Page 1

NOVI SAD *

SUBOTA 22. SEPTEMBAR 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23565 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

„Dnevnikova” galerija prvaka

str. 10

SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA IMENOVALA NOVE ^ELNIKE SAMO U NEKIM USTANOVAMA

Glumac Maca odustao od kandidature za upravnika Pozori{ta mladih str. 9

PREDSTAVNICI IZRAELSKE KOMPANIJE „BIG SI” JU^E U NOVOM SADU OBE]ALI

PREMIJER IVICA DA^I]:

Niko ne mora da {titi Vojvodinu od Vlade Srbije str. 3

Vojvodina treba kona~no da tra`i za{titu Ustavnog suda

str. 3

Foto: F. Baki}

BALINT PASTOR, REPUBLI^KI POSLANIK

Tr`ni centar otvara vrata 11. oktobra

str. 7

OD DANAS NA BENZINSKIM PUMPAMA NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE

Litar goriva jeftiniji do tri dinara

NASLOVI

Ekonomija

Dinki} kupio novi „fijat” str. 5

SPORT

4 Mawinski akcionari pitaju: ko je vlasnik „@itoprodukta”

Poqoprivreda 6 Mlekare ne mogu same spasavati sto~arstvo

Novi Sad 8 Vo}e i povr}e na komad

str. 15 – 18

n KUQANI UGO[]UJU ZVEZDU, n TIPSAREVI] UPOZORAVA n PARAOLIMPIJCI VO[A NA KARABURMI U GRADSKOJ KU]I NA LO[U INFRASTRUKTURU

Vojvodina 11 Agonija somborske fabrike uqa „Sunce”

Crna 13 Reorganizacija sudstva – Senta ponovo dobija sud

Dru{tvo 14 Sve vi{e romske dece u {kolama

Danas po~iwe jesen

Najvi{a temperatura 25 °S

str. 4


2

POLiTikA

subota22.septembar2012.

dnevnik

BEOGRADSKIBEZBEDNOSNIFORUM

Da~i}:Novimostovi sPri{tinom Premijer Ivica Da~i} rekao je ju~e, obra}aj u} i se u~es nic im a drugog beogradskog Bezbedn os nog for um a, da srpska vlada nastoji da na|e re{ewa za sva pitawaiizgradinovemostovesazemqamauregionuisainstitucijamau Pri{tini. Da~ i} je ocen io da pitawe Kosova i Metohije predstavqa potencij aln o najv e} i izv or nestabilnosti na{e zemqeiponoviodajestav Srbije prema tom pitawujasanidasezasniva na po{ tov aw u Rez ol ucijeSBUN1244ipravnog poretka u Srbiji. Onjerekaoda}erazgovori sa Pri{tinom biti nastavqeni u ciqu pronala`ewa re{avawa problema za gra|ane koji tamo `ive. Da~i} je istakao da je vojno i civilno prisustvo na Kos ov u i daq e gar ant mira.”Priznavawe Kosova i Metohijeodstranenekihdr`ava u regionu doprinelo je uslo`wav aw u spoqn op ol it i~k ih prilika i udaqavawu od dijaloga”, istakao je on. Da~i} je pos ebn o nag las io da Srb ij a smatra da u svim slu~ajevima ratn ih zlo~ in a mor a bit i utvr| en a istin a.„Sve `rt ve naBalkanuzahtevajudasekazne po~inioci, to zahtevaju i srpske`rtve”,rekaojeon.

~etakpregovorasaEU,alida da implementira i sada je na}eprviuslovbitiKosovo. ma to te`ak zadatak, treba da Po wegovim re~ima, uslovi radimo ne{to o ~emu uop{te su i pitawa „prekograni~nog nismo razgovarali”, rekao je ter or iz ma” i Vu~i}. Vu~i} je „ r a d i k a l n o g Ne}enamdatinida ist ak ao da Srislam a”, kao i bijacenisveakpri|emoEUbez obra~unskoruptivnosti Kfora stvarawasistemai koje su u skladu cijom. „Ne}e nam da- mehanizama`estoke s rez ol uc ij om tinidapri|emo SB UN 1244 i borbeprotiv EU bez stvarawa K u m a n o v s k i m ko r up c i j e sistema i mehasporazumom i u (AleksandarVu~i}) tom smislu snaniz am a `es tok e borbeprotivko`no pod r` av a rupcije”,rekaojeon. daqi ostanak Kfora u pokraVu~i}jedodaodanijeizne- jini. na|uju}e {to datum po~etka „Istovremeno, Srbija ocewuj e nep rih vat qiv om ulog u Kfora u formirawu i obuci kosovskih bezbednosnih snaga. Laj~ak:Davidimoodlu~nost Srbija smatra da ovaj zadatak VladeSrbije nijeuskladuspoverenimmandatom”,upozoriojeVu~i}. SpecijalniizaslanikEUipotpredsednikslova~kediplomaKako je naveo, Srbija kao tijeMiroslavLaj~ak rekaojedajezaSrbijunajva`nijedaEU vojno neutralna zemqa ostaje vidi da je Vlada Srbije odlu~na u sprovo|ewu obaveza koje je privr`ena saradwi s dr`avapreuzela i u nastavku reformi i pribli`avawu Uniji. „To je ma~lanicamaEUievropskim kqu~ito}eodreditikakve}ebitipreporukeEvropskekomiinstitucijama na planu zajedsije i odluka Evropskog saveta. Ne treba se fokusirati na to ni~ke bezbednosne i odbram{ta}ebitiudecembru.Posletogaidemart.Va`nojedau|emo benepolitike. uproces”,rekaojeLaj~aknovinarimanamarginamaBezbedno„U~e{}e pripadnika Minisnogforuma,odgovaraju}inapitawe{taSrbijatrebadau~ini starstva odbrane u misijama dabiizve{tajEKbiopozitivniji.OnjepozdravioodlukuVlaEUpokazateqjepoliti~kevode Srbije koja se ti~e funsnote i regionalnog predstaqawa qeispremnostina{edr`avei Pri{tine.„Tojeto-vladajepreuzelaobavezeiispuwavaih”, vojske da preuzmemo najslo`edodao je Laj~ak koji ukazao da sada predstoji osetqivo pitawe nije zadatke u suprotstavqawu primenedogovoraointegrisanomupravqawuprelazima. savremenim bezbednosnim izazovima.Na{ciqjedautesnoj MinistarodbraneAleksan- pregovoraSrbijane}edobiti saradwi s partnerima iz EU darVu~i}o~ekujedaSrbijana doNovegodine.„Re~jeotome dop rin os im o reg io n aln oj, prole}eilinajkasnijedosre- dajeprethodnavladapreuzela evropskoj i globalnoj bezbeddine 2013. dobije datum za po- obavezekojenijenipoku{ala nosti”,poru~iojeVu~i}.

Vlada:Novarazre{ewa iimenovawa Vlada Srbije razre{ila je direktora Direkcije za upravqawe oduzetom imovinom u MinistarstvupravdeJugoslavaStojiqkovi}a zbogpodno{ewapismeneostavke,objavqenoje na sajtu vlade. Dejan Krwaji} razre{en je du`nostidirektoraAkreditacionogtelaSrbijeipostavqenzadr`avnogsekretarauMinistarstvupoqoprivrede,{umarstvaivodoprivrede. Za vr{ioca du`nosti direktora Akreditacionog tela Srbije imenovana je Jasna Stojanovi}. Tatjana Cvjeti}anin razre{ena je du`nosti direktoraNarodnogmuzejauBeogradu,azavr-

{ioca du`nosti direktora te ustanove imenovanajeBojanaBori}Bre{kovi}. DraganKolarevi} razre{enje~lanaUpravnogodboraRepubli~keustanoveFilmskenovosti,nali~nizahtev.Prof.drHasanHani} imenovan je za ~lana Nacionalnog saveta za privredni oporavak.Sne`ana Dra{kovi} razre{enajedu`nostidirektoraInstitutazatransfuzijukrviSrbijesa23.septembrom2010.godine. ZazamenikadirektoraKancelarijezaqudska imawinskapravapostavqenjeDragoqubAckovi}. Svare{ewaVladeSrbijebi}eobjavqenau „Slu`benomglasnikuSrbije”.

SamostalnaNBS

plave o~i, vi onda stvarno imate problem sa ukusom- odgovorila je Jorgovanka TabaGuvernerkaNBSJorgovankovi}. kaTabakovi} “branila”jeju~euparlamentukadrovskare-Za{totakogospo|oTabaposlANi^kE tEmE {ewa koja je predlo`ila za kovi},uzvratioje\uri}.Nesvojnaju`itim.Zafunkcijuviceguverneraonaje mapotrebedaraspravusvodimonatajnivo.Odgovor kandidovalaAnuGligorijevi}, DianuDragutinopodrazumevadvaslova,nemapotrebedakomentarivi} iVeselinaPje{~i}a,uzobrazlo`ewedaihje {emoni~ijifizi~kiizgled-uzvratioje\uri}. predlo`ilanesamozbogwihovogobrazovawanego i zbog qudske osobine da znaju da okupe najboqi DSSpodr`avaDRI timidaodsvojihsaradnikaizvukuononajboqeu PoslaniciDSSsunajavilida}epodr`atiizbor wima.JorgovankaTabakovi}ka`edaizborvicegupredsednikai~lanovaDRIzbogzna~ajakojiovainverneraNBSuparlamentu,napredlogguvernera, stitucijaima. kako je predvi|eno nedavno usvojenim zakonskim -Ne`elimdabudempogre{noshva}endajemeni re{ewima,neumawujenezavisnostcentralnebanciqdaka`emdajesvebiloidealnouraduDRI,evike. dentnodajekontinuiraninapredakuvekpostojaoi - Najve}a mogu}a nezavisnost u odlu~ivawu podajeDRIprakti~nojednaodretkihstvarikojusu sti`esenana~indaimatesnaguizboraidatasnaposlanicisamiuspostavili.Nadamseda}eidaqe gaizboraiva{eodlukenezaviseodonogakovas bitiglavnioslonacparlamentaubudu}ojkontroli pla}a.Utomsmislusmatramdajenaprednijere{eizvr{ne vlasti i tro{ewa buxetskih sredstava-rewedaviceguvernerabiraparlamentnapredloggukaojepotpredsednikDSSMiroslavPetkovi}navovernera,aneguverner,kazalajeona.Istovremeno de}idajezahvaquju}iDRIvra}enobuxetu6,5milijenajavilada}esedirektorUpravezanadzornad jardidinara. finansijskiminstitucijamabiratikasnije,posle izboranovogSavetaguverneraNBS,odnosnokada tinoviorganibuduusvojiliizmeneStatutaNBS, LSV„za”viceguvernere koji}euparlamentubitipotvr|eniizglasan.GuPoslanikLSV\or|eStoj{i} nevidizbog~egasu venerka je kategori~na da sve novine u oblasti mewani~lanoviDRI,a“naro~itoza{toihstranke NBS zna~e da }e “ deo koji se bavi nadzorom nad predla`u”. ukupnim finansijskim sistemom biti pod lupom javnosti”.

Generacijskorazumevawe GuvernerkaNBSjekazaladapredlo`enikandidatizaviceguvernereduginizgodinaradeuNBS,ada sesDianomDragutinovi} generacijskirazumeidase dobrosla`ukaotim.Tabakovi}evajerekladajeDragutinovi}evaodanastruciiprofesijiidajenastaviladasebaviistra`iva~kimradomposleodlaska samestaministrafinansija.AnaGavrilovi} sena funkcijiviceguverneraNBSnalaziod2004.godine, aDianaDragutinovi},biv{aministarskafinansija,je2011.izabranazaviceguverneraNBSzaoblast finasijske stabilnosti i unapre|ewa finansijskog sistema.VeselinPje{~i}, kojijedojunabionamestu generalnog direktora Sektora za poslove monetarnogsistemaipolitike,sadasenalazinamestusavetnikaguvernera. Sednica o izboru viceguvernera bila je zakazana za5.septembar,aliistogdanajeiotkazanapo{tosu poslanicive}ine,kojisujetra`ili,povuklizahtev, dabigavratitliuparlamentsaistovetnimpredlozima. Poslanici su ju~e razmatrali predlog skup{tinskogOdborzafinansije,republi~kibuxetikontrolutro{ewajavnihsredstavadazapredsednikaSavetaDRIbudeizabransada{wi~elnikRadoslavaSretenovi}a, za potpredsednika Saveta Bojana Mitrovi}, aza~lanoveNatalija]atovi}, GordanaTi{ma iMiroslavMitrovi}.

Stru~niiqudskikvaliteti Nastartuju~era{weraspraveposlanikURSPredrag Makovi} apelovao je na poslanike da postoje trenuciukojimajeva`nodaseprvore{eprioriteti,“da}ebitivremenazasva|uiraspravuunarednom periodu”,pozvaju}iihdashvateva`nostizbora~lanovaSavetaDRIiviceguvernera. -Prenekolikogodina`aliomisejedanministar naDRI–kakavjetona~in,onnikadanijebiokrivi~noniprekr{ajnogowen,astiglamuprekr{ajna prijava,pajemoraodasepojavinasudu.Rekaosammu datozna~idapretoganijenibioministar-naveoje Markovi}. - Pre nego {to je postal guvernerka, Jorgovanku Tabakovi}sreosamtriputau`ivotu,razmenilismo nekoliko re~enica u skup{tinskoj Sali. Priznajem dajemenenekopitaozapredlogguvernera,nebihse setio prvo wu da predlo`im. Ali bilo je zadovoqstvoslu{atijekakogovoriokarakteristikamakandidatazaviceguvernere,nesamoostru~nim,negoio qudskim.

O~iplave PoslanikLDPBojan\uri} zapitaojeJorgovanku Tabakovi} dali}esekandidovatizapotpredsednicu SNS. -Otomesemnogogovori.Mislimdajeuredudato razjasnimo,prostozbogsvihpri~akojepostojeujavnosti-podvla~i\uri}. -Kadsmokodpolitike,svojupoliti~kufunkciju sam zamrzla i jo{ ako vam se ne svi|a to {to imam

-Ono{tobibilovrlokorisnojestetodasenebaveprodukovawemaferaiPRaktivnostima,ve}svojim poslom- rekao je Stoj{i}, saop{tavaju}i stav LSVokadrovskimre{ewima:Predlogkandidataza viceguvernerapodr`avamo,a{toseti~eDRIprotivsmotogadasemewastarisastav. LSVje,kakojerekaoStoj{i},pozitivnoiznena|enapredlozimazaviceguvernere,rekav{idatopokazuje da je Jorgovanka Tabakovi}a “glas razuma u SNS”.

URS:Mla|iKrkobabi} jeprofesionalac [efposlani~kegrupeUjediwenihregionaSrbije VladimirIli} izjaviojeju~edanevidini{tasporno u izboru zamenika predsednika Partije ujediwenihpenzioneraSrbijeMilanaKrkobabi}a zadirektora„Po{taSrbije”. „NemamsumwiupogleduizboradirektoraPo{te da on nije profesionalac. Profesionalizam ne iskqu~ujedanekokojepoliti~arnijeistovremenoi profesionalac,ondanevidimni{taspornoutome”, rekaojeIli}novinarimauSkup{tiniSrbije. Upitan da prokomentari{e izbor Krkobabi}a u kontekstupredizbornogobe}awaodepartizacijiSrbije,Ili}jekazaodaURSneodustajeodonoga{toje govorioupredizbornojkampawi,odnosno,odprofesionalizacijeupravqawajavnimsektoromuzemqi.

LDP:Skandal Poslanik Liberalno demokratske partije Bojan \uri}oceniojedanaskaoskandalozanizborMilana Krkobabi}azageneralnogdirektora„PTTSrbija”, dodaju}i da Krkobabi} nema nijednu kvalifikaciju zatufunkciju. „Skandaloznojedasezamenikpredsednikavladaju}epoliti~kepartijeimenujezadirektorajavnogpreduze}a,makariuv.d.stawu.Tojepreduze}eodogromnogstrate{kogzna~ajaiimabuxetzaovugodinuod 220 miliona evra”, rekao je \uri} novinarima u Skup{tiniSrbije. LDP,kakojedodao,smatradaKrkobabi}nemanijednukvalifikacijudaobavqatajposaoidajewegov radnopravnistatus„sumqiv”. „Onjeju~edo{aouSkup{tinuSrbijetvrde}ida nismoupravu,ondajepropustiodausaliopovrgne na{eargumentedaju}icini~naobja{wewada}evremepokazatidalijeonuspe{andirektorPTT”naveo je\uri}.Kakojedodao,uPTTSrbijaradioko15.000 qudiaKrkobabi}nemanijednupotrebnukvalifikacijudatajposaoobavqanavaqanna~inosim{toje funkcionerPUPSisinpredsednikatepartije. S.Stankovi}

TVIT CRTICA Provala DirektorSPOinarodniposlanik AleksandarJugovi} bele`ide{avawa izDomanarodneskup{tine: Jutros sam u zgradi Narodne skup{tinezatekaofilmskuekipuizItalije. Verovatno su potrebe filma da budemnogostatista. Jugovi}jo{otkriva:Jednogpoliti~ara odmah provalim kad la`e. ^im otvoriusta…

Tre}i~ovekuDS, Bane Nastrana~kimizborimauDS,sada je ve} sasvim izvesno, bi}e vi{e od dva kandidata za predsednika stranke.Tojena“Tviteru”ju~epotvrdioi

predsednikbeogradskeop{tineVra~arBranimirKuzmanovi}Bane, koji se spomiwe u kuloarima kao “tre}i ~ovek”. Da, ta~no je. :-) Mislim da tre}i kandidat ima ve}e {anse, objavio je Kuzmanovi}na“Tviteru”.Napitawe dali}esepojaviti“kaotre}ikandidat?”, Kuzmanovi} ka`e: “Sasvim mogu}e”.

Pquckawe nalajni Ekspremijer Zoran @ivkovi} kritikujeLigunalajni. - LSV je zgo`ena, opravdano, jer je umalonoviupravnikPozori{tamladih u Novom Sadu u~estvovao u odvratnimrealityshow emisijamazajedno

sa Nenadom ^ankom, zapisao je @ivkovi}. Na to mu odgovara jedan od fanova :Ho}emoliseaktiviratimalo,nekom alternativom, nekom novom idejom, ili }emo samo pquckati sve oko sebe poTviteru? @ivkovi} odgovara potvrdno: Naravno,zarsumwa{?

Basketdrug SPO-vac Milan \uki} “pri~a” na lajani: SreodugaBotu,rekaomuonajtvit da sam od pre nedequ dana fri za basket,al’sadjeonunekojgu`vi,izbori,aiki{ovitoje.Nekadsusetiskali svi vi|eniji da sa wim igraju basket,sadoni{tosugaispaliliho}e

to da zaborave, nama je Bota bio i ostaodrug.

Maco,maco… [efica NP Maja Gojkovi} “diskutuje”naTviteru: Super je {to }e politi~ki postavqeniLSVkadrovioti}iizinstitucija~ijijegradosniva~,aliMaca,pisachoroskopaisli~no???,u“~udu”je MajaGojkovi}.

(Pre)skupo kafenisawe Napredwak Vladimir \ukanovi} “`ali”senalajni. Kafajeo~iglednodostaposkupela, po{topojedincikojisuni~imizazva-

nipostalinekoine{toudr`avi,ne seteseninakafuvi{edazovu,zapisaoje\ukanovi}nalajni.

Jok,Vesna Savetnik nekada{weg predsednika Srbije Neboj{a Krsti} “ razmi{qa” naTviteru: “MalojenenormalnodajeiDrecun dobiofunkciju,aVesnaPe{i} -jok!”

MojMilane A funkcioner LDP Bojan \uri} “zapevao”nalajni: “Moj Milane, kad u Po{tu po|e{...”,aliiotkriofanovima:Plata generalnog direktora PTT je 220.000 dinara! S.St.


politika

dnevnik

VladaSrbijeodbilaamandmane SVM,LSViDS Vlada Srbije odbacila je amandmane koji su na predlo`ene izmene Zakona o buxetskom sistemu predlo`ili poslanici SVM, LSV i DS zahtevaju}i promenu predlo`ene osnovice, na osnovu koje bi se izra~unavalo sedam odsto buxeta Srbije za vojvo|ansku kasu. Vlada Srbije predlo`ila je da osnovicu ~ine rashodi kojisefinansirajuizporeskihprihoda, SVMjezahtevaladametodologijaostane istaidaje~ine„prihodiiprimawaod prodajenefinansijskeimovine“,dokjeza

LSVtotrebalodabude„rashodnastrana buxeta“. Vladauobrazlo`ewusvojeodlukenavodidapredlo`enore{ewetrebadaobezbedi makroekonomsku stabilnost, a pre svegapredvidivostistabilnostfinansirawanadle`nostiudu`emvremenskomperiodu, kako se ne bi de{avale „velike i neopravdano velike oscilacije u visini buxetaAPV“. Ustavomutvr|eniprocenatodsedamodstoprimewujesenaonajdeobuxetakojiima

redovanistabilankarakter,odnosnonaporeskeprihodekojiu2012.premapredlogu rebalansaiznose700,6milijardidinara. Naosnovupredlo`enemetodologije,realizovala bi se ustavna odredba o visini buxetaAPViobezbedilobisedavisina buxetaAPVnezavisiodvanrednihprihoda i primawa Republike, odnosno da finansirawe buxeta APV bude iz realnih izvora, a ne iz finasirawa deficita buxetaRepublike,ukazujuizVladeSrbije. S.St.

BALINTPASTOR,REPUBLI^KIPOSLANIK

Vojvodinatrebakona~noda tra`iza{tituUstavnogsuda [efposlani~kogklubaSaveza vojvo|asnkih Ma|ara u republi~kom parlamentu Balint Pastor upozorio je da su predlo`ene izmene zakona o buxetskom sistmu protivustavne i da predstavqaju „veliku zamku„ za Vojvodinu, jer se wima onemogu}ava realizacija ustavnenormepokojojPokrajini sledujunajmawesedamodstorepubli~kog buxeta. On je za „Dnevnik” izjavio i da bi bilo sasvim logi~no da pokrajinska amdinistraciaj zbog toga pokrene postupkapredUstavnimsudom,{to je ina~e prekju~e najavio i predsednikVladeAPVBojanPajti}. Pastor je ukazao da Vlada Vojvodine,naosnovu~lana187.Ustava, ima eksplicitnu mogu}nost i nadle`nsot da se u ovom slu~aju obratiUstavnomsuduSrbije. - Ako pokrajinski premijer BojanPajti}ostanepritomeda }e tra`iti za{titu ustavnosti ukoliko se pokrajinski buxet o{teti, onda }e kona~no po~eti da{titiustavnipolo`ajVojvodine,{toina~enije~iniotokom posledwe ~etiri godine. I u tome }e imati na{u apsolutnu po-

dr{ku-istakaojefunkcionerSVM-a. On je naveo da je obrazlo`ewe Vlade Srbije za odbijawe amandmana SVMa, kao i amandmana DS-a i LSV-a na predlo`ene zakonske izmene, „~udno”i „neupotrebqivo”. A odbacio je i tvdrwe ministra finansijaMla|anaDinki}a da }e po usvajawu novog paketa fiskalnih zakona osnovicazaobra~unvojvo|anskog buxeta biti ve}a nego do sad, navode}i da je

Mara{:ZaminusodgovoraniPajti} ^lan predsedni{tva Ujediwneig regiona Srbije Slobodan Mara{ kritikovaojepredsedniakVladeAPVBojanaPajti}a zbognajavedabiPokrajinazbogneizvr{avawaustavnihnormiofinansirawuVojvodine,pokrajinskavlastmoglapodneti`albuUstavnom sudu.Upisanomsaop{tewuzamedije,Mara{jePajti}aoptu`ioda izbegavavlastituodgovornostzadugogodi{wezakidawetransfera pokrajinskombuxetu,kojeje,kakonavodi,rezultiralominusomod osammilijardidinarauvojvo|anskojkasi.Onjevojvo|anskefunkcioneresavetovaoidabibilocelishodnije„dasekona~noizbore zausvajaweZakonaofinansirawunadle`nostiAPV”,dodav{ida utomemogura~unatinasvesrdnupomo}URS-a.

takvo ministrovo tuma~ewe kontradiktorno predlo`enim zakonskimre{ewima.Atimpredlozima, prema wegovim re~ima, predvi|a se da se pokrajinskih sedam odsto ra~una od rashoda koji se finansirajuizporeskihprihoda. -Itojejednavelikazamkajer }emo`dasamodvatri~ovekauzemqiznatikolikajetaosnovica, {toostavqaprostorizamahinacije. Naime, u dr`avi pored rashodapostojeiizdaciitro{kovi zadu`ivawaipitawejekako}ese ti rashodi kwi`iti. Jer, postoji mogu}nost da rashodi koji se finansirajuizprihodabudumawiod izdataka koji se finansiraju iz poreskihprihoda,iutomslu~aju }e i osnov za definisawe buxeta Vojvodine biti mawi. Kqu~ni je problem, dakle, {to mi ne znamo koliki je taj osnov i ako to bude usvojeno onako kako je predlo`eno, mi ubudu}e ne}emo mo}i da utvrdimokolikoVojvodinatreba dadobijeizrepubli~kogbuxetaobjasniojePastor,dodav{idase time potpuno obesmi{qavaju ustavne garancije finansirawa Vojvodine. B.D.Savi}

subota22. septembar2012.

3

PREMIJERIVICADA^I]:

Nikonemorada {titiVojvodinu odVladeSrbije Premijer Srbije Ivica Da~i} najavio je narednih nedeqa sastanaksapredsednikomVlade Vojvodine Bojanom Pajti}em i predsednikompokrajinskeskup{tineI{tvanomPastorom.Na tomsastankubiseakteridogovorili o odnosima republi~ke i pokrajinske vlasti, rekao je Da~i} i dodao da niko ne mora da {titi Vojvodinu od Vlade Srbije. On je posle sastanka sa specijalnim izaslanikom EU i potpredsednikomslova~keVladeMiroslavomLaj~akom napitawenovinaradali}esesastatisaBojanomPajti}emuvezisa rebalansom buxeta kojim je predvi|eno da Vojvodina ne dobijesedamodstobuxetarekaoda je sa wim razgovarao, ali ne u vezisabuxetom. „Razgovaraosamprenekoliko nedeqa telefonom sa Bojanom Pajti}em i I{tvanom Pastorom i saglasili smo se da odr-

`imosastanakkakobismosedogovoriliodaqojsaradwirepubli~kih i pokrajinskih vlasti sa`eqomdaseiska`edr`avno jedinstvo u vezi sa postoje}im stawem i da ne dozvolimo da se politi~ki zloupotrebe odluke Ustavnog suda”, izjavio je Da~i}. Onjerekaodaciqtihrazgovora biti iznala`ewe re{ewa koje}ebitiuskladusaUstavom Srbije i statutom Vojvodine i daVladaSrbijenemanameruda osporavaautonomijuVojvodine. „Sastanak nema veze sa buxetom ve} sa ukupnom situacijom imaju}i u vidu da je posledwih nedeqaimesecibiloneprimerenihizjavaopotrebiinternacionalizacijetogpitaweiwene zloupotrebe u prakti~no dnevno politi~ke svrhe. Nema potrebedanekoautonomijuVojvodine{titiodVladeSrbije” rekaojeDa~i}.

REKLI SU

Tadi}:Nemamzamerku naPajti}a PredsednikDemokratskestrankeBorisTadi} ka`e da je bitka za predsednika DS va`nija od onekojujevodioumaju,kadasuodr`aniparlamentarniipredsedni~kiizbori,onjeodgovorio danaizvestanna~injeste,jerje„uverenumisionarskuuloguDS,aonazavisiodonogkojevodi”. Komentari{u}i za{to potpredsednik DS Dragan\ilasnebimogaodaima„misionarsku” ulogu,Tadi}jeza„Ve~erwenovosti”kazaodajetozato{tosmatra dajena~innakoji\ilasplaniradavodistrankuusuprotnostisa tommisijom.Napitawedalibivi{evoleoda,recimo,vojvo|anskipremijerBojanPajti} budewegovprotivkandidat,onjerekao dauop{tenezna{tabibioPajti}evprogram. „Alionpo{tujeprincipeorganizacije:radizapokrajinu,radi zarepubliku,radizasve,nesamozasebe.Naweganemamnikakvu zamerku.Onimapunlegitimitetzakandidaturu”,dodaojeTadi}.


4

ekonomija

subota22.septembar2012.

MINISTARKAENERGETIKEZORANAMIHAJLOVI]

Ni`acena strujezamale potro{a~e Ministarka energetike Zorana Mihajlovi} najavila je promenu tarifnog sistema, prema kome }e najve}i potro{a~i pla}ati najvi{e.Istovremeno}eonisamalom potro{womimatibeneficije.

„Jane}udalicitiramsacenom struje,alionanijejeftina.Xaba cenaakonemo`edaseplati”,rekla je ona pred otvarawe tre}eg me|unarodnog CEDEF energetskogforuma.Mihajlovi}evajeobjasniladajeprioritetwenogministarstva da obezbedi dovoqne

koli~ineenergenata,poodr`ivim cenamaidaradinapove}awuenergetskeefikasnosti. Govore}i o izgradwi termoelektrane „Nikola Tesla” B3, ona jerekladajevrlojasnoda}etoraditi nema~ki RWE i da se nedavno potpisani memorandum sa wima razlikuje potome{tojeizawegastalavlada.Ministarkajerekla da su formirane radne grupeida}eseunajkra}em periodurazgovaratiodetaqima ugovora, a da bi izgradwa mogla da po~ne u drugom kvartaluidu}egodine. „Sakineskimpartneromkojije pomiwanutomposlumo`emorazgovarati,ukolikosuonizainteresovanizaodre|enevidoveu~e{}a unutar projekta„, izjavila je Mihajlovi}eva.

„Kola”~ini 1,2odsto srpskogBDP-a Kompanija„Koka-Kola”saop{tila je da srpskoj ekonomiji donosi345milionaevradodate vrednosti godi{we, odnosno 1,18odstobrutodoma}egproizvoda. Kako pokazuju rezultati Studije o dru{tveno-ekonomskom uticaju poslovawa kompanije„Koka-KolaHelenik„,„Koka-Kola„ sistem godi{we u buxetSrbijeuplatitrimiliona evraporeza. Navodi se i da „Koka-Kola„ zapo{qava1.300radnikaigodi{we zaposlenima isplati 22 miliona evra neto zarada. Ako biselokalnoposlovawe„Koka-

Kola”sistemazamenilouvozom, srpska ekonomija bi pretrpela gubitakod51milionevra(0,17 odsto BDP-a) u pogledu dodate vrednosti i skoro 2.700 radnih mestaili0,09odstoukupneradnesnage,navodistudija. Generalni direktor „KokaKola Helenik Srbija„ Ramon Vajdingerrekaojedajetakompanija u posledwe tri godine u proizvodwu i objekte u Srbiji ulo`ila 30 miliona evra, a samoutoku2011.potro{enoje70 miliona evra na nabavku u Srbiji i tako podr`ali privredu zemqe.

dnevnik

ODDANASNABENZINSKIMPUMPAMANAFTNEINDUSTRIJESRBIJE

Litargorivajeftiniji dotridinara Posle pro{lomese~nih nekolikouzastopnihposkupqewagoriva, na doma}em tr`i{tu litar }e, za promenu, pojeftiniti. Naime, NaftnaindustrijaSrbijenajavila jeda}eoddanassniziticenenaftnihderivatanabenzinskimstanicama, a zbog kretawa na svetskoj berzi nafte i naftnih derivata, kao i ja~awe kursa dinara. Bezolovni benzin BMB 95 bi}e jeftiniji za tri dinara, dok }e cene evropremijuma BMB 95, dizela D2 i evrodizela biti ni`e za 1,5 dinar.Osimsni`ewacenagorivana benzinskim stanicama NIS-a, u ovojkompanijiodju~esuni`eiveleprodajne cene -benzina evropremijuma BMB i bezolovnog BMB95 za tri dinara, dizela D2 od 0,5 do dva dinara, a evrodizela od 0,5 do 1,5dinarapolitru. Ovo sni`ewe cena goriva uskorobimoglodaseodraziinacenu derivata na benzinskim pumpama

drugih u~esnika na tr`i{tu. Po re~ima generalnog sekretara Udru`ewa naftnih kompanija SrbijeTomislavaMi}ovi}a,unarednih nekoliko dana o~ekuje se i da }e ~lanice tog udru`ewa sniziti

cene naftnih derivata i to onda kada se postoje}e zalihe privedu kraju. Iako sni`ewe cena goriva nije veliko, svakako je dobra vest, posebno posle neprestanog rasta ce-

MAWINSKIAKCIONARIZREWANINSKEFIRMEPITAJUDR@AVU

Kojevlasnik „@itoprodukta” ^lanovi Udru`ewa mawinskih akcionara „@itoprodukta„zatra`ilisuoddr`aveda hitno re{i status ove zrewaninske`itomlinskekompanije,odnosnopitawevlasni{tva nad72,8odstoakcija.Predsednik tog udru`ewa Qubomir Juri{i} podse}a u izjavi za „Dnevnik” da je firma juna 2006. godine prodata \or|u Bo`i}u,komejenakon~etiri godine,pore{ewuVi{egsuda uBeogradu,privremenozabraweno da raspola`e ve}inskim paketom akcija „@itoprodukta„,zbogsumwedajekaojedan od biv{ih ~elnika PIK „Zemun„imovinustekaokriminalom.Nakontoga,72,8odstoakcija povereno je Direkciji za su pekara i mlin izdati u zaupravqawe privremeno oduzekup firmi „Don Don„, „@itotomimovinom. prod ukt„ nas tav io svoj rad - Firma je nakroz usluge pristavila poslovajema, skladi{te^udnojeito{to wa i su{ewa `iwe, imen ov an je kont rol or kap itarica i da je u seplate tala, a uz saglawem u tren utn o zaposlenima snost Dir ekc ij e posleno trideredovnoispla}uju, za deo „@it op rosetakradnika. a`irora~un dukta„ iznajmqen U zahtevu upuje slov en a~k om firmejeublokadi, }en om nadl epredu z e} u „Don `nim dr`avnim ka`umali Don„ po ceni od organima, Udruakcionari 25.000 evra. Ali, `ew e maw inmi ni dan as ne skih akc io n ar a znamo gde se taj novac upla}utra`iidasepreispitaprije. ^udno je da se plate zapovat iz ac ij a „@it op rod ukt a„ slenimau„@itoproduktu„rekoji je prodat na drugoj aukdovno ispla}uju a `iro ra~un ciji za, kako se navodi, samo firmejeublokadi–tvrdiJumilion evra, iako je vredelo ri{i} i podse}a da je, po{to od14do20miliona.

