Page 23

c m y

dnevnik

nOvOSAdSkA HROnikA

VINSKAMANIFESTACIJAUTEMERINU

U`ivaweubo`anskompi}u U tem er ins kom Sports kom centru ju~e su se okupili proizvo|a~i i qubiteqi vina u okviru„Petnaestogjanuarskog me|unarodnogfestivalavina„. NaulazuuCentarmoglasepazariti vinska ~a{a, a nakon

toga i bonovi za degustaciju `eqenogvina.Izborjebioveliki, po{to su se u ponudi na{la vina od 614 proizvo|a~a. Posetioci su u`ivali kako u crnom i belom vinu, tako i u prig odn om prog ram u koj i su

Porodi~noosvojili vrhKilimanyara

- Volim planinarewe, ali ne verujem da }u i}i vi{e od ovoga.Po{tosamodmalenasa roditeqima odlazila na Dur-

Ona navodi da je najzanimqiv ij e bil o sa afri~k om ekipom, koja sve vreme poku{avaladanau~isrpski,doksu oni poku{avali da nau~e svahil i. Pet ra ka` e da wen i {kolskidrugariverovatnone

Planina Kilimanxaro je najvi{aplaninauAfrrici, a wen najvi{i vrh „Uhuru” se nalazi na 5. 896. metara nadmorske visine. Prvi qudikojisusepopelinanajvi{i vrh su nema~ki geolog HansMajeriaustrijskiplaninar Ludvig Purt{eler 1889.godine.

POVODOMSE]AWANA@RTVERACIJE

Promocijakwige ugaleriji„Prometej” Predstavqawekwige„Ulazakma|arskevojskeuBa~kuiBarawu1941”,kojujepriredioDragoWegovan,odr`a}esesutraugaleriji„Prometej”,u18sati.Ovoje~etvrtakwigauediciji„Zlo~iniokupatoraiwihovihpomaga~auVojvodini”ukojojsuobjavqeni dokumenti Pokrajinske komisije za utvr|ivawe zlo~ina okupatoraiwihovihpomaga~auVojvodini.Napromocijigovore Zvonimir Golubovi}, Aleksandar Kasa{, @arko Dimi}, Zoran Kolunxija iDragoWegovan. J.Z.

ne stanice, za sada }e prostorije koristiti radnici za Upravneposloveigrani~ari. Me|utim,predsednikSkup{tinegradaAleksandarJovanovi} ka`edanijezadovoqan ovakvim razvojem situacije, jer je ciq otvarawa stanice bil o pov e} aw e bezb edn os ti naNovomnasequ,alidasenada da }e bar {alter-sala doprineti smawewu redova za li~neisprave. A.J.

MALIBILIOTEKARIVR[WACIMAKWIGE PREPORU^UJU

Drugari, ~itaweje„kul” Uokvirusekcije„Malibiliotekar” na De~jem odeqewu Gradskebibliotekedecaod12do15godinaimajuprilikudaseupoznaju sabibliotekarstvom,preporu~uju isortirajukwige,apresvega,na kvalitetanna~inpopuwavajuslobodnovreme.Kakojeobjasnilabi-

Usekcijipostojesupervizorke, devoj~icekojesupro{leodre|enu obukuletosiimajudovoqnoznawa obiblioteci.Oneradesaostalim ~lanicama, upu}uju ih u  „rad sa kwigama„, poma`u pri komunikacijisakorisnicima.U~enicaO[ „Ivo Lola Ribar” i supervizorka

Na De~jem odeqewu Gradske biblioteke deca od 12 do 15 godina imaju priliku da se upoznaju sa bibliotekarstvom, sortiraju kwige i kvalitetno provedu slobodno vreme tokom raspusta

Osvojiti„Uhuru”

ste godine sa roditeqima planinari.Onaskromnoka`edajoj nije bilo toliko fizi~ko te{ko,svedoposledwedeonice.

Otvarasestanica policije

sednik Skup{tine Vojvodine, [andorEgere{i. @irinijeimaonimalolakposao,alinakrajusuuspelidaodaberunajboqavinau{estkategorija - crno vino, belo vino, roze vino,vinoru`ica,desertnavina i vo}na vina. Najvi{e bodova, blizu maksimalnih sto, osvojilo jecrnovinokabernesaviwon,jednogma|arskogproizvo|a~a. G.^etnik Foto:N.Stojanovi}

PLANINARSKIODMORBRANIMIRA[E[EQA,ANDREJETEPAV^EVI]IWIHOVEK]ERKEPETRE

Posledwideousponazasve je bio najte`i, a sa pewawem sukrenuliupono},atekoko8 sati ujutru stigli do Uhuru pika, koji je najvi{i vrh Kilimanxara. -Tadeonica,oko1.200metarajeubedqivonajte`a,jerbukvalnonapraviteparkorakai ve}stezadihani.Natimvisinama vazduh je razre|en, pritisakjeslabijipatelo,koliko kod da ste u kondiciji, ne mo` et e prev i{ e fors ir at i. Kadasepopnetenavrh,iakose ne ostaje dugo na wemu, slika jeprelepa,aliiose}atezadovoqstvo {to se uspeli tako ne{to-ka`eBranimir. Petra,u~enicaprvograzreda gimnazije „Jovan Jovanovi} Zmaj” i verovatno najmla|a devojka koja se popela na vrh Kilimanxara,barizSrbije,isti~e da nije htela da propusti ovakvuprilikuidaodsvoje{e-

