Page 1

NOVISAD*

SUBOTA22.DECEMBAR2012.GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

GODINALXX BROJ23656 CENA35DINARA * 0,50 EUR

ZA[TOSENEUTVRDIPOREKLOIMOVINEBIV[IHDIREKTORAJAVNIHPREDUZE]A

Osiwegnezdokorupcije nikonesmedadirne?

str. 5

NASLOVI

NOV^ANAPOMO]VLADEVOJVODINE SREDWO[KOLCIMAIZIZBEGLI^KIHPORODICA

ZA B L I ST AO NOV OSAD SKI MAGIST RAT

Politika

Gradskoj ku}i prazni~no odelo

2 Predsednik Srbije upoznao kosmetske Srbe s platformom za KiM 3 Legitimno promewena ve}ina u Ba~u

Ekonomija 5 Kasni popravka starog mosta kod Be{ke

Poqoprivreda 6 Kontrola agrarnih proizvoda: kona~no nacionalna laboratorija

Svakodete zaslu`uje jednaku{ansustr. 14

NoviSad 7 U podzemnom prolazu kvar zaustavio stepenice 8 Uskoro koncert Harisa Yinovi}a

Vojvodina 11 Zrewaninci pla}aju za parkirawe na kaquzi

POKRAJINSKISEKRETARZAPRIVREDUMIROSLAVVASIN

Crna

UVojvodini otvoreno7.000 novihradnihmesta

Foto: F. Baki}

12 Produ`en pritvor Jo`efu Kasi

str. 4

INCIDENTISPREDZGRADEVLADESRBIJE

Naoru`anapoku{ala dado|edoVu~i}astr. 13 ZADRUGARIUSKORODOBIJAJUNOVZAKON

Bitkazazadru`najutra ihektaretekpo~iwe

ZAO[TRAVASEBORBAZAPREVLASTUUGLEDNOJ DOMA]OJKOMPANIJI?

NoviSadtu`io Novosadski sajam

str. 6

„SUNOKO”OBARAREKORDIKUJEPLANOVE

„Helenik{ugar”Kosti}u nadohvatruke str. 6

SPORT

n RUKOMETNIKUPVOJVODINE:NOVOSA\ANKE ISUBOTI^ANIODBRANILITROFEJ

str. 4

Promenqivo obla~no Najvi{a temperatura 3°S

str. 15 – 18

n PO^IWE50,TRADICIONALNI„DNEVNIKOV”TURNIR UMALOMFUDBALU


2

POLiTikA

subota22.decembar2012.

dnevnik PREDSEDNIK SRBIJE UPOZNAO KOSMETSKE SRBE S DR@AVNOM PLATFORMOM ZA KIM

poslani^ke teme

^ijisuBekoiMi{kovi} Skup{tina Srbije okon~ala je ju~e raspravu o svim ta~kama dnevnog reda, a o wima }e se parlamentarciizjasnitiuponedeqak.Zavr{nicurada obele`ilajeo{trapolemikaoizmenamaZakonao

planirawuiizgradwi,kojimasepredla`eodlagawe primene konverzije prava kori{}ewa zemqi{taupravosvojine.Debatusuzagrejalisocijalisti i demokrate, nakon {to je iz DS stigla optu`badasevladaju}akoalicijaovimzakonom„odu`ujeMilanuBeku zazaslugeupredizbornojkampawi”.Socijalistiporu~ujudaoninisustvorilitajkune, ve} neko drugi ko je donosio zakone da oni mogutolikodaseobogate.SadrugestraneizDSih podse}ajudajeMiroslavMi{kovi} biopotpredsednikvlade,aMilanBekoministaruvladamakojejevodioSPS. Povodzapolemikubiojeamandmanposlanikai funkcionera SPS \or|a Mili}evi}a, koji je ina~evladaodbila,awimesetra`ilodanosilac pravanakori{}ewezemqi{tamo`edagradinove objekte,odnosnodogra|ujeirekonstrui{epostoje}euskladusanamenomzemqi{ta,utvr|enomva`e}im planskim dokumentom u roku od 12 meseci od dana satupawa na snagu ovog zakona, bez dostavqawadokazaoizvr{enojkonverzijizemqi{ta.

Kokomeduguje PoslaniciDSzahtevalisudasezakonpovu~e iz procedure, a kako je istakla Nada Kolunxija demokrateseprotivepredlogu SPS , jer sli~no predlogukojijedalavlada,„omogu}avanekolicini qudi da se izdvoje iz svakog pravnog okvira, kojiva`izasvedrugegra|ane”. -Akobivideliimenaiprezimena,do{libido ne~ega{tojepitawepolitike,aradiseopoliticikoja~iniusluguonima,kojisutojpolitici u prethodnom periodu ~inili usluge. Radi se o MilanuBekuiLuciBeograd,kojajekupqenapo mnogostruko ni`oj ceni od vrednosti gra|evinskog zemqi{ta na kojem se to preduze}e nalazi.

Zakonom se omogu}ava da Luka Beograd prestane dabudeLukaBeogradidasenatomzemqi{tugradiekskluzivnonaseqepocenamakoje}ebitinajskupqeuBeogradu.Timesevladaju}ave}inaodu`ujeBeku.Ovajzakondiskvalifikujeivladaju}u ve}inuiAleksandraVu~i}a,prvogpotpredsednika, da budu reprezenti boraca protiv korupcijeporu~ilajeKolunxija.Pore~imademokrateQubana Pani}a radi se o najatraktivnijem zemqi{tuio44milionaEUkojejenekoulo`iouLukuBeogradidobija200hektaranajekskluzivnijegzemqi{tauBeogradu,kojevredibaremdesetostrukovi{e.

GdejetuKo{tunica? SadrugestraneNe|oJovanovi} (SPS)pitaoje kojedoneoZakonoprivatizaciji,kojimje„omogu}eno da ti isti qudi kupuju preduze}a za jedan dinar?” Prema wegovim re~ima, „SPS nije bio deo vlasti kada je donet Zakon o privatizaciji, kojijegenerisaosveoveprobleme.” -Upravojetimzakonomomogu}enodasepreduze}aprvoprodajuzaenormnomaleiznose,dane govorimocementarama,{e}eranama...Pakojetu politi~ku korupciju afirmisao prilikom dono{ewa zakona o provatizaciji- zapitao je Jovanovi},na{tamujeKolunxijaodgovoriladaje„zakon donela vlada Vojislava Ko{tunice, koju je mawinskipodr`avaoSPS.” Zamenik {efa poslani~ke grupe DSS-a, Jovan Palali} replicirao je Kolunxiji isti~u}i da “DSSpodr`avaborbuprotivkorupcije,svetrebada seispitaisvakokojeodgovorantrebadaodgovara”.

- Jo{ od biv{eg predsednika DS potura se tezadaod24privatizacije,23subileuvreme vlade na ~ijem ~elu je bio Vojislav Ko{tunica. “ Sartid”, “Nacionalna {tedionica”, “Jugoremedija”, izvoz {e}era u EU, “ Putnik ”, “ Galenika”,“Srbijaturist“,“Nuba“,“Trudbenikgradwa”...imaihmasainijednanijebila za to vreme. Nije mi jasno za{to se stalno to isti~eiod~ega`elidasepobegne.Ukrajwoj linijititajkuniokojimasesadgovoriru{ilisuVladuimogu}nostdaVojislavKo{tunica formira vladu 2008. godine, a podr`avali upravoonekojisujepravilizajednosaManterom i qudima iz [ekspirove ulice. Na ~ijoj stranisutadabilitajkuni?Dasupodr`avali Vojislava Ko{tunicu, vaqda ga ne bi ru{ili, negobigapodr`ali.Apodr`alisunekogdrugog-poru~ujePalali}.

Ne}ebitipo{te|enih NasvediskusijeministarVelimirIli} tvrdidajeVladasveizanaliziralaipredlo`ilare{ewe kojeje“trenutnonajboqezaSrbiju”. On je potvrdio da }e za {est meseciuparlamentsti}inoviZakon o planirawu i izgradwi koji }esveregulisati. -Nijedantajkunkojiimanepravedu privatizaciju ne}e biti po{te|endamo`edagradiiradi,da mu se ne{to pokloni. Znate da se sada vr{e provere svih spornih privatizacija.Akobudeuredumo}i}edagrade,dadobijudozvoledo zakona,aonda}esere{itipitawe konverzije.Svetibankeneznajuza to, EU, niko ne}e da razgovara o konverziji-ukazujeIli}.

Nikoli}:Jedinstvo narodauslov opstankaiostanka UslovopstankaiostankasrpskognarodanaKosovuiMetohijijejedinstvosvihSrbaokqu~nimprincipimakojisupredstavqeni u Platformi o nastavku

Nikoli}podsetiodajeBeograd do sada re{avao probleme Albanaca u ju`noj pokrajini, a da su Srbima samo pravqeni problemi.

stavniciSrbasaKiMsu,posaop{tewuizPredsedni{tva,izrazili zahvalnost, istakav{i da dugi niz godina nisu bili okupqeni na jednom mestu i da

-Dosadanijepostojalaodgovornostonihkojisuvodilipregovoreidr`avasekrilaiza~inovnika, govore}i da je izvojevana pobedu u pregovorima, a u stvarnosti su Srbi suo~eni sa sveve}improblemima,rekaoje Nikoli}.Onjeizrazio`equda SrbinaKosovuiMetohiji`ivezajednoidasezaopstanakborezajedno,bezpodela.Istakav{i da vremena nema i da ono {to smo mogli ju~e ne mo`emo

do sada nisu bili bili konsultovani oko sopstvene sudbine. Podsetiv{i da su pojedini mediji objavili razli~ite, pogre{ne verzije Platforme, oni su dodalidanawihovuradostona {titiwihoveinterese,pravai dostojansvo. - Srbi sa KiM su dali principijelnupodr{kupredsedniku Nikoli}uiVladiSrbijenainstitucionalizaciji za{tite prava Srba i Srbije u daqim

Jo{ jedan krug, pre Skup{tine Srbije Kordinator op{tine De~ani Sne`ana Paunovi} reklajenovinarimadaSrbisa Kosova veruju u nacrt platformekojijedr`avapredlo`ilaiurukovodstvozemqe. -Nemamorazlogadasumwamouplatformu,alitrebadetaqnije da se upoznamo i da razgovaramo na znavni~nim institucijama a potom }emo imati jo{ jedan razgovor sa predsednikom pre nego {to platformau|euskup{tinsku proceduruJauovomtrenutku nemam dovoqno hrabrosti da komentari{emne{to{tosam videlapredvasata.Dajtenam vremena-reklajePaunovi}. pregovoraBeogradaiPri{tine, istakaojeju~epredsednikSrbijeTomislavNikoli} urazgovoru sapredstavnicimakosovskihSrba, ju`no i severno od Ibra.Nakonzajedni~kogsastankasvih28 kosmetskih op{tina sa predsednikmSrbijenaAndri}evomvencudabisedo{lodojedinstvenog stava Srbi s Kosova i Metohije rekli su novinarima da veruju u platformu o Kosovu i rukovodstvoSrbije,alida}eseodetaqima izja{wavati nakon razgovora u zvani~nim lokalnim institucijama sa odbornicima iz ju`ne pokrajine. Oni su nakon dvo~asovnograzgovorasNikoli}em preneli medijima okupqenim ispred Predsedni{tva Srbijedasuzadovoqnionim{tosu videli,azaidu}unedequnajavlilisuzajedni~kisastanaksvih28 kosmetskih op{tina na kome }e biti donet jedinstven stav o platformi. Istovremeno iz Pres slu`be predsednika saop{teno je da je

Dokument obuhvata o~ekivano Predsednikop{tineKosovoPoqeStevicaLazi} izjaviojenovinarimadasuSrbiuglavnomzadovoqniplatformomjeronaobuhvataonostosuo~ekivalii{toim,kakojerekao,garantujeostanakiopstanaknaKosovu.Upitandaobrazlo`ina{takonkretno mislionjerekaodasusapredsednikompresvegarazgovaralioproblemimasakojimasesuo~avaju,ada}edetaqnijeoplatformimo}idagovorenakonanalizairaspravauop{tinamaukojima`ive, jersusadaimalimalovremenadaprou~eplatformuo~ijimdetaqimanije`eleodagovori.Onjerekaoida}enakonsastankapredsednikasvih28kosmetskihop{tinasvojestavovesaop{titipredsednikuNikoli}uupisanojformiiliprilikomnovogsastankas wim,adasutokomovogsusretretasNikoli}em„vi{epri~ali{ta oproblemimakojeimamoionome{tonasmu~i”. danas,aono{tomo`emodanas, ne}emomo}isutra, Nikoli} je pozvao predstavnikeSrbasaKosovaiMetohije da odr`e sastanak i donesu zajedni~ke zakqu~ke o Platformiieventualnesugestije.Pred-

[aqa: Naopakpapir

Pomo}za~inovnike Skup{tinaSrbijepotro{lilajeodjanuarado kraja septembra ove godine 70 odsto planiranih sredstavaizsvogbuxetakojiiznosi3,6milijardi dinara, konstatovano je na sednici Administrativnogodborakojijeusvojiofinansijskiizve{tajzatajperiod.Generalnasekretarkaparlamenta Jana Qubi~i} tvrdi da }e tro{ewe sredstavadokrajagodinebitiuokviruplana. U izve{taju o tro{kovima navodi se da je od ukupno3,9milijardidinara,rebalansomdr`avnogbuxetaza2012.vra}eno300milionadinara.

JanaQubi~i}jeoceniladajepotrebnohitnoizmenitizakonaoplatamaudr`avnimorganimakakobiseprimawapove}ala,imaju}i uvidudadvetre}inezaposlenihuslu`biparlamenta prima platu ispod republi~kog proseka.Administrativniodborjezbogtogaju}e odlu~io i da se za 216 radnika skup{tinske slu`be koji primaju plate mawe od proseka u Srbijiisplatijednokratnapomo}odpo25.000 dinara. S. Stankovi}

Koordinatorpoliti~kihekipazarazgovore o normalizaciji odnosa Beograda i Pri{tine Bqerim [aqa izjavio je da se Kosovo mo`e povu}i iz dijaloga ako Beograd insistira na platformi koja je objavqenaumedijima.KakoprenosiKohaditore, [aqajerekaodakosovskastranane}ei nema{tadadiskutujeotomdokumentukoji je„odpo~etkadokrajanaopak”iusuprotnostisaonim„{tosedogodilonaKosovu”. „Ne}emotro{itivremerazgovaraju}io tomdokumentu”,rekaoje[aqa.Premawemu, Beograd je jo{ jednom isprovocirao Kosovo,aliidokazaodasenijepromenio od 1998. godine. [aqa je ocenio da je tim dokumentomBeograduspeodasepostavi„u neprijateqskupozicijupremaZapadu”. Prema wegovim re~ima, platforma je neuspeli poku{aj da se promeni pravac dijalogakojijepo~eouBriselu19.novembra. „Ovajdokumentpredstavqa{amarulice gospo|eE{ton,{amarzaVa{ington,BriseliBerlin”,rekaoje[aqaidodaodamislidajeagendakojujeorazgovorimaobjavilavisokapredstavnicaEUvrlojasna.

razgovorima Beograda i Pri{tine i predlo`ili da se u Platformi predvidi i bezbedan povratak vi{e od 240.000 proteranih Srba sa teritorije KiM,navodiseusop{tewu. D.Milivojevi}

Berlin:Predlog Srbijejepomak Nema~kiministarodbraneTomasdeMezijer ocenio uPri{tinidato{tojeSrbijaiznelasvojpredlogvisokeautonomijezaseverKosovapredstavqavelikipomakidabisadaPri{tinatrebalodaiznesesvojpredlog.„Sama ~iwenica da postoji neki predlog je veliki pomak.Sadabiikosovskastranamoraladaizneseneki predlog.Toideudobrompravcu,iako}edore{ewaverovatnopro}ijo{punovremena„,rekaojeDeMezijer, borave}iupredbo`i}nojposetinema~kimpripadnicimaKforanaKosovu,prenelisunema~kimediji. Nema~kiministarjerekaodasporazumointegrisanomupravqawugranicomBeogradaiPri{tine,„ukolikobudefunkcionisao,predstavqavelikinapredak,zato{toseuspelodase,uzo~uvawepravnepozicijeobe strane,do|edopragmati~nogrezultata„. Onjenaglasiodasekosovski„konfliktnemo`ere{itivojnimputem,alidabezKforane}ebitinipoliti~kognapretka„. MinistarjepohvaliopostupaweKforauvremenapetostiiuklawawablokadasaobra}ajnicakojesupostaviliSrbinaseveruKosova. „Mudromme{avinomdeeskalacijei~vrstine,Kforje uspeodauklonisveblokade,osimoneuMitrovici„,rekaojeDeMezijer,dodaju}idatopokazujedase„mnogiciqeviinteligencijomboqeposti`u,negopajserom„.

TVIT CRTICA Nii}a,nipi}a Kao {to ~esto pi{emo tvitera{e sveinteresujepaporu~ujueksiministruvojnom:Lepobibilodapoka`ete finasijski izve{taj svog ministrovawa, pa da vidimo koliko je ko{talatareformaiza{totoliko? Dragan[utanovac odgovara:Na`alostvojnibuxetjebioiostaomali,takodajecenareformebilaminimalna. BuxetsegledauodnosuBDPiprojekcijajena2,4odsto,abiojene{tovi{eod2odstoitosasvepenzijamakoje subele1/3buxeta.

Obave{teni tvitera{i lako sve izra~unaju : Nominalni BDP Srbije u 2010. godini iznosio $43,6 milijardi. Dakle oko milijarda na penzije, i}e, pi}e,stanove,serije,.:) A [utanovac tvrdi : Nema i}a, pi}a...novacnikadnijedatzaserije...

Ibebevole skup{tinu PRURS–aMarkoSelakovi} poru~ujesalajne: Radujeme{toje#beba danasbilasa mnom u Skup{tini - malo osmeha i

pozitivne energije dobro do|u ovom domu:) Poslanica URS, nekada{wa ~lanica NP Dragana \ukovi} obja{wava : Mi (poslani~kagrupa)smoseigralisawom, iakojeonasamomirnospavala...:)

Otkazansmaksveta Budu}iliderstrankekojajetrenutno u formirawu Zoran @ivkovi} obave{tava: Smak sveta u Srbiji se otkazuje zbog zauzetostipredsednika,premjera,prvog potpredsednikaiostalihizvo|a~a...

Komejeboqe Funkcioner DSS @ivota Star~evi} komentari{enalajni: -Dinki}:Izbeglismohaos,`ive}emo boqe. Sla`em se da ste izbegli haos, sla`emseida}ete`ivetiboqe.Zatosmo miuhaosubeznadeuboqe...

Vukove stipendije Fanovi predsednika sveta Vuka Jeremi}a se “ `ale” : Ali Vu~e, meni tatanijebiodirektoruNIS-ui~lan

SPS u Slobino vreme :/ {ta ja da radim? Jeremi} replicira : A da jeste, je l misli{dabidiplomiraonaKembrixu i Harvardu i da bi te svet izabrao da predsedava{ UN? Mogu}e... Ali sumwam. Naopasku:Dabre,~ujemdasikonobarisaodabiplatiotro{kovestudija koji i nisu ne{to skupi. Tek $57,124 godi{we....Jeremi}ka`e:Nisamkonobarisao,alijesamdr`ao~asovematematikeifizike.Aimaosamstipendije, inaKembrixu,inaHarvardu. S. St.


politika

dnevnik

Borbaprotivkorupcije di`erejtingnapredwaka bije7,4odsto,aUjediweniregioni Srbije i Liberalno demokratskapartijapo5,2odsto. DirektorFaktorplusaVladimir Peji} rekao je da je za porastrejtingaSNSzaslu`na borba protiv kriminala i korupcije,adrugirazlogjedosta pasivna uloga opozicije, koja „mirujedou~malosti”.Tonije dobrokadjepoliti~kiprotiv-

nikuzaletu,konstatovaojeon i dodao da porast rejtinga DS treba dovesti u vezu sa stabilizacijom stawa u partiji posleizboranovogpredsednika. Istra`ivawe, sprovedeno na 1.200 ispitanika, pokazalo je da tre}ina wih veruje da }e se obra~un Vlade sa korupcijomikriminalomnastavitina svim nivoima, 36 odsto smatra

da}etobitipoodre|enomredosledu,za21odstosuto„li~niobra~uni”,a10odstoneverujeuto.Obe}awimavlastida uborbiprotivkorupcijene}e biti po{te|eni politi~ari i tajkuni u potpunosti veruje 32 odsto ispitanika, delimi~no 44 odsto, ne veruje 22 odsto, a bez odgovora je bilo dva procenta.

POMI[QEWUMINISTARSTVANADLE@NOGZALOKALNUSAMOUPRAVU

Legitimnopromewena ve}inauBa~u NapredwaciisocijalistiuBa~uo~ekujuda Upravnisud{toprerazre{isituacijunastalunakon{toihjetamonovaskup{tinskave}ina,powihovommi{qewu,nelagalnorazre{ilaop{tinskihfunkcija.Pomi{qewuministarstva nadle`nog za lokalnu samoupravu, nalegitimanna~injepromewenaskup{tinska ve}ina i izabrano novo rukovostvo op{tine Ba~,saznajena{list. UprostorijamapredsednikaSOBa~ju~ese natelefonskipozivna{eRedakcijeodazvala Lidija[amanovi},zakojudemokrateizme|u ostalogtvrdedajesmewenastefunkcijena sednicinakojojjepro{logpetkauspostavqenanovaodborni~kave}inaDS,LSViSRS-a. I svi drugi javni funkcioneri, koji su izabrani u junu posle lokalnih izbora, kazala namjeona,idaqesenalazenasvojimradnim mestimauop{tiniBa~. -@alilismoseUpravnomsuduio~ekujemo wihov odgovor. Ne `elimo da radimo ni{ta protivzakonitoio~ekujemoodgovorsuda{to pre,zbogfunkcionisawalokalnesamouprave -kazalanamjekratkoLidija[amanovi},ne `ele}i da komentari{e i navode demokrata da„neidentifikovanalicaiobezbe|eweSO Ba~ nije dozvolilo da novoizabrana ve}ina preuzmedu`nost”.

Zbog tih de{avawa reagovala je i Vlada Vojvodine, za koju je „nezapam}eno u novijoj parlamentarnoj istoriji Vojvodine da se na fizi~kina~inonemogu}avaradifunkcionisawelegalnoizabranevlasti„. Pokrajinskavladasmatradajenasednici SO Ba~ 14. decembra u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi do{lo do promene struktureskup{tinskeve}ine.Saop{tilaje idao~ekujedaMinistarstvounutra{wihposlovaiMinistarstvozaregionalnirazvoji

3

REKLI SU

ISTRA@IVAWE:FAKTORPLUS

Srpska napredna stranka trenutnoimanajve}irejtingu Srbiji-35,6odsto,aslediDemokratska stranka sa 18,2 odsto, pokazalo je ju~e predstavqeno istra`ivawe javnog mnewa agencije Faktor plus. Koalicijana~ijem~elujeSocijalisti~ka partija Srbije imapodr{ku13,1odstoispitanika,DemokratskastrankaSr-

subota22.decembar2012.

lokalnusamoupravuhitnoreaguju ida,uskladusasvojimovla{}ewima, obezbede zakonitost rada novouspostavqeneparlamentarne ve}ine. U Ministarstvo regionalnog razvojailokalnesamoupraveju~e jestigaozvani~anzahtevAPVojvodine za ocenu zakonitosti, potvr|enojena{emlistuutomministarstvu. Prema dostavqenoj dokumentaciji, Ministarstvo je „odmahdalomi{qewedajenalegitiman na~in promewena skup{tinska ve}ina i izabrano novo rukovodstvoop{tineBa~”. - Ministarstvo regionalnog razvojailokalnesamoupravejeutokutokusa de{avawem u svakoj lokalnoj samoupravi u Srbiji, pa tako i sa de{avawima u op{tini Ba~. Niop{tinuBa~nijemimoi{lopravqewenoveve}inekojudanas~ineDS,SRS,LSV i jedan odbegli odbornik iz SNS-a - prokomentarisala je ministarka Verica Kalanovi} zana{listidodalada„u ovakvimsituacijamauzburkanihstrasti,Ministarstvoregionalnog razvoja i lokalne samouprave daje zakonskaiproceduralnatuma~ewa”. S.K.

Tabakovi}:Nedugujem nikomni{ta Guvernerka Jorgovanka Tabakovi} isti~e da je veoma va`no {to postoji koordinacija sa Vladom,dodaju}idajeveomazadovoqnanivoom razmene informacija koje su neophodne za dono{ewe odluka. Hvali i wen odnos sa ministrom finansija i privrede Mla|anom Dinki}em. „Ja i Dinki} jesmo imali suprotstavqene stavove, ali danas su ti razgovori nanajvi{emprofesionalnomnivou”,navodiTabakovi}evaikao primeristi~eto{tosuzajednousagla{avalitekstsporazumao Razvojnoj banci Vojvodine. Tabakovi} kao besmislene ocewuje kritike da nije samostalna u svom radu, zbog visoke politi~ke funkcijeuSNS,iakojeonazamrznuta.„Nezavisnostislobodau odlu~ivawuprosti~uiztogadalinekomne{todugujete,ajane dugujem nikome ni{ta”, navodi Tabakovi}eva. Guverner navodi daimaodli~neodnoseisaministrimaizSNS-a,aliisaministrimaizostalihstranaka.

Pajvan~i}:Ustav formalnonelegalan Profesorica ustavnog prava Marijana Pajvan~i} na tribini na Fakultetu za evropske pravno-politi~ke studije u Novom Sadu koju je organizovaojeEvropskipokretuSrbiji,kazala jedanijeoptimistapopitawudono{ewanovog ustava,po{toje,kakojeocenila,propu{ten„ustavnitrenutak”, poputonognakonpadaMilo{evi}aipoputonognakonosamostaqewaCrneGore.Onajeoceniladadana{wiustavnesamodajenelegitiman, ve} je i formalno nelegalan, po{to, izme|u ostalog, Odbor za ustavna pitawa Skup{tine Srbije prilikom usvajawa ustava nije bio taj koji je dostavio tekst najvi{eg zakonodavnog aktaposlanicima,iakojetowegovauloga. Pajvan~i}eva je kazala, a prenosi RTV, da politi~ki akteri i partijskadr`avanisuspremnedaograni~esvojuvlastiocenilada jeSrbijadr`avakojanemaelementarneuslovezavladavinuprava.

\ilas: SmenitiQu{i}a Preds edn ik Dem ok rats ke strank e Drag an \ilas pozvao je ju~e Vladu Srbije da promeni svoju odluku o imenovawu Rado{a Qu{i}a za vr{iocadu`nostidirektora„Slu`benogglasnika”ioceniodasunedopustivi„sramnimedijskinapadi”nadosada{wegdirektoratogpreduze}aSlobodanaGavrilovi}a.Upisanojizjavi\ilasjeoceniodanacionalnu izdava~kuku}unemo`euspe{nodapredvodi~ovek,kojijejavnosti „poznat po ideolo{kom profilisawu ultra nacionalisti~ke,desni~arskeorganizacijeObraz,kojisrpskuintelektualnuelitunazivaizdajnicimaideliihnapodobneinepodobne,kojinapadanevladineorganizacijeicivilnodru{tvo,ana{e nastavnike i u~iteqe etiketira kao potkupqive”. \ilas u saop{tewuisti~eidajesmewenidirektorSlobodanGavrilovi}od„Slu`benogglasnika”napraviojednuodnajuglednijihizdava~kihku}a.


4

ekonomija

subota22.decembar2012.

dnevnik

KASNIPOPRAVKABLIZANCANOVOGMOSTAPREKODUNAVA

Oteglosedoprole}a podmla|ivawestareBe{ke Iakojebiloplaniranodase stari most preko Dunava kod Be{kepustiusaobra}ajprezime, neimari nisu uspeli da zavr{e kompletnu rekonstrukciju,takodajedeoposlaostaoza prole}e.Adokgodseradovine zavr{e, saobra}aj u oba semra odvijaseprekonovoizgra|enog mosta. Po re~ima odgovornog rukovodiocaradovau„Alpini” kojoj je poverena popravka Milorada Stevanovi}a, hladno vreme i niske temperature spre~ilesuneimaredazavr{e sveposlove,posebnoonekojise odnosenaasfaltiraweihidroizolaciju. Iako se udarni~ki radilo, zavr{etak sanacije je ostaozapo~etakslede}egra|evinske sezone i treba jo{ oko mesecipolepogvremenadase sveuradi.

Neimari ka`u da je potreba za brojnim gra|evinskim radovimauo~enanaknadnoidanisu bili predvi|eni prvobitnim planom sanacije. In`eweri su

ralelno i na sanaciji starog be{~anskog mosta i prelaza prekokanalaArkaw.Odlu~eno jedasezamenesvepe{a~kestaze i kompletne ograde, shodno

Kilometarskestaze Kako nam je izjavio Milorad Stevanovi}, na gradili{tu starogbe{~anskogmosta80radnikaradilojedosneganamonta`ipe{a~kihstazaiogradeitajposaojeokon~an.Izgra|eno je ~ak 4.410 metara pe{a~kih staza i isto toliko metara ograda.Iakojeu{picusezonebilodvostrukovi{ezaposlenih,nisuuspelisvedazavr{ezbognaknadnoutvr|enovve}eg obimaposla. jo{ proletos najavili mogu}nostdodatnogposlajersepravo stawemostavidelotekkadase podigao asfalt i pregledala betonska osnova. Tokom proteklihsedammeseciradilosepa-

novimpropisimaobezbednosti saobra}aja. Jo{ prilikom izgradwe novogmostastarijeoja~ansdowe straneiotklowenjeproblemu vezi s klizi{tem, a ulegnu}e

POKRAJINSKISEKRETARZAPRIVREDUMIROSLAVVASIN

mostadelimi~nojeispravqeno kori{}ewemlakihmaterijala. Starimostizgra|enje1975.iu to vreme je bio najdu`i most u Evropiisvetskirekorderubetonskim prednapregnutim kontinualnim gredama. Projektovao ga je in`ewer Branko @e`eq, bio je dug 2,5 kilometra, ali je tokom NATO-ovog bombardovawa deo sru{en pa je skra}enna2.205metara,koliko jeduga~akinovimostblizanac. Me|unarodni tender za izgradwu novog mosta i rekonstrukciju postoje}eg raspisan jejo{2004,ugovorsizabranim izvo|a~em, austrijskom firmom„Alpina”,potpisanje2006, izgradwa je po~ela 2008, novi most zavr{en je krajem 2011, a radovi na starom mogli bi se okon~ati, po najavama, u maju

2013.Podse}awaradi,ugovorenirokzateposlovebiojenajdu`etrigodine–dvezaizgradwunovogmostaigodinuzastari,{tobizna~ilodajesviradovi kod Be{ke trebalo da se

zavr{e do 2009. godine. Me|utim,radovinastarommostunisunimoglipo~etipreno{to se izgradi novi, na koji je preba~ensaobra}ajuobasmera. R.Dautovi}

ZAO[TRAVASEBORBAZAPREVLASTUUGLEDNOJDOMA]OJKOMPANIJI?

UVojvodiniotvoreno NoviSadtu`io 7.000novih Novosadskisajam radnihmesta Pokrajinskisekretarzaprivreduizapo{qavaweMiroslavVasin ocenio je da su Vlada Vojvodine i Nacionalnaslu`bazazapo{qavawe u~inile „sve {to je mogu}e i {tojepoznatouevropskojpraksi” kako bi pomogle otvarawe novih radnihmestauVojvodini. -PrekoPokrajinskogsekretarijata za privredu, zapo{qavawe i

ravnopravnostpolova,usaradwisa Slu`bom za zapo{qavawe, u ovoj godini uspeli smo da u Vojvodini otvorimovi{eod5.000novihradnihmesta,odnosno~ak7.000,akose ra~unaju i radna mesta koje su lokalne samouprave otvorili udru`uju}i subvencije s na{im. Rezultatsvegatogajedabrojnezaposlenih lica na teritoriji Vojvodine nakraju2012.godinenijeve}i,~ak je i mawi, nego u istom periodu 2011.godine-izjaviojeVasin,ocewuju}idaproblemkadajeupitawu

visokanezaposlenostnijeniuVladiVojvoinine,niuSlu`bizazapo{qavawe. - Problem u tome {to vrlo ~esto,kolikogoddamiotvorimonovih radnih mesta, u isto vreme se toliko qudi otpusti. tako da, prakti~no,uspevamotekdaanuliramo posledice otpu{tawa. Zato treba da poku{amo da na|emo na-

~indasesmawiotpu{tawequdi,a tomo`edaseu~inisamokrozpoboq{awe privrednog ambijenta napomenuojeVasin,podse}aju}ida VladaVojvodinenemavelikeingerencije na tom poqu. Vasin je, na tribini„Tr`i{teradauVojvodiniu2013.godine:izazoviiodgovori” u Novom Sadu, istakao da su najboqi partneri pokrajinske Vladeuzapo{qavawubilamikro imalaisredwapreduze}akojasu tokomovegodine,krozsubvencije, zaposlila veliki broj radnika „u

vreme kada niko nije mislio da je zapo{qavawemogu}e”. - Ali nemamo na~in da uti~emo na veliki broj izgubqenih radnih mesta,kadavelikekompanijeusamo jednom danu otpuste po nekoliko stotinaqudi-kazaojepokrajinski sekretarzaprivredu. Onjeukazaodasenapoboq{awe privrednog ambijenta mo`e uticati samo kvalittnim ekonomskim programima. - Trenutno je na javnoj raspravi predlog ekonomskog programa VladeVojvodinezapoboq{awestawau oblasti privrede, preduzetni{tva izanatstva,koji,shodnonadle`nostimaPokrajine,mo`edapodstakneprivredu-istakaoje.Onjedodao da}eporedpostoje}ihsubvencijaza otvarawenovihradnihmesta,Vlada Vojvodineuvestiinovemerepodr{ke investitorima koji zapo{qavajuvi{eod100radnika. Predstavnik Privredne komore Vojvodine Dragomir \uki} je rekaodajezare{avaweproblemanezaposlenostibitnostvoritidruga~ijiambijentzaradiotvarawenovihpreduze}a.Komorapoku{avada animiraprivrednike,daprekoKomore kao svoje asocijacije, ka`u {tajeto{totrebadasepromeni dabisestvoriliboqiuslovi. -Imamozajedni~kotelosaVladom Vojvodine, a ciq nam je da se globalnopopraveuslovi,dapreduze}aradesamaweprepereka,kaoi daseotvarajunovapreduze}aitime novaradnamesta-rekaoje\uki}. V.^v.

