju finala Kupa jer smatramo da ekipa igra sigurnije na doma}em terenu. Ovo }e biti13-tofinaleuNovomSadu, dosadasmosedamputapobedili,apetputasutodrugeekipe ~in il e (Mlad ost iz Zag reb a dvaputa,Ribnica,Budu}nosti Crvenazvezda).UkupnojeVojvodina12putaosvojiliKup,a osimuNovomSadu~inilismo to i tri puta u Budvi, po jednom u Aran|elovcu i Subotici.Usvojojistorijinismova`ili za kup ekipu, bili smo uspe{niji u prvenstvu. Me|utim, u posledwih deset godina pokazalismoidrugusliku,bilismoboqiukupunegou{ampionatu.Naravno,ovosuzanimqivi podaci, koji nikako ne odre|ujupravila,anifavorite.Trebaista}iidajePartizan uspe{an, sedam puta je podigao pehar Kupa, Mladi radnik je bio finalista, dok je Ribnica jedini trofej u istoriji osvojila 1978. godine na zavr{niciKupauNovomSadu. Pehar}eosvojitioniodbojka{i koj i bud u najb oq i, najspremniji i najmotivisaniji rekaojeMari}idodao:-Kada smomiupitawu,verujemda}emobitipresvegazdravi.Forma nam je bila u usponu, malo se to por em et il o preth odn e sedmice, ali ove smo maksimalnoradilidatopopravimo. Verujem da je Vojvodina sposobna da u|e u finale, da odi- gradobrosPartizanomisada razmi{qamo samo o toj utakmici. M.Risti}

KAPITENPARTIZANANIKOLAMIJAILOVI]

[anse pola–pola

Kapiten crno - belih Nikola Mijailovi} predvodi}e {ampiona na turniru u NovomSadu. - Cele nedeqe smo radili jako, bila je primetna motivacija, jer smo svesni {anse koja nam se ukazala da posle vi{e od dve decenije u klupske vitrine unesemo trofej Kupa.Iskreno,nismopokazalini{tanadoma}ojsceni,u prvenstvu smo do`iveli nekoliko{okantnihporaza, zato mislim da su neka izdawa izLige{ampionapokazateq da mo`emo da odigramo me~ navisokomnivou,{to}ebiti potrebno i protiv Vojvodine. OVojvodini: – Odli~na su ekipa, iskusna, s Geri}em koji dr`i sve konceusvojimrukama.Mnogo im zna~itakavigra~.Ivovi} jeve}iskusan,igranareprezentativnom nivou. Opet, mi s Vo{om imamo dobar skor i mislimdasu{anse50:50.Mo-

`dajewihovaprednostdoma}i teren, ali je ovo specifi~n o takm i~ ew e - smat ra Mijailovi}.

KAPITENRIBNICEPREDRAGBI]ANIN

Nismobez{anse Maestralno je Predrag Bi}an in, kap it en kraq ev a~k og superliga{a, predvodio tim u presudnim borbama za opstanak. Wemu, ali i ostalim odbojka{imaRibnice plasmanna

zavr{ni turnir sada do|e kao nagrada. – Nema ni jednog razloga da strepimo pred polufinale, iakosmoovesezonedvaputapora`eni maksimalnim rezulta-

tom od Po`arevca. Kup je potpunodruga~ijetakmi~ewe,igra se na neutralnom terenu i imamo{ansudapobedimoidasedomognemofinala.[ansesupolapola–smatra kapitenRibnice.

Uku}iBi}aninasedi~etrofejomKupaJugoslavije,kojijeu Novom Sadu osvojila Ribnica, ~ijesuperjanicete1978.godine bili Pe|in otac Aleksandar i stricJovan.


SPORT

c m y

dnevnik

VOJVODINA IGRA DANAS SA ZREWANINSKIM BANATOM (14)

vo na optimizam, jer bez ikakvog problema izdr`avaju sve napore. Ne odgovara nam, dodu{e, termin okupqawareprezentativaca,iako jeVojvodinaradosnakadanekiod wenih igr~a dobije poziv za dr`avni tim. Ovo okupqawe, me|u-

Odricawa donose rezultate DejanVuki}evi}naglasijeislede}e: -UTurskojsmoprovelidvenedeqeunapornomradu.Igra~isu bilipodkontrolomtreninga,ishrane,odmorai`elimdaistaknem daninajmawiproblemnismoimali.PovratkomuNoviSad,rekao samtoifudbalerima,odwihsamihisamokontrolekojumorajuda imajuzavisi}eina{eigre.Nisampolicajac,ana{iciqevizahtevajuvelike`rtve.Nadamseda}ebitidovoqnozreliipametni, iakosumladi,ida}esamisebeusmeritiupravcukakojedanprofesionalac mora da se pona{a, odnosno da }e odoleti izazovima. Velikirezultatimogu}isusamouzvelikaodricawainadamseda potompitawune}emoimatiproblema-istakaojetrener. seigrauFC„VujadinBo{kov”u Veterniku. Bi}e ovo lepa prilika i za navija~e crveno-belih da prviputnadeluvidenekaodzimskih poja~awa, iako je izvesno da AlmamiMoreirane}ebitiakter utakmice. -Moreirajetamanbiouhvatio ritamsekipom,odigraojedvapoluvremenauAntaliji,aondajedo`iveopovreduzadwelo`e-rekao jetrenerDejanVuki}evi}.-Onjeste po~eo da trenira s ostalim igra~ima,ali}emonaputuwegovog povratka biti veoma oprezni jer, zbog te{kih terena, ne `elimo da ga izgubimo za mnogo du`i period. On je za nas veoma va`an igra~ine`elimni{tadarizikujem,pajemogu}edanebudeusastavuniidu}esuboteuKragujevcu. Ho}elinaterendanasistr~atiStefenApija? - Apija je u Novi Sad stigao s fantasti~nom reputacijom. Me|utim,dugapauzauslovilajetoda onnenijena`eqenomnivouida nepokazujeonolikokolikobitoj reputaciji odgovaralo. To i on znaijakomijedrago{topokazujemaksimalnu`equivoqudase {toprevratiuformu.On}edanaskonkurisatizatim,ali}emo iswimbitistrpqiviioprezni. ZbogpovredeuAntalijipauziraojeiAbubakarOumaru? -Abubakarsevratioipo~eoje datrenira.Povre|enjeiSlobodan Brankovi}, a Qubinkovi} je potpisaozajednukineskuekipui logi~no napustio nas je. Ostali smo, da ponovim, bez kompletnog veznog reda koji je odigrao posledwime~jesenassCrvenomzvezdomnaMarakani,ievidentnoje da smo veoma oslabqeni na centralnom delu terena. Prvenstvenime~evipokaza}edali}emomo}idaigramoonakokakojato`elim.Ipak,na~inradaispremnostijednegrupeigra~adajumipra-

tim, de{ava se na samo nekoliko danaprednastavak{ampionatai imi}emoigra~eimatinaraspolagawutekpredsamodlazakukarantinzame~uKragujevcu.Mito{evi},Stevanovi}iMojsov,koji }e biti odsutni, planirani su da

Prvi filter na putu smene generacija Posrnuli nacionalnifudbalskitimSrbije o~ekuje prvi ispit u novoj godini, dve utakmice na me|unarodnom tuniru u organizaciji FS Kipra. Orlovi }e odmeriti snage sa Jermenijom (28.februar)uLimasoluidoma}inom Kiprom (29. februar) u Larnaki. Vr{ilac du`nosti selektora Radovan ]ur~i} imao je dostaproblemaokosastava,apoglednaspisakod24pozvanaigra~aukazujenatrendpodmla|ivawa ekipe. -Htelitodapriznamoiline, nalazimosenaputusmenegeneracija.Takvesuobjektivneokolnosti,jernamizprethodnogperioda

Ivanovi} kapiten Branislav Ivanovi} ima najvi{e nastupa u reprezentaciji, 47, {to zna~i da }e mu pripastitraka. -Po{tujemopraviloobroju nastupa, Ivanovi} je kapiten. Zbog odre|enih problema sa defanzivcima namewena mu je ovogaputauloga{topera-najavioje]ur~i}.

Krasi} nije otpisan

DebitujepredNovosa|anima: Foto:A.P. StefenApija

po~nuutakmicusRadni~kim,ali {tadaseradi. Posle du`eg razmi{qawa, va{are~jepresudiladasedana{wa utakmicaipakodigrauFC„Vujadin Bo{kov” a ne u Staroj Pazovi? -Jeste,jersamodlu~iodaigramo na prirodnoj podlozi, a ne na ve{ta~koj travi. Znam, nisu idealniuslovi,alitako}ebitiiu liginapo~etku,{tojeinormalnozaovodobagodine.Mioddanas prakti~noulazimoutakmi~arski ritaminadamseda}euslovibiti dobrinaterenuuVeterniku-rekaojeVuki}evi}. Dana{wi me~ Vojvodina - Banatzakazanjeza14~asova. A. Predojevi}

Nekada uzdanica orlova, Milo{Krasi}nijenaspisku selektorajerneigraudresu Juventusa. - Obavio sam razgovor sa Krasi}em.Naravnodanijeotpisan, niti se odri~emo takvogigra~a.Sviznamokoliko vredi i mo`e. @elimo da se {toprevratiuformuodpre {est meseci. Sada ho}emo da vidimo na toj poziciji Sulejmanija, Jankovi}a, To{i}a, mo`da ~ak i Bastu - obrazlo`ioje]ur~i}.

Opetureprezentativnomdresu:Du{anTadi}

nedostaju nosioci igre poput Stankovi}a, Vidi}a, @igi}a, Panteli}a, Miliji{a, Krasi}a... Osloni}emo se na one koje `elimodavidimonadelu,kojisusvojim igrama u klubovima zaslu`ili {ansu. Ovo je prvi filter ka stvarawuhomogeneceline-istakaoje]ur~i}. Pa`wu privla~e imena ~etvoricemladihreprezentativacakojisuprekomandovaniuAtim:Nastasi}, Igwovski, \uri~i} i Markovi}.TusuunekurukuipovratnicipoputTadi}a,Baste,Leki}a,Sulejmanija,Obradovi}a... -Debitanti,~etvoricamomaka iz mlade selekcije su postavili nekenovestandardesvojimpartijama i pravi su putokaz ostalim. Ho}emo da proverimo i grupu

\uri~i}ev izbor Golmani:VladimirStojkovi}(Partizan)iDamirKahriman(Tavrija). Odbrana: Du{an Basta (Udineze), Pavle Ninkov (Tuluz), BranislavIvanovi}(^elsi),Du{koTo{i}(Crvenazvezda),NevenSuboti}(BorusijaDortmund),SlobodanRajkovi}(Hamburg),MatijaNastasi}(Fiorentina),AleksandarKolarov(Man~estersiti)iIvan Obradovi}(Saragosa). Vezni red: Zdravko Kuzmanovi} ([tutgart), Gojko Ka~ar (Hamburg),RadosavPetrovi}(Blekburn),AleksandarIgwovski(Verder Bremen),Filip\uri~i}(Herenven),ZoranTo{i}(CSKAMoskva), Bo{koJankovi}(\enova),MiralemSulejmani(Ajaks),Du{anTadi} (Groningen)iMilo{Ninkovi}(DinamoKijev) Napad:DejanLeki}(Osasuna),MilanJovanovi}(Anderleht)iLazarMarkovi}(Partizan)

igra~asamawommunuta`omureprezentaciji.Okolnostijesuspecifi~ne, ali se od nacionalnog timauveko~ekujenajvi{e.Potpunonovitimmoradaima`equza dokazivawem i dobrim rezultatom-objasnioje]ur~i}. Povrede su udaqile iz redova orlova @igi}a, Panteli}a i Bi{evca. - Ima}emo samo jedan trening naKipru,azadatakjedaformiramodvatimakoji}eudvadanaodigrati me~eve. Mnogo toga zavisi}eodregeneracijeigra~akojitokomvikendaimajuprvenstveutakmice.Odraspolo`ivihsnaga`elimodaizvu~emomaksimum-veli v.d.selektora. Dugo ve} Srbija nije osetila slastpobede. - Optimisti jesmo, ali ne o~ekujemonekeblistavepartije.Logi~no je da bude problema sa novomekipom,alitrebaihsvestina najmawumeru.Nesumwamda}etr~aweizalagawebitinaadekvatnom nivou, kao i takti~ka disciplinanaterenu-dodaoje]ur~i}. Protivnici su ve} studiozno analizirani. -Uovomtrenutkusutoadekvatni rivali, ne previ{e medijski atraktivni. Jeremenija je bila blizubara`a,imakvalitet,namu~ilanasjeuprethodnimkvalifikacijama.Kiparsanovimselektorommewafizionomijuigre,veomajeneugodannasvomterenu.Od

ZVEZDA OKON^ALA PRIPREME U TURSKOJ

Maestralni Lazovi} veliki adut Fudbaleri Crvene zvezde su u zavr{nom testu na kraju tronedeqnih priprema u Turskoj pokazali treneru Prosine~kom puno toga pozitivnog, ali i ostavili prostora za brigu. Odigrali su rezultatski {okantnu utakmicu protivKrivbasa,ukojojsuslavili trijumf od ~ak 5:4. Furiozno prvo poluvreme, vo|stvo od 3:0, primqenigoluzavr{niciprvog dela, pa zatim neshvatqiv pad koncentracije i za sedam minuta jo{triputasetreslamre`aBeogra|ana. Duvala je promaja u od-

17

ORLOVI U PODMLA\ENOM SASTAVU NA KIPRU

Uvod u takmi~arski ritam Nedequdanapredpo~etakprole}ne polusezone, pred fudbalerima Vojvodine je posledwa proveraformeiuvodutakmi~arski ritamkojiih~eka.RivalNovosa|anima bi}e prvoliga{ki sastav BanataizZrewanina,autakmica

subota25.februar2012.

brani,alismoglajesnageZvezda za preokret, pobedu nad Ukrajincima.Junaksusretabiojemladi reprezentativac Darko Lazovi} koji je postigao ~etiri gola, dva sabeleta~ke. - Odigrali smo fenomenalno, naro~ito po~etak utakmice. Pri rezultatu3:0misliosamdajesve zavr{eno. Ipak, primili smo taj goluposledwemminutuprvogpoluvremena,aondasmousedamnarednihnapravilitrikiksazaneverovatnih3:4.Imalismodobrih stvari i lo{ih, koje moramo po-

U finalu kupa s Vo{om OsvrnuosetrenerBeogra|aninadvanajve}arivalauborbiza trofeje.SpomenuojenajprePartizan. -Grantjedobariiskusantrener.Vodiojevelikekluboveisigurnojeda}etubitipomakanaboqe.GledaosamdveutakmicePartizanau`ivoimogudaka`emdasudobri,alineinepobedivi.Tim ima vrlina, {to potvr|uju ~etiri godine iza nas, ali ima i mana. Mislimdaseonimogupobediti-konstatovaojeProsine~ki. Naredjedo{laiVojvodina. -Sigurnojedasudobilidvabitnaivelikapoja~awa,Moreirui Apiju,pasenatojo{vratioKataiizOlimpijakosa.Nasveonodobro{tosuimali,aimajumnogotogadobrog,dobilisutrojicuodli~nih fudbalera, a oti{li su samo Medojevi} i Mereba{vil~i. Dobilisuiiskustvoikvalitet.Ioni}ebitipravikonkurentu nastavkuprvenstva.Nadamseda}emoswimaigratifinaleKupaprdo~iojeu~iteqcrveno-belih.

praviti, ali sam zadovoqananga`manom-istakao jetrenerProsine~ki. Ima}e stru~ni {tab dovoqno vremena da analizira de{avawa sa ove uzbudqiveipou~neutakmice.U~iteqcrveno-belihposebnojeapostrofiraojedanelement. - Mogu re}i da momci definitivno imaju karater,abi}ere~iiopropustima, ali to ostaje za svla~ionicu.Nakrajumoram biti zadovoqan prikazanim- konstatovao je Prosine~ki. Startnapostavakojaje dobila priliku protiv Krivbasa je verovatno u mislima Prosine~kog i za prvenstvenu premijeru protiv Spartaka naredne subote: Bajkovi}- Miki}, Hvaligatrener:DarkoLazovi} Mladenovi} (Petkovi}), Maksi- U ~udnoj utakmici pokazali movi}, To{i}- Mijailovi}, Mismodvalica.Umestodame~re{ilivojevi} (Kadu), Evandro-Lazo- morutinskiposleubedqivogvo|vi},Milunovi}(Perovi})iBorstva, pali smo, kapitulirali ~ak ha. Rokade su mogu}e, posebno ~etiri puta u kratkom vremenusled~iweniceda}epopovratku skomintervalu.Dobrojedasmose u Beogradu veliki broj igra~a trgliisnagomkarakteraobezbeimati obaveze u mladoj reprezendili pobedu. Dobro sam odigrao taciji. utakmicu, bio efikasan, ali ko-

lektivjeuprvomplanu.Nesmem da stanem, `elim da u ovakvom ritmunastavimiutakmi~arskim duelima koji uskoro slede- poru~io je Darko Lazovi}, ~etvorostruki strelac protiv Ukrajinaca. IProsine~kijepohvaliou~inak Lazovi}, uz zakqu~ak da je silnonapredovaouposledwihgodinudanaipostaopraviigra~. Fini radovi na doterivawu igresledeunarednimdanima.Renoviranaekipaiskazujenapredak, igrajedalekobr`aiefikasnija, konkurencija za svaku poziciju je osetnopoja~ana,a~inisedaudefanzivi jo{ uvek nema potrebne sigurnostiidovoqneuigranosti. Usvakomslu~aju,Zvezda}esvojim simpatizerimatokomprole}apokazatinovolice,kojebitrebalo irezultatskidabudeberi}etnije odtmurnejeseni. -Sapunooptimizma~ekamonastavak sezone. Imamo karakter i kvalitet, fizi~ki smo mnogo boqinegopre.Dovelismoadekvatna poja~awa, pa je igra br`a, jednostavnija, prodornija a imamo i „dubinu”.UskorobiZvezdamogla daizgledaonakokakosvi`elimoistakaojeRobertProsine~ki. Z. Rangelov

Ko }e biti selektor Licitacija oko izbora novogselktorauvelikotraje,au trci su kao najozbiqniji kandidatiTumbakovi}iMihajlovi}. -Velikamije~ast{tosam izabaranzavr{iocadu`nosti i nisam se pokajao ni jednog trena{tosamuprelaznom,veoma te{kom periodu prihvatio tu ulogu. @elim samo da sviizovedveutakmiceprofitiramo,dapo~nemodavra}amo poquqanopovereweufudbal. A,{ta}ebitiposle,nerazmi{qamuop{te-mirnojerekao ]ur~i}. kolegeIvanaJovanovi}analicu mesta dobi}u jo{ sve`ih informacija. Spremamo se ozbiqno za obasusreta-podvukaoje]ur~i}. Nakrajuuslediojeizakqu~ak: -Verujemda}emonakonoveakcijedobitipunopozitivnihstvari,da}eSrbijavidetiboquslikuna{egfudbala,da}emoimati jasnupredstavukolikokomo`eda pru`iikojimpravcemdakrenemo daqe-istakaojeRadovan]ur~i}. Orlovi }e redove kompletiratitekuponedeqaknaKipru,kada }eiodraditijedinitrening. Z. Rangelov

Novi semafor u Humskoj Ju~e je po~ela instalacijanovogsemaforanaju`noj trib in i stad io n a Partizan. Naslednik poznatog,,lampa{a”izKine jeposleparmesecivazdu{nog, vodenog i kopnenog puta stigao u Beograd i ovogprole}a}esijatina utakmicicrno-belih. - Instalacija je trebalodapo~nejo{15.februar a, ali je zbog lo{ ih vremenskomuslovasveodlo`eno. Prvo }emo montir at i pan el na star oj konstrukciji,aradovina povezivawu elektronike, koja se nalazi unutar ku}ice na ju`noj tribini, predvi|eni su za utorak, kao i instalacija neophodnog softvera - objasniojedirektorstadiona Part iz an a Aleks and ar Stepanovi}. Prem ij er u nov i sem afor ima}e u prvom kolu prole}nog dela {ampionata, iako Partizan tada gostujeuNovomPazaru. I. L.


18

sport

subota25.februar2012.