23

SUTRANANOVOMNASEQU

Stanica policije na Novom nasequ,uUliciStevanaHladnog, otvara se sutra, kada se useli pograni~na policija. Kako je najavqeno u MUP-u, po~e}e da radi i {alter-sala, ali jo{ nije poznato kada }e po~etidaradiiredovnapolicija.Iakojeranijebilonajavqeno da }e u prostorije biv{e Apotekarske ustanove na Satelitu,kojujeGraddodelio na kori{}ewe policiji, biti sme{teni pripadnici podru~-

pripremilakulturno-umetni~ka dru{tva iz Temerina. Kako ka` e jed an od org an iz at or a, LasloHorvat,izDru{tvaprijat eq a ba{ te iz Tem er in a, iako ovaj kraj nije poznat po vinu, qubiteqi ovog bo`anskog pi}a iz qubavi i uz entuzijazam svake godine uspeju da privukunekolikohiqadaposetilaca.Ovegodinebiloje{est hiq ad a qud i iz svih del ov a Vojvodine,ame|uwimaipred-

Prvaslikakojavampadnena pametkadapomislitenaporodi~no letovawe verovatno je kupawe u moru, sun~awe i odmarawenanekojodpe{~aniha pla` a Gr~k e, Hrv ats ke ili CrneGore,alipostojeiporodice koje svoj odmor provode potpuno druga~ije. Branimir [e{eqa, wegova supruga Andrej a Tep av~ ev i} i wih ov a petnaestogodi{wa }erka Petra [e{eqa, poseldwih desetak godina leta uvek provode aktivno, na planinama {irom Evropeisveta.Posledwaunizu porodi~nih ekspedicija bila je na najv i{ oj plan in i Afrike, planini Kilimaxaro kojasenalaziusevero-zapadnoj Tanzaniji. Ako se uzme u obzirdajenajvi{ivrhplanine na 5.896 metara i da temeprature od podno`ja do vrha iduod30do-6stepeniCelzijusevih, ovaj svojevrstan podvigdobijajo{vi{enate`ini. Branimir, koji je kao i wegova supruga, profesor matematike na Prirodno matemati~kom fakultetu, ka`e da su sezaovajputpripremalidugo, uglavnom zbog finansija, jer samoboravakuAfriciko{ta oko1.500dolarapoosobi. -  Odlu~ili smo se da se pewemonajdu`omrutomkojatraje osam dana, zbog pravilne aklimatizacije,jersebeztoga mogu pojaviti ozbiqni zdravstveniproblemizbograzre|enosti kiseonika na velikim vis in am a - ka` e Bran im ir [e{eqa.-Svakidansepe{a~ipopet,{estsatiiuztose moratepopetiparstotinametaravi{eodkampa,pasespustiti nazad da bi se telo priviklo i da bi ste mogli normalno spavati. Na svu sre}u lepo vreme nas je pratilo tokom ~itavog uspona, a na sneg smo nai{li tek na posledwoj deonici.

nedeqa22.januar2012.

mitor, stekla sam upornost i mentalnustabilnostkojamije ovog puta mnogo pomogla - ka`ePetra.

shvatajukolikotosvemo`eda budete{ko. Bran im ir por u~ uj e svim a kojiseodlu~enaovakvuavanturu, da svakako biraju najdu`urutuzbogaklimatizacijei dakondicijanijejedino{toje pot rebn o da bi se uspe{ no osvojionekivrh. G.^etnik

bliotekarka ovog odeqewa Dragana Bo`i}, idejajepoteklaodwene koleginice Ivane Medi}, a deca su spontano po~ela da dolaze sa `eqomdaprovodevremeu biblioteci.Akcijatraje ve} nekoliko godina, alije2011.dobilasvoje pravolice. -Letossmoanga`ovali 20 devoj~ica koje ovde preporu~uju kwige, poma`u vr{wacima i trudesedaimbuduprimeri-kazalajeBo`i}.Ovo je na~in da kvalitetno provedu slobodno vreme tokom raspusta i drugimapoka`udaje~itawe,`argonskire~eno, „kul”. Inicijatorka akcije IvanaMedi}reklajeda se „mali bibliotekari„ odavno ovakodru`e,adazaposlenipoku{avaju da im objasne „tajne” bibliotekarstva. -Kolikosmomiuspe{niuradu sawima,tolikosuoniuspe{niu {irewu ove ideje - navela je Medi}dodaju}idasuimalislu~ajkadasuroditeqizamolilidasewihovak}erkaprikqu~isekciji,jer suzaro|endanhtelidajepoklone u~lawewe.

Sa{kaUzelac kazalajedajujequbav prema ~itawu inspirisala da postanedeooveaktivnosti. - @elela sam da pomognem malimbibliotekarimadashvatetrikovekakosortiratikwige,preporu~iti ih, shvatiti kom `anru pripadajuidajenisupro~italerekla je dodaju}i da devoj~ice uglavnom iznajmquju qubavne romane,ade~acinau~nufantastiku. A.Jerini}

Profile for jovan radosavljevic

Dnevnik 22.januar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 22.januar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Profile for dnvdvp
Advertisement