Da li se zao{trava borba za vlast i prevlast u uglednoj doma}oj kompaniji Novosadskom sajmu  ili je u pitawu ne{to drugo,ostajedasevidialijeza sadaizvesnodajeGradNoviSad je ju~e podneo tu`bu Osnovnom sudu protiv Upravnog odbora Novosadskog sajma, jer je odbio predlogGradadasazovevanrednuSkup{tinuakcionara,izjavilajeportparolgradona~elnika Novog Sada Milo{a Vu~evi}a, NadaKobac. -Tojesve{tomogudaka`emreklajeKobac,ne`ele}idaqu pri~uoovome. Predsednik Upravnog odbora Novosadskog sajma Predrag Zagor~i} kazao je za „Dnevnik” da je zahtev Grada odbijen iz formalnihrazloga. - Zahtev je bio neuredan, nije sadr`ao osnovno, a to je obrazlo`ewe , za{to Grad `eli da-

nova gradska vlast, `eli da postane deo menaxmenta Novosadskogsajma,daizabresvojepredstanike u organima upravqawa preduze}a, a pre svega da smeni sada{weg direktora Sajma Go-

nebudekandidatzaprvog~oveka Novosadskogsajma. Mali akcioaniri koji dr`e 11 odsto kapitala preduze}a tra`e da se raspi{e konkurs i da na vode}u poziciju Novosad-

ranaVasi}a ipostavisvogkandidata. SadajepredstavnikGradaBo`idar-Bata Proti}, dok je Zo-

skog sajma do|e privrednik dokazanuposlovnombiznisu. UUdru`ewumalihakcionara ka`udasusevi{eputaobra}aligradona~elnikuMilo{uVu~evi}u,daihprimi,aliimnije odgovoreno.Maliakcionarinavode da je za sazivawe vanredne Skup{tinepotrebnodaseskupi petodstoglasova. Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti Grad ima 22,5 odsto kapitala Novosadskogsajma,anajve}iakcionar je dr`ava kojoj pripada 42,3 odsto kapitala. Na internet-sajtuCentralnogregistra senavodidanajve}ibrojglasova za Skup{tinu akcionara ima GradNoviSad,pasledemaliakcionari , po ~emu ispada da dr`avni-dru{tvenikapitalnema pravoglasa. Z.Deli}

Grad Novi Sad je ju~e podneo tu`bu Osnovnom sudu protiv Upravnog odbora Novosadskog sajma, jer je odbio predlog Grada da sazove vanrednu skup{tinu akcionara UpravniodborNovosadskogsajma sazove vanrednu skup{tinu akcionara. Umesto obrazlo`ewaGradjetra`iodanadnevnom redu bude: izbor predsednika Skup{tineakcionara,razre{ewe ~lanova Upravnog odbora i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora-objasniojeZagor~i}. O~igledno je da ovakvim predlogom dnevnog reda Grad -

ran Mandi} prestavnik dr`avnogkapitala.Obojicapripadaju biv{em politi~kom establi{metunalokalu Ina~e, da podsetimo, jedno vremezamestodirektorasepomiwao predsednik Regionalne privredne komore Novi Sad Dragan Luka~, ali kako saznajemo,partijekojedelevlastugradu potpisuju peticiju, da Luka~

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Va`iza

1

Kupovni zadevize

110,9576

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 113,2220

115,8261

110,6179

Australija

dolar

1

87,7690

89,5602

91,6201

87,5003

Kanada

dolar

1

84,8300

86,5612

88,5521

84,5703

Danska

kruna

1

14,8653

15,1687

15,5176

14,8198

Norve{ka

kruna

1

15,0889

15,3968

15,7509

15,0427

[vedska

kruna

1

12,8720

13,1347

13,4368

12,8326

[vajcarska

franak

1

91,8979

93,7734

95,9302

91,6166

V.Britanija

funta

1

136,4624

139,2473

142,4500

136,0446

SAD

dolar

1

84,0333

85,7483

87,7205

83,7761

Kurseviizovelisteprimewujuseod21.12.2012.godine

Promena %

Cena

Promet

BELEX 15 (516,40 2,12)

Galenika Fitofarmacija, Zemun

9,17

2.620

10.480

Neoplanta, Novi Sad

7,80

484

91.420

AIK banka, Ni{

4,58

1.599

50.877.438

Soja protein, Be~ej

7,25

710

7.114.200

NIS, Novi Sad

0,68

745

11.179.705

Tigar, Pirot

5,99

230

460

Imlek, Beograd

-0,16

3.100

310.000

4,85 Promena

1.470 Cena

17.640 Promet

Komercijalna banka, Beograd

0,08

1.276

523.010

Energoprojekt holding, Beograd

Vital, Vrbas

-17,78

1.110

111.000

0,00

600

415.842

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Dunav Re, Beograd

-14,29

12.000

624.000

2,45

460

673.455

Soja protein, Be~ej

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-10,47

402

281.400

7,25

710

7.114.200

Jubmes banka, Beograd

0,01

10.000

320.000

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

Kopaonik, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Progres, Beograd Jedinstvo Sevojno, Sevojno Vojvo|anskih top-pet akcija

-3,70

26

5.200

-2,04 Promena

4.800 Cena

264.000 Promet

NIS, Novi Sad

0,68

745

11.179.705

Soja protein, Be~ej

7,25

710

7.114.200

Alteh Srbija, Senta BB Minakva, Novi Sad Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,00

310

1.860.000

0,00

6.200

471.200

-10,47

402

281.400

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

0,00

1.667

Galenika Fitofarmacija, Zemun

9,17

2.620

10.480

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

-2,04

4.800

264.000

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.475

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

550

0,00

Tigar, Pirot

5,99

230

460

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

subota22.decembar2012.

5

ZA[TO SE NE UTVRDI POREKLO IMOVINE BIV[IH DIREKTORA JAVNIH PREDUZE]A

ELEKTROPRIVREDA U VELIKOM MINUSU

Gubitak EPS-a 300miliona evra Elektroprivreda Srbije zavr{i}e ovu godinu sa finansijskim gubitkom od 33,4 milijarde dinara, rekao je v.d. generalnog direktora Aleksandar Obr ad ov i}, is ta kav {i da je najve}i problem u ovoj godini bila nelikvidnost, na koju je veliki uticaj imao uvoz struje zbog su{e. On je kazao da je te{ka finansijska situacija EPS-a koju je zatekao stupawem na du`nosti v.d. generalnog direktora, posledica velikog broja nagomilanih problema koji nisu dosleno re{avani posledwih desetak godina. Obradovi} je naveo da }e zavr{etkom poslovne godine biti ura|ene kalkulacije o realnom pove}awu cene kilovat-sata, istakav{i da „sve pre te analize bila bi spekulacija”. Na pitawe da li }e EPS od Nove godine struju kupovati direktno ili od posrednika, on je rekao da }e „sve nedostaju }e ko li ~i ne elek tri~ ne energije EPS nabavqati na tr`i {tu pod naj po voq ni jim uslovima, odnosno od onoga ko ponudi najjeftiniju cenu, kao i do sada”. Obradovi} je, kazao da EPS nije zadovoqna re{ewem otpisa kamata velikim du`nicima, jer se za ta dugovawa morala zadu`iti kod kreditora, a oni ne otpisuju kamate.

Osiwegnezdokorupcije nikonesmedadirne? Da su se kroz korupciju i mutne poslove u javnim i javnim komunalnim preduze}ima u Srbiji godi{we krale milijarde evra, znaju i ptice na grani ali za sada se svi prave nemu{ti i neve{ti. A dok se ne postavi pitawe odakle nekima silne ku}e i stanovi i u Srbiji i u mnogm evropskim prestonicama malo je verovatno da }e Srbija iza}i na kraj s krimanolom i s onim {to uz wega obavezno ide. Na tapetu bi, ako zaista `elimo da se izborimo sa korupciona{kom boqkom, trebalo da budu i direktori javnih preduze}a u Srbiji, odnosno poreklo wihove

dobiti. U svakom slu~aju, javna i javna komunalna preduze}a su izvor velikih korupcija, a to je sve povezano slamkama. Direktori su samo jedna ta~ka u tim operacijama - ka`e za „Dnevnik” ekonomista Miroslav Prokopijevi} uz ocenu da bi se, ako bi se u tom sistemu do{lo do izvorne ta~ke, uzdrmao politi~ki sistem Srbije. Me|utim, on ne veruje da je dr`ava kadra da vaqano pre~e{qa javna preduze}a. - Sude}i po tome kako se sada stvari odvijaju, kako se borba protiv korupcije vodi preko marginalnih slu~ajeva i marginalnih suma, ne vidim da tu postoji

Ko koga voza - Za vreme kada sam bio u upravnom odboru NIS-a, kada je on bio celina, „Srbijagas„ je imao oko 600 zaposlenih. Tada smo, decembra 2002. godine, napravili plan reorganizacije koji je predvi|ao da se taj broj smawi na 480. Naprotiv, sada ima 1.200 zaposlenih, a ako ura~unamo i k}erke firme, onda je to 1.600 zaposlenih. Pa „Srbijagas” ima 400 automobila, 400 tablica. Prema tome, treba da se u|e u te rashode, boqe re}i to prawe para. Hvale se kako gasifikuju Vojvodinu, a konzum je spao sa 2,5 milijarde kubika godi{we na 1,3 milijardi - poru~uje Branko Pavlovi}. imovine, me|utim, to osiwe gnezdo niko ne dira. - Postupak provere porekla imovine biv{ih i sada{wih direktora javnih i javno-komunalnih preduze}a treba sprovesti , a podrazumeva se i oduzimawe imovine koja je nezakonito ste~ena. Opseg marvelazicija u javnim i javnim komunalnim preduze}ima je mnogo {iri od onog u kojem su sami direktori jer tu postoji i niz u~esnika koji su van kompanija. Takvi imaju privatne firme i rade s javnim preduze}ima i tako|e dele deo nezakonito ste~ene

ozbiqna voqa. Sve je ovo za marketin{ke svrhe, traja}e jedno vreme a onda }e neko da pritisne taster i da ka`e - e dobro, dosta je bilo. Nema vladavine prava, a bez toga nema ni ozbiqne borbe protiv korupcije - poru~uje Prokopijevi}. Advokat Branko Pavlovi}, nekada{wi direktor Agencije za privatizaciju, ka`e da se kroz tro{ewe sredstava javnih preduze}a i kroz nekori{}ewe mogu}nosti ostvarivawa privrednih prihoda, godi{we izgubi oko 600 miliona evra.

- Kada govorim o neiskori{}enim mogu}nostima za prihodovawe mislim na princip opra{tawa dugova. Neko digne slu{alicu i ka`e: „Nema veze, pusti mu struju”, bez obzira {to ona nije pla}ena. Takvih je primera sijaset, opra{taju se dugovi za gas, usluge... U svakom slu~aju u wihovom rasvetqavawu treba krenuti od najve}ih, kakvi su EPS, „Srbijagas” ili, recimo, Grad Beograd... U takve „slu~ajeve” ne mo`e da se ulazi kao do sada jer dr`avni revizor ne radi dobrim kapacitetom i {aqe u velike sisteme jednak broj nedovoqno stru~nih qudi kao i u mala pravna lica koja kontroli{e. Na primer, ako se radi o velikom sistemu kao {to je „Srbijagas„, petnaest ozbiqnih revizora treba da provede tamo tri-~etiri meseca. Ovako, pri~aju nam o ve}im platama vaspita~ica nego {to zakon to dozvoqava. Pa, ako su samo to na{li u Gradu Beo-

gradu, neka daju ostavku - ka`e Pavlovi}. On podse}a da od 2002. godine imamo sve potrebne propise da bi se ispitivala imovina bilo kog lica, pa i direktora javnih preduze}a, ali ih ne primewujemo. Uz ocenu da je nesumwivo najve}a pqa~ka obavqena od 2008. do ove godine, on ukazuje na to da svakako treba krenuti od analize poslovawa javnih peduze}a, kako bi se kroz wih do{lo do odgovornih lica. - Nije su{tina u ispitivwu imovine direktora javnih preduze}a jer }ete kod wih zate}i samo mali deo pokradenih para. Nisu wega politi~ari postavili tu da bi on bio bogat ve} da bi bio bogatiji nego {to jeste, a da lavovski deo para da wima. Sad imamo situaciju da ministri u Vladi Srbije postavqaju masovno na rukovode}a mesta u Elektroprivredi ne stru~ne kadrove, one koji su zavr{avali fakultete napre~ac, na

ograncima privatnih fakulteta. Ne dovode se direktori da bi oni bili bogatiji, kod wih }ete zate}i tek tri do pet odsto pokradenih para. Treba da se zna da je ozbiqna revizija javnih preduze}a potrebna ali ne treba kretati od li~ne imovine, jer to je predaleko a do}i }emo do sitnih zakqu~aka - nagla{ava Pavlovi}. Ogovaraju}i na pitawe gde je kra|a u javnim preduze}ima najizra`enija on podse}a da smo imali dr`avno vlasni{tvo u javnim preduze}ima unazad dvadeset godina, i da su istom obliku svojine ona iskazivala neuporedivo gore rezultate. - Pqa~kalo se na vi{e na~ina. Jedan su oblik javne nabavke, pa i legalne javne nabavke u formalnom smislu ali sadr`inski nezakonite. Tako|e, imamo vrlo lo{u organizaciju poslovawa, pa tako i ogromnu koli~inu zaposlenih ukazuje Pavlovi}. S. Glu{~evi}


6

POQOPRivRedA

subota22.decembar2012.

„SUNOKO”OBARAREKORDIKUJEPLANOVE

„Helenik{ugar” Kosti}u nadohvatruke Povodom zavr{etka kampawe prerade {e}erne repe i proslave sto godina postojawa fabrike {e}era „Ba~ka“ u Vrbasu, koja posluje u okviru kompanije „Sunoko“, MK Grupe Miodraga Kosti}a, u Vrbasu je organizovana sve~anost za radnike, penzionere i rukovodstvo vrbaske {e}erane, kao i za druge zvanice. - „Sunoko“ je uspeo da od kraqice ratarskih kultura {e}er-

menta „Sunoka“ u Gr~koj, gde su predali ponudu za kupovinu „Helenik {ugara“, komapnije koja tako|e proizodi {e}er. Odgovor na ovu ponudu, dodao je Kosti}, o~ekuje se narednih dana. Obra}aju}i se radnicima, Kosti} je dodao da ove godine mogu o~ekivati i 13. platu. Ina~e, u 2012. godini za potrebe kompanije „Sunoko“ zasejano je blizu 38 hiqada hektara

dnevnik

POSLEBA^ENIH15MILIONAEVRA

Kona~nonacionalna laboratorija? Ministarstvo poqoprivrede o~ekuje da }e nacionalna laboratorija za kontrolu poqoprivrednoprehrambenih proizvoda proraditi do aprila slede}e godine. Evropska unija jo{ pre desetak godina nov~ano pomogla nadle`no ministarstvo kako bi se nabavila oprema. Iako je jo{ pre desetak godina Evropska unija nov~ano pomogla nadle`no Ministarstvo da opremi nacionalnu laboratoriju za kontrolu poqoprivredno-prehrambenih proizvoda, ona i daqe ne radi. Da radi nacionalna laboratorija i uz dodatne analize, nedavno bismo imali pravu informaciju da je samo

sedam odsto, a ne dve tre}ine kukuruza ovogodi{weg roda zara`eno opasnim plesnima. Tek od oktobra se intenzivnije instalira oprema. Dr`avni sekretar iz Minstarstva poqoprivrede DaniloGolubovi} ka`e da od 2003. godine nije mnogo u~iweno. „Potro{eno je preko 15 miliona evra, a laboratorija nije stavqena u funkciju”, ka`e Golubovi}. Stru~waci o~ekuju da }e laboratorija omogu}iti postavqawe sistema provere kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane. Od te institucije o~ekuje se da sara|uje sa akreditovanim laboratorijama u

zemqi i po potrebi kontroli{e wihov rad. DragicaIvanovi} sa Instituta za kukuruz Zemun Poqe ka`e da bi trebalo da se radi na „usavr{avawu kadrova na implementaciji me|unarodnih priznatih metoda u na{e laboratorije”. Kada se kompletira oprema u laboratoriji }e se ispitivati organsko hemijski sastav hrane na prisustvo veterinarskih lekova, pesticida i te{kih metala. Opremu instaliraju italijanski stru~waci, jer je i najve}i broj instrumenata proizveden u toj zemqi. Golubovi} ka`e da je potpuno izmewen plan

organizovawa funkcionisawa na cionalne laboratorije i da je u toku implementacija plana. On se svodi na to da }emo uvu}i u sistem akreditovane laboratorije. Jedan deo }e biti glavna laboratorija, a drugi }e biti dnevno proto~ne laboratorije, obja{wava Golubovi}. U resornom Ministarstvu o~ekuju da deo laboratorije proradi do aprila slede}e godine, a po~etak rada ostalih odeqewa }e zavisiti od tempa zapo{qavawa stru~waka i opremawa specijalizovanih laboratorija.

ZADRUGARIUSKORODOBIJAJUNOVZAKON

ne repe, stvori unosan, predvidqiv, visokoorganizovan i planiran biznis. O tome u prilog govori da je ove godine „Sunoko“ u sve tri fabrike, U Vrbasu, Pe}incima i Kova~ici, proizveo rekordnih 220 hiqada tona {e}era. Pri tome je prera|eno 1.455.000 tona {e}erne repe sa blizu 38.000 hektara. Ulo`ili smo tokom 2012. godine oko 9,4 miliona evra u svoje fabrike. Investicije su bile orijentisane ka pove}awu kapaciteta prerade, smawewu tro{kova proizvodwe, pove}awu energetske efikasnosti i o~uvawu `ivotne sredine – rekao je Kosti}, predsednik MK Grupe. Kosti} je ovom prilikom istakao da su predstavnici menax -

{e}erne repe, od ~ega oko 19 hiqada hektara za sirovinsko podru~je fabrike {e}era u Vrbasu, vi{e od 11 hiqada za fabriku {e}era u Pe}incima i osam hiqada hektara za fabriku u Kova~ici. Tako|e je istaknuto da u proteklih deset godina „Sunoko“ ulo`io oko 110 miliona evra u {e}erane, a u planu su i nove investicije od oko 20 miliona evra. Prisutne je pozdravio i GoranJe{i}, pokrajinski sekratr zadu`en za poqoprivredu, koji je izrazio nadu da }e kompanija „Sunoko“ da nastavi sa razvojem, kao i da }e se radnicima ove kompanije pove}ati plate. M.Kekovi}

P{enicuniko ne}e,kukuruzu sko~ilacena Stabilizacija vremenskih prilika tokom protekle nedeqe, uslovila je i intenzivirawe trgovawa na „Produktnoj berzi“. Promet od 2.288 tona, i vi{e je nego udvostru~en u odnosu na prethodnu nedequ. Tr`i{te p{enice je ve} drugu nedequ za redom skoro potpuno neinteresantno za tr`i{ne u~esnike. Berza je saop{tila da je zakqu~en samo jedan posao kupoprodaje u koli~ini od 25 tona po ceni od 29,59 din/kg, sa PDV-om (27,40 din/kg, sa PDV-om), {to je za 2,16 odsto vi{e u odnosu na cenu od pre dve nedeqe. Kukuruz, kojim je trgovano u koli~ini od bezmalo 2.200 tona, sa u~e{}em od preko 96 odsto, apsolutno dominira u strukturi ovonedeqnog prometa. ^ak 1.500 tona ove robe realizovano je uz

klauzulu gratis lagera do polovi ne ili do kraja januara meseca 2013.godine, po jedinstvenoj ceni od 25,38 din/kg sa PDV-om (23,50 din/kg, bez PDV-a). Istovremeno preostala koli~ina od 698 tona, bez pomenute klauzule, odnosno uz podrazumevano promptno preuzimawe, realizovana je u cenovnom rasponu od 24,84 – 25,38 din/kg, sa PDV-om (od 23,00 – 23,50 din/kg, bez PDV-a). Ponderisana nedeqna cena od 25,17 din/kg, sa PDV-om (23,31 din/kg, bez PDV-a) za 1,34 odsto vi{a je nego prethodne nedeqe. Sojinom sa~mom trgovano je u koli~ini od 65 tona po prose~noj ceni od 72,55 din/kg, sa PDV-om (60,46 din/kg, bez PDV-a), {to je za minilanih 0,46 odsto ni`e nego prethodne nedeqe.

Bitkazazadru`najutra ihektaretekpo~iwe Srbija, sve su prilike, ne}e vi{e biti jedina zemqa na svetu u kojoj imovina zadruga nije zadru`na ve} dru{tvena. Kako smo zemqa apsurda, imamo i situaciju da je dru{tvena imovina Ustavom ukinuta, ali je opstala i godinama nakon dono{ewa najva`nijeg akta. Ovaj bi paradoks, barem kada su zadruge u pitawu, trebalo da se precrta na prole}e, za kada je najavqeno dono{ewe novog zakona o zadrugama. Kada se zakon usvoji i obavi sva procedura, vojvo|anske zadruge kona~no }e mo}i da upi{u kao svoju imovinu - 54.000 hektara, {to je i sada u wihovoj svojini, ali se vodi kao dru{tvena. Me|utim, i daqe ostaje problem vi{e od 130.000 hektara vojvo|anskog zemqi{ta u zadru`noj svojini, {to se nalazi u poqoprivrednim preduze}ima, a kap u ~a{i preliva to {to je imovina koja nije vra}ena zadrugama ugro`ena procesom privatizacije tih firmi. Zadru`ni savez Vojvodine zadovoqan je, u najve}oj meri, predlogom novog zakona, uz napomenu da se sporna, nevra}ena imovina zadruga mogla re{iti i atuelnim zakonom da su wegove odredbe sprovo|ene. - Nov zakon bi trebalo da bude savremen dokument kojim bi se re{ili problemi takozvanih starih zadruga, posebno u pogledu svojinskih odnosa, to jest prevo|ewa dru{tvene svojine u zadru`nu. To je jedan od ve}ih problema koje zadruge imaju, jer aktuelni zakon ima nedostataka po ovom pitawu - obja{wava za „Dnevnik” sekretar Zadru`nog saveza Vojvodine Jelena Nestorov-Bizow uz napomenu da se ta zemqa nalazi kod zadruga, samo se vra}a u zadru`nu svojinu, te da je nevra}ena imovina druga tema. Predlog novog zakona predvi|a da }e oni koji su zapo~eli postupke, kada je re~ o borbi i sudskim po-

VR[A^KAVINAZRELAZAKUPCA

Novac„Vinogradima”, anedr`aviuyep Ve} godinama lokalna smouprava U Vr{cu se gr~evito bori i za la`e da se najve}e vinogorje u Sr biji od preko 1.100 hektara sa~uva u okviru „Vr{a~kih vinograda“, a nadaleko poznata vina iz ovog kraja brendirana do|u do probirqivih potro{a~a zemaqa zapadne Evrope. Uz jednu neuspelu privatizaciju, op{tinski oci su u minulim godinama poku{avali da dovedu strate{ke partnere iz vinogadarski po znatih zemaqa, dovo|ene su firme iz Italije, pozivani su Francu zi..., i prodaja na klasi~an na~in odlagana koliko se moglo. Ovih da na predsednik op{tine ^edomir @ivkovi} je preko lokalne televi zije „Banat“ uputio sugestiju Vla di Srbije da prilikom nove priva tizacije „Vr{a~kih vinograda“ prioritet ne bude ono {to }e dr `ava dobiti, ve} ono {to }e „Vinogradi“ dobiti. - Sugeri{emo da dr`ava, koja je ve} dobila pet miliona evra od privatizacije i nikada ih nije vra -

tila u „Vinograde„, nakon raskinute privatizacije, ovog puta ne bi trebalo ponovo da uzima novac od prodaje koji bi se posle, verovatno buxetom podelio kroz plate lokalnih samouprava. „Vr{a~ki vinogradi„ treba da na|u kupca koji }e novac ulo`iti i to je apsolutni interes dr`ave i lokalne samou prave, rekao je @ivkovi} i potom se osvrnuo na model privatizacije

koji bi ovog puta trebalo da se primeni. - Potreban je investitor koji }e bar deset miliona evra ulo`iti u kapacitete, pozicionirawe, brendirawe, osvajawe novih tr`i{ta i ono {to je kqu~no, prodaju vr{a~kih vina, jer to je ono {to nedostaje „Vinogradima„. Ciq nije sa~uvati 250 radnih mesta, ve} pove}ati na 750 – 800, koliko ih je nekad bilo. R.Jovanovi}

Iosnivajuseigase U Srbiji je trenutno registrovano 1.733 zemqoradni~ke zadruge od kojih je 1.503 aktivno. U 2012. godini, prema podacima Zadru`nog saveza Srbije, osnovano je 53 novih zemqoradni~kih zadruga, {to je na nivou prethodnih godina, ali je istovremeno u ste~aju 92, a u likvidaciji 52. Zemqoradni~ke zadruge imaju u Srbiji 32.700 zadrugara i vi{e od 100.000 kooperanata. Od ukup nog broja zadruga, 67,1 odsto su zemqoradni~ke. stupcima za nevra}ene oranice, nastaviti po starom zakonu. - Ne mo`emo o~ekivati da }e nov zakon sam po sebi ne{to re{iti jer i aktuelni zakon ima odredbe o povra}aju imovine zadrugama ali je problem u nesprovo|ewu ili jako sporom sprovo|ewu odredbi. Zadruge vode postupke od 15 ili 20 godina za povra}aj imovine, a tu se sad novim zakonom ni{ta ne de{ava. Insistiramo na primeni odredbi aktuelnog zakona, a one datiraju iz 1991. i 1996. godine, ali se ne sprovode. A od novog zakona se o~ekuje ono {to nije propisano sad a zadrugama pravi smetwu, a to je prenos

dru{tvene svojine u zadru`nu - obja{wava na{a sagovornica. Ona ocewuje da je nov zakon, sude}i po predlogu, puno precizniji i savremniji, a previ|a u pojedinim ~lanovima da dr`ava podr`ava zadrugarstvo raznim merama {to akutuelni zakon nema. To }e, dodaje, biti privla~no i za budu}e zadruge jer je predvi|ena dr`avna podr{ka zadru`nom obliku organizovawa. - Po prvi put u zakonu se obezbe|uje dr`avna podr{ka, {to zna~i da zadruge mogu imati posebna prava u pojedinim propisima. Na primer, to su poreske olak{ice, olak{ice u radnim odnosima, posebna

sredstva za podsticaje... - ka`e Jelena Nestorov-Bizow, dodaju}i da je ZSV aktivno u~estvovao u izradi predloga novog zakona i da su wegove sugestije prihvatane. Osvr}u}i se na pitawe malverzacija sa poqoprivrednim zemqi {tem za vreme privatizacije, gde se neke zadruge pomiwu kao pogodan teren za nedozvoqene radwe, ona ka`e da je u pojedinim zadrugama, kao i svim drugim oblicima organizovawa bilo zloupotreba. Me|utim, zadruge su u celom privrednom sistemu pokazale da imaju najmawe takvih nepravilnosti, naglasila je ona. Komentari{u}i izjave ~elni ka pokrajinske vlade da zadruge treba privatizovati jer su neefikasne, ona je podvukla da se zadruge ne privatizuju, i da nisu nikada ni bile predmet privatizacije. Pomenimo, u Vojvodini ima 440 aktivnih zadruga ~lanica ZSV, a oko 100 ih ima poqoprivredno zemqi{te u vlasni{tvu, ukupno oko 54.000 hektara, a u ovom trenutku ne mogu slobodno raspolagati tom imovinom. Profesor Poqoprivrednog fakulteta u Zemunu Miladin[evarli}nije zadovoqan na~inom „na koji dr`ava izbegava kona~no re{ava we statusa zadru`ne imovine„. - Potrebno je u novi zakon samo uneti jedan ~lan - da se sva imovina u zadrugama, izuzimaju}i imovinu u dr`avnoj svojini, prevodi u zadru`nu svojinu. Ne radi se tu samo o hektarima, ve} o objektima i svemu ostalom, svemu {to se vodi kao dru{tvena svojina, a na raspolagawu je zadrugama, ili je u postupku likvidacije pre{lo u Republi~ku direk ciji za imovinu - nagla{ava [evarli} i dodaje da Republi~ka direkcija za imovinu gazduje za 283 zadruge likvidarane po zakonu o ste~aju iz 2009. godine. S.Glu{~evi}

JUBILEJDAN-a

Novinariuslu`bi poqoprivrede Dru{tvo agrarnih novinara Vojvodine (DAN) obele`ilo je jubilej kakvim se u Srbiji ne mogu pohvaliti druge asocijacije medijskih izaslanika koji prate poqoprivredu. Deseta godi{wica aktivnog rada DAN-a okupila je na sve~anoj skup{tini u Privrednoj komori Vojvodine agrarnu struku, nauku i uspe{ne poqoprivrednike, a dodeqene su i zahvalnice onima koji su pomogli novinarima da blagovremeno, istinito i celovito obave{tavaju javnost o zbivawima u poqoprivredi i na selu kod nas i u svetu. Priznawa su dobili dr Miladin[evarli} sa Poqoprivrednog fakulteta u Zemunu, dr Dragan Glamo~i} i dr ZoranKeserovi} sa Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, zatim predstavnici Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu dr Miroslav Male{evi}, akademik Srbislav Den~i}, dr \or|e Jockovi} i dr Jano{Berewi, kao i \or|eBuga-

rin iz Privredne komore Vojvodine, MilanProstraniz Privredne komore Srbije i @arko Galetin, direktor Produktne berze u Novom Sadu. DAN je najdugove~nija, najmasovnija i najaktivnija asocijacija

agrarnih novinara u Srbiji, a ~lanovi ove organizacije pi{u na srpskom, ma|arskom, rusinskom, rumunskom i slova~kom jeziku. Osnovi zadatak DAN-a je da novinarima omogu}i edukaciju, kako bi

mogli izvorno i celovito da informi{u o zbivawima u agraru kod nas i u svetu. Novinari okupqeni u DAN-u nastoje da svojim znawem i ume}em pomognu ~itao cima, slu{aocima i gledaocima, da lak{e prepoznaju prave vrednosti, posebno u sada{woj te{koj ekonomskoj situaciji. Na dosada{wim studijskim putovawima upoznali su se sa razvojem agrara i ruralnih sredina u Sloveniji, Makedoniji, Ma|arskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Danskoj, Holandiji i Republici Srpskoj, kako bi preneli iskustva drugih i na{im poqoprivrednicima pomogli da dostignu neophodnu konkurentnost proiz vodwe. Tematski deo jubilarne Skup{tine DAN-a odnosio se na „Razvoj agrara i ruralnih sredina u 2013. godini“. U diskusiji su u~estvovali MiroslavKi{, predsednik Asocijacije poqoprivrednika i MilanRainovi}, vrsni odgajivsa~ koza iz Kisa~a. S.G.


UPODZEMNOMPROLAZU

Kvar zaustavio stepenice Pokretnestepeniceupodzemnomprolazu~uvenesupotomedase ~estokvareidavi{enerade,nego{torade,pani{tadruga~ije nijeniovihdana.Onestoje,kakosmosaznali,zbogve}egkvarakojijenastaousledcurewavode,alibiuskorotrebaledabudupopravqewe.Deokojitrebadasezamenijeporu~en,o~ekujesedauskoro stigneidase„stvarkona~nopokrene”.Dotada,uveksutudobre, B.M. Foto:R.Hayi} stare,klasi~nestepenicekojesuodli~nezarekreaciju.

Novosadska subota22.decembar2012.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

V remeploV

PO^ELE„NOVOSADSKEDE^JEZIMZARIJE2”

@enski parlament

Raspust ispuwen igrom, ma{tom i dru`ewem

Srpska devoja~ka kola obznanila su postojawe krajem 19. veka u Kikindi,Somboru,NovomSadu...Bilisutospontanonastalistalniji oblici dru`ewa devojaka iz gra|anskih porodica, koji su se takoigasili.Ali,22. decembra 1900. inazauzimaweZoreVu~eti} (kasnije udate Stefanovi}), k}eri dr Ilije Vu~eti}a, saradnika SvetozaraMileti}a,uwihovomdomuuGr~ko{kolskojulici„devojkeizboqihku}asustvorilepravi`enskiparlament”.Trigodine kasnije,uovunezveni~nuorganizacijuukqu~ilisuseimu{karcii takojenastalazvani~naorganizacijaSrpskoomladinskokolo,koju jeaustrougarskavlastzabranilapredPrvisvetskirat. N.C.

Manifestacija „Novosadske de~je zimzarije 2” ju~e je otvor en a u prep un om hol u „Pozori{ta mladih”, gde je nekoliko stotina mali{ana u`iv al o u nas tup u hor a „De~jeg kult urn og cent ra”. Festival }e trajati 12 radnih dana, u toku kojih }e se odr`ati oko 70 razli~itih programa na 19 lokacija u grad u. Prog ram i }e bit i sports ko - rek rea t ivn og i kreativno - edukativnog tipa,adeca}emo}idaseoprobaju u Maloj {koli stripa, da pogledaju filmove u bioskopu „Arena”, kao i da u~estvuju u u Zimskoj {ahovskoj {kolizapo~etnikeipoznavaoce{ahovskeigre. Koordinatorovogprojekta iz Fondacije „Deci na dar”, De~jegkultunogcentraSeve -

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14

Foto:B.Lu~i}

rina Prostran- Mileti} ka`e da je Fondacija osnovana inicijativom grupe volonte-

ra,kojisuprepoznalipotrebudadecakvalitetnoispune slobodnovreme.

- Za sve programe mesta su uglavnomve}popuwena,po{to smo mi jo{ pre kraja {kolske godine podelili oko 15.000 pamfleta, na kojima su se mogli saznati satnice, kao i sadr`aji programa - ka`e Prostran-Mileti}. „Zimzarije” je sve~ano otvorio ~lan Gradskog ve}a za obraz ov aw e Ra do mir Da be ti}, kojijeizjaviodajeGrad i ranije, kao i sada, podr`avaomanifestacijekojeseodnose na obrazovawe dece i osmi{qavawe programa u kojima mogu da u~estvuju tokom zimskograspusta. - Smatramo da nikada nismo tolikosiroma{nidanemo`emo da odvojimo ne{to novca, kako bi se deca vaspitavala, socijalizovalaine{tonau~ila-rekaojeDabeti}. G.^.

USPE[NADONATORSKAVE^ERA

Za le~ewe mali{ana sakupqeno 700.000 dinara Na humanitarnoj ve~eri odr`anoj pre dva dana u organizaciji Grada prikupqeno je vi{e od 700.000 dinarakoji}ebitiiskori{}enizale~ewedeceoboleleodBatenovebolesti. Svoje prisustvo na ve~eri gosti su obezbedili prila`u}i dokaz o upla}enim sredstvima na `irora~unUdru`ewa„@ivot“,ame|uwimajebioveliki broj uspe{nih privrednika i predstavnika firmi,

me|ukojimaje„Elektrovojvodina”,zatim„BankaInteza“,kompanija„DDORNoviSad“,kaoimnogajavna ijavno-komunalnapreduze}asateritorijeGradaNovogSada.Humanitarnojve~eriprisustvovalojemnogoqudiizoblastibiznisa,muzikeisporta,azahvaquju}i gestu direktora „Grand produkcije“ Sa{i Popovi}u,nastupilisuipeva~ikojisuizveliprigodanmuzi~kirepertoar. A.Va.

PORODICAFABRIPRIJATNOIZNENADILAVATROGASCE

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKACENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322

GINEKOLO[KA AKU[ERSKAORDINACIJA, „PROF.DRDRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594 i063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM& TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS„ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVODDOO, NoviSad,Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

Slatka zahvalnost za brzu intervenciju Za ukazanu pomo} i brzu intervenciju prilikom po`ara u wihovom stanu, porodica FabriizNovogSadaju~ejepriredila slatko iznena|ewe za vatrogascenovosadskeVatrogasne brigade.Onisuihpo~astilisa nekoliko torti i raznoraznim pecivomizajednosawimaproslaviliprviro|endanblizanacaDavida iNine Fabri. Naime, vatrogasci su 20. septembraovegodineokopolapet ujutruuspe{nomintervencijom ugasili po`ar koji je izbio u stanuporodiceFabrinaNovom nasequ i spasili `ivote {est ~lanova. Uzrok po`ara bile su neispravneinstalacijenafri`ideru.

Porodicaimseovimputem zahvalilanapomo}iiuzjelo ipi}evatrogascimajeuru~enaizahvalnica,kojusuroditeqinapisaliuimeblizanaca.Akaoro|endanskipoklon vat rog as ci su mal i{ an im a

dali simboli~ne igra~ke vatrogasaca. - De{ava se da do|u qudi da nam se zahvale, ali ovo je prvi putdanamjenekopriredioovakvo iznena|ewe - rekli su vatrogasci. E.K./J.L.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

subota22.decembar2012.

DNEVNIK

UVELIKOJDVORANISPENSA27.DECEMBRA

KoncertHarisaYinovi}a

Foto: F. Baki}

DONATORSKOVE^EUFUTO[KOJ O[„MIROSLAVANTI]”

Dobraidejakupuje {kolskeormari}e Tra dici onal ni no vo godi{wi {kolski va{ar odr`an je ju ~e u ho lu Osnovne {kole „Miroslav Anti}” u Futogu, koji se organizuje posledweg dana polugodi{ta. Ove godine imaju i dobar povod za slavqe, jer su u{li u izbor 15 najboqih na konkursu Fondacije Ane i Vlade Divac. - [kola je ove godine u~estvovala na konkursu „Stvarno va`na ideja” Fondacije Ana i Vlade Divac, i od 88 prispelih ideja, O[ „Miroslav Anti}” u{la je u izbor 15 najboqih. Zahvaquju}i tome dobili smo po~etna sredstva od Fondacije za nabavku {kolskih ormari}a, a ovaj na{ tradicionalni va{ar smo iskoristili i da priredimo donatorsko ve~e i ve} imamo dobar odziv raznih privrednika i roditeqa na{ih |aka - rekao je direktor {kole @ivojinPanti}. Osim va{arske ponude koju su deca promovisala, donatori

su na poklon dobijali narukvice od Fondacije, uz minimalnu uplatu od 500 dinara. - [kola nije u zavidnoj situaciji s obzirom da izdvajawa iz bu xe ta nisu ba{ ve li ka za {kolstvo, te se mi dovijamo na sve mogu}e na~ine da do|emo do nekih sredstava, pa smo odlu~ili da u~estvujemo na konkursima kako bismo mogli da poboq{amo kvalitet rada u na{oj {koli - istakla je u~iteqica DijanaKockarevi}. Dijana je napomenula da su u~estvovawem na pro{logodi{wem „Telekomovom” konkursu obezbedili u svim u~ionicama ~etiri interkativne table, a ove godine `ele da nabave {kolske ormari}e za u~enike petih i vi{ih razreda, jer ih mla|e generacije ve} imaju. [koli su ve} upla}ene tri donacije od Erste banke, MK grupe i Eko petrola. I.D.

