Page 1

N

NOVI SAD *

E

D

E

Q

N

I

c m y

23. AVGUST 2009. GODINE

GODINA LXVII BROJ 22458 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NASLOVI

MAJSTORI

Tata mata za fijakere

str. 8

[OROM, S BOROM

^ika Andrija i pekmez

Foto: B. Lu~i}

DEFILEOM BICIKLISTA DO UYBENIKA

str. 8

Osve`ewe uz ki{u

„Pozitivna klima” od srca deci str. 17 POKRENUT VEB SAJT ZA NAPADE NA MEDIJE

Regata na Tisi

Internet zaklon za novinara na vetrometini

str. 4

Najvi{a temperatura 29°S UV indeks 6-7

DVORCI, KURIJE I LETWIKOVCI VOJVODINE

Foto: R. Hayi}

Uglavnom ru{evine i goli zidovi str. 5

str. 11

S P O R T

„ VOJVODINA POBEDILA METALAC

str. 12–16

„ DANAS VELIKA NAGRADA VALENSIJE


nedeqa23.avgust2009.

Tadi} posetio Sijan

SVET UTICAJ TRANZICIJE NA „VESELO GROBQE“ U SAPANCI

Rat za nasle|e majstora Patra{a ostkomunisti~ka tranzicija unela je ovih dana mnogo nemira i `u~i i me|u me{tane sela Sapanca u Rumuniji, koji su {irom sveta poznati po tome da ~ak ni smrt ne shvataju ozbiqno. Ipak, tr`i{te i profit uspeli su da ih posva|aju i prete da ugroze ono {to je {ezdesetih godina pro{log veka postao pravi brend za turiste iz celog sveta. Sapanca je malo selo na severozapadu Rumunije u `upaniji Maramure{. Jedinstveno je po tome {to tera {egu sa smr}u. Prema verovawu Da~ana `ivot je ve~an, a smrt predstavqa veseqe, jer se du{a ~ovekova seli u boqi svet. Na osnovu takve filozofije, daleke 1935. godine seoski rezbar Stan Jon Patra{ napravio je od hrastovine prvi nadgrobni spomenik na kome je izrezbario scenu iz `ivota pokojnika i ispisao kra}i {aqivi tekst kao epitaf. Osnovu daske je ofarbao u lila plavo, a reqef obojio jarkim bojama. Tako je nastao model za ono {to }e trideset godina kasnije, pa sve do danas postati biznis oko kojeg se sva|aju majstorovi naslednici. Seosko grobqe u Sapanci danas broji vi{e od 1.300 tih izrezbarenih spomenika, pa je zbog {aqivih natpisa na ra~un pokojnika, nazvano veselo grobqe. To je prava galerija pod otvorenim nebom. Vi{e od 200.000 turista iz celog sveta svake godine pose}uje to grobqe, a radionica majstora Patra{a pretvorena je u muzej. Wegovi naslednici ovih dana tra`e pravdu po sudovima, prete jedan drugome zatvorom, jer su

P

veselo grobqe i izrezbareni krstovi postali pravi rudnik zlata. Rezbar naivac Dumitru Pop Tinku dokazao je da nije nimalo naivan. Kriju}i od me{tana, oti{ao je i prijavio izradu krstova i plavu nijansu boje koja se koristi za te nadgrobne spomenike kao svoj patent. Time je monopolisao ceo posao i upozorio ostale majstore u selu da ne smeju vi{e da rade taj posao. Drugi majstor, George Stan Kolcun, koji je istovremeno i instruktor u {koli za preradu drveta, nije

se povinovao Tinkuovim upozorewima, pa ga je sud osudio da plati 440 leja (jedan evro staje 4,2 leja) kazne i tro{kove postupka. Dobio bi i zatvorsku kaznu, ali je sud cenio da je do sada bio ispravan gra|anin, nije imao nikakvih prestupa.

HRVATSKI MIP RAZMATRA PREDLOG IZ BEOGRADA

Zajedni~ka organizacija Samita nesvrstanih Hrvatsko ministarstvo spoqnih poslova i evropskih integracija razmatra predlog {efa srpske diplomatije Vuka Jeremi}a da Hrvatska zajedno sa Srbijom i ostalim zemqama biv{e Jugoslavije u~estvuje u organizaciji skupa Pokreta nesvrstanih, potvr|eno je ju~e iz toga ministarstva.

Portparol Ministarstva Mario Dragun izjavio je agenciji Hina da }e naredne sedmice biti razmotren taj predlog, provereni svi aspekti i sve izanalizirano, kao i da je hrvatski ministar spoqnih poslova Gordan Jandrokovi} primio Jeremi}evo pismo. Jutarwi list je u petak uve~e objavio da je

Jeremi} hrvatskom kolegi Jandrokovi}u uputio predlog da Hrvatska sa Srbijom i ostalim zemqama biv{e Jugoslavije u~estvuje u organizaciji skupa Pokreta nesvrstanih. Skup bi, prema pisawu lista, bio organizovan povodom 50. godi{wice osnivawa tog pokreta, odr`ao bi se 2011. godine u Beogradu, gde je bila i prva konferencija Pokreta nesvrstanih 1961. godine. Jeremi} u pismu navodi da je re~ „o posebno va`nom jubileju za Pokret nesvrstanih ~iji je jedan od osniva~a i najaktivnijih ~lanova bila upravo biv{a Jugoslavija“. Jutarwi list pi{e kako Beograd o~ekuje da }e dobiti podr{ku Egipta, kao zemqe predsedavaju}e Pokreta, te da }e predsednik Hosni Mubarak biti pokroviteq sve~anosti. List prenosi i reagovawe iz kancelarije hrvatskog predsednika Stjepana Mesi}a, u kojem se tvrdi da predlog treba svakako prihvatiti „jer bi bilo apsurdno da se Beograd promovi{e kao jedini naslednik biv{e Jugoslavije u tako va`nom pokretu“.

Protest Ma|arske zbog postupka prema [ojomu Ma|arska vlada je o{tro protestvovala zbog toga {to slova~ka policija nije dozvolila predsedniku Republike Laslu [ojomu da u|e na teritoriju Slova~ke, a ministar inostranih poslova Peter Bala` je najavio da }e slu~aj izneti pred me|unarodne forume, ukqu~uju}i i Evropsku uniju. „Zabrana ulaska ma|arskog predsednika u Slova~ku je neosnovana, a obja{wewe je `alosno i neprihvatqivo. [ojoma je pozvala jedna civilna organizacija da prisustvuje otkrivawu spomenika Sent I{tvanu, {to je on prihvatio i krajem juna o tome obavestio slova~ku ambasadu u Budimpe{ti“, pi{e u saop{tewu vlade. [ojom je, nakon {to mu je u petak po podne zabrawen ulazak u Komarno, na mostu koji spaja taj grad s ma|arskim Komaromom, nekada jedinstvenoj celini, na improvizovanoj konferenciji za novinare potvrdio da je slova~ka strana za wegovu posetu znala jo{ pre dva meseca i da sve do pre nekoliko dana nije imala nikakvih primedbi. Slova~ki premijer Ro-

DNEVNIK

c m y

2

bert Fico je, u jednoj televizijskoj emisiji, demantovao te navode, isti~u}i da je zvani~na Bratislava za put visokog gosta iz susedne zemqe saznala tek 13. avgusta. „[ojom tokom pripreme posete nije izrazio nikakvu `equ da se u Komarnu sretne sa slova~kim kolegom (Ivanom Ga{parovi~em), {to je neverovatno, nezamislivo i aroganto. Ma|ari se pona{aju kao da ju`ni deo Slova~ke ne pripada Slova~koj, ve} da je to ma|arska provincija. Sent I{tvan, sem toga, nije na{ kraq, ve} je to Svatopluk“, istakao je Fico na slova~koj TA3 televiziji. Slova~ki organi doneli su odluku o zabrani ulaska [ojoma sat i po pre nego {to je on stigao na grani~ni prelaz na pomenutom mostu na Dunavu. U obrazlo`ewu je navedeno da je „poseta rizi~na“, jer ma|arski predsednik dolazi upravo 21. avgusta, na dan kada su 1968. godine trupe pet zemaqa Var{avskog ugovora, ukqu~uju}i i Ma|arsku, tenkovima u{le u ^ehoslova~ku i silom ugu{ile ustanak poznat kao „pra{ko prole}e“.

Tre}i majstor koji se bavi izradom spomenika za veselo grobqe Toader Turda Sepe je upozoren da prekine tu delatnost ili, ako ba{ `eli da radi, mora da se dogovori sa Tinkuom da mu plati procenat. Sepe se, me|utim, specijalizovao za izradu malih krsti}a koje posetioci kupuju kao suvenir. Ima i svoju prodavnicu suvenira u kojoj izla`e i predmete od plastike, nabavqene od kineskih snabdeva~a. Najvi{e izra|uje ~etiri modela krstova suvenira: ta{ta, pijanac, `etelac i radnik. Ove predmete u raznim veli~inama prodaje po 40 ili 60 leja po komadu. Ispod reqefa ta{te pi{e recimo: ,,Ispod ovog krsta le`i jadna moja ta{ta. Da je po`ivela jo{ tri dana u grobu bih le`ao ja, a ona bi ~itala ovaj epitaf“. Tinku, me|utim, ne `eli ni taj posao da prepusti konkurentima. Osniva~ veselog grobqa umro je 1977. godine i nikoga nije imenovao za svog naslednika. Zbog toga svi majstori u selu koji su rezbarili krstove smatraju da imaju podjednako pravo na taj biznis. Predsednik sela poku{ava da posreduje da se duhovi smire, ali kada je novac u pitawu ni me|u bra}om nema sloge. Do sada je Tinku tu`io neovla{}ene konkurente, a sada su konkurenti odlu~ili da tu`e Tinkua za neovla{}eno prisvajawe znawa i ume}a koje je svima wima podjednako podelio pokojni majstor. „ Petar Tomi}

„SLU^AJ MEGRAHI”

Sloboda za naftu i gas? Libija je saop{tila da je do kontroverznog osloba|awa Abdel Baseta al-Megrahija osu|enog za napad u Lokerbiju u [kotskoj,

do{lo zbog trgovinskih sporazuma sa Britanijom, {to je odlu~no demantovala vlada u Londonu. Libijski predsednik Muamer Gada-

fi, koji se u petak sastao sa Megrahijem, pozdravio je „hrabrost i nezavisnost“ {kotske vlade. Britanska {tampa pi{e o „trgovini ispod stola“ i „tajnom sporazumu“ Londona i Edinburga. „U svim trgovinskim sporazumuma o nafti i gasu sa Velikom Britanijom (slu~aj Megrahija) je uvek bio na stolu“, izjavio je Gadafijev sin, Seif al-Islam. Britanska vlada je te navode demantovala, tvrde}i da nije bilo nikakvog dogovora, i da je za osloba|awe Megrahija nadle`na {kotska vlada i pravosu|e. Megrahi, koji je osu|en na do`ivotni zatvor zbog u~e{}a u bomba{kom napadu 1988. na avion Pan-Ama u kojem je poginulo 270 qudi, ve}inom Amerikanaca, odslu`io je osam godina zatvora. On je oslobo|en jer je utvr|eno da ima neizle~iv rak prostate.

Okolina Atine u plamenu Veliki po`ar koji je izbio na oko 40 kilometara od centra Atine ju~e se oteo kontroli, i potpomognut jakim vetrom po~eo je da se {iri ka obli`wim selima, odakle se stanovni{tvo evakui{e. Generalni sekretar u odeqewu za urgentne situacije u Ministarstvu za unutra{we poslove proglasio je ju~e u podne vanredno stawe u celoj preferkturi Atike. Po`ar je izbio preksino} u {umi nadomak sela Gramatiko, severoisto~no od Atine, i do jutarwih sati je dopro do ku}a, a pro{irio se do obli`wih sela Varnavas i Maraton, koji su u ovom trenutku najugro`eniji. Do podneva, vatrom je zahva}eno najmawe 11 kilometara teritorije, javili su mediji. Oko 150 vatrogasa, uz pomo} devet aviona, pet helikoptera, i 20 vodenih pumpi poku{ava da obuzda po-

`ar, javqaju gr~ki mediji. Zbog jakog vetra, wihovi napori su dodatno ote`ani. Nezvani~no, sumwa se da je po`ar podmetnut. Prema posledwim izve{tajima gr~kih medija, re~ je o ~etiri po`ara koja su se stopila u jedan.

Tuzi pripremaju odvajawe od Podgorice Rukovodstvo gradske op{tine Tuzi, koja je sada u sastavu glavnog grada Crne Gore, obavestilo je diplomatska predstavni{tva u Crnoj Gori o planu da se to podru~je izdvoji iz Podgorice u samostalnu op{tinu. Predstavnici Tuzi, koji je mesni centar Malesije, podru~ja na kome `ivi albanska etni~ka zajednica, pozivaju se i na navodna obe}awa crnogorske vlasti da }e im biti data samostalna op{tina.

Tuzani, u prilog svom zahtevu, navode da Malesija ima „ekonomske resurse“ koji bi omogu}ili samostalnost wihove op{tine. Oni navode da „op{tini Tuzi“ pripadaju i planta`e vinograda „Agrokombinata 13. jul“, kao i Skadarsko jezero. Ra~una se i na ekonomsku pomo} jake albanske dijaspore u SAD, koja, kako se navodi, ima nameru da znatno vi{e investira u svoj rodni kraj, ali nakon {to bude samostalna op{tina.

Predsednik Srbije Boris Tadi} ju~e je posetio Sijan, glavni grad kineske pokrajine [ansi, gde je obi{ao kulturne i istorijske znamenitosti. adi} je u Sijanu, nekada{noj prestonici Kine, posetio Muzej ratnika i kowa od terakote, u kome su izlo`ene figure napravqene oko 210. godine pre nove ere za grobnicu prvog cara iz dinastije Chin, Chin [ihuanga koji je ujedinio Kinu, javila je agencija Sinhua. Predsednik Srbije je posetio budisti~ku pagodu Velike divqe guske, koja je izgra|ena 652. godine u vreme dinastije Tang.Tadi} se, tako|e, u Sijanu sastao sa lokalnim zvani~nicima. osle posete Sijanu, predsednik Srbije putuje u [angaj gde }e u~estvovati na po-

slovnom forumu. Prema najavama, delegacija Srbije }e u [angaju razgovarati o saradwi u modernim industrijama, kao {to su elektronska iformati~ka. Predsednik Tadi} je ju~e razgovarao sa kineskim premijerom Ven \iabaom i predsednikom parlamenta Vu Banguom. Prethodno je sa ambasadorom Kine u Beogradu Vej \ing Huom razgledao Kineski zid. Prvog dana posete, u ~etvrtak, Tadi} i kineski predsednik Hu \intao su postigli dogovor o uspostavqawu strate{kog partnerstva dve zemqe u ciqu daqeg unapre|ewa bilateralnih odnosa i posebno ekonomske saradwe. U delegaciji Srbije, koja }e u Kini boraviti do 25. avgusta, nalazi se i ministar spoqnih poslova Vuk Jeremi}.

Duli}: Rata u visini kirije Ministar `ivotne sredine Oliver Duli} izjavio da dr`ava `eli da {to pre omogu}i svim zainteresovanim gra|anima da po povoqnim uslovima kupe stanove.

Duli} je za „Ve~erwe novosti“ kazao da }e stanovi iz programa Vlade Srbije biti zidani samo u gradovima gde postoji

tra`wa. Na pitawe kada }e radna grupa Vlade pripremiti predlog finansirawa i izgradwe jeftinih stanova, on je kazao da je to „ozbiqan posao i da Vlada ne `eli da brza“. „Ne mogu da obe}am, ali o~ekujem da }e predlog biti spreman u septembru“, rekao je Duli} i dodao da je dvadesetak op{tina izrazilo spremnost da podr`i taj projekat. Prema wegovim re~ima, svi gra|ani }e imati isti tretman, a onaj ko prvi bude ispunio neohodne uslove za dobijawe kredita ima}e pravo da kupi stan. „Na{a je ideja da mese~na rata bude u visini kirije. @elimo da gra|ani od svojih primawa mogu da `ive i pla}aju rate za stan“, rekao je ministar.

VELIMIR ILI], PREDSEDNIK NOVE SRBIJE

Opozicija sprema izbornu koaliciju

Lider Nove Srbije Velimir Ili} izjavio je da se za izlazak na nove izbore ve} priprema nova koalicija stranaka koje su sada u opoziciji, ali o wenom sastavu nije `eleo da govori. „O~igledno je da bez vanrednih izbora nema re{ewa za veliku krizu koja vlada u Srbiji. Na vlast treba da do|u pametni i sposobni qudi, jedna sasvim nova ekipa“, istakao je on. Ili} je u intervjuu ~a~anskoj TV „Galaksija 32“ zamerio nadle`nim organima {to nisu sproveli istragu posle fizi~kog napada na wega koji se dogodio proletos u Beogradu. „Dobio sam sna`an udarac u potiqak jer sam kao poslanik u Narodnoj skup{tini iznosio ~iwenice neprijatne za neke uticajne li~nosti. Povreda je bila opasna,pa sam podvrgnut operaciji na lobawi. Posle toga ne smem da se nerviram. Povo-

dom tog doga|aja do sada nije sprovedena nikakva istraga“, izjavio je Ili}. On je dodao da su „sada mnogi krenuli u kampawu protiv wega,“{to se vidi po raznim novinama“, da je me|u onima koji ga opawkavaju i ~ovek kod koga je „klini~ki utvr|en te`ak slu~aj poreme}enosti“, ali, da mu i pored toga, ne pada na pamet da podr`i novi Zakon o informisawu „mada su ga da to u~ini molili i neki glavni urednici“.

GSA tra`i poja~anu za{titu Gej strejt alijansa (GSA) upozorila je ju~e na porast nasiqa nad osobama razli~ite seksualne orijentacije uo~i septembarske Povorke ponosa i zatra`ila od policije i nadle`nih organa poja~anu za{titu. Kako je navedeno u saop{tewu GSA, sem grafita po gradu i pretwi na internet forumima, registrovano je vi{e fizi~kih napada na lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne (LGBT) osobe. GSA je izrazila zabrinutost

„{to policija i drugi nadle`ni dr`avni organi do sada nisu pokazali da preduzimaju sve potrebne radwe kako bi se priveli pravdi odgovorni po~inioci“ i navela da se `rtve povremeno `alile na neprofesionalno pona{awe policije. Povorka ponosa zakazana je za 20. septembar. Bi}e to prvo javno okupqawe LGBT osoba posle Parade 2001. godine kada su pripadnici militantnih grupa fizi~ki napali wene u{esnike.


DNEVNIK

nedeqa23.avgust2009.

GORAN BOGDANOVI], MINISTAR ZA KOSOVO I METOHIJU

Sporazum sa Euleksom ne zna~i priznawe Kosova Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanovi} izjavio je ju~e da }e sporazum koji }e potpisati predstavnici MUP-a Srbije i Euleksa biti od koristi svim gra|anima Srbije i odbacio ocene da je sporazum direktno priznavawe nezavisnosti Kosova. „Sporazum o policijskoj saradwi je usagla{en. O~ekujemo da }e on biti vrlo brzo potpisan. On predstavqa nastavak saradwe koju je Srbija imala sa UNMIK policijom i to je ne{to {to donosi korist i dobit svim gra|anima Srbije, a samim tim i Kosova i Metohije“, rekao je Bogdanovi} u intervjuu agenciji Beta. Prema wegovim re~ima, potpisivawem sporazuma nikako ne}e biti naru{ena politika dr`ave Srbije koja je od samog po~etka jasna i ~vrsta i podrazumena nepriznavawe takozvane dr`ave Kosovo i wenih institucija. „Jedini ciq sporazuma je adekvatna razmena informacija sa Euleksom, a sve u ciqu spre~a-

vawa mogu}ih incidenata i sukoba u Pokrajini. U interesu Srbije je o~uvawe mira i bezbednosti na Kosovu i Metohiji jer nam dosada{wa iskustva govore da su najve}e i naj~e}e `rtve incidenata, nemira i etni~kog ~i{~ewa bili upravo pripadnici srpskog naroda“, naveo je ministar.

Jovanovi}: Hitno o medijskim zakonima Lider LDP-a ^edomir Jovanovi} izjavio je da ta stranka tra`i da se utvrdi ta~an redosled poteza i raspodela odgovornosti za hitno sre|ivawe medijskog zakonodavstva. Jovanovi} je, za

je u potpuno drugoj dimenziji u odnosu na ovaj zakon“, rekao je Jovanovi}. On je naveo da }e budu}e {ire i ozbiqnije izmene zakona o informisawu zavisiti od pred-

Prema wegovim re~ima, Srbija nema nadle`nosti na Kosovu, nema policiju, ne mo`e da traga za kriminalcima, tako da }e sporazum istovremeno pomo}i da se re{e i brojna ubistava i zlo~ini nad Srbima i drugim nealbancima. Dodao je da je sporazum, koji podrazumeva i kontrolu prelazaka granice, odnosno administrativne linije, ne{to {to je EU zahtevala od Srbije kad je tra`ena saglasnost o viznoj liberalizaciji. Ministar je dodao da Srbija ima ~vrst dogovor sa Euleksom po pitawu potpisivawa protokola o saradwi tako da Pri{tina svojim protivqewem ne mo`e da uti~e na taj sporazum. Podse}aju}i da su gra|ani Kosova ba{ zbog nepostojawa adekvatne kontrole prometa qudi, robe i kapitala izuzeti iz procesa vizne liberalizacije, Bogdanovi} je izrazio nadu „da }e ba{ taj protokol sa Euleksom o kontroli administrativne linije doprineti da i ti qudi dobiju beli {engen“.

Partnerstvo Srbije i Kine u vojnoj medicini Vojno medicinska akademija (VMA) I Sanitetska slu`ba kineske armije dogovorile su state{ko partnerstvo, saop{tio je danas VMA. Tokom vi{ednevne posete kineska delegacija, koju je predvodila zamenica na~elnika Glavne vojne bolnice u Pekingu general-major ^en Ksaokong, razgovarala je sa menaxmentom i rukovodstvom VMA o ja~awu vojnomedicinske saradwe dve zemqe. „Ponosni smo na ostvarenu saradwu, `elimo da se ona daqe razvija u svim oblastima le~ewa, obrazovawa i nau~no-istra`iva~ckog rada. @elimo da u interesu zdravqa objedinimo najvi{e domete klasi{ne evropske i tradicionalne kineske medicine“, kazao je na~elnik VMA general-major Miodrag Jevti} kineskim kolegama. Kineska delegacija pokazala je interesovawe za razmenu iskustva sa VMA i daqe usavr{vawe stru~waka. „Ovih dana potpisan je Sporazum o strate{kom partnerstvu na{e dve zemqe, a na{a intenzivna saradwa koja je zapo~ela pre pet godina neodvojivi je deo tog partnerstva“, kazala je ^en Ksaokong.

Vu~i}: Povu}i iz procedure izmene Zakona o informisawu Srpska napredna stranka (SNS)smatra da je neophodno da se iz skup{tinske procedure povu~e predlog izmena Zakona o javnom informisawu povu~e, rekao je ju~e zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vu~i}. Vu~i} je na konferenciji za novinare najavio da }e svi poslanici SNS-a 31. avgusta biti u Skup{tini Srbije i glasati protiv izmena Zakona o javnom informisawu, prenela je SNS. „Smatramo da je nekorektno i nepo{teno da neke politi~ke stranke la`u i obmawuju javnost kako se navodno dogovaraju sa, ne znam kakvim, udru`ewima i kako }e da posti`u dogovore, a

svi znamo da }e na kraju svi da glasaju za taj zakon, zato {to }e ne~iji supru`nici da dobiju vi{e para da asfaltiraju ulice po Beogradu i po Srbiji“, naveo je Vu~i}.

Obele`avawe 95. godi{wice Cerske bitke „Politiku“, na pitawe da li je to i najava da }e 31. avgusta Skup{tina, uz podr{ku LDP, usvojiti ve} predlo`ene izmene zakona o informisawu bez ikakvih korekcija, s tim {to bi odmah potom bile predlo`ene nove izmene, odgovorio da „koraci koji }e uslediti ne}e biti krpqewe rupa nastalih ili prikrivenih ovim izmenama zakona“. „To }e i po re{ewima i po na~inu pripreme biti ne{to {to

loga stru~waka, profesije i me|unarodnih organizacija. „Ignorisawe novinara i stru~ne javnosti komplikovalo je i uni{tilo neophodnu inicijativu za sre|ivawe i unapre|ewe medijske scene, koja ovakva kakva je odgovara samo onima koji su od Srbije napravili najnesre}niju evropsku zemqu. Oni su protiv bilo kakvog zakona i reda“, kazao je Jovanovi}.

Godi{wica Cerske bitke, 95. po redu, bi}e obele`ena danas u selu Tekeri{ kod Loznice. Cerska bitka je zna~ajna jer je to bila prva pobeda srpske vojske, ujedno i savezni~ka pobeda, u Prvom svetskom ratu. Program obele`avawa godi{wice bitke po~e}e u 11.00 ~asova kraj spomenika u Tekeri{u, polagawem venaca i odavaweme dr`avne i vojne po~asti. Venac }e, u ime Vlade Srbije, polo`iti ministar odbra-

ne Dragan [utanovac, a sve~anoj ceremoniji prisustvova}e najvi{i dr`avni i vojni zvani~nici, diplomatski predstavnici zemaqa u~esnica u Cerskoj bici, kao i saveznika Kraqevine Srbije u Prvom svetskom ratu, najavilo je Ministarstvo odbrane. Cerska bitka odigrala se tokom avgusta 1914. godine i predstavqa jednu od najzna~ajnijih i najve}ih pobeda Srpske vojske u Prvom svetskom ratu.

3

KARMA KOMA

Podmladak iz vica Znam tek toliko da u zemqi u kojoj penzioneri dobijaju organizovani podmladak, nema vi{e nemogu}eg; “nemogu}e“ je ukinuto kao kategorija

U

neka mo`da sre}nija, a svakako mirnija vremena, pri~ali smo viceve u svakoj prilici; socijalizam je ina~e bio bogat rasadnik viceva, jer ima u wegovim bezbrojnim pompeznim apsurdima ne~ega neodoqivo vickastog. Ta, nije slu~ajno da su najduhovitiji pisci 20. veka bili Rusi – osim onih koji su bili ^esi. Elem, to {to su ti vicevi, ako su “politi~ki“, osobito ako bi se kako doticali druga Tita, narodne vojske, narodne milicije ili bratstva i jedinstva, jo{ bivali i stvarno ili tobo`e potencijalno „opasni“ po pri~a~a i slu{a~e, samo je poja~avalo u`itak, kako to ve} biva sa zabrawenim vo}em. Sve nam je, dakle, tada bilo nekako sme{no u svom sipqivom sivilu, koje nas je nerviralo, kojeg smo se nekako i stideli, ali koje je opet nekako bilo intimno „na{e“, mnogo vi{e nego {to bismo ikada to sebi priznali. Shvatili smo to tek posle, jer posle je do{lo tmurno i gadno vreme kada vi{e ni{ta nije bilo sme{no. Ko je pretrajao, ko ga je nad`iveo, zatekao se u ovoj “post“ sada{wici, kada je opet mogu}e smejati se, {to je dobro, ali je sada sve nekako mnogo komplikovanije no {to je bilo onda kada smo se smejali apokrifnoj lova~koj ta{tini brionskog Gospodara, ili kobnoj replici „daj, bolan, da ja malo vozim“ nesre}no stradalog druga Yeme Bijedi}a. Tada je, naime, podru~je vica bilo strogo odvojeno od podru~ja realnosti, nije bilo {anse da se ona ikako pome{aju; vic je bio zaumna, no}na strana svakodnevne realnosti, ili pak obrnuto, ona rasvetquju}a strana zaumne stvarnosti. Svaka je dimenzija, dakle, opstojavala na svojoj strani, stvarnost nas je opkoqavala, a vic nikada ne bi, ovaplo}en, banuo pravo pred nas, onako kao {to nikada na vedrom nebu nismo vi|ali tamnu stranu lune. Kada je ne{to {to se zove PUPS banulo u na{e `ivote, a onda, bogami, i u na{u Vladu, na{ao se neko vickast da priupita penzionersku stranku kada }e oformiti svoj podmladak? Nije to bio lo{ fazon, mora se priznati, i nije bilo sasvim nezabavno naga|ati ko bi se sve u tom podmlatku mogao na}i. Uglavnom se tipovalo na politi~are koji su ispali iz fokusa, koje smo zaturili negde u bespu}ima povijesne (neo)zbiqnosti, mada jo{ nisu za pravu penziju: qudi kao Neboj{a ^ovi}, ako ga se jo{ neko se}a. Kako god, vic je za`iveo, apsurdisti~ka fora sa „podmlatkom PUPS-a“ postala je ne{to kao svakodnevna po{tapalica. A onda je vic pobegao sa tamne strane meseca. Evo, u Novostima od 20.08.2009, crno na belo pi{e

da je „PUPS formirao aktive mladih u Beogradu, Ni{u i Kraqevu, a uskoro }e i u Novom Sadu“. Pa se jo{ veli kako }e PUPS “osnovati partijski podmladak na nivou cele Srbije“. A onda se ponosno pridodaje da „postoji neo~ekivano veliko interesovawe mladih da se u~lane u tu partiju“. Na koncu se i poja{wava da „ne postoji ~vrsta starosna granica“ za ~lanstvo u ovome podmlatku, no {ef poslani~kog kluba PUPS-a napomiwe da se radi o „mladima do 35 godina“. Ima i fotografija, na kojoj usakoisanom triju klasi~nih pupsovaca dru{tvo pravi kvintet sportski odevenih momaka od kojih te{ko da je ikoji video tridesetu sa gorwe strane. Ne radi se, napomiwem, o izdawu od prvog aprila, niti je vest {tampana tamo gde se deponuju one otu`ne humoreske kao samosvrhoviti relikt socijalisti~ke epohe (jerbo se ne pamti da je iko ikada pro~itao bar jednu; ~ak ni na letovawu, u ~ekaonici, u vojsci, u zatvoru ili u braku), no je pe~atana na reprezentativnoj tre}oj strani novina; koliko sam video, vest nije demantovana, a nije bogme jo{ ni komentarisana. A nije da ne vredi. Za{to bi se neko ko ima 25 godina u~lanio u stranku penzionera? I za{to bi ga ova primila u ~lanstvo, {tavi{e, podsticala podmladak? Na to pitawe nemogu}e je odgovoriti pridr`avaju}i se klasi~nog zdravorazumskog metoda. Dobro, svi }e oni jednom biti penzioneri, to jest ako do~ekaju tu po~ast, ali to vam je kao i sa nesumwivom istinom da }emo svi jednom biti mrtvi: to je ta~no, ali irelevantno, jer je vest o na{oj smrti, {to bi rekao Mark Tven, „malo preurawena“. Zastajem i ostajem pora`en pred ovom enigmom gotovo pa metafizi~kog naboja. Znam tek toliko da u zemqi u kojoj penzioneri dobijaju organizovani podmladak, nema vi{e nemogu}eg; “nemogu}e“ je ukinuto kao kategorija. Ono je, {to bi se reklo, “dijalekti~ki prevazi|eno“. Sada vi{e niko ne}e imati pravo da se za~udi ako spazi jato morki koje organizovano odlaze na opersku premijeru, kru`ok paora koji se pred radwom `u~no raspravqaju oko poznog Kjerkegora (a u raspravi upu}eno sudeluje i jedan mrki medved, i niko se ne ~udi otkud medved u Sivcu?!), ili scenu burnog parewa dva gradska autobusa, tamo na uglu Futo{ke i Bulevara Oslobo|ewa. Dobrodo{li u “pustiwu realnog“, dobrodo{li u Srbiju.  Teofil Pan~i}

(S)MISAO DRU[TVENE LOBOTOMIJE

Javni kurc{lus razuma leba i igara… i posla, naravno. A, mo`e li svo troje nekako zajedno? Pa, razume se da mo`e! Ovo je ipak Srbija, zaboga. A Srbija ne ostavqa tek tako na cedilu svoje gra|ane, ako mo`e jo{ makar malo da ih eksploati{e… E tako }e vajna pravna naslednica one negda{we, “ponosite ’sred Balkana” uskoro dobiti jo{ jedan ingeniozan rijaliti {ou, u kome }emo, ba{ kao i do sada, smejuqe}i se odva`nim naiv~inima na tv-u zapravo opet parodirati same sebe. Ili bar ono malo normalnog u nama {to nam je, nekim ~udom, preostalo. Samo “Javni konkurs” nam ne}e pru`iti mogu}nost da zaradimo kola, stan ili, jednostavno, brdo love, ve} u~e-

H

snicima nudi preko potrebno ZAPOSLEWE. Ali, u surovom kapitalizmu ni{ta nije xabe, tako da svi koji ho}e leba bez motike ovaj put prvo moraju da po{aqu sms, po “skromnoj” tarifi od 600 din. + PDV?! A ovamo pri~aju kako je re~ o humanoj misiji, da se pomogne qudima koji ba{ i nemaju po~etni kapital od naizgled trivijalnih 600 dinara?! Za{to? Zato {to, za po~etak, nemaju ni posao… Ho}e li takav kviz pomo}i jadnicima koje se posledwih meseci okupqaju na prugama, ne da bi ~ekali vozove koji uporno ne dolaze, ve} da bi skrenuli pa`wu na muku koju su im zakuvali poslodavci; jedni od onih kojima je ova dr`ava godinama unazad prodavana u bescewe? Ali dok di~na `eleznica (~i-

taj dr`ava) sada namerava da naplati “le`arinu” nesretnicima koji su joj blokirali tra~nice, niko ni ne pomi{qa na krivi~no gowewe onih koji su ih doveli u taj polo`aj i naterali ih na poteze o~ajnika. Izgleda da vi{egodi{we rintawe za nekog politi~ki podobnog baju, koji je preduze}e u startu kupio krvavim novcem i obe}avao renesansu, donev{i umesto we u fabri~ki krug [pansku inkviziciju, vi{e nikome ne podi`e obrvu. Pa neka navale opqa~kani i prevarani tranzicioni gubitnici! Svi na televiziju, u potragu za nekom novom krvopijom od poslodavca, koja se vi{e ne}e ni truditi da im obe}ava puno, znaju}i za koliko malo mo`e kupiti wihovu vernost. Ovaj put pod ugla|enom

dirigentskom palicom biv{eg ministra kulture, koji je, tek sada kada vi{e nije na vlasti, shvatio da je mogu}e na}i posao i nekome ko ti nije ro|ak, prijateq ili partijski kolega. Pa makar i kroz tv {ou i prethodno upla}enu kotizaciju. Da bi potom o pobedniku i dobitniku dragocenog radnog mesta odlu~ivali mi, gra|ani, {aqu}i jednako jeftine sms poruke i glasaju}i za svog favorita radni~ke klase?! U Srbiji se odvajkada, na ovaj ili onaj na~in, pre ili kasnije moralo platiti da bi se dobio posao, ali nikada ba{ ovako ogoqeno, javno i banalno… Ali, {ta to briga narodne poslanike, na koje onomad potro{ismo dragocenu neradnu nedequ, kako bismo iza{li na birali{ta i

odabrali koje }e stranke u narednom mandatu odvaditi najve}e par~e dr`avnog buxeta i uposliti armiju svojih besposlenih kadrova? Ne prime}ujem da su se potresli, gde god da trenutno krckaju posledwe dane kolektivnog godi{weg odmora i raduju se unapred podguznom rashladnom sistemu, koji im, ovih dana, ugra|uju u skup{tinsku salu. Bi}e to nesumwivo dobar ose}aj, da im neko/ne{to stalno piri u ~asno narodno dupe. A sve }e to dobiti za samo 30 miliona dinara i, {to neko re~e, “mo`da i koji milion vi{e”. Ministri to nemaju, wima ima ko da pirka, iako im se sprema vru}a jesen. A, ako je verovati najavama izvesnog premijera izvesne dr`ave s po~etka pri~e, uskoro }e

im pirkati i promaja u redovima. Ako ikada uspeju da se dogovore oko toga koliko bi kome ministarskih foteqa trebalo da se izmakne ispod sedalice?! Ali dogovori}e se, milom ili silom, samo se pla{im da }e i to biti tek puka elementarna kozmetika, predaleko od su{tinskog kompletnog mejk-overa koji nam je toliko potreban. No, svejedno… jedva ~ekam da vidim koji }e (biv{i) ministar prvi potro{iti 600 dinara na sms i pojaviti se makar u nekoj VIP verziji “Javnog konkursa”. Ne bi li makar jo{ jednom, zarad dobrih starih vremena, pomrsio ra~une nekom jadniku bez posla, koji je glasao za wega a da mu to, gle ~uda, ni{ta u `ivotu nije pro Aleksa Grube{a menilo…


4

DNEVNIK

nedeqa23.avgust2009.

ZEMAQSKI DANI TEKU

^itawe je ponovo u modi

I

mao sam san. I have the dream, kako je rekao legendarni crni pastor Martin Luter King, onaj nezaboravni vo|a svih ameri~kih „obojenih“ i obespravqenih mawina, jedna od najzna~ajnijih li~nosti 20. stole}a. I posle je tu re~enicu ~esto stavqao na po~etak svojih zapaqivih govora, pa su ga onda ubrzo i ubili, kao {to obi~no i ubijaju one {to su u bilo ~emu odskakali od ustaqenih uvre`enih obi~aja sredine (~itaj: razuzdane gomile) ili su samo od wenih diluvijalnih predrasuda makar malo ispredwa~ili. Ubili su ga, dakle, u atentatu jer je hteo da mewa svet – naboqe. I jedino smo vaqda po tome i mi uspeli da zali~imo na Ameriku – na po~etku ovog veka. One {to mewaju svet nagore ne ubijaju – wima se klawaju i kruni{u ih, progla{avaju ih vojskovo|ama i herojima, pi{u im panegirike i istorijske monografije i hagiografije i oni obi~no umru prirodnom smr}u, u svom krevetu, u svojoj ku}i i u svom zavi~aju. Sem kad poneku bitku i izgube – onda pomru na Svetoj Jeleni, u holandskom gradi}u [eveningenu ili na Brdu kod Krawa. Ja sam imao neki drugi san i to celih 40 godina, od drugog razreda gimnazije: ne san Martina Lutera, pa jo{ i Kinga, nego san koji je vi{e nalik na one poslove i snove ~estwej{eg Dimitrija Obradovi~a, u kalu|erstvu nare~enog otac i u Hristu brat Dositije, prvoborca Veka prosvetiteqstva u mom napa}enom narodu – taj san je bio san o nagovoru mog naroda na ~itawe kwiga i besplatno prisvajawe sve mudrosti ~ove~anstva, sve ili bar one {to nam je sa~uvana, a vremensko sito i re{eto ude{eno je tako da kroz wega propadne sav sitne`, a zadr`e se samo najkrupniji komadi, tako da je, drugim re~ima, sa~uvano sve {to je zaslu`ilo da sa~uvano bude, a „palo je“, re~e pesnik, „ono {to je padu sklono bilo“. Moja „bejbi-bum“ generacija – iz ranih pedesetih onog veka – imala je u tom pogledu ve}e {anse i boqe uslove nego vaqda svi srpski nara{taji od dolaska Slovena na Balkan u {estom-sedmom i one istorijske posete ]irila i Metodija u 11. veku. Pre nas, svakom nauku i mudrosti svetskoj na{i preci su se u~ili preko nema~kog, pa i ~e{kog, slova~kog i ma|arskog jezika, a Srbijanci su morali da nau~e francuski i engleski, Crnogorci ruski i Makedonci turski i za dobijawe u`ine u tu|im {kolama. I kako to obi~no biva, kad smo sve muke pobedili do{li su komfor i lagodnost koji su pobedili nas. Posle je do{la pohlepa, trgovina i pomodarstvo, osobine koje nijednom narodu nisu bile u pretposledwoj fazi nego ba{ i u posledwoj, odlu~uju}oj u silasku sa istorijske pozornice. I ko je posledwi do{ao, neka sa `urke ide prvi, jer je na gomili kaputa na ve{alici wegov ogrta~ posledwi. Ili – najlak{e se ~upa najpli}e korewe. Ho}e se re}i: kad je svet postao jedno selo, kwige su stigle do nas u naramcima i na gomilama i onda su tu divnu i korisnu pasiju pobedile dve kutije: jedna sa {arenim slikama iz celog sveta i druga, plehana i na to~kovima, koja te brzo odvodi u taj beli svet sa TV ekrana. A najlak{e su je pobedile u dr`avama tzv. socijalne pravde, kojima je je jednakost i bratstvo (i jedinstvo, dakako) pisalo u grbovima, a toga na svetu nema niti ga je ikada i bilo. Jer ta dirigovana, nare|ena jednakost ubija svaku ambiciju, pa ~ak i nadu, i ra|a osredwost, nestru~nost i lewost. Mo`e se takmi~iti pa i rangirati u sportu, preferansu i „tablonetu“, ali ne mo`e u nauci, literaturi, muzici i ostalim umet-

nostima. Forsiraju se discipline u kojima nemaju prednost kula~ka i deca po{tene inteligencije, nego ona iz siroma{nih porodica sa obaveznim, makar i falsifikovanim, u~e{}em u NOB-u. Forsira se mas-kultura, mada miri{e na mase, a prezrivo se gleda na elitnu kulturu, jer prosto smrdi na elitizam. I onda se do|e do situacije da danas kad bi u neku kontaktemisiju na TV doveli pevaqku, politi~ara i najve}eg srpskog kwi`evnika ili nau~nika, trebalo bi posebnu fusnotu napisati. Ali ne za pevaqku, jer svi znaju ko je Karleu{a (i da to nije neka posebna sorta, mada zvu~i, nego prezime) niti za politi~ara, Bo`e moj, jer svi znaju ko su Palma ili Veqa (a ni to nisu posebne sorte, nego nadimci), nego bi fusnota trebala za – najve}eg srpskog nau~nika ili kwi`evnika. Jer niko ni{ta ne ~ita, ne samo {to se ne isplati, nego {to se i ne vidi. A nije u modi raditi ne{to {to drugi ne vide. Zato je meni ovog leta moj prakti~niji kolega po peru Jovica Tanuryi} otvorio o~i: ima da otvorimo ogranak Gradske biblioteke na [trandu i da ceo Novi Sad – nagovorimo na ~itawe. I sam taj svetotajni ~in ~itawa }e ubrzo opet biti u modi. Kao ono nekad, kad smo tu|im, pa posle ponekad ~ak i svojim stihovima, trovali devoj~ice Prosto ko pasuq ili kao ono Kolumbovo jaje. Dunav je najve}a evropska reka (jer je Volga „unutra{we pitawe“ Ruske federacije), a od svih gradova na wemu, od Be~a, Budimpe{ta i Beograda, da nabrojim samo prestonice, najve}u i najlep{u pla`u na wemu imaju Novosa|ani. Kojih se na [trandu skupi i 20.000 dnevno. Ne mo`e{ ih ni izbrojati. Pa ako ve} ne}e Muhamed bregu, onda mora breg Muhamedu. I do}i }e, ne bojte se. Jer ne pamtim da je neka ideja do~ekana sa vi{e neglumqenog odu{evqewa. Od Gradskog zelenila koje je [trandov doma}in i wegove direktorke Sne`ane Repac, do Dragana Koji}a, direktora Gradske biblioteke i, {to (mu) je svakako va`nije, {kolskog druga potpisnika ovih redova, od gradona~elnika do gradskog ministra za kulturu i ako ne svih, a ono bar velike ve}ine novosadskih kwi`evnika. Koji }e nam u ve~erwim satima pred tom novom kwi`arom na [trandu govoriti stihove i ~itati prozu iz svojih kwiga, a dawu pomagati pri izboru novih naslova, naravno ~itaocima, a ne bibliotekarkama koje su u na{em Novom Sadu odvajkada majstori svog zanata – najlep{eg na svetu. Najlep{eg, posle onog ~itala~kog. Jer kad su ono, kako svedo~i Viryinija Vulf, na vratima raja stajali Gospod Bog i sveti Petar, a najstariji apostol je gledao kako Svevi{wi postupa sa novodolaze}ima. I onda su nai{li neki qudi sa kwigama ispod pazuha. „Ko su ti qudi i {ta to oni nose?“ pitao je Gospod, a sveti Petar je izvestio: „To su oni koji su za `ivota ~itali kwige pa su ih poneli i na ovaj svet. [ta }emo s wima?“ „E pa wima i ne treba nagrada za zemaqski `ivot. Oni su i tamo imali, a i sad imaju – sve!“ „ \or|e Randeq

POKRENUT VEB SAJT ZA NAPADE NA MEDIJE U REGIONU

Internet zaklon za novinara na vetrometini Problem sa odredbama koje propisuju drakonske kazne za medije, i koje ~ak i Aleksandar Vu~i} naziva gorim od wegovih, nasta}e onog trenutka kada neko u vlasti po`eli da u}utka i ozbiqne medije, koji se usude da izve{tavaju o wihovim aferama ada je o napadima na novinare re~, balkanske dr`ave naprasno po~nu, blizana~ki, da li~e jedne da druge. Sve i da postoje nekakve ideolo{ke, civilizacijske, ekonomske, politi~ke i statutarne razlike me|u wima, rasprsnu se pred stereotipom u kojem novinara napadne neko kome se ne dopada pisawe, policija nikada ni{ta ne otkrije, sud va`no vrti pal~eve, dok politi~ari smi{qaju sve sofisticiranije na~ine da zauzdaju javnu re~. Tako je u svim dr`avama biv{e SFRJ, osim donekle u Sloveniji. Jer, da nije ne bi se rodila potreba za stvarawem veb portala poput www.napadi-na-novinare.com koji je pokrenuo hrvatski novinar-istra`iva~ Hrvoje Apelt poznat, izme|u ostalog, po tome {to ga je isteralo i iz „Globusa“ i iz „Jutarweg lista“ jer je pisao o aferamau kojima su u~estvovali najmo}niji qudi Hrvatske - od biv{eg premijera Ive Sanadera do gradona~elnika Zagreba Milana Bandi}a. Imaju}i u vidu sve u~estalije i bezobzirnije napade na medijske radnike u svim balkanskim dr`avama, Apelt je odlu~io da takve incidente i svedo~ewa o wima objedini na jednom mestu. „Ubistva, zapla{ivawa pi{toqem ili bombom ka{ikarom, prebijawa metalnom {ipkom i bejzbol palicom, lomqewe {aka, ruku i nogu, pa ~ak i kamenovawe, udarawe nogom, psovawe te otkazi, sve su to na~ini na koje pojedinci ili institucije `ele da zastra{e novinare i uti~u na slobodu govora, mi{qewa i medija“ – stoji u uvodnom tekstu ove internet stranice. - Ideja portala je da bele`i sve napade koji su se dogodili na novinare, fotografe ili snimateqe u regiji od raspada Jugoslavije – obja{wava Apelt - Motivi naru~ilaca, bilo da se radilo o ubistvima, premla}ivawima ili

K

usmenim pretwama, uvek je bio isti - napad na slobodu izra`avawa, mi{qewa, govora i medija uop{teno. Prema wegovim re~ima, pora`avaju}a ~iwenica, koju ve}ina ne zna, je da preko 90 odsto napada~a policija ne pronalazi, a 99 odsto pravosu|e nikad ne sankcioni{e. - Mislite li da je vreme da se to promeni? Ako ne, mo`da }e vam u odluci pomo}i podatak iz istra`ivawa koje sam sproveo, a pokazuje da je proteklih godina eskalirao broj zlo~ina po~iwenih prema novinarima, fotografima i snimateqima a da nadle`ne institucije ~ine premalo kako bi to zaustavile – obja{wava Apelt. Slika na koju Apelt upozorava ponavqa se u svim dr`avama: Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Makedoni-

ni to {to se za slu~aj na po~etku zalo`io i sam predsednik Boris Tadi}. Uz ove, bilo je bezbroj slu~ajeva pritisaka, napada i pretwi upu}enih novinarima. NUNS ka`e da je tokom 2008. godine zabele`eno stotinak napada na novinare, od kojih je samo jedan procesuiran. Prosek je to kakav je zastupqen jedino jo{ u Rusiji i nekim afri~kim zemqama. U Hrvatskoj je pri{le godine ubijen vlasnik „Nacionala“ Ivo Pukani}, neposredni izvr{ioci su uhap{eni, ali pravi nalogodavci su jo{ uvek nepoznati. Napada~i koji su pretukli novinara „Jutarweg lista“ Du{ana Miqu{a jo{ nisu prona|eni. U Crnoj Gori neposredni izvr{ilac ubistva Du{ka Jovanovi}a, vlasnika lista „Dan“, nedavno je osu|en, ali nalogodavac nikada

Sajt Hrvoja Apelta otvoren je devet godina posle, za sve dr`ave u regionu, mra~nih devedesetih godina. Broj kriminalaca spremnih za napade na novinare se od onda nije smawio, ali je porastao broj tajkuna koji su spremni na mnogo sofisticiranije metode u}utkivawa medija – poput finansijskog ucewivawa. Ni politi~ari se ne pona{aju boqe. U Srbiji se na jesen sprema glasawe za Zakon o informisawu koji za ciq ima obuzdavawe politi~kih tabloida, koji su istini za voqu, rak rana ovda{weg novinarstva. Problem sa odredbama koje propisuju drakonske kazne za medije, i koje ~ak i Aleksandar Vu~i} naziva gorim od wegovih, nasta}e onog trenutka kada neko u vlasti po`eli da u}utka i ozbiqne medije, koji se usude da izve{tavaju o wihovim aferama.

ji... Nisu samo klasi~ne kriminalne radwe te koje bri{u granice. I potreba politi~ke, kriminalne, tajkunske elite da kontroli{u ono {to se o wima objavquje, ~ini isto. Vredi podsetiti da su u Srbiji jo{ nere{ena ubistva novinarke Duge Dade Vujasinovi}, izdava~a i vlasnika „Dnevnog telegrafa“ i „Evropqanina“ Slavka ]uruvije i dopisnika „Ve~erwih novosti“ iz Jagodine Milana Panti}a. Od zlo~inaca koji su montirali dve ka{ikare ispod prozora novinara “Vremena” Dejana Anastasijevi}a - ni traga ni glasa. Nije pomoglo ~ak

nije prona|en. Nedavno je gradona~elnik Podgorice Miomir Mugo{a sa sinom pretukao novinara “Vijesti”. Ne mogu se ~ak ni prebrojatiu novinari u svim dr`avama u regionu, koji svakodnevno `ive pod pratwom policije. I to samo ukoliko su sre}ni da policija uop{te `eli da se anga`uje oko wihove bezbednosti. U veoma nezavidnom polo`aju su novinari u provinciji, li{eni direktne za{tite kolega iz centrala, koji ~esto bivaju napadnuti od lokalnih silnika, a wihove sudbine naj~e{}e nikada ne iza|u pred javnost.

U takvoj atmosferi gotovo je nemogu}e o~ekivati od tu`ila{tva da reaguje, policije da istra`i i sudija da osude napada~e na novinare. Na ruku kolegama ne idu ni novinarska udru`ewa, razjediwena, nikada usagla{ena i potpuno nesposobna za bilo kakve oblike protesta, ozbiqnije od izdavawa saop{tewa nakon incidenata. Novinar se u takvom svetu nalazi na vetrometini, a koliko }e wegovom polo`aju pomo}i najnovija internet stranica napadi-nanovinare.com, vide}emo kad malo za`ivi. „ Petar Klai}

HEJ PRO^ITALI SMO VAS

Bez frizure kod Pajti}a redsednik stranke Jedinstvena Srbija i wen poslanik u vlasti Dragan Markovi} Palma izjavio je za Danas da dvoje ministara ne zaslu`uju da budu na tim funkcijama, ali ne otkriva koji su to ministri koji, po wemu, ne rade dobro pa ih treba „brzo zameniti“: „Nisam poneo svesku u koju sam to zapisao.“ *** Palma je o ministrima pri~ao i za nedeqnik NIN, ali tamo sad govori ne o dvoje, nego o troje ministara koje bi, kako ka`e, da se on pita i da je on predsednik vlade, „smenio ju~e“. A to su? – pita ga novinarka: „@ika, Pera i Laza... Sad nije vreme da to ka`em, ali ne radi se ni o Petru [kundri}u ni o @arku Obradovi}u. A najmawe su dve `ene me|u wih troje.“ *** U razgovoru o tome ho}e li podr`ati izmene zakona o informisawu, Palma je pomenuo i novog „gazdu ili gazde“ NIN-a. Ne, mi sad imamo jednog, iz

P

[vajcarske - ka`e mu novinarka. Palma: „Iz [vajcarske? Pa to je samo maska, da znate, ima jo{ trojica iz Srbije, da znate“. Pa ko su, pita opet novinarka: „Ko su? Pera, Mi{a i Dragi{a. Radite tamo, a ne znate.“ *** List Blic prenosi pri~u Ru`ice Radosavqev iz Glo`ana u Vojvodini i neobi~nom incidentu u frizerskom salonu, gde joj je umesto krupnog minivala name{tena „ravna, spaqena“ frizura. U slu~aj je navodno morala da se ume{a i policija i hitna pomo} i pokret potro{a~a, ali Ru`ica ka`e: „Ja se ne}u tu`akati po sudovima, ve} }u o svemu obavestiti pokrajinskog ombudsmana, a tra`ila sam i prijem kod Bojana Pajti}a“. *** A na drugoj strani planete, ameri~ki predsednik Barak Obama otkrio je da je helikopter visoke tehnologije namewen wegovoj evakuaciji u slu~aju nuklearnog napada na

SAD trebalo da raspola`e neo~ekivanom opremom - malom kuhiwom. Tanjug i Rojters prenose da je Obama odustao od tog programa nabavke vojne opreme, a da su ga vojni veterani jednom prilikom nagradili

osmehom i aplauzom. Jer...: „Kaza}u vam jednu stvar: kada bi SAD bile meta nuklearnog napada, priprema u`ine bila bi posledwa stvar na koju bih mislio“. „ Sne`ana Nikoli}


DNEVNIK

nedeqa23.avgust2009.

DVORCI, KURIJE I LETWIKOVCI VOJVODINE

Uglavnom ru{evine i goli zidovi ri~a o usamqenim, bajkovitim mestima za luksuzno stanovawe, odmor i zabave nekada{wih veleposedni~kih, vojnih, trgova~kih i zanatskih porodica tada{we Austrougarske Monarhije verovatno }e zauvek ostati tajna za sve nas, uprkos svojoj lepoti i inspirativnosti, a sve zbog nedostatka pisanih dokumenata, ka`e direktor Asocijacije”Ekoturizam Srbija” Radomir Joveli} Vi{erov: - Dvorci, kurije i letwikovci Vojvodine nastajali su tokom 18, 19. i po~etkom 20. veka, pa su prema tome i stilovi gra|ewa ovih objekata razli~iti i pripadaju prelaznom periodu od baroka do klasicizma. Bogatstvo graditeqskog, istorijskog, kulturnog, ekonomskog i turisti~kog nasle|a ovih objekata, ali i parkova i zelenih povr{ina u wihovoj blizini neprocewivo je. Uprkos zakonskoj za{titi, dvorci i daqe propadaju. Kako bi se barem one najvrednije gra|evine obnovile, prona{la prihvatqiva i odr`iva namena i osiguralo wihovo trajno finansirawe, neophodno je napraviti jasnu dr`avnu strategiju za wihovu obnovu i revitalizaciju. Prema re~ima konzervatora-savetnika u Pokrajinskom zavodu za za{titu spomenika kulture Sve-

`avawe gra|evina u dobrom stawu i zaustavqawe wihovog fizi~kog propadawa, ali razvla~ewe vrednih umetni~kih dela, predmeta i name{taja nije se moglo spre~iti. Ostala poqoprivredna dobra i zadruge, koji su obra|ivali mawe povr{ine, nisu imali mogu}nosti da dvorce odr`avaju u reprezentativnom stawu, kao ni potrebe, jer su u wima bile sme{tene uprave i administracija. Dvorci u wihovom posedu polako propadaju i u periodu od 60 godina ve}ina je dovedena do ruina. Najgore su pro{li dvorci koji su podignuKapetanovo ti u selima i povereni mesnim zajednicama na starawe i izbeglice, polovina dvorca se ne kori{}ewe, te su u ve}ini slu~akoristi jer nedostaje deo krova. jeva ruine ili napu{teni i golih Dvorac Engelman je tu`na ru{ezidova. Ovogodi{wi presek stawa vina. Ovi podaci ukazuju da je ~ak pokazuje da je za mnoge dvorce, ve50 odsto fonda najvrednijih grarovatno, ve} kasno da budu sa~uva|evina u Vojvodini propalo ili ni, te da su osu|eni na nestanak. zahteva velika sredstva za obnovu Prema pregledu fonda gradii postavqa. teqskog nasle|a, drasti~ni pri- S druge strane, u najboqem mer je dvorac Oren{tajn [picer stawu i sa najvi{e turisti~kog i u Beo~inu koji je jo{ 1997. godine, ekonomskog potencijala je dvorac kada je ura|eno tehni~ko snimaFantast, o kojem se brine jedan od najja~ih poqoprivrednih kombinata, PIK “Be~ej” - ka`e SvetlaGolf, lov... na Baki}. - Iako odr`avawe ovaStav ve}ine stru~waka i turizmologa, koju su krajem maja u~ekvog kompleksa zahteva velike stvovali na prvom Me|unarodnom nau~no-stru~nom skupu pod svote novca, na {ta ukazuju i nenazivom “Dvorci i letwikovci Vojvodine - kulturno-istorijsko davna rekonstrukcija nekoliko nasle|e u funkciji privrednog razvoja”, jeste da u ovim objektiapartmana, ono se ipak isplati, ma le`i veliki potencijal, ali da je neophodno re{iti imovinjer dvorac pose}uje sve vi{e turisko-pravne odnose, ulo`iti u wihovu obnovu, razvoj, ali i brensta, |a~kih ekskurzija i poslovdirawe i osmi{qavawe PR i marketin{kih projekata. ^ule su nih qudi, a odli~no stawe dvorca se i ideje da se u pojedinim objektima mo`e razviti velnes i spa pozitivno uti~e na op{tu sliku o turizam, sportski sadr`aji, pa ~ak i da se izgrade golf tereni, uspe{nosti kombinata, {to ima urede lovi{ta... nemerqive marketin{ke efekte. U Ba~koj su i dvorci koji se nalaze u sklopu poqoprivredno tutlane Baki}, stawe graditeqskog we, bio u odli~nom stawu, u funkristi~kih dobara - Ba~ka Topola, nasle|a 50 dvoraca i letwikovaca ciji reprezentativnog restorana, Zobnatica, Krivaja, koja posluju je alarmantno i, na`alost, mi sve sa vitra`ima na prozorima. veoma uspe{no i tako|e privla~e prisustvujemo wihovom nestajawu. Danas je potpuna ruina. Dvorac veliki broj gostiju. Ovi objekti Ona ka`e da je autenti~nih dvoraZako izgoreo je do temeqa 2000. su u dobrom stawu, zahvaquju}i ca ostalo veoma malo. godine i ostaje pitawe da li }e uspe{nom menaxmentu koji je - Prve zna~ajne promene prouikada biti obnovqen? Dvorac odavno shvatio, prenose}i iskuzrokovane su agrarnom reformom Fernbah u Aleksi [anti}u je nastva sli~nih objekata i kompleksa 1919. godine, kada su imawa smawepu{tena i opqa~kana ru{evina. na{eg severnog suseda, Ma|arske, na, stari objekti se prepravqaju, Dvorac Kapetanovo bio je obnoda se ulagawem, odr`avawem i domodernizuju, a neki se ~ak ru{e i vqen devedesetih godina 20. veka, brom promocijom mo`e mnogo tozamewuju novim. Nacionalizacija da bi potom opet bio razvu~en i ga posti}i. iz 1945. godine donela je nove draopqa~kan. Dvorac Baji} u Bo~aru Istra`ivawe pokazuje da tre}u sti~ne promene, ukida se privatpru`ao je uslove nedostojne bogrupu ~ine objekti koji su i daqe no, a uvodi dr`avno vlasni{tvo, ravka ~oveka u wemu, a kamoli bou dr`avnom vlasni{tvu, a kojima preko novih titulara zemqoradlesnika. Kona~no je iseqen, ali je su date funkcije u oblasti kultuni~kih zadruga, poqoprivrednih sada bez namene. Dvorac u ^elarere i obrazovawa.U wima su muzeji, kombinata, slu`bi socijalnog vu je privremeno zatvoren, ali bi galerije, sudovi, uprave, sredwe starawa... Prekida se s nekadaposetioci uskoro ponovo mogli da {kole. Iako nemaju velike turi{wim na~inom `ivota, odr`avau`ivaju u razgledawu zbirke stilsti~ke potencijal, ipak su odr`awem dvoraca i imawa. Krajem {eskog name{taja. Dvorci u Hajduvani i ne preti im devastacija. zdesetih godina dr`avno vlasnikovu, Horgo{u i Velikom SrediMe|utim, u procesu tranzicije dr{tvo postalo je dru{tveno, a u {tu su napu{tene ruine, zarasle u `ava polako gubi korak, pa i inteSrbiji se devedesetih godina prokorov. Dvorac Jagodi} kod Konaka res da odvaja sredstva za sanacije, {log veka dru{tveno ponovo preje u jako lo{em stawu, dvorac u Rirekonstrukcije i odr`avawe netvara u dr`avno vlasni{tvo. U |ici je neodr`avan i neodgovarakada najreprezentativnijih gra|etom periodu samo su uspe{ni komju}e je namene. Kada je u pitawu vina, a time i kulturnog nasle|a, binati, koji su obra|ivali velike dvorac u So~ici, nema ni naznake te i oni dvorci koji su godinama povr{ine zemqe, imali ekonomda se radilo o baroknoj gra|evini. odr`avani u dobrom stawu po~isku mo} koja je omogu}avala odrU dvorcu u Vlajkovcu su sme{etne wu da propadaju. ^etvrtu, malo-

P

brojnu grupu ~ine objekti koji su pre{li u privatno vlasni{tvo i od kojih samo jedan mo`e da slu`i za primer. To je dvorac u E~ki, koji novi vlasnici polako vra}aju u `ivot. Pred ostalim vlasnicima je te`ak i odgovoran zadatak vra}awa starog sjaja ovim zna~ajnim ~iniocima nasle|a Vojvodine i Srbije. Stru~waci se sla`u da dvorci kao, arhitektonska, pejza`na dobra i kulturna ba{tina ne samo Vojvodine i Srbije, ve} i ~itave Evrope, treba da budu rekonstruisani, ure|eni i odr`avani u skladu sa pravilima za{titarske struke, koju }e za wih propisati Pokrajinski zavod i lokalni zavodi za za{titu spomenika kulture. Pre svega, stru~na slu`ba mora da zavr{i proces za{tite evidentiranih dvoraca i letwikovaca i time stvori pravni osnov za primenu stru~nog instrumentarija za{tite: valorizacije, stilske identifikacije, tehni~kih mera, izrade projekata sanacije, rekonstrukcije, konzervacije. Za objekte koji su najugro`eniji, napu{teni i devastirani, a predstavqaju i najvrednije primerke, potrebno je pod hitno prona}i vlasnika i inicijalna sredstva za wihovu obnovu, bilo dotacijama dr`ave ili olak{icama vlasnicima koji bi potom morali daqe da se staraju pa`wom dobrih doma}ina. Kod ove grupe je najva`nije pronala`ewe adekvatne namene, isti~e Svetlana Baki}: - To je pre svega ugostiteqsko turisti~ka namena, po{to su kompleksi u atarima zatvorene, samoodr`ive celine, koje mogu same sebe da izdr`avaju i odr`avaju. Posebnu vrednost i privla~nost ~ini wihovo jedinstvo sa prirodom i ure|enim okru`ewem, koje obezbe|uje mir i izolovanost od u`urbanosti i stresne prirode `ivota u gradovima. Oni mogu i najvi{e da doprinesu op{tem razvoju turizma Srbije jer predstavqaju najatkraktivnije objekte i celine. „ Aleksandra Brzak

(S)LAGALICA (S)lo`io Dejan Patakovi} Za pola godine, u Srbiji je prodato pet miliona kutija bensedina. S obzirom na “razvoj” standarda kod nas, bar ne}emo morati da brinemo za budu}nost farmaceutske industrije. Vlada premijera Vojislava Ko{tunice i {akom i kapom delila je stanove svojim funkcionerima. Tako je opravdala svoj naziv: DSS – Dare`qivi Sa Stanovima. U modernu `i~aru na Div~ibarama ulo`eno je dva miliona evra, staza je otvorena po~etkom 2008. godine i radila je samo tog dana. Ako nam je skijali{te bilo proma{ena investicija, sa sankali{tima {irom Srbije imali smo mnogo vi{e uspeha. Na{i gra|ani su se u ovoj tranziciji masovno nasankali.

Uo~i konstitutivne sednice u beogradskoj op{tini Vo`dovac, Aleksandar Vu~i} je prognozirao da }e, 100 posto, Demokratska stranka formirati vlast sa radikalima. Neverovatno je kako Vu~i} ima izra`en politi~ki wuh. Svaka procena mu je pogre{na. Bog poma`e samo tri puta. Mora}e pod hitno da napravi rebalans pomo}i prema Srbiji. PS Dr Jovan Krkobabi} nije bio na izlo`bi dinosaurusa. A i {ta ima da ide na izlo`bu, kad ih je video u`ivo. PPS Qudi, kako da sawam boqe sutra, kad patim od nesanice?!!

5

ISTORIJA DECENTRALIZACIJE NA OVIM PROSTORIMA

Kada je premijer Cvetkovi} odlu~io da popusti mereno zadovoqnih bilo je na jednoj, ali je nezadovoqnih bilo na obe strane, epilog je bio prvog popu{tawa do tada veoma mo}nih stega centralizma na ovim prostorima. Pre ta~no 70 godina, nakon pune dve decenije insistirawa na unitarizmu, vlada u Beogradu kona~no je otvorila proces federalizacije Prve Jugoslavije, dono{ewem uredbe o formirawu Banovine Hrvatske, ali se daqe nije ni moglo odma}i ~ak i da dobre voqe nije mawkalo: dve godine kasnije, u kratkotrajnom Aprilskom ratu, nestala je ~itava dr`ava. Sporazum koji su 23. avgusta 1939. postigli tada{wi predsednik vlade Kraqevine Jugoslavije Dragi{a Cvetkovi} i vo|a Hrvatske seqa~ke stranke Vlatko Ma~ek, a koji je tri dana kasnije zvani~no obelodawen, oko stvarawa Banovine Hrvatske, kao prvog koraka u procesu federalizacije jugoslovenske dr`ave na nacionalnoj osnovi, istori~ari smatraju ustupkom hrvatskim politi~arima, ali i rezultatom zao{trenih me|unarodnih okol-

govora ~iji su rezultati bile odredbe koje novoformiranoj Banovini Hrvatskoj daju veoma {iroke ingerencije, dok su u delokrugu dr`avne vlasti ostali samo najva`niji resori kao {to su vojska, diplomatija i sli~no. Takvo re{ewe izazvalo je lavinu kritika sa srpske strane, me|u kojima su najo{trije bile one koje su dolazile od pripadnika Srpskog kulturnog kluba, vanstrana~ke nacionalne organizacije koju je predvodio Slobodan Jovanovi}. Po wima, sporazum Cvetkovi} - Ma~ek predstavqao je ne samo protivustavan akt, nego i stvarawe svojevrsne „dr`ave u dr`avi“, tim pre {to je formirana samo hrvatska, a ne i srpska i slovena~ka federalna jedinica. Ideja o stvarawu federalne jedinice Srpske zemqe, u kojoj bi ve}inu ~inili Srbi, uobli~ena je tek 1940. u vidu nacrta uredbe koja, me|utim, nikada nije usvojena. Bilo je predvi|eno da centar te politi~ko-teritorijalne jedinice bude Skopqe, i da u wen sastav u|u Vrbaska, Drinska, Dunavska, Moravska, Zetska i Vardarska banovina. Srpskim intelektualnim i politi~kim krugovima granice nove banovine bile su ipak daleko spornije od samih ingerencija Banovine. Po slovu sporazuma, naime, Banovina je nastala spajawem dotada{we Savske i Primorske banovine, uz dodatak ve}inski hrvatskih oblasti iz ostalih banovina (Br~ko, Derventa, Dubrovnik, Fojnica, Grada~ac, Ilok, [id i Travnik), ali je tako|e u sporazumu ostavqena mogu}nost da se te granice Dragi{a Cvetkovi} i Vlatko Ma~ek naknadno revidiranosti u samo predve~erje Druju, u skladu sa etni~kom strukgog svetskog rata. turom na terenu. Kriti~ari Dve decenije nakon formisporazuma ukazivali su na to rawa zajedni~ke dr`ave Srba, da je Hrvatskoj banovini priHrvata i Slovenaca nezadopalo znatno vi{e Srba nego voqstvo politikom zvani~nog {to je Hrvata ostalo u ostatku Beograda, koje nije samo potizemqe calo iz Zagreba, ve} i iz No- Me|u spornim teritorijavog Sada, dostiglo je klimaks, ma nalazili su se i delovi Vojpa je u svom ekspozeu predsedvodine - podse}a dr Bjelica. nik Vlade Dragi{a CvetkoJer, osim {to su Sporazumom vi} 16. februara 1939. posebno Banovini Hrvatskoj pripali

U

Zla kob lordmera Petrovi}a Novosa|anima }e mo`da biti zanimqiv podatak da je i jedan deo wihovog grada bio predmet sporewa, navodi dr Bjelica. Naime, odmah po potpisivawu Sporazuma Cvetkovi} - Ma~ek, lokalni odbor Hrvatske seqa~ke stranke intenzivirao je akciju za izdvajawem Petrovaradina iz sastava novosadske op{tine, u koji je u{ao, po prvi put u istoriji, 1929. godine. Neuspeo poku{aj za osamostaqewem Petrovaradina, koji bi potom pripao Banovini Hrvatskoj, bio je podr`avan od strane samog Vlatka Ma~eka, dok mu se odlu~no suprotstavqala novosadska gradska uprava, u tesnoj koordinaciji sa beogradskim politi~kim krugovima. Dokumenti govore da se kao najve}i pobornik o~uvawa teritorijalnog integriteta grada pokazao novosadski gradona~elnik Milo{ Petrovi}, koji je, ironijom sudbine, 1944. godine streqan pod optu`bom da je bio izdajnik i saradnik okupatora. naglasio “specijalnu misiju vlade da pristupi konsolidovawu i sre|ivawu unutra{wih prilika”, misle}i prevashodno na re{avawe tzv. hrvatskog pitawa. - Dr`ave prijateqski nastrojene prema Kraqevini Jugoslaviji sugerisale su wenoj vladi da re{i „hrvatsko pitawe“ i time otkloni opasnost od eventualnog razbijawa dr`ave, koje bi Sile osovine mogle izazvati po ~ehoslova~kom modelu, obja{wava u razgovoru za Dnevnik istori~ar dr Slobodan Bjelica sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. - Sporazum je postignut nakon vi{emese~nih te{ki pre-

{idski i ilo~ki srez, hrvatska strana je pretendovala i na jo{ neke delove Srema, kao i na Barawu i severnu Ba~ku, pozivaju}i se na katoli~ku ve}inu u tim krajevima. Takvi zahtevi doveli su do homogenizacije vojvo|anskih Srba, koji su, oslawaju}i se na odluke Velike narodne skup{tine iz 1918. godine, insistirali da celokupan prostor Vojvodine mora biti u sastavu budu}e srpske federalne jedinice. U kontekstu ovakve polarizacije na nacionalnoj osnovi, najmalobrojniji su bili oni koji su zahtevali da se, u sklopu ustavnog preure|ewa zemqe, precizno defini{e polo`aj Vojvodine. „ Denis Kolunyija


6

DNEVNIK

nedeqa23.avgust2009.

U TOKU IZRADA ZAKONA O UNUTRA[WOJ PLOVIDBI

BERZA

Katar daje milijarde za „Folksvagen“ Emirat Katar je otkupio od proizvo|a~a sportskih automobila „Por{ea“ paket opcija za prioritetne akcije kompanije „Folksavagen“, u vrednosti 7,3 milijarde evra. Predstavnici Katara su najavili da }e osim kupovine 17 odsto obi~nih akcija poku{ati da pribave i 50 odsto prioritetnih deonica

„Folksvagena“ bez prava glasa. Ranije ovog meseca u na~elu je dogovoreno da Katar otkupi deset odsto vlasni{tva kompanije „Por{e“, a tako|e i opcije, koje daju pravo kupcu da pribavi odre|ene hartije od vrednosti u nekom kasnijem terminu po dogovorenoj ceni, na aukciji koju bude organizovao „Folksvagen“.

[vajcarci tra`e nove klijente

Ruski elektronsko izdawe „Finmarket“ izve{tava da {vajcarske banke sada u`urbano tra`e nova tr`i{ta, izbegavaju}i anga`man sa klijentima iz SAD, nakon {to je najve}a tamo{wa banka UBS potpisala sporazum sa ameri~kim vlastima na osnovu koga }e otkriti imena vi{e od 4,4 hiqade gra|ana SAD koji imaju ra~une u [vajcarskoj i tako izbegavaju pla}awe poreza u svojoj zemqi. Me|unarodni specijalista za

raspolagawe bankarskim ra~unima Teodoro Koka ocewuje da postignuti sporazum izme|u UBS i ameri~kih vlasti ukazuje da „inostrani poreski organi mogu izvr{iti pritisak na {vajcarske banke“, {to zna~i da }e budu}a ulagawa u te banke biti rizi~nija. Neke od 300 {vajcarskih banaka ve} su po~ele aktivnije da posluju u nizu azijskih zemaqa, ali i regionu Bliskog istoka, a tako|e i na ruskom finansijskom tr`i{tu.

Buyetska rupa {ira od Laman{a

Rekama teku milioni evra N a rekama u svetu prometno je kao na autoputevima. Trend je da se {to vi{e robe transportuje brodovima, jer su u{tede ogromne. Srbija bi godi{we mogla da u{tedi milione evra kada bi vi{e koristila svoje plovne puteve - Dunav, Savu i Tisu, posebno za transport robe koja se sada prevozi ve}inom putevima i `eleznicom. Smisao silaska na reku nije samo direktna u{teda u transportu, nego i o~uvawe puteva i `ivotne sredine. Transport robe rekom, posebno rasutih tereta, vrlo je rentabilan, gotovo ~etiri puta je jeftiniji od kamionskog. Umesto na nekoliko kamiona, roba stane na jedan brod, put je mnogo bezbedniji, a kolovoz se ~uva od o{te}ewa, {to smawuje ulagawa u odr`avawe i izgradwu, {to su i Zapadnoj Evropi odavno shvatili. Srbija ima sjajne mogu}nosti za ve}e kori{}ewe reka, posebno Dunava, jer je wegov tok kroz na{u zemqu najboqi za plovidbu, i naj{iri na ~itavom toku kroz Evropu i zato je jedan od kqu~nih preduslova podsticawa privrednog razvoja u regionu. Pomo}nik ministra za infrastrukturu Toma Gali} iz Sektora za vodni saobra}aj ka`e da je u zavr{noj fazi izrada zakona o unutra{woj plovidbi i da }e Nacrt tog propisa biti gotov do kraja septembra. Prema wegovim re~ima, intenzivna je i aktivnost na potpisivawu me|udr`avnog sporazuma izme|u Srbije i Hrvatske o plovidbi unutra{wim plovnim putevima i re{avawu tehni~kog odr`avawa na zajedni~kim delovima plovnog puta Dunava. - U prethodnom periodu na unutra{wim plovnim putevima obim tereta iznosio je oko

osam miliona tona godi{we ka`e Toma Gali}. - Planirano je da se do 2015. godine stvore uslovi da se preveze oko 12 do 15 miliona tona tereta godi{we. U ovom trenutku re~ni transport veoma malo zauzima

Kinezi pozvani na Dunav Predsednik Srbije Boris Tadi} zalo`io se ovih dana na zasedawu Trgovinsko-investicionog foruma u Kini za novi vid saradwe s ovom azijskom zemqom. Predlo`io je izgradwu moderne luke na Dunavu i bescarinske zone za proizvodne aktivnosti kineskih kompanija. Sistem luka u svetu je veoma razvijen, kao i komercijalni sadr`aji oko wih, pa su putevi tako oslobo|eni za automobile. Me|utim, na{im lukama preko su potrebne investicije. prostora u prevozu roba i putnika, tek oko 5 posto. Na{a je projekcija da do 2015. taj procenat bude 15 posto. Govore}i o bezbednosti vodnog saobra}aja, Gali} ka`e da se svaki tre}i dan dogodi neki udes na vodi, pa se tome mora posvetiti vi{e pa`we. On ocewuje da za poboq{awe uslova za plovidbu i pove}awe bezbednosti saobra}aja na plovnim putevima treba, izme|u ostalog, boqi inspekcijski nadzor nad plovnim putevima.

Hrvatska: Svaki dvadeseti kredit lo{ Ove godine najve}i porast udela lo{ih kredita u ukupnim kreditima u Hrvatskoj zabele`en je kod preduze}a, dok u ostalim sektorima otplata nije znatnije pogor{ana, navodi Hrvatska narodna banka (HNB). Kreditni portfeq banaka blago je pogor{an jo{ tokom 2008, da bi se to pogor{awe intenziviralo po~etkom 2009, podse}a u svom novom izve{taju o finansijskoj stabilnosti HNB. Kod stanovni{tva je najve}e pogor{awe, kako se navodi, zabele`eno po osnovu zadu`ewa po kreditnim karticama, dok je otplata stambenih kredita neznatno pogor{ana. U HNB-u predvi|aju

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

90,8352

93,1643

95,7729

90,5557

Australija

dolar

1

52,5697

53,9176

55,4273

52,4079

Kanada

dolar

1

58,4262

59,9243

61,6022

58,2464

Danska

kruna

1

12,2002

12,513

12,8634

12,1626

Norve{ka

kruna

1

10,5445

10,8149

11,1177

10,5121 8,8366

[vedska

kruna

1

8,8639

9,0912

9,3458

[vajcarska

franak

1

59,9414

61,4784

63,1998

59,757

V. Britanija

funta

1

105

107,692

110,707

104,677

SAD

dolar

1

63,8561

65,4934

67,3272

63,6596

Kursevi iz ove liste primewuju se od 21. 8. 2009. godine

Obim prodaje na malo u Velikoj Britaniji porastao je za 0,4 odsto i julu zahvaquju}i oporavku tr`i{ta ku}nih potreb{tina, posebno name{taja i elektri~nih naprava, saop{tila je vlada. Julski rast je podigao godi{wu stopu pove}awa na 3,3 procenta, {to je najvi{i nivo u proteklih 14 meseci. Ekonomisti su predvi|ali mawi rast posle dobrih rezulata prodaje u junu koja se obja{wava potra`wom za letwom ode}om i drugom let-

da }e recesija tek krajem ove godine u ve}oj meri pove}ati udeo lo{ih, te{ko naplativih kredita u ukupnom kreditnom portfequ banaka.

wom robom posle ranog toplotnog talasa. U julu su prodaje podr`ane skokom od 4,5 odsto u prometu opreme za doma}instva. Prodaja ode}e i obu}e sko~ila je za 10,3 procenata.

Raste crnogorska zaposlenost Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori trenutno je 10,13 odsto, saop{tio je Dr`avni zavod za statitistiku „Monstat“. Nezaposlenost je ne{to ni`a nego {to je bila u prethodno objavqenim slu`benim podacima o nezaposlenosti u Crnoj Gori i nakon {to je u julu, posle niza godina, prvi put, iako neznatno, po~eo

ma Dunavu i Savi, a drugi na otkrivawe i uklawawe neeksplodiranih naprava i sredstava koji se nalaze u priobaqu ovih reka. Gali} obja{wava da }e i tr`i{na aktivnost sektora biti na strategiji promocije vodnog transporta koji ima bitne prednosti u odnosu na druge transporte. Ukoliko bi Srbija koristila plovne puteve, godi{wi prihod iznosio bi oko 50 miliona evra. Vodni saobra}aj se kod nas danas uglavnom svodi na tran-

sport {qunka, peska, ili `ita bar`ama. Sava zvani~no jo{ nema status medunarodnog plovnog puta, ali se koristi za robnu razmenu s Republikom Srpskom, dok je Tisa me|udr`avni plovni put Srbije i Ma|arske. Srbija gotovo da nema ni re~nu flotu, a najve}i doma}i prevoznik „Jugoslovensko re~no brodarstvo“ s brodovima starim preko 35 godina je u fazi privatizacije. Na{i susedi mnogo vi{e koriste svoje plovne puteve, pogotovo Rumuni, Bugari i Ma|ari, {to je posledica ulagawa Evropske unije u ovaj vid transporta. Evropskoj uniji je u interesu da i mi {to pre uredimo svoje plovne puteve, posebno na Dunavu, jer sve podunavske zemqe jesu ili }e uskoro postati wene ~lanice. Na{a zemqa ima i master plan razvoja plovnih puteva do 2025. godine koji nema nijedna zemqa u okru`ewu. Samo nedostaje jedna mala - velika karika: novac. Zbog besparice robni transport je od 1988. u stalnom padu. Na na{im rekama mogu}e je videti, eventualno, jedan do dva teretna broda dnevno, {to je nezadovoqavaju}e.  Ranka Dautovi}

Stradala i industrija papira Usled slabe tra`we najve}i evropski proizvo|a~ papira, finska kompanija „Stora Enso“, zatvori}e neke svoje pogone ~ime }e biti pogo|eno i oko 1.100 radnika, a mogu}i iznos gubitaka u teku}em kvartalu se procewuje na 600 miliona evra. Broj otpu{tenih radnika u ovoj kompaniji ~ini oko ~etiri procenta wene ukupne radne snage, ali i predstavqa vrh ledenog brega ranije otpu{tenih iz pogona navedene kompanije. U odnosu na pro{lu godinu iz kompanije je do kraja juna bilo otpu{teno oko 16 procenata ukupne radne snage. Sli~no prolaze i konkurentske kompanije. Tako je u Norve{koj, „Norske Skog“ saop{tila da }e uskoro otpustiti 600 radnika ili ~ak devet odsto.

Britanci prestali da {tede Velika Britanija je u julu imala buxetski deficit od osam milijardi funti (13,2 milijarde dolara), najve}i u tom mesecu od 1993. godine, od kada se vodi evidencija. Kako je saop{tio Nacionalni biro za statistiku, u istom mesecu pro{le godine Britanija je imala suficit u buxetu vredan 5,2 milijarde funti. Sada{wi deficit je posledica recesije, koja je, s jedne strane, smawila prihode od poreza, a sa druge pove}ala socijalna izdavawa. Julski deficit jo{ je ozbiqniji kada se zna da je to uobi~ajeno mesec u kome ministarstvo finansija ima dodatne prihode od poreza koji se napla}uju kvartalno. Britanija je posledwi put imala buxetski deficit u julu 1996.

- Dunavska i Svetska komisija defini{u sve protokole i pravila vezana za plovidbu me|unarodnim rekama - ka`e Gali}. U~estvovali su na dva va`na projekta: jedan se odnosi na re~ni informacioni servis na reka-

da raste broj nezaposlenih. Tokom ove godine, kako je precizirano, do 17. avgusta, u Crnoj Gori je zaposleno 13.600 radnika, od kojih blizu pet hiqada na sezonskim poslovima. Crnogorski Zavod za zapo{qavawe je od po~etka ove godine izdao 13.704 radne dozvole za zapo{qavawe stranaca u Crnoj Gori.

Zaboravite na ameri~kog potro{a~a! Svet ubudu}e mora zaboraviti na prezadu`enog ameri~kog potro{a~a ako misli da iza|e iz sada{we recesije jer put za oporavak ameri~ke privrede }e morati da bude oslowen na pove}awe sopstvenog izvoza. Re{ewe na globalnom privrednom planu trebalo bi, tako, tra`iti u pove}awu tra`we u zemqama u razvoju, ocena je Me|unarodnog monetarnog fonda. Pomenute zemqe ve} sada reprezentuju skoro polovinu vrednosti svetskog proizvoda, dok samo tri zemqe, Kina, Indija i Brazil, u~estvuju sa po 11,4, potom 4,8, i kona~no sa 2,9 pocenata u stvarawu vrednost globalnog proizvoda {to je blizu dvadesetak procenata, otprilike koliko kreiraju i same SAD. Sve tri nabrojane zemqe u ovom trenut-

ku imaju velike potrebe u gra|evinarstvu, potro{a~kim robama, zdravstvenom zbriwavawu i drugim uslugama.

Gun|aju i francuski seqaci Ve}a grupa francuskih proizvo|a~a vo}a su delimi~no blokirali jedan od grani~nih prelaza iz [panije u Francusku, spre~avaju}i {panske kamione sa vo}em da u|u u zemqu. Francuski uzgajiva~i vo}a najavili su da }e narednih dana i nedeqa organizovati niz protesta zbog niske cene vo}a. Neki proizvo|a-

~i, suo~eni sa {panskom konkurencijom, organizovali su i direktnu prodaju svojih proizvoda u Parizu i okolini. [panski proizvo|a~i nastoje da plasiraju svoje proizvode u Francuskoj budu}i da je, usled ekonomske krize, mawa mogu}nost prodaje na tra`i{tu isto~ne Evrope. Pripremio V. ^vorkov


c m y

DNEVNIK

nedeqa23.avgust2009.

7


nedeqa23.avgust2009.

c m y

8

DNEVNIK

[OROM, S BOROM

^ika Andrija i pekmez

Ni sam se ne se}a da li su mu bile gladnije o~i ili usta. Zbog takvih uncuta su matere slatko, pekmeze i dunstove dr`ale na vrh ormana, da deca ne mogu da dohvate. ^uvale se dunstfla{e i teglice ko da je u wima pravi lek „van doma{aja dece i na hladnom i suvom mestu” u ladnoj predwoj sobi ika Andrija je ro|en tridesetdruge u Pazovi u majstorskoj ku}i. Rzali su kowi uz dorongu pred wihovom ku}om i odbrecali ~eki}i od nakovwa svakodnevno, sve se pquskala voda u lavoru kad kova~i uvate da kuju usijanu gvo`|uriju i da {prenguju potkovice i kojekakve |onte u radionici. Otac mu je bio kova~, majstor, strog i }utqiv. Nije dvaput isto ponavqao kad je savetovo decu. Mater je brinula o porodici, ku}i, onako `enski. @ivelo se tada vrlo skromno i u majstorskim ku}ama, porodice su po pravilu imale puno dece, sve jedno drugom do uveta, otac je crn~io, mater ku}u dr`ala, deda je bio taj koji je odlu~ivao i komandovao, ~esto je tu bila i neka baba, zaostala iz nekog pro{log veka u

^

svom sobi~ku negde u buxaku, da broji dane, ~uva uspomene i pravi ravnote`u izme|u starosti, prohujalih vremena i borbe za opstanak ovih koji su bili tada u punoj snazi i zaletu. [egrti i kalfe koji su s majstorom radili bili su i na kostu, radilo se po ceo dan, puno usta je vaqalo nahraniti svakodnevno. Znalo se, postojao je red, kad se jede, kakav je raspored za astalom, gde sede stariji a gde de~urlija, ko prvi sipa u tawir, ko prekrsti lebac pre nego {to pupu{ka zavr{i kod najstarijeg sina ili momka uz obavezan komentar „uzmi, da te vole baba (ta{ta)“! Verovalo se u mo} i magiju hleba, po{tovao se ko najve}a svetiwa i nikad se ni korica tada nije bacala. Ako je kogod i ispustio par~e namazanog leba, podizao ga je iz pra{ine, oduvao je malko, onako vi{e kao psiholo{ki efekat i satisfakciju da je sada opet sve ko novo i jelo se dok prste ne poli`e{, niko nije mario {to malko {kripi pra{ina pod zubima. [kripavo je neko vreme bilo za hranu, u ono doba zemqa je slabo ra|ala a `ene ~esto, opstanak je bio ponekad i surov, kasnije su mudre glave izmislile izraz „prirodna selekcija“. Andrija je bio najmla|e dete u ovoj vrednoj i prepunoj slova~koj ku}i, najsitniji, naj`goqaviji i uvek najgladniji. Ni sam se ne se}a da li su mu bile gladnije o~i ili usta. Zbog takvih uncuta su matere slatko, pekmeze i dunstove dr`ale na vrh ormana, da deca ne mogu da dohvate. ^uvale se dunstfla{e i teglice ko da je u wima pravi lek „van doma{aja dece i na hladnom i suvom mestu“ u ladnoj predwoj sobi. I jeste to bilo lek, na~iwala se fla{a samo tokom zime, ako se pojavi bu| ili ako se kogod od uku}ana razboli. Ti kompoti i pekmezi su u ono doba bili prava medicina. Andriji su bili

izazov kao planinarima vr{ak nekog brega pod oblakom, al je {ifower bio triput vi{qi od Andrije a gladna godina je najdu`e vremensko razdobqe u de~ijoj glavi. Se}a se: „Voleo sam slatko jako, samo gledam i kibicujem kad }e neko da se razboli pa da mama otvori neku fla{u s ormana, al niko da kogod oboli u ku}i. Onda se ja popnem na stolice pa otvorim fla{u i onako s jedne strane pojedem, pa fla{u okrenem da se to ne vidi, da izgleda ko da je puna. Mama gleda i ka`e dobro stoji, ne kvari se i ne dira ih. E, meni se jede jo{, pa ja i drugu fla{u tako, pa i tre}u... Kad se neko razboli a mama vidi {ta je, pa pozove najstarijeg brata, pa Anku stariju sestru, pa Zusku i Palka, wih dvoje su bili najmirniji od nas dece. Pita Janka: Jesi diro kompot- nisam! Anku pita - nisam, ka`e i ona! Onda presko~i Zusku i Palka i odma mene pozove: Andrija, ovamo! I odma batine, zna da sam ja kriv. Jednom kad smo imali zabija~ku (sviwokoq) mama je pravila kiflice od sala, kako je to i obi~aj, s pekmezom od {qiva unutra. Slovaci ih zovu salovwiki, velike kiflice, rumene od gore, malko zagorele od dole, iz kojih izviruje pekmez na dve strane. E, meni se ne jedu kiflice nego pekmez, pojedem jednu, pojedem drugu - malo je tu pekmeza mati stavqala. Do{uwam se do vangle, pa s malim prstom povadim pekmez iz svih kiflica. Dobro je bilo sve do ve~ere dok te~a nije mami kazo: Er`a, {to si tako malo pekmeza stvaila u kiflice? Onda mama vidi da je neko dirao kola~e i odma mene zove, na{la mi ispod nokta na malom prstu pekmez, nisam imo kud nego da opet fasujem kaznu. Presela mi ta zabija~ka, dobio sam batine i jo{ sam kle~ao u buxaku, a oko mene se svi vesele, ve~eraju i jedu kiflice“. ^okolada je u to doba bila rezervisana samo za posebne prilike, kad je neki veliki svetac. Onda se uzimala {tangla ili dve i

onako tek - tek preko trenice se naribalo na kola~, da zamiri{e i da se ka`e da ima i kola~a s ~okoladom. Sa trenice je ~okolada i{la na dobro skriveno, neko tajno mesto, da bude na sigurnom do slede}eg velikog praznika i povoda: „To sam tra`io i po par dana i na|em ~okoladu u {ifoneru, sklonila mama me|u one pe{kire i {tafir. Odgrizem komadi} i po|em iz sobe i ni do vrata ne do|em, a ona se otopi u ustima. Vratim se pa opet gricnem. Okrenem se tako tri - ~etiri puta, ma, reko, idem sve da pojedem, i onako }u dobiti batine. I pro|e Uskrs, do|u Duhovi, mati sprema kola~e i tra`i ~okoladu. ^ujem ja kako sama sebe propituje gde je sklonila, misli da je zaboravila, povadi sve one ~ar{ave i pe{kire iz ormana, nema ~okolade. Krene napoqe iz sobe a ja trk, be`im da ne dobijem

batine, odma je znala ko je kriv {to nema ~okolade“. Najstariji brat Janko je radio s ocem u kova~nici i imao je svoj dinar, zaradio je za bombone i voleo je “kiki”. Voleo je i da se igra skrivalica s Andrijom: „Uzme bombonu i ide kroz dvori{te i `va}e, namerno da ga vidim i da me jedi, samo se sme{ka i ne da meni. Oko devet sati svi iz kova~nice odu na doru~ak, a ja utr~im u kova~nicu i tra`im kesicu. Na|em je na nekoj stela`ici i odma uzimam celu kesu, znam da }e biti svakako batina i grdwe. Ali Janko ni{ta nikom ne govori da fali kesica bombona. Opet on kupi drugu i opet `va}e da ja vidim i ne da mi. Ja utr~im kad su bili svi napoqu, kad nema vi{e tamo gde je stajala kesica pro{li put, sakrio Janko na drugo mesto. Na|em je gore kod plafona, na gredi. Morao

sam onako mali i gexav da se pewem na nakovaw, pa s wega da se uhvatim za gredu i ko Tarzan da se rukama po woj privu~em do bombona. Jedanput je sakrio i u kova~ki meh, unutra kod onih velikih ventila za vazduh, jedva sam tu na{ao. Janko nikad nije mami reko da uzimam, a Palku ako ne{to uzmem on odma pla~e i vi~e mamu. Sedimo za klupom Palko i ja, dobijemo jelo pa ga podelimo u tepsiji, pola wemu pola meni. On je bio sporiji, sporo je jeo, dugo `vakao i `murio je kad je stavqao zalogaj u usta, vaqda je tako vi{e u`ivao. Ja moj deo rezanaca brzo nabacam u usta i pojedem i samo gledam u Palkov deo. Kad mi ostanu jo{ dva - tri i kad brat za`muri, a ja s wegovog dela prevu~em sebi, dok me ne vidi. Kad primeti, odmah udari u dreku a tata opomene Sit, a wi pis! To je bilo upozorewe da slede batine ako nastavimo tako. A meni o~i gladne, jeo sam ve} dosta al mi ne da |avo mira, uzmem jo{ jedan rezanac, nastavi se dreka, tata }u{ne i mene i brata, otera nas i da kle~imo u }o{kove. Kad su svi ru~ali i iza{li ostao je samo jo{ otac, listao je novine i kad ih je sklopio i krenuo u radionici, on za {e{ir a ja brzo za Palkove rezance pa begaj s punom {akom pored tate kroz dvori{na vrata pravac na kamaru slame. Merdevine gurnem dole i na vrh kamare pojedem rezance“. Ka`e ~ika Andrija Men|an da je bio nesta{an, vazda gladan, da je stalno mogao da jede i nikad mu o~i nisu bile site. Tanka je onda bila hrana, nije se nikad ugojio a i na takvoj su svi odrasli i stasali u vredne i ~estite doma}ine, zasnovali porodice i u vesequ vek provodili. ^ika Andrija pravi najboqu medova~u na svetu, p~elar je, razume se u med i rakiju. Ka`e, sad u ozbiqnim godinama uzme po ~a{icu ili dve pre jela, da mu otvori apetit. Nekad je druga~iju ra~unicu imao: jedan obrok - dvaput batine, one roditeqske, od milo{te, za sre}nu budu}nost i lepe uspomene. „ Bora Oti}

MAJSTORI: MILO[ MI[A TE[I]

Tata mata za fijakere Abrihter je najopasniji, i burgija zna da bude |avo, ka`e. Jednom se moglo desiti da ostane bez ruke. Kod testera nema toliko opasnosti, ako se pokida ona se zgu`va, ali se u svakom slu~aju mora paziti aploci, {pice, glav~ine, krila... nazivi su samo nekih od mnogobrojnih drvenih delova koji ~ine jedan fijaker. Sa deset pristiju, od kojih je jedan stradao dok je obra|ivao drvo na abrihteru, Milo{ Mi{a Te{i} iz Jaska uz pomo} klasi~nog stolarskog i ne{to alata koji je sam izumeo kako bi olak{ao sebi rad, i poneke ma{ine, ve} dve decenije pravi i restaurira fijakere i

N

gikove. Pre dvadeset godina ni sam nije znao da }e to raditi. Sve se desilo slu~ajno. Dolazili su qudi kod wega kao kolarskog majstora da im popravi pone{to na fijakeru i tako je poteklo, kako bi on rekao. Danas je jedan od retkih majstora koji kompletan fijaker sam pravi. - Ja to nisam izu~io, po~eo sam popravqaju}i polomqene i dotrajale delove i vremenom nau~io da pravim ceo fijaker – pri~a ~ika Mi{a. - Kad ne{to ne zna{, uvek mo`e{ da nau~i{. Vi{e puta kad me neko pita da mu ne{to pravim, poku{am da ga odbijem, a oni ka`u “Nemoj, treba nam to, nema ko”. Stari koji su znali zanat su izumrli, a mladi ne u~e. Kad mi do|u ~ak iz ^a~ka, imao sam neke i sa Romanije, pitam se, “Bo`e, zar vi nemate tamo nekog, nego morate toliki put da prelazite”? Ja sam ve} stariji, tu je sedamdesetosma, ali bak}em

Foto: S. [u{wevi}

se s tim. No, ja to i volim da radim. Ko nema voqu, ne vredi. Imam sina koji mi pomogne kad pravimo, recimo, krila, ne mogu to sam. Ali, da bi on ovako sam nekad ne{to uradio, to ne. Dodu{e, radi on zemqu i ima dosta posla oko poqoprivrede. Ja ne idem na wivu, kod ku}e se bavim stokom i radim zanat. Nije se niko nadao da }e to biti aktuelan zanat. Izgledalo je da }e se izgubiti. Ranije je bilo kola zapre`nih od kowa i volova. Bude puna avlija to~kova. Toga sada nema vi{e, ali ima fijakera i gikova. Pre nego {to se posveti poslu koji voli, ~ika Mi{a, iza jutra, kako veli, prvo mora da namiri stoku. U paorskom dvori{tu Te{i}evih u Fru{kogorskoj 47 u Jasku prava mini farma. [est bikova, dve krave, sviwa i `ivine, ne zna im se broj. Sve to majstor Mi{a prvo na-

hrani, po~isti, pomuze krave i onda se posve}uje drvetu u radionici prepunoj alata. Nema tu bog zna {ta, ka`e skromno za svoj alat. Dok obja{wava redom koji za {ta slu`i, opisuje i pojedine operacije. Tako glav~ine to~kova, pre no {to u wih uglavi {pice, kuva jedan sat. Kad ih izvadi iz kqu~ale vode udara {pice. Zahvaquju}i tom kuvawu glav~ine ne pucaju i kad se izvade iz vode polako se skupqaju. - Kad sam u Rumi 1946. godine u~io kolarski zanat, nije bilo nikakvih ma{ina, sve se radilo na ruke - se}a se ~ika Mi{a. Bio sam po prirodi slaba{an, nisam bio kao neki drugi, ali izgleda da se ~ovek navikne na te`ak posao. Mo`da je ba{ to {to sam radio te{ke fizi~ke poslove od malena, doprinelo sada{wem zdravqu. Dosta vremana treba da se napravi fijaker. Ali, za mesec do mesec i po

dana mo`e da se zavr{i samo ako ima{ sve spremqeno da ne mora{ da gubi{ vreme. To je jako pipav posao. Delovi su nepravilnog oblika i naposletku vaqa sve to uklopiti. Lako je praviti prozor kad je sve ravno. Jasen, bagrem, hrastovina, brest. To su vrste od kojih se pravi fijaker, ali najboqi su bagrem i jasen. Za to~kove najpodesniji je bagrem, a jasen mo`e da slu`i za sve drugo. Drvo nabavqa sam. Rude pravi od izdanaka drveta, a to je, kako ka`e, malo te`e na}i. Kad ima vremena ide po okolini u potragu za kakvim suvim drvetom. Nekada nabavi gra|u, izre`e je i ostavi da stoji godinu dana. Rad sa drvetom nosi i opasnosti. Abrihter je najopasniji, i burgija zna da bude |avo, ka`e. Jednom se moglo desiti da ostane bez ruke. Kod testera nema toliko opasnosti,

ako se pokida ona se zgu`va, ali se u svakom slu~aju mora paziti. Nedavno je zavr{io dva fijakera, koja su oti{la za Dobanovce i etno selo u Glu{i}u. Do pre neki dan radio je na jednom giku. Trenutno pravi fijaker za mu{teriju iz Rumenke. - Mislim da }e ti fijakeri uvek biti aktuelni i nekom }e trebati popraviti ili napraviti ne{to. Upoznao sam {iri krug qudi zahvaquju}i ovom zanatu. Ne bih znao ni odakle su sve. Do|u oni tako, pa ka`u “bio sam ja kod vas dva-tri puta”, ali ko }e sve zapamtiti. Vrlo su interesantni ti qudi koji se bave kowima. Ima jedan ~ovek u Sur~inu, taj ima kowa ni sam ne zna koliko. Pravim wemu rude, rukunice, sva{ta. Pitam se {ta }e mu toliki kowi, ali on verovatno im vajde od toga. Prodaje sigurno podmladak. Svako ima neku svoju ra~unicu. „ Zorica Milosavqevi}


c m y

DNEVNIK

RAZGOVORI NA SOKAKU

[qive rodile k’o sumanute, a hlad najdebqi pod orahom Sanadu u hladovini izme|u dva podebqa oraha potkre~ena u belo, pred ku}om Verice Niko~ev (82), jo{ vitalna doma}ica, wena jetrva Zagorka Niko~ev (63) i kom{inica preko puta \ur|ica \ur|ev (66) tvrde da imaju najja~u, najboqu, najdu`u i najstabilniju klupu za razgovore na sokaku. S jedne strane klupa, a i \ur|ica, koja o~ito vodi glavnu re~ u ovom sanadskom kru`oku, oslawaju se na stabilan paw, kazuje da je klupa za wih ~etiri-pet, pokazuju}i da je ona pred wenom ku}om preko puta samo dvosed! - Od popodneva pa uve~e do devet uvek je zauzeta, ovako jake klupe u Sanadu nema i svaki dan je kod nas kao na pres konferenciji - kategori~na je \ur|ica. - Ona kom{ijska od betona, niska je i nije ba{ udobna. Imamo mi drugarice, dolaze s drugog kraja sela, {etaju se Radinka i Milica, tu stanu, onda malo sedu sa nama, pretresemo {ta se de{ava na Brdo, u wihovom delu atara, mi sve znamo {ta ima novo kod nas

U

Perse Raji} u Martono{u. Brzo sam zavolela {najderaj, rodila tri }erke i ni jedna ne {ije. Najstarija `ivi u Ba{aidu, sredwa je u Senti, a najmla|a u Sanadu. Od {ivewa i plate mog traktoriste Steve smo decu podigli i {kolovali, ali je {ivewe svima dosadilo. Uvek je bilo kada su mu{terije dolazile i nedeqom u podne, da se hitno popravi cibzar koji je popustio, ne{to porubi i skrati, pa sam i ru~ak prekidala da udovoqim mu{terijama i zaradim koji dinar. I sada pone{to porubim ili skratim, za sto ili dvesto dinara, nije mnogo, ali boqe da dobijem nego da ih dam. Imam penziju od mu`a Steve, me|utim, uvek dobro do|e svaki dinar. Sve u svemu snalazimo se, nije nam lo{e. Prise}a se \ur|ica, devoja~kog prezimena ^amprag, da je u Sanad do{la 5.jula 1962. godine. Na{‘o je wen Steva \ur|ev koji je dolazio u Martono{. - Visok, lep, krupan, nao~it, crnomawast, miran, ja bila mala od pedeset kila pa mu zapala

Na najja~oj klupi na sokaku u Sanadu \ur|ica \ur|ev vodi glavnu re~ u dru{tvu jetrva Verice i Zagorke Niko~ev

u Pani, tako da ni{ta ne mo`e da nam promakne. Momentalno smo u `alosti, malo nas je potreslo, umrla nam drugarica Francika Kabok, svi smo je zvali Fidelka. A ina~e, konstatuje \ur|ica, u selu nema ni{ta novo, osim {to su {qive rodile „k’o sumanute“! Kajsijeva~a je ve} zamirisala, ima jabuka i kru{aka u izobiqu, bi}e ove sezone u Sanadu toliko rakije, ima da se poizvr}u i oni {to piju, i oni {to ne piju. Rakije se u Sanadu uvek na|e, jer su drvoredi {qiva gotovo ispred svake ku}e, ali ~ujemo `alopojku s klupe da se niko ne `eni, niti se udaje, mada momaka ne`ewa imamo puno. Pobrojale su da je preko pedeset ne`ewa, od 25 do 60 godina, ima i starijih, ali te nisu ra~unale jer „ve} nisu niza{ta“. Nema vi{e pravih svatova, slabo se i deca ra|aju, a udovica pola sela, preko 50. @ene su dugove~nije od mu{karaca, jer udovaca jedva da je desetak, u posledwe vreme najvi{e umiru od infarkta. - Mnogo je jako lepih momaka, ali nema devojaka - veli \ur|ica. - Momci nemaju posla, a selo je siroma{no. U ^oki se zatvorila Fabrika salame, propali Kombinat i „Rit“, gde je radilo pola Sanada. Moj Steva je bio traktorista u na{oj Zadruzi, ja sam {najderka, pa nismo zavisili od ^oke. Radila sam 48 godina, jo{ uvek ne{to malo {ijem i {tepam, ali dr`avi porez nikad nisam pla}ala, nego sam, kako se ka`e, radila na crno. Posla je bilo puno, dok je ranije bilo nas ~etiri {najderke: [utkina, Radmila i od mla|ih Jovanka, koja se pro{le godine udala u pedesetpetoj. Vi{e se ne {ije kao nekad, jer nema para, a devojke sukwice i druge krpice pazare u kineskim radwama, pa i ne idu kod {najderki. U~ila sam zanat u Subotici u tada{wem „@elezni~aru“ i kod tetka

za oko, a sada sam se zaokru`ila na 110! [to bi rek’o moj pokojni Steva, koji je umro pre sedam godina, popunila sam se i postala prava `ena. Navikla sam na Banat, ali jako volem i Ba~ku, gde sam odrasla. Otac se u Martono{ doselio s Ludo{kih sala{a, a majka mi je od Rankovih iz Novog Kne`evca. ^im neko progovori, svejedno da li srpski ili ma|arski, po naglasku prepoznam ko je iz Martono{a, Kawi`e, Sente ili nekog drugog mesta - uverava \ur|ica. Baka Verica Niko~ev, devoja~ko Ma|arev, a iz Novog Milo{eva, u Sanad se udala odmah posle Drugog svetskog rata 1946. Wen prvi mu` Rada Olu{ki s kojim ima dva sina Savu i Emila, umro je 1952. godine, pa se preudala za Severa Niko~eva i s wim rodila }erku koja se udala u Crnu Goru. - Zimi po dva-tri meseca provedem kod sina Save u Subotici, a ve}i deo godine sama `ivim u Sanadu i odr`avam doma}instvo koliko mogu u ovim godinama - pri~a baka Verica. - Od drugog mu`a nasledila sam bora~ku penziju, a dok sam bila mla|a sve sam radila, i{la i u nadnicu, pa i trgovala, iz Sanada u Beograd nosila jaja i o~i{}enu `ivinu, jo{ dok se odavde u prestonicu moglo uputiti vozom. [inobus je prolazio ranom zorom posle prvih petlova, presedalo se u ^oki i Novom Milo{evu, a nosila sam i po hiqadu jaja, spakovanih u tri kufera ili kutije. Svako jaje se uvijalo u novinu, nije bilo ambala`e kao sada, pa kada su mi prilikom presedawa pomagali, uvek sam morala govoriti da paze na jaja. O~i{}ena `ivina se nosila za poznate mu{terije po poruxbini, po beogradskim ku}ama i zgradama. Taksi me do~eka na Dunav stanici u Beogradu, imala sam gde sam odsedala i vra}ala se ~im robu rasprodam.

Jednom nedeqno za Beograd smo i{le nas tri-~etiri iz Sanada, vredelo je i `ivelo se nekako. Sada sedim na klupi, a ovi {to prolaze prigovaraju: „Gle sedu!“. Da mogu, i{la bih da radim, ali nisam za pos’o. Ranije je ovde bila jedna mawa klupa, ali kad se put name{}o, polomili su je pa sin iz Subotice namestio drugu, jer kod nas u Banatu oduvek je obi~aj bio da sedimo pred ku}om na sokaku. \ur|ica dodaje da se u Martono{u nikada nije sedelo na ulici, pa joj je bilo neobi~no kada se udala u Sanad, da se `ene zasednu na sokak pa se lomio gra{ak, ~isti boranija, trebi pasuq, a znale su da kod ku}e zamese vaqu{~i}e pa ih u dru{tvu kidale i malo spletkarile na sokaku. - Ne mogu da propustim, da ne vidim ko ide ulicom - priznaje \ur|ica. - Svaki minut koristim da vidim svet! Mla|i se jede {to mi matore sedimo i sve nas interesuje. Kad nisam na sokaku, ne {tedim ni na telefonu. Ka`u da je ra~un veliki, ali ne hajem, kad umrem ne}u vi{e tro{iti impulse, pa ni struju. Ne {tedim ni na ~emu, jedino {to ne mogu da jedem sviwsko meso, zbog zdravqa, a Verica jo{ mo`e i pqeskavice i vratne krmenadle. Kakva je to sre}a bila kad nam je pro{le godine ovde banula Mira Adawa-Polak. Bile smo odu{evqene, zajedno smo se slikale. Zvala sam je skoro telefonom, `urila je na put u London, ali obe}ala je da }e do zime do}i na krofne. Zagorka Niko~ev se `ali na jako malu invalidsku penziju od koje na ovu skupo}u te{ko mo`e da se pre`ivqava i na selu. [ta je jedanaest hiqada dinara, kada dobije u dva puta, a treba platiti struju, ostale da`bine, pa i za lekove dati. - Deca rade zemqu, a ja ne mogu, nastradala sam, slomila nogu. Nije mnogo vredelo ni {to ve} trinaest godina pla}am `ivotno osigurawe. Za slomqenu nogu dobila sam na ime {tete 3.600 dinara, pa ti vidi {ta }e{ i kako }e{ - `ali se Zagorka. Opre~na su mi{qewa o tome kako se `ivi na selu, od toga da se svi mu~e i pate, do toga da se ipak nekako gura i da je najstra{nije {to mladi nemaju posla, ali moglo se ~uti i da je sve ipak podno{qivo. - Te{ko nam je bilo kada smo kupovali pola kile kostiju za nedeqni ru~ak, a sada su zamrziva~i puni sviwetine, junetine i `ivinskog, pa ne mo`e dan da pro|e da u tawiru ne bude mesa. Kadgod, dok smo bile mlade mirisale smo se samo za bu~ovku i do~ek Nove godine, a danas svako dete ima nekoliko dezodoransa i obavezno mobilni. I nek izvinu, ne sla`em se sa onima koji ka`u da nam je te{ko, jer kod nas ovde jo{ nema gladnih - ka`e najre~itija \ur|ica, napomiwu}i da iako mese~no za lekove daje 5.000 dinara, ne}e da se nervira, nema nameru da umre, ho}e da `ivi, i ako Bog da, obe}ala je u {ali unuku Strahiwi da }e se na prole}e udati u Srem. Kom{ija Jovan Okovacki, ~im wegova `ena pomuzla krave, donosi im ve~erwe sledovawe mleka, ali mnogo ne remeti ritual na klupi. U utorak uo~i Preobra`ewa samo se malo ispru`io na travi jer je `urio da kupi poko{enu detelinu, da ga eventualno ne preduhitri ki{a. Usput je obe}ao da }e im doneti mladih kukuruza za kuvawe, ne onih iz prole}ne setve {to su ve} skoro sazreli, nego iz druge setve od koje }e za stoku spremati sila`u.  Milorad Mitrovi} Foto: M. Mitrovi}

nedeqa23.avgust2009.

9

ZATO^ENICI NEMA^KIH „ARBAJTLAGERA” I DAQE VERUJU DA JE PRAVDA DOSTI@NA

@enevska konvencija garantuje pravo na ratnu od{tetu

ada je Sava A~anski, kao nesta{no, paorsko dete u prvom razredu osnove {kole u Sivcu zavirio pod sukwu {kolske sprema~ice [vabice 1928.godine u doba Kraqevine Jugoslavije, i posle dobrih batina po prvi put pobegao iz {kole put rodnog Malog Stapara, nije ni slutio da }e tra`e}i pravdu 2008. godine presaviti tabak i zatra`iti je ba{ od nema~ke kancelarke Angele Merkel. Ali, tako je nastala na{a pri~a poput one o „Jazavcu pred sudom“ u kojoj 88-godi{wi neverovatno vitalni starac bije bitku sa svojim saborcima iz saveza vojnih zarobqenika Drugog svetskog rata i wihovih potomaka da dobije od{tetu za rad u radnim logorima nacisti~ke Nema~ke. Na to, kako nam ukazuje tokom susreta u svom stanu na Novom Beogradu, ima pravo na osnovu me|unarodnih zakona i @enevskih konvencija. ^itav mukotrpan rad i tra`ewe pravde bio je kao presipawe iz {upqeg u prazno, xabe su popuwavani i slati formulari, dok im predsednik Crvenog krsta nije 2005. godine ukazao na Drugu `enevsku konvenciju, a potom im je i predao tada{wi ministar spoqnih poslova SCG Vuk Dra{kovi}. - Obijali smo pragove svih institucija poku{avaju}i da ostvarimo pravo ratnih vojnih zarobqenika. Godine 1941. godine zarobqeno je wih 120000, koji su se 1945. godine vratili ku}ama, a sada je `ivo nekoliko hiqada, s tim {to ra~unamo da oni imaju 800000 potomaka koji su naslednici prava na od{tetu. Po @enevskim konvencijama niko nema pravo da se u ime ratnih vojnih zarobqenika odrekne od{tete, a wu bi trebalo da nam isplati na{a dr`ava, a onda da namiruje ra~une sa Nema~kom, obja{wava A~anski, koji je od kancelarke Nema~ke, odnosno konzulata ove zemqe u Beogradu, dobio ekspresni odgovor da se reparaciona potra`ivawa

K

Slovenija i Hrvatska, izgradwom nuklerake Kr{ko i Jadranske magistrale, dok je Srbija ostala „kratkih rukava“. Poku{ali smo da prona|emo u Ministarstvu spoqnih poslova taj dokument, prekopavali smo sedam dana arhivu, ali od wega nema ni traga, ni slova. Gde je nestao, pita se ovaj borbeni starac ponikao na sala{ima vojvo|anske ravnice. Ukazuje nam na to da je Vlada Srbije pro{le godine donela odluku o obrazovawu komisije za razmatrawe pitawa procene ratne {tete po~iwene `rtvama Drugog svetskog rata. - A znate i sami kada se neka komisija formira, kada ne}ete ni{ta da re{ite i uradite. Ta-

Sava A~anski

ko je bilo uvek, to poku{avaju i sada, kategori~an je ovaj borac za prava qudi kojih ima sve mawe me|u `ivima. On otkriva da je sli~no pismo koje je izaslao Merkelovoj bilo upu}eno i wenom predhodniku Gehardu [rederu koji ih je u odgovoru uputio da od svoje dr`ave tra`e i tu`e je za od{tetu na {ta je obavezna po ~lanu 63. @enevske konvencije. A kako je po~ela ova epo-

Godine koje su „pojeli skakavci“ Svi mi ratni vojni zarobqenici i civili radili smo po Nema~koj da bi odr`avali wihovu privredu dok su oni ratovali, podse}a A~anski i ukazuje na to da su nemci iz Sivca 1943. godine odveli na rad ro|ene izme|u 1890 i 1919, wih 440, a potom i de~ake od 16 do 19 godina. U bici za od{tetu upire prstom na period „mla}ewa prazne slame“, kada su se ume{ali advokati da isteraju pravo na od{tetu posle rata. Oni su bili u kontaktu sa Nema~kom i Austrijom i stigli su obrasci, prvi pismeni zahtevi za civile. Advokat Milan Tomi}, koji je po re~ima A~anskog radio bez nadoknade formirao je sa Nema~kom formular za ratne zarobqenike, koji su oni popuwavali, kao i wihovi naslednici. - To je trajalo dugo i bile su to godine koje su „pojeli skakavci“. Na{a tu`ba je bila u Kelnu, ali je i ona kao i sve ostale pala, jer nismo znali da postoji ta Druga `enevska konvencija, obja{wava ovaj starac, koji je bio osniva~ prvog udru`ewa vojnih zarobqenika Drugog svetskog rata sa Popovi}em, s kojim je bio u zarobqeni{tvu, a onda je usledilo formirawe Saveza pre ravno 127 godina. - Najmasovniji smo i najorganizovaniji u Vojvodini, s ponosom dodaje A~anski. mogu ostvariti izme|u dr`ava, a ne od strane pojedina~nih lica. Nekada{wi `iteq radnih logora u Nema~koj, stalaga u kojima je registrovan pod brojem 36 320, ka`e da su ga u odgovoru podsetili na dogovor Tita i tada{weg kancelara Vilija Branta iz 1973. godine na Brionima i da na osnovu tog sporazuma danas vi{e nema nikakvih potra`ivawa na osnovu ratnih doga|awa i wihovih posledica, jer se SFRJ odrekla ratnih reparacija. - Niko nije imao pravo na osnovu Druge `enevske konvencije donete posle Drugog svetskog rata da uradi to umesto nas, pa samim tim imamo pravo na od{tetu, vojnici koji su radili da dobiju platu koju su imali radnici, a oficiri kraqevske vojske onu koju su inkasirali nema~ki oficiri. Po ~lanu 7 @K ovo pravo je nasledno, a mi smo weni potpisnici. Ko je profitirao od Titovog dogovora?

peja Save A~anskog nekada{weg stanovika Stalaga 17 nacisti~ke Nema~ke, ~oveka ~iji porodi~ni koreni se`u vekovima unazad u panonskim prostranstvima? U zarobqeni{tvo je dospeo kao pitomac Intendantske akademije u Beogradu, gde je 6. aprila 1941. pre`iveo bombardovawe, pa odatle s kraqevskom vojskom koja je bila u rasulu na{ao u selu ispod Vele`a, gde je ka`e jednoj devojci Hecegovki na rastanku, ne imav{i ni{ta drugo, ostavio na poklon jedan metak za pu{ku. S kraqevskim vazduhoplovcima dospeo je do U`ica, a odatle vozom uskog koloseka krenuo ka Beogradu, gde je zarobqen. - Svi koji su bili iz krajeva pre Beograda su silazili s voza i odlazili ku}ama, a ja sam da bih stigao do Sivca morao „me~ki na rupu“. I tako su me Nemci zarobili, i sa drugima poveli

kroz centar Beograda do pristani{ta na Dunavu, a odatle u Pan~evo brodom, pa onda u Rumuniju u Stan Moravicu gde smo na nekoj ledini danima jeli ko {ta stigne, {to bi se reklo korewe i travu, a onda su nas sto~nim vozom transportovali preko Ma|arske i ^e{ke do Nema~ke. Tako je junak na{e pri~e prvo dospeo u Tringiju u Bad Sulc, gde je bila solana, a odatle, pre Stalaga 17 u Austriji, poslat je na rad u komandu u Ajzenaku, gde je utovarao i istovarao krompire i drva, jer ka`e da su se u to doba za zimu Nemci snabdevali kamionima krompira, za svaki slu~aj. A i zarobqenici su kao i on stavili po koji u xep „da dopunimo ~orbuqak s repom kojim su nas hranili“. Rade}i „komunalne poslove“ gledao na dvorac Martina Lutera, koji nam pokazuje sa jedne fotografije. - Sve je bilo mogu}e ako si imao ~okolade, kafe i ostalog ~ime mo`e{ da potkupi{ nema~kog vojnika, pa i ovo fotografisawe. To je moja dokumentacija, kao i onaj kaji{ koji sam, kada su me Rusi oslobodili, „dobio“ na putu za moj Sivac pe{a~e}i od Austrije preko Ma|arske do ku}e gde se baba prekrstila kada me je ugledala na Uskrs. Samo je izustila: Bo`e, `iv si. Jesam, stigoh `iv do svojih sala{a i to u civilnom odelu, jer mi je vojne ~ak{ire napravqene od egleskog {iwela sa `utim oprta~em i ruba{ku u Ma|arskoj skinuo pod pretwom pi{toqa jedan Rus i odenuo me u svoje civilno odelo, na kome je bio i ovaj kaji{ koji visi na zidu i svedo~i o mom putu u slobodu, u Stapar, pokazuje nam Savo svoju mo`da najdra`u ratnu znamenku. Ko zna mo`da i zbog toga {to je nakon tog obla~ewa, kako ka`e, prvi put posle ~etiri godine kod jedne Ma|arice u Vesprenu kod Blatnog jezera usko~io u krevet sa slamaricom, duwom i posteqinom, koja je odisala na one koje je ostavio u svojoj Vojvodini. I onda je ovaj A~anski ispunio o~eve snove da ne bude paor i biro{ po {vapskim sala{ima kao on i wegov otac, i nastavio gde je stao nakon zavr{ene male mature u Sivcu, Gra|anske {kole u Kuli, Trgova~ke akademije u Somboru, pa je po povratku iz zarobqeni{tva u Beogradu zavr{io Ekonomski fakultet. Bio je finansijski direktor u „Beku“ odakle je izba~en iz slu`be jer nije `eleo da cinkari kolegu optu`enog da je IB-ovac. Uvek je bio borben {to je zadr`ao i sada pod stare dane tra`e}i pravdu, koju garantuje i me|unarodno zakonodavstvo. - Taj posao sam napustio zbog `eqe da se vratim u Sivac, ali sam se odmah pokajao {to sam prihvatio da u svom rodnom mestu budem direktor Zemqoradni~ke zadruge. Svako je tra`io ne{to i ja sam se posle pola godine spakova, pa u Beograd, ponovo u „[umadiju“, ali na kratko, jer su me ve} vrbovali iz Komunalne banke za elitnu kreditnu slu`nu,od koje sma i dobio stan. A onda je usledila Beogradska banka i mesto {efa finansijskog plana. Tu sam kod pokojne borke Vu~i} zavr{io profeionalnu karijeru kao vi{i savetnik, zavr{ava i svoju pri~u ovaj 88 godi{wak, koji kao deran iz Malog Stapara nije ni slutio kuda }e ga sve putevi naneti i voditi, a wegova pri~a je prevelika za jednu novinsku rubriku. Kako ka`e sava A~anski ne}e je zavr{iti za `ivota dok ne izgura pravdu za sve ratne vojne zarobqenike, i sebe.  Dragan Milivojevi}


MikROFOniJA

nedeqa23.avgust2009.

У 94. ГОДИНИ УМРО ЛЕС ПОЛ, МУЗИЧКИ ПРОНАЛАЗАЧ

ЛЕ

ГЕ

Е НД

Н

Гитара која иште

За музичаре је ипак далеко важније оно што се десило средином тридесетих, када је незадовољан понудом гитара, Лес одлучио да ствар буквално узме у своје руке. На цепаницу правилног облика ставио је магнете, врат и мост, да би зарад изгледа на горњи и доњи део тела причврстио делове уздужно претестерисаног “Епифона”. Била је то гитара од пуног дрвета, такозвана “солид гуитар”, названа “Цепаница” (The Log), која је превазишла два дотадашња проблема за све потенцијалне рокере: пуно дрво онемогућавало је негативни фидбек у шупљинама класичних инструмената и давало је постојаност и боју електричном тону. До тада, Адолф Рикенбејкер у тридесетим и Лео Фендер у четрдесетим годинама прошлог века већ су експериментисали са својим моделима од пуног дрвета, због чега се Лес обратио корпорацији Гибсон, која га је глатко одбила. Тек када је Фендер

Прославили једни друге

Уменућемо неке од оних који су прослави-

част великана музике и иноваторства, по-

ли ову гитару. Или је гитара прославила њих, просудите: Двејн Алман (Алман Брадерс), Мартин Бар (Џетро Тал), Џими Пејџ (Лед Цепелин), Џеф Бек (Јардбирдс), Марк Болан (Ти Рекс), Ал Ди Меола, Еџ (У2), Били Гибонс (ЗЗ Топ), Питер Грин, Џорџ Харисон ма, брзо се заинтересовао за музику и са осам година почео је да свира усну хармонику. Одмах потом, привукли су га бенџо и гитара, а како би могао да истовремено свира гитару и усну хармонику изумео је држач за потоњу који се ставља око врата – патент који се и данас користи! До 13. године увелико је био полупрофесионални кантри музичар, да би после тога напустио школовање и запослио се у радијском бенду у Сент Луису. У Чикаго се одселио 1930. године, а шест лета доцније изашле су му прве две плоче, једна под псеудонимом Рабарб Ред. На чикашком радију свирао је махом џез, дубоко под утицајем Ђанга Рајнхарта, с којим је касније постао пријатељ. Након Ђангове смрти, Лес је од удовице Рајхнарта добио његову “Селмер Мекафери” акустичну гитару. Недуго затим, Лес умало није погинуо у аутомобилској несрећи 1948. године, када је тешко повредио десну руку. Уништеном лакту није било спаса и лекари су му рекли да једном када га наместе, више никада неће моћи да се помера. Музичар је без размишљања наложио лекарима да му лакат фиксирају у положај за свирање гитаре, након чега се опорављао годину и по дана.

ЕВРОПСКЕ ТУРНЕЈЕ 2009.

Pink

„пржeње”

едавно нас је напустио великан звука, иноваторства и гитарски симбол 20. века. Легендарни Лес Пол умро је 13. августа, у 94. години, након компликованог запаљења плућа. Човек без кога се музика не може замислити, креатор једне од две најпопуларније електричне гитаре на свету и џезерски махер који је формирао стилове небројених следбеника отишао је очекивано, без превелике гужве. Његов адвокат кратко је изјавио да је Лес стално улазио и излазио из болнице због болести, због чега је последње секунде на овом свету успео да проведе крај породице и пријатеља у болници у Вајт Плејнсу, држава Њујорк. Умро је спремно и с дебелим пртљагом, уосталом, како и сваки добар “Лес Пол” звучи. “Кључни иноватор” и “архитекта”, по речима Рок енд рол куће славних, рођен је 9. јуна 1915. у Вокеши, држава Висконсин. Лестер Вилијам Полсфас, с немачким корени-

dnevnik

c m y

10

(Битлси), Стив Џонс (Секс Пистолс), Пол Кософ (Фри), Лени Кревиц, Боб Марли (сахрањен с Лес Полом), Џон Меклафлин, Гери Мур, Тед Нуџент, Рој Орбисон, Кит Ричардс (Ролингстонси), Карлос Сантана, Слеш (Ганс енд Роузис), Пит Таунсенд (Ху), Еди Ван Хејлен, Рони Вуд (Ролингстонси), Џони Винтер, Нил Јанг, Френк Запа, Џо Пери (Аеросмит)... лансирао данас култне инструменте (“телекастер”, касније “стратокастер”) момцима из Гибсона је педесетих дошло из тура у главу те су пристали да направе модел по Лесовој замисли. Након пробе, био је одушевљен и потписао је уговор по ком ће се гитара звати “Лес Пол стандард”, а Лес није смео да буде виђен нити да се фотографише с неким другим моделом. Услед пада продаје, Гибсон је одлучио да без Лесовог знања направи нови модел. Лакши, ужи, агресивнији, са препознатљивим телом с два “рога”. Инструмент је брзо постао бестселер, иако се Полу нимало није допао, до те мере да је захтевао да се његово име скине с плочице на кљуну. У немогућности да употребе његово име, менаџери Гибсона гитару су назвали просто “СГ” (solid guitar). Иако су је још давно свирали Ерик Клептон, у “Крим” ери, и Томи Иоми из Блек Сабата, већина

планете памти “СГ” у рукама Ангуса Јанга, фронтмена групе AC/DC. Лес је касније наставио сарадњу с Гибсоном и дан данас није сасвим јасно зашто је до прекида сарадње уопште дошло, да ли због тога што му је нова гитара била толико одвратна, јер га је Гибсон “заборавио” током њеног прављења или зато што му се брак распадао, па није желео да му се бивша жена докопа дела новца од дебелог уговора. Како год, Лес је наставио да приватно свира “свој” модел, мада се он умногоме разликовао од гитара у дућанима. Лично је намотавао мангете, дизајнирао склопке за њихово “везивање”, контролу тона и снаге звука. Мало је, међутим, познато да генијалност Лес Пола није била ограничена само на креирање гитара. Кумовао је проналаску дилеј и фејзинг ефекта, и још важније, уређаја за вишетонско наснимавање, такозвани “овердабинг”. На његову жалост, док је завршио први осмоканални магнетофон музика коју је свирао престала је да буде популарна, тако да није стигао да на њему сними ниједан албум. Издао је преко 80 плоча и синглова, највеће успехе доживео у дуету са женом Мери Форд, гостовао на телевизији, радију, председавао фондацијом за младе музичаре, добио “Гремија” и један је од шачице великана који имају, у најмању руку, самосталну поставку у Кући славних рок енд рола. Када га је пре 21 године Џеф Бек представљао на церемонији пријема, изјавио је да је од Леса скинуо више гитарских фазона него што би волео да призна. Поводом смрти легенде, изразе саучешћа упутили су Сатријани, Слеш, Еџ, Морело, Каблер, Ричардс, Бахман, Меј, ББ Кинг... До саме смрти, публика је старог лисца редовно могла да чује уживо у Њујорку. Како бива с великим људима, Лес Полово име живеће вечно кроз музику и гитару које је створио. Ономад револуционарни “хамбакер” магнети, поред којих су обични “сингл коил” звучали анемично и шупље, на телу од махагонија, јавора и роузвуда, данас су просто стандард. Тежак као црна земља, оштар, дефинисан, топао и мастан, звук “Лес Пола” немогуће је копирати. Он се не свира, он се пржи, на њему се тонови одсвирају, попије се пиће, а тон и даље стоји. Прљави, ружни и луди, какви би рокери ваљали бити, никада неће имати тако верног сапутника. Упркос мору поџанрова које је рок произвео и “хардверским” потребама сваког понаособ, до краја света и века гитаристи ће се делити на оне који воле “стратокастера” и “Лес Пола”. Игор Михаљевић

ОКТОБАР: 14. и 15. Даблин, 17. и 18. Белфаст, 20. и 21. Глазгов, 23, 24. и 25. Манчестер, 27. Ливерпул, 28. Шефилд, 30. и 31. Бирмингем. НОВЕМБАР: 2. Њукасл, 3. Нотингем, 7. Копенхаген, 9. Осло, 10. Штокхолм, 12. Хелсинки, 19. Праг, 20. Франкфурт, 22. Минхен, 23. Фрајбург, 25. Штутгарт, 26. Ерфурт, 28. Дизелдорф, 30. Оберхаузен. ДЕЦЕМБАР: 2. и 3. Цирих, 6. Ротердам, 8. и 10. Лондон, 12. Бремен, 13. Дортмунд, 15. Женева, 17. Беч, 19. Штутгарт, 20. Хановер.

Muse СЕПТЕМБАР: 4. и 5. Девон (Енглеска). ОКТОБАР: 22. Хелсинки, 24. Штокхолм, 25. Осло, 26. Копенхаген, 28. Хамбург, 29. берлин, 31. Лиевин (Француска). НОВЕМБАР: 1. Амневил (Француска) 4. Шефилд, 5. Ливерпул, 6. даблин, 9. Глазгов, 10. Бирмингем, 12. и 13. Лондон, 14. Ротердам, 16. Келн, 17. Париз, 18. Цирих, 20. Минхен, 21. Болоња, 22. Лион, 25. Тулуз, 27. Барселона, 28. Мадрид, 29. Лисабон. ДЕЦЕМБАР: 1. Лимож, 2. Дижон, 4. Торино.

Rammstein НОВЕМБАР: 8. Лисабон, 10. Мадрид, 12. Барселона, 14. Билбао, 16. Нант, 18. Базел, 19. Женева, 21. Беч, 25. Праг, 27. Катовице. ДЕЦЕМБАР: 2. Лион, 3. Стразбур, 4. Луксембург, 6. Арнем, 8. и 9. Париз, 15. Копенхаген.

Spanday Ballet ОКТОБАР: 13. Даблин, 16. Шефилд, 17. Глазгов, 20, 21. и 22. Лондон, 24. и 25. Бирмингем, 26. Њукасл, 28. Манчестер, 29. Ливерпул. НОВЕМБАР: 1. Амстердам, 4. Берлин, 5. Дизелдорф, 6. Минхен, 12. Мадрид, 14. Барселона, 16. Милан, 17. Фиренца.

ТОП 10 - АВГУСТ 2009. 11. Love Story - Taylor Snjift 12. My Life NJolud...- Kelly Clarkson 13. Thinking Of You – Katy Perry 14. Poker Face – Lady Gaga 15. Broken Strings – J. Morrison f. N. Furtado 16. Use Somebody – Kings Of Leon 17. You Found Me – The Fray 18. A Little Too Not Over You – David Archuleta 19. Circus – Britney Spears 10. Americas Suithearts – Fall Out Boy

Kelly Clarkson

ВРЕМЕПЛОВ

Демо снимци бенда Два Минута Мржње

Нпаром у постави Сајла (гитара-вокал), Бане (гитара), Вуче-

овосадски панк-рок бенд Два Mинута Mржње ради пуном

ла (бубањ), Рамон (бас). После албума првенца “Модерна омладина”, Сајла брижно припрема нове песме, бенд је концертно активан по простору некадашње СФРЈ, а ово је прилика да се подсетимо на незаборавну 1984. годину, када је бенд жарио и палио у оригиналној постави. Сајла (гитара), Сира (бас), Стевица (бубањ) и Шкрба (вокал) снимили су пре 25 година демо у студију Борута Чинча у Љубљани. Песме: “Тероризам против досаде”, “Црни мерцедес”, “Дошао је крај”...постале су обележје читаве панк генерације и остале актуелне и подједнако омиљене како међу панк ветеранима тако и међу млађим нараштајима диљем бивше Југославије. Priredio: Sava Savi}


DE@URNA

DNEVNIK

EPIDEMIOLOG PREDRAG KON NE O^EKUJE ZATVARAWE [KOLA ZBOG NOVOG GRIPA

Najva`nije je da bolesni ostanu kod ku}e Epidemiolog Predrag Kon izjavio je ju~e da se ne o~ekuje zatvarawe {kola zbog oboqevawa od novog virusa gripe i upozorio da je najva`niji ostanak kod ku}e tokom bolesti. Kon je agenciji Beta rekao da je za pravovremeno reagovawe najva`nije da se se prati izostajawe |aka iz {kola i zaposlenih sa radnih mesta zbog obolevawa od novog gripa. Imaju}i u vidu sada{wu situaciju u Srbiji, ne o~ekujem da }e {kole biti zatvarane u septembru, ali se mora uspostaviti sistem za pra}ewe oboqevawa od novog gripa, kazao je Kon, koji je i predsednik Posebne radne grupe Ministarstva zdravqa za implementaciju plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa. On je naveo da bi zdravstvene slu`be sa {kolskim upravama trebalo na lokalnom nivou da prate izostajawe sa nastave zbog gripa, o ~emu }e javnost biti obave{tavana.

Prema re~ima Kona, ukoliko zara`eni ne budu izlazili iz ku}e tokom bolesti ne}e uop{te biti potrebe za zatvarawem {kola ili firmi, a ne mo`e se pouzdano re}i na koliko vremena bi se one zatvarale ukoliko bi do toga do{lo. „Pojava novog gripa u ve}em obimu mo`e se o~ekivati na zimu, s obzirom da se leti povla~i i nema izrazito epidemijski potencijal. Najva`nije je da se ne ide bolestan u {kolu i na posao i ako to nau~imo ne}e biti potrebe za zatvarawem {kola i firmi“, kazao je Kon. On je naveo da sva de{avawa vezana za novi virus pokazuju da se radi o prirodnom procesu i da su neosnovana razmi{qawa da je on proizvod farmaceutskih ku}a zbog dobiti od prodaje lekova. „Na osnovu dosada{wih saznawa mo`e se re}i da je novi virus ne{to sa ~ime se ~ove~anstvo mo`e suo~iti i sa ~ime }e

mo}i da iza|e na kraj“, rekao je Kon. Prema wegovim re~ima, ima dovoqno lekova za le~ewe te{kih i umereno te{kih slu~ajeva, a za lak{e forme nisu potrebni jer se one le~e kao i sezonski grip. „Vakcinacija nije zna~ajana samo za ovu sezonu ve} i za du`i period jer }e ovaj virus i u budu}e biti sa nama“, dodao je on. Prema wegovim re~ima, novi virus na rizi~ne grupe sta-

novni{ta deluje kao i sezonski, a iskustvo je pokazalo da su deca daleko mawe primana na hospitalizaciju iako ~esto obqevaju. On je istakao da je realno najte`a mogu}a situacija rekombinacija novog virusa sa pti~ijim virusom gripa i dodao da je dosta vremena pro{lo od pojave novog virusa te da je dobro {to takvih rekombinacija do sad nije bilo.

nedeqa23.avgust2009.

VIKEND LEKAR INFEKCIJA UVA ^ESTA LETI

Zaboraviti na samole~ewe Nema letweg odmora bez kupawa. Bilo u moru, jezeru, reci ili bazenu kupawe je najboqi na~in da se iza|e na kraj sa vru}inama. Plivawe je odli~an vid rekreacije u kojoj u~estvuju gotovo svi mi{i}i tela. Osim plivawa omiqena letwa razonoda je i gwurawe. Me|utim, ta razonoda mo`e da dovede i do zdravstvenih problema, a neretko se de{ava da vam zbog upale uva presedne letovawe. -Prilikom ulaska vode u uvo natope se vodom ~epovi u{ne masti i nabubre - ka`e otorinolaringolog dr Svetlana Pani}.

VI[E OD 300 U^ESNIKA NEOBI^NE REGATE NA TISI

Lagano spu{tawe u du{ecima, gumama, splavovima… Jedinstvena regata „Lagani spust Tisom“ od Srpskog Krstura do Novog Kne`evca prire|ena je ju~e prvi put u organizaciji Lova~kog dru{tva „Novi Kne`evac“ i op{tine Novi Kne`evac. U svojevrsnu letwu avanturu plutawa Tisom na

Lova~ki specijaliteti na ciqu

traktorskim gumama, du{ecima, ~amcima, splavovima iz ku}ne radinosti i plivawem sa pla`e kod Srpskog Krstura otisnuo se veliki broj zaqubqenika reke,

popularno nazvane Panonska princeza. Na startu se na{lo pedesetak posada sa oko 300 u~esnika - iz Novog Kne`evca, \ale, Srpskog Krstura, Novog Sada, @abqa, Sanada, Sente, Kawi`e, Subotice, Vr{ca i drugih vojvo|anskih mesta, a ~lanovi Organizacionog odbora Sawa Mi}i}, Sa{a Neckov i drugi doma}ini nisu krili zadovoqstvo {to je spust na Tisi zainteresovao veliki broj poklonika ravni~arske reke. - Na spust rekom i dru`ewe smo pozvali sve one kojima su lepota i ~ari Tise prirasli za srce, u nameri da qude vratimo na reku ali i promovi{emo turisti~ke potencijale koje imamo. Kada turisti~ka atrakcija mo`e da se pravi regatama na Drini, Moravi, Tari, Ibru ili drugim br`im vodotocima, uvideli smo da za nas, ali i mnoge goste mo`e biti atraktivan i spust ravni~arskom lepoticom Tisom - ka`e predsednik novokne`eva~ke op{tine Dragan Babi}, koji je ostao na suvom, a niz vodu na splavu od traktorskih guma pustio tasta I{tvana [omo|ija, suprugu Mariju, svastiku Lidiju i sina Igora.

CRNA

Uhap{eni osumwi~eni za ubistvo Lasla Eleka Novosadska policija uhapsila je dvojicu Temerinaca, jednog Novosa|anina i jednog dr`avqanina BiH zbog osnovane sumwe da su u utorak, oko 23 sata, ubili Lasla Eleka (1938) iz Temerina. Kako se navodi u ju~era{wem saop{tewu novosadske policije, postoji osnovana sumwa da su Milo{ Vulin (1988), Gabor Bawai (1978), Milko Jakovqevi} (1988) i @eqko [urlan (1988),

na Elekovom sala{u rukama, nogama i razli~itim predmetima tukli starca, tra`e}i da im otkrije gde dr`i novac. U wegovom nov~aniku prona{li su 100 evra i 600 dinara, a zatim Eleka pokrili slamom i komadima name{taja i napustili sala{. Elek je, u me|uvremenu, preminuo od zadobijenh povreda, a wegova smrt prijavqena je u sredu.

Osu|enik uhap{en zbog droge Osu|enik iz KPZ Sremska Mitrovica \uro Dragovi} uhap{en u Novom Sadu prilikom predaje kilograma heroina. Dragovi} ve} izdr`ava kaznu za krijum~arewe 60 kilograma heriona. U akciji Slu`be za borbu protiv organizovanog kriminala i novosadske policije uhap{en je osu|enik iz Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica \uro Dragovi}, prilikom primopredaje kilograma heroina, potvrdio je u petak uve~e Tanjug u ministar

unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i}. Dragovi} je uhap{en u u pe~ewari „Travica“ na Veterniku, kada je drogu poku{ao da preda Savanu Luburi}u i Goranu Goli}u, obojici iz Novog Sada. Prilikom hap{ewa, Dragovi} je poku{ao da pobegne. Uhap{eni je za vikend pu{ten iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, gde izdra`ava kaznu od deset godina na koju je pre ne{to vi{e od ~etiri godine osu|en kao organizator grupe koja je krijum~arila narkotike.

- Tako se zatvara kanal spoqa{weg uha, koji vodi do bubne opne pa mo`e da pokrene infekciju. Nije dobro ~a~kati u{i {tapi}ima, jer se ~ep u{ne masti mo`e gurnuti dubqe i napraviti presiju na bubnu opnu. Posle gwurawa vodu iz uva treba isterati, najboqe okretawem uva na dole i skakutawem. Ukoliko niste sigurni da je voda iza{la, dobro je le}i a uvo nasloniti na jastuk kako bi se omogu}ilo isticawe vode. Ukoliko se javi bol u uvu najverovatnije je do{lo do infekcije. Ne treba poku{avati sa samole~ewem, najboqe je javiti se lekaru. Pro-

Start spusta kod Srpskog Krstura

Okupqawe u~esnika otpo~elo je kod novokne`eva~kog motela „Lovac“, odakle je prevoz za flotu panonskih mornara obezbe|en taktorima, da bi se oko podneva kod Srpskog Krstura otisnula nizvodno na laganu plovidbu dugu oko 13 kilometara do pontona „Tiski cvet“ na novokne`eva~kom keju. Posle laganog plutawa, br~kawa i plivawa rekom, ~ija je povr{ina delimi~no prekrivena zelenom so~ivicom, koja u ovo doba godine pristi`e iz gorweg toka, u~esnike je za nagradu ~ekao ru~ak

od lova~kih specijaliteta koji se kr~kao u tridesetak kotli}a. Doma}ini iz Lova~kog dru{tva „Novi Kne`evac“ u kotli}ima su za sve u~esnike kuvali supu od prepelica i paprika{ od mesa divqe sviwe. Svaka od 13 lovnih grupa novokne`eva~kog dru{tva kuvala je za lovce i prijateqe po dva kotli}a, supu od prepelice i paprika{ od divqe sviwe, a oba{ka su se u velikim bogra~ima kr~kala supa i paprika{ za u~esnike regate. M. Mitrovi} Foto: R.Hayi}, M. Mitrovi}

Sahrana Majkla Yeksona 3. septembra Pop peva~ Majkl Xekson bi}e sahrawen 3. septembra umesto na dan kada bi napunio 51 godinu, 29. avgusta, kako je ranije najavqeno, saop{tila je wegova porodica. Xekson, koji je iznenada umro 25. juna, bi}e sahrawen u 19.00 ~asova po lokalnom vremenu na grobqu Forest lon u Glendejlu, predgra|u Los An|elesa, prenose svetske agencije. Peva~ }e po~ivati u Velikom

mauzoleju koji ukra{avaju replike Mikelan|elovih statua kao i reprodukcija Da Vin~ijeve „Tajne ve~ere“. Sahrani }e prisustvovati samo porodica „kraqa popa“ i wegovi bliski prijateqi. Xeksonova porodica, koja je po~etkom sedmice objavila da }e peva~ biti sahrawen 29. avgusta, nije navela razlog za pomerawe datuma sahrane.

Madona u Beogradu s najstarijom }erkom Peva~ica Madona, koja }e 24. avgusta nastupiti na beogradskom U{}u, do}i }e u Beograd ve~eras ili sutra ujutro, sa menaxerima, naju`om pratwom, i najstarijom k}eri Lurd. Portparol koncerta Sagor Me{kovi} rekao je agenciji Beta da je na U{}e ve} stiglo tridesetak {lepera sa koncertnom opremom, i da se tamo, uz podr{ku ~etiri krana, postavqa osnova konstrukci-

je bine, kao i torwevi za zvuk i svetlo. O~ekuje i dolazak Madoninog {efa kuhiwe, koji }e tokom slede}a tri dana pripremati hranu za peva~icu i produkcijski tim koncerta, sastavqen od 250 qudi. Madonin koncert na U{}u po~e}e u ponedeqak u 21 sat. Pre toga, publiku }e po~ev od 19 sati zagrevati britanski di-xej Pol Okenfold, a kapije }e biti otvorene u 17.30.

11

blem mo`e da nastane i kad osoba roni na malo ve}e dubine, jer se stvara veliki pritisak u u{ima a pove}ava se pritisak u zadwem delu nosa. Ako nos ne funkcioni{e dobro mo`e da se pojavi akutni, iznenadni bol zbog nepravilnog rada eustahijeve tube. U{i mogu da se zapu{ene i prilikom putovawa avionom ili prilikom pewawa na planinu. @vaka}a guma ili bombona mogu da pomognu. Na nagle promena klime, kada se naglo mewaju temperatura i vla`nost vazduha, organizam reaguje zapu{enim nosem {to stvara problem u sredwem uhu. Naj~e{}e se zbog otoka sluznice u nosu desi da eustahijeva tuba koja povezuje nos i sredwe uvo, bude zatvorena. Zato treba obratiti posebnu pa`wu rashla|ivawu prostorije u kojoj se boravi. Klimatizovawem prostorije ili automobima ne treba spu{tati temperaturu za vi{e od 7 do 8 stepeni u odnosu na spoqnu temperaturu vazduha. Kada se iz raspha|ene prostorije izlazi na tropsku temperaturu najboqe je to ~initi postepeno, provode}i nekoliko minuta u prostoriji koja se ne rashla|uje. - Najve}a gre{ka koju qudi ~ine je da posle svakodnevnog tu{irawa ili kupawa u{i „~iste“ {tapi}em. Sasvim je dovoqno u{i obrisati pe{kirom omotanim oko prsta. Dubqe prodirawe se ne preporu~uje. U{na mast slu`i da se uvo za{titi od infekcije, pa ako se ona ukloni, uvo ostaje neza{ti}eno od mikroorganizama. Ukoliko uvo posle kupawa i gwurawa ostane mokro, to je dobra podloga za razvoj gqivi~nih infekcija. Zato se savetuje dobro brisawe isu{ivawe uva pe{kirom ili papirnatom maramicom za jednokratnu upotrebu - ka`e na{a sagovornica. Jasna Barbuzan

Soja {titi od problema s disawem Konzumirawem ve}ih koli~ina soje mogao bi da se smawi rizik obolevawa od hroni~ne opstruktivne bolesti plu}a, zakqu~ili su australijski stru~waci sa Tehnolo{kog univerziteta Kertin u Pertu. Poznato je da pu{ewe predstavqa glavni rizi~ni faktor za ovo obolevawe, dok drugi faktori ishrane i okoline mogu ili da {tite, ili da doprinesu razvoju te bolesti, podsetio je dr Endi Li, vo|a istra`ivawa. On i wegove kolege su prou~ili na~in `ivota 278 osoba obolelih od opstruktivne bolesti plu}a (244 mu{karca i 34 `ene), starosti izme|u 50 i 75 godina, kojima je dijagnoza bolesti postavqena u prethodne ~e-

tiri godine. Tako|e je prou~ena i kontrolna grupa od 340 osoba (272 mu{karca i 68 `ena), koji nisu patili od te bolesti. Ustanovqeno je da osobe iz kontrolne grupe konzumiraju vi{e soje (u proseku oko 60 grama dnevno), od onih iz grupe obolelih koji su u proseku konzumirali oko 45 grama soje dnevno. Mawi rizik obolevawa ustanovqen je i kod ispitanika koji su jeli tofu (sojin sir) i sojine klice. [ta vi{e, {to su vi{e soje jeli, to su imali mawe problema s disawem, a naro~ito s ostajawem bez daha. Istra`iva~ki tim je zakqu~io da bi svakodnevna ishrana sojom mogla da bude od velikog uticaja na smawewe tro{kova zdravstva.

Lo{a kontrola dijabetesa pogubna za srce Dugotrajno lo{e kontrolisawe nivoa {e}era u krvi dijabeti~ara zna~ajno pove}ava verovatno}u smrti od ishemijske bolesti srca koju karakteri{e ograni~eni dotok krvi u sr~ane arterije, pokazala je nova norve{ka studija, obavqena na Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Trondhajmu. Tim na ~elu sa dr Anom Dale je utvrdio da, s druge strane, kada se {e}er kontroli{e i reguli{e na odgovaraju}i na~in, dijabeti~ari gotovo da nisu ni{ta izlo`eniji toj vrsti smrti nego qudi koji ne pate od {e}erne bolesti. Tokom dve decenije dr Dale i wen tim pratili su stepen smrtnosti od ishemijske bolesti srca kod 205 dijabeti~ara (kojima

je bolest na po~etku studije tek bila utvr|ena) i 205 zdravih osoba. U proseku je verovatno}a umirawa od ishemijske bolesti srca kod dijabeti~ara bila dva puta ve}a nego kod zdravih ispitanika, s tim {to je kod onih pacijenata koji su godinama slabo kontrolisali nivo {e}era taj rizik bio ~ak ~etiri puta ve}i. Kod dijabeti~ara koji su tokom godina dobro kontrolisali i regulisali {e}er u krvi, stopa smrtnosti od ishemijske bolesti srca bila je gotovo ista kao i kod ispitanika iz kontrolne grupe, ~ime je potkrepqena hipoteza da odgovaraju}a kontrola glukoze smawuje rizik koronarnih komplikacija kod obolelih od {e}erne bolesti.


12

SPORT

nedeqa23.avgust2009.

HAJDUK DO^EKUJE ^UKARI^KI

Mirno i strpqivo do pobede Fudbaleri Hajduka na svom terenu do~ekuju ^ukari~ki Stankom iz Beograda. Prvenstvena premijera Kuqana je bila neuspe{na, jer su tako|e pred svojim pristalicama izgubili od Vojvodine, pa je razumqiva `eqa da se hajduci protiv u duelu sa br|anima pobedom koliko-toliko iskupe. - Stara fudbalska istina je da lakih protivnika nema, {to zna~i da svaki susret moramo shvatiti krajwe ozbiqno. Mislim da su igra~i svesni toga, {to su svojkim radom pokazali tokom minule sedmice. Radili su maksimalno ozbiqno, {to samo govori da im je stalo da {to spremnije do~ekaju susret sa ^ukari~kim i da ga odrade {to uspe{nije. Posao ne}e biti ni malo lagan, jer }e i na{ gost `eleti da izbegne drugi poraz. ka`e {ef stru~nog {taba Hajduka Bogdan Korak. Pred susret sa ^ukari~kim name}e se ono pitawe koje ve} dugo mu~i hajduke - ho}e li strelci proraditi? Naime, i protiv Vojvodine u prvom kolu, ba{ kao i u pripremnim utakmicama, stvoreno je dosta prilika, ali nema golova. A budu}i da je strateg Hajduka Korak u igra~kim danima bio izraziti napada~, da mu je postiza-

Zrewaninci sawaju bodove Posle pobede u prvom kolu nad ekipom Novog Sada fudbaleri Banata odlaze na te{ko gostovawe u Kraqevo i `ele da ostvare uspeh u duelu sa iskusnom ekipom Sloge. Trijumf iz premijerne utakmice dao je krila igra~ima trenera Solda, koji `ele da nastave uspe{nu seriju i tako istaknu kandidaturu za povratak u elitu. Posle du`eg vremena na ovo gostovawe crveno-crni odlaze u kompletnom sastavu uz nadu da mogu da iznenade doma}i tim koji je startovao porazom u Vrawu. - Siguran sam da mo`emo da ostvarimo povoqan rezultat na ovom gostovawu iako igramo protiv kvalitetne ekipe Sloge, jer smo pokazali da imamo i igru i tim {to nam je i pobeda i protiv Novog Sada ulila samopuzdawe da mo`emo da ostvarimo ciq. Ne}e biti lako, to je sigurno, doma}in }e `eleti da se iskupi pred svojim navija~ima za lo{ start, ali mi imamo kvalitet i dolazimo da ostvarimo trijumf. Mislim da smo spremni i da }e svaki igra~, koji bude dobio priliku, pokazati svoj maksimum i da }emo se iz Kraqeva vratiti nepora`eni, ne bih bio nezadovoqan da u ovom duelu ostvarimo i remi - istakao je Ivica Milutinovi} defanzivac Banata. N. Jowev

we gola opsesija, kako misli da re{i taj problem? - Razgovarao sam sa igra~ima i skrenuo im pa`wu na nekoliko stvari. Ekipa mora biti smirena i strpqiva, ni u jednom trenutku ne sme biti nervoze jer je ona saveznik protivnika. Drugo, igra~i iz napada~kog reda treba da vode ra~una o igri celog tima i tek tada }e biti rezultata. Jer, ako igra~ razmi{qa samo o tome da po svaku cenu mora dati gol ne mo`e izdr`ati taj pritisak i rezultata nema. Dakle, nije va`no ko }e dati gol Komazec, Radanovi} ili neko tre}i. Moraju da shvat da je najbitnija pobeda, tri boda koja bi nam omogu- Bogdan Korak }ila mirniji nastavak sezone - obdion i pomognu nam u ostvarewu ja{wava Korak. Da je Hajduku veona{eg ciqa - ka`e Korak. ma stalo da ubele`i prvu pobedu Igra~i Hajduka sa velikim opsvedo~i i radni re`im minule timizmom o~ekuju susret, o~igledsedmice. no `eqni da se iskupe za poraz od - Od utorka smo prakti~no u neVojkvodine. koj vrsti karantina, igra~i su - Izvukli pouke i siguran sam stalno na okupu. Nadam se da i nada }emo protiv ^ukari~kog pru{i navija~i dele na{e razmi{qa`iti mnogo boqu partiju jer se we, pa ih pozivamo da do|u na stanavija~ima moramo odu`iti kako

kvalitetnom igrom tako i pobedom. ^itamo {tampu, vidimo neke promene u wihovom stru~nom {tabu, ali to je poblem na{eg rivala. Mi se moramo usredsrediti na samo jedno: pobedu i prvu ovosezonsku radost - ka`e kapiten Hajduka Nikola Bogi}. Nakon poraza u susretu sa Vojvodinom logi~no je to {to je strateg Hajduka najavqivao promene u timu. No, o imenima koja }e biti promewena nema konkretne pri~e. - Prema svemu sude}i bi}e izmena u veznom redu i vrhu napada, ali jo{ nisam odlu~io ko }e na teren. Neizvesan je nastup jednog od na{ih najboqih igra~a Aleksandra Davidova koji je vukao neugodnu povredu i tek nakon konsultacija sa klupskim lekarom vide}u ho}e li mo}i na teren. Uostalom, nije bitno ko }e na teren, ve} je bitno da oni koji dobiju {ansu posao odrade maksimalno dobro i ostvare ciq, a to je pobeda - zakqu~io je {ef stru~nog {taba Hajduka Bogdan Korak. Imaju}i sve re~eno u vidu mogu}e je da susret protiv ^ukari~kog Hajduk po~ne u sastavu: Manolov, Kozo{, Fejsa, Radanovi}, Trajkovi}, Maksimovi}, Kekezovi}, Bogi}, @ivanovi}, Komazec i Davidov. \. Bojani}

NA ME\UNARODNI KAMP I TURNIR U KAWI@I

Sti`e 150 yudista iz {est zemaqa Drugi Kup Vojvodine za juniore i mla|e seniore i tradicionalni me|unarodni kamp okupi}e u Kawi`i od 23. do 28.avgusta oko 150 takmi~ara iz {est zemaqa. Okupqawe najperpsektivnijih majstora tatamija iz Srbije iz zemaqa iz okru`ewa po~iwe takmi~ewem na Kupu Vojvodine, koji }e se odr`ati na borili{tima u sportskoj hali Bawe Kawi`a danas od 11 ~asova. Pored u~e{}a takmi~ara iz Vojvodine i Srbije dolazak su najavili xudisti i xudistkiwe iz Slovenije, Ma|arske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hr-

vatske, a odmah pored okr{aja za Kup Vojvodine, nastavqa se rad u kampu, koji je u funkciji priprema seniorske reprezentaicje Srbije za Balkanski {ampionat koji se krajem septembra odr`ava u Ni{u, juniorske reprezentacije Srbije za Svetsko prvenstvo koje }e se odr`ati u oktobru, kao i selekcije mla|ih seniora kojoj u novembru predstoji u~e{}e na Evropskom prvenstvu. Me|unarodni kamp u Kawi`i ~elnici Xudo saveza Vojvodine iskoristi}e da u poznatom bawskom centru okupe najtalentovanije i najperspektivnije kadete i juniore iz Pokrajine.

Organizatori turnira i kampa su D@S Vojvodine i D@K Kawi`a. Predsednik i trener D@K Kawi`a Vojislav Zrni} i Munir [aboti}, koji su u ulozi doma}ina, napomiwu da zbog izuzetno te{ke finansijske situacije Xudo savezi Vojvodine i Srbije nisu se mogli osloniti na privrednike koji su prethodnih godina pomagali odr`avawe kampa, pa su sredstva za organizaciju kampa i turnira obezbe|ena uz izuzetne pojedina~ne napore, maksimalno vode}i ra~una o {tedwi, ali i da se u~esnicima obezbede dobri uslovi za rad. M. Mitrovi}

Tuzlaci poja~ali In|ijce Adnan Jahi} i Muhamed Omi}, donedavno standardni prvotimci tuzlanske Slobode, prva su poja~awa In|ije u aktuelnom prelaznom roku. Mladi ali iskusni igra~i sa 150 utakmica u dresu poznatog kluba sa Tu{wa, svojevremeno dugogodi{weg ~lana jugoslovenske elitne konkurencije dobro su do{li treneru Milanu \uri~i}u koji stvara mladu ali kvalitetnu ekipu zeleno-belih. Adnan konkuri{e za mesto u sredwem redu, a Muhameda je strateg in|ijskog kluba odmah sa pozicije {topera prekomandovao na mesto levog spoqnog i ispostavilo se napravio veoma dobru rokadu. Stameni fudbaler je na kontrolnim me~evima ispunio o~ekivawa, izvanredan je u fazi odbrane a preciznim centar{utevima je stvorio brojne prilike saigra~ima iz {pica napada pa je debitovao na premijeri u Somboru. Adnan je, na`alost preneo kaznu od tri susreta neigrawa pa pored dobrih partija u pripremnom periodu nije bio u kombinaciji za sastav tima na otvarawu jesewe sezone. Da. V.

KUMAN^ANI ODUSTALI: Iako su kroz takmi~ewe u letwoj ligi Okru`nog ko{arka{kog saveza Zrewanina osvojili prvo mesto i time se plasirali u Drugu srpsku ligu - sever, ko{arka{i “2. oktobra” iz Kumana se ipak ne}e takmi~iti u tom rangu takmi~ewa. Posle nekoliko sastanaka s predstavnicima mesne zajednice i potencijalnim sponzorima, Uprava “2. oktobra” je donela odluku da zbog besparice se odustane od takmi~ewa u Drugoj srpskoj ligi. Proceweno je, naime, da bi Kuman~anima za narednu sezonu u tom rangu takmi~ewa trebalo naj-

mawe milion dinara. Po{to toliko novca klub ne mo`e da obezbedi, odlu~eno je da se odustane od nadmetawa u drugoliga{kom severu. O tome je obave{ten i Okru`ni ko{arka{ki savez Zrewanina, koji sada treba da odabere predstavnika za vi{i rang. Da li }e to biti drugoplasirani tim Vojvodina iz Novog Milo{eva, koja je proletos ispala iz Druge srpske lige - sever ili pak neko tre}i, ostaje da se vidi. [to se Kuman~ani ti~e, tu dileme vi{e nema - oni }e se i narednog prole}a i leta takmi~iti u takozvanoj beton ligi. M. B.

DNEVNIK

12. SVETSKO PRVENSTVO U BERLINU

Merit potvrdio dominaciju Amerikanac Le{on Merit, aktuelni olimpijski prvak, osvojio je zlatnu medaqu u finalu trke na 400 metara na Svet-

tulu svetske prvakiwe na 200 metara, pretr~av{i deonicu za 22,02 sekunde. Srebro je pripalo Jamaj~anki Veroniki Kemp-

skom prvenstvu u Berlinu, ostvariv{i najboqi rezultat sezone - 44,06 sekundi. Srebro je pripalo wegovom zemqaku, dvostrukom svetskom {ampionu Xeremiju Vorineru sa 44,60, a bronza Reniju Kvou iz Trinidada i Tobaga - 45,02. Najboqi rezultat sezone ostvario je jo{ jedan Amerikanac, Trej Hardi, u desetoboju, sa 8.790 bodova. Drugi je bio Kubanac Leonel Suarez sa 8.640, a tre}i Rus Aleksandar Pogorelov sa 8.528 bodova. Amerikanka Elison Feliks osvojila je tre}u uzastopnu ti-

bel Braun sa 22,36, a bronza Debi Ferguson Mekenzi sa Bahama sa 22,41 sekundi. To je prva zlatna medaqa u sprinterskoj disciplini za SAD na Svetskom prvenstvu u Berlinu i prva trka u kojoj atleti~ari sa Jamajke nisu pobedili. Australijanka Deni Semjuels bila je najboqa u bacawu diska, ostvariv{i daqinu od 65,44 metara. Iza we se na{la prva favoritkiwa Kubanka Jarelis Barios sa 65,31, a Rumunka Nikoleta Grasu osvojila je bronzu sa 65,20 metar.

Kenijac najbr`i u maratonu Kenijski atleti~ar Abel Kirui pobedio je u maratonu na Svetskom prvenstvu u Berlinu, uz svetski rekord svetskih {ampionata. Kirui (27) je u ciq kod Brandenbur{ke kapije u{ao posle dva sata, {est minuta i 54 sekunde, {to je novi rekord planetarnih prvenstava. Srebrnu medaqu osvojio je tako|e kenijski atleti~ar Emanuel Mutai, koji je zaostao za pobednikom 54 sekunde, dok je bronza pripala Etiopqaninu Cegaju Kebedeu. Svetski rekord dr`i Etiopqanin Hajle Gebrselasije (2:03:59), od maratona u Berlinu 2008. godine.

Semenija hermafrodit Neimenovani biv{i trener atleti~arke Kaster Semenija tvrdi da je nova svetska prvakiwa na 800 metara u `enskoj konkurenciji hermafrodit! Hermafroditi nemaju niti mu{ke niti `enske polne organe (organizam pravi i muski i zenski polni ogran). [vajcarski “Blik” prenosi da se oko 120 takvih osoba svake godine rodi u Nema~koj, pa moraju operativnim putem da dobiju penis ili vaginu. Me|unarodna atletska federacija (IAAF) nalo`ila je da Semenija mora da se podvrgne proveri pola zbog neverovatnog napretka rezultata u posledwih godinu Kaster Semenija dana. Wen nekada{wi trener Jo{ jedan neimenovani izpotvrdio je da nova svetska prvor “Blika” tvrdi da je prvi vakiwa nije `enskog pola. On je trener ju`noafri~ke reprerekao da su testovi koji utvr|uzentacije Ekart Arbajt, koji je ju wen pol ve} ura|eni. svojevremeno bio prvi ~ovek Ju`na Afrika je jo{ u martu atletike u Isto~noj Nema~koj, ove godine napravila testove. “ta~no je znao {ta treba da se Semewa nije mogla da se takuradi”, da bi se Semenija do sami~i na SP u Berlinu u `enda takmi~ila u `enskoj konkuskoj konkurenciji. - rekao je za renciji. On je wen nivo testo“Blik” biv{i trener atletisterona prikrivao medikamen~arke, koji je okrivio ~elnike tima, pa nije bilo nikakvih atletske federacije Ju`ne problema na prethodnim doAfrike, rekav{i da je Semeping testovima. Arbajt je izjanija samo `rtva, po{to niti vio za “Sports Infomej{n ona niti wena familija nisu Dinst” da su te optu`be neobili obave{teni o rezultatisnovane i da taj neimenovani ma testa. izvor ne postoji.


SPORT

DNEVNIK SEDMI MEMORIJAL „HUBERT VAGNER”

Orlovi za tre}e mesto

Srbija - Poqska B 3:0 (25:20, 25:17, 25:19) LO\: Sportska hala, 500 gledalaca. SRBIJA: Kova~evi}, Jani} 4, Petkovi} 2, Terzi} 1, Stankovi} 4, Samarxi}, Niki} 4, Geri} 9, Miqkovi} 13, Starovi} 11, Petri} 2, Podra{~anin, Rosi}, Stefanovi}.

}em kolu vrlo ubedqivu igru i pobeda se ni jednog trenutka nije dovodila u pitawe. Igor Kolakovi}, selektor Srbije je posle utakmice izjavio: – U prvom setu Poqaci su krenuli agresivno, a mi smo im sa dve-tri gre{ke dali krila.

Sa{a Starovi}

POQSKA B: Bu{ek 5, Anto{ik, Pavlinski, Klos, Kosok, Geor`evski, O~ko 1, Jane~ek 15, Kubiak 7, Mikolaj~ak 1, Vrona 4, Dr`iga, Stan~ak, Zatorski. Mu{ka seniorska reprezentacija Srbije pobedila je B reprezentaciju Poqske u drugom me~u B grupe 7. Memorijala „Hubert Vagner“ koji se igra u Lo|u, u Poqskoj. Srbija je savladala B selekciju Poqske 3:0, po setovima (25:20, 25:17, 25:19) posle 66 minuta igre. Seniori Srbije pru`ili su u tre-

Ipak, kako je vreme odmicalo postavili smo stvari na svoje mesto. Zaigrali smo dobro u odbrani, poja~ali servis, uz mali broj gre{aka iz igre. Imali smo odli~nu atmosferu u terenu, delovali disciplinovano, ba{ onako kako smo i o~ekivali. Izabranici selektora Igora Kolakovi}a igra}e danas od 12,30 ~asova utakmicu za tre}e mesto protiv [panije. U finalu od 15 ~asova sasta}e se Poqska A i Italija.

EP ZA JUNIORKE U MA\ARSKOJ

Srpkiwe 11. @enska juniorska reprezentacija Srbije zauzela je jedanaesto mesto na Evropskom prvenstvu u rukometu u Ma|arskoj. U utakmici za plasman srpske juniorke su savladale Poqsku sa 39:24. Najefikasnije u na-

{em timu bile su @ivkovi} sa 9 i Nikoli} sa 7 golova. Mlade Srpkiwe nisu ostvarile ciq na Evropskom prvenstvu, a to je bio plasman me|u prvih devet ekipa koji donosi u~e{}e u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Ra{ovi} uzeo zlato na SP za veterane Srpski xudista Vuk Ra{ovi} osvojio je zlatnu medaqu u superte{koj kategoriji na Svetskom prvenstvu u Atlanti za veterane. Ra{ovi} je u finalu pobedio Engleza Frenka Xonsa i osvojio osmu titulu {ampiona sveta. Svetska asocijacija majstora x`doa je na sve~anom otvarawu 11. {ampionata sveta u Atlanti promovisala Ra{ovi}a “grand master {ampiona”, {to je najvi{e priznawe koje se dodequje takmi~arima koji su osvojili {est i vi{e titula {ampiona sveta.

DANAS NA FUDBALSKIM TERENIMA Prva liga Srbije - KRAQEVO: Sloga - Banat, LU^ANI: Mladost - Dinamo. SREMSKA MITROVICA: Srem - Be`anija. Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Srpska liga Vojvodina - DEBEQA^A: Spartak - Pali}, SENTA: Senta - Radni~ki (NP). Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Vojvo|anska liga Istok - NAKOVO: Polet - Jedinstvo (NB), NOVO MILO[EVO: Vojvodina - BAK. Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Vojvo|anska liga Zapad - TURIJA: Mladost - 1. maj Agroruma, SOMBOR: @AK - Budu}nost (M), QUKOVO: Qukovo - Hajduk

([), NOVI SAD: Borac - Solunac. Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Gradska liga Novog Sada SUSEK: Partizan - Dinamo, LEDINCI: Vinogradar - Borac, ^ENEJ: ^enejac - Tatra, BANO[TOR: Proleter - Fru{kogorski partizan, LUG: Poqana Behaton - Ba~ka, SIRIG: Sirig - TSK. Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Omladinska liga Srbije NOVI SAD: Vojvodina - ^ukari~ki (11) Sportski centar u Veterniku u 11) Kadetska liga Srbije - NOVI SAD: Vojvodina - Napredak (Sportski centar u Veterniku 12)

nedeqa23.avgust2009.

13

SRPSKA LIGA - VOJVODINA

Palan~ani strepeli do kraja Ba~ka – Kikinda 3.2 (2:1) BA^KA PALANKA: Stadion ‘’Slavko Maletin – Vava’’. Gledalaca oko 300. Sudija: Perin (Vr{ac). Strelci: Stoiqkovi} u 45. (iz jedanaesterca )i 60. minutu i Ivkovi} u 25. minutu za Ba~ku, a Pavlov u 15. i 90. minutu za Kikindu. @uti kartoni: Pu|a, Zelin~evi}, Zec, Stoiqkovi}, Ivkovi} (Ba~ka), ]iri}, Kovrlija, Utr`an (Kikinda). BA^KA: Kova~evi} 7, Hansen 6 (Vajagi} 7), Petrovi} 7, Bjelo{ 7, Pu|a 7, Zelin~evi} 7, Kozomora 7, Zec 7, ^u~kovi} 8, Stoiqkovi} (Koji} -), Ivkovi} 8 (Stojni} 7). KIKINDA: ]iri} 6, Bursa} 7, Ratko 6 (Gra|in 7), ]ulibrk 6, Kovrlija 6, Utr`en 7 (Mom~ilov 6), Cvijan 7 (Spahi} -), ^uso 7, Pavlov 8, ]eran 7, Ili} 7. Iako prikazana igra nije bila na zavidnom nivou, Ba~ka je ukwi`ila prve ovosezonske bodove pobedom nad podmla|enom Kikindom. Me|utim, gosti ni u jednom trenutku nisu bili u podre|enom polo`aju u odnosu na Ba~ku. Ve} u 15. minutu posle gre{ke odbrane Ba~ke Pavlov je glavom zatresao mre`u Kova-

~evi}a za vo|stvo Kikinde. Doma}i su brzo izjedna~ili preko borbenog Ivkovi}a, a u posledwim trenucima prvog poluvremena u kontri doma}ih igra~a ]iri} je nepropisno zaustavio ^u~kovi}a u svom {esnaestercu. Siguran izvo|a~ sa bele ta~ke bio je Stoiqkovi}. Ne{to sadr`ajniju igru videli smo u drugih 45 minuta. Doma}i su uve}ali prednost u 60. minutu kada su iskoristili neuspelu ofsajd zamku Kikinde. ^u~kovi} je sa desne strane uposlio Stoiqkovi}a koji je usamqen sa desetak metara zatresao praznu mre`u ]iri}evog gola. Imali su doma}i jo{ nekoliko prilika do kraja me~a preko Stoiqkovi}a i ^u~kovi}a, ali se mre`a Kikinde vi{e nije tresla. U 90. minutu utakmice Pavlov je postigao vrlo efektan gol za kona~nih 3:2. Strepeli su doma}i u posledwih nekoliko minuta jer su gosti posle svog drugog gola u jednoj akciji opasno pripretili, ali je odbrana Ba~ke uspela da otkloni opasnost. J. Jovanovi}

Veternik Viskol - Vr{ac Dowi Srem - Dolina Mladost (BJ) - Metalac AV Radni~ki ([) - Big bul Tekstilac Ites - Sloga (T) Ba~ka - Kikinda Spartak (D) - Pali} Senta - Radni~ki (NP) 1. Big bul 2. Tekstilac 3. Dowi Srem 4. Veternik 5. Radni~ki (NP) 6. Senta 7. Ba~ka 8. Sloga (T) 9. Mladost (BJ) 10. Vr{ac 11. Pali} 12. Kikinda 13. Dolina 14. Spartak (D) 15. Metalac AV 16. Radni~ki ([)

0:0 3:1 1:0 0:3 3:1 3:2

Danas

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2

5:0 2:0 3:1 1:0 2:1 2:1 4:4 3:3 1:2 0:0 2:2 2:3 3:5 1:2 0:2 1:6

(17) (17) 6 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 0 0 0

U slede}em kolu (29/30. avgusta) sastaju se: Radni~ki (NP) Spartak (D), Kikinda - Senta, Sloga (T) - Ba~ka, Big bul - Tekstilac Ites, Metalac AV - Radni~ki ([), Vr{ac - Mladost (BJ), Dolina - Veternik Viskol, Pali} - Dowi Srem.

Nespretni Veterni~ani Bikovima Veternik Viskol - Vr{ac 0:0 kom{ijski derbi Radni~ki ([) - Big bul 0:3 (0:0) [ID: Gradski stadion, gledalaca 500, sudija Radovanovi} (Sremska Mitrovica), strelci: Veselinovi} u 46. i 89. i Simeunovi} u 79. minutu. @uti kartoni: B. Vukovi}, \urki}, Vukwev (Radni~ki), Vukobrat (Big bul) RADNI^KI: I. Vukovi} 7, Aramba{i} 5, \urki} 5, B. Vukovi} 6, Vukwev 6, Jelu{i} 7 (Dupaq 5), Kosanovi} 5 (@ebi} 5), Naranxi} 5, Vezirovi} 5 (Borojevi} -), Gruji~i} 6, Gostojevi} 5. BIG BUL: Pe{i} 7, ^obanovi} 7, Savinovi} 7, Prqevi} 7, Despotovi} 7 (Veselinovi} 8), Vukobrat 7, Jevxevi} 8, Simeunovi} 7, Milanovi} 7 (Perovi} -), Vu~eti} 7, Ga~i} 7 (Drobwak 7). Debakl slabih [i|ana protiv solidnih i efikasnih Ba~in~ana. Mlade nade {idskog fudbala su razo~arali.U prvom delu vi|ene su tri idealne {anse za goste, a dve za doma}e i samo zahvaquju}i dobrim intervencijama golmana Vukovi}a i Pe{i}a mre`e su ostale netaknuta. U nastavku iskusniji Ba~in~ani su preuzeli inicijativu i golovima rezerviste Veselinovi}a i Simeunovi}a zape~atili sudbinu indisponiranih [i|ana. M. ]ur~i}

Dowi Srem - Dolina 3:1 (3:0) PE]INCI: Stadion “Suva~a”, gledalaca 600, sudija Pandurov (Zrewanin), strelci: Josimov u 6. Zelinac u 11. i Skorupan u 65. minutu. \akovi} u 64. minutu. @uti kartoni: Zelinac, Vasiqevi} (Dowi Srem), Duda{, Ivani{evi} (Dolina). DOWI SREM: Ba{i} 7, Blanu{a 7, Josimov 7, Gari} 8, Skorupan 8, Risti} 7, Bukorac 7 (Radosavqevi} 7), Berowa 7 (Vasiqevi} 7), Pavi~evi} 7 (Dun|er 7), Laki}-Pe{i} 8, Zelinac 8. DOLINA: Krovoku}a 6, Ivani{evi} 6 (Duda{ 7), Nestorovski 6, Radenkovi} 6, Kra~unov 6, ^erwo{ 6, V. Duda{ 6, Okuka 6, Staji} 6 (Gvozdenovi} 7), Staj~i} 6 (Roksa 7), \akovi} 7. Fudbaleri Doweg Srema u Srpskoj ligi nastavili su sa pobedama. Ovoga puta pala je solidna ekipa Doline, a da je rezultat bio ubedqiviji ne bi bilo neo-

pravdano. Sudija Pandurov je odli~no vodio me~. D. Mitrovi}

Tekstilac Ites - Sloga 3:1 (2:1) OYACI: Igrali{te Tekstilca, gledalaca 500, sudija Sarka (Vr{ac), strelci: Kuveqi} u 4. i 87. Stojanovi} u 6. za Tekstilac Ites, a Milovi} u 41. minutu za Slogu. @uti kartoni: Arsi} (Tekstilac Ites), Tati}, M. Milovi}, Samarxi} (Sloga). TEKSTILAC ITES: Brki} 7, Kr{i} 7 (Bursa} 6), Bradi} 7 (Bubaw -), Arsi} 7, Lalovi} 8, Jovanovi} 8, Ivkovi} 7, Kuveqi} 9, Stojanovi} 9, ^orda{i} 8, Hamzi} 7. SLOGA: Kne`evi} 5, Stati} 6 (Rodi} 6), Dragoqevi} 6 (Vukani} 6), M. Milovi} 7, Powevi} 5 (Mandi} 6), Vukoje 7, Jak{i} 6, Horvat 7, Desnica 7, M. Powevi} 6, Saramxi} 7. U odli~noj fudbalskoj predstavi Tekstilac je pru`io kvalitetnu partiju i ukwi`io prve bodove. Pobednik je odlu~en u uvodnim trenucima me~a. U 4. minutu posle duplog pasa Stojanovi}a i Kuveqi}a omaleni napada~ doma}ina Milo{ Kuveqi} postigao je svoj prvi pogodak. Dva minuta kasnije kod drugog pogotka akteri su bili isti, ovoga puta Kuveqi} je bio asistent Stojanovi}u koji je sa 20 metara postigao gol. Do kraja poluvremena doma}i su se opustili i gosti iz Temerina pogotkom Milovi}a u 41. minutu smawili su rezultat. U nastavku susreta doma}i fudbaleri su nastavili sa napadima i uspeli su da sa~uvaju prednost koji su pove}ali u 87. minutu jo{ jednim pogotkom Kuvqi}a. S. Jovin Vojvo|anska liga - Istok: Radnik - Ba~ka (P) 0:1, Radni~ki (Z) - Dinamo 2:0, Obili} - Budu}nost (SC) 4:0, Radni~ki (B) - Sloboda (NK) 0:1, Kozara - Ba~ka Topola 2:0, Crvena zvezda Ba~ka 1901 1:5, Budu}nost (A) - Borac (S) 0:1. Vojvo|anska liga - Zapad : Polet (K) - Indeks 1:2, Radni~ki (SM) - Crvena zvezda 3:1, Jugovi} - Cement 0:3, Omladinac - [ajka{ 2:0, Sloven - Radni~ki (I) 4:0.

VETERNIK: SC “Veternik”, gledalaca 400, sudija Paprica (Stara Pazova). @uti kartoni: \uki}, Vukasovi} (Veternik Viskol), Mihajlovi}, Jovanvoi}, Kowevi} (Vr{ac). Crveni karton: Jovanovi} (Vr{ac) VETERNIK VISKOL: Broj~in 7, Vasi} 5, Deak 6, Aleksi} 6 (Rajevi} 6), [vowa 7, \uki} 6, Vukov 6, Vukasovi} 8, Vukanac 7, [obot 6 (Kalinov 6), No`ini} 6 (Dujkovi} -). VR[AC: Donovi} 9, Staji~i} 6, Ratkovi} 6, Babi} 6, Rankov 7, Nikoli} 6, Klabec 7, Popov 6 (Kowevi} -), Ranimirov 7 (Baji} ), Mihajlovi} 6, Stankovi} 6 (Jovanovi} 5). Nisu iskoristili fudbaleri Veternika gotovo 20 stopostotnih prilika i dopustili su Vr{~anima da uzmu ono po {to su do{li- po bod. Od po~etka utakmice videlo se ko }e voditi glavnu re~ i imati vi{e loptu u nogama, jer su se Vr{~ani orijentisali na odbranu svog gola, dok su {ansu u napadu tra`ili iz kontranapada. Zbog toga, u prvih 10. minuta stvorili su Veterni~ani tri prilike, dva puta je bio neprecizan Vukanac, a jednom je [obotov udarac odbranio odli~ni Donovi},. a potom je i \uki} {utirao - odli~no, ali se ispre~ila stativa. Uprkos konstantnim naletima nisu doma}i uspevali da postignu pogodak iako je bilo vi{e prilika gde je bilo go-

Ivica Vukov

tovo nemogu}e ne pogoditi mre`u. U nastavku trener doma}ih Nenad Cerovi} bacio je sve karte na napad, napravio je tri izmene. Nastavili su doma}i sa napadima, ponovo su se re|ale {anse, ali je ponovo Vukanac bio neprecizan ili nije mogao daqe od golmana gostiju. Imali su Veterni~ani igra~a vi{e 10 minuta, ali nisu uspeli da materijalizuju broj~anu prednost. Mo`da i najboqu priliku na utakmici propustio je Stefan Deak, bek doma}ih, u posledwem minutu utakmice i {utirao je glavom preko gola sa svega dva metra. M. Risti}

\ogovi} matirao svoje Mladost (BJ) - Metalac Asko Vidak 1:0 (0:0) BA^KI JARAK: Sportski centar Livadica, gledalaca 200, sudija Utje{anovi} (Novi Sad), strelac: Xogovi} u 51. minutu. @uti kartoni: Rosi}, Zoranovi}, N. Rati}, Xogovi} (Mladost), Jovovi}, Celin, Vujanovi}, ^alija, Lemez (Metalac AV). MLADOST: Loli} 7, Baji} 7, S. Rati} 7, Zoranovi} 7, N. Rati} 7, Kraguqac 7, Radoja 6, \uki} 7 (Vi{ekruna -), Paji} 8 ([obot -), Xogovi} 8, Rosi} 6 (Vratuni} -). METALAC ASKO VIDAK: Vujaklija 7, ^alija 7, Jovovi} 6, Celin 7, Kukoq 6, Bjelajac 6, Jevi} 6, Fa}ko 6 (Lemez 6), Popin 6 (Vorkapi} -), Ivkovi} 6 (Radakovi} -), Vujanovi} 6. Poseban motiv protiv biv{eg kluba imao je Marko Xogovi}, odli~no je sara|ivao sa Milanom

Paji}em i unosio paniku u odbranu gostiju. Raspolo`eni tandem Jara~ana zadao je najvi{e muka Neboj{i Vujakliji, ali golman Futo`ana uspeo je da sa~uva mre`u u prvom poluvremenu. Doma}i su nastavili da ste`u obru~, Paji} je u 50. minutu uzdrmao pre~ku a ve} u slede}em napadu nadmo}nija igra rezultirala je pogotkom. Kao i kod svakog slobodnog udarca loptu je namestio Xogovi} i iskosa sa 17 metara poslao je u suprotan ugao. Aplauzi nisu ni utihnuli, ofanzivni vezista je pogodio stativu, na pravom mestu se na{ao Radoja, ali Vujaklija je bio na visini zadatka. Jedinu priliku gosti su imali u 68. minutu kada je Celin pogodio pre~ku. M. Meni~anin


14

SPORT

nedeqa23.avgust2009.

DNEVNIK ENGLESKA PREMIJER LIGA

PRVA LIGA SRBIJE

Hladan tu{ na Detelinari Novi Sad - Kolubara 0:2 (0:1) NOVI SAD: Stadion na Detelinari, gledalaca 200, sudija An|elkovi} (Kru{evac), strelac: Stojanovi} u 11. i 80. minutu. @uti kartoni: Ra{iovan, Avri}, Novakovi} (Novi Sad), Jovanovi}, Ka{i}, Kali~anin, Medi} (Kolubara). NOVI SAD: Vesi} 5, \uki} 5, Jablan 5, Daki} 5, Baqak 5, ^ovilo 6 (Novakovi} 6), Ra{iovan 6, Stevan~evi} 5, Avri} 6 (Vujaklija 6), Bogunovi} 5, M. Kova~evi} 5 (Drini} 6). KOLUBARA: N. Rankovi} 8, Ristanovi} 7, Jovanovi} 7, Ka{i} 7, M. Rankovi} 7, A{kovi} 7, Marinkovi} 7 (Obradovi} 7), Kali~anin 8, Brajovi} 7 (Zaji} ), Medi} 7, Stojanovi} 8. Jo{ jednom su Lazarevn~ani potvrdili da im igra Novog Sada potpuno odgovara, jer su sa Detelinare ponovo odneli ceo plen. Imali su Novosa|ani tokom susrta jalovu terensku inicijativu, ali i ono malo {ansi, koje su imali, bili su lak plen junaka utakice golmana Nenada Rankovi}a. U uvodnim minutima doma}i su krenuli agresivno, stvorili su do vode}eg gola gostiju dve {anse, me|utim iz povoqnih prilika Milan Kova~evi} {utirao je kraj gola a Avri} u odli~no postavqenog golmana Kolubare.

Mladost - Radni~ki (N) 2:0 (1:0) APATIN: Sportski centar “Rade Svilar”, gledalaca 200, sudija Rankovi} (Mladenovac), strelci: Radovanvoi} u 20. Cerovi} u 57. minutu. @uti kartoni: Kaka{, Kosanovi}, Petrovi}, Gostovi} (Mladost). MLADOST: Marti} 7, Gostovi} 7 (Kaka{ 7), Pe{i} 7, Kosanovi} 7, Vejinovi} 7, \orovi} 7, Petrovi} 7, Filipovi} 7 (Aleksi} 7), Paunovi} 7, Radovanovi} 7 (Mrvaqevi} 7). RADNI^KI: Peri} 6, Petrovi} 6, Mladenovi} 6, Savi} 6, Stefanovi} 6 (Miti} 6), Mari} 6, Milovi} 6, Petkovi} 6 (Ivanovi} 6), Milo{evi} 6 (Ran|elovi} 6), Mijatovi} 6, Tomi} 6. Apatinci su igrali onoliko koliko im je trebale da zabele`e sigurnu pobedu i osvoje sva tri boda. Na samom startu utakmice protiv slabe ekipe iz Ni{a \orovi} je propustio priliku koji je iza{ao sam ispred gola gostiju i {utirao pored stative. Polu{ansu propustio je Filipovi}, da bi u 20. minutu Radovanovi} u brzom napadu izlomio Mari}a i savladao golmana gostiju. Do kraja Apatinci su imali inicijativu i propustili veoma lepu priliku. U drugom poluvremenu u 57. minutu \orovi} se izborio u duelu, dobro se namestio i savladao drugi put golamana Ni{lija. M. J. Novi Sad - Kolubara 0:2 In|ija - Proleter (NS) 3:2 Mladost (A) - Radni~ki (N) 2:0 ^SK - Sevojno Point 1:0 Zemun - Radni~ki (S) 0:3 Novi Pazar - Teleoptik 2:1 Danas Sloga (K) - Banat (17) Mladost (L) - Dinamo (17) Srem - Be`anija (17) 1. Novi Pazar 2 2 0 0 3:1 6 2. In|ija 2 2 0 0 4:2 6 3. Mladost (A) 2 1 1 0 2:0 4 4. Kolubara 2 1 1 0 2:0 4 5. ^SK Pivara 2 1 1 0 2:1 4 6. Radni~ki (S) 2 1 0 1 3:1 3 7. Teleoptik 2 1 0 1 5:3 3 8. Banat 1 1 0 0 2:0 3 9. Dinamo 1 1 0 0 1:0 3 10. Srem 1 1 0 0 2:1 3 11. Mladost (L) 1 0 1 0 0:0 1 12. Be`anija 1 0 1 0 1:1 1 13. Sevojno Po. 2 0 1 1 0:1 1 14. Sloga (K) 1 0 0 1 0:1 0 15. Proleter 2 0 0 2 3:5 0 16. Zemun 2 0 0 2 0:4 0 17. Novi Sad 2 0 0 2 0:4 0 18. Radni~ki (N) 2 0 0 2 1:6 0 U slede}em kolu (29/30. avgusta) sastaju se: Radni~ki (S) - Novi Pazar, Proleter - Zemun, Be`anija - In|ija, Sevojno Point - Srem, Dinamo - ^SK Pivara, Banat - Mladost (L), Kolubara - Sloga (K), Radni~ki (N) - Novi Sad, Teleoptik - Mladost (A).

Portsmut je nova `rtva Arsenala – 4:1. Oporavqeni Nemawa Vidi} vratio se u tim Man~ester junajteda, koji je protutwao Viganom - 5:0. Fudbaleri Man~ester junajteda o~igledno su se oporavili od debakla u pro{lom kolu kada su pora`eni od Barnlija. [ampion Engleske je deklasirao Vigan u gostima - 5:0 i tako se iskupio za lo{e partije u prva dva kola Premijer lige. Slu~ajno ili ne, oporavak “|avola” poklopio se sa povratkom na teren oporavqenog Nemawe Vidi}a. Srpski reprezentativac ulio je sigurnost u odbranu Man~ester junajteda, a wegovi saigra~i iz napada potrudili su se da to ne ostane nenapla}eno. Gotovo sat vremena igralo se na DV stadionu bez golova, ali onda su se “|avoli” kona~no probudili i za samo dva minuta re{ili pitawe pobednika. Mre`u Vigana u 56. minutu na~eo je Vejn Runi svojim stotim golom u dresu Man~ester

Momenat s utakmice Novi Sad - Kolubara

U 11. minutu hladan tu{ na detelinari. Bio je to mat u tri poteza prodor po levoj strani Kali~anina, Brajovi} je prosledio loptu glavom, a Zoran Stojanovi} je bio na pravom mestu. Posle prodora Avri}a Bogunovi} je prihvatio loptu na penatlitiku, slabo je {utirao.

Vidi} probudio |avole dan. Navija~i Arsenala su na Emiratima ~ekali prvi gol 18 minuta, a onda ih je obradovao Abu Diabi. Vezista Arsenala iskoristio je odli~no dodavawe posle prodora Eduarda Da Silve po levoj strani i pogodio za 1:0. Tri minuta kasnije ponovio je istu stvar, samo ovoga puta napad je i{ao po desnoj strani, a asistent je bio Ebue. [toper “mornara” Kabul smawio je na 2:1, ali tre}i poraz Portsmuta nije mogao da spre~i ni odli~ni golman Dejvid Xejms kome je to bio 550. nastup u Premijer ligi. Mladi}i “profesora” Vengera vezli su terenom, a pogotkom iskusnog Galasa i jo{ jednim mladog Ramzija zape~a}ena je subdina Portsmuta. Kako }e Arsenal igrati kada se vrate povre|eni Volkot, \uru, Rosicki, Nasri? Nenad Milija{ odigrao je bez zna~ajnijeg u~inka prvo poluvreme za Vulverhempton koji je na go-

Foto: B. Lu~i}

U nastavku je trener Radoj~i} je uveo Darka Drini}a koji je iza{ao pred golmana Rankovi}a, a ovaj opet za~arao svoju mre`u. Pritisak doma}ih je bio slab, pa su gosti iz kontre u 80. minutu pove}ali vo|stvo, ponovo je strelac bio Zoran Stojanovi} i poslao je loptu u

dowi desni uao golmana Vesi}a. Do kraja samo dve {anse pred golom gostiju i to Jablan i rezervista Vujaklija, me|utim golman gostiju pokazao je svoje kvalitete, i pored Stojanovi}a je najzaslu`niji {to bodovi odlaze u Lazarevac. M. Popovi}

Preokret u fini{u Runi posti`e pogodak za Junajted

In|ija - Proleter 3:2 (2:1) IN\IJA: Stadion kod @elezni~ke stanice, gledalaca 400, sudija ^eramilac (Beograd), strelci: Nagli} u 26. Omi} u 30. i An|elkovi} u 87. za In|iju, a Popin u 17. i @igi} u 82. minutu za Proleter. @uti kartoni: Nagli}, Bubalo (In|ija), Kova~evi}, Gali} (Proleter). IN\IJA: Poleksi} 8, Novakovi} 7, \urovi} 7 (Tomanovi} ), Jak{i} 7, Omi} 8, An|elkovi} 8, Jankovi} 7 (Bubalo -), Babi} 7, Nagli} 8, Koxo 7 (Jankov -), Filipovi} 8. PROLETER: Drini} 7, Glogovac 8, Asani 7, @igi} 8, Dragi} 7, Gali} 7, Sekuli} 6 (Bo{wak 6), Ako 7 (Raki} 6), Popin 7, Kova~evi} 8, ^ovi} 6 (Damjanovi} 6).

Susret nekada{wih rivala u tre}eliga{koj konkurenciji doneo je mnogo uzbu|ewa, postignuto je ~ak pet golova, ali su bodovi ostali na stadionu kod @elezni~ke stanice. Igralo se izuzetno korektno, pokazana su samo ~etiri `uta kartona a odli~ni prakti~no nezapa`eni sudija je veoma dobro vodio utakmicu. Gosti od po~etka igrali otvoreno pa nije ~udo {to su u 17. minutu do{li do vo|stva. Asani je poslao loptu svojim napada~ima, usledilo je nekoliko udaraca da bi Popin sa {est metara smestio loptu u mre`u. Doma}ini su u 26. i 30. minutu preokrenuli rezultat u svoju korist. Najpre je Nagli} udarcem sa 30 metara pogodio golmanov le-

vi gorwi ugao a onda je Omi} posle akcije po desnoj strani sa~ekao loptu kod suprtone stative i smestio je u mre`u. Nastavak utakmice obilovalo je dobrim akcijama a bilo je i povoqnih priliku. Nagli} je popgodio pre~ku, a udarac Filipovi}a je Drini} krajwim naporima izbacio u korner. Kova~evi}, ^ovi} i Gali} su ozbiqno pripretili, ali je rezultat ostao nepromewen. Na kraju u samoj zavr{nici posle gre{ke doma}e odbrane u 82. minutu @igi} je izjedna~io rezultat, a An|elkovi} je u 87. minutu jo{ jednim evrogolom udarcem sa 20 metara pogodio je golmanov gorwi levi ugao i postavio kona~an rezultat. Da. Vi}enti}

Het-trik Opsenice

Kur}ubi} startovao pobedomu

Zemun – Radni~ki (S) 0:3 (0:1)

^SK Pivara - Sevojno Point 1:0 (0:0)

ZEMUN: STadion Zemuna, bez gledalaca, strelac: Opsenica u 17, 61. i 76. minutu. Sudija: Sa{a Stefanovi} (Kru{evac). @uti kartoni: Te{i}, Caki} (Zemun), Medi} (Radni~ki). ZEMUN: Cvitkovac 6, Ra{ovi} 6, Blagojevi} 6, Crnoglavac 6 (od 72. Kewi}), Mitrovi} 6, Te{i} 7, Vidi} 6 (od 72. Pau~inac), Mijailovi} 6, Vujo{evi} 6, ^vorkov 6 (od 53. Caki} 6), G. Cvetkovi} 6. RADNI^KI: Zogovi}, Veselinovi} 7, Dabi} 7, Vidovi} 7,5, Medi} 7, Vukovi} 7, Veli} 7, Keni} 7 (od 76. Orsi}), Opsenica 9 (od 76. Z. Baqak), Peruni~i} 8. I u drugom me~u zaredom kod ku}e Zemunci su popili gorku pilulu. Posle Novog Pazara bodove je odneo i debitant iz Sombora. Za razliku od premirnog me~a zeleno-plavi nisu li~ini na ekipu koja se pro{le godine {etala Srpskom ligom. Iako oslabqeni neigrawem velikog broja suspendovanih i povre|enih prvotimaca Gorwovaro{ani nisu ni jednog trenutka zapretili gostima. U~inio je to jedino Du{an Te{i} u 14. minutu usledio je centar{ut prema Te{i}u ali je udarac glavom poja~awa [umadije golman Bojan Zogovi} odbranio. Samo tri minuta kasnije hladan tu{ za ~etu trenera Macure. Somborci su prvi put pre{li centar i – pogodili. Miroslav Opsenica je zategao pra}ku s 20 metara i lepu akciju krunisao pogotkom. Ni drugo poluvreme nije donelo Napredak Zemuncima. Borba se vodila na sredini terena, da bi u 61. minutu Radni~ki udvostru~io prednost. Du{an Keni} je poveo kontru, ali ga je posledwa linija zaustavila na 16 metara, lopti je pri{ao Opsenica i kao na treningu prebacio `ivi zid, stari lisac kao na treningu prebacio `ivi zid i postigao jo{ jedan evro gol. Ta~ku na sumorno izdawe ekipe iz Gorwe Varo{ zape~atio je najboqi akter me~a. U 76. minutu konfuziju u odbrani kaznio je Miroslav Opsenica, sjajno se sna{ao u kaznenom prostoru i silovito pocepao mre`u – 3:0. S. St.

^ELAREVO: Stadion Pivare, gledalaca 600, sudija Trailovi} (Zaje~ar), strelac Furtula u 79. minutu. @uti kartoni: Spaji}, M. Pavlovi}, [arac (^SK Pivara), Rakovi}, Vujovi} i Mudrini} (Sevojno Point). ^SK PIVARA: Labus 7, Spaji} 7, Mudre{a 7, M. Pavlovi} 7 (Zec -), Mandi} 8, Moji} 8, Xari} 7, Furtula 7, Petkovi} 7 (Dokni} -), B. Pavlovi} 7 ([arac 7), Divjak 7. SEVOJNO POINT: Nikoli} 7, Kamberovi} 7 (Qubi~i} -), Viri} 7, Bulatovi} 7, Maksimovi} 7, Rakovi} 7, Pavi}evi} 7, Vujovi} 7 (Timi} -), Stanisavqevi} 7, Jankovi} 6, Mudrini} 7 (Pejovi} -). Tradicija pobeda doma}eg tima odnosno poraza gostiju iz Sevojna u ^elarevu nastavqena je i ovoga puta. U pet me~eva svih pet pobeda Pivaraca a da gosti pri tom nisu postigli ~ak ni jedan pogodak. Ovoga puta bli`e nego ikada bili su gosti bodu pa ~ak i tri. Imali su ve}im delom inicijativu, stvorili dosta prilika za golove, a pre vo|stva doma}eg tima za samo dva minuta u 75. i 76. minutu propustili kolosalne prilike za golove. Najpre je Pejovi} dobro reagovao i uputio loptu sa ivice {esnaeserca u levi gorwi ugao ali je i doma}i golman Labus dobro reagovao i vrhom prstiju odbio loptu do mesta gde se spajaju pre~ka i stativa. Samo minut kasnije visoki Pavi}evi} je glavom sa tri-~etiri metra poslao loptu pored suprotnog rogqa. Ali, zato usledila je kazna samo tri minuta kasnije. Omaleni rezervista Zec tek {to je u{ao u igru poigrao se sa svojim ~uvarem na desnoj strani, uputio loptu na nekih desetak metara kod penaltika, stovila se gu`va a najboqe je reagovao leto{we poja~awe Pivaraca iz Novog Sada Marko Furtula i ne jakim koliko preciznim udarcem pogodio je stativu i lopta je odsela u mre`i. Da pove}aju vo|stvo imali su doma}ini u 86. minuti. Drugi rezervista Dino [arac posle neuspele ofsajd zamke izbio je sam pred golmana gostiju ali je bio neprecizan, loptu je poslao pored desne stavive u gol aut. Tako je novi stari trener pivaraca Petar Kur}ubi} startovao pobedom. V. Vujanovi}

junajteda, a onda je Berbatov povisio na 2:0. Nakon {to je u 65. minutu jo{ jednom zatresao mre`u Kirklanda, Runi je napustio igru, a wegov posao nastavio je rezervista Oven pogotkom pet minuta pre kraja. [lag na tortu stavio je Nani u sudijskoj nadoknadi. Ako se po jutru dan poznaje ovo }e biti jo{ jedna sjajna sezona za Arsenal. Posle trijumfa nad Evertonom (6:1) i pobede u Glazgovu nad Seltikom (2:0) u plej-ofu za Ligu {ampiona, tobxije su “skinule skalp” i Portsmutu – 4:1. U samo dve prvenstvene utakmice ekipa Arsena Vengera postigla je deset golova, a primila samo je-

stovawu pora`en od favorizovanog Man~ester sitija - 1:0, a istim rezultatom Hal je savladao Bolton. Premijer liga, 3.kolo: Arsenal – Portsmut 4:1 (Diabi 18, 21, Galas 51, Ramzi 68 – Kabul 37), Man~ester siti – Vulverhempton 1:0 (1:0) (Adebajor 17), Vigan – Man~ester 0:5 (0:0) (Runi 56, 65, Berbatov 58, Oven 85, Nani 90+3), Sanderlend – Blekburn 2:1 (1:1) (Xons 32, 54 – @ive 21), Birmingem – Stouk 0:0, Hal – Bolton 1:0 (0:0) (Gilas 61). Danas igraju: Vest Hem – Totenhem (14.30), Barnli – Everton (16), Fulam – ^elsi (17). U ponedeqak se sastaju Liverpul Aston Vila.

NEMA^KA BUNDESLIGA

Bajern u kanalu Bajern nema pobedu ni posle tre}eg kola Bundeslige. “Ve~iti” favorit za osvajawe titule prvaka Nema~ke je posle dva remija pora`en u Majncu. Doma}in je prvi put u istoriji savladao Bavarce 2:1 (2:0). Tim Luja Van Gala delovao je kao ra{timovani orkestar u prvom poluvremenu i zaslu`eno je na odmor oti{ao sa “minusom” od dva gola. Dovoqno je re}i da je holandski trener izvr{io dve izmene za 38 minuta. Miler je zamenio Altintopa, a Oli} Prawi}a. Delovalo je da Bajern kontroli{e igru, ali je doma}in bio konkretan. Ivan{ic je u 25. minutu “zategao” sa ivice {esnaesterca iskosa sa leve strane, a lopta je pre{la ispod ruke golmana Rensiga i odsela u mre`i. ^etiri minuta kasnije Bans je “makazicama” pogodio pre~ku, a onda je u 34. jo{ dva puta bio u prilici, ali je oba puta glavom {utirao neprecizno. Zato je u 37. minutu bio precizan. Iskoristio je ko zna koju nesmotrenost gostuju}e odbrane i sa sedam-osam metara glavom poslao loptu u gol - 2:0. Bajern je prvi put ozbiqno zapretio tek u 43. minutu, ali je golman Miler bio na visini zadatka. Bavarci su prepolovili prednost doma}ina u 47. minutu i to autogolom Noveskog. Ofanziva Bajerna je nastavqena, pa se u 51. minutu jo{ jednom zatresla mre`a Milera, ali je dosu|en ofsajd Ivice Oli}a. Hrvat je u 68. uzdrmao i stativu. Me|utim, fudbaleri Majnca su imali i snage i znawa da odole atacima favorizovanog Bajerna i ukwi`e prvu “trojku” u sezoni.

Bajer iz Leverkuzena je bio nemilosrdan u Frajburgu. Pobedio je ~ak 5:0 i tako nastavio tradiciju. Frajburg je dobio Bajer samo jednom u posledwih osam me~eva kod ku}e. Najzaslu`niji za to {to se tim iz Leverkuzena izjedna~io sa [alkeom na vrhu tabele, makar jo{ jedan dan, kada se sastaju Volfsburg i Hamburger, bili su dvostruki strelci, Barneta i Der|uk, ali i Kisling koji je na~eo doma}ina. Borusija, za koju je igrao Neven Suboti}, i [tutgart su remizirali prvi put posle {est me|usobnih utakmica bez nere{enog ishoda. Prednost “milionera” koju im je doneo Valdez anulirao je Nidermajer za kona~nih 1:1. [ok terapija u Hanoveru je dala rezultat. Smewen je trener Diter Heking, a ekipa je zabele`ila pobedu u Nirnbergu golovima [tajnera - 2:0. Keln i Ajntraht su odigrali bez golova, {to im je peti uzastopni remi u me|usobnim duelima. “Jar~evi” su tako upisali prvi bod u sezoni iako su imali dobru priliku da do|u pobede, jer su gosti iz Frankfurta od 54. minuta igrali bez iskqu~enog Oksa. Rezultati 3.kola: Borusija Dortmund – [tutgart 1:1 (Valdez 27 - Nidermajer 47), Keln – Ajntraht 0:0, Frajburg – Bajer Leverkuzen 0:5 (Kisling 35, Barneta 47, 75, Derdjuk 69, 84), Majnc – Bajern 2:1 (Ivan{ic 25, Bans 38 - Noveski 47 autogol), Nirnberg – Hanover 0:2 ([tajner 15, 86). Danas se sastaju: Bohum - Herta (15.30), Volfsburg – Hamburger i Verder – Borusija (M). U petak su igrali Hofenhajm - [alke 0:0.


nedeqa23.avgust2009.

c m y

SPORT

DNEVNIK

15

JELEN SUPERLIGA SRBIJE NOVI SAD: Vojvodina - Metalac 1:0(0:0) SMEDEREVO: Smederevo - Napredak 1:0 (0:0) ^A^AK: Borac - BSK Bor~a 2:0 (2:0) BEOGRAD: OFK Beograd - Jagodina 1:0 (0:0) PO@AREVAC: Mladi radnik - Spartak Z. V. 1:1 (0:0) Danas KULA: Hajduk - ^ukari~ki Stankom (17) IVAWICA: Habitfarm Javor - Partizan (17.30, TV) BEOGRAD: Crvena zvezda - Rad (20) 1. Vojvodina 2 2 0 0 4:0 6 2. OFK Beograd 2 2 0 0 2:0 6 3. Mladi radnik 2 1 1 0 4:3 4 4. Partizan 1 1 0 0 5:0 3 5. Crvena zvezda 1 1 0 0 3:0 3 6. Javor 1 1 0 0 1:0 3 7. Napredak 2 1 0 1 2:1 3 8. Rad 1 1 0 0 3:2 3 9. Smederevo 2 1 0 1 3:3 3 10. Borac 2 1 0 1 2:5 3 11. Sparak Z. V. 2 0 1 1 1:2 1 12. ^ukari~ki 1 0 0 1 0:1 0 13. BSK Bor~a 2 0 0 2 2:5 0 14. Hajduk 1 0 0 1 0:3 0 15. Metalac 2 0 0 2 0:3 0 16. Jagodina 2 0 0 2 0:4 0 U slede}em kolu (29/30. avgusta) sastaju se: BEOGRAD: ^ukari~ki Stankom - Vojvodina, BEOGRAD: Partizan - Hajduk, BSK Bor~a - Javor Habitfarm, SUBOTICA: Spartak Z. V. - Borac, JAGODINA: Jagodina - Mladi radnik, KRU[EVAC: Napredak - Crvena zvezda, GORWI MILANOVAC: Metalac - Smederevo, BEOGRAD: Rad - OFK Beograd.

Suboti~ani uzeli bod Mladi radnik – Spartak Zlatibor voda 1:1 (0:0) PO@AREVAC: Gradski stadion. Gledalaca: 3000. Sudija: Vukadinovi} (Beograd). Strelci: Luka u 72. za Mladi radnik i Simovi} u 59. za Spartak Zlatibor vode. @uti kartoni: \or|evi}, Stoki}, Nedeqkovi} (Mladi radnik), [arac, Brati}, Torbica, Jawu{, Milankovi} (Spartak Zlatibor voda). MLADI RADNIK: Pejovi} 7, Stoki} 6, Ja{i} 6, Rajda 6, Ceni} 6, Mati} – (od 46. Mileti} 6), Luka 7, Risti} 6, Nedeqkovi} 6, \or|evi} 6 (od 76. Jankovi} 6), Svoji} 6 (od 61. Ajdovi} 6). SPARTAK ZLATIBOR VODA: Jovani} 7, [arac 6, Simovi} 6, Brati} 6, Miji} 6 (od 60. Miri} 6), Torbica 6, Jawu{ 6 (od 68. Milankovi} 6), Ubiparip 6 (od 88. Noskovi}–), Oletu 6, Popovi} 6, Bo{kovi} 6. Nisu uzalud pretili gosti iz Subotice. Osvojili su bod i sre}no poleteli sa prvencem u Super ligi. Na po`areva~kom Va{ari{tu sve je bilo kako treba. Dosta publike, organizacija besprekorna, ali doma}i igra~i su razo~arali svoje pristalice. O~ekivala se nova pobeda, me|utim sretno je osvojen jedan bod. Bo{kovi} je ve} u 3. minutu lagano se probio do {esnaesterca i mlako tukao kraj stative. [est minuta kasnije Nedeqkovi} na pas \or|evi}a mogao je da matira Jovani}a koji se hrabro bacio telom i zagradio tu loptu. [utirali su neprecizno Svoji}, pa Luka, Ja{i}, ali Milan Jovani} je sve to branio kao od {ale. Sitni faulovi nisu izostali te je sudija Vukadinovi} opravdano vadi `uti karton. U 28. minutu Stoki} je izbacio Nedeqkovi}a da {utne u golmana gostiju. Bila je to {ansa poluvremena. I Torbica je poku{ao iz daqine da iznenadi Pejovi}a koji sigurno brani. Tako se oti{lo na odmor bez golova. Rasplet je po~eo u nastavku. Luka se razigrao kao i Torbica kod gostiju. I pao je prvi gol. Slobodan udarac sa leve strane malo iskosa izveo je Vladimir Torbica. U buketu doma}ih igra~a sna{ao se Simovi} kome je lopta sela na glavu. Usledio je dobar i precizan trzaj da lopta odsedne neodbrawivo u mre`u Pejovi}a. Hladan tu{ za Po`arevqane koji se bude posle ovog neo~ekivanog vo|stva protivnika i kre}u u silovitu ofanzivu. To donosi izjedna~ewe. Ajdele je odigrao dupli pas sa Nedeqkovi}em dobio povratnu loptu napravio gu`vu na petercu i oslobodio se dvojice protivni~kih igra~a i prosledio loptu do usamqenog Luke kod druge stative da je smesti u mre`u. Tada je stadion eksplodirao. Svi su sko~ili. Bio je to 72 minut i 1:1. Do kraja doma}i su se svojski trudili da postignu i

drugi pogodak ali nisu mogli da savladaju odli~nog Jovani}a. R. S.

Smederevo - Napredak 1:0 (0:0) SMEDEREVO: Stadion Smedereva, gledalaca 2.500, sudija: Santra~ (Ppavli{), strelac: S. Rankovi} u 83. minutu. @uti karoni: Bojatovi} (Smederevo), Petrovi}, Ga{i}, Vujovi}, Martinovi} (Napredak). SMEDEREVO: D. Rankovi} 7, Stamenkovi} 7, @ivkovi} 8, Kova~evi} 7, Komadina 7, Miqkovi} 7 (Milosavqevi} -), ]eran 7, Stojanovi} 6 (Bojatovi} 6), Ze~evi} 7, Jovanovi} 7, S. Rankovi} 8 (Gegi} -). NAPREDAK: [eji} 7, Damjanovi} 7, Niki} 7, Petrovi} 6 (Stojkovi} -), Ga{i} 7, Vujovi} 6, Bini} 7, Stojkov 6, Martinovi} 7, Krwinac 6, Ejzeh 6 (Javi 6). Posle dosta neizvesne utakmice Napredak je dobro organizovanom odbranom uspe{no parirao doma}em timu, a u 36. minutu posle kontranapada preko Ga{i}a propustio kolosalnu priliku da stekne prednost. U nastavku Smederevci su imali vi{e od igre ali su tek u fini{u susrta uspeli da kruni{u svoju prednost. Sa srdine terena ]eran je prona{ao Sa{u Rankovi}a a novajlija u timu oklopnika uspeo je da se oslobodi svojih pratioca i kroz {umu nogu sa 12 metara postigne gol odluke. R. Gli{i}

Borac - BSK 2:0 (2:0)

^A^AK: Stadion Borca, gledalaca 1.000, sudija Ki{~epegi (Novi Sad), strelci: Sojanovi} u 1. i Stoj~ev u 31. minutu. @uti kartoni: Milo{evi}, Babi} (BSK). BORAC: Grahovac 7, Antin 7, Mari} 6, Alve{ 7, Dimitrovi} 8, \okvoi}6, Kosti} 6, Davidov 7, (Milovanvoi} -), Stoj~ev 7 (Pejovi} -), Stojanovi} 7, (Kne`evi} -), Prtewak 7. BSK: \o|o 7, Milo{evi} 7, Stojanovi} 6 (Vuakadinvoi} 6), \akovi} 6, Savi} 6, Dedovi}, topi} 6, Babi} 6, ( Milanovi} -), \uki} 7, Mati} 6 (Kajevi} -), Alivodi} 6. Dobra igra Borca u samom po~etku re{ila je enigmu pobede. Nije bilo lako ^a~anima da se vrate u `ivot posle poraza od Partizana, ali samo {to je po~eo susret Prtewak je sa desne strane ubacio loptu na peterac tamo je sko~io iskusni Stojanovi} i poslao loptu u desni ugao \o|a koji je samo udarac ispratio pogledom. Sigurniji i ubedwiviqi doma}ini u 30. minutu Stoj~ev ukrao loptu na 35 metara pobegao svojim ~uvarima po{ao mu je u susret \o|o, obi{ao ga i poslao loptu u mreA. Stefanovi} `u.

Mr|ina glava za tri boda Vojvodina – Metalac 1:0 (0:0) NOVI SAD: Stadion “Kara|or|e”, gledalaca 3000. Sudija: Karaxi} (Beograd). Strelac: Mr|a u 64. minutu. @uti kartoni: @uni} i Rako~evi} (Metalac). VOJVODINA: Brki} 7, Pekovi} 6, Stojka 6 (Medojevi} -), \urovski 6 (Aleksi}), Stjepanovi} 6, Tumbasevi} 6, Vuli}evi} 7, Ple~ 7, Lovri} 6, Tadi} 6 (Maksimovi} 7), Mr|a 8. METALAC: @ivkovi} 6, Ota{evi} 6, Simovi} 6, @uni} 6, Rako~evi} 6, Gojak 6, Vasi} 6 (Savi}evi} -), Teodorovi} 7, Jeremi} 6 (Mijailovi} -), Obradovi} 6 (Sto{kovi} -), Betolingar 7. Posle ubedqive pobede u Kuli navija~i Vojvodine ponadali su se novoj reviji golova, ovoga puta u premijernom me~u jeseni na “Kara|or|u”. No, namerili su se Novosa|ani na dobro organizovanu, iskusnu ekipu, koja umalo da se vrati sa onim po ~ega je do{la. Gosti su igrali na bod i sjajno se snalazili do 64. minuta kada je Dragam Mr|a postigao jedini pogodak. Tada su nastali problemi za Metalac, koji }e, sva je prilika, imati velikih pote{ko}a pred doma}om publikom kada bude trebao da napada. Na tom segmentu trener Milovanovi} jo{ }e morati da poradi, ukoliko se ne osloni iskqu~ivo na prekide. U pravu je bio sportski direktor Vojvodine Miodrag Panteli} kada je rekao da ga interesuje u ju~era{woj utakmici samo pobeda, a ako usput bude i dobre igre, bi}e prezadovoqan. Bodovi su stigli, dobre igre bilo je na mahove, ali treba ~estitati

Dragan Mr|a proslavqa pogodak sa saigra~ima

igra~ima koji su bili strpqivi i iza{li na kraju kao pobednici i sa dobro organizovanom gostuju}om defanzivom i sa kratkim `ivcima doma}ih navija~a koji su posle sat vremena sve ~e{}e zvi`ducima i “prozivkama” negodovali. Gol odluke pao je posle sedmog kornera za Vojvodinu koji je izveo Maksimovi}. Odbrana Metalca za kratko je izbila loptu, koju je o{tro na drugu stativu uputio \urovski, a Dragan Mr|a je ~elom skrenuo putawu, promenio lopti smer koja je

TRENER ZVEZDE PETROVI] ZAHTEVA DA SE ZABORAVI PORAZ U PRAGU

Nismo mi Real Neprijatna epizoda sa evropske scene, bolan poraz od fudbalera Slavije, mora u durgi plan, jer crveno- bele ve} ve~eras (20) o~ekuje novo isku{ewe u doma}em dvori{tu, duel protiv Rada. - Rekao sam momcima na treningu da u sportu nema mesta za preteranu tugu ili radost. Prag mora da se zaboravi, jer nas ~eka ozbiqan i te`ak rival, Rad- po~eo je pri~u trener Vladimir Petrovi} na pres konferenciji u Medija centru.

Himna Za prvenstvenu premijeru na Marakani Zvezda je pripremila niz noviteta u organizacionom pogledu. - Pred po~etak utakmice bi}e intornirana himna „Bo`e pravde“, u poluvremenu je spremna nagradna igra za publiku, a u predigri }e se sastati pioniri Zvezde i Borca iz Bobote- saop{tio je portparol kluba Marko Nikolovski. Naravno, neizbe`na tema je osvrt na de{avawa na stadionu „Eden“, odnosno pre svega mi{qewe da je osmi{qen previ{e defanzivan koncept. - Ne, nismo se opredelili za klasi~an bunker, ali nam je nedostajalo vi{e agresije u nekim situacijama u manevru. Dobro smo funkcionisali do prvog gola, koji je delovao {okantno, pa su u nastavku usledile nove gre{ke- napomenuo je popularni Pi`on. Ambicioznog stru~waka su pogodila pisawa pojednih medija sa akcentom na kukavi~ki pristup utakmici protiv

Foto: F. Baki}

ju na travi, ali im takva taktika nije urodila plodom. Propustio je sudija Karaxi} da u fini{u iskqu~i @uni}a koji je rukom zaustavio loptu upu}enu ka Mr|i od Pekovi}a. Da to nije u~inio, Mr|i bi bio otvoren put ka mre`i. Metalac je zapretio tri puta preko Betolingara. Bilo je to u 8. (poku{aj glavom pored gola), 11. (Brki} uhvatio loptu) i u posledwem minutu nadoknade, kada je wegov udarac prohujao iznad pre~ke. S. Savi}

Obradovi} u Saragosi pet godina Ivan Obradovi} potpisa}e ugovor sa Saragosom na pet godina. Na zvani~nom sajtu povratnika u {pansku Primeru pi{e da }e levi bek Partizana i reprezentacije Srbije u narednih nekoliko dana obaviti lekarske preglede, a zatim i staviti paraf na ugovor. Visina transfera se ne pomiwe, a prema pisawu beogradske {tampe iznosi}e 3,5 miliona evra. Predsednik Partizana Dragan \uri} je u petak posle sednice Upravnog odbora najavio da }e naredne sednice biti realizovan transfer Obradovi}a, ali nije `eleo da otkriva ime kupca. Obradovi} je ro|en 25. jula 1988. godine. Pro{ao je Partizanovu {kolu fudbala, a za crno-bele je odigrao 94 utakmice i dao dva gola. Za „A“ reprezentaciju nastupao je osam puta (jedan gol).

Vladimir Petrovi}

Slavije, veliki broj {topera... - Da li znate kako je igrala reprezentacija u Pretoriji, ko su bili napada~i, ko je dejstvovao po krilima, kako je funkcionisao vezni red- obrati se Petrovi} novinarima i nastavio - Mi smo prepisali taj sistem, a jo{ smo imali u manevru igra~a vi{e. Sre}kovi} je pokrivao levi bok, bilo je planirano da sve`i Perovi} dobije priliku u nastavku. Hteli smo da „visoko“ pritisnemo rivala. Ali, qudi mi nismo Arsenal, ni Real niti Man~ester pa da odemo u Prag ili bilo koji drugi grad i napadnemo protivnika svim snagama. Ali, i predsednik Luki} smatra da je Zvezda morala da bude ofanzivnija i hrabraija. - To je wegovo mi{qewe, vi{e iz navija~kog ugla- uzvratio je Petrovi}. Nije `eleo Petrovi} da se bavi pojedni~anim u~inkom igra~a. - Protiv Rada je neizvestan nastup povre|enog Isaha, u kombinaciji }e biti Kadu, a golman Pavlovi} vide}e moje mi{qewe ve} na dana{woj utakmici- konstatoZ. Rangelov vao je Petrovi}.

Lane opet pogodio Napada~ fudbalske reprezentacije Srbije Milan Lane Jovanovi} ponovo je bio strelac za svoj Standard iz Lije`a, ali je prvak Belgije odigrao samo nere{eno protiv [arlroa - 1:1. Jovanovi} je doveo Standard u vo|stvo u 21. minutu, ali je po-

zavr{ila u suprotnom uglu golmana mlade reprezentacije @ivkovi}a. Blizu pogotku Vojvodina je bila jo{ u 38. minutu kada je posle duplog pasa \urovskog i Stjepanovi}a ovaj drugi za malo bio neprecizan. Nova {ansa bila je u 51. minutu. Vuli}evi} je pro{ao i cntrirao, Mr|a je u padu zahvatio loptu koju je @ivkovi} uz pomo} stative odbio u korner. Gosti su iritirali doma}u publiku jer su do 26. minuta ~ak osam puta ostajali da se previja-

sle samo osam minuta Habib Habibu sjajnim golom izjedna~io.Lanetu je to bio peti gol u {ampionatu Belgije.Standard je propustio {ansu da se probije do drugog mesta belgijske lige. Sada je na petom mestu sa {est bodova iz pet me~eva.

PARTIZAN GOSTUJE U IVAWICI

Prilika za prestrojavawe Nije lako fudbalerima Partizana ovih dana. Doga|aji, na `alost uglavnom nepovoqni se re|aju kao na traci,a obaveze se sve vi{e gomilaju . Samo tri dana posle prve utakmice plej ofa za plasman u Ligu Evrope protiv @iline crno – beli imaju te{ko gostovawe, najprijatnijem iznena|ewu pro{log prvenstva, ekipi Javora. Beogra|ani }e morati da se skupe i eventualnom pobedom poprave elan za revan{ protiv Slovaka u ~etvrtak. Crno – beli su ve} dobili vetar u le|a, a to je pravovremeno odr`avawe Upravnog odbora, na kojem je odlu~ivano i o sudbini Slavi{e Jokanovi}. Mladi trener podr`an je od funkcionera kluba, a igra~i su dobili potreban mir pred dve va`ne utakmice. Ostalo je jo{ da sami sa sobom ra{~iste koji su im prioriteti i uvere celokupnu srpsku javnost da visoka o~ekivawa postavqena ispred wih nisu proizvoqna ve} realna procena wihovog kvaliteta. I sam Slavi{a Jokanovi} donekle mo`e opu{tenije da se posveti svom poslu. Posle kritika od strane medija i navija~a dobio je poverewe UO, {to bi trebalo da mu bude veliki stimulans. Zid }utawa koji je podigao prema ,,sedmoj sili’’pred

pripremu utakmica treba da iskoristi na najboqi na~in i izoluje ekipu od spoqa{wih uticaja. Mladi stru~wak svestan je koliko utakmica sa Javorom mo`e zna~iti wegovim izabranicima. Na psiholo{kom planu bila bi to pozitivna {ok terapija za same igra~e. - Javor je ekipa sa kojom smo pro{le sezone te{ko izlazili na kraj. Sam klub je stabilan, vode ga qudi koji znaju svoj posao, o ~emu svedo~e i posledwi rezultati. Imaju trenera koji neguje ~vrstu igru, na rezultat i koji zna da proceni igra~e. Tim im se nije mnogo promenio od lane, tu su sedmorica ,,starosedelaca’’ i bi}e nam te{ko da do|emo do svog ciqa. Zna se, za Partizan to je pobeda, a ona bi nam sada bila od vi{estruke va`nosti. – najavio je me~ trener parnog vaqka. [ampion }e danas biti oslabqen neigrawem Moreire, koji je povredio mi{i} u prvom me~u sa @ilinom. Neko }e re}i - nenadoknadiv gubitak za crno – bele. - Ne znamo jo{ kakva mu je povreda, ali protiv Javora sigurno ne}e igrati. Eto prilike za ostale da doka`u da mogu da ga zamene – prokometarisao je trener Partizana. I. Lazarevi}


SPORT

nedeqa23.avgust2009.

AKROPOLIS KUP U ATINI

DANAS SE VOZI VELIKA NAGRADA EVROPE

Hamilton najbr`i u Valensiji Letwa pauza u {ampionatu Formule jedan je zavr{ena, sledi rasplet, a prva trka na redu je Velika nagrada Evrope, koja se vozi na stazi u Valensiji. Aktuelni svetski prvak Luis Hamilton za volanom Meklarena startova}e sa pol pozicije na dana{woj trci. Britanac je do prve startne pozicije u ovoj sezoni, a 14. u karijeri do{ao je jo{ u prvom kvalifikacionom krugu, a prednost je uspeo da zadr`i do kraja. Da izgleda za Meklaren dolaze boqi dani pobrinuo se drugi voza~ srebrnih strela Finac Heiki Kovalainen koji je izvezao drugo vreme u kvalifikacijama i sa Hamiltonom }e danas u 14 ~asova startovati iz prvog reda. Tre}e vreme na treningu zabele`io je Brazilac Rubens Barikelo iz liderske ekipe Bron GP, a sa wim iz drugog reda krenu}e Sebastijan Fetel za volanom Red bula. Iz tre}eg reda stratova}e vode}i u generalnom

Kovalajnen, Hamilton i Barikelo posle kvalifikacija u Valensiji

plasmanu Xenson Baton iz Brona i Kimi Raikonen iz Ferarija. U prvih deset uspeli su da se plasiraju jo{ i Niko Rozberg (Vilijams), Fernando Alonso (Reno), Mark Veber (Red Bul) i Robert Kubica (BMV Zauber). Posledwa dva mesta u kvalifikacijama zauzeli su mladi [panac Haime Alguersuari iz Tora Rosa i zamena za povre|enog Felipea Masu u Ferariju Luka Badoer, ina~e test voza~ ekipe crnog koqi}a. Za razliku od slobodnih treninga koji su obilovali incidentima i kvarovima, kvalifikacije su

protekle bez ve}ih uzbu|ewa. Ina~e, uli~na pista u Valsniji u kalendaru Formule jedan je od pro{le godine i na woj se vozi Velika nagrada Evrope. Ugovor je potpisan na sedam godina. Uli~na pista duga je 5,419 kilometara, vozi se 57 krugova i ima 25 krivina. Pro{le godine na Velikoj nagradi Evrope pobedio je Felipe Masa, ali on zbog povrede ove godine ne}e biti u prilici da vozi u Valensiji. Drugo i tre}e mesto pro{le godine pripelo je Luisu Hamiltonu i Robertu Kubici. Skoro nije bilo uzbudqivije letwe pauze od ove. U `i`i je oporavak Felipea Mase, zatim je svet ustalasala vest da bi Brazilca u bolidu Ferarija do kraja sezone mogao da zameni sedmostruki svetski prvak Mihael [umaher, ali [umi se ipak nije

DNEVNIK

c m y

16

vratio na stazu, ve} je usko~io u ulogu savetnika ekipe crnog kowi}a. Masu }e zameniti Badoer, ali se Italijan nije proslavio na treningu u Valensiji. Sre}om po [pance u Valensiji }e nstupiti piloti Renoa, prventsveno doma}i voza~ Fernando Alonso, dok }e Pikea juniora, koji nije zadovoqio Briatorija zameniti Francuz Roman Gro`an. Renoima je pretila suspenzija zbog incidenta sa Alonsovim bolidom u boksu u Ma|arskoj. No, Apelacioni sud je usvojio `albu Renoa, tako da }emo ipak Briatoeov tim gledati u Valnsiji. Nastavak uzbudqive sezone u kojoj trenutno vodi Baton sa 70 bodova ispred Vebera sa 51 i Fetela sa 47 je danas u 14 ~asova, a trku u Valensiji prenosi}e Foks televizija. G. Malenovi}

Orlovi slomili Grke Gr~ka - Srbija 82:83 (18:21, 26:25, 16:7, 22:30) ATINA: Dvorana dale Letoniju, prvo mesto je OAKA, sudije: Letvipripalo „orlovima. Oni su se jas, Brazos, Novikus Letoncima mu~ili u sredu i do(Letonija). bili ih tek posle dva produ`etGR^KA: Zisis 9, Spanulis 21, ka (97:93), dok su Grci bili ubeCaldaris, Focis 7, Printezis, dqivi u ~etvrtak - 80:52. Glinijadakis 3, Mavrokefalidis, Kufos 7, Perperoglu 13, Skorcijanidis 11, Kalatis 11. SRBIJA: Popovi}, Tepi} 13, Markovi}, Tripkovi} 10, Krsti} 8, Perovi} 9, Veli~kovi} 7, Raduqica 4, Bjelica, Teodosi} 7, Pauni} 13, Ma~van 10. Srbija je pobednik ko{arka{kog tunira u Gr~koj po{to je u odlu~uju}oj utakmici za prvo mesto pobedila doma}ina - 83:82 (21:18, 25:26, 7:16, 30:20). U utakmici koja se igrala u dvorani OAKA, pred 4.000 gledalaca, tim Du{ana Ivkovi}a je dominirao u prvom poluvremenu, ali je dozvolio Grcima da u tre}oj ~etvrtini naprave preokret i posledwu deoniMilenko Tepi} cu do~ekaju sa sedam poena razlike. Ipak, „plavi“ su se „Orlovi“ }e ostati u Atini opet razigrali i stigli do trigde ih o~ekuje u~e{}e na Akrojumfa u neizvesnoj zavr{nici. polis kupu u sklopu priprema za Skorcijanidis je pogodio samo Evropsko prvenstvo u Poqskoj. jedno slobodno bacawe 20 sekunIgrali smo dobro, timski, di pre kraja, a „orlovi“ su se speposebno u prvom poluvremenu tqali u napadu i izgubili loptu. koje je trebalo da dobijemo i veGrci su u posledwem trenutku }om razlikom. Imali smo pad u imali priliku da iz „odbojke“ tre}oj ~etvrtini u kojoj smo podo|u do pobede, ali su proma{istigli samo sedam poena, ali li. Najefikasniji na me~u bio je smo u ~etvrtoj ubacili dosta poSpanulis sa 21 poenom, a u repreena i uspeli da se vratimo u zentaciji Srbije Tepi} i Pauni} me~. - izjavio je Du{an Ivkosa po 13. Ivkovi} je odmarao Kecvi}. - Za razliku od prethodnih mana i Ercega. utakmica kada su dominirali S obzirom da su obe ekipe u na{i centri, sada su i bekovi prethodnom delu turnira savladobro igrali.

ROYERS KUP U TORONTU

Kraj Jelenine serije Do|e kraj i seriji pobeda Jelene Jankovi}. U ~etvrtfinalu Roxers kupa u Torontu, srpska teniserka pora`ena je od Ruskinje Alise Klejbanove sa 2:1 u setovima. Prvi set Jelena je dobila u taj-brejku (8:6), drugi je izgubila, tako|e u tajkbrejku (7:9), a odlu~ujui tre}i, Ruskiwa je dobila ubedqivo 6:2. Me~ je trajao 197 minuta. Klejbanova, koja je 36. teniserka sveta, odli~no je servirala tokom ve}eg dela me~a, ali je Jelena prva uspela da uzme servis protivnici i povede 4:3. Ruskiwa je odmah uzvratila, a obe su jo{ po jednom u prvom setu osvajale servis protivnice. Tajbrejk je krenuo vrlo lo{e po Jelenu. Ruskiwa je povela ~ak sa 4:0, ali se Xej Xej pribrala i uspela je da smawi na 5:3. U dramati~nom raspletu, Jelena je, bodrena sa tribina i od svog de~ka Mla|ana Janovi}a, osvojila prvi deo igre. Drugi set po~eo je boqe po 20godi{wu Ruskiwu, koja je brzo povla sa 2:0. Me|utim, Jelena uspela da se povrati, ali Klejbanova ponovo dolazi do prednosti. I drugi set imao je dramati~an rasplet. Jelena je nekako us-

Krive sudije

Jelena Jankovi}

pela da se i{~upa i do|e na 5:5, a potom je povela 6:5 i imala gem koji ju je vodio u polufinale.Ali, Ruskiwi se jo{ igralo. Ponovo taj-brejk, koji je po~eo potpuno suprotno od prvog. Sada je Jelena povela 2:0, ali je Klejbanova stigla do 3:3. Srpska teniserka je po~ela da gre{i i poklawa Ruskiwi poene i na kraju taj set. U odlu~uju}em setu, rastere}ena Klejbanova iskoristila je svaku {ansu za osvajawe poena, a Jelena je i{la iz gre{ke u gre{ku. Poraz je bio neminovan.

Pobednica Sinsinatija nije bila bila previ{e razo~arana posle poraza, ali je istakla da je bilo dosta gre{aka sudija i da to ne bi smelo da se doga|a, pogotovo ne u zavr{noj fazi turnira. - Bilo je dosta lo{ih procena sudija. Na ovom stepenu takmi~ewa, ne bi smelo da bude toliko previda. Bilo je to previ{e - rekla je Jelena. Za ovu ocenu, srpska teniserka imala je podlogu u prvom setu koji je umalo izgubila zbog lo{e procene linijskog sudije. Jelena je potom zatra`ila ~elenx koji je potvrdio da je u pravu, a sudija je, vaqda, pocrveneo, jer je i sa tribina bilo jasno da je poen bio za srpsku teniserku. Serija gre{aka sudija poremetila je Jeleninu koncetraciju. U nekim trenucima je sve izgledalo bezveze i sme{no. Nisam znala {ta se de{ava. Nisam igra~ica koja se mnogo poziva na snimak, ali u prvom setu sam tra`ila ~elenx i bila sam u pravu. Da to nisam u~inila, izgubila bih prvi set - dodala je.

TURNIR U SINSINATIJU

Nole pobedio i Simona Novak \okovi} je preko @ila Simona stigao do polufinala turnira ATP 1000 u Sinsinatiju - 6:4, 7:4.^etvrtom nosiocu je trebalo sat i 28 minuta da slomi otpor Francuza. \okovi} nije blistao protiv Simona. Dodu{e, u prvom setu, koji je trajao 39 minuta, dobro je servirao i nije dozvolio devetom teniseru sveta nijednu brejk loptu. Srbin je imao {ansu da rivalu oduzme servis kod 2:1, ali nije uspeo. Zato jeste kod 5:4, iskoristio je tre}u set loptu. U tom periodu obojica su imala po deset direktnih poena, ali je Si-

mon napravio pet neiznu|enih gre{aka vi{e 15:10. U nastavku je Francuz je prvi do{ao do brejk {anse, ve} u prvom gemu, ali tada je propustio da stekne prednost. Me|utim, to mu je uspelo za 3:2. Ipak, \okovi} je odmah uzvratio i izjedna~io na 3:3. Tada je postalo o~igledno da Francuza mu~i povreda i da posustaje. ^etvrti igra~ sa ATP liste je to mogao da iskoristi pri vo|stvu 4:3, jer je imao dve brejk {anse, ali se Simon kao Feniks iz pepela uzdigao i osvojio gem. Ipak, Novak je dotukao grogiranog rivala brejkom za 7:5.


Novosadska nedeqa23.avgust2009.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.co.yu

De`ura „Sajmi{te”

DANAS U GRADU MUZEJI

De`urna apoteka danas }e biti apoteka “Sajmi{te”. Objekat se nalazi u Rumena~koj ulici 106. B. M.

Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433-145 i 6433-613 (9-17): Stalna postavka: Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti; Postavka Odeqewa za kulturnu istoriju; Petrovaradinska tvr|ava, Podzemne vojne galerije, 6433-145 (917) Spomen-zbirka “Jovan Jovanovi} Zmaj”: stalna postavka - 462-810 - Sremska Kamenica, Trg J.J.Zmaja 1; Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451-239, (9 -17): Stalna postavka - Legat doktora Branka Ili}a, dokumentarna izlo`ba 1883. Muzejski prostor Zavoda za za{titu prirode Srbije- odeqewe u Novom Sadu, Radni~ka 20, 4896-302 (9-17): Stalna postavka- “50 godina prirodwa~ke muzejske delatnosti u Vojvodini”; Muzej p~elarstva- porodice @ivanovi}, Mitropolita Stratimirovi}a 86, Sremski Karlovci, 021-881-071 (10-18);

RASPORED BOGOSLU`EWA U CRKVAMA NOVOG SADA Pravoslavne crkve

GALERIJE Galerija „Zlatno oko“, Laze Tele~kog, izlo`ba fotografija „Re}i }u ti ne{to“ autora Predraga Novikova, postavka do 28. avgusta Galerija Matice srpske, Trg Galerija 1, 489-9000 (10 - 18)- (petak: 12 - 20) Stalna postavka – “Srpsko slikarstvo 18,19. i prve polovine 20. veka”; Stalna postavka: Srpska umetnost “Teme i ideje” (19001941); Stalna postavka: “Qudi i doga|aji - slika pro{losti”; Spomen-zbirka Pavla Beqanskog, Trg Galerija 2, 528-185, (10 - 18) - (~etvrtak: 13 - 21): Stalna postavka - “Srpska likovna umetnost prve polovine 20. veka”; Galerija likovne umetnosti, Poklon-zbirka Rajka Mamuzi}a, Vase Staji}a 1, 520-223, (9 - 17 ): Izlo`ba „Slika grada – Novi Sad u likovnim umetnostima od 18. do 21. veka“ u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada. (17.6. do 31.8.2009), svaki dan od 10 do 17 ~asova.

Foto: B. Lu~i}

DEFILEOM BICIKLISTA DO UYBENIKA

„Pozitivna klima” od srca deci Humanitarna akcija “Pozitivna klima” okupila je ju~e u Dunavskoj ulici pedesetak biciklista, u sklopu inicijative za kupovinu {kolskih uxbenika za socijalno ugro`enu decu. Defile dvoto~ka{a “Ta~no u podne” organizovali su udru`ewe gra|ana “Ko{nica”, “Gerila bar” i biciklisti~ki klub “Novi Sad”. Nakon upla}ene kotizacije od 200 dinara, bicikli-

sti su vozili Beogradskim kejom, preko mosta Slobode, Mi{eluka, Tranxamenta te Varadinskog mosta nazad do “Gerile”, na pasuq i osve`ewe. Wima je obezbe|en besplatni stoni fudbal i pikado, da bi se u ve~erwim satima akciji pridru`io bend “Bed peni”. Ju~era{wi prihod od koktela u “Gerili” tako|e je bio namewen za kupovinu kwiga. Ig. M.

Novosadski SPO najboqi na mre`i Foto: B. Lu~i}

MAJSTORI UKRSTILI VARJA^E NA ^ARDI „LIMAN”

U Milenkovi}a najboqa ~orba

Nauti~ki klub i ~arda “Liman” ju~e su tre}i put organizovali takmi~ewe u kuvawu ribqe ~orbe. Petnaest takmi~ara prvo je zapalilo ~ula na dunavskom nasipu, gde su se tiskali kotli}i, da bi uz tambura{e iz Derowa, Mutketa i Frica pro-

veli ostatak vru}e subote. Nakon degustacije “{ifrovanih ~orbi”, `iri je odlu~io da prvo mesto i pri~u za unuke zaslu`i Slavoqub Milenkovi}. Drugoplasirani je bio Radovan Graora, dok je bronza pripala Aleksandru Anti}u. Ig. M.

Koncert gitarista U okviru druge po redu me|unarodne “Letwe {kole gitare”, ve~eras od 20 ~asova u Muzeju Vojvodine odr`a}e se koncert gitarista Marka ^apa, Jo`efa Jaroka i \er|eqa Vajtoa. Ulaz za posetioce je besplatan. S. T.

V REMEPLOV

Udarila „papata~ka groznica” Epidemija do tada nepoznate “papata~ke groznice”, ili “pirin~ane bolesti”, u izuzetno vru}e leto 1952. dobro je upla{ila gra|ane. Zdravstvene vlasti su zato preko radija i novina po~ele da obja{wavaju pravu prirodu ove nevoqe. Tako je i “Slobodna Vojvodina” 23. avgusta 1952. objavila stru~no popularni ~lanak, u kojem je nagla{eno da bolest prenosi mu{ica koja pecka poput komarca, ali samo li~i na ovog insekta. Oboleli, a wih je samo u Novom Sadu bilo na hiqade, do-

bijaju jake glavoboqe, dok neki jo{ i trpe jake bolove u zglobovima, morali su da le`e; a zavisno od wihove telesne gra|e, mogli su da ozdrave za tri do sedam dana. “Papata~ka groznica” le~i se uobi~ajnim lekovima protiv gripa, a nikako penicilinom za kojim su qudi po~eli da se jagme. U ~lanku je nagla{eno jo{ da bolest nema nikakvu vezu sa pirin~em, jo{ mawe sa pirin~anim poqima u Makedoniji, kako su se uporno pronosili glasovi. N. C.

Na [trandu je ju~e odr`an 11. memorijalni turnir u odbojci na pesku “Milan Nikoli}”, posve}en tragi~no preminulom ~lanu novosadskog SPO-a, na kom je pobedila ekipa Srpskog omladinskg pokreta obnove. Turniru se odazvalo sedam ekipa podmladaka drugih stranaka, kao i ekipa SOPO Beograd. Kako i prili~i turniru koji je osnovan zarad ostavqawa nemilih doga|aja iza sebe, obele`ili su ga fer plej, dru`ewe i dobra zabava. Slede}a akcija ove vrste koju }e organizovati SOPO bi}e turnir u malom fudbalu, a mladi ~lanovi partija snage }e odmeriti u maju naredne godine. Ig. M.

Foto: B. Lu~i}

VESTI Vetar okom umetnika

Hijeroglifi na [trandu

Osma me|unarodna ekolo{ka multimedijalna umetni~ka kolonija “Svetionik” po~iwe danas u organizaciji Kulturnog centra “Bege~”. Prate}i ekolo{ku tematiku, koja se ove godine bavi vetrom, kao obnovqivim izvorom energije, umetnici iz Poqske, Nema~ke, Japana, Hrvatske i Srbije raditi}e na temu” Da nije vetra, pauci bi nebo premre`ili”. Autorski rad Sini{e Bokana inspirisan dosada{wim radom kolonije bi}e prikazan u radnom prostoru kolonije, u nedequ u 19 ~asova, dok }e zavr{na izlo`ba radova nastalih tokom rada Kolonije biti postavqena, sutra u 19 ~asova. Umetni~ki rukovodilac Kolonije je Du{an Todorovi}. B. P. P.

Najmla|e posetioce o~ekuje niz zanimqivih sadr`aja u organizaciji Biblioteke na [trandu. Kreativne igre za decu “Vodena {kolica” i “Pu`” bi}e organizovane danas u 16 ~asova, a idejne pripreme za maskirni `ur, u 18 sati. B. P. P.

Ba{tenski otpad Radnici “^isto}e” sutra }e odnositi ba{tenski otpad sa Satelita, Banati}a, [angaja, Budisave, iz Kisa~a i Stepanovi}eva. U utorak je na redu Ka}, a u sredu Sajlovo, Avijacija, Adice, Rumenka i Veternik, s leve strane od Novog Sada. U ~etvrtak }e se ba{tenski otpad odnositi iz Ledinaca, Sremske

Kamenice i iz Veternika, desno od grada. Spakovan ba{tenski otpad treba izneti do kanti za sme}e do 6 ~asova. I. S.

Lekari s gra|anima U kampawi “Otvorena vrata doma zdravqa”, ispred Sportske hale na Klisi gra|anima su ju~e besplatno mereni nivo {e}era u krvi, holesterol, trigliceridi, krvni pritisak i EKG. Lepa i korisna akcija nastavqena je posle letwe pauze i ovo je bio 26. put da lekari izlaze gra|anima u susret. Kampawu su organizovali Dom zdravqa, Gradska uprava za zdravstvo, Zavod za hitnu medicinsku pomo} i Institut za kardiovaskularne bolesti. Ig. M.

Crkva Svetog velikomu~enika Georgija (Saborna) u 9 ~asova Crkva Uspenija presvete Bogorodice (Uspenska) u 9.30 ~asova Crkva Svetog Nikolaja (Nikolajevska) u 9 ~asova Crkva Sveta tri jerarha (Alma{ka) u 9 ~asova Crkva Vaznesewa gospodweg na Klisi u 9.30 ~asova Uspenska kapela u 9 ~asova Alma{ka kapela u 9 ~asova Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u krugu Vojne bolnice u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svete Petke u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svetog ispovednika Varnave u Petrovaradinu u 9 ~asova

Grkokatoli~ka crkva Crkva Sveti apostoli Petar i Pavle (Svetozara Mileti}a 44) u 10 i 18 ~asova

Rimokatoli~ke crkve @upna crkva Imena Marijina (Katedrala) u 7 sati na hrvatskom i ma|arskom jeziku, u 8.30 na ma|arskom, u 10 sati na hrvatskom i u 11.30 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Roka (Futo{ka 9) u 7 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svete Elizabete (]irila i Metodija 11, Telep) u 7 i 10 sati na ma|arskom jeziku Crkva Sveti duh (Velebitska 13, Klisa) u 8 sati na ma|arskom i u 9.30 sati na hrvatskom jeziku Fraweva~ki samostan Svetog Ivana Kapistrana (cara Du{ana 4) u 8.30 na hrvatskom, u 10 i 18 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Jurja ([trosmajerova 20, Petrovaradin) u 18 sati Crkva Uzvi{ewe Svetog kri`a (Koste Na|a 21, Petrovaradin) u 7, 9 i 19 sati @upna crkva Svetog Roka (Preradovi}eva 160, Petrovaradin) u 18 sati

Protestantske crkve Reformatsko-hri{}anska crkva (Pavla Papa 5) u 10 sati na ma|arskom jeziku Reformatsko-hri{}anska crkva (]irila i Metodija, Telep) u 8 sati na ma|arskom jeziku Slova~ko-evangelisti~ka AV crkva (ugao Jovana Suboti}a i Masarikove) u 10 sati sve~ana liturgija na slova~kom i u 17 sati ve~erwe na srpskom jeziku Protestantsko-evan|eoska crkva (Petra Drap{ina 42) u 9 i 18 sati Evangeli~ka metodisti~ka crkva, (Lukijana Mu{ickog 7) u 10 i 19 ~asova

Bez vode Fru{kogorski put na Popovici sutra od 9 do 15 ~asova ne}e imati vode, obave{tavaju iz “Vodovoda i kanalizacije”. Uzrok iskqu~ewa vode na tom potezu su planirani radovi. I. S.


18

nedeqa23.avgust2009.

OGLASI

DNEVNIK


DNEVNIK

OGLASI

nedeqa23.avgust2009.

19

U NOVOM SADU kod Spens-a izdajem sobu za jednu studentkiwu. Telefon: 021/423-559, 021/6341-083. 81001 STUDENTU nepu{a~u iz Vojvodine izdaje se soba na Limanu I blizu fakulteta. Telefon 455-965. 79511 IZDAJEM sobu za dve devojke, nova zgrada kod hotela Park sa novim name{tajem. Telefon: 064/2234770 i 021/63310-33. 80965

MEWAM na Grbavici dvosoban stan, prvi sprat, 52m2 za ve}i do 70m2. Telefoni: 540-782, 064/3222135. 79498 NOVO Naseqe troiposoban 85/III, mewam za mawi oko 40 ili prodajem. Telefon 061/2105848. 80117 MEWAMO stan 50m2 na Novoj Detelinari sa lokalom u istoj zgradi od 10m2 za dva mawa stana.Telefon 064/449-0921. 81014

PRVI komforni stanovi na odli~noj lokaciji, odli~ne kvadrature, odmah useqivi u Bawi Vrujci. Svi stanovi imaju klimu, interfon. Telefon 064/455-67-76. 79646

ISKUSAN PROFESOR: matematika, fizika, statistika, informatika. U~enici 300-400din/60 min, studenti 450-500din/60min. Priprema popravnih! Telefoni: 021/6367482, 063/471-644. 80773 ^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 6399-305. 80838

DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni. Dolazim ku}i. Profesor.sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 6399-305. 80839 ^ASOVI matematike za sredwo{kolce i osnovce, vi{egodi{we iskustvo, profesor-dolazim. Telefon 021/63-11-482. 80890 ISKUSAN profesor engleskog daje ~asove za sve nivoe i uzraste. Kvalitetno i povoqno. Dolazim. Telefon 063/583-062. 80786

VI[I fizioterapeut - maser vr{i rehabilitaciju kod {loga, oduzetosti, povrede ko{tano-zglobnog sistema, kineziterapija, masa`a, fizikalna terapija-aparati. Telefon 064/216-54-24. 81114 PREVODI sa i na engleski, nema~ki, francuski, latinski jezik.Stru~ni tekstovi, dokumenta, korespodencija. Brzo, kvalitetno, profesionalno. Dugogodi{we iskustvo. Telefon 6399-305. 80840 USLUGE prevo|ewa sa i na engleski - kvalitetno, ta~no, brzo. Povoqno. Po potrebi i sudski pe~at. Telefon 063/583-062. 80785

IZDAJEM garsoweru u M. Gorkog Spens, name{tena, klima, telefon, odvojena kuhiwa. Telefon 063/344-711. OG-P IZDAJEM jednosoban stan u Antona ^ehova. Telefon 021/549109. OG-P1 IZDAJEM jednoiposoban name{ten stan, telefon, terasa. Telefon 063/542727. 80131 IZDAJEMO komplet name{tenu garsoweru 28m2 od klime do telefona, ozbiqnoj zaposlenoj `enskoj osobi na du`e vreme 130 E od 1/9. Telefon 458-129 81047 IZDAJE se na Bulevaru oslobo|ewa dvosoban name{ten stan. Telefon 063/601661. 80368 IZDAJEM name{ten klimatizovanu garsoweru od 25 m2 u centru grada useqiva od 1.09.2009. Telefon 063/8633-215 80924 IZDAJEM 1.5 soban stan i 2.5 soban stan, pogodni za studente. Telefon 069/25-96-031. 80813 IZDAJEM nov dvosoban 40m2, potpuno opremqen konforan stan, klima, telefon, kablovska, Nova Detelinara, zatvroren parking. Telefon 063/500-467, 063/559-580 80853 PARISKE Komune, izdaje se name{ten jednosoban stan na kra}e vreme. Telefon 063/601-661. 80369 IZDAJEM mawi jednosoban stan 26m2, name{ten(dva le`aja, {poret, fri`ider, VM, telefon, klima, CG) od 1. septembra, Rumena~ki put. Telefon 021/6317-119, 064/163-26-92. 80261 IZDAJEM novu name{tenu garsoweru centar [afarikova cena 150 E. Telefon 064/460-11-33 80779 IZDAJEM name{tenu garsoweru u Radni~koj ulici. Telefon 064/49816-74. 80930 IZDAJEM bez posrednika, lepo sre|en, nename{ten, dvosoban stan na Limanu 2, zaposlenim osobama. Telefon 064/41-81-240. 81060 U DUNAVSKOJ ulici izdajem jednosoban stan name{ten useqiv, bez posrednika. Telefon 063/ 522-330. 80857 IZDAJEM dvosoban stan u Partizanskoj ulici. Telefon 063/522-330. 80860 IZDAJEM name{ten ~etvorosoban stan /120m2/ sa gara`om I sprat u blizini Bulevara 400E. Telefon 065/215-3567, 064/6793-874 80868 IZDAJEM trosoban stan, 80m2, drugi sprat pored {kole i obdani{ta, kompletno name{ten, klima, cena 250e + depozit. Pla}awe mese~no. Stan je slobodan od 1. 9. 2009.. Telefon 064/1570711. 80850 IZDAJEM prazan jednosoban stan u Makcima Gorkog za 180 evra mese~no ima telefon i kablovsku. Zvati na Telefon 061/600-54-85 80828 LUKSUZNO name{ten, nov dvosoban, 50m2, centar, V sprat, hidrauli~ni lift, CG, klima, interfon, telefon, kablovska. Telefon 062/291819. 80879 IZDAJEM dvosoban name{tena stan, ul. M. Dimitrojevi}a 27, stan 4, cena 250e. Telefon 061/818-2118. 80918 IZDAJEM jednoiposoban, prazan, komforan stan, 46m2 na Limanu 3, Narodnog fronta, mese~no pla}awe. Telefon 064/285-3893. 80913


20

OGLASI

nedeqa23.avgust2009.

POVOQNO izdajemo stanove svih struktura, stanodavcima besplatno, garsowera, jednosobni 120-200, jednoiposobni, dvosobni, 160-250, trosobni 250-350E Telefoni: 021/544540, 063/517-290. 80762 IZDAJE se dvosoban name{ten stan kod Limanske pijace. Telefon 063/524-735. 80612 IZDAJEM novu, nename{tenu garsoweru, 33m2, u Slova~koj ulici, iza Socijalnog. Cena 150 evra. Telefon 063/83-18-299. 80751 IZDAJEM dvosoban name{ten stan kod @elezni~ke stanice. Telefon 063/7722321. 80894 IZDAJEM novu garsoweru u blizini Sajma, 20m2, tre}i sprat, name{teno, cena 130 evra mese~no. Telefon 062/17-46-004. 80937 IZDAJEM jednosoban komforan stan blizu izvr{nog ve}a. Telefon 064/4334-744. 80643 IZDAJEM ili prodajem kancelariju 35m2, Branimira ]osi}a 2, 1. sprat. Telefoni: 063/502-034, 062/963-72-44. 80360 IZDAJEM jednoiposoban stan za studente, N. Fronta 69 sa upotrebom terase, sobe, kuhiwe, predsobqa, kupatila sa WC. Telefon 6338-155, zvati uve~e. 81051 JEDNOSOBAN komforan, name{ten 30m2 centralno grejawe, ul. Save Kova~evi}a 150 E izdaje se od 1. septembra 2009. Telefon 021/6362-494, 063/105-9927 81086 IZDAJEM garsoweru kod Socijalnog. Telefon: 065/856-20-51. 81090 IZDAJEM novu garsoweru 28m2 u Novom Sadu, Gogoqeva ulica br. 29, Grbavica. Telefon: 464-256, posle 19 ~asova. 81105 IZDAJEM stan od 72m2 troiposoban potpuno renoviran na Grbavici, 1. sprat, telefon, kablovska. Telefon 064/1217-495. 81193 IZDAJEM luksuzno opremqenu garsoweru ugoao Bul. Oslbo|ewa i Novosadskog Sajma /bez posrednika/. Telefon 064/169-09-48 79275 IZDAJEM name{tenu novu garsoweru u centru 190e mes. Telefon 6533-005. 81217 IZDAJEM luksuzno name{ten jednosoban stan ugao Bul. Oslobo|ewa i Novosadskog Sajma, bez posrednika. Telefon 063/847-60-48 79274 IZDAJEM jednosoban komforan stan, odmah useqiv, Bra}e Grulovi}a 14, Novi Sad. 81084 IZDAJEM super komfornu garsoweru na Novom nasequ. Potpuno name{tena na du`e vreme od 1. 9. 2009. Telefoni: 402-491, 064/241-92-05. 80941 U KAMENICI kod Instituta garsowera za jednu osobu, zgrada, drugi sprat, cena 140E, ura~unati voda, struja, grejawe. Telefon: 547-375. 81092 IZDAVAWE nekretnina. Proverena i kvalitetna ponuda. Profesionalna realizacija. Obezbe|ewe pla}awa zakupnine i tro{kova. Vojvo|anskih brigada 22/III, kod Spensa. Telefon 021/522-533, 523-380, www.stanovi.rs 81153 IZDAJEM name{tenu garsoweru na Novoj Detelinari, kod Sajma, mese~no pla}awe. Telefon 064/1704058, 060/6367-695. 81159 IZDAJEMO nove, name{tene i prazne garsowere u centru i na drugim lokacijama u gradu, odmah useqive. Telefoni: 548-893, 064/4681847. 81196 IZDAJEM jednosoban komplet name{ten stan na Grbavici, mese~no pla}awe+ depozit. Telefon 064/11354-11. 81170 NA GRBAVICI izdajem name{ten stan dvosoban 200+depozit. Telefon 531-409, 064/1249-772. 81173 KATOLI^KA Porta, izdajem stan 60m2, prazan u potkrovqu sa krovnim prozorima i galerijom, mo`e i za kancelarije. Telefoni: 548-893, 064/252-9405. 81195

MI^URINOVA 54, dvosoban luks name{ten stan, novo. Telefon 063/527-944. 81191 CENTAR - Laze Kosti}a, potpuno nov, odmah useqiv, dvosoban, prazan stan, 35m2, I sprat, cena: 200e. Telefoni: 548-893, 064/252-9405. 81194 IZDAJEM kompletno opremqen jednosoban stan ugao Bul. Oslobo|ewa i Novosadskog Sajma /Bez posrednika/. Telefon 063/880-40-68 79273 STUDENTKIWAMA (4 studentkiwe) ili porodici sa decom izdajem, na du`e vreme, super komforan name{ten ~etvorosoban stan- 400 e. Telefon 063/554-353. 81222 IZDAJEM novu name{tenu garsoweru na Limanu kod doma zdravqa za 150 eura. Telefon 063/568-704 80972 IZDAJEM dvosoban name{ten stan na Grbavici kod Elektrovojvodine. Telefon: 063/545-613. 80986 DVOSOBAN, nov, CG, name{ten, Petrovaradin, blok 8, 5 sprat. Telefon: 064/11-248-57, potrkrovqe. 80967 GARSOWERA, novo, CG, 5sprat, potkrovqe, Petrovaradin, blok 8. Telefon: 064/1124857. 80966 IZDAJEM stan na Grbavici u potkrovqu, 36m2. Telefon: 063/1921081. 80963 IZDAJEM dvosoban stan u @elezni~koj ulici, strogi centar grada. Telefoni: 023/857-315, 023/857-069. 81068 IZDAJEM prazan, nov stan, 50m2, Bra}e Ribnikara 200e. Telefon 064/0907-889. 81233 IZDAJEM trosoban, name{ten, dupleks stan. Bulevar, klima, telefon, kablovska 350 E. Telefon 063/1010-954 80956 IZDAJEM na du`i period trosoban stan na Detelinari 72m2, ulica Solunska, odmah useqiv, cena po dogovoru, Telefoni: 063/1564-888 i 021/847-534. 81029 IZDAJEM jednoiposoban name{ten stan 48m2, Liman, kablovska, telefon 6332-384, 063/80-99-424 81036 DVEMA studentkiwama se izdaje dvosoban stan sa ve{ ma{inom, telefonom, kablovskom. ul. Pariske komune blizu Sajmi{ta, med. fakulteta. Telefon 421-324 i 063/749-5586 81049 IZDAJEM dvoiposoban, renoviran i name{ten stan na Novom nasequ. Mese~no pla}awe+depozit. Telefoni: 064/138-79-74, 064/21-86-920.81050 IZDAJEM stan 43m2 name{ten, kablovska, topla voda, centralno grejawe, lift, Liman IV - Ul. Narodnog fronta. Telefon: 063-8097891 i 6366-407. 80595 IZDAJEM name{ten jednoiposoban stan u [ekspirovoj ulici. Telefon 064/254-43-45 80954 IZDAJEM garsoweru, name{tenu u centru Novog Sada, Zmaj Jovina 16. Telefon 063/521-168. 81057 IZDAJEM name{ten stan za tri po~etnice sredwo{kolke iz okoline, Lukijana Mu{ickog 41. Telefon 6619-263. 81017 IZDAJEM prazan stan 73m2, dva ulaza, telefon, CG, dvori{te, gara`a. Ul. Mileve Simi} br. 8. Telefon: 4780380 i 064/1360012. 79882 IZDAJEM jednoiposoban stan, name{ten. Grbavica. Telefoni: 064/300-71-14, 064/285-89-52. 80948 IZDAJEM name{tenu garsoweru u ulici Danila Ki{a br. 37/1. Telefon 064/370-96-30. 81224 IZDAJEM odmah useqiv, prazan jednosoban stan 40m2 u Maksima Gorkog. Tel. 063/502-526. 210615 IZDAJEM jednosoban, name{ten stan 31m2 u ulici Pariske komune 160 evra. Tel. 444-107, 633-7853. 209765 IZDAJEM dvosoban name{ten stan Stevana Mokrawca, odmah useqiv. Tel. 444-107, 633-7853. 209766 IZDAJEM novu garsoweru 28m2, Bul. oslobo|ewa kod „Dnevnika“ 160 evra. Tel. 021/6337-037, 064/8261253. 210476

IZDAJEM trosoban stan 80m2, kod „Dnevnika“, Bul. oslobo|ewa, 1. sprat, mo`e poslovni prostor, lift, terasa, tel. 250E. Tel. 063/826-1253, 021/6337-037. 210477 IZDAJEM jednoiposoban stan 40m2, Grbavica, Ul. Danila Ki{a, lift, terasa. Tel. 021/6337-037, 064/829-5005. 210478 CENTAR, Pap Pavla izdajem nov, dvosoban name{ten stan, 1. sprat, useqiv odmah. Tel. 021/6337-037, 063/826-1253. 210479 IZDAJEM nov stan stan 80m2, Ul. Gogoqeva, 1. sprat, odmah useqiv, mese~no pla}awe! Tel. 021/6337-037, 064/829-5005. 210480 CENTAR, Ul. Vase Staji}a izdajem stan 190m2, 1. sprat, pogodno za poslovni prostor i stanovawe. Tel. 064/829-5005, 063/826-1253. 210481 IZDAVAWE i zakup stanova u Novom Sadu - prazni ili name{teni, jednosobni, dvosobni, trosobni, ku}e, lokali. Nazovite, povoqne cene. Tel. 021/526-387, 063/286-647. 210443 IZDAJEMO jednoiposoban prazan stan 40m2, ugao Tolstojeve/Gogoqeve, visoki parter, novogradwa. Mo`e i za kancelarije... 200E. Tel. 021/526-387, 063/7743-933. 210450 IZDAJEMO garsoweru name{tenu na Grbavici, odmah useqiva. Tel. 021/66-22-746, 063/286-647. 210451 IZDAJEM kompletno name{tene i prazne stanove svih struktura u Novom Sadu! Tel. 021/528-599, 063/11180-85. 209677

KUPUJEM noviji jednoiposoban mawi stan do 36.000 evra. Pla}am u ke{u odmah! Tel. 063/855-7109; 021/520-231. www.solis-nekretnine.com. 210515 KUPUJEMO jednoiposoban stan 38-45m2 za sina studenta, do IV sprata, da je useqiv do jeseni 2009. godine, Nova Detelinara, N. naseqe, oko Sajma. Tel. 021/66-22-746, 063/7743933. 210439 KUPUJEMO garsoweru u Novom Sadu, do 30.000 evra, useqewe nije hitno, po`eqna novogradwa, do IV sprata. Isplata odmah!! Bez posrednika. Tel. 021/66-13-466, 063/808-6962. 210440 KUPUJEMO STANOVE koje gradi AD „Budu}nost“ Novi Sad useqive ili u izgradwi. Isplata brza. Prodavci, kooperanti javite se!! Tel. 021/66-22-746, 063/808-69-62. 210441 KUPUJEM stanove svih struktura, nebitna lokacija, ili ku}u u gradu mo`e i za ru{ewe. Telefon 528-137. 209679 KUPUJEM ~etvorosoban stan novije gradwe na potezu {ireg centra, mo`e i dupleks. Terasa obavezna. Tel. 063/101-0661. 209600

IZDAJEM Maksima Gorkog poluname{ten ili name{ten trosoban stan 72m2 na du`e vreme. Telefon 528-137. 209678 IZDAVAWE: prazni i name{eni stanovi, svih struktura na dobrim lokacijama u Novom Sadu. Tel. 065/2019-004; www.solis-nekretnine.com. 210510 IZDAJEM stan u centru! Nov, dvosoban i name{ten stan od 43m2! Tel. 064/157-1297. 210511 KU]A ZA IZDAVAWE! Lokacija Stanica, 230m2 sa kolskim ulazom, pogodno i za stanovawe i za poslovni prostor, CG. Tel. 065/2019-004. www.solis-nekretnine.com. 210509 IZDAJEM ku}u na Tatarskom brdu 300m2 komplet name{tena, Beogradski kej trosoban name{ten stan. Telefoni: 528-137, 063/811-7331. 209676

HITNO prodajem stan sa lokalom 76m2 kod Alma{ke crkve. Kontakt telefon 551-391 81032

AGENCIJA tra`i name{tene stanove za studente, prednost okolina fakulteta, sajma, za porodice, prazne, name{tene u gradu. Telefon: 021/400-148. 81147 POTREBAN komforan stan za ozbiqan bra~ni par, redovno pla}awe. Telefon 021-523-380. 81152 HITNO potrebni kvalitetni, novi i luksuzni stanovi od 60 - 100m2 za izdavawe. Obezbe|ewe isplate tro{kova. Telefoni: 021/55-75-92 i 063/519-533. 81151 POTRA@WA i izdavawe stanova svih struktura, garsowere 100-150, jednosobni 150 - 200, dvosoban 200 E.ku}e, lokali, hale. Telefoni: 021451-472, 6621-797, 6618-184, 063-598463. 80844 HITNO! Tra`im name{tenu sobu, garsoweru ili lep stan u blizini fakulteta. Telefon 021/444-101, 063/7504-187. 80911 POTREBAN name{ten ili prazan stan u Novom Sadu, pla}awe vi{e meseci unapred. Tel. 064/829-5005, 021/6337-037. 210482 AKO TRA@ITE ili izdajete stan, ku}u, lokal pozovite ili javite, stanodavcima besplatno. Bul. oslobo|ewa 56, www.nekretnine-venis.rs. Tel. 021/6337-037, 064/829-5005. 210475 POTREBNE NEKRETNINE za izdavawe; stanovi, ku}e, lokali. Mo`e prazno ili name{teno, vlasnicima usluga besplatna, javite se. Telefon 528-137. 209749

GOTOVINOM kupujemo stanove, ku}e, vikendice, placeve, velike parcele od vlasnika. Hitno potreban dvoiposoban stan do 50.000E. Telefoni: 6621-797, 063/598-463, 064/502-5379. 80841

GRBAVICA, Tolstojeva ulica, garsowera 24m2 - 35.000E, ukwi`ena, samo ke{ i ~etovorosoban, nov useqiv stan, samo 1000E/m2, bez posrednika. Telefon: 063/705-60-80. 81115

PRVI komforni stanovi na odli~noj lokaciji, odli~ne kvadrature, odmah useqivi u Bawi Vrujci. Svi stanovi imaju klimu, interfon. Telefon: 064/455-6776. 79004

BOGOBOJA ATANACKOVI]A, stan u izgradwi, 25m2, odvojena kuhiwa. Direktna prodaja. Izuzetno povoqno! Tel. 063/775-9121. 209602 NOVI BULEVAR, stan u izgradwi od 30m2, V sprat, lift, terasa. Direktna prodaja, u cenu ura~unat PDV. Tel. 063/775-9121. 209603

DNEVNIK

NOVA garsowera na lepoj lokaciji, cena: 26.300e. Telefoni: 6546-976, 065/3333-188, 065/3333-177. 81161 PRODAJEM dvori{ni stan na Salajci, 25m2 Dositejeva. Telefon 062/9686384. 80971 PRODAJEMO novu garsoweru od 25m2 na drugom spratu za 27.000 sa PDV. Telefon: 6447-622. 81216 JEDNOSOBAN stan, Satelit, 33m2, prvi sprat, odli~an, papiri ~isti, hitno, 30.500. Telefoni: 021/450-417, 063/128-97-97. 81111 PRODAJEM garsoweru Nova Detelinara. Telefon 6341-521 81038 TRG Marije Trandafild dvori{ni stan sa kupatilom, 18m2, samo 13.000e. Telefoni: 021/6614-694, 063/587-602. 81203 PRODAJEMO odmah useqiv jednosoban stan na Limanu od 41m2 za 46.500. Mo`e biti jednoiposoban. Telefon 6447-622. 81212 MI[E Dimitrijevi}a, nova, odmah useqiva garsowera sa odvojenom kuhiwom, 23m2, parking u dvori{tu. Telefoni: 548-893, 063/807-4172. 81197 HITNO prodajemo klasi~an jednosoban stan od 35m2 sa terasom u blizini fakulteta i {tranda, cena 36.000E. Telefon: 6447-622. 81213 JEDNOSOBAN 31m2, nov, Tolstojeva 43.000. Telefon 064/24-66-206. 81155 USEQIVE name{tene garsowere, Futo{ka pijaca 25.500, Cara du{ana najlep{a 27m2 31.500. Kisa~ka ulica 30.000E pla}awe iskqu~ivo gotovinom. Telefon 6621-797, 064/502-5379 80843 GARSOWERA u izgradwi od 25m2 u Ulici Patrijarha ^arnojevi}a, II sprat, terasa. Tel. 063/777-6233. 209601 GARSOWERA, blizina Sajma, 28m2, III sprat, lift, novo, odmah useqivo, samo 32.900E. Tel. 021/450417; 064/128-97-97. 209618 NOVA garsowera 25m2, I sprat, Kisa~ka, useqiva, prvoklasna gradwa, hitno, povoqno. Tel. 063/517-846. 209625 USEQIVA garsowera 24m2, 2. sprat, useqiva odmah, Bulevar, odvojena kuhiwa, ukwi`ena, sre|ena, cena 33.000E. Tel. 064/823-6617, 6614-200. 209632 NA NOVOJ DETELINARI u novogradwi klasi~na garsowera 25m2 sa terasom, II sprat, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523-193. 209570 U CENTRU prodajem garsoweru 27m2, visoki parter, useqiva, kuhiwa odvojena, miran deo, bez posrednika, kontakt telefon: 422-439 ili 063/534-505. 209561 NA NOVOJ DETELINARI 25m2, brzo useqiv, cena 32.000. Tel. 063/108-89-93 209573 ODMAH USEQIVA GA 24m2, Haxi Ruvimova, IV sprat, nova, lift, pvc stolarija, kl. parket, cg, cena 30.200. Tel. 021/6616-324, 425-653. 209672 UKWI@ENA garsowera, Grbavica, Bul. cara Lazara, I sprat, nova, sa kompletnim name{tajem, odmah useqiva, cena 28.200. Tel. 021/425653, 6616-324. 209673 GARSOWERA u centru, VP, 28m2, odmah useqiva, cena 32.500. Tel. 421185. 209694 GARSOWERA, 24m2, I sprat, terasa, novija, useqiva. Tel. 422-149. 209695 GRBAVICA, prodajem 28m2 garsoweru sa terasom, prizemqe, 27.000 i na Novoj Detelinari jednosoban 30,57m2, sprat II. Tel. 528-599, 063/111-41-42. 209697 KOD STANICE, nova, odmah useqiva garsowera, I sprat, cena 29.900 sa PDV-om. Tel. 421-185. 209700 LIMAN III!!! Kod Merkatora!!! Garsowera na drugom spratu u odli~nom stawu useqiva po dogovoru. Tel. 063/8680335, 6363-307. 209702

GARSOWERA 19m2, odmah useqiva, odvojena kuhiwa sa svojim prozorom, terasa, cg, kwi`ewe 1/1, cena 21.000E. Tel. 064/823-6607, 66-14-200. 209630 SALAJKA 27m2, garsowera, terasa, cg, cena sa PDV-om 32.050E. Tel. 064/823-6617, 021/6614-200. 209643 GARSOWERA 24m2, brzo useqiva, 1. sprat, francuski balkon, cg, cena sa PDV-om 28.000E. Tel. 064/8236617, 021/542-779. 209656 NOVA GA 25m2, Novi bulevar, I sprat, lift, terasa, pvc stolarija, kl. parket, sig. vrata, cena sa porezom 25.300. Tel. 021/425-653, 6616324. 209666 GARSOWERA sa odvojenom kuhiwom 28m2, 3. sprat, terasa, lift, cg, cena 33.200E. Tel. 064/823-6602, 021/542-779. 209664 GARSOWERA 29m2, Danila Ki{a, III sprat, nova useqiva. Cena 1.350E/m2. Hitno!!! Tel. 021/66-22746, 063/7743-933. 210438 GARSOWERA 26m2,V sprat, kod @. stanice, Ulica Felegi Tivadora, prodaja ili zamena za dvosoban!!! Povoqno. Tel. 021/66-22-746, 063/7743-933. 210455 CENTAR, [afarikova ulica, ukwi`ena garsowera 20m2. Tel. 6615-117. 210459 PREKO PUTA Futo{ke pijace ukwi`ena garsowera 14+5m2. Tel. 6615-117. 210460 USEQIVA nova garsowera 25m2, centar 31.930 evra. Tel. 021/6546654, 063/757-82-04. 210466 UKWI@ENA garsowera 28m2, Futo{ka 28.900 evra. Tel. 021/6546-654, 063/757-82-04. 210474 SAJAM, prodajem odli~nu, useqivu garsoweru od 25m2 sa terasom po ceni od 30.900 sa PDV-om. Tel. 6368429. 210488 LIMAN II, blizina fakulteta, prodajem odli~nu useqivu garsoweru od 27m2 po ceni 34.000. Tel. 6368429. 210489 BULEVAR, prodajem odli~nu, ukwi`enu, odmah useqivu noviju, garsoweru od 25m2 po ceni od 33.000. Tel. 636-8429. 210490 CENTAR, Petra Drap{ina, prodajem ukwi`enu garsoweru od 25m2 na I spratu po ceni 33.500. Tel. 6366952. 210492

N. DETELINARA, nova, useqiva garsowera od 26m2, III sprat, terasa. Direktno od investitora 32.790E. Tel. 425-205, 425-210. 209756 ODLI^NA, odmah useqiva garsowera, terasa, odvojena kuhiwa. Cena 20.600E. Tel. 425-205, 425-210.209760 VASE STAJI]A, garsowera sa terasom, odli~na za izdavawe 33.000. Tel. 444-107, 633-7853. 209767 KOSOVSKA ulica, nova useqiva garsowera od 25m2, tre}i sprat, terasa, cena 31.000 evra. Tel. 065/2019021; 021/427-277 ({ifra: 16664). www.solis-nekretnine.com. 210535 UKWI@ENA garsowera od 27m2 na Grbavici sa terasom, dvori{no orjentisan po ceni od 33.400 evra. Tel. 063/855-7109; 021/520-231 ({ifra: 19341). www.solis-nekretnine.com. 210536 PRODAJEM garsoweru u ul. Mom~ila Tapavice, useqiva, ukwi`ena, 27m2 na drugom spratu, terasa, lift, cena 31.000 evra. Tel. 065/2019-016; 021/451-570 ({ifra: 17971). www.solis-nekretnine.com. 210537


OGLASI

DNEVNIK

GARSOWERA od 24m2 pred useqewem, na visokom prizemqu, po ceni od 28.500 evra. Tel. 063/855-7109; 021/427-277. www.solis-nekretnine.com ({ifra: 18506). 210538 PRODAJEM novu, odmah useqivu garsoweru na drugom spratu, 24m2 kod Socijalnog. Tel. 063/855-7109; 021/520-231 ({ifra: 19709). www.solis-nekretnine.com. 210539 GARSOWERA od 27m2 na Novoj Detelinari, odvojena kuhiwa sa prozorom, drugi sprat, lift, terasa, odli~na! Cena 31.000E! Tel. 065/2019013; 021/427-277 ({ifra: 18547). www.solis-nekretnine.com. 210540 IZA SAJMA nova garsowera pred useqewem! 28m2 na drugom spratu, terasa, lift, cena sa PDV-om 30.900E! Tel. 021/2019-016; 021/427277; ({ifra: 18547). www.solis-nekretnine.com. 210542 TELEP - uz Somborski bulevar, garsowera od 25m2, useqiva do Nove godine, cena 32.000E! Tel. 064/1571297; 021/520-231; ({ifra: 17419) www.solis-nekretnine.com. 210543 NOVA DETELINARA - nova odmah useqiva garsowera 26m2 sa terasom 31.500 evra. Tel. 021/472-2060, 061/167-2826. 210613 GARSOWERA, 26m2, N. Detelinara, Dr. S. Kasapinovi}a, 4. sprat, lift, cg, novo, useqivo, 30.900E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 210619 HITNO! Garsowera, 27m2, M. Dimitrijevi}a, nova, ukwi`ena, terasa, cg, useqiva 31.000E. Tel. 6613259, 063/570-659. 210624 PRODAJEM dve garsowere na Suboti~kom bulevaru na I i II spratu. Tel. 021/472-2061, 063/1020-733. 210598 GRBAVICA - nova odmah useqiva garsowera 26,5m2 na prvom spratu. Tel. 021/472-2060, 063/502-526.210600 KOSAN^I] IVANA - novija odmah useqiva garsowera 26,5m2 na drugom spratu. Tel. 021/472-2060, 063/502-526. 210601 GARSOWERA, 25m2, ugao Suboti~ke i Somborskog bulevara, 2. sprat, lift, cg, nova, useqiva za 2 meseca, 25.000E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 210627 JEDNOSOBAN, 34m2, Vetetnik, Ul. M. Tepi}a, 3. sprat, useqiv, sre|en 27.000E. Tel. 661-3259, 063/570659. 210628 JEDNOSOBAN, 31m2, Alekse [anti}a, 6. sprat, lift, cg, ukwi`en 36.050E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 210630

NOVO NASEQE - odli~an jednosoban stan 36,45m2 na prvom spratu, u zgradi od fasadne cigle. Cena 38.000 evra. Tel. 021/472-2060, 061/167-2826. 210605 JEDNOSOBAN, 27m2, Liman 2, Narodnog fronta, 6. sprat, lift, cg, ukwi`en, 34.000E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 210625 MAKSIMA GORKOG - odli~an jednosoban stan 40m2 sa mogu}no{}u pro{irewa 16m2, dvostrano orjentisan. Cena 49.500 evra. Tel. 021/528-399, 063/502-526. 210611 PRODAJEM lep jednosoban stan sa odvojenom kuhiwom, novija zgrada, idealno za mlade, cena 36.000 evra. Tel. 021/427-277; 065/2019-013 ({ifra: 19025). www.solis-nekretnine.com. 210544

HITNA PRODAJA! Stan od 40m2, Bulevar, tre}i sprat, jednosoban, ukwi`en, odmah useqiv, blizu stanice po ceni od 45.500E! Mogu}nost pretvarawa u jednoiposoban... Tel. 064/134-0459; 021/520-231 ({ifra: 19496). www.soli-nekretnine.com. 210545 PRODAJA - lep mladala~ki jednosoban stan u blizini Bulevara. Tel. 021/451-570; 065/2019-013 ({ifra: 18688). www.solis-nekretnine.com. 210546 HITNA PRODAJA, useqiv, ukwi`en jednosoban stan na Limanu 2, kod {kole, cena 34.000 evra. Tel. 065/2019-016; 021/520-231 ({ifra: 17529). www.solis-nekretnine.com. 210547 IZVANREDAN stan u S. Hristi}a, 45m2, III sprat, terasa, lift, cena 47.500 evra, ukwi`en, mo`e kredit! Tel. 065/2019-013; 021/520-231 ({ifra: 18675). 210548

KOD HOTELA „NOVI SAD“ prodajem 30m2, jednosoban po strukturi, 1. sprat, CG, useqiv, ukwi`en, cena 36.550 evra. Tel. 065/2019-016; 021/520-231 ({ifra: 19282). 210549 KLASI^AN jednosoban stan od 28m2 kod Limanske pijace, terasa zastakqena, cena dogovor! Tel. 063/855-7109; 021/451-570. ({ifra: 19775); www.solis-nekretnine.com. 210550 NOV stan od 30m2 na Novoj Detelinari, pred useqewem, stan ima terasu, cena sa PDV-om, cena 34.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/520-231; ({ifra: 19611). www.solis-nekretnine.com. 210541 LIMAN III, odli~an jednosoban stan od 35m2, lift, cg. Cena 38.100. Tel. 425-205, 425-210. 209761 N. DETELINARA, nov, useqiv jednosoban stan od 32m2, lift, terasa, cg. Cena 38.110E. Tel. 425-205, 425210. 209754 BULEVAR, ukwi`en jednosoban stan od 40m2, I sprat, terasa, cg. Cena 45.320E. Tel. 425-205, 425-210. 209750 SAJAM, ukwi`en jednosoban stan od 30m2, I sprat,cg. Cena 36.560E. Tel. 425-205, 425-210. 209751 GRBAVICA, 35m2, I sprat, terasa, cena 43.000. Tel. 064/345-4417.209724 JEDNOSOBAN stan u Maksima Gorkog, lepo name{ten. Tel. 6615117. 210458 JEDNOSOBAN stan 29m2, Joakima Vuji}a, IV sprat, gradila „Budu}nost“, useqiv, ukwi`en. Cena 1.300E/m2. Bez posrednika. Tel. 021/526-387, 063/7743-933. 210444 JEDNOSOBAN stan 32.50m2, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, IV sprat, useqewe septembar 2009. Samo 1.250E/m2. Hitno!! Tel. 021/526387, 063/77-43-933. 210448 KLASI^AN JS 35m2, strogi centar, Dani~i}eva, I sprat, lift, terasa, odmah useqiv, ukwi`en, cena 43.900. Tel. 021/425-653, 6616-324. 209671 NOVO NASEQE klasi~an jednosoban stan 33m2 drugi sprat, lift, za 36.000. Telefon 528-137, 661-2262. 209703 LIMAN III, 41m2, odli~an jednosoban stan, ukwi`en, lift, terasa, povoqno. Tel. 421-185. 209704 GRBAVICA klasi~an jednosoban stan 31m2 u zgradi sa liftom, ukwi`en za 36.100. Telefon 528-137, 6612262. 209701 BLIZU @. STANICE jednosoban stan, 30 m2, I sprat, klasi~an raspored. 472-1661. 209698

DIREKTNO od investitora, ekstra jednosoban stan, 25 m2, odvojena kuhiwa, cena 31.200 sa PDV-om, novogradwa. Tel. 422-149. 209696 SATELIT klasi~an jednosoban stan 33m2, odmah useqiv, za 25.000. Telefon 528-137, 661-2262. 209693 NA N. NASEQU 30m2, useqiv, jednosoban stan 35.000. [ifra 39650 Tel. 451-318, 523-193. 209574 NA NOVOM BULEVARU 33m2, II sprat, 35.000 terasa, lift, useqiv za 3 meseca. [39820 Tel. 451-318, 523193. 209571 U RUMENA^KOJ ULICI jednosoban stan 29m2 gradila „Budu}nost“ ukwi`en, cena 31.000. [ifra 40345. Tel. 451-318, 523-193. 209572 LIMAN 35m2, odmah useqiv, terasa, lift, sre|en, cena 36.000E. Tel. 064/823-6618, 542-779. 209636

GRBAVICA, 30m2 mali jednoiposoban stan, samo 1370E/m2, novo, odvojena mala soba, veliko kupatilo. Telefoni: 6315-870, 063/598-533. 80943 PRODAJEM useqiv 1.5 stan, 54 m2 sa galerijom, kod betanije /55.000 E/. Telefon 064/113-51-51 81091 DETELINARA, Bra}e Mogin, drugi sprat, 53m2, u funkciji dvoiposobnog, komplet renoviran, mo`e kredit. Telefon 062/355813. 81149 GRBAVICA, odli~an jednoiposobni stanovi: 32m2 - 38m2, novi, useqivi. Telefon: 6546-976, 065/3333-188, 065/3333-177. 81163 PODBARA - dvosoban stan 58m2, tre}i sprat sa liftom samo 58.000e, Avijacija dvosoban 60m2 IV sprat, samo 51.500e. Telefoni: 021/6614694, 063/587-602, 063/705-60-80. 81201 PRODAJEM stan 60m2+terasa+dve {upe, povoqno. Telefon 064/3835489. 81208 DVOSOBAN ukwi`en 55m2, Mom~ila Tapavice, 2. sprat, 50.000. Telefon 064/2466-206. 81154 HITNO PRODAJEMO jednoiposoban stan na tre}em spratu sa liftom za 45.500, gradila Budu}nost. Telefon 6447-622. 81210 BEZ POSREDNIKA prodajem dvosoban stan u centru ukwi`en, 1150e/m2. Telefon 064/26-86-727. 81218 PRODAJEMO nov odmah useqiv dvosoban stan od 58m2 na prvom spratu za 57.500. Telefon 6447-622. 81211 PRODAJEMO klasi~an dvosoban stan od 51m2 za 39.000, odmah useqiv. Telefon: 6447-622. 81214

nedeqa23.avgust2009.

VLASNIK PRODAJE jednoiposoban 35m2 u Vojvode [upqikca 28, 2.sprat, useqewe novembar 2009. terasa, gleda na ulicu. Telefon 062/8590-481. 79595 @. STANICA 29m2+9m2 terase, jednoiposoban, cg, useqiv odmah, bez ulagawa, cena 31.000E. Tel. 064/8236607, 424-963. 209637 JEDNOIPOSOBAN, odmah useqiv, terasa, lift, cg, ju`na strana cena sa PDV-om 38.850E. Tel. 064/823-6602, 542-779. 209638 UKWI@EN 43 m2, odmah useqiv, 1. sprat, jednoiposoban, cena 42.100E. Tel. 064/823-6607, 424-963. 209639 NA GRBAVICI mawi jednoiposoban stan 33m2 useqiv 43.000. Tel. 063/75-37-823, 451-318. 209576 KOD SAJMA nov mawi jednoiposoban stan 34m2, III sprat, lift, terasa, 39.400. [ifra 34704 Tel. 451-318, 523-193. 209577 NA NOVOM BULEVARU 38m2 jednoiposoban, nov stan, prvi sprat, cena 41.000. [ifra 40063 Tel. 451318, 523-193. 209578 LIMAN TRI [ekspirova ulica, klasi~an stan 40m2, ukwi`en, ima lift, terasu. Telefon 528-137, 6612262. 209705 LIMAN TRI jednoiposoban stan 51m2, kod osnovne {kole, zgrada sa liftom, odmah useqiv za 54.500. Telefon 528-137, 661-2262. 209706 PODBARA!!! Stan od 40m2 po povoqnoj ceni, odmah useqiv. Pozovite!!! Tel. 063/500-213, 474-0064. 209707 ODMAH USEQIV JIS 41m2, Sajam, B. Baji}a, II sprat, nov, odmah useqiv, cg, TPV, upotrebna dozvola, cena 50.800. Tel. 021/6616-324, 425653. 209670 NOV JIS 31m2, centar, Kisa~ka, II sprat, lift, terasa, nov, brzo useqiv, cena 36.000. Tel. 021/425-653, 6616-324. 209667 IZUZETNA PRILIKA! Nov JIS 35m2, Novi bulevar, II sprat, lift, terasa, pvc stolarija, kl. parket, sig. vrata, cena 35.000 sa porezom. Tel. 021/6616-324, 425-653. 209668 USEQIV 33m2, jednoiposoban stan, lift, terasa, cg, Grbavica, cena 42.300E. Tel. 064/823-6606, 542-779. 209628 JEDNOIPOSOBAN 29m2, Grbavica, useqiv, ukwi`en, lift, cg, cena 37.000E. Tel. 064/823-6608, 021/542779. 209660 LIMAN 41m2, ukwi`en, odmah useqiv, lift, terasa, ju`na strana, cg, cena 44.000E. Tel. 064/823-6608, 021/424-963. 209661

21

NOVA DETELINARA 40m2, 1. sprat, jednoiposoban, brzo useqiv, lift, terasa, cg, cena sa PDV-om 41.200E. Tel. 064/823-6617, 424-963. 209641 BETANIJA 40m2, jednoiposoban, brzo useqiv, terasa, cg, cena sa PDV-om 45.300E. Tel. 064/823-6607, 542-779. 209650 USEQIV 44m2, ukwi`en, 2. sprat, odmah useqiv, terasa, cena 45.350E. Tel. 064/823-6617, 6614-200. 209651 NOVI BULEVAR 42m2, jednoiposoban, useqiv, terasa, lift, cena 47.600E. Tel. 064/823-6618, 424-963. 209654 JEDNOIPOSOBAN 43m2 useqiv, zgrada stara 1 godinu, terasa, lift, cg, cena 44.300E. Tel. 021/542-779, 064/823-6606. 209655

JEDNOIPOSOBAN stan 35m2, V. Bojovi}a, III sprat, useqewe do kraja godine. Cena 1.2500E/m2. Tel. 021/6622-746, 063/808-69-62. 210457 USEQIV ukwi`en jednoiposoban, Betanija 34m2, 43.260 evra. Tel. 021/6546-654, 063/757-82-04. 210467 UKWI@EN jednoiposoban, Grbavica, name{ten 48.400 evra. Tel. 021/6546-654, 063/757-82-04. 210468 JEDNOIPOSOBAN {iri centar 38m2, terasa, 39.200 evra. Tel. 021/6546-654, 063/757-82-04. 210469 NOVI BULEVAR, prodajem 1.5 stan odli~nog rasporeda sa odvojenom kuhiwom na 1. spratu po ceni od 41.200. Tel. 636-6952. 210493 SOCIJALNO, prodajem nov, odli~an 1,5 stan na III spratu po ceni 46.800 sa PDV-om. Tel. 636-6952. 210494 POVOQNO, Liman, prodajem odli~an, ukwi`en stan od 41m2 po ceni od 46.400. Tel. 636-6952. 210491 HITNO prodajem 40m2, Bul. oslobo|ewa, 4. sprat, lift, ukwi`en, 45000 evra. Tel. 063/774-3959, 063/250-892. 210484 PRODAJEM stan 43m2. ]irpanova, 1. sprat, ukwi`en, odmah useqiv. Tel. 063/774-3959, 021/6337-037. 210485


22

OGLASI

nedeqa23.avgust2009.

USEQIV jednoiposoban 35m2, II sprat, terasa, 36.000 evra. Tel. 021/6546-654, 063/757-82-04. 210471 LIMAN III!!! Kod Merkatora jednoiposoban stan u besprekornom stawu, ukwi`en, isto~na strana. Tel. 474-0064, 063/500-213. 209723 DU[ANA DANILOVI]A jednoiposoban stan 43m2 na prvom spratu, sre|en, odmah useqiv, ima terasu. Telefon 528-137, 661-2262. 209710 GRBAVICA, Ul. bra}e Ribnikar, 48m2 prvi sprat jednoiposoban, terasa, ukwi`en, ima lift, odmah useqiv! Tel. 021/423-208, 528-599. 209715 CENTAR, nov, useqiv jednoiposoban stan od 36m2, terasa, cg. Cena 39.140E. Tel. 425-205, 425-210. 209752 GRBAVICA, nov, useqiv jednoiposoban stan od 38m2, terasa,cg. Cena 43.260E. Tel. 425-205, 425-210. 209753 PODBARA, nov, useqiv jednoiposoban stan od 38m2. Direktno od investitora 45.000E. Tel. 425-205, 425210. 209755 STROGI CENTAR, nov, odmah useqiv jednoiposoban stan od 50m2, I sprat, terasa, cg, ukwi`en. Cena 54.100E. Tel. 425-205, 425-210. 209762 [EKSPIROVA 41m2, lift, terasa, odmah useqiv, ukwi`en 46.500. Tel. 444-107, 633-7853. 209768 TURGEWEVA 45m2, jednoiposoban, lift, terasa, ukwi`en 46.400 mo`e zamena za ve}i. Tel. 444-107, 6337853. 209769 JEDNOIPOSOBAN, ukwi`en stan od 40m2 na Novom nasequ, I sprat, cena 39.500 evra. Tel. 021/6546609; 063/885-6290. 209780 PRODAJEM noviji, ukwi`en stan od 42m2 na Limanu 4, lift, terasa. Povoqno. Tel. 021/654-6609; 063/581997. 209782 PRODAJEM jednoiposoban stan povr{ine 33m2, i 43m2 u ]irpanovoj ulici kod Futo{ke pijace, klasi~an raspored, terasa, novogradwa. Tel. 021/654-6609, 064/150-0867. 209778 LEP, mladala~ki stan u blizini Bulevara, jednoiposoban od 36m2, VII sprat, velika terasa, povoqno! Tel. 065/2019-013; 021/520-231 ({ifra: 18345). www.solis-nekretnine.com. 210551

IZVANREDAN jednoiposoban stan na Limanu, kompletno renoviran, 48m2 na ~etvrtom spratu, lift, terasa. Mo`e i na kredit... Tel. 021/451-570; 065/2019-013 ({ifra: 18504) www.solis-nekretnine.com. 210553 JEDNOIPOSOBAN stan pred useqewem, Somborski bulevar, 39m2, cena 44.500 evra. Tel. 065/2019-013; 021/451-570 ({ifra: 18217). www.solis-nekretnine.com. 210554 NOV, odmah useqiv, jednoiposoban stan od 32m2, cena 41.700 evra. Grbavica. Tel. 063/855-7109; 021/427-277; ({ifra: 19774). www.solis-nekretnine.com. 210555

KOD SAJMA, 44m2 jednoiposoban stan na prvom spratu, terasa, lift, prazan i ukwi`en! Cena 47.400E. Tel. 065/2019-016; 021/520-231; ({ifra: 18466). www.solis-nekretnine.com. 210556 PRODAJEM nov jednoiposoban stan od 31m2 na Grbavici, prvi sprat, terasa, dvori{no orjentisan, cena po dogovoru! Tel. 065/2809-988; 021/427-277 ({ifra: 19863). www.solis-nekretnine.com. 210557 LEP, nov, ukwi`en, jednoiposoban stan od 36m2, prvi sprat, terasa, ulica Cara Du{ana, dvori{no orjentisan, prodaje se i name{ten. Tel. 064/2003-103; 021/520-231 ({ifra: 18844). www.solis-nekretnine.com. 210558 JEDNOIPOSOBAN, 36m2, Cara Du{ana, prizemqe, cg, ukwi`eno 26m2, kao poslovni prostor. Cena 31.000E. Tel. 661-3259, 063/570659. 210620 NOVA DETELINARA - nov, odmah useqiv jednoiposoban stan 40m2 na drugom spratu. Cena 48.400 evra sa PDV-om. Tel. 021/528-399, 061/1672826. 210607

RADOJA DOMANOVI]A jednoiposoban stan odli~nog rasporeda, odvojena kuhiwa, I sprat, pouzdan investitor. Cena 41.000 evra. Tel. 021/6622-412, 063/1020-731. 210592 PRODAJEM odmah useqiv prelep dvosoban stan od 51m2, kod Ma{inske {kole u novoj zgradi. Tel. 021/472-2060, 063/1020733. 210599 INVESTITOR prodaje komforan dvosoban stan sa velikom terasom u blizini centra, 62m2, izuzetna gradwa! Tel. 021/662-2412, 063/1020731. 210595 PRODAJEM useqiv dvosoban stan u Bore Prodanovi}a, zgrada stara tri godine. Cena 29.000 evra. Tel. 021/6622-412, 063/1020-731. 210596 DVOSOBAN nov stan u Bore Prodanovi}a, odmah useqiv. Cena 29.000 evra. Tel. 021/4722-061, 063/1020-733. 210597 PASTEROVA - u zgradi od fasadne cigle ukwi`en dvosoban stan 50m2 ni`e spratnosti. Mo`e i zamena za ve}i. Tel. 021/472-2060, 063/502-526. 210606 RADOJA DOMANOVI]A - lep svetao dvosoban stan 48m2 sa odvojenom kuhiwom na tre}em spratu. Povoqno! Tel. 021/472-2060, 063/502526. 210602 DVOSOBAN, 49m2, S. Mom~ilovi}a, 3. sprat, cg, terasa, ukwi`en, 39.900E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 210626 NOVO NASEQE - u zgradi od fasadne cigle, ukwi`en odli~an dvosoban stan 56m2, ni`e spratnosti, bez ulagawa. Tel. 021/472-2060, 061/167-2826. 210610 DVOSOBAN, 50m2, Stanica, Pariske Komune, 2. sprat, terasa, cg, ukwi`en 43.000E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 210618 BULEVAR KRAQA PETRA - odli~an, renoviran, ukwi`en dvosoban stan 54m2, dvostrano orjentisan. Tel. 021/472-2060, 061/167-2826. 210612 RUMENA^KA - odmah useqiv, ukwi`en klasi~an dvosoban stan 51m2 dvostrano orjentisan. Mogu}a adaptacija u dvoiposoban. Tel. 021/472-2060, 063/502-526. 210614 DVOSOBAN, 59m2, Bulevar Despota Stefana, lift, terasa, cg, ukwi`en, vi{a spratnost, 49.950E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 210623 DVOSOBAN, 44m2, Sajam, \. Joanovi}a, 1. sprat, lift, terasa, cg, ukwi`en 49.850E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 210632

HITNO prodajem odli~an dvosoban stan na Grbavici kod {kole, 47m2, I sprat, terasa, cg, cena 50.000 evra Tel. 065/2019-016; 021/427-277 ({ifra: 18857) www.solis-nekretnine.com. 210559 EKSKLUZIVNA PONUDA!!! Dvosoban stan u ul. Pariske komune, drugi sprat, 60m2, mo`e kredit! Tel. 065/2019-013; 021/451-570 . www.solis-nekretnine.com; ({ifra: 19413). 210560 HITNO i povoqno prodajem nov odmah useqiv dvosoban stan od 55m2 na Novom bulevaru, bli`e Futo{koj ulici, 3.sprat. Tel. 064/134-0459, 021/451-570 ({ifra: 19653) www.solis-nekretnine.com. 210561 KOD MOCARTA - Perfektan ukwi`en, prazan, useqiv dvosoban stan na Bul. oslobo|ewa, renoviran, 54m2, cena 63.000 evra, terasa, lift... Tel. 065/2019-016; 021/427277. ({ifra: 19542) www.solis-nekretnine.com. 210562 KLASI^AN dvosoban stan kod @elezni~ke stanice, 50m2, cena 55.000 evra. Tel. 065/2019-013; 021/427-277 ({ifra: 17643). www.solis-nekretnine.com. 210563 DVOSOBAN klasi~an stan u izuzetnoj zgradi, ul. Branimira ]osi}a, 60m2, hitno i povoqno! Tel. 065/2019-013; 021/520-231 ({ifra: 15043). www.solis-nekretnine.com. 210564 MI[E DIMITRIJEVI]A, odli~an, nov, ukwi`en dvosoban stan od 51m2 na drugom spratu, terasa, lift, cena 72.000 evra. Tel. 065/2019-021; 021/427-277 ({ifra: 18434). 210565 NA LIMANU IV, useqiv, ukwi`en, sre|en dvosoban stan od 58m2, dve terase, lift, cena 61.800 evra. Tel. 065/2019-016; 021/520-231 ({ifra: 19272). www.solis-nekretnine.com. 210566 IZVANREDAN dvosoban stan na Grbavici sa lepom terasom, 60m2, noviji, ukwi`en, povoqno! Tel. 065/2019-013; 021/520-231 ({ifra: 19196); www.solis-nekretnine.com. 210567 PRODAJEM dvosoban stan na Limanu IV, useqiv, ukwi`en, sre|en, 58m2, terasa, lift... Cena 61.800E. Tel. 065/2019-016; 021/427-277 ({ifra: 19272). www.solis-nekretnine.com. 210568

DNEVNIK KOD PORODILI[TA dvosoban stan prazan i useqiv! Ukwi`en. Prvi sprat, terasa, 53m2, cena 54.000 evra. Tel. 065/2019-016; 021/427-277; ({ifra: 19173). www.solis-nekretnine.com. 210569 PRODAJEM dvosoban stan u ul. Pariskih komuna, cena dogovor! Tel. 065/2809-988; 021/520-231. ({ifra: 19851) www.solis-nekretnine.com. 210570 ATRAKTIVAN, moderno projektovan dvosoban stan od 52m2 sa galerijom od 10m2, kod novosadskog porodili{ta. Staj je nov i odmah useqiv, na hitnoj prodaji za 55.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/520-231 ({ifra: 15782). www.solis-nekretnine.com. 210571 STAN od 48m2 na prvom spratu, M. Dimitrijevi}a, ukwi`en, odmah useqiv, terasa, lift... Tel. 064/1340459; 021/520-231. ({ifra: 19638) www.solis-nekretnine.com. 210552 SAJAM, nov, odmah useqiv dvosoban stan od 50m2. Cena 31.930E. Tel. 425-205, 425-210. 209759 MARKA KRAQEVI]A, klasi~an dvosoban 52m2, I sprat, o~uvan, ukwi`en 53.600. Tel. 444-107, 6337853. 209772 PRODAJEM nov dvosoban odmah useqiv stan od 43m2 na Novom bulevaru, odli~an raspored i oprema sa odvojenom kuhiwom, lift, terasa. Ekstra povoqno. Tel. 021/654-6609, 063/581-997. 209777 SATELIT, 48m2 dvosoban, drugi sprat, odmah useqiv. Tel. 444-107, 633-7853. 209770 N. DETELINARA, nov, useqiv dvosoban stan od 46m2, lift, terasa, cg, klima. Cena 51.850E. Tel. 425-205, 425-210. Direktno od investitora. 209757 KOD @ELEZNI^KE stanice lep dvosoban stan 51m2 na drugom spratu sa liftom, ukwi`en. Telefon 528137, 661-2262. 209716 KOD @ELEZNI^KE stanice klasi~an dvosoban stan 59m2 u zgradi od fasadne cigle, lift terasa za 60.800. Telefon 528-137, 661-2262. 209717 NOVO NASEQE odli~an kompletno renoviran dvosoban stan 56m2 na drugom spratu, cena povoqna, pozovite. Telefon 528-137, 661-2262. 209711 DETELINARA dvosoban klasi~an stan 51m2 odli~an raspored, ima terasu, za samo 39.600. Telefon 528137, 661-2262. 209712

KOD STANICE dvosoban stan, mo`e i gara`a, ukwi`eno, useqivo i Novo naseqe odli~an dvosoban stan, I sprat, povoqno! Tel. 021/528-599, 423-208. 209713 DETELINARA, 51m2, klasi~an dvosoban, useqiv, ukwi`en, gleda na dve strane, terasa, cena 41.200. Tel. 063/105-7752. 209714 NOVOGRADWA, brzo useqivo, direktno investitor, blizina stanice, dvosoban, 41 m2, cena 49.200 sa PDV-om. Tel. 063/101-0684. 209719 SATELIT dvosoban stan 48m2 na drugom spratu, ukwi`en, klasi~na gradwa za 39.600. Telefon 528-137, 661-2262. 209720 LIMAN IV!!! Dvosoban stan od 60m2 sa odli~nim pogledom vi{e spratnosti po ekstra ceni od 48000E. Tel. 021/474-0064, 063/500213. 209721 NOVO NASEQE prodajem dvosoban klasi~an stan 60m2 drugi sprat sa liftom, zgrada od fasadne cigle, povoqno. Telefon 528-137, 661-2262. 209722 BULEVAR Jovana Du~i}a, 60 m2, III sprat, lift, dvostrano orijentisan, ukwi`en, mo`e kredit. Cena 58.710. Tel. 472-1660. 209728 DVOSOBAN ukwi`en 46m2, renoviran, 43.500 evra. Tel. 021/6546-654, 063/757-82-04. 210472 DVOSOBAN ukwi`en, I sprat kod Limanske pijace 47m2. Tel. 021/6546-654, 063/757-82-04. 210473 NOVA DETELINARA, ekstra povoqno prodajem 2.0-2.5 stan, brzo useqivo, siguran investitor. Tel. 065/50-50-321. 210501 CENTAR, Jovana \or|evi}a, prodajem odli~an, ukwi`en 2.0 salonski stan od 60m2. Tel. 636-8429. 210502 SOMBORSKI BULEVAR, prodajem nov, 2.0 stan od 45m2 po ceni od 41.500 sa PDV-om Tel. 636-8429. 210495 GRBAVICA, prodajem 2.0 ukwi`en stan od 56m2 po ceni od 61.800. Tel. 636-6952. 210496 N. NASEQE, prodajem odli~an, renoviran 2.0 stan od 56m2 na II spratu. Tel. 636-6952. 210497 @. STANICA, povoqno prodajem klasi~an 2.0 stan od 53m2 za 48.500. Tel. 636-8429. 210498


OGLASI

DNEVNIK

IZUZETNO lep ukwi`en dvosoban stan 46m2 kod Sajma, ni`e spratnosti. Tel. 6615-117. 210461 NA BULEVARU, klasi~an dvosoban stan 50m2, povoqno. Tel. 6615117. 210462 DVOSOBAN stan 50m2, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, IV sprat. Cena 1.150E/m2, hitno, bez posrednika. Tel. 021/526-387, 063/7743-933. 210452 DVOSOBAN stan 47m2, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, v. parter, preduseqewem. Samo 47.000E. Bez posrednika. Tel. 021/66-22-746, 063/77-43-933. 210449 DVOSOBAN nov stan, 50m2, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, II sprat, useqewe oktobar 2009. Samo 1.250E/m2... Bez posrednika. Tel. 021/526-387, 064/7743-933. 210445 DVOSOBAN stan 41m2, na Grbavici, Do`a \er|a, II sprat, useqewe oktobar 2009, izvanredan raspored. Samo 1.300E/m2. Tel. 021/66-22-746, 063/7743-933. 210446 PRODAJEM ukwi`en, klasi~an, dvosoban stan od 45m2 bez ulagawa, cg, terasa. Cena 41.200 evra. Tel. 021/654-6609; 064/987-1848. 209786 DVOSOBAN 54m2, odmah useqiv, nov, centar, cg, cena 57.700E, nije fiksno. Tel. 064/823-6608, 021/542779. 209648 UKWI@EN 50m2, useqiv, komplet renoviran, terasa, cg, @. stanica, cena 56.650E. Tel. 064/823-6606, 021/66-14-200. 209652 @. STANICA 50m2, dvosoban, ukwi`en, useqiv, 3. sprat, terasa, klasi~an raspored, cena 51.500E. Tel. 021/424-963, 064/823-6604.209653 NOVO NASEQE 45m2, 3. sprat, ukwi`en, odmah useqiv, terasa, cg, lift, cena 47.400E. Tel. 064/8236607, 542-779. 209631 USEQIV odmah 48m2, ukwi`en, dvosoban, terasa, cg, 2. sprat, cena 44.500E. Tel. 064/823-6617, 424-963. 209646 NOVA DETELINARA 50m2, useqiv, ukwi`en, dvosoban, cena 49.450E. Tel. 064/823-6606, 542-779. 209657 HITNA PRODAJA! Odli~an DS 45m2, kod Keja, M. Miqanova, I sprat, lift, terasa, nov, odmah useqiv, cena 46.500. Tel. 021/425-653, 6616-324. 209669 CENTAR - Pa{i}eva dvosoban ukwi`en dvosoban 50m2 u prizemqu, centralno grejawe, 51.500. Telefon 528-137, 661-2262. 209708 LIMAN 3 Balzakova, 53,5m2 dvosoban stan, sprat II sa liftom, odmah useqiv. Tel. 021/528-599, 423-208. 209709 OKOLINA SOCIJALNOG, mirna ulica, stanovi svih struktura u izgradwi sa terasom, za 1150/m2 sa PDV-om, po `eqi gara`a. Tel. 021/528-599, 423-208. 209699 U UL. LAZE KOSTI]A 47m2, III sprat, terasa, odvojena kuhiwa, ostava, lift, gara`e, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523-193. 209579 U V. MASLE[E dvosoban stan 45m2, I sprat, odvojena kuhiwa, ostava, terasa, lift, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523-193. 209580 NA GRBAVICI 45m2, II sprat, nov, gleda na dvori{te, brzo useqiv ekstra oprema. Tel. 063/7537823, 451318. 209581 DVOSOBAN stan 52m2 u Ul. J. ^melika, useqen 2005. godine, II sprat, ukwi`en, odvojena kuhiwa, cena 53.600. [ifra 38646 Tel. 451-318, 523-193. 209582 BEZ POSREDNIKA! Prodajem klasi~an dvosoban stan 43m2, terasa, ostava, dvostrano orjentisan, brzo useqiv, gara`a, konkakt telefon: 422-439 ili 063/534-505. 209562 EKSKLUZIVNA PONUDA! Centar prodajem dvosoban stan 52m2, terasa, 1. sprat, kuhiwa-prozor, gara`a, bez posrednika, telefon: 422439 ili 063/534-505. 209563 NA NOVOM NASEQU - Savina, gradila „Budu}nost“ 42m2, useqiv, lift, terasa, 43.500. Tel. [39340 Tel. 451-318, 523-193. 209575 NA LIMANU II, 75m2, terasa, lift, ukwi`en, ekstra povoqno 72.000. [ifra 39960 Tel. 451-318, 52-193. 209590 DVOSOBAN nov stan u Danila Ki{a, cena 53.000, tre}i sprat. [ifra 40369 Tel. 451-318, 523-193. 209585 BRA]E RIBNIKAR 47m2, dvosoban, useqiv, ukwi`en, cg, terasa, cena 56.650E. Tel. 021/542-779, 064/823-6618. 209633 DVOSOBAN, Liman II, 53 m2, ukwi`en, III sprat, isto~no orijentisan, lift, lep raspored, 59.000E. Tel. 021/450-417; 064/189-38-87. 209624

DVOSOBAN u funkciji dvoiposobnog, Detelinara, Ul. Krfska, 48m2, ukwi`en 1/1, II sprat, cena samo 45.500E. Tel. 021/450-417; 064/18938-87. 209619 [EKSPIROVA ULICA, prazan odmah useqiv stan od 48m2, I sprat, lift. Tel. 063/101-0661. 209605 NOVI BULEVAR, nov, useqiv dvosoban stan od 43m2, I sprat, lift, terasa. Cena 55.000E. Tel. 063/1010664. 209606 CENTAR, odli~na lokacija, nova, useqiva zgrada, dvosoban stan od 50m2. III sprat, lift, terasa. Tel. 063/777-6233. 209607 UKWI@EN, klasi~an dvosoban stan od 52m2 u Ulici Mi{e Dimitrijevi}a, II sprat, terasa. Cena 58.900E. Tel. 063/101-0668. 209608 \UR\A BRANKOVI]A, 32m2, jednoiposoban stan odli~nog rasporeda. Izgradwa. Cena 1300E/m2 sa PDV-om. Tel. 063/777-6233. 209604 DVOSOBAN ukwi`en dupleks, 37m2, N. Detelinara, Trg M. Jevrosime, 4. sprat, lift, terasa, cg, nov. Cena 37.400E. Tel. 661-3259, 063/570659. 210621

POVOQNO, hitno prodajem trosoban, ukwi`en stan od 78m2 na Bulevaru oslobo|ewa kod stadiona Vojvodine sa terasom i pogledom na Petrovaradinsku tvr|avu i Fru{ku godu, u solidnom stawu, opremqen. Telefon 063/510-375. 81021 PRODAJEM trosoban stan 72m2, ukwi`en, parking, vlasnik. Telefoni: 021/402-227, 063/246644. 80774 POVOQNO trosoban dupleks B. Ribnikara u novojoj zgradi 76m2 69.000 E. sa name{tajem odmah useqiv, samo gotovina!!!. Telefon 6618-1184, 063/598-463 80842 PRODAJEMO nov odmah useqiv dvoiposoban stan od 67m2 za 68.000. Telefon: 6447-622. 81215 PRODAJEM stan 60m2 kod @elezni~ke stanice Bul. Ja{e Tomi}a za 39.000e. Teelfon 064/04-40-796. 81131 POVOQNO, spu{tena cena, dvoiposoban stan, Novo naseqe, [onsi, preko puta crkve, 61m2, li~no. Bez agencije. Telefon 062/856-82-11. 81045

PRODAJEM dvoiposoban stan, 49m2, Cara Du{ana, ukwi`en, novogradwa, odmah useqiv, lift, terasa, cg, kablovska, telefon. Bez posrednika. Telefon 063/509-118. 79556 HITNO dvoiposoban stan, 46.24 podne povr{ine sa klimom izgra|eno 2001 nadogradwa, bez lifta, 6 sprat, 32.000E. Telefon 6319-310 od 17 ~asova. 80805 PRODAJEM dvoiposoban stan na Bulevaru oslobo|ewa, kod Da~mena i jednosoban na Avijati~arskom nasequ, bez posrednika. Telefon 065/20-06-957. 81139 RUMENA^KA, dvoiposoban, 66m2, super komforan, odli~an raspored, povoqno, dogovor. Telefoni: 6315870, 063/598-533. 80944 SOCIJALNO, ul. Dostojevskog, potpuno nov, odmah useqiv, trosoban stan, 68m2, tre}i sprat, lift, terasa, parking mesto. Telefoni: 548-893, 063/807-4172. 81198 HITNO trosoban stan 80m2, Bulevar Oslobo|ewa kod `elezni~ke stanice, prazan, odmah useqiv, ukwi`en. Telefon: 064/419-8372 i 063/7869-724. 80609 LIMAN I, Drage Spasi}, odli~an dvoiposoban stan od 72m2. VI sprat, lift, terasa. Tel. 063/101-0661. 209610 DVOIPOSOBAN, ugao Kisa~ke i Kara|or|eve, 52 m2, II sprat, dvori{no orijentisan, novo, odmah useqivo, cena samo 54.000E. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 209617 KA]E DEJANOVI], dvoiposoban 71m2, kompletno renoviran, luks opremqen , II sprat, ukwi`en, cena 73.000. Telefon 063/517-846. 209627 NOVO NASEQE 45m2, dvoiposoban, renoviran, terasa, cg, useqiv, ukwi`en, cena 52.500E. Tel. 064/8236602, 542-779. 209640 DVOIPOSOBAN ukwi`en stan kod Stanice 62m2, prvi sprat, ekstra povoqno 55.600. Tel. 523-318, 523-193. [39857 209586 U GAGARINOVOJ ulici 75m2, ukwi`en, prazan ekstra povoqno 68.000. Tel. 451-318, 523-193. [ifra 40381. 209587 EKSKLUZIVNA PONUDA - dvoiposoban stan 52m2, 2. sprat, terasa, ostava, bez posrednika, kuhiwa-prozor, gara`a, useqiv, kontakt: 422439, 063/534-505. 209564

NA KEJU Ul. Vojvode Mi{i}a 68m2, II sprat, ukwi`en, stan cena 74.500. Hitno! [40224 Tel. 451-318, 523-193. 209583 NA NOVOM NASEQU - [onsi dvoiposoban stan 63m2, ukwi`en, II sprat, cena 64.000. [ifra 39476 Tel. 451-318, 523-193. 209584 DVOIPOSOBAN 60m2, odli~an raspored, terasa, grejawe, useqiv, cena 52.600E. Tel. 064/823-6606, 6614-200. 209659 GRBAVICA 76m2, ukwi`en, odmah useqiv, renoviran, 3. sprat, terasa, lift, cena 71.100E. Tel. 064/8236608, 021/6614-200. 209647 NOVA DETELINARA 53m2, dvoiposoban, useqiv odmah, lift, terasa, cg, cena 54.000E. Tel. 064/8236607, 424-963. 209644

NOVO NASEQE 60m2, dvoiposoban, ukwi`en, bez ulagawa, 3. sprat, lift, terasa, cena 58.700E. Tel. 064/823-6618, 021/6614-200. 209645 BULEVAR 65m2, dvoiposoban, ukwi`en, useqiv odmah, terasa, lift, cg, sre|en, cena 63.600E. Tel. 064/823-6602, 021/542-779. 209642 DVOIPOSOBAN stan 70m2, centar grada, Vojvode [upqikca, II sprat, useqivo za mesec dana, idealan. Cena 1.300E/m2, mo`e zamena za mawi. Tel. 021/66-22-746, 063/808-6962. 210447 UKWI@EN dvoiposoban 60m2, III sprat, N. naseqe 58.700 evra. Tel. 021/6546-654, 063/757-82-04. 210470 DVOIPOSOBAN nov useqiv 53m2, terasa 54.100 evra. Tel. 021/6546-654, 063/757-82-04. 210465 @ELEZNI^KA, nov dvoiposoban stan, odmah,useqiv, 64m2, III sprat, lift, mo`e sa gara`om. Tel. 4721660. 209729 SEQA^KIH BUNA do {kole, odli~nog rasporeda dvoiposoban stan 76m2 na prvom spratu, pozovite. Telefon 528-137, 661-2262. 209731

nedeqa23.avgust2009.

DU[ANA VASIQEVA!!! Ekstra sre|en i ure|en dvoiposoban stan ni`e spratnosti u odli~noj zgradi. Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 209732 LIMAN II!!! Prvi sprat, klasi~an dvoiposoban stan useqiv po potrebi sa pogledom na park Limanski!!! Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 209733 NOVA DETELINARA hitno nov dvoiposoban stan odli~nog rasporeda, ukwi`ena zgrada za 54.000. Telefon 528-137, 661-2262. 209737 NOVO NASEQE!!! Kod Robne ku}e stan od 60m2 u funkciji dvoiposobnog besprekornog stawa na ~etvrtom spratu sa liftom. Tel. 6363-307, 063/8680-335. 209718 KOSAN^I] IVANA, luks 69m2, ukwi`en, II sprat, terasa. Tel. 444107, 633-7853. 209771 N. NASEQE, ukwi`en dvoiposobni stan od 60m2, III sprat, lift, terasa. Cena 58.700E. Tel. 425-205, 425-210. 209763 PRODAJEM, odli~an, nov, dvoiposoban ukwi`en stan od 49m2 u Cara Du{ana, lift, terasa. Cena dogovor. Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 209781 @. STANICA 61m2, dvoiposoban, terasa, odmah useqiv 56.700. Tel. 444-107, 633-7853. 209773 DETELINARA, nov, dvoiposoban 53m2 lift, terasa 54.000. Tel. 444107, 633-7853. 209774 U BLIZINI Limana IV hitno prodajem nov stan od 67m2 za 62.130 sa porezom. Tel. 421-185. 209727 @. STANICA, prodajem ukwi`en stan od 70m2, odli~nog rasporeda, cena 72.000. Tel. 636-8429. 210505 NOVA DETELINARA, prodajem odli~an, useqiv 2.5 stan za po ceni od 55.600. Tel. 636-8429. 210500 DVOIPOSOBAN, 62m2, Stanica, Omlad. pokreta, vp, terasa, cg, ukwi`en, 55.650E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 210629 RADOJA DOMANOVI]A - funkcionalan dvoiposoban stan 67m2 ni`e spratnosti, dvostrano orjentisan. Povoqno! Tel. 021/6615-124, 063/502-526. 210609 INVESTITOR prodaje u Radoja Domanovi}a odli~an dvoiposoban stan 66m2. Povoqno! Tel. 021/6622412, 063/1020-731. 210593 RADOJA DOMANOVI]A, prodajem odli~an trosoban stan od 86m2, na prvom spratu, ekstra gradwa, pouzdan investitor, bez posrednika. Povoqno! Tel. 021/472-2061, 063/1020733. 210591 TOLSTOJEVA - nov odmah useqiv trosoban stan 65m2 sa odvojenom kuhiwom. Mo`e zamena za mawi. Tel. 021/6615-124, 063/502-526. 210604 TROSOBAN, 80m2, Bulevar oslobo|ewa, 4. sprat, lift, terasa, cg, ukwi`en 79.300E. Tel.661-3259, 063/570-659. 210631 STAN izuzetnog rasporeda, 62m2, strukturno trosoban sa terasom, dvostrano orjentisan. Cena 56.000 evra, ukwi`en! Tel. 063/855-7109; 021/427-277 ({ifra: 19619). www.solis-nekretnine.com. 210572 PRODAJEM nov trosoban stan kod Sajma, odmah useqiv, 60m2 na drugom spratu, odli~an! Tel. 064/134-0459; 021/520-231 ({ifra: 19425) www.solis-nekretnine.com. 210573 ODLI^AN odmah useqiv nov trosoban stan 47m2 na 2. spratu u Temerinskoj ulici, povoqno. Lift, terasa. Tel. 064/134-0459, 021/427-277. www.solis-nekretnine.com; ({ifra: 19648). 210574 HITNA PRODAJA! Trosoban stan od 79m2, Turgeweva ulica, odli~an stan, povoqno! Tel. 064/134-0459; 021/451-570 ({ifra: 18270). www.solis-nekretnine.com. 210575 LEP klasi~an trosoban stan na Limanu III, 67m2, cena 77.000 evra. Tel. 065/2019-013; 021/451-570 ({ifra: 16974). www.solis-nekretnine.com. 210576 PRODAJEM trosoban stan idealnog rasporeda, na II spratu, dvostrano orjentisan, na dobroj lokaciji - u blizini {kole i obdani{ta. Tel. 063/855-7109. www.solis-nekretnine.com. 210577 NOVOGRADWA na Limanu, kod Op{tine, odli~an trosoban stan na drugom spratu, dvori{no okrenut sa lepom terasom. Cena 93.000 evra sa PDV-om. Tel. 064/2003-103; 021/451570. www.solis-nekretnine.com ({ifra: 18749). 210578 TROSOBAN stan u dve eta`e, 110m2 na Grbavici, ukwi`en, cena 93.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/427-277 ({ifra: 16416). www.solis-nekretnine.com. 210579

23

PRODAJEM trosoban stan od 71m2 na Beogradskom keju, vi{e spratnosti, sa pogledom na Dunav, ukwi`en, lift, terasa. Cena 60.000 evra. Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 209785 ABC, ukwi`en, odli~an trosoban stan od 93m2, lift, terasa, cg. Mo`e zamena uz doplatu. Tel. 425-205, 425210. 209764 GRBAVICA, nov, brzo useqiv trosoban stan od 78m2, lift, terasa, cg, prelep pogled. Direktno od investitora za 1230 E/m2. Tel. 425-205, 425-210. 209758 LIMAN JEDAN u zgradi od fasadne cigle trosoban stan 83m2 na prvom spratu, sa liftom, ukwi`en. Telefon 528-137, 661-2262. 209725 AVGUSTA CESARCA trosoban stan 90m2 kompletno name{ten, ukwi`en, parking mesto, lift, terasa, lako mo`e biti ~etvorosoban 103.000. Telefon 528-137, 661-2262. 209726 GRBAVICA, izuzetan trosoban stan, 51m2, terasa, ukwi`en, odmah useqiv. Cena 58.710, mogu} dogovor! Tel. 472-1661. 209738 CENTAR nov 76m2 luks - trosoban stan na prvom spratu, po `eqi gara`a, oprema i name{taj. Tel. 021/528599, 423-208. 209730 LIMAN DVA odmah useqiv trosoban stan 78m2, klasi~nog raporeda, lift, terasa za 85.500. Telefon 528137, 661-2262. 209735 [ONSI, odli~an trosoban stan, I sprat, 80m2, ukwi`en, cena dogovor. Tel. 065/699-6536. 209736 EKSTRA PRILIKA! Grbavica, prodajem odli~an, nov, odmah useqiv 3.0 stan od 70m2. Tel. 636-6952. 210499 [IRI CENTAR, prodajem nov, odmah useqiv, odli~an 3.0 stan od 85m2 na I spratu po ceni 85.500 sa PDVom. Tel. 636-6952. 210503 LIMAN II, kod [tranda, trosoban stan 73m2, odli~nog rasporeda, povoqno. Tel. 6615-117. 210463 PREKO PUTA Merkura, ukwi`en trosoban stan 66m2, izuzetan raspored, povoqno. Tel. 6615-117. 210464 CENTAR 80m2, trosoban, ekstra kvalitet, brzo useqiv, terasa, lift, cena 78.300E. Tel. 021/424-963, 064/823-6602. 209649 BALZAKOVA 69m2+36m2 terase, trosoban stan, ukwi`en, useqiv, sre|en, cena 71.100E. Tel. 064/8236608, 542-779. 209658 NOV 63m2, useqiv, trosoban, ekstra raspored, terasa, cg, cena sa PDVom 68.200E. Tel. 064/823-6618, 021/542-779. 209662 ILIJE BIR^ANINA 68m2, trosoban, useqiv, ukwi`en, sendvi~ zid, terasa, lift, cg, cena 70.100E. Tel. 064/823-6604, 021/542-779. 209663 KOD SAJMA prodajem klasi~an trosoban stan na uglu zgrade 76m2 sa terasom, III sprat, gradi „Moj dom“ projektno finansirawe. Tel. 451318, 523-193. 209588 NA NOVOJ DETELINARI brzo useqiv trosoban stan 73m2, ekstra povoqno 63.500. [ifra 40036 Tel. 451-318, 523-193. 209589 U PETROVARADINU trosoban useqiv stan 80m2, I sprat, samo 57.000. Tel. 063/550-387, 451-318. 209592 TROSOBAN 61m2, nov, brzo useqiv, ekstra raspored, terasa, lift, cena 65.600E. Tel. 064/823-6604, 021/66-14-200. 209634 NOV, trosoban, 61 m2, Grbavica, A. [anti}a, visoki parter, poseban ulaz, prvoklasna gradwa i oprema, useqiv 68.000. Telefon 063/517-846. 209626 TROSOBAN, Grbavica, A. [anti}a, 76,5m2, III sprat, ukwi`en, ju`no orijentisan, izuzetno lociran stan, hitna prodajna cena samo 76.000E. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 209621 ]IRPANOVA ULICA, ukwi`en stan novije gradwe od 71m2 na prvom spratu. Lift, terasa. Tel. 063/7759121. 209609 PRODAJEM komforan trosoban dupleks stan 67m2, ekstra gradwa, na Novom bulevaru, bez posrednika. Tel. 021/472-2061, 063/102-0733. 210594 DANILA KI[A, trosoban dupleks, 82 m2, mo`e biti ~etvorosoban, ukwi`en, useqiv. Cena 92.700. Tel. 472-1660. 209734

MI^URINOVA 4.0 140m2 sirovo stawe, pred useqewem. Telefon 063/527-944. 81192 PRODAJEM ~etvorosoban 102m2 stan ukwi`en, bez ulagawa, ul. Branislava Nu{i}a, cena: 105.000E. Telefon 065/615-75-45. 81182


24

OGLASI

nedeqa23.avgust2009.

FUTO[KA pijaca - centar, noviji ukwi`en name{ten stan 90m2, redovan sprat, parking, cena: 103.000e. Hitno! Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 81168 STAN 120m2, s pogledom na tvr|avu, redovan sprat, lift, dve terase. Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 81167 TROIPOSOBAN stan, 85m2, odli~na lokacija, lift, terasa, cena 70.000e, hitno. Telefoni: 6546-976, 065/3333-188, 065/3333-177. 81162 PRODAJEM nov troiposoban dupleks 89m2, useqiv odmah, ugao Laze Kosti}a i Petra Drap{ina, cena 1300E/m2, agencije iskqu~ene. Telefon 063/50-90-30. 77850 TROIPOSOBAN, Liman II, novije zgrade u Ravani~koj ulici 94,27m2, I sprat, ukwi`en, izuzetna nekretnina po ceni od samo 1200E/m2. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 209620 TROIPOSOBAN 81m2, odmah useqiv, lift, terasa, perfektan raspored, cena 79.300E, nije fiksno. Tel. 064/823-6608, 021/542-779. 209635 KOD DALTONKE Ul. Laze Kosti}a, troiposoban ekskluzivan stan 94m2, III sprat, gara`e, lift, terasa, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523-193. 209593 NA NOVOJ DETELINARI troiposoban stan, redovna eta`a, odmah useqiv, ukwi`en 96m2, hitno i povoqno, cena 88.800, ekstra sre|en. Tel. 451-318, 523-193. [39696. 209594 NA GRBAVICI useqiv stan 95m2 upotrebna dozvola, cena 97.900. [ifra 38961 Tel. 451-318, 523-193. 209591 USEQIV odmah 93m2, troiposoban, ekstra kvalitet, ukwi`en, terasa, cg, Socijalno, cena 91.000E. Tel. 064/823-6604, 542-779. 209665 TROIPOSOBAN nov stan 70m2, na Grbavici, Tolstojeva ulica, useqivo. Fiksno 79.500E. Tel. 021/526-387 , 063/808-69-62. 210456 CENTAR, prodajem odli~an, ukwi`en stan od 90m2 u novoj zgradi, po ceni od 105.000. Tel. 063/82-88-377. 210504 NOVO NASEQE troiposoban stan 87m2, ukwi`en, dvostrano orijentisan, zgrada sa lifom, kod {kole i obdani{ta. Telefon 528-137, 6612262. 209739 ODLI^AN troiposoban stan od 90 m2 na mirnom mestu, dobar raspored, ukwi`en, cena samo 77.250. Tel. 422149. 209740 CENTAR blizu Bulevara 91m2, odli~nog rasporeda, lepa terasa, dvostrano orijentisan, vi{enamenski. Telefon 528-137, 661-2262. 209741 TROIPOSOBAN stan od 90m2 na Limanu 3, odli~an raspored, lift, dve terase. Cena 100.000 evra, dogovor. Tel. 021/654-6609; 063/885-6290. 209779

ODLI^AN stan, troiposoban od 102m2 u ul. Maksima Gorkog, fasadna cigla, tre}i sprat, ukwi`en, polusirovo stawe! Tel. 064/134-0459; 021/451-570 ({ifra: 17933) www.solis-nekretnine.com. 210580 PRODAJEM stan 75m2 + 15m2 gratis, ukwi`en, Simeona Pi{~evi}a, Savina, Budu}nost gradwa, 4. sprat, 2 nivoa, 4 sobe, samo 77.000 evra. Tel. 021/427-277; 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com; ({ifra 15874). 210581 LIMAN III, kod Op{tine, klasi~an troiposoban stan 93m2, renoviran, dvori{no orjentisan, jedinstvena ponuda na tr`i{tu. Tel. 064/2003-103; 021/451-570 ({ifra: 19599). www.solis-nekretnine.com. 210583 HITNA PRODAJA stanova, 90m2, Temerinska ulica, 2. sprat, odmah useqiv, odli~an, vredi videti. Cena povoqna. Tel. 064/134-0459, 021/520231 ({ifra: 19648) www.solis-nekretnine.com. 210584 ODLI^NA PRILIKA! Liman, prodajem 3,5 stan od 93m2 po ceni 92.700. Tel. 636-6952. 210506

JODNA BAWA - noviji odli~an stan 95m2 na prvom spratu, dvostrano orjentisan. Tel. 021/6615-124, 063/502-526. 210616 MAKSIMA GORKOG - ukwi`en kompletno renoviran ~etvorosoban salonski stan 105m2 na prvom spratu, dvostrano orjentisan. Tel. 021/528-399, 063/502-526. 210617 BALZAKOVA - ukwi`en ~etvoroiposoban stan 113m2+23m2 odli~nog rasporeda. Mo`e zamena za mawi. Tel. 021/472-2060, 063/502-526. 210603 NOVI BULEVAR - petosoban dupleks 98m2 bez kosina, odmah useqiv, odli~an. Tel. 064/134-0459; 021/451-570 ({ifra: 18038) www.solis-nekretnine.com. 210586 PRODAJEM petosoban moderan stan, 101m2, na {estom spratu, mansarda, dnevna soba 35m2, ulica Mi~urinova, cena 105.000 evra. Tel. 021/520-231; 064/134-0459 ({ifra: 19720) . www.solis-nekretnine.com. 210587 TELEP 126m2, ~etvorosoban stan na prvom spratu, ukwi`en 82.500. Tel. 444-107, 633-7853. 209775 KA]E DEJANOVI] 106m2, petosoban, terasa, ukwi`en. Tel. 444107, 633-7853. 209776 ^ETVOROSOBAN stan od 101m2 kod Futo{ke pijace, cena sa PDVom. Tel. 021/654-6609, 064/150-0867. 209783

CENTAR ekstra salonac 113m2 kompletno renoviran na prvom spratu, dvostrano orijentisan, lepa terasa. Telefon 528-137, 6612262. 209742 DUNAVSKI PARK!!! Ekskluzivan salonski stan u neposrednoj blizini Dunavskog parka. Tel. 021/4740064, 063/500-213. 209743 LUKSUZAN ~etvorosoban stan u vili sa velikom gara`om na mirnom mestu u blizini ulice Cara Du{ana. Tel. 474-0064, 063/500-213. 209744 NOVA DETELINARA 96m2 nov ~etvorosoban stan, dobar raspored, terasa, lift, useqewe i cena po dogovoru. Tel. 021/528-599, 063/1118085. 209745 NESVAKIDA[WA PONUDA!!! Ekskluzivan stan u novijoj zgradi u centru Novog Sada od preko 200m2. Pozovite!!! Tel. 474-0064, 063/500213. 209746 U STROGOM CENTRU hitno prodajem nov, odmah useqiv petosoban stan, u novogradwi, ekstra kvalitet. Tel. 472-1661. 209747 PRODAJEM ekskluzivan petosoban stan u vili, u blizini Bulevara, 159m2, II sprat. Tel. 472-1660. 209748

U LAZE KOSTI]A ekskluzivan penthouse 135m2 petosoban, gara`e, lift, 2 terase, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523-193. 209596 MIRNA ULICA kod Bul. oslobo|ewa petosoban stan penthouse, ekstra oprema 150m2+60m2 gratis. Tel. 063/7537823. 209597 EKSKLUZIVAN stan u vili, povr{ine 159m2, Ulica Toplice Milana. Useqivo u avgustu. Cena 1250E/m2 sa PDV-om. Tel. 063/1010661. 209612 ^ETVOROSOBAN stan 103m2, dupleks, Kornelija Stankovi}a, gradila „Budu}nost“, useqiv. Cena 100.000E mogu zamene. Tel. 021/526387, 063/808-69-62. 210453 GRBAVICA - nov veliki dupleks sa ogromnom terasom i gara`nim mestom, odmah useqiv, luks oprema, 3. sprat, lift, mala zgrada sa malo stanova. Vredi videti, cena 1.150 evra/m2. Tel. 064/134-0459; 021/520231 ({ifra: 18652) www.solis-nekretnine.com. 210585 ADAMOVI]EVO NASEQE! Odli~an dupleks! Troiposoban stan, lift, terasa, klima, velika odvojena kuhiwa, kvalitetna oprema. 82m2 - 77.000 evra. Tel. 064/157-1297; 021/451-570; ({ifra: 19301). www.solis-nekretnine.com. 210582 NOV, odmah useqiv dupleks stan od 143m2 u Ulici Vuka Karaxi}a. Investitor prodaje, cena sa PDV-om. Tel. 063/101-0661. 209611 KOD SAJMA petosoban dupleks stan 102m2 (45+47m2) gradi „Moj dom“, projektno finansirawe. Tel. 523-193, 451-318. 209595 ^ETVOROIPOSOBAN dupleks, 95m2, Ilije Bir~anina, lift, terasa, cg, useqiv, 76.000E. Tel. 6613259, 063/570-659. 210622

PLAC 850m2, sremska strana Salaksije, pogled na N.Sad, cena 9.000e. Telefoni: 6546-976, 065/3333177, 065/3333-188. 81166 PRODAJE SE komforna ku}a u centru Sremskih Karlovaca. Telefon 021/882-492, 065/66-37-053 . 81135 GRA\EVINSKI PLAC, Sremska Kamenica, 630m2, blizina centra, lepa, mirna ulica, front 26m, mo`e parcelizacija na dva placa. Telefon 063/128-97-97. 81112 PRODAJEM 2,5 jutra zemqe sa ucrtanim sala{om u Ka}kom ritu, blizu Dunava. Telefon: 065/856-20-51. 81089 PRODAJEM plac 34 ara u Starom Rakovcu. Telefon 871-213, 065/68329-95 81120 KU]A 180m2, u Ka}u sa lokalom i poslovnim prostorom od 350m2. Telefoni: 021/621-36-02, 064/417-42-14. 80856 PRODAJEM novu spratnu ku}u od 200m2 u strogom centru Ba~kog Petrovca, postoji mogu}nost za lokal. Telefon 021/782-322, uve~e Andrija. 81157 PRODAJEM ku}u na Telepu 200m2, plac 500m2. Telefon 060/456-67-76. 81160 NE[TIN selo pored Dunava, prodajem ku}u sa infrastrukturom, grejawe na gas, telefon, sa velikim placem. Telefon: 021/504-629. 81087

NOVA ku}a 200m2/500m2, cena 115.000E. Mo`e zamena za mawi stan, dogovor. Telefoni: 6546-976, 065/3333-188, 065/3333-177. 81165 PRODAJEM dve ku}e, novu i staru, na Vidovdanskom nasequ, plac 760m2, prvi vlasnik, uredni papiri. Telefon 419-375. 80812 NOVE drvene ku}e, 11m2 + 4m2 i 25m2, tri prostorije, prenosiva, mo`e sa potokom, jezerom i mostom za ulaz u ku}u. Telefoni: 021/719-334, 063/89-70-561. 81169 GRA\EVINSKI PLAC 630m2, ukwi`en, struja, voda, gas, telefopn, ul. B. ]opi}a, bli`e Dunavu. Telefon 639-38-01. 80806 PRODAJA: vi{e placeva na Adicama. Telefoni: 6546-976, 065/3333188, 065/3333-177. 81164 HITNO prodajem plac - vikend zona u Novim Ledincima 2.380m2, cena 15.000evra ceo. Telefon 886-636. 81037 PRODAJEM plac - ru{evna ku}a u centru Rumenke, 2.200m2 (20x105m), pogodan za poslovnu delatnost. Telefoni: 6215-584, 064/114-84-27. 80124 PRODAJEM urbanisti~ki sre|ene placeve u Rumenki od po 560m2, 1/1. Telefoni: 6215-584, 064/114-84-27. 80123 U MO[ORINU prodajem ku}u 120m2 cena 16.600 E sa dogovorom. Telefon 064/547-2343 80962 PRODAJEM spratnu ku}u na ^eneju, 150m2, plac 1300m2, centralno grejawe, gas, gradska voda, telefon. Telefon 060/016-1200. 80983 PRODAJEM ku}u na Salajci 100m2 sa nusprostorijama na placu 1568 m2. Telefon 063/545-613. 80985 PRODAJEM 3.5 jutara zemqe u ^erevi}u. Telefon 021/876-362. 81020 PRODAJEM jutro zemqe na putu Novi Sad - Ba~ki Jarak-. Telefon 063/548-343. 81026 NOVIJA ku}a, spratna sa dva trosobna stana sa svom infrastrukturom u Ma`urani}evoj ulici u Petrovaradinu 78.000e. Telefon 021/444-101, 063/750-4187. 80910

DNEVNIK

PRODAJEM komfornu ku}u, 160m2 stambenog prostora u Novom Sadu, Sentandrejski put preko puta sportskog centra, plac 530m2, vlasnik, dogovor. Telefoni: 6416-732, 064/304-7856. 81083 ODLI^NA komforna ukwi`ena ~etvorosbna ku}a u Rade Smiqanova, sa svom infrastrukturom, grejawe, bez ulagawa 65.000e. Telefon 021/444-101, 063/750-4187. 80909 PRODAJEM wivu - plac u Sadovima 2714m2. Telefon 064/6259836 zvati posle 15~asova. 80874 HITNO ! Ku}a u Bano{toru - Kru{evqe sa svom infrastrukturom na glavnom putu, bez ulagawa, vo}wak. Telefon 021/444-101, 063/750-4187. 80908 PRODAJEM wivu k.o Novi Sad godrwe sajlovo 15x358m (5780m2) pored wive put, 100m od struja, voda, gas, prevoz GSP. Telefoni: 021/6617-415 064/0678-614. 81039 PRODAJEM ili izdajem 10 jutara zemqe u KO Ratkovo, op{tina Oxaci. Telefon 064/346-69-17 81043 PRODAJEM 4,5 jutra zemqe na asfaltu, blizu centra ^eneja, pogodno za hvale i magacine ima telefon i struja. Telefon 064/122-08-86 81063 POPOVICA, najlep{i deo, plac 6050 m2, 2/3 ravan, idealan za hotel ili luksuzne vile. Telefon 063/5050-89. 81064 RAKOVAC, Salaksije, renovirana vikend ku}a, oko 90m2, ~vrsta gradwa, blok, fasadna cigla, struja, telefon, gradski vodovod, mogu}nost prikqu~ewa na plin i kablovsku tv, nusprostorija ~vrsta gradwa oko 20m2, plac veli~ine 2.750m2 pod orasima, {qivikom, drugim vo}em, stambena zona, 10km od Novog Sada, ukwi`eno, 39.000e, mogu} dogovor. Telefon 063/500-908. 81133 U CENTRU Sremskih Karlovaca deo porodi~ne ku}e 38m2, potpuno odvojeno, poseban ulaz sa dvori{tem i gara`om. Telefon: 021/882474. 81078 SALA[ na me|unarodnom putu N. Sad - Subotica 20km od N. Sada po svojoj lokaciji sadr`ini i kvalitetu najjetfiniji u Ba~koj, 125.000e. Telefon 064/1617700. 80798 PRODAJEM odmah useqivu i ure|enu vikendicu, sa predivnim pogledom na Novi Sad i okolinu. Telefon 063/873-7048. 81031 NOVA ku}a u [ajka{u, Ul. Zadru`na br. 18, 130m2, odmah useqiva. Telefon: 064/1410216, Mile zidar. 77972 PRODAJEM ku}u na Klisi, 150m2, sa placem od 600m2. Telefon 064/263-98-48. 80771 TELEP, nov stan 25m2, sa odvojenom spava}om sobom na prvom spratu, 30.000E, Grbavica, 38m2, tre}i sprat, nov 46.000E. Telefon: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200512. 81200 PETROVARADIN, nova ku}a odmah useqiva, dva kupatila, 200m2, PVC stolarija, fasada, izolacija, CG, gara`a, ostava, plac 450m2, hitno. Telefon: 021/6614-694, 063/587602, 063/200-512. 81202 U ^ORTANOVCIMA prodajem spratnu ku}u 150m2, 30.000 E. Telefon: 064/37-404-18. 78400 KAMENICA, centar, nova ku}a, 170m2, petosobna sa grejawem, dupla gara`a, podrum, letwa kuhiwa, 120m2, plac 400m2, hitno. Telefoni: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200512. 81205

KA] sun~ani breg, nove ku}e odmah useqive, 108 i 109m2 samo 65.000E. Telefoni: 021/6614-694, 063/200-512, 063/587-602. 81206 POPOVICA povoqno vikendica 50m2 plac 1000m2 uz potok samo 15.200e, i ravan plac 2126m2 uz asfalt 23.5m, izvor 8.4E/m2. Telefon 062/1771-353. 81209 PRODAJEM dve ku}e Koviq - \ur|evo. Telefoni: 021/55-20-88, 838923, 889-676, 064/114-36-75, \or|e. 80709 U BA^KOM JARKU prodajem plac 355m2, temeq, projekat, pla}ene komunalije i 3 jutra zemqe. Telefoni: 6363-723, 062/8170802. 80669 BEO^IN, urbanizovano zemqi{te 15.050m2 put sa svim prikqu~cima, lep pogled, vlasni{tvo 1/1 6,5 e/m2, hitno. Ozbiqan kupac - dogovor. Telefon 064/314-37-14 80627 ADICE, kod obdani{ta, ku}a sa tri stambene jedinice 170m2, tri kupatila, svi prikqu~ci, odmah useqiva, plac 300m2, samo 65.000E. Telefon: 021/6614-694, 063/587-602 i 063/200-512. 81204 PRODAJEM placeve u Maloj Kamenici. Telefon 063/883-6201. 80610 PRODAJEM ku}u na glavnom putu u Vilovu, nova, 2 kupatila, CG. trofazna sturja, telefon, plac 1520m2. Telefon 063/810-50-21 ili 866-354 81234 JODNA BAWA, prodajem moderno projektovanu vilu 400m2. Telefon 063/527944. 81183 PLAC u centru 400m2, gradi se P+4+PT, 2 vlasnika. Telefon 063/ 527-944. 81184

NA 11km od Novog Sada, pored Rakovca, naseqe Salaksije, na ogra|enoj i obra|enoj parceli veli~ine preko 1.000m2 (park, vo}ke, ku}na ba{ta, kompostara, travwaci, cvetna ba{ta, igrali{te, ba{tenska ku}ica) prodaje se konforna, name{tena i opremqena ku}a (trofazna struja, gasovod, eta`no grejawe, gradski vodovod, kanalizacija, fiksni telefon, satelitska TV-antena, sigurnosne brave, alarmni ure|aj itd.) ukupna povr{ina objekata: 246m2, od toga stambenog prostora 182, prate}ih gra|evina 64m2. Interesovati se radnim danima od 18 do 20 sati na slede}im brojevima telefona: 021/6624-834, 021/6275-496. 76818 POTREBNA LOKACIJA (stara ku}a) za izgradwu stambene zgrade. U {irem centru Novog Sada. Dajemo stanove ili novac.Vlasnici, javite se!! Tel. 021/526-387, 063/808-69-62 210442 KUPAC iz inostranstva kupuje dve ku}e u centru Novog Sada, jednu u ul. Vase Staji}a, ul. Pavla Simi}a i okolina, a drugu na prometnoj i atraktivnoj lokaciji. Pla}awe u ke{u. Tel. 064/2019-322. www.solisnekretnine.com. 210513 KU]A kod Jodne bawe, ulica Milana Petrovi}a...za vi{e informacija pozovite. Tel. 064/2003-103; www.solis-nekretnine.com. 210534 PRODAJEM ku}u na Salajci, 317m2, vi{e stanova, zapo~eta hala, plac 1207m2, vredi videti, cena 320.000 evra. Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 210528 PRODAJEM ukwi`enu ku}u od 54m2 kod @elezni~ke stanice, cena 34.000 evra. Tel. 021/654-6609; 063885-6290. 209790 KU]A, Avijacija 120m2, plac 450m2, useqiva, ukwi`ena, komplet renovirana, kolski ulaz, cena 139.000E. Tel. 064/823-6604, 021/542779. 209629 PRODAJEM luks ku}u u centru grada pogodna za stanovawe i poslovawe! Mogu}a zamena! Tel. 021/423-208, 528-599. 209689 PRODAJEM ukwi`enu spratnu, ku}u u Futogu, ~vrsta gradwa, povr{ine 220m2 na placu od 530m2, strukturno odli~na, pogodna za dve porodice. Cena dogovor. Tel. 021/654-6609; 064/987-1848; 064/1500867. 209787


OGLASI

DNEVNIK

NOVA ku}a, Petrovaradin, 80m2+pomo}ni objekti, ure|eno dvori{te 500m2. Tel. 021/6337-037, 063/250-892. 210487 ^ARDAK!!! Ku}a od 200m2 na placu od 25.000m2 na asfaltnom putu. Pozovite!! Tel. 021/474-0064, 063/500213. 209688 SR. KAMENICA - ^ardak velika ku}a sa bazenom na odli~noj poziciji! Mogu}a zamena! Tel. 021/423-208, 063/111-41-42. 209692 U KAMENICI ~etvorosobna ku}a 85m2 na placu od 1500m2 po izuzetno povoqnoj ceni od 70.000. [ifra 40234 Tel. 451-318, 063/8168-920. 209568 NA ^ARDAKU ku}a 200m2 (130 stambeno+80 suteren), plac 1.400m2 ekstra pogled 11.0000. Hitno. Tel. 451-318, 523-193. 209569 KU]A, Sr. Kamenica, Ul. Vojvode Mi{i}a, lepa mirna ulica u blizini centra, 190/530m2, ukwi`ena, odmah useqiva, mogu}a zamena za mawi stan. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 209613 KU]A u Sr. Kamenici 120m2 na placu od 780m2, legalizovana, povoqno! Tel. 065/2019-013 . www.solisnekretnine.com; ({ifra: 30290). 210526 SREM. KAMENICA, odli~na prizemna ku}a na placu od 620m2, najboqa lokacija! Vredi! Tel. 064/1340459; www.solis-nekretnine.com. 210527 PORODI^NA ku}a jedinstvene lepote, moderna, izuzetno projektovana, petosobna, Vojnovo - Srem. Kamenica. Tel. 065/2019-013 ({ifra: 30359) www.solis-nekretnine.com. 210530 SREMSKA KAMENICA - u centru ukwi`ena spratna ku}a 80m2, plac 350m2, sa pogledom na Dunav. Cena 88.000 evra. Mogu}nost pro{irewa u potkrovqe. Tel. 063/502-526. 210608 HITNA PRODAJA, odli~na spratna ku}a iza Minakve na Telepu. Petosobna na placu od 900m2! Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 210531 TELEP novija ku}a sa odli~nom pozicijom, ukwi`ena, prodaja ili zamena. Tel. 021/528-599, 063/111-4142. 209690 TELEP na dobrom mestu, lepa spratna ku}a 300m2 na placu 610m2, gara`a, eta`no grejawe, parket, ukwi`ena. Telefon 063/538-166. 209691 KLISA - nova ku}a, ukwi`ena, spratna, 140m2+pomo}ni objekat 60m2, lepa pozicija, mogu} svaki dogovor. Tel. 064/829-5005, 063/250-892. 210486 KOMPLET renovirana, sre|ena, porodi~na ku}a na Klisi u blizini sportskog centra, 80m2 plus 40m2 nusprostorije, na placu od 650m2. Tel. 065/2019-013; ({ifra: 30353). www.solis-nekretnine.com. 210529 HITNO!!! Prodajem novu ukwi`enu ku}u od 100m2 na lepo ure|enom placu oko 700m2 u centru B. Petrovca. Cena dogovor. Tel. 021/654-6609; 063/885-6290. 209789 HITNO!!! Prodajem ku}u od 120m2 na velikom placu od 5700m2 u centru Gajdobre, pogodno za stanovawe i proizvodwu. Cena 17.000 evra. Tel. 021/654-6609; 063/885-6290. 209792 KU]A u Ka}u - Sun~ani Breg, gradila „Budu}nost“, ~etvorosobna 110m2, Pr+Sp, useqiva ukwi`ena... Povoqno!!! Tel. 021/526-387, 063/286-647. 210454 PRODAJEM spratnu ku}u od 80m2 na placu od 980m2 na Paragovu. Lep pogled, ukwi`eno. Cena dogovor. Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 209788 KU]A na ^ardaku, ukwi`ena, novije gradwe, 110m2, plac od 1400m2 sa pogledom na grad i Dunav, cena 95.000 evra. Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 210532 KUPUJEM ku}u u Ba~kom Jarku ili Temerinu. Mo`e i plac. Tel. 065/2019-016. www.solis-nekretnine.com. 210514 SZ AKTIVA GRADWA, tra`i lokacije za izgradwu stambenih zgrada, mogu} svaki dogovor. Tel. 021/472-2061, 063/102-0733. 210589 NOVI SAD - mega market, parcela 60.000m2 na auto-putu Novi Sad-Beograd kod „Rodi}a“-a. . 210517 UTU uslovi i kompletna infra struktura za mega market. Tel. 064/2019-322 . www.solis-nekretnine.com. 210518 PLAC NA ADICAMA - za objekat za vi{e porodi~no stanovawe, P+1+PK, 480m2 stambene povr{ine, cena 80.000 evra. Tel. 064/2003-103 . www.solis-nekretnine.com. 210524

PARCELA za poslovawe, 9815m2 Luka - N. Sad i ukwi`en objekat 4.100m2 i placevi za individualnu gradwu u gradu ili okolini 556m2, 4.700m2. Tel. 021/528-599, 423-208. 209685 INDUSTRIJSKI plac, Temerin, kod „Avia“ pumpe, 16.700m2, 200m front uz me|unarodni put, sva infrastruktura uz plac, ukwi`en 1/1, odli~na investicija. Tel. 021/450417; 064/189-38-87. 209615 PLAC 2.881m2 - na glavnom putu na ulazu u Rumenku, za objekat P+1, front 60m, cena 115.000 evra. Tel. 064/134-0459 . www.solis-nekretnine.com. 210520 PRODAJEM plac sa ukwi`enom ku}om za ru{ewe! 695m2 plac, ku}a 70m2, struja, voda, gas, telefon, iza Belih Dvora na putu za Veternik. Cena 33.000 evra. Tel. 064/134-0459; www.solis-nekretnine.com. 210521 PLAC u Petrovaradinu kod Bloka VIII, 1127m2, 25x48m, P+1+PK, 50% izgra|enosti, idealno za sportski centar! Mo`e i zamena za stan. Cena samo 45.000E. Tel. 064/134-0459 . www.solis-nekretnine.com. 210522 PLAC u Veterniku 466m2, pored struja, voda, gas, za 14.000. Telefon 063/538-166. 209687 PRODAJEM plac u Ka}u od 4555m2, pored auto puta, dozvoqena gradwa privrednih objekata, ukwi`eno, cena 25 evra/m2. Tel. 021/425-653, 6616324. 209674 PLAC od 3000 m2 u Bukova~kom Dolu. Tel. 065/912-3321. 209686 ODLI^NI gra|evinski placevi, Bocke, 750m2, 970m2, 1200m2. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 209616 PREDIVNA parcela, Rakovac, 22.700m2, pogled na grad i Dunav, investirajte sada kada je povoqno, mogu} svaki dogovor. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 209614 PLAC Liparije I, 8200 m2, predivan pogled, i plac Torine 20.000m2, sada je trenutak za investirawe. Tel. 021/450-417; 064/189-38-87. 209622 PLAC od 4.000m2 sa predivnom panoramom na ceo Novi Sad, potez Salaksije, komunalno opremqena, asfalt do placa, 8km od mosta Slobode. Mogu}nost parcelisawa i kupovina mawe kvadrature. Tel. 064/2003-103 . www.solis-nekretnine.com. 210523 PLAC NA GRIGOVCU - 2.300m2, ku}a i brvnara pored puta, voda, struja i telefon, vo}wak i vinograd. Tel. 065/2019-004. www.solis-nekretnine.com. 210519 VIKENDICA na Banstolu od 55m2, 13 ari placa, vo}wak, vinograd, struja, voda. Tel. 063/855-7109; 021/520-231; ({ifra: 30198). www.solis-nekretnine.com. 210525 VIKENDICA u Bockama, potez Gorwe Provalije - Mala Kamenica, 4km od pruge, plac ravan, 40 stabala vo}a, 2530m2, struja, bunar sa vodom. Tel. 064/2003-103 . www.solis-nekretnine.com. 210533 STARIJA vikendica sa placem od 5.000m2, Bocke, gra|evinska zona, trofazna struja, bunar, oaza mira sa predivnim pogledom na grad. Tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 209623 PRODAJEM novu vikendicu od 80m2 na placu 1.500m2 u Maloj Kamenici, ~vrsta gradwa, ukwi`ena, struja, telefon, gas. Povoqno. Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 209791

IZDAJEM mehani~arsku radionicu, mo`e i za magacin sa kancelarijama, stanom od 60m2, useqivo, Partizanska ulica. Telefon 063/522330 80858 IZDAJEM prodajem lokal 45m2 dobra lokacija, blizina Bulevara oslobo|ewa, pogodan za sve delatnosti. Mo`e zamena za stan. Telefon 065/20-06-957. 81140 IZDAJEM povoqno lokal 35m2 ulica Bore Stankovi}a u blizini Najlon pijace. Telefoni: 063/87-33330, 410-518. 80484 IZDAJEM nov lokal 130m2, Rumena~ka ulica, za sve namene. Telefon 064/09-07-889. 81236 PRODAJEM lokal 52m2 u centru Novog Sada, pe{a~ka zona, opremqen, razra|en, ukwi`en. Hitno i povoqno. Telefon 063/8923-168. 80003 IZDAJEM uli~ni lokal na Bul. Oslobo|ewa kod Futo{ke pijace, veli~ine 160 m2, cena 1800 Evra. Telefon 065/455-3333 80958

GUNDULI]EBA 8, izdajem lokal 90m2. Telefon 063/527-944. 81189 IZDAJEM lokal u Novom Sadu, ugao P.Drap{ina i Laze Kosti}a, 23m2. Telefon 064/149-6245. 80902 PETRA DRAP[INA 27, izdajem 6 opremqenih kancelarija sa parkingom i gara`om. Telefon 063/527944. 81190

IZDAJEM lokal, 20m2, Dunavska 23, pasa`, 1. sprat, grejawe, telefon, klima ure|aj. Pogodno za kancelarije. Telefoni: 064/9356-924, 021/6350-448. 81125 IZDAJEM lokal od 28m2 u Haxi Ruvimovoj 61. Telefon 063/539-984. 80322 PRODAJEM lokal od 28m2 u Haxi Ruvimovoj 61. Telefon 063/ 539-984. 80323 IZDAJEM kompletno opremqen i razra|en frizerski salon, manikir, pedikir. Telefon 063/667-553 80829 CENTAR, 25m2, Ul. Jevrejska, izdajem uli~ni lokal, odmah useqiv! Tel. 063/826-1253, 064/829-5005. 210483 KOSOVSKA uli~ni, u zgradi, vi{enamenski lokal 52m2 izdajem ili prodajem. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 209682 IZDAJEM lokal na Novom nasequ 175m2 u jednom nivou i jednoj celini, na du`e vreme. Telefon 063/538166. 209680 KVALITETAN kancelarijski prostor cca 200m2 na atraktivnoj lokaciji kod Merkatora. Potpuno opremqen, halogena rasveta, spu{teni plafoni, klima u svim kancelarijama... Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 210512 IZDAJEM kancelarijski prostor od tri kancelarije, u odli~nom stawu, klimatizovan, halogena rasveta. Idealan za advokatsku kancelariju, u kuli pored Suda. Cena 450 evra mese~no. Tel. 064/2003-103. www.solisnekretnine.com. 210508 LOKAL na Grbavici, ul. M. Dimitrijevi}a, prizemqe sa izlogom i suteren, ukupno 76m2, cena 57.000 evra. Tel. 064/2003-103. www.solisnekretnine.com; ({ifra: 80126). 210516

NA SUBOTI^KOM bulevaru prodajem uli~ni lokal 28m2. Tel. 021/662-2412, 063/1020-731. 210590 RUMENA^KA kod „ABC“ lokal 35m2 pogodan za sve namene, ukwi`en, cena 850E/m2 mogu} dogovor!!! Tel. 528-599, 063/111-41-42. 209681 CENTAR ordinacija u radu 20m2 ukwi`eno u odli~nom stawu cena 26.000 evra. Tel. 021/528-599, 063/111-80-85. 209683 NOVI BULEVAR, uli~ni, prizemni lokal, 33m2, nov, odmah useqiv, 27.915 sa PDV-om. Tel. 421-185. 209684 VOJVO\ANSKIH BRIGADA, lokal od 127m2 u novoj useqivoj zgradi. Tel. 063/101-0661. 209598 U NEPOSREDNOJ BLIZINI SPENSA, nov poslovni prostor od 53m2 po ceni od 56.500E. Tel. 063/101-0668. 209599 U CENTRU! Prodajem uli~ni lokal u prizemqu 43m2, ugao dve ulice, uli~ni izlog, bez posrednika, telefon: 422-439 ili 063/534-505. 209565 NA DETELINARI kod pijace lokal u radu 21m2, cena samo 22.000. Tel. 063/550-387, 451-318. 209566

KOD FUTO[KE PIJACE lokal 137m2 useqiv nov 150.000. Tel. 063/550-387, 451-318. 209567 PRODAJEM lokal od 38m2 i 24 m2 kod Futo{ke pijace, izgradwa. Tel. 021/654-6609, 064/150-0867. 209784

IZDAJEM - prodajem ukwi`en objekat 32 x 7, u industrijskoj zoni 7 km od grada, plac 62 ara, tvrd put, struja, voda, pogodan za farmu koka nosiqa, tov pili}a, uzgoj {ampiwona, skladi{ta, dozvoqena gradwa. Telefon: 063/548-343. 81027 IZDAJEM name{ten kancelarijski prostor 50m2 u Kosovskoj ulici, 2 telefona, parking, kablovska, CG, klima, mese~no 250e. Telefon 062/2918-29. 80878 PRODAJEM sre|enu kancelariju 36 m2 u TPC, Bistrica I sprat. Telefon 064/610-70-80 80892 IZDAJEM 2 kancelarije sa kafe kuhiwom, 50m2 i stovari{ta od 50m2 - 170 u novom objektu. Telefon 063/524-090. 81179

nedeqa23.avgust2009.

LETWIKOVCI novi, {estougaoni i pravougaoni, 3x3m i drugi pokretni sa potokom i mosti}em. Telefoni: 021/719-334, 063/89-70-561. 81171 NAJPOVOQNIJE stovari{te prodaje: fert gredice, betonske stubove, armatura po specifikaciji, cement, blokovi, cigla, kre~, ostali materijal, organizacija prevoza. Telefon 021/847-034. 78657

FRI@IDER, zamrziva~, sa novim motorom i ve{ ma{inu prodajem povoqno sa garancijom. Telefoni: 063-574-162, 065-443-9310. 81225

KUPUJEM polovan name{taj: ugaone garniture, regale, sto i stolice, garnitura trosed, dvosed, foteqa. Telefoni: 451-032 i 063/7356-243, Mirjana. 80920 KUPUJEM sav polovan, o~uvan name{taj, regale, ugaone garniture, ostale garniture, sto, stolice, komode... Telefoni: 021/6612-531, 063/7852-743, 063/7852-728. 81116 O^UVAN name{taj hrast - rustik, trpezarija, dnevna i spava}a soba. Telefon 063/527-944. 81188

TEPIH SERVIS - ma{insko ~i{}ewe tepiha, mebliranog name{taja, auto sedi{ta i tapacirunga. Telefon 021/6391-315, 063/706-1334. 78982

25

IZVODIM sve vrste molerskih radova: kre~ewe, gletovawe, farbawe stolarije, demit fasade. Telefoni: 021/6362-637, 063/193-96-40 80955 ROLETAR izra|ujem, popravqam sve vrste roletni: venecijanere, mewam gurtne, drvene zamewujem plasti~nim, aluminijske. Telefon 064/11-27-141. 80862 MOLER radi sve molerske radove, kre~ewe, gletovawe, {panski zid i farbawe stolarije. Telefoni: 021/302-267, 064/291-4653. 80922 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti. Odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, radimo i na selu. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 80871

STILSKI name{taj iz 1930 - tih godina, trpezarisjki sto, 6 stolica, kredenac, vitrina. Telefon: 444587, 064/2712610. 80960

KUPUJEM zlatnike, dukate i napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451409. 76186

VIAGRA - pfizner diskrecija, dostava. Telefon 065/699-6536. 80390 VIAGRA ORIGINAL, 50mg-100mg, cialis 20mg, garancija, uputstvo, dostava - Novi Sad i okolina non stop. Telefon: 064/3280-738. 79308

KOKE nosiqe, stare 19 nedeqa. Telefon: 021/888-386. 81094 FARMA u Stepanovi}evu: rasprodaja izno{enih koka nosiqa, prodaja mladih koka nosiqa, isporuka na adresu, povoqno. Telefoni: 021/717058, 063/521-559, 063-539-051. 80886

IZDAJEM lokal idealan za agencije povr{ine 30m2 prvi sprat u poslovnoj zgradi Bulevar Oslobo|ewa 30A Telefon 49-8775 i 445919 79988 POTREBAN poslovni prostor od 50m2, za snooker klub, mogu} ortakluk. Telefon 065/416-5806. 80968

PETRA Drap{ina 25, dupla gara`a 40m2 u suterenu - prodaja. Telefon 063/527-944. 81186 ALEKSE [anti}a 68, gara`a 16m2 u suterenu sa daqinskim otvarawem. Telefon 063/527-944 81187 IZDAJEM gara`u kod {kole „\or|e Nato{evi}“ na du`e vreme cena dogovor. Telefon 063/811-7331. 209675

PRODAJEM radni sto za izvla~ewe kola. Cena dogovor. Telefon: 064/2595-502. 81327 PRODAJEM „zastavu 101“, 98. godi{te, gara`irana, cena dogovor. Telefon: 064/2595-502. 81326 KUPUJEM auta sa na{im tablicama do 5000 e. Mo`e i havarisana. Mo`e zamena za name{taj, izra|en po va{oj `eqi i meri. Telefoni: 021/822-714, 063/7081939. 80764 POVOQNO prodajem Floridu IN, 1985 god., 30.000 km. prvi vlsnik, Telefon 064/468-2-976 80836 „ZASTAVA“ 128 - 1997. registrovana do maja 2010, ne mora se prevoditi. Telefon 063/524-090. 81180 KUPUJEM sve vrste auta, mo`e i havarisana, pla}am maksimalno. Telefon: 064/33-77-695 i 824-611 . 79664 PRODAJEM fiat punto, 1.2, 2003. godi{te, klima, airbag. Telefon 061/140-22-02. 80934

PRODAJEM kukuruzni bera~, dva reda, „Zmaj 222”, cena 5.000 Evra. Telefon 021/714-293. OG-P2 PRODAJEM dvoredni bera~ ZMAJ 221, ispravan povoqno! Telefoni: 021/756-721, 064/39-20-767. 80601

KROVNI paneli 12 cm debqine, {irine 1m i du`ine od 8.5 do10.3m. Telefon 062/22-33-78. 81065

PRODAJEM pi{toq kalibra 9, marke CZ M-88, nov nekori{}en, potrebna dozvola. Telefon 021/504629. 81088 PRODAJEM pi{toq kalibra 9, marke CZ M-88, nov nekori{}en, potrebna dozvola. Telefon 021/504629. 80976 IZOLOVAWE i presecawe vla`nih zidova ma{inskim putem, debqine do 55cm, brzo i povoqno. Telefoni: 064/180-3850, 021/6390-810. 79731 ZIDAR - svi zidarski radovi, se~awe zidova i izolacija. Telefon: 021/830-110 i 064/21-71-168. 80536 PARKETAR: sve vrste parketa, brodskog poda i laminata, postavqam, hoblujem i lakiram. Telefoni: 021/6500-736, 064/120-99-46. 81067 SERVIS za popravku motornih kosa~ica, motokultivatore, vanbroskih motora, prskalica, pumpi za vodu, mopeda i komplet tomos programa. Telefon 064/221-59-47. 81008 HIDROIZOLACIJA svih vrsta ravnih krovova, podruma, gara`a, skidawe vlage sa zidova, garancija. Izolacija tavanskog prostora. Telefoni 731-895, 064/1289-487. 78898 KADE, plastificirawe o{te}enih, nema~kim materijalom, glazura, visoki sjaj, krpqewe probu{enih, za{tita fugni. Ra~un + garancija. Telefoni: 639-6645, 420-183, 063/821-98-56. 78620 PE]KAR: kaqeve pe}i, kamini, ro{tiqi, mini pekare. Idemo van grada, radimo sa svojim materijalom. Telefon 064/17-57-053. 77940 MOLER - izvodim sve radove povoqno: gletovawe, kre~ewe, farbawe, {panski zid i demit, kvalitetno i ~isto. Telefoni: 021-504-937, 064-23-00-563. 81101

AGENCIJA iskqu~ivo za bra~no posredovawe u zemqi i inostranstvu. Tradicija 15 godina uspe{nog posredovawa za devojke i `ene besplatno. Telefon: 021/496-382. 81148

DOPUNSKI posao, budite zdravi, radite i dobro zaradite. Telefon 061/220-92-33. 81126 POTREBNA devojka za rad u agenciji za nekretnine. Telefon 061/259-23-15. 81235 ODGOVORNA i ozbiqna `ena spremala bih ku}e i stanove. Po potrebi kuvala, pazila starije i bolesne osobe. Telefon 062/379-278. 81181 KU]NA nega starih, bolesnih. Medicinske, gerentolo{ke, pedijatrijske, kurirske usluge. [etwa bolesnika. ^uvawe dece, spremawe, peglawe, kuvawe, vo|ewe doma}instva. Te. 021/400-148, 496-382. 81146 EVROPA: potrebni kuvari, kuvarice, pomo}ne kuvarice, bebisiterke, `ene za ~uvawe bolesnih, hrvatski paso{ ili paso{ Evropske unije. Telefoni: 021/522-999, 021/400-148 . 81145 AGENCIJI „SOLIS“ potrebni komunikativni saradnici za rad na prometu nekretninama. Do}i li~no radnim danom u 14.00h, uz prethodnu najavu na telefon 021/520-231. 210588


26

OGLASI z ^ITUQE

nedeqa23.avgust2009.

Posledwi pozdrav ujaku

DNEVNIK

Posledwi pozdrav na{em profesoru i kolegi.

Jedinom sestri}u

AGENCIJI za nekretnine „Bomil“ potrebni agenti prodaje sa iskustvom. Tel. 636-6952. 210507

PRODAJEM TA pe} od 3.5 KW, monofazna, cena 100e. Telefon 062/291829. 80883 POZAJMICE, krediti bez u~e{}a, povoqni uslovi, otkup akcija refinanasirawe, cena poziva 30din + 20 din/ 30 sekundi. Telefon: 0900/706-706. 78681 ^ISTIM podrume, tavane, odnosimo {ut i kupujem staro gvo`|e i stare karoserije. Telefoni. 021/6618-846, 6614-274, 063/84-85-495 . 80439 POVOQNO pravimo cvetne aram`mane za svadbe i druge prilike po dogovoru nosimo na adresu Telefon 060/504-37-33, 063/549-254. 81185 OPREMA za lokale, nova, razne fontane, potoci i jezera, ukrasni bunari, vetrewa~e, `ardiwere od drveta, kao ve{ta~ko drve}e. Telefoni: 021/719-334, 063/89-70-561. 81172 TEPISI ru~ni rad „Bana}anka“, „Bider majer“, „Kina“ 40.000 ~vorova 1/m2, vijetnamski 120.000 ~vorova 1/m2. Telefon 063/509-976. 81046 IZNAJMQUJEM i prodajem fosne za gra|evinsku skelu. Telefon 063/522-330. 80859 ZA KUPCE nekretnina podnosimo prijave za porez i ukwi`bu. Telefon 6533-005. 81219

Prof. dr sci. med. Stevan Novakov

Stevi

Ponosni smo {to smo imali priliku da od wega u~imo. ^lanovi Katedre za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

od porodice Damjanov: Mita, Kristina i Jasmina.

Milanu Ivan~evi}u 2007 - 2009. Voqeni Milane, pa zar ikad zaboraviti mladost, lepotu, dobrotu... koju zemqa skriva, umesto da nam krasi{ ovaj svet a ne onaj u kom si. Neute{na tetka Danica Bani} sa porodicom iz Futoga. 81359

5907-1/P

OG-1

Posledwi pozdrav dragoj babi

Posledwi pozdrav na{em profesoru u penziji.

Prof. dr sci. med. Stevan Novakov Katici Raleti}

Unuk Bobe i snaja Marija.

Opra{tamo se od redovnog profesora u penziji. Komemoracija }e se odr`ati u ponedeqak u 12 ~asova na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Sa neizmernim po{tovawem i zahvalno{}u, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Katica Raleti} Tihim odlaskom tamo gde nema bola, ostaje nam samo se}awe na dragi lik koji se pamti. Kum Stevan Popovi}.

5908-P 81387 81386

Posledwi pozdrav dragoj babi

Katici Raleti}

Posledwi pozdrav dragoj babi

Po{tovanom,

Katici Raleti}

Unuk @ivko sa porodicom.

Unuk Lazar, snaja Ivana, praunuke Na|a i Lena.

81383

81385

Dr Stevan Novakov

Prof. dr Stevanu Novakovu

posledwi pozdrav od Igora Pavli~i}a, gradona~elnika Novog Sada.

Umrla je moja draga mama

Najboqi brate Stevo, Te{ka srca se odvajam od tebe. U momentima velike boli rastanka, samo lepa se}awa naviru: moj veliki brat koji je uvek bio uz mene sa lepom i toplom re~i i jo{ ve}om mudrosti... Uvek }e{ mi nedostajati.

Tvoja sestra Radmila i zet Mirko.

5905-P

OG-2

Posledwi pozdrav na{em profesoru, dugogodi{wem direktoru Instituta.

Katica Raleti} Zauvek }e ostati u na{im srcima i mislima. O`alo{}eni: sin Bogdan i snaja Savka sa porodicom. 81382

Umrla je na{a draga mama, svekrva, baba i prababa

Dr Stevan Novakov Prof. dr sci. med. Stevan Novakov Ostavio je iza sebe i re~i i dela i neizbrisiv trag. Komemoracija }e se odr`ati u ponedeqak u 12 ~asova na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Katica Raleti} ro|. Pa{}an Mama, hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Sahrana je u ponedeqak, 24. 8. 2009. godine, u 15 sati, na Alma{kom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Mirko i snaja Rada sa porodicom. 81381

Sa neizmernim po{tovawem opra{tamo se od na{eg profesora, direktora, kolege i u~iteqa, Kolektiv Instituta za javno zdravqe Vojvodine.

5907-P

Dragi ujo, Odlazi{ drag i mio od nas, a u na{im srcima ostaje{ velik i ponosan kao i sva lepa i topla dela koja si u~inio za sve nas. Tvoj odlazak ostavqa jednu veliku prazninu oko nas dok u nama tiwa velika qubav koju si nesebi~no poklawao i odzvawaju mudri saveti koje si nam davao. Bila je velika ~ast odrastati i biti uz tebe. Hvala Ti na svemu. Qiqana Dodo{ sa porodicom u Australiji i Svetlana Gr~i}-Janev sa porodicom u Novom Sadu. OG-3


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Posledwi pozdrav mojoj dragoj strini koja me je volela, kao i ja wu.

Posledwi pozdrav sestri i tetki

nedeqa23.avgust2009.

Na{ dragi dobri suprug, tata i dedica preminuo je 21. 8. 2009. godine, u 76. godini, posle duge i te{ke bolesti.

Smiqa sa porodicom.

od: Pa{}an Mare, \or|a i Qiqe sa decom.

81390

Posledwi pozdrav

81389

Posledwi prijatequ

pozdrav

redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Posledwi pozdrav na{em ~ika

Sahrana je u ponedeqak, 24. 8. 2009. godine, u 14.45 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Supruga Mirjana, k}eri Aleksandra i Marijana, unu~i}i Rastko i Duwa i zetovi Mirko i Pe|a.

od Branka Milo{evi}a sa porodicom.

Posledwi pozdrav, profesorkinom ocu

prof. dr Stevanu Novakovu

81374

Posledwi pozdrav na{em

Posledwi pozdrav dragom

Stevanu Novakovu

Zaposleni u Gradskoj upravi za zdravstvo Grada Novog Sada.

od Ivane i Sa{e Markovi}.

81393

81368

81370

81358

Severina i Bebe sa porodicama.

81373

dragom

81392

Posledwi pozdrav na{em

Du{ica Mileti}.

Dr Stevan Novakov

Milanu

O`alo{}ena sestra Milka Bruji} sa porodicom.

dragom

Stevi Novakovu

Katici Raleti} Sa neizmernim bolom i tugom u srcu opra{tam se od tebe draga seko. Hvala ti za sve {to si za mene u~inila.

pozdrav

Stevi

Katici Raleti}

Katica Raleti}

Posledwi prijatequ

27

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Laletu

prof. dr Stevi Novakovu

Laletu

Uvek }emo ~uvati uspomenu na tebe. Hvala {to si postojao.

Osta}e{ uvek u na{im srcima.

Porodica @ivkovi}: Dragan, Nikola i Bane.

Porodica Srdanovi}.

81371

81369

Posledwi pozdrav dobrom i milom detetu

Posledwi pozdrav voqenoj Mici

@ao nam je {to je oti{ao na{ dugogodi{wi porodi~ni prijateq, nesebi~an i plemenit ~ovek. Ostaje zauvek u se}awu porodica Ili} i Kopitovi}. 81355

prof. dr Stevanu Novakovu od porodice Milutinovi}: Dragana, Brankice i Despota.

81352

81388

od Tawe Te{i} sa porodicom.

Sawa, Mila i Jovan Rankov.

81356

prof. dr Stevanu Novakovu

Milici Raji}

Sa qubavqu i tugom, Fe|a Marijanski sa porodicom.

Stevi Novakovu

Ocu na{e koleginice Sa{e, po{tovanom

Posledwi pozdrav dragom prijatequ

Vawi Kne`evi}u

prof. dr Stevi Novakovu

posledwe zbogom, a porodici iskreno sau~e{}e.

Porodica Blagojevi}.

81379

Posledwi pozdrav na{oj

Sne`i

od wenih Makedonaca.

Saradnici sa Zavoda za patologiju trudno}e. 81377

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Milica Raji}

Sne`ana Bla`evski

1942 - 2009.

1955 - 2009.

Sahrana je u ponedeqak, 24. 8. 2009. godine u 14 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Sahrana je u ponedeqak, 24. 8. 2009. godine, u 13.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

O`alo{}ena porodica Raji}.

O`alo{}eni: sin Nikola i suprug Mladen sa rodbinom.

81354

81351

81391

81372

Posledwi pozdrav na{oj dragoj prijateqici

Sne`ani Bla`evski od porodice \or|evi}.

81380


28

^ITUQE z POMENI

nedeqa23.avgust2009.

Posledwi pozdrav

3

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragom bratu, stricu i dedi

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 73. godini preminuo na{ otac i deda

Neizmerno smo tu`ni zbog preranog odlaska na{eg Sa{e.

[ESTOMESE^NI POMEN @ivot je prolazan, a se}awa u na{im srcima osta}e ve~no jer voqeni nikad ne umiru.

Du{anu Peri}u

Du{anu Peri}u

od zeta Mitra.

Ilija Stankovi} Nakrajku}a

od: brata Milana, snaje Savete i sinovca Bore sa porodicom.

81375

81376

Pomen obele`avamo danas, 23. 8. 2009. godine, u 11 ~asova, na Alma{kom grobqu. Vi{e nisi sa nama ali `ivi{ i `ive}e{ ve~no u na{im srcima do kraja na{eg `ivota.

Aleksandar Kuzman~ev Du{an Peri} - deda Dule

Porodica Plav{i}.

Sahrana je u ponedeqak, 24. 8. 2009. godine, u 12.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

81357

POMEN

Posledwi pozdrav sestri

POMEN

23. 8. 1998 - 23. 8. 2009. O`alo{}eni: sin i k}erka sa porodicama.

S tugom u srcu tvoji: supruga Qubica i sinovi Du{ko i \or|e. 80957

81336

Dana 18. 8. 2009. godine, posle duge i te{ke bolesti, preminula je na{a draga majka, svekrva i baka

Sa mnogo qubavi i velikom tugom u srcu ~uvamo te od zaborava.

Mirjani

Dragom [aci

Stevan Rimski agronom

Milan Ivan~evi} od: sestre Smiqe, sestri~ine i wene porodice Bobe, Stele, Obrada i Sa{e.

Uz veliku qubav, zahvalnost i se}awe, porodice Rimski i Ruwaji}.

81367

80864

Primili smo tu`nu vest o iznenadnoj smrti na{eg prijateqa

Danica Sre}o Bosanski Petrovac

Radomir Vrawe{

Sahrana je obavqena u rodnom mestu Ra{novac.

Tiho i bolno pro|e druga godina na{e tuge od kako te nema. Tvoj dragi, nasmejani lik uvek }e ostati u na{im srcima i mislima.

Aleksandru Kuzman~evu na{em penzioneru, posledwi pozdrav od koleginica i kolega iz Odeqewa za analitiku i evidencije.

Tvoje: bake Zora i Du{anka.

81339

81361

21. 8. 1999 - 21. 8. 2009.

TU@NO SE]AWE Tvoji najmiliji.

Voli te tvoj sin Slavi{a, snaja Brana i unuka Barbara Sre}o.

Aleksandra Kuzman~eva

voqenom sinu

Sau~estvujemo u bolu i tuzi sa rodbinom. Stanija i \or|e Parabu}ski.

81350

81363

80921

Nakon te{ke bolesti, u 66. godini, preminula je na{a draga majka.

Voqenom unuku

Milanu Ivan~evi}u 2007 - 2009.

Mirjana Brzak O`alo{}eni: }erka Aleksandra, sin Pavle, zet Dejan, unuk Stojan i snaja Nina.

Jagodo moja, prerano ubrana, sunce babino, prerano uga{eno, uteha ne postoji, samo bol i tuga do kraja `ivota. Tvoja baba Zorka Sofiq iz Futoga. 81360

81366

Posledwi pozdrav dragoj tetki

TU@NO SE]AWE

1994 - 2009.

TU@NO SE]AWE mom jedinom bratu

Milanu Ivan~evi}u 2007 - 2009.

Mirjani Brzak

To{a Brzak

ro|. Prugi} od bratovog sina Prugi} \or|a sa porodicom.

Tvoji najmiliji.

81384

80927

Jo{ uvek ne znam put kuda i kako se ide bez tebe, a tebe nema da mi to poka`e{. Beskrajno sam nesre}na jer mladosti tvoje nema pored mene. Nedostaje{ mi beskrajno. Tvoja jedina sestra Zorica. 81362

Milanu Ivan~evi}u ro|en 1977. Oti{ao si kobnog, ranog jutra 24. 8. 2007. na svoj zadatak bez pozdrava i povratka - u ve~nost. A stajao si ~vrsto kao stena... Ali sru{ili su te, uzeli ti najdragocenije - `ivot. Nisu ti dali da dosawa{ svoje snove i ostvari{ sve blagodeti mladosti i `ivota i u`iva{ u wima. Nisu ti dali da do~eka{ svoju decu, a na{e unuke, nikad do~ekane. Da si mogao birati ne bi nas nikad ostavio, a mi da smo mogli dali bi svoje `ivote da `ivi{ sa svojom sestrom. Nismo te se nagledali niti u`ivali u tebi dugo. Nemi od bola i daqe ne prihvatamo tvoj nestanak, neko ili ne{to u~ini da kratko ostade sa nama. Ophrvani tugom i bolom koju nose roditeqi i sestra, znaju samo oni kako. Tvoji najmiliji. 81364


POMENI

DNEVNIK

SE]AWE

\or|e Babi} Iako je pro{lo mesec dana i daqe nismo svesni da nas je jedan od nas zauvek napustio. \ole, volimo te i zauvek }e{ ostati u na{im srcima i mislima.

Pro{lo je ~etrdeset tu`nih dana od tragi~ne smrti u Egiptu na{e drage

Irine

Bogoslav Tomqanovi} 23. 8. 2007 - 23. 8. 2009. Volimo te, volimo te mnogo, znamo da si tu.

Nedostaja}e{ tvojim drugarima iz VIII3 i razrednoj Sowi.

Tvoji Ivu{ka i Vesna.

81365

81353

^ETRDESETODNEVNI POMEN

nedeqa23.avgust2009.

i wene majke

Sne`ane

Rodi}

SE]AWE

29

Se}awe na na{u dragu Dadu.

Jelica [timec

Dragicu [kofi}

1991 - 2009.

iz Petrovaradina 2003 - 2009.

Danas, 23. avgusta 2009. godine na {aprana~kom grobqu, u Vrawu, odr`a}emo {estonedeqni pomen. Zahvaqujemo se svim ro|acima i prijateqima koji su nam pru`ili podr{ku u ovim te{kim danima. Porodica Rodi}.

Sa po{tovawem i velikom tugom ~uvamo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ila. Tvoji: Sun~ica - Sa{ka, Miqa, Qiqa, Sawa i Stevan.

81323

81378

Ivan [timec

Posledwi pozdrav

2002 - 2009.

POMEN 23. 8. 2008 - 23. 8. 2009.

Nisu umrli oni kojih vi{e nema, ve} oni koji su zaboravqeni. Volimo Vas i ~uvamo od zaborava.

SE]AWE Dana 22. 8. 2009. godine navr{ilo se deset godina od tragi~ne smrti

]erka Jasna sa porodicom.

81107

Jovanki Kuzmanovi} odr`a}emo u nedequ, 23. 8. 2009. godine, u 10.30 sati, na ^enejskom grobqu. Malo je re~i kojim bih izkazala svu plemenitost, dobrotu i qubav koju si nam pru`ila najdra`a maj~ice. Tvoja Du{ica sa tvojim najmilijima.

Milanu Damjanovi}u

PETOGODI[WI POMEN

Branka Egi}

Jovana Ki{a Zaboraviti nikad i u du{i nositi zauvek.

od porodice To{i}.

81347

S qubavqu i po{tovawem: supruga Vukosava, sinovi Miroslav i Pavle sa porodicom.

Tvoji: mama Anka, sinovi Milo{ i Sr|an, unuke Teodora, Natalija, An|elija i snahe Ivana i Marjana. 81249

81343

81122

POMEN

POMEN Najdra`oj

TU@NO SE]AWE Dana 24. avgusta navr{avaju se dve godine od smrti drage nam i nikad zaboravqene mame i babe

1992 - 2009.

Pavle - Paja Sentivanac 1955 - 2004. Vreme prolazi, ali drage uspomene ostaju da te ~uvaju od zaborava.

A~ Mariji 2008 - 2009.

Dragan Mari} iz Kupresa

Ponovo sami Nekad u suzama Nekad kroz no} [apu}emo samo gde si, nema te!

Marko Mileusni}

Danice Lalo{evi} - Vajin

23. 8. 2003 - 23. 8. 2009.

ro|. Gruji}

Godine prolaze, na{a se}awa ne blede.

Pro{la je tu`na godina.

O`alo{}ena porodica Sentivanac.

Sa puno qubavi i po{tovawa tvoji najmiliji: }erka Femka, sin Stevan, unuci Danica i Dejan.

Tvoji najmiliji: otac Marinko, majka Mara i sestra Dragica sa decom.

Tvoji najmiliji, A~ i Te{i}. 81271

81346

[ESTOMESE^NI POMEN na{im dragim roditeqima

Dana, 23. 8. 2009. godine, je {est meseci od kada nije sa nama na{ voqeni otac, deda i svekar

POMEN

\okica Mari}

\or|e Popovi}

1932 - 2008. Sa qubavqu i zahvalno{}u ~uvamo te zauvek u na{im srcima.

Sve vi{e nam nedostaje{. Tu`ni bez tebe: Du{an, Sawa i Nada.

Bogdanu Dimitrovu

Kaja, Milan i @ivana.

1930 - 2009. 81342

Dragutin Kuzmanovi} 27. 8. 1941 - 23. 10. 1999.

19. 5. 1947 - 25. 8. 2007. Zauvek u na{im srcima.

Tvoji An|elko i Darko 81246

TROGODI[WI POMEN

Radivoj Stojkov Xips 23. 8. 2000 - 23. 8. 2009.

Antun Minih Braca Po dobroti }emo te pamtiti, a od zaborava u srcu ~uvati.

Lana i Tawa.

Tvoji najmiliji.

Godine prolaze, ali ti }e{ uvek biti u na{im srcima. Tvoji najmiliji.

81348

81103

Sve vi{e nam nedostaje{.

81100

SE]AWE

1

Bogdanka Radanovi}

Dana, 24. 8. 2009. godine, se navr{ava tu`na godina od kada nije sa nama na{ dragi

Darinka Kuzmanovi} Va{i sinovi Qubomir i Zoran Dimitrov.

3 24. 8. 2005 - 24. 8.2009.

POMEN

Ka`u vreme le~i sve. Nije ta~no, jer pro{lo je najdu`ih {est meseci u na{im `ivotima, a tuga ne jewava. Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da smo dali pomen i obele`ili {est meseci bola za onima koji su nam podarili `ivote, a napustili nas gotovo u jednom danu. Dragi mama i tata, ve~erima vidimo dve zvezde, a znamo i ose}amo da i one vide nas. Neka vam je mir me|u an|elima.

81220

81341

@ivani Dimitrov 1930 - 2008.

81263

GODI[WI POMEN Uvek u mislima tvojih: Ru`e, Sa{e, Jovane, Marka, Luke i Goce.

Sedamnaest godina je otkako nisi sa nama, ali bol za tobom nikada ne}e pro}i.

80996

81079

Varga \or|e roletar Ro|eno moje... i daqe tuga, suze gu{e. Nema tog trena, a da ne boli. Se}awe moje, uteho, radost moja ukradena. Ponosu moj, u srcu te nosim. ^uvaj me! ^uvam te od zaborava. S qubavqu tvoji: supruga Qubica, deca Tawa, Tamara i Nata{a sa porodicama. 81300


30

TV PROGRAM

nedeqa23.avgust2009.

07.00 08.00 08.05 08.30 09.25 09.35 10.00

Lice s naslovnice (Panonija, 21.30) 08.05 08.35 11.00 11.30 12.00 13.30 14.20 15.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.40

Glas Amerike Nedeqom u Panoniji Modni magazin Multietnik Film Rodi s qubavqu Halo predsedni~e Vojvo|anske vesti E-TV TV {op Vojvo|anske vesti Vrele gume Hronika Op{tine @abaq Vojvo|anske vesti „Slu`ba 21“ Lice s naslovnice Vojvo|anske vesti Hedonist

11.00 12.00 12.05 13.00 14.15 15.00 15.10 16.10 17.00 17.20 18.55 19.20 19.30 20.10 20.55 22.00 22.30 00.10 00.55

TV ba{tina Vesti Tarzan Zmajeve de~je igre Crtani film Pustolovine Marka i Maje Koncert sa Zmajevih de~ijih igara Znawe imawe Vesti Impuls, program za decu Ba{ta dr Kuka, film Divqa stvorewa Ta divna stvorewa Dodati `ivot godinama Rej~el Rej TV Dnevnik [aka Zulu 2, film Tarzan Crtani film TV Dnevnik Muzi~ke biografije Baza na Dunavu Vojvo|anski dnevnik Tamna je no}, film Rej~el Rej [aka Zulu 2, film

Tamna je no}

NS klinci Tojotin svet prirode Najboqi lek Drum Kibicfenster Film “Tajni znak” Hrana i vino Eko balans Katapultura Lude godine Objektiv Denis napast Evo nas kod vas “Tajni znak” Objektiv “Razgoli}eni”

08.00 Italija – Serija A: Bolowa – Fiorentina 10.00 ATP Masters Sinsinati, 1/2 finale 14.15 [ampionat: Kardif – Bristol Siti 16.15 Italija – Serija A: Siena - Milan 18.00 ATP Masters Sinsinati, finale 20.30 Italija – Serija A: Multi prenos 22.30 [panski Super kup: Barselona – Atletik Bilbao 00.30 ATP Masters Sinsinati, finale

11.56 13.39 14.05 14.26 16.20 17.25 19.20 21.20 23.00

[aban [auli}

Balkanskom ulicom: [aban [auli}

23.29 23.58 00.47 01.30 02.35 03.00 04.40

Amen a|es Agroinfo Dozvolite Znawe-imawe Akva viva derbi Moj qubimac 95. godi{wica bitke na Ceru, prenos Mar{ na Drinu, film UNHCR: Povratak: Kosovo Kosmi~ka harmonija Fudbal: premijer liga: Vest Hem - Totenhem, prenos Atletika - SP, prenos Fudbal: Jelen super liga, Javor - Partizan, prenos Atletika: SP Tenis: Masters, finale, snimak Hronika Filmskih susreta u Ni{u Interfejs TV www Detektivske pri~e Koncert Aleksandre Radovi} Vikend evronet Fudbal - Jelen super liga: Javor - Partizan Atletika - SP

O odrastawu u rodnom [apcu, svom ocu i majci, jednom drvetu na kojem je bio oka~en tranzistor uz koji je prvi put poku{ao da peva, o prvom kafanskom nastupu, o dolasku u Beograd i usamqenosti... govori [aban [auli}, ~ovek koga nazivaju „kraqem narodne muzike“. Autor: Vesna Dedi} (RTS 1, 13.30)

Branka Kati}

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

07.00 07.45 08.00 09.00 09.58 10.30 11.00

Beograd 1992. - raspad Jugoslavije, blokada, nesta{ice, redovi za hranu, studentska pobuna. @ivot dve beogradske porodice i li~ne drame wenih ~lanova prouzrokovane socijalnim potresima i gra|anskim ratom... Uloge: Predrag Ejdus, Jelisaveta Sabli}, Dragan Mi}anovi}, Branka Kati}, Nenad Jezdi}, Ru`ica Soki}, Marko Nikoli} Re`ija: Dragan Kresoja (RTV 1, 22.30)

06.20 07.20 09.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 19.00 19.25 19.30 20.00

Kuhiwica (ma|) Rej~el Rej Divqa stvorewa Duhovka (slov) Emisija za selo Nedeqni magazin (rum) Brazda (ma|) Ma|arska narodna muzika TV magazin (rus) Nedeqni magazin (rom) Vr{a~ki venac 2009. Frej`er TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Crtani film Festival rumunske muzike i folklora, prenos iz Seleu{a 22.30 TV sport (ma|) 23.00 Advokati i saradnici

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 11.00 11.05 12.49 13.00 13.15 13.30 14.10 15.00 15.10 15.55 16.00 16.55 18.27 19.00 19.30 20.07 21.08 22.41 23.00 23.10 00.00 00.19 03.04 03.07 03.52 04.31 05.04 05.24 05.48

06.15 07.00 08.30 09.00 10.30 13.00 13.40 14.00 16.00 18.00 18.25 19.00 21.00 23.20 02.00 03.00 04.00 04.30

Vesti Jutarwi program Jutarwi dnevnik Jutarwi program Vesti @ikina {arenica Vesti Dizni na RTS Kulinarski letopis Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom: [aban [auli} Vreme je za bebe Vesti Sat Vesti Vru} vetar Usijane glave 2, film Sasvim prirodno Slagalica, kviz Dnevnik Vru} vetar Qubavno pismo, film Lud, zbuwen, normalan Vesti Bekstvo iz zatvora Dnevnik Egzit Vesti Sat Balkanskom ulicom: [aban [auli} Sasvim prirodno Slagalica, kviz TV prodaja Verski kalendar

e-TV Doma}in Crtani film „Ana Karewina“ Film: Gluvi Barut Svet na dlanu Turirawe Formula 1 - (VN Nagrada Evrope) - trka Kraqevi Ade Foks vesti Kviz: Ke{ taksi Film: Sahara Film: Pla}enici Film: Oko pono}i Top spid Ameri~ko rvawe - do koske Kviz: Ke{ taksi Film: Sahara

DNEVNIK

Argiris Sfonturis

Pesma za Argirisa Kao ~etvorogodi{wak, Argiris Sfonturis je pre`iveo brutalan masakr, koji su nema~ke nacisti~ke snage po~inile u malom gr~kom mestu. Kao odmazdu za partizanske napade za samo dva sata ubijeno je ukupno 218 civila, ukqu~uju}i i `ene, decu, ~ak i bebe... Re`ija: [tefan Haupt (B92, 21.00) 07.00 08.30 09.00 11.00 12.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.25 17.55 18.30 19.05

95. godi{wica bitke na Ceru, prenos RTS }e direktno prenositi centralnu Dr`avnu ceremoniju obele`avawa 95. godi{wice Cerske bitke, a koja }e se odr`ati u okviru spomen-kompleksa „Cerska bitka“ u Tekeri{u na Ceru. Vladu Srbije }e na toj ceremoniji predstavqati ministar odbrane Dragan [utanovac. Urednik: Dragan Kolarevi} (RTS 2, 11.00)

06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 13.30 14.00 14.15 15.15 17.00 18.00 18.35 19.05 20.00 21.00 23.00 23.30 01.00 02.45 03.15 04.15 05.00

Glas Amerike Slepa pravda Film: Nebo mo`e da sa~eka Za dobar dan Slike `ivota Present Vesti Slatka moja Film: Savamala Boks Vesti Zaustavno vreme Dokumentarna serija Holokaust Film: [ifra: Smaragd Beli svet Film: Nebo mo`e da sa~eka Film: [ifra: Smaragd Glas Amerike Doma}a muzika Dokumentarna serija Holokaust

08.00 De~iji program, 09.00 Nedeqni magazin, 10.00 Hrana i vino, 11.00 Kultura tela, 11.30 U na{em ataru, 12.30 Travel klub, 13.30 Kuda ide Vojvodina, 14.00 Film, 15.30 Sport, 16.30 ABS {ou, 17.00 Nedeqni magazin, 18.00 Svet na dlanu, 18.30 Stajl, 19.00 Rat, revolucija, gerila, 20.00 Auto fle{, 21.00 Film, 22.30 Nedeqni magazin, 23.00 Film, 00.00 No}ni program.

08.30 Bawe Srbije, 09.00 Udahnote Zlatibor, 09.15 Turisti~ke razglednice, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.00 NK Koktel, 13.30 Fokus, 14.00 Mozaik, 16.00 Zdravqe i vi, 16.55 Fokus, 17.25 Turisti~ke razglednice, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 20.40 Ludi kamen, 21.00 Bulevar, 22.00 Holivud, 23.00 Fokus, 23.40 Turisti~ke razglednice, 00.20 Haj-faj mjuzik, 01.00 Fokus, 01.30 Muzika.

09.00 TV izlo`ba, 09.30 Prolog, 10.00 Film info, 11.00 Sva{taonica, 12.10 Zlatno poqe, 13.20 Dok. film, 14.15 Volej, 15.00 Izazovi istine, 15.30 Inyoj, 16.00 Akcenti, 16.30 Kviz, 18.00 Akcenti, 18.10 Zdravqe, 20.00 Inyoj, 20.30 Samo vas gledamo, 22.15 Zabavni program, 23.00 Kviz, 00.15 Komercijalni program.

07.00 Autosprint, 08.00 Beli luk i papri~ica, 08.30 Uz kafu, 09.00 Od Tokija do Milvokija, 09.30 Start, 10.00 Smeh terapija, 11.00 Moj grad-Retrospektiva nedeqe, 12.00 1 na 1, 12.30 U na{em ataru, 13.30 Pod sjajem zvezda, 15.00 Folk {ou, 17.00 Tok {ou, 19.00 Politikon, 20.00 Bez cenzure, 22.00 Portret, 23.00 Tajm aut.

06.30 Henrijeve zanimqive `ivotiwe 06.55 Pokojo 07.15 Rori 07.40 Sa Sa{om u avanturu 08.05 Spasoje 08.10 Mala princeza 08.30 Nodi 08.50 Henrijeve zanimqive `ivotiwe 09.20 Ho}u ja 09.35 Lizi Mekgvajer 10.00 Engleski sa Ozmom 10.25 Viva piwata 10.55 Spajder rajderi 11.45 Konan 12.40 Film 14.05 Kalamiti Yejn 14.40 Stari Tom 14.55 Ble~ 15.45 Lizi Mekgvajer 16.15 Engleski sa Ozmom 16.45 Ho}u ja 17.00 Film

20.05 21.00 23.00 23.35 00.00 00.30

07.00 09.00 10.00 10.20 10.30 12.15 13.00 14.45 15.00 16.15 18.00 19.30 20.00 21.00 22.00 00.00 02.00 02.15

Film: Za~aran grad Crtani film: Dora istra`uje Znawe na poklon Dobre namere Vesti za osobe o{te}enog sluha TV Travel Magazin Film: Antonia Vesti B92 Qudi sa Menhetna Pametwakovi}i [tiklom u vrata Vesti B92 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Ratnici Uvod u anatomiju Dok. film: Pesma za Argirisa Vesti B92 Pametwakovi}i [tiklom u vrata Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Ratnici

Jutro sa Ne{om Risti}em Tuk na luk Da pre|emo na ti Siti Film: Polar ekspres Grand hitovi Film: Bilo jednom na divqem zapadu Siti Vi pitate Nedeqno popodne Lee Ki{ Film: Do{qaci Nacionalni dnevnik Mewam `enu Ni{ta za sakriti Film: Neudata belkiwa Film: Qubav, seks i ono drugo Siti Film: Bilo jednom na divqem zapadu

Ho}u ja (Hepi, 09.20 i 16.45)

18.30 Ure|ewe ambijenta 18.55 Telemaster 19.20 Od Tokija do Milvokija, putopis 20.10 Vejb specijal 21.00 Telemaster 21.10 Srce... 22.10 Fritajm 23.00 Biseri 23.50 Telemaster 00.00 Vremenska prognoza 00.05 Budi faca 00.40 Strava emisija 02.00 Ure|ewe ambijenta 02.50 Od Tokija do Milvokija, putopis 03.30 Film: Qubav posle smrti 04.30 Muzi~ki ~et 06.25 Vremenska prognoza

12.00 Cicina tezga, 13.30 Paor, 14.30 Sremske pri~e, 15.00 Film, 16.30 Bez tambure nema pesme, 18.00 „Ko te {i{a“, 19.00 Kazivawa, 19.30 Pingvini osvetnici, 20.00 Film, 21.30 Druga strana medaqe, 22.15 Mobil e, 22.30 „Ko te {i{a“, 23.15 Yuboks. 08.00 Hrana i vino, 09.00 Film, 10.30 Mufquz, 11.00 „Pod suncem“, 12.00 Do kraja sveta, 12.30 Panorama op{tine @iti{te, 13.00 Produkcija mre`e, 14.00 Agrosfera, 15.05 Film, 17.00 Do kraja sveta, 18.00 Iza scene, 18.30 Nodi, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Odgovor, 21.05 „Tajni znak“, 22.00 Mozaik dana, 22.30 „Slu`ba 21“, 23.00 Film.


DNEVNIK

nedeqa23.avgust2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

17

31

PORODI^NA ISTORIJA DIKTATORA: STAQIN, HITLER, TITO

Pi{e: Dr Vladimir Adamovi}

Marlon Brando

Apokalipsa danas Mladi ameri~ki oficir dobija zadatak da se probije kroz u`areno rati{te Vijetnama i likvidira odmetnika, biv{eg ameri~kog oficira, koji je u pra{umama Kamboye, osnovao svoju dr`avu. Tamo vlada terorom, strahom i suludim metodama nad uro|enicima koje je prisilio da ga slede. Kada stigne do svoje budu}e `rtve me|u wima se razvije dijalog, ~ija je poenta da se svet zasniva i opstaje u strahu... Uloge: Lorens Fi{brn, Marlon Brando, Robert Duval, Martin [in, Denis Huper, Harison Ford Re`ija: Frensis Ford Kopola (Nova TV, 00.30) 09.00 10.00 10.30 11.00 11.30 13.10 15.55 17.00 17.10 17.50 18.15 19.15 20.00 21.00 22.50 00.00 00.30 02.10

08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.30 22.00 23.00 00.00

Kraq Kvinsa Magazin Lige prvaka Automotiv Novac, biznis Lanac sudbine Bilo jednom na Divqem zapadu, film Svetlost dana, film, 1. deo Vesti Svetlost dana, film, 2. deo Mister Bin Lud, Zbuwen, normalan Dnevnik Nad Lipom 35 Stoj! Ili }e moja mama pucati, film Red karpet Televizijska posla Apokalipsa danas, film Qubav s potpunim neznancem, film

Olupine iz snova Zaboravqeni bogovi Praznik umiru}eg sunca Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci Bler Islamska istorija Evrope Ku}a iz edvardijanskog doba Greta Garbo Izdaja Olupine iz snova Zaboravqeni bogovi Hadrijanov zid Zagonetne pri~e: Tajanstveni slu~aj Kaspara Hauzera Bobi Kenedi: ^ovek koji je hteo da promeni Ameriku Rasipni sram: Misterija [ekspirovih soneta Svet novca: Svet po Guglu Ko si zapravo ti? Izdaja Olupine iz snova

08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

Tali~ni Tom Ek{n men Tali~ni Tom Ultramen zert Otpisani [esta brzina Povratak otpisanih Mleta~ki trgovac Pla}enik Qubavna pesma za Bobija Longa 00.00 Matriks

09.05 10.40 13.05 14.35 15.50 17.50 19.35 20.05 21.50 22.20 00.00 01.30

Pri~a o poreklu Ana i kraq Doru~ak sa Skotom Supermen. sudwi dan Nacionalno blago 2. Kwiga tajni Za~arana Holivud. Na snimawu 10.000 godina pre nove ere Sjediwene Tarine Dr`ave - Mogu}nost 28 nedeqa kasnije Autoput 30 Kako to rade zemqani

08.10 Ra~lin i prijateqi sviraju Kvintet Franca [uberta 09.10 Skica za portret 09.25 Ludi rimski carevi: Neron 10.15 P. D. Yejms: Smrt sudskog ve{taka 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.30 Plodovi zemqe 13.25 Split: More 14.00 Vizije budu}nosti 15.05 Mir i dobro 15.35 Hrvatska kulturna ba{tina 16.15 ^a smo na ovon svitu 17.15 Narodna medicina: Ostavi ku}u da gori, prisko~i `eni da rodi, dok. serija 17.50 Kakvi frajeri 2, film 19.30 Dnevnik 20.10 Divqa horda, film 22.35 Dnevnik 3 23.10 Filmski klub: Gepard, film 01.45 Narodna medicina: Ostavi ku}u da gori, prisko~i `eni da rodi, dok. serija 02.15 Ludi rimski carevi: Neron 02.45 Duhovni velikani

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 02.00 04.00

08.15 09.10 09.35 10.25 11.25 11.30 12.25 13.00 14.05 15.35 17.15 17.45 19.05 20.00 22.00 22.45 00.25

Kajawa Van opasnosti Zaqubqivawe u kom{inicu An|eo u porodici Posledwi dani planete Zemqe Rizik u qubavi Kajawa Danijelova }erka Medijum Prodavawe nevinosti Ti{ina

Jesen sti`e, Duwo moja Skrivene poruke Ulica Sezam, crtani Ben 10 Ostrvska ekipa Jesen sti`e, Duwo moja Bibin svet Mewa~nica Bingo, film Povratak u plavu lagunu, film Odred za ~isto}u, dok. emisija Ekskluziv Nadrijaliti Ameri~ki `igolo, film CSI: Majami Toni - Arena Zagreb, snimak koncerta Sastanak s nepoznatom, film

Ameri~ki `igolo

Valerija Golino

Kakvi frajeri Napu{ten od qubavi svog `ivota, lepe Ramade Rodam Himan, Toper Harli napu{ta vojnu slu`bu. Odlazi na Daleki istok gde se pridru`uje sve{tenicima koji se uzdr`avaju popravqaju}i elektronske aparate. Istovremeno u Va{ingtonu, gde je biv{i Toperov zapovednik Tag Benson, sada predsednik, vlada krizno stanje...

Yulijan Kej radi kao mu{ka prostitutka, vrhunski `igolo koji seksualno zadovoqava starije `ene Los An|elesa. Tako zara|eni novac omogu}ava mu kupovinu skupih automobila, vrhunske tehnike i dizajnerske ode}e. Me|utim, vezu s Mi{el Straton, nesretnom suprugom lokalnog politi~ara, Yulijan zapo~iwe bez nov~ane naknade, polako se zaqubquju}i... Uloge: Ri~ard Gir, Loren Huton, Hektor Elizondo, Nina Van Palant, Bil Djuk Re`ija: Pol [reder (RTL, 20.00)

Uloge: ^arli [in, Valerija Golino, Lojd Briyis, Ri~ard Krena, Brenda Bek, Miguel Ferer, Rovan Atkinson, Yeri Haleva Re`ija: Yim Abraham (HRT 1, 17.50)

08.10 Banda iz [ugar Krika 4: Tajno skrovi{te, film 09.30 Jura Hura 10.00 Duhovni velikani 11.00 Zagreb: Misa, prenos 12.00 Fotografija u Hrvatskoj 12.10 Sportske igre mladih 09. 12.25 Hana Montana 12.50 Slikovnica 13.25 Studio F1 13.50 Valensija: Formula 1 za Veliku nagradu Evrope, prenos 15.50 Studio F1 16.10 Berlin: Atletika, SP 18.25 Berlin: Atletika, SP - maraton (@), snimak 19.10 Sportski program 19.35 Gara`a 20.10 HNL: Rijeka - Hajduk, prenos 22.20 Mi{o Kova~: Svojoj vernoj publici, snimak koncerta 00.15 Mini HNL 00.30 Nove avanture stare Kristine

08.10 Slatki snovi 10.00 Ludilo kraqa Yorya 12.00 Najboqi mali kupleraj u Teksasu 14.00 Smoki i bandit 16.00 Poqe snova 17.50 Lorencovo uqe 20.00 Krvavi trag 22.00 Mra~na sudbina 00.00 U posteqi

13.00 Pri~a iz rodnog grada 15.00 Povratni efekat 17.00 Iznenadni dar sa neba, 1. deo 19.00 Iznenadni dar sa neba, 2. deo 21.00 Ko{ute 23.00 Pola Nelsona 01.00 Mekalum – Kqu~ mog srca

Loren Huton

09.05 10.00 10.55 11.50

22.50 23.45 00.40

Ekstremne eksplozije Besna priroda U potrazi za borbom Ameri~ki hotrod automobili Generalka Prqavi poslovi Kako pre`iveti u opasnim situacijama Opasan lov Kako se pravi? Budu}i svet Najboqe karte Ameri~ki ~operi Razotkrivawe mitova Samo jedan izlaz Vremenska kriva Elitna policija Krisa Rajana U zatvoru u inostranstvu Ros Kemp u Avganistanu U deli}u sekunde

08.30 09.30 10.00 11.15 13.45 15.45 16.15 18.30 20.30 21.00 22.30 23.30 00.00 00.30

Tenis Formula 1 Atletika Atletika Fudbal Reli Atletika Fudbal Atletika Atletika Tenis Trke automobila Motosportovi Fudbal

12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.30 21.55

Germanski uterao u red Srbe i Crnogorce roz, koji je u poodmakloj starosti pokazivao Piknici su hladni analiti~ari i kalkulatori, znake neumerene rasko{i i pravog kin|urekoji uzimaju u obzir sve elemente nekog problema, wa, svoju predratnu eleganciju je obja{wavao pomno ga studiraju i tek potom donose odluke. Takav strogim konspirativnim pravilima Kominterne. je obi~no bio i Tito, ali u prelomnim istorijskim Navodno, ona je tra`ila od wih da se tako obla~e trenucima nije oklevao, ve} reagovao instinktivno, jer mawe upadaju u o~i. To jeste logi~no obja{wewe, po nekom unutra{wem impulsu, uzdaju}i se u svoj ali Tito je, upravo tom napadnom elegancijom, koja ose}aj, a ne hladno i trezveno razmatrawe neke odje prelazila granice engleskog stila u odevawu (ne luke zajedno sa saradnicima. Svi koji su ga intimnibiti upadqiv) – bio upadqiv. Kao dete je `eleo i je poznavali ukazivali su na wegovu sposobnost da da bude {najder, da bi sebi mogao da sa{ije lijepo, crno odijelo. Prvobitna funkcionalnost – biti obu~en kao gospodin da se ne posumwa da je komunista – u kasnim Brozovima godinama se pretvorila u karikaturu. Vu~jak je zamewen pudlicama, a vitak stas gojaznom figurom, zbog u`ivawa u jelu, wegovom omiqenom hobiju. Ipak, u mladosti je bio lep. Kad se 1945. pojavio na kongresu Antifa{isti~kog fronta `ena (AF@), ovacije koje je do`iveo nisu bile znak odu{evqenih delegatkiwa {to vide generalnog sekretara Partije, ve} privla~nog mu{karca. Piknos na gr~kom zna~i zbijen i podrazumeva u telesnoj gra|i okruglu glavu, kratak vrat, ba~vast grudni ko{, izra`en trbuh, te ne{to kra}e ruke i noge. Ko~a Popovi} poslu`io samo kao prevodilac Broz je u mladosti bio vi{e ataletske konstitucinadaleko nawu{i opasnost. Klasi~an primer je weje, ali je sa starewem postao pravi piknik. O wihogova reakcija na ~uveno Staqinovo i Molotovqevo voj psiholo{koj strukturi znameniti antropolog pismo iz 1948. Sam je odmah napisao skicu, a mo`da Vladimir Dvornikovi} je u studiji “Karakteroloi ceo odgovor, koji je sutradan pro~itao svojim sagija Jugoslovena” pisao: Oni su mirni i dobro}udradnicima. Jednostavno ih je stavio pred svr{en ni, imaju prakti~nog i realnog duha, razgovorni su ~in, jer ih je dobro poznavao, a nije ni `eleo nekai dru`equbivi, nemaju strasti i ideje, ali tim kva iznena|ewa i otvarawe debatnog kluba. Ko~i vi{e smasla za jelo i pi}e, pri ~emu su ~esto neuPopovi}u je preostalo da tekst prevede na francumereni. Smisao za humor ski, Gustavu Vlahovu na i vedru {alu u wih je naruski, a budu}oj `eni JoKad se 1945. pojavio na kongresu ro~ito razvijen. Kao vanki Budisavqevi} da Antifa{isti~kog fronta `ena, ova- sve to prekuca. dru{tveni radnici i politi~ari, obdareni su Po prirodi je Broz bio cije koje su do~ekale Tita nisu bile naro~itim smislom i znak odu{evqenih delegatkiwa {to uredan i pedantan – ipak ose}awem za stvarnost, je on me|u Germanima vide generalnog sekretara Partije, pa zato kod wih nema proveo 23 godine, od ro|eve} privla~nog mu{karca opasnosti fantastike wa do zarobqavawa u Kari previsokog leta. Dopatima 1915, dakle godine bri su organzatori i umeju da postupaju s qudima. mladosti, kad ono {to je nau~eno ostaje za ceo `iSasvim suprotno wima, shizotimici su obi~no vot utemeqeno. Nije ga mnogo promenio kasniji bofanati~ni i fantasti beskompromisne prirode, ravak me|u saborcima, koji su imali sasvim drugakruti i nesavitqivi u politici i tirani na ~iji `ivotni stil, ~esto romanti~an, razbaru{en vlasti. ili fanatizovan asketizam, kakav se, ne bez razloU toj posledwoj re~enici mo`da je obja{wewe ga, pripisuju Srbima i Crnogorcima. Vrlo brzo je drame na{ih Dinaraca, koji su po svojoj konstitucitra`io od svoje okoline da se wihovo pona{awe – ji i psiholo{koj strukturi predodre|eni za bunu, na~in obla~ewa, pozdravqawe, ta~nost i po{tovarevoluciji i ratove. Zbog svog nemirnog, nepokorewe hijerarhije – uskladi s wegovim. Wegovo podonog duha i sna`no razvijenog narcizma veoma su oseficirsko iskustvo iz Prvog svetskog rata mu je tqivi na uvredu i spremni da reaguju krajwe viomnogo pomoglo. lentno i silovito. S druge strane je Broz, potpuni Nikad, pa ni u ratu, na {umskim bivakovawima i pragmatik, realista do sr`i, nesklon fantazirawu no}nim mar{evima, nisam ga video u nekoj nedoli~i previsokom letu, {to je bila wegova prednost u noj pozi, a ni ~uo da se prosta~ki izra`ava. Izbriodnosu na saradnike. jan, uredan i ~ist mimo ratnih mogu}nosti, zabeDok je po svom telesnom sastavu Broz klasi~an le`io je \ilas. primer piknika, po temperamentu je bio samo deliKad je 1947. postao organizacioni sekretar KPJmi~no. Uspostavqao je s qudima brzu komunikaciju, a, Tito je mogao da ra~una samo na autoritet koji mu wegov smisao za humor su visoko cenili Anglosakdaje wegova funkcija. Iza sebe nije imao neku revosonci i bio je prijatan sagovornik onima ~ija egzilucionarnu pro{lost, kojom bi svoje saradnike mostencija nije zavisila od Titove voqe. Kako je stagao impresionirati. Sve do po~etka ustanka wegov rio, postajao je neprijatan prema saradnicima, poautoritet je proizlazio iz statusnog mesta broja 1 u nekad uvredqiv (posebno prema Jovanki), naprasit partiji koja bespogovorno prihvatala boq{evi~ka i ~esto eksplozivno agresivan ako wegovi nalozi pravila organizacije. Mada je za Moskvu ostao Valnisu izvra{avani kako bi on to zamislio. No, taj ga ter, do 1944. Broz se na doma}em terenu definitivbes nije dugo dr`ao. no pretvorio u Tita.

B

Studiju dr Vladimira Adamovi}a „TRI DIKTATORA“ objavila je beogradska izdava~ka ku}a „Informatika“.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

nedeqa23.avgust2009.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Po~eli ste vi{e pa`we da poklawate partneru i s vi{e takta da se odnosite prema drugima. To je dobro, jer na taj na~in mo`ete boqe uticati na wih. Prebrodili ste neke bure i oluje iz prethodnih dana.

BIK 20.4-20.5.

Nedeqa je dan kada biste mogli sebi dozvoliti pun komoditet i odmor. Va{a Venera nije u sasvim dobrim odnosima s mnogim planetama, pa su mogu}a iznena|ewa svih vrsta, ali ih ipak nemojte o~ekivati.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

23. avgust 2009.

Merkur izlazi iz znaka, u takozvanom praznom hodu, {to zna~i da ste ve} zamoreni od postoje}e situacije i potrebna vam je promena. Dok se ova vrata zatvaraju, i dok se nova jo{ ne otvore, opustite se. Vikend mo`ete provesti u porodi~nom krugu. Imate potrebu za komunikacijom i kontaktima s drugima, saradwom, i zbog toga ste potpuno prijem~ivi za svoje okru`ewe. Balansirate sa svima. Nedeqa je Sun~ev dan, va{ dan, pa ste dominantni i pomalo iskqu~ivi. Partner se trudi da zadovoqi va{e kriterujume i o~ekivawa, ali je pitawe koliko }e uspeti u tome. Povla~ite se u svoj svet? U qubavi ste tvrdokorni i sna`ni, tako da voqena osoba ima utisak da nosite zamor i te`inu. Potrebno je da se izolujete i napunite baterije, smireno, le`e}i i }ute}i. Kulirajte danas, jer mo`ete.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

SUDOKU

PROGNOZA

3

4

6

5

3 5

5 4

4 7

Neke skrivene okolnosti, koje ne moraju da imaju direktan uticaj na vas ili zdravstveno stawe koje treba rehabilitovati, obnoviti energiju, iziskuju da se ne tro{ite, ni fizi~ki ni mentalno. Pad imuniteta? Va{ ratnik i za{titnik Mars izlazi iz znaka Blizanaca, {to zna~i da su na vidiku mirniji i boqi dani. Retrite je pravo re{ewe za vas. Posvetite se duhovnosti, transformaciji, intuiciji. Drame? Imate povoqan upliv Meseca iz vazdu{nog znaka Vage, pa i dobru saradwu s prijateqima. Otvaraju vam i pro{iruju vidike, pogotovo u nekim zajedni~kim poduhvatima, sastancima, poslovima. Pripremite se na buru i strasti. Neko }e se pojaviti, niotkuda, i pogoditi vas pravo u slabu ta~ku. Nezaboravqene qubavi se uvek mogu ponovo probuditi, poput feniksa. U porodici vam uga|aju. Kampawski pristupate svemu, i sami sebe ponekad iznena|uju}i svojim akcijama i reakcijama. Qubav je na vidiku, a vi pazite da ne zabrqate, ovaj put. Idealizam i sre}a su kreativnog poriva. Nemirni ste i toplota vas uspavquje, ulewuje, usporava. Vodite ra~una o limitiranim energetskim mogu}nostima, pa se ne tro{ite uzalud na ono {to ne vrednujete kao svoju potrebu i `equ. Qubav je OK.

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati. 6 7 1 4 9 2 8 5 3

7 8

6

4

2 5 8 7 3 6 4 1 9

3

1

9 3 4 1 5 8 2 7 6 8 6 3 2 7 5 1 9 4

4

OSVE`EWE

Vojvodina Novi Sad

26

Subotica

25

Sombor

25

Kikinda

27

Vrbas

25

B. Palanka

26

Zrewanin

27

S. Mitrovica 26 Ruma

25

Pan~evo

27

Vr{ac

29

Srbija Beograd

27

Kragujevac

29

K. Mitrovica 31 Ni{

32

UZ KI { U

NOVI SAD: U nedequ sti`e osve`ewe uz mogu}e kratkotrajne pquskove sredinom dana i popodne. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Temperatura od 18 ujutru do 26 stepeni popodne. VOJVODINA: U nedequ sve`ije uz naobla~ewe i povremenu ki{u i pquskove, najpre na severu Vojvodine. Vetar umeren, a povremeno i poja~an, severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 16, a maksimalna 29 stepeni. SRBIJA: U nedequ osve`ewe i naobla~ewe na severu i zapadu Srbije uz povremenu ki{u i pquskove. Na jugu sun~ano i vrlo toplo. Popodne oblaci sti`u i u centralne predele, a na jugu su tek uve~e mogu}i pquskovi. Vetar slab severnih pravaca, na severu umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14, a maksimalna 32 stepeni. Prognoza za Srbiju u narednim danima: U ponedeqak svugde sve`ije i promenqivo obla~no. Mogu}a je pojava kratkotrajne ki{e i lokalnih pquskova sa ve}om {ansom u centralnim, isto~nim i ju`nim predelima. U utorak malo toplije i sun~ano. Od srede ponovo vrlo toplo uz temperature preko 30 stepeni.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Na uticaj fronta hroni~ni bolesnici i meteoropate mogu da reaguju poja~awem svojih tegoba, pa im se preporu~uje da smawe uobi~ajene aktivnosti i striktno po{tuju savete lekara. U~esnicima u saobra}aju je potrebna maksimalna opreznost.

Madrid

39

Rim

32

London

26

Cirih

26

Berlin

24

Be~

24

Var{ava

22

Kijev

25

Moskva

22

Oslo

19

St. Peterburg 21 Atina

33

Pariz

32

Minhen

22

Budimpe{ta

25

Stokholm

21

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

143 (-24)

Slankamen

225 (-13)

Ja{a Tomi}

Apatin

219 (-24)

Zemun

270 (-5)

Bogojevo

212 (-20)

Pan~evo

288 (-4)

Smederevo

456 (-10)

Ba~. Palanka 219 (-17) Novi Sad

204 (-19)

Tendencija opadawa i stagnacije

TISA

SAVA

N. Kne`evac

184 (0)

S. Mitrovica

61 (10)

Tendencija stagnacije

Senta

251 (-1)

Beograd

220 (-3)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

333 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

Titel

213 (-11)

NERA

Hetin

72 (0)

-51 (0)

Tendencija stagnacije

1

6

7

4 2 5 6 1 9 7 3 8

Evropa

Tendencija stagnacije

Kusi}

30 (0)

2

4

1 9 7 8 4 3 5 6 2

3

5 8 2 9 6 1 3 4 7

5 5

1

9

2 4

6

3 4 9 5 2 7 6 8 1 7 1 6 3 8 4 9 2 5 Re{ewe iz pro{log broja

TRI^-TRA^

Mi{a Barton predebela za plakate? Nedugo posle povratka Mi{e Barton na set nove serije o svetu lepih i bogatih, objavqen je prvi promotivni plakat s golim mladim glumcima. A gde je zvezda serije? Iako se iz vlastitog pakla s opijatima vratila jo{ pre nekoliko nedeqa, Mi{e Barton nema na novom seksi plakatu kojim se promovi{e prva sezona serije „Bjutiful lajf“. U woj 23-godi{wa glumica tuma~i ulogu supermodela koji se vra}a na scenu posle borbe s zavisno{}u. Za sada se naga|a o razlozima Mi{inog odsustva s provokativnog snimawa: od toga da je problemati~na glumica u vreme snimawa jo{ bila u bolnici, do toga da se zbog iznenadnog dobijawa na te`ini nije htela skinuti pred kamerama.

VIC DANA - Halo, vi ste elektri~ar? - Da, gospo|o, kako vam mogu pomo}i? - Obe}ali ste da }ete danas do}i i popraviti zvono na ulaznim vratima, ali niste do{li. - Ja sam bio, gospo|o, i zvonio sam vi{e od 15 minuta, ali niko nije iza{ao!

dnevnik 23.avgust 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog lista "Dnevnik"