Page 1

NOVI SAD *

PETAK 21. SEPTEMBAR 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23564 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

„Dnevnikova” galerija prvaka

str. 10

REPUBLI^KA I POKRAJINSKA SKUP[TINA O NOVCU I NADLE@NOSTIMA

Pajti}: @ali}emo se Ustavnom sudu ako se o{teti buyet Vojvodine str. 2 i 3

Politika

DANAS SKUP[TINA NOVOG SADA IMENUJE RUKOVODSTVA JAVNIH PREDUZE]A I USTANOVA

Glumca Macu na ~elo Pozori{ta mladih?

3 Pajti}: Ne}u se kandidovati za predsednika DS

Ekonomija 4 Privrednici hrle na niske kamate

Dru{tvo 6 Izlazak dr`ave iz medija – ne zna se ni ko je pravi vlasnik

Novi Sad 8 Rastu siroma{tvo i zahtevi za pomo}

Vojvodina 11 Po~eli „Dani piva” u Zrewaninu

Crna 13 Brat Bosiqke Mladi} priznao skrivawe optu`enog generala

MUW EV IT AREA KC IJ A SPRE^ IL AMOG U] U TRAG ED IJ U

str. 9 PRODAJA UQA I [E]ERA IZ ROBNIH REZERVI

Svakom kupcu po pet litara u jednoj turi

str. 9

SRBIJI DODATNO SNI@EN KREDITNI REJTING

Novi {amar neodgovornoj politici

str. 5

Foto: R. Hayi}

NASLOVI

Vatrogasci spasli {esto~lanu porodicu str. 7

ODLUKOM APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU

Direktor „Jugoremedije” pu{ten iz pritvora str. 12

ZAVR[ENA ISTRAGA O NESRE]I U NOVOSADSKOM NO]NOM KLUBU

Optu`nica za tragediju u „Kontrastu” do 1. oktobra?

str. 13

Toplije AKCIJA NOVOSADSKE KRIMINALISTI^KE POLICIJE

Najvi{a temperatura 20 ° S

str. 14 – 17

Foto: R. Hayi}

SPORT

Uhap{eni Bawalu~ani osumwi~eni za iznudu 50.000 evra str. 13

IZLO@BA U GALERIJI MATICE SRPSKE: Dela Katarine Ivanovi}, prve srpske slikarke u istoriji umetnosti novijeg doba, mogu se videti na izlo`bi “Slika u ogledalu“, koja je otvorena sino} u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu. U pitawu je gostuju}a postavka Narodnog muzeja u Beogradu,

prire|ena povodom dva veka od ro|ewa jedne od najzna~ajnijih heroina srpskog slikarstva. Publika }e biti u prilici da u`iva u ~uvenim delima ove umetnice, ali i onim mawe poznatim, od kojih je 30 vlasni{tvo Narodnog muzeja, a tri slike pripadaju Galeriji Matice srpske. N. P. B.

n DANAS @REB ZA EP KO[ARKA[ICA

n BRONZA ZA REPREZENTACIJU n POMO] KLADIONI^ARIMA SRBIJE U ROwEwU


2

POLiTikA

petak21.septembar2012.

dnevnik

REBALANSBUYETAPREDNARODNIMPOSLANICIMA

Dinki}:Rebalansposledica neobuzdanogtro{ewa upredizbornojkampawi PoslaniciSkup{tineSrbije razmatrali su ju~e rebalans ovogodi{wegbuxeta,kojikako je uobi~ajeno u na{em parlamentarnom `ivotu, ima podr{ku samo stranaka vladaju}e koalicije. Tim predlogom predvi|enisuprihodiudr`avnoj kasi od 829,6 milijardi dinara, rashodi od 1.033,2 milijarde i deficit od 203,6 milijardidinara,ili6,2odstobruto doma}eg proizvoda. Prema obe}awu ministra finansija i privredeMla|anaDinki}aovo je bilo wegovo posledwe obra}awe u kome se osvrtao na pro-

ciznokombinovawemera{tedwe i stimulisawa potro{we, kakobisezaustaviorastjavnog duga i smawio buxetski deficit. -Uovakvojsituacijiizaekonomskestru~wakeiprivrednike nisu mogu}e jednostruke mere, samo politika {tedwe ili samo stimulisawe potro{we je pogre{no, zbog ~ega se te mere moraju kombinovati- objasnio jeDinki}. Ministar je, predstavqaju}i rebalansbuxetasasetomprate}ihzakonakojisudeo{iregpaketa za fiskalnu konsolidaciju, naglasio da je plandabuxetski deficit u 2013. godini bude prepolovqen na 3,5 odsto bruto-doma}eg proizvoda nog sektora, destimulisawe milali gubitke”, naveo je Din(BDP), a po re- prevremenog penzionisawa, ki}, istakav{i da takva predu- alnom scenariju unapre|ewe industrijske polize}astvarajugubitkeodoko40 rast javnog duga tike, ulagawa u poqoprivredi, milijardidinara. }e biti zaustavqen u 2014. godini, kako bi u Ve}avojvo|anskaosnovica 2015. po~eo da pada, istakao je MinistarprivredeifinansijaMla|anDinki}jenajavioju~e Dinki}, napomida}ebitipromewenaosnovicazatransfersredstavapokrajini wu}i da }e buVojvodiniida}eonabitizasnovanasamonaporeskimprihodima. xetskideficitu O~ekujeseda}eosnovicazatajtransferuslede}ojgodiniiznoovoj godini biti siti820,5milijardidinaraumestodosada{wih750milijardidi6,7 odsto BDP-a nara. „{to je ubudu}e -Dosada,predono{ewaZakonaobuxetskomsistemu,osnovica n e o d r ` i v o ” . subilabuxetskasredstva,koja~ineporeskiineporeskiprihodi. Dinki} je istaMimewamoosnovicuzabudu}eisplate,zarebalansni{tanismo kaodaVladaSrmewali, jer se ispla}uju ona sredstva koja su i bila planirana, bijenemanameru plusnaknadazanekeotpremnineu{kolamakojenisuiznekograzdastaneusmawilogaispla}ivanenateritorijiVojvodine-objasniojeDinki},uz vawu buxetskog napomenudaseosnovicamewazato{toseneporeskeosnovicene deficita, jer je mogurealnosagledati,tedase~estodoga|alodasuplaniraniu ciq da se on u jednomiznosu,adajeostvarewebilomnogostrukoni`e. Stvaratevirtuelnustvarnost 2014. svede na 1,9 odstoBDP-a. dasuzastvarnostkrividrugi On je obe}ao prehrambenoj industriji, enerMinistarDinki}jenajaviou (MirkoCvetkovi}) da }e u narednih getici i infrastrukturu, na- narednim nedeqama formiramesec dana zajed- menskojindustrijiirudarstvu, wemultiresornevladinakomi{lost,ve}da}ewegovnaredni nosapredlogombuxetaza2013. kao i restrukturirawe stratesijazaizvr{eweradikalne„senastupuparlamentubitivezan godinu Skup{tini Srbije biti {kihpreduze}aurokuod1,5go- ~e” birokratskih propisa radi zabudu}nostimerenoveVlade. dostavqen i paket sredworo~- dinuoddono{ewanovogzakona. lak{eg dobijawa gra|evinskih Ministar Mla|an Dinki} nih mera i strukturnih refor„Utvrdi}esekojaodtihpre- i ostalih dozvola u ciqu pri”priznao”jeposlanicimadare- mizasmawewebuxetskogdefi- duze}a imaju tr`i{nu perspekvla~eweinvesticija. balans buxeta za 2012. nije doGovore}i o dugovawima koje bar,alidajetakavkakavjepoje u buxetu zatekla nova Vlada, sledicaneobuzdanogtro{ewau Dinki}jeistakaodasuperviziSVM:Maweparazapokrajinu predizbornoj kampawi u prvih ja Centralne banke nije bila Poslani~kiklubSVMsmatrada}esepredlo`enimizmenama petmeseciovegodineive}izadekvatna, jer je pu{tala neke zakonaobuxetskomsistemu,bitismawenasredstvakojapripadaju vr{enihrashodakojinemoguda bankedaodobravajukreditebez APV.Istovremeno,rebalansbuxetajeneprihvatqivzbogpove}ase vrate. „Ne ka`em da je ovaj ikakvogobezbe|ewa,“o~itopod wadeficitai{tonisuispo{tovanasredstvazakapitalneinverebalans dobar, ali bi bilo politi~kimpritiscima”. sticijeuVojvodini.Ra~uniceSVMgovoreda}ezakapitaneinveneodgovorno ostaviti penzio- -Prethodna vlada je ~ak 210 sticijeumesto24milijarde,bitiizdvojeno4,1milijardadinara. nerebezsocijalneza{tite,rumilionaevraubacilautridr-Ustavomjenazna~enodajeosnovicasedampostobuxetaSrbije darei`elezni~arebezprima`avnebanke:oko100milionau inepi{edalijetorashodna,iliprihodnastrana.Mislimoda wa, a poqoprivrednike bez matakozvanu novu “Agrobanku”, biprincipiiosnovicaobra~unavawatihsedampostotrebaloda kar dela kompenzirane {tete”, oko 90 miliona EU u “Razvojnu ostanunepromeweni-rekaojeposlanikSVMZoltanPek. rekao je Dinki} i dodao da su banku Vojvodine ( 50 miliona -Una{emizbornomprogramistaklismoda}emoseboritiza zbog toga ukupni rashodi predrepublika,a40pokrajina)i20 finansijska sredstva koja pripadaju Vojvodini, naro~ito za ona vi|eniovimrebalansombuxeta milionaEUu“Privrednubankojatrebadaseula`uukapitalnaulagawa,odnosnotrisedmine, ve}i nego {to to dozvoqava ku “ Beograd, naveo je Dinki}, odovihsedamposto.MislimodaovasredstvakojabitrebalaVojtrenutnasituacija.Onjenaglaisti~u}idaitumoradaseuvevodinadadobijezabuxetodrepublikeSrbijenisuvelika,alisu sio da se na{a zemqa trenutno deredkaoiukompletnojdr`aznatnazapokrajinu-istakaojePek. nalazi u teorijski najgore zavi. mislivoj ekonomskoj situaciji, Poslanik DS, ekspremijer jersesuo~avasadvostrukimdeMirko Cvetkovi}, izneo je geficitom,visokimjavnimdugom citaizaustavqawerastajavnog tivuizawih}ebitiprona|en neralnuocenu:“boqedaovakv iinflacijom,kaoirecesijomu duga. strate{kipartner,azaonakorebalans niste ni predlo`idva uzastopna kvartala. Vlada Ministar je, nabrajajaju}i ja nemaju perspektivu bi}e li”. Srbijeme|utim,imajasanplan budu}e mere, najavio reformu obezbe|ensocijalniprogramza - Paradoks je veliko jedinzaizlazakizkrize,atojepre- tr`i{taradaikompletnogjavzaposlene, kako ne bi daqe gostvokojeseiskazuje-svisune-

zadovoqni rebalansom: predlaga~, koalicione partije i opozicija.Akosmosvinezadovoqni,nemojtedajedandeonasbude licemeran,hajdedaganeizglasamo,ve}danapravimoboqirebalans-apelovaojeCvetkovi}. Ekspremijer podvla~i da se “primilo u javnosti da je sada najve}i istorijski deficit”, alidamunijejasnokakosedo{lodoprojektovanogdeficita idasesatomcifromnesla`e. - Ne}u da dajem svoju cifru, ve} }u citirati fiskalni savet,dabibeznovihmeravlade onmogaoiznositi216milijardi,ili6,5odsto-rekaojeCvetkovi}.Onprocewujeda}erebalansdovestidodaqegpogor{awasituacije,ada}eprviefekatbitiinflacija,koja}eteretkrizeprebacitinagra|anstvo. - Stvarate virtuelnu stvarnost da su za stvarnost krivi drugi,asebeviditekaonekogu budu}nostikojatektrebadado|e - predo~io je Cvetkovi} ministrufinansija. Dinki} je objasnio da prethodna vlada nije ukalkulisala sve rashode, ted a bi deficit

lansu,ispastidajetopolitika Mla|anaDinki}a-konstatovao jeMi}unovi}. I lider LDP ^edomir Jovanovi} konstatuje da je Dinki} jedini predstavnik vlade na sednici parlamenta, „jer se ostali kriju” . Aludiraju}i na ocenuministrafinansijadaje predlo`eni rebalans “ lo{, ali i iznu|en” Jovanovi} je upitao za{to da se u Skup{tinipodr`avatakavpredlog.Jovanovi} ocenio vladine mere samodeklarativneidane}edatikonkretnerezultate,tedata strankane}epodr`atiPredlog rebalansabuxeta.Srbijijepotrebno formulisawe nove ekonomskepolitikeiintegrisawe uEUkaopreduslovekonomskog razvoja,poru~iojeJovanovi}. Dinki} je izrazio razumevawezastavJovanovi}aikazaoda ni on ne bi gasao za rebalans zbog velikog deficita, ali da bi podr`ao ostale predlo`ene ekonomske zakone, nazivaju}i ih reformskim. Povodom pitawa lidera LDP “ po ~emu se razlikujuva{edobrenamereod namera drugih vlada u posledwih 20 godina, od Zelenovi}a,

Po~emuserazlikujuva{edobrenamere odnameradrugihvladauposledwih20godina, odZelenovi}a,Bo`ovi}apasvedoDa~i}a (^edomirJovanovi}) bez mera vlade dostigao 235,4 milijardi. U novi rebalans ukalkulisanajesamo13penzija 4,2 milijarde dinara za dve rate. Presamogobra}awaDinki}a narodnim poslanicima, {ef poslani~kog kluba DS DragoqubMi}unovi} zameriojeVladi {to rebalans u parlamentu

Bo`ovi}a pa sve do Da~i}a”, Dinki}jeistakaojedaaktulenuvladuodprethodnihrazlikujeto{to„oniono{tonameravaju,iurade”,o~emu,kakojekazao,„svedo~iito{tosuposle 45 dana mandata izra|eni sistemski zakoni koji bitno mewaju stawe javnih finansija u Srbiji”.

LSVzapovla~ewezakona PoslanikLSV\or|eStoj{i} rekaojeju~ezagovornicomda}e osnovicazaobra~unparazaVojvodinubitioko700,umesto1.018milijardidinara. -DoksenedonesezakonofinasnirawuVojvodinene}emoglasati zaovajrebalansnitizanarednebuxete-najaviojeStoj{i}. Prethodno je Liga socijaldemokrata Vojvodine zatra`ila putem saop{tewa od Vlade Srbije da iz skup{tinske procedure povu~e Predlogzakonaoizmenamaidopunamazakonaobuxetskomsistemu, zbogtoga{tojeonprotivanUstavu.Ukolikotonebudeura|eno,od UstavnogsudaSrbije}emozatra`itiocenuustavnostiizakonitosti navedenogzakona,saop{tilajeLSV.Usaop{tewusedodajedasvake godinepostojerazli~itatuma~ewaotomedalijeilinijeispo{tovanaustavnaodredbakojapropisujedabuxetAPVojvodineiznosisedamodstorepubli~kogbuxeta.UkolikobiNarodnaskup{tinausvojilapredlo`enizakon,tobizna~ilodaVojvodinaubudu}enikadane bidobijalapropisanihsedamodsto,jerovajzakonnormativnopropisujedajetajiznosmawi,navodiseusaop{tewu. nebranili~nopremijerIvica Da~i}. - Ne vidim ovde nijednog ministra iz SNS, o ~emu se radi, da li je ovde poslat samo Dinki} kao “ glineni golub”, koji }eseovdetu}isaopozicijom,a ostali }e ostati po strani, pa }e sve ono {to ne vaqa u reba-

Predsednica Narodne partije Maja Gojkovi} je ocenila da buxetnikadnijevi{ebiouslovqen zate~enim stawem, kao i da su socijalna davawa bila ozbiqnougro`ena,alidasusad barnakratkoobezbe|enarebalansombuxeta. S.Stankovi}

TVIT CRTICA Krkobabi} treselajnu

qapernate`ivine.PUPS:P(enzioneri)UP(o{tama)S(rbije)

Centralna vest koja je prostrujala “Tviterom”stiglajeizPUPS–a. PoslanikLDPBojan\uri}jeobnarodovao:Izvani~no-MilanKrkobabi}, invalidski penzioner, postao Prvipo{tarSrbije. Napredwak Vladimir \ukanovi} iznosio~ekivawa:Verujemda}emladala~ka energija koju poseduje mla|i Krkobabi}doprinetivelikomrazvoju PTT–a! Direktor Beogradske filhamonije IvanTasovac oistojtemi:Krkobabi} je postao novi direktor PTT na preporukuudru`ewagolubarapismono{a uokviruakcijedepartizacijequbite-

Kwigomoja… Radikal,novinarIvanNini} imakomentarpovodomnapisadasubiblioteke naru~ivalevelikibrojkwigaizdava~ke ku}ebiv{egministrakulture: -Omiqenapesmaeksministrakulture Predraga Markovi}a: „Ti si kwiga pisanazamene”!

Malo,mawe, najmawe Poverenik za informacije od javnog zna~aja Rodoqub [abi} podse}a aktuelnuvlast:

-Preizboragovoriloseoukidawu 100 - tiwak agencija.Posle izbora o 30-tak.Pre5danao20.Uskup{tinuje stigaopredlogdaihseukine7,nabraja[abi}.

ji na opasku “ kako si sejao, tako `awe{”,ka`e:“takoje,zatomirnospavam”.

Duli}juri trbu{wake

^lanica GO SPS Nata{a Dejanovi} prati de{avawa u skup{tinskoj Sali: - ^edo, bio bi dobar saobra}ajac, radrukamatiodli~noide.Zameniti Skup{tinuzaraskrsnicu.

Tvitera{i prate i kila`u politi~aranalajni:Samodakonstatujemda se biv{i ministar, ovde poznat kao ”~ista~ica”, malo usukao, nije vi{e onako loptast i rumen. Ne verujem da jebolestan,ka`ejedanod“pratilaca” radaOliveraDuli}a. -Nisam,jurimtrbu{wake,qubomoransamna^edu,“priznaje”Duli},ko-

Ru~nirad

Sloboda uBriselu DirektorRegionalnerazvojneagencije Ba~ka gospodin Sr|an Vezmar, otkrivanalajni:

- Da li ste znali da staff vojvo|anske kancelarije u Briselu deli istu kancelariju sa srpskim obavestajcima pri NATO-u? Toliko o slobodi delovawa!

Jeremi}u izvanredno A kako ga na Tviteru popularno zovu “predsednik” sveta eks{ef diplomatijeVukJeremi} podnosi“ra~un”{taradiuUN.-Prvisastanak koordinacije PGS sa jednom od UN grupa - latinoameri~kom - pro{ao izvanredno!Dobiliapsolutnupodrskuzasveprioritete-zapisaojeJeremi}nalajni. S.St.


politika

dnevnik

SKUP[TINAVOJVODINEUSVOJILAZAVR[NIRA^UNBUYETAZAPRO[LUGODINU

Poslanicionovcima, vojvo|anskim nadle`nostimaiBeogradu Skup{tina Vojvodine usvojila je ju~e predlog pokrajinske skup{tinskeodlukeozavr{nom ra~unu buxeta za 2011. godinu, koji je podr`alo ukupno 82 poslanikavladaju}ekoalicije DS-SVM-LSV i opozicione grupe SPSPUPS-JS-SDPS. Protiv je bio 21 poslanik opozicije iz redova SNS-a,D[-aiSRS-a U obra}awu poslanicima,pokrajinskisekretar za finansije Zoran Radoman rekao je da buxet za pro{lu godinu bioplaniranuiznosuod 62milijardei703milionadinara,adaseuwega slilo53milijardei772 miliona,{tojeoko85,8 odsto od plana. S druge strane, rashodi su iznosili 50 milijardi i 603 milionadinara,ili80,7 odstoodplaniranog. Govore}ioprihodima, Radomanjenaveodaseod porezanazaradeiporezanadobitpreduze}aubuxetVojvodine slilo 9 milijardi i 425 miliona.Transfernasredstva,kojase izrepubli~kogbuxetaprebacuju u pokrajinski, a namewena su za plate u obrazovawu i institucijama kulture u Vojvodini, kaoizalokalnesamouprave,iznosilasu36milijardii441milion dinara. Od privatizacije je prikupqeno oko milijardu dinara,dokjeizranijihgodina

je–36,38milijardi,zadotacije nevladinim organizacijama – 662,3 miliona... Tako|e, na ime kapitalnihulagawapotro{eno je4,25milijardidinara,{toje,

pore~imasekretara,41,7odsto uodnosunaplaniranih10,2milijarde dinara. On je pri tom rekaodajeodpomenutih4,25milijardi, iz Fonda za razvoj Srbije nameweno 1,51 milijarda kaopodr{kagra|evinskojindustriji u uslovima ekonomske krize. Najavquju}upodr{kupredlogu, poslanik DS-a Nenad Borojevi} jerekaodajewimeostvaren prvi buxetski stub – da su

Predlog zav{nog ra~una je podr`ao i skup{tinski Odbor za buxet i finansije, ali jewegov~lan,poslanikSNSa Jovan Lazarov izdvojio mi-

diiounutarkoalicionimodnosima–kazalaje^etojevi}. Poslani~ka grupa SPSPUPS-JS-SDPS je podr`ala predlogjersmatradaje,kakoje objasnila Vesna Bjeli} Francuski, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U raspravi je poslanikD[-aMilenkoJovanovrekaoda}ezavr{ni ra~un pomo}i u borbi protiv korupcije jer }e, kako je kazao, biti lako ispratiti tragove {ta seradilosnovcem.Ovaj poslanik iz Kikinde je rekao da je u tom gradu preduze}u „Keramika unika“ dato na ime subvencija80milionadinara,adajefirmaoti{la uste~aj. Jovanovjeina~enapo~etku skup{tinske sednice skrenuo pa`wu na todaAPV,inakonodluFoto: F. Baki} ke Ustavnog suda Srbije, {qewe.Lazarovjerekaodasu finansiraniznadle`nostikotu mnoge stvari nelogi~ne i jejetajsudosporio. pitaokakavsuefekatnapri-Sekretarijatzanaukuitehvredni razvoj Vojvodine dale nolo{kirazvojbimoraodabusubvencije privatnim predu- deukinut,atrebadasezaustavi ze}ima, me|u kojima je imeno- i finansirawe VANU, kao i vao„Pasa`grup“izPan~eva, ambasadeVojvodineuBriselu– SZRizIrigaiPetrovaradi- rekao je Jovanov, {to je u sali na, res tor an „Ban ats ki sa- izazvalokome{aweidobacivala{“... Tako|e, kritikovao je weposlanika. izdvajawe302milionadinara Skup{tina je usvojila i goza suzbijawe komaraca u Voj- di{we izve{taje o poslovawu vodini. Fondazapodr{kuinvesticijau

Mirovi}tra`iposlani~kuraspravu Raspravuonadle`nostimaVojvodinenakonodlukeUstavnog suda zatra`io je {ef poslanika SNS-a Igor Mirovi} koji je pozvao predsednika Skup{tine Vojvodine da sazove Odbor za pitawaustavnogpolo`aja,kojimtako|epredsedava. - Umesto da Skup{tina raspravqa o tome uzimate stari ar{in da }e o tome razgovarati predsednik Vlade Vojvodine i Vlade Srbije. To jeste legitiman ar{in, ali izop{tavate nas poslanikeSkup{tineVojvodine–kazaojeMirovi}. PredsednikpokrajinskogparlamentaI{tvan Pastor jeodgovorioda}ekoristitisvojaovla{}ewaiobavezekojeimakao {efOdborazapitawaustavnogpolo`aja,alidastime„uovom momentunijeudocwi“.

prenetodvemilijardei344milionadinara... Navode}i pro{logodi{we izdatke, Radoman je rekao da je zaplatezaposlenihupokrajinskim organima izdvojeno dve milijardei925milionadinara, za kori{}ewe usluga i roba – oko1,92milijarde,zasubvencijepreduze}imaiorganizacijama –oko3,59milijardi,zadonaci-

rashodi ipak mawi od prihoda, dok je poslanik SVM-a Ako{ Ujheqi ocenio da zavr{ni ra~un daje realnu sliku o potro{wi. Poslanik SVM-a je tako|eukazaonatodajezakapitalna ulagawa iz republi~kog buxetaprenetosvegatrimilijardedinaraadatogovorio„ma}ehinskom odnosu Srbije prema Vojvodini“.

-Akojeefekatbiodasegaje komarci, a ne da se suzbijaju, onda je efekat postignut – rekaojeLazarov. Poslanica SRS-a Marijana ^etojevi} jekazaladasuprihodiza2011.„naduvani“,apotrebenerealne,navode}idasu radikali na to upozoravali i kadajebuxetdono{en. -Tadasmoreklidasugra|ani Vojvodine taoci obra~una unutarDS-a,asituacijajedanasista,stim{tosesadara-

Vojvodini, pokrajinskih javnih preduze}a „Vojvodina{ume” i „VodeVojvodine”,ZavodazaurbanizamVojvodine,Pedago{kog zavodaipokrajinskogZavodaza ravnopravnostpolovaidalasaglasnostizaraspodeludobitiu „VodamaVojvodine”. Poslanici su prihvatili i predlog odluke o delimi~nom prenosu osniva~kih prava nad Gimnazijom „Jan Kolar” u Ba~komPetrovcu. S.Kova~evi}

REKLI SU

Popov:Zadijalog Beograda iNovogSada VladaVojvodinenemo`esamadare{iproblem okoodlukeUstavnogsuda u odnosu na predstavqawe Vojvodine u Briselu tako da je pravo re{ewe politi~ki dijalog na relaciji Beograd - Novi Sad, rekao je ju~e Aleksandar Popov iz Centra zaregionalizam.”VladaVojvodinenemo`esamatodare{i,mo`edaignori{estavUstavnogsudakao{tosunekipredlagali”,naglasio jezaB92Popovidodaodabipravore{ewebilopromenaUstava. Onjeistakaodaje„problemuUstavukojije neprecizan”,kaoidabiodlukamo`dabilasasvimdruga~ijaidasenadle`nostinebiosporavaledajeoZakonuoutvr|ivawunadle`nosti AP Vojvodine odlu~ivao „neki drugi sastav Ustavnog suda”. Neophodan je zato politi~kidijalognarelacijiBeograd-NoviSad krozkojibitrebalodaseizna|ere{ewekako daseprevazi|edvogodi{wedelovawezakona iakojesadaprogla{enkaoneustavan.

Markovi}: Svegotovo za12minuta Sednica Skup{tinegradaJagodine,kojojjepredsedavao predsednik Skup{tine Dragan Markovi} Palma, ju~ejetrajalasvega 12 minuta, a usvojeno je svih devet ta~aka dnevnog reda i vi{e drugih predloga. Od 2004. godine, odkadajenavlastiJedinstvenaSrbijau Jagodini,sedniceSkup{tinegradatraju uprosekupolasata,aju~era{wajeoborila rekord. Na sednici su dominirale temeizurbanizma,aodutvr|ivawadnevnog reda do glasawa niko nije ima primedbi,nikosenijejavqaozare~,aosim dveta~kednevnogreda,gdesuposlanici SNS bili uzdr`ani, sve su prihva}ene jednoglasno. „Sveprimedbe,jo{upripremisednicauva`avamo,akotrebaskidamosadnevnogredaizatosedniceskup{tinatraje kratku”,objasniojeMarkovi}.

Da~i}:Nema razmimoila`ewa sVu~i}em Predsednik Vlade Srbije Ivica Da~i} negirao je da izme|u wega i prvog potpredsednika Aleksandra Vu~i}a postoje bilo kakva razmimoila`ewa i odbacio mogu}nostdaistragekoje senajavqujuuposlovawu preduze}a u kojima su na rukovode}im mestima kadrovi SPS zapravo ozna~avajupo~etaksukobaizme|usocijalista inapredwaka. „Tojeiskrivqenaslikakojasenamernopraviumedijima.Miveomadobrosara|ujemo.Sve to,naravno,trebauklopitiukoalicijukojaje zasvenasnovost,paiprekomponovatidogovorenalokalnimnivoima.Ali,generalnonepostojinijednata~kaokokojesmodosadaimali razli~ita mi{qewa”, rekao je Da~i} za „Blic„.Onjedodaodaistragejavnihnabavkiu EPS-u, „Srbijagasu”, koje vode qudi iz SPS, nisujedinestvarikojeseispitujuiistra`uju. OnjenapomenuodaVu~i}odweganikadane}e dobitipozivdastopiranekeistrage.

petak21. septembar2012.

3

Pajti}:@ali}emo seUstavnomsudu akoseo{tetibuyet Vojvodine Vojvo|anski premijer Bojan tualno gra|anima Vojvodine Pajti} poru~iojeju~eda}ePoosporavalipravodasePokrajikrajinska vlada pred Ustavnim na razvija i da wihov standard sudom Srbije pokrenuti postubudeve}i-kazaojeon. pakza{titeustavnostiukoliko Dodao je i da neke od osporeseusvojeizmeneZakonaobuxetnihnadle`nostiAPVnisubile skomsistemu,apokojima,kakoje utemeqene samo u Zakonu o nadnaveo, „na protivustavan na~in” le`nostima~ijuustavnostjecedefini{eosnovzaizra~unavawe visine buxeta Vojvodine. Pajti} je kazao da se predlo`enim izmenama ovog Zakona predvi|adaseminimalnihsedamodstozavojvo|anskibuxetutvr|ujesamo u odnosu na poreske prihode buxeta, dok Ustavdefini{edasetaj procenta ra~una u odnosunaceobuxet. - Ukoliko amandmani kojesuutompogledupodneliposlaniciDS-aiSVM-ane nio USS, ve} i u nekim drugim budu prihva}eni, Pokrajinska zakonima,tedaoneidaqeimaju vlada }e pokrenuti postupak „punopravnoutemeqewe”. pred Ustavnim sudom od kojeg Pajti}jerekaodautompogleo~ekujemo da za{titi ustavnost du o~ekuje i konsultacije sa reizakonitostuovojdr`avitako publi~kimpremijeriomIvicom {tone}edozvolitidasedonose Da~i}em.UkazaojedajeisamDazakonikojisuo~iglednosuprot~i}poru~iodane}edozvolitida niUstavuSrbije-istakaojeponadle`nostiVojvodinebuduumakrajinskipremijer. wene. Pajti}jenajavioida}esena -Iminemamorazlogadamune sednici Skup{tine Vojvodine verujemo dok ne vidimo na koji koja}eseodr`ati4.oktobradona~in }e republi~ka adminineti mere koje }e „u tehni~kom stracija postupati prema AP smislu usaglasiVojvodini i weti funckionisanim nadle`noIzmenamaZakonao we pokrajinske stima - kazao je adm in is trac ij e buyetskomsistemuna on. Pajti} je nanakon odluke protivustavanna~in veo i da je uobiUstavnog suda o ~ajena praksa u defini{eseosnovza evrop ukidawu dela skim zeizra~unavawevisine mqamadasenadn a d l e ` n o s t i buyetaVojvodine APV. On je ocele`nosti pokranio da odluka jina ne umawuju US-a ima vi{e negodadecentrasimboli~ki nego prakti~ni kalizacijairegionaliacijadr`arakter,teda}eseovemereodnovebude{tofunkcionalnija. sitinaonaj,kakojenaveo,mawi Pokrajinski premijer ocenio deoodlukaSudakojeimajuprakje da je pro{logodi{wi buxet ti~ankarakter. APV,o~ijemzavr{nomra~unusu -Temeredefinisa}ekako}eju~e raspravqali i vojvo|anski mo daqe da poma`emo socijalno poslanici, bio razvojni, te da o ugro`enim kategorijama stanovtomesvedo~eiinvesticijeunova ni{tva, {to je tako|e osporeno radnamesta,kaoibrojniinfrapredUstavnimsudom,akakobistrukturni i drugi objekti koji smoobezbedilirazvojPokrajine suizgra|eniuPokrajini.-Na{ i mogu}nost u~e{e}a u evropbuxetbiojeirazvojnialii{teskim fondovima. Mi nememao dqiv,izbogtogasunamgra|ani pravodaseodri~emorazvojaVojVojvodineponovodalipoverewe vodine niti da ustuknemo pred i na posledwim izborima - ocenekimtendencijamakojebievenniojePajti}. B.D.Savi}

BOJANPAJTI],POTPREDSEDNIKDS-a

Ne}usekandidovati zapredsednika stranke Potpredsednik Demokratske tet, a ne slabost, naglasiv{i da strankeipredsednikVladeVojstranke koje nemaju unutra{wu vodineBojan Pajti} izjaviojejudemokratiju ne mogu demokrati~e da se ne}e kandidovati za zovati ni dru{tvo. Dodao je da predsednika te stranke na predBoris Tadi} ~etvrti~ovekna~estoje}ojizbornojskup{tiniida lustrankeuproteklih20godina, }e podr`ati onog kandidata za te da }e se nakon izborne skupkojeg se opredeli Pokrajinski {tinevidetidali}eontoostaodborDS-a.Onjeju~enovinariti,ili}etobitinekodrugi. mauskup{tiniVojvodinekazao Anapitawedali}eupredsedda je u DS-u bilo incijativa za ni~kojtrcipodr`atiBorisaTawegovu kandidaturu, ali da su di}ailiDragana \ilasa,Pajti} one zadocnele, jekazaoda}epopo{tosu„procestupitionakokasiustrancipreko se opredeli Postojalesutakve dalekoodmakli”, pokrajinskaorgainicijativeunutar ali da bi o kannizacijaDS-a. organizacije,alisu didaturizastra-Mismosedona~kog lidera one,na`alost,uovom govorilida}emo mo`da i razmiimati jedinstven trenutkuzadocnele slio da su one stav u pokrajinstigleranije. skoj organizaci-Jasamve}unekolikonavrata ji. A do sada smo definisali da istakaodasene}ukandidovatiza DS treba da se kre}e u pravcu predsednika stranke. Postojale promena,kakoupoliti~ko-prosutakveinicijativeunutarorgagramskomsmislu,takoiupersonizacije,alisuone,na`alost,u nalnom smislu. DS je staranka ovom trenutku zadocnele. A ja socijaldemokratskeorijentacije nisamnekokobimogaodasepokoja mora sna`nije da podvu~e gleda sutradan u ogledalo ako svoja zalagawa za za{titu socibihpromenioranijuizjavudanejalno ugro`enih kategorija sta}ubitikandidatzapredsednika novni{tva,kaozaprocesevropDemokratskestrankenapredstoskih integracija. A tako|e ona je}imizborima-rekaojePajti}. mora obnoviti svoju kadrovsku OnjeistakaoidajeDSjedina strukturu, od najni`eg nivoa do stranakaukojojpostojireizbornivoaonihkojizauzimajuvisoke nost lidera i unutra{wa demopozicije u stranci - poru~io je krati~nost,tedajetowenkvaliPajti}. B.D.S.


4

ekonomija

petak21.septembar2012.

Donove`etve nemacarina Vlada Srbije odlu~ila je da privremeno ukine carine na uvoz `itarica i uqarica do naredne `etve. Carina se ne}e napla}ivati na uvoz tvrde p{enice i semena uqane repice do 30. juna naredne godine, a kukuruza, soje i semena suncokreta do 31. avgusta 2013. godine, pi{e u saop{tewu sa sednice Vlade Srbije Isti~e se da je to jedna od mera koje Vlada Srbije preduzima radi ubla`avawa posledica su-

{e koja je uticala na zna~ajno umawewe prinosa ratarskih kultura. Vlada je ocenila da }e na taj na~in biti za{ti}eno tr`i{te ovim poqoprivrednim proizvodima. Vlada Srbije usvojila je izve{taj o trenutnoj i o~ekivanoj elektroenergetskoj situaciji do kraja kalendarske godine i merama koje treba preduzeti u ciqu obezbe|ivawa uslova za stabilno funkcionisawe elektroenergetskog sistema u Srbiji.

[TRAJKUSUBOTI^KOJ„SIGMI”

Polaradnika neprimaplatu Od prvog avgusta zaposleni u suboti~koj firmi „Sigma„, preduze}u za proizvodwu, promet i in`ewering automatskih i elektronskih ure|aja, u {trajku su. Pre dva meseca 25 radnika je zbog neispla}enih zarada od januara do aprila, obustavilo rad. Preduze}e je privatizovano pre pet godina i kupila ga je „Galeb grupa„. Od 2007. godine do danas je otpu{teno oko sto radnika, odnosno od 130 radnika, 34 je zaposleno, s tim da 20 nije primilo platu. Pre privatizacije, preduze}e je proizvodilo signalizaciju opasnih pojava, `elezni~ku signalizaciju i malu automatiku, a danas zbog malog broja radnika nema kapaciteta za proizvodwu. Predsednik [trajka~kog odbora Rado Kora} ka`e da radnici ukoliko dobiju otpremnine napustili bi firmu. - Posledwi veliki posao bio je vredan 250.000 evra, a sve

ostalo je u vrednosti od par hiqada evra i uglavnom je nameweno trgovini, a ne daqoj ugradwi. Takva proizvodwa ne mo`e da obezbedi ni tre}inu zarade radnika - rekao je Kora}. U suboti~kom Sindikatu radnici su rekli da ne odustaju od {trajka dok im se ne isplate plate, a druga opcija je ste~aj ili prodaja preduze}a. Radnici su najavili i podno{ewe krivi~nih prijava nadle`nim organima zbog sumwe u legalnost postupka privatizacije. „Sigma„ je privatizovana 25. juna 2007. godine kada je 70 odsto dru{tvenog kapitala prodato po ceni od 44 miliona dinara. Obaveza investitora bila je da ulo`i 40 miliona dinara i radnici, kao i sindikat su postavili pitawe da li je to ispo{tovano. Ina~e, preduze}e je osnovano 1923. godine i nekada je zapo{qavalo i do 700 radnika. S.I.

DoParizaza 2.570dinara Ma|arska aviokompanija „Viz er” najavila je da }e 1. juna 2013. uspostaviti novu liniju Beograd - Pariz Bove. Promotivna cena karte u jednom pravcu bi}e od 2.570 dinara, ukqu~uju}i sve takse i naknadu za izdavawe.

Najve}a niskotarifna aviokompanija centralne i isto~ne Evrope je u saop{tewu dostavqenom Tanjugu najavila da }e na toj liniji saobra}ati tri puta nedeqno - utorkom, ~etvrtkom i subotom. Ova nova ruta, za koju }e karte biti od danas u prodaji, najavquje se nedugo posle „Viz ero-

ve” objave novih ruta od Beograda do aerodroma Bazel Miluz, Krf, Oslo Torp i Rodos. Na ovaj na~in „Viz er” sada nudi 14 me|unarodnih niskotarifnih ruta iz Beograda na kojima }e prevoziti vi{e od 600.000 putnika godi{we i time posredno

obezbe|ivati 600 radnih mesta u Srbiji u razli~itim segmentima privrede. „Do sada su putnici koji su putovali izme|u ova dva grada morali da izdvajaju velike svote novca pla}aju}i visoku tarifu za prevoz i taksu za gorivo”, rekao je predstavnik „Viz era” DanijeldeKarvaqo.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

EMU

evro

1

112,9326

115,2373

117,8878

112,5868

Australija

dolar

1

90,4184

92,2637

94,3858

90,1416

Kanada

dolar

1

88,7486

90,5598

92,6427

88,4769

Danska

kruna

1

15,1445

15,4536

15,8090

15,0982

Norve{ka

kruna

1

15,1756

15,4853

15,8415

15,1291

[vedska

kruna

1

13,2690

13,5398

13,8512

13,2284

[vajcarska

franak

1

93,3790

95,2847

97,4762

93,0932

V.Britanija

funta

1

140,6733

143,5442

146,8457

140,2427

SAD

dolar

1

86,8111

88,5828

90,6202

86,5454

Kurseviizovelisteprimewujuseod20.9.2012.godine

dnevnik

Mogu}anesta{ica mleka U narednom periodu mogu}e su nesta{ice mleka na tr`i{tu zbog su{e i smawene proizvodwe, izjavio je direktor „Imleka” SlobodanPetrovi}. - Na~in da to prevazi|emo je da iz na{ih kompanija, koje posluju u zemqama iz bliskog okru`ewa, uvozimo mleko i obezbedimo za doma}e tr`i{te jer proizvodwa u Srbiji ne}e biti dovoqna - rekao je Petrovi}. Prema mi{qewu Petrovi}a, pove}awe proizvodwe mleka u Srbiji mo`e se o~ekivati tek od juna 2013., ali pod uslovom da godina bude dobra. Petrovi} je ukazao da se ve} sada ose}a

mawak proizvodwe mleka na doma}em tr`i{tu, a problem je u tome {to nema kabaste hrane za stoku. Kako je on rekao, u takvoj situaciji se mora pomo}i i farmerima i razgovara}e sa wima oko nove, ve}e, otkupne cene sirovog mleka, {to }e uticati i na cenu tog va`nog prehrambenog proizvoda u maloprodaji. Petrovi} nije, me|utim, precizirao koliko bi mleko i mle~ni proizvodi mogli da poskupe u trgovinama. On se osvrnuo i na usvojene vladine mere fiskalne konsolidacije istakav{i da to nije dovoqno i da bez ve}ih i du-

bqih rezova ne mo`emo da iza|emo iz krize. Prema wegovim re~ima, neophodno je o`ivqa-

vawe i za{tita doma}e prozivodwe ali i realan kurs dinara, {to sada nije slu~aj.