Skup{tina„]irilice” Skup{tina Udru`ewa za za{titu }irili~nog pisma „]irilica” odr`a}e se danas u 14 ~asova u Sve~anoj sali Ekonomske {kole, Ulica narodnog heroja 2. Ovo je peta redovna godi{wa Skup{tina i ima}e sve~ani karakter. Z.D.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-11.45), „Le deno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.10), „Hotel Transilvanija” (12.20), „Skajfol” (22.25), „razbija~ ralf” (13.30), „Vir” (20.20), „Sumrak saga: Praskozorje 2” (18), „@elim te” (20), „Pet legendi” (14, 16.05), „Hobit” (12.15, 14.30, 15.45 16, 16.15, 17.45, 19, 19.15, 19.30, 21, 22.15, 22.30, 22.40), „Pijev `ivot” (12, 15.30, 22.35), „Zvon~ica i tajna krila” (12.30, 14.15, 14.20)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te: Scena „Pera Dobrinovi}”, drama „Je li bilo kne`eve ve~ere” (19.30), Scena „Jovan \or|evi}” koncert Vojvo|anskog simfonijskog orkestra (20) Pozori{te mladih mala sala „An|eoska bajka” (11)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Verica @ugi}, Dragana Murga{ki, Maja Kne`evi}, JelenaCvetanovska i JovanaBala{evi} iz Novog Sada, Agota Balint-Herbatewi iz Be~eja, DanijelaDiki} iz Ba~kog Petrovca, Mirjana Mr|a i Jovana Radi~anin iz In|ije, \ur|ina Jovanovi} iz Be{ke i Sne`anaLatinovi} iz Ba~kog Jarka DE^AKE: Emina Tepavac, Biqana Bokari}-Glogovac, Du{ica Markovi}, JulkaStankovi}, MarijaBatak, MilicaBakovi}, GanimetAdemi, StanislavaMarkovi}, ZoricaLuki} i JelenaTorbica iz Novog Sada, DanijelaKaranovi} iz Ba~ke Palanke, TijanaStupar iz Temerina, AleksandraSubotin iz ^uruga i Zorica Bobaq iz @abqa.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Velimir Mirka Qubinkovi} (1929) u 9.45 sati, Stevan Todora Reqin (1919) u 10.30 - urna, An|elija Teodora Bogaro{ki (1938) u 11 ~asova - urna, Vera Stevana [e{i} (1924) u 11.15, Milan Andrije ]ur~i} (1946) u 12, ^aslav Save Vu~kovi} (1928) u 12.45 - urna, Vida \ura|a Dubaji} (1923) u 13.30, Du{an Du{ana Rada kovi} (1947) u 14.15 i Danica Bo`e Miri} (1930) u 15 ~asova. Na grobqu Novi majur u Petrovaradinu bi}e sahrawena Olga Dragutina Fenc (1928) u 13 ~asova. Na Alma{kom grobqu u Novom Sadu bi}e sahrawena Verica Save @iki} (1934) u 13 ~asova.

Novogodi{wi koncert Harisa Xinovi}a bi}e odr`an u ~etvrtak, 27. decembra, u Velikoj dvorani Spensa u 20 ~asova, a organizator doga|aja je kompanija “Profajl”. Karte se mogu nabaviti na blagajni Spensa po ceni od 1.500, 1.700 i 1.900 dinara. - Ako bu de dvo ra na pu na, {to svi pri`eqkujemo, bi}e sjajan provod, jer bez publike koja danas aktivno u~estvuje u koncertu, nema dobre atmos-

fere - rekao je ju~e Haris Xinovi}. - Pro{la su vremena kamernih koncerata kada se

Danas publika ustaje ve} po sle tre}e pesme i ne seda do kraja. Moji koncerti izgledaju rutinski odra|eni, ali oni su veoma emotivni, jer ja sam od onih koji zaista u`ivaju u svom nastupu. Mnogim qudima je preko glave da pevaju jednu istu pesmu, a ja se na bini ose}am kao riba u vodi, naro~ito kad uspostavim vezu sa publikom. Ne sumwam u kvalitet koncerta jer su u Novom Sadu uvek bili odli~ni. A.Va.

Kartenadar „Dnevnik” u saradwi sa agencijom „Profajl” najbr`im ~itaocima poklawa karte za koncert Harisa Xinovi}a. Prva tri ~itaoca koji danas nazovu od 16 do 16.10 dobi}e po dve karte za ovaj koncert.

samo sedi u stolicama i apla udira nakon zavr{ene numere.

NAJAVQENIRADOVIUVRTI]U„RAZLI^AK”

Pregra|ivawesoba podeliloroditeqeiupravu Uprava u „Radosnom detiwstvu” odlu~ila je da u vrti}u „Razli~ak” , koji se nalazi u Narodnog fronta 45 na Limanu 3, pregradi {est soba, ~emu se protive roditeqi dece koja ide u ovaj vrti}. Zato su pisali peticiju, a predstavnici Saveta roditeqa sastali su se sa direktorom ustanove MarkomGrgurevi}em,jer smatraju da }e ovim pregra|ivawem deca jaslenog uzrasta boraviti u neuslovno malom prostoru. Tako|e im smeta i to {to ih niko o ovome nije obavestio, ve} je, kako ka`u, odluka doneta na pre~ac. Pregra|ivawe }e najverovatnije po~eti u ponedeqak kada po~iwe zimski raspust. Direktor Grgurevi} potvrdio je za na{ list da imaju u planu pregra|ivawe vrti}a, ne samo ovog nego i ostalih gde su sobe povr{ine 100 kvadrata i ve}e. - Sada Zakon nala`e da sobe imaju 50 kvadrata. Kada se ovaj vrti} gradio pre 30 godina, sobe za decu su bile znatno ve}e od sada predvi|enih. Ne

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

uzurpiramo nikome prostor, te roditeqi nemaju razloga za brigu. Ovim `elimo da sva deca imaju jednake uslove za odrastawe u ustanovi - predo~io je Grgurevi}. Prema wegovim re~ima, pregra|ivawe soba u vrti}u je jedna od mera dovo|ewa brojnosti grupa u zakonske okvire. - Ovim pregra|ivawem bi se od {est soba od oko 115 metara kvadratnih dobilo 12 soba koje bi zadovoqavale zakonske norme po pitawu minimalne povr{ine prostorije za jednu grupu - ka`e direktor. Roditeqi su upravi predo~ili u da je ovo pregra|ivawe lo{e re{ewe, jer se prostorije svode na minimalne norme, dok Grgurevi} smatra da }e deci ova-

Od {est soba bi}e ih 12 u vrti}u „Razli~ak”?

ko biti i boqe, po{to }e u grupama biti mawe dece. Roditeqi navode da „Radosno detiwstvo” nema dozvole za ove radove niti mi{qewa inspek-

Jo{dvanovavrti}anapomolu Od direktora „Radosnog detiwstva” Marka Grgurevi}a saznajemo da su pregovori sa „Poslovnim prostorom„ u toku da se dobiju jo{ dva prostora za nove vrti}e. Jedan se nalazi u ulici Pariske komune, a drugi na Trgu Komenskog.

Foto: S. [u{wevi}

cija, dok u ustanovi ka`u da projektna dokumentacija ne postoji, jer za ovakve radove ne treba projekat. - Dozvole za izvo|ewe ovakvih radova ne postoje, ne treba ih ni tra`iti, jer je re~ o pregra|ivawu gips plo~ama i dodavawu vrata. Projekat izvo|ewa strujnih instalacija ne postoji, po{to se ne}e ni{ta mewati – zakqu~io je Grgurevi}. Q.Nato{evi}

„Rodamegamarket” slaviro|endan

Humanitarnaakcija uDIS-u

Povodom devetog ro|endana „Roda megamarket” pripremio je danas zabavni program za najmla|e, poklon iznena|ewa za svakog stotog kupca, kao i ro|endansku tortu za sve posetioce. Qubiteqi dobrog zalogaja, koji danas od 11 do 14 sati svrate u „Rodu”, Temerinski put 50, ima}e priliku da prisustvuju promociji kerami~kog posu|a “Kaufmaks”, degustiraju specijalitete Sa{eMi{i}a i da od wega ~uju savete o zdravoj ishrani. Na dan promocije, kao i narednog dana, to posu|e mo}i }e da se kupi po 20 odsto ni`oj ceni. N.R.

Humanitarna akcija “Pomo}i }u nego {ta?”, koja se organizuje povodom novogodi{wih praznika kako bi se prikupila pomo} za decu samohranih roditeqa, odr`a}e se od danas do nedeqe, 30. decembra, u megamarketu “DIS”. Sugra|ani, koji tih dana budu pazarili u megamarketu mo}i }e da poklone jednu kupqeni stvar i tako u~estvuju u akciji. Prikupqawe pomo}i odr`ava}e se svakog radnog dana od 16 do 20 sati i vikendom od 12 do 20 sati. N.R.

ODDANASUKIC„MLADOST”UFUTOGU

„Zimo~arolije”zanajmla|e Manifestacija “Zimo~arolije”, u okviru koje su organizovane radionice, |uskaonice, de~ji va{ar i pozori{ne predstave, odr`a}e se od danas do petka, 28. decembra, u KIC “Mladost” u Futogu, Ulica cara Lazara 42. Program }e po~eti danas od 10 do 12 sati kada }e se odr`ati Novogodi{wi de~ji va{ar. U~esnici }e imati priliku da izlo`e,

prodaju ili mewaju kwige, igra~ke, stripove, kao i ~estitke, slike i kola~e, a cenu }e odrediti sami. Nakon va{ara, ta~no u podne u pozori{tu Centra bi}e odigrana predstava za decu “^arobni pra{ak”, a ulaznice ko{taju 90 dinara. Od ponedeqka 24. do petka, 28. decembra, svakog dana od 10 sati organizovane su radionice „Mali

^ITAOCI PI[U SMS

kreativni kutak” i dru`ionice „Igramo se, dru`imo se”, a mali{ani }e mo}i da slikaju, vajaju, prave novogodi{we ~estitke i ukrase i da se zabave uz brojne dru{tvene igre. Od 12 sati najmla|i sugra|ani }e u \uskaonici mo`}i da se zabave uz zumba ples, a potrebno je da ponesu patike. U~e{}e na svim radionicama je besplatno. N.R.

065/47-66-452

Smaksvetapro|e, aceneodo{eslanca Pro|e i dan smaka sveta gospodo karte na sto: bez milosti, cene s lanca ako je pro{o smak ma~ cena ne}e. 060/6394... *** Pelet dobro greje, a ne zaga|uje. Mi koristimo u Srbiji jedva jedan odsto. Za{to? Verovatno cene radi, ako je doma}e preskupo je, niti oslobodjeno PDV-a, niti se mo`e uzeti na rate, niti pla}ati poput daqinskog grejawa ~itave godine. Da ne pri~amo o zameni pe}ke na gas e to je to a resurs jeftin, a skupo! 065/9137... *** Mi poreski obveznici - uredne plati{e, {okirani smo pona{awem Fonda za zdravstvo, tj wihovim prepucavawem sa Poreskom upravom preko na{ih le|a! Sistem „semafora” im je nesavr{en (ve}ina nas je „du`na” {to nije ta~no) pa nas kao pudle {etaju do Poreske uprave po potvrde, a oni iste ne izdaju od pre desetak dana! Sram ih bilo. 064/1701...

Imam 66 god. i bolesno srce. Zateknem se sa }erkom na pe{a~kom prelazu kod Norka i upali se crveno svetlo. Juri iz Jevrejske taksi NS 004 i zaustavqa se kada mu je }erka stavila ruku na haubu. Sve se odigralo na dva koraka od trotoara. Ovom silexiji samo rekosmo „Sram vas bilo”, a ja mu se sada jo{ izviwavam {to ne mogu da tr~im dok je zeleno! [ta misle nadle`ni da li je taksistima ba{ sve dozvoqeno i da li su izuzeti od saobra}ajnih propisa? 062/1654... *** Neverovatno je koliko je PMF u Novom Sadu neorganizovan. Elektronska prijava ispita ne radi, a u skriptarnici nije bilo prijava ispita, studenti su ~ekali sat i po sat, da bi im na kraju kopirali prijave, a sutra isti~e prijava ispita za januarski rok. Sramota. 064/1849...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota22.decembar2012.

9

PREDLOG BUYETA GRADA STIGAO U SKUP[TINU

„DNEVNIK” ISTRA@UJE: ZA[TO SE POVE]AVA BROJ ZAPOSLENIH U GRADSKIM PREDUZE]IMA

Zapo{qavalistari, zapo{qavajuinovi

Statistika U gradskim preduze}ima napo~etku2002.godineradiloje4.294radnika,deset godina kasnije, krajem novembra ove godine, prema sindikalnim podacima na platnomspiskuje6.147radnika. Najve}e pove}awe radnesnageuproteklojdeceniji zabele`eno je po~etkom2008.godine.Tegodinebrojzaposlenihnarastaojeza1.170novihradnika.„Parkingservis”jepo~eodaposluje2008.godine sa135radnika.Danasbroji 226zaposlena. poslenihdogodilosetokomleta uo~i prekomponovawa lokalne vlasti, kada je svaka stranka u gradu po`urila da zaposli svoj kadar. Dolaskom nove garniture vlasti u septembru predvo|ene gradona~elnikom Milo{em Vu~evi}em brojzaposlenihsemalo izmenio,jersuinovoimenovani direktoridovelisebipomo}nike,atouprosekuzna~idajesvakakomunalnafirmapostalabogatija, kako u sindiktu komunalaca ka`u „za nekoliko komada stru~waka, savetnika, pomo}nika,koordintora...” Neslavnirekoderuzapo{qa-

vawu,nesamougradu,ve}znatno {ire je JKP „Gradsko zelenilo”. Odlaze}i direktor Ivan Ferko primio je uo~i smene gradske vlasti 130 radnika, na neodre|eno i odre|eno vreme. Ferkojebiodirektor„Zelenila” svega dva i po meseca, a do{aojenamestoNata{e Ra{ete. Savetnikdirektorauovompreduze}u Ivan No`ini} ka`e da „Zelenilo” ima previ{e zaposlenihsavisokom stru~nom spre-

Nove radnike primila je uo~i odlaska sa pozicije direktora @eqkaJuraki}. Novidirektor Dragan Bo`i}, ka`e sindikat

preduze}adoveojepomo}nike,panaprimerBo`i}ima~ak tri pomo}nika za pravno - ekonomskeposlove. mom, koji „vuku” visoke koeficijente. Sada se u ovoj firmi kaoilaneuovodobapraviprogram tehnolo{kog vi{ka. Krajemdecembra2012.godinesaotpremninom je oti{lo 49 prekobrojnihrandika. - Nije ta~no da sam primio 130radnikave}stotinu.Svinovoprimqenibilisunaplatnom spiskupreduze}aodpetpanavi{egodina-rekaojeju~eFerko. SavetnikNo`ini}ka`edruga~ije:–Udogovorusasindikatom odlaze}i kadar je zaposlio 56 radnika, terenaca. Me|u wimajebiloiradnikakojisuradiliprekostudentskezadrugeu „Zelenilu” ~ak i 19 godina, a ostalisuprimqeniprekopoliti~kihveza. U „^isto}i”se, na primer, brojradnesnagepopeoodjunasa 614na683zaposlenaunovembru.

da mu poma`u, i zaposlio jo{ dvadesetak novih radnika. Posle smene gradona~elnika IgoraPavli~i}a iformirawanove skup{tinske ve}ine Jeli} odlazina~eloJKP„Vodovodi kanalizcija”i odvodi svoje saradnikeizZIG-au„Vodovod”, anaplatnomspiskuZIG-aka`u u sindikatu ovog preduze}a ostavqaonekojejepozapo{qavao,a~ijastru~naspremanepostoji u sistematizacija radnih mesta,poputvoza~aviqu{kara, monteragrejawa... UGradskomsabra}ajnompreduze}uka`udanaplatnomspisku imaju1.254zaposlena,{toodgovara postoje}oj sitematizaciji. Uovajbrojseubraja12radnika anga`ovnih preko studenstske zadruge.Ovajbrojzaposlenihse ne sla`e sa evidencijom Gradskog odbora sindikata komunalnihradnikaNovogSada,jersin-

Racionalizacija ^lanGradskogve}azakomunalijeNikola]irovi} izjavio jenedavnodabrojzaposlenihukomunalnimpreduze}imaraste srazmernoporastustanovnika.Kaoprimernaveoje„^isto}u” jerovafirmaimaznatnopove}anobimposlanego{tojetobiloprepetilidesetgodina.]irovi}ka`edavi{akradnesnageukolikopostojitrebare{itiprirodnimodlivomradnesnage.^lanGradskogve}azafinansijeDejanMandi} ka`edakomunalnefirmemorajuracionalnodaposluju,atozna~idanovidirektorimorajuvoditira~unaiobrojuzaposlenih. U ZIG-u je primqeno tridesetak radnika. Primer iz ovog preduze}anajboqeoslikavakakoseukomunalnojprivrediNovog Sada stvara vi{ak radne snage,aliidrugo.Biv{idirektor„Novosadsketoplane„ Vladimir Jeli} imenovawemzadirektora ZIG-a doveo je iz „Toplane”uZIGdesetaksaradnika

Prema predlogu buxeta koji je stigao u Skup{tinu grada, ukupannovackojim}eNoviSad raspolagati u narednoj godini iznosi 21.383.287.732,15 dinara, {tojezaoko2,2milijardedinara mawe nego u ovoj godini. Od ovog iznosa ne{to vi{e od 16 milijardi su ~isto buxetski prihodi,dokostatakgradnamerava da namakne od prihoda buxetskihkorisnika,raznihdonacija, transfera iz republike i pokrajine,aliiodpravnihlica,teodstranihidoma}ihzadu`ivawa. Uz to, tu su skoro dve milijarde nerapore|enog novca iz prethodnih godina. Gradska vlastjeprojektovalada}eovakavbuxetnakrajugodinebitiu deficitu od 3.852.445.148,12 dinara,{to}ebitipokrivenood spomenutog neutro{enog novca inovcaodzadu`ivawa. Polovinu (50,2 odsto) ukupnih teku}ih prihoda buxeta (10,915,2 miliona dinara) i daqe~iniporeznadohodak,dobit ikapitalnedobitkeinominalnosuve}iza5,3postouodnosu na teku}u godinu. Mnogo mawi suprihodiodporezanaimovinu (12,1odsto)iporezanadobrai usluge. U neporeskim prihodima,predvi|enimuvisini4.298,2 miliona dinara, najve}i udeo imajuprihodiodprodajedobara i usluga, gde se, opet, najvi{e o~ekuje od naknade za ure|ewe zemqi{ta koja bi trebalo da u gradsku kasu unese 1.450 milionadinara.

Rashodiiizdacigradskogbuxeta projektovani su na 7,2 postomawusumunegou2012.godini. Teku}i rashodi iznose 14.761,1 miliona dinara, odnosno 71,1 posto ukupnih rashoda, doksukapitalnirashodiplaniranina5.986,6milionadinara. Rashodizazaposleneve}isuza 3,8postonegouovojgodiniiiznose 3.570 miliona dinara, odnosno17,2postoukupnihrashodaiizdatakabuxeta. [toseti~esubvencija,zakapitalnejenameweno2.711,9miliona dinara, odnosno 73 posto planiranih subvencija, dok je ostatakod1.003,2milionadinara,ili27posto,namewenteku}imsubvencijama. Zavod za izgradwu grada trebalo bi da raspola`e sa 3.969,5 miliona dinara uglavnom za drumsku infrastrukturu: @e`eqev most, Bulevar Evrope, opremawe ulica biciklisti~kimstazamaitrotoarima...Nastavi}e se i izgradwa i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mre`e u Koviqu, Stepanovi}evu, Rumenki, Ledincima... „Poslovni porstor“ ima}e 344,4milionadinarazaizgradwu druge faze zgrade IstorijskogarhivaNovogSada,zatre}ufazuposlovnogkompleksana Rimskim {an~evima za zanatstvo, kao i za rekonstrukciju stadiona„Kara|or|e“,stadiona uDunavskomparkuiBeogradske kapije. S. Krsti}

dikatjeizbrojao,dajekrajemnovembra bilo na platnom spisku preduze}a1.344radnika. U drugim komunalnim preduze}ima broj zaposlenih nije se mnogoizmeniogledaju}iperiod jun - novembar, a to zna~i da je brojzaposlenihnarastaoizme|u20i30„novajlija”. Zorka Deli}

Foto:S.[u{wevi}

Ujavno-komunalnimpreduze}ima Novog Sada od juna do novembra ove godine zaposleno je 502novaradnika,jerjeujununa plate~ekalo5.645radika,aunovembruukupno6.147radnika-ka`u podaci Gradskog odbora sidnikatazaposlnihustambeno-komunalnoj delatnost. Pove}awe radne snage za vi{e stotina za-

Dvemilijardemawe ukasiza narednugodinu

NOVA-STARA IMENA NA ^ELU GRADSKIH USTANOVA

Nakonkursimavr{iocidu`nosti odneliprevagu Prema kadrovskim re{ewima koja su, za sada poznata, a o kojima }e se raspravqati na sednici Skup{tine grada u ~etvrtak,novadirektorkaPozori{tamladih trebalo bi da postane Tijana Deli}, umestodosad{wegv.d.direktoradrMilo{aSavina.Deli}jebilajedinikandidatnakonkursuzadirektoraraspisanom 7. decembra, a u Pozori{tu mladih radi od2007.godine.

Novi direktor gradske Agencije za energetiku posta}e dosada{wi v. d. direktora BranislavBandi},kojijetako|ebiojedini kandidatnakonkursuraspisanom22.novembra. Sli~no je i u slu~aju Zavoda za zdravstvenu za{titu studenata gde je dosada{wi v. d. direktora prof. dr Veselin Dickov konkursom, na kojem je bio jedini kandidat, predlo`en je od strane UO Zavoda za novog direktoraZavoda.

ZASEDAO SAVET ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU

Umawitikomunalnira~un vi{e~lanimporodicama ^lanovi Saveta za zdravstvenu i socijalnu za{titu i dru{tvenubriguodeciiomladini, na ju~era{woj sednici, jednoglasnosupodr`aliOdlukukoja podrazumeva umawewe obaveza pla}awa komunalnih usluga porodicamasatrojeivi{edeceu narednojgodini.Premaovojodluci,koja}esena}inanarednoj sedniciSkup{tinegrada,porodice sa troje, ~etvoro i petoro dece pla}a}e 30 odsto mawe komunalneusluge,porodicesa{estoro, sedmoro i osmoro dece ostvariva}e popust od 40 odsto nakomunalije,aporodicesadevetoroivi{edeceima}epravo

na 50 odsto ni`e ra~une. Odlukom je predvi|eno da se umawewe odnosi za komunalne usluge kojepru`aju„Vodovodikanalizacija”,„Novosadskatoplana”i „^isto}a”, a preko objediwene naplate„Informatike”. Savetjepodr`aoiinicijativu Ekumenske humanitarne organizacije,premakojojbiseSvrati{tezadecuuvrstilouredovan programsocijalneza{tite,aod Gradskeupravezasocijaluzatra`eno je mi{qewe za pomenutu inicjativu,kojatako|epredvi|a inala`eweve}egprostorazadecukoja`iveiradenaulici. I. D.

ZadirektoraApoteke„NoviSad“prijavilasusetrikandidata,alijenakonkursupobedila dugogodi{wa radnica ove ustanove i dosada{wav.d.direktoraSlobodankaMihailovi}.Konkursjebioraspisan1.novembra. Ukolikoodborniciizglasaju,anemarazloga da to ne u~ine, direktor Istorijskog arhivaBogoqubSavin bi}esmewen,anamestov.d.direktorabi}epostavqendrMilan Paro{ki. S. Kr.

DEMOKRATE PROZIVAJU

Vlasturu{ila komunalnisistem GradskiodborDemokratske stranke optu`io je aktuelnu gradsku vlast da je odgovorna za uru{avawe komunalnog sistema grada, zbog nedoma}inskog uprav qaw a bux ets kim novcemipostavqawanestru~nih kadrova na odgovorne pozicije. - Ova vlast pala je na najsitnijim isku{ewima kao {to je ~i{}ewe snega, koji je gradparalisaotridana.Ivesticijekojeradesuonekojeje zapo~ela prethodna vlast, a pos le pack i grad on a~l nik u Mil o{ u Vu~ ev i} u pok az al o sedanado~ekNovegodinene moraba{dasepotro{i30mi-

liona dinara, dok se za socijalna izdavawa, prosvetu i zdravstvoizdvojilacelanula - izjavila je ~lan Izvr{nog odbora GO DS Jadranka Jovi{i}. Po wenoj oceni, afere su drmale i Kulturni centar, u komjenovorukovodstvotable nalatnicizamenilo}irili~nim, iako su i stare svi razumeli,anovilogookarakterisala kao „stilizovan kukasti krst„. Za to vreme lo{a kadrovs ka re{ ew a abol ir aj u konkursomkojitrebadapreduhitri Zakon javnim preduze}ima. A. L.

Sve~anapromocija „{evroletmalibua” Kompanija„GOTAAUTO”promovisalajesino}nabrodu„Cepelin”naNovosadskomkejunovimodelautomobila„{evroletmalibu”,apredstavqenisu„{evroltspark”i„{evroletkruz”.Izpomenutekompanijesazadovoqstvomsuistaklidasuovla{}enidiler „{evroleta”zaSrbijuijedinidilerzaNoviSad,tedaseizlo`beni salon sa velikom ponudom svih modela nalazi upravo na brodu „Cepelin”. Uz sve~anu promociju novog modela „{evroleta”, najavqenajeidonacijaDe~jemseluSOSuSremskojKameniciod10.000 evra. N. R. Foto:N. Stojanovi}

VATROGASNA VE@BA U ASFALTNOJ BAZI JKP „PUT”

Preventivom protivnesre}a

Vatrogasno-spasila~kave`ba koju je organizovalo Odeqewe bezbednosti i za{tite od po`arapreduze}a„Put”zajednosavatrogasno - spasila~kom jedinicom Sektora za vanredne situacijeodr`anajeju~euAsfaltnoj bazi u Rumenki. Ve`ba je predstaqala simulaciju ga{ewa po`ara, za{tite objekata, gasnog postrojewaispa{avawaqudi.U akciji su u~estvovala i ~etiri vozilaipetnaestvatrogasaca. -Posledvegodinepauzedesila se jedna prava akcija, ta~nije demonstracija zajedni{tva vatrogasne brigade i zaposlenih u

„Putu”.NoviSadje,na`alost,u celoj dr`avi prepoznatqiv po tragedijama koje su uzrokovane po`arima i vrlo je bitno da se deluje preventivno ne zaboravqaju}isveaktivnostikojemogu da spre~e da do|e do ne`eqenih posledica-rekaojegradona~elnikMilo{Vu~evi}. Vu~evi}jenakrajupohvalioi saradwu „Puta” i Zavoda za izgradwugradauvezisanastavkom izgradwe Bulevara Evrope, koji je, kako je rekao, prili~no problemati~an, ali je dobio uveravawada}ebitiu~iwenosvekako biseBulevarzavr{io. B. M.


10

subota22.decembar2012.

dnevnik


vOJvOdinA

dnevnik ИЗГЛАСАНБУЏЕТОПШТИНЕБАЧКАПАЛАНКА

Задовољна иопозиција

БАЧКА ПАЛАНКА: После више година у Бачкој Паланци десило се да су за пројектовани општински буџет за наредну годину, осим скупштинске већине, већим делом гласали и одборници опозиције. Председник општине Бојан Радман сматра да је то због чињенице што је планирани буџет од око 1,5милијарди динара (овогодишњи буџет милијарда и 150милиона динара) стварно развојни. -По први пут пројектоване су дугорочне инвестиције до 2015. године – нагласио је Радман. – Повећана средства усмерили смо у инвестиције, буџетски корисници остали су највећим делом на нивоу потрошње ове године. Више новца определили смо за социјална давања, јер сматрамо да је криза велика и да треба помоћи угроженом становништву. Усмерили смо и средства за специјализацију лекара Дома здравља у Бачкој Паланци, јер сада ангажујемо и плаћамо специјалисте из других центара. Значајно су повећана давања месним заједницама,али за Бачку Паланку

опредељена су средства за реконструкцију вртића у стамбеном насељу „Синај“, завршетак прве фазе комплекса базена и СПА центра, замену дотрајалих аутобуских стајалишта. Највећа инвестиција су базени чији је концепт значајно промењен и биће презентован јавности до краја ове године.Овде кажу да ће нови пројекат представљати развојну шансу општине, јер то неће бити отворен базен, а завршетак покривања се планира до 2015.године. -За пољопривреду је први пут опредељен новац од закупа државног пољопривредног земљишта – нагласио је Радман. – До сада се остваривало 70,а наредне године очекује се 100 милиона динара.Средства фонда за развој пољопривре додељиваће се и као субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима и правним лицима са територије бачкопаланачке општине. Намена ће им бити подизање вишегодишњих засада, изградњу складишних капацитета и технолошко опремање. М.Суџум

subota22.decembar2012.

ДРБОЈАН ПАЈТИЋПУСТИОУРАДКОТАОНАБИОМАСУУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Обновљививидовиенергије шансазаВојводину СРЕМСКАМИТРОВИЦА: Председникдр Владе Војводине др Бојан Пајтић, свечано је јуче пустио у рад нови котао на биомасу у огранку Панонских термолекет рана-топлана у Сремској Митровици. Котао снаге 18 мегавата као гориво користи сунцокретову qуску и служи као базни извор топлотне енергије за грејаwе Сремске Митровице. Ово је први и једини котао оволике снаге у Србији који користи биомасу као гориво за производwу топлотне енергије. Свечаности су присуствовали и покрајинска секрет арка за

енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић Бајић, државни секретар Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Дејан Поповић, градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић и директор Панонске термотоплане Милош Сарамандић. -Велико ми је задовоqство што данас пуштамо у рад највећи котао у Србији ове врсте. Ово јесте наша будућност, не због тога што о томе говоре европски стандарди или неки критеријуми по којима треба да достигнемо много виши ниво искори-

шћености обновqивих извора енергије од садашwег, него и због тога што је коришћеwе обновqивих вид ова енерг иј е нова шанса за Војводину и нова шанса за Србију - истакао је Пајтић приликом пуштаwа у рад новог постројеwа на биомасу. Он је саопштио да је у овом тренутку у процесу реализације осам пројекта у осам општина од Кикинде, Сенте, па преко Врбаса и Оxака где ће топлане радити на принципу обновqивих извора енергије. Такође, идеја је да у наредне четири године велика већина топлана у Војводи-

ЗАСЕДАЛАСКУПШТИНАОПШТИНЕВРБАС

Усвојенаоставка председника ВРБАС: Председник општине ВрбасдрЖељко Видовић поднео је оставку на ту функцију која је усвојена скупштинском већином на седници локалног парламента. ОставкунаместопрвогчовекаврбаскеопштинеВидовићјеподнео, јер истовремено има мандат покрајинског посланика у СкупштиниАПВојводина. Онјеистакаода јеоставку поднеонаосновуУстава изакона РепубликеСрбијебез, какојерекао, дописивања саАгенцијомзаборбупротивкорупције. За новогпредседникаопштинеВрбас изабранједосадашњишефОдборничке групе „За европски Врбас“

Милан Станимировић.Нањегов предлог, за заменика председника врбаске општине поново је изабран Драган Стијеповић, док Општинсковећекаоидосадачине Каролина Паповић, Јелена Бесермењи, Горан Пејовић, Јелена Збућновић,ајединапромена усаставуовогтелајештојеуместоСлободана Теофанова којије био задужен за област пољопривредеизабранНенад Велицки као чланОпштинскогвећазадуженза инвестиције. Такође, на последњој седници локалног парламента престала је дапостојиОдборничкагрупаСрп-

ска радикална странка, јер су три одборникаовестранкеБранислав Петровић, Игор Шкундрић иДушко Ћутило најавили да ће у наредномпериодууСОВрбаснаступатизаједничкиуОдборничкојгрупи Независни одборници. Новоформираној одборничкој групи прикључиосеи Јанко Кресоја који је до сада као независни одборникучествоваоурадуОдборничке групеСрпскипокретобнове. Видовићјенајавиодаћеостатиу СкупштиниопштиниВрбаскаоодборник Одборничке групе „За европскиВрбас“. М. Кековић

ВОЗАЧИСЕЖАЛЕНАПАРКИРАЛИШТЕ ПОКРАЈМАГИСТРАЛЕ

Радови на термалној бушотини у Сенти

У СЕНЋАНСКОЈ НАРОДНОЈ БАШТИ

Термални извор на 1.000метара? СЕНТА: Одмичу радови на бушењу термалног бунара у Народној башти у Сенти које изводе радници новосадске „Хидросонде„. Руководилац постројења Зоран Станковић каже да је тренутно дубина бушотине 760 метара, а да се према прорачунима термални водоно-

сни слој налази на дубини од 1.000метара. Радове на термалној бушотини у Сенти финансира Фонд за капитална улагања АП Војводине, а од температуре и квалитета термалне воде, зависи каква ће јој намена бити. Текст и фото: М.Митровић

ДОЧЕКНОВЕГОДИНЕУВРШЦУ

Звезде„Гранда” иватромет

ВРШАЦ: Уобичајено гостовање неке од познатих естрадних звезда или музичких група за дочек Нове године на вршачком Главном тргу код Крста овом приликом је изостало.Програм је примерен економским приликама, ипак организатори из Туристичке организације обећавају леп провод и добру забаву, уз бесплатну кувану ракију, вино и чај. Наступиће домаћи учесници такмичења за „Звезде Гранда“, у поноћ ће, као и ранијих година, град бити обасјан раскошним ватрометом. - Прве тренутке Нове године ћемо дочекати уз ватромет,за добру забаву ће се побринути вршачки учесници такмичења „Звезде Гранда“ Весба Питик и Дејн Чавић.Готово иста органи-

зација предвиђена је и за дочек Српске нове године, само ће песмом посетиоце забавити ученик „Грандовог“ такмичења Никола Бокун –рекла је чланица Општинског већа за туризам Марија Кулић. За новогодишњи дочек општина је из буџета издвојила милион динара. Дочек Нове године организован је и у хотелу „Србија“где ће се славље организовати у две сале са добром музиком и шведским столом и улазноцом од 2.550 у једној и 4.450 динара у другој сали. У „Ескада бару“ улазница је у вредности од 25 евра за салу и 35евра за сепаре, служиће се шведски сто, а госте ће забављати грандовац Никола Бокун. Р.Јовановић

11

Плаћају за паркирање на каљузи ЗРЕЊАНИН: Паркинг испред Предшколске установе, покрај градске магистрале у Зрењанину, више личи на сеоску каљугу, него на простор на коме возачи могу оставити своје аутомобиле, али то не спречава ЈКП “Пијаце и паркинзи”да наплаћује услуге.Паркирање на овом месту,у чијем се окружењу или близини налазе Предшколска установа,стара поликлиника,дечји диспанзер,медицина рада и зграда полиције,наплаћује се 21динар на сат,што иритира зрењанинске возаче којима се дешавало чак и то да им ауто однесе “паук”, премда су паркинг уредно платили. Разлог је плац одвојен за таксисте,на којем је за остале забрањено паркирање, што многи превиде и поред постављеног знака. -Ово је ругло,нарочито у време када има кише или снега.Када остављаш возило имаш проблем јер нема обележених места за паркирање, већ је парола снађи се.А онда излазиш из аута у блато,или бару.Циљ је само да се од нас који се паркирамо узму паре,а ништа се не улаже – револтиран је Никола Мишовић, један од корисника паркинга испред Предшколске установе. На стање на спорном паркингу редакцији “Дневника” пожалио се још један од грађана Зрењанина који је желео да остане анониман. - Супруга је недавно оставила ауто и платила паркинг,а онда смо

доживели шок јер возила није било на месту где га је паркирала.Испоставило се да га је однео паук,јер је наводно био паркиран у такси зони, која се простире седам метара лево и десно од постављеног знака.Не-

ска управа, јер то земљиште има другу намену.Било је наговештаја да се ту уради и фаст паркинг гаража, али сагласности није било. Све што смо могли да урадимо је да на плац у разастремо стругани

ни функц ио н иш е управо на основу обновqивих извор а енергије или геотермалне воде. - На тај начин користимо 3.000.000тонабиомасекојасваке годинепропадананашимпољимаиштоћетодонетипрофитнашим пољопривредницима. Важнојезатоштосвакатакваадаптација топлане доводи са собом једанновипогонзапелетирањеи отвараод50до100новихрадних места у свакој општини. Такав пројекатподразумеваидаћеценагрејањабитиза20до40одсто нижанегоштојеуовомтренутку -рекаојеПајтић.

