Page 1

NOVI SAD *

PETAK 24. AVGUST 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23536 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

VLADA SRBIJE USVOJILA PROGRAM MERA ZA SANACIJU [TETA OD SU[E U POQOPRIVREDI VREDAN 15 MILIJARDI

Paorima ve}e premije, jeftinije gorivo, reprogram dugova... str. 5

Politika 2 Vu~i}: Sklopqen mozaik o vlasni~kim promenama u medijima

Ekonomija 4 Novi gazda jo{ nije preuzeo zrewaninsku skrobaru 5 Javni dug ode na 60 odsto BDP-a

Dru{tvo 6 Sindikati prosvetnih radnika tra`e ve}e plate

Novi Sad 8 Kineske firme poma`u u~enicima karlova~ke gimnazije da u~e jezik

Vojvodina 10 Zrewanin dobija akva-park

Crna 13 U Srbiji za dva dana 250 po`ara

I JU^E ZVEZDA UPEKLA

TEMA „DNEVNIKA” O PRIVILEGIJAMA I AUTONOMIJI

Vojvodina od lokomotive spala na posledwi vagon str. 2 U NOVOSADSKOJ SKUP[TINI NOVE SAMO ODBORNI^KE GRUPE

SNS jo{ ~eka SPS, a SRS ne}e pomo}i biv{im prijateqima

Foto: S. [u{wevi}

NASLOVI

Velika vru}ina Najvi{a temperatura 39 °S

Rekordna sezona na [trandu

str. 3

DINKI] NAJAVIO PAKET POMO]I PRIVREDI OD MILIJARDU EVRA...

Krediti za izvoznike i ukidawe 104 nameta

str. 7

str. 4

REPORTA@A

INVAZIJASTOTINESLOVENACASPAKOVANIHU MOTORIZOVANEKU]ENAAPATINSKIKAMP„BUYAK”

DR@AVNO VLASNI[TVO U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA DOVODI DO MORALNOG HAZARDA

Ima ne{to trulo u dr`avnim bankama

str. 4

ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA VOJSKE ODOBRENO LE^EWE O TRO[KU ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA

Vojni lekari mogu da le~e civile

str. 14 – 18

SPORT

Stara Juga boqa od Evropske unije

str. 12

n PARTIZAN IZGUBIO, ODLUKA U BEOGRADU

str. 6

n JELENA I BOJANA U POLUFINALU

n SRBIJA DO^EKUJE ESTONIJU U NOVOM SADU


2

POLiTikA

petak24.avgust2012.

POTPREDSEDNIK VLADE I MINISTAR ODBRANE U MOSKVI

TEMA „DNEVNIKA”

Vu~i}:Mozaik ovlasni~kim promenama umedijima Prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} rekao je da je sklopqen ~itav mozaik o me wawu vlasni~ke strukture „Po litike„, „Novosti„ i, kako je napomenuo, novosadskog „Dnevnika„. – Do kraja avgusta zna}e se svi detaqi – rekao je Vu~i} novinarima u ambasadi Srbije u Moskvi, i istakao da iza svega stoji „partijski levijatan” i ~ak iskori-

On je poru~io da }e dr`ava u skladu sa zakonom na}i re{ewe da za{titi dr`avnu imovinu. – Mi imamo kompletno sklopqen mozaik, nema nikakvih tajni o slu~aju „Politike„, „Novosti„ i „Dnevnika„, a sad poku{avamo da prona|emo najboqe re{ewe u skladu sa zakonom – naveo je Vu~i}, i dodao da se ne mo`emo pona{ati kao „hajdu~ka dr`ava”. – To je bilo toliko netransparentno, nefer prema dr`avi da nemam re~i. Kad bih vam rekao kako je dr`ava donela odluku da ne iskoristi pravo pre~e kupovine – to je partijski levijatan u svakom smislu re~i i iskori{}avawe di-

Iza svega stoji „partijski levijatan” i iskori{}avawe diplomatsko-konzularnih predstavni{tava u partijske svrhe

{}avawe diplomatsko-konzularnih predstavni{tava u partijske svrhe. Vu~i} je, me|utim, upozorio na to da }e pravno biti veoma te{ko razre{iti te slu~ajeve. – Ti qudi koji su to sprovodili, iako se sprovodilo na netransparentan na~in i na na~in na ko -

plomatsko-konzularnih predstavni{tava u partijske svrhe – naglasio je Vu~i}. Vu~i} se u Moskvi sastao i s predstavnicima vladaju}e Jedinstvene Rusije, s kojima je dogovo rio ja~awe saradwe dve najmo}nije partije dveju zemaqa. – Dogovoreno je da 29. septembra delegacija Jedinstvene Rusije prisustvuje skup{tini SNS-a – rekao je Vu~i} u ambasadi Srbije.

Bi}e jo{ krupnih imena Vu~i} je izjavio i da se u „aferi Agrobanka” narednih dana mogu o~ekivati nove aktivnosti, ali i da je pokrenuta inicijativa za sprovo|ewe istra`nih radwi i u mnogim drugim slu~ajevima. Na pitawe mogu li u tom procesu o~ekivati neka krupna imena, Vu~i} je odgovorio: „Podrazumeva se”. – Nikada ne govorimo o hap{ewima, ali oni koji su pqa~kali dr`avnu imovinu moraju da odgovaraju – rekao je Vu~i}. On je kazao da nije pristalica pritvarawa, ali je pristalica dobrih optu`nica, a nezavisne sudije }e potom doneti odluku na osnovu toga. – Narednih dana o~ekujte nove aktivnosti po tom pitawu, pokrenuli smo inicijativu za sprovo|ewe istra`nih radwi u mnogim pitawima – naveo je prvi potpredsednik Vlade. Po wegovim re~ima, u prethodnom periodu nije postojala sistemska borba protiv korupcije. – Taj sistem i te mehanizme }emo morati da mewamo i uspostavqamo, a postoji potpuna odlu~nost za to – rekao je Vu~i}. ji se to ne radi u civilizovanom svetu, imali su podr{ku dr`avnih organa, imali su podr{ku ~ak i ovde u Moskvi od na{ih dr`avnih organa – rekao je prvi potpredsednik Vlade.

dnevnik

On je naveo da je dogovorena i razmena iskustava u vo|ewu kampawa pa }e tako mladi iz SNS-a oti}i u Rusiju 14. oktobra da posmatraju kako Jedinstvena Rusija vodi kampawu za lokalne izbore.

O PRIVILEGIJAMA I AUTONOMIJI

Vojvodinaodlokomotive spalanaposledwivagon Od odluke Ustavnog suda Srbije kojom je ukinut deo nadle`nosti Vojvodine pro{lo je vi{e od mesec dana, ali jo{ nije poznato kako }e se nastala politi~ka kriza okon~ati. Predstavnici nove republi~ke vlasti, naime, poru~uju da ne}e doprineti ja~awu tenzija, ali ne obja{wavaju kakva }e re{ewa ponuditi da se problemi u funkcionisawu autonomije prevazi|u. No, da ima prostora za skepsu u pogledu namera vladaju}ih stranaka s obzirom na wihovu nesklonost vojvo|anskoj autonomiji, potvr|uje indirektno i aktuelna poruka predsednik Skup{tine Srbije Neboj{eStefanovi}a, ina~e funkcionera Srpske napredne stranke, da Vojvodina ne}e biti zakinuta, ali ni privilegovana u odnosu na ostale delove Srbije. Iako je Stefanovi} istakao da „ne postoji nikakva namera da se ni za mrvicu smawe nadle`nosti koje Vojvodina ima danas„, nije sasvim jasno zbog ~ega je takvu izjavu za~inio primedbom da }e za novu Republi~ku vladu biti va`no „da nema privilegovanih, da nema onih koji su politi~ki miqenici, dok drugi gra|ani Srbije treba da trpe na bilo koji na~in”, te da }e Vojvodina biti jednaka, a ne favorizovana u odnosu na druge delove Srbije. Direktor Centra za regionalizam AleksandarPopov kazao je da Stefanovi}evu ocenu o privilegovanom statusu Vojvodine u Srbiji demantuju ~iwenice, s obzirom na to da je, kako je naveo, Pokrajina „od lokomotive razvoja Srbije spala na nivo nerazvijenog regiona”.

– Istina je da Vojvodina posledwe dve decenije zaostaje u od nosu na druge delove zemqe – istakao je Popov u izjavi za „Dnevnik”. – Vojvodina se danas, na`alost, kva lifikuje kao nerazvijeni region, i to s naj vi{om stopom nezaposlenosti u odnosu na sve druge delove zemqe, izuzev ju`ne Sr bije. A ~iwenica je i da je jedino grad Beograd predwa~io u razvoju u odnosu na sve druge regione, tako da apsolutno padaju u vodu te teze o privilegovanosti Vojvodine. On je ocenio i da upozorewa predstavnika nove vlasti na to da se ne}e dozvoliti da zarad razvoja jednog dela Srbije trpe svi

vog ustava i Ustava iz 2006. godine, kojima je svedena na fasadu i neke prenete nadle`nosti, koje se i daqe su`avaju. A ako zaista `elimo da idemo u EU, onda bi vaqda trebalo i}i ka unapre|ewu

I demokrate i narodwaci i napredwaci imaju jednak otpor prema decentralizaciji i istu `equ da u jednom centru dr`e pod kontrolom sve u ovoj zemqi (Aleksandar Popov) ostali, tako|e predstavqaju za menu teza, navode}i da se Vojvo dina u vreme kad je imala punu autonomiju nikad nije razvijala na ra~un drugih. – Nije problem u tome da svi delovi zemqe treba da imaju jednake {anse za razvoj ve} se radi o ste~enim pravima Vojvodine koja se moraju po{tovati. Jer, autonomija Vojvodine je istorijska ~iwenica, ona je postojala deceni jama pre dono{ewa Milo{evi}e-

ingerencija Vojvodine i u decentralizaciju Srbije – ka`e na{ sagovornik. Dodaje da su se promenom vlasti u Srbiji samo nastavile „ve} vi|ene pri~e o tome da neko drugi trpi ako se Vojvodina razvija”, a kojima je bila sklona i prethodna centralna vlast, {to se, kako je podsetio, videlo prilikom usvajawa Statuta APV. – Kad je Vojvodina imala autonomiju, razvijala je i sebe i

Jankovi}proverava ko~istiKur{umliju Za{titnik gra|ana Sa{a Jankovi} najavio je ju~e da }e uputiti saradnike u Kur{umliju da bi na licu mesta proverili informacije koje su preneli mediji o kr{ewu prava zaposlenih u tamo{wim op{tinskim slu`bama. Jankovi} je, kako se navodi u saop{tewu Kancelarije za{titnika, rekao da }e od Inspekcije rada, organa prvenstveno zadu`nog za tu materiju, tra`iti informacije o tom slu~aju, navode}i da je princip za{titnika gra|ana da postupa u skladu sa zakonom, a ne preko medija. „Za{tita prava koju za{titnik gra|ana pru`a va`i podjednako, pod istim uslovima, za sve gra|ane, a izno{ewe pritu`bi preko medija, a ne na zakonom utvr|en na~in, mo`e biti kontraproduktivno i ne doprinosi niti br`em re{avawu problema niti o~uvawu nezavisnosti nepoliti~kih institucija”, navodi se u saop{tewu.

Potpredsednica DS-a JelenaTrivan osudila ju~e pona{awe ~elnika op{tine Kur{umlija zbog toga {to su, kako ka`e, ~lanove DS-a i URS-a prisilili na prinudni komunalni rad. Zamenik predsednika op{tine Kur{umlija Jovica \inovi} izjavio je ju~e Tanjugu da ~lanovi DS-a i URSa nisu prisiqeni na prinudni komu nalni rad u tom gradu. On je istakao da i sada me|u radnicima koji obavqaju komunalne poslove i rade na ~i{}ewu grada ima i ~lanova Srpske napredne stranke, koja je na vlasti u Kur{umliji s Demokratskom strankom Srbije. ^lanovi DS-a i URS-a kazali su da su poslati da ~iste grad jer su u opoziciji, a takve optu`be odbacio je i Vu~ko Savi}, brigadir radne jedinice za ure|ewe grada, dugogodi{wi odbornik Srpske radikalne stranke.

pomagala druge delove Srbije, i sve to iz sopstvenih reusrsa, a ne tako {to je uzimala od drugih. A danas se o svemu odlu~uje iskqu~ivo u Beogradu – ukazao je Popov. Po wegovim re~ima, iako i postoje}i Ustav predvi|a mogu}nost formirawa autonomnih pokrajina i u drugim delovima Srbije, ipak nije definisana procedura za sprovo|ewe tog procesa, {to, kako ka`e, samo potvr|uje da za to nije ni postojala namera ustavotvoraca. – I dono{ewe takvog ustava pokazuje, zapravo, da izme|u demokrata, narodwaka i napredwaka ne postoji nikakva razlika u tom pogledu, odnosno da imaju jednak otpor prema decen tralizaciji i da `ele da u jednom centru dr`e pod kontrolom sve u ovoj zemqi – podvukao je na{ sagovornik. On smatra da „briga” o razvoju lokalnih samouprava i regiona predstavqa tek „golu pri~u”, poput one koju su u kampawi potencirali Ujediweni regioni Srbije, tvrde}i da }e se zalagati za decentralizaciju, a koji, kako je primetio, „sad ~ine sve da politi~ki upodobqavaju vlast po lokalu”. Popov ka`e da zbog lo{ih i nepreciznih ustavnih re{ewa iskqu~ivo od politi~ke voqe u Beogradu zavisi koliko }e Vojvodina dobiti autonomije, zbog ~ega }e se, ocenio je, i najnovija drama o zakidawu nadle`nosti APV nakon odluke Ustavnog suda, „re{avati politi~kim nagodbewa{tvom„. B. D. Savi}

Pelevi}nemo`e sMartinovi}em Poslanik i ~lan Predsedni{tva Srpske napredne stranke BorislavPelevi} izjavio je da u SNS-u nema mesta za wega i AleksandraMartinovi}a, koji ga je svojevremeno, kao ~lan pravnog tima Vojislava [e{eqa, optu`ivao da je odgovoran za ubistvo 500 civila, me|u wima `ena i dece, u Zvorniku 9. aprila 1992. godine. Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine odbacilo je tu krivi~nu prijavu protiv mene, ali zbog svega {to smo moja deca i ja pro`iveli tih desetak dana dok je trajala hajka, ne mogu da budem s Martinovi}em u istoj partiji, izjavio je Pelevi} za „Danas„. On je rekao da od stranke ne}e zahtevati da se opredequje izme|u wega i Aleksandra Martinovi}a, ali i da on ne}e „po svaku cenu” ostati u SNS-u, ukoliko tu bude mesta i za doskora{weg potpredsednika SRS-a. On, me|utim, nije `eleo eksplicitno da odgovori na pitawe da li }e napustiti SNS ukoliko ona stane na Martinovi}evu stranu. Aleksandar Martinovi} je izjavio za „Danas„ da ne namerava da se bilo kome izviwava „jer nikoga nije vre|ao”, pri ~emu nije `eleo da odgovori na pitawe o optu`bama koje je doskora iznosio na Pelevi}ev ra~un.

TVIT CRTICA Otkudti,Slobo? Vremena se mewaju. Najvidqivije u politici. [to je nekad bilo po`eqno, danas je “~udno”, makar se radilo, na primer, i o la`nom Slobi. Tako socijalista Boris Mili}evi} zapisuje na lajni: “Majku mu, ~ime sam zaslu`io da me pra ti @sloba_milosevic?!”

(De)partijskesuze Poslanik DS-a DejanNikoli} “prati” domete departizacije u Srbiji. „Dinki} onoj majci {to u spotu pla~e zbog partizacije dao maramicu i stao u red po Skijali{ta, Aerodrom, Komercijalnu„, “konstatuje” Nikoli} na lajni.

Gde}e{,bre,Stanija? Prate se razna dopisivawa na lajni, pa je tako jedna „tvitera{ica„ navela da je “uhvatila” Staniju da “ men{nuje s DuwomIli}”. Po{to je poznata Duwa podr`avala LDP u kampawi, pa je novinar Nikola Tomi} “tim tragom” zapitao Bojana\uri}a “je li to i starleta Stanija dogovara transfer u LDP?? :P”. „Evo sad sam pitao i MladenaBa{i}a i on mi o{tro demantuje – dakle, Stanija IPAK ne prelazi u LDP!„, dodaje Tomi}. „Eto vidi{, \ilasovo pismo je na tebe o~igledno delovalo, sad lepo zove{ i

proveri{:), “ zakqu~uje” \uri} na kraju pri~e.

Sdedenaunuka Na vest o rastu duga dr`ave Srbije reagovao je i nekada{wi premijer iz redova DS-a Zoran @ivkovi}. „I unuci }e pamtiti i pla}ati sve gluposti srpskih politi~kih demagoga„, poru~uje @ivkovi} s lajne.

RTSsre}a Savetnik URS-a za medije Marko Selakovi} prime}uje: “ 54. ro|endan TV-programa RTS. Voleo bih da u naredne 54 godine snime neku novu seriju, da ne gledamo ’Sre}ne qude’ po n-ti put„. I analiti~ar VladimirTodori} bavi se javnim servisom na lajni: “Posle onako sre}nog ’Dnevnika’ normalno je da idu i ovakvi ’Sre}ni qudi’. Samo, boqe glume na ’Dnevniku’”.

[taka`u„organi” Demokrata Milo{ \aji} pitao je na lajni napredwake {ta ka`u na Pelevi}evu pri~u o preleta~ima i o tome da ne `eli u istu stranku s nekada{wim radikalom Aleksandrom Martinovi}em. S naloga SNS-a stigao je brzi, ali ne i konkretan odgovor: „^lanovi stranke imaju svoje

stavove i li~ni mi{qewa. Kao {to je navedeno u izjavi gospodina Pelevi}a, odgovori su na organima stranke”.

Vrapciilavovi Novinar britanskog „Skaj wuza„ Jak{a [}eki} prenosi „tvitera{ima”: „Zavr{ava blog Neboj{eKrsti}a re~ima: ’Qudi, ne{to se mora preduzeti’, pa qudi su i preduzeli, kaznili su DS, a kazni}e i ove ako budu lo{e radili„. Nekada{wi savetnik ekspredsednika Srbije Neboj{a Krsti}, s druge strane, poru~uje „tvitera{ima”: “Da ne ispadne da sam la`no skroman, preporu~ujem va{oj pa`wi svoje intervjue”. Na razne zapise kolumnista novinar Du{an Jawi} odgovara: „Kao {to ve} rekoh, politi~kom scenom odjekuju rika lavova i cvrkut vrabaca. Ili be{e obrnuto?„, ka`e Jawi}, “inspirisan” Krsti}evim “priznawem” da je sa \ilasom razgovarao o problemu nestajawa beogradskih vrabaca.

(^u)dno Direktor SPO-a Aleksandar Jugovi} bavi se dosijeima i na lajni. „SDPS promenio stav o otvarawu dosijea. Iako su pre dve godine podr`ali na{ predlog zakona, danas ka`u da je potreban konsenzus. ^udno!„, komentari{e stav Qaji}eve stranke Jugovi}.

Koranorani… Ministar pravde NikolaSelakovi} ima predlog: „Trebalo bi vratiti radno vreme od 7h„. Na argumente nekih „tvitera{a„, Selakovi} prime}uje: „Naravno da je bitno {ta se radi, ali i vreme koje je najpogodnije za qudsko bi}e, a to je od 7 pa nadaqe„, mi{qewa je Selakovi}.

Kadtirodimajka Funkcioner Pokreta radnika i seqaka Orhan Draga{ ~esto citira narodne umotvorine na lajni. „Poslovica: ’AKO NEMA[ DU[MANINA, MAJKA ]E TI GA RODITI!’ To je uzrok svih problema u na{oj jadnoj zemqi. Sami smo sebi najve}i neprijateqi!„, zakqu~uje Draga{ na “Tviteru”

Vremenase(ne)mewaju Za napredwaka Vladimira \ukanovi}a trenutno je sport glavna tema razmi{qawa na “Tviteru”. „DuleVujo{evi} kuka na dr`avu, jer vi{e ne}e mo}i da gepekuje sudije i da im zavr}e u{i na svakoj utakmici. Vremena se mewaju, Vujo{evi}u!”, poru~uje \ukanovi} s lajne treneru “Partizana” u ko{arci. S. St.


politika

dnevnik

UNOVOSADSKOJSKUP[TININOVESAMOODBORNI^KEGRUPE

SNSjo{~ekaSPS, aSRSne}epomo}i biv{imprijateqima Jedini odbornik stranke Nijedan od ponu|enih odgovoraugradskojSkup{tiniNovogSada@ivko ]ur~i} najavio je da }e zajedno sa ~etvoro odbornika Pokreta „Dveri„, kojisuume|uveremenuiskqu~eni iz te stranke, formirati novu odborni~kugrupu„NoviSadodmah”. ]ur~i}jeupisanomsaop{tewunaveodajetakvu odluku doneo po{to je uvideodajetaodborni~ka grupa„jedinasvetlata~ka u Skup{tini Novog Sada„, kao i zbog toga {to weniodbornicivi{enisu u Pokretu „Dveri„, a u ~ije iskrene namere u politi~kom `ivotu je. ina~e,sumwao.StrankaNijedan od ponu|enih odgovora registrovana je kao strankavla{kenacionalnemawine. To je druga odborni~ka grupakojajeunovosadskoj skup{tini nastala nakon konstituisawa novog saziva, a u jeku kampawe za prekomponovawegradskevlasti koju su pokrenuli napredwaci. Prethodno je, podsetimo, troje odbornikaSPO-akojisumandateosvojilinalistiLigesocijaldemokrataVojvodineformiralo odborni~ki klub „Svi za Novi Sad” sa {est odbornika Romskedemokratskepartije.Ta odborni~kagrupaodmahjeizrazila spremnost za dijalog i s predstavnicima vladaju}e koalicije, ali i opozicije, dok su napredwacivi{eputajavnosaop{tili da u ru{ewu aktuelne gradskekoalicijera~unajuina wihovu podr{ku. A uz odborni~kugrupu„SvizaNoviSad”,

formirawe nove vlasti u NovomSadupomoglibiiodbornici DSS-a i „Dveri„, tvrde ve} nedeqamanovosadskinapredwaci,poku{avaju}itakodaprivolesocijalistenatodaimomogu}edatajnaumisproveduudelo.Aprenekolikodanaporu~ilisuimda}e,ukolikonebudu sara|ivali na lokalu, zatra`iti i preispitivawe koalicije nasvimnivoima. No,uprkosporukama~elnika SPS-ada}eserepubli~kakoalicijapreslikavatiinalokalnom nivou gde god je to mogu}e, novosadski socijalisti izgleda jo{uveknisuuvereniutodasu

PREKOMPOZICIJAVLASTIUSOMBORU

URS:Promena useptembru

Naju~era{wojkonferencijizamedijeliderURS-auSomboru Du{anJovi} jenajavioprekompozicijuvlastiutomgradu za prvu polovinu septembra. Naime, govore}i o trenutno opozicionojulozisvojekoalicijeutomgradu,Jovi}jealudiraonau~estalerazgovoresovda{wimSNS-omiSPS-om. – Ono {to mogu da vam ka`em je da }e dnevni red sednice Skup{tinegradaSombora,zakazaneza11.septembar,do`ivetivelikeizmene.Ostatakzakqu~itesami–kazaojeJovi},potvr|uju}inamereovda{wihstranakakojenarepubli~komnivou participiraju u vlasti da prekomponuju i varo{ku vlast kojutrenutnosa~iwavajuDS,DSS,SPS,SVMiLSV,doksu, osim wegovog URS-a, u opoziciji ostali SNS, SPO, SRS, DZVMiGG“BoqiSombor“. SomborskiURS,ta~nije{efwegoveodborni~kegrupeuvaro{komparlamentu ZoranMiler,jeujednonajaviopodno{ewe krivi~ne prijave protiv predsednika Skup{tine grada Sini{eLazi}a (DS)zbog,kakojerekao,nizauvredakojemujeuputio na pripremnom sastanku {efova odborni~kih grupa uo~i prestoje}esedniceSkup{tinegrada. E.D.

napredwaci obezbedili ve}inuzaobaraweaktuelne koalicije u kojoj, pak, SPS ve} ima zna~ajnepozicije. Napredwaci su, me|utim, upozorili i na to da}eodgovorSPS-a~ekati do 1. septembra, te da}esepotomokrenuti drugim potencijalnim partnerima, ali nisu precizirali kojim. U opozicionom bloku, van svih kombinacija za sad je jedino Srpska radikalnastranka,aliSNS, ~ini se, tu te{ko mo`e tra`iti podr{ku za smenugradskevlasti. [ef odborni~ke grupe SRS-a u gradskoj skup{tini \ura| Jak{i} izjavio je ju~e na{em listu da ne postoje nikakvi izgledi „za bilokakverazgovore,akamolikoalicionisavezs takozvanim SNS-om u NovomSadu”. – Na{a odborni~ka grupa je jedinstvena i nema nikakvog preokreta u na{em stavu o takozvanim napredwacima: ne}emo sara|ivati s izdajnicima i zapadnim poslu{nicima ni na lokalnom nivou – kazao je Jak{i}. – Na{ih pet odbornika nastavi}e dosledno da vodi politiku stranke,a{ta}esedaqede{avati u Skup{tini Novog Sada nezavisiodnas. Onnijemogaodaprocenikako}eseokon~atipoku{ajipromene aktuelne novosadske vlasti, koju ~ine DS, LSV, SPO i SPS, navode}i da radikali ni nakojina~inneu~estvujuutim rabotama,madaje,kakojenaveo, ranije „bilo poziva na{im od-

bornicimaodonihkoji`eleda prekomponujuvlastuNovomSadu, ali smo im jasno stavili do znawadaseokanu}oravaposla”. Jak{i} je, me|utim, istakao da bi bilo veoma va`no da se o~uva politi~ka stabilnost u Novom Sadu jer, kako je rekao, „gradnijeuzavidnompolo`aju, po{to ima mnogo komunalnih

Ne}emosara|ivatis izdajnicimaizapadnim poslu{nicimanina lokalnomnivou (\ura|Jak{i},SRS) problema i onih s finansirawem, odnosno puwewewem buxeta”.Onjeocenioidasupoku{aji postizbornih prepakivawa lokalnih vlasti, koji se de{avajuiudrugimop{tinamaigradovima, posledica ukidawa blankoostavki,odnosnoodluke Ustavnog suda Srbije da odbornici slobodno raspola`u svojimmandatima. –Mismozatopredvegodine iupozoravalinatoda}etodovestidohaoti~nogstawanalokalu,{tosepokazalota~nim– rekaojeJak{i}. Vladaju}u koaliciju u Novom Sadu ~ini DS s 18 odbornika, LSV s 12 odbornika, koalicija oko SPS-a sa sedam mandata, troje odbronika SPO-a i jedan odbornik SVM-a. Tu koaliciju time podr`ava 41 odbornik od ukupno78.SNSima15mandata, DSS i SRS po pet, odborni~ka grupa„SvizaNoviSad”devet,s tim{tosuodborniciSPO-aiz te grupe i deo vladaju}e koalicije, dok novoformirani klub „Novi Sad odmah” ima pet mandata. B.D.Savi}

petak24.avgust2012.

3

\ILASI[UTANOVACUSMEDEREVSKOJPALANCI

Nemacepawa koddemokrata

Zamenik predsednika i potpredsednik Demokratske stranke, Dragan\ilasiDragan[utanovac,poru~ilisusino}uSmederevskojPalancinasedniciOp{tinskogodboraDS-adanemacepawa partijeida}e,posleGlavnogodborapo~etkomseptembra,biti razo~aranimnogivanDS-a. Sednici su kao gosti prisustvovali i predstavnici 20-ak op{tinskihodboraDSizSrbije. Obra}aju}iseodbornicima,\ilasjerekaoda}enaGlavnomodborustranke8.septembrabitimnogorazo~aranih,aline~lanovaDS-a,negoonihkojika`uda}eseDemokratskastrankadeliti icepati. Onjeponoviodasemoraprona}ina~indasvizajednoradeda strankabudeja~a,dabudemoponosninaono{tojestrankaradila upro{losti,inaono{tojeradioBorisTadi}. \ilasjeodpredsednikaop{tinskihodborazatra`iodapazena svakure~,jer,kakojerekao,onnijepaziopasukupa}ega}epostaleglavnatema. PotpredsednikstrankeDragan[utanovacrekaojedajeovovreme dasevidigdesenalazistrankaikudaidedaqe.„Posaokojisledijestestabilizacijaija~awestranke”,rekaoje[utanovac. Premawegovimre~ima,novavlastjeformirananabeskrupolozanna~imnidanedajerezultate.

DEMOKRATEPOSTAVILEPOVERENIKAZA SREMSKUMITROVICU

Prodanovi}:Boqiod DS-auNovomSadu, araspu{teni Demokrate u Sremskoj Mitrovici,kojesuposlenedavnihizboraoti{leuopozicijuutomgradu, raspu{tenesuodlukomIzvr{nog odboraDS-auBeogradu.Me|utim, smewenipredsednikodboraAleksandarProdanovi} uverenjeuto daizbornirezultatnijerazlogza takvuodlukukojuje,dodaje,zatra`ioPokrajinskiodborzaVojvodinu.Sada,kakoka`e,~ekadavidi kako }e na to da reaguje predsednikstrankeBorisTadi}. –GradskiodboruSremskojMitrovici je postigao odli~ne rezultatenapro{limizborima.DS je pobedio na svim listama s pet do sedam posto glasova razlike, ukqu~uju}ilokalnulistu.Imali

nijetra`ioraspu{taweodborau SremskojMitrovici. Ina~e, Prodanovi} je krajem 2010. do{ao u sukob s rukovodstvomPokrajinskogodbora,izkojegjetadanajavqena,paiznenada otkazana, konferencija za novinare na kojoj je tada{wi i danas aktuelni gradona~elnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimovi}, ina~e biv{i kadar DSS-a a potom~elnikGrupegra|ana,trebalodapristupiDS-u. Gradona~elnikNedimovi}jei u protekloj izbornoj kampawi u`ivao podr{ku vrha vojvo|anskih demokrata i potpredsednikastrankeBojanaPajti}a,skim je sklopio sporazum o podr{ci

smopetpostovi{eodDS-auNovomSadu,dakleodIgoraPavli~i}a– ka`eProdanovi}.–Prema tome,razlogzaraspu{tawena{eg odboranemo`ebitiizbornirezultat. Orazlozimazaraspu{tawemitrova~kog odbora, dodaje, treba „pitati onoga ko je to uradio – predsednika Izvr{nog, odnosno Pokrajinskog odbora, s obzirom natodajePOtotra`io”. U Izvr{nom i Pokrajinskom odboruDS-anijebilomogu}edobiti informaciju, a sumwe da se radi o po~etku politi~kog obra~una me|u pristalicama predsednikastrankeBorisaTadi}aiwegovog zamenika Dragan \ilasa podgrejao je Prodanovi} izjavom {tampi da je on „tadi}evac” a da gaje„smenio\ilas”. – Nisam rekao da me je smenio \ilas–tvrdisadaProdanovi}.– Ali~ekamdavidimkako}epredsednik stranke da reaguje na sve to, po{to sam siguran u to da on

kandidatimaDS-anaizborimaza pokrajinskeirepubli~keposlanike, kao i predsedni~kom kandidatuTadi}u.Timpovodomjei \ilas,borave}iuizbornojkampawiuSremskojMitrovici,govorio o zna~aju podr{ke qudi „kojisusedokazalikaouspe{ni gradona~elnici, a nisu ~lanovi DS-a”. Me|utim, Nedimovi} je posle napravio lokalnu koaliciju sa SNS-omiDSS-om. –IzdaojeBorisaTadi}a–ka`eProdanovi},analiziraju}iizbornepotezeirezultate,tvrde}i da je Nedimovi} posle lokalnih izboralobiraodaseudrugomkrugu glasa za predsedni~kog kandidataSNS-atedajetorezultiralo pobedom Tomislava Nikoli}a uSremskojMitrovici. Posle raspu{tawa Gradskog odbora,DSuSremskojMitrovici predvodi poverenik Goran Ivi}, direktortamo{webolnice. S.Kova~evi}

NEZADOVOQNILIGA[IUZREWANINU

Marton:Vlastse oglu{ujeozakone Poslanik LSV-a u Skup{tini Vojvodine i biv{i predsednik Skup{tine grada Zrewanina Aleksandar Marton na ju~era{wojvanrednojkonferenciji za novinare upozorio je funkcionerekojisusadanapozicijama u lokalnoj samoupravi u Zrewaninunatodanezakonitostima ne mogu daleko dogurati. Martonjepodsetionatodaodbornici LSV-a u utorak nisu `elelidau~estvujuuradugradskogparlamenta. – ^ekamo odluku Upravnog suda, kojom }e bezakowe, uspostavqeno6.jula,bitiponi{teno.Farsaodutorkajekulminacija. Desetine protivzakonitih, ali i protivustavnih po-

stupaka,govoreotomedaseradiogrupacijiqudikojinehaju zaUstavizakone.Radilisus33 odbornika,bezkvoruma,smewivali nestrana~ke kadrove, deliliodbornicimaodlukekomisija s potpisom predsednika, a da se komisije nisu ni sastale. Ustanovili su nekakve pomo}nike,awihnemanigdeuzakonu. Odbornika DS-a udaqili su iz sale jer mu nije potvr|en mandat, a osam sati kasnije dva odbornikaSNS-aiDSS-abezpotvr|enogmandataglasalasusama za sebe – rekao je Marton, ocewuju}i da je 21. avgust bio jo{ jedan tu`an dan za zrewaninskudemokratiju. @.B.

REKLI SU Krkobabi}:Panika jebespotrebna

Krsti}:Nisamza metodepoliti~kihhajki

Odalovi}:Nemani smenanise~a

– Ne treba gra|ane pla{iti predvi|awima ekonomskekatastrofekojene}e biti, panika je bespotrebna, penzije i plate u javnomsektorubi}eredovno ispla}ivane, a novac je obezbe|endokrajagodine– izjavio je za „Ve~erwe novosti„ ministar rada i socijalne politike Jovan Krkobabi}.–Ekonomskasituacijajeslo`ena.Velika su{a smawi}e izvoz poqoprivrednih proizvoda, a investicije kasne. To je realnost.Ali,novcaubuxetuimazaredovnuisplatuplataipenzija,tosenedovodiupitawe, a Vlada }e sve u~initi da se izbegne kataklizmakojunekipredvi|aju. On je naglasio da }e se rast li~nih primawa„nastavitistrogopozakonu”,kaoida }e svi penzioneri koji imaju penziju ispod 15.000dinaraprimitidokrajagodinesocijalnupomo}udveratepo4.000dinara.

– Borisa Tadi}a i Dragana \ilasa poznajem dugo imislimdabibilavelika {teta da do|e do cepawa DS-a – ka`e ~lan Glavnog odbora DS-a Neboj{a Krsti} za„Blic”. – Srbijije potrebnaperspektivaizato mislim da DS treba da na otvoren i demokratski na~in prodiskutujeosvakomproblemu. Krsti}jerekaodasmatrada DStrebana otvoren i demokratski na~in da prodiskutujeosvakomproblemu. –Trebadaseprocenisva~ijiu~inak,ali netrebanikakodasevra}anametodepoliti~kih hajki, histerije i lova na ve{tice kojisunam,na`alost,takoimanentni–kazaojebiv{isavetnikBorisaTadi}a. OnjenaveodaDSmoradaseprestrojina opoziciono delovawe, {to, kako je rekao, nijejednostavno.

GeneralnisekretarVlade Veqko Odalovi} ka`e daujavnimpreduze}imane}e biti smena direktora ve} da je re~ o redovnoj proceduri izbora najstru~nijihqudi. –Nemanismena,nise~a, upitawujeredovnaprocedura, odnosno konkursi i postupci koji su zakonom predvi|eni da bi najboqi i najstru~niji qudi do{li na ~elo preduze}a – kazao je Odalovi} gostuju}i na RTS-u. – U svakom slu~aju, neko mora da predlo`i nekoga,nekomorabititajkoji}evr{itiizbor i to nikada druga~ije nije ni bilo. Ne moradazna~ida}ena~elupreduze}abiti partijski qudi, jednostavno, neko mora da staneizanekogaidasepodeliodgovornost poslakojimujepoveren. Onjerekaodaverujeda}epartijskihpodelaipakbitimawenegoranije.

PetarFilipovi} novipredsednik op{tineIn|ija Naju~era{wojsedniciSkup{tineop{tineIn|ijaizabranje novipredsednikop{tinePetarFilipovi},~lanDemokratske stranke.Prvi~ovekIn|ijejeponovobiranposleostavkeGoranaJe{i}a prilikomstupawanadu`nostuVladiVojvodine. Osimpredsednika,izabranjewegovzamenikMilanBodiro`a iOp{tinskove}e,koje}euovomsazivuimati11~lanova. Novipredsednikobe}avanastavakpolitikekojajedovelaIn|ijuusamvrhnajrazvijenijihop{tinauSrbiji.


4

ekonomija

petak24.avgust2012.

dnevnik

DR@AVNOVLASNI[TVOUFINANSIJSKIMINSTITUCIJAMADOVODIDOMORALNOGHAZARDA

Imane{totruloudr`avnimbankama Odpo~etkaovegodineporeski obveznici platili su oko 200milionaevragubitkekoje sustvorilebankeudr`avnom vlasni{tvu.Tridoma}ebanke u kojima je dr`ava vlasnik ili suvlasnik – Privredna, Agro i Razvojna banka Vojvodine – lane su imale ogromne minuse u poslovawu koje }e snositigra|aniSrbije. „Slu~ajevi” tih banaka se me|usobno poprili~no razlikuju, ali im je jedno zajedni~ko:udr`avnomsuvlasni{tvu ipravilesugubitke. I struktura vlasni{tva u tim bankama i razlozi zbog kojihsusena{leudubiozama surazli~iti.URazvojnojbanci dr`avno vlasni{tvo je apsolutno ve}insko: Pokrajina „dr`i” ne{to vi{e od 64 odsto akcijskog kapitala, a Repub lik a jo{ 23,5 ods to. UAgrobancije,sdrugestrane, ba{kaoiuPrivrednoj,dr`ava bila vlasnik tek dvadesetakprocenatakapitala,alije bilanajve}ipojedina~nivlasnik.Tabankajeimaladodatni problem – veliku razu|e-

nost vlas ni{ tva, odn os no ogroman broj akcionara koji, o~igledno,nisuuspevalidana vaqan na~in kontroli{u menaxment, ali je simptomati~no da se oko toga, dok stvari nisu oti{le do |avola, nije

gub it ak gen er is an pos lov awemjo{izvremenakadsezvalaMetalsbanka.UAgrobanci sada ne govore vi{e ni{ta: banka je uga{ena, a dr`ava je osnovala novu da bi za{titila{tedi{e,doksudosada{wi

Glavni broker Sinteza invest grupe i jedan od najboqih poznavalaca doma}eg finansijskog tr`i{ta Nenad Guj an i~ i} ka` e da je glavniproblemsvihdr`avnih banaka u tome {to wihovi upravqa~i nemaju podsticaj da vode banku na na~in kako toradeubankamagdeje privatnikapital. –Osnovnimotivdr`ave za spasavawe banke je strah da ona mo`e ugroziti stabilnost finansijskog sistema – ka`e Gujani~i}.–Jerdubiozaujednojbanci mo`eproizvestipanikunafinansijskom tr`i{tu i preliti se na druge banke. Ukoliko se dr`ava opredeli da interveni{e u finansijskom sistemu, to trebadabudekratkoro~noida bude {to je mawe mogu}e. Jer nijednabankanemo`efunkcionisatiukolikonijezasnovana naosnovnimpostulatimatr`i{nihmehanizama. To nije problem samo kod nas–celuEvropuve}nekoli-

Skupoko{taop{tiinteres Kodnas~estopreovla|ujemi{qewedajedobrodadr`avabudevlasnikbanaka,aliikompanija,jer}e,navodno,raditiuop{tem interesu, dok privatni vlasnici, a pogotovo stranci, po tommi{qewu,samo`eledauzmupareiodu.Ipak,upravojetaj aspektposlovawadr`avnihbanakanajproblemati~niji:ukoliko se novac nekome daje iz „op{teg interesa” i zbog „potreba razvojaprivrede”,topopraviluzna~idamuonajbankarkogzanimasamoprofitkreditzapravonikadninebidao.Tova`i ~akikadasusviume{aniuovakvearan`manepotpuno„~isti”, {to,naravno,nijeuvekslu~aj–takvikreditisu~estomotivisanipartijskim,politi~kim,ro|a~kimilikoruptivniminteresima.Kakosetonakrajuzavr{i,odli~nosevidinaslu~aju Agrobanke:kreditisu{akomikapomdeqeniodre|enimkompanijama koje nisu mogle da ih vrate sve dok banka nije potpuno upropa{}ena. potrudila ni dr`ava kao dominantnivlasnik. U Razvojnoj banci ka`u da nisu delili politi~ki motivisanekrediteve}dajewihov

NOVIGAZDA JO[NIJEPREUZEO ZREWANINSKIIPOK

akcionari „izvisili„. Kqu~nideomenaxmentajeupritvoru i ima}e priliku da svoju verziju pri~e ispri~a nadle`nimorganima.

kogodinatresekrizabankarskog sektora i po pravilu su senajgorestvaride{avaletamo gde je postojala vlasni~ka ili interesna simbioza izme|u dr`ave i banaka. Naime, u takvim situacijama banke nisu dovoqno ozbiqno shvatale rizik.Iza{tobi,kadznajuda }edr`avastatiizawihipokrit i tro{ kov e pog re{ nih poteza. U teo r ij i se to naz iv a moraln i haz ard: svak o je sklonij i tom e da don os i riz i~n i-

DINKI]NAJAVIOPAKETPOMO]IPRIVREDIODMILIJARDUEVRA...

Kreditizaizvoznike iukidawe104nameta

Komisija zako~ila skrobaru

Grup a radn ik a Ind us trij e prer a| ev in a od kuk ur uz a IPOK obavestila je ju~e ~elnike gradske uprave u Zrewaninudase,nigotovodvamesecaotkakojepan~eva~kafirma “Almeks” na javnoj licitaciji kupila zrewaninsku skrobaru, Komisijazaza{titukonkurencijenijeoglasilaotomedali }e Pan~evci, po preuzimawu IPOK-a, bit i mon op ol is ti kada je proizvodwa skroba u pitawu.Doktakomisijaneiznesesvojstav,novigazdanemo`epreuzetifabrikuiobnoviti proi zv odw u. Zap os len i u skrobari ju~e su upozorili na to da odugovla~ewe nanosi velike{tetefabricijersebli`ikampawapreuzimawaipreradekukuruza. –Ovakvostawemo`edatrajeunedogled.Akoneu|euposao u ovoj sezoni, to bi mogao biti kraj skrobare koja ima najve}ekapacitetanaBalkanu – rekao je biv{i sindikalni aktivista u IPOK-u AleksandarOluji}. Milorad \ukanov je kazao da,posaznawimaradnika,neko vr{i pritisak na Antimonopols ku kom is ij u da nam ern o odugovla~i,asvedabinekodo~ekao kraj fabrike i jeftino do{aodoatraktivnihsilosa. – Zar bi trebalo `rtvovati celufabrikui500radnihmestazbogsilosa?Mitonerazumemo–poru~ioje\ukanov. @.Balaban

Ministar finansija i privredeMla|anDinki} izjavioje ju~e da }e za pove}awe likvidnostiprivredeuovojinarednoj godini biti odobreni krediti odokomilijarduevra,aod1.oktobra bi} ukinuta 104 parafiskalna nameta za rastere}ewe privrede. Dinki} je posle sastanka s predstavnicima najve}ih srpskih izvoznika rekao da }e do kraja godine dr`ava izdvojiti oko300milionaevrazasubvencionisane kredite izvoznicima, a ostatak u 2013, i objasnio da }e dr`ava subvencionisati kamatenakrediteposlovnihbanaka izvoznicima. To prakti~nozna~ida}ekreditzalikvidnostsdeviznomklauzulomimatikamatuod3,5posto,adinarski krediti ima}e kamatu u visinireferentnestopeNarodne banke Srbije. Krediti za likvidnost bi}e odobravani s rokom otplate od 18 meseci i sa {estmesecipo~eka,precizirao jeDinki},idodaoda}euslovza dobijawe tih zajmova biti da preduze}azadr`esvezaposlene, odnosnodanesmejudaotpu{taju nikoga. Dinki} je najavio da }eslede}eg~etvrtkatemerebiti predlo`ene Vladi Srbije, a prvi krediti bi}e odobreni u septembru. Govore}i o ukidawu parafiskalnihnameta,ministarjerekaodajeMinistarstvove}pri-

Zanatlijamaukinutefiskalnekase VladaSrbijedonelajeiUredbukojomse35delatnostiosloba|a obavezeposedovawafiskalnihkasa. Obaveza evidentirawa prometa preko fiskalne kase bi}e ukinuta,izme|uostalih,zanatskimradwamakojepru`ajufrizerske, kozmeti~arske, fotografske, taksi usluge, za atomehani~arskeradwe,radwekojepru`ajuuslugehemijskog~i{}ewai pogrebneusluge.Osloba|eweobavezafiskalnihkasava`i}ei zazanatlijekojesebavepopravkomelektronskihielektri~nih aparata,aparatazadoma}instvoiname{taja,kaoizazanatlije kojesebavegra|evinskomdelatno{}uiodr`avawemobjekatai okoline,navedenojeusaop{tewu. premilo set zakona kojima }e biti ukinuta 104 parafiskalna nameta,itooddr`avnogdolo-

kalnognivoa,dabiseprivreda rasteretila nepotrebnih pla}awa, i nagovestio da }e biti

ukinuto pla}awe taksi dr`avnim agencijama za razli~ite usluge, tako da }e firme biti rastere}enesuvi{nihda`bina. Ministar finansija izjavio jedajeobezbe|ennovaczafinansirawejavnogdugaibuxetskog deficita, i najavio da }e od 1. okt ob ra bit i smaw en e maksimalne zarade u dr`avnoj upravi. –Plateujavnomsektoru,koje su i sada deset posto ve}e u odnosu na privatni sektor, ne}e mo}idanastavedarastukaodo sada, ina~e nam sledi „gr~ki scenario”–rekaojeDinki}posle sastanka sa srpskim izvoznicima. On nije mogao precizirati odakle je Srbija pribavila novacneophodanzabuxet,istakav{idajesvepodkontrolomida }epredstavniciVladeSrbijeu narednom periodu imati vi{e poseta Briselu, Moskvi i zemqama tre}eg sveta odakle mo`emo dobiti sredstva za investicije. Tako|ejenaglasioda}edo}i dopromenaakcizaida}eseta vrstaoporezivawauvestinaneke kategorije robe koja do sada nijebilauakciznomsistemu. – Do}i }e do mogu}nosti povra}ajaakcizanagorivozataksivoza~e,gradskeprevoznikei voza~e kamiona – naveo je Dinki}. E.D.

jeodl uk ekad aznadaneg at ivnepos led ic ene} esnos it ion sam ve} nek o drug i umes to weg a. U konk retn om slu~ aj u dr` avn og bank ars tva, to zna~i da }e men ax er i u tak vim bank am a dav at i riz i~n e kredit ejerznaj uda}e,iukol ik o pog re{ e,tro{ akpodn et ipores ki obv ez nic i. Priv atn i vlas nic i ban ak a su po prav ilu oprez nij i. Za{ to? Jer se kock aj usops tven impar am a,a netu| im. V.^vorkov MINISTARVELIMIRILI]

Socijalni stanoviu NovomSadu...

Min is tar gra| ev in e i urban iz ma Vel im ir Ili} naj aviojegradw usoc ij aln ihstanov a u mnog im grad ov im a u Srb ij i,na~em uins is tir aj ui Ujed iw en enac ij eiEvrops ka unij a. Onjeizr az iospremn ostza gradw u jeft in ih soc ij aln ih stan ov a, koj i bi staj al i po 500evrapokvad rat u,uNi{ u, Nov om Sad u, Krag uj evc u, Kraq ev u,U`ic u,^a~k u,ukolik o bud e besp latn ih lok acij a i ako Dir ekc ij a za imovin ubesp latn odazem qi{ te. Dod aj u} idabisoc ij aln istanov i bil i nam ew en i i sam ohran immajk am a,dec ipog in ulih u rat ov im a i soc ij aln o naju g ro` en ij im a, on je naj avio da bi rat a za otk up takvih stan ov a izn os il a 20 do 30 evra mes e~n o na 10 do 20 god in aida„tistan ov imor ajubit iisp od500evrapokvadrat u”. Ili}jerek aoidabitaks e za leg al iz ac ij u treb al o da izn os e200do300evraidase pla} aj u na rat e. Min is tar je kaz aodabiVlad aSrb ij etrebal o da don es e „spec ij al is” da se objekt i leg al iz uj u i prev ed u na onog a ko je vlasnikobjekt aizem qi{ taida se ostav i `alb en i rok, ukolik o je u pit aw u res tit uc ij a imov in e ili ukol ik o uje taj objek at na grads koj sao b ra}ajn ic i. On je dod ao da u 90 ods to tak vih slu~ aj ev a nij e ni{ tasporn o.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Galenika Fitofarmacija, Zemun

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni Va`iza za za za zadevize devize efektivu efektivu 1

115,1996

117,5506

120,2543

114,8469

Australija

dolar

1

96,5549

98,5254

100,7915

96,2593

Kanada

dolar

1

92,8429

94,7377

96,9167

92,5587

Danska

kruna

1

15,4606

15,7761

16,1390

15,4132

Norve{ka

kruna

1

15,6747

15,9946

16,3625

15,6267

[vedska

kruna

1

13,8239

14,1060

14,4304

13,7816

[vajcarska

franak

1

95,8559

97,8121

100,0618

95,5624

V.Britanija SAD

funta dolar

1 1

146,0256 91,8511

149,0057 93,7256

152,4328 95,8813

145,5786 91,5699

Kurseviizovelisteprimewujuseod23.8.2012.godine

Promena %

Cena

11,08

2.166

11.081.698

Dunav osigurawe, Beograd

8,07

750

750

Neoplanta, Novi Sad

6,40

349

3.490

Montinvest, Beograd

3,63

6.735

6.983.661

1,16 Promena %

4.350 Cena

130.500 Promet

-28,57

1.000

179.000

Filip Moris, Ni{

-8,33

825

41.250

Imlek, Beograd

-1,38

2.564

517.500

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,74

400

499.639

-0,40 Promena %

498 Cena

55.776 Promet

NIS, Novi Sad

-0,16

644

3.649.514

Agrovr{ac, Vr{ac

0,00

200

2.000.000

Jedinstvo Sevojno, Sevojno Pet akcija s najve}im padom Autoprevozturist, ^a~ak

Soja protein, Be~ej Vojvo|anskih top-pet akcija

BELEX 15 (444,14 0,24)

Promet

Kolut, Kolut

0,00

250

56.750

Soja protein, Be~ej

-0,40

498

55.776

Vig vodovod i grejawe, Novi Sad

0,00

300

37.200

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

0,00

1.400

100.800

NIS, Novi Sad

3.649.514

-0,16

644

Komercijalna banka, Beograd

0,17

1.202

7.212

Imlek, Beograd

-1,38

2.564

517.500

Soja protein, Be~ej

-0,40

498

55.776

Energoprojekt holding, Beograd

1,09

465

307.365

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,74

400

499.639

Jubmes banka, Beograd

0,00

10.399

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.651

0,00

11,08

2.166

11.081.698

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

1,16

4.350

130.500

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.800

0,00

Tigar, Pirot

0,38

266

819.346

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

364

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

petak24.avgust2012.

5

VLADASRBIJEUSVOJILAPROGRAMMERAZASANACIJU[TETAODSU[EUPOQOPRIVREDI VREDAN15MILIJARDI

DR@AVANASTAVILADASEZADU@UJE

Javnidugodena 60odstoBDP-a? – Javni dug Srbije mogao bi se do kraja godine uve}ati na 60 odstovrednostibrutodoma}egproizvoda,{toje15procenatavi{e odzakonskidozvoqenogmaksimuma–upozoriojeju~eprofesorbeogradskeBankarskeakedemijeZoranGrubi{i}. UzemqamaEUvisinajavnogdugajeograni~enana60odstovrednosti BDP-a, a mnoge ~lanice te grupacije osetno „probijaju” taj

tr`i{tu do 2016. godine, kada }e setajdugsmawiti. NajnovijipodaciNBS-apokazujudajejavnidugRepublikeSrbije nakrajujunaiznosio15,3milijardievraiuodnosunakrajmartapove}anje674miliona,aukupanspoqnidugbioje24,1milijardievra. Profesor Ekonomskog fakulteta Qubodrag Savi} tvrdi da su lo{privrednimodel,kojijeprimewivan u Srbiji po~ev od 2001.

PodaciNBS-apokazujudajejavnidugSrbije nakrajujunaiznosio15,3milijardievraiuodnosu nakrajmartapove}anje674miliona, aukupanspoqnidugje24,1milijardeevra limit.Ali,kakoobja{wavaGrubi{i}, neke od tih zemaqa, pre svih Nema~ka, nemaju problema zbogtogajerjere~ovrlojakimi stabilnimekonomijama,zarazlikuodna{e.Grubi{i}velikou~e{}ejavnogdugauBDP-uobja{wava,presvega,nepovoqnimkursom doma}enova~nejedinicejersuzadu`ewaSrbijeuglavnomustranoj valuti,doksuprihodina{eprivredeudinarima. –Zbogtoga}eu~e{}ejavnogdugauBDP-urasti,~akiakonebudenovihzadu`ewa–ukazaojeGrubi{i}. Ekspert je istakao da unutra{wijavnidugnajve}imdelomobuhvata obveznice stare devizne {tedwe,kojima}eseposlovatina

godine,aliirelativnovisokajavnapotro{wa,glavni„krivci”ubrzaneekspanzijejavnogduga. – U protekloj deceniji je, umesto proizvodnog, razvijan sektor usluga koji se zasniva na uvozu, a mnogi prihodi, kao oni od privatizacije,vi{enisudostupni–istakaojeSavi},obja{wavaju}irazlogebujawajavnogduga. – Po{to nema priliva u buxet, dr`ava}emoratidaqedasezadu`ujedabiispuwavalasvojeobaveze prema kreditorima i korisnicima buxetskih sredstava – kazao jeSavi},napomiwu}idaohrabruje to {to se struktura spoqnog duga promenilajersesmawilou~e{}e kratkoro~nih, u korist dugoro~nihkojisupovoqniji.

Paorimave}epremije, jeftinijegorivo, reprogramdugova... Vlada Srbije usvojila je ju~e programmerazaubla`avawekatastrofalnihposledicasu{e,za {ta}ebitiizdvojenood12do15 milijardidinara. Kako je ranije izjavio ministar poqoprivrede Goran Kne`evi},predlo`enemeresupodeqene u tri segmenta – osloba|awe poqoprivrednika dela finansijskih obaveza ili wihovo prolongirawe, intervencije na tr`i{turadistabilnostisnabdevawa i cena, kao i neposrednu finansijsku pomo} kroz pove}aweodre|enihpodsticaja. Programmeraobuhvataomogu}avawedodatnoggrejs-periodaod godinu dana za subvencionisane kratkoro~neidugoro~neagrarne kredite, tokom kojeg poqoprivrednici ne}e vra}ati glavnicu,

vrsta `itarica do naredne `etve. Dnevno }e se pratiti izvoz svih vrsta `itarica i u slu~aju zna~ajnog ugro`avawa snabdevawedoma}egtr`i{tabi}epreduzeteodgovaraju}emere. –Ministarstvopoqoprivrede }e danas iza}i pred Vladu i s predlogom da ve} za deset dana kreneakcijadistribucijeregresiranog dizel-goriva poqoprivrednicima–naveojeKne`evi}. –Iakoseradiousmenimineodgovornimobe}awimabiv{egministraDu{anaPetrovi}a,datim bezpravnogosnova,mi}emoproa nastavi}e ugovoreno pla}awe kamate. Registrovana poqoprivredna gazdinstva }e biti oslobo|enapla}awanaknadezaodvodwavaweinavodwavaweza2011.i

GoranJe{i}:Prihva}enave}ina na{ihpredloga Vojvo|anskisekretarzapoqoprivreduGoranJe{i} izrazio jezadovoqstvodogovoromkojijeuRepubli~kojvladipostignut omeramazaubla`avaweposledicasu{ejerje,kakojeistakao, prihva}ennajve}ideopredlogaPokrajinskevlade. –Uzsetmerakojesemahomodnosenareprogramiraweobavezapremafinansijskiminstitucijama,zana{epoqoprivrednikebilojenajva`nijedaimseisplatiregresiranogorivouvisniodoko1,6milijardidinara,tedaVladaispunisveste~ene obavezepremapoqoprivrednimproizvo|a~ima,{tojeiprihva}eno.Tako|e,zanasjebilova`noidasenepristupizabrani izvoza`itarica–rekaojeJe{i}za„Dnevnik”. Onjedodaodajeusagla{eninizmeravezanzasto~arskuprozvodwu,me|ukojimajeipove}awepremijezamleko. –Verujemda}epoqoprivredniciuVojvodinibitizadovoqnitimmeramajerjeVladaVojvodinetuincijativuipokrenula naosnovuprethodnihdogovorasna{impoqoprivrednimproizvo|a~ima,~ijizahtevisutimeprihva}eni–rekaojeJe{i}. B.D.S.

Mlekusubvencijasedamdinara Predvi|enojeidasepostoje}iiznospremijezamlekoodpet dinarapolitrupove}anasedamzatre}ii~etvrtikvartalove godine,kaoidasedokrajagodinepro{iribrojkorisnikapodsticajazagenetskounapre|ewesto~arstvaubla`avawemkriterijumazasticawepravanatepodsticaje. 2012.godinu,abi}eupu}enapreporuka lokalnim samoupravama da oslobode registrovana poqoprivrednagazdinstvapla}awazakupa poqoprivrednog zemqi{ta udr`avnojsvojiniza2012. Kadajere~opove}awupodsticaja, predvi|ena sredstva za tov junadi bi}e pove}ana s postoje}ih5.000dinarapogrluna10.000 dinara,azatovsviwaspostoje}ih 500 dinara po grlu na 1.000 dinara do kraja godine. Republi~kadirekcijazarobnerezerve interventno }e kupiti do 200.000 tona merkantilnog kukuruzanadoma}emtr`i{tu,uciqu popuwavawa strate{kih rezervi,aprivremeno}ebitiukinute carineiprelevmaninauvozsvih

na}i na~in da poqoprivrednici dobijusubvencijekojesuimproletosobe}ane. Kne`evi} je ukazao i na to da ve}inapredlo`enihmerazahteva izmenuodre|enihuredbi,dodaju}ida}eusaradwisostalimministarstvima,nastojatidaseve} tokomvikendaispraveilinapi{u nove, a ve} po~etkom slede}e nedeqe odr`i vanredna sednica Vladedabimerebilerealizovaneunajkra}emmogu}emroku. Onjepozvaopoqoprivrednike da podr`e napore Ministarstva i Vlade da se posledice su{e {toboqei{topresaniraju,kao ipredlo`enemere,jersuracionalneijedinoobjektivnomogu}e uovomtrenutku. E.Dn.


6

dRU[TvO

petak24.avgust2012.

PREGOVORIPROSVETARASVLASTIMA

Ve}eplatetra`e svisindikati Mada je ovonedeqni sastanak predstavnika Sindikata obrazovawa Srbije, Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije i Granskog sindikata prosvetnih radnika „Nezavisnost” s ministrom prosvete i predstavnicima Mnistarstva finansija zavr{en bez konkretnog dogovora o pove}awu plata u {kolama i s najavom da }e se razgovori nastaviti naredne nedeqe, ministar prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja @ar ko Obradovi} izjavio je da ne o~ekuje da }e sindikati stupiti u {trajk, nego da }e {kolska godina po~eti na vreme. – Predstavnici sindikata pokazali su razumevawe za te{ku ekonomsku krizu u zemqi, a

o platama }emo detaqnije razgovarati naredne srede ili ~etvrtka – rekao je ministar Obradovi}. – Slede}e nedeqe zna}e se koliko }e iznositi pove}awe plata u oktobru, bi}e re~i i o isplati jubilarnih nagrada, otpremninama za zapo-

Finansirawepobrojuu~enika? – Na{ stav je da plate treba pove}ati u oktobru, da jubilarne nagrade treba da ostanu ne{to {to se ispla}uje prosvetnim radnicima, ali da kroz transferna sredstva lokalnim samoupravama treba apsolutno precizrati da je to za to, da ne bi taj novac tro{ile za druge namene – izjavio je ju~e Obradovi}. Ministar tvrdi i da nisu ta~ni pojedini navodi o tome da je broj zaposlenih u prosveti veoma pove}an proteklih godina: – Kako navode u Trezoru, koji je jedini merodavan da da kona~ne podatke o broju zaposlenih, verovali ili ne, tokom protekle godine broj zaposlenih je pove}an za 163 osobe – rekao je ministar. On je podsetio na to da bi od 2014. godine trebalo da se pre|e na sistem finasirawa po broju u~enika, ali je poru~io i da on kao ministar nije spreman da napravi taj korak ukoliko se u me|uvremenu ne obezbede sredstva za socijalni program, kojim }e biti zbrinut mogu}i vi{ak radnika.

slene u Vojvodini, o tome da se kroz transfer lo kalnim samoupravama postigne isti nivo plata u pred{kolskim ustanovama. Ne{to od toga bi}e realizovano kroz rebalans, a ne{to kroz novi buxet za 2013. godinu. S druge strane, posle sastanka s ministrom, predstavnici sindikata najavili su da }e odr`ati sednice republi~kih odbora na kojima }e razmotriti situaciju da bi videli kako }e daqe postupati. Oni tra`e da se po{tuje Zakon o buxetu, kao i pove}awe plata u prosveti. I dok Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ni posle sastanka s ministrom nije odustala od {trajka upozorewa 3. septembra, ostali sindikati su za nastavak pregovora, a najavu {trajka upozorewa iz Unije ocenili su kao marketin{ki potez. Za pregovore s prosvetarima je i ministar finansija i privrede Mla|an Dinki}, koji je najavio da }e se u wih ukqu~iti slede}e nedeqe da bi razgovarali o nivou zarada, i naglasio da `eli da se postigne fer dogovor, to jest socijalni pakt koji }e va`iti i u narednim godinama, a ne samo u ovoj. D.Deve~erski

VESTI Tajneslu`be ikr{ewe privatnosti – Uvid tajnih slu`bi u listing, lokaciju i frekvenciju saobra}aja i drugih sredstava komunicirawa decenijama je u Evropi kr{ewe privatnosti

gra|ana, a i na{ Ustav izri~ito ka`e da je potrebna odluka suda za odstupawe od privatnosti pisama i komunikacija, izjavio je za{titnik gra|ana Sa{a Jankovi}. – Sve slu`be u svetu prate neke qude, pa tako i na{e, samo je potreban kontrolni organ, u

ovom slu~aju sud, da proveri jesu li se stekli uslovi za to, mo`e li se mawe invazivnim merama ostvariti svrha delovawa agencije i policije ili se mora u}i u ne~iju privatnost. Na{i zakoni jedan po jedan uporno ignori{u ustavnu odredbu pa je ~ak u Zakonu o Vojnoobave{tajnoj agenciji, kako je rekao Jankovi}, wen direktor mogao odlu~ivati o tome ko }e biti pra}en: – Ako ustanovite da ste pra}eni i ako se to ~ini bez odluke suda, imate pravo da tu`ite dr`avu Srbiju i tra`ite od{tetu. Uz dokazivawe umi{qaja, moglo bi se i}i i s krivi~nom prijavom protiv onih koji su to neovla{}eno ~inili. Kod mene dolazite po za{titu kad iscrpite te mogu}nosti – objasnio je on.

Odlukaocenama ipravilnik olistilekova Vlada Srbije donela je odluku o najvi{im cenama lekova koji se izdaju na recept za upotrebu u humanoj medicini, kao i pravilnik o listi lekova koji

se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osigurawa. Kako se navodi, ove odluke }e spre~iti nesta{ice lekova i obezbediti pojeftiwewe 160 medikamenata. Pro{le sedmice je usvojena odluka o najvi{im cenama lekova koji se izdaju na recept, ~ime je prvi put odre|e na cena za 531 lek, a tre}inu ~ine originalni lekovi. Kako obja{wava dr`avni sekretar Ministarstva zdravqa Peri{a Simonovi}, ju~e je usvojena dopuna odluke o najvi {im cenama lekova koja se odnosi na jo{ nekoliko preparata koji su ~ekali na odre|ivawe cene i ta odluka stupila je na snagu danas. Simonoovi} je izjavio da je data saglasnost i na pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osigurawa, ~ime se jedan broj lekova prvi put stavqa na pozitivnu listu, a jedan broj }e imati mawu cenu. Time je, kako je rekao, dato i pravo da se jedan broj lekova koristi i za le~ewe dece obolele od nekih vrsta retkih bolesti koji su, pre svega, na tako zvanoj „enzimskoj supstitucionoj terapiji”.

dnevnik

MINISTAROBRADOVI]ZASEPTEMBARNAJAVIOIZMENEIZMENA IZMENAZAKONAOVISOKOMOBRAZOVAWU

Uslovzaupisnaredne godineve}od48bodova? Jo{ negde u martu zapo~eti raz govori ministra prosvete i nauke (a u novoj Vladi i tehnolo{kog razvoja) dr @arka Obradovi}a sa studentima, odnosno Studenskom konferencijom univerziteta Srbije (SKONUS), ali i predstavnicima univerziteta, odnosno Konferencijom univerziteta Srbije (KONUS), upu}ivali su na to da }e mali broj studenata uspeti da zadovoqi va`e}i zakonski uslov za upis naredne godine studija na teret buxeta, te da je neophodno (ponovo) hitno izmeniti Zakon o visokom obrazovawu (2005), koji je ve} dva puta (2008. i 2010) do`iveo izmene i dopune. Posebno su uporni u tim zahtevima bili studenti, ali su i zvani~ne univerzitetske analize uspe{nosti studirawa „bolowaca” pokazale da je malo onih koji bi u nastupaju}oj 2012/13. ostvarili potrebnih 60 ESPB-a za upis naredne godine studija, koliko je trenutno va`e}i zakonski uslov, uz obavezno rangirawe prema proseku, roku u kojem su dati svi ispiti... Predizborna, izborna i postizborna doga|awa u Srbiji, raspu{tawe parlamenta u aprilu itd,

elem, „o~as” se pribli`io oktobar i po~etak akademske 2012/13, a studente trese neizvesnost. Mnogi su ra~unali na to da }e prole}ne najave smawewa (broja bodova) uslova za upis naredne godine na teret buxeta ve} biti usvojene kao nova izmena pomenutog zakona... I ju~e se oglasi resorni ministar Obradovi} i saop{ti javnosti „da bi uslov za upis na naredne godine studija trebalo da ostane 48 bodova...” E, sad, kako da „ostane”, kad trenutno to po zakonu nije, ve} je 60? Verovatno je to tek puki lapsus ili pogre{no preneta izjava. Tek, ministar je rekao da bi, kada se o tome dogovore Ministarstvo, SKONUS i KONUS, taj dokument u septembru trebalo da stigne u Skup{tinu Srbije. Predsednik SKONUS-a Mi{a @ivi} ju~e je za „Dnevnik” potvrdio da su dogovori o izmenama Zakona u toku, da one sad ne}e biti zna~ajnije jer svakako sledi izrada i dono{ewe novog zakona o visokom obrazovawu, sa su{tinskim novinama i u skladu sa Strategijom razvoja visokog obrazovawa u Srbiji. Po wegovim re~ima, sad je za studente najva`nije da se re{i pitawe smawewe uslova za upis na

buxet sa 60 na 48 ESPB-a, kao i produ`avawe takozvanog apsolventskog sta`a, tako|e o tro{ku dr`ave, s pola godine na godinu te regulisawe apsolventskih rokova, {to bi se odnosilo na generacije upisane 2008/9. i 2009/10. Da se studenti ne bi (ponovo) preterano ponadali da je za buxetski status dovoqno imati najmawe 48 ESPB-a, podse}amo na to, {to je potvrdio i @ivi}, da je, osim minimalnog broja bodova (dakle 48, ako se usvoje izmene), za ulazak na buxet presudno i rangirawe studenta u okviru ukupnog broja predvi|enog za studirawe na teret buxeta, a {ta }e sve, osim uspe{nosti u savladavawu studijskog programa (prosek ocena), biti kriterijumi za rangirawe odlu~uju sami fakulteti odnosno visoke strukovne {kole ~iji je osniva~ dr`ava. Ina~e, ministar Obradovi} najavio je da }e slede}e 2013/14. godine broj bodova za upis na buxet biti ve}i „svakako iznad 50”, a studenti }e imati pet umesto sada{wih {est ispitnih rokova. Do famoznih 60 ESPB-a stiglo bi se pri upisu u 2014/15. V.^eki}

VOJNIMZDRAVSTVENIMUSTANOVAMA ODOBRENOLE^EWECIVILNIHPACIJENATA

Nepostojeliste~ekawa – Od Ministarstva zdravqa dobili smo kadrovski plan koji nam omogu}ava da ponovo le~imo civilne pacijente o tro{ku zdravstvenog osigurawa, a ~eka se samo i odbrewe Fonda za zdravstveno osigurawe – ka`e za „Dnevnik“ upravnik Vojnomedicinskog centra „Novi Sad„ pukovnik dr Bratoqub Brkqa~a. Kao {to smo ve} pisali, od 3. jula zdravstvene vojne ustanove, me|u kojima je i VMC „Novi Sad„, obave{tene su da vi{e ne mogu le~iti civilne pacijente o tro{ku zdravstvenog osigurawa. – Odmah smo reagovali i dostavili nadle`nima kompletnu dokumentaciju o raspolo`ivim kadrovima, kapacitetima, opremi... Odgovor Ministarstva zdravqa smo dobili ovih dana, ju~e smo dostavili potrebnu dokumentaciju Institutu za javno zdravqe, a danas }emo je dostaviti i filijali Republi~kog fonda za zdravstveno osigurawe za Ju`noba~ki okrug. Da je do nas, ve} sutra bismo mogli primimti civilne pacijente, ali mora}emo da sa~ekamo jo{ koji dan da dobijemo sve odgo vore nadle`nih – ka`e dr Brkqa~a. Po re~ima na{eg sagovornika, civilni pacijenti }e u Vojnoj bolnici sa zdravstvenim kwi`icama mo}i da dobiju usluge u oblasti dijagnostike i le~ewa, a za wih je obezbe|eno 60 kreveta. Liste ~ekawa ne postoje, pa ni za ultrazvu~-

ni pregled, mamografiju, tumor-markere, operaciju `u~i ili kile i brojne druge intervencije i dijagnosti~ke procedure za koje se u civilnim zdravstvenim ustanovama ~eka mesecima. Ustanova je dobro opremqena medicinskim aparatima. U toj savremenoj zdravstvenoj ustanovi rade lekari gotovo svih specijalnosti, raspola`e

Uputizabranoglekara Osiguranici iz Ju`noba~kog okruga mogu do}i u Vojnomedicinski centar s uputom svog izabranog lekara. Pacijentima s podru~ja drugih filijala potrebno je da uput overi lekarska komisija. laboratorijom koja mo`e odgovoriti svim zahtevima dijagnostike i le~ewa. Ve} desetak godina tu se brojne operacije izvode i laparoskopski. Posebno je va`no da za sve ovo vreme nikada nisu imali intrahospitalnu epidemiju, {to govori o ozbiqnosti rada, nivou higijene, organizaciji slu`be, kontroli i stru~nosti svih slu`bi. Sva odeqewa su povezana hodnicima i liftovima pa pacijent ne mora da izlazi iz zgrade. J.Barbuzan

OD25.OKTOBRANOVINA^INOBUKEVOZA^AUAUTO-[KOLAMA

Te`edovoza~kedozvole Uprava saobra}ajne policije, koja je u sastavu Ministarstva unutra{wih poslova Srbije, saop{tila je da obuka u auto-{kolama po novim propisima po~iwe 25. oktobra a da oni koji su je zapo~eli po starim propisima moraju da je zavr{e najkasnije u roku od tri meseca. Ukoliko obuka ne bude zavr{ena do 25. januara naredne godine, kandidat }e morati celokupan proces osposobqavawa da obavi iz po-

Po~etnici najrizi~niji usaobra}aju Stru~waci upozoravaju na to da ba{ mladi voza~i pra ve najvi{e udesa i najrizi~niji su u prvih pet godina. Novi sistem obuke i cena trebalo bi da prepolovi ili svede na tre}inu broj sada{wih nesre}a koje prouzro kuju voza~i po~etnici. ~etka u skladu s novim propisima, a to zna~i da }e snositi tro{kove nove obuke i morati da iz dvoji novo vreme za to. Upozorila je i na to da pojedina pravna lica, odnosno auto{kole, upisuju kandidate za obu-

ku voza~a iako je jasno da je raspolo`ivim sredstvima i kadrovima ne mogu za vr{iti u propisanom roku i na propisan na~in, dodaju}i da Uprava saobra}ajne policije nema prav no-for mal ne mogu}nosti da to spre~i. Zbog toga se apeluje na sve budu}e kandidate za voza~e da sagledaju sve bitne elemente za dono{ewe odluke kada }e i pod kojim uslovima zapo~eti obuku. Ina~e, 25. oktobra po~iwe primena Pravilnika o osposobqavawu kandidata za voza~e, a polagawe teorijskog ispita s novim testovima po~e}e istog dana. Po novim pravilima, obuka za polagawe voza~kog ispita traja}e {est meseci i bi}e pet puta skupqa. Sada se cene obuke kre}u od 180 do 300 evra, a od 25. oktobra mogle bi biti i do 1.000 evra! Minimalnu cenu ~asa obuke treba da propi{e dr`ava. Kandidat }e morati da ima 40 ~asova teorije i jo{ 40 ~asova prakse. Tek kada zavr{e teoriju, kandidati }e mo}i da

po~nu s obukom za vo`wu. To treba da doprinese da oni u saobra}aj u|u sa solidnim znawem koje treba da preto~e u praksu. U Zajednici auto-{kola Srbije podr`avaju promenu na~ina obuke budu}ih voza~a. Kako je izjavio sekretar Zajednice Petar Ra{eta, do promene obuke moralo je do}i jer “smo imali obuku ne voza~a, ve} `onglera”. On isti~e da je, osim promene na~ina obuke, potrebno da nadle`ni dr`avni organi utvrde minimalnu cenu obuke, kao i da se u teorijskom delu obezbedi u~ewe kompletnog gradiva, a ne samo ispitnih pitawa. Minimalna cena za obuku je nu`na da bi se spre~ila nelojalna konkurencija na u{trb kvaliteta. Q.Male{evi}


Znawemprotivopasnebolesti

Foto:S.[u{wevi}

Povodom kampawe {irewa svesti o opasnosti raka plu}a i na~inu borbe protiv ove bolesti, ju~e je na Trgu slobode organizovana manifestacija „Moja plu}a su dobro”. Kako je objasnio doktor BojanZari} sa Instituta za plu}ne bolesti Vojvodine, kampawa ima za ciq da na originaln na~in pove}a svest o borbi protiv pomenute maligne bolesti.

- Za ovu vrstu karcinoma ne postoji metod otkrivawa i skrininga. To je jedna od najopasnijih bolesti i uzrok je velikog broja smrti u svetu, ali i kod nas - rekao je Zari}. Institut godi{we registruje oko 1.500 novootkrivenih obolelih, a ako se tu pridodaju i regionalni centri u Vojvodini, onda ta cifra dosti`e i 2.000, a od tog broja samo 10 do 15 odsto se mo`e hirur{ki izle~iti. A. J.

Novosadska petak24.avgust2012.

U ULICI OMLADINSKOG POKRETA I RADNI^KOJ

Nemavode,imacisterni Zbog planiranih radova na vodovodnoj mre`i bez vode }e danas od 8 do 15 ~asova biti Bulevar Ja{e Tomi}a (neparna strana od Pariske komune do Jovana Hranilovi}a) i Ulica Omladinskog pokreta od broja 10 do broja 146. Cisterna sa pitkom vodm bi}e postavqena u Ulici Omladinskog pokreta 14, kod igrali{ta. Zbog rekonstrukcije

vodovodne mre`e danas od 9 do 16 ~asova, bez vode }e biti Ulica Stevana Musi}a, od Maksima Gorkog do Bulvara cara Lazara, i Radni~ka ulica, od Sowe Marinkovi} do Stra`ilovske. Cisterna sa pitkom vodom bi}e postavqena u Radni~koj ulici. Postoji mogu}nost bez vode budu i okolne ulice. I. D.

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Adut jo{ u tami

etrovardinsku tvr|avu P oduvekobavijaauramisterije. Grandiozna gra|evina u

svojim dubinama krije daleko vi{enego{totorazglednice prikazuju,ajedanodatraktivnijih, ali i nedostupnijih delova, jeste Veliki ratni bunar.Godinamazatvorenzaposetioce,bioipodudaromvandala,kojisujo{2009.na~inili{tetutolikudaovomdelu Tvr|ave gra|ani ne mogu pri}i, osim, eventualno, nekim nesvakida{wim prolazima. Posledugog“skrivawa”odo~iju javnosti, otvorio je vrata samozajednuturuposetilaca itoonenajmla|eNovosa|ane, kojisumoglidavidekakoizgledasada,utokusanacije.

Znati`eqnipogledilutali suzidovimaovogdelaPetrovaradinske tvr|ave, kojeg nazivaju „remek-delom arhitektureigra|evinarstva„.Ionda su se vrata zatvorila, opet. Zakqu~an u tami, Bunar }etekdogodineo`ivetinovi posetioci,ukolikosedotada zavr{i projekat spajawa Bunara„vodenimputem”sazgradompodruma„Arsenala”gdeje sme{ten Muzej grada. Posta}ejo{jednata~kanamapituristi~kihponudagrada,amo`da }e zagolicati i ma{tu „doma}egstanovni{tva”iwihovu uspavanost preokrenuti uavanturisti~kiduhipotrebuzalokal-turizmom. A. Jerini}

Sutraoldtajmeri ucentru Me|unarodni skup starovremenskih vozila, 18. po redu, odr`a}e se od 24. do 26. avgusta, s tim da je start relija u subotu 25. avgusta u 8.30 ~asova, od Novog Sada do Kulpina. Qubiteqi starih automobila poseti}e dvorac Dun|erskih i Muzej poqoprivredne mehanizacije, a u subotu u 11 ~asova izlo`ba vozila priredi}e se u Akva parku u Ba~kom Petrovcu. U 16 ~asova, po

programu, je predvi|en polazak nazad za Novi Sad i paradna vo`wa, a u 17 ~asova izlo`ba oldtajmera u centru Novog Sada. U 20.30 priredi}e se sve~an dodela prvog dela nagrada u hotelu „Stari krovovi”. Posledweg dana ovog skupa u 11.30 ~asova odr`a}e se ispit spretno sti na Spensu, a u 13.30 ~asova u restoranu „Dediwe” organizova}e se dodela drugog dela nagrada. I. D.

ZA VIKEND

Vite{kiturnir naTvr|avi Manifestacija „Sredwovekovni kamp” kojom se promovi{u sredwovekovne borbe i dru{tvene igre kao vid zabavnog i konstruktivnog na~ina provo|ewa slobodnog vremena, bi}e odr`ana sutra i u nedequ na Petrovaradinskoj tvr|avi. Na Tvr|avi }e biti postavqen ~itav sredwovekovni vojni kamp u kojem }e ~lanovi udru`ewa „Zeleni barjak“ i „Beli Orlovi“ iz Beograda obu~eni u oklope prikazivati razli~ite stilove borbe. Istovremeno }e biti promovisane razli~ite dru{tvene igre, a bi}e organizovan i turnir u strate{koj igri Warhammer kao

i u igri MagictheGathering. Pose tioci koji budu `eleli, mo}i }e da u~estvuju u doga|ajima. Bi}e im omogu}eno da se oprobaju kao vitezovi tako {to }e se ukqu~iti u neki od unapred spremqenih scenarija ili u vite{ki turnir, a za mla|e posetioce predvi|ena je mala {kola vite{tva u nekoliko termina. Isto tako, posetioci }e mo}i i da se igraju bilo koje od ponu|enih dru{tvenih igara. Organizator je Udru`ewe qubiteqa dru{tvenih igara “Valhala“ u saradwi sa udru`ewem za o~uvawe sredwovekovne ba{tine „Zeleni barjak“. Q. Na.

V remeploV

Kosilakolera Kolera je bila velika muka starog Novog Sada, naro~ito to kom 19. veka. U julu 1831. ona je za nekoliko dana odnela oko 200 qudi. Senator Anton Fundak je 24. avgusta 1846. obavestio magi strate da “u posledwe vreme do sta sveta umire od bolesti koja li~i na koleru” ali gradski fi-

zik dr Dimitrije Dimi} je obja snio da ova kolera “nije potpuno opasna”. Ipak, kolera se ubrzo razmahala u nastupaju}im ratnim godinama. Samo u vojsci bana Je la~i}a koja se kretala 1849. oko Novog Sada, u junu je dnevno 200 do 300 vojnika `ivotima pla}alo danak koleri. N. C.

Foto:S.[u{wevi}

I JU^E ZVEZDA UPEKLA

Rekordnasezonana[trandu Zvezda je upekla i usijala se toliko da je na ju~era{wi dan zabele`eno 38 stepeni, pa se ~ak i hladovina spr`ila. Oni kojima su radno vreme i obaveze dozvo lili proveli su dan na [trandu. A na pla`i je ka`u podaci „Grad skog zelenila”, tokom ove sezonu zabele`ena rekordnu pose}e-

nost. To nam je potvrdio portparol ovog preduze}a Ivan No`ini}, koji je naveo da je od po~etka kupali{ne sezone, od 1. maja, do ju~e prodato 437.000 ulaznica {to je za 17.000 vi{e nego do sada rekordne 2008. godine. Spas od ove vi{ednevne `ege Novosa|ani su, o~igledno, po-

tra`ili u blizini Dunava i pod kro{wama drve}a koje krasi ovu, kako qudi ka`u, najlep{u gradsku pla`u. Me|utim, vreme ne jewava, pa se iste temperature o~ekuju i danas, ali i za vi kend. Kako ka`u podaci Hidro meteorolo{kog zavoda Srbije, maksimana temperatura dose}i

}e 39 stepeni. Vikend }e biti vreo, i ostaju nade da meteoro lozi nisu pogre{ili i da }e grad kona~no d~ekati ki{u predvi|enu za nedequ predve~e. A onda osve`ewe naredne sedmice... Da odahnu gra|ani, ali i [trand od kupa~a... A. J.

NESVAKIDA[WA SVE^ANOST U GERONTOLO[KOM CENTRU „LIMAN”

Stotiro|endan\ulinkeBakali} U krugu najbli`e porodice, prijateqa, biv{ih pripravnika i zaposlenih u Gerontolo{kom centru „Liman”, Novosa|anka, nekada{wa sudinica Op{tinskog, Okru`nog i Vrhovnog suda Srbije, \ulinkaBakali} ju~e je proslavila svoj stoti ro|endan. Wena porodica je zajedno sa nekada{wim wenim pripravnicma organizovala omawu sv~anost kako bi obele`ila ovaj datum i omogu}ila slavqenici da se, u dru`ewu sa wenim biv{im kolegama, podseti starih i lepih vremena. Kako je i naveo jedan od wenih pripravnika i biv{i sudija Vrhovnog suda Slobodan Milo{evi}, svi koji su „sprovo|ewe zakona ve`bali”kod \ulinke, pamte je kao dobru `enu, u~iteqicu i nekog ko je uz wih bio stalno i davao im savete i u vezi sa privatnim `ivotom.

Foto:S.[u{wevi}

-Ostala nam je u se}awu jer je uvek imala po{tovawa pema mladim kolegama i u~ila nas je kako da postupamo u predmetima, ali i da uvek i iznad svega po{tujemo

Iskqu~ewastruje Novi Sad: od 10 do 12 ~asova Ulica cara Du{ana 2-8 i od9do 11.30 ~asova Ulica Ilariona Ruvarca 5-23, sem brojeva 7 i 11, i parna strana 4-26. Sremska Kamenica: od 9 do 13 ~asova Ulica Bogdana Gavrilovi}a i

od8do12~asovaPut Sremskog odreda, Jurija Gagarina, deo Ulice Ketrin Makfeld i Cvetna. Futog: od8do12 ~asova deo naseqa od Poqoprivredne {kole ka Bege~u. Ledinci: od8.30do 13 ~asova naseqe Liparija.

Svirkana[picu Bendovi „Osmi dan” i „^arli Bi” nastupa}e ve~eras u 21 sati u klubu „[pic” na [trandu. Po-

red wih, najavqen je i bend iznena|ewa. G. G.

zakon, jer je on osnova na{eg posla- rekao je Mlo{evi}. -Ona je vrlo skromna `ena koja nije nikad imala namru da u poslu napreduje po cenu svega, ve} ga je radila po-

{teno, pravedno i korektno.Taj posao je dosta te`ak, zahteva vliku anga`ovanost, savesnost, svakodnevne susrete sa strankama i, kad se ode u zaslu`enu penziju, kao {to je to bio slu~aj sa \ulinkom, onda se to mora ceniti. Ba{ kao i ova proslava stotog ro|endana. On je zajedno sa koleginicama Darom Nedeqkovi}, Mirjanom [ili} i Jelom^au{evi} po`eleo svojoj mentorki sve najlep{e i cela ova grupa uru~ila joj je predivan buket.Slavqenica se stidqivo krila iza cve}a od oka novinara, ali nij moglo da se skrije da joj je bilo drago {to se toliko qudi okupilo da sa wom obele`i ovaj poseban trenutak. \ulinka Bakali} ro|ena j e23. avgusta 1912. godine u Martono{u. Diplomirala je 1941. godine i ceo radni vek se bavila zakonima i radila kao sudinica do 1972. godine. A. Jerini}

VESTI Koncert omladinskog kamernog orkestra Vojvo|anski omladinski kamerni orkestar nastupi}e ve~eras u 21 ~as u Sinagogi, a time }e se ujedno zavr{iti ciklus koncerata Novosadskog muzi~kog leta. Na programu }e biti izvede na de la Ja na Si be li ju sa, Be le Bar to ka, Svet otz ar a Sa{ e Kov a~ ev i} a i Erik a Kleptona. Dirigent je profesor violine ^aba Zima, a solista David Mezel. Ulaz je besplatan. I. D.

Pesmeifudbal naDe~jemletu Dru`ewe za decu uzrasta od {est do 12 godina, uz ~itawe pe sa ma Jo va na Jo va no vi }a Zmaja i pisawe stihova, odr-

`a}e se danas, od 11 do 13 ~aso va, u dvo ri {tu Spo men zbir ke „Jo van Jo va no vi}Zmaj” u Sremskoj Kamenici. U~e{}e se ne pla}a, a prijave su na broj telefona 069/705260. Letwa {ahovska {kola za po~etnike i poznavaoce ove igre odr`ava se u O[ „\or|e Nato{evi}”. Po~etnici imaju kurs od 10 do 11.30 ~asova, a oni sa napredni jim ni vo om znawa od 11.30 do 13 ~asova. Participacija iznosi 150 dinara, a prijave su na broj 066/925-1192. Na Spensu u [koli fudba la „Si ni {a Mi haj lo vi}” mali{ani od pet do sedam godina treniraju od 8 do 9 ~asova, a od osam do 11 godina od 9 do 10 sati. Na [trandu, na [picu, organizuju se „Biser {tran da ri je” uz kre a tiv ne, edukativne i rekreativne radionice. One se odr`avaju od 17 do 20 ~asova, a u~e{}e se ne pla}a. A. J.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

petak24.avgust2012.

UEKOLO[KOMCENTRU„RADULOVA^KI” UKARLOVCIMA

Novazgrada otvaravrata Novoizgra|eno krilo Ekolo{kog centra „Radulova~ki” u SremskimKarlovcimabi}edanas sve~anootvorenou11sati.Napo~etku celodnevnog programa prisutnima}eseobratitipredsednica Pokreta gorana Vojvodine JelenaJevti}, agovori}eipredsednik op{tine Milenko Filipovi}, tepredstavnikMinistarstva energetike,razvojaiza{tite`ivotnesredine. Uprepodnevnomdelusve~anosti u znak zahvalnosti zato {to je finansirao izgradwu nove zgrade u dvori{tu Ekolo{kog centra prof. dr Miodragu Radu-

lova~kom iz ^ikaga bi}e uru~enazahvalnica. U nastavku sledi obilazak objekta, kao i prezentacija svih aktivnosti Pokreta gorana. Uve~eod19satipo~iwekulturno-muzi~kiprogram. Gradwa takozvane energetski efikasneiodr`ivezgradeudvori{tu Ekolo{kog centra po~ela jeudrugojpolovinipro{legodine.Novaczagradwu,180.000dolara dao je nekada{wi |ak Karlova~ke gimnazije, profesor Radulova~ki,aizgradwujepomogaoi Fondzaza{titu`ivotnesredine RepublikeSrbije. Z.Ml.

USKORONASATELITSKOJPIJACI

Sti`epetnaest rashladnihvitrina “Tr`nica”vodira~unaoritmu ulagawa. Nakon otvarawa rashladne hale na Najlon pijaci za skladi{tewe tona poqoprivrednih proizvoda, {to je bila pro{logodi{wa najve}a investicija ovog preduze}a, jedna od ovogodi{wih zna~ajnijih investicija je

ugradwasistemazarashla|ivawe naLimanskojpijaciuaprilu.Sistem radi pomo}u vodene pare i ventilatora, a isti bi trebao da seuvedeinaFuto{kojpijaci.Sa-

dajeutokunabavka15rashladnih vitrina,koje}ebitipostavqene naSatelitskojpijaci.Re~jeosamostoje}im dvometarskim rashladnimvitrinama. Mimo pomenutih investicija nabavqenajeopremaza~i{}ewei odr`avawe pijaca, zatim traktori,~istiliceima{inezaprawe. [tosekapitalnihinvesticija ti~eza„Tr`nicu”jenajzna~ajnija izgradwa veletr`nice. Re~ je o projektuza~ijujerealizacijupotrebnodveipodotrigodine,zahteva}eulagaweizme|u10i18milionaevra,aceniseda}edonositigodi{wudobitod60do100milionadinara.UkolikoseGradsko ve}esaglasisapredlogomizidejnogre{ewa,redjezanarednikorak,atojepribavqaweneophodne dokumentacije i projektovawe. Veletr`nicabizamenilapostoje}uKvanta{kupijacu,aponudapija~nihproizvodabilabibogatija. I.D.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-12.15, 14.15, 16.20), „Totalni opoziv” (20.10), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30, 12.45, 14.00, 14.30, 14.45, 15.45, 16.15, 16.30, 18.30, 20.40), „Uspon mra~nog viteza” (18.15, 20.20, 21.15), „Nedodirqivi” (18.35), „^udesni Spajdermen” (12.20, 15.00), „Pla}enici 2” (14.10,16.10, 18.10, 20.30, 22.30), „Vanzemaqci u kom{iluku” (18, 22.20), „Imate li znawe za drugo stawe?” (22.25), „Bornovo nasle|e” (17.30, 20.00, 22.35).

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zavi~ajna zbirka Sremski Karlovci, Sremski Karlovci, Patrijarha raja~i}a 16, 881-637:postavka „Vinogradarstvo i vinarstvo Fru{ke gore” Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka Ili}a” Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18) Dulkina vinska ku}a, Sremski Karlovci, Karlova~kog mira 18, 063/8826675 (15–19)

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati, do ju~e u isto vreme,rodilesu: BLIZANCE:JelenaDuki} izOxaka(de~aci) DEVOJ^ICE: Evelin Bosan~i}, Violeta Novakovi}, Tatjana Cvijeti}, Tawa Kne`evi}, Vesna [evaqevi}- Petre{, Danijela Karda{ iAnicaPopadi} izNovogSada,MarijanaRaji}-Deli} iz Apatina, Nikoleta Vrceq iz Temerina, Milana Kosanovi} iz SremskeMitrovice,DanijelaKova~ izKa}a,Du{icaJoji} izSiriga,JovanaNikoli} izParagaiSla|anaGlavini} izFutoga. DE^AKE: Nata{a ^abarkapa, Ivana Banovi}- Popi}, Fqurija Eq{ani,MarijaBawac iSuzanaPajovi} izNovogSada,BojanaBo{wak iAn|elkaIli} izFutoga,Zorica[ap izKr~edina,Ru`ica Vukovi} izPetrovaradina,KristinaGruji} izTovari{eva,Du{icaPlav{i} izKa}a,MajaPetkovi} izBudisave,MarinaHeror iz In|ijeiMiroslavaKocka izBa~kogPetrovca.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweniRadmila Mite Luki} (1929) u 10.30 ~asova, Radovan Uro{a Adamov (1938)ispra}aju11.15,AnaMilanaWegomir-Vujadinovi}(1937)ispra}aju12iTodorNedeqkaJokanovi}(1935)u12.45~asova. NaCentralnomgrobquuFutogubi}esahrawenaRadmilaBo`idara]orovi}(1942)u12.NaGorwemstaromgrobquuFutogubi}e sahrawenNovakDu{anaZec(1931)u14~asova.NaNovommajuruu Petrovaradinubi}esahrawenaAnaJosipaTil(1927)u15~asova.

DNEVNIK

POMO]KOMPANIJEIZNAJMNOGOQUDNIJEZEMQESVETA U^ENICAMAKARLOVA^KEGIMNAZIJE

Kineskidarvodi uPekingdau~ejezik Predstavnicikompanije„^ajnarodendbrixkorporej{nSerbiabran~„(„CRBC„),kojauBeogradugradimost,potpisalisuju~e u Karlova~koj gimnaziji sa direktorkom Slavicom [okicom ugovor o donatorstvu. Ova kineska gra|evinska kompanija, kojaspadau500najve}ihnasvetu, omogu}ilajeu~enicamaTeodo-

ovegodine,kaoinapro{logodi{wemnadmetawu,steklesupravodaprvopolugodi{teunarednoj{kolskojgodinizavr{euKini. Wihov boravak u najmnogoqudnijojzemqisveta,podkojim se podrazumeva sme{taj, ishrana i~asovi,obezbediojeorganizatortakmi~ewaInstitutKonfucijeiNacionalnakancelarijaza

KompanijaCRBC,kojauBeogradugradimosta spadau500najve}ihnasvetu,omogu}ilaTeodori Joli}iJeleniGavri}putipoklonilajo{po 1.000evrazatro{koveboravkauPekingu Foto:B.Lu~i}

ri Joli} i Jeleni Gavri} put u Kinu i poklonila jo{ po 1.000 evra za tro{kove boravka u Pekingu, gde }e one provesti prvo polugodi{te u predstoje}oj {kolskojgodini.Uru~uju}iovaj vredan poklon, izvr{ni direktorkompanijeSjueTijexu jerekao da je wegovoj firmi drago {tomo`edapomogneida}eto ~initiitokomTeodorinogiJeleninog boravka u Pekingu, gde senalaziisedi{tekompanije. TodoraJoli}iJelenaGavri} dobrimplasmanomnatakmi~ewu u poznavawu kineskog jezika pod nazivom “Kinseki most” u maju

u~ewe kineskog jezika„Hanban”, ali je ostalo da se negde drugde nabavi novac za avionske karte. WihovaprofesorkakineskogjezikaQubica^udanov ka`edase obratila mnogima za pomo}, ali daniodkoganijedobila~akni kurtoazniodgovor.Setilaseove kineske kompanije i nakon dva dana saop{teno joj je da }e oni platitiu~enicamakarte. -Iznena|ewe je usledilo kada su nas pozvali i rekli da su spremniidaimdajunovaczaxeparac - ka`e profesorka ^udanov.-Osimtogaizovekompanije obe}ali su da }e pose}ivati

na{eu~enicedokbuduboravile uKini. Teodora i Jelena bi}e u Pekinguod9.septembrado18.janauaranaUniverzitetuzakulturu i jezik. One su prva generacija u~enika koji u najstarijoj srpskojgimnazijiizu~avajukineski jezik.Obemajeovoputovawevelika~astizahvalnesu„CRBC”. Bi}etoprilika,ka`eTeodora, da boqe nau~i ovaj jezik, prema komeje,kadagajeupisivala,donekle bila skepti~na, jer je misliladajejakote`ak,alijesada zahvalna majci koja ju je nagovo-

rila da ga u~i. Jelena, koja je kinskipo~elasamadau~ijo{u osnovnoj{kolii~akpi{epoeziju na wemu, priznaje da joj je biosandaodeuKinuidajedo`iveladaseoniostvari.KineskijezikuvedenjeuKarlova~ku gimnazijupretrigodineuzveliku pomo} ambasade Narodne Republike Kine na ~elu sa prvim sekretarom ^en Ju Dungom. Osim uxbenika i drugih nastavnihsredstava,amabasadaobezbe|ujelektoraizKine,kojipoma`eprofesorki^udanovunastavi. Z.Ml.

„DNEVNIK”I „LAGUNA”POKLAWAJUKWIGE

„UimeQubavi”IvaneKuzmanovi}a Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ruje~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom,sre¬dom i pet¬kom.Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a,ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va,a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji,do¬bi¬ti

gasti}izaslu`enakazna.Aonda,petnaestgodinakasnije,putevisuimseukrstilinamestuna kojemsusetomenajmawenadali.Brankojesada nekosasvimdruga~iji,nekokomesuoprostiqubavprekopotrebni.Mnogobrojnaisku{ewasu predwima.Nagradaje–novi`ivot. A.J.

DODATNIPROGRAMDE^JEGLETA

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

kwigu„UimeQubavi”IvaneKuzmanovi}a.Dobitnici }e kwigepreuzimati u kwi`ari“Laguna”,u Ulici kraqa Aleksandra 3,gde mogu na}i i ostalaizdawa oveizdava~ke ku}e.Slavicaje provelagodinepoku{avaju}idaisceliranekojejojjenaneocrnokosimladi},te{e}iseda}e

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

U~ewefrancuskog krozigru Pored osnovnog programa Novosadskogde~jegleta,uorganizacijiFrancuskoginstitutabi}eprire|enidodatni program za decu od sedam do 12godina,akoji}eseodr`avati od 27. do 31. avgusta, od 10do13~asova.AdresaFran-

cuskog instituta je Pa{i}eva33,abrojtelefona021/4722 - 900. Kroz igre, pesme, kviz ove i drug e zan imqive akt ivn os ti dec a }e imat i pril ik u da se upoz naj u sa francuskimjezikom. I.D.

Filmu Skejtparku Projekcija dokumentarnog filma“Silikonskoprole}e”o novosadskojskejtsceniure`ijiVaweHovana bi}eprikazana sutrau21~asuotvorenomSkejt parku.FilmjerealizovaoCentar za razvoj vizuelne kulture, aprojekcijujepodr`aoPokrajinski sekretarijat za sport i omladinukaoiStudentskikulturnicentar. A.Va.

SVEVI[ENOVOSA\ANAKUPUJEUSEKNDHENDRADWAMA

Polovnaroba ~uvaku}nibuyet Poskupqewaskorosvih `ivotnih namirnica preplavila su zemqu, a na klimave ku}ne buxete to predstavqa veliki udarac. Kako sve vi{e para iz nov~anika odlazi na hranu, gra|ani su primoranida{tedegdegodmogu, a sude}i po poja~anom prometu u prodavnicama polovneode}e,debqikraj jeizvukla-garderoba. - U posledwe vreme je velikapotra`wazaseknd hend prodavnicama. Sve vi{e qudi dolazi da pogleda ode}u, a mnogi od wih kupe ne{to, umesto samo da razgledaju, kao {tojeranijebioslu~ajka`e prodava~ica u jednom sekndhendbutiku. Onikojikupujuuprodavnicama polovne robe ovih dana mogu da na|u veliki izbor po malim cenama.Takomajceko{tajuod99 do 599 dinara, haqine od 99 do 699, a sukwe i pantalone od 149 do599dinara.@enskikompleti, koje~inesukwaiblejzeriznose od 1.000 do 2.500 dinara, za mu{ke ko{uqe potrebno je izdvojiti od 99 do 1.000, a `enske od 199 do 799 dinara. Oni koji jo{ nisu oti{li negde na letovawe mogu da pazare kupa}e od 249 do

599dinara.Farmerkeko{tajuod 100do1.000dinara,araznemarameod49do349dinara. Iakose,premare~imaprodava~ica, sve vi{e gra|ana odlu~uje za ve} no{enu robu, neki smatrajudabutici,ipak,{tede vreme. - Ja ne volim da kupujem po sekndhendovimajerkadseu|eu klasi~an butik ima pet modela kojimogudasepogledajuitoje to.Akoseipakideuradwupolovneode}emoradasepretura, nekadisatima,pogomiliode}e i svaki komad je potrebno de-

taqno pregledati. Tako da ako nemam vremena za {oping, uvek }uradijeoti}iubutik,aliako imam, odem to seknd hend prodavnica-ka`eslu`benicaMilicaProdanovi}. Imasugra|anakojimanesmeta da prebiraju i pazare u radwamasapolovnomrobom. -Naravnodatrebadostavremena da bi se sve pregledalo, alijasamna{lanekevrlokvalitetne stvari za veoma male pare. Samo treba biti uporan ka`ejednaNovosa|anka. A.Varga


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

E-UPRAVA[AQEUPRO[LOSTREDOVEPRED[ALTERIMA

Do dokumenata jednim klikom Zahvaquju}i E upravi, koju je pokrenuo Grad sugra|ani koji imaju ra~unare sada }e lagodno od ku}e iz foteqa mo}i da po{aqu putem interneta razne zahteve, a da pri tome ne moraju da stoje u redu. Olak{an je posao i slu`benicima uprave, jer ne}e biti okru `eni brdom papira, po{to }e tako|e mo}i da {aqu nazad elektronsu po{tu. U okviru E-uprave, utvr|ene su prioritetne elek tronske usluge stavqene na raspolagawe gra|anima i pravnim licima kroz portal grada. Oni koji ne vole da stoje u redovima i nerviraju ih raznorazni {alteri, sa portala mogu pristupiti razli~itim elektronskim uslugama organa uprave, a na zva-

ni~nom sajtu Grada www.novisad.rs postavqen je i baner. Pojedine usluge dostupne su ukoliko se korisnici prethodno registruju. Novosa|ani putem portala portala mogu da izvr{e uvid u Registar investitora. Portal tako|e omogu}ava obveznicima naknade za kori{}ewe gradskog gra|evinskog zemqi{ta uvid u re{ewa, analiti~ku karticu i kamatni list. Tu je i elek tronski servis, uz pomo} kojeg se mo`e na jednom mestu omogu}iti

Novepisarnice U okviru projekta oformqene su nove pisarnice u gradu kako bi gra|anima olak{ali izvr{avawe administrativnih poslova. Pored pisarnice u Gradskoj ku}i i Radni~koj ulici, pisarnice postoje i u mesnim kancelarijama u Veterniku, Petrovaradinu, Futogu i ^eneju, kao i u prijemnoj kancelariji u Ulici Narodnog fronta br. 53. U toku je implementacija pisarnice u jo{ dve prijemne kancelarije u [ajka{koj ulici br. 26 (u MZ „Salajka“) i u ^enejskoj ulici br. 54 (u prostorijama MZ „Slana bara“). Prijemne kancelarije su povezane sa telekomunikacionim sistemom Grada.

gra|anima i zaposlenima u upravi jednostavan pregled administrativnih postupaka, dokumentacije i obaveznih taksi, kao i preuzimawe obrazaca zahteva, dok su administrativne procedure i obrasci grupisani po gradskim upravama. Preko e-uprave zaposleni u gradskoj administraciji ima}e na jednom mestu prihvat i distribuciju prijava gra|ana usmerenih prema Gradskoj upravi za inspekcijske poslove Novog Sada. Radi se o prijavama koje spadaju u delokrug komunalne gra|evinske inspekcije i saobra}ajne inspekci-

je, kao i inspekcije za za{titu `ivotne sre dine i komunalne policije. Tu je naravno i usluga Virtuelni mati~ar, servis koji ve} dve godine omogu}ava gra|anima poru~ivawe {tampanih izvoda mati~nih dokumenata putem interneta, a to su izvod iz mati~ne kwige ro|enih, izvod iz mati~ne kwige ven ~anih i izvod iz mati~ne kwige umrlih, kao i uverewe o dr`avqanstvu. Postoji i servis koji podrazumeva uvid u trenutni status obrade predmeta onima koji su podneli zahtev putem pisarnice. Korisnik mora biti registrovan na portalu i raspolagati brojem pod kojim je predmet zaveden u pisarnici. U toku je implementacija servisa za elektronsko pla}awe na buxetski ra~un Grada bez provizije. Na taj na~in najpre }e biti omogu}eno elektronsko pla}awe naknade za kori{}ewe gradskog gra|evinskog zemqi{ta. Q.Nato{evi}

U Hitnoj zvoni neprestano - Ekipa novosadske Hitne slu`be tokom ju~era{weg dana imala je preko 60 intervenci ja, {to je daleko vi{e od normalnih uslova, ali je ve} postalo uobi~ajeno s obzirom na nemilosrdne vru}ine koje ne jewavaju, ka`e dr MirjanaBursa}. Situacija je takva da jedva sti`u da odgovore na sve pozive, jer su sve linije konstantno zauzete, a dosta gra|ana zove tra`e}i samo savet, jer po ovako visokim tempe-

raturama ne mili im se da odu do svog lekara. Broj kolapsa na javnim mestima se smawio, verovatno pou~eni iskustvom, gra|ani se vi{e pridr`avaju stalnih lekarskih upozorewa. Najvi{e se javqaju zbog raznih viroza, povra}awa, proliva i op{te malksalosti organizma. Ovakve tropske temperature ne pogoduju ni psihijatrijskim i neurolo{kim pacijentima, te se i oni u~estalije javqaju. Ukoliko se problem ne mo`e

re{iti preko telefona lekarsim savetom, odvoze ih na Kliniku. Po re~ima dr Bursa} pritisak na Hitnu pomo} je ogroman, te apeluje na gra|ane za strpqewe i razumevawe, kao i da se pridr`avaju ve} izre~enih saveta i preporuka. Naime, ne preporu~uje se izlazak van ku}e ukoliko za to nema peke potrebe, obavezno piti {to vi{e te~nosti, ishranu i ode}u prilagoditi vremnskim uslovima. I.D.

NA„SPENSU”UTOKUTEHNI^KEPRIPREME

Zatvoreni bazen otvara vrata 3. septembra Zatvoreni bazen na „Spensu” po~iwe da radi 3. septembra a portparolka SPC „Vojvodina” Slobodanka Brankov objasnila je da su u toku pripre me za pred sto je }u se zo nu.”U veliki bazen se ve} polako pu{ta voda. Mali bazen bio je dostupan posetiocima i tokom leta, kad su odr`avane obuke nepliva~a. On je zatvoren 20. avgusta i sad se rade neophodni tehni~ ki poslovi, poput ~i{}ewa ventila i svi ma{inski i gra|evinski radovi, kako bi po~etkom septembra ovi bazeni bili na usluzi gra|anima”, re kla je Brankov.

VESTI „Milan Kowovi}: Povratak u Pariz” Retrosektivna izlo`ba slika „Milan Kowovi}: Povratak u Pa riz”, autora SaveStepanova, otvorena je do nedeqe, 2. septembra, u Spomen- zbirci Pavla Beqanskog, Trg galerija 2. Posetioci imaju prilike da vide 22 odabrana rada iz fondova Galerije „Milan Kowovi}” iz Sombora i Spomen zbirke Pavla Beqanskog. A.J.

Pe{a~ewe do Paragova Pe{a~ewe od Paragova, preko Iri{kog venca, manastira Hopovo i nazad do Paragova bi}e organi zovano u nedequ, a polazak je u 8.50 ~asova sa @elezni~ke stanice autobuskom linijom 72. Staza je du ga oko 18 kilometara. Organizator je Planinarsko smu~arsko dru{tvo “@elezni~ar”, a za vi{e in formacija zainteresovani se mogu obratiti vodi~u AnkiciMalinovi} na broj 063/870-30-50. A.Va.

Ona je podsetila da }e radnim danima i daqe postojati tri gra|anske smene, od 10.45 do 12.45 sati, od 13 do 15 i od 17 do 19 ~asova, a tokom vikenda }e ih biti ~etiri. Tad }e Novosa|ani mo}i da se kupaju od 9 do 11 sati, od 12 do14, od 15 do 17 i od 18 do 20 ~asova. Petkom i subotom bi}e orga ni zo va na i no} na sme na. U ovakvom vidu zabave posetio ci }e mo}i da u`ivaju petkom od 22 do 24 ~asa, a subotom od 21 do 23 sati. Zavoreni bazeni zadr`a}e i program „Plivawe za poslovne qude”. Slobodanka Brakov je navela da je ta smena uvedena pre dve godine

za one qude kojima radno vreme ne omogu}ava da iskoriste bilo koji drugi termin, pa sa da mogu da se rekreiraju radnim danima od 6.30 do 7.30 ~asova. Koliko je za sada poznato, cene ulaznica se ne}e mewati. Smene od 10.45 i 13 ~asova radnim danom ko{ta}e 160 dinara za odrasle i 130 dinara za decu, a smena od 17 sati, kao i ove tokom vikenda, iznosi}e 210 dinara za odrasle, a najmla|i Novosa|ani pla}a}e ih 160. Zadovoqstvo no}nog kupawe iznosi}e 230 dinara za od rasle, a 180 za mali{ane. A.J.

petak24.avgust2012.

9

ANKETA KAKOSEIZBORITISPOSKUPQEWIMA

Jo{ odricawa zbog pre`ivqavawa Krizaseuvukladubokouna{eyepoveaisilnaposkupqewasu najavqena.Kaoseovejeseniizboritiscenamauztanakporodi~ni buyet?Sugra|ani}eseizgledaprvoodricaticigareta,nekisuse ve}li{ilizaslu`enihodmora,anekina`alostimesa.

Maja Gruji}, ugostiteqski tehni~ar: - Ne znam ~ega se ve} sve nisam odrekla, ali najverovatnije }e prvo oti}i cigarete. Planiram da idem u Holandiju i tako da pobegnem od krize.

GorankaBucalo, nezaposlena: - Mi smo najizdr`qivija na cija. Ne znam {ta jo{ mo`e da nam se desi. Odrekli smo se mora, `ivimo kao podstanari, a i meso smo smawili na dva puta nedeqno.

Nik ic a [i{ ar ic a, tak si sta: - Red, rad, disciplina i {tedwa se podrazumevaju. Nikako druga~ije.

Merima Aranitovi}, profesorka: - Svi se `ale kako nema posla, posla ima dovoqno, ali je problem {to niko ne}e da radi. Kao i do sada, na}i }u dodatni posao i ne}u morati ni~ega da se odri~em. T.D.D-G.G.

DANASNALIMANU

[esti „Zlatan kotli} Dunava” Takmi~ewe “Zlatan kotli} Dunava” odr`a}e se {esti put po redu danas u 17 ~asova u nauti~kom klubu “Liman”, Sun~ani kej bb. U~estvova}e 25 takmi~ara, dok }e sve prisutne zabavqati tambura{ki orkestar “[kripi |eram” iz Ba~ke Palanke. Za najboqe su pripremqeni pehari, slike i mnoge vredne nagrade koje }e pobednicima uru~iti glumac NovakBilbija. A.Va.


10

vOJvOdinA

petak24.avgust2012.

ПО ЗАВРШЕТКУ САНАЦИЈЕ ГРАДСКОГ БАЗЕНА

У КРАТКОМ РОКУ ДВА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ПАНЧЕВУ

Зрењанин добија аква-парк

Угљоводонициизнад дозвољенегранице ПАНЧЕВО: Ново загађење ваздуха забележено је у Панчеву, јуче, између два и три сата након поноћи када су расле концентрације укупних угљоводоника и на мерном месту Ватрогасни дом у три сата достигле 866 микрограма по метру кубном. О овим дешавањима је обавештена и републичка инспекција, јер су на сва три мерна места у граду измерена загађења, а уз то су и временске прилике и ноћас и јутрос неповољне јер дува слаб јужни ветар. - Пораст укупних угљоводоника почео је још у вечерњим сатима, да би већ јуче, у раним јутарњим сатима достигао вредност преко 800 микрограма по метру кубном. То је веома висока вредност и неповољна ситуација за све нас. Такође је забележено и прекорачење прашкастих материја на сва три мерна места. Оне се мере на 24 сата, то је 24-орочасовно прекорачење, у просеку преко 50 микрограма по метру кубном - обја-

снио је Милан Глумац из Секретаријата за заштиту животне средине. Густ жути дим над Панчевом потиче из Азотаре по речима Глумца, али он није узрок јер апарати градског мониторинга нису забележили азотне оксиде у ваздуху. - То је високи емитер и он пребацује тај жути дим, који јесте загађујући, међутим он не утиче на грађане и ми немамо повишене вредности азотних оксида. На основу тога сматрам да то не утиче на загађење, а дежурни еколог је обавештен о повећаним концентрацијама ових загађујућих материја од стране Центра за обавештавање, контактиране су фабрике, а обавештен је и републички инспектор. Током дана очекујемо и резултате његових инспитивања - рекао је Милан Глумац. Јуче пре подне, нису бил повећане концентрације загађујућих материја које мери Градски мониторинг. З. Дг.

На„Сиришкомпрелу” ипакленикувар СИРИГ: На летњој сцени Дома културе у Сиригу данас почиње Међународни фестивал фолклора на којем ће учествовати друштва из Србије, Шпаније, Италије, Грузије, Мексика, Костарике, Русије и Мађарске. Специјални гости су КУД „Светозар Марковић“ из Новог Сада, Мирко Кодић и Митар Мирић. Сутра, у 17 часова, организује се такмичење у кувању свињског паприкаша, председник жирија је паклени кувар Саша Мишић.

Након тога посетиоци ће се упознати са старим традиционалним јелима и народним рукотворинама. Спонзори Шестог сиришког прела су општина Темерин, ЈКП Темерин и предузеће „Армел“. Манифестација „Сиришко прело – Село наше што некад бејаше“ обогаћено је ове године са више пратећих садржаја: ликовном колонијом на Јегрички, презентацијом старих заната и вештина ткања, хеклања, плетења и веза. М. Мл.

ЗРЕЊАНИН: Намера локалне самоуправе у Зрењанину је да наредних година изгради највећи аква-парк у Србији, какав не поседује ни један други град у земљи, поручио је заменик градоначелника Чедомир Јањић приликом обиласка радова на санацији затвореног базена. Јањић је казао да ће по завршетку санације наткривеног базена умногоме бити побољшани услови за боравак купача, али и створена могућност за настанак нових олимпијаца и државних првака у пливању. - Зрењанин је познат по пливачима, али и лошим условима за тренирање. Мислим да ће после ове санацији тај проблем бити елиминисан. То је, иначе, само први корак који град чини за пливаче и ватерполисте. У плану је, као што смо то у предизборној кампањи обећавали, изградња аква парка. И сигурно је да ћемо за време нашег мандата направити водени парк, али не као у другим градовима, већ много бољи – обећао је Јањић.

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

Али, до тада, требало би да послужи и санирани базен у затвореном простору. Управник Градског базена Душан Дамјановић истакао је да је план да санација, коју обављају радници фирме “Кеј” из Ваљева, буде завршена до 1. октобра.

- Заменићемо плочице, инсталације, санитарне чворове и све оно што ће допринети да базен буде функционалнији за грађане и спортисте. Надам се да у добром правцу иду и преговори о реконструкцији отвореног базена. Ако све буде ишло по плану, имаћемо комплетан базен с којим можемо да се поносимо – рекао је Дамјановић. Иначе, вредност санације затвореног базена је 17 милиона динара, а новац је обезбеђен из градског буџета. Град је паре уложио и лане када је изграђена нова котларница, затим постављени нови системи за грејање и климатизацију, али и реконструисана шкољка дечјег и базена за одрасле. Захваљујући новом систему грејања и новој котларници у потпуности је елиминисано дотадашње нерационално грејање на пару, што је донело значајне уштеде енергије и снижење трошкова. Реконструкција базена за зрењанинске спортисте била је од изузетне важности, будући да су били принуђени да тренирају по околним местима, а базен је једно време, због лошег стања, био затворен по налогу инспекције. Ж. Балабан

Одсептембрадвојезичнанастава ПАНЧЕВО: Двадесеторо деце предшколског узраста од септембра ће имати двојезичну наставу на српском и енглеском језику у вртићу „Петар Пан„ у насељу Миса у Панчеву. Ово је једини вртић у граду у ком ће се изводити двојезична настава. -Предшколци ће бити у целодновном боравку у вртићу и са њима ће радити две васпитачице које завршавају обуку за тај посао - изјавила је директорка предшколске установе „Дечија радост„ Ружица Беч. Иако је планирано 15 полазника, списак повећан на њих 20, који ће учествовати у овом пилот програму. Програм билингвалне наставе одобрио је Национални образовни савет, Министарства образовања. То значи да ће се оваквом наставом реализовати план и програм наше земље, једина разлика је што ће се радити по другачијој методи. Осим вртића „Петар Пан“ настава ће

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

Заменик градоначелника је додао да су градске службе већ ангажоване на томе и да је почела израда пројекта. - Хоћемо аква-парк који ће радити свих дванаест месеци и који ће бити права туристичка мека – навео је Јањић.

У ПАНЧЕВАЧКОМ ВРТИЋУ „ПЕТАР ПАН”

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

dnevnik

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

бити реализована и у основној школи „Свети Сава„. Двојезична настава у основним школама уводи се у посебно формираним одељењима првог, шестог и осмог разреда, као и првом разреду средње школе. Овакав вид наставе биће извођен у предметима као што су: математика, биологија, информатика и механика. У предшколском узрасту оствариће је у предмету природе и друштва и математика. Настава на енглеском и српском већ је актуелна у неколико школа у Новом Саду, Врбасу и Сремској Митровици, а на немачко- српском и мађарско – српском у Суботици. Меморандум о увођењу двојезичне наставе у Панчеву потписали су почетком априла ове године, бивша градоначелница Панчева Весна Мартиновић и тадашњи заменик покрајинског секретара за образовање др Золтан Јегеш. З. Дг.

ДАНАС И СУТРА У ИЗЛЕТИШТУ ДЕВОЈАЧКИ БУНАР

Фестивал „Rokcwood2012”

АЛИБУНАР: У прелепом ам- припрема се пасуљ из казана , у бијенту туристичког излетишта Де- 18 сати следи свечани дефиле војачки бунар у Делиблатској пе- испред хотела “Плава дама”. Нашчари данас и сутра одржава се му- кон тога почињу свирке, а први зички фестивал “Rock Wood 2012” на којем ће наступити познати, али и неафирмисани рок бендови из целе Србије. Општина Алибунар организује овај фестивал с циљем да помало заборављена туристичка дестинација излетишта Девојачког бунара поново оживи и младим посетиоцима представи природне лепоте Делиблатске пешчаре. На летњој Излетиште Девојачки бунар позорници окруженој боровом шу- ће на бину изаћи домаћи бенд мом и валовитим динама фестивал “БИП” из Банатског Карловца, а ће отворити београдски “Night train следи наступ афирмисаног врbleues band”, затим следи свирка шачког бенда “Holloclocka” i Biвршачког “Delighta”, а након европ- te”. Овом сценом ће потом жеске турнеје своје умеће ће предста- стоко затутњати “Death Saw – вити београдски “Texsas Flood”. Ђорђе Давид” затим “Ју ГруПосластица те вечери је свакако на- па”из Београда која ће старијој и ступ око 23 сата “Ван Гога”, док ће млађој публици поново приуово фестивалско вече рокера затво- штити задовољство извођењем рити Београдски бенд “Џепови”. својих старих и нових хитова раУ суботу програм почиње дру- до слушаних на простору бивше жењем бајкера из бројних места Југе. Концерт затвара белоцрР. Ј. Србије, а за њих и све посетиоце квански бенд “Fillius”.

„Циганскеватре” уСрбобрану СРБОБРАН: Удружење грађана „Ром“, као ромска, невладина и непрофитна организација, организује сутра XVI традиционалну манифестацију „Циганске ватре“ која је посвећена ромској култури, обичајима и фолклору. Према речима Славка Димића, председника УГ „Ром“, и ове године припремљен је богат програм, а окупљени ће имати прилику да уживају у наступима културно-уметничких друштава из Торњоша, Шајкаша и Сенте, а затим и у избору мис манифестације, најлепше ношње и најбоље играчког пара.

- Ове године концерт ће одржати и наша циганска, тамбурашка банда „Војвођански клас“, добитници награде за најбољу кафанску банду на тамбурашком фестивалу у Дероњама. Као и сваке године, општина Србобран је генерални покровитељ манифестације, подржао нас је и Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједница, а у организацији нам свакодневно помажу људи из Дома културе Србобран - рекао је Димић и додао да је окупљање учесника заказано за 17.00 часова, а програм за 19.00 часова. М. Кк.

ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА У СУБОТИЦИ

Повећана концетрација чађи

СУБОТИЦА: Узрок пожара који је избио у уторак у рециклажном центру у Суботици се и даље истражује. У Заводу за јавно здравље у Суботици кажу да су се последице од пожара осећале још у среду и у ваздуху су примећене повећане концентрације чађи и азотног диоксида. Најзагађенија места су била код болнице, где је концентрација чађи повећана три пута, а код ватрогасаца концентрација чађи је повећана двоструко. У Заводу за јавно здравље у Суботици даље објашњавају да је повећана концентрација азот оксида, а сумпор-диоксид је у дозвољеним границама. Евидентирано загађење ваздуха у протекла два дана не утиче на здравље грађана, али благе последице су могли да имају Суботичани који имају проблема са дисајним органима. С. И.

Бродом за Сегедин КАЊИЖА: Општина Кањижа у сарадњи са Дестинацијском менаџемет организацијом „ДМО Кањижа„ и партнерском фирмом „Хајокирандулаш„ д.о.о из Мађарске приређује у недељу туристички излет бродом за Сегедин. Полазак је предвиђен са пристана речног граничног прелаза на Тиси у Кањижи у 9 сати. После пловидбе Тисом у Сегедину је предвиђен обилазак и упознавање града уз вожњу туристичким возићем, а повратак је аутобусом у 17 сати. Цена излета за одрасле је 1.900 динара, за особе млађе од 18 и старије од 62 године 1.450, док је цена породичне карте за две одрасле особе са двоје или троје деце 4.800 динара. Места се могу резервисати у просторијама „ДМО Кањижа„ у згради ОКУ „Кнеса„ (Главни трг 9). М. Мр.

Стижубаварске јунице

БЕОЧИН: Шездесет јуница племените сименталске пасмине биће у недељу предато пољопривредницима из општине Беочин. Реч је о расним стеоним јуницама из Баварске које ће у 30 беочинских пољоприверених домаћинстава стићи у оквиру пројекта који организују општина Беочин и „Шабачка млекара“. Набавку јуница субвенционише општина, а пољопривредници ће јунице отплатити кроз испоруку млека. - Овај пројекат реализује се у оквиру стратешког опредељења наше општине за одрживи економски развој, рационално коришћење природних ресурса и подстицање туризма и пољопривреде, објашњава председник општине Беочин Богдан Цвејић.

Заканализацију 42милиона

ТЕМЕРИН: Изградња јужног колектора и секундарне канализационе мреже од железничке пруге до Дома културе у МЗ Старо Ђурђево добро напредује.. У другој фази планирано је продужење канализационе мреже до Партизанске улице. Извођач је фирма „НС Градитељ“. За изградњу северног колектора канализације у Улици Народног фронта у Темерину у дужини од 500 метара, јужног колектора од железничког прелаза у Темерину према Бачком Јарку, дужине 1,3 километра и секундарне канализационе мреже од 1,2 километра ове године ће бити уложено 42 милиона динара. М. Мл.


LOv

dnevnik

NAGRANI^NOMPRELAZUIZME\USRBIJEIHRVATSKE

petak24.avgust2012.

11

SLABALETWASEZONAUATARUNOVOGKNE@EVCA

Uhva}eniu Prepelice {vercu120ptica skriveneodsu{e Sezona lova na prepelice u atruNovogKne`evcapo~elaje izuzetnoslabozbogsu{e,pasu uLU„EmilTalijan”odlu~ili da se izlasci obustave, dok se stawe na terenu ne popravi. PredsednikLU„EmilTalijan” Andrija Ti{ma ka`e da je

Carinici su na grani~nom prelazu Ba~ka Palanka Most 18. avgusta spre~ili dvojicu italijanskih dr`avqana da prokrijum~are 120ptica iz Srbije. Osamdeset i {est evropskih divqih grlica,32 prepelice i dve gugutke bile su sakrivene ispod garderobe putnika u dva ru~na fri`idera i u putnoj torbi, {to su carinici otkrili tokom detaqne kontrole vozila. U saradwi sa Ministarstvom za za{titu `ivotne sredine konstatovano je da navedene vrste ptica nisu na spisku za{ti}enih vrsta po CITES Konvenciji, ali kako italijanski dr`avqani nisu posedovali nikakvu dokumentaciju - poput pozivnog pisma za lov kao ni potvrde o ulovqenoj divqa~i,pokrenut je prekr{ajni postupak pred nadle`nim sudom. http://www.upravacarina.rs

dakrenekorovdamo`edajede muvarikuisitnosemewe.Zbog su{estrwikesutoliko~istei suve, bez vegetacije, kao moja }elavaglavasatrivlasi,tako danawimanemaptica.Vervatnosuseprepelicesklonilena teren koji im u ovim okolno-

neuporedivo slabiji nego pro{le sezone. Primera radi, navodion,dajepro{lesezoneza jedan izlazak na ni{an ~etiri lovca dolazilo stotinak prepelica,aovesezonejedva13! - Razlika je velika, a prema onome{to~ujemosli~nojeina

LOVNOSTREQA[TVO,LIGELSV–TRAP JU@NOBA^KALIGAI,GLO@AN,19.AVGUST GOLUBOVI BODOVI POJEDINA^NIPLASMAN GOLUBOVI

BODOVI

1.Glo`an

65

10

1.Mi{koFabri

45

10

2.FutogII

62

9

2.JanBohu{

41

9

3.Oyaci

59

8

3.JankoKrna~

39

8

4.Silba{

55

7

4.SlavkoMati}

39

7

5.FutogI

53

6

5.SlobodanJari}

38

6

6.^enej

52

5

6.StevanUgrin~i}

34

5

7.Ba~kiPetovac

49

4

7.Du{anRadi}

20

4

8.NoviSad

48

3

8.SlobodanEgeqa

19

3

9.Bege~I

48

2

9.MihalBohu{

19

2

10.Despotovo

33

1

10.SlobodanPozni}

19

1

JUNIOR I

VETERANI

1.NikolaJovanovi}

19

1.PeraLeti}

20

2.MaksimEgeqa

17

2.AleksaJovanovi}

18

3.QubomirPe{i}

16

3.Jan^astven

13

IN MEMORIAM - LASLOKNEHT1943-2012.

Odlazaknekada najboqeg lovo~uvaraSFRJ Sedamnaestogavgustovskogdana,poslekra}e bol es ti, u Be~ ej u je prem in uo Las lo Kneht, ~uveni Lacika, koji je svojevremeno progla{en za najboqeg lovo~uvara u biv{oj SFRJ! Za wega se slobodno mo`e re}i da je dobardeo`ivotaposvetiolovstvu,jerlovje

bila wegova profesija, pasija i qubav. Tri decenijejeradiokaolovo~uvaruLU„Be~ej”, abiojeaktivanipoodslaskuupenziju. Zbogsvojihstavova,ovaj~ovekje,iakopoznatkaopo{ten,odgovoranivredanradnik, stekao brojne oponente, ~ak i neprijateqe. Poprili~no je „nagrabusio” kada je jo{uprvojpoloviniosamdesetihgodina pro{log veka javno izneo mi{qewedalovnetrebadabudesocijalna kategorija svakom dostupna, ve} se treba okrenuti profitabilnijim opcijama. Ni{ta boqe nije prolaziokadajegovoriodaamateri, ili „hobisti” kako ih je nazivao, trebadaloveanedaupravqaju,teda nevaqadasevelikavrednostnekog lovi{ta daje na gazdovawe nestru~wacima. Ni{ta mawe nije bio poznatnipovelikojqubavipremadivqa~i i `ivom svetu. Jedne godine, nakonvelikihpoplava,poci~izimi jeulaziounabujaluvoduiizvla~io svaku `ivotiwu koju je mogao da dohvati. Najve}i deo `ivota posvetio je prirodi, divqa~i i lovstvu, a iskustvomuje,premasopstvenompriznawu,iskristalisalomi{qewedaseu lovstvu,kaoiuprivredi,moraznati ko {ta radi, ko je gazda i ko za{ta odgovara.Prene{tovi{eoddvegodine,uintervjuuza„Dnevnik”je,izme|uostalog,rekao: -Susretaosamsesaraznimamaterizmom,paitakvimdajepredsednik jednog lova~kog dru{tva svojim gostimaponosnopokazivao„jatosrna” - rekao je svojevremeno Lacika, zakleti neprijateq lova~kih amatera ineznalica. D.Kne`i} Foto:J.Pap

Foto:J.Pap

EKIPNIPLASMAN

Lane,zajedanizlazak,nani{an~etirilovca dolazilojestotinakprepelica,aovesezonejedva13! tropska su{a ostavila lo{ tragnesamoulovunaprepelicenegonaceluletwusezonu. - Jako je malo i lovaca i divqa~i - konstatuje Ti{ma. Imali smo goste posredstvom dveagencijesakojimasara|ujemo,alijeu~inakbioveomasiroma{an,takodasmoprekinuli lov. Strwi{ta ima, ali su toliko suva i gola, bez korova koji privla~i prepelice. Prepelice tra`e ura|enu strwiku

stima vi{e odgovara, u suncokretu i kukuruzu, i ne mogu da selove. Akosevremepromeniibude padavina,kakosenajavquje,Ti{ma o~ekuje posetu lovaca jer seprepelicelovedooktobra. -Maloki{eizahla|ewadobrobido{lodasestawenaterenu popravi - napomiwe Ti{ma. Onpredo~avadajeuizlascimakojihjedosadabilo,u~inak

drugim terenima. Svugde je situacijanastrwi{timasli~na, sve je suvo, nigde nema zelene travke. Rezultati su 70 do 80 posto slabiji nego pro{le sezoneuistovreme.Dolazilisu kodnaslovcikojisuobilazili atarNovogSada,okolinuSombora, pa na kraju konstatuju da je kod nas jo{ najboqe, pa ne znamonda~imesenekihvaleda imaju ulova. Mi u Novom Kne`evcuznamo{tajetokadaima, a {ta kada nema. Nije nas sramota{toovesezoneprepelica zaista nema ni privli`no koliko lane - kategori~an je Ti{ma. M.Mitrovi}

SEZONALETWEGLOVAKRAJBA^KEPALANKE

^ekajuki{uituriste izItalije Kadasuprenekolikodananagrani~nomprelazuizme|uSrbijeiHrvatske(mostBa~kaPalanka–Ilok)cariniciotkrilinadesetineprepelica, ali i drugih divqih ptica sakrivenih u autu italijanskih dr`avqana, mnogi su pomoslilisudauovomdelukrajDunava,svevrviodprepelica. Na`alost, stvarnost je dijamentralno druga~ija. Kada su{a spr`i atar, kada ratari ~ekaju pomo}saneba,kadaVladaka`edasu{anijeelementarnanepogoda,ondaovda{wilovcika`udaiporedtradicijeuavgustunetrebao~ekivatilovce izItalije.

-Dosadanismoimalinijednoglovcaizinostranstva – ka`e za „Dnevnik“ Ran|el Vasi}, jedan od ovda{wih lovnika. – Tradicionalna prepelicaovegodinejezakazalasasu{om,adaneponavqam, nema mlade zelene trave, slabo se di`e prepelicaisveono{tojepotrebnozalovovedivqa~i.Dosadaje,atomislimnaposledwihnekolikodecenija,tokomavgustaiseptembranaprepelice i grlice, pucalo na stotine Italijana. Ovajegodinespecifi~na,alisenadamoda}etokomseptembra,poslenajavqenihki{a,una{elovi{te sti}i barem 50-tak lovaca koji tradicionalnodolazeizItalije. M.Suyum


12

RePORTA@e

petak24.avgust2012.

dnevnik

INVAZIJA STOTINE SLOVENACA SPAKOVANIH U MOTORIZOVANE KU]E NA APATINSKI KAMP „BUYAK”

StaraJugaboqaodEvropskeunije ba{ lepo ure|enom apatinskom kampu „Buxak“, koji je pre pet godina po~eo da {minka i glanca Jovan Ma~ki}, Apatinac na dugove~nom „privremenim“ radu u Sloveniji, letos je ve} boravilo 40 Janeza u dvadesetak svojih ku}ica na to~kovima. Do sada se s Alpa spustilo vi{e od 300 gostiju, a mnogi dolaze svake godine u Ba~ku. – U Sloveniji sam ~lan Karavaning kluba, koji ima oko 600 ~lanova a ovde sam osnovao Udru`ewe kampera „Dunav“ i svake sezone dovodim po jednu

U

kome to nije bio napor, uprkos te{koj omorini. Eto, s nama je vozio svoj stari velosiped i moj otac Jovan koji ima 77 godina. Put je izdr`ao i nadam se da je dobro jer je i odavde, iz kampa, na dva to~ka oti{ao za Apatin, koji je nekih {est-sedam kilometara daleko. Kopa~ki rit „forsiran„ je u dve kolone, vodenim putem kanuima od Batine ili kroz {ume, gde su goste ~ekale razne smicalice. – Osmislio sam „Put starih alasa„ na kojem su u~esnici imali prilike da poka`u sposob-

sna atmosfera jer o animaciji brine doma}in Jovan. Dobro se sla`u i psi, jer ve}ina gostiju vodi i svoje ku}ne qubimce. In`ewer u mariborskoj komunalnoj slu`bi Igor Gru{ovnik dolazi tre}i put u Apatin. – Dopada mi se priroda, qubazni qudi, a i cene su mnogo ni`e nego kod nas – ka`e on. – Svaki put kad do|em sa suprugom i sinom vidimo ne{to novo. Jedino {to ne mewam je „jelen„ pivo i rakija od kru{aka sa stoletnog stabla, koje raste u samom kampu. Porodica Gru{ovnik nakon Apatina planira da se br~ka na crnogorskom delu Jadrana, ali pre toga `ele da se nadi{u ~istog vazduha na Zlatiboru i Kustinom mokrogorskom gruntu. Putovawe u motorizovanima ku}icama je veoma popularno kod Slovenaca, iako jo{ ne toliko kao u Francuskoj ili u Italiji. Tvrde da je takav odmor opu{teniji, udobniji i jeftini ji pa se nemala investicija u vozilo brzo isplati. Marijeta Viso~nik je sa suprugom prvi put u Ba~koj.

Janezisasobomiku}nequbimcevode

– Veoma mi se dopala hrana, pogotovo jer volim ribu. Romsko naseqe me podsetilo na moj fakultetski diplomski rad, ~i-

MagdaiJanezLukan~i}se„navukli“naVojvodinu

ili dve grupe na po desetak dana – obja{wava Ma~kovi}. – Ali ne radi izle`avawa, ve} je svaki dan isprogramiran. Ovoga puta su imali priliku da vide znamenitosti Sombora i Apatina, bili su u Kopa~kom ritu i na „Romskoj no}i„, ~ak je jedna go{}a bila u `iriju za izbor lepotice. U Ba~ki Mono{tor smo oti{li biciklima i napravili ceo krug od 35 kilometara. Ni-

nost orijentacije u prirodi, upoznaju floru i faunu, a oprobaju se i u baratawu lukom i strelama – dodaje Ma~ki}. I tako zanimacije od jutra, a ne prekidaju se ni uve~e kraj velikog plasti~nog bazena. Pored obiqa lokalnog i}a i pi}a nikom ne fale {trukle ili cvi~ek. Iako su iz razli~itih krajeva de`ele i me|usobno se ne poznaju, brzo se uspostavqa pri-

Skupeku}enato~kovimasebrzoisplate

ja je tema bila romsko naseqe u Murskoj Soboti. Videla sam da je ovo veoma dobro ure|eno i komunalno opremqeno, a ku}e temeqno zidane. Volim da upoznajem „na{e” krajeve, pa smo bili dva puta u Bosni i Crnoj Gori – pohvalila se Marijeta. I drugi su Slovenci nostal gi~ni za bliskom pro{lo{}u i neslavno upokojenom dr`avom. Svoju nostalgiju za biv{om dr`avom ne krije ni vatrogasac Igor Hiti iz Qubqane, koji je odmah uspostavio kontakte s ovda{wim kolegama. Po Jugi putuje sa suprugom dva-tri puta godi{we. Pre Apatina bili su na Srebrnom jezeru, \erdapu, Zasavici, u Beogradu... – Obi{li smo Kalemegdan i Ku}u cve}a jer po{tujem Tita i ono {to smo nekad imali. Te {ko }emo mla|im generacijama

objasniti da smo lep{e `iveli tada nego sada u Evropskoj uniji, kojoj, vidim, Srbi `arko `ele da se prikqu~e. Posetio sam i Ni{, gde sam slu`io vojsku. @eleo sam da vidim i }evabxinicu u kojoj sam tad bio stalni gost. Mnogo toga se promenilo i nisam je na{ao, ali sam u drugoj jeo odli~an ro{tiq – setno }e Hiti. Supru`nici Magda i Janez Lukan~i} tvrde da ve} dobro poznaju Vojvodinu i rado joj se vra}aju. Najvi{e im se svi|a Subotica. – Ma, sve je ovde lepo, samo bi biciklisti~ke staze mogle biti boqe, bar bez rupa. Ovako smo vo ze }i mo ra li vi {e da obra}amo pa`wu na put nego u`ivamo u razgledawu prirode – po`alila se Magda. Jelisaveta Prel~ec

SOMBORSKI GLUMAC RA[A BUKVI] SPREMAN ZA OBRA^UN S BRUSOM VILISOM

Evomenek’osplaninevuka, imal’nekokob’sesamnomtuka’? ok je bilo reda i pravde, bi ti Li~anin na ovim prostorima ti je bilo ne{to kao da ti je Bog te~a, serbez je svaki mogao da ka`e da mu je Jovanka, sa sve pun|om, tetka u tre}em kolenu. Minuli rad na Dr va ru i bora~ka „pem zi ja“ oba{ka. Onda se to ovde razga}ilo, od petokrake se okrenulo kokardi i Li~ani posta{e najve}i srpski zlotvori, {to zbog istog tog Drvara i spasavawa najslavnijeg Zagorca, {to zbog dediwskih vila na juri{ zauzetih. Gibani~arska posla. Na svu li~ku muku, odmetnuo im se i Rade „dobar-glumaciako-je-Srbin“ [erbexi ja u Holivud, cementiraju}i novoste~eni imix sinova i potomaka kr{ne Like kao proverenih, ovaj put globalnih i celuloidnih zlotvora. Ruski ludi nau~nik, ocvali diler sarina i tabuna, balkanski trgovac smr}u i „war lord“ {to oka ne sklapa dok ne{to u dimijama ne siluje... nema {ta „na{“ Rade nije bivao u tom Holivudu. O kakvoj se, zlo~inu sklonoj, personi tutekarce radi, vala, dosta govori da ga je sajentolog Tom naj-

D

Nemorasamo[erbeyijadabudenegativac

mawe tri-~etiri puta morao filmski za glavu skratiti, ali zna se, zlo nikad ne spava! I taman je [erba omatorio da zlikovca kinematografski emanira, kad eto novog udarca za Li~ane. Odmah tamo oko Bo`i}a iz fabrike snova, kako javqa iz Holivuda, sti`e novi blokbaster u kojem }e drugi

najve}i globalni antiteroristi~ki borac, detektiv Xon Meklejn, nekima poznat i kao Brus Vilis nameran da „umre mu{ki“ i po peti put, izazvan otmicom sina, u sred rodnaje Moskve da utepa jo{ jednog zlikovca imenom Alik. Sitno dje te ~e sti to ga kla na Me klejn, oteo je (naravno, ko }e

LikoteHolivudspecijalizovaozazlotvore

drugi ako ne Likota) mladi Rade. Dodu{e, Bukvi}. Poznatiji kao Ra{a. Zavi~ajno-regionalnu me|uso bi cu pot pi sni ka tek sta i {alu na stranu, tek gluma~ko „~edo“ beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti, Radoslav – Ra{a Bukvi}, „born and raised“ u Somboru, nakon briqirawa u

VRAPCI PO^ASNI GOSTI „TURINSKEAVLIJE”: Na obali Velikog ba~kog kanala \or|e Klincov je odavno navikao da u wegovoj „Turinskoj avliji”, pravoj pecaro{koj oazi, danima zaglave gosti iz Beograda, Novog Sada, [apca, pa ~ak i ma|arskog grada Beke{~abe (dvojica fudbalera iz Rumunije gotovo su bila pustila korewe), ali nekolicina, ma da nezvana, ve} mesecima ima doslovno po ~asni status. Sve brojnija familija vrabaca jednostavno se uselila u jedan od zvu~nika oka~enih pod krov saletle u dvori{tu pa se, umesto ~vrstog rokerskog zvuka, kojem je, ina~e, \ole, kao i sav pristojan svet, sklon, ~esto mo`e ~uti i unisoni cvrkut. M. Lazovi}

ne ko li ko ov da {wih, ame ri kanskih i francuskih film skih hitova koji su mu doneli i kandidaturu za presti`nu nagradu „Cezar“, ozbiqno preti da pomuti slavu [erbexije i Mi ki ja Ma noj lo vi }a, kao najpoznatijih filmskih Srba, o ~emu bi pokoju mogle prozboriti i wegove filmske part-

nerke Katrin Danev i Endi Mekdauel. Ozbiqna rola u jo{ ozbiqnijem blokbasteru, mogla bi, ka `u upu }e ni u taj film ski svet, bi ti naj bo qa ulaznica mladom Somborcu daqih li~kih korena i u kinematografska ostvarewa koja, za razliku od ovakvih „revolvera{kih“ so~iwenija, „osvajaju“ i ~lanove Ameri~ke filmske akademije prilikom ocewivawa kandidata za zlatnog kepe ca, Oskara. Da li je realno o~ekivati da Sombor u dogledno vreme, nakon legendarnog holivudskog scenografa Jo`efa Ki{a, dobije i svog drugog „oskarovca“, zavisi}e samo do toga da li je neki scenarista filmske Meke, na{eg Ra{u, ~eda Dane Bukvi}a, planirao za, ina~e tradicionalnu, scenu kad Meklejn, alijas Brus Vilis, poru~i „zlotvoru“ svoje antologijsko „yippee-ki-yay motherfucker“. Jerbo su Li~ani, poznato je, dinarsko-violentno osetqivi ako im se u istoj re~e ni ci spo mi we ro di teq i glagolska radwa koitalne prirode. Pa neka je i filmu. Mili} Miqenovi}


crna hronika

dnevnik KOBNO SKRETAWE KOD RUME

Poginuo biciklista U saobra}ajnoj nesre}i na putnompravcuRuma–Pavlovci `ivot je izgubio Sava \. (73) iz Rume, saop{tila je PolicijskaupravaSremskaMitrovica. Do nesre}e je do{lo u sredu, kadajeSavu\.,dokjebiciklom skretaosglavnogputanaletwi put, udario automobil „opel korsa” kojim je upravqao Bo {ko N. (57)izNovogSada,navo-

di se u saop{tewu sremskomitrova~kepolicije. Usled zadobijenih povreda, biciklistaSava\.preminuoje u Op{toj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Uvi|ajnalicumestaizvr{io je de`urni istra`ni sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, u prisustvu zamenika osnovnogjavnogtu`iocaipolicije. (Tanjug)

TE@AK UDES KOD LOZNICE

Jedna osoba poginula, dve te`e povre|ene U saobra}ajnoj nesre}i u mestuLe{nica,kodLoznice,jedna osobajeizgubila`ivot,advesu te`e povre|ene, saop{tila je Policijska uprava [abac. Do nesre}ejedo{loju~eu5.45sati kada je voza~ putni~kog vozila „pe`o” Dra{ko B. (51) iz Beograda,naputnompravcuiz[apcakaLoznici,usledbrzineneprilago|eneosobinamaistawu putaizgubiokontrolunadvozilom,pre{aousuprotnukolovoznutrakuipredwimdelomsvog vozila udario u predwi deo autobusa {aba~kih registar-

skih oznaka, saop{tila je {aba~ka policija. On je poginuo nalicumesta. Voza~autobusaM. R. iz[apcaiputnicau„pe`ou”M. M. iz Pe}inaca te`e su povre|eni, a ponavodimapolicije,odsiline udaraobavozilasusletelaskolovoza. Uvi|aj mesta saobra}ajne nezgodeizvr{iojeistra`nisudija Osnovnog suda u Loznici, u prisustvuosnovnogjavnogtu`ioca i pripadnika saobra}ajne policije. (Tanjug)

petak24.avgust2012.

U SRBIJI JU^E ZABELE@ENO BLIZU 250 PO@ARA

Gori pola Srbije –USrbijijeju~ezabele`eno 246po`ara,me|ukojimanekolikove}ih,atrenutnojenajve}ina ^igotinaZlatiborugdejevatra zahvatilaoko50hektaraborove {ume–izjaviojena~elnikSektora MUP-a Srbije za vanredne situacijePredrag Mari}. Onjerekaodajenajva`nijeda se lokalizuje po`ar na ^igoti, gdesuanga`ovana73vatrogascai spasioca, qudi iz Sektora za vanrednesituacije,radnicipreduze}a„Srbija{ume„iSkup{tine op{tine, i da se o~ekuje i ukqu~ewe helikoptera u akciju ga{ewa. Objasnio je da se prethodnog dana uspelo u nastojawima da se spre~i {irewe po`ara na^igotikanaseqima,kaoida seunajugro`enijapodru~jakonstantno{aqudodatnejedinice. –Ciqjedasepo`arzatvorii lokalizuje i spre~i daqe {irewekakompleksimaborove{ume

Evakuisano dvoje staraca Uga{ewupo`arana^igoti,kojisezbogvetraubrzano{iri, ju~e je u~estvovao i policijski helikopter za ga{ewe po`ara koji je stigao iz Beograda, dok je tokom dana trebalo da mu se pridru`iijedanruskihelikopterizni{kogCentrazareagovaweuvanrednimsituacijama. Po re~ima na~elnika Uprave za vatrogasno-spasila~kejediniceMUP-a Gorana Nikoli}a,ku}enisuugro`enevatrom,ali je zbog velike koncentracije dima evakuisano dvoje staraca iz nomadskekolibeukojojsuboravilitokomletavode}inaispa{u15ovacaipetkrava.

Izgorelo 100 hektara ~etinara

SRU[IO SE TURISTI^KI BALON U SLOVENIJI

Najmawe ~etvoro stradalih

Turisti~ki balon s ukupno 32putnikasru{ioseju~eujutro ned al ek o od Qub qan e. Najmawe ~etiri osobe su poginule, a vi{e od dvadeset je pov re| en o, me| u koj im a i osmoro koji su tokom ju~era{weg dana bili u kriti~nom stawu. Povrede su nastale i odsamogpada,alinajte`epovrede su putnici zadobili od vatre koja je zahvatila balon neposrednopredpad. Pore~imao~evidaca,usled po`ara koji je izbio na letelici, balon se iskrivio pa su

qudi ispadali iz wega. To su potvrdileispasila~keekipe kojesupovre|enenalazilerasute u krugu od nekoliko stotinametara. Po nezvani~nim informacijama,me|ipovre|enimaima i dece starosti oko deset godina, a u balonu je bilo i dostastranaca. Uzrok nesre}e jo{ nije poznat, ali, po nezvani~nim informacijama, mogu}i uzrok je nevremekojajezahvatilopodru~jeQubqane. .E. D.

UDES NA BENZISKOJ PRO[AO BEZ POVRE\ENIH

Kamion sru{io krov pumpe

Ju~e oko 10,30 ~asovanaizlazuiz Subotice,unasequ Aleksandrovo, kamion {leper sa prikolicom, kawi{kih registarskih oznaka je udario u stub nadstre{nice Benzinske stanice Lukoil. Nadste{nica se sru{ila napumpu,o{te}eno jenekolikoautomatazato~ewebenzina.Vatrogascisuodmahstigli na lice mesta jer je do{lo do izlivawe benzina i povr{inu oko automata su prekrili penom. Sre}om,povre|enihnijebilo, a materijalna {teta se

–Po`aruKoznikukodAleksandrovca,iporedanga`ovawa velikogbrojame{tanaivatrogasaca,jo{nijelokalizovan,ali jepodkontrolom–rekaojena~elnikOdeqewazavanrednesituacijeuKru{evcuAleksandar Lazarevi}. Po dosada{wim procenama, po`ar je zahvatio ~etinarsku {umupovr{ineve}eod100hektara,auakcijuga{ewa,poLazarevi}evimre~ima,bilisuukqu~enime{tani,vatrogasnejediniceizKru{evca,Brusa,Aleksandrovca,Vrwa~keBawe,policajci,Goranskaslu`bai{umskesekcije.

– rekao je Mari}, i dodao da }e dostatogazavisiiodja~inevetraidejstvaavijacije. Onjeistakaodasusamousredu izbilatrivelikapo`araurejonima@itora|e,Aleksandrovcai ^igote na Zlatiboru, od kojih su dosadapo`arinaAleksandrovcu iu@itora|ilokalizovaniiuga{eni.Mari}jerekaodadu`administrativne linije s Kosovom i Metohijombuktive}ibrojpo`aranateritorijiop{tinaBujanovaciPre{evo,gdejega{eweote`ano, ali da se ti po`ari dr`e pod kontrolom. Naveo je da je zabele`en i jedan po`ar na Tari, zbog ~ega su odgovaraju}e ekipe upu}enenalicemesta. – Narednih dana mo`e se o~ekivatimo`daive}ibrojpo`ara jer se visoke temperature najavqujudonedeqe,takodasveovo pomalo podse}a na 2007. godinu kadasmoimalisli~nusituaciju –rekaojeMari}. On je potvrdio da u svim tim po`arimanijebilopoginulihi

U Subotici se jo{ ose}a gare` Veliki po`ar izbio je pretridanaiublizinideponijeuSubotici,gdesezapalila velika koli~ina plastike prikupqene u jednompreduze}uzarecikla`u. Iako je istog dana po`ar uga{en, po informacijama koje sti`u iz Subotice, i tridananakonpo`araugraduseose}amirispaqevine. povre|enih, kao ni o{te}ewa imovine, pre svega zahvaquju}i brzom reagovawu vatrogasaca spasilaca.Dodaojedasusviraspolo`ivi resursi Sektora za vanrednesituacijeprakti~nona terenuidasenamnogota~akau Srbijiuovomtrenutkuobavqaju akcijega{ewapo`ara. E. D.

SERIJA PRIJAVA KIKINDSKE POLICIJE

Nelegalni biznis sa starim gvo`|em Kikindska policija podnela jenovekrivi~neprijaveprotiv petlicaizNovogBe~eja,Novog Milo{eva i Srpske Crwe zbog sumwe da su po~inila krivi~na dela nedozvoqene trgovine sekundarnim sirovinama, nakon prijava protiv tri lica iz Kikinde,NovogMilo{evaiOstoji}eva podnetih po~etkom ove nedeqe. Toma S. (1987) i Stanislav S. (1960)izNovogMilo{evaosumwi~eni su da su tokom 2010. i 2011.godineneovla{}enoiuve}em obimu nabavili i prodali sekundarne sirovine, staro gvo`|e,preduze}uSR„Damirko”iz Ba{aida,ukupnojvrednookomilion dinara, dok se Ivica \. (1991)izNovogBe~ejateretida je neovla{}eno nabavio i istom preduze}u prodao staro gvo`|e vrednooko940.000dinara.

Zaistokrivi~nodeloosumwi~enisuAnci M. (1962)iSu rai D. M. (1990)izSrpskeCrwe.Oniseteretedasuodavgusta 2010. do marta ove godine neovla{}eno nabavili i prodalisekundarnesirovinefirmi „Damirko” u vredne oko 1,6 miliondinara. Policija je pre ~etiri dana ve} saop{tila da su krivi~ne prijave zbog osnova sumwe za po~iwenokrivi~nodelonedozvoqenetrgovinepodneteprotivIgora B. (1987)izKikinde, Save S. (1973)izNovogMilo{eva i Zorana B. (1970) iz Ostoji}eva. Kao {to smo ve} objavili, prijava ih tereti da sunelegalnonabaviliiprodalifirmi„Damirko”sekundarnesirovinevredneoko1,8miliondinara. M. Mr.

Starogvo`|e:Odmotavaseklupkonedozvoqenetrgovine

SUBOTI^ANI OTU\ILI NA DESETINE DVOTO^KA[A

Uhva}eni kradqivci bicikala procewuje na milion dinara. Na lice mesta pored vatrogasaca,iza{lajesaobra}ajnapolic ij a i ist ra` ni org an i. O~ekujesedabudeprotivvoza~a kamiona podneta krivi~na prijava. S. I.

OSUMWI^EN ZA KRA\U I PAQEVINU

Ukrao pa zapalio „jugo” Vladimir K. (25)izTrnavekod Jagodinejeuhap{eniodre|enamu jemerazadr`avawado48satizbog kra|e automobila „jugo”, kojeg je poslekra|ezapaliousvomselu. Kako je saop{tila Policijska upravauJagodini,VladimirK.se sumwi~i da je izvr{io krivi~no delo neovla{}enog kori{}ewa tu|egmotornogvozila.

13

„Onjeuno}i20.avgustauJagodiniukraoautomobil’jugo’,azatim ga zapalio u ataru Trnave„, stoji u saop{tewu, bez navo|ewa motivakra|eipaqewa. Nakonistekamerezadr`avawa VladimirK.}ebitiprivedenistra`nom sudiji Osnovnog suda u Jagodini. (Tanjug)

Prip adn ic i Pol ic ijs ke uprav e u Subot ic i podn el i su kriv i~n u prij av u prot iv Li vi je M. (1980) iz Sub ot ic e, zbogsumw edajeizv r{ il avi{ ekriv i~nihdel akra| e.Onaseter et idajeuposledw ih mes ec dan a na podr u~j u nas eq a Proz ivk a, Ker i Aleks and rov o u Sub otic i, sek la za{ titn e kat anc e i prot iv-

pravn o pris voj il a ve} i broj bic ik al a. Bic ik le je prod av al a, a nov ac tro{ il a zasvoj epot reb e. Krivi~na prijava je podneta i protiv Martona A. (1990) i @olta K. (1980) iz Subotice,zbogsumwedasuizvr{ilivi{ekrivi~nihdelakra|e.Wihdvojicasu osumwi~eni da su tokom jula ove godine

POLICIJA PRIVELA DVOJICU ^A^ANA

Pi{toq i heroin u kolima

^a~anska policija odredila je meruzadr`avawa^a~animaDanijelu D. (26)iDraganu G. (36)zbog sumwe da su izvr{ili krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawauprometopojnihdroga. Danijel D. je osumwi~en i za krivi~no delo nedozvoqene proizvodwe,no{ewaiprometaoru`ja i eksplozivnih materija, navodiseusaop{tewuPU^a~ak. Policijajeusreduuve~e,malo posle pono}i, u mestu Nevade,

prilikom kontrole putni~kog motornog vozila u kojem su bili osumwi~eni, prona{la i zaplenilaoko400gramapra{kastematerije za koju se sumwa da je heroin,tritableteleka„ksalol„i pi{toq sa {est metaka, koji je Danijel D. ilegalno posedovao, dodaje se u saop{tewu. Osumwi~enisuuzkrivi~nuprijavuprivedeni istra`nom sudiji Vi{eg sudau^a~ku. (Tanjug)

otu|ili25bicikalanapodru~jugrada,a potomihprodavaliuNovomSadu. Biciklekojejepolicijaprona{lakod izvr{ilaca krivi~nih dela, gra|ani mogupogledatiu2.policijskojispostaviu Izvorskojulici1,pi{eusaop{tewuPU Subotica. S. I.

OSUMWI^ENA ZA KRA\U U HOTELU

Ruskiwa uhap{ena na aerodromu Dr`avqanka Rusije Elvira P. (50),osumwi~enadajeopqa~kala jednog Kraqev~anina, uhap{ena je na beogradskom aerodromu„NikolaTesla”prilikom poku{aja da pobegne iz Srbije,saop{tilajekraqeva~kapolicija. PolicijajenaveladajeElvira P. uhap{ena 20. avgusta i da se tereti da je 68-godi{wem Kraqev~aninu15.avgustausobi hotela „Turist” u Kraqevu

ukrala movac, lap-top i zlatan lanac, ukupne vrednosti oko 500.000dinara,dokjeo{te}eni spavao. Kod osumwi~ene su prilikomhap{ewana|enira~unari deonovcaivra}enisuvlasniku.ElviriP.jeposlesaslu{awa kod istra`nog sudije odre|enpritvordo30danaiokrivqena je za krivi~no delo te{kakra|a. E. D.


14

sport

petak24.avgust2012.

dnevnik

REPREZENTACIJASRBIJEDANASUNOVOMSADUIGRASESTONIJOM(20.30)

Nemavi{elakihprotivnika Ko{ ark a{ ka reprez ent ac ij a Srb ij e dan as u Novom sadu u SPC Vojv od in a (20.30)igra~etvrtime~ukvalif ik acijamazaEvropskoprvens tvonarednegodineuSloven ij i prot iv Eston ij e. Nakonpol ovi~nogu~inkau prv a dva sus reta, pobede na Islanduipor azaodCrneGoreuBeog rad u,orlovisulakopob ed ili Slov a~ku i vratili sam opou z daw e.Naravno,pris us tvo kap it en aNenadaKrsti} adopneo je novi kvalitet, pa su izab ran ici Du{ana Ivk ov i} a igral iiboqe. -Uzb u|enismo{toprv iput pos le du`eg vremena igram o u Nov om Sad u. Sve utakm ic e preth odnihkvalifikacij aodig ral i smo u Areni i ovo je dob rozasrpskuko{arkudase igraiudrugimgradovim apoput Ni{a i Zrewanina. Imamopoz itivnutremu,alitreb a pon ov it i partiju kao prot iv Slov a~ke,maksimalnosvih40 min ut a. Estonija je ozbiqn a ekip a, iznenadili su Izr ael. Treb abitiskoncentrisan,nikog a ne treb a potc ew iv at i. Veo m a je bitna stvar {to se Nen ad Krsti} vratio i nad am seda}enaszaobi}ipovred eopt im is ti~an je pred utakm icu sa Estonijom Nemawa Bjelic a. Mil enk o Tep i} poz iv a na ozbiqn ost prot iv nar edn og prot ivn ika.

poukeizpro{logporazakodku}e,timjekompletanposledu`e vremena, izuzetno je bitan povratak Nenada Krsti}a, posebno je zna~ajan wegov uticaj kao kapitena. U Novi Sad ide svih 14igra~a,madasuseIvanPauni} i Du{ko Savanovi} po`alilinapovrede,alisenadamda }esvibitisposobnizautakmicu.Estonijejeambicioznaekipa.Ostvarilisuvelikupobedu u Izraelu, dok su protiv Crne Gorebiliokovaniimperativom pobede. Dobro tr~e, igraju specifi~nu ko{arku, visoki igra-

GrupaA Danas Srbija-Estonija Slova~ka-Izreal CrnaGora-Island 1.CrnaGora 2.Srbija 3.Estonija 4.Izrael 4.Island 5.Slova~ka

Slavqena{ihigra~aposlepobedeuSlova~koj

Besplatnekarte Ko{arka{ka reprezentacija Srbije igra}e danas(20.30)unovosadskomSpensuutakmicu~etvrtog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo,koje}eseslede}egodineodr`atiuSloveniji,protivEstonije.Kaoizame~pro{lesuboteuBeogradu,kojisuorloviizgubiliodCrnogoraca,ulaznice}ebitibesplatne,saop{tio jeKo{arka{kisavezSrbije.

Distribucijaulaznicevr{i}esedanaseod12 sati,nablagajnamaSpensa,itoIstokiZapad. Pojedinac}emo}idapreuzmenajvi{e~etiri ulaznice.Mestaudvoranisunumerisana,pase mole gledaoci da po{tuju numeraciju mesta. ZbogvelikoginteresovawaKSSmoligledaoce daulaznicepreuzmu{toprekakobiseizbegle ve}egu`veprilikompodeleulaznica.

- Utakmica je veoma va`na jer je Estonija dobila Izrael u gostima. Generalno je protivnik za mene nepoznanica. Znam da gaje stil kao Letonija, igraju atipi~nu ko{arku, vis ok i igra~ i dos ta {ir e. Imamovelikimotivposleporaza od Crne Gore. Nadam se punom Spensu i veom a mi je drago zbog toga {to je Novi Saddoma}in-radujeseMilen-

ko Tepi} ponovnom igrawu u rodnomgradu. Sel ekt or Du{ an Ivk ov i} sves tanjeva` nos tiutakm ic e. - Svaka je utakmica va`na u ovakvomnapornomsistemu.Retkokadasamimaoovakvooptere}ewe, naporna putovawa na IslandiuSlova~ku,{okantan poraz protiv Crne Gore, ali trebapokazatikvalitet.Moramo da poka`emo da smo izvukli

3 3 3 3 3 3

(20.30) (18.00) (20.30) 3 2 2 1 1 0

0 1 1 2 2 3

227:204 255:222 247:237 265:246 241:276 220:269

6 5 5 4 4 3

~isuimpokretqivi,alimimoramo prvo gledati sebe, a protivnika ispo{tovati. Li~no samseobradovaokadasam~uoda }eseigratiuNovomSadu,koji je ko{arka{ki grad, ali su utakmice van Beograda dodatna optere}ewa - istakao je selektorDu{anIvkovi}. Sel ekt or Du{ an Ivk ov i} ra~ un anasvih14igra~ a.ProtivEston ij eukomb in ac ij isu: Mil o{ Teo d os i}, Mil enk o Tep i}, Aleks and ar Ra{ i}, Ivan Pau n i}, Nem aw a Bjel ica, Du{ ko Sav an ov i}, Mark o Ke{ eq, Mil an Ma~ van, Dej an Mus li,Nem aw aNed ov i},Vladim ir[tim ac,Nen adKrs ti}, Dan il o An| u{ i} i Zor an Erceg.Koj ih12igra~ a}eigrat i odr ed i} esenadanutakm ic e. S.R.


SPORT

dnevnik

Danas (Arenasport,17.00)

Subota NOVISAD:Vojvodina-BSKBor~a BEOGRAD:OFKBeograd-Hajduk U@ICE:SlobodaPoint-DowiSrem IVAWICA:Javor-SpartakZV BEOGRAD:Rad-Smederevo

Aktivanrezultatvaqka Tromzo–Partizan3:2(1:1)

(17.00) (17.00) (17.00) (17.00) (17.00)

Nedeqa NOVIPAZAR:NoviPazar-Crvenazvezda (Arenasport,17.00) BEOGRAD:Partizan-Jagodina (Arenasport,19.00) 1.DowiSrem 2 2 0 0 3:1 6 2.Jagodina 2 2 0 0 2:0 6 3.N.Pazar 2 1 1 0 4:1 4 4.Rad 2 1 1 0 4:2 4 5.Vojvodina 2 1 1 0 1:0 4 6.Partizan 2 1 0 1 8:2 3 7.Javor 1 1 0 0 5:0 3 8.SlobodaP. 2 1 0 1 2:1 3 9.Radni~ki(N) 2 1 0 1 2:4 3 10.BSKBor~a 2 1 0 1 1:7 3 11.C.zvezda 1 0 1 0 2:2 1 12.Radni~ki(K) 2 0 1 1 1:3 1 13.Smederevo 2 0 1 1 0:5 1 14.Hajduk 2 0 0 2 1:3 0 15.OFKBeograd 2 0 0 2 0:2 0 16.SpartakZV 2 0 0 2 0:3 0 Uslede}emkolu(1/2.septembra)sastajuse-NOVISAD:Dowi Srem - Vojvodina, KULA: Hajduk - Radni~ki 1923, SUBOTICA: SpartakZV-Rad,BEOGRAD:Crvenazvezda-Radni~ki(N),SMEDEREVO:Smederevo-NoviPazar,BEOGRAD:BSKBor~a-Javor, JAGODINA:Jagodina-SlobodaPoint,BEOGRAD:OFKBeogradPartizan.

GOLMANVOJVODINENEMAWASUPI]SPREMAN ZADUELSBSK-om

Uzradi rezultati

Golman Vojvodine Nemawa Supi}zamewenjezbogpovredekolena nautakmiciuSubotici.Povredio se jo{ na prvoj utakmici izme|u Novosa|anaiBe~lijaukvalifikacijamazaLiguEvrope.Stoi~kije izdr`ao revan{ u ASustriji, potomisusretsaSmederevom,alijeu Suboticiponovoosetiobol. -Ligamentinakolenusuistegnuti,aliose}amsesasvimdobroi sposobansamdastanemnagol-rekao je Supi}. - Trenirao sam punimintenzitetomuprotekladva danainisamosetionikakavbol.

vala po{tujemo, ali svesni smo i svogkvaliteta.Me|utim,nasvakoj utakmici moramo da damo maksimumi,kakosetousportskom`argonuka`e,izginemonaterenu. Kakoocewujetesvojemladenaslednikenagolu? -Svesutotalentovanimomcii me|uwima}evladatizdravakonkurencija. @akula i ja im poma`emo koliko god mo`emo. Samo nekaslu{ajutreneraSa{uTodi}a,kojijeizuzetanstru~waki~ovek,pane}ebitiproblema. Dalijesada{witimkvalitet-

TROMZO: stadion,, Alf hajm,’’gled al ac a: 5.000. Sudija: [orgenhofer (Austrija). Strelci:Prijovi}u37,Bjerku 77:iMbo|i:u87.zaTromzo,aS. Markovi}u45.iMitrovi}u74. minutuzaPartizan. TROMZO: Salman7,Mbo|i7, Bjerk7,Kopinen6,Sis6,Drage6,Jensen6,Andersen6(Bendiksen 6), Kristijansen 7, Ondra{ek 7 , Prijovi} 7 (Johansen). PARTIZAN: Stojkovi} 6, Aksentijevi} 6 , Miqkovi} 7, Ivanov 7, Volkov 6, S. Markovi} 7 (Smiqani}), Babovi} 5 (Ili} ), Tomi} 6, L. Markovi} 6, Kamara 6, [}epovi} 5 (Mitrovi}7). Uprvojutakmiciplejofaza plasmanuLiguEvropefudbaleri Partizana izgubili su u Norve{kojodTromzea3:2(1:1). Crno – beli imaju aktivan rezultat pred revan{ me~a za nedequdanauBeogradu. Ekip e su po~ el e u maw e – vi{ e o~ek iv an im sas tav im a. Kod Part iz an a izo s tao je kapit enIli},azai g raoStef an Bab ov i}. Dom a} in je o~ig lednodob rosken ir aocrn o–bel e jer je igrao u sli~n om stil u kao AEL. Od {es nea e s terc a vaqk a kret ao je pres ing Norve` an a, sli~ an onom koj i je vi| enuLarn ak i.Ive}u3.minut uvi| en ajeprv april ik aza Tromz o. Cent ar{ ut sa lev e stran edo~ ek aojeglav omMbo|i,alii{ut ir aoprek ogol a. Ne{ topot omStojk ov i}jenapus tio gol, lopt a je bil a kod Ond ra{ ek a, ~ij u lopt u je sa gol lin ij e izb ac io Miqk ovi}.U8.min ut ugolm anvaqk a biojespretn ij iodPrij ov i} a

NemawaSupi}

nijiuodnosunaonajizprotekle sezone? - Te{ko je to proceniti. Atmosferajesadadruga~ija.Nekako smo borbeniji i to je najbitnije. Tome u prilog idu i utakmice na evropskoj sceni, koje smo dobro odigrali. Svesni smo kvaliteta, radiseiatmosferajedobraito moramodaodr`imo,pa}eiboqi rezultatido}i. Va{aforma? - Iskreno, dr`im jedan nivo i bitno mi je da sam ja zadovoqan, kaoistrukaiqudikojivodeklub -naglasiojeNemawaSupi}. M.Pavlovi}

Bufonpropu{ta startsezone GolmanikapitenJuventusa\anlui|iBufonpropusti}eme~ saParmomuprvomkoluSerijeAzbogpovredebutnogmi{i}a. Golmanitalijanskereprezentacijepovrediosenatreninguu utorak. -Nakonultrazvukaipregledamagnetnomrezonancomutvr|enojedapostojiotoknadesnombutnommi{i}u.Radiseolak{oj povredi, ali }e Bufon zbog toga morati da presko~i duel sa Parmom-navodiseusaop{tewunasajtuJuventusa.

koj i je bio sam ispredweg a. Partizan se oko 20.minutaoslobodio pritiskadoma}inai organizovaodvasmislena napada. Na isteku27.minutaDrage je u{ao u {esnaesterac, poku{ao da odigra pas, ali je Miqkovi} intervenisao i otklonio opasnost. Ne{to potomPartizanjeimao dobru{ansu.Bilaje tokontratrinadva, aliumestodasamnastavi akciju, jer je bio neometan, Babovi} je potra`io Tomi}a, {to nije pro{lo. Pre{ao je potom i Partizan na presingpocelomterenu,uo~iv{idaod- OvakvescenebilesunajopasnijepogolPartizana brana doma}ina nije najsigurniUnastavkuTromzojeopetpokornera,Stojkovi}jedvainterja.U34.minutulo{potezTomiku{aodasenametneive}u48. veni{e.Ipak2:1ne{tokasnije. }a. U blizini {esnaesterca vuminutuimaoje{ansu.Prijovi} Najvi{iuskoku,poslekornera kao je loptu, a potom umesto da jebiou{esnaestercu,{utirao, bio je Bjerk i smestio loptu u odigra do samog Babovi}a {utialiuMiqkovi}a.Potomsucrmre`u. Uvo|ewem Sa{e Ili}a rao je, ali vrlo traqavo. A, pono – beli krenuli napred, Volu igru Vladimir Vermezovi} tom 1:0 za Tromzo. Drage je cenkoviLazarMarkovi}odigrali poku{ao je da preuzme inicijatrirao sa desne strane, a Prijosu dobar dupli pas, napada~ je tivu, ali je samo minut kasnije vi}sapetmetara,neometan,glapoku{aosa20metara,alipreko bilo3:1.Ponovosuposlekornevom dao gol. Malo kasnije pokugola. A, u 55. minutu velika radoma}ipostigligol,ovogpu{aojePartizan.Sadesnestrane {ansazaPartizan.[}epovi}je ta Mbo|i. Ipak, ubrzo je uslecentrirao je Aksentijevi}, a na iza{ao sam ispred Salmana i dio odgovor. Mitrovi} je gladrugoj stativi Sa{a Markovi} kadjetrebalodagapitaukoji vomdaogol,nakonacentar{uta {utiraiproma{uje.Ipak,u42. ugao da mu {utirao on je pokusadesnestrane.U88.minutuveminutu1:1.CentriraojeVolkov {aokroznoge,alijeSalmanodlika {ansa za Partizan. Lazar sa leve strane, a na prvoj statibranio.U60.minutustopostotMarkovi} ostao je sam ispred vivSa{aMarkovi}glavomjesana {ansa za Norve`ane. PrijoSalmana,{utirao,aovajodbravladaoSalmana.Uposledwimsevi}jeodigraonapenaltik,{unio. kundamaprvogpoluvremena{antirao je Andersen, odbranio Partizanimadobarrezultat sa za doma}ina. Stojkovi} je izStojkovi}, lopta stigla do predrevan{,alimoradapopraleteo u prazno, Prijovi} {utiistogigra~akojiudrugompoku- vi realizaciju ne bi li uradio rao, a Miqkovi} sa gol linije {ajupoga|astativu.U77.minune{tovi{e. izbacioloptu. tupoku{avaJensendirektnoiz I.Lazarevi}

DISCIPLINSKAKOMISIJAFSS-aIZREKLAKAZNE

UNovomPazarubezpublike Disciplinske komisija Fudbalskog saveza Srbije, kojom je predsedavao Slobodan Pajovi}, kaznilajeNoviPazarsadveutakmiceigrawapred praznim tribinama. Pazarci }e tako igrati bez prisustvapublikeprotivCrvenezvezdeunedequ od17~asova,utre}emkoluJelenSuperlige,kao iprotivSpartaka,upetomkolu,15.septembra. Kaznajedonetazbogincidenatakojesunapravilinavija~iNovogPazarainano{ewate{kih telesnihpovreda(ubodno`em),preutakmiceprvog kola Jelen Superlige protiv Radni~kog iz Ni{a. Pajovi} je rekao da je odluka donesena posle obavqenogveomadetaqnogistra`nogpostupkai baziranajekakonate`iniu~iwenogprekr{aja,

Liverpul tra`i poja~awa Ustalio se iskusni ~uvar mre`enagoluVojvodine,adali}eu subotubraniti,nezna. - Nikada ne mogu da tvrdim da }u stati izme|u stativa. O tome odlu~uje stru~ni {tab. Tako }e biti i pred duel s BSK - om iz Bor~e. [tao~ekujeteutojutakmici? -Miuvekidemonapobedu.Verujemda}enasna{inavija~ipodr`ati na „Kara|or|u”. Dakle, o~ekujemodaslavimoiu|emounizpobeda.Uostalom,ambicijeVojvodine su svima poznate. Nikoga ne podcewujemo, bez obzira na ime protivnika na terenu. Svakog ri-

15

PRVEUTAKMICEPLEJ-OFAZALIGUEVROPE

JELENSUPERLIGASRBIJE–3.KOLO JAGODINA:Radni~ki(N)-Radni~ki1923

petak24.avgust2012.

Menaxer Liverpula Brendan Roxers rekao je da klub mora da dovede nove igra~e, ukoliko`elidaseovesezone ukqu~iuborbuzatitulu. - Imao sam spisak igra~a koje sam `eleo da dovedem, ali to je sve bilo uslovno zbog novca. Iako klub napornoradinatome,nemogudabudem zadovoqan, jer nemam dovoqan broj igra~a - rekao je BrendanRoxers. On je dodao da nema nameru danapada~uEndijuKeroludozvolipovratakuWukasl. - Potrebna su mi minimum tri napada~a. Imam Suareza, BorinijaiKerola.Nebibilopametnodauovomtrenutku razmi{qam o Kerolovom odlasku.Nemammagi~ni{tapi} da dov od im fudb al er e, ali ima vremena. Nadam se da }u krajemavgustaimatitimkoji `elim-rekaojeRoxers. Ovog leta Liverpul su napustiliDirkKajt,MaksiRodrigez, Fabio Aurelio, Kreg Belami i Alberto Akvilani, dok su na Enfild roud do{li Fabio Borini, D`o Alen i OsamaAsaidi. FudbaleriLiverpulapora`eni su na otvarawu PremijerligeodVestBromvi~Albiona.

takoinapostoje}emlo{emdisciplinskomdosijeuNovogPazara. -UprethodnihgodinudanaFKNoviPazarvi{e puta je ka`wavan na isti na~in. Ova odluka predstavqa posledwe upozorewe da ne}emo tolerisatifizi~konasiqenasportskimterenima.U slu~ajueventualnogponavqawasli~nogprekr{ajamogusleditijo{rigoroznijekaznenemere,ne samozapomenutiklub,ve}izasveostale.Veoma iscrpno smo vodili istragu o ovom slu~aju i posle prikupqawa kompletne dokumentacije od straneMUP,slu`benihlicaipredstavnikaFK NoviPazar,donelismoodlukubaziranunadostavqenimrelevantnim~iwenicama-izjaviojePajovi}.

KAZORLATVRDI

Zidanboqiod MesijaiRonalda

ZinedinZidan

Novi fudbaler Arsenala, [panac Santi Kasorla izjavio je da je Zinedin Zidan boqi fudbalerodMesijaiKristijana Ronalda. Kasorla izabrao je Francuza kao najboqeg fudbaleraprotivkogajeigraousvojoj karijeri, ispred trenutno najboqegduasvetskogfudbala. -Urazli~itimperiodima`ivota svi|aju vam se razli~iti igra~i. Kada sam bio klinac, obo`avao sam Mihaela Laudrupa.Ipak,ve}samnekolikoputa rekaodajeZinedinZidannajboqi fudbaler protiv koga sam

igrao. Naravno, tu su i Mesi i Ronaldo,alijasamimaosre}uda igram protiv Zidana. On je jo{ uveknajboqi-dodaojeKasorla kojijepriznaodamujeupo~etku delovalodajeZidanvisokipomalotrapav.-Ipak,veomabrzo smosviuvidelikolikojetalentovan i {ta sve ume sa loptom. Zaista sam u`ivao gledaju}i ga, on je sve radio na fantasti~an na~in,zatojeinajboqi. [pan ac je pro{ le sez on e igrao za Malagu, a pre toga bio je ~lan Viqareala i Rekreativa.

KADROVSKEPROMENE USMEDEREVU

Smewen Bogdanovi} Vi{ eg od i{ wi dir ekt or SmederevaGoranBogdanovi} smewenjesatefunkcije,ana weg ov o mes to pos tav qen je Aleksandar Panti}, dosada{wi dir ekt or omlad ins kog pogona.PredsednikSmedereva Sa{a Momi} objasnio je dajepromenedo{lojerBogdan ov i}, nak on reo rg an iz acije u klubu, nije `eleo da prihvatismaweweplate. - Kad rovs ke prom en e su uslov qen e uskla| iv aw em akata kluba sa novim Zakonom o privrednim subjektima. Te stvari se ti~u ste~ajnog upravnika Sartida, kao vlasnikakluba,aliiunutra{weorganizacije,kojajebilaprinu|enadabrojiprimawa zap os len ih pril ag o| av a stawuuklubuidru{tvuuop{te. Bogdanovi}u smo ponudili nastavak saradwe, ali po novim ulsovima, koje on nijeprihvatio,izbogtogaje razr e{ en du` nos ti. - obj asniojeMomi}. On je objasnio da sada Izvr{niodbor~inetrojicadirekt or a - Aleks and ar Panti} kao gen er aln i, @ark o Pavlovi}kaosportskiiNikola Ne{i}, kome }e biti pov er en i drug i oper at ivn i poslovi. Goran Bogdanovi} izjavio je da }e se tek obratiti javnosti jer nije istina da nije privatiosmaweweplate. - U najmawu ruku je nekorektnodanekopomisli,akamoli da ka`e da sam oti{ao zbog plat e. Ja sam smew en onog trenutka kada je Momi} postaopredsednik.Imaosam svoj e idej e i plan ov e, koj e bihsproveoudeloibezplate,jerminepadanapametda tro{im narodne pare. Niko nijehteodameslu{a,averujem da sam bar to zaslu`io. Smederveska i {ira javnost uskoro }e ~uti zbog ~ega nisam vi{e u klubu, jer na to imapravo-istakaojeBogdanovi}, koji je sedam godina biodirektorkluba.


16

sport

petak24.avgust2012.

dnevnik

PLEJ-OFZALIGU[AMPIONA

GolBaste,Ma`i} iskqu~ioLaneta Usredujeodigrano preostalih pet me~evaplej-ofakvalifikacija za Ligu {ampio n a, predn ost su stek li AEL, Dinamo Zagreb, Malaga iBATE. Pobednikanijebilosamou duelu Brage i Udinezea, a po-

godak za Italijane, postigao jesrpskireprezentativacDu{anBasta,doksuPortugalci sav lad al i @eqk a Brk i} a. AELjesa2:1savladaoAnderleht Mil an a Jov an ov i} a, a istim rezultatom Dinamo je naMaksimirunadigraoekipu Maribora.Malagajesa2:0do-

Du{anBasta

bila Panatinaikos, a istim rezultatom BATE Borisov je bioboqiodHapoela. Fudb al er i ital ij ans kog Udinezeaodigralisunere{eno1:1ugostimaprotivportugalskeBrage.Udinezejepoveo golom reprezentativca Srbije Du{ana Baste u 23. minutu, a izj edn a~ ew e dom a} in u don eo jeIsmailiu68. Ital ij an i su uspeli da izdr`e rani pritisakBrageiprvi stign u do vo|stva, Basta je na asis tenc ij u Dinat al ea pos tigao vode}i gol. Iako je Brag a stvar al a vi{ e {ans i, odb ran a Udinezeabilaje neumoquva,aondajeu68.minutu usled io spekt akul ar an {ut Ismaila, koji je doneo izjedna~ewe. Bez obzira na to{tojeprimio gol golman Udinez ea @eqk o Brk i}, odl i~n o se pok az ao, odbran io nek il ikodobrih{ansi doma}ina i pru`io nad u svom

Seks-skandalJordanaca bud u takm i~ ar i na najv e} oj smot ri - nav od i se u sao p{tew u koj e je kom it et dostav ioagenc ij iAP. Na kraj u su se ipak poj avil a imen a opt u` en ih parao l imp ij ac a: Fajs al Hama{, 35-god i{ wi tren er diz a~ a teg ov a, opt u` en je po dve ta~k e zbog pris iq avaq amal ol etn ik anaseks ualn u akt ivn ost, trid es etjedn og od i{ wi Omar Kua rad iopt u` enjepotrita~kezaseks ua ln inap adijednom ta~k om zbog voa j er izma,od~eg ajebardvoj enad mal ol etn ic im a. Na kraj u, ~et rd es etp et ogod i{ wi Mot az Al-Jun ad, koj i je otu` en za jed an seksua ln i nap ad. Svi nap ad i dog od il i su se izm e| u 16. i 20.avg us ta.

Kuradija je identifikovala14-godi{wadevoj~icakoja je tvrdila da je 18. avgusta poziralazaslikaweprenego {to je uhvatio izme|u nogu. Istog dana, 16-godi{wa devoj~icajesvedo~iladaje{etalaporedrekeporeddvorane Forum, jednog od najve}ih sportskih centara u Severnoj Irskoj, sa prijateqicom kada su im put prepre~ila trojicaoptu`enih. Policija je saop{tila da jejedanodwihgurnuodevojku ka Kuradiju koji ju je stegao okostruka,alijeonauspela dapobegne.ToniKahir,branilac optu`enih istakao je daOmarnemadoweekstremiteteodro|ewaidajenesposobanzaseksualniodnos. Par ao l imp ijs ke igre u Londonupo~iwu29.avgusta.

BE^EJCIO^EKUJULEPEVESTIODPARAOLIMPIJKE DRAGANEPERI]

Mogu}aimedaqa

Poslekajaka{aMarkaNovakovi}a,DejanaTerzi}aiMarkaTomi}evi}a,wihovogtreneraJo`efa [otija i pliva~a ^abe Sila|ija u London se uputila i paraolimpijka Borislava Beba Peri}Rankovi},odkojeBe~ejcio~ekujumnogo. Beba,kakoBorislavuPeri}-Rankovi}weniBe~ejcioslovqavaju,jeve}osetilaolimpijskuatmosferu u Pekingu pre ~etiri godine, a prethodni predsednikop{tinePeterKnezijeimaozadovoqstvodajojprirediprijemiposleIgarauprestonicinajmnogoqudnijezemqenasvetu.Jer,Bebase izPekingavratilaoven~anasrebrnommedaqom,a prigodan suvenir iz Kine i danas krasi kabinet predsednikaop{tineBe~ej. -Bebismopo`elelisre}anput,dapru`imaksimumustonoteniskomringuisreketomuruci,da zabele`i dobre rezultate u nizu, a ako posledica togabudeolimpijskamedaqa,na{ezadovoqstvo}e biti,utoliko,ve}e.Znaju}idaseputemweimegradaBe~ejaukontinuitetupomiwenabrojnimveli-

kim takmi~ewima sportista s invaliditetom, zahvalnismojojnatome.Namaostajedaod29.avgusta ~ekamolepevestiizLondona,rekaojepredsednik op{tineBe~ejmrVukRadojevi}. Borislava Peri}-Rankovi} }e biti jedna od 13 sportistakoji}ebranitibojeSrbijeukonkurenciji preko ~etiri hiqade paraolimpijaca iz 150 dr`ava.Nasvomolimpijskomprvencubilaje„srebrna“.Iakojenaviklanaovakveisli~neispra}aje,ipakjebilaprijatnouzbu|ena. -^astmijeizadovoqstvo{tomemojiBe~ejci, iako sam par godina unazad `iteqka Novog Sada, smatrajusvojomsugra|ankom.NadamsedasamdosadabiladobarsportskiambasadorBe~ejausvetu,a u~ini}u sve da tako i ostane. Ponosna sam {to je Be~ejimaonaOlimpijskimigramauLondonukvintetu~esnika,~etvoricutakmi~araijednogtrenera,{tosudostojnoispra}eniiistotakoreprezentovalisvojuzemqunaborili{tu.-ka`eBorislavaBebaPeri}-Rankovi}. V.Jankov

Zbogbakqepetgodinahla|ewa Dvojici navija~a Fudbalski savezAustralijeizrekaojepetogodi{wu zabranu ulaska na stadion jer su na utakmici Sidnej Junajted - Vestern Sidnej Voriors, odigranoj u sredu, zapalili bakqeivatrometnatribinama. ^elnici australijskog saveza odmahseseuhvatiliuko{tacsa probelmom i brzo odredili ka-

zne,jerjetobiodrugiincident na fudbalskim utakmicama za kratkovreme. Prethodno, 14. avgusta, do{lo je do sukoba navija~a na me~u SidnejaiMakarturRemsa. - Ovim qudima, huliganima, koji `ele da uni{te sport nije mesto u fudbalu. Incidenti na posledwe dve utakmice su dela

MilanPiperski(levo)

MILANPIPERSKIVE^ERASBRANITITULU

Potisin opasanrival

Na{profesionalni bokser, Zrewaninac MilanPiperski,ve~eras u 21 ~as }e na Zlatiboru braniti titulu sveslovenskog prvaka. Rival mu je UkrajinacBogdanPotisin.Me~ }ebitiodr`anusredwojkategoriji,apredvi|enojedatrajedvanaestrundi.Piperskijedosada osamputaizlazionaprofiring ipostigaoistotolikopobeda. -Zameneovojeme~odvelike va`nosti, jer prvi put branim titulu. Dugo sam se pripremao zaovajokr{ajispremansamza

najve}i izazov u svojoj dosada{woj karijeri. Verujem u pobedu i odbranu pojasa. Me|utim, Potisinjeveoma~vrstiuporan borac,agledaosamnekewegove borbe-istakaojePiperski. Uuvodnimborbamasasta}ese - te{ka kategorija: Mar~eta (Srbija)-Petrov(Makedonija), polute{ka:Vidakovi}(Srbija) -Petkov(Makedonija),^urovi} (Srbija) - Halas (Ma|arska) i pero:Magovac(Srbija)-Petrovi}(Ma|arska). Direktanprenosglavneborbe ve~eribi}enaTVB92. M.P.

PRIJATEQSKAUTAKMICA

PARAOLIMPIJSKEIGRE

Par ao l imp ijs ki kom it et Jordanapovukaojetrojetakmi~ara sa Igara u Londonu, jersuoptu`enizaseksualno uznemiravaweuSevernojIrskoj. Sportisti su uhap{eni u sredu u Antrimu, severno od Belfasta, ali su ubrzo pu{teni uz kauciju i 18. oktobra ~eka ih saslu{awe u Severnoj Irskoj. U celu pri~u ukqu~iose~akikraqJordanaAbdulahDrugikojijeplatiokauciju(5.500funtisvaki) kako bi se branili sa slobode. Jordanskikomitetnijeobjav io det aq e ovog slu~ aj a, kao ni imen a uhap{ en ih sportista. -Nebibil oprik ladn oda sport is tikoj isuosumw i~ eni za ovak vo kriv i~n o del o

timu za revan{ me~ koji se igra28.avgusta. Kiparski AEL iz Limasola, koji je u prethodnoj rundi izb ac io {amp io n a Srb ij e, ekipu Partizana, pobedio je na svom terenu belgijski Anderlehtsa2:1.StrelcizaKiprane bili su @unior i Migel,dokjeva`angolzaBelgijance postigao sjajni Mbokani. Milan Jovanovi} igrao je do 75. minuta kada ga je zbog drugog `utog kartona iskqu~io srps ki sud ij a Mil or ad Ma`i}. Malagajeu[panijidobila gr~ki Panatinaikos sa 2:0, a korak od L[ doveli su je Demikelis i Eliseu pogocima u prvompoluvremenu.IstimrezultatomBATEjeuBelorusiji nadigrao izraelskog {ampiona Hapoel [monu Kirjat, pogocimaVitalijaRodionova. Srps ki int ern ac io n al ac Marko Simi} odigrao je ceo me~. Interesantno }e biti u revan{u u Sloveniji po{to je Dinamo iz Zagreba je na svom terenu savladao Maribor sa 2:1. Dinamo je poveo ve} u desetim minutu pogotkom ^opa, dabipetminutaprepoluvremena Badeq izjedna~io autogolom.Me|utim,kapiten„modrih” se od „Maks im ir a” oprostio ipak kao heroj po{tose15minutaprekrajaiskupio i doneo Dinamu kakvutakvuprednostpredrevan{.

nekolicineidiotakojisu`eleli da naprave probleme - rekao jepredsednikaustralijskogfudbalskogsavezaBenBaklilokalnimmedijima. Australijskisaveznajavioje kaznu za jo{ jednog huligana, ali naknadno, jer je u wegovom slu~aju potrebno pro{irewe istrage.

Suboti~ani sve`iji

SpartakVojput–Crvenka 32:28(15:10) SUBOTICA: Sportskadvorana„Dudova{uma”,gledalaca100,sudije:Trivkovi}iMilosavqevi}(Be{ka).Sedmerci:Spartak1(0),Crvenka1(1),iskqu~ewa:Spartak6,Crvenka6minuta. SPARTAK VOJPUT: Kuki}, \ukanovi}, Vukoslavovi}, Papri}3,Distol8,Kova~evi}5,Bo`ovi}3,Jovanovi}1,Jeli}5,Kosovi}, Pavlovi} 1, Pato~kaji 1, Kaltak4,Jawi}1,Todorovi}. CRVENKA: Manojlovi}, Ra~i},Baravezi},Radowi}2,@egarac1,Nikoli},Ivi},V.Ra~i}1, Miri} 1, Perovi} 9, Gugleta 4, Gruji~i}4,Tanguz,Slavuqica3. Suboti~anisuposlenepunihmesecdanaradaupripremnomperioduugostilisuperliga{aCrvenkuu prvomkontrolnomme~uiovogaputasuslavili.Uprvomdeludoksu noge jo{ bile sve`e letelo se po terenu,adoma}isuuspelidastignu dosolidnezalihedoodmora.Gosti suu54.minutupri{lina28:26ali se onda razigrao bek putara Ivan Distolisanekolikogolovadoveo doma}edonedosti`nih31:26.Vevericamajeovove}~etvrtime~paim jenedostajaloisve`ine.Novime~ istihrivalazakazanajezasubotu. S.Stojiqkovi}

BOKSERKE U UKRAJINI: Posle priprema u Somboru `enskabokserskareprezentacijaotputovalajeuUkrajinu u^igrin,gde}eu~estvovatinajakomme|unarodnomturniru, na kojem }e izme|u ostalih rukavice ukrstiti reprezentativke Belorusije, Ukrajine, Rusije, Moldavije i Poqske. NA spisku putnika su: Tamara Miloradovi} (Trstenik), Semra Bogu~anin (Novi Sad), Milena Matovi} (Trstenik), Milanka Tadi} (Banat, Zrewanin), Marija Pavlov([aka{i,@abaq),SandraMaran(Gard,Vr{ac).

Bali}zvani~no uAtletiku Jedanodnajboqihrukometa{anasvetuIvanoBali}zvani~noje postao ~lan madridskog Atletika, sa kojim je potpisao ugovor na godinudana. Bali}}esetakovratitiu{panskirukometposle~etirigodine,po{tojeod2004.do2008.godineigraozaPortlandSanAntonio,apotomjepre{aouZagreb,~ijejebojebraniodokrajapro{le sezone.

ME\UNARODNITURNIR UHRTKOVCIMA

U~estvuje 14ekipa

U organizaciji Rukometnog klubaSlogaizHrtkovacaoddanasdonedeqeodr`a}eseMe|unarodni memorijalni rukometniturnir„DoktorMiodragPo`ega”uSportskomcentruVrawa u znak se}awa na tragi~no stradalog lekara i sportistu u Hrtkovcima.Takmi~ewe}eokupitimladerukometa{eirukometa{ice iz 14 klubova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Republike Srpske i Srbije. Sve~ano otvarawe turnira zakazanojezadanasu20~asova,a zavr{etaktakmi~ewaiprogla{ewe pobednika najavqen je za nedequu19~asova. Nadmetawesportistazapobedni~kepehareproprati}ekulturno-umetni~kiprogram. M.M.

GOSTOJI] OSVOJIO ZLATNU MEDAQU NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Evropsko prvenstvo slobodno lete}ih modela u klasama F1a, F1b i F1c za seniore u Italiji u blizini grada Pise, donelo je veliki uspeh srpskom avio-modelarstvu. Na{ trenutno najuspe{niji i najboqi aviomodelar Svetozar Gostoji} osvojio je zlatnu medaqu. Drugo mesto pripalo je Ondreju Parpelu iz ^e{ke,a tre}e Ru{ewlu Pirsu iz Engleske pobedniku mnogih svetskih kupova. Ovo je Gostoji}u druga medaqa na evropskim prvenstvima jer je 2006.godine osvojio srebrnu medaqu. U ekipnom plasmanu zbog kiksa na{a ekipa je zauzela deseto mesto od 28 reprezentacija.


SPORT

dnevnik

petak24.avgust2012.

PARTIZAN I CRVENA ZVEZDA VE] U KLIN^U

Ve~iti`ele svetitule Ko{arka{a sezona jo{nijenipo~elaaiz taborave~itihrivala uveliko sevaju varnice.Vujo{evi}metafori~kiodgovara ^ovi}u - hvata}emo za vrat svakoga ko ho}e da lovi u mutnom. -Ciqnamjedausvimtakmi~ewimanapadnemoprvomesto,u

~ewima na kojima u~estvujemo rekaojeVujo{evi}. Trener crno-belih najavquje obra~un sa svima koji se bave sumwivimposlovima. - Da meatafori~ki da ka`em, hvata}emozavratsvakogakoho}e daloviumutnom,kao{tosuve} po~eli-izjaviojeVujo{evi},povratnikzakormiloPartizana.

Du{koVujo{evi}

Jadranskoj, Evrokupu, doma}oj Naravno, obra}awe trenera Ligi i Kupu - rekao je nedavno crno-belih mo`e se okarakteNeboj{a^ovi},predsednikKK risati kao replika na intervju CrvenazvezdaDiva. koji je Neboj{a ^ovi} nedavno -Idemonaprvamesta u svim takmi~ewima na koj im a u~estvujemo drug a~ iji izbor re~i, ali istog zna~ewa, imao je, govore}i na temu ambicija,iDu{koVujo{evi},trenerPartizana. Nema sumwe da }e ve~iti rivali ove sezone voditi qutu borbu na svim frontovima a uvod onima na parketu daju ~elniciklubovaverbalnim okr{ajima. Posle poraza u prvom kontrolnom me~u od ukrajinske Politehnike (73:72), koju vodi na{ stru~wak @eqko Lukaji}, trener Partizana, Du{ko Vujo{evi} osvrnuo se na de{avawa u taboru qutog rivala. Neboj{a^ovi} - Postoje indicije deladr`avedabinekina{ipro- dao. ^ovi} je jasno stavio do tivnicimoglidakupe,ilidaih znawa da su ambicije Crvene nova vlast koja je do{la, ~asti zvezdeDivaupredstoje}ojsezotitulom. Misle da su do{li na ninajvi{e. vlast da bi i Zvezda do{la na - To uop{te ne krijemo. Kao prvo mesto. Bez obzira na to, {tonekrijemoda}emonapasti gleda}emo da re{imo na{u fi- isvedrugefaktorekojiprobanansijskusituacijukojanijelajudanasuveduuneregularnosti. ka i da sa ovim mladim timom, Vi{e }utawa nema. A to zna~i, dopuwenim sa igra~ima koji su ako ho}e da muqaju sa sudijama, povre|eni, Lu~i}, An|u{i} i metafori~ki re~eno, hvatamo Musli,prireprezentaciji,ide- zavrat-rekaojetadapredsedmo na prva mesta u svim takmi- nikcrveno-belih.

Prvi ~ovek tima sa Malog Kalemegdana kometarisao je i raspodelu finansijskih sredstava. - Pro{le sezone imali smo jednog dr`avnog sponzora, „Telekom”, koji nam je dao 200.000 evra.Na{velikirivalimaoje istog sponzora,samo ne znam da li je suma za wih bila tri ili ~etiri puta ve}a. Tako vi{ene}emo}i.Ne`elimdasevra}amupro{lost,jerznamdajebilo nepravde i kad je Zvezda imala dr`avne pare, a Partizan nije, pa se zatim situacija okrenula. Sistem koji }emo postaviti regulisa}e potrebu da Partizan dobije dr`avne pare, a da Zvezda dobije isto,samo deset odsto mawedokjeslabijeplasirana od Partizana. SrbijisupotrebniZvezdaiPartizan-ocenio je ^ovi} dodaju}i da }e iskoristitisvapoznanstva, ve{tine i iskustvo iz privrede, politikeisportadapove`e svezvezda{ekojimogudapomognu, ma kojoj stranci ili kompaniji pripadaju - Bez obzira na sve o{tre razlike,dogovorili

VladoIlievskiiPeroAnti}

ja,istajesituacijaisaTodorom Ge~evskim. Makedonski mediji pi{u da je Pero Anti} na svojoj Facebookstanicitako|enajavio odlazakizdr`avnogtimaalise ko{arka{kizvani~nicijo{nisuoglasiliowegovojodluci. Izvesno je u svakom slu~aju da }e reprezentacija Makedo-

TURNIR U DALASU

JelenaiBojana upolufinalu Jelena Jankovi} i Bojana Jovanovski uspe{no prebrodile ~etvrtfinalnu rundu iplasiraleseupolufinaleturnirauTeksasu.Dali}eufinaluturnirauDalasuigratisrpsketeniserke,JelenaJankovi}i Bojana Jovanovski, zna}e se nakonpolufinalnihduela. JelenaJankovi}jeplasmanupolufinaleizborila~etvrtfinalnimtrijumfomnadRumunkomSoranomKristeu,2:0(6:2,6:1).Jankovi}eva, ina~e drugi nosilac na turniru,odr`alajepravulekciju iztenisaRumunki,38.naVTAlisti.Iakojeprethodnadvame~aod isteprotivnicegubilanakontri seta,Jankovi}evajeodlu~iladaje vremezaubedqivrevan{. -Ose}amdaigramboqeizme~aume~-reklajeJankovi}eva nakontrijumfau~etvrtfinalu. -Ose}amsedobro,vra}amisesamopouzdawe. Zaista u`ivam na terenubore}iseitakmi~e}ise. Mislim da sam na pravom putu. Dobroje{tosamu{lauseriju pobedapredUSOpen Jelena se kratko osvrnula na serijulo{ihrezultatakojeima uposledwevreme. -Vrlojete{koustatiujutroi trenirati.Kadastvarinefunk-

BojanaJovanovskiiJelenaJankovi}

cioni{umorasena}iputzapovratak,jedinina~injedaradi{ jo{ja~e.Nemo`e{samosedeti u krevetu i ~ekati da ti dobre igre padnu s neba. @elim da igram dobar tenis, jako se trudimdatoiostvarim-objasnila jeJelena. U polufinalu Jelena Jankovi} }e igrati protiv AustalijankeKejsiDelakve,kojajeeliminisala Aleksandru Voznijak (6:4,6:4).Delakvi}etobitiprvo polufinale u karijeri. SrpkiwaiAustalijankasuodigrale trime~adosadaiusvatrisla-

vila je na{a teniserka. Bojana Jovanovskijeplasmanupolufinale izborila nakon trijumfa nad [uai Peng. Kineskiwa je predala me~ pri vo|stvu na{e teniserkeod6:4,1:0zbogpovrede ramena. Jovanovski }e u polufinalu igrati protiv Italijanke RoberteVin~i.Samojedanme~odigralesudosadaovedveteniserke, bilo je to pro{le godine na turniru u Karlsbadu, slavila je Vin~iposletriseta. Turnir u Dalasu iga se za nagradnifondod220.000dolara.

TRENER JUGOVI]A SVETOZAR JOVOVI] O DO SADA URA\ENOM

Imamestazadovoqstvu Svetozar Jovovi} – \ile je rukometni stru~wak bogatog `ivotnog i trenerskog iskustva. Pripadnik je ~uvene crvena~ke{kole,biojetrener brojnihekipa,aodovesezoneje na~elustrukeka}kogJugovi}a. IakojeJugovi}unovusezonu u{ao sa dosta igra~a iz prethodne sezone iskusnom strategu je neophdan napor i vreme da ukomponuje tim od starosedelaca i prido{lica, da isprati razvoj i ambicije mladih ruko-

smosedamikojivolimoZvezdu budemo objediweni. Naravno tu je i gospodin Vu~i}. Za{to bismokrili,kadtoradiiPartizan?Ovdeni{tanemo`ebezpolitike, ali sve }e biti u okvirimazakonainormalnogposlovawa.Pokaza}esekokogagurai gde ga gura. Polemika sa ostra{}enim i nebitnim qudima za Zvezdujegubqewevremena.@elimdobreodnosesasvima,pais Partizanom.

Anti}iIlievski reklizbogom Pero Anti} (30, 201) i Vlado Ilievski (32, 190) ne}e vi{e igrati za reprezentaciju Makedonije. Iskusni internacionalcisuzvani~noobjaviliodlukuo penzionisawu kada je dr`avni dresupitawu.Odlukuopovla~ewuIlijevskogpotvrdilajeinacionalnako{arka{kafederaci-

17

nije na EP u Sloveniji 2013. igrati sa znatno podmla|enim sas tav om. Mak ed onc i su direktno obezbedili plasman na EPkaou~esniciOIkvalifikacija, zajedno sa [panijom, Francuskom,Rusijom,Litvanijom, Gr~kom i Velikom Britanijom. Anti}, Ilievski i Ge~evski su najve}i uspehsanacionalnim timom imali na Evropskom prvenstvu u Litvaniji 2011. gde je Makedonija osvojila~etvrtomestoiizborila u~e{}e na k v a l i f i k a c i o n o m turniruzaplasmanna Olimpijskeigre. Ipak takmi~ewe u Londonuostalojenedosti`no za MakedoncealiizaAnti}a i Ilievskog koji vi{ene}ebitiuprilici da se bore za u~e{}e na najve}oj smotrisportista.

pravo osve`ewe (osvojio tre}e mesto),aujednojenagovestioda ambicije o visokom plasmanu u dolaze}oj sezoni nisu bez osnova. -Naravnodagodepohvale,ali dobarrezultatnaturnirune}e nas zavarati i uquqkati. Posebnomeradujepokazanaborbenosttokomturnira,bezkojenemanirezultata.Dobarrezultat jeposledicasjajnograda,maksimalnogpristupaiprisustvana treninzima.ZbogpovredaCrnoglavac i Krsman~i} nisu pro-

kontru.NaturniruuNovomSadu tojesolidnofunkcionisaloine bihdaizdvajampojedince.Mo`da, ipak, Vukovqaka, Vugdragovi}a, SuxumaiRadakovi}akaopredvodnikeekipe.Perovi}jekaonajboqigolmanturnirapotvrdiokvalitet,amotivacijanijenedostajalanijednomna{emigra~u.Pokazali smo da smo kompaktna i potencijalnaekipa(Belo{,Vu~i}evi},Vasi}...).Zadovoqansamdosadaura|enimiverujemda}eJugovi}igratilepiatraktivanrukomet-nadaseJovovi}.

Ambijent zaprimer

SvetozarJovovi}najednomodtreninga

meta{a,kaoiklupskeambicije koje podrazumevaju plasman pri vrhu elitne lige. Jovovi} je u poziciji da sa~uva sve ono {to je Vladan Jordovi} stvarao u prethodnihsedamgodinaieventualno unapredi ve} prepoznatqivu ka}ku igru. Prvo ovosezonskoisku{ewezaigra~eJugovi}abiojememorijalniturnir „Bogdan Rodi}“, na kojem nebeskoplavi u~estvuju sa posebnom rado{}u i emocijama.Po op{tim ocenama Jugovi} je bio

{li ovaj deo priprema, ali se nadam da }e do kraja meseca sve do}i na svoje. Oni nam mnogo zna~e,mladijesustim{toimaju mnogo superliga{kog iskustva-rekaojeJovovi}. Ekipa je relativno mlada i zatojeveomabitansistemigre koju}etrenerforisrati. -Razlikausistemuigreuodnosu na prethodne godine je velika. Sada poku{avamo da usavr{imo sistem odbrane 6-0 i 3-2-1, kao i transformacijaizodbraneupolu-

Jovovi} je jo{ jednom podvukaosjajneuslovekojeimau Ka}u, kao trenera sem ekipe nema druge obaveze i brige. Direktor, sekretar, kao i ~lanovi upravnog odbora maksimalnim anga`ovawem dajunephodnulogistikuigra~imaitrenerima. -Odu{evqen sam ka}kim rukometnim ambijentom, stabilno{}u kluba i privr`eno{}uklubukojigavodeili suuzwega.Nadamseda}epublikauvelikombrojupratitiekipu–istakaojeJovovi}. Rukometa{i Jugovi}a slede}i testima}euSubotici(29.avgusta)iuHramutridanakasnijesa Vojputom.Sedamdanapredpo~etak {ampionata u~estvova}e na Memorijalu „Slobodan ^ile Mi{kovi}„,gde}eJovovi}imatijasnuslikuura|enog. J. Gali}

\or|i}upukliukr{teniligamenti Sel ekt or Srb ij e Ves el in Vuk ov i} plan ir ao je da za prijateqske duele sa Nemcimau[verinuiRo{toku,22.i 23. septembra, u nacionalni tim pozove Petra \or|i}a, ruk om et a{ a Flens burg a. Ipak,povrataklevogbekanema~kogklubaureprezentaciju Srbije mora}e da se odlo`i,jerjename~uprotivKila uSuperkupuNema~kezaradio te{kupovredu.Onseu42.minutume~aokliznuoiizvrnuo desnokoleno,posle~egajeiznetsaterena.Snimakmagnetnom rezonancom potvrdio je da su pukli predwi ukr{teni

Petar\or|i}

ligamenti, zbog ~ega }e odsustvovati sa terena du`i period. - Planirali smo bili da sa Petrom razgovaramo na temu reprezentacije, ~ak smo mu i pismo bili spremili, `eleli smodamo`dave}uovimpredstoje}im me~evima sa Nema~kom zaigra. Sad je ipak najva`nijedase{topreoporavi,a zasveostalo}emolako”,izjaviojeVukovi}. Petar \or|i} je za seniorskitimSrbijeigraojo{2009. na Mediteranskim igrama u Peskari,kadajeosvojiozlatnu medaqu.


18

sport

petak24.avgust2012.

ENGLESKAPREMIJER LIGA

Subota Svonsi - Vest Hem Aston Vila - Everton Man~ester j. - Fulam Nori~ - Kvins Park Sautempton - Vigan Sanderlend - Reding Totenhem - VBA ^elsi - Wukasl Nedeqa Stouk - Arsenal Liverpul - Man. siti

(13.45) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (18.30) (14.30) (17)

ENGLESKA ^EMPION[IP

Petak Bolton - Notingem F. (20.45) Subota Bristol - Kardif (14) ^arlton - Hal (16) [efild V. - Milvol (16) Hadersfild - Barnli (16) Midlzbro - Kristal P. (16) Brajton - Barnsli (16) Vulverhempton - Derbi (16) Blekpul - Ipsvi~ (16) Piterboro - Lids (16) Blekburn - Lester (16) Vatford - Birmingem (18.20) 1. Blekpul 2 2. [efild 2 3. ^arlton 2 4. Ipsvi~ 2 5. Notingem 2 6. Kardif 2 7. Bristol 2 8. Barnli 2 9. Lester 2 10. Vulvs 2 11. Hal 1 12. Votford 2 13. Midlzbro 2 14. Lids 2 15. Bolton 2 16. Milvol 2 17. Barnsli 2 18. Blekburn 1 19. Birmingem 2 20. Hadersfild 2 21. Brajton 2 22. Derbi 2 23. Piterboro 2 24. Kristal P. 2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2

4:1 5:4 3:2 2:1 2:1 1:0 4:2 4:3 3:2 3:2 1:0 3:3 3:3 2:2 2:2 2:3 2:3 1:1 3:4 1:2 0:1 2:4 1:4 3:7

6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0 0

FRANCUSKA

Petak Evijan - Lion Subota Nica - Lil Nansi - Tuluz Troja - Lorijen Rems - So{o Ren - Bastija Valensijen - Aja~io Nedeqa Sent Etjen - Brest Monpeqe - Marsej PS@ - Bordo 1. Lion 2. Marsej 3. Bastija 4. Bordo 5. Lorien 6. Tuluz 7. Lil 8. Nansi 9. Valensijen 10. Brest 11. Aja~io (-2) 12. PS@ 13. Monpeqe 14. Nica 15. Sent Etjen 16. Evijan 17. Rems 18. Ren 19. So{o 20. Troa

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0

(20.45) (17) (20) (20) (20) (20) (20) (17) (17) (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2

5:1 3:0 5:3 4:2 4:3 3:2 3:2 2:1 1:0 1:1 1:0 2:2 2:3 0:1 2:4 2:4 1:3 0:2 2:5 1:5

6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0

NEMA^KA BUNDESLIGA

Petak Borusija (D) - Verder Subota Borusija (M) - Hofenhajm Frajburg - Majnc Augzburg - Fortuna (D) Hamburger - Nirnberg Grojter Firt - Bajern Ajntraht - Bajer (L) [tutgart - Volfsburg Nedeqa Hanover - [alke

(20.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (18.30) (20.45) (17.30)

dnevnik [PANIJAPRIMERA

NA[PREDLOG

StartujuItalijani iNemci Fudbalski zemqotres zahvatio je celu Evropu.OvogvikendamotorepaleifudbaleriuItalijiiNema~kojitakosepridru`uju ostatku Strog kontinenta. Na Apeninima prelazni rok pro{ao je tiho. [ampion Juventus i ove sezone slovi za prvog favorita i ~ini se da je i ove sezone prvi favoritSerijeA.PrvenstvootvarajuFiorentina i Udineze, a stara dama startuje

Juventus - Parma Stouk - Arsenal Liverpul - Man~ester siti Peskara - Inter PS@ - Bordo Osasuna - Barselona

3+ (1.75) 2 (1.90) 2 (2.30) 2 (1.75) 1 (1.70) 4+ (2.00)

Iznena|ewe

Evijan - Lion Austrija (B) - V. Insbruk Monpeqe - Marsej Svonsi - Vest Hem Slaven - Lokomotiva Be{ikta{ - Galatasaraj

2 (2.10) 4+ (2.40) 2 (2.90) 1 (2.10) 1 -1 (2.40) 1 (3.15)

Aguero pauzira mesecdana Eng les ki prv ak koj i sa klup e vod i ital ij ans ki stru~w ak Rob ert o Man} in i za mes ec dan a pon ov o }e ra~un at i na nap ad a~ a Serh ia Ague r a. Arg ent ins ki int ernac io n al ac je pov red io kolen onautakm ic iprv ogkol a Prem ij er lig e prot iv Sau tempt on a (3:2) i mor ao je da nap us ti igru ve} u 13. min utu. Ipak, lek ar i su utvrd il i dapov red anij eozbiqn akak o se prv ob itn o u~in il o. To zna~ i da bi Ague r o, koj i je u deb it ants koj sez on i za Man~es tersit ipos tig ao23gol a na34utakm ic e,mog aodabud e na rasp ol ag aw u tren er u Robert u Man} in ij u ve} za me~ prot ivStou k a15.sept emb ra.

Ekipa Juventusa

protiv Parme. Milanski dvojac premijeru ima}eunedequ.Roso-neriugosti}eSampdoriju,dok}enovajlijaPeskarabitidoma}inInteru. Ako je suditi prema finalu nema~kog Super kupa, trka za popularnom salataromvodi}eseudvoje.MilioneriizDortmunda`eledaosvojeitre}utituluunizu, a glavni konkurent ima}e u minhenskom Bajernu koji je slavio u Superkupu

2:1.BorusijaotvarasezonuprotivVerdera,dok}eBavarciugostenovajlijiGrojterFirtu. EkipaPS@-aekipakojajeletoskupila sve{tojkebilovrednonatr`i{tukrenulajesdvaremija(2:2i0:0),aunedequdo~ekuju rivala Crvene zvezde ekipu Bordoa. Vode}itandemLiongostujeEvijanu,dok}e pulenitreneraDe{ampa,Marsej,tako|ena nogeprvakuMonpeqeu. I.G.

^elsi te`e nego o~ekivano savladao Reding 4:2 (1:2). Odlu~io gol Fernanda Toresa, iz o~iglednog ofsajda. Bane

Branislav Ivanovi}

Ivanovi}uposledwemnapadu pos tig ao drug i pog od ak ove sezone. Posle trijumfa nad Vig an om (2:0) prv og takm i~arskog vikenda, u sredu uve~esavladalisu i „`ilavi� Reding. Mal o uporno{}u,malo kvalitetom, malo uz pomo} sudijske trojke LijaMejsona. Scen a r i s t i uzbudqivog duela - Golmani Pet r ^eh i Adam Fed er i~i, ne} e bit i glavn a tem a ostrvs kih medija zbog veli-

RKC - Roda

Subota Utreht - Cvole Venlo - Den Hag Ajaks - Breda Nedeqa AZ Alkmar - Herenven Herakles - Fejenord Viqem - Vitese NEC - Tvente Groningen - PSV 1. Tvente 2. Ajaks 3. Alkmar 4. Valvajk 5. Vitese 6. Fejenord 7. PSV 8. Utreht 9. NEC 10. Den Hag 11. Viqem 12. Cvole 13. Breda 14. Herakles 15. Venlo 16. Herenven 17. Groningen 18. Roda

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1

(18.45) (19.45) (20.45)

(18) (20) (20) (20)

(12.30) (14.30) (14.30) (14.30) (16.30)

Nedeqa Standard - Mehelen Genk - Varegem Gent - Lokeren Mons - Klub Bri`

(14.30) (18) (18) (20.30)

(20)

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

5:1 8:3 5:3 5:4 3:2 2:1 7:3 3:2 3:6 4:4 2:2 1:2 1:2 2:4 2:4 1:3 2:5 1:6

6 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1

1. Klub Bri` 2. Varegem 3. Anderleht 4. Standard 5. Lokeren 6. Gent 7. Genk 8. Mons 9. Mehelen 10. Leuven 11. Kortrijk 12. Lirs 13. [arlroa 14. Serkl Bri` 15. Ber{ot 16. Beveren

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 0 1 1 1

Drugiputusamo~etiridanaNikola@igi} bio je strelac za engleski Birmingem. Ovajputdobioje{ansudaigraocelodrugo poluvreme, {to je iskoristio i postigao je goliu[efildu. Visokicentarforjeu78.minutusmawio prednostdoma}egVednzdejana2:1,alije[efild na kraju ipak slavio sa 3:2. @igi} je biostrelaciusubotukadajeu{aou85,au 94. minutu doneo Birmingemu remi protiv ^arltona(1:1).

RUSIJA

Subota Leuven - Anderleht Ber{ot - [arlroa Kortrijk - Vasland Serkl Bri` - Lirs

0 10:5 10 0 7:2 10 0 7:2 10 1 9:4 7 1 8:6 7 1 6:4 7 0 7:6 6 1 9:7 5 1 8:7 5 1 8:10 5 2 3:5 4 1 2:4 3 3 5:11 3 3 6:11 1 3 4:9 1 3 2:8 1

Subota Lokomotiva - Dinamo (M) (11.30) Zenit - Rubin (14) Terek - Spartak (M) (16.30) Rostov - Alanija (16.30) Nedeqa Amkar - Krasnodar CSKA - K. Sovjetov An`i - Mordovija

(12) (14.30) (17)

Ponedeqak Kuban - Volga

1. Zenit 2. Spartak 3. Lokomotiva 4. Terek 5. Rubin 6. CSKA 7. An`i 8. Amkar 9. Alanija 10. Krasnodar 11. K. Sovjetov 12. Kuban 13. Mordovija 14. Volga 15. Rostov 16. Dinamo

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0

kegre{kemaha~aEndrjuaHalideja, kome je u 81. minutu prom ak ao o~ig led an ofs ajd FernandaToresa. Spretn i [pan ac isk or istio je previd arbitra, pokupio loptu posle pasa E{lija Kola i poslao je u mre`u gostijuza3:2.Putkapobedibio je~ist,anawemunikoganije bilo ni u posledwem, 95. minutu, kada je Bane Ivanovi} postaviokona~anrezultat.. Kapitenorlovaiskoristio je istr~avawe Federi}ija na pol ov in u ^els ij a, pret r~ ao ceoterenizaEdenaAzaraiu situaciji dva na jedan savladao suparni~kog defanzivca na gol liniji. Belgijanac mu je dodao loptu iako je mogao dajeubaciumre`una1000na~ina.

Ninovigol@igi}a nijepomogao

-Nebihhteodanajavimspecifi~nomestou grupijersusvirivalikvalitetni,alimoguda najavim da }emo se boriti da budemo ravnopravninasvimutakmicama.Tojeduga~kotakmi~ewe,imamopetutakmicakodku}eipetu gostima.@rebjebiotakavkakavjesteusvakom slu~ajuda}emosvojmaksimum-najaviojenovi makedonskiselektor. Janevskinemaprevi{evremenazaprilago|avawe,sobziromna~iwenicuda}ebrzomoratidaobjavispisakigra~azaduelesaHrvatskomi[kotskompo~etkomseptembra.

BELGIJA

Petak

(21) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (21) (20) (22)

1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 0

0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 3 5

(17.30)

13:2 10:8 10:7 6:7 9:6 7:6 6:5 5:4 11:8 6:5 5:7 6:7 5:7 3:8 3:8 1:11

13 12 10 10 9 9 8 7 7 7 7 6 4 3 2 0

BOSNAI HERCEGOVINA Subota GO[K - @eqezni~ar Slavija - Zvijezda Zriwski - Borac Radnik - Travnik ^elik - [iroki Rudar (P) - Leotar Gradina - Vele` Olimpik - Sarajevo 1. Sarajevo 3 2. @eqezni~ar3 3. Slavija 3 4. Leotar 3 5. Zriwski 3 6. Olimpik 3 7. [iroki 3 8. ^elik 3 9. GO[K 3 10. Rudar 3 11. Borac 3 12. Vele` 3 13. Gradina 3 14. Travnik 3 15. Radnik 3 16. Zvijezda 3

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0

Subota Fiorentina - Udineze Juventus - Parma Nedeqa Milan - Sampdorija Atalanta - Lacio Kjevo - Bolowa \enova - Kaqari Palermo - Napoli Peskara - Inter Roma - Katanija Sijena - Torino

(18) (20.45) (18) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45)

ITALIJASERIJAB

Ivanovi}dotukaoReding

JanevskiselektorMakedonije

HOLANDIJA

(20) (22)

ITALIJASERIJAA

POSLEDOSTAMUKA^ELSISTIGAODODRUGEPOBEDE

Nekada{wi trener Crvene zvezde ^edomirJanevskiimenovanjezaselektoraMakedonijedokrajakvalifikacijazaSP2014.u Brazilu. Makedonija se nalazi u grupi sa Srbijom, Hrvatskom,Velsom,[kotskomiBelgijom. -Svivrlodobroznamogrupuimislimdasve ekipeimajuodre|enikvalitetinaduplasman naSvetskoprvenstvo2014.godine.Verujemda mo`emodanapravimone{to{to}ebitiboqi plasman od prethodnog ciklusa- , rekao je Janevskinapredstavqawu.

(19) (21) (21) (23)

Petak Almerija - Kserez Subota Sabadeq - Viqareal Gvadalahara - Hirona Ponferadina - Alkorkon Las Palmas - Lugo Hihon - Mursija Hueska - Numansija Rekreativo - Mirande{ Real M. 2 - Barselona 2 Nedeqa Herkules - El~e Kordoba - Santander

3+ (1.65) 3+ (1.60) 1 (1.45) 1 (1.40) 2 (1.50) 4+ (1.70)

Realno

(19) (21) (21) (23)

[PANIJASEGUNDA

Sigurno Grojter Firt - Bajern (M) Man~ester j. - Fulam Borusija (D) - Verder Milan - Sampdorija Invernes - Seltik Ajaks - Breda

Subota Sosijedad - Selta Betis - R. Vaqekano Espawol - Saragosa Malaga - Majorka Nedeqa Osasuna - Barselona Hetafe - Real (M) Granada - Seviqa Velensija - Deportivo Ponedeqak Vaqadolid - Levante Atletiko (M) - Bilbao

(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3

6:2 5:1 3:1 2:0 2:1 3:2 2:1 2:1 2:2 3:4 4:3 3:3 3:5 0:2 0:5 1:8

7 7 7 7 6 5 4 4 4 4 3 3 2 1 1 0

Danas Modena - Verona Subota Empoli - Re|ina Pro Ver}eli - Ternana Bari - Citadela Krotone - Bre{a Groseto - Novara Juve Stabia - Livorno Padova - Lan~iano Specija - Le}e Varese - Askoli Ponedeqak ]ezena - Sasuolo

(20.45) (15) (15) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45)

HRVATSKA

Petak Inter - Rijeka Slaven - Lokomotiva Subota Cibalija - Zadar Istra - Split Dinamo - Zagreb Nedeqa Hajduk (S) - Osijek 1. Dinamo 2. Slaven 3. Lokomotiva 4. Hajduk 5. Osijek 6. Split 7. Istra 8. Rijeka 9. Zadar 10. Inter 11. Cibalija 12. Zagreb

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 3 3 2 3 2 1 0 0 0 0

1 0 2 1 3 0 1 3 2 2 1 0

(20) (20) (20) (20) (21) (21) 0 11:5 1 10:4 0 7:2 1 10:5 0 5:1 2 9:6 2 5:5 1 4:5 3 3:9 3 3:9 4 3:10 5 2:11

13 12 11 10 9 9 7 6 2 2 1 0

TURSKA

Petak Ka{impasa - Karabuk (20) Subota Sivas - Mersin (18) Ordunspor - Eski{ehir (19) Aki{ar - Gel~lerbir. (20.45) Fenerbah~e - Gaziantep (20.45) Nedeqa Bursa - Istanbul (18) Trabzon - Elazigspor (19) Be{ikta{ - Galatasaraj (20.45) Ponedeqak Antalija - Kajzeri (20) 1. Gen~lerbir. 2. Galatasaraj 3. Sivas 4. Uhanbul 5. Bursa 6. Be{ikta{ 7. Elazig 8. Fenerbah~e 9. Trabzons 10. Istanbul 11. Karabuk 12. Mersin 13. Ordus 14. Kasimpa{a 15. Kajzeri 16. Eski{ehir 17. Gacijantep 18. Antalija

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

3:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 0:0 1:2 0:1 0:1 0:1 1:3

3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0


SveT

dnevnik

BIV[IAMERI^KIAMBASADORUTELAVIVU

VESTI

SADo~ekivalenapad IzraelanaIran

Stradali upoplavama ISLAMABAD: Vi{e od 20 qudi je poginulo, dok je na stotine ku}a poru{eno na severu Pakistana u poplavama izazvanim obilnim ki{ama, saop{tili su ju~e zvani~ni izvori. Portparol pakistanske slu`be za borbu s prirodnim nepogodama I{ad Bati rekao je da se stvarna {teta jo{ uvek proce wuje. Kako je javila agencija Frans pres, Bati je rekao da je najvi{e qudi poginulo u Ka{miru pod pakistanskom administracijom, gde je `ivot izgubilo 12 osoba. Jo{ devet osoba poginulo je u severozapadnoj provinciji Kiber Paktunkva, rekao je Adnan Kan, zvani~nik te oblasti, koji je dodao da bi broj `rtava moga da se pove}a. „Pogo|eno je vi{e desetina qudi i wihove ku}e su uni{tene, dok se jo{ nekoliko osoba vodi kao nestalo”, rekao je Kan Frans presu.

Lenonovubica bezpomilovawa WUJORK: Marku Dejvidu ^apmanu, koji je pre 32 godine ubio Xona Lenona, sedmi put je odbijen zahtev za uslovnu kaznu.

TEL AVIV: Biv{i ameri~ki ambasador u Izraelu Martin Indik izjavio je da su SAD bile ube|ene da }e Izrael napasti iranska nuklearna postrojewa u prole}e

ameri~koj vladi da je Va{ington ponovo zaveden izraelskim objavama i onim {to procuri u javnost. On je to izjavio nakon diskusija o jazu izme|u SAD i Izraela

MartinIndik

ove godine. U intervjuu za izraelski vojni radio, Indik je ocenio da su novi nagove{taji napada na Iran „klasi~an primer dizawa la`ne uzbune” i da se Va{ingtron privikava na to. Ameri~ki zvani~nici su se, po{to nije bilo napada, ose}ali kao prevareni lukavstvom izraelskog premijera Bewamina Netanijahua i ministra odbrane Ehuda Baraka. Indik, koji je sada zadu`en za spoqnu politiku u Brukings institutu, rekao je da je utisak u

u odnosu na iranski nuklearni program. Biv{i ambasador smatra da ameri~ki zvani~nici ose}aju kako ne mogu da urade ni{ta vi{e da uvere Izrael da ima podr{ku SAD u zaustavqawu Irana da razvije nuklearno oru`je. „SAD su u~enile sve {to mogu da uvere Izrael i nemaju ni{ta vi{e u svom tobolcu, nemaju jo{ jednu strelu da odapnu, da ih uvere. Tako da misle (kada ~uju razgovor o napadu Izraela na Iran): ‘Evo nas ponovo. Nema vi{e ni~ega

{to mo`emo da u~inimo’. Mi se navikavamo da s tim `ivimo”, rekao je on. Barak i Netanijahu navodno se zala`u za udar na Iran iako se SAD protive takvom potezu bar dok se ne pru`i {ansa sankcijama i diplomatiji da deluju. Indik je podsetio da je Izrael sli~ne pretwe izricao u pro{losti, {to je navelo Va{ington da poku{a da ga razuveri i sada smatra taj rat re~ima blefom. „Oni (ameri~ki zvani~nicici) su na oprezu da ne budu ponovo izblefirani”, rekao je Indik, isti~u}i da Izraelci moraju razumeti da je Obama na wihovoj strani u odnosu na Iran, ~ak i ako zbog predstoje}ih izbora ne mo`e da do|e u posetu Izraelu, da ga li~no umiri. „To nije samo zbog bezbednosti Izraela. ( Obama) stvarno brine za zaustavqawe nuklearnog Irana”, kazao je on. Indik je bio ambasador u Izraelu od 1995. do 1997. i od 2000. do 2001. u vreme dok su predsednici bili Bil Klinton i potom Xorxa Bu{a, a posle je bio pomo}nik dr`avnog sekretara za Bliski istok. On je u februaru napisio u „Wujork tajmsu” da su Obama, Netanijahu i Iran u za~aranom krugu u kome svaki mora da poja~ava pritisak ili rizikuje da izgleda slab.

ZBOGU^ESTALIHPRETWISEVERNEKOREJEIRAZVOJAKINE

^apman se na saslu{awu Odbora za dodelu uslovne kazne pojavio u sredu, ali mu uslovna kazna, i pored dobrog pona{awa u zatvoru, nije odobrena, prenosi AFP. „Va{e osloba|awe u ovom trenutku podrilo bi po{tovawe zakona i trivijalizovalo bi tragi~an gubitak `ivota koji ste vi izazvali kao rezultat gnusnog, neisprovociranog, nasilnog, hladnog i prora~unatog zlo~ina”, navodi se u presudi. ^apman (57) slu`i kaznu od 20 godina do do`ivotne robije zbog toga {to je ~etiri puta ustrelio Lenona u le|a, ispred muzi~arevog stana u Wujorku 8. decembra 1980. On je priznao krivicu za ubistvo. Od 2000. na svake dve godine izlazi na saslu{awa za uslovnu i do sada je svaki put bio odbijen. Odbor za uslovne otpuste primio je na desetine pisama u kojima se od wih tra`i da ne oslobode ^apmana, ukqu~uju}i i pismo Lenonove udovice Joko Ono, koja je rekla da veruje da je ^apman opasan po wu, Lenonova dva sina, javnost i samog sebe.

Noviantiraketni {titSADuAziji? LONDON: SAD planiraju da postave novi antiraketni {tit u Aziji zbog sve u~estalijih pretwi Severne Koreje, ali i ubrzanog razvoja raketnih sposobnosti Kine. U sklopu ovog odbrambenog {tita bi, kako saznaje „Volstrit `urnal”, trebalo da budu postavqena dva nova radarska sistema - u Japanu i, naverovatnije, u jugozapadnoj Aziji, prenosi britanski „Telegraf”. Portparol japanskog Ministarstva odbrane odbio je prokomentari{e ove tvrdwe. S druge strane, portparol Pentagona izjavio je da Severna Koreja predstavqa „neposrednu opasnost”, zbog koje SAD i nameravaju da postave novi antiraketni {tit u Aziji. Jedan neimenovani ameri~ki zvani~nik izjavio je pro{le nedeqe da je kineska Narodna oslobodila~ka armija 24. jula testirala interkontinentalnu balisti~ku raketu DF-41. On, naime, tvrdi da ta raketa mo`e da pogodi bilo koji grad u SAD. Raketa DF-41 mo`e da ponese deset odvojenih nuklearnih bojevih glava, a svaka od wih mo`e da bude programirana da napadne razli~itu metu. Pentagon je, kako navodi list, zabrinut i zbog novog kineskog „nosa~a-ubice”, koji mo`e da ispali ra-

petak24.avgust2012.

19

NEMA^KA

Velikilovnaneonaciste BERLIN: Vi{e od 900 policajaca anga`ovano je u akciji potrage za neonacistima u nema~koj saveznoj dr`avi Severna RajnaVestfalija. Po izve{taju agencije, policija je pretresla oko 120 zgrada u Dortmundu, Ahenu, Direnu i Hajnsbergu. Portparol policije u Dortmundu Volfgang Viland je izjavio da su tokom pretresa prona|eni sprejevi i propagandni materijal, {to je dokazni

materijal, po{to je nema~ko ministarstvo unutra{wih poslova zabranilo rad tri neonacisti~ke organizacije. Zbog sve ve}eg nasiqa koje sprovode desni~arske organizacije u Nema~koj, u toj zemqi je u aprilu i maju sprovedeno vi{e policijskih akcija, racija i pretresa. U pokrajini Severna RajnaVestfalija su zabrawene tri neo nacisti~ke organizacije.

MOLDAVIJA

Eksplozivnapremijera KI[IWEV: Jedan mladi} bacio Molotovqev koktel na vozilo u kojem se nalazio moldavski premijer Vlad Filat, koji se vra}ao sa prijema za nema~ku kancelarku Angelu Merkel. Incident se dogodio u sredu ve~e i u wemu niko nije povre|en, rekao je Rojtersu pomo}nik u Ministarstvu unutra{wih poslova Eujen Onica. Filat (43) se vra}ao sa prijema za Merkelovu kada je 23-godi{wi napada~ bacio Molotovqev koktel na wegov automobil. „U tom trenutku nismo znali identitet napada~a, niti koji su bili wegovi motivi”, rekao je Onica. Napada~ je odmah priveden i odveden na policijsko saslu{awe. Tokom jednodnevne posete biv{oj sovjetskoj republici, jednoj od najsiroma{nijih evropskih zemaqa, Merkel je izrazila podr{ku za moldavsku motivaciju da se integri{e u Evropsku uniju.

FRANCUSKA

Olandovihpetprioriteta PARIZ: Predsednik Francuske Fransoa Oland je u razgovoru s ministrima predlo`io pet prioriteta vlade isti~u}i da je potrebno uspostavqawe finansijske koherentnosti. Prioriteti su, po mi{qewu Olanda, novo evropsko utemeqewe, o`ivqavawe dr`avnih ra~una, privredni rast, uspostavqawe ve}e ekonomske i socijalne pravde i ja~awe dr`avnog pakta. Francuski predsednik je pozvao sve ministre da se skoncentri{u na ovih pet ciqeva i naglasio da nije bitno donositi veliki broj zakona, ve} je potrebno da oni budu dobri. „Ozbiqnost u upravqawu javnim finasijama uslov je za nezavisnost Francuske”, rekao je Oland i podsetio da su glavni instrumenti privrednog o`ivqawa formirawe dr`avne investicione banke, izgradwa stanova i energetska tranzicija.

Francuski predsednik je ocenio da je „dr`avni pakt” u tesnoj vezi sa davawem pozitivnih primera, obnavqawem postoje}e prakse i garancijama sigurnosti. Oland od ~lanova vlade prevashodno o~ekuje „hrabrost i doslednost”, preneo je francuski list „Eko”.

TURSKA

Poginuo21~ovekunapadu kete na flotu SAD u Pacifiku. Ove rakete, koje imaju domet 1.500 kilometara, napravqene su da spre~e ameri~ke brodove da pri|u Ju`nom kineskom moru. Po pisawu {tampe, jedan od glavnih programa ameri~kog predsednika Baraka Obame u oblasti odbrane, antiraketni {tit koji treba da za{titi SAD i Evropu od iranskog raketnog napada, suo~en je sa velikim ka{wewima, prema{ivawem tro{kova i kriti~nim tehni~kim problemima.

ANKARA: [esnaest kurdskih pobuwenika i pet turskih vojnika je poginulo u napadu Kurda na jedan vojni konvoj u jugoisto~nom delu Turske. Kako pi{e turski dnevni list Hurijet, pobuwenici su bombu postavili na putu kojim je prolazila kolona vojnih vozila u provinciji Hakari, a u sukobima koji su izbili, po{to su pobuwenici otvorili vatru na konvoj, poginulo je 16 Kurda. Iz kancelarije guvernera provincije Hakari je saop{teno da je u sukobima poginulo i pet turskih vojnika. U posledwe vreme u~estali su sukobi izme|u pripadnika turskih bezbednosnih slu`bi i kurdskih pobuwenika, koji se bore za nezavisnost u jugoisto~nom delu Turske. U sukobima koji izme|u wih traju od 1984. godine, poginulo je desetine hiqada qudi.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BANKI-MUN Generalni sekretar UN Ban Ki-mun u~estvova}e na Samitu nesrvrstanih koji se odr`ava 30. i 31. avgusta u Teheranu. Kako je objasnio wegov portparol, Martin Nesirki, generalni sekretar je „potpuno svestan osetqivosti” ove posete, ali je dodao da bi neodlazak u Teheran bila „izgubqena prilika”. Generalni sekretar }e „otvoreno govoriti” o krizi u Siriji, uz ocenu da Iran treba da bude deo re{ewa tog problema.

RUSTAMGELAJEV Snage sirijske vojske ubile su u Alepu Rustama Gelajeva, sina biv{eg ~e~enskog vo|e Hamzata Gelajeva, javqaju ruski mediji i vebsajtovi na kloweni islamisti~kim pobuwenicima na Kavkazu. Rustam Gelajev (24) je ubijen ranije ovog meseca u napadu na jednu xamiju u Alepu. On se prikqu~io jedinici ~e~enskih dobrovoqaca koji se bore sa sirijskim pobuwenicima protiv Asada.

ASILNADIR Tursko-kiparski tajkun Asil Nadir osu|en je na 10 godina zatvora zbog kra|e 29 miliona funti u vreme propasti wegove poslovne imperije „Poli pek” 1990. Nadir (71) je va`io za jednog od najozlogla{enijih begunaca u Britaniji. On je progla{en krivim po 10 ta~aka optu`nice za sumu koja bi danas iznosila sko ro 62 miliona funti. „Bili ste bogata{ koji je ukrao iz ~iste pohlepe”, rekao je sudija Tim Holrojd.

KwigaoubistvuBinLadena VA[INGTON: Pripadnik specijalne jedinice koja je ubila Osamu bin Ladena napisao je kwigu o toj operaciji, pokrenuv{i pitawa o objavqivawu poverqivih informacija. Kwiga autora koji koristi pseudonim Mark Oven, pod nazivom „Nimalo lak dan”, koja bi trebalo da bude objavqena 11. septembra, pojavquje se usred `ustre debate o tome da li bi vojna lica - kako aktivna tako i penzionisana - trebalo da u~estvuju u politi~kim sporovima, preneo je AP. Ameri~ki vojni zvani~nici ka`u da ne veruju da je kwigu pro~italo ministarstvo odbrane, ~iji vojni ~lanovi analiziraju publikacije kako bi spre~ili da poverqivi podaci dospeju u jav nost. Istovremeno, grupa penzioni sanih pripadnika specijalnih jedinica i agenata CIA pokrenula je kampawu protiv ameri~kog predsednika Baraka Obame, optu-

`iv{i ga da je otkrio poverqive podatke o misiji protiv Bin Ladena i da je wegovo ubistvo u odgovaraju}em trenutku stavio u `i`u svoje predizborne kampawe. Me|utim, na~elnik General{taba ameri~ke vojske Martin Dempsi ocenio je da takvo poli-

ti~ko anga`ovawe pripadnika oru`anih snaga „potkopava poverewe javnosti u vojsku”. Prema propisima Pentagona, penzionisano osobqe, biv{i zaposleni i pripadnici rezervnih snaga koji nisu aktivni, „treba da koriste proces bezbednosne provere ministarstva odbrane kako

informacije koje iznose u javnost ne bi ugrozile nacionalnu bezbednost”. I CIA, koja je rukovodila tajnom misijom likvidirawa Bin Ladena, mogla bi da uti~e na sudbinu autora kwige, koji bi mogao da se suo~i sa optu`bama ukoliko se u kwizi na|u poverqive informacije. Portparolka izdava~ke ku}e „\uton” Kristin Bol izjavila je da je kwigu izanalizirao biv{i advokat pri snagama za specijalne operacije, koji je, kako je navela, na osnovu sadr`anih takti~kih, tehni~kih i proceduralnih podataka i informacija koje bi se mogle smatrati poverqivim, zakqu~io da „kwiga ne predstavqa opasnost po nacionalnu bezbednost”. Izdava~ka ku}a, koja je u sredu najavila objavqivawe sporne kwige, planira da u prvom izdawu na tr`i{te iznese 300.000 primeraka, navodi ameri~ka agencija.


20

kWiGA

petak24.avgust2012.

dnevnik

КШИШТОФ КАРАСЕК ДОБИТНИК МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ „НОВИ САД”

Признање српско-пољским културним везама У

понедељак у Новом Саду почиње Седми међународни новосадски књижевни фестивал, који ће трајати четири дана у неколико војвођанских градова. Организатори и домаћини- Друштво књижевника Војводине, јуче су саопштили да је главно фестивалско признање, Међународну награду за књижевност „Нови Сад“ ове године добио Кши штоф Карасек (1937), пе сник, романсијер, есејиста и антоло гичар из Пољске. Тако је одлучио жири у саставу Јован Зивлак (председник), Владимир Гвозден , Зоран Ђерић и Гжегож Латушињски у својству саветника. Седми пут Друштво књижевни ка доде љу је Ме ђу на род ну награду за књижевност «Нови Сад», настојећи да афирмише допринос поезије на пољу изражавања и истраживања смисла и судбине човека и обна вљању њене улоге у разумевaњу света, рекао је, између осталог Зивлак. Додељујући ову награду Кшиштофу Карасеку, ми заправо одајемо признање великој пољској књижевно сти и много струким прожимањима пољске и српске културе. На овогодишњем Фе стивалу у фокусу је савремена пољска по е зија, коју ће представити де сетак аутора. А у библиотеци ДКВ «Мерђународни ново садски књижевни фе стивал» објавили смо Антологију савремене пољске поезије «Живимо на речима», коју је приредио Гжегож Латушињски. Кши што фу Ка ра се ку ово признање је додељено за допринос савременој по е зији у амбијенту сила историје и политике, што је битно утицало на модерну пољску културну реалност, а то га сврстава у најистакнутије савремене пе снике

пољског језика. Награда се састоји из дипломе и новачаног изно са од две хиљаде евра и биће му уручена 29. августа на Тргу младенаца. Кшиштоф Карасек је низ година био директор књи-евног програма Пољског радија и уредник неколико књи-евних часописа. Током седамдесетих био је један од најеминен тнијих представника песничке групе „Нови талас”. Уживао је

Припреме за финално такмичење слемера У оквиру Фестивала, у кафеу „Бистро” одржаће се и пето такмичење за најбољег слем-песника Србије. Конкурс за одабир најбољих такмичара уживо, окончан је почетком августа, а комисија у саставу Бранислав Живановић, Стеван Брадић и Драган Бабић, одабрала је седам полуфиналиста. То су Ивана Ђукић и Јован Обрадовић из Новог Сада, Данило Бајчета из Лесковца, Јелена Бркић, Маја Вујиновић и ејан Радуловић из Београда, Аљоша Дражович из Краљева и Марјан Тодоровић из Ниша. Финале је заказано за 30. август, а о победнику ће одлучивати гласови публике.

ЗА ДВЕ НЕДЕЉЕ ПОЧИЊЕ 41. БРАНКОВО КОЛO

KWI@EVNA BA[TINA

Културна баштина у новом руху

Ј

Писма знаменитих личности

Н

ародни лист за варош и село „Земљак“, изла зио је у Но вом Са ду 1870–1871. године, 10, 20. и 30. сваког ме сеца. Лист је штам пан у Срп ској штампарији Јована Субо тића, а уредник и издавач је књижевник Ђорђе Рај ковић. Лист је доно сио припо ветке, слике из народног живота, песме, по словице, загонетке, чланке за об разовање и школу, цртице из природних наука, тексто ве из еко номи је и о неговању здравља, путопи се, пи сма зна ме ни тих лично сти и др. У Би бли оте ци Мати це срп ске лист по сто ји и претра жив је у електронском ката ло гу Би блиотеке. Д. Г.

поштовање културне и интелектуалне јавности као аутентични глас пољске реалности. „Нови талас” је последње „снажно” песничко поколење у Пољској. Утицај је не само на књижевност, већ и на позориште и на филм, на такозвану „генерацију моралног неспокоја”. То је била књижевност која се развијала у атмосфери снаћних друштвених процеса,

револта радника и његовог гушења у децембру 1970, наводи се у саопштељу жирија ДКВ. Касније су се Карасекови пес ни чки текстови развијали у правцу веће елеги чности, према свакодевном говору и ублажавању стил ских ефеката. Пое зија овог аутора је била полифонична, вишегласна. Карасек користи стилску разноликост, богат арсенал поетских средстава изражавања, метафоре. Његова књићевност може да буде и непосредно извештајна, као коментар стварности, али и сложена и рефлексивна, крећући се између наслеђа авангардне и традиционалне оп тике, између дословности и надахњујуће језичке више смислености. Пољска критика истиче да је Карасек песник кога занима и сликовитост реалног, при родног, непосредно датог, израћеног језиком чињеница али и посредованог, као она врста истраживања где се свет објављује и проналази у језику слоћености и замршености и у дотицају с традицијама мета физичког. Кшиштоф Карасек је при ређивач обимне и важне ангологије „Савремени пољски песници. Пољска поезија од 1956” (1997). Објавио је близу тридесет књига поезије, шест избора поезије, једну књигу прозе и две књиге есеја. Добитник је најугледнијих пољских књижевних признања. Р. Лотина

една од најмасовнијих домаћих културних манифестација- 41. Бранково коло, ове године одржаће се од 7. до 17. септембра, у Сремским Карловцима, на Стражилову и у Новом Саду. У оквиру четрдесет различитих програма који ће се одвијати на десет локација, публика ће, као и претходних деценија, највише слушати живу песничку реч домаћих и гостујућих писаца, али и глумце који ће говорити стихове. На 41. Бранковом колу биће свечано уручена и угледна међународна награда ‘’Бранко Радичевић’’ јерменском песнику Бабкену Симоњану. Представиће се и нови лауреати награде ‘’Печат вароши сремскокарловачке’’, Драгослав Дедовић и Манојле Гавриловић. Овогодишња награда ‘’Стражилово’’ свечано ће лауреатима бити уручена 8. септембра, на Стражилову, поред споменика Бранку Радичевићу . Добитници су Дубравка Миленковић (за књигу «Мелем песме») и Велибор Сикимић (за књигу «Звјездарник»). Специјалну награду «Стражилово» за прву књигу стихова аутора до 30 година, добила је Александра Мариловић (за збирку «Мираз у звијездама»).

- У издању Бранковог кола појавиће се дуго очекивана, са великом пажњом и јаким креативним разлозима припремана амбициозна ‘’Антологија српске поезије (1847-2000)’’, од

Бранка Радичевића наовамо, наглашава директор БК ненад Грујичић. - Антологија ће на скоро хиљаду страна представити 290 песника у интервалу од једног и пô века. Најважније је то ће ово капитално издање предочити сву раскош широке лепезе талената и несумњиву лепоту српског песничког језика, којима се у светским окви-

рима можемо похвалити и упоредити са другима. Антологија садржи књижевно релевантан и обиман предговор (и поговор) од 80 страна. Из дана у дан, Театар поезије Бранковог кола представљаће поезију песника заступљених у овој антологији. Тема целокупне манифестације ове године је ‘’Нематеријална културна баштина Срба’’, која ће, такође, из дана у дана доносити богате садржаје са ослонцем на свест о сопственом културном наслеђу. Одабрана је да сведочи о животној потреби да наше културно наслеђе, у својим најбољим примерима, буде етаблирано у оквире УНЕСКА, на листе репрезентативне и угрожене светске културне баштине. Садржај дводневног Симпозијума филозофа на 41. Бранковом колу комплементаран је са главном темом манифестације и гласи: ‘’Вредновање традиције и традиција вредновања’’. Сем домаћих, наступиће и уметници разних жанрова и генерација из десетак земаља. У оквиру Хришћанских тема, чуће се беседе о феномену молитве. По традицији, и ове године биће одржан парастос Алексију (Бранку) Радичевићу у саборној цркви Светог оца Николаја у Сремским Карловцима. Р. Л.

TOP-LISTA

Најтраженији наслови у књижари „Соларис” 1. „Педесет нијанси - Сива”, Е. Л. Џејмс - „Лагуна” 2. „Сјај у оку звезде”, Љиљана Хабјановић-Ђуровић - „Глобосино” 3. „Хобит”, Џон Р.Л. Толкин - „Соларис” 4. „Српско срце Јоханово”, Војислав Џелетовић - „Поета” 5. „Отменост јежа”, Мјуриел Барбери - „Чаробна књига” 7. „Бернардијева соба”, Слободан Тишма-Културни центар НС 8. „Семпер идем”, Ђорђе Лебовић - „БИГЗ школство” 9. „Какве су ти мисли, такав ти је живот”, Отац Тадеј - „Линц” 10. „Ерагон -Наслеђе”, Кристофер Паолини, Чаробна књига

НОВО ИЗ „ЛАГУНЕ”

Правда с више лица У

„Лагуни“, тренутно нашем најкомерцијалнијем издавачу, овог лета изашло је читаво море књига за лето. А то значи да је, углавном, реч о најтраженијим насловима са ино страних топ листа. Жанровски, то су најчешће љубавни или криминалистички романи које тек чека суд времена. Један од таквих је трилер „Снежана мора умре ти“ не мач ке аутор ке Неле Нојхаус, која је европска звезда у успону у овом , веома популарном жанру. Ово је први роман Неле Нојхаус преведен на српски, а превод потписује Душица Милојковић. У покушају да разреше случај убиства, двоје инспектора на и ла зе на сложну ре ак ци ју становника варошице у којој воде истрагу, а људска природа ће по ка зати сво ју мрач ну страну пред којом закон понекад мора да устукне. То је, у најкраћем , суштина заплета у овом, ви ше не го напе том штиву. Једног кишног новембарског дана Одељење за крвне и сек суалне деликте хофхајмске полиције позвало је инспекторе Пију Кирхоф и Оливера фон Боденштајна да покрену истрагу о мистериозној саобраћајној не срећи: жена је с пешачког мо ста пала на аутомобил који је пролазио испод њега, а један сведок тврди да ју је неко гурнуо. Истрага води Пију и Боденштајна у мало село Алтен хајн, где је некада живела Рита Крамер, жртва не среће. Једанаест година пре овог случаја, у том селу су без трага не стале две седамнае стогодишњакиње. За њихов не станак је тада на де сет година затвора осуђен два де се то годи шњак То би јас Сарторијус, син Рите Крамер. Боденштајн и Пија Кирхоф дознају да је Тобијас одслужио казну и да се недавно вратио у родни Алтенхајн. Да ли је на -

пад на његову мајку нека врста одмазде? Пија и Боденштајн у селу наилазе на зид ћутања. Када поново не стане једна девојка, чини се да се понављају немили догађаји из прошло сти. Истрага се претвара у трку с временом, јер су сељани од почетка убеђени да знају ко је кривац – и решени су да овог пута правду узму у своје руке. Пошто је ауторка овог кримића непозната овдашњим читаоци ма, из „Лагуне“ поручују да ће се роман „Снежана мора умрети“ , сигурно допасти љубитељима сличних штива Џејмса Елроја или Ју Несбеа.

Неле Нојхаус (1967.) рођена је у граду Минстеру, у Немачкој, а од детињства живи на планини Таунус. Поред криминалних романа, пише и књиге за младе. Захваљујући серији трилера, које је најпре објављивала у сопственом издању, а чији су главни јунаци инспектори Оливер фон Боденштајн и Пија Кирхоф, Неле Нојхаус је по стала по зната и из ван гра ни ца своје земље. Р. Л.

НАЈКРАЋЕ ПРИЧЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Зрнца врхунске прозе У

Антологији најкраће приче на српском језику која се ових дана, под насловом „Зрнца“, појавила у издању Мале класичне библиотеке Издавачког пред у зе ћа „Ле ген да“ из Чачка, заступљене су и приче низа познатих аутора. У Антологији су дела аутора од Гаври-

ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа (1680-1749}, Вука Стефановића Караџића (1787-1864), Стани слава Винавера, Ми одрага Борисављевића, Иве Андрића, Васка Попе, Александра Тишме, Данила Киша, Миодрага Павловића, Де санке Максимовић, Душана Стојковића, Зорана М. Мандића, млађих, које предводе Ненад Шапоња, Ђорђе Писарев, Драган Јовановић Данилов, Горан Петровић, Владимир Пиштало, Миљурко Вука ди но вић, Мир ја на Ко ваче вић, Тања Милутиновић и Маја Солар. Ова антологија, према речима приређивача Душана Стојковића и Дејана Богојевића, нуди право читалачко и истраживачко задовољство показујући колико је мала форма приче, као жанр за себе, атрактивно и плод но при сут на у исто ри ји српске књижевно сти у распону од друге половине 17. века па све до да на шњих да на..Ова антологија ускоро ће се појавити и у преводу на словеначки језик. З. М. М.


kultura

dnevnik

petak24.avgust2012.

21

У СЕПТЕМБРУ 15. БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ У ПАНЧЕВУ

Де/Ре/Конструкција друге Југославије Интернационална културна манифестација 15. Бијенале уметности на тему „Де/Ре/Конструкција: простор,време,сећање”одржаћесе уПанчевуод7.септембрадо7.октобра, најавио је организатор КултурницентарПанчева. ОвогодишњеБијеналесастојисе изтрипрограмскасегмента:филмског, позоришног и сегмента визуелнихуметностикојићесебавити, како назив 15. Бијенала гласи „Де/Ре/Конструкција:простор,време, сећање” на другу Југославију, време после Другог светског рата, сећање према том простору и временукрозактуелизовање:туисада уПанчеву.

Кроз низ изложби, дискусија, перформанса, предавања и мултимедијалнихдогађаја,уовомсегменту Бијенала представиће се: ТкХ, МаринаГржинић,Раднагрупа„ЧетирилицаОмарске“,“ Контекстколектив“, Група „Споменик“, „Медијска археологија“, Јелена Весић, Куда.орг центар за нове медије, „Учитељнезналица“,ДубравкаСекулић, „Култура сећања“, „Бацачи сјенки“,„Абарт“ идруги. Међу продукцијама које ће премијеруиматина15.Бијеналупосетиоци ће моћи да виде изложбу „ОктобарXXX”кустоскињеЈелене Весић, најновији филм познатих словеначких аутора Марине Гржи-

Из документарног филма „Једна жена - један век“ Желимира Жилника

Визуелнипрограмосмислилису НиколаДедићиАнетаСтојнићкоји су простор Бијенала понудили каоврстуалтернативног,критичког јавног простора за преиспитивање југословенскогнаслеђа.

нић,АинеШмидиЗвонкаСимчича -„Relations.25Years of the Lesbian Group Škuc- LL Ljubljana„ и друге новепројекте. Локалним контекстом Панчева бавићесегрупа„Медијскаархеоло-

гија“ кроз мултимедијални догађај посвећенмедијскојисторији„Панчевца”,докћеДубравкаСекулићса групоммладихархитекатаизПанчевареализоватипројекат„Режими простора”укомћесагледатитраговекојејетрансформацијаизсоцијалистичког друштва Југославије у капиталистичко друштво Србије оставиланапросторграда,иистражити шта ове промене значе за Панчево У оквиру позоришног програма који је уредила Јасмина Вечански, биће изведена интригантна представа Оливера Фрљића „Кукавичлук” НародногпозориштаизСуботице. Уредници филмског програма БијеналаНевенаДаковићиРадиша Станишић одлучили су се за филмове Влатка Гилића, Миле Турајлић, Желимира Жилника, Душана Макавејева и Карпа Године. Биће приказандокументарнифилмЖилника „Једна жена - један век” који нудисликуједногвекакрозживот женестареготовостотинугодина. Филм је заснован на исказима, интервјуима и реконструкцији, односноживотнојпричиДрагицеСрзентић, која је лично 1948. године однела Стаљину у Москву чувено Титово„не”. Бијенале уметности у Панчеву основан је 1981. године као изложба југословенске скулптуре. Временом је прерастао у интернационалну манифестацију чији се програм реализује кроз три посебна сегмента: визуелни, позоришни и филмски. (Танјуг)

УСКОРО НА СЦЕНИ СНП-а „ПЕРА ДОБРИНОВИЋ“

Гостује индијска плесна трупа Плесна група „Катак“, која изводи традиционални индијски плес, гостоваће на сцени “Пера Добриновић” Српског народног позоришта 4. септембра с почетком у 20 часова. У оквиру своје турнеје по Србији од 1.до 6.септембра,група ће наступити и у Београду (3.септембра),каоиу Крагујевцу (5.септембра). Улазнице за овај концерт у организацији Амбасаде Индије у Београду и Индијског савета за културу у Њу Делхију бесплатне су, а могу се подићи на благајни Српског народног позоришта од понедељка 27.августа,после 14сати. „Она“ је плесна представа посвећенатајновитостиимоћиженског принципа универзума. Концепт, сценарио и кореографију потписујеШармистаМукерџи,из-

вођачицаивођаовеплеснетрупе, а музику „Адваита“. Шармиста Муркерџи је позната извођачица индијског традиционалног класичног плеса Катак с дугогодишњимискуством. Плесјеучилаод најистакнутијих гуру мајстора овогплеса.Поредње,уовојпредстави учествује још пет плесачица,каоиједанмушкарац. У Риг Веди,једном од најстаријих записа у историји,који потиче из времена између 1700-те и 1100те године пре нове ере, спомињу се бројне богиње.Иако ниједна од њих није централна личност у тексту,приступа им се са радозналошћу и љубављу према снажним природним појавама и апстрактним силама које оне представљају. Доводећи ове ликове у средиште пажње,ова продукција се позаба-

НОВА ПРЕДСТАВА „ИЗОПАЧЕНИ“ У КОПРОДУКЦИЈИ „ХАРТЕФАКТА“ И БИТЕФ ТЕАТРА

У СНП-у И УЖИЧКОМ ПОЗОРИШТУ

Лиценце за рад у сценској техници Ужичко Народно позориште биће са Српским народним позориштем из Новог Сада, једини центри у Србији где ће запослени у сценској техници моћи да добијају лиценце за рад,изјавила је организаторка позоришта Љиљана Матић. Ради се о делу пројекта који ова два позоришта реализују са Народним позориштем из Републике Српске, уз координацију Универзитета уНовомСаду. „У току трогодишњег пројекта,запослени у техници позоришта проћи ће курсеве стручне дообуке,али ће учествовати и у креирању тих курсева,дајући значајне информације о компетенцијама и циљевима„,каже Матићева. Вредност пројекта је преко 700.000евра,а финансира се из фондова Европске уније. (Танјуг)

Хомофобија у нацизму, али и данас Фонд „Хартефакт“ и Битеф театар започели су копродукцију представе „Изопачени„, коју по тексту Мартина Шермана режира

Андреј Носов, а премијера је у плану за 31.октобар. „Хартефакт“ и Битеф театар, како су данас саопштили, наста-

вљају успешну сарадњу након вишеструко награђених копродукција „Хипермнезија„ и „Радници умиру певајући„.

ПРИЈАВЉЕНИ НАШИ КАНДИДАТИ ЗА ОСКАРА

Конкуришу само три филма Само три српска филма конкуришу за националног кандидата за награду Оскар у категорији најбољи дугометражни играни филм на страном језику у 2012.години,објавила је Академија филмске уметности и науке (АФУН). То су: „Кад сване дан„ Горана Паскаљевића (продуцент „Новафилм„),„Парада„ Срђана Драгојевића („Делириум доо„) и „Устаничка улица„ Мирослава Терзића („Филмкомбајн„). У обавештењу АФУН-а,на сајту Филмског центра Србије,прецизира се да су се на конкурс пријавила три филма која испуњавају све тражене захтеве. Чланови Стручног одбора АФУН-а прегледаће те фил-

мове предстојећег викенда, а проглашење победника биће 27. августа у новобеоградском биоскопу „Фонтана„. Иначе,АФУН је позвао на конкурс све домаће продуценте.Пријава се плаћала 30.000динара. Што се тиче испуњавања услова,Америчка академија тражи одређене техничке стандарде копија, као и да одабрани филм има биоскопску дистрибуцију у својој земљи од најмање седам узастопних дана. То за сада није случај са Паскаљевићевим филмом, али има времена да испуни услов до 25. септембра. (Танјуг)

Из представе „Радници умиру певајући“

ЛЕНИ КРАВИЦ ПОМЕРА ТУРНЕЈУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Отказан и септембарски концерт у Београду Популарни рок музичар Лени Кравиц приморан је да,„због обавеза које су ван његове контроле„,помери све овогодишње концерте за следећу годину, укључујући и концерт у Београду,заказан за 26.септембар,саопштила је данас „Авалон„продукција.

вила са шест женских божанстава која се спомињу у Риг Веди.Свака представља моћ природе,а према интерпретацији кореографа - и аспекте људских емоција и божанског духа. Ова продукција се састоји из шест композиција,асвака је посвећена, и интерпретирана у савременом духу, једној богињи. Адити је праисконска енергија, креативна моћ која је све створила, Богиња Мајка. Бак је богиња говора, носилац знања, претеча комуникације,аБумијеМајка Земља. Арањани је богиња шуме, а Ратрибогиња ноћи,тајанствена и моћна, са потенцијалом да уништава али само да би утрла пут нечем новом,нови почетак. Ушасје богиња свитања,коначно буђење људског духа. Н. П-ј.

„Авалон„ наводи, према саопштењу Кравицовог менаџмента, да ће се конкретни датуми отказаних концерата одредити накнадно. Све купљене улазнице биће важеће за концерт идуће године,а сви који желе да врате купљене улазнице могу то учинити на продајном месту где су их купили,саопштио је „Авалон„. Кравиц тренутно снима филм “Батлер“ и налази се на сету у Њу Орлеансу. Снимање филма је управо продужено на предстојећу јесен због чега, по уговору који је потписао са продуцентима,мора да остане у САД док се не окончају све његове обавезе према снимању филма. Кравиц је упутио извињење публици због ових непредвиђених околности, уз наду да ће што пре одржати одложене концерте, међу којима и овај у Београду,наводи се у тексту саопштења. (Танјуг)

Драма ‘’Изопачени‘’ бави се прогоном хомосексуалаца у нацистичкој Немачкој и прати причу о Максу који, као и многи други,бива разапет између своје потребе да живи живот какав жели и очекивања друштва и породице.Чињеница да је хомосексуалац у Немачкој тридесетих година 20.века и да одбија да ‘’сакрије‘’ свој идентитет, скупо га кошта. Комад на директан и потресан начин говори о ужасима нацистичке Немачке,али и отвара питања важна за друштво у коме данас живимо,као што су хомофобија,стид,имржња према различитом. У улогама су: Радован Вујовић, Албан Укај, Борис Лер и Бранко Цвејић,аучествујуи плесачи Битеф денс компаније Никола Томашевић, Страхиња Лацковић и Милош Исаиловић. Ауторски тим, уз редитеља Носова, чине сценограф Миа Давид, костимограф Даринка Михајловић, композитор Драшко Аџић и кореограф Бојана Мишић. (Танјуг)

БЕНД „ПРОДИЏИ“ С НОВИМ АЛБУМОМ ДОЛАЗИ У БЕОГРАД НА ФЕСТИВАЛ

„Видимо се на Калемегдану, биће опасно!” Јошмањеодмесецданаостало једобеоградскогиздањаWarrior‘s Dance Festivala.Бенд„Продиџи“ и АААProduction стојеизафестивалакојићесе15.септембраодржатинаКалемегданскојтврђави.Већидео2012.године„Продиџи“ су провелиустудијукреирајућиновиалбумкојисеочекујекрајемгодине.Албумћеноситииме „How to Steal a Jet Fighter“.Продукција већинепесамајезавршена,абеоградска публика ће међу првима насветуиматиприликудачујекакозвученови„Продиџи“ињиховепесмеспредстојећегалбума.

Посебномотивисанидасеунајбољем издању прикажу пред публиком у Србији, „Продиџи“ најављују продужену верзију наступа. Поредновихпесама, бендћеизвести и антологијске нумере које су обележилењиховукаријерупопут: „Poison“, „Firestarter“, „Invaders Must Die“,„Voodoo People“,„Smack MyBitch Up“ имногедруге. ,,Занасјевеликастварштоорганизујемо Warrior’s Dance Festival уБеограду.Имамопосебанодноссапубликомивеомасмоузбуђени што још једном доносимо „Продиџи“ звукуСрбију.Санама

ће овог пута наступити и наши пријатељи:Skrillex,Chase&Status, Caspa, Zane Lowe. Видимо се на Калемегдану, биће опасно!’’, поручујучлановибенда„Продиџи“. Оддомаћихсаставанаступиће: „Ајсбрн“, „Ритам нереда“, „Гоблини“, „Лолобриђида“, „Петрол“,каои„DreddUp“и„Hype“. К. Р.


22

OdMOR/ OGLASi

petak24.avgust2012.

Baw e – tur is ti~k i adut Vojv od in e elegacijaVladeVojvodin e s pok raj ins kim sekretarom za privredu, zap o{ qav aw e i ravn opravnost polova AP Vojvodin e Mir os lav om Vas in om na~elu,posetilajeklastere iposlovneinkubatoreuKikindi, Kawi`i i Senti. VasinjeuKawi`i,gdejesedi{te Fonda klastera zdravstvenog turizma Vojvodine, izjavio da su dosada{wi rezultati izuzetni, te da }e u narednomperiodukrozstrategijurazvojaturizmauVojvod in i prir or it et dob it i onisadr`ajikojePokrajina objekt ivn o mo` e pon ud it i stran im tur is tim a, da se podstakne delatnost klaste-

D

ra zdravs tven og tur iz ma i unapredi bawska ponuda kao jedan od najzna~ajnijih turisti~kih potencijala Vojvodine. Dogovoreno je da se u Kawi`i,uokviruEdukativnog centraotvorenogpredvamesecauNovomSadukojijejedinstvenuSrbijiiovomdelu Balkana, otvori deo koji }e se baviti edukacijom za oblast bawskog turizma i, posebno,zaoblastzdravstvenog turizma, kao i zajedni~kim nastupima na sajmovima u inostranstvu, na kojima }e se prom ov is at i vredn os ti vojvo|anskih bawa i zdravstvenogturizma. M.M.

СИЈАРИНСКА БАЊА

Лековити извори минералне воде Н

а југу Србије, на обалама Јабланице и у подножју планине Гољак,на надморској висини од 520метара сместила се Сијаринска Бања. Ова бања по много чему је

позната,а пре свега по изузетно квалитетним изворима минералне воде вулканског типа,којих је у бањи 18.Они су распоређени на дужини од 800метара и сви су различитог физичко-хе-

лометара.Од главног града Србије до бање је 330 килиометара, а најбрже се стиже ауто-путем Београд- Ниш -Лесковац, а потом регионалним путем Лесковац -Приштина.

Манифестација „Гејзерске ноћи” Сваке године у Сијаринској бањи крајем јула одржава се традиционална манифестација “Гејзерске ноћи”. Уз богат културноуметнички програм,ликовну колонију,у бањи се нуди и традиционално венчање под гејзиром од осам метара. Много је младих парова који се одлучују да на тај начин започну заједнички живот јер,како домаћи кажу,капљице из гејзира имају чудотворна дејства -па зашто их не пробати.

мијског састава и температуре која се креће у распону од 32 до 72 степена Целзијуса.Сијаринска бања је на десетак километара од Медвеђе,док је од Лесковца удаљена 50ки-

Посетиоци Сијаринске бање радо долазе у њу, и често се враћају, јер је бања погодна за лечење многих болести - обољења коштано-мишићног система, ишијаса и лумбага, стомачних обољења и болести црева, болести бубрега и мо-

краћних путева, болести јетре, жучних путева и панкреаса,рековаленсценција после прележане жутице, гинеколошка обољења,плућне болести,неурозе и психичка исцрпљеност, шећерна болест,коњуктивитис. Поред оних који у бању долазе да би се лечили, много је и оних који долазе превентивно, на појаву првих симптома или и пре њих,али и туриста који у бањи,уз лековитост вода,налазе и мир и тишину. Они коју у Сијаринску Бању долазе да би се лечили могу да се ослоне на стручност медицинског особља у Специјалној болници за рехабилитацију “Гејзер”. Медицински блок располаже најсавременијом опремом за хидротерапију, терапију блатом, електротерапију, кинезитерапију, инхалације и топле куре лековитом водом.„Гејзер„ располаже с 277 лежаја, али у последње време то није довољно,па се многи становници Сијаринске бање окрећу туризму, што се показало као добра одлука,јер је приметно да бању посећује све више младих. То је резултирало повећањем броја лежајева у приватном смештају, али и подизању квалитета услуге, те је све више оних који се смештају у собе,куће или виле, а, ако је потребно, лече у Специјалној болници „Гејзер„. По речима директора Специјалне болнице Милорад Бабића, ова установа је носилац туристичког развоја у крају.Уз понуду прилагођену особама који у бању долазе да се лече, ова болница располаже и с два базенска комплекса,једним олимпијским, а другим терапијскорекреативним,па су посетиоци, уз пацијенте болнице и госте који одседају у приватном смештају и становници места у околини, али и туристи које прилачи пондуа бање. - Поред минералне воде, лековити фактор у Бањи је и радиоактивно-сумпоровито блато каже Бабић.-Посебну атракцију, јединствену у Европи, представља гејзир топле воде, чији водени стуб достиже висину од осам метара. Квалитет минералних вода, широк дијапазон обољења која се лече у Сијаринској бањи, али и могућност уживања у лепоти природе и благодетима које боравак у нашој бањи нуди, привлачи све више посетилаца. Д.Млађеновић

dnevnik


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

petak24.avgust2012.

23

IZDAJEM name{ten jednoiposoban stan u Branimira ]osi}a 31/I, svoj parking. Smiqka. Telefon 064/35-31-161. 59026 IZDAJEM studentkiwama jednoiposoban stan, blizu fakulteta, u centru grada. Telefon 064/61-52-988. 59111 IZDAJEM name{tenu garsoweru sa ugra|enom propratnom opremom, klimom, fiksnom telefonskom linijom studentkiwi, studentu ili zaposlenoj devojci. Telefon: 063/510-375 ili 468682. 59136

LIMAN II, 44m2, IV sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{-kredit. Cena 37.000e. Tel. 063/239-411. 57272

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 59124

EMINENTNOM restoranu u Novom Sadu potrebni kuvari i konobari. Informacije na 063/47-57-65. 59084 POTREBAN radnik i radnica za rad u mewa~nici i trafici. Telefon 060/69-29-005. 59192

^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Telefoni: 064/953-3943, 021/6618-846, 063/84-85-495. 58591 KUPUJEM lomqeno srebro i zlato, nakit, dukate, zubno zlato. Od vlasnika. Najboqa cena u gradu. Telefon 064/9945002. 58889

SE]AWE

Nikola Miqkovi} 24. 8. 2003 - 24. 8. 2012.

S qubavqu te od zaborava ~uvaju tvoji: Mira i Bojan sa Marijom.

59122

SEDAMNAESTOGODI[WI POMEN

Stanka Todorovi} 24. 8. 1995 - 24. 8. 2012. Godine prolaze, bol i tuga za tobom ostaju ve~ni. Sve {to si u `ivotu uradila za nas, a uradila si zaista puno, bilo je s puno dobrote, po{tewa i qubavi. Zato ti ostajemo zahvalni. Tvoja porodica: suprug, sinovi, snaha i unuci. 59079


24

^iTUQe l POMeni

petak24.avgust2012.

Posledwi pozdrav dragoj tetka Milici.

Posledwi pozdrav

U ve~nu ku}u isprati}emo svima nam dragu kom{inicu

1948 - 2011.

Porodici iskreno sau~e{}e. Mom~ilo Kqai} sa porodicom.

dramskoj umetnici koja nas je prerano napustila.

JEDNOGODI[WI POMEN

Milorad Savi}

Milicu Kqai} - Radakovi}

Milica Kqai} - Radakovi}

Vaqi Vejin

dnevnik

Kom{ije iz zgrade 1.300 kaplara 8.

U subotu, 25. 8. 2012. godine, u 10 ~asova }emo se okupiti oko ve~nog po~ivali{ta na{eg voqenog supruga, tate i dede. Wegovi: Vera, Nata{a, Sowa i Iva. 59023

59171

59157

Weno Srpsko narodno pozori{te.

Sa neizmernim bolom i tugom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je

Posledwe zbogom draga

SE]AWE

59855-P3

Marija ^elebi}

Napustila nas je velika umetnica

preminula u 82. godini. Sahrana pokojnice }e biti u subotu, 25. avgusta 2012. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Slobodan, snaja Anica, unuka Iva i unuk Marko.

Milan Ivan~evi}

Milice

24. 8. 2007 - 24. 8. 2012. Ve~no u na{im srcima.

Neute{na sestra Leposava sa porodicom Todori}.

59089 59159

59209

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Porodica Mileusni}.

Posledwi pozdrav.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 22. 8. 2012. god. u 70. godini preminula na{a draga majka, baka i ta{ta

Milica Kqai} - Radakovi}

Volela je i `ivela pozori{te do posledweg daha.

Todor Jokanovi} Weno Srpsko narodno pozori{te.

Radovanu Adamovu

Odajemo du`nu po{tu i ve~nu zahvalnost za rad proveden u Organima Unutra{wih Poslova. Aktivni i penzionisani radnici Policijske Uprave Novi Sad.

59855-P2

Posledwi pozdrav velikoj glumici, dragom prijatequ

Radmila ]orovi} Sahrana je 24. 8. 2012, u 11.30 ~asova, na Centralnom grobqu, u Futogu. O`alo{}ena porodica. 59176

421/P

Posledwi pozdrav

Zbogom, moja Vaqa

GODI[WI POMEN Pro{la je tu`na godina od kako se upokojila na{a voqena

Mara i Erika sa porodicom.

59218

Milici Radakovi} Sa velikom tugom, Mira Bawac i Brana.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da se u subotu, 25. 8. 2012. godine navr{ava 40 dana od smrti na{e drage i nikad pre`aqene

Vaqa Vejin

Vaqi Vejin

Soka Pavlovi}

Iskreno sau~e{}e porodici.

Sa tugom, Mira Bawac. Porodica Emini.

59855-P

59855-P1

59206

Nakon kra}e bolesti preminula je moja mama

Posledwi pozdrav An|elkinoj mami

Posledwi pozdrav velikoj glumici, Ma{inoj mami

Pomen dajemo u subotu, 25. 8. 2012. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Uspomenu na wenu nesebi~nu qubav, beskrajnu dobrotu i plemenitost ~uvamo sa qubavqu i po{tovawem. Suprug Stevan, sin Zoran i k}erka Biqana sa porodicama. 59086

Marije Bala}

Jagoda @uni}

Radmili ]orovi}

ro|. 1925. Sahrana je u subotu, 25. 8. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Pomen }e se odr`ati u 10 ~asova, na grobqu, u ^ortanovcima.

Milici Kqai} - Radakovi}

od: koleginica i kolega iz Prihvatili{ta i Prihvatne stanice.

O`alo{}ena porodica.

Ilija i Gordana Andrejevi}.

59214

59198

422-1P

Milica Kqai} - Radakovi} Posledwi pozdrav Ma{inoj mami od koleginica i kolega sa Edukons Univerziteta.

O`alo{}ena }erka Zorica. 59215

422-P


^iTUQe l POMeni

dnevnik

petak24.avgust2012.

Posledwi pozdrav mom dragom ocu i najve}em prijatequ

PETOGODI[WI POMEN na{em voqenom

Posledwi stricu

pozdrav

dragom

25

24. 8. 1996 - 24. 8. 2012.

Branimir Jak{i} 1973 - 2012.

Novaku Zecu

Novaku Zecu od k}erke Slavice.

od: sinovca Gorana, snahe Mirjane i unuka Sr|ana.

59177

59180

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Posledwi pozdrav dragom ocu

Milanu Ivan~evi}u Sve vreme ovog sveta ne}e nam doneti utehu, jer ti si bio i ostao deo na{ih `ivota. Vreme ne le~i tugu i tvoj prerani odlazak ne prekida na{u qubav prema tebi, jer te ~uvamo u ve~noj uspomeni. S velikom qubavqu, tugom i ponosom ~uvamo te od zaborava u na{im srcima zauvek. Tvoji najmiliji: majka Mira, otac Milenko i sestra Zorica sa porodicom.

Tvoju dobrotu uvek }e nositi tatino i mamino slomqeno srce. 58976

Opra{tamo se od na{eg dragog {ogora i te~e.

Du{an Petrovi}

Novaku Zecu Novaku Zecu od Po~u~ Jove sa porodicom.

Sine, svaki dan je te`i. Zaborav ne postoji, utehe nema, rana je do`ivotna, bol, tuga za tobom ve~na.

od: sina Du{ana sa suprugom Mirom i sinovima Daliborom i Vladimirom Zec.

Mita, Dana, Radovan i Dragana sa porodicama.

Sahrana je u petak, 24. 8. 2012. godine, u 16 ~asova, u ^elarevu.

59148 59178

59175

Godi{wi pomen odr`a}emo u subotu, 25. 8. 2012. godine, u 11 ~asova, na Tranxamentskom grobqu, u Petrovaradinu, prerano preminulog

Posledwi pozdrav

Teodoru Jokanovi}u Toletu Milorada Mijatova Te{ko je `iveti rawene du{e, videti te svuda, a nigde te ne na}i. Neka te u ti{ini ve~nog mira prati na{a qubav.

Sau~estvujemo u tuzi, `alosti i bolu sa porodicom Jokanovi}.

SE]AWE

TU@NO SE]AWE

Mi}ko,

Pavle Sentivanac Paja

mnogo nam nedostaje{.

Porodica [upica: Laza, @eqko i Silvija.

Tetka Danka, te~a \uro, Zvezdana i Zoran sa porodicom.

59150

59139

Tvoji: Ra{a, Qiqa i Marin. 59024

3

TU@NO SE]AWE

24. 8. 2008 - 24. 8. 2012. Tu`ni su dani bez Tebe. U mojim si mislima i srcu neprestano. Nikada Te ne}u zaboraviti moj voqeni.

Posledwi pozdrav dragom nam kom{iji

POMEN

24. 8. 2005 - 24. 8. 2012.

Preminuo je u 81. godini na{ dragi

Novak Zec Sahrana je danas, 24. 8. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gorwem starom grobqu u Futogu, a polazak iz ku}e `alosti Ul. Reqe Savi}a 100. Duboko o`alo{}eni: supruga Mileva, sin Du{an, k}erka Slavica, snaha Mira, zet Slavko, unuci Dalibor i Vladimir.

59189

Posledwi pozdrav dragom tati

Du{anu Petrovi}u od: }erki Liqane i Dijane sa porodicom. Sahrana je 24. 8. 2012. godine, u 16 ~asova, u ^elarevu. 59190

59174

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav i veliko hvala dragoj baki

Milo{ Sentivanac Mika Sa qubavqu i po{tovawem uvek mislimo na vas. Va{i najmiliji. 59137

Bogdanka Radanovi} Milan Grbi}

Godine prolaze, tuga za tobom i praznina ostaju.

vojni penzioner Tvoja supruga Ru{ka.

Tvoji An|elko i Darko.

59035

59172

Zvonimiru Mataku

Obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je 22. 8. 2012. preminula na{a voqena

Stanari Strumi~ke 1.

Novaku Zecu Radmili ]orovi} od kom{ija: Rajka Latinovi}a, Slobodana Latinovi}a, Stojana ]ur~i}a, Mirka Bome{tera i Milana Stankovi}a sa porodicama.

59147

3

Draga na{a

POMEN Navr{ava se ~etrdeset dana od kada nije sa nama na{ voqeni suprug, otac i deda

24. 8. 2011 - 24. 8. 2012.

Radmila Luki}

Sahrana }e se odr`ati u petak, 24. 8. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Svetozar Gruji} Babuca Godinu dana nisi sa nama, ali si zauvek u na{im srcima. Supruga @ivka sa decom i unucima. 59141

zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Pravi prijateq ne odlazi u zaborav. Po~ivaj u miru.

O`alo{}ena porodica: Ivica, Duwa i Tawa.

Tvoji: Mali{a, Jovana i Ivanka Ka}anski. 59142

59179

59182

POMEN

Vaqa

Unuci Danilo i Filip

59193

Rada M. Siri{ki iz Turije 1949 - 2012.

Jovan Kisi} 1940 - 2012.

preminuo u Be~u. O`alo{}eni: brat Novak, snaja Du{ka i sinovice Radmila i Jelena. Posmrtni ostaci }e se naknadno doneti.

59163

O`alo{}eni: supruga Milojka, sin Radomir i }erka Sne`ana sa porodicama. 59134


26

tv program

petak24.avgust2012.

07.30 08.00 09.00 12.00 12.30 13.00 13.45 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30

Глас Америке Панонско јутро Лола Здравље је лек Портрет привредника Др Мартин Путоманија Војвођанске вести Панонска хроника Војвођанске вести Лола Перископ Војвођанске вести Без цензуре Војвођанске вести Филмски програм

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.03 09.55 10.01 10.32 10.55 11.00 12.00 12.15 12.31 13.16 13.22 13.45 15.15 16.00 17.00 17.25 18.26 19.00 19.30 20.05 22.25 22.28 00.15 00.30 01.16 01.24 02.09

Варошарије: Кикинда (РТВ 1, 21.05) Добро јутро,Војводино Прсте да полижеш Фолдер култура Велики природни спектакли:велика плима 11.00 Комшилук 11.30 Кухињица 11.55 Име мог сокака 12.00 Вести 12.10 Жене на селу:Инсерт из живота 13.00 Српски екран-емисија МТВ-а на српском 13.30 Урбанаџунгла,емисијанамађарском.са титл.на српском 14.00 Вести 14.05 Инмемориам:ВаљаВејин 15.00 Вести за особе са оштећеним слухом 15.05 Спортска Војводина 15.30 Под истим кровом 16.00 Велики природни спектакли:Велика поплава 17.00 ТВ Дневник 17.25 Разгледнице 18.55 Комшилук 19.30 ТВ Дневник 20.05 Серија недеље:Анђели у Америци 21.05 Варошарије 22.00 Војвођански дневник 22.35 Петказање 23.45 Серија недеље:Анђели у Америци 00.45 Концерт:Весна Марија и бенд 02.25 Урбанаџунгла,емисија на мађарском.са титл.на српском 02.55 Српскиекран-емисијаМТВ-а насрпском

06.30 09.00 09.30 10.10

06.30 07.00 07.50 08.45 10.05 10.30 11.20 12.05 12.30 12.40 13.10 16.45 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.35 20.00 21.30 23.15 23.42

Кухињица-мађ. Изнашегсокака Додатиживотгодинама Петказање Светионик, Концерт Кад зазвони Увекмедаља Вести (мађ) Живети живот заправо 52.велики фестивал румунске музике и фолклора Духовка (слов) Емисија засело(слов) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Траговима давне прошлости: Тајанствен замак у Карпатима Добро вече,Војводино (слов) Оперативци Карловачка цртачка школа Друштво за неговање музике „Гусле”

08.30Храна и вино 09.00Вести 09.05Убиства у Мидсамеру 11.00 Вести 11.10 Украдена срца 11.30 Порота 12.30Документарни програм 13.00Вести 13.05Опчињени 14.00Витраж

СЕРИЈА

Опчињени Италијанскасеријасебави међусобимодносима,свађама,интригамаитајнамапротагониста,запосленимуклиници„Лајф”. Улоге: Ђорђа Бонђани, Масимо Була, Анхелика Ривера (Новосадска ТВ, 21.00)

06.15 06.30 07.00 08.50 09.50 10.50 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.10 20.20 22.00 00.00 01.00 01.05 01.30

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Грађани села луга Вести Разгледница На скривено те водим место Вести Запамти ме Дневник Спорт плус Место злочина-Лас Вегас Евронет Летњи биоскоп:Дизни на РТС Летњи биоскоп:Мојпасјемафијаш,филм Ово је Србија Срећни људи Дневник РТ Војводина Београдска хроника Путопис Слагалица Дневник Кошарка-квалификације за ЕП 2013:Србија-Естонија, пренос Вести Црвеноусијање,филм Дневник Место злочина-Лас Вегас Евронет Злочиначки умови Ноћни биоскоп: Звездеснимају,филм

Ексклузив Експлозив Езел Рањено срце Одбачена Филм:Тајно друштво Тачно 1 Трачара Изгубљена част Срећне вести Рањено срце Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Изгубљена част Лото Езел Филм:Гас до даске 2 Трачара Срећне вести Експлозив Ексклузив

14.30Вреле гуме 15.00Вести 15.05Зове море 15.35Лична грешка 16.00Рецепти Лауре Равајоли 16.30Храна и вино 17.00Убиства у Мидсамеру 18.40Конак 19.30Објектив (слов) 19.45Објектив (мађ) 20.00Ленија 21.00Опчињени 22.00Објектив 22.30Зове море 23.00Порота 23.50Украдена срца

Вољавча

ЦРКВЕБРВНАРЕУСРБИЈИ

Вољавча иЧукојевац Емисија је посвећена црквамауВољавчииЧукојевцу код Краљева, њиховој прошлости, аркитектури и уметности. Редитељ: Мирослав Живановић (РТС 2, 15.27) 07.32 07.38 07.59 08.11 08.16 08.22 09.07 09.22 09.36 09.57 10.24 10.54 11.21 11.56 12.22 13.00 14.00 14.44 14.59 15.13 15.27 15.56 16.07 16.36 17.10 18.04

22.31 23.19 23.56 00.24 01.23 01.51 01.20 02.53

Мунзи Попај Томас и другари Ози бу Дени и Деди Верујте али не претерујте Необично о биљкама Тумачење књижевног дела Једна слика једна прича Мој љубимац Слике душе Место за нас Наличјевелеграда Звезде свирају листа Други век Трезор Верујте али не претерујте Необично о биљкама Тумачење књижевног дела Једна слика једна прича Цркве брвнаре у Србији Верскикалендар Добро њима добро свима ПрагселаСрбије Преваранти Концерт певачке групе Тканице Мунзи Попај Томас и другари Ози бу Дени и Деди Датум Верски календар Породица човека Лов и риболов Преваранти Од плочника до царичиног града Видик Други век 25годинаБајагеиинструктора Трезор Цркве брвнаре у Србији Породица човека Концерт певачке групе Тканице Добро њима добро свима

06.30 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.15 17.15 18.15 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.30 04.30

Улови трофеј Маратоон Цртани филм Документарна серија Филм:Бал на води Топ шоп Слике живота Љубав у залеђу Злочиначке намере Ало,ало Документарна серија Обични људи Филм:Пас који је волео возове Ало,ало Филм:Бриљантин Удовице Еротска серија Ало,ало Филм:Брза ватра Домаћа музика Филм:Бриљантин

18.37 18.44 19.05 19.17 19.22 19.28 19.34 20.00 20.29 21.00 21.58

Жанг Зији

Гас до даске 2 09.30 10.00 10.30 13.45 15.30 16.00 18.00 20.00 20.15 20.45 22.45 23.15 23.45 00.30

Мобил 1 Преглед португалске лиге АТП Винстон Салем 1/4финала Квалификације Европа Лига: Мура –Лацио Премијер лига Магазин Суперкуп Шпаније:Барселона –Реал Мадрид Украинска лига:Зорyа –Ворскла Вести Премијер лига њуз Лига шампиона:Болтон –Нотингем Форест Најава шпанске лиге Најава Премијер лига Мото ГП Брно – Тренинг Мото ГП АТП Винстон салем 1/2финала

04.00Филмски програм,07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30Цртани филм,09.00Године пролазе,10.00Шоу -Парови,14.00Ветар у леђа,16.00Љубав на продају,17.00У међувремену,18.00Године пролазе,19.00 Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10,22.00 Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00Одељење за убиства 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 09.30 Кућица у цвећу,10.00Метрополе и регије света, 12.00 Репризе вечерњих емисија, 14.30 Инфо К9, 15.00 Забавни програм, 16.30 Инфо К9, 17.00 Бибер, 17.30 Дечији програм,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.30Бибер,20.15ОСАА/Перископ, 21.15 Прес пресек, 22.15 Бибер, 22.30 Инфо К9, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00Ноћни програм

Након успешно обављеног задатка у САД, инспектор Ли води брбљивогКартера у Хонг Конг на одмор. Краткотрајно опуштање убрзо прекида напад на америчку амбасаду, а Ли и Картер одмах крећу у потрагу за починиоцима. Особе одговорне за напад припадају високим редовима злогласних тријада чији је шеф Рики Тан, а његова смртоносна заменица је лепа Ху Ли... Улоге:Џеки Чен, Крис Такер, Џон Лон, Жанг Зији Режија:Брет Ратнер (Прва, 22.00)

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10 Туристичке разгледнице,21.30Инфо клуб,22.15НС Индекс,22.30Бање Србије,23.00Фокус,23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина 12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15Срем на длану:С.Митровица,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

dnevnik

07.30ББЦ на Б92:Откачена историја 08.30Топшоп 08.50Најбоље године 09.45Топшоп 10.00Вести 10.35Амерички топ-модел 11.30 Цртани филмови 14.10Филм;Смокиибандит 16.00Вести 16.40Спортски преглед 17.05 Штребери 17.30Пријатељи 18.30Вести 19.10Сунђер Боб Коцкалоне 19.30 Штрумфови 20.10Нинџа ратници 21.00Бокс:Пиперски-Просисхин 23.30Вести 00.05Спортски преглед 01.15Филм:ОгољениЛенон 02.45Филм:Испод рушевина 2 04.10Саут Парк 05.15Увод у анатомију 06.00Укључење у Б92Инф

Роб Естес

СЕРИЈА

БеверлиХилс 07.00 10.15 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.50 18.30 19.15 20.20 21.00 22.30 23.30 00.30 01.00 02.30 04.00 04.45 05.30 06.15

Добро јутро Моје срце куца за Лолу Тренутак истине 48сати свадба Тачно у подне-живо Мала невеста Национални дневник Кукавица Госпођица Национални дневник Мала невеста Госпођица Гранд шоу Академија дебелих-преглед дана Шопингхоличарке Топ спид Филм:Адвокатов ђаво Филм:Лоповистриптизета Брачне воде Маринци Кукавица Академија дебелих

Маришка Харгитај

Од збуњених тинејџерки какве су некада биле Бренда, Кели и Дона постале су одрасле жене које се сада носе са проблемима своје деце - средњошколаца који се заљубљују и раскидају, миреиизновасвађају. Улоге:Роб Естес, Тристан Вајлдс, Ен Мекорд, Дастин Милиган Режија:Стјуарт Гилард (Хепи, 12.50) 05.00 08.00 08.15 08.40 09.20 09.40 10.00 11.00 11.30 12.00 12.10 12.20 12.50 13.40 14.00 14.10 14.55 15.15 15.30 15.50 17.30 17.55 18.25 20.05 23.10 00.00 01.00 03.20 03.50 04.30

Јутарњи програм Звезданиште Тајни свет меде Бенџамина Ноди у земљи играчака Залив шкољки Телешоп Винкс Моћна чигра Бакуган Моји џепни љубимци Поп Пикси Квизић Беверли Хилс Телешоп Вести Јелена Моја Србија Телешоп Вести Голи живот Насловна страна –квиз Телемастер Летњиковац филм Луда кућа Изнајми звезду Филм Насловна страна –квиз Јелена Моја Србија

Адвокатовђаво Како му кодекс не дозвољава дељење властитих сазнања с остатком света, један адвокат ће морати сам да се супротстави могућем силоватељу, иако се добро потрудиодаослободитузвездуподсумњом. Улоге: Кен Олин, Маришка Харгитај, Ђина Филипс, Џесика Так, Вендел Пирс Режија: Џеф Блекнер (Пинк, 01.00)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

petak24.avgust2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

29

27

ЈОВАН–ЈОЦАЛАЛОШЕВИЋ– ОДНАЦИОНАЛИСТЕДОАУТОНОМИСТЕ

Пише: др СашаМарковић Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Гојазнитинејџери Посластичарскиас Нованадапосластичара Л.А.Инк Стручњакзаторте Компулзивногомилање Малиљуди,великисвет Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Гојазнитинејџери Стручњакзаторте Удатазамафијаша Причеозлочинимаса АфродитомЏоунс 22.45 Ургентницентар 23.40 Л.А.Инк 00.40 Удатазамафијаша

Дијагнозаубиство Вокер,тексашкиренџер Ургентницентар Божићнепреправке Вокер,тексашкиренџер Ургентницентар Пандуриновајлије Вокер,тексашкиренџер Монк Божићнипољубац Дијагнозаубиство Монк Подрхтавања Закониред:Злочиначке намере 23.20 Хаваји5-0 00.20 Тешкамета

06.20 07.20 08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 22.20

07.10 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 21.50

08.00 Суђење нацистима у Нирнбергу 09.00 Ћелија 10.00 Исток-Запад. путовања из средишта Земље 11.00 Кракатау –последњи дани 12.00 Фарма из Едвардијанског доба 13.00 Паоло Коељо. мој живот 14.00 Скривена блага афричке, аустралијске и индијске уметности 15.00 Тајм тим година XI 16.00 Ћелија 17.00Царство мора 18.00Фарма из Едвардијанског доба 19.00Приватни живот ускршњег ремек дела. Хапшење Христово 20.00Героуов закон 22.00Суђење нацистима у Нирнбергу 23.00Царство мора 00.00Историја расизма 01.00Архитектура сећања – споменици Богдана Богдановића

08.00СемиМакс 08.30СемиМакс 09.30ОзиБу 10.00ОзиБу 11.00Фрикшоу 13.15Остермановвикенд 16.00Мр 18.00Опасниживотминистраната 20.00ПоследњисатинаЗемљи 22.00Покераш 00.00Еротскифилм 01.00Еротскифилм

Опасниживот министраната Који тинејџер пун хормона није замишљао како савладавабедуадолесценцијетако што постаје акциони супер-херој? Киран Калкин и Емил Хирш су школски другови, шаљивџије и сарадницинастрипучијиликови,међу којима је и монструозна карикатура главне сестре у њиховој школи, продужетак су догађаја и људи у њиховимживотима... Улоге:ЏодиФостер,Емили Хирш, Џена Малон, КиранКалкин Режија:ПитерКер (Синеманија,18.00)

ЏодиФостер

06.00 07.50 08.45 10.25 12.15 13.15 14.55 16.35 18.10 18.35 20.05 21.00 22.00 23.30 01.05 02.30 04.05 05.30

Папирни човек Апокалипса на точковима Ондин Сати Редакција Легија изузетних плесача. Тајне ра Загробни живот је леп Породица Тиш Филмови и звезде ИВ Провидне лажи Чаробни град Редакција Узвратни ударац Турнир Списак клијената Дебељуца Ђавоља суза Филмови и звезде ИВ

ЖилијетБинош

Проверенакопија Енглески писац Џејм Милер у тосканском градићу представља своју најновију књигу, „Проверена копија„, у којој доказује како у уметностиоригиналностнијебитна. На том предавању је лепа Францускиња,којажелидајој аутор потпише књигу, па му остави своју адресу јер не можедаостанедокраја... Улоге: Жилијет Бинош, Вилијам Шимел, Жан-Клод Кариер, Агати Натансон, ЂанаГачети,АдријанМур Режија:АбасКиаростами (ХРТ1,22.30) 07.40 Добројутро,Хрватска 09.11 Доме,слаткидоме 10.15 Заволитесвојдом2,док. серија 11.02 Човековапланета,док.серија 12.00 Дневник 12.29 Моћсудбине 13.16 Нашакућа,филм 14.42 Културнабаштина 15.12 Просјациисинови 16.08 ПоносРаткајевих 17.24 Хрватскауживо 18.02 Азијскеразгледнице.Истамбул центарсвета,док.серија 18.35 Лоза 19.24 Наврхјезика 19.30 Дневник 20.09 ОдабраоЂелоХ..Еартх Мацхине,док.серија 21.05 Стипеугостима 21.45 Дневник 22.30 Проверенакопија,филм 00.20 Сексиград3 00.50 Фактотум,филм

08.15 Жутокљунац:Хотел 08.41 Амика 09.06 Х2ОУзмаловоде! 09.30 ОперацијаБарбароссазадецу 10.00 Шаолинскипажеви,цртани 10.25 Љубавјечудна 10.50 Лоза 12.16 Едгемонт 12.40 Обичнаклинка 13.03 ДармаиГрег 13.24 Брилијантин 14.04 Музика,глазба... 14.15 Творципромене1,док.серија 15.07 Залагаоница,док.серија 15.30 УругвајскиХрвати,док.филм 15.55 Краткисусрети 16.20 Кајсујелинашистари,док. филм 16.50 ИдемонапутсГораном Милићем.Русија 17.40 Кенедијеви 18.25 Новиклинци сБеверлиХилса2 19.10 20пет,квиз 19.26 Гламурознесластице2,док. серија 19.55 Кошарка,Хрватска-Мађарска 21.50 ЦСИМајами 22.40 Мућке5А 23.15 Битангеипринцезе 23.53 ИнспекторМонталбано 01.36 Ретровизор

06.00 Страхизнутра 07.30 ТајнадокументаПентагона 09.00 Биографија-ЏениферЛав Хјуит 10.00 Замагљенпоглед 11.30 ТајнадокументаПентагона 13.00 Биографија-ДејнаОлејто 14.00 Немогућебекство 16.00 Мрачниводопади 17.30 Биографија-ЏениферЛав Хјуит 18.30 ТајнадокументаПентагона 20.00 Биографија-ДејнаПлејто 21.00 Насамомднуокеана 23.00 ВатрасветогЕлма

08.00 Ханаињенесестре 10.00 ПурпурнаружаКаира 12.00 Сенкеимагла 14.00 МистериозноубиствонаМенхетну 16.00 Септембар 18.00 Алиса 20.00 Злочиниипреступи 22.00 Мужевиижене 00.00 СексижуркеБеверлиХилса 01.20 Сексуграду 02.35 Сјуволидашврља

07.45Езел 09.45Кисмет-оковисудбине 10.55Кобра11 13.05Ексклузивтаблоид 13.30Крвнијевода 14.20Бибинсвет 15.00Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛданас 19.05Крвнијевода 20.00Преговарач,филм 22.30Змајевпољубац,филм 00.15Трговацсмрћу,филм 02.05Астрошоу 03.05 РТЛДанас 03.40 Убојитипредатор,филм

Преговарач ПоштополицајацДениРомануспедаспаседевојчицу од полуделог оца, медији га величајуиуздижуухероја,а он се после успешне акције враћа уобичајеном послу. Алињеговарутинанепотраје јер је убијен колега који је имао доказе о проневјери у полицији... Улоге: Семуел Л Џексон, КевинСпејси,ДејвидМорс, РонРифкин,ЏонСпенсер Режија:Ф.ГериГреј (РТЛ,20.00)

СемуелЛЏексон

07.15 08.10 09.05 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55

Опасан лов Страствени риболовци Разоткривање митова Како то раде? У делићу секунде Преживљавање Трговци аутомобилима Пета брзина Амерички чопери Прљави послови Разоткривање митова Опасан лов Страствени риболовци Чудовишта из реке Како се прави? Како то раде? Желели сте да знате Дрвосече из мочваре Оружје које је променило свет 22.50 Уклета кућа 00.40 Желели сте да знате

08.30 09.15 10.00 11.15 12.30 15.00 16.00 17.45 21.00 23.00 00.30

Фудбал Бициклизам Фудбал на плажи Фудбал на плажи Билијар Бициклизам Бициклизам Билијар Бокс Тенис Бициклизам

Прилагодљив,адоследан

Л

алошевић је био припадник демократске њу уравнотеженог поштовања интереса Војвођаполитичкеструјесрпскеграђанскематери- на, уз истовремено њихово уважавање разумних јално изузетно ситуиране елите, која је обавезадржаве,биојепозивкојемсеЛалошевић ималазнатнихтешкоћаустраначкомартикулиса- посветио током своје политичке каријере у Југоњу.Изложениауторитетуригиднеугарскенацио- славији.Лалошевићјеинсистираонапоштовању налнеполитике,узистовременукритикусрпских праванационалнихмањинаињиховоинволвирастранака,иРадикалнеиСлободоумне,пристали- њеуновудржаву.Поштовањењиховихправабицедемократскестраначкеидејеималe суузакманеварс ки прос тор за пол ит ичку дел атн ост и осталe сунамаргинамастраначкемоћииутицаја. Били су окарактерисани као политички прилепак мађарске власти. У својим иступима у Слози Лалошевићсезалагаозапоштовањељудскихправа ислобода,позитивноразрешењеженскогпитања, неприкосновеност приватне својине, привредно напредовање,биолошкиопстанакиопштеизборноправогласа.Залагаосезаунапређењеобразовања,културно-уметничкостваралаштвоиизградњунационалногидентитетабезпризвукамитологизованепрошлости,епскереторикеидемагошке ксенофобије. Након присилне политичке хибернације током ратнихоперацијаод1914.до1918.године,Лалошевић се смело, одговорно и активно укључио у политички живот ради остварења српске нацио- налне идеје у оквиру југословенског пројекта. У догађајиматокомоктобра1918.домарта1919.године Лалошевић се, ослањајући се на веру у коначноостварењенационалнедржаве,аруководеСомбор,градвеликанапреминулог1935. ћисереализмомупроцениредоследаиначинаизвођења политичких потеза, посветио борби за ло је предуслов њиховог поштовања државе. Таукључење Војводине у нову југословенску држа- ква Лалошевићева иступања била су последица ву.КаопредседникНароднеуправеимаојеједну искуственог уважавања демографског, националод најзначајнијих улога јер је допринео очувању ног,привредног,економскогикултурногреализма територијалног интегритета Војводине (Баната, Војводине. БачкеиБарање)ињеноприсаједињењеКраљевиНајчешћакритикеЛалошевићевихставовабиле ниСрбији.УтимдогађајимаЛалошевићје,углав- су упућене због његовог наводног регионалног ном, имао разумевања за неприкладне политичке егоизмакојијезанемариваоинтересдржавеуцепотезекојисудолазилиизБеограда.Његовеколе- линииЛалошевићевоганационалногполитичког ге из демократских кругова нису биле сагласне с ангажмана који је „подилазио„ Мађарима и Немконцептом политичких процеса који се тих дана цима. Мало ко је на политичкој сцени ондашње спроводиоуВојводини,алиихЛалошевићутоме Краљевине,устранцииванње,оправдаваоЛаловише није следио. Укључење Војводине у састав шевићевуконцепцијудајенационалниинтереси Краљевине Србије за њега је уваж авањ е инт ер ес а нац ио била завршена етапа националних мањина у Војводини. Лалошевићеваполитичка налноградаизкојесуСрбиод Лалошевић је ипак истрајао биографијаилуструје маргинализоване националне чврстоубеђенусвојеставове, мањинепосталинационалнии маневарскиприлагодљивидовишеслојности државотворничинилац. следан парламентарном начикомплексностотпорнe Идеолошки острашћен, Лануполитичкеборбе. натермитередукције,наоне лошевићсетрудиодасеоглаНакон увођења шестојануси због конкретних политич- којијесводенааутономашко арске дикт атуре, Лалошевић ких питања која су дубоко заније прихватио новонасталу идолопоклонство, дирала у интерес становниситуацију.Сматраојетопораземљопоседничку штваВојводине.Собзиромна зом а не победом дотадашњег опседнутости тодасеземљасуочиласкрупконцепта југословенске држаним соц иј алн им пит ањ има, макијавелистичкикаријеризам ве.Отудњеговарадикализаципопут аграрне реформе и којаставоваупогледуначинаизлонизације,адасепросторВојводинеутомкон- ласкаизкризе.Лалошевићсеукључиоутрагање текстузначајноукључивао,Лалошевићје,незадо- грађанскихстранакауВојводинизаодговарајући вољ ан соц иј алн о-комп ром ис ном комп он ентом одговорнакраљеврежим.БиојетворацСомборпроцеса реформе критиковао извођење tе рефор- скерезолуцијекојимјезахтеванповратакнапарме. Током полемике Лалошевић је био препознат ламентаризам и нова унутрашња административкао заштитник власника крупног земљишног по- но-политичка организација с препознатом Војвоседа,којимајеисамприпадао.Несумњивоједаје диномуњој.Овајграђанскиполитичар,либералЛалошевићевсоцијалнистатусувеликоодређивао нооријентисан,демократскиипарламентарноисњеговаполитичкастановништа,међутим,саспек- трајан, национално посвећен, материјално мотита постојеће историјске дистанце може да укаже висан, регионално ангажован и политички много на оправданост Лалошевићевих сумњи у инстру- амбициознији од оног што му је стварност допументализацијуаграрнереформеудневнополитич- штала, својим радом утицао је на многе значајне ке сврхе, краткорочност смиривања социјалних историјске процесе и тиме сведочио о њиховој тензија и негативан утицај на продукциону спо- комплексностииконтроверзности.Лалошевићева собностземљорадње–темељајугословенскееко- политичка биографија илуструје вишеслојност и номије. комплексносткојајеотпорнанатермитередукциЛалошевићеви иступи у Народној скупштини је, односно на оне који је своде на аутономашко сууказалинадоследногзаштитникадруштвених идолопоклонство,земљопоседничкуопседнутост, интересаВојводинеумногимделовимапривред- макијавелистичкикаријеризамимађаронскиконног, политичког, административног и културно- формизам. KRAJ образовногживота.Политичкираднапроналаже-

СтудијудрСашеМарковића „ПОЛИТИЧКАБИОГРАФИЈАЈОВАНА–ЈОЦЕЛАЛОШЕВИЋА” објавиојеПедагошкифакултетуСомборуНовосадскогуниверзитeта Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

petak24.avgust2012.

dnevnik

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Петак је почетак викенда, уколико раније изађете с посла. Данас имате отворене путеве пред собом, добре успехе и комуникацију с иностранством.

BIK 20.4-20.5.

Одр жа вате до бре по родич не односе с децом и широм родбином па можете организовати заједнички ручак или неки посао. У љубави почиње динамика.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

24. avgust 2012.

Однос с другим људима је под знаком питања. Неко би могао бити незадовољан. Могуће су погрешне процене и претеривање. Изнесите свој став.

Склони сте далеким циљевима и местима, слободи и широким видицима. Будите дипломата и немојте пристати на све што се тражи и очекује од вас.

Пословна ситуација у великој мери зависи од вас самих. Делујете до сто јан стве но и оп ти ми стички, пријатно, али и реално у погледу рада и зараде. Динамика у кући. Сунце је ушло у ваш знак и донело вам додатну снагу и енергију. Ипак, помало се заносите оним што мислите да можете и желите. Носите шешир, заклоните се од сунца.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

На радном месту можете сарађивати са женским бићима, али им не дозволите да вам помрсе рачуне. Трошите новац на децу и драге особе.

Уколико нисте сигурни у то шта вам је чинити, нећете погрешити ако ништа не урадите. Покажите више љубави партнеру и немојте никога критиковати.

Бити или не бити, питање је сада. И бити и не бити, то је умеће и права љубав. Не очекујте ништа за себе и раз виј те са о се ћа ње према другима.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Имате много посла, с временом све више. Ипак, пред вама је викенд, када бисте могли одахнету и више се одмарате. Краћи пут је променљиве природе.

Ослушните пријатељске савете и утицаје, али учините по своме. Склони сте завођењу и нереалности, ових дана. Будите енергичнији у каријери.

Полако пролази август, али не и врело лето. Још ће оно жарити и палити па бисте се могли овог викенда расхладити у неком базену или језеру, мору.

TRI^-TRA^

УдајесеАврил V REMENSKA

Певачица Аврил Лавињ и Чед Кругер, фонтмен бенда „Никлбек” венчаће се за неколико недеља, потврдиојеПРзаступникпевачице. -ЧедјезапросиоАврил18.августа, и поклонио јој прстен са дијамантом од 14 карата. Њихове породице су пресрећне - кратко је саопштиоПР. Овавестдошлајекаосвојеврснишок,јерјеАврилтекнедавнораскинулапретходнувезу,аниконијенизнаодајеувезисадесетгодинастаријимКругером. КанадскапевачицабилајеудугојвезисабратомКим Кардашијан Бродијем Џенером, сином очуха познате старлете.Аврилјепретогатригодинебилаубракуса Дереком Виблијем изгрупе„Сум41”. Поштојевестоновомбракустиглакаогромизведра неба,америчкаштампапишедајемогућедаАврили Чед чекајупринову,пасузатопожурилидасевенчају наконсамонеколикомесецивезе.

PROGNOZA

VIC DANA

ВеомА

Vojvodina Novi Sad

39

Subotica

38

Sombor

39

Kikinda

38

Vrbas

38

B. Palanka

39

Zreњanin

39

S. Mitrovica 39 Ruma

39

Panчevo

39

Vrшac

38

Srbija Beograd

39

Kragujevac

40

K. Mitrovica 39 Niш

41

Evropa

ВрУће

Madrid

НОВИ САД: Сунчано и велика врућина. Ветар слаб јужни Rim и југоисточни. Притисак мало изнад нормале. Минимална температура 21, а максимална 39 степени Целзијуса. London ВОЈВОДИНА: Сунчано и веома топло. Ветар слаб јужни и Cirih југоисточни. Притисак мало изнад нормале. Температура од 18 до 39 степени. Berlin СРБИЈА: Сунчано и топло, велика врућина у свим крајевиBeч ма. Ветар слаб јужни и југоисточни. Притисак мало изнад нор Varшava мале. Минимална температура 15, а максимална 41 степен! ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: До краја седми Kijev це сунчано уз велике врућине и температуре од 36 до 40 стеMoskva пени. У ноћи недеља на понедељак на северу Србије освежеOslo ње са пљусковима, а у понедељак у свим крајевима освежење. У уторак и среду сунчано и пријатно време са температу- St. Peterburg ром од 25 до 28 степени. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Био метеоролошке прилике и даље неповољно утичу на све хроничне болеснике и осетљиве особе. Могући су умор, поспаност и главобоља. Саветује се смањена физичка активност и избегавање изложености сунцу у најтоплијем делу дана.

35 32 21 27 24 32 27

Уђе жена у апотеку и каже фармацеуту да жели да купи арсен. - Шта ће вам арсен? - пита он. - Желим да убијем свог мужа јер ме вара с другом женом! - одговара она. - Али, госпођо, не могу вам продати арсен да извршите убиство, чак и ако вас муж вара са другом женом. Жена из џепа извади фотографију, а на фотки њен муж са фармацеутовом женом. - О, извините, госпођо. Нисам знао да имате рецепт.

29 19 18 19

Atina

37

Pariz

24

Minhen

29

Budimpeшta

36

Stokholm

20

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

SAVA

Bezdan

2 (-4)

Slankamen

119 (-3)

Jaшa Tomiћ

Apatin

67 (-5)

Zemun

211 (-2)

Tendencija stagnacije

Senta

246 (-7)

Bogojevo

62 (-6)

Panчevo

240 (-2)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

417 (-9)

Tendencija stagnacije

Baч. Palanka

97 (-3)

Smederevo

440 (0)

Titel

108 (-2)

NERA

Novi Sad

68 (-3)

Tendencija stagnacije

Hetin

68 (-2)

TISA

-62 (-2)

Tendencija stagnacije

N. Kneжevac 169 (-11) S. Mitrovica

Tendencija opadawa

Beograd

Kusiћ

4 (5) 158 (-3)

28 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 24.avgust 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you