VINER[TEDI[E @ENSKASUPERLIGA

Dobre u porazu

Crvenazvezda -VaradinBMG3:0 (25:22,25:20,25:19)

DvemedaqezaNikoluTrajkovi}a

ZIMSKOPRVENSTVOSRBIJEUNOVOMSADU

Sila|i i Vukanovi}eva najboqi

^aba Sila|i iz zrewanisnkog Proletera i TijanaVukanovi}iznovosadskeVojvodinezabele`ilisunajboqerezultateprvog danazimskogprvenstvaSrbije.Na bazenu Slana bara u Novom Sadu Sila|i je sa rezultatom od 1:00,00 na 100 prsno osvojio zlato i imao najbqirezultatpoFINAbodovima(796).Vukanovi}evajeuzelazlatona400slobodnosa4:19,59{toje bio najvredniji `enski rezultat po FINA bodovima (741). Na prvenstvu nastupa 332 takmi~ara iz 33 kluba u tri kategorije, kadetskoj, juniorskoj i apsolutnoj. Prvogdananajvi{emedaqauapsolutnoj kategorji osvojili su pliva~i zrewaninskogProletera.Wimaje pripalosedamodli~ja(~etirizlata,jednosrebroidvebronze).Pojedni~no Nikola Trajkovi} iz Proleterauzeojezlatona400me{ovito, uz juniorski dr`avni rekord(4:25,88)isrebrona100prsno. Danassedr`avnoprvenstvonastavqa, kvalifikacije su od 10, a finalaod17~asova. Rezultati-Mu{karci,400slobodno: 1. Radovan Siqevski (Vojvodina, Novi Sad) 3:55,04 (741), 2. Igor Mijatovi} (Partizan, Beograd) 3:58,31 (711), 3. Ivo Pejovi} (Partizan)3:59,24(703).100prsno: 1.^abaSila|i(Proleter,Zrewanin) 1:00,00 (796), 2. Nikola Trajkovi} (Proleter) 1:02,46 (705), 3. DejanPeri{i}(NoviSad)1:03,10 (684). 100 le|no: Lazar Zlati} (Partizan)56,55(648),2.Miroslav Udicki (Kikinda) 56,62 (645), 3. SavaIvanovi}(Sv.Nikola,Ni{) 57,49 (616). 100 delfin: 1. Ivan Len|er (Proleter) 52,64 (781), 2. Bojan Udicki (Kikinda) 55,92

(781),3.DanijelSalma(Proleter) 57,57 (597). 50 slobodno: 1. Boris Stojanovi} (Kikinda) 23,01 (686), 2. Aleksa \or|evi} (Jagodina 2000) 23,09 (679), 3. Milan Sila{ki(NoviSad)23,19(670).400me{ovito: 1. Nikola Trajkovi} (Proleter) 4:25,88 (710), 2. Lazar Zlati}(Partizan)4:32,08(663),3. Todo \urovi} (barakuda) 4:35,63 (637). 4h100 slobodno: 1. Kikinda 3:27,96 (684), 2. Vojvodina (Novi Sad)3:29,56(669),3.Jagodina2000 3:30,66(658). @ene,400slobodno:TijanaVukanovi} (Vojvodina) 4:19,59 (741), 2. Aleksandra Crevar (Dinamo) 4:27,37 (678), 3. Tamara Vukobrat (Vojvodina) 4:28,15 (672). 100 prsno:1.An|elaCvetkovi}(Vojvodina)1:14,57(594),2.DraganaIvanovi} (Partizan) 1:15,06 (582), 3. Ivana Popovi} (Srbija) 1:16,27 (555). 100 le|no: 1. Katarina ^. Draganov(Proleter)1:04,02(642), 2. An|elka Petrovi} (Partizan) 1:05,37(603),3.Divna]osi}(Proleter)1:05,75(592).100delfin:1. Mila Jovanov (Kikinda) 1:01,54 (715),2.NinaCoji}(Sv.Nikola) 1:05,96(581),3.AleksandraCrvenko (Vojvodina) 1:06,22 (574). 50 slobodno: 1. Jovana Nikolovski (Vojvodina)26,23(696),2.Milica Markovi}(Vojvodina)26,78(654), 3. Rebeka Repman (Feniks) 26,98 (639). 400 me{ovito: 1. Dragana Ivanovi} (Partizan) 5:01,71 (647), 2. Awa Crevar (Dinamo) 5:08,28 (607), 3. Vawa Milo{evi} (Partizan) 5:11,14 (590). 4h100 slobodno:1.Vojvodina(NoviSad) 3:59,75 (655), 2. Partizan (Beograd) 4:08,08 (591), 3. Proleter (Zrewanin)4:08,83(585). G.Malenovi}

BEOGRAD: Hala SC „[umice”, gledalaca: 150,sudije:Simi}(Obrenovac), Zotovi} (Beograd). CRVENA ZVEZDA: Budrovi} 1,Raki}13,Popovi}4,Radulovi}, Pu{i} (l1), Medarevi}, Bjelica 17,Kubura,Kecman6,Val~i}(l2), Luki},Stevanovi}15. VARADIN BMG GRADWA: Mal~i}1,Radanovi}7,Iri~anin8, Ra~i},Mihajlovi}1,Babi},Divac 5,Stanimirovi}12,A{}eri}2,Jovi~i}8,Pu{owa(l1),Gaqak(l2). Odbojka{ice Crvene zvezda savladalesuVaradinupremijernom susretu 17. kola i prikazale igru dovoqnudasemaksimalnimrezultatomdo|edobodova.Ipak,Varadinkesuodigralekolikosuuovom trenutku mogle, ali to nije bilo dovoqnonizaosvojeniset. Nisu se obrukale go{}e na gostovawu aktuelnom {ampionu i nedavnomosvaja~uKupaSrbije,au statisti~kimparametrimaobatima su gotovo identi~na. Zvezdin trio Bjelica-Stevanovi}-Raki} biojedovoqanzatriboda,ajedina dvocifrena kod go{}i bila je JelenaStanimirovi}. M.R.

NISSpartak -Vojvodina3:0 (25:12,25:20,25:14) SPARTAK: Halasportova„Dudova{uma”,gledalaca:500,sudije: Toma{evi}(Beograd),Anti}(Subotica). NIS SPARTAK: Memi{evi}, Trni} 8, Cveti~anin, Heli} 16, Vuj~in 1, D. Radenkovi} 7, K. Radenkovi}2,Mati}7,Olui}9,Mrdak7,Mati}(l). VOJVODINA: Vujnovi}3,Rankovi}3,Mitrovi}4,[obot,Kla{ni}2,Grguri4,Klisura8,Bajat, Antanasijevi}6,Gligori}2,Stanarevi}(l2),Reqi}(l1). Premao~ekivawu,odbojka{ice NISSpartakalaganosuopravdale ulogu favorita u me~u s novosadskomVojvodinomkoja}eusrpskoj eliti odigrati svega jo{ jedanme~.Ubedqivoposledwaekipauliginijemoglaozbiqnijeda sesuprotstavikvalitetnijemprotivniku,atrenergolubicaDamir Petkovi}mogaojedaodmorisvog prvog prima~a servisa AleksandruCveti~aninidasetoneodrazinakona~nirezultat. M.R.

DANASNASPORTSKIMTERENIMA Ko{arka ABA mu{ka liga - ZAGREB: Cibona-PartizanMTS(17,TV Arena sport), KRAGUJEVAC: Radni~ki - Olimpija (20, TV Arena sport), NOVO MESTO: Krka-Budu}nost(18). Agro`iv mu{ka liga - BEO- GRAD: Radni~ki FMP - Sloboda (18), OKK Beograd - Sloga (20.45),IN\IJA:@elezni~arTami{ (19), ZREWANIN: proleter Naftagas - Borac (19), SMEDEREVO: Smederevo - Metalac(17). Prva A `enska liga -STARA PAZOVA:StaraPazova-^elarevo(18),SUBOTICA:Spartak -Crvenazvezda(19.30),KRAGUJEVAC:Radni~ki-Beo~in(17), ZREWANIN: Proleter - [abac(20.30),NI[:Student-VrbasMedela(17.30). Prva B mu{ka liga - [ABAC: [abac - Beovuk (18), SUBOTICA: Spartak - Rani~ki (O) (17.30), NOVI BE^EJ: Jedinstvo NB - Mladost (Z) (19), BEOGRAD:VivaBasket-Crnokosa(12.30). Prva B `enska liga -QUBOVIJA:Qubovija-Plejof(12), SRBOBRAN:SrbobranReahemSivac (19), KRAGUJEVAC: BasketStars-@elezni~ar(15). Prva srpska mu{ka liga - Sever - KIKINDA: Velika Kikinda - Akademik (20), FUTOG: Veternik - Topola (18.30), NOVA PAZOVA: Nova Pazova Meridijana(17),VRBAS:Vrbas -Rani~ki (19), STARA PAZOVA: Stara Pazova - Vojvodina

Srbijagas MT (18), SREMSKA MITROVICA:Srem-Mladost Teletehnika (20), OXACI: Oxaci-Dunav(19). Jedinstvena KSV `enska liga - KOVIN: Kovin - Vojvodina NISMT(17),NOVISAD:Proleter-Gimnazija(14),VR[AC: Hemofam[tadaMT-Topol~anka. Druga srpska mu{ka liga - Sever - KRAJI[NIK: Krajina Grme~ - Vojka (19), SUBOTICA:SpartakMT-Sveti\or|e (15.30),^OKA:^okaTop(20).

Odbojka Viner {tedi{e `enska superliga - LAZAREVAC:KolubaraDinamo azotara (17), U@ICE: Jedinstvo - Radni~ki (B) (19), BEOGRAD:Vizura-TENT(18). Prva `enska liga - KLEK: Klek Srbija{ume - Novi Sad (19), STARA PAZOVA: Jedinstvo-Po{tar(17),KOSJERI]: Crnokosa - Lazarevac (19), NI[: Student - Radni~ki (K) (18). Druga `enska liga - sever NOVISAD:NSvolejtim-Futog (19), SREMSKA MITROVICA: Srem - Ruma (18), IN\IJA:Mladost-Ki0230(16). Druga mu{ka liga - sever NOVAPAZOVA:MladostEkspans - Bavani{te (20), BA^KO NOVOSELO:Partizan-In|ija (18), APATIN: Apatin Srem(18). Prva vojvo|anska `enska liga - sever - ^OKA: ^oka - Be~ej (18),BA^KAPALANKA:Mer-

kur - Mladost (BP) (15.30), SOMBOR: CVS - Volejstars (18). Prva vojvo|anska `enska liga - Banat - RAVNI TOPOLOVAC:Hercegovina-Banat(17), ZREWANIN:Proleter-Koral (16.30), VR[AC: Vr{ac - Radni~ki(17.15). Prva vojvo|anska mu{ka liga - centar - SREMSKI KARLOVC I: Stra` il ov o - [id (18). Prva vojvo|anska mu{ka liga - sever - BA^KI PETROVAC: Mladost-Kikinda(19),BE^EJ: Be~ej - Mladost (T) (19), BA^KAPALANKA:Merkur-Vrbas (13.30). Prva vojvo|anska mu{ka liga - Banat - ZREWANIN: Proleter-Banat(19).

Rukomet Superliga za mu{karce - CRVENKA:CrvenkaJafa-Smederevo (18), LAZAREVAC: Kolubara - Jugovi} Unimet (19.30), NI[: @elezni~ar 1949 - Radni~ki(18.30). Osmina finala Kupa Srbije za dame -BEOGRAD:JPRadni~ki - ^a~ak (20), SVILAJNAC: Radni~kiResavac-Radni~kiLepenica(16).

Vaterpolo Prva A liga -BEOGRAD:Crvenazvzeda-@AK(19.45). Prva B liga -OBRENOVAC: TENT-Nais(20.45),NI[:Go~Rabotni~ki (19), SUBOTICA: Spartak-Singidunum(19),NOVISAD:Dunav-Be~ejac(19.30).

dnevnik AGRO@IVLIGASRBIJE

Lider opet pobedio VojvodinaSrbijagas-BKKRadni~ki100:90(25:21,24:25,24:20,27:24) NOVI SAD: Mala dvorana SPC „Vojvodine„, gledalaca 400, sudije: Stefanovi} (Kraqevo),Veskovi}(Beograd), Aleksi}(Kragujevac).

BKK RADNI^KI: Mi}ovi}, Osmokrovi}6(1-1),Tomi}8(32),Petroni}6(2-2),Rakowac2, Bolti} 18 (7-5), Ili}, Kitanovi} 15 (8-7), Petrovi} 13 (3-3), Gaci}18(5-3),Mijovi},Lali}4 (2-2). Izuzetno kvalitetna i uzbuqdiva ko{arka{ka utakmica je vi|ena na parketu Spensa. Sudar dve prvoplasirane ekipeAgro`ivligeSrbije je doneo veoma kvalitetnu ko{arku, punu agresivnosti, uz uzbu|ewa i dosta gre{aka. Ipaknakrajuakosesve sumira zaslu`ena pobedadoma}ina. Ve}po~etakutakmice jedaodoznawada}eovo biti veoma neizvesna borba dve kvalitetne ekipe, koje gaje pribli`noistuko{arku:dosta agresivno, maksimalno svih 40. minuta i rotacijasadesetigra~a.Novosa|ani, predvo|eni Slobodanom Dun|erskim, su od starta nagovestili da}ezadr`atiliderstvonatabeli.Beogra|anisuuve}emdeluutakmicepru`ilio{tarotpor doma}inu, ali nedostatak snage, po{to su 48 sati ranije imaliizuzetnote{kuutakmicu

NikolaKalini}

VOJVODINA: Ku`eta 6 (5-2),Kesi},Markovi}2(2-2), Petkovi}, Milo{vi} 2 (2-2), Stoja~i}11,Kalini}16(8-7), Buri} 18, \umi} 7 (1-1), Dun|erski16(5-4),Zekovi}17(33),Vujo{evi}5(8-5).

protiv Napretka, doprine je da doma}inido|udozaslu`enepobede. Utakmicu je okarakterisalo dosta gre{aka u predaji lopte, Vojvodina 17, Radni~ki 14, ali onou~emujeVojvodinabilaboqajeskok(30:17).UztoNovosa|anisuimalivi{eraspolo`enihigra~a,wihpetoricasupostiglidesetivi{epoena,{to je i doprinelo ovako sigurnoj pobedi. Uz Dun|erskog kod doma}inamoramospomenutiZekovi}a,Kalini}aiBuni}a,iakoi ostali zaslu`uju re~i pohvale. Kod gostiju su Gaci} i Bolti} bili za nijansu boqi od svojih saigra~a,iakojedobroodigrao i biv{i Novosa|anin Kitanovi}. Sini{a Mati} trener Novosa|anajezadovoqanpobedom. - U najavi ove utakmice smo nagovestili te{ku borbu, {to seipokazalokaota~no.Maloje ~udnodasmou{liuovajme~dostanervozno{tojeiproizvelo ovoliki broj gre{aka (17). Dosta slabo smo se adaptirali na agresivnu igru Radni~kog, ali smoipak,zahvaquju}itome{to imamo vi{e kvalitetnih igra~a, ipak, zaslu`eno pobedili. Nastavqamosate{kimutakmicama, ve} u sredu nas ~eka novi derbi, sa Mega vizurom - rekao jeMati}. M.Savi}evi}

Durant rasturio Lejkerse Ko{arka{ki klub Oklahoma ima nadimak - Grom. Kako udaraju gromovi osetili suko{arka{iLosAn|eles Lejkersa. Oklahoma je pobedila 100:85, uz 33 poena Kevina Duranta i 19 poena Rasela Vestrbruka. Bila je to 12. uzastopna pobeda Oklahome na svom terenu i prili~no razo~arawe za Lejkerse,kojisudo{liuOklahomu na krilima pobede nad {ampionomDalasom. - Po{tujemo protivnika, naravno.Tosusvesami{ampioni, osvaja~iprstewa,aliovoje,verujte,zanasbioobi~anme~.Samosetrudimodausvakojnarednojutakmicibudemojo{boqiizjaviojeKevinDurant. KobiBrajantnijebiopraviu Oklahomi.Postigaoje24poena, alimuje{utizigrebio7od24. Pau Gasol je ubacio 22 ko{a i imaodevetskokova. Majami je deklasirao Wujork 102:88. U posledwe vreme mnogo pomiwani Xeremi Lin, kao uostalom i ceo Wujork, nije se video protiv Lebrona Xejmsa i ekipe.Nova zvezda Wujorka i

- Momak je zaslu`io pa`wukojamusedajeu posledwe vreme. Znali smoda}ebitite`akzadatak ~uvati ga. On je odli~anigra~,alipritisli smo ga i uspeli smo - rekao je Dvejn Vejd, koji je uz Krisa Bo{aiLebronaXejmsa vodio Majami do nove pobede. Bo{jeubacio25poena, Vejd 22, a Lebron Xejms20poenauzdevet skokovaiosamasistencija. Mlada zvezda u usponu Xeremi Lin nijesevideoprotivMajamija. Imao je priliku dau~i.Tojeirekaoposle utakmice, u kojoj je postigaosamoosampoenaiimao~akosamizgubqenihlopti. KevinDurant(desno)bionajboqiigra~ -Bilajeovo{kolaza Oklahomeume~usLejkersima mene.Te{ka{kolaproameri~ke ko{arke nije se snacediojeLinposleporazakojiga {ao protiv jake odbrane Maja- jeostaviovidnoutu~enim. mija,kojijezabele`ioosmuuzaRezultati: Majami - Wujork stopnu pobedu, a nijedna od tih 102:88, Oklahoma - LA Lejkers pobedanijebilamawaod12poe- 100:85, Denver - San Antonio narazlike. 99:114,Atlanta-Orlando83:78.

MITINGUSTOKHOLMU

Isinbajeva rekordno

JelenaIsinbajevaoborilaje sopstvenisvetskirekorduskoku motkom u dvorani, po{to je na mitingu u Stokholmu presko~ilavisinuod5,01metara. Tojezajedansantimetarboqirezultatoddosada{wegrekorda (5,00), kojeg je 29-godi{wa Isinbajeva postavila februara 2009. u Dowecku. Sjajna ruskaatleti~arkejevlasniki svetskogrekordanaotvorenom (5,06 metara), postavqenog avgusta2009.godineuCirihu. IsinbajevajeuStokholmupo 28.putukarijerioborilasvetskirekordutojdisciplini.

KADETSKALIGAVOJVODINE

Tri titule Jedinstvu Strelci Jedinstva iz Stare Pazove osvojilisutri,od~etiri,tituleu{estom kolu Lige Vojvodine za kadetske kategorije serijskom vazdu{nom pu{kom.Nastreli{tuDru`ine„@ivkoReli}Zuc“ uSremskojMitrovicislavilisumladistrelci JedinstvakadetMarioDomowiikadetkiwaAna Anastasov, a ekipnom titulom okitile su se kadetkiwe.MladostizIn|ijebilajenajpreciznijauekipnojkonkurencijizakadete.

Rezultati, ekipno - kadeti: 1. Mladost In|ija 525,2.Be~kerekZrewanin520,3.JedinstvoStara Pazova 516 krugova itd. Pojedina~no: 1. Mario Domowi (Jedinstvo) 179, 2. Du{ana Vukmirovi} (Mladost)176,3.FilipTopalovi}(Zuc,Sremska Mitrovica)175krugova...Kadetkiwe-ekipno:1. Jedinstvo527,2.Mladost523,3.Uwma504kruga... Pojedina~no:1.AnaAnastasov181,2.MarinaGube~ka(obeJedinstvo)180(90),3.EmilijaMihajlovi}(Mladost)180(788)...


SPORT

c m y

dnevnik

KVALIFIKACIJEZALONDON

Orlovi na startu sa [pancima Mu{ku rukometnu reprezentacijuSrbije od6.do8.aprilao~ekuje kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Londonu. Izabranici selektora VeselinaVukovi}anadmeta}ese ukvalifikacionojgrupiu[paniji,arivali}eimbitiselekcijePoqske,Al`irai[panije. TurnirseigrauAlikanteu,a u prvom kolu (6. april) sasta}e

se: Poqska - Al`ir (17.30), Srbija- [panija (20.15), u drugom (7. april): Srbija - Poqska (17.30),Al`ir-[panija (20.15) i u tre}em (8. april): Al`ir Srbija (17.30), [panija - Poqska(20.15). PlasmanuLondonobezbedi}e dvenajboqeplasiranereprezentacije.Selektor Vukovi} u narednih nekoliko dana objavi}e 28 kandidata za olimpijske kva-

lifikacije,aokupqawejepredvi|enoza1.april. Evropska rukometna federacija objavila je listu najboqih reprezentacija: Danske je prva, Hrvati i Francuzi dele drugo mesto,[pancisu~etvrti,dokje Srbija napredovala do sedmog mesta, {to joj garantuje i boqu poziciju pri `rebu kvalifikacionih grupa za EP u Danskoj (12-26.januar2014.godine). J.G.

CRVENKADO^EKUJESMEDEREVO

Nova prilika za spas ^etiri utakmice, koje rukometa{i Crvenke igraju uzastopno pred svojim navija~ima, prilika su da uhvate obe}avaju}i prikqu~ak sa takmacima koji se bore za opstanak u elitnoj ligi. Prvu, u sredu protiv Napretka iz Kru{evca,dobilisunakonveomadramati~nihokolnostiuposledwim trenucima. -Upozoravaosamigra~edakrajwe odgovorno shvate zadatak i protivnika.Izaistasutou~iniliuprvihdesetakminuta,kadasu sjajsno po~eli me~ i poveli 3:0. Sve {to se kasnije de{avalo moglobisere}idajeposledicapomislidajetimeutakmicare{ena idaseNapredkpredao,pogotovo {togostido10.minutanisuuspelidasavaldajuodli~noggolmana Vitasa-poku{avadaobjasnidoga|awa na prethodnom me~u trener Jovovi},kojiisti~edanemaprimedbu na kvalitet igre i zalagawe,alijeisportskipriznaodaje ovom, ina~e, o~ekivanom uspehu doprinelaisportskasre}a. Ne mo`e se prenebre}i ~iwenicadajepojedina~niu~inakbio neujedna~en. Pre svega nastavqa sedugois~ekivawedaJo`efHolpertzaigrakakoseodwegao~ekuje,{toitekakoostavqatragana ekipu.Istaocenamo`eseodnositinajo{nekolicinuigra~a,ali jenajva`nijedajeovajsusretimao ijunakaudoma}imredovima.Toje

Od Jo`efa Holperta se o~ekuju golovi

golman Jovica Vitas, koji je uz standardno dobro izdawe imao trenutakakojisugaizdigliibili presuni kada se topila prednostgostiju.Takojeu55.minutu, kod vo|stva Kru{evqana (18:20) sjajnoreagovao,dabiuprotivnapadu\urovi}smawionajedangol razlike. I, ~ini se, odlu~uju}i momenatbioje10sekundiprekraja kada je kod rezultata 20:20 odbranioudaracsakrila,nakonkojegjeGruji~i}postigaopobedonosnigol.