- Neophodno je pravosna`no re{itipitawetitulara,odnosno vlasnika 72,8 odsto akcija „@itoprodukta„, koje se jo{ uvekvodenaBo`i}a.Doktraje ovakvostawe,mimawinskiakcionari smo onemogu}eni da raspola`emosvojimakcijamau iznosu od 27,8 odsto, jer niko ne`elidakupiobjektepodhipotekom. Jo{ je gore zato {to nisu ras~i{}eni odnosi vlasni{tva - rekao je Juri{i} i ustvrdiodajeBo`i}svojevremenonanezakonitna~inpodigaobankarskikredittako{to je celokupnu imovinu „@itoprodukta„ dao pod hipoteku, bez konsultacije sa malim akcionarima kojima je sada onemogu}eno da raspola`u svojom imovinom. @.Balaban

na.Naime,gorivojeskupoiretko sekupuje,alitarderivatase,prakti~no, ne mo`e kupiti ispod 150 dinara, jer je cena najpovoqnijeg dizelaD2zakojidinarvi{aodte cifre,dokseostaliderivatiprodajuzavi{eod164dinara.Uzsni`ewe cene, kupovina }e biti povoqnijaitozaokostotinakdinaraporezervoaru. Budu}idacenagorivanijeista nasvimbenzinskimpumpama,jerto zavisi od kompanije i lokacije pumpe, treba re}i da, u principu, odstupawa nisu velika. Ipak, za u{tedujepotrebno,akojemogu}e, obavestitisegdejecenagorivanajpovoqnija, a razlike su, uglavnom okonekolikodinara,aliidodvadesetakdinarapolitru,jernapojedinim benzinskim stanicama za litar evropremiujuma, pre pojeftiwewa,trebalojeizdvojitiivi{eod190dinara. D.Mla|enovi}

Kompjuter usvakoj drugojku}i Vi{e od polovine doma}instavauSrbiji,55,2odsto,posedujera~unar-3,1odstovi{eu odnosu na pro{lu godinu, dok internet prikqu~ak ima 47,5 doma}instava,{tojepove}awe od 6,3 odsto, pokazalo je najnovije istra`ivawe Republi~kog zavoda za statistiku. ^ak 38,9 odsto ispitanika nikada nije koristilora~unar,dok48,4odsto nikada nije koristilo internet, saop{tila je statistika, predstavqaju}i istra`ivawe o upotrebi informacionokomunikacionih tehnologija, sprovedeno sedmi put na teritorijirepublikeSrbije,pometodologijiEvrostata. Najzastupqeniji ure|aj u doma}instvujeidaqetelevizorsa 97,2odsto,potomsledemobilni telefon-83,9odsto,kablovska televiza-44,5odstoilap-topsa 21,4odsto.Vi{eod2,5miliona gra|anakoristira~unarsvakog dana,ainternetvi{eod2,1milion. Oko 3,1 milion gra|ana koristilojera~unaruposledwa tri meseca, a udeo korisnika prema nivou obrazovawa je najve}i u korist visokoobrazovanih 83 odsto, 71,8 odsto su sa sredwimobrazovawem,a29,7odsto korisnika ima obrazovawe maweodsredweg. Oko38odstodoma}instavau Srbiji ima {irokopojasnu internetkonekciju{tojepove}awe od sedam odsto. Zastupqenost Internet prikqu~ka najve}ajeuBeograduiiznosi60,5 odsto, u Vojvodini ona iznosi 49,3,aucentralnojSrbiji40,6 odsto.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom Tehnika, Vr{ac

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

EMU

evro

1

112,9753

115,2809

117,9324

112,6294

Australija

dolar

1

91,0724

92,9310

95,0684

90,7936

Kanada

dolar

1

89,2591

91,0807

93,1756

88,9858

Danska

kruna

1

15,1500

15,4592

15,8148

15,1036

Norve{ka

kruna

1

15,1891

15,4991

15,8556

15,1426

[vedska

kruna

1

13,3233

13,5952

13,9079

13,2825

[vajcarska

franak

1

93,3294

95,2341

97,4245

93,0437

V.Britanija

funta

1

141,3428

144,2273

147,5445

140,9101

SAD

dolar

1

86,9375

88,7117

90,7521

86,6713

Kurseviizovelisteprimewujuseod21.9.2012.godine

Promena %

Cena

Promet

BELEX 15 (437,57 -0,39)

20,02

1.253

6.265

Privredna banka, Beograd

7,79

83

16.600

AIK banka, Ni{

-0,73

1.359

2.351.150

BB Minakva, Novi Sad

7,48

5.417

54.170

NIS, Novi Sad

0,00

626

3.102.476

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

4,62

430

1.635.976

Komercijalna banka, Beograd

-1,67

1.000

642.100

BIP u restrukturirawu, Beograd Pet akcija s najve}im padom

3,33 Promena %

31 Cena

12.250 Promet

Imlek, Beograd

3,17

2.898

2.123.935

Soja protein, Be~ej

^okolend, Para}in

-40,00

8.100

162.000

-0,66

449

308.228

Energoprojekt holding, Beograd

Novosadski sajam, Novi Sad

-25,00

600

69.000

1,18

515

5.654.356

Termomont, Novi Sad

-20,00

560

73.360

Globos osigurawe, Beograd Trgovina 22, Kragujevac Vojvo|anskih top-pet akcija

Promet

4,62

430

1.635.976

-0,02

9.295

92.950

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.580

18.960

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.300

23.000

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.380

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.200

104.000

615.250

Tigar, Pirot

-9,13

209

146.020

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

389

0,00

100

100.026

-10,71 Promena %

1.250 Cena

52.500 Promet

0,00

626

3.102.476

Topola, Ba~ka Topola

0,00

35.000

1.260.000

1.150

Cena

Jubmes banka, Beograd

-16,67

0,00

Promena %

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

NIS, Novi Sad

Stari Tami{, Pan~evo

Naziv kompanije

Soja protein, Be~ej

-0,66

449

308.228

Neoplanta, Novi Sad

3,24

350

111.900

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

Dinki}kupio novi„fijat” Ministar finansija Mla|an Dinki} je,danprepo~etkazvani~ne prodaje novog modela „fijat 500L„,potpisaokupoprodajniugovoripostaovlasnikovogautomobila.Dinki}jeuizjavidostavqe-

nojTanjugunaveodaje„fijat500L„ kupio na bankarski kredit sa rokomotplateodpetgodina. „Prenekolikogodina,mnogiu Srbijinisuverovalida}eprojekatkojisampokrenuosaFijatom zaista uspeti i da }e se u proizvodnimhalamauKragujevcujednog danaproizvoditiautomobilivrhunskesvetskeklase”,dodaojemi-

nistar. On je podsetio da je tada javno obe}ao da }e biti prvi kupacnovogmodelaautomobila,jer jeodsamogstartadubokoverovao u uspeh ove velike industrijske investicije koja je od ogromnog zna~aja za ukupni privredni razvoj Srbije. Dinki} je izjavio da}e„fijatom500L„ wegova supruga i on zameniti„Pe`o206„ star 12 godina koji sudosadavozili,napomenuv{i da }e u skladu sa zakonom, ovu imovinsku promenu prijaviti i nadle`noj agenciji. Najjeftinijaverzija tog automobila u Srbiji ko{ta 13.490evrasaPDV-om,anajskupqa 18.690evra. Podsetimo da je svojevremeno, pregotovo10godinatada{wiministarfinansijakupioautomobileproizvedeneuKragujevcu.Re~je o Bo`idaru \eli}u, koji je 2002. godine kupio „jugo kabriolet„, a tajautoidanasponekadvozi.

„Nezavisnost” protivmawihplata Ujediweni granski sindikat „Nezavisnost”najaviojeda}eorganizovati tribine po Srbiji na kojima}eobjasnitipravusadr`inu predloga Zakona o utvr|ivawu maksimalnezaradeujavnomsektoru, s obzirom da }e wegov pravi efekatbitismawivawezaradesamo onima sa najni`om i sredwom platom.Predsedniktogsindikata Branislav ^anak je na konferencijizanovinarerekaodatajzakon, koji je u skup{tinskoj proceduri, ima samo dobar naslov i da }e po wegovom usvajawu biti pogo|ene svedelatnostiujavnomsektoru. ^anak smatra da }e zaposleni sa najni`im primawima podneti

najve}i teret tog zakona, dok }e direktori iz partijskih redova biti u povla{}enom polo`aju i mo}i da nagra|uju politi~ki podobne radnike u javnom sektoru. Naprimer,akojenekojavnopreduze}e ostvarilo dobit, pa je Upravni odbor mogao do sada, uz saglasnostvlade,tudobitdaraspore|uje,ajedanodna~inajebio „varijabila” za zaposlene odnosnomoglajedasepodeli13.plata, dok sada zaposleni prema novom zakonune}emo}itodaostvare,ve}}esamorukovodiocipreduze}a mo}i da dobiju 13. platu, kao da radnici nisu zaslu`ni za ostvarenudobit.

subota22.septembar2012.

5

EKONOMISTITRA@E[TEDWU,PREMIJER@ELIVE]UPOTRO[WU

Kakotro{itinovac kojinemamo Srpska Vlada danas neefikasno tro{i novac na mnogo stvari, ali jednom kada budete imali rast, ima}ete i novac kojisemo`eupotrebitizapotro{wunastvarinakojedr`ava `eli da tro{i novac, poru~io nam je prv i ekon om is ta SvetskebankezaEvropuiAzijuIndermitGil.Drugimre~ima:javnapotro{wanemorabiti nu`no lo{a, ali onda kada ima{tadasetro{i. OvomkratkomizjavomGilje nanekina~in„presudio”upolemicikojaseposledwihdana ponovorasplamsalaizme|udoma}ih ekonomista i predstavnikaSBiMe|unarodnogmonetarnogfonda,sjednestrane,i premijera Srbije Ivice Da~i}a, s druge. Prvi ve} godinama govore kako ovda{we vlade, s obzirom na sve ve}i mawak u dr`avnoj kasi i ogroman javni dug,morajudaseokrenesmawewu javne potro{we, dok predsednikVladetvrdidajezemqa i previ{e {tedela i da „onaj ko nema ne mo`e da {tedi, a gra|aniSrbijenemajuvi{e”. - Ekonomska politika koju mo`emo u ovom trenutku realnodavodimonemo`epozivati samonastezawekai{ai{tedwu - ka`e Da~i}, napomiwu}i da„`ivizadankadanamMMF iSBne}etrebati”. Premijer ~esto poku{ava da uka`edajeprirodaovogspora kojeg ima sa ekonomistima i predstavnicima me|unarodnih finansijskih institucija ideolo{ke prirode i navodi da je ono {to on naziva „neoliberalnim modelom” umrlo, a da on kao lider socijalisti~ke stranke `eli da vodi levi~arsku politiku koja }e se zasni-

MencigerublizakDa~i} Jedan od retkih ekonomista koji je u polemici prethodnih danapodr`aostavoveIviceDa~i}ajesteprofesorekonomije naPravnomfakultetuuQubqaniJo`eMencinger kojika`e dajeinsistirawena{tedwipropastidamujepolitikasrpskogpremijerabliska. - Osnovi problem razvijenih zemaqa je {to imamo vi{ak proizvodwe,anedovoqnotra`we,akadasekaore{eweuvodi {tedwa to je po mom mi{qewu sasvim pogre{no. Ako jedan {tedi,adrugirazbacujetojedobrozawega,aakosvi{tedeto jepropast-ka`eMencinger.Onjeistakaodamujebliskoono {toje~uoodDa~i}akojije,izme|uostalog,naveodagra|ani Srbijenemajuodakleda{tedeidajezare{eweekonomskesituacijepotrebnodasepokrenenoviinvesticioniciklus. -Ono{toka`epremijerveomamijeblizu.Imenesmatraju zalevi~arauSloveniji-navodiMencinger. vati na pove}anoj potro{wi dr`ave koja bi posledi~no doveladoprivrednograsta. Prvapreprekaskojomsetakva politika sudara sadr`ana je upravo u onome {to je Gil poru~io: kako tro{iti novac

koji nemamo. Buxetski deficit se kons tantn o pov e} av a, Srbijajesvezadu`enijaakreditn i rejt ing joj neu m oq iv o opada,{tozna~ida}enambitisveskupqedasezadu`ujemo. Na kraju, iako ve}ina gra|ana

svakako nije zadovoqna svojim `ivotnimstandardom,nemo`e se re}i da je dr`ava Srbija preth odn ih god in a nar o~ it o {tedela: narastaju}i mawak u buxetu jednostavno zna~i samo jedno-daje,baremonajdeostanovni{tva ~iji su prihodi vezanizadr`avu,`iveoboqenego{totosnagadoma}eprivrede dozvoqava. S obzirom da to dosadanijepodstakloprivredni rast, pitawe je kako }e takva politika pomo}i u budu}nosti. U tom smislu i nekada{wi guverner Narodne banke Radovan Jela{i}, koga je aktuelna Vlada pozvala nazad u ovu instituciju,ka`edajejedinarealna alternativa za sada{wu ekonomsku situaciju u Srbiji smawivawe potro{we. Prema re~ima Jela{i}a, neke od teorijski mogu}ih alternativa su ipove}avawejavnogdugaistimulisawe javne potro{we, ali to se, dodaje, u pro{losti nije pokazalo kao dobar recept jer nijedovelodorastainvesticijave}dopove}awaduga. -Zadu`ivawedr`avezakrediteprivredikaoalternativa nikadainigdenijedalodobre rezultate - naveo je, isti~u}u da se i dr`ava suo~ava sa problemomfinansirawa,ainflacija ~ini zadu`ivawe u dinarimapreskupimnadu`irok. - Najte`i zahvati se moraju preduzimati odmah, popularne mere su lepe, ali od wih nema mnogo para, po principu da se smawujunajvi{eplateujavnom sektoru. Za svako odugovla~ewe danas, mora}ete duplo da uradite kasnije - ka`e biv{i guvernerNBS. V.^vorkov


6

POQOPRivRedA

subota22.septembar2012.

AGRARNIBUYETVE]ISAMONAPAPIRU

dnevnik IMLEKPOVE]AOOTKUPNECENE

Mlekaresamene Kasate`a, spasavajusto~arstvo aseqacinaistom Agrarnibuxetrasteliraste,u rebalansu,kakoka`uuVladi,~ak i za 60 odsto, a poqoprivrednici dobijajusvemawe.Nakojuforui uzkakveakrobatike-te{kojeobjasniti. Elem, uporno se plasira pri~aotomekakojeseqa~kakasa svete`a,azapravorazlikaizme|u ovogiprethodnogbuxetaje-ista. U celoj papazjaniji vaqa se dobranopomu~itidasedo|edorealne slike o agrarnom buxetu. Kasa biv{eg ministra poqoprivrede, trgovine, {umarstva i vodoprivredeDu{ana Petrovi}a je,kako jesamgovoriozana{list,bilaza 47odstove}aodprethodneiiznosila je 49,5 milijardi dinara, a agrarnibuxetjeiznosione{tovi{eod30milijardidinara. Me|utim, o ~emu se tu radilo za agrarni buxet za 2012. godinu Vladajeizdvajala23milijardedinara, a do 49 milijardi stiglo se tako{tosusopstveniprihodiministarstvanaduvanina26milijardidinara.Pomenimo,kaosopstve-

odsto. Pritom, da Ministarstvo poqoprivrede planira da u buxet ubaci ne samo subvencije, nego i takozvanu investicionu komponentu,takoda}e„svim poqoprivrednicima koji `ele, bilo samostalno bilo udru`ivawem,da grade nove hladwa~e,su{are i druge skladi{ne kapacitete,biti omogu}eno

Postojedvemogu}nosti:ilinijepove}anbuyet, iliMinistarstvopoqoprivredenijenaplatilo sopstveneprihode,{tojemaweverovatno ni prihodi ra~unaju se pare koj sti`uodizdavawadr`avnihwiva, naknade za odvodwavawe... O~ekivawada}esenaovajna~innapunitikasao~itosubilanerealna,odnosnobilasulepadekoracijauizbornoj kampawi u kojoj je milozvu~noodzvawalodaagrarnibuxet iznosi pet posto ukupnog republi~kog. Buxet aktuelnog ministra poqoprivrede Gorana Kne`evi}a nakon rebalansa iznosi}e 41 milijardu dinara. Tako|e, od ministra finansija i privrede Mla|ana Dinki}a ~ujemo da }e se buxet za poqoprivredu i daqe uve}avati,te da su sredstva za agrar u rebalansu buxeta za ovu godinu pove}ana za 60

da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 30do 40odsto vrednosti wihove investicije„. Me|utim, u predlogu rebalansu buxeta,kakosmosemogliuveriti uvidom u novu ra~unicu, vi{e ne mo`e da se razlikuje {ta su sopstveniprihodi,{tane.Naime,navedenasusamoukupnasredstva,tako da je sada sve na jednoj liniji. Stoga,postojedvemogu}nosti:ili nijepove}anbuxetilistvarnonisunapla}enisopstveniprihodi,a u tom slu~aju se postavqa pitawe kakojetomogu}ei{tajebilosa zakupom zemqi{ta, naknadama, taksama... -Buxetjestepove}an,aliusu{tininemaprostorazanekenove

mere.Tosuzapravomerekojesamo pla}aju dugove Du{ana Petrovi}a.Alinekotrebaidaka`e:„Zadu`iose,nijeimaopareamipla}amo wegove dugove„, umesto {to slu{amo o tome kako je pove}an buxet i navodno opredeqeno novih deset milijardi dinara zbog su{e - ka`e za „Dnevnik” biv{a ministarka poqoprivrede Ivana Duli} Markovi} isti~u}idajejedino{tojetudobro~iwenicada }e platiti Petrovi}eve dugove zato{tosupoqoprivrednicira~unalinatajnovackadsuu{liu proizvodwu. Onaobja{wavadasuurebalansu izagrarnogbuxetazapravoizbrisanivlastitiprihodiitosesada iskazuje u zbiru, a svi sopstveni prihodi su preba~eni na liniju subvencija. -Ubuxetujebilozasubvencije 17 milijardi, ali to nikako nije moglopokritisveuredbe,uveliko jeprema{eno.Zapravo,preuzetoje 10 milijardi vi{e obaveza nego {tosuimalipara.Stogajesadana linijusubvencijapreba~eno26milijardijerupravotolikosuizra~unali da je potrebno da se plate svi dugovi - obja{wava Ivana Duli}Markovi}. S.Glu{~evi}

IPOKODJU^EPREUZIMAKUKURUZ

Po~elasezonau zrewaninskojskrobari Industrija prera|evina od kukuruza IPOK u Zrewaninu, koju jepreuzelapan~eva~kakompanija “Almeks”,odju~ejezapo~elaprijem kukuruza u svoje silose, kako

alidajepitawedali}etoiuspeti,sobziromnaovogodi{wusituaciju kada je kukuruz u pitawu, a izazvanu su{om i desetkovanim prinosima.

biobezbedilapotrebnekoli~ine sirovina za pokretawe proizvodwe. Generalni direktor “Almeksa”Nenad Ratkov potvrdiojeju~e za “Dnevnik” da zrewaninska skrobaraplaniradaupotpunosti napuni silose kojima raspola`e,

-Vide}emokoliko}emouspeti daotkupimo.Ali,mi}emopreuzeti sav kukuruz koji nam bude bio ponu|en–rekaojeRatkov. Ju~era{wa cena po kojoj je IPOK preuzimao kukuruz do 20 postovlageiznosilaje26dinara,

plusPDV,ali}eonabitimewana. Zatoje,pore~imaRatkova,kooperantimanajboqedaseuovda{woj skrobari informi{u o dnevnim cenama. - Isplata za preuzeti kukuruz obavqasezatridopetdana,ito zasvekooperante,bezobziradali poti~uizsredwegBanata,Kikinde,iliju`nogBanata.Potompitawunepravimonikakvurazliku –istakaojeRatkov. “Almeks”mo`edanastaviproces preuzimawa IPOK-a i pokretawa proizvodwe, po{to je pro{log ~etvrtka Komisija za za{titu konkurencije kona~no izdala pozitivno re{ewe o daqempostupkukupovinefabrike. Odgovorkomisijeotomedali}e Pan~evci, po preuzimawu IPOK-a,bitimonopolistikada je proizvodwa skroba u pitawu, uslediojeposlevi{eoddvameseca nakon {to je gazda “Almeksa” Miroslav Aleksa, na javnoj aukciji, izlicitirao 959 miliona dinara za preuzimawe nekada najve}eskrobarenaBalkanu. @.Balaban

Re~strukeinajboqih paoraop{enici Udru`ewe poqoprivrednika Klub 100P plus, u saradwi sa asocijacijom „Vojvodina agrar„ idoma}inom-Institutomzaratarstvo i povrtarstvo, organizujetre}esavetovawe„P{enica roda 2012/2013“ u ponedeqak, 24.09.u19~asova,uOdeqewuza kukuruznaRimskim{an~evima. Bi}ere~ioagrotehniciza proizvodwu hlebnog `ita,

rentabilnosti proizvodwe, cenama p{enice na berzama – danas i u narednom periodu, kaoiosistemujavnihskladi{ta. Eminentni stru~waci re}i}esvojeotehniciproizvodwep{enice,anajboqivojvo|anski poqoprivrednici, koji posti`u evropske rezultate, kako po prinosu, tako i poniskimtro{kovimaproiz-

vodwe i ostvarenom profitu, govori}eosvojimiskustvima. Predava~i na savetovawu bi}e direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo prof.dr Borislav Kobiqski, prof. dr Miroslav Male{evi}, dr Radivoje Jevti}, poqoprivrednici Pavle Nenadovi} izVogwa,Vojislav Male{ev izKa}a...

„Imlek” je pove}ao otkupnu cenusirovogmlekazatridinarapolitru,sa36na39dinara, saop{tenojeiztekompanije. „Imaju}i u vidu su{u i smawewe primarne proizvodwe mleka, „Imlek” je ovim potezom nastavio politiku podsticawa proizvodwe sirovog mleka kao ozbiqne sirovinske osnove”,istaklisuutojkompaniji. Svetlana Glumac, direktorka korporativnih poslova Dunav hrana grupe u okviru koje posluje „Imlek”, istakla je da taindustrijamleka`elidapomognefarmerimakojisesusre}usasveve}imposledicamasu{e,kaoipove}awemtro{kova primarneproizvodwe. „Strate{kiciq„Imleka”je da nastavi da bude lojalana farmerima. Neophodno je o`ivqavaweiza{titadoma}eproizvodwe, ali i realan kurs dinara, {to sada nije slu~aj”, zakqu~ilajeona. Proizvo|a~imlekatvrdeda bi sa ovako paprenim cenama sto~n e hran e, otk upn a cen a

mleka trebalo da bude barem 56dinaradabiproizvodwaopstala. „Trenutno dobijamo 35 dinara za litar, ali iskqu~ivo za ekstra klasu mleka”, izjavila je Sawa Bugarski, predsednik

cenu,onda}epotro{a~iplatiti ceh. Bez direktnog u~e{}a dr`ave koja bi subvencionisalacenuovajproblemjener{iv, naglasilajeona. Poskupqewe mleka je neminovno,sve~e{}esemo`e~uti,

Sto~arineodustajuodzahteva Skup{tinaCentralneasocijacijeproizvo|a~amlekaVojvodinezakazanajeza~etvrtak27.septembrauMastercentruNovosadskogsajma,sapo~etkomu12~asova. Premasaznawu„AgroServisa”,farmerinaovomskupu}eista}izahtevepremaMinistarstvupoqoprivrede-uzranijedase sveisplatepremasto~arimaubrzajuCentralnaasocijacijasmatrakaospaszamle~nogovedarstvosubvencionisawecenahrane kojasekupujeufabrikama.Onipredla`udaosnovicazaobra~unbudefebruarskicenovnik,adarazlikudoaktuelnihcena nadoknadiMinistarstvopoqoprivrede. Asocijacijatra`iihitnuizmenuuredbeodavawuuzakupdr`avnogzemqi{tapokojojsto~arinebipla}alizakupzemqeza 2013.godinu. Asocijacijeproizvo|a~amleka dodaju}ida gotovo60odstosto~aradobijapolitru27dinara. Onajenaglasiladasavteret ne mogu da snose mlekare, jer ako farmeri dobiju adekvatnu

anezvani~nara~unicapokazuje dabicenatrebalodamusko~i vi{e od 50 odsto. Tako bi, u slu~ajudaizostaneozbiqnapomo} dr`ave, cena litre mleka bila100dinara.

Suncokretnaberzi stigaodo60dinara Cenesvihrobakojimasetrgovaloproteklenedeqe, osim soje su u porastu, saop{tila je Produktna berza.Tajrastnijeveliki,aliovakvopona{awetr`i{tauovomperiodujesuprotnosvimo~ekivawima. Jesewiperiodpopravilukarakteri{esezonskipad cenapoqoprivrednihproizvodagenerisanpove}anom ponudom.Me|utim,pro{logodi{weslatkemukeproizvo|a~a„gdesmestitiletinu“,ovegodinejezamenilazebwaokoprinosa,kojajesamodoneklekompenzovanadobrimcenama. Cenakukuruzaseproteklenedeqekretalananivou izme|u27,00din/kgbezPDVi27,30din/kg.Procentualno,rastmerennivoomprose~nihcenauovomuodnosunaprethodninedeqniperiod,jeiznosio2,08odsto,

{to je za vremensku distancu od nedequ dana sasvim uo~qivporast. P{enica,statisti~kiimamawinedeqnicenovni rastodkukuruza,alijerasponceneutokusamenedeqemnogove}iikretaoseod27,10din/kgbezPDV,pa do 28,00 din/kg. Prose~na cena trgovawa je iznosila 29,62din/kg(27,42bezPDV),{tojeza1,26odstove}a cenaodprosekaizprethodnenedeqe.Suncokretjedostigao svoj ovosezonski maksimum od 59,94 din/kg (55,50bezPDV),{tojeza2,78odstovi{eodceneiz prethodnenedeqe. Sojajeprodavanapoceniod73,44din/kg(68,00bez PDV)iliza4,62odstomaweodcenetrgovawauprethodnojnedeqi.


Du`nicimasekustruju Istekao je rok za pla}awe ra~una, obave{tava Elektrodistribucija „Novi Sad”, koja }e u ciqu naplate velikih dugovawa za utro{enu, a nepla}enu elektri~nu energiju, primewivati nepopularne mere u vidu obustave isporuke elektri~ne energije neurednim plati{ama. Do kraja meseca, svakodnevno, na teritoriji podru~ja Elektrodistribucije „Novi Sad” bi}e anga`ovano

izme|u 25 i 35 monterskih ekipa koje }e dnevno obra|ivati oko 800 naloga. Iz ovog preduze}a apeluju na kupce da izmire dugovawa za utro{enu elektri~nu energiju kako ne bi do{li u situaciju da im ista bude obustavqena. Radno vreme blagajni, u poslovnoj zgradi „Elektrovojvodine” u Novom Sadu, radnim danima je od 7 do 18 ~asova i subotom od 8 do 12. I. D.

Veseqena „Kameni~komgro`|ebalu” Manifestacija “Kameni~ki gro`|ebal”, {esta po redu, odr`a}e se danas i sutra pored terena Fudbalskog Kluba “Fru{kogorac” u Sremskoj Kamenici. Program }e danas po~eti u 15 sati, kada }e nastupiti KUD “Vinogradar” iz Ledinaca, deca iz O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” iz Sremske Kamenice i Tambura{ki orkestar “Zlatino jato”. O~ekuje se i izlo`ba ru~nih radova, meda, rakije, raznih slatki{a... Organizator manifestacije je Udru`ewe “Fru{kogorski biseri”. N. R.

Novosadska subota22.septembar2012.

S

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646, 571-322

hronika

Tr`nicentarotvaravrata 11.oktobra Gradona~elnik Milo{ Vu~evi} odr`ao je ju~e radni sastanak sa direktorom izraelske kompanije „Big Si” Robertom Jahavom, koji je tom prilikom najavio da }e 11. oktobra biti otovoren veliki tr`ni centar na Sentandrejskom putu. Na po~etku }e biti zaposleno 500 Novosa|ana a u tr`nom centru }e se na}i mnogi po zna ti in ter na ci o nal ni brendovi. - Ovo je ozbiqan projekat, kako za Novi Sad, tako i za nas. Znamo da je ovde, kao uostalom i u celom svetu, te{ka situacija i zato je najva`nije {to donosimo radna mesta - rekao je Jahav. Vu~evi} je iz razio za dovqstvo {to se tako veliki projekat za na{ grad, ali i zemqu privodi kraju i najavio da je primarni ciq gradske vlasti dovo|ewe novih investicija i otvarawe novih radnih mesta.

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555, 525-261, radnimdanom od8do20, subotomod8do14

bila, duga oko ~etiri kilometara, nikako se nije smawila. A ona nije bila jedina u gradu. Ni{ta ~udno:redovan remont rafinerije u Pan~evu se odu`io, izgradwa nove rafinerije u Novom Sadu je zastala, zbog ratnih neprilika u svetu uvoz benzina nije bio redovan... N. C.

PREDSTAVNICI IZRAELSKE KOMPANIJE „BIG SI” KOD GRADONA^ELNIKA VU^EVI]A

Kadrastboli kak va zas tav ic a za predzborn o mah aw e, ili biv a zanemaren, tako mi na kraju svi zajedno uop{te nismosvesnikakvismoukupno. A sve statistike i pojmovnioblicisiroma{tvau zvani~nim studijama mogu se presko~iti, dovoqno je samo da se ~ovek pro{eta Bulevarom oslobo|ewa oko Futo{kepijaceishvati}e. A. Latas

Benzinto~ilikappokap U leto 1982. u nije bilo dovoqno benzina. Ipak, mnoge je iznenadilo {to su 22. septembra 1982. sve benzinske pumpe skoro sasvim presahle. Zato su ih i no}u i dawu opsedali automobilisti koji su mogli da kupe samo po 15 litara. Na „Maloj pe~urci” u Novom Sadu, na primer, kolona automo-

Telefoni:0214806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

vi prizivaju investicijeiradnamestaugradu, ali stalan i bome i osetan rastqudstvaokojembrine bele`iCentarzasocijalni rad.Podatakdajeovegodine jednokratnu pomo} tom centruzatra`ilo800qudi vi{e nego pro{le godine u isto vreme jasno iskazuje trend.Pitawejesamo,{ta jezanassiroma{tvo? Kako je to rastegqiv pojam, koji ~esto slu`i kao

V remeploV

DANAS I SUTRA U SREMSKOJ KAMENICI

Tr`nicentar„BigSi”nalazisena Sentandrejskomputu.Prodajnamestaucentru ima}ekompanijeDIS,C&A,„Dajhman”, „Wujorker”,„Tako”…Napo~etku500novih radnihmesta

- Nadam se da }e ovaj posao biti pozivnica i drugim kompani jama da ula`u u na{ grad, posebno onima koje bi in vesti rale u proizvodnu delatnost. Tako|e, o~ekujemo odli~nu saradwu sa Republi~kom i Po krajin skom vladom u re{avawu ovih va `nih pitawa - izjavio je Vu~evi}. Tr `ni cen tar „Big Si” prostire se na 40.000 metara Foto:F.Baki} kvadratnih i sastoja}e se od maloprodajnog parka i {oping centra sa velikim parkingom od 1.500 mesta. Svoja prodajna mesta u centru ima}e kompanije DIS, C&A, „Dajhman”, „Wujor ker”, „Tak o” i mnogi drugi. G. ^.

ZBOG PLANIRANIH RADOVA

Radni~ka ulicabez vode „KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mre`i bez vode }e dan Cisterne sa pitkom vodom bi }e po sta vqe ne na uglu Stra`ilovske i Radni~ke ulice i na uglu Radni~ke i Ulice Stevana Musi}a. I. D.

Foto:S.[u{wevi}

„Cvetnapijaca”idanas Qubiteqi biqaka i hortikulture jo{ danas od 8 do 20 ~asova mogu da posete drugu jesewu „Cvetnu pijacu” na platou ispred Spensa. Posetioci }e mo}i da vide ponudu velikog broj iz-

laga~a koji proizvode sezonsko, saksijsko cve}e i sadnice i opreme za ure|ewe dvori{ta, ba{ta i balkona. Ulaz je besplatan. A. Va.

Promotivna vo`wa biciklima O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka34, tel:639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa48/I Tel:442-645, 677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrste prevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664, 6350-740

Biciklisti~ki klub “Fru{kogorac”i „Novi Sad” organizuju Masovnu promotivnu vo`wu biciklima, koja }e se odr`ati danas od 18 do 19 sati, a okupqawe biciklista je u 17.30 na Trgu slobode. ^lanovi kluba pozivjau sugra|ane da se pridru`e ovoj akciji, koja je uprili~ena kako bi se obele`io Svetski dan bez automobila. Dru`ewe se nastavqa na Ribarskom ostrvu uz porciju pasuqa, a u~esnici }e imati priliku da svojim potpisom doprinesu pokretawu inicijative za ure|ewe Kameni~kog parka. N. R.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

subota22.septembar2012.

DNEVNIK

NOVAGRADSKAVLASTODLU^ILAOKLISI

Stopgradwiregionalne deponije UDRU@EWEPROTIVDIJABETESAUDE^JEMSELU IGERONTOLO[KOMCENTRU

Proveromprotiv {e}era

Predstavnici Udru`ewa protiv dijabetesa grada Novog Sada posetili su ju~e De~je selo u Sremskoj Kamenici. Bila je to prilikadasesvim{ti}enicima i osobqu izmeri nivo {e}era u krvi,krvnipritisak,telesnate`ina, visina, indeks telesne mase,procenattelesnemasno}e. Nakontogaodr`anojepredavawe na temu zdrave ishrane i fizi~ke aktivosti i svi su dobili edukativneflajereodijabetesui

medicinski~asopis„Me-Dij”kako bi se informisali o ovoj masovnoj hroni~noj bolesti, koja je postalapravaepidemijakakokod nas,takoiu~itavojEvropi. Udru`ewe protiv dijabetsa sa lekarima dijabetolozima i aktivistima posetili su i Gerontolo{kicentarnaLimanui u Futogu, gde su tako|e penzionerima proverili zdravstveno stawe i podelili edukativni materijal. I.D.

OBELE@ENDANALCHAJMEROVEBOLESTI

Planzapomo}obolelima Povodom obele`avawa 21. septembra, Svetskog dana Alchajmerove bolesti, Udru`ewe gra|ana „Alchajmer“ dodelilo je priznawapredstavnicimaGradaiPokrajinekojisudoprineli raduUdru`ewa,azaslu`nimpojedincimaiinstitucijamauru~enesupoveqezali~nazalagawa. -Udru`ewejepredaloAkcioniplaniprogramzaAlchajmerovu bolest Vladi Republike Srbije i nadle`nim ministarstvimasaciqemdapokreneinicijativuzapomo}obolelimana nacionalnom nivou - rekla je predsednica Udru`ewa gra|ana “Alchajmer”NadaBa{i}. Ta~anbrojobolelihoddemencijeiAlchajmerovebolestiu Srbijinijepoznat,aliseprocewujedaihimaizme|u100i160 hiqada.Tajbrojstalnoraste,ausvetusesvakih20godinaudvostru~uje,pajesepredvi|ada}edo2050.biti116milionaobolelih.LekazaAlchajmerovubolestnema,alipravovremenadijagnozaiblagovremenaterapijaubla`avajupostoje}eispre~avajupojavunovihsimptoma. A.Va.

DaNas U GRaDU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-12.15, 14.15, 16.20), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30, 12.45, 14.30, 14.45, 16.15, 16.30, 20.40), „Uspon mra~nog viteza” (18.15, 21.15), „Nedodirqivi” (18.20), „^udesni Spajdermen” (12.20, 15.00), „Pla}enici 2” (18.05, 22.35), „Vanzemaqci u kom{iluku” (16.10), „Bornovo nasle|e” (20.10), „Hrabra Merida” (12, 12.10,14, 14.10, 16,18.10), „Za~in za brak” (18.10), „Pritajeno zlo” (20.30, 22.30), „Meda” (18, 20, 22.10), „Imate li znawe za drugo stawe” (22.25), „Uhvati ritam 4: revolucija” (18.30, 20.15, 22.15) KCnS: „Prometej” (19), Vrata (21)

PoZoRi[tA Pozori{te mladih, mala sala: „Kvarna farma” (11)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka

RO\ENI Unobosadskomporodili{tuodprekju~eu7~asovadoju~euisto vremerodilesu: BLIZANCE(dvade~aka):SawaNovakovi}izIn|ije, DEVOJ^ICE:MajaBara~kov,Sawa[evi},DianaFistri}, TatjanaJovnaovi}, JanaLazarevi}, JelenaSav~i}, Bo`anaDrqa~a i JasminaGa{i} izNovogSada,DanijelaSrdi} izKa}a,Anita^onki} iz^uruga,TamaraKran~ei} iz^erevi}aiMiaSoviq izFutoga, DE^AKE: Aldijana Popovi}, Sowa Kuqevi}, Svetlana Stanki}, Eleonora[iket,AleksandraHorwak, ZoricaRadevi}, An|aMarkovi} izNovogSada,DanijelaUrmovi} izRumenke,OlgicaJoji} iz^eneja, Jelena Pisar i Tamara Spremo iz Futoga, Bo`ica Ba}anov iz Paraga,DanijelaPani}izPetrovaradina,DijanaPopovi} izRakovca,MajaTopalovi} izSomboraiNata{aDun|erski izSrbobrana.

saHRaNE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni @arkoMilanaSuyum(1926)u11.15~asovaiMaraStipeBla`an(1928)u12~asova.