SUBVENCIONISANIKREDITIOJA^ALIDOMA]UVALUTU

Privrednicihrle naniskekamate Od po~etka godine slika zadu`ivawa u srpskoj privredi je ista. Zajmovi uglavnom stagniraju. Zbog visokih kamata zadu`uje se samo ko mora. Kamate su previsoke, privredna aktivnost slaba. Ali od pre nedequ dana mnogo toga se promenilo: otkako je Vlada Srbije odvojila 300 miliona evra za subvencionisane kredite privrednici su bukvalno stali u red kod banaka koje ih daju da obezbede novca. Najvi{e se tra`e zajmovi za likvidnost i obrtna sredstva, dok je mnogo mawe interesovawe za one namewene za investicije. Drugim re~ima privrednicima }e ovi zajmovi dobro do}i da do|u do daha. Jer pored ni`ih kamata imaju i grejs period od pet meseci. Sve u svemu izgleda da }e pomenute milijarde dinara brzo potro{iti. Privrednici od cele transakcije imaju i dodatne koristi - pomenuta suma novca uti~e na na{e plitko devizno tr`i{te. Tako se doma}a valute ove sedmice vrti oko 115 dinara za jedan evro, dok je po~etkom meseca 118 bila uobi~ajena vrednost za evro. Tako da }e i rata za strane kredite u ovom trenutku biti ni`a. Pored ovoga na doma}u valutu su uticali i pove}awe referentne kamatne stope i promena strukture obaveznih rezervi Narodne banke Srbije. - Zbog svega toga logi~no je da dinar ja~a. [to se ti~e subvencionisanih zajmova, mislim da bi dr`ava morali iz buxetskih rezervi da odvoji i naredne godine novac za ovu namenu - ka`e ekspert Goran Nikoli}. - To ne samo da }e privrednicima omogu}iti da obezbedi sve` novac ve} }e i pove}ati konkurentnost srpske privrede. Kamate su kod nas previsoke, ako na{ privrednik vra}a zajam po stopi od

Mra~nastrana Ovi zajmovi imaju svoju drugi stranu. Ovih dana se moglo ~uti da tu najvi{e profitiraju banke, a da ni sada ne znamo kakvi su bili efekti od pro{le tran{e zajmova koje je dr`ava potpomogla. Svakako da bi bilo dobro da se to prati jer bi slede}a akcija mogla da se boqe profili{e. 10 odsto, za zajam indeksiran u evrima, a to je uobi~ajeno po komercijalnim uslovima banka kod nas a kolega iz Nema~ke za to izdvaja tek dva odsto, jasno je da na{i privrednici ne mogu da ponude povoqnije uslove u toj tr`i{noj utakmici. Privrednici iz Srbije i daqe su u lo{ijoj poziciji od onih u Nema~koj. Subencionisane kredite mogu da dobiju uz kamatu od 3,5 odsto za indeksirane zajmove. Privrednici koji se odlu~e za kredite vezane za doma}u valutu plati}e 10,5 odsto na godi{wem nivou. Zbog ni`ih kamata privrednici se lak{e odlu~uju za zajam u evrima.

Ove zajmove odobravaju Prokredit banka, Folks banka, Erste, Rajfajzen, Sosijete @eneral, Eurobank EFG, Hipo-Alpe Adrija, Inteza, Kredi Agrikol a u program se ukqu~uje i Komercijalna banka. U Folks banci su zadovoqni programom. - Ovo je za privrednike trenutno najpovoqnija kamata na na{em tr`i{ti i zato ne treba da ~udi {to je interesovawe veliko. To dovoqno govori o te{ko}ama sa obrtnim kapitalom. Nema uslova da komercijalni krediti kod nas pojeftine pa bi i za nas i za privrednike bilo dobro da ovakvih aran`mana bude vi{e - ka`e eks-

pert za razvoj proizvoda u ovoj ku}i NenadLu~i}. U Komercijalnoj banci ka`u da imaju pozitivno iskustvo sa subvencionisanim zajmovima. Privrednici su ih izrazito redovnije vra}ali nego one koji se odobravaju pod komercijalnim uslovima. Kredi Agrikol banka je lane sa sli~nim programom subvencija plasirala 28 miliona evra, a ukqu~ili su se i ove godine. Isto je i u EFG Eurobanci, a u Intezi tako|e imaju dobra prethodna iskustva, a izgleda da }e tako biti i ove. Ve} za prva dva dana otakako su ove kredite uvrstili u ponudu dobilu su hiqadu zahteva koji pokrivaju sumu od sto miliona evra a odobrili 80 zajmova u vrednosti od 10 miliona evra. Veliko interesovawe klijenata imali su i u Prokredit banci gde je za dva dana dobili preko 300 zahteva u inosu od 40 miliona evra. Naja`urniji ve} popravqaju svoju finansijsku sliku. Za one koji }e tek da odu do banke i izvide mogu}nosti ovog kredita nije zgoreg podsetiti da su zajmovi limitirani za svaku kategoriju klijenata. Za mala preduze}a i preduzetnike iznos je do 30 miliona dinara, sredwe kompanije mogu dobiti najvi{e 200 miliona a velike 400 odnosno 600 miliona - ve}a suma namewena je izvoznicima. Rok otplate je 18 meseci a tu je i period mirovawa. Naravno, privrednicima bi veoma odgovaralo kada bi se komercijalni krediti banaka izjedna~ili sa subvencionisanom ponudom. Na to }emo jo{ prili~no dugo ~ekati, kada nam se poboq{a kreditni rejting, kako budemo bli`i EU i kamata }e biti povoqnija. Jo{ bi se moglo nabrajati, ali do ispuwewa tih uslova }emo se na~ekati, pa subvencije do|u kao spas. D.Vujo{evi}

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Promet

Globos osigurawe, Beograd

20,00

120

8.400

Soko Nada [tark, Beograd

7,16

1.377

22.032

@itopek, Ni{

4,00

520

520

Tigar, Pirot

2,22

230

23.000

1,60 Promena %

509 Cena

13.886.760 Promet

Hidrotehnika, Beograd

-25,93

1.000

1.000

Stoteks, Beograd

-20,00

1.200

30.000

-5,99

9.297

1.115.680

Energoprojekt holding, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Jubmes banka, Beograd Vr{a~ki vinogradi, Vr{ac Dunav osigurawe, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

-3,47

1.250

18.750

-0,71 Promena %

695 Cena

2.085 Promet

BELEX 15 (435,88 -0,12) Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

0,00

1.369

0,00

NIS, Novi Sad

-0,48

626

1.014.358

Komercijalna banka, Beograd

1,70

1.017

1.556.270

Imlek, Beograd

0,21

2.809

1.643.336

Soja protein, Be~ej

-0,44

452

117.068

Energoprojekt holding, Beograd

1,60

509

13.886.760

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,00

411

397.971

Jubmes banka, Beograd

-5,99

9.297

1.115.680

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.580

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.300

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.380

0,00

NIS, Novi Sad

-0,48

626

1.014.358

Topola, Ba~ka Topola

0,00

35.000

490.000

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.200

0,00

445.506

Tigar, Pirot

2,22

230

23.000

Veterinarski zavod, Subotica

1,57

389

445.506

Veterinarski zavod, Subotica

1,57

389

Stari Tami{, Pan~evo

0,00

1.150

202.400

Lipa, Sombor

0,00

454

182.054

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

SMENEUJAVNIMPREDUZE]IMA

Krkobabi} vodiPo{tu Telekom„Srbija”}eposleodlaska Branka Radujka voditi Predrag ]ulibrk, dok }e novi direktor PTT biti zamenik predsednika PUPS Milan Krkobabi}, odlu~ila je Vlada Srbije na ju~era{woj sednici. Krkobabi}, koji je i ranije spomiwankaokandidatzamesto,zameni}e dosada{weg direktora Gorana]iri}a.Zavr{iocadu`nostigeneralnogdirektoraJavnog preduze}a „Transnafta„ Pan~evo Vlada je imenovala nekada{weg direktora „Srbijagasa” Milo{a Tomi}a, a Nikolu Petrovi}azavr{iocadu`nostige-

MilanKrkobabi}

neralnogdirektoraJavnogpreduze}a„Elektromre`aSrbije”.

IZSVETSKEBANKEPORU^UJU

Paresetro{e kadihima Srbija bi trebalo da uradi tri stvaridabipove}alarastka`eza RTS glavni ekonomista Svetske bankezaEvropuicentralnuAziju IndermitGil.Premawegovimre~ima,Srbijamoradaseintegri{e sainostranstvomiuradimnogovi{enapoquizvoza,damodernizuje svojadr`avnapreduze}aipoboq{a poslovnuklimu. PrviekonomistaSvetskebanke zaEvropuiAzijuIndermitGilizjaviojedasrpskavladaneefikasno tro{inovac„namnogostvari„,ali je ocenio da se Srbija kre}e u dobrompravcu,madapresporokadaje re~oekonomskomrastu.Premawegovimre~ima,Srbijabitrebaloda uraditristvari.Prvo,daseintegri{esainostranstvom.Zemqepoput Slovenije i Slova~ke izvoze veliku koli~inu svog BDP-a, dvostrukovi{eodSrbije. „Kaodrugo,Srbijabitrebaloda modernizujesvojadr`avnapreduze}aitobipodstaklorast,akaotre-

}e,Srbijabimoralaidapoboq{a poslovnu klimu, {to bi, tako|e, podstaklo rast”, obja{wava Gil. Jednomkadaimaterastima}etenovackojisemo`eupotrebitizapotro{wu na stvari na koje dr`ava `elidatro{inovac,ka`eGil. Prema wegovim re~ima, modernizacijapreduze}apredstavqaprioritetzanovuvladu.Nekapreduze}atrebasamoprivatizovati,adruga reformisati, {to bi zna~ilo znatnove}irast. „Srbija je dosta nisko kotirana kadajere~oposlovnojklimi.Premana{imlistama,Srbijajetekna 92.mestu,{tonijedobrapozicija”, ka`eGil.Postojekonkretnemere kojeSrbijamo`edapreduzmekako bipoboq{alaklimuzaposlovawe privatnihfirmi. „Vladamo`edaolak{apreduze}ima da pla}aju poreze da dobijaju gra|evinske dozvole. Ali te mere Srbijaneradikakotreba,{touti~enarast”,ka`eGil.

petak21.septembar2012.

5

SRBIJIDODATNOSNI@ENKREDITNIREJTING

Novi{amar neodgovornojpolitici Bonitetnaku}aDaniBredstritsnizilajerejtingSrbiji koja je tako iz grupe zemqa saumerenimrizikomsvrstana me|uvisokorizi~nezemqe.To zna~i da }e dr`ava, ali i doma}e kompanije, ubudu}e sve te`e mo}i da se zadu`uju i da }e novac za nas biti sve skupqi. Kao glavni razlozi za sni`avawe rejtinga navode se uspor en i priv redn i rast i rast u} i fis kaln i def ic it, objavila je ju~e ku}a Rating koja ekskluzivno zastupa interesekompanijeD&BuSrbijiiuCrnojGori. D&Bjesmawiodr`avnirejting Srbiji jer se zemqa suo- ~ava sa rastu}im buxetskim deficitom koji je od januara dojuladostigao111,2milijardedinara,{tojepove}aweod 32odstonagodi{wemnivoui predstavqa 79 odsto planiranog deficita. Rast deficita je, ocewuju analiti~ari D&B, posledicaneracionalnogtro{ew a od stran e preth odn e vladepredizboreinaglogpada prih od a zbog uspor en og privrednograsta. U D&B smatraju da je zbog dugotrajne{tedwemaloverovatno da }e srpska vlada zna~ajn ij e smaw it i pot ro{ wu. Naprotiv, iz politi~kih razloga vlada odbija da smawi penzijeiplateujavnomsektoru, a najavqen je i program subv enc io n is an ih kred it a privrediuvrednostiodmilijarduevra. Staw e kred itn og rejt ing a Srbije pokazuje da reforme koje ~ini vlada, prema proceni investitora nisu dovoqne, ocenilajedekanFakultetaza ekonomiju, finansije i admi-

Dinki}:Prodava}emoimovinu MinistarfinansijaMla|anDinki} ka`eda}evladabuxetskidefictosimnovimzadu`ivawemmoratidapokriva iprodajomdeladr`avneimovine. - Imamo ta~an plan. Ne}emo prodavati Elektroprivredu Srbijeinijednudrugukompanijukojaimadr`avnimonopol, kao{tojenaprimeraerodrom-kazaoje.Dinki}jerekaoda }eseprodationekompanijekojeimajukonkurencijunatr`i{tu i koje ne mogu da dr`e korak sa tom konkurencijom, alinijenaveokojesutokompanije.Premawegovimre~ima, Vlada}emoratidaprodai„nekudrugufiksnudr`avnuimovinu”. nistracijuAnaTrbovi}.Kako je ocen il a Trb ov i}, rez ov i morajudabuduve}iiinvestitorismatrajudajeSrbijipotrebanaran`mansaMMF-om. Ona je kazala novinarima u PKSdajeplanfiskalnekonsolidacije,kojijepredstavio Mla| an Dink i}, opt im is ti-

~an, ali da }e delimi~no doprin et i smaw en u bux ets kog deficita i javnog duga. Kako je ukazala, vrlo malo je re~enooreformijavnogsektorai podizawa efikasnosti javnih preduze}a, {to je neophodno. Va`nojedasereformedesei danebudukozmeti~ke,navela

Trbovi}. Prema wenim re~ima, priv redn ic i o~ek uj u ozbiqn u ref orm u tr` i{ ta rada i mnogo fleksibilniji zak on o rad u, jer sad a{ wi ogran i~ av a ve} u prod ukt ivnost i ve}e zapo{qavawe, a podsti~esivuekonomiju. - Srbiji je potrebno vi{e uspe{ nih mal ih i sredw ih preduze}aitojemodelrazvojaSrbije-poru~ilaTrbovi}. Zbog svega navedenog D&B prognozira pove}awe buxetskog deficita Srbije u ovoj godini na 5,7 odsto BDP. Pove}awe deficita ima}e cenu jer }e, ako vlada ne obezbedi kredit kod MMF-a, Narodna banka Srbije morati da pomognevladipromenomdosada{we politike, devalvacijom valute i ve}om inflacijom, {to }e uticati na op{tu mekroe k on oms ku stab iln ost, upozoravaD&B. Bonitetna ku}a navodi i da jenaputuka~lanstvuSrbijeu EU do{ lo do zas toj a usled sporogsprovo|ewareformiu 2011, ali i suspenzije tehni~kih razgovora o budu}nosti Kosova. Od evropskih zemaqa ugrupivisokorizi~nihsaSrbijom su Gr~ka, Rusija, Azerbejxan, Gruzija, Kazahstan i Ukrajina. U regionu i daqe najboqi rejting imaju SlovenijaiHrvatskakojepripadaju zemqamasablagimrizikom,a slede Bugarska, Makedonija, Rumunija, Albanija i Ma|arska kao zemqe umerenog rizika. Ni`i rejting od Srbije u reg io n u ima sam o Bos na i Hercegovina koja je ocewena kao zemqa veoma visokog rizika. V.^v.


6

dRU[TvO

petak21.septembar2012.

IZLAZAKDR@AVEIZMEDIJA

Neznasenikoje pravivlasnik Ministar kulture Srbije Branislav Petkovi} najavio je redefinisawe medijske strategije i postepen izlazak dr`ave iz vlasni{tva u medijima, uz obaveznu transparentnost wihovog vlasni-

{tva. Otvaraju}i u Beogradu regionalnu konferenciju o slobodi medija u jugoisto~noj Evropi, Petkovi} je rekao da je nova vlada u prvih 40 dana rada zatekla neu-

javnih servisa, RTS i RTV, kao i re{avawe pitawa wihovog odr`ivog i trajnog finansirawe, a finansirawa mora biti re{eno do prole}a slede}e godine i verovatno }e morati da se interveni{e iz buxeta kako bi se RTS spasao. Predstavnica OEBSa za slobodu medija Duwa Mijatovi} ocenila je da u regionu nema napretka kad je re~ o slobodi medija, ali da problem nisu zakoni, ve} ~iwenica da se dobri zakoni ne sprovode. Ona je istakla da u nezavisnu ure|iva~ku politiku medija ne bi trebalo da se me{a ni dr`ava, ni biznismeni. Ona je ukazala i na pitawe monopola nad medijskim prostorom kod politi~kih i poslovnih krugova i problem za{tite pluralizma medija u regionu.

Pri~aomedijimailikrimipri~a Predsednica Udru`ewa novinara Srbije QiqanaSmajlovi} ocenila je da je izrazito proevropska i mo`da i najzapadnija vlast koju je Srbija ikad imala dovela do naj`e{}e kontrole nad medijima, do te mere da je - kad su „zavr{ili taj posao„ - bilo mawe opozicionih i nezavisnih medija nego u vreme Slobodana Milo{evi}a. Ona je podsetila na izve{taj o medijima Saveta za borbu protiv korupcije koji je sa~inila Verica Bara}, prikazav{i na koji na~in dr`ava koristi pare poreskih obveznika kako bi ostvarila uticaj u medijima i postigla da mediji lepo pi{u o woj. Taj izve{taj „li~i na pravu krimi pri~u„, a prethodna vlada se pona{ala kao da izve{taj ne postoji i nikada nije htela da ga stavi na dnevni red, ukazala je ona. re|en medijski prostor, s medijima kojima se ne zna pravi vlasnik, javnim servisom u krizi, nedovr{enim zakonskim projektima i nejasnim dr`avnim vlasni{tvom u medijima. Kao prioritete, on je naveo ja~awe i konsolidaciju postoje}ih

I {ef delagacije EU u Srbiji VensanDe`er ka`e da je neophodno zakonskim re{ewima eliminisati dr`avno vlasni{tvo u medijima, te obaviti ponovnu analizu medijske startegije i pitawa TV pretplate i regionalnih javnih servisa.

DECAIMLADIILOKALNESAMOUPRAVE

Govori,alidalite neko~uje? Glas dece i mladih, kao specifi~ne dru{tvene grupe, mora da se ~uje i uva`ava u telima lokalne samouprave i to na {to neposredniji na~in, a uspostavqawe dvosmerne komunikacije i razgovori o pitawima od zna~aja za interes dece i mladih prvi su korak na tom putu - preporuke su upu}ene, kako lokalnim samoupravama, tako i ostalim nadle`nim institucijama i ustanovama i organizacijama civilnog dru{tva i javnosti iz Skup{tine Vojvodine sa skupa pod nazivom „Od prava da govori{ do prava da te ~uju!”. Na ovom skupu u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu za{titu predstavqeni su rezultati istra`ivawa „U~e{}e dece i mladih u dono{ewu odluka u lokalnim samoupravama u Srbiji”, koje je obuhvatilo preko 2.000 mladih i predstavnika lokalnih zajednica u 20 op{tina u Srbiji, a sprovela ga je Mre`a organizacija za decu Srbije u partnerstvu sa organizacijom Unicef s ciqem da se utvrdi aktuelno stawe u oblasti ukqu~ivawa dece i mladih u procese dono{ewa odluka, kao i da se na osnovu rezultata istra`ivawa formuli{u preporuke za pove}awe de~je participacije u lokalnim zajednicama. O tome kakvo je stawe u ovoj oblasti i koliko ga je nu`no mewati najboqe svedo~e podaci iz istra`ivawa da, iako ~ak 68 odsto mladih tvrdi da nikada nije prisustvovalo konsultacijama sa donosiocima odluka na lokalnom nivou, a 53 odsto wih da nikada nije prisustvovalo sastancima sa predstavnicima {kole, 63 odsto anketiranih predstavnika lokalne zajednice tvrdi da u wihovim sredinama postoje mehanizmi za anga`ovawe mladih. Mladi misle da wihovo u~e{}e, ako ga uop{te ima, nije su{tinsko, odnosno da se wima manipuli{e i da odrasli-

ma slu`e kao dekoracija za wihove ciqeve, a predstavnike lokalne samouprave ocewuju kao najmawe zainteresovane za wihovo mi{qewe. Da lokalna samouprava i mladi u woj imaju potpuno razli~ito poimawe stvarnog i po`eqnog stepena i mogu}nosti participacije dece i mladih u odlu~ivawu o pitawima koja se ti~u wihovih prava i interesovawa kazuju i podaci da, s jedne strane,~ak 97 odsto predstavnika lokalne zajednice smatra da mladi imaju mogu}nosti uticaja na odlu~ivawe u woj, dok, s druge strane, 86 odsto anketiranih mladih tvrdi da nikada nije bilo ukqu~eno u ravnopravno dono{ewe odluka sa predstavnicima vlasti, a 79 odsto da nikada nisu prisustvovali sastancima sa predstavnicima op{tine. - Osim {to izno{ewe sopstvenog mi{qewa pri odlu~ivawu o sopstvenoj dobrobiti predstavqa osnovno qudsko pravo, uva`avawe mi{qewa dece doprinosi i efikasnijoj za{titi wihovih prava - rekla je pokrajinska ombudsmanka Aniko Mu{kiwa Hajnrih. - U~e{}em dece u odlu~ivawu o pitawima koja ih se neposredno ti~u obezbe|uje se dono{ewe boqih re{ewa kako za decu, tako i za {iru zajednicu, a deca se ujedno ukqu~uju i u demokrati~an proces u zajednici. Iako postoje odre|eni oblici participacije koji ukazuju na pozitivne pomake u ovoj oblasti, poput {kolskih parlamenata ili omladinskih centara, stepen participacije me|u decom i mladima u Srbiji je jo{ uvek nedopustivo nizak. ^esto se takvi mehanizmi ne koriste svrsishodno, a uticaj dece i mladih u okviru takvih mehanizama pri dono{ewu istinski va`nih odluka je veoma mali” D.Deve~erski

dnevnik

UNOVOSADSKOMPORODILI[TUJO[NIJERASVETQENSLU^AJSMRTINERO\ENEBEBE

Poslespoqnognadzora kona~nirezultati? Ni posle vi{e od mesec dana od smrti nero|ene bebe na Klinici za ginekologiju i aku{erstvo Klini~kog centra Vojvodine nisu poznati rezultati unutra{weg nadzora, a spoqni nadzor tek treba da bude ura|en. Ovo je ~etvrti slu~aj smrti nero|ene bebe u posledwih godinu dana koji se dogodio u ovomm porodili{tu, {to je uznemirili javnost, a posebno trudnice koje tek treba da se porode. - Za posledwa dva slu~aja unutra{wi nadzor je odra|en, Ministarstvu zdravqa smo poslali molbu za vanredni spoqni nadzor - ka`e v.d. upravnik Klinike za ginekologiju i aku{erstvo KCV dr DraganStaji}. - Kako smo obave{teni, on je odobren i ~ekamo svakog dana da se i realizuje. Zakqu~ke unutra{weg nadzora ne mogu da iznesem jer su oni prosle|eni Ministarstvu i tek po zavr{etku spoqnog nadzora oni }e biti kona~ni. Na `alost, mora se znati da od svih smrti koje se de{avaju samo se tek u 35 odsto na|e uzrok. Kako ka`e dr Staji}a, ~im je do{ao na mesto upravnika, hitno je zakazao hitan unutra{wi nadzor. ^lanove unutra{weg nadzora ~ine upravnici zavoda i upravnik Klinike. Kontroli{e se da li su ispo{tovane sve procedure kod le~ewa, odnosno boravka trudnice na Klinici. - Da li je bilo propusta prilikom boravka porodiqe na Klinici ili ne pokaza}e kona~ni rezultati nadzora, ali ono {to se nerado prihvata i {to svakako ne umawuje tugu nesu|enih roditeqa je podatak da se smrtni slu~ajevi, i pored svih preduzetih mera, doga|aju u svim porodili{tima u svetu.. Do 40. nedeqe trudno}e statistika bele`i dva smrtna slu~aja na 3000 poro|aja, a preko 41 nedeqe trudno}e vi{e od dva slu~aja

smrti beba na 3000 poro|aja. Na{a statistika govori da se, na `alost, i mi ukqu~ujemo u te podatke, i na svu sre}u ne bele`imo ve}u smrtnost beba u odnosu na svetsku statistiku. Nismo za prikrivawe smrtnih slu~ajeva, ali ne mo`e se o takvim nesre}nim slu~ajevima donositi osuda i presuda pre ispitivawa svih uzroka. Neistine i poluistine unose paniku i strah kod `ena koje ~ekaju na poro|aj. Vaqa re}i da se godi{we ovde obavi 6500 poro|aja ili, prose~no, vi{e od 20 poro|aja dnevno - ka`e dr Staji}. Iako se kona~ni nalazi unutra{weg i spoqnog nadzora jo{ ne znaju, na Klinici preduzimaju korake za revidirawe protokola za carski rez, uzimaju}i u obzir raspolo`ive kadrove i kapacitete. - Nastojimo da odredimo optimalno vreme za zavr{etak trudno}e, kako ne bi ni po`urili ni zakasnili sa carskim rezom, a pri

Dr Dragan Staji}

nam je pandam i koji ima 120 ginekologa, mi imamo samo 47 ginekologa. Tako|e, imamo 25 odsto mawe

Nemanaredbizacarskirez - U odnosu na ukupan broj poro|aja imamo ne{to vi{e od 28 odsto carskih rezova {to je pribli`no isti procenat kao {to ga imaju porodili{ta u Beogradu, Londonu ili nekom drugom evropskom gradu. Odgovorno tvrdim da nemamo nikakvo uputstvo ili naredbu od strane Republi~kog fonda za zdravstveno osigurawe koliko }emo carskih rezova raditi. Niko nam nikada nije rekao da moramo da smawimo wihov broj. Isto tako tvrdim da se niko nije javio ili `alio da nije mogao da se porodi jer nije platio. Pri~a se sva{ta, ali nismo imali `albe pacijenata da je bilo koji lekar uslovqavao poro|aj ili neku dugu intervenciju novcem - ka`e dr Staji}. tom }emo se truditi da pacijentkiwa u porodili{tu ostane {to je mogu}e kra}e. Protokol koga se pridr`avamo ra|en je po uzoru na evropske protokole. Me|utim, u odnosu na druga velika porodili{ta u zemqi, kao na primer Narodnog fronta u Beogradu koji

sredwemedicinskog kadra od stvarnih potreba. To nije opravdawe za eventualni propust u radu, ali je va`an podatak koji govori o uslovima rada. Kao ka`e dr Staji}, carski rez se radi po davno utvr|enim indikacijama koji se nalaze i u zvani~-

nim uxbenicima aku{terstva. O tome kada }e se on raditi odlu~uje konzilijum lekara sa upravnikom Zavoda za patologiju trudno}e. Ono {to se od sada zvani~no radi je da pacijentkiwe dolaze na zakazan preglede upu}ene od strane svojih ordiniraju}ih lekara na Zavod za patologiju trudno}e gde se procewuje vreme i na~in zavr{etka poro|aja. - Da li }e se pacijentkiwa pora|ati prirodnim putem ili carskim rezom procewuje lekar koji je upravnik Zavoda za patologiju trodno}e sa svojim saradnicima. Naravno, u de`urstu imamo glavnog de`urnog lekara koji odre|uje kako }e se `ena pora|ati. @ena kod svog lekara vodi trudno}u do 36. nedeqe, {to precizira i Nacionalni vodi~ koji je pisan za celu Srbiju. Lekar ih upu}uje na Kliniku za ginekologiju i aku{erstvo preko 40. nedeqe trudno}e, a na{a tendencija }e biti da ih preuzmemo ve} 40. nedeqe. Ukoliko lekar pretpostavi da }e se trudno}a zavr{iti carskim rezom {aqe je u 36. nedeqi na Zavod za patologiju trodno}e gde }e konzilijum lekara odrediti kada }e pacijentkiwa do}i na poro|aj i, ako se pregledom utvrdi da je stawe porodiqe ili bebe nepromeweno, ve} sutra }e ona i}i na carski rez. Kod elektivnih ili planiranih carskih rezova, odnosno kod porodiqa koje sa trudno}om imaju i neki zdravstveni problem koji zahteva carski rez, on se obavqa u 39. nedeqi trudno}e - ka`e dr Staji}. J.Barbuzan

PRESTALADARADIIZBEGLI^KAEKOLO[KAZADRUGA„ZREWANINKA”

AferezdrobilePETambala`u “Najboqe socijalno preduze}e u Srbiji”, kako je Ekolo{ku zadrugu “Zrewaninka” samo nekoliko meseci ranije nazvao Slavko Rodi}, predsednik Upravnog odbora firme koja se bavila otkupom i preradom PET ambala`e i koja je upo{qavala iskqu~ivo izbegla i raseqena lica, ovih dana prestalo je sa radom. Pokazalo se da uprava zadruge, ~iji rad su pratile brojne afere, nije sposobna da se sna|e na tr`i{tu i zaposlenim izbeglicama omogu}i posao i egzistenciju. - Uslovi za rad bili su lo{i a plate gotovo na minimalcu. Zbog takve nezadovoqavaju}e situacije odlazio je jedan po jedan radnik, a uprava nije zapo{qavala nove, jer nije mogla da im obezbedi posao i plate. Ostalo je svega par zaposlenih i, na kraju, oni su odlu~ili da tako|e napuste ovu zadrugu koja je, zaista, imala dobru perspektivu – otkriva za “Dnevnik” jedan od radnika. Po saznawima na{eg lista, stavqawem kqu~a u bravu na “Zrewaninku” pri~a o ovoj zadruzi ne}e biti zavr{ena. Jer, u me|uvremenu, wenim poslova-

Gdejeizbeglo1.089.000dinara “Zrewaninka” je, da podsetimo, osnovana juna pro{le godine na inicijativu UNHCR-a, ~iji je ovo, zapravo i projekat, i Pokrajinskog fonda za izbegla, prognana i raseqena lica. Bila su dva osnovna ciqa wenog osnivawa. Prvi je resocijalizacija izbeglica i wihovo aktivnije ukqu~ivawe u ovda{wu dru{tvenu zajednicu, a drugi je podizawe ekolo{ke svesti kod gra|ana. Za osniva~e zadruge, formalno, izabrano je desetoro osoba ~iji je odabir, po nekima, bio sporan. UNHCR je, naime, u ovaj projekat ulo`io 1.089.000 dinara i taj osniva~ki kapital formalno je raspore|en na deset osniva~a, kako bi se ispo{tovale zakonske odredbe o osnivawu zadruge.

wem po~elo je da se bavi i Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu. Zbog sumwe da su ~inili mahinacije, na koje je svojevremeno javno ukazivala i biv{a administrativna radnica u “Zrewaninki” Danica Pavi}, odgovorni u zadruzi predmet su istrage. - Postupak ide svojim tokom – kratko je “Dnevniku” re~eno u zrewaninskom tu`ila{tvu. Udru`ewe za pomo} izbeglim, prognanim i raseqenim licima u Zrewaninu i Danica Pavi} optu`ivali su rukovodstvo zadruge, na ~elu sa direktorom Aleksandrom Zirojevi}em i predsednikom Upravnog odbora Slavkom Rodi}em, za nesavesno poslovawe, tro{ewe sredstava mimo odluka ~lanova UO i sli~ne radwe. Oni su to odlu~no demantovali a mladi direktor Zirojevi}, kome je ovo bio i prvi zvani~ni radni anga`man, {to je tako|e ~esto isticano u javnosti, ~ak je govorio da zadruga uspe{no posluje i da nikome ne duguje ni jedan jedini dinar. [ta je od tog uspe{nog poslovawa ostalo – mo`e da se vidi danas. @.Balaban

VESTI USrbiji100.000 bolesnihodAlchajmera Ta~an broj obolelih od demencije i Alcajmerove bolesti u Srbiji jo{ nije poznat, a prema epidemiolo{kim podacima procewuje se ~ak i do 100.000 obolelih, sa tendencijom porasta. Predsednica Udru`ewa gra|ana obolelih od Alcajmera Nada Ba{i} je rekla da se broj obolelih u svetu svakih 20 godina udvostru~uje i da se procewuje da }e do 2050. dosti}i 116 miliona. Ona je istakla da leka za to oboqewe mozga nema, ali da je va`na pravovremena dijagnoza i blagovremena primena terapije da

bi se ubla`ili postoje}i i spre~ila pojava novih simptoma. - Ovo je samo jedna u nizu akcija koje udru`ewe „Alcajmer” realizuje u okviru meseca Alcajmerove bolesti u Srbiji – ka`e Ba{i} i dodaje da se u svetu septembar, mesec borbe protiv Alcajmerove bolesti, obele`ava raznim akcijama pod sloganom „Demencija - @iveti zajedno!”.

LGBTtra`i kontakt-policajce Organizatori ovogodi{we Parade ponosa zatra`ili su od dr`ave da u svakoj policijskoj

upravi odredi slu`benika zadu`enog za komunikaciju sa osobama iz LGBT zajednice, koji treba da bude osetqiv na probleme sa kojima se ta populacija suo~ava. Predstavnik Organizacionog odbora „Beograd prajda 2012” Maja Mi}i} smatra da bi ti policijski slu`benici, pored razumevawa za gej populaciju, trebalo da pro|u i treninge za komunikaciju i odnose sa drugim rawivim mawinskim grupama. Ona je istakla da je od sedam zahteva koje su organizatori uputili dr`avi, me|u najva`nijim da se zlo~in iz mr`we uvrsti u krivi~ni zakon, kao i da se sudski procesuiraju svi koji su demontrirali nasiqe prema LGBT osobama na wihovim skupovima od 2009. godine.


DANASISUTRAISPREDSPENSA

V remeploV

KakojeOstoji}evodobiloime DrTihomirOstoji},ro|en1865.ubanatskomselukojeseuaustro-ugarskovremezvaloSent-Miklo{,a1947.nazvanopowemuOstoji}evo.Biojesiroma{akranoostav{ibezoca,apodigaosezahvaquju}itrudusvojemajkeisjajusvojesre}nezvezde.Postaojeprofesorunovosadskojgimnaziji,uBe~udoktoriraoistorijukwi`evnosti,radiokaouspe{nimuzikolog.KaosekretarMaticesrpskeo`iveojeovuva`nualiinedozvoqenozapu{tenuustanovu...Upoliticijenastupao kao zagovornik otcepqewa Vojvodine od Ma|arske i osniva~ grupe jugoslovenskihdemokrata.PoizbijawuPrvogsvetskograta21.septembra1914. sasuprugom ijo{dvojero|akainterniranjeuSeke{fehervaru.Te{kooboleo,drOstoji} preminuojeoktobra1921. N.C.

Cvetnapijaca otvaravrata ZaqubiteqebiqakaihortikultureCvetnapijacaotvaravratadanasisutra,od8do20~asova,na platou ispred Spensa. Organizatori najavquju velikibrojizlaga~akojiproizvodesezonsko,saksijskocve}eisadniceiopremezaure|ewedvori{ta, ba{taibalkona,aponudu}eupotpunitiidesetak proizvo|a~a zdravstveno-bezbedne hrane i meda, kao i vrsni umetnici koji izra|uju rukotvorine. Ulazjebesplatan. A.J.

Novosadska petak21.septembar2012.

Telefoni:0214806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Du`nicima pretimrak

Lepismoizdaleka

D

olazakturistauna{ grad podeqen je na polove. U prvu grupu spadaju penzioneri sa prostora centralne Evrope, koji dolaze s kruzerima Dunavom,pro{etajugradomnekoliko sati i odu. Drugi su mladiqudi,uovadobapopularn o naz van i bekp ek er i, `eqni avanture, sti`u sa svih strana, neki i na biciklima. Ove godine bilo je kodnasqudi~akizPortorika, Nikaragve, Azerbejyana,

Kine,Indije,Meksika,akako ka`u iz Turisti~ke organizacije grada, i sedam odsto vi{e nego pro{le godine u istovreme.Zajedni~koovim starosnim grupacijama koje spajaju razne meridijane na ovojta~kisveta-slabopune gradsku kasu . Prvi zbog malovremena,drugi{tonemaju para. No, mo`da svedo~imo tek po~etku postavqawa Novog Sada na velike turisti~kemape. A. Latas

Radnici Elektrodistribucije “Novi Sad” od danas po~ iw u sa isk qu~ iv aw em struje kupcima koji na vreme nisu izmirili svoja dugovawa,jerjerokzapla}awera~unapro{ao.Naterenu }e biti oko 35 monterskih ekipa, a svakodnevno }e biti iskqu~ivano oko 800neplati{a. N.R.

DeoStarih Ledinaca bezvode Naseqa Bubawa i Klisa u Starim Ledincima danas od 9 do 13 sati ne}e imati vodu, zbog radova na PS „Stari Ledinci”.Sutraod7do21satvode ne}e biti u Radni~koj ulici,odStra`ilovskedoUlice Stevana Musi}a. Cisterne sa pitkomvodombi}epostavqene na uglu Stra`ilovske i Radni~keulice,iugluulicaRadni~keiStevanaMusi}a. N.R.

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555, 525-261, radnimdanom od8do20, subotomod8do14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646, 571-322

hronika

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

MUWEVITAREAKCIJASPRE^ILAMOGU]UTRAGEDIJU

Vatrogascispasli {esto~lanuporodicu Muwevitom reakcijom novosadskih vatrogasaca ju~e ujutru spasena je {esto~lana porodica,odnosno~etiriodrasleosobeidvebebe,izpo`arakojije zahvatio stan na prvom spratu vi{espratnice na Bulevaru knezaMilo{a4a.Kakosaznajemo,po`arjeizbiooko5~asova, naprvomspratu,aizgoreojedeo kuhiwe i terasa. Vatra je izbilanazatvorenojterasi,a,prema nezvani~nim informacijama, uzrokovaojujeneispravanfri`ider.Onasezatimpro{irila i na police sa zimnicom. Kako su naveli u Vatrogasnoj brigadi, do{lo je do ogromnog zadimqewa,avatrajepretiladazahvatiostatakstana,pajerizik zastanarebiodvostruki. -Sre}ompasusesvibilirazbudilii,kadsu~lanovijedinice stigli, porodica je le`ala napodu,paihdim nije onesvestio. Prvi poziv primili smo od kom{inice,kojajepo`ar primetila, a potom je brigadu zvala i `ena koja `iviuzapaqenom stanu.Uintervencijijebiloukqu~eno troje vatrogasnihvozilai14 vatrogasaca. Poku{alisudaseizvukusami,alibezuspe{no, te smo morali da probijemo vrata i evakui{emo ih - reklisuubrigadi. Kada su izveli celu porodicu ispred zgrade, vatrogasci su pitalidalijenekood uku}ana ostao zarobqen. Re~eno im je bilo da su svi na sigurnom,

alidajejadanma~orostaoustanu.^iwenicadasusevatrogaci vratili bez razmi{qawa i po ovu `ivotiwu, govori u prilog tomekolikisuwihovahrabrost isaose}awe. - Do{li su za pet minuta i ugasili vatru za dva. Svaka im ~ast. Zaslu`ili su pet sa zvezdicom, ka`e na na{ list Andrej[e}erov izpomenutogstana. - Bili smo zarobqeni, svako u svojoj sobi u stanu od oko 80 kvadrata. Ja sam, po{to smo na prvom spratu, iza{ao kroz prozorioti{aoubakinusobu. Bili smo zarobeqni u dimu, nije se video prst pred nosom. Fri`ider smo kupili pre tri godineiproizvodjeveomapoznate firme za belu tehniku. Svasre}astanjeosiguran,sad shvatamdanamjetoveomazna~ajnojer}emozamaleparenadoknaditiveliku{tetu,dodaje Andrej. A.Jerini}-M.Vuja~i} Foto:R.Hayi}, N.Stojanovi}

Pe{a~ewe doPopovice O^NICENTAR „YINI]”, Vr{a~ka34, tel:639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa48/I Tel:442-645, 677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVODDOO, NoviSad, Resavska3, svevrste prevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664, 6350-740

Planinarsko-smu~arskodru{tvo„@elezni~ar”organizuje u nedequ pe{a~ewe od Bocki preko Liparije, Torina, Starih Led in ac a do Pop ov ic e. Stazajedu`ineoko12kilometara, a vodi~ }e biti Zoran Obradovi}. Polazak je 8.20 sati autobusomlinijebroj71sa@elezni~ke stanice, a broj telefona na koji se mogu dobiti sve bli`e informacijeje062-464-239. A.L.

Izlo`ba Sne`ane Mi{ovi} Samostalnaizlo`ba“Decazemqe”autorkeSne`aneMi{ovi} bi}eotvorenave~eras,u19sati, u Klubu kwi`evnika Vojvodine, Ulica bra}e Ribnikar 5, a postavku}eotvoritiRatko[o}.U okviruprogramanastupi}eimuzi~ko-instrumentalni sastav „DDuo” iz Zrewanina, a svira}e muzikusredwegveka. N.R.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

petak21.septembar2012.

STI@U^ESTITKEZAJUBILEJ

„Kameni~ki gro`|ebal” po~iwesutra Manifestacija“Kameni~kigro`|ebal”,{estaporedu,odr`a}e se sutra i u nedequ, 23. septembra pored terena Fudbalskog kluba “Fru{kogorac” u Sremskoj Kamenici. Program }e po~etisutrau15sati,kada}enastupitiKUD“Vinogradar”iz Ledinaca,decaizO[“JovanJovanovi}Zmaj”izSremskeKameniceiTambura{kiorkestar“Zlatinojato”.Organizatormanifestacije je Udru`ewe “Fru{kogorski biseri”, koje poziva proizvo|a~evina,rakije,medairu~nihradovadau~estvujuna festivalu.Proizvo|a~isemoguprijavitinabrojevetelefona 062/320-892i063/755-83-60. N.R.

„DNEVNIK”I„LAGUNA”DARUJU^ITAOCE

„LeoniLuiz” AleksaKapija Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a „La¬gu¬na„ u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom„ u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ruje ~i¬ta¬o¬ce na¬- {eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti kwigu „Leon i Luiz” Aleksa Kapija. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Laguna”,u Ulici kraqaAleksandra 3,gde mogu na}i i ostala

izdawa ove izdava~ke ku}e. Aleks Kapi s ~udesnom lako}om i velikom unutra{wom snagom pri~aoqubaviuveku ratova, o jednom parukojisenabajkovitna~insuprotstavqa vremenu, dr`i se svoje qubavi suprotno svim konvencijama i vodi svojevoqan, katkad ne~uveno~udan,aliistovremeno i skriven i op{tepoznat dvostruki `ivot. Leon i Luiz su nezaboravan par savremene nema~ke kwi`evnosti. N.R.

Iskqu~ewastruje NoviSad:od8 do12.30 satiPoqoprivrednifakultet,Filozofski fakultet, Zavod za biologiju, Institut za hemiju; od 8 do 13 MarkaMiqanovaod16do18A;od11 do13 StanojaStanojevi}aod7 do15,skladi{teuUliciMom~ilaTapavice,Mom~ilaTapaviceod 16do36;od12 do13.30 Kisa~kaod78do88,Haxi\erinaod1do7i 2,Sentandrejskiputod2do10;od10 do12 LaslaGala21.Ledinci: od8.30 do13.30 VikendnaseqeKova~evac.^enej:od8.30 do11.30 VukaKaraxi}aod126do150iod129do147.Beo~in:od8.30 do11 VikendnaseqeErdeq-[akotinac,Odmarali{teNaftagasa-Osovqe iOdmarali{teLetenka.Susek:od8.30 do13 satideovikendnaseqaKoru{kaodautobuskogstajali{taprema^erevi}u.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-12.15, 14.15, 16.20), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30, 12.45, 14.30, 14.45, 16.15, 16.30, 20.40), „Uspon mra~nog viteza” (18.15, 21.15), „Nedodirqivi” (18.20), „^udesni Spajdermen” (12.20, 15.00), „Pla}enici 2” (18.05, 22.35), „Vanzemaqci u kom{iluku” (16.10), „Bornovo nasle|e” (20.10), „Hrabra Merida” (12, 12.10,14, 14.10, 16,18.10), „Za~in za brak” (18.10), „Pritajeno zlo” (20.30, 22.30), „Meda” (18, 20, 22.10), „Imate li znawe za drugo stawe” (22.25), „Uhvati ritam 4: revolucija” (18.30, 20.15, 22.15) KCnS: „Prometej” (19), Vrata (21)

PoZoRi[tA Pozori{te mladih, velika sala: „O`alo{}ena porodica” (20) novosadsko pozori{te: Dvanaesto takmi~ewe vojvo|anskih ma|arskih dramskih pisaca, tri pisca, tri rediteqa, tri praizvedbe (19), ulaz je besplatan

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini”

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7~asovadoju~euisto vremerodilesu: BLIZANCE (de~akaidevo~icu):AnitaSapundieva-Pti~ar iz NovogSada, DEVOJ^ICE: Marijana Markovi}, Fatima Eq{ani i Gordana Poli} izNovogSada,AleksandraParavina izBa~kePalanke,Miroslava Kukin iz Gospo|inaca, Jelena Miler iz Petrovaradina, DraganaDoder izKoviqa,DraganaKisin izVeternikaiJelenaJovanovi} izBege~a, DE^AKE: Maja Vasalek, Grozda Jovanovi} i Tawa Bodro`i} iz NovogSada,MilicaDobanova~ki iz^uruga,TatjanaMiqanovi} iz ^erevi}a,SebihaneDuqaj izBeo~inaiSanelaSaki} izBe~eja.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Jevrosima Laze Macanovi} (1922) u 11.15 sati, \or|e Nedeqka Gaji} (1959) u 12 i Radomir Qubomira ]urkovi} (1930) u 12.45 sati. Na Dowem starom grobqu u Futogu danas }e biti sahrawen Miroslav Jove Jeli~i} (1961) u 15 sati.

DNEVNIK

[kola„VukKarayi}” obele`ava100.ro|endan NovosadskaOsnovna{kola„VukKaraxi}” ovih dana obele`ava stogodi{wicu postojawa.Zgradaoveobrazovneustanove otvorena je 21. septembra 1912. godine i tada je ovo bila deveta osnovna {kola u gradu,poredosamkojesufunkcionisaleu okviru crkve. Me|utim, {kola „Vuk Karaxi}„ bila je prva nezavisna, te je zato smatrajunajstarijomugradu.Obele`avawestogodi{wicepo~elojesportskimdanom,nastaviloseju~era{wimputovawem krozistoriju{oleiSalajke-krajaukom

se nalazi, a zavr{ava se danas, sve~ano{}uza|ake,nastavnike,roditeqeiprijateqe{kole.Stotiro|endanovojosnovnoj {koli ~estitao je i gradona~elnik Milo{Vu~evi}. - U ovoj jubilarnoj, stotoj {kolskoj godini,`elimsvimzaposlenimapunouspeha isre}eudaqemradu,u~enicima{tovi{e znawa,igreiradostisasvojim{kolskim drugarima, a [koli da nastavi da ni`e perleuspehaiunarednimdecenijama-ka`eseu~estitki. J.Z.

ZAGODINUDANA@IVOTOTE@AO

Rastusiroma{tvoizahtevi zapomo} Lo{a ekonomska situacija ostavqa udara sve ja~e oni u najgorojsituacijisve~e{}ese obra}aju za pomo} Centru za socijalni rad. To se mo`e videti i iz broja zahteva za jednokratnu pomo}, kojih je pro{logavgustabilo1.578apro{log meseca 2.376. U roku od godinudanabrojzahtevasepove}aoza50odsto. Na Centar za socijalni rad sti`e sve ve}i broj zahteva za neki vid nov~ane pomo}i. DirektoroveustanoveGojkoVujnovi} smatra da se najugro`e-

niji mogu podeliti na ~etiri kategorije. - U gradu oko 3.000 porodica koristi nov~anu socijalnu pomo}, I to je, sdakle, oko 8.000 najugro`enijih-ka`eVujnovi}.

i ovih korisnika je trenutno oko350. -Tosuqudikojimajezaista potrebna pomo} drugog lica ka`e Vujnovi}. - U kategoriju ugro`enih spadaju i penzione-

Laneuavgustubilo1.578zahtevazajednokratnu nov~anupomo},apro{logmeseca2.376 Drugakategorijanajugro`enijih su oni koji ne mogu da ostvarepravonatu|upomo}po nekomdrugomosnovu,ve}samo prekoCentrazasocijalnirad

risapenzijomispod15.000dinara.UmartujeuNovomSadu bilo5.000ovakvihslu~ajeva.U ugro`ene spadaju i osobe sa invaliditetom.

UOKVIRUMANIFESTACIJE„DUNAVSKENO]IADICA”

Besplatnopikawe dokrajameseca

Turniruskvo{ui{ahu Manifestacija“Dunavskeno}iAdica”odr`a}eseu~etvrtak,27.septembra,asportski deoovogdoga|ajapo~iweve}sutrau10.30~asovauskvo{klubu“Adut”naAdicama,kada }ebitiotvorenturniruskvo{u.Istogdanau 11~asovauMesnojzajednici“Adice”}epo~e-

VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

tipozivniturniru{ahu.Uokvirumanifestacije}esedoponedeqka,24.septembra,od17 do19~asovauMZ“Adice”sakupqatigarderoba koja }e kasnije biti prosle|ena Crvenom krstu,Sigurnojde~jojku}iiDnevnomcentru zabesku}nike. A.Va.

^ITAOCI PI[U SMS

telefoni

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

-Oniostvarujuodre|enenaknade, ali su to osobe koja ne mogusamedazadovoqeodre|ene`ivotnepotrebe,takodasu i oni podnosioci zahteva za jednokratnenov~anepomo}i.U buxetuGradajezaovugodinuza jednokratne pomo}i izdvojeno 2,5milionamese~no,stim{to smonapo~etkugodineuvreme ogromnog pritiska na jednokratne pomo}i morali da probijemomese~nibuxet.Pove}alismobrojzazimskemesece,a za letwe smawili- rekao je Vujnovi}. A.Varga

[kolafudbala“PetarPua~a”primanove polaznike,a~lanarinadokrajaovogmesecaje besplatna. Mali{ani koji su 2006, 2007. i 2008.godi{temogudaseprijavenabrojtelefona 062/333-021. Za vaki slede}i mesec ~lanarina}eiznositi2.000dinara. A.Va.

065/47-66-452

Tra`isedirektor zapopravkutu{eva Ako ikad bude konkurs za direktora Spensa, mi korisnici bazenapredla`emodaseizabere vodoinstalater. On bi verovatnopopraviotu{eve,jersuskoro svipokvareni. 064/2445... *** „Dnevnik“ nije tr`i{te politi~kihideja,gdesekupujeboqabudu}nost!Onjenepobediva tvr|ava,jersumu~itaociostalilojalni! 063/5071.. *** Nema vi{e uqa, {e}era... Grabi narod. Vratili se xipovi za direktore,azaradnikebednacrkavica,kaonemavi{e. 062/2630... *** Svaka Vam ~ast, redakcijo „Dnevnika“! Kona~nostesmoglisnagedaobjavite istinu! Na`alost, to ve} traje godinama, i tonesamouveziovoglistasatradicijom.... 063/8633... *** Od sve korupcije i ostalog lopovluka me i~ neinteresuje,niistraga, nisu|ewa,nisvedoci,ni advokatini...Jedinome interesuje koliko je tih novacavra}enoubuxet. 064/2466... *** Za ~itaoca 063/1264, se}am se dobrodajeruskimkamionimasa hranom za Srbiju zabrawen prolazkrozMa|arsku,zavremebombardovawa.TolikooprijateqimaiEvropskimvrednostima. 063/1235... *** Krenuli prvaci u {kolu, pa se mama hvali u busu. Moj mali ~itaipi{e,aimaihsvegapetoro u razredu da znaju. A u~iteqica{tojebesnanaove{tone znaju. Ijuu slatka moja, pomi-

slimja.Pareko,gdetoimagospo|o?Pogledameonakosavisine, kao gde ti `ivi{ i re~e O[ „Mika Anti}“ u Futogu. E mojMiko,odavnoolovkanepi{esrcem! 065/9137... *** Da li }e neko reagovati na lovokradice? Svaku no} postavqajumre`epoRibarcu,aposle sesudimo{tonemaribe,policijoreaguj. 065/2204...

*** Op{tinari ka`u prazne im kase, pa ne prihvataju jeftinu legalizaciju. Zna~i, sirotiwa treba da finansira astronomskeplateuZIGisvenovozaposlene po komunalnim preduze}ima. A ve}ina wih `ivi u nekaddru{tvenimstanovima,koje su dobili skoro besplatno. Mi smo sazidali od svog novca, na svojoj zemqi, dajte nam barem papire za cenu po kojoj ste vi otkupilistan. 064/2149...

Kadsutakorevnosnipolicajciika`wavajupe{ake{toprelazevanpe{a~kogprelaza({to podr`avam) neka budu revnosni prema svima! Postoji video zapisnaRTVkakosadve}aktuelnigradona~elnikipratwaprelaze ulicu (van pe{a~kog) kad su predavali zahtev za smenu gradskih~elnika!Gospodojeli tu moramo da pravimo razliku! Sirotiwa}edaplatiildaide 5 dana u zatvor, a „ oni” imaju imunitet zasve! 065/5206... *** Pre pet godina podigla sam kredit. Depozit 1.000 evra. Rata 99 evra. Posle pet godina,nadepozit,kojim je banka raspolagala pet godina ja sam „zaradila” ~itavih 40 evra!Uprevodu8evra godi{weili0,66evra mese~no! A banka na moja sredstva uzela 7 odstomese~no!Odli~na stimulacija, nema {ta!! 063/5228.. *** Novosadska rafinerija nije ve} odavno ozbiqan zaga|iva~, po{toneradi,auone pogonekojidelimi~no rade i za koje se misli da su osnovabudu}egradarafinerije neula`ese(uqniprogram).Ve}ideorafinerije,kojijevezan za proizvodwu goriva, je trajno uga{en i onesposobqen po{to je veliki deo opreme odnesen u Pan~evo. 063/5243.. *** Molimo Departman za hemiju daposleproslavejubilejaizvede studente na Bege~ku jamu da videposlediceupotrebehemije u navodnom parku prirode. Bege~ani 064/1165...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

petak21.septembar2012.

9

DANASZASEDASKUP[TINA

Danas se odr`ava sednica Skup{tine grada, na kojoj }e biti imenovati novi upravni i nadzorni odbori javnih preduze}a i ustanova i rukovodioci javnih ustanova kojima je osniva~ Grad. O~ekuje se, dakle, da }e sve ustanove dobiti nove direktore, a radi se o Muzeju grada, Gradskoj biblioteci, Arhivu grada, Novosadskom pozori{tu, Pozori{tu mladih, Sterijinom pozorju, Ustanovi za izradu tapiserija

„Ateqe 61”, Kulturnom centru Novog Sada, Novosadskom otvorenom univerzitetu, KIC „Mladost” iz Futoga, KIC Kisa~, Centru za socijalni rad, Radosnom detiwstvu, Domu zdravqa Novi Sad, Gradskom zavodu za za{titu spomenika kulture, zavodu za zdravstvenu za{titu radnika. Nove direktore dobi}e Zavod za zdravstvenu za{titu studenata, Zavod za hitnu medicinsku pomo}, Apoteka Novi Sad, Agencija za

energetiku i Turisti~ka organizacija Novog Sada. Ovo }e biti prva sednica koja po~iwe sa novom skup{tinskom ve}inom koju ~ini 42 odbornika Srpske napredne stranke, Socijalisti~ke partije Srbije, Demokratske stranke Srbije, Srpskog pokreta obnove, Romske demokratske stranke i izba~eni ~lanovi pokreta Dveri i stranke Nijedan od ponu|enih odgovora. B.M.

ODBORNI^KAGRUPA„SVIZANOVISAD”PREDLO@ILA

GlumcaMacuna~elo Pozori{tamladih Za v.d. upravnika Pozori{ta mladih po svemu sude}i bi}e izabran glumac i poznati zabavqa~ Dagan Marinkovi} Maca. Kako saop{tavaju iz Gradskog odbora Srpskog pokreta obnove, Odborni~ka grupa „Svi za Novi Sad” ~iji su deo, predlo`ila je Marinkovi}a na ovu poziciju.

- Potvr|ujem da sam predlo`en za vd upravnika Pozori{ta mladih. Upravqawe ovom uglednom institucijom kulture za mene kao glumca predstavqa ve li ki pro fe si o nal ni izazov, kojem }u rado iza}i u susret ukoliko mi Skup{tina grada uka`e poverewe. Od mo-

jih sugra|ana i javnosti ne tra`im ni{ta drugo, osim da mi pru`e fer {ansu da u roku od 100 dana nakon eventualnog imenovawa realizujem ideje koje imam, a ukoliko to iz bilo kog razloga ne uspem, sigurno se ne}u ni prijaviti na javni konkurs za izbor uprav-

nika – poru~io je Marinkovi}. U saop{tewu GO SPO navodi se da je wihov kandidat afirmisani glumac koji je diplomirao na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu i kao glumac i kao rediteq ima preko 50 teatarskih premijera. A.L.

PRODAJAUQAI[E]ERAIZROBNIHREZERVI

Ujednojturipetlitara ipetkila Uqe iz Republi~kih robnih rezervi ve} dva dana nalazi se na rafovima prodavnica trgovinskog lanca “Univereksport”, dok ga u ostalim megamarketima jo{ uvek nema. Prodaje se po ceni od 142 dinara za litar, a po re~ima zaposlenih u “Univereksportu” zbog velike potra`we ograni~ena je koli~ina koju kupci mogu pazariti. “Morali smo da ograni~imo koli~ine, pa je odre|eno da kupci mogu uzeti pet litara uqa iz Robnih rezervi. Ograni~ewe }e trajati dok se ne normalizuje isporuka ove namirnice. Danas nam je stiglo 7.350 litara uqa i bi}e dovoqno da se podmire potrebe. Narednih dana o~ekujemo nove isporuke”, rekli su nam u “Albi”, koja ina~e pripada “Univereksportu”. Sugra|anka, koju smo zatekli u jednom od prodajnih objekata tog trgovinskog lanca zado-

voqna je cenom uqa, jer je dosta jeftinije od onog iz redovne nabavke. - Kupila sam pet litara uqa. Bilo bi dobro kad bi moglo da se kupi vi{e, jer koliko sam ~ula cena uqa }e i}i i na 180 dinara- ka`e ova Novosa|anka.

Prvog dana prodaje uqa iz robnih rezervi Market “Alba” prodao je oko 3.000 litara uqa. Po re~ima portparolke “Univereksporta” Olivere ]irkovi} u sve objekte “Univereksporta” stiglo je oko 40 tona uqa. Od ju~e u ovom marketu mo`e se na}i i {e}er iz robnih rezervi, a kilogram se prodaje po ceni od 95 dinara. I ova namirnica se prodaje u ograni~enim koli~inama, pa svaki kupac mo`e da pazari pet kilograma. Po re~ima portparolke “Univereksporta” nema potrebe za kupovinom ve}ih koli~ina, jer {e}era ima. U ostalim megamarketima ju~e se nije moglo saznati kada }e im sti}i uqe iz Republi~kih robnih rezervi. N.R.

U„INFORMATICI”PRETERALISAZAPO[QAVAWEM

Zbogvi{karadnika mawaplata Novo rukovodstvo Javnog preduze}a „Informatika” ju~e je izdalo saop{tewe u kom se navodi da je u ovoj firmi zaposleno vi{e qudi nego {to je maksimalno propisano, odnosno 21 osoba vi{e. Kako stoji u saop-

{tewu „Informatike”, s obzirom na ograni~ewe mase zarada, ovo prekomerno zapo{qavawe dove{}e do smawewa plata za 10 odsto. - Analiziraju se teku}i projekti, a za prvu nedequ oktobra

planiran je sastanak s partnerima u projektu javno-privatnog partnerstva za izgradwu opti~ke mre`e - stoji u saop{tewu koje je potpisao vd direktora Dejan^elar. J.Z.

SUTRANATRGUSLOBODE

Biciklimaprotiv zaga|ewa Povodom obele`avawa Me|unarodnog dana bez automobila, sutra u 18 ~asova, na Trgu slobode, odr`a}e se biciklisti~ka vo`wa. Neposredno pre po~etka vo`we, od 17.15 do 18 ~asova, bi}e organizovano prikupqawe potpisa u okviru „Inicijative za Kameni~ki park” odnosno za wegovo osvetqavawe i ure|ewe, sa cilqem da se ovaj park uredi i pove`e sa Novim Sadom, a ujedno i olak{a biciklisti~ka komunikacija izme|u Sremske

Kamenice i grada. Biciklisti~ka kolona vo`wu }e zavr{iti na Ribarcu gde }e u~esnicima biti ponu|eno osve`ewe. Isti dan, od 11 do 20 ~asova, u Dunavskom parku, organizuje se festival „Mladi zdravo da ste”, a od 16 do 16.30 sati odr`a}e se promotivne aktivnosti u Biciklisti~koj kuhiwi, u Ulici Jovana Suboti}a. Organizator je Novosadska biciklisti~ka inicijativa. A.J.

ZA[TITNIKGRA\ANAPOSETIOMZ„SAVAKOVA^EVI]”

Falekanteza|ubre Stanovnike Mesne zajednice „Sava Kova~evi}„ protekle nedeqe posetili su predstavnici Kancelarije gradskog ombudsmana i konstatovali da u ovoj mesnoj zajednici, sem `albi na polomqene klupe, nedovoqan broj kanti za sme}e i kra|a poklopaca na {ahtovima, nema ve}ih problema. - Ova mesna zajednica je mala po teritoriji i broju stanovnika i dobro je komunalno i in-

frastrukturno opremqena. Gra|ani su se uglavnom `alili na vo|ewe sudskih sporova, probleme sa poreskom upravom i pla}awem dugova „Informatici„, RTV pretplatom i postupcima prinudnog iseqewa - ka`u iz Kancelarije za{titnika gra|ana i dodaju da su za probleme koji nisu u wihovoj nadle`nosti, sugra|ane uputili na nadle`ene institucije i obasnili im postupke za re{avawe problema.

Za{titnik gra|ana danas }e boraviti u MZ „^enej„, u Ulici Vuka Karaxi}a 289, od 10 do 12 ~asova. U ovom periodu gra|ani mogu da podnesu pritu`bu ukoliko smatraju da im je radom ili aktom gradskih uprava, ustanova, institucija i organizacija kojima je osniva~ Grad povre|eno neko pravo. U istom terminu naredne srede za{titnik gra|ana boravi}e u MZ „Ivo Andri}”. J.Z.

UGALERIJI MATICESRPSKE

Tuma~ewe izlo`be Ratomira Kuli}a Stru~no tuma~ewe izlo`be RatomiraKuli}a “Crte`i Petra Dobrinovi}a” odr`a}e se danas u 18 ~asova u Galeriji Matice srpske, Trg galerija 1. O izlo`bi, crte`ima i Petru Dobrinovi}u govori}e autor izlo`be. A.Va.

Foto:R.Hayi}

Gradskimustanovama novirukovodioci Ki{anassesetila Nakon mnogo sun~anih dana, posetila nas je ki{a. Smewivala se ja~a i sitna ki{a, a u mokre ulice uvuklo se sivilo i najavilo jesen. Bulevarima su u`urbano {partali automobili, a dosta posla imali su i taksisti. Zahla|ewe, koje je naglo nateralo je qude da se dobro obuku. Skori svi su se dru`ili s ki{obranima. Po prognozama meteorologa danas }e sijati sunce, pa }e Novosa|ani jo{ malo mo}i da u`ivaju u lepom vremenu. N.R.

UOKVIRUAKCIJE„PE[AK”

Sevnulo115kazni U okviru akcije “Pe{ak”, tokom koje su policijski slu`benici prekju~e kontrolisali po{tovawe saobra}ajnih propisa prilikom prelaska ulice, ka`weno je 115 sugra|ana. Policajci su kazne ispisivali zbog prelaska kolovoza van pe{a~-

kog prelaza, prelaska na crveno svetlo, kao i kori{}ewa mobilnog telefona tokom prelaska kolovoza. Iz Policijske uprave Novi Sad ka`u da }e nastaviti sa akcijama kontrole pe{aka, a radi bezbednosti u~esnika u saobra}aju. N.R.

SUTRAHUMANITARNAPRIREDBA

Svetskigovornik NikVuji~i}naSpensu Svetski poznat motivacioni govornik, Australijanac srpskog porekla NikVuji~i}, predstavi}e se Novosa|anima sutra u 19 ~asova u velikoj sali Spensa, a istog dana od 10 do 12 ~asova }e biti gost {kole “Milan Petrovi}” na Novom nasequ. Nik je ro|en sa retkim sindromom tetra amelia, naime ro|en je bez udova. Uprkos ovom nedostatku on pliva, surfuje, igra golf a nedavno je izveo i prvi skok sa padobranom. Do sada je dr`ao predavawa u 43 dr`ave pred 4,5 miliona qudi me|u kojima su dr`avnici, politi~ari, ali i osobe sa posebnim potrebama. Ulaznice po ceni od 500 dinara mogu se kupiti na blagajni Spensa, u kwi`arama “Vulkan” u Merkatoru i Zmaj Jovinoj ulici, kao i na sajtu gigstix.com, a sav prihod }e i}i u humanitarne svrhe. Manifestaciju su podr`ali fondacija Anei VladeDivca, proslavqenog ko{arka{a, kao i princeza Katarinai teniser Novak \okovi}. A.Va.

TONSPRIPREMIONASTUPZAVELIKUSMOTRU

Svituristi~kiadutina Novosadskomsajmu Turisti~ka organizacija Novog Sada }e na predstoje}em 45. me|unarodnom sajmu turizma, koji }e trajati od 27. do 30. septembra predstaviti turisti~ke potencijale grada. Smotra }e se, naravno, odvijati na Novosadskom sajmu. Na {tandu TONS-a u hali Master, pored sme{tajnih i ugostiteqskih kapaciteta bi}e prezentovani potencijali zabavnog karaktera (bioskopi, pozor{ta), kulturnog (galerije, muzeji, Kulturni centar Novog Sada), vinarije, predstavnici i organizatori turisti~kih manifestacija. Predstavi}e se i Regionalna privredna komora Novog Sada, Odsek za turizam Prirodno-matemati~kog fakulteta, Parking servis, a

turisti~ke agencije su pripremile bogatu ponudu za predstoje}u jesewu, zimsku i bo`i}no-novogodi{wu sezonu. Mi{a Blizanac sa svojim prijateqima iz hora priredi}e koncert u auli Novosadskog sajma u petak 28. septembra od 14.30 do 17 ~asova i time }e posetiocima pribli`iti muziku autenti~nu za ovo podru~je. Za vreme sajma TONS }e organizovati nagradnu igru u kojoj su darodavci bioskop Arena, Muzej Vojvodine, Muzej grada, 5D bioskop, Tapas bar, Mocart poslasti~arnica, radio Kafe Radija 021, Spomen zbirka Pavle Beqanski, Galerija Matice srpske, Kulturni centar Novog Sada i drugi. I.D.

SRSdajepravnesavete Savet za prava i propise Gradskog odbora Srpske radikalne stranke danas }e davati pravne savete gra|anima od 16 do 18 ~asova. Gradski odbor SRS nalazi se na Bulevaru Mihajla Pupina 18b. G.^.


10

dnevnik

petak21.septembar2012.

„Dnevn i k o v a” gal er i ja p r v a k a

S

a`eqomdaovogodi{wim|acimaprvacimapo~etak{kolovawanikada ne izbledi iz galerije lepih se}awa, „Dnevnik” im poklawa fotografijezaosnovno{kolskialbum.Svakogdanaosimnedeqom, 10.stranauna{emlistuposve}enajefotografijamarazredaprvakaiz

osnovnih{kolasteritorijeGradaNovogSadaiizSremskihKarlovaca. Prodefilova}etakokrozovu„Dnevnikovu”galerijuprvakafotografije zanezaborav141odeqewaiz33osnovne{koleukojimasenastavaodvijanasrpskom,ma|arskomislova~komjeziku.

Osnovna{kola„SvetozarMarkovi}Toza”,NoviSad

I7

I8

Osnovna{kola„JovanPopovi}”,NoviSad

I1

I2

I3

I4

Sutra:O[„\uraDani~i}”,NoviSadiO[„MarijaTrandafil”,Veternik


vOJvOdinA

dnevnik ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕСТАРАПАЗОВАОБЕЋАВА:

Долазе нови инвеститори

СТАРА ПАЗОВА: ПредседникопштинеСтараПазоваЂорђеРадиновићјеновинарима,на конференцији, коју је сазвао после повратка из Аустрије, изјаво да је са Михаелом Милером, председником компаније фирме „Ајмакс“,којанаподручјустаропазовачкеопштинерасполажеса

ПотписивањеспоразумауБечу

55 хект ара земљишта, купљеног пре4-5година,радиизградњелогистичкогцентра,потписао споразуморазумевањуидаћеон

оград-НовиСад грађевинскадозволабитиготовауоктобруирадови на пројектовању путне инфраструктурећебитизапочети. Како каже председник општине,новихинвеститориистраних идомаћићебитидобродошли. - „Ајмакс“ би већ на пролеће почеодаградидвехалеодпо30 хиљада квадратних метара, планира да изградинаовојлокацији у наредних пет година логистички центар, вредан 300 милионаевра, гдеби требалопосаоданађе 500 до 1.000 радника-рекаојеРадиновић, који је најавио да теку разговори и са француском фирмом„Стрејт“, којаимамалипогонза производњу ауто-делова у Новој Пазови, али жели проширење капацитета до 100150радникаиактуелнајелокцијанедалекоод Кућефудбала.Та

Угаљзанајсиромашније Ђорђе Радиовић је рекао да је социјални положај грађана оно што има приоритет, па поред тога што ће бити уведене локалне аутобускелиниједоиндустријскихзона,овихданајепотписао уговоруКостолцуоиспоруци1.200тонаугља,којићебитиподељен на600најсиромашнијихпородицаустаропазовачкојопштини. битигарантданикоодинвестиоранаподручјуовеопштиневише неће имати проблема у вези са градњом, ако то значи запошљавање радникасаподручаовеопштине.Извесноједаћезалогистичкицентарналокацијиизмеђу аеродрома Батајница и новобановачкепетљенааутопутуБе-

би фабрика требало да се гради напролећеибудепуштенаурад уавгустуидућегодине. Уоктобру општинуСтараПазоватребадапосетепредставници израелскефирме,којајезаинтересована за улагања у туристичкекапацитетеуПодунављу. А.Мали

ДОКЈОШСНЕЖНИСЕВЕРАЦНИЈЕЗАГУДИО

У Сомбору бура око зимске службе

СОМБОР: Нису се Сомборци јошниопоравилиодтропскихврућинакојесуихмориледопренеколико дана, а први кишни и нешто хладнијиданидонелисуправубуру. Додушебуруполемика,изазвануодлуком локалног парламента од пре недељудана,којомсепословизимске службе поверавају овдашњим Јавним комуналним предузећима „Чистоћа“и„Водоканал“.Формални предлагач, сомборско Градско Веће јеусвојилопредлогОдељењазакомуналнепословеГрадскеУправе,је овакву одлуку образложило ставовимадасуовадваварошкапредузећаионакобиладодатноангажована увременимавеликихснежнихпадавина(„штојеобављеноуспешнои навреме“,стојиупредлогуОдлуке), даимјеузимскомпериодусмањен обимпослова,алиидабисењиховим ангажовањем „оствариле велике финансијске уштеде на нивоу ГрадаСомбора“. У одсуству опозиционих одборника, владајућа већина предвођена ДС-ом (уз ДСС, СПС, ЛСВ, СРС, СВМиНП)јеусвојилаовуодлуку на седници 11.септембра, да би се градоначелнику, председнику локалног парламента, свим одборницима Скупштине, члановима Градске Владе али и сомборској јавностиотворенимписмомобратиоВеселин Шуковић, директор компаније „Сомборпутеви“ а.д. , фирме која је уназад неколико деценија обављалапословезимскеслужбе,у коме је овакву одлуку окарактерисаокаофаворизовањеипретварање у монополисте ова два градска предузећа,која,какоистичеШуковић „нити су оспособљена, нити опремљена,нитиспремназаовакву врстуделатности.” - Као дугогодишњи партнер локалне самоуправе и учесник у раду зимскеслужбе,потпуносмозатечени одлукомкојанаселиминишеизсваке

Златни котлић Војводине

ПоворкакренулаизГрадскебаште

ПОЧЕЛИЗРЕЊАНИНСКИ„ДАНИПИВА”

Скромна фешта, кад јој време није ЗРЕЊАНИН: Подоста скромнија него претходних година, уз кишуимесецданакаснијеуодносунауобичајенитерминодржавања,јучејеуЗрењанинупочела27. по реду манифестација “Дани пива” која ће трајати до 23. септембра.Данраније,зрењанинскимсокацимакренулисуфијакерисакојихјеграђанимадељенобесплатно пиво као позив на четвородневну фешту. Хепениг ће бити уприличен на традиционалним локацијама-Житнитрг,ТргЗоранаЂинђића,напаркингуиспредцентралне апотеке,наПешачкоммосту,каои на паркингу “Превлака”.У музичком делу програма учествоваће “Галија”, Горан Каран, Весна Змијанац, Дејан Петровић, “Невернебебе”иТањаЈовићевић,а бићеорганизованоитакмичењеу брзомиспијањупива. Као и ранијих година, у време “Дана пива” биће одржан и 13. Скуп туризмолога и туристичких радникаСрбије. - Сусрет ће бити уприличен у суботу,уАрадцу,априсуствоваће мувласницитуристичкихагенцијаизНовогСада,Шапца,Београда, Панчева и Сремске Митровице,затимпрофесорисафакултета у Новом Саду и Београду, представници Привредне коморе Србије и Војводине, представници Министарстваекономијеирегионалног развоја, туристички водичиидруги–најављујепредседницаУправногодбораУдружењатуризмолога Зрењанина Дубравка Пиварски.

Наглавнојградскојџади,такође, током овогодишње “пиваријаде” одржаће се хуманитарна акција прикупљањановчанепомоћизачетири девојчице које болују од тешких обољења - Анђелу Јанковић,МилицуЈовановић,Анђелу Вудраг иТамаруМилићевић,аза чије лечење у иностранству је потребно сакупити знатна финансијска средства. Иницијатори акције сусамиграђани,изакојихнестоји нитибилокаквахуманитарнаорганизацијанитиполитичкастранка. - У току манифестације, у центру града, тачније испред цвећаре “Јасмин”,уУлицикраљаАлександраПрвогКарађорђевића,бићепостављенштанд,накомећесвиони који су заинтересовани да подрже акцију моћи да добију све информације о њој и о болестима ових девојчица.Истотакоћеиматиприликудасвојимновчанимприлозима помогну да ова деца добију шансузасвојеизлечење–кажеза “Дневник” иницијаторка хуманитарнеакцијеТатјанаМарков. Поводом одржавања “Дана пива”огласиласеиПолицијскауправауЗрењанину,којајенајавилада ћењениприпаднициод20.до23. септембра спроводити појачану контролу учесника у саоб раћају. Поредсаобраћајнихполицајацаиз Зрењанина,уакцијићеучествовати и припадници полицијских управа у Новом Саду, Кикинди, Панчеву и Београду, на путним правцимакојигравитирајукаЗрењанину. Ж.Балабан

petak21.septembar2012.

ПАНЧЕВО: Такмичење у кувањурибљечорбеипаприкаша„ЗлатникотлићВојводине”бићеодржано 22. септембра у Панчеву, на Тамишкомкеју-наплатоукодзградариболовачких удружења.У званичној конкуренцији ће наступити победници златних котлића општина и градоваизВојводине,аукатегорији ванконкуренцијепобедницидругих такмичења у кувању рибље чорбе, сатериторијецелеСрбијеидругих земаља. Свим посетиоцима „ЗлатногкотлићаВојводине”бићеслужена бесплатна рибља чорба, коју ће кувати чланови панчевачких риболовачкихудружења‘’МаркоКулић’’ и ‘’Тамиш’’. Организатор манифесатције је Туристичка организације Панчева,апокровитељТуристичка З. Дг. организацијеВојводине.

Дани крајишке културе ПРИГРЕВИЦА: У ПригревачкомДомукултуресутраћесеодржати манифестација Дани крајишкекултуреуВојводини.Упрограму ће учествовати културно уметничкадруштва„Крајишник“изРуме и „Кордун“ из Инђије, певачке групе„Звуцискамена“и„Ликоси“ изНовогСада,„Конак“изГајдобре исолистикрајишкихпесамаМиле Делија, Јовица Пуповац и Милош Ђукић, уз пратњу оркестра „Цврчакбенд“.Манифестацијапочињеу19часова,аулазјебесплаЈ.П. тан.

ВеселинШуковић

могућности да конкуришемо и учествујемо у надметању за добијање ових послова. Поготову, што оваква елиминацијанијеплодједнеозбиљнеанализеадекватнихстручнихслужби, нити је у претходном периоду постојалаикаквапримедбаилисугестија,којабиуказиваладапредметни

отвореномписмуузсвојеврснуоптужбунарачунградскихвласти. - Звучи невероватно, али сами проверитеподатакдасе70 одстоод укупне привредне активности у Сомбору, обављаујавнимијавним комуналнимпредузећима. Овафрапантначињеницанамговориопокушајустављањасвихтоковановца под једну капу и уз овакве одлуке покушај избегавања додељивања послова кроз законске регулативе. Тонебипредстављалопроблем да Ви управљате токовима Ваших прихода, али обзиром да се ради о предузећима која су углавном трошаџијединараскупљениходпорескихобвезникаионихкојипривређују, међу које се и ми убрајамо, здраворазумска логика, па ако желите и култура понашања, налаже Вамдаодонетојодлуциразмислите још једном, на основу стручне анализе,тедонесетеодлукукојапобољшава функцију локалне самоу- праве, не угрожава никога, служи

Комуналцинаиспиту Мада су Сомборци, у већини случајева, имали примедбе и на рад “Сомборпутева”, кадајеупитањузимскаслужбакојомје,одлукомГрада изаконскимпрописима,обухваћенооко130километара локалнихпутевана12праваца,каои50-аккилометараулицауграду,свихпретходних годинајевластуградутврдиладајеовакомпанијаизузетноуспешнообављалапосаозимскеслужбе.Какојереалномаламогућностдавласт“повученогу”,Сомборцићеврлобрзо,коликоовезиме,иматиприликудасе личноувередалисуњиховакомуналнапредузећазаистаустањудапреузмуовајпосаоидалићеихтомањекоштатикаопорескеобвезнике. радови, дежурства, интервентност, ангажовањељудстваимеханизације нису били у складу са захтевима штабаслужбеилиграђана,збогкојих јеиуведеназимскаслужба.Какосвега овога није било, једини логичан закључак јесте да су Вас на овакав коракопределилинекидругимотиви и разлози - каже се у Шуковићевом

искључивоонимакојисуВасбирали - кажесеуотвореномписмуВеселина Шуковића, директора компаније “Сомборпутеви”а.д. која је иначе у већинском власништву Компаније “Војпут”, коју држава ангажујенапословимазимскеслужбенадрумовимаоддржавногзнаМ.Миљеновић чаја.

11

Идеја 7 – Бечеј 2012.

БЕЧЕЈ: Традиционална,7.по реду,Међународнаизложбапроналазача и иноватора по имену „Идеја7–Бечеј2012.“постављенајеугалерији„Круг“подкровом Градског позоришта Бечеј и свечаносеотвараданасу11сати, атраједонедељеуподне.Каои ранијих година, заслуга што Бечејци имају прилике да се упознају са неким од проналазака и иновација припада председнику бечејског Клуба стваралаца и иноватора Тибор Шипош, а партнери су Градско позориште Бечеј и овдашње Друштво интелектуалаца „Браћа Тан“ у чијем саставујеипоменутиКлуб. Очекујесенајмањетридесетак експонатаизсвихкрајеваСрбије, атрадиционалносудолазакнајавилиипроналазачиииноватори изсуседнеМађарске.Данасјеизложбаотворенадо17сати,сутра од9до17,апрекосутраод9до В.Ј. 12сати.

Ликовни конкурс за децу

БЕЧЕЈ: Ликовна секција „Дуга“усаставубечејскогМКД„ПетефиШандор“,поводомДечијенедеље,организујеликовниконкурсна тему„Бечеј,мојград“.Правоучешћаимајудецапредшколскогузраста, основци и средњошколци, а технику рада бирају сами учесници.Ликовнерадоветребадоставитинајкасниједо28.септембралично у просторије МКД „Петефи Шандор“, Улица Николе Тесле 38, раднимданомод8до13сати,поштом.Тринајбољарадаусвакојузраснојкатегоријибићенаграђена. Највећа награда учесницима конкурсабићеизложбаупростору новоизграђене реплике родне куће браће Тан. Наравно, када се овај објекат коначно заврши и пусти у функцију,аорганизаторатрактивне изложбе биће бечејско Друштво интелектуалаца„БраћаТан“. В.Ј.


12

petak21.septembar2012.

JU^EUSBPOK-u

Saslu{anbiv{i direktor„Galenike” Kako B92 saznaje, biv{i direktor „Galenike” Nenad Ogwenovi}, kadar SPS-a, saslu{an je ju~e u policiji, u Slu`bizaborbuprotivorganizovanogkriminala. Onjesaslu{anuvezisaslu~ajem„Galenika”isumwedaje uovojfarmaceutskojkompanijibilovelikihzloupotreba. Prema saznawima B92 specijalni tu`ilac nije ju~ saslu{aoOgwenovi}a,ve}}etou~initiunarednihdevetdo desetdana.Ogwenovi}jesamosaslu{anipreporu~enomuje danenapu{tazemqu. ^elniciqudiu„Galenici”suuglavnom~lanoviSPS-a.

CRnA HROnikA

dnevnik

UVI[EMSUDUUBEOGRADUJU^EIZRE^ENAPRESUDAMILANU@IVANOVI]U ZADOGA\AJEIZFEBRUARA2008.

Oslobo|enzapaqeweambasade, osu|enzapqa~ku Vi{isuduBeogradu oslobodio je ju~e Milana @ivanovi}a (24) opt u` bi za paq ew e Ambasade SAD u Beo- grad u 21. feb rua r a 2008. godine, posle mitinga„KosovojeSrbija”,zbognedostatkadokaza, ali ga je osudio na godinu dana zatvora zbogkra|eko`nejakne irukavicaslu`benika AmbasadeSAD. Sudija Milan Londrovi} je rekao, obrazla` u} i pres ud u, da nije bilo dokaza da je Milan @ivanovi} Ambasada SAD zapaqena februara 2008. @ivanovi}, sam ili u grupi,zapalioameri~kuamba- bija”do{aodozgradeambasade @ivanovi} je osu|en za krisadu i da ga zato sud osloba|a u kojoj je izbio po`ar i ukrao vi~nodelote{kakra|azakoje optu`bi. ko`nu jaknu i rukavica slu- je zapre}ena kazna od jedne do @ivanovi}, koji je student `benika Ambasade SAD Bra- osamgodinazatvora. tre}e godine Ekonomskog fa- nislava Luki}a. Sud je prili@ivanovi}, kao i Vi{e tukulteta, prema re~ima sudije, kom odmeravawa kazne imao u `ila{tvo u Beogradu, imaju kriv je {to je 21. februara viduda@ivanovi}nijeranije pravo da ulo`e `albu Apela2008.godine,zajednosvi{eNN osu|ivanidamujebilasmawecionom sudu na ovu presudu u lica, izme|u 18 sati i 20 sati, naura~unqivost,alinebitno, rokuod15dana,poprijemupiposle mitinga „Kosovo je Sr- naveojesudija. sanog otpravka presude. U Vi-

{em tu`ila{tvu u Beogradu Tanjugujere~enoda}esigurno ulo`iti `albu na ovu presudu uzakonskomroku. @ivanovi}ev branilac Bane Janez rekao je da je zadovoqan presudom,alida}esenaknadno konsultovati sa svojim brawenikomdali}ese`alitinaosu|uju}ideopresude. (Tanjug)

ISTRAGAOAFERIUAGROBANCI

Svedo~io ZvonimirNikezi} Vlasnikkonsultantskeku}e „CESMekon”ZvonimirNikezi} saslu{anjeju~ekaosvedok u istrazi za malverzacije u Agrobanci, re~eno je Tanjugu uTu`ila{tvuzaorganizovani krim in al. On je bio ~lan Upravnog odbora Agrobanke, ali je dao ostavku na tu funkciju nekoliko meseci pre izbijawa afere i pokretawa postupk a prot iv osumw i~ en ih po~etkomavgustaovegodine. Nikezi} demantuje ta~nost navodne sadr`ine svog svedo~ewa, koje su pojedini mediji objavili, ali nije hteo da iznosidetaqe.

„S obzirom da je moj iskaz slu`benatajna,nisamumogu}nostidabilo{tadaqekomentari{em”, naveo je Nikezi} u izjavidostavqenojTanjugu. U okvir u ist rag e u ovom slu~aju, po~etkom avgusta je uhap{ en biv{ i preds edn ik Izvr{nog odbora Agrobanke Du{anAntoni},advenedeqe kas nij e Rad os lav Sek ul i}, vlasnik „Habitfarma” i wihovi saradnici. Oni se sumwi~ e da su malv erz ac ij am a, odnosnoodobravawemkredita bez pokri}a o{tetili Agrobankuzanekolikostotinamilionaevra.

NAGRANI^NOMPRELAZUHORGO[ – RESKE

Zapleweno120kila marihuane Prilikomgrani~nekontrolejednogkamionanaulaskuuMa|arskuizSrbijekodgrani~nogprelazaHorgo{-Reskema|arskicarinicisuotkrili121kilogrammarihuaneuvrednostiod250milionaforinti,{tojevi{eod880.000evra. Kakojepreneoportal“Vojvodinadanas”,de`urnislu`benicisu unedequuno}nimsatimauo~ilidajevoza~praznogkamionamakedonskihregistarskihtablicaveomanervozan,pasuseodlu~iliza pregledkamionarentgenskimaparatom.Natajna~insuudaskama zaciraduotkrilimaterijurazli~itegustine,auo~ilisutako|e dasunekeoddasakanoveistolarskiprofesionalnoobra|ene.U sumwivim daskama na{li su 289 paketa marihuane, ukupne te`ine 121kilogam. Protiv voza~a kamiona, makedonskog dr`avqanina, pokrenut je krivi~nipostupak,prenosiportal“Vojvodinadanas”. (Tanjug)

ODLUKOMAPELACIONOGSUDAUNOVOMSADU

Direktor„Jugoremedije” pu{tenizpritvora Direktor zrewaninske Fabrike lekova “Jugoremedija” Zdravko Deuri} (49) i direktor ic a predu z e} a “Luks ol farmacija” i “Penfarm” Milana Z. (28) pu{teni su ju~e, odlukom Apelacionog suda u Nov om Sad u, iz prit vor a Okru`nog zatvora u Zrewaninu u kome se nalaze od po~etka avgusta, izjavio je za “Dnevnik” advokat Vladimir Horovic. Wih dvoje, kao i finansijska direktorica “Jugoremedije”AnkicaM. (48)iovla{}eni sudski ve{tak Stevan G. (47),sviizZrewanina,sumwi~esedasupo~inilikrivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`ajaio{tetili“Jugoremediju”zaoko600.000evra. Wih~etvorojeuhap{eno1. avgustauakcijikojusuizveli prip adn ic i MUP-a Srb ij e, Uprave kriminalisti~ke policije i Policijske uprave Zrewanin. Posle saslu{awa pred istra`nim sudijom Vi{egsuda,Deuri}uiMilaniZ. odr e| en je prit vor, dok su ostal ih dvoj e osumw i~ en ih pu{tenidasebranesaslobode.Istra`nisudijajekasnije don eo odl uk u o prod u` ew u

pritvora Zdravku Deuri}u i Milani Z., na {ta je odbrana ulo`ila`albu. Odmah posle ju~era{we odluke Apelacionog suda, u popodnevnimsatima,dvojeosum-

zali da ne postoji ni jedan pravirazlogdawihovklijent nebudepu{tenizpritvora. -Ukazalismodajedaqezadr`avawe neosnovano, jer su prestali svi razlozi zbog ko-

Zdravko Deuri}

wi~ en ih iza{ lo je iz pritvorskejedinice. Novosadski advokat Vladimir Hor ov ic obj a{ wav a za na{ list da je Apelacioni suduNovomSaduuva`io`albu bran il ac a na re{ ew e o produ`ewupritvoraod5.septembra, jer su i tada jasno ka-

jih je Deuri}u pritvor odre|en a potom i produ`en. Jo{ 5. septembra istra`ni sudija Vi{egsudauZrewaninuispitao je deset predlo`enih svedoka, ~ime su i razlozi za daqim zadr`avawem Deuri}a u pritvoru prestali da postoje. Drugim re~ima, tada je pri-

tvor po zak on u mor ao bit i ukinut,alisudijaDu{icaVujin nijeuva`ila`albubranilaca, ve} je donela odluku o produ`ewu pritvora koju je sada Apelacioni sud u Novom Saduponi{tioidoneore{eweopu{tawuDeuri}aizpritvora-objasniojeHorovic. Branilac Zdravka Deuri}a, zrewaninski advokat Vi}entijeDarijevi},izjaviojeju~e za“Dnevnik”dasesveono{to je odbrana tvrdila tokom dosada{wegpostupkaispostavilota~nimada}etokomdaqeg postupka biti ispitani svi argumentikoji}e,kakotvrdi, neg ir at i nav od e pol ic ij e i tu`ila{tva. Direktor“Jugoremedije”ju~enijebiodostupanzakomentar.Ali,podsetimo,onjeina sas lu{ aw u kod pol ic ijs kih inspektoraitokomizno{ewa odbranepredistra`nimsudijomodbaciosvenavodeizkrivi~ne prijave, tvrde}i da je proces protiv wega politi~ki motivisan od strane donedavnovladaju}egre`imakako bi se skrenula pa`wa sa nezakon it o sprov ed en e priv atizacije “Jugoremedije” 2002. godine. Q.M.-@.B.

NACARINSKOMTERMINALUUKRAQEVU

Otkrivenapetorica emigranata Carinicinaterminalu car ins ke isp os tav e Kraq ev o spre~ il i su poku{aj petorice ilegaln ih emig ran at a da pre|u dr`avnu granicu, saop{tila je ju~e Upravacarina. Re~jeopetoricidvadesetogodi{wakakojisu rekli da su dr`avqani Avganistana,navodiseu saop{tewuidodajedasu oni verovatno iz AvganistanaprekoIranado{liuTursku,gdesunajverovatnije iskoristili vreme dok je voza~ obavqao carinske formalnosti da se uvuku u kamion pre plombirawatovara. „Kamion makedonskih registarskih oznaka, koji je ju~e prevozio~eli~ne{ipkeizTurske za uvoznika u Kraqevu, na{aosenacarinskomterminalu gde je trebalo izvr{iti redovan pregled robe. Voza~u je nalo`eno da otvori tovarni deo

kamionaukomesucarinicipored o~ekivane robe zatekli i pet neidentifikovanih osoba”, navodiCarina. Carinici su o svemu odmah obavestiliPolicijskuupravuu Kraqevu, obezbe|en je nadzor nad kamionom do dolaska policije,nakon~egasuimotkriveni ilegalni emigranti predati u daqunadle`nost. (Tanjug)

PROCESUBEOGRADUZAUBISTVOVLASNIKAHRVATSKOG„NACIONALA”

IPukani}evosvedo~ewe izBarijakaodokaz Specilani sud u Beogradu najaviojeju~eda}erazmatrati svedo~ewe ubijenog hrvatskognovinaraivlasnika„Nacionala” Ive Pukani}a koje je dao 2002. italijanskom tu`ila{tvuzaborbuprotivmafije iz Barija, u okviru istrage koja se vodila povodom {verca cigareta u Italiji i CrnojGori. Sudija Vladimir Vu~ini} rekaoje,nasu|ewuzaubistvo Pukani}a i wegovog saradnikaNikeFrani}a,dajeitalijansko tu`ila{tvo za borbu protiv mafije iz Barija poslalosudusvedo~ewePukani}a otkucano na 60 strana i da jeutokuprevo|ewe.Me|utim, u sved o~ ew u ned os taj e pet stranica, (na razli~itim mestim a u spis u - nis u jedn a do druge), naveo je sudija Vu~ini}.

Pred beogradskim sudom za ubistvoPukani}asudiseSretenu Joci}u, zvanom Joca Amsterd am u opt u` nic i ozna~enom kao organizator ubistva, @eqk u Mil ov an ov i} u, kaoneposrednomizvr{iocui Mil enk u Kuz man ov i} u, kao pomaga~u. Prema srpskoj optu`nici, motiv ubistva Pukani}a je to {tojeumedijimauHrvatskoji Srbijiiznosiosaznawaodelovawu vi{e kriminalnih grupa na podru~ju Srbije i zemaqa u okru`ewu. Pukani} je, navodi optu`nica, pisao o poslovawu duvanske mafije a biv{eg crnogorskogpremijeraMila\ukanovi}a isrpskogbiznismena StankaSuboti}a pomiwaokao najve}eorganizatore. Optu`nica srpskog Tu`ila{tva za organizovani kriminalteretiJoci}adajeorgani-

Ivo Pukani}

zovaokriminalnugrupukojaje izvr{ila ubistvo Pukani}a i Frawi}a, 23. oktobra 2008. godine, nakon {to je sa „za sada neidentifikovanim licem” postigao dogovor da za 1,5 mi-

lion evra ubije vlasnikahrvatskog„Nacionala”. Tu`ila{tvo navodi da su, pored Joci}a, pripadnici kriminalne grupe bili Milovanovi}iKuzmanovi}. Joci} je uhap{en 27.aprila2009.uBeogradu, od kada je u pritvoru Okru`nog zatvorauBeogradu. @eqk o Mil ov anovi}jeuHrvatskoj pravosna`no osu|en na40godinazatvora kao neposredni izvr{ilacubistva Osim Mil ov an ov i} am, u @upnijskom sudu u Zagrebu, kao hrv ats ki deo Joc i} ev e grupeosu|enasujo{petorica optu`enih, na ukupno 110 godinazatvora. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

petak21.septembar2012.

13

NAGODBA BRATA BOSIQKE MLADI] S TU@ILA[TVOM

Priznaoskrivawe RatkaMladi}a

Ro|eni brat Bosiqke Mladi}, Miroslav Jegdi}, priznao je da je nekoliko meseci tokom 2006. skrivao ha{kog optu`enika Ratka Mladi}a, u zamenu za zatvorsku kaznu od {est meseci uslovno na dve godine. Jegdi} je zakqu~io sporazum o priznawu krivice s Tu`ila{tvom za ratne zlo~ine, re~eno je danas Tanjugu u tom tu`ila{tvu. Prema sporazumu koji je potvrdio sud, Jegdi} je priznao da je svog zeta, koji je bio u vi{egodi{wem bekstvu, skrivao u periodu od februara do prve polovine 2006. u Velikoj Mo{tanici. Vi{i sud u Beogradu je sredinom pro{log meseca pravosna`no osudio Branislava Mladi-

}a iz Lazareva, kod Zrewanina, brata od strica Ratka Mladi}a, na godinu dana zatvora uslovno na tri godine, na osnovu sporazuma o priznawu krivice koji je Tu`ilastvo za ratne zlo~ine s Mladi}em sklopilo po~etkom avgusta. Zamenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari} je tada rekao da je Branislav Mladi}, prema sporazumu o priznawu krivice, u zamenu za uslovnu kaznu zatvora priznao da je skrivao ha{kog optu`enika Ratka Mladi}a do hap{enja, u svojoj ku}i u selu Lazarevo. Mladi} je uhap{en 26. maja 2011. u Lazarevu, a nekoliko dana kasnije izru~en je ha{kom tribunalu. E. D.

U BEOGRADSKOM NASEQU MIRIJEVO

Radnikpoginuo nagradili{tu

Na gradili{tu u Mirijevu u Ulici Matice Srpske 71, ju~e je poginuo radnik C. C. P (59), saop{teno je iz kabineta ministra rada, zapo{qavawa i socijalne politike. C. C. P. je radio kao armira~ kod poslodavca SZR „Nibo gradwa”, sa sedi{tem u Loznici, selo Brezjak. „Do smrtne povrede na radu do{lo je dok je zaposleni obavqao poslove armira~a na drugom spratu stambenog objekta na gradili{tu. U trenutku dok je

pritezao oplatu, odnosno obavqao betona`u stubova, pao je s platforme drugog nivoa objekta, s visine od oko 6,5 metara”, navodi se u saop{tewu. Iz kabineta ministra rada jo{ navode da je inspektor rada, koji je obavio uvi|aj, izrekao usmenu zabranu rada na gradili{tu u Ulici Matice Srpske 71 i dodaju da }e u skladu s utvr|enim ~iwenicama inspekcijskog nadzora biti preduzete ostale mere u skladu sa zakonom. (Tanjug)

DVE @ENE I MU[KARAC UHAP[ENI U BEOGRADU

Vrbovawezaprostituciju uAustriji? Policija je li{ila slobode Sr|ana P. (1979), Marijanu S. (1988) i MilijanuS. (1968) zbog postojawa sumwe da su izvr{ili krivi~no delo trgovina qudima, saop{tio je ju~e MUP Srbije. Sumwa se da je ova grupa od maja do septembra 2012. godine, na podru~ju Beograda, vrbovala vi{e `enskih lica radi seksualne eksploatacije u Austriji kroz agencijsku prostituciju. Navedenim licima odre|eno je policijsko zadr`avawe i

uz krivi~nu prijavu bi}e predati de`urnom istra`nom sudiji Vi{eg suda u Beogradu. Hap {e we su iz vr {i li pri pad ni ci Upra ve kri mi na li sti~ ke po li ci je Slu `be za bor bu pro tiv or ga ni zo va nog kri mi na la, u sa rad wi s Vi {im tu `i la {tvom u Be o gra du, a pri li kom iz vr {e wa kri vi~ nog de la iden ti fi ko va no je vi {e `r ta va tr go vi ne qu di ma, na vo di se u sa op {te wu. (Tanjug)

SU\EWE U NOVOM SADU ZA POKU[AJ UBISTVA U VRBASU

Svedok:Le`aoje savukrvi - Kada smo obave{teni iz policije te no}i, u stanu bez struje, odnosno svetla, u vi{espratnici u Vrbasu zatekli smo mladi}a s veoma te{kim povredama. Le`ao je na krevetu potpuno go. Bio je u {oku, imao je povrede glave, grudnog ko{a, gorwih i dowih ekstremiteta, vidqivi prelom na ruci ili nozi. Jako te{ko smo kontaktirali, mrmqao je ne{to, a stekao sam utisak da je imao odbojan stav prema tome da nam ne{to ka`e - izjavio je ju~e na glavnom preresu povodom poku{aja te{kog ubistva, svedok, doktor Hitne pomo}i u Vrbasu. Prema wegovim re~ima, mladi} je krvario iz glave i ruke, a tragovi krvi bili su vidqivi na podu, krevetu i zidu na koji je bila naslowena motka. Ka`e da trojicu optu`enih, koji su ju~e bili na klupi, nije tada video u stanu. Bio je samo povre|eni i policajci koji su osvetqavali lampama prostor da bi se nastradalom ukazala pomo}. Svedok policajac ju~e je izjavio da je NN osoba prijavila da ~uje zapomagawe, uz krike, s vrha zgrade. - Patrola je odmah iza{la na lice mesta i zatekla u stanu tri lica koja su rekla da je sve u redu, ali na ulaznim vratima nisu pomenuli da je unutra u stanu jo{ jedna osoba - izjavio je ovaj svedok. - Kolega iz patrole je ipak ugledao obrise jo{ jednog lica i kad su u{li, videli su da sav u krvi

~u~i u }o{ku mladi}. Odmah je pozvana Hitna pomo}, a trojica osumwi~enih su zadra`ana. Prema navodime optu`nice, Vrba{ani BrankoRa|enovi} zvani Ro}ko (1980), EdvardBraunZeba (1974) i QiqanSavi}evi}Qika{(1983) su u no}i izme|u 24. i 25. septembra pro{le godine u Vrbasu u bloku Save Kova~evi}a 1 na tre}em spratu poku{ali da li{e `ivota na svirep na~in sugra|anina A.M.kojeg su doveli u navedeni stan, gde je na zidu ispisana poruka „Druknuo si me p...u po~ni da se moli{ bogu slomi}u ti glavu, ki~mu obe ruke i nogu”. Potom su mu u mraku fizi~kom snagom i bejzbol palicom, dok se nalazio na krevetu bez ode}e, zadali vi{e udaraca u glavu i telo (u predelu gde se nalaze vitalni organi) i na taj na~in mu nanoslili bolove visokog intenziteta. U nameri da izvr{e pomenuto krivi~no delo spre~io ih je dolazak policije. Stalni sudski ve{tak je u pisanom nalazu i mi{qewu, pre ovog ro~i{ta, objasnio da je o{te}eni A. M. zadobio i o{te}ewe mo`danih puteva bele mase velikog i malog mozga, te da ukoliko su ova o{te}ewa velika za posledicu daju i smrt same nervne }elije i da je u ovom slu~aju nesumwivo do{lo do izumirawa nervnih }elija mozga. Nastavak su|ewa pred ve}em kojim predsedava sudija Zora Jamu{akovzakazan je za 23. novembar. M. Vuja~i}

AKCIJA NOVOSADSKE KRIMINALISTI^KE POLICIJE

Uhap{enatrojicaBawalu~ana osumwi~enazaiznudu50.000evra Pripadnici krimanilisti~ke policije uhapisili su ju~e u Novom Sadu trojicu Bawalu~ana osumwi~ena za poku{aj iznude 50.000 evra od jednog me{tanina koji se bavi prodajom novih vozila. Kako je „Dnevniku” ju~e izjavio {esf Odseka kriminalisti~ke policije Sa{a Barjaktarovi}, prvo li{ewe slobode odigralo se oko 11 sati u jednom kafi}u na Bulevaru oslobo|ewa. Tom priliko uhap{eni su Zoran@.(46) i SvetislavS.(45), koji su preuzeli kovertu s novcem, saznaje „Dnevnik” nezvani~no.

Dva sata kasnije, u strogom centru grada, u spektakularnoj akciji koja je privukla pa`wu mnogobrajnih prolaznika kod hotela „Putnik„ u Ulici Ilije Ogwanovi}a slobode je li{en i AleksandarV.(36), koji je do{ao na ovu lokaciju u svom xipu „mercedes„, kako prepostavqaju u policiji, u nadi da }e od svojih kompawona preuzeti kovertu. Me|utim, umesto wih, do~ekali su ga inspektori, koji su ga oborili na tlo i stavili mu lisice. Ova iznuda je po jednoj veziji trebala da bude i na {tetu advokata ~ije usluge koristi biznismen na meti kriminalaca. Navod-

no, na kancelariju ovog advokata kod keja je 3. septembra, oko jedan sat posle pono}i, ba~en molotovqev kotel, {to je shva}eno kao poruka upozorewa i pretwa. Prema nezvani~nim saznawima, Aleksandru V. se, tako|e, pripisuje da je prilikom poziva telefonom `rtvi spomiwao da radi i kao pripadnik li~nog obezbe|ewa premijera i ministra policje IviceDa~i}a. Navodno, novac je potra`ivan na ime nera{~i{}enih dugova. Vi{e detaqa o akciji o~ekujemo danas iz policije. M. V.

ZAVR[ENA ISTRAGA O NESRE]I U NOVOSADSKOM NO]NOM KLUBU

Optu`nicazatragedijuu „Kontrastu”do1.oktobra? Pred Vi{im sudom u Novom Sadu zavr{en je istra`ni postupak povodom po`ara koji je u no}nom baru “Kontrast” 1. aprila ove godine odneo {est mladih `ivota. Portparolka ovog suda, sudija Svetlana Tomi}–Joki} izjavila je tim povodom da }e danas ~itav spis biti dostavqen Vi{em javnom tu`iocu u Novom Sadu na daqe postupawe. Istraga je sprovedena protiv vlasnika objekta u kom se nalazi no}ni klub, Alojza G., zakupaca “Kontrasta” Slavi{e S. i Dejana R. i elektri~ara koji je bio anga`ovan na odr`avawu tog kluba Miroslava P.. Oni su osumwi~eni za krivi~no delo te{ko delo protiv op{te sigurnosti, u vezi krivi~nog dela izazivawa op{te opasnosti iz ~lana 278. stav 3 u vezi stava 2 i 1 Krivi~nog zakonika. Svi osumwi~eni se nalazi u pritvoru Okru`nom za-

tvo ru u No vom Sadu, koji im je odre|en odmah na po~etku istrage. Prema re~ima sudije Tomi}-Joki}, {estomese~ni pritvor okrivqe ni ma is ti ~e 1. oktobra, do kada se o~ekuje da Vi {e jav no tu `ila{tvo u Novom Sadu donese odluku o podizawu op tu `ni ce protiv okrivqenih. U dosada{wem to ku po stup ka, ka ko se na vo di, pri ku pqe na je obimna tehni~ka dokumentacija u vezi s radom lokala, kao i dokumentacija u ve zi s pret hod no obav qnim pro tiv po `ar nim pre gle di ma

kao i radom gra|evinske inspekcije. “Pored zakonskih zastupnika `rtava i wihovih punomo}-

ni ka, sa slu {a ni su i dru gi o{te}eni kao i stotinak svedo ka ko ji ima ju sa zna wa o uslovima u kojima je radio lokal, o izvr{enim inspekcijskim kontrolama, a tako|e i svedoci koji imaju neposredna saznawa o po`aru od 1. aprila”, navedeno je u saop{tewu. Napomenuto je da je slo`eno kom bi no va no gra |e vin skoelektro i protivpo`arno ve{ta~ewe povereno Institutu za preventivu, za{titu na radu, protivpo`arnu za{titu i razvoj DOO „Novi Sad„. Gra|evinsko-elektro i protivpo`arno ve{ta~ewe je okon~ano u avgustu, a pored toga odre|eno je i sudsko- medicinsko i psihijatrijsko ve{ta~ewe, a u~esnici u postupku su, kako se navodi, imali prilike da ve{tacima postave odre|ena pitawa ili iznesu svoje primedbe. E. D.

KRIVI^ARI O NOVOJ PRAKSI U PRAVOSU\U

Beznaru~enihhap{ewa Srbija se sprema za novu reformu krivi~nog i procesnog zakonodavstva. Osnovane su i posebne radne grupe za izmenu vi{e od deset zakona, a namera je da se isprave anomalije stvorene reformom pravosu|a posledwih godina. Na seminaru krivi~ara na Zlatiboru bilo je re~i o izmenama krivi~nog zakonodavstva. Odlagawe primene i preispitivawe odredbi Zakonika o krivi~nom postupku bilo je, kako se ~ulo ju~e na Zlatiboru, deo koalicionog sporazuma za sastav Vlade Srbije. Zato je Ministarstvo pravde osnovalo radnu grupu za izmenu ZKP-a, na ~ijem ~elu je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsednik Udru`ewa pravnika Srbije dr Milan[kuli}. Osnovna zamerka na tekst ZKP-a je eliminisawe na~ela istine u krivi~nom postupku. Zbog pasivne uloge suda u izvo|ewu dokaza na glavnom pretresu i nemogu}nosti da tu`ila~ka istraga za`ivi u sada{wim uslovima, ZKP ne}e mo}i da se primewuje od 15. januara 2013. godine, kako je bilo predvi|eno. Sada se primewuje samo u postupcima protiv okrivqenih za ogranizovani kriminal i ratne zlo~ine. Pravni savetnik u Ministarstvu pravde pri Ambasadi SAD u

Beogradu DejvidLevis, koji je u~estvovao u izradi ZKP-a, o~ekivao je ove jeseni ne nove izmene, ve} implementaciju zakonskih odredbi, pre svega onih koje se odnose na tu`ila~ku istragu i glavni pretres na kome je izvo|ewe dokaza prepu{teno strankama. O potezima Ministarstva pravde i dr`avne uprave na seminaru krivi~ara na Zlatiboru govorio je dr`avni sekretar dr Danilo Nikoli}. On je rekao da }e mnogi ma-

sudova ogromni. Nije opravdano da sudije i zaposleni svakog dana putuju po 30 kilometara iz jednog u drugo mesto, dok sudske zgrade zvrje prazne – rekao je Nikoli}, nekada{wi predsednik Okru`nog suda u Ni{u i jedan od neizabranih u op{tem izboru sudija 2009. godine. Nikoli} je najavio i novu praksu Ministarstva pravde obe}av{i da ne}e biti naru~enih hap{ewa i komentarisawa sudskih odluka.

Samo jedan apelacioni sud? Dr`avni sekretar Ministarstva pravde dr Danilo Nikoli} najavio je da }e Vi{i sud u Beogradu biti podeqen na dva suda, jer je te{ko upravqati sudom u kome radi 120 sudija, a pritom pokriva ogromnu teritoriju, na kojoj je vi{e od milion stanovnika. - Sa ~etiri apelaciona suda ne mo`e se uspostaviti jedinstvena sudska praksa. Zato se sada razmi{qa o jednom apelacionom sudu, ~ije }e sedi{te i slu`ba sudske prakse biti u Beogradu, a odeqewa u Novom Sadu, Kragujevcu i Ni{u – rekao je Danilo Nikoli}. wi gradovi ponovo imati sudove i da se ukida, kako je nazvao, tranzitni turizam u pravosu|u. - Promewena sudska mre`a vi{e }e li~iti na staru, nego na novu. Dugovi Ministarstva pravde mere se milijardama, jer su tro{kovi putovawa zbog ukinutih

- Po{tova}emo pretpostavku nevinosti. Dr`ava ne sme da dozvoli da qudi budu neosnovano u pritvoru. Imamo 32.000 dana pritvora za qude koji su kasnije oslobo|eni optu`be – naveo je Nikoli}. Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu dr Branislav Risti-

vojevi} podsetio je da se krivi~no zakonodavstvo olako mewa i da zakonodavac stvara norme pod~iwavaju}i ih politi~kim potrebama i zahtevima populisti~ke kriminalne politike, bez obzira na dugoro~ne {tetne posledice po krivi~no pravo. Podsetio je da su iz skup{tinske procedure ve} povu~ene izmene Krivi~nog zakonika i da se rade nove. Istovremeno, jo{ uvek je aktuelan takozvani Marijin zakon, odnosno predlog zakona pomalo rogobatnog naziva - Zakon o posebnim merama za spre~avawe vr{ewa krivi~nih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima. - Ne mogu se zakoni mewati na osnovu de{avawa na dnevnom nivou. Krivi~no pravo, umesto da bude mehanizam kriminalne politike, postaje instrument dr`avne politike. Tako je, na primer, zbog nereda na stadionima mewan Krivi~ni zakonik – rekao je Ristivojevi}. Savetovawe krivi~ara na Zlatiboru, kome pristustvuje oko 300 sudija, tu`ilaca, advokata i profesora, nastavqa se diskusijom o izmenama Zakonika o krivi~nom postupku. V. Savi}


14

SPORT

petak21.septembar2012.

dnevnik

VOJVODINASUTRA(16.30)IGRASOFKBEOGRADNAKARABURMI

Lo{irezultati romanti~arane smejuzavarati jedno sa Spartak Zlatibor vodom, na za~equ tabele Jelen Superlige. Nema sumwe da }e promena na klupi motivisati plavo-bele s Karaburme da poku{aju da se pokrenu, {to }e umnogome ote`ati zadatak Novosa|ana, kojima Omladinski stadion ionako ba{ ne le`i u posledwih nekoliko sezona. - ^eka nas sutra veoma ozbiqan rival - priznao je i trener Vojvodine Neboj{a Vigwevi}. ^uo sam da nam tradicija u posledwih nekoliko sezona nije saveznik u duelima s OFK Beogradom, ali tradicije su tu da bi

Foto:F.Baki}

Pred fudbalerima Vojvodine nalaze se velika isku{ewa u naredne dve nedeqe. U prvenstvu Novosa|ani sutra gostuju OFK Beogradu na Karaburmi, pa im u goste dolazi prvak Partizan, a onda igraju sa Slobodom u U`icu. Uz to, pred wima je u narednu sredu (26. septembra) i utakmica Kupa Srbije, u kojoj }e, na stadionu „Kara|or|e”, igrati s neugodnim novajlijom u eliti, ekipom Doweg Srema. Prvi ispit za tim trenera Neboj{e Vigwevi}a bi}e duel s

Poletanovi}pauziradvenedeqe Marko Poletanovi}, vezni igra~ Vojvodine, napustio je utakmicu s Jagodinom ve} u 7. minutu i oti{ao ka klupi vidnu hramqu}i. Tokom proteklih dana mladi reprezentativac Srbije bio je na magnetnoj rezonanci kako bi se utvrdio stepen wegove povrede kolena, a o rezultatima snimka dr Borko Vukosav je rekao: - Re~ je o blagoj povredi meniskusa i unutra{weg ligamenta, tako da }emo nastaviti s konzervativnim na~inom terapije. O~ekujem da }e pauza za Marka Poletanovi}a trajati oko dve sedmice. Kakvo je zdravstveno stawe ostalih protimaca Novosa|ana? - Jedino Almami Moreira ima lak{u povredu zadwe lo`e, ali o~ekujem da }e biti u konkurenciji za ekipu - objasnio je dr Vukosav. romati~arima, koji su dobili novog trenera po{to je Zoran Milinkovi} nasledio na klupi Stevicu Kuzmanovskog. OFK Beograd je u prvih pet kola osvojio samo bod i nalazi se, za-

se ru{ile i nadam se da }emo sutra to i da uradimo. Uzdam se u kvalitet igra~a i ekipe koju imam. Dosta smo radili tokom protekle nedeqe i dobro smo se pripremili za utakmicu.

Beogra|ani su promenili trenera, da li vas i ta ~iwenica tera na oprez? - OFK Beograd ima spoj mladih i iskusnih igra~a, veoma kvalitetnu ekipu i smena na klupi usledila je upravo zbog

OFKba{ neprija Novosa|anima U posledwih nekoliko sezona Vojvodina nije imala puno uspeha u duelima s OFK Beogradom koji su igrani na Karaburmi. U pro{lom prvenstvu Novosa|ani su pora`eni (0:1), a isto se dogodilo i pre dve sezone kada je crveno-bele s klupe predvodio upravo novi trener Beogra|ana Zoran Milinkovi} i kada su tako|e romanti~ari slavili s 1:0. U sezoni 2009/2010 rezultat u duelu ova dva rivala na Omladinskom stadionu bio je 2:2, a godinu dana ranije doma}in je slavio s 2:1. U sezoni 2007/2008 OFK Beograd je pobedio Vojvodinu s 2:0, a posledu pobedu gosti su ostvarili u sezoni 2006/2007, kada je rezultat bio 1:0 za Novosa|ane. toga {to rezultati ovog tima nisu pratili taj kvalitet. Sigurno je da }e ta promena doneti pozitivan pomak kod na{eg rivala, jer }e igra~i `eleti da se nametnu novom stru~waku, kolegi Milinkovi}u. Romanti~ari imaju svoj plan, a mi imamo na{e planove i verujem da }emo ih ispuniti. U svakom slu~aju, nikako ne sme da nas zavara lo{ start Beogra|ana u novom prvenstvu i wihov trenutni plasman na tabeli. Ho}e li biti nekih promena u sastavu Vojvodine u odnosu na ekipu koja je ostvarila samo remi u utakmici s Jagodinom? - Mo`da }e biti nekih malih izmena, ali jo{ uvek nisam doneo odluku po tom pitawu. Sigurno je jedino da ne}e u konkurenciji za ekipu biti Marko Poletanovi} koji se povredio, ali tu je re~ o prinudnoj promeni. Mo`ete li barem da ka`ete u kojoj liniji tima su promene mogu}e? - Ako bih vam to rekao, lako bi ste mogli da donesete zakqu~ak o ~emu se radi i o ~emu razmi{qam. Ka`em, jo{ nisam doneo definitivnu odluku, pa ostavimo ovo pitawe za sada bez odgovora - zakqu~io je Neboj{a Vigwevi}. A.Predojevi}

KATALONSKIMEDIJI

Ma`i}odli~an Me~ izme|u Barselone i Spartaka iz Moskve osta}e upam}en po tome {to je Mesi jo{ jednom blistao preokrenuv{i rezultat u korist Barse, ali i zbog debija srpskog sudije Milorada Ma`i}a u Ligi {ampiona. Srbija je nakon 13 godina i Miroslava Radomana imala arbitra u najpresti`nijem evropskom takmi~ewu. No vi na ri ka ta lonskog lista Sport sma tra ju da je Ma `i} odli~no odradio svoj posao. „Ma`i} je generalno odradio veoma dobar posao, iako je mo`da mogao stro`ije da kazni startove Rusa”, napisali su.

Na drugoj strani ruski mediji tvrde da je Ma`i} malo „vukao” na stranu Barselone, ali su i oni generalno bili zadovoqni su|ewem.

KUQANIZBUWENI

Kakodaznamo konavijazaZvezdu U Hajduku su malo re}i zbuweni posle odluke Disciplinske komisije FSS da navija~ima Crvene zvezde zabrani organizovan ulazak na utakmicu Hajduk - Crvena zvezda. - Nije mi najjasnije {ta je moj posao sada - iskreno, na po~etku telefonskog razgovora ka`e komesar za bezbednost kulskog Hajduka Milan Sredanovi}, uz konstataciju da je zbog divqawa protivni~kih navija~a vru} krompir ba~en u ruke wegovog tima. Uistinu, ukoliko nadle`ni procene da se u subotu od 14.30 u Kuli okupio zna~ajan broj navija~a sa obele`jima Crvene zvezde - posledice }e snositi Hajduk. Jer, Crvena zvezda ni ranije, a ni ove subote re~eno nam je u Qutice Bogdana, ne}e organizovano voditi navija~e na gostovawe u Superligi, odnosno ne}e iznajmqivati autobuse za wih. Zvezda ne}e ni otkupqivati ulaznice, sve i da ih Hajduk ponudi, a do sada nije. Dakle, sve je na Kuqanima. Ako Delije automobilima, motociklima, vozovima, autobusima, kombijima, biciklom, trotinetom ili pe{ke stignu u Kulu, tada }e za sprovo|ewe disciplinske mere protiv FK Crvena zvezda biti najvi{e odgovoran FK Hajduk.

Transfer Badeqa podistragom Prelazak nekada{weg kapitena zagreba~kog Dinama Milana Badeqa u Hamburger SV ponovo je pod istragom FIFA. Nema~ka fudbalska zajednica prijavila je fudbalskom Savezu nepravilnost u transferu hrvatskog reprezentativca, a Savez je slu~aj prosledio FIFA. Sporan je potez sportskog direktora Franka Arnesena koji je platio proviziju transfera agentima koji nisu imali licencu. Podsetimo, sumwe u neregularnost ovog transfera istra`ivali su i ~elnici Hamburgera SV, me|utim nisu prona{li nikakve nepravilnosti.

- Imam spreman sever, poja~an od ranije, dobro obezbe|en, za navija~e Zvezde. Razumem da verovatno ne}emo smeti da ih pustimo, ako do|u sa obele`jima, ali {ta da radim ako do|u bez ijednog obele`ja kluba? Do|u qudi, kupe kartu, u|u i navijaju za Zvezdu... Ko to da im zabrani i kako da budemo krivi? - pita Sredanovi} i nadovezuje se: - Ni ja, ni Zvezda nismo ni do sada organizvali dolazak Delija u Kulu. Oni do|u sami. Ako kupe karte, ne vidim ko mo`e da zabrani da u|u. Sutra u 13 ~asova je sastanak sa `andarmerijom i komesarom za bezbednost Crvene zvezde, pa }u videti, postavi}u neka pitawa, mo`da }u tada znati vi{e da vam ka`em. Done}emo neki zajedni~ki zakqu~ak. Do tada, blokirali smo pu{tawe ulaznica u prodaju - otkriva Sredanovi}. Najve}i deo protivnika Crvene zvezde u Superligi slao je svoje qude u Qutice Bogdana da na blagajnama u Beogradu prodaju karte namewene Delijama iz vi{e razloga, a jedan od wih je i da bi se izbegla gu`va i nervoza na stadionu u gradu u kojem se odigrava utakmica i to neposredno pred wen po~etak. Tako je bilo i pro{log vikenda, kada su predstavnici Radni~kog iz

Kragujevca prodavali ulaznice na Marakani. To je trebalo da bude slu~aj i pred put u Kulu, ali o~igledno ne}e biti tako Kako }e Hajduk dopremiti ulaznice svojim navija~ima, a da do wih ne stignu Delije? - Ne znam, ka`em vam da }u pitati. Moje mi{qewe je da }e blagajne u Kuli biti otvorene tek u subotu ujutru, ne{to pre utakmice koja po~iwe u 14.30. E sad, da li }e to spre~iti Delije da krenu ka na{em gradu - ne znam . isti~e Sredanovi}. Navija~ima Crvene zvezde zabrawen je ulazak na gostuju}e stadione dok ne bude zasedala Disciplinska komisija FSS i razmatrala sve detaqe vezane za incident u Kragujevcu, kada je bilo fizi~kog sukoba navija~a i ispred, ali i na stadionu „^ika Da~a”. Prvi ~ovek Disciplinske komisije FSS Slobodan Pajovi} obrazlo`io je da je ova mera novitet u srpskom fudbalu, da nije postojala u nekim prethodnim pravilnicima, ali i da se primewuje u svim evropskim federacijama, pa i UEFA. Uostalom, FSS je bio ka`wen na ovaj na~in zbog „Slu~aja \enova”. Da li je to primenqivo i na srpskim terenima, vide}emo u subotu.

Zvezdabezpublike uOmladinskojligi Epilog incidenata na derbiju Omladinske lige Crvena zvezda Vojvodina je da }e beogradski crveno-beli tri me~a igrati bez publike. Gotovo da smo se ve} navikli na to da u svakom kolu na jednom me~u Jelen Superlige poneki stadion zvrji prazan, zbog kazne odre|enom klubu. A ta „moda” prenela se sa Superlige i u Omladinsku ligu Srbije! Disicplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odredila je da omladinci Crvene zvezde naredna tri me~a kao doma}ini igraju bez gledalaca. To je kazna koja je izre~ena Zvezdi za „slabu organizaciju derbija”, posle skandala, koji se dogodio krajem avgusta, kada je u Beogradu gostovala Vojvodina, ina~e {ampion Srbije u tom uzrastu. Vojvodina je posle tog me~a saop{tila da su weni fudbaleri bili fizi~ki napadnuti u Beogradu, a da je na meti posebno bio Stefan Nikoli}, ina~e nekada{wi igra~ Crvene zvezde. Novosadski klub je potom objavio saop{tewe u kojem je poru~io da ne}e dozvoliti da joj neko tu~e decu, a za ceo incident optu`io je „qude iz li~nog obezbe|ewa oca igra~a Zvezde Peto{evi}a”.

Srbijajedanoddoma}inaEP? Generalni sekretar Fudbalskog saveza Zoran Lakovi} rekao je da bi Srbija mogla da bude jedan od doma}ina Evropskog prvenstva 2020. Nedavno je predsednik UEFA Mi{el Platii predlo`io novi model organizovawa {ampionata Evrope po kome bi 2020. 13 zemaqa zajedni~kim snagama organizovale takmi~ewe. - Ovaj predlog je na sastanku u Budvi dobio punu podr{ku, {to prakti~no zna~i da bi se u organizaciju ozbiqno ukqu~ile i

zemqe iz na{eg okru`ewa, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Bugarska - ka`e Lakovi}. Rukovodstvo FSS bi u nastupaju}em periodu pripremilo plan svog dela organizacije {ampionata. Ukoliko ova inicijativa pro|e, na{a zemqa bi tako opet ugostila najboqe reprezentacije Evrope. Prvi put bili smo doma}ini {ampionata 1976. godine. - Ukoliko bi dr`ava najozbiqnije stala iza ovog novog

projekta, a to zna~i da do 2020. godine najpre izgradimo moderan stadion po svim standardima koje nala`e UEFA, uz podr{ku Ministarstva sporta, sasvim sam siguran da bi Srbija mogla da bude jedan od 13 organizatora - rekao je Lakovi}. Po~etkom idu}eg meseca u Rusiji }e biti odr`an Izvr{ni komitet UEFA. Tada bi mogli da se znaju konkretni koraci i dogovori da 2020. godine 13 zemaqa zajedno organizuju prvenstvo.


SPORT

dnevnik

BarsabezPikea iPujola Katalonci u narednom periodu ne}e mo}i da ra~unaju na dvojicu najboqih {topera. Vilanova najavio da }e ih mewati Song i Maskerano. Ekipa Barselone na dve uzastopne utakmice je ostala bez dvojice stubova odbrane, bez kojih }e trener Tito Vilanova imati dosta problema pri sastavqawu tima. Karles Pujol protiv Hetafea je istegao ligamente kolena i odsustvova}e sa terena najmawe mesec dana, dok je Pike na po~etku me~a Lige {ampiona sa moskovskim Spartakom povredio stopalo. Pregledi su pokazali da }e visoki {toper morati da pauzira dve do tri nedeqe, {to zna~i da je pod znakom pitawa wegov nastup u „El klasiku”, zakazanom za 7. oktobar. Pike i Pujol su jedina dvojica iskusnih igra~a Barselone na poziciji {topera. Kao prinudno re{ewe ~esto figurira Havijer Maskerano, a protiv Spartaka je u paru sa wim igrao Aleks Song, jo{ jedan fudbaler koji obi~no deluje sa pozicije zadweg veznog. Tako }e verovatno biti i na predstoje}e tri-~etiri utakmi-

nije, sve {to im je bilo potrebno za utakmicu, anga`ovali u Beogradu ukqu~uju}i i rezervaciju hotela. Na sednici Izvr{nog odbora odredi}emo cene karata za taj me~ - rekao je predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karaxi}. Prema propisima FIFA, potrebno je bar dva meseca

ranije dostaviti zahtev za promenu grada doma}ina, a neophodno je da se i gostuju}a ekipa slo`i sa tim. Mihajlovi} je izjavio da }e se, ukoliko u Beogradu bude zvi`duka, naredne kvali fi ka ci o ne utak mi ce igrati u Novom Sadu koji je bio doma}in protiv selekcije Velsa.

Azarveruje uodbranutitule

ce, protiv Seviqe i Granade u Primeri, odnosno na gostovawu Benfici u Ligi {ampiona. - Song je i anga`ovan zbog ovakvih situacija. Iskusan je, zna da iznese loptu do sredine terena. Igra u posledwoj liniji

za wega nije ni{ta novo. Upitan da li bi {ansu mogli da dobiju mladi {toperi Mark Bartra (21) ili tek oporavqeni Andreu Fontas (22), Vilanova je odgovorio da }e oni morati jo{ da ~ekaju.

Vidal povredio zglob

^elsi – Juventus 2:2 (2:1) (Oskar u 31. i 33. za ^elsi,a Vidal u 38. i Taqatele u 80. za Juventus) [ahtjor – Nordsjiland 2:0 (1:0) (Mikitjan u 44. i 76.) Grupa F Bajern – Valensija 2:1 (1:0) ([vajn{tajger u 38. i Kros u 76. za Bajern, a Valdes u 91. za Valensiju ) Lil - Bate Borisov 1:3 (0:3) (^e|ou u 60. za Lil, a Valdoko u 6. Rodionov 20. i Olehnovi~ u 45. za Bate Borisov) Grupa G Barselona – Spartak (M) 3:2 (1:1) (Teqo u 14. i Mesi u 72. i 80. za Barselonu, a Dani Alve{ u 29.(autogol) i Romulo u 59. za Spartak). Seltik – Benfika 0:0 Grupa H Braga – Klu` (Bastos u 19. i 34.) Man~ester j. – Galatasaraj (Kerik u 7.)

0:2 (0:2) 1:0 (1:0)

Arturo Vidal fudbaler Juventusa je protiv ^elsija ve}i deo me~a odigrao sa povre|enim zglobom. ^ileanac je u prvom poluvremenu uvrnuo zglob, ali je nastavio da igra uspev{i da se upi{e i u listu strelaca. Vidal je rekao da se nada da }e biti spreman za subotwi duel u Seriji A protiv Kjeva. Ipak, o stepenu povrede ~ileanskog fudbalera lekari }e dati sud nakon detaqnih testova.

Ramosnapu{ta Real Prema pisawu {panskih medija Serhio Ramos ozbiqno razmatra opciju o napu{tawu kraqevskog kluba. Navodno su Muriwo i Ramos u lo{im odnosima, a kap koja je prelila ~a{u ja izostavqawe Serhija iz postave na me~u protiv Sitija.

EKIPNO PRVENSTVO SRBIJE

Jugovi}seobezbe|uje

Sr|anRoga~

kovo (G. Milanovac) 3:3, (Lajthajm – Markovi} remi, Radlova~ki – Vratowi} remi, M. Popovi} – Solomunovi} remi, Marinovi} – Rabrenovi} remi, Roga~ - Sredojevi} remi, Jovi} – Govedarica remi), Novosadski [K DDOR - Romanti~ari (Beograd) 5,5:0,5 ([olak – Andrijevi} 1:0, Vu~kovi} – Pucarevi} 1:0, Marku{ - Andreji} 1:0, Kova~evi} – M. Kosti} 1:0, Lazi} – Spiri} 1:0, [ari} – Keserovi} remi), Radni~ki (Kragujevac) Ni{ 3:3, Spartak (Subotica) Vodovod (Kragujevac) 2:4 (Sedlak – Sargisjan 1:0, A. Mastro-

vasilis – Ivani{evi} remi, Na| He|e{i – M. Perunovi} 0:1, Stankovi} – Pap 0:1, ^abarkapa – Milanovi} remi, Kumi} – Pikula 0:1), V[K “Sveti Nikolaj” (Vaqevo) - Lasta (Beograd) 2,5:3,5, Crvena Zvezda (Beograd) slobodna. Plasman: 1. Novosadski [K DDOR 9 (14,5), 2. Lasta 9 (11), 3. Jugovi} 7 (10,5), 4. Vodovod 6 (10,5), 5. Metalac Tako vo 4 (8(-), 6. V[K “Sveti Nikolaj” 3 (6(-), 7. Cr vena Zvezda 3 (4,5(-), 8. Radni~ ki 1 (7), 9. Ni{ 1 (6), 10. Spartak 0 (7), 11. Romanti~ari 0 (5). Rezultati 3. kola (`ene): Rudar (Ko sovska Mi tro vi ca) Rad (Beograd) 3:1, Nestor (Beograd) - Jugovi} (Ka}) 0:4, BAS (Beo grad) - No vo sadski [K 2,5:1,5, [ahmatni kru`ok (Novi Sad) - Po`areva~ki [K 2:2, Jelica (Gora~i}i) - Radni~ki (Rudovci) 3,5:0,5, Zlatar (Nova Varo{) slobodan. Plasman: 1. BAS 9 (8), 2. Rudar 7 (8,5), 3. Jelica 6 (7(-), 4. Jugovi} 5 (8), 5. [ahmatni kru`ok 4 (6), 6. Nestor 3 (5,5), 7. Novosadski {k 3 (4,5), 8. Rad 3 (4,5(-), 9. Zlatar 1 (3,5(-), 10. Po`areva~ki {k 1(3), 11. Radni~ki 0 (2,5). B. Dankovi}

15

Me~Srbija–Belgija uBeogradu Utakmica Srbija–Belgija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2014. igra}e se u Beogradu. Iako je selektor Srbije Sini{a Mihajlovi} insistirao da se me~ igra u Novom Sadu, to ne}e biti mogu}e. „Iz FS Belgije dobili smo informaciju da ne mogu da prihvate promenu jer su od ra-

Grupa E

U Vaqevu je u hotelu “Grand” odigrano tre}e kolo Prve lige Srbije za mu{karce i `ene. Izostanak nekada{weg reprezentativca Jugoslavije Predraga Nikoli}a u redovima Jugovi}a nagovestio je ono {to se uskoro i desilo: u svih {est partija - remi. Time je Jugovi}, debitant u ligi, ve} u tre}em kolu prakti~no ispunio zacrtani zadatak – opstanak. Spartak iz Subotice je ponosan na svoju mladu ekipu, ali sve se ~ini da ih kaqewe mo`e skupo stajati iako Sedlak igra izvanredno zabele`io je i tre}u pobedu. U nesigurnoj zoni su jo{, pre svih, amateri Romanti~ara, zatim neuigrani veterani Crvene zvezde, Radni~ki i Ni{. Novosadski [K DDOR grabi krupnim koracima ka odbrani {ampionske titule i ne vidi se ko ih u tome mo`e zaustaviti. Danas su rutinski odradili nove bodove. U ligi za `ene BAS je, u svom standardnom sastavu, ponovo glavni favorit za {ampionsku titulu. U borbi za medaqe su jo{ Jelica i Jugovi} koji je posle dva ekipna remija ju~e deklasirao nestorice. Nekada{we {ampionke Srbije iz Rudovaca zabele`ile su i tre}i poraz. Kod ostalih ekipa u svakom kolu se mo`e o~ekivati – neo~ekivan rezultat! Rezultati 3. kola (mu{karci): Jugovi} (Ka}) - Metalac Ta-

petak21.septembar2012.

^elsi je u prvom me~u u Ligi [ampiona ove sezone igrao nere{eno 2:2 sa prvakom Italije, Juventusom. Eden Azar, jedno od najve}ih poja~awa ^elsija, nije blistao na ju~era{wem me~u, ali je zadovoqan igrom svojih saigra~a i veruje da ^elsi mo`e da odbrani trofej u najpresti`nijem evropskom takmi~ewu. - Imamo nekoliko odli~nih igra~a u timu. Mislim da sa ovom ekipom mo`emo da odbranimo trofej u Ligi [ampiona - rekao je Azar. Belgijanac tvrdi da igra pod pritiskom po{to je doveden za 40 miliona evra na Stamford Brix iz Lila. - Ose}am pritisak ali se trudim da ne obra}am pa`wu na to.

Znam da sam doveden za 40 miliona - rekao je Azar. Azar je bio najboqi igra~ ^elsija u prva ~etiri me~a u Premijer ligi.

Oskarigrao zaOskara ^elsi je bio nadomak pobede protiv Juventusa zahvaquju}i pogocima Oskara, koji je sa dva gola debitovao u Ligi {ampiona. Brazilac je nakon me ~a bio ve o ma za do vo qan pru`enom partijom. - Presre}an sam zbog prvog gola u Ligi {ampiona i prvog gola za ^elsi - rekao je de~ko od 25 miliona. - Kod prvog gola lopta se odbila, tako da sam imao sre}e. Igrao sam veo ma do bro pa sam po sti gao drugi, prelep pogodak i generalno sam veoma zadovoqan debijem. Na `a lost, po go ci Oska ra nisu bili dovoqni ^elsiju da sa vla da Ju ven tus, po {to su bjankoneri golovima Vidala i Kvaqarele stigli do izjedna~ewa.

KVALIFIKACIJE DAMA ZA EP

UbedqiveSrpkiwe Srbija - Slovenija 3:0 (1:0) IN\IJA: Stadion kod `elezni~ke stanice. Gledalaca: 250. Sudija: Marina Mamaeva (Rusija). @uti kartoni: Ne{i} i Markovi} (Srbija) a Benak i Begi~ (Slovenija). SRBIJA: Vukovi} 6, Jonovi} 7, Krsti} 6, ( Karaxi}), Mijatovi} 6, (Markovi} 6), Stojkanovi} 7, \or|evi} 7, Smiqkovi} 6, Ne{i} 7 (I. Damwanovi}), Podovac 8, Pe{i} 7, J. Damwanovi} 8. SLOVENIJA: Mori 6, Gradi 6, Benak 6, Jerina 6 ( Golob 6), Rola 6, @iganec 7, Milenkovi} 7, Salkovi} 7, (Begi~ 6), Tibavt 6, Zver 7, Er`en 6,( Levai~). Po sledwu kvali fi kaci o nu utakmicu za Prvenstvo Evrope 2013. `en ska reprezen taci ja Srbije odigrala je u In|iji, na`alost pred sko ro praznim tribinama ali joj to nije smetalo da zabele`i o~ekivanu pobe-

du iako je ve} ranije obezbedila tre}e mesto u 6 grupi. Vode}e selekcije Holalndije i Engleske su, vaqa priznati, trenutno dosta kvalitetnije pa se iznena|ene, ipak, nije moglo prirediti. Me|utim, zna~ajno je da smo selekcijama Slovenije i Hrvatske dosta odmakli i potvrdili da se na prostorima Srbije ipak igra znatno kvalitetnije. Slovenke su se hrabro borile, imale su ~ak i prilika da iz kontranapada, retkih ali opasnih, postignu makar po~asni pogodak ali im sportska sre}a u par navrata nije bila naklowena. Srbijanke su, vodile igru od po~etka do kraja susreta, imale brojne prilike ali su tek iz opravdano dosu|enog penala prvi put savladale dotada pouzdanog golmana rivalki. Ivana Damwanovi} je oborena u kazne-

nom prostoru a Danka Podovac nije prokolckala priliku da donese prednost svojoj selekciji. Golmanku je poslala na jednu a loptu na drugu stranu. Najlep{u i najprecizniju akciju, izabranice selektorke Suzane Stanojevi}, izvele su Marina Ne{i} i Ivana Damwanovi} nakon duplog pasa da dupliraju vo|sto crveno-plavih a Danka Podovac je u zavr{nici susreta iz majstorski izvedenog slobodnog udarca sa 18 metara postavila kona~an rezultat. Pre po~etka urtakmice odr`ana je mala sve~anost. Lidija Stojkanovi} i Zorica Karaxi} su do{le da odigraju posleldwe reprezentativne susrete pa im je selektorka Suzana Stanojevi} predala uramqene dresove sa brojevima me~eva koje su odigrale brane}i boje Srbije. D. Vi}enti}

PO^ELABESPLATNA[KOLICASPORTAZAPRED[KOLCEUSOMBORU: U organizaciji Sportskog saveza grada Sombora i Saveza sport za sve Vojvodine krenula je besplatna {kolica sporta za de~ake i devoj~ice od 3 do 6 godina. Ova akcija za najmla|e, koja pre svega ima za ciq da provodi ve`be za pravilan razvoj i rast deteta, kroz ve`be oblikovawa i igre i zabave kroz fizi~ku aktivnost, krenula je 19. septembra i traja}e dva meseca. Aktivnosti }e se sprovoditi u gradskoj sportskoj hali Mostonga, utorkom i ~etvrtkom od 16 ~asova. Kona~ni ciq ovih manifestacija je priprema najmla|ih za kasnije ukqu~ivawe u sportske klubove. Nosioci ovog projekta su Ilija Lali}, Radovan Ra{kovi} i Predrag Mandi}. Na prvom treningu je bilo tridesetak mali{ana, ali je interes mnogo ve}i i uskoro }e se formirati dve grupe najmla|ih polaznika sportske {kolice.


16

sport

petak21.septembar2012.

ENGLESKAPREMIJER LIGA

3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 2 2 1 1 1 1 0 2 2 4 1 1 3 3 2 2 1 0

0 8:2 10 1 10:5 9 0 8:1 8 0 9:6 8 1 10:4 7 1 6:4 7 1 6:5 7 1 4:3 7 2 10:6 6 1 6:5 5 1 5:6 5 0 4:4 4 2 4:5 4 2 4:8 4 0 3:3 3 1 2:7 3 2 3:8 2 2 2:9 2 2 4:8 1 4 5:14 0

ENGLESKA–^EMPION[IP

Danas (20.45) Blekburn-Midlzboro Subota (16) [efildV.-Bolton Derbi-Barnli (16) Vatford-Bristol (16) Piterboro-Vulverhempton (16) Lids-NotingemF. (16) Milvol-Brajton (16) KristalP.-Kardif (16) Ipsvi~-^arlton (16) Birmingem-Barnsli (18.20) Nedeqa Lester-Hal (16) Ponedeqak Blekpul-Hadersfild (20.45) 1.Blekburn 2.Blekpul 3.Brajton 4.Hal 5.Kardif 6.NotingemF. 7.Bristol 8.Midlzboro 9.Derbi 10.Hadersfild 11.Birmingem 12.Vulverh. 13.Lids 14.[efild 15.Bolton 16.KristalP. 17.Barnsli 18.Barnli 19.Lester 20.Votford 21.Milvol 22.^arlton 23.Ipsvi~ 24.Piterboro

6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6

4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0

2 1 1 1 1 4 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0

0 1 1 1 1 0 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 6

14:9 14 15:4 13 12:3 13 11:5 13 10:6 13 9:7 10 13:11 9 9:11 9 11:9 8 6:4 8 8:9 8 7:7 7 10:11 7 9:11 7 8:10 7 8:11 7 6:11 7 10:10 6 6:6 6 7:11 6 8:13 6 6:8 5 4:11 5 5:14 0

NEMA^KABUNDESLIGA

Danas Nirnberg-Ajntraht Subota [alke-Bajern(M) Volfsburg-GrojterF. Majnc-Augzburg Hamburg-Borusija(D) Fortuna-Frajburg Nedeqa Bajer(L)-Borusija(D) Verder-[tutgart Hofenhajm-Hanover 1.Bajern(M) 2.Ajntraht 3.Hanover 4.[alke04 5.Borusija(D) 6.Nirnberg 7.FortunaD. 8.Frajburg 9.Borusija(M) 10.Volfsburg 11.Verder 12.Bajer(L) 13.GrojterF. 14.Majnc05 15.Augzburg 16.[tutgart 17.Hamburger 18.Hofenhajm

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

(20.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30)

0 12:2 0 9:3 0 9:4 0 7:3 0 6:2 0 5:3 0 2:0 1 6:6 1 4:4 1 1:4 2 5:5 2 3:5 2 1:5 2 2:5 2 1:5 2 1:7 3 2:6 3 4:11

9 9 7 7 7 7 5 4 4 4 3 3 3 1 1 1 0 0

HRVATSKA

Danas Zagreb-Split Lokomotiva-Istra Subota Zadar-Inter Osijek-Cibalija Rijeka-Dinamo(Z) Hajduk(S)-Slaven 1.Dinamo 2.Slaven 3.Split 4.Hajduk 5.Istra 6.Rijeka 7.Osijek 8.Lokomotiva 9.Cibalia 10.Inter 11.Zadar 12.Zagreb

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 6 5 3 3 3 2 3 2 1 0 0

(17) (17) (17) (17) (17) (17) 2 0 0 3 3 3 5 2 2 3 4 1

0 2 3 2 2 2 1 3 4 4 4 7

20:6 20 16:10 18 13:8 15 12:8 12 7:6 12 8:8 12 7:4 11 12:11 11 7:12 8 6:11 6 5:13 4 2:18 1

Subota Saragosa-Osasuna Selta-Hetafe Betis-Espawol Barselona-Granada Nedeqa Majorka-Valensija Levante-Sosijedad Atletiko(M)-Vaqadolid Bilbao-Malaga R.Vaqekano-Real(M) Ponedeqak Deportivo-Seviqa

Tobyijeni{anegra|ane Fudbalska groznica uveliko trese Stari kontinent. Proteklu sedmicu obele`io je po~etak Lige {ampiona i Lige Evrope. Nakon brojnih uzbu|ewa pa`wa fudbalske javnosti

Porazjebiobolan,nadamseda to ne}e ostaviti traga na igra~e. Sigurno je da }emo protiv tobxijaosve`ititiminadamse pobedi. Fudbaleri Liverpula poku{a}e da upi{u prvu pobedu u

Sigurno ^elsi-Stouk Juventus-Kjevo Bastija-PS@ Vitese-Herakles Bordo-Aja~io Braga-RioAve

3+(1.70) 3+(1.75) 2(1.70) 1(1.60) 1(1.60) 1(1.50)

Realno

Hamburg-Borusija(D) [alke-Bajern(M) Sampdorija-Torino Rijeka-Dinamo(Z) Kaqari-Roma Levante-Sosijedad

1.Barselona 2.Malaga 3.Majorka 4.Seviqa 5.Atletiko(M) 6.R.Vaqekano 7.Betis 8.Deportivo 9.Vaqadolid 10.Sosijedad 11.Valensija 12.Real(M) 13.Levante 14.Hetafe 15.Bilbao 16.Selta 17.Saragosa 18.Granada 19.Espawol 20.Osasuna

2(1.75) 2(1.85) 1(2.10) 2(2.00) 2(2.30) 3+(2.00)

Iznena|ewe Monpeqe-SentEtjen Parma-Fiorentina Majorka-Valensija Lil-Lion Udineze-Milan Teplice-Plzen

1(2.10) 2(2.80) 2(2.45) H(3.10) 1(2.60) H(3.45)

ponovo se fokusira na doma}a prvenstva. Ovog vikenda, ~ini se,najvi{evatrebi}enaOstrvu. NaItihadstadionuuMan~esteru, gra|ani ugo{}uju probu|eniArsenal.Tobxijesuuzaletu, ali imaju i problema jer su povre|eni Fabijanski, [amak, Frimpong, Rosicki, Sawa i Vil{ir. - Nesre}no smo pora`eni u Madridu - ka`e trener Man~estersitijaRobertoMan}ini.-

RUSIJA

Danas Krasnodar-Mordovija Subota Volga-CSKA Dinamo(M)-Amkar K.Sovjetov-Zeniit Terek-Lokomotiva Nedeqa Spartak(M)-Rostov Rubin-Kuban Ponedeqak Alanija-An`i 1.Terek 2.CSKA 3.An`i 4.Zenit 5.Lokomotiva 6.Kuban 7.Spartak 8.Rubin 9.Amkar 10.KrilaS. 11.Rostov 12.Alanija 13.Krasnodar 14.Mordovija 15.VolgaN. 16.Dinamo(M)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1

1 0 2 1 1 1 1 0 3 1 3 2 2 1 1 0

(17) (11.30) (13.45) (16) (18.15) (13) (17) (17) 1 2 1 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 6 6 7

12:9 19 13:6 18 17:1017 17:6 16 15:1116 16:1213 14:1413 12:1012 11:9 12 9:1410 8:10 9 13:14 8 10:13 8 9:17 4 8:18 4 5:16 3

Ugo Loris (Francuska)

FRANCUSKA

Danas Monpeqe-SentEtjen Subota Bastija-PS@ Lorijen-Nica So{o-Troa Brest-Valensijen Rems-Nansi Tuluz-Ren Nedeqa Bordo-Aja~io Marsej-Evijan Lil-Lion 1.Marsej 2.Lion 3.Lorijen 4.PS@ 5.Bordo 6.Valensijen 7.Tuluz 8.Rems 9.SentEtjen 10.Nica 11.Lil 12.Bastija 13.Brest 14.Aja~io(-2) 15.Evijan 16.Monpeqe 17.Nansi 18.Ren 19.So{o 20.Troa

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0

(20.45) (17) (20) (20) (20) (20) (20)

(21) 0 1 2 3 3 2 2 1 0 3 3 0 0 1 1 1 1 0 0 2

(14) (17)

0 8:1 15 0 11:4 13 0 11:6 11 0 6:3 9 0 5:3 9 1 6:3 8 1 5:5 8 2 6:5 7 3 9:5 6 1 7:6 6 1 7:7 6 3 5:10 6 3 5:10 6 2 3:5 5 3 6:7 4 3 6:7 4 3 2:6 4 4 5:9 3 4 4:9 3 3 5:10 2

Premijerligiitoprotivvice{ampiona Man~ester junajteda. Izabranici trenera Roxersa ne}e mo}i da ra~unaju na Lukas Leivu,dok}e|avolibitili{eniuslugaEvre,SmolingaiXounsa. -Igramosveboqeisigurnije-tvrdimenaxerMan~esterjunajteda Aleks Ferguson. - Bi}e to te{ko gostovawe, ali se nadamuspehu. UNema~kojnepora`eniBajerninajprijatnijeiznena|e-

weAjntrahto~ekujute{kagostovawa. Ekipa iz Frankfurta gostuje u Nirnbergu gde }e poku{ati da upi{e ~etvrtu pobedu u nizu. Prava poslastic a bi} e sud ar nem a~k ih predstavnika u Ligi {ampiona, [alkea i Bajerna na VeltinsAreni. Bi}etojednoodnajte`ihgostovawauovojsezoni-obja{wavajedanodnajboqihigra~aBajeranaBastijan[vajn{tajger.Na{a forma je u usponu, u tim

Nejmarsru{io Argentinu

TURSKA

Odigran je prvi ovogodi{wi „Superklasiko” i Brazil je kaodoma}inbioboqi od Argentine golom Nejmara sa penala u nadoknadi vremena 2:1.Revan{3.oktobra uArgentini. Brazilska fudbalska senzacija Nejmar re{ila je tre}i od osnivawa,aprviovogodi{wi „Superklasik o”.Dve kultn e fudb als ke nac ij e, Brazil i Argentina, dogovorile su se posle Svetskog prvenstva u Ju`noj Africi,uprkosneverovatnom riv als tvu, da Nejmar (Brazil) svak e god in e igraj u dve prijateqske utakmice i da Revan{ je 3. oktobra u Artimove~ineigra~iizdoma}ih gentini, na Estadio Sentrariliga. juugraduResistensija,kada}e Pro{legodine,Braziljebio biti poznato da li }e „gau~ouspe{niji.UArgentinibiloje si” uzvratiti udarac. Za titu0:0,auBrazilu2:0.Iovegodi- lu u „Superklasiku” potrebna ne,„karioke”suboqepo~eleod im je ubedqivija pobeda i od „gau~osa”.Nasvomterenu,uGo- 1:0. Bio je ovo 94. duel dve najani, pogotkom sa penala u na- cijeuistorijiisadasuveliki doknadi vremena: Brazil - Ar- rivali potpuno poravnati: 35gentina 2:1 (1:1). Za Argentinu 24-35, s tim da Argentina ima je igrao i biv{i fudbaler Cr- ne{ to boq u gol-razl ik u venezvezdeErnanBarkos. (149:143).

BELGIJA

HOLANDIJA

Danas Standard-Gent Subota Varegem-Anderleht Ber{ot-Kortrijk Lokeren-Leuven Mehelen-Mons Vasland-Lirs Nedeqa KlubBri`-SerklBri` [arlroa-Genk 1.KlubBri` 2.Anderleht 3.Varegem 4.Genk 5.Gent 6.Kortijk 7.Standard 8.Lokeren 9.Ber{ot 10.Mons 11.Lirs 12.Mehelen 13.Leuven 14.[arlroa 15.Beveren 16.SerklBri`

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 3 4 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 0

2 4 1 5 2 2 1 1 1 2 5 2 4 1 2 1

(20.30) (18) (20) (20) (20) (20) (14.30) (20.30) 0 0 2 0 2 2 3 3 3 3 1 3 2 4 4 6

18:9 17 11:6 13 10:8 13 12:9 11 9:8 11 7:7 11 16:1310 10:9 10 11:1110 16:15 8 7:6 8 12:12 8 10:13 7 9:16 7 6:11 5 6:17 1

Roda-Utreht

Danas

(20)

Subota Cvole-Groningen RKC-Venlo Vitese-Herakles NEC-Viqem Nedeqa DenHag-Ajaks Tvente-Herenven Breda-AZAlkmar PSV-Fejenord 1.Tvente 2.Vitese 3.Ajaks 4.Fejenord 5.PSV 6.DenHag 7.AZAlkmar 8.Utreht 9.RKCValvajk 10.NEC 11.Herakles 12.Groningen 13.Roda 14.Herenven 15.Venlo 16.Breda 17.Cvole 18.Viqem

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0

(18.45) (19.45) (19.45) (20.45) (12.30) (14.30) (14.30) (16.30) 0 1 2 1 0 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2

0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3

sevratioiRoben,{tonamuliva dodatnu nadu da }emo i Gelzenkirhenuslaviti. Stara dama nakon remija sa ^elsijem o~ekuje duel sa nejakim Kjevom, dok }e fudbaleri Milana odlaze na gostovawe u Udine -Uverensamda}emoigrati dobro-ka`etrenerJuveaMaksimilijanoAlegri.-Imamosasvim novi tim i treba}e nam vremenadaseuigramo. I.G.

15:4 15 9:2 13 17:5 11 6:3 10 15:6 9 11:8 8 10:8 8 6:4 8 7:7 8 10:11 7 6:8 5 4:11 4 4:11 4 4:8 3 6:11 2 3:10 2 2:9 2 4:13 2

Danas Karabuk-Antalija Subota Kajzeri-Eski{ehir Istanbul-Orduspor Gaziantep-Be{ikta{ Mersin-Gen~lerbirligi Nedeqa Sivas-Ka{impasa Elazigspor-Bursa Galatasaraj-Ak{ihar Ponedeqak Fenerbah~e-Trabzon 1.Galatasaraj 2.Ka{impasa 3.Be{ikta{ 4.Fenerbah~e 5.Orduspor 6.Istanbul 7.Trabzon 8.Bursa 9.Eski{ehir 10.Antalija 11.Ak{ihar 12.Gel~lerb. 13.Sivas 14.Gaziantep 15.Mersin 16.Kajzeri 17.Karabuk 18.Elazigspor

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0

1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2 2 0 2 1 1 1

(19) (16) (16) (19) (19) (16) (16) (19) (19) 0 12:6 10 1 9:3 9 0 10:4 8 0 6:2 8 0 6:3 8 1 6:2 7 1 4:2 7 2 7:5 6 2 7:6 6 2 5:7 6 1 2:5 5 1 6:6 5 1 4:4 5 3 1:7 3 2 5:8 2 3 3:8 1 3 3:10 1 3 1:9 1

BOSNAI HERCEGOVINA Subota Vele`-GO[K

(16)

Leotar-Sarajevo

(16)

Travnik-Gradina

(16)

Zvijezda-^elik

(16)

@eqezni~ar-Radnik

(19)

Borac-Rudar

(19)

Nedeqa Slavija-Zriwski

(16)

[iroki-Olimpik

(19.45)

1.Sarajevo

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 1 2 2 1 1 0 3 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1

(16) (18) (20) (22) (12) (16) (18) (19.50) (21.30) (21.30) 0 12:3 12 0 6:2 10 0 5:3 8 0 4:2 8 0 9:4 7 1 6:5 7 1 7:5 6 0 7:5 6 2 3:3 6 2 5:7 6 1 6:6 5 2 5:4 4 2 5:8 4 2 5:8 4 2 8:12 4 3 4:5 3 3 2:5 3 2 2:6 2 3 7:10 1 3 2:7 1

[PANIJA–SEGUNDA

Duel Volkota i Zabalete

(15.30) (17.30) (17.30)

0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0

[PANIJA–PRIMERA

NA[PREDLOG

Subota (13.45) Svonsi-Eveton ^elsi-Stouk (16) (16) Saumthepmton-AstonVila VBA-Reding (16) (16) VestHem-Sanderlend Vigan-Fulam (16) Nedeqa Liverpul-Manlesterj. (14.30) (16) Wukasl-Nori~ (17) Man.siti-Arsenal (17) Totenhem-KvinsPark 1.^elzi 4 2.Man~esterJ. 4 3.Arsenal 4 4.Man~esterS. 4 5.Svonsi 4 6.VBA 4 7.Everton 4 8.VestHem 4 9.Fulam 4 10.Totenhem 4 11.Wukasl 4 12.Stouk 4 13.AstonVila 4 14.Vigan 4 15.Sanderlend 3 16.Nori~ 4 17.Liverpul 4 18.KvinsPark 4 19.Reding 3 20.Sauthempton 4

dnevnik

6 5 1

0 15:3 16

2.@eqezni~ar 6 4 1

1 10:4 13

3.Zriwski

6 4 0

2

4:3 12

4.Slavija

6 3 2

1

4:3 11

5.Leotar

6 3 1

2

6:4 10

6.Rudar

6 3 1

2

8:7 10

7.Olimpik

6 2 3

1

5:4

9

8.[iroki

6 2 2

2

7:6

8

9.^elik

6 2 2

2

6:5

8

10.Borac

6 2 1

3

6:5

7

11.Vele`

6 2 1

3

8:9

7

12.Travnik

6 1 2

3

4:6

5

13.GO[K

6 1 2

3

4:9

5

14.Zvijezda

6 1 1

4

3:9

4 3

15.Radnik

6 0 3

3

2:8

16.Gradina

6 0 3

3

6:13 3

Subota Herkules-BarselonaB Sabadeq-Kserez Ponferadina-Almerija LasPalmas-Viqareal Hihon-Alkorkon Hueska-El~e Rekreativo-Lugo Mirande{-Santander Gvadalahara-Kasteqnon Kordoba-\irona Nedeqa Numansija-Mursija 1.El~e 5 5 2.Viqareal 5 3.Almerija 4.\irona 5 5.Alkorkon 5 6.BarselonaB 5 5 7.Hueska 8.Sabadeq 5 9.Mursija 5 10.Rekreativo 5 5 11.Numansija 5 12.Kastiqa 13.Lugo 5 14.Kserez 5 5 15.Mirande{ 5 16.Rasing 5 17.Kordoba 18.LasPalmas 5 19.Ponferadina 5 20.Herkules 5 5 21.Hihon 22.Gvadalahara 5

5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0

0 1 0 1 1 0 2 2 2 1 3 0 3 0 2 2 2 1 0 0 2 1

(16) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (20) (22) (12) 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 2 2 2 3 4 4 3 4

12:5 15 6:2 13 12:8 12 12:3 10 7:5 10 11:9 9 8:6 8 6:4 8 9:8 8 4:7 7 3:3 6 9:10 6 6:7 6 7:9 6 6:4 5 4:4 5 4:4 5 4:12 4 5:8 3 3:6 3 4:8 2 3:13 1

ITALIJA–SERIJAA

Subota Parma-Fiorentina Juventus-Kjevo Nedeqa Sampdorija-Torino Atalanta-Palermo Bolowa-Peskara Kaqari-Roma Katanija-Napoli Inter-Sijena Udineze-Milan Lacio-\enova 1.Juventus 2.Napoli 3.Lacio 4.Sampd.(-1) 5.Inter 6.Fiorentina 7.Roma 8.Katanija 9.Torino(-1) 10.Milan 11.\enova 12.Parma 13.Kjevo 14.Bolowa 15.Atalanta(-2) 16.Kaqari 17.Udineze 18.Palermo 19.Peskara 20.Sijena(-6)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

(18) (20.45) (12.30) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2

0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1

9:2 9 8:2 9 7:1 9 6:3 8 6:3 6 5:3 6 7:6 4 5:6 4 3:2 3 3:3 3 5:6 3 3:5 3 3:5 3 4:7 3 2:2 2 2:4 2 4:8 1 1:7 1 2:9 0 3:4 -4

ITALIJA–SERIJAB

Danas Empoli-Ternana Verona-Novara Subota ]ezena-Citadela Krotone-Bari JuveStabia-Vareze Vi}enca-Bre{a Modena-Livorno Padova-Re|ina ProVer}eli-Askoli Specija-Sasuolo Lan~iano-Groseto 1.Sasuolo 2.Livorno 3.Vareze(-1) 4.Verona 5.Specija 6.Krotone 7.Citadela 8.Bari(-5) 9.Vi}enca 10.Bre{a 11.Modena(-2) 12.Askoli(-1) 13.ProVer}eli 14.Novara(-4) 15.Re|ina(-3) 16.Lan}ano 17.JuveStabia 18.Padova(-2) 19.Ternana 20.Empoli(-1) 21.]ezena 22.Groseto(-6)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

(19) (21) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1 0 3 2 2 2 3 1 2 1 2

0 10:2 12 0 12:6 12 0 8:4 9 0 7:4 8 1 6:5 7 2 5:4 6 2 5:6 6 0 9:4 5 2 7:7 4 2 3:4 4 1 5:5 3 2 4:6 3 3 3:5 3 0 8:5 2 1 4:5 2 2 3:5 2 2 3:7 2 1 4:5 1 3 0:4 1 2 5:10 1 3 2:10 1 1 4:4 -1


SPORT

dnevnik VOJVODINAKOMPLETIRALAREDOVE

Vratiose]urkovi} Nak on o~ek iv an e pobede na startu SuperligeuKru{evcuu me~ u s Nap redk om (29:21),upravarukometnogkluba Vojvodina je poja~ala svoje redove sa Danimirom ]urkovi}(28),kojijeposle{estsezon a prov ed en ih u {pans koj Asob al lig i (Port land San Antonio)odlu~iodasevratiu Vojvodinu.

PKBu NovomSadu 26.septembra Zbog reprezentativnih akcija, utakmica drugog kolaizme|uVojvodineiPKBaodigra}ese26.septembrau hali na Slanoj bari, umesto ranije predvi|enog termina 22.septembra. Pre Vojvodine ]urkovi} je igrao za Vrbas, a bio je i ~lan reprezentacije na SP 2011. u [vedskoj.Ovaj194centimetara visoki sredwi bek potpisao je ugovornagodinudana. -UVojvodinisamproveosjajnusezonu.PovratakuSrbijuje uvek bio vezan za Vrbas u kome samponikaoiVojvodinuizkoje sam trasirao put u inostranstvo. Nastoja}u da opravdam ukazano poverewe - kazao je ]urkovi}. Sportski direktor Darko Jevti} pojasnio je anga`ovawe levogbeka:

Danimir]urkovi}

- Danimir se vratio u svoju druguku}uizkojejeoti{ao2006. godine.WegovtransferizVrbasa u Vojvodinu bio je najve}i u istorijikluba.Dragonamjedase posle{estgodinaigrawau[paniji i to u jednom klubu, {to je danaszaistaretkost,ponovoobreouVojvodini.MiqanPu{ica seozbiqnopovredioipredstoji mupetonedeqnioporavak.Uzto, wegovstatusjo{nijepravnore{enpredArbitra`nomkomisijom,pasmomoralidareagujemo.. Ugovorjepotpisannagodinuda-

KUPVOJVODINEZAMU[KARCE

Raspucani Titeqani

Utakmicom u Novom Sadu Radni~ki - Metalac (Futog) 34:39 komp let ir an o je prv o koloKupaVojvodineukonkurencijirukometa{a. Uostalimme~evimapostignut i su sled e} i rez ult at i: Partizan (Budisava) - Hajduk

(^ur ug) 18:27, Srb ob ran @SK (@abaq) 22:39, Slavija (Novi Sad) - Tatra (Kisa~) 45:21, Cement (Beo~in) - Titel Xon Dir 20:55, Ba~ka Palanka-Lavovi(Ba~kaPalanka)0:10. J.G.

Dana{wirukometni program Prva`enskaliga,sever - JABUKA: Jabuka 95 - Proleter Superprotein (19.30) Drugamu{kaliga,sever - NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Potisje Pleteks (20), APATIN: Apatin - Crvenka 2 (20) Druga `enska liga, sever - APATIN: Apatin - @eqa (18), BAJMOK: Topola - Obili} (20)

na,uzobostranu`equda ostane kod nas i du`e. Dolaskom ]urkovi}a Vojvodina je dobila na kvalitetu, pogotovo u odbrani - kazao je Jevti}. Predsednik Vojvodine Milan \uki} osvrnuo se na izlazak ekipe na evropskuscenuiokostatusaVladimiraMandi}a. - Iskreno, laknulo namje{tosmozarivala u EHF kupu dobili ma|arskuekipuB[Ciz Balatonfireda. B[C baremnapapiru,nebi trebalo da predstavqa velikupreprekuzana{ tim,aprednostMa|ara jeta{toserevan{igra na wihovom parketu. Hrabri nas ~iwenica da do sada nismo pora`eninaSlanojbarikada je re~ o me|unarodnimutakmicama.Pomo} navija~a i velika posetabi}enamodneprocewivepomo}i. [to se ti~e Vladimira Mandi}a, on je zbog poslovnih obaveza i politi~kog anga`manaodlu~iodasefokusiranate obaveze i smatra da ne bi bilo fer da se delimi~no stavqa na raspolagawe stru~nom {tabu. Presko~iojepripremniperiod i wegova odluka je veoma korektna. Zna~i, Vlada Mandi} definitivno ne}e nositi dres Vojvodine u narednoj sezoni pojasnio je predsednik crveno belih. I.Grubor ORLOVITRENIRAJU UNEMA^KOJ

Terzi}use ostvariosan SeniorskaBrukometnareprezentacijaSrbijetridanatreniraunema~kom[verinu,graduu kome }e orlovi odigrati prvi prijateqski me~ sa selekcijom Nema~ke sutra od 15.30 ~asova. Me|u prvima koji je stigao na mestookupqawabiojemladikadetski reprezentativac Stefan Terzi} (18) debitant u seniorskoj konkurenciji. Terzi} je ro|en u Ariqu, a trenutno brani bojeHSV-aizHamburga. -Svakipozivzareprezentacijumnogozna~i.Nijenibitnoda li je to kadetska, juniorska ili seniorskaselekcija,dresjeuvek jednako drag. Radujem se {to }u imatiprilikudaradimiigram sa starijim kolegama. Ovo }e za menebitiprilikazanovodokazivawe, ali i priznawe za dosada{wirad.Ovimseostvariode~a~kisan-ka`emladiTerzi}.

BRONZAZASRBIJU: @enskareprezentacijaSrbijeurowewunadahosvojilajetre}e mestonaprvenstvusvetaodr`anomuNici.Ukonkurenciji35zemaqa,posletridiscipline-konstantnibalast,stati~kaidinami~kaapnea-uukupnomplasmanujetrijumfovalaekipaJapana,adrugupozicijuzauzelajeFrancuska.Zana{ureprezentacijunastupilesuLenaJovanovi},TijanaNikoli}iNata{aBo{kovi}. -Ovojenajve}iuspehuistorijisrpskogrowewanadah,umu{koji`enskojkonkurenciji.Lena,TijanaiNata{aprevazi{lesusvana{ao~ekivawaiprognozeosvajawembronzanemedaqe-izjaviojepovodomvelikoguspehapredsednikSavezaitrenerreprezentacijeUro{Koji}.

petak21.septembar2012.

17

DANAS@REBZAEP

Srbijautre}em{e{iru @enska ko{arka{ka reprezentacija Srbije }e danas saznatiimenarivalauprvojfazi Evrobasketa 2013. Doma}in kontinentalnog {ampionata od15.do30.junabi}eFrancuska, a `reb je na programu danaspopodneuParizu. SelekcijaSrbijeletosjesa uspehom odradila kvalifikacije, a prvi ciq na EP bi}e plasman me|u 12 najboqih, odnosnonajednoodprvatrimestaugrupi. -Ulazimoukvalitetnodru{tvo,gdesepodrazumevadanemalakihprotivnikaiutakmica.Ja,ipak,verujemda}emopo povratku~etiripovre|enereprezentativkemo}idasenosimosave}inomtihtimova-re-

Na|a propu{ta {ampionat sveta Srpska pliva~ica Na|a Higl ne}e u~estvovati na {ampionatima sveta u Istanbulu u decembru u malim bazenima i Barseloni naredne godine. Treneribratsvetske{ampionkeiz 2009. godine Sebastijan Higl ka`edajewegovojsestrineophodan odmorodvelikihtakmi~ewa.Higlovajeimalaproblemasapovredom noge zbog koje je napravila pauzu nakon Olimpijskih igara u Londonugdejezauzela25.mesto. - Preska~emo Istanbul i Barselonu. Ciq je da se {to boqe pripremizaSvetskoprvenstvou Barlinu2014.godine.Jednostavno mora da se oporavi od velikih takmi~ewa.-rekaojeSebastijan Higl. Na|aHigl}eunarednomperioduu~estvovatisamonadoma}im takmi~ewima.

MarinaMaqkovi}

klajeMarinaMaqkovi}uo~i polaskanaput. Mlada kormilarka nacio- nalnog tima isti~e veru u po-

zitivanishod`reba,akasnije ivelikogtakmi~ewa. -Kakodruga~ijemo`edabude,negodaselektorbudeoptimista. Srbijajeraspore|enautre}i{e{irsareprezentacijama [vedske,LitvanijeiCrneGore. Potencijalni protivnici iz prvog {e{ira su Rusija, Turska,Francuskai^e{ka,iz drugog Hrvatska, Velika Britanija,ItalijaiSlova~ka,ai iz ~etvrtog [panija, Belorusija,LetonijaiUkrajina. Delegaciju Ko{arka{kog savezaSrbije,poredMaqkovi}eve, ~ini}e predsednik Dragan\ilasipotpredsednicazadu`enaza`enskuko{arkuAna Jokovi}.

Vojvodina uSarajevu Vaterpolisti Vojvodineoddanasdo nedeqe u~estvova}e na tradicionalnom turniru pod nazivom „Sarajevo ~empions ~elenx 2012�. Pored Novosa|ananaturnirunastupi}eisplitskiJadran iz Hrvatske i hercegnovskiJadranikotorskiPrimoracizCrne Gore. Za izabranike Dejana Stanojevi}a ovaj turnir bi}e posledwa proverapredstartLige{ampiona, jer ve} u sredu 26. septembraVojvodina}euBre{iodmeritisnagesistoimenomekipom uokviruprvogkolaCgrupe. Danas,prvogdanaturnirasasta}e se Primorac - Vojvodina

(17.30) i Jadran (S) - Jadran (HN)(19).Sutra}eigratiVojvodina-Jadran(S)(17.30)iJadran (HN) - Primorac (19). U nedequ igraju Primorac - Jadran (S) (10) i Jadran (HN) Vojvodina(11.30). G.M.


18

RePORTA@e

petak21.septembar2012.

dnevnik

MELODRAMSKI SOPRAN SOWA [ARI] NAJMLA\I fINALISTA MASTER KLASA LEGENDARNE OPERSKE DIVE MONSERAT KABAQE

Groficaiz somborskogsokaka

oli Sombor da se di~i svojomkulturnomscenom, ~esto ima i ra{ta, ali {to jes-jes opera mu posledwih parvekovaba{ne{toineide. Somborci su imali priliku, u ovone{todecenija{topamtim, da slu{aju i gledaju ozbiqan operski repertoar taman toliko puta koliko je i prstiju na jednoj ruci pijanog drvose~e iz Kalesije, pa je tim interesantniji„likidelo”mladedameSowe [ari}. Qubimica grada je devojkakojasesasvega22godine, kao najmla|i u~esnik konkursa,na{lame|uprivilegovanih 16 finalista ovogodi{weg master klasa najve}e svetske operske legende Monserat Kabaqe.Malolije!? Sedimo u ba{ti somborskog „Boema“, neobi~nog kafea koji umesto ibarske dvojke, grandpinksazve`|aiDJMrgudapreferira slikarske kolonije, te ve~erinapolitanskearijeiruskeromanse,iprvo{toupadau o~ikodSowicejetajoreolzvezde koji ima i pre nego {to je formalno to i postala. Samosvesnodevoj~e,pametnihmodro-

V

zelenih o~iju, koje se prvi put pred lokalnom javno{}u pojavilo pre vi{eoddesetgodina. Kako {to to i biva u „kulturnoj” varo{iukojojsvaki skriboman sebe do`ivqava kao „bratapoperuIva Andri}a” (kako to ve} vispreno zakqu~i pre nekoliko godina, tad odbornik, jedan polupismeni eksgastarbajteruvaro{komparlamentu) a svaki ne-daltonista kojisedovoqnozaimaodapazari {tafelaj, naslednikom Milana Kowovi}a, prvi nastupi male [ari}ke su bili prilikom zvani~nih varo{kih veselica. Malo himne, malo Mokrawca, red Donicetija... Tek, konijenau{imasedeoaklasikuslu{aimimodr`avnihdana `alosti,mogaojeve}taddanaslutidajeSowicapravinebru{enidijamant.Za,tadajo{uvek formalnone{kolovaniimladi glas,savr{enuintonacijuibesprekorni re~itativ dobila je pohvale za svih strana, pa je u jednom„blic-krigu”{toinstitucionalno, {to van zvani~nog obrazovnog sistema, protutwalakrozplaniprogrammuzi~ke osnovke i sredwe {kole, usput pobrav{i sve pohvale diva SNPisvojihnovosadskihpedagogaMiliceStojadinovi}iVesne A}imovi}. Ni{ta mawe zadovoqna onim {to je ~ula od Sowe, i prepoznala u wenom glasualii`ivotnomstavu,bila je onomad u Herceg Novom i

primadona, legendarna Biserka Cveji}, na ~iju se preporuku, evo ve} tre}u godinu, Sowica peva~ki razvija u Manhajmu na Muzi~kojakademijipodbudnim okomSne`aneStamenkovi}. - Naravno, kad sam oti{la u Manhajm, bila sam kao na nekoj drugoj planeti. Pa u Nema~koj, gotovo svaki drugi iole ve}i gradimasvojuoperskuku}uitamojeoperapravaikona-pri~a Sowa,uzsamozatajniosmeh,Ma-

^edoizdoktorskeku}e

donisli~an.-Dalizbograzvijenostioperskesceneilinasle|a,tek,onona~emuseinsitira je disciplina u radu, stalnost kvaliteta,dokjeono{toizdvajavelikepeva~esposobnostdau odre|enim, {to ~e{}im momen-

tima dosti`ete vrhunce, „pikove”.Dobro,nijenitamosveidealno, i u Nema~koj je bitno ko stojiizatebe,kotepodr`avai mo`epru`iti{ansu.Ipak,sve sesvedenakvalitet,aliinato da mora{ imati malo sre}e, da teupravovremeinapravommestu~ujepravi~ovek. Takojeiwojpravu,jedinu,ulaznicuzakonkurs„MonseratKabaqe” predstavqao lawski nastup studentskog orkestra i operskopeva~kogansamblau Bambergu, u ulozi groficeu„Figarovoj `enidbi”. Na ovogodi{wem konkursu se, po pozivu, pojavilo vi{e od dvesta soprana koje je „re{etalo” kroz tri eliminaciona kruga, da bi se izdvojilonajboqih16. -U~e{}eufinalu takmi~ewa „MonseratKabaqe” svakako mi je ukras u CV-u a dodatni razlog za zadovoqstvoje{tosambila najmla|a finalistkiwa. Imam jo{ vremena i mesta za napredak - pri~a zvonkim glasom i smeje se na pitawe da li joj smeta jedva primetno,blago„kotrqaju}er„ugovoru.-Ha,ha,ha, visteprvaosobakojimetopita. Ne. U zahtevnim komadima, slo`enijeg re~itativa, ako je potrebno radim i sa logopedom, pa nemam neki ve}i problem - ka`e Sowa,devojkakojuSombornema.

U [IDU ODR@ANA PRVA OLIMPIJADA ZABORAVQENIH DE^JIH IGARA

[ampionipilcike,piqaka, krajcariceipra}ke roradilamunostalgijaamemorijagamnogodobroslu`i,paje najstariji ~lan i prvi ~ovek {idskog izvi|a~kog odreda „Lazar Bibi}” Tihomir Tire Ranisavqevi} inicirao organizaciju svetski prve olimpijade zaboravqenih de~ijih igara. Svojevremeno je naro~ito voleo “neka bije ko jo{ nije”, kad se derani okupe

P

Za preduzimqive izvi|a~e nije trebalograditiolimpijskoselo,ve}suse prvog dana stariji razba{karili pod {atorima anajmla|isme{teniuhotelski depadans. Iz kuhiwu mesnog Crvenog krsta [id svaki dan su stizala po trikuvanaobrokaiu`ina pride,inikosenije`alio.Naprotiv, alihvalilisunajvi{evojni~kipasuqsmesom.

Nekabijekojo{nije

oko krpewa~e, mawe od lopte za rukomet,pa~ijejeprozvanoimezgrabiloptu i ga|a najbli`eg. Pobedi ko ostaje netaknut. Za nadmetawe je odabrao jo{ devet disciplina: fudbal sa krpewa~om, ga|awepra}kom i kuvanihjajanov~i}em, krajcarice, piqke, nabacivawe potkovice, pilcike, hajdu~ke igre, te gradwu~ardakaod~okova. Logisti~ki mu pomogla mesna Turisti~ka organizacija, Skup{tina op{tineiKlubmladih,tetemerinskiodred izvo|a~a,pajenaobli`weizleti{te Lipova~a doputovalo vi{e od 120 mladih iz Beograda, Nakova, Temerina i Republike Srpske. Bili pozvani i oni iz Hrvatske i Makedonije ali opravdali svoj izostanak. Nikome nije bilote{kodazasvakogu20peto~lanih ekipa,uplatipo200dinara.

Olimpijski ekipni prvak je mesni Izvi|a~ki odred “LazarBibi}”,doksu pehareidiplomezapojedinedisciplinedobilitimovi`ivopisnihimenapoput {idskih “Orlova”, “Petli}a” i “[korpiona”, temerinskih “Gladijatora” i “Lavova”, “Le{inara” i “Malih montera” iz Nakova ili beogradskih “Crnihmambi”i“Lete}egodreda”. Nakonsvegasdobrimrazlogjeoptimisti~ankomandantparadeTireRanisavqevi}. -Sigurno}emoidu}egodineorganizovati drugu olimpijadu sa jo{ vi{e zanimqivih igara na Lipova~i. Naravno, mo`e ra~unati na podr{ku ~elnika temerinskih izvi|a~a, profesora Milomira Radi}a. -Na vojnom otpadu kupujemoopremu zana{ odred,koji obuhvataiselaBa~kiJarak i Sirig. Ima 70 ~lanova, prete`no osnovaca a samo petodstosuodrasli. NaLepenki smo organizovali desetdanaletweg taborovawa, gdesuizvi|a~ipolagaliispiteve{tina {umske{kole u prepoznavawu lekovitog biqa, kuvawa i no}noj orijentaciji. D. Savi~in

vlastitoj ku}i ne mo`e da „pobegne”odmedicine.OtacDragoslav,uva`enisomborskihirurg, ui{~ekivawudamu~edoizdalekog Manhajma svrati i do ku}e, vreme prekra}uje proizvode}i vrhunska vina u porodi~nom vinogradu i podrumu, dok majka \er|i, vrhunski onkolog, {partasvetskimmeridijanimaupromocijiborbeprotivraka.Paza{toseonda~uditi{tojeuSowinomkoferuuvek,poredvelikogtalenta,„spakovan”radisamodiscplina. Tako svetski a takosomborski. Mili} Miqenovi}

MINIJATURNE KOBILE BE^EJCA ZORANA PRODANOVA TUTWE PO VOJVODINI

Svibidaja{u HanuMontanu

em drvenih kowi}a, retki su pakadihupregneusrazmernomalakomali{ani koji bi imali pri- la, lepota jedna. Ali, deca vi{e vole likudasepopnuusedlo,dani- jahawe. Sedewe u kolima, koja on sam je stalno na turneji po Vojvodini sa pravi,jekaodasuukabrioletu-veli svojadvaponijaBe~ejacZoranProda- Zoran. nov. Jedno jahawe ko{ta 100 dinara, ali -Volimjakokoweakadsamprime- seProdanov`alina(mal)tretmankatiodaihimojedvek}erivole,re{io kavtrpikodpojedinihdoma}ina. samdaimkupimim{etlandskogponi- Ubedqivo najboqi je na „Horsvija. U Vra~evom Gaju sam nabavio jed- lu”Novosadskogsajma.Platenamputnog,kogasudecanazvaleHanaMonta- netro{kove,kowimaobezbededetelina.Alikakojevisoksvega85centime- nuinenapla}ujusvojprostor.Akomtaraamojastarijak}iimalave}pri- {ijama Bana}anima na „Velikogospoli~no kilograma, odlu~im da kupim jinskim danima„ je najva`nije da im jo{ jednog poni}a. Na{ao sam u Som- platimo nekakvu rentu, mada upotpuboru dvogodi{wu kobilu visoku 105 wavamo sadr`aj de{avawa. Jo{ nas i centimetara, o`drebqenu u Holandi- postranismeste,krajmarinenaTisi, ji,imenaGara.Nikosre}nijiodmojih gde dece je malo, pa smo sre}ni samo k}eri,pasamre{iodausre}imidru- akopokrijemotaksu.Radosmovi|eni gu decu. Kad saznamdauokolini ima neka atraktivna manifestacija, zapucam tamo. Ima pla{qive dece, ali kako su poni}i dobro}udnenaravi,obo`avaju igru i okru`ewe dece, ponegde se ~eka u redzajahawe-obja{wava Prodanov. [etlandskiponijerasakojudeca obo`avaju, ali suoveveomaintelegentne `ivuqke,uprkosneznatno visine, vrlo Malijaha~i~ekajureddasepopnuusedlo sna`ni u [kotskojkoristilizaradurudnicima.Du- nakowi~kimtrkamauAdi,Srbobranu gove~na su i zdrava rasa, pa pojedina iBe~eju,naslavamaBa~kogGradi{ta, grla `ive i 40 godina, duplo vi{e od ovda{wim„Tiskimdanima„,proslavi wihovevelikebra}eisestara.Imaju SentI{tvana,uRuskomKrsturu...Ta, debqudlakuoddrugihkowaimoguda di god da nas pozovu ili ~ujemo da se podnesuvelikehladno}e,paiSkandi- ne{toslaviiimadeca,etonas.Puno navske. [iroke koje im slu`e da se misrcekadvidimuo~imadecesre}ui hladanvazduhugrejeprenego{tosti- kadsja{upomilujuHanuMontanuili gneuplu}a. Garu.Nikotozadovoqstvonemo`eda - [etlandski poni je po meri dece. plati - bla`eno }e Prodanov i di`e Ima u Be~eju jo{ malih, ali ne i ove novodeteusedlo. rase.^ikaSimaGaji}imane{tove}e, V. Jankov

S

ProfesorMilomirRadi}

Operskearijeizvodiipokafeima

Pri~amo o planovima, namernajenakonAkademijedaostaneu Manhajmu, upi{e master studije itekposazrevawu,danasmladodramskogsoprana,ozbiqnijeupusti u profesionalni pohod na scene Evrope. U me|uvremenu, kaddo|euSombor,nostalgi~noi lokalpatriotski,odazoveseida nastupisane{tostarijimkolegom, tenorom Brankom Maravi}em, ina~e, italijanskim |akom, uba{ti„Boema”.Pri~aodmi~e, vra}aseudane,kadje,tekgimnazijalka, ma{tala o karijeri operskog peva~a, iako je bila „ve}vi|ena”zadoktora,jerniu


LOv

dnevnik

UBE^EJSKIMLOVI[TIMA

petak21.septembar2012.

19

FINALELIGELSVU\UR\EVU

Strancimagrlice, doma}imapatke i~vorci Opet je `ivo je u be~ejskom lovi{tu: na jednoj strani ~lanovi LU „Be~ej„ love divqe patke, prepelice i sarke, a na drugoj turisti, koji su u Be~ej stigli pucaju na grlice i gugutke. - Za sada imamo turista iz Italije, sa Malte i iz Nema~ke, koji love divqe golubove, grlice, takozvane „afrikanerke“ i gugutke. Do sada je odstreqeno 2.458, od ~ega 1901 gugutka i 557 grlica „afrikanerki“, {to je potvrda da imamo mo`da i najbogatije lovi{te ovom vrstom ptica u okolini. Naravno, o~ekujemo dolazak novih ino turista, ali moram da naglasim da je ovaj lov interesantan dok ima suncokreta u poqu - rekao nam je predsed-

Foto: J. Pap

nik be~ejskih lovaca Tama{Lastovi~. Ovda{wi lovci vi{e od mesec dana love prepelice, ali je

su{a u~inila svoje i malo ih je u strwici, na poqima koja su bila pod `itaricama. Sada su se prepelice uvukle, uglavnom, u {e}ernu repu. Ima li su be ~ej ski lov ci ovih dana i aktivnost druge vrste. Po{to su ~vorci napali ku ku ruz {e }e rac na po qi ma PIK Be~ej i naneli veliku {tetu. Lovci su organizovali akciju terawa ~voraka. - To je nastavak dobe saradwe s ovda{wim poqoprivrednim kombinatom. Deset dana su po dva lovca pre i po podne terali ~vorke sa wiva pod kukuruzom {e }er com. Po nu di li su „pikovci“ da nam plate dnevnice za ulo`en rad, ali smo, naravno, to odbili. Ne mo`emo da za bo ra vi mo wi hov do bar gest od zimus, kada su nam poklonili osam velikih rolovanih bala sena za prehrawivawe divqa~i - zakqu~uje Tama{ Lastovi~. V.Jankov

Mnogipoga|aju, Sremcipobe|uju U izuzetno uzbudqivoj zavr{nici, u \ur|evu je minule nedeqe do{lo do smene na pobedni~kom postoqu vojvo|anskih strelaca na glinene golubove (disciplina trap): novi prvaci su Sremci,

LOVCILU„[QUKA”IWIHOVLOVA^KIDOM

Restitucijapreko le|aTiteqana Sve {to je nekada nezakonito oduzeto, ili oteto, mora da se vrati. To je upro{}ena definicija restitucije. Ali, ova ~iwenica se prevalila preko le|a ni krivih ni du`nih titelskih lovaca, ~lanova LU „[quka”, koji su dobili su nalog da

`nog do ma. Ob no vi li si ih svojim radom i ulagawima, a onda, 1973. godine, „Jovo nanovo”: odatle su iseqeni, a dodeqen im je objekat Doma kulture „Ma|arski dom” koji je pripadao Katoli~koj crkvi. Objekat je bio u takvom stawu da je

Nekada{wiLova~kodomtitelskihlovaca

se isele iz (svog?) Lova~kog doma koji su decenijama koristili i u wega silne pare ulo`ili. Zahvaquju}i primeni Zakona o restituciji moraju da ga napuste, jer zgrada je vra}ena Katoli~koj crkvi. Oni su od op{tine {ezdesetih godina pro{log veka dobili na ko ri {}e we ru i ni ra ne pro sto ri je u okvi ru Za dru -

op {tin ska Gra |e vin ska in spekcija izdala „direktivu” da se u wemu zabrani bilo kakav boravak ili aktivnost, jer je bio sklon pa du. Po si ste mu „daj {ta da{„, Titeqani su, zasukali rukave, i malo - pomalo, okr pi li po pu ca le zi do ve i plafone, nadzi|ivali i podzi|ivali, gletovali i kre~ili i nakraju dobili dozvolu da ko-

riste objekat, koji vi{e nije bio opasna ruina. Kasnije, odr`acvali su dom i ulagali u wega, a titelski lovci su svim ostalim udru`ewima gra|ana besplatno davali da ko ri ste pro stra ni lo va~ ki dom, te su mnoge svadbe, ispra}aji i razna dru`ewa tu uprili~ena. Dogradili su i lepu terasu, te prostorije za drawe i obradu divqa~i. Ura|ena je nova struja i vodovodne instalacije, a sada procewuju se da su u zgradu ulo`ili oko 50.000 negda{wih maraka. Mogli su da pazare bar dve pristojne ku}e u Titelu, sa sve oku}nicom. Dom je vra}en crkvi, a titelski lovci su besku}nici koji i daqe borave u Lova~kom domu samo zahvaquju}i razumevawu cr kve nih ve li ko do stoj ni ka, ali dokle to mo`e da traje? - Mi sada mo`emo samo na ulicu, nemamo gde - ka`e predsednik LU „[quka” iz Titela @ivkoStani}Buca. - Ne sporimo ~iwenicu da ono {to je crkvi oduzeto treba da se vrati, ali mi smo sada na velikom gubitku: Ulo`ili smo novac i trud, a ostali smo bez i~ega - veli Stani}. Upu}ena je `alba Agenciji za restituciju, a od op{tine o~ekuju razumevawe. - Barem da nam dodele neki oplac, ni{ta nam vi{e ne treba. Snalazi}emo se sami kao i do sada, sami }emo sagraditi dom - ka`e Stani}. D.Kne`i}

NANOVOSADSKOMSAJMUOD25.DO30.SEPTEMBRA

Bogatlova~kiprogram Sajam lova, ribolova i sporta 45. po redu, u okviru Lorista, odr`a}e se na Novosadskom sajmu od utorka 25. do nedeqe 30. septembra. Cena ulaznica je 300 dinara, a za grupe ve}e od 15 qudi 200 dinara. Pored klasi~ne ponude lova~ke opreme i oru`ja, organizatori najavqaju bogat lova~ki program: u utorak je otvarawe, u sredu je Kup Novosadskog sajma u ga|awu glinenih golubova (u Ka}koj {umi), dok je glavni Dan lova u subotu (29. septembra). Posetioci }e mo}i da u`ivaju u izlo`bi lova~kih trofeja „Sa Titom na safari”, postavci trofeja odstre-

qenih ove lovne sezone, izlo`bi sitnih `ivotiwa, te finalnom takmi~ewu u kuvawu paprika{a od mesa divqa~i (petak od 12 sati), kao i izlo`bi Lova~kog saveza Vojvodine povodom 90 godina postojawa.

Posebna poslastica za mnoge bi}e me|unarodno takmi~ewe „Zlatni lova~ki rog 2012” - lova~ke horne i „Otvoreno prvenstvo Vojvodine u opona{awu rike jelena”, gde }e se nadmetati takmi~ari iz Slovenije, Ma|arske i lovo~uvari iz lovi{ta JP „Vojvodina{ume” (29. u 11 sati). Istog dana u isto vreme u Master centru po~e}e savetovawe „Lovstvo i lovi{ta u Vojvodini”, sa temama: Primena pravilnika o lovstvu, Predlozi za izmene pravilnika i Predlozi za formirawe cenovnika u LU. D.Kn.

Foto: B. Lu~i}

ekipa LU „Sremac” iz Rume, koji su pogodili 58 golubova. Na takmi~ewu pod okriqem Lova~kog saveza Vojvodine izuzetno neizvesno je bilo u ras-

pucavawu za drugo mesto, jer su ~ak tri ekipe imale isti broj golubova: na kraju, druga je bila ekipa Plandi{ta, tre}a ekipa Futog 2, a ~etvrti su bili lawski pobednici - Zrewaninci, {to je pokazalo veliku izjedna~enost ekipa, te da su na kraju odlu~ivale nijanse. Podse}awa radi, ekipa LU „Sremac” Ruma je aktuelni prvak Srbije, a titulu }e braniti u nedequ na republi~kom nadmetawu u Kovilovu. Samim pogledom na rezultate uo~avaju se jo{ barem dve zanimqivosti: Sremci imaju pobednika i me|u juniorima, te drugoplasirane me|u seniorima i veteranima, a ~iwenica je i da „golub ne pada daleko od pu{ke” - pobednik me|u seniorima ima sina na pobedni~kom postoqu me|u juniorima. U pojedina~noj konkurenciji (seniora), poredak je bio slede}i: 1. BrankoDrqa~a (Plandi{te) 21+20=40 golubova 2. NenadUrsuz ([id) 22+15=37 3. DraganTaba~ki (Zrewanin) 20+16=36 Juniori: 1. ZoranJak{i} (Pe}inci 2) 22 2. MaksimEgeqa (Futog) 20 3. MarkoDrqa~a (Plandi{te) 18 Veterani: 1. JosipDamjan (Subotica) 15 2. RadovanRadivojevi} (Pe}inci 1) 15 3. KostaPuja (Uzdin) 13 D.Kne`i}


20

kWiGA

petak21.septembar2012.

dnevnik

ИНТЕРВЈУ:БАБКЕНСИМОЊАН,ДОБИТНИКМЕЂУНАРОДНЕКЊИЖЕВНЕНАГРАДЕ „БРАНКОРАДИЧЕВИЋ”

Новопесничкоходочашће

Н

а недав но за вр ше ном 41. Бранковом колу, један од нај у глед ни јих го стију био је др Бабкен Симоњан (1952) из Јеревана , јерменски пе сник, есејиста, преводи лац, сла ви ста, про фе сор универзитета и почасни конзул Србије у Јерменији. Њему је том приликом уручена Међународ на књи жев на на гра да „Бранко Радичевић“, коју је добио за вишегодишње унапређи-

језику под насловом „Косовско сунце“. Бранково коло му је издало књигу „Ходочашће“ , а Завод за културу Војводине, песничку јерменско/српску збирку „Артамет“. Бабкен Симоњан припрема монографију о животу Јермена у Србији , као и први српско/јерменски и јерменско/српски речник са граматиком. l Сакаквимосећањимаи мислимастепримилинаграду„БранкоРадичевић”?

развијали и чували изван матице. Тако је прва јерменска књига пре пет векова штампана у Венецији. А Јерменска штампарија у Бечу, 1847. објавила је дела Вука Караџића, Бранка Радичевића, Његоша и Ђуре Даничића, која су утврдила пут српске књижевно сти и културе. Тако су почеле јерменско-српске културне везе, које трају и данас, а ја сам поно сан на свој скромни допринос. Сваки долазак у Србију за мене је ново песничко ходочашће. l Как о сте упознали и заволели Србе и Србију? - Ми слим да сам ус пео да уђем у „срп ску кожу“, захваљују ћи по зна ва њу ваше историје и са вре ме ног жи вота, че стим дола сци ма, број ним при јате љи -

Први пут сам за Србију чуо још 1966. године, од наставнице историје, која нам је говорила о Ко совском боју и српским јунацима који су по стали свеци. Њена предавања су ме инспирисала да трагам по руским енциклопедијама и даље. Тако сам открио многе историјске па ра ле ле, јермен ско/срп ске кроз митове о Арарату и Нојевој барци, о Ко совској легенди која такође сведочи о трагедијама и подвизима. И јерменска и српска историја су крваве, као да су писане истим пером. Током деценија изучавања и живота међу Србима, схватио сам да се не ради само о љубави и одано сти, већ пре свега о поштовању за овај народ и његове земље. l Шта поручујете својим овдашњимпријатељима? - Да чувају своју изузетну културну баштину која сведочи о трајању народа. И да је одржавају вечно младом, кроз повезивање са савременим умет-

Књигакао култ идуховнахрана

- Ово признање ће по себно улеп шати мо ју спи сатељ ску биографију, јер долази од пријатеља из Бранковог кола, за све оно што волим и радим целог живота, рекао је Симоњан.-По себан је осећај бити у Сремским Карловцима, у најстаријој српској гимназији у којој је ђаковао Бранко Радичевић. Још у раној младо сти открио сам бројне слично сти и духовну блискост јерменског и српског народа, њихове историјске судбине.И Јермени и Срби , у тешким временима борбе за народни опстанак, своју културу су

ва ње срп ско-јермен ских кул турних веза. Бабкен Симоњан је шест година живео у Србији, током деведе се тих годи на 20. ве ка. Аутор је девет књига, углавном поезије, али и есеја, путописа и превода. На јерменски је превео и објавио многе српске народ не при че, сред ње ве ков ну по е зи ју, де ло ве Ње го ше вог опуса, као и Нушића, Ћопића, Де сан ку и дру ге са вре ме не српске ауторе. На Државном универзитету у Јеревану основао је студије српског језика. Објавио је прву антологију српске поезије 20. века на јерменском

- У народној традицији Јермена постоје три најважнија култа: то су мајка, отаџбина и књига - објашњава Бабкен Симоњан. - Дан Јерменије је баш 21. октобар. Најкраћи одговор на питање о судбини штампане књиге гласи: Књига не може да нестане. Уз све предности које нам доноси информатичко доба, књига ће и даље опстајати као трајно добро. Поводом петстоте годишњице штампања прве јерменске књиге, за часопис „Библиотекар“ из Чачка написао сам есеј под насловом „Књига као култ и духовна храна“. Иначе, та прва јерменска „Књига Петка“ изашла је у Венецији 1512. године. А Унеско је поводом тог великог културног јубилеја наш главни град Јереван прогласио светском престоницом књиге. ма. Јерменским студентима сам предавао српски језик и књижевност четири године. Стално сам им објашњавао да је најлаши и најкраћи пут до једног народа- његов језик. Тако се стиже „испод коже“, а ту су традиција, историја, књижевност и култура.

ничким стваралаштвом. Моји овдашњи пријатељи су различитих национално сти, а Србима поручујем да им је најважнија подука „Само слога Србина спашава“. Веома ми се свиђа и ваша народна изрека „Отето-проклето“. Радмила Лотина

ПОЗИВЗАНАЈВЕЋЕПЛАНЕТАРНОЧИТАЊЕПОЕЗИЈЕ

Н

Банаћаниупесничкомланцу запромене

ародна библиотека „Јован Поповић из Кикинде и Банатски културни центар из Новог Милошева и ове године придружује се светском поетском по селу „100 000 пе сника за промене“. Манифе стација ће се одржати 29. септембра у Кикинди, али и у неколико стотина градова широм света. Акцију „100 000 пе сника за промене“ је покренуо амерички пе сник, кантаутор и уредник књижевног магазина „Bigbridge.org“, Мајкл Ротенберг, са намером да што више поетских стваралаца окупи око племените идеје да се поезијом може утицати на многе негативне појаве и трендове у свету.

До сада је на централном сајту акције пријављено 770 догађаја у 550 градова и 95 земаља света, који ће се одржати 29. септембра и заједно чинити највеће планетарно читање поезије. Један од тих градова је и Кикин да. Ма ни фе ста ци ја ће се одржати у Народној библиотеци

„Јован Поповић“ 29. септембра са почетком у 18 часова. Из Народне библиотеке „Јован Поповић“ и из Банатског културног центра позивају све заинтере соване пе снике да своје пе сме пошаљу мејлом на адре су pesnicikikinda@gmail.com чиме се и пријављују за учешће на

KWI@EVNA BA[TINA

Поук еширокогспектра „Паорске новине“, лист за сваку струку знања осим политичке,

излазио је у Старом Бечеју, 1895. године, сваке суботе. Штампане су у Штампарији Иванића и Гаванског. Власник, издавач и одговорни уредник био је Панта Поповић. Његова намера била је да покретањем ових новина „у свачем поучи“ српски народ, који се састоји „готово из самих паора“. Новине су доно силе прилоге из области науке, културе, школства, чланке верског садржаја, као и вести из свакодневног живота (цене на пијаци, огласи и др). Оне постоје у Библиотеци Матице српске и претраживе су у електронском каталогу Библиотеке. Д. Г.

песничком сусрету 29. септембра у Кикинди. Песме ће, како буду пристизале, бити објављене на сајту http://100hiljadapesnikazapromenekikinda.blo gspot.com/ Учесници треба да уз песму пошаљу контакт податке и информацију организатору да ли ће лично учествовати у читању поезије 29. септембра у Кикинди, или свој допринос акцији дају само слањем песме. Овогодишње теме су друштвене, еколошке и политичке промене у окружењу и свету. Нека поетска реч одјекне широм планете, треба нам и ваш глас- поручују оранизатори. Р. Л.

TOP-LISTA

Нajтраженијинасловиу књижари„Агора”у Зрењанину 1.„Тесла, портретмеђумаскама“, ВладимирПиштало-„Агора“ 2.„Нарубупамети“,МирославКрлежа-„Агора“ 3.„Скромнидарови“,УгљешаШајтинац -„Архипелаг“ 4.„Сјајуокузвезде“,ЉиљанаХабјановић Ђуровић-„Глобосино“ 5.„Тајнаписмакалуђера“,РобинШарма -„МоноиМањана“ 6.„Антологијасаременеаргентинскеприче“, БранкоАнђић-„Агора“ 7.„Свециигрешници“,ЕднаО’Брајен-„Агора“ 8.„Венеција“,ВладимирПиштало-„Агора“ 9.„Сузетеби,суземени“,ВеснаДедић“ -„Лагуна“ 10. „ПисмогоспођеВилме“,ЈеленаБачићАлимпић-„Лагуна“

НАГРАДА ЗА НАЈДУХОВИТИЈУ КЊИГУ ЗАДЕЦУ

У

Сребрно Гашиноперо

Лазаревцу се данас завршава 24. фе стивал хумора за децу. Током пет фе стивалских дана приказан је велики број литерарних, ликовних, драмских, филмских, музичких и других програма, Организатор фе стивала, Библиотека „Димтрије Туцовић“ доделила је признања за разне ви до ве ства ра ла штва деце и за децу. А награда „Сребрно Га ши но пе ро“ за најдуховитије литерарно остварење годи не при па ла је књижевнику из Новог Сада Попу Д. Ђурђеву, за пе сничку збирку „Радови на млечном путу“, коју је објавио Издавачки студио „Чекић“ из Бе о гра да. Нај зад, ево књи ге по сле ко је ни шта ви ше не ће би ти исто, поручује књижев ни кри ти чар Игор Коларов. Поп Д. Ђурђев је подарио нашој галаксији нове „Радове на млечном путу“, једну од најлуђих, најнеобичнијих и најчуде снијих књига за децу. На по себан начин дописни члан експертског тима за хватање зјала, изврнуо је у њој наопачке све што смо знали о свету у коме живимо, и измислио ганц нове путељке до предела које до сада нисмо ни сањали, уводећи нас у тајне најлуђих поетских илузија. Та књига је као сала препуна кривих огледала у којима слике које нас окружују и лепе речи мењају облик, попримајући нова значења и смисао, наглашава Коларов. Пре пли та њем вер бал них и визуелних планова, књига се подједнако да читати и гледати, без обзира да ли се ради о поетским сликама или визуелним

пе смама, а читав спектар асоцијација намеће безброј могућих комбинација и решења, ако вам је баш до њих стало. Иако се ради о литератури намењеној деци и младима, у којој, навикнути смо на то, није небитно шта је писац хтео да каже, у

„Радовима на млечном путу“ много је важније шта сте ви желели, хтели или могли да прочитате и надградите, упозорава Коларов. Како је реч о аутору који се сматра „више струким пе сничким изгредником који прекорачује преко већине традиционалних граница у поезији за децу“, отуда она дискретна напомена у поднаслову да су ово вас пит но запу ште не пе сме. При том, вербални и визуелни израз којима се аутор подједанко служи у креирању својих поетских рециклажа, не би требао да представља проблем. Ко уме с речима, умеће и са сликама, јер из њих се кадкад да прочитати мно го ви ше. Не ка жу Kинези бадава да слике говоре више од хиљаду речи, закључуР. Л. је Игор Коларов.

„Гугл”противписаца

С

авезниапелационисудуСједињенимАмеричкимДржавамапоново је одложио наставак суђења противкомпаније„Гугл“,збогнамередаскенираипонудинаинтернетуудигиталној верзији милионе књига из јавних и универзитетских библиотека. Ову компанију ињенпројекат„Гуглбукс“тужилојеАмеричкоудружењеписаца,аслучајсеразвлачи по судовима још од 2005. године, чистоданемислитедасумаратонскасуђењасамонашаспецијалност. Овихданапокознакојипутодложенје наставаксуђења,какобиАпелационисуд могаодаразмотрипримедбу„Гугла“дасу одлуком савезног судије у мају онемогућене индивидуалне тужбе већ да се сви заинтересованитужиоциморајупојавити заједно,уистојтужби.

„Гугл“којиједотужбеуспеодаскенира идигиталноуобличиоко20милионакњига,тврдидајепокушаоданаправи„електронски библиотечки каталог“ који би помогаојавностидапронађекњигеубиблиотекамаидаповећашансезастаре,заборављенекњигекојебиовимпотезомпоново добиле на актуелности. Представници ове компаније истакли су да нису имали намерудајавностипонудецелокупнадела,већсамоделове,идабисепридржавалиЗаконаоауторскимправимаСАД. УмајумесецусудијаДениЧинизЊујоркадозволиојеауторимада„Гугл“туже каогрупа,повећавајућиимтимешансуза победу,алииновчанунадокнадузбогкршењаауторскихправа.„Гугл“јепретходноинсистираонапојединачнимтужбама, надајући се да ће већина одустати због

O[E ] T недостатк а новца, а N E

изговарајући се „различитимусловимавласништва над појединачнимделима“. Прошлегодинесудјеодбациоипонуду о вансудском поравнању од 125 милиона долара,истакавшидабитакавдоговоризмеђу„Гугла“иАмеричкогудружењаписацаомогућиода„Гугл“„експлоатише“књигебездозволевласникаауторскихправа. Овај случај наставља да пуни странице дневне штампе, и представљаће преседанукреирањуновихуслованарастућем дигиталномтржишту,накомевеликекомпаније покушавају да припреме терен за апсолутну доминацију над појединачним ауторскимправимаи,последично,правимакупацапојединихдела. И. Вујанов


kultura

dnevnik

petak21.septembar2012.

21

ИЗЛОЖБА ЗАГОРКЕСТОЈАНОВИЋУГАЛЕРИЈИТАПИСЕРИЈАНАТВРЂАВИ

Мандорлаједнеиконе У Галерији таписерија Бошко Петровић Бастион ЛеополдаI10б,наПетроварадинској тврђавивечерасу19часова отвара се изложба таписерија „Мандорла једне иконе“ београдске уметнице Загорке Стојановић.ИзложбућеотворитиглумицаМираБањац. „Мандорла једне иконе“ је обједињујући назив за серију од 28 таписерија малих формата,којесурезултатпетогодишњеградаЗагоркеСтојановић.Идејнокреативнипроцес започетјеинспиративнимимпулсомнаконсусретаауторке саикономБогородицеАхтирскеизМиљковогманастира,а настављендугогодишњимрадом -ткањемнаразбоју- дакле поступком којим је материјализација водилакаособенимвизуелнотактилнимсвојствима, другачијим у односу на предложак- указује Горанка Вука-

диновић,историчаркауметностииз Атељеа61.

ЗагоркаСтојановићјесвоју прву самосталну изложбу таписерија имала 1974. године, што је сврстава у ред малобројнихуметника–таписеристакојисеконтинуирано,истрајноипосвећено,готовопуне четири деценије баве проблематикомовогмедијаизначајнодоприносењеговомразвојунанашемтлу. Како сама уметница признаје: „...ја сам од оних који миследајеткањеважнијеод летанаМарс,данас,нарочито када су људи ускраћени за правидоживљај...“и„...ткање као део нашег традиционалногкодаосмишљававећзаборављениначинизражавања.А свако треба да ради у свом призвању...“,чимеобећаванаставакистраживањауоквиру ове врсте ликовности, остављајућипростораизненађењимана којанасјенавикла.

ДАНАСУНОВОСАДСКОМПОЗОРИШТУ

Драмско такмичење отвара сезону Нова сезона у Новосадском позоришту/Ујвидеки синхаз почиње данас традиционалним позоришним такмичењем војвођанских и мађарских драмских писаца, саопштио је тај театар.

Кокан Младеновић. Глумцима Новосадског позоришта придружиће се и колеге из Суботице,Бекешчабе и Темишвара,а први пут у историји тог такмичења и глумци Српског народног позоришта у Новом Саду

У жирију овогодишњег,дванаестог такмичења,су театролог Ласло Геролд,драматург Илдико Лекеш и редитељ Силард Антал, а све три представе биће изведене у низу,од 19сати.

Ове године текст ће писати Ана Терек, Золтан Дањи и Јудит Ференц,а представе по њиховим текстовима у току једног дана режираће Петер Гемза, Золтан Пушкаш и

Ненад Пећинар и Милован Филиповић. Била је идеја да у програму учествују и глумци новосадског Позоришта младих, али они вечерастакође имају премијеру.

Како је наведено у саопштењу, током дана биће уприличено и кулинарско такмичење три глумачке трупе, а о најбољем пасуљу одлучиваће публика. K. Р.

Из представе „Крваве свадбе”

46.БЕОГРАДСКИИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕАТАРСКИФЕСТИВАЛ

Позоришниврхунац одкрвиипоезије ШтаиманаБитефу!?Драма„Гозба“СимонеСеменич,акојеверовати њеној аутопоетској неодређености,репетитивностииономештоби укласичномдрамскомписмуназвали дидаскалијама, намењена је западнојпублици,представљавечеру на којој су гости све саме звезде, а каоглавнојелакувасечорбаодисточног леша. Звучи познато? Да, историја (уметности) је препуна сличнихпослужења. Све што је потребно, каже њена ауторка,којапопутнеколицинеприпадникамлађегенерациједрамских писаца (Иване Сајко, Миње Богавац...)бирададрамупишеуформи поеме,јестедагостинавечеризаистаповерујудасупоредњихРоман Абрамович (који није Роман Абрамович), лик Јанше (који није Јанез Јанша), Јулија Кристева (која није Јулија Кристева), Симона Семенич (која није Симона Семенич). З. И. (којибимогаодабудеЗлатанИбрахимовић),ачакдаповерујуиутода ликИсточногЛешаиграправаглумачказвезда. Представа коју је режирао ПриможЕкарт(ЗаводзакултурнуделатностИмагинарни,Љубљана)играсе устану,његовомстанууСловенији, зањеговимстолом.ЗапотребеБитефа изнајмљен је стан у Београду, а бројгостијусашестјепорастаона десет.Свеједно,Екартћевасдочекатинаулазуиповестидостола,аондаваспреузимаједночасовниизвођачкивихоранимацијеитрансформацијеИвеБабићиБранкаЈордана, којисузаовуприликутекстговорилинасрпском.Послеследииизненађење...

РЕСИТАЛ РИТЕКИНКЕНАФЕСТИВАЛУ„ТИСИНЦВЕТ” У НОВОМКНЕЖЕВЦУ

Деларомантикеиимпресионизма Наставак фестивала „Тисин цвет“, који се одржава у Новом Кнежевцу, донео је солистички реситал реномираненовосадскепијанисткињеРитеКинке,којијепривукаовеликупажњупублике. Наовомконцерту,одржаномупрепунојсалиМузичке школе,РитаКинкајеизвелазанимљивоконципиранпрограмделаауторакомпозитораепохаромантизмаиимпресионизма,којијеобухватиокомпозиције„Гондолијер“и „Вилад`Есте“ФранцаЛиста,циклус„Сликесаизложбе“ МодестаМусоргскоги„Острворадости“КлодаДебисија.Њенеинтепретацијенаишлесунатопаоодјекслушалаца, тако да је после поновљених позива за „бис“ солисткиња одсвирала још и „Петраркин сонет“ Франца Листа. Б. Х.

УДОМАЋИМБИОСКОПИМА

Наставакфилма„Ухватиритам” На репертоар новосадског биоскопа„Аренасинеплекс“стигаоје четврти наставак чувене филмскомузичке франшизе “Ухвати ритам 4:Револуција”(StepUp4:Revolution) урежијиСкотаСпира. Јошод првогделакојисепојавио2006.године, франшиза „Ухвати ритам“ представљамодернехип-хопбајке којеспајајупопуларнеуличнеритмове,феноменалнукореографијуи класичнуромантичнупричу.Учетвртом, најкомплекснијем наставку,улицеМајамијасепретварајуу великиплесниподијум. “Свима се допала идеја да направимо велики ‘флеш моб’ – детаљно испланирани вид јавног плеса који делује спонтано обичнимпролазницима.Онсеодвијана лицуместа,збогчегајеимпровизацијамогућаичакпожељна.Флеш

мобјепостаодеосавременекултуре,алимислимдаганиконијеор-

ганизовао на овакав начин,” објашњава извршни продуцент Мет Смит.“Тонамјеотворилоновемогућности.Овогапутасвеседешава наотвореномпростору,предвеликомпубликом,уместонадметањау клубукаоштојеторанијебиослучај. За разлику од класичних “флашмоб”догађаја,овдејекореографија далеко сложенија, јер је изводе врхунски плесачи. Дошли смодотачкекадајеуметностпрерасла у протест, што је била прекретницазанашејунаке.Уметност нијесамоестетскидоживљај,приказивање талента и способности, већможетакођедапренесеважну поруку.Анашијунациточинена забаван,неочекиванначинкрећући сепочитавомграду. Редитељ Скот Спир објашњава даволи‘флешмоб’ јерјетаквавр-

ста игре веома ослобађајућа, са чим се велики број младих може поистоветити.Докдругиљудиручају или иду на састанке, ви ћете ихподсетитидаусвакомтренутку могу да започну игру. Плес, као и самживот,доносипунорадости.” У наставку чувене франшизе, Емили долази у Мајами са намером да постане професионална играчица. Убрзо се заљубљује у Шона, вођу плесне трупе. Када грађевински планови богатог бизнисмена запрете да сруше крај у коме је смештена Шонова трупа, Емили мора да их убеди да своје уметничке наступе претворе у протест, због чега би могли да угрозе снове борећи се за виши циљ. Улоге:тумаче Адам Севани, Рајан Гузман,Кетрин МекКормик. К. Р.

Наконсамогискуства,свепостајемногојасније,потресније,јер„Гозба“ на дирљиво поетичан начин, стално нас приближавајући и удаљавајућиодистинотворностимогуће стварности, говори да свако од нас,ауметниккаонајодговорнијии првиоднас,можепозватинаодговорност и друге, истовремено их смештајући у крајње удобан простор позоришта као оног имагинативногпростораунама. Сталносеинтимизирајућисапосетиоцима,директноуочи,нежносе приповеда једна занимљива, чак и спектакуларно осмишљена сторија, духовита, сва од прелепих језичких рукаваца,дабисе,бруталноконтрапунктирана, изоштрила иронија, подвукла ерупција егзалтације над чињеницомдаимесвакогоднаспонаособможедасенапишеиобрише, дода,алинеиизузме,сатаблесилованих, рашчеречених, убијених, са таблепунељудикојиманизадовољство новцем, мржња Другог, друштвениангажманитеорија,лирски дрскапоезија,светскаславаилисамољубавпремапозоришту,непомажеданепосрчумалосласнечорбе. Редитељ Милош Лолић, такође склон аутопоетским сањарењима, такође се бавио поезијом у драмском,прихватившисеЛоркине„Крваве свадбе“ у минхенском народномпозоришту(Минхнерфолкстеатер).Већнегдетамодубокоупредстави (једно од сценски једноставних, а ефектних решења било је и склањањеједногпоједногнивоазавесе/светла,мизансценскидопирућидооногнајдубљег/најмрачнијег) билојејаснодајесвојепрстеуин-

сценацијуумешалајошједна„месечева соната“, а касније у програмскојкњижициипотврђенодајетај „месечар“НикКејв.Па,да,крвпоезија,правиправцати„хохцајт“. БудућидајеЛоркинадрамаонесрећној љубави, боље рећи крвавој природи сваке индивидуе дубоко у души,чакибуквалноприсутнеунашем виталном органу, симболи те истетлапње–срцу,Лолићсесавдао у сценско компоновање, звучност представе која се до краја у сцени потереитрагичнесмртиионаконепомирљивих ђувегија претвара у миниконцерт. ИзведбинаБитефучакјеишлоу прилог и то што је напољу једно времегрмело,паједраматичнаградација звука – од преочекиваног куцкања потпетица до ипак нешто узбудљивијегмикса(гитара,микрофониимногореверба)узавршници, билајошбогатија.Исамотелоглумцабилојеуовојфункцији.Сведени покретнаглашавојераскошгласа,а ликови,односииситуацијерешаванесуједноставним,одречитимипостојаним (репетитивним) средствима–ставом,гримасом,костимом. Иакосеупозоришту,лакшенего друге, поделе бришу, улоге мењају, кадсевећговорио46.Битефу,код Лолићеве представе, баш као и код Кастелучијанаотварању,речјеовисоко естетизованој поетици мислећихредитеља,докјеупредставама каоштоје„Гозба“или„Ониживе“ (МајаПелевићиМиланМарковић) наделувискополитизованаестетика сензибилнихаутора.Једнобездругог,изгледаданеиде. Игор Бурић

ЗАМЛАДЕНЕАФИРМИСАНЕКОМПОЗИТОРЕ

Омладински фестивaл у Суботици Удружење за афирмацију младих талената оргранизује 51. Фестивал „Омладина”који ће се одржати 8.децембра у Хали спортова у Суботици. Како је саопштио организатор, омладински фестивал у Суботици “има историјски значај, јер је то једини ауторски фестивал младих до 27година који су касније чинили окосницу југословенске поп и рок сцене”.Овогодишњи конкурс намењен је младим неафирмисаним композиторима до 27 година из Србије и земаља региона.Композиције које се шаљу не смеју бити објављиване,нити јавно извођене. „Конкурс је отворен до 1.октобра, а имена 20 аутора који ће имати прилику да се такмиче за главну награду у износу од 1.000 евра биће објављена на сајту

http://www.festivalomladina.com 15.октобра“ , рекао је Корнелије Бата Ковач, уметнички директор Фестивала на конференцији за новинаре у Београду. „ Фестивал “Омладина” оживљен је прошле године после више од две деценије. Неки од учесника и победника досадашњих фестивала су реномирана имена из света музике бивше Југославије, међу којима су Кемал Монтено, Јадранка Стојаковић, Корнелије Ковач, Ђорђе Новковић, Јосипа Лисац,Бора Ђорђевић,као и роцк групе као што су Индекси, Пекиншка патка, Филм, Пилоти, КУД Идијоти, Мајке, Галија, Хаустор, Ђаволи, Прљаво казалиште, Атомско склониште, Кербер.


22

petak21.septembar2012.

svet

dnevnik JAPAN TRA@I OD KINE NADOKNADU [TETE

FRANCUSKA

Zabraweni protesti muslimana PARIZ: Francuska policija zabranilajeju~eodr`avaweprotesta muslimana ispred Velike xamijeuParizu,javqajufrancuskimediji.Jednaosobajepodnela zvani~nizahtevgradskojpoliciji za odr`avawe protesta ispred GlavnexamijeuParizuusubotu, ali je zahtev odbijen u skladu sa ranijom izjavom francuskog ministra unutra{wih poslova ManuelaValsa. Francuskiministarizjavioje da }e biti zabraweni svi protesti, posle demonstracija odr`anihunedequubliziniAmeri~ke ambasadeuParizupovodomantimuslimanskog filma „Nevinost muslimana” u ameri~koj produkciji.

Agencijesujaviledase,pre~etiridana,oko80muslimanaokupiloispredambasadeidasuoni ubrzorasterani,jerprotestnije bio prijavqen, a da su u~esnici demonstracijaprivedenikakobi bioproverenwihovidentitet. AFP navodi da se Francuska vlada suo~ava s dilemom kako da upravqa besom u zemqi gde `ivi ~etiri miliona muslimana, a po{to}edodatniprimercifrancuskog satiri~nogmagazina„[arli Ebdo” u kome su se pojavile karikature proroka Muhameda, danaspojavitinatrafikama. Uobi~ajenitira`magazinaod 75.000primerakaprodatjeju~e,u prvihnekolikosati,odpojavqivawanatrafikama.

SAD

Nagrada Lenon–Ono za „Pusi Rajot” WUJORK: Udovica biv{eg BitlsaXonaLenona,JokoOno uru~i}edanasuWujorkunagradu za mir fondacije „Lenon– Ono” za ~lanice ruske pank grupe „Pusi Rajot”, koje se nalaze u zatvoru u Rusiji, saop{tio je „Amnesti interne{enel”. Kako prenose strani mediji, nagrada }e biti uru~ena PjotruVerzilovu,supruguNadij e Tol ok on ik ov e, jedn e od tri mlade `ene koje je rusko pravos u|e u augus tu osudilo

zbog „huliganizma” i „potsticawanaverskumr`wu”. Sve~anost }e se odr`ati u Wujorku,desetdanaprepo~etka su|ewapo`albi~lanica„Pusi Rajot”,kojesuosu|enenadvegodine zatvora zbog performansa koji su izvele u jednoj crkvi, a koji je bio kritika na ra~un predsednikaPutina. - Zahvaqujem „Pusi Rajot” na akcijikojaimazaciqdadonese slobodu izra`avawa svim `enama-istaklajeOnousaop{tewu.

Pobuna u zatvoru LOS AN\ELES: Umasovnojpobuniudr`avnomzatvoruuKalifornijipovre|enoje13zatvorenika,prenego{tosu~uvari otvorili vatru, saop{tili su ju~e zvani~nici. Oko 60 zatvorenikaprikqu~ilosepobuniukalifornijskomdr`avnomzatvoru Sakramento gde je sme{teno 2.658 zatvorenika, od koji su neki upotrebiliino`evi,prenego{tosu~uvariotvorilivatrukakobizaustaviliborbuprsauprsa.Prilikomotvarawavatrejedanzatvorenikjerawenionsenalaziubolnicu,dokjejo{12zatvorenikazadobilolak{epovredeiposlezbriwavawavra}eni suuzatvor.

Razlupani ambasada i konzulati TOKIO: Tokio }e tra`iti odPekingadaplati{tetukoja jeizazvananazgradamawegovih diplomatskih misija tokom antijapanskihprotestazbogspornih ostrva. Saop{tewe je stiglo u vreme dok vlasti u Kini nastojedasmirenezadovoqstvo javnosti zabrawuju}i demonstracije~akidokpoliti~arii daqedr`evisokton. -[toseti~e{tetepri~iwenenana{ojambasadiikonzulatima,miplaniramodatra`imo naknadu(odKine)jertojepitawe izme|u dve vlade - rekao je glavni sekretar vlade Osamu Fu|imura,apreneoAFP. Onjerekaodao{tetikoja je pri~ iw en a jap ans kim poslovimauKinitrebadaseodlu~uje po tamo{wim doma}im zakonima. Me|utim, u pomirqivomtonuFu|imurajerekao

da Tokio `eli da pru`i ruku Kini. - Premijer planira da po{aqe specijalnog izaslanika kao

NE JEWAVAJU PROTESTI ZBOG FILMA O PROROKU MUHAMEDU

Od mirnih {etwi do sukoba s policijom KABUL, MAKASAR: UAvganistanusuodr`anadvaprotesta -jedanzbogkarikaturaproroka Muhamedaobjavqenihufrancuskom satiri~nom magazinu i drugizbogameri~kogfilmakojivre|aislam.Oko300studena-

Ju~era{wi mirni protesti bili su deo serije sli~nih okupqawa u Avganistanu u posledwih~etiridana.Uponedeqakse okopilovi{eod1.000stanovnikauisto~nomKabuluivrlobrzoseprotestpretvoriounemire

Crkvaprvoro|enihkojaodbacuje modernu medicinu i u~i svoje pripadnikedamo}verele~iida }e molitve pobediti sve bolesti. -TojebioiOstinovizbor.On tako|enije`eleopomo}moderne medicine, jer je po{tovao svoju veruina~innakojijevaspitanrekao je Erik Haselman iz okru`nogtu`ila{tva.Onjedodaoda jeOstinovasmrtudecembru2011. godine mogla biti lako spre~ena damujeukazanalekarskapomo}. Bra~nomparujeprivremenooduzetopreostalo{estorodece,koja }e ubudu}e biti pod strogom kontrolomsocijalnihslu`bi.

nog u Kaliforniji. Quti zbog filma „Nevinost muslimana”, Indone`ani su nastavili protestuMakasaru,javiojeAso{ijetedpres,isti~u}idajeameri~ki konzulat u tom tre}em po veli~ini gradu zatvoren ve} drugi dan. Ameri~ka agencija izvestila je da se protestu prikqu~ilo oko50studenatanajednomislam-

autora filma, navode}i da su glumci bili prevareni misle}i da film govori o avanturama drevnihEgip}ana. U me|uvremenu, dvojica advokataizAnkarezatra`ilasuod turskog tu`ila{tva da optu`i asistentarediteqaiproducenta antimuslimanskog filma „Nevinost muslimana”. Ozlem

I glumci tu`e kreatore filma SindiLiGarsijajejednaodtriglumicekojesuizneleistovetneoptu`beprotivNakuleBaselejaNakuleizKalifornije, tu`iv{i istovremeno i Jutjub koji je emitovao trejler filma „Nevinostmuslimana”iGugl.Garsijajeistakladasewen`ivotsadanalaziuopasnosti,kaoi`ivotisvihkojisusawompovezani, nakon {to su radikalni islamisti pozvali na ubistvo svihkojisupovezanisafilmom. Jo{jednaglumicaLiliDionjereklazaCNNdajefilmtrebalodasezove„Pustiwskiratnik”idajetakopisalouoglasu nasajtuzaogla{avaweKregslist.

Pustili sina da umre zbog vere SALEM: Bra~niparizOregona osu|en je na uslovnu zatvorsku kaznunakon{toimjesinkogzbog verenisuvodiliubolnicupreminuoodupaleslepogcreva.Raseli Brendi Bequ iz gradi}a Kresvel priznalisupredsudomdasuprakti~nopustili16-godi{wegOstina Sprauta da premine, jer su se zbogreligijskihube|ewaodlu~ili da wegovo zdravstveno stawe prepusteBogu,anelekarima. Wih dvoje su se izjasnili kao krivizaubistvodrugogstepena, a posle sporazuma sa tu`iocem dobili su petogodi{wu uslovnu kaznu. Par,kojiimajo{{estoro dece,pripadahri{}anskojsekti

deo na{ih vladinih nastojawa da re{imo to pitawe hladne glave kroz razne diplomatske kanale-dodaojeon.

Fu|imurajerekaodajo{nije odlu~eno ko }e biti izaslanik ni kad a }e i kak o on i}i. Nastotinehiqadademonstranata protestovalo je {iromKineodpro{lenedeqe,a unekimgradovimasurazbijane japanske radwe i sabotirane fab rik e, {to je pris il il o brojnefirmedanakratkoobu- staveproizvodwu. Protesti su kulminirali u utorak, na 81. godi{wicu japanske invazije na Manxuriju i zauzimawe dana{weg isto~nogdelaKine. Demonstranti suprotestovalizbogpro{loned eqn e kup ov in e sporn ih ostrva u Isto~nom kineskim moruodstranejapanskevlade iporedupozorewaPekingada su ostrva Diaoju od davnina sastavni deo wihove teritorije.

taokupiloseuKabuluiuzvikivali su „smrt Francuskoj, smrt Americi”,dokjenedalekoodavganistanskeomladinejo{nekolikostotinaokupqenihnanadvo`wakuudelugradagdeimapuno predstavni{tava sa Zapada, vikalo „smrt Americi” i „`iveo islam, `iveo Avganistan”, javio je izve{ta~ AFP s lica mesta.

ukojimajeoko50policajacalak{eraweno. Ufrancuskomsatiri~nommagazinu„[arliEbdo”pojavilesu se ju~e karikature na kojima je prikazan musliman u invalidskim kolicima kojeg gura ortodoksniJevrejin,doksusepro{le nedeqepojavililiklipovinaJutjubu antimuslimanskog filma „Nevinost muslimana” snimqe-

skom univerzitetu u Makasaru, glavnom gradu provincije Ju`ni Sulavezi. Oni su zapalili automobilskegumeiprimoralinazatvarawerestoran„MekDonalds. U me|uvremenu je i ameri~ki konzulatuglavnomgraduprovincije Severna Sumatra, Medanu, zatvoren drugi dan za redom, navodiAP. -Jednaodglumicafilma„Nevinost muslimana” tu`ila je

Gezeker i Ozgur Merix Turan tra`ilisuodtu`iocauAnkaridasudeautorimakontroverznog filma po turskom zakonodavstvuzbog„napadanamoralne vrednosti”iizazivawe„verske mr`we”. Prema re~ima advokata, ~im autori filma kro~e u Tursku, treba da budu osu|eni po turskom krivi~nom zakonu, kojim je za navedena krivi~na dela.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI AUNGSANSU]I

NEMCIOGOR^ENINAPROMOTIVNISPOTVOJSKE

Aung San Su ]i dobila je od Kongresa SAD zlatnu medaqu, koja joj je dodeqena 2008. dok se nalazila u ku}nom pritvoru. Su ]i se privatno sastala sa ameri~kim predsednikomBarakomObamomuBelojku}i,alinijebilozvani~nihizjavazanovinarekojisupratilisusret,prenoseagencije.

Bundesverzatinejyere

GENADIZJUGANOV Ruskipoliti~arGenadiZjuganovranijeove nedeqenasvomjeslu`benomTviterprofilu napisao kako je ameri~ki ambasador KristoferStevens„upucanpoputpsa”,uznaznakukakoje„samopo`weoono{tojeposijao”.Ameri~kaadministracijaporu~ilajedaovajispad ne}epro}itakoolako.

MARIJANORAHOI [panski premijer Marijano Rahoi, nakon brojnih demonstracija u Kataloniji i zahteva predsednikaovepokrajinezabuxetskomnezavisno{}uodMadrida,pozvaojenanacionalnojedinstvo,akatalonskestrankenapoliti~kuodgovornost.„Najgorejebitiukrivuiondajo{i ustrajatiutome”,kazaojeRahoipred{panskim parlamentom.

Stru~waci za prava dece osuli su drvqe i kamewe na Bundesver zbog nove kampawe ~ija su ciqna grupa tinejxeri. @ivopisnim snimcima nema~ka vojska promovi{e besplatne „avanturisti~kekampove”kojimapoku{avada privu~ebudu}eregrute.Nigdese,me|utim,ne pomiwe odlazak u rat i mogu}nost da takva „avantura” ima fatalan ishod, upozoravaju kriti~ari. „Volitelivi{eplanineilipla`e?”pitawejepostavqenounovompromotivnomspotu nema~ke vojske, koji tinejxere poziva da se prikqu~e besplatnim kampovima u Alpima ili na Sardiniji, da „putuju pravim vojnim avionima” ili da u~estvuju u „ludim vodenim bitkama”. @ivopisna, vesela kampawa, objavqena na sajtumagazinazatinejxere Bravo,sasvimotvorenopoku{avadavojnukarijeruu~iniprimamqivommladimNemcima,pi{e [piglonlajn. „Avanturisti~ikampovi”Bundesverapredstavqenisukaome{avinaekstremnihsportovailetwezabave. Me|utim, stru~waci za prava dece ocewuju da je takav vid kampawe, ~ija su ciqna grupa

tinejxeri, „apsolutno neprihvatqiv”. Video-klipnapogre{anna~inpredstavqa vojnu slu`bu i grubo kr{i prava dece,komentari{ukriti~ari. „Oglasikojiobmawuju,akojiciqaju tinejxere, i objavquju se u magazinima zamlade,grubokr{eKonvencijuopravimadetetaUjediwenihnacija,naro~itoonajdeokojiseodnosinaobavezudr`aveda{titidecu”,ka`eRalfVilinger, predstavnik organizacije Terre des Hommes. Iako ne osporavaju pravo Bundesvera da se ogla{ava,kriti~arinapomiwudavojska„decu trebadaostavinamiru”. Razlogvi{ezanezadovoqstvojeste~iwenicadaseNema~ka,potpisuju}idopunskeprotokole Konvencije o pravima deteta, obavezala dane}eregrutovatimaloletnike,ukolikonemajubar17godina,iakonisu„detaqnoinformisani o odgovornostima koje sa sobom nosi vojnaslu`ba”. Upravoposledwastavkajesteono{tonajvi{ebrineaktivistezapravadece –postavqase pitawedalijeBundesvertinejxerimaobezbe-

dio dovoqno informacija o tome {ta zna~i i}iurat. Nema~kajepro{legodineukinulaobaveznu regrutaciju i, kako navodi [pigl, Bundesver odtadamoradasedovijanaraznena~inenebi liprivukaomladesnage. Decenijamasupredstavnicivojskeobilazili{koleiinformisalimladeomogu}nostimakojeimpru`avojnakarijera.Me|utim,sve je vi{e nevladinih organizacija koje ula`u ogromannapordavojskudr`epodaqeod{kola. Bundesverzbogtogapoku{avadadrugimkanalimadopredopotencijalnihregruta.


LekAR

dnevnik

Aromaterapija zaboqeraspolo`ewe eliki broj qudi na kraju leta i po~etkom jeseni ose}a poti{tenost, apatiju i neraspolo`ewe.Kakolekari ka`u, jesewe neraspolo`ewe pra}eno je ponekad i iscrpqeno{}u i nedostatkom voqe z aktivni{}u i dru`ewem. Smatrasedabizna~ajnuuloguunastanku ove „depresije„ mogao imati hormon epifize melatonin, na ~iju produkcijudelujesunce.Ustanovqenojedaseona~e{}ejavqakod`enanegokodmu{karaca.Uwenomprevazila`e-

V

wu mo`e pomo}i i narodna medicina.Oddavninajepoznatoda aromati~ne biqke pozitivno

deluju na podizawe dobrog raspolo`ewa. Takomirisnauqalavande,malineijagode opu{taju, ~ajevi s cimetom i vanilom tako|e „le~e” depresijukaoimiri{qave sve}e sa ovim sastojcima. Aromaterapijaprimewuje se i u vidu kupki. Prijatno topla voda dopuwena miri{qavim uqima ilisve}amaopu{taju ipodsti~udobroraspolo`ewe. ^okolada ikakaotako|emogudadoprinesuboqemraspolo`ewu.Poma`e imed,orasiisuvovo}e.

Malarijapodlupom stru~waka ema~ki i ganski stru~waci su prona{li dvevarijacijegena,kojemogudaobjasneza{tonekiqudineobolevajuodte{kogoblika malarije. Istra`ivawe, kojim je rukovodio Kristijan Timan iz hambur{kog Instituta za tropsku medicinu Bernhard Noht, je obavqeno u Gani,na1.325osobaobolelihodte{ke,tzv.„falciparum” malarije i kontrolnoj gupi od 828 zdravih qudi. Jedna varijacija je otkrivena u genu ATP2B4, zadu`enom za prolazak kalcijuma kroz membranu crvenih krvnih zrnaca koja su na udaru parazitamalarije. Druga varijacija je registrovana u genu MARVELD3,kojikontroli{eizvestanproteinnaomota~ukrvnogsuda.Tajgenmo`edasmawio{te}ewe koje nastaje kad zara`ena krvna zrnca prionu uz zidkrvnogsuda.Ovaotkri}a}epomo}idaseidentifikujuosobekojesupodve}imrizikomodte{ke formemalarije,kaoidaserazvijunovilekoviza tubolest.Ranijaistra`ivawasuukazuladasuosobeskrvnomgrupomOza{ti}eneod„falciparum” malarije,kaoidasunatubolestotporniqudis poreme}ajemsrpastihkrvnih}elija.

N

Novojediwewe protivkancera ov o jed iw ew e koj e deluje na kancerogene }elije sa metastazama, otporne na klasi~ne hemot er ap ij e, otk ril a je grupa australijskih, britanskihifrancuskihistra`iva~a. Jediwewe,kogasuidentifikovaliLorans Laf an{er i wen e kolege, deluje na razmno`avawe }elija i wihovu pokretqivost, spre~avaju}i na taj na~in formirawemetastaza. Veliki procenat kancera u poznom stadijumu koji su se pro{irili na vi{e delova tela (kancerisametastazama)postali su otporni na klasi~nuhemoterapiju,{touvelik oj mer i ogran i~ av a wih ov u del ot vorn ost. Metastazesuuzrok90odsto smrtn ih slu~ aj ev a izazvanihrakom.

N

Kilogramii opasnostodraka i{ak kilograma pove}ava opasnost od ponovnog razvoja raka dojke. Stru~waci su konstatovalidasugojazne`ene(sindeksom telesne mase izme|u30i35)utrenutkuprvog dijagnostikovawarakadojkeizlo`ene40odstove}oj opasnosti da razviju i po drugi put rak dojke, bilo daseradiolokalizovanom uistojdojciiline. Kod wih se opasnost od razvoja raka materice pove}ava za 96 odsto, a raka debelog creva za 89 odsto, preneli su francuski mediji. Rezultati istra`ivawa ukazuju na kraju na zna~aj prevencije usmerene na smawewe vi{ka kilogramaigojaznosti.

V

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacijeu2010.malarijomjezara`eno216milionaqudiusvetu,aodtebolestijeumrlo655.000,najvi{e maledeceuAfrici.Nekistru~wacismatraju,me|utim,dajestvarnidanakkojiuzimamalarijabar dvostrukove}inego{toprocewujeSZO.

petak21.septembar2012.

23

NOVOUAPOTEKAMA

Sprejomprotiv kijawaisvraba a na{im prostorima alergije poga|aju 25 do 30 odsto stanovni{tva,aodtogbrojapolovinasudeca.Polenskakijavica je naj~e{}i vid alergije koja se javqa kod pribli`notrojeoddesetqudi, stimdasesvakegodinebroj obolelihpove}ava.

N

Klini~ki dokazano NASALEZEAllergy brzo i efikasno smawuje intenzitetkijawa,zapu{enost, curewe i svrab nosa,suzeweo~iju. Nasaleze Allergy ne sadr`i kortikosteroide i antihistaminike ve} je potp un o prir odn og sastava pa je zbog toga naro~ito pogodan za upotrebu kod dece uzrasta ve}od18meseci,trudnica, dojiqa, sportista i odraslihosoba.

Neprestanokijawe,svrab, curewe iz nosa, svrab i suzewe o~iju predstavqaju karakt er is ti~n e simp t om e alergijenapolen. Jak o je va` no da osob e osetqive na polen pre pojave sezone polena preduzmu preventivne terapijske mere u konsultaciji sa lekarom. U svetu se kao preventivna za{tita od alergija na pol en, pra{ inu, griw e i

NasalezeAllergy – nazalni sprej sa pra{kastom celulozom 200 doza = 30 dana za{tite Info tel: 011 / 26 23 679

`ivotiwskedlakeodstrane lek ar a alerg ol og a prep oru~uj e upot reb a naz aln og sprejakojisadr`iprirodnu pra{kastu celulozu. Aplik ov an a cel ul oz a u obl ik u finog praha dolazi u kon-

takt sa sluzoko`om nosa i `drela, i obla`e nazalne puteve - formiraju}i film u obliku providnog gela, to jest nepropusnu barijeru za alergene. DrMirjanaMi{i}

Umorizadihanostopomiwu [taukazujeprerana alokonije~uozainfarkt ili ang in u pektoris, ali kada se gov or i o ins uf ic ij enc ij i, odnosno popu{tawu srca, ve}ina qudi ne zna o kakvoj bolesti je re~ i opasnost od we seuglavnompotcewuje.Naj~e{}eseverujedasrcepopu{ta zbog `ivotne dobi i da je to norm al an zdravs tven i problem star ij ih osob a, a ne bolest koja mo`e da ugrozi `ivot. Popu{tawe srca se javqa kadonovi{enemo`enormalno da prima i ispumpava krv. Upo~etkubolestisrceslabi, a potom potpuno prestaje da radi, to jest, ako se ne le~i ovodovodidosmrti. Sr~ana insuficijencija je pos led ic a „ist ro{ en os ti” src a, odn os no dug ot rajn og {tetnog uticaja razli~itih bolesti na wega. Ve}inom se ispoqava u {etdesetim ili sedamdesetim godinama `ivota. Bolesti koje dovode dotogstawa,ponajpreinfarkt srca, naj~e{}e su pos led ic a ater oskler oti~kihnaslaganakoronarnimkrvnim`ilamakojehrane sr~ an i mi{ i} krv qu. Iako osob e pre` iv e jed an

M

ilinekolikoinfarktaioporave se, postupno dolazi do sve ve}eg o{te}ewa sr~anog mi{i}aistawesepogor{ava. I povi{eni krvni pritisak

koji se ne le~i mo`e dovesti doslabqewasrca. Koj i su znac i za uzb un u? Ako se ~esto ose}a umor i zadihanost pri fizi~kom naporuvaqaseobratitilekaru,a posebno ako uz to bolujete od povi{enog krvnog pritiska, sr~anih i {e}erne bolesti. Pretragesesavetujusvimaposle60.godine,aposebnodugogodi{wim pu{a~ima. I sredove~niqudikojipu{enikako ne treb a da zan em ar uj u umor i zadihanost pri fizi~kimnaporima,jersuovoznaci koj i upoz or av aj u na opas ne promenesrca. Kad jedn om preb rod e infarkt srca mnogi bolesnici ne pridaju dovoqno va`nosti prom en am a koj e ukaz uj u na daqa {tetna zbivawa u organizmu. Ne odlaze na kontrolne preglede, a ni ne znaju da srce i daqe trpi o{te}ewe i slabost. Lekari savetuju onimakojispadajuugrupuspove}anim rizikom obavezno dva totrikontrolnapregledagodi{we kod kardiologa. Iako se sr~ana insuficijencija ne mo`e potpuno izle~iti, postoje lekovi kojima se ubla`avaju simptomi i stabilizujeradsrca. J.B.

smrtodsrca

sob a koj a ima ~lan a por od ic e prem in ul og od srca pre 60. godine jeisamapodve}imrizikomod rane sr~ane bolesti, ukazuje dans ka stud ij a obav qen a na ~etiri miliona qudi tokom tridecenije. Stru~w ac i Stat ens ser um instituta u Kopenhagenu su utvrdili da su oni koji imaju

O

(babe, dede, polubra}a, polusestreitd.),rizikodprerane koronarne bolesti srca je ve}iza43odsto.[tojevi{ero|akakojisuumrliodsrcapre 60, tojeirizikve}i.Kadasu dva ili vi{e srodnika iz prvog kolena prerano umrla od srca, rizik od preranog oboqevawa od sr~ane bolesti je petostrukopove}an.

jednog od roditeqa ili ro|enog brata ili sestru koji su rano umrli od srca, pod dvostruko ve}im rizikom da preranooboleodkoronarnesr~anebolestiiliventrikularne aritmije-~estofatalnogporeme}ajasr~anogritma. ^ak i kada je rod iz drugog kolena prerano umro od srca

Promene u na~inu `ivota ili uzimawe lekova protiv povi{enogpritiskailiholesterolaverovatnomogudadovedu do izvesnog smawewa rizikazaonekojisuimalislu~ajevepreranesmrtiodsrcau porodici,alitosejo{nemo`etvrditisasigurno{}u,napomiwudanskistru~waci.

Oblikmozgai{izofrenija rupa francuskih nau~nika iz Instituta za zdravqe i medicinska istra`ivawa otkrilajedaoblikmozga,preciznije nabori na mo`danoj kori, mogudabudupokazateqpostojawa mentalnogporeme}aja-{izofrenije. Oni su otkrili poreme}en mo`danirazvojkodnekihpacijenataobolelihod{izofrenije. Nau~nicisudo{lidootkri}a ispituju}i mozak 44 obolele osobe sme{tene u bolnicu „Sveta Ana” u Parizu koje skoro nikada nisu primale neku od terapija. Specijalnim snimawem kojim se

G

dobijaju trodimenzionalni snimci nabora na mozgu prime}eno je

da su kod pacijenata sa znacima mawih neurolo{kih poreme}aja ti nabori slabije izra`eni nego kodostalih,{topokazijedasuverovatnopostojaliodre|eniporeme}ajiufazamarazvojamozga. Iakosurazlikemale,nau~nicisenadajuda}etootkri}eomogu}iti boqe prilago|avawe terapijskih strategija imaju}i u obzir individualne posebnosti pacijenata.Jednaodslede}ihfazaistra`ivawa}e,kakosunaveli nau~nici, biti identifikacija gena koji uti~u na razvoj nervnih}elija.


24

petak21.septembar2012.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

BEO^IN, ku}a 120m2, gara`a, gas, telefon, veliko dvori{te, tri lokala u posebnoj ku}i, cena po dogovoru. Telefon 063/845-87-57. 60838 PRODAJEM jutro zemqe prve klase u Livadama i Ra{qama u Ka}u. Tel, 064/16-55-476. 60839

[ESTOMESE^NI POMEN na{em dragom

Mladenu Laki}u IZDAJEM salonski stan, @elezni~ka 40, 100m2, I sprat, kao poslovni prostor, za advokate, lekare, {kole, firme. Telefoni: 064/27-80-303, 021/527258, 021/6621-791. 59436

@arku Suxumu od: brata Bogdana, snaje Ka}e i Dragana.

obele`avamo u subotu, 22. 9. 2012. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Svaki dan bez tebe je bol, tuga i ogromna praznina. Tvoji najmiliji.

60961

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 60790

Posledwi ro|aku

dragom

Miletu Mili}u iz Paraga 1958 - 19. 9. 2012. od: ro|aka Milo{a sa porodicom i od majka Nade Vesin.

PRODAJEM pasiran {ipak i drewinu (ka{a) za pripremawe xema. Recept + dostava na adresu. Telefon 061/68-55-333, 022/462-345. 60432

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje: izno{ene koke nosiqe, mlade koke nosiqe, jagwad, dostava na adresu, povoqno! Telefoni: 021/717-058, 063/521559, 063/539-051. 60341

pozdrav

60949

POMEN

Radomir ]ukovi}

Iskreno sau~e{}e porodici od Dubravkinih koleginica i kolega iz Direkcije.

60942

Miloje Kolarski 21. 9. 2002 - 21. 9. 2012.

KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, bakar, mesing, aluminijum, akumulatore. ^istimo tavane i podrume. Dolazimo na adresu. Tel.: 062/649-000, 065/9649-000. 60735 ^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Telefoni: 064/953-3943, 021/6618-846, 063/84-85-495. 60803 KUPUJEM lomqeno srebro i zlato, nakit, dukate, zubno zlato. Od vlasnika. Najboqa cena u gradu. Telefon 064/9945002. 60870

60955

TU@NO SE]AWE na na{eg voqenog oca i supruga

Radivoj Kolarski 29. 9. 2008 - 29. 9. 2012.

Mirka Vu~urovi}a Sa qubavqu i po{tovawem se}aju vas se porodice: Kolarski i Bo`i}.

21. 9. 2010 - 21. 9. 2012.

60953

Tuguju wegovi: sinovi Miroslav i Marko i supruga Sowa.

Posledwi pozdrav Milo{evom tati

60941

Danas, 21. 9. 2012. godine, navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{ voqeni suprug, otac i deda

@arku Suxumu Zaposleni u Dnevnik Vojvodina presu.

210912/P

Posledwi pozdrav dragom suprugu, ocu, dedi i pradedi

IZDAJEM name{ten stan u Novom Sadu, Ul. Danila Ki{a br. 39, novogradwa. Tel.: 062/221004 i 023/524-735. 60305 IZDAJEM lepo name{ten jednosoban stan u ulici Novosadskog sajma 7. Telefon 064/0442-714. 60443

CENTAR, Stari grad, Avgusta Cesarca 8, 86m2. Nov dupleks, peti sprat (54m2), potkrovqe (32m2), odli~an raspored. Ukwi`eno. Telefon 063/562411. 60745

Nikola Kalezi}

@arku Suxumu oficiru JNA u penziji 1926 - 2012. Uvek }emo te se rado i s ponosom se}ati. Ispra}aj dragog nam pokojnika obavi}e se u subotu, 22. septembra 2012. godine u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Supruga Stevanka, }erka Katica, sin Milo{, snaja Gordana, unuk @arko, snaja Vesna i praunuke Duwa i Nina. 200912/P

S qubavqu, supruga Milica, }erka Tawa i unu~ad Milo{, Milana i \ina.

60772


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Dragoj kom{inici posledwi pozdrav.

Dragica Stankovi}

Posledwi pozdrav na{oj dragoj prijateqici

Nataliji - Cici Bukurov Porodica Putari}.

617-P

60928

GODI[WI POMEN

POMEN

POMEN

Novica Kova~evi} 1992 - 2012.

Vreme prolazi, ali qubav i se}awe ne.

[ESTOMESE^NI POMEN

3

Trivan David Pro{lo je 7 godina od kako nisi sa nama. Svakim danom sve vi{e mi nedostaje{.

Milan Kosti} 1952 - 2011. iz Ravnog Sela

Supruga Milica, sinovi Dragan i Zoran sa porodicama.

Supruga Gordana sa decom. 60905

25

Godinu dana nije sa nama moj dragi brat

Milorad Raci}

Samo je bol sve ve}i.

Stanari zgrade Bulevar Despota Stefana 16.

POMEN

Danas je 10 godina od kako nije sa nama

petak21.septembar2012.

Moj Mile, s qubavqu koju smrt ne prekida, vreme ne le~i, nosi te ve~no u srcu sestra Seka.

Danas, na Malu Gospojinu je devetnaest godina od kako je oti{la na ve~ni po~inak moja voqena i nezaboravqena mama

60319

Bo`ica Kova~evi}

POMEN

1999 - 2012.

Marija Gruji} sa }erkama.

60756

Du{anka [oja

Du{anka [oja

Posledwi pozdrav rezervnom oficiru, kapetanu

Drago Kova~evi} 1991 - 2012.

Petar [arac

[est meseci od kako si nas ostavila. Ne mo`emo te pre`aliti.

U subotu, 22. 9. 2012. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu obele`i}emo pomen. Ostavila si nas u bolu i tuzi.

S ponosom vas pomiwemo a s qubavqu u srcima ~uvamo.

Ostavio si veliku prazninu, ali je se}awem na veliku radost i qubav koju si dao, ispuwen svaki na{ dan.

Tvoja sestra Beba sa decom.

Mama Mica, sin Sa{a sa porodicom, }erka Jeja i zet Mile.

Sinovi - unuci Radovan i Zoran sa porodicama i supruga - snaja Qubica.

Unuk Bo{ko sa suprugom.

60923

60922

60904

60903

GODI[WI POMEN Dana, 22. 9. 2012. godine, u 11 ~asova, u Srbobranu dava}emo parastos i osve{tati spomenik na{em voqenom.

\ur|a Risti}

O`alo{}en sin \or|e.

Tihomiru Stanimira Popadi}u

POMEN Dana, 22. 9. 2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg voqenog mu`a, oca, dede i pradede

od sina i unuka.

59908

Posledwi pozdrav sportisti, fudbaleru „Radni~kog” Novi Sad, igra~u teniskog kluba „Vojvodina”

Mita L. Sekuli}

60913

Skautski pozdrav

Petra [arca

Sa qubavqu i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Zauvek }e{ `iveti u na{im srcima. Tvoji: Anka, Nata{a i Lea.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo 22. 9. 2012. godine, na grobqu Tranxament - Petrovaradin, u 11 sati, davati pomen. Najdra`i na{, uvek }e{ `iveti u na{im srcima. Tvoji: supruga Cvita, sinovi Bo`o i Nikola, }erka Bo`ica, unu~ad i praunu~ad.

60895

60902

24. 9. 2011 - 24. 9. 2012.

[ESTOMESE^NI POMEN na{em voqenom obele`i}emo u subotu, 22. 9. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu.

SE]AWE

21. 9. 2003 - 21. 9. 2012.

Tihomiru Stanimira Popadi}u Sin i unuk.

Tihomiru Stanimira Popadi}u Sin Fedor i unuk Adrian-Radovan.

60912

Stevan Pisari} Milorad ^onki} Osta}e{ srcima.

ve~no

u

na{im

Tvoji: supruga, sin, snaja i deca.

iz Futoga S qubavqu i po{tovawem, porodice Lu~i} i Pisari}.

Dana, 22. 9. 2012. navr{ava se tu`nih 40 dana od kako nas je prerano napustila na{a voqena i nikad pre`aqena

60911

S tugom javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da }e se u subotu 22. 9. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Pravoslavnom grobqu u Be~eju, u Hajduk Veqkovoj ulici odr`ati kratka komemoracija kao zadwi pozdrav na{em dragom, posledwem pre`ivelom Be~ejske racije

Ru`ica ^arapi} U subotu, u 10.30 ~asova poseti}emo wenu ve~nu ku}u, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica. 60893

60877

60894

POMEN

POMEN

POMEN

Dana, 21. 9. 2012. godine navr{ava se {est godina od kako nas je napustio na{ dragi

mojoj mami

Tihomiru Popadi}u arhitektonskom tehni~aru ro|. 1930. u Be~eju

Nataliji Lu~i}

Pero \akovi}

koji je `iveo godinama u Novom Sadu, umro u Ba~kom Gradi{tu 9. 8. 2012 i sahrawen 10. avgusta 2012. godine.

21. 9. 2008 - 21. 9. 2012.

13. 3. 1942 - 21. 9. 2009.

\or|e Plav{i} Sin Fedor, unuk Adrian-Radovan, porodice: Lazi}, Stankovi}, Kova~ev, Van|el, Zeremski, Petrovi}, ^amprag, Rafajlovi}.

^etiri godine... U mislima, srcu i du{i Zauvek... Tvoja }erka Sa{ka. 60782

60910

iz Koviqa

Tri godine bez tebe, a jednako boli svako novo jutro, srce je prazno, a du{a pla~na.

Uvek }e te se se}ati Tvoji najmiliji.

Supruga Du{anka, k}erke Qiqa i Biqana sa porodicama.

60624

60780


26

Свестранци Серијалом емисија у којима ћемо прелиставати недељне дневнике странаца који бораве (дуже живе) у Војводини, покушаћемо да сазнамокаквисмомизаиста. Запажања,искуства,необични, изненађујући, збуњујући догађајиисусретиутокуједнеседмице,презентованина питак,забаванначин... Аутор:КсенијаЈовановић (РТВ1,19.00) 06.30 09.00 09.30 10.00 10.10 10.35 10.55 11.30 11.55 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.45 00.10 00.25 01.00 01.20 02.35 03.05 03.30

tv program

petak21.septembar2012.

Добро јутро,Војводино Фолдер култура Плави круг Вести БегСлободанкеДраговић, док.програм Живопис Комшилук Кухињица Име мог сокака Вести Жене на селу Српски екран-емисија МТВ-а на српском Урбанаџунгла,емисија (мађ).са титл.на српском Вести Чари риболова Спортска војводина Вести за особе са оштећеним слухом Преваранти Сучељавање Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Све странци ТВ Дневник Преваранти Варошарије Војвођански дневник Петказање Јдан на један Бициклистичкатрка крозВојводину,репорта-а Комшилук Све странци Концерт Урбанаџунгла,емисија (мађ).са титл.на српском Српски екран-емисија МТВ-а на српском Документарни програм

06.35 Кухињица –мађ. 07.05 Вршачки венац,фестивал фолклора 07.50 Додати живот годинама 08.45 Петказање 09.50 Свјетионик (хрв) 10.15 Концерт 11.30 Академац 12.05 Кад зазвони 12.30 Вести (мађ) 12.40 Документарни филм (слов)са титл.на српски 13.10 Вршачки венац 13.50 Биографије 14.45 Знаци духа времена 15.15 Добро вече Војводино (рус) 16.45 Духовка (слов) 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Траговима давне прошлости 20.00 Добро вече,Војводино (слов) 21.30 Оперативци 22.20 Биографије 23.05 ТВ баштине 00.00 ТВ Продаја

06.00 08.00 09.00 12.00 13.00 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.00

Музичко свитање Лола Панонско јутро Здравље је лек Др Мартин Војвођанске вести Панонска хроника Војвођанске вести Лола Перископ/ОСАА Војвођанске вести Без цензуре Војвођанске вести Филмски програм Глас Америке

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 10.05 10.12 10.39 10.06 11.11 12.00 12.15 12.31 13.18 13.25

02.47 03.00 03.21 03.50 04.24 04.50 05.48

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Цео живот за годину дана Вести Разгледница На скривено те водим место Вести Виа милитарис-коридор 10 Дневник Спорт плус Место злочина-Лас Вегас Евронет Летњи биоскоп:Џејн Доу -Ко високо лети,филм Гастрономад Ово је Србија Врућ ветар Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око Слагалица Дневник Врућ ветар Иза браве,филм Вести Место злочина-Лас Вегас Дневник Евронет Хероји Ноћни биоскоп:Границе контроле,филм Цео живот за годину дана Вести(04.00,05.00) Цеоживотзагодинудана Око Разгледница Врућ ветар Верски календар

07.00 07.15 07.45 09.00 09.45 11.30 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.10 20.20 21.30 23.00 23.15 00.00 00.05 00.30

Ексклузив Експлозив Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Езел Тачно 1 Трачара Рањено срце Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Изгубљена част Лото Езел Вече са Иваном Ивановићем Ноћни журнал Трачара Срећне вести Експлозив Ексклузив

14.51 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 18.59 19.30 20.05 21.04 22.49 22.55 23.40 23.55 00.05 00.52

Водич кроз српски језик. Најчешће грешке, заблуде и недоумице. Савети за исправно,лепо и креативно изражавање и одговор на питање:„А како се каже?” Ауторка: Нада Зековић (Новосадска ТВ,16.55) 06.30Новосадско јутро 08.30Цртани филм Зозонци 09.00Вести 09.10Храна и вино 09.35Серијски програм 10.30Украдена срца 11.00 Вести 11.08 Лична грешка 11.35 Дунавска салетла 12.00Неми сведок 13.00Вести 13.10Опчињени 14.05Витраж 14.30Вреле гуме 15.00Вести 15.05Серијски програм 16.00Објектив (слов) 16.15Објектив (мађ) 16.30Храна и вино 16.55Како се каже 17.00Новосадско поподне 18.45Конак 19.00Објектив 19.30Опчињени 20.30Ленија 21.30 Украдена срца 22.00Објектив 22.30Неми сведок 23.30Филмски програм

10.30 11.00 19.00 19.30 20.00 20.45

Премијер лига Магазин АТП Ст Петерсбург 1/4Финале Најава шпанске лиге Фудбал Мондијал Магазин Свет фудбала Чемпиошип:Блекбурн – Мидлсбро 22.45 Најава шпанске лиге 23.15 Најава Премијер лига 00.30 АТП Ст Петерсбург 1/4Финале

Ник Вујичић

Вече са Иваном Ивановићем Ник Вујичић, момак без руку и ногу који је постао инспирација људима широм света, гост је Ивана Ивановића.Баш данас овај 30-годишњи светски феномен одржаће једно од предавања у Београду.Други гост ће бити председник општине Јагодина Драган Марковић Палма. (Прва,21.30)

Контекст21 У „Контексту 21” говоримо о значају социологије и њеном развоју у протеклих сто година. Скрећемо пажњу о све мањем броју ученика у местима у Србији, дајући примерКолубарскогокругау коме се у три места у свакој школи уписао по један ђак првак. Водитељка:ИванаМиленковић (РТС 2,21.48) 06.02 07.02 07.38 07.44 08.05 08.17 08.22 08.28 08.43 09.08 09.23 09.44 10.11 10.40 11.09 12.10 12.47 13.17 14.16 14.31 14.56 15.11 15.32 16.10 16.35 17.08 17.52 18.18 19.00 20.03 20.27 21.00 21.48 22.20 23.07 23.40 00.25 01.12 02.08 02.58 03.25 03.55

Концерт за добро јутро Слагалица Мунзи Попај Томас и другари Ози бу Дени и Деди Необично о биљкама Књижевност старе и јужне Србије Једна слика,једна прича Острво орангутана Мој љубимац Метрополис Место за нас Бардови театра Челофест Либела Трезор Необично о биљкама Књижевност старе и јужне Србије Једна слика,једна прича Острво орангутана Цркве брвнаре у Србији Еко глобал ПрагселаСрбије Очајне домаћице Клое ТВ фељтон Фудбал:Преглед Лиге Европе,спортски програм Слобода улице Лов и риболов Очајне домаћице Контекст Видик Хроника 46.Битефа Научни кафе Време је на мојој страни Трезор Фудбал:Преглед Лиге Европе Цркве брвнаре у Србији ПрагселаСрбије Еко глобал

06.30Улови трофеј 07.00Маратон 08.00Цртани филм 09.00Документарна серија 10.00Филлм:Љубав и мода 12.00Топ шоп 12.30Слике живота 13.00Љубав у залеђу 14.00Монк 15.00Ало,ало 16.15Документарна серија 17.15Обични људи 18.15Филм:Посебан третман 20.00Ало,ало 21.00Запитај прашину 23.00Удовице 00.00Еротска серија 01.00Ало,ало 02.00Сподоба 03.30Домаћа музика 04.30Запитај прашину

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00Ветар у леђа,16.00Љубав на продају,17.00У међувремену,18.00Године пролазе,19.00Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00 Одељење за убиства

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10 Туристичке разгледнице,21.30Инфо клуб,22.15НС Индекс,22.30Бање Србије,23.00Фокус,23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина

08.00Дечији програм,09.00Кухињица,09.30Кућица у цвећу, 10.00 Метрополе и регије света, 12.00Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К9, 15.00Забавни програм,16.30Инфо К9,17.00Бибер,17.30Дечији програм,18.30 Инфо К9,19.00Кухињица,19.30Бибер,20.15ОСАА/Перископ,21.15Прес пресек,22.15Бибер,22.30Инфо К9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15Срем на длану:С.Митровица,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

dnevnik

07.05Вишеодживота 08.00Топшоп 08.20Најбоље године 09.15Топшоп 09.30Хоћу да знам 10.00Вести 10.35Амерички топ-модел 11.30 Цртани филмови 13.10Нинџаратници 14.10Филм:Прљави Хари:Истеривач правде 16.00Вести 16.40Спортски преглед 17.05 Штребери 17.30Пријатељи 18.30Вести 19.10Сунђер Боб Коцкалоне 19.30 Штрумфови 20.05Нинџа ратници 21.10Филм:Осветници 23.00Вести 23.35Спортски преглед 23.55Амерички топ-модел 00.45Саут Парк 01.10Вишеодживота 01.50УкључењеуБ92Инфо

Осветници Сер Аугуст де Винтер је мегаломан који је одлучио да ведри и облачи светом –и то дословно! Уз помоћ справе зване Просперо,која му омогућава контролу временских прилика,Де Винтер је постао господар Земље. Тајни агенти Џон Стид и Ема Пил једини могу да осујете планове овога зликовца... Улоге: Рејф Фајнс, Ума Турман,Шон Конери Режија:Џеремаја Чечик (Б92,21.10)

Раул Бова

Ултимо III Радња се дешава у Јужној Америци где капетан Ултимо асистира у истребљивању пољопривредника из села од стране војске како би пронашао италијанског терористу, Симона Гијару који се бави дистрибуцијом дроге.Једини преживели је мали Николас који је изгубио родитеље у том масакру и Ултимо ће га усвојити... Улоге: Раул Бова, Рики Мемфис,Ђорђо Тирабаси Режија: Мишел Соави, Стефано Реали (Хепи,00.45) 05.00 08.00 08.30 08.55 09.15 09.45 10.00 10.50 11.15 11.45 12.00 12.30 12.50 13.10 14.00 14.20 14.40 14.55 15.10 16.10 16.30 17.55 18.30 19.15

Ума Турман

Добро јутро Мала невеста Све за љубав Први национални дневник Магазин ин Тачно у подне-живо Први кувар Србије Национални дневник Симар СеверЈуг Национални дневник Мала невеста Први кувар Србије Гранд шоу Амиџишоу СеверЈуг Шопингхоличарке Филм:Судбина у њеним рукама 03.15 Филм:Једини преживели 06.00 Госпођица 06.30 МојесрцекуцазаЛолу 07.00 10.15 11.00 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.15 20.00 21.00 22.30 23.30 00.30 01.30

20.00 20.30 22.00 23.00 00.30 00.45 02.20 03.45 04.30 05.00

Јутарњи програм Мали меда Чарли Мегаминималс Повратак малог тигра Залив шкољки Телешоп Винкс Гормити Моћна чигра Телешоп Хепи квизић Дино ратник Мали мајстор Гоа Беверли Хилс Гормити Дино ратник Телешоп Вести Лепи и мртви,док.серија Гламур Сиви камион црвене боје, филм Телемастер Црни Груја Заклети на ћутање, док.серија Насловна страна –квиз Љубавни сигнали Лепи и мртви,док.серија Луда кућа Гламур Ултимо 3,1.део,филм Љубавни сигнали,филм Лепи и мртви,док.серија Насловна страна –квиз Моја Србија

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

petak21.septembar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

28

27

УСпОН И пАД СРпСКИХ ЛИБеРАЛА И „еКОНОМСКе пОЛИТИКе”

пише: Мијат Лакићевић 07.20 08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20

07.10 венчаницаизснова 07.40 Штанетребаобући 08.35 Богатамлада,сиромашна млада 09.30 Гојазнитинејџери 10.25 Обрачунпосластичара 11.20 Најбољиамеричкикувар 12.15 Л.А.Инк 13.10 Стручњакзаторте 14.05 Компулзивногомилање 15.00 Малиљуди,великисвет 15.30 Џон,Кејтиосмородеце 15.55 венчаницаизснова 16.20 Штанетребаобући 17.15 Богатамлада,сиромашна млада 18.10 Гојазнитинејџери 19.05 Краљпосластичаракаокувар 19.35 Стручњакзаторте 20.00 МедијумсаЛонгАјланда 20.55 Супругемафијаша 21.50 причеозлочинимаса АфродитомЏоунс 22.45 Ургентницентар 23.40 Л.А.Инк 00.40 МедијумсаЛонгАјланда

19.20 20.20 22.20 23.20 00.20

ШарлотГинсбург 08.00 Ловци на нацисте 09.00 експерименти на сопственој кожи 10.00 велики трансфер 11.00 Исток-Запад:путовања из средишта Земље 12.00 викторијанска апотека 13.00 Лондонска болница 14.00 Легенда о Стенлију Донену 15.00 Тајм тим година XИ 16.00 експерименти на сопственој кожи 17.00 путовања и открића 18.00 викторијанска апотека 19.00 Теорије завере 20.00 Десет дана до рата 22.00 Ловци на нацисте 23.00 путовања и открића 00.00 египат 01.00 Добродошли у осамдесете

08.00 09.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

СемиМакс ОзиБу Купимиелиота Матине Истиниталаж Девојкаувозу Рукасмрти Саниислон еротскифилм еротскифилм

Матине промотер „б” филмова, хорора сумњивог квалитета, завремекубанскекризеорганизује догађај у мал ом граду. Користећи мас овну хистерију и хорор екстраваганцију, оствариће неочекиванеефекте. Улоге: Џон Гудман, Кети Моријарти,СајмонФентон Режија:ЏоДанте (Синеманија,13.30)

Немаме Славни амерички певач, текстописациглумацБобДиланимашестлицапокојима га његови обожаватељи препознајуипоистовећују.Сваки одњихнасвојначинсведочи оДилановојбогатојличности, подједнакокаоидубинаречи његовихпесама. Улоге: Кејт Бланшет, Ричард Гир, Бен Вишоу, Кристијан Бејл, Хит Леџер, ШарлотГинсбург Режија:ТодХајнс (ХРТ1,22.26) 07.00 10.24 11.20 12.00 12.41 13.31 14.30 14.54 15.33 16.06 16.58 18.21 18.39 19.10 19.30 20.10 21.45 22.26 00.42 02.12 03.40

07.07 07.37 08.00 08.24 08.46 09.10 10.00 13.35 15.10 16.00 16.20 16.38 17.10 17.25 17.55 18.20 18.49 19.32 20.00 20.53 21.21 21.55

06.00 07.30 09.00 10.35 12.15 14.20 15.45 17.40 18.10 20.05 20.35 21.35 22.30 00.05 01.40 03.35 04.25

Драга,смањио сам децу принцеза Има ли тамо кога? Штрумпфови Хамлет Семи на путу око света 3Д Бурлеска Филмови и звезде Моја назови жена епизоде Царство порока права крв в Лов на вештице Фреди против Џејсона вукодлак прави секс Упознајте Монику велур

МалаТв Шаолинскипажеви Телетабис Конорнатајномзадатку Обичнаклинка Школскисат преносседницеХрватског сабора п.Т.Барнум,филм Школскисат Регионалнидневник Жупанијскапанорама МалаТв Цртанифилм паралеле еџмонт Директ Бриљантин Странадок.серијаокувању Децасунца Књигаилиживот Операбокс Отворење42.вараждинских барокнихвечери Буђењемртвих Ноћнимузичкипрограм

08.00Галилео 09.10Мекгyвер 11.30ексклузивтаблоид 11.50Крвнијевода 13.00Ружаветрова 14.00Сулејманвеличанствени 15.00Мекгyвер 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Сулејманвеличанствени 21.00Ружаветрова 22.05Краљевићија,3.део -Твпремијера,филм 23.50Лављајазбина,филм 01.45Астрошоу 02.45РТЛДанас 03.20ЦСИ

Краљевић ија Новокрунисани краљ Данскеедвардињеговасупруга икраљицапејџодлазеуБелавијунамеденимесец.празнике проводе у скијашком центру уживајући у природним лепотама. Идилу им нарушивестдасепланира-сеча шуме у Белавији због потрагезанафтом. Улоге: Кам Хескин, Крис Гир, Адам Кроасдел, ЏонатанФирт Режија:КетринКријан (РТЛ,22.05)

КамХескин

07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 23.00

Смртупородици МомцисМедисона Једноубиство Музикаукрви МомцисМедисона Крсташ Трострукаигра МомцисМедисона Немаиздаја МомцисМедисона Магла војниковаприча

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00

08.00 10.00 12.00 14.00

Септембар Светлавелеграда Сенкеимагла Мистериозноубиствона Менхетну пурпурнаружаКаира Оловнивојници Нашакућаизснова СокоиСнешкоБелић еротскифилм еротскифилм еротскифилм

08.30 11.30 12.45 13.45 16.45 18.00 20.00 21.00 23.00 00.00 01.15

23.45 01.30

КетиМоријарти

Добројутро,Хрватска погледнаЗемљу,док.серија Азијскисакралниспоемници Дневник Моћсудбине ДрОз2,токшоу Јеловнициизгубљеног времена Другомишљење Научнапетица Татамата,док.серија Хрватскауживо ФотографијауХрватској Изаекрана Темадана Дневник певајмојупесму Дневник3 Филмскимаратон:Немаме, филм Филмскимаратон:Лудакућа, филм п.Т.Барнум,филм ДрОз2,токшоу

16.00 18.00 20.00 21.50 00.00 01.25 02.35

Дображена Браћаисестре УбиствауМидсамеру вокер,тексашкиренџер Монк Свепозакону вокер,тексашкиренџер Дображена Браћаисестре Филм:војниковаљубавна прича Монк Филм:ејсвентура плавекрви Хаваји5-0 пандуриновајлије

Амерички чопери прљави послови Опасан лов преживљавање Како то раде? Како се прави? врхунско градитељство пета брзина Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова прљави послови Опасан лов преживљавање Како се прави? Нелегалне дестилерије пронађи ме ако можеш Уклета кућа Уништавање!

Билијар Билијар Билијар Билијар Бициклизам Билијар Најјачи човек Бокс Куглање Билијар Мотоспортови

Европску унију разара југословенски синдром

Ј

ОЖЕ МЕНЦИНГЕР: Анте Марковић је хтео да је нормалне,дакле капиталистичке привреде -као што добије новац од царине из Словеније,послао је из су нормални банкарски систем и многе економско-поцеле Југославије царинике на границу,уз њих је литичке мере познате у тржишним привредама -две слата и војска,али још увек није јасно ко је то одлу- ствари нису доведене у питање; самоуправљање и чио.Питао сам и Кучана,он мисли да Марковић није друштвена својина.То је утицало на тржиште рада и издао наређење,него то војска сама урадила. Југославију је било могуће сачувати до октобра 1990,после само расправљати о начину распада. Амерички амбасадор је био јако против отцепљења,али прихватио идеју да, ако дође до рата у другим деловима земље,ми имамо право да из изађемо.У октобру ’90.избио је спор око пореза на промет који смо задржали због неликвидности. После смо то са Београдом изравнали,али је дошло до сукоба око оружја између ЈНА и Територијалне одбране,у центру Љубљане.Одговор становништва био је да извади новце из банке.Кад смо престали да уплаћујемо у фонд за неразвијене,Србија је увела царине на словеначку робу,јер су предузећа која су плаћала фирмама у Словенији морала дати депозит у банку.Ми нисмо дали противодговор, јер, иако су из српских фирми у словеначке стизали званични телеНеће пролетер самоуправљач самог себе да отпусти грами о прекиду веза,директори су се неофицијелно договорили да се сарадња настави преко капитала. Ако радник одлучује о запошљавању, није Босне.Дефинитивни крај Југославије је упад Србије у вероватно да ће сам себе отпустити.И ја сам сматрао монетарни систем,крајем децембра 1990.Јесмо се ми друштвену својину и самоуправљање погрешним,али у влади спремали за осамостаљење и раније,већ окто- прихватао њихове предности у односу на остале социбру 1990.почели да штампамо бонове,који су годину јалистичке земље. Ма шта мислили о том систему, дана касније постали наш први новац. ипак су самоуправљање и друштвена својина омогуДа ли би тржишне рефоме крајем шездесетих и по- ћиле децентрализирано одлучивање.Нарочито у Слочетком седамдесетих, да се од њих није одустало, венији. могле да сачувају Југославију? Ви сте данас, чини ми се, евроскептик; а били сте - Осамдесетих година, након Титове и Кардељеве и југоскептик, да ли та два скептицизма можда имасмрти,Југославија је стално покушавала да се рефор- ју исте корене? мише. Већ је 1983, за време владе Милке Планинц, - Не знам зашто мислите да сам био југоскептик ниоснована чувена Крајгерова комисија и окупила број- ти зашто ме називају евроскептиком.Ја само не прине економисте. Њен главни захватам здраво за готово све што кључак био је да Југославија тревласт измисли. Права истина је ба да се врати из договорног у Анте Марковић је 1991.хтео да сам критичнији према Европтржишни социјализам. Но, од ској комисији,него што сам био да добије новац од царине тога није било ништа,јер је било према југословенској влади. Веиз Словеније,послао је из је пуно недодирљивих ствари, роватно и јер сам сад старији,па целе Југославије царинике посебно друштвена својина, сасматрам, оправдано или не, да на границу, али је уз њих моуправљање и политички мовише знам и имам више искунопол СК.Значајан помак је наства. дошла и војска.Кучан ми правила Микулићева комисија Смета ми у ЕУ што је она нетврди како Марковић није 1988.Микулић је сматран за веокаква нова Југославија,са веома то наредио,већ је ЈНА ма ортодоксног комунисту,али је сличним проблемима.Централисама тако одлучила као премијер окупио групу екозација није мања него што је биномиста која је изашла с радила у Југославији.У оно време бикалним закључком:одлучује онај ко доноси капитал. ло је свето братство и јединство.У ЕУ је то замењено То је значило крај социјализма и увођење капитали- евром,дакле,идолима у које је непристојно сумњати, зма,мада ни сви чланови комисије тога нису били све- иако је већ код увођења евра било сасвим јасно да он сни. доноси и проблеме.У Словенији смо улазак у евро-зоПропала је у Марковићева реформа, која је била на ну 2007.обележили великом прославом,уместо да то том трагу. сматрамо само солуцијом, којом губимо монетарни - Марковићева реформа из новембра 1989.није ме- суверенитет и свој толар,а која,на жалост,нема рацињала привредни систем,већ економску политику како оналне алтернативе. Економске и културне разлике би се зауставила хиперинфлација. између појединих делова Европе сличне су онима у Да ли је реформа ’65. била последња шанса за оп- Југославији. Проблем је, рецимо, и како разрешити станак Југославије? дилему да ли је демократскије начело један човек -је- Не мислим да је она имала неку везу с опстанком дан глас или једна држава -један глас.Донедавно се Југославије,јер је ишла у правцу стварања социјали- сматрало непристојним упоређивати Југославију и стичке тржишне привреде, где се одлуке доносе де- ЕУ.А од сличности једноставно је немогуће побећи. централизирано.Значи,грађани одлучују шта се про- Током кризе и у ЕУ се појављује се оно што зовем „јуизводи,јер као потрошачи ограничени својим дохот- гословенски синдром”. Већ се говори о Европи две ком,сами одлучују шта ће да купе.С друге стране,бар брзине и ко ће ући у први а ко други круг.Као у Југотеоретски,предузећа одлучују како производити и де- славији око 1983.А ЕУ кризу која би,као у Југославилити доходак унутар предузећа а колико да уштеде за ји,трајала десет година,не би преживела.Јако се боинвестиције.Мада су 1965.уведене многе институци- јим несигурности која би настала. Аутор Мијат Лакићевић и издавач,београдски Фонд за отворено друштво,цео тираж књиге „ИСпРеД вРеМеНА”поклонили су Фондацији НУНС-а за помоћ новинарима (Ресавска 28/II, Београд,тел.011/334–3255,334-3136,и-мејл nuns@nuns.rs).Бесплатан примерак добићете ако уплатите донацију од 500динара у НУНС-у,или преко поште/банке на рачун 160-322767-29, сназнаком:Корисник:ФондацијаНУНС,сврха уплате:Донација

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

petak21.septembar2012.

dnevnik

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Патак вам отвара неке нове могућности раста и развоја. Контакти саиностранствомсуповољни,било увезипослаилипутовања.Срећан почетакновефазе.

BIK 20.4-20.5.

Вашомиљениданјеподповољнимоколностима,јервамстижулепе вести, пословни успех и могућносттуђеподршкенакојустеипак рачунали, потајно. Сређујете некретнине?

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

21. septembar 2012.

Моглибисте раниједазапочнете викенд, јер вас друштво и драге особеанимирајунато.Моглибисте и да путујете негде ових дана, са том истомекипом.Акција!

Тежитедалекосежнимциљевима иидеалима,насвојначинкојиније диретан, али је ефикасан. Можда заобилазно,ипакстижетедоциља. Сусретииплановиутајности.

Оноштојеактуелно,посебноданас,кадајеВенериндан,јесте љубавипровод.Дотерујетесе,делујетешармантноистраствено. Шопинг јеувекдобродошао.

ЈошувекјеСунцеувашемзнаку, па славите рођендан, уколико већ нисте. Налиномпланустесвоји,самоуверени,алинаилазитена стреснеситуације.

Nena Radaшin, astrolog nenaradasin@gmail.com

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Са Марсом у свом знаку, више сте него енергични и продорни. Успех долази сам по себи. Газите напредчврстимисигурним, неумољивимкорацима.

Пуно могућности, интересовања и садржаја, водиће вас, по инерцији. Ипак, било би добро да и сами направите неки списак приоритета, дабисте стиглидожељеногциља.

Шта може,може,шта јеванвашег домета и домена, заборавите. Јер, нистевијединиодговорнизасвена овојпланети,нитиукући, нитиукаријери.Долазивикенд!

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Партнерскиодносделујепроблематично. Допустите другима, па и драгојособи,дачинипосвоме,пружајући слободу коју тражи. Будите стрпљиви,доћићеивашихпетминута.

Свакиданјезанимљивсампосеби, на другачији начин, онако како га сами обојите. Креативни сте, комуникативни и дружељубиви. Љубавниодносјементалнеприроде.

Финасијски проблеми ће полако утихнути, током наредне седмице. Због тога се немојте бринути око новца, већ задржите пажњу на послу којивасзанимаикојирадите.

TRI^-TRA^

Трудна Шакира V REMENSKA

PROGNOZA

Хладно

Vojvodina Novi Sad

19

Subotica

20

Sombor

20

Kikinda

19

Vrbas

20

B. Palanka

19

Zreњanin

19

S. Mitrovica 20 Ruma

20

Panчevo

19

Vrшac

18

Srbija Beograd

19

Kragujevac

19

K. Mitrovica 19 Niш

19

јуТро , ТоПлији дан

Evropa

Madrid НОВИ САД: Веома хладно јутро. Током дана сунчано и мало топлијенегоучетвртак.Ветарслабдоумеренсеверниисеверозападни. Rim Притисакизнаднормале.Минималнатемпература5,амаксималнадо London 19степени. ВОЈВОДИНА: Веомахладнојутро.ТокомданасунчаноималотоCirih плијенегоучетвртак.Ветарслабдоумеренсеверниисеверозападни. Berlin Притисакизнаднормале.Минималнатемпература2,амаксимална20 степени. Beч СРБИЈА: Веомахладнојутро.Токомданапретежносунчаноималотоплијенегоучетвртак.Нештовишеоблакабићепреподнесамона Varшava југуиистокуСрбије.Ветарслабдоумеренсеверниисеверозападни. Kijev Притисакизнаднормале.Минималнатемпература2,амаксимална21 степен. Moskva Прогноза за Србију у наредним данима: У суботу, након веома Oslo хладногјутра,токомданасунчаноитоплијенегоупетак.Унедељусунчано и још мало топлије. Идуће седмице топло за ово доба године уз St. Peterburg правелетњетемпературекојећесекретатиоко30степениутокудана. Atina

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Oчекујесепобољшањебиометеоролошкихприлика.Извеснаопрезностсесаветујеособамасалабилнимнервнимсистемом.Метеоропатскереакцијесемогујавитиувидунесанице,променљивограсположењаиболоваумишићима.Препоручујесеадекватноодевањеу складусаочекиванонискомјутарњомтемпературомваздуха.

30 24 19 20 19 20 16

СексепилнаКолумбијкаШакира и шпански фудбалер ЏерарПике ћепостатиродитељи. Медији већ месецима пишу да јеШакира(35)трудна,апевачицајесаданасвомсајтупоптврдилагласине,алинијеоткрила укојемјемесецутрудноће. „Као што неки од вас знају, Џерар(25)ијасмовеома срећни и очекујемо долазак наше првебебе.Збоговогјединственог тренутка, одлучили смо да све обавезе откажемо на неколикодана”,написалајеШакира наенглескомишпанском. ПевачицајенаписалаидаћенаредногвикендањеншоууЛасВегасу бити спектакуларан и последњи. ШакираиПикесу,званично, у вези од марта 2011. и ово ће имбитипрводете.

VIC DANA Хвалисекомшиница: -Мојакћеркајеимала двапросца,банкара ибизнисмена. -Па,којисеусрећио? -Банкар,удаласе забизнисмена.

23 20 15 14 28

Pariz

21

Minhen

21

Budimpeшta

20

Stokholm

12

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

157 (-31)

Slankamen

230 (12)

Jaшa Tomiћ

Apatin

235 (-32)

Zemun

266 (9)

Bogojevo

219 (-29)

Panчevo

280 (6)

Smederevo

450 (-4)

Baч. Palanka 246 (-2) Novi Sad

212 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

TISA N. Kneжevac

160 (-2)

Tendencija stagnacije

Senta

236 (2)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

315 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

212 (14)

NERA

Hetin

72 (-8)

SAVA

- (-)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 131 (13) Beograd

Kusiћ

210 (10)

24 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 21.septembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you