Ve~erasjenovaprilika.ProtivnikjeSmederevo,kojesetako|e gr~evito bori za goli `ivot. Samo je jedan ishod na koji Crven~ani ra~unaju, a to je pobeda. Kvalitetniji su sastav, imaju podr{ku svojih pristalica,kojisenemoguotrgnutiutisku da momci igraju pod veoma velikim psiholo{kim optere}ewem,po{tobisvakonepovoqno iznena|ewe zna~ilo izlani putizlige. T.Jovovi}

Spremni za podvig

grao,zamenenajva`nijime~umojoj dosada{woj karijeri protiv Zvezde,kadasamdokazaodamoguda se nosim sa ostalim desnim bekovima-udahujerekaoveseliidu-

hovitimomakNikolaCrnoglavac, apotomnastavio:-ULazarevacne idemosbelomzastavom,ve}dapobedimo.Imaju}iuviduatmosferu i`equsvihnasda}emosveodsebe daosvojimodvava`naboda. Prili~no ste samouvereni, a Lazarev~ani su vam u Ka}u uzeli bod(22:22)? - [to se mene ti~e, uveren sam da}emove~erasbitionipravi,da }emozaigratikakoznamoiumemo iosvojitibodove. Ali,ophrvanisteipovredama? - Sla`em se da mnogo igra~a imajuproblemaspovredamaiprehladom,alizatomikojismozdraviornismoispremnidanapravimopodvig.Tupresvegamislimna nasmladeigra~ekojinestrepimo niodkoga-neodstupaodsvogstavaCrnoglavac. J.Gali}

Bez rezultatskog pritiska Posledwe,{esto,koloLige{ampionazavaterpolistenaprogramu je ovog vikenda. I dok Vojvodinanema{ansedaseplasirau~etvrtfinale,branilactrofeja, beogradski Partizan sutra }e u Segedinu juriti pobedu koja gavodiudrugufazu.Novosa|ani }euposledwemkoluBgrupedo~ekati sedmostrukog evropskog prvaka ekipu Mladosti iz Zagreba, koju predvodi na{ kapiten Vawa Udovi~i}. U ovoj grupi ve} je odavno sve re{eno, daqe idu hrvatski klubovi Jug i Mladost. U prvom duelu u Zagrebu Vojvodina jepora`ena9:14,aliiakosu`apciiovogaputafavoritiNovosa|ani obe}avaju da }e dati maksimumida}esepredsvojompublikompokazatiunajboqemsvetlu. Vojvodina Mladost do~ekuje jo{podutiskomdobreigreuderbiju s Crvenom zvezdom (10:6). CentarNovosa|anaNemawaUbovi} je istakao da je to bila jedna od boqih partija od kada je on u Vojvodini. - U prvoj utakmici u Zagrebu kasnosmoseprobudiliiukqu~iliuigru.Sada}emosetruditida odstartanametnemosvojritami tako probamo da ih ugrozimo. Ukolikosvakoodnasnapravimawegre{akauodnosuname~uZagrebu mo`emo se nadati dobrom rezultatu. Znamo kakva je ekipa Mladosti i ko sve nastupa za tu

jim gre{kama probudila je protivnicu, trgla je iz letargijeipodigladoplasmanaufinale. Nakon {to je izgubila prvi set duela sa {estom teniserkomsveta,drugijepo~elasadvaosvojenabrejka,prona{lasvojuigruipobedilasa6:2,aondaneshvatqivopalauposledwemdelume~a.Prirezultatu1:0zaprotivnicuserviralajezasvojprvigem,povela40:0,aondastalaidopustilaprotivnicidabez izgubqenogpoenaosvojibrejkipovedesa2:0.Koliko jebilalo{autimtrenucimadokazujeipodatakdaje Radvanskavezala11uzastopnoosvojenihpoena.Jelenajeprekinulaseriju,alinedovoqnodaspre~inove brejklopteprotivnice.Iskori{}eneza0:4uodlu~uju}em setu.Radvanska nije stala, osvojila je i narednigembezizgubqenogpoenaimirnoprivelame~ krajuposlejednogsatai45minutaigre. ZanimqivopolufinaleuDubaijubiojetre}ime|usobnidueldveteniserke.Jelenaje2008.godinebilaboqanaRolanGarosu(2:0),aAgwe{kapro{leu Tokiju (2:1).Podsetimo, dan ranije je sa turnira je eliminisanaAnaIvanovi}.

Foto:F.Baki}

vi{e. Mladost do~ekujemo bez rezultatskogpritiskaiovautakmica}enamdobrodo}idase{toboqepripremimozaono{tonaso~ekujeunastavkusezone.Ovajme~koristi}enamzaonajslede}enedeqe saPartizanomuokvirudr`avnog prvenstva-rekaojeMatovi}. Za duel sa Zagrep~anima oba golmana, Milo{ Marinkovi} i VojislavMitrovi},bi}eusastavuipodeli}eminuta`u,aumesto mladog Du{ana Vasi}a, koji odli~no koristi ukazanu priliku, ovoga puta Stanojevi} }e {ansu ukazati jo{ jednom mladom igra~u, Milutinu Mitrovi}u. Utakmica izme|u Vojvodine i Mladostiigrasedanasu18~asova(prenos na RT Vojvodina) na bazenu Spensa,aulazjebesplatan. G.Malenovi}

PARTIZANSUTRAGOSTUJEUSEGEDINU

Samo pobeda za drugu fazu Pomo}ni trener vaterpolista Partizana Uro{ Stevanovi} izjavio je da ekipa mora hladneglavedau|euutakmicu sezoneuEvroligiprotivSegedina.Ekipu}euSegedinuvoditi Stevanovi}, umesto glavnog treneraIgoraMilanovi}akojijezbogporodi~nihproblema spre~en da bude na utakmici. Utakmicaseigrasutraod16satiuSegedinu. - Ova utakmica nosi mnogo togaimoramodaodigramomirno,aliidasespremimonaprovokacije.Potrebnojedasvedemogre{kenaminimum,spre~iSTRANYATKUP UBUGARSKOJ

Na{i ispali Na 63. me|unarodnom tunrniruStranxatkup, koji se odr`ava u glavnom gradu Bugarske Sofiji,u~estvovalasuitrojicana{ih boksera, Qubomir Marjanovi} (64), Marko Nikoli} (81) i Milutin Stankovi} (superte{ka), i sva trojica pora`eni su ve}uprvimborbama.OdMarjano-

Jelena stala u polufinalu

Koban fini{ me~a: Jelena Jankovi}

Bek Vojvodine Marko Matovi}

ekipu-rekaojecentarVojvodine NemawaUbovi}. Po{tosuZagrep~anive}obezbedili plasman u ~etvrtfinale, ova utakmica nema takmi~arski zna~aj.BekMarkoMatovi}jepodsetiodajeprvideosezonezaVojvodinubiolo{. -Nismouspelidaseuklopimou sistem igre koji je od nas tra`io trenerStanojevi}uprvomdelusezone.PobedanadCrvenomzvezdom punonamzna~iimislimdaekipa imapotencijaldapostignene{to

Agrupa:Vuqagmeni-Olimpijakos,Budva-Primorac Bgrupa:Vojvodina-Mladost,Jug-[pandau Cgrupa: Seged-Partizan,Va{a{-Eger Dgrupa: SpartakVolgograd-Proreko,Marseq-JadranHN

TURNIRUDUBAIJU

Najboqa srpska teniserka jelena jankovi} pora`ena je u polufinalu turnira u DubaijuodAgwe{keRadvanskeutriseta (2:6,6:2,0:6).NaviklismonatodanasJelena~astiuzbudqivimme~evima.Bilojetakoiovoga puta.Prakti~no dobijen me~ pretvorila je u poraz katastrofalnolo{omigromuposledwemsetu.Svo-

19

LIGA[AMPIONA:VOJVODINADANASDO^EKUJEMLADOST

Rasporedposledwegkola

KA]ANINNIKOLACRNOGLAVACOME^USKOLUBAROM

Juniorski reprezentativac Nikola Crnoglavac pobrao je silne simpatijeka}kerukometnepublikeume~usCrvenomzvezdom.Postigaojenekolikolepihgola,`estoko se borio, izrastao u jednog odjunakautakmiceistaviodoznawa da }e Qubomir Jo{i} dobiti dostojnognaslednika. Ka}ani veruju da }e u ve~era{wem susretu (19.30) u Lazarevcu ovaj devetnaestogodi{wi desni bekimatijednuodglavnihrola. - Presre}an sam {to je trener VladanJordovi}prepoznaoumeni potencijal, pru`io mi {ansu stavqaju}ime~akuprvupostavu.Zato sam se trudio da mu vratim na najboqi na~in. Ve} u prvom me~u protiv Partizana postigao sam {estgolova,takodasamdobiona samopouzdawu,posle~egasamodi-

subota25.februar2012.

Milutin Stankovi}

vi}a boqi je bio Kubanac Lopez Toledo,kojijeslavio~aksa13:3. MarkoNikoli}zarivalaimaoje Brazilca Jamagu}i Florentina(7:18),dokjeMilutinStankovi}pru`io`estokotporMiheilu Bakhtadzeu iz Gruzije, bilo je 13:12zaGruzina.Ina~e,ovojenajkvalitetniji turnir na svetu. Ovogaputanaringjeiza{lo127 mu{karacai36devojakaizdvadeset{estzemaqa. M.P.

mo kontranapade rivala, a ako takti~ki odigramo, mislim da ne}e biti problema - rekao je Stevanovi} i dodao:- Segedin nasjeuprvomdelusezonedobio na Bawici i nakon toga smo pretpostavqali da }e ovaj me~ odlu~ivatioprolazuu~etvrtfinale.Svejeuna{imrukama ipobedanamgarantujeda}emo biti me|u najboqih osam u Evropi. Prvotimac Ivan Rackov rekaojedasucrno-beliimaliizvrsnepripremezaovajme~. -Radilismopresveganafizi~kojspremiitobimogloda

odlu~i pobednika. Radujemo se odlasku u Segedin. Poku{a}emo da im ukrademo pobedu i pro|emodaqe-rekaojeRackov. Wegov saigra~ Du{an Mandi}rekaojeda}eovajme~biti najte`iusezonijerseboreza plasmanu~etvrfinale. -Verujemdasmoboqidowih, a ako budemo odigrali kako umemo, pobeda ne}e izostati smatraMandi}. Partizanu je potrebna pobeda za osvajawe drugog mesta, a postojiteoretska{ansadabudeprvi,uzavisnostiodrezulatame~aVa{a{–Eger.


20

lov

subota25.februar2012.

dnevnik

VELIKA [TETA U VO]WACIMA NA SEVERU VOJVODINE

RAZLAZ U SE^AWSKOM LOVA^KOM UDRU@EWU

Ze~eviisrne obrstilivo}ke

„Vu~jak”sepodelio na„Tami{” i„GorwiTami{”

Divqa~ na severu Ba~ke te{ko pre`ivqavadugledenitalas, iakolovci~inevelike naporedajeprehrane,a ve} je evidentno da su ze~eviisrne}adivqa~ pri~iniliveliku{tetuuvo}wacimaivinogradimanapodru~juSuboti~ko-horgo{ke pe{~are, ali i u drugim mestima. Divqa~ se okomilanavo}keivinovu lozu, a kolika je {tetaidali}evlasnicizasadamo}idajenadoknade ili bar ubla`e, tek }e se videti u narednomperiodu. Vo}ari iz Horgo{a, Malih Pijaca, Ba~kih Vinograda, Kawi`e i Geza Mi{kolci pokazuje {tetu u {kolskom rasadniku i vo}waku drugih mesta se `ale i ukazujudasedivqa~okomilana toliko `estoka i pri~iwavane Upravnik lovi{ta LU „Kapekoru stabala vo}a. Posebna posu mawe {tete, pored rasadnika tanski rit” u Kawi`i Du{an slasticaimjekorajabuka,alisu subilekupuswa~e,padivqa~niNi}iforovi} nagla{avadasuse na udari i druge vo}ne vrste, pa jejelakupusnegokorusadnica.U lovciovezimenapodru~jukawi~ak i one koje od divqa~i ne vo}wakusuo{te}enedeblaido{ke op{tine dodatno anga`ovastradaju, poput {qive. Veliku weskeletnegrane,dostajeo{teliinatereniznelimnogovi{e {tetupretrpeojePoqoprivred}ewanamladomvinogradunapohrane u lovi{te. On uverava da notehni~kisredwo{kolskicenlahektara-ka`eMi{kolci. susvahrnaili{tauvekpunaida tar„Besede{Jo`ef”uKawi`i On ukazuje da je mawih {teta divqa~ sigurno nije gladovala, gde su u rasadniku i vo}waku od divqa~i bilo i do sada, ali tedaje~akorganizovanaishrana ptica grabqivica izno{ewemiznutrica,da bi se smawio wihov pritisak na plemenitu divqa~. - Zimsko prihrawivawejejo{utoku,imamo dovoqno kabaste i zrnaste hrane i lovci izlaze na teren i obilaze hranili{ta svaki drugidan.Postojepravilnici kako se {tite zasadi i {to se pri~iwene{tetemilovcitu nismo mogli ni{ta da preduzmemo.Verovatno jedasuve}e{tetenego uobi~ajeno nastale usled visokog snega i dugog hladnog perioda. Divqa~ je ~ak o{tetilaizasaderemizakoje smomilovcipodiglii uzaludsmonastojalida Sadnice ostale bez kore ih za{titimo. Mada je {kolske ekonomije pored o{teovakovelikekaoovezime-nituitamobilouginuleistrada}ewastabalauvo}wakuze~evii kada. Prema wegovim tvrdwama, ledivqa~i,uspelismodajesa~usrne upropastili preko 3.000 {tete pri~iwavaju ze~evi i srvamo-ka`eNi}iforovi}. sadnica. ne}a divqa~. Ograda {kolske U LU „Kawi`a” saznajemo da Pri~iwenu{tetutektrebada ekonomije jesta starija, pa ju je je prethodnih godina bilo sposagleda Komisija za procenu zbog viokih smetova divqa~ morova zbog nadoknade {tete koju {tete SO Kawi`a, a rukovodigladapresko~i.Ogromnaje{te- jedivqa~pri~iwavalauvo}walac{kolskeekonomijeGezaMitaiudrugimvo}wacimaupotesu cimaiusevimailizbogpri~i{kolci predo~ava da je u {kolHaterem,~akitamogdejeograda wene {tete na divqa~i. Predskom rasadniku na visokokalenovijaivi{qa. sednikisekretarFerencBakomqenim sadnicama kajsija gde je -Ze~eviskidajukorusadnicai ta iMate[oti napomiwudasu podloga {qiva, {teta stopodrve}a, a srne pored o{te}ewa lova~kaudru`ewaranijemogla stotna,{tojeinajve}igubitaku kore~akpresecajugorwideosad- daseosigurajuodrizika{tete, celomrasadniku. nica.[tetajezna~ajna.Nepoka- alidaosiguravaju}eku}eposle - Obe parcele su za{ti}ene, zujetosamobrojsadnica,jeruni- usvajawa novog Zakona jo{ ne jedna mre`om, druga elektri~{tenesunajvrednijevisokokale- obavqaju osigurawe po tom nimpastirom,aliseuovimuslomqene dvogodi{we sadnice kaj- osnovu. vimapokazalonedovoqno.Ranisija. Ne znamo kako }e se {teta Tekst i foto: jih godina, kada zima nije bila nadoknaditi-ka`eMi{kolci. M. Mitrovi}

U RUDNI^KOM KRAJU

Psilutalicepoklali devetsrna Na planini Rudnik, prema reci Jasenici, lovo~uvari su prona{li devet srna koje su zaklalipsilutalice.Zbogvisokogsnegaove`ivotiwenisu uspele da pobegnu! Upravnik lovi{ta Zoran Adamovi} kazao je da je to katastrofa za ovu divqa~, jer je konstatovana bremenitost kod sedam zaklanihsrna,akoznakoliko}e se jo{ prona}i. On ka`e da su lovc i ~it av e zim e izn os il i hranusrnamaidanisustrahovali ni od velikog snega niti jakih mrazeva, ali su bili zabrinuti od velikog broja pasa lutalica, pred kojima srne po sneguodprekojednogmetrane mogudapobegnu. -Imamoobe}awainspekcija da }e se rigorozno postupiti

prema vlasnicima ~iji se psi zateknu u lovi{tima, ali ako sunepoznatimismonemo}ni,a to }e uni{titi divqa~ - ka`e Adamovi}.

Po jedna zaklana srna prona|ena je i u selima na padinama Rudnika, u Ugrinovcima i Zagra|u. (Beta)

Dugogodi{we razmirice me- ciSe~wa,Sutjeske,Kraji{ni|u ~lanovima Lova~kog udru- ka i Ja{e Tomi} i koje }e se `ewa “Se~aw” rezultirale su zvati “Tami{” sa sedi{tem u wihovim zvani~nim razmimoi- Kraji{niku, izabran je Milan la`ewem.Sloguizajedni{tvo Gagi} iztogsela,zapredsednipokazali su jedino na Skupka Udru`ewa imenovan je @i{tin i Lov a~k og udru` ew a, vojin Marin iz Sutjeske a za odr`anoj lane u Neuzini, kada sekretara Du{an Vuli} iz Jaje jednoglasno odlu~eno da se {eTomi}.UpravniodborbroUdru`ewe podeli na dva dela. jipet~lanovaipoodlucitosu Po~etkom ove godine pokrenu- predsednici lova~kih dru{tatesuinicijativezaosnivawei va i preds edn ik udru` ew a reg is trac ij u oba udru` ew a, Milan @ebeqan, Radenko Pukaoizakonkurisawezadobija- stiwak i Bo`o Bo`i}. Lova~we lov i{ ta. Nez van i~n o se kodru{tvoizSe~wanijepredspomiwedajepostupak osnivawa jedn og lov a~k og udru`ewa u toku ida}ega~initi lova~ka dru{tva iz Banatske Dubic e, Jark ovc a, Neu z in e, Bok e, [urjana i Konaka. Ovo udru`ewezva}ese“Gorwi Tami{” i sedi{te}emubiti u Boki, a predsedn ik }e bit i Bran is lav Ara|anski. S drug e strane, na konstitutivn oj radn oj sedn ic i Skup{tine preostala ~etiri dru{tva, Jedinstveno podeqeni na dva udru`ewa kojajeodr`anau nedequ 19. februara u Kraji- lo`ilosvojekandidate,jerni{niku, izmewen je i dopuwen suodr`alisastanaknakojemje Statut, izabrani su ~lanovi treb al o da dos tav e imen a i Upravnog i Nadzornog odbora, eventualne predloge. ^lanovi kao i predsednik Skup{tine, dis cip lins ke kom is ij e su odnosnosekretaripredsednik Zdravk o Kne` ev i}, Zor an Udru` ew a. Za preds edn ik a [krb i} i Rob ert [pa~ ek. Skup{ tin e nov oo s nov an og Nadz orn i odb or ~in e Pet ar udru`ewa, koje }e ~initi lovBucalo, Goran Rodi} i Alek-

sandar Mi{ovi}. Ina~e, Lova~ko udru`ewe “Tami{” ima 236 ~lanova, a lovi{te kojim }e uprav qat i pov r{ in e je 19.039 hekt ar a i naz van o je “Vu~jak”. Na sastanku je jednoglasno usvojenaiodlukaovisini~lanarine za 2012. godinu koja iznosi 10.000 dinara. Od toga, 7.000 dinara je odre|eno za potrebe udru`ewa i vi{ih saveza, gde je ura~unata i ~lanska karta i lovna karta, dok }e 3.000 dinara biti usmereno na

lova~kadru{tva.^lanarina}e sepla}atiu~etirirateitopo 30odsto20.martai20.aprila, ipo20odsto1.junai1.jula. Osniva~koj Skup{tini prisustvovali su i upravnica lovi{taZrewaninMilenaRomaneli ilovo~uvarRatkoKu{i}. @. Balaban

DANAS I NAREDNOG UTORKA

Skup{tineLSSiLSV Skup{tinaLova~kogsaveza Srbijeodr`a}esedanasuBeogradu,uprostorijamaFakulteta veterinarske medicine, sa po~etkom u 12 ~asova. U utorak, 28. febrauar a od 11

~asova, odr`a}e se i redovna godi{waskup{tinaLova~kog savezaVojvodine.Zasedawe}e bitiodr`anouprostorijama Zavoda za za{titu prirode u radni~koj ulici u Novom Sa-

du,apreddelegatima}e,izme|u ostal og, bit i i predl og Upravn og odb or a o vis in i ~lanskog doprinosa LSV - u za teku}u godinu u visini od 1.400dinara.

U SRPSKOJ CRWI

Lovcispaslilabuda Lovci iz Srpske Crwe nedavno su u svom ataru prona{li iznemoglog, promrzlog, jedva `ivog mu`jaka labuda. Brzo su reagovali, i prema

re~imatamo{weglovnogradnikaIvanaPalamete,brzosu ga utoplili i nahranili, nakon ~ega je ptica vidno `ivnula.

Osvemusuobave{tenilovni inspektor i Zavod za za{titu pticauKikindi,te}eselabud ubrzo na}i u svom prirodnom okru`ewu. D. Kn.


c m y

dnevnik

subota25.februar2012.

21


22

kultura

subota25.februar2012.

УНАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ КИКИНДА ВЕЧЕРАСПРАИЗВЕДБАМЈУЗИКЛА „САВАСАВАНОВИЋ–ВАМПИРСКАСИМФОНИЈА“

Сељачкаполитика -Кицошиженскарошкојисе намеринаженунакојунијетребало–кћеркувампира–иетоти њега и данас како се привиђа људима–објашњавасижедрамске„ујудурме“њенаауторка,која је писала делом на основу историјских чињеница, а делом из сопственог богатог искуства

Фото: В.Сретеновић

У Народном позоришту Кикиндавечерасћепремијернобитиизведенапредстава„СаваСавановић – Вампирска симфонија“,којујеспецијалнозаовукућу написала Даница Николић Николић. Представу је као мјузикладаптираоирежираоНикола Завишић, а музику је компо-

новалаСањаЛончар.Овоћебити 311. премијера кикиндског позоришта. Поводом реализације помало необичног пројекта, управник НП Кикинда Бране Маријановићкажедамујепосебнажеља биласарадњасаНиколомЗавишићем, редитељем млађе генерације познатим по изразито креативним сценским решењима. Маријановић каже и да је мјузиклформакојујењеговансамблприжељкивао,апоштоје Завишић већ сарађивао са Даницом Николић-Николић, која својделапишеустиху,природноседошлоидонаруџбекомада.