Nova gradska vlast stopira}e izgradwu regionalnedeponijenaKlisi,akakosaznajemoodzamenikagradona~elnikaipredsednika gradskog odbora DSS-a Borka Ili}a to je je napisano i prilikom potpisivawa koalicionogsporazuma.Ili}jepodsetioda seovastrankairanijezalagaladasenegradi regionalna deponija i Novom Sadu, po{topostojeidruga,premawegovimr~ima, mnogoboqare{ewa. -DemokratskastrankaSrbijezdu{nosei ranijeprotivilazvani~nompredlogupredhodnegradskihvlastioizgradwiregionalnedeponijekodnaseqaKlisa,Nemanovcii Peji}evi sala{i i na stotinak metara od pivare Hajneken – ka`e za na{ list Ili}. Po na{im propisima deponija mora biti

udaqena bar 1,5 kilometara od naseqenog mestaidvakilometraodpogonaprehrambeneindustrije. Ili}jeistakaojeidajejo{prepetgodina Skup{tina Vojvodine usvojila Studiju prostornog razme{taja regionalnih deponija.Ta studija zabrawuje gradwu na potesu nakomjeprethodnagradskavlasttoplanirala.Jedanodrazlogazazabranuizgradwe, kakopi{eutomdokumentujeito{tobise onanalazilauneposrednojbliziniiizvori{tanaRatnomostrvu,kojijenajzna~ajnijiizvorgradskepitkevode. Nau~nicisaNovosadskoguniverzitetasu jo{pre25godinatvrdilidadeponijakojaje sme{tena na izlasku iz Novog Sada prema Temerinu ne predstavqa pogodan prirodni

terenzauklawawesme}a,dajeopsanostod zaga|ewaokolineipodzemnihvodavelika, dazarazeprenosepticeiinsektiidapo`ariopasanozaga|ujuokolinudimomineprijatnimmirisom. Kako je ranije rekla Ru`ica Igi} iz DSS-a,uEvropisuve}nekolikogodinazabrawenedeponijeisvedr`aveimajuspalionicesme}a.Podsetimo,predhodnagradska vlastusvojilajepredlogidonelaodlukuda seporedpostoje}egradiregionalnadeponija. Na pomenutu deponiju trebalo je da se sliva sme}e iz celog Ju`noba~kog okruga. Izgradwa je trebalo je da se finansira iz buxetagrada,PokrajineiRepublike,akako jeranijenajavqenove}jenapravqenaiprojektnadokumentacija. Q.Nato{evi}

PIJA^NAVAGA:PREDTEZGAMATANKINOV^ANICI

Po~elakupovinanakomad Povr}e i vo}e na pijacama te{kopronalaziputdokupaca.Najjeftinijejesezonskopovr}eivo}ekomejeuodnosunaprethodni mesec u proseku cena ni`a za 20 dinara.Tankinov~aniciuvelisu novina~insnabdevawa,kupovinu na komad, pa umesto kilograma kupci`eledakupe~etiripaprike, ili desetak krompiri}a. Po re~imaprodavacasaFuto{kepijace,ovakote{kafinansijskasituacijanepamtiseodavno. “Pazarjemali,padokseplate da`bine ostane za puko pre`ivqavawe. Cene proizvoda su po na{emmi{qewurealne,alipo{tonarodnemaparaiovoimje skupo. Nema vi{e kupovine na kilogram,qudiuzimajunakomad, onoliko koliko im treba za ru~ak”,ka`etrgovacsapijace. Trgovcipoku{avajudapove}ajuprodaju,paseuposledwevreme veoma ~esto mogu videti ponude

telefoni

jo{spustimcenubi}uugubitkuka`etrgovacsaFuto{kepijace KristijanFain. Uodnosunajulnajvi{ejepojeftiniospana},sa160na50dinara.Krastavcisusa55spu{teni na 40 dinara, a crni luk je jeftinijiza5dinara,pajetrenutna cena 35 dinara za kilogram.Glavicabeloglukajezadr-

DANASHUMANITARNAPRIREDBA

VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800-300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

od tri kilograma za 100 dinara. Cewkane je sve ~e{}e, trenutno najvi{e prilikom kupovine namirnicazazimnicu. -Kupcimasutrenutnonajproblemati~nije cene paprike i krastavaca, jer je vreme zimnice. Kukaju, ali kupuju. Poku{avaju i sa cewkawem ali ne mogu da im iza|em u susret, jer ako

`ala staru cenu od 20 dinara, kao i kupus: 40 dinara po kilogramu.Uodnosunajulcena{argarepeseudvostru~ila,pakilogramko{ta100dinara.Za15dinara poskupeo je i krompir; kilogramstaje50dinara. Pojeftinilesujabuke,stajuod 65dinara,{tojeza50odstojeftinije nego u julu. Gro`|a je sa julskih 200 dinara po kilogramu paona100,doksubreskvezadr`alecenuod80dinarapokilogramu.Bananeko{tajuod55do70dinara,zakolikosuihtrgovciprodavaliiujulu,akru{keseprodajupoceniod90do120dinara. Kilogram {qiva je za 10 dinara skupqi, pa trenutno ko{taju 80 dinara, a isto toliko poskupele suimaline,pasesadakorpicaod pola kilograma mo`e kupiti za 120dinara.Uodnosunajuldiwa je skupqa 20 dinara, pa je kilogram50dinara. N.R.

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA

SvetskigovornikNikVuji~i} naSpensu Svets ki poz nat mot iv ac io n i gov orn ik, AustralijanacsrpskogporeklaNikVuji~i} predstavi}e se Novosa|anima danas u 19 ~asovauvelikojsaliSpensa,aistogdanaod10 do12~asova}ebitigost{kole“MilanPetrovi}”naNovomnasequ. Nik je ro|en sa retkim sindromom tetra amelija, bez udova. Uprkos ovom nedostatku, onpliva,surfuje,igragolf,anedavnojeizveoiprviskoksapadobranom.Dosadajedr`aopredavawau43dr`avepred4,5miliona

NOVOSADSKOPOZORI[TEOTVORILONOVUSEZONU

Udvori{tupasuq, nascenipredstave UNovosadskompozori{tuju~ejezvani~nopo~ela nova sezona tradicionalnim pozori{nim slavqem-takmi~ewemvojvo|anskihma|arskihdramskihpisaca.Me|utim,doksusenasceni„kuvale„ predstave, u dvori{tu se kuvao pasuq. I sve to u takmi~arskomduhu. Tri gluma~ke ekipe predvo|ene Atilom Nemetom,AronomBala`om i^abomRablovski dinstale su {argarepu, luk i seckale papriku, dok je drugi deogluma~keekipe,uzpomo}re`iseraPeteraGemze, Zoltana Pu{ka{a i Kokana Mladenovi}a uve`bavao dramske komade nastale za samo jedan dan. Naime, dan ranije, dramski pisci Ana Terek, Zol-

Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

Foto:S.[u{wevi}

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

qudi, me|u kojima su dr`avnici, politi~ari,aliiosobesaposebnimpotrebama. Ulaznicepoceniod500dinaramogusekupitinablagajniSpensa,ukwi`arama“Vulkan”uMerkatoruiZmajJovinojulici,kaoi nasajtugigstix.com,asavprihod}ei}iuhumanitarne svrhe. Manifestaciju su podr`alifondacijaAnei VladeDivca,proslavqenog ko{arka{a, kao i princeza Katarina i teniserNovak\okovi}. A.Va.

tanDawi iJuditFerenc napisalisutridramska teksta na osnovu naslova novinskog ~lanka -”Neka sejavenajboqi”.Poovimtekstovima,zasamodan, nastalesupredstavekojejepublikamogladapogledasino}nasceniNovosadskogpozori{ta.Gluma~-

komansambludoma}inapridru`ilisuseiglumci izSubotice,Beke{~abeiTemi{vara,aprviputu istoriji ovog takmi~ewa i glumci Srpskog narodnogpozori{ta. Napitawe{tajelak{e„skuvati„-pasuqili predstavu,dobilismoodgovordaje,ipak,pasuq lak{i,jerkakavgoddabio,poje{}ese,zarazlikuodpredstavekoja,akojelo{a,nemo`eda se „svari”. Kako bilo, glumci Novosadskog pozori{ta odbarali su idelan na~in da zapo~nu novusezonukoja}e,akosepojutrudanpoznaje, bitizanimqivaidinami~nakaowihovju~era{wipoduhvat. J.Zdjelarevi}


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota22.septembar2012.

9

ZASEDALA SKUP[TINA GRADA

Samonekimustanovama novi~elnici PrvasednicaSkup{tinegrada s novom skup{tinskom ve}inom (SNS, DSS,SPS i odborni~ke grupe“SvizaNoviSad”i“Novi Sadodmah”)odr`anajeju~e.Imenovani su upravni i nadzorni odbori javnih preduze}a i ustanova iizabranonekolikonovihvr{ilaca du`nosti direktora ustanovakojimajeosniva~Grad.Izabranasuinovaskup{tinskatela.Za v.d. direktora Muzeja grada imenovana je Vesna Jovi~i} (SNS), du`nosti je razre{en dosada{wi v.d. direktora „Radosnog detiwstva”drDraganMilo{evi} (DS), akakosmosaznalikandidatzanovogdirektorajeMarkoGrgurevi} (DSS). Miroslav Kopawa (SPS) ostaje na mestu direktora Zavoda za za{titu spomenika kulture, dokjezav.d.direktoraZavodaza zdravstvenuza{tituradnikaimenovanMirko[ipovac (DSS). Novi v.d. direktora Zavoda za zdravstvenu za{titu studenata je prof.drVeselinDickov (SPO)a Zavodazahitnumedicinskupomo} drBogdan@ivanovi} (odborni~ka grupa„NoviSadodmah”).Nadosa-

~lanaGradskogve}akojiimasumwivoobrazovawe. -Napadaminapametdanabilo kojina~inomalova`imgospodina BeluKurinu,alioniwegovaromska nacionalna zajednica su izmanipulisani i zloupotrebqeni od strane nekih koji su zauzeli zna~ajnepolo`ajeujavno-komunalnim preduze}ima,anekisu~aki~lanoviVe}a.Tosuistionikojisuna |ur|evdanskim izborima kupili desetipohiqadaglasovauNovom Sadu za dve po dve hiqade dinara.Ina~e, najinteresantnije kadrovskore{ewejeizborprof.dr Marka Cari}a u upravni odbor Zavodazaizgradwugrada.Onjesuvlasnik Fakulteta za menaxment na kome je masterirao predsednik Republike Tomislav Nikoli}. Da li se na taj na~in SNS odu`uje imenuju}iganatomesto-rekaoje Jak{i}. Odgovaraju}i na prozivke Jak{i}a Bela Kurina je kazao da je istorijski doga|aj {to se jedan Rom nalazi u Gradskom ve}u, i da imtomestopripada.Svojeobrazovawenijehteodakomentari{e,doda{wimfunkcijamaosta}edirek- di za najodgovornije i najva`nije dav{idanemoradazna~idajeonaj torDomazdravqaMilanKrtini} funkcije.Neverovatnojedaseoni s fakultetom, ili zvawem magi(SPS) i Apotekarske ustanove kojisukadrovalinisurukovodili strapametnijiodnekogkotazvaNovi Sad Slobowanema. danka MihailoZa predsednivi} (SPS). ka Upravnog odZa v.d. direktora Muzeja grada imenovana je -Kadsuupitabora Zavoda za Vesna Jovi~i} (SNS), a Zavoda za zdravstvenu wudirektorikoji izgradwu grada nisu razre{eni za{titu radnika Mirko [ipovac (DSS), Zavoda za imenovan je novi upravni odzdravstvenu za{titu studenata prof. dr Veselin Ilija Andrijebori sagleda}e da Dickov (SPO), Zavoda za hitnu medicinsku pomo} vi}, a za predli }e oni ostati, sednika Nadzordr Bogdan @ivanovi} („Novi Sad odmah”) ili}eeventualno nog Marijana predlo`itiSkupDuki}, „Apola” {tini wihovo Goran Iveti} i razre{ewe i imenovawe drugih. onimnajva`nijim;daje~ovekute- MitarRadowi},„^isto}e”SloboUkoliko bude tako, imena novih meqen u struci. Kadrovalo se po dan Tasi} i Milo{ Stanisavqedirektoraustanovabisemoglane- ro|a~kokumovskojvezi–rekaoje vi},„Zelenila”StevanRadoni}i }inadnevnomredunekeodnared- preddnik Gradskog odbora Srpske Vladimir Meleg, JGSP-a Nenad nihsednicagradskogparlementa- radikalnestranke\ura|Jak{i}. Ron~evi} i Nenad Miqu{, „Inrekao je predsednik Skup{tine DodaojedaseuistorijiNovog formatike” Danijel Kula~in i gradaSini{aSevi}. Sada prvi put desilo je da imamo BogdanKuki}.

Foto:F.Baki}

Opozicija (DS,LSV,SRS) je na ju~era{woj sednici glasala samo za sastav radnih tela i komisija Skup{tine, nakon ~ega su iza{li iz sale. Sa sednice su iza{li nakonrasprave. - Zabriwavaju}e je da gradona~elnik Novog Sada nije do{ao na prvusednicu,nakojojsebirajuqu-

Predsednik Upravnog odbora „Lisja” je Dragi{a Vasiqevi}, a NadzornogodboraAleksandar^arevicki, Toplane Mirko Zori} i Borko Radi{i}, „Parking servisa”BrankoJeremi}iBla`oVujovi}, „Poslovnogprostora”Zoltan Horvat i Gordana Miti}, „Puta” Branko Baq i Vlade Savanovi}, Spensa Milo{ Egi} i Zoran Mihajlovi}. Predsednik Upravnog odbora „Stana”jeJevremJawi} aNadzornog Mitar An|eli}, „Tr`nice” Slobodan^epi} iVojislavKolarov, „Urbanizma” Budimir Go|evac iMiloradBeatovi},„Vodovodaikanalizacije”RadovanStepanovi} iMiroslavPiqi},TONSaMarkoRadin iDra{koLon~ar, Zavodazaza{tituspomenikakultureRankoBabi}iVladimirSamarxi},MuzejagradaDraganaKraguqac iMilanaArwa{,IstorijskogarhivagradaVesnaJovi~i} i ^edomirGu`vica,Gradskebiblioteke imenovan Petar Ja}imovi} i Radivoj Ni{ovi}, Pozori{ta mladih Branko Koprivica i Maja

Glumac Maca odustao Nezvani~no smo saznali da glumac Dragan Marinkovi}Maca ne}ebitinovokadrovsko re{ewe za v.d. upravnika Pozori{ta mladih. Sam je odlu~io da ne prihvati predlog SPO, odnosno odborni~ke grupe „SvizaNoviSad”kojisuga natomestopredlagali.

Crnobarac, Novosadskog pozori{ta Ildiko \antar i Silvija \antar, Kulturnog centra Davor Pereula i Nemawa Novakovi}, Ateqea „61” Jelena Crnobrwa i @eqkoTodorovi}. Predsednika upravnog odbora KIC „Mladost” je Du{an Kova~evi}, a Nadzornog Nevena Bubuq, KIC„Kisa~”StevanStankov iAlzbetaDijak,Fondazaunapre|ivawe vokalne umetnosti mladih Milan Vuka{inovi} (nema nadzornog odbora).PredsednikUpravnogodbora DomazdravqajeBorkoMilanovi} a Nadzornog Sandra Stefan - Miki}, Apoteke „Novi Sad” Biqana Baro{ev~i} i Bojana Matanovi}, Zavodazazdravstvenuza{tituradnika Tomislav Ugarkovi} i Zora Bjeki}, Zavoda za zdravstvenu za{titustudenataDraganLagunxin i BorislavNikoli},Zavodazahitnu medicinsku pomo} Nohad Edin Tab{ iDejanTasi},CentrazasocijalniradPetarMudrini} iJelenaKe{eq. B. Markovi}

SKORO 2.000 SAOBRA]AJKI OVE GODINE

Brzinaialkoholuzroknevoqa Uprkoskonstantnimapelimasaobra}ajnepolicijeiredovnimizlascimanateren,od2.656 saobra}ajnihnezgoda,kojesuse,odpo~etkagodine do kraja avgusta, dogodile na teritoriji Ju`no-ba~kogokruga,~ak74odsto,odnosno1.965, bilojeuNovomSadu.Ipak,kakosaznajemoiz novosadskesaobra}ajnepolicije,ovegodinebiloihjeza611mawenegoprethodne.Premare~imaoficirasaobra}ajnepolicijeSlavkaKova~a,uovihosammeseciprime}enojeismawewe nezgodasanastradalimlicima,jerihjeovegodinebilo762,aprethodne806,dokjeu2012.poginulo11osoba,alane20.Kaoglavniuzroksaobra}ajnihnezgoda,ovajoficirnavodinepa`wu voza~a. - Nepropisno skretawe, okretawe, kretawe vozila i neprilago|ena brzina su naj~e{}iuzroci.Tako|e,saobra}ajnenezgodeposledica su neustupawa prvenstva prolaza i

vo`we pod dejstvom alkohola - kazao je Kova~. Prema statisti~kim podacima saobra}ajne policije,ugradujebilo3.512prekr{ajaprekora~ewabrzineizme|u11i20kilometarapo~asuiznaddozvvoqenebrzinei1.058slu~ajevakadajebrzinai{laido50kilometarapo~asuvi{eoddozvoqenog.Sagovornikjedodaodaserad saobra}ajaca ponajvi{e zasniva na otkrivawu ovakvihuzroka,kaoitra`ewuna~inadasebroj nezgodadovedenaminimum.Onjerekaodajeod januaradojuna2012.godinezabele`no25.587saobra}ajnihprekr{aja,dajeizvo`weiskqu~eno 3.060 qudi, a od toga je wih 2.024 bilo pod dejstvom alkohola. Kako statistika ka`e, u te{komalkoholisanomstawu,gdejekoli~inaalkoholaukrvibilaod1,2dodvapromila,bilo je 395 qudi, a preko dva promila imalo je 115 osoba.

U AMBULANTI U RUMENA^KOJ ULICI

Kursomprotiv nikotina

Novagrupazaodvikavaweodpu{ewapo~iwesradom uponedeqak,24.septembra,uCentruzaprevencijuuambulantiuRumena~koj102,u18~asova.Prijavqivaweza poha|awe ove grupe mogu}e je preko telefona na broj 021/479-0668i064/80-88-120,mejlomcpznovisad@gmail.com ilili~nimdolaskom.Kursjebesplatanifunkcioni{e poprincipupetodnevnogplana. I. D.

[toseti~enaj~e{}ihmestagdesesaobra}ajkede{avaju,Bulevaroslobo|ewauzeojeprimat. Kriti~neta~kesu,kakojeobjasniosagovornik, ugaoBulevaraoslbo|ewaiUlicacaraDu{ana, kao i ugao sa Futo{kom ulicom i Bulevarom kraqa Petra prvog. Problemati~an je i ugao ovogbulevaraiRumena~keulice,auposledwe vreme saobra}ajci imaju problema i sa uglom ulicaCaraLazaraiCaraDu{ana.Premami{qewuovogoficira,kru`nitokovisuidealna re{ewazamestasavisokomfrekvencijomsaobra}aja,poputNovogSada. -Tosuraskrsnicegdesevozilakre}umawom brzinomizatojeimawemogu}nostidado|edo nezgoda.Ukolikoihibude,posledicesumale, odnosnouglavnomjeupitawumaterijalna{teta. U kru`nim tokovima nezgode se de{avaju zbogneustupawaprvenstvaprolaza-objasnioje SlavkoKova~. A Jerini}

REHABILITOVANI ZAVISNICI DOBRI FUDBALERI

Tim„Raskr{}a”ufinalu Fudbalska ekipa Udru`ewa za pomo}zavisnicima„Raskre{}e”plasiralaseufinalenovosadskeHetriklige rekreativacaitakopokazaladajeposle le~ewa od narkomanije mogu}e nastavitinormalan`ivot.Kapitenekipe,kojijeisambioovisnikonarkoticima, ali i nekada{wi fudbaler FK „Kabel” Stanislav Davidovi} - Cane ka`e da je ovo jo{ jedna potvrda da je

poslesvega{tosupro{li,ipak,mogu}eposti}iuspehe,pa~akipro`iveti stare raspr{ene snove o fudbalskim dostignu}ima.Ondodajedasuposledesetinaba~enihgodinanastavilidase bore, `ive i ni`u uspehe na svim `ivotnimpoqima. Ekipausvomsastavuima9rehabilitovanihzavisnika. M. S.

GRADONA^ELNIK POHVALIO PO@RTVOVANOST SR\ANA STOLI]A

Ru~nisat novosadskomheroju Gradona~elnik Novog Sada Milo{Vu~evi}primiojeju~eu Gradskoj ku}i Sr|ana Stoli}a, koji je pro{le subote spre~io padautobusasa55putnikauprovalijuduboku50metarauSi}eva~kojklisuri.Sr|an,kojemmediji dodequju epitet „novosadski heroj”, ve} deceniju `ivi i radiuNovomSadu,aurazgovoru sa gradona~elnikom skromno je istakaodaneo~ekujeposebnuzahvalnost,jerjesveuradoinstiktivno, bez velikog razmi{qawa. Gradona~elnik je pohvalio Sr|anovo reagovawe u potpuno nepredvidivoj situaciji, kao i to{tojepokazaoizuzetnuprisebnost, hrabrost, spretnost i

brigu za ostale putnike u autobusu nad kojim je povre|eni voza~izgubiokontrolu. -Va`nojeskrenutipa`wuna pojedince koji ~ine plemnite podvigenera~unaju}ida}ebiti pohvaqei i nagra|eni. Upravo wihova dela treba da u~inimo {tovidqivijim,kakobislu`ila za primer drugima. Sr|an je pokazao koliko su Novosa|ani hrabriiunajte`imsituacijama - rekao je Vu~evi} po`elev{i „novosadskom heroju” sve najboqe u `ivotu i pokloniv{i mu ru~ni sat iz ograni~ene serije, namewen dobitnicima presti`nih priznawa Grada i zaslu`nimgra|nimaNovogSada. I. D.

Nema{trajka u„^isto}i” Samostalni sindikat Javno komunalnogpreduze}a„^isto}a”odustajeod{trajkazakazanogzaponedeqakjersupostiglidogovorsa rukovodstvom ovog preduze}a. Kakosaop{tavaju,zaradazaavgustje ispla}ena,adogovorenojedadugovawapremasindikatubuduispla-

}enaudverate.Radnici„^isto}e” dobili su i ~vrsta obe}awa da }e sewihovzahtevzabrisawedelatnostihvatawapasaima~akalutalicaizspiskazadu`ewaovogpreduze}a na}i u Skup{tini grada predodbornicimaida}ebitipozitivnore{en. A. L.

VESTI RusijaiBalkan Dru{tvo srpsko-ruskog prijateqstva i dijaspore „Resurs” iz Novog Sada, Centar nacionalne slave i Fond Andreja Prvozvanog iz Moskve prire|uju promociju kwigeGaqine[evcove „RuskihumanitarnipohodnaBalkan”danas u18~asovauSve~anojsaliMatice srpske. Pored autorke, govori}e arhiepiskop{vajcarskiizapadoe- vropski Mihail, predstavnici FondaiCentra,predsednicaDru{tva „Resurs” Radojka Kova~, nau~na saradnica instituta RAN Ana Filimonova i predsednica Dru{tva srpsko-ruskog prijateqstvaIvana@igon. I. D.

„Zona”uKCNS Kwi`evnagrupa„Zona”organizujedoga|aj„Novinikad-11godinaposle”ve~erasu19satiuKulturnom centru Novog Sada, Kato-

li~kaporta5,klub„Tribinamladih”. U~estova}e Nika Du{anov, SergejStankovi},PatrikKovalski,Sini{aTuci},BojanArnautovi},MladenIli},StevanD.Jovanovi}, Bojan Samson, Biqana Kova~evi}, Valerija Varga, Milo{Martinovi}. I. D.

Omiruu „Tinkcentru” U „Tink centru”, Jevrejska 15, danasod11do13~asovabi}eodr`ana radionica na temu mira. Pri~a}e se o belom golubu, kao simbolu mira, i o tome kako se Svetski dan mira obele`ava kod nas.Roditeqitrebadaspakujudecistaremajice,koje}edecadizajnirati i bojiti vodenim bojama. Dobrodo{lasudecasvihuzrasta,a u~e{}e na radionici ko{ta 200 dinara. I. D.


10

dnevnik

subota22.septembar2012.

„Dnevn i k o v a” gal er i ja p r v a k a

S

a`eqomdaovogodi{wim|acimaprvacimapo~etak{kolovawanikada ne izbledi iz galerije lepih se}awa, „Dnevnik” im poklawa fotografijezaosnovno{kolskialbum.Svakogdanaosimnedeqom, 10.stranauna{emlistuposve}enajefotografijamarazredaprvakaiz

Osnovna{kola „\uraDani~i}”,NoviSad

osnovnih{kolasteritorijeGradaNovogSadaiizSremskihKarlovaca. Prodefilova}etakokrozovu„Dnevnikovu”galerijuprvakafotografije zanezaborav141odeqewaiz33osnovne{koleukojimasenastavaodvijanasrpskom,ma|arskomislova~komjeziku.

Osnovna{kola „MarijaTrandafil”,Veternik

I1

I1

I2

I2

I3

I3

Uponedeqak:O[„IvanGunduli}”,NoviSad,isturenoodeqewena^eneju iO[„23.oktobar”,SremskiKarlovci


vOJvOdinA

dnevnik

petak22.septembar2012.

11

У РУМИ ПОТВРЂЕНА НОВА-СТАРА КОАЛИЦИЈА

Настављајугдесустали

Сертификатиза суботичкапредузећа СУБОТИЦА: Сертрификати за Интегрисане системе Међународни стандард ИСО 9001 управљања квалитетом услуга и ИСО 14001 управљања заштитом животне средине, додељени су јавним комуналним предузећима „Водовод и канализација„ и „Суботичке пијаце”. Сертификате је уручио председник ЦЕРТОП Интернатионал Холдинга из Будимпеште др ПетерРот представницима предузећа Снежани Пејчић и ЈожефуЗонаиу. Свечаном уручењу сертификата присуствовао и је и градоначелник Суботице Модест Системима менаџмента квалитетом и Системима управљања заштитом животне средине суботичка предузећа су доказале да су водеће организације међу јавним комуналним предузећима у региону а њихово пословање у потпуности су усагласиле са Европским стандардима, нормативима и пропиС. И. сима.

СЕДНИЦА БЕЗ РАСПРАВЕ

Светачкеприхваћене

АПАТИН: Трећа седница Скупштине општине, на којој су одборници размотрили 17 тачака дневног реда, протекла је без расправе и тако се, уз паузу, завршила за нешто више од једног часа. Све одлуке прихваћене су уз подршку свих 29 одборника, или уз четири гласа против, колико одборника има Група грађана „Милан Дражић“.То је и разумљиво, јер су сви остали одборници од ДС, СПС- ПУПС и СРС у позицијиа и два одборника Српске напредне странке, иако ови одборници не и званично. На почетку седнице верификовани су мандати нових одборника СтеванаПапа и ВереМилентијевић, који су заменили досадашње одборнике Милоша Ђерића и ЖељкаВучетића, који су поднели оставку због тога

што су запослени у општинској управи. Одборници су, без расправе, прихватили одлуку о извршењу буџета за првих шест месеци ове године, одлуку о томе да ће сви челници општине посао обављати проде сионално осим председника Скупштине општине, о стипендирању студената, као и већи број тачака вsезаних за отуђење грађевинског земљишта. Прихваћен је и предлог о поскупљењу цене превоза за десет процената у градском и приградском саобраћају, које обавља фирма „Апатинтранс“ Апатин, као и предлози да се брише заштита са споменика природе група храста лужњака код „Јеленског острва“ и у шуми Курјачица и извештај о раду предшколске установе „Пчелица“ за прошлу и план раЈ. П. да за ову школску годину.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА

Бициклимакроз Темерин

ТЕМЕРИН: Поводом Светског дана без аутомобилског загађењ, данас ће, другу годину заредом, чланови Екоцентра „Водомар 05” из Темерина организовати промотивну вожњу бициклима. Значај ове акције огледа се у скретању пажње на негативан утицај аутомобилског загађења на ваздух који удишемо и стање животне средине, едукација младих и пропагирање употребе бицикла као еколошки оправданог и по здравље корисног превозног средства. У акцији учествују деца основних школа из Бачког Јарка и Темерина, спортска и еколошка удружења, као и појединци који подржавају здрав начин живота. Дужина трасе од центра Бачког Јарка до краја Темерина и наставног центра ЈП Воде Војводине “Јегричка”, у једном правцу је 15 километара, односно 10 километара за оне који се прикључе у Теме-

рину. Учесници акције “Бицикло возимо - планети помозимо”, исписивањем графита на раскрсници у центру Темерина, понудиће своја решења за здравију и чистију животну средину. У склопу акције, биће организовано предавање на тему „Бициклисти у саобраћају и штетни утицаји аутомобила на ваздух и животну средину“, у наставном центру “Јегричка”. Након предавања, учесницима акције биће понуђен чувени темеринсаки пасуљ, као надокнада за потрошену енергију, након чега следи повратак, уз мониторинг бициклистичких стаза . Акцију подржава оштинска Темерин, преко ресора за пољопривреду, екологију и заштиту животне средине ЈП “Воде Војводине” , СУП Темерин саобраћајна полиција , локална туристичка организација , „SKY Motors“ и невладине В. Х. организације.

Двоточкашикрећу од Градске куће

ЗРЕЊАНИН: Канцеларија за младе у Зрењанину, у сарадњи са бициклистичким клубом “Cycle mania”, обележиће данас Међународни дан без аутомобила. Акција која има за циљ подизање свести о безбедности у саобраћају, здравим стиловима живота и важности очувања природе и средине у којој живимо почеће у 10 часова, испред Градске куће. Бициклисти ће, након краћег програма на Тргу Слободе, кренути ка излетишту “Мотел Шумице”, а на циљу је планирано освежење за све учеснике и наставак дружења. Тај дан је замишљен тако да се делови града затворе за аутомобиле и да се промовише развој бициклизма и осталих немоторизованих кретања на градским и ванградским деоницама. Ж. Б.

Састанакпривредника

ПАНЧЕВО: У Регионалној

привредној комори Панчево јуче је одржана седница Управног одбора, на којој је представницима Удружења предузетника, привредних субјеката и локалних самоуправа Јужног Баната представљен „Програм за заустављање кризе са пакетом мера за стабилизацију јавних финансија„. Циљ скупа у Регионалној привредној комори Панчево је да се преду-

зетници, занатлије и представници привредних субјеката Јужног Баната упознају са мерама за стабилизацију јавних финансија, које ступају на снагу 1. октобра. Државни секретар у Министарству финансија и привреде Републике Србије Александар Љубић подсетио је да ће предузећа и предузетници бити растерећени сувишних трошкова укидањем 138 парафискалних намета. З. Дг.

РУМА: У Градској кући у Руми, јуче је, на конференцији за новинаре потврђена је нова - стара коалиција ДС- СПС- ПУПС- ДСС, којој се придружила и СРС. Председница општинског одбора Демократске странке Србије СнежанаБојанићСтојић није присуствовала конференцији, али је телефоном потврдила да се присуство ДСС-а у новој коалицији не доводи у питање. Ова коалиција броји 30 одборника, што је довољно за скупштинску већину и несметан рад парламента. Коалициони партнери били су сагласни на

конференцији да ће наставити све започете послове у општини Рума и да ће и даље доприносити побољшању живота суграђана. -Овом приликом поздрављам одлуку општинског одбора Социјалистичке партије Србије, да наставимо тамо где смо стали пре избора. Ове политичке турбуленције у последњих месец дана нису дале резултате, а град је тај који трпи. Због одуговлачења политичких договора, пре свега трпи ребаланс буџета који је спреман да се изнесе пред парламент. Сада имамо гаранцију за скуп-

штинску већину и зато остајемо где смо и били у румској општини - нагласио је председник ОО Демократске странке НенадБоровић. Председник ОО Социјалистичке партије Србије ДраганКардаш додао је да економско стање у држави не дозвољава политиканство на локалу, и да је ово најбоље могуће решење за локалну самоуправу, у циљу побољшања животних услова суграђана и завршетке свих започетих пројеката. М. Марушић

АГОНИЈА СОМБОРСКЕ ФАБРИКЕ УЉА „СУНЦЕ”

Радниципредизбором: „Витал” илиотказ

СОМБОР: Суочени са најновијом „непристојном понудом“ свог послодавца, радници сомборске фабрике уља „Сунце“, која је у већинском власништву српске монстер-компаније „Инвеј“, контроверзног бизнисмена Предрага Ранковића -Пецонија, јуче су простестовали испред здања Скупштине Града Сомбора, а у једном моменту их је примио и градоначелник Немања Делић, са својим сарадницима задуженим за привреду. - Као што смо и претпостављали, у очигледном процесу потпуног затварања сомборске уљаре, наших 13 колега је доведено у ситуацију да се од првих дана октобра нађу на улици, без и динара отпремнине, или надокнаде НСЗ, или да прихвате „понуду“ послодавца, да наставе рад у врбаској

Јучерашњи протест радника „Сунца”

знамо шта треба да урадимо, да бисмо по слодавцу, инспекцијским органима, држави, доказали да се нашим колегама, а у перспективи и нама свима, нуди да

Град на страни запослених - Не вреди да ја овде причам да локална самоуправа нема никакве ингеренције у процесу приватизације. Борићемо се са вама да се сачува и производња у „Сунцу“ и ваша радна места. Већ смо упутили дописе за ургенцију Влади Р.Србије, покрајинској Влади, своје учешће у решавању овог проблема је најавио покрајински секретар за привреду МирославВасин. Јасно је да нам не требају нови социјални случајеви, а да сте ви људи који желе да живе од свог рада, као што сте и до сада то чинили - речи охрабрења градоначелника Сомбора Немање Делића, упућене радницима „Сунца“. фабрици уља „Витал“ - појаснио је разлоге радничког незадовољства председник огранка синдиката „Независност“ у сомборској уљари ЗоранГрбић.- Стварно не

пређемо на рад у погоне који су више од 50 километара удаљени од Сомбора, чиме се на најгрубљи начин крше одредбе Закона о раду - запитао се Грбић, наглаша-

вајући да су се очајни радници обраћали сваком ко је желео да их саслуша, али да ни од кога нису добили помоћ. - Сасвим је јасно, на шта смо годинама уназад упозоравали, да је фабрика пред затварањем и да су све ово само маневри већинског власника да нас једноставно остави на улици, уз што мањи трошак - упозорио је Грбић. - Одсуство сваке људско сти по слодавца нас највише боли. Нуде нам да нам поред минималца плате свега половину путних трошкова до Врбаса, колегиницама са села, које би морале да мењају два аутобуса до „Витала“, које би морале на посао да крену у три ујутро (када би аутобуса уопште и било) пребацују да је њихов проблем што живе на селу, када их упозоравамо да не смеју, по закону, оставити на улици је-

ПОТОМЦИ НЕМАЦА ПОСЕТИЛИ ЗАВИЧАЈ

Кикиндасећана детињство

КИК ИНД А: Председник Општине Кикинда СавоДобранић приредио је јуче пријем за потомке Немаца, који су живели у кикиндској општини, пре Другог светског рата. Потомци некадашњих становника дошли су у Кикинду на освећење спомен обележја, које је пре де сет година подигнуто на немачком гробљу, а по свећено је подунавским Швабама. У по сети Кикинди су Јозеф Конрад и његова супруга који живе у Америци, а Јозеф је рођен у Кикинди, Ханц Бласман из Канаде са унуцима, који је родом из Накова, као Питер Бинзбергер из Немачке, рођен 1925. године у Кикинди. Занимљиво је то што је отац Питера Бинзбергера, Фрања, 1941. године био градоначелник Кикинде: - Градоначелник је био од априла до 14. августа, када је у Кикинди извршена депортација Јевреја. Сећам се да је био петак и да је једна старија жена Јеврејка дошла у нашу кућу да замоли оца да јој помогне, јер су војници тражили да се сви Јевреји јаве у цркви. Он јој је обећао да ће већ наредно јутро отићи да се распита о чему се ради, јер је зграда, у којој је била немачка војна админинистрација, затворена. У суботу, тачно у осам сати, мој отац је отишао да разговара са војним властима. Када се вратио, испричао

Пријем код председника општине

нам је да су му рекли да се не меша у војне ствари, већ да води рачуна о цивилима. Тада им је рекао да, ако не може да брани невине грађане, неће више бити градоначелник и од тада више није обављао ту дужност. Члан Општинског већа Имре Кабок рекао је да му је велико задовољство да сарађује са Немачким удружењем Кикинда Председник Немачког удружења у Кикинди Александар Конечни представио је чиме се удружење бави: -Наше удружење настоји да одржава контакте са Немицима који су некада живели у овим крајевима и не само са њима.

Наш циљ је да преко ових контаката помогнемо кикиндској општини и надам се да ћемо једног дана у томе успети. Сви го сти, чији су преци некада живели у Кикинди, финансијски су помогли изградњу спомен обележја. Данас, у 11 сати на Железничком гробљу, биће освећење спомена по свећеног подунавским Швабама, док ће истог дана у 18 сати, у сали Народног музеја бити представљене књиге Питера Бинзбергера. Написао их је осам, а неколицина је по свећена његовом детињству и младо сти, проведеним у Кикинди. А. Ђуран

диног запосленог у породици без икакве отпремнине, бахато нам одговарају да једини запослени, а то сам у нашој породици ја, није хранитељ породице, па се на њега тобоже не односи та законска одредба - сведочила је, на јучерашњем радничком протесту о положају запослених у сомборском „Сунцу“, кроз сузе, Хермина Вујковић, а њене речи потврђује и мајка троје малолетне деце Сандра Шешум, која је, као једина запослена у својој породици, такође стављена пред избор да се, као технолошки вишак, помири са отказом, без отпремнине и надокнаде, или да прихвати уговор о раду не неодређено у врбаском „Виталу“. - Волела бих наравно да наставим да радим у „Сунцу“, али свесни смо да је фабрика сада већинско приватно власништво и ако нам је таква судбина да се наша уљара затвара, зар могу бити толики нељуди да нас уочи зиме једно ставно шутну на улицу, без и једног динара отпремнине из фабрике коју су наши очеви подигли - пита се, такође кроз сузе Шешумова.- У каквој ми то држави живимо, када се њени представници, а држава Србија има 30 одсто капитала у „Сунцу“, за свих ових седам година од приватизације, нису запитали шта је са по словањем, шта је са дивидендама, шта је са производњом – запитала је Сандра Шешум. М. Миљеновић

Лимун занесавесну вожњу РУМА: У румској општини акција „Јабука или лимун“, у организацији „Делта ђенерали осигурања“, одржала се у Основној школи „Вељко Дугошевић“ у Руми и у Основној школи „Небојша Јерковић“ у Буђановцима. Акција се састојала из два дела: предавања стучњака и излазака на терен, где су, заједно са саобраћајном полицијом, деца несавесним возачима Додељивала лимун, а савеснима јабуку. Возачи, који поштују саобраћајне прописе добиће и плакету, у знак захвалности, а несавесни возачи добиће плакету са молбом да поштују саобраћајна правила. У акцију, на нивоу румске општине укључена су деца петог разреда основне школе. -Као и сваке године, циљ ове акције је да побољшамо безбедност деце у саобраћају. Деца су најугроженији учесници у саобраћају, а Србија је међу најнебезбеднијим земљама у Европи - истакао је менаџер румске канцеларије Лазар М. Ма. Јешић.


12

CRnA HROnikA

subota22.septembar2012.