Деда Мраз доноси хиљаду пакетића

БЕЧЕЈ: Бројне организације окупљене око хуманитарне акције „Осмех“ последња два месеца волонтирале су у активности „Буди и ти некоме Деда Мраз“,која се завршава данас у Бечеју,а сутра у осталим местима највеће потиске општине. -Вредним радом и разумевањем бројних донатора комплетирали смо 1000пекетића,која ће се уручити деци из материјално угрожених породица.Све почиње данас у 15сати у Креативном центру Градског позоришта,где ће 35пакетића примити деца с инвалидитетом, а од 16 сати у сали на спрату под истим кровом очекујемо да уручимо око 380пакетића бечејској деци. Овогодишњи пакетићи су богати гардеробом, играчкама, слаткишем...Уз то,дизајнирани су белим машницама за бебе, плавим за дечаке и за девојчице машницама розе боје -рекла је једна од активисткиња Марија Лучев. В.Ј.

Помоћ угроженим породицама АПАТИН: Центар за социјални рад општине Апатин добио је захтеве запомоћод 500породица,које немају огрев.За сада је огрев,три кубна метра дрва, Центар обезбедио за 130породица икако се очекује,саовом акцијом ће наставити, док се не збрину све породице,којима је огрев потребан,а нису у могућности да га купе.За најугроженије породице до краја године биће подељено 25 тона брашна, а биће обезбеђено и 80 пакета са основним животним намирницама. Ј.П.

Хуманитарна изложба

могуће је доказати да није било прекршаја, а паук нас је коштао укупно 10.000динара –резигниран је наш саговорник. Из ЈКП “Пијаце и паркинзи”поручују да је град ово паркинг место привремено уступио том јавном предузећу до његовог привођења намени. -Из тих разлога немогуће га је уредити, иако смо ми спремни то да урадимо.Једноставно,пројекат уређења, асфалтирања или бетонирања,не може да одобри Град-

асфалт –рекао је новинарима директор “Пијаца и паркинга”Илија Мандић. Што се тиче уклањања возила “пауком”,Мандић тврди да иницијатива не креће од његових радника. -Уклањање возила ради се по налогу полиције и комуналне полиције а ми само обављамо одвожење.А елаборат о такси стајалиштима,од којих је једно и на овом паркингу,у надлежности је Дирекције за изградњу града –објаснио је Мандић. Ж.Балабан

УСПЕО РЕФЕРЕНДУМ У МОЛУ

Изгласан самодопринос

МОЛ: Поновљени референдум споведен на подручју Месне заједнице Мол од 16.до 19.децембра,успершно је завршен,подршком већине грађана за увођење новог месног самодоприноса.Према резултатима које је утврдила Комисија за спровођење референдума,од 5.850уписаних бирача гласало је 3.322или 56,79посто,уз 11неважећих гласачких листића,за самодринос је гласлао 2.906или 87,48,а против се изјаснило њих 404или 12,52посто. Нови самодопринос утврђеним програмом је планиран на осам година, од 1.јануара 2013. до краја 2020.године,а предвиђено је да се прикупи 150милиона динара. Највећи део средстава намењен је изградњи и одржавању комуналне инфраструктуре, пре свега за из-

градњу и одржавање путева и тротоара,фекалне канализације,канала за одвођење атмосферских вода,одржавање Рекреационог центра „Цвет Тисе„,најважније манифестације, информисање грађана, а део је предвиђен и за подршку школама,удружењима грађана,културним друштвима и спортским клубовима,подршку развојном пројкету Бање Орловача, као и за функционисање МЗ Мол. На име самодоприноса запослени ће издвајати три посто од зарада,дивиденди,као и на приходе по основу уговора о делу и самосталних делатности, док је пензионерима остављена могућност да добровољно од примања издвајају два посто,а пољопривредници ће годишње издвајали противредност од 20килограма меркантилне пшенице по хектару. М.Митровић

СУБОТИЦА: Традиционална хуманитарна изложба у Суботици под називом „Различити, а исти„ отворена је у Вестиблу Градске куће. Организатори изложбе су „Школски центар за васпитање И образовање слушно оштећених лица„,Основна и Средња специјална школа “Жарко Зрењанин”и „Геронтолошки центар„Суботица. Новац који се прикупи потрошићесе за креативне радионице установа које учествују.Ученици наведених школа су изложили своје радове, односно новогодишње украсе које су израдили у сусрет новогодишњим празницима,а у оквиру креативних радионица.Заједничка црта за дечје и за креативне радионице Геронтолошког центра је социјализација и подршка околине, јер штићеници наведених установа кроз радионице добијајупохвалу за свој ради због тога се осећају вољено и испуњено. С.И.


12

crna hronika

subota22.decembar2012.

UPRAVAZAIZVR[EWEZAVODSKIHSANKCIJA DEMANTUJEMEDIJE

Draginnije pretu~enuzatvoru Nisu ta~ni medijski napisi da je biv{i ministar poqoprivrede Sa{aDraginpretu~enupritvoru, ka`eZoranaVu~i}evi}izUprave za izvr{ewe zavodskih sankcija. Ona nije htela da daje druge informacijeikomentare. Kako tvrde izvori B92 i sam Draginjeuzatvorurekaodanema nikakvihproblemaidanemaprimedbe na uslove tokom boravka u pritvoru. Beogradski mediji su ju~e objavili da je nekada{weg ministra

- Zbog toga predla`emo i tra`imodanamUpravazaizvr{ewe krivi~nih sankcija dostavi izve{tajdavidimodalisetozaista desiloiline.Sdrugestrane,postojiskup{tinskakomisijakojaje nadle`nazakontroluradaUprave zaizvr{ewezavodskihsankcijai tra`imo da ta Komisija slede}e nedeqe poseti Dragina u zatvoru daimiicelajavnostsaznamoda liuzatvorimaimaprotivzakonotogprebijawailine-dodaojeHomen,prenosiTanjug.

Sa{aDragin

poqoprivrede pre nekoliko dana u pritvoru Specijalnog suda, tokom{etwe,fizi~kinapalonekoliko pritvorenika i povredilo muruku. Demokratska stranka ju~e je od Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija zatra`ila da joj dostavi izve{tajotomedalijebiv{iministar poqoprivrede Sa{a Dragin,kojisenalaziupritvoruSpecijalnogsuda,maltretiranizlostavqanuzatvoru,kakosutoobjavilejednednevnenovine. PoslanikDSSlobodanHomen rekaojenovinarimauparlamentudaDSnemapotvrdudaliseto zaistadesiloiline,alidaniko nesmedabudemaltretiranuzatvoru,kakoodstranezatvorskih ~uvaratakoioddrugihzatvorenika.

On je naglasio da su Ustavom svakome zagarantovana prava i da akojeu~iniokrivi~nodelotreba daideuzatvor,alinesmeinemo`edatrpitorturuniuzatvoruni bilogdedrugde. -Nadamosei`elimodaverujemo da te glasine nisu ta~ne, ali akoseispostaveta~nimutomslu~aju }emo tra`iti odgovornost lica koja su zadu`ena za bezbednostuzatvorima-naveojeHomen idodaodajeDSkontaktirala~lanove Draginove porodice, ali da oni ne mogu da imaju apsolutno ta~nuinformaciju{tasede{ava uzatvoru. Homen je zakqu~io da je va`no reagovatikadasetakvinapisipojaveumedijimajerbi,akosenato nereguje,tomogladabudeodre|enavrstapozivanalin~.

ZBOGSUMWEDASUAGROBANKUO[TETILIZA16MILIONADINARA

Trojiciprivedenih odre|enozadr`avawe Policija je ju~e na saslu{awe u Tu`ila{tvo za organizovani kriminal privela BranislavaP.,VeliboraL. iMilenkaS. kojisuosumwi~enizazloupotrebe na {tetu Agrobanke od16milionaevrauperioduod 2005.do2011.godine,rekaojetu`ilacMiqkoRadisavqevi}. -Svojtrojicijeodre|enozadr`avawe do 48 sati a osumwi~eni}enaokolnostikrivi~nog dela biti saslu{ani u Tu`ila{tvuzaorganizovanikriminal - naglasio je Radisavqevi}. On je precizirao da su privedeni ~lan Izvr{nog odbora AgrobankeBranislavP.,predsednik kreditnog odbora za Zapadnu Srbiju Velibor L. i direktor filijale Agrobanke u ^a~ku i ~lanregionalnogkreditnogodboravlasnikaidirektoraprivatnih preduze}a „Mediteran 92”,„Hendprom“i„Draga~evac frut“MilenkoS. - Protiv osumwi~enih policija je podnela krivi~nu prijavu zbog sumwe da su izvr{ili krivi~nodelozloupotrebaslu`benog polo`aja kojom je na {tetu Agrobanke pomenutim preduze}ima pribavqena imovinskakoristodokomilijardu i 840 miliona dinara (oko 16 milionaevra)-dodaojeRadisavqevi}. Prem a nav od im a kriv i~n e prijave, preduze}ima u vlasni{tvuMilenkaS.odobravanisu kreditiiavaliranemenicesuprotno procedurama o{te}ene Agrobanke, usled ~ega je, zbog nevra}enih kredita i nemogu}nosti naplate potra`ivawa po osnovu izdatih menica, nastupil a {tet a za Agrob ank u. Agrobanka ne}e biti u mogu}nostidasvojapotra`ivawanaplati od pomenutih preduze}a,

ZAHVAQUJU]IPODACIMAKOJEJEMUPSRBIJEPOSLAO NEMA^KOJPOLICIJI

Na|enaslika iz17.veka

SlikaJanaBrojgelaiikona

Nem a~k a pol ic ij a je, na osnovu dostavqenih informacijaipodatakaSlu`beMUPaSrbijezaborbuprotivorganizovanog kriminala, prona{la i oduzela umetni~ku sliku „Put za Egipat” Jana Brojgela, saop{tio je ju~e MUP Srbije. Upitawujeuqenaplatnuiz 17. veka, „slika umetni~ke i materijalne vrednosti, koja je ukradena krajem 2011. godine u Parizu”, navodi se u saop{tewu i dodaje da su u okviru tog

slu~aja u Beogradu privedene dvesobe. Nakon saznawa da se slika nalaziuBeograduinizapreduz et ih oper at ivn ih akt ivn osti, „pripadnici MUP-a priveli su dve osobe i do{li do saznawadajeslikaprokrijum~arenauNema~ku,radidobijawa potrebnih sertifikata i organizovawadaqeprodaje”. „Kod priv ed en ih osob a su prona|eneiprivremenooduzete dve vredne ikone, za koje se sumwa da poti~u iz krivi~nih

dnevnik

dela izvr{enih u zemqama zapadne Evrope”, navodi se u saop{tewu. Dodaje se i da policijanastavqadaqiradnaovom predmetu u ciqu otkrivawa i identifikovawa svih izvr{iocaovogkrivi~nogdela. Podsetimo, SBPOK je sredinomaprilapro{legodineu Srbiji, u akciji koju su preneli svi svetski mediji, prona{ao i ukaradenu sliku PolaSezana„De~akucrvenom prsluku”. E.D.

sobziromnatodasupokrenuti ste~ajni postupci nad preduze}ima „Mediteran 92“ i „Draga~evacfrut“. Prijavajepodnetaiprotivodgovornih lica u Agrobanci Du{ana Antoni}a, Bobana L., SlavoqubaK.,BojanaZ. iVehbeP.,

protivkojihjeistragave}utoku. Od po~etka istrage do danas zazloupotrebekreditatebanke osumwi~eno je 25 osoba. Policijaitu`ila{tvosumwajudaje od 2006. odobren veliki broj kredita mimo zakona, zbog ~ega jevi{eod200milionaevrakre-

Produ`enpritvorJo`efuKasi Specijalni sud u Beogradu produ`io je ju~e pritvor nekada{wem direktorusuboti~kefilijaleAgrobankeJo`efuKasi iwegovimsaradnicimakojimo`edatrajejo{30dana,re~enojeTanjuguuTu`ila{tvuzaorganizovanikriminal. Jo`ef Kasa, wegov tada{wi zamenik Zoran M., vlasnik preduze}a „Azohem”,„MalaBosna”i„AzotaraSubotica”Pe|aM. isudski ve{tak Miomir P. uhap{eni su 20. novembra zbog sumwe da su zloupotrebomslu`benogpolo`aja,na{tetuAgrobanke,pribaviliPe|iM.imovinskukoristvi{eod13milionaevra.

ditaAgrobankeostalonenaplativo. Zbogodobravawakreditabez pokri}a 8. avgusta uhap{en je nekada{wi predsednik Izvr{nog odbora Agrobanke Du{an Antoni}.Istogdanaprivedeno jejo{devetosumwi~enih. Dve nedeqe kasnije uhap{eno jejo{petosumwi~enihme|ukojimasuvlasnikpreduze}a„Habit farm”RadoslavSekuli} iwegov sin Du{koS.Uhap{enisubili odgovorna lica u preduze}ima „Habitfarm”,„Svisfarmacija”, „Svis intermedikal”, „Produkt trejd”,„Vesternstajls”,„Luton” i„Novidani”.Onisubilikorisnici bankarskih kredita u Agrobanci,avisinawihovihneizmirenihobavezaprematojbancijevi{eod5,5milijardidinara.Tapreduze}asukaopovezana lica bila korisnici kredita i bankarskih garancija kod Agrobanke,anadnekimajeve}pokrenutste~ajnipostupak,doksunekave}likvidirana. Tu`ila{tvo za organizovani kriminaldoneloje,26.oktobra, naredbu o pro{irewu istrage protiv osumwi~enih odgovornih lica u Agrobanci Du{ana Antoni}a, Slavoquba K., Bojana Z., Bojana L., Vahba P., Stevana A., vlasnika preduze}a „Asprom”,„Agrartrejd”ipoqoprivrednogpreduze}a„Pore~jeVu~je”, Bojana S., ~lana Izvr{nog odbora Agrobanke i Predraga V., direktora preduze}a „Agrartrejd”. U drugoj polovini oktobra uhap{enajeinekada{wadirektorka {aba~ke filijale Agrobanke Branislava V., pod sumwom da je zloupotrebila slu`beni polo`aj i falsifikovalaslu`beneisprave. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

subota22.decembar2012.

13

NO]NIOBRA^UNUCENTRUUNOVOMSADU

Izbodenatrimladi}a Tri osobe su povre|ene ubodima no`eva ili nekim o{trim predmetima ju~e posle pono}i,saznaje„Dnevnik”nezvani~no. Usukobudvegrupemladi}aju~eokojedan satujutronaugluMileti}eveiUliceJovanaSuboti}a,ucentrugrada,dvojicaVrba{ana zadobila su lake telesne povrede . Dvadesetogodi{wi N. N. i tri godine sta-

rijiM.Q. ubodenisuvi{eputase~ivom,a wimasulekariutvrdililaketelesneporede i posle ukazane pomo}i su pu{teni na ku}nole~ewe. Satkasnije,uslediojejo{jedanobra~un na uglu Trifkovi}evog trga i Ulice Laze Tele~kog. Na tom mestu devetnaestogodi{wiNovosa|aninV.V. ubodenjepetputa

no`emitomprilikomzadobiojete{ketelesne povrede. Portparolka Klini~kog centraVojvodineJelenaJuri{insaop{tilajedajeonjezadr`annaOdeqewuintenzivnenegeidajevan`ivotneopasnosti. Kako saznajemo, policija intenzivno radi na rasvetqavawu ovih doga|aja, koji su mo`daipovezani. M.V.

PO^ELOSASLU[AWESVEDOKAUISTRAZIPROTIVMI[KOVI]AIMILA\URA[KOVI]A

INCIDENTNAULAZUUZGRADUVLADESRBIJE

Naoru`ana poku{aladado|e doVu~i}a QiqanaM. (54)razoru`ana je i upu}ena na medicinski preglednakon{tojeju~eujutro s pi{toqem poku{ala da u|euzgraduVladeSrbijeunameridado|edopotpredsednika Vlade Aleksandra Vu~i}a, re~enojeTanjuguupoliciji. Qiqana M., kojoj je svojevremeno ubijen sin, do{la je ju~e u Beograd iz unutra{wostiSrbijesciqemdado|edo Vu~i}aiodwegazatra`ipo-

mo}. Ona je nameravala da, ukoliko ne uspe da dobije pomo}odpotpredsednikaVlade, izvr{i samoubistvo. Wu su u toj nameri spre~ili pripadniciupravezaobezbe|eweodre|enih li~nosti i objekata MUP, koji su, prilikom provere, skenerom otkrili da Qiqana M. u torbi ima pi{toq. Oni su je bez upotrebe silerazoru`ali,azatimuputilinamedicinskipregled.

NOVOSADSKAPOLICIJAHAPSILAZBOG RAZBOJNI[TAVA

Nametitaksista iprodava~ica Policija u Ba~u odredila je meruzadr`avawaD.N.(1975)iz ove op{tine zbog sumwe da je s Novosa|aninom D. S. (1990) u sreduuve~euNovomSaduu{ao ujednotaksivoziloidasuoni tra`iliodvoza~adaihvozido Selen~e,akadasustigli,nisu muplatilivo`wuipotomsumu otelinovacuzpretwuno`em. Okrivqeni za razbojni{tvo D. N. priveden je na saslu{awe istra`nom sudiji Osnovnog sudakojimujeodrediopritvordo 30 dana, a protiv D. S., koji se tereti za isto delo je podneta krivi~na prijava u redovnom postupku,saoptilajeju~enovosadskaPolicijskauprava. Tako|e, u vrbaskoj policiji zadr`an je me{tanin M. S.

(1985)podsumwomdajeujednoj trafici gurnuo prodava~icu i uz pretwu no`em uzeo novac, a zatimpobegao. On }e uz krivi~nu prijavu za razbojni{tvo biti doveden istra`nomsudijiOsnovnogsudau NovomSadu. Istotako,novosadskakriminalisti~ka policija podnela je krivi~ne prijave protiv me{tanaD.V.(1987)iT.I. (1986) zbog sumwe da su poku{ali da izvr{e razbojni{tvo. Wima se pripisujedasuujednojapoteci pri{li kupcu i uz pretwu no`emzahtevaliodwegadapreda trodone, ali su odmah utekli, jer je u me|uvremenu obave{tena policija, dodaje se u ju~era{wemsaop{tewu. M.V.

APELACIONISUDUNOVOMSADUPONI[TIO RE[EWEOPRODU@EWUPRITVORAVLASNIKU ZRENANINSKOG„VOJVODINAPUTA”

Borovicaizare{etaka ~ekanovuodluku ApelacionisuduNovomSadu poni{tiojere{ewevanraspravnogve}aVi{egsudauZrewaninu o produ`ewu pritvora vlasniku preduze}a “Borovica transport” izRumei“Vojvodinaput”izZrewanina Du{anu Borovici (56), kaoidirektoruzrewaninskeputarskefirmeZdravkuI. (37). NaVi{emsudujedaponovoodlu~iostatusuBoroviceiZdravkaI,kojisenalazeupritvoruod

10.oktobra,odnosnodaseizjasni da li }e se wih dvojica od optu`bi braniti sa slobode ili iz pritvora. Vi{e javno tu`ila{tvozahtevadaostanuupritvoru, ne samo zbog mogu}eg uticaja nasvedoke,negoizbogopasnosti daponovekrivi~nodelo.Awima sestavqanateretdasupo~inili krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja u saizvr{ila{tvu.

Pripadnici Uprave kriminalisti~kepolicijeMUP-aSrbije iPolicijskeupraveuZrewaninu uhapsilisuuoktobruBorovicui Zdravka I. u nastavku akcije na otkrivawu nezakonitih radwi u op{tiniNovaCrwa.Utojakciji prethodno je uhap{en biv{i predsednik novocrwanske op{tinePeraMilankov (51);kome je re{ewem Apelacionog suda produ`enpritvor.MUPihtereti da su o{tetili buxetop{tineNovaCrwazavi{eodtrimilionadinaraidasuu tom iznosu pribavili korist Milankovu i preduze}u “Borovica transport”, ~iji je vlasnik Du{an Borovica. U me|uvremenu, u Vi{emsudujeotvorena istraga i protiv direktoraJavnogpreduze}a“Razvoj” iz @iti{ta Jovana M. (35). Wemuijo{trojicisaizvr{ilacanateretsestavqadasuprilikomasfaltirawaputevau@iti{tu o{tetili “Razvoj”, odnosno Fond za kapitalna ulagawa Vojvodine,zaoko1,4milionaevrai uistomiznosupribaviliprotivpravnu imovinsku korist preduze}ima “Vojvodinaput” i “Borovicatransport”. @.B.

Iskazdaliadvokati „Merainvesta” U Specijalnom sudu u Beograduju~esuiskazedaliprvi svedoci u istrazi protiv vlas nik a „Delt a hold ing a„ MiroslavaMi{kovi}a,wegovog sin a Mark a, vlas nik a firmeMerainvest“,teMila \ura{kovi}a, vlasnika „Nibens korporacije“ i Preduze}a za puteve (PZP) „Ni{“, koj i su s jo{ sedm or ic om okriv qen ih osumw i~ en i za zloupotrebuslu`benogpolo`aja i navodno, izvla~ewe novcaiznekolikoputarskih preduze}a koje su privatizovali ili je jo{ trajalo ispuwavaweugovornihobaveza. Upu}eni otkrivaju da je u ovoj fazi istrage predvi|eno ispitivawe ukupno dvadesetaksvedokaodkojihsuve}ina iz kompanija ove trojice osumwi~enih, dok je nekolicin a sved ok a iz put ars kih preduze}a. Zaprviterminje,kakosaznajemo,odre|enoispitivawe ~etvorosvedoka,zaposlenih u kompaniji „Mera invest“, jedan na mestu direktora, dok su troje pravni zastupnici te firme. Iskaze u svojstvu svedokaju~esudaliadvokati komp an ij e „Mer a inv est„ IlijaDra`i},IvanSmiqkovi} iAnaPetkovi}. O ~emu su pitani i {ta su pri~alizasadjetajna. Kakojeranijesaop{tenoiz Tu`ila{tva, istra`ni organi sumwi~e Miroslava Mi{kovi}a i Mila \ura{kovi}adasunavodne„zloupotrebe po~iniliuperoduod2005.do kraja 2010. godine kao suvlasnici u PZP - „Ni{„, preko kojeg su suvlasnici i putarskih firmi „Beograd„, „Kragujevac„,„Vrawe„,„Sremput„, „Ba~ka put„ i jo{ nekih“. Tvrdisedasu„zajedni~kiposao po~eli tokom 2005. godi-

Specijalnisud

Utokuprovereoprivatizaciji „Cemarketa” Me|uprivatizacijamaokojimaEUtra`iistragejeislu~aj trgovinskoglanca„Cemarket“,aizRadnegrupeUpravekriminalisti~kepolicijeMUPSrbijejeobelodawenodaseproverestimuvezive}obavqaju. U javnosti je prisutan podatak da je pre privatizacije obavqene2005.godine,vrednostakcija„Cemarketa“bilaprocewenana325milionaevra.Pojavnodostupnimpodacima,kompanija„Deltaholding“MiroslavaMi{kovi}aje2005.godineve}inskipaketakcija„Cemarketa“kupilaza29milionaevra, objediniv{igausvojlanacsupermaketa„Maksi“,kojijepro{legodineprodatbelgijskojkomapaniji„Delez“za932,5milionaevra,ukqu~uju}inetodugovawa. ne,privatizcijomPreduze}a za puteve – „Beograd“ u koju svrhu je \ura{kovi}eva firma‘PZP–Ni{‘uzelakredit od 23 miliona evra od Mi{ kov i} ev e komp an ij e ‘Hemslejd‘sKipra“.

NASILNI[TVOUSENTI

Napadaomajku ibrata? Pripadnici Policijske stanice u Senti podneli su krivi~nu prijavu protiv Zorana S. (1957) iz Sente, zbog osnova sumwedaje po~iniokrivi~nodelonasiqauporodici. Onseteretidajeudu`emvremenskomperiodupsihi~kiifizi~ki uznemiravao i napadao majku i brata, saop{teno je iz PU Kikinda. M.Mr.

PROTESTPOLICIJEULESKOVCU

Tra`eboquopremu Pripadnici policije, ~lanoviNezavisnogsindikataodr`alisudanasuLeskovcuprotestni skup pod nazivom „Minut do dvanaest”tra`e}iboquopremu ive}uza{titudr`ave. NaskupuispredzgradePolicijskeupraveuLeskovcu,kojije odr`an povodom pogibije policajca Miroslava Stamenkovi}a 14.decembrauobra~unuspqa~ka{imazlatare„Unca”uVlasotincu, zatra`eno je i da pravosu|e rigoroznije ka`wava kriminalce. ^lan Nezavisnog sindikata policije u Policijskoj upravi Leskovac Sa{a Dimitrijevi} rekaojedasuutokuovegodine na teritoriji te uprave protiv 47osobapodnetekrivi~neprijave zbog ometawa slu`benog licauvr{ewudu`nosti,adasu samotrojicaosu|enanazatvorskekazne.

Dr`avni sekretar u MUP-u VladimirBo`ovi},kojijeuLeskovcu prisustvovao uru~ewu Zlatne medaqe za hrabrost porodici poginulog policajca Stamenkovi}a,smatradasuzahtevi policije opravdani i da trebasveu~initikakobisepolo`ajpolicijepoboq{ao. - Ja ne smatram da smo mi i sindikatnarazli~itimstranama,ve}trebazajednodaradimo kakobisere{ilinekinagomilaniproblemi-rekaojeBo`ovi}dodaju}idasemorautvrditikakojeopremaraspodeqenai kakosesprovodizakonskaregulativa kada su u pitawu napadi naslu`benalica. On je ponovio da policija i daqeradinarasvetqavawusvih okolnostikojesudoveledoubistva policajca Miroslava Stamenkovi}a 14. decembra u Vlasotincu. (Tanjug)

Krivi~nomprijavomsetvrdidaje„Hemsqeduupostupku vra}awa kredita ispla}eno 26,5 miliona evra, umesto 25miliona,kolikojetrebalo po ugovorenoj kamati od tri posto na godi{wem nivou“.

Nav od i se da je „2006. godine u posao u{ao Mark o Mi{kovi}tako{to jeprekosvojekompan ij a ‘Mer a invest‘ dok ap it al izovaoPZP„Ni{“s devet miliona evra, stekav{i time oko 48 odsto akcija tog predu z e} a, a 2008. godine je te akcije prodao\ura{kovi}ev om „Nib ens u“ ali je preth odn o wih ov a vredn ost uve}ana na 25 milionaevra“. „Za kupovinu tih akcija ’Nibens korpor ac ij a’ je sredstva obezb ed il a kreditom od 25 milionaevraza~ijusu otp lat u sol id arn o jem~ il a put ars ka preduze}akojasesada nalaze u ste~aju ili  su raskinuti ugovori o privatizaciji“,navodiseukrivi~noj prijavi. Odlukom Specijalnog suda,odukupnodesetosumwi~enihuovomistra`nompostupku,sedmoricijeodre|enpritvor do 30 dana, me|u wima Miroslavu i Marku Mi{kovi}ukaoiMilu\ura{kovi}u, a trojica osumwi~enih se brane sa slobode. Istra`nim postupkom su obuhva}eni i osumwi~eni: biv{i direktori PZP „Ni{„ Milutin G. i Zoran M., predsednik Skup{tineakcionaraPZP„Ni{„ Dej an J. , dir ekt or „Delt a brokera„ Predrag F., direktor „[er korporacije„ Risto R., akcionar PZP „Ni{„ Zoran K. i proceniteq „Konzita„Ra{oZ. J.J.

KIKIN\ANINOSUMWI^ENDAJEPREVARIO BOLE[QIVOGSUGRA\ANINA

Prijavazala`nog Da~i}evogpoznanika Protiv Omera S. (1983) iz Kikinde policija je podnela krivi~nu prijavu zbog osnova sumwe da je po~inio prevaru u iznosuodoko180.000dinarana {tetuB.B. izKikinde. Osumwi~eniOmerS.jeodjanuara do decembra ove godine, la`nosepredstavqaju}i,doveo uzabluduo{te}enog,odkojegje uvi{enavratauzimaonovac,uz obe}awe da }e mu pomo}i da od nadle`nihorganadobijenov~anupomo}. Kakosmosaznaliizpolicijskihizvora,o{te}eniB.B.nije prva `rtva osumwi~enog Kikin|anina,kojijeodranijepoznatposli~nimprevarama.

OmerS.sepredstavqaodaje izKancelarijezagra|ane,sada ve} biv{eg predsednika Srbije BorisaTadi}a,dali~nopoznaje premijera Ivicu Da~i}a, druge funkcionere i javne li~nosti, pajeobe}avaoda}eB.B.,kojije bole{qiv, izdejstvovati da dobijestalnusocijalnupomo}.Od o{te}enogB.B.jezataobe}awa uzimao novac, ali kada je ovaj Kikin|aninuvideodasuseobe}awa izjalovila, osumwi~enog je prijavio policiji, pod la`nimimenomkojimmuseosumwi~eni predstavqao, ali je policija proverama uspela da otkrije pravi identitet osumwi~enog. M.Mr.

UKIKINDI

Kra|aizdvori{ta Livnice PolicijauKikindiodredilajezadr`avawedo48satiI{tvanu K. (1968)iSandruB. (1993)izKikinde,zbogosnovasumwedasupo~inilikra|una{tetupogonakompanije„Cimos”DOO„Livnica” uKikindi. Osumwi~eniseteretedasuusreduokodvasataposlepono}iiz krugapreduze}aukralioko107kilogramaraznihlegurametala,u vrednosti oko 304.000 dinara. Oni }e s krivi~nom prijavom biti privedeniistra`nomsudijiOsnovnogsudauKikindi. M.Mr.


14

dRU[TvO

subota22.decembar2012.

URU^ENA JEDNOKRATNA NOV^ANA POMO] VLADE VOJVODINE SREDWO[KOLCIMA IZ IZBEGLI^KIH PORODICA

Svakodetezaslu`uje jednaku{ansu Predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajti} uru~iojeugovoreododeli jednokratnenov~anepomo}iuiznosuodtridesethiqada dinara sredwo{kolcimaiz40izbegli~kihporodica. Pomo} je obezbedilaVladaVojvodinepreko Fonda za pru`awe pomo}i izbeglim, prognanim iraseqenimlicima. Pajti}jerekaodajepokrajinska Vlada, u proteklih nek ol ik o god in a, prekoprogramazapru`awepomo}iizbeglimiraseqenimlicima,pomogla da nekoliko hiqada qudi dobijekrovnadglavom,te dasezaposliuodre|enim sekt or im a priv red e, a pru`enajeipodr{kapovratn i~k im zad rug am a u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. - Pored toga, ve} godinama poma`emonajvrednijojinajtalentovanijoj deci iz izbegli~ke i raseqeni~ke populacije, deci koja su imala nesre}u da su devedesetih godina napusti-

lasvojedomoveidase,no{eni vihorom rata, nasele na ovom podru~jurekaojedrBojanPajti}idodaodasvakodetezaslu`ujejednaku{ansu,tedajeova pomo}upravopodstrekipodr{kadanakonsredwe{kolenastavesanovimuspesemau{kolovawui`ivotu.

Od2008.godine,kadajeosnovan Fond za pru`awe pomo}i izbeglim,prognanimiraseqenimlicima, jednokratnu nov~anu pomo} dobilo je 250 sredwo{kolaca iz izbegli~kih i raseqeni~kih porodica. Za ovu namenu iz pokrajinskogbuxetaizdvojenojeoko10 milionadinara.

PredsednikPajti}~estitaoBo`i} Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} ~estitaojeBo`i}svimgra|anima,poglavarima crkava, verskih zajednica i sve{tenstvu koji ovaj praznik slavi po Gregorijanskom kalendaru.Usvojoj~estitkipredsednikjeizrazio`equdanajsre}nijihri{}anskipraznikvernici proveduuuzajamnomrazumevawu,okru`eniqubavqusvojihbli`wih,ispuweniveromiblagostawem. Predsednik Skup{tine AP Vojvodine I{tvanPastor ~estitaojepredstoje}ebo`i}-

ne praznike s `eqom da ga vernici provedu sa svojimnajbli`ima,uspokojstvuinadi,s`eqom “danasovajpraznikispunirado{}uipodseti nasnava`nostuzajamnograzumevawa,po{tovawaivereudobro”.PotpredsednikVladeAPVi pokrajinski sekretar mr Andor Deli, povodom nastupaju}eg praznika Hristovog ro|ewa, koji budiplemenitai~estitaose}awaikojisvenas asocira na mir i sre}u, izra`ava `equ da qubav, milost, pravda, istina i sloboda o`ive u svestiisrcimasvihqudi.

NADBISKUP HO^EVAR ZADOVOQAN ZAJEDNI^KIM OBELE@AVAWEM JUBILEJA MILANSKOG EDIKTA

Hodo~a{}epo~iweuNi{u BeogradskinadbiskupStanislavHo~evar ka`edamujedrago{tosunovavladaipredsedni{tvo Republike Srbije iniciralizajedni~koobele`avawe 1.700 godina od potpisivawa Milanskog edikta u 2013. godini.

izjavio je Ho~evar nakon ~itawa Bo`i}ne poslanice u beogradskojnadbiskupiji. Onjeoceniodanijedovoqno dasenekimdoga|ajimailispektaklima obele`i jubilej, nego da je potrebno stvoriti proces jerjepitaweslobodevereisa-

Dar milosti Nadbiskup Ho~evar je u Bo`i}noj poruci istakao da su bo`i}ni praznici neophodni, potrebni i dar milosti za svakog pojedinca,porodicu,zajednicu,dru{tvoidr`avu: -Praznicinasnadahnujuira|ajunaskaok}eriisinovesvetla,svedokaqubaviPresveteTrojice,ispuwenenadomve~nosti ihrabro{}uisnagomistrajnosti. -Dragomijedasupredsednik SrbijeTomislavNikoli} ipatrijarhsrpski Irinej utugrupu i na moj poticaj ukqu~ili i Katoli~kucrkvukojajesveove godinenajja~eotomegovorila-

vestipitaweodnosaizme|ucrkve i dr`ave, pitawe hri{}anstva u Evropi i ~itavom svetu va`notakodasenemo`ejednom proslavomiscrpeti.Onjenajavioda}euokviruobele`avawa

6. i 22. maja biti organizovane tribine,kaoida}eod18.do20. aprilabitiorganizovansimpozijumnatemuslobode. Premawegovimre~ima,uNi{u}e14.septembrabitiosve}ena crkva posve}ena Uzvi{ewu ~asnog krsta, koju obnavqaju velikiumetnici. Ho~evarje najavioida}e20.i21.septembra biti zapo~eto hodo~a{}e iz te crkve pod vo|stvom milanskog nadbiskupa kardinala An|ela Skole,kaoida}ejubilarnugodinu zavr{iti u Beogradu proslavompraznikaKristakraqa. On je dodao da je dogovoreno da u doga|ajima koje organizuje Srpska pravoslavna crkva u~estvuju i predstavnici Katoli~kecrkveiobrnuto. Centralna proslava obele`avawaMilanskogediktauNi{ubi}eodr`ana6.oktobraidu}egodine.