саисторијомипредањима„старе Србије“, јер потиче из породицеМилутинаБојићаиодмаленазнанапаметмногеодпесама историјских циклуса и антологијанационалнекњижевности. - Са Завишићем волим да сарађујемјошодрежијемогкомада„Ситуације“,уСомбору.Али, тај текст је писала девојчица од 23 године, а „Саву Савановића“ женаса33године.Поштоњегов поступакчестопоредесБрехтовим, текст сам написала у 12. сцена. Ипак, упориште сам тражила првенствено у ономе што једомаће,ачегасмосеувеликој мериодрекли–кажеДаницаНиколић-Николић.-Измојевизуре

„Сава Савановић – Вамприска симфонија“ је политички комад написанкаоцрнакомедија. Редитељ Никола Завишић одговарадасугајошод„Лептирице“ЂорђаКадијевићаопчињавали мрачни етно мотиви као што сувампири,адамуслободоумно и асоцијативно писање комада у стиху, стил Данице Николић-Николић, савршено одговара за постављање на сцену. Мотивисан ансамбл и композицијеСањеЛончар,Завишићистичекаододатне адуте у вечерашњој изведби. - Презадовољан сам текстом који је духовита,интелигентнакритика сељачког менталитета који нас гура од живота самог. Због тога нисмо способни да се ухватимо у коштац са много чим - – рекао је Завишић, појашњавајућидајесличнукритику друштвене реалности у Србијиупутиопредставом „РазBOYници“ у НП Суботица,стимштоовајпутнећесве битивидљивонапрвулопту. Редитељ истиче да су сви актериподелили новоискуство,да сусвепродукцијскемањкавости гледали да искористе као предности. Драгоцен допринос у томедалисупрвенственоглумци– Марко Гверо, Славољуб Матић, Гордана Рошчић, Мина Симић, БраниславЧубрило,МаринаВоденичар,МиљанДавидовић,Никола Јоксимовић, Марија Остојић, Јожеф Поцик, као и сви осталиукикиндскомпозоришту. Драматург представе је Бојана Марић, а костимографкиња СунаКажић. И. Бурић

ЗАРОМАНПРВЕНАЦ„ПРЕКОМЕРНАУПОТРЕБАСИЛЕ”

Види Црнчевић-Басари награда „Дерета” Књижевници Види ЦрнчевићБасари,ауторки драма и телевизијских сценарија,уручена jeнаграда Графичког атељеа „Дерета„за најбољу књигу у2011,за роман првенац „Прекомерна употреба силе„, објављен крајем године који је изазвао велику пажњу читалаца и књижевне критике,анашао се међу кандидатима за вредне књижевне награде,ушао је у ужи избор за НИН-ову награду и у шири за Ви-

талову награду. „Неки су врло зачуђени зашто је нека књига мрачна,живот је мрачан и ноћ је мрачна а ми морамо да живимо и ноћу и дању„,казала је она и додала да као и свако има и своју мрачну страну која је хтела напоље. Према речима уредника књиге, писца Зорана Богнара,роман је написан техником такозваног „литерарног омнибуса„ и док га ишчитавамо ми заиста имамо утисак као

да присуствујемо драматичном ријалити шоу 80-тих и краја 90-тих година прошлог века чији смо сви били сведоци и жртве.По формату невелик роман има фантастичну динамику,говори о неколико тема, рату, проблему породице у девијантном времену,кроз њега провејавају лезбоси, наркоси, панкери, хеви металци, али кључна порука ове књиге је ипак да све долази из породице.

dnevnik

РЕВИЈАОД20ФИЛМОВАОДВЕЧЕРАСУБИОСКОПУ„АРЕНАСИНЕПЛЕКС”

ЈиржиМенцл отвара ФестуНовомСаду Вечерас у 19часова,пре пројекције филма „Дрво живота„, ревију филмова у Новом Саду сабеоградскогФеста, убиоскопу „Арена синеплекс“ свечано ће отворити чувени чешки режисер и оскаровац Јиржи Менцл. Познат је домаћој публици по филмовима попут „Строго контролисани возови„ (Оскар за најбољи страни филм, 1967), „Хировито лето„ (Кристални глобус у Карловим Варима, 1968), „Шеве на жици„ (Златни медвед на Берлинском филмском фестивалу, 1990), „Служио сам енглеског краља„

(награда Фипресци на Берлинском филмском фестивалу, 2007), и бројним другим остварењима која су имала велики утицај на чешку,али и европску кинематографију. У оквиру 40. међународног филмског фестивала – Феста, у Новом Саду од вечерас до 5. марта,битиприказано20остварења која су обележила протеклугодину. Фестивалћеотворитифилм„Дрвоживота“Теренса Малика који је лане био награђен у Кану Златном палмом, а публикаћемоћидавидииново остварење Педра Алмодовара

„Кожаукојојживим“,„Челичну лејди“ Филиде Лојд, „Крвопролиће“ Романа Поланског, Меланхолију“ Ларса вон Трира, „Потомке“ Александра Пејна, „Опасан метод“ Дејвида Кроненберга,“Имамо папу“ Нанија Моретијаидруге. Филмови са Феста, у салама „Аренесинеплекс“,бићеприказиваниупремијернимтерминимаод19и22сатаамоћићеда сепогледајуиурепризнимтерминима наредног дана од 16 и 17 часова. Цена карата за премијеру је 300 а за репризу 200 динара.

ЈОВАНУДЕЛИЋУУРУЧЕНАКЊИЖЕВНАНАГРАДА„МАТИЈЕВИЋ”

Мостовиодречи исећања Књижевноистријску студију Јована Делића „Иво Андрић, мост и жртва“,уиздањуновосадске„Православнеречи“иМузејаградаБеограда,жириФондације„ДрШпиро Матијевић“недавно је одабрао за најбољу књигу у прошлој години. На синоћној свечаности на Рибарском острву, аутор је примио књижевнунаграду„Матијевић“од Петра Матијевића, оснивача истоимене месне индустрије и председникаФондације. Делић је пети лауреат, а признање се додељује у знак сећања на књижевника и преводиоца др Шпиру Матијевића (19431993), цивилну жртву рата у БиХ,рођеногбратамеценеове награде. - „Иво Андрић, мост и жртва“јекњига-споменица,попут онаквих какве имамо о најзначајнијим нашим манастирима, сликарима, градовима, великим историјским догађајима рекаоје,измеђуосталог,председник жирија Иван Негришорац. - Очигледна је, али врло дискретна порука, да у таквом рангу трајних националних, културнихвредностиможемои морамоуврститиикњижевнодело ИвеАндрића. Оноштојеодиставеличанствено уАндрићевомделујестечињеница даоннепрестајебитинашнајчитанији писац који нам даје одговоре напитањакојанасиданасмуче.О разлозиматечитаностинасвојна-

чинсведочииоваДелићевастудија, асвојимсведочењемонапостајеизузетно важна залога будућих читалачкихљубавииновихстраститумачења,закључиојеНегришорац. Убеседизахвалностикојујеназвао„Персонификацијамостаижртве“,ЈованДелићјерекао:-Незнам наградучијебииметоликоприста-

јевић“. Ованаградајеизадужбина, доказдаипаксвенеумире,штојеи у Вуковом, и Андрићевом духу, и духунашетрадиције. У уметичком програму наступилису БошкоПетров,којијеговориостиховеШпиреМатијевића и гитариста Зоран Крајишник. Свечано уручење књижевне на-

Фото.Н.Стојановић

јало уз наслов моје књиге Мост и жртва, као име др Шпиро Матијевић.Имостижртва.Затосам сена вијестонаградиипотресаоиобрадовао. Зато сам додатно захвалан тројиципјесника,члановажирија,и господинуПетруМатијевићу,оснивачу Фондације „Др Шпиро Мати-

граде „Матијевић“ (повеља и 10 хиљадаевраудинарскојпротиввредности)сеодржава сеувек 24. фебруара, на рођендан Шпире Матијевића, у присуству породицеибројнихпоштовалацаипријатеља. Р. Лотина

ПРЕДСУТРАШЊУ84.ДОДЕЛУОСКАРАУКОДАКТЕАТРУУЛОСАНЂЕЛЕСУ

Деветфилмоваутрцизанајбољи Најважнији догађај у шоубизнису је свакако церемонија деделе Оскара која ће ове године по 84. пут окупити оно најбоље што Холивуд и кинематографска индустрија имају да понуде. Припреме за ово гламурозно вече,које ће се традиционално одржати у Кодак театру,у Лос Анђелесу,сутраувечеприводе секрају.Свечаност ће водити амерички комичар Били Кристал,а међу звездама које ће победницима предавати златне статуете биће Том Круз,Хале Бери,Том Хенкс, Анђелина Џоли,Крис Рок,Пенелопе Круз, Бредли Купер, Камерон Диаз,Џенифер Лопез и Ема Стоун. За главну награду -Оскара за најбољи филм, ове године уместо десет такмичи се девет остварења од којих највише номинација -11,има дечији авантуристички филм „Иго„ Мартина Скорсезеа, прича о дечаку који тридесетих година прошлог века живи на железничкој станици у Паризу.Одмах иза њега, са једном номинацијом мање,је француски филм „Глумац„(TheArtist) који важи за главног фаворита. Ово црно-бело остварење, које нас враћа у златно доба „немог„ Холивуда,је романтична прича о

глумцу чија се каријера нагло прекида са доласком звучног филма. Озбиљни фаворит је и породична драма „Потомци„ Александера Пејна, топла и духовита прича о животним криза-

„Екстремно гласно и невероватно близу„ Стивена Далдрија, прича о дечаку који је изгубио оца у терористичком нападу, 11. септембра 2001.на Њујорк,такође, важи за једног од озбиљних

ма и љубави која све побеђује. Још једно остварење којем се дају велике шансе за освајање златне статуете је драма „Служавке„ у режији Тејт Тејлор која говори о дискриминацији и израбљивању црнаца у богаташким кућама америчког југа 60-их година прошлог века.

кандидата,посебно због тематике на коју су Американци изузетно осетљиви. Ту су још „Поноћ у Паризу„ Вудија Алена, романтична комедија о сценаристи који машта да напусти Холивуд и постане озбиљан писац, у којој малу улогу има и прва дама Француске Карла Бруни Сарко-

зи, као и спортска драма „Формула успеха„ Бенета Милера. У трци за Оскара су још „Дрво живота„ Теренса Малика, својеврсна ода животу, као и прича о пријатељству дечака и коња, „Ратни коњ„, великог холивудског мајстора Стивена Спилберга. За Оскара за најбољу режију конкуришу три велика мајстора кинематографије -Мартин Скорсезе (Иго), Теренс Малик (Дрво живота), Вуди Ален (Поноћ у Паризу)и два редитеља млађе генерације Александер Пејн (Потомци) и Мишел Азанависијус (Глумац). На челу колоне у трци за Оскара за главну мушку улогу је Џорџ Клуни који у филму Александера Пејна глуми оца и супруга на животној прекретници.Преображај од заводника, каквог смо га гледали у бројним филмовима,у породичног човека могао би Клунију коначно да донесе Оскара. Главни конкурент му је Жан Дижарден, звезда немог филма „Глумац„који је својим шармом просто опчинио Холивуд и који за ову улогу већ има награду Британске филмске академије (Бафта). Највећи аутсајдер међу номинованом петорком је мек-

сички глумац Демијан Бичир који је иако мало познат ван граница своје земље успео да уђе у ужи списак конкурената за најпрестижнију филмску награду. Већ и сама номинација за Оскара, за улогу у филму „Бољи живот„ представља значајан успех за овог одличног глумца.Уколико Оскар,пак,припадне британском глумцу Герију Олдману, то би било сасвим заслужено сматра велики број америчких филмских критичара који не штеде речи хвале за његову улогу остарелог шпијуна у екранизацији чувеног романа Џона Ле Кареа „Крпар, Кројач, Солдат, Шпијун”. Златни кип би са пуним правом могао да понесе и Бред Пит за улогу менаџера бејзбол тима у филму „Формула успеха”. Када је о дамама реч, чак и они који се не разумеју много у филм ће рећи да је Мерил Стрип готово добила Оскара за бриљантну улогу британске премијерке Маргарет Тачер у филму „Челична лејди„.Холивудска ветеранка је досад 17 пута номинована за ово престижно признање,а освојила га је два пута. Озбиљне шансе се дају и Мишел Вилијамс за улогу легендарне

холивудске секс-бомбе у филму „Моја недеља са Мерилин„као и Вајоли Дејвис која игра кућну помоћницу у драми „Служавке”. Оскара би такође могла да понесе и Глен Клоуз за њен маестрални преображај у филму „Алберт Нобс„ у којем глуми Енглескињу која се прерушава у мушкарца, батлера хотела, како би себи обезбедила сигуран посао у Ирској деветнаестог века, али и Руни Мара,најмлађа међу номинованим глумицама,која је сјајно изнела улогу Лисбет Саландер у филму „Мушкарци који мрзе жене„Дејвида Финчера. Два легендарна глумца - Кристофер Пламер и Макс фон Сидоу, надмећу се ове године за награду за најбољу споредну мушку улогу. Поред њих,за златни кип конкуришу још Кенет Брана (Моја недеља са Мерилин),Џона Хил (Формула успеха) и Ник Нолти (Ратник). У категорији за споредну женску улогу Оскару се надају Францускиња Беренис Бежо за ролу у филму „Глумац„, Мелиса Мекарти у комедији „Деверуше„,Џанет Мектир у драми „Алберт Нобс„, али највише изгледа да га освоје имају две глумице које играју у филму „Служавке„-Џесика Честејн и Октавија Спенсер. (Танјуг)


OdMOR

c m y

dnevnik

subota25.februar2012.

23

34. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

Понуда одлична, тражња изнад очекивања

Ч

етири сајамске хале Београдског сајма од четвртка су прави свет у малом јер је у току 34. Међународни сајам туризма који је угостио преко хиљаду излагача из 46 земаља. Земља партнер овогодишњег сајма је Турска,а први пут своје туристичке потенцијале представили су Израел, Немачка, Че-

се тиче пролећних сити тура, најтраженији су Истамбул, Краков,Праг и Беч.Турска је посебно интересантна за породична путовања јер хотели по веома повљним ценама нуде „ол инклузив” услугу. Посебне погодности код уплата за летњу сезону су 15 посто до краја фебруара,до 30.марта 10посто,а до краја априла

Horeca, а посетиоци ће моћи да виде и понуду сувенира. Домаћи туризам такође је привукао велику пажњу посетилаца, а посебно атрактивно било је представљање рекламе „Sou lf ood„, на штанду ТОС-а, овогодишњег заштитног знака Србије на Сајму туризма.И док су једни као што су Нови Сад, Сремски Карловци и војвођнски и салаши, као и Ђавоља варош, Копаоник и Златибор представили већ добро познату туристичку понуду, други туристчки популарни градови и општине Србије шарматно су,пре свега домаћом храном и природним лепотама, освајали пажњу не само потенцијалних гостију већ и евентуалних инвеститора.

Гана први пут на Сајму туризма у Београду

Турска „Земља која одузима дах„.На простору од 300квадратних метара посетиоци се могу упознати с егзотичном турском обалом и понудом

ЗИМСКИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ НА КОПАОНИКУ

Потврђена листа извођача

К

опаоник ће од 19. до 25. марта бити домаћин једног од највећих зимских фестивала -„BigSnowKop”.Планина „Сунца“окупиће више од 100 врхунских светских, домаћих и регионалних извођача урбане музике, распоређених на 15 бина. Највеће интересовање изазвали су извођачи који ће наступити на главној бини овог музичког догађаја,а од данашњег дана се зна и њихов коначни списак, као и тачан датум наступа.

је европске музичке топлисте у 2011. години и то испред имена као што су Beyonce,Kelisи Katy Perry (док је најновији хит Hot RightNowна врху радијских топ листа у Србији)као и MsDynamиte - најзнајчајнији женски RNB &хип-хоп вокал данашњице! Поред њих,међу водећим извођачима појавиће се и Freestylers који се већ 15година са хитовима Push Up, In love with you, и другим налази у самом врху урбане музичке сцене. Посебан део фе-

Током седам дана фестивала на главној бини планиран је музички програм по следећем распореду: 19.март -Warmupparties,20.март -TDIParty,21.март-Рамбо Амадеус, The BeatShakers и Groovyman,22.март -Freestylers,домаћа подршка Eyesburn и Деца Лоших Музичара,23.март-Base-

стивала биће посвећен домаћим извођачима са циљем да се представе међународној публици, па ће се наступити и наши најзнајчајнији бендови урбане музике као што су DarkwoodDub,Рамбо Амадеус, Disciplin a Kitschme, Eyesburn,Деца Лоших Музичара, Vrooomкао и многобројни популарни бендови и ДЈ-еви домаће музичке сцене. Поред ноћне забаве која ће се одржавати у затвореном простору,биће организоване и дневне,тзв.Апрески журке на отвореном које су стандардна понуда у свим већим европским скијалиштима, као и атрактиван спортски програм у коме ће учествовати како гости фестивала,личности из јавног живота, тако и врхунски светски ски и сноwбоард такмичари. Спортски програм ће обухватити такмичење у скоковима у новом сноwбоард парку BigAir,kaoirevijalnu trku Big Race са учешћем водећих светских и регионалних такмичара. Снега на Копаонику тренутно има метар и по и предвиђа се да ће га бити до краја априла. Један од главних квалитета фестивала су изузетно атрактивне цене аранжмана јер су у првој години фестивала у Србији, хотелијери и Скијалишта Србије спустили цене и до 60 одсто. Тако да аранжман који укључује смештај током седам дана фестивала у центру Копаоника (Конаци, и ЈАТ апартмани) као и седмодневну улазницу може се наћи по цени већ од 115 евра, док се шестодневни ски пас може обезбедити за свега 39евра.

Турска - земља која одузима дах

шка и Гана. Грчка и Турска воде „мртву трку„међу домаћим туристима, а у стопу их следе ове године веома повољан Египат,затим Тунис,док велико интересовање влада и за Далмацију. Многе агеније нуде одличне попусте на тзв first minute аранжмане који се крећу од 10 до 50посто,док је компанија „CruiseandFerryCenter„привукла велику пажњу посетилаца наградном игром која добитника води на крстарење које је све популарније међу домаћим туристима. - Организујемо крстарења свим морима света.Западни и Источни Медитеран, Кариби, Азија, Аљаска... Интересовање домаћих путника из године у годину расте, а посебно је велико за крстерење по Западном Медитерану које обухвата градове као што су Барселона, Марсеј, Ђенова или острва Палма де Мајорка или Ибица. Од егзотичних путовања најчшће се распитују за Карибе - каже Сања Климовић, представница продаје поменуте компаније и додаје да се цене осмодневног крстарења по Западном Медитерану могу наћи већ од 299 или 399 евра по особи. Посебне погодности чекају породице са децом старости до 12, а у неким компанијама и до 18 година јер плаћају само лучке таксе, док су смештај и храна за њих беспатни. Што се летовања тиче, Грчка је и овог пута дестинација број један, било да се ради о породичном туризму на Олимпској ривијери или Халкдикију,или пак острвима као што су Крф,Тасос,Скијатос,Лефкада... - На овогодишњем Сајму туризма највеће интересовање је за Грчку и Турску,а што

пет посто - рекла је Нада Окопни из „НС Плус Турс„ агенције. Поред понуда за летовања и далека путовања, у халама Београдског сајма одржава се и трећи међународни сајам вина Beo Wine Fair на коме учствује 880 излагача, а први пут љубитељи вина могу да се упознају и дегустирају мађарска и грчка вина. У оквиру Сајма туризма је Осми сајам хотелско-угоститељске услуге

Велику пажњу својомтуристичком понудом изазвала је

Велико интересовање за крстарења

Хрватска у врху интересовања домаћих туриста

луксузних хотела, али и фолклором ове лепе земље, као и уметношћу сликања на води, тзв „ебру„. Немачка је овогодишњим присуством унела нове идеје које се поред понуде историске баштине оличене у прелепим дворцима и очуваним градским језгрима огледа и у понуди вема развијеног спа туризма, као и бицклистичких тура које су веома атрактивне. Прелепе фотографије и богати каталози Израела који се ове године први пут представља,нису могле а да не заинтрегирају посетиоце. Иако аранжамани за Израел већини становништа престављхају пиличан трошак,приближавање понуде сасвим сигурно ће у скорој будућности утицати и на повољније цене аранжамана. Чешка је својом понудом мамила посетиоце,а на штанду Мађарске могли сте да се упознате са богатом културном и гасторономском баштином нама суседне земље. Занимање су будиле и егзотичне земље попут Индонзије и мистичне Гане. Уколико сте сигурни да желите да одаберете праву дестинацију за ово лето, Сајам туризма у Београду право је место за то Сајам је отворен од 10 до 19 сати, односно у недељу до 17 часова, а цена улазнице је 300динара. Текст и фото: Весна Вукојев

Диџеј Фреш

ment Jaxx, Eddy Temple Morиs, домаћа подршка Vrooom,24.март - Ms Dynamite, domaća podrška Darkwood Dub и 25. март - DJ Fresh,домаћа подршка DisciplinA Kitschme Звезде фестивала на главној бини предводи чувени лондонски електро двојац Basement Jaxx, главни извођачи највећих светских фестивала и добитници најзнајчајнијих награда у музичкој индустрији, затим DJ Fresh, чији је сингл Louderосвојио најважни-


24

svet

subota25.februar2012.