RADOVAN KARAYI] 16. OKTOBRA PO^IWE ODBRANU U HAGU

U ZREWANINU UHAP[ENI DEVETNAESTOGODI[WAK I DVOJICA MALOLETNIKA

Za pqa~ke osumwi~eni golobradi momci

Ruski pukovnik prvi svedok Biv{i predsednik RS Radovan Karaxi} trebalo bi 16. oktobra da po~ne izvo|ewe dokaza odbrane, a kao prvog svedoka najavio je biv{eg na~elnika [taba sektora Unprofora za Sarajevo, ruskog pukovnika Andreja Demurenka.

rovatnije bila re~ o teroristi~koj akciji” snaga s podru~ja pod kontrolom Armije BiH kako bi se isprovocirao NATO da bombarduje srpske polo`aje. Posle Demurenka, na klupi za svedoke u oktobru bi trebalo da se pojavi jo{ 15 svedoka, me|u

dnevnik

Pri pad ni ci zre wa nin ske Policijske uprave li{ili su slobode Vladimira T. (19) iz Zrewanina i jo{ dve maloletne osobe, zbog sumwe da su po ~i ni li kri vi~ na de la razbojni{tvo i nedozvoqene

proizvodwe, dr`awa, no{ewa i stavqawa u promet oru`ja i eksplozivnih materija. Pretpostavqa se da su osumwi~eni 15. septembra, uz pretwu pi{toqem, od radnice kioska “Impel” u Zrewaninu uze-

li novac, pribaviv{i pri tom imo vin sku ko rist od oko 73.000 dinara. Podozreva se i da je jedan od maloletnika 24. jula, tako|e uz pret wu pi {to qem, uzeo pazar od radnice prodavnice

MDC u Zrewaninu, u vrednosti od oko 27.000 dinara. Osumwi~eni su uz krivi~nu pri ja vu spro ve de ni is tra `nom sudiji Vi{eg suda u Zrewaninu. @. B.

NERASVETQENA UBISTVA SRPSKIH NOVINARA

Spisak hrabrih, ali mrtvih

AndrejDemurenko

Demurenko, koji je u~estvovao u istrazi posle masakra na sarajevskoj pijaci „Markale„ 1995. godine, tvrdio je da minobaca~ka granata koja je ubila 43, a ranila 75 qudi, nikako nije mogla biti ispaqena sa srpskih polo`aja, ali da mu nije bilo dozvoqeno da obelodani taj izve{taj javnosti niti da ga podnese komandantu. Penzionisani ruski pukovnik je, na su|ewu biv{em komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS Dragomiru Milo{evi}u, rekao da je „najve-

kojima vojni posmatra~ UN Pol Konvej, pripadnici Unprofora XonRasel, Mi{elGotije i pukovnik Stefan@udri. Karaxi}u je za izvo|ewe dokaza odbrane odobreno 300 sati, isto koliko je imalo i tu`ila{tvo, koje je u maju saslu{alo posledweg svedoka optu`be. Biv{i predsednik RS optu`en je pred Tribunalom za genocid, zlo~ine protiv ~ove~nosti i kr{ewe zakona i obi~aja ratovawa u BiH od 1992. do 1995. godine. (Tanjug)

BIV[I GENERAL VRS BI]E PREME[TEN IZ BRITANSKOG ZATVORA

Krsti} }e kaznu slu`iti u Poqskoj? Ha{ki tribuse }a fran cu ska nal `e li da agen ci ja. AFP biv {i srp ski prenosi pisawe general u Bosni poqskog dnevnii Her ce go vi ni ka „Ga ze ta vi Rad is lav Krbor~a” da je Tristi}, koji je prbunal tra`io od vi u tom su du Poqske da preuosu|en za genozme Kr sti }a cid zbog uloge u zbog bez bed no zlo~inu u Sresnih razloga. brenici u julu Pre dve godi1995. go di ne, ne, biv{i geneostatak zatvorral je jedva izbeske kazne slu`i gao smrt, priliu Poqskoj, izjakom napada trovio je port pa ji ce mu sli man rol Var{avskog skih zatvoreniregionalnog su- RadislavKrsti} ka u za tvo ru da IgorTuleja. „Vejkfild” na severu Engle- Primili smo zahtev preko ske, podse}a Frans pres. Agenna{eg Ministarstva pravde. cija dodaje da }e, ukoliko bude Dokumenti se prevode. Razmapreba~en, Krsti} biti prvi tra}emo to u roku dva meseca koji }e slu`iti kaznu u Poqre kao je Tu le ja Agen ci ji skoj po nalogu Tribunala. Frans pres. Poqska je jedna od 17 zemaKrsti} (64) je osu|en na 35 qa koja je ponudila da primi godina zatvora 2004. godine i osu|enike na zatvorske kazne preba~en da kaznu slu`i u jedkoje je izrekao Ha{ki trinom britanskom zatvoru, podbunal. (Tanjug)

Ubistva novinara Dade Vujasinovi}, Slavka ]uruvije i Milana Panti}a nerasvetqana su i danas, kada su u fokus javnosti dospela odlukom Vlade Srbije o formirawu me|unarodne komisiju koja }e istra`iti okolnosti pod kojima su ubijeni. Godinama unazad srpskoj javnosti se s razli~itih nivoa vlasti poru~uje da }e smrti novinara biti rasvetqene, pre oko pola godine nadle`ni tu`ioci Srbije obe}ali su da }e pravda biti zadovoqena i rasvetqene okolnosti ubistava Dade, Slavka i Milana , isti~u}i da su ti predmeti prioriteti u wihovom radu. Republi~ki tu`ilac Zagorka Dolovac rekla je da je tu`ila{tvo svesno zna~aja slu~aja „Vujasinovi}„, ali da „protok vremena i dokazi koji nisu na adekvatan na~in fiksirani odmah po izvr{ewu krivi~nog dela, remete istragu ubistva novinarke”. Dolovac je tada navela da posle revizije Vi{e javno tu`ila{tvo u Beogradu vodi pretkrivi~ni postupak u okviru kog je saslu{ano vi{e svedoka i ve{taka.... Da postoji jaka voqa tu`ila{tva da se re{i ubistvo novinarke Vujasinovi}, koje je postalo metafora za opasnost novinarske profesije i slobodnog istra`iva~kog novinarstva 1990-ih godina, kada su i drugi novinari stradali zbog po{tenog i ~asnog obavqawa svoje profesije, nije sporno, tvri Dolovac, kao ni da tu`ila{tvo ima visok stepen svesti o neophodnosti re{avawa ovog slu~aja za koji postoji veliki javni interes. Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} u aprilu je potvrdio da je istraga o ubistvu Vujasinovi} obnovqena, ali da nema podataka koji bi ukazali na ime izvr{ioca ubistva.

Vujasinovi} je ubijena 8. aprila 1994. godine u svom stanu u Novom Beogradu. Ona je za „Dugu” izve{tavala s rati{ta i o beogradskom podzemqu, kao i o bliskim vezama politike i kriminala. Od kraja 1992. do smrti 1994. godine, pisala je o politi~koj sceni Srbije. Deceniju i po wena smrt je vo|ena kao samoubistvo, a u januaru 2009. tu`ila{tvo je utvrdilo da je re~ o ubistvu. Specijalni tu`ilac za organizovani kriminal Miqko Radisavqevi}, u ~ijoj nadle`nosti je slu~aj Slavka ]uruvije, ubijenog 11. aprila 1999. godine u centru Beograda na ulazu zgrade u kojoj je stanovao, uveren je da }e i taj „slu~aj biti re{en” i naglasio na godi{wicu ubistva da zbog delikatnosti predmeta ne mo`e da govori vi{e... Radisavqevi} je naglasio da tu`ila{tvo i on li~no po{tuju inte-

Slavko]uruvija

DadaVujasinovi}

MilanPanti}

res javnosti, posebno novinarske, kao i da zlo~in mora da ima sudski epilog. -]uruvije se ne se}amo samo uo~i godi{wice ubistva, ve} je rasvetqavawe tog zlo~ina prioritet u radu Tu`ila{tva za organizovani kriminal. Na predmetu radimo intenzivno, pa i bukvalno u vreme dok razgovaramo - kazao je tada tu`ilac. ]uruvija i wegovi listovi „Dnevni telegraf” i „Evropqanin” bili su me|u vode}im kriti~arima re`ima Slobodana Milo{evi}a uo~i i tokom bombardovawa Srbije. Istraga je, posle pada re`ima Milo{evi}a, utvrdila da su ga danono}no pratili pripadnici Dr`avne bezbednosti i da su iznenada, uo~i samog ubistva, povu~eni sa „zadatka”. Na osnovu zahteva Specijalnog tu`ila{tva istra`ni sudija saslu{ao je vi{e od 100 predlo`enih svedoka. Pored ostalih, sa-

VESTI U centrima 200 azilanata U centrima za azil u Bawi Koviqa~i i Bogova|i trenutno se nalazi vi{e od 200 azilanata, a u planu je otvarawe tre}eg centra za azil sa oko 400 mesta ~ija lokacija jo{ nije odre|ena, re~eno je ju~e na konferenciji za novinare Komesarijata za izbeglice i me|unarodne organizacije za migraciju. - Pro{le godine u Srbiji je tra`ilo azil 3.000 qudi, dok su 2008. godine, kada je usvojen Zakon o azilu, 52 osobe tra`ile azil - rekla je JelenaMari} iz Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i da od 2008. godine, kada je Komeserijat preuzeo centre za azile, nije bilo nijednog incidenta koji su izazvali azilanti. - Od 2008. godine do danas u Srbiju je, uglavnom prisilnom deportacijom, vra}eno vi{e od 8.000 qudi - rekla je Mari} i dodala da se najvi{e vra}a wih iz Nema~ke, [vajcarske i [vedske. (Tanjug)

Poginula Kikin|anka

KUTIJE S BOMBAMA NA ZVEZDARI: U Ramskoj ulici u beogradskom nasequ Zvezdara pro{le no}i prona|ene su tri kutije s ru~nim bombama, ali su nakon intervencije Kontradiverzione ekipe uklowene, re~eno je Tanjugu u MUP-u Srbije. Bombe su prona|ene preksino} oko 19:30, u {umi pored puta, a policija radi na utvr|ivawu ~iwenica o tome kako je eksploziv donet na to mesto, re~eno je u MUP-u.

slu{ano je 27 pratilaca - pripadnika DB, niz biv{ih funkcionera te slu`be, obavqeno je medicinsko-balisti~ko ve{ta~ewe, a prikupqeni su i drugi materijalni dokazi. Na spisku hrabrih, ali mrtvih, ~ije }e okolnosti stradawa poku{ati da razre{i me|unarodna komisija, je i dopisnik „Ve~erwih novosti” Milan Panti} - ubijen 11. juna 2001. ispred zgrade u kojoj je stanovao u Jagodini. Ubistvo Panti}a usledilo je nakon serije tekstova o ekonomskom kriminalu u pomoravskom regionu, zloupotrebama u privatizacijama i poslovawu op{tinskih vlasti. Vi{i tu`ilac u Jagodini Radoslav Vu~kovi} 8. juna ove godine kratko je rekao „ Nema novih informacija u istrazi ubistva novinara Milana Panti}a”, a u MUP-u Srbije tvrde da „obimnu i kompleksnu istragu povodom ubistva Panti}a sprovodi radna grupa u okviru Uprave kriminalisti~ke policije”. Nezadovoqstvo udru`ewa novinara najboqe ilustruju re~i Vuka{inaObradovi}a, koji je na obele`avawu 13 godina od ubistva ]uruvije, 11. aprila ove godine, poru~io da je otkrivawe nalogodavaca i ubica „testament nove demokratske Srbije”. - Otkrijte nalogodavce, imenujte ubice rekao je tada Obradovi}, dodav{i da je vlast obavezna da „zaviri u mra~ne odaje re`ima Slobodana Milo{evi}a” i da bez ra{~i{}avawa ubistva ]uruvije „nema demokratske Srbije kao ni slobode govora i izra`avawa”. Porodicima, ali i ~itavom dru{tvu, ostaje nada da }e ovaj novi u nizu koraka ka epilogu nerazja{wenih tragi~nih „pri~a” imati o~ekivani efekat i da u zvani~nim dokumentima vi{e ne}e pisati: „Pozadina zlo~ina nije rasvetqena”. (Tanjug)

U te{koj saobra}ajnoj nesre}i, koja se u ~etvrtak oko 19,30 sati dogodila na putu Kikinda - Rusko Selo, poginula je Qubica B. (1987) iz Kikinde, suvoza~ u punti~kom motornom vozilu, dok je te{ke telesne povrede zadobio voza~ Dragi{a R. (1988) iz Kikinde. Saobra}ajna nezgoda se dogodila kada je Dragi{a R. usled neprilazo|ene brzine uslovima puta, izgubio kontrolu nad vozilom, koje je sletelo s puta, udarilo u betonski bent i prevrnulo se. Policija je najavila podno{ewe krivi~ne prijave protiv voza~a Dragi{a R. M. Mr.

Suboti~anin nastradao u po`aru U po`aru, koji je ibio ju~e u jutarwim ~asovima u suboti~kom nasequ Gabri}, poginuo je Du{an V. (1953.). Po`ar se dogodio ju~e oko 5.20 ~asova u ulici Nova broj 26, gde je nastradali `iveo kao podstanar.

U {turom saop{tewu policije se navodi da je u potpunosti izgorela unutra{wost objekta, a kako se radi o dvojnoj ku}i, zna~ajno je o{te}ena i druga stambena jedinica. Sumwa se da je po`ar izazvan nehatom nastradalog Du{ana V., a uvi|aj su izvr{ili de`urni istra`ni sudija Vi{eg suda u Subotici, tu`ioc Vi{eg tu`ila{tva u Subotici i pripadnici PU Subotica, zakqu~uje se u saop{tewu suboti~ke policije. S. I.

Stradala saputnica Jedna osoba je izgubila `ivot u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na putu Sremska Mitrovica - Jarak, saop{tila je ju~e Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici. Nesre}a se dogodila preksino} oko 20.20 ~asova usled sudara putni~kog vozila „hjundai” kojim je upravqao @eqkoS. (49) iz Sremske Mitrovice i putni~kog vozila „sitroen” kojim je upravqao BorislavN. (54) iz [a{inaca. Na licu mesta `ivot je izgubila Qubica N. (50) iz [a{inaca, saputnik u putni~kom vozilu „sitroen”. Uvi|aj na licu mesta izvr{io je de`urni istra`ni sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, u prisustvu zamenika osnovnog javnog tu`ioca i policije. (Tanjug)

Prijava zbog {verca Pakistanaca Pripadnici Odseka pogreni~ne policije za strance, suzbijawe ilegalnih migracija i trgovinu qudima PU Kikinda, podneli su krivi~nu prijavu protviv Frawe F. (1966) iz Subotice zbog osnova sumwe da je po~inio krivi~no delo nedozvoqenog prelaza dr`avne granice i krijum~arewa qudi. Osumwi~eni Frawo F. se tereti da je prekju~e neovla{}eno prevozio ~etvoricu pakistanskih dr`avqana. Prekr{ajni sudija kaznio je pakistanske dr`avqane kaznom zatvora od po pet dana, saop{teno je ju~e iz PU Kikinda. M. Mr.


crna hronika

dnevnik KRIVI^NAPRIJAVAPROTIVPETORICE NOVOSADSKIHNAVIJA^A

Batinezauvredu naFejsbuku? Novosadska kriminalisti~ka policijapodnelajekrivi~nuprijavuzanasilni~kopona{aweprotiv petorice {esnaestogodi{wakakojiseteretedasu13.septembra u poslepodnevnim satima fizi~kinapaliu~enikaelektrotehni~ke{kole D.P. izokolineNovogSadaipritomegapovredili, zbog ~ega je on zavr{io u De~joj bolnici, saznajemo nezvani~no ju~eunovosadskojPolicijskojupravi. Navodno,razlognavija~kegrupe da nasrne na pomenutog sredwo{kolcajeto{tojenadru{tvenoj mre`i Fejsbuk objavqen snimak ispred murala novosadskog fudbalskog kluba gde je ovaj u~enik podigao obe ruke s podignutim sredwimprstim.Sumwasedajepo~iwena „osveta za uvredqiv gest”

u pretpro{li ~etvrtak u ranim poslepodnevnimsatima,kadaje,uz prisilu, prozvani fan suparni~kog tima izveden na ulicu, gde je prisiqen da qubi grafite suparni~kogkluba.Pritome,onjebio {utiranizadobiojepovrede,koje nisuopasnepo`ivot,alisugapovre|enogikrvavogprimetiligra|aninaBulevarucaraLazara,koji supozvaliHitnupomo},nakon~ega je prevezen, zbog ukazivawa pomo}i, u De~ju bolnicu. Lekari su poslu`benojdu`nostiobavestili policijuoprijemupacijentaspovredamaizazvanimnasiqem. Osumwi~enisuubrzoidentifikovani i protiv wih je podneta krivi~naprijava.Re~jeo{esnaesodi{wacimaB.S.,O.L., V.G., J. B.iB.P.,saznajena{list. M.V.

PRAVOSNA@NAPRESUDAROLANDUGOMBO[U IZSUBOTICEZAZLO^INUBAJMOKU

Zaubistvo`ene 30godinarobije

Roland Gombo{ iz Subotice pravosna`nojeogla{enkrivim zate{koubistvoiosu|enna30 godinazatvora.Apelacionisud uNovomSadujepresudomod30. julapotvrdiopresuduVi{egsudauSuboticikojomjeokrivqenogGombo{aizSuboticeoglasiokrivimzbogkrivi~nogdela te{koubistvo,izvr{eno17.oktobra2011.godineuBajmoku,na {tetusadapokojneStaneIvan-

Ubrzo zatim policija i vatrogasci su u podrumu ku}e Stane Ivankovi} prona{li weno be`ivotnotelo. Kada je otkriveno ubistvo u Bajmoku,Rolandjesasvojommaloletnom devojkom pobegao u Ma|arsku,gdejebrzomiefikasnom akcijom tamo{we policaje,usaradwisasrpskimkolegama; uhva}en i ubrzo i izru~en PolicijskojupraviuSubotici.

subota22.septembar2012.

13

NOVOSADSKAPOLICIJAOHAP[EWUZBOGIZNUDE

Osumwi~eniodvlasnika auto-salonatra`ili1.200.000evra Aleksandar V. (1974), Zoran @. (1966)iSvetislavS. (1967) iz Bawaluke (BiH) uhap{eni su pod sumwom da su po~inili krivi~nodeloiznude,potvrdila je ju~e novosadska Policijskaupravaodoga|ajuokojemje pisaona{list. Wima se pripisuje da su od jula do prekju~e SMS i MMS porukama preko mobilnih telefona pretili vlasniku jednog auto-salona i wegovoj porodici i zahtevali da im da 1.200.000 evra. U momentu primopredajedelatra`enognovca u jednom novosadskom kafi}u, policijajeuhapislaZorana@. iSvetislavaS,aubrzopotom,

na drugom mestu i Aleksandra V. Privo|ewe okrivqenih na saslu{awe de`urnom istara`nom sudiji o~ekuje se danas, dodaje se u saop{tewu novosadskepolicije. Kako smo objavili, osumwi~enom Aleksandru se, tako|e, pripisujedajeprilikomkontakatasbiznismenomzasebela`notvrdiodajepripadnikli~nogobezbe|ewapremijeraiministra policije Ivice Da~i}a. Umomentuprimopredajekoverteuwojjetrebalodabude50.000 evra, saznali smo nezvani~no poslehap{ewaosumwi~enih. M.V.

Hap{eweosumwi~enog

VRA]AJUSEOSNOVNISUDOVIUJEDANAESTGRADOVAUSRBIJI

Sentaponovodobijasud? Osnovni sudovi, po svoj prilici,bi}evra}eniu11gradova u Srbiji, a me|u wima su [id, Senta, Stara Pazova, Sjenica, Bujanovac, Kwa`evac, Kladovo, Ivawica, Aleksinac, Dimitrovgrad i Aran|elovac. Oni ispuwavaju kriterijume koje je utvrdilaradnagrupaMinistarstva pravde i dr`avne uprave, saznaje‘’Dnevnik’’. Re~ je o gradovima u vi{enacionalnim sredinama, kao {to je Senta, pograni~nim ili gradovimasvelikimbrojemstanovnika.Sudovi}eseuselitiustarezgradeizkojihsupretrigodineiseqeni.Tonezna~ida}e svigradoviponovodobitisudove,jerjedanodkriterijumabio dasuukinutisudoviprereformeimalivi{eodosamsudija. Svejejo{napreispitivawu, kakojerekaodr`avnisekretar Ministarstvapravdeidr`avne upraveDaniloNikoli}.Sigurno je jedino da }e biti pove}an brojosnovnihsudova,alimre`u sudovane}epratitiiteritorijalna organizacija tu`ila{tava,timprejertu`ila{tvaimajusamokrivi~nepredmeteasudovi i gra|anske i sve ostale.

Istovremeno, ne}e mo}i da se ispuniuslovdasudovinebuduu istim zgradama sa tu`ila{tvima. Tim pre jer su i ovako tro{kovi preveliki, a ministarstvouminisu. Sveodlukeoizmenamaumre`isudovairasporedusudijamorajubitidonetenajkasnijeudecembru,kakobiod1.januaramoglidapo~nusradomsvisudovi, re~eno je ju~e na savetovawu krivi~aranaZlatiboru,kojese ve} 20. put odr`ava u organizaciji Srpskog udru`ewa za krivi~nopravnuteorijuipraksu. -Pretrigodinebilojeukupno 125 sudova, ali ne mo`emo vratiti sudove u sve gradove. Sigurno je da }e biti pove}an brojosnovnihsudova,alidr`avanemavremenaiparadaudovoqava politi~kim zahtevima. Otvarawesudovatra`eisredine koje ih nikada nisu imale – objasniojeNikoli}. Sistematizaciju novih radnih mesta mora doneti Visoki savetsudstva,jerseo~ekujepovratakoko400ranijeneizabranihsudija. Ju~ejepodr`anaodranijepoznata ideja da Srbija ima samo

jedanapelacionisudumesto~etiri,jerbisenatajna~inujedna~ila sudska praksa i zadovo-

NoviSadnebiimaoApelacioni sud, ve} samo odeqewe, s istom funkcijom. Naravno, o

Sen}anskisudbi}enastarommestu

qio princip jednakosti pred pravdom. Pored sedi{ta Apelacionog suda u Beogradu, s jakim odeqewemsudskeprakse,postojalabi iodeqewauNi{u,Kragujevcui Novom Sadu. To bi zna~ilo da

ovim kriterijumima }e se jo{ razgovarati. Najavqeno je i da dr`avu o~ekuju tu`be neizabranih sudija i tu`ilaca za nematerijalnu {tetukojaimjenanetaodlukamaVisokogsavetasudstva. V.Savi}

NASU\EWUUBEOGRADUZAUBISTVOHRVATSKOGNOVINARA,SRETENJOCI]JU^EOCENIO:

Ku}aukojojjeusmr}enaStanaIvankovi}

kovi}.Vi{isudjedoneopresudu18.aprila,aGombo{jebiou pritvoru do dono{ewa pravnosna`nostipresude. Podsetimo, le{ Stane Ivankovi}(57)izBajmoka,umotanu najlonskukesuprona|enjeupodrumuporodi~neku}euTrumbi}evoj54.Stanaje`ivelasamai wen nestanak je prijavio wen brat20.oktobrapro{legodine.

U Bajmoku ima jo{ nekoliko nere{enih ubistava. Po~etk om jun a pro{ le god in e ubijena je Piro{ka [evarac, nekoliko godina ranije p~elar Aleksandar Kapor, zatim krznar Imre Osvald. Svi su ubij en i u svoj im ku} am a na svirepna~in,aubicedodanas nisuprona|ene. S.I.

ODBIJENZAHTEVMILA\URA[KOVI]A

Vlasniku„Nibens grupe”ostajenadzor SpecijalnisuduBeograduodbio je ju~e predlog branilaca vlasnika „Nibens grupe” Mila \ura{kovi}a da mu se ukine ku}nipritvoridamuseomogu}iodbranasaslobode. Shodnoju~era{wojodlcina kojunemo`edaseulo`i`alba, \ura{kovi}}eelektronskunarukvicunanozibezpravadanapustisvojuku}umimoposebnog odobrewa suda morati da nosi do 18. oktobra, kada se o~ekuje slede}a odluka o produ`ewu te mere.

U nastavku su|ewa \ura{kovi}uzbogoptu`bidajeo{tetio kru{eva~ku fabriku maziva FAMzaoko35milionaevra,wegovibraniocisuisticalidanema vi{e razloga je on u nejednakom polo`aju u odnosu na tu`ila{tvo,jerku}nipritvornaru{avanesamowegovozdravstveno iprihi~kostawe,ve}gaonemogu}avaidaadektvatnopriprema svoju odbranu. Oni smatraju da nijebiloosnovanidamuseku}nipritvorodredi,akamolidase produ`ava. (Tanjug)

INCIDENTUVRBASU

Mladi}uslomqennos PolicijauVrbasujeodredilameruzadr`avawame{taninuStefanu S. (1993)zbogsumwedajepri{aojednomosamnaestogodi{wemsugra|aninuiudariogavi{eputaitomprilikommuslomionos. Osumwi~eni }e uz krivi~nu prijavu za nano{ewe te{kih telesnih povredabitiprivedennasaslu{awede`urnomistra`nomsudijinovosadskogOsnovnogsuda,saop{tavaju~epolicija. M.V.

Pukani}likvidiran danesaop{tiono{tozna

OdbranaSretenaJoci}a predlo`ilajeju~eSpecijalnomsudu uBeogradudaoditalijanskogtu`ila{tva pribavi kompletno svedo~eweubijenoghrvatskognovinaraIvePukani}aiz2002.godine,jerprevedenomspisunedostaje pet strana, a na kojima bi mogledabuduinformacijeuvezi naru~iocawegovogubistva. Specijalnisudjenedavnodobio Pukani}ev iskaz koji je 2002. dao italijanskom tu`ila{tvuzaborbuprotivmafijeiz Barija u okviru istrage koja se vodilapovodom{vercacigaretauItalijiiCrnojGori,aju~ejeprevedentekstpodeqenoptu`enimaiwihovimbraniocima. Kako je jo{ prekju~e saop{tiosudijaVladimirVu~ini}, tom spisu nedostaje pet stranica, (na razli~itim mestima u spisu-nisujednadodruge).

SretenJoci}

Joci}ev branilac Zdenko Tomanovi},na~ijijepredlogposle vi{eod~etirigodinesudpribavio svedo~ewe Pukani}a, predlo`io je pribavqawe tih pet

stranaodItalijana,jerposeduje dokument-zakojinetvrdidaje autenti~an,aukomPukani}navodi da je od jedne strane obave{tajne slu`be dobio informacije o naru~iocu wegovog ubistva.Obrazla`u}isugestijusudskomve}unaju~era{wemsu|ewu, Tomanovi} je napomenuo da na jednoj od strana, koje nedostaju svedo~ewudostavqenomsudu,Pukani} govori „...bio je zabrinut zbog izlo`enosti javnosti...treba videti {ta }e biti s \in|i}em...” Joci}ev branilac je naglasio da `eli da se utvrdi {ta zaista pi{e na tim stranama, jer za dokument koji on poseduje ne mo`e datvrdidajeautenti~an. Nakonizlagawasvogbranioca, Joci},kojijeusrpskojoptu`nici ozna~en kao organizator Pukani}evog ubistva, u obra}awu

sudunapomenuojedasmatradanovinarizZagrebanijeubijenzbog onoga {to je napisao, ve} zbog onoga{tojetektrebalodapi{e. Joci} je podsetio da je ubijeni vlasnik „Nacionala” pisao o satovima biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera i podsetio da je Sanader optu`en za organizovanikriminal,jerje„strancima prepustio50odstoakcijanacionalnihresursa”. Ponoviv{idanemavezesubistvomPukani}aidamujesu|ewe name{teno na osnovu izjavekriminalcainarkomana(svedokasaradnikauzagreba~komprocesuza Pukani}evo ubistvo) Tomislava Marjanovi}a,Joci}jerekaosudu da `eli da se ispita ko je jo{ u vlasni{tvu„Nacionala”,jerima podatak da deo poseduje firma ubijenog libijskog lidera MuameraelGadafija. (Tanjug)

BIV[IDIREKTOR„KOLUBARE”BRANI]ESESASLOBODE

DraganuTomi}uukinutpritvor Biv{emdirektorurudarskogbasena„Kolubara” Draganu Tomi}u ju~e je, odlukom Apelacinog suda u Beogradu, ukinut pritvorion}eseudaqemtokukrivi~nogpostupka braniti sa slobode. Tomi}, koji se teretizabrojnemalverzacijeu„Kolubari”, u pritvoru Okru`nog zatvora u Beogradu proveo je gotovo 11 meseci, od hap{ewa 3. oktobrapro{legodine. Apelacioni sud u Beogradu saop{tio je dajepreina~iore{eweSpecijalnogsudao produ`ewu pritvora i ukinuo pritvor Tomi}uiwegovomsaradnikuVladanuJovi~i}u,nalo`iv{idaseodmahpustenaslobodu.

Ponala`ewuApelacionoguizjavqenim `albamawihoveodbraneosnovanoseisti~e da nisu ispuweni uslovi za produ`ewe pritvora,kojiseti~urazlogadana~inizvr{ewaite`inaposledicekrivi~nogdela mogudadovedudouznemirewajavnostikoje mo`eugrozitinesmetanoipravi~novo|ewekrivi~nogpostupka. „Ovoposebnokod~iwenicedaseTomi}i Jovi~i} nalaze u pritvoru od 3. oktobra 2011. godine, da optu`nica Tu`ila{tva za organizovani kriminal, koja je protiv okrivqenihpodneta3.aprilajo{uveknije potvr|enaidasuoptu`enidasudelaizvr-

{iliprevi{eodtrigodine”,naveojesudu obrazlo`ewu. Iz tog razloga, kako dodaje sud,o~iglednojedazawihovodaqezadr`avaweupritvorupoovomzakonskomosnovu vi{enestojerazlozi. Prilikom dono{ewa odluke Apelacio- nisudjeimaouviduidajeobavezasudada trajawe pritvora svede na najkra}e neop- hodnovremeidautokucelogpostupkapritvorukine~imprestanurazlozinaosnovu kojihjebioodre|en,tedapritvorpredstavqa meru obezbe|ewa prisustva okrivqenih u ciqu nesmetanog vo|ewa krivi~nog postupka. (Tanjug)


14

dru[tvo

subota22.septembar2012.

SU[A,LOPOVIIPO[TEWE

Vika na paore Kakotoiprili~i,ispredmale prodavnice na periferiji provincijske lepe varo{i, zadesili su se penzioneri iz okolnih ulica,svisanameromdakupeobaveznuveknu-dvehleba.Istinizavoqu, poranili su koji minut jer hlebnikadnesti`epresedamsati,{tooniznajualisvakoodwih ra~una da je boqe da on sa~eka hlebnegodaovaj~ekawega.Une-

„Itibibiokadbitenabedili dasilopov.“ „Ma {ta pri~a{? Ko te nabedio?“ „Varo{anisatelevizije.Pitali ih {ta ka`u na poskupqewa hraneanekagospo|a,svaulickana,ka`ekakosuzasvekriviseqaci koji su digli cene pa sad po{tensvetnemo`edakupinikilomesa.Kao,kadsmotra`ilida

ka ranija vremena hleb je stizao jo{ u pola {est, jer su tada sve firmeradileod{estpasuradnicimogli,onakousput,dakupetople vekne. Tada je pecivo - a to zna~ikifleiperece-bilosamo zadecukadneiduu{kolu,jersu |acidobijaliu`inuu{koli.Sada,jedvadanekafirmaradiito tekodsedamadecazau`inukupuju sendvi~e, komade pice i kokakole na trafikama sme{tenim blizu {kole. Vremena su se, eto, promenilapaihlebkasni-samo su penzioneri ostali pouzdani i dr`edoreda.Naravno,kadgodse ne{to~eka,povedeseirazgovor. Ovaj put deda Mita, stari `elezni~ar,pitasvogkom{iju,dobrodr`e}eg 65-togodi{waka, deda Peru: „[ta si se tako namr{tio od ranogjutra?“

namsedajuonesubvencijeondasu opetoniizvuklidebqikrajjersu putevibiliblokiranipanijemoglodaseputujeilisejakokasnilo.Idrugisuse,bogami,slo`ili

kad je trebalo da ta dr`ava proglasidajesu{avremenskanepogodaivanrednasituacija,ondaispadekakonemo`e.Anijenepogoda nego katastrofa. Ja sam sve po{tenoodradioiplatioasadnemam{tadaoberem.Enomisuncokretnawivi,neisplatisedaga skinem,skupqebimeko{taokombajnnego{toimaroda.Kukuruzu seidu{aosu{ila,naklipujedva da ima deset zrna. Propast `iva. Isad,kadbitrebalodasepomognetompaorukojijedoju~ebiodobar-oniseprenema`u.“ „Pa dobi}ete pomo}, rekao je ministar.“ „Dobi}emo, ali kao da smo ne{tonasiluizmolili.Kaodapaornijedoprineodr`avi.Ispadosmo kao oni sportisti {to su i{li na onu drugu olimpijadu i osvojilimedaqe,aodsramotenikodaihdo~eka.Kaodanisuna{i idanisunosilina{uzastavu.Nijetolepo.Inikodasezapitaza{tojetako.Eto,zakojidan}eda do|u da nam popisuju `ivinu i marvuiwivejer,kao,trebadase zna {ta imamo. [ta wima da ka`em?Imatrikravesamoneznam jo{ koliko, nema se hrane, seno skupo.Mora}udaprodam.Anapijaci nakupci se smeju kad ka`e{ po{to bi prodao. Na kraju }e da

Eto,zakojidan}edado|udanampopisuju`ivinu imarvuiwivejer,kao,trebadasezna{taimamo. [tawimadaka`em?Imamtrikravesamoneznam jo{koliko,nemasehrane,senoskupo s wom. Kao oni su bili na na{oj strani,idr`avajedalapareasad immiovakovra}amo.Sramota.“ „Nemoj da se jedi{. Nisu oni ba{natebemislili.Aineznaju kakojetokadsipaor.“ „[ta nisu mislili? Jesu, mislilisu.Akoneznaju-nekapitaju.Nego,~imne{tonevaqa-kriv jepaor.Ovamosekunudajepoqoprivreda najva`nija za dr`avu a

oduzajeftinenovceauprodavnici kilo mesa sko~ilo do nebesa. Alinikonehvataninakupceni oneizklanicaiprodavnica,vika jesamonanaspaore.Svedrugeneko{titi,samosupaorisami.Ispadosmomizasvekrivi.Kakoondadasenequtim,ajdeka`i?“ Deda Mita samo }utke slegne ramenima. IlijaBaki}

dnevnik PROJEKAT„IJATOHO]U,IJAMOGU,IJAZNAM”

Sve vi{e romske dece u {kolama Vi{eodgodinudanatrajaoje projekat pod nazivom “I ja to ho}u,ijamogu,ijaznam”~ijije ciqbiounapre|ewekapaciteta lokalne samouprave u Novom Be~eju, zatim pred{kolske ustanove, osnovnih {kola i romskih nevladinih organizacija kako bi bili sposobni da u~estvujuuzadatkuukqu~ivawa dece romske nacionalnosti u obrazovni sistem na nivou lokalnezajednice.Realizovanjeu okviru projektnog ciklusa “Obrazovna inkluzija Roma” i finansiranjesredstvimaizzajma Svetske banke, Ministarstva prosvete i nauke, projekta DILS i fondacije REF. Op{tina Novi Be~ej realizovala ga je u partnerstvu sa Pred{kolskom ustanovom “Pava Sudarski”,osnovnim{kolama“JosifMarinkovi}”i“\or|eJoanovi}”, i nevladinom organizacijom “Romi za dekadu Roma”. Projekat je sada zavr{en a na zavr{nojkonferencijizamedije moglo se ~uti da su svi partneri izuzetno zadovoqni sprovedenim aktivnostima i da je programuspeodanapravipomak kapoboq{awuobrazovawaiintegracijeromskihmali{ana. -Najve}iuspehovogprojekta zanasjeto{tojesredwu{kolu upisalodvanaestororomskedece, od toga ~etiri devoj~ice. Pre ovog projekta izuzetno malibrojmladihRomajeupisivalonesamosredwu,ve}iosnovnu {kolu–zakqu~ioje~lannevladine organizacije “Romi za dekaduRoma”Bo`idarStojkov. Direktor novobe~ejske pred{kolskeustanoveDraganMiloradovi} tako|ejeizraziozado-

voqstvozbogu~e{}aurealizacijiprojekta. - Osnovna zamisao je bila da se pove}a broj romske dece u pred{kolskojustanovi,iutome smoiuspeli.Decasubesplatno boravilauvrti}u,akrozprojekat smo im obezbedili ode}u i

tegri{eteu~enikeunastavnei vannastavneaktivnosti. - Vidqiv je napredak dece u pogledu wihovog prihvatawa {kole. ^e{}e dolaze u {kolu, u~estvujuunastaviizanimajuse zanovevidovesaradwe–ocenio jeTerzin.

