Page 1

c m y

NOVI SAD *

SUBOTA 21. APRIL 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23412 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

ODLUKA VLADE SRBIJE O BESPLATNOJ PODELI AKCIJA

Svakom gra|aninu po 70 evra od Telekoma Svakiod4,8milionagra|anaSrbijekojiimaju pravo na besplatne akcije dobi}e akcije Telekoma,~ijajenominalnavrednost70evra.VladaSrbijedonelajeju~eodlukuobesplatnojpodeliakcija Telekoma Srbije i odredila vrednost kapitala te kompanije u iznosu od 2,27 milijarde

evra.Zaposlenimaibiv{imradnicimaTelekoma pripa{}e6,94odstoakcijakompanije,agra|anima15odstoodukupnojednemilijardeakcija.To zna~ida}epo~etnavrednostjedneakcijeTelekoma na Beogradskoj berzi biti 2,27 evra, a svaki gra|anin}edobitipo31akciju.

Vlada je ovom odlukom zadu`ila Telekom da obavisveneohodneposlovekakobiseomogu}ila raspodelaakcijaitrgovinawimanaberzi.Vladaju~enijesaop{tilaukomroku}eakcijebiti podeqene gra|anima, ali je ranije re~eno da }e tobitiu~iwenodokrajaaprila.

IZBORI 2012. UTVR\EN REDOSLED PREDSEDNI^KIH KANDIDATA

Stankovi} prvi, Tadi} tre}i, Nikoli} dvanaesti

str. 3

T E M A „ D N E V N I K A ” : [TA JE UVOZNO NA SRPSKOJ (PRED)IZBORNOJ SCENI Foto:R.Hayi}

Kampawe kao pivo – svetsko, a na{e

str. 2

POLA VEKA AKUD „SOWA MARINKOVI]”: Akademsko kulturno-umetni~ko dru{tvo „Sowa Marinkovi}” u Novom Sadu sino} je proslavilo zna~ajan jubilej – 50 godina postojawa i umetni~kog rada. Tim povodom odr`ana je sve~ana akademija, na maloj sceni „Pera Dobrinovi}” Srpskog

narodnog pozori{ta. Publici su predstavqeni segmenti iz bogate delatnosti ovog dru{tva, kroz Orkestar harmonika, Me{oviti hor, Akademsko i De~je pozori{te, Ansambl narodnih igara i pesama, Tambura{ki orkestar, Narodni orkestar i Veliki narodni orkestar. A. L.

NASLOVI

Ekonomija

NA NOVOSADSKOM LIMANU 3 JU^E TE[KO RAZBOJNI[TVO

U pqa~ki po{te rawena slu`benica

str. 15

[TA POKAZUJU PRIJAVE POREZA NA DOHODAK GRA\ANA

U Srbiji najboqe zara|uju stranci

str. 5

str. 16 – 20

SPORT

Sunce, pa ki{a

n IZAZOVNI FUDBALSKI DERBI n NOVAK DANAS S BERDIHOM U SUBOTICI

ZA FINALE MONTE KARLA

n VATERPOLISTI VOJVODINE IZGUBILI MAJSTORICU

Najvi{a temperatura 19 ° S

Vojvodina

11 Bana}aniuBriselpo parezarazvojop{tina 11 VesnaHorwakizVrbasa vratilana|eninovac idobilaposao

Dru{tvo 4 Prvi{ipovi„@e`eqa” odnedeqe

Poqoprivreda 6 Paorimaleglamilijarda zaprole}nusetvu

Novi Sad 8 Jo{danaskonkursza vrti}–nalisti~ekawa 1.000mali{ana

13 Pokrajinapoma`e studijskiboravakna evropskimuniverzitetima 13 Osmacinaprobimale mature


2

POLiTikA

subota21.april2012.

dnevnik

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012.

Rudolf\ulijani kodnapredwaka Biv{i gradona~elnik Wujorka, republikanac Rudolf \ulijani, ocenio je ju~e da je projekat „Beograd na vodi”, koji mu je predstavio zamenik predsednika Srpske napredne stranke AleksandarVu~i}, odli~an projekat, ~ija reali-

zacija mo`e doprineti tome da Beograd i Srbija privuku vi{e investicija i stranih turista.

– Ovo je izvanredan projekat i bi}e mi ~ast ukoliko mogu da pomognem da se realizuje – rekao je \ulijani, koji se s Vu~i}em provozao brodom po Savi, i istakao da je re~ o privatnoj poseti. – Ja sam ovde privatno i nikada nismo razgovarali o novcu, ja imam privatni bisnis i ovo nema veze s politikom. \ulijani je objasnio da ima firmu za konsalting, koja savetuje druge kako da razvijaju gradove i unapre|uju ekonomski razvoj. Vu~i} je istakao da je \ulijanijev dolazak veliki dan za grad i Srbiju jer je u posetu do{ao „ne samo jedan od legendarnih gradona~elnika ve} i heroj miliona qudi”. – Sre}an sam {to je ta poseta usledila na moj poziv i moju molbu – rekao je Vu~i}, i istakao da za \ulijanijevu posetu SNS nije platio nijedan dinar.

\ilas:\ulijanipodr`avao bombardovaweSrbije Gradona~elnik Beograda Dragan\ilasizjavio je ju~e da po{tuje uspehe nekada{weg gradona~elnika Wujorka Rudolfa\ulijanija, ali da je uveren u o da kao ~ovek koji je podr`ao bombardovawe Srbije ne bi trebalo da govori o budu}nosti Beograda. \ilas je podsetio na to da je \ulijani, koji je 1999. godine bio na funkciji gradona~elnika Wujorka, podr`ao bombardovawe Srbije i izjavio da se na Kosovu i Metohiji sprovodi genocid. On je dodao da bi oni koji su \ulijanija doveli u Beograd da bi mu pokazali projekat „Beograd na vodi”, mogli da mu poka`u i zgrade razorene u bombardovawu. – @elim mu prijatan boravak u Beogradu i sre}an put iz Beograda – zakqu~io je \ilas.

BLA@O VUJOVI] (SPS), KANDIDAT ZA POKRAJINSKOG POSLANIKA PO VE]INSKOM SISTEMU

Izjedna~itiprava svihradnika Bla`o Vujovi}, kandidat SPS za pokrajinskog poslanika po ve}inskom izbornom sistemu u novosadskoj izbornoj jedinici 6 (MZ Detelinara, @itni trg, „Sava Kova~evi}„ i Omladinski pokret), smatra da }e mu vi{e od dve decenije iskustva u vo|ewu svog preduze}a „Tehnobiro” biti najdragocenije znawe za bavqewe politkom. – Za sve u `ivotu je va`na vizija i strategija. Ukoliko postoje ta dva elementa, svaki projekat se mo`e realizovati. Kada su u pitawu konkretne stvari, smatram da sve {to treba da rade politi~ari jeste da slu{aju potrebe gra|ana i u skladu s tim, korak po korak kre}u u realizaciju. Tako sam postigao uspeh u poslu i mislim da je to recept za uspeh u politici –ka`e Vujovi}, koji je odavno ~lan SPS-a, ali se na ovim izborima prvi put kandidovao za neku javnu funkciju. – Mislim da je do{lo vreme da svoju energiju i iskustvo ulo`im u aktivnosti koje }e do-

narod. Lokalni politi~ari se moraju brinuti o kvalitetu `ivota svojih kom{ija, poboq{awu uslova `ivota, od kvarta do celog grada – ka`e Vujovi}. On smatra nova radna mesta i reforma privrede, koje pred izbore svi obe}avaju, moraju po~eti od nekih konkretnih poteza vlasti. – Mislim da je potrebno izmeniti zakon kako bi radnici u privatnom sektoru imali isti status kao i oni u dr`avnim firmama i ustanovama jer kada prestanu da

Za sposobne menayere – Svi nivoi vlasti moraju mewati svoj na~in rada u ciqu ve}e efikasnosti i racionalnog raspolagawa novcem. Nemogu}e je o~ekivati napredak dok menaxmenti javnih preduze}a prave poslovne planove s gubicima koje poslanici posle uredno usvajaju. Po meni, to je ~ist bezobrazluk jer kada obi~an ~ovek otvara trafiku, on planira dobit, ina~e je ne}e ni otvarati. Ne razumem tu vrstu bahatosti da preduze}a koja prakti~no imaju monopol, planiraju gubitak, i ne vidim nijedan razlog da gra|ani pla}aju nesposobne menaxere – isti~e Vujovi}. prineti boqem `ivotu gra|ana. Imam jo{ uvek dovoqno snage i energije da se posvetim takvom poslu. Po wegovim re~ima, gra|ani pred ove izbore imaju dva zahteva – da im bude boqe i da ih niko ne la`e. – Tako|e se mo`e ~uti da ne `ele vi{e da im se de{ava da nakon izbora vi{e ne mogu da do|u do ~oveka za koga su glasali i da se prekine ustaqena praksa politi~ara da samo pred izbore „silaze” me|u

le`u i ustaju sa strahom od otkaza, oni sami }e postati produktivniji, {to pokre}e lan~anu reakciju op{teg boqitka, a u krajwoj liniji – i stabilnost cele dr`ave. Isto tako, i poslodavci moraju da shvate da je dobar radnik najve}e bogatstvo koje mogu imati u svojim firmama i da se u skladu s tim i ophode prema svojim zaposlenima – ka`e on, i dodaje da se re{ewe krize ne mo`e tra`iti unutar sistema koji nas je u wu i doveo. E. D.

T E M A „ D N E V N I K A ” : [TA JE UVOZNO NA SRPSKOJ (PRED)IZBORNOJ SCENI

Kampawekaopivo –svetsko,ana{e I ovog aprila u predizbornoj Srbiji kao da se {iri miris potro{enog lepila. Izbor ni slo ga ni li ~e na one pret hod ne, po na vqa ju se do granice izdr`qivosti potencijalnog bira~a, a politi~ari po ku {a va ju je dan dru gog da nadma{e u obe}awima. Da li se aktuelna srpska predizborna scena razlikuje od onih u svetu, u ~emu kopiramo savremene kampawe, a u ~emu kaskamo za wima i {ta bi moglo biti tako privla~no, zanimqivo i uverqivo, a uvozno, da bi osvojilo simpatije i glas prose~nog srpskog bira~a? Stru~ wa ci za mar ke ting tvrde da smo mi odavno uvezli sve i sva{ta, a zatim asimilovali odre|eni tip kampawe pa je ispalo da nam je i politi~ki marketing kao pivo – „svetsko, a na {e”. U {tam pi se ovih dana moglo pro~itati da izvesna strana agencija trenutno radi za SNS, a da je u prethodnoj kampawi pru`ila usluge DS-u. – Posle dve decenije vi{epartizma i brojnih izbora u Srbiji, anga`ovawe stranih stru~waka za marketing i ne ~ini zna~ajnu razliku – ne samo zbog opasnosti da nedovoqno dobro poznaju srpske prilike nego i zbog toga {to je u Srbiji, kao uostalom i u drugim starijim i mla|im demokra ti ja ma, do bro utrt put „ame ri ka ni za ci ji iz bor nih kampawa” – ka`e za „Dnevnik” docent na Fakultetu politi~kih nauka u Beogradu dr Sini{a Atlagi}.

Pani} proma{io temu Su de }i po par tij skim ak tivnostima jo{ u me|uizbornom periodu, u parlamentarnoj i predsedni~koj kampawi, koje su u toku, mo`e se o~ekivati da imamo dominaciju socijalne tematike. Na{ sagovornik podse}a na to da je malo verovatno da bi ijedna zna~ajna izborna lista mogla ponoviti gre{ku DS-a od pre dve decenije i da izborom tematske okosnice proma{i glavnu temu kampawe. – Opredeliv{i se u to vreme za tip „amerikanizovane kampawe”, DS je za wenu okosnicu odabrao rekonstrukciju privrede i dru{tva i pored toga {to je u okru`ewu besneo rat i nacionalno pitawe izbijalo u prvi plan. Taj prvi, zna~ajan poku{aj anga`ovawa stranih stru~waka u vo|ewu iz bor nih kam pa wa kod nas, jed no stav no ni je „pro {ao”. Re~ je o predsedni~koj kampawi MilanaPani}a iz 1992. godine. Iako su tada aktuelne dru{tvene i politi~ke okolnosti nametnule za{titu nacionalnog interesa, ameri~kim stru~ wa ci ma an ga `o va -

nim za vo|ewe te kampawe nije bilo lako objasniti da su bira~i u Srbiji kao za{titu nacionalnog interesa shvatali pre svega za{titu Srba u drugim jugoslovenskim republikama, a ne razvoj demokratije, ukidawe sankcija i sli~no – obja{wava Atlagi}. – Uz anga`ovawe specijalizovanih stru~waka za marketing, Pi-Ar, istra`ivawe javnog mwewa... do izra`aja dola zi cen tri ra we kam pa wa na imix kandidata umesto na zna~ajne probleme u dru {tvu, sve ve }a orijentacija na kampawe u kojima se tematizuje samo jedan pro blem, pro vo ci rawe emotivnih reakcija vi{e nego raci o nal nog iz bo ra, negativno reklamira we, (jo{ uvek) preovla|uju}a uloga televizije u kampawi i sli~no. Imaju}i to u vidu, na{ sagovornik ka`e da ne ~udi {to kampawe razli~itih stranaka li~e jedne na drugu. – Tematska sli~nost u aktuelnoj parlamentarnoj i predsedni~koj kampawi u Srbiji otvara pitawe ho}e li se izborna odluka bira~a zasnivati na obe}awima partija ili na pro ce ni kom pe tent no sti stranaka i wihovih predstavnika da ova nedovoqno diskriminativna izborna obe}awa i realizuju. Ovo drugo se ~ini se izglednijim. Drugim

(SNS ~lanovi i simpatizeri). Malo je onih koji pitaju, a jo{ mawe onih koji dobijaju odgovor na pitawe {ta je obe}ano a {ta ura|eno izme}u dva ciklusa izbora. – Pitawe aludira na takozvano glasawe nov~anikom i podrazumeva racionalnog bira~a koji izbornu odluku za-

da su weni stavovi bili znatno mawe popularni od stavova laburista? Sli~an je i slu~aj biv{eg ameri~kog predsednika Regana iz 1984. godine, kada su istra`ivawa pokazivala da se wegova podr{ka u bira~kom telu zasniva pre svega na li~nim osobinama i harizmi a ne na wegovim politi~kim sta-

sni va na po ka za te qi ma op {teg stawa ekonomije u periodu izme|u dva izborna ciklusa, kao i na proceni vlastitog finansijskog polo`aja – ka`e Atla gi}. – Me |u tim, ta kvo glasawe va`i prevashodno za relativno stabilna dru{tva u kojima nema dubokih ideolo{kih, socijalnih ili nacionalnih podela. Osim toga, veza ime|u stawa ekonomije i izborne odluke bira~a nije

vovima – iznosi na{ sagovornik. U moru nedovoqno razli~itih obe}awa, ~ini se da jedino uverewe u sposobnost lidera, a time i partije koju predvodi, da realizuje odre|enu politiku mo`e opredeliti izbornu odluku bira~a. Jed na od ka rak te ri sti ka predsedni~kih kampawa ~iji smo svedoci ovih dana je i to da se svi kandidati trude da iz gle da ju kao obi~ ni qu di. Otu da su u spo to vi ma i sa {lemom, i u {tali, i na wivi. Ali, tako je i u svetu. Po nalogu qudi iz svog izbornog {taba, i Barak Obama morao je na kuglawe da bi pokazao da je narodski ~ovek, a Hilari Klinton u kafanu da bi istu poruku poslala bira~ima. – Nastojawe marketin{kih timova da prika`u kandidata u realnim situacijama – iz porodi~nog `ivota, u razgovoru s qudima na ulici, u posetama poqoprivrednim gazdinstvima, zatim wegove kontakte s doma}im i stranim dr`avnicima i uglednim li~nostima i sli~no, za ciq ima kreirawe imixa a ne informisawe publike, i to nije slu~aj samo s na{im kandidatima. Najsve`iji primer je insistirawe marketin{kog tima francuskog predsedni~kog kandidata Fransoaa Olanda na tome da se on, budu}i da va`i za hladnog i ne posebno pristupa~nog ~oveka, prika`e u „realnoj” situaciji – u {tali! Vesna Savi}

„[iri daqe” jedino originalno I na kraju, pitali smo sagovornika ima li originalnih kampawa kod nas i koju bi u tom pogledu izdvojio. – Kada je re~ o aktuelnim izborima u Srbiji, nijedna kampawa se nije naro~ito izdvojila po kreativnosti, mada je bilo strana~kih prvaka koji su najavqivali atraktivne, mada ne i skupe kampawe. Retko se mo`e ~uti ili pro~itati o kampawi kao atraktivnoj u celini, mada odre|eni weni aspekti to zaista mogu postati. Tako se svojevremeno izdvojio slogan LDP-a „[iri daqe”, a u aktuelnoj kampawi kao jedinstvene se izdvajaju u~estale {etwe pristalica Pokreta „Dveri„ kao specifi~an vid propagande akcijom. re~ima, ~ini se da u prvi plan izbijaju imixi partija i kandidata – smatra Atlagi}.

Glasawe nov~anikom U vreme op{te krize kao da je ekonomija nadvladala politiku u kampawama i ovde i napo qu. U Ame ri ci se uspe {nost Obaminog mandata meri procentima nezaposlenih. Kod nas, glasa~i se dele na one koji ho}e da sa~uvaju posao (DS-ovci i wihovi koalicioni partneri) i one koji ga s pro me nom vla sti o~e ku ju

neposredna i posredovana je interpretacijama uzroka mogu}eg lo{eg stawa ekonomije, kao u slu~aju partija koalicije vladaju}e kod nas a povodom od ra za svet ske fi nan sij ske krize na na{u ekonomiju. – Dakle, i u ovim situacijama imix partije ili kandidata mogao bi do}i do izra`aja. Jer, kako, na primer, objasniti „paradoks” biv{e britanske premijerke Margaret Ta~er koja je dva puta osvajala izbore uprkos tome {to su istra`ivawa mwewa pokazivala

TVIT CRTICA Baron(i) Op{te je mesto, stereotip takore}i, politi~ar koji voli da la`ucne u slavu predizborne kampawe. Preteruje se na sve strane, a ko bi o preterivawu znao vi{e od Milutina Mrkowi}a. Kad on optu`i kolege za „baronisawe”, to je uvek kuriozitetna izjava: „Za mnoge na{e politi~are kao da je za predizbornu kampawu pripremao baron Minhauzen...„

Iskustvasdu{ekom Spava se i u vreme predizborne kampawe, a komfor bi trebalo da se podrazumeva. Ili bar udobnost. IsidoraBjelica ima problem s „dormeo„ du{ekom, mu~i je tvrdo}a. Nenad ^anak je spreman da je uveri u suprotno: „Ja koristim ’dormeo’ godinama i zaista je za mene najboqi. Zameni model”.

@isidorabjelica: „Ja budala kupih ovaj ’dormeo’ du{ek a ovo tvrdo...”

Insajder,`uti ibaner Ponekad je te{ko videti stvari kakve zaista jesu. Zato je, na politi~koj sceni, tako lako na}i krivca za sve {to nam se ne dopada. Milan Uro{evi} iz SPO-a nema dileme o krivici za sve i sva{ta: „Da~i} daje izjave kao ministar, a iza wega predizborni baner SPS-a! ’Insajder’ tek 22. maja (za{to tek nakon izbora?) @uti ume{ali prste!”

Qutanaautlet Otvarawe autleta u In|iji mo`e biti glavna medijska pri~a samo u Srbiji i bliskoj okolini. Zakr~eni putevi, gu`ve, mawak patika za 600 dinara na~inili su

ogor~enom narodnu poslanicu iz redova DS-a Jadranku Jovi{i}. Ho}e li joj se kolege iz stranke, {to se nacrta{e na otvarawu, qutiti? „Evo vesti iz autleta: sve je skupo, stvari su bezveze, nenormalna je gu`va, zagu{qivo. Preskupo za nas, obi~ne smrtnike, boqe ne tro{iti gorivo”.

Okre~iteBeograd Jedna od ~uvenih scena iz filma „Balkanski {pijun” je ona u kojoj konceptualni umetnik ga|a fasadu neke zgrade farbom i vi~e: „Okre~ite Beograd”. Gra|ani ga gledaju zblanuto, a milicioneri odvode da mu objasne neke stvari. Nata{aDejanovi} iz SPS-a sigurno nije umetnica, a jo{ mawe konceptualna, no ima vrlo nejasan predlog: „Obojimo Novi Sad u boju qubavi”. P. K.


c m y

politika

dnevnik

subota21.april2012.

3

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. UTVR\ENREDOSLEDPREDSEDNI^KIHKANDIDATA

Stankovi}prvi,Tadi}tre}i, Nikoli}dvanaesti Prvi na glasa~kom listi}u na predstoje}im predsedni~kim izborima 6. maja bi}e Zo-

ran Stankovi} iz Ujediwenih regionaSrbije,odlu~enojesini} `rebom u Skup{tini Sr-

bije.@rebawem,kojejeorganizovalaRepubli~kaizbornakomisija,odlu~enojedadrugina listi}u bude Vladan Gli{i}, koga je predlo`ila Grupa gra|ana „Dveri”, a tre}i Boris Tadi},kogajepredlo`ilaKoa- licija„Izborzaboqi`ivot” ^etvrti kandidat na glasa~komlisti}ubi}eVojislavKo{tunica iz Demokratske stranke Srbije, peti je Zoran Dragi{i}, koga je predlo`io „Pokret radnika i seqaka”, a {estaJadranka[e{eq,kojuje predlo`ila Srpska radikalna stranka. Na sedmom mestu na glasa~kom listi}u bi}e Muamer Zukorli}, koga je predlo`ila grupa gra|ana, na osmom

mestu je Danica Gruji~i}, koju je predlo`io Socijaldemokratski savez, a na devetom Ivica Da~i}, koga je predlo`ila Koalicija SPS–PUPS–JS-a. Desetiporedubi}e^edomir Jovanovi}, koga je predlo`io „Preokret”,na11.mestujekandidatSavezavojvo|anskihMa|ara I{tvan Pastor, a 12. je predsedni~ki kandidat Koalicije „Pokrenimo Srbiju” TomislavNikoli}. @rebawe je obavqeno tako {tosuizjedne~inijeizvla~ene kuglice s imenima kandidata,aizdrugekuglicesrednim brojem, uz direktan prenos na Radio-televizijiSrbije.

IZBORNAKONVENCIJADS-aUZREWANINU

Pajti}:Ne}emopropustiti dobreprilike –Vojvodinajedanas~etvrtaregijauEvropi poefektivnostistranihulagawa,amiho}emo dabudemoprva–izjaviojesino}uZrewaninu potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajti}. Naizbornojkonvencijiliste“IzborzaboquVojvodinu–BojanPajti}„,odr`anojuzrewaninskomKulturnomcentru,Pajti}jenaglasiodajePokrajinskavladauprethodnomperioduprivukla230stranihkompanijaidaunaredne~etirigodinemo`edvostrukovi{e. –^iwenicadajeSrbijapostalakandidatza ~lanstvouEvropskojunijiotvaranamfondovekojikaodasuskrojenipomeriVojvodine– nameweni su razvoju poqoprivrede, infrastrukture, ruralnom razvoju… To je prilika kojumine}emopropustiti,atodaumemodakoristimoprilikepokazaujeikakosmoradili

dosada.Na{ioponentinaskritikuju,ajaim govorimdapogledaju~iwenice.Presamodve nedeqe u Zrewaninu smo otvorili fabriku “Mekaplast”,aunarednunedequdanaotvara-

mojo{trifabrikeusredwemiju`nomBanatu.Mizanedequdanauradimovi{ezaBanat nego{tosuonizadesetgodinakadasubilina vlasti–poru~iojePajti}. Nasino}nojizbornojkonvenciji,nakojojse prisutnima obratio i ~lan Pokrajinskog odboraDS-aMiroslavVasin,predstavqenisui nosiocilistaDemokratskestrankenalokalnimizborimausredwobanatskimop{tinama– MiletaMihajlov uZrewaninu,TomislavRatkovi} uNovomBe~eju,PredragMilo{evi} u Se~wu,DraganMilenkovi} u@iti{tuiPera Milankov uNovojCrwi.Tako|e,predstavqenisuizrewaninskikandidatizapokrajinske poslanike. Na ve}inskoj listi to su Milan Zveki},DraganStani{i} iPredragJeremi}, anaproprocionalnojGaborLodi iBratislav Tomi}. @.B.

PRI^aOnIca „Ovo je, po svim predvi|awima, posledwa godina svetske ekonomske krize i kada se ona zavr{i, tim koji predvodim je spreman da krene napred u lete}em startu. Svaki drugi politi~ki put koji se nudi pred ove izbore neizvestan je i rizi~an po gra|ane i dr`avu”, BorisTadi} (DS). *** „’Dveri’ su jedine dosledno imenovale su{tinskog krivca za sve nevoqe na{eg dru{tva – ujediwene monopole Srbije. I nije slu~ajno {to se jedna od re`imskih stranaka zove vrlo sli~no – Ujediweni regioni Srbije. To je, naravno, izborna kamufla`a za Dinki}a i wegov G17 plus, stranku koja je toliko ozlogla{ena da je morala da promeni ime da bi se ponovo pojavila na izborima„, Vladan Gli{i} („Dveri„). *** –Od radikala su gori samo wihovi otpadnici. Sigurno je da [e{eqev povratak iz Haga ne bi prijao TomislavuNikoli}u, AleksandruVu~i}u, MajiGojkovi}... Sve je to ista politika koju treba pobediti„, Nenad ^anak (LSV). *** „O objektima koji sada ni~u {irom Srbije gra|ani su mogli samo da sawaju, a sada vide da smo qudi od re~i„, OliverDuli} (DS). *** „Va`no je da vidimo kako se ko pona{a. Ja sam kao ministar, od tri savetnika imao samo jednog strana~kog, uglavnom su to nestrana~ke li~nosti„, ZoranStankovi}(URS). *** „Ukoliko i posle 6. maja ostane ista nomenklatura na vlasti, bojim se da }emo o depratizaciji govoriti kada i gra|ani dobiju one famozne akcije od hiqadu evra„, AleksandarMartinovi}(SRS). *** „Miris ~amovine i ilova~e {iri se Vojvodinom. [kole se gase, tamo gde je donedavno upisivano tridesetak prvaka, danas jedva da ima dvoje ili troje”, Sini{aKova~evi} (DSS). Priredio: P.Klai}

Krkobabi}:Ne}emo dozvolitizamrzavawepenzija PotpredsednikVladeSrbijeiliderPartijeujediwenihpenzioneraSrbijeJovanKrkobabi} najaviojedatastranka,ukolikobude deo budu}e vladaju}e koalicije, ni po koju cenu ne}e dozvoliti da jednaodbudu}ihantikriznihmerabudezamrzavawepenzija.Onjeu intervjuuTanjugurekaodabizamrzavawepenzijabilopo~etaksocijalnoggenocida,budu}idasada{wina~inuskla|ivawapenzijasa zaradamaujavnomsektoruirastombrutodoma}egproizvodagarantujetekegzistencijalniminimumzapenzionerskupopulaciju.


4

ekonomija

subota21.april2012.

OTVOREN „MILBAUEROV” TEHNOLO[KI CENTAR

Paso{i}ese pravitiu StarojPazovi Teh no lo {ki cen tar za in `e we ring i pro iz vod wu „Mil ba u er” u Sta roj Pa zo vi otvo ren je ju ~e. U we mu }e se iz ra |i va ti pa so {i i li~ na do ku men ta vi so kog ste pe na za {ti }e no sti. Vred nost in ve sti ci je 10 mi li o na evra. Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} pustio je u rad Tehnolo{ki centar za in `e we ring i pro iz vod wu „Milbauer” u Staroj Pazovi, vredan 10 miliona evra, od kojih je istoimena nema~ka kom pa ni ja in ve sti ra la oko 5,5 miliona evra. Da~i} je poru~io da je fabrika plod saradwe srpskih i nema~kih stru~waka izuzetno va`na za Ministarstvo unutra{wih poslova, po{to }e izra|ivati paso{e i li~na dokumenta od izuzetnog kva-

liteta i visokog stepena za{ti}enosti. Resorni ministar je naveo da do sada nije zabele`en nijedan slu~aj falsifikovawa novih srpskih biometrijskih paso{a, i ukazao da }e iz fabrike u Staroj Pazovi biti omogu}eno „{irewe posla sa mnogim zemqama Evrope i sveta”. Da~i} je podvukao zna~aj saradwe i poverewa sa firmom „Milbauer”, podsetiv{i da je saradwa po~ela 2003. godine, kada je i potpisan prvi ugovor. „Od 1. jula pre ~etiri godine izdali smo ~etiri miliona biometrijskih paso{a, a tokom prethodnih deset godina gra|anima je izdato 1,2 miliona paso{a”, precizirao je Da~i} i podvukao da je saradwa sa „Milbauerom” na tom poslu doprinela i viznoj liberalizaciji.

ENGLESKI INVESTITOR STIGAO U RUMU

Ni~efabrika delovaza„Ford” Predsednik op{tine Ruma Gor an Vuk ov i} i di rek tor en gle ske fir me „Al bon” u Srbiji Ismet Grebovi} ju~e su potpisali ugovor kojim je ova firma besplatno dobila go to vo pet hek ta ra ze mqi {ta u rumskoj Zapadnoj industrijskoj zoni. Tu }e engleska kompanija izgraditi fabri ku re zer vnih de lo va za automobile. U iz grad wu „Al bo no vog” pogona u Rumi bi}e ulo`eno oko 8,5 miliona evra, a radovi }e te}i u dve faze. U prvoj }e na oko 2,5 hektara bi-

– istakao je Grebovi}. – Verujemo da }emo i u Rumi prona}i bar podjednako kvalitetne radnike kao {to su u fa bri ci u [i ma nov ci ma, koja radi od 2006. godine. Za izgradwu pogona u Rumi smo se odlu~ili jer smo, analiziraju}i sve parametre, osim dobrog geografskog polo`aja, uvideli i da ima veliki broj nezaposlenih. Ustupawem zemqi{ta inve sti to ri ma bez na dok na de rumska op{tina ne gubi ni{ta jer je wegov vlasnik Republika Srbija i sav prihod

dnevnik

Gorivojeftinije, alinenapumpama Cene goriva na pumpama u Srbiji ne padaju iako je Naftna industrija Srbije (NIS) u posledwe vreme zna~ajno snizila veleprodajne cene derivata. Doma}i nafta{i obja{wavaju da cene ne mogu da idu nani`e jer moraju da pokriju gubitke koje su imali od po~etka godine. Oni navode da bi cena derivata mogla biti jo{ ni`a u veleprodaji jer padaju cene nafte i relativno se stabilizovao kurs dinara u odnosu na svetske valute. Stru~waci ukazuju da }e cene i u maloprodaji verovatno padati jer je tr`i{te liberalizovano i nafta{i moraju da vode ra~una o cenama goriva na pumpama kod konkurentskih kompanija. Trenutno su u maloprodaji cene derivata kod NIS-a najni`e,

Nafta{ika`udacenenemogudaidunani`e jermorajudapokrijugubitkeodranije

PO^ELO RU[EWE PREOSTALIH DELOVA BIV[EG @ELEZNI^KO-DRUMSKOG MOSTA

Prvi{ipovinovog „@e`eqa”odnedeqe Samo dan nakon {to je izdata dozvola za pripremne radove, dobijena je i gra|evinska dozvola za izgradwu novog `elezni~ko-drumskog mosta preko Dunava u Novom Sadu na mestu pre 13 godina u NATO-ovom bombardovawu poru{enog @e`eqevog. To zna~i da paralelno s priprem-

bova poru{enog mosta i ~im se taj posao zavr{i, po~e}e bu{ewe {ipova. Procewuje se da }e se prva osloboditi sremska strana kod Petrovaradina, gde }e se od slede}e nedeqe po~eti raditi. Posao pobijawa {ipova poveren je, pak, beogradskoj kompaniji „Geosonda”.

jer je ugovor potpisan pre vi{e od godine, a ozbiqno je kasnila izrada glavnog projekta, koji je trebalo da bude gotov do septembra 2011. Kada je kona~no zavr{en, utvr|eno je da je izmewen u odnosu na idejni projekat, pa je izgubqeno vreme oko usagla{avawa i korekcije.

Zona ~eka ulaga~e U industrijskoj zoni, ina~e potpuno infrastrukturno opremqenoj, osim „Albona”, svoje mesto }e tu na}i i novi pogoni firmi „Adrijana” iz Sombora i „Insert” iz Novog Beograda. – Op{tina Ruma ima oko 300 hektara zemqe, infrastrukturno potpuno opremqene, koja ~ini industrijske zone – rekao je Goran Vukovi}. – Prethodnih godina smo radili na osposobqavawu administracije da mo`e brzo i lako da odgovori na sve zahteve budu}ih investitora i u tome smo uspeli, a verujemo da }e se na{i novi investitori vrlo brzo u to i uveriti. „Albon” je imao interesovawe da gradi u Rumi pre {est godina, ali po{to nisu nai{li na razumevawe tada{weg op{tinskog rukovodstva, oti{li su u [imanovce gde danas imaju pogon. Verujem da }e ovim potezom sve biti ispravqeno. ti izgra|ena proizvodna hala od oko 10.000 kva dra ta, koja treba da bude zavr{ena do kraja ove godine i u kojoj }e, do po~etka naredne godine, biti zaposleno oko 200 radnika. – S „Fordom” smo potpisali ugovor vredan 40 miliona evra za serijsku proizvodwu klipwa~a za motore. Realizacija tog ugovora po~iwe 1. januara slede}e godine i do tada moramo sve da zavr{imo

od prodaje bi i{ao u republi~ki, a ne u op{tinski buxet. U naredne ~etiri godine, do la skom ova tri no va investitora, op{tinski buxet }e prihodovati oko 1,9 milion evra, op{tina nema nikakvih ulagawa jer je ova zo na pot pu no in fra struk turno opremqena, a u roku od nepune tri godine }e prihodi biti ve}i nego {to bi bila naknada za zemqi{te. J. An ti}

KURSNALISTANARODNEBANKESRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

109,2575

111,4872

114,0514

108,9230

Australija

dolar

1

85,8267

87,5783

89,5926

85,5640

Kanada Danska

dolar kruna

1 1

83,5429 14,6792

85,2479 14,9788

87,2086 15,3233

83,2872 14,6343

Norve{ka

kruna

1

14,4627

14,7579

15,0973

14,4185

[vedska

kruna

1

12,3331

12,5848

12,8743

12,2953

[vajcarska

franak

1

90,8813

92,7360

94,8689

90,6031

V. Britanija

funta

1

133,4524

136,1759

139,3079

133,0439

SAD

dolar

1

83,1298

84,8263

86,7773

82,8753

Kursevi iz ove liste primewuju se od 20. 4. 2012. godine

i u proseku su jeftinije za dva do ~etiri dinara po litru u odnosu na cene kod ostalih naftnih kompanija. Cena evro premijuma BMB-95 kod NIS-a je ni`a u odnosu na cene konkurenata za 3,5 do 7,6 dinara za litar, BMB-95 za 3,3 dinara, dizel gorivo D-2 ni`e je od 1,6 do 2,5 dinara, a evrodizel od dva do ~etiri dinara. Na tr`i{tu Srbije se stabilizovala i situacija sa snabdevawem dizelom D-2 , jer se obnavqaju isporuke tod derivata, posle nesta{ice izazvane snabdevawem poqoprivrednika tim gorivom neophodnim za proletwu setvu, ka`u u Udru`ewu naftnih kompanija Srbije (UNKS). Do kraja ove nedeqe se o~ekuje da }e ve}ina pumpi biti uredno snabdevena tim gorivom, isti~u u UNKS-u.

Bageriju~eru{iliostatkestarogmosta

nim radovima mo`e po~eti i izgradwa novog mosta. Kako „Dnevnik” saznaje, pobijawe prvih {ipova – temeqa za izgradwu budu}ih stubova – o~ekuje se na sremskoj strani mosta ve} u ponedeqak. Izvor dostupan na{em listu ka`e da su u toku pripremni radovi koje je izabrani italijansko-{panski konzorcijum „Azvi-Tadei-Konsaldi” poverio jagodinskoj firmi „Mat”. Ru{e se preostali delovi stu-

Foto:B.Lu~i}

Kako saznajemo, izabrani izvo|a~ radova anga`ova}e i druge na{e firme da rade kao podizvo|a~i na izgradwi mosta. „Mostogradwa” je pred potpisivawem ugovora, a montira}e delove konstrukcije, koji }e biti proizvedeni u italijanskoj fabrici i ovde sklapani. Po ugovorenom roku izgradwe od 32 meseca, most bi trebalo da se zavr{i do kraja 2013, {to zna~i dve gra|evinske sezone. Mnogo vremena je ve} izgubqeno

Zbog izmewenog projekta ugro`eno je vodoza{titno podru~je na sremskoj strani pa se gradili{te mora za{tititi. Da se ne bi ugrozio vodovodni sistem, predlo`ena je ugradwa razdelnog sloja gline koji }e predstavqati tampon izme|u gradili{ta i vodoza{titnog podru~ja. Institut „Jaroslav ^erni” predlo`io je vodoza{titne mere za gradili{te na sremskoj strani, a glavni projekat je pro{ao tehni~ku kontro-

lu Instituta „Kirilo Savi}” u Beogradu. Novi most bi}e dug 474 metra, {irok 25 i ima}e dva `elezni~ka koloseka, dve drum-

Projekat bez revizije U Ministarstvu za prostorno planirawe su nam ne dav no re kli da su oni nadle`ni za sve projekte koji ukqu~uju izdavawe lokacijske i gra|evinske dozvole, te reviziju onih projekata koji se odnose na putne objekte na magistralnim i regionalnim putevima i autoputevima, shodno Zakonu o planirawu i izgradwi. S tim u vezi, o~ekivala se i revizija glavnog projekta, posebno zbog unetih izmena, ali su nam ju~e objasnili da to nije bilo neophodno jer je prvobitno dr`avna re vi zi o na ko mi si ja da la po zi tiv no mi {qe we na idejni projekat. ske i dve pe{a~ke staze, a sastoja}e se od dva povezana luka od 180 i 220 metara. Vrednost radova procewena je na 46 miliona evra, od kojih je EU dala 26,2 miliona, a Pokrajina i grad oko 19. Prava i obaveze in ve sti to ra iz grad we no vog mosta u ime dr`ave preuzele su „@eleznice Srbije”. R. Dautovi}

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Promet

BELEX 15 (497,87 -0,79)

BIP u restrukturirawu, Beograd

15,38

30

60

Energoprojekt Niskogradwa, BG

14,01

700

21.000

Filip Moris, Ni{

1,12

900

900

Meser Tehnogas, Beograd

0,53

3.820

3.820

0,46 Promena %

661 Cena

7.519.657 Promet

Harder Digital Sova, Ni{

-12,03

1.126

25.898

Zdravqe, Leskovac

-11,99

5.584

5.584

Energomonta`a, Beograd

-11,11

4.000

-8,00

NIS, Novi Sad Pet akcija s najve}im padom

Jugohemija, Beograd Agrobanka, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,80

1.608

112.479

NIS, Novi Sad

0,46

661

7.519.657

Komercijalna banka, Beograd

-2,66

1.645

2.417.440

Imlek, Beograd

-3,07

2.909

6.777.800

Soja protein, Be~ej

0,37

544

365.027

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,41

480

178.235

Energoprojekt holding, Beograd

-0,67

445

327.225

56.000

Jubmes banka, Beograd

0,01

11.500

57.500

2.300

57.500

Agrobanka, Beograd

-3,65

1.004

126.476

-3,65 Promena %

1.004 Cena

126.476 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.630

0,00

Univerzal banka, Beograd

0,00

2.000

0,00

0,46

661

7.519.657

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.800

0,00

Soja protein, Be~ej

0,37

544

365.027

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.100

0,00

Fabrika {e}era, Crvenka

0,02

6.201

279.045

Tigar, Pirot

0,00

497

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

301

0,00

Labudovo okno, Bela Crkva

0,00

1.116

178.560

Topola, Ba~ka Topola

0,00

35.000

175.000

Svi iznosi su dati u dinarima


[TA POKAZUJU PRIJAVE POREZA NA DOHODAK GRA\ANA

U Srbiji najboqe zara|uju stranci KouSrbijinajvi{ezara|uje? Stranci. Tako govore podaci o porezu na dohodak gra|ana za pro{lu godinu. Profitabilna zanimawate{kojenabrojatijer ve}inaonihkojisuuvelikoprema{ili trostruku srpsku prose~nuzaradukoristipravodau prijavi ne navede ni struku ni zvawe.Ali,sude}ipooblastima izkojihdolaze,najvi{esemo`e zaraditi u finansijama i energetici. Najbogatijistranciimajuboravi{te uglavnom u velikim gradovima i rade za kompanije koje pokrivaju celo srpsko tr`i{te. Porez, me|utim, prijavquju u mestu boravi{ta. Novi Sadsuuvelikoosvojili,apodaciporeznikagovoredasuodprvih deset s najvi{im iznosom u prijavi ~ak osam stranci. Oni susepore|alijedanzadrugim,a posledwa dva mesta su zauzeli doma}ipreduzetnici.„Top-ten„ }eovegodineplatiti73milionadinaraporeza. Prvi na listi je stranac nastawen u Novom Sadu s prijavqenim prihodom od 164,48 milionadinara.Zanimawenijenaveo,madamnogispekuli{uotomedajetoistionajkojijesprimawem od 166 miliona dinara bioprvipozaradiilane.Tada jekaozanimawenaveoprofesor ekonomije.Zaneupu}enenijelo{enavestidaseve}tadadr`ao podaqeodkatedreiu~ionice. Strani dr`avqanin ima dve opcijezapla}aweporeza:mo`e gaplatitiuzemqiizkojedolazi ili kod nas. A u tom izboru zna~ajnu ulogu igra i to da li dvezemqeimajupotpisanugovor o izbegavawu dvostrukog oporezivawa.Srbijajetakavaktpotpisalasa49zemaqa,ve}inasuiz EUioneskojimanajvi{esara|ujemo,atozna~idaobveznikna

Od deset najvi{ih novosadskih plata, ~ak osam primaju stranci tajna~inizbegavadamuimati~nazemqaionagderadioprezuju istiprihod,odnosnodadvaputa platinametnaistusumu.Strani „naj„ bogata{ je izabrao da porez plati u Srbiji. Ovde u osnovicuzaoprezivaweulazii ono{tojezaradiouzemqi~iji jedr`avqaninakojetakvihprihodabilo. Poreznicika`udasustranci vrlosavesniobveznicitedapre

VICEGUVERNER NBS-a BOJAN MARKOVI]

Dinar pao zbog „Ju-Es stila” i MMF-a –Padvrednostidinarauodnosu naevroodpo~etkagodinedodanas uzrokovan je, izme|u ostalog, zamrzavawem aran`mana s Me|unarodnimmonetarnimfondomiodlaskom „Ju-Esstila„izSrbije–ocenioje ju~enaPali}uviceguvrenerNarodnebankeSrbijeBojanMarkovi}.

jednaodwihjesteideficitteku}eg ra~una platnog bilansa, koji, po viceguverneru, mo`e biti otklowenkrozstrukturnepromenei fiskalnupolitiku. – Strukturne promene }e dovestidopoboq{awaproduktivnosti i konkurentnosti sektora razmewivihdobara,zarazlikuodsektorausluga,afiskalnapolitikamo`epripomo}ipromeniizvorarasta ukupnog doma}eg proizvoda – daqeodpotro{we,avi{ekaizvozno orijentisanim granama” – rekaojeMarkovi}. Onjeocenioda“{tosuovadva mehanizma efikasnija, to }e biti mawe potrebe za bilo kakvom korekcijomkursa”. –Ukolikoseovadvamehanizma iskoriste,uznastavakaran`manas MMF-om,nijenemogu}eda}emou drugoj polovini godine videti i kretawa na deviznom tr`i{tu u smeru suprotnom od onih u prvoj

Ciq – niska inflacija BojanMarkovi}jedodaodajeosnovnizadatakNBS-aodr`avaweniskeistabilneinflacije. –Inflacijajeumartuiznosilaname|ugodi{wemnivou3,2 procenta,ao~ekujemoda}euaprilubitijo{ini`a.Ciqinflacijezaovugodinujeste~etiriodstoplus-minus1,5procenat–zakqu~iojeMarkovi}. Onjenovinarimanamarginama skupa “Strategijski menaxment i sistemi podr{ke u strategijskom menaxmentu”, u organizaciji EkonomskogfakultetauSubotici,izjavio da je dinar od po~etka 2012. oslabio pet do {est procenata u odnosu na evro, a da je NBS zbog spre~avawapreteranihoscilacija kursa prodao 550 miliona evra na me|ubankarskomtr`i{tu. Markovi}jeoceniodakretawe kursazavisiodmnogihstvari,ada

polovinigodine–kazaojeMarkovi},ioceniodasetomo`euradititako{to}esemawetro{iti,a vi{eulagatiuinvesticijekoje}e doprineti“izvoznoorijentisanim iuvozno-supstitivnimsektorima”. – Sve {to se de{ava s kursom reflektujestawena{eprivrede,staweeksterneravnote`e,alitako|e uti~einainflacijutakodaNBS pomnoprati{tasede{avanadeviznom tr`i{tu i tu je da obezbedi wegovustabilnost.

popuwavawaprijavesveprovere s poznatim konsultantskim ku}amakojeradekodnastakodaje mogu}nost gre{ke svedena na najmawumogu}umeru. Odsvihdetaqajavnostnajvi{ezanimakosuoni.Imenasupo na{impropisimatajna,alisvi dobroznamodasu~etirinajboqeprodatebankeizNovogSada, tu je i DDOR „Novi Sad”, pa NIS... Vode}i qudi u tim kom-

panijama zara|uju visoke sume, dokseostalimogupohvalitiodli~nim primawima. Zna se da ~lanovi odbora u bankama u kojima dominira strani kapital primaju izme|u 8.000 i 12.000 evramese~no.Tojedovoqno,ali ne toliko da bude vi{e od sto miliona. Danijena{ihstranaca,buxet bibiosiroma{nijizaprili~nu sumujerimostalibogata{inisunidokolena.Takosenajbogatiji [umadinac, koji `ivi na adresi u Jagodini, pohvalio zaradom od 34,56 miliona. Prvog e{alona turbofolk izvo|a~a ve}podu`enemame|unajbogatijima. Nedavno su otkrili i tajnu: pojedini su prijavqeni u Austriji pa tamo pla}aju i porez.Drugi,pak,ka`udatunema problemajerakosesgazdomugovori ve~e pevawa za 5.000 evra, bar2.000sedobijanarukeiizgubi se iz poreskih prihoda i bez promene prebivali{ta. Ka`u da te nezvani~ne olka{ice sviredovnokoriste. Dobroje{tosustranibiznismeni sa srpskom adresom po{teniji od wih, koji o qubavi premazemqisamopevaju,aliporez ovde ne pla}aju. Za utehu – nisu ni drugi boqi. Hrvatski poreznici ba{ ~e{qaju tamo{wuestradu. Ovih dana se mnogo pisalo o osnovicama i stopama ovog poreza.Ipak,nijelo{epodsetiti jo{ jednom: porez pla}aju svi kojisuzaradilibardinarvi{e od trostruke pro{logodi{we srpske plate, a ona je bila 3.796.776 dinara. Stopa je deset posto. Ona va`i do {estostrukog proseka, a preko toga je 15 posto. Obveznici imaju pravo na olak{ice, ali oni ne mogu bitive}eod50odstodohotkaza oporezivawe. D. Vujo{evi}

VESTI Iz Qiga za Crnu Goru Polagawem kamena temeqca kodselaDi}inadomakQigapo~elisuradovinaizgradwideonice Koridora11odQigadoPreqine. Izgradwa deonice auto-puta Beo- grad-Ju`niJadranduge40kilometara ko{ta}e oko 308 miliona evra, rok za zavr{etak radova je 3,5 godine. Za izgradwu deonice Koridora11odQigadoPreqine dobijen je kredit od Vlade Azerbejxana od 308 miliona evra, po fiksnojkamatnojstopiod~etiri odstona15godina,sagrejsperio- domodtrigodine.Trasu~inetri deonice - Qig-Boqkovci, Boqkovci-TakovoiTakovo-Preqina, aglavniizvo|a~radovajeazerbejxanskafirma„Azvirt”,dok}egotovopolovinuposlaobavqatidoma}agra|evinskaoperativa.

Prva „Ikea” gradi se na jesen [vedska kompanija Ikea planira da na jesen po~ne izgradwu prverobneku}euSrbiji,izjavio jedirektorzarazvojIkeezajugoisto~nuEvropuVladislavLali}. Dali}etajplanbitirealizovan zavisi}eodefikasnostiadministracijedaizdasvepotrebnedozvole,kazaojeLali}.„PrvaIkeina robna ku}a u Srbiji bi}e u Beogradu,nazapadnomdeluprema aerodromu. ^ekamo da dobijemo pravo konverzije zemqi{ta, lokacijskuigra|evinskudozvolui imamoobe}aweda}esvebitizavr{enoukratkomroku”,rekaoje Lali}aprenosemediji.Uizgradwurobneku}eod40.000kvadrata, prema wegovim re~ima, bi}e investiranooko50milionaevra,a prvi kupci bi u wu u{li godinu danaposlepo~etkagradwe.„Na{ dugoro~niplanjedaunarednih10 godina u Srbiji izgradimo pet robnih ku}a, tako da bi ukupna investicijabilaoko250miliona evra.Drugarobnaku}abibilau Ni{u, zatim bi gradili drugi

prodajniobjekatuBeogradu,apotomuNovomSaduiunekomodve}ihgradovaucentralnojSrbiji”, najaviojeLali}.

„Sogaz” sti`e u Novi Sad U Novom Sadu }e u ponedeqak biti otvoreno Akcionarsko dru{tvo za osigurawe „Sogaz” Novi Sad, koje su zajedno osnovali ruskakompanija„Sogaz” iJavnopreduze}e „Srbijagas”, saop{tilo je to javno preduze}e. Zajedni~ka srpsko-ruska osiguravaju}a kompanija dobila je krajem pro{le godinedozvoluzaradodNarodne bankeSrbije.Osniva~kikapital nove osiguravaju}e ku}e bi}e {estmilionaevra.„Osiguravaju}e dru{tvo gasne industrije” iz Moskve ima}e u tom srpsko-ruskompreduze}u51odstou~e{}a,a „Srbijagas”49odstouosniva~kom kapitalu. Dru{tvo }e obavqati poslove svih vrsta ne`ivotnih osigurawa.

Rebalans buyeta obavezan Stalni predstavnik MMF-a za SrbijuBogdanLisovolik ka`eda }enovavladamoratidauradirebalans buxeta kako bi omogu}io postizawe ciqanog deficita u 2012.Novavladamoradaograni~i dodatno zadu`ivawa dr`ave, zatimdadonesekredibilanprogram fiskalnog prilago|avawa kojim bi se javni dug vratio u odr`ive okvire, a velika strukturna reformapotrebnajezbogpokretawa ekonomskog rasta, rekao je LisovolikunajnovijembrojuMagazina „Biznis”.„Ekonomskipokazateqi uprvadvamesecaovegodinegori sunego{tojebilokotomogaoda predvidipresamonekolikonedeqa. Neke od tih slabosti bile su samo privremene, zbog nepovoqnihvremenskihuslovaufebruaru. Shodnotome,buxetskiprihodisu bili mawi nego {to se o~ekivalo”,naveojeLisovolik.

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

subota21.april2012.

5


6

POQOPRivRedA

subota21.april2012.

OTVOREN DORADNI CENTAR INSTITUTA ZA RATARSTVO, GRADI SE I SKLADI[NI

UNSseme uliveno{est milion  aevra

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim [an~evima kod Novog Sada ju~e je sve~ano otvoren najsavremeniji centar za doradu semena u jugoisto~noj Evropi, u ~ije je opremawe ulo`eno oko 3,5 miliona evra. Doradni centar za seme kukuruza, suncokreta, soje, krmnog

Po re~ima direktora Instituta prof. dr Borislava Kobiqskog, ve} krajem ove godine vide}e se benefit ulo`enih para. Kobiqski je podsetio na to da Institut izvozi u 33 zemqe sveta, a sada, s uvo|ewem linije finalne obrade i pakovawa, zaokru`uje se proces proizvodwe:

dnevnik

NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

P{enicaseoporavqa, kukuruzraste Trgovawe na Produktnoj berzi u Novom Sadu ove nedeqe obele`io je blagi oporavak cene p{enice, blagi rast cene kukuruza i rast cene soje. Prvi put od po~etka marta kada je cena p{enice po~ela da pada ili je bila u stagnaciji, prime}eni su prvi konkretniji znaci cenovnog rasta. Dodu{e, to se po prose~noj ceni trgovawa koja je iznosila 23,41 din/kg (21,68 bez PDV-a) ne mo`e zakqu~iti jer je to tek 0,75 posto vi{e od prose~ne iz prethodne nedeqe. Me|utim, s obzirom na to da se trgovawe ovom robom krajem nedeqe realizovalo po 21,80 din/kg, bez PDV-a, na-

vodi na to da bi se najpreciznija ocena tr`i{nih de{avawa mogla formulisati kroz konstataciju o blagom oporavku cene hlebnog `ita, navode na berzi. Cena kukuruza je u neznatnom porastu u odnosu na prethodnu nedequ, ali analizom tr`i{ta u toku same nedeqe, uo~ava se jasna opadaju}a cenovna linija ove robe. Prose~na cena je od 17. do 20. aprila iznosila 21,28 din/kg (19,70 bez PDVa), {to je 0,77 posto vi{e od prose~ne cene trgovawa u prethodnoj nedeqi. Prvi dan trgovawa protekle nedeqe obele`io je ovosezonski cenovni rekord kukuruza koji je iznosio 20 din/kg.

Me|utim, da ovo ipak ne}e biti nov cenovni reper za ovu robu, pokazali su naredni dani, kada se ovom robom trgovalo najpre po 19,80 din/kg, bez PDV-a, a na kraju nedeqe i po 19,60 din/kg. Soja se stabilizovala na relativno visokom nivou od 46,98 din/kg (43,50 bez PDV-a), i to je porast od 0,92 posto u odnosu na prose~nu cenu u prethodnoj nedeqi. Obim prometa na Berzi od 1.250 tona robe je 6,23 odsto mawi nego prethodne nedeqe. Finansijska vrednost prometa je iznosila 30.130.000 dinara i 10,23 odsto je mawa od vrednosti prometa iz prethodne nedeqe.

PO^ELA ISPLATA AVANSA, USVOJENE UREDBE ZA POVR]E, VO]E, CVE]E, OSIGURAWE...

Paorimalegla milijardazasetvu biqa i drugih kultura kojima se bavi ta nau~na institucija sve~ano je pustio u pogon predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} koji je potom, zajedno s direktorom Instituta Borislavom Kobiqskim, odmah pored tog objekta postavio kamen temeqac za novi Institutov skladi{ni centar kapaciteta 6.000 tona. – Svaki osmi suncokret na svetu vodi poreklo s ovog instituta, a sorta je~ma „fanatazija” je i zvani~no progla{ena

od genetskog ispitavawa, selekcije semena, samog semenarstva do spremawa u novi skladi{ni prostor, ~iji je kapacitet sada 15.000 tona. Nova hala za skladi{tewe semena bi}e zavr{ena za 80 dana, ~ime }e roba mo}i nesmetano da ~eka na isporuku. – Tokom 74 godine od osnivawa na{eg Instituta moram da naglasim da smo ostvarili izvoznu stopu od gotovo 50 odsto, tako da time bele`imo rekord u proizvodwi i distribuciji na{eg se-

Investicijavredna{estmilionaevrabi]e ispla}enazatrigodinejerkvalitetnesorte semena,zahvaquju}iizvozu,donose dobreprihode za najboqu – rekao je Pajti}. – Pokazalo se da dobra saradwa dr`ave i nauke donosi dobre rezultate, tako da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo jedan od najve}ih izvoznika u Vojvodini u ovom trenutku. Izgradwom i opremawem doradnog centra i skladi{ta omogu}i}e se da ova institucija nastavi da se bori na tr`i{tu s najve}im multinacionalnim kompanijama i da bude jo{ konkurentniji. Investicija u ova dva objekta, vredna {est miliona evra }e, stoga, biti ispla}ena kroz tri godine jer kvalitetne sorte semena, zahvaquju}i izvozu, donose i dobre prihode, tako da Institut mo`e nesmetano da se razvija i posluje.

mena – istakao je prof. Kobiqski. – Jasno je da bez daqeg ulagawa nema napredka u skladu s novim svetskim tendencijama u oblasti agrara. Tako smo i mi najvi{e ulo`ili u qudski faktor jer smo nedavno zaposlili 16 novih vrhunskih mladih geneti~ara, kupili najsavremeniju opremu, a u planu nam je da u dogledno vreme sazidamo i novi nau~noistra`iva~ki centar vredan oko sedam miliona evra, koji bi postao centar nau~noistra`iva~kog rada nau~nika iz oblasti agrara. Institut za ratarstvo i povrtarstvo je zbog svega toga prepoznat kao nacionalni brend, s kojim srpski farmeri i poqoprivrednici uvek mogu da sara|uju i da se na wega oslawaju.

Ju~e je po~ela isplata avansa za prole}nu setvu u ukupnom iznosu od tri milijarde dinara, re~eno je „Dnevniku” u Ministarstvu poqoprivrede i trgovine. Poqoprivrednici su od 17. aprila podneli 58.000 zahteva za taj vid podsticaja, a re~ je o iznosu od gotovo milijardu dinara. Na osnovu uredbi o podsticawu proizvodwe duvana u listu, `itarica i krompira i industrijskog biqa, poqoprivrednici imaju pravo na avans za duvan u listu i za industrijsko biqe, odnosno soju, suncokret, uqanu repicu i {e}ernu repu od 4.000 dinara po hektaru. Avans za `itarice iznosi 1.500 dinara, odnosno za krompir pre isporuke 2.000 dinara po hektaru. – Avans za prole}nu setvu bio je preko potrebna mera zbog toga {to je 90 odsto poqoprivrednika u lo{oj finansijskoj situaciji – izjavio je za na{ list predsednik op{tine Nova Crwa i poqoprivrednik Pera Milankov, napomiwu}i da }e na taj na~in poqoprivrednicima s mawim imawima biti omogu}eno da novac za obavqawe setvenih radova dobiju na vreme. Komentari{u}i uredbe koje se odnose na premirawe poqoprivredne proizvodwe po kilogramu isporu~ene robe, Milankov je ukazao na to da se one mogu posmatrati iz dva ugla: – Radim 200 hektara i, gledaju}i moj interes i interes onih koji rade kao ja i vi{e od mene, bi}emo uskra}eni za deo para. S druge strane, ne mo`e se re}i da ta mera nije pravi~na, bez obzira na to {to }e neki dobiti mawe novca nego do sada – kazao je Milankov, i naglasio

Traktori na drumovima u sredu Poqoprivednici u Vojvodini pripremaju se za protest koji }e po~eti 25. aprila. – Dali smo rok za ispuwewe na{ih zahteva, a to je 24. april, kada se setva privede kraju. Niko nije odgovorio, nije do danas prihva}eno da se subvencije daju na osnovu hektara svim registrovanim gazdinstvima i, ako tako ostane, kre}emo s protestima koje smo najavili – ka`e za „Dnevnik” predstavnik nezadovoqnih poqoprivrednika Miroslav Ivkovi}. – Na{i zahtevi prosle|eni su i premijeru Mirku Cvetkovi}u i predsedniku Srbije Borisu Tadi}u, dakle, ne mogu re}i da nisu informisani. Pregovarali bismo s Ministarstvom poqoprivrede, ali, na`alost, nemamo s kim. Ivkovi} ka`e da je na prethodnim protestima na putevima bilo 4.000 traktora, te da se o~ekuje da ih u sredu bude vi{e. – Svako }e u svom mestu ili u blizini tog mesta iza}i na puteve. Nemamo nameru da idemo u Beograd ve} da tu ostanemo do ispuwewa zahteva. Protesti }e biti organizovani i u dvadesetak mesta u centralnoj Srbiji – ka`e Ivkovi}. – Za avanse za prole}nu setvu nismo ni predali zahteve, to nije ni{ta. Subvencije su skrojene po meri otkupqiva~a jer }e oni manipulisati otkupnom cenom. Tako|e, proizvo|a~i bi mogli da izvezu suncokret u Ma|arsku po mnogo boqoj ceni, ili {e}ernu repu u Hrvatsku, ali se subvencije mogu podi}i samo ukoliko prodaju u Srbiji. A ko garantuje da }e subvencije biti i ispla}ene? da novi model dr`avnih subvencija omogu}ava da podsticaje dobije tri puta ve}i broj gazdinstava nego {to je to bio slu~aj do sada.

NA ME\UNARODNOM SAJMU U NOVOM SADU

Svetski{ampioni poqoprivrednemehanizacije Najve}a sajamska manifestacija u na{oj zemqi i jedan od najzna~ajnijih sajmova iz oblasti agrara – Me|unarodni poqoprivredni sajam – ove godine }e biti odr`an od 12. do 18. maja na Novosadskom sajmu. Ovaj sajam okupqa veliki broj doma}ih i stranih izlaga~a i pravo je mesto za predstavqawe mogu}nosti, znawa i iskustva iz domena poqoprivrede, ali i novina izme|u dve sajamske priredbe. Me|unarodni poqoprivredni sajam ima dugu i bogatu tradiciju i po mnogo ~emu je prepoznatqiv i u zemqi i inostranstvu. Izvesno je da je me|u segmentima koji izazivaju veliku pa`wu posetilaca, poqoprivrednika, ali i stru~ne publike, Izlo`ba poqoprivredne mehanizacije, a na 79. me|unarodnom poqoprivrednom sajmu }e oko 30 odsto ukupne izlaga~ke ponude zauzeti ba{ izlaga~i koji }e predstaviti najnovije modele najpoznatijih proizvo|a~a traktora, kombajna i drugih poqoprivrednih ma{ina. Uz poqoprivredne ma{ine proizvo|a~a iz Danske, Engleske, Francuske, Finske, Italije, Nema~ke, Turske, Indije, Japana, Kine i drugih zemaqa, bi}e izlo`eni i proizvodi doma}ih proizvo|a~a – Industrije motora u Rakovci i Industrije ma{ina i traktora u Beogradu. Po re~ima predsednika Poslovnog udru`ewa uvoznika i izvoznika poqoprivredne meha-

nizacije \or|a Mi{kovi}a, ~lanice tog udru`ewa nastupi}e na vi{e od 14.000 kvadratnih metara sajamskog prostora i predstaviti vi{e od 150 vode}ih svetskih brendova poqoprivrednih ma{ina.

– Ve} sad se mo`e re}i da }e na sajmu, uz standardnu ponudu, biti izlo`eni i noviteti, me|u kojima i ma{ine nagra|ene na najpoznatijem sajmu poqoprivredne mehanizacije „Agritehnika” u Hanoveru – rekao je Mi{kovi}. – Tako|e, ~lanovi Udru`ewa najavili su i popuste od pet do deset odsto, kao i niz drugih povoqnosti

– produ`eni garantni rok – do 24 meseca, nagradna putovawa – posete fabrikama u inostranstvu... Osim poqoprivrednih ma{ina iz inostranstva, posetioci sajma }e, ukazao je Mi{kovi}, na {tandovima „Agrovojvodina – mehanizacija” i „Agropanonka” biti u prilici da vide proizvode koje ove kompanije, zajedno sa svojim partnerima, sklapaju u Srbiji i izvoze na tr`i{ta u regionu. Tokom ove manifestacije, a u ciqu preventivnog delovawa na smawewe saobra}ajnih nesre}a u kojima su poqoprivredne ma{ine izaziva~i ili u~esnici, bi}e predstavqeno i novo dopuweno izdawa kompakt-diska namewenog rukovaocima poqoprivrednih ma{ina, koji sadr`i propise koji reguli{u ovu materiju. Taj posao ura|en je u saradwi s Novosadskim sajmom, Ministarstvom unutra{wih poslova i Centrom za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Zahvaquju}i dobijawu statusa kandidata za ~lanstvo u Evropskoj uniji, otvorila se i mogu}nost u~lawewa Poslovnog udru`ewa u Evropsko udru`ewe dilera i servisera poqoprivredne mehanizacije Climmar, a tokom sajma o~ekuje se i poseta delegacije tog evropskog udru`ewa. D. Mla|enovi}

Kako je precizirao, qudi kojima su pare potrebne, odnosno oni s mawim posedima, su oni koji }e ovog puta dobiti novac, i to na vreme.

I poqoprivredni proizvo|a~ iz Be~eja Vasa Xigurski pozdravio je po~etak isplate avansa za prole}nu setvu, uz napomenu da se on kao proizvo|a~ stoke i korisnik subvencija za tu vrsti proizvodwe uverio u zna~aj podsticaja koji dr`ave daje zemqoradnicima. – Posebno je dobro {to }e te subvencije dobiti veliki broj proizvo|a~a, oko 240.000 – kazao je Xigurski, dodaju}i da je on korisnik svih dosada{wih subvencija za ratarsku i sto~arsku proizvodwu. Xigurski je posebno ukazao na va`nost Uredbe o subvencionisawu osigurawa poqoprivredne proizvodwe, navode}i da je on jedan od retkih zemqoradnika koji je osigurao stoku. Ju~e je Vlada Srbije usvojila i uredbe za povrtarstvo, vo}arstvo, vinogradarstvo, gro`|e, pe~urke i cve}e. Re~ je o merama investicione podr{ke, a Ministarstvo }e poqoprivrednicima omogu}iti 40 do 50 procenata bespovratnih sredstava za opremu i mehanizaciju, koju koriste u proizvodwi i plasmanu svojih proizvoda. Va`no je re}i da je limit za poqoprivredne proizvo|a~e dva milona dinara. Ukoliko za ovu vrstu podsticaja konkuri{u zadruga ili udru`ewe, tako|e }e dobiti 40, odnosno 50 procenata bespovratnih sredstava, ali }e limit za wih biti ~etiri miliona dinara. Vlada je ju~e usvojila i Uredbu o subvencionisawu osigurawa, ~ime }e poqoprivrednim proizvo|a~ima biti omogu}eno 40 procenata bespovratnih tro{kova koje imaju prilikom osigurawa svoje biqne i sto~arske proizvodwe. S. Glu{~evi}

Biqni oplemewiva~iu svetskomdru{tvu – Srbija ove godine postaje ~lan Me|unarodne unije za za{titu novih biqnih sorti UPOV – najavio je direktor Uprave Ministarstva poqoprivrede za za{titu biqa dr Jan Bo}anski. On je na otvarawu konferencije koju su organizovali Agrobiznis projekat Ameri~ke agencije za me|unarodni razvoj USAID, u saradwi s Ministarstvom poqoprivrede, ambasadom Kraqevine Holandije i GIZ-om istakao va`nost ~lanstva Srbije u UPOV-u. Me|unarodna unija za za{titu novih biqnih sorti, sa sedi{tem u @enevi, trenutno broji 70 zemaqa ~lanica koje zajedno rade na unapre|ewu sistema za{tite novih biqnih sorti. – ^lanstvo zahteva dosta truda, nove regulative i pravilnike, ali }e se sav taj trud isplatiti time {to }e Srbija ostvariti

mnogo boqu poziciju na me|unarodnom tr`i{tu i privu}i nove strane investicije – naveo je savetnik ambasade Holandije za poqoprivredu Adri de Ru. – Kad uzgajiva~i budu sigurni u to da su wihove sorte za{ti-

}ene i u Srbiji, srpski proizvo|a~i }e imati pristup boqim sortama, za kojima vlada velika potra`wa na globalnom tr`i{tu. Tako|e, srpski izvoznici }e tada mo}i da zahtevaju ve}e cene – izjavila je vi{a menaxerka u Misiji USAID u Srbiji Rebeka Kr`ivda. S. G.


V remeploV

SokoliprotivTrojnogpakta Sokolska organizacija nastala je u ^e{koj1862.izatridesetakgodinaobuhvatila ceo slovenski svet. U Srbiji je po~ela rad1891.anepunihgodinudanapozavr{etku Prvog svetskog rata osnovan je Soko Kraqevine SHS. Od nastanka Soko je kao sportska i kulturna zajednica bio izrazito rodoqubivo opredeqen. Zato je Soko u KraqeviniJugoslaviji21.aprila1939. mo-

gaodaproglasi„stawepripravnosti”,po{tojeNema~karaskomadala^ehoslova~ku i zapretila ratom i Poqskoj. Ovaj akt je posebno bio usmeren protiv kapitulantskog raspolo`ewa dela stanovni{tva u nas,kojisubilipoduticajempronema~ke hitlerovskepropagande.Zatosuinovosadski sokoli prvi 27. marta 1941. pre podne protestovaliprotivTrojnogpakta. N.C.

PlatoispredSpensaju~ejeponovoosvanuou cvetnim mu{emama raznovrsnih kolorita. Zaqubqeniciuholtikulturuopetsunasvomterenu mogli na}i po koju biqku za svoje ba{tice, dvori{ta i balkone, a u redove pore|ani ~etinari i grmovi dali su ovoj betonskoj okolini {mekzaboravqenihmirisa. Poreddivoteza~ula,posetiocisuodprodavaca i uzgajiva~a mogli saznati i koju mudrost vi{euuzgajawubiqaigledawaunebo. A.L.

Novosadska subota21.april2012.

Festivaliuprkos krize

M

hrane. U centru pa`we bi}e spremawe „Srema~kog ru~ka” iiakonamorganizatorinisu otkrilikako}etoizgledati, mo`emo samo da zami{qamo i da se oblizujemo... Atak na organizamislatkegurmanske muke.Anakontogavaqasvei zaliti,{tozna~ida}eugo|aj biti potpun uz ~a{icu crnog ilibelogvina.Ko`elidase ovog vikenda lepo provedete u`ivaju}i u tradicionalnim momentima,KamenicaiRakovacsupraviizbor.Kadkriza boli,asadbolimnoge,mo`e bitidajefestivalskoraspolo`ewe dobar na~in da se osmehom kontroli{u silne tmurnemisli. B. Markovi}

Danasisutra „Kameni~koprole}e” Manifestacija „Kameni~ko prole}e” bi}e odr`ana danas i sutraucentruSremskeKamenice, kod spomenika Jovana Jovanovi}aZmaja.Od10satiucentru Kamenice predstavi}e se proizvo|a~imedaivina,uzgajiva~i vinove loze, cve}a, sadni-

ca, ukrasnog {ibqa, izlaga~i starihzanatairukotvorina.Na manifestaciji }e se odr`ati i promocija kwige „Mirno ogwi{te”piscaiteologaSlobodana Prodi}a. Organizator je udru`ewe„Fru{kogorskibiseri”. A.J.

FESTIVALHRANEDANASOD13^ASOVA

Praznikzalogaja uRakovcu

Festivalhrane„Al’senekad dobro jelo...ba{!” bi}e odr`an danasu13satiucentruRakovca, u organizaciji Udru`ewa `ena„Gorskaru`a”.Centralni doga|aj je priprema srema~kog ru~ka.Na{tandovima}esena}imnogeslatkeislane|akonije,apredstavi}eseiproizvo|a~ivinaimedaizBanata,Ba~ke i naravno Srema . O~ekuje se

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

nogi qudi su skloni da ka`u da sveop{ta kriza nije razlog da se ne slavi `ivot i wegove male radosti, {to govore manifestacijekojetrebada zabave, probude ~ula, oraspolo`e i pozovu na dobar zalogaj. Tako se danas u SremskojKameniciorganizuje „Kameni~ko prole}e”, na kome }e se sakupiti proivo|a~i meda i vina, uzgajiva~i vinoveloze,cve}a...Bi}etu raznih zanimqivosti, pa koga zanima, zna gde treba da navrati. A ako danas iz Kamenice krenete uzvodno, u Rakovcu mo`etenabasatinafestival

Foto:N.Stojanovi}

Rascvetaoseplato

u~e{}etristo`ena,25`enskih udru`ewa, a oko 85 ~lanova raznih umetni~kih asocijacija predstavi}e se u zabavnom programu. Namera organizatora jeste da aktivira i afirmi{e stvarala{tvo `ena u lokalnoj zajenici,anovackojiseprikupitokomfestivalskogdanai}i }euhumanitarnesvrhe. J.Z.

DECAUSMEDEREVUBLISTALA,UZREWANINUOTVARAJUFESTIVAL

Mali{anipesmom proslavilivrti}„Bajka” Mali{ani pripremnegrupaizvrti}a”Bajka” u Ulici Stevana Hristi}anaNovomnasequproslavilisumuzikalno{}usvojvrti}. Talenat su prikazali na Festivalu de~jeg muzi~kog stvarala{tva“Cvr~ak”,nedavno odr`anom u Smederevu. Trideset i jedan mali{an, sa vaspita~icama Majom Lazarevski i Jelenom Nenadi},susadvemuzi~ke numere, od kojih je jedna instrumental (decasvirajurazneinstrumente) zadivili publiku.I,pozvanisu da 24. aprila otvore Muzi~ki de~ji festivaluZrewaninu.Vredne mali{ane ju~e smo zatekli na generalnoj probiuvrti}u,isvisusepona{alikaopraviprofesionalci. Sedmogodi{wa Galina nam je

Pe{a~ewe odPopovice Planinarsko-smu~arsko dru{tvo „@elezni~ar” organizuje sutra pe{a~ewe od Popovice preko Kraqeve stolice, Vrdnika, Jaska, Brankovca, Zmajevca, izvora Zve~andoPopovice.Polazakjeu8sati sa @elezni~ke stanice autobusombroj74zaPopovicu. A.L.

ispri~ala da jedva ~eka da ode nanasup,jerseinapro{lomlepoprovela.

Muzi~ku {kolu da u~e  klavir. Iza uspeha, pored mali{ana stoje vaspita~ice Maja i Jelena, kojesuspunoqubaviistrpqewamesec dana gotovo svakodnevnoimaliprobe. Oneradeuovomvrti}u, ali su re{ile dasapred{kolcima nastupaju, jer je to bio festivalski uslov. Bitnojedasena|e instrument koji detetu najvi{e le`i, jer ova deca ne idu u muzi~ku {kolu, pa je uspeh ve}i. Slatkisuizlatni,a kadve`bamozaborave na nesta{luke, poru~juvaspita~ice Foto:N.Stojanovi} idodajudajemuzika Aleksandra iVuka{in sukazaveomabitnazapsihomotornirazlidaimsejakosvi|amuzika,te vojdeteta. su oboje po`eleli da se upi{u u Q.Nato{evi}

c m y


c m y

balkan

dnevnik

Ubistvanadvelokacije, najmawetriizvr{ioca

Koalicionavlada posleizbora

pecawe prona|ena blizu wihovih tela. Automobil pete `rtve, 45-godi{weg stanovnika sela ^re{evo, prona|en je oko 100 metara od tela ~etiri mladi}a, i imao je otvoren prtqa`nik, pa se pretpostavqa da se i on spremao za odlazak. U MUP-u su rekli da je poznati svi podaci o automobilu „opel omega”, koji je prona|en na desetak kilometara od mesto zlo~ina, kao i o „mercedesu” ~ije su registraske tablice stavqene na crveni „opel”. U „opelu” su, kako je navedeno, prona|eni odre|eni tragovi koji su na analizi. [to se ti~e pomo}i koju su ponudile pojedine strane obave{tajne slu`be za rasvetqavawe ovog zlo~ina, iz MUP-a ka`u da je ona za sada samo deklarativna. U MUP-u su rekli i da je, zbog protesta koji su povodom tog zlo~ina organizovani u ponedeqak u Skopqu, podneto 14 krivi~nih prijava protiv u~esnika tih skupova.

Gruevski:Ne}u smenitiJankulovsku SKOPQE: Makedonski premijer Nikola Gruevski rekao je da policija danono}no radi na rasvetqavawu petostrukog ubistva i da ne}e smeniti ministarku Gordanu Jankulovsku koju kritikuju zbog rada policije, javqa agencija Makfaks. Gruevski je u Sobrawu izjavio sau~e{}e porodicama ubijenih i izrazio uverewe da }e ubice biti na|ene i izvedene pred lice pravde. Na kritike i zahtev opozicije za smewivawe Jankulovske, premijer je rekao: „Direktno }u vam odgovoriti: Ne, ne}u smeniti ministarku i ne}u dozvoliti da se vrati vreme u kojem je cvetao kriminal”.

Korupcijakqu~nazaBiH SARAJEVO: Borba protiv korupcije bi}e od kqu~nog zna~aja za BiH u procesu koji ovoj zemqi predstoji kako bi postala ~lanica EU, poru~io je evropski komesar za pro{irewe [tefan File. On je podsetio je da je Evropska komisija u posledwem izve{taju o napretku 2011. godine navela da je BiH jo{ u ranoj fazi u borbi protiv korupcije i da ovaj fenomen i daqe preovladava u mnogim podru~jima, kao i da je ozbiqan problem u javnom i privatnom sektoru. Govore}i o {ansama BiH da ove godine dobije status kandidata za EU, File je za sarajevski Dnevni avaz rekao da je u ovom trenutku prerano govoriti o datumima. Kako je pojasnio, pristupawe EU je postepen proces u kojem BiH, uz pomo} EU, pravi jedan korak za drugim, te da je, s obzirom na sve potrebne korake koje ova zemqa treba da napravi, u ovoj fazi prerano naga|ati o datumima. Evropski komesar za pro{irewe daqe je rekao da ulazak Hrvatske u EU i ~iwenica da }e granica ove

zemqe sa BiH postati spoqna granica EU, ne bi trebalo da stvori probleme ako su sve strane dobro pripremile zakonsku, administrativnu i fizi~ku infrastrukturu.

„[to se ti~e prelaska granica za gra|ane, postoje}a vizna liberalizacija za BiH zna~i da ne bi trebalo biti nikakvih zna~ajnih problema”, istakao je File. On je jo{ upozorio da }e, kada je u pita-

wu trgovinska razmena poqoprivrednih proizvoda ili izvoza hrane u celini, BiH morati hitno da preduzme sve potrebne mere kako bi se nadogradila struktura ovih proizvoda i osiguralo efikasno sprovo|ewe politike bezbednosti hrane iz oblasti zakonodavstva EU. Govore}i o donatorskoj konferenciji za izbeglice, koja }e pod pokroviteqstvom Evropske komisije biti odr`ana 24. aprila u Sarajevu, File je rekao da karakter wenog programa treba sagledati sa regionalnog aspekta. „Potrebno je prona}i odr`iva re{ewa za izbeglice i raseqene osobe koje su u najve}oj potrebi, a ta re{ewa treba da se temeqe na dva na~ela: dobrovoqni povratak i lokalne integracije. A to su, ipak, odluke samih izbeglica”, naglasio je on. Prema wegovim re~ima, program je vezan uz izbeglice, a ne uz dr`ave. „Na osnovu podataka UNHCR-a, prema istra`ivawima koja sprovode me|unarodne organizacije za migracije, ve}ina ugro`enih izbeglica zaista se nalazi u Srbiji”, rekao je File komentari{u}i ~iwenicu da }e Srbija dobiti 335 miliona evra, a BiH 120 miliona evra.

Nemaoptu`niceprotiv\ukanovi}a? PODGORICA: DPS tvrdi da nema optu`nice italijanskog pravosu|a protiv lidera te stranke Mila \ukanovi}a za organizovani kriminal i {verc cigareta. Nije ta~no da je protiv predsednika Demokratske partije socijalista na snazi optu`nica, jer ona nikad nije ni bila podignuta, ve} se radi o neta~noj i neutemeqenoj informaciji preuzetoj iz izvora koji je nereferentan i potpuno nepouzdan, saop{teno je iz crnogorske vladaju}e partije. Ukazuje se da je zavr{ena istraga koja je vo|ena, a predmet arhiviran na zahtev tu`ioca iz Barija jo{ 2009. godine. „Tada{wi ministar finansija Crne Gore Miroslav Ivani{evi} je jedini

dr`avni slu`benik protiv koga je podignuta optu`nica i organizovano su|ewe. Pravosna`nom presudom suda u Bariju, on je oslobo|en svih optu`bi”, ka`e se u saop{tewu iz DPS-a. Dodaje se da je italijanski sud presudio da je posao tranzita cigareta u Crnoj Gori ra|en po propisima i da sumwe politi~kih oponenata ne mogu biti relevantni dokazi u sudskom procesu. „Time je pred pravosudnim organima u Bariju i kona~no zavr{ena iskonstruisana pri~a o navodnoj ume{anosti crnogorskih zvani~nika u poslove tranzita cigareta, ~ija je regularnost bila pod sumwom”, isti~e se u saop{tewu DPS-a. Podgori~ki mediji objavili su ranije da se \ukanovi} dovodi se

u vezu sa organizovanim kriminalom i {vercom cigareta u preliminarnom izve{taju Saveta Evrope o ispuwavawu obaveza Crne Gore prema toj me|unarodnoj organizaciji. U fusnoti poverqivog dokumenta dostavqenog ~lanovima Parlamentarne skup{tine Saveta Evrope, u koji su „Vijesti” imale uvid, konstatuje se da je \ukanovi} pro{le godine ponovo izabran za {efa DPS-a, te da je protiv wega i daqe na snazi optu`nica za organizovani kriminal i {verc cigareta, koju je podiglo tu`ila{tvo u Bariju. Iz DPS-a su naveli da se radi o neta~noj informaciji, jer preliminarni izve{taj Parlamentarne skup{tine Saveta Evrope jo{ nije ni sa~iwen.

ATINA: Gr~ka }e posle poslani~kih izbora 6. maja najverovatnije dobiti koalicionu vladu konzervativaca i socijalista, pokazuju tri ankete objavqene ju~e. Potvr|uju}i tendencije iz posledwih meseci, ankete pokazuju da bi najvi{e glasova na izborima, ali ne i apsolutnu ve}inu - potrebnu za samostalno formirawe vlade, dobila konzervativca Nova demokratija Antonisa Samarasa (od 21,9 do 25,5 odsto). Pobednik na posledwim izborima, socijalisti~ki PASOK je novembra bio primoran da pod pritiskom Evropske unije zbog pogor{awa socijalne i

marasa glasalo izme|u 15,5 i 25,8 odsto glasa~a, pokazuju rezultati tri ankete. Isti rezultati pokazuju da je neizvesno da li bi decenijama quti politi~ki neprijateqi - PASOK i Nova demokratija, koji su se udru`ili po nalogu stranih kredi-

tora da sprovedu rigoroznu politiku koju su nametnuli EU i MMF, mogli i da zajedno u budu}em sastavu Skup{tine imaju

Najvi{eglasovanaizborima,alineiapsolutnu ve}inu,potrebnuzasamostalnoformirawe vlade,dobilabiNovademokratija AntonisaSamarasa(od21,9do25,5odsto)

U Sobrawu su se ~ule i ocene da je petostruko ubistvo kod Skopqa ozbiqno ugrozilo bezbednost. Ministarka Jankulovska je ponovila da }e po~inioci neminovno biti ka`weni. Ona je tako|e kazala da raspola`e informacijama o tom slu~aju, ali da ih ne mo`e izneti u javnost zbog istrage. „Ne iskqu~ujem nijedan scenario, nijednu opciju, ali moramo biti pa`qivi i strpqivi da ne iznosimo vi{e informacija nego {to je to potrebno, zato {to su po~inioci jo{ na slobodi”, rekla je Jankulovska.

EVROPSKIKOMESARZAPRO[IREWE[TEFANFILE

23

GR^KA

ISTRAGAOZLO^INUKODSMIQKOVSKOGJEZERAUBLIZINISKOPQA

SKOPQE: Petostruko ubistvo kod Smiqkovskog jezera u blizini Skopqa, pro{le sedmice, izvr{eno je na dve lokacije oko jezera, u roku od pet do 10 minuta, u ~etvrtak ne{to posle 20 sati, a pucano iz tri oru`ja, rekli su danas novinarima predstavnici MUP-a. Istraga je utvrdila da je na `rtve pucano iz tri automatska oru`ja, {to navodi da se radi o tri ili vi{e izvr{ilaca, kazali su predstavnici MUPa na konferenciji za novinare, navode}i da je slu~aj prijavqen na telefonski broj 192 u 22.15 sati, ali ne kao ubistvo. Kako je re~eno, u prvom javqawu policiji je saop{teno da su vi|ena tela pet osoba u blizini jezera i Skopqe da policija treba da proveri da li se radi zlo~ina. Po rekonstrukciji zlo~ina, koju o pijanim qudima, ili im je potrebna poje uradila istraga, ubijeni mladi}i su se mo}. U slede}em pozivu, 15 minuta kasnije, najverovatnije spremali da odu, jer pozicitrojica pecaro{a su javili da su prona{li ja na kojoj su na|eni je daleko od vode, a auto tela mladi}a i da se radi o ubistvu, nakon im je bio u poziciji za odlazak. Ova pretpo~ega je vrlo brzo policija stigla na mesto stavka MUP-a potvr|uje i to da je oprema za

subota21.april2012.

ekonomske krize, sklopi privremenu koalicionu vladu sa Novom demokratijom. Socijalisti iz PASOK-a bi sada na izborima dobili izme|u 17,1 i 19,1 odsto glasova, pokazuju ankete. Neizvesno je me|utim ko mo`e biti budu}i premijer. Venizelos je po tim istra`ivawima, izjedna~en sa {efom konzervativaca Samarasom. Venizelos bi dobio izme|u 15,1 i 26,7 odsto glasova, dok bi za Sa-

apsolutnu ve}inu. Velika nepoznanica su neodlu~ni bira~i i oni koji }e glasati iz protesta. Uz to, na predstoje}im izborima u~estvuje deset partija, dok ih je na pretnodnim, 2009, bilo pet. Zbog lo{ih iskustava sa koalicionim vladama, gr~ki izborni propisi su takvi da po „oja~anom proporcionalnom sistemu” favorizuju pobednika na izborima i formirawe jednostrana~ke vlade.

JAKONEVREMEPARALISALOBUDVU

Kriti~nouBe~i}ima iRafailovi}ima PODGORICA: Jako nevreme pra}eno obilnim padavinama pogodilo je Budvu, a saobra}aj u tom crnogorskom primorskom gradu bukvalno je paralisan. Buji~ni potoci, koji su pretvoreni u prave reke, onemogu}ili su saobra}aj glavnim gradskim ulicima, kroz tunel Mogren prema Kotoru, kao i ulicama ka Starom gradu. Voda je

prodrla u gara`e i podrume stambenih zgrada u nekoliko gradskih naseqa, a najkriti~nije je u Be~i}ima i Rafailovi}ima, gde se lokalni potok izlio i preplavio bulevar. Bujice su, kako prenose podgori~ki elektronski mediji, izazvale i brojne odrone na Zavali, Topli{kom putu i u Boretama.


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota21.april2012.

GRADONA^ELNIKPAVLI^I]U„VODOVODU”OBI[AORADOVE NAMODERNIZACIJI

IZBORI2012.

Laboratorijska lupa kontroli{e do ~a{e

MAJAGOJKOVI],NOSILACIZBORNELISTE UJEDIWENIHREGIONASRBIJE

Gradona~elnikIgorPavli~i} obi{aojeju~ezavr{neradovena modernizaciji laboratorije za analizu uzoraka vode u preduze}u “Vodovod i kanalizacija”.  Ovo preduze}e je za najsavremeniju opremu ulo`ilo 20 miliona, a u gra|evinskeradoveosammiliona dinara. Re~jeouvo|ewustandardakoji omogu}avaju poboq{avawe tehnologije monitoringa kvaliteta uzorakavodeusvimfazamaprerade-odbunaradoslavinapotro{a~a.Kvalitetradaulaboratoriji bi}enanivoumedicinskihinstitucija.Nakonzavr{etkaformalneprocedure,ovopreduze}e}euz

- U “Vodovod i kanalizaciju” je u prethodne ~etiri godine investiranonajvi{edosada, i danas je u tom preduze}u situacijamnogoboqanego 2008. To je bilo neophodnojerukomunalnisistemgodinama nije ulagano,agradjerastao. Vodauti~enazdravljeljudi,itu senesme{tedeti,takodajeGrad finansirao anga`ovanje nadle`nihinstitutazakontroluvode, aVodovodjeulo`iousvojsistem

Laboratorijajejedanodnajva`nijih delova sistema jer se u njoj analizira kvalitet sirove vodesasvihnovosadskihizvori{ta,usvakojfazipreradedodistribucije pitke vode do potro{a~a. U narednom periodu bi}e

„Vodovod”u najsavremeniju laboratorijskuopremu ulo`io20miliona, augra|evinskeradove osammilionadinara

Foto:R.Hayi}

kragujeva~ki vodovod, jedini }e imati takvu vrstu akreditacije u Srbiji.O~ekujeseda}eakreditacija sti}i do kraja godine, jer “Vodovodplanira”daulo`i20do 30 miliona dinara i u ba`darnicu, u kojoj bi se ba`darili vodomeri, za ~ega je tako|e potrebna akreditacija.

kontrolekoji}e,nakonakreditacije, mo}i da koristi ne samo za svoje potrebe nego i za potrebe tre}ih lica, odnosno drugih gradova u na{oj zemqi – istakao je Pavli~i}.Naveojedajeuovojgodini obezbe|eno milijardu i sto milionadinaraizbuxetaGradaza izgradwukanalizacije.

podnetzahtevzaakreditacijulaboratorije za standard ISO 17025,~ime}eseodnajvi{egtelauSrbiji–Akreditacionogtela Srbije – dobiti jo{ jedna potvrda kvaliteta rada – rekao je direktor“vodovoda”BrankoBjelajac. Govore}i o izgradwi fabrikevodenasremskojstrani,istakao je da }e u junu biti gotova projektnadokumentacija,anakon toga }e biti raspisan i tender, bez obiza na nere{ene imovinsko-pravneodnose. Q.Nato{evi}

DANASNACIONALNOPRVENSTVO

Roboti na Spensu skupqaju blago Nacionalnoprvenstvourobotici„Eurobot“,10. poredu,bi}eodr`anodanasuamfiteatruSpensas po~etkomu10~asova.Ovo}ebitiikvalifikacioni turnir za istoimeno me|unarodno takmi~ewe mladihizdomenarobotikekojeseodr`avaugradu La Ferte, u Francuskoj. Na takmi~ewu na Spensu u~estova}e14ekipaizSrbije,kaoinekolikogostuju}ihtimovaizinostranstva.Robotikojesuiz-

radileoveekipetakmi~i}eseure{avawuzadatka, odnosno„skupqawublaga“sagusarskogostrva. -IzSrbije}eputovatitrinajboqeekipesanacionalnogtakmi~ewa-ka`evo|ajedneoddoma}ih ekipaMilanLuki}.-Na{eekipe,atuprvenstvenomislimnaFakultettehni~kihnauka,na„Eurobotu“suu~estvovale11putaiuveksubileme|uprvihdeset. A.J.

ZBOGOBNOVESAOBRA]AJNICAPRIVREMENONAVRHULISTE

Ulica cara Du{ana slu~ajni {ampion buke Premarezultatimaispitivawa Instituta za javno zdravqe najbu~nije su ulice Cara Du{ana i Partizanska, u kojima je tokom martadnevnaino}nabukaprelazila dozvoqene i nacionalnim normativompropisanevrednosti. Tako|e, veoma visok nivo dnevne buke izmeren je i na Keju. Mnogi suseza~udilikakojesadaUlica cara Du{ana nakon mnogo godina preuzelatitulunajbu~nijei{ta

se tu zapravo dogodilo. ^lan Gradskogve}azasaobra}ajiputeve Sini{a Bubwevi} ka`e da je nivo buke najverovatnije uslovqeniradovima,kojisudonedavnotrajalinapomenutojlokaciji. Me|utim,Bubwevi}ka`eda}e setalokacijavrlobrzojo{vi{e rasteretiti, jer ve} za nekoliko dana treba da se donese odluka o zabraniprolaskateretnihvozila krozCaraDu{anaiBulevarcara

Lazara, jer }e se svi teretwaci biti preusmeravati na Bulevar EvropeidaqepremaNovomnasequ. Kada je u pitawu Beogradski kej i gu`ve na wemu situacija se popravila zbog otvarawa novih pravaca.DodajmoidasuNovonaseqeiPodbaranajmaweugro`eni bukom, merewa su pokazala da su ovo najti{i delovi grada, {to zna~i da je u wima saobra}aj najmawegintenziteta. B.M.

VESTI De~ja predstava u „Teatru 34” Predstava za decu „Po{la kokanapazar”bi}eodr`anadanas u 11 ~asova u „Teatru 34„, Ulica Nikole Pa{i}a 34. Redovnacenaulazniceje 500dinara,azastudente,nezaposlene, penzionere i za ~etvoro~lane i brojnije grupe ulaznica ko{ta po 250 dinara. Karte se mogu rezervisati putem sajta www.teatar34.com ili telefonomnabroj66-13-328. A.Va.

„Crvenkapa” u Futogu Premijera predstave “Crvenkapa”odr`a}esedanasu12 ~asova u Kulturno - imformativnomcentru„Mladost”uFutogu, Ulica Cara Lazara 42. Predstavu }e izvesti De~ji dramski studio KIC -a „Mladost”. G.^.

9

Ukidawe nameta o`ive}e privredu „Dnevnik”idanasobjavqujeodgovore politi~ara nosilaca izbornih lista na pet, po nama kqu~nih pitawa. Maja Gojkovi} jeprvanalistiUjediwenihregionaSrbije.Onaka`eda}eoeventualnim koalicijama odlu~ivati nakonizbora,zavisnoodprogramakojedrugepartijebuduponudile i dodaje da sa onima koji su u ovom mandatu lo{e radili URS sigurnone}ei}iukoaliciju. Koji je, po vama, najve}i problemuNovomSaduikakogare{iti? Jedan od najve}ih problema je ogromna nezaposlenost. Obe}avamda}uukinutisvetakseidrugeprekomernenametesvimnovosadskim preduzetnicima, zanatlijama, samostalnim trgovcima iugostiteqimakojiimajusveregularnozaposlene,odnosnoprijavqeneradnike. [ta planirate da u~inite za decuiomladinu? -Uprvojgodinimandatau~ini}udadecaimajujedanbespla-

tan obrok u {koli i pravo na besplatno bavqewe jednim sportom,tako{to}eGradsubvencionisati sportske klubove.Uve{}uobavezuGradadasve nezaposlene trudnice imaju pravo na nov~ana primawa i besplatanjavniprevoz.

Kako }e Novi Sad ponovo postatibezbedangrad? - Novi Sad }e biti lider u partnerstvu sa Unicefom, ali isaradwisapolicijom,sakojima}emosprovoditistalneprograme za{tite i samoza{tite

SNS: Dobri odnosi s mawinama Kandidat za gradona~elnika SrpskenaprednestrankeMilo{ Vu~evi} obi{aojeju~euVeterniku Dom zadecu,omladinuiodrasleometeneurazvojuiurazgovorusdirektoromteustanove Draganom Milo{evi}em upoznao se suslovimazasme{tajiboravak572{ti}enika. Nakon ju~era{weg obilaska Doma Vu~evi} je izrazio zadovoqstvoposetomtojjedinstvenoj ustanovi, koja predstavqa pravi primerhumanosti,po`rtvovanosti i spremnosti da se pomogne unesre}enojdeci,omladiniine{to starijoj polulaciji, da {to lak{e prebrode te{ku `ivotnu situacijuukojojsusena{li. Novosadski napredwaci najavquju da}enakonmajskihizbora,kada

preuzmu vlastuGradu,nastaviti zapo~etusaradwusaovomustanovom. Savet za nacionalne mawine Gradskog odbora Srpske naprednestrankeorganizovaojeuprostorijama partije tribinu pod nazivom „Nacionalne zajednice iaktuelnapoliti~kasituacija“. Predsednik novosadskih napredwakaMilo{Vu~evi} tomprilikomje istakao dasupoku{ajiaktuelne vlasti da pla{e pripadnike brojnih nacionalnih zajednicakojekoegzistirajusave}inskim srpskim narodom u na{oj zemqi, posvedeplasirane.SNS je powegovimre~ima zatrigodinesvogapostojawauspeladarazbije famu o nedoli~nom odnosu ve}inepremamawini. A.L.

SPS: Povratak zadruga -Prioritetprizakupupoqoprivrednog zemqi{ta, koje je u vlasni{tvu grada, morali bi imatiindividualniproizvo|a~i,anevelikekompanije-istakaojenaju~era{wojkonferencijizamedijepredsednikGradskog odbora Socijalisti~ke partije Srbije i kanditat za gradona~elnikadoc.drSini{a Sevi}. Ju~era{wakonferencijaodr`anajepovodom6.gra|anskeinicijativevezanezapoqoprivredu „NamajeJASNO,aVama”,nakojoj su Socijalisti izneli predlog o ponovnom o`ivqavawu zadrugarstvauNovomSadu.

-FormirawemzadrugapougledunaoneuEvropskojunijipolo`aj poqoprivrednika bi se zna~ajnopopravio-rekaojeSevi}Zadrugebibilegarantzadobijawepovoqnijihkreditaaliislu`ilekaopregovara~isaVladom. Pored toga, pomogle bi i poqoprivrednicimaukriznimperiodimatokomgodine,takodasvoje prinoseneprodajuzaceneispod minimuma. Sevi}jejo{dodaodajejedan od prioriteta SPS - a i osnivawepoqo~uvarskeslu`bekoja se, kako je rekao, ve} pokazala veoma uspe{nom u drugim op{tinama. G.^.

deceinastavnika.Protivnarkomanije i vr{wa~kog nasiqa bori}usetako{to}egradsubvencionisati sportske i kulturno – umetni~ke programe mladih. [tavas iva{ustranku izdvaja i daje vam prednost u odnosu na druge? -Najva`nije{tosamponudila u kampawi je konkretan program {ta }u uraditi u prvoj godini mandata,protiv~ega}useboriti i{ta}ustvoriti{todruginisu uradili, jer se kriju iza imena stranaka i lidera i predsedni~kihizbora. Dalistespremni daseodreknetemestagradona~elnikazbog eventualne postizborne koalicije? - Novosa|ani imaju veliko poverewe u mene i ube|ena sam da}emeizabratizasvoggradona~elnika. Jedina sam alternativa sada{wem gradona~elniku IgoruPavli~i}u. D.Igwi}

Tribine SRS Tribina „Biram srpsku Atinu” u organizaciji Gradskog odbora Srpske radikalne stranke odr`a}e se danas u 16 ~asova u MZ„Veternik”,IveLoleRibara1aiu18~asovaiMZ„Budisava”Vojvo|anska104.Tribinasa istom tematikom odr`a}e se i ve~erasu20~asovauprostorijama KUD-a u Koviqu, Laze Kosti}abb.Natribinama}egovoriti kandidat za gradona~elnika\ura|Jak{i} ikandidatiza pokrajinskeposlanikeigradske odbornike. A.L.

Liga o tr{~arama Akcija „Otvorena vrata za spas tr{~ara”  u organizaciji Mesnog odbora „Sava Kova~evi}”LigesocijlademokrataVojvodineodr`a}esesutrau11.30 ~asovauUliciKraqevi}aMarka26a.Akciji}eprisustvovati kandidatkiwa za pokrajinski parlament Maja Timotijevi} i kandidatizaodbornikeuSkup{tinigradaAleksandar^awi i SowaGolubovi} A.L.

„Dveri” u Master centru Konferencija “Za `ivot Srbije”Pokreta“Dveri”bi}e odr`ana danas u 12 ~asova u Master centru Novosadskog sajma. Konferenciju }e otvoriti koordinator “Dveri” za “Srpsku Vojvodinu” Miroslav Parovi}. A.L.

GRUPAGRA\ANA„MI-DRMIROSLAVMI[AILI]”

Skresati krila birokratiji Grupagra|ana„MI-drMiroslav Mi{a Ili}“ saop{tavadasunastalikaoodgovorna rezultate svih vlasti u gradu oduvo|ewavi{epartijskogsistema.Onisuizneli10stavki, koje su po wima zadatak svake vlasti.  Grad mora biti uda-

qen od svake dr`avne politike,vlasttrebadaomogu}iqudimapo~etakposlaitr`i{te zasvojeproizvode,daserekonstrui{e indus trijs ka zona, omogu}isocijalnaizdravstvena sigurnost i vrati imovina gradu.Tako|e,svakomgra|ani-

nu se mora omogu}iti uvid u finansije, da se izbaci birokratska struktura raznih partija,daseNoviSadpredstavi Evropiiukqu~iuIPAfondove,dasekrenekamodernizacijiidabudeponovogradukojisviradodolaze. D.Ig.

ISTEKAOROKZAPREDAJULISTA

Na glasa~kom listi}u 14 opcija Sino} je istekao rok za predajuizbornihlista,adozakqu~ewa broja niko nov nije podneo,pa}etakonaglasa~komlisti}u biti 14 opcija za izbor. Gradska izborna komisija (GIK)do25.aprilaupono}ima rok da utvrdi i objavi zbirnu izbornulistu. Na glasa~kom listi}u jedinica je “Za boqi Novi Sad – Bojan Pajti}”, dvojka je “Liga socijaldemokrata Vojvodine – Novi Sad na{a ku}a – Nenad ^anak”,atrojka„MajaGojkovi}

- Ujedinjeni regioni Srbije”. „Demokratska stranka Srbije Vojislav Ko{tunica” je ~etvorka, „Udru`eni penzioneri i socijalna pravda - Pero Zubac” su pet, dok je „Romska demokratska stranka - Tomislav Bokan”broj{est,a„Srpskaradikalna stranka - Aleksandar Martinovi}” je sedmica. Broj osam pripao je listi „Ivica Da~i}-Socijalisti~kapartija Srbije - Partija udru`enih penzionera Srbije - Jedinstvena Srbija - Socijaldemokrat-

skapartijaSrbije,namestudevet je „Srpska demokratska stranka - Radivoj Prodanovi}” dok }e broj 10 zauzeti „PokrenimoNoviSad-Srpskanapredna stranka - Nova Srbija - PokretSocijalista”.Namestu11 je „^edomir Jovanovi} - Vojvo|anski preokret (LDP-VPSDU)”,abroj12je„Savezvojvo|anskih Ma|ara - I{tvan Pastor”. Lista „MI - Miroslav Mi{a Ili}” zauze}e broj 13 dok }e “Dveri za `ivot Novog Sada”bitibroj14. D.Ig.


NOVOSADSKAHrONIKA

subota21.april2012.

DANAS U GRADU POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te:Scena„PeraDobrinovi}”drama„Seobe”(12), Kamernascena„Jaiti”(21) Novosadskopozori{te:„Mara/sad”(19)

BIOSKOPI Arena: „Parada” (16), „Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom” (12), „Ma~aku~izmama”(14),„Kungfupanda2”(12.30),„Hepifit2”(13)„Mapetovci”(11.50),„[e{irprofesoraKosteVuji}a”(15,20.15),„Ustani~ka ulica” (18.20), „Loraks” (11.30, 13.40, 15.30), „Crna Zorica” (16.30) „Ogledalce, ogledalce” (13.50), „Gnev titana” (19, 22.40), „Igre gladi” (17.15,22.30),”BestegzotikMerigolghotel”(18),„Ameri~kapita:Ponovonaokupu”(15.45,10.05,20.10,22.35),„Titanik3D”(15.15,21),„ProjekatH”(20,22),„Klip”(20.30),„Bojnibrod”(17.15,19.45,22.15),„Legendaokungfuzeki”(13.30),„Putovawe2:Tajanstvenoostrvo”(14.30) KulturnicentarNovogSada: „@u}ko”(19),„One”(21)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakAd9do19sati,subota -nedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvanitragovimaterijalneiduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine20.veka”,„Vojvodina izme|u dva svetska rata  - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941-1945”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 ~asova do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: EmineGreku (dva de~aka) i IvanaErceg (dva de~aka) iz Novog Sada, DEVOJ^ICE: Sowa Drezgi}, Milica Gli{i} i Vesna Vuki}evi} iz Novog Sada, Karmen Polimac - Daki} iz Ba~ke Palanke i VesnaRadul iz Kumana, DE^AKE: SvetlanaKeleman, TamaraJo~i}, Na|aBuqi}, Bojana Pani}, MihoneSefedinovi} i NelaLazarevi} iz Novog Sada, SvetlanaBrankov iz Ba~kog Gradi{ta, BojanaQuboja iz Sombora, Du{icaRajak iz Beo~ina, SawaLaji} iz Ba~ke Palanke, JelenaVila iz Futoga, Vera Popovi} iz Koviqa i Miqana Vukadinovi} iz Oxaka.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Paulina Jozefina Josipa Babinac (1919) u 10.30 sati - urna, Ilija Bogdana Nikoli} (1928) u 11.15, Ivka Mate [ari} (1939) u 12, Stevan Nikole @akula (1934) u 12.45, Qubica Zorana Miladinov (1929) u 13.30, Vesna \ukana Kova~evi} (1962) u 14.15, Stevan \or|a Zurkovi} (1923) u 15 i Veselinka Milo{a Pavlovi} (1953) u 15.45 sati. Na katoli~kom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahrawen Borislav Lajo{a Vurst (1943) u 13 sati. Na grobqu Tranyament u Petrovaradinu danas }e biti sahrawen Golub Milutina Grabi} (1949) u 13 sati.

DNEVNIK

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitnapomo} 94 Ta~novreme 95 Predajatelegrama 96 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 520-866i520-234 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPr4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

c m y

10

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „PROF. DR DRA^A” Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati. Tel: 021/522-594, 456-564 i 063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

subota21.april2012.

С КАКВИМ ПРОЈЕКТИМА ОПШТИНЕ КОНКУРИШУ КОД ЕВРОПСКИХ ФОНДОВА

Банаћани у Брисел по паре

ЗРЕЊАНИН: Регион Баната недавно је у Бриселу представио своје планове и могућности, а делегације града Зрењанина и општина Нови Бечеј, Кикинда и Ковачица у седишту Европске уније имале су прилику и да добију информације о расположивим фондовима ЕУ. Посету је организовао Регионални центар за друштвено–економски развој “Банат”, уз подршку Пројекта “Одрживог локалног развоја” (УСАИД). Домаћин банатској делегацији било је представништво Војводине у Бриселу. Директорка РЦР “Банат” Ирена Живковић казала је на конференцији за новинаре, организованој у зрењанинском хотелу “Војводина”, да су представници градских и локалних администрација били у прилици да се упознају са могућностима регионалне сарадње и да су ове теме добиле на актуелности моментом стицања статуса кандидата Србије за пуноправно чланство у ЕУ. Помоћник градоначелника Зрењанина Предраг Станков изјавио

Зрењанинци представили индустријску зону

је да највећи банатски град увек има више актуелних пројеката. - Овог пута било нам је занимљиво да видимо који су то пројекти које финансира ЕУ. Уверили смо се да смо у току са пројектима Европске уније, јер оно што је актуелно у Зрењанину, актуелно је и тамо. То се, пре свега, односи на обновљиве изворе енергије, а наша локална самоуправа је већ у преговорима са неколико фирми које се

ОСМУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ ОЛДТАЈМЕРИ У СОМБОРУ

Парадабез подршкеграда

СОМБОР/ОЏАЦИ: Када је пре осам година група ентузијаста, окупљених око кафеа „Дес Артс”, организовала први сусрет олдтајмера, са акцентом на „Ситроена”, очекивало се да ће ова занимљива

манифестација наићи на неподељену подршку градских власти. Подршку су добили, али више вербалну него конкретну, па је од пре две године постало уобичајено да се караван олдтајмера, у међувремену појачан и осталим ауто и мотоциклистичким брендовима, прикаже Сомборцима на свега дватри сата, након чега се у истом дану сели у околне општине, које не сматрају да је превелик буџетски удар финансирање скромног ручка за људе који су у ауто-старцима по-

тегли и по неколико стотина километара. Тако ће и данас, на свом осмом сомборском окупљању, олдтајмераши боравити у Сомбору од девет сати ујутро до поднева, након чега ће се запутити ка Оџацима и Дероњама, где ће се каравану придружити стари трактори и ватрогасна кола. - Прошле године смо имали 68 учесника, а сада нешто мање јер се слична манифестација одржава у Београду - каже члан организационог одбора Сусрета љубитеља старих аутомобила ДраганБокун, који је додао да се ипак надају помоћи Туристичке организације Града Сомбора и овдашњег ЈП „Паркинг сервис”, као и од оџачке туристичке организације. - У неку руку је и добро што се манифестција сели из места у место, што је пракса последње две године, јер су старе аутомобиле до сада видели и житељи Бездана, Колута, Бачког Брега, Моноштора, Апатина и околине - каже Бокун, позивајући Сомборце да, као и претходних година, масовно посете данашњу изложбу. М. Миљеновић

IZBORI 2012.

Седам листа у Кањижи КАЊИЖА:Општинска изборна комисија Кањиже до сада је прогласила седам листа за одборнике СО Кањижа и шест посланичких кандидата за Скупштину АП Војводине по већинском систему. За општинске одборнике на првом месту је листа „Демократска странка - Борис Тадић„, испред листе „СВМ-Заједно за општину Кањижа-Иштван Пастор-др Михаљ Бимбо„, које једине имају кандидате за сваки од 29 одборничких мандата у општинском парламенту. У конкуренцији за одборничке мандате су још листе „Лига соци-

јалдемократа Војводине - Ненад Чанак„, „Време је за буђење Франчик Јожеф - Леко Лајош„, „Партија уједињених пензионера Србије - Каталин Тунић„, Либерално демократска партија - Чедомир Јовановић„ и „Покренимо Кањижу - Томислав Николић„. Кандидати за покрајинске посланике су Марија Рафаи (ДС), Саболч Каваи (СВМ), Фриђеш Балинт (Удружење за квалитет развоја у општини Кањижа-УКРОК), Ласло Тандари (СПС-ПУПС,ЈССДПС), Рудолф Фазекаш (ЛСВ) и др Вилмош Бата (ЛДП). М. Мр.

Владајуће партије самостално

НОВИ КНЕЖЕВАЦ: За предстојеће локалне изборе за одборнике СО Нови Кнежевац проглашено је седам листа, при чему су на прве четири позиције листе политичких странака из актуелне владајуће коалиције које наступају самостално. Прва је листа „Демократска странка - Борис Тадић„ са које носилац листе Драган Бабић је поново кандидат за председника општине, потом следе листе „Лиге социјалдемократа Војводине - Ненад Чанак„, „Уједињени региони Србије - Катарина Николин„, „Савез војвођанских

Мађара - Иштван Пастор„, „Покренимо Нови Кнежевац - Томислав Николић - Српска напредна странка„, „Ивица Дачић - СПСПУПС-ЈС„ и Српска радикална странка - др Александар Мартиновић„. Потврђено је пет кандидатура за покрајинске посланике по већинском систему. Кандидати су Милан Мирков (ЛСВ), Катарина Николин (УРС), Предраг Берић (ДС), Анико Јерас (СВМ) и Радован Уверић („Покренимо Војводину - Томислав Николић„). М. Мр.

баве овом делатношћу – рекао је Станков, напомињући да је, такође, инвеститорима из данских, немачких и италијанских региона понуђена индустријска зона у Зрењанину, која је инфраструктурно комплетно опремљена. Део индустрије са запада, појаснио је Станков, пребацује се овамо ка истоку, а Србија је веома актуелна тамошњим улагачима, и због инфраструктуре, и због радне

снаге које има пуно и која није скупа. - Разговарали смо и о пројектима везаним за реку Бегеј и за њено чишћење, као и уопште за екологију. Има пуно простора за рад. Важно је и што смо се упознали са Војвођанском канцеларијом у Бриселу која убудуће може пуно да нам помогне – додао је Станков. Председник општине Нови Бечеј Миливој Вребалов је на прес конференцији подсетио да се ова локална самоуправа представила са два пројекта – изградњом пристаништа на реци Тиси, за чију пројектну документацију је из Националног инвестиционог плана одобрено 3,8 милиона динара, и са којим ће Новобечејци крајем септембра или почетком октобра наступити у Бриселу. - Други пројекат је регионалног карактера, који удружује Банат и Бачку и тиче се изградње регионалног водовода за општине Бечеј и Нови Бечеј – прецизирао је Вребалов. Ж. Балабан

КУПАЛИШТЕ ШТРАНД У БОГОЈЕВУ ДОБИЈА ПЛАНИРАНИ ИЗГЛЕД

Новиауто-камп предзавршетком

БОГОЈЕВО: Купалиште Штранд на језеру у Богојеву прави је дар природе за љубитеље камповања, а ових дана добиће коначан изглед. Планом детаљне регулације овог купалишта и добијеним средствима од Министарства економије за уређење купалишта и изградњу модерног ауто-кампа, завршена је прва фаза планираних радова. Изграђене су саобраћајнице у дужини од 500 метара, паркинг места за око 60 возила, као и 25 места за камповање, од којих свако има прикључке за воду и струју. Подигнут је и тзв. централни блок, који садржи заједничке просторије за кампере, продавницу, кухињу, санитарни блок, као и друге заједничке просторије. Пројекат и изведени радови према републичком правилнику категорисани су са две звездице Ових дана почиње и друга, завршна фаза пројекта изградње спорт-

РЕАКЦИЈЕ НА УГОВОР О ФАБРИЦИ ВОДЕ

Дугорочнорешењеили предизборнипотез ЗРЕЊАНИН: Док у Демократској странци потписивање уговора са аустријско - немачком фирмом о изградњи фабрике воде сматрају правим потезом, захваљујући ком ће коначно бити решен вишедеценијски проблем који Зрењанинци имају са квалитетом пијаће воде, дотле у Српској напредној странци тврде да је овај аранжман веома штетан по град Зрењанин. Члан Председништва СНС Горан Кнежевић казао је да се од јавности тенденциозно прикрива чињеница да партнер у овом послу - компанија „Васертехник”, уопште не поседује технологију за прераду зрењанинске воде. - Од грађана се крије и да је укупна цена изградње фабрике воде преко 40 милиона евра и да не постоји било каква гаранција

да ће у финансирању учествовати Покрајина и Република, што значи да ће све платити грађани и привреда Зрењанина. Од јавности се тенденциозно прикрива и информација да цена од 0,34 евра по кубном метру испоручене воде, која се помиње као уговорна цена, важи само за испоруке до 209 литара у секунди, а да се за испоруку преко те количине цена може слободно формирати - упозорио је Кнежевић, напомињући да се из наведеног види да изградња фабрике воде није озбиљно припремљен пројекат у интересу Зрењанина „већ неодговоран предизборни потез Демократске странке и одлазећег градоначелника Милете Михајлова”. На ове тврдње реаговао је портпарол зрењанинских демо-

крата Драган Станишић који је нагласио да фабрика воде није политичко, него питање развоја и будућности града Зрењанина. - То је вишедеценијски проблем који је град Зрењанин коначно успео да реши. Веома је жалосно, и Горан Кнежевић дубоко греши, што развој града представља као једно политичко питање. Не би требало у жару политичке борбе оспоравати све оно што је добро за овај град - поручио је Станишић. Члан Градског одбора ДС и помоћник градоначелника Предраг Станков подвукао да је актуелна градска власт успела да оствари оно што је обећала пре три године, и да је у питању системски добар потез који ће грађанима у будућности обезбедити да пије чисту воду. Ж. Б.

Фабрикаводе уБачкимВиноградима СУБОТИЦА: У селу Бачки Виногради, недалеко од Суботице почели су радови на постављању пилот постројења за прераду сирове воде на биолошки начин на водозахвату Бачки Виногради. Пре две године „Водовод“ је почео да примењује Адарт технологију за прераду сирове пијаће воде, без употреба хемикалија. Директорка ЈКП „Водовод и канализација“ Снежана Пејчић каже да се овом технологијом уклања арсен из воде, као нуспроизвод

јавља се отпадни муљ, који у себи садржи гвожђе, док арсен остаје везан за филтерску испуну и постаје инертан. Овим постројењем ће се обезбедити и пијаћа вода за Шупљак и Хајдуково. Пројекат је реализован у оквиру међународног пројекта „Еурека“ под покровитељством Унеско–ИНЕ Института за едукацију о води. Холандски донатори и ЈКП „Водовод и канализација“ у пројекат улажу око 370.000 евра. С. И.

ЛЕП ГЕСТ ВЕСНЕ ХОРЊАК ИЗ ВРБАСА

Вратиланађениновац, добилапосао

ВРБАС: Врбашанка Весна Хорњак била је јуче херој дана у свом граду, јер је пре два дана вратила изгубљени новчаник, у којем је било 2.500 евра. Наиме, Весна ради као кондуктер у ЈП за превоз путника „Врбас” и након рутинског прегледа аутобуса, који је саобраћао на линији Врбас - Нови Сад, она је пронашла новчаник, у којем се налазио и пасош жене која је изгубила новац. - Обавестила сам мог колегу возача Драгана Пањковића и ми смо одмах назвали контролу Аутобуске станице у Врбасу. Они су брзо пронашли жену и јавили јој да је њен новчаник код нас и да ће јој новац бити враћен - прича Весна. Ни она, а ни њен колега, ни у једном тренутку нису имали дилему да ли да врате новац: - Наша дужност је била да вратимо тај новац. Жена која је заборавила новчаник на седишту аутобуса је била веома захвална, јер се ипак ради о већој суми новца и због тога нас је и наградила - каже Весна. Директор врбаског предузећа за превоз путника Владимир Па-

11

ско-рекреационог центра „Штранд” на језеру у Богојеву. Министарство економије и регионалног развоја доделило је за ту намену 20 милиона динара општини Оџаци, која ће суфинансирати изградњу са још пет милиона динара. У овој фази, према пројекту, биће изграђен модеран ресторан и комплетно уређено купалиште и простор око Штранда, неколико спртских терена, као и дечји забавни парк. Комплетна инвестиција према плану завршила би се до септембра под надзором Дирекције за изградњу општине Оџаци. Објекти и купалиште биће свечано отворени 26. априла. Ово је до сада највеће улагање у најомиљеније купалиште становника Оџака, Богојева, Српског Милетића, па и Ердута и Даља из Републике Хрватске, као и бројних дугогодишњих кампера из сомборске и других околних општина. С. Милер

Хуманитарни турнир БЕЧЕЈ: У низу хуманитарних активности, које се реализују да би се помогло младом Бечејцу Бојану Биги да оде на неопходну корективно реконструктивну операцију, на обе очне дупље, како би се исправили настали деформитети, данас се у Бечеју одржава турнир у малом фудбалу. Сви заинтересовани могу до почетка турнира у 13 сати да пријаве екипе и уплате котизацију од 2.000 динара. Сав приход иде у фонд за операцију Бојана Биге. Утакмице се играју на терену у дворишту ДТВ „Партизан“ и улаз је слободан. Али, људи добре воље, сходно својим могућностима, могу да дају хуманитарни прилог и на тај начин помогну младом човеку да побољша своје здравствено стање, рекли су организатори турнира - омладина Покрета социјалиста. Организатор је, у паузама између утакмица, обезбедио садржајан заВ. Ј. бавни програм.

Дечјифестивал „Ђерам” СИРИГ: После запаженог наступа на општинској смотри фолклора, КУД „Бранко Радичевић” из Сирига организују данас фестивал „Деца, чувари традиције Ђерам“. У госте ће им доћи десетак друштава, поред осталог и ансамбли из Модриче и Смедерева. - Припремамо се и за Зонску смотру у Челареву, 29. априла, од 15. до 18. јуна очекује нас Међународни фестивал у Валенсији, а традиционално Сиришко прело, у сарадњи са Непкером из Суботице организоваћемо 24. и 25. августа истиче председник КУД „Бранко Радичевић“ ДраганРакић. Због лоших услова за рад у сали биоскопа у Сиригу, вредни сиришки аматери вежбају у делу Дома омладине, ОШ „Данило Зеленовић“, а лепо време користе за наступе на летњој позорници Дома културе у Сиригу, где ће данас, у 18 часова бити и одржан дечји фестиМ. М. вал „Ђерам“.

Другање натргу КОВИН: Традиционално банатско другање извешће у понедељак 23. априла ученици четвртог разреда „Ђурине” и „Змајеве” школе. Обичај размене цветних венчића уз пригодне речи и жеље које једни другима упућују, одвијаће се тачно у подне на централном градском тргу у Ковину, у организацији Актива жена. З . Дг.

Весна Хорњак

пуга похвалио је овај потез својих радника. - Они су показали да су веома моралне и одговорне особе и овај гест ћемо наградити, тако што ће Весна, која је до сада била ангажована преко Студентске задруге, потписати уговор о раду, док ћемо возача Драгана наградити бонусом на плату - рекао је Папуга. Он је посебно похвалио поступак својих радника, с обзиром на

то да се ради о већој суми новца, која би, додао је Папуга, за некога можда била примамљива у овим тешким временима. - Можда би неко задржао новац за себе, али Весна и Драган и поред тога што веома тешко живе, показали су да су веома часне и моралне особе, а ми такве људе желимо у нашем колективу - казао је Папуга. М. Кековић


vojvodina

subota21.april2012.

dnevnik

c m y

12

УРУМИОТВОРЕННОВИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Дневниборавак затерапијуидружење ПрвићезапливативатерполистиСрбијеиМађарске

ЗАВРШНИРАДОВИНАПРОЗИВЦИ

Пуштасевода убазен

СУБОТИЦА: У току је пуњење базена водом, рекао је РадеКашић, шеф градилишта базена у суботичком насељу Прозивка. Базен ће се пунити у наредна три дана. - Затворени базен на Прозивци ће имати око 3.800 квадратних метара корисне површине са два базена. Вредност радова је 530 милиона динара, а новац је обезбеђен из буџета, кроз програм помоћи грађевинској индустрији у Србији. Шкољка базена је завршена и урађена је по најсавременијим стан-

дардима и најсавременијим материјалима. Приче о томе да су се појавиле пукотине су неистините изјавио је шеф надзора на градилишту Бранко Ћопић. Велики базен ће свечано бити отворен 30. априла утакмицом између ватерполо репрезентација Србије и Мађарске. Радови на изградњи базена су почели 7. децембра 2011, пуштањем у рад часовника који броји дане, сате и минуте уназад, са роком изградње од 180 дана. С.И.

РУМА: Јуче су у Руми свечано отворене нове просторије Дневног боравка за децу са сметњама у развоју. Црвену врпцу пресекао је председник румске општине Горан Вуковић, а свечаности је, поред многобројних гостију, присутвовала и помоћница министра за рад и социјална питања Сузана Пауновић. Ово је још један у низу догађаја којима се обележава пола века румског Центра за социјални рад. - У овај пројекат кренули смо пре две године отварањем овог Дневног боравка, који је тада био у мањем простору и оскудније опремљен, али потпуно подржан и финансиран од општине. Прошле године смо добили средства кроз пројекат Европске уније и захваљујући нашој општини и овим средствима наши малишани су сада добили топао дом, али и много виши квалитет услуге. Рума је дуго чекала на овај вид социјалне заштите, али се чекање апсолутно исплатило – казала је директорка румског Центра за социјални рад Даница Јеремић.

Захваљујући донацији од 66.000 евра, колико су Румљани добили од Европске уније, деци са сметњама у развоју обезбеђено је додатних 60 квадрата простора у оквиру Дневног боравка у који су смештени још једна соба за игру и разоноду, просторија за физикалну терапију, учионица логопеда, информатичка учионица, нова кухиња и тоалети. Кроз пројекат су запослени и један дефектолог, физиотерапеут и стручни тим Центра кога чине социјални радник, психолог и педагог, а средства за пратеће трошкове реализације пројекта у износу од три милиона динара у овој години обезебежена су у општинској каси. - Овај велики пројекат реализује се у 41 општини у Србији. Показала се потреба локалних самоуправа да подигну ниво услуга центара за социјални рад, а регионалним повезивањем установа овог типа се управо то и постиже. Са Румом никада нисмо имали проблем јер је румски Центар за социјални рад устано-

Малишани усвомновомпростору

ва која спада у ред најбољих у Србији и зато реализација овог пројекта и протиче овако успешно - истакла је Сузана Пауновић. Нови простор испуњен је топлином правог дома и украшен многобројним радовима његових 23 корисника.

АКЦИЈА„ДТДРИБАРСТВА”УБЕГЕЧКОЈЈАМИ

Првопорибљавање лињаком у Војводини

Сајам цвећа

КИКИНДА: У дворишту кикиндске Курије по четврти пут одржава се Сајам цвећа, на којем је своје производе изложило је 20-ак цвећара из Кикинде и околних места. Сајам је отворио члан Општинског већа Ненад Грбић, који је говорио о Дану планете земље и важности очувања животне средине. Најскупље цвеће кошта 300 динара, а за неке од расада треба издвојити 50-ак динара. Организатор је Туристичка организација општине Кикинда, а директорка Маријана Иличин позвала је Кикинђане који оплемењују свој простор да учествују на конкурсу за најлепше уређен балкон и зграду са највише цветних аранжмана, на територији општине. Конкурс је отворен до 20. септембра, а власници најлепших балкона биће награђени. А.Ђ.

БАЧКИ ЈАРАК: Рибарско подручје „Бегечка јама” на риболовној води у границама заштићеног Парка природе Бегечка јама, постало је богатије за готово 150 лињака, рибе која је код нас строго заштићена врста. Ово је први случај порибљавања лињаком, који је постао угрожена врста у водама на територији Војводине, саопштили су из компаније „ДТД Рибарство” Бачки Јарак, која управља риболовним подручјем „Бегечке јаме”. Радници „Рибарства” порибљавање раде по Програму управљања рибарским подручјем „Бегечка јама“ за ову годину. Порибљавању су присуствовали представници Покрајинског завода за заштиту природе и инспекције при Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. - Веома је значајно ово порибљавање лињаком на Бегечкој јами због тога што је она изузетно важно мрестилиште. Нагласићу да је лињак као врста гото-

во нестао, што због природних промена, што због промена које је проузроковао човек. Ово је први забележен пример порибљавања лињаком и надамо се да ће овакве активности допринети његовом опстанку - рекао је каже Ласло Галамбош из По-

крајинског завода за заштиту природе. С обзиром на то да је ова врста под трајним ловостајем на основу Наредбе о мерама за очување рибљег фонда, рекреативним риболовцима на Бегечкој јами неће бити дозвољен лов на лињака. В.Х.

- Ми се овде јако лепо дружимо јер смо сви исти. Овде и вежбамо и правимо уметничка дела, али учимо и колаче да правимо и да глумимо. Овде имам много другара са којима се играм сваки дан и јако нам је лепо – прича једанаестогодишњи Драган Срдић. Ј.Антић

Севернобанатски сусрети фолклораца НОВИ КНЕЖЕВАЦ: Четврти међународни Севернобанатски сусрети фолклорног стваралаштва одржаће се данас, у Новом Кнежевцу у организацији КУД „Тисађенђе”. На главном тргу у Новом Кнежевцу манифестација почиње у 16 сати, а публика ће имати прилике да ужива у шароликости фолклора националних зајендица. Председница КУД „Тисађенђе” Магдалена Ковач подсећа да је манифестација покренута 2010. године, када је на њој учешће узело 11 фолклорних група са подручја северног Баната, Мађарске и Румуније, најављујући да је овог пута припремљен још богатији програм у коме ће наступити више од 20 фолклорних анасмбала. - Манифестацију смо осмислили као интеркултурални дијалог и међусобно преплитање и зближавање изворног фоклора свих националних заједница са подручја Савенобанатског округа и погрнаичних насеља из суседних земаља Мађарске и Румуније. Фолклорци ће представити игре и обичаје српског, мађарског, ромског, румунског и немачког народа - каже Магдалена Ковач. М.Мр.


dRU[TvO

dnevnik

KAMPUSEVROPE

Nau~naelita zabudu}nost PredsednikVladeVojvodine dr Bojan Pajti} uru~io je ju~e re{ewa o dodeli novca studentima za wihov studijski boravak na univerzitetimauinostranstvupoprojektu ”« Kampus Evrope»” . Deset studenataUniverzitetauNovom Sadu – s Prirodno-matemati~kog fakulteta, Fakulteta tehni~kih nauka, Medicinskog i Pravnog fakulteta, jednugodinustudira}enauniverzitetimauNema~koj,Portugalu, Italiji, Finskoj i Turskoj.Ugovoresastudentimaidekanimafakultetapotpisaojepokrajinskisekretar zanaukuitehnolo{kirazvoj prof.drDragoslavPetrovi}. Me|unarodni projekat razmenestudenata«”KampusEvrope”» odvija se u okviru mre`e 19 univerziteta iz 16 evropskih zemaqa. Obra}aju}i se studentima, predsednik Pokrajinske vlade drBojanPajti}jeizjavio: –Nepostojini{takorisnije za studenta univerziteta od mogu}nostidagodinudanastudiraudrugojzemqi,nadrugom jeziku, da sti~e nova znawa i iskustva, upoznaje svoju gene-

racijuidaimauviduto{tasu nova znawa, nove tehnologije, novadostignu}aunauci{irom na{eg kontinenta – rekao je BojanPajti}obra}aju}isenagra|enimstudentima.–Vi}ete svoj radni vek provesti u uslovima u kojima }e Srbija biti ~lanica Evropske unije. Zato projekat Campus Europae neproizvodisamovojvo|ansku i srpsku elitu nego evropsku elitu–qudekoji}egovoriti vi{e jezika, znati vi{e nego {toznajudrugi,qudekojisui u dosada{wem obrazovawu pokazalivrhunskerezultate.Jer, uslovzapodr{kuPokrajinske vlade je bio prosek iznad 9,5. To ve} govori da stvaramo nau~nu elitu koja }e na svojim ple}ima nositi budu}nost ove zemqe decenijama koje su pred nama.Azato}etebitiodli~nopripremqeni. Prof. dr Dragoslav Petrovi} izrazio je zadovoqstvo {to se ju~era{wi doga|aj odvijao u trenutku kada se zavr{ava petogodi{wa akcija pod nazivom „400 istra`iva~a za put Vojvodine ka Evropskoj uniji”, tako {to je zaposleno ~ak533istra`iva~a.

SAVETISENATUNS-aONACRTUSTRATEGIJE RAZVOJAOBRAZOVAWAUSRBIJIDO2020.

Naj`e{}eonovcu Nacrt strategije razvoja obrazovawa u Srbiji do 2020. jo{ od kraja marta dostupan je javnosti nasajtuMinistarstvaprosvetei nauke,ali`ivare~kompetentnih qudi, i to o~i u o~i s nekima od wenihtvoraca,zaistajeneophodna ako `elimo da dobijemo dokument koji }e biti glavna „kazaqka” na satu na{e neposredne budu}nosti kra}e od jedne decenije. Jer, ako `elimo da `ivimo u boqem i bogatijem dru{tvu, najva`nijejedanapi{emoosnovneodrednicekoje}enambitinezaobilazanputokazzaodgovaraju}aakta u ogromnoj i svetoj oblasti obrazovawa,gotovoodpred{kolskog do najvi{eg akademskog stepena–doktorskihstudija. Prilikudaugostetvorcebudu}estrategijeiu`ivoimsaop{te {tamislebaroonomwenomsegmentu koji se odnosi na visoko obrazovawe ima}e nekoliko univerziteta, pa su, tako, posle beogradskog,ju~etuprilikuimalii ni{kiinovosadski.Zaovajdivan novosadski doma}in sazvao je zajedni~kusednicudvanajvi{auniverzitetska organa UNS-a, SavetaiSenata,kojojsuprisustvovalii~lanoviNacionalnogsaveta za visoko obrazovawe s UNS-a. GostisubiliprofesoridrVla-

stimir Mateji} i dr Milo{ Nedeqkovi},iztimatvoracanacrta strategije. Ve} od prvog govornika bilo je jasno da se na UNS-u budu}i dokument ne}e „olajavati„ (samo) po kuloarima ve} da }e se, makariuvremenskojstisci,svakako iskoristiti mogu}nost diskusije, izno{ewa primedbi, pa io{trihkritikananekedelove teksta,uzop{tesaglasjedanam ovastrategijatrebakao‘leba. Iako je u trosatnoj diskusiji otvoreno vi{e tema, ponekad i veoma,veomakriti~kikomentarisani neki predlozi, brzina i na~in dono{ewa ovako va`nog akta te wegova preop{irnost, naj`e{}egrazgovoraje,naravno, bilousvakojodtemakojadoti~e finansirawe visokog obrazovawa.Iakosusesvislo`iliutomedajetrenutnisistemfinansirawaneodr`iv. Sobziromnatodajebilo,ai bi}emnogoprimedbi,tedabiih trebalosavimpreciznoformulisatidabiihpiscistrategijeispravno ra{~itali, formirana je sedmo~lana radna grupa koja }e formulisati zakqu~ke s ju~era{wesednicedo26.aprilaisaop{titiihnaredovnojsedniciSenataUNS-a. V.^eki}

VESTI Obele`avaweDanase}awa na`rtveholokausta Nakon{tosuposlaniciSkup{tineSrbijekrajempro{legodineusvojilinovepraznike,uSrbiji}eseovegodineprviputprazni~no obele`iti i Dan se}awa na `rtve holokausta, genocida i druge`rtvefa{izmauDrugomsvetskomratu.Centralnoobele`avaweDanase}awabi}esutraupodnekodspomenika@rtvamagenocidauDrugomsvetskomratuuokvirukompleksanekada{wegnacisti~koglogorasmrti“StaroSajmi{te”uBeogradu. Danse}awana`rtvegenocidaobele`avaseuspomenna22.april 1945.godinekadjedo{lodoprobojagrupezato~enikaizusta{kog logorasmrtiuJasenovcu–DowaGradinauNDH. Najzlogasnijinacisti~kilogornateritorijiokupiraneSrbije biojekoncentracionilogornaStaromSajmi{tuuBeogradu~iji suzato~enici,uglavnomSrbiji,JevrejiiRomi,masovnoubijaniod 1941.do1944. Q.M.

OdlikovanipripadniciVojske Ministar odbrane Dragan [utanovac uru~io je ju~e, povodom Dana VojskeSrbije,odlikovawa–vojnespomen-medaqepripadnicimaMinistarstvaodbraneiVojskeSrbije.Nasve~anostidodeleodlikovawau VelikojratnojsalistarogGeneral{taba,odlikovawa,ukazompredsednikaRepublike,dobiloje50pripadnikaMinistarstvaiVojskezahrabrostiizuzetnerezultateuvojnojslu`bi,rawavawa,u~e{}aumultinacionalnimoperacijamaidostignu}ausportu. Srebrnemedaqezahrabrost„Milo{Obili}„pripalesuSlavi{i Vla~i}u,MladenuKosti}u,GoranuNenadovi}u iIviciStankovi}u,a me|u dobitnicima vojnih spomen-medaqa su Milosav Simovi}, Zoran Veli~kovi},GradimirVuk~evi},MiloicaVasi},MileVitezovi}... [utanovacje,uimepredsednikaSrbijeisvojeli~noime,zahvalio dobitnicima odlikovawa na izuzetnim rezultatima u vojnoj slu`bi i naglasiodajeistorijasrpskognaroda„dubokovezanazavojsku”.

subota21.april2012.

13

DANASUOSNOVNIM[KOLAMA

Osmacinageneralnoj probimalemature Uokvirupripremazapolagawe ovogodi{weg zavr{nog ispita, osmaci }e danas u svojim osnovnim {kolama polagati probni test na kojem }e biti potpuno nepoznati zadaci iz materweg jezika i matematike. Oni koji budu spre~eni da ovaj probnitestpola`udanas,mo}i }e to da urade slede}e subote, 28.aprila.Testizmaterwegje-

turnesaleilinajve}eu~ionice, ukojima}eklupebitirazme{tene tako da u svakoj sedi po jedan u~enik.U~enici}euprostorije u kojima }e raditi probni test biti raspore|eni po unapred utvr|enomrasporedu,koji}ebitiistaknutu{koli. Za razliku od pravog ispita, koji }e osmaci raditi pod {ifrom,dana{witestbi}epotpu-

Zarazlikuodpravogispita,koji}eosmaciraditi pod{ifrom,dana{witestbi}epotpuno anoniman,tojestutestoveu~enicine}eupisivati ni{ifre,nisvojaimena zikazakazanjeza9satiiosmaci }e ga raditi do 11, dok }e testizmatematikeraditiod12 do14~asova. U svoje {kole u~enici bi danastrebalodado|uu8.45~asova. Probni ispit }e se odr`ati u istim prostorijama u kojima }e se u junu odr`ati i pravi zavr{niispit,ato}e,ve}premamogu}nostima {kole, biti fiskul-

no anoniman, to jest u testove u~enici ne}e upisivati ni {ifre,nisvojaimena. Nadana{witest,kaoinapravi,zabrawenojeuno{eweuxbenika,zbirki,sveski,mobilnihtelefona,vokmena,digitronaidrugih tehni~kihpomagala,apreulaska u salu ili u~ionicu u~enici }e sve,osimdozvoqenogpribora,odlo`itinapredvi|enomesto.Ina

ovo testirawe u~enici bi trebalodaponesu|a~kukwi`icu,adozvoqeni pribor je, za test iz materwegjezikagrafitnaihemijska olovkaigumica,azamatematiku jo{itrougaoi{estar. Probni zavr{ni ispit je prilikadaseu~eniciupoznajusredosledomkoraka,obavezamaipravimauvezisazavr{nimispitom,te davidezawihnepoznatezadatkei proveresvojeznawe.

Rezultatisovogispitane}ese pretvaratiuocene,nitislu`iti za ocewivawe, nego }e na osnovu wihnastavniciplaniratiaktivnostizadaqepripremaweosmaka zazavr{niispit. Da podsetimo, ovogodi{wi osmaci}enapravomzavr{nomispitu, koji }e se odr`ati 18. i 19. juna, polagati testove iz materwegjezikaimatematike,atako}e bitiidogodine,dok}ezadvegodine oni koji su danas u {estom razredupolagatinazavr{nomispitutritesta,tojest,uzmaterwi jezikimatematiku,itestsazadacima iz fizike, hemije, istorije, biologijeigeografije.Nasvakom odtestovaovegodinepolovinazadataka bi}e potpuno nepoznata, ~etvrtina}ebitizadaciizzbirki za pripremu, ali s izmewenim numeri~kimvrednostimaizmatematike i izmewenim redosledom ponu|enih odgovora iz meterweg jezika, dok }e ~etvrtina biti zadaciidenti~nionimauzbirkama iz kojih se osmaci uveliko pripremaju. D.Deve~erski

JAVNIRADOVIUSREDWEMBANATU

Posaoza52invalida Nacionalna slu`ba za zapo{qavawe odobrila je {est javnihradovazazapo{qavaweosoba s invaliditetom u sredwem Banatu, potvrdila je ju~e za “Dnevnik” portparolka zrewaninskefilijaleNZS-aAleksandra [trbac. Ovi javni radovi traja}e od pet do {est meseci i nawima}ebitiuposlene52osobe.Zatunamenuodobrenojeblizu11,5milionadinara.Najvi{e projekataodobrenojezasocijalne, humanitarne i kulturne delatnosti.Takosuop{tiniNovi Be~ej odobrena tri javna rada – Domuzasme{tajdu{evnoobolelih lica “Sveti Vasilije”, OmladinskomklubuiUdru`ewu osobasinvaliditetom,zahvaqu-

ju}i kojima }e biti zaposleno ukupno 29 lica. U @iti{tu, u Udru`ewu“Mojepar~eEvrope”, najavnimradovimabi}eanga`ovano 19 invalida, Obrazovnokulturni centar u Se~wu zapo-

{qavaweosobasinvaliditetom u preduze}ima, podsti~e radno anga`ovawetihosoba–objasnilajeAleksandra[trbac. Savetnikzazapo{qavaweosoba s invaliditetom u Filijali

Zaposlenimanajavnimradovimabi}eispla}ena zarada,kojazavisiodstepenawihovestru~nosti –zaprviidrugistepen20.000dinara,azasedmi stepenstru~nespreme24.000 sli}edva,azrewaninskiCentar za socijalni rad tako|e dva radnikasinvaliditetom. –Javniradovisujednaodosam meraNacionalneslu`bekojima se, nevezano za zakonsku regulativukojapropisujekvotnozapo-

ZrewaninOgwenTe{i} rekaoje ju~eza“Dnevnik”da,ponajsve`ijimpodacimateslu`be,naposao usredwemBanatu~eka558licas nekom vrstom invaliditeta. Od toga,nateritorijigradaZrewaninabezposlaje340invalida.

–Me|uonimakojisunaspiskuimadostaosobakojesuzavr{ile specijalnu {kolu i koje imaju mentalnih pote{ko}a, ilisuupitawugluvainagluva lica, kao i invalida rada koje karakteri{u fizi~ki nedostaci–pojasniojeTe{i}. Zaposlenima na javnim radovimabi}eispla}enazaradakoja zavisi od stepena wihove stru~nosti – za prvi i drugi stepen20.000dinara,azasedmi stepen stru~ne spreme 24.000. Ina~e, lane su u Sredwobanatskom okrugu realizovana dva javnarada,u@iti{tuiNovom Be~eju,aukupnojebiloanga`ovano19osobasinvaliditetom. @.Balaban

OBELE@AVAWEGODI[WICESTRADAWASRBAUBA^KOJAPRILA1941.GODINE

Parastosnevinim`rtvama naAlma{komgrobqu Eparhija ba~ka i Crkvena op{tina u Novom Sadu nastavqaju obele`avawe70godinaodstradawacivilnogstanovni{tvatokom racije u januaru 1942. godine u Novom Sadu i drugim mestima u [ajka{koj.EparhijajeovugodinuposvetilastradawuSrba,teje tim povodom osmislila program obele`avawa. Srpska pravoslavna crkva u Novom Sadu za 22. april pripremila je predavawe „Stradawe civilnog stanovni{tvauBa~kojiBarawiuaprilu 1941.godine„,apovodjegodi{wica stradawa srpskog civilnog stanovni{tva prilikom ulaska Hortijevih nacista u Novi Sad aprila 1941. O pogromu Novosa|anagovori}eistori~ardrDragoWegovan,aprisutne}eprepo~etka predavawa u 20 ~asova u Radni~komdomunaBulevaruMi-

hajla Pupina 24 pozdraviti episkop ba~ki preosve}eni dr Irinej. Dan posle (23. aprila), kada po pravoslavnom kalendaru hri{}aniobele`avajuPobusaniponedeqak,slu`i}eseparastos`rtvama stradalim prilikom ulaska Hortijevih nacista u Novi Sad. Parastos po~iwe u 13 ~aso-

va, a odr`a}e se na Alma{kom grobqu kod Krsta, spomen-obele`jakojejeizme|u1955.i1956. godinesTrgaMarijeTrandafil uNovomSadupreme{tenonapomenutogrobqe. –HortijevinacistisubezborbezauzeliBarawuiBa~ku–naveo je istori~ar \or|e Srbulo-

Spomen-obele`jena[trandu Eparhija ba~ka }e krajem aprila ili po~etkom maja objaviti konkurs idejnog re{ewa za spomen-obele`ja koje bi trebalo da bude postavqeno na kupali{tu na Dunavu, novosadskoj pla`i [trand. To je mesto stradawa nevinih `rtava tokom zloglasne racijeuNovomSadu,ukazaojeprotojerejVladanSimi}.PodvukaojedatajprojekatCrkva(Eparhijaba~ka)realizujesamostalnoidazatoimapodr{kuJevrejskezajednice. –Sistori~arima}emosedogovoritiotomegdekonkretnoda sepostavispomen-obele`jena[trandu–naveojeprotaSimi},i naglasiodacrkvao~ekujedaihgradneometauovojnameri.

vi}. – U Novi Sad su u{li 13. aprila 1941. godine, kada se obele`avao Vaskrs po gregorijanskom kalendaru. Nekoliko dana podolaskuuNoviSad,pojo{nezavr{enom istra`ivawu, ma|arski okupatori streqali su oko petstotinaNovosa|anakojisuu 99odstoslu~ajabiliSrbi. WegovkolegadrWegovanpodse}anatodajeuBa~kojiBarawi stradalooko3.000Srba,oko500 drugihSlovenaidesetakJevreja. Sve`rtvesu,kaoikasnijezavremeracije,ba~eneuTisuiDunav. Hortijeva vojska ubijawe civila izvelajezbognavodnogdelovawa ~etni~kih organizacija na ovim podru~jima,madautovremenije postojalavojna~etni~keformacijave}Jugoslavenskakraqevska vojskakojasepovukla,objasnioje drWegovan. Z.Deli}

IGRAONICAOBRADOVALAMALI[ANEUHORGO[U: Deca u Horgo{u obradovana su otvarawem „Igraonice” u potpuno obnovqenom zdawu povr{ine 170 kvadratnih metara. Za renovirawe i opremawe zgrade u kojoj je nekada bila {kola, a potom do pre ~etiri decenije zabavi{te, iz kase mesne zajednice Horgo{ i buyeta kawi{ke op{tine pro{le i ove godine izdvojeno je 8,5 miliona dinara. Aktivnosti u horgo{koj „Igraonici”, jedinom kutku takve namene na podru~ju kawi{ke op{tine, koordinira}e Pred{kolska ustanova „Na{i biseri” iz Kawi`e. Direktorka te ustanove IbojaVeselinov ka`e da }e objekat za mali{ane biti otvoren svakodnevno, za po~etak radnim danima u popodnevnim satima, pa i subotom i nedeqom, a nadaqe }e se prilago|avati potrebama i interesovawu dece i wihovih roditeqa. „Igraonica” je opremqena igra~kama kakvih nema u ovda{wem de~jem vrti}u, a vodi}e je vaspita~ica Timea\olai. – Svi se radujemo ovom izuzetno ure|enom kutku – ka`e direktorka Veselinov. – Roditeqi kada su zauzeti zbog raznih obaveza, mogu decu doneti u „Igraonicu”, gde }e mo}i da se zanimaju. Bi}e mogu}nosti da deca ovde proslavqaju ro|endane, da se odr`avaju roditeqski sastanci i druge aktivnosti za koje nemamo prostora u de~jem vrti}u. M.Mitrovi}


CRnA HROnikA

subota21.april2012.

dnevnik

c m y

14

PROCESUHAGUBIV[EMPREDSEDNIKU REPUBLIKESRPSKE

AKCIJA SVIH27POLICIJSKIHUPRAVAUBORBIPROTIVNARKOTIKA

Karayi} ho}e Abdi}a i Stoltenberga za svedoke

„Mre`a” ulovila dilere droge oko {kola

Biv{ipredsednikRepublike SrpskeRadovanKaraxi} zatra`iojeju~eodhrvatskeambasade uHagudamudostavikopijesnimaka, transkripte, svedo~ewa i izjavekojejeFikretAbdi} dao tokom su|ewa u Karlovcu 2003. i pozvao ga da bude svedok odbrane u wegovom slu~aju, saop{tiojeju~eHa{kisud.

nacija tokom rata u BiH Torvaldom Stoltenbergom i da on budesvedoknawegovomsu|ewu. Stoltenberg je prekju~e za Radio„SlobodnaEvropa„rekao dajezastranediplomateuvreme rata bilo po`eqno da budu protivSrba,dabiizbeglikritike i bili prihva}eni. Stoltenberg,kojijezbog`eqedabude nepristrasan kritikovan da je prosrpski orijentisan, ka`e dajenakrajubioprinu|ennato da umesto srpskog, koji je nau- ~io tokom diplomatske slu`be uBeogradu,upregovorimakoristi engleski. Zamerano mu je {to, kada govori srpskohrvatskijezik,previ{ekoristisrpsku varijantu, a premalo hrvatsku. Stoltenberg je istakao da ni tada nije `eleo – kao ni sada – dabudesudijave}dakaoizaslanikUNdoprinesezaustavqawu rata. Po wegovom mi{qewu, mirovni plan iz 1993. godine biojepovoqnijizaBo{wakeod Dejtonskogsporazuma,alisuga oniodbilinasugestijuSAD.

RadovanKarayi}

TorvaldStoltenberg

FikretAbdi}

Prona|eno je 16 automobila, me|ukojimasudvaukradena,kaoi vi{e hiqada evra u razli~itim valutama. Tako|e je otkriveno i oduzeto desetkomadarazli~itihvrstavatrenogoru`jaisredstava,800komada municije razli~itog kalibra, kao i deset komada hladnog

Usedam{kolskihdvori{ta na|enamarihuana

Karaxi} je, tako|e, tra`io snimke razgovora presretnutih izme|u1991.i1995.godine,ukojima jedan od u~esnika bilo ko od slede}ih li~nosti: Alija Izetbegovi},EjupGani},Hasan ^engi},BakirIzetbegovi} ili OmerBehmen. „Hrvatska vlada bila je dovoqno qubazna da obezbedi korisnu kolekciju presretnutih razgovorasrpskihliderairazotkrije presretnute razgovore lidera bosanskih muslimana,

{to}emiomogu}itidausvojoj odbranipoka`emdasubosanski muslimani ~inili zlo~ine i za wihkriviliSrbedabiizazvali me|unarodnu intervenciju„, navodi Karaxi} u pismu hrvatskojambasadiuHagu. On je, tako|e, zatra`io od Ha{kogsudadaizdaobavezuju}i nalogiomogu}iintervjusbiv{im izaslanikom Ujediwenih

– Kriminalisti~ka policija svih 27 policijskih uprava MUP-a Srbije, u akciji „Mre`a“sprovedenojprekju~euciqu prevencijeiborbeprotivdroge i suzbijawa wenog rasturawa u blizini{kola,prilikomopservacije vi{e od 260 lica i pretresa 237 stanova i drugih prostorija,otkrilajeosamlaboratorija sa zasadima vi{e od 260 biqaka indijske konopqe i 217 semenki – izjavio je ju~e ministarunutra{wihposlovaIvica Da~i} na konferenciji za novinare. – U Novom Sadu su prona|enedvelaboratorije,apojedna uKru{evcu,Prokupqu,Vaqevu, Zaje~aru, Smederevu i Kragujevcu. Kod51osobesuprona|enerazli~itevrstenarkotikaiprotiv wih }e biti podneto 60 krivi~nih prijava. Kako je saop{tio Da~i},upolicijskojakcijijezapleweno 950 grama marihuane, okotri kilogramaheroina,mala koli~inakokainaivi{eod500 tabletaslisteopojnihdroga.

O ulozi Sjediwenih Dr`ava Stoltenberg je rekao su „svojevremenoote`alepostizawedogovora”.Onjeobjasniodasenajpre nadao da }e se SAD mnogo ranije ukqu~iti u pregovore, ali da je uva`io odgovor tada{weg ameri~kog predsednika Bila Klintona da je to evropskopitawe. Karaxi}jepredHa{kimtribunalom optu`en za genocid, zlo~ine protiv ~ove~nosti i kr{ewe zakona i obi~aja ratovawa tokom rata u BiH 1992–1995. godine. Posle 13 godinaubekstvu,ujulu2008.godine je uhap{en u Srbiji i istog mesecaizru~enTribunalu. Po{tosepredsudomnijeizjasnio o krivici, u wegovo ime je navedeno da se ne ose}a krivimnipojednojta~kioptu`nice.Su|ewemujepo~elouoktobru 2009. godine. Karaxi} pred sudomzastupasamogsebe. (Tanjug)

MinistarpolicijeIvicaDa~i}jenaveodajeprekju~euakciji„Mre`a“udvori{timapojedinih{kolauBeogradu,SuboticiiNi{uotkrivenoukupnosedam skrivenihmestasmarihuanom. Povodom te ~iwenice, a nakon {to policija i Tu`ila{tvo obave neophodne provere podataka, po najavi ministra prosveteinauke@arkaObradovi}a,itoministarstvo}eotvoritinizpitawaizsvojenadle`nosti. – Mi}emopokrenutipitaweodgovornostidirektoratihsedamosnovnihisredwih{kolau~ijimdvori{timajena|enamarihuana,davidimokakojetomogu}e –kazaojeObradovi}. Ukazuju}inatodajeprekju~era{womakcijombiloobuhva}enovi{eod30odstoukupnogbroja{kolauSrbiji,Obradovi}je posebnoistakaova`nostnastavkaiintenzivirawapreventivnihaktivnostinaedukacijideceoopasnostimaodpsihoaktivnihsupstanci.

oru`ja. U akciji su prona|ena i dva lica za kojima su raspisane centralnepoternice. – Upolicijskompritvorujezadr`ano{estlicazakojapostoji osnovanasumwazakrivi~nadela neovla{}enog dr`awa, proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga i neovla{}enog no{ewa oru`ja. Najve}a koli~ina heroinajeprona|enauKragujevcu,gde jeli{enslobodeizadr`an@eqko V., kod koga je prona|eno 2,75 kilogramaheroina–kazaojeDa~i}. Preciziraju}i da je akcija „Mre`a“ sprovedena u saradwi ministarstava unutra{wih poslovaiprosvete tenadle`nihtu`ila{tava, ministar je dodao da jeutokuakcije,{iromSrbijeopservirano ukupno 560 osnovnih i sredwih{kolakojenemaju{kolske policajce, te obavqen pregled i pretres 38 ugostiteqskih objekatai19otvorenihprostora ublizini{kola. Da~i}jenaglasiodaosobekoje su opservirane nisu u~enici {kola,ve}jere~iskqu~ivooli-

cimazakojaseudanusprovo|ewa akcije moglo osnovano posumwatidaposedujudrogu. – Kontrola samih u~enika i {kolanijera|ena.Ciqakcijeje dadecuza{titimooddileradroge, aimaju}iuviduipritu`bei primedbe roditeqa da je droga sveprisutnijau{kolama.Mi}emo nastaviti ovakve kontrole oko {kola i kontrole objekata kojiuwihovojneposrednojblizini.Mislimda}emonaovakavna~in, stalnim kontrolama, nadzoromidrugimmetodamakojesekoriste za identifikovawe osoba kojekoristedrogu,uspetidaone kojitrujuiubijajuna{udecuudaqimood{kolskihobjekata.Zato ihne}emoostavitinamiru –naglasiojeDa~i}. Akcija„Mre`a“se,kakojenaveo,„mo`eposmatratiukontinuitetu s akcijom ’Morava’, koju je MUP  zapo~eo pre nekoliko godina, u okviru koje je vi{e od 10.000qudinanekina~inprocesuiranoodpolicije,azapleweno vi{etonanarkotika“. Direktor policije Milorad Veqovi} je rekao da je akcija „Mre`a“„preventivnogkaraktera,dapolicijapoka`eprisustvo na prostorima oko {kolskih objekata, a traja}e i daqe u kontinuitetu“. Ministar prosvete i nauke @arkoObradovi} jeoceniodaje ova akcija dobro organizovana i sprovedena za bezbednost i dobrobitdeceidobrobitobrazovawauSrbiji. –Na{eministarstvojeMUPuprosledilopodatkekojesunam s tim ciqem dostavqali roditeqi,~akidirektori, jersuprimetili kretawe sumwivih lica u okolini {kola – kazao je Obradovi} J. Jakovqevi}

SRETENJOCI]PONOVONEGIRAOVEZESPUKANI]EVIMUBISTVOM

Joca Amsterdam tvrdi da je uhap{en iz drugih razloga Sreten Joci}, zvani Joca Amsterdam,komesesudizaorganizovawe ubistva vlasnika hrvatskog „Nacionala” Iva Pukani}a i wegovogsaradnikaNikaFrani}a,ponovo je ju~e pred sudskim ve}em Specijalnogsudanegiraoteoptu`be, tvrde}i da nema veze s tim zlo~inom. Joci}je,zajednosa@eqkomMilovanovi}em iMilenkomKumanovi}em,optu`enzaubistvoPukani}aiFrani}a23.oktobra2008.godineuZagrebu,asu|eweimjeju~e formalno krenulo iz po~etka, shodno odredbama novog Zakonika o krivi~nom postupku, tako da imajumogu}nostdaponovoizlo`e svojuodbranukaoidajedopune. Koriste}i pravo da ponovo izlo`i odbranu, Joci} je tvrdio da nijeuhap{enzbogdokazave}zato {to je „neko ispunio obe}awe da }ebitiuhap{en”.Onjenaveodaje odwegatra`enodazaubistvoPukani}a tereti Stanka Suboti}a

Caneta, Branu Mi}unovi}a iMila\ukanovi}a, a da zauzvrat dobije statussvedoka-saradnika. –Jasamrekaodatone mogu jer nisam u~estvovaouzlo~inu.Kosuuop{te \ukanovi} i Suboti} da za wih ubijam? Ja sam imao novac i firme mnogoprewih.Nebihse poni`avao – rekao je Joci}. Izla`u}i odbranu vi{eod~etirisata,Joci} jeispri~aodaseod2006. SretenJoci} do 2009. godine nije bavio krimi- LukeBojovi}a,kogaje,kakojenanalomidajeotvoriofirmuira- veo, „namestio” wegov drugar Mudiolegalno. fitMrzi} Bajo. – Krajem 2008. godine imao sam „Bojovi}evbratpooru`juSretinformaciju da }e biti nova „Sako Kalini} teretiogajeuHrvatbqa„,smejaosamsetomejernisam skojzamnogaubistva,apolicijaje vr{ionikakvakrivi~nadela–resavetovalaBojovi}adabe`i...”. kaojeon. Su|ewe se nastavqa u ponedeJoci}jerekaodasugaHolan|aqak,kadabiodbraneponovomogli niupritvoruispitivalioslu~aju izlo`iti Milovanovi}, koji je u

@upanijskom sudu u Zagrebu kao neposredni izvr{ilac ubistva pravosna`no osu|en u odsustvu na maksimalnukaznuod40godinazatvora,iMilenkoKuzmanovi}. Optu`nica srpskog Tu`ila{tva za organizovani kriminal tereti Joci}a da je organizovao kriminalnugrupukojajeizvr{ila ubistvo Pukani}a i Frawi}a 23. oktobra2008.godine,nakon{toje sa„zasadaneidentifikovanimlicem”postigaodogovordaza1,5milionevraubijevlasnikahrvatskog „Nacionala”.Posrpskojoptu`nici, motiv Pukani}evog ubistva je to{tojeumedijimauHrvatskoji Srbiji iznosio saznawa o delovawu vi{e kriminalnih grupa na podru~ju Srbije i zemaqa u okru`ewu. Joci} je uhap{en 27. aprila 2009.uBeogradu,odkadajeupritvoru Okru`nog zatvora u Beo- gradu. (Tanjug)

BEOGRADSKAPOLICIJAISTRA@NOMSUDIJIPRIVELADVOJICUOSUMWI^ENIHZAZLOUPOTREBE

Fond za razvoj i AIK banka o{te}eni za 125 miliona dinara

OTKRIVENONAGRANI^NOMPRELAZUBATROVCI

Avganistanci me|u drvima za ogrev

Zajedni~kom akcijom carine ipolicije,nagrani~nomprelazu Batrovci ju~e su otkrivena triavganistanskadr`avqanina koja su poku{ala da ilegalno pre|udr`avnugranicusHrvatskom,sakriv{iseukamionukojijeprevoziodrvazaogrev,saop{tila je Uprava carina Ministarstvafinansija.

Kaoimnogoputadosada,detaqna kontrola vozila, bugarskihregistarskihoznaka,sprovedenajenakon{tojeprime}eno da je carinsko obele`je (plomba)o{te}eno.Tojebiojasan signal da je kamion u me|uvremenu otvaran, navedeno je u saop{tewu. (Tanjug)

Beogradska policija privela je de`urnom istra`nom sudiji Vi{eg suda u Beogradu dve osobezbogsumwedasuizvr{ilekrivi~nodelo zloupotrebe ovla{}ewa u privredi, saop{tiojeju~eMUPSrbije. Kakojenavedeno,istra`nomsudijiprivedenisuJordanR. (48)iAleksandar\. (34),akrivi~nom prijavom obuhva}en je i Slavoqub J. (50), kao i Bojan R. (41), koji je u pritvoru Okru`nogzatvorauBeogradu. Osumwi~eniseteretedasuodmartadojula2011.godineizvr{ilinavedenokrivi~no delo tako {to su o{tetili Fond za razvoj Srbijeza95milionadinaraiAIKbankuA. D. Ni{ za 30 miliona. MUP navodi da su osumwi~eni krivi~na dela izvr{ili na taj na~in {to su „kod Fonda za razvoj i AIK

bankesprivrednimdru{tvom‘Starkosd.o. o.‘,~ijijevlasnikiodgovornoliceJordan R., aplicirali za dobijawe kredita, a kao sredstvaobezbe|ewaponudiliposlovniprostor–haluuMladenovcuiku}uuBeogradu”. Kako je navedeno, nakon {to su Fond za razvoj i AIK banka plasirali novac na osnovu ugovora, on nije tro{en namenski, ve}sunaosnovufiktivnihugovoraizme|u privrednogdru{tva„Starkos„iprivrednog dru{tva „Krov gradwa plus d. o. o.„, ~iji je vlasnik i odgovorno lice Aleksandar \., preba~enanara~un„Krovgradweplusd.o. o.„. „NakontogasredstvaodkreditaAIKbankeosumwi~eniAleksandar\.jeprebaciona privatni ra~un Bojana R. kod Hipo Alpe-

Adrijabanke,odakleihonistogdanapodigaougotovini„,pi{eusaop{tewu. MUPisti~edaje„sredstvaodkreditaFonda za razvoj Aleksandar \. s ra~una ‘Krov gradweplusd.o.o.‘prebacionaprivatniteku}ira~unSlavoqubaJ.kojiihjeistogdana podigaosra~una”. KadasuizFondazarazvojiAIKbankezbog neizmirivawaobavezapoku{alidaaktiviraju sredstvaobezbe|ewa–hipoteke,saznalisuda hipoteke nad nepokretnostima nisu uspostavqene, odnosno da su prijavqeni dostavili falsifikovaneizvodeizlistanepokretnosti KOMladenovaciKOSavskivenac,falsifikovanare{ewaoupisuhipoteke,kaoifalsifikovane zalo`ne izjave vlasnika nepokretnosti,pi{eusaop{tewuMUP-a. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik U VI[EM SUDU U BEOGRADU NASTAVQENO SU\EWE ZA AFERU „PANCIR”

Davini}u ubla`ena optu`nica brane–Upravezasnabdevawetog ministarstva...Nastavaksu|ewa jezakazanza2.jul. Optu`nica Vi{eg tu`ila{tva protiv optu`enih promewenajeuoptu`nipredlog,odnosno krivi~no delo za koje se tereteprekvalifikovanojeubla`ioblik. Tu`ila{tvo tereti Davini}a da je iskori{}avawem slu`benogpolo`aja,vlasnikupreduze}a „Mile Dragi}„ pribavio koristuvidudobijawa posla snabdevawa Vojske SCG vojnom opremom – 60.000 {lemova i isto toliko za{titnih prsluka, ukupno vrednih 176 miliona evra, na osnovu dva ugovora o kupovini za{titne balisti~ke opreme, koji nije u interesu dr`avne zajednice SCG. U optu`nici je navedeno da o tom poslu Davini} nije obavestio tada{weg na~elnika General{taba Dragana Paska{a,dajenabavka u koli~ini i vrednostibilaizrazito u neskladu s potrebama Vojske i finansijskimmogu}nostima dr`ave, da za wunijebilonovcai da nije pro{la neoPrvoslavDavini}ispredPalatepravde phodnuproceduru. Navodi se i da je na~elniku tu`be da su zloupotrebili sluSektora za materijalne resurse, `benipolo`ajsklapawemugovodrugooptu`enomKokanovi}u,nara vrednog 176 miliona evra s redio da zakqu~i sporne ugovofirmom za proizvodwu vojne re,{tojeovajiuradio,naredivopreme „Mile Dragi}„ 2005. go{i svom podre|enom, pukovniku dine,isti~u}idasusveradiliu Milovanu Andri}u da potpi{e skladusazakonom. ugovore s Dragi}em. Ugovori su Na ju~era{we su|ewe ponovo nijedo{aotu`ilac,kojipono- potpisani25.avgusta2005.godine, ali ih je Savet ministara vomzakonuvi{einijeobavezan daprisustvujeglavnompretresu. SCG poni{tio ubrzo po izbijaUz saglasnost okrivqenih i wuafere. Potiv vlasnika istoimene wihovih branilaca, sud je odlu~iodaseranijesaslu{anisvedo- firmeMiletaDragi}apostupak ci ne pozivaju i ponovo nepo- jerazdvojennapo~etkusu|ewai srednodajuizjave,ve}dasewiho- prosle|en Op{tinskom sudu u vi iskazi pro~itaju. Tako|e je Zrewaninu, koji ga je oslobodio pro~itanaiobimnapisanadoku- optu`bi,alijetuodlukunedavmentacija, me|u kojom ima broj- noukinuoApelacionisuduNonih odluka Saveta ministara vomSaduinalo`iodamusepo(Tanjug) SCG, dopisa Ministarstva od- novosudi. Su|eweakterimaafere„Pancir”, nekada{wem ministru odbrane SCG Prvoslavu Davini}u i jo{ dvojici oficira, nastavqano je ju~e dokaznim postupkomuVi{emsuduuBeogradu. Ovo su|ewe krenulo je iz po~etkaprednovimsudskive}emu februaruovegodine,kadasuDavini}, kao i oficiri Vojske SCG Jovica Vu~kovi} i Milun Kokanovi} ponovo negirali op-

subota21.april2012.

VLADA SRBIJE USVOJILA PREDLOG „MARIJINOG ZAKONA”

Pedofili i silovateqi pod nadzorom policije VladaSrbijeusvojilajeju~epredlogzakona o posebnim merama za spre~avawe vr{ewakrivi~nihdelaprotivpolneslobode prema maloletnim licima, poznatog kao „Marijinzakon”. – Ciq ovog zakona je da svi izvr{ioci krivi~nih dela silovawa ili pedofilije nakon odslu`ewa zatvorske kazne budu pod nadzorompolicijeidru{tvadabisespre~ilodaponovo~inetakrivi~nadela–rekaojeTanjugudr`avnisekretarMinistar-

stvapravdeikoordinatorVladeSlobodan Homen. Zaizraduzakonakori{}enjetekst„Marijinogzakona”,kojijesa~inioiMinistarstvu pravde ranije dostavio Slobodan Jovanovi} izStarihLedinaca,~ijajeosmogodi{wa}erka pre dve godine silovana i ugu{ena, kao i re{ewa iz Velike Britanije u toj oblasti, posebnozamerenakonodslu`enekazne. Zakon se odnosi na izvr{ioce krivi~nih dela silovawa, obqube nad detetom,

NA NOVOSADSKOM LIMANU 3 JU^E TE[KO RAZBOJNI[TVO

U pqa~ki po{te rawena slu`benica Maskirani razbojnik ju~e je oko11~asovaupaoupo{tuuNarodnogfronta43naLimanu3iu toku pqa~ke iz pi{toqa te{ko ranio slu`benicu ove ispostave Gordanu[arin~i}-Terzin (1964) iz^uruga,kojajeute{komstawu preba~enauUrgentnicentar.Po re~ima portparolke Klini~kog centra Vojvodine Jelene Juri{in, Gordana [arin~i}-Terzin jejo{uvekute{komstawu. – Ona je primqena s te{kim telesnimpovredama,opasnimpo `ivot,inakonoperacijekojaje trajalanekolikosatisme{tena jenaintenzivnoodeqewe.Weno stawejejo{uvekneizvesno,ali je pod stalnim nadzorom lekarske ekipe – saop{tila je Jelena Juri{in. Novosadskapolicijajeizdala saop{teweukojemseka`edaje

nadle`no tu`ila{tvo okvalifikovaloovajdoga|ajkaote{ko ubistvo u poku{aju. Na osnovu snimkaiizjavasvedoka,policija intenzivno traga za napada~em, koji je opisan kao mladi} izme|u25 i30godina,visokoko 165 cm, kratke crne kose. PolicijskaupravauNovomSadupozivagra|anekojiprepoznajuosumwi~enog da se jave pozivom na broj064/892–4055. Po re~ima o~evidaca, razbojnikskapuqa~omnaglavijeupao upo{tugdejeutokubilaisplata de~jeg dodatka, i nekolicini qudi,kojisusezateklituutom trenutku, uz pretwu pi{toqem, narediodalegnunapod,aoddveju radnica tra`io da mu predaju savnovackojisuimale. Zasadaseneznadalijerawena radnica poku{ala da pru`i

Osumwi~en za otmicu 11 miliona dinara teraioduzeomutorbuukojojje bilo11 milionadinara.Nakon izvr{enogdelaosumwi~enijes ostalim izvr{iocima vozilom pobegaodojavnegara`euprizemqu stambenih zgrada na Bulevaru Arsenija ^arnojevi}a, gde supoku{alidazapalenavedeno vozilo, a nakon toga su se udaqiliunepoznatompravcu. Prilikom pretresa stana @eqka S. prona|en je pi{toq marke„glok“kalibra9milimetara s izbrisanim brojevima, koji je kori{}en prilikom izvr{ewaovogkrivi~nogdela. @eqkoS.jeprivedende`urnomistra`nomsudijiVi{egsudauBeogradu.Policijaradina identifikaciji ostalih izvr{ilaca, dodaje se u saop{tewu MUP-a. E. D.

ZBOG SUMWE DA SU SUBOTI^ANINU NANELI TE[KE TELESNE POVREDE

^etvorica u pritvoru Suboti~kapolicijajeodredilameruzadr`avawado48satiDavoruB. (1989),AleksandruR. (1989),PetruB. (1982)iVuka{inuR. (1985),sviizSubotice,zbogpostojawaosnovasumwedasuizvr{ilikrivi~nodelote{ketelesnepovrede. Osumwi~eniseteretedasuo{te}enomI.F. zbognera{~i{}enih odnosa odranije naneli te{ke telesne povrede, opasne po `ivot.Sviosumwi~enisuuzodgovaraju}ukrivi~nuprijavuprivedeniistra`nomsudijiOsnovnogsudauSubotici,kojiimjeodredio pritvordo30dana. S. I.

obqubenadnemo}nimlicem,obqubezlou- potrebom polo`aja, nedozvoqene polne radwe podvo|ewa i omogu}avawa vr{ewa polnog odnosa, posredovawa u vr{ewu prostitucije,iskori{}avawamaloletnog licazapornografiju,navo|ewamaloletnoglicanaprisustvovawepolnimradwamaidruga. –Podudarzakonado}i}enesamobudu}i ve}iosu|enipo~iniocikrivi~nihdelado 20godinaunazad–naveojeHomen.

Sigurnosnekamereupo{tisnimilepqa~ku

U BEOGRADU UHAP[EN MLADI] ZBOG RAZBOJNI[TVA U NOVEMBRU 2010.

Beogradska policija li{ila jeslobode@eqkaS.(1976) zbog postojawaosnovasumwedaje16. novembra2010.godinesvi{eza sada nepoznatih osoba izvr{io krivi~na dela razbojni{tva, neovla{}ene proizvodwe, dr`awa i stavqawa u promet oru`jaieksplozivnihmaterija, izazivawa op{te opasnosti i spre~avawa slu`benog lica u vr{ewuslu`benedu`nosti,saop{tiojeju~eMUPSrbije. Osumwi~eni su automobilom „golf“ na Bulevaru Mihajla Pupina presreli radnika mewa~nice„Pariz“, kojijenaskuteruprevozionovacutorbido obli`we banke. Tom prilikom osumwi~eni @eqko S. je, uz pretwu vatrenim oru`jem, radnika mewa~nice oborio sa sku-

15

Uvi|ajposlepqa~ke

Slu`benicuraniometakkojijepro{aokroz{alterskostaklo

neki otpor, ali razbojnik je u jednom trnutku pucao kroz {alterskostakloipogodioGordanu ustomak,nakon~egajesnovcem pobegao u pravcu Bulevara despota Stefana, gde mu se gubi svakitrag. Tokom bega, za pqa~ka{em je ispadaonovacpoulici,anov~anice, uglavnom sitnijih apoena, bilesurasuteipopodupo{te. Kako nezvani~no saznajemo, razbojnik je prilikom bekstva naleteonaekipu„Gradskogzelenila„,kojajekosilatravwakeu susednom kvartu, i s komunalcima, koji su se na{li na putu pqa~ka{u, inspektori policije suve}obavilirazgovore. Ovapo{tajeuposledwugodinudana~aktriputabilanametirazbojnika,aposledwapqa~ka ove po{tanske ispostave dogodila se pre nekoliko meseci. Upravozbog~estihpqa~kiipo-

zicijekojajepogodnazabekstvo ukvartoveLimana,ovapo{taje ograni~ila radno vreme na prepodnevnu smenu, ali ni to o~iglednonijepomoglodasespre~i novinapad. Iznad ulaza u po{tu postavqenajekamerazanadzorkojaje verovatno snimila pqa~ka{a, a policija poku{ava da na|e i eventualne snimke sa susednih zgradadabiu{lautragrazbojniku, odnosno pravcu iz kojeg je do{aoilikudajepobegao. Pore~imaqudikojisuseuto vremena{liubliziniopqa~kane po{te, razbojnik je navodno nakon nekoliko stotina metara skinuosasebedeoode}edabise lak{eizgubioukvartovimaLimana.Tako|e,jedanodprolaznikajeprimetioicrveniautomobilkojisevelikombrzinomudaqiosjednogodparkingaubliziniovepo{te. N. Perkovi}

OPET ODLO@ENO SU\EWE ALEKSANDRU SLANKAMENCU ZA DVOSTRUKO UBISTVO NA NOVOSADSKOM TELEPU

Prekju~e spre~en branilac, ju~e tu`ilac Glavnipretresunovosadskom Vi{em sudu za ubistvo Josipa Diwe{a (76) i Rozalije Pali} (70)nanovosadskomTelepu,po~iweno 30. decembra pretpro{le godine, otkazan je, ve} po kojiput,ju~eiprekju~e. Do sada je su|ewe otkazivano vi{e puta zbog toga {to se prvokrivqeniNovosa|aninAleksandar Slankamenac, zvani Ceping(44),`alionavi{estruke zdravstvene probleme. Proces je prekju~e, me|utim,  odlo`en zbogbolestiwegovogbranioca, dokjeju~ebiospre~endaprisustvuje zamenik vi{eg tu`ioca zbog povre|ivawa dan ranije.

Takojepredsednicave}asudija ZoraJamu{akovzakazalanastavakglavnogpretresaza 14.maju 8.30sati. Ju~esunasu|ewepristupili nekoliko ve{taka, o{te}eni, svedoci, drugookrivqena (koja se brani sa slobode) s braniocem,zamenikbraniocaprvokrivqenog i slu`benici suda, ali prvokrivqeniSlankamenacnije priveden kao ni dan ranije. Onvi{eputaodotvarawaglavnog pretresa nije privo|en iz beogradskog i novosadskog zatvora,akadabido{ao,usudnicu je ulazio uz pomo} {taka, i izjavqivaodanijeustawudaiz-

nosi odbranu, bez obzira na to {tosusudskive{tacimedicinkestruketvrdilidruga~ije. Prilikom davawa iskaza, optu`enijeneretkomewaoraspolo`ewaodsmehadopla~a,vikawanapredsednicuve}adoizviwewazbogtoga. Podsetimo, Aleksandar Slankamenac okrivqen je da je 30. decembra 2010. godine u Panonskojuliciu{aouku}upomenutogparaiposlepremeta~ine uzeo novac i neke predemete, a kadsugazatekli,onihje,kako senavodiuoptu`nici,usmrtio davqewem i gu{ewem. Ubijeni ~ovek je bio svekar drugookri-

vqenoj Jeleni Diwe{, odnosno otacwenogpokojnogmu`a.Ona je u vreme izvre{wa zlo~ina `ivela u zajednici s prvookrivqenimSlankamencem. Osumwi~enijeuhap{en24~asanakon{tosu`rtveprona|ene.Onjepriznaodeloupoliciji,aligajenegiraonasudu.Na pitawapredsedniceve}audokaznom postupku neretko odgovaraoda„nemapojma”otomeo~emu je pitan, uz ~este izajave da se ne ose}a dobro. Sudija Zora Jamu{akov je stoga zakazivala ro~i{ta pre kojih bi lekari pregledalioptu`enog. M. Vuja~i}


subota21.april2012.

SPORT

BARSELONAIREALIGRAJUNANOUKAMPU(20)

Titula na talonu Real Madridve~eras na Nou Kampu  gostuje Barseloni.^etiriboda prednosti koje Madri|aniimajunadBarsommoglabidasepretvore u titulu ili u produ`etaknadeKataloncima da }e sti}i i presti}i ve~nog rivala i po ~etvrti put uzastopno uzeti tituluprvaka[panije. - Idemo na Nou Kampdanapadnemo,da damo gol i pobedimo poru~io je prvi pomo}nik @ozea MuriwaAitorKaranka. Muriwoseobavezao na „celibat” {to se ti~e susreta sa novinarima, pa je Karanka glavnamedijskazvezda. Ovomujebila47.konferencija za novinare. Barsa i Real su raweni, izgubili su prve polufinalne me~eve Lig e {amp io n a. DuelPikeaiRonaldaizjedneodprethodnihutakmica Ali,ijedniidrugiimajuosnoka`ujedni,drugiizvorika`uda nevidimza{tobismosadane{to van u nad u da }e nad okn ad it i je defanzivac Barse nezadovo- mewali-ka`e]avi. Za mi{qewe i prognozu veliprednost Bajerna, odnosno ^elqanjermunijeponu|ennoviugosija.Ali,Liga{ampionasadaje vor.]aviErnandes,jedanizBar- kogme~a{panskinovinaripitau drugom planu, glavna tema je seloninogtrijafantastikus,ka- lisu~akilegenduameri~kekoborbazaprvomestou[paniji. `e da }e protiv Reala Barsa {arkeStivaNe{a. - Real ima sjajne fudbalere, Da li Real mo`e da savlada ostati verna svojoj filozofiji timski duh, odli~nog trenera. BarselonunaNouKampu?URea- igre. lusu,naravo,uverenidajetomo-Odoveutakmicezavisiishod Barselona nije sa ove planete! Igra najlep{i fudbal koji sam gu}e. A prema informacijama prvenstva.Trudi}emosedapobemedija bliskim Realu, Muriwo dimo i pribli`imo se Realu na videou`ivotu,u`ivawejegledatiweneigra~e.Gleda}emoidvo}e dati {ansu Kaki i Mesutu jedanbod.Imamoprednostdomajicu najboqih fudbalera sveta Ozilu u veznom redu. Kad god su }egterenainadamseda}emodoMesija i Ronalda. Mesi je podiwih dvojica bili starteri ove brom igrom osvojiti sva tri bogao ovu igru na vi{i nivo, a RosezoneRealnijeizgubio. da. Ne}emo da igramo druga~ije naldomujezapetama.Akomoram Iz Barselone sti`u vesti da od onoga kako igramo. Real ima dabirampobednikanekatobude Gvardiola i defanzivac @erar razli~itepristupeigri,alimi Barselona, ali Real igra zaista Pikenisuba{unajboqimodno- od na{eg ne odustajemo. Uvek dobroisvejemogu}e-ka`eNe{. sima.Navodno,svejepo~elouo~i tra`imo loptu, `elimo da konVe~era{wime~izme|uBarseme~a sa ^elsijem na Stamford troli{emoutakmicu,dazadr`ilone i Reala po~iwe u 20 ~asova brixukadajePikeizostavqeniz movisoknivoposedalopte.Pro(prenosnaArenisport). tima.Hteojedagasa~uvazaReal, tiv svakog rivala igramo tako i

dnevnik

c m y

16

UOFKVOJVODINAPREDLA@EDASEFINALEKUPASRBIJE NEIGRAUNOVOMSADU

FSS ima re~

Posle eliminacije fudbalera Vojvodine u polufinaluKupaSrbije,ve}du`evremespekuli{e se time da li }e finalni me~ biti odigranuNovomSadu,kakojebiloplanirano,ili u nekom drugom gradu. Ju~e se oglasio Du{an Vlaovi},potpredsednikUpravnogodboranovosadskogkluba,kojijetimpovodomrekao: -Po{tojeFKVojvodinadobiozvani~nuinformacijuodJP„Poslovniprostor”dakrajem idu}enedeqepo~iwuradovinarekonstrukciji stadiona,UOklubastaojenastanovi{tedaje

u ovoj situaciji najcelishodnije da predlo`i Fudbalskom savezu Srbije da se finale Kupa na{e zemqe, ukoliko na{i razlozi budu prihva}eni,neodr`ina„Kara|or|u”,ve}kakoto odlu~iF[.Naime,radovikasnezbognizabirokratskihprocedurapoputtendera,rokovaza `albeitd.Zbogtogasmosena{liuvremenskoj stisci,jerbiodlagawepo~etkaradovastvorilo probleme s licencirawem na{eg stadiona kodUEFA,amira~unamoda}emou~estvovati ukvalifikacijamazaLiguEvrope. A.P.

PREDSEDNIKFKVOJVODINARATKOBUTOROVI]OSTATUSU OMLADINCADEJANAMELEGA

Od transfera u Ajaks nema ni{ta DejanMelegjejedanodnajtalentovanijih igra~a u Srbiji. On je, posle poziva slavnog kluba, otputovaougosteamsterdamskomAjaksu,aizHolandijeovihdanasti`u vestikakoHolan|ani`eleswim da potpi{u ugovor i zadr`e ga u svojim redovima. Prema re~ima predsednika FK Vojvodina Ratka Butorovi}a, sedamnaestogodi{wi vezistajeuHolandijuotputovaou svojstvugostai,urazgovoruzaRadio021,{tojepotvrdioi„Dnevniku”, pri~ao je o pozadini ~itavog slu~aja. -Odmah}uvamre}i-odprelaska MelegauAjaksnemani{ta-kategori~an je bio Butorovi}. - Niko menijepitaoni{tanikadajePoletanovi} kao gost bio u Tuluzu. NikomenijepitaonikadajeMito{evi} bio u Groningenu, ni za Sprema, koji je tako|e deset dana odsustvovaoizistihrazloga.Isad mitrebadazabranimojednomMelegudaodeuAjaks?Daserazumemo, namaodgovaradasetakovelikitimovi interesuju za na{e igra~e, aliodtransferanemani{ta. Na pitawe da li to zna~i da }e navija~i novosadskog tima videti Melegainaterenupopovratkuiz Ajaksa,prvi~ovekVojvodinejeodgovorio: -Ne.Onutimunije,niti}ebiti,verujtemi,svedoknere{ipitawemenaxera.Onisutikojipod-

rivajupri~uowegovomtransferu, s namerom da omalova`e sve {to smo uradili u klubu i {to wima slu`ina~ast. Dejan Meleg ima sklopqen ugovor s menaxerom Mihaelom Stankovi}emiwegovimagentomMi}om Vrawe{om.[tajeproblemati~no utomugovoru?

DejanMeleg

-Melegoviroditeqisu,kadaje onbiode~a~i},potpisaliugovors timmenaxeromizCirihana,pazite-30godina.Uslu~ajudataagencija raskine ugovor s wim, du`ni sumusvega5.000evra,dokukoliko onsambude`eleoraskiddu`anim

je,nimawenivi{enegopolamiliona evra - rekao je Butorovi}. Tajugovorje{tetanzaigra~aimi smowegovomocureklidamorada se raskine. Menaxer ih, s druge strane, ube|uje da }e mu na}i inostranianga`man,pasutakougovoriliprobuuAjaksu.Verujte,daholandski klub ponudi milion evra, pa i tri miliona, Meleg nigde ne ide. On mora najpre da se odu`i klubu.Teknakontogamo`emopri~ati o nekom eventualnom transferu. A dok ne raskine poguban ugovorsovimmenaxeromne}ebiti u kombinaciji ni za omladinski tim. Premanezvani~niminformacijama,klubizAmsterdamajezamladog igra~a ve} spremio trogodi{wiugovorukolikotrenerFrank deBurbudezadovoqanwegovimradomsprvimtimom.Odakleondati podaci? -Tosuinformacijekojeplasiraju qudi koji ne `ele dobro Vojvodini.Oni`eledaplasirajutako ne{to u saradwi s wegovim menaxerom.Misle,akopoguramopri~u u medije, a Ajaks po{aqe poruku, re}i }e wegovim roditeqima: „Evo, mama, tata, vidite {ta smo sredilizava{egsina„.Tojepogubna stvar za doma}i fudbal i mi u tomene}emou~estvovati-rekaoje urazgovoruzaRadio021RatkoButorovi}.

PE]INCINANOGAMA,GOSTUJELIDER

Publika siguran dobitnik Dowi Srem na gostovawima igra sasvim solidno, alirezultatinepratedobrepartije.DrugopoluvremeuKru{evcuSremcisuodigralisjajno,alisubodoviostalidoma}inu.No,tajsusretjezaboravqensobzirom da danas u pe}incima gostuje lider na tabeli, Radni~kiizNi{a. -JesenasuNi{uigralismoprili~nodobroiostavilidobarutisakizaprikazanodobiliop{tepohvale-ka`ekapitenDowegSremaStefanBukorac–NijeRadni~kislu~ajnonaprvommestu,imaiskusantim ipojedincesaizuzetnobogatomkarijerom.Kaoekipa suvrlokompaktniijaki.Najve}aopasnostpretinam odMan~i}a,alinetrebazaboravitininaJovanovi}a, Pej~i}a, Simova... Po op{tim ocenama, Ni{lije

sunajja~esuuveznomredui{picu.Iporednesre}nog porazauKru{evcu,atmosferauekipijedobra,{to nasohrabrujezavelikiderbi. [tanavija~imogudao~ekuju? -Lidersemorapo{tovati,tunemadileme.No,mi smoutakvojsituacijidajesveosimpobedezanasneu- speh.Satribodaizovogduelapobeglibismonajbli`impraticima,{tobibiloodizuzetneva`nostis obziromdadokrajanemajo{mnogoutakmica.Dabismodo{lidopobedeneophodnanamjepomo}navija~a iverujemdaiovogputane}eizostati.Ube|ensamda }e publika biti siguran dobitnik, u`iva}e u duelu dvenajboqeekipeuligi-smatraBukorac. @.Radivojevi}

PRVOLIGA[KIDERBINADETELINARI:NOVISAD–NAPREDAK

Kanarinci bi tri boda

Subotwe fudbalsko popodneuNovomSaduiokolini obele`i}e prvoliga{ki derbi na Detelinari, u kome }e kanarinci poku{atidaspusterampudrim timuizKru{evca,kojinije osetio gor~inu poraza u proteklihosamutakmica. Kru{evqani su polusezonuzavr{ilina15.mestu, a novo i ambiciozno rukovodstvo okupilo je respektabilan tim, ~ije su prve zvezde golman Krznari}, Mirosavqevi},Nuhi,Jeremi},Deliba{i},atenerje PrvotimciNovogSadaKav~i} AleksandarKristi}.Usle- iBalabanovi}({arenidresovi) dio je prole}ni niz od {est povqani drim tim, ali smatram da bedaijedanremiiprobojna{ejeutakmicanana{ojDetelinari stomestonatabeli. zaista derbi, jer se sastaju dve - Uz du`no po{tovawe prema ekipeizvrhatabele,savelikim rivalu, ne mislim da su Kru{eambicijama. Na{a `eqa je da u

Dimitrijevi} na centru PravdunaDetelinarideli}esudijska~etvortkana~elusaglavnim sudijom Dejanom Dimitrijevi} (Loznica), kome }e pomagati maha~i IvanMrki}(KosovskaMitrovica)iNenadKur~ubi}(Kragujevac). ^etvrtisudijaname~ujeBojanNikoli}(Kragujevac),posmatra~DragomirTanovi}(Subotica),adelegatPredragRatkovi}(Pan~evo).

vrhuiostanemo,dokgosti ciqajuplasmanuelitu.Mi name~sNapretkomgledamokaonasvakudruguutakmicu ove sezone.Spremali smosedaosvojimotriboda pred na{im navija~ima re~i su trenera Josifa Ili}a. TrenerNovosa|anafokusiran je na de{avawa u svomdvori{tu. -Miseodpo~etkasezonetrudimodaigramovrlo disciplinovano, negujemo timskuduhisviigra~ise trude da ispo{tuju dogovoreno iz svla~ionice i da pru`esvojmaksimum.Tako}ebiti i sada. Nemamo kadrovskih problema, a najverovatnije }e startna postava koja je igrala u Zrewaninu, uz jednu eventualno dve izmene, istr~ati na teren protivNapretka.Balabanovi}i Lazarevskibitrebalodazauzmu svojemestoustartnihjedanaestrekaojeJosifIli}. Utakmica Novi Sad - Napredak na Detelinari po~iwe u 16 ~asova. I.Grubor


SPORT

c m y

dnevnik

subota21.april2012.

U POKRAJINSKOM DERBIJU SASTAJU SE SPARTAK ZLATIBOR VODA I VOJVODINA

JELEN SUPERLIGA – 25. KOLO

Milinkovi}hvaliVo{u

SvejeuSuboticispremnozavelikivojvo|anskiderbi,ukome}esnage odmeriti Spartak Zlatibor voda i Vojvodina.Doma}innekrijedao~ekujevelikupodr{akustribina,{tobimogloda budeodvelikeva`nostiizakrajwiishodduela. Trenersuboti~kihfudbaleraZoranMilinkovi}jeranijeveomauspe{novodioinovosadskuekipu. –Vojvodinajevelikiklub,me|uinstitucijamasrpskogfudbala.Novosa|aniimajuodli~nu ekipu, mnogo potencijala, individualni kvalitet,alijasenadamidobromizdawuSpartaka. Podrazumeva se da nas ~eka te{ka utakmica i bez obzira na kvalitete Vojvodine i mi imamo svoje`eqeiambicije.Izanasjedobrautakmicaidobarrezultatume~usRadom,aon}evredeti samo ako bude potvr|en na{om novom dobrompartijom–rekaojeMilinkovi}. Kaoiuprethodnimkolima,trenersuboti~kihgolubova}eimatiproblemasasastavom. –Permanentnoimamoproblemazaizostancimaigra~a.Nemo`emodara~unamodokrajasezonena^ovi}a,tako|e,jo{uveksenijeoporavio \ur|evi},astaweDespotovi}ajekrajweneizvesno.Prehladeitemperaturamu~ilisu\or|evi}aiBjedovaijo{uvekneznamdalinawih mogudara~unam,aVidakBrati}ne}enastupiti zbog parnih `utih kartona. Sre}om ima i dobrihvesti,utimseposlepovredevra}aSini{a Stevanovi},akartonejeodradioMarkoAdamovi},takoda}eionponovobitiukombinaciji zasastav.O~ekujemkvalitetnuutakmicuizanas povoqanishod–istakaojeMilinkovi}. N. S. PRVOTIMAC PARTIZANA MILAN SMIQANI] O GOSTOVAWU U SMEDEREVU

Nismojo{ osvojili titulu

Fudbalere Partizana jo{ tripobededeleodnove{ampionske titule. Crno–beli `ele da {to pre obezbede trofej, a prvu priliku za osvajawe bodva imaju u Smederevu. -Izuzetnote`akduel,kakozbogvru}eggostovawa,tako i zbog psiholo{kog momenta. Svi ve} pri~aju da je Partizan odbranio titulu a u takvim uslovima je te{ko igrati. Moramo da budemo maksimalnoborbeniiuisto vreme oprezni ako `elimo da trijumfujemo – ka`e prvotimac crno–belih Milan Smiqani}. Nekoliko prethodnih me~eva sa Smederevom su bili ba{zanimqivi. - Da, svi pamtimo utakmicu kada smo slavili 5:3. Oklopnici su dobra ekipa, pa`qivo selektirana, koja

MilanSmiqani}

zna da igra fudbal. Voleo bihdanapunomstadionurazonodimopublikuinaravno damislavimo. Mo`e li vas predstoje}i ve~itiderbidonekleomesti utome? -Neverujem.Naravnodai daqestojiranaposleeliminacije iz Kupa, ali prvenstvojene{todrugoitunema popusta.Razmi{qamosamoo Smederevu, a o Zvezdi }emo kadado|enared. Razmi{qate li ve} o Evropi? - Za to je jo{ rano, ali je ona, Evropa, svakom fudbaleru Partizana uvek na pameti.Ovesezonesmokiksnuli,narednemoramodasevadimokakoznamoiumemo.Ne sumwam da nam je [amrok biodovoqnaopomenakakose sli~nestvarivi{enebiponavqale–istakaojeSmiqani}. I. Lazarevi}

17

Danas SUBOTICA:SpartakZlatiborvoda-Vojvodina KRAGUJEVAC:Radni~ki1923-NoviPazar ^A^AK:Borac-OFKBeograd BOR^A:BSK-Jagodina IVAWICA:Javor-Rad SMEDEREVO:Smederevo-Partizan BEOGRAD:Crvenazvezda-SlobodaPoint Sutra LU^ANI:Metalac-Hajduk 1.Partizan 2.Crvenazvezda 3.Vojvodina 4.Radni~ki 5.Jagodina 6.Sloboda 7.SpartakZV 8.OFKBeograd 9.Rad 10.Smederevo 11.BSKBor~a 12.Hajduk 13.Javor 14.NoviPazar 15.Borac 16.Metalac

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

21 17 11 10 10 11 8 10 7 8 5 6 6 4 4 2

2 4 9 12 8 5 10 2 7 2 9 6 5 6 6 8

1 3 4 2 6 8 6 12 10 14 10 12 13 14 14 14

16 16 16 16 16 16 18 16 57:11 49:14 36:17 31:19 27:19 31:30 19:22 27:31 26:24 18:30 15:29 15:31 18:30 14:33 14:33 12:39

65 55 42 42 38 38 34 32 28 26 24 24 23 18 18 14

Uslede}emkolu(25.aprila)sastajuse-NOVISAD:Vojvodina -Javor,KULA:Hajduk-SpartakZlatiborvoda,BEOGRAD:RadSmederevo,Partizan-BSK,OFKBeograd-Crvenazvezda,JAGODINA:Jagodina-Borac,U@ICE:SlobodaPoint-Radni~ki 1923,NOVIPAZAR:NoviPazar-Metalac.

Vra}aseuekipu:Sini{aStevanovi}

VOJVODINA SPREMNA ZA DUEL U SUBOTICI

Kqu~uspehanasrediniterena Fudbaleri Vojvodine danas igrajujednuodkqu~nihutakmica zaplasmanuevropskotakmi~ewe. Crveno-beligostujunaGradskom stadionuuSubotici,gde}e,unovom vojvo|anskom derbiju, odmeritisnagesdoma}imSpartakom. Pobedeli,evropskaperspektiva bi}emnogojasnijazaNovosa|ane izato,utisakje,oninaseverBa~ke putuju s namerom da ostvare uspeh. - Sigurno je da pobeda u Kuli trebadanasradujeiohrabripred susretuSubotici-rekaojeSpasoje Jela~i}, trener koji }e jo{ danassamostalnovoditiekipu,a od naredne sedmice, kako sada stvaristoje,osta}enatommestuu tandemu sa Zlatomirom Zagori~i}em. - O~ekuje nas neizvestan duel,jerSpartakimakvalitetnu ekipuidobrepojedincekojisami mogu da re{e utakmicu. ^itave protekle sedmice razmi{qali smo o rivalu i pripremili se za duelswim.Maliproblembimogao da bude trener Suboti~ana ZoranMilinkovi},kojijeupro{lojsezonivodioVojvodinuiizuzetnodobropoznajena{emogu}nosti i snagu. Nadam se, ipak, da }emo uspeti da u samoj utakmici prika`emo neke stvari koje smo pripremiliba{zaovajme~. Jela~i}jeorivalurekaoislede}e: -Spartakigranamalibrojgolova,veoma~vrstouodbraniinastoja}edasewegovamre`anezatrese, ali }e poku{ati wegovi igra~i i da savladaju na{eg golmana. Mislim da se kqu~ na{eg uspehanalazinasrediniterenai nastoja}emo da tu ostvarimo dominaciju, jer ako u tome uspemo bi}emobli`ipobedi. Kadrovsku situaciju trener Novosa|anaobjasiojenaslede}i na~in: -[kuleti}sigurnone}ebitiu kombinacijizasastavzbogpovre-

MomenatpredgolomSpartakaujesewemdueluuNovomSadu

de stopala. Moreira se `ali na bol u predelu primica~a, ali je dobro to {to je trenirao. S bolom u le|ima problema ima DanielMojsov,dokjeMilanaBojovi}a mu~io bol u predelu kuka. Posle izve{taja na{eg medicinskogtimaikonsultacijasdrBorkomVukosavomzna}unakogamogu dara~unam,ali~nosenadamda}e, osim[kuleti}a,svibitiukombinaciji.

IskusniStefenApijakoji,kako vreme prolazi, igra u sve boqojformii,uzdozuopreza,soptimizmomgledanaokr{ajsaSuboti~anima. -Odkadasamdo{aouNoviSad primetiosamdasveekipeigraju druga~ije kada s nama odmeravaju snage-rekaojeApija.-Nikogane smemo da potcenimo i svakog rivalamoramodapo{tujemo,asvakanovautakmicajeinoviizazov

Foto:F.Baki}

za nas. [ef nas je upoznao sa suparnikom,aatmosferauekipije veoma dobra i o~ekujem uspeh. Imalismousponaipadovatokom prole}a,onisede{avajuinajve}im timovima, a mi sada moramo daseuzdignemoizato}ebitiod velike va`nosti da slu{amo i u delo sprovodimo ono {to nam trener ka`e. Imamo veliki motivutomedaizborimoplasmanu evropskotakmi~ewe.

Zamoqendaiznesemi{qeweo sopstvenojigriuprole}nojpolusezoni,iskusnifudbalerizGane jeobjasnio: -Jo{uvekneigramnasvomnivou. Kada sam do{ao, iza mene je bilapauzaodgodinudanaistru~ni{tabmejelaganouvodioutakmi~arskiritam.Mislimdaigram sveboqe,alitojo{nijeono{to mogudapru`im. A. Predojevi}

ZVEZDA DOMA]IN SLOBODI

Odmorniimotivisanizatrijumf Crveno- beli `ele povratak na pobedni~ki kolosek,jerdvavezanaremija,nagostovawimauKragujevcuiNovomPazaru,nisubilaba{prijatna.Zatajila jerealizacija,atrenerProsine~kinudiobja{wewe: -Svestansamtogproblema,vidimga,radimonatome.Nijejednostavnoprobiti„autobus“kojipojedine ~vrsteekipeparkirajuispredsvoggola.Momciimaju karakterikvalitet,aoscilacijesunormalnastvar. Nismo bili pravi u Pazaru, {to je i logi~no posle slavqauKupu.Sadasmoseodmorili,motivisanismo da pred velikim brojem gledalaca odigramo dobru utakmicu-napomenuojeProsine~kiidodao:-Gledalistekakoje^elsifanati~nomodbranomodoleojednojBarsi,kojajestvorilanekolikoizglednihprilikaiizgubilame~.Adasunastartuotvorilirivala, a mogli su preko San~eza, dali bi im ~etiri komada.

BobanBajkovi},golmanCvenezvezde

Toseinamadoga|a.Zato}emosetruditidautimtvrdim duelima {to pre realizujemo neku od stvorenih prilika. NaMarakanusti`eSloboda(18),aizU`icanajavqujuotvorenuigru. - Veseli me to, ~uo sam da je wihov trener istakao `equ da se nadigravamo. Znamo koliko vredi rival koji je u vrhu tabele, odneo je bod Partizanu iz Beograda.Ipak,misepitamo.Ho}emona{omigrom,kroz pasdodominacijeipobede.Verujemda}etakoibitikonstatovaojeRobertProsine~ki. Stru~ni{tabnemadilemaokosastava.Prosine~ki jebezoklevawaizdiktiraoimenastartera:Bajkovi}, Miki},Mladnovi},To{i},Maksimovi},Mijailovi}, Milivojevi},Evandro,Lazovi},BorhaiKasalica. Z. Rangelov


SPORT

c m y

dnevnik

subota21.april2012.

U POKRAJINSKOM DERBIJU SASTAJU SE SPARTAK ZLATIBOR VODA I VOJVODINA

JELEN SUPERLIGA – 25. KOLO

Milinkovi}hvaliVo{u

SvejeuSuboticispremnozavelikivojvo|anskiderbi,ukome}esnage odmeriti Spartak Zlatibor voda i Vojvodina.Doma}innekrijedao~ekujevelikupodr{akustribina,{tobimogloda budeodvelikeva`nostiizakrajwiishodduela. Trenersuboti~kihfudbaleraZoranMilinkovi}jeranijeveomauspe{novodioinovosadskuekipu. –Vojvodinajevelikiklub,me|uinstitucijamasrpskogfudbala.Novosa|aniimajuodli~nu ekipu, mnogo potencijala, individualni kvalitet,alijasenadamidobromizdawuSpartaka. Podrazumeva se da nas ~eka te{ka utakmica i bez obzira na kvalitete Vojvodine i mi imamo svoje`eqeiambicije.Izanasjedobrautakmicaidobarrezultatume~usRadom,aon}evredeti samo ako bude potvr|en na{om novom dobrompartijom–rekaojeMilinkovi}. Kaoiuprethodnimkolima,trenersuboti~kihgolubova}eimatiproblemasasastavom. –Permanentnoimamoproblemazaizostancimaigra~a.Nemo`emodara~unamodokrajasezonena^ovi}a,tako|e,jo{uveksenijeoporavio \ur|evi},astaweDespotovi}ajekrajweneizvesno.Prehladeitemperaturamu~ilisu\or|evi}aiBjedovaijo{uvekneznamdalinawih mogudara~unam,aVidakBrati}ne}enastupiti zbog parnih `utih kartona. Sre}om ima i dobrihvesti,utimseposlepovredevra}aSini{a Stevanovi},akartonejeodradioMarkoAdamovi},takoda}eionponovobitiukombinaciji zasastav.O~ekujemkvalitetnuutakmicuizanas povoqanishod–istakaojeMilinkovi}. N. S. PRVOTIMAC PARTIZANA MILAN SMIQANI] O GOSTOVAWU U SMEDEREVU

Nismojo{ osvojili titulu

Fudbalere Partizana jo{ tripobededeleodnove{ampionske titule. Crno–beli `ele da {to pre obezbede trofej, a prvu priliku za osvajawe bodva imaju u Smederevu. -Izuzetnote`akduel,kakozbogvru}eggostovawa,tako i zbog psiholo{kog momenta. Svi ve} pri~aju da je Partizan odbranio titulu a u takvim uslovima je te{ko igrati. Moramo da budemo maksimalnoborbeniiuisto vreme oprezni ako `elimo da trijumfujemo – ka`e prvotimac crno–belih Milan Smiqani}. Nekoliko prethodnih me~eva sa Smederevom su bili ba{zanimqivi. - Da, svi pamtimo utakmicu kada smo slavili 5:3. Oklopnici su dobra ekipa, pa`qivo selektirana, koja

MilanSmiqani}

zna da igra fudbal. Voleo bihdanapunomstadionurazonodimopublikuinaravno damislavimo. Mo`e li vas predstoje}i ve~itiderbidonekleomesti utome? -Neverujem.Naravnodai daqestojiranaposleeliminacije iz Kupa, ali prvenstvojene{todrugoitunema popusta.Razmi{qamosamoo Smederevu, a o Zvezdi }emo kadado|enared. Razmi{qate li ve} o Evropi? - Za to je jo{ rano, ali je ona, Evropa, svakom fudbaleru Partizana uvek na pameti.Ovesezonesmokiksnuli,narednemoramodasevadimokakoznamoiumemo.Ne sumwam da nam je [amrok biodovoqnaopomenakakose sli~nestvarivi{enebiponavqale–istakaojeSmiqani}. I. Lazarevi}

17

Danas SUBOTICA:SpartakZlatiborvoda-Vojvodina KRAGUJEVAC:Radni~ki1923-NoviPazar ^A^AK:Borac-OFKBeograd BOR^A:BSK-Jagodina IVAWICA:Javor-Rad SMEDEREVO:Smederevo-Partizan BEOGRAD:Crvenazvezda-SlobodaPoint Sutra LU^ANI:Metalac-Hajduk 1.Partizan 2.Crvenazvezda 3.Vojvodina 4.Radni~ki 5.Jagodina 6.Sloboda 7.SpartakZV 8.OFKBeograd 9.Rad 10.Smederevo 11.BSKBor~a 12.Hajduk 13.Javor 14.NoviPazar 15.Borac 16.Metalac

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

21 17 11 10 10 11 8 10 7 8 5 6 6 4 4 2

2 4 9 12 8 5 10 2 7 2 9 6 5 6 6 8

1 3 4 2 6 8 6 12 10 14 10 12 13 14 14 14

16 16 16 16 16 16 18 16 57:11 49:14 36:17 31:19 27:19 31:30 19:22 27:31 26:24 18:30 15:29 15:31 18:30 14:33 14:33 12:39

65 55 42 42 38 38 34 32 28 26 24 24 23 18 18 14

Uslede}emkolu(25.aprila)sastajuse-NOVISAD:Vojvodina -Javor,KULA:Hajduk-SpartakZlatiborvoda,BEOGRAD:RadSmederevo,Partizan-BSK,OFKBeograd-Crvenazvezda,JAGODINA:Jagodina-Borac,U@ICE:SlobodaPoint-Radni~ki 1923,NOVIPAZAR:NoviPazar-Metalac.

Vra}aseuekipu:Sini{aStevanovi}

VOJVODINA SPREMNA ZA DUEL U SUBOTICI

Kqu~uspehanasrediniterena Fudbaleri Vojvodine danas igrajujednuodkqu~nihutakmica zaplasmanuevropskotakmi~ewe. Crveno-beligostujunaGradskom stadionuuSubotici,gde}e,unovom vojvo|anskom derbiju, odmeritisnagesdoma}imSpartakom. Pobedeli,evropskaperspektiva bi}emnogojasnijazaNovosa|ane izato,utisakje,oninaseverBa~ke putuju s namerom da ostvare uspeh. - Sigurno je da pobeda u Kuli trebadanasradujeiohrabripred susretuSubotici-rekaojeSpasoje Jela~i}, trener koji }e jo{ danassamostalnovoditiekipu,a od naredne sedmice, kako sada stvaristoje,osta}enatommestuu tandemu sa Zlatomirom Zagori~i}em. - O~ekuje nas neizvestan duel,jerSpartakimakvalitetnu ekipuidobrepojedincekojisami mogu da re{e utakmicu. ^itave protekle sedmice razmi{qali smo o rivalu i pripremili se za duelswim.Maliproblembimogao da bude trener Suboti~ana ZoranMilinkovi},kojijeupro{lojsezonivodioVojvodinuiizuzetnodobropoznajena{emogu}nosti i snagu. Nadam se, ipak, da }emo uspeti da u samoj utakmici prika`emo neke stvari koje smo pripremiliba{zaovajme~. Jela~i}jeorivalurekaoislede}e: -Spartakigranamalibrojgolova,veoma~vrstouodbraniinastoja}edasewegovamre`anezatrese, ali }e poku{ati wegovi igra~i i da savladaju na{eg golmana. Mislim da se kqu~ na{eg uspehanalazinasrediniterenai nastoja}emo da tu ostvarimo dominaciju, jer ako u tome uspemo bi}emobli`ipobedi. Kadrovsku situaciju trener Novosa|anaobjasiojenaslede}i na~in: -[kuleti}sigurnone}ebitiu kombinacijizasastavzbogpovre-

MomenatpredgolomSpartakaujesewemdueluuNovomSadu

de stopala. Moreira se `ali na bol u predelu primica~a, ali je dobro to {to je trenirao. S bolom u le|ima problema ima DanielMojsov,dokjeMilanaBojovi}a mu~io bol u predelu kuka. Posle izve{taja na{eg medicinskogtimaikonsultacijasdrBorkomVukosavomzna}unakogamogu dara~unam,ali~nosenadamda}e, osim[kuleti}a,svibitiukombinaciji.

IskusniStefenApijakoji,kako vreme prolazi, igra u sve boqojformii,uzdozuopreza,soptimizmomgledanaokr{ajsaSuboti~anima. -Odkadasamdo{aouNoviSad primetiosamdasveekipeigraju druga~ije kada s nama odmeravaju snage-rekaojeApija.-Nikogane smemo da potcenimo i svakog rivalamoramodapo{tujemo,asvakanovautakmicajeinoviizazov

Foto:F.Baki}

za nas. [ef nas je upoznao sa suparnikom,aatmosferauekipije veoma dobra i o~ekujem uspeh. Imalismousponaipadovatokom prole}a,onisede{avajuinajve}im timovima, a mi sada moramo daseuzdignemoizato}ebitiod velike va`nosti da slu{amo i u delo sprovodimo ono {to nam trener ka`e. Imamo veliki motivutomedaizborimoplasmanu evropskotakmi~ewe.

Zamoqendaiznesemi{qeweo sopstvenojigriuprole}nojpolusezoni,iskusnifudbalerizGane jeobjasnio: -Jo{uvekneigramnasvomnivou. Kada sam do{ao, iza mene je bilapauzaodgodinudanaistru~ni{tabmejelaganouvodioutakmi~arskiritam.Mislimdaigram sveboqe,alitojo{nijeono{to mogudapru`im. A. Predojevi}

ZVEZDA DOMA]IN SLOBODI

Odmorniimotivisanizatrijumf Crveno- beli `ele povratak na pobedni~ki kolosek,jerdvavezanaremija,nagostovawimauKragujevcuiNovomPazaru,nisubilaba{prijatna.Zatajila jerealizacija,atrenerProsine~kinudiobja{wewe: -Svestansamtogproblema,vidimga,radimonatome.Nijejednostavnoprobiti„autobus“kojipojedine ~vrsteekipeparkirajuispredsvoggola.Momciimaju karakterikvalitet,aoscilacijesunormalnastvar. Nismo bili pravi u Pazaru, {to je i logi~no posle slavqauKupu.Sadasmoseodmorili,motivisanismo da pred velikim brojem gledalaca odigramo dobru utakmicu-napomenuojeProsine~kiidodao:-Gledalistekakoje^elsifanati~nomodbranomodoleojednojBarsi,kojajestvorilanekolikoizglednihprilikaiizgubilame~.Adasunastartuotvorilirivala, a mogli su preko San~eza, dali bi im ~etiri komada.

BobanBajkovi},golmanCvenezvezde

Toseinamadoga|a.Zato}emosetruditidautimtvrdim duelima {to pre realizujemo neku od stvorenih prilika. NaMarakanusti`eSloboda(18),aizU`icanajavqujuotvorenuigru. - Veseli me to, ~uo sam da je wihov trener istakao `equ da se nadigravamo. Znamo koliko vredi rival koji je u vrhu tabele, odneo je bod Partizanu iz Beograda.Ipak,misepitamo.Ho}emona{omigrom,kroz pasdodominacijeipobede.Verujemda}etakoibiti -konstatovaojeRobertProsine~ki. Stru~ni{tabnemadilemaokosastava.Prosine~ki jebezoklevawaizdiktiraoimenastartera:Bajkovi}, Miki},Mladnovi},To{i},Maksimovi},Mijailovi}, Milivojevi},Evandro,Lazovi},BorhaiKasalica. Z. Rangelov


c m y

dnevnik

SPORT

MEMORIJALDU[ANATOJAGI]A

Revijamladostiu Ba~komPetrovcu Odb ojk a{ki klub Vojvodina NS seme }e ovog vikenda organizovatitradicionalnime|unarodni turnir za mla|e kategorije,posve}entragi~nonastradalom prvotimcu Du{anu Tojagi}u. Posle lepog iskustva pro{le godineuBa~komPetrovcu,~elnici kluba su prihvatili poziv iz ovesredinedaitre}iTojaginmemorijal (Sme~ kup 2012 – turnir odbojka{kih nada) bude odr`an u ovom mestu, u sportskoj hali Osnovne{kole„Jan^ajak“. Tako }e sutra i u nedequtalenatiume}e pokazati ~etiri mlade selekcije: Sudtirol Bolzano (reprezentacija italijanske regije Alto Adi|e),^e{kezvezde (kadetska reprezentacija^e{ke),OKMladostizBa~kogPetrovca i kadetski tim OK Vojvodina NSseme.Uglavnom}enastupiti de~aci ro|eni 1995. i mla|i, sa tim da }e Italijani imati i godinudanastarijeodbojka{e,dok }eOKMladostiza}inaterensa mawe-vi{e prvim timom, koji ~inemladiodbojka{i.Vojvodina NSseme}eigratispotpunonovom selekcijom kadeta i mla|ih kadeta, koja ove sezone na doma}im frontovima ima visoke ambicije. Ve} je obezbedila plasman na finalni turnir Prvenstva Srbije, a uz to je o~ekuje i TurnirgradovauBeogradu.Jediniutimukojijemo`davi{epoznat odbojka{koj javnosti, po-

{to je bio planiran i za prvi tim,jediza~RajkoStrugar. -Ovojeidealnaprilikadaprobamo sve momke, po{to imamo 1516talentovanihigra~a.Ujedno,to jeipripremazakadetskuekipukojuumajuo~ekujudvava`natakmi~ewa. Kada su rivali u pitawu, Italijane poznajemo, to je talentovanaselekcijaregijeAltoAdi|e i s wima smo ve} uspostavili lepusaradwu.^esidolazeskadetskom reprezentacijom, oni su poznataodbojka{kanacija,takodau wihovkvalitetnetrebasumwati. Jo{nismoosvojiliprvomestonaovommemorijalu,bilismojednom drugi i jednom tre}i, te imamo `equ da kona~no budemo i najboqi.Ovojepotpunonovageneracijaiverujem da }e publika imati prilikudavidetalentovane odbojka{e – rekao jetrenermla|ihkategorijaVojvodineNSsemeSini{aReqi}. Prvog dana igra}e se po sistemusvakosasvakim,dok}eunedequbitiodigraneutakmicezatre}eiprvomesto.Trenerski`iri izabra}enajboqeglibera,prima~a,blokera,servera,sme~era,tehni~araiukupnonajboqegigra~a, dok }e specijalni `iri izabrati inajperspektivnijegigra~a. Prvautakmicausubotupo~iwe u10~asova,anakontogajeplaniranoisve~anootvaraweturnira. Specijalnigosti,koji}edodeliti i nagrade, bi}e proslavqeni reprezentativciAndrijaGeri}i SlobodanBo{kan. M.R.

subota21.april2012.

19

TURNIRUMONTEKARLU

NovaksBerdihom zafinale Novak \okovi} plasirao seupolufinaleMastersauMonteKarlupobediv{iu ~etvrtfinaluRobinaHaseasa 6:4, 6:2. Bio je to tre}i me|usobniduelSrbinaiHolan|a-

odigraoveomadobarme~ibez ve}ihproblemajeslavio.Me~ je prelomqen krajem prvog i po~etkom drugog seta kada je srpskiteniserdobio{estvezanih gemova i poveo sa 6:4 i 4:0. Wegov protivnik u dana-

Berdih je potpuno nadigrao Marijaalijeimaoveomaslabu konverzijubrejklopti(5-16)i zbogtogajeme~igranutriseta.Biojeovo{estiduel^eha i [kotlan|anina i ~etvrta pobedaBerdiha.

brejk loptu, ali nije uspeo i srpskiteniserjedo{aonakorak od prvog seta. Nije 55. igra~svetaizdr`aopritisaki udesetomgemujeokon~anprvi set.Novakponovonijeodigrao ni{ta specijalno, ali uspeo je

Me~ je po~eo veoma ~udno, Hase je zaigrao rastere}eno i iskoristiv{i drugu brejk loptupoveojenastartu.Tojeme|utim bio samo trenutak nepa`we\okovi}akojijeodmahpodigaonivoigre,napraviojedva brejkaipoveojesa4:1.Imaoje Novak u {estom gemu jo{ tri brejk lopte i veliku priliku da prakti~no zavr{i prvi set, ali Hase se izvukao i odmah u narednomgemujevratiobrejki tobezve}ihproblema.Imaoje \okovi} i u narednom gemu brejkpriliku,aliHolan|anin seponovoizvukaoiizjedna~io jena4:4.MogaojeHasedaprodu`i seriju dobijenih gemova napetpo{tojeuslede}emimao

da natera protivnika na nekolikogre{akaiposle45minuta poveojesa1:0. U drugom setu stvari su do{lenasvojemesto.\okovi}je redukovao broj neiznu|enih gre{akai{anseHaseasuautomatski znatno umawene. Srpskiteniserjedobio{estvezanih gemova, poveo je sa 4:0, uz dvabrejkaprednosti,alijetu seriju neo~ekivano prekinuo dozvoliv{irivaludavratijedan brejk i to bez izgubqenog poena.Novakjeprvume~loptu imaousedmomgemunasvojservis, nije je iskoristio, ali jestedruguunarednomgemuitakojeposlesati17minutaipak rutinskizavr{ioposao.

DANASDVEUTAKMICEUAGRO@IVSUPERLIGI

Derbisutra uKragujevcu Ko{arka{i Partizana MTS se zagrevaju pred fajnal-for regionalneligeuTelAvivu. Crno-belilagnopodi`uformu,a posledwitestpredodlazakuIzraelima}edanasprotivMegaVizure,mladeipoletneekipe,kojau svojim redovima ima nekoliko igra~akojisunapozajmiciupravoizPartizana.Jasnojedasucrno-belimislimave}uTelAvivu, ali i da ne bi smeli da potcene MegaVizurukojaje,uzmalosre}e, mogladaimavi{epobedanasvom kontuoddosada{wedve.

Raspored Subota BEOG  RAD:Partizan-Mega Vizura (18), VR[AC: Hemofarm - Crvena zvezda Diva(19). Nedeqa KRAGUJEVAC: Radni~ki Kragujevac-Vojvodina(19) - Svaka utakmica nam je mnogo va`na zbog dva poraza u dosada{wemdelutakmi~ewa,aliizato {tomoramodaiskoristimosvaku prilikudamaskismalnopodizawe forme.[tozbognacionalnogprvenstva,takoizbogfajnal-forau TelAvivu-~estoponavqatrener PartizanaVladeJovanovi}. CrvenazvezdaDivagostujeHemofarmu koji bele`i vrlo lo{e rezultateidoma}aligamunegineunarednojsezoni.ProklamovaniciqVr{~anadaseplasirajuu

regionalnuligunajverovatnijeje paouvodu.To}ebitiprviputposledesetgodinadaHemofarmne}eigratinaJadranu.UZvezdiveruju da }e se iz Banata vratiti s celimplenom. - O~ekujem pobedu. Mislim da smokvalitetnijitimidasmoboqiuovomtrenutku,alitomoramodadoka`emonaterenu.Superliga je veoma izjedna~ena, na to upu}uju i brojni neo~ekivani rezultati,svakosvakogmo`edapobedi i zato utakmici moramo da pri|emomaksimalnoozbiqno,jer samotakomo`emodastignemodo `eqenog ciqa - rekao je centar ZvezdePetarPopovi}. On smatra da Hemofarm u posledwe vreme, uprkos svim problemima,igrasveboqe. - Zato se Hemofarmu treba suprotstaviti timskom igrom i jakom odbranom. Za nas je svakako najva`nijetodatokomsvih40minuta zadr`imo potrebnu agresivnostuodbrani.Prvenstveno}emo moratidazaustavimotrio[utalo-Jeremi}-Gagi}.Me|utim,ukoliko budemo igrali na{u igru i budemo motivisani, mislim da trijumfnebitrebaodaizostanedodaojecentarZvezde. Derbi8.kolabi}eodigransutra (nedeqa) u Kragujevcu. Radni~kijeuusponuforme,dobioje Partizan, pa Crvenu zvezdu. Vojvodinatako|eima„skalp”Partizana, ali i epitet doma}inske ekipe. U gostima igra mnogo slabijenegouNovomSadu,{tojepotvrdio i te`ak poraz od Radni~kogFMPu@elezniku.

Novak\okovi}iToma{Berdihdanasseborezaplasmanufinale

nina i tre}a pobeda najboqeg svetskog tenisera, koji jo{ uveknijeizgubionisetodHasea.\okovi}jeimaomalipad u prvom setu, ali je sveukupno

{wem polufinalu bi}e ^eh Toma{Berdihkojijeprethodno savladao Endija Marija sa 2:1, po setovima 6:7(4), 6:2, 6:3, posle dva sata i 48 minuta.

Zimowi}iQodra upolufinalu Srps ki ten is er Nen ad Zim ow i} i Franc uz Mik ael Qodra plasirali su se u polufinale dublova. Oni su savladaliAustrijanceOliveraMarahaiAleksanderaPeju sa6:2,6:1,nakonsamo47minutaigre. Austrijanci nisu uspeli da naprave nijedan brejk na me~u,dokjesrpsko-francuskiparpodvaputausvakomsetu uspeodaoduzmeservisprotivnicima.

JelenaJankovi}iAnastasijaPavqu~enkova

POLUFINALNIME^SVETSKEGRUPEFEDKUPARUSIJA – SRBIJA

AnastasijaiJelena otvarajupriredbu Anastasija Pavqu~enkova i Jelena Jankovi} otvori}e danas me~ polufinala Svetske grupe FED kupa izme|u Rusije i Srbije, odlu~eno je `rebom u Moskvi. Posleme~aizme|uPavqu~enkovaiJankovi}, kojijezakazanza13satipona{emvremenu,

na teren }e iza}i Svetlana Kuzwecova i AnaIvanovi}.Unedequ,od12satipona{em vremenu, prvo igraju Pavqu~enkova i Ivanovi},azatimKuzwecovaiJankovi}. Uslu~ajunere{enogishodaigra}esei dublzakojisuprijavqeneMarijaKiri-

lenkoiElenaVesninazaRusiju,odnosno Bojana Jovanovski i Aleksandra Kruni} zaSrbiju. Pobednikovogduelabori}esezatrofeju FEDkupuprotivboqegizdrugogpolufiunalaukomesesastaju^e{kaiItalija.


20

S PORT

subota21.april2012.

MAJSTORICA POLUFINALA PLEJ-OFA PRVENSTVA SRBIJE

@REB KVALIFIKACIJA ZA EVROPSKO PRVENSTVO U DANSKOJ

Zvezda u finalu s Partizanom

Sa BiH, Austrijom i Rusijom

Rukometna reprezentacija Srbije igra}e u sedmoj grupi kvalifikacija za EP u Danskoj 2014, sa Austrijom, BiH i Rusijom, odlu~eno je `rebom u Kopenhagenu. Plasman na EP izbori}e po dve prvoplasirane ekipe iz grupa, kao i jedna od dve najboqe tre}eplasirane kroz bara`. @rebu je prisustvovao generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Bo`idar \urkovi}, koji je rekao da o~ekuje plasman na EP 2014. godine. - Dobili smo te{ku grupu. Sve reprezentacije su kvalitetne, ali i pored toga o~ekujem da se na{a reprezentacija plasira na EHF EURO 2014 - rekao je \urkovi}. Evropsko prvenstvo igra se od 12. do 26. januara 2014. godine.

Sastavigrupa-GRUPA1: [panija, Makedonija, Portugalija, pobednik Grupe B (Gr~ka, [vajcarska, Italija i Engleska). GRUPA2: Nema~ka, ^e{ka, Crna Gora, najboqa drugoplasirana ekipa kvalif.1. GRUPA3: Francuska, Norve{ka, Litvanija, pobednik grupe D (Estonija, Letonija, Malta i Turska). GRUPA4: Hrvatska, Ma|arska, Slova~ka, druga najboqa drugoplasirana ekipa kval.1. GRUPA 5: Poqska, [vedska, Holandija, pobednik grupe (Ukrajina, Kipar, Luksemburg i Finska). GRUPA 6: Island, Slovenija, Belorusija, pobednik grupe C (Rumunija, Izrael, Belgija i Irska). GRUPA7: Srbija, Austrija, Rusija, Bosna i Hercegovina.

NAKON ODLASKA SVETOZARA JOVOVI]A

Igor Desnica novi trener U toku dosada{weg dela prvenstva u Rukometnom klubu Crvenka svetlucala je „tiwalica” a od pre dva dana upaqena je velika crvena sijalica. Ovo bi bio najslikovitiji prikaz trenutnog stawa kao posledica neo~ekivane odluke dosada{weg trenera Svetozara Jovovi}a da ostavi ekipu sedam kola pre kraja trke, u kojoj Crven~ani poku{avaju da se spasu ispadawa

Nate{komispitu:IgorDesnica

iz Superlige. Ono {to u klubu izaziva posebno uzbu|ewe i iznena|ewe je na~in na koji je to Jovovi} u~inio. Nakon popodnevnog treninga u sredu rekao je igra~ima da je on zavr{io sa radom u ovoj sredini, pomiwu}i, prema re~ima igra~a Bo{ka Jolovi}a, nezadovoqstvo zbog nekih primedbi na wegov ra~un. Pri izlasku iz hale sreo je ~lana Upravnog odbora Dragana Rukavinu sa kojim je trebao da ide u Suboticu na „snimawe” dana{weg protivnika Crvene zvezde.

- U dahu mi je saop{tio da je zavr{io sa radom i da odlazi jer je uvre|en odnosom nekih rukovode}ih qudi prema wemu, ne navode}i konkretno o ~emu se radi, ~ak ni pomiwawem zaostalih isplati ka`e Rukavina. Bilo je nagove{taja da }e se Jovovi}, koji `ivi u Novom Sadu, ju~e pojaviti u klupskim prostorijama kako bi se na odgovaraju}i na~in razjasnila situacija, ali do toga nije do{lo. Kona~no, nakon dvodnevnih bezuspe{nih poku{aja da se stupi bar u telefonski kontakt s wim, ju~e se u popodnevnim satima javio na poziv predsednika Kova~evi}a. - [turo mi je saop{tio da je odlu~io da prekine daqu saradwu jo{ oskudnije je rekao predsednik Crvenke. U zate~enim okolnostima, uo~i ve~era{we veoma va`ne utakmice sa Crvenom zvezdom, ~elnici Crvenke nisu imali mnogo vremena i izbora pa je odlu~eno da ekipu do kraja prvenstva vodi Igor Desnica, dosada{wi trener mla|ih kategorija. - Jo{ uvek nisam svestan zadatka i odgovornosti kojih sam se prihvatio, ali jednostavno nemam izbora nego da se stavim u slu`bu svoga kluba - ka`e mladi Desnica, koji je dosada sa dosta uspeha vodio mla|e selekcije, ali isti~e da je ovo sasvim ne{to drugo. - O~ekujem pre svega da sami igra~i shvate situaciju u kojoj smo se na{li i da mi oni svojim odnosom, `eqom i zalagawem pomognu da uspe{no pro|em vatreno kr{tewe, u kome su nam bodovi presudni za opstanak - rekao je novi trener Igor Desnica. T. Jovovi}

VOJVODINA GOSTUJE U PO@AREVCU

Vratio se Suyum Rukometa{e Vojvodine o~ekuje te`ak ispit u Po`arevcu. Po`arevqani se nalaze blizu opasne zone, vezali su dva poraza i predstoji im borba za o~uvawe superliga{kog statusa, a motiv vi{e za wih je te`ak poraz koji su pretreli jesenas u Novom Sadu (35:17). - Preostalo nam je da odigramo {est utakmica do kraja prvenstva, ali je izvesno da }emo seznu zavr{iti na drugoj poziciji. Stoga mislim da }e i utakmica u Po`arevcu biti svojevrsni test za na{u ekipu. U Po`arevac putujemo sa namerom da odigramo po{teno i hrabro, a povoqnost po nas je povratak u ekipu Dragan Suxuma. Bi}e ovo sasvim druga~ija utakmica u odnosu na onu u Novom Sadu po{to sada doma}in ima motiva na pretek. Wihovo morawe i pritisak da osvoje bodove poku{a}emo da iskoristimo i ostvarimo povoqan rezultat - kazao je trener Novosa|ana \or|e ]irkovi}. Utakmica u Po`arevcu po~iwe u 20 ~asova. I. G.

Vojvodina - Crvena zvezda vet 6:7 (1:1, 1:4, 2:2, 2:0) NOVI SAD: Bazen „Slana bara”, gledalaca: 600, sudije: Golijanin i ]iri} (obojica iz Beograda). Igra~ vi{e: Vojvodina 8 (5), Crvena zvezda 7 (4). VOJVODINA: Marinkovi} (8 odbrana), Bosan~i} 1, Rou~, Vuksanovi}, Mili~i}, Vapenski 2, Matovi}, Mitrovi} 1, Ran|i} 1, Ubovi}, Basara, Cuki} 1, Vasi}. CRVENA ZVEZDA: Pijetlovi} (12 odbrana), S. Ra{ovi} 1, Stoj~i} 1, Ivo{evi}, Kqajevi} 1, Milijanovi} 1, Avramovi} 1, V. Ra{ovi}, Ran|elovi}, Bala}, Vasovi} 2, Aksentijevi}, Draksimovi}. Vaterpolisti Crvene zvezde igra}e u finalu Prvenstva Srbije, a tamo ih ~eka aktuelni {ampion Partizan. Izabranici Dejana Savi}a popuno zaslu`eno su u majstorici savladali ekipu Vojvodine u Novom Sadu 7:6. Iako su Novosa|ani najavqivali da }e i}i na pobedu, da }e dati maksimum, nametnuti svoj stil igre i ginuti jedni za druge, toga nije bilo sino} u bazenu Slana bara. Naime, Crvena zvezda je daleko boqe otvorila me~ i nametnula svoj stil igre, a na golu je imala vi{e nego raspolo`enog golmana Gojka Pijetlovi}a. Za razliku od wega Milo{ Marinkovi}, na drugoj strani, posle dobrog starta, tek u polovinom tre}e i posledwe ~etvrine je bio na visini zadatka. Zvezda je igrala jaku odbranu, oterala igra~e Vojvodine od svog gola, a ovi nisu mogli da usposle centre, a nije ih i{ao ni {ut sa distance. Ili je lopta zavr{avala pored gola ili u rukama Pijetlovi}a. Poveli su gosti preko Filipa Kqajevi}a, a izjedna~io je Milutin Mitrovi} u fini{u prve deonice. Ovaj period igre protekao je u nervoznoj igri, sa gre{kama na obe strane. A onda je po~etkom druge ~etvrtine najiskusniji u re-

da smawi na 7:5, a zavr{nica je pro{la sa gre{kama na obe strane. U posledwoj ~etvrtini najiskusniji u redovima Vojvodine Vladimir Cuki} i Nenad Bosan~i} dovode doma}e na samo gol minusa (7:6). Zvezda je stala u napadu, ali je sre}om imala raspolo`enog Pijetlovi}a. Na kraju je Bosan~i} pogodio pre~ku i propustio priliku da donese produ`etke, a onda je sli~nu priliku imao, i propustio, Milo{ Mili~i} i Zvezda je po~ela da slavi zaslu`en trijumf. Trener vaterpolista Vojvodine Dejan Stanojevi} ~estitao je ekipi Crvene zvezde na zaslu`enoj pobedi i plasmanu u finale: - Crvena zvezda je boqe od nas otvorila utakmicu i napravila veliku rezultatsku prednost i do polovine tre}e ~etvrtine je potpuno kontrolisala me~. Prvo smo gubili 7:3, pa do{li do 7:6. Sada mo`e da se pri~a da li smo pokazali karakter u toj situaciji, ili nismo, jer smo gubili kod ku}e s

Ka}ani gledaju sebe Osokoqeni plasmanom na finalni turnir nacionalnog Kupa, rukometa{i Jugovi} Unimeta gostuju jednom od davqenika superice Smederevu, koji slamku spasa vidi u pobedi nad Ka}anima. Kona~no su Ka}ani kompletirali redove, ~ime su dobili na kvalitetu, a trener Vladan Jordovi} ima mogu}nost da takti~ki obogati igru svoje ekipe, pogotovo u fazi napada. - U Smederevo idemo da nastavimo kontinuitet dobrih igara i pobeda. Bez obzira {to se na{i doma}ini nalaze u nezavidnoj situaciji, ne}emo kalkulistai. Iako smo ih u prvom delu sezone pobedili pri-

PrvotimacJugovi}aDu{an[ipka

li~no lako, sada nas o~ekuje mnogo te`i zadatak, jer Smederevci sada igraju mnogo boqe, posebno na svom terenu rekao je neumorni borac Du{an [ipka, koji se predstaavio u lepom svetlu posle dvomese~ne pauze zbog povrede. Smederevcima gori pod nogama i u~ini}e sve da osvoje bodove. - Znamo da im je ova utakmica biti ili ne biti, ali mi moramo da gledamo sebe i ne}emo se lako odre}i bodova. Tempirali smo formu za ovaj deo prvenstva, gde o~ekujemo da vrhunac forme dosegnemo na finalnom turniru Kupa u Boru - napomenu je [ipka. J. Gali}

PRVA @ENSKA LIGA: VOJVODINA - RADNI^KI

Novosa|anke `ele revan{

Srbija u grupi A Valdevit, takmi~i}e se u grupi A sa selekcijama Danske, Ma|arske, Kine, Urugvaja i [panije.Grupa B: Koreja, [vedska, ^e{ka, Kongo, Kazahstan, Argentina, grupa C: Austrija, Rusija, Francuska, Poqska, Angola, Japan, grupa D: Hrvatska, Holandija, Rumunija, Brazil, Norve{ka, Tunis. J. G.

VaterpolistiVojvodinenisuizdr`aliuduelusaZvezdom

dovima Zvezde Jugoslav Vasovi} lepim golom sa distance doneo novu prednost, koju je ubrzo pove}ao Strahiwa Ra{ovi} s igra~em vi{e (3:1). Boris Vapenski je s igra~em vi{e uspeo da smawi na 3:2, ali Vojvodina nije uspela i da izjedna~i po{to je Australijanac Ejdan Rou~ bio neuspe{an u kontri. Ubrzo je usledila kazna, pa je Zvezda golovima Nemawe Milijanovi}a i jo{ jednom Vasovi}a oti{la na 5:2. Po~etkom tre}e ~etvrtine Marko Avramovi} je dok je isticalo vreme napada uputio topovski udarac ne znaju}i {ta }e s loptom, a ova je zavr{ila iza le|a Marinkovi}a za 6:2. Ubrzo je bilo i 7:2, a strelac je bio Nenad Stoj~i}. Tek to je izgleda to probudilo Vojvodinu, koja je krenula na sve ili ni{ta i posle {est minuta kona~no uspela da savlada Pijetlovi}a i preko Miroslava Ran|i}a smawi na 7:3, a onda je Vapenski doneo nadu golom za 7:4. Nemawa Ubovi} je propustio priliku

JUGOVI] GOSTUJE SMEDEREVU

SP JUNIORKI U ^E[KOJ

Od 1. do 15. jula u dva ~e{ka grada, Brnu i Ostravi, odr`a}e se Svetsko rukometno prvenstvo juniorki. Me|u u~esnicima je i reprezentacija Srbije, ~etvrtoplasirana sa pro{logodi{weg Evropskog prvenstva u Holandiji. Generacija devojaka ro|enih 1992, ~iji je selektor Zoran

dnevnik

MartaBeqi}

Brojne povrede i te`ak raspored u~inili su da rukometa{ice Vojvodine ostvare mr{av u~inak po~etkom prole}nog dela {ampionata u Prvoj ligi. Priliku da okrenu novi list i da po~nu da skupqaju bodove Novosa|anke }e imati ve} ve~eras kada im u goste dolazi ekipa Radni~kog iz Obrenovca. - Obrenov~anke su nas pobedile u prvom delu prvenstva, tako da sada imamo obavezu, posebno prema sebi samima, da im se revan{iramo i da se iskupimo za taj kiks i to kada smo bile u naletu - ka`e kapiten novosadskih crveno-belih Marta Beqi}. - Da smo kompletne ne bi smo mnogo brinule, ovako }e-

mo im se zbog povreda suprotstaviti u prili~no okrwenom sastavu . Mali je fond igra~ica pa je trener Kuki} primoran da bezmalo jednu postavu na terenu dr`i po 60 minuta. No, to nam je dodatni motiv da zaigramo i pobedimo za na{e povre|ene drugarice. Kako }ete se suprotstaviti Obrenov~ankama? - Jaka voqa mo`e mnogo toga da u~ini, a potom i svi ostali elementi, borbenost, po`rtvovanost, koncentracija... Verujem u saigra~ice i verujem da }emo iz ovog susreta iza}i kao pobednici- istakla je Beqi}eva. Utakmica se igra u 20 ~asova u maloj sali Spensa. J. Gali}

Foto:F.Baki}

velikom razlikom. Potpuno zaslu`ena pobeda Zvezde i ja im ~estitam. Wegov kolega Dejan Savi} bio je mnogo zadovoqniji, jer je Zvezda uspela da se ove godine plasira u drugo finale, posle onog u Kupu Srbije. - Znali smo da nas posle druge utakmice u Beogradu, koju smo mi dobili, o~ekuje neizvesna i borbena majstorica. To se i dogodilo. Bila je ovo izvanredna utakmica i {to se ti~e atmosfere, a i svega ostalog. Mislim da je na{a odbrana bila kqu~ pobede. Ali, u jednom momentu smo stali, a to nismo smeli da dozvolimo. Vojvodina je krenula na sve ili ni{ta, {to je bilo i o~ekivano i presingom i kontranapadom je polako uspela da se vrati u igru. Strahovali smo posledwa dva minuta i na kraju smo imali vi{e sre}e. Uspeli smo da ~uvewem rezultata do|emo do kraja i pobedimo - rekao je Savi}. G. Malenovi} SVETSKI KUP U LONDONU

Zlati} bez finala Srpski olimpijac Andrija Zlati} ostao je bez finala u disiplini vazdu{ni pi{toq na Predolimpijskom turniru u Londonu, koji je ujedno i Svetski kup. Andrija je na kraju zauzeo 11. mesto sa 583 kruga. Sa jo{ petrocim strelaca, koji su imali isti broj krugova, raspucavao je za finale, ali je imao tek peti rezultat od 49,5 krugova. Dva mesta u finalu popunili

AndrijaZlati}

su Rus Denis Kulakov sa 51,5 i Korejac Jang Vuk Kim sa 51,2 kruga. Oni su na kraju bili {esti, odnosno osmi. Pobedio je Korejac Demjung Li sa 691,3 (591) ispred Rusa Vladimira Isakova sa 689,8 (588) i Ukrajinca Denisa Ku{nirova sa 688,0 (585) krugova. Od ostalih na{ih olimpijaca Damir Mikec je zauzeo 24. mesto sa 578, a Dimitrije Grgi} 28. mesto sa 577 krugova od 73 takmi~ara. Danas na vatrenu liniju od na{ih strelaca izlaze Nemawa Mirosavqev i Stevan Pletikosi} u disciplini vazdu{na pu{ka. Takmi~ewe po~iwe u 10 ~asova, a finale je u 15.30. G. M.


kultura

c m y

dnevnik

subota21.april2012.

21

СИНОЋЗАВРШЕН6.МЕЂУНАРОДНИФЕСТИВАЛПРОЗЕУНОВОМСАДУ

СлободануТишминаграда „МилованВидаковић” Читањемодломакаизромана „Бернардијева соба“ Слободана Тишме, синоћ је у Културном центру Новог Сада завршен 6. међународни фестивал прозе.НаПрозефестујенаступилодеветписацаизСловачке, Словеније,НемачкеиСрбије,а представило их је исто толико домаћих књижевних критичара.Одсредеувечепадосиноћ, крозчитањауживоиразговоре са публиком у сали „Трибина младих“ и у две новосадске гимназије, трајала је размена добре енергије коју производи уметностречи.БашкаошторечеДраганВеликићнапочетку:

„Jединоуметностуспевадауспостави апсолутну стварност, стварност наших опсесија, састављенуодсведочењадругих, и од стварности уметничких дела,иодсвегаосталогштоје деонашегискуства.„ На фестивалској завршници новосадскоммултимедијалном уметнику Слободану Тишми урученајемеђународна награда „Милован Видаковић“ за целокупно прозно стваралаштво. Признање му је уручио директор КЦ НС Ласло Блашковић, а Тишма је пети лауреат,узМилорадаПавића, Алберта Мангела, Ђерђа Конра-

Фото:Б.Лучић

да, КлаудијаМагрисаиДавида Гросмана. Одлуку жирија (Организационог одбора Прозефеста) образложиојеТеофилПанчић: -АТишминједан јунаклепо каже: „свет је загађен тумачењима, лупетањима”. Проза СлободанаТишмене доприноситомзагађењу,негодоследно чистиипроветравајезикнакоме је писана. То није мало, а није ни много: то је напросто све што литература може да учини. Пре уручења награде, публика се дружила са Фрањом Петриновићем, кога је пред-

ставио Младен Весковић, и са Јованом Николићем, о чијем стваралаштвујеговорилаДрагана Белеслијин. У музичком програму наступили су вокални солисти Мирјана Драганић и Зоран Шандоров, уз клавирскупратњуАлександраДујина и Певачко друштво „Љубе”. Гостиподневнихкњижевних разговора у новосадској Гимназији „Јован Јовановић Змај“ јуче су били Владан Матијевић,ФрањаПетриновићиЈани Вирк. У Гимназији „Лаза Костић“ представили су се СлободанТишмаиЈованНиколић. Р. Лотина

ПОЛАВЕКАСАВРЕМЕНЕГАЛЕРИЈЕУЗРЕЊАНИНУ

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊАНАЦИОНАЛНОГКОМИТЕТА ИКОМ

Нове тенденције у оквиру традиције

НаграђенаСпомен-збирка ПавлаБељанског

- Без обзира на све политичке мене, Савремена галерија Зрењанин успела је да их преброди и постане једна од најзначајнијих установа културе у земљи – оценио је јуче њен директор Радован Живанкић. На конференцији за новинаре, уприличеној поводом 50година од оснивања галерије, Живанкић је рекао да у овој установи имају и покриће за такво мишљење. - Успели смо да формирамо збирку слика модерне југословенске уметности.Савремена галерија, такође, данас прати нове тенденције, а збирка од неколико хиљада експоната се обогаћује новом уметничком праксом. Афирмишемо рад младих сликара, организујемо бројне изложбе и колоније – нагласио је Живанкић и подсетио да су Савремена галерија и Уметничка колонија “Ечка” изнедрили изузетно Бијенале акварела,идуће године десето по реду,које превазилази оквире ове средине.

Кустоскиња галерије Славица Попов најавила је да ће значајан јубилеј бити обележен 14. маја, изложбом “Златно доба: 1956 – 1962”,која ће трајати до 28.јуна, и која ће визуелно представити период од оснивања Уметничке колоније “Ечка” 1956. до њеног институционалног конституисања, односно до оснивања Савремене галерије 1962. Тада је, наиме,галерија преузела бригу о даљем раду колоније,као и о збирци која је настала током њеног рада. - На изложби ће бити представљено 19 слика значајнијих српских уметника,попут Милана Коњовића,Бошка Петровића,Милана Керца, Стевана Максимовића, из фонда Савремене галерије,настале у Уметничкој колонији у томпериоду –објаснила је Славица Попов. Савремена галерија Зрењанин основана је 20. априла 1962. као установа која води бригу о Уметничкој колонији “Ечка” и збирци

која се формира у колонији. Сам процес оснивања започет је 1954. као идеја шест зрењанинских сликара - Сабо Ђерђа, Мирјане Шипош,Мирјане Николић,Јована Јаничека, Кароља Фајфера и Тивадара Вањека, да би 1956. била основана колонија у Ечки од чијих откупљених и поклоњених радова је створен фонд од кога се формирала музејска установа 1958.у надлежности Среза.А,затим, 1962. је прешла у надлежност општине Зрењанин када добија свог првог управника -зрењанинског сликара Тивадара Вањека. Галерија се налазила у Каштелу Ечка до1964,када добија Салон за излагање у згради Народног позоришта “Тоша Јовановић“,где се и данас налази.Међутим, павиљон за смештај и атељеи за рад уметника у колонији, као и депо, и сада су у оквиру парка хотела Каштел у Ечки. Ж. Балабан

ВРШАЦКОНАЧНОНАФЕСТИВАЛУ ПРОФЕСИОНАЛНИХПОЗОРИШТАВОЈВОДИНЕ

ЈозефК.каоХрист Програм62.фестивалапрофесионалнихпозориштаВојводине у Кикинди улази у завршницу, данас ће бити изведене две последње представе такмичарског програма - „Сеобе” по роману Милоша Црњанског, у режији Виде Огњеновић (Српско народнопозориште)kojeћебитиигране на матичној сцени у Новом Саду у 12 часова и „Мара/ Сад” ПетераВајса,урежијиАндраша Урбана (Ујвидеки синхаз/ Новосадско позориште) увече у Кикинди.Јучесунапрограмубиле представе „Чаробњак из Оза” по мотивима дела Френка Баума, у режији Ференца Петера (Дечје позориште/ ђермексинхаз Суботица)и„ПоводомГалеба”Бориса Лијешевића (Позориште младих),алиправикуриозитетдогодиосепрексиноћ,кадајенаФестивалууКикиндигостовалоНароднопозориште„Стерија”,Сцена професионалног позоришта нарумунскомуВојводини.Тоје првоучешћеускоријојфестивалској историји овог позоришта, а изабрана представа је „Процес”, којујепоКафкиномроманудраматизовао и режирао Боро Дра-

Из представе „Процес“

шковић,наговестившидајеречо позориштуурађању. Креирајући сцену као раскршћеиликрст,сапубликомстрого дефинисаног броја (49) подељеномучетиригрупе,ујезгровитој и ефектној драматизацији чувеногделаосудбиниЈозефаК,Боро Драшковић је потенцирао на универзалности његове патње

као христолике, а свет који га окружује приказан је практично јошсуровијиодоногуизворнику, што је вероватно последица временскедистанцекојајепоказаладасутековинедруштвајош извитоперенијепопојединца,него што је то Кафка могао и да претпостави. Насловну улогу врло концентрисаноидоследно,саконстантно присутним егзистенцијалним грчем, тумачио је гост из Румуније, Адриан Корек јер, како се могло сазнати у Билтену фестивала, Сцена на румунском још увекнемабашвеликиансамбли професионални потенцијал. Ипак,упредстависевиделодаје речоправимпосвећеницимакоји праве уметнички оријентисане представе. Штета што је румунскијезик,ипоредпознатеприче, већемделупубликебионепознат, што је уз организацију сценског просторатакодасенемогувидетибашсвисценскидетаљипредставе, утицало на комуникативностизвођења ионемалефинесе упреносуенергијекојесвуда,па иупозоришту,животзначе. И. Бурић

ВЕЧЕРАС НАСЦЕНИСНП-а

ГостујеБитефтеатар НаКамернојсцениСрпскогнародногпозоришта вечерас гостује Битефтеатарспредставом„Ја и ти“, ауторским пројектом Бранке Стојковић и Оливере Викторовић Ђурашковић, рађеном по мотивима филма ‘Шта се догодило са БејбиЏејн’. - „Шта се догодило са Бејби Џејн“ је прича о томе шта се догађа кад љубав и обожавање престану и остане успомена и ожиљак.Прича о слави,успе-

ху и забораву. Како преживети, помирити се, пристати на то што ти је преостало и живети даље. Бранка и Оливера су Бланш и Џејн.Њихове личне судбине и карактери нису сличне ликовима из комада, али њихово одсуство са београдских позоришних сцена и њихова потреба да се тамо врате родила је ову представу –речисусупервизора представеМирјанеКарановић.

На годишњој скупштини Националног комитета ИКОМ-а Србије одржаној 19. априла у Београду, уручене су награде у више категорија за изузетне резултате у раду музејских институција остварене

током 2011, као и захвалнице представницима медија за подршку музејским програмима. Награде су уручене у четири категорије.За музеј године значајно признање добио је Народни музеј Зајечар за нову сталну поставку.Као пројекат године награђене су изложбе „Колекција Павла Бељанског:поново у Београду“ Спомензбирке Павла Бељанског, и „Градски номад – београдски записи фоторепортера Александра Аце Симића“ Дарка Ћирића.Публикација године је „Примењена уметност и Београд 1918–1941“ Бојане Поповић, а ове године награда у категорији кустоса није додељена. Награду за пројекат године Спомен-збирка Павла Бељанског је добила за изложбу „Колекција Павла Бељанског: поново у Београду“,реализовану у склопу прославе 50година постојања инсти-

туције.Ауторке пројекта су др Јасна Јованов и Милица Орловић Чобанов.На изложби одржаној од 12.октобра до 26.новембра 2011. у Дому Војске Србије у Београду, приказано је 68 уметничких дела

и скулптура стављен је акценат на фонд колекције од националног значаја, личност дародавца Павла Бељанског,као и на тенденције југословенске и српске модерне уметности.Саставни део изложбе био је и тактилни сегмент „Додирни и осети“, посвећен слепим и слабовидим особама, а пратећи програм је омогућио интерактивно учешће публике кроз разневидове. Награду за пројекат године у име Спомен-збирке Павла Бељанског примила је управница др Јасна Јованов. Захвалнице за изузетну медијску подршку музејским програмима,на предлог Спомен-збирке Павла Бељанског,добиле су новосадске новинарке Смиљка Сељин (Новосадска ТВ)и Александра Рајић (Радио Нови Сад),за изузетан допринос информисању јавности о активностима у оквиру музејске

Изложбаграфичког дизајна Спомен-збирка Павла Бељанског до 27. априла прикључује се обележавању Светског дана графичког дизајна (27. април), представљајући поставку одабраног штампаног материјала из свог архива. Ретроспектива рада куће током протеклих 10година указаће на значај графичког дизајна за формирање препознатљивог визуелног идентитета новосадског музеја,који има важну улогу у афирмацији младих уметника.Ангажовање графичких дизајнера започиње још током њихових студија.Од 2000.до 2010.у Спомен-збирци су организоване изложбе радова студената новосадске Академије уметности,а учесницима је омогућено да осмисле комплетни промотивни садржај ових дешавања.Десета поставка 2010.представила је мини ретроспективу штампаног материјала,који су за Збирку дизајнирали и по завршетку школовања,као самостални уметници. Овог пута биће приказани плакати,флајери,позивнице,каталози, календари и остали промотивни материјал са многобројних изложби реализованих у Спомен-збирци током последње деценије. 32 аутора, међу којима су најзначајнији представници српске модерне. Пажљивим избором слика

делатности и развијању свести о значају културног наслеђа. Н. П-ј.


22

svet

subota21.april2012.

AMERI^KIMINISTARODBRANELEONPANETAPREDKONGRESOM

Nema srebrnog metka za Siriju VA[INGTON: Ministar odbrane SAD Leon Paneta rekao je u ameri~kom Kongresu da bi vojna intervencija u Siriji bila veoma opasna i ponovio da }e Va{ington poja~ati diplomatski i ekonomski pritisak na re`im u Damasku. „Kako je istakla dr`avna sekretarka Hilari Klinton, moramo da budemo svesni da bi vojna intervencija ionako te{ku situaciju u toj zemqi mogla da u~ini jo{ gorom i da bi `ivoti nedu`nih civila bili veoma ugro`eni„, istakao je Leon Paneta Paneta. Dodaju}i da Ministarstvo od- Paneta je objasnio da je i daqe brane razmatra sve mogu}nosti, glavni ciq da se na sirijskog jer je to uobi~ajena procedura, predsednika Ba{ara el Asada iz-

[engen i kontrole BERLIN: Nema~ka i Francuska zapretile su ponovnim uvo|ewem grani~nih kontrola ukoliko na spoqnim granicama Evropske unije, odnosno [engenskog sporazuma na jugu i istoku kontinenta, ne bude uspostavqena zadovoqavaju}a za{tita od ilegalnih useqenika. Pozivaju}i se na pismo koje su na ovu temu kolegama u EU uputili nema~ki i francuski ministri unutra{wih poslova HansPeter Fridrih i Klod Gean, pi{e nema~ki dnevnik „Zidoj~e cajtung”. Dvojica ministara zahtevaju da se nacionalnim vladama da pravo da onda kada same smatraju da je to nu`no, na 30 dana uvedu grani~nu kontrolu na svojim, unutar{engenskim granicama. O francuskonema~kom predlogu bi ministri unutra{wih poslova EU trebalo da raspravqaju na sastanku u Luksemburgu narednog ~etvrtka. Odluka bi, pak, mogla da bude doneta najranije u junu, prenosi nema~ki list navode zvani~nika Danske, koja trenutno predsedava EU. „Zidoj~e cajtung” citira jednog evropskog diplomatu visokog ranga koji je ovaj predlog nazvao iznena|uju}im. Francuski predsednik Nikola Sarkozi je, dodu{e, ve} u predizbornoj kampawi zapretio istupawem iz [engena, ali nema~ka savezna vlada do sada nije imala nikakve rezerve u pogledu ovog sporazuma. Berlinski vladini krugovi, kako prenosi nema~ki dnevnik, odbijaju interpretacije po kojima je ovaj predlog predizborna pomo} nema~ke konzervativno-liberalne vlade Sarkoziju. @eqa je, kako se navodi, da se razjasni da o grani~noj kontroli odlu~uju nacionalne vlade, a ne Brisel. Ovo je sporna ta~ka u debati o [engenskom sporazumu u Uniji. Evropska komisija `eli da, uprkos protivqewu vi{e zemaqa ~lanica, ubudu}e ona bude posledwa instanca koja }e odlu~ivati o eventualnom ponovnom uvo|ewu grani~nih kontrola.

vr{i pritisak drugim, a ne vojnim sredstvima. Po wegovim re~ima, SAD snabdeva sirijsku opoziciju sredstvima za komunikaciju i medicinskim materijalom, a dostavila joj je i humanitarnu pomo} u vrednosti od 25 miliona dolara, ali su protiv snabdevawa oru`jem. „U ovom trenutku na{ jedini put je da zajedno sa me|unarodnom zajednicom nastavimo poja~ane diplomatske aktivnosti kako bismo

prona{li na~in da Siriju vratimo sirijskom narodu. Ukoliko budemo potpuno posve}eni tome, mislim da }emo na kraju uspeti„, rekao je Paneta. Situaciju u Siriji, dodao je ameri~ki ministar odbrane, ne mo`e unilaterlano da re{i nijedna dr`ava. „Ne postoji srebrni metak. Voleo bih da postoji, ali wega nema„, rekao je Paneta. Me|utim, nisu se svi kongresmeni slo`ili sa „pasivnijom” ulogom Va{ingtona u re{avawu sirijske krize. Tako je mawina predvo|ena senatorom Xonom Mekejnom pozvala na agresivniji pristup, koji bi ukqu~ivao naoru`avawe sirijskih pobuwenika i pokretawe vazdu{nih udara poput onih u Libiji.

UFRANCUSKOJSUTRAPRVIKRUGPREDSEDNI^KIHIZBORA

Skoro ~etvrtina bira~a neopredeqena PARIZ: U Francuskoj je ju~e bio posledwi dan predizborne kampawe i u pono} je po~ela izborna }utwa, pred prvi krug glasawa za predsednika dr`ave u nedequ. Socijali sti~ ki kan di dat Fran soa Oland, koji je, prema anketama, favorit me|u predsedni~kim kandidatima, ve} je odr`ao posledwi miting u Bordou, dok je aktuelni predsednik i kandidat za novi mandat Nikola Sarkozi odr`ao zavr{ni govor pred pristalicama u Nici. Ka ko pre no se fran cu ski me di ji, iako su dva vo de }a kandidata bila izjedna~ena u prethodnoj anketi, najnovije istra`ivawe „Ipsosa” pokazuje da je Oland u prednosti, sa dva poena vi{e nego ranije, dok je Sarkozi izgubio poen i po kad je re~ o podr{ci francuskih bira~a. O~ekuje se da }e predstavnik Socijalisti~ke partije pobediti u drugom i odlu~uju}em krugu, koji }e se odr`ati 6. maja, preneo je Bi-Bi-Si. Kan di dat ki wa kraj we de sni ~ar skog Na ci o nal nog fronta Marin le Pen mogla bi da osvoji oko 17 odsto glasova, dok bi 14 do 15 odsto bira~a moglo da uka`e poverewe le vi ~ar skom kan di da tu @an-Liku Melan{onu, koji je ostvario veliki pomak u anke ta ma. Pre ma prog no za ma, peto mesto je verovatno re-

zer vi sa no za cen tri sti~ kog kan di da ta Fran sou Be rua, pred sed ni ka De mo krat skog pokreta. Samo dan pred po~etak izbor ne }ut we, is tra `i va wa javnog mwena ukazuju da skoro

sto pa ne za po sle no sti od 10 odsto. Oba vo de }a kan di da ta su obe}ala da }e uravnote`iti bu xet, ali se Oland vi {e usredsredio na rast nego na mere {tedwe.

dnevnik POPOKATEPETLSENESMIRUJE

Oblak dima od 5,5 kilometara MEKSIKO SITI: Ogromne koli~ine pepela od ju~e ujutro su ponovo iznad Popokatepetla, a oblak dima dose`e visinu od 5.450 metara. Pogledi stanovnika Meksiko sitija upereni su na jugoistok prema Popokatepetlu, koji jo{ izbacuje ogromne koli~ine pepela u vazduh a televizijski snimci prikazuju crvenkasti sjaj pored kratera na vrhu. Kamere Nacionalnog centra za prevenciju katastrofa snimili su u zoru po lokalnom vremenu oblak kako se di`e sa vrha Popokatepetla, koji je visok 5.450 metara. Televizija Teviza prikazala je slike magme koja kuqa unutar kratera. Vlasti Meksika su ove sedmice podigle stepen opasnosti

od vulkana zbog poja~ane aktivnosti Popokatepetla. Vulkan je ju~e izbacio u nebo usijane fragmente stena i ogroman oblak pepela, a zvani~nici su upozorili na mogu}nost jo{ ja~ih

erupcija. Kamewe je letelo po kilometar uvis Prethodna velika erupcija tog vulkana bila je 18. decembra 2000. godine i bila je najsna`nija u posledwih 1.200 godina

SEVERNA KOREJA

Tra`e smrt predsednika J. Koreje PJONGJANG: Desetine hiqada gra|ana Severne Koreje okupilo se u Pjongjangu izra`avaju}i bes prema prema predsedniku Ju`ne Koreje Li Mjung-Baku i tra`e}i wegovu smrt. Gra|ani su protestovali zbog navodnih uvreda iznetih tokom proslave godi{wice ro|ewa osniva~a Severne Koreje. Vojska i civili napunili su trg Kim Il Sunga u Pjongjangu i poru~ivali da }e da „zbri{u grupu Li Mjung-Baka, zakletog neprijateqa, do posledweg ~oveka na Zemqi i pod ovim nebom”, prenela je dr`avna agencija KCNA. Gomila je iskazivala „ogor~ewe i mr`wu prema grupi pacova kakav je Li Mjung-Bak, koji je ponovo povredio ose}awa ponosa vrhovnog vo|stva (Severa)”. Skup, u`ivo preno{en na televiziji, usledio je dan nakon {to je Severna Koreja zatra`ila izviwewe od Seula, zbog do`ivqenih uvreda, ili }e biti suo~ena sa „svetim ratom”.

Govornici su prikazani kako vi~u}i iznose uvrede na ra~un Lija, dok gomila odgovara „smo`diti grupu pacova do smrti”. Jedan vojnik je rekao masi da je vojska „re{ena da nemilosrdno kazni pacove topovima i pu{kama”. „Hajdemo da potpuno uni{timo (predsedni~ku) Plavu ku}u i uzroke svih provokacija”, rekao je vojnik. Na ogromnoj karikaturi ju`nokorejski predsednik je prikazan sa prerezanim vratom, a na drugoj lica razbijenog pesnicom. Sve vreme prenosa komentator je tra`io od vo|e Kim Xong-Una da im „izda nare|ewe”.”Mi smo spremni za borbu, da zbri{emo grupu izdajnika i ujedinimo se (s Jugom)”. Pjongjang je posledwih meseci preduzeo otrovnu kampawu protiv Lija. Jedan analiti~ar je rekao da je ju~era{wa retorika protiv predsednika Ju`ne Koreje bila najekstremnija posledwih decenija, preneo je AFP.

Za Gandijevu krv 16.000 dolara Fransoa Oland i Nikola Sarkozi

~etvrtina francuskih bira~a tek treba da se opredeli za koga }e glasati. Kampawa je bila fokusirana na ekonomska pitawa. Sarkozi se hvalio prili~no dobrim pri vred nim ra stom ostva re nim pro {le go di ne, ali mu problem predstavqa

Ukoliko nijedan od kandidata ne osvoji apsolutnu ve}inu glasova u prvom krugu izbora koji }e se odr`ati u nedequ, odlu~uju}i krug, u kojem }e se nadmetati dva kandidata koja budu u`ivala najve}u podr{ku glasa~a, bi}e odr`an 6. maja.

LONDON: Grumen zemqe i vlati trave uzeti navodno sa mesta na kome je indijski vo|a nacije Mahatma Gandi ubijen 1948. godine i koji su umrqani wegovom krvqu prodati su za oko 16.000 dolara (10.000 funti) na aukciji koju je organizovala britanska aukcijska ku}e „Mulok”. Na aukciji se na{lo jo{ nekoliko predmeta koji su pripadali Gandiju i koji su prodati za ukupnu cenu od oko 160.000 dolara (100.000 funti), prenose britanski mediji. Aukcionari su uvereni u autenti~nost trave i grumena zemqe jer kao dokaz za to postoji pismo prvobitnog vlasnika, P.P. Nambiara koji navodi da je li~no uzeo uzorke sa mesta atentata 1948. godine. Pored ovih neobi~nih predmeta na aukciji je prodat i par nao~ara, koje je kupio jedan opti~ar iz Glu~estera za oko 54.000 dolara (34.000 funti).

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI JO@EMENCINGER Evropska centralna banka se pona{a kao biv{a Narodna banka Jugoslavije, koja je {tampala novac bez pokri}a, ka`e ekonomista Jo`e Mencinger. „Aktuelna kriza je posledica koncepta, koji se i teoretski bazira na alavosti i nezaja`qivosti. ^itava se ekonomija bazira na maksimirawu korisnosti i racionalnom pona{awu pojedinaca, a nemamo odgovor na pitawe gde je granica izme|u maksimirawa i nezaja`qivosti“.

SILVIOBERLUSKONI Biv{i italijanski premijer Silvio Berluskoni rekao je ju~e u pauzi sudskog procesa koji se vodi protiv wega zbog optu`bi da je imao seks sa maloletnom prostitutkom, da su wegove razuzdane zabave bile „burleskne predstave”. Manekenka Imane Fadil je izjavila da su striptizete preru{ene u ~asne sestre plesale za Berluskonija, a da je ona prilikom svog prvog odlaska na jednu od tih `urki dobila 2.000 evra u ke{u.

BANKI-MUN Generalni sekretar UN Ban Ki-mun pozvao je Sudan i Ju`ni Sudan da u~ine sve da izbegnu rat i da se vrate za pregovara~ki sto. Ban je pozvao Ju`ni Sudan da odmah povu~e snage iz naftom bogate oblasti Heglig i prisustvo te dr`ave u regionu nazvao „kr{ewem suvereniteta Sudana i nezakonitim ~inom”. On je pozvao sudansku vladu da odmah prekine bombardovawe teritorije Ju`nog Sudana.

Brejvik{okiraoprisutne opisomzlo~ina OSLO: Masovni ubica Anders Bering Brejvik {okirao je ju~e prisutne na su|ewu u Norve{koj jezivim opisom masakra koji je izvr{io na ostrvu Utoja 22. jula pro{le godine ubiv{i 69 qudi, uglavnom tinejxera. Me|u prisustnima u sudnici bili su i pre`iveli masakra koji su zagrqeni jecali slu{aju}i iskaz ubice a wegovo svedo~ewe u oblasnom sudu u Oslu preno{eno je u`ivo u jo{ 17 sudnica gde su bile okupqene porodice `rtava. Daju}i za pravo onima koji su upozoravali da }e danas biti mo`da najte`i dan wegovog svedo~ewa, Brejvik nije ispustio ni jedan detaq svog stravi~nog divqawa. Izjavio je da je pucao na uspani~ene omladince iz neposredne blizine. „Neki od wih su bili potpuno paralisani. Nisu mogli da be`e. Stajali su ne mi~u}i se. Jako ~ud-

no. To je ne{to {to vam nikada ne prikazuju na televiziji,” rekao je on, prenosi AP. Brejviku (33) se pred sudom u Oslu sudi zbog toga {to je 22. jula pro{le godine aktivirao bombu ispred zgrade vlade u Oslu i ubio osam, a ranio vi{e od 200 qudi, a potom na obli`wem ostrvu Utoji iz automatskog oru`ja ubio jo{ 69 qudi mahom tinejxera koji su bili u omladinskom kampu Laburisti~ke stranke.Optu`eni je ju~e opisao kako je oti{ao na ostrvo Utoja preru{en u policajca, nose}i pu{ku i pi{toq. Poneo je, kako ka`e, i vodu jer je znao da }e mu se grlo osu{iti od stresa. Prve dve `rtve su bile Monika Boese, jedna od organizatora kampa i policajac Tornd Bernsten koji je bio anga`ovan kao obezbe|ewe. „^ak i telo mi se opiralo kada sam uzeo oru`je. Stotinu glasova u mojoj glavi mi je govorilo „nemoj to

Anders Bering Brejvik

da uradi{,” rekao je Brejvik.Ekstremista je prethodno ju~e u sudnici rekao da je „u normalnim okolnostima sasvim prijatna osoba”, isti~u}i da je proveo godine u na-

stojawu da otkloni emocije putem meditacije i treninga.”Morate da odaberete taktiku i strategiju dehumanizovawa neprijateqa, odnosno onih koje smatram legitimnim metama”, kazao je on. Masovni ubica je priznao ubistva u Oslu i na ostrvu Utoja ali se izjasnio da nije kriv jer su wegove `rtve izdale Norve{ku prihvatawem imigranata. On sebe vidi kao „viteza” koji se herojski bori da za{titi Norve`ane od „muslimanske invazije” do koje je dovela velikodu{na imigraciona politika laburisti~ke vlade. Brejvik je pred sudom izjavio da je planirao da ubije ~itavu norve{ku vladu, da `ali {to nije ubio svih 569 qudi na ostrvu Utoja, kao i da je razmi{qao o odrubqivawu glave biv{oj premijerki i postavqawu tog snimka na Internet, po uzoru na Al Kaidu.


c m y

balkan

dnevnik

Ubistvanadvelokacije, najmawetriizvr{ioca

Koalicionavlada posleizbora

pecawe prona|ena blizu wihovih tela. Automobil pete `rtve, 45-godi{weg stanovnika sela ^re{evo, prona|en je oko 100 metara od tela ~etiri mladi}a, i imao je otvoren prtqa`nik, pa se pretpostavqa da se i on spremao za odlazak. U MUP-u su rekli da je poznati svi podaci o automobilu „opel omega”, koji je prona|en na desetak kilometara od mesto zlo~ina, kao i o „mercedesu” ~ije su registraske tablice stavqene na crveni „opel”. U „opelu” su, kako je navedeno, prona|eni odre|eni tragovi koji su na analizi. [to