NOVIIZASLANIKSVETSKEORGANIZACIJEIARAPSKELIGEZASIRIJU

UKRATKO Princukomi AMSTERDAM: Holandski princ Johan Friso, sin kraqice Beatriks od Holandije, pretrpeo je ozbiqna o{te}ewa mozga kada ga je pro{le nedeqe zatrpala lavina snega i postoji mogu}nost da nikada ne do|e svesti, saop{tili su ju~e austrijski lekari koji princa le~e. Prvobitno je javqeno da je prin~evo stawe stabilno, ali da je zadobio o{te}ewa lobawe i da je du`e vreme bio bez kiseonika. Daqa ispitivawa pokazala su da je nesre}a izazvala ozbiqna o{te}ewa mozga. Princ Friso (43) }e sa klini~kog centra u Insbruku biti preba~en na privatnu kliniku, gde }e biti nastavqeno le~ewe u nadi da }e se jednog dana probuditi. Lekari upozoravaju da bi to moglo da potraje i godinama, preneo je AP. Nesre}a se dogodila 17. februara na austrijskom skijali{tu Leh, na kome holandska kraqevska porodica redovno boravi. Prema re~ima direktora ski-liftova u Lehu Mihaela Manharta, princ je bio svestan da ta staza nije obezbe|ena i da mo`e da bude veoma opasna.

Gorivoskupo iuAmerici WUJORK: Sjediwene Ameri~ke Dr`ave su godinama bile poznate po jeftinom gorivu, ali je skok cena naftinih derivata na svetskom tr`i{tu uticao i na porast cena u toj zemqi. Policija se sada prvi put suo~ava sa ne~im doskora nezamislivim – kra|ama benzina sa pumpi. Kako prenosi Ej-Bi-Si, u posledwa dva meseca pove}ao se broj kra|a u kojima su lopovi poku{ali da prespu gorivo sa pumpi u velike kanistre koje su vozili u specijalno pripremqenim kombijima.U Americi je ju~e prose~na cena benzina oko 3,59 dolara za galon (3,78 litara), {to zna~i da za litar benzina Amerikanci treba da odvoje oko 78 dinara. Ove godine cena benzina sko~ila je 40 centi u odnosu pro{lu godinu, {to je najvi{a cena goriva u ameri~koj istoriji. Daqa poskupqewa koja se najavquju o~igledno su dovela do sve ~e{}ih kra|a benzina, ne~ega sa ~ime se policija u SAD nikada ranije nije suo~avala zbog toga {to su cene goriva bile niske.

AnanpretekaoAhtisarija WUJORK: Dobitnik Nobelove nagrade za mir i biv{i generalni sekretar UN Kofi Anan imenovan je za zajedni~kog izaslanika svetske organizacije i Arapske lige za Siriju. Ananov jedini rival u trci za to mesto bio je Marti Ahtisari Povratak Kofija Anana u vrh svetske politike posledwi je poku{aj ~inovnika sa Ist Rivera da na bilo koji na~in uti~u na rat u Siriji, pre nego {to tim pitawem po~nu da se bave druge sile. U svojoj prvoj izjavi, Anan je pozvao sve strane u Siriji da sara|uju kako bi se na{lo mirno re{ewe krize, istakav{i da }e u tom ciqu u~initi sve {to je u wegovoj mo}i. Su{tinski, Anan }e se posle pet

KofiAnan

godina pauze na}i u paklu me|unarodne politike, koja ga je, tokom prvog mandata na ~elu UN lansirala u orbitu i donela mu Nobelovu nagradu, ali je slede}e ~etiri pro-

veo povla~e}i se po blatu, po{to su se okolnosti na me|unarodnoj sceni promenile. Anan }e, kako se navodi u saop{tewu UN, „pru`iti dobre usluge usmerene ka zaustavqawu nasiqa i povreda qudskih prava, kao i promovisawu mirnog re{ewa krize”. Imenovawe biv{eg generalnog sekretara UN za „vatrogasca” u Siriji usledilo je dan po{to je tamo{wa opozicija, u ~ijim se redovima, osim istinskih demokrata, nalazi i svita svakojakog olo{a iz okolnih dr`ava, zatra`ila stranu vojnu intervenciju protiv Ba{ara el Asada, ~ije snage, pak, nedeqama razaraju Homs i ostala upori{ta politi~kih rivala.

OKR[AJIDEMONSTRANATAISNAGABEZBEDNOSTIUAVGANISTANU

Kabulomodjekuje „SmrtAmerici” KABUL: ^etvrti dan nakon spaqivawa Kurana u ameri~koj bazi Bagram protesti {irom Avganistana ne jewavaju, a u sukobima izme|u snaga bezbednosti i demonstranata {irom zemqe poginulo je najmawe devetoro qudi. U zapadnoj provinciji Herat u sukobu policije i demonstranata poginulo je sedmoro qudi, a vi{e od 50 osoba je povre|eno. Na drugoj strani zemqe u provinciji Kost, na istoku, ubijeno je dvoje qudi. Veliki broj demonstranata u Kabulu, koji su se od jutros okupili u centru grada i ispred predsedni~ke palate, uzvikuje: „Smrt Americi” i „@iveo islam”. Oko 700 qudi okupilo se i u gradu Xalalabadu na istoku zemqe, kao i u jugoisto~noj regiji Gazni. Uprkos izviwewu ameri~kog predsednika Baraka Obame, protesti nezadovoqstva se ne smiruju, a mnogi imami u i van Avganistana pozivaju narod da ne prestaje sa demonstracijama. „Izviwewa su la`na. Svet treba da zna da je Amerika protiv islama”, rekao je iranski imam Ahmad Katami, ocewuju}i da spaqivawe Kurana nije bilo gre{ka, ve} potez u~iwen sa namerom.

Visoki zvani~nik NATO-a ameri~ki general Xon Alen rekao je da istraga ovonedeqnog paqewa primeraka Kurana u ameri~koj bazi u Avganistanu napreduje i po-

lika gre{ka ispravi i u~ini sve da se nikada ne ponovi”, naveo je Alen u saop{tewu. Ameri~ki general pozvao je Avganistance da „ispoqe strpqewe i

Decaotetaodterorista Avganistanska policija spasila je 41 dete, uzrasta od {est do 11 godina da ne postanu bomba{i samoubice i uhapsila ~etvoricu terorista osumwi~enih da su ih za to pripremali, objavio je ju~e britanski list „Dejli telegraf”. Deca su oslobo|ewa 15. februara iz kand`i ~etiri avganistanska pobuwenika u severnoisto~noj provinciji Kunar, po{to su wihove porodice bile prevarene od terorista koji su obe}ali da }e decu poslati u versku {kolu u Pakistanu, saop{tio je portparol avganistanskog ministarstva unutra{wih poslova Sedik Sediki. Sadiki je, me|utim, novinarima objasnio da su deca trebalo da budu upu}ena u medrese na „ispirawe mozga i pripremu za samoubila~ke bomba{ke napade protiv avganistanskih i me|unarodnih snaga u Avganistanu”. Deca su vra}ena svojim porodicama u Avganistanu, naveo je Sadiki i dodao da je avganistanska policija uhapsila ~etvoricu osumwi~enih terorista. zvao Avganistance da budu strpqivi i uzdr`ani. Apel ameri~kog generala usledio je u trenutku kada su avganistanske snage stavqene u stawe pripravnosti u o~ekivawu novih protesta {irom zemqe. „Saradwa sa avganistanskim vlastima je jedini put da se ova ve-

uzdr`anost dok se ~iwenice prikupqaju”. Neredi su po~eli u utorak, kada su avganistanski radnici u ameri~koj bazi Bagram primetili primerke Kurana i drugih islamskih tekstova u jami u kojoj se spaquje sme}e.

Ameri~kestare{inepovu~enesKosova [TUTGART: Desetak stare{ina Ameri~ke nacionalne garde raspore|enih u Mirovnoj misiji na Kosovu povu~eni su iz vojne jedinice zbog pokrenute istrage o zlostavqawu novoprido{lih mla|ih vojnika, izjavio je komandant ameri~ke vojske u Evropi (USAREUR). „Svi povu~eni su podoficiri i oficiri. Za sada ih ima ukupno 17”, potvrdio je ju~e komandant ameri~ke vojske u Evropi, generalpotpukovnik Mark Hertling u intervjuu za ameri~ki list „Stars end strajps”. Hertling je naveo da su neki po~inili te`a krivi~na de-

la od drugih, ali je odbio da saop{ti vi{e detaqe o kakvoj se vrsti zlostavqawa radi. On je samo naveo da je istraga u toku i da se ~ekuje weni rezultati u ciqu podizawe optu`nica u roku od nedequ dana. Po wegovim re~ima mnogi od problema su proiza{li iz „prekomernih fizi~kih zahteva” prema vojnicima. Me|u povu~enim stare{inama sa Kosova je i komandant jedinice Tre}eg eskadrona Xorxije, 108-mog Kowi~kog puka. „Bilo je nekoliko stare{ina u jedinici koji su vi{e doprineli (zlostavqawu) od

ostalih. To je lo{a vest za grupu stare{ina koji rade u suprotnosti s na{im vrednostima, mada je ovo jedna od poruka koju isti~em kao ’prelomnu ta~ku’ - dobre stare{ine ne prave ovakvu vrstu srawa”, istakao je Hertling. USAREUR je pokrenuo istragu po~etkom februara po{to je prijavu podneo redov u jedinici koji je prijavio da postoji „neprijateqsko radno okru`ewe”, a vojni istra`iteqi otkrili da postoje {iroko rasprostraweni problemi u toj jedinici na Kosovu, naveo je ameri~ki list.

dnevnik POLITI^KORE[EWEZAKRIZUUSIRIJI

Tunispredla`e mirovnesnage TUNIS: Tunis }e predlo`iti politi~ko re{ewe za krizu u Siriji koje ukqu~uje i mirovne snage, saop{tio je portparol tuniskog predsednika Adnan Mancer. Tunis }e takav predlog izneti na konferenciji „Prijateqi Sirije” koja se odr`ava u toj severnoafri~koj zemqi, prenosi AP. Mancer je tako|e rekao da }e Tunis predlo`iti tranziciju u stilu Jemena, gde se predsed-

nik povukao sa funkcije. On je dodao da je Tunis spreman da u~estvuje u mirovnim snagama kako bi podr`ao „politi~ko re{ewe po{to se odlu~no protivi stranoj vojnoj intervenciji”. Sastanak u Tunisu uprili~en je radi iznala`ewa na~ina za zaustavqawe nasiqa u Siriji, a okupi}e visoke arapske i zapadne diplomate, kao i predstavnike sirijske opozicije.

RUSIJA

Asadnema razlogdaode MOSKVA: Predesednik ko- me{awe u poslove Sirije”, namiteta Dume za me|unarodne velo je Ministarstvo. S druge strane, zvani~nici poslove Aleksej Pu{kov poru~io da predsednik Sirije iz SAD, Evrope i arapskih zeBa {ar Al-Asad ne ma ni ka - maqa sastali su se u Londonu da bi se dogovorili oko detakvog razloga da se povu~e Nakon posete Damasku, Pu- qa upu}ivawa ultimatuma si{kov je rekao da je predsednik rijskom predsedniku Ba{aru Asad, protiv koga ve} mesecima traju demonstracije koje wegov re`im krvavo gu{i, prema ocenama Pu{kova, delovao samouvereno i nije pokazivao spremnost da pre da vlast. Rusija i Kina stavile su veto na rezolucije Saveta bezbednosti o Si ri ji ko je osu |u ju Asa do vo su zbi ja we protesta u kojima je, prema UN, 5,400 osoba ubijeno samo u 2011 godini. Te dve zemqe, stalne ~lanice Saveta, odbile su da prisustvuju ju~e ra {wem sa stan ku „prijateqa Sirije” u Tu ni su, na ko me }e SergejLavrov SAD, Evropske i Arapske ze mqe upu ti ti opo me nu al-Asadu, od koga zahtevaju da pristane na prekid vatre i doAsadu. Pu{kov je rekao da bi se taj zvoli dostavqawe humanitardoga|aj trebao nazvati konfe- ne pomo}i u delovima zemqe rencijom „neprijateqa Siri- koji su najte`e pogo|eni. Ame ri~ ka dr `av na se kre je” i dodao da }e snabdevawe si rij ske opo zi ci je oru` jem tarka Hilari Klinton izjavila je u Londonu po kre nu ti gra da }e si rij ska |anski rat. opozicija postaMoskva i PeMoskvaiPekingi ti spo sob na i king i daqe se daqeseprotive prona}i na~ine protive bilo kakvom stra nom bilokakvomstranom da sebe odbrani i pokrene ofanme{awu u Sirime{awuuSiriji zivne mere. ji. Iz kancela„Jasno mi je da ri je mi ni stra ino stra nih po slo va Ru si je }e do}i do prelomne ta~ke. Sergeja Lavrova saop{tili su @elim da to bude {to pre, da da je Lavrov pozvao svog kine- bi {to vi{e `ivota bilo saskog kolegu Janga \ie~ija i da ~uvano, ali ne sumwam da }e su oni „potvrdili zajedni~ku do}i do prekretnice”, izjavila je Klintonova. poziciju Rusije i Kine”. Peking i Moskva jsu saopObe dr `a ve po dr `a va ju „brzo okon~awe nasiqa u Si- {tili da ne}e poslati predriji koje iskqu~uje strano stavnika na tu konferenciju.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI UGO^AVES Venecuelanski predsednik Ugo ^aves otputova}e na Kubu na novu operaciju tumora za koji ka`e da je verovatno maligan. „U ovom trenutku niko ne mo`e da ka`e da li je tumor ponovo maligan, ali je verovatnije da jeste nego da nije,” poru~io je ^aves preko televizije. ^aves je najavio da putuje na Kubu rekav{i da }e operacija verovatno biti obavqena u ponedeqak ili utorak.

JUSUFRAZAGILANI Pakistanski premijer Jusuf Raza Gilani pozvao je ju~e talibanske lidere i druge avganistanske pobuweni~ke grupe da uzmu u~e{}e u mirovnom procesu. @eleo bih da pozovem talibanske lidere, kao i sve druge avganistanske grupe, da u~estvuju u me|uavganistanskom procesu ~iji je ciq postizawe mira i nacionalnog pomirewa”, navodi se u saop{tewu, preneo je AFP.

BREDLIMENING Ameri~ki vojnik Bredli Mening, optu`en da je prosle|ivao poverqive vojne dokumente sajtu „Vikiliks”, odlo`io je izja{wavawe o svojoj krivici pred vojnim sudom. Mening je optu`en po 22 ta~ke, ukqu~uju}i i pomagawe neprijatequ koja nosi maksimalnu do`ivotnu kaznu zatvora. Po drugim ta~kama mo`e da dobije zbirnu kaznu od 150 godina zatvora.

Svi Izraelci mora}e da slu`e vojsku JERUSALIM: Od avgusta ove godine i ulatraortodoksni Jevreji mora}e da slu`e vojsku, odlu~io je Vrhovni sud Izraela. Odluka Vrhovnog suda naziva se istorijskom, a obrazlo`ena je starozavetnim citatom: „Ako tvoja bra}a odlaze u rat, ho}e{ li ti da im se ne pridru`i{, prenela je Verska informativna agencija Izraela. Ultraortodoksnim Jevrejima je, podse}a se, jo{ od osnivawa Izraela, takozvanim „Tal-zakonom”, dato pravo da se „posvete samo veri”. Oko 13 odsto, ili oko 71.000 „vrlo pobo`nih” mladih Jevreja, pro{le godine bilo je oslobo|eno vojne slu`be. Oni godinama poha|aju versku {kolu „Je{iva” i zbog toga nisu u stawu, kako isti~u, da budu vojnici. Osim toga, ne `ele da budu u

VojskaIzraela

vojsci gde nema odvojenosti vojnika mu{karaca od vojnika `ena, jer wima, kako se navodi, vera ne dopu{ta da borave zajedno na jednom

mestu. Katkada vojnici moraju da se anga`uju subotom, {to vernici smatraju skrnavqewem od Boga odre|enog dana odmora, {abata.

Ina~e, ultraortodoksni Jevreji ne priznaju ni postojawe dr`ave Izrael. Prema wihovom uverewu dr`avu je mogao da osnuje samo mesija. Vernici su ogor~eni odlukom Vrhovnog suda, a dve partije ultraortodoksnih, koje u izraelskom parlamentu imaju 16 od 120 poslanika, prete destabilizacijom vlade. Ra~una se, tako|e, da }e mnogi od wih pru`iti otpor mobilizaciji. Verski fundamentalisti u posledwe vreme izazivaju sve vi{e incidenata na javnim mestima tako {to u gradskim autobusima ne dozvoqavaju da `ene sede na sedi{tima ispred mu{karaca. Kada je jedna od `ena to odbila, nastala je pometwa da je i policija morala da interveni{e.


BALkAn

dnevnik

PREMIJERI I PREDSTAVNICI VLADA REGIONA U BAWALUCI

Solidarnostdr`ava uvanrednimprilikama BAW AL UK A: Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi} sastao se ju~e u Bawaluci sa premijerima dr`ava regiona, koji su na inicijativu predsednika Vlade Republike Srpske Aleksandra Xombi}a, razmotrili mogu}nosti saradwe u vreme elementarnih nepogoda. Premijeri i predstavnici vlada iz regiona su ocenili da dr`ave regiona treba da poka`u solidarnost u slu~aju poplava i vanrednim situacijama. Sastanak je organizovan kako bi predstavnici dr`ava regiona dogovorili koordinirano delovawe u slu~aju da naglo toplewe snega prouzrokuje poplave. Na sastanku je sem premi je ra Sr bi je Cvet ko vi }a, u~e stvo va li pred se da va ju }i Saveta ministara BiH, premijeri Crne Gore i oba entiteta BiH i ministar policije Hrvatske. Direktor Civilne za{tite Republi ke Srp ske Mi li mir Doder veruje da su poplave vrlo verovatne i da je zbog toga potreb no preduzeti zajedni~ ke

MirkoCvetkovi}iAleksandarYombi}

mere za spre~avawe ili bar za smawivawe posledica. Pod ru~ ja u sli vu Sa ve i Dri ne po seb no su iz lo `e na poplavama, {to zna~i da su sve ~etiri dr`ave zainteresovane za uspostavqawe zajedni~ke strategije. Jedna od tema sa stan ka je de fi ni sa we podru~ja koja bi se mogla suo-

Strah od prole}nih poplava U Bawaluci je ujedno poru~eno da zna~aj ju~era{weg susreta prevazilazi neposredni povod okupqawa i da je, pre svega, wegova poruka da zemqe regiona iskazuju solidarnost i spremnost da se poma`u u vanrednim situacijama. Sne`no nevreme, kakvo se ne pamti u posledwih nekoliko decenija, koje je pogodilo ceo region, moglo bi imati jo{ te`e posledice ako duboki sneg po~ne naglo da se topi. Po{to se zemqe u regionu na mnogim mestima grani~e upravo re~nim tokovima, neophodno je kreirawe zajedni~ke regionalne strategije za borbu sa mogu}im prirodnim nepogodama. To se, uostalom, pokazalo i tokom prole}nih poplava u posledwih nekoliko godina.

~iti s najte`im posledicama poplava. Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi} izjavio je novinarima posle sastanka da su u~esnici konstatovali da su vremenske prognoze za naredne dane povoqne i da se ne o~ekuju ve}i probemi usled topqewa snega. „Bilo je dobro da smo odr`ali sastanak jer zakqu~ci defini{u potrebu da se zajedni~ki radi i iskazuje soidarnost. To je pozitivna politi~ka poruka sa ovih prostora i zadovoqstvo mi je {to sam li~no ucestvovao u upu}ivawu ovakve poruke”, rekao je premijer Cvetkovi} po sle sa stan ka. Do ma }in sa stan ka, pre mi jer Re pu bli ke Srpske Aeksandar Xombi} rekao je da su se u~esnici, i pored povoqne hidrolo{ke situacije, izme|u ostalog dogovorili da nadle`na ministarstva zemaqa regiona budu u koordina-

ciji u slu~aju da se situacija do kraja zime pogor{a. U~esnici sastanka dali su, prema wegovim re~ima, podr{ku re gi o nal noj sa rad wi u vanrednim situacijama i dogovorili da se imenuju ministri koordinatori koji }e prekograni~no usagla{avati aktivnosti u slu~aju poplava i analizirati kompatiblnost sistema za odbranu od poplava. Osvr}u}i se na ostale teme razgovora, Xombi} je istakao da je posebna pa`wa poklowena saradwi u infrastrukturnim projektima, kao {to su izgradwa puteva, mostova i `eleni~kih pruga. „Oceweno je i da je potrebno da damo podr{ku privrednim ak tiv no sti ma, po seb no ka da ima mo za jed ni~ ki na stup na tre}im tr`i{tima”, kazao je Xombi}. Svi u~esnici sastanka ~estitali su Hrvatskoj na uspehu re fe ren du ma za pri kqu ~e we Evrop skoj uni ji i iz ra zi li o~ekivawe da }e vlada u Zagrebu podr`avati susede u procesu evrointegracija. Hrvatski ministar unutra{wih poslova Ranko Ostoji} je, zahvaquju}i se kolegama iz regona na ~estitkama zbog uspelog referenduma, poru~io da }e Hrvatska nastaviti da podr`ava susede u procesu evrointegracija. Sastastanku su prisustvovali i premijer Crne Gore Igor Luk{i}, predsedavaju}i Saveta ministara BiH Vjekoslav Be van da i pred sed nik Vla de Federacije BiH Nermin Nik{i}.

subota25.februar2012.

CRNA GORA

Luk{i}neodbacuje trobojku PODGORICA: Premijer Cr- Mandi} je podsetio da je to u sklane Gore Igor Luk{i} izjavio je da du sa tradicijom, {to je, kako je je vlada otvorena za nastavak dija- rekao, bilo zapisano u Ustavu loga o svim kqu~nim pitawima od Kne`evine Crne Gore iz 1905. gozna~aja za crnogorsko dru{tvo, dine. „Ne vidim da se bilo kome odpo{to mu je lider Nove srpske deuzima pravo {to }e najbrojnija mokratije Andrija Mandi} rekao jezi~ka zajednica imati svoj jeda su vra}awe trobojke i srpskog zik kao slu`beni, ne}e se oduzikao slu`benog jezika uslovi te mati nikako pravo onome jeziku stranke za podr{ku pri ustavnim promenama. Posle susreta u vili „Gorica” povodom ustavnih promena u oblasti pravosu|a, koje su jedan od uslova da Crna Gora u junu po~ne pregovore sa EU, Mandi} je rekao da vlada nije odbila zahteve opozicije za izmene najvi{eg pravnog akta dr`ava, prenose „Vijesti„. Sa Mandi}em je na Du{koMarkovi}iIgorLuk{i} koji je ve} slu`beni, ve} }e posastanku bio i {ef Pokreta za stojati jo{ jedan”, pojasnio je promjene Neboj{a Medojevi}, a sa Mandi}. Luk{i}em potpredsednik Vlade Luk{i} je u saop{tewu ukazao Du{ko Markovi}. „na potrebu boqeg razumevawa Isti~u}i da srpski narod u Crsvih politi~kih aktera i postinoj Gori ne `eli status nacionalzawa {to {ireg konsenzusa o pine mawine, Mandi} je rekao da Srtawima koja su od su{tinskog bi tra`e da imaju status konstituzna~aja za daqu demokratizaciju tivnog naroda. Govore}i o jednom i sveukupan napredak crnogorod uslova Nove koji se ti~e vra}askog dru{tva. wa trobojke kao narodne zastave,

Ukinuto vanrednostawe PODGORICA: Savet za odbranu i bezbednost Crne Gore ju~e je odlu~io da ukine vanredno stawe u toj dr`avi, uvedeno pre 13 dana zbog nezapam}enog nevremena. Savet je 11. februara proglasio vanredno stawe na ~itavoj te-

Ceri}:Imamizve{taj oislamofobiji SARAJEVO: Reis-ululema IZ u BiH Mustafa Ceri} ka`e da }e predstoje}i izbori za vrhovnog poglavara muslimana Bo{waka biti sprovedeni prema pravilima te verske zajednice. Islamska zajednica ima svoja normativna akta, ima svoje komisije, ima svoj sabor i sve }e biti onako kako je po pravilima, ako Bog da”, rekao je Ceri} u intervjuu Radiju „Slobodna Evropa”. Ceri}u na jesen ove godine isti~e drugi mandat i, prema Ustavu Islamske MustafaCeri} Upitan kakav je wegov stav zajednice BiH, on nema prava na o pozivu izvestioca Evropjo{ jedan reizbor.

skog parlamenta Doris Pak da se Islamska za jed ni ca BiH ogradi od vehabizma, Ceri} je rekao da je ona ne in for mi sa na i da mu je zbog toga `ao. „Mi smo joj ponudili i po sla li do sta informacija, a ja sam u mar tu u Bri se lu. Ali mislim da je Doris Pak zbog ne in formiranosti dobila takav utisak, a mi smo jedan izvor informacija, trebalo je i nas da konsultuje”, rekao je Ceri}.

On tvrdi da Islamska zajednica ima izve{taj o islamofobiji, kao i svoja, kako je rekao, ose}awa o svemu tome. „Mi smo ~ekali da nam ka`u iz Brisela {ta treba da radimo kako bismo sa~uvali na{u zajednicu od raznih, onda bismo mi mo`da u Sarajevu imali Irak i Avganistan, a ne ovo {to sad imamo”, kazao je Ceri}. Osvrnuv{i se na Mevlida Ja{arevi}a, koji je pro{log oktobra pucao na zgradu ambasade SAD u Sarajevu, vrhovni poglavar muslimana Bo{waka je kazao da je Islamska zajednica BiH tu „stvar uzela ozbiqno, dala svoje mi{qewe i osudila”.

Optu`nicaprotivJa{arevi}aumartu SAR AJ EV O: Op tu `ni ca protiv Mevlida Ja{arevi}a i wegovih pomaga~a, koji su izvr {i li te ro ri sti~ ki na pad na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu, bi}e podignuta u martu S obzirom na to da je teroristi~ki napad izvr{en 28. oktobra pro{le godine, a da Tu`ila{tvo BiH ima rok od {est meseci da podigne optu`nicu, mo`e se o~ekivati da }e se to dogoditi u martu te da se ne}e ~ekati posledwi trenutak, pi{e „Dnevni avaz”.

Taj list saznaje da je u toku analiza materijala uzetog tokom posledne akcije SIPA-e u Gorwoj Mao~i, prilikom koje su uhap{eni Nusret i Eldin Imamovi} te Jasmin Mustajba{i}. Ova trojka nakon kriminalisti~ke obrade pu{tena je na slobodu. Tokom posledweg ro~i{ta za odre|ivawe pritvora Ja{arevi}u i wegovim pomaga~ima Mu ni bu Ah met spa hi }u i Emrahu Fojnici, tu`ilac Dubravko ^ampara kazao je da se o~ekuje da }e u tom materijalu

biti prona|ena i druga videoo po ru ka ko ju je Ja {a re vi} snimio uo~io samog napada, a ko ja je, pre ma sa zna wi ma „Dnevnog avaza”, mnogo `e{}a od one koju poseduje Tu`ila{tvo. Iz Tu`ila{tva BiH, me|utim, jo{ nisu saop{tili da li je videooporuka prona|ena. S obzirom na to da je posledwa akcija u Mao~i izvedena, kako je tu`ilac kazao, nakon {to je Tu`ila{tvo BiH dobilo dojavu o tome gde se nalazi DVD s oporukom, mo`e se o~ekivati

da se ona nalazi me|u zaplewenim materijalom. Tako|e, pi{e daqe „Dnevni avaz”, nije poznato ni jesu li stigli podaci od ameri~kog FBI-ja, ~iji su istra`iteqi nakon teroristi~kog napada na Ambasadu boravili u BiH i jedini obavili uvi|aj na Ameri~koj ambasadi. Ja{arevi}u, Ahmetspahi}u i Fojnici pro{log meseca je produ`en pritvor, dok su ~etvrtoosumwi~enom Dini Pe~enkovi}u izre~ene mere zabrane

„Ina”napu{taSiriju ZAGREB: Hrvatska naftna kompanija Ina mora da se povu~e iz Sirije, po{to je Vlada Hrvatske donela odluku kojom se Hrvatska pridru`uje sankcijama EU prema toj dr`avi. „Ina se sad mora potpuno povu}i iz Sirije, a ovom odlukom pravno se {titi interes te firme”, izjavio je premijer Zoran Milanovi} i dodao da }e, kad se situacija stabilizuje, vlada tra`iti za{titu interesa hrvatskih preduze}a. Ina u Siriji ima koncesiju na istra`ivawe i

eksploataciju nafte i plina. Prvi potpredsednik Vlade Radimir ^a~i} rekao je da su posledice odluke ozbiqne i dodao da je dobit Ine u pro{loj godina bila oko 263 miliona evra, a ve}ina je vezana za Siriju. ^a~i} je objasnio da je Vladina odluka bila jedini na~in da se sa~uva koncesija. Odlukom, koja predstavqa sprovo|ewe odluke Saveta ministara EU od 1. decembra pro{le godine, zabrawuje se, osim ostalog, nabavka, uvoz ili prenos sirove

nafte ili naftnih derivata iz Sirije u Hrvatsku. Zabrawen je i izvoz opreme i tehnologije za naftnu i plinsku industriju u Siriju, kao i osnivawe bilo kakvih zajedni~kih preduze}a u Siriji, koja u~estvuju u sektorima istra`ivawa, proizvodwe ili rafinirawa nafte u Siriji. Ina je saop{tila da }e u potpunosti po{tovati odluku Vlade. Kompanija podse}a da su ranije povukli ve}inu zaposlenih iz Sirije, dok su s preostalim radnicima u stalnom kontaktu.

25

ritoriji Crne Gore, zbog ekstremnih sne`nih padavina, koje su u potpunosti bile blokirale tu dr`avu, izazvale niz problema i odnele tri `ivota. Koordinacioni tim za upravqawe vanrednim situacijama, kojim je predsedavao premijer

Igor Luk{i}, predlo`io je sino} Savetu za odbranu i bezbednost da ukine vanredno stawe, po{to su, kako je saop{teno, sve vitalne funkcije sistema stabilizovane i odvijaju se na na~in uobi~ajen za ovo doba godine. Zbog toga, kao i povoqnog razvoja meteorolo{ke i hidrolo{ke situacije, Koordinacioni tim je ocenio da prestaju okolnosti zbog kojih je uvedeno vanredno stawe, o ~emu je obavestio Savet za odbranu i bezbednost i predlo`io pokretawe procedure za ukidawe vanrednog stawa , navodi se u saop{tewu. Savet za odbranu i bezbednost Crne Gore ~ine predsednik dr`ave Filip Vujanovi}, premijer Igor Luk{i} i predsednik Skup{tine Ranko Krivokapi}. Odluku Saveta o ukidawe vanrednog stawa naknadno }e verifikovati crnogorski parlament.

SLOVENIJA

„Izbrisani”dve decenijebezre{ewa QUBQANA: Nevladine organizacije u Sloveniji upozorile su da je dve decenije prisutno najte`e kr{ewe qudskih prava u toj dr`avi po{to i daqe nije re{eno pitawe stalnog prebivali{ta za

je Nata{a Posel iz Amnesti interne{enal Slovenija. Neza Kogov{ek [alamon iz Slovena~kog mirovnog instituta naglasila je da iskustvo iz pro{lih godinu i po dana poka-

26.000 dr`avqana iz biv{ih jugoslovenskih republika koji su „izbrisani” po{to je Slovenija stekla nezavisnost, javila je agencija STA. Amnesti interne{enal Slovenija ukazuje je da je zakon iz 2010. koji tretira tu oblast jo{ uvek daleko od pronala`ewa re{ewa za ovaj sveprisutan problem. „^ak ukoliko bude delotvoran zakon, to }e i daqe biti samo prvi korak ka sveobuhvatnom re{ewu. Slovenija do sada nije uspela da prizna da je brisawe (s liste stalnog prebivali{ta) kolektivno kr{ewe qudskih prava”, rekla

zuje da je procedura preduga~ka i preskupa. Ona je, pozivaju}i se na raspolo`ive podatke, objasnila da postupak traje najmawe devet meseci uz obavezno pla}awe naknada od 95 evra, da je oko 13.000 izbrisanih i daqe bez re{enog statusa, a da je samo wih 230 zvani~no podnelo prijavu za stalni boravak u Sloveniji. „Samo 59 je odobreno, a 80 je odba~eno, ostali su jo{ u razmatrawu”, objasnila je [alamon i dodala da su svi zahtevi za naknadu {tete do sada potpali pod zastarelost postupka.


26

subota25.februar2012.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

DRVO bukovo, mo`e rezano i cepano, prevoz gratis 3650din. Su{eni za centralno grejawe 9000 dinara. Telefoni: 065/5576902, 062/150-33-79, 062/8937120. 47844 PRODAJEM drvabukvuibagrem, prevozgratis.Telefon063/77-19142,061/617-22-19. 47872

Dana20.februara2012.godinesahrawenje

drMilenkoMili}

Dragina{prijatequ

An|elkoMili{i} sre}nismo{tosmoteimaliza prijateqa, a tu`ni {to si nas zauveknapustio.

Plemeniti lik i delo doktora Mili}a osta}e nam u trajnomse}awu.Nekamujeve~naslavaihvala. KOLEKTIVDEPARTMANAZASTO^ARSTVO POQOPRIVREDNOGFAKULTETA UNOVOMSADU.

Ve~no }e{ `iveti u na{im srcima. Porodica Male{evi}.

336-P

47939

Na{adraga Porodice Kaji{ i Vuji} izra`avajuveliku zahvalnost svim plemenitim qudima koji su izrazili saose}ajnost i sau~e{}e i prisustvovali zadwem ispra}aju u neizmernom bolu za na{im Vladimirom. 47928

DraganTodorovi} Uspomenunatebeuvek}e ~uvatiodzaborava tvojikumovi: Vinka,Drago, Dragan iAleksandar.

An|elkaLon~arski 1934-2012. preminulaje24.februara2012. godine. Hvalatizasve. Po~ivaj u miru i ~uvaj babu i batu. Posledwipozdravod}erke Dragane saporodicom.

pozdrav

dragoj

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je posle duge i te{ke bolesti, u 78. godini, preminulana{adragasvekrvai baka

47944

47916

Posledwi kom{inici

3

Dragojpriji

An|elkaLon~arski 1934-2012.

An|elkiLon~arski

Kovi Stanarizgrade Bra}eDrowak2.

posledwipozdrav odRadinkeBeli}.

47925

Posledwipozdravbratanici

LEGALIZACIJA OBJEKATA, tehni~ki izve{taji i projektiizvedenogstawa,povoqno. Telefon064/2287-046. 47846

IZDAJEM stanuNovomSaduu UliciLilikeBem2,.300metara od Futo{ke pijace. Telefoni:069/143-5466,063/719-6285. 47566

KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe,ordene,sabqe,bode`e,satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180,021/451-409. 44673

BiqaniVukeli} ro|.Milovanovi}

PRIRODNI PREPARAT protiv {uqeva - hemoroida, ispitanunadle`nojustanoviili~noproveren,eleminisanza7dana. Deda Rado{, 037/790-797, 064/240-55-49. 47732

PRODAJEM ku}unaVidovdanskom nasequ, 204m2, ukwi`ena. Telefoni:060/4419-375,062/10729-996. 47637

PRIMAM uradniodnos1radnikai2radniceupakerajuprehrambene robe. Uslovi: SSS, starostido35godina.Telefon: 021/403-150. 47700

JORGANXINICA -ru~no{ijemnoveirenoviramVa{estare jorgane, jastuke i du{eke od vuneiperja,svihdimenzija.Telefon:021/463-362. 46535 VODOINSTALATER pru`a sveuslugeudelatnosti:odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada,lajsneokokade. I vangrada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864,021/6394167. 47725

KUPUJEM stare automobile, staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, karoserije, ~istimo podrume, tavane, odnosimo {ut. Telefoni: 6618846,063/8485-495,064/95-33-943. 47329 USTUPAM idejno re{ewe zelene vikendice sa osam le`aja za nivu ladu. Telefon: 023/771159. 47741

Mi}o

Mi{aBabi}saporodicom.

47927

47941

Posledwipozdravdragom

25022012-P

@ivojinRadujkovi} @ika Pro{la je godina, a se}awe na tebeostaje. Tvojikumovi.

47942

Tu`nimsrcemivelikimbolom udu{i,obave{tavamorodbinu, prijateqeipoznanikedajepreminuona{dragi

Neboj{iLemi}u iiskrenosau~e{}eporodici.

odporodiceGion.

47943

P O M E N

Branko i Du{an.

Neboj{iLemi}u

O`alo{}eni:snajaVesna iunuciRada i @arko.

47945

Dragi

se}awe na tebe, ~uva}emo zauvekuna{imsrcima.

Posledwipozdrav

Sahrana je danas, 25. 2. 2012. godine,u14.30~asova,u^urugu.

Porodica Xuklevski. 47937

@arkoKalu|erovi} izTemerina Sahrana dragog na{eg @areta bi}eobavqenadanas,25.2.2012. godine, u Temerinu, na Pravoslavnom grobqu, Staro \ur|evo. O`alo{}enasestraMiqa, sestri}Dragan iunuciJelena iUro{. 47940


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Pro{lo je najtu`nijih i prebolnih sedam dana od rastankasana{im

subota25.februar2012.

POMEN Danas,25.2.2012.godine,u11~asova,napravoslavnom grobqu,uSremskojKameniciodr`a}emojednogodi{wi pomenna{ojdragoj

Rastalismosepre~etirigodine, a jo{ uvek je sa nama, u na{im srcimaina{immislima.

27

GODI[WIPOMEN

\or|eJankovi}

VladimiromKaji{em Oplemeniosina{e`ivotetvojomdobrotom,ispuwavao danesre}omiqubavqu. Ponosnismosatobom,oti{aosi,ali}e{ve~no`ivetiu na{imsrcima. Tvoji:David,Radmila,Simon, Branka,Vladan,Milka iBranko.

1917-2011.

Du{anKe{eq

MilkiDragi}

24.10.1980-25.2.2008.

ro|.Jari} Vremeprolazi,se}awaostaju.Uveksiuna{imsrcima. Tvoji:suprugMilan,sinoviMilan iDragan, snajeDubravka iQiqana,unu~adZoran,Biqana, Jelena,Mladen ipraunukMihajlo.

Fondzamladetalente„Du{an Ke{eq” okupqa,podsti~ei usmeravadarovitemladequdezaop{tedobro,Du{anuuspomen.

Po~ivajumiru. TvojaJovanka.

47821

47926

Obave{tavamo vas da }e se 25. 2. 2012. odr`ati molitveni pomenna{em\or|uu10~asova, naNovomgrobqu.

47845

D E V E T G O D I N A bezdragog

SE]AWE

3

1997-2012. Pro{lo je petnaest tu`nih godinaodsmrtina{egdragogi voqenog

J E D N O G O D I [ W I P O M E N

FaragoJosip

Du{anaKomneni}a i 8 , 5 M E S E C I bezmilenam

Velinka Maksimovi} Dragojmajciodwenedece. Jo{uveksisanama,svakogdana, satai~asasitu... 47923

Satugomibolomobave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 22. 2. 2012. godine preminuo na{dragiotacideda

Aleksandar-A`ge Vidi} 1938-2012. Sahrana je danas, 25. 2. 2012. godine,u15.30~asova,naGradskom grobqu,uNovomSadu. O`alo{}eni:sinoviVladimir i Neboj{a,snajaBranka iunukVuk. 47929

J E D N O G O D I [ W I P O M E N

JovanuSilba{kom Sa ponosom se se}amo na{eg Bawe,kogasukrasilenajlep{e qudskeosobine.

27.2.2011-25.2.2012.

Va{adeca: \ur|inkaiVujadin saporodicama.

odr`a}eseusubotu,25.2.2012.godine,u11~asova,na Alma{komgrobqu. U hladnoj raki evo ve} godinu dana le`i{, mi ti na ve~nojstra`idru`emojnajdra`i,nezaboravqeni. TvojZoran.

47924

T U @ N O S E ] A W E

27.2.2000-27.2.2012. Mi{o,godineprolaze,alitvoj lik,vedriduh,osmehidobrota zauvek}eostatiuna{imsrcima. Tvojinajmiliji: suprugaSlavka,}erkaJaca, zetBane,unukaTijana, unukIgor isestraMarija saporodicom.

SrbislavStankovi} Malojere}idasmoizgubileprijateqa, Jokusovog pobratima, da ga volimo, da smo tu`ne, sve vi{eodtoga.

iznenadanapustio. Pomen}eseodr`atinaGradskom grobqu,u10.30~asova.

Bosiqka iRada Jokanovi}.

O`alo{}enamajkaMara, otacStevo,sestraVesna ibratJova saporodicama.

Pro{le su ~etiri godine od smrtina{edrage}erke,sestre, zaoveitetke

JulkePavlov ro|.Atanackov Ve~noo`alo{}eni: mamaMira ibratRadoslav saporodicom.

47823 47769

Posledwi pozdrav mojoj dragoj drugarici

U se}awu je na{ voqeni otac, svekarideda

BiqaniVukeli}

RistoBijeli}

Posledwipozdrav

Pre 6 meseci si oti{la na ve~nipo~inak.

IvanuGa|anskom

14.1.1928-25.2.2010.

TvojaQiqa.

47906

47913

47902

Posledwipozdravvoqenom

P O M E N

NovakGrbi}

21.2.1957-23.12.2012.

Porodice: Silba{kiiRaki}. Posledwipozdravbratu

47439

46201

47915

prijatequzaceo`ivotidaqe... Na{adru`ewa}emineizmerno nedostajati.

Slobodana Mili}evi}a Wegovinajmiliji.

Dana 25. 2. 2012. navr{ava se godinu dana od kako nas je na{ dragi

Napustionasjena{

Mihajlo-Mi{a Hnatko

Stugomibolom,mislinatebe tvojamajka saporodicom.

47878

Stugom,qubavqu,po{tovawem izahvalno{}u, Mirjana iDanilo saporodicom.

Po~ivajumiru.

Danas, 25. 2. 2012. godine se navr{avaju tri godine od kako sinasnapustio.

@ivkiSavi}

DragiceKomneni}

47808

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ voqenisuprug,otacideda

SvetozarBo{kov i IvanJordovi}.

47885

MihajloMar~ok

DanicaMi}i}

2009-2012.

Osmeh je nestao sa tvoga lica ali }e `iveti u na{im srcima kaoisvaqubavkojusinamdala. Tvoji:Sawa,Ivana,Zorica iQubi{aRadovanovi}.

Posledwipozdravbratu

47886

TROGODI[WI POMEN

„Odsenkenastazi u~inisedasiti ~eka{... a znam da to ne mo`e biti odsadpadoveka...„ Marta,Maza,Mirko Vlada,Viktori Ivan. 47788

47804

Posledwipozdravdragojstrini

Ve~no }e{ biti deo nas koji nedostaje,zauvekuna{imsrcima isvemu{tonasokru`uje.

Kovi

NovicaGrbi}

SlavkoArdali} SlavkuArdali}u

SlavkuArdali}u

odbrataZoranaArdali}a saporodicom.

odMilanaOpa~i}a saporodicom.

47898

47899

1947-2012.

SlavkuArdali}u

Sahrana}eseobavitiusubotu, 25.2.2012.godine,u13~asova,u Temerinu. O`alo{}eni:suprugaDragojla, sinoviZoran iMiroslav, snajaDragana iunukaAwa. 47896

odbrataDu{anaArdali}a saporodicom.

odsinovke QiqeGrci} saporodicom.

Zauvektvoji: Ceca,Beca i MilanBejatovi} iMilanMar~eta.

47900

47890

47876


28

^iTUQe l POMeni

subota25.februar2012.

Posledwi pozdrav

Dana, 26. februara 2012. navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{e voqene

Posledwi bratu

pozdrav

dnevnik

voqenom

GODI[WI POMEN

Pro{la je najtu`nija godina.

Dragi Romi}u od sestre Qubinke Pavkov iz Koviqa. Sahrana je danas, 25. 2. 2012. godine, u 12 ~asova, na Novom Be`anijskom grobqu u Beogradu. 47908

3

Mnogo je lepih uspomena da te ve~no pamtimo, da o tebi sa ponosom pri~amo i da te nikada ne zaboravimo. Tvoji najmiliji: }erka Stanislava, sin Bogdan i suprug Slavko.

Tvoja }erka Goca sa Dejanom i Jecom.

Milice Marojevi}

Neboj{i

\or|u Radi{i}u Voqeni tata, tuga se ne meri re~ima, suzama, ni vremenom koje prolazi ve} prazninom koja je ostala tvojim odlaskom. Lako obri{em suze koje teku ali ne mogu bol iz mog srca.

Vaspita~ice vrti}a „Zemqa ~uda”.

47893

47884

Posledwi pozdrav

Oti{ao je iznenada na{ voqeni

Borislav Horwak

\or|e Radi{i} Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo, svake no}i imam tuge dovoqno za `ivot ceo. No} postoji samo zato da bi meni bilo te`e i da sawam tvoje usne {to pred zoru nekud be`e. Tvoja Jagoda.

47675

47676

Danas, 25. februara, u 10 ~asova obele`i}emo godi{wi pomen na{em dragom suprugu, tati i dedi

Pro{lo je godinu dana od kako nije sa nama

\or|u Radi{i}u

Nenad ^udi} majstor Ne{a

1937 - 2012. Ugasio si se u tu|ini, daleko od nas, ne ostavqaju}i nam mogu}nost da budemo kraj tebe, kada ti je bilo najte`e.

Ivan Ga|anski

Neboj{i

Tuguju za tobom: Mira, \or|e, Milenko i Dejan.

kwi`evnik Porodica \ilas.

Wegove Ksenija i Ivana.

Tvoje: Jagoda, Nata{a, Goca i Jeca.

47904

47883

Dragoj sestri i tetki

Dragi kume, tvoj iznenadni odlazak u na{em srcu ostavqa neute{an bol. Tvoj vedar lik i plemenitost osta}e trajno u nama.

Koliko tuge, prolivenih suza, neprospavanih no}i u ovoj, tu`noj godini provedenoj bez tebe.

Vreme ne bri{e uspomene. Sin Predrag i k}i Mirjana sa porodicama.

47799

47677

47697

Posledwi pozdrav na{em dragom prijatequ

POMEN Dana 25. februara 2012. godine, navr{ava se deset dugih godina od kako nas je napustio na{ dragi

Danas, 25. 2. 2012. godine obele`i}emo jednogodi{wi pomen na{oj dragoj pokojnici

Ratobor Srdi} Lale

Godina pro|e, a mi jo{ ne mo`emo da verujemo da te nema. Zauvek }e{ biti u na{im srcima i mislima.

Po~ivaj u miru.

Soki Ra|enovi}

Dragici Vasi}

Ba~ki Jarak

Bori Horwaku

Pro|e godina sestro, ali tvoja dobrota i plemenitost nikada ne}e izbledeti.

Neboj{a Lemi}

Sa qubavqu i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Maja, Marko i Olga Cari}.

Brat Slave Rodi} sa porodicom.

Supruga Radmila, sinovi Neboj{a i Branislav.

O`alo{}ena }erka Mira, zet Stevica i unuke Maja i Tawa sa porodicama.

47901

47708

47709

Tu`nim srcem opra{tamo se od na{e drage i voqene

Danas, 25. 2. 2012. godine navr{ava se godina dana od kada smo ostali bez voqene majke, bake i prabake

Kumovi Marica i Slobodan Radulovi}. 47897

47888

PETOGODI[WI POMEN

25. 2. 2007 - 25. 2. 2012.

POMEN

25. 2. 2006 - 25. 2. 2012.

\or|e Lenarti}

Marko Gu`vi}

Koviqke Gali}

1928 - 2012.

Mare, ponosni smo na tebe, iako si sa nama bio jako kratko, ali i daqe na{a najve}a `eqa je da si ponovo sa nama. Neka te ~uvaju An|eli. Vole te tvoji: tata Pero, mama Ana i sestra Mirjana.

Soke Ra|enovi}

Osta}e{ ve~no u na{im srcima i mislima.

S qubavqu zauvek tvoji: Ligija, Vesna i Vali sa porodicama.

Porodica Jawi}.

Tvoje }erke Smiqka i Boja sa porodicama.

47894

47714

47715

PETOGODI[WI POMEN na{oj voqenoj supruzi, majci i baki

JEDNOGODI[WI POMEN na{oj dragoj mami, babi, prabaki i svekrvi

47803

POMEN

Posledwi pozdrav

POMEN Danas se navr{ava pola godina od kako se upokojio moj jedini brat

Borislavu - Bori Horwaku Draganu Todorovi}u 2011 - 2012. Oti{ao si prerano, a srce se ne miri sa tim dok suza oko ispuni. Tvoji roditeqi: Mladomir i Ru`ica i sestra Dragana sa porodicom. 47892

Stoja Lon~ar

Posledwi pozdrav na{em dragom suprugu i tatici koji je iznenada preminuo 8. februara u 83. godini. Ispra}aj je obavqen u krugu najbli`ih.

47891

Dana, 25. 2. 2012. na Gradskom grobqu, u 11.30 ~asova, odr`a}e se jednogodi{wi pomen na{em dragom

iz Ba~kog Jarka

1937 - 2012.

Milorad Mijatov Ka`u... Vreme le~i sve. Nije istina ... Veruj mi. Sestra Marija Pejin sa porodicom. 47812

Sa tugom se se}amo na{eg {kolskog druga koji je posle duge bolesti preminuo u Londonu. Generacija maturanata 1955. godine, Gimnazije „Jovan Jovanovi} Zmaj”. 47820

Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Po~ivaj u miru.

Petri Ma~ki} obele`i}emo danas, 25. 2. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na ^enejskom grobqu. Uvek }e{ biti sa nama u na{im mislima i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji najmiliji: suprug Vaso, sinovi Veselko, Branko i Niko sa porodicama.

47728

Prolaze dani, godine... ostado{e samo uspomene i se}awa. K}erka Lepa i zet Lazar Bagiw.

Qubici Vojvodi} ro|. Vasi} dava}emo danas, 25. 2. 2012. godine, u crkvi, u Loku, u 10 ~asova. O`alo{}ena porodica. 47756


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Pro{le su tri godine otkako nije sa nama na{ mili i dragi

subota25.februar2012.

29

25. 2. 2008 - 25. 2. 2012.

25. 2. 2008 - 25. 2. 2012. Mili moj,

Jedini moj

Ilija Stankovi} Nakrajku}a

Du{ane

Voqeni ne umiru, dok `ive oni koji ih vole. Uspomena na wegov lik i bezgrani~nu qubav prema svima osta}e u na{im srcima. ^uvamo te od zaborava kao {to si ti ~uvao nas. S qubavqu i po{tovawem: supruga Qubica i sinovi Du{ko i \or|e.

uvek si prisutan u mojim mislima.

Voli te tvoja Naka. 47751

47667

POMEN

TU@NO SE]AWE na rano preminulog zeta

Du{ko

SEDMODNEVNI POMEN Danas, u subotu, 25. 2. 2012. godine navr{ava se sedam dana od prerane smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

najvi{e na svetu voli te i qubi tvoja majka.

47750

Jelica Ugrinov ro|. Juri{in Navr{ava se godina dana od rastanka, a mi stalno mislimo na tebe i tvoju veliku qubav. Uvek }e{ biti deo nas, voqena i nezaboravqena. Tvoji najmiliji: }erka Marica, sestra Stojanka, unuci Branka, Vlada i @ivko, praunuci Stefan i Dimitrije.

Milorada Mijatova Bate 1961 - 2011.

JEDNOGODI[WI POMEN odr`a}e se u subotu, 25. 2. 2012. godine, na Gradskom grobqu, u 11 ~asova.

Novice Pero{evi}a 1936 - 2012.

Uvek se se}amo i se}a}emo se nama dragog Bate. Tast Veqko, svastike Milka i Desanka sa porodicama.

47766

47713

U nedequ, 26. februara 2012. godine navr{i}e se godina dana od smrti na{e drage majke, svekrve i bake

Danas, 25. februara navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako je zauvek sklopila o~i na{a draga majka i supruga

47762

[ESTOMESE^NI POMEN odr`a}e se 25. 2. 2012. godine, u 10 sati, na Tranxamentskom grobqu, u Petrovaradinu.

Stjepan Gazi} Pipa Vreme koje prolazi ne bri{e uspomene i bol za tobom. S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na tebe.

Se}awe na tebe osta}e ve~no u na{im srcima i mislima. Weni najmiliji: sin Du{ko, }erka Qiqana, snaja Jovanka i unuci Ivana i Dimitrije.

Qubica ^abradi S qubavqu, tugom i po{tovawem ~uvamo te u srcu. Porodice ^abradi i \ogo.

SE]AWE

POMEN

Liza Modri} Beta

17. 1. 2012 - 25. 2. 2012. ro|en u Ba~kom Petrovom Selu 1935. godine

24. 2. 2000 - 24. 2. 2012. To nam je ostalo, zauvek si sa nama.

Stanko i Ivan Modri}. 47767

Dana 16. 2. 2012. godine oti{ao je na put bez povratka

Miodrag Raleti} iz Despotova Dragi na{ Miki, mnogo }e{ nam nedostajati. Pamti}emo stara, dobra vremena i sve lepe trenutke na{eg dru`ewa. S po{tovawem, tvoji Kova~evi}i: Joja, Kajka, Jaca i Tawa. 47736

Milorad Mijatov Bata 1961 - 2011. Znao si koliko smo te voleli, ali nikad ne}e{ saznati koliko patimo za tobom. Tvoji najmiliji. 47711

47794

47781

Dana, 25. 2. 2012. godine dajemo {estomese~ni pomen na{em jedinom sinu i unuku

Bo{ko Babi}

@iveo i sahrawen u Rijeci gde }e se pomen obaviti u krugu wegove najbli`e porodice. Nikada ne}emo zaboraviti wegovu dobrotu. Potomci wegove bra}e: To{e, \uke i Mileta.

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Pomen }e se odr`ati u 10 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica Pero{evi}.

25. 8. 2011 - 25. 2. 2012.

Emilije Mijatovi}

3

O`alo{}eni: supruga Sne`ana, sin Nikola, }erka Maja sa porodicom, brat Ivan sa porodicom i majka Finka.

Hilda Simin Ti sad spava{ mila moja. Ovom svetu, punom mr`we, punom bola, uskoro }e do}i kraj. Ali znaj, od nas tvojih drugarica, dok kucaju na{a srca i Tvoje srce kuca}e u nama. „Gospod kad do|e, plati}e svima po svojim delima.� Ja verujem u Gospoda i wegove re~i.

Tvoja Mirjana Mili}.

47757

47731

GODI[WI POMEN

Dragan Dukari} p. pukovnik u penziji

Vasi Jovi}u Dani, nedeqe i meseci prolaze, a tuga i bol zauvek ostaju u nama. Ve~no o`alo{}eni: mama Maja, tata Lale i deda Vasa.

odr`a}e se 25. 2. 2012. godine, u 11 ~asova, na Pravoslavnom grobqu, u Subotici. Vreme nikad ne}e izbrisati tvoju neizmernu qubav i brigu za sve nas. Beskrajno zahvalni i ponosni {to si bio deo nas. Tvoji: majka Vida, supruga Dragica, deca Nemawa i Jelena, sestra Gordana i sestri~ina Bobana. 47755

47633

47649

Pro{lo je 40 dana od kako nije sa nama na{ voqeni brat, {ogor i ujak

TROGODI[WI POMEN

DVOGODI[WI POMEN

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{oj dragoj mami, baki i prabaki

Persida Krivoku}a ro|. Uvali} iz Turije

Radoslav Kucurac De Gol

Milo{ Jovanovi}

Tim povodom }e se danas, 25. 2. 2012. godine, u 10 ~asova, u crkvi u Ka}u odr`ati parastos.

Koliko smo te voleli znao si, koliko nam nedostaje{ nikad ne}e{ saznati.

O`alo{}ene porodice Bosak i Bojanovi}.

Tvoja Danica sa decom.

Tvoja sestra Milica Uvali} i porodica Trifunovi}.

47740

47792

47652

25. 2. 2009 - 25. 2. 2012.

Sre}ni smo {to smo te imali, a tako tu`ni {to vi{e nisi sa nama. Sa tugom i po{tovawem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost i qubav koju si nam pru`ala.

Latinki Bugarin Beli obele`i}emo danas, 25. 2. 2012. godine, u 10 ~asova, na grobqu, u [ajka{u. Zauvek u na{im srcima. Porodice Bugarin i Mijatov. 47795


07.05 08.00 08.05 08.50 09.05 09.30 09.55 10.05 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.05 14.00 15.00 15.05 16.20 16.50 17.00 17.20 17.45 17.55 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.20 00.10 00.35 01.00

Кухињица Вести Црвенкапа,вук и мачка Цртани филмови Вуков видео буквар-слово „К“ Хајде са мном у обданиште Цртанифилм Питам се,питам се Чаробнашума,позоришна представа Путеви наде Агро мозаик Вести Знање Плави круг Без упута Биографије Вести за особе са оштећеним слухом Петказање Све о животињама: Поларни медвед ТВ минијатуре ТВ Дневник Политбиро ТВ минијатуре Ватерполо:Војводина-Младост,пренос Спасиоци ТВ Дневник Серија недеље: Марфијев закон Фаца Војвођански дневник Из нашег сокака Серија недеље: Марфијев закон Политбиро Путеви наде Плави круг

Без упута Нагле промене времена изазивају умор, мигрену, несаницу, депресију и проблеме с крвним притиском,а тешко их подносе астматичари, реуматичари и срчани болесници. У том периоду повећан јеброј срчаних и можданих удара, прехлада, упала дисајних органа и астматичних напада код старијих особа и хроничнихкардиоваскуларних болесника. Гост: др РадинкаПекић,кардиолог. (РТВ1,13.05)

06.35 09.05 10.00 11.20 12.30 12.40 13.05 14.00 15.45 16.10 16.30 17.00 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 00.05

tv program

subota25.februar2012.

ТВ Баштина Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (слов) Из стране продукције (слов) Вести (мађ) Урбана џунгла,емисија на мађар..са титл.на српском КУД „Вила“-концерт у СПЕНС-у Додир,филм Хајде са мном у обданиште Вуков видео буквар -слово„К” Питам се,питам се Кад кућа није тесна ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (мађ) Културни магазин (мађ) (Јелен-лет) Разговорсповодом(мађ) ЈубилејНСпозоришта(мађ) 5.меморијал „Исидор Бајић“ ТВ Продаја

08.15 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.45 17.30 18.00 20.00 20.30 22.00 23.00

Причеизкњижаре Будиродитељ Е-ТВ Ноге на пут Хало,председниче Простор Лицеснасловнице Војвођанскевести Здравље је лек Дискавери Војвођанскевести Више од откоса Војвођанске вести Ћаскање Војвођанске вести Филм:Украдениживот

06.02 06.08 06.18 07.14 08.01 08.29 08.33 08.55 09.09 09.33 09.44 10.31 11.02 11.30 12.12 12.40 12.55 13.30 14.00 14.31 15.01 15.34 15.55 17.55

МишелФајфер

Лицесaожиљком 09.15 09.35 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 16.05 17.00 17.05 18.00 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00

Време је на мојој страни Серија Азбука родитељства Серија Ленија Витраж Вести Ево нас код вас Вести Инспектор Морс Вести Серија Вести Серија Седам НС дана Време је на мојој страни Објектив Човек лав Најбољи лек Седам НС дана Серија Објектив Лична грешка Инспектор Морс

10.00 Преглед Евролига 10.30 Евролига магазин 11.00 Лига Европе:Манчестер Сити –Порто 13.00 Најава Премијер лиге 13.30 Прави НБА 14.00 АТП Марсеј 1/2финала 17.45 НБА акција 18.30 Премијер лига:Манчестер Сити –Блекбурн 21.00 Евролига магазин 21.30 Преглед Евролига 22.00 АТП 500Мемфис 1/2финале

Остварење прати успон и пад гангстера Тонија Монтане, који као сиромашни кубански имигрант долази на Флориду и почиње да гради криминалну каријеру, полако преузимајући локалну трговинудрогом. Улоге:АлПаћино,Мишел Фајфер,РобертЛођа Режија: БрајандеПалма (РТС1,21.00) 06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 11.00 12.36 13.05 13.20 13.27 14.00 14.15 15.00 15.07

03.19 03.46 04.24 04.54 05.47

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Жикина шареница Дизни на РТС Плава птица Дневник Спорт плус Увиђај Гастрономад Ви и Мира Адања Полак Вести ТВ лица:ЛидијаКодрич...као сав нормалан свет Вести Војна академија Поаро:Уочисвихсветих Квадратура круга Слагалица Дневник Војна академија Лице са ожиљком,филм Вести Зен 3:Краљ пацова,филм Ви и Мира Адања Полак Вести ТВ лица:ЛидијаКодрич...као сав нормалан свет Квадратура круга Моја лепа Србија Увиђај Војнаакадемија Верскикалендар

04.00 06.35 08.00 10.10 12.45 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.20 20.15 21.00 22.00

Дођи на вечеру Домаћин Филм:Рангун у срцу олује Филм:Ратник Филм:Смртоносно оружје 1 Жене Радна акција Будва на пјену од мора Галилео Вести Аси Кад лишће пада Будва на пјену од мора Филм:Ловци на бегунце

15.55 15.58 16.54 18.32 19.01 19.30 20.05 21.00 00.00 00.07 01.43 02.00 02.31

Зрно по зрно Погледајте прилоге о томе да ли ће НИС надокнадити штету које је према наводима Удружења пољопривредника у Зрењанину начињена на ораницама у околини града.Поред овог прилога гледаоци могувидети и да ли су и колико снежне падавине угрозиле повртарску производњуу пластеницима у околини Зрењанина. (КТВ,12.00)

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета 08.00Дечији програм,09.00Играмо се,10.00 Кућица у цвећу, 11.00 Филм, 13.00 Филм, 15.00 Филм, 16.30 Бибер, 17.00 АБС шоу, 18.00У нашем атару,18.30Бибер,19.00Кад порастем бићу...,20.00Прес пресек,21.00Филм,22.30Бибер,23.15Филм,00.15Бибер,00.30Ноћни програм

19.21 19.53 19.59 20.14 21.00 21.25 21.55 22.22 23.10 00.18 00.48 02.30 03.59 05.05 05.29

Датум Верски календар Бразде ТВ лица:НиколаКојо...као сав нормалан свет Велики је свет Бернард Срећни клинци Чудовишта и гусари Зујалице Вилењаци Верски мозаик Србије Клиника вет Профил и профит Књига утисака Свет здравља Време одлуке Моја лепа Србија Грађанин Лети,лети песмо моја мила Цркве-како их тумачити Врелегуме Тоталтенис Хокеј-СЛОлига,финале: Партизан-Олимпија,пренос Одбојка-Куп Србије, ВојводинаНСсеме-ПартизанТермоелектро,полуфинале,пренос Првисвенг Датум Верскикалендар Стварање царства Потрошачки саветник Свет спорта Фест 2012,хроника Дебела породица на дијети Ништа осим ритма Вреле гуме Хокеј-СЛОлига,финале: Партизан-Олимпија Одбојка-Куп Србије:ВојводинаНСсеме-ПартизанТермоелектро Ништа осим ритма Потрошачки саветник Клиника вет

dnevnik

c m y

30

05.40 08.00 09.10 11.00 11.35 13.45 13.20 16.00 16.35 17.00 18.30 19.05 20.00 21.00 23.00 23.35 23.55 01.25 02.55 04.15 05.25

Индија Знање на поклон Цртани филмови Вести Б92 Два и по мушкарца Штребери Филм:Добри момци Вести Спортскипренос АБАлига:Цибона-Партизан, пренос Вести Два и по мушкарца Истражитељи из Мајамија Филм:Марс напада! Вести Б92 Спортски преглед Инспектор Валандер Филм:Тајна њене баке Филм:Алиса са друге стране огледала Саут Парк УкључењеуБ92Инфо

Голи живот Од када постоји страх Срба од Запада,на коме се појединачно и приватно сјајно сналазе и одакле доносе све што је лепо и успешно? Кад је било српско златно доба и кад се најбоље живело у Србији? Говоре аутори књиге ,,Приватни живот у Срба“ др Марко Поповић, др Мирослав Тимотијевић и др Милан Ристовић. Аутор:МиломирМарић (Хепи,21.30) 06.00 07.30 09.00 09.15 09.25 09.35 09.45 10.00 11.30 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 13.55 14.00 15.25 15.45 15.55 16.10 17.55 18.30 19.00 20.00 21.30 23.00 02.45 03.30 04.55

„Фест2012”, хроника „БудитенаФестуикодкуће“.Подтиммотомиовегодине припремамо хронике посвећене 40. Међународном филмском фестивалу у Београду,којиславијубилеј. (РТС2,21.55)

Јутарњи програм Знање на поклон Торк Метеор и пријатељ Мегаминималс Меда Чарли Телешоп Барби у улози принцезе и просјакиње,анимирани филм Хорсленд Моћна чигра Фантастично путовање Побуна диносауруса Пресовање Телешоп Вести Парови –уживо Скадарлијом Вести Телешоп Атила 2.део,филм Телемастер Моја Србија Парови –Најбоље Парови –уживо Избацивање Голи живот Парови –ноћ уживо Матрјошки Голи живот Моја Србија

ОгњенАмиџић

Звезде и фанови

СандраПеровић иКирстенДанст

06.00 06.30 06.45 07.00 08.30 09.00 09.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.30 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00 04.30

ВОА Кефалица Фуснота Маратон Здравље и Ви Фуснота Филм:Џорџ и змај Топ шоп Сваштарица Здравље и Ви Улови трофеј Мајсторски Последњи час Породица Серано Филм:Срећна нова ’49. Лажи ме Универзум Фринџ Филм:Остерманов викенд Филм:Прва моћ Филм:Срећна нова ’49 Филм:Остерманов викенд Филм:Прва моћ

Емисија колажног типа намењена тинејџерима. Кроз сваку емисију, млада водитељка, Теодора Миљковић открива ствари које нисте знали о највећим светским звездама, али и о домаћим познатим личностима. Ове суботе је гост ОгњенАмиџић. (Пинк,13.30) 07.00 10.00 11.30 12.30 13.30 14.30 16.00 18.00 19.30 20.00 21.00 23.30 01.00 03.00 04.45

Добро јутро Викендвизија Немогућа мисија Живот у тренду Звезде и фанови Голд Ханимјузик Филм:Минисмоанђели1 Магазин ин Национални дневник Курсаџије Звезде гранда Филм:Ми нисмо анђели 2 Филм:Опсада Алкатраза Филм:Дан Апокалипсе Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус,12.40Бање Србије,13.00На здравље, 13.30 Кућни видео, 13.45 Топ шоп, 16.00 НС Индекс, 16.25 Фокус, 17.05 Ски Јахорина, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.45Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс,00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15 Ски Јахорина,01.45Музика

07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00 Акценти, 12.30 Испод поклопца, 14.00Акценти,14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос, 18.00 Акценти, 18.15 Писмо глава, 20.00 Филм Инфо, 20.30 Везе, 21.00 Токови моћи,21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм

12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм:Парови,00.50Глас Америке

08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota25.februar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

07.40 08.35 09.00 09.55 10.50 11.45 12.40 13.35 14.30 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.30 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Четири венчања - Америка Венчаница из снова Мајами инк Девојчице и дијадеме Џон, Кејт и осморо деце Обрачун посластичара Стручњак за торте Шта не треба обући Удварање у мраку Богата млада, сиромашна млада Л.А. Инк: Правило женских груди Уштедети купујући Краљ посластичара као кувар Нисам знала да сам трудна Уз осмех довека Дечији рођендани за памћење Четири венчања - Америка Необичан секс Полицајке округа Марикопа Л.А. Инк: Орбијева тајна Уз осмех довека

Духовна музика Најгори послови у историји Синатра – мрачна звезда Црна смрт Повратак коренима: Лекције из Каменог доба Фарма из Едвардијанског доба Свет по Ленону Колонија Салвадор Дали: Прича о два града Најгори послови у историји Мвалиму – наслеђе Џулијуса Камбаражеа Нијере Царство мора Гладијатори: Повратак међу живе Фарма из Едвардијанског доба Годар, Маде ин УСА Колонија Салвадор Дали: Прича о два града Најгори послови у историји

Легенда о змају Спаркијева велика вантура Покемон 7. судбина деоксис Филм: Човек са четири ноге Филм: Стјуардесе у акцији Филм: Тајна породичног блага Филм: Песница беса Филм: Последњи сати на Земљи 22.00 Филм: Животна одлука 00.00 Еротски Филм: Секси медицинске сестре 4. 01.00 Еротски Филм: Љубавне лекције

08.00 09.30 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Последњи сати на Земљи Након што је чврста материја направила рупу у Земљи, промењен је смер ротације планете. Група владиних агената мора да лоцира изгубљену сателитску мрежу, која представља једину наду за спасење човечанства. Улоге: ХамзаАдам,ЏулијаБенсон,КамеронБрајт Режија: ДејвидХоган (Синеманија,20.00)

08.01 Кинотека - циклус класичног вестерна: Томахавк, филм 09.22 Мама је мама, док. филм 10.12 Кућни љубимци 10.46 Зелени дијамант Шри Ланка, док. филм 11.17 Нормалан живот 12.00 Дневник 12.30 Ветерани мира 13.15 Духовни изазови 13.45 Призма 14.30 Мањински мозаик 14.48 Јеловници изгубљеног времена 15.10 Еко зона 15.36 Истина о лавовима, док. серија 16.31 Евромагазин 17.19 Репортери 18.24 Потрошачки код 18.54 Глобално село 19.30 Дневник 20.01 Дан после сутра, филм 22.10 Најмоћније жене света: Хеди Ламар, док. серија 23.05 Дневник 3 23.35 Паклени удар, филм 01.07 Филмски маратон: Пет отрова, филм 02.44 Филмски маратон: Викинг Ерик, филм

ЕјмиРосум

Дан после сутра Климатолог Џек Хол на Антарктику био је сведок када се одломио се велики комад леденог блока. Није ни слутио да се ради о поремећају климе која је задесила Земљу услед загађења, и ускоро се хралдноћа спушта све до Екватора... Улоге: Денис Квејд, Џејк Гиленхал,ЕјмиРосум,Даш Михок,ЏејО.Сандерс Режија: РоландЕмерих (ХРТ1,20.01)

08.10 08.32 08.58 09.30 09.57 11.25 12.51 13.06 14.07 14.40 15.16 16.50 18.40 19.11 19.33 20.15

22.20 00.05 01.36

Сваки Џек има своју Џил Филмови и звезде Опет ти Хамлет Срећа Семи на путу око света 3Д Дволичност Једи, моли, воли Пљачка Усамљене девојке Како да знаш Човек звани храброст Спартак: Богови арене Притајено зло: Живот после смрти 04.20 Месец

Убиства у Мидсамеру Поморска патрола Монк Краљевски болесници с1 Филм: Тешка мета Филм: Завет Хаваји 5-0

07.35 Поп Пикси 08.55 Училица, квиз за децу 09.45 Ружа ветрова 11.55 Имам те!, филм 14.05 Ангус, танге и право правцато љубљење, филм 15.55 Бродолом живота, филм 18.30 РТЛ Данас 19.10 Галилео 20.00 ТВ премијера: Књига искупљења, филм 22.05 ТВ премијера: Гамер, филм 23.40 Бег из Лос Анђелеса, филм 01.30 Астро шоу 02.30 РТЛ Данас 03.05 Велико срце, филм

ТВ ПРЕМИЈЕРА

22.00

06.00 07.20 07.50 09.35 11.40 12.45 14.10 16.15 18.35 20.05 22.05 00.00 02.45

06.00 10.00 15.00 20.00 21.00 23.00 01.00

Књига искупљења

20.25

ЏулијаБенсон

FEQTON

Патак Фрка Махарал - тајна талисмана Мала ТВ Тролови Истеривачи чодовишта, филм за децу Кранс-Монтана: Светски скијашки куп - суперГ (М), пренос Цртани филм КС Аутомагазин Директ 4 зида Златни змај, филм Кошарка, АБА лига: Цибона Партизан, пренос Магазин УЕФА ЕУРО 2012. Симпсонови Музика, музика... поп Рукомет, ЛП: ЦО Загреб Шафхаузен Рукомет, ЛП. ЦО Загреб Шафхаузен, пренос Рукомет, ЛП. ЦО Загреб Шафхаузен, емисија Монти Пајтон: Смисао живота, филм Манкелов инспектор Валандер Данијел Баренбојм и Бечка филхармонија

06.15 Шта девојке уче 08.10 Нешто позајмљено нешто плаво 10.00 Шевина песма 11.40 Зојин тајни живот 13.10 Необуздана Ајрис 14.40 Тајна давања 16.15 Мегвајер: Пут до судњег дана 17.50 Срце пуно кише 19.20 Пространо је море 21.00 Заташкавање: Прича кларенса брендлија 22.50 Пре него што се он пробуди 00.25 Нешто позајмљено нешто плаво

06.00 08.10 10.00 12.00 14.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Телма и Луиз Бубамаре Чист и трезан Јентл Останите с нама Велика зверка Опчињена месецом Удата за мафију Дијаболик Тајне заната Секс у граду

По беспућу Америке, опустошене након нуклерарног рата, Ели лута већ тридесет година носећи са собом књигу, коју чува животом. Преживљава ловећи животиње те сакупљајући храну и ствари остављене по напуштеним кућама... Улоге: ДензелВашингтон, Гери Олдман, Мила Кунис, Реј Стевенсон, Џенифер Билс,ЕванЏонс Режија: Алберт & Ален Бротхерс (РТЛ,20.00)

ГериОлдман

08.10 Мегаградитељи 09.05 Моћни бродови 10.00 Људских руку дело – Азије 10.55 Какав алат! 11.50 Велике селидбе 12.45 X-машине 13.40 Браћа из мочваре 14.35 Мегаградитељи 15.30 У потрази за забавом 16.25 Како се прави? 16.55 Како се то прави 17.20 Људских руку дело – Азије 18.15 Потрага за природним гасом 19.10 Борна кола браће Хау 20.05 Како се прави? 21.00 Рос Кемп: Борба за Амазон 21.55 Преживљавање 22.50 Лов на сабљарке 23.45 Да ли је то могуће? 00.40 Борна кола браће Хау

08.30 09.00 09.45 11.30 12.45 13.30 14.15 15.00 16.00 17.45 19.15 21.00 00.00 00.30 02.00

Санкање Санкање Алпско скијање Алпско скијање Нордијско скијање Нордијско скијање Санкање Скијашки скокови Скијашки скокови Тенис Борилачки спорт Борилачки спорт Рели Скијашки скокови Супербајк

О

17

31

АУТОБИОГРАФИЈА МОНИКЕ СЕЛЕШ

„Један од момака” сакривен у хаљини

статак 1997. прошао је у магновењу летова чула за протеински шејк док он није ушао у мој авионом и телефонских разговора с татом. живот. Одједном сам их пила двапут дневно, један Био је на јаким дозама морфијума и докто- за доручак, један за вечеру. Били су одвратни. Једри нису ништа могли урадити. Већ је надживео ног јутра покушала сам да ставим шећера у њих, њихове прогнозе неколико месеци и било је само али био је пребрз. питање дана кад ће нас напустити. Али, задржао је смисао за хумор и наставио је да ми даје инструкције кратким позивима и факсовима у хотелима где сам одседала. Путовала сам у Лос Анђелес, Торонто, Филаделфију, Атланту и Токио, али нисам била ментално 100 посто у мечевима, а нисам била ни 100 посто концентрисана на њих. Била сам негде између, не обављајући ниједан посао како треба. Радила сам што сам боље могла око својих пословних обавеза. Постала сам инвеститор 1996. у ланцу кафића „Ол стар„, дакле морала сам ићи на отварања ресторана са осталим спортистима инвеститорима: Тајгером Вудсом, Андреом Агасијем, Шакилом О’Нилом, Вејном Грецким... Дружење с њима омогућило ми је ретке веселе тренутке. Тајгер је управо освојио свој први Мастерс, а размена између Холивуда и спорта била је у зениту. Отварања ресторана била су догађаји препуни звезда. Силвестер Сталоне, Брус Вилис, Деми Мур, Брук Шилдс и Весли Снајпс били су редовни гости на журкама. Постала сам стручњак у претварању да сам „један од момака„ тако што бих облачила дуге, широке хаљине без наглашеног струка. Било је лако сакрити се у њих. Тај стил постао је моја униформа кад год сам морала да изађем. Мој распоред био је лудачки, али разговарала сам с татом бар двапут дневно и летела кући на Флориду кад год сам имала више од 24 часа слоОтац инсистирао да живи свој (тениски)живот бодна. Али то није било довољно. Након што сам изгубила од шеснаестогодишње Серене Вилијамс „Никако, Моника. Без шећера.“ у четвртфиналу Чикага, вратила сам се кући и ре„Сваки пут?”, питала сам. кла тати да до краја године не желим да играм већ Шећер је био добар и било га је у свему. Како ћу да будем крај њега. Већ је био новембар и не бих моћи да га избегнем? Зар ми он не даје снагу? пропустила много турнира, али он је мислио да је „Сваки“, рекао је непоколебљиво. Али обећао је идеја луда. да ћу се, ако пратим све његове фитнес заповести, „Моника, твој живот мора да иде даље. Иди и вратити у форму у којој желим да будем. живи га сада. Много сам срећнији кад те видим таКупила сам сваку књигу која ми је обећавала нокву, него овако.“ ви живот, ново тело или обоје. Била сам опседнуНисам могла да одговорим. та губљењем тежине. Била Гризла сам усну да не запласам убеђена да ћу бити поночем. Није могао да поједе ни- Као инвеститор ланца кафића во срећна кад бих само могла „Ол стар”, с осталим шта чврсто месецима, а ја сам да је се решим. Моја библиојела све испред себе да угутека с књигама о томе како инвеститорима – Тајгером шим тугу. Он је био јак, а ја помоћи самоме себи рођена Вудсом, Андреом Агасијем, тако слаба. Нисам желела да је те године и прежвакавала Шакилом О‘Нилом, Вејном се сломим пред њим. сам све савете до којих сам Грецким – морала сам ићи на могла доћи. Негде мора по„И мораш да ми обећаш да ћеш наставити да живиш свој отварања ресторана. Сталоне, стојати решење. живот након што мене више Брус Вилис, Деми Мур и други Покушала сам да медитине буде„, захтевао је. рам до своје идеалне тежине. били су редовни гости Звучало је тако лако кад је Провела сам недељу дана јетих журки он то рекао. Како је он био дући неограничене количине све слабији, обоје смо знали меса и сира док ми није било да ми је потребан нови тренер. Нисам могла да се мука. Опсесивно сам пребројавала количине угљеносим с променама у животу, истовремено поку- них хидрата. Покушала сам да замишљам своју шавајући да схватим како да функционишем сама. глад као плави квадрат који се смањује. Јела сам То је било превише. „Иди и живи свој живот„ би- угљене хидрате пре подне, а протеине до спавања. ло је лакше рећи него учинити. Комбиновала сам храну као луди научник. Јела сам Гавин Хопер био је савршено решење, човек ко- оно што сам мислила да одговара мојој крвној груји ће средити моју игру. Аустралијски лудак за пи. Али, кад бих дошла кући након типичног дана фитнесом с осећајем за авантуру, довео је Аманду с Гавином – четири сата ударања лопте и два сата Коцер у невероватну форму, а његове вештине до- у теретани – била сам превише уморна да би ме вођења у форму биле су легендарне. И кад је имао било брига. Чим он оде из куће у осам сати сваке лош дан, проценат сала на телу био му је само че- вечери, ја бих се на каучу наоружала врећицом чотири посто. Радио је по режиму и био је непопу- коладних переца и грицкала их док читам књигу стљив у својим вежбама, али је, као и мој тата, чи- или гледам комичне серије на НБЦ-ју. То је био нио све да убаци забаву кад год је то могуће. Нај- мој свет, и знајући да ме он чека, био је једини набољи део био је што би ми рекао да спринтам на чин да преживим вежбе у току дана. Осим тога, сто метара или да трчим сат времена што брже мо- осећала сам да ово заслужујем. Била сам савршена гу, а затим би и сам то исто радио уз мене. Нема целог дана: било је немогуће одржавати овакву много тренера који ће то радити. Никад нисам ни снагу воље нон-стоп. Књигу Монике Селеш „АУТОБИОГРАФИЈА / ФОРХЕНДОМ ПРЕКО МРЕЖЕ ЖИВОТА” (издавач: „А-Z Book”, Тоше Јовановића 2/11, Београд 11030), можете за 399 динара наручити преко телефона 011/2199–439 и 064/159-5543 или и-мејла: office@azbook.rs

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

subota25.februar2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Остварујете дивне пријатељске везе, али и љубавне, па будите опрезникогазаводитеиштажелите јербивамселакомоглоиспунити. Будите физички активни, дотерајте линију.Страснисусрети.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

25. februar 2012.

Субота је добар дан за шопинг, шетњу и провод, ако се довољно опустите и препустите. Контакти у везисиностранством ћепробудити одређена позитивна очекивања. Жељнистеновихизазоваиљубави.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Изданауданстесвевишеизложенистресуитензији.Времеједа окренетеновилист, дасеупутитеу неком другом правцу. Избегавајте свађеипрепирке.Партнердаједобресаветеипоруке.

Месец у знаку Овна вас тера у амбициозније пројекте и више активности, вишетруда, радаиочекивања. Имате добре односе с иностранством, паимогућностпутовањакојепревазилазиочекивања.

Присутни сте у јавности, таман довољнодапривучетеинтересовање и праве пословне клијенте. С драгом особом одржавате пријатељскеодносе, штојеосновасаме везе. Чувајтесвојездравље.

Кризанданзавас.Продорнисте, упркос свему. Стиче се утисак да степриморанинатодапокажетеи примените не сасвим коректне потезе да бисте постигли циљ. Али, штаје – тује, миломилисилом.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Ваш Марс је ретроградан, и даље, пасенебимоглорећидастеу најбољојформиилифази.Потрудите се да завршите започете активности, дасенепосвађатеспријатељимаидасачуватесебе.

Можете реализовати све што замислите, поготово у приватном послу. Имате повољности и користи, успеха, увезисазваничним пословима и папирима, уговорима. Уколико сенебавитеспортом, угојићетесе.

У свом дому имате динамичне промене с укућанима или гостима. Љубавниодносивезакојуградите доноси све више задовољства за обоје. Темељите је на искрености, поверењуистабилности.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Узмите у обзир и оно што се дешаваизавашихлеђа. Много посла узатвореномпростору, илистрасти утајности, могу вамугрозитиздравствено стање па је препоручљиво данепретерујетениучему.

Склони сте улагању и трошењу новца, ипреноштогазарадите.Побољшање пословне ситуације ће адекватноповећатиприходеизадовољство у раду. Не бисте смели пропуститиприликеишансе.

Добро вам је, и поред хаотичних околности, финансијске неизвесностиијошмногихдругихстваризбог којих не би требало да губите живце. Краћепутовањедоносиуспехи уживање, добарпровод.

TRI^-TRA^

На рехабилитацији V REMENSKA

PROGNOZA

ТоПлије

Vojvodina Novi Sad

12

Subotica

10

Sombor

11

Kikinda

10

Vrbas

10

B. Palanka

12

Zreњanin

10

S. Mitrovica 14 Ruma

14

Panчevo

13

Vrшac

10

Srbija Beograd

12

Kragujevac

13

K. Mitrovica 12 Niш

ГлумацЏерардБатлер (41)добровољно сепријавиоуклинику„БетиФорд”,пошто сматрадајепоновопочеодаузимапревишелекова,пишеамеричкаштампа. Глумацјеиранијепретериваослековима противболова,поштосуфизичкеприпреме за снимање филма „300: Битка код Термопила” оставиленањегатрајнепоследице,а затим је повређен на снимањима филмова „Machine Gun Preacher” и„Of Men And Mavericks”. Батлерјеуклиници„БетиФорд” провео тринедеље,итребалобиускоро дабудепуштеннакућнолечење.

10

Evropa

и СуНчаНо

Madrid

НОВИСАД: Топлијевремеузсунчанепериоде.Поподненаоблачењесасевера,којећеувечедонетислабукишу.ВетарслабзаRim падниисеверозападни.Притисакизнаднормале.МинималнатемLondon пература4,амаксимална12 степени. ВОЈВОДИНА: Топлијевремеузсунчанепериоде.ПоподненаCirih облачењесасевера,којећеувечедонетислабукишу.Ветарслаб Berlin доумерензападниисеверозападни.Притисакизнаднормале.ТемBeч пература од2 до14 степени. СРБИЈА: Топлије време уз сунчане периоде. Поподнева наоVarшava блачење,увечеслабакиша.Ветарслабзападниисеверозападни, Kijev насеверуумерен.Притисакизнаднормале.Минимална температура 0,амаксимална 16 степени назападу. Moskva Прогноза за Србију у наредним данима: УнедељупролазнакиOslo шаимањипадтемпературе.Упонедељакхладније,аливећином суво.Ууторакпоподненовонаоблачењеможеусловитикишу,ана St. Peterburg планинама снег. Затим следи све топлије време од среде па ће Atina дневнетемпературебитиизнад15степени.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Временске приликемогуутицатинапојачањетегобакодхроничних болесника. Метеоропатске реакције у форми главобоље, променљивограсположењаипадаконцентрацијебићетокомданау појачању.Опрезно усаобраћају!

Pariz

18 17 12 10 9 12 6

VIC DANA Хвалисеједнапријатељица другојкаквогјемомкапронашла. -Знаш,онјенамедицини. -Стварно?Аштастудира? -Ништа.Његастудирају.

3 0 4 -4 17 13

Minhen

9

Budimpeшta

13

Stokholm

1

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

55 (7)

Slankamen

243 (-14)

Jaшa Tomiћ

Apatin

108 (8)

Zemun

343 (-16)

Bogojevo

96 (3)

Panчevo

369 (-12)

Smederevo

488 (0)

Baч. Palanka 124 (-3) Novi Sad

145 (-12)

Tendencija porasta i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

182 (0)

S. Mitrovica

106 (9)

Tendencija stagnacije

Senta

252 (2)

Beograd

294 (-17)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

327 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

239 (-14)

NERA

Hetin

92 (-4)

TISA

64 (6)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

48 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 25.februar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you