Najve}iuspehovogprojektajetaj{tojesredwu {koluupisalodvanaestororomskedece, odtoga~etiridevoj~ice obu}u, kao i {kolski pribor. Najve}i uspeh je, ipak, to {to smo uspeli da animiramo romskupopulaciju,odnosnoroditeqe da steknu pozitivan utisak {toseti~epred{kolskogobrazovawa dece – primetio je Miloradovi}. DirektorOsnovne{kole“Dr \or|eJoanovi}”uNovomMilo{evu Du{ko Terzin kazao je da seovaobrazovnaustanovapotrudila da romskoj deci obezbedi uslovezapoha|awenastavetamo gdesuonipostojali,aliidain-

Po mi{qewu direktora O[ “Josif Marinkovi}” u Novom Be~eju Vladimira Davidovi}a, poseban uspeh ogleda se u tome {to su se nastavnici dodatno senzibilisali po pitawu problemaobrazovawaromskedece. -Uspelismodasenzibili{emoiroditeqe,kaoidapoboq{amo materijalne uslove romske dece. U okviru projekta nabavilismouxbenikezasvudecu i organizovali smo im ekskurziju–naglasiojeDavidovi}. @.Balaban

Ko zastupa najsiroma{nije gra|ane Srbije Nevladina organizacija Snaga prijateqstva “Amati” nezamera{tojesrpskaVlada donela odluku da penzionerima sa penzijama ni`im od 15.000dinaradodelipomo}od 16.000dinara,koja}eseispla}ivati u ~etiri rate po 4.000 dinara, ali ocewuje da treba pomo}iimnogimdrugimakoji jedvasastavqajukrajskrajem. Skre}upa`wudajedanasvelikibrojporodicaipojedinaca koji ne mogu da `ive normalnim `ivotom i to ne svojom krivicom. Nisu krivi, ocewuju, ni onih 190.000 radnikastarijihod50godnakoji su danas bez nov~i}a a ostali subezposlauprivatizovanim i propalim fabrikama, niti wihova deca {to nemaju {ko-

lovawe ili ako su zavr{ili {koleanemogudasezaposle. Nije krivo, dodaju, ni onih v{eod100.000starihqudikoji su nekada bili zaposleni i upla}ivali doprinose u Fond PIO,alinenajmawedo15godinatenemogudaostvarepravonapenziju,anisudobilini upla}ene doprinose natrag. Mnogi od wih danas `ive u krajwem sirma{tvu i ne mogu da dobiju ni socijalnu pomo}, jer ne ispuwavaju kriterijume kojejedr`avapropisala. Dr`ava kroz meru nov~ane socijalne pomo}i, izra~unali su u ovoj nevladinoj organizaciji,poma`esamooko125.0000 odonih650.000qudikoji`ive ispod linije siroma{tva koja za2010.godinuiznosi8.544di-

nara.Utoj2010.godini~ak9,2 osto stanovnika Srbije `ivelojeuasolutnomsiroma{tvua odtogbrojasudecastarostido 13godinabilinajugro`eniji. Za pro{lu i ovu godinu dr`ava nije izra~unala kolika jelinijasiroma{tvanitikoliko qudi danas `ivi ispod we.No,iporedtogadonetaje odlukadasesvimpenzionerima ~ija su primawa ispod 15.000dinaramese~nopomogne nevode}isepritom~iwenicomdamnogiodwihimajuporedtihidrugaprimawa,pai imovnu.Tojezbogtoga,zakqu~uje“Amati”,{topenzioneri imaju svoje zastupnike u Vladi, a najsiroma{nije gra|ane Srbijenemakodapredstavqa. Q.Male{evi}

VESTI Promovisano 70 doktora nauka NaUniverzitetuuNovomSaduju~ejeprorektor prof. dr Milan Simi} sve~ano promovisao ~ak 70 doktora nauka, koji su doktorske teze odbranilina{estfakultetakaoiizinterdisciplinarnihoblastiuokviruuniverzitetskihcentara (ACIMSI). Neuobi~ajeno veliki broj novih doktora nauka na ovoj promociji pojavio se posle letwe pauze, odnosno akademskog raspusta, kadanijebilonipromocija. Po12doktoranaukanajvi{inau~nistepensteklojenaFilozofskomfakultetu,Medicinskom, Prirodno-matemati~kom i Fakultetu tehni~kih nauka,wih11naPoqoprivrednomfakultetu,{estoro na Ekonomskom fakultetu i petoro na ACIMSI-ju. V.^.

Kongres o tumoru prostate i testisa UKongresnomcentru„Master”uNovomSauju~e je po~eo ~etvrti Srpsko-francuski onkolo{kikongreskojijeovegodineposve}ennajnovijim stavovima u dijagnostici i le~ewu tumora prostateitestisa. Raktestisasenaj~e{æejavqakodmu{karacaizme|u20.i35.godina,amo`edasepojavibilokadaposle15.godine`ivota.Ta~anuzro~nikraka testisa, kao i ve}æine drugih zlo}udnih tumora,

nijepoznat,aliseznadasunajvi{eugro`enimu{karci kojima se testisi nisu spustili u skrotum, {to treba da se desi pri ro|ewu ili tokom prvegodine`ivota,ilisusespustiliposlewihove6.godine.Karcinomprostatejejednoodnaj~e{}ihmalignihoboqewakodmu{karacauve}inirazvijenihzemaqa.Nalazisenatre}emmestu po u~estalosti svih malignih oboqewa, iza karcinoma dojke i plu}a. U 80 odsto slu~ajeva se javqakodstarijihmu{karaca. DrugogdanaKongresnastavqaradnaInstitutuzaonkologijuVojvodine. J.B.

Gra|ani protiv korupcije u zdravstvu AktivistiUdru`ewagra|ana„Srbijaupokretu”oddanas}esprovoditiobuku„Glasnozazdravstvo”ona~inimaorganizovawagra|anazaborbu protivkorupcijeuzdravstvu.Usaop{tewujenajavqenoda}eseobukeodr`avatiuperioduod22. septembrado14.oktobraitouBeogradu,Ni{u, Boru, Kragujevcu, Vrawu,Novom Sadu i U`icu. Me|u polaznicima obuke bi}e izabrano 50 osobakoje}eseaktivnoanga`ovatinaprojektu, formira}etimoveodsedamdo10qudikoji}eakciju„Glasnozazdravstvo”pokrenutiusvojimgradovimaiop{tinama. Obukeseodr`avajuuokviruprojekta„Kakavje doktor”,akojipodr`avajuUSAIDiInstitutza odr`ivezajednice(ISC).


SPORT

dnevnik

subota22.septembar2012.

HAJDUKDO^EKUJECRVENUZVEZDU

JELENSUPERLIGA–6.KOLO

Pravonanadu [efstru~nog{taba Hajduka Milan Milanovi} debituje na klupi Kuqana u duelu sa Crvenomzvezdom. -Nite`e,nisla|epromocije. U utakmici protiv jedne od na{ihnajboqihekipanegokadase igraprotivna{ihnajboqihekipanemo`eni{tadaseizgubi,a spektakljegotovozagarantovan, svi}edau`ivamoufudbalu-ka`eMilanovi}. O Crvenoj zvezdi Milanovi} imasamore~ihvale: -Zvezdajurititulu,miseborimozaopstanakitojerealnost, ali niko ne mo`e da nam oduzme pravo na nadu u povoqan rezultat,~akdaidemoinapobedu. Evidentno je da je dolaskom Aleksandra Jankovi}a na ~elo struke promewena fizionimija Zvzedineigre. -Nebihmnogodagovorimotome, jer se o Crvenoj zvezdi sve zna. Insistira}u kod momaka da slobodnoigraju,dasenepovla~e nazad, da igraju napada~ki, logi~no koliko im protivnik dozvoli. Ma, nema tu mnogo mudrosti,unapaduefektnoibrzo,au odbrani agresivno i o{tro na loptu.

GolmanHajdukaBojanBra}bi}enavelikimisku{ewima

Kadajesastavupitawu,name}e sepitaweho}eteliostatinatragu svog prethodnika Kaplanovi}a? - Naravno, jer nisam ni imao vremena da se boqe upoznam sa igra~imaiwihovimrealnimmogu}nostima.Jednojekadasastranegledateutakmicu,adrugojekada si trener. Za sada ostaje kao {to je bilo i ne}e biti mnogo

ZanimqivesubileiopservacijetreneraZvezdepovodom~iweniceda}eusledkazneDisciplinske komisije na stadionu biti zabrawen ulaz navija~ima crveno-belih. -Neznamdali}enavija~ido}iorganizovanoiline,aliizvesnojeda}emoimative}upodr{ku sa tribina od doma}ina. Se}amsejednesituacijeodpre nekoliko godina iz Kule kada sampredvodioekipu-odskretawasaauto-putasretalismokolone navija~a koji su pe{ke prelazili10do15kmdabigledali utakmicu. Taj entuzijazam nikonemo`edazabrani.Uove novesankcijesenerazumem,ali sam uveren da }e svako kome je Zvezdausrcuprona}ina~inda u|e na stadion, a da nikoga ne ugrozi. Ekspedicija Zvezde no} uo~i susreta provela je u karantinu (u Novom Sadu), a van stroja je jo{ uvek povre|eni Dimitrijevi},kaoiAsamoaiBabaqkoji suka`weniusledkr{ewaklupskediscipline. Z.Rangelov

PE]IN^ANIUNOVOMSADUDOMA]INIRADU

Sremcina ozbiqnomispitu

MarkoPutin~anin, prvotimacDowegSrema

redutakmicesRadom,DowiSrem igrauokviruKupaSrbijeprotiv Vojvodine, a par dana kasnije gostujeNovomPazaru. -Neidemosuvi{edalekoisva pa`wa nam je usmerena na dana{wu utakmicu s Radom - isti~e

14.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Sutra

Pobedazanastavak serije

Fudbalska javnost doweg dela Srema s nestrpqewem o~ekuje derbisRadominoviispitzaizabranike trenera Bogi}a Bogi}evi}a.Unarednihnedequdana,po-

Danas KULA:Hajduk-Crvenazvezda BEOGRAD:OFKBeograd-Vojvodina NOVISAD:DowiSrem-Rad SUBOTICA:SpartakZV-Radni~ki(N) SMEDEREVO:Smederevo-Radni~ki1923 BOR^A:BSK-NoviPazar JAGODINA:Jagodina-Javor BEOGRAD:Partizan-SlobodaPoint

ZVEZDASPREMNAZADUELUKULI

Zvezda je proteklog vikenda presko~ila vru}e gostovawe u Kragujevcu, uz pobedu i bledu igru, a sad sledi novi ispit, duelsHajdukomuKuli. - Ni`u se te{ke utakmice za nasvanBeograda,alimotivisani smo kao i uvek i spremni da uz bodove pru`imo i boqu partiju.@elimodaprodu`imopobedni~ku seriju, mada znamo da je Hajduk neugodan rival, koji nam je ~esto otikidao bodove. Tujeipromenatrenerauekipi koja uvek mo`e da donese pozitivan{ok-smatratrenercrveno-belihAleksandarJankovi}. Uuvertiriutakmiceposebnu pa`wu privla~i podatak da su KuqaniuHumskojodmaralinekolikonajboqihfudbalera. -^uosamto,alineznamdali jetokonstatacijanovinaraili izjavanekogodzvani~nikaHajduka.Mo`daselogi~noname}e pitawe od ~ega su igra~i bili umornijerjeprethodiladvonedeqnapauzauprvenstvu.Bezobzira na sastav, ni{ta se ne mewa, idemo po tri boda - prokomentarisaojeJankovi}.

15

{ef struke Bogi} Bogi}evi}. – Liga{ s Bawice je izuzetno jaka ekipa, {to je dokazao na startu prvenstva. Re~ je o vrlo mladoj i talentovanojekipi,kojupredvodi sjajni trener Nikoli}. Me|utim, znamo svoje kvalitete i u~ini}emo sve da i ovaj me~ dobijemo. U odnosu na utakmicu koju smo odigraliuIvawici,velikihpromena u sastavu ne}e biti. Pod znakom pitawa je, zbog povrede, nastup kapitena Josimova. Dakle, utakmicu bi trebalo da zapo~nu: Beli} - Putin~anin, Laki}-Pe{i}, Vukobrat, Josimov (Mileki}) - Milutinovi}, ^orda{i}, Bukorac, Jankovi} - To{i}, Damwanovi}. Nemawa Laki}-Pe{i} je ba{ iz Rada pre nekoliko godina do{aouDowiSrem. -Dragomije{toba{protiv biv{eg kluba igram prvenstvenu utakmicu - rekao je Nemawa Laki}-Pe{i} - Mnogo je sada{wih prvotimacaRadaskojimasamnekadazajednoigrao.Izuzetnosujaki,aposebnuopasnostpona{uodbranu predstavqa}e napada~ki trio Koji}–Luka–Perovi}. Po{to mi je ro|endan (21) na dan utakmice, nadam se da }u od saigra~adobitinajlep{imogu}ipoklon–triboda. @.Radivojevi}

promeneniusastavu,niuna~inu igre. Koliko sve ovo {to se de{ava okoorganizacijeutakmice,saili beznavija~a,smetastruci? -  U nekom profesionalnom smislu ne smeta, jer smo u na{em fudbalu navikli na svakakve uslove. Mi poku{avamo da se iskqu~imoodsvegatoga,danerazmi{qamoko}edo}inautakmicu

isli~no,alipostoji`eqadato budespektakl,dabudupunetribineidasveproteknekakotrebaistakaojeMilanovi}. Hajduk}eposvemusude}iutakmicu po~eti u sastavu: Bra}, Milutinovi}, Cvetkovi}, Bulatovi},Crnoglavac,]ulum,Sekuli}, Stojkovi},Popovi},]oviniVeselinovi}. \.Bojani}

1.Partizan 2.Rad 3.Vojvodina 4.Crvenazvezda 5.Jagodina 6.DowiSrem 7.SlobodaPoint 8.Radni~ki(N) 9.Javor 10.NoviPazar 11.BSK 12.Radni~ki(K) 13.Smederevo 14.Hajduk 15.OFKBeograd 16.SpartakZV

5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0

18 0 2 2 1 1 1 1 1 0 3 0 3 3 2 1 1

1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 4 4

17:5 10:4 4:1 10:5 5:2 6:4 8:8 6:8 7:2 6:4 2:11 2:7 0:6 3:8 4:9 3:9

12 11 11 10 10 10 7 7 6 6 6 3 3 2 1 1

Uslede}emkolu(29.septembra)sastajuse:Vojvodina-Partizan,Radni~ki1923-SpartakZlatiborvoda,NoviPazar-Dowi Srem,Crvenazvezda-Smederevo,SlobodaPoint-Hajduk,Javor -OFKBeograd,Rad-Jagodina,Radni~ki(N)-BSK.

DANASNAKARABURMIIGRAJUOFKBEOGRADIVOJVODINA

Novosa|anenebrine tradicija Posle pro{lonedeqnog neo~ekivanog remija kod ku}e u duelu s Jagodinom, pred fudablerima Vojvodinedanasjeveomate{kogostovawenaKaraburmi.Novosadskisuperliga{odmeri}esnages OFKBeogradom,ekipomkojazauzimapretposledwe mesto na tabeli sa samo jednim osvojenim bodomikojaje,upravozbogtoga,promenilatrenera. Posle5.kolaStevicuKuzamovskognaklupiromanti~aranaslediojeZoranMilinkovi},predve sezonetrenerVojvodineitojesigurno~iwenica koja}eNovosa|anenateratinadodatnioprez.

Kataiuskoro NovinarejezanimalokadaVigwevi}ra~unada}eukonkurencijizatimdasepojaviAleksandarKatai. -Kataitrenirasveboqeio~ekujemda}e ve}zasedamdanabitispremandaozbiqno konkuri{ezatim-odgovoriojeVigwevi}. -Naravno,upo~etkune}emo}idaigrasvih 90minuta,aliverujemda}eitekakomo}i danampomogne. -OFKBeogradusastavuimadostadobrihpojedinaca,aliunovusezonunijeu{aoba{najboqerekao je neumorni Miroslav Stevanovi}, ofanzivniveznifudbalerVojvodine.-Sdrugestrane, miusvakisusretulazimosa`eqomdapobedimo, panemarazlogadatakonebudeidanas.Znamoda nas~ekaveomate`akduel,ali,uzpravilanodnos prema me~u i povi{en nivo motivacije, ube|en sam da mo`emo da ostvarimo ciq i osvojimo sva triboda. Uposledwihnekolikosezonanisucrveno-beli imalipunouspehanagostovawimanaKaraburmi, pa igra~i Vojvodine uglas poru~uju da tradicije postojekakobise,izme|uostalog,ru{ileiprekidale. Tokom protekle nedeqe odigrali su tre-

ningutakmicusJedinstvomizNovogBe~ejaipobedili~aks11:1,atrenerNeboj{aVigwevi}bio jekategori~an: -To{tojeOFKBeogradosvojiosamojedanbod izpetme~evai{tojenaza~equtabeleneodslikava realno kvalitet kojim raspola`e. Slabiji rezultatirivalasigurnonasne}ezavaratiiverujemda}emo,uzmaksimalnozalagawesvihigra~a, ostvaritipovoqanrezultatnaKaraburmi.Znam da }e Beogra|ani, predvo|eni novim trenerom, imativeliku`equdanassavladaju,a`eqana{ih igra~amorabitibaremjednakakaokodromanti~ara.Imamopunotogadapoka`emoiverujemda }emoutomeuspeti. Kakva su va{a o~ekivawa u pogledu dana{we igreOFKBeograda? - Poznaju}i kolegu Milinkovi}a, pretpostavqamda}einsistiratinadisciplinovanojigriu odbrani,sa`eqomdapresvegaza{titisvojumre`u-objasniojeVigwevi}.-O~ekujem,tako|e,da}e namprepustititerenskuinicijativu,{tojesteu skladuskvalitetomigra~akojeimamo,ada}esmalimbrojemfudbalera,oslawaju}isenakontranapade,probatidastignedona{eggola.Na{zadatak bi}edatonedozvolimoidamibudemotimkoji}e diktiratiigru,presvegakrozve}iposedlopte. Dalistedoneliodlukuskojimtimom}eteistr~atinaterennaKaraburmi?Nemo`etedara~unatenapovre|enogMarkaPoletanovi}a,anagovestilistedasumogu}ejo{nekepromene... -Jo{uveknisamodrediotim,anarazmi{qawa opromenamanijemenavelautakmicasJagodinom, ve}radnatreninzima.Iina~eumojojfilozofijifudbaladr`imsetezeda}eekipaigrationolikodobrokakotrenira,atokomproteklesedmice igra~i su odgovorno, ozbiqno i jako radili. Uo~iosamdapojedincinakojesemalomawera~unalouprethodnomperioduimajuveliku`equda senametnuivide}ujo{ko}ebitistarter-dodao jeNeboj{aVigwevi}. A.Predojevi}

MiroslavStevanovi}upro{logodi{wem duelusOFKBeograd

SUBOTI^ANIDOMA]ININI[LIJAMA

Pobedakao imperativ

ISTI^EMO

MarinciiMeraklijenaistojstrani Navija~iSpartakaZVizSuboticeiRadni~kogizNi{astaja}enaistojtribinii zajednonavijatitokomfudbalskeutakmicetadvaklubakojaseigradanas.Kakojere~enoagencijiBetauSpartaku,policijisudategarancijeda}esveprote}iusportskojikorektnojatmosferi. Me|unavija~kimgrupamaPlavimarinciiMeraklijeodranijepostojiprijateqstvo,akakojere~eno,o~ekujesedolazakoko100Ni{lijauSuboticu.

Fudbalerima Spartaka Zlatibor vode niko ne trebadaname}eimperativpobede,znajuonivrlo dobrodaposlepetkolabeztrijumfatodolazisamaposebi.Ono{toradujenavija~eSuboti~anajestedajeupro{lomkoluosvojenprvibod,tedaje atmosferauekipitreneraPetraKur}ubi}asada mnogoboqe. –Upro{lomme~usmovidelimnogodobrihstvariuigri,asadao~ekujemda}eihbitijo{vi{e. Kada pogledamo na tabelu jasno se name}e stav da moramodapobedimo,{tozna~idamoramodaodigramodobarme~.Prednamajeikvalitetanrival, imadostabodovavi{eodnas,aovejesenijeve}odigraodvedobreutakmicenagostovawima.Ni{lijesupodvagoladaliHajdukuuKuliiCrvenojzvezdinaMarakani.Dabismostiglido`eqenogrezultata potrebno je da smawimo na minimum gre{keuodbraniisrediniterena,danedajemovi{e protivnicimagolfore,daodigramo~vrstoiagresivno, da ne primimo gol i da, naravno, strpqivo tra`imoputdopobede–rekaojePetarKur}ubi}. N.S.


16

sport

subota22.septembar2012.

EMINEBOZKURT,^LANICAEVROPSKOG PARLAMENTA

Nisamspomenula Srbiju ^lanica Evropskog parlaPrez ent ac ij a izv e{ taj a mentaEmineBozkurtreklaje „Nam e{ taw a utakm ic a i da tokom saslu{awa povodom prevara u sportu: sastavqaizve{tajaoname{tawuutakwe delova” odr`ana je 17. mica nije bilo posebnog poseptembra u Evropskom parmiwawaSrbije. lamentu. Tada je odr`ano i -Tokomsaslu{awauvezis sas lu{ aw e Spec ij aln e koizve{tajem nije bilo posebmisijeoorganizovanomkrinog pomiw aw a ni Srb ij e, ni Fudbalskog savezaSrbije.Saslu{awesefokusiralo na diskusiju o tome koliko je name{tawe utakmica u Evrop i rasp ros traw eno i kako prona}ipravipristupdasename{tawe utakmica zaus tavi navodi se u pismukojejeBoz- EmineBozkurt kurt uputil a predsedniku FSS Tomislavu minalu, korupciji i prawu Karaxi}u. novca. Prvi ~ovek FSS je pret-Umomizve{taju,izrazila hodno,odmahpoupoznavawus samdubokuzabrinutostpopiizjavama Bozkurtove, uputio tawu situacije integriteta hitnopismoukojemjetra`io sporta i pozvala sam glavne dostavqawe dokaza o navededeoni~are za evropski prinim~iwenicama. stup u zaustavqawu name{ta- Sam izve{taj je imao za wa utakmica i korupcije u ciqdastvorisvestkodpolisportu-istaklajeona. ti~kihfaktoradabisenaveEmine Bozkurt je dodala i lapotrebazaevropskimzakoda je u izve{taju konstatovanodavstvom i evropskim prinodajename{taweutakmica stupom. Informacije u izveregistrovano u ve}ini zema{taju su iz raznih izvora i qa~lanicaEUiuodre|enom studija-navelajeBozkurtova. brojuzemaqakandidata.

NADETELINARIGOSTUJEMETALAC

Kanarincioptimisti NakrilimapobedeuBeogradu u me~u s ^ukari~kim (2:1), fudbaleri Novog Sada s optimizmomdo~ekujubiv{egsuperliga{aMetalacizGorwegMilanovca.Bi}eovosudartimova koji su razo~arali na po~etku prvoliga{ke sezone. Doma}in je dolaskom trenera Bogdana Koraka tek u {estoj utakmici osvojio tri boda, dok je biv{i superliga{osvojiotekbodvi{e. Kanarinci se nadaju prvencu na doma}em terenu, bodove sa Detelinare prethodno su odneliTimokiNapredak,stim{to i gosti imaju svoju ra~unici, tim pre {to su prethodne tri utakmiceizgubili.

Trener Novosa|ana Bogdan Korak o~ekuje te{ku utakmicu ukojoj}esvebitiotvoreno: - Bez obzira na dozu optimizmanakonprvepobedeznamoda nam sledi te`ak susret. Biv{i superliga{ se nalazi u rezultatskoj krizi, a na{a prednost je{toigramopredsvojimnavija~ima.Igra~i su orni za nova dokazivawajedva~ekajudaistr~e na teren. O~ekujem dobru utakmicu, pobedu i nakon toga usponnatabeli.Podznakompitawa je nastup Neboj{e Skopqaka, s tim {to ga ne}emo po svakucenuoptere}ivati-jasan jeKorak. Utakmica na Detelinari po~iweu16~asova. I.Grubor

dnevnik

PARTIZANPOSLEREMIJASNEF^IJEM(0:0)ULIGIEVROPE

Boqei{tanegoni{ta FudbaleriPartizana nisuuspelidaposledugovremenazabele`epobedu u grupnoj fazi nekog evropskog takmi~ewa. Crnobeli su na svom stadionu u Ligi Evrope osvojili samo bod protiv prvakaAzerbejxanaNef~ija.Beo- gra|aniimajujo{petutakmicada poprave bilans, ali ako nastave s ovakvim igrama te{ko }e ne{to vi{e da urade. U igri s jednim {picem,pokazalosepokoznakoji putovesezone,prvakSrbijejenemo}an~akiprotivekipakao{to jeNef~i. GrupaA Udineze-An`i 1:1 Jangbojs-Liverpul 3:5 GrupaB Hapoel(TA)-Atletiko 0:3 Viktorija-Akademika 3:1 GrupaC AEL-Borusija(M) 0:0 Fenerbah~e-Olimpik 2:2 GrupaD Maritimo-Wukasl 0:0 Bordo-KlubBri` 4:0 GrupaE Kopenhagen-Molde 2:1 [tutgatrt-Steaua 2:2 GrupaF Dwepar-PSVAjndhoven 2:0 Napoli-AEK 4:0 Grupa G Genk-Videoton 3:0 Sporting-Bazel 0:0 GrupaH Partizan-Nef~i 0:0 Inter-Rubin 2:2 GrupaI Atletik(B)-[mona 1:1 Olimpik(L)-Sparta 2:1 GrupaJ Maribor-Panatenaikos3:0 Totenhem-Lacio 0:0 GrupaK Bajer-Metalist 0:0 Rapid-Rozenborg 1:2 GrupaL Levante-Helsingborg 1:0 Tvente-Hanover 2:2

Za{to su crno-beli u me~u koji je bio vi|en za pobedu igrali ne{to opreznijevelikojenepoznanica, jer pokazalo se ovesezonedasuuformaciji s dva {pica (4-4-2) daleko konkretniji i efikasniji. Nef~i jeste eliminisao Apoel s Kiprauplej-ofuzaplasman uLiguEvrope,alijeuBeograduteknamomentepokazivao izdawe iz Limasola.Partizanjeimaoveliku priliku da savlada Azerbejxance, no u tome nije uspeo. Borili su se crno-beli,tonijesporno, ali su u poqu delovali neorganizovano. Ne{to boqu partiju Beogra|ani supokazali~imsuzaigrali ofanzivnije, od 80. do 90. minuta. Vezni red je bio dosta daleko od odbrane,pase~estode{avalo da akcije organizuju Mitrovi}iIli}uduelusfudbalerimaNef~ija Ivanov i Ostoji}. FaliOvakosmou{liudramati~anfilojedoma}inuagilnostinasredi- wihovozgu{wavaweuodbranikoni{ kada smo tako|e proma{ili jenismouspelidaprobijemo. niterena,{tosenakrajupokazalo {utzapobedu.NakrajunisamnezaBoqirezultatVermezovi}o~ekao presudno. Ima jo{ ne{to, crdovoqanna{imizdawemimislim kujeuBakuu. no-beli nisu imali pri`eqkivan da }emo vremenom igrati jo{ bo- Mi smo mu{ki odigrali prvu vetarule|a,jerjenastadionubiqe. utakmicuipravednojebilodapolotekoko10.000gledalaca. Za pobedom `ali i Sa{a MarParnivaqakimaopravdaweiu bedimo. Da je Tomi} iskoristio kovi}. mladosti nekih igra~a. Aleksan- {ansupredistekvremenasadabi- @ao mi je {to nismo uspeli, darMitrovi},tekodnedavnoosam- smopri~aliopu{tenije.Ali,{ta jerigralismodobroiostavilisrnaestogodi{wak, nije uspeo neko- jetuje,pokazalismopotencijali ce na terenu. Proma{ili smo doliko puta da boqe reaguje u zavr- boqirezultato~ekujemurevan{u. sta{ansi,jednuodwihijaizato Zapobedom`aliikapitenSa{nici.Falilomujesnageitehninismo slavili. Nef~i se pokazao ke da bi se izborio s ~vrstom od- {aIli}. kaosolidanprotivnik,alimismo -@aomije{tonismoslavili, branom Azerbejxanaca. Na kraju bili boqi na kraju i bli`i triimali smo uslove za to. Pokazali ostaje nada da }e Beogra|ani ubujumfu. smosekaoboqiodAzerbejxanaca, du}eigratisdva{pica,{tosepoRazo~aran je i golman Stojkoalinismouspelitodaiskoristikazalodalekoproduktivnijeidovi}. mo.@aomijedvabodaizbognavisada{wemdelusezone. - Bili smo dobri, falio nam je ja~akojisusvevremebiliraspevaTrener Vladimir Vermezovi} samopogodakdasveza~inimopobeniidavalinampodr{ku-rekaoje nijebionezadovoqanigromsvojih dom.Proma{ilismodostapriliIli}. pulena. ka,nasre}unismobilika`weni. Ili} napomiwe da je presudan -Gostinezaslu`enoodlazesboNisamzadovoqanbodom,aliboqe biojedandetaq. domuxepu.Imalisutujednuprijei{tanegoni{ta-istakaojegol- Da smo iskoristili prvu prilikuinisunambilipravapretwa. manPartizana. I.Lazarevi} liku,unastavkubisvebilolak{e. Ono {to je presudilo bilo je to

NESHVATQIVOPONA[AWEGOLMANANEF^IJASA[ESTAMENKOVI]A

Selektore,za{tome „Mustafa”nijepozdravio Golman azerbejxanskog Nef~ija Sa{a Stamenkovi} nastavio je s provokacijama i posle utakmice1.kolaHgrupeLigeEvrfopescrnobelimavre|aju}inavija~eprvakaSrbijeiVladimiraStojkovi}a.

-Bilojemalonavija~aPartizanadabihih ~uo.ZnasedauSrbijipostojesamojedninavija~i.Imampitawezaselektora:Gdetoimada se„Mustafa”,kojije~lantereprezentacije,ne pozdravisamnompredpo~etakutakmice?Ni-

DANASNASPORTSKIMTERENIMA Fudbal

Utakmicepo~iwuu16~asova

Prva liga Srbija - NOVI SAD: Novi Sad - Metalac, IN\IJA: In|ija - Banat, LU^ANI: Mladost - Proleter, MLADENOVAC: Mladenovac - Radni~ki (NP), ^A^AK:Borac-Teleoptik,BEOGRAD: Vo`dovac - Kolubara, ZAJE^AR: Timok - ^ukari~ki, U@ICE: Jedinstvo Putevi - Napredak, BEO- GRAD:Be`anija-Sloga Utakmicepo~iwuu16.30~asova Vojvo|anska liga Istok BAJMOK: Radni~ki - Jedinstvo (NB), BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo Sloboda (NK), SUBOTICA: Ba~ka 1901 - Proleter (BK), KOVIN:Kolonija-Zadrugar, VR[AC: Vr{ac - Radni~ki (K), BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - Kikinda, ADA:AFK-Budu}nost(SC) Utakmicepo~iwuu16.30~asova Vojvo|anska liga Zapad SIVAC: Polet - Omladinac, NOVISAD:Borac-Mladost (BP), RUMA: Prvi maj - Hajduk (B), SRBOBRAN: Srbobran - Crvenka, ERDEVIK: Sloga - Crvena zvezda, KA]: Jugovi}-Ba~ka(BP) Utakmicepo~iwuu16~asova Podru~naligaNovogSadaFUTOG:MetelacAV-Vrbas, BA^:Tvr|ava-Veternik

Gradska liga Novog Sada NOVISAD:Slavija-Ba~ka. Utakmicapo~iweu16~asova

Rukomet Superliga za mu{karce LAZ AR EV AC: Kol ub ar a Radni~ki(K)(19.30) Superliga za dame - BEOGRAD:Radni~ki1949-BMS Mil en iu m (14.30), ARAN\ELOVAC: Kwaz Milo{ Crv en a zvez da (18), SVILAJNAC: Radni~ki - Zaje~ar(18.30),JAGODINA:Jagodina-Naisa(19),KRAGUJEV AC: Radn i~k i - Maks sport(19) Prva mu{ka liga, sever BA^KA PALANKA: Lavovi - Metalac (20), TEMERIN: Mladost TSK - Nova Pazova(18),SOMBOR:Sombor el ekt ro - Din am o (20), IN\ IJ A: @el ez ni~ ar Vojp ut (19), KIK IND A: Crv en a zvez da - Tit el JD (20), ZREW AN IN: Prol eterAgro`iv-@SK(18) Prva `enska liga, sever TEMERIN: Temerin - Kikind a (20), PAN^ EV O: Pan~ ev o - Spat ak (19.30), DOL OV O: Dol ov o - Mladost(19) Druga `enska liga, sever RUMA:Sloven-Laki(16.30)

BliskisusretSa{eStamenkovi}aiVladimiraStojkovi}a

IZPAN^EVA^KOGDINAMA

Mr|adirektor Izvr{niodborsrpskoliga{aDinamaizPan~eva zadirektoraklubaizabraojeGoranaMr|u. -Prihvatiosamsadu`nostidirektorasa`eqomda svojim iskustvom i radom pomognem da klub iza|e iz rezultatskekrize.Znamdane}ebitilako,alimoramo sviuklubu,kaoinavija~ibitistrpqivi.DostadobroznamsituacijuuDinamuiverujemda}emoseuskorona}inapravomkoloseku-istakaojeMr|a. PredsednikklubaDragoslav]ur~injerekao: - Najzna~ajniji ciq nam je da formiramo zdrav kolektiv koji }e se ubudu}e samofinansirati. Gradski ~elniciobe}alisupomo}klubu,alitekod2013.godine i verujem da }e to i u~initi kako bi se Dinamo nesmetanotakmi~iouSrpskojligi.Poznatojedaklub ima veliki dug i ja sam ube|en da }emo zajedni~kim snagamau~initidado|ulep{idanizaDinamo.Podrazumeva se da je dolaskom Mr|e na mesto direktora putka`eqenomciquolak{an. B.St.

samnosionikakvumajicuispoddresa,ovi{to su me prozivali s tribina nisu navija~i, nego huligani-rekaojeStamenkovi}. Nekada{wi golman Crvene zvezde je posle utakmice,ukojojjedobio`utikarton,poku{ao daisprovocirave}iincidenttra`e}iStojkovi}apoterenu. Posleme~ajeodlu~iodavre|a Stojkovi}a.Tonekada{wemgolmanuZvezdenijeprvitakavincident.Prenekolikogodinaje nautakmicimladogtimacrveno-belihsaZenitom bio sa navija~ima Crvene zvezde i iniciraouvredqivepesmenara~unStojkovi}a. -Po~iwemdaverujemupri~eotomekakvaje osoba- dodaojeStamenkovi}preulaskauautobussigra~imaNef~ija. Prili~no je neobi~no i da je Stamenkovi} odlu~io da Stojkovi}a vre|a kao „poturicu”, iakobraniizara|ujenovacumuslimanskojzemqi. Biv{i golman Crvene zvezde Stamenkovi} biojeucentrupa`wetokomve}egdelautakmiceizbog sramnogtransparenta naju`nojtribini stadiona u Humskoj, ali i u uvredqivih povika. Na kraju susreta do{lo je do sukoba izme|uigra~aPartizanaMitrovi}aigolmana Nef~ija. Sre}om, sve je zavr{eno bez ve}ih problema. (B92)

ZANIMQIVOST

Pravdaspora, alidosti`na Biv{iitalijanskifudbalerMauro Kamoranezi progla{en je krivim za krvni~ki prekr{aj nad Robertom Picom tokom utakmice davne 1994. godine. Vrhovni sud u Buenos Ajresu povtvrdio je ve} ranije donesenu presudu od 50.000 evra plus kamata i sudski tro{kovi. Kamoranezije1994.igraozaAldosivi,dokjeRobertoPicobioigra~Alvarada. Kamoranezi je tada naleteo u sprintu |onom na ispru`enu nogu Pica i okon~ao mu karijeru. Povre|eni igra~ je prilikom tog starta izgubio ~ak39postokapacitetakolena. -Iakosestartnemo`eprotuma~iti kaonameran,ipakjeizutetnogrubini-

MauroKamoranezi

jemumestonasportskimborili{tima -stoji,izme|uostalog,usaop{tewuVrhovnogsudauBuenosAjresu.


SPORT

dnevnik

subota22.septembar2012.