FORUM MLADIH VOJVODINE

Ukqu~ivaweomladine udru{tvenetokove Pokrajinski sekretarijat za - Zbog toga smo formirali cioneri Vlade i Skup{tine sportiomladinuorganizovaoje tela koja }e dodatno ukqu~iti Vojvodine. Ovo telo, prema Joju~e, u Skup{tini APV, Forum omladinuukreirawepolitike vovi}evim re~ima, predstavqa mladihVojvodine,uciqurazme- zamladeuVojvodiniipokaza- aktivnu polugu za sprovo|ewe neiskustavaiunapre|ewame|u- tisvestvarikojeuti~unawi- onoga{to}eForumtomomsvog sektorske saradwe razli~itih hov `ivot - rekao je Jovovi} i zasedawazakqu~iti. javnih politika relevantnih za dodao da se upravo zbog toga U~esnici Foruma mladih, u mlade. jednom godi{we organizuje i okviru pet radnih grupa (zdraU~esnike ovogodi{weg ForuForummladihkojiokupqasve vqe mladih, aktivno ukqu~ewe mapozdraviojezamenikpokrajinaktereomladinskepolitikena ujavnepolitike,zapo{qavawe, skog sekretara Miinformisawe i odrag Jovovi} koji me| ur eg io n aln a Deo aktivnosti se usmerava i na stvarawe jeistakaodajePosaradwa i bezbeduslo va za ja sni je pra }e we i uskla |i va we krajinski sekretanost), doneli su politike za mlade sa izazovima koji se brzo zakqu~ke koje }e rijat za sport i mewaju u dru{tvu u tranziciji, kakvo je na{e omladinu preduzeo uputiti pokrajinsvekorakedapored skim sekretrijasprovo|ewa Akcionog plana po- pokrajinskom i lokalnom ni- tima, telima (Savetu za mlade, litike za mlade u Vojvodini i vou kako bi izneli svoje pro- KomisijizarealizacijuAkciodrugih programa i projekata, deo bleme, predloge, mi{qewa i nog plana politike za mlade), aktivnostiusmeriinastvarawe preporuke. kaoilokalnimsavetimazamlauslovazajasnijepra}eweiusklaJovovi} je podsetio da je pode i organima lokalne samou|ivawepolitikezamladesaiza- lovinom novembra formiran i pravekojisprovodeomladinsku zovimakojisebrzomewajuudru- SavetzamladeVojvodine,u~i- politiku. {tvuutranzicijikakvojena{e. jem sastavu su i najvi{i funkP. Klai}

dnevnik

U [KOLAMA U VOJVODINI

Zimskiraspust isprazniou~ionice \aciu{kolamauBojvodiniod ju~esunazimskomraspustu,nakome}eostatisvedo 15.januara,kadapo~iwedrugopolugodi{teove {kolske godine. Za vreme raspusta{kolamo`edaplanirarealizovawedodatnogradas nadarenim u~enicima,auobavezijedaplanira realizovawe dopunskog rada s u~enicimakojizaostajuusavladavawunastavnoggradiva. Kaoiuprvom,iudrugompolugodi{tuiosnovciisredwo{kolciima}ejo{jedanmawirasput,a ovajputto}ebitiprole}nikoji }etrajatiod29.martado1.aprila. Beznastaveutokudrugogpolugodi{ta|aci}ebitiinaSretewe-Dandr`avnosti,kojiseobele`ava upetakisubotu,15.i16. februara iPraznikrada,kojise dogodineobele`ava usredui~etvrtak1.i2.maja. U~eniciizaposleniu{koli i udrugompolugodi{tu imajupravo danepoha|ajunastavu,odnosnoda nerade iudaneverskihpraznika i to pravoslavci na prvi dan krsneslave,pripadniciverskihzajednica koje obele`avaju verske praznikepoGregorijanskomodnosnoJulijanskomkalendaru udane uskr{wihpraznika, po~evodVelikog petka, zakqu~no s drugim danompraznika.Poredtoga,pripadnici ma|arske nacionalne za-

jedniceu{kolunemoraju15.marta,kadaseobele`avaDanrevolucije i oslobodila~ke borbe 1848/49, Bo{waci11.maja naDan Bo{wa~kenacionalnezastave, na prvi dan Ramazanskog i prvi dan Kurbanskog bajrama, Buwevci 2. februara,na Danvelikogprelai 23.februara na Danizboraprvog Nacionalnog saveta, Hrvati 19.

4. februara na Dan ~e{ke kwi`evnosti,28.marta naDanobrazovawa i16.maja naDannacionalnogsaveta. Svaka{kola jeobaveznada usubotu25.majaili1.juna organizuje aktivnosti iz oblasti izbornih predmeta, vannastavnih, kulturno umetni~kih, sportskih ili aktivnosti iz oblasti ekologije i za{tite `ivotne sredine.

Maturanti gimnazije prvi okon~avaju {kolsku godinu Ovu{kolskugodinuprvi}e22.majazavr{itimaturantigimnazija, zatim}ese29.majaraspustitiosmaciimaturantitrogodi{wihi~etvorogodi{wihsmerovasredwihstru~nih{kola,pa12.junasviostaliosnovcii19.junasredwo{kolcikojinisuuzavr{nimrazredima. marta, na blagdan Svetog Josipa, Rumuni 15.januara, nadan ro|ewa nacionalnog pesnika Mihai, Rusini 17. januara, na Dan Rusina, Ukrajinci 17. maj a, kada je Dan ukrajinskezajedniceuSrbiji,Romi 3. petak u martu - Bibija, 8. aprila na Me|unarodnidanRoma i6.maja,na\ur|evdan.^lanovi bugarske nacionalne zajednice u {koluudrugompolugodi{tune}e morati3.marta,naDanoslobo|ewa od turskog ropstva i 24. maja, naDanKirilaiMetodija,a~lanovi~e{ke nacionalne zajednice

Poredtoga,utoku{kolskegodine, svaka{kola,ukolikoimapotrebu daodradinekinastavnidan,mo`e dautvrdinajvi{e~etirinastavne subote. Zbog toga {to u toku {kolske godine nema isti broj nastavnih svihdanaunedeqi,uutorak,15.januaranastava}eseizvoditi prema rasporedu ~asova za ponedeqak,usubotu,19.januara i6.aprila prema rasporedu ~asova za petak, u utorak, 5. februara prema rasporedu~asovaza~etvrtak. D. Deve~erski

VESTI Uru~enamedaqaporodici policajcaStamenkovi}a Porodici policajca Miroslava Stamenkovi}a, nedavnostradalogtokompqa~kezlatareuVlasotincu,ju~ejeuru~enaZlatnamedaqazahrabrost„Milo{Obili}„kojomgajeposthumnoodlikovaopredsednikSrbijeTomislavNikoli}.Medaquje,uSkup{tinigradaLeskovca,wegovojsestriJeleniJa{ovi}uru~iosavetnikpredsednikaSrbijeOliverAnti} kojijeistakaodajeMiroslavodlikovanzaispoqenuhrabrostideloli~nogherojstva: -Wegovasmrtnesmedabudeuzaludna.Onamorada nam je nauk da se ovakve stvari ne smeju ponoviti. Miroslav je dao `ivot za ovu dr`avu, nije razmi{qao,nijekalkulisao,negojestaonabranikdr`aveprotivnajokorelijihkriminalaca,koje}esti}i zaslu`enakazna. Anti} je predlo`io leskova~koj lokalnoj samoupravi da jedna od ulica u gradu dobije ime pokojnog policajca.

PredsednikNikoli} odlikovaoMilunku Lazarevi} Predsednik Srbije Tomislav Nikoli} odlikovao jeOrdenomsrpskezastave-drugogstepenabiv{eambasadoreNarodneRepublikeKineuSrbijiLiGuobanga i Vei \inghui, i ambasadora Japana u Srbiji To{ioCunozakizazaslugeurazvijawuiu~vr{}ivawusaradweiprijateqskihodnosaizme|una{ihzemaqa. Predsednik Srbije odlikovao je na{u poznatu {ahistkiwu Milunku Lazarevi}, povodom wenog 80.ro|endana,Sretewskimordenom-tre}egstepenazanaro~itezaslugeiizvanrednerezultatepostignuteu{ahovskomsportu.Medaqamazarevnosnuslu`bu(15zlatnihi15srebrnihmedaqa)odlikovani su pripadnici Vojske Srbije, zbog izuzetnih zasluga i rezultata pokazanih tokom ga{ewa

po`arauRepubliciSrbijitokom2012.godine,saop{tilajePresslu`bapredsednikaSrbije.

Japancidodelili Sakurastipendije Pet studenata sa Univerziteta u Beogradu i NovomSadu,kaoiUniverzitetaMegatrend,dobitnici suovogodi{weSakurastipendije,kojuzajednododequjukompanijaJapantobakointerne{eneliambasadaJapana. Dobitniciovogodi{weSakurastipendijesustudentkiwabeogradskogFakultetaorganizacionihnaukaDanijelaGarabiqevi}, istra`iva~naFakultetu za dr`avnu upravu i administraciju Megatrend univerzitetaDu{icaBirovqevi}, studentnovosadskogFilozofskogfakultetaMarkoBogunovi}, student doktorskih studija na beogradskom Fakultetu politi~kihnaukaStefanNedeqkovi} istudentbeogradskogPravnogfakultetaJovanKaranovi}.

IspituSrbijiko{ta oko300evra IspitseuSrbijiuproseku„kupuje”za300evra, alisemitozaprelaznuocenuuglavnomnenudidirektnoprofesorunegoposredniku,rezultatisuistra`ivawakojejeuradilaBeogradskaotvorena{kola.Uistra`ivawusprovedenomnafakultetima~etiridr`avnauniverzitetauSrbiji,16odstoodoko 1.800ispitanihstudenatanavelojedasemitonudi najvi{eprofesoru,25odstoposredniku,dokje20odstowihnavelodasemitonudinekomizadministracije fakulteta. Tako|e, sedam odsto studenata smatra da gotovo svi profesori primaju novac ili poklone,dokgotovo40odstowihmislidamitoprima dodesetprocenatawihovihprofesora. Malostudenatasmatradajezaprofesoraume{anogukorupcijuadekvatnazatvorskakazna(8odsto)i uglavnom misle da nastavnik treba da dobije otkaz (28procenata),privremenususpenziju(19odsto)ili opomenu(16procenata).


SPORT

dnevnik

DaNaSPo^IWE50.„DNEVNIKoV”TUrNIrUmaLomFUDBaLU

Mnogi`ele jubilarnitrofej DanasuumalojsaliSpensa po~iwe jubilarni 50. „Dnevnikov” trurnir u malom fudbalu. Trenutno je prijavqeno 87 ekipa, {to nije kona~an broj, s obzirom da je jo{ nekoliko ekipa najavilo da }e dan as ili sut ra pot vrd it i u~e{}e.

lih, ekipa Kafe Dva kraqa, koji je pro{le godine osvojila~etvrtomesto. -Ovogaputaidemonaprvo mesto - ka`e vo|a ekipe Milan Powovi}. - Imamo sjajan tim, poja~ali smo se sa dva igra~aismatramodamo`emo dosamezavr{nice.

Takmi~ewe }emo malo ubrzati, preciznije igra}e se i tokomnedeqe,anesamozavikend.Eliminacioniciklus}e sezavr{itidoNovegodine,a

Sjajn u ekip u }e imat i i StudioBerar.Vo|aekipeNenad Cerovi} najavquje da }e za studio zaigrati i kapiten PartizanaSa{aIli}.

15

PrEDSEDNIKUoFKVoJVoDINa raTKoBUToroVI]oSmENama

Odlukete{ke ibolne Pravi potres u Fudbalskom klubuVojvodina,kaoiusportskoj javnosti Srbije izazvale su odluke Upravnog odbora novosadskog superliga{a da smeni generalnog sekretara Radisav a Rab ren ov i} a, sports kog direktora Miodraga Panteli}a, direktora marketinga Pe-

ri{u za mesto direktora kluba. Jestelirazgovaralisnekim? -Istinajedaselicitirasodre|enim imenima, a ja to ne bih `eleo da komentari{em. Imate mojure~danisakim,aliba{ni sa kim na tu temu nisam pri~ao. Vreme}epokazatikojasunajboqare{ewa.

raDISaVraBrENoVI]

Po{tujemodlukuUpravnogodbora SmewenigeneranisekretarFKVojvodinaRadisavRabrenovi}ovakojeprokometarisaoodlukuUpravnogodbora: -Po{tujemodlukuvode}ihqudiizkluba.Ve}dugosamufudbaluiako~lanoviUOprocewujudaimanekokoboqemo`eda raditajposao,po{tujemtakavstavibi}uuklubudoktaj~ovek nestupinadu`nost.Smewujuseministriipredsednicivlada, za{to ne bih onda i ja bio smewiv? Apsolutno poslovno sam prihvatio odluku i trudi}u se da i daqe radim najboqe {to umem,dokklubneizaberenovog~oveka.

Prijavejo{danasisutra Iakosmoju~eobavili`reb,odlu~ilismodaprijavezaturnir primamoidaqe,jernasjenekolikotimovakontaktiraloinajavilou~e{}e. Kotizacijezaseniorskeekipeje15.000dinara,veteraniupla}uju 11.500,kadeti11.000,pioniri10.000,amla|ipioniri9.000dinara. Aprijave}emoprimatizazapisni~kimstolomumalojsaliSpensazavremeturniraina`irora~un[ahovskogkluba„Dnevnik”340 -2511-60.

subota22.decembar2012.

mIoDragPaNTELI]

- Ima}emo mo}an tim, ekipu }e sa~ iw av at i uglavn om igra~i BSK -a iz Bor~e, a igra}eiSa{aIli},paverujem da }emo uspeti da se plasiramouzavr{nicuturniraoptimistajeCerovi}. Odme~evakojisunaprogramu sutra vaqa izdvojiti utakmice u kojima }e nastupiti Pos las ti~ arn ic a Car ig rad (ima novog sponzora), kao i me~ukojem}esesastatiTradicija socijalisti i Vulkan.

ri, veterani ( igra~i koji su napunili 35 godina), kadeti ( 1996.imla|i),pioniri(1998. i mla| i) i mla| i pio n ir i (1999.imla|i). Nagradni fond, s obzirom daseradiojubilarnomturniru, }e ove godine biti ve}i neg o preth odn ih, prv ak u }e pripasti500.000dinara,abi}e nagra|ena i drugoplasirana i tre} ep las ir an a ekip a. Nov~anu nagradu smo predvideliiveteranima,aumla|im

Pri~a}emozadan-dva Miodrag Panteli} je, shodno odluci Upravnog odbora, smewensmestasportskogdirektoraVojvodine.Nana{umolbuda prokomentari{enajnovijade{avawa,Panteli}jekratkoodgovorio: -Ne`elimuovomtrenutkuni{tadakomentari{em.Pri~a}emoosvemuhladnijihglava,zadan-dva.

JunioriiCrvenazvezda igrajudanas Udana{wemrasporeduizostavqenojedaseme~pioniraizme|uJunioraiCrvenezvezdeigradanasu13.45sati.

„Dodikmultimedija” snimasveme~eve Sve me~eve 50. jubilarnog „Dnevnikovog” turnira snima}e agencijaDodikmultimedija,pa}eekipeposleutakmicamo}ida kupe snimak utakmica.Bi}e postavqen i veliki video bim, na kojim}euholumo}idasegledajume~evi. od 2. januara trebalo bi da po~nenokautfaza.Kakosmoi obe}ali,udaqatakmi~ewa}e se plasirati po dve prvoplasiraneekipeizsvihgrupa,au pojedinim konkurencijama i tre}eplasirana ekipa }e se kvalifikovati za nokaut fazu, kako bi do{li do idealne {eme.Vodi}emo ra~una, gde je mogu}e, da se ekipe iz istih grupanesastanuprefinala. Ve}prvogdanaturnirabi}e veoma zanimqiv program po{to}enaparketmalesale Spens a ist r~ at i nek ol ik o ekipa koje su minulih godina vodili glavnu re~. Qubiteqima malog fudbala danas }e se predstaviti, izme|u osta-

Ulazzaigra~e U~esnici turnira, kao i pro{le godine, ulazi}e na Ulazbrojtri,ajedinanovina je da }e kqu~eve za svla~ionicedobijatiuposebnoj kancelariji, gde }e popuwavatiiprijave.

Za socijaliste igraju fudbalerikojisupr{legodinepod imenom Kafe picerija Ugner osvojilina{turnir. [to se ti~e propozicija, ni{tasene}emewatiuodnosunaprethodneturnire,igra}esesapetigra~aupoquisa golmanom, a jednu ekipu sa~iwava}e 10 fudbalera. Igra}e se u pet konkurencija: senio-

kategorijama, pored medaqa, najboqeekipedobi}eisportsku opremu. Podrazumeva se, kaoiranijihgodina,da}ese ove nag rad e pod el it i pod uslovom da se prijavi negde oko100ekipa,sobziromdaje do sada prijavqeno 875 timova, gotovo je sigurno da }emo isp o{ tov at i najv aq en i nagradnifond. g.Kova~

Prog ram Subota

Nedeqa

12.00: Zora - Kazino Gaja (mp) 12.35: Dami bau - Auto Pobeda (mp) 13.10: Tema trejd - Radio Planeta (mp) 13.45: Juniori - Crvena zvezda (p) 14.20: FK Novi Sad - Kazino Gaja (p) 14.55: IM frizerski salon - Dr (k) 15.30: Central pab - Milka Cani} dobrove~e Gospo|inci(s) 16.05: Studio Berar - Picerija Modena (s) 16.40: Auto ku}a Sekuli}- SRS dr Vojislav [e{eq (s) 17.15: Picerija La forza - Visoka tehni~ka {kola (s) 17.50: Kafe Dva kraqa - Restoran Krajina 18.25: Grbavica - Galaktikosi (s) 19.00: Kafe Panda Liman - Simpleks (T) (s) 19.35: Ju`na Ba~ka - Vitorog promet (k) 20.10: Pekara Malina - Vikiliks (Ruma) (v) 20.45: Gramont Jamajka - Osip impeks metal (v)

12.00: Ka} 99 - Novi Sad (mp) 12.35: Petar Pua~a 99 - Zora (mp) 13.10: Alf - Agroomega (k) 13.45: Erker plus - Fudbaler~i}i (k) 14.20: Beograd - Dr (k) 14.55: Kafe Avantgard - Reprezentacija Het terik lige (s) 15.30: Beli dvori - Druga ku}a (s) 16.05: Fabrika `ice Lampone - Herba lajf (s) 16.40: Evro kan kon - Ino Ba~ka (s) 17.15: Poslasti~arnica Carigrad RVE Innogi Srbija - Madon (s) 17.50: Mewa~nica Ris - Frizerski salon Mi}ko trejd 18.25: Tradicija socijalisti - Vulkan (s) 19.00 Maks bet - Teodorovi} keramika BBB (s) 19.35: FK Vojvodina - Ju`na Ba~ka (k) 20.10: Radio Planeta - Osim impeks metal (v) 20.45: Energotehnika Ju`na Ba~ka - NPR Pani} (v)

RatkoButorovi}

traNikoli}aioficirazamedije Ivanu Smiqani}. Iako je ve} neko vreme bilo jasno da preds edn ik Ratk o But or ov i} nije zadovoqan radom pojedinih segmenata kluba, ipak se ovako rigorozna odluka UO, utisakje,ujavnostinijeo~ekivala.Danposlewenogsaop{tavawa stupili smo u kontakt s Butorovi}em i zamolili ga za obrazlo`ewe. - Nemam {ta da ka`em, ne postoji obrazlo`ewe - na po~etku je rekao prvi ~ovek novosadskog kluba. Nismo, ipak, ostali bez stava RatkaButorovi}a: -Moralojetakodasedogodi. Oni koji su smeweni su sjajni qudi,praviprofesionalcikoji su jako dobro radili svoj posao. Me|utim, desile su im se neke gre{ke preko kojih nisam mogao da pre|em. Odluka koju smo doneli nije bila ni malo lakaimenili~nobilajebolna, ali, ponavqam, moralo je tako dasedogodi. Ujavnostive}mogudase~uju imenaqudikoji,navodno,konku-

Mora}edapo`ure? - Za{to bismo morali da `urimo? - pitawem je odgovorio RatkoButorovi}. Po{tosebli`ipo~etakprelaznogroka,usportskimmedijimaaktuelnesupri~einajavesenzacija, me|ukojimajeitada}ePartizan anga`ovati jednog od centralnih bekova iz Vojvodine. Tu se, pre svih, spomiwe Daniel Mojsov, igra~kojijesenasnijenastupaoza Novosa|anezbogsuspenzijeikojem jeugovorscrveno-belimaistekao, alii\or|eJoki},{toiznena|uje ako se zna da je pouzdani {toper biojedanodnajpouzdanijihigra~a Vojvodinei,uzto,imava`e}iugovor s wima do 2014. godine. Potpredsednik UO FK Vojvodina Du{anVlaovi}jetimpovodomrekao: -Igramaipona{awem\or|a Joki}a svi u klubu smo prezadovoqniinemanigovoraotomeda bionmogaodaodeizVojvodine. Joki} je vrhunski profesionalac i primer je na{im mla|im igra~ima kako treba da se pona{ajuishvatajusvojeobaveze-istakaojeVlaovi}. a.Predojevi}

JajaTureispred SongaiDrogbe Igra~sredineterenaMan~estersitijaJajaTureprogla{en jezaafri~kogfudbaleragodine u tradicionalnom izboru kontinentalnihselektoraireprezentativaca.

JajaTureiDidijeDrogba

Nasve~anostiuglavnomgraduGaneAkriTurejeprimionagradudrugugodinuunizu,apobedio je u konkurenciji zemqakaDidijeaDrogbeiKamerunca Aleksa Songa.Ture (29) je bio jedanodnajzaslu`nijih za titulu Man~ester sitija u engleskoj Premijer ligi, dok je sa reprezentacijom Obale Slonova~e igrao u finalu afri~kog Kupa nacija. Za ekipu godine progla{ena je reprezentacija Zambije, prvak kontinenta, a wen selektor Erve Renar za najboqeg trenera.


16

SPORT

subota22.decembar2012.

NOVOBE^EJCI IZABRALI NAJBOQE

LaureatDu{anVukeqa U organizaciji Sportskog saveza op{tine Novi Be~ej, uz me dijsku podr{ku Radija Novi Be ~ej, progla{eni su najuspe{niji sportisti, ekipa i trener novobe~ejske op{tine u 2012. godini. Jedinstvo iz Novog Be~eja, ~lan Vojvo|anske lige istok je jesewi deo prvenstva, u godini kada obele`ava 85 godina posto jawa, zavr{ilo na prvom mestu sa 38 bodova i progla{eno je za najuspe{niju ekipu.

Za najuspe{nijeg sportistu progla{en je karatista Du{an Vukeqa, ~lan Mladosti iz Novog Milo{eva, koji je u ovoj godini osvojio 36 medaqa (21 zlatnu, osam srebrnih i sedam bronzanih). Kao ~lan reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Bukure{tu Vukeqa je osvojio tri medaqe, zlatnu u katama u pojedina~noj i dve srebrne u ekipnoj konkurenciji, a na Svetskom prvenstvu u Milanu

skom prvenstvu u Nema~koj. Tre}i na listi je fudbaler Jedinstva Milorad Ivan~ev. Za tre nera godine progla{en je Marko Gute{a, sportski u~iteq novobe~ejskih fudbalera. Specijalno priznawe za pose ban doprinos afirmaciji sporta dodeqeno je vi{estrukom evropskom prvaku u streqa{tvu Laslu [urawiju, koji je na Paraolimpijskim igrama u Londonu nastupio u ~etiri discipli-

Najuspe{niji sportisti op{tine Novi Be~ej u 2012.

Najuspe{nija u kategoriji mla|ih sportista je omladinska reprezentativka Srbije u karateu Radmila Vukeqa, ~lanica Mladosti iz Novog Milo{eva, koja je u 2012. godini osvojila 17 medaqa (13 zlatnih, dve srebrne i dve bronzane), a na Svetskom prvenstvu u Milanu zlatnu u borbama i bronzanu u katama.

zlatne medaqe u katama i borbama. Druga na listi najuspe{nijih je Sawa Radin, ~lanica Kluba borila~kih sportova Jedinstvo iz Novog Be~eja, koja je u ovoj godini osvojila srebrnu medaqu u uni fajtu na prvenstvu Evrope u Moskvi, srebrnu u kik boksu na Kupu Evrope u Te{wu i zlatnu u kik boksu na Svet-

ne vazdu{nom i malokalibarskom pu{kom. Slu{aoci Radio Novi Be~ej glasali su za najpopularnijeg sportistu op{tine, ta laskava titula pripala je Milanu Rakiti, ~lanu Kluba borila~kih ve{tina Jedinstvo iz Novog Be~eja. Tekstaifoto: S. Davidovi} RITMI^KA GIMNASTIKA U FUTOGU: Sutra }e sportsku dvoranu u Futogu okupirati ritmi~ke gimnasti~arke. Novosadki klub Ritmiks doma}in je i organizator me|unarodnog turnira u ovomatraktivnomsportu,nakome}esenadmetatinajboqeritmi~arke iz Srbije, Crne Gore i BiH. Takmi~ewe po~iwe u 12 ~asova,ulazjeslobodan,asobzirom na atraktivnost i lepotu ovog sporta o~ekuje se da }e tribine futo{ke dvorane biti dobro popuwene.

dnevnik NBA LIGA

Pekovi}iVulvsi ujelilidera Serija Oklahome od 12 pobeda prekinuta je u Mineapolisu - 99:93, uz 24 poena i 10 skokova nekada{weg centra Partizana Nikole Pekovi}a.Iako nije bio najefikasniji, kqu~ni ~ovek u pobedi vukova bio je omaleni Xej Xej Barea, koji je u jednom periodu ~etvrte ~etvrtine postigao 12 poena zaredom i takore}i sam odbio napad Durenta i drugova.Kevin Lav odigrao je kapitenski, po{to su ga sa mo tri asistencije delile od tripl-dabl u~inka, sjajan je bio i debitant iz Rusije Aleksej [ved (12p, 7sk, 12as), dok je Nikola Pekovi} samo nastavio sa odli~nim partijama.Crnogorski gorostas zabele`io je 24 poena, 10 skokova i dve blokade, uz {ut iz igre 10/18 i perfektno izvo|ewe slobodnih bacawa (4/4). Popularnom Pekmenu je to bio tre}i uzastopni dabldabl, a ukupno sedmi u sezoni.Pekovi}evi proseci na posledwih {est me~eva iznose 22,5 poena i 9,8 uhva}enih lopti, {to je dostojno kandidature za Ol stara. Na drugoj strani su Kevin Durent sa 33 i Rasel Vestbruk sa 30 poena (11 skokova, devet asistencija, osam gre{aka) bili prili~no usamqeni... Ali, kako re~e Durent posle utakmice - nije smak sveta. Prvo mesto na tabeli Istoka i daqe dr`e Wujork Niksi, ali ih Majami Hit prati u stopu.Gostovawe u Dalasu nije predstavqalo veliki napor za {ampione, {to se najboqe vidi iz podatka da Lebron Xejms uop{te nije igrao u

Nikola Pekovi} iz utakmice u utakmicu igra sve boqe

posledwoj ~etvrtini! Boqi dani za Mavse trebalo bi da do|u uskoro, kada se u tim posle tri meseca pauze zbog operacije kolena vrati Dirk Novicki. Portland je kod ku}e savladao Denver, najvi{e zahvaquju}i neverovatno lo{em {utu Nagitsa izvan reketa - 1/32, ukqu~uju}i 0/22 za tri poena.Time je Denver oborio rekord u neuspe{nom {utirawu trojki, koji su pre samo 10 dana postavili upravo Portland Trejlblejzersi (0/20), u duelu sa Torontom. Sa{a Pavlovi} imao je problema sa povredom gluteusa, ali je odigrao 14 minuta za doma}i tim i zabele`io dva poena, dva skoka,

tri asistencije i jednu ukradenu loptu. Rezultati: Minesota - Oklahoma Siti 99:93 (Lav 28, 11sk, 7as Durent 33, 7sk, 6as, 3ukr),Dalas Majami 95:110 (Bernard Xejms 12, 9sk - Lebron Xejms 24, 9sk, 5as), Portland - Denver 101:93 (Batum 22, 6sk, 3as - Miler 12, 9sk, 7as). Istok: Wujork 19-6, Majami 176, Atlanta 15-8, ^ikago 14-10, Milvoki 13-11, Indijana 14-12, Bruklin 13-12, Boston 13-12, Orlando 12-13. Zapad: Oklahoma Siti 21-5, LA Klipers 19-6, Memfis 17-6, San Antonio 19-8, Golden Stejt 17-9, Minesota 13-11, Hjuston 1312, Denver 14-13, Juta 14-13.

DANAS NA NOVOSADSKOM KEJU

PIONIRSKO I KADETSKO PRVENSTVO SREDWE BA^KE ZA ODBOJKA[ICE

Recikla`ni maraton (koji je ujedno i ro|endanski ~etvorogodi{wica), u orga nizaciji Atletsko rekreativnog kluba Fru {ka go ra i Ori jen ti ring atlet skog kluba Novi Sad, odr`a}e se danas u 11 ~asova na Novosadskom keju. Recikla`ni maraton je nastao u nastojawu da se recikliraju stari startni brojevi, preostale medaqe, diplome i ostali materijal sa prethodnih trka. Pored maratonske, odr`a}e se i poluma raton (21 km) i trka na 5,3 kilometra. U okviru trke na 5,3 kilometara odr`a}e se i nordisjka trka sa ciqem promocije ove u Evropi najpopularnije fitns discipline. Prijave za trke su u Domu izvi|a~a u Dunavskom parku pre trke, a u~e{}e se ne pla}a. G. M.

Odbojka{ki savez Sredwa Ba~ka, sa sedi{tem u Be~eju, postoji tek ne{to vi{e od godinu dana, okupqa osam klubova i ~ini maksimalne napore da pro{iri bazu. Tim povodom prvi put organizuju pionirsko i kadetsko prvenstvo svog regiona za odbojka{ice. - Na ovaj na~in omogu}i}emo devoj~icama pionirskog i kadetskog uzrasta da odigraju {to vi{e zvani~nih utakmica, ~ime }e ste}i preko potrebno iskustvo i igra~ki br`e sazreti. Ujedno, priliku za sticawe iskustva dobi}e i mlade sudije, pa }e svi biti na dobiti. Pi onirsko prvenstvo po~iwe 22. decembra i traja}e do 16. februara, a kadetsko krvenstvo startuje i zavr{ava se dan kasnije. Prve tri ekipe u obe kategorije nastavi}e takmi~ewe na prvenstvu Vojvodine - rekao je predsednik Odbojka{kog saveza Sredwa Ba~ka Sa{a Baki}. U @OK Be~ej planiraju da svoje devoj~ice prijave i za u~e{}e na Tre}em novogodi{wem festivalu odbojke u Novom Sadu, gde se o~ekuje oko 150 ekipa iz vi{e evropskih zemaqa. V. J.

Recikla`ni maraton

Svinadobiti

DANAS NA SPORTSKIM TERENIMA

Ko{arka ABA liga - BEOGRAD: Crvena zvezda - Zadar (19), NOVO MESTO: Krka - Partizan MTS (17). Prva mu{ka liga Srbije ^A^AK: Borac - Mega Vizura (19), PAN^EVO: Tami{ - Konstantin (19.30), VAQEVO: Me talac - BKK Radni~ki (19.30), U@ICE: Sloboda - Sloga (19). Druga mu{ka liga Srbije ALEKSINAC: Napredak Meridiana (19), ZEMUN: Beovuk - Spartak (16), Mladost Crnokosa (19). M@RK liga - BAWA LUKA: Mladi Kraji{nik - Vo`dovac (19). Prva `enska liga Srbije ^ELAREVO: ^elarevo - [umadija (19), STARA PAZOVA: Stara Pazova - Srbobran (18), NI[: Student - Jagodina (17).

Odbojka Viner {tedi{e `enska superliga - LAJKOVAC: @elezni~ar - Jedinstvo (SP) (19), OBRENOVAC: TENT - Dinamo (P) (20), SUBOTICA: NIS Spartak - Jedinstvo (U) (19). Viner {tedi{e mu{ka su perliga - QIG: Spartak - Mladi radnik (19). Prva `enska liga - FUTOG: Futog - Obili} (17), LAZARE-

VAC: Lazarevac - Vojvodina (19.30), KRAGUJEVAC: Kraguj - Sme~ 5 (19), BEOGRAD: Po {tar - Crnokosa (16), BEOGRAD: Radni~ki - Radni~ki (K) (20). Prva mu{ka liga - PAN^EVO: Borac - Dunav volej (17), KLEK: Klek - Mladenovac (19), JAGODINA: Jagodina - Smederevo (18), LEPOSAVI]: Kosovska Mitrovica - Sloven (18), BEOGRAD: Obili} - Topli~anin (19). Pr va voj vo |an ska `en ska liga - centar - TEMERIN: Gr bi} - NS volej tim 2 (16), FU TOG: Fu tog vest - FOK (15.45), NOVI SAD: VST No vi Sad (13), SREM SKI KAR LOV CI: Voj vo di na 2 Partizan (18). Prva vojvo|anska `enska li ga - Banat - KRAJI[NIK: Kraji{nik - MD Zrewanin 2 (18), KLEK: Klek 2 - Kikinda (15), RAVNI TOPLOVAC: Hercegovina -Banat (15).

Vaterpolo Prva A liga - BEOGRAD: Crvena zvezda - Radni~ki (17), KIKINDA: @AK - Vojvodina (19). Prva B liga - BE^EJ: Be~e jac - Proleter (18), SUBOTI CA: Spartak Prozivka - TENT (19), BEOGRAD: Partizan 2 Nais (21).

DODEQENAPRIZNAWASAVEZAZASPORTIREKREACIJUINVALIDAGRADANOVOGSADA:SvakegodineSavezzasportirekreacijuinvalidaGradaNovogSadaorganizuje dodelupriznawazapostignuterezultatetakmi~ara.Takojebiloiovegodine,adobitnicisutridesetitrojesportistakoji susetakmi~iliuplivawu,stonomtenisu,pikadu,kuglawu,streqa{tvu,kuglawu,ribolovui{ahu. -Ovaskromnaproslavanosisna`nudru{tvenuporukukojutrebadapo{aqemosvima,atojedaseanga`ovawem,trudomivoqom moguprevazi}isvepreprekeu`ivotu. Gradmoradaobratipa`wu nasvesvojestanovnikeidapodr`iovakvaudru`ewakojapredsta-

vqaju socijalni kapital i bogatstvo za na{ grad - izjavio je ~lan Gradskogve}azasportiomladinuPredragSvilari~estitaoprisutnimsportistimanaostvarenimrezultatima. Borislava Peri} Rankovi}, koja je osvojila srebrnu medaqu na ParaolimpijskimigramauLondonu,istaklajedajepodr{kalokalnesamoupraveneophodnakakobisepribavilasredstvazabavqewesportomiodlaskenasvetskatakmi~ewa. –Ovapodr{kapredstavqazanasvelikipodstrekdadamosvoj maksimumidado|emodoodli~ja,kakobiseNoviSadponosiosvojimsportistima,kao{tosemiponosimogradomu~ijeimenastupamo–reklajeBorislavaPeri}Rankovi}. Foto: N. Stojanovi}


SPORT

dnevnik DERBINATA[MAJDANU:ZVEZDADO^EKUJERADNI^KI

Sudar nepora`enih Kqu~a}e voda ve~eras u beogradskom bazenu Ta{majdan, jer se sastajudvevode}eekipesrpskogprvenstvaijedinedo sada nepora`ene - BVK Crvena zvezdaiRadni~ki. Radni~kiove sezonenijepora`enniujednom takmi~ewu, Zvezda je izgubila dveutakmiceuEvroligi(odJugauBeograduiodOlimpijakosa u Atini). Imena koja }e na}i u bazenu garantuju spektakl. Zanimqivo,ovo}ebitiprviduel dosada{weginovogselektoraDejana Udovi~i}a i Dejana Savi}a,ali}eubazenubitiisedam osvaja~a sa Olimpijskih igarauLondonu.UCrvenojzvezdi su to Andrija Prlainovi}, NikolaRa|eniDu{koPijetlovi}, a u Radni~kom kapiten Vawa Udovi~i}, Filip Filipovi}izSrbijeiDamirBuri}iz Hrvatske. Kapiten i golgeter Crvene zvezdeireprezentativacSrbije Andrija Prlainovi} o~ekuje veomaneizvesnuutakmicu. -Mogu}jesvakiishod.@elimo pobedu, a da bismo do we i stigli mora}emo da pru`imo maksimum. Radni~ki ima sjajne pojedincekojiodli~nofunkcioni{u kao tim. Poznajemo ih dobro, imali smo priliku i da treniramoswimaiznamokolikosukvalitetni.Ali,imamoi mi svoje adute, a igramo pred svojim navija~ima. Verujem da }etribinebitipuneida}eme~ biti odigran u odli~noj atmosferi. To }e nam biti dodatni motiv-rekaojePrlainovi}. Kapiten Radni~kog i reprezentacije Vawa Udovi~i} oporavqa se od povrede i najverovatnije }e biti na raspolagawu treneruRadni~kogzaovajduel. -UtakmicasaZvezdomjepravisrpskiderbi,ono{tonamje nedostajalo svih ovih godina. Drago mi je {to pored ve~itog derbijaimamojo{jednuizuzetnu utakmicu, u kojoj tra`imo

KapitenRadni~kogireprezentacije:VawaUdovi~i}

svoju {ansu i `elimo da doka`emo da dosada{wi rezultati nisu slu~ajnost. Sastaju se dve nepora`eneekipe,kojesudosada pokazale najvi{e, pa nema sumwedajeprednamavaterpolo spektakl.Jakojete{koigratiu

Beogradu, pred takvom publikom, ali za mene je to izazov i zadovoqstvoidragomije{toje Srbijadobilatakavderbi-rekaojeVawaUdovi~i}. Utakmica Zvezda - Radni~ki igrasedanasod17.15~asova. VOJVODINASUTRA DO^EKUJEPARTIZAN

Jo{ jedna poslastica OsokoqenipobedomnadMarseqemuLigi{ampiona,vaterpolisti Vojvodine }e sutra podeliti megdan s aktuelnim {ampionom, ekipomPartizana.Beogra|anisu bili slobodni u pro{lom kolu elitnogevropskogtakmi~ewa. -PosleMarseqa,ve}namdolazi utakmicasaPartizanom.Odcelog duelasaFracuzimanajva`nijanam jepobeda.Ono{tojepozitivnoje voqai`eqadaseigradokraja,kojamojemomkenenapu{ta.Ovompobedomostajemouigrizadrugikrug L[,pajeutakvojatmosferimnogolep{edaseradi-rekaojetrenerVojvodineDejanStanojevi}. OekipaPartizanaosesvezna. -Mi}emouovajduelu}ikaoiu svaki drugi, s tim {to moramo i bi}emomnogoagresivniji.@eleo bihdado|e{tovi{epublikeida tribinebuduispuwenekaoprotiv Marseqa.Publika }e da vidi jo{ jednulepuizanimqivuvaterpolo predstavu, u kojoj }e moji momci opet da daju maksimum. Nekada igraju dobro, nekada lo{e, ali borbenostimnikadanenedostajeistakaojeStanojevi}. Sutra{wa utakmica izme|u Vojvodine i Partizana na bazenu Slana bara po~e}e u 19 ~asova (prenosnaRTV),ulazjebesplatan. G.Malenovi} KUPSRBIJE

Najboqi na vatrenoj liniji Tre}e kolo Kupa Srbijestandardnimvazdu{nim oru`jem, u organizaciji Streqa~ke dru`ineNoviSad1790,odr`a}e se danas u Spensu. Nastupi}e na{inajboqistrelciusvimkategorijama, jer je ovo ujedno i posledwa provera pred nastupe na me|unarodnimtakmi~ewimaujanuaruslede}egodine. Takmi~ewepo~iweu9~asova. G.M.

subota22.decembar2012.

17


18

SPORT

subota22.decembar2012.

dnevnik

FINALAKUPAVOJVODINEZA@ENEIMU[KARCE

Novosa|ankeiSuboti~ani odbranilitrofej Finale Kupa Vojvodine u obe konkurencije u prepunom suboti~kom hramu sporta proteklo je u znaku rukometa{icaVojvodineizNovogSadai rukometa{a doma}eg Vojputa. Novosa|anke i Suboti~ani su uspeli da odbrane trofej osvojen pro{le godine i obezbede nastavaktakmi~ewauKupuSrbije.KaoipregodinudanaVojvodina u odlu~uju}oj utakmici pobedila Kikindu, a Vojput ProleterizZrewanina. U`enskomfinalusastalesu se dve najboqe ekipe severne grupePrveligeSrbije,gdeNovosa|ankenisudozvoliledapehar namewen pobedniku Kupa Vojvodine ode iz wihove vitrine. Va`nost utakmice u~inilo jedaobeekipeume~u|usaprili~nom nervozom i prevelikim respektrom, {to se odrazilo i na kvalitet igre i veliki broj gre{aka.Uvodniminutisusreta pripali su Kikin|ankama, koje supoveledvagolarazlike,gdeje dominirala golmanka Aleksi}.

Rukometa{icenovosadskeVojvodine

homjezaustavqalagolmankaJasmina Gute{a. Sve do kraja poluvremenavodilaseizjedna~ena borba, a mladi sastav Kikinde, ~iju okosnicu ekipe ~ine devojke ro|ene 1995. godine, s veli-

kim uspehom parirale su rukometa{icamaVojvodine. Po~etkomdrugogpoluvremena Novosa|anke su zagospodarile terenom, Gute{a i daqe briqiralanagolu,dokjeMar-

Vojvodina–Kikinda24:22(11:11)

SUBOTICA: Dvorana „Dudova {uma”, gledalaca 500, sudije: Mari} (Pan~evo) i Ma{i} (Zrewanin). Sedmerci: Vojvodina 7 (7),Kikinda4(2),iskqu~ewa:Vojvodina10,aKikinda10minuta. VOJVODINA: Gute{a(16odbrana,1sedmerac),Tomaskovi}, Pudar2,Bojani}2,Bla`i},Todorovi},Ivanovi}1,Paji},Andrija{evi}1,Berak3,Ze~evi}2,Beqi}11(7),Stupar,Tamburi}2,Koji},Dmitrovi}. KIKINDA: Aleksi} (17 odbrana), Sole{a, Mladenovi}, @ivkovi},Mitrovi}3,Mihailovi},M.Agbaba6(2),Golu{in, Veqkovi}4,J.Agbaba1,Vu~eti},Risti},Ardala4,\ura{inovi},Vukajlovi}4,Komleni}.

SpartakVojput–ProleterAgro`iv 21:20(11:10) SUBOTICA: Dvorana„Dudova{uma”,gledalaca2000,sudije: Alimpi}iCrwanski(Ba~kaPalanka).Sedmerci:SpartakVojput3(3),ProleterAgro`iv2(2),iskqu~ewa:SpartakVojput 14,ProleterAgro`iv4minuta. SPARTAK VOJPUT: Vukoslavovi}, Kosovi}, Jeli} 1, Pavlovi}1,Jawi},Kaltak1,Kova~evi}7,Mati},Todorovi},Jovanovi} 3, Kuki} (12 odbrana), Distol 3, Pato~kai, Papi} 5 (3), Bo`ovi},\ukanovi}(4odbrane). PROLETERAGRO@IV: Sl.Dimitri}2,Trnini},Momirov, V. Kne`evi}, Bjelica, Kova~evi}, ^agaq, Pani} 3 (2), Lojani~i}3,Ili}(14odbrana),Ga}inovi}(2odbrane),St.Dimitri} 4,Kostelac4,Davidovi}1,Gojkovi},M.Kne`evi}3.

ta Beq i} sjajn o predv od il a ekipu ka odbrani trofeja. U odlu~uju}im trenucima imala jedobrupratwuuIvaniBerak, IvaniTamburi}iJeleniBojani}.Kakosebli`iokrajme~a

mladisastavKikin|ankijeposustajao, pa su izabranice Mileta Ze~evi}a bez ve}ih problema podigle pobedni~ki pehar. - Zahvqaju}i agresivnoj i dubokojodbranibekovimaKikindenismodozvolilidado|uuposed {uta, {to je i bio kqu~ni momenat kada smo lomili utakmicu. U drugom poluvremenu smosevratilinaplitkuzonu,a umorni bekovi nisu bili vi{e kadri da budu opasnost po na{ gol. Tako|e i na{e iskustvo u zavr{nici susreta bilo je presudnodasa~uvamoste~enuprednost-rekaojetrenerVojvodine MileZe~evi}. Na wegove re~i nadovezao se strateg Kikin|anki Dejan Karanovi}: - Imali smo mnogo ishitrenih {uteva {to je odlika mladosti. Vojvodini ~estitamo na osvojenomKupuanamaostajeda strpqivo nastavimo put ka Superligi. Za razliku od devojaka, mu{karci su odigrali za nijansu tvr|u i kvalitetniju utakmicu, gde su rukometa{i Vojputa od po~etka do kraja kontrolisali rezultat.Zrewanincisuunekoliko navrata uspeli da im se pribli`e za gol zaostatka, ali nisu imali dovoqno snage da preokrenurezultat.

SEDNICAOOEPZADAMEU[AHU

Reafirmacijaipopularizacija Odr`ana je prva sednica OrganizacionogodboraEvropskog prvenstva (OOEP) u {ahu za `ene2013,kojomjepredsedavala ministar omladine i sporta i najboqa srpska {ahistkiwa svih vremena, velemajstor Alisa Mari}. Beograd }e slede}e godinebitidoma}inEvropskog pojedina~nog prvenstva u {ahu za`eneod22.julado4.avgusta. Takmi~ewe }e biti kvalifikaciono za predstoje}e Svetsko prvenstvo i igra}e se po {vajcarskom sistemu za nagradni fond od 75 000 eura. Odluku da organizacijuovesportskemani-

Odgotovog –veresija VojvodinaNSseme-Ribnica2:3 (25:17,25:11,16:25,25:27,14:16)

Rukometa{iSpartakVojputa

KakojevremeodmicaloNovosa|ankesupolakosmirivaleigru i dubokom i agresivnom odbranom udaqe kikindske bekove. A ono {to bi i promaklo crvenobeloj odbrani s velikim uspe-

VINER[TEDI[EMU[KASUPERLIGA

AlisaMari}

festacije dodeli [ahovskom savezu Srbije i gradu Beogradu doneo je predsednik Evropske

{ahovske unije (ECU) Silvio Danailov. Predsednica organizacionog odbora, prof. dr Alisa Mari} izrazilajevelikozadovoqstvo odabiromBeogradazadoma}ina EPu{ahu. -Kaoministarikao{ahistkiwa,veomasamzadovoqna{to }eseEP2013.odr`atiuna{em glavnomgradu,{to}e,nadamse, doproneti reafirmaciji i popularizaciji {aha i `enskog sporta uop{te, kao {to je to bio slu~aj sa nedavno zavr{enimEPza`eneurukometu-reklajeministarka.

Najboqi Za najboqu igra~icu finalne utakmice progla{ena Jasmina Gute{a iz Vojvodine,odaklejeinajboqistrelac Marta Beqi}. Za najboqeg~uvaramre`eprogla{ena je Kikin|anka Selena Aleksi}. Ukonkurencijimu{karaca epitet igra~a utakmice poneo je Petar Papi} iz SpartakVojputa.Najboqistrelac jeMarkoKova~evi},agolman Milan Kuki}. Obojica su igra~ipobedni~keekipe. Obeekipeizgaralesunaterenu,doksugolmani,jedneKuki}i\ukanovi},asdrugemla|ani@ivkoIli},biliglavna prepreka igra~ima u napadu. Marko Kova~evi} je u odlu~uju}im trenucima postizao va`negolovezaSuboti~ane,Papi}jebiosiguransalinijesedammetara,doksuJovanovi}i Distoldalipunidoprinospobedidoma}ina.Zrewanincisu poku{avali preko bra}e Dimitri}, Kostelca, Lojani~i}a i Pani}a poku{avali svih 60 minuta da na krilima odbrana Ili}aporemeteplanoveSuboti~ an a, ali isp os tav il o se bezuspe{no. Imali su Zrewanincidesetakminutaprekraja priliku da izjedna~e rezultat, me|utim izabranici Branis lav a Zeqk ov i} a prek o Marka Kova~evi}a ponovo su stek li kap it aln a tri gol a prednosti. U zavr{nici me~a golovima Pani}a i Kostelca Zrewaninci su koliko-toliko ubla`ili poraz. Sve u svemu ve|enajeleparukometnapredstav a pred pun im trib in am a „Dudove{ume”,atrenerVojputa Bran is lav Zeqk ov i} je kratkoprokomentarisao: - Utakmica je pokazala da su ovo dve najkvalitetnije ekipe prvoliga{kog Severa. Osnovna karakteristikajemalibrojpostignutih golova {to govori o dobroj igri u odbrani. Kod mojihigra~aosetilosevelikooptere}ewe,sobziromnato,dasu ovesezoneprviputigralipred punih tribinama, tako da u napadunismoodigralionakokako smo to radili ve}im delom polusezone. J.Gali}i S.Stojiqkovi} Foto:D.Vukovi}

\okovi}mewa Federera Kako pi{e Fajnen{el Tajms, Novak\okovi}posta}enoviklijentkompanijeIMGVorldvide,u kojoj}ezamenitiRoxeraFederera. Detaqi dogovora nisu saop{teni. OsaradwifirmeIMGi\okovi}api{eseve}nekovreme,aFT pi{edajeNovakpro{logmeseca uLondonupotpisaougovorsaizvr{nimdirektoromIMG-jaMajkom Dolanom.Sredinom ove godine Roxer Federer i IMG prekinuli su saradwu posle 14 godina. Me|u klijentima kompanije,~ijejesedi{teuWujorku, nalazeseiRafaelNadal,Marija [arapova...

NOVI SAD: Mala sala SPC Vojvodina, gledalaca: 300, sudije: Petrovi} (U`ice) i Cvetkovi}(Beograd). VOJVODINA NS SEME: ^ubrilo11,Martinovi}10,^.Stankovi}1,Strugar3,Roqi}10,Veselinovi}, @ivanovi}, Brzakovi}, Bo{ko}evi}, Luburi} 20, M. Stankovi}13,Kapur(l). RIBNICA: Jani}ijevi} 12, Oko{anovi} 5, Veqovi}, Januzovi}11,Mo~i}(l2),Jankovi}(l1), Radovi} 2, Bi}anin 3, Marinkovi}10,Luki},Traj~evski4,Radevi}27. Odbojka{i Vojvodine NS seme jo{jednomsu,odgotovog,napravili veresiju. Posle sigurne igrei ubedqivogvo|stvaod2:0usetovima, Novosda|ani su pora`eni od kraqeva~ke Ribnice, koja je u uvodna dva seta bila u potpunoj sencirazigranogdoma}ina.Ipak, predvo|eni Mirkom Radevi}em, koji je na ovom me~u potse}ao na veoma brzu hobotnicu i igrao na pozicijamasredwegblokeraikorektora, a ponekad i kombinovano,Kraqev~anisuizNovogSada odneliogromnadvaboda.

Udrugomsetugotovoistaslika. Vo{a je povela 5:1 posle odli~nihservisa^ubrila,akadase nadovezaoRoqi},doma}isunezaustavqivo hitali do dvosetovnog vo|stva,anadrugomobaveznomodmorubiloje16:6.Pokua{avalisu gostidane{topromene,alinisu uspeli da se oslobode ~eli~nog zarqajaNovosa|anaistiglisudo iviceporaza. Utre}emsetu,trenerRibnice Bo{koMa~u`i}spozicijesredwegblokerajenamestokorektoraprekomandovaoRadevi}aiwegova ekipa je kona~no zaigrala. Po~elisugostiiboqedaserviraju, najpre rastere}eni rezultatomkojiimnijei{aonaruku.Povelisubrzo8:3,alisuihidoma}ipo~astilisnekolikogre{aka. StaojeiprijemVojvodine,arazigraoseblokgostijuiRibnicaje smawilazaostatak. Doma}isuboqepo~eli~etvrti set(8:4),alisuKraqev~anipreko Radevi}ado{lido10:10,akasnije ipoveli16:15.Vo{ajeipakpreko MihajlaStankovi}aponovopreuzelavo|stvo(19:17),aligajebrzo ispustila.Egalzavr{nicapripala je gostima, iako je Vo{a prva

Strugari^ubriloblokirajuJani}ijevi}a

O~ekivala se te{ka i neizvesnautakmica.Vo{ajemoralada se vadi za maksimalni poraz u Kragujevcu, a Ribnica je bila osokoqenaosvojenimbodomprotiv Crvene zvezde, ali vi|eni scenarionikonijemogaodapredvidi. Ve}odstartasudoma}inametnulisvojtempo,sjajnoservirali, igraliupoquiimalivisokprocenat realizacije kontranapada. Na servise Dra`ena Luburi}a, Vo{ajeod7:7do{ladosigurnih 12:7 i najavila vo|stvo. Na ruku imjei{laiveomaslabaigratehni~ara i libera Kraqev~ana, a Roqi}i^ubrilosudobrimakcijamaunapadudonelilaganih25:17 doma}inu.

Foto:F.Baki}

imalasetloptu.Na25:25,MihajloStankovi}jeizblokiran,ana setloptizagosteispucaojeloptuu(sporni)aut,kojijedoneoizjedna~ewe. Vo{anaprostonemasre}eutajbrejklutrijiovesezoneiovoim je{estiporazminimalnimrezultatom.Iakosuvodilitokomve}eg delataj-brejka(6:4,8:6)nisuuspeli da pobede. Slab prijem u bitnimtrenucimako{taojedoma}ina bodova, a Ribnica je ponovo prekoRadevi}ado{lado11:9.Uzvratilisudoma}iiposleasservisa ^ubrila do{li do 12:11, ali jeStankovi}biooptere}enservisima gostiju, nije izdr`ao pritisakiuKraqevosuoti{ladvabodaizderbija. M.Risti}

SULEJMANINAPU[TAAJAKS

Izme|uValensije iEvertona? [panski mediji objavqujuda}ereprezentativac Srbije Miralem Sulejmani karijeru nastaviti u Valensiji.Sa druge strane, pri~a o odlasku fudbalera Ajaksa u Everton i daqejenasnazi. Slavni holandski klub objaviojeda}eSulejmaniujanuaru napustitiekipu.Ugovornekada{wem fudbaleru Partizana isti~eujunupabizainteresovani klubovimoglidagaanga`ujuuz maloobe{te}ewe.Medijiu[paniji insistiraju na vezi ValensijeiAjaksamadajeonaprili~no problemati~na. Gregori van derVilbioje`eqaupravekluba sa Mestaqe pro{log leta, transfer nije realizovan, Tobi Aldervireldpomiwanjekaomogu}epoja~awea~inisedajeSulejmaninajdostupniji.

Momak koji je oti{ao iz Partizanasa18godinaposlesuspenzije FSS stekao je pravo da igra tekumaju2007.godine,abrzojeiz Herenvena stigao do Ajaksa uz obe{te}ewe od 16,25 miliona evra,rekordnouholandskomfudbalu. U Ajaksu je po~elo dobro, ali je Sulejmani ove sezone odigrao samo osam utakmica, nijednom nije bio u startnoj postavi, sakupiv{i180minutanaterenu. Valensija je posle 16 kola {panske Primere na 11. mestu, ali }e nastaviti takmi~ewe u osminifinalaLige{ampiona, gdejeprviprotivnikekipaPari Sen @ermena.O mogu}em transferu u Everton nema novih informacija, Dejvid Mojes izjaviojepo~etkomdecembrada je zaintersovan za Sulejmanija, ali konkretnih koraka do sada nijebilo.


kultura

dnevnik

subota22.decembar2012.

19

УСКОРОПОЧИЊЕЦИКЛУСБОЖИЋНО-НОВОГОДИШЊИХКОНЦЕРАТА

ЗвуцикласикеиТеофиловићеве песме Традиционалнициклусбожићно – новогодишњих концерата Музичке омладине Новог Сада, који ће ове године понудити пет програма током наступајућих празника, почеће 27. децембра наступом познатог београдског ансамбла за рану музику „Ренесанс“уСинагоги,најављенојена јучерашњој конференцији за новинаре. После барокне музике у њиховом извођењу на историјским инструментима, како је напоменула музиколог Миа Дорошки у име организатора, 30. децембра ће у Синагоги уследити гала концерт Стефана Миленковића и Гудача светог Ђорђа који заовудругуприлику,наконпрошлогодишњег наступа у Новом Саду, припремају посебно осмишљенпрограм сделимаСенСанса,ГершвинаиЧајковског. КонцертзаправославниБожић традиционално приређује Хор Саборне цркве „Свети Георгије“ под диригенским вођством БогданаЂаковића8.јануарауСинагоги.Сањимаћенаступитиика-

мерни хор Академије уметности у Новом Саду са диригентом ПредрагомЂоковићем. Јошједнизналциовдашњепублике од прошле године поново ћенаступитиуНовомСадуизасмејатијекаоипрошлипут.ВиолинистаАлексејИгудесманипијаниста Хјунг-ки Џу приредиће 11.јануаранасцени„ЈованЂорђевић“Српскогнародногпозоришта шоуподназивом„Bignightmare music“, поигравајући се не самоснасловомМоцартовекомпозиције „Littlenightmusic“,него и с музиком, што ћемо и чути. ОвогпутаИгудесман&ЏунаступићесапознатомицењеномБеоградском филхармонијом. За крај циклуса најављен је концерт браће Теофиловић и гитаристеМирославаТадића15.јануара у Синагоги, на којем ће представити нови албум „Видарица“. Такоће,наконБеоградаи БрионауХрватској,гдесуњихови наступи прошли изузетно успешно, и изазвали велику медијскупажњу,овајалбумупозна-

Ратко и Радиша Теофиловић представиће нови албум „Видарица”

тииновосадскапублика.Велико је интересовање за овај диск, снимљен прошле године у Аме-

рици, у студију Скота Фрејзера, дизајнера звука који сарађује са чувеним „Кронос квартетом“,

подсетио је јуче Ратко Теофиловић,додајућидајенањемуснимљено14нумера.

-ИмапесамасаКосоваиМетохије,Македоније,ЈужнеСрбијеиВојводине,далматинскеииз Босне. Заокружили смо тако екс Југославију, али не смишљено, него смо бирали песме које су блискеинамаиМирослављевом сензибилитету–истакаојеРатко Теофиловић,подсећајућидасуса Тадићемпрвипутзаједнонаступилина„Гитарартфестивалу“у Београду2007. Песме на албуму „Видарица“ снимљене су у посебним аранжманимаизаправопредстављају обраде„уновомруху“,атаконешто,поречимаРаткаТеофиловића,досадниконијерадио. -Желеобихдапозовем„невернеТоме“наовајконцерт,љубитељенесамотрадиционалнемузике.Јер,узнассеувекпомињеетно, а музика заправо не познаје границе,штоћеовајконцертпоказати. По нама се види да смо изузетно задовољни и радосни штосмоснимилиовакавалбум– напоменуо је Радиша Теофиловић. Н. Пејчић

СИНОЋУКОВИЉУ

МилошуЛатиновићууручена награда„СтеванПешић”

НОВАВЕРЗИЈА„ОТЕЛА”СУТРАПРЕМИЈЕРНОУЈДП

Акценат наречима, аненаатракцији Премијера Шекспировог „Отела„ у режији Милоша Лолића биће изведена сутра на Сцени „Љуба Тадић„Југословенског драмског позоришта уБеограду са Војиним Ћетковићем у насловној улози. В.д. управница ЈДП-а Тамара Вучковић истакла је на конференцији за новинаре да је то трећа премијера у овој години и да су све три урађене од средстава која су у ЈДП-у сами нашли -од донатора,спонзора и пријатеља куће, јер у буџету није био предвиђен новац за нове представе. Претходног „Отела„ у овом театру радио је Стево Жигон још 1977. године. Управница је подсетила да је младом редитељу Лолићу ово трећи ангажман у ЈДП-у, а да је у међувремену радио у Немачкој, Аустрији и Словенији и освојио бројне награде. Улогу Јага игра Никола Ђуричко, Дездемону Милена Живановић, Брабанциа Бранислав Лечић. У ансамблу су и Радован Вујовић,Никола Ракочевић, Дубравка Ковјанић, Горан Даничић, Љиљана Међеши, Дубравко Јовановић,Стефан Бундало,Дејан Дедић и Бане Јевтић. Сценограф је Јасмина Холбус,костимограф Мариа Јелесијевић,композитор Невена Глушица,драматург Периша Перишић. Лолић је истакао да му је част да ради Шекспира, са дивном екипом људи и то у ЈДП-у који му је једини, поред Атељеа у време управника Светозара Цветковића,дао прилику да почне каријеру.

„У раду на новој представи ЈДП је дао све од себе,без обзира на проблеме. Оскудица нам је и помогла,осетили смо се својима и схватили да је све до нас,да представа не зависи од новца већ од наших интелектуалних и емотивних ресурса„,рекао је он. Лолић је истакао да ће акценат бити на речима,а не на атракцији. На питање о реаговању публике одговорио је да још није размишљао о томе.„Кад се бавите позориштем,публика долази пред крај. Ми смо пошли од себе, ‘копали‘, трудили се да будемо поштени према тексту„,објаснио је он. Драматург Перишић је најавио минималистичку верзију Шекспира, у складу са Лолићевом поетиком,али и временом у којем живимо.Адаптацијом и редукцијом комад је сведен на есенцијална питања,изјавио је он. Сценографкиња Јасмина Холбус додала је да је визуелни приступ такође сведен на унутарње стање ликова. Кроз пукотину љубави провлачи се лаж,ликови лажу да су оно што нису, па је тако направљен и декор са два лица, рекла је она. Костими су остали у Шекспировом времену, али са провученим савременим детаљима. Ћетковић је изјавио да не уме да опише свог Отела у једној реченици. „Овај Отело је прво Шекспиров,па Лолићев,па мој.Трудили смо се нас тројица да не дола-

зимо у сукоб,да испоштујемо сву тројицу.Мислим да смо успели,а у сваком случају гарантујем да је искрено и нешто најдубље што осећам„,рекао је он. Ђуричко је додао да је било уживање „рвати се„са Шекспиром и бити у контакту са таквом литературом,као и да ће цео тим бити поносан на ову представу. Лечић, који је недавно у једној црногорској верзији играо Јага,сада је отац Дездемоне,па је на пробама био,како је рекао,помало и у улози публике. „То је поетски и интелигентан театар.Говори да је снага духа јача од свега.Представа је сведена, али захтевна у смислу унутрашње концентрације„,казао је он. Што се тиче теме расне предрасуде, „овде је реч о свакој врсти дискриминације, коју ће гледаоци препознати у различитим видовима,у представи се акцентује ‘другост‘,оно што је другачије и у томе је њена актуелност„, додао је Лечић. Мада глумица Милена Живановић изразила је захвалност управи ЈДП-а на овој шанси, као и искуснијим колегама на подршци. Сви чланови ансамбла истичу да је рад на представи обележен дивном енергијом и заједништвом,надајући се да ће публици показати право позориште које упркос тешкоћама може да функционише и понуди нешто племенито и квалитетно.

ТОКОМОВЕГОДИНЕДЕСЕТМИЛИОНАПОСЕТИЛАЦА

Лувр најпосећенији музеј на свету ПарискиЛувр је саопштио јејуче да је и ово године најпосећенији музеј на свету,са близу 10милиона посетилаца,што је милион више него лане. Како преноси АФП, своју челну позицију чувени париски музеј „зацементирао„је посебно захваљујући новом крилу, посвећеном исламској уметности,као и све већем броју посетилаца из Кине који,поред Американаца и Бразилаца,сада чине најбројнију групу страних туриста. Након њих следе Италијани и Немци,истиче се у саопштењу у коме

се наводи да је интернет страница музеја имала више од 11 милиона прегледа, а да његова фејсбук страница има више од 800.000следбеника. Ново крило исламске уметности,са око 3.000драгоцених предмета из перода од седмог до деветнаестог века, отворено је у септембру, од када га је видело 650.000посетилаца. Његова изградња,која је коштала близу 100 милиона евра, финансирана је од стране француске владе,потпомогнуте донацијама из Саудијске Арабије,Марока,Кувајта,Омана и Азербејџана.

УБиблиотеци„ЛазаКостић“у Ковиљу синоћ је Милошу Латиновићу уручена награда „Стеван Пешић“ која чува успомену на писца рођеног у овом месту. Латиновић је осамнаести добитник овог признања које додељују ГрадскабиблиотекауНовомСаду и Савет Месне заједнице Ковиљ,анаграђенајењеговакњига прозе„Звездеиострва“(„Геопоетика“,2012.).Осамнаестипутсе додељује награда „Стеван Пешић“ за најбољу књигу на српскомјезику,којабитребалода на особенначиневоциратемеипоступкенашегаписцачијеједело остварено у великом броју жанрова (поезија,есеј,путопис,проза,драма). СтеванПешић(1939 – 1994) писаојепоезију,есеје,путописе, драме,аованаградатребадаевоцира његове теме и поступке, крозделаписацанасрпскомјезику.Одлукудајеовегодиненајбоља Латиновићева књига „Звезде и острва“, једногласно је донео жири у саставу Јован Зивлак (председник), Владимир Гвозден иЗоранЂерић. Милош Латиновић (Кикинда, 1963)присутанјеусрпскојкњижевности од деведесетих година као прозни и дрмски писац. Радиојекаоновинар,управникБиблиотеке и Позоришта у Кикинди,гдејесадапотпредседникопштине. Објавио је шест приповедних збирки,трироманаипет драма,каоинизпрознихтексто-

ва у књижевној периодици.На сцену сумупостављенедведраме: „Панонски карусел” и „Црњански или пајадор”, обе у Народном позоришту у Кикинди. Прознитекстовисумупреведени наенглески,мађарски,словачки,

словеначки,македонскиирумунскијезик. У поетско – прозној књизи „Звездеиострава“,којасезаснива на причама пронађеног рукописа,увилинекадашњегкикиндског велепоседника Будишина, читамоповестианонимногнаратора, без чврсте сижејне конструкције и са фрагментарном перцепцијом, наводи се, између осталог, у образложењу жирија. УтомсмислуЛатиновићсепреконађеногрукописалегитимише као једна врста лирског Џојса,

гдесесукобљавајуразличитесиле. Његовсветсеочитујеуизменамаприповедачког првогитрећеглица,гдесеповеститкајуод крхотинавременаитурбуленција сећања која уз сањарије обнављају историју актера који су стварали културу и материјалнисветМедитерана. Латиновићеви медитерански пејзажи везани су за простор Херцег Новог, засимбиозукултуре,историјеипризораБоке,садобима и свитањима која блеште на плажама или обалским кафеима, са ведутама у простору који мами меланхоличног приповедача у окриље спасења сновиђења и сновитих тренутака прошлости. У тим сликама повлашћено место имају призори из Трста, Опатије, Силбе, Фолегандроса, али и Истре,Антиба,Емоне иБеоградаи Кикинде. Латиновићеврукопис,сачињен од преко тридесетак поетскопрознихфрагмената,вишејеповесточовекукојимеланхолично трага за личним и измаштаним Медитераном, који је антислика драматичног и суровог живота, попутживотнеекстазекојасенастањујеусрцуиукњижевности да нас одбрани од разарајућих сила ововремене тривијалности, закључиојежири. Р. Лотина Фото:Д. Јанковић

УБЕОГРАДУПОСЛЕ26ГОДИНА

Вечерасконцерт „Прљавогказалишта” Популарна хрватска група ‘’Прљаво казалиште’’ после 26 година од последњег концерта у Београду наступиће вечерас у Комбанкарени. „Прљаво казалиште” је настало1977.узагребачкомпредграђу Дубрава под снажним утицајем панка.Имегрупепотичеодједне епизоде стрипа Алан Форд, када члановидружинеТ.Н.Т.долазеу позориште названо „Прљаво казалиште”. Првупоставугрупечинилису: Јасенко Хоура (гитара), Зоран Цветковић(гитара),ДаворинБоговић(вокали),НикоХрастекбас иТихомирФилес(бубњеви). Хоура је у ранијем интервјуу Танјугурекаодасучлановибенда пустили обожаваоце да преко њихове странице на друштвеној мрежиФејсбукизаберулиступесамакојећеизводитинатурнеји. ‘’Ми смо напросто пустили да наши чланови са Фејсбука којих

имаоко170.000изаберусетлисту песама које би волели да чују на концертиматакодасесетлистанећемењатииливрлонезнатно,јерје цеоконцертконципираннадвасатаимогућесуврломалеизменеу репертоару’’,рекаојеХоура,додајући да је тај бенд већ кренуо на турнејутакоданаконцертууБеограду битнијихпроменанећебити. Бенд је широку поуларност стекао1980.годинедругималбумом‘’Црнобијелисвијет“названом по истоименој песми која је постала једна од оних по којима се група памти. Са те плоче издвојилисусеихитови‘’Миплешемо“ ‘’Неки моји пријатељи“, ‘’Нове ципеле” и обрада песме ‘’Седамнаест ти је година тек” ИвеРобића. Добро је прошао и наредни ЛП„Херојулице”,накомејеХоурапреузеоиулогупевача,уместо Давора Боговића, који се на кратко био повукао из бенда.

Осимнасловнепесме,сатеплоче памте се и „Широке улице”, ‘’Девојке би“, ‘’Све градске битанге“ . Две године касније, по повраткуБоговићаугрупуКазалиште је снимило албум ‘’Корак од сна“ са кога се издвојила песма‘’Свејелакокадсимлад“и обрадапесме‘’Милионер“ЗвонкаШпишића. ‘’Прљавоказалиште‘’јетоком дугогодишње каријере објавило 14студијскихалбума,амеђуњима су и ‘’Златне године’’, ‘’Зауставите земљу’’, ‘’Деведесета’’, актуелниалбумје‘’Мождадогодине’’. Улазнице за концерт групе ‘’Прљаво казалиште’’ у продаји су по ценама од: 1.800, 1.900, 2.200, 2.400, 2.500, 2.800 динара на свим овлашћеним продајним местима ЦС Евентим као и на благајнама: Комбанк Арене, Билет центра Београд, Дома омладинеи‘’Ушће’’шопингцентра.


20

svet

subota22.decembar2012.

SIRIJA

dnevnik

VELIKA BRITANIJA

Asan`obe}ava jo{miliondokumenata

Opozicijaodbija iranskuinicijativu DAMASK: Glavna sirijska opoziciona grupa osudila iransku mirovnu inicijativu za Siriju kao posledwi poku{aj Irana da spase re`im sirijskog lidera Ba{ara al Asada. „U trenutku kada slobodne snage sirijskog naroda ostvaruju odlu~uju}u politi~ku i vojnu pobedu za pobedom, re`im i wegovi saveznici nastavqaju da preduzimaju mutne i zakasnele politi~ke ini cijative”, saop{tila je Nacionalna koalicija. „Iranska inicijativa predstavqa primer tih o~ajni~kih poku{aja da se pru`i ruka spasa Asadovom re`imu ~iji brod neminovno tone”, isti~e se u saop{tewu, a prenosi AFP. Teheran, najmo}niji regionalni saveznik Asadovog re`ima, u nedequ je detaqno predstavio mirovnu inicijativu u {est ta~aka,

kako se preneli iranski mediji. U tom planu se ne predvi|a pad sirijskog re`ima, ve} se, umesto toga, poziva na „hitno zaustavqawe nasiqa i oru`ane akcije pod nadzorom UN” i na ukidawe sankcija protiv Sirije, po~etak nacionalog dijaloga, uspostavqawe prelazne vlade i organizovawe slobodnih izbora. Nacionalnu koaliciju, koja je oformqena u Kataru ovog meseca, priznale su desetine dr`ava kao jedinu i legitimnu grupu koja predstavqa sirijski narod. Gra|anski rat u Siriji po~eo je u martu pro{le godine kada su proreformski protesti, inspirisani „arapskim prole}em”, prerasli u oru`anu pobunu po{to je Asadova vlada po~ela brutalno da gu{i demonstracije, a u nemirima je do sada poginulo vi{e od 44.000 qudi.

ITALIJA

Gotovaistragao „KostaKonkordiji” RIM: Italijanski tu`ioci zakqu~ili su istragu o brodolomu kruzera „Kosta Konkordija” i pripremaju se da zatra`e su|ewe kapetanu broda i jo{ sedmorici qudi. Istraga je vo|ena u toskanskom gradu Groseto, a zahtev za optu`nicu }e, kako se o~ekuje, biti podnet u januaru, nakon ~ega }e sudija odlu~iti da li ima dovoqno dokaza za su|ewe, javio je Rojters. AP navodi da su tu`ioci tokom istrage prikupili 50.000 stranica dokaza, ukqu~uju}i svedo~ewa, izve{taje stru~waka i snimke telefonskih razgovora. Kapetan Fran~esko Sketino tereti se za ubistvo iz nehata, izazivawe brodoloma i napu{tawe broda sa 4.000 putnika i ~lano -

va posade koji je 13. januara udario u stene i prevrnuo se kod ostrva \iqo. Ukoliko bude progla{en krivim, preti mu zatvorska kazna do 20 godina. Tragedija se dogodila kada je Sketino poku{ao da brodom prokrstari veoma blizu ostrva, {to je manevar poznat kao „pozdrav”. Me|utim, brod je udario u stene i prevrnuo se, a Sketino tvrdi da je poku{ao da spre~i ve}u katastrofu tako {to je brod usmerio u pli}u vodu, bli`e obali, nakon udara, kako bi olak{ao spasavawe. Pored Sketina, optu`nice i su|ewe o~ekuju se za jo{ pet ~lanova wegove posade, me|u kojima i za wegovog prvog oficira.

MEKSIKO

Nestalodvadeset hiqadaMeksikanaca MEKSIKOSITI: U Meksiku je u proteklih {est godina nestalo vi{e od 20.000 qudi, saop{tile su civilne organizacije u toj zemqi pozivaju}i se na podatke tu`ila{tva. Na sajtu organizacije „Civilni predlog” navedeno je da je 20.851 osoba nestala tokom administracije biv{eg predsednika Felipea Kalderona, koji je pokrenuo sna`nu borbu protiv mo}nih narko kartela. Naime, kako je ju~e saop{tila ta organizacija, u pitawu su zvani~ni podaci federalnog javnog tu`ioca iz ~ije kancelarije je u me|uvremenu saop{teno da nemaju saznawa o postojawu takvog dokumenta.

Me|u nestalima su policajci, studenti, biznismeni i vi{e od 1.200 dece, mla|e od 11 godina, preneo je AP. Organizacija je navela i da me|u podacima ne postoji dovoqno informacija da li su mnogi od ovih nestanaka povezani sa obra~unom kriminalnih bandi. U pe riodu izme|u 2006. i 2012. godine biv{i predsednik Kalderon zapo~eo je kampawu protiv organizovanog kriminala, uz razme{tawe ogromnog broja vojnika u celoj zemqi. Procewuje se da je vi{e od 70.000 qudi ubijeno u nasiqu povezanom sa organizovanim kriminalom u tom periodu.

LONDON: Osniva~ Vikiliksa Xulijan Asan` poru~io je da }e slede}e godine objaviti jo{ milion dokumenata koji }e pogoditi „sve zemqe na svetu”. On je odr`ao govor pred oko 80 pristalica na balkonu ambasade Ekvadora, u kojoj se nalazi ve} {est meseci u nastojawu da izbegne izru~ewe {vedskim vlastima, koje ga tra`e zbog optu`bi za seksualni napad. Asan` je poru~io da }e ostati u predstavni{tvu Ekvadora sve dok Pentagon postojawe Vikiliksa bude tretirao kao „zlo~in koji istrajava”, a wegova vlada (Australije) ne bude stala u odbranu novinarstva i rada wegovog vebsajta, javio je BBC. On strahuje da bi [vedska mogla da ga izru~i ameri~kim vlastima

zbog objavqivawa stotina hiqada poverqivih depe{a ameri~kih diplomata na Vikiliksu. Ukoliko iza|e iz ambasade, koju danono}no nadzire britanska policija, vlasti }e ga uhapsiti zbog kr{ewa propisa uslovne slobode. „Vrata su uvek otvorena za svakog ko `eli da sa mnom razgovara kroz standardne procedure ili da mi garantuje bezbedan izlazak”, poru~io je Asan`, isti~u}i da je 2012. bila „velika godina” za wegovu organizaciju. Australijanac je prilikom obra}awa sa balkona ambasade u avgustu pozvao na okon~awe diplomatskog }orsokaka koji je po~eo kada mu je Vlada Ekvadora u avgustu dala politi~ki azil.

BELGIJA

RusijaiEUo energetskomtr`i{tu BRISEL: U Briselu je po~eo 30. samit EU-Rusija. Ruski i evropski zvani~nici su razgovarali o energetici, ratu u Siriji, ali i o postupawu ruskih vlasti prema opoziciji. Moskvu u Briselu predstavqa predsednik Vladimir Putin, a EU predsednici Evropskog saveta i Evropske komisije, Herman van Rompej i @oze Manuel Barozo. Za Putina glavna tema dana{wih razgovra su propisi EU o energetskom tr`i{tu ~iji je ciq da se podstakne konkurencija, a koje je Moskva opisala kao diskriminatorski prema ruskoj dr`avnoj kompaniji Gasprom. Evropski zvani~nici su upozorili da }e prema evropskim propisimia Gasprom morati da dozvoli drugim proizvo|a~ima gasa pristup budu}em gasovodu Ju`ni tok. Propis Evropske unije „Tre}i energetski paket” zabrawuje pro-

izvo|a~ima da imaju vlasni{tvo nad tranzitnim postrojewa kao {to su gasovodi. Gasprom je tako|e pod istragom EU da se utvrdi da li je prekr{io propise o konkurenciji time {to je vezao cene gasa sa cenama nafte.

KENIJA

Putinov savetnik za spoqne poslove Juri U{akov rekao je da }e u centru samita Rusija-EU biti energetska pitawa. On je rekao da je Putin pokre nuo pitawa vezana za „Tre}i energetski paket” tokom svojih

razgovora pro{log meseca sa nema~kom kancelarkom Angelom Merkel, kada je izrazio nadu da }e ona i drugi evropski lideri prihvatiti ruske argumente. Rusija smatra da }e propisi EU obeshrabriti Gasprom da investira u gasovode i skladi{ta gasa ako wegova infranstruktura bude na raspolagawu drugima. Zato Rusija nije voqna da „tre}im stranama” dozvoli prispup svojim gasovodima, a posebno Ju`nom toku. Jo{ jedna tema razgovora bi}e ruski zahtev za ukidawe viza za putovawe svojih dr`avqana u EU zemqe. Zvani~nici EU smatraju da je zbog poroznih ruskih granica sa wenim biv{im sovjetskim susedima za sada nemogu}e uvesti bezvizni re`im, dok Kremq kritikuje EU zbog toga {to toliko odugovla~i po tom pitawu.

SAD

Ratplemena NAJROBI: U plemenskom obra~unu i napadu na jedno selo na jugoistoku Kenije, popri{tu sli~nog sukoba u avgustu, ubijeno je najmawe 39 qudi. Ukupan broj poginulih je 39 qudi, od toga 30 seqaka i devet napada~a, rekao je Entoni Kamitu, {ef specijalnih policijskih snaga za region Tana na priobalnom delu zemqe, preneo je AFP. Veruje se da je napad odmazda za napad koji su po~inili seqaci zajednice Pokomo na domove pripadnika Orma u avgustu i septembru ove godine kada je po-

ginulo vi{e od 100 seqaka. Mnogi od danaswih `rtava su `ene i deca, a snage bezbedno sti su anga`ovane da spre~e da qe nasiqe, javio je BBC. Crveni krst je prvobitno saop{tio da ima najmawe 10 mrtvih i 30 te{ko rawenih, me|u wima i jedno dete od godinu dana, a da istra`iva~ke ekipe pretra`uju okolnu oblast tra`e}i mogu}e `rtve. U avgustu, dve grupe su se sukobile zato {to su sto~ari iz Orma napasali stoku na pa{wacima za koje Pokomi ka`u da su wihovi.

UN{aqevojskuuMali WUJORK: Savet bezbednosti UN jednoglasno je odobrio slawe vojnih snaga predvo|enih afri~kim dr`avama u Mali, kako bi se pomoglo u borbi protiv islamista. Naime, vojska bi trebalo da pomogne ovoj zemqi da povrati veliki deo svoje teritorije koju su zauzeli islamisti~ ki ekstremisti. Vojne snage imaju po~etni mandat od godinu dana da primene „sve potrebne mere” kako bi pomogli vladi u Maliju da povrati severnu polovinu svoje teritorije od „terorista, ekstre-

mista i naoru`anih grupa”, javila je agencija Frans pres. Zapadnoafri~ke zemqe su ranije saop{tile da imaju 3.300 vojnika spremnih da odu u Mali kako bi pomogli vojsci te zemqe i podr`ali vojnu operaciju koja, kako je re~eno, ne}e mo}i da po~ne pre septembra slede}e godine. Pobuwenici naroda Tuarezi i drugi separatisti i grupe po vezane sa al-Kaidom iskoristi le su pu~ u ovoj zemqi u martu i preuzele kontrolu nad velikim delom zemqe u kojem su islamisti nametnuli strogi {erijat.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI ROBERTBEJLS Ameri~kog vojnika Roberta Bejlsa najverovatnije o~ekuje smrtna kazna zbog masakra 16 civila u Kandaharu. Vojni tu`ioci SAD }e tra`iti smrtnu kaznu pred vojnim sudom u ba zi Luis Mekord u Va{ingtonu. On se suo~ava sa 16 ta~aka optu`nice za ubistvo s predumi {qajem, plus optu`be za poku{aj ubistva, na pad i kori{}ewe steroida.

TALATABDULAH Vrhovni tu`ilac Egipta Talat Abdulah po vukao ostavku, koju je nedavno podneo. Vrhovni tu`ilac Egipta, kojeg je imenovao islamisti~ ki {ef dr`ave Muhamed Mursi, povukao je ostavku koju je nedavno podneo, {to bi moglo da izazove nove napetosti u javnosti uo~i kqu~nog glasawa o Nacrtu ustava zemqe.

MATESABO Ma|arski ombudsman Mate Sabo podneo je `albu Ustavnom sudu zbog zakona koji zabrawuje xek pot aparate. „Na~in na koji su zabraweni xek potovi i ta odluka doneta, potom i usvojena, predstavqa kr{ewe neko liko prava, najpre osnovnih prava gra|ana”, rekao je Sabo.

KINAPROVOCIRAJAPANSLAWEMBRODOVADOSPORNIHOSTRVA

Prezentacijasileuregionu PEKING: Kina je poslala svoje brodove u teritorijalne vode oko spornih ostrva, prvi put od kada je u Japanu izabrana nova vlada. Ovaj korak u Tokiju je protuma~en kao kraj nada da bi Peking mogao da iskoristi izbore i promenu vlasti u Japanu kao {ansu za novi po~etak odnosa posle meseci `estokih sporewa i incidenata oko ostrva u Isto~nom kineskom moru, zbog kojih nijedna strana nije spremna da se povu~e. Japanska obalska stra`a je saop{tila da su tri broda za nadgledawe bila unutar 12 nauti~kih miqa oko ostrva koje Tokio zove Senkaku, a Peking Diaoju, dok su brodovi za nadgledawe ribolova bili u okolnim vodama. Kina je poslala svoje brodove u teritorijalne vode oko ostrva 19 puta od kako je Tokio nacionalizovao taj arhipelag pro{log septembra, prema evidenciji japanske obalske stra`e. Japanski analiti~ari smatraju da Peking time `eli da poka`e da mo`e da do|e i ode iz te oblasti kad mu se prohte. Napetost je bila pove}ana pro{le nedeqe kada su kineski avioni nadleteli tu oblast, a

Tokio, kao odgovor, naredio lova~kim avionima da uzlete. Prema tvrdwama Tokija, to je bio prvi put od 1958. da je Peking povredio wihov vazdu{ni prostor, preneo je AFP. Me|utim,

brodovi kineske Dr`avne administracije za mora bili su van teritorijalnih voda arhipelaga posle nedeqnih parlamentarnih izbora u kojima je pobedila stranka ratobornog [inzo

Abea koji je obe}ao da }e zauzeti ~vrst stav prema Pekingu. U prvom intervjuu nakon izbora Abe je ponovio da nema sumwe da su nenaseqena ostrva u Isto~nom kineskom moru japanska teritorija i da ne mo`e biti kompromisa o suverenitetu nad arhipelagom koji je u centru spora Tokija s Pekingom. „Japan i Kina treba da dele saznawe da su dobri me|usobni odnosi u nacionalnom interesu obeju zemaqa”, rekao je on i dodao da „Kini malo nedostaje tog saznawa”. Abe je poru~io da `eli da Kina ponovo razmisli o obostrano korisnim strate{kim odnosima s Japanom. Nakon wegovog izbora Peking je saop{tio da je „veoma zabrinuti kojim pravcem }e krenuti Japan”, ali je istakao da je Kina otvorena za poboq{we odnosa sa Tokijom. Direktor instituta za savremene azijske studije Templ univerziteta Robert Du|arik smatra da je dana{we vra}awe na {emu od pre izbora znak da Peking „ne `eli da pravi kompromise i ho}e da zadr`i pritisak”.


MRe@A

dnevnik

subota22.decembar2012.

21

Нови црв, нова опасност М

Нас и твитераша двеста милиона

Н

адруштвенојмрежиТвитерима200милионаактивнихчланова,којинајмањеједноммесечноидунатајсајт,објавиоје францускидневникФигаро. Новостјесаопштенауједномодтвитова,краткихпорукакојесе објављују на овој друштвеној мрежи, а последња позната цифра, објављенаумарту,износилаје140милионакорисника. Свикорисници,међутим,неучествујунаТвитерунаистиначин. Великавећина,око40одсто,самочитапоруке,саопштилајеКејтиСтентон,задуженазамедјународниразвојуТвитеру,докостали учествују,алинадостаразличитомнивоу. Једнаоданализајепоказаладасуженеактивнијеидасуписале вишепорукаодмушкараца,наконотварањапрофиланаТвитеру.

ноги произвођачи антивируса,међукојимајеи компанија „Софос„, упозорили су на велики пораст броја зараза компјутерским црвом WORM_VOBFUS (W32/VNA-X) који за своје ширење користи AutoRun/AutoPlayфункцијуВиндоуса. „Мајкрософт„ јепокушаода решипроблемАРопцијепосле открићадајеонакоришћеназа ширење првобитних верзија озлоглашеног компјутерског црваСтуxнет,којијенапаоиндустријске системе који су контролисали центрифуге у иранском нуклеарном постројењуНатанз. Према мишљењу стручњака „Софоса„, део проблема лежи у навикамакорисникакадајеупитању преузимање и примена закрпа. Упркос чињеници да је „Мајкрософт„ јошпредвегодинеобјавиозакрпукојаонемогућаваАР функцију, многи корисници једноставносупропустилиприлику да је имплементирају, тако да се црв шири великим делом преко „autorun.inf„фајловасапреносивихмедијаимрежнихдељења. Ипак,оникојикористеВиндоус 8, код кога АР опција уопште

непостоји,каоионикојисуприменилизакрпукојајеонемогућила ову опцију, нису поштеђени ризикаодинфекцијеовимцрвом. Наиме, црв користи још један начин за ширење - стари трик друштвеног инжењеринга:секс. Некеверзијецрвакруже„Фејсбуком”покушавајућидапривукупажњупотенцијалнихжртава

Украдене „Нинтендове” конзоле

било је „Делукс„, а остатак у „Бејзик„ издању. Лопови су се на аеродрому појавили са два мања камиона и у њих помоћу виљушкара утоварили „пакете” вреднихконзола.Полицијасматра да ће се лопови сами „от-

крити” преко „Ибеја” или неког другог онлајн сервиса, с обзиром нато данећебитилакодасе„сакрије”7.000уређајаидаћеморатидасепродају много јефтиније од тржишне цене. Велике крађе гејмерске

В

опремеиигарадогађајусередовнопоследњихмесеци-уХоландији је украден пун шлепер копија игре„Assassin’sCreedIII„,алопови никада нису откривени. Крађе копија „Call of Duty„ игара више никонинепомиње...

Компјутери добијају чула К

омпјутерићедо2017.године располагати функцијама вида, мириса, додира,укусаислухазахваљујући новим осетљивим сензорима и осталим иновацијама, тврде стручњаци.

Запетгодинамоћићемонешто да додирнемо преко свог мобилногтелефона,кажеБерниМејерсон, потпредседник Одељења за иновацијекомпанијеИБМ. -Акокупујететканинуодређенетекстуре,моћићетедапређете

рукомпрекоекранаиосетитекакододирујетебаштутканину.То нијенемогуће,каоштосеможда садачини-рекаојеМејерсон. ИБМ сваке године објављује листуодпеттехнолошкихиновација које можемо очекивати у

Кадасеприликаствори,арачунарзарази,„малвер”ступанасцену обављајућинекеуобичајенеактивности:комуницирасасвојимЦ&Ц сервером за команду и контролу, добија инструкције за даље активности,ауслучајукојимсусеконкретнобавилиистраживачи„Софоса”, преузима банкарског „Тројанца”изфамилије„малвера”-„Зеус”, сазадаткомдапокрадекорисника.

Закерберг велики донатор

Н

ико више није изненађенкадапрочитавесто крађи пошиљке нових „Еплових” геџета или „Плејстејшн” Плаyстатион конзола, али „Нинтендо„ сада може да се „похвали” да је преживео највећукрађугејмингопремеу историји, и то нових „Wii U” конзола. Нааеродрому„Ситек„уСијетлу,групазасаданепознатихлоповаприсвојилајекамионукоме су била 64 контејнера са новим „Нинтендовим„ конзолама.Укупно,тојеокоседамхиљадаконзола,аполицијавредностукрадене робе процењује на 2,28 милиона долара. Како преноси „Еурогејмер„, половина украдених конзола

именима фајлова као што су Sexy.exeиPorn.exe. „Софос„ јеоткриоинфекцијуи на рачунарима који игноришу „ауторун.инф”фајловесапреносивих медија, јер црв креира бројненаизгледлегитимнеибезопасне, а заправо малициозне фолдере и фајлове и чека своју прилику, односно клик корисникананекиодњих.

блиској будућности, иако изгледају као да су стигле из научнофантастичнихфилмова. Компанија је ове године најавила еру когнитивних система, односномашинакојећемоћида уче, прилагођавају се, осећају свет око себе и стичу искуства. Ови компјутери имитираће људскачуланасопствениначин. ИБМ сваке године објављује листу пет техолошких иновација убудућности Да би се опонашао осећај додиранаекранимапаметнихтелефона, Мејерсон предвиђа уградњуспецијалнихпроводника,скоро невидљивих елемената који могу да произведу вибрације и осећајупрсту. Компјутери будућности моћи ћедапрепознајубебинплачида кроз позадинску буку обрате пажњу на емоције, осећаје и жеље проучавањемпроменауфреквенцијиитонузвука. Машинећенасличанначинмоћидастекнузнањеонашимукусимадокпосматрајуштаједемо.Кадасехранапоквари,онапочињеда ослобађа мале количине амонијака.Компјутербимогаодаосетитај мирисмногобрженегочовекида навремеобјавиупозорењеостању хранеуфрижидеру. -Тојеизводљиво.Времејеод пет година је сасвим разумно. Понешто од тога радимо већ данас-рекаојеМејерсон.

ласник и извршни директор „Фејсбука„ Марк Закерберг саопштиоједаћепоклонитиготово500милионадоларауакцијама своје компаније хуманитарној организацији за финансирање здравствених и образовнихпројеката. Закерберг је ФондацијизаједницеСиликонске долине у уторак поклонио 18 милиона акција „Фејсбука„, чија је вредност тада била 498,8 милиона долара. То је највећи Закербергов поклон до сада. Он је 2010. годинепоклониоакције„Фејсбука„ увредностиод100 милиона долара државним школамауЊуарку,уЊуЏесију. ЗатимсепридружиоБилуГејтсу и Ворену Бафету у њиховим

напорима да убеде најбогатије људе САД да поклоне већи део свогбогатства. Закербергјенасвојојстраници на „Фејсбуку„ рекао да је поно-

саннадосадашњирадфондације покренут његовом донацијом и да ће видети на које области образовања и здравства ће се усредсредити.

Јапан против илегалног даунлодовања

Ј

апанјепооштриозаконодавствовезанозаилегалнопреузимањесадржајасинтернета,пренелисуфранцускиелектронскимедији.Досадсукажњаванесамоособекојесупреузималесадржајезаштићене ауторскимправима. Њимајепретилаопасностоддвегодинезатвораиновчанеказнеод 20.000евра. Новимзаконодавствомсу,међутим,обухваћениионикојипреузимајувидеоиаудиосадржаје, алиивидеоигрице.

К

„Епл” враћа Гугл мапе

омпанија Епл одлучила је да вратиапликацијуГуглмапена Ајфон. Оваапликацијаће,између осталог,понудитипрегледлокацијасанивоаулице,каоитродимен-

зионалнипреглед,смеровелинија јавногпревоза,каоисписковевишеод80милионафирми. У „Гуглу„ сматрају да је нова мапаза„ајфон„ великопобољшањеуодносунаонукојујеизбацио „Епл„,преносиАП.Какосенаводи, још нема апликације која би била доступна за „Епл„ таблет

„ајпед„,алиу„Гуглу„ разматрају итуопцију.Оваодлукајеуследилатримесецанаконштоје„Епл„ заменио „Гугл мапе„ уградјеном апликацијом и ставио сопствене мапе у последњу верзију оперативногсистеманателефону. Испоставило се да су „Епл„ мапелошијегквалитета од „Гуглових„, јер су између осталог, непрецизне, превиђају постојање неких градова, а у неким случајевима су довеле до тога да корисници залутају. Овај недостатак је натерао директора „Епла„ Тима Кука да упути јавно извињење и препоручи корисницима „ајфона„ да користе „Гугл„ мапепрекоинтернетпретраживачаилидапотраженекуалтернативу, док компанија не реши проблем.


22

subota22.decembar2012.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Umrla je moja nina

Obave{tavamo prijateqe i rodbinu da se navr{ava ~etrdeset dana otkad nije sa nama

FRU[KOGORSKA ULICA, 4. sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{kredit, 37 hiqada. Telefon 063/239-411. 65531

PRODAJEMO bez posrednika, dvosoban ukwi`en stan 66m2. Novi Sad, Kej `rtava Racije 4, cena 94.000 evra. Telefon 021/886-989, mobilni 064/244-62-58. 66299

IZDAJEM poslovni prostor za kancelariju. Centar, Jovana Bo{kovi}a 4. Telefon 062/518-833. 66234

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 66137

Julka Bo`i} Dragica Skelexi} Hvala ti za sve {to si u~inila za mene, za svu nesebi~nu qubav koju si mi pru`ila u `ivotu. Uvek }u te voleti.

Ve~no tuguju: tvoja Tawa sa porodicom, jetrva Saveta i dever Vladimir Samojlik.

1929 - 2012.

Pomen }e se odr`ati u nedequ, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Porodica.

66326

66342

Dana 21. decembra 2012. godine, napustila nas je u 82. godini na{a voqena KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451409. 58595

Marija Jawatovi} PRIRODNI PREPARAT pro tiv hemoroida, ispitan u nadle`noj slu`bi i li~no proveren, eliminisan za 7 dana, deda Rado{. Tel.: 064/24055-49, 037/490-797. 66110

Sahrana je danas, 22. 12. 2012. godine, u 14 sati, u Starom \ur|evu - Temerin. Hvala na qubavi, dobroti i razumevawu koje si nam pru`ala. O`alo{}eni: k}erke Jadranka i Dubravka, zetovi Stjepan i Ilija, unuci Jadranka, Tina, Darko i Dalibor sa Ivonom, Leom i Lanom. 66345

POTREBAN radnik na pakovawu prehrambenih proizvoda sa iskustvom na sli~nim poslovima i posedovawem B i C kategorije. Telefoni: 021/403-150, 403-152. 66173 PRIJAVITE se {to pre: na januarske me|unarodne konkurse za stjuardese i stjuarde u avionima ili za osobqe na turisti~kim brodovima. Sva pitawa, uputstva i prijave na telefone: 021/4755-128, 064/198-2916, svakog dana od 10 - 22 ~asa. 66192

S tugom u srcu se opra{tamo od na{e bake

Danice Miri} Unuke Sawa i Danijela.

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Tel.: 6618-846, 064/9533-943, 063/84-85-495. 66041 PRODAJEM drva: bagrem, hrast i jasen, 3.500 dinara metar. Mogu}a usluga rezawa i cepawa. Prevoz gratis. Tel.: 061/617-22-19, 063/77-19-142. 66075

Po~ivaj u miru. 66346

POMEN

Livija Komadini}

IZDAJEM garsoweru kod Instituta u Sremskoj Kamenici. Sve je novo i ima dva le`aja. Telefon 060/462-0700. 66112

Milka Karanovi} 26. 12. 2007 - 26. 12. 2012. S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na Tebe.

PRODAJEM - mewam 39m2, Vaqevo, Dr Panti}a 74, stan 7 (predsobqe, {pajz, kupatilo, kuhiwa, soba). Pismene ponude, Spasojevi} Stana. 65886

Obave{tavam rodbinu, prijateqe i poznanike da je moja voqena supruga Livija posle 65 godina na{eg sretnog i dostojanstvenog braka preminula 15. 12. 2012. godine.

Ostajem u bolu, suprug Milorad.

Tvoji: sin Mirko i }erka Bosiqka sa porodicama. 66325

66339


^iTUQe l POMeni

dnevnik

TROGODI[WI POMEN

Na{a draga prababa, baba, svekrva i majka

preminula je u 79. godini. Sahrana je u subotu, 22. decembra 2012. godine, u 13 sati, na Alma{kom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: mnogobrojna rodbina, familija Montes, Berthoux i snaja Michele i sin Viktor.

Pre tri godine u praskozorje najtu`nijeg decembarskog jutra prasak i neverica. Spusti{e se nebeske ko~ije i odneso{e te u nepovrat. Otrgnu{e te iz na{eg zagrqaja. Iskida{e nam se `ivotne strune i osta{e samo suze, vapaj, bol i se}awe na tebe, tvoju dobrotu, plemenitost i qubav koju si nam podario. Tvoje }erke mezimice Dejana i Nikolina i supruga Radmila.

66341

na{em voqenom

POMEN Pro{le su tri godine prepune tuge od kako nije sa nama na{ voqeni suprug i otac

Neka na{a qubav i uspomene daju mir du{i.

Neboj{i Nikoli}u obele`i}emo danas, 22. 12. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u prisustvu rodbine i prijateqa. Sa ponosom te pomiwemo, sa qubavqu ~uvamo od zaborava i sa neizmernom tugom `ivimo bez tebe. Porodica Nikoli}. 66313

66314

Sa velikom tugom i bolom, uz ve~nu zahvalnost za svu qubav koju si nam nesebi~no pru`ao opra{tamo se od na{eg voqenog mu`a i oca.

Dragoj zaovi i tetki

Posledwi pozdrav

Danici Miri}

Du{an Radakovi} Kender

Draganu Prodanovi}u

Du{anu Radakovi}u

1947 - 2012. lepe

Aleksandar Kalajxi}

Sahrana je 22. 12. 2012. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Uvek }e te voleti: supruga Milica, k}erke Sawa, Tawa i Mawa.

Tvoji Prodanovi}i. 66335

SE]AWE

25. 12. 1992 - 25. 12. 2012.

Pomen }emo obele`iti u nedequ, 23. 12. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

23

TROGODI[WI POMEN na{em dragom i voqenom

Neboj{a Nikoli}

Verica @iki}

[ESTOMESE^NI POMEN

subota22.decembar2012.

posledwi pozdrav od porodica Vrane{ i Simi}.

od porodice ]ato.

66317 66319

Najdra`i pape

Posledwi pozdrav najdra`em tati

Posledwi pozdrav dragoj

66324

Navr{ava se petnaest godina od smrti na{e drage

Supruga Irena i }erka Ana.

66331

Aleksandar Nedeqkovi}

DESETOGODI[WI POMEN

Du{an Radakovi} Kender

Du{anu Radakovi}u Kenderu

1947 - 2012.

Trag koji je ostavio u na{im srcima, i u ustanovama u kojima je radio je neizbrisiv, a se}awa ve~na.

zauvek }e{ `iveti u na{im srcima.

Porodica i kum Voja Vasi} sa porodicom.

Sawa i Dejan.

66336

66321

Hvala ti za svu qubav koju si nam pru`io. Uvek }e{ `iveti u na{im srcima. K}erke: Sawa, Tawa i Mawa.

Mihajlo Mar~ok

Nevene @iki}

od: sina Stevana, snaje Dragice i unuka Sawe i Mitra.

S tugom i qubavqu, sestri~ina Vera Ne}ak sa porodicom.

66318

66303

66320

Danas se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kako nema na{e voqene

Najdra`i na{

Opra{tamo se od na{e drage sestre i tetke

Danica Miri}

1947 - 2012.

JEDNOGODI[WI POMEN na{oj najdra`oj mami, nani i prabaki

Oti{la je moja baka

2002 - 2012.

Dugo te nema, ali se}awa su tu.

Du{an Radakovi} Kender

Vide Dubaji} Tvoji: Marta, Maza, Miroslav, Vladimir, Viktor i Ivan.

O`alo{}eni: sestra An|elka, sestri~ine Slavica sa porodicom i Sne`ana.

Svetlane Melih

1947 - 2012. Ne postoje re~i da izraze bol, tugu i veliku prazninu koja je ostala za tobom.

O`alo{}ene porodice Melih i Petkovi}.

Danica Miri}

Darinki Pani} ro|. Gavrilov

Tvoja Danijela sa porodicom.

]erka Tawa i Neboj{a. 66332

66338

66322

O`alo{}ena porodica.

Dana, 20. 12. 2012. godine, u 83. godini nas je napustila na{a mama i baka

Dragana Zori} ro|. Deli} u~iteqica u penziji

Dragoquba Novi~i}a izra`avamo najdubqe sau~e{}e porodici Novi~i}. Teniski klub „Vojvodina�. 3035-P

POMEN

Aleksandar Kalajxi}

Danica Miri}

preminula je 20. 12. 2012. godine, a sahrana je obavqena 21. 12. 2012. godine, u Tompojevcima. S ponosom i tugom ~uva}emo uspomenu na wenu plemenitost, veliku qubav i mudru, razboritu podr{ku za sve nas. Porodice: Ma|arevi}, Toma{evi}

66311

66316

66323

Na{a draga, voqena i po{tovana

Povodom smrti oca na{e predsednice

dava}emo danas, 22. 12. 2012. godine, u Sabornoj crkvi, u 9.30 ~asova.

1930 - 2012.

25. 12. 2009 - 25. 12. 2012.

Sahrana je danas, 22. 12. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

i Radivojevi}.

Tvoje: Mira i Danijela.

Dugi i bolni su nam ovi dani bez tebe. Majka Mari{ka i sestra Vesna sa porodicom.

66343

66315

66310


24

^iTUQe l POMeni

subota22.decembar2012.

POMEN dragom mu`u, ocu, deki i tastu

Posledwi pozdrav dugogodi{woj kom{inici

dnevnik

[ESTOMESE^NI POMEN

GODI[WI POMEN

Lazaru Komazecu

Bo{ko Srdi}

1936 - 2011.

Dragan Todorov

28. 12. 2011 - 28. 12. 2012.

1974 - 2012.

Sa tugom u srcu `ivim bez tebe, a sa qubavqu te ~uvam od zaborava. Pomen obele`avamo danas, 22. 12. 2012. godine.

Veri [e{i}

Pro{la je godina, a ti si za nas i daqe tu. ^ujemo tvoj glas, vidimo tvoje lice i volimo te i vole}emo te zauvek.

Stanari zgrade Radni~ka 51a.

Tvoji najmiliji. 66298

3

66290

Posledwi pozdrav sestri

Navr{ilo se 5 godina od prerane smrti na{eg

U subotu, 22. 12. 2012. godine, u 11 ~asova, u Sanadu dava}emo {estomese~ni pomen na{em dragom Draganu, koji nas je prerano napustio. Vreme prolazi, a tuga, bol i praznina su sve ve}i. Surova sudbina otrgla te je iz na{eg zagrqaja, ali nikada ne}e iz na{eg srca, i pam}ewa. Dok smo `ivi bi}e{ u na{im srcima, mislima i se}awima. Oti{ao si u ve~nost, neka te an|eli sa~uvaju kada nismo mogli mi.

Tvoja supruga Vinka. 66116

Dana 22. decembra 2012. godine, navr{ava se godinu dana od kako nije sa nama na{ voqeni i po{tovani suprug, otac, deka i svekar

Porodica Todorov. 66093

Vidi Dubaji} Dragomira S. Atanackovi}a Gileta Godine koje su pro{le ne umawuju bol i se}awe. ^uvamo te u srcu.

Obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je preminula najdra`a i najboqa na svetu majka, baka i prabaka

od sestre Smiqe Veqkovi} sa suprugom Vidojem i od porodice ]orovi}.

Rade Gak ^uva}emo Te od zaborava. Tvoji najmiliji.

Sestra Branka i zet Vlada.

66138 66294

66291

Vida Dubaji}

Posledwi pozdrav ocu

ro|. 6. 8. 1933. Sahrana je danas, 22. 12. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Hvala joj za nesebi~nu qubav, dobrotu i po`rtvovanost.

GODI[WI POMEN Pro{la je duga i tu`na godina od kako je preminuo na{ dragi i voqeni

POMEN Tata,

]erke: Mirjana i Gordana sa porodicama. 66288

[ESTOMESE^NI POMEN

Milanu ]ur~i}u

Dve godine od smrti voqenog supruga, oca, dede i svekra

]erke @ewa i Ivana sa porodicama. 66300

@iva A~anski

@iva A~anski iz Koviqa

iz Koviqa

Danas, 22. 12. 2012. godine u 10 ~asova poseti}emo wegovu ve~nu ku}u i zaliti je suzama. Zauvek si u na{im srcima i mislima. O`alo{}ena supruga Tomislava sa decom.

Nikada ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu i blagi osmeh. Hvala ti za lepe trenutke, neizmernu qubav i podr{ku.

66218

66221

24. 12. 2002 - 24. 12. 2012. Dana, 23. 12. 2012. godine dava}emo godi{wi pomen mami, baki i prabaki

Peri Stuparu

Radomira Svorcana

Navr{ava se deset godina od kako nije sa nama na{ dragi deda i pradeda

^uvaju te u srcu tvoji Svetlana i Nikola.

TU@AN POMEN sinu i bratu

1939 - 2010. Vreme koje je pro{lo i koje dolazi ne}e ubla`iti bol i tugu za tobom. ^uvamo te u na{im srcima jer si zaslu`io ve~no po{tovawe.

Latinki Bugarin Beli

Mnogo smo te voleli i ti nas. To je ono {to je zauvek.

kao

Draganu ^etojevi}u Petar Vlalukin

iz [ajka{a Toga dana u 10 sati poseti}emo wenu ve~nu ku}u i zaliti je suzama. Uvek }e{ `iveti u srcima tvojih najmilijih. Sinovi: \or|e, Branislav, @ivan i }erka Milica sa porodicama.

Tvoji: supruga Dara, sinovi Du{ko i Dragan sa porodicom.

iz \ur|eva Supruga Ratka sa decom.

Tvoja unuka Daca sa porodicom.

66293

66308

POMEN

^ETRDESET DANA od kako si se preselila u ve~nost na{a po`rtvovana mama, baka, svekrva i prabaka

1928 - 2012. Zauvek sklopiv{i o~i, zatvorila si jedno veliko poglavqe na{e porodi~ne istorije. Baka Olgo, bez tebe nastavqaju: unuk Igor, snaja Qiqana praunuci Aleksa i Viktor. Sahrana }e se obaviti u subotu, 22. 12. 2012. godine, u 13.00 ~asova, na novo-majurskom grobqu u Petrovaradinu. Svi koji to `ele, nakon sahrane mogu nastaviti odavawe po{te u porodi~noj ku}i u ulici Ra~kog 65. 66287

Danas, 22. 12. 2012. godine, u 10 ~asova poseti}emo tvoj grob i dati {estomese~ni pomen. Praznina koju si ostavio je duboka i bolna. Stalno si u na{im srcima i mislima. Po~ivaj u miru i nezaboravu. Tvoji najmiliji: supruga Zora i sinovi Sini{a i Mire sa porodicom. 66295

Stojanka Petakov S qubavqu i setom uspomenu ~uva sin Milan - Stevica sa porodicom. 65916

Roditeqi i jedini brat sa porodicom.

66213

66292

Petar Milo{ev Perica

Olga Fenc

Sa qubavqu i tugom ~uvamo uspomenu na tebe.

Pro|e 20 godina od kada smo izgubili sina i brata. S qubavqu i ponosom ~uvamo svaki trenutak proveden s tobom. Tvoj dragi lik i lepotu ~uva}emo dok smo `ivi. Po~ivaj s an|elima, a uvek }e{ biti sa nama.

IN MEMORIAM

20. 12. 2007 - 20. 12. 2012.

Jelica - Lela Parabucki

Dana 22. 12. 2012. godine navr{ava se 10 godina od kada vi{e nije sa nama

Drago Vukovi}

iz \ur|eva Qubav i se}awe na `ive}e ve~no u nama.

66198

tebe

Tvoji: suprug Ja{a, }erke Negica i Zorica sa porodicama. 65915

Osta}e zauvek u na{im srcima. Supruga Jovanka, sinovi Aleksandar i Mladen sa porodicama. 66013


^iTUQe l POMeni

dnevnik

[ E S T O G O D I [ W I P O M E N

subota22.decembar2012.

J E D N O G O D I [ W I P O M E N

25

Posledwipozdravmilombratuiujaku

na{emdragom

Milo{Popov Bracika

Milanu]ur~i}u dipl.ekonomisti od:sestreZorice isestri}aDragane iBogdana.

Mnogo nam nedostaje{, s qubavqu i tugom ~uvamo te odzaborava.

BajusAntalu

Sahranajedanas,22.decembra2012.godine,u12~asova, naGradskomgrobqu,uNovomSadu.

Tvoji: \or|e,@ivaniRajka. 66268

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo godi{wi pomen obele`iti na{em dedi, tati,mu`uisvekru,22.12.2012. godine, u 11 sati, na Gradskom grobqu,uNovomSadu.

^ E T V O R O G O D I [ W I P O M E N na{emjedinomdetetu.

Uspomenu na wegovu beskrajnu dobrotu, nesebi~nu qubaviplemenitost~uvamosaqubavquipo{tovawem.

66237

P O M E N

Pro{lo je godinu dana od kako nasjenapustilana{a

O`alo{}eneporodiceRadivojevi} iBajus.

66284

\or|eBukinac Mojimdragimroditeqima,na{oj BakiiBaji.

Marijana Rabrenovi}

RajkoSuba{i}

Prolazegodine,besmisao`ivota nastaotvojimodlaskomzapravo ~inina{`ivotposletebe. Na{emisliise}awapripadaju tebi. Tu`nimama itata.

66178

66158

P O M E N 

S E ] A W E 

MarijaPavlov

Tuga ostaje sa nama, a godine prolazebezna{egvoqenog

DraganBerklovi} ]ale,umirusamozaboravqeni. Mite~uvamoodzaborava.

Slavi{aStoj{in

25.12.2010.

Bo{kaJelovca 23.12.1988-23.12.2012.

Tvojadeca:sinZlatko, }erkaDraganaDujovi} saporodicama isuprugaZora.

Squbavquga~uvajuodzaborava wegovamajka isestra.

66168

66199

OlgaMomirovi}

TvojasuprugaRadojka, sinMladen saporodicom, }erka Du{ica, zetGoran isestraJulijana.

Uspomenunawu~uvaju: Milan,Nata{a iBrana.

66269

66262

IN MEMORIAM

S E ] A W E 

19.12.2010-19.12.2012.

PajaPavlov

SremskaKamenica

izBege~a 23.12.2005-23.12.2012. Vreme nije umawilo tugu ali nas je nau~ilo da `ivimo sa bolomise}awemnatebe.

psiholog

Uvekumislima. UnuciSofija,Natalija, Nikola,Marko,Milan, sinoviGoran iZoran, suprugaDobrila, snajeMarija iZorica.

24.12.2007-24.12.2012.

D E S E T O G O D I [ W I P O M E N

23.3.1979. Neizmerno hvala za nesebi~nu qubav, brigu i plemenitost koju ste nam pru`ali do kraja svojih`ivota.

Znamodanasgleda{sanebeskog svoda, I da leti{ gore slobodan k’o ptica, Znamo da si mo`da i zemqa i voda, Dok ti osmeh i danas ne silazi salica. Svejeovdeistok’ozatvogaveka, Na tvojim poqima novo `ito klasa, Alisene`awek’odatebe~eka I k’o da }e{ odnekud banuti svakog~asa.

BorivojRajkov

Du{anSre}kov

24.12.2006-24.12.2012.

vodoinstalater iz^uruga

Zauveksiuna{imsrcima.

Tvojinajmiliji.

Vera saporodicom.

Tvojidrugovi: ]ane,Vlajko, Gojko,\e{ko,Mime, Aleksa,Jole i ]eve.

66121

66232

66254

G O D I [ W I P O M E N

22.12.2011-22.12.2012.

^ E T V O R O G O D I [ W I P O M E N

Tvojinajmiliji.

66224

T U @ N O S E ] A W E 

G O D I [ W I P O M E N Pro{lajegodinaodsmrtina{e mameisvekrve

\uroPreradovi} 1997-2012.

Radovanovi}Perute ^edomir 2002-2012.

Squbavquiponosom~uvamote odzaborava.

Dragi brate, godine prolaze, a `ivot bez tebe je te`ak i bolan.

Tvojaporodica.

66148

Tvojesestre:Ana, Saveta iDana. 66169

Dana26.12.2012.godinenavr{avajusetrigodineotkako smoizgubilina{uvoqenu

MicaStefanovi} Vreme prolazi, a bol i se}awa ostaju.^uvamoteodzaboravau na{imsrcima. SuprugMarinko, }erkaSne`ana, unukeFedora, Tamara iStefana.

Miroslav@ivkovi} 25.12.2008-25.12.2012. Jo{jednagodinatugeise}awa,uz stalno prisutnu misao - nikada vi{e.

Milorad-Mi}a Nikoli}

MariceKrsti}

22.12.1992-22.12.2012.

S qubavqu i tugom zauvek si u na{immislimaisrcima.

Godineprolaze,atugazatobom ostajezauvek.

TvojaQiqana.

Tvoji:Jovica, Kajka iMilana.

Tvojinajmiliji.

66208

66212

66210

66145

3

[ E S T O M E S E ^ N I P O M E N Imane{tote`eodsmrti,toje`ivetibeztebe.

[ E S T O M E S E ^ N I P O M E N Danas,22.12.2012.godinenavr{avase{estmeseciod bolnograstankasamojimvoqenimsuprugom.

MirjanuBala} ro|.Cvejin Godine provedene sa wom su nezaboravne, a dani koji proti~u bez we prete{ki. U na{im srcima ve~no }e `iveti svaki wen osmeh, radost i qubav kojima nas je darivala. Uspomenunawu~uvaju:majkaMara, }erkaMarijana i@ivko. 66159

DragoqubTopalov Neka te An|eli ~uvaju, a mi }emo te nositi u na{im srcima.

DragoqubTopalov

Tvoji:mamaNada ibratMilo{.

Mojatugazatobomiqubavprematebitraja}edosudweg danamog. Stugomipo{tovawem,tvojasuprugaZora.

66202

66201


26

tv program

subota22.decembar2012.

06.00 07.30 08.30 10.00 10.30 11.00 13.00 16.00 16.45 18.00 20.00 20.30 21.35 22.00 22.30 00.00 00.30

Музичко свитање Глас америке Док.програм Е-тВ Меридијанима Перископ Без цензуре Здравље је лек Док.програм Више од откоса Војвођанске вести Ћаскање Док.програм Војвођанске вести Филмски програм Глас америке Ноћни програм

06.05 08.00 09.06 10.58 12.36 13.05 13.20 13.26 14.15

Јутарњи програм Јутарњи дневник Жикина шареница Дизни на РтС Плава птица Дневник Време Векодважних тВлица...као сав нормалан свет

ДебраМесинг

Изнајмљенидечко Кејт Елис је неудата Њујорчанка којасевраћауродни лондон, како би присуствовалавенчањусвојемлађесестре.Оноштобитребало да буде пријатан догађај, за Кејт се претвара у праву ноћнумору,кадасазнадаје младожењинкумњенбивши вереник, који ју је оставио двегодинераније. Улоге: ДермонтМалрони, Дебра Месинг, Џек Девенпорт Режија: КлараКилн (РТВ1,22.35) 07.00 08.00 08.05 09.00 09.25 09.50 10.05 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.00 14.00 14.25 15.00 15.05 16.20 16.45 17.00 17.25 17.30 18.00 18.50 19.15 19.30 20.05 21.05 22.00 22.35 00.00 00.50 01.50

09.00 10.00 11.30 12.30 12.40 13.10 14.00 14.55 15.40 16.05 16.30 16.55 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 23.40

Кухињица Вести Зелено, волимте,зелено Кадзазвони Зимзарије лулу Хајдесамномуобданиште Питамсе, питамсе Путевинаде агромозаик Вести академац Увекмедаља Премијерка Свестранци Државнипосао Вестизаособесаоштећеним слухом Петказање Повратакнасело Потрошачкирепортер тВДневник Двоугао Политбиро Поаро:БожићХеркулаПоароа Прстедаполижеш Државнипосао тВДневник Елитнајединица Гламуртужур Војвођанскидневник Филмскапремијера: Изнајмљенидечко,филм Поаро:БожићХеркулаПоароа Елитнајединица Политбиро

Кухињица–мађ. Добровече, Војводино(слов) Палета Вести(мађ) Емисија(мађ).сатитл.насрпском Палета ДејанЦукићандерграунд Зелено, волимтезелено Зимзарије Хајдесамномуобданиште Питамсе, питамсе трансплантације тВДневник(хрв) тВДневник(слов) тВДневник(рус) тВДневник(рум) тВДневник(ром) тВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Кухињица–мађ. Добровече, Војводино(мађ) Културнимагазин(мађ) Емисија(мађ) Магнифисаџ Музичкипрограм

Векодважних Кроз хронологију догађаја, документарни филм „Век одважних”приказујеразвојсрпскеавијацијеод1912.године до данашњих дана... Стицајем историјских околности, алиивизијомљудикојисуводили Србију, за нашу земљу везанисубројнијубилејиавијацијенасветскомнивоу. ауторка: СлађанаЗарић (РТС 1,13.26)

06.30 10.20 10.30 11.00 12.00 13.00 13.05 14.00 14.05 15.30

Серијскипрограм Какосекаже азбукародитељства Серијскипрограм аргументи Вести Евонаскодвас Вести Филм Путовањесербеззадовољстваиуживанције

СедамНСдана (НовосадскаТВ,20.30) 16.00 16.05 17.00 17.05 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.35 23.00

09.30 11.00 13.00 13.45 16.00 18.30 20.45 22.45 23.15 01.00

Вести Серијскипрограм Вести Сигуранквадрат Белимантил СедамНСдана СремскиКарловци,одсуботе досуботе Објектив Сајаминфонет Сећања СедамНСдана Серија Објектив личнагрешка Филм

Чемпионшип:Блекпул -Волвс СК студио НБа Премијер лига:Виган -арсенал Премијер лига:Њукасл -КПР Премијер лига:ливерпул Фулам Холандска лига:НаЦ -ПСВ НБа акција Премијер лига:Манчестер Сити -Ридинг Шпанска лига:Малага -Реал Мадрид

15.13 16.09 18.31 19.02 19.30 20.05 21.05

Мојрођаксасела Казино Ројал,филм Квадратура круга Слагалица Дневник Мојрођаксасела Пола века Бонда:Казино Ројал,филм 23.39 Обмана,филм 01.34 Казино Ројал-климакс,филм 02.23 тВлица...као сав нормалан свет

06.00 08.15 09.45 10.15 13.00 14.00 15.00 16.10 18.00 19.00 19.15 20.00 21.00 00.00

06.19 Знање имање 07.16 тВлица...као сав нормалан свет 07.59 Софијин свет 08.25 Бернард 08.29 Пустоловине Марка и Маје 08.52 Словосвет 09.06 Зујалица 09.31 ВерскимозаикСрбије 10.28 Клиника вет 11.00 Профил и профит 11.30 Књига утисака 12.11 Свет здравља 13.05 Моја лепа Србија 13.39 Грађанин 14.09 лети,лети песмо моја мила 14.39 Као мехур од сапунице 15.22 Београд-вечити град 16.08 Сто виолина 17.01 Вреле гуме 17.34 Медаље заувек 17.54 Природа,спорт 18.28 Бондза21.век 19.04 Голгота 20.20 Мој лични печат 20.31 Откривање арди 21.20 Потрошачки саветник 21.45 Свет спорта 22.11 антисемитизам 22.35 Зашто сиромаштво 23.30 Партибрејкерс 00.21 Вреле гуме 00.51 Голгота и васкрс Србије 02.07 Београд-вечити град 02.47 Откривање арди 03.31 Партибрејкерс 04.14 Зашто сиромаштво 05.06 Потрошачкисаветник 05.29 Клиникавет

dnevnik

07.50Добраземља 08.45Цртанифилм 09.10топшоп 09.40Цртанифилмови 10.50 Шљака 11.00 ВестиБ92 11.35 Пријатељи 13.45Филм:Возу3и10заЈуму 16.00Вести 16.35 Спортскипреглед 17.00 Ватерполо:ЦрвеназвездаРаднички 18.00 Пријатељи 18.30Вести 19.15Филм:Матрикс2 21.55Филм:трипалмезадвебитангеирибицу 23.55ВестиБ92 00.30Спортскипреглед 00.50Филм:Мерлин

Бојана Маљевић

Булевар револуције

ВатЕРПОлО:

Црвена звезда –Раднички Када су на клупи Дејан Савић и Дејан Удовичић,а на голу Денис Шефик и Здравко Радић,када борбу у базену воде са једне стране Пијетловић,Рађен,Вапенски,а са друге Филиповић,Удовичић и Злоковић,јасно вам је да узмицања неће бити. (Б92,17.00)

Серија Домаћин Евро пулс Филм:Десперадо Радна акција Домаћине,ожени се Жене Филм:Полтрон Галилео Вести Породичне тајне Сулејман Величанствени Први глас Србије Филм:Посрнули

08.00 10.00 11.00 12.30 13.00 15.00 16.30 17.15 19.00 20.00 22.00

Роберт Дауни Џуниор

00.00 00.45 01.00 02.45

Филм: Марионете Добро вече,Србијо Филм: Чудније од фикције Ситивести Филм:Бекство из абсолома Филм:Други човек тријумфљубави Филм: Моја маћеха је ванземаљац Дистрекшн Филм: Мисионар Филм: Било једном у америци тријумфљубави Ситивести Филм: Небеске висине Филм:Мисионар

Полицајац и његова ћерка живе на Булевару револуције, који садржи елементе Оријента и Европе. Девојка се заљубљује у младог човека који је члан подземља, што ће проузроковати очев бес и жељу да се како уме и зна реши проблематичног момка... Улоге: Бојана Маљевић, Бранислав Лечић, Уликс Фехмиу Режија: Владимир Блажевски (Хепи,19.30) 05.30 07.30 09.00 09.30 09.45 10.00

Јутарњи програм Знање на поклон Зоки на веселој фарми тајни свет меде Бенџамина телешоп Барби –12разиграних принцеза 11.20 Винкс квизић 11.40 Моћни ренџери 12.05 Нинџа корњаче 12.30 Покемони 12.50 Бакуган 3 13.15 Бен 10 13.40 телешоп 13.55 Вести 14.05 Викенд поподне –Брвнара 15.30 телешоп (сеча Брвнаре) 16.00 Једна жеља једна песма 17.30 Скандалозно 18.25 Моја Србија 18.55 телемастер 19.30 Булевар револуције,филм 21.00 Голи живот 22.30 луда кућа 23.45 Филм 03.30Црвени орао 04.25 Једна жеља,једнапесма микс

У сновима

ПрвигласСрбије „Ко преживи, певаће!“ Ни такмичариПрвоггласаСрбије нису одолели свеприсутној причиосмакусветапаћешесте финалне вечери певати песме на ту тему, а чућемо и штамислеиколикоихпогађајупредвиђањаосудњемдану. Слушаћемо осам финалиста: Зорана Станића, Ивана Петровића, Бориса Петровића, Сању Димитријевић, Сашку Јанковић, Сару Јовановић, Мирну Радуловић и Невену Божовић.Заједногодњихово ће бити крај такмичења у музичком шоуу. Шта ће певати, какав ће бити њихов наступ, коћесенаосновувашихгласованаћиудуелуиодкогаћемосеопростити,сазнаћемо. (Прва,21.00)

Не морате баш да спавате да бисте сањали....С времена на време Клер Купер сања чудне снове. Једне вечери она сања о малој девочици из свог комшилука коју одводи непознати странац. Улоге: Анет Бенинг, Роберт Дауни Џуниор,Стивен Риа Режија:Нил Џордан (Пинк,23.30) 07.00Добројутро 11.00 Викенд визија 13.00Животутренду 14.00Голд музичкимагазин 15.30Филм: Искушавањеђавола 17.00Маланевеста 18.00Магазинин 19.30 Националнидневник 20.00Курсаџије 21.00Звездегранда 23.30Филм: Усновима 01.10Филм:Неумољив 02.45Филм: НесталиизДовила 05.00Филм: Усновима

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30туристичке разгледнице,00.40ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика

08.00 Дечији програм, 09.00 Играмо се, 10.00 Фарма, 11.00 Филм, 13.00 Филм, 15.00 Филм, 16.30 Изблиза, 17.00 Бибер, 17.30 Зоо пузле, 18.00У нашем атару,19.00аБС шоу,19.30Бибер,20.00Прес пресек,21.00 Филм,22.30Бибер,23.00Филм,01.00Ноћни програм

12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕтВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм: Парови,00.50Глас америке

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00акценти,12.30Испод поклопца,14.00акценти,14.10Пун гас,15.00Презент,16.00акценти,16.30Откос,18.00акценти, 18.15 Писмо глава, 20.00 Филм Инфо, 20.30 Везе, 21.00 токови моћи, 21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30акценти дана,23.00Филм 08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota22.decembar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

10

27

„БИТЛСИ”И РЕВОЛУЦИЈА У ГЛАВИ

Пише:Ијан Мекдоналд 08.00 Монк 09.00 Филм:ЏекХантери изгубљеноблагоУгарита 11.00 Филм:ЏекХантерипотрага заАкхенатоновом гробницом. 13.00 Филм:ЏекХантери небесказвезда 15.00 Филм:Калосвајач 17.00 Божићниспор 19.00 Краљевскиболесници 20.00 Хаваји5-0 21.00 Филм:Шакал 23.30 Плавекрви 00.30 Филм:Хладнафузија 02.15 Филм:Божићнапошта

07.40 Уштедетикупујући 08.35 Венчаницаизснова 09.00 Девојчицеидијадеме 09.55 Краљпосластичаракао кувар 10.50 Алесандровакухиња 11.45 МедијумсаЛонгАјланда 16.20 ШминкањесаКлио 17.15 Алесандровакухиња 18.10 Најбољиамеричкикувар 19.05 Најбољибритански ресторансаГордоном Ремзијем 20.00 Зависнициодхране 20.55 Мојатајна 21.50 Чудниоблицизависности 22.45 Навијачи 23.40 Дечкокојинијемогаода омршави 00.40 Зависнициодхране

НикитаМихалков

Дванаест 08.00 Ускршњеострво–повратак упрошлост 09.00 Инуитскаодисеја.освајање Новогсвета 10.00 Разбијачишифара 11.00 Путовањаиоткрића 14.00 Ловцинамитове 15.00 Ратници 16.00 Сагаовикинзима 17.00 Ратничкикраљевииз Сибира 18.00 Кракатау–последњидани 19.00 БоБрумел –тајдивничовек 20.30 42начинадасеубије Хитлер 21.30 ДецаСтаљинграда 22.00 Суђењенацистимау Нирнбергу 23.00 Разбијачишифара 00.00 ТајмтимгодинаX 01.00 Летољубави

08.00 Мунзи 09.30 МалиТарзан 10.30 Краљлав 12.00 МортаделоиФилемон 14.00 Назмајевомпуту 16.00 Буребарута 18.00 ДевојкаизЏерсија 20.00 Осветазасмрт 22.00 Снежниколач 00.00 Еротскифилм 01.00 Еротскифилм

Снежниколач Алекс, одлази на пут, да посети старог пријатеља. Сасвим случајно среће Вивијен, помало напорну, али симпатичну девојк у, која крећенапутсањим.Таддоживљавајутешкунесрећу,у којојВивијенгине... Улоге: Алан Рикман, СигурниВивер,КериЕнМос Режија:МаркЕванс (Синеманија,22.00)

Дванаестпоротникадоказује,односнопобијакривицучеченског младића осумњиченогзаубиствоочухаРуса,војног официра. Пошто је у чеченскомратуизгубиородитеље,младићјеживеокодочухауМоскви.Иаконеименовани, поротници су врло разноликитипови,одвозачатаксија доуправникагробља... Улоге: Сергеј Маковетскиј,НикитаМихалков,СергејГармаш,ВалентинГафт Режија:НикитаМихалков (ХРТ1,00.58) 08.10 Кинотека -циклус класичног вестерна:Рио Кончос,филм 10.14 Кућни љубимци 10.46 Божићу шопинг колицима 11.20 Нормалан живот 12.00 Дневник 12.37 Ветерани мира 13.24 Духовни изазови 13.55 Призма 14.45 Меркатска династија 2,док. серија 15.15 Репортери 16.14 Еко зона 17.18 Портрети:ЛелаМаргитић, док.филм 18.05 Лепом нашом 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.15 Плес са звездама 22.00 Дневник 3 22.52 Вестиизкултуре 23.00 Спорт 23.13 Умаглизлочина 00.58 Филмски маратон:12,филм 03.39 Филмски маратон:Црвено светло,филм

07.48 08.08 08.19 08.32 09.05 09.21 11.04 11.53 12.23 12.57 13.30 14.00 14.10 15.38 16.28 17.46 18.18 18.58 18.59 19.31 20.00 21.35 23.30 00.30 01.25 02.07 02.55 03.22

СигурниВивер

07.15 Рокерка Рита 07.35 Да,драга 08.30 Софипаркер 09.30 Шапат духова 12.00 Секс и град 14.00 Судијезастил 15.00 Мелиса и Џои 17.00 Кугар Таун 18.00 Увод у анатомију 21.00 Како је бити Ерика 22.00 Једном давно 23.00 Судијезастил

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 01.55

Хамтаро Мала принцеза Ружица Шаренић ПричамтиоБожићу Мала ТВ Нови клинци с Беверли Хилса Тројански коњ,филм Чувари здравља Обртникипартнер КС аутомагазин 4зида ПричамтиоБожићу Божићнипосетиоци,филм Севернимедвед Загребфест Позитивно Бриљантин Наврхјезика Гаража Слатки свет Чарлијевих анђела,док.серија Веће,јаче,брже,док.филм Кратки спојеви,филм Пети дан,ток шоу Репортери ЦСИ:Мајами Којак Сестра Џеки Ноћни музички програм

Журба Самокадасесмејем ЛохНес Останиузмене Алиса Соколови Нел Људскаприрода Трансамерика Поноћникаубој Еротскифилм Еротскифилм Еротскифилм

06.00 ПериМејсон:Смртоносан начинживота 07.30 МомцисМадисона 09.00 Украденежене,освојенасрца 10.30 ДокторкаКвин,филм 12.00 ПечАдамс 14.00 Допросјачкогштапа 15.30 Јуда 17.00 Чистасрећа 19.00 Екстремнокрупанплан 20.00 МомцисМадисона 21.45 Резервниплан 23.45 Јуда

07.30 Ју-Ги-Ох! 08.50 Вируснапад 09.25 Училица 10.15 Сиси,филм 14.20 Полицајацизвртића, филм 16.30 ВојникПејн,филм 18.30 РТЛДанас 19.10 Галилео 20.00 Самукући,филм 22.00 Свемирцисгорњегспрата, филм 23.45 Сањивадолина,филм 01.45 РТЛДанас 02.20 Умримушки2,филм

Самукући Кад а Кев ин ова многобројна породица у потпуној трци одјури на аеродром одаклелетиуПариз,гдеће провести три дана божићних празник а, нико ни не слут и как о су за соб ом оставили заспалог дечак а. Мајк а примети да нема Кевина тек у авиону изнад Атлантскогокеана... Улоге:МеколиКалкин,Џо Песци, Данијел Стерн, Џон Херд,КетринОХара Режија:КрисКолумбус (РТЛ,20.00)

МеколиКалкин

07.15 Пета брзина 08.10 Мегаградитељи 09.05 Моћни бродови 09.55 Позадина авионских несрећа 13.30 Врхунско градитељство 14.25 Људских руку дело –Азија 15.20 Мегаградитељи 16.15 Како се прави? 17.10 Радионица за праве мушкарце са Џејмсом Мејом 18.05 Разоткривање митова 19.00 Како се прави? 20.00 Трагом аукција 21.00 Краљеви аукција 22.00 Трговци војним старинама 23.00 Дајнамо,чудесни мађионичар 00.00 Да ли бисте преживели?

08.30 Билијар 09.45 Тенис 11.00 Сви спортови 12.00 Билијар 13.00 Фудбал 14.00 Фудбал 15.00 Тенис 16.30 Тенис 17.00 Сви спортови 21.00 Борилачки спорт 23.00 Борилачки спорт 00.30 Борилачки спорт 01.30 Борилачки спорт

Н

Суштински демократска музика

ије да су Битлси били љубитељи избега- цију у Кини,европска левица је нашла узор који вања форме.Баш насупрот:Ленон и Ма- ће заменити онај који је разбило Хрушчовљево картни имали су добар нос за слабе тачке одрицање Стаљина 1956.Привлачност застареле и начине да их појачају,уносећи у свој рад чврст, Маове револуције 1966,у времену спонтаности, па и специфичан,осећај структуре и велику гу- била је у томе што је она прескочила припремне стину музичке случајности као знак детаљног фазе Лењиновог модела,представивши директан слушања.Али,чак се и ова пажљивост разлико- скок у комунистички миленијум, који ће једним вала од пажљивости претходне генерације, по ударцем искоренити све класне разлике.То је,катоме што њен приоритет није била песма, него ко су одлучили узбуђени млади идеолози са Запатрадиционално-технолошки производ – плоча. да, значило „раскид с историјом”. Све што је Оно што је Битлсе привлачило плочама раног остало требало је да се изнесе на улице, да се рокенрола и ритма и блуза,била је њихова једно- „поруше зидови”. Одушевљеност Маовом моменталном револуставна необичност звука; оно што их је одушевљавало било је дешифровање како су елементи цијом муњевито се проширила кампусима у тога (речи, мелодија, гласови, инструменти, Француској,Немачкој,Италији,Шпанији и Бриаранжмани, продукција) функционисали заједно. Помаљујући се из таквог, вишефокусног уметничког наслеђа,Ленон је писао „да би стварао звук”. И док је Макартни својим стилским мешавинама и наративним текстовима успоставио неку врсту континуитета с пређашњим генерацијама, Ленон је то углавном радио како би одржао заинтересованост публике умножавањем изражајних алузија Битлса. Како су ривали следили пример,поп музика је прешла из стабилног медијума друштвеног потврђивања у преовладавајућу културу музичких разгледница:шифровани форум за измену појединачних утисака брзе, вишефокусне промене. Промењива и у сталном покрету, поп музика шездесетих била је суштински демократска.Пошто се њено значење више темељило на осећају него на разуму, она је била скок у изражавању радничке класе у медијуму ког су до тада обичном човеку углавном достављали професионалци из средње класе, с мало емпатије за културу улице. Водећи ову демократизацију, Битлси су били у чуду када су,ушавши у Еби роуд 1962.гоРаскид с историјом:Мао Ендија Ворхола дине, видели да је испуњен техничарима сличним штреберима,у белим лабораторијским ман- танији; а Битлси су се поново – с културног тилима. У вези с овом занимљивом сценом био аспекта – нашли у жаришту. Због исказаног мије и „исправан” начин чињења ствари који је у шљења да би изазивање естаблишмента црвеним почетку њиховом звуку ускратио смештај,али се заставама само изазвало репресију,Ленонова пепосле седам година тестирања деструкције на сма „Револутион”је оцрњена од стране левичарске штампе с обе стране бројним албумима Битлса Атлантика. Радикални потпуно променио, као Му з и к а је би л а скок у из р а ж а в а њ у филмски режисер Жанчитав микрокосмос напарадничке класе у медијуму који су Лик Годар, који је тада да на устаљено,који се тадо тада обичном човеку углавном управо снимио политичда одвијао у свим културки коректан портрет Тхе ним спектрима.Револуцидостављали професионалци онарно мењање начина раиз средње класе,с мало емпатије Роллинг Стонес, осуо је по Битлсима паљбу због да студија за снимање које за културу улице њихове аполитичности, су извршили Битлси, убркоја је,иако се одбила од зано Леноновом необузданом маштом, надгледао је Макартни – методич- Ленона,тачно одражавала расположење међу ленији и пустоловнији.Битан део поп музике који вичарским активистима тог времена. Запаљени Битлси нису успели да промене била је њена по- позивима демагога попут Сартра и Фукоа, на словна страна.Иако су имали вероватно јединог „директну акцију” (насиље) и „људску правду” поштеног менаџера у тадашњој Британији (заси- (линчовање), екстремисти су енергију наде шегурно јединог који је гласао за лабуристе) опет здесетих претворили у котрљајуће нереде. И док је сунце још грејало мирне рок фестивасу заједничку каријеру завршили на бојном пољу дуготрајног спора око ауторских права.Два- ле на отвореном,који су се одржавали наредних десет и пет година после њих,економска страна пет година, година 1968. надвила је сенку песимузичке индустрије наставља да се креће у тра- мизма, неизбежно доводећи до периода беса од диционалном правцу: према банковним рачуни- 1976.до 1978.и цинизма осамдесетих.Студентски немири у Британији наставили су се током ма богаташа. Од свих манифестовања моменталности током остатка шездесетих и коначно их је заменио нашездесетих,најочигледније несрећна била је тре- силни ситуационизам Бесних бригада.На Континутна револуција европског маоизма.И док сим- ненту,европски маоизам потрајао је до седамдебол промене у Британији шездесетих може да бу- сетих,с повременим изласцима на улице демонде фотограф одевен у тексас који вози ролс ројс, страната с кацигама и анархистима који су упададемократски импулс на другим местима био је ли на свирке и концерте, како би их „ослободимање весело-хедонистичан, а више озбиљно-по- ли”.На крају,из очаја,скренуо је с ону страну залитичан. После друштвеног устанка, Вијетнам- кона отмицама,пљачкама и убиствима које су поски рат покренуо је морални устанак,али тек кад чинили организације Директна акција, Црвене је Мао Це Тунг 1966.покренуо Културну револу- бригаде и Фракција Црвене армије. Kwigu Ijana Makdonalda “REVOLUCIJA U GLAVI / Pesme ’Bitlsa’ i {ezdesete”, u izdawu beogradske izdava~ke ku}e “Klio”, mo`ete naru~iti uz popust od 30%, za 1.285 dinara, preko telefona (011) 3288-471, 3035-696 i (063) 220-870 ili mejla forum@clio.rs.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

subota22.decembar2012.

dnevnik

22.decembar2012. OVAN 21.3-19.4.

Мождаћетеморатиданаправите паузуданасодлебдењанаоблацима. Будите приземни и позабавите сепрактичнимпитањимакојаобично избегавате. Постоји много снаге увашимемоцијама.

BIK 20.4-20.5.

Ваше емоције ће бити посебно наглашене данас. Постоји снажан инстинкт у вама који вас тера да браните своја осетљива осећања. Трик је да останете фокусирани и да чрвсто стојите на земљи обема ногама.

BLIZANCI 21.5-21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8-22.9.

Овојесјајанданзавас.Несамо да се ваше емоције налазе на цикличномврхунцу, већћевамдонети иснагукојаћепомоћидаостанете храбриприсуочавањуспротивљењемнакојенаиђете.

Спустите своју расејану природу наземљу.Осталимајевеомаважно да их саслушате. Не прекидајте их докпричају.Држитезатворенауста, а уши отворене. Потрудите се да будетереални.

Побринитесезасвекућнепослове данас. Направите списак обавезаипридржавајтегасе.Мождаћете приметити да постоји снажан осећајприземностикојићевампомоћидаостанетеназадатку. Могуће је да ћете осетити излив физичке енергије, која ће вас подстакнутинапромене.У свакомтренутку се понашајте онако како се осећате. Нека се зна да се на вас можерачунати.

VAGA 23.9-23.10.

[KORPION 24.10-23.11.

STRELAC 24.11-21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Кључна ствар је да будете што практичнији. Покушајте да одржите фокусиостанетечврстоназемљи. Остали неће бити заинтересовани занестварнасањарења,затооставитеоваосећањазасебе.

Добравестједабиданастребало да пронађете стабилно тло за ваше интензивне емоције. Постоји одређена доза агресивности у вашојприроди, којасеможеманифестовати. Постоји одређена доза агресивности у вашим емоцијама данас. Овај осећај ће преокупирати вашу пажњу и захтевати да будете стабилнииразумниувезисазадацима којетребаурадити.Будитеискрени.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Вашапрактичнаприродатребало би да буде цењена по важећим аспектима.Постојиснажнасилакојавампомажеу свакомзадаткукоји преузметенасебеиснагавољеда урадитесвештојепотребно.

Искориститеовајдан,јерсеенергија као што је данашња не појављујечесто.Осећатеагресивносту својојприроди зато штоваспозива дазавршитепослове.Потрудитесе дасемотивишете.

Вашауобичајенадистанцираност можепомоћидасепозабавитепроблемиманаправиначин,алиданас је потребно да прихватите своје емоције.Потрудитеседаусвојживотунесетештовишестабилности.

TRI^-TRA^

PROGNOZA

Променљивооблачно

Vojvodina Novi Sad

2

Subotica

1

Sombor

2

Kikinda

2

Vrbas

2

B. Palanka

2

Zreњanin

2

S. Mitrovica

2

Ruma

3

Panчevo

2

Vrшac

2

Srbija Beograd

2

Kragujevac

2

K. Mitrovica

2

Niш

1

U no}i izme|u ~etvrtka i pet ka, u no vo sad skom po ro di li {tu, po rodila se glumica JovanaBala{evi}. Na svet je do ne la }er ku, ko joj su ona i wen mu` Aleksandar Jovanovi} dali ime Simona. Prvo dete poznatog novosadskog para obradovalo je i babu i dedu, Oqui \or|a Bala{evi}a. No vo sad ski kan ta u tor je pre nekoliko meseci na svom koncertu u Opatiji prvi najavio pro{irewe familije i po~etak novog sta`a ponosnog dede. ^estitamo!

Evropa

НОВИ САД: Ујутру мраз и магла. Током дана променљиво облачносасумаглицом.Могућисукраткотрајнисунчаниинтервали.Дуваћеслабветар.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-4,амаксимална2степена. ВОЈВОДИНА: Ујутрумразимагла.Утокуданасувоипроменљивооблачносасумаглицом.Могућисукраткотрајнисунчаниинтервали.Дуваћеслабветар.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-6,амаксимална3степена. СРБИЈА: Ујутрумразипонегдемагла.Утокуданасувоипроменљивооблачносасумаглицом.Могућисукраткотрајнисунчани интервали.Дуваћеслабветарпроменљивогправца.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-8,амаксимална3степена. Прогноза за Србију у наредним данима: У недељу ујутру мразивећиномсувотокомдана.Поподненасеверунаоблачење, а увече могућа киша и суснежица. Од понедељка бржи пораст температуре,ууторакисредуунекимкрајевимабићеипреко15 степени. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА: Неповољно за све хроничнеболесникеиосетљивеособе,анарочитозаособеса срчанимидисајнимпроблемима.Могућисуреуматскиболови, нерасположење и главобоља. Свим учесницима у саобраћају неопходанјепосебанопрез.

Madrid

14

Rim

13

London

12

Cirih

4

Berlin

-3

Beч

2

Varшava

-8

Kijev

-10

Moskva

-15

Oslo

-6

St. Peterburg -15 Atina

13

Pariz

13

Minhen

6

Budimpeшta

2

Stokholm

-3

VIC DANA Одбројавасудија боксерукојије унокдауну, каддовикујебаба изпублике: -Нећетајустати, знамгајаизаутобуса!

SUDOKU

Foto: F. Baki}

V REMENSKA

Porodila seJovana Bala{evi}

Upiшitejedanbroj od1do9upraznapoљa. Svakihorizontalni ivertikalnirediblok odpo9praznihpoљa (3h3)moradasadrжisve brojeveod1do9,kojise nesmejuponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

TISA

SAVA

Bezdan

105 (42)

Slankamen

225 (23)

Jaшa Tomiћ

Apatin

170 (36)

Zemun

311 (26)

Tendencija stagnacije

Senta

240 (-11)

Bogojevo

149 (25)

Panчevo

327 (19)

STARIBEGEJ

Novi Beчej

305 (-20)

Tendencija porasta

Smederevo

482 (14)

Titel

218 (22)

NERA

Baч. Palanka 149 (16) Novi Sad

143 (16)

Tendencija porasta

Hetin

110 (-20) N. Kneжevac 176 (-10) S. Mitrovica 396 (22)

-34 (2)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa, porasta i stagnacije

Beograd

Kusiћ

264 (22)

42 (-10)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 22.decembar 2012.  
Dnevnik 22.decembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement