Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 23. AVgUST 2011. gODINE

gODINA LXIX BROJ 23175 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

PROBLEMATI^AN ^AK SVAKI PETI KREDIT PA BANKE NAPLA]UJU HIPOTEKE

Sve vi{e stanova i ku}a ide na dobo{

str. 5

Najvi{a temperatura 35 ° S

UV zra~ewe 7

NASLOVI

Politika 2 Tro{kovi kancelarije u Briselu ve} pokriveni 3 Obe}aj pare i kupi zaborav

Sunce bez milosti

Gasu Vlada odobrila 15 posto

Ekonomija 4 Zlatna groznica zaobi{la Srbiju

Tre}e doba 6 Najlep{a su Krkobabi}eva obe}awa

Novi Sad

str. 4

7 Svim igrali{tima oko kamere

Vojvodina 11 U sredwim {kolama 900 |aka mawe 12 Korisnici pomo}i uredili grobqe

Crna 13 Spre~ena kra|a {ina

Dru{tvo Foto: F. Baki}

Seoba iz Gradi}a 2012. godine

str. 9

15 Unaprediti selo umesto bega u grad

Svet 24 Kraj Gadafijevog re`ima

POD OKRIQEM NO]I STRADALO VI[E AUTOMOBILA U ULICI STEVICE JOVANOVI]A U ZREWANINU

Neko redom bu{io gume na limuzinama

str. 13

KOLIKO KO[TA POLAZAK U [KOLU

Za |aka prvaka najmawe 3.000 dinara

Foto: R. Hayi}

str. 8

SPORT

str. 16 – 23

OP[TINSKA VLAST U TEMERINU UKLAWA OBJEKTE KOD PIJACE

Zbog ru{ewa radwi 50 qudi bez posla

str. 11

n POVRATAK fUDBALA I PUBLIKE

n ORLOVI NISU RANO POLETELI

n IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIgA


2

POLiTikA

utorak23.avgust2011.

dnevnik

DIREKTOR FONDA „EVROPSKI POSLOVI” PREDRAG NOVIKOV:

Tro{kovi kancelarije u Briselu ve} pokriveni Beogradoki}ensrpsko-nema~kimzastavama

NEMA^KA KANCELARKA DANAS U BEOGRADU

Zlatovez za Merkelovu

Nema~ka kancelarka Angela Merkel u prvoj zvani~noj poseti Beogradu od predsednika Srbije Borisa Tadi}a dobi}e na poklon zlatovez,autorkeMarije Jovanovi}, re~eno je Tanjugu u kabinetu predsednika Republike. Re~ je o delu s motivima srpske kulturne ba{tine, iz ciklusa „Zlatne niti”,skraja19.veka. Me|uzanimqivostimavezanim zaposetunema~kekancelarke,mi-

likim silama – smatra prili~no skromnim. Kancelarka, tako|e, insistira na ta~nosti – li~no je „nema~ki precizna”itozahtevaiodsvojih saradnika.„Svemoradabudeuminut, po planiranoj agendi”, ka`u zaTanjugpoznavaocikancelarkinogna~inarada. Merkelova je u Beograd stigla sino},predvi|enojedaspavauhotelu„Hajat”,adanas,preslu`be-

Da~i}: Poseta za nastavak evropskog puta Srbije PotpredsednikvladeSrbijeIvicaDa~i}rekaojeju~edao~ekujeda}eposetanema~kekancelarkeAngeleMerkelBeograduprote}iuznakupozitivnihtonovaizme|uSrbijeiNema~keida}eomogu}itinastavakevropskogputana{ezemqe.„Nadamoseda}emona}iodgovaraju}eformulacijeivarijantekoje}eomogu}itinastavak na{egevropskogputa,aliio~uvaweiza{tituna{ihnacionalnih idr`avnihinteresa”,rekaojeDa~i}ipodsetiodajeNema~kadala kqu~ni doprinos za viznu liberalizaciju i nije ultimativno i o{troreagovalanapojavutakozvanihla`nihazilanata,kao{tojesunekedrugezemqe. mooficijelnogprograma,jestei podatak da Merkelovu prati oko 60qudi,ukqu~uju}inajbli`esaradnike i savetnike, obezbe|ewe inovinare,{toseudiplomatskoj praksi–pogotovokadjere~ove-

nihrazgovora,susre{}esesastipendistima Fonda „Dr Zoran \in|i}„ i predsednicom Upravnog odbora Fonda Ru`icom \in|i}.Zatim}erazgovaratispredstavnicimavlastiSrbije.

VICEPREMIJER BO@IDAR \ELI] O RESTITUCIJI

Kolonisti nemaju ~ega da se pla{e

–Kolonistinemaju~egadasepla{e.Nikoimne}eoduzimatiku}e,nikone}etra`itidasebilokoiseli–rekaojesino} u Novom Sadu potpredsednik Vlade Srbije Bo`idar \eli}, u~estvuju}iujavnojraspravionacrtuzakonaorestituciji. \eli}jenaglasiodajeobe{te}ewevojvo|anskihNemacaregulisanosporazumomTito–Brant,itajsporazumpoznatjena{ojzemqi.VicepremijerjezapetakuNovomSadunajaviojavnuraspravuonacrtuzakonaojavnojsvojini,kada}e,kakojerekao,razgovaratispredstavnicimavojvo|anskevlasti.

SLOBODAN HOMEN PONAVQA

Rehabilitovanim osobama }e se vra}ati imovina –IzmeneidopuneZakonaorepotra`ivawa na koja su imali habilitaciji,kojima}ebitiomopravo,anisuihdobijali. gu}enovra}aweimovineinaknaOnjedodaoidajejasnoprecida {tete rehabilitovanim licizan period u kojem je mogu}e trama, trebalo bi u septembru da se `iti pravo na rehabilitaciju, a na|u pred poslanicima u Skupon „po~iwe od efektivnog oslo{tiniSrbijezajednosaZakonom bo|ewasvakogpojedina~noggrada orestituciji–izu Srbiji, kada su javio je ju~e drvevlastipo~ele Zlo~inci,bilodasu no `avni sekretar u zaista da vr{e M i n i s t a r s t v u tobiv{ipripadnici vlast,pasvedo22. pravde Slobodan usta{kihformacija, januara 2001. godiHomen. ne kada je forminekihma|arskih On je u izjavi grupacija,partizana rana prva demoTanjugu dodao da kratska vlada Zoili~etnika,ne}e }e konfiskovana rana \in|i}a”. imatipravona imovinabitivraHomenjerekaoida }ananaosnovuzaje do sada doneto naknadu{tete kona o restituci1.480 presuda kojiji koji predvi|a ma se potvr|uje vra}awe imovine u naturalnom pravonarehabilitaciju,kaoida oblikuiliobe{te}ewe. jo{oko800postupaka~ekanasud– Osim vra}awa konfiskovane skiishod. imovine,rehabilitovaneosobe}e – Samo lica koja budu imala na osnovu pravosna`ne sudske pravosna`nu presudu mogu imati presude mo}i da ostvare i druga pravo na rehabilitaciju i vra}agra|anskapravakojasuizgubileu we imovine. To zna~i da zlo~intom periodu – dodao je Homen. – ci,bilodasutobiv{ipripadniPre svega, to je pravo na zdravciusta{kihformacija,nekihmastvenuza{titu,zatimnaposebnu |arskih grupacija, partizana ili naknaduzavremekojesuproveliu ~etnika, ne}e imati pravo na nazatvoru,kaoisvadrugasocijalna knadu{tete–podvukaojeHomen.

– Godi{wi tro{kovi budu}e predstavnika,~ija}eimenabikancelarijeVojvodineuBrise- tiobjavqenatekkadatiprotolu ve} su pla}eni iz fondova kolarni uslovi budu ispuweni, EU, iako to predstavni{tvo rekao je on, i dodao da }e broj jo{nijeniotvoreno–izjavioje ~lanovatogpredstavni{tvazaju~e direktor Pokrajinskog visiti iskqu~ivo od novca dofonda„Evropskiposlovi“Prebijenogizevropskihfondovaza drag Novikov. ostvarivaweodgovaraju}ihproNapomiwu}idaje,zahvaquju- jekata. }ianga`ovawutogfondainad–Veomajeva`nodakancelale`nih pokrajinskih sekretarija Vojvodine u Briselu bude rijata, EU pre mesec dana odo- otvorena ove jeseni jer Srbija brila Vojvodini projekat vreo~ekujedobijawezvani~nogstadan 400.000 evra tusakandidataza za uni{tavawe ~lanstovo u EU, Noviprogram ambrozije na pod{to }e otvoriti ru~ju Pokrajine, pristup novim prekograni~ne Novikov je rekao evropskim fonsaradweponu|en da }e deo tog izdovima, posebno op{tinamauSrbiji onim koji se odnosa „pokriti“ plate zaposlenih, iHrvatskoj.Upitawu nosenaregionalzakup prostorija, niiruralnirazjeiznosodne{to promocijeidruge vi{eod5,3miliona voj – istakao je `ewa gra|ana, privredne komotro{kovezagodiNovikov. re, razvojne institucije kao i evra,nakojimogu nu dana rada te Onjenajavioi mnogidrugi–objasniojeNovira~unatiinstitucije novi program kov. kancelarije izSremaiBa~ke Novikovjepodprek og ran i~n e Powegovimre~ima,uokviru setio na to da je saradwe ponu|en najavqenog programa postoje zvani~no otvaraop{tinama u Sr- triprioriteta:ekonomskirazwe tog predstavni{tva srpske bijiiHrvatskoj.Upitawujeiz- voj, za{tita `ivotne sredine i pokrajine u Briselu planirano nosodne{tovi{eod5,3milio- promovisawe razmene “Qudi za10.oktobar,uokvirumanife- na evra na koje mogu ra~unati qudima”. stacije evropskih regija i gra- institucije iz Srema i Ba~ke –Uokviruekonomskograzvodova,napomiwu}idasuzatois- ukoliko imaju kvalitetne pro- ja bi}e primani projekti iz puweni svi formalni uslovi u jekte. oblasti razvoja putne mre`e, Srbiji,anedavnojeiodbelgij–Moguaplicirati:pokrajin- upravqawe vodnim resursima, ske vlade dobijen odgovaraju}i skaadministracijaiinstituci- povezivaweprivrednika.EUtu atestzaregistraciju. je,op{tine,gradovi,instituci- posebno `eli da finansira tu–Budu}ipredstavniciVojvo- je sporta, kulture, razna udru- rizam,naro~itokadjeupitawu dineuBriseluzavr{ilisuobuku u na{em Ministarstvu inostranihposlova,radi}euokviObilazak op{tina ruMisijeSrbijepriEUiima}ediplomatskepaso{ena{ezeFond„Evropskiposlovi„ovihdanakre}euobilazakop{timqe–objasniojeNovikov,inanaiinstitucijauVojvodinidabisePokrajina{toboqepripomenuodaseutomsmisluo~epremilazapredstoje}ikonkurs.Pore~imaPredragaNovikova, kuje ispuwewe odgovaraju}e novacjeraspore|entakodajezaop{tineuBa~kojiSremupredprocedurezemqedoma}ina. vi|eno 3.190.000 evra, dok }e hrvatskim op{tinama oti}i KancelarijaVojvodineuBri2.160.000evra. selu ima}e u po~etku samo dva

Dunav.Na{a`eqajeda,sdruge strane, poku{amo da brojnim projektima dobijemo odre|ene pare EU za Nacionalni park „Fru{kagora„–rekaojeNovikov. [toseza{tite`ivotnesredine ti~e, Novikov o~ekuje novaczasanirawelokalnihdeponijaisli~neprojekte. – U okviru akcije „Qudi qudima”projekte}emo}ida{aqu sportskadru{tva,organizatori manifestacija i drugi – ka`e Novikov. Kako je naglasio, EU }e finansirati 85 odsto vrednosti projekata,aaplikantine}emorati da finansiraju svoj deo unapred.Projektimogubitiod 50.000 do 300.000 evra i mogu se realizovati u periodu od {est do 24 meseca. Rok za prijavu je 15. novembar, a potpisivawe ugovora i prvi novac mo`e se o~ekivatisredinomnarednegodine. P. Klai}

U Registar stranaka upisana 81. partija U Registar politi~kih stranaka Srbije upisana je nova, 81. stranka – Demokratska partija – Partia demokratike, sa sedi{tem u Bujanovcu.Demokratskapartijaupisanajeu Registar politi~kih stranaka pod rednim brojem81,kaopoliti~kastrankanacionalnemawine,objavqenojeunajnovijem„Slu`benom glasniku”. Kao zastupnik Demo-

kratskepartijeuRegistarjeupisanNagip Arifi izVelikogTrnovca.Vi{eodpolovinestranakaupisanihuRegistarsustrankenacionalnihmawinakojimajezaosnivawe potrebno da prikupe 1.000 potpisa gra|anakojiihpodr`avaju. Za upis u Registar politi~kih stranaka neophodnoje10.000potpisagra|ana.Poli-

ti~kastrankaseosnivanaosniva~kojskup{tinidono{ewemosniva~kogakta,programa, statuta i izborom lica ovla{}enog za zastupawepoliti~kestranke. Napoliti~kojsceniSrbijeprepreregistracijestranakanaosnovunovogZakonao politi~kim partijama bilo je vi{e od 600 politi~kihstranaka.

LDP: Demagogija vlasti Liberalno-demokratska partija kritikovala je ekonomsku politikuVladeSrbije,ocewuju}idavlastnenudikonkretnai prava re{ewa za izlazak iz te{kesituacije.LDPusaop{tewunavodidaVladaSrbijevodi „demago{ku ekonomsku politiku”,umestodavodidruga~ijuporeskupolitiku,ukinemonopole i subvencije gubita{ima, reformi{epenzijskifondiotvo-

ri regionalno tr`i{te za robu izSrbije. „Vlada najavquje {tedwu iskqu~ivoususretimaspredstavnicimaMMF-aikadaseupla{i da ne}e mo}i da dobije nove me|unarodnekrediteigarancijeza minuseubuxetu”,navodiseusaop{tewustranke. Liberaliisti~udauzemqii daqevladahaosudr`avnojadministraciji,daVladanesprovodi

Napad zbog plakata Prilikom lepqewa plakata Ujediwenih regiona Srbije na javnoj oglasnoj tabli u Be~eju, aktivistu ove strankeM. M. (25)napalajegrupanepoznatih lica koja su mu tom prilikomnanelalak{etelesnepovrede. Kak o su sao p{ til i iz be~ ejs kog URS-a, M. M. je napadnut u trenutku kadajelepioplakatenakojimasuispisana pitawa upu}ena lokalnoj vlastikojaseti~usvihgra|anaop{tine, a napad povezuju s neumerenim izjavamapredsednikaop{tinekojijenedavnozakatastrofalnostaweuop{tini optu`ioURS,iakoovapartijaneu~estvujeuvlasti. Napadnutimladi}jezavr{iouSlu`bi hitne pomo}i gde mu je ukazana pomo},aosvemujeobave{tenaipolicija. N. P.

nikakve reforme, a da gubita{ka i partijski vo|ena javna i dr`avna preduze}a ulaze u dugove i kredite koje }e morati da vra}ajugeneracijegra|ana. LDP navodi da je od po~etka godine ba~eno bar 500 miliona evra na kredite dr`ave i subvencionisawewenihmonopolisti~kih preduze}a, finansirawebesmislenihpartijskihprojekata i uporno odr`avawe so-

cijalne anestezije koja razara Srbiju. „Stranke vladaju}e koalicije vode demago{ku ekonomsku politiku i vi{e se pona{aju kao me{etarinafinansijskomtr`i{tu negokaoozbiqnavladasvizijom”, ocewujuliberali,dodaju}idasve {tosenajavqujejesteusvajawerebalansabuxetauseptembrukojim treba da se pokrije nerazumno tro{eweiina~etankogbuxeta.

DSHV i DS u Subotici i o izborima Predstavnici Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Demokratskestrankeodr`alisusastanak na kojem su, izme|u ostalog,razgovaraliopripremamaza naredneizborenasvimnivoimai koalicionojsaradwi,saop{tioje ju~e DSHV. Na ju~era{wem sastanku, navedeno je u saop{tewu, bilojere~ioinormalizacijirada redakcije TV Novi Sad na hrvatskomjezikuiodrugimtemama va`nim za hrvatsku zajednicu, u sklopu koalicijonog dogovora o me|usobnojsaradwi.Uovommesecuovojetre}isusretpredstavnika DSHV-a s predstavnicima ve}ih politi~kih stranaka na srpskojpoliti~kojsceni,budu}idasu muprethodilisastancisUjediwenim regionima i Gradskim odborom Saveza vojvo|anskih Ma|ara, dodajeseusaop{tewu.


URSMLA\ANADINKI]APRI@EQKUJESOCIJALDEMOKRATESRBIJEUSVOMTABORU

Qaji}tvrdipoziciju zapregovore Lider Ujediwenih regiona Srbije Mla|an Dinki} potvrdio je ovihdanadasaSocijaldemokratskompartijomSrbijeRasimaQaji}a razgovara o saradwi jer bi „zajedno mogli posti}i dobar rezultat”.IzSDPS-ajo{nemakona~nog odgovora o kojem se mesecimanaga|a,budu}idajeQaji}na pro{limizborimanastupaosDemokratskomstrankom,aposaznawima„Dnevnika”,tastranka,koja jeosnovanaprenepunedvegodine, o~ekuje da }e ovog oktobra zavr{iti konstituisawe svojih lokalnih odbora u zemqi, ~ime bi, smatraju, imala boqu poziciju za predizborne pregovore. Naime,

ra~una se da izgra|ena strana~ka infrastruktura donosi odre|eni procenat glasova bira~a,kao{totouodre|enom broju donosi i ime lidera. –Naravno,to}ezavisitiiodwega(Qaji}a) – kazao je Dinki} u intervjuu „Politici”, podse}aju}i pri tom na uspeh URS-a i SDPS-a nalokalnimizborimau Boru, pa „tim koji pobe|uje ne trebamewati”. ZanastupDinki}evihnapokrajinskomnivoujo{nijeodlu~eno,a

DSSuVojvodini–samiprotiv separatista Samostalninastupnaizborimaju~ejenajavioDSSVojislavaKo{tunice,aizlazak„sasvojimimenomiprezimenomisvojimprogramom”,ka`ezana{listportparolPokrajinskogodboratestranke MilenkoJovanov,o~ekujuiuVojvodini,napokrajinskimizborima. –Verujemda}eDSSiuVojvodinisamostalnonaizbore,sprepoznatqivompolitikomkojaseti~eborbezazaustavqawesveglasnijihseparatisti~kihte`wipojedinacaistranaka.Nekomeneizgledadatihte`wiima?Panijemnogimanijeizgledaloniuslu~aju CrneGore1996.godine–ka`eJovanov.

vim re~ima, ti~e i same Vojvodine. PrviQaji}ev~ovekuVojvodini, koji vodi Pokrajinski odbor, Zdravko Jelu{i} ka`e za na{ listdajeuavgustu„suvi{erano” govoriti o eventualnim predizbornimkoalicijama. – S DS-om ili s URS-om, ili }emomo`dazajednonaizbore–suvi{ejeranootomegovoritiuavgustu–ka`eJelu{i}. O tome da li su SDPS i URS programski bliski, kako to vidi posledwe {to o tome u periodu [andorizDinki}evogtabora,Jeletwih odmora {ef poslani~ke lu{i} odgovara da „kad postoji grupe URS-a u Skup{tini Vojvo- politi~kavoqa,lakosepravekodine Jo`ef [analicijeiuprogrador znajesteda}e muna|eblikost”. SDS-omilis biti samostalan. – Nekada o koaURS-om,ili}emo On li~no o~ekuje liciji ne odlu~uje datakoiostaneu programska sli~mo`dazajednona Vojvodini, ali to nost,ne gosestranizbore(Zdravko nemo`edatvrdi. ke okupqaju i oko Je l u { i},SDPS) zajedni~kogciqa– – Programski isti~eJelu{i}. nam je Qaji}ev SDPS }e, ka`e on, krajem sepSDPblizak,alini{tazvani~no se jo{ nije desilo – ka`e tembra ili po~etkom oktobra [andor,inavodida}eURSina imati sednicu Glavnog odbora i pokrajinskeizboreiza}ispro- tada }e se o razgovarati predizgramom decentralizacije, kao i bornom nastupu, ali to ne zna~i, uparlamentarnojtrci,stimda dodaje,da}etadabitidonetaikoS.Nikoli} se decentralizacija, po wego- na~naodluka.

MALOVREMENAZARASPRAVUOZAKONUOJAVNOJSVOJINI

Gradoviprimedbeiznose uutorak,Pokrajina}uti Nacrt zakona o javnoj svojini dovr{enjeikrajemprveseptembarskenedeqebi}eupu}enSkup{tini na razmatrawe. Proizvod radne grupe, koje je uspela da se sastane svega nekoliko puta i u kojoj je bilo mnogo nesuglasica izme|u predsednika Bojana Kostre{a ipokrajinskogsekretara zafinansijeJovice\uki}a,mo}i}edasevidinarednihdana,a potpredsednik Vlade Srbije Bo`idar\eli} ve}jeukratkoobjasniokako}eizgledati. Powegovimre~ima,javnarasprava}etrajatido31.avgusta,a wegovim dono{ewem i dono{ewem zakona o restituciji bi}e „zaokru`eni bitni elementi za funkcionisawe demokratije u Srbiji, za decentralizaciju i za privla~ewe privatnih investicija“.Tako|e,zakoniosvojiniio restituciji me|u kqu~nim su uslovimadaSrbijadobijestatus kandidataza~lanstvouEU,{to dodatnoobja{wava`urbuikratko}ujavnerasprave. Nacrtomzakonaojavnojsvojini predvi|en je „funkcionalni princip“uodre|ivawujavnesvojine,adefinisanasuiop{tado-

Ho}e li, na koji na~in i s kakvim stavom Vlada Vojvodine u~estvovatiujavnojraspravi,jo{ nije poznato. S druge strane, Stalna konferencija gradova i op{tina `eqno o~ekuje da vidi

treba da vidimo tekst nacrta zakona,{too~ekujemdanasili sutra, pa }emo se definitivno odrediti prema wemu. Po nezvani~niminformacijamakoje imamo,ainaosnovuizjavapot-

Putevi,{ume... Ovimaktomdefinisanasuidobraodop{teginteresa,ukoje spadajupoqoprivrednozemqi{te,{ume,vodnozemqi{te,za{ti}enaprirodnadobraikulturnadobra.Imamoidobrauop{toj upotrebi,kojasunamewenakori{}ewusvih,kao{tosujavniputevi,pruge,mostovi,tuneli,grani~niprelazi,itojeusvojini RepublikeSrbije,objasnioje\eli}. Ulice,trgoviijavniparkovisutako|edobrauop{tojupotrebi, ali }e biti u vlasni{tvu lokalnih samouprava. Primer tog principajetoda}e{umekojesupotrebnezafunkcionisaweJP „Vojvodina{ume”pripadatiPokrajini,ali}eautoputeviiprugekojiprolazekrozVojvodinuostatiusvojinidr`aveSrbije.

brakojane}emo}idabuduprodataiprivatizovana.Vojvodini}e, naglasio je \eli}, pripasti sve {to je – po Ustavu i zakonima – imovina dr`ave Srbije koju koristiPokrajina.

nacrtzakonainajavqujeu~e{}e uraspravi. Po re~ima potpredsednika SKGO-aSa{ePaunovi}a,taorganizacijajeaktivnou~estvovala u izradi nacrta zakona o javnoj svojini. – Dogovoreno je da slede}eg utorkauBeogradubudeodr`ana rasprava na ovu temu. Tek

predsednika Vlade Bo`idara \eli}a,ve}inana{ihprimedbinaonajpo~etnitekstjeprihva}ena–rekaojePaunovi}za „Dnevnik”. Powegovimre~ima,kadabududobilitekstzakonanauvid, ukoliko bude primedbi, svakako }e ih izneti na javnoj raspravi. P.Klai}

REKLI SU

Vukadinovi}: ZaSrbijujeboqe danesrqauEU Glavni i odgovorni urednik portala „Nova srpska politi~ka misao„ \or|e Vukadinovi} oceniojedajezaSrbiju, u sada{wim uslovima, povoqnija opcija da bude „ostrvo unutar EU okru`ewa” nego ~lanica EU. Vukadinovi}jeutekstunaNSPM(www.nspm.rs)ocenio dajeudoma}ojjavnostistvorena„potpunonenormalna situacija da je maltene jedina alternativa Evropskoj uniji smrt, odnosno da akonemaEU–Srbijapropada”.„Tojei~iweni~nobesmisleno,aipsiholo{ki{tetnojer senatajna~insamopodsti~unerealnao~ekivawaodUnije,asdrugestrane,spre~avarad na pronala`ewu alternative u slu~aju da se izbilokojegrazlogaEUizjalovi”. Vukadinovi}jenaveodanezagovaranikakav „sukob s Unijom”, ali da treba re}i da Srbija„nemapoliti~kinitiekonomskiinteres da srqa u ~lanstvo, ta~nije, da ~eka predvratima,pri~emujojseneprekidnododajunoviinoviuslovi”.

Borovi}: Sanacija penzionogfonda Nov a Srb ij a sao p{tila je ju~e da „jedinaimamerezasanacijupenzionogfonda”za nep un ih pet god in a. Nova ekonomska politik a NS-a predv i| a sanaciju penziono-inval ids kog osig ur aw a „preko mehanizma neinflatorne primarne emisije iz Narodne banke Srbije na godi{wem nivou od jedne milijardeevraudinarima,ukoristFonda PIO,uvidudugoro~nihkreditasasimboli~nomkamatomnagodi{wemnivouirokom otplate od 100 godina i odlo`enim pla}awemod50godina”. Novacbibiousmerenprekonovoosnovane dr`avne hipotekarne banke u vlasni{tvuFondaPIOibiobinamewenzafinansirawe izgradwe stanova za gra|ane s kamatama ne ve}im od ~etiri posto na godi{wem nivou i za ~iju gradwu bi bili upotrebqeni iskqu~ivo doma}i materijali,izjaviojedirektorNS-aBorislavBorovi},navodiseusaop{tewu.

Vu~evi}:Mislimo omestu gradona~elnika Ukoliko Srpska napredna stranka bude u prilici da postavi gradona~elnika, to }e najverovatnije biti {ef te partije u NovomSaduMilo{Vu~evi}. Vu~evi} za Radio 021 ka`e da organi strankeobudu}emkandidatujo{nisuodlu~ivali,alidaonnamerava da svoju politi~ku karijeru gradi u NovomSadu,teda}e,kakosadastvaristoje, biti nosilac liste napredwaka za Skup{tinugrada. –Proceni}emooddatumaizboraiodkampawekoju}emovoditi,ukojempravcudelovati, posebno imaju}i u vidu da je izborni sistem takav da nemate neposredne izbore za gradona~elnika.Tepri~edajenekokandidat za gradona~elnika su uslovqene time da ta strankaparticipirauvlasti,daimave}inski,uslovnore~eno,paket.Aline}emoni{a prikriti,ne}emoiznetinekogkandidatakog niko nije mogao pretpostaviti – ka`e predsednikGradskogodboraSNS-a.

c m y

politika

dnevnik

utorak23.avgust2011.

3

PROF.DRZORANSTOJIQKOVI]OURS-ovom POGA\AWUUCENTARPREDSTOJE]IHIZBORNIHTRKA

Obe}ajpare ikupizaborav

– Ono {to }e biti u {picu izbornih kampawa za slede}i izlazaknabirali{tauSrbiji je kriza koju ose}aju gra|ani Srbije,alikrozprizmuneravnomernog rasporeda wenog terata.Najnovijimnastupimalider URS-a, nekada G17 plus, Mla| an Dink i} pok az uj e da ima ono {to mu niko ne mo`e negirati,nerv,politi~kisenzibilitet za otvarawe kqu~nih pitawa: jedno je socijalna

ve{ taj i pok az uj u da gra| an e najv i{ e int er es uj e stand ard, `ivotna sigurnost, zapo{qavawe,odnosnonezaposlenost,i borbaprotivkorupcijekojaje, po wihovom mi{qewu, endemska. I koju god politi~ari temu smislili, to }e biti u fokusu, a ne verujem da }e se po tom redu prioriteta nametnuti i problem Kosova. Lider URS-ajeponovopokazaosenzibilitetdapoga|ausr`.Pitawe za sam og Dink i} a kao ozbiqn og izborn og takm acajekakodo}i do 200.000 glasova {to obezbe| uj e parl ament arn i status. Samo, kalkulacija je koliko }e se aktiv ir aw em te platf orm e i okupqawemlokalnih mo}nika sve to omogu} it i. Da je distribucija, a drugo terito- on u tome uspe{an, i da ima rijalna,jerjeSrbijaoptere}e- ozbiqne namere, govori ~iwena nezavr{enom decentraliza- nic a da je det a{ ir ao nek a cijomiogromnimregionalnim predstavni{tva ministarstarazlikama u razvijenosti, kao va, slu`bi, agencija u provini tezama o beociju, i to tamo grad iz ac ij i, i gde ima svoje saPi t a w ezasa m og event ua ln oj novez nik e – obj aDinki}akao v o s a d i z a c i j i , {wav a Stoj iqozbiqnogizbornog Srbije. Sve {to kovi}. na tu temu mo`e Komentari{utakmacajestekako re}i, nailazi na }i tvrdwe najvedo}ido200.000 plodn o tlo. Ne }e opoz ic io n e glasova,{to mo`ese,pritom, strank e SNS-a obezbe|uje pre}inekalinida je sve to Dinja onoga {to je ki}ev marketinparlamentarni ekon oms ki odr{ki trik, uz opstatus `ivo, a o~ito je tu` be da sad a da su fin ans ijpredl a` e diskiefektiaZakonaoregiona- stribucijunovcamesnimzajedlizacaiji i decentralizaciji nicima,a„sedeojetrigodineu ne{to {to }e opteretiti bu- vlastikadasuop{tineizgubixet, a s druge strane }e se po- le 50 odsto buxeta“, profesor staviti pitawe kontrole upo- Stojiqkovi} ka`e da na~elno trebenovacajer,kadaihdobi- ni gra|ani ne zaboravqaju sve je{,prebacujutiseiovla{}e- ranijepri~elideraG17plus,a wa i odgovornost, i tu je neka sadaURS-a,iliostalihaktera vrs ta kraj a – izj av io je za doma}e scene, ali ukazuje i na „Dnevnik“ politi~ki analiti- realnost koja prati Srbiju i ~arprofesorFakultetapoli- wenobira~kotelo. ti~kihnaukauBeogradudrZo– Prosto, ritam politi~kog ran Stojiqkovi}, komenatri- `ivota u Srbiji govori da je {u}i teme koje Dinki} u po- politi~ko pam}ewe kratko, da sledwe vreme otvara, bombar- se pol it i~k a ret ort a brz o duju}ijavnostpredlozimauko- okre}e,ipodefektimatrenutjima gra|ani prepoznaju bene- nog sredweg benifita i dobifitezasebe. ti,ranijapraksasezaboravqa.

Patent Komentari{u}i{ta}esedesitikadaiostalestrankekrenu u`e{}ukampawu,fokusiraju}isenatemekojeonsmatrada}e bitiosnovbitkezabira~e–standard,uposlenost,siguran`ivot,Stojiqkovi}konstatujeda}e„jednostavnopreuzetideotog paketakojije’patentirao’Dinki}“. –Dakle,uradi}eisto{toion,alisatvrdwomdaimajumnogove}ekapaciteteiiskrenenameredasvetorealizuju,apoku{a}eidaotvoreafereiliosporerezultateDinki}evihsaveznikaizURS-a–smatrasagovornik„Dnevnika“. Nai m e, dok se beo g rads ka, zna~i i centralna vlast, bavi zabavnimprojektimapoputnajaktuelnijegucentruprestonice „Beogradizacija Beograda“, liderURS-a,dodu{eisamdeo te vlasti, najavio je da }e od septembrapo~etidaprikupqa potp is e gra| an a za pod r{ ku predloguwegovestrankezadecentralizaciju Beograda i izmenuStatutagrada,kojuprati wegova ideja da se ~etiri milijarde dinara iz gradskog buxeta preusmeri ka mesnim zajednicama.Ovomkoraku,zakojisusenekiupitaliotkudapareidali}esebuxetskasredstva deliti do ku}nih saveta, prethodilisudankadajenakon usvoj en og predl og a zak on a o finansirawu lokalnih samouprav a u Skup{ tin i Srb ij e Dinki}rekaodaje„najsre}niji~ovek“,paidejaodepatrizaciji javnih preduze}a i ukidaweUO. – U trenutku kada je predvidqivodaizborauSrbijine}e bitidokrajamarta2012.godine,istra`ivawaimedijskiiz-

Ovde je odnos prema politici, igra|anaipoliti~ara,postao krajwecini~anisvodisenato {ta se u okviru predizborne kamp aw e i akt ivn os ti mo` e eventualnodobiti–prime}uje na{sagovornik. Napitawedalitozna~ida „s poga|awem u sr`“ gra|ana – krenuti prema xepu i standardu,testartovav{ipreostalih –Dinki}pravipogodnotloza prelazakcenzusa,kojimudovodeupitawe,Stojiqkovi}isti~edaliderURS-aprvenstveno ne`elidaizgubiinicijativu. –Jednostavno,onje„prvipatent ir ao“ prob lem ner avn omernog teritorijalnog razvoja u Srbiji, zna~ajnih regionalnih razlika i smawewih ovla{}ewa lokalnih samouprava i ne `eli da gubi prednost pa je svenaporeusmeriodatodonese dovoqno glasova da bi URS o~uvao parlamentarni status, ali istovremeno i kop~u ka vlasti.Tojekonstatntnapolitik a weg ov e strank e – obj a{wavaovajanaliti~ar. D.Milivojevi}


4

ekonomija

utorak23.avgust2011.

dnevnik

POSTIGNUTDOGOVORDR@AVEI„SRBIJAGASA”

Vladaodobrilaposkupqewe gasaod15posto Generalni direktor „Srbijagasa” Du{an Bajatovi} izjavio je da }e Vlada Srbije, zajedno s timpreduze}em,moratidaprona|ena~inkakodabudere{eno pitawe osam milijardi dinara dugovawa daqinskih sistema grejawa, budu}i da gas nije poskupeorealno. Bajatovi}jeuKikindipodsetio na to da je pro{le sedmice usagla{eno poskupqewe cene gasaodoko15posto,po{to,kakojerekao,Vladanijedozvolila komercijalno poskupqewe koje je trebalo da bude oko 30 procenata. Iako „zavijeno u oblandu”, Bajatovi} je ovom izjavom potvrdio i da je Vlada u su{tini odobrila poskupqewe gasa, ali jo{nikonijezvani~norekaood kada}enoveceneva`iti.Svaje prilika da }e gas gotovo sigurnobitiskupqiod1.oktobra. JP„Srbijagas„jekrajempro{le nedeqe uputilo zvani~an

Ostalojo{dasere{ipitawecentralnoggrejawa pogradovimajertoplanetrenutnodugujuosam milijardidinarazagas

zahtevzaposkupqewe,adilema jebiladali}egaVladaprihvatiti jer to nije prvi put da se najavqujenovacena.Akosesudi po Bajatovi}evoj izjavi, Vlada jedalazelenosvetlozaskokceneovogenergenta. Po ranijim informacijama, gas}ebitiskupqioko15posto u proseku, dok bi za doma}instvaposkupeoizme|u10i12posto.Dakle,mese~nira~unzadoma}instvood60kvadratnihmetara i potro{wu gasa od 300 kubnihmetarapove}a}esezagotovo2.500dinara,odnosnoiznos bisoko12.000dinara,sko~iona oko14.400dinara. Bajatovi} je u Kikindi izjavioida}evladaSrbijeponovo morati sa „Srbijagasom” da izna|e na~in kako da za{titi standardstanovni{tva,aliida bude re{eno pitawe dugova. „Daqinski sistemi grejawa u ovomtrenutkudugujuosammilijardidinara”,rekaojeon.

CENEPLEMENITIHMETALAOBARAJUSVEREKORDENASVETSKIMBERZAMA

Zlatnagroznica zaobi{laSrbiju Zlatnagroznicakoja trenutno trese ~itavsvetuvelikojmeri je zaobi{la Srbiju. Cena zlata na svetskim berzama ovih dana obara sve rekorde po{to investitori, usledvelikihporeme}ajanatr`i{timaakcija i valuta, kao i uvek u krizama, svoj novac sklawaju u „najsigurnijuluku”,atoje zlato. Kod nas, me|utim,nepostojiberzanskatrgovinaovimplemenitim metalom pa doma}iinvestitorinisuimali prilikudanatajna~inza{tite svojnovacodturbulencija. Gra|ani Srbije koji `ele da svoj novac investiraju u zlato imaju prakti~no tek dve mogu}nosti–ilidakupezlatnik,~ijomseizradombaviZavodzaizradunov~anicaikovanognovca, ili da ulo`e u investicioni fond koji u svom portfoliju ima akcije kompanija koje proizvodeitrgujuzlatom.USrbiji za sada ne postoji fond koji direktno ula`e u zlato ili zlatnepoluge,ve}samoinvesticionifond„Ilirikagold„koji investira u akcije preduze}a koja se bave proizvodwom ili preradomplemenitihmetala. Portfolio menaxer „Ilirikagolda„PredragPavi}evi} ka`e za „Dnevnik” da posledwih

Vrednostporasla~etiriputa Cenazlatanasvetskimberzamajeodjanuara2005.sko~ila~etiriputapasekodmnogihinvestitoraulagaweuovajplemenitimetalpokazalokaoisplativijavarijantaod{tedweubanci ilitrgovinenaberzi.Cenaposledwihnedeqa,zbogte{kihlomovanaberzi,nastavqadaraste.Ju~ejenaberziuLondonuporaslanablizu1.900dolarazafinuuncu(31,1gram),aodpo~etkagodinejetajmetalposkupeo~ak33posto. Naravno,kadanekojrobicenatolikoraste,analiti~ariupozoravaju na to da treba biti oprezan jer u jednom trenutku taj rast mora da dotakne „plafon” i onda krene nadole. Ipak, poznavaociprilikaukazujunatoda}eserastcenezlatanastavitiiunarednomperiodu. –Uznekeoscilacije,o~ekujemda}edokrajagodinezlatodose}i2.000dolarazauncu–ka`ePredragPavi}evi}. sedmicapostojiogromnointeresovawegra|anazaulagawe,kaoi da mnogi zovu u `eqi da saznaju kakve sve mogu}nosti imaju na

raspolagawu ako `ele da investirajuuzlato.Ovajfondusvom portfoliju ima akcije velikih rudarskih kompanija iz Austra-

[TRAJKU„BANATPLASTU”UPLANDI[TU

^etirimeseca nemaplate Radnici „Banatplasta“ u Plandi{tusuodpro{logponedeqkaugeneralnom{trajkujer ve}~etirimesecanisuprimili zarade,nemaniputnihtro{kova i doprinosa, a ve}inski vlasnik @eqko Jovovi} za 102 zaposlena duguje oko 15 miliona dinara. Prekju~ese,posleinsistirawa {trajka~a, Jovovi} udostojiodasvratiufabrikuini{ta dobro nije rekao zaposlenima.

ostvarimo svoja prava – isti~e predsednik{trajka~kogodbora Tomislav\eor|ijevski. Pogoni „Banatplasta“ su od ponedeqkaprazniusvakomsmislutere~i.Osim{tonemaradnika,kojisvakodnevno{trajkujuukrugufirme,nemanisirovine za proizvodwu, sa ~ime su se radnici suo~avali i pre {trajka. –Voqnismodasevratimona posao~imseispunena{izahte-

Podr{kaizop{tine

lije, SAD i Kanade, kao i inostranih fondovakojitrgujuzlatom. Po~eo je da radi u februaru a po Pavi}evi}evimre~ima,uposledwa tri meseca wihove investicione jedinice imale su prinos od 18 procenata.Uovomtrenutku to je svakako dobra prilika za ulagawe, pogotovo kada se znadasuseakcijedoma}ih kompanija posledwih nekoliko sedmica znatno izgubile na vrednosti. Finansijskaanaliti~arkau fondu „Erste invest” Aleksandra Panteli} navodi da se uposledwevremereklamiraju i predstavni{tva inostranih firmi koja su registrovana u zemqi a koja pru`aju mogu}nostkupovinefizi~kogzlata, pri~emugra|anidobijajusertifikat o kupqenoj koli~ini kaodokazovlasni{tvu,dokje zlat o fiz i~k i sme{ ten o u trezorimaodre|enihinostranih banaka. Ona upozorava na todabiinvestitori,presvega misle}i na male ulaga~e, trebalo pre poslovawa s tim kompanijama da provere da li suoneregistrovanezaobavqawe tih delatnosti i da li je wihovo poslovawe u skladu s doma}imzakonodavstvom. V.^vorkov

Tomislav \eor|ijevski najavquje da }e danas fabriku i {trajka~eposetitiipredsednikop{tinePlandi{teZoran Vorkapi}. Ina~e,{trajka~iimajupodr{kusvihzaposlenihufirmamaoveop{tine,donoseimosve`ewe,hrabreih,anekiihpoma`uinov~animprilozima. Insistiraojenatomedasevrateupogone,doksuradniciostali pri svojim zahtevima da se prvo isplate zaostale zarade i ostaleprinadle`nosti. –Rekaonamjedanemanovcai dao~ekujedadobijenekekreditepa}epoku{atidadeoiztih para usmeri na na{a potra`ivawa.Nismonatopristali.Nastavqamo {trajk, a u pripremi jeitu`bajerje,na`alost,tojedini na~in na koji mo`emo da

vi.Mo`emopo~etidaradimoza sat vremena i nadoknaditi sve{tosmominulihdanaizgubili. Aliitojeproblemjernemamo sirovine. Mi ne `elimo da se ovaj {trajk odu`i. I nama je u interesudase{toprevratimo u pogone, znamo da firma ima perspektivu i stalne poruxbine,samotrebadanamseobezbedeuslovizanormalanrad–ka`enakraju\eor|ijevski. R.Jovanovi}

„Delez”ho}e celu„Srbiju” Trgovinski lanac „Delta–Maksi”, koji posluje u sastavu belgijske „Delez grupe”, objavio je ponudu za preuzimawe 21,76 odsto preostalih akcija u trgovinskom preduze}u „Srbija”,zakojejespremanda plati ukupno 78,9 miliona dinara(oko773.000evra). „Delta–Maksi”ve}ima58,63 odstovlasni~kogudelautrgovinskom preduze}u „Srbija”, ~ije je sedi{te u Kragujevcu. „Delta–Maksi” navodi da }e novac deoni~arima isplatiti urokuodtriradnadanaoddana isteka ponude. Ponu|a~ na-

merava da zadr`i dosada{wu aktivnost kompanije, koja se odnosi na maloprodaju hrane, pi}aiduvana,kaoidazadr`i mestowenogobavqawauSrbiji,naro~itouBeogradu.

19. 08. 2011.

1.321,42395

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu 1

100,4146

102,4639

104,8206

100,1072

Australija

dolar

1

72,6379

74,1203

75,8551

72,4155

Kanada

dolar

1

70,6151

72,0562

73,7135

70,3989

Danska

kruna

1

13,4763

13,7513

14,0676

13,4350

Norve{ka

kruna

1

12,7764

13,0371

13,3370

12,7372

[vedska

kruna

1

10,9332

11,1563

11,4129

10,8997

[vajcarska

franak

1

88,9412

90,7563

92,8437

88,6689

funta

1

115,2205

117,5719

120,2761

114,8677

SAD

dolar

1

69,9169

71,3438

72,9847

69,7029

Kurseviizovelisteprimewujuseod22.8.2011.godine

Cena

20,03

893

25.004

Angropromet, Ni{

11,01

635

381.000

AIK banka, Ni{

3,33

2.237

3.922.124

NIS, Novi Sad

3,13

726

14.337.293

1,27 Promena %

400 Cena

800 Promet

-12,01

1.839

Veterinarski zavod, Subotica Pet akcija s najve}im padom Astoria, Beograd

Promena %

Cena

Promet

3,13

726

14.337.293

AIK banka, Ni{

3,33

2.237

3.922.124

Komercijalna banka, Beograd

-1,02

2.326

4.799.475

Imlek, Beograd

0,09

2.202

836.590

Energoprojekt holding, Beograd

0,34

584

530.578

183.900

Soja protein, Be~ej

1,15

617

490.669

Agrobanka, Beograd

0,09

5.515

3.055.470

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,00

489

2.588.880

Jubmes banka, Beograd

-0,56

12.744

382.310

Metalac, Gorwi Milanovac

0,40

2.019

191.790

Univerzal banka, Beograd

0,00

3.550

0,00

Tigar, Pirot

0,00

680

0,00

-11,97

478

956

Globos osigurawe, Beograd

-11,78

307

8.596

Go{a monta`a, Velika Plana Vojvo|anskih top-pet akcija

Naziv kompanije

1,27)

NIS, Novi Sad

@itostig, Po`arevac

Rumaplast, Ruma

BELEX 15 (620,24

Promet

Para}inka, Para}in

NIS, Novi Sad V.Britanija

Promena %

-8,97

3.550

42.600

-7,69 Promena %

2.400 Cena

348.000 Promet

3,13

726

14.337.293

Fabrika {e}era, Crvenka

-3,61

4.000

880.000

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,00

2.100

8.400

Soja protein, Be~ej

1,15

617

490.669

Alfa plam, Vrawe

0,00

8.000

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

1,27

400

800

Centrosrem tekstil, St. Pazova

0,00

360

352.080

Vital, Vrbas

0,22

1.362

340.616

Sviiznosisudatiudinarima


c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

utorak23.avgust2011.

5

PROBLEMATI^AN^AKSVAKIPETIKREDITPABANKENAPLA]UJUHIPOTEKE

Svevi{estanova iku}aidenadobo{ PREMIJERIMINISTRIPO^ELIPREGOVORE SMMF-om

Obe}ano stezawekai{a

U razgovorima premijera Srbije MirkaCvetkovi}a s delegaci jom Me|unarodnog mo ne tarnog fonda konstatovano je da je i u narednom periodu neop hodno striktno po {to vawe fiskalnih pravila u Srbiji, u{teda na svim nivoima vlasti i nastavak sprovo|ewa reformi, u ciqu unapre|ewa investicione klime. Premijer Cvetkovi} je ocenio da je aran`man s MMF-om „iz predostro`nosti„, koji ne podrazumeva obavezno povla~ewe novca, veoma va`an za na{u zemqu jer svim stranim investitorima predstavqa potvrdu da Srbija vodi kredibilnu ekonomsku politiku. Na sastanku Cvetkovi}a s delegacijom MMF-a, koju predvodi Albert Jeger, sagledana su makro eko nomska kretawa do kraja godine, a predsednik Vlade je naglasio da }e u oktobru do}i do uskla|ivawa i pove}awa plata i penzija, kako je i predvi|eno zakonom. Delegacija MMF-a nastavi}e razgovore s predstavnicima Ministarstva finansija u vezi s rebalan som buxeta ko ji je planiran u septembru, a bi}e utvr|eni i okviri buxeta za

2012. godinu, saop{tila je Vladina Kancelarija za saradwu s medijima. Zvani~ ni prego vo ri pred stavnika srpskih vlasti i delegacije MMF-a o aran`manu „iz predostoro`nosti„ po~eli su odr`avawem plenarnog sastanka u Narodnoj banci Srbije, na kojem su u~estvovali potpredsednici Vlade Jovan Krkobabi} i Bo`idar \eli}, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Neboj{a ]iri} i guverner NBS-a Dejan[o{ki}. Glavni zadatak delegaci je Vlade u naredne dve nedeqe bi}e predstavqawe re{ewa kojim se fi skal ni defi cit mo `e odr`ati u predvi|enim okvirima. Uko li ko sa MMF-om bude postignut dogovor o ekonomskoj po li ti ci, aran `man iz predostro`nosti mogao bi da se primewuje ve} od oktobra. On podrazumeva da, u slu~aju nu`de, Srbija mo`e da ra~una na oko milijardu evra. Misija MMF-a boravi}e u Beogradu od 18. do 30. avgusta, a tokom pro{le sedmice predstavnici MMF-a obavili su pripremne razgovore sa srpskim vlastima.

Ekonomska kriza koja traje ve} pune tri godine, pra}ena rastom cena, kursa, stagnacijom plata i propadawem preduze}a, ostavila je oko 400.000 qudi u Srbiji bez posla, a mnoge i bez ku}a i stanova jer nisu mogli da vra}aju uzete kredite. Banke su aktivirale hipoteke i stanovi su oti{li na dobo{. Posledwa de{ava sa {vajcarskim frankom samo su dodatno pogor{ali situaciju jer oko 25.000 porodica zbog „{vaj car ca” je dva sastvqa kraj s krajem da bi kako-tako uspelo da ispla}uje kreditne rate. O tome koliko qudi ovih dana ostaje bez ku}a ili stanova preciznih podataka naravno ne ma, ali je si gur no da prakti~no nema vojvo|anskog grada u kojem neka banka nije aktivirala barem jednu hipoteku. Da je dogorelo do nokata potvr|uju i sami bankri, koji su, pak, optmisti~ni jer tvrde da ne mo`e biti gore nego {to je sada i da su problemati~ni krediti dotakli dno. – Problemati~ni krediti su dostigli maksimum i u narednom periodu }e ili ostati na tom nivou ili }e se smawivati – ocenio je predsednik Izvr{nog odbora Hipo AlpeAdrija banke u Srbiji Vladimir ^upi}. – Lo{i plasmani su dotakli dno i to je jedan od najve}ih problema bankarskog sektora u Srbiji. U Hipo banci je 20 odsto ukupnih kredita u kategoriji pro ble ma ti~ nih, {to je, po ^upi}evim re~ima, na nivou ukupnog bankarskog sektora u Srbiji. Zbog nemogu}nosti ot-

U Novom Sadu banke su na dobo{ dale 12 nekretnina – ku}a, stanova i poslovnih zgrada, u Subotici dva dvosobna stana, dve ku}e, poslovnu zgradu s restoranom i dve wive plate pozajmica Hipo banka je, kako je rekao, bila prinu|ena na to da napla}uje hipote ke i pro da je ne kret ni ne klijenata, me|u kojima je i desetak stanova. Kakva je situacija dobro se mo`e videti i na portalu do-

bos.rs. koji pru`a sveobuhvatne podatke o nekretninama, vozilima i drugim predmetima na javnoj prodaji ili vra}enim s lizinga. Samo u Novom Sadu banke su na dobo{ dale 12 nekretnina – ku }a, sta no va i po slov nih

zgrada. Tako na primer banka dvosoban stan od 62 kvadrata u No vom Sa du kod Bu le va ra oslobo|ewa na „dobo{u” prodaje za 58.900 evra. Druga banka prodaje veliku porodi~nu stambenu zgradu u Futogu od 900 kvadrata za 450.000 evra... Poslovni kompleks u Mornarskoj ulici se nudi za ne{to mawe od milion evra. Sli~na je situacija i u ostalim vojvo|anskim gradovima. U Subotici banke zbog dugova ovih dana prodaju dva dvosobna stana, dve ku}e, poslovnu zgradu s restoranom i dve wive. Jedan stan se prodaje direktnom pogodbom, a drugi, od 57 kvadrata, nudi se za 27.000 evra. Ku}a na Pali}u od 65 kvadratnih metara je 14.500 evra... Somborcima su zbog dugova trenutno na dobo{u ~etiri ku}e i tri poslovna kompleksa. Sve ku}e se prodaju direktnom pogodbom s bankama koje su aktivirale hipoteku. U Rumi su na dobo{u lokal i ku}a, a i jedno i drugo banke prodaju direktnom pogodbom. Banke u Kikindi prodaju dve ku}e, u Pe}incima plac u indu strij skoj zo ni i wi vu. U Zrewaninu banke prodaju dve ku}i i lokal. Tako se ku}a od 144 kvadratna metra prodaje za 32.000 evra. U Vrbasu banke prodaju ku}u i dva trosobna stana, i to direktnom pogodbom. Pa koliko dobiju. Nije nikava tajna da, {to kriza bude du`e trajala, to }e sve vi{e qudi morati da odustane od kredita koje nisu u stawu da otpla}uju. U problemu }e biti i banke jer }e i one te{ko prodati sve ono {to }e morati na dobo{. E.Dn.


6

TRe]e dOBA

utorak23.avgust2011.

dnevnik

DalI]eoKToBarSKaPoVI[ICaPeNZIJa BITI300IlI„^aK”1.000DINara

Najlep{asuKrkobabi}evaobe}awa Koliku }e povi{icu srpski penzioneri dobiti 1. oktobra, kad je drugo redovno uskla|ivawe, jo{ se ne zna. Naime, po nekim ra~unicama najstariji bi nakon {est meseci ~ekawa mogli dobiti ~ek ve}i 1,2 posto, prose~no svega oko 300 dinara, mada se pomiwe tri, pa i pet procenata. Bez obzira na to da li }e biti minimalno ili maksimalno, nijedno pove}awa ne mo`e savladati inflaciju koja je prethodnih meseci harala. Bi-

la je 11 do 12 posto i pokrivaju je samo znatno ve}e penzije i plata. Ni{ta drugo. Cvetkovi}ev kabinet tvrdi da }e pove}awa sigurno biti, ali ne govori i koliko, niti {ta }e u~initi da se inflacija obuzda jer penzionerima, kao i svim drugim gra|anima, mnogo je va`nije da dr`ava obori cene nego da daje sitna povi{ice koja gube svaki smisao. Naime, svejedno je da li }e penzioneri u oktobru dobiti 300 ili 1.000 dinara povi{ice, kad je in-

^ekoviu~etvrtak Isplata drugog dela julske penzije za korisnike teku}ih ra~una po~e}e u ~etvrtak, 25. avgusta, dok }e ih onima koji svoje prinadle`nosti dobijaju dostavom na ku}ne adrese, po{tari raznositi po~ev od petka tokom cele naredne sedmice. Iznos na ~eku je isti kao i prethodni.

KaKoleKarKa@e

Pileje boqaptica negoprasica Istra`ivawe koje je nedavno sprovela grupa sidnejskih nau~nika pokazalo je da piletina na meniju uti~e i na smawivawe rizika od razvoja raka debelog creva. Mogu}e je da ulogu “za{titnika” imaju selen i kalcijum, ali i da ga oni koji ga ~esto jedu – mawe obra|uju, a pr`ewe se smatra jednim od uzroka za nastanak kancera kolona. Uglavnom, anketom je ustanovqeno da oni koji preferiraju piletinu imaju 21 procenat vi{e {anse da izbegnu rak, a i ako obole, proces bolesti je usporeniji.

creva je vrlo ~est, tre}i je uzro~nih smrti od raka, a naj~e{}e se javqa posle 60. godine. Ishrana koja obiluje mastima `ivotiwskog porekla povezana je s pove}anim rizikom od nastanka bolesti, a blagotvorno i preventivno deluje ona bogata vlaknima, `itaricama, mekiwama, `utim i zelenim povr}em. Simptomi su proliv ili druge promene u na~inu pra`wewa creva koje traju deset ili vi{e dana, kao i krv u stolici, neobja{wiva anemija, bolovi i osetqivost u dowem delu trbuha,

flacija to odavno pojela. Da zlo bude ve}e, pove}awe koje penzioneri sad dobiju bi}e ispla}ivano sve do 1. aprila naredne godine kad }e se penzije obra~unavati po jo{ nepovoqnijoj formuli, dakle seniorima ne}e biti boqe ni 2012. No, Srbija zarad uve}awa penzija i plata u javnom sektoru ne bi smela da prekr{i fiskalna pravila za ovu godinu, koja su usagla{ena s MMF-om. Jer, to bi zna~ilo novo zadu`ivawe,

po{to novca, sem za minimalno pove}awe, ono od 1,2 posto, u buxetu nema. Samo s isplatom tolikog pove}awa buxet bi nekako pre`iveo ovu godinu, a ve} na wenoj polovini deficit bi bio mnogo ve}i od planiranog. Naime, po ra~unici ekonomista, minimalan rast penzija i plata u javnom sektoru dr`ava zaista mo`e obezbediti i u{tedama u samoj dr`avnoj kasi. Sve drugo bilo bi ~ista predizborna avantura koju bi svi gra|ani debelo plati-

li dogodine. Ipak, porast od ~ak pet posto “licitira” vicepremijer Jovan Krkobabi}. Akteulna vlast je odmah po formirawu u{la u avanturu vanrednog pove}awa penzija od deset posto jer je to bio uslov da PUPS u|e u Vladu, iako je zdrav razum govorio da za to nema novca i da }e ceh penzioneri pla}ati narednih godina. Jesu ~ekovi pove}ani deset posto 2008, ali nakon toga pune dve godine bili su zamrznuti. Q.M.

IToKoMPreDIZBorNe KaMPaWe SoCIJalNePeNZIJeSUSaMoZaIZBeGaVaWe

Nawivamazaradili samoreumu Ako se sudi po prose~noj junskoj plati u Srbiji, prose~na penzija je ve} pala ispod propisanih 60 procenata i sad je 59,6 odsto, s tedencijom daqeg pada. Najavquje se novi talas ekonomske krize, mada ni stara jo{ nije pro{la, pa se mo`e o~ekivati da jedna od mera dr`ave bude smawewe plata u javnom sektoru, a one dr`e srpski prosek ve}im nego {to bi bio da su iste kao u privatnom sektoru. To }e, pak, smawiti penzije, jer su wih zakonske izmene s po~etka godine direktno vezale za rast plata u javnom sektoru. Penzioneri ve} sada, pogotovo ako `ive od minimalca koji je ne{to vi{e od 120 evra mese~no, te{ko spajaju po~etak i kraj meseca, a ~eka ih jo{ ve}a nema{tina. No, jo{ je te`e onima koji su do~ekali starost bez prava na na bilo kakvu, pa makar i minimalnu, penziju. Neki nisu uspeli da sakupe neophodnih 15 godina sta`a, drugi su kasno saznali da im poslodavci nisu upla}ivali penzioni doprinos pa sta` upisan u radnu kwi`icu nije pokriven penzionim, bez kojeg nema penzija, a dosta je onih koji nikad nisu bili na plati jer su se bavili poqoprivredom ili nisu ni tra`ili posao. Uglavno, trenutno je u Srbiji vi{e od 100.000 seniora koji doslovno gladuju jer uop{te nemaju radnog sta`a ili ga imaju malo. Ve} godinama, pogotovo nakon demokratskih promena, pote`e se pri~a o uvo|ewu socijalnih penzija, kakve je uvelo 80 dr`ava za one bez radnog sta`a, koje bi, za-

Glasoveseniioranijejednostavnopridobiti

pravo, bile pomo} starim i ugro`enim penzionerima. ^ak i Svetska banka, koja slovi za veoma strogu i {krtu za socijalna davawa, preporu~uje socijalnu penziju jer je stanovni{tvo svuda sve starije i du`e `ivi. Preporuku su prihvatile i neke ~lanica EU, pa je u Danskoj, Italiji, Irskoj, Portugalu, [paniji i [vedskoj uvedeno pravo na penziju za sve starije od `ivotnog doba potrebnog za redovno penzionisawe. U propisivawu kriterijuma za ostvarivawe tog prava dr`ave se rukovode du`inom prebivali{ta u zemqi, prihodima, godinama starosti… Mada su trenutno Italija, [panija, Portugal i Irska me|u ekonomski najrawivijima i bile su prinu|ene na to da uvedu niz dodatnih mera {tedwe, nijedna od wih, ipak, ne}e zakidati na socijalnim penzijama jer su svesne to-

ga da bi bez wih stotine hiqada qudi zapalo u krajwu bedu. Postoji voqa da se i u Srbiji uvedu socijalne penzije, ali se niko ne usu|uje da ih zakonski reguli{e, po{to novca za isplatu takvih primawa jednostavno nema. Niti }e ga biti i narednih godina. Nacionalni korespondent za starewe dr Lidija Kozara~anin smatra da su socijalne penzije spas za sve one starije od 70 godina bez primawa, ali je svesna stawa u kojem je doma}a ekonomija. – Termin “socijalna penzija” podrazumeva onu kojoj nije uslov da se odre|eni broj godina upla}uje doprinos – obja{wava dr Kozara~anin. – Iako ve}ina starih u zemqama u razvoju radi, malo wih zaradi toliko da mo`e zadovoqiti svoje osnovne potrebe, a kamoli i ~lanove porodice koji od wih zavise. Zato su nov~ani transfe-

Hektarzemqesre}ukvari Po podacima NVO “Snaga prijateqstva – Amati”, od 12,8 odsto starijih od 70 godina u Srbiji koPiletinaspre~avaiusporavarakdebelogcreva

Kolon je deo sistema za varewe ~ija je svrha odvojawe hranqivih sastojaka (vitamini, minerali, ugqeni hidrati, masti, proteini i voda) od ostataka namirnica koje je ~ovek pojeo, te uskladi{tiwe otpadnih sastojaka dok ih organizam ne izbaci. Probavni sistem se sastoji od jedwaka, `eluca, tankog i debelog creva. Posledwa dva metra zove se kolon. Kancer debelog

crevna opstrukcija i gubitak te`ine, a mo`e se pojaviti i analna kvr`ica. Nakon pregleda i snimawa, primewuju se tri na~ina le~ewa: hirur{ko, radioterapija i hemoterapija, tokom koje se uzimaju lekovi za uni{tavawe }elije raka. Me|utim, naj~e{}a metoda u svim fazama je hirur{ko odstrawivawe bolesnog tkiva. J.Barbuzan

ji nemaju nikakva primawa, ve}ina ih je odavno u zoni dubokog siroma{tva jer, osim {to nemaju ni za hleb, ~esto su i bez bli`ih srodnika da im pomognu. Uglavnom su to qudi sa sela, koji su ~itav `ivot radili na wivi, nisu upla}ivali doprinose jer za to nisu imali novca, a danas nemaju nikakve prihode. Da zlo bude ve}e, te{ko dolaze i do materijalne pomo}i dr`ave, po{to imaju vi{e od jednog hektara zemqe, {to im smeta da bi stigli na socijalnu listu. Spremni su oni i da se odreknu svoje ve} zakorovqene zemqe, ali je niko ne}e. Socijalne penzije, kad bi ih Srbija uvela, ne bi pale na teret Fonda PIO i time se, automatski, pove}ao broj penzionera, nego na teret buxeta i poreskih obveznika.

ri usmereni na starije u su{tini komponenta svestrane socijalne za{tite, kreirane tako da je namewena i siroma{noj deci, `enama i ostalim ~lanovima ugro`enih porodica. Ona uvo|ewe socijalnih penzija obja{wava wihovom jednostavno{}u, javno{}u i o~iglednom pravedno{}u prema onima koji ih primaju, ali i prema poreskim obveznicima. Dodaje da se socijalnom za{titom starih, posebno najsiroma{nijih, obezbe|uje {iroka politi~ka podr{ka, a u zemqama koje su regulisale socijalne penzije, javnost o{tro reaguje ako vlada poku{a da izbegne svoje prihva}ene obaveze. Dakle, poreskim obveznicima uop{te ne smeta {to se novcem iz buxeta poma`u stari i ugro`eni, ve} samo kad se on tro{i na neke druge, nepo-

U Srbiji ni najvulgarnijoj demagogiji sklone partije ipak se ne usu|uju da obe}aju socijalne penzije – znaju da im najsiroma{niji ne bi ni poverovali, jer se dr`ava mu~i i s isplatom onih redovno ste~enih trebne stvare. Na{e vlasti, i pored sve `eqe da steknu veliku popularnost, pogotovu tokom predizbornih meseci, ipak se ne usu|uju ~ak ni da obe}aju socijalne penzije. Znaju da im najsiroma{niji ne bi ni poverovali, jer se dr`ava mu~i i s redovnom isplatom penzija, koje svakog meseca debelo dotira iz ve} iovako prazne kase. Od svih biv{ih jugoslovenskih republika, jedino je Slovenija namenila socijalne penzije vreme{nim gra|anima bez ikakvih prihoda. One su uvedene jo{ 2003, ali deqena samo starijima od 75 godina, kojih je malo. Nakon po~etnog opreza i straha od bankrota, de`ela je “popustila”, pa sada pravo na wu imaju i mla|i. QubinkaMale{evi}

BrI@NaBe^eJSKaNaSTaVNICaZaSlU@IlaDaSeDrUGIoWoJBrINU

Do{limajstori,gazdaricazavr{ilaugipsu Ceo `ivot se brinula o drugima, pride i hiqadama svojih u~enika, ali Be~ejka Margit Beretka (88) nije slutila da }e ona ikada zavisiti od nekoga. No, veli, sasvim joj je udobno gradskom Gerontolo{kom centru. – Nisam zami{qala da starost provodim ovde, imam svoj deo ku}e u Ulici Petefi [andora, ali {ta vredi kad ~ovek onemo}a i sam ne mo`e da `ivi, pa makar imao i palatu. U prvo vreme mi je sve bilo neobi~no, ali sam se navikla na novi ambijent i qude. Pogotovu qubazno osobqe, koje se 25 sati dnevno tu da se na|e nama slabo pokretnima. Mada Ma|arica, gospo|a Beretka govori srpski bez ikakvog naglaska i “pevaju}ih” samoglasnika. – Cela moja porodica je bila prosvetarska, majka, otac, brat i snaja, pa smo oba jezika koristili ravnopravno. Uz

MargitBeretka

to, do Drugog svetskog rata poha|ala sam U~iteqsku {kolu u Prokupqu, gde smo svi, a bilo nas je iz cele Kraqevine, u~ili i me|usobno razgovarali na srpskom – veli biv{a nastavnica. Nije je joj se dalo da prvu slu`bu dobije u svom gradu. – Odmah su mi rekli da i ne poku{avam da tra`im posao u Be~eju jer je pun Beretki. Dobila sam Ba~ko Petrovo Selo. Vaqalo je kao razredni stare{ina iza}i na kraj sa 70 de~aka iz petog i 90 |aka iz me{ovitog prvog razreda, me|u kojima 15 iz izvesne problemati~ne familije Kolompar, od 7 do 15 godina! Rasplakala sam se nad svojom sudbinom, ali me je jedna koleginica ute{ila: „Ne brini, oni }e sad dobiti ode}u, obu}u, sveske i kwige, pa jedan po jedan napu{tati {kolu!“ To se gotovo i obistinilo. Ipak, pamtim devoj~icu i de~aka koji su redovno do-

lazili. Ona je postala biolog, on vrsni stolar. Nakon sedam godina dobila je preme{taj u zavi~ajni Be~ej, najve}i deo radnog veka provela s dnevnikom {kole „Petefi [andor“, gde je predavala osnovcama srpski, ma|arski i nema~ki. Trebalo je ma|arsku decu nau~iti srpski, koji nisu nimalo znali, `iveti s 850 dinara plate, odvajati 150 za stan i mnoge ku}ne tro{kove. Najte`e je bilo zimi s ogrevom. – Kola kukuruzovine ko{tala su i vi{e od 1.500 dinara. U {koli su se deca grejala samo ako donesu od ku}e {apurike ili drva. Ba{ mi je bilo studeno tih godina, tek je kasnije postalo lak{e. Ali, snaja mi je prerano umrla od raka, pa sam preuzela brigu o bratu i wegovom malom sinu Gaboru, koji su `iveli u drugom delu porodi~nog doma. Trebalo im je kuvati, spremati wihovu

i moju ku}u, `ivot je proleteo a nisam osnovala sopstvenu porodicu – pri~a s primetnom setom. A onda je pre dve godine pala preko alata zidara, koji su joj do{li da joj adaptiraju dom. – Polomila sam levu nogu, ruku, kuk i vi{e nisam mogla sama da opstanem. Sinovac Gabor, koji sad `ivi u Adi, predlo`io mi je da se preselim u Gerontolo{ki centar. Nisam imala kud, mada sam znala da moja penzija ne mo`e da pokrije tro{kove boravka. Gabika refundira ostatak. Koliko? Nikad o tome ne}e da pri~a. I ne samo to. Gotovo svakodnevno me zove telefonom i pita treba li mi {ta, a svako malo do|e da me obi|e. Kao da mi je ro|eni sin. I ja sam se tako ophodila prema wemu kad je ostao bez majke. Izgleda da, ipak, dobro dobrim vra}a – zakqu~uje baka Margit. V.Jankov


„Trkom za dah” na Sajmi{tu Man if es tac ij a „Trk om za dah” odr`a}e se danas od 17.30 ~as ov a na baz en im a „Sajm i{ta”,~ime}eseNoviSadpridru`iti ostalim gradovima u nacionalnojkampawizaborbu protiv raka plu}a. Kampawu pod slog an om „Tvoj a plu} a, tvojaodluka”organizujuzdravstvenaudru`ewapodpokroviteqstvom Republi~kog zavoda

za zdravs tven o osig ur aw e, a ciq je da uka`e gra|anima na zna~aj redovne brige o zdravqu,kaojedneodmeraprevencijeovemalignebolesti.Takmi~ewe je otvoreno za sve poseticebazena,au}e{}esupotvrdile i mnoge poznate li~nostiizsportskog,kulturnog, umetni~kog i dru{tvenog `ivotaNovogSada. A.J.

UDELULIMANA^ETIRIINADETELINARI

Radovi iskqu~uju toplu vodu Zbogprevezivawanaprivremeni vrelovod na uglu ulica Balzakovei1.300kaplarado}i }edoprekidauisporucitople vodedanasu7~asovauulicama Balzakova od broja 26 do 64, 1.300kaplaraod1do5,od2do 8iod12do14,Bulevardespota

Stefanaod16do18,Narodnog frontaod57do59,od61do63 iod65do71iJo`efaMar~okaod2do6. Zbog planiranih radova u kruguNovosadskogsajmauisto vremedo}i}edoprekidauisporuci toplotne energije za

Novosadska utorak23.avgust2011.

pripremu toplotne potro{ne vode u objektima u ulici HajdukVeqka11inapodru~justareinoveDetelinare.Zavr{etak radova i normalizacija u isporucitoplevodeo~ekujese istog dana u kasnim poslepodnevnim~asovima. A.L.

U delu Grbavice suve slavine Zbog planiranih radova na vodovodnojmre`i,bezvode}e danas od 8 do 13 ~asova biti stan ovn ic i del a Ulic e DanilaKi{aodBra}eRibnikar doBulevaraoslobo|ewa. Tako|e, vode ne}e biti na TrguKomenskogiu[kolskoj ulici.

c m y

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Qubavnaprvi pogled oslovicaka`eda„Ko~eka P do~eka”, i ova se izreka uglavnomispostavikaota~na.

^ekali su, tako, Novosa|ani tri decenije da dobiju otvorenibazennaSpensu,anedavno se to i desilo, na radost svih sugra|ana. Decenijsko i{~ekivaweje,~inise,uzelo danak pa je bazen svakim danomsvepuniji,qudiu`ivajuu br~kawu na novom kupali{tu, gu`vesuvelike,pasuuSpensu morali da zbog bezbednosnihrazlogabrojkupa~aograni~ena1.500podanu. Dalijeovoposledicanepisanog pravila po kome je sve novo jako interesantno,

ili je pak qudima bli`e da sebu}nunaSpensuneznamo, tek vrlo lako se mo`e desitidausredtropskogdanana bazenunai|etenazatvorenu kapiju, jer gu`va ~ini svoje. Tada su opcije kupali{ta na „Sajmi{tu”, rashla|ivawe u Dunavu, „divqe” pla`e ili hladantu{. Koovihdananemasre}eda seubacinabazen,wemuostaje da se zadovoqi alternativama,aranoraniocimaionima sa vi{kom slobodnog vremenadau`ivajuutoliko~ekanomkupali{tukojejeovogleta,~inise,stvarpresti`au gradu. B.Markovi}

Dovoqno krvi u Zavodu za transfuziju Iakojezaletwiperiodkarakteristi~anmawiodzivdobrovoqnihdavalacakrvizboggodi{wihodomra,novosadskiZavod za transfuziju krvi raspola`e sa dovoqnim koli~inama svih krvnih grupa. U skladu sa potrebama klinika organizova}e se dodatneakcijeprikupqawaovedragocenete~nosti. Dobrovoqno davawe krvi se obavqa na adresi Hajduk Veqkova 9a, svakog radnog dana od 7 do 14, utorkom od 7 do 18.30 ~asova. I.D.

V remeploV

Igrali{teuLimanskomparku

KAKO]EZIGDOSKO^ITIVANDALIMA

Svim igrali{tima oko kamere Jedino de~ja igrali{ta koja senalazeuokviruparkova,Limanskog, Dunavskog i Futo{kog, imaju ~uvare, dok ostala nemaju ovakve „usluge”, re~eno namjeuZavoduzaizgradwugrada (ZIG). Prema re~ima koordinatorkeposlovazaizvo|ewe radovaiure|ewede~ijihigrali{ta ovog preduze}a Vesne Forkapi} postoji plan da se kamere za nadzor postave na svimigrali{tima. -Nova igrali{ta imaju video nadzor,auplanujedasvih114, koja treba da se obnove, dobiju ovuopremu.Tamogdepostojiinfrastruktura, kamere se postavqaju, a gde je nema, najpre se

stavqaju sandu~i}i za kamerekazala je Forkapi} dodaju}i da poslovi ure|ewa pripadaju ZIG-u, dok Komunalna inspekcijaradinanadzoru. Trenutno se ure|uje 40 igrali{ta, od toga na 19 lokacija poslovisuprikraju.Radisepo etapamai,kakoka`ena{asagovornica, trenutno je pet ekipa naterenu.Kaoprimereodli~ne koordinacije poslova i dobrih rezultata, Forkapi} je navela igrali{tauGagarinovojiSavskojulici,naTrguKomenskogi uUliciMilanaSimovi}a,koje je skoro 30 godna ~ekalo novo ruho. Prema rebalansu buxeta, za podizvo|a~a radova progla-

{eno je „Lisje”, koje postavqa i/ili rekonstrui{e opremu i sprave na igrali{tima, dok „Put”radiasfaltiraweifarbawelinijanaterenima. Kakojere~enouZIG-u,kada sepodvu~ecrtanakrajusezone, kadjeiplaniranzavr{etakradovanasvimigrali{tima,zna}e se i koliko je novca ta~no investirano. Programom ure|ivawazaovugodinuplanirana je obnova oko 50 de~ijih igrali{ta, dok se novima najvi{e nadaju`iteqiPodbareiDetelinare. Iakosuseinovacijedugo~ekale, na nekim igrali{tima ve} su uo~eni znaci vandali-

zma, poput kra|e quqa{ki. Iz ZIGa-suuputiliapelgra|animada,kaduo~eovakvesituacije, obavste nadle`ne organe, pomenutopreduze}eiKomunalnupoliciju. Podsetimo, u februaru su vandaliponovoo{tetilikante uLimanskomparku,uKameni~kom parku seku se bagremi, pri ~emu je kazna za jedno pose~eno stablo500.000dinara,akra|ei uni{tavwe cve}a i lomqewe cvetnih gredica je postalo „normalna“ stvar. Uni{tavawe igrali{ta, klupa, `ardiwera, kantizasme}esvakegodineko{ta Novosa|ane nekoliko milionadinara. A.Jerini}

PLA@EDIVQE,U@IVAWEBESPLATNO

Pobednika predskazala 1915. Najsigurnijiznakdasepribli`ava izdisaj dvojne Austro-Ugarske monarhije pokazaose23.avgusta1915. Togdana je po~ela regrutacija qudi od 42do50godinaiwihovou`urbanoslawenafront.^aksui qudisaraznimtelesnimmanama uzimani u „nepobedivu vojsku Wegovog carskog i Kraqevskog apostolskog veli~an-

stva...” U to vreme, mnogo {ta jenagove{tavaloporaztevojske. U Novom Sadu su, na primer, sve stalne i privremene bolniceusada{wojzgradiMaticesrpske,uU~iteqskominternatuuNikolajevskojulici inekimdrugim{kolama,bile pretrpanerawenicima,kojisu nep res tan o pris tiz al i sa fronta. N.C.

Okupana suncem mala divqapla`aBe}aracjednoje odomiqenihmestazaizle`avaweibekstvoodtoploteuvrelimletwimdanima. Novosa|anikojijepose}uju tu su da bi se sklonili od gradske buke i zajedno sa svojim ku}nim qubimcima u`ivali u ~arima Dunava. Sugra|anin Igor Kusturin ka`e da ovu pla`u voli zbog atmosfere i mogu}nostidasetukupajuipsi. -Ovdedolazimzato{to je opu{ ten ij e neg o na [trandu, koji je u blizini,aliovdeseulaznepla}a, nema pozirawa i qudi su druga~iji, dru`equbivi.Svi|amiseito{toovde i psi mogu da se kupaju, a to je za na{e ku}ne qubimce u ovim vrelim danima idealno-rekaojeKusturin.

Foto:F.Baki}

Be}arac, hladovina na reci

Na ovom delu Dunava uz obalu mogu se na}iimalepla`eu{u{kaneispodgrana drve}a.Onesuomiqeneparovima,kojiu ovojprirodomosmi{qenojintimi,pored vode provode svaki slobodan trenutak.

Ove pla`e Novosa|ani koriste na razne na~ine,padokjednikampujuusencidrve}a,drugipravepiknikilisejednostavno izle`avaju i razgovaraju o nekim wima poznatimtemama. N.Radman


8

nOvOSAdSkA HROnikA

utorak23.avgust2011.

„DNEVNIK” I „MONO I MAWANA” POKLAWAJU

„Put u jednom pravcu”

Iz¬ d a¬ v a~¬ k e ku¬ } e “Mo no i Ma wa na” i “Al na ri”, u sa¬ r ad¬ w i s “Dnev¬ n i¬ k om”, u na¬ r ed¬ n om pe¬ r i¬ o ¬ d u da¬ r i¬ v a¬ } e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve

kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a koji do sada u ovoj akciji nisu do bi ja li kwi ge, do¬ b i¬ t i po

pri¬me¬rak romana „Put u jednom pravcu“ Didjea van Kovlara, u izdawu „Mono i Mawane“. Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari “Vul kan” u tr `nom cen tru “Merkator”. Ovo je avanturisti~ki roman o pu to va wu po marokanskim planinama Atlas u Maroku u potrazi za selom koje ne posto ji, ro man o neobi~nom prijateqstvu izme|u sit nog pre stupnika (poreklom Fran cuz, od ra stao kao Ciganin, s marokanskim la`nim is pra va ma) i francuskog slu`benika, zanesewa ka i naj zad, sa ti ra fran cu ske po li ti ke imigracije i socijalnih razlika. Van Kuvler ple ni svo jim stilom, jedan je od onih auto ra koji su u stawu da Vas raspla~u i nasmeju. Osvaja Vas hu mo rom, slikawem tananih i toplih me|uqudskih odnosa, uzbudqivim i iz ne na |u ju }im za ple tom, wegovi likovi vam brzo prirastu za srce. Rasplet je neo~ekivan. A. V.

U PETAK ISPRED GRADSKE ^ITAONICE

Jubilarni letwi maskenbal Jubilarni deseti letwi maskenbal koji Gradska biblioteka tradicionalno organizuje za decu iz Novog Sada i okoline, odr`a}e se u petak u 17 ~asova ispred gradske ~itaonice na uglu Dunavske i Gimnazijske ulice. Pravo u~e{}a na konkursu za najboqe maske i kostime ima}e sva deca u~lawena u Gradsku biblioteku, ali i ona koja svojim kostimima i maskama najboqe do~araju svoje omiqene junake iz stripova, kwiga ili slikovnica. Kao i prethodnih godina, `iri }e dodeliti nagrade onima koji se najboqe maskiraju. N. P.

^ITAOCI PI[U SMS

dnevnik

[IRI SE KRUG ALERGI^NIH

Ambrozija sve ja~e udara na decu Crvenilo po ko`i i svrab, uporan suv akciju, kako bi se prepisala i adekvatna Rizik od pojave alergija ve}i je ukoliko ka{aq, pi{tawe u grudima, zapu{enost i terapija. postoji genetska predispozicija, odnosno obilno curewe iz nosa, peckawe i suzne - Neka deca nam se javqaju po prvi put ako je neko u porodici astmati~ar, tako da o~i siguran su znak alergije na polen. sa simptomima alergije na ambroziju, a se mo`e javiti ve} kod odoj~adi. Na{a sagoPo{to je najve}a koncentracija polena neka ve} od ranije pate od alergijskih te- vornica ka`e da postoji opasnost od komambrozije u avgustu i septembru, tada magoba. Kako se polen nalazi u vazduhu te- plikacija ukoliko do|e do su`avawa disajla deca, kao i odrasli, najvi{e nih puteva, odnosno bronhitisa, ose}aju tegobe. Iz godine u goa kod ko`nih reakcija, usled neU ordinaciju pedijatrijske slu`be u posledwih di nu u~e sta lost aler gij skih prestanog ~e{awa, mo`e do}i do mesec dana ~ak 20 odsto mali{ana, uglavnom oboqewa je u zna~ajnom porainfekcije. Me|utim, napomiwe {kolskog uzrasta, dolazi sa simptomima alergije da zahvaquju}i odgovornosti rostu, a uzrok je visoka produkcija polenovog zrna i nasledni diteqa uz konsultaciju s lekafaktor. U ordinaciju pedijatrijske slu{ko ga je izbe}i, ali je po`eqno decu iz- rom lekovi mogu da se daju i preventivno, `be u posledwih mesec dana ~ak 20 odsto dvojiti iz opasnog okru`ewa, odnosno ne jo{ pre po~etka prvih simptoma, kako ne bi mali{ana uglavom {kolskog uzrasta do- izlaziti u toku prepodneva, jer je tada do{lo do pogor{awa. lazi sa simptomima alergije. Prema rekoncentracija polena najve}a - kazala je Pedijatrijsku slu`bu dnevno poseti oko ~ima na~elnice Slu`be za za{titu dece Budakov napomiwu}i da je vrlo va`no ja- 30 mali{ana, a pored onih koji osete poslenovosadskog Doma zdravqa dr Milke Bu- viti se pedijatru kako bi se prepisali dice zbog polenskog praha, javqaju se i deca dakov vrlo je va`no utvrditi, pomo}u odre|eni sirupi i lekovi za ubla`avawe sa stoma~nim tegobama i zbog povreda usled alergo testa, {ta izaziva alergijsku re- tegoba. „ko{kawa” s drugom decom. I. Dragi}

KOLIKO KO[TA POLAZAK U [KOLU

Za |aka prvaka najmawe 3.000 dinara Uz radost {to im je dete stasalo za polazak u {kolu, roditeqe ovih dana okupira i kako prva~i}e da opreme za prvi korak formalnog obrazovawa. I pored toga {to }e dobiti besplatne uxbenike, roditeqima ku}ni buxet ne}e pro}i bez potresa, jer znatnu stavku ~ine popuwavawe {kolske torbe i odevawe prvaka. U moru razli~itih dizajna i kvaliteta pribora koji se nude, roditeqi }e morati, ukoliko `ele jeftinije da pro|u, da se odupru ba{ svakoj `eqi svoga deteta. Kwi`are i veliki supermarketi sada vode brigu o tme da istaknu {to boqu ponudu {kolskog pribora. Kraj avgusta je vreme popusta, ali se ~ini da roditeqi ne}e mo}i da pro|u jeftinije od 3.000 dinara, dok gorwa suma mo`e da ide i do 15.000, ukoliko se ona uop{te mo`e ograni~iti. Male sveske u ve}im supermarketima ko{taju 15 dinara, velike 32 , peratonice staju 156, a drvene bojice 54 dinara. Da bude jednostavnije pobrinuli su se prodavci koji nude i popuwene futrole i wih cene od 470 do 1.850 dinara. Komplet

od tri olovke ko{ta 107 dinara, a lewir, trougao i uglomer 146 dinara. Za torbe, ili ran~eve treba izdvojiti od 600 do 5.000 dinara. Cena zavisi od toga da li je ranac oja~an, da li je anatomski. Ukoliko roditeqi `ele deci da ispune sve `eqe za {to veseliji odlazak u {kolu, to }e ih ko{tati mnogo vi{e, jer su oni najpopularniji ran~evi, me|u decom, po pravilu i najskupqi. Anatomski ran~evi sa likovima iz crta}a - „Bakugana”, „Ben tena” ili „Spajdermena” ko{taju od 4.000 do 6.500 dinara. Izbor devoj~ica je, obi~no, sa likom crtane junakiwe mace “Helou kiti” i ona se mo`e na}i za oko 5.000 dinara. I sveske i perato-

Foto:F.Baki}

nice sa poznatim likovima mnogo su skupqe. Kad je re~ o kwi`arama, u wima se mo`e na}i kvalitetniji izbor, ali to ume da nosi i vi{u cenu. Sveske ko{taju od 25 do

120 dinara, olovke se mogu kupiti za 12, 15, pa do 50 dinara, pune pernice ko{taju od 900 do 2.500 dinara, dok se ranci mogu na}i po ceni od 1.700 do 6.500 dinara. A. Vidanovi}

065/47-66-452

Kamioni prolaze, ku}e pucaju Policije nigde nema, a kroz sela od Rumenke preko Kisa~a, pa do Stepanovi}eva dan-no} prolaze kamioni! A zabrana postoji! Ku}e nam se ru{e malo po malo, ko pre}utno odobrava taj teror koji traje godinu dana? Gradona~elnik? Policija? Ili zajedno... 064/0498... *** Jedva ~ekam da se zavr{i sezona na [trandu. Vaqda }e se tada setiti iz „Zelenila” da zakora~e i u prqave zapu{tene i neo~i{}ene kvartove!!! Zoran. 062/1296... *** Ovim putem apelujemo na dr Aleksandra Kiraqa da obi|e i Dom zdravqa u ulici Jug Bogdana da vidi u kakvim uslovima radi osobqe i u kakvim se uslovima le~e gra|ani dva najstarija dela grada (Podbare i Salajke)! Pogotovo sada kada se pove}ao broj stanovnika (zidawem vi{espratnica)! Apelujemo i na ove dve mesne zajednice da pokrenu inicijativu za pro{irewe ambulante (makar samo za laboratoriju) i za klimatizaciju prostorija! 063/541... *** Pla}amo RTS pretplatu, oni zara|uju jo{ od marketinga... nema veze... ali Tijani} i kompanija imaju obraza da prenose utakmice Zvezda-Ren i [amrokPartizan na samo jednom kanalu!!!Na drugom nekakva nezanimqiva italijanska serija... Na

kraju: Nezadovoqni simpatizeri Zvezde i Partizana {to nisu mogli da pogledaju ~itav me~ svog kluba uzivo! Bezobrazluk! 061/1725... *** Svaka ~ast qupkoj prodava~ici sladoleda, koja nam po velikim vru}inama, dolazi u ulicu, na veliku radost dece a i nas odraslih. Deca su presre}na i nadamo se da }e nam „Sladi{a”redovno dolaziti u Mornarsku ulicu. 061/1570... *** Od kada nam Beogra|ani vode vojvo|ansku televiziju program je sve gori. Smewuju voditeqe, koji su vi{e sme{ni u nastojawu da se dokazu. Besmisleni osmeh i kada je vest tu`na. Nema priloga ispri~anih na zanimqiv na~in kao pre. Dosadno da dosadnije ne mo`e biti. Da li je ekipa sa B92, pre{la zbog redovne dobre plate ili da uni{ti i vojvo|ansku televiziju? 060/0527... *** Svaki dan na tu Pink gledamo Gavrilovi}e jako je lepo biti human, a ovog puta se preteralo. Zar su jedini kojima treba pomo}? Gde su deca koja su bolesna, wima treba lek, a da ne pri~amo o oporavku negde u bawi a da ne pri~amo o moru. 064/2850... *** Ako direktor „Toplane“ izja vqu je da ne ma po tre be za

slu`bom marketinga, {ta }e ista slu`ba Vodovodu?! Izme|u ostalog i zato nam je ra~un za vodu ve}i od ra~una za struju koja ima znatno slo`eniju i skupqu tehnologiju. 064/1655... *** Zavod za zapo{qavawe uop{te nema opravdawe za takvim nazivom jer on vi{e nije ono {to je nekada bio. Ne zapo{qava, ve} evidentira, a to se mo`e obaviti i na obi~nom kiosku. 062/12966...

*** Evropsko prvenstvo u rukometu i ure|ewe igrali{ta na Sajmi{tu su dva razli~ita pojma, g Barjaktarevi}u. Uzgred, posledwi put u wega je ulo`eno kada je i FK Ajaks uredio zapu{teni teren, a {ta je JP SPC „Vojvodina“ dobio proterivawem ovog kluba to Vi verovatno najboqe znate. 063/8703... *** Bajatovi}u, sram Te bilo! Smawi prvo svoju enormno visoku platu ali i neprimereno

velike plate zaposlenih u ,,Srbijagasu, umesto {to tra`i{ pove}awe cene gasa koja je za ve}inu potro{a~a ve} neizdr`iva!!! A Ti, Tadi}u, molimo Te, reaguj, jer to Ti je i obaveza. 062/8248... *** Novo naseqe-najbla`e re~eno katastrofa! Ni{ta novo, to traje zadwe dve godine. Voda je i daqe prqava. Moglo bi se re}i po ra~unima, kao da koristimo termalnu vodu i uop{te ne izlazimo iz we?! Mi znamo kako izgleda ispravna voda, mi znamo kako izgleda topli dom u zimskom periodu, mi znamo koliko se po stanu pla}alo i tro{ilo kubika vode, kilovata struje, koliko je stan imao stepeni toplote u grejnoj sezoni. Nema potrebe da nas ube|ujete u suprotno! 062/8488... *** Mi vi{e nema mo ni {ta osim enormnih ra ~u na, a po put ze le na {a

silom otimate i pretite da u slu~aju nepla}awa slede rigoro zne sank ci je od u zi ma wa imovine (koju nam niste Vi dali, da bi je otimali). Koje sankcije Vi snosite {to uni{tavate i trujete ovaj narod? [to godinama obe}avate ono {to ne mo`ete uraditi? Ne mo`ete...Ne}ete...Ili ste nesposobni da napravite promene na boqe i vratite `ivot Novom Sadu i wegovom stanovni{tvu? Ako ve} pla}amo nenormalne ra~une, dajte da znamo bar {ta pla}amo. Dosta pqa~ ke ovog osi ro ma {e nog naroda. U jedno ste nas jedino ubedili da i od goreg postoji gore! Bravo! Ima}e ovaj narod po ~emu da vas pamti... i zapamti. 062/8488... *** Gre{ite gospodine 064/1478 nije to za predsednika Tadi}a da smewuje Bajatovi}a, ima tu posla za g.Da~i}a i g|u u Malovi} 062/8338... *** Gospoda {to se bune za poskupqewe gasa neka uzmu drva da se greju nije ih sramota da se nama smeju, a tra`e da gas ne poskupi Bajatovi}u radi kako treba pozdravqamo tvoje odluke. 063/508... *** Za {to most pre ko ka na la prema Ka}u, zovu Skadar na Bojani? 063/8523...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

PO^ETKOMSEPTEMBRAKRAJVELIKIHRADOVANAKEJU

Novomruhuzavr{nikroj NaSun~anomkeju radoviteku po planu, a trenutno se postavqaju ivi~waci na mestima na kojima }e biti montirane klupe, nasipa se tucanikom prilaz na[trandipostavqase podloga odtucanika zaparkirali{te za motocikliste ispod Mosta slobode, ka`u u Zavodu za izgradwu grada Tako|e, gradi se toaletna\a~komigrali{tu,i postavqasetartannatrimstazudu` Keja. Utokujedono{ewe zemqe radi oja~awa nasipa izme|u Vesla~kog kluba “Danubius“ i“[tranda“,kakobiuzimskomperiodutoidaqebilomestogde}esemali{anisankati. NaSun~anomkeju postavqase javnoosvetqewe,auplanujeda

seizgradi 121stubjavnerasvete iistotolikosvetiqki.Dosada je postavqeno oko 70 stubova. Svetiqke }e biti postavqene kadasvistubovibududignutii tada}euslediti prikqu~ewena elektro mre`u.Kakoka`uupomenutom preduze}u zavr{eno je polagawu kablova na nasipu, kaoikablova zaprikqu~ewena trafostanice. Gradi se i novo javno osvetqewe na kompleksu terena pored\a~kogigrali{ta.Naovom mestu}esepostaviti20stubova rasvete i 36 reflektora. O~ekuje se da }e ceo posao biti zavr{enu planiranomroku,odnosnopo~etkomseptembra. B.M.

utorak23.avgust2011.

9

RADOVIUVETERNIKU

Raskrsnicapostaje okrugla Budu}akru`naraskrsnicauVeternikunaspojuNovosadskog putaiUlicekraqaPetradobijajasnijeobriseposlebezmalo mesec dana od kada traju radovi.Ru{ewem zgrade stare `elezni~kestanicestvorenjeprostorzaizgradwukru`nogtokakoji }e u spoqnom pre~niku imati 60 metara sa dve saobra}ajne strake.PremanajavamaizZavodazaizgradwugradavrednostradova je oko 60 miliona dinara.Rok za zvar{etak trebalo bi da budedokrajaoktobra.Dobravestzavoza~ejedadokbudutrajaliradovine}ebitiprekidasaobra}aja.

GRADONA^ELNIKIGORPAVLI^I]NAJAVIO

SeobaizGradi}a po~iwekrajem2012. Gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i} najaviojeda}eve}tokomovegodinezapo~etigradwastanovanamewenih stanovnicimaPodgra|a,~ijesepreseqewe planira ve} dugo. Pavli~i} je za “Dnevik” rekao da bi, ukoliko sve bude teklopoplanu,stanovniciovogdelagradakoji`elemoglinarednegodinedase presele u jednu od dve zgrade, planirane za ovu namenu u Stra`ilovskoj ulici. Plan gradskih vlasti je da se iseqewem stanovni{tva iz podno`ja Petrovaradinske tvr|ave stvore uslovi da se Podgra|epretvoriuelitnituristi~kikompleks,koji}eupotpunitisadr`ajnatvr|avi.

Foto:B.Lu~i}

ODMI^EOBNAVQAWEJAVNERASVETE

ZaKlisu 600svetiqki

@iteqiPodgra|a,kojito `ele,seli}eseuzgradu planiranunauglu Stra`ilovskeiUliceMaksima Gorkog.Namerajedase Podgra|epretvoriuelitni turisti~kikompleks -Projekatzgradekoja}esenalazitina uglu Stra`ilovske i Ulice Maksima Gorkogjezavr{en,o~ekujeseizborizvo|a~a radova i prema procenama krajem 2012. godine ta zgrada }e primiti prve stanare.KakobistanovnicimaPodgra|a kojisebavenekimposlomiimajulokale usvojimku}amanadomestiligubitaktakvihposlova,unovojzgradisupredvi|eniiposlovniprostorikoji}eimpripasti. Akcenat svakako na stambenom prostorudabiseobezbedilinovistanoviza {tove}ibrojporodicaizPodgra|a-ka`ePavli~i}. Nosilacprojektagradwenovihstanova je JP “Poslovni prostor” i po prvim razgovorima sa gra|anima Podgra|a, zaUSKOROUSALETLI

Kvartet Milana Petrovi}a Koncert kvareta Milana Petrovi}a odr`a}e se u ~etvrtak u 20 ~asova u Dunavskom parku, u okviru manifestacije Dunavska saletla.Naprogramujeautorska muzika,aspecijalnigostjegitarista Predrag Manov. U slu~aju ki{e doga|aj }e biti izme{teni izparkauMuzejVojvodine.Ulaze jeslobodan.OrganizatorjeUdru`ewegradana“Artonvils”,apokroviteqNIS. A.J. UCK13

Orecikla`i papira Edukativna radionica na temu recikla`epapiraodr`a}esedanas u Omladinskom centru CK13 od17~asova,auokvirutre}egdana Festivala samoorganizovawa. Nakon radionice sledi Antiautoritarni~itala~kikrugu18~asovaidokumentranifilm“Uradi samiliumri:kakopre`ivetikao nezavisniumetnik”kojipo~iweu 21 ~as. Ulaz na sve programe je besplatan. J.Z.

Foto:S.[u{wevi}

mena }e se izvr{iti po principu “kvadratzakvadrat”.Premare~imaPavli~i}a, ideja o preseqewu stanovnika Podgra|apostojive}du`evreme,alidosada nije bila na raspolagawu lokacija koja bi odgovarala stanovnicima ovog dela grada. -Onisuuvekinsistiralidanovistanovinebududalekoodmestagdesada`iveimislimdasmotopostiglisaovedve lokacije u Stra`ilovskoj ulici, gde }e gra|ani Podgra|a opet imati iste kom{ije-rekaojePavli~i}. Raseqavawe stanovnika iz podno`ja Petrovaradinsketvr|ave,kaoka`e,sigurno}epotrajatinekolikogodina,aka-

daserealizujeradi}esenadetaqnojrekonstrukcijiovogprostora. UplanujedaseuPodgra|uizgradepre svega turisti~ki objekti poput restoranaihotela,adostapa`webi}eposve}enoikulturno-zabavnimsadr`ajimakojima}eseoplemeniticelatvr|avakaonajve}i turisti~ki potencijal grada. Jedan brojstanovaverovatno}eostatinaovom mestu, ali }e biti zanemarqiv u odnosu natrenutnostawe.IseqavawePodgra|a jedanjeoduslovadakompletnaPetrovaradinskatvr|avau|euprogramza{tite Uneskoa,aplanoviopreseqewustanovni{tvapostojeve}~etrdesetakgodina. N.Perkovi}

LDP:Redovizadokumente ~istomaltretirawe Lib er aln o-dem ok ratk a part ij a Nov i Sad apelujenanadle`neuOdsekuzaupravneposlove novosadske policije, ali i na politi~ke zvani~nikelokalnihvlasti,dau~inesve{to jeuwihovojmo}ikakobiseproblemsaizdavawem li~nih dokumenata re{io. Apeluju da se prekine sa praksom maltretirawa gra|anki i gra|anavelikimredovimapred{alterima,navodiseusaop{tewuovestranke. Navode da su i ranije skretali pa`wu na ovaj problem, te od Ministarstva unutra{wih poslova i drugih organa vlasti u gradu dobiliuverewada}eovajslu~ajbitiuskoro

re{en, ali gra|ani su i daqe svedoci ogromnihredova. Nov na~in za zakazivawe predaje papira i podizawegotovihdokumenatazakojejepolicijanajavqivalada}ere{itiproblemnisu dalio~ekivanerezultate.Bilojeinajavao otvarawu novih {alter-sala i zapo{qavawu novihslu`benika,nogra|aniidaqegubenedopustivo puno vremena na poslove koji bi moralidabuduizvr{avanirutinskiiunajkra}em mogu}em roku, zakqu~uje se u saop{tewu. A.L.

URS:Javnenabavke podkontrolu Predsednica Odborni~ke grupe UjediwenihregionaSrbijeuSkup{tinigradaMaja Gojkovi}, tra`i od gradona~elnika Igora Pavli~i}a daseformirajedistvenotelona nivou grada za sprovo|ewe javnih nabavki, ka`e se u saop{tewu ove stranke. Centalizovawe javnih nabavki bio bi po~etni udarackriminaluikorupcijikojisuzahvatili svajavnaijavnokomunalnapreduze}aidru-

genivoevlasti,smatrajuuURS-u,asvetose ogleda u spovo|enu postupka vi{emilionskihnabavki. Takobisestvorilaiznatnau{tedaubuxetu grada i svim preduze}ima u kojima je osniva~grad,anabavkesuudana{wemsistemukaoisveuna{ojdr`avi,postaledeoplenapoliti~kihstranakanavlasti,zakqu~ujeseusaop{tewu. A.L.

Ove godine Zavod za izgradwu gradaulo`ioje677.449.424dinara u rekonstrukciju javnog osvetqewaugraduiprigradskimnaseqima.Odovognovcazavr{eno jepostavawereflektoranaStadionu“Kara|or|e”,kaoizamena 200 svetiqki na Telepu ~ime su okon~aniradovizapo~etipenekolikogodina. KakouZIG-unavode,utokusu radovi na Klisi, gde se planira zavr{etak ranije zapo~etog poslaza{tajepotrebnodasezameni 600 svetiqki. Po~ele su pripremedasesvetiqkezameneina Limanima, a kako ka`u, rekosntrukcija javnog osvetqewa bi}esinhronizovanasaradovima navrelovodima,takodaseulice neraskopavajuuvi{enavrata. Uokviruovihradovabi}ezameweni stubovi i svetiqke u

gradu,auprigradskimnaseqima mewa}e se samo svetiqke. Umestostarih`ivinihsijalica,bi}e postavqene natrijumove ili metalhaogene sijalaice i na taj na~in ostavri}e se boqa osvetqenost, du`i radni vek sijalicaimawapotro{waelektri~ne energije. Uprigradskimnaseqimabi}e zameweno 6.000 svetiqki, na Telepu, Klisi i ostalim delovima gradagdepostojinadzemnaelektri~na mre`a zameni}e se 1.000 svetiqki, a u me|ublokovskim prostorima na Limanima i Novom nasequ bi}e postavqeno 2.750novihstubovaisvetiqki. Izvo|a~ svih radova jeste “Energotehnika – Ju`na Ba~ka” iz Novog Sada, a rok za zavr{etakposlaje238dana. S.K.

USKORONATERENIMASPENSA

I`enskeekipe umalomfudbalu Turnir u malom fudbalu pod sloganom “Fudbal za sve” odr`a}eseod29.avgustado12.septembra na terenima sa ve{ta~kom travom na Spensu. Na turnirumoguu~estvovavatisvi,od petli}a do veterana, a posebno }e se takmi~iti `enske ekipe kaoime{ovititimovi.Pojedineutakmiceigra}esebezsudija uzidejuorganizatoradatakmi~ewe protekne u sportskom du-

hu. Turnir organizuje KMF “Tango” uz podr{ku gradske Uprave za sport i omladinu, utakmice }e se radnim danima igratipopodneiuve~e,avikendomtokomcelogdana.Zamu{ke seniorske sastave prijava ko{ta10.000,azamu{keekipeveterana5.000dinara.Ostaleinformacije mogu se dobiti na brojeve telefona 063/471275 i 060/7158999. B.M.

Konkurszaizlo`bu „Horsvil2011” Zaizlo`bufotografija“Horsvil 2011”, koja }e biti odr`ana naSajmukowarstvaod30.septembrado2.oktobra,NovosadskisajamiFoto,kinoivideosavezVojvodine(FKVSV)raspisalisume|unarodni konkurs, koji }e biti otvorendo23.septembra.Temaizlo`bejekow,apravodau~estvuju imajusviautorikojisebavefotografijom, bez obzira na mesto stanovawa.Dabiu~estvovalina izlo`bi autori mogu da po{aqu samo ~etiri fotografije u digitalnom obliku na mejl fkvsv.com@gmail.com ili snimqene na CD naadresuFoto,kinoivideosavez

Vojvodine, Ulica Nikole Pa{i}a 34. Radove }e `irirati dva predstavnika Umetni~kog saveta FKVSV i predstavnik Novosadskogsajma,arezultati}eu~esnicima biti dostavqeni mejlom 26. septembra. @iri }e dodeliti grand priks nagradu,prvu,druguitre}unagradukaoitripohvalezapojedina~nu fotografiju i kolekciju. Dobitnik grand priks nagrade bi}e nagra|en i samostalnom izlo`bom u galeriji FKVSV u toku naredne godine. Propozicije i prijave mogu se na}i na sajtu www.fkvsv.com. N.R.

Videoradovi na„Tribinimladih” Radovinastaliuokviruonlajn video festivala “CologneOFF Predeli identiteta” bi}e predstavqenidanasuklubu“Tribina

mladih”KulturnogcentraNovi Sad.Ofestivaluivideoradovima govori Andrej Ti{ma, a programpo~iweu20~asova. J.Z.


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak23.avgust2011.

DaNas U GRaDU BIOSKOPI Arena: „Rango” (14), „Pirati sa Kariba: na ~udnim plimama” (17.30), „Deveru{e” (20.30), „Kung fu panda 2”, 3D (13.45), „Zlatokosa i razbojnik” (13.15), „Mamurluk u Bangkoku” (22.45), „Transformers 3” (15.10), „Vini Pu” (13), „Hari Poter i relikvije smrti 2 (15.15, 17.45, 21.30), Prvi osvetnik: kapetan Amerika (22.25), „Planeta majmuna - po~etak” (20.15), „Green lantern” (22.15), „Kauboji i vanzemaqci” (20.10, 22.35), „[trumpfovi” (12.30, 14.45,15.40, 17, 17.50, 19.15, 20), „Kako se re{iti {efa?” (16, 18.20, 20.20, 22.20), „Pingvini moga tate” (12.15, 14.15, 16.15, 18.15) Jadran: „H men” (19), „8 minuta” (21.15)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata -antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945”.

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: SvetlanaTreski} iz Futoga (devoj~ica i de~ak), DEVOJ^ICE: Ivana Miqkovi}, Dragana Komjeni}, Milica Avramovi}, Marina Baji}, Nada Nikoli}, Mirjana Gagi}, Dragoslava^eleketi}, SvetlanaMarkov i Lea^ali} iz Novog Sada, TijanaKerkez iz Sremske Kamenice, DanijelaVje{tica i Andrijana Cvetkovi} iz Ba~ke Palanke, DanijelaJele~anin iz Petrovaradina, JarmilaMihaq iz Ba~kog Petrovca, Sla|anaJovanovi} iz Kulpina, MilanaRadoja iz @abqa, DanielaHer~ekova i Milupka^obrda iz Pivnice, MilenaStojkovi} iz Koviqa, Tatjana[panovi} iz ^erevi}a, Ana Babi} iz Sremskih Karlovaca, Nikolina Le|anac iz Novih Karlovaca, Branka Gospo|ina~ki iz Be~eja, Marija Ga{parovski iz Selen~e i Mirjana Bo`i} iz Bege~a, Sne`ana Kr~mar iz Ba~kog Jarka, DE^AKE: Mirjana Popovi}, Draga Prekup, Iqirian Kajtazi, Tatjana Lang Kutla~a, Qiqa Haug, Jelena Ja{argi}, Eleonora Stri~evi}Erdeqi, Agne{Tot, TamaraVasiqevBaki} i Svijetlana Dobrijevi} iz Novog Sada, Jovanka Nuki} i Andrea Pe{i} iz Koviqa, TawaRu`i} iz [ajka{a, JasminaGligori} iz Futoga, VesnaVukosavqevi} iz Ba~ke Palanke, Vawa[ija~i} iz Srbobrana, MajaUram iz Ba~kog Petrovca, SawaGruji}iz Sremskih Karlovaca, BrankaJankovi} iz @abqa, GordanaMilivojevi} iz Vilova, JelenaIli} iz \ur|eva i HataUdu} iz Beo~ina.

saHRaNE Na gradskom grobqu u Novm Sadu bi}e sahraweni Vitomir Koste Bugarski (1932) u 11.15 ~asova, Angeza Antuna I{tok (1948) u 12, Marija \oke Grbi} (1934) u 12,45, Slavica Milana Marinkovi} (1953) u 13.30, Vukosava Laze \ur|evi} (1934) u 14.15, Branislava Luke Todorovi} (1953) u 15 i Sofija Rada Nikoli} (1929) u 15.45 ~asova. Na novom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahraweni Dragutin Marjana Milolo`a (1924) u 13 i Draga Petra Ani~i} (1941) u 15 ~asova.

c m y

10

VODI^

tElEfOnI VA@nIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 0901-111-021 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

„KOMPaS”TOURiSM &TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

APOtEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

DNEVNIK

420-374

ZDRAVStVEnASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748

PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

МАЊИНСКИАКЦИОНАРИБЛОКИРАЛИПУТУФЕКЕТИЋУ

Најављенирадикалнијипротести ФЕКЕТИЋ: Неколико стотинамањинскихакционарапропалих пољопривредних предузећаизцелеВојводинеокупило се јуче у Фекетићу, где су протестнимскупомблокиралисаобраћајницу према Суботици. Овом приликом, незадовољни акционари су најавили да ће изаћи на улице и узети ствар у своје руке, уколико надлежне државне институције, како кажу, наставе да их обмањују. Председник недавно основаног Савеза мањинских акционара Војводине, који окупља 25 пољопривреднихкомбината ВеселинМухадиновић позваојесве мањинске акционаре из целе Покрајинедаимсепридружеу борбизаостваривањеправа. - Сада нас има укупно 16.000, али нам се свакодневно придружујуакционариизосталихпредузећа.Овојесамопочетакнаших активностиусмеренихкадржавниморганима,којидосаданису ништаурадили,поводомкривичних пријава које смо подносили

Блокадатрајаланеколикосати

од2002.годинедоданас–истакаојеМухадиновић. Јучерашња блокада пута трајала је неколико сати, а акционари најављују ускоро радикализацију протеста. Нашенареднеактивности ће бити блокада пута према српско – хрватској граници, јер више не можемо да дозволимо одношење пољопривредних производаизнашедржаве,каоиотуђење војвођанске земље. Власт требасададаседозовепамети,а несамокададођуизбори.Чврсто

обећавам да ће свако ко се буде кандидоваоуВојводиниизгубити наших50.000гласова-нагласиоје један од иницијатора организовањаСавезамањинскихакционара ВојводинеНенадИлић. Уколикобудебилопотребе,додао је он, мањински акционари ће се организовати и као политичкапартија,какобиостварили својаправа. Пунуподршку,каже Илић,мањинскиакционариимају од Асоцијације акционара из Зрењанина.

-Тојеанти–корупцијскипокреткојинасподржаваинајвероватније ћемо се удружити, тако да ће цела Покрајина бити под једномзаставомСавезаакционараВојводине–казаојеИлић. На јучерашњи протестни скуп, мањински акционари позвали су бројне државне функционере,алиихјепосетиоједино председник Одбора за представке и предлоге Народне скупштине СашаДујовић,који нијепрвипутмеђуњима. - Могу само да кажем да се вишегодишњи нагомилани проблеми не решавају преко ноћи, већдајезатопотребноодређеновреме.Државнотужилаштво једобилоналогипочелојепретресетакодаочекујемодасеу најскорије време нешто сазна. Поредтога,разумемиовуситуацијуиграђанекојејемукаовдеокупила-рекаојеДујовићи додао да је неопходно да они, каоисвиосталиграђаниверују својојдржави. М. Кековић

ОПШТИНСКА ВЛАСТ У ТЕМЕРИНУ УКЛАЊАОБЈЕКТЕ КОДПИЈАЦЕ

Због рушења радњи 50 људи без посла

ТЕМЕРИН: Локална власт у Темерину, донела је одлуку да уклони двадесетак објеката мале привреде који се налазе у улици код пијаце због ће без посла остати вишеод50људи.Општина која од власника тражи да уклоне објекте са градског земљишта није понудила никакву алтернативу, правдајући се да не поседује пословни простор у који би се преместили објекти који сеуклањају. Према речима Браниславе Зец, власнице цвећаре која је јуче требало да буде принудно уклоњена, сви објекти у овој улици су легал-

и адвокатом није дозволила да јој цвећара буде срушена.Након двочасовног убеђивања и интервенције полиције, цвећара је искључена са дистрибутивне мреже „Електровојводине”,а како би изашли у сусрет Бранислави Зец,комунална инспекција је понудила договор да власница сама у року од 24 сата уклони објекат и тако избегне трошкове принудног уклањања који износе око 200.000 динара. Према речима Анђеле Томић која са супругом држи кафану, којаби такође за неколико дана тре-

но постављени још пре тридесетак година, када је општина дала све сагласности за њихово постављање. -Сада је неком пало на памет да нас склони одавде, због чега су прво накнаде за коришћење земљишта драстично повећане и свима који нису успели да исплате накнаде које су и до 500.000 динара за неке локале,блокирани су рачуни и прете нам пленидбом имовине уколико тоне платимо. Овде је већ свима јасно да се заправо ради на томе да нас уклоне одавде како би „Универекспорт” бесплатно добио паркинг испред свог објектакаже Бранислава Зец. Испред њене цвећаре јуче око 8 часова одвијала се права драма, јер је за то време заказано принудно уклањање објекта.На лице места је стигла комунална инспекторка у пратњи полиције,али Бранислава са својом сестром,мајком

балода буде уклоњена,за све локале на овом простору општина је својевремено издала све потребне папире за њихово постављање и никоме није јасно како су ти објекти сада постали нелегални.

ПОЧЕЛОЕВРОПСКОПАДОБРАНСКОПРВЕНСТВО

Најбројнија селекцијаРусије КИКИНДА: У Кикинди је по-Ово је велико признање за наше чело шесто по реду првенство падобранство, али и догађај за Европе у падобранству. Кикинда представљање Србије у Европи и је први пут домаћин оваквом до- свету.МУП на чијем сам челу има гађају који је окупио 17 нацио- много додирних тачака са падоналних селекција. бранством.И раније су МУП и ми- Кикинда као град и седиште нистарство одбране подржавали округа изузетно је почаствована овај спорт. Надам се да ће првеншто је у конкуренцији 45 градова из Европе добила организацију овог великог надметања.Кикиндски спортски аеродром адаптиран је у протеклом периду у шта је локална самоуправа уложила 4,5 милиона динара и потпуно је безбедан. Кикинђани свакодневно могу аутобусима који крећу у10,а враћају се у 15 сати бесплатно ићи на аеро- Саотварањапрвенства дром где постоји ресторан, про- ство бити занимљиво не само такстор за играње деце и где се јед- мичарима него и гледаоцима – реноставно уз посматрање скокова каојеДачић. Кикинда је први пут домаћин може уживати - истакао је Милош Латиновић, председник Ор- оваквом догађају који јеокупио 17 ганизационог одбора, који је над- националних селекција.У надметаметање у недељу увече прогласио њима:скоку на циљ са 1.000метара и фигуративним скоковима са висиотвореним. Свечаности је присуствовао и не од 2.200метара учествоваће 110 потпредседник Владе Србије и ми- такмичара.Најбројнија је са 20ученистар Министарства унутрашњих сника селекција Русије,а Шведска пословаИвицаДачић. има једног представника. А.Ђ.

Севернеопштине тражевозове

Културнолето уСиригу Инспекцијаиполицијапоказалеодлучностуспровођењу општинскиходлука Фото:Р.Хаџић

-Ми поседујемо сву документацију, дозволе и урбанистичке услове које је још пре двадесетак година издала иста ова општина која нам сад наређује да срушимо своје локале од којих живимо.Овде има људи који су узели кредите преко Националне службе за запо-

шљавање и ти уговори се никако не могу раскинути,а шта да раде садакадазатворе своје радње,пита Анђела Томић. Председник општине Темерин, Андраш Густоњ је демантовао

наводе да се акција уклањања спроводи како би „Универекспорт” добио на овом месту паркинг: - Истина је да су ови локали имали дозволе, али привремене које су истекле још 1998.године и од тада они практично раде без одговарајуће документације. Ми смо у мају 2010. године донели одлуку о уклањању и дали власницима рок од годину дана да нађу себи неко друго решење јер општина не располаже простором који би могла да им понуди као алтернативу - каже Андраш Густоњ. Комунална инспекција је до сада из ове улице успела да уклони четири објекта који се нису годинама користили.Два су по налогу општине уклонили сами власници,а у наредних месец дана у плану је да сви објекти добровољно или принудно буду уклоњени. Иако се власници доста жестоко противе овој одлуци општинских власти, одлучност коју је инспекција и полиција показала јуче у случају Браниславе Зец и њеног локала, многе је обесхрабрила и натерала у размишљање где да селе своје радње. Н.Перковић

УСРЕМУБЕЗПРОБЛЕМАУНОВУШКОЛСКУГОДИНУ

Усредњимшколама900ђакамање

РУМА: НајучеодржаномАктиву директора основних и средњих школа са територије Сремског и Јужнобачког округа, начелник ШколскеуправеовадваокругаПетарВиђикан истакао је да је на територији Сремског округасарадњаизмеђушколаилокланихсамоуправанаизузетномвисокомнивоу,тедаје ситуацијауодносунапретходнугодинумногобоља. -Безобзиранасвелошестварииситуацијекојесуседогодилеупретходнојшколској години, резултати су одлични. Највећи број основацајеуписаосредњешколекојесуставиликаопрвужељу,апросекосвојенихбодо-

11

СУБОТИЦА: Градоначелник Суботице Саша Вучинић и председници општина Сенте,Кањиже и Чоке Анико Ширкова, Михаљ Њилаш и Предраг Мијић потписали су обједињени захтев директору Железница Србије,у којем траже приоритет у расподели 12дизелмоторних возова руске производње,које је наручило то предузеће,а чија се испорука очекује до краја 2012.године. Они захтевају испоруку три гарнитуре дизел-моторних возова из првог контингента с образложењем да је јавни железнички превоз на релацији Суботица-Сента-Чока-Кикинда, Суботица-ХоргошКаwижа,Суботица-Сомбор у критичном стању,као и на краку према Сегедину, где најчешће долази до кварова, великих кашњења, одлагања или отказивања полазака шинобуса.

Бићеновипаркинг ПредседникопштинеТемеринАндрашГустоњјепотврдио да ће се на простору где се налазе спорни објекти проширити постојећи паркинг,али не због неке приватне фирме него зато што је то потреба свих грађана Темерина. -Паркинг места јесу тренутно један од највећих проблема које имамо у граду и на овој локацији већ имамо већи број паркинга који ће бити сређени и проширени са новим местима.Претходно ће на овом потезу бити изграђена и канализација,а након тога и паркинзи -каже Густоњ.

utorak23.avgust2011.

ва је већи од републичког. Оно што је најважније је да је број бодова у свим школама уједначен,штозначидапостојиконтинуитет и јединство у образовању. Ове, у односу на претходнушколскугодину,јеуписано900ђака мање у средње, односно 850 у основне школешколе,штојепоражавајућиподатак– нагласиојеВиђикан. -Споразумнипрелазакнаставникаизшколеушколујеодовегодинемогућуслучајуда се ради о истом предмету и фонду часова, а важнојеистаћиитодаморапостојатикоординацијаизмеђудиректорасаистетериторије,јерјебројколегакојинемајупунфондча-

совасвевећииуколиконебудемеђусобнесарадње,проблемимогујошвишедасепродубе–додаојеначелникВиђикан. СтручнисарадникШколскеуправеМилан Панић нагласиоједадиректоришколамогу наставницимаутокушколскегодинедадодајујошшестчасовакојинећебититретирани каопрековременирад,каоитодајепреузимањерадникамогуће,уколикоњихованорма нијевећаод20процената. Дистрибуција уџбеника ће почети ове седмице,асвешколесатериторијеСремског округа нову школску годину започеће на време. Ј.Антић

СИРИГ: Житељи Сирига уживали су минулог викенда у свирци коју су им приуштили чланови вокално-инструменталних састава, који су од 1960.године деловали у овом месту. Највеће интересовање владало је за наступ групе „Мустанг“,а након тога ређали су се састави „Паф“,„Бледолики“,„Срнић бенд“ и „Чупавци“. У петак и суботу КУД „Бранко Радичевић“ организује Пети традиционални фестивал„Сиришко прело –село наше што некад бејаше“. То је фестивал старих традиционалних јела,рукотворина и фолкло-

ра (игара,песама,сценских приказа и обичаја) Срба и свих националних мањина у Војводини. У дворишту Дома културе у Сиригу у петак се организује фолклорни програм у извођењу друштава из Украјине, Пољске, Ниша, Ужица и Сирига. Након тога одржаће се концерт групе„Апсолутно романтично“. Гости Сирижана у суботу ће бити Исидора Бјелица,теЂуро Палица и Геџо из серије„Курсаџије“.Одржаће се итакмичење у кувању паприкаша, изложба старих, традиционалних јела и дружење уз тамбурашки оркестар„Бисери“. М. М.

Живимо заједно уНовомСелу

БЕЧЕЈ: Шести Новоселски дани, одржавају се у суботу, 27. августа уТрећој меснојзаједници уБечеју.Овонасеље,лоцирано преко железничке пруге, популарносезовеНовосело инасељено је српским и мађарским живљем,пајеслоган манифестације „Живимо заједно“ разумљив и прикладан. -Кулинари ћесеовденадметати у припремању свињског паприкаша, а пријаве се примају још сутра. Котизација по екипи

је 2.000динара и очекујемо да ће се потпалити двадесетак ватри испод котлића, рекла нам је секретар Треће месне заједнице у Бечеју Жужана Шлитер. Поред кулинара,чије такмичење је предвиђено за 16сати,пажњу привлачи и куглашки турнир,затим традиционални дефиле бајкера око 17сати,па забавно-музички програм од 18сати,а све се завршава уличним весељем на терену за мале спортове у центру Новог села. В.Ј.

Четиринаједног БЕЛАЦРКВА: Натериторији општине Бела Црква за предстојећи попис становника предвиђеноје114пописивача.Заовај врло одговоран посао, који ће трајати петнаест дана, пријавило сењих344, старостиод18до55 година. У самом граду, за 58 места јавило се 226 кандидата, или по четири на сваког пописивача, доксеостатакод118делина56 места за сва насељена места, којихиматринаест. Како је за „Дневник“ рекао члан општинске комисије за пописМирославШинжар,листеје премапосебномпрограмуурадио компјутерионесувећготове,аза којиданћебитииобјављене.Ни-

какве корекције нису могуће. Од првогсептембрапочињеобука,а одпрвогоктобраипопис. М. В.


vojvodina

utorak23.avgust2011.

dnevnik

c m y

12

ЛИКОВНАКОЛОНИЈА„ЕЛАН”УСОМБОРСКОМЗАТВОРУ

Слободу сањају бојама

СОМБОР: У Сомбору је протеклог викенда одржана 16. по реду ликовна колонија, која у вароши тако склоној уметности, не би изазвала посебну пажњу да се не ради о крајње неуобичајеном месту на коме се одржава и самом организатору. Наиме, ову колонију организује сомборски Казнено-поправни завод, уз подршку матичне Управе за извршење кривичних санкција републичког Министарства правде. Вишедневни рад српских сликара, њих 30-так из Београда, Сомбора, Вршца, Куле, Палића... одвијао се на простору затворске економије-салаша „Елан”, а традиционалном окупљању сликара су се девету годину за редом придружили и уметници „с оне стране жице”, односно осуђеници који се у оквиру уметничких секција српских затвора баве ликовном и примењеном уметношћу. Тако је из 12 казнено поправних установа широм Србије на ову колонију дошло 15 осуђеника-уметника, који су током три дана дружења

Уметницинаделу

и заједничког рада са „колегама-слободњацима” имали прилику и да прошире своја техничка знања у сликарству и вајарству. По већ устаљеном обичају, уметници-осуђеници су били подвргнути артистичком процењивању својих колега „са друге стране жице”, па је за најбољи рад

СУТРАПОЧИЊУЗРЕЊАНИНСКИ„ДАНИПИВА”

Уз атрактивне концерте, изложба флаша и етикета

ЗРЕЊАНИН: Представници локалне самоуправе и Туристичког центра града Зрењанина уприличили су јуче, у оближњем Специјалном резервату природе “Стари Бегеј – Царска бара”, дружење са медијским посленицима, на коме је, последњи пут пред почетак традиционалне зрењанинске манифестације “Дани пива”, представљен програм овог хепенинга, 26. по реду, који почиње сутра и који ће трајати до 28. августа. За пет дана, колико ове године траје пиваријада, посетиоцима ће се, у музичком делу програма, на две бине – на Житном тргу и у Тиршовој улици, представити, између осталих, Ђорђе Балашевић, Лајко Феликс, „Партибрејкерси“, Массимо, Звонко Богдан, Мањифико, Рамбо Амадеус, Марчело, Панта Шикља Нафта, Бајага, „Ева Браун“, „Велики пре-

Изложбапивскихкриглиичаша

зир“, „Земља грува“ и други. Биће ту и Интернационални фестивал фолклора „Лала“, Фестивал тамбураша „Прим за примом“, манифестација “Банатске вредне руке“ на којој ће учесници, традиционалним занатима и кулинарским вештинама, подсетити на карактеристике овдашњег поднебља... Спортски сусрети, такмичења, Међународни сајам иновација и предузетништва „Inocoop“, програми за децу, као и сви, не само манифестациони, већ и свакодневни градски садржаји, такође ће бити део понуде током пет дана. Као посебно атрактиван део програма, и овог пута биће такмичења у брзом испијању пива и што дужем држању пуне литарске кригле под правим углом. Али, занимљиво ће бити и посетити Мали салон зрењанинског Народног музеја, у коме ће сутра, у 20 часова,

бити отворена изложба под називом „Пенушава страст“, у оквиру које ће бити изложене пивске чаше, кригле, флаше, бокали и чизме са логом пивара, и етикете из приватних колекција. Ово ће бити јединствена прилика да се на једном месту погледа неколико богатих приватних колекција посвећених пиву. Своје сувенире Зрењанинцима ће представити Мирослав Михњак, колекционар пивских етикета од 1998. године, који поседује преко 17.000 етикета из 200 држава. Затим Жељко Грујин, поносни власник око 4.000 различитих стаклених пивских чаша, кригли, бокала и чизама са логом пивара. Он ускоро отвара и Музеј пивских чаша који ће бити јединствен у Европи а налазиће се на адреси Балзакова 9, у Зрењанин. Представиће се и Лазар Ернест, сакупљач пивских стаклених флаша од 2007. године, који у својој колекцији тренутно има 447 пуних, различитих пива из више од 30 земаља са свих континената, као и Веселин Берберски који се бави колекционарством од 1960. године и чија колекција данас броји више од 12.000 етикета које потичу из преко стотину земаља света. Кустос несвакидашње изложбе у музеју је музејска саветница Рајка Грубић, а овај програм реализован је у сарадњи са Туристичким центром. -Град Зрењанин је носилац неколицине симбола, али када причамо о туристичким, то су свакако „Дани пива“. Ове године 26. пут организујемо манифестацију пиву у част. Иако данас без пиваре, Зрењанин је град са најдужом традицијом манифестације посвећене пиву. Године 1986, обележавајући 240- годишњицу производње пива у Зрењанину, осмишљена је и први пут одржана манифестација „Дани пива“. Разноврсност садржаја, по укусу свих узрасних категорија, као и број посетилаца који из године у године расте, указује на значај догађаја, како за град тако и за читав регион – истиче заменик градоначелника Зрењанина Горан Каурић. Ж.Балабан

Четврти сусрет бајкера

БЕЧЕЈ: Мото-клуб „Black Dog“ из Бечеја традиционално последњег августовског викенда организује међународни сусрет бајкера у граду крај Тисе. Место окупљања мотоциклиста је, као и претходне три године, окружење термалног базена надомак центра града. С обзиром да је на истом плацу и густа борова шумица, то је погодан простор за камповање, па ће бајкери све време бити лоцирани на истом месту. - Први гости стижу већ у петак по подне. За сада имамо сигурне потврде да нам, поред чланова мото клубова из Србије, долазе гости из Аустрије, Мађарске, Немачке, Румуније и Хрватске, али то не значи да неће стићи из још понеке европске земље. Очекујемо између 400 и 500 мотора. Котизација по

мотору износи 300 динара, а улазнице за пешаке су 200 динара и важе читав викенд. Обећавамо лепу забаву и дружење - рекао је у име Мото-клуба „Black Dog“ Балаж Флајс. А када је забава у питању, онда је сигурно да ће бити бучне музике, турирања моћних двоточкаша и испијања пива. Мото-журка је заказана за суботу од 20 сати, а у поноћ је традиционални стрип-тиз. Истог дана домаћин организује дефиле градом, излет до дворца Богдана Дунђерског и „бајкерске игре“ испред ОСЦ „Младост“, које су због атрактивности у жижи интересовања бројних Бечејаца. Разлаз, уз неизбежан доручак, на чијем менију су свеже топљени чварци, кифла, црни лук и југорт, заказан је за недељу пре подне. В.Ј.

овогодишње осуђеничке колоније проглашено уље на платну „Плес ждралова” Зорана Савковића из КПЗ Краљево. Други најуспешнији учесник овогодишњег „Елана” је био Мирза Жупљанин (КПЗ Ћуприја) својим акрилом без наслова, док је треће место освојио двојац из београдског Окружног затвора у саставу Богдан Арсенијевић и Илија Бјелић са готово монументалним мозаиком „Једрењак”. Као и претходних година, мада се сликарска колонија одржава у затвору, и Сомборци су имали прилику да се упознају са стваралаштвом сликара на „Елану”, па је тако у простору Галерије Културног Центра „Лаза Костић” одржана изложба свих радова са прошлогодишње колоније, док је на отвореном простору, испред импозантног здања сомборске Скупштине Града, Жупаније, одржана целодневна велика ретроспективна изложба са најуспелијим радовима претходних 15 издања ове необичне колоније. М.Миљеновић

ПрвонаграђениЗоранСавковићпоредсвог рада „Плес ждралова“

УПОДЛОКАЊУ,НАСЕВЕРУБАНАТА,ПРОСЛАВЉЕНДАНСЕЛА

Љуљашке обрадовале најмлађе

ПОДЛОКАЊ: Севернобанатско село Подлокањ у новокнежевачкој општини прославило је Дан села, који мештани увек прослављају трећег викедна у августу. Мада су на овом простору живело и раније, подизање садашњег насеља Подлокањ започето је пре девет деценија на истоименој рудини, потрајало је од 1921. до 1928. године када су овде колонизовани добровољци из Првог светског рата. За Дан села највише су се обрадовали

Драган Недељков, председник Савета МЗ Банатско Аранђелово којој припада и насеље Подлокањ. У Подлокању је око 150 житеља, али за Дан села се у госте у завичај сјате потомци Крајишника који су одавде отишли у Нови Кнежевац, Кикинду, Београд, Нови Сад и друге вароши, такође и многобројна родбина и гости. Село је веома уређено, пред сваком кућом и овог пута импозантан је био возни парк гостију. Поред породичних славља по

Радостдецезбогуређеногигралишта

малишани Подлокања, којима је уређено игралиште. Поред постављених љуљашки и клацкалица на трави у центру села, уређен је и импровизовани тениски терен, тако да су деца одмах запосела игралиште. - Због све мањег броја становника и деце, Подлокањ је одавно остао без школе, а пре неколико година из забавишта, па малишани путују у Банатско Аранђелово. Уређењем игралишта настојали смо да им причинимо бар мало радости, како би имали где у игри да проводе слободно време. Нису у питању велика улагања, али су драгоцена да се поправи квалитет живота. Травнати терен за тенис није као у Вимблдону, међутим, важно је да се деца окупљају и разоноде - каже

кућама и обиласка комшија и пријатеља, весело је било и под шатром коју је подигао Славко Јованић, под којом је наступао састав “Прелџије“, а састав месног Фудбалског клуба “Хајдук“ угостио је комшијску екипу “Славије“ из Банатског Аранђелова. Захваљујући Миливоју - Бати Клепићу, познатом колекционару и трговцу уметнинама, који се у Подлокањ вратио из Београда, у селу је много уложено у обнову старих кућа. Ангажовање Миливоја Клепића и његове супруге Марије Илић, допринело је да у последње време Подлокањ добије нови сјај. Највећи подухват је свакако што су оронули задружни магацин и ковачницу, уз знатна улагања претворили у Музеј

наивних икона, са поставком уметнина и изложбеним простором од 220 квадратних метара, какве би пожелеле и велике вароши. - Повратак и улагања у завичају нису финансијске природе, него сам једноставно осетио потребу да се на себи својствен начин одужим родном крају - каже Клепић. Клепић је у Подлокањ преселио део богате ризнице уметничких дела, познатих академских и самоуких сликара, у Музеју је вредна постав-

ВесељеукућиМиливојаКлепића

ка око 70 наивних икона, међу којима је највише насталих на простору Баната, а део поставке чине и дела савремених српских стваралаца. - Очекујем да ће због Музеја наивних икона и свега што је у последње време урађено, Подлокањ постати важна тачка на културној мапи овог дела Европе. Реалност је да се укључимо у неке видове ликовног и уметничког туризма, да врата буду отворена не само за посетиоце, љубитеље уметности и учеснике уметничких колонија, него и за колекционаре, ликовне критичаре и оне који желе да нешто науче, јер сам бавећи се уметнинама стекао велико искуство - каже Клепић. Музеј наивних икона у Подлокању за Дан села били су да обиђу

АКЦИЈАЦЕНТРАЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Корисници помоћи уредили гробље КИКИНДА: Протеклог викенда, радно способни корисници социјалне помоћи уређивали су такозвано Железничко гробље. Акцију је организовао Центар за социјални рад у сарадњи са локалнном самоуправом, а ово је тек прва у низу акција, најавила је Мирјана Барошевић, директорка Центра за социјални рад: - Позвали смо радно способне кориснике социјалне помоћи из овог дела града. Ради се о примаоцима помоћи који живе у вишечланим породицама. Ово је прва у низу акција, а планирамо да у наредном периоду уредимо и остала гробља у граду. Након уређења Железничког гробља наставићемо одржавање локације. На гробљу је кошена трава и уклоњен је отпад, а позиву се одазвало 25-оро корисника социјалне помоћи. Сви су добили обавештење о врсти посла и којом ће динамиком бити реализован. Они

многи које је привукла завичајна носталгија. Сви су пријатно изненађени и за подухват Миливоја Клепића имају само речи хвале. Мада су врата Музеја наивних икона отворена за посетиоце, званичног отварања није било. Бата Клепић од свега што је урадио у родном селу не прави велику параду, него препушта онима који дођу да се диве и кажу свој суд. Као и други домаћини из Подлокања за локални празник на слављу је угостио

Фото: М. Митровић

родбину, пријатеље и познанике из комшилука, Београда, Новог Кнежевца, Банатског Аранђелова. Донацијом је Клепић пролетос завршио изградњу капеле на месном гробљу, која је украшена иконама, а на зиду се у малтеру указао и загонетни лик свеца, па капела због тога постаје место ходочашћа на северу Баната. Капела је отворена од јутра до вечери, а мада је завршена пре неколико месеци за сахрањивање још није коришћена. - Од када је капела завршена нико у селу није умирао, а не дај Боже ни да скоро умре. Не жури нам се на онај свет, више волимо да уживамо у благодетима овоземаљског живота - вели Славко Јованић из Подлокања. М.Митровић

У Чуругу још има добровољаца ЧУРУГ: Јуче је у Чуругу одржана акција добровољног давања крви, коју су по трећи пут ове године организовали Црвени крст Чуруг и Завод за трансфузију крви из Новог Сада. На позив се одазвало 147 добровољних давалаца, од којих је 136 дало драгоцену течност. По оцени лекара, акција у Чуругу је традиционално успешна. Л.К.

Наступ ансамбла „Дарикони” Раддоносипривилегије

који учествују у уређењу и буду вредни на терену имаће предност у добијању било какве врсте помоћи од локалне самоуправе, додала је Барошевић. По новом закону износ социјалне помоћи обрачунава се за сваку породицу засебно. Висина

примања зависи од броја чланова домаћинства, броја деце и радно неспособних. У односу на ранији закон, како објашњава Мирјана Барошевић, примања за социјално угрожене су виша и износе од 6.500, колика је основица, до 18.000 динара. А.Ђуран

НОВИ БЕЧЕЈ: Дом културе општине Нови Бечеј организује вечерас концерт Фолклорног ансамбла „Дарикони” из Тбилисија (Грузија). Као гост наступиће Женска изворна певачка група КУД „Пионир” из Зрењанина. Почетак је заказан за 20 сати у амафитеатру Тиског кеја, а у случају лошег времена концерт ће се одржати у оближњој позоришној сали Дома културе. М.К.


crna hronika

dnevnik

Da~i}:Zakazali organizatori„Birfesta” Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je ju~e da policija nije odgovorna za incidente na proteklom „Bir festu” i da su zakazali organizatori manifestacije. – @elim da pitam {ta rade organizatori? Ako neko misli da organizuje skupove i da ostvaruje profit, a da policija treba da radi posao obezbe|ewa, to je pogre{no – rekao je Da~i} novinarima posle susreta s direktorom Federalne slu`be Ruske Federacije za kontrolu prometa narkotika Vladimirom Ivanovom. Da~i} je naglasio da policija i daqe traga za nepoznatim napa-

da~em koji je u no}i izme|u petka i subote no`em ranio osmoro posetilaca „Bir festa”, ali da ne mo`e biti odgovorna za sve skupove i doga|aje u zemqi. Da~i} i Ivanov su prethodno u Beogradu potpisali Sporazum o saradwi u borbi protiv opojnih droga i psihotropnih supstanci. Da~i} je ocenio da se Srbija potpisivawem sporazuma jo{ vi{e ukqu~ila u globalnu borbu protiv trgovine narkoticima, a Ivanov je rekao da po podacima eksperata Kosovo predstavqa logisti~ku bazu za distribuciju droge u Evropu. – Trgovina narkoticima je globalni fenomen i nijedna ze-

mqa na svetu, ukqu~uju}i i one najve}e, ne mo`e sama re{avati te probleme ukoliko o tome ne postoji konsenzus i ukoliko u to nisu ukqu~ene policijske i bezbednosne slu`be drugih zemaqa – rekao je Da~i} nakon potpisivawa sporazuma. Ivanov je naglasio da se u Avganistanu proizvodi oko 80 odsto svetske produkcije heroina, koji se daqe transportuje balkanskom i severnom rutom. – Potpisivawe sporazuma je va`an korak ka presecawu balkanske rute i nadam se da }e uskoro uslediti i operativna saradwa – rekao je Ivanov. (Tanjug)

PODOKRIQEMNO]ISTRADALOVI[EAUTOMOBILAUULICISTEVICEJOVANOVI]A UZREWANINU

Nekoredombu{io gumenalimuzinama Nepoznati po~inilac preksino} je izbu{io gume na vi{e automobila du` Ulice Stevice Jovanovi}a u Zrewaninu, o ~emu je obave{tena i policija, saznaje “Dnevnik”. Vlasnici o{te}enih vozila ne mogu ni da pretpostave ko stoji iza ovog ~ina i koji je wegov razlog. Dok jedni sumwaju da je to neko u~inio iz obesti, drugi ne iskqu~uju mogu}nost da iza svega stoji vlasnik neke vulkanizerske radwe. Naime, ~iwenica je da su automobilske gume izbu{ene samo na kvalitetnijim vozilima, dok su stariji

za “Dnevnik” Gordon Latkovi}, jedan od me{tana Ulice Stevice Jovanovi}a. Na wegovom vozilu, za sada neidentifikovani vandal izbu{io je, najverovatnije no`em, sve ~etiri gume. Latkovi} veli da jedna guma ko{ta 6.000 dinara, a mora}e da plati i dodatnih 2.000 dinara za wihovu zamenu i monta`u. Nije dobro pro{ao ni vlasnik dva luksuzna automobila u ku}i s brojem 28. Osim crvenog “folksvagena buba”, parkiranog pred dvori{nom kapijom, a na kojem su ~etiri gume

Dok jedni sumwaju da je to neko u~inio iz obesti, drugi ne iskqu~uju mogu}nost da iza svega stoji vlasnik neke vulkanizerske radwe jer su gume izbu{ene samo na kvalitetnijim vozilima automobili, ~ak i jedan oldtajmer parkiran u pomenutoj ulici, pro{li bez ikakve {tete. – Zato {to je neko bio besan meni }e oti}i jedna mese~na plata. Policija me je ujutro probudila jer je neko od kom{ija prijavio slu~aj. Tek tada sam saznao da je stradao i moj “reno senik” – izjavio je ju~e

ve} zamewene, stradao mu je jo{ jedan skupqi auto. – Saznao sam od prijateqa {ta se dogodilo i tek zatim video da su mi uni{tene tri gume, od kojih svaka ko{ta po 7.000 dinara – kazao nam je \or|e S., vlasnik “hjundaija”. We gov kom {i ja, ko ji je `eleo da ostane anoniman,

NA@ELEZNI^KOJSTANICIUUKRAJINSKOMLAVOVU

PijaniSrbin dr`aotaoceuvozu

Policija u Lavovu, na zapadu Ukrajine, uhapsila je gra|anina Srbije koji je uzeo troje talaca hrvatske nacionalnosti u putni~kom vozu na liniji Moskva–Budimpe{ta, saop {ti la je ju~e pres-slu`ba Ministarstva unutra{wih po slo va Ukraji ne. Eki pa po li ci je i Hitna pomo} pozvane su da interveni{u u vozu jer je pijani 34-godi{wi dr`avqanin Srbije vi{e od dva sata dr`ao u kupeu troje dr`avqana Hrvatske, prete}i im no`em, prenela je agencija RIA Novosti. Incident se dogodio 21. avgusta na `elezni~koj stanici u Lavovu, a policiju je o tome obavestila

kondukterka, javqaju ukrajinski mediji. Pijani Srbin je policiji rekao da je uzeo za taoce troje Hrvata i da tra`i sastanak s radnicima ambasade svoje zemqe, lekarom i predstavnicima ukrajinskih vlasti, prete}i da }e se, ako se ne ispune wegovi zahtevi, obra~unati s Hrvatima ili izvr{iti samoubistvo. Posle dvo~asovnih pregovora Srbin je dobrovoqno pustio taoce, ukrajinski policaci su ga priveli, a voz je nastavio put sa zaka{wewem od dva sata i 15 minuta. U toku je istraga okolnosti pod kojima se incident dogodio. (Tanjug)

Beogra|aninpodmetnuo po`arkodTivta Crnogorska policija uhapsila je dr`avqanina Srbije D. P. (59) iz Beograda, zbog osnovane sumwe da je podmetnuo po`ar u nasequ Dowi Stoliv, kod Tivta, saop{teno je ju~e u Podgorici. Iz Uprave policije Crne Gore je saop{teno da je D. P. prekju~e u nasequ Dowi Stoliv prouzrokovao po`ar kada je upaqa~em zapalio nisko rastiwe pored lokalnog puta Pr~aw–Lepetani. Kako se navodi, po`ar koji je je D. P. prouzrokovao, usled jakog vetra zahvatio je povr{inu od oko 5.000 kvadratnih metara, ~ime su, osim pri~iwene ve}e materijalne {tete, dovedeni u opasnost `ivoti i imovina qudi koji borave u nasequ Dowi Stoliv. Osumwi~eni je zadr`an u policijskim prostorijama i, uz krivi~nu prijavu, bi}e predat istra`nom sudiji Osnovnog suda u Kotoru, navodi se u saop{tewu policije. (Tanjug)

Krali automobile i gume

GordonLatkovi}ispredsvogautomobila

veli da je ju~e ujutro, kada je iza{ao iz ku}e s namerom da kupi cigarete, video da su na wegovom autu marke “folsvagen polo” probu{ene sve ~etiri gume. Bili su, ka`e, policajci i sa~inili zapisnik. Do tada, on je kupio dve gume, platio ih 9.000 dinara, a ostalo je da nabavi jo{ dve. – Ne znam {ta da mislim. ^udno je da je presko~io mog oldtajmera i kom{inicinog

“juga”, i uni{tio samo vrednija vozila. Ne bih ni u koga da upirem prstom, ali mogu}e je da iza svega stoji neko od vulkanizera. Jer, za{to bi bu{io gume na jeftinim automobilima, kad zna da na wima ne}e zaraditi – teoreti{e jedan od `iteqa Ulice Stevice Jovanovi}a. Policijska uprava u Zrewaninu ju~e se nije ogla{avala povodom ovog slu~aja. Tekst i foto: @.Balaban

Kaba{i:Nepla{imse, alinemogudagovorim Na insistirawe tu`ioca da sudsko ve}e `eli da ~uje ono {to je svedok 1998. godine video u Jablanici, Kaba{i je odgovorio: „Da ste u mojoj ko`i, znali biste za{to ne mogu da govorim”. Na ve}inu tu`io~evih pitawa, Kaba{i je ju~e odgovarao s „ne znam”, „ne se}am se” ili „ne mogu da odgovorim na pitawe”. Tu`ilac je nastojao da „osve`i” se}awe svedoku, predo~iv{i Kaba{iju wegove ranije potpisane izjave, ali je on rekao da ni{ta u tim izjavama nije ta~no jer je bio prisiqen na to da ih potpi{e po{to nije `eleo da opet ode u zatvor. Kaba{i je pitao za{to Tu`ila{tvo nije dovelo druge svedoke, nego samo wega. – Gde su drugi svedoci koje je optu`ba ispitivala? Ja imam sre}e da sam jo{ `iv, a {ta je sa svim tim drugim svedocima, znam da su zastra{ivani, da se boje, o tome je govorila i optu`ba i odbrana. Znam vrlo dobro da ima svedoka koji nisu vi{e `ivi, ko je odgovoran za to? – pitao je Kaba{i. Na pitawe da li strahuje za svoj `ivot, svedok je rekao: „Ne, ne bojim se. Bojim se ne~eg drugog, govorio sam o drugim svedocima, ne o sebi”. Kaba{i je protestovao, pitaju}i zbog ~ega je sudnici i za{to ga

13

PUTNI^KA VOZILA NA UDARU BANATSKIH LOPOVA

POKU[AJEMSVEDO^EWAKQU^NOGSVEDOKANASTAVQENOSU\EWERAMU[UHARADINAJU

Kqu~ni svedok na su|ewu Ramu{u Haradinaju u Ha{kom tribunalu [ef}et Kaba{i nije `eleo ju~e da svedo~i u ovom postupku, sve vreme govore}i da ne mo`e da odgovara na pitawa i da se ne se}a svojih ranijih izjava u kojima je govorio o zlo~inima u Jablanici. Kaba{i je, na konkretno pitawe tu`ioca da li se boji za svoju bezbednost ako svedo~i, kazao da se on li~no ne boji da govori, ali da „ne zna” da li se boji za neku drugu, wemu blisku osobu. Svedok Kaba{i, koji je pre nekoliko dana uhap{en u Holandiji i izru~en Tribunalu, koji ga tereti za nepo{tovawe suda po{to je 2007. godine odbio da svedo~i u prvostepenom postupku protiv Haradinaja, ju~e je tokom celog pretresa gledao u pod, te{ko disao i delovao veoma uznemireno. Na precizna pitawa Тu`ila{tva da ponovi ono {to je ve} rekao u predmetu protiv Fatmira Qimaja, svedok je rekao da nije u mogu}nosti da odgovara na bilo kakva daqa pitawa. – Nije da nisam voqan da odgovorim na va{a pitawa, ve} nisam u stawu da odgovaram na daqa pitawa. To je ne{to u meni. Mo`ete me ubiti ili zatvoriti, ali ja daqe ne mogu – rekao je Kaba{i.

utorak23.avgust2011.

niko nije pozvao da svedo~i o 200 izmasakriranih Albanaca u podrumu u Dubravi 1999. godine, nego ga pitaju „za Jablanicu i troje-~etvoro mrtvih”.

[ef}etKaba{i

– Ovde nema nikakve pravde, ovo {to radite je glupo, svi su izgubili veru u pravdu zbog vas – rekao je on, i dodao da mogu slobodno da ga vode u zatvor i da ga tamo dr`e. Kaba{i je rekao i da su istra`iteqi Ha{kog tribunala gori od srpskih, po{to su ga srpski tukli, a „va{i su mi sisali krv na slam~icu”. Na samom po~etku su|ewa Kaba{i je, na pitawe tu`ioca {ta je video u aprilu 1998. godine u zato~eni~kom logoru u Jablanici kao

pripadnik OVK-a i ko je bio glavni u tom logoru, odgovorio pitawem: „[ta sam vam uradio da me stavite u zatvor? Za{to sedim zajedno s qudima optu`enim za zlo~ine, kao {to je Karaxi}? Video sam ga kako igra tenis. Za{to sedim s tim qudima?” Tako|e, Kaba{i je Haradinajevom braniocu Benu Emersonu rekao da se ne me{a i da je mogao za milione koje je primio da pomogne besku}nicima i obogaqenima na Kosovu. – Vas ba{ briga gde je ko poginuo na Kosovu, a za mene je to vrlo va`no – rekao je Kaba{i Emersonu. Kaba{ijev advokat Majkl Karnavas rekao je da je Kaba{i frustriran jer je „istupio kada niko drugi nije, dao je informacije lokalnim, me|unarodnim vlastima na Kosovu i ovom sudu”, da niko ni{ta nije uradio i da istraga nije uzele u obzir sve dokaze. Karnavas je rekao da je Kaba{iju te{ko jer je do{ao kao svedok, da su mu stavqene lisice i da je u zatvoru, a da ga to podse}a na period kada su ga srpske vlasti dr`ale u zatvoru i budile na pola sata da bi ga tukli. – Ose}a se izdanim i zato je frustriran – naglasio je Kaba{ijev advokat. (Tanjug)

Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podiglo je optu`nicu protiv Jovana P. (21) iz Novog Be~eja zbog sumwe da je po~inio krivi~no delo te{ke kra|e. Wemu se stavqa na teret da je 23. januara ove godine, oko 23.30 ~asova u novobe~ejskoj Radni~koj ulici, ispred ku}e pod rednim brojem 94a, ukrao automobil marke “golf 4”, bele boje, zrewaninskih registarskih oznaka, vlasni{tvo wegovog sugra|anina T. S. Koriste}i original kqu~, do kojeg je neovla{}eno do{ao, Jovan P. je startovao motor i odvezao se. Tu`ila{tvo je podiglo optu`nicu i protiv Gordana V. (25) i Marka S. (25), obojice iz Zrewanina, a wih dvojica se sumwi~e da su poku{ali da po~ine te{ku kra|u. Kako se navodi u optu`nom aktu, Marko S. je 5. marta pro{le godine, u ve~erwim satima, odvezao prvookrivqenog do

Ulice junaka Milana Tepi}a, a ovaj je sa sobom poneo i dizalicu za to~kove. Kada su stigli do pomenute ulice, Gordan V. je, pomo}u dizalice i odvija~a {rafova skinuo dva predwa to~ka s automobila marke “pe`o 307”, vlasni{tvo Zrewaninca Marka V., ~ija je vrednost procewena na 50.000 dinara. Gordan V. je imao nameru da ukrade i preostale dve zimske gume s aluminijumskim felnama, ali je spre~en u tome jer su se na licu mesta pojavili pripadnici zrewaninske Policijske uprave. Gordanu V. na teret se stavqa i krivi~no delo kra|e jer se podozreva da je 27. februara 2010. godine, u popodnevnim ~asovima, u Radni~koj ulici, ispred ku}nog broja 29, iz vozila “ford sijera”, vlasni{tvo M. Z. iz Zrewanina, ukrao nov~anik u kojem su bile platne kartice, kao i 1.600 dinara. @.B.

Opqa~kaoprodavnicu Zbog postojawa sumwe da je izvr{io razbojni{tvo, policija u Vrbasu je proteklog vikenda privela M. K. (1978) iz ovog mesta, kome je istra`ni sudija odredio pritvor u trajawu od 30 dana. On se tereti da je u subotu, uz pretwu la`nim pi{toqem, opqa~kao jednu prodavnicu u Vrbasu i odneo oko 2.500 dinara. Nedugo po izvr{enom delu, policija je privela M. K. i ukradeni novac vratila vlasniku. N.P.

Spre~enakra|a{ina Zbog sumwe da su izvr{ili kra|u {ina na napu{tenoj pruzi Petrovaradin–Beo~in, novosadska policija je u nedequ kasno uve~e privela Z. J. (1971) i M. V. (1991), obojica iz Novog Sada, i protiv wih podnela kri-

vi~ne prijave. Oni se terete da su demontirali {ine na ovoj pruzi, iznad tunela na „Mi{eluku„, a policija ih je uhvatila prilikom utovara ukradene robe u automobil. N.P.

TRAGI^NANEDEQANANOVOSADSKIMULICAMA

Saobra}ajodneo ~etiri`ivota

U proteklih nedequ dana na podru~ju novosadske Policijske uprave dogodile su se 92 saobra}ajne nezgode, u kojima su ~etiri osobe izgubile `ivot, dok je te`e i lak{e povrede zadobilo 54 lica, uz nastalu materijalnu {tetu od oko 4,5 miliona dinara. Neprilago|ena brzina je u 21 slu~aju bila uzrok nesre}e, u 18 slu~ajeva do nezgode je do{lo zbog neustupawa prvenstva prolaza, dok je u {est nezgoda uzrok bio vo`wa pod dejstvom alkohola. Policija je podnela 23 krivi~ne prijave zbog krivi~nih dela protiv bezbednosti javnog saobra}aja, a prekr{ajne prijave podnete su protiv 342 u~esnika u saobra}aju. Zbog upravqawa vozilom pod dejstvom alkohola iz saobra}aja je protekle nedeqe iskqu~eno ~ak 136 voza~a, a zabranu u~e{}a u saobra}aju dobilo je i 53 vozila zbog te`ih tehni~kih nedostataka. N.P.


kultura

utorak23.avgust2011.

dnevnik

c m y

14

ЗРЕЊАНИНСКИ МУЗЕЈ ДОМАЋИН ИЗЛОЖБЕ БРАНКА ПОПОВИЋА

Неправедно запостављени импресиониста У Салону Народног музеја Зрењанин, у четвртак ће, у 19 часова, бити отворена изложба радова сликара Бранка Поповића (Ужице,1882–Београд 1944). Посетиоци ће до 25. септембра имати прилику да погледају преко 40портрета,аутопортрета,актова и пејсажа из фонда београдског Народног музеја,из поседа сликареве породице и наследника, и из приватних колекција. Изложба у зрењанинском музеју, кажу у овој установи, има за циљ да скрене пажњу на квалитет рада импресионисте Бранка Поповића који је,стицајем околности,неправедно запостављен,као и на његово ангажовање које није било искључиво сликарско.Одабир радова заснива се,пре свега, на ликовности његових дела а идеја је да се са четрдесетак слика представи квалитет Поповићевог ства-

БранкоПоповић,КорчулауДалмацији,1925/1926.

ралаштва. Ради се о изузетно квалитетном сликару, пре свега импресионисти,који се уклапао у врхунске домете свог времена. Бранко Поповић је значајан као сликар,ликовни критичар и педагог.Био је професор историје архитектуре и уметности на Катедри за архитектуру Техничког факултета у Београду, за чијег је декана именован 1941.године. Такође,био је члан српског ПЕН клуба и један је од оснивача УЛУС-а.Сликарство је студирао у Минхену,а усавршавао у Паризу.Излагао је на многим групним изложбама код нас и у свету.Први пут је његов опус целовито приказан на ретроспективи у Галерији САНУ у Београду 1996. године. Зенит је достигао у првом стваралачком раздобљу.Антиципирао је тежње треће деценије и први преиспитивао

Сезанова искуства која ће постати подстицајна многим српским уметницима. Изложба у Народном музеју Зрењанин је шеста самостална изложба Поповића, а претходиле су јој изложбе: 1924. у Прагу (са Петром Добровићем),1996.у Београду (у галерији САНУ),1996.у Новом Саду (у ликовном салону огранка САНУ),2004.у Ужицу (у Градској галерији)и 2011.у Београду (у Галерији РТС). Аутор текста каталога изложбе је Љубица Миљковић,историчарка уметности –музејски саветник и кустос Народног музеја у Београду, а организатор и аутор поставке је Милан Граховац, кустос зрењанинског Народног музеја. На отварању изложбе, како је најављено,биће присутни гости из aмбасаде Републике Француске. Ж.Б.

У БЕОГРАДУ ОД 8. ДО 12. СЕПTЕМБРА

У ИЗДАЊУ „ДЕРЕТЕ”

Међународни сусрет писаца

„Мапа времена”

Београдски међународни сусрет писаца,48.по реду,биће одржан од 8.до 12.сепетембра у Београду,али и у бројним местима у Србији, саопштено је из Удружењакњижевника Србије. У саопштењу се наводи да ће на Сусрету писаца учествовати гости из Немачке, Словачке, Пољске, Италије, Румуније, Француске,Турске,Ирака,Кувајта,Белорусије,САД,Канаде,Бугарске,Грчке, Кине, Литваније, Русије, као и писци из бивших југословенских република. Међу учесницима ће се наћи књижевници Фортуна Дела Порта, Моника Ознато и Марија Грација Мармота из Италије,Ана Бландија-

на и АндрејБанулеску из Румуније, Филип Дела Фо и Филип Жакоте из Француске.Међу учесницима у Београду ће бити и писци Џенгиз Бекшаш изТурске,Андуразак Абдулвахид из Ирака, Лејла ал осмаби из Кувајта,Едуард Акулин из Белорусије,Светлозар Игов из Бугарске и други. На манифестацији ће учествовати и српски писци из расејања: из Шведске, Румуније, Немачке, Данске, Француске, Канаде, као и писци из Хрватске, Словеније, Македоније,Црне Горе и Републике Српске. У оквиру Сусрета писаца, након отаврања манифестације, биће ор-

ганизовано Међународно песничко вече,9.септембра у Задужбини Коларац у Београду. Организатори су најавили да ће током манифестације бити организована и пловидба Дунавом за стране госте,као и Велики митинг поезије на Летњој сцени на Земуском кеју. Након програма у Београду, писци ће обићи градове у Србији,међу којима су: Ваљево, Смедерево, Пожаревац,Косталац,Зајечар,Сомбор, окра Гора, Брујице, Зворник, Лозница и други градови. Уоквиру Сусрета писаца биће организоване и пратеће манифестације као што су Шумадијске метафоре,Вече српских писаца и друге.

Издавачка кућа „Дерета“ недавно је објавила занимљив роман шпанског писца Феликса Ј. Палме „Мапа времена“. Смештен у викторијански Лондон са стварним и измишљеним ликовима, „Мапа времена“ је узбудљив роман са неколико преплетених прича о путовању кроз време, губитку, љубави и болу у којима се појављују Х.Џ.Велс,Џек Трбосек,Хенри Џејмс,Жил Верн и Брам Стокер. Помало компликован и повећи роман је прича о богаташу који се заљубљује у једну од жртви Џека Трпосека и од Велса тражи савет како да путује кроз време како би је спасао.Ту је и путна агенција која пружа услугу путовања у 2000. годину. Роман је и љубавна прича о јунаку из те кобне 2000.године и бунтовној девојци из викторијанске епохе, али и криминалистички роман о по-

трази за криминалцима који су променили историју.Узбудљив и напет роман који се чита у даху али повремено збуњује и замара обиљем ликова, прича и времена, „Мапа времена“ је књижевна посластица- за све љубитеље како љубавних и научно-фантастичних романа,тако и обожаваоце кримића и историјског штива. Феликс Ј.Палма рођен је 1968.године и сматра се једним од најоригиналнијих писаца на шпанском језику. Добитник је више награда и признања,аутор је бројних збирки прича и којима је елементе фантастике вешто уклапао у свакодневицу.Бави се новинасртвом,води књижевне радионице а повремено ради и као помоћник издавача. Роман „Мапа времена“ је 2008. године добио награду Удружења књижевника Севиље. (Танјуг)

У „ГВАРНЕРИЈУСУ”

Јапанска музика и уметност Центар лепих уметности „Гварнериjус“започеће 14.септембра 11. уметничку сезону концертом јапанске музике и изложбом графика познатих јапанских уметника, најављено је из тог центра.После успешног концерта, који је угледни јапански тенор и диригент Такаши Накамура прошле године одржао у „Гварнериjусу“, београдска публика ће имати поново прилику да га чује,овога пута заједно са младом и вишеструко награђиваном пијанисткињом Мисаки Като. Накамура, рођен 1975. године у Нагоји,студирао је соло певање,теорију хармоније и музикологију на Аићи Префецтурал универзитету лепих уметности и музике.По завршетку студија, дириговао је бројним аматерским и професионалним оркестрима попут Камерним оркестром Кјото филхармоније и Бетовен оркестром из Бона.Накамура је остварио и више улога у операма. Посебну пажњу поклања музици јапанских аутора, а важно место у његовом репертоару заузимају и композиције немачких композитора, као и духовна музика. Прошле године је на позив амбаса-

де Јапана у Београду одржао три изузетно успешна соло рецитала у Србији и дириговао женским хором града Пожаревца “Барили”. Като је рођена у Осаки.Са часовома клавира почела је у четвртој години.Завршила је музички одсек школе Јухигаока и тренутно је на вишем клавирском курсу Соаи универзитета у Осаки. Од многобројних награда које је до сада освојила, издвајају се награда на 38. Каваи музичком такмичењу (2005), била је финалиста 18.jапанског националног такмичења у класичној музици (2008),а прошле године је награђена и на 34.ПТНА такмичењу пијаниста. На програму београдског концерта под називом „Четири годишња доба и импресије из Јапана“, чији гост ће бити хор „Барили“,биће јапанска музика за тенор и клавир,соло клавир,као и женски хор и клавир,а велики део композиција биће по први пут изведен у Србији. Изложба „Свет нихонга“ представиће графике познатих јапанских уметника, чија дела до сада нису излагана у Београду. (Танјуг)

У ОКТОБРУ

Албум Металике и Луа Рида Хеви метал бенд „Металика”и рокмузичар Лу Рид објавиће 31. октобра заједнички албум, објавио „Њу мјузикал експрес“. Албум, који још нема назив, стићи ће у британске продавнице 31. октобра,а у америчке 1. новембра. Детаљи о њему могу се наћи на сајту Loureedmetallica.com. Рид је недавно открио да је са „Металиком”за албум снимио неке од својих композиција као музичку адаптацију комада „Лулу” немачког драмског писца Франка Ведекинда. Рид је казао и да ће албум бити „можда најбоља ствар коју је ико икада урадио”.„Могао би да створи нови планетарни систем.Не шалим се и нисам егоиста”,додао је. Најављено је да ће на албуму,поред осталих,бити песме „Pumping Blood” и „Mistress Dread”.

У АУСТРИЈСКИМ БИОСКОПИМА

„Ако зрно не умре” Синише Драгина У биоскопима широм Аустрије,од краја прошле недеље,приказује се српско-аустријска копродукција,филм „Када зрно не умре”,режисера Синише Драгина.У средишту филма,који је уврштен у редован биоскопски репертоар, су два човека која живе у посткомунистичкој Румунији и која путовањем Дунавом ка Србији траже своју одраслу децу. Почетно путовање Дунавом се наставља у свет корупције,проституције и политике након Тита и Чаушескуа. Филм је инспирисан румунском легендом старом двеста година о фантомској цркви која путује Дунавом,којом се и ствара позадина савремене приче о судбини два оца,Србина и Ру-

муна, чији се животи укрштају на овој реци. Они упознају скелеџију који се присећа легенде о цркви коју су румунски сељаци неуспешно покушавали да дигну на брдо у време када су православне цркве биле забрањене у Румунији. Филм слојевито обрађује неколико тема. Једна се односи на актуелне проблеме у овим крајевима,трговину људима,док друга говори о често апсурдним друштвима у посткомунистичкој ери. Одсликава се и људска снага истрајности, како у данашњим временима тако и у доба наших предака. Према речима режисера Синише Драгина, ту је и судбински елемент којим се

неочекивано решавају неке трагичне ситуације и даје смисао. Кроз фим, окарактерисан као трагикомедија,провлачи се у неколико наврата и црни хумор. ”Ако пшенично зрно павши на земљу не умре,остаје само,ако ли умре,доноси обилат род”,каже се на крају филма названог по овом библијском цитату. Главне улоге ове копродукције тумачи тројац Мустафа Надаревић, Дан Кондураке, румунски глумац и Франц Бухризер из Аустрије, а у филму играју и глумци из Србије,Миленко Павлов,Милош Танасковић и Борис Радак. (Танјуг)

КРАДЉИВАЦ „МОНА ЛИЗЕ” ЈУНАК ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ

Перуђа је био патриота Италијански радник који је тачно пре сто година из париског Лувра украо Мона Лизу,јунак је једнепозоришне представе која га описује као патриоту на програму летњегфестивала који се одржава у његовом родном граду на северу Италије. ”Верујемо да је Перуђа био патриота”, изјавио је Симоне Тофанин, редитељ представе „Суђење

Винћенцу Перуђи” која је на програмупозоришног фестивала у Думенци. На званичном сајту Думенце, у описивању Перуђе аутори користе знакенаводе код речи лопов.Избегавајући глагол украсти,на сајту се тврди да је славно дело Леонарда да Винција „повучено”из музејаЛувр. Градоначелник Думенце Корадо

Назарио Моро изјавио је,међутим, да нежели да Перуђа постане нека врста локалног хероја,ма колико то користило репутацији града. ”Не желимо да наш град постане познат по томе што је родно место крадљивца Мона Лизе”, рекао је градоначелник. На запрепашћење јавности, 21. августа 1911.из музеја Лувр укра-

дена је слика Монализе. Чувено платно је пронађено у тренутку када је Перуђа 1913. покушао да га прода једном антиквару у Фиренци, уТоскани. Крадљивац се касније правдао да је то учинио из патриотских разлога.Осуђен је у Италији на врло благу казну,касније смањену на седам месеци.


dRU[TvO

dnevnik

OMLADINA IZ TAMI[KOG REGIONA BORAVILA U LETONIJI

Unapreditiselo umestobegaugrad Sedmoro omladinaca iz tami{kog regiona – sela Toma{evac, ^enta i Opovo, osam dana je boravilo u letonskom mestu Zaleniki, u okviru programa omladinske razmene “Mladi u akciji” i kampa nazvanog “Misli globalno – deluj lokalno”, koji je okupio devojke i mladi}e iz Letonije, Makedonije i Srbije, i to prete`no iz seoskih sredina. Nosilac projekta, koji je finansirala Evropska unija, u Srbiji je bilo udru`ewe “Ekotalas” iz Toma{evca, u Letoniji Udru`ewe za razvoj lokalne zajednice i u Makedoniji Nacionalna mre`a za ruralni razvoj. – Primarni zadatak je bio da se razmene znawa i iskustva mladih iz seoskih sredina i razgovara o odre|enim problemima – isti~e predsednik udru`ewa “Eko-talas” i mentor projekta Nenad Nikoli}. – Naravno, nije izostalo ni dru`ewe, upoznavawe novih predela i qudi, a poku{ali smo da realizujemo i jedan specifi~an ciq, ove godine nazvan “Razvoj lokalne zajednice”. Mlade je interesovalo kako se u nekoj maloj lokalnoj zajednici

najboqe mo`e reagovati na probleme, izazove i potencijale. Jedna od u~esnica omladinske razmene Jelena Nikoli} puna je utisaka i novih saznawa o `ivotu na selu u Letoniji, sredini koja se dosta razlikuje od na{e. – Imaju dosta zanimqiv dru{tveni `ivot i mnogo aktivnosti, a poseban utisak na nas ostavila je wihova briga o `ivotnoj sredini i okru`ewu u ko-

jem `ive. Ekologiji se pridaje veliki zna~aj, {to se odra`ava i na o~uvawe tamo{wih prirodnih lepota koje privla~e turiste i izletnike – navodi Jelena Nikoli}, koja o~ekuje da }e se i kod nas, posebno kod mladih generacija, daqe razvijati ekolo{ka svest jer region Tami{a pru`a velike mogu}nosti. U~esnici omladinske razmene bili su jedinstveni u oceni

da i na{e seoske sredine mogu dosta toga ponuditi i pokazati svetu, a kao neke od primera navode bogatstvo i raznolikost ovda{we nacionalne kuhiwe, ili tradicionalne “banatske {ore”, igre nalik ameri~kom bejzbolu, koja se zaigrala i u dalekoj Letoniji. Predsednik Skup{tine grada Zrewanina Aleksandar Marton koji je, sa svojim zamenikom Predragom Jeremi}em, u~esnicima programa “Mladi u akciji” priredio prijem u sali Gradskog ve}a, veli da dr`ave ~lanice Evropske unije mogu dosta pomo}i svojim iskustvima jer u wima qudi ne napu{taju sela ve} unapre|uju seoski `ivot. – Kod nas, na`alost, posledwe dve decenije vlada trend preseqewa u velike gradove pa tako propadaju mnoga sela koja bi mogla biti i izvor prihoda za dr`avu. Podse}am na to da mi jedini izvozni suficit imamo upravo u oblasti poqoprivrede. Zato je svaka saradwa, poput ove koju ostvaruju potami{ka sela, izuzetno korisna i dobrodo{la – navodi Marton. @. Balaban

URU[AVAWE SRPSKOG JEZIKA (6)

Novosklepani naziviiizrazi Malo je jezika otpornih na nove re~i i izraze, nastale u svakodnevnoj upotrebi. Oboga}ivawe jezika je normalno i neophodno, ali je opravdano samo ako se nove re~i uklapaju u standarde i norme kwi`evnog jezika. Po{to to kod nas ide kao i sve drugo – bez reda i odgovornosti – gotovo svakodnevno nam se, uglavnom preko medija, serviraju nove re~i. Neke se mogu svrstati pod neologizme, pod kojima se podrazumevaju re-

pojavili su se brojni novi nakaradni nazivi, re~i i izrazi, od kojih mnogi teraju na smeh. A do smeha nam ba{ i nije. Da ne be{e nedavnog protesta malinara, ne bismo znali da se vlasnici hladwa~a nazivaju „hladwa~ari“. Televizije-kumovi im izdenu{e to ime. Ra~unaju, vaqda, kad mogu proizvo|a~i malina da se zovu malinari, mogu i oni koji im preuzimaju rod da se zovu hladwa~ari, mada bi bilo svima razumqivo da su

tu sakupili? Jedan izve{ta~ se zaleteo, pa re~e festovci, ali to vi{e nije ponovio jer se vaqda prisetio da su ime festovci dali onima s mnogo poznatijeg FEST-a. A birfestovci ba{ ne{to i ne zvu~i. Ali, ko zna, mo`da se to nekom ba{ i svidi. Kao {to se to u~inilo jednom uredniku, koji je smislio kra}i naziv za kuvawe ribqe ~orbe i paprika{a u kotli}u. Do{lo ~oveku u pamet da bi se moglo kazati „kotli}a“. Ako mo`e ro{tiqa, {to ne bi moglo kotli}a. Ali, {ta }emo s kuvawem drugih paprika{a i gula{a, kakvih u Vojvodini ima jo{ bar

tovcu, bostanijada u Rivici, ro{tiqijade na sve strane. Gde god ima neko mesto, ti -ijadu posadi. Me|u wima ima i jedna „ijada“ u selu [ajka{u. Nazva{e je Mudijada. Re~ je o spravqawu specijaliteta od belih bubrega. Nismo ~uli da li se u~esnici i gosti zovu mudija{i, ali neki predla`u, a mu{ki deo ne bi imao ni{ta protiv, da se zovu (da proste ~itaoci) i mudowe. Dani ludaje u Kikindi su zadr`ali staro ime, ali nije iskqu~eno da }e neki „inovativan“ izve{ta~ u~esnike nazvati „ludaja{i“.

Definitivno fenomenalni Ova pri~a mo`e da ide u nedogled, ali nije pravedno zavr{iti je bez visokoumnih izraza s najvi{ih mesta, ali ne mawe nakaradnih. Obi~no se radi o izvo|ewu izraza iz stranih re~i, i to ~esto neta~no. Takve sklepanice uglavnom se ra|aju u svetu politike i ekonomije. Jedan od na{ih visokih braniteqa Kosova ka`e da je na wegovom severu „tenzi~na situacija“. Svako ko dr`i do svog jezika rekao bi da je situacija napeta. Drugi na{ dr`avni funkcioner re~e da }emo zapo~eti „implementiraju}i proces primene“... A implementacija ve} ozna~ava i proces i primenu. U posledwe vreme sve je „definitivno“ i „fenomenalno“. A kad jedan ugledni rediteq (a oni slove za intelektualce), ka`e da je „glumica ostvarila definitivnu fenomenalnu ulogu“, onda je uru{avawe kwi`evnog srpskog jezika zaista pri kraju. Definitivno.

~i i izrazi skovani nedavno, kojih nema u re~nicima, ali su u masovnoj upotrebi unutar neke zajednice. Neologizmi se prave po postoje}im principima tvorbe re~i, naj~e{}e da bi se opisao neki novi, nepoznat ili mawe poznat predmet, pojava ili novi fenomen u dru{tvu. Vremenom se mnoge od tih re~i toliko odoma}e da ~ak i istisnu re~i i izraze koji su im bili uzor za nastanak. Tako smo dobili razne „fobije“, Ili, re~ „naredni“ zamenila je re~i „idu}i“ i „slede}i“. Gotovo da niko vi{e, izuzev qudi koji dr`e do pismenosti, ne ka`e „slede}e godine“ ili „idu}eg meseca“. Ali, nije muka srpskog jezika samo u novokovanicama. Uz mno{tvo primera kr{ewa osnovnih standarda i normi jezika

izve{ta~i rekli kako su „hladwa~e odbile da prime rod“. Nazvati ih „hladwaci“ nije ba{ zgodno po{to je to naziv za ure|aje. Ili se jednostavno radi o novinarskom nemaru i `urbi da se kojom re~ju vi{e doga|aj predstavi pravim izrazima. Bi nedavno i Sabor truba~a u Gu~i. A na wemu, ka`u TV-izve{ta~i, sabora{i. E, sad, jesu li sabora{i svi: i takmi~ari za prvu trubu, ro{tiqxije i druge kafexije, vlasnici {atri, doma}ini i stotine hiqada posetilaca, ili samo neki od wih? Verovatno da su svi zajedno sabora{i, ali za{to se ne bi mogli zvati i saborci. I to je od osnovne re~i „sabor“, no malo nezgodno asocira na drugu, ne tako veselu dru`inu. Odr`an je i beogradski Bir fest. Kako nazvati sve koji su se

dvadesetak. Mo`emo li re}i „paprika{i“ ili „gula{i}a“? Ne mo`e, kao ni ono „kotli}a“, mada nije sigurno. Ili, kako }emo nazvati u~esnike bar stotinak narodnih va{ara po Vojvodini i ono {to se na wima radi? Recimo, jesu li na Turijskoj kobasicijadi svi kobasi~ari i da li se tamo kobasi~ari? Odavno svet ima Olimpijadu. Svidelo se na{im qudima i medijima da sve {to okupqa svet nazovu nekakvim -ijadama. U Mokrinu je ~uvena borba gusana. Tu priredbu mediji nazva{e gusanijada. Jesu li, da oproste, u~esnici gusanija{i? Ili, Futog ima kupusijadu, kao i Mr~ajevci. Nije li ta manifestacija mogla da se, na primer, zove „Futo{ki dani kupusa“? Ali, kad mo`e Turijska (ili, kako doma}ini vole da ka`u Turinska) kobasicijada, mo`e i slaninijada u Ka~arevu, pasuqijada u Temerinu, pitijada u Ba~kom Jarku i Banatskom Despo-

Izdevawu kojekakvih imena i izraza nema kraja. Pravilo je da se po{tuju nazivi `iteqa odre|enih mesta onako kako oni sebe zovu. [ta }emo, me|utim, s nakaradnim, na silu izvedenim imenima? Tako su stalni posetioci novosadske pla`e „[trand“ u medijima odjednom nazvani „[trandara{i“. Za{to nisu, ako se ve} siluje jezik, nazvani „[trandovci“? Bar je kra}e i mawe rogobatno. Jesu li qubiteqi muzi~kog festivala „Egzit“ u Novom Sadu, egzitovci ili egzita{i? Bi}e da je ono prvo. I na javnim mestima mo`e se pro~itati sva{ta. Na primer, u gradskim autobusima je decenijama pisalo: „Dr`ite se za rukohvate“. Ali, rukohvati su najednom postali „rukohvata~i“. Ne mo`emo mnogo zameriti nekom iz gradskog saobra}ajnog preduze}a, kad na „visokim“ mestima imamo i gore primere. Mile Stanivuk

utorak23.avgust2011.

15

OSNOVANO ODEQEWE ZA PRA]EWE KORUPCIJE

Prevazi}i preprekuzarazvoj Me|unarodni institut za bezbednost osnovao je Odeqewe za pra}ewe korupcije u javnom sektoru, u okviru kojeg }e stru~waci iz oblasti prava, bezbednosti i ekonomije, a u saradwi s relevantnim me|unarodnim organizacijama, bezbednosnim slu`bama i pravosudnim organima Srbije raditi na wenom suzbijawu. U Institutovom saop{tewu se navodi da gra|ani Srbije veruju da je korupcija uobi~ajena pojava, naj~e{}e u javnom sektoru, i da se ni-

{ta zna~ajno u toj oblasti ne}e promeniti u narednim godinama. Najkorumpiranije oblasti su, po mi{qewu gra|ana, zdravstveni sistem, dr`avna uprava i lokalna samouprava, javna preduze}a, ali i politi~ki `ivot i mediji. Institut za bezbednost isti~e da je korupcija jedna od najozbiqnijih prepreka u razvoju dru{tva, a wen nivo uti~e na ekonomsku stopu razvoja zemqe tako {to stimuli{e ili obeshrabruje doma}e i strane investicije, ali i javne rashode.

EVROPSKO FOTO-TAKMI^EWE

Fotografijomza zdravoradnomesto Evropske agencija za bezbednost i zdravqe na radu (EU-OSHA) organizovala je Drugo fototakmi~ewe za sve profesionalce i amatere iz svih zemqa Starog kontinenta koji `ele kamerom da ovekove~e sopstveno vi|ewe bezbednosti i zdravqa na radnom mestu. Poziv je otvoren za sve spremne da prika`u kako qudi {irom 27 zemaqa EU i van we vide prevenciju rizika, a pri tom je ovo takmi~ewe {ansa da se osvoji prva nagrada vredna 3.000 evra! Organizovawem takmi~ewa, EU-OSHA `eli da doprinese unapre|ewu svesti o zdravim radnim mestima i prevenciji rizika na radu. Misija Agencije je „da rad-

na mesta u Evropi postanu bezbednija, zdravija i produktivnija„. Krajwi rok za prijavqivawe je 31. avgust, putem sajta www.osha-photocompetition.eu. Tri najboqe fotografije bi}e izabrane na osnovu wihove kreativnosti i originalnosti, kao i univerzalnog evropskog apela. Ove godine prvi put }e se dodeliti i posebna nagrada za omladince mla|e od 21 godine. Laureati ovog fotografskog nadmetawa bi}e poznati u septembru, a progla{eni na zavr{noj sve~anosti Kampawe o zdravom radnom mestu, koja }e se odr`ati 22. i 23. novembra u Bilbaou ([panija). V. ^.

ZAU[KE

Suzezanaivne Ali, mi vas volimo! Zrewaninski ogranak Nezavisnog udru`ewa penzionera javnih slu`bi o{tro je napao Upravni odbor Fonda PIO. Vele da su otimali, skrivaju imovinsko stawe i, uop{te, pona{aju se „nedoma}inski“ (hrvatski: „kradu“). Lider Udru`ewa J. K. osuo je bara`nu paqbu i po PUPS-u, ~iji su puleni i daqe u sedlu Fonda, a sve glede tobo`wih la`nih predizbornih obe}awa (LPO). Raspon penzija – lagali, linearno pove}awe istih – lagali, odnos penzije i plate – lagali, ukidawe TV-pretplate – lagali! PUPS, taj neverni mu` koji voli svoju `enu, ostao je nem na te{ke optu`be i nama koji nismo u mirovini bi}e krajwe zabavno slu{ati ih uo~i monta`e providnih kutija dogodine – pomisao na predsednika PUPS-a kako spinuje ravno je psihodeli~nom slepstiku. Evo i besplatnog saveta Udru`ewu: LPO su samoodr`iv, svrsishodan mehanizam i ako u wih poverujete, odgovarate za polovinu li~ne bede. Moskovska Mira(`xijka). Ne, nije nova telenovela, nego ep o srpskoj udovici i majci broj dva. Profesorka M. M. ovih dana bori se za porodi~nu penziju pokojnog mu`a jerbo je ova starosna, koju profesorka ve} ima, osetno mawa. To da i najkrupniji in`eweri moje i tvoje nesre}e imaju pravo na penziju uop{te nije sporno – eno ih preduzima~i bede i smrti u Hagu, uredno penzionisani i utamni~eni. Ono {to pora`ava i hard-kor nihiliste je postojanost (m)oralnog posrnu}a `iteqke Moskve M. M, koja ni u penziji ne prestaje da biva ono {to be{e za radnog veka. Kako god, zakon je jasan i ukoliko `eli jo{ jedared da nam se zagonetno osmehne u brk, mora}e nekog da ovlasti da joj podi`e porodi~nu penziju, mada bi ~ek mogla da primi i li~no, u }eliji. Ubi me ne`no. Da li je moralno podeliti bol s naiv~inom? Vrede li suze kojima oplakujemo bol penzionera radih poverovati u LPO? Wihova bra}a po mo`danom nemaru pozdravila su hap{ewe V. M., koji je prodavao magi~an preparat MMS: le~i hepatitis, sidu, dijabetes, a najboqe gasi `e| za `ivotom. Obi~an natrijum-hlorid prodavan je kao eliksir mladosti, a mi smo se ponovo prisetili da nam je populacija lo{e obrazovana, zadrta i o~ajna. Beli magovi i daqe javno lupaju gluposti, neko to pla}a, a neki tim povodom ni{ta ne ~ine, iako Zakon lepo ka`e da je tradicionalna medicina jedno, a nadri-

lekarstvo ne{to sasvim drugo. Po{to je Srbinu prete{ko da proveri ima li odabrani „lekar“ diplomu fakulteta, ostaje nam da se opustimo u neprijatnom procesu kolektivnog suicida, koji }e u jeku ekonomske krize mawe sre}ni od nas tretirati kao eutanaziju. Slava im. U Zrewaninu je komemoracijom obele`eno 70 godina od progona Jevreja u beogradski logor „Sajmi{te“. Banat je bio me|u prvim rasno o~i{}enim teritorijama Rajha i sada je trenutak za prave suze: me|u nama postoje pseudoqudi koji i daqe mrze Jevreje a konto izmi{qenih teorija zavere. Na{a pasija ka ekstremima je ~udo i ~esto me biva stid {to sredina u kojoj `ivim ne prepoznaje koliko je Drugi svetski rat unakazio divnu mi Vojvodinu: prvo su fa{isti o~istili Jevreje, pa su komunisti o~istili po{tene Nemce i nemoj da mi neko pri~a kako su Ovo ~ime se po{teni Vojvo|ani ponose stvorili iskqu~ivo Srbi, Hrvati i Buwevci, te ini vlasnici slu`benih jezika u Pokrajini.

I Bog stvori silikon... Frajeri, gotovo je! Muvawe `ena vi{e ne prolazi na i`vakanu, romanti~nu frazu „svi smo mi sa~iweni od zvezda“. Stvar je suva istina, a ona u qubavi ne vredi ni pare. NASA je, naime, potvrdila da se u meteoritima na|enim na Zemqi nalaze osnovne jedinice na{eg DNK i da je qudska vrsta najverovatnije nastala kosmi~kim bombardovawem Planete kamewem, u procesu znanom kao „panspermija“. Nekada u`arena, ka{asta lopta vremenom se klimatski ustalila i hemijski elementi su lagano gradili jediwewa koja su – znate ve}, dovela do „ovoga“. [tavi{e, ispostavilo se da i otrovi poput arsena mogu poslu`iti za stvarawe `ivota, kao i da se umesto ugqenika, unutar organizama silikon odli~no snalazi u roli Baze Postojawa. Ra~unam da smo ovim zavr{ili moralnu polemiku o nadogradwi usana i grudi. Igor Mihaqevi}


SPORT

utorak23.avgust2011.

dnevnik

c m y

16

TURNIR MASTERS SERIJE U SINSINATIJU

Jelena izgubila u svom stilu JelenaJankovi}bila je blizu da osvoji prvu titulujo{od21.marta 2010. godine i tako zaustavipadnaVTAlisti,kojijuje doveodo14.mestapro{logponedeqka.Ipak,uprkosvo|stvuod1:0 usetovimaiegalzavr{nicedrugogseta,dozvolilajeMariji[arapovojdasevratiume~,apotom je bila lo{ija u surovoj razmeni brejkovautre}emsetu. U finalu Sinsinatija, koje je trajalodva~asai49minutaitokom kojeg su biv{e {ampionke

pro{le sezone, do{la do titule, 24. u profesionalnoj karijeri. S druge strane, Jankovi}eva (26 godina) nije uspela da ponovi 2009. godinu,kadajeufinaluovogturnirapobedilaDinaruSafinu.Do daqeg, osvojeni Indijan Vels iz marta pro{le godine osta}e posledwa, 12. titula na{e teniserke,kojajeovesezoneodigralasamodvafinala. Ovojebila{estapobeda[arapove,trenutnosedmenasvetu,nad dvegodinestarijomJelenom,kojoj ostajejedantrijumfnadrivalkom

JelenaJankovi}

VTA tura napravile ukupno 113 neiznu|enih gre{aka (!?), Ruskiwa je bila mawe lo{ rival od Srpkiwe-4:6,7:6(7:3),6:3. Natajna~in,[arapovajeudrugom nastupu u Sinsinatiju, posle finalaiporazaodKimKlajsters

izRusijeitoonajizBirmingema 2007.godine.FinaleSinsinatija, biojeprviokr{ajMarijeiJeleneodTokija2009.godine. [arapova je pobedom zaradila 900 VTA bodova i nagradu od 360.000 dolara, dok je Jeleni za

Dala sam maksimum Najboqerangiranasrpskateniserkareklajeda,uprkosporazu, morabitizadovoqnaplasmanomufinaleturnirauSinsinatiju. -Poraslomijesamopouzdawe,jersamnaovomturnirupobedila mnogodobrihigra~ica,kojesuuformi.Moglasamdaslavimiufinalu,presudilojenekolikopoenatuitamo.Tomijesamodokazda samzaslu`iladado|emdofinala-reklajeJelena. Jankovi}evajeosvojilaprvisetiakojegubila4:1.Dobilajesedam gemova zaredom, ali je [arapova uspela da se vrati. XejXejodigralajetekdrugofinaleovegodine,posleMontereja, {tojojjedonelonapredaksa14.na12.pozicijuVTAliste. -Borilasamse,stvarnosamvrednoradilanaterenu.Nemoguda tra`im vi{e od sebe, ali mi je `ao {to me~ nije oti{ao na moju stranu.Marijaje,nakraju,bilaboqai~estitamjoj-dodalajesrpskateniserka. [arapova se trijumfom domogla ~etvrtog mesta svetske rang liste.Onajetako|eoceniladajeiprotivnicamogladapobedi. -Stalnosmorazmewivalebrejkove.Jednabiodigralanekoliko dobrihpoena,aondaidrugaitosemewalotokomcelogme~a.Dakle, imalasamisre}e{tosamnakrajupobedila-reklaje[arapova. Ruskiwa sada ima {est pobeda u sedam duela sa Jankovi}evom. SusretuSinsinatijubioimjeprviposleTokija2009.godine.

ATP I VTA LISTE

Skok Jankovi}eve S obzirom na eliminaciju Rafaela Nadala u ~etvrtfinalu turnira u Sinsinatiju i plasmanu Novaka \okovi}a u finale, prvireketsvetapove}aojeprednostnaATPlistiisada[pancu be`i2.500poena.ViktorTroickijenapredovaozajednomestoi sada je 15, dok se Janko Tipsarevi}zadr`aona20.poziciji.Najve}i gubitak pretrpeo je Roxer Federer,kojijebraniotituluu Sinsinatiju,alijeeliminisanu ~etvrtfinalu i tako ostao bez 820bodova.Ipak,zadr`aojetre}emesto.PobednikturniraEndi Marejdobioje820bodovaismawiozaostatakzaFedererom. ATP LISTA:1.(1)Novak\okovi} (Srbija) 13.920,2. (2) Rafael Nadal ([panija) 11.420, 3. (3) Roxer Federer ([vajcarska) 8.380,4.(4)EndiMarej(Britanija)6.535,5.(6)DavidFerer([panija) 4.200, 6. (5) Robin Soderling ([vedska) 4.145, 7. (8) Gael Monfis(Francuska)3.165,8.(7) Mardi Fi{ (SAD) 2.820, 9. (9) Toma{ Berdih (^e{ka) 2.690,10. (11)NikolasAlmagro([panija) 2.380,...15. (16) Viktor Troicki (Srbija) 1.980, ....20. (20) Janko Tipsarevi}(Srbija)1.740.

Jelena Jankovi} napredovala je za dva mesta i sada je 12. na VTAlistiposleplasmanaufinaleturnirauSinsinatiju,dok je Ana Ivanovi} ostala na 17. poziciji. Ruskiwa Marija [arapova i daqe ide napred, a pobeda u Sinsinatiju donela joj je skoksasedmogna~etvrtomesto. Sada ima samo 155 bodova mawe od tre}eplasirane Kim Klejsters.[arapovajepro{lugodinuzavr{ilana18.mestu,alise ove godine vratila u najboqu formu jo{ od 2008, kada je operisala rame. Ruskiwa prva je u VTAtrciovesezone. VTA LISTA:1. (1) Karolina Voznijacki(Danska)9.335,2.(2) Vera Zvonarjova (Rusija) 6.820, 3. (3) Kim Klejsters (Belgija) 6.501, 4. (7) Marija [arapova (Rusija) 6.346, 5. (4) Viktorija Azarenka (Belorusija) 5.995, 6. (6) Petra Kvitova (^e{ka) 5.685,7.(5)LiNa(Kina)5.671,8. (8)Fran~eskaSkjavone(Italija) 4.855, 9. (9) Marion Bartoli (Francuska) 4.225, 10. (10) Samanta Stosur (Australija) 3.930, ...12. (14) Jelena Jankovi} (Srbija) 3.270 ....17. (17) Ana Ivanovi}(Srbija)2.415.

Fi{ pobednik Ameri~ki teniser Mardi Fi{ pobednik je US Open serije,dokjeNovak\okovi}zauzeo drugu poziciju. Fi{ je titulu obezbedio plasmanom u polufinale turnira Masters serije u Sinsinatiju ~ime je stigao do 230 bodova. Fi{ je osvojio titulu u Atlatni i igrao u finalima turnira u Los An|elesu i Montrealu. Osimpehara,Fi{ujepripala i nagrada od milion dolara, dokje\okovi}zaradio500.000. utehuostalanagradaod180.000dolarai620poena,asobziromdaje od pro{le sezone branila 70 bodova za plasman u drugo kolo, narednog ponedeqka uve}a}e svoj saldonaVTAlistiza550bodova. Prvi set obele`io je veliki povratak na{e teniserke, koja je odrezultata1:4zaRuskiwuvezala petgemovaipovelaume~u-6:4,a uistomstiluJelenajenastavila i na po~etku drugog seta, kada je napravila brejk i do{la do 2:0. Prirezultatu2:4uprvomsetu,Jelenajepri{lasudijiipo`alila sekakose[arapovastalnokre}e levo-desnodokseonapripremaza servisidajetoometa,kaoidaje izbacujeizritma,jerzastajkujei stalnoo~ekujeda}erivalkadazatra`ipauzu. Odtogtrenutka,[arapovase vidno unervozila i dozvolila Jankovi}evoj da joj uzme ve} dobijenset. Ipak, na 0:2 u drugom setu, Ruskiwajeosvojilagemnasvojservis i silno se obradovala, pa je potomnapravilairibrejk,aegal u setu nastavio je da va`i sve do 6:6, iako su obe teniserke imale malimilionbrejkloptiigotovo dajesvakigemodigrannarazliku. Kadaseu{loutaj-brejk,Jelenaje povela3:2,alijeMarijapotomvezalapetpoenaiizborilamajstoricu-7:6.A,tamo. Utre}emsetu,dvevrhunsketeniserke prikazale su u najmawu rukutenisnanivouprvogkolanekog ~elenxera. Gre{ka je stizala gre{ku,obeigra~icesusenervirale i tra`ile trenere u publici, a osvojiti gem na svoj servis bila je nau~na fantastika sve do sedmoggema,kadaje[arapovakona~no uspela da napravi brejk i dobijegemservisomza4:3.Kadaje prekinutaserijaod{estuzastopnihbrejkovaiJelenajeimalagem loptu na svoj servis za 4:4, ali je nijeiskoristila,ponovojeprepustila servis protivnici (3:5), {tojeRuskiwaekspresnokaznila i privela me~ kraju posle umalo tri~asaigre.

Bez pehara i Zimowi} Nen ad Zim ow i} i Majkl Qodra izgubili od Indijaca Mahe{a Bupatija i Leandera Paesaposledvataj-brejka.Od trisrpskapredstavnikaufinalimaturnirauSinsinatiju nijedan se tako nije radovao. Pos le Novaka \okovi}a i Jelene Jankovi} i Nenad Zimowi}jeostaobeztrofeja. Zimowi}iMajklQodra(4) pora`eni su od Indijaca Mahe{a Bupatija i Leandera Paesa (3) – 6:7 (4), 6:7 (2). SrbiniFrancuz`elelisuda osvojetre}uuzastopnutitulu, ali ih je u tome osujetio par koji je u polufinalu eliminisao i prve favorite, bra}u Brajan. Za sat i 42 minuta igre nije bilo brejkova – Zimowi} i Qodra su se osam putaizvuklinabrejklopte,a sami su propustili da realizujutritakveprilike.Zato seuobasetaigraotajbrejku kojimasuIndijciuspevalida sa~uvaju rano ste~ene prednosti. Pobednicima je pripalo 1000 ATP poena i 153.600 dolara,apora`enimfinalistima 600 poena i 75.200 dolara.

Crno-belinasukaniuU`icu

POSLE PORAZA U U@ICU

Partizan uzdrman pred [amrok FudbaleriPartizana,zajednosakolegama izSlobodeSP,u~inilisusubotwepopodne uU`icuistorijskim.Zvani~ni {ampion gostovao je na otvarawu novog stadiona crno–crvenih,aovisusepobedomnadrenominarim protivnikom zlatnim slovima upisali u budu}e klupske almanahe. Ambijent od 8.000 raspolo`enih gledalaca tako|e }e ostati upam}en u ~itavomu`i~komkraju. O~ekivali su Beogra|ani jak otpor protivnika, zbog sve~ar-

skogmomentaukomesenalazio, ali nisu uspeli da ga slome. Podleglisuatmosferi,izme|u dve va`ne evropske utakmice i izgubili. Partizan je imao par prilika, ali nije ostavio utisak kao pro{le nedeqe protiv NovogPazara.O~iglednojeodsustvo Volkova nenadoknadivo pajevaqakpogre{no,krozsredinu gradio svoje napade. U`i}anisuspremno~ekaliipretiliizkontranapada. Partizanu~etvrtakigrarevan{ utakmicu bara`a za plasmanuLiguUEFA,protiv[a-

mroka, a kako treba o~ekivati odIracadasenasli~anna~in kaoU`i~anisuprotstavevaqku jasno je da na{ {ampion mora dalekoboqedaodigra. - Zaslu`eno smo pora`eni – priznaje trener Beogra|ana Aleksandar Stanojevi}. – Nismo bili na nivou. Pogre{no smo napadali pa nismo iskoristiliinicijativukojusmoimali.Opetsmopropu{talizrele {anse,{toubudu}nostinesme danamsede{ava–rekaoje{ef strukePartizana. I. Lazarevi}

NAKON TRIJUMFA PROTIV JAVORA PO^ELA „OPERACIJA REN”

Prosine~ki: Prerano su nas otpisali O~ekivanitrijumfprotivJavorapravijemelemzadve„rane“ crveno-belih na startu sezone. Rutinski, u ne ba{ blistavoj partiji, izabranici trenera Prosine~kog osvojili su prve bodoveuprvenstvu. - Zadovoqan sam prikazanim, jer je duel bio te`ak, stigao je nakonsolidneigreineuspehaod Rena. Bilo je manjih problema, ali smo opet dominirali, kroz passtvarali{anse,postiglidva gola i imali jo{ nekoliko izglednih prilika. Prijao nam je ovakav trijumf, vaqano smo odradiliposao-istakaojetrener Beogra|ana. OpetjevisoknivoformepotvrdioDu{koTo{i},kojijebio strelacvode}egpogotka,apotom iasistentEvandruza2:0. - Videlo se na terenu da smo pomalo„istro{eni“odprtehodnogmegdana,alipobedanijebilaugro`ena.Golkojisampostigao zna~i mnogo na planu samopouzdanja,averujemda}eihbiti jo{.Sadajenajva`nijedaseadekvatno pripremimo za revan{ protiv Rena. Treba ostaviti srcenatravi,pa{tabude.Slogan kojim su nas ispratili navija~i

Adi: Bi}u jo{ boqi LiAdijenakondugepauzekomandovaoZvezdinom odbranom. U~inak sasvim zadovoqavaju}i. - Sre}an sam {to mi je trener Prosine~ki dao priliku da igram i nadam sedasamtovrationanajboqi mogu}i na~in. Mnogo sam radio da sustignem saigra~e nakon pauze koju samimaozbogbolesti.Sada se ose}am mnogo boqe. Aplauzi navija~a samo su jo{jednaobavezavi{eda budemboqi,akomitrener uka`epoverenje-poru~io jereprezentativacGane. „Ubojkrenite,junacisvi“bi}e na{ moto u Francuskoj - smatra To{i}. „OperacijaRen“jeve}po~ela. -Utisakjedasunasviotpisaliprerano,nakonprvogsusreta. Ja ne mislim tako. Zvezda mo`e da odigra pravu takmi~arsku

utakmicu sa pozitivnim ishodom. Taj Ren nije nepobediv, uostalom Monpeqe im je tokom vikendadao~etirikomada.Uradi}emo sve {to je u na{oj mo}i da spremno do~ekamo veliki ispit-zakqu~iojeProsine~ki. Z. Rangelov

Pomama za @igi}em Odiseja Nikole @igi}a na Ostrvu izgleda da se bli`i kraju, jer bi uskoro mogao da zapo~ne novu epizodu u [paniji. Visoki centarfor zbog povredenijeigraozaBirmingem ove sezone ni u ^empion{ipuniukvalifikacijamaza LiguEvrope. Ipak,zasrpskogreprezentativcazainteresovanasu~etiri kluba iz Primere, prenose{panskimediji.@igi}abiusvojimredovima voleliSaragosa,SportingHihon,BetisiEspawol.Ukolikopre|eubilokojiodpomenutihklu-

bova, bi}e mu to tre}a razli~ita destinacija u [paniji. Trenutnonajve}e{ansesedaju Espawolu, jer je Romi prodao Osvalda, pa raspola`e zna~ajnim finansijskim sredstvima. @igi} je 2006. iz Crvene zvezdepre{aouRasingodakle gajesamogodinudanakasnije kupila Valensija. Ipak, u Santander se vratio na pozajmicudokgaBirmingemnijeodveo2010.SaplavcimajeosvojioLigakupupro{lojsezoni,alii ispaoizPremijerlige.


SPORT

c m y

dnevnik

UZ DRUGI PRVENSTVENI TRIJUMF HAJDUKA

Dometinepoznati

MilanKosanovi}

IZ FK VOJVODINA

Svipobedili Odli~an rezultatski vikend je iza fudb al er a Vojvodin e. Prvi tim slavio je 3:0 u Lu~anima,doksuomladinciikadeti slavili po 5:0 u me~evima s BSK-omuKvalitetnimligama Srbije.EtozadovoqstvanesamozatrenereDejanaVuki}evi}a, Milana Kosanovi}a i Vladimira Ga}inovi}a, ve} i za kompletnu crveno-belu porodicu,jerbiovomogaotako|eda bude nagove{taj boqih Vo{inihdana.

DasefudbaluKulu vra}a na velika vrata potvrdiojesusretdrugog kola prvenstva u Jelensuperligi,ukojemsufudbaleri Hajduka ubedqivo pobediliBSKizBor~esa3:0.Ubedqivorezultatski,aliiigra~kiubedqivo,pasusesatribina renoviranog stadiona u Kuli ~esto mogli ~uti aplauzi na otvorenoj sceni. Susret protiv BSK-ajesamopotvrdiodastartnapobedaHajdukaprotivOFK BeogradanaKaraburminijebila plod slu~ajnosti, ve} je do-

lomila na{a prva dva gola. Bubalo je susret otvorio evro-golom,dabiNovkovi}usamomfini{uprvogdela,ondakadagoli najvi{e boli, postigao drugi pogodak. U drugom poluvremenu smonastaviliuistomritmu,postiglitre}igolitadajesvebilolak{e–rekaojeDeli}. Upravo nakon postignutog tre}eg gola igra~i Hajduka su „povukli ru~nu” i rutinski susret priveli kraju, mada se sa tribinastekaoutisakdasumoglidotu}io{amu}enogprotivnika.

fudb als ki, a ond a je i nam a lak{ e igrat i. Nap rav il i smo po~ et ak kao iz bajk e, a ono {to treb a re} i je da mi vredn orad im oiusvak uutakmic u ulaz im o sa `eq om da pob ed im o, jer je na{ a ekip a skup tak vih igra~ a koj i su vi{ e okren ut i ofanz iv i, juri{ u ka prot ivn ik u, jur i{ u na pob ed u. Jedn os tavn o, to i {ef od nas tra` i, a mi se trud im o da na taj weg ov zahtevnanajb oq ina~ inodg ov orim o. Pos le ovak o uspe{ nog po~ etk a na nam a je sam o da

Novi {ef stru~nog {taba Vojvodine Dejan Vuki}evi} vide}e raspolo`ive kandidate za subotwi me~ s Novim Pazarom, sutrauprijateqskojutakmicis Radni~kimizBajmoka. Ovajduelbi}eprilikadase publici predstavi novajlija MarkoQubinkovi},amogu}eje da}e,ukolikojezale~iopovredu, {ansu dobiti i Gawanin Frimpong. Kova~evi}(13)izslobodnogudarcapogodiopre~ku golaBSK-a

Sutra{wime~uFC„Vujadin Bo{kov” u Veterniku po~e}e u 17.30sati. S. S.

IN MEMORIAM

@arko Nikoli} (1936. - 2011.) Pos le dugeite{ke bolesti ju~e je u N o v o m Sadu, u 75. godini, prem i n u o @arko Nikoli}, kapiten prve{ampionskegeneracije fudbaleraVojvodine. Oti{ ao je ~ik a @ar e, sjajanfudbaler,nezaboravni half, legenda novosadskestaredame,kojijeucrveno-belom dresu igrao od 1952.do1969.godineiutom per io d u zab el e` io 563 utakmiceipostigao21gol. Po broju odigranih me~eva jenatre}emmestuve~neliste u dresu Vojvodine, iza Radomira Krsti}a i Petra Nikezi}a. Pored Vojvodininog, @are Nikoli} nosiojeidresnema~kog[alkea. Koliko je bio sjajan u igra~koj karijeri, toliko }e @are Nikoli} biti upam}en i u radu s mla|im kategorijama Vojvodine. Mnogi budu}i prvotimci pro{lisu@aretovuobukuu drugoj ku}i fudbalera VojvodineuVeterniku. Fudbalski klub Vojvodinatakojeostaobezjo{jednogvelikana. Mesto i datum sahrane @arka Nikoli}a bi}e naknadnoobjavqeni.

17

PLEJ-OF RUNDA ZA PLASMAN U LIGU [AMPIONA

BajernuCirihu

20.45: 20.45: 20.45: 20.45: 20.45:

Apoel - Visla (K) Genk - Makabi (H) Malme - Dinamo (Z) Viqareal - Odenze Cirih - Bajern

18.00: 20.45: 20.45: 20.45: 20.45:

Rubin - Lion Plzen - Kopenhagen [turm - BATE Benfika - Tvente Udineze - Arsenal

Danas

(prvi me~ 0:1) (1:2) (1:4) (0:1) (0:2)

Sutra

(1:3) (3:1) (1:1) (2:2) (0:1)

RASTE POZITIVAN TREND U SUPERLIGI

Povratakfudbala ipublike

Sutras Bajmo~anima

MarkoQubinkovi}

utorak23.avgust2011.

{lakaorezultatigra~kogume}a,ba{kaoiprotivBSK-a. -Dobrojepoznatodajeutoku prelaznogrokauHajdukdovedenodostaigra~a,dasumalovremena proveli zajedno, te i mi u stru~nom{tabujo{uvekneznamo prave domete ekipe. Na{a ekipa je u stvarawu, a na na{u sre}upo~etaksadvestartnepobedejetakavdasesamopo`eleti mogao – istakao je trener HajdukaRankoDeli}. Da se vratimo na susret sa BSK-om. Ofanzivno, borbeno, pritisakve}napolovinigostiju–tojebioreceptkojijehajdukevodiodopobede. - Igra~i su ispo{tovali sve ono {to je {ef Vigwevi} od wih tra`io, a utakmicu su pre-

-[efjeinakonprveutakmice skretao igra~ima pa`wu na to, ali nakon visokog vo|stva jednostavnouglavamaigra~ane{toproradiipomisledasami mogudare{enekestvari,po~nuda{tr~eizekipe,atoumeda seobijeoglavuidanaterenune delujeonakokako`elimo.Treba im visoko vo|stvo uzeti za olak{avaju}uokolnost,inadam se da }e toga u nastavku sezone bitisvemawe–ka`eDeli}. Jedan od junaka pobede HajdukanadBSK-omjestrelacdrugog gola Sr|an Novkovi}. Majstorski je gradio igru svoje ekipe, asistirao]ovinuzatre}igol, samseupisaoustrelce... - Gol pok law am divn oj public i, jer je amb ij ent prav i

nas tav im o ovak o – rek ao je Novk ov i}. Dve startn e pob ed e Hajd ukasupod ig lefudb als kutemper at ur u u Kul i. No, ver uj e seda}estru~n i{tabiigra~i izb e} i eufor ij u, koj a nikad anij esav ez niksport a. - Ja se nad am da su igra~ i dov oqn o int el ig entn i i da shvat aj u ono {to se od wih tra` i, a i ne sumw am da }e {ef Vigw ev i} na najb oq i na~ intorazm i{ qaw epren etinaigra~ e,paver uj emdani utomsegm ent une} em oimat i pun o prob lem a – zak qu~ io je tren erRank oDel i},prv isaradn ik{ef astru~n og{tab a Hajd uk aNeb oj{ eVigw ev i} a. \. Bo ja ni}

TRENER ZORAN GOVEDARICA NADMUDRIO KOLEGU JEVRI]A

^vrstomigromdo zaslu`enepobede Nakon startnog poraza na Slanoj bari sa Mladim radnikom ve} u narednom kolu Proleter je u In|iji protiv favorizovanog doma}inauspeodapobedomanulira premijerni kiks. TrenerZoranGovedarica sa izmewenim sastavomnadmudriojekolegu Du{ana Jevri}a. U{li su Novosa|ani bez respekta u duel s biv{im superliga{emiodli~nu igru celog tima krunisali trojkom. Gol odlukedaojenovajlijaSa{a Bogunovi}. -Kadaudebitantskoj utakm ic i pos tign e{ gol niko ne mo`e da bude sre}niji od tebe. Delovalismokaokompaktna celina i kada sesviigra~idotan~ina dr` e dog ov or a iz svla~ionice, onda dobarrezultatneizostaje. Borili smo se lavovski, nije bilo slaZoranGovedarica bogmestautimu,abrat Dejan branio je sjajno, bio je moivi{eodremija-ka`eBoipak iznad ostalih. Wegovim gunovi}. intervencijamadobilismona Sa{aBogunovi}kaonajboqi samopouzdawuiveridamo`estrelac Novog Sada stigao je u

kom{ilukigolomopravdaoulo`eno. - Bi}e ih jo{ u prvenstvu mada nije va`no ko }ebitistrelac,bitnoje da odigramo mu{ki, kvalitetno i napada~ki. Sa takvom igrom zadovoqi}emo `eqe i ambicije. Pobeda u In|iji je za mnoge iznena|uju}a, za nassigurnonije.Bitnoje da u slede}em kolu utakmicu protiv Srema pred vernimnavija~imajeoverimo trojkom - jasan je Bogunovi}. UtakmicauIn|ijipokazala je da Proleter imamnogoodli~nihpojedinacakojiusvakomtrenutku mogu da usko~e u tim.PoredSa{eBogunovi}a koji je golom doneo veliku radost, odli~nom igromuposledwih20minuta poverewe trenera opravdaojeikadetskireprezentativac Uro{ Radakovi},oporavqeniPetar^i~akiMarkoVukasovi},iakosuseiostali, pre svih golman Dejan Bogunovi},svojskitrudiliidoprinelislavqu. M. P.

Izgleda,danekinovipovoqnijivetrovipokre}una{najpopularniji sport. Razloga za zadovoqstvo ima i nakon odigranog drugog prvenstvenog kola, {tonekrijuniuZajedniciSuperlige. -Radujenaspresveganekinovi fudbalski ambijent u kojem se odvija takmi~ewe. Mo`e da zvu~ikaostereotip,alifudbal sevra}anapravestazeasawim igledaoci-istakaojekomesar za takmi~enmje Branislav Deli}. Posetanastadionimaraste. -Imalismouprvomkolupreko30.000gledalaca,asadagotovo 50 na osam susreta. Bio je spektakl u U`icu, gde je otvoren sjajan i moderan objekat, tribinesubilepuneuKragujevcuiNovomPazarugdenijebilo nikakvih incidenata, iako je me~imaoetiketu„visokrizik”. Publika je „gra|evinare” ispratila aplauzima. Na „Marakani”, ve} po tradiciji, okupilo se deset hiqada qudi - zadovoqno}eDeli}. Posebno je apostrofiran i novikurskojisuzauzeliKuqani, koji bele`e odli~ne rezultate,vezalisudvepobede,na~elusutabele...

Bezbu{ewa guma Vest da su na Partizanovom autobusu, na parkingu ispred hotela, no} uo~i me~asaSlobodomizbu{enegumedemantovanaje. - Nije bilo nikakvog ekscesa,uostalomqudiizPartizana su nam to potvrdili. Samo jedna guma je ispustila,bezikakvogbu{ewa-objasniojeDeli}.

UNovomSadu pod reflektorima U tre}em kolu, narednog vikenda, pet me~eva je na programu u subotu (17 ~asova),dok}eVojvodinaugostiti Novi Pazar uz svetlost reflektora (19.30). Zbog obaveza u Evropi ve~iti igrajuunedequ(28.avgusta). Partizan }e do~ekati OFK Beograd (19), a Smederevo Crvenuzvezdu(17-TV,RTS) a to je i utakmica visokog rizika.RadiSlobodaigrajunaVra~aru,tako|eunedequod17sati. -Delegat,aliigostiizBor~eistaklisusjajnuorganizacijuutakmiceuKuli,gdejetako|e bilopreko2000gledalaca.JednoglasnaocenajedasuuHajduku zavladali nekin novi pozitivniodnosi-konstatovaojekomesar. Rezultatipokazujudaseoregularnostinetrebaraspravqati. -Neizvesnostjenajve}adra` {ampionata, koja podi`e zanimawe publike. Zvezda je pora`enauSubotici,Partizanjeu odli~noj predstavi poklekao u U`icu,imamotripobedegostiju u drugom kolu, poboq{anu efikasnost-veliDeli}. Klubovi nisu imali primedbinasu|ewe. - Nije bilo prigovora u protekloj „rundi”, a zanimqivo je danismoimalinicrvenihkartona-konstatovaojeDeli}. Neka se bitke za bodove nastave uz tendenciju prosperiteta... Z. Rangelov

POGLED NA TABELU JELEN SUPERLIGE

Noviporedak dobarnagove{taj PosledvaodigranakolaJelensuperligeufudbaluporedak na tabeli izgleda ovako: prva tri mesta sa svih {est bod ov a zau z im aj u Rad (6:0), Hajduk iz Kule (6:2) i Smederevo(3:1). Od srpskih velikana Vojvodina je najboqe plasirana na 4. mestu sa ~etiri boda (4.1), istotolikoosvojilisuSpartak Zlatibor voda i Sloboda iz U`ica, a aktuelni {ampionPartizanpredvodigrupu timova iz zlatne sredine” sa po tri osvojena boda koju jo{ ~ine OFK Beograd, Borac i Crvena zvezda. Radni~ki iz Kragujevca sakupio je dva, a Jagodina jedan bod. Na samom za~equ su, bez ijednog osvojenog boda, BSK, Javor, MetalaciNoviPazar. Ovako ne{to dugo se nije desiloudoma}emelitnomprvenstvu.Nekojeimogaodazaka`e iz velike trojke, ali da na tronu budu ekipe od kojih tonikonijeo~ekivao,ve}daje nagove{taj uzbudqive jeseniineizvesnog[ampionata. Velikibrojgledalaca,neo~ekivani rezultati, novi stadioni...sve to daje nadu da }e-

mo gledati uzbudqiviji i zaniqiviji superliga{ki srpskifudbal. U tre}em kolu predstoje}eg vikenda ove teze dobi}e ili jo{ ve}u potvrdu ili }e pak biti opvrgnute, {to najvi{e zavisiodu~inkaRadauduelu s odli~nim U`i~anima, Hajduka na gostovawu u Jagodini i Smederevaca koji osokoqeni stopostotnim u~inkom do~ekuju uvek atraktivnu Crvenuzvezdu. Vojvodina}epodreflektorima ugostiti Novopazarce, kojima bi novi rezultatski neu s peh ve} nam en io ulog u klubakoji}eseboritizaopstanak.Suboti~aniimajupriliku da u istu grupu svrstaju Metalac iz Gorweg Milanovca, a sebe jo{ zna~ajnije istaknu kao kandidata za mesto koje vodi u Evropu, dok }e Partizan imati popravni u duelusromanti~arima. Idokidemoususretnovom fudb als kom sup erl ig a{ kom vikendu,ostajenamnadada}e ova sezona zaista biti druga~ija,usvakomsmislu,odprethodnih. S. S.


18

sport

utorak23.avgust2011.

dnevnik

vojvo\anSKaLIga–IStoK

PoDru^naLIgaSoMbor

Rezervistaodlu~ioderbi

Golu12.sekundi

BANATSKO VELIKO SELO: Stadion Kozare, gledalaca 1.400, sudija Jovi} (Pan~evo), strelac Reqi} u 62. minutu. @uti kartoni: Mesaro{, Bjelanovi}, Laki}, Kovrlija (Kozara), \ur|evi}, Trifunac, Grubor, Stepan~ev i Mono{tori (Sloboda). KOZARA: Atlagi} 7, Anu{i} 7, Bjelanovi} 7, Mesaro{ 8, Laki} 8, B. Buni} 7, Utr`en 7, ]eran 8, V. Kitanovi} 7 (Pepi} -), Kovrlija 8, Mi{i} 7 (Reqi} 8). SLOBODA: Mitrovi} 7, Stojakovi} 6, Ostoji} 7, \ur|evi} 7, ]ulibrk 7, Fu}ak 6, Grubor 7, Gavrilovi} 6 (Mono{tori 7), Markovi} 7 (Petrovi} 7), Trifunac 7, Stepan~ev 7 (Mati} 7). Strelac jedinog pogotka u kom{ijskom derbiju bio je rezervista Dejan Reqi} - Paja u 62. minutu. Sudija Jovi} dosudio je na 25 metara, slobodan udarac je o{tro izveo povratnik u ekipi Velikoselaca Milan ]eran. Golman Slobode Mitrovi} kratko je odbio loptu koja je do{la do Reqi}a koji je upravo u{ao u igru i postigao pogodak. U prvih 45. minuta se igralo boqa`qivo pa tako i nije bilo prilika za postizawe golova. U nastavku posle vo|stva doma}ina igra je ne{to `ivnula i bilo je nekoliko prilika kako za doma}ina tako i za goste. U pojedinim trenucima me~a na terenu su sevnule varnice pa je sudija to re{avao `utim kartonima. M.Sekuli}

radni~ki(Zr)budu}nost1:4(0:3) ZREWANIN: Igrali{te “kraj Skrobare”, gledalaca 400, sudija: Tomovi} (Pan~evo). Strelci: Tapai u 49. za Radni~ki, a Nini} u 30. i 33. (iz penala), Popov u 38. i 62. minutu za Budu}nost. @uti kartoni: Xajski, Su~evi}, Srdi}, Obradovi} (Radni~ki), a \ukanovi}, Ili} (Budu}nost). Crveni karton: Popov (Budu}nost). RADNI^KI: Nem~ev 6, Trkuqa 6, Popi} 6, Radulovi} 6, Jovanov 6, Xajski 6, Zaki} 7 (Tapai 6, Obradovi}), Petrovi} 6 (Srdi} 6), Su~evi} 7, Uvalin 7, Markoski 6. BUDU]NOST: ]irkovi} 7, S. Radin 7, Trwanov 7 (Manojlovi}), Grban 7, Vasiqevi} 7, \ukanovi} 7, Ili} 7, Nini} 8, Popov 8, Radi{i} 7, @. Radin 7 (N. Radin). Gosti su bili boqi. U 30. minutu posle kornera golman Nem~ev je ispustio loptu, a Nini} je glavom prosledio u mre`u. Samo tri minuta kasnije lukavog Popova doma}i su zaustavili nepropisno,a Nini} je s bele ta~ke udvostru~io prednost. Posle odli~nog prodora @eqka Radina, lopta je stigla do Popova, koji je ve{to prevario odbranu doma}ih i postavio rezultat poluvremena. Na startu drugog dela dubinsku loptu iskoristio je Tapai i lepim {utem lobovao golmana gostiju. Da bi u 62. minutu odli~an centar{ut Vlada Popov pretvorio u kona~an trijumf Crwana.

ba~ka(P)-radni~ki (b)0:5(0:3) PA^IR: Stadion Ba~ke, gledalaca 300, sudija Despotovi} (@iti{t), strelci: Babi} u 10. i 65. Tomi} u 38. Stani{i} u 43. i Milenkovi} u 75. minutu. @uti kartoni: Kitanovi}, Lazarevi} (Ba~ka), Maslovara, Stani{i} (Radni~ki). Crveni kartoni: [icar, Andra{i} (Ba~ka). BA^KA: Zari} 6, Miloradovi} 6 (Mirkov -), Vukovi} 6, Polovina 7, \urovi} 7, Andra{i} -, Ramovi} 6 (Boji} -), Kitanovi} 6, [icar -, Petrovi} 7 (\ori} -), Lazarevi} 6.

Kozara-Sloboda1:0(0:0) RADNI^KI: Stojanovi} 7, Stani{i} 8 (Zrni} 6), Ran|elovi} 7, Tumbas 7, Kopunovi} 8, Vu~kovi} 8, Maslovara 7, Babi} 9 (Milenkovi} 6), Tomi} 8, Popovi} 7 (Lazinica 7), Marevi} 7. Gosti su poveli ve} u 10. minutu golom Babi}a, novajlija Vu~kovi} o{tro tukao sa 20 metara ali je golman Zari} izbacio loptu u korner. Sudija je iz igre iskqu~io [icara u 25. minutu, a Pa~irci su zapretili kada je \orovi} sa 20 metara sjajno tukao, golman je me|utim bio na mestu. U 38. minutu iskqu~en je i Andra{i}, a na centar{ut Popovi}a kapiten Tomi} je povisio prednost. Dva minuta pre kraja prvog dela, Stani{i} je bio precizan sa nekih 20 metara. U nastavku su postignuta jo{ dva gola. S.St.

obili}-jedinstvo (nb)0:3(0:2)

du u fini{u utakmice stavio je Vasi~in. M.Mr.

aFK-Proleter1:1 (0:0)

ADA: Stadion u Rekreacionom centru “Adica”, gledalaca 100. Sudija: F. Stankovi} (Pan~evo). Strelci: Na|pal u 60. za AFK, a \or|evi} u 67. minutu za Proleter. @uti kartoni: Mikovi} i \or|evi} (Proleter). AFK: Ereg 7, Mihalec 7, Ki{ 6, Kermeci 7, [etet 7, Latak 7, Kitl 7 (Po~ 6), Fekete 7 (Bajus - ), Morovi} - (Sazi 7), Na|pal 8, Peko 7. PROLETER: Tomi} 7, Ili} 6, [uqaki} 7, Teofilovi} 7, Mikovi} 6 (Raj~i} -), Milivojev 6 (Xapa 7), Tomi} 7, Ivanovi} 7, \or|evi} 8, Raki} 7, I. Luki} 7 (M. Luki} 7). Iskusni Tibor Na|pal doveo je A|ane u vo|stvo pogodiv{i u 60.minutu mre`u golmana Tomi}a iz kornera. Sna`an i precizan udarac iznenadio je ~uvara mre`e gostiju iz Banatskog

NOVIKNE@EVAC: Stadion Obili}a, gledalaca 100. Sudija: Ivani{evi} (Ba~ka Topola). Strelci: Balaban u 4, Radi{i} u 25. (iz jedanaesterca) i Vasi~in u 82. minutu. @uti kartoni: Stijovi}, Jevti} (Obili}) i Ivan~ev (Jedinstvo). OBILI]: Stijovi} 6, [oklova~ki 6, V. Jan~i} 6, Horvat 6, ^eleketi} 7, Latinovi} 6, Baji} 6 (\uki} 6), Jefti} 7, Staji} 6 (Bo`anin 6), Onhaus 6, Maluckov 6 (D. Jan~i} -). JEDINSTVO: Nem~ev 7, Ivan~ev 7, Vasi~in 8, [kero 8, Stankovi} 7, Drqa~a 7, Male{ 8, [ijanovi} 8, Mati} 7 ([tefki} -), Radi{i} 8 (Vijoglavin -). Na otvarawu sezone gosti iz Novog Be~eja zaslu`eno su slavili u Novom Kne`evcu protiv mlade keipe Obili}a, koja je ispoqila maksimalnu borbenost, ali to nije bilo dovoqno protiv kvalitetnije i spremnije TiborNa|pal(AFK) ekipe Jedinstva. Gosti su poveli ve} u 4.minutu pogotkom Karlovca, pa je prilikom pokuBalabana, a u 25. minutu Radi{i} {aja da je izboksuje pogodio leje udvostru~io prednost Jedinstva vi gorwi ugao sopstvene mre`e. sa bele ta~ke, po{to je jedanaestaKiks Tomi}a kao da je podstakao reca skrivio golman doma}ih goste da silovoto krenu ka golu Stjovi}. Ta~ku na zaslu`enu pobeA|ana. U 67. minutu, nakon izve-

SUBOTICA: Ba~ka 1901 Jedinstvo (Banatsko Kara|or|evo) 1:1, STAR^EVO: Borac - Vojvodina (Novo Milo{evo)6:2,PAN^EVO:Dinamo -Kolonija(Kovin)1:1,BANATSKOVELIKOSELO:KozaraSloboda (Novi Kozarci) 1:0, NOVI KNE@EVAC: Obili} Jedinstvo (Novi Be~ej) 0:3, ADA: AFK - Proleter (Banatski Karlovac) 1:1, PA^IR: Ba~ka-Radni~ki(Bajmok)0:5, ZREWANIN: Radni~ki - Budu}nost(SrpskaCrwa)1:4.

denog kornera \or|evi} je glavom sprovodi loptu u mre`u Ezve|a i poravnava rezultat. Tragi~ar utakmice bio je Sazi koji je u dva navrata propustio priliku da sa udaqenosti od svega dva metra pogodi mre`u Proletera. Najlo{ija na terenu bila je sudijska trojka iz Pan~eva, koja je svojim nerazumnim odlukama o{tetila i jednu i drugu ekipu. M.Mitrovi}

ba~ka1901jedinstvo(bK)1:1(0:0) SUBOTICA: Stadion Ba~ke, gledalaca 200, sudija Jovanovi} (Vr{ac), strelci: Soviq u 48. za Ba~ku, a Ajdari} u 63. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: Vojni}-Zeli} (Ba~ka), Milankovi}, Novak, Ninkovi} (Jedinstvo). BA^KA1901: Gorjanac 8, \ereg 6 (Luka} 6), Bator 6, Vojni}Zeli} 7, Vasi} 7, S. markovi} 7, Rajkovi} 7, N. Markovi} 7, Soviq 8 (Kolunxi} 6), Tre{wi} 6, (Antoni} 6), Nikutovi} 6. JEDINSTVO: Werge{ 7, Markov 7, Deli} 7, Milankovi} 7, Bicok 7, Stanojevi} 6 (\akovi} 6), Martinovi} 6, Novak 7, Jawatovi} 6 (Ne|eli} 6), Ajdari} 8, Krasi} 6 (Ninkovi} 6). Po~eli su Suboti~ani dobro, imala je nekoliko prilika, gosti su brzo uzvratili preko Jawatovi}a kada je bio sam ispred golmana ali Gorjanac bio na mestu. Posle kornera Dragana Tre{wi}a u skoku je najboqi bio Soviq i pogodio ugao. U 63. minutu sru{en je Slobodan Markovi}, ali sudija nije reagovao.Nikola Ajdari} je posle kontre izjedna~io rezultat. S.St.

Prvaju@nobanatSKaLIga

Sakuqaniku}ipevaju}i Sloga-borac0:3(0:1) PLANDI[TE: Mesno igrali{te, gledalaca 500, sudija: Kowevi} (Vr{ac). Strelci: Kodi} u 22. Bojkovi} u 72. i 85. minutu. @uti kartoni: Trengovski, Mu{esku (Sloga). GREBENAC: Vulturul - Vr{acunited (Vr{ac) 0:0, GAJ: Partizan-Radni~ki(Baranda) 0:0,PLANDI[TE:Sloga-Borac(Sakule)0:3,BELACRKVA: BAK-Jugoslavija(Jabuka)2:3, BANATSKO NOVO SELO: Sloga - Polet (Izbi{te) 3:2, KOVIN: Radni~ki - Mladost (Omoqica)5:2,UQMA:Partizan - Slavija (Kova~ica) 2:3, DEBEQA^A: Spartak - Tempo (Sefkerin)2:2. SLOGA: Gilezan 7, Jankovi} 6, Trengovski 6, Balog 6, Bara} 6, Radovi} 6 (Cvetkovi} 6), ^e~ari} 6, Omorac 6, Nedimovi} 6 (Pavlov 6), Mu{esku 6, Stefanovski 6 (Zambo 6). BORAC: Antanasijevi} 6, Carevi} 7, Pajovi} 7 (Milankov 7), Mladenovi} 7, Jovanovski 7, Kodi} 7 (]iri} 7), Zekanovi} 7, Tomin 7 (Bojkovi} 8), Ro{uq 9, Mitrovi} 7, Krsti} 7. Kvalitetnija ekipa gostiju je zaslu`eno stigla do prednosti u 22. minutu kada je Kodi} posle lepog prodora izbio sam ispred golmana i rutinski pogodio mre`u. Imali su gosti igru a glavni kreator je bio kapiten Nenad Ro{uq. Da bi u fini{u susreta Miroslav Bojkovi} u 72. i 85. minutu iz drugog plana overio trijumf gostiju

koji su uz pesmu napustili Plandi{te, pra~eni navija~ima koji su svoje qubimce ispratili s dva autobusa i petnaestak automobila. S.M.P.

baK-jugoslavija2:3 (1:1) BELA CRKVA: Gradski stadion, gledalaca 200, sudija: Joki} (Vr{ac). Strelci: Mijuca u 42. i D. @ivkovi} u 69. za BAK, a Nikolovski u 12. Nenadi} u 85. Veli~kovi} u 93. minutu za Jugoslaviju. @uti kartoni: Juga (BAK), Stankovski, Mitrovi}, Veli~kovi} (Jugoslavija). BAK: Zagorac 5, Juga 7, Mijuca 8, Radulov 6, D. @ivkovi} 7, Nedi} 7, Marila 7, Ili} 8, [upi} 6, Georgijevski 6 (P. @ivkovi} 6), M. An|eli} 6 (D. An|eli} 7).

JUGOSLAVIJA: Simijanovi} 5, Veli~kovi} 7, Mitkovi} 6, Nenadi} 7, N. Stojanovski 6, Mihaq~i} 6, Stankovski 6 (Zmejkovski), Stojiqkovi} 5 (S. Stojanovski), Mitrovi} 7 (Tregovski), Nikolovski 8, Stankoski 7. Brzu akciju gostiju posle duplog pasa Nikolovski je pretvorio u vo|stvo, da bi doma}i stigli do izjedna~ewa kada je golman gostiju ispustio loptu, a Mijuca izjedna~io rezultat. Imali su doma}i {ansi i onda Darko @ivkovi} preciznim {utem sa 18 metara u 69. minutu donosi prednost BAKu. U fini{u susreta kardinalne gre{ke doma}eg golmana. Nenadi} je prvo izjedna~io rezultat, a u nadoknadi vremena Veli~kovi} poklon je pretvorio u trijumf ekipe iz Jabuke. S.M.P.

Drugaju@nobanatSKaLIga

Istok

Zapad

LAJKOVAC:Jedinstvo-Hajdu~ica 1:0, GUDURICA: Vinogradar - Potporaw (1:0), [U[ARA:Hajduk-Kara{(Jasenovo) 1:1, VRA^EV GAJ: Borac Banat(Dupqaja)4:0,PAVLI[: Crvenazvezda-Dunav(Banatska Palanka) 8:1, KR[^ICA: Ratar-Borac(VelikoSredi{te) 2:0, BANATSKI SOKOLAC: Solunac - Budu}nost (Alibunar)2:3,DOBRICA:Dobrica - [evac (Kusi}) 1:0. Slobodan je bio Kara{ (Ku{tiq).

SKORENOVAC: Plavi Dunav - @elezni~ar (Pan~evo) 1:0, PLO^ICA: Borac - Pobeda (Samo{) 2:0, MRAMORAK: Prol et er - Mlad ost (Vojlovica) 1:1, KA^AREVO: JedinstvoStevi}-Vojvodina (Crepeja) 5:3, DELIBLATO: Omlad in ac - Unir ea (Uzdin) 4:1, BAV AN I[ TE: BSK - Budu}nost (Banatski Brestovac) 0:3, IVANOVO: Strela - Dolovo 2:1, OPOVO:Omladinac-Glogow(nijeigrano).

Metalac-aleksa[anti}3:2(2:0) SOMBOR: Igrali{te @AK-a, gledalaca 100, sudija A. Marijanovi} (Sombor), strelci: Vukovi} u 1. 27. (iz penala) i 58. (iz penala) za @AK, a \ur|i} u 48. B. Vukeli} u 65. minutu (autogol) za Aleksa [anti}. @uti kartoni: Vukas, Mari~i}, Boj. Vukeli} (Metalac), Pokrajac, \ur|evi} (A. [anti}). METALAC: Wegomir, Mari~i}, Boj. Vukeli}, Ran~i}, Tordi (G. Vukeli}), Jovanovi}, Mijatovi}, Nenadi}, Vukas, Vukovi} (Komazec), Burgi}. ALEKSA [ANTI]: \ur|evi}, Dujmovi}, Pokrajac, S. Pejak, Simenovi}, [oper, Sijeran (Gavri}), N. Pejak, Mili~i} (Mati}), Paji}, \ur|i}. Gledaoci su zadovoqni napustili stadion, videli su vrlo dobar fudbal na startu ove sezone i pored toga bili su svedoci najbr`eg gola koji je ikada postignut u Somboru. Strelac je bio Sr|an Vukovi} u 12. sekundi utakmice. Nakon po~etkog udarca odmah je uputio jak i precizan {ut na gol [anti}ana i iznenadio je golmana \ur|evi}a. j.D.

grani~ar-Kula1:3 (0:1)

RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 100, sudija Marku{ (Oxaci), strelci: [veqo u 56. za Grani~ar, a Na| u 32. i 92. i Bukejlovi} u 70. minutu za Kulu. @uti kartoni: M. Gwatovi}, Baqak (Grani~ar), Vuja~i}, Kardo{, An|elkovi} (Kula). GRANI^AR: Pavlasovi}, Vukas, Bajaji, Oluji}, Baqak, Mom~ilovi}, Mil. Gwatovi}, Simi} (Z. Gwatovi}), Kri~ka (Vidi}), Mar. Gwatovi} ([ipo{), [veqo. KULA: Kalini}, An|elkovi} (Milo{vi}), Radulovi}, [arac, Kardo{, Vukovi} (Radovi}), Vuja~i}, Vojinovi}, Bukejlovi} (Lacko), Kuli}, Na|. Doma}i fudbaleri su imali terensku inicijativu, stvorili su nekoliko povoqnih prilika ali realizacija je zatajila. Nasuprot wima gosti su maksimalno iskoristili svoje {anse i iz tri kontra akcije postigli isto toliko golova i zabele`ili sigurnu pobedu. j.Dukat

Mladost(K)–Crvenka 2:3(2:1) KRU[^I]: Stadion Mladosti, gledalaca 150. Sudija: Deli} (Kula). Strelci: M. Rabrenovi} u 8. i Ki{juhas u 25. za Mladost, a Latinovi} u 33. (iz penala), Suboti} u 52. i Matija{evi} u 62. za Crvenku. @uti kartoni: [u{ilovi}, Bosni} i Kon~ar (Crvenka), a Kovijani} (Mladost). MLADOST: Vu~ini} 6, Kokot 6, R. Rabrenovi} 6 ( Jerkovi} -), Krznar 7, Radakovi} 7, Na| 6, Joki} 6 ( Han~ar -), Kili} 7, M. Rabrenovi} 6, Ki{juhas 7 i Holovati 6, ( Kovijani} -). CRVENKA: Bosni} 6, Dragovi} 7, ^iko{ 7, [u{ilovi} 7, Latinovi} 7, Bata 6, ( Ko~i} -), Martinovi} 6, ( Vidari} -), Radulovi} 6, Matija{evi} 7, Suboti} 8 i \ur|evi} 5, ( Kon~ar 7). Mlada ekipa Crvenke je igrala svoju igru koju je krunisala sa tri gola, od kojih je najlep{i bio izjedna~uju}i kojeg je Suboti} postigao direktno iz kornera. Fudbaleri Mladosti u 72. minutu imali su priliku da iz opravdano dosu|enog penala stignu prednost Crvenke, ali su je prokockali. \.bojani}

[ikara-radni~ki1:1 (0:1)

SOMBOR: Igrali{te [ikare, gledalaca 100, sudija Zeqkovi} (Crvenka), strelci: Miji} u 87. za [ikaru, Crwanski u 39. minutu za Radni~ki. @uti karton: Magdaleni}, Ba~i}, Joka, Curni} ([ikara). Crveni karton: Aleksi} (Radni~ki). [IKARA: Cari}, Trbojevi}, Magdaleni}, Elez, [kori} (Nik{i}), Sekuli}, Karali} (Grahovac), Joka, Miji}, Bandobranski, Ba~i} (Curni}). RADNI^KI: ]eran, Petkovi}, Aleksi}, Spasi} (Radoj~i}), Vig, Ninkov, Crwanski, Ivovi} (Pavlovi}), Zec, Mu{iki}, Stojanovi} (Igwatovi}).

BA^KI BRESTOVAC: BSK Polet(Karavukovo)3:1,PRIGREVICA: Prigrevica - Hajduk (Stapar) 0;0, SRPSKI MILETI]: Zadrugar - @AK (Sombor) 1:1, KRU[^I]: Mladost-Crvenka2:3,KQAJI]EVO: Kordun - Grani~ar (Gakovo)1:2,DEROWE:Omladinac - Sloga (^onopqa) 1:0, RI\ICA:Grani~ar-Kula1:3, BA^KI GRA^AC: Borac Omladinac(Bukovac)6:0.

1.Kula 2 2.BSK 2 3.Crvenka 2 4.Grani~ar(G) 2 5.Borac 2 6.Sloga 2 7.Omlad.(D) 2 8.Hajduk 2 9.@AK 2 10.Prigrevica 2 11.Zadrugar 2 12.Grani~ar(R) 2 13.Polet 2 14.Omlad.(B) 2 15.Mladost 2 16.Kordun 2

2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2

8:1 5:2 5:3 4:2 7:2 1:1 1:5 2:2 1:1 0:0 2:3 3:5 3:5 2:8 3:5 1:3

6 6 6 6 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0

j.D.

U prvom delu iako su doma}i bili nadmo}niji ipak su gosti uspeli posti}i pogodak. U nastavku obrnuta slika, gosti su imali vi{e lopte u nogama ali bez uspeha. U 62. minutu Aleksi} je zaradio crveni karton. j.D.

Prigrevica-Hajduk0:0 PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 100, sudija Milo{evi} (Crvenka). @uti karoni: Meni~anin, V. Raki}, Jakovqevi} (Prigrevica), Na|, Luki}, Ben~i} (Hajduk). PRIGREVICA: Te{i}, Ba}anov, Jakovqevi}, Meni~anin, Gavrilovi}, ]u}a, Kne`evi}, D. Rati} (Smiqani}), V. Rati} (Kqaji}), Vladeti}, ^ovi}. HAJDUK: Stojanovi}, Stani~kov, Na|, Ben~i}, Te{i}, Puli}, Kuwevi}, Pekez, Stoj{i} (Pani}), Luki}, Ni{avi}. U ravnopravnoj utakmice bodovi su podeqeni. U fini{u susreta me|utim malo je nedostajalo da gosti odnesu ~itav plen. Imali su idealnu priliku da postignu gol, ali je Te{i} izvanredno intervenisao i sa~uvao svoju mre`u. j.Dukat

borac-omladinac(b) 6:0(2:0) BA^KI GRA^AC: Igrali{te Borca, gledalaca 80, sudija Mojsovi} (Apatin), strlci: B. Veselinovi} u 33. i 90. Joki} u 39. i 67. Dautovi} u 57. i ^ankovi} u 63. minutu. @uti kartoni: Joki} (Borac), Kova~i}, Miji} (Omladinac). BORAC: Vajagi} -, Zec 8, Krsti} 7, ^ankovi} 8 (Karaxi} 7), D. Veselinovi} 7, B. Veselinovi} 8, Mrdaq 7, Joki} 8 (Mitrovi} 7), Gute{a 7, Spasi} 7 (Dautovi} 8), Lazi} 7. OMLADINAC: Dubravac 5, Andrekovi} 5 (Topalov 5), Kova~i} 5 (Trifunovi} 5), Leri} 6, \ur|ev 6, Divjak 5, Miji} 6, Dujmovi} 6, Vlaisavqevi} 6, Jekaji 5, Komu{anac 5 (Petkovi} 5). Doma}in je sigurnom igrom do{ao do ubedqive pobede. Najboqi pojedinac susreta bio je Dragan ^ankovi}. a.^i~i}

Kordun-grani~ar(g) 1:2(0:1) KQAJI]EVO: Igrali{te Korduna, gledalaca 100, sudija B. Marijanovi} (Sombor), strelci: Kne`evi} u 90+5. za Kordun, Xebi} u 12. a Timar u 90+4. minutu za Grani~ar. @uti kartoni: Kova~i}, Cime{a (Kordun), Mi{kovi} (Grani~ar). KORDUN: Korolija, Pavlovi} (Karas), Kova~i}, Cim{a, Muti}, Kr{i}, Stanojevi}, Kne`evi}, Zori}, Ili}, Bulaja (Zavo|a). GRANI^AR: Nikoli}, [}eki} (Sekis), Petri~evi}, M. Mandi}, Dubaji}, B. Mandi}, Mi{kovi} (Zori}), Primorac, Xebi}, Toma{ev (Vujinovi}), Timar. Prvi deo susreta protekao je u znaku gostiju. Nakon dobre akcije Xebi} je doveo Grani~ar u vo|stvo. U nastavku doma}i su vi{e napadali, ali bez uspeha. U nadoknadi vremena Timar je udvostru~io prednost svoje ekipe. j.D.


SPORT

c m y

dnevnik

utorak23.avgust2011.

PODRU^NALIGANOVISAD

VOJVO\ANSKALIGA-ZAPAD

Kabelja~iod`ice

Mladenov~ani vratilidug

Kabel-MetalacAV1:0(1:0) NOVI SAD: Igrali{te Kabela, gledalaca 200, sudija: Bosin (Novi Sad). Strelac: Perovi} u 20. minutu. @uti kartoni: Perovi} (Kabel), a Mir. Berowa i Obradovi} (Metalac AV). KABEL: Kuli} 7, Okiqevi} 7, Kresojevi} 7, Malixan 7 (Qubi~i}), Krsti} 7, [arenac 7, Perovi} 8, Zamaklar 7, Ha|inac 6 (Rajevi} 7), Sekuli} 7, Pupovac 8 (Brkqa~a 7).

Seniori

toni: G. Siv~evi}, M. Siv~evi}, Gruba~i} (Hercegovac), \or|evi}, Todorovi} (Petrovaradin). HERCEGOVAC: Baq 7, Babi} 7, S. Hrwez 7, R. Trivunovi} 7 (Nov~i} -), M. Hrwez 8, G. Siv~evi} 7, M. Siv~evi} 9, Zelen 8, Mir~eti} 8 (Gruba~i} -), Horvati} 7, Vujovi} 7 (Ga{i} -). PETROVARADIN: Plav{i} 6, Ikoni} 6 (Todorovi} -), Lali} 6, \or|evi} 7, Kerkez 7, Spasi} 7, Tomqenovi} 7, Abramovi} 6, La-

NOVISAD:Kabel-Metalac 1:0, VRBAS: Vrbas - Sutjeska (Ba~ko Dobro Poqe) 5:0,[AJKA[:Borac-Omladinac(Stepanopvi}evo)1:0, NOVI SAD: Slavija - [ajka{ (Koviq) 1:0, PIVNICE: Slavija-Stra`ilovoMilan 2:2,\UR\EVO:Ba~ka-Srbobran 4:0, RUMENKA: Jedinstvo-Starigrad(Ba~kaPalanka3:0,GAJDOBRA:Hercegovac-Petrovaradin2:0.

Omladinci Kabel-Metalac0:2,Vrbas - Sutjeska (BDP) 4:0, Borac ([)-Omladinac5:5,Slavija (NS)-[ajka{2:0,Slavija(P) - Stra`ilovo-Milan nije iodigrano, Ba~ka (\) - Srbobran0:5,Jedinstvo(R)-Starigrad3:1,Hercegovac-Petrovaradin3:0.

GolmanMetalcaJeli~i}interveni{eisprednapada~aKabela Foto:R.Hayi}

METALAC AV: Jeli~i} 8, [krbi} 7, Ili} 7, Mir. Berowa 6 (Nari} 6), Latinovi} 7, [trbac 7, Stanojkovi} 7, Bo{kovi} 6, Obradovi} 6, Lazendi} 7, Mih. Berowa 6. Kabelovci igrom nisu blistali, ali {to je najbitnije ostvarili su na startu pobedu. Gosti predvo|eni odli~nim golmanom Jeli~i}em pru`ili su dostojan otpor kandidatu za vi{i rang. Samo zahvaquju}i proma{ajima u zavr{nici nisu uspeli da odnesu bod. Posebno je u redovima doma}ih za igru bio raspolo`en mladi Jovo Pupovac, i nakon wegovog prodora Perovi} je loptu zahvatio glavom i savladao Jeli~i}a. U nastavku su doma}i krenuli da {to pre postignu i drug gol, re{e pitawe pobednika. Nakon brazilskog poteza petom Pupovca, Malixan se na{ao o~i u o~i sa Jeli~i}em i loptu izbio u korner. Branio je u tim trenucima golmana Futo`ana odli~no, a zaustavio je i udarac s bele ta~ke Nenadu Rajevi}u. Posle toga Sekuli} je udarcem glavom pogodio stativu, mogli su Futo`ani u fini{u da kazne proma{aje doma}ih. M.P.

Slavija(P)- Stra`ilovoMilan 2:2(1:2)

PIVNICE: Stadion Slavije, gledalaca 200, sudija: Mati} (Titel). Strelci: Santra~ u 30. i Kirti u 88. za Slaviju, a Zoran Smiqani} u 3. i Kne`evi} u 22. minutu za Stra`ilovo. @uti kartoni: @igmund, Santra~, Davidovi} (Slavija), a B. Smiqani} (Stra`ilovo). SLAVIJA: Drobwak, Nimet (Pin}ir), Davidovi}, Vuka{inovi}, Mrkowi}, @igmund, ^elovski (Cimbaqevi}), Kotiv, Kirti, Santra~, Babi}. STRA@ILOVO: B. Smiqani}, Gruji~i}, Kne`evi}, Torbica, [arac, Vuleti}, Z. Smiqani}, Bani}evi}, Haxi, Mecing, Pono}ko. Gosti su tokom cele utakmice odugovla~ili igru. Poveli su gosti u 3. minutu, kada je posle faula nad doma}im golmanom Drobwakom Z. Smiqni} poslao loptu u praznu mre`u. U 22. minutu nisko naba~ena loptu u kazneni prostor pored uspavawe odbrane Kne`evi} ubacuje u gol. U 30. minutu lepa i brza akcija doma}ih, kada je Kirti dugom dijagonalom uposlio Santra~a koji prevario svog ~uvara i poslao loptu u mre`u. Do izjedna~ewa je do{lo u 88. minutu, kada je @igmund ubacio loptu pred protivni~ki gol, a najbr`i je bio Kiriti i glavom iz blizine zatresao mre`u. J.[uster

Hercegovac- Petrovaradin2:0(1:0) GAJDOBRA: Stadion Hercegovca, gledalaca 200, sudija Galambo{ (Sremski Karlovci), strelci: Lali} u 7. (autogol), M. Siv~evi} u 73. minutu. @uti kar-

zi~i} 6, Pavlica 6 (Stoj~i} 7), Vojinovi} 6 ( Vu~kovi} 7). Ve} u 7. minutu gledaoci su videli prvi gol. Bek gostiju Lali} je nespretno intervenisao i lopta je zavr{ila u mre`i golmana Plav{i}a. Kona~an rezultat postavio je Marko Siv~evi} u 73. minutu. Napada~ Gajdobrana je precizno {utirao sa 7-8 metara a lopta je zavr{ila u nebrawenom delu mre`e. M.\.Kremenovi}

OFKVrbas–Sutjeska 5:0(2:0) VRBAS: Stadion kraj [lajza, gledalaca: 300, sudija: Milakovi} (Novi Sad). Strelci: Klisari} u 12, Bulatovi} u 24, Dra`en Vasiqevi} u 57, Dra`en Vasiqevi} u 69. i \uki} u 88 minutu. @uti kartoni: Ju{kovi}, Bulatovi} (OFK Vrbas), Drin~i}, Obradovi}, Rodi} (Sutjeska). OFKVRBAS: Jovi~i} 7, Pekovi} 8, Majstorovi} 7 (\uki} 7), Ju{kovi} 8, S. Vasiqevi} 8, Eri 7, Bulatovi} 9 ( Maravi}), Kraq 7 ( Baj~eti} 7), Klisari} 8, Tepav~evi} 7, Dra`en Vasiqevi} 9. SUTJESKA: Bo{wak 5, Igwatovi} 5, @ugi} 5 (74 – Potkozarac -), Drin~i} 6, Kosti} 6, Rodi} 5, Lopu{ina 5, Cicmil 6, Obradovi} 5 (Tom~i} 6), Mirkovi} 5 (Baturan 5), Zorzi} 6. Na terenu je postojao samo jedan tim – doma}i OFK Vrbas, koji je demonstrirao brzu, modernu i nadasve efikasnu igru. Pored pet postignutih golova p « lavo-beli» sa [lajza su propustili bar jo{ toliko prilika iz kojih su mogli biti daleko precizniji. Ubedqivom porazu gostiju kumovala je gre{ka golmana Bo{wak u 12 minutu kada je posle neugodnog {uta Dra`ena Vasiqevi}a slabo intervenisao i omogu}io iskusnom Klisari}u da u gu`vi i{~eprka loptu i po{aqe je u mre`u. To je dalo krila doma}inima, a sputalo noge Dobropoqcima. U nastavku jo{ ve}i pad gostiju pa su doma}ini sa tri efektna gola potpuno demolirali tim gostiju i nagovestili da }e u ovom prvenstvu biti u krugu onih ekipa koji }e se boriti za sam vrh tabele. J.Len|er

Slavija(NS)-[ajka{ 1:0(0:0) NOVI SAD: Igrali{te Slavije, gledalaca 100, sudija: Deliba{i} (Vrbas). Strelac: Licenberger u 88. minutu. @uti kartoni: Evi} (Slavija), a Dragosavac ([ajka{). SLAVIJA: Stanivuk, Vazovi} 7, Evi} 7, Da{i} 8, An|i} 7, ]atovi} 7, ^olovi} 7 (Pantovi} 7), Vola{ 7 (Licenberger 8), \oki} 7 (Nogo), Xogovi} 8, ^i~i} 7. [AJKA[: Subi} 8, Milovan~ev 7, Mihajlovi} 7, Halavawa 7 (Mari} 7), Stojanov 7, Maquri} 7, Radoj~i} 6, [u}ur 6 (To{i} 6), Igra~ev 7, Dragosavac 7, Kotuqa~ 7. Tim sa Salajke na premijeri ostvario je minimalnu ali zaslu-

`enu pobedu. Imali su doma}i terensku inicijativu i nekoliko {ansi da do|u do vo|stva, ali Xogovi}, \oki} i ^i~i} nisu uspeli da nadmudre Subi}a. Trud i `eqa za pobedom protiv odli~no organizovane ekipe trenera Trnini}a isplatio se u fini{u. Najzaslu`niji za gol vredan pobede bio je tandem rezervista, Pantovi} je odli~no pro{ao kroz odbranu gostiju, povratnom uposlio je Licenbergera i Subi} je bio savladan. M.P.

Ba~ka-Srbobran 4:0(1:0) \UR\EVO: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 250, sudija: Mudrini} (Ba~ka Palanka). Strelci: D. Trivunovi} u 21. Kalajxi} u 70. i Ru`i} u 76. i 80. minutu. @uti kartoni: Leti}, Erdeqan, Kalajxi} i Markovi} (Ba~ka), a Ikra{ev i Bilbija (Srbobran). BA^KA: Mari} 7, ]ur~i} 7, Markovi} 7, Pavlov 7, Erdeqan 8, Leti} 7 (N. Trivunovi} 7), Luki} 7 (Kalajxi} 7), Vujovi} 7 (Jankovi}), Ru`i} 8, M. Trivunovi} 7, D. Trivunovi} 8. SRBOBRAN: [}epanovi} 6, Holo 6, Ikra{ev 7, Hodonicki 6, Popovi} 6, Bilbija 7, Brankov 6, Glenxa 6, Romi} 7, Perendi} 7, To{i} 6 (Vujanovi} 6). Novi podru~ni liga{ zaslu`eno je na premijeri ubedqivim rezultatom savladao Srbobrance. Mada je prvo poluvreme odigrao u gr~u, stigao je do zaslu`enog vo|stva, na pas Ru`i}a, Du{an Trivunovi} je pogodio mre`u. U nastavku posle dve prilike gostiju koje nisu iskori{}ene stigla je kazna. Kajalxi} je u 70. minutu povisio rezultat. U posledwih petnaestak minuta svoje realizatorske sposobnosti pokazao je iskusni Ru`i}. Dva puta je savladao golmana [}epanovi}a i svojoj ekipi doneo ubedqivu pobedu. M.P.

Jedinstvo-Starigrad 3:0(1:0) RUMENKA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 200, sudija: Axi} (Novi Sad). Strelci: Vidakovi} u 18. Anu{i} u 48. (iz penala) i 69. minutu. @uti kartoni: Mekterovi}, [ar~evi}, \eki}, Jovanovi} (Jedinstvo). JEDINSTVO: \uri} 7, \eki} 8, Lalovi} 7 (Zerdo 7), Vuleti} 8, Saveqev 8, [ar~evi} 8, Vidakovi} 7 (Duba~ki}), Jovanovi} 7, Anu{i} 8, Mekterovi} 7, Male{evi} 7 (Bu}an 7). STARIGRAD: Jari} 6, Bogunovi} 6, Trifunovi} 7, Mustafovi} 7, Isakov 6, Hajki} 7, Markovi} 6, @ivkovi} 7 (Lali} 6), @ivi} 6 (Radosavqevi}), Serdar 7, ]uk 6 (Buq 6). Predvo|eni novim trenerom Vladimirom [powom silovito su startovali Rumen~ani. Krenuli su od prvog minuta da {to pre postignu gol, i ve} u 18. mre`a Palan~ana se uz dosta sre}e zatresla. Vidakovi} je u nameri da centrira pogodio gorwi deo pre~ke, pogodila golmana Jari}a i zavr{ila u mre`i. Doma}i su u oprvom delu imli jo{ nekoliko prilika, ali se istakao Jari}. U nastavku su doma}i sa jo{ dva gola krunisali igru, oba puta strelac je bio raspolo`eni Anu{i}. M.P.

Ba~ka–Budu}nost0:1(0:1) BA^KAPALANKA: Stadion „Slavko Maletin – Vava’’, gledalaca oko 500. Sudija: Papi{ta ([id). Strelac: Majki} u 24. minutu. @uti kartoni: Radevi}, Duki}, Jovanovi}, Gajdobranski (Ba~ka), Vejinovi}, M. Srdi} (Budu}nost). Crveni kartoni: Ninkovi} (Ba~ka), Pu|a (Budu}nost). BA^KA: Romi} 6, Vigwevi} 5, Ninkovi} 6, La}arak 6, Jefti} 6, Radevi} 6, Kozomora 6, Kajgani} 6 (Gajdobranski -), Soldat 5, Duki} 7, Jovanovi} 6 (Mari} -). BUDU]NOST: Lugowa 6, Kne`evi} 6, M. Srdi} 6, Majki} 7, Vejinovi} 6, Pu|a 5, [e{um 6 (Karanovi} -), Latinovi} 6, Mari} 7, M. Bukvi} 6 (Kajtes -), Grbi} 6 (Bubalo -). Op{tinski derbi vojvo|anskog Zapada pripao je gostima iz Mladenova koji su se na taj na~in revan{irali Palan~anima za remi u fini{u prethodnog prvenstva posle koga su Mladenovqani mogli, ali nisu ispali iz lige. Jedini gol na me~u postignut je sredinom prvog poluvremena kada se Majki} najboqe sna{ao u {esnaestercu Ba~ke i zatresao mre`u Romi}a pored indolentne odbrane doma}ih. Od 56. minuta Ba~ka je imala igra~a vi{e u poqu kada je crveni karton zbog prigovora pomo}nom sudiji zaradio kapiten Budu}nosti Vladimir Pu|a. Doma}i nisu uspeli da materijalizuju broj~anu nadmo} na terenu, iako su u preostalih tridesetak minuta me~a imali inicijativu, ~ak i nekoliko opasnih prilika. U sudijskoj nadoknadi je broj~ano stawe igra~a poravnato, po{to je crveni karton zbog preo{trog starta zaradio doma}i igra~ Teodor Ninkovi}. D.Zori}

Polet(S)–Indeks0:0 SIVAC: Stadion Poleta gledalaca 170. Sudija: Bla`on (Ruma). @uti kartoni: Pejanovi} i Svrkota (Polet), a Savi}, Simovi} i Powevi} (Indeks). POLET: @ivkovi} 7, Pejanovi} 7, Josovi} 6, (Vuka{inovi} 6), V. Dobrijevi} 6, Br. Dobrijevi} 7, Svrkota 7, Perovi} 7,5 [egan 6, Martin 6, (Papovi} 6 ), Isajlovi} 6 i Malacko 6. INDEKS: Buzaxija 7, Bojovi} 6, Dragovi} 6, Savi} 6, Spiridonovi} 6 (Vukov 6), Saveqi} 6, Veqkovi} 6, Nedi} 7 (Simovi} 6),Amixi} 6, Powevi} 6 i \or|evi} 6. Iako nisu videli golove gledaoci su zadovoqni napustili stadion jer su videli dve veoma dobre ekipe, rovovsku borbu na sredini terena zbog ~ega i nije bilo puno izglednih prilika za postizawe pogodaka. Doma}a ekipa je za nijansu bila boqa ali je neresen ishod najrealniji. \.Bojani}

Prvimaj-Borac 0:1(0:1) RUMA: Stadion Prvog maja, gledalaca 200, sudija Aleksi}(Vrbas).Strelac: Dobriwac u 21. minutu. @uti kartoni: Srem~evi}, \ori}, Zelinac, Novakovi}, Tripi} (Prvi maj), Gostoji}, ]uk, \akovi}(Borac).Crveni karton: Kukoq(Borac). PRVI MAJ: Arsenovi} 7, Putica 6, Srem~evi} 6 (Mar~eta 7), \ori} 7, Zelinac 7, \oki} 6, Sikirica 7, Jovanovi} 6 (Nedi}), Kordolup 6 (Tripi} 6), Novakovi} 6, An|i} 6. BORAC: @eravi} 7, Vujadinovi} 7, @akula 7, 7, A. Papri} 6, S. Papri} 6 (\akovi}), Gostoji} 6, [uwka 7 (Miri} ), Dobriwac 7, Nikoli} 7, Kukoq 7, ]uk 6 (\or|ijevski ). Borac je imao vi{e sre}e i zaslu`eno je trijumfovao. Pobednonosni gol za goste postigao je Dobriwac.On je preciznim {utem sa oko 18 metara matirao iznena|enog Arsenovi}a.

Rumqani mogu samo da `ale za propu{tem {ansama, a bilo ih je nekoliko. S.Milosavqevi}

Omladinac-Sloga 3:0(2:0) NOVI BANOVCI: Stadion Omladinca, gledalaca 300, sudija Radi}(Novi Sad).Strelci: ]eran u 10.i 45. i Gr~i} u 75. minutu. @uti kartoni: ]eran, Stoisavqevi} (Omladinac), \or|evi} (Sloga Radni~ki). OMLADINAC: Jagodi} 7, G. Luki} 7, Savi} 7, M. Luki} 7 (Mirosavqevi} 7), Stoisavqevi} 7, Xepina 7 (Gr~i} 7), Haka~ 7, ]eran 8, Pej~inovi} 7, Stefanovi} 7(Milovanovi} 7), Cvijanovi} 7. SLOGA: Staj~i} 7, Milo{evi} 7, Rai~evi} 7, ^obanovi} 7(Zoranovi} 7), Pendo 7, Miqkovi} 7, Vasi} 7, \or|evi} 7, Kova~evi} 7 (Ivkovi} 7), Pova`an 7 (Zec 7), Simeunovi} 7. Posle dve godine Omladinac je ponovo igrao prvenstvenu utakmicu na svom stadionu.I zaslu`eno je slavio.Doma}i fudbaleri igrali onako kako publika voli.Lepo za oko, sa dosta lepih i te~nih akcija, a da su strelci bili malo prisebniji, gost iz Erdevika oti{ao bi sa jo{ punijom mre`om. G.Dragoqi}

Radni~ki(SM) -Crvenazvezda 2:0(1:0) SREMSKA MITROVICA: Stadion Radni~kog, gledalaca 200, sudija Jerilovi}(Sombor). Strelci: Skorupan u 3. i \ur|evi} u 76. minutu. @uti kartoni: Vasiqevi} (Radni~ki), Celin Gordani}, Vlaovi} (Crvena zvezda). RADNI^KI: [ivoqicki 7, Stevi} 7, Miji} 7, Ivi} 7 (Vijeti}), Radovanovi} 8, Ninkovi} 7, Risti} 7, @ivanovi} 7 (\ur|evi} 7), Vasiqevi} 6 (Proki} 7), Skorupan 8, Savinovi} 7. CRVENA ZVEZDA: Vuki} 8, Celin 6, Pete 5 (Vlaovi} 5), Ra{iovan 6, Avakumovi} 5, Ratkovi} 6, \or|evi} 5(Ra|en 5), Sladojevi} 5 (Kari} 5), \or|evi} 5, Pekez 5, Gordani} 5. U{li su doma}ini u utakmicu s namerom da slave.I u tome su uspeli. Ovakvu slabu Zvezdu doma}a publika odavno nije gledala. Sve do 80 minuta nisu imali ni jednu {ansu, niti su uputili ~estitiji {ut na gol [ivoqickog. Ve} u 3.minutu dubinsku loptu je prihvatio Skorupan, bio je br`i od golmana Vuki}a, potom je ve{to plasirao loptu u neza{ti}eni deo mre`e.U nastavku utakmice istakao se golman Vuki} ~ak ~etiri puta je spasio svoju mre`u od sigurnih golova. Dva puta je izbio loptu koja je

19

BA^KAPALANKA:Ba~ka-Budu}nost 0:1, RUMA: Prvi majBorac 0:1, SREMSKA MITROVICA:Radni~ki-Crvenazvezda2:0,TURIJA:Mladost-Jugovi} 2:1, ZMAJEVO: Obili}Mladost(BP) 0:0, NOVI BANOVCI: Omladinac - Sloga 3:0, STANI[I]: Stani{i} Jedinstvo 0:0, SIVAC: Polet -Indeks0:0. i{la pod pre~u,a dva puta je izbio loptu u korner. U nastavku re|ale su se prilike pred golom gostiju.Dva puta Risti}, Proki}, Skorupan i \ur|evi} bili su sami ispred Vuki}a, ali ovaj je sve branio. Ipak, u 76. minutu \ur|evi} je posle gu`ve u kaznenom prostoru, lukavim udarcem doveo svoj tim u vo|stvo od 2:0. Dva minuta kasnije Proki} je opet bio sam ispred Vuki}a, a ovaj je opet spasao svoju mre`u.U samom fini{u gosti su uputili tri {uta na gol doma}ih. B.Rokni}

Obili}-Mladost(BP) 0:0 ZMAJEVO: Stadion Rekreacionom centru, gledalaca oko 300, sudija: Lovre (Novi Sad). @uti kartoni: Divjak, @ivojnov, Ili}, N. Kobilarov, M. Kobilarov (Obili}), a Staki}, Alavawa, Plav{i} (Mladost). Crveni karton: Rodi} (Obili}). OBILI]: Atlati} 9, M. Kobilarov 7, Beli} 8, Rodi} 7, ]etkovi} 7, Divjak 8, N. Kobilarov 7, Ili} 8, Mili}evi} 7, Krsti} 7 (Jankovi} 7), @ivojnov 8. MLADOST: Fej|i 8, Kawa 7, Jaku{ 7, Uzelac 7, Alavawa 7, Rupar 8, O`vat 7 (Plav{i} 7), Kobilarov 7, Staki} 7 (Kokanovi} 8), Pavlis 7, Pupavac 7 (Zbu}novi} 8). Dinami~na, fer i korektna igra u kojoj su podeqeni bodovi, {to je prema prikazanom i najrealnije. Obili} je tokom ve}eg dela utakmice bio nadmo}niji, dok su gosti igrali povu~eno i kontrama poku{avali ugroziti gol izvanrednog Atlagi}a. Sudija Lovre je imao ~udan kriterijum u dodeli `utih kartona, pa je utisak da je u nekoliko navrata nepotrebno delio kartone i doma}im i gostuju}im igra~ima. U 62. minutu Rodi} i Plav{i} zbog nesportskog pona{awa dobijaju `ute kartone, a u istom trenutku zbog prigovora Rodi} dobija i drugi `uti karton, automatski i crveni, pa je morao da napusti igru. Sa igra~em vi{e, Ba~kopetrov~ani su zaigrali ofanzivnije i u tom periodu opasno ugro`avali gol Obili}a na kojem je stajao sigurni Atlagi} koji je bravuroznim odbranama izmamio aplauze publike. L.Ki{

PRVALIGA–@ENE

Odlu~iojedangol NoviBe~ej-Po`arevac0:1(0:0) KUMANE: Igrali{te SC, gledalaca 150, sudija: Danijela Markovi} ([iqakovac). Strelac: Vukovi} u 62. minutu. @uti kartoni: Srdi} (Novi Be~ej), a \uri~i} (Po`arevac). NOVI BE^EJ: Sekuli} 7, Lazi} 7, Radosavqev 7, Sopka 7, Srdi} 7, Jankov 7, Deli} 7, Rako~evi} 6 (Marinkovi} 6), Vladovi} 6 (Doroslova~ki), Milanovi} 7, Radi{i} 7. PO@AREVAC: Miailovi} 8, Stoji~evi} 6, Mitrovi} 7, Delevi} 7, Donk} 7, Ve~erina 7, Stojadinovi} 7, \uri~i} 7, Trajkovi} 7, Vukovi} 8, Lazarevi} 7. Novobe~ejke su imale inicijativu i nekoliko lepih prilika, ali se istakla Mijailovi}eva.U 62. minutu akciju doma}ih Marija Vukovi} je presekla na sredini

KRU[EVAC: Napredak - [abac 5:1, LESKOVAC: Lemind lavice Nives (Kwa`evac) 2:0, BEOGRAD: Crvenazvezda-Spartak(Subotica)1:1,SOMBOR:Ravangrad-Sloga (Zemun) 1:2, KUMANE: Novi Be~ej - Po`arevac 0:1, NI[: Ma{inac-Ma~va([abac)7:0. 1.Po`arevac 2 2 0 0 3:0 6 2.C.zvezda 2 1 1 0 10:1 4 3.Ma{inac 2 1 1 0 7:0 4 4.Napredak 2 1 1 0 5:1 4 5.Lemindl. 2 1 1 0 2:0 4 6.Sloga 2 1 0 1 4:4 3 7.NoviBe~ej 2 1 0 1 3:3 3 8.Spartak 1 0 1 0 1:1 1 9.[abac 2 0 1 1 1:5 1 10.Ravangrad 1 0 0 1 1:2 0 11.Ma~va 2 0 0 2 0:9 0 12.Nives 2 0 0 2 0:11 0

terena i onda se uputila ka golu doma}ih i lepim {utem s 30 metara pod pre~ku donela trijumf go{}ama iz Po`arevca.


20

sport

utorak23.avgust2011.

dnevnik

SREMSKALIGA

DRUGASREMSKALIGA

UbojitiRumqani Jedan{ut–triboda Budu}nost-Popinci0:1(0:1)

ZekaBuquba{a-Sloven2:5(1:1) RAVWE: Stadion ZekeBuquba{e,gledalaca 200, sudija Bogovac (In|ija).Strelci: Ban~evi} u 35.i Zabla}anski u 59.zaZekuBuquba{u,aVidakovi} u 45+4, Spasojevi} u 72, Berowau73,Gre~u87.i^upeqi}u 89.minutuzaSloven.@utikartoni: Mijajlovi}, D. A.\ onli} (Zeka Buquba{a). Crveni karton:Ban~evi}(ZekaBuquba{a). ZEKA BUQUBA[A: Simeunovi}7,Romandi}7,Mijajlovi} 7,Reli}7,Maksimovi}9,Kowevi} 7, D.R.\onli} 7 (Drqa~a 7), Ban~evi}7,Ivi}7,D.A.\onli} 7(Martinovi}7),Zabla}anski8 (Radovanovi}7). SLOVEN: Vujakovi} 7, Raki} 7, Alempi} 7 (Marinkovi} 7), Lazi} 7, Vidakovi} 8, ^upeqi} 7, Mili~i} 7 (Dokmanovi} 7), Spasojevi}7(Cveti}anin7),Berowa8,Stupar7. B.\onli}

Sremac-Grani~ar 0:1(0:1) VOJKA: Stadion Sremca, gledalaca100,sudijaMari}(Sremska Mitrovica).Strelac:Lepiwicau 36. minutu.@uti kartoni: Juri{i}, Abad`ija(Sremac), Antunovi}, Raji}, Ranisavqevi}(Grani~ar). SREMAC: Uzelac7,Kova~evi} 7, Rosi} 7(Stojni} ), Skopqak 7, Vra~ev7,^ortanova~ki7,Gruji} 7,Abad`ija7,Radivojevi}7(Radosavqevi}),Kolarov7,^obanovi} 7(Juri{i}). GRANI^AR: Ili} 8, Antunovi}7,Kon~ar7,Kiti}7,Vukmir8 (Skakavac), Carevi} 7, Raji} 7, Savi}7,Lepiwica7(Ranisavqevi}), Deraji} 7, Erak 7 (Ugqe{i}). U veoma zanimqivoj utakmici favorizovanigostisuzaslu`eno pobedili,madasudijaMari}nije dosudio ~ist penal za Sremac, pravdaosedajepustioprednostu akciji. D.Uzelac

[umar-Hajduk(B)0:0 OGAR: Stadion[umara,gledalaca 200, sudija Radivojevi} (Ba~inci). @uti kartoni: Dragojevi}([umar),Lazarac,Dimitrijevi}, Jovanovi}(Hajduk).Crveni karton: Kova~evi}([umar). [UMAR: Rogi}7,Z.Mili~evi}7,Vra~evi}6,Kova~evi}6, Mitrovi} 6, Vu~kovi} 5, Obradovi} 6 (Teodorovi}), Dragojevi}5(Lazi}),Mili}5(Mati}), G.Mili~evi}5,Nerersni}5.

Vengeru jo{dve utakmice Arsen Venger bi}e pod suspenzijomnajo{dveevropske utakmice,odlu~ilajeUEFA. Menaxer Arsenala nije sedeo na klupi u prvom me~u plejofazaLigu{ampionapro{le nedeqe na Emiratima u pobedisvogtimaprotivUdinezea (1:0),asuspenzijamujepove}anajerjeprekr{iokaznu.

Vengerjetokomutakmicesa Udinezeom kontaktirao ~lanovestru~nog{tabanaklupi. Utomjeuhva}en,pane}emo}i dapredvodiekipuninaFriulijuusreduurevan{usaUdinezeom, kao ni u prvom kolu Lige {ampiona ili Lige Evrope.Prvobitnu kazni francuski stru~wak dobio je zbog nesportske reakcije posle utakmice sa Barselonom. Tadajebionezadovoqansu|ewem. Tako|e, mora}e u kasu UEFAdaubaci10.000evra.

HAJDUK: Simovi}6,Jovanov 6, Dimitrijevi} 6, Brki} 6, Jovanovi}7,Glavatovi}7,M.Mitrovi} 6, @. Mitrovi} 6 (Jagodi}),Bujenovi}7,Muti}6(Trtica),Peji}7(Lazarac). U dinami~noj igri sa dosta {ansi na obe strane, u jednom trenutku,doma}ifudbaleribilisublizudapostignugol,ali seispre~ioizvanrednomintervencijomgolmanSimovi}. S.Veselinovi}

Hajduk([)-Mladost 2:1(2:0) [IMANOVCI: Stadion Hajduka,gledalaca500,sudijaIn|i} (In|ija).Strelci: Krstovi} u 7.i Kresojevi}u28.zaHajduk,Marinkovi} u 60.za minutu za Mladost.@uti kartoni:To{ovi}, Trajkovi}, Domazet, Grba~i}, Kresojevi}(Hajduk), Svilar, Isailovi},Seqimi(Mladost). HAJDUK: Tovilovi} 8, To{ovi} 8(Babi} 8), Kelebuda 8, Trajkovi} 8, Domazet 8, Krstovi} 9, Milovanovi}8(Kliska8),Kresojevi} 9 (Kne`evi} 8), Grba~i} 8, Stojkovi}8,Georgijevi}8. MLADOST: Travica 9, Seqimi8,Isailovi}7,Mihajlovi}7, Nedeqkovi} 7, \uri~i} 7 (Marinkovi} 8), Rado{evi} 7, Radosavqevi}7,Pa`in7(Ranisavqevi} 7), Radanovi} 8 (Svilar 7), Trajkovi}7. Milo{Krstovi}sasamo16godinabiojenere{ivaenigmazagostuju}uodbranu.GostiizKupinova va`ili su za favorita u ovom me~u,~aksuiupisalibodoveunapred,alisubilinadigranioddoma}ina. Z.Muji}

BoracSlogaMil{ped -Radni~ki(I)2:2(2:1) KRW E[ EVC I: Stad ion BorcaSlogeMil{ped,gledalac a 50, sud ij a Dob ri} (Jarak).Strelci:Kamberiu15.i Pejovi}u26.zaBoracSlogu Mil{ped,Guzinau39.iBorojevi} u 70. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Savi}, Bogun ov i}, Pet rov i} (Bor ac Sloga Mil{ped), Babi}, Boroj ev i}, Ka} ans ki (Radn i~ki).Crvenikarton:Jovanovi} (Radni~ki). BORAC SLOGA MIL[PED: Nikoli} 6, D. Igwatovi} 6, Petrovi} 7, M. Igwatovi}7,Savi}6,Kamberi7,Bogunovi}6(Lagunxi}),Glamo~ak6, Lazi}6,Pejovi}7,Hric~ervenski6(Mitrovi}).

SALA[ NO]AJSKI: Stadion Budu~nosti, gledalaca 150, sudijaSofti}(Ba~inci).Strelac: Vargecu25.minutu.@utikartoni:Jordanovski,M.Petrovi}(Budu}nost),Qubinkovi},Kova~evi} (Popinci). BUDU]NOST:Teodorovi} 5, Vuga 7, Mihajlovi} 6 (Jesereti} 5), Radsosavqevi} 7, Jordanovski 7,M.\uki}7,Pani}5((M.Petrovi}6),Vu~enovi}6,Parmaklovi} 6,Rogo(Gruji}6),Simeunovi}5. POPINCI: Stankovi}8,Qubinkovi}7,Z.Peji}7,Mu{kiwa 8,Vargec9,Ivani{8,V.Peji}7, Novi}7,Vuleti}7(Kova~evi}7), Baki}7(Jovanovi}7),Tica8([arec7). Gre{komgolmanaTeodorovi}a, gostisu,izjednogjedinog{utana utakmici postigli pobedonosni pogodak.Nadrugojstranidoma}a navalajeproma{ilasijaset{ansi,ustvaritakve{anse,nebiproma{ilininekipo~etniciufudbalu.

VI[WI]EVO: Hajduk-Jadran 2:0, VOJKA: Sremac-Grani~ar 0:1, OGAR: [umar-Hajduk(B)0:0,VITOJEVCI:Partizan-Podriwe 2:2, [IMANOVCI: Hajduk-Mladost 2:1, VRDNIK:Rudar-LSK 1:0, KRWE[EVCI: Borac Sloga Mil{ped-Radni~ki(I)2:2,RAVWE: ZekaBuquba{a-Sloven2:5.

1.Sloven 2.Grani~ar 3.Hajduk(B) 4.Podriwe 5.Rudar 6.Hajduk(V) 7.Hajduk([) 8.Mladost 9.LSK 10.Z.Buquba{a 11.Rad.(I) 12.Partizan 13.[umar 14.BoracSl.M. 15.Sremac 16.Jadran

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0

0 14:3 0 4:0 0 4:0 0 4:2 0 3:2 1 2:1 1 3:3 1 3:3 1 2:2 1 3:5 0 4:4 1 3:4 1 0:2 1 3:11 2 0:5 2 0:5

6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 0 0

RADNI^KI: Vidanovi} 7, Baji} 6, Kerleta 6 (Savi}), Ka}anski7,Guzina7,\eveqekaj 7, Borojevi} 6 (Stankovi}), Jovanovi} 7, Marinkovi}6,Babi}7,[evi}7(Jokanovi}). Doma}inisubiliboqiuprvom delu, kada su mogli, ve} grogiranog rivala dotu}i do nogu, a kada to nisu u~inili, gost se u nastavku probudio i bioboqisvedokrajautakmice. D.Trifunovi}

Qukovo-Grani~ar(K) 3:1(1:1) QUKOVO: Igrali{te Qukova, gledalaca 100, sudija Ili}(Nova Pazova).Strelci: Milanovi}u6,Vra~aru53.i89. za Qukovo, Simi} u 45. minutu zaGrani~ar.@utikartoni:Bjeqac, Rodi}, Bursa}(Qukovo), Stefanovi}, Jovi}, Simi}, Vasili}(Grani~ar). QUKOVO: Milo{evi}6,Luka~6,Rodi}6,Katari}7,Milanovi} 8, Miladinovi} 7, Puhali} 6 (Dubaji} ), Bjeqac 8 (Pavi}),Vra~ar8,Bursa}7(Pa|an ),@ivkovi}7. GRANI^AR: Jovi} 9, Vasili}7,Stefanovi}6(Ze~evi}), Danilovi}7,Milinkovi}7,Bogosavqevi}6,Luka~6,Makivi} 7(Radulovi}),Simi}5,Adamovi}6,Stambolija5. GolmangostijuJovi}biojenajboqi pojedinac susreta.Da wega nijebilonagolugostiju,Qukov~anibisigurnopostiglinajmawe desetgolova. N.Trkuqa

Hajduk(V)-Jadran 2:0(0:0) VI[WI]EVO: Igrali{te Hajduka, gledalaca 300, sudija Daki} (Vitojevci).Strelci: Gruji~i} u 64. i Mladenovi} u 71. minutu @uti kartoni:Veteha (Hajduk), I. Milakovi} (Jadran). HAJDUK: Toma{evi} 7, Gavrilovi}7,Jovanovi}7(Jankovi}), Bakajli} 7, M. Zari} 7, Mladenovi} 8, Veteha 7 ([apri}),Stevanovi}7(Z.Raki}7), \.Zari}7,Gruji~i}7. JADRAN: Kova~evi} 8, Bo{wakovi} 6, Vukajlovi} 7, M. Koj~inovi} 6, Q.Koj~inovi} 6 (Dudi} ), Ra{i} 7, I. Milakovi}6,P.Milakovi}7,Nikoli} 6, Samac 7, D. Peki} 7 (S. Peki}). Fudbaleri Hajduka bili su boqi rival svih 90.minuta.A, {tojesamo2:0krivisudoma}i napada~i i odli~ni gostuju}i golmanKova~evi}. Z.Raki}

Grani~ar(G) -Podunavac4:1(1:1) GRABOVCI: Igrali{teGrani~ara, gledalaca 200, sudija Jovan~evi} ([id).Strelci: Novakovi} u 4, Milovanovi} u 73, Marjanovi}u78.iRaharu88.za Grani~ar,aDani~i}u42.minutu za Podunavac. @uti kartoni:Taborovi}(Grani~ar), Stefanovi},Krivo{ija(Podunavac).

QUKOVO: Qukovo-Grani~ar(K)3:1,SIBA^:Sloven-@elezni~ar 3:0, DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci-Sloga Borac 6:2, SALA[ NO]AJSKI: Budu}nost-Popinci 0:1, GRABOVCI: Grani~ar-Podunavac 4:1, HRTKOVCI: Hrtkovci-Jedinstvo (P) 3:2, MARTINCI: Borac-OFKBresta~3:1.

GRANI^AR: Nov~i} -, Rahar 7,\.Samarxi}7,Kosti}7,Marjanovi} 7, \or|i} 7, M.Samard`i} 7(M. Jovi} ), B.Jovi} 7(Jovanovi}6),Taborovi}7,Novakovi}7,Milovanovi}7. PODUNAVAC: Tarbuk 5, J. Jovanovi} 5, Kotur 5, Ra{i} 6, Quboja7,Dani~i}6(Nikoli}6), Stefanovi} 5, ]irkovi} 5 (N. Jovanovi}5),V.Jovanovi}5,Pejinovi} 6, Krivo{ija 6 (Milinkovi}5). Gosti su igrali u Grabovcima bez {est prvotimaca i u prvom delu dostojno su pru`ali otpor jakimdoma}inima. M.Stevi}

Mladenovi} 7, V.Krwulac 7 (S.Krwulac7),Kova~evi}7. Prviputposledesetgodinaza ekipudoma}inanastupilisusamo Marti~ani. Ina~e, Borac je zaslu`iopobedu.Igraojeboqeuve}emdelume~a. R.Me|edovi}

Hrtkovci-Jedinstvo(P) 3:2(1:2)

DowiPetrovci -SlogaBorac6:2(3:0)

HRTKOVCI: Igrali{teHrtkovaca,gledalaca200,sudijaCveti~anin(Ruma).Strelci:Ugr~i}u 5, Nikoli} u 68. i Manojlovi} u 71.zaHrtkovce,aZuberu38.iSimi}u45.minutuzaJedinstvo.@utikartoni:Novak,Nikoli},Mandi}(Hrtkovci), Maxar, Zuber, Vu~kovi},Crnkovi}(Jedinstvo). HRTKOVCI: ^i~a, Mandi}, Ugr~i},[opalovi},Vukmanovi}, Manojlovi}, Radovi}, Savi}, Nikoli},Me|ed(Mati}),Novak. JEDINSTVO: Der, G. Petrovi},Stoji},I.Stojanovi},Maxar (Deni}),D.Petrovi},Raji},Vu~kovi}, Simi} (Crnkovi}), Zuber, Despotovi}. Kom{ije iz Plati~eva odigrale su prvi deo odli~no, ali nisu izdr`ali,brzuigrudoma}ina. N.Ugr~i}

DOWIPETROVCI: Igrali{teDowihPetrovaca,gledalaca 300,sudijaMiti}(Ogar).Strelci: [a{au17.i58,Miqkovi}u36.i 40,Mati}u53.iMarjanovi}u82. minutuzaDowePetrovce,Stefanovi} u 54. i 65. minutu za Slogu Borac.@utikartoni:[a{a,Mudri} (Dowi Petrovci), Stankovi}(SlogaBorac). DOWI PETROVCI: Deli} 8, Popovi}8(A}imovi}8),P.Zekanovi}8,Se~anski8,B.Oparu{i} 8,Nikoli}8,Mudri}8,Marjanovi} 8, Miqkovi} 8, [a{a 8 (Mati}8),Ivkovi}8(N.Oparu{i}8). SLOGA BORAC: Stanklovi} 7,Sokolov7,Miji}7,Skopqak7, Stojanac7,Baqak7,Maksimovi} 7, M. Stankovi} 7 (Star~evi} ), Mar~eti} 7, Stefanovi} 7 (Gruba~7),Tep{i}7. Odli~naiefikasnaigradoma}ina.Gostjebrzopolo`iooru`je, aisre}nojepro{ao. G.Zaki}

Borac-OFKBresta~ 3:1(2:0) MARTINCI: Igrali{teBorca,gledalaca500,sudijaQubinkovi}(Ruma).Strelci:Joveli}u10, R. Male{evi} u 29. (iz penala) i Latinovi}u56.zaBorac,aStrahiwa Mladenovi} u 85. minutu za OFK Bresta~. @uti kartoni: [ar~evi}, Z. Male{evi} (Borac), Paliku}a, Stojkovski, Glumac (OFK Bresta~).Crveni kartoni: R.Male{evi}( Borac), Glumac(OFKBresta~). BORAC: Jandri} 8, [ar~evi} 8, Mati} 8, [umarski 9, Radosavqevi}8(Bara}8),@ili}8,Joveli}9(Marjanovi}8),R.Male{evi}8,Latinovi}8(Talirovi}8), Z.Male{evi}8,M.Male{evi}8. OFK BRESTA^: Paliku}a 8, Uzelac 7 (Savi} 7), Kne`evi} 7 (Glu{ac 7), ^ejovi} 7, Glumac 7, Grgorevi} 7, Stojkovski 7, Stefan Mladenovi} 7, Strahiwa

Sloven-@elezni~ar 3:0(0:0) SIBA^: Igrali{te Slovena, gledalaca 300, sudija Xambi} (Stara Pazova).Strelci: Peri{i}u65,Mitrovi}u89.iBosan~i} u 90. minutu. @uti kartoni: Mihi}(Sloven),Kozina,Kne`evi},Sirixanski(@elezni~ar). SLOVEN: Ko{uti} 9, B.^iki} 9, Petrovi} 9, Vukin 9, Kari} 9 (Gmizi} 9), Markovi} 9 (Mitrovi}9),Gruji}9,N.^iki} 9, Bosan~i} 9 (D. Mitrovi} 9), Mihi}9,Peri{i}9. @ELEZNI^AR: Strajni} 7, Vasi} 7, Kozina 7, Mar~eti} 7, Mi{~evi} 7, Ov{ek 7, Rakar 7, Sirixanski7,Ivani{evi}7,Jovi~i} 7, Kne`evi} 7 (Crnomarkovi}7). \.Vidakov

OP[TINSKALIGA[ID

Lakodopobede Napredak-Grani~ar3:1(1:0) VA[ICA: Igrali{te Napretka, gledalaca 100, sudija Mar~eti}(Gibarac), strelci: Gali} u 30.i 75. i Maleti} u 85. zaNapredak,aRemi}u76.minutuzaGrani~ar. NAPREDAK: Jastrebi}, Gali}(Hrbok), P. Petrovi}, A. Mladenovi}, Luji}, Savi}, V. Petrovi}, Krtini}, Tuti} (\a~anin), Novakovi} (Maleti}), N.Petrovi}. GRANI^AR: Bogdan Cvijanovi}, Riki}, D. Joki}, Timarac,BobanCvijanovi},Star~evi},Danilovi}(Arapovi}),Remi},Juro{evi},S.Joki},Kova~evi}. Bezmnogonaporadoma}ifudbaleri su do{li do pobede. Igralisuonolikokolikoimje bilo potrebno , a gosti nisu ni poku{alidane{tovi{eu~ine. D.Dobrojevi}

OFKBiki}-Sremac 5:1(4:1) BIKI]DO: Igrali{teOFK Biki}a, gledalaca 150, sudija Jovi}([id).Strelci:Dobri}u9,38. i77,Kova~evi}u17.iVranovu32. zaOFKBiki},a[aracu45.minutu za Sremac. @uti kartoni: Mari} (OFK Biki}), Balo{

(Sremac). Crveni karton: Ceti}(OFKBiki}). OFK BIKI]: Majher 6, Tesli}7,Solakovi}6,Mrvaqevi}7, Basrak 7, Geordini 8, Rado{evi} 7(Siv~),Kova~evi}8(Vu~kovi}), Vranov 7(Mari}), Dobri} 8, Ceti}9. SREMAC: Vranov 7, Ore{~anin 6, ^alina 7, Runti} 6, Bala{}ak 6, Balo{ 6, Ostoji} 6 (Jan~i}),M.^alina6,Rajkovac6,Kurbalija7,[arac7. D.Hnatko

Omladinac(B) -Sin|eli}4:0(1:0) BAT ROVC I: Igral i{te Omladinca, gledalaca 50, sudija Grb atin i} (Ada{evci).Strelci:Mom~ilovi}u28. i60,Manojlovi}u54.i@.Male{evi} u 71. minutu. @uti kart on:A.Bo` i}(Omlad in ac). Crven i karton: T.Mil eti}(Sin|eli}). OMLADINAC: Pavlovi} 8, Radosavqevi} 8, Bukarica 8, \urki} 9, Slavujevi} 9, A. Bo`i}8,Ga~i}8,Mom~ilovi}8,P. Male{evi}8,Manojlovi}8(Mio~inovi}),@.Male{evi}9(Krmar8,Vejnovi}). SIN\ELI]: Mrkowi}7,\eki}6,Poznanovi}7(Drenovac6),

Kova~evi}6,Stojanovi}7,Savi} 6,Bun~i}6,Vudrak6(Gubi}6),D. Mileti}6,[afrac7,T.Mileti} 7(Todorovi}7). P.Male{evi}

Fru{kogorac-Bratstvo 6:1(2:0) KUKUJEVCI: Igtrali{te Fru{kogorca, gledalaca 50, sudija Mati} ([id).Strelci: Damjanovi}u22.i43,Zecu49,63. i72.iKova~evi}u75.minutuza Fru{kogorac, a Cigankov u 47. minutuzaBratstvo.@utikartoni:Trgi},Damjanovi}(Fru{kogorac), Jovanovi}, Si~(Bratstvo). FRU[KOGORAC: Bogunovi} 6, Galija{ 6, Leki} 7, Adamovi}7,Golubovi}7,Marti}7, Vuk{i} 6, Trgi} 7 (Jovanovi}), Zec 8 (Kova~evi}), Radivoj{i} 8(Vajagi}),Damjanovi}9. BRATSTVO: Vitman5,Nikoli}5,Bun~i}6,Cigankov6,Jovanovi} 5, Si~ 5, Pova`an 5, Stanojevi}5,Grubanovi}6,Maqkovi}5,Tadi}5. R.Grkovac

Jedinstvo(Q)-Jednota 1:1(0:0) QUB A: Igral i{ te Jed instva,gledalaca50,sudijaSof-

MOROVI]: Jedinstvo-OFK Ba~inci 2:0, QUBA: JedinstvoJednota 1:1, BATROVCI: Omladinac-Sin|eli} 4:0, BIKI] DO: OFK Biki}-Sremac 5:1, KUKUJEVCI: Fru{kogorac-Bratstvo 6:1,VA[ICA:Napredak-Grani~ar3:1,ILINCI:Borac-Omladinac(M)3:0.OFKBingulajebilaslobodna. ti} (Ba~inci). Strelac: Katani} u 80. za Jedinstvo, a Arsenovi} u 47. minutu za Jednotu. @utikartoni:Katani},[afarik, Tur~an (Jedinstvo), Vezirovi}(Jednota). JED INS TVO: Dub ovs ki 8, Mr|anovi}5,[ili5,Toman7, Tur~an7,]ali}7,Gani}7,Rami}8,Katani}7([afarik5), Bajlov8,Matijevi}5. JEDN OT A: Mil an ov i} 7, Kotarli} 7, Kukovina 7, Rali}7,R.Kotarli}7,[olaja7, Bogd an ov i} 7, Duj ak ov i} 7, Kova~evi}7,Arsenovi}7,Vezirovi}7(^ipkar,Suboti}). M.Ruman

Jedinstvo(M)OFKBa~inci2:0(1:0) MOROVI]: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150, sudija Durakovi}([id).Strelci: Grbatini}u42.iJovi}u84.minutu. @uti kartoni: Jovi}, Stanoj~i} (Jedinstvo), Junuzovi}, Kalini},Lazarov(OFKBa~inci). JEDINSTVO: Obradovi} 9, Ivanovi} 7, Adamec 7, Vuji} 7, Grbatini}8,Spasojvi}7,Jovi} 7, Vucowa 7, Stanoj~i} 7, Jawa-

tovi} 8, Jovanovi} 7 (Vurdeqa, Bekerek). OFK BA^INCI: Barjaktarevi}6,Junuzovi}6,Lazarov7, Mili} 6, Kalini} 7, Ili} 7 (Petri}, Dujkovi}), ^avi} 6, Bla`anovi} 6, Milinkovi} 6, Ga~i}6,Cuper7(Zadrpko). Z.Lazarov

Borac-Omladinac(M) 3:0(2:0) ILINCI: Igrali{te Borca, gledalaca 150, sudija Radin (Ba~inci).Strelci: Sarap u 11, Krwaji} u 42. i I.Filipovi} u 65. minutu. @uti kartoni: D. Filipovi},Simi}(Borac),Nikoli}(Omladinac). BORAC: D.Simi}7,D.Filipovi}7,[arkanovi}7(Stankovi}6),Naranxi}7,Sarap8,Simeunovi}7,I.Filipovi}8,Krwaji}7,Medi}7,Stoj{i}7(Simi}6),Benkovi}7. OMLADINAC: Preradovi} 7, Santra~ 7, ]ulibrk 7, M. Jovi~i} 7, Breki} 6, Miki} 7, N. Jovi~i}7(Budimir6),Luka~6, Vukovi}7,[inka7,Si~7(Vladisavqevi}6). Odli~nosuigraliIlin~ani. R.Naranyi}


c m y

sport

dnevnik

utorak23.avgust2011.

GRADSKALIGANOVOGSADA

PODRU^NALIGAZREWANIN

Revijagolova

Tukliigledaoci

Mladost-Futog5:2(2:1) NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija: Obrovac (Rumenka). Strelci: V. Samarxija u 15. i 85. Papi} u 32. Sladi} u 74. Kajfe{ u 75. za Mladost, a Mali} u 20. i Topoli} u 60. minutu (iz penala) za Futog. @uti kartoni: Papi}, Bor~i} i V. Samarxija (Mladost), a Radovi} i Gli{i} (Futog). Crveni karton: V. Samarxija (Mladost), a Gli{i} (Futog). MLADOST: Ivani{evi} 7, Mitrovi} 7 (Kajfe{ 8), Kazi} 7 (Staji} 7), Dragi~evi} 7, Bawanin 7, Brki} 7, Papi} 7, B. Samarxija 7, Ivanovi} 7, V. Samarxija 8, Bor~i} 7 (Sladi} 7). FUTOG: Ribi} 6, Radovi} 6, Qubi~i} 6, Qiwa~ki 6, Bla{i} 6, Mali} 7 (Petrov 6), Vorkapi} 6 (Kvrgi}), Topoli} 6, Rakita 6, Gli{i} 7, Latinovi} 6.

NOVI SAD: Mladost - Futog5:2,TEMERIN:TSK-Partizan (Susek) 5:1, SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac Fru{kogorski partizan 3:0, BANO[TOR: Proleter - Vinogradar (Ledinci) 0:1, BEGE^:Ba~ka-Sirig3:2,^EREVI]: Sremac - @elezni~ar (Novi Sad)2:0, KISA^: Tatra -^enej2:0,RAKOVAC:BoracDinamo(Budisava)1:4. ni: Kova~evi} i Zeqkovi} (^enej). Crveni karton: Maleti} (^enej). TATRA: Muha 7, Srnka 6 (Kohut 7), Fun}ik 7, Vargec 8, Pe}kovski 6 (Urumovi} 6), Fej|i 7, Konstantov 7, Kosi} 7 (Racko 7), Popovi} 6, Grijak 6, Vukovi} 7. ^ENEJ: Kuburi} 6, ]ur~i} 6, Kova~evi} 6 (Bogi} 6), Zeqkovi} 7, Pra{talo 7, Maleti} 7, Milo-

Gu`va pred golom Futo`ana

Na startu prvenstva Mladost je ubedqivo pobedila novog ~lana lige Futog. Kod rezultata 2:2 gosti su ostali sa igra~em mawe, drugi `uti odnosno crveni karton dobio je najboqi igra~ gostiju Gli{i}. Doma}i su to iskoristili sa tri gola do kraja do{li do ubedqive pobede. U 45. minutu kod rezultata 2:1, Ribi} je odbrano penal Papi}u. D.Ivani}

Proleter-Vinogradar 0:1(0:1) BANO[TOR: Igrali{te Proletera, gledalaca oko 100, sudija: Stanivuk (Temerin). Strelac: Nikoli} u 6. minutu. @uti kartoni: Dra`i}, Kraji{nik (Proleter). PROLETER: Musi} 7, Miki} 7, Krsti} 6, Vidovi} 7, Kraji{nik 7, Dra`i} 6 (Mati} 6), Deli} 6, ^. Axi} 6, Idrizi 5, M. Axi} 6, Mesaro{ 5. VINOGRADAR: Stojanovi} 8, ^oli} 7, Gavri} 7, Jovanovi} 7, Vu~i} 7, Geratovi} 7, Nikoli} 8 (Nedimovi} 7), Risti} 7, Milinovi} 8, Ba{i} 7, Srdi} 7. Fudbaleri Vinogradara predvo|eni iskusnim trenerom Brankom Elezom nose bodove ku}e s vru}eg terena iz Bano{tora. Doma}in je imao svoje {anse ali se strelci nisu proslavili. B.S.

Tatra-^enej2:0(1:0) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 300, sudija: Bo{wak (Novi Sad). Strelci: Fun}ik u 16. i Grijak u 63. minutu. @uti karto-

OP[TINSKALIGA KIKINDA–NOVIBE^EJ

Start 4.septembra U prostorijama OFS Kikinda - Novi Be~ej odr`ana je konferencija klubova Op{tinske lige koja }e od jesenas imati osam ~lanova (novi su povratnici iz Zrewaninske podru~ne lige mokrinski Delija i nakova~ki Polet). Delegati su doneli odluku da novo prvenstvo po~ne 4. septembra s tim {to }e se igrati trokru`no, a u jesewem delu odr`a}e se 10 kola. Prvak }e se plasirati u Zrewaninsku podru~nu ligu. Za komesara takmi~ewa izabran je Milan Radulovi}, komesara za su|ewe je su|ewa Ivan [ibul. Izvu~eni su i takmi~arski brojevi, pa se tako u prvom kolu sastaju: 1. oktobar (Kumane) - Polet (Nakovo), Delija (Mokrin) - Vojvodina (Ba{aid), Jedinstvo (Bo~ar), Borac (I|o{), Napredak (Banatska Topola) - @AK (Kikinda). M.S.

{ev 7 (Konstantov 6), Vilotijevi} 6 (Gostoji} 6), Ja}imovski 6, Dragin 6, Bo`i} 6. Pred rekordnim brojem gledalaca kom{ijski derbi zaslu`eno je pripao doma}inu koji je bio boqi i od desetak stopostotnih prilika je realizovao dve, a dva puta je goste spasila pre~ka. I pored velike vru}ine igra~i obe ekipe su se dobro kretali, maksimalno zalagali i {to najva`nije igrali su fer i korektno. P.Palik

Sremac-@elezni~ar 2:0(0:0) ^EREVI]: Stadion Sremca, gledalaca 100, sudija: Malinovi} (Novi Sad). Strelci: Miqkovi} u 47. i Vasiqevi} u 79. minutu. @uti kartoni: Krakanovi} (Sremac), a Beri} (@elezni~ar). SREMAC: Simi} 7, Vaji} 7, Akmaxi} 8, Krakanovi} 7 (Da{i} 7), Pavlovi} 8 (Tomi} 7), Bogdan 7, Stojkovi} 7, Radovan 7, Vasiqevi} 7, Miqkovi} 7, Jankovi} 8. @ELEZNI^AR: Balin~evi} 6, Burai 6, Peri} 6, Stoj~i} 6, Ostojin 6, Beli} 6, Paro{ki 5 (Veselinovi} 6), Raki} 6 (Katai 6), Krwaji} 6, Gvozdenovi} 6, ^ogi} 6 (Matijevi} 6). Fudbaleri Sremca pobedili su i nadigrali iskusniju ekipu @elezni~ara. U prvom delu bila je ravnopravna igra, me|utim podmla|eni tim Sremca predvo|en kapitenom Simi}em uspela je da nadigra i da postigne dva gola u drugom delu. B.Star~evi} KVALITETNELIGE MLA\IHKATEGORIJANA TERITORIJIVOJVODINE

Omladinci Kabel-Hajduk1:1,^SKPivara-Indeks3:0,Slavija-Novi Sad 0:0, Omladinac - Banat 0:4, Dowi Srem - Spartak ZV 1:0,Srem-Radni~ki(S)0:2.

Kadeti Radni~ki (S) - In|ija 0:0, SpartakZV-Be~ejOG6:0,Banat - Ba~ka Topola 2:0, Radni~ki (NP) - Kikinda 3:0, NoviSd-Vr{ac1:1,^SKPivara - Ba~ka 5:0, Hajduk - Dinamo 2:0, Vojvodina - Crvenka (odlo`eno).

Pioniri Radni~ki (S) - In|ija 2:1, SpartakZV-Be~ejOG8:0,Banat - Ba~ka Topola 2:1, Radni~ki (NP) - Kikinda 0:0, NoviSad-Vr{ac3:0,^SKPivara - Ba~ka 5:1, Hajduk - Dinamo 0:1, Vojvodina - Crvenka (odlo`eno).

Mladost(L)-Vojvodina2:1(1:1) LUKI]EVO: SC “Mladost”, gledalaca 150, sudija: Milin (@iti{te). Strelci: Adamovi} u 44. i 53. za Mladost, a Malba{ki u 45. minutu za Vojvodinu. @uti kartoni: Stefanov, Milinkovi}, Kandi}, D. Stani} (Mladost), a Milovac, Ra|enovi} (Vojvodina). Crveni kartoni: Dolama, A. Stani} (Mladost), a Stefanovi}, Srdanov (Vojvodina). MLADOST: Kandi} 7, Stefanov 6, Milinkovi} 7, Arsi} 7, Dolama 5, A. Stani} 5, Mi{i} 7, Mi}evi} 7, D. Stani} 6, Adamovi} 7, Mati} 7. VOJVODINA: Ra|enovi} 6, Kne`evi} 6 (Krbawevi}), Milovac 6 (Je{i}), @miri} 6, Stefanovi} 5, Brajkov 7, Srdanov 5, Amixi} 6 (Ostoji}), Kalajxija 6, Malba{ki 7, Markoski 6. Imali su gosti inicijativu i nekoliko lepih prilika, a onda posle povratne lopte Adamovi} je u 44. minutu doneo prednost doma}inima. Da bi u slede}em minutu Malba{ki odli~no pro{ao po levoj strani i pogodio suprotan ugao. U nastavku utakmice u 53. minutu u gu`vi pred golom gostiju Adamovi} je pogodio mre`u Ra|enovi}a, a onda u 63. minutu dolazi do ko{kawa na sredini terena, a najdebqi kraj je izvukao gostuju}i igra~ Amixi} kojeg je jedan gledalac udario pa je preba~en u Urgentni centar u Zrewanin. Posle petnaestak minuta susret je nastavqen sa po dva igra~a mawe u oba sastava. Imali su gosti prilika za poravnawe rezultata, ali bez realizacije.

Begej–Borac(ZR)1:1 (1:0) @ITI[TE: Igrali{te Begeja, gledalaca 150. Sudija Risti} (Luki}evo). Strelci: Umi}evi} u 43. za Begej, a Pavlovi} u 55. minutu za Borac. BEGEJ: Biki} 7, Daqevi} 7, Novak 7, Sirar 7, Brki} 7, Kapur 7, Jovanovi} 7 (od 76. Kati} -, od 82. Paunovi} -), Nikoli} 7, Umi}evi} 7, (od 57. Kova~evi}) 7, Grbi} 7 i Glu{ac 7. BORAC:\or|evi} 7, Ivanov 6 (od 68. Proti}) -, Bo`i} 6, (od 88. \ulinac) -, Gruji} 7, Mijatov 7, A. Stana}ev 7, Jeli} 6, Po{tin 7, Pavlovi} 7, Radojev 6, (od 82. P. Stana}ev) i Mikala~ki 6.

U kom{ijskom derbiju prikazana je kvalitena igra oba tima. Begej je imao vi{e prilika da osvoji sva tri boda, ppogotovo u prvom delu. U nastavku gosti su uspeli da izjedna~e, a organizovanom igrom u odbarani i da sa~uavaju nere{en rezultat. D.Mili}ev

Bile}anin-Rusanda 5:3(2:1)

SE^AW: Igrali{te “kod Tami{a”, gledalaca 200, sudija: Krstovi} (Zlatica). Strelci: Todorovi} u 17. Vu~kovi} u 35. N. Vukoje u 53. 81. i 85. za Bile}anin, a Cveti} u 29. 64. i 68. minutu za Rusandu. @uti kartoni: V. Lazi} (Bile}anin), a Lon~arski (Rusanda). BILE]ANIN: P. Varadinac 6, Dragi} 6 (N. Varadinac), V. Lazi} 6, P. Lazi} 7 (Uqarevi}), P. Vukoje 7, Rogan 7, Todorovi} 8, Markovi} 6 (Gruba~i} 6), M. Vukoje 8, Vu~kovi} 8, Br~i} 7. RUSANDA: Mil. Kuru~ev 8, Beqin 6 (\uri}), Stankovi} 6, Maki} 6, Mi{kovi} 7, Mar. Kuru~ev 7, Lon~arski 7, Eremi} 6 (I. Stojkov), B. Stojkov 6, Cveti} 8, Radi{i} 7. U veoma zanimqivoj utakmici doma}i su stigli do prednosti kada je odbijenu loptu Todorovi} prosledio u mre`u. Ali, mladi igra~i Melen~ana su upornom igrom u 29. minutu izjedna~ili. Kapiten Vu~kovi} je u 35. minutu iz gu`ve postavio rezultat poluvremena. U nastavku susreta zapa`enu ulogu je odigrao trostruki strelac doma}ih Marko Vukoje, koji je izveo i najatraktivniji potez na susretu. On je efektno makazicama preko glave {utirao i za malo bio neprecizan.

Naftagas(B)-Borac (A)0:2(0:0) BOKA: Stadion Sveti Nikola, gledalaca 300, sudija: Gailovi} (Zrewanin). Strelci: \uri} u 62. Brakus u 90. minutu. @uti kartoni: Manger, Lukini}, Ba{a, D. Kusturi}, N. Kusturi} (Naftagas), a D. Opa~i}, Paunovi} (Borac). NAFTAGAS: Markov 6, Manger 6, Dologu{in 5, Ba{a 5, Lukini} 6, @eraji} 5 (N. Kusturi}), Obrkne`ev 6, Stojanovi} 5, Miki} 5, D. Kusturi} 7, Tri{i} 6. BORAC: Medi} 7, Kova~evi} 6, Z. Opa~i} 6, D. Opa~i} 7, Gruji} 7,

Samolovac 6, Brakus 7 (Levnaji}), \uri} 8, To{kov 6 (Gajinov), Lavrwa 6 (Paunovi}), Ze~evi} 6. Imali su doma}i prilika u prvom delu susreta, ali nisu podesili ni{anske sprave. U nastavku susreta puno boqa igra gostiju dala je rezultat u 62. minutu kada je \uri} fantasti~nim {utem iz slobodnog udarca sa 18 metara preko `ivog zida pogodio ra{qe Markova. U posledwem minutu posle kontre lopta se odbila od stative, a Brakus je prosledio u mre`u. Posebno poglavqe je sudija Gailovi}, koji je bio na strani gostiju.

Potisje-Krajina2:0 (0:0) KNI]ANIN: Igrali{te “kraj Bikare”, gledalaca 200, sudija: Vasiqevi} (Zrewanin). Strelci: Petrovi} u 85. i Marinkovi} u 87. minutu. @uti kartoni: Stojkovi}, Ili}, Joci} (Potisje), a Grmu{a, Kova~evi}, Vigwevi} (Krajina). Crveni karton: Stoisavqevi} (Krajina). POTISJE: Kurte{an 7, Stojkovi} 7, Dimitrijevi} 7, Mihajlovi} 7, Bala` 7, Petrovi} 8, V. Milovac 7, Marinkovi} 8 (Anti}), D. Milovac 7 (Stankovi}), Ili} 7, Joci} 7 (Sokolovi}). KRAJINA: Poznanovi} 6, Stoisavqevi} 6, Triki} 6, Zori} 6, Tawga 7, Grmu{a 6, Novakovi} 6, Vigwevi} 6, Kova~evi} 6, Karanovi} 6, Bogunovi} 7 (Stojakovi} 6). U ravnopravnoj igri doma}i su u fini{u stigli do zaslu`enog trijufa. U 85. minutu izveden je korner, Petrovi} je odli~no sko~io i glavom doneo prednost Potisju. A, samo dva minuta kasnije Marinkovi} je pro{ao dvojicu igra~a prevario golmana i loptu poslao u mre`u.

CrvenazvezdaMladost3:0(1:0) RUSKOSELO: Stadion Crvene zvzede, gledalaca 100, sudija Karaka{ (Ravni Topolovac), strelci: Kne`evi} u 28. Klasni} u 47. i \ori} u 55. minutu. @uti kartoni: Novakovi}, Kewalo (Crvena zvezda). CRVENA ZVEZDA: Radovanovi}, ^eki}, Klasni} (Bilbija), Kne`evi}, Marijanovi}, Simi}, Mujki}, Novakovi}, Ili} (\ori}), Cvijan, Kewalo.

21

RUSKO SELO: Crvena zvezda - Mladost (Banatski Despotovac)3:0,VOJVODASTEPA:Crvenazvezda-OFKKlek 3:1, SE^AW: Bile}anin - Rusanda (Melenci) 5:3, KNI]ANIN:Potisje-Krajina(Kraji{nik) 2:0, LUKI]EVO: Mladost-Vojvodina(Perlez)2:1, @ITI[TE: Begej - Borac (Zrewanin) 1:1, ZREWANIN: OFK Gradnulica - Naftagas (Elemir)4:0,BOKA:Naftagas -Borac(Aleksandrovo)0:2. MLADOST: S. Piva}, O. Krivo{ija, B. Piva}, Mijatovi}, Mitri}, F. Krivo{ija, Avramov, Kravaru{i}, Malovski, Gavrani}, ]ulum. Ruskoselci su sa lako}om re{etali gol Slobodana Piva}a, posebno u drugom delu igre. Ambicije doma}ina se znaju, borba za prvo mesto, a pravi test protiv gostiju iz Ban. Despotovca na otvarawu sezone pokazao je da su Ruskoselci sposobni za to. Najlep{i gol postigao je veteran Kne`evi}, divnim udarcem glavom doneo je svom timu vo|stvo. M.Ra~i}

OFKGradnulicaNaftagas(E)4:0(0:0) ZREWANIN: Igrali{te OFK Gradnulice, gledalaca 400, sudija: Jerinki} (Kikinda). Strelci: To{i} u 47. Novakov u 57. Vukovi} u 87. Martinovi} u 90. minutu. @uti kartoni: To{i} (OFK Gradnulica), a Bjeli}, Grabunxija, Barawi (Naftagas). OFK GRADNULICA: Palfi 8, Milojevi} 6 (Berdovi}), Obradovi} 6, Novakov 7, Gavri} 7, Kne`evi} 7, To{i} 7 ([orak), Grbu{i} 7, Martinovi} 7, Grbi} 6, Vu~eti} 7 (Vukovi}). NAFTAGAS: Radulovi} 5, Bjeli} 5 (Ba~i~in), Barawi 6, Grabunxija 6, Topalov 7, Mandi} 6 (Prodanovi} 5), R. Dabi} 5, Stepanov 5, D. Dabi} 5 (Pra{~evi}), Raca 5, Mi{~evi} 6. U prvom delu susreta gosti iz Elemira su bili boqi, ali na golu doma}ih je briqirao je Palfi. U nastavku susreta u 47. minutu To{i} je doneo prednost doma}inima, da bi na istovetan na~in Novakov u 57. minutu udvostru~io prednost. U fini{u susreta doma}i su preko Vukovi}a i Martinovi}a overili pobedu. Pripremio:S.M.Petrovi}

PODRU^NALIGASUBOTICA

Baukdoneopobedu ^oka–Sloboda3:1(1:0) ^OKA: Stadion ^oke, gledalaca: 100. Sudija: \. Simendi} (Mol). Strelci: Roganovi} u 44. i Bauk u 58. i 62. minutu za ^oku, a Vince u 66. za Slobodu. @uti kartoni: Dragoqevi} i Roganovi} (^oka), Ivanovi} (Sloboda). ^OKA: Toma{ev -, Rafai 7, Savi} – (Mu~i 7), \uza 7, Stefanov 7 (Zaki} -), Nikolin 7, Kazinci 7 (Bauk 8), Roganovi} 8, @ivkovi} 7, @ivanov 7, Dragoqevi} 7, SLOBODA: ^epela 6, Ivanovi} 6 (Hajdu 6), [tevo 6, [afranko 6 (Varga 6), Mehe{ 7, Na| 6, Dopu|a 7, Bed`ula 6, Vukomanovi} 6(Vince 7), Vinai 6, Stanko 6. ^okani su dobro startovali ukwi`iv{i ceo plen protiv gostiju iz Stare Moravice. U fini{u prvog poluvremena mre`u gostiju na~eo je Roganovi}, a u drugom delu rezervista Bauk tek {to je u{ao u igru ve} u narednom zatresao je protivni~ku mre`u. Svoj drugi gol na utakmici je postigao ~etiri minuta kasnije i re{io pitawe pobednika. ^ast gostiju iz Stare Moravice spasao je tako|e igra~ sa klupe Vince koji je savladao ~uvara mre`e doma}ih Toma{eva, koji je zbog anemi~nog napada gostiju prakti~no bio besploslen. M.Mitrovi}

Krivaja-Panonija1:0 (0:0) KRIVAJA: Stadion Krivaje, gledalaca 250, sudija Lazi} (Bajmok), strelac: Vujaklija u 71. minutu. @uti kartoni: M. Majki}, A. Majki} (Krivaja), Cveti}anin,

Sokroxija, Prodanovi}, Bo{kovi}, Kuzmanovi} (Panonija), KRIVAJA: Veselinovi} 7, A. Majki} 8, M. Majki} 7, Balunovi} 8, Suxukovi} 8, Plav{i} 7, Pani} 8, Nedi} 7 (Maxar -), Vujaklija 8 (Zagorac -), Borenovi} 7, Lazi} 8. PANONIJA: Sabo 7, Zari} 6, Ruskovski 6, Pejak 7, Prodanovi} 7, Vislavski 6 (Pavlovi} 6), Sakrajxija 7, Cveti}anin 6 (Kuzmanovi} 6), Serdar 7, Male{ 6, Na| 7 (Vukovi} 6). Doma}i su fantasti~nim golom u fini{u utakmice do{li do pobede, kada je Vujaklija preciznim {utem sa 18 metara pogodio gorwi levi ugao Saboovog gola. Ekipa Panonije je imala {ansi ali ih nije iskoristila. Igralo se borbeno od po~etka do kraja, ali ipak, trener Sa{a \urasovi} mo`e biti zadovoqan prvom pobedom u jesewem delu prvenstva. S.St.

Proleter-Tisa2:0 (2:0) WEGO[EVO: Stadion Proletera, gledalaca 300, sudija Saka~ (Stari @ednik), strelci: R. Stani} u 15. i 25. minutu. @uti kartoni: M. Radi}, Medakovi}, Panovi} (Proleter), ^ernak (Tisa). Crveni karton: R. Stani} (Proleter). PROLETER: \or|evi} 8, Medakovi} 7, Grbi} 7, Radi} 8, Despotovi} 8, Panovi} 8, Davidovi} 8, \ukanovi} 7 (\isalov 7), Matkovi} 7 (Radi} 7), Krvavac 8, Stani} 9. TISA: Bo{wak 7, Karoq 6 (Kara~owi 6), Bagi 7, Taka~ 7, Ostro-

gonac 6, Tandari 7, Balint 7, Sabado{ 6, Kne`evi} 7, Karanovi} 6, ^ernak 7 (Bor{o{ 7). U derbiju kola ekipa trenera Slobodana Jokanovi}a predvo|enim pro{logid{wim strelcem lige Stani}em i wegovim golovima krunisala dobru igru. Slavqe doma}ina je pomutilo iskqu~ewe Stani}a koji je prigovorio sudiji. S.St.

Baj{a-Tavankut2:0 (0:0) BAJ[A: Stanion Baj{e, gledalaca 40, sudija Maletin (Novi Kne`evac), strelci: Brawo u 60. i Rekecki u 75. minutu. BAJ[A: Rak 7, Tanka 7, Perovi} 7 (Mar~eti} 7), Budaji 7, Latak 7, Resanovi} 7, [u{war 7, Rekecki 8 (Nerec 6), Dra{kovi} 8, Bra{wo 8, Se. Dujahi 7 (Sa. Dujahi 7). TAVANKUT: Vukoti} 7, I. Skenderovi} 6, [ar~evi} 6 (Bedekovi} 6), Ruski 7, Mihaqevi} 7, Stanti} 6, Tumbas 7, Vizin 7, Kova~ev 6 (Pletikosi} 6), Pr~i} 6, N. Skenderovi} 6. Fudbaleri Baj{e do{li su do pobede u drugom poluvremenu pogodcima Bra{wa u 60. i Rekeckija od 75. minutu. Gosti su imali {anse preko Vizina i Pr~i}a ali ih nisu iskoristili i na kraju doma}in je slavio zaslu`enu pobedu i osvajawe tri boda. S.St.

^antavir-Vinogradar 3:0(1:0) ^ANTAVIR: Stadion ^antavira, gledalaca 300, sudija Jaki}

^ANTAVIR: ^antavir - Vinogradar3:0,Proleter-Tisa 2:0,KrivajaPanonija1:0,Preporod-Jadran2:2,SuboticaBa~ka(M)3:4,Wego{-Proleter 1:1, Baj{a - Tavankut 2:0, ^oka-Sloboda3:1.

(Pali}), strelci: Kozma u 1. Majoro{ u 88. i 90. minutu. @uti kartoni: Blinka (^antavir), Kmec (Vinogradar). ^ANTAVIR: Kalmar 7, F. Sabo 7, ^. Kelemen 7, Udvardi 7, Laslo 7, A. Sabo 7, Bakurek 7 (Ki{dadara 7), Papdi 7, Ke~enovi} 7 (Blinka 7), Sz. Kelemen 7, Kozma 8, Majoro{ 9. VINOGRADAR: Dragosavqevi} 6, Sarapka 6 (Markovi} 6), Taka~ 7, Kmec 6, Radi} 6, Peji} 6, Antunovi} 6, Vesni} 7, Na| 7 (Ha{ko 6), Guqa{ 7, Engi 7. Samo {to je sudija dao znak za po~etak utakmice doma}i su do{li u vo|stvo preko Kozme. U drugom delu u samom fini{u utakmice rezervista Majoro{ postigao dva lepa gola. S.St.

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKALIGA LALI]: Panonija - Dunav (Ba~ki Mono{tor) 8:0, SVILOJEVO: Terekve{ - Rusin (Ruski Krstur) 1:2, SOMBOR: [ikara - Radni~ki (Ratkovo) 1:1,SOMBOR:Metalac-Aleksa[anti}3:2,RASTINA:Rastina 1918. - Oyaci 0:0, APATIN: OFK Mladost - Lipar 3:0, RIBAREVO: Jedinstvo Dinamo(Sonta)3:1. J.D.


22

sport

utorak23.avgust2011.

PRIJATEQSKIME^

[pancipregazili Slovence Ko{arka{kareprezentacija [panije pobedila je reprezentac ij u Slov en ij e rez ult at om 79:57 u drugom prijateqskom me~ u dva tim a. Nek ad a{ we {ampione sveta predvodio je ko{ ark a{ LA Lejk ers a Pau Gasol koji je za 16 minuta postig ao 19 poe n a. Dvoc if ren ko{geterski u~inak imali su jo{iIbakasa12(devetskokova)iQuqsa10poena. U pora`enom timu se istakaoErazemLorbeksa10poena i 11 uhva}enih lopti. [panija je do sada odigrala {est pripremnih utakmica. Od toga je svoje protivnike savladala u pet me~eva prose~nom razlikomod21poena.Izgubilisuod Litvanijenaotvarawu„Kaunas Arene”.

Pau Gasol

EVROPSKOPRVENSTVOZAKADETKIWE

Mandi}eva najefikasnija

Kadetska reprezentativka Srbije, Sanja Mandi}, najboqi je strelac Evropskog prvenstva za ko{arka{iice do 16 godina, kojejeunedequzavr{enouItaliji.Mladako{arka{ica@KK RadivojKora}postiglajenade-

delkardenjedrugistrelac{ampionatasa170,dokjetre}aAna Stamolaprou iz selekcije Gr~kesa154poena. Aleksandra Crvendaki} je najboqi bloker {ampionata, jerjenadevetme~evaostvarila

SELEKCIJASRBIJEZAVR[ILASERIJUKONTROLNIHUTAKMICA

Orlovinisu ranopoleteli Ko{arka{ki reprezentativci Srbije zavr{ili su sa serijom pripremnih utakmica za Evrobasket u Litvaniji, okon~av{i porazom od FrancusketurniruLondonu.Zasamo15 danana{dr`avnitimodigraoje ~ak 11 utakmica i u wima je selektorDu{anIvkovi}mogaoda vidi i vrednosti i mane svojih izabranika. Na Dudi je sada da skratispisakod15igra~anasamo12imenaibi}etoekipakoja }enaobalamaBaltikakrenutiu odbranu srebrne medaqe iz PoqskeilovnaolimpijskuvizuzaLondon2012.godine. Od samog po~etka priprema selektor i wegov stru~ni {tab suo~avali su se s problemima vezanim za povrede pojedinih igra~a. Najpre se na pozivu zahvalio centar Miroslav Raduqica,aodranijejebilopozna-

Naput 29.avgusta Doponedeqka,29.avgusta, reprezentativci Srbije bi}euBeogradu,atogdana}e, s Aerodroma „Nikola Tesla”. ~arter letom krenuti putLitvanije. Uz ekipu }e biti i novinariizSrbijekoji}eizve{tavatisEvrobasketa. todaNemawaBjelicaiNovica Veli~kovi} vuku povrede iz klupskesezone.Bilokakobilo, Bjelica se vratio u ekipu i, po svemu sude}i, veoma brzo se uklopiousistem,dokje,{tose Veli~kovi}ati~e,situacijabila komplikovana od samog po~etkaigotovojesigurnodane}ebitinaspiskuputnikazaLitvaniju.No,ipak,trebasa~ekatikon~anuodlukuIvkovi}akojijebiospremanda~ekadoposledweg trenutka odli~nog krilnog centra Reala koji je u

Nova briga: Marko Ke{eq i Nemawa Bjelica

Beogradu trenirao u posebnom re`imu. Posle sedam pobeda i ~etiri poraza(odtogatriuLondonu), sada je glavna dilema vezana za kona~ni sastav reprezentacije Srbije.SVeli~kovi}em,Ivkovi}naokupuima15igra~aimora}e da precrta tri imena. Ne}emo se baviti naga|awima kome}eseselektorzahvaliti,jer svaki od igra~a imao je svoju ulogutokompripremnihme~eva isamojeDu{anIvkovi}tajkojimo`eimoradaoceniva`nostizatimsvakogodwih. Pripremni susreti pokazali su da u igri orlova ima dobrih stvari, ali i dosta propusta. Kada govorimo o ovom drugom segmentu, pre svega mislimo na igruuodbrani,kojaje,kadasuu

Srbija–Italijanastartu

Sawa Mandi}

vet utakmica na {ampionatu u Italiji~ak204poena,prose~no 22,7.Sawa Mandi} je pored zavidne efikasnosti, na svakom me~u u proseku imala ~etiri asitencije i sedam uhva}enih lopti.BelgijankaHindBenAb-

27 rampi ili u proseku tri na svakom duelu. Ko{arka{ica iz Loznice je sa 139 postignutih ko{eva,petistrelacEvropskog prvenstva za kadetkiwe. Na{a selekcija je na EP zauzela 13. mesto.

UNIVERZIJADAU@EN[ENU

Arsovi}eva{esta AndreaArsovi},reprezentativka Srbije iz Partizana, osvojila je{estomestouga|awu MKpu{kom-trostavposledweg danastreqa~kogturniranaUnivirzijadi u [en`enu u Kini sa 677,2(582)kruga. Zlatnu medaqu osvojila je AdelaSikorova(^e{ka)sa683,9 (584) kruga, srebro je pripalo

takmi~arkiizMongolije^ulunbadrah Naratuja sa 682,4 (585) krugova, a bronza Ma|arici KatiVere{sa679,8(582)kruga. U bilansu medaqa u streqa{tvu, Srbija je 11. od 19 nacija koje su osvajale trofeje sa dva srebra. Najuspe{nija je Kina sa 22 medaqe (10 – 8 – 4), druga je Italija sa 4 (4 – 0 – 0), a tre}a Korejasa8(3–4-1).

TRKAU^A^KU

Kasanajboqiueliti Gabor Kasa, biciklisti~ki reprezentativac suboti~kog Spartaka, pobedio je u trci u konkurenciji elita u ^a~ku,kojujeuspe{noorganizovaoklubBoracuzpodr{kudru{tveno-sportskih organzacija ^a~ka.Kasajestazuod88kilometrapre{aoza2:25,00~asovai zatrisekundipretekaonaciqu uTrbu{animaEsadaHasanovi}a izPartizan„Pauermuva“dokje na tre}em mestu Neboj{a Jovanovi}, tako|e ~lan crno belih, imao 2,41 minut zaostatka. Ova trka, u kojoj su startovali svi reprezentativci koji su na pri-

premamauMataru{kojbawi,nijebodovanazaLiguSrbije. Najboqiujuniorskojtrciza ligu,biojeAleksaVeli~kovi} kojije88kilometraprevezaoza 2:37,09 ~asova. Drugo mesto u sprintupripalojeUro{uJovanovi}u(obojica[umadijaBiro plan, Aran|elovac), dok je tre}istigaoMilo{Borisavqevi} iz kraqeva~kog Metalca sa 20 sekundizaostatka. Dvojicareprezentativacakoji su vozili na trci ASVO jugenturuAustriji,BorislavSimonovi}izBorcaiAleksandar Miti} iz Partizana osvojili suprvadvamestau^a~ku.

dnevnik

EvropskoprvenstvouLitvanijipo~iweusredu,31.avgusta.ReprezentacijaSrbijenastupi}euBgrupi,koja}eme~eveigratiu gradu[iauliaiju. Nastartuna{dr`avnitimodmeri}esnagesaselekcijomItalije(od15.15~asova).Drugime~Ivkovi}eviizabraniciigrajusaselekcijomLetonije(1.septembar,od15.15),atre}irivalbi}eim reprezentacijaIzraela(2.septembar,tako|eod15.15~asova).Sledidanpauze,ave}4.septembraSrbijasesusre}esNema~kom(od21 ~as),dok}edankasnijeigratisFrancuskom(tako|eod21~as). Potriprvoplasiraneekipeizsve~etirigrupeplasira}eseu drugufazutakmi~ewanaEvrobasketu,kojapo~iweod7.septembra.

pitawuselektorIvkovi}iwegovi izabranici, od velike va`nosti na putu do `eqenih rezultata.Upravojeporoznostna{e defanzivne igre uticala na

lo{, ali je bilo primetno da preciznost Nednada Krsti}a i saigra~aopadakakosuseme~evi re|ali. Naravno, ekipa je u punomtreninguiodigralajezaista veliki broj jakih me~eva, pa je opadala i sve`ina u igri na{ih ko{arka{a, ~ime bismo moglidaopravdamoslabijeprocenteurealizaciji.Sadasledi ~itavasedmicabezme~evaisigurno je da }e se treninzima i povratkom sve`ine vratiti i sigurnostu{utuida}edosti}i `eqeninivo. U svakom slu~aju, igre i rezultati „orlova” bili su dosta {arenitokompripremai,neka nam bude dopu{teno da ka`emo, dobrojedana{timnijeprerano dostigao`eqenuformu.Du{an Ivkovi}jestarilisaciveliko trenerskoime,pajesigurnoito da, posebno u Londonu, nije `eleodaotkrivasvekarte.Daleko od toga da je na{ izabrani tim `eleo da gubi me~eve, ali nije nibilopotrebedasepose`eza nekimre{ewimakojasepripremaju za Litvaniju. Tamo srpske reprezentativceo~ekujeizuzetnote`akturnirinastupiujo{ te`oj grupi (Italija, Francuska, Nema~ka, Izrael, Letonija),pa}etakti~kevarijantekojepripremeselektoribitiite kakobitnezarasplet.Verujemo da su Ivkovi} i wegovi izabranici tokom priprema dosta ra-

Ke{equstradalajagodi~nakost Krilni ko{arka{ reprezentacije Srbije Marko Ke{eq dobiojeudaracujagodi~nukostod@elabalaimoraojedanapusti nedeqnime~sFrancuskom.Du{anIvkovi}iwegoviizabraniciovogletaba{nemajusre}espovredama,apehoviudarajuorlovetamogdesunajtawi-nakrilnimpozicijama. PoslepovredaBjeliceiVeli~kovi}a,uLondonujeKe{equ uduelusMikaelom@elabalomstradalajagodi~nakost.Morao je da iza|e iz igre i sada mu predstoji snimawe kojim }e biti utvr|enodalijedo{lodopreloma. -’Ajdejednomu`ivotudasvebudekakotreba!!!-napisaoje Ke{eqnasvomTviterprofilu. tri neo~ekivana poraza u Londonu (Hrvatska, Australija, Francuska)iIvkovi}nijekrio nezadovoqstvo zbog takvog stawa stvari. Vremena da se problemi isprave jo{ uvek ima, a gotovo da smo sigurni da }e i spisakputnikazaLitvanijudostazavisitiodsposobnostipojedinacadaseuklopeu`eqeni sistemodbrane. Drugi bitan momenat koji je nedostajao igri na{e selekcije jeste{ut.Upo~etku,naturniru uQubqani,oninijebiotoliko

dilinatome,kaoinafizi~koj pripremiekipeida}emladost ispremnostponovobitikqu~nu faktoruspeha.Uzto,bezsumwe, moradaideikvalitet,aube|enismodagaSrbijaima,uprkos nemalombrojuonihkojirazmi{qajunadrugina~in.Toje,naravno,wihovopravo,alijepravosvihnasdabudemouzko{arka{eiverujemouwih.Ostaloje na wima i wihovoj sposobnosti da se uhvate uko{tac s ni malo naivnimrivalima. A.Predojevi}

NBAKO[ARKA[MINESOTEODMARASEUNOVOMSADU

Mili~i}uMeridijani Lok-aut koji je progla{en u NBA ko{arka{koj ligi doveo je ko{arka{kotr`i{teuEvropii Azijiustawenajlu|ihfantazija. Svakodnevnomo`emodapro~itamoili~ujemoinformacijeotome kakopojedininajboqiigra~isvetasti`uuklubovanaovadvakontinenta, pa su navija~i u stawu euforije. I beogradski Partizan ve} je doveo (vratio) Nikolu Pekovi}a usvojeredove,`eliistodau~ini i s Janom Veselim, a ovih dana u NovomSadusenalaziPekovi}ev saigra~izdresaMinesoteDarko Mili~i}.Naravno,nematuni~eg neo~ekivanog,jerDarkosenalazi usvomrodnomgradu,alibasketa{kefanovejezagolicaloto{to jenagove{teno(daliu{aliiliu zbiqi?)dabimogaodaobu~edres ko{arka{kog srpskoliga{a Meridijane. Zatekli smo sjajnog centra i biv{egreprezentativcaSrbijeu kompleksu sportskih terena MeridijanenaNovomnasequ,gdejes dru{tvomigraomalifudbal.Mili~i} je pokazao da, i pored ekstremnevisineod213cm,solidno barataisfudbalskomloptom.E,

Darko Mili~i} igra fudbal na Meridijani

sada,kolikojeta~nairealnapri~aotomedabi,dokjeNBAlokautnasnazi,mogaodazaigraudresuMeridijane-te{kojeproceni-

ti, mada stoji pri~a da su Darko ^ovi}, jedan od vlasnika kluba i sna`ni centar ku}ni prijateqi. A kada je prijateqstvo u pitawu,

sva{tajemogu}e,paitodajedan NBA ko{arka{ zaigra u Prvoj srpskojligi-sever. Tekst i foto: A.P.


SPORT

c m y

dnevnik

utorak23.avgust2011.

DOBRIM IGRAMA SRPKIWE STIGLE DO FINALNOG TURNIRA

Debitantsvelikim {ansama

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 8 7 6 7 6 6 5 5 4 2 3 2 2 0 0

0 1 2 3 2 3 3 4 4 5 7 6 7 7 9 9

27:2 25:5 23:9 23:11 22:13 18:11 19:12 17:15 15:17 16:16 15:21 13:23 10:22 7:25 5:27 1:27

A grupa

Posledvadrugamestanaturnirima u Kini i Japanu, gde su zauzele druga mesta, na tre}em turniru u Tokiju su Terzi}eve izabraniceosvojileprvomesto i u velikom stilu plasirale se me|u osam odabranih u Makao. Plasmanom na zavr{nu smotru ve}suprevazi|enasvao~ekivawa, kako devojaka tako i na{e odbojka{ke javnosti, ali plave ne `ele da se zadr`e na krilatici „Va`no je u~estvovati“. Mo`dajeranozaprognoze,jerje interkontinentalna faza Gran prijaveomanaporna,aputuMa-

I grupa (Hongkong) Dominik.R.–Kazahstan Kina–Poqska

1.Kina 3 2.Dominik.R. 3 3.Poqska 3 4.Kazahstan 3

3 2 1 0

0 1 2 3

9:1 6:6 4:6 3:9

3:2 3:0

9 5 3 1

J grupa (Hongkong) SAD–Peru Nema~ka–Italija

1.SAD 2.Italija 3.Nema~ka 4.Peru

3 3 3 3

3 2 1 0

0 1 2 3

9:0 6:3 3:7 1:9

Kina Rusija Srbija Tajland

27 23 21 20 19 18 17 15 13 13 9 8 7 4 2 0

3:0 0:3

9 6 3 0

B grupa Brazil SAD Italija Japan

MajaOgwenovi}

kao svima }e oduzeti puno vremena, pa je pitawe ko }e u kakvomraspolo`ewudo~ekatipolufinalnegrupe. -NaturniruuTokijusmopokazali da druga mesta sa prva dvaturniranisuslu~ajna,akada smo kolo pre kraja znali da smo obezbedili finalni turnir, tada smo zaigrali jo{ ja~e

K grupa (Tajland) Argentina–Kuba Brazil–Tajland

1.Brazil 2.Tajland 3.Kuba 4.Argentina

3 3 3 3

3 2 1 0

0 1 2 3

9:0 6:4 4:6 0:9

0:3 3:0

9 6 3 0

L grupa (Japan) Srbija–Koreja Japan–Rusija

1.Srbija 2.Japan 3.Rusija 4.Koreja

3 3 3 3

2 2 1 1

1 1 2 2

7:3 6:3 5:8 3:8

3:0 3:0

7 6 3 2

jersmo`eleli~etvrtomestoi ne{tolak{ugrupuuMakau,ako je to mogu}e re}i za finalne borbe. Zaista smo u dobrom zamahu,malo{taimamdazamerim devojkama, jer dobro igraju i znaju{ta`eleuovomGranpriju. O~ekuje nas verovatno pet me~evaupetdanaiveomajeva`nodasedevojke{toboqeodmore i da zadr`e sve`inu pred finalneokr{aje–rekaojena{ selektorZoranTerzi}. Finalni turnir po~iwe sutra,aprotivniciSrbijesuKina,TajlandiRusija. -Kinusmoporazilinaprvom turniru i dobro je poznajemo, Ruskiwe su glavni favoriti i odwihsmopora`eni2:3,aTajlandjeuhvatioposledwivozza Makao. Naizgled je to lak{a grupa,alitrebao~ekivatiineko iznena|ewe. Da li }emo ga napravitimiilinekadrugaselekcija ostaje da se vidi. Sam plasmannafinalniturnirjeza

24. avgust Japan–SAD Tajland–Rusija Brazil–Italija Kina–Srbija

(5) (7.30) (11) (14)

25. avgust SAD–Italija Rusija–Srbija Brazil–Japan Kina–Tajland

(5) (7.30) (11) (13.30)

26. avgust Japan–Italija Tajland–Srbija Brazil–SAD Kina–Rusija

(5) (7.30) (11) (13.30)

27. avgust Polufinale:A1–B2 (11) Polufinale:B1-A2 (13.30) Za7.mesto:A4–B4 (5) Za5.mesto:A3–B3 (7.30) 28. avgust Za3.mesto Finale

(7) (9)

stavimodobrodaigramo,avide}emozakoliko}etodabudedovoqno.Potvrdana{egkvalitetajeplasmanuMakao,lak{aje na{agrupaodoneukojojsuBrazil,SADiItalija,alinesme to da nas opusti i moramo da pru`imo maksimum u me~evima koji slede, jer `elimo da poka`emodanismoslu~ajnotu–reklajeOgwenovi}eva. M. Risti}

REPREZENTACIJA SRBIJE NA OKUPU

Somborbazadama @enska bokserska reprezentacija Srbije od18.avgustanalazise na pripremama u Somborupo{toihoveislede}egodineo~ekujebogatkalendartami~ewa:EPzajuniorkeimlade uOrenburg(Rusija,29.avgust-4. septembar), EP za seniorke u Roterdamu (Holandija, 16. - 23. oktobar),zatimumartu2012.godine SP koje je ujedno i kvalifikaciono za Olimpijske igre uLondonuzakategorije51,60i 75 kilograma. Tako|e, prvi put }e `enski boks u konkurenciji mladihdevojakabitiukqu~enu redovan program Olipijade za mladeuKini2014.godine. Prema re~ima koordinatora za `enski boks Jovana Pani}a, pripremeuSomborutekuunajboqem redu i sprovode se po planusa{estdevojaka-junorke, mlade:MilenaMatovi},Marija Pavlov, Tamara Miloradovi}, SaidaBukvi},MirelaBurxi}i AjlaLuka~,kaoisenorkaMaja

Stojanovi},skojimaradetrenepobede ostvarile Marije Pari Husein Dupqak i Veroqub vlov(@BK[ajka{i-@abaq)i Manxuki}. Od danas }e im se Maja Stojanovi} (BK GiF Trprikqu~itiiMarkoTubi}koji stenik). Marija Pavlov u kateima obaveza sa svojim timom u Nema~koj Straubingu i Dragana ZaniniizNovogSada. - Otkazan je sparing me~ sa BiH zbog problemasawihovestrane, takodaseniorkenisuu punom broju u trening kampuuSomboruve}ih slede}a velika akcija o~ekujeupoqskimGqivicama od 21. - 24. septembra na Me|unarodnom `enskom turniru u svim kategorijama - dodaojePani}. Repezentativke Srbije koje se nalaze u treningkampusuproteklogvikendau~estvovalenapozivnomturniru u ma|arskom gradu Kiskunfele|hazu, gde su MarijaPavlov([ajka{i,@abaq)

KOSTAPAPI]: IZAZOVIAFRIKE

Susrets ministromsporta

Program finalnog turnira

Jedinstvena tabela Gran prija

9

Pi{e: Slobodan Jakovqevi}

nas veliki uspeh, a sve {to tu uradimo bi}e vi{e od o~ekivanog–zakqu~iojeTerzi}. ZrewaninkaMajaOgwenovi} o~ekuje da }e na finalnom turniruSrbijaimati{tadaka`e ipoka`e,amisliidasmoimalisre}esasastavomgrupaupolufinalu. - Te`a nam je bila grupa na tre}em turniru nego ova koja nas o~ekuje. Ruskiwe ve} dobro poznajemo, ali one su zaista prejake. Nismo se nadali ovakvomuspehuprepo~etkatakmi~ewaisada`elimosamodana-

Iako su kao debitantkiwe, odbojka{ice Srbije izborile su plasman na finalni turnir 19. svetskog gran prija u kineskigradMakao.Lepojebilogledatiplavedevojkeupohodu kroz tri turnira i devet me~evaitosnekimodnajja~ihreprezentacija sveta, jer su jo{ jednom pokazale kvalitet, uprkoskrwemsastavuipodmla|enoj selekcijinamnogimpozicijama. Odsustva, povrede i otkazi nisuosujetiliplanSrpkiwada u najprofitabilnijem takmi~ewuostaveduboktragusvompremijernompojavqivawupasutakoispredna{ihrazigranihdevojakaoru`jepolo`iliizme|u ostalih i Japan, SAD, Kina, a velikojRusijiuzetjebod.

1.Brazil 2.SAD 3.Rusija 4.Srbija 5.Italija 6.Japan 7.Kina 8.Tajland 9.Koreja 10.Poqska 11.Kuba 12.Dom.Rep. 13.Nema~ka 14.Argentina 15.Kazahstan 16.Peru

FEQTON

23

gorijido57kgjepobedilaImolu Ke~kemeti (Ma|arska) prekidom u prvoj rundi RSC 1, a Marija Stojanovi} je u kategorijido64kgpobedilaMelindu Varga (Ma|arska) prekidom u drugojrundiRSC2. - Morama da istaknem veliku zaslugu i podr{ku u radu `enskog boksa koju u svakom smislu daje predsednik BSS Velizar \eri},bez~ijepor{kenebido{lidorezultatakojisuostvareninaevopskojisvetskojbokserskojsceni.Isti~emosrebrnemedaqesaEP2010.uKaleuuFrancuskoj (Marija Pavlov juniorke i Aleksandra Glu{ac mlade devojke), bronzana medaqa sa SP 2011. u Antaliji u Turskoj (MilenaMatovi}junirka).Kaoiizvanredan me~ u Trsteniku gde su Srbija i Ma|arska, koja je u samom vrhu u `enskom boksu na svetskom nivu godinama unazad, remizirale15:15-naglasiojekoordinator za `enski boks BSS JovanPani} J. Gali}

oslenekolikodanaprovedenihuLagosuBatai jakrenulismouAbuxu, glavnigradNigerije.Neobi~an gradkojijedr`avapo~eladapodi`e osamdesetih godina. Preselila je sve dr`avne institucije iz Lagosa i proglasila ga glavnimgradom.Sveambasadei rezidencijepreseqenesuizLagosauAbuxu.Na{aje,uzjo{poneku,ostalauLagosu. Abuxa je grad u kojem je saobra}ajregulisansemaforima.I to funkcioni{e. Lep grad, ali pomalodosadanza`ivot,jersve se de{ava u ~uvenim hotelima “[eraton“i“Hilton“.Ino}ni `ivot, kojeg prakti~no i nema. Tamoseodr`avajuisvizna~ajnijisastanci.Ina{sastanakje biotu.Iministarsportabioje odu{evqen idejom. Poku{ao je da kompletan projekat ubaci u buxetdr`avezatugodinu.Toje biovelikipodstrekposleonoga {to se dogodilo gospodinu KoxuVilijamsu. Sutradan smo kupili sve novinekojeizlazeuAbuxi.Svedo jedne objavile su kao udarnu sportsku vest na{ razgovor s ministrom sporta. Uz dodatnu vestdasamjapredlo`en za selektora fudbalske reprezentacije do 21 godine. To je i za mene bilo iznena|ewe, jer o tome nismo ni razgovarali. Priznajem, biosamsre}an,jer to je vi{e nego {tosammogaoida sawam. Bata i ja sedeli smourezidencijii presli{avali jedan drugoga. Da nam ne{to mo`da nije promaklo.Dalijeministarzaistatako i mislio kako je govorio i reagovao. Dogovorili smo se da sejavratimku}i.Jer,boqejeda dokona~neodlukeirealizacije ponu|enog projekta budem s porodicom. Vreme ~ekawa starta projektaovdesemerifaktorom mesecdana,polagodine,aponekad i ~itavih godinu dana. I vratio sam se ku}i. ^ekao sam odlukuopo~etkuslawatrenera una{uzemqunaspecijalizaciju,kaoiotvarawekampovazadecu, punih pet meseci. Najmawe dvaputanedeqnoiBataijazvalismoministarstvodasesveto malo ubrza. Jedino {to smo uspeli,posletihsilnihurgencija, je da obezbedimo i mesto selektora ko{arka{ke reprezentacije. Imali su Nigerijci pozitivnaiskustvasna{imtrenerima i ranije. Gospodin Vladislav-LaleLu~i}biojenajtrofejniji selektor Nigerije u istoriji.Svisugasese}ali,ai na{areprezentacijajepostizala vrhunske rezultate u ovom sportu,paotudanijebilonikakvih smetwi da na ~elu ko{arka{kihstru~wakabude~ovekiz Jugoslavije. U~itavuovupri~uu{aosams pozajmqenimnovcemodprijateqa i ujaka, kojeg neizmerno volim.Onjejediniverovaoda}u uspeti.Podr`avaomeikadasam i ja pomislio da od svega ne}e bitini{ta. Stalno sam bio u kontaktu s Batomidogovorilismosedaiskoristim let JAT-ovog aviona iz Beograda za Nigeriju. Uspeo sam nekako da preko prijateqa obezbedimkartu.Ciqmijebio dasevidimsministromsporta i da razre{imo situaciju - ili }e od posla biti ne{to, ili da svezaboravim. Avionjetrebalodapoletiu nedequ,dazamenina{avionkojijeueksploatacijinanigerijskomnebuisadatrebadaidena redovniservis.Tajposaotrebalobidaseobaviza~etiridana.

P

Zbogtogasamspakovaosamonajnu`nije stvari. Tek da imam da sepresvu~emutihnekolikodana. Nisam poneo ni{ta od fudbalske literature, ni planove treningaipriprema.Nipatike, a o kopa~kama da i ne govorim. Tokom leta, u avionu, sprijateqiosamsesna{impilotimai mehani~arima koji ve} vi{e od pet godina rade za nigerijske avio kompanije i vrlo su ceweni.StiglismouLagospopodnei jasamoko18~asovabiouna{oj rezidenciji. Malo sam se osve`io, raskomotio i pravio planovezapredstoje}irazgovor,koji je zakazan za sredu, s ministromsportauAbuxi.Razgovor je potvr|en iz ministrovog kabineta. Imao sam na raspolagawutridana,alimeninijetrebalonipolasatazapripreme.^itav projekat sam znao napamet. Odmori}u se danas, a sutra }u skoknutido“Ikojikluba“,dase sretnemsprijateqima. U“Ikojiklub“ samdo{aooko podneva.Seosamnaterasu,kaoi obi~no,poru~iokafuiu`ivao u bujnoj vegetaciji. Ka`u da zelenabojaodmara.UtomjeMozes doneo kafu i seo pored mene.

Iznenadio sam se, jer je takav pristup osobqa strogo zabrawenika`wavasetrenutnimotkazom. Iznena|en wegovim postupkompogledaosamokolo,da nekood{efovanijeublizini. -Nebrini.Jaidemodavde,re~eMozis. Ka`edajedobiovizuidaodlaziuEnglesku.Kakojujedobio neznam.Znamdave}~etirigodineradiovdekaokonobar.Re~emijo{damusemnogosvi|am, da sam mu uvek ostavqao bak{i{idasammupomogaookodobijawavize.Biosamu~udu.Kakosammujapomogao?Panine znamdajepodneozahtevzavizu. Mora da ga je neko pogre{no obavestio.No,nijetosveniva`no. Bio mi je veoma simpati~an,aposebno{tojestrasnovoleofudbal.Ka`edaho}edami se odu`i. Ne znam ~ime sam ga zadu`io.Slu{amgakakopri~a ipomewenekogPatrikaOkpomoa. Ka`e mi da je to nekada{wi generalni sekretar Fudbalske federacije Nigerije i FIFA administrativac zadu`en za Afriku. Najcewenija fudbalskali~nostuNigerijii drugi~ovekfudbalauAfrici. Ma nemoj, prolazi mi kroz glavu. Otkuda bi jedan konobar bioutakodobrimodnosimastakvom “facom“. Slu{am ga, ali mu ni{ta ne verujem. A on, ni pet ni {est, nego hajde da me upozna s tim Patrikom. On upravoigragolfiakoho}emo`e, ka`e mi, da re{i sve moje probleme. Kakvjetonaivko,mislim. - Pa kad je toliko mo}an, za{totebinijesredione{toboqe od konobarisawa u “Ikoji klubu“. -Pasrediojebrate.Ono{to mijebiosan.Evo,imamvizu,pare}una}iizbogomsirotiwo. I navalio on da me upozna s tim Patrikom. Ja skepti~an. Kako ne radim ni{ta, hajde da krenemodogolfterena.Nemogu ni{ta da izgubim. Sada sam postao i radoznao. I krenuli smopremarupibrojsedam.

SUTRA: Glavni grad Nigerije Abuya Kwigumo`etekupitiukwi`aramailijeporu~itinatelefon: 063/541234


24

svet

utorak23.avgust2011.

UKRATKO

dnevnik

LIBIJSKI POBUWENICI KONTROLI[U VE]I DEO TRIPOLIJA

KrajGadafijevogre`ima

Eksplozije uDagestanu MAHA^KALA: U dve jake eksplozije bombi koje su odjeknuleuruskojrepubliciDagestan raweno je ukupno 15 osoba, od kojih troje dece, saop{tilo je ju~e region alno ministarstvounutra{wihposlova. Prva eksplozija odjeknulajekasnopeksino}iranilajednogtrgovca,dokjedruga usledilapo{tojenalicemesta stigla ekipa ruskog tima bezbednosti. Usaop{tewusenavodidaje ukupno15qudiraweno,ukqu~uju}itrojedece.Zasadaniko nije preuzeo odgovornost za taj napad, prenela je agencija AFP.Dagestansenalaziuregionu Kaspijskog mora i suo- ~ava se sa gotovo svakodnevnim pucwavama i bomba{kim napadima,zakojelokalnizvani~nici okrivquju kriminalceiislamistepovezanesa^e~enijom. (Tanjug)

Protesti uAustraliji KANBERA: Australijanci, nezadovoqni radom svoje vlade,ju~esuseokupiliuKanberi, na protestima pod motom „Konvojnepoverewa“,ipozvali na raspisivawe vanrednih izbora. Vi{e stotina kamiona i kombija kru`ilo je oko parlamenta, zdawa u centru grada, trube}i i nose}i transparente kao {to je „Vratite namdemokratiju“. U~esniciprotestapotomsu izr az il i svoj e prot iv qew e radom vlade okupqawem ispred parlamenta, govore}i o nizu tema, posebno u vezi s uvo|ewemnovihporeza.Organiz at or dem ons trac ij a Mik Patel je, kako prenosi AFP, zat ra` io od austral ijs kog premijera Xulije Gilard da raspi{eprevremeneizbore. (Tanjug)

Tornado najugozapadu Kanade GODERI^: Sna`antornado je, na jugozapadu Kanade, u mestu Goderi~, usmrtio jednu osobuiizazvaote{karazarawa.Jakivetrovisunanelivelike{tete,auGoderi~u,gradu u provinciji Ontario, odneto je mno{tvo krovova sa ku}a, is~upano drve}e i dalekovodi,prenoseagencije. Prema o~evidcima automobili su leteli no{eni sna`nim tornadom. Policija je saop{tila da je jedan 61-ogodi{wiradnikpoginuoprilikomudaratornada,kaoidaje vi{eosobapovre|eno. (Tanjug)

Libijskipobuwenicisuuno}i izme|unedeqeiponedeqkauspelidazarobeidr`euku}nompritvoru dva wegova sina Saif alIslama i Mohamada, a prema posledwiminformacijamalibijski premijerAlBagdadiAlial-Mahmudii{eflibijskedr`avnetelevizije Abdalah Mansur nalaze senatuniskomostrvu\erba. Predsedavaju}i Nacionalnog prelaznogsavetaMustafaAbdul \alil je televiziji “Al Arabija”rekaodanikoneznagdesenalazi Gadafi, prenosi Rojters. Pobuweni~kiborciuspelisuda zauzmu navje}i deo libijske prestonice, gde je u borbama tokom dana poginulo 1.300 qudi. ju~e je

Gadafijevesnagesupostaviletenkoveokowegovogkompleksaipru`aju otpor pobuwenicima, a problemimpredstavqajuisnajpreristi koji se nalaze na krovovima zgrada. Prema navodima arapskih medija,pobuweni~kesnagesupreuzele kontrolu nad dr`avnom televizijom i radijom. Pobuna protivGadafijevogre`imapo~elaje u februaru, a Savet bezbednosti Ujediwenih nacija je polovinom martaodobriovojnuintervenciju uLibiji,saciqemza{tite`ivotacivilnogstanovni{tva. Pobuwenicisuve}uprvimnedeqamagra|anskogrataformirali Nacionalni prelazni savet u Bengaziju,telokojejedosadpri-

{li, uhapsili i priveli licu pravde”,tvrdeuNacionalnomprelaznimsavetu.Ameri~kipredsednikBarakObamaoceniojedaGadafigubikontrolunadprestonicom Tripolijem i da je wegov re`impokazujeznakekolapsa.

napo~etakmirnetranzicijekoju mora voditi i definisati libijskinarod. “JasnojedaseGadafijevre`im ru{i. [to pre Gadafi shvati da nemo`edobitibitkuprotivsopstvenog naroda, to boqe, tako da

“No}as je pokret protiv Gadafijevog re`ima dostigao kriti~nu ta~ku. Tripoli izmi~e iz stiska tiranina. Gadafijev re`im pokazujeznakekolapsa”,navodise u saop{tewu koje je kasno sino} izdaoObama. Evropskaunijajepozvalalibijskogvo|uMoameraGadafijadase smestapovu~ekakobisespre~ilo daqekrvoproli}e. “Izgleda da prisustvujemo posledwim trenucima Gadafijevog re`imaipozivamoGadafijadase bezodlagawapovu~eiizbegnedaqe krvoproli}e”, izjavio je ju~e Majkl Man, portparol visoke predstavniceEUzaspoqnupolitikuibezbednostKetrinE{ton. I generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmunsen pozvao je naprekidkrvoproli}auLibijii

libijskinarodmo`ebitipo{te|en daqeg krvoproli}a i patwe”, naveojeRasmunsen. [efodborazame|unarodneodnose ruske Dume Konstantin Kosa~ovoceniojedaje“situacijaza Gadafija dostigla ta~ku sa koje nemapovratka”idaonnemavi{e kontrolu nad doga|awima, ~ak ni uTripoliju. Kosa~jov je ukazao da postoje naznakedajeudoga|ajimakadasu opozicionesnagekrenulenaTripolibiloipodr{keNato{toje, premawegovojoceni,“za`aqewe, jer dovodi u sumwu legitimitet doga|aja,kaoibudu}nostzemqe”. VelikaBritanija,Francuskai Nema~katako|esupozvalelibijskog vo|u da se preda, ocewuju}i dajepobedapobuwenikaizvesnai najavile pomo} novim libijskim

Najstariji sin u ku}nom pritvoru Najstariji Gadafijev sin, Mohamed, rekao je ju~e televiziji AlXaziradasugapobuwenicipritvoriliidasenalaziuku}nompritvoruuTripoliju. “Napada~isuopkolilimojuku}uijo{uveksamuwoj,aonisu napoqu”,rekaojeMohameddodaju}idasumupobuwenicirekli damugarantujusigurnost.. Vo|alibijskogpobuweni~kogNacionalnogprelaznogsaveta Mustafa Abdel Xalil rekao je da je Gadafijev sin Seif el Islam uhap{en i da ga ~uvaju na sigurnom mestu i pod jakim obezbe|ewem,doizru~ewapravosudnimorganima. tokom prepodneva kolona pobuweni~kih boraca na kamionima koji nose raketne baca~e, krenulajekacentralnomZelenomtrgu u Tripoliju, dok je istovremeno, sin libijskog vo|e Muamera Gadafija,Hamis,poveovojnesnage, koje su krenule iz Gadafijevog kompleksa Bab-al-Azizija ka centrugrada. Rojters izvestava i o sukobima pobuwenikaiGadafijevihsnagau blizini Gadafijevog kompleksa.

znalave}inazapadnihdr`ava.Iz Bengazijasukoordiniraneakcije {iromLibije,anakon{estmesecisukobasaGadafijevimsnagama, u kojima im je vazdu{nu podr{ku davaoNATO,pobuwenicisuuspelidado|udoprestonice. UsvetupozdravqajuporazGadafijaiapelujunawegadaseodmah povu~ekakobiseizbeglodaqekrvoproli}e.Libijskiliderjo{nije prona|en, ali }e “borci preturiti svaki kamen, kako bi ga na-

Budu}nostLibije bezPukovnika RIM: Svetski lideri ju~e su izjavilidasebli`ikrajre`ima libijskogvo|eMuameraGadafija ipo~elisudarazmaterajubudu}nost te zemqe bez ~oveka koji je bio na vlasti 42 godine. Vo|e iz celeEvropepozdravilesunapredovawe pobuwenika u libijskoj prestoniciTripolijuposle{est meseciborbiprotivGadafijevog re`ima, i apelovali su na Gadafija da se preda i izbegne krvoproli}e. Mnoge zemqe su ve} priznale Nacionalni prelazni savet kao legitimnog predstavnika libijskognaroda.UBriseluEvropska unijajeusaop{tewuobe}alada}e nastaviti da “podr`ava zemqu u wenoj demokratskoj tranziciji i ekonomskoj rekonstrukciji” na

osnovu socijalne pravde, teritorijalnogintegritetaiukqu~ewa ume|unarodnuzajednicu. EUjedala150milionahumanitarnepomo}iLibijitokomrata, aumajujedefaktopriznalaNacionalniprelaznisavetpobuwenikatime{tojeotvoriladiplomatsku kancelariju u Bengaziju. Svetskevo|esutako|eupozorile namogu}ueskalacijunasiqauko-

liko Gadafi poku{a da zadr`i vlast.OnisupozvaliGadafijada sesuo~isapravdomidasepreda Me|unarodnom krivi~nom sudu (MKS),kojijelibijskogvo|uoptu`iozazlo~ineprotiv~ove~nosti.Tako|ejeoptu`enGadafijev sinSeifalIslamGadafiivo|a libijskeobave{tajneslu`be. Juzna Afrika koja je kritikovala NATO zbog bombardovawa Libije i vodila neuspele napore Afri~keunijedaposredujeizme|upobuwenikaiGadafija,navela jedanijeposlalanikakveavione uLibijudaevakui{eGadafijanitijedobilazahtevodwegautom smislu.Maltajetako|edemantovalaizve{tajedajeGadafinaputu ka tom mediteranskom ostrvu blizuseverneAfrike.

vlastima. Velika Britanija, koja imavode}uuloguume|unarodnim naporimazasvrgavaweGadafijau Libiji,`elidaizbegneponavqawehaosaikrvoproli}akojejezahvatiloIrakposlesvrgavawaSadamaHuseina,navodiseizLondona. Zato je zvani~ni London pozvaolibijskiNacionalni prelazni savet da obezbedi redidaseuzdr`iodsprovo|ewa represalija, po{to su pobuwenici u{li u “srce prestonice”Libije. EU }e zasad zadr`ati sankcije uvedene protiv Gadafijevogre`ima,ali}eih i ukinuti kada za to bude pravi trenutak, izjavio je portparol E{tonove na dana{wojredovonojkonferencijizanovinareuBriselu. PredsednikSavetaEvropskeunijeHermanvanRompej ipredsednikEvropskekomisije @oze Manuel Barozo ocenilisudasesadaotvaraputza slobodu i samoopredeqewe narodaLibije. “Potraga za slobodom naroda Libije dolazi do istorijskog momenta. Neprekidni napori snaga nove Libije, uz vojnu podr{ku NATOinekolikodr`ava~lanica EU, kao i dr`ava regiona, dovodeGadafijevre`imnakraj.Pozivamo pukovnika Gadafija da prihvativoqunaroda,daseodmah povu~eiizbegnedaqekrvoproli}eipatwu”,navelisuuzajedni~kom saop{tewu Van Rompej i Barozo. TrenutnonijepoznatogdesenalaziGadafikojiseposledwiput u nedequ uve~e obratio javnosti putemaudioporukeipozvaolibijska plemena u borbu za glavni grad. (Tanjug)

[utanovac:Nastaviti zapo~etiprojekat Ministar odbrane Dragan [utanovac izjavio je ju~e da “nam je `eqa da nastavimo saradwu sa Libijom i imamo uticajautojzemqi”. “Kao {to smo posetili Egipat,`eqanamjedabudemoprisutni i da u skladu sa tradicijom i sa po{tovawem libijskog naroda nastavimo da sara|ujemo”,rekaoje[utanovacidodao: “{tagodsede{avalo,miimamo

veze sa libijskim narodom”, rekaojeminista[utanovac. On je naveo da je jedna od posledwihideja,{toseti~enovih projekata, bila izgradwa vojne bolniceukojojbisele~ilisvi gra|aniLibije. “To je projekat koji je potrebantojzemqiiakobudepostojala politi~ka voqa, mi }emo nastavitisatimprojektom”. (Tanjug)

Libijciupaliuambasadu SARAJEVO: Libijskigra|anikoji`iveuSarajevuokupili susejutrosispredzgradelibijskeambasadeutomgradukakobi “proslavili oslobo|ewe zemqe i svrgavawe re`ima Moamera Gadafija”. Okupqeni Libijci suuzpoklikeipesmeispredam-

basade u Sarajevu lomili i Gadafijeveslike,prenosinasajtu sarajevski list “Dnevni avaz”. „Ambasador Libije u BiH SalemFinirje~ovekre`ima”,rekaojejedanodmanifestanata,i apelujemo na vlasti BiH da ga „isteraju”.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI NAOTOKAN Regionokohavarisanenuklearneelektrane Fuku{ima-Dai}iuJapanuosta}e,zbogvisokog stepenaradijacije,najverovatnijejo{dugonenastawen.JapanskipremijerNaotoKannameravakrajemovenedeqedato~iweni~nostawe objasni stanovnicima u regionu Fuku{ima. Prostorukruguod20kilometaraokoelektraneprogla{enjezabrawnenomzonom.

GRIGOLVASHADADZE Ministar inostranih poslova Gruzije GrigolVashadadzeje,uintervjuube~komdnevniku „Kurir“, izjavio da su prioriteti wegove zemqe EU i NATO. „Evroatlanska integracija, su na{i prioriteti. Sa EU ve} imamo vizne olak{iceisporazumoaviosaobra}aju.Osporazumu o pridru`ivawu, koji ukqu~uje i trgovinskeolak{ice,vodesepregovori.“

NAVIPILAJ UslamawuantivladinihdemonstracijauSirijiodwihovogpo~etkapolovinommartadodanasubijenojevi{eod2.200qudi,izjavilajeju~e NaviPilaj,visokikomesarUNzaqudskaprava. Prema prethodnom bilansu UN, bilo je zabele`eno izme|u 1.900 i 2.000 mrtvih. ”Do danas je ubijeno2.200qudiodpo~etkamasovnihprotesta uSirijipolovinommarta”,tvrdiPilaj.

Pisacsumwaudobrenamere arapskihzemaqa TEL AVIV: ^uveni izraelski pisacDavidGrosmanizjaviojeda sumwaudobrenamerearapskihzemaqaida,imaju}iuvidudasuJevrejimawinanaBliskomistoku, ne“propovedapacifizamnitisugeri{eodbacivawejakearmije”. U intervjuu za francuski “Liberasion”, povodom objavqivawa wegovekwige“Dokrajazemqe”u Francuskoj,Grosmanjeocenioda arapske zemqe nisu demonstriraledobruvoqupremaIzraelu,kao {toniIzraelnijedemonstrirao takvenamerepremawima. “Zatonamjepotrebnajakaarmija,alinetakvevrstedatobudejedinosredstvokoje}enasodr`ati ovde.Japrocewujemdaakomo`emo da savladamo prepreke na put ka miru, postoji {ansa da razvijemo dobrosusedskeodnose.Da}eIzraelciiPalestincipastijednidrugimauzagrqajnijesigurno,nakra-

ju krajeva zemqe, izgleda ne vole jednadrugu”,rekaojeGrosman,kakosupreneliizraelskimediji. “Ako nam mir omogu}i da prihvatimojezikizemqudrugih,mo`da }e biti stvorena izvesna vrsta simpatije, ~ak i ako proces

DavidGrosman

traje godinama. To podrazumeva te`akprocespra}enbolnimkoncesiajama koje }e probuditi ekstremiste na obe strane, koji }e u~initisvemogu}edaubijunovoro|eni mir”, kazao je Grosman za francuskidnevnik.

Izraelski pisac je zakqu~io dabisvetbioiznena|endavidi kako su Izraelci i Palestinci spremni da rade zajedno da obezbede normalan `ivot ako bude mira. “Mogu da zamislim {ta zna~i zaPalestinceda`ivevansenke Izraela,dapodi`usvojudecubez straha, da `ive dostojanstveno”, rekao je autor ~ija je pomenuta kwigaikodnasobjavqena.Izraelskilist“Haarec”pi{etako|e dajeBelaku}aobjaviladajeameri~ki predsednik Barak Obama naodmorsasobomponeoiengleskoizdaweGrosmanovekwige. Grosman je po~eo da je pi{e kwigu pre pogibije svog sina UrijaposledwegdanaDrugoglibanskograta,ukomejeizraelska vojskavi{eodmesecdanaratovalaprotivHezbolaha,uleto2006. godine. (Tanjug)


BALkAn

dnevnik

DVODNEVNAPOSETANEMA^KOGKANCELARAZAGREBUIBEOGRADU

Angela Merkel velika prijateqica Hrvatske ZA GREB: Nema~ka kancelarka Angela Merkel posetila je ju~e Hrvatsku gde je razgo va ra la sa pred sed ni kom Ivom Josipovi}em premijerkom Jadrankom Kosorom i drugim hr vat skim zva ni~ ni ci ma.Nema~ku kancelarku je ispred Banskih dvora do~ekala pre mi jer ka Ja dran ka Ko sor. Nakon sve~anog do~eka Merkel i Kosor su razgovarale u ~etiri oka, posle ~ega je usledio sastanak delegacija dve zemqe. Na kraju razgovora su dve predsednice vlada odr`ale zajedni~ku konferenciju za novinare. Hr vat ski pred sed nik Ivo Josipovi} izjavio je ju~e da je ne ma~ ka kan ce lar ka An ge la Mer kel ve li ka pri ja te qi ca Hrvatske. Wena poseta Zagrebu je deo nastojawa Hrvatske

MAKEDONIJA

Spremnost za re{ewe spora SKOPQE: Makedonski premijer Nikola Gruevski izjavio je ju~e da wegova zemqa `eli da na|e re{ewe za vi{egodi{wi spor sa Gr~kom oko imena wegove zemqe, {to je blokiralo pribli`avawe Skopqa EU i NATO. “Makedonija je spremna da na|e re{ewe oko wenog imena po{to je to interes zemqe”, izjavio je Gruevski prilikom posete selu Vev~ani, 200 kilometrara zapadno od Skopqa. Premijer Gruevski nije govorio kako ovaj spor mo`e biti re{en, prenose agencije, ali je istakao da je Skopqe spremno da ulo`i “vi{e napora da bi se na{lo re{ewe”. “Prirodno mi o~ekujemo da Gr~ka poka`e takvu voqu”,istakao je on. Dve zemqe se spore od kako je Makedonija 1991. godine proglasila nezavisnost. U Atini smatraju da taj naziv pripada wenoj anti~koj provinciji u severnoj Gr~koj i da Skopqe sa nazivom Republika Makedonija u stvari pokazuje teritorijalne pretenzije. Ujediwene nacije godinama posreduju u ovom sporu, ali jo{ nije postignut napredak. Gr~ka je blokirala ulazak Makedonije u NATO, a protivi i se po~etku pristupnih pregovora sa EU, iako je Skopqe status kandidata dobilo jo{ 2005.godine. Makedonija je primqena u UN 1993. godine pod privremenim nazivom Biv{a jugoslovenska republika Makedonija. U me|uvremenu usvojen je Ustav sa nazivom Republika Makedonija, ~emu se protivi Atina. (Tanjug)

Smawen broj azilanata SKOPQE: Broj azilanata iz Makedonije u zemqama Evropske unije sveden je na minimum, saop{tilo je ju~e makedonsko ministarstvo spoqnih poslova. Portparol makedonskog ministarstva spoqnih poslova Bor~e Stamov izjavio je posle sastanka u ministarstvu s ~lanovima Odbora EU za pra}ewe vizne liberalizacije da je konstatovano da je broj zahteva za azil sveden na minimum. “Vlasti su sprovele mere poput uvo|ewa novog krivi~nog dela zloupotreba vizne liberalizacije koje je u skup{tinskoj proceduri, ali i poboq{awe socio-ekonomskih uslova u sredinama iz kojih stanovnici tra`e azil”, kazao je Stamov. On je dodao da su sprovedene mere u proteklom periodu dogovorene s predstavnicima EU u aprilu zbog pove}anog broja zahteva za azil imigranata iz Makedonije. Prema statistici Evropske agencije za grani~nu bezbednost (Fronteks) u junu je registrovano oko sto zahteva za azil, u julu 80, a u avgustu desetak. Imigratni iz Makedonije uglavnom tra`e azil u Ssvedskoj, Nema~koj, Belgiji i [vajcarskoj.

JadrankaKosoriAngelaMerkel

da se vi{e ekonomski integri{e u Evropu.

“Hrvatska je prepoznata kao zemqa koja mo`e da bude pokre-

ta~ i primer za ostale zemqe u jugoisto~noj Evropi”, izjavio je Josipovi}. Portparol nema~ke savezne vlade Steffen Seibert najavio je ranije da }e Angela Merkel u Zagrebu izre}i dvostruku ~estitku Hrvatskoj, za 20. godi{wicu nezavisnosti i za uspe{an zavr{etak pristupnih pregovora s EU. Re~ je o prvoj poseti nema~kog kancelara od 2003. kada je Hrvatsku posetio Gerhard [reder. Angela Merkel je bila u Hrvatskoj 2007, ali na sastanku predsednika dr`ava i vlada Procesa saradwe u jugoisto~noj Evropi. Nema~ka kancelarka Angela Merkel doputovala je kasno sino} u zvani~nu posetu Beogradu, gde }e tokom dana{weg dana razgovarati sa dr`avnim vrhom Srbije (Tanjug)

Gr~ki premijer odbacuje vanredne izbore ATINA: Premijer Gr~ke Jorgos Papandreu je odbacio zahtev opozicije da raspi{e vanredne parlamentarne izbore i naglasio da }e wegova vlada nastaviti da se do kraja mandata bori da izvu~e vladu iz te{ke ekonomske krize. “Gra|ani `ele promene, a ne izbore. Mi smo demokratski izabrana vlada i mi }emo s ponosom ispuniti mandat koji su nam dali gr~ki gra|ani”, izjavio je premijer Papandreu, prenele su agencije. Sada{wa vlada, koju je formirao PASOK, od prvog dana se suo~ila sa nezapam}enim finansijskim i ekonomskim problemima. Kako bi izbegla bankrot zemqe, ona je morala da uvodi rigorozne mere {tedwe i bolne reforme, {to je izazvalo veliki talas nezadovoqstva me|u zaposlenima i sindikatima. Gr~ku ve} godinu dana potresaju {trajkovi, ali u vladi ne odustaju od {tedwe, po{to je to, kako ka`u, jedini put se izbegne finansijski kolaps zemqe. To je i bio preduslov da evropske finansijske institucije i Me|u-

utorak23.avgust2011.

25

AMBASADORKANEMA^KEUBiH URLIKEMARIJAKONC

U Sarajevu kancelarka nema sagovornika BAWALUKA: Ambasadorka Nema~ke u BiH Ulrike Marija Knoc rekla je ju~e novinarima u Bawaluci da je kancelarka Angela Merkel veoma zainteresovana za razvoj BiH, ali je ne}e posetiti tokom zapo~ete balkanske turneje, jer zbog nekonstituisawa novog Saveta ministara nema adekvatnog sagovornika. Knoc je potvrdila da je Merkelova nameravala da poseti i BiH. ”Bilo je prvobitno zami{qeno da kratko do|e i u BiH, jer se nadala da }e predsedavaju}i Saveta ministara biti ve} izabran, tako da bi imala partnera za razgovor”, rekla je Knoc. Ona je naglasila da su Nema~ka i kancelarka Merkel veoma zaintresovani za BiH. Knoc je ju~e prvi put boravila u Bawaluci, gde je kao novoimenovana nema~ka ambasadorka u BiH, imala odvojene razgovore sa predsednikom Republike Srpske (RS) Miloradom Dodikom i predsednikom Narodne skup{tine Igorom Radoji~i}em. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Bawaluci sa novoimenova-

nom ambasadorkom Wema~ke u BiH Ulrike Marijom Knoc, koju je upoznao sa stavovima srpskih predstavnika kada je u pitawu formirawe zajedni~kih institucija BiH, naglasiv{i potrebu da se odr`i princip po kome su zajedni~ke institucije konstituisane do sada. Dodik i Knoc su razmenili mi{qewa o najaktuelnijim politi~kim pitawima u RS i BiH, kao i o ekonomskoj saradwi, zakqu~iv{i da ima jo{ prostora da se ta saradwa unapredi, saop{teno je iz Slu`be za odnose s javno{}u predsednika RS. (Tanjug)

Crnogorci ~etvrti put u Avganistanu

JorgosPapandreu

narodni monetarni fond, u dva paketa, odobre Atini kredite u iznosu preko 200 milijardi evra za izlazak iz sada{we krize. Prema posledwim anketama, popularnost PASOK-a je u padu, i za wega se sada izja{wava oko 24 odsto gra|ana. U vode}oj opozicionoj Novoj demokratiji poku{avaju da to sada iskoriste i tra`e vanredne izbore, mada,

prema istra`ivawima, ni ona ne bi sama mogla da formira vladu, po{to je u neznatojnoj prednosti nad PASOK-om. Na posledwim izborima 2009. godine PASOK je dobio 43 odsto glasova, a Nova demokratija deset odsto glasova mawe. Parlamentarni izbori redovno padaju 2013. godine. (Tanjug)

PODGORICA: Vojska Crne vr{iti svoje obaveze u AvganiGore (VCG) uputila je ju~e ^e- stanu” , rekao je on. tvrti kontingent svojih pripadVu~ini} je ponovio da u{enika u Mirovnu misiju Ujediwe- {}e u misiji ISAF predstavqa nih nacija ISAF u Avganista- doprinos Crne Gore uspostanu. ^etvrti kontingent VCG, vqawu globalnog mira. Crnokoji broji 39 pripadnika, oba- gorska vojska od marta pro{le vqa}e {estomegodine u~estvuje se~nu misiju u u ISAF misiji, a Dnevnicapripadnika deo je ma|arskog Avganistanu. Na sve~anom kontigenta. VCGuAvganistanu ispra}aju u kaPripadnici je100evra sarni Milovan VCG nalaze se u [aranovi} u Dabazi Panonija, u nilovgradu crnogorski minisar mestu Poli e Komri. Crnogorodbrane Boro Vu~ini} kazao je ski vojnici raspore|eni su u reda su pripadnici ~etvrtog kon- gionu Sever, koji je dominantno tingenta VCG spremni, odnosno pod komandom nema~ke vojske. dobro pripremqeni za izvr{a- Za pripadnike VCG u misiji vawe zadataka u misiji ISAF va`i nacionalno ograISAF.”O~ekujemo da }ete pro- ni~ewe da ne mogu napu{tati fesionalno i odgovorno, kao i bazu Panonija, ve} su samo angaprethodna tri kontingenta, iz- `ovani na wenom obezbe|ewu.

VLADIKAZAHUMSKO-HERCEGOVA^KIGRIGORIJE

KOMENTARBIV[EG[EFADIPLOMATIJECRNEGOREMIODRAGALEKI]A

U Mostaru ima mesta za sve narode

\ukanovi} strepi da ne zavr{i kao Sanader

BAWALUKA: Vladika zahumsko-hercegova~ki Grigorije rekao je da u Mostaru ime mesta za sve narode i da su sasvim legitimne ambicije srpskog naroda da `ivi u Mostaru, gradu koji je istorijski i kulturno veoma zna~ajan i za Srbe.

Vladika Grigorije naglasio je da su mnogi verovali da ne}e ni biti povratka u Mostar, ali da je sedi{te Eparhije zahumsko-hercegova~ke i vra}eno u Mostar kako bi se pokazalo da se Srbi ne odri~u Mostara. ATINA: Mediteranske zemqe na jugu Evrope zahvatile su tropske vru}ine - sa temperaturama koje se ve} kre}u do 40 stepeni kakve dosad nisu zabele`ene tokom ovog leta. U Francuskoj, Italiji, Albaniji, Gr~koj i Turskoj temperature su ju~e bile oko 35 stepeni. Ali, to je, kako najavquju metereolozi, samo uvod u vreli “afri~-

“Mi ovde ne mo`emo biti ni gosti ni povratnici. Mi smo ovde svoji na svome i to je ono {to daje prednost. Ovo je stara srpska zemqa u kojoj `ive Bo{waci muslimani, Hrvati katolici i u kojoj mo`e da `ivi ko god ho}e i u kojoj ima mesta za sve”, rekao je vladika Grigorije u intervjuu Radio-televiziji RS. On ka`e da je danas u dolini Neretve mogu}e `iveti lepo, ali da je te{ko, te da je neophodna pomo} celokupne zajednice da se stvore boqi uslovi za `ivot i da se u glavama qudi savlada strah od toga da }e se zlo ponoviti. Vladika Grigorije je naveo da Srbi u Mostaru `ive i na jednoj i na drugoj strani Neretve, da u starom gradu imaju dosta svoje imovine koja je u procesu vra}awa. On je naglasio da istorijski gledano unazad postoji tendencija da se Srbi odgurnu sa Mediterana i da je s obzirom na tu ~iwenicu za Srbe veoma opasno da se sami odri~u svoje istorije i kulture. (Tanjug)

PODGORICA: Nekada{wi {ef crnogorske diplomatije Miodrag Leki} ocenio je ju~e da biv{i premijer Milo \ukanovi} i daqe vu~e glavne konce na politi~koj sceni, jer strepi da bi, u suprotnom, zavr{io kao Ivo Sanader. “Op{tio je utisak da \ukanovi} ostaje {ef re`ima koji vu~e glavne konce. On ima i vrlo li~nih razloga da to ~ini, naro~ito posle slu~aja Sanadera u Hrvatskoj”, kazao je Leki} i naveo da \ukanovi}u takav status, u nekom smislu, omogu}ava i funkcija {efa najja~e partije u Crnoj Gori. “To nije dobro za zemqu, ~ak i kada se ne bi radilo o tako osporavanoj osobi kao {to je \ukanovi}, za koga se, na`alost, u zemqi, a naro~ito u inostranstvu, vezuje mafija{ki imix zemqe”, kazao je Leki} “Vijestima”. On ne `eli da veruje da je aktuelni premijer Igor Luk{i} “samo poslu{nik {efa

MiodragLeki}

Demokratske partije socijalista”. “Ne `elim da verujem da se delovawe premijera Luk{i}a svodi na ulogu {efa \ukanovi}evog kabineta. Wegov odnos prema {efu partije i koalicionom partneru }e i opredeliti format Luk{i}eve pojave”, ocenio je Leki}. Biv{i ministar smatra da }e biti zanimqivo pratiti poziciju

Afri~ki talas na jugu Evrope ki talas”, koji }e danas sti}i u taj deo Mediterana. Prema najnovijim izve{tajima, u Tuluzu, Marseju, Rimu, Atini i Zagrebu ju~e je temperatura dostigla 35 stepeni, u Dra~u i Valoni u Albaniji se o~ekuje 37, Podgorici 39, a u Antaliji u Turskoj 38

stepeni. To je, kako se prognozira, samo uvod u jo{ ve}e temperature koje }e se sredinom ove sedmice u mnogim zemqama na jugu kontinenta kretati i preko 40 stepeni, {to je neuobi~ano za kraj avgusta. Prema meteorolozima, osve`ewe se mo`e o~ekivati krajem

nedeqe, mada }e temperature i daqe biti visoke.Sada{wi toplotni udar nije zaobi{ao ni Srbiju gde se danas i sutra o~ekuju temperature i do 38 stepeni. Tropske vru}ine su doprinele, uz neodgovorno pona{we mnogobrojnih turista, izbijawu vi{e po`ara sa

Luk{i}a u vezi s pregovorima sa opozicijom o izbornom i zakonu o op`tem obrazovawu. “Bilo bi pora`avaju}e da se premijer, ina~e jakih ustavnih kompetencija, povu~e u svojim inicijativama, pred uticajima koalicionog partnera ili predsednika svoje partije”, kazao je Leki}. Prema wegovim re~ima, Luk{i} je ostvario nekoliko zna~ajnih me|unarodnih prodora, a primetno je da je predmet osporavawa, pa i neukusnih opaski, od strane koalicionog partnera. “To se videlo u slu~aju ru{ewa crkve na Svetom Stefanu i sada povodom tra`ewa kompromisa oko izbornog zakona”, naveo je Leki}. Upitan kako komentari{e razmimoila`ewa izme|u \ukanovi}a, s jedne, i Svetozara Marovi}a i Filipa Vujanovi}a, s druge strane, on je kazao da u tim odnosima nema ni~eg su{tinski novog. (Tanjug) kojima se posledwih dana bore vatrogasci u Gr~koj, Crnoj Gori i Turskoj. Istovremeno, u severnoj Evropi, do koje ne}e sti}i ovaj “afri~ki talas”, temperature su ju~e bile dvostruko ni`e: U Glazgovu se o~ekuje maksimalna temperatura od 16 stepeni, a u Oslu, Stokholmu i Helsinkiju - 19. Celzijusovih stepeni. (Tanjug)


LekAR

utorak23.avgust2011.

dnevnik

c m y

26

Novavrstasuperbakterije uEvropiiAfrici rancuskistru~wacisu skrenuli pa`wu sveta nanovu superbakteriju - vrstu salmonele otporne na antibiotike. Stru~waci pariskog Pasterovog institutasuapelovalinanacionalne i me|unarodne zdravstvene vlasti da protiv navedene superbakterije preduzmu mere „prenego{toseglobalnora{iri”. Tokom posledwe decenijesenavedenasuperbakterija, nazvana „s. kentaki”, pojavila u delovima Evrope, Afrike i Bliskog istoka, tvrditimistra`iva~akojisu predvodili Fransoa-Zavije Vejl iSimon Le Elo spomenutoginstituta. Po Vejlu, u Francuskoj se brojinfekcijanovomsuperbakterijom u posledwih 10 godina udesetostru~io. Qu-

F

Mesneprera|evine irizikoddijabetesa va {nita slanine, jedan D hotdogiliporcijadrugih prera|evinacrvenogmesasvakog dana, znatno pove}avaju rizikoddijabetesatipa2,poru~ujuameri~kistru~waciiz Harvards ke {kole za javno zdravqe.Oni su utvrdili da konzumirawe 50 grama prera|enogcrvenogmesadnevnopove}ava rizik od {e}erne bolesti za 51 odsto, dok svakodnevno jedewe 100 grama neprera|enog crvenog mesa pove}ava rizik od te bolesti za 19odsto. Riziksesmawujeukolikose crvenomesozamenibelimili ora{astim plodovima, mle~nimproizvodimasmalomasno}e ili proteinima iz integralnih`itarica.Doovakvih zakqu~aka se do{lo analizom upitnika jedne velike studije,

u kojoj je u~estvovalo vi{e od 200.000 ameri~kih medicinskih sestara i drugih zdravstvenihradnika,kojisupra}eniizme|u14i28godina.Osim toga,podacidokojihjedo{ao harvardski tim, su upore|eni sa rezultatima nekih drugih istra`ivawa, kojima su bile obuhva}enejo{442.000osoba. Od dijabetesa boluje gotovo 350 miliona odraslih {irom sveta, a u SAD preko 11 odsto starijihod20godina,ili25,6 miliona qudi, pati od tog oboqewa,podacisuameri~kih Centarazakontroluiprevenciju bolesti. Dijabetes tipa 2 jehroni~nabolest,kodkojese javqa povi{en nivo {e}era u krvi.^estojeizazvangojazno{}u, mawkom fizi~ke aktivnosti i nezdravim navikama u ishrani. (Tanjug)

Decakonzumiraju previ{esoli asvim mala deca k o n z u m i r a j u previ{e soli, pokazali su rezultati britanskog istra`ivawa.Istra`ivawe je pokazalo da je kod70odstodecepove}ana, pa ~ak i udvostru~ena, koli~inasolineophodna za wihov organizam. Grupa nau~nika s univerziteta „Bristol”do{lajedotihrezultata prou~avawemuVelikojBritanijiprehrambenihnavika1.200 beba starosti od osam meseci. Uzrok tog pove}anog unosa soli su, kako su istakli nau~nici,kravqemlekoimrvicehlebakojesadr`eprevelikekoli~inesodijum-hlorida(so).

S

{ena temperatura i stoma~nigr~evi. Ve}ina slu~ajeva nije te{ka, ali kod nekih je potreb-

rupaameri~kihnau~nikaotkrilajeantitelokojemo`e daneutrali{e30odukupno36sojevavirusagripa.Novo antitelo, predstavqeno u Godi{waku Ameri~ke akademije nauka,delujenahemaglutinin,proteinnapovr{inivirusa gripa koji mu omogu}ava vezivawe za }elije ~iju zarazu sprovodi. Hemaglutinin mutira svake godine, zbog ~eka virusolozi moraju za svaku sezonu da proizvedu novu vakcinu protivgripa.(Tanjug)

G

Sterilnikomarac re{ewezamalariju? u`jaci malari~nog komarca, koji bi genetskom intervencijom bili li{eni sposobnosti proizvodwe spermatozoida,moglibidaokon~aju vladavinu malarije u svetu, poru~ujustru~wacilondonskog Impirijal kolexa. Malari~nikomaracjemo`danaj{tetnijiinsekt po zdravqe ~oveka. Od ove bolesti godi{we umire 800.000 qudi u svetu,odkojih90odsto uAfrici. Pri tom su 92 odsto umrlih deca. Bolest {ire`enke,kojeseparesmu`jakomsamojednom u `ivotu. Britanskoistra`ivaweukazujeda`enkamalari~nogkomparca po svemu sude}i ne razlike plodnogodneplodnogpartnera. Londonski tim je stvorio 100 sterilnih mu{kih malari~nih komaraca,tako{tojeuoplo|ena jaja{ca ovog insekta ubrizgao izvesni protein koji je

spre~iodasekodmu{kihjedinkirazvijutestisi,nemewaju}i ni{ta u wihovom pona{awu i seksualnomfunkcionisawu. Ulaboratorijskimuslovima tisterilnimu`jacisuidaqe proizvodili semenu te~nost, a

`enkesuseswimaparilekaoi obi~no.Potombi,{tojetako|e uobi~ajeno, konzumirale „obrok krvi” i polagale jaja{ca. Mada se iz tih jaja{aca ni{tanijeizleglo,`enkenisu poku{avale da se pare drugi put. (Tanjug)

Kakoizgladneti parazite ustralijski istra`iva~i razra|ujutehnikukojombi neki parazitski organizmi bili izgladwivani do smrti. Od ovih parazita qudi se, ina~e, le~e medikamentima, ali je taj proces~estote`ak.Uistra`ivawu na Melburn{kom univerzitetukojimjerukovodioMalkolm Mekonvil, kori{}en je parazit lei{manija, koji se prenosi ujedom jedne vrste mu{icepeskare. Posle perioda inkubacije, ovajparazitizazivavelikerane na ko`i, groznicu, anemiju i o{te}ewanasleziniijetri.Lei{manijom je u svetu zara`eno 12milionaqudi,uobeAmerike, naBliskomistokuiudelovima Azije,atajparazitjeuposledwe vreme postao otporniji na postoje}emedikamente.Australijski istra`iva~i su lei{maniji

A

Inf arktibolugrud im a isokintenzitetbolau grudimauop{tene~ini verovatnijom pretpostavku da doti~na osoba, kojajedo{lauhitnuslu`bu neke bolnice, upravo do`ivqava sr~ani udar, ukazuje ameri~ka studija obavqena u bolnici Univerziteta Pensilvanija. Osobe s najja~im bolom u grudima tako|e ne moraju da do`ive infarkt miokardaniunarednihmesec dana,kao{toseto~estomisli, utvrdio je ameri~i tim lekaraistra`uju}islu~ajeve vi{e od 3.000 pacijenata. Ta~no je, me|utim, i suprotno,isti~eAna Mari ^ang,jedanodkoautorastudije,odnosnodato{tobolnijejakne moradazna~idanijeupitawuinfarkt. Pensilvanijski tim je na skaliod0do10proceniobol vi{eod3.300pacijenatakoji supristizaliuhitnuslu`bu wihovebolnice.Potomsute pacijente pratili mesec dana. Ispostavilo se da paci-

V

Pasivnopu{eweo{te}uje de~jisluh asivno pu{ewe mo`e,pored ostalog, da pove}a i opasnost od problema sa sluhomkoddece~ijisuroditeqi pu{a~i,pokazalisurezultati ameri~kog istra`ivawa. Nau~niciizwujor{kogmedicinskog centra „Langone” do{li su do tog zakqu~ka obaviv{i ispitivawe na 1.533 adolescentastarostiod12do19godinakojisumoralidaodgovore na niz pitawa vezanih za wihovozdravstvenostawe,kao i nasledna oboqewa u wihovim porodicama. U~esnici u ispitivawu su potom bili podvrgnuslu{nimtestovimai

P

vi{eputaimjeuzimanakrvda bi se utvrdio nivo kotinina, metabolita (proizvoda metabolizma) nikotina. Krv im je uzimana vi{e puta da bi se utvrdio nivo wihovog pasivnogizlagawaduvanu. Posledice pasivnog pu{ewa, osim slu{nih problema, mogu da budu i usporen razvoj fetusa u stomaku, ali i mala telesna te`ina deteta po ro|ewu ili ~ak iznenadna smrt novoro|en~eta,kaoirespiratorne infekcije, astma, poreme}aji u pona{awu, pa ~ak i te`e vrste hendikepa kod deteta. (Tanjug)

nahospitalizacija,amo`eda do|e i do smrtnog ishoda. Izme|u 2000. i 2008. u Francuskoj,VelikojBritanijiiDanskoj bakterijom „s. kentaki” se zarazilo gotovo 500 osoba. Pretpostavqa se da ve}ina infekcija ovom bakterijom poti~e od konzumirawa zara`ene hrane iz uvoza. S obziromdaje„s.kentaki”izolovanakodpili}ai}urkiuEtiopiji, Maroku i Nigeriji, izgleda da je `ivina glavni izvor infekcije. Infekcije salmonelompredstavqajuzna~ajan problem javnog zdravqa {irom sveta.Samo u Severnoj Americibudesvakegodinezabele`eno 1,7 miliona infekcija salmonelom, dok je u Evropskoj uniji izme|u 1999. i 2008. zabele`eno preko 1,6 milionaslu~ajeva. (Tanjug)

Ant it el oprot iv grip a

M

Prev el ik o konz um ir aw e solikodbeba,me|utim,mo`e dovestinesamooboqewabubrega,ve}idonavikekonzumirawaslanehrane,{tomo`e kasnije dovesti pre svega do pojave gojaznosti i povi{enogkrvnogpritiska. (Tanjug)

dimogudasezarazesalmonelom jedu}i nedovoqno kuvano meso i jaja, a simptomi ove zaraze su dijareja, povi-

jenti s najja~im bolovima u grudima nisu u tom periodu ni{ta ~e{}e do`ivqavali infarktnegoostali.Tako|e se ispostavilo da ni to {to bol u grudima traje vi{e od 60minutanijepouzdaniindikatorsr~anogudara. Osimtoga,poznatojedana infarktnemoradauka`esamobolugrudima,ve}tomo`e da bude i bol u ruci, vilici

ili stomaku. Gre{ke u dij a g n o z i r a w u infarkta imaju u SAD udeo od 30 odsto u tu`bama pacijenata za koje se ispla}uje obe{te}ewe. Dva do pet odstoosobakoje stvarno do`ive infarkt, biva pu{teno ku}i kao da je sve u redu. Dok ja~ina bola o~igledno nije dobar indikatorinfarkta,dolazakuhitnu slu`buuambulantnimkolima jeste, jer zna~i da pacijent ose}a simptome za koje misli da su dovoqno ozbiqni da bi anga`ovaokolahitnepomo}i, smatraXejms Feldman,lekar hitne slu`be Bostonskog medicinskogl centra, koji nije u~estvovaounavedenomistra`ivawu. (Tanjug)

ponudili {irok izbor hrane. Kori{}ewem visoko osetqive opreme su utvrdili koje su nutritivnematerijeapsorbovanei razlo`ene u organizmu pomenutog parazita. Ispostavilo se da jezalei{maniju{e}eruvelikoj meri izvor energije i uslov rasta, {to je predstavqalo prili~noiznena|ewejersunekaranija istra`ivawa ukazivala da ovaj parazit mo`e da koristi mnogo{iridijapazonnutritivnih materija (izme|u ostalog aminokiseline,mastiitd.). Australijskiistra`iva~isada razmatraju mogu}nost razvoja leka koji bi omeo metabolizam {e}era u lei{amaniji. Takav leknesamodabispre~ioparazitadarasteinapadanovatkiva ve} bi ga u~inio rawivijim na odgovor imunolo{kog sistema doma}ina. (Tanjug)

Pomo}nakon mo`danog udara ahvaquju}i odre|enoj supstanci u oku mogu}e je produ`iti rok za pru`awe prvepomo}inakonmo`danog udara,pokazalisurezultati ameri~kog istra`ivawa. To je posebno zna~ajno ukoliko se ima u vidu da su nakon mo`danog napada glavna tri prva sata za ubla`avawe posledicaipre`ivqavawepacijenta. Ameri~kinau~nicisu,me|utim, otkrili u o~ima mi{eva supstancu „alfa-ß-kristalin” koju prirodno proizvodi organizam, a mo`e da zaustavi upalnu reakciju i delujenamo`danao{te}ewa smawuju}iihuvelikojmeri. Sadaje,me|utim,potrebno obaviti dodatna istra`ivawa da bi se proverilo da li isti mehanizam deluje i na qude. Istra`ivawe ameri~kihnau~nikaje,usvakomslu~aju, otvorilo put novim istra`ivawima vezanim za le~ewemo`danogudara. (Tanjug)

Z


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

utorak23.avgust2011.

Posledwi pozdrav na{em ~ika Viti. FARMA iz Stepanovi}eva prodaje mlade koke nosiqe - 18 nedeqa, o~i{}ene prasi}e. Dostava na adresu, povoqno! Telefoni: 021/717-058, 063/521-559, 063/539-051. 35557

^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, automobile za otpad. Telefoni: 064/9533943, 6618-846, 063/848-5495. 35073

27

Sa tugom u srcu, posledwi pozdrav mojoj dragoj, plemenitoj, velikoj i izuzetnoj prijateqici

Prim. dr Vitomir Bugarski

Zori

1932 - 2011. Sinovac Kosta sa porodicom.

Osta}e{ trajno u mom se}awu, lepoj uspomeni i mojim pesmama. Nedostaja}e{ mi. Ponosna sam na prijateqstvo koje nas je spajalo! Paulina. 35644

35695

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Opra{tam se od na{eg strica ~ika Vite.

IN MEMORIAM

1994 - 2011.

Sofiji Nikoli}

Prim. dr Vitomir Bugarski

Desanka Ili}

1932 - 2011. od stanara zgrade Bra}e Drowak 15.

Bratanica Olivera sa porodicom.

35700

35696

Posledwi pozdrav dragoj jetrvi i strini

Mnogima si pomagao i pomogao a sebi nisi. Opra{tam se od jedinog brata sa velikom tugom.

Dragici Ani~i} Jetrva Mira i sinovci Mom~ilo, Mile i Bora Ani~i} sa porodicama.

Se}awa na Tvoju plemenitost ne blede. Tvoji najmiliji. 35689

Posledwi pozdrav dragoj baki

Dragi Ani~i} Prim. dr Vitomir Bugarski

Hvala ti za svaki radostan dan. Po~ivaj u miru.

1932 - 2011. \ura sa porodicom.

O`alo{}eni: unuka Jovana, unuk Vojkan i praunuk Nemawa.

35697

35686

35698

Posledwi pozdrav kumi

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga majka i baka

Slavici Marinkovi}

Draga Ani~i}

od porodica: Detar, Gvozdenovi} i Vrba{ki.

NAJPOVOQNIJA proizvodwa: betonski stubovi, fert gredice, obra|ena armatura, {qunak, cement, ispona, cigla, blokovi, mre`e, crep na ku}nu adresu. Telefon 021/847-034. 32534

PODBU[IVAWE ispod kolovoza, dvori{ta, izrada vodovoda, kanalizacije sa prikqu~cima, hidrantske mre`e, se~ewe asfalta seka~icom, ma{inski iskop, prevoz. Telefoni: 063/521-546, 021/6212780. 32372 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 35640

Sahrana je danas, 23. 8. 2011. godine, u 15 ~asova, na Tranxamentskom grobqu u Petrovaradinu. O`alo{}eni: }erka Slavica, unuk Jovan i unuka Jovana. 35685

35694

Posledwi pozdrav na{em velikom i iskrenom prijatequ

Preminuo je

prim. dr Vitomir Bugarski specijalista op{te medicine u penziji

~ika Viti od wegovog Mileta Tupawca sa porodicom.

35693

Posledwi pozdrav po{tovanom kolegi. Slu`ba Op{te medicine Doma zdravqa „Novi Sad�. 59648/P


28

^iTUQe l POMeni

utorak23.avgust2011.

Posledwi pozdrav dugogodi{wem {kolskom drugu i prijatequ

Obave{tavamo porodicu i prijateqe da }e ispra}aj preminulog

dnevnik

Dragoj

S tugom i po{tovawem opra{tamo se od na{e

izFutoga

Laza i MilicaProdanovi}.

BrankiTodorovi}

35668

Oti{ao je na put bez povratka

Branislavke Todorovi}

biti danas, 23. 8. 2011. godine, u 11.15 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica.

35687

O`alo{}ena supruga Olga i unuka Qiqa. 35682

Posledwi pozdrav bratu od strica

Zaposleniradnici u„Elektrovojvodini� dooNoviSad.

drVitomiruBugarskom

SEDMODNEVNI POMEN na{em dragom

174/P

35691

Posledwi pozdrav dugogodi{wem prijatequ

suprugu

Sahrana je danas, 23. 8. 2011. godine, u 13 ~asova, na Tranxamentu u Petrovaradinu.

Neka te an|eli ~uvaju, a mi }emo ~uvati uspomenu na tebe.

Milu{a sa Biqanom i Bojanom.

prim.drVitomir Bugarski

pozdrav

Dragutinu Milolo`i

prim.drVitomiraBugarskog VitiBugarskom

Posledwi i dedi

Posledwi pozdrav kom{iji i prijatequ

dragom

RadiSuba{i}u

moj {kolski drug i veliki prijateq moje porodice. Po~ivaj u miru.

\or|e-\oges sa `enom Dragicom i }erkom Qiqom.

izKa}a

Brankica sa decom. 35670

obele`i}emo danas, 23. 8. 2011. godine, u 9 ~asova, na Ka}kom grobqu.

35688

Posledwi pozdrav po{tovanom

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dugogodi{wem prijatequ

prim.drVitomiru Bugarskom izFutoga

I{tokAngelini -Neni

prim.drVitomiru Bugarskom od prijateqaizstranke izFutoga.

od porodice Koturov.

35692

35673

35672

Posledwi pozdrav

izFutoga

od porodica: Tokin,Joveti}, Dobrini Nedeqkov.

od StaneKova~evi} i Du{ankeKurjakov sa porodicama.

35671

35666

O`alo{}ena sestra Jelena sa porodicom.

35681

Posledwi pozdrav

drVitomiru Bugarskom

od: majke Marije, brata Slavka i snaje Mirjane.

Posledwi pozdrav dragoj koleginici iz U~iteqske {kole

drVitomiru Bugarskom

Posledwi pozdrav na{oj dragoj dugogodi{woj prijateqici

prim.drVitomiru Bugarskom AngeliniI{tok

BrankiTodorovi} od RadmileKeser sa porodicom.

porodi~nom lekaru, kolegi i dragom prijatequ od dr Bebe i wene porodice.

od porodica: Vasi} i Segedinac.

35679

35675

35683

Posledwi pozdrav na{oj dragoj i plemenitoj

SlaviciMarinkovi} na{oj dugogodi{woj radnici i dragom prijatequ.

S bolom i tugom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je na{

Porodici i rodbini pokojne Slavice Marinkovi} upu}ujemo najdubqe sau~e{}e.

KOLEKTIVINSTITUTAZARATARSTVO IPOVRTARSTVONOVISAD.

JovanBo{kovi}

Slavici Marinkovi}

iz@abqa

Porodica Risti}:Dragica, Borislav i Aleksandar.

preminuo u 81. godini. Sahrana je danas, 23. 8. 2011. godine, u 15 ~asova, na grobqu u @abqu. O`alo{}eni: }erka Sne`ana, zet Du{an, unuke Jovana i Jelena. 1523/P

35674

35680


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Dragoj na{oj

Posledwi kom{inici

Slavici

pozdrav

dragoj

Branislavki Todorovi}

Posledwi pozdrav dragoj

Na{a voqena

Posledwi pozdrav na{oj dragoj kumi

Slavici Marinkovi}

SlavicaMarinkovi}

Slavici

posledwi pozdrav.

Porodica Jockovi}

od stanarazgradeizul. Banovi}Strahiwe2.

35658

35669

Posledwi pozdrav

29

utorak23.avgust2011.

od wene drugarice QiqaneKubat.

preminula je 21. 8. 2011. godine, u 59. godini. Sahrana }e se obaviti danas, 23. 8. 2011. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

te

nositi

pozdrav

dragoj

u

Kumovi: Kalabe i Tanaskovi}. 35646

35657

Posledwi drugarici

Posledwi pozdrav dragoj kumi.

Zauvek }emo srcima.

Posledwi pozdrav dragoj

O`alo{}eni: suprug Radovan, sinovi Milan i Goran, snaja Suzana i unuk Marko.

35645

Slavici Marinkovi}

AngelinaI{tok

Dana, 25. avgusta 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kako nam je oti{la u carstvo nebesko na{a draga majka i supruga

Ivanka,Julijana i Zolika.

od DraganaDraganovi}a sa porodicom.

35661

od: Mi{e,Slavice i NikoleAdamovi}.

35659

od: Savke i VladeMileti} sa ^eneja.

35656

35648

MiraIvkovi}

Na{a voqena

KosaniPerlinac

Slavici Marinkovi}

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga majka, svekrva i baka

ro|.Arnautovi} Toga dana, u 10 sati odr`a}emo parastos na grobqu za pokoj plemenite du{e na{e Mirice. Tvoj dragi lik i osmjeh vje~no }e `iviti sa nama. Hvala ti Gospode, {to nam je dade. Tvoji najmiliji. 35641

BranislavkaTodorovi} 1953-2011. preminula je 20. 8. 2011. godine. Sahrana je danas, 23. 8. 2011. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug An|elko, }erke Lela i Dragica, zet Vladimir i unuk Ogwen.

Uvek si bila tu i tvoje lice sa osmehom nas je do~ekivalo svako jutro, takva nam ostaje{ u se}awu!

POMEN

KosanaPerlinac

23.8.2008-23.8.2011.

preminula 21. 8. 2011. godine u 78. godini. Sahrana je danas, 23. 8. 2011. godine, u 14 ~asova, na ^enejskom grobqu. O`alo{}eni: }erka Du{anka, sin Du{an, snaja Sne`ana i unuka Tamara.

35663

35655

Draga mama

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga supruga, majka i baka

BrankaEgi} Branislavka Todorovi}

Zaboraviti nikad i u srcu nositi zauvek.

BranislavkaTodorovi} Hvala ti za bezgrani~nu qubav, ne`nost, podr{ku i `ivotnu snagu koju si nam nesebi~no poklawala.

Tvoje koleginiceizSektora finansija„Elektrovojvodine�.

Tvoji: mama Anka, sinovi Milo{i Sr|an, nu~ad Teodora,Natalija, An|elija i Aleksej, snaje Ivana i Marijana.

Uspomene na tebe ve~no }emo ~uvati, tvoje }erke: Lela i Dragica. 35664

Posledwi pozdrav kom{inici

Slavici Marinkovi}

Sau~estvujemo u bolu.

35662

35665

35653

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

SE]AWE

JulijanaGrbatini}

Vladislav-VasoKecojevi}

Prija Marija i prijateq Bora.

preminula 20. 8. 2011. godine u 63. godini. Sahrana je danas, 23. 8. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug Josip, sinovi Stevan i Aleksandar, snaje Svetlana i Jasmina, unu~ad Sale,Katarina i Veqko.

35613

Tu`nim srcem javqamo svim ro|acima, kumovima i prijateqima da je na{ dragi

Branislavka Todorovi}

od kom{ijaizzgrade uUl.Narodnogfronta85-93.

35677

AngelaI{tok

preminuo 21. 8. 2011. godine u 74. godini. Sahrana dragog nam pokojnika je danas, 23. 8. 2011. godine, u 15 ~asova, na grobqu u Ba~kom Dobrom Poqu. O`alo{}eni: sinovi Ne{ko i Jago{, }erke Danica i Dragica, sestra Qeposava, unu~ad Teodora,Marko i Pavle i ostala mnogobrojna rodbina. 35650

Vladislavu Kecojevi}u

Pro{le su tri godine od kada si oti{la, ali ne iz mog srca. U mom srcu i mojim mislima `ivi{ dok i ja postojim.

Ratko i StanaVeri}.

Nedostaje{ mi, mnogo! Mara.

35651

35599


Документ:Празна колевка Ако, као што једна изрека каже,животбебепочињеонда када је мајка зажели, постављасепитање:штакада тонијеслучај?Далијемогуће да се и данас, у 21. веку, абортус користи као средство планирања породице и каквепричеопорођајушапућу мајке док чувају децу у парковима? Уредница:Весна Коња (РТВ 1, 22.30) 06.30 09.00 09.30 10.00 10.05 10.08 10.35 11.30 11.55 12.00 12.15 13.40 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 16.00 16.50 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.05 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 01.15

tv program

utorak23.avgust2011.

Јутарњи програм Лес у Војводини,док.програм Бајко квиз Вести Стање на путевима Живопис:Скелеџије и дунавски јагањци Варошарије:Сремски Карловци Кухињица Десило се Вести Нови таблоид Концерт:ВладоКалембер Вести Центар света Лес у Војводини,док.програм Вести Имам једну жељу Варошарије:Сремски Карловци Десило се ТВ Дневник Тајна хране:Боранија Кухињица Разгледнице ТВ Дневник Мали концерт Агро мозаик Било је то 1990-те Војвођански дневник Документ:Празна колевка Крај невиности,филм Музички програм

08.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.20 22.00 22.30 23.00 00.00 00.30

У сусрет сунцу Освета Е ТВ Била једном једна недеља Простор Без цензуре Бели лук и папричица Разговори о здрављу Војвођанске вести У огледалу Дискавери Војвођанске вести Освета Наш гост Војвођанске вести Наша земља Лице с насловнице Војвођанске вести Разголићени Дискавери Глас Америке Ноћни програм-репризе

11.00 Вести 11.05 Храна и вино 11.35 Цртани филм 12.00Вести 12.05Авантуре Шерлока Холмса 13.05Одељење за убиства 14.00Вести 14.05Ево нас код вас 15.05Славни парови 16.00Објектив (слов) 16.15Објектив (мађ) 16.30Објектив 16.45Цртани филм 17.15Неон сити 17.30Новосадско поподне 18.30Неон сити 19.00Објектив

Мелиса Лио

СЕРИЈА 06.30 07.00 07.45 08.10 08.45 09.55 10.25 11.11 12.00 12.30 12.40 13.10 14.00 14.30 14.45 15.10 16.10 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.55 00.00

Кухињица –мађ. Најлепше бајке света Змајевање Слободна тема Фестивалдечјетамбурашке песме:Лидицерскосрце Село првих винограда -Ердевик Музички програм Знање Чари риболова Вести (мађ) Изравно (хрв) ТВ баштина Здраво,живо Десило се Бајко квиз Наши дани (мађ) Верска емисија (мађ) Недељни магазин (ром) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (ром) Кад сви лажу,филм ТВ баштина ТВ Продаја

Одељење заубиства Улоге: Ричард Блезер, Кларк Џонсон, Мелиса Лио, Данијел Болдвин (Новосадска ТВ, 21.00) 19.30Храна и вино 20.00Квадрат вароши 21.00Одељење за убиства 22.30Авантуре Шерлока Холмса 23.15Док.програм

10.00 Фул Тилт покер 11.00 АТП Мастерс Синсинати,финале 14.00 Кошарка Суперкуп 15.45 Најава дербија 16.15 Премијер лига:Манчестер јунајтед –Тотенхем 18.45 Кошарка –студио 19.15 Кошарка:Немачка –Босна 21.00 Преглед Премијер лиге 22.00 Преглед руске лиге 22.30 Преглед Шампионата 23.00 Преглед аргентинске лиге 00.45 Португалска лига

07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Суботом поподне,14.00Живети свој живот,15.00Спортски преглед,16.00Освета,17.00 Политикон, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,00.30Ток шоу 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Главни осумњичени,10.30Кад порастем бићу..., 11.00 Никад се не зна, 12.00 Отворени екран, 13.00Метрополе и регије света,14.00Инфо К9,15.00Контранапад,16.00Инфо К9,16.45Бибер,17.00Главни осумњичени,18.00Лек из природе,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.45Бибер,20.15Травел клуб,21.15Отворени екран, 22.15Бибер,22.35Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

06.02 06.41 06.59 07.03 07.13 07.19 07.23 07.35 07.58 08.08 08.24 08.53 09.19 09.42 09.49 10.20 10.47 11.18 11.48

Ана Софреновић

Малисвет Петак,16.септембар,каои свакидругипетак:једандокторжелидасеубије,дваполицајца праве погрешан избор,аједаносумњиченимисли да ник ада неће бити ухваћен. Радница у посластичарници,женаосумњиченог, верује у љубав, полицајац верује у судбину, а доктор,којижелидасеубије,верује у то да је крај његовог животанеизбежан. Улоге: Мики Манојловић, Лазар Ристовски, Бранко Ђурић, Богдан Диклић, Ирена Мићијевић-Родић, Ана Софреновић Режија: Милош Радовић (РТС 1, 21.02) 06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.04 10.00 10.09 10.35 11.05 12.30 12.38 13.24 15.00 16.00 17.00 17.25 18.23 18.58 19.30 20.07 21.02 22.30 22.35 23.06 23.55 00.11 00.21 00.50

07.15 07.50 08.05 08.30 09.30 11.00 12.05 13.00 13.15 13.30 14.00 15.00 16.50 17.00 18.05 18.15 18.30 19.00 19.20 20.05 20.15 21.30 23.30 00.00 00.15

Вести Јутарњипрограм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Лисице Вести Квадратура круга Путопис Дневник иПресконференција Евронет Злочиначки умови Летњи биоскоп:Дивљи дечаци,филм Ово је Србија Повратак отписаних Дневник РТВ Београдска хроника Разгледница Слагалица,квиз Дневник Повратак отписаних Мали свет,филм Вести Око Злочиначки умови Дневник Евронет Зелена трава Ноћни биоскоп:Коњокрадице, филм

Бандини Ексклузив Експлозив Аурора Бандини Забрањено воће Неко те посматра Ексклузив Вести Експлозив Трачара Филм:Откуцаји смрти Срећне вести 1001ноћ Каматица Ексклузив Експлозив Вести Забрањено воће Лото Када лишће пада Филм:Заувек млад Експлозив Ексклузив Трачара

12.17 12.50 13.53 14.09

Концерт за добро јутро Слагалица Датум Верски календар Мунзи Кажи ми,кажи! Френине ципеле Пчелица Маја Томас и другари 2 Научимеда... Енциклопедија за радознале Повратакдабра ДелоЋирилаиМетодија Енциклопедија Све боје живота Ад либитум Траг Суседи-један поглед Европа једно музичко путовање Водазасве Трезор Научимеда... Енциклопедијазарадознале

05.58 09.00 09.35 10.00 10.25 10.35 11.00 11.25 11.55 12.20 13.10 14.00 16.00 16.35 17.00 17.50 18.30 19.06 20.00 20.30 21.00 22.55 23.00 23.35 23.55 01.30

Ново јутро Вести Б92 Топ шоп Све о животињама Топшоп Сунђер Боб Коцкалоне Пингвини с Мадагаскара Трнавчевићи у дивљини Топ шоп Најбоље године Гордон Ремзи:Кухињски кошмари Филм:Горштак 2 Вести Б92 Спортски преглед Доме,слатки доме Сунђер Боб Коцкалоне Вести Б92 Пријатељи Два и по мушкарца Секс и град Филм:Беовулф Временска прогноза:Шта да обучем? Вести Б92 Спортски преглед Филм:Фронт УкључењеуИнфоканал

Беовулф

ФУДБАЛ:КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗАЛИГУШАМПИОНА

Виљареал –Оденсе (РТС 2, 20.40) 14.37 15.03 15.26 15.58 16.33 17.02 17.59 18.29 19.01 19.36 20.01 20.40 22.36 23.36 00.05 00.55

01.51

dnevnik

c m y

30

Повратакдабра ДелоЋирилаиМетодија Јапанскеправославнецркве Време је за бебе Екорецепт Капри Европа и Срби Научни кафе Други век ТВ мрежа Метрополис у Алексинцу Фудбал -квалификације за Лигу шампиона:ВиљареалОденсе,пренос Капри Хроника филмских сусрета у Нишу Фудбал:Лига шампиона Хаг;СуђењедрВојиславу Шешељу,снимак (програмзависиодснимкаиз Хага) Трезор

06.00ВОА 06.30Друга страна Србије 07.00Маратон 08.00Милица² 08.30 Сликеживота 09.00Отворени студио 10.15Завршница 11.15 Топ шоп 11.30 Филм:Година пса 14.00Вести 14.30Милица² 15.02Слике живота 15.45Топ шоп 16.00Вести 16.05Горштак 17.00Инфо 17.02Завршница 18.00Вести 18.30Чак 19.00Милица² 19.30Без трага 20.30Филм:Мудрост крокодила 22.30НЦИС 23.30Вести 23.45Милица² 00.00Филм:Коњаник на крову 02.00Друга страна Србије 02.30Откопчано 03.30НЦИС 04.30Филм:Мудросткрокодила

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус 12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,21.15Ток шоу:Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

Беовулф ослобађа принцезу Пендру и заједно са њом креће у борбу против злог чудовишта Грендела и његовемајке,којажеликрваво да се освети за судбину свогсина.Гранделимаподршку и злогласног краља Хротгара, који жели да искористиГренделовумоћдазагосподаричитавомземљом. Улоге: Кристофер Ламбер, Патриша Веласкез, Рона Митра, Оливер Котон Режија:Грахам Бејкер (Б92, 21.00)

Бакуган У свету Вестроја, Бакуган (мали дух који може да се трансформишеумоћногратника) по имену Нага одлучи даапсорбујесвуенергијудва пола. Ти полови димензије држе на своме месту. Међутим, упио је превише негативне енергије, док је позитивну енергију упила његова сестра Вејверн. Почиње сукобполова. (Хепи, 11.00) 05.30 07.55 08.00 08.25 08.35 08.45 08.55 09.00 09.15 09.40 09.55 10.00 10.10 10.35 11.00 11.25 11.45 12.05 12.30 13.20 13.40 13.55 14.00 14.50 15.40 15.55 16.00 16.30 17.55 18.25

Патриша Веласкез

06.00 07.00 09.45 10.00 11.00 11.30 12.30 15.00 16.00 16.30 17.40 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 03.00

Поље лала Добро јутро У сосу Краљицајуга Скривенакамера Наслеђе једне даме Сестре Мењам жену Гавриловићи Мала невеста Национални дневник Тријумф љубави Поље лала Национални дневник Курсаџије Мењам жену Краљицајуга Наслеђе једне даме ЛасВегас Филм:Коен и Тејт Филм:Љубавна прича за Бобија Лонга

18.50 19.55 20.00 21.00 21.55 22.00 22.30 23.55 00.00 01.00 03.00

Јутарњи програм Вести Чаробњак магичне фруле Здраво,Кити Мала принцеза Направите места за Нодија Мегаминималс Анђелина балерина Сирене Телешоп Вести Здраво,Кити Хорсленд Мали играч Гоа Бакуган Моћна чигра Фантастично путовање Сирене Квизић Пресовање Телешоп Вести Луде године Империја Ћин Телешоп Вести Малдиви -Микс Малдиви –Под врелим сунцем Телемастер Гласови у времену,док.серијал Малдиви -Идемо даље… Вести Империја Ћин На звезданом путу Вести Малдиви -Преглед дана Малдиви -Више од игре Вести Картел Малдиви –Више од игре… Луде године

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем.


dnevnik

utorak23.avgust2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

8

FEQTON

31

ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ ТИГАР МЕТОДОМ

Пише:Ејми Чуa 08.05 09.00 09.55 10.50 11.45 12.40 13.10 13.35 14.30 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Л.А.Инк Мајамиинк Великипројекти Грађевинскеинтервенције Највећигубитник Малиљуди,великисвет Венчаницаизснова Штанетребаобући Кошишатогпса Спасавањеоронулих грађевина Џон,Кејтиосмородеце Девојчицеидијадеме Штанетребаобући Највећигубитник Новацнајеловнику Кејтиосмородеце ДрЏи Л.А.Инк Мајамиинк Новацнајеловнику

08.00Мистеријеисторије 08.30Мистеријеисторије 09.00Живооружје 10.00ВолСојинка,детешуме 11.00 1989-1990.Последњагодина ИсточнеНемачке 12.00Последњилетпоручника Естила 13.00Хитлеровифалсификатори 14.00Косизаправоти? 15.00Героуовзакон 16.00Најгорипословиуисторији 17.00Првиљудиусвемиру 18.00Ратници 19.00Историјарасизма 20.00ДалајЛама 21.00Тајниратови 22.00ДокторЏекилимистерХајд, истинитаприча 23.00Мач 00.00Најгорипословиуисторији 01.00Првиљудиусвемиру

07.00 09.05 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.15 14.20 14.50 15.25 16.00 17.00 17.55 18.40 19.30 20.10 21.10 22.50 23.15 23.30 23.55 00.50

Добројутро,Хрватска ХотелдворацОрт Природнисвет,док.серија КодАне Опрашоу Дневник Господарицатвогасрца Капри Путопис Хрватиихришћанство,док. серија Културнабаштина Алиса,слушајсвојесрце Хрватскауживо Свећебитидобро Летњаслагалица Дневник Капри Циклускомедија:Десет разлогазаштотемрзим,филм Дневник3 Спорт Краткисусрети Тајнесветскихмузеја,док. серија Белстар,филм

СудијаЕјми УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Филм:Заслепљујућевезе УбиствауМидсамеру Дијагноза:Убиство Вокер,тексашкиренџер Закониред Филм:Продајаневиности Браћаисестре

07.35Стаклендом 08.25Кобра11 09.20 ТВпродаја 10.45Ексклузивтаблоид 11.15 Наследници 12.05Вратараја 13.001001ноћ 14.25Кобра11 17.05Недајсе,Нина! 18.00Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Стаклени дом 20.00Менталист 20.50Уводуанатомију 22.30 Заборављенислучај 23.15РТЛВести 23.30Налицуместа 01.00Астрошоу 02.00Заборављенислучај 02.45РТЛДанас

СЕРИЈА

Стакленидом

Џулија Стајлс

Десетразлога заштотемрзим 08.00 Фантастичначетворка 08.30Старлаијахачидрагуља 09.30 ОзиБу 10.00 Фантастичначетворка 10.30 Старлаијахачидрагуља 11.00 Тимочкабуна 13.15 КраљицаБоливуда 16.00 ЉубавниживотБудимира Трајковића 18.00 Дилер1 20.00 Шансазаљубав 22.00 Граџ1 00.00 Еротскифилм:Вруће грешнице

08.10 09.10 11.10 13.10 15.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.50

Сестре Кет и Бјанка похађају исту школу и живе са строгим оцем. Док је млађа БјанкаврлопопуларнаКетје незаинтересованазамомке. Улоге:Џулија Стајлс, Хит Леџер, Џозеф Гордон-Левит, Лариса Олејник, Дејвид Крумхолц Режија:Џил Јангер (ХРТ 1, 21.10)

После осамнаест година животауАмерици,КаменКасабов, расипни син сувласника највећег шопинг центрауСофији,ДимитраКасабова, враћа се кући на очев 60. рођендан. С обзиром да се годинама није чуо ни видео с оцем и не зна како би мупришао,Каменодлучида гаизненадиназабави... Улоге: Калин Врачански, Стефан Данаилов, Елена Петрова, Бојко Крастанов (РТЛ, 19.05)

КраљицаБоливуда Ово је прича о Џени, младој Индијки која живи у ИсточномЛондону.Кадасеона заљубиубелогмладићаЏека,наилазинанеслагањечитавепородице.Причајепуна изненадних обрта и примамљивих детаља из индијске културе.Џенинипроблемисе само увећавају после настанкасукобаизмеђуЏекаи њеногбрата. Улоге: Прија Калидас, Џејмс Мекавој Режија:Џереми Вудинг (Синеманија, 13.15)

Прија Калидас

06.00 07.30 09.10 10.50 12.25 14.20 16.25 18.10 20.05 21.35 23.00 00.50 02.15 04.20

Фантастични господин Фокс Зубић вила Породица Адамс Вредности породице Адамс Џоова палата Дан заљубљених Карлитос и животна шанса Развод на француски начин Гејмер Оклопни транспортер Доријан Греј Јацкасс. филм Девојка која се играла ватром Стилето

08.20 08.45 09.10 09.20 09.35 10.00 10.42 11.25 12.05 12.30 12.55 13.05 13.25

22.55 23.40 00.00 00.45 01.10

Жутокљунац Целеноте Наврхјезика Етика Обичнаклинка Алиса,слушајсвојесрце ПунакућаРафтера ТриХил Ждероња Жутокљунац Цртанифилм ЏониБраво ЛагодниживотЗакаиКодија 2 БелСтар,филм РужнаБети 4зида Директ Којак Шаптачпсима СилвестровеиЧичијеветајне Кодкућејенајлепше Гаража Фудбал,ЛП-емисија Фудбал,ЛП:Малме-Динамо, пренос Лажими ЗовемсеЕрл Специјалнапостројба Пријатељи СлеџХамер

08.00 08.30 10.30 11.10 12.30 13.00 13.30 15.20 16.20 17.00 18.00 18.30 19.00 21.00 22.00 00.00 01.50

Фаџ Интермецо1 Коракдаље СастанакуТокију Интермецо2 Невероватнеприче БитказаБританију Фаџ Коракдаље Трава ХарииХендерсонови Интермецо3 Великаакција Трава Дуганоћ Боксер Нечастанпут

13.50 15.15 16.00 16.35 17.00 17.50 18.40 19.20 19.35 20.10 20.40

08.00Луд за мамбом 10.00Дадли је закон 12.00Ваши пријатељи и суседи 14.00Чист и трезан 16.00Ксанаду 18.00Трчи Рони трчи 20.00Муза 22.00Заклетва 00.00Лезбејке из снова 02.00Прљави кодекс

Елена Петрова

08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Разоткривање Опасанлов Преживљавање Врхунскоградитељство Америчкичопери Лимарскарадионица/Лондон Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Какавалат! Преживљавање ПограничнаполицијаСАД Какосеправи? Какотораде? Великеселидбе Усрцумашине Људскихрукудело–Азије БорнаколабраћеХау Америчкичопери Генералка

08.30 09.30 11.00 11.15 12.30 13.30 15.00 16.00 17.45 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 00.30

Бициклизам Фудбал Фудбал Тенис Бициклизам Фудбал Бициклизам Бициклизам Фудбал Бокс Бокс Бокс Аутомобилизам Тенис Бициклизам

Ђубренијеметафора

К

инеским родитељима прође много тога што дарено за неки предмет или чак да нешто није у резападњацима никад не би. Кад сам била мла- ду са школом. Ако се оцене не поправе, може се деда и према мајци се понашала с непоштова- сити да, на крају, траже разговор с директором рањем, отац ми је љутито рекао да сам „ђубре“ на ки- ди провере како се одвија настава или да преиспинеском. И то је деловало. Осећала сам се грозно и тају објективност и стручност наставника. Кад би стварно се стидела свог понашања, али то није ло- кинеско дете добило четворку – што се никад не ше утицало на моје самопоштовање. Тачно сам зна- дешава – прво би дошло до експлозије праћене ла да он иначе има изузетно добро мишљење о ме- вриштањем и чупањем косе. Ојађена кинеска мајка ни. Нисам помислила да сам безвредна и да сам би, потом, прибавила десетине или, чак, стотине стварно ђубре. Као зрела жена, и ја сам једном то учинила Софији на енглеском, кад се према мени понела без поштовања. Кад сам на једној вечери споменула шта сам урадила, сви присутни су се згрозили. Једна гошћа толико се потресла да се расплакала и отишла кући. Моја пријатељица Сузан, домаћица, покушала ме оправдати. „О, Боже, нисте добро схватили! Ејми је, заправо, говорила у метафорама, је ли тако? Ниси стварно рекла Софији да је ђубре“. „Стварно јесам, али то је другачији контекст“, покушала сам да објасним. „То је нормално код кинеских имиграната.“ „Али ти ниси кинески имигрант“, неко се досетио. „Тачно“, сложила сам се, „заМали Кинези нису навикли на родитељске комплименте то није деловало“. Чињеница је да кинески родитељи могу да ураде вежби и радила с дететом све док га не оспособи да много тога што је незамисливо или чак подлеже за- добије петицу. Кинески родитељи захтевају саврконским казнама на Западу. Кинеске мајке могу да шене оцене јер верују да њихова деца могу да их кажу својим ћеркама: „Знаш шта, дебељуцо, мораш добију. Ако се то не деси, прво што помисле је – мало на дијету“. Западњаци, пак, околишају, при- дете није довољно радило! И зато су, за учинак кочајући о „здрављу“, не смеју да изговоре ни „д“ од ји је испод жељеног стандарда, спремни да осуде, дебљине, а деца им ипак често заврше на терапији казне и посраме дете. због поремећаја исхране и негативне слике о себи. 2. Кинески родитељи су уверени у то да им деца (Једном сам чула једног оца, западњака, како своју много дугују. Разлози за то су мало нејасни, али вепоодраслу ћерку части комплиментима и назива је роватно је комбинација конфучијанске идеје о пије„лепотицом, невероватно способном“. После ми је тету деце према родитељима и чињенице да се родевојка причала да се баш дитељи жртвују и много због тога осећала као ђучине за своју децу. (Истибре). Кинески родитељи на је да се кинеске мајке Кинескиродитељиверују да могу од своје деце да захушанче и саме проводе одличнознајуштајенајбоље тевају да буду скроз оддуге напорне сате у везањиховудецу,пасеинеобазиру лична. Западњачки родижбању, пропитивању гранањиховежеље.Затокћери тељи могу да траже од дедива и шпијунирању своце да се само максимално несмејуиматимомкедо16.године, је деце). Какогод, кинеска потруде. Кинески смеју докнезавршесредњушколу,идеца деца верују да остат ак да кажу: „Лењ си, сви у живота треба да проведу немогуспавативанкуће разреду су већ бољи од одужујући се својим ротебе“, а западњаци морају дитељима тако што ће их да се боре са сопственим унутрашњим конфликти- слушати и омогућити им да се њима поносе. За разма везаним за успех и да убеде себе да нису разоча- лику од њих, мало западњака сматра да су деца вечрани својом децом. Мислим да постоје три велике ни дужници својих родитеља. Џед, заправо, мисли разлике у систему размишљања Кинеза и западња- сасвим супротно. „Деца не бирају родитеље. Не бика. рају чак ни да ли ће се родити. Родитељи им намет1. Родитељи западњаци претерано брину о само- ну живот па је њихова обавеза да им све обезбеде. поуздању своје деце. Стрепе како ће се деца осећа- Деца родитељима не дугују ништа. Они ће имати ти у случају неуспеха и стално их уверавају да су обавезу тек према сопственој деци“. Мени ова задобри, а занемарују њихове просечне успехе у шко- падњачка улога родитеља грозно звучи. ли или на јавним наступима. Дакле, стално се баве 3. Кинески родитељи верују да они одлично знапсихом своје деце. Кинески родитељи то не раде ју шта је најбоље за њихову децу па се ни не обазијер претпостављају да су им деца јака па се пона- ру на њихове личне жеље и изборе. Зато кинеске шају сасвим другачије. Ако дете добије пет минус кћери не смеју имати момке до 16. године, док не на контролном, западњачки родитељ ће га најверо- заврше средњу школу и зато кинеска деца не могу ватније похвалити. Кинеска мајка ће с великим из- камповати и спавати ван куће. Зато се ниједно киненађењем уздахнути и питати како се то могло до- неско дете не би усудило да каже мами: „Добио сам годити. Ако дете добије четворку, неки западњачки улогу у школској представи! Ја глумим Сељака родитељи ће исто похвалити дете, док ће неки мо- Број Шест. Мораћу остајати на пробама сваког дажда изразити неодобравање, али ће пазити да се де- на од три до седам и мораћете ме возити и викенте не осети несигурно и неће му говорити да је дом“. „глупо“, „безвредно“ или да их је „осрамотило“. Али, није да кинески родитељи не воле своју деЗападњачки родитељи ће потајно можда мислити цу. Управо супротно! Одрекли би се свега, ако треда им се дете не сналази на контролном, да није на- ба, ради своје деце. Књигу „БОЈНИПОКЛИЧМАЈКЕТИГРА” (издавач: „Психополис”,Матицесрпске14, НовиСад) читаоци„Дневника„,осимукњижарама,могукупитиузспецијалнипопустпутем телефона021/ 473–6664(раднимданомод9до14)илии-мејла: psihopolis@nscable.net i www.psihopolis.edu.rs

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

utorak23.avgust2011.

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Радите више ствари у исто време. Прво испланирајте и запишите ред и редослед обавеза, па тек онда крените у акцију. Сарадници су пуни идеја, али недовољно озбиљни. Не можете се ослонити на њих.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

23. avgust 2011.

Уторак је Марсов дан, ваш дан, па се покажите у својој најбољој форми. Ментално сте оптерећени и без довољно пажње и стрпљења, тако да су могући проблеми у комуникацији и саобраћају.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Кроз ваш знак ових дана плови Месец, и немојте се чудити што се промене дешавају на сваком кораку. Емотивно сте преосетљиви, говорите и резонујете на основу тренутних осећања.

Избегавајте нервозу и сплетке. Спојите различита интересовања, послове и путеве, у један једини, али разнолик и разноврстан. Нисте поверљиви ни доследни па можете поједине контакте површно схватити.

Друштво вам троши време и енергију. Ако је лепо и пријатно, онда ОК. Ипак, пословна ситуација заслужује више труда. Окрените се већ постигнутој сарадњи и клијентима с којима радите већ дуже.

Окружени сте љубављу и лепотом, на практичан и конструктиван начин. Ни „ва„ од ватромета, за сада. Пословна атмосфера је напета, оптерећујућа, но, биће боље у наредним данима.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

У каријери сте изложени тензији. У партнерском односу такође. Како томе стати на пут? Па већ стојите, укопани у месту, и не померате се. Управо тако како и чините. Одолевате притисцима.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Ваш жовијални Јупитер је у знаку Бика, што вас упућује на стабилност, како материјалну, тако и емотивну. Склони сте новцу, и што га више цените, то вам више пристиже. Трошкови су рационални.

Љубавни однос траје и траје, без обзира на пролазно, понекад суштинско, неслагање. Управо излазите из једне такве ситуације. Добар однос негујете с пријатељима с којима излазите.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Све више увиђате своје границе, али сте довољно стрпљиви да сачекате бољу ситуацију за реализацију својих жеља и намера. Стабилизујете се. Проблеми полако пролазе. Поведите рачуна о свом здрављу.

Разнолика и весела, помало неозбиљна комуникација с децом и вољеном особом је сама себи сврха. Можете заједнички радити неки послић, онако у ходу, путовати негде близу.

Пазите коме поклањате своје слободно време и кога примате у свој дом. Било би боље да се концентришете на пословне обавезе које имате. У љубави је све боље и биће боље, ускоро.

TRI^-TRA^

Не воли шалу V REMENSKA

PROGNOZA

Веома

Vojvodina Novi Sad

34

Subotica

34

Sombor

34

Kikinda

34

Vrbas

34

B. Palanka

34

Zrewanin

35

S. Mitrovica 35 Ruma

35

Pan~evo

35

Vr{ac

34

Srbija Beograd

35

Kragujevac

35

K. Mitrovica 35 Ni{

ГлумицаЛиндзи Лохан јеподнелатужбупротиврепераПитбула затоштоје збијаошаленањенрачунусвојојпесми „Give me Everything”. УпесмикојупотписујуПитбулиНеЈореперикористеизраз„битиупритвору као Линдзи Лохан”, сугеришући на њене бројне прекршаје и одласке у затвор. Лоханова тражи забрану пуштања песме,којајепрепарнедеља биланаврхумузичких топлиста уСАД,те,наравно,новчанунакнаду. У њеној тужби стоји да песма штети њеном угледуглумице.Одкадајепре18 месециЛиндзи напустилаклиникузаодвикавање и изашла из кућног притвора, глумицапокушавадапорадинаимиџу и да се прикаже као узорна грађанка. Чињеница да њено име асоцира на затвор сигурнојојнеидеуприлог.

36

Evropa

тоПло

НОВИСАД: Сунчано и веома топло. Ветар слаб југоисточни и источни. Притисак изнад нормале. Минимална температура 17, а максимална 34 степена. ВОЈВОДИНА: Сунчано и веома топло. Ветар слаб источни и југоисточни. Притисак мало изнад нормале. Минимална температура од 15 до 18, а максимална око 35 степени. СРБИЈА: Сунчано и врло топло. Ветар слаб источни и југоисточни. Притисак мало изнад нормале. Минимална температура од 14 до 20, а максимална од 33 до 37 степени. Прогноза за Србију у наредним данима: Током целе седмице сунчано и велика врућина уз температуре од 35 до 39 степени Целзијуса. Крајем седмице и почетком идуће су могући ређи локални пљускови и постепено освежење.

Madrid

31

Rim

33

London

19

Cirih

30

Berlin

26

Be~

33

Var{ava

25

Kijev

26

Moskva

23

Oslo

22

St. Peterburg 22

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Очекиване биометеоролошке прилике могу условити тегобе код хроничних болесника и осетљивих особа. Могући су главобоља, замарање и смањена концентрација. Потребна је адекватна заштита од UV зрачења. Опрезно у саобраћају.

Atina

33

Pariz

25

Minhen

32

Budimpe{ta

33

Stokholm

23

VIC DANA - Шта се подразумева под коришћењем снаге воде - пита учитељица. - Кад мама плаче све док јој тата не купи нову хаљину - одговoри Перица.

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

Bezdan

200 (-7)

Slankamen

237 (4)

Ja{a Tomi}

Apatin

264 (-1)

Zemun

276 (13)

Bogojevo

238 (-1)

Pan~evo

290 (12)

Ba~. Palanka

240 (4)

Smederevo

468 (14)

Novi Sad

211 (5)

Tendencija opadawa i stagnacije

SAVA

N. Kne`evac

209 (-3)

S. Mitrovica

38 (-12)

Tendencija stagnacije

Senta

271 (-1)

Beograd

224 (14)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

334 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

226 (4)

NERA

Hetin

86 (2)

TISA

14 (-2)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa i stagnacije

Kusi}

42 (0)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 23.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you