17

IZ INTERVJUA JANKA TIPSAREVI]A AMERI^KOM ESPN-u

Moradaseula`e uinfrastrukturu Srpski Dejvis kup reprezentativacJankoTipsarevi}izjavioje dasenadada}eTeniskisavezSrbije po~eti da ula`e novac u potrebne stvari, ina~e se ovakva generacija nikadavi{ene}eponoviti. -Nadamseda}equdiizTeniskogsaveza Srbije shvatiti da se ovakva generacija ne}eponovitiakoseni{taneuradipotom pitawu,idasenadada}enovaczavr{aviti u xepovima onih kojima je potreban da bi napraviliinfrastrukturuiulagaliumladetalente-rekaojeTipsarevi}uintervjuu za ameri~ki ESPN. - Mi nemamo nacionalniteniskicentar.OsvojilismoDejvis kuppredvegodine,adevojkesuoveufinalu Fed kupa. Zemqe poput SAD, Australije, [panije ili Francuske imaju tenisku tradicijustaru100godina,amismozaposledwih 5-10 godina uspeli da napravimo ovo. Postoje poboq{awa, igra~i dobijaju neku vrstupodr{keodSaveza,alijetojo{dalekoodonekakvatrebadabude. Tipsarevi}jekazaodasuprva~etvorica teniserasveta-RoxerFederer,Novak\okovi},RafaelNadaliEndiMarej-toliko dominantnidaostalimorajudaigrajuodli~no u svim uslovima i prilikama da bi moglidaimsepribli`e. - Prva ~etvorica igra~a sveta su postavililestvicutakovisokodauciqupra}ewa morate da igrate dobro na svim po-

dlogama i u svim prilikama. Kondicija je sada zna~aj ni ja nego rani je i sport je postaomnogoprofesionalnijinegoikada. Igra~i sada putuju na tur ni re s kompletnim timom, fizioterapeutom, trene- rom... Mo-rate da u~inite tenis na~inom `ivota i da stalno poku{avate da se po- boq{avateusvimsferama`ivota. Osmi teniser sveta je istakao da ne postoji velika razlika u pripremawu

me~a s najboqim svetskim teniserima i onihostalih. -Jedinarazlikaje{topreme~asonim najboqimamoratedabudetepsihi~kijaki zatri,~etiriilipetsatiprovedenihna terenu.Wihoveoscilacijeuigrisuminimalneimoratebitikoncentrisaniijaki od prvog poena jer vam oni ni{ta ne}e dozvoliti. Na pitawe za{to je Srbija posledwih godinaproizvelatolikovrhunskihigra~a, Tipsarevi}jeoceniodajeto~istasre}a. -Nepostojirazlog.Tojesamo~istasre}a,aliglavnirazlozisute`akradpoje- dincaipodr{karoditeqa.Nismonapravili i jo{ nemamo infrastrukturu na nivou na kom je potrebna da bi bila na nivouovogtenisa. Dvadesetosmogodi{wi Tipsarevi} je rekaodastarijiigra~ipoput@o-Vilfreda Conge i Toma{a Berdiha znaju svoju pozicijuida~inesvedajezadr`e,po{tosu odli~nofizi~kispremni. -Ne`elimdaka`emdajemla|ageneracija razma`ena. Fizi~ka sprema je bitnija negoikadapreistarijimomci,poputmene, imajuiskustvastim.NismosvikaoRafael NadaliNovak\okovi}kojisus20godina do{li u vrh i ostali tamo. Igra~i poput Berdiha,Congeimenesushvatiliukoliko sudobrojpozicijitrenutnoitone`eleda ispuste-naglasiojeTipsarevi}.

VLADIMIR GRBI], POTPREDSEDNIK OSS

Odbojkanapeskuosvaja Srbiju Jagodina }e u bliskoj budu}nosti postatijedanodcentaraodbojkenapesku,rekaoje potpredsednik Odbojka{kog savezaSrbijeVladimirGrbi}.On jeprilikomposetetomgradurekaoda}eterenzaodbojkunapesku biti napravqen najverovatnijeuokviruAkvaparka. Grbi} je sa svojim saradnicimaizOSSi~elnicimajagodinskih odbojka{kih klubova obi{ao sportsku halu, Akva park i gradskistadionkakobivideoda li postoje uslovi za treninge i odr`avawe utakmica mla|ih selekcijareprezentacije. -Op{tejepoznatokolikoJagodinaula`eusport,ana{ciq iidejasudapomognemoradnicima odbojka{kog sporta i da kao institucija prenesemo ono {to su najnovije tendencije, naro~i-

VladimirGrbi}

toonekojeseodnosenaodbojku napesku-kazaojeGrbi}. OnjedodaodajeprviputuJagodiniidajeprostorkojijevideouAkvaparkuvi{enegozadovoqavaju}i za pravqewe terena zaodbojkunapesku. -Trebadavidimokoja}elokacijatokomletabitieventu-

alno budu}i centar u odbojci napesku-istakaojeGrbi}. Potpredsednik Odbojka{kog saveza Srbije je naglasio da je ove godine napravqena nacio- nalna liga u odbojci na pesku i da je u Novom Sadu odr`ano Evropskoprvenstoutomsportu. - Kroz {kolu Vip Bi~ Mastersa, koju sam ja vodio, pro{loje2.040dece.Najbitnijeje daprobamodaokupimo{tovi{e dece i da ih ukqu~imo u sport. [kola je besplatna, a deca tu sti~u osnovna znawa o odbojci na pesku - objasnio je Grbi}. Sports ki dir ekt or Sportskog sav ez a Jag od in e Zor an Gligorijevi}kazaojedasenada da }e Jagodina postati centar za mla|e selekcije u odbojci i da }e se u tom gradu uskoro igratime|unarodneutakmice.

REGIONALNA LIGA

Suboti~aniprotivGladijatora Boks klub Spartak iz Subotice i ovegodinejedobiosvojevrsnopriznawepozivomdaponovou~estvujeutakmi~ewu Regionalne (Boxig) lige, u kojojsukluboviizMa|arskeiSlova~ke. Prvi protivnik Suboti~anima danas }e biti ekipa Patent Gladijatora iz \era iz Ma|arske.

Susret}eseodr`atiuatrijumuHotela“Galerija”, sa po~etkom od 19 sati, a ulaz za qubiteqe boksajeslobodan. Spartakjeprethodnesezoneostaviodobarutisak,anekolikokvalitetnihme~evauSuboticije vratilo,barnakratko,boksme|unajzanimqvije sportskesadr`ajenaseveruBa~ke. N. S.

OI U LONDONU

Ukradena dokumenta Organizatori OlimpijskihigarauLondonuoptu`ilisuwihovekolegeizBrazilazakra|upoverqivihdokumenata. Naredne Olimpijske igre bi}e organizovane 2016. u Rio De @aneiru, a portparol Organizacionog odbora IgarauLondonuXekiBrokDojl rekla je da su fajlovi odnesenibezdozvole.

MonikaSele{ urodnomgradu Nekada najboqa teniserka sveta, Novosa|anka Monika Sele{ boravila je proteklog vikendaurodnomgradu,kojije napustila pre 21 godine. Kako tvrdeweniprijateqi,Monika skoro svake godine do|e nakratkouNoviSad,alijeovo biloprviputdajedalaikratkuizjavunovinarima. - Na proputovawu sam, samo smo nakratko svratili i nije bilo fer da sada, u nedeqno prepodne,obave{tavamopoznanike da smo tu - objasnila je Monika razloge gotovo tajnog boravkaurodnomgradu. Prepoznao ju je jedan konobar u kafeu Makijato, koji se nalazi u neposrednoj blizini stanaukojemjeodrasla,ukoji je do{la na kafu sa majkom. Stan u kojem je odrasla nalazi seuBalzakovojulicinaLimanu gde je i u~ila prve teniske udarceosamdesetihgodinapro{logvekasapokojnimocemKaroqem. Monika Sele{ `ivi i bavi se humanitarnim radom u WujorkunaLongAjlendu. Sa16godinajepokazalasvetuda}epostatijednaodnajboqih igra~ica svih vremena osvojiv{i Rolan Garos, dok je ve}sa18godinaosvojilasedam od svojih devet gren slemova. Samopolagodinenakonosvaja-

wadrugetitulenaUSopenui trimesecanakonosvajawatre}etitulenaAustralijanopenu wenateniskakarijerajezauvek promewena,30.aprila1993.godinetokomme~a~etvrtfinala turnira u Hamburgu protiv MagdaleneMaleevenaterenje usko~ioGinterPar~iuMonikinale|azariono`od15centimetara.Medijisuobjavilida je Par~u jako smetalo {to je Sele{ova prestigla [tefi GrafnaVTAlisti. O stravi~nom doga|aju u Hamburgu zbog kog je zapala u duboku depresiju izbegava da govori i dan-danas. Monika zbog rawavawa nije igrala vi{e od dve godine. Iako je u Australiji1996.godineosvojilasvojdevetiiposledwigrend slem, ona vi{e nije bila isti igra~.NaOlimpijskimigrama u Sidneju osvojila je bronzanu medaqu za SAD pobediv{i Jelenu Doki}. Tridesetosomogodi{wa Monika sa fondacijom „Laureus” poku{ava da uka`e natokolikojesportva`anza dru{tvo i koliko mo`e da ga popravi.Zvani~nojeoti{lau penziju 2008. godine, iako je posledwizvani~nime~odigrala pet godina ranije. Monika Sele{ je po~asna gra|anka NovogSada. (B92)

NoviSaduzkaratiste -TimizRijatrebadare{i tajproblemivratidokumenta-reklajeona. Uincidentsuukqu~enizaposleniBrazilcikojisuradilizajednosaorganizatorimaIgarauLondonuutehni~komodeqewu.Onisunavodno dokumenta iz Londona preuzeli bez odobrewa, a BrokDojljerekladajeuincident biloukqu~enodevetzaposlenihizBrazila.

Nov i grads ki sek ret ar za sport i omladinu Novog Sada PredragSvilarprimiojedelegaciju [otokan karate feder ac ij e i [ot ok an kar at e svez a Srb ij e. Pov od je bio aplikacirawe ovog saveza za doma}ina Svetskog prvenstva 2013.godine,kojebiseodr`alouNovomSadu. -Gradsna`nopodr`avainicijativu da Novi Sad bude doma}in narednog Svetskog prvenstva - rekao je Svilar, isti~u}i da je karate sport koji ja~aduh,teloikarkterli~nosti,dodaju}idagradispuwava

sveuslovezaodr`avawevelikihsportskihtakmi~ewa. U ime svetske [otokan feder ac ij e, wen preds edn ik AurelPatruzahvaliosePredraguSvilarunapodr{ci,isti~u}i da visoko ceni rezultatekojejereprezentacijaSrbijeostvarilanaevropskimi svetskimprvenstvima. Delegacija [otokan karate saveza Srbijed putuje u oktobru na Svetsko prvenstvo u Milanu, gde }e ista}i kandidat ur u za ovo pres ti` no takm i~ ew e u okt ob ru 2013. godine. A. P.

SUTRA U BE^EJU

Takmi~eweveterana Paraolimpijska vice{ampionka u stonom tenisu Borislava Peri}–Rankovi}sutrau 10satisve~ano}eotvorititradicionalno,9.poredu,Otvoreno prvenstvoBe~ejaustonomtenisu za veterane - Kolenica kup. Atraktivno takmi~ewe odr`ava seusportskojdvoraniOSCMla-

dost, a takmi~ari su podeqeni u ~etirikategorije.Uprvojgrupi su veterani od 35 do 49 godina starosti, drugu ~ine takmi~ari od50do59godina,tre}uod60i vi{eleta,a~etvrtajeapsolutna kategorija. - O~ekujemo stotinak veterana izsvihkrajevaSrbije,Ma|arske, Rumunije, Slovenije i Hrvatske.

Ranijihgodinajevi|envrlokvalitetanstonitenis,panemarazloga da tako ne bude i ovog puta. Najboqi}ebitinagra|enimedaqama,asvime|usobnimdru`ewem pre,zavremeiposletakmi~ewau „Termalcu“,uzobaveznekolenice -reklisuuSTKBe~ej,kojijeorganizator ovog kod gledalaca polularnogtakmi~ewa. V. J.

GRADONA^ELNIKNOVOGSADAMILO[VU^EVI] PRIMIO PARAOLIMPIJCE: Gradona~elnik NovogSadaMilo{Vu~evi},uzprisustvo~lanagradskog ve}a zadu`enog za sport i omladinu Predraga Svilara, prirediojeprijemzatroje~lanovaStonoteniskogkluba invalida Spin, koji su u~estvovali na Paraolipijskim igramauLondonu,BorislavuPeri}-Rankovi},ZlatkaKesleraiNaduMati},kaoiwihovogtreneraLazaraKurte{a.ZlatkoiBorislavasuosvojilisrebrnemedaqe,Nadajebilapeta,doksuwihdveekipnozauzele~etvrtomesto.Gradona~elnikVu~evi}imje~estitaonaostvarenim rezultatima. Posebno je istakao poruku koju oni {aqu mladimaicelomdru{tvu,jerjeverai`eqausebe,kao itrudru{esvepreprekedaseodre|eniciqiostvari. ZahvaliosenaprijemuZlatkoKesler,kaonadosada{wojpodr{ciGrada,izraziv{i`equdatakobudeiubudu}nosti,aoni}etoznatidaceneiodu`i}esenanajboFoto:B.Lu~i} qina~in-jo{boqimrezultatima.Keslerjenapomenuo dadanasimamogomogu}nostiiposlovagdeinavlidimogudabuduukqu~eniuradiverujeda}etonovi gradona~elnig i wegovi saradnici prepoznati. Doma}inima Borislava Peri}-Rankovi} i Nada Mati} uru~ilisuskromnepoklone.Kakore~eBorislava,male,aliodsrca. J. Gali}


18

SPORT

subota22.septembar2012.

EKIPNO PRVENSTVO SRBIJE

Spartakbez{tita UVaqevujeodigrano vqevi} - A. Mastrovasilis 1:0, ~etvrtokoloPrvelige Marjanovi} - Na| He|e{i remi, Srbije za mu{karce i Miqkovi} - Stankovi} remi, M. `ene. U ovom kolu reQ. Perunovi} - ^abarkapa remi, zultati dva para doweg doma ( Maksimovi}-Kumi}1:0),RomanNi{ - Spartak i Romanti~ari - ti~ari-Radni~ki(K)2:4(AndriRadni~ki) bi}e zna~ajni kada se jevi}–Efimenko0:1,Pucarevi}na kraju lige bude pravio saldo Anti}-:+,Andreji}–Barlov0:1, u~inka. Spartak je do`iveo i~etvrtiporaziposleovog kolanalaziseudru{tvuRomanti~arabezve}ihizgleda dadokrajadostigneodmakle timove.Derbikoladobioje Vodovodprotiv“SvetogNikolaja. Veterani Crvene Zvezde pobedom \uri}a nad M. Popovi}em poveli su protiv Ka}ana ali su tada Nikoli}iRoga~preokrenuli rezultat u svoju pobedu. Imponuje igra i dosada{wi rezultat Roga~a koji je sa profesionalcima osvojio 3 poena iz 4 partije. Zanimqivo je da je ve} posle ~etvrtogkolanapravqenarazlikaizme|u~etvrteLastei Aleksandar Kova~evi} petogMetalca~ak5bodova{to M.Kosti}-Marti}1:0,Spiri}– jasnogovoriiorazliciukvali- Novoselski0:1,Keserovi}-Jovatetuekipa. novi}1:0),MetalacTakovo-NoRezultati 4. kola (mu{karci): vosadski [K DDOR 1,5:4,5 (MarVodovod-V[K“SvetiNikolaj” kovi} - [olak 0:1, Vratowi} – 4:2 (Sargisjan - Rod{tajn remi, Vu~kovi} 0:1, Solomunovi} Ivani{evi} - Damqanovi} remi, Marku{ remi, Rabrenovi} - D. Perunovi}-Strikovi}1:0,Pap- Popovi}remi,Sredojevi}-KovaL. Nestorovi} 1:0, Milanovi} - ~evi}0:1,Govedarica-Lazi}reAbramovi} remi, Pikula – Bo- mi), Crvena Zvezda - Jugovi} `i} remi), Ni{ - Spartak 4:2 2,5:3,5, Ivkov - P. Nikoli} 0:1, (Ipatov – Sedlak remi, Bogosa- G.M. Todorovi} – Lajthajm remi,

^abrilo - Radlova~ki remi, \uri}-M.Popovi}1:0,Veli~kovi} -Marinovi}remi,Zaki}-Roga~ 0:1),Lastaslobodna. Plasman: 1. Novosadski [K DDOR12(19),2.Jugovi}10(14),3. Vodovod9(14,5),4.Lasta9(11(-), 5.Radni~ki4(11),6.Ni{4(10),7. MetalacTakovo4(9,5(-),6.V[K “SvetiNikolaj”3(8(-),7.Crvena Zvezda3(7(-),10.Spartak0(9),11. Romanti~ari0(7). Akomogumu{karcidasedogovarajuzbog~egatonebimoglei `ene? Kada smo nakon pola sata odpo~etkakolapogledalirezultateususretuZlatar–Rudarve} su bila upisana ~etiri remija. BASjedobiojednogodkandidata za visok plasman (Jugovi}) a u stopu ga prati Jelica koja ima me~mawe.Unovosadskomderbiju slavile su me{tanke (N[K DDOR) protiv novosadskih go{}i([ahmatnikru`ok). Rezultati 4. kola (`ene): Po`areva~ki [K – Jelica 0,5:3,5, Novosadski[KDDOR-[ahmatnikru`ok(NoviSad)2,5:1,5,Jugovi}(Ka})-BAS(Beograd)1:3,Rad - Nestor 4:0, Zlatar - Rudar (2:2, Radni~ki(Rudovci)slobodan. Plasman: 1. BAS 12 (11), 2. Jelica9(10,5(-),3.Rudar8(10,5),4. Rad 6 (7,5(-), 5. Novosadski [K DDOR 6 (7), 6. Jugovi} 5 (8,5), 7. [ahmatnikru`ok4(8),8.Nestor 3(5,5),9.Zlatar2(5,5(-),10.Po`areva~ki[K1(3,5),11.Radni~ki0(2,5(-). B. Dankovi}

dnevnik NEBOJ[A ^OVI], PREDSEDNIK CRVENE ZVEZDE

Radovi}u,Zvezda postoji Govore}i o aktuelnom trenutku srpske ko{arke, nekada{wi reprezentativac i generalni sekretar Ko{arka{kog saveza SR Jugoslavije ZoranRadovi}rekaojedasveeksJuzemqemorajudavidedalije iukojojmeriJadranskaligapomogla da do`ive kompletan krah. Konkretno je naveo da je Olimpija tri puta sa~uvana od bankrota zahvaquju}i gradona~elnikuQubqane,dasuCibona iZadartako|eizvu~eniizbankrota, da Crvena zvezda ne postoji, a da se Hemofarm ugasio... Neboj{a ^ovi} odgovorio je putem klupskog sajta i na neke opaskekojeseti~uwegali~noi wegovepoliti~ko-sportskekarijere,aMondoprenosisamodeo saop{tewa vezan za ko{arka{kiklubCrvenazvezda. -[toseti~etogadaliZvezda postojiiline,onanasre}usvih pravihzvezda{auSrbijipostoji. I ne samo to, Zvezda je u finansijskom smislu sanirana, organizaciono je oja~ala i takmi~arski je spremna za osvajawe trofeja u svim takmi~ewima. A, mogla je i da ne

Neboj{a ^ovi}

postoji,poonome{tojeod2008. godine u woj radio Zoran Radovi} kao siva eminencija napisaoje^ovi}. On je naglasio da je upravo u periodu od 2008. do 2011. godine napravqen najve}i deo nekada{weg klupskog duga, u visini od~akosammilionaevra. - Mislim da je sasvim jasno kakojeZoranRadovi},kaoveoma uticajan ~ovek iz senke, u navedenom periodu doprinosio razvoju Ko{arka{kog kluba Crvenazvezda.Izviwavammuse {toZvezdaiporedwegovograda

na razvoju postoji. Tada je sve ~iniodaNeboj{a^ovi}nedo|e uKKCrvenazvezda,adanasradi iste stvari, omalova`avaju}i rezultate postignute u proteklih godinu dana na sanaciji i ozdravqewu”. Da bi bile izbegnute „daqe la`i i podmetawa”, prvi ~ovek crveno-belih jo{ jednom je apelovao na nadle`ne dr`avne organe da provere poslovawe i izvr{e uvid u revizorske izve{taje, kako u Crvenoj zvezdi tako i u svim ostalim klubovima.

UO^I PO^ETKA TAKMI^EWA U ABA LIGI

Zaje~arkeuvereneuprolaz Vujo{evi}odrediotim? KVALIFIKACIJE ZA LIGU [AMPIONA

Rukometa{ice Zaje~arapo~iwukvalifikacioniturnirzaLigu{ampiona,aupolufinalu, u rumunskom Klu`u, igraju protiv ruskog Rostova. Kapiten tima Marta Mange rekla je da je do{lo pravo vreme daoneizboreplasmanuelitno evropskoklupskotakmi~ewe. -Do{lojevremedaizborimo plasman u Ligu {ampiona. @elimo da pobedimo u oba me~a, jerjetojakova`nozatim.Zaje~arkaoklubigradve}dugo`elimestouLigi{ampiona,ato

`eleisveigra~ice.Treniramo jako dobro, mislim da smo u dobrojformiiverujemuovajtim -reklajeMartapredpolazakna turnir. [ampionSrbije}eupolufinalu kvalifikacionog turnira urumunskomgraduKlu`udanas u19.30igratiprotivruskogRostova, dok se u drugom duelu sastajudoma}initurskitimMuratpa{a. Plasman u Ligu {ampiona ostvari}e samo pobednik turnira. - Nismo bile na okupu od starta priprema zbog Olimpij-

skihigarauLondonu,pasmotek sad, pred kraj, trenirale kompletne i uigravale se. Mislim da }emo se plasirati u Ligu {ampiona.PrvoprekoRostova, a onda u finalu, ko nam padne. Kakogod,bi}ejakote{ko.Znam da su se Ruskiwe poja~ale, ali miverujemoupobedu-reklaje reprezentativkaHrvatskeirukometa{ica Zaje~ara Maja Zebi}. Zaje~ar, koji je trostruki {ampionSrbije,pro{lesezone stigaojedo~etvrtfinalaKupa pobednikakupova.

PETR ^EH, GOLMAN ^ELSIJA

OskarjenoviKaka Oskar dos Santos Emboaba @unior (21) mogao bi da postane nova ^elsijeva zvezda, smatragolmanPetr^eh.Ofanzivni vezni iz Sao Paula, koji je ovog leta doveden na StamfordBrix,postigaojedvasjajnapogotkauduelusaJuventusom i odmah pobudio asocijacije na Brazilca kojeg je svojevremeno KarloAn}eloti`eleodadovede iz Milana.U pitawu je, naravno,Kaka. -Vreme}epokazatidalimo`edabudemajstorkaoKaka,ali mislimdasenalazinavrlodo-

Na ceni: Oskar

bromputu.Brzoseadaptiraona klubividisedajevredeonovca kojijepla}enzawega.Mo`dase na kraju poka`e i jeftinim izjavioje^eh. Internasional iz Porto Alegreadobiojeoko25milionafuntinaimeobe{te}ewaza olimpijskogiAreprezentativcaBrazila. -Oskarigrafudbalonakokakobitrebalodaseigra-sajednimilidvadodira,uvekjeslobodan da primi loptu. Golovi protivJuventusa}emusamopodi}isamopouzdawe-dodaoje~e{ki~uvarmre`e.

Trener Partizana mt:s Du{ko Vujo{evi} minulog vikendajenaturniruLakta{ima poveo 15 ko{arka{a, dokjezadvame~asaFuenlabradom(jedan}ebitizatvorenog tipa) skratio spisak na12imena.Sobziromnato dajere~oposledwimproveramapredstartABAligei utakmicu sa Zadrom idu}eg petka, realno je o~ekivati datobudetimizaprvuzvani~nuutakmicusezone. Protiv Fuenlabrade }e igrati: Tomas, Vesterman, An|u{i}, Bogdanovi}, Milosavqevi}, ^akarevi}, Bertans,\eki},Gordon,Musli,Gagi}iMilutinov.Vladimir Lu~i} }e posle oporavka od povrede zauzeti Du{ko Vujo{evi} svojemestonara~unjednogodvisokihigra~a,pitawe jesamodali}esetodogoditiuprvom,ilieventualnodrugomkoluregionalnelige.DaNenadMiqenovi} (19),NemawaBe{ovi}(20),IvanMarinkovi}(18)i Mihal^ekovski(18)trenutnonisuuprvomplanumo-

glosenaslutitiipominuta`i i u~inku koji su imali u dosada{wem tokupriprema. Upitan kakva je perspektiva grupe talentovanih ko{arka{a, Vujo{evi} je po povratku na klupu Partizana rekao dane}emo}isvidaigraju. Ostaje da se vidi kakvisuplanovikluba,da li}enekoodpomenutih momakanapozajmicu,kako bi dobio preko potrebne minute, ili }e trenirati kao do sada i ~ekatisvoju{ansu. Podsetimo da je Miqenovi} proletos u Superligi nastupao za Mega Vizuru, dok je Be{ovi} dao doprinos osvajawu titule kao alternativa MiroslavuRaduqici,nakon{tojebolestizbacilaiz stroja Ra{ka Kati}a.Wih dvojica i Marinkovi} letossubilideoU-20selekcijeSrbije,kojajeosvojila ~etvrtomestonaEvrobasketuuSloveniji.

Proslava bezslavqenika Hrvatski ko{arka{ki savez pros lavqao je 20 godin a od osvaj aw a sreb rn e medaq e na Olimpijskim igrama u Barseloni,anaproslavisenijepojavionijedanigra~.Lokalnimedijipi{udajeupitawubojkot

ajabih`eleodapri~amootim utakmicama, a ne o tome koga i za{tonema-rekaojeportparol Ko{arka{kog saveza Hrvatske @eqkoDrak{i}. Obele`avawe jubileja trebalo je da protekne u se}awu na

DIDIJE DROGBA, PRVOTIMAC [ANGAJA

Voleobihdaostanem uKini Fudbaler[enhuaiz[angaja Didije Drogba rekao je kako se

Didije Drogba

nada da }e ostati u tom klubu, iako postoje odre|eni problemi.Drogbajeujuludo{aoukineskiklubiz^elsija,anedeqno u [angaju zara|uje preko 300.000 dolara. Me|utim, zbog sva|avlasnikaunutarklubapojavile su se {pekulacije da }e napada~ObaleSlonova~enapustiti Kinu, a pojavilo se i nekoliko zainteresovanih evropskihtimova. Wegovdolazakdoneojeklubu ipove}aweposetenautakmicama, koja je sko~ila sa 15 na 20 hiqada u proseku. Ipak, jedan od vlasnika kluba @u Jun zapretiojeda}estopiratiplate DrogbiiNikolasuAnelkiako ne dobije kontrolni, odnosno, ve}inskipaketakcija[angaja. - Stvarno sam sre}an ovde i nemamrazlogadaodem.Ho}uda

ostanemkolikogodmogu,osvojimtrofejeiusre}imnavija~e -rekaojeDrogbazaBi-Bi-Si. On je priznao da postoje odre|ene finansijske te{ko}e i neslagawa u klubu, ali je demantovao da je u klubu nastao haos posle otpu{tawa trenera @ana Tigane i dolaska novog stru~wakaSerhijaBatiste. - To je sve deo fudbala. Ako nemarezultate,trenermorada ode. Tako je u svakom klubu naveojeDrogba. Osvaja~ Lige {ampiona sa ^elsijempriznaojeidamunedostajePremijerliga. -Tojenajboqetakmi~ewena svetu,aline`alimzbogodlukedado|emuKinu-istakaoje Drogbakojijedosadapostigao pet golova na sedam utakmica za[angaj.

Hrvatska ko{arka{ka reprezentacija sa OI u Barseloni

jer su igra~i generacije 1992. ve} jednom poku{ali da smene predsednika Saveza Danka Radi}a. Me|utim, nisu uspeli u tome, a svoje mi{qewe o wemu ponovosupokazalinedolaskom najubilej. - Proslavu smo, prvenstveno, napravilizbogigra~a,anezbog nas,asadaseose}amokaodanam na ro|endansku proslavu nije do{ao najboqi prijateq. Iako smo ga pozvali. Mislim da ovo vi{egovoriowima,aneonama,

tragi~no preminulog Dra`ena Petrovi}a koji je bio najboqi igra~tegeneracije. Hrvatska je u finalu Olimpijskih igara 1992. izgubila od SADrezultatom117:85.Utimu su, osim Dra`ena Petrovi}a, igrali Velimir Perasovi}, Danko Cvjeti}anin, Toni Kuko~, Vladan Alanovi}, Frawo Arapovi}, @an Tabak, Stojan Vrankovi}, Alan Gregov, Arijan Komazec, Dino Ra|a i AramisNagli}.

^ening Fraj

NBA LIGA

Frajuautu Samo {to se oporavio od operacijeramena,^eningFraj (29)~uojeodlekara{okantnu vest-dabolujeoduve}anogsrca i da do daqeg ne}e mo}i da se baviko{arkom!Wemujedijagnoza postavqena prilikom rutinskih pregleda, koji se u NBAligiobavqajusvakegodineuo~iotvarawatreningkampova.Frajjedebitovao2005.godine u timu Wujork Niksa, zatim je igrao za Portland, a ~lanFiniksajeodleta2009. Usezoniskra}enojlokautom bele`ioje10,5poenai5,9skokova,{tojebiopadprodukcije uodnosunasezonu2011/12,kada jepostizao12,7poenaihvatao 6,6 lopti. Ubacio je samo 34,6 odsto {uteva za trojku, dok je 2009/10. imao sjajnih 44 odsto pogodakaizalinije7,24metra. Lekari su igra~u Sansa reklidasewegovostawele~imirovawem, tako da }e u periodu od najmawe {est meseci biti ograni~en na aktivnosti kao {tosujogaiigrawegolfa.


kULTURA

dnevnik

subota22.septembar2012.

19

ТОКОМОКТОБРАИНОВЕМБРАНАСЦЕНИСРПСКОГНАРОДНОГПОЗОРИШТА

Четиривеликедрамскепремијере Српско народно позориште започиње нову сезону врло амбициозно са четири премијерне представе.Током октобра и новембра на сцени овог најстаријег театра биће изведе четири велике драмске представе које су рађене у копродукцији са другим позориним кућама. Већ 5. октобра на сцени „Пера Добриновић“ Српског народног позоришта биће премијерно изведена представа „Слуга двају господара“Карла Голдонија у режији Бориса Лијешевића, рађена у копродукција Града театра Будва, Српског народног позоришта и Народног позоришта „Тоша Јовановић“ из Зрењанина. Реч је о једној од најпознатијих и најпопуларнијих комедија у историји светске драме и позоришта, у ко-

јој играју: Бранимир Брстина, Вишња Обрадовић, Драгомир Пешић, Иван Ђорђевић, Сања Ристић Крајнов, Јован Торачки, Сања Радишић и Милован Филиповић. Представа је током лета играна на отвореном на фестивалу Град театар у Будви, а сада ће имати прилике да је на позоришној сцени види и новосадска публика. Репризна извођења су 6. и 29. октобра. Крајем идућег месеца, 26. октобра, такође на сцени „Пера Добриновић“, планирано је премијерно извођење представе „Галеб“ по тексту Антона Павловича Чехова, обиман уметнички пројекат редитеља Томија Јанежича, глумаца Српског народног позоришта и постдипломаца Академије уметности, који се заправо састоји из

Пакетиулазницаспопустом Српско народно позириште је за ове четири представе припремило специјалне пакете улазница са попустом за премијерна извођења. Цена пакета I са улазницама за све четири представе у премијерном извођењу (Слуга двају господара, Галеб, Салома_Релоадед и Одисеј) износи 3.000 динара. Пакет је у продаји до 5. октобра .Цена пакета II са улазницама за три представе у премијерном извођењу (Галеб, Салома_Релоадед и Одисеј) износи 2.600 динара. Пакет је у продаји до 23. октобра.Информације се могу добити на телефоне451 452, 427 975, 427 959, 6613 957; Благајна: 520 091 www.snp.org.rs.

Из представе „Одисеј“

четири представе, садржински, тематски и сценски заокружене у целину. У представи играју Јасна Ђуричић, Борис Исаковић, Борис Лијешевић, Филип Ђурић, Душан Јакишић, Милица Јаневски, Де-

УВРШЦУДАНАСИСУТРАСЕЋАЊЕНАПЕТРУА КРДУА

Усазвежђулауреата Да је поживео, Петру Крду (1952-2011) би 25. септембра прославио шездесети рођендан. То ће данас и сутра у Вршцу учинити његови пријатељи, кроз сећања и разговоре о књигама, баш онако како би Петру волео. А Књижевна општина Вршац, његов други овоземаљски дом, постхумно му је доделила Европску награду за поезију, коју је утемељио сам Петру Крду. Његовом заслугом, у Вршац, лепу варош, долазили су лауреати, живи класици песничке речи. Жири КОВ - Љубомир Симовић, Јовица Аћин и Тања Крагујевић, једногласно је одлучио да ово признање припадне, постхумно, песнику, преводиоцу, сликару и визионару из Вршца Петруу Крдуу, дугогодишњем уреднику и председнику Књи-

жевне општине Вршац, основане на иницијативу Васка Попе. Жири сматра да ова угледна награда, која је први пут додељена 1987. године, не може корачати кроз нови век, и нову еру свог постојања, а да у свом сазвежђу од

шеснаест досадашњих лауреата, не понесе и не одрази европску ширину, замах и важност стваралачког концепта и самосвојне домете песничког завештања свог изумитеља, Петруа Крдуа. У хотелу „Србија“ вечерас ће бити обележена шездесета годишњица рођења Петруа Крдуа. Потом ће се разговарати о два овогодишња издања КОВ, а то су „Похвала Птоломеју“ Никите Станескуа и „У варљивом животу“ Васе Павковића . За сутра је предвиђена свечаност у Општини Вршац, на којој ће Петруова супруга Ана Крду примити Европску награду за поезију КОВ. Такође ће бити представљени књига лауреата „Школа изгнанства“, коју је приредио Габријел Бабуц и најновији број часописа „Ковине“ који издаје КОВ. Р. Л.

ПОЗНАТИПИСАЦЗАВЕШТАОСВОЈЕРУКОПИСЕ, АРХИВУИБИБЛИОТЕКУБЕОГРАДУ

Легат Милорада Павића пред јавношћу Легат Милорада Павића, који је овај писац оставио свом родном граду Београду, биће први пут отворен за јавност током Дана европске баштине, чија је овогодишња тема „Даривање и задужбинарство”. Павићев легат, чији је оснивач Скупштина града Бео-

Пријављивање посете се може заказати на свим инфо пултовима Туристичке организације Београда. Павић је Београду завештао све своје рукописе, књиге, архиву, библиотеку од више хиљада наслова, писаћи сто из 18. века,

града, а старатељ његова супруга, књижевница Јасмина Михајловић, званично ће бити отворен сутра, а моћи ће да се посети и 25. и 27. септембра од 12 до 13 часова, саопштено је из Легата.

као и две уљане слике из истог периода, описане у његовом роману „Предео сликан чајем”. Посетиоци ће моћи овом приликом да виде простор у којем је писац стварао, преко 300 преведених

књига на 36 језика, рукопис „Хазарског речника“, лична писма и посвете великих светских писаца од Умберта Ека до Роберта Кувера... Павић је аутор двојезичне српско-енглеске монографије „Кратка историја Београда”, као и збирке „Нове београдске приче”. Његов споменик се налази у срцу Београда, на Ташмајдану, док је у центру Москве Павићево попрсје постављено на 80-годишњицу његовог живота у Алеји светских писаца и налази се између Дантеа и Џојса. Ауторска права на Павићеве књиге држи његова супруга, док је град Београд власник поменутих добара. Павић (1929-2009) био је српски писац, историчар српске књижевности, преводилац, професор универзитета, члан САНУ.

неш Дебреи, Драгиња Вогањац, Ивана Вуковић, Јован Живановић, Милица Трифуновић, Тијана Марковић, Димитрије Динић и Душан Мамула. Представа ће имати три продајне претпремијере: 23, 24. и

25. октобра, које ће, као и премијера, почињати у 18 сати. Прва од две премијере у новембру заказана је за 3. новембар на сцени “Пера Добриновић” , а репризе за 5. и 6. Реч је о комаду

„Салома Релоадед“Оскара Вајлда у режији Предрага Штрпца. Представа је рађена у копродукцији Српског народног позоришта и Народног позоришта Сомбор. У представи играју Соња Дамјановић, Саша Торлаковић, Милан Ковачевић, Татјана Шанта Торлаковић, Милован Филиповић, Бранислав Јерковић, Сања Микитишин, Срђан Алексић, Небојша Савић, Душан Јовић, Марко Савић и Лућија Травичић. Највећа позоришна копродукција у региону, „Одисеј“театра Улисес са Бриона Радета Шербеџије, заједно са Градским казалиштем Гавела из Загреба, Словенским народним гледалишчем из Марибора, Атељеом 212 из Београда, Стеријиним позорјем и Српским народним позориштем из Новог Сада и Театром на навигаторот из Скопља, настала је по тексту Горана Стефановског, а у режији Александра Поповског. У Српском народном позоришту представа ће бити изведена 22, 23. и 24. новембра на сцени „Јован Ђорђевић“. Играју: Озрен Грабарић, Анита Манчић, Бранко Јордан, Наташа Матјашец Рошкер, Светозар Цветковић, Борис Исаковић, Јасна Ђуричић, Дијана Видушин, Фрањо Дијак и Никола Ристановски.

ОКТОБАРСКИСАЛОНОДДАНАСУЗГРАДИГЕОЗАВОДАУБЕОГРАДУ

Спојразличитихискустава Изложба 53. Октобарског салона под слоганом „Добар живот” требало би да буде отворена данас у 13 сати у згради бившег Геодетског завода, најавили су кустоси изложбе Бранислав Димитријевић и Мика Ханула. Половина изложбе је постављена у Геозаводу и, према речима шведског уметника Хануле, професора уметничког истраживања на Факултету за уметност и дизајн Универзитета у Гетеборгу, веома је интересантна по концепту, дешава се у згради и ван зграде, саживљава се у градском простору. Изложбу чини спој различитих искустава, јер уметници долазе из разли-

читих средина, али имају заједничку потребу за добрим животом”, казао је Димитријевић. на конференцији за новинаре. Изложба је инспирисана зградом Геозавода, која је почетна тачка за рефлексије на тему друштвених визија, обећања и обманана. Осим визуелних уметника на овогодишњем салону на исту тему даће креативни одговор књижевници, историчари, антрополози. Уместо каталога биће објављена књига у којој ће поред визуелних прилога, бити приче и есеји писаца учесника 53. Октобарског Салона.


20

subota22.septembar2012.

svet

dnevnik

BERLINODLA@EKAMPAWUZABORBUPROTIVRADIKALNOGISLAMA

SAD

Vojskanapu{ta Avganistan VA[ INGT ON: Ame ri~ ki sekretar za odbranu Leon Paneta saop{tio je da su posledwe jedinice dodatnog kontingenta od 33.000 ameri~kih vojnika napustile Avganistan. U Avganistanu ostaje 68.000 ameri~kih vojnika, isto koliko i krajem 2008, kao i blizu 40.000 vojnika zemaqa NATO i drugih saveznika u me|unarodnoj koaliciji, koji bi do kraja 2014. trebalo da se u potpunosti povuku, a avganistanske vlasti na sebe da preuzmu punu od go vor nost za odr `a va we bezbednosti u zemqi.

Odluka administracije ameri~ kog pred sed ni ka Ba ra ka Obame iz decembra 2009. godine o upu}ivawu dodatnog kontingenta tuma~ena je kao odlu~no sredstvo pritiska na avganistanske talibane. Is ti ~u }i uve re we da su SAD na dobrom putu da ostvare svoje ciqeve u Avganistanu, Paneta je rekao da je kontingent obavio postavqene zadatke, ostvariv{i znatno slabqewe borbene sposobnosti talibana i istovremeno poma`u}i ja~awu avganistanskih snaga bezbednosti, preneo je AP.

SEVERNA KOREJA

Stiglahrana zaugro`ene PJONGJANG: Severna Koreja je prihvatila po{iqku hitne pomo}i u hrani od agencije World Vision kako bi se pomoglo `rtama poplava u kojima je stradalo preko 200 qudi. Ju~e je severokorejsku granicu pre{lo 20 kamiona koji nose 500 tona bra{na. Agencija je saop{tila da }e po mo} bi ti upu }e na de ci u centralnoj provinciji Pjongan, preneo je AP. Ove godine Severnu Koreju su prvo pogodile su{e, a letos ka ta stro fal ne po pla ve. Ova izolovana zemqa je posebno rawiva na prirodne nepogode zbog slabog drenirawa terena, masovnog kr~ewa {uma i slabe infrastrukture. To se pokazalo i ove godine,

kada su jake ki{e dodatno isprale goleti i u vidu bujica spirale plodno zemqi~te i u nizijama. Ujediwene nacije su saop{tile u junu da je dve tre}ine od 24 miliona stanovnika u Severnoj Koreji suo~eno sa hroni~nim nedostatkom hrane. Ove godine to je posebno osetqivo pitawe jer je novi vo|a Kim Xong Un, koji je do{ao na vlast posle smrti wegovog oca Kim Xong Ila pro{log decembra, obe}ao narodu boqi `ivot. Pro {le nedeqe Pjon gjang je prvo prihvatio, a zatim odbio, pomo} u neophodnoj hrani za postradalo stanovni{tvo od Ju`ne Koreje.

IRAN

Irankapretukla sve{tenika TEH ER AN: Jed na mla da Iranka pretukla je muslimanskog sve{tenika koji je od we zatra`io da pokrije lice maramom. Hoxatoleslam Ali Behe{ti, verski lider u [ahrmirzadu, gradu na severu Irana, izjavio je da ga je jedna devojka pro{log meseca pretukla kada ju je, idu}i ka xamiji na molitvu, usput „qubazno posavetovao” da pokrije lice hixabom po{to wena odora nije bila u skladu s vrednostima dru{tva i islama. - Ne samo da se nije pokrila, ve} mi je odgovorila da ja treba da pokrijem o~i, {to je za mene bilo veoma uvredqivo rekao je Behe{ti u intervjuu koji je u ponedeqak dao polu-

zvani~noj agenciji Mehr. - Ponovo sam od we zatra`io da se pokrije i da me vi{e ne vre|a, ali ona je po~ela da vi~e i da mi preti. Gurnula me je i pao sam na le|a. Ne se}am se {ta se daqe de{avalo, samo sam ose}ao kako me udara, {utira i vre|a. Behe{ti je rekao da je posle napada proveo tri dana u bolnici i da i daqe, mesec dana posle incidenta, nije sposoban da se samostalno hrani i obavqa druge li~ne stvari. On je dodao da nije podneo tu`bu protiv devojke, koja je u trenutku napada bila u dru{tvu jo{ jedne mlade `ene, ali da nema ni{ta protiv da slu~aj ispita lokalno tu`ila{tvo.

Strahodeskalacije

BERLIN: Nema~ka je u posledwi ~as odlo`ila kampawu ogla {a va wa li ni je za bor bu protiv radikalnog islama, iz straha da bi mogla da izazove na si qe eks tre mi sta. Kao i vlade drugih zapadnih zemaqa, i Nema~ka strahuje od protesta muslimana zbog antiislamskog fil ma pr o iz ve de nog u SAD i objavqivawa karikatura u francuskom listu „[arli ebdo”, u kojima je ismejan prorok Muhamed. U okvi ru kam pa we Mi ni starstva unutra{wih poslova, planirano je da od sutra {irom Nema~ke budu postavqeni plakati koji promovi{u borbu protiv radikalnog islama, u gradovima u kojima postoji velika imigrantska zajednica. Kampawa se naro~ito obra}a onima koji sumwaju da neko od wihovih prijateqa ili ~la-

nova porodica, nagiwe ka radikalnom islamu. - S obzirom na sve ovo {to se trenutno de{ava, pla{imo se da ne izazovemo dodatno, religiozno motivisano nasiqe rekao je portparol Ministar-

stva unutra{wih poslova. - Govorimo posebno o fanati~nim pojedincima koji mogu da iskori ste do ga |a je ko je sma tra ju isla mo fo bi~ nim da kre nu u akciju - rekao je portparol i do dao da mi ni star stvo ne ma

konkretan razlog da bi do sukoba do{lo, preneo je sino} Rojters. Ministarstvo, ipak, planira da objavi oglase na internetu i u listovima, s istim dizajnom kao na posterima. Neke muslimanske grupe unapred su kritikovale planiranu kampawu jer ih, kako su ocenile, sramoti. Demonstranti su pre nekoliko dana, u znak protesta zbog antiislamskog filma, upali u nema~ku ambasadu u Sudanu, pa je Berlin bio primoran da povu~e deo svog osobqa. Nema~ka, u kojoj `ivi oko ~etiri mili o na mu sli ma na, na ro ~i to strahuje jer je, izme|u ostalog, svojevremeno dodelila nagradu danskom crta~u ~ije su karikature proroka Muhameda objavqene 2005. izazvale proteste {irom sveta.

NASIQEZBOG„NEVINOSTIMUSLIMANA”NEJEWAVA

Francuskakao novametanapada PARIZ: Protesti zbog filma „Nevinost muslimana” se nastavqaju, a najmawe jedna osoba je stradala u Pakistanu, dok je Francuska strahovala od ju~era{we molitve. Zvani~nici su strahovali da bi fokus besa muslimana mogao biti preba~en na ispostave Pariza u inostranstvu pa su zatvorene fracuske ambasade, konzulati, kulturni centri i {kola u oko 20 muslimanskih zemaqa. Na naslovnoj strani francuskog magazina prikazan je musliman u invalidskim kolicima kojeg gura ortodoksni Jevrejin, a ispod karikature napisano je „Nedodirqivi 2”. U Francuskoj se vlada suo~ava s dilemom kako da upravqa besom u zemqi gde `ivi ~etiri miliona muslimana. Lider Francuskog muslimanskog saveta Muhamed Musaui nazvao je karikature i film „Nevinost muslimana”, koji je bio inicijalna kapisla za nasilne proteste {irom sveta, „~inovima agresije”, ali je pozvao i na smirivawe strasti. - Ponavqam na{ apel da se ne protestuje, jer bi svaki protest mogao biti zloupotrebqen i kontraproduktivan - rekao je on za radio RFI. Francuski ministri su kritikovali tajming objavqivawa karikature, mada je jasno da podr`avaju pravo magazina da izra`ava svoj stav, kako god je to shva}eno i koliko god to izazvalo otpora. Protesti {irom muslimanskog sveta koji su ostavili vi{e

od 30 mrtvih u posledwoj nedeqi, do sada, su kao metu umali Sjediwene Ameri~ke Dr`ave, gde je na-

nu vlada proglasila ju~era{wi dan prazni~nim „danom qubavi prema proroku” i pozvala Pa-

kistanskih gradova, kako bi se izbegla upotreba telefona za detonirawe bombi tokom protesta. U

pravqen sporan film „Nevinost muslimana”, ali posle objavqivawe karikature u francuskom magazinu, nemir je stigao na vrata zvani~nog Pariza, navodi francuska agencija. Frans pres izve{tava da su zapadne diplomatsko-konzularne misije u islamskom svetu pod pove}anim oprezom uo~i molitve petkom, posle kojih ~esto uslede protesti. Britanski BBC izve{tava da je u Pakista-

kistance da mirno demonstriraju. Me|utim, jutro u Pakistanu nije bilo ni malo mirno. Kako javqa lokalna TV, jedan voza~ TV ekipe je poginuo kada je policija otvorila vatru na demosntrante u glavnom pakistanskom gradu. Tako|e, mediji javqaju i da su dva bioskopa zapaqena. AP izve{tava da je Pakistan blokirao do servise mobilne telefonije u najmawe 15 ve}ih pa-

toj zemqi, od ukupno 30 dosada{wih `rtava protesta, `ivot je izgubilo najmawe dvoje demonstranata. U Briselu je izdato zajedni~ko saop{tewe sa „porukom za mir i toleranciju” visoke predstavnice Evropske unije za spoqnu politiku i bezbednost, generalnih sekretara Organizacije islamske konferencije i Arapske lige, kao i komesara za mir i bezbednost Afri~ke unije.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI JENSSTOLTENBERG Premijer Norve{ke Jens Stoltenberg rekonstruisao je svoju vladu levog centra, pa je pet ministara promenilo resore ili izgubilo ministarsku funkciju. Premijer je ovaj odluku doneo godinu dana pred parlamentarne izbore. najzvu~nije novo ime je odlaze}i ministar odbrane Espen Bart Ejde koji je sada ministar spoqnih poslova.

MARINLEPEN Predsednica Nacionalnog fronta Marin Le Pen, predlo`ila je zabranu no{ewa ovih verskih obele`ja na javnom mestu. Zabrana bi trebalo da va`i u „prodavnicama, u vozilima javnog prevoza, na ulici” „O~igledno je da, ukoliko se zabrani zar, na javnim mestima bi trebalo zabraniti i kipu (tradicionalnu jevrejsku kapu)”, navodi Marin Le Pen.

JULIJATIMO[ENKO Predstoje}i izbori u Ukrajini name{teni su pre nego {to su i po~eli i Zapad mora da reaguje i spre~i „smrt demokratije”, ka`e biv{a premijerka Julija Timo{enko. „Pozivam demokratski svet da podr`i politi~are koji tra`e od sveta da ne obmawuje samog sebe, da ne o~ekuje da }e ukrajinska vlada sprovesti po{tene parlamentarne izbore”, navela je Timo{enkova.

STUDIJAKOJAJEUZNEMIRILAFRANCUSKU

Tumorzbog„Monsantovog”kukuruza Pacovi hraweni genetski modifikovanom vrstom kukuruza ameri~ke firme „Monsanto” oboqevali od tumora i imali te{ka o{te}ewa bubrega i jetre, tvrde francuski nau~nici. Ima i nau~nika koji kritikuju studiju i istra`iva~ke metode, kao i upotrebu albino sprag dauli pacova, jer je ta vrsta podlo`na tumoru. Francuski nau~nici otkrili su da su pacovi hraweni genetski modifikovanim kukuruzom ameri~ke firme „Monsanto” oboqevali od tumora i drugih komplikacija koje ukqu~uju o{te}ewa bubrega i jetre. Francuska vlada je potom zatra`ila od ministarstva i agencija za zdravqe i bezbednost qudi da procene studiju nau~nika, koja je poslata Agenciji za bezbednost hrane u EU, preneo je Rojters. „Vlada }e tra`iti od evropskih zvani~nika da preduzmu sve neophodne mere da za{tite zdravqe qudi i `ivotiwa. Te mere mogle bi da ukqu~uju i hitno prekidawe uvoza kukuruznog zrna NK603”, ka`u iz francuskih ministarstava zdravqa, okoline i poqoprivrede. Nau~nici sa Univerziteta u Kaenu do{li su do zakqu~ka da su pacovi, hraweni NK603, modifikovanim zrnom, koje je tolerantno na pesti-

cide „Monsanto” kompanije, pri dozama dozvoqenim u SAD, umirali ranije nego oni sa uobi~ajenom ishranom. Vo|a nau~nika @il Erik Seralini i wegove kolege ka`u da su pacovi oboqevali od raka mle~nih `lezda, kao i te{kih o{te}ewa jetre i bubrega. Studija je objavqena u ~asopisu Food andChemicalToxicology, a rezultati su predstavqeni u Londonu. Polovina mu`jaka i 70 odsto `enki pacova umiralo je ranije u odnosu na pacove iz kontrolne grupe. Portparol kompani-

je „Monsanto” Tomas Hel{er rekao je da }e kompanija podrobno analizirati studiju, ali i dodao da nijedna nau~na studija nije dokazala bezbednost genetski modifikovane hrane. Me|utim, ima i nau~nika koji su kritikovali francuske nau~nike i wihove metode statistike, kao i upotrebu albino Sprag Dauli pacova, po{to ta vrsta ima tendenciju da oboqeva od tumora. Uprkos skepticizmu, studija je privukla pa`wu na kontroverze vezane za genetski modifikovane sorte razvijene u ameri~kom gigantu „Monsanto”. Majkl Antoniu, molekularni biolog na Kraqevskom kolexu u Londonu, koji je bio savetnik u Seralinijevom timu rekao je novinarima da je studija naglasila „potrebu da se svi genetski modifikovani usevi moraju testirati u dvogodi{wim studijama”. „Smatram da su prikupqeni podaci dovoqni da se povu~e dozvola za ovu vrstu kukuruznog zrna, sve dok se ne sprovede jo{ jedna studija sa ve}im brojem `ivotiwa kako bi se dobili {to potpuniji statisti~ki podaci”, rekao je Antoniu za Rojters.


balkan

dnevnik

Pogor{anozdravqe predsednika Sabora ZAGREB: Terapija kojoj je u Sjediwenim Dr`avama podvrgnut predsednik hrvatskog Sabora Boris[prem nije se pokazala uspe{nom i [premu se stawe pogor{alo, iako jo{ nije u `ivotnoj opasnosti. Lekarski tim MD Anderson Cancer Centra zakqu~io je da nakon prve sedmice primene eksperimentalne terapije le~ewa multiplog mijeloma nalazi ukazuju na daqwe napredovawe bolesti kod predsednika Sabora Borisa [prema, saop{teno je iz [premove kancelarije. Zbog pogor{awa op{teg stawa i naglog {irewa bolesti potrebno je sprovesti intenzivne mere le~ewa ukqu~uju}i i intenzivnu citostatsku terapiju i zra~ewe. U ovoj fazi bolesti transplantacija ko{tane sr`i

nije terapijska opcija, naovdi se u saop{tewu i dodaje da je zbog komplikacija [prem preba~en na odelewe intenzivne nege, sta-

bilno je i nije `ivotno ugro`en. [premu je pre godinu ipo, kad je bio predsednik skup{tine grada Zagreba dijagnostikovana

maligna bolest krvnog sistema multipli mijelom, zbog ~ega je dva puta podvrgavan kemoterapiji. Nakon izbora u decembru pro{le godine, on je izabran za predsednika sabora, a u julu je stigla vest da mu se bolest ponovno vratila. Tada mu je uspe{no izveden endoskopski zahvat i dekompresija sfenoidnog sinusa. Prema histolo{kom nalazu odstrawenog tkiva, radilo se o lokalnom recidivu bolesti. Krajem jula preba~en je na le~ewe u klini~ki bolni~ki centar u Zagreb, gde je, nakon jednog ciklusa zra~ewa, bio podvrgnut hemoterapiji. Terapija citostaticima pomogla je, ali je zbog nastavka le~ewa [prem krajem avgusta preba~en u SAD.

JO[BEZDEFINISANIHGRANICAIZME\UHRVATSKEIBIH

Bosanskestranke ne`uresre{ewem SARAJEVO: Ve}ina klubova parlamentarnih stranaka u BiH jo{ nema izgra|en stav o definisawu granica izme|u Hrvatske i BiH na osnovu sporazuma Izetbegovi}-Tu|man iz 1999. godine, iako hrvatska vlast ovom pitawu pridaje izuzetnu pa`wu, te su sve prilike da }e sporazum biti ratifikovan u Saboru ve} do kraja ovog meseca. Klubovi parlamentarnih stranaka ratifikovawe sporazuma jo{ nisu ni razmatrali, iako je, da bi apsurd bio potpun, posledwih meseci, kako se bli`i dan prikqu~ewa Hrvatske EU, pitawe utvr|ivawa granica postalo goru}e u odnosima dveju dr`ava, pi{u Nezavisne novine. U ovom trenutku se ~ini da su, uprkos najavama o potvr|ivawu u Hrvatskom saboru, male {anse za ratifikovawe sporazuma u parlamentu BiH. Mirza Ku{qugi}, zastupnik SDP-a zadu`en za ova pitawa, ka`e da }e SDP sa~ekati ishod nedavno zapo~etih pregovora. - Samo razgrani~ewe nije diskutabilno, ali su diskutabilni luka Plo~e i Neumski zaliv. Dok ne vidimo ~itav ugovor i ~itav dogovor, ne mo`emo ni{ta re}i - ka`e Ku{qugi}. Za SNSD je, pak, najspornije razgrani~ewe u regiji Kostajnice i Dubice, ali ni{ta mawe va`no ni pitawe statusa luke

21

HRVATSKA

Stopnasiqu nad`enama ZAGREB: U Hrvatskoj, od 2001. godine ubijene su 204 `ene unutar porodica, 138 od ruku partnera, javio je ju~e portal Indeks, izve{tavaju}i o {etwi aktivista i gra|ana povodom nacionalnog dan borbe protiv nasiqa nad `enama. [etwa je i{la od Foruma do tr`nice, gde je u spomen na ubijene `ene `rtve porodi~nog nasiqa pu{teno oko 150 crnih balona. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasiqa nad `enama, predsednik Hrvatske Ivo Josipovi} uputio je poruku: „Ove godine navr{ava se tu`na, trinaesta godi{wica od brutalnog ubistva tri `ene na Op}inskom sudu u Zagrebu. To-

kom sudskog ro~i{ta ubijene su sutkiwa Qiqana Hvalec, odvjetnica Hajra Prohi} i Gordana Ora{ki}, ~ija je brakorazvodna parnica bila u toku i ~iji je suprug po~inio taj stra{an zlo~in. Na `alost, moralo se dogoditi te{ko ubistvo da Republika Hrvatska proglasi Nacionalni dan borbe protiv nasiqa nad `enama, koje je duboko ukoreweno ne samo u hrvatskom dru{tvu, ve} i u celom svijetu. U posledwem je desetle}u stradalo vi{e od tri stotine `ena, ~iji su ubice bili bra~ni partneri, supruzi, sinovi ili ~lanovi obiteqi. U mawoj meri, `rtve su i mu{karci, ni o tome ne treba }utati.”

STIGAODEMANTIIZKOSOVSKEPOLICIJE

Keqmendi nijeuhap{en

PRI[ TIN A: Port pa rol Policije Kosova Baki Keqani negirao je pisawe pri{tinske {tampe da je u Pe}i uhap{en Naser Keqemndi. Keqmendija mnogi smatraju glavnim narko {efom na Balkanu. „Ne, Naser Keqmendi nije uhap{en. Mi nemamo takvu informaciju”, kazao je Keqani novinarima u Pri{tini. Inforamciju da je on uhap{en ob ja vi la je pri {tin ska „Koha ditore”, koja je podsetila i da je za kojim je sud BiH nedavno raspisawa me|unarodna poternice. „Koha ditore” prenosi da je izvor koji ih je obavestio o hap{ewu Keqmendija rekao da je po dolasku u Pri{itnu Keqmendi porekao da je osoba koju tra `e. “Po li ci ja, me |u tim, zna vrlo dobro koga je uhapsi-

la”, kazao je taj neimenovani izvor. Prema informacijama jedne strane obave{tajne slu`be, na koju se ranije pozivao dnevnik, Keqmendi se ve} vi{e od nede qu dana na laz i na K osovu. On je pobegao iz Sarajeva uo~i dve velike policijske akcije, 12. septembra, u koj im a j e na pr ostoru Re pu blike Srps ke i Federacije BiH, uhap{eno 25 osoba. Kejmendi je vo|a jedne od najja~ih albanskih kriminalnih grupa na Balkanu, a u junu je stavqen na crnu listu SAD i ozna~en kao prva osoba u Evropi po opasnosti za SAD. Iz BiH on je, kako se procewuje, prvo pobegao u Crnu Goru, a potom u rodnu Pe} na Kosovu i Metohiji.

BiH

Plo~e. Lazar Prodanovi}, zamenik predsedavaju}eg Kluba poslanika SNSD-a, isti~e da je sporazum Izetbegovi} - Tu|man u izvornoj formi za wih neprihvatqiv. - Taj sporazum je {tetan za RS, pa time i za BiH. Smatramo da bi dve komisije za re{avawe pitawa granica trebale poku-

{ati prona}i kompromis. Potrebno je posti}i dogovor koji ne}e i}i na {tetu gra|ana RS u op{tinama Kostajnica i Dubica - nagla{ava Prodanovi}. [ef Kluba zastupnika SDS Mladen Bosi} ka`e da ova stranka jo{ nije zauzela stav o pitawu razgrani~ewa. Pre ma re ~i ma [ems ud in a Mehmed o-

vi} a, za me ni ka pred se da va ju }eg Klu ba SDA, o ne kim pi ta wi ma ne ma pre go vo ra. - Ukoliko dr`avi BiH pripadnu dva ostrva [koq i bude osiguran pristup luci Plo~e, uko li ko ele men tar ne stva ri budu osigurane, mi }emo glasati za sporazum - ka`e Mehmedovi}.

MANSOTKRIVANEPRAVILNOSTIUBIRA^KOMSPISKU

Na|enotriodstosumwivih glasa~a PODG OR IC A: Mre`a za afirmaciju nevladinog sektora otkrila je nove nepravilnosti u bira~kom spisku Crne Gore prema kojima je gotovo tri odsto sumwivo upisanih gra|ana. To bi, kako ka`u u MANSu, moglo da uti~e na kona~ne rezultate izbora. U Centralnom bira~kom spi sku na la zi se najmawe 14.267 bira~a ko ji ima ju jed nog ili vi {e „dvoj ni ka” sa istim imenima, prezimenima i adresama stano va wa, a raz li ~i tim mati~nim brojevima i {iframa bira~a. „Da nije re~ samo o sugra|anima i ro|acima koji se isto zovu i `ive na istoj adresi, pokazuju i brojni konkretni primeri koji navode na sumwu da mnogi od navedenih bira~a glasaju po vi{e puta i time drasti~no uti ~u na rezul tate iz bo ra”, ukazao je MANS. „Vijesti” su preko veb adrese koje je objavi-

subota22.septembar2012.

lo nadle`no Ministarstvo za in for maci o no dru{tvo (MIDT) utvrdile da su podaci za ve}inu bira~a ~ije je podat-

ke MANS dostavio ta~ni. Me|u mogu}im nepravilnostima u bi ra~ kom spi sku, MANS je uo~io i da mnogi bira~i imaju ista imena, prezimena, adrese

stanovawa i godine ro|ewa, a neki ~ak i datum ro|ewa, ali da glasaju na razli~itim bira~kim mestima, pod razli~itim

{iframa bira~a. Samo jedan od takvih pripmera koje navodi list je i postajawe dve Sandre Rako~evi} iz Podgorice, ro|ene istog datuma, stanuju na is-

toj adresi, a glasaju na dva razli~ita mesta. Imaju}i u vidu da je re~ o velikom broju bira~a, u MANS smatraju da otkri vene nepravilnosti u bira~kom spisku mogu zna~ajno uticati na rezultate izbora. „Me|u vi{e od 14.000 slu~ajeva ima i onih kod kojih nisu u pitawu nepravilnosti, ve} se sugra|ani isto zovu, pa pozivamo Ministarsvo za informaciono dru{tvo i teleko muni kaci je (MIDT) i sve politi~ke partije da na osnovu uvida u spisak koji }e biti ob javqen na saj tu MANS-a provere da li je re~ o istim licima ili su u pitawu zloupotrebe”, kazala je izvr{na direktorka te NVO Vawa ]alo vi}. Iz MIDT-a, koji vodi Vujica Lazovi}, u sredu je saop{teno da je Centralni bira~ki spisak “transparentna” i “a`urna” baza podataka.

Zabrawena kandidaturazbog pornografije SARAJEVO: Mirad Haxiahmetovi}, kandidat za gradona~elnika Zenice, ne}e mo}i da se kandiduje na predstoje}im lokalnim izborima u BiH, jer je, na svojoj internet stranici, objavqivao pornografske sadr `a je u iz bor noj kam pa wi. Cen tral na iz bor na ko mi si ja Bosne i Hercegovine je utvrdila da je Mirad Haxiahmetovi}, nezavisni kandidat za ne~elnika Zenice, odgovoran {to je objavqivawem fotografija i snimaka pornografskog sadr`aja u izbornoj kampawi postupio su prot no od red ba ma Iz bornog zakona BiH. Zbog ovoga je Centralna izborna komisija BiH donela od-

luku kojom se Miradu Haxiahmetovi}u, nezavisnom kandidatu za na~elnika Zenice, zabrawuje objavqivawe pornografskih sadr`aja u izbornoj kampawi i nala`e da iste odmah ukloni sa svoje internet stranice, a najkasnije u roku od tri sata od momenta dobijawa odluke. Tako|e, poni{tena mu je overa za u~estvovawe na lokalnim iz bo ri ma 2012. go di ne. Na{ portal je ranije pisao o neobi~nom potezu kandidata za na~elnika Zenice, koji je posetiocima svoje internet stranice omogu}io pregledavawe porno snimaka nakon odgovora na jednostavno pitawe.

SLOVENIJAUSLOVQAVAHRVATSKU

Re{itiprvo Qubqanskubanku QUBQANA: Ra ti fi ka ci ja hrvatskog pristupnog ugovora sa EU bi}e uslovqena re{ewem pitawa {tedi{a Qubqanske banke, stav je slovena~kog parlamenta. Taj problem treba re{iti u skladu sa sporazumom o sukcesiji biv{e SFRJ, ka`e predsednik Odbora za spoqnu politiku Jo`efHorvat. Spoq no po li ti~ ki od bor slovena~kog parlamenta podr`ao je odluku ministra spoqnih poslova Karla Erjavca da ratifikacija hrvatskog pristup nog ugo vo ra s EU bu de uslo vqe na re {e wem spor nog pi ta wa Qu bqan ske ban ke i we nih {te di {a, ob ja vi la je slovena~ka agencija STA, prenose hrvatski mediji. Tek kada

to pitawe bude re{eno u skladu sa prihva}enim me|unarodnim aktima, po~e}e postupak ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora s EU, rekao je predsednik Odbora za spoqnu politiku Jo`ef Horvat. Prema we go vim re ~i ma, pi ta we Qubqanske banke treba re{iti u skladu sa sporazumom svih naslednica biv{e SFRJ o sukcesiji i u skladu s obvezama koje je Hrvatska prihvatila u pregovorima s EU u poglavqu o slobodnom protoku kapitala. To nije poruka da Hrvatskoj zatvaramo vrata u EU, ve} pozivamo hrvatsku politiku da se dr`i obveza koje je ve} prihvatila, rekao je Horvat.


22

subota22.septembar2012.

oglasi

dnevnik


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

subota22.septembar2012.

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 60790 IZDAJEM dvokrevetnu, komfornu sobu sa centralnim grejawem i odvojenim ulazom. Telefoni: 021/6399-721, 062/399-721. 60917

IZDAJEM stan, Podbara, nova gradwa 52m2. Telefon 064/412-7331. 60289 POVOQNO izdajem name{tenu garsoweru na Bulevaru cara Lazara 85/15. Tel. 064/1532-010. 60318 IZDAJEM name{tenu garsoweru - pogodno za studente i |ake, telefon, CG, kablovska, Ul. Mileve Simi} 8 Novi Sad. Telefon 064/1360-012. 60342 IZDAJEM lepo name{tenu garsoweru za jednu osobu u Ul. Haxi Ruvimovoj - Nova Detelinara. Telefon: 063/724-4970. 60692 IZDAJEM trosoban name{ten stan u centru Novog Sada. Idealan za tri studenta ili porodicu. Cena 250 evra. Telefoni: 021/47-23100, 064/59-35-027. 60760

CENTAR, Stari grad, Augusta Cesarca 8, 86m2. Nov dupleks, peti sprat (54m2), potkrovqe (32m2), odli~an raspored. Ukwi`eno. Tel. 063/562-411. 60745

PRODAJEM odli~an jednosoban stan 36m2, Ul. Cara Du{ana, cena 37. 000E, fiksno. Telefon: 063/531121. 60921

KOD SOCIJALNOG, dvoiposoban, 71m2, toplo, tiho, povoqno!!! Bez posrednika. Vlasnik. Telefon 061/26920-66. 60920

PRODAJEM pasiran {ipak i drewinu (ka{a) za pripremawe xema. Recept + dostava na adresu. Telefon 061/6855-333, 022/462-345. 60432

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje: izno{ene koke nosiqe, mlade koke nosiqe, jagwad, dostava na adresu, povoqno! Tel.: 021/717-058, 063/521559, 063/539-051. 60341

23

SE]AWE Pre pet godina umro je moj jedini ro|eni brat

Zdravko Mirka Divqak Se}amo ga se sa tugom, qubavqu i ponosom. Brat Dobrivoj sa sinovima Sa{om i Dejanom i suprugom Qiqanom. 61013

Posledwi pozdrav ocu, svekru, dedi i pradedi

POTREBNA `ena za pomo} u ku}i. Pored ostalog, prednost imaju `ene koje imaju iskustva sa decom. Kontakt telefon 064/213-13-75. 60924

Dimitriju Keravici Miti KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zaltni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318180, 021/451-409. 58595 KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, bakar, mesing, aluminijum, akumulatore. ^istimo tavane i podrume. Dolazimo na adresu. Telefoni: 062/649000, 065/9649-000. 60735 ^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Tel.: 064/953-3943, 021/6618-846, 063/84-85-495. 60803 KUPUJEM lomqeno srebro i zlato, nakit, dukate, zubno zlato. Od vlasnika. Najboqa cena u gradu. Telefon 064/994-5002. 60870

Sinovi: \or|e i Jovan sa porodicama.

61016

Posledwi pozdrav na{oj dobroj

Mari Bla`an

Porodice: Klapuh, Boji} i Vukovi}.

61019

Navr{ava se ~etrdeset dana od upokojewa na{e drage

USEQIV salonski stan, Ulica Sowe Marinkovi} 5, visoki parter, 94m2+13m2. Vlasnik. Telefon 064/43-11322. 60766

Radojke [ipo{evi} BEO^IN ku}a 120m2, gara`a, gas, telefon, veliko dvori{te, tri lokala u posebnoj ku}i, cena po dogovoru. Telefon 063/845-87-57. 60838 PRODAJEM jutro zemqe prve klase u Livadama i Ra{qama u Ka}u. Telefon 064/16-55-476. 60839

KUPUJEM auta sve vrste i havarisana, mo`e dogovor u zameni za name{taj po meri (kihiwe, plakari, vetrineitd). Telefoni: 021/822-714, 063/7081939. 60457

Osta}e zauvek u na{im srcima, mislima i `ivotima. Pomen obele`avamo danas, 22. 9. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Alma{kom grobqu. Weni najmiliji: suprug Zoran i }erke Marija i Svetlana sa porodicama. 60973

POMEN

^edomir Todorovi} 24. 9. 2011 - 24. 9. 2012.

JORGANXINICA - ru~no {ijem nove i renoviram Va{e stare jorgane, jastuke i du{eke od vune i perja, svih dimenzija. Telefon: 021/463-362. 60172

Uvek }emo te voleti. Porodica Todorovi}. 61009


24

^iTUQe l POMeni

subota22.septembar2012.

GODI[WI POMEN

Posledwi pozdrav

^ETRDESETODNEVNI i [ESTOMESE^NI POMEN

Tihomiru Stanimira Popadi}u

Miroslav ]irilovi}

od porodica: Pajovi}, Gajinov i Miqu{ev. Pro{la je tu`na godina od tvog iznenadnog odlaska.

Stevan

i

Bo`i}

Mileva

JEDNOGODI[WI POMEN mom dragom sinu

^ETRDESETODNEVNI POMEN

POMEN Danas, 22. 9. 2012. godine navr{avaju se dve godine od kada nije sa nama na{ dragi tata

Mile Naran~i}

Dragi na{i, ~uvamo divne uspomene na zajedni~ke dane. One sa nama `ive zauvek jer ste nam podarili neizmernu i iskrenu qubav. Hvala vam. Pomen }emo obele`iti danas, 22. 9. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu. Va{i najmiliji: Mina, Sne`ana, Boris i Deja.

Tiho si `iveo, tiho i oti{ao. Vreme prolazi, a tuga i bol ostaju. Po~ivaj u miru, a mi }emo te voleti i u srcima ~uvati od zaborava.

Navr{ava se {est meseci tuge i bola od kako nije sa nama na{ suprug, otac i deda

Milutin To{i} Uvek }emo te se rado se}ati.

Supruga Ana i }erka Dragana sa porodicom.

Wegove }erke: Oqa i Tawa sa porodicama.

60976

60930

60983

61011

Godi{wi pomen odr`a}e se 22. 9. 2012. godine u 10 ~asova.

dnevnik

IN MEMORIAM

JEDNOGODI[WI POMEN na{oj dragoj i voqenoj

Tuguju za tobom tvoji najmiliji.

60979

3 GODI[WI POMEN

Branku Mutavxi}u

Danki Vukovi}

1940 - 2012.

Mili, danas se navr{ava godina dana od kako si me napustio. Uvek }e{ ostati u mom srcu.

Pomen }emo odr`ati 22. 9. 2012. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Po~ivaj u miru i ve~no ti hvala.

obele`i}emo danas, 22. 9. 2012. godine, u 9.30 ~asova, na ^enejskom grobqu.

Tvoja mama, sinovice Tijana i Violeta.

Tvoji najmiliji: supruga, deca i unuci.

S tugom i po{tovawem, weni najmiliji.

Dr Milovan Petrovi} 24. 9. 1962 - 24. 9. 2012.

60998

Ru`ica Srem~evi} ro|. Radivojevi}

Slobodan Milovi}

60975

60980

[ESTOMESE^NI POMEN te~i

Danas, 22. septembra 2012. godine, navr{ava se tu`nih godinu dana od smrti na{eg voqenog supruga, oca i dede

^ETRDESETODNEVNI POMEN

S qubavqu, ponosom i po{tovawem, sin Slobodan sa porodicom.

Traje{ kroz lepe uspomene, koje bolno podse}aju na sve {to smo izgubili Tvojim odlaskom. 60901

Ilinka Ugrin~i}

Neka Ti du{a po~iva u miru.

Farago Zoltanu Tvoji najmiliji.

Vera, Sava i Milan Duki} sa porodicom.

60992

3

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo na{oj dragoj mami danas, 22. 9. 2012. godine, u 10 ~asova obele`iti ~etrdesetodnevni pomen na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Stevan i snaja Mirjana. 60999

60986

Radomira [olaje Bude

POMEN

Tvoji najmiliji: supruga Ivka, }erke Svetlana i Milena i unuka Nina.

U nedequ, 23. 9. 2012. navr{i}e se dve tu`ne godine od kako nas je napustio na{ voqeni suprug i otac

61005

[ESTOMESE^NI POMEN Danas, 22. 9. 2012. godine, u 11 ~asova, na grobqu u Bege~u obele`i}emo {estomese~ni pomen na{em

Sa tugom i bolom obave{tavamo ro|ake, prijateqe i kom{ije da je u 85. godini preminula na{a draga majka, baka i prabaka

GODI[WI POMEN na{em dragom

Stevan Jerkov

Aleksi Kavraja Aci 22. 9. 2011 - 22. 9. 2012.

Mara Bla`an

Farago Zoltanu

1928 - 2012.

iz Bege~a Tvojim odlaskom ostala je beskrajna praznina, tuga i bol. Tvoje, Zorica i Kova.

Sahrana je danas, 22. 9. 2012. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ene }erke: Mira i Nada sa porodicama. 60990

60984

Pro{lo je pola godine bez moga najdra`eg tate na svetu, bez moga

Navr{ava se godina puna tuge i bola od kad vi{e nisi sa nama. Pamti}emo te i nikada te ne}emo zaboraviti.

Najdra`i na{, uzaludni su poku{aji da ~ujemo tvoj dragi glas. O`ivqavaju najlep{a se}awa i uspomene na tvoju qubav i dobrotu koju si nam pru`ao. Sve vi{e nam nedostaje{ i uvek si u na{im mislima i srcima.

Tvoji: supruga Mila, sinovi Stevan i Milovan, brat Vojislav sa porodicom.

Tvoji: supruga Mirjana, sin Vladimir i }erka Dragana.

60919

60709

3

Posledwi pozdrav dragoj baki i prabaki

^ETRDESETODNEVNI POMEN Danas se navr{ava tu`nih ~etrdeset dana od smrti na{e drage i voqene supruge, mame, babe i sestre

Mari Bla`an

Zoltana

Danice Ru`i~in Krsti}

Lepe i ne`ne uspomene na Tebe `ive}e u nama.

iz Bege~a

Prete{ko je `iveti bez tebe, puno mi nedostaje{. Tatina Zorica.

Tvoji: Dejan, Ivana, Zoja, Dina, Tamara, Vuk, Hana, Sofija, Vawa, Mi{a i Dejan.

60985

60991

Nikada te ne}emo zaboraviti, uvek }e{ biti u na{im srcima. O`alo{}ene porodice: Ru`i~in, Vrba{ki i ]osi}. 60950


^iTUQe l POMeni

dnevnik

[ESTOMESE^NI POMEN Dana, 27. septembra 2012. navr{ava se {est meseci od smrti moje majke

subota22.septembar2012.

DVOGODI[WI POMEN

25

Tu@NO SE]AWE

21. 9. 2010 - 21. 9. 2012.

GODINu DANA

[EST MESECI

Mara Kozarac

@ivki Stojinov Jelice Pani} iz Titela O`alo{}ena }erka Marica.

Bila si na{a qubav, snaga i deo na{eg `ivota. Vreme prolazi, ali ne le~i tugu i bol za tobom. Mnogo nam nedostaje{. Tvoji: suprug Mile, }erka Vesna, unuke Sla|ana i Dragana, zetovi Rada, Dejan i Dragan. 60238

Suprugo moja mila, 25 godina je od kako si oti{la sa ovoga sveta, a meni je kao ju~e da je bilo. I daqe cveta cve}e, moje srce do kraja moga `ivota pre`aliti te ne}e. Ceo svet se raduje {to mu sunce lepo sija, samo meni vi{e to sunce ne prija. Tvoj Mi}o.

3

[ESTOMESE^NI POMEN na{em voqenom ujaku

Zauvek ostaju lepa se}awa, beskrajna qubav i du`no po{tovawe i zahvalnost za sve {to ste u~inile za nas. Mnogo nam nedostajete. Porodice: Jovanovi}, Mari}, Opa~i} i rodbina. 60859

60159

60629

3

Marija - Maca Zorica Vukasovi}

DVOGODI[WI POMEN

DVOGODI[WI POMEN

JEDNOGODI[WI POMEN

[ESTOMESE^NI POMEN Dana, 22. 9. 2012. godine, odr`a}emo parastos u Sabornoj crkvi, u 9.30 ~asova, povodom {est meseci, od kako nas je napustio na{ dragi

Sofija Radi{i} Nikoli Ninkovi}u

Sofija Radi{i}

1935 - 2010.

1928 - 2012.

1935 - 2010.

Mama, ne mogu da te zaboravim, stalno mislim na tebe.

Osta}e{ da `ivi{ u na{im srcima, se}awima i qubavi. Sestra - Seja, ne}ak Bani{a - Brana i snaja Bojka. 60897

PETOGODI[WI POMEN

Tvoja Qubica, zet Panajotis, unuka Sofija i unuk Jorgos.

Nikola Ninkovi} {umarski in`ewer u penziji

Sole, dve godine su pro{le, a tuga za tobom ne. Se}awa na `ivot na{, sve me vi{e du{a boli.

22. 9. 2007 - 22. 9. 2012. uvek }e{ ostati u na{im srcima.

Bio si na{a najve}a qubav i snaga, a te`e i od same smrti je `ivot bez tebe. Danas, 22. 9. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu, poseti}emo tvoju ve~nu ku}u. Se}awe na tebe osta}e ve~no u na{im srcima. Tvoji najmiliji. 60898

Danas, 22. septembra odr`a}e se godi{wi pomen mom voqenom bratu sa kojim sam provela najlep{e studentske dane. Voli te tvoj Marko sa porodicom.

60899

Milan Mihajlovi}

23. 9. 2011 - 22. 9. 2012.

60810

Iznenada si oti{ao bez pozdrava i opro{taja, na put bez povratka. Mnogo nam nedostaje{.

Tvoja o`alo{}ena supruga Smiqana.

Jovan Nani} Babi}

60809

POMEN

2002 - 2012. Deset godina je pro{lo od kako nije sa nama na{ voqeni

Porodica.

Dr Jovan Vajdi} Se}awe, suze i buket `utih ru`a obele`i}e petnaest godina Tvog rastanka sa nama voqeni na{. Tvoja porodica: supruga Ru`ica i deca Jovan i Aleksandra Orlovi} sa porodicom.

Prim. dr Vladimir Komnenov ginekolog Godine prolaze, a bol i tuga u srcu ve~no ostaje. O`alo{}ena sestra Mirjana Stojanovi} profesor u penziji. 60862

60725

60909

DVOGODI[WI POMEN

POMEN GODI[WI POluGODI[WI na{im dragim i voqenim

Aleksandar Gruji} Bata

Branetu Subotinu iz Mo{orina Ve~no }e te u srcu nositi i od zaborava ~uvati Tvoji: Rada, Ru`ica, Brane, Nikola i Milica.

u na{im srcima postoji{ i traje{ kroz najlep{e uspomene. Sin Slobodan, snaja Elizabeta, unuci Nikola i Aleksandar Gruji}, }erka Biqana, zet Zoran i unuci Teodora i Boris Marjanovi}.

Ratko Radovanovi} Neka ti je ve~na slava i na svemu ti hvala.

POMEN

[ESTOMESE^NI POMEN Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo na{em voqenom sinu, suprugu, ocu, svekru, dedi, bratu, deveru i stricu

i

Zorici

Pavlov

Sin Sini{a, Du{ica, Dragutin, Milan, Velinka, Marko, Milana i Barbara.

dajemo danas, 22. 9. 2012. godine u Ka}u. Nikad ih ne}e zaboraviti wihovi najmiliji: sin Zoran, snaja Seka, unuk Cveta, unuka Zorica, zet Bo{ko, praunuci Milo{, Sara i Vawa.

60858

60741

60755

59691

Cveti

POMEN Pro{la je godina od kako nije vi{e me|u nama na{ dragi suprug, otac i deda

Zoran Bedov Zoki

TROGODI[WI POMEN

Franc Pozderec

2003 - 2012. S ponosom te pomiwemo i ~uvamo u na{im srcima. Ako `ivot nije ve~an, se}awe na tebe jeste. uvek }emo te voleti. Tata Mita, mama Branka, brat Dragan, baba Seja i teta Dragana. 60951

Todor Antunovi}

Slobodanu Gligori}u

1933 - 2011.

obele`iti pomen, u subotu, 22. 9. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gorwem starom grobqu u Futogu (ulica Rade Kondi}a). Wegovi najmiliji. 60826

Pomen }e se odr`ati danas, 22. 9. 2012. godine, na grobqu u Ka}u, u 11 ~asova. Tvoji najmiliji. 60881

20. 9. 2009 - 20. 9. 2012. „^ujem s tmurnih gde zvonika bruje zvona nevesela... Videti Te vi{e ne}u a srce te moje ~eka�. Supruga Katica, }erka Ka}a i zet Mi}a. 60906


26

08.05 08.50 09.10 09.40 10.05 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.00 14.00 15.00 15.05 16.15 16.45 17.00 17.25 17.30 18.00 18.52 19.15 19.30 20.10 22.00 22.35 00.15 00.30 01.20

Зелено,волим те зелено-квиз Уличаролије ФЛУОШ Лулу Хајде са мном у обданиште Питам се,питам се Путеви наде Агро мозаик Вести Академац Увек медаља Здравље пре свега Варошарије Вести за особе са оштећеним слухом Петказање Повратак на село Потрошачки репортер ТВ Дневник Двоугао Политбиро Поаро:Карте на сто Све о животињама Лулу ТВ Дневник Валандер:Пад система Војвођански дневник Филмска премијера:Измишљене љубави,филм БициклистичкатркакрозВојводину,репортажа Поаро:Карте на сто Валандер:Пад система

МонијаШокри

Измишљене љубави Двоје добрих пријатеља, ФрансисиМари,нанекојвечериупознајуНиколаса,који обомаизузетнозаголицамашту. Мари је млада Монтреалка,немамомка,негосамо иза себе низ пропалих веза самушкарцима;ињеннајбољипријатељФрансисјеувеомасличнојситуацији. Улоге:КсавијерДолан,МонијаШокри,НилсШнајдер Режија:КсавијерДолан (РТВ 1,22.35)

09.00 10.00 11.30 12.30 12.40 13.10 13.50 14.35 15.25 15.50 16.05 16.30 17.00 17.40 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.25 23.35

tv program

subota22.septembar2012.

Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (слов) ТВ баштине Вести (мађ) Урбанаџунгла,емисија на мађар..са титл.на српском Тамбурицафест2012. Биографије Зелено,волим те зелено-квиз Уличаролије Чаробнашума-Инђија,позоришнапредстава Хајде са мном у обданиште Питам се,питам се Жене на селу ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (мађ) Културни магазин (мађ)(Јелен-лет) Дунавскидијалог(мађ) ВИВЕ 2011.(мађ) Војвођански симфоничари и солиста Јанош Балинт Концерт Радославе Воргић

07.30 08.30 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 18.00 20.00 20.30 22.00 23.00 00.30

Глас Америке ЕТВ Будиродитељ Екоњуз Перископ Без цензуре Простор Лицеснасловнице Војвођанскевести Здравље је лек Више од откоса Војвођанске вести Ћаскање Војвођанске вести Филмски програм Глас Америке

06.00 06.05 08.00 09.06 11.00 11.05 12.42 13.00 13.15 13.31 14.04 14.50 14.55 15.50 15.53 16.51 18.30 18.59 19.30 20.05 21.05 23.15 23.20 01.15 02.00 02.03 02.51 03.21 03.52 04.25 04.48 05.47

06.30Документарни програм 07.00Цртани филм 07.30Серијски програм 10.20Како се каже 10.30Азбука родитељства 11.00 Серијски програм 12.00Ленија 13.00Вести 13.05Ево нас код вас 14.00Вести 14.05Филмски програм 16.00Вести 16.05Серијски програм 17.00Вести 17.05Витраж 17.30 Белимантил 18.00Седам НС дана 18.30Сремски Карловци,од суботе до суботе 19.00Објектив 19.30Сајам инфонет 19.45Тржница –Петроварадинска пијаца 20.00Све што желим 20.30Седам НС дана 21.00Личности и догађаји 22.00Објектив 22.35Лична грешка 23.00Филмски програм

11.00 11.30 12.00 16.00 18.20 20.20 20.45 21.30 23.30 01.15

Најава Премијер лига Најава шпанске лиге АТП Ст Петерсбург 1/2Финале Премијер лига: Вест Хем –Сандерленд Чемпионшип: Бирмингем –Барнсли Премијер лига Голови Премијер лига Магазин Португалска лига: Порто –Беира Мар Премијер лига:Челси –Стоук Шпанска лига: Барселона –Гранада

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета 08.00Дечији програм,09.00Играмо се,10.00 Кућица у цвећу, 11.00 Филм, 13.00 Филм, 15.00 Филм, 16.30 Бибер, 17.00 АБС шоу, 18.00У нашем атару,18.30Бибер,19.00Кад порастем бићу...,20.00Прес пресек,21.00Филм,22.30Бибер,23.15Филм,00.15Бибер,00.30Ноћни програм

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Жикина шареница Вести Дизни на РТС Гастрономад Дневник Спорт плус Увиђај Ви и Мира Адања Полак Вести ТВ лица:СтевоКарапанџа...као сав нормалан свет Вести Врућ ветар Сенке љубави,филм Квадратура круга Слагалица Дневник Врућ ветар Пола века Бонда:Живи и пусти да умру,филм Вести Дилинџер,филм Ви и Мира Адања Полак Вести ТВ лица:СтевоКарапанџа...као сав нормалан свет Квадратура круга Моја лепа Србија Увиђај Лети,лети песмо моја мила Врућ ветар Верскикалендар

Квадратура круга Тачнопречетиригодинеу „Квадратури круга” је емитованапричаоМилијиЈелићу из Радобића код Мионице, дечакукојисеодсвоје10-те године водио бригу о комплетномдомаћинству,стоци, болесном оцу и сестри. Наконтеприче,животтогдечака и његове сестре Милице, закратковремепопримиоје потпунодругачијиток. Аутор:БранкоСтанковић (РТС1,18.30)

06.00 08.15 09.30 12.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 19.15 20.20 21.00 22.00 00.00

Рањено срце Домаћин Филм:Змије у авиону Езел Радна акција Жене Филм:Астерикс и ОбеликсМисија Клеопатра Галилео Вести Изгубљена част Езел Први глас Србије Филм:Мобилни Трачара

Зрно по зрно У најновијем издању емисије „Зрно позрно“чућете корисне савете из Пољопривредне стручне службе,а сви љубитељи цвећа сазнаће нове корисне савете, које ће добити из цвећаре „Даруши” из Зрењанина. (КТВ, 12.00)

Мозак подлупом Човека већ миленијумима фасцинира небо. Одувекјежелеодаоткријењегове тајне и да путује међу звездама. Прошетао је по Месецу, а већ сања и о Марсу. Међутим, наш унутрашњи космос наука тек почињедасазнаје... (РТС2,22.25) 06.02 Датум 06.08 Верскикалендар 06.18 Бразде 07.09 ТВ лица:Слобода Мићаловић... као сав нормалан свет 07.58 Велики је свет 08.26 Бернард 08.30 Вејбалу 08.49 Руске бајке 09.03 Плава птица 2 09.29 Верскикалендар 09.40 Верски мозаик Србије 10.29 Клиника Вет 11.00 Профил и профит 11.30 Књига утисака 12.10 Свет здравља 12.54 Моја лепа Србија 13.26 Грађанин 13.55 Лети,лети песмо моја мила 14.26 Као мехур од сапунице 15.11 Песмемоје 15.56 Биографије 17.09 Вреле гуме 17.50 Медаље заувек 18.13 Мађарски национални балет 20.15 Изгубљени светови 21.00 Потрошачки саветник 21.30 Свет спорта 21.50 На прву лопту 22.25 Мозак под лупом 23.20 Партибрејкерс 00.11 Вреле гуме 00.41 Биографије 02.04 Као мехур од сапунице 02.49 Изгубљени светови 03.33 Песме моје 04.13 Мозак под лупом 05.05 Потрошачки саветник 05.29 Клиника Вет

06.30Маратон 08.00Здравље и Ви 08.30Филм:Кудуз 10.30Топ шоп 11.00 Филм:Посебан третман 13.00Здравље и Ви 13.30Сваштарица 14.00Улови трофеј 14.30Биљана за вас 15.30Слике живота 16.00Обични људи 17.00Мини серија 18.30Слике живота 19.00Улови трофеј 19.30Мајсторски 20.00Мућке специјал 21.00Филм:Лемони Сникет 23.00Филм:Ја волим Хакабис 01.00Еротска серија 02.00Мини серија 04.30Филм:Кудуз

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45Топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика 12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм:Парови,00.50Глас Америке

dnevnik

07.45Цртанифилм 08.10Добра земља 09.10Топшоп 09.40Цртани филмови 10.50 Шљака 11.00 Вести Б92 11.35 Интернет 13.00 Пријатељи 15.00Штребери 16.00Вести 16.35Филм:Бејб 18.30Вести 19.05Филм:Смртоносно оружје 2 21.10Филм:Америчка пита: Оркестар из кампа 23.15Вести Б92 00.10Спортски преглед 00.30Филм:Визионари 02.10Интернат 03.40 УкључењеуБ92Инфо

07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.30 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 23.00 00.00 02.00 03.45 05.00

Добро јутро Викендвизија Немогућа мисија Живот у тренду Голд музички магазин Филм:Ми нисмо анђели 2 Мала невеста Магазин ин Национални дневник Курсаџије Звезде гранда Урингу Филм:Ми нисмо анђели 3 Филм:Притајено зло Филм:Рат викендом Филм

Бора Милошевић

Голи живот Ексклузивна исповест брата Слободана Милошевића, Боре, који први пут открива последње тајне,које некадашњи вођа Србије није однео у гроб.АуториводитељемисијеМиломирМарић. (Хепи,21.00) 05.30 07.30 09.00 09.10 09.20 09.45 10.00 10.25 10.50 11.40 11.15 12.05 12.20 13.05 13.30 14.00 16.30 16.45 16.55 18.25 18.55 19.30 21.00 22.30 00.10 01.00 01.45 03.00 04.30

Јутарњи програм Знање на поклон Торк Метеор и моћни камион Тајни свет меде Бенџамина Телешоп Земља коња Сабрина Бен 10 Бакуган Генератор Рекс Телешоп Винкс Фантастично путовање Изненеђење!То је невероватно јестиво Викенд поподне -Брвнара Телешоп Вести Јесен стиже,дуњо моја, филм Моја Србија Телемастер Више од игре,филм Голи живот Позајми ми ауто Беверли Хилс Звездана капија –Атлантис Више од игре,филм Луда кућа Позајми ми ауто

Ивана Максимовић

Животутренду Олимпијска вицешампионка Ивана Максимовић у стрељани открива тајне свог спорта. Милица Делевић, Верица Калановић, Милица Мандић,Славица Дукиц Дејановић, Маја Николић, Мима Фазлагић и Снежана Дивац говоре о томе како је бити успешна жена и имају поруку и за жене и за мушкарце... Ауторкаиводитељка:СнежанаДакић-Микић (Пинк,13.00)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00Акценти,12.30Испод поклопца,14.00Акценти,14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос,18.00Акценти, 18.15 Писмо глава, 20.00 Филм Инфо, 20.30 Везе, 21.00 Токови моћи, 21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм 08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota22.septembar2012.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

29

27

УсПОн И ПАД сРПсКИХ ЛИБеРАЛА И „еКОнОМсКе ПОЛИТИКе”

Пише: Мијат Лакићевић 07.40 08.35 09.00 09.55 10.50 11.45 12.40 13.35 14.30 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

08.00 египат 11.00 Потрага за северозападним пролазом 13.00 Изгубљен у Амазону: Мистерија пуковника Персија Фосета 14.00 Путовања и открића 16.00 Исток-Запад: путовања из средишта Земље 17.00 Барок! 18.00 Гиганти готике – поглед у небо 19.00 сага о викинзима 20.00 778 – Песма о Роланду 21.00 1066. 22.00 42 начина да се убије Хитлер 23.00 Путовања и открића 00.00 египат 01.00 Добродошли у осамдесете

08.00 09.30 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Убиства у Мидсамеру све по закону Монк Краљевски болесници Хаваји 5-0 Филм премијера: Игре ирваса 23.00 Плаве крви 00.00 Филм: ејс Вентура 02.00 Филм: Војникова љубавна прича

08.00 10.00 14.00 19.00 20.00 21.00

соул фуд породица Венчаница из снова Мајами инк Девојчице и дијадеме Паклена Кели Обрачун посластичара стручњак за торте Шта не треба обући Четири венчања - Америка Богата млада, сиромашна млада Шминкање са Клио Кејт и осморо деце најбољи амерички кувар нова нада посластичара стручњак за торте Зависници од хране Чудни облици зависности Рођени са шизофренијом Л.А. Инк стручњак за торте

сем и Макс Ози Бу Авантуре Моби Дика Матине Рука смрти Два играча са клупе сани и слон Без заклона сестре Магдалене еротски филм еротски филм

сестре Магдалене Филм је снимљен по истинитом догађају у Ирској у 60их година двадесетог века. Говори о четири девојке које због „непримерног понашања” пошаљу у самостан магдаленских сестара, који је затворенији од правих затвора и грешнији од грехова због којих су девојке уопште доспеле у њега... Улоге: ЏералдинМекјуан, Ен Мери Даф, Нора Џер Нун,ДоротиДафи Режија: ПитерМулан (Синеманија,22.00)

РаселКроу

У 3.10 за Јуму Злогласни разбојник Бен Вејд са својом је бандом опљачкао кочију која превози велику количину новца. Притом су побили све путнике, осим чувара Бајрона Мекелроја, који је тешко рањен. Њега проналази сиромашни ранчер Ден те га у потрази за доктором одведе у градић Бисби... Улоге: Расел Кроу, Кристијан Бејл, Логан Лерман, ДаласРобертс,БенФостер Режија: ЏејмсМанголд (ХРТ1,20.18) 08.15 Кинотека - циклус класичног вестерна: Човек без звезде, филм 09.40 скица за портрет 10.11 Кућни љубимци 10.45 с Међународне смотре фолклора 11.20 нормалан живот 12.00 Дневник 12.35 Ветерани мира 13.22 Духовни изазови 13.55 Призма 14.44 еко зона 15.15 Репортери 16.19 Меркатска династија, док. серија 17.11 Фотографија у Хрватској 17.28 Одмори се, заслужио си 18.09 Лепом нашом 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.18 У 3.10 за Јуму, филм 22.30 Дневник 3 23.10 Инспектор нежни Џорџ 00.46 Филмски маратон: 10 минута до поноћи, филм 02.23 Филмски маратон: Човек без звезде, филм 03.49 Филмски маратон: Клопка, филм

08.05 08.41 09.25 09.55 10.20 10.38 12.00 13.15 14.20 14.55 15.25 15.27 16.07 16.11 17.52 18.24 18.59 19.25 19.53 21.45 23.35

ЏералдинМекјуан

06.00 08.10 09.40 11.15 13.20 14.20 16.10 17.55 20.05 21.30 23.15 01.30 03.00 04.25

Продуценти Алфа и Омега Дечак који је био цар Други живот Том и Џери и Чаробњак из Оза Луди камен Момци су се вратили Хари Потер и реликвије смрти Колумбов трг Без обавеза Телохранитељи и убице Јацкасс 3Д Колумбов трг 127 сати

Цртана серија Мерлин Мала ТВ Телетабис спортске игре младих Минусове муке са земљанима, филм Инаугурација муфтије Азиза Хасановића, пренос Чувари здравља Кс аутомагазин 4 зида наврх језика Бриљантин наврх језика Бријачи, филм Позитивно Лариса, мирна жена, док. филм Музички специјал слатко лудило, док. серија Загреб: Кошарка у поводу .... Цибона - ефес Пилсен, пренос Клопка, филм Репортери

07.30 09.00 10.30 12.00 14.00 15.30 17.00 19.00

Музика у крви Крађа Погрешан човек Војникова прича Прва забрањена љубав Тајна давања Магла Биографија - Дејвид Коперфилд 20.00 Бартон Финк 22.00 Остављен: свет у рату 00.00 Прва забрањена љубав

08.00 Мистериозно убиство на Менхетну 09.50 Јентл 12.00 наша кућа из снова 14.00 ени Хол 16.00 Оловни војници 18.00 Очајнички тражећи сузан 20.00 Мистерија Инвуд парка 22.00 стигмата 00.00 еротски филм

08.20 Бен 10: Ултимејт ејлијен 08.45 Галилео 09.50 Училица 10.25 Бибин свет 11.20 Вотерлу роад 13.50 стриц Бак, филм 15.45 Краљевић и ја 3, филм 17.30 Дан после катастрофе, док. серија 18.30 РТЛ Данас 19.10 Галилео 20.00 Приче за лаку ноћ, филм 21.50 Шангајско подне, филм 23.50 странац пред вратима, филм 01.40 Астро шоу

Приче за лаку ноћ Домара скитера Бронсона изненади откриће да се приче за лаку ноћ које прича својим нећацима на неки необјашњиви начин обистињују. скитер се понада да може искористити овај феномен у своју корист... Улоге: АдамСендлер,Кери Расел, Кортни Кокс, РаселБранд,ГајПирс Режија: АдамШенкман (РТЛ,20.00)

КортниКокс

07.15 08.10 09.05 09.55 13.30 14.25 15.20 16.15 16.45 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Пета брзина Мегаградитељи Десет најбољих Амерички оружари Врхунско градитељство Деконструкција Мегаградитељи Како се прави? Како се то прави екстремне експлозије Борна кола браће Хау Како се прави? Трговци Краљеви аукција Живот на жици најбољи остају Тренуци ужаса

08.30 08.45 11.30 13.30 15.15 17.45 18.45 21.00 22.30 23.15 00.00 01.00

Фитнес Билијар Бициклизам скијашки скокови Бициклизам Фудбал Билијар Коњички спорт скијашки скокови Аутомобилизам Бициклизам Билијар

Vremekobneiluzije U

niverzitetskakarijeradrQubomiraMatakore}islepzadrugepreprekekojetako|emoxara trajeskoropolaveka.Ve}dugova`i gu da zagor~aju `ivot privrednicima i politizanajboqegekonomistuuSrbiji.Poznat ~arima.Toje,kakobiHajekrekao,vremekobne je ne samo u stru~noj, ve} i {iroj javnosti i po iluzije.Klicena{esada{wepropastisadr`asvom polemi~kom karakteru, prirodnoj posledinesuutomvremenu neograni~enevereudr`avci wegovogotvorenogduha,zbog~egajeimogaoda nu intervenciju i velikog skepticizma prema pre|eput,posopstvenompriznawu,odmarksiste tr`i{tu.Mismoimalivelikiprilivsredstado liberala. I politi~ki se anga`ovao: po~etvaizinostranstvakojijena{uekonomskusitukomdevedesetihbiojejedanodnajve}ihpodr`aaciju ~inio mnogo ugodnijom nego {to bi bila valacaAnteMarkovi}a. beztihinjekcja.Sjednestrane,tojebilodobro Kako je bilo biti liberal u Srbiji pre pola islatko,tro{iloselepo,alije,s drugestvoriveka? lopogre{nupredstavuoefikanostisamouprav-TadjedvadajebiloliberalauSrbiji.Prvisupojavilikrajem{ezdesetih, alinisudugotrajali,jersevlastswimaobra~unala. Ve}1952.su,dodu{e,po~ela nekarazgranavawa,alijatonisam uo~iokaone{toliberalno,negorazli~ite nijanse unutar komunisti~kog pokreta.Prvo,nijesesmeloba{svenigovoriti.Drugo,jedanodtadnajzna~ajnijih profesora Ekonomskog fakulteta, Miladin Kora}, poznat je po izreci: „Kadmistudentanaprvojgodinilupimo marksisti~kim maqem, taj do kraja `ivota ne mo`e da se oporavi“. Tre}i razlogjestenedostatakznawa.Liberalnipoglednasvetpodrazumevairazumevawenekihva`nihodnosausvetu a moja generacijanijebilaosposobqenazato. Mismou~ilivanmarksizmamalotoga. Dr Qubomir Mayar, skeptik i u doba zaraznog optimizma Svedosedamdesetih jedvasemo`egovoriti olinogsistema.Itekkadseranihosamdesetihdoberalima.Svesutobilipartijskiqudi,kojisu godila kriza sa dugovima, uz intervenciju sigurnohtelimawedr`aveivi{etr`i{ta,ali MMF-a qudi su po~eli ozbiqnije da sumwaju u supresvegaverovaliupartijskudoktrinuimartajsistem.Tala`naslikaoefikasnostizavela ksizam. I ja, dok sam bio u partiji, mawe-vi{e jeakademskumisaoaunaj{irimslojevimastvorilauverewedasesmaloradamo`elepo`ivesam verovao u sve iza ~ega je ona stajala. Neki ti. To uverewe va`i i danas. Sre}ko Mihailotvrdekakosuve}tadznalidatonijebilaprava vi} je napravio obimno istra`ivawe i konstamisao,alijasammisliodajeba{marksizam,zatovaodavelikave}inana{ihgra|ana sanostaljednosasocijalisti~kimpokretom,velikastvar gijomgledanasocijalisti~kavremenaiovobi kojajenaputudausre}isvet.Po~eosamdasumrado dali za ono. Jugoslavija wam ’70, oti{ao u Ameriku, se nije raspala samo {to je pro~itao neke stvari, vratio Zbog velikog priliva bila ekonomski neuspe{na, se druk~iji i rekao - partija ali je i to doprinelo kad se nijezamene.Tadjebilolako novca iz inostranstva, iza}iizpartije,jernijebilo na{a ekonomska situacija se pojavila kriza i rast usponikakvogrizika. ~inila ugodnom. Bilo je tada ren.Od’80.nadaqe,stoparasta dohotka po stanovniku se Reformaiz1965.ipakjezadobro i slatko, tro{ilo se srozalananulu.Kao{toreokret prema tr`i{noj prilepo, ali je stvorena ~e pokojni Kosta Mihailovredi. vi} - qudi ne gledaju u tu|i - Ta~no,alijepitawekako pogre{na predstava tawirkadimadosta,ali~im defini{ete liberalizam. o efikasnosti ponestanepo~nesezagledati Skup vrednosti koje definisamoupravnog sistema u sve {to drugi imaju a ~ega {e liberala su: sloboda, jedsu sami li{eni. Tad su po~enakost i solidarnost. Libele i rasprave izme|u republika o tome ko koga ral daje slobodi daleko najve}i zna~aj, dok koeksploati{e. lektivistainsistirapresveganasolidarnosti, abogmeijednakosti,pa{tako{tadako{ta. Kao Za{to me|u ekonomistima, pogotovo na fai u svakom dru{tvu, a tad i jugoslovenskom, do- kultetima,{ezdesetih,paipo~etkomsedamde{lojedodiferencijacije.Pojavilesuserazli- setih,nijebiloliberalnoorijentisanih? ~iteidejekakvatrebadabudeekonomskapoliti- Iznajmawetrirazloga.Prvo,nijebiloznakaikakograditi dru{tvo.Nekeodtihvarijanti wa. Da bi bio liberal mora{ da pro~ita{ neke su bli`e komunisti~koj ortodoksiji ili ~ak na kwige. Ako to ne ~ini{ dovoqno pa`qivo i ne liniji~isteortodoksije,kao{tosubiliprak- popamti{ne{to,nemo`e{bitiliberal.Drugo, sisovci, tako|e kriti~ki postavqeni prema tojenosiloipoliti~kerizike.Kadsamnapisao onom„mejnstrimu“,adrugevi{enatr`i{nojli- tekstod 40stranakakojekrajwevremedaseokaniji. One su bli`e idealu liberalizma, ali od nemo svesnog racija, jer pravi ogromne {tete i wegajo{daleko. nijesposoban daupravqaprivredom,ve}setreba Kakvojeva{egeneralnovi|ewetogvremena? okrenuti tr`i{tu, organizovana je sednica Na- Tojevremeentuzijazma,ekstaze,egzaltacije, u~no-nastavnog ve}a Ekonomskog fakulteta s jeneograni~eneiutopijskevereuqudskium.Sam dinom ta~kom dnevnog reda - moj ~lanak. Tre}i Branko Horvat, najpametniji me|u svim ekono- razlogjepovezansadrugim;ako`eli{dapravi{ mistima sa ju`noslovenskih prostora do danas, karijeru a svaki normalan ~ovek ho}e da zaradi dugo je verovaougotovoneograni~enemogu}no- dohodakzasebe i porodicu,ondasimoraodapasti definisawa i vo|ewa ekonomske politike. zi{{tapri~a{iuklapa{seuvladaju}eokvire Akone{tozapne,odmahjetra`iogre{keibio mi{qewa. Аутор Мијат Лакићевић и издавач, београдски Фонд за отворено друштво, цео тираж књиге „ИсПРеД ВРеМенА” поклонили су Фондацији нУнс-а за помоћ новинарима (Ресавска 28/II, Београд, тел. 011/334–3255, 334-3136, и-мејл nuns@nuns.rs). Бесплатан примерак добићете ако уплатите донацију од 500 динара у нУнс-у, или преко поште/банке на рачун 160-322767-29, с назнаком: Корисник: Фондација нУнс, сврха уплате: Донација

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

subota22.septembar2012.

dnevnik

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Овог викенда ћете бити реалативно оппуштенији и задовољни. Имате добре разлоге за то. Остварујете неке своје тежње везане за децу или иностранство. Једно не искључуједруго.

BIK 20.4-20.5.

Субота је радни дан за вас, са смислом и циљем који следите. Експанзија посла вам доноси већу зараду, поготово у приватном бизнису.Комунициратеисарађујете.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

22. septembar 2012.

Јупитерувашемзнаку,сведолета следеће године, пружа вам могућност да будете успешни на личномплану,данапредујетеи путујете.Радитенасеби.

МесецуватреномзнакуСтрелца вам отвара разне могућности, које не бисте требали да пропустите. Путујте,планирајте,радитеса иностранством,проводитесе...

Веомастекреативниипривлачите пажњу супротног пола. Гламур којим зрачите обећава претеривања. Могући су љубавни проблеми, уколикоизгубитекомпас.

Изавасјединамичнараднаседмица, субота је, па је време да се опустите и одморите. Прошла је тензија, дишите пуним плућима и будитефизичкиактивни.Шетње.

Nena Radaшin, astrolog nenaradasin@gmail.com

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Викендћепротећирадноиактивно,јердругачијенезнатеи неумете.Аизаштобисте?Тимкојипобеђује не треба мењати, зар не?! Страственеибурнеситуације.

Проведите викенд како сами желите. Пођите тамо куда вас поведе интуиција и срце. Месец излази из вашегзнака,пасеопуститеидржите познатогипоузданог.

Уколикоиматепотребудасамујете,ондамедитирајтеосебии ситуацији у којој се налазите већ извесновреме.Уколиковаснекоод некудпровоцираипозива,крените.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Однос са сталним партнером заслужујевашупажњу. Мудрости тактита, стрпљење и зрелост, су вам потребнисадавишенегоикада. Вишесеодмарајтеимирујте.

Друштвенисте.Можетедапланирате заједнички посао или путовањесапријатељима,саособомкоја тежи ономе чему и ви идете у сусрет.Нистесами.

Сачувајтесебеодстреснихситуацијаифинансијскихпроблема,јер то можете. Не дозволите да вам другикројвикенд,већбудитеодсутниу датомтренутку.Идеали.

TRI^-TRA^

Хајдиужива сновим дечком V REMENSKA

Почиње

Vojvodina Novi Sad

24

Subotica

23

Sombor

24

Kikinda

24

Vrbas

24

B. Palanka

24

Zreњanin

24

S. Mitrovica 24 Ruma

25

Panчevo

25

Vrшac

23

Srbija Beograd

24

Kragujevac

25

K. Mitrovica 24 Niш

Лепој манкенки Хајди Клум није дуго требало да се опорави одразвода,дабудепоновосрећна уљубавиитопокажецеломсвету. Хајди је, пак, демантовала да је варала свог мужа док су били у браку и објаснила да је везу са својим телохранитељем МартиномКирстеном почеланаконразвода. Папарацимагазина„Еготастик” успели су да фотографишу Хајди и њену нову љубав како уживају наплажи. ХајдиКлумјебиласамоудоњемделукупаћегкостима ипоказалаодличнулинијуиакоје напунила40 година. Многемлађе колегинице би јој позавиделе на изгледу.

PROGNOZA

26

Evropa

миХољСко лето

НОВИСАД: Наконвеомахладногјутра,токомданасунчанои топлијенегоупетак.Ветарслабјугоисточни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература1степен,амаксимална24степена. ВОЈВОДИНА: Наконвеомахладногјутра,токомданасунчано итоплијенегоупетак.Ветарслабјужниијугоисточни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература1,амаксимална25степени. СРБИЈА: Наконвеомахладногјутра,токомданасунчаноитоплијенегоупетак.Ветарслабјужниијугоисточни.Притисакизнад нормале.Температураод0до26степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Унедељусунчанои јошмалотоплије.Идућеседмицетоплозаоводобагодинеузправелетњетемпературекојећесекретатиоко30степени.Бићепретежно сунчано, а само је у уторак могућа ређа појава локалних пљусковаиликраткотрајнекише. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Релетивноповољнабиометеоролошкаситуацијапријаће већинихроничнихболесника.Опрезсеипакпрепоручујекардиоицереброваскуларнимболесницима,нарочитоујутарњимсатима.Могуће суглавобоља,раздражљивостипоремећајсна.Збогвећеразликеизмеђујутарњеимаксималнедневнетемпературеваздуха неопходнојеслојевитоодевање.Опрезно усаобраћају!

Madrid

31

Rim

25

London

18

Cirih

16

Berlin

18

Beч

20

Varшava

14

Kijev

20

Moskva

19

Oslo

16

St. Peterburg 15 Atina

27

Pariz

20

Minhen

15

Budimpeшta

23

Stokholm

11

VIC DANA Плавушукојајепрекорачила брзинузаустављаполицајац икажејој: -Молимвас,дајтемисвоју возачкудозволу. Аплавушаодговори: -Штајесад?Јучемиузмете возачкудозволу,аданас тражитедавамјепокажем!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

157 (-29)

Slankamen

215 (-15)

Jaшa Tomiћ

Apatin

200 (-35)

Zemun

261 (-5)

Bogojevo

188 (-31)

Panчevo

278 (-2)

Smederevo

454 (4)

Baч. Palanka 210 (-36) Novi Sad

192 (-20)

Tendencija opadawa i stagnacije

TISA N. Kneжevac

164 (4)

S. Mitrovica

128 (-3)

Tendencija stagnacije

Senta

236 (0)

Beograd

205 (-5)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

315 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

202 (-10)

NERA

Hetin

72 (0)

SAVA

- (-)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

26 (2)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 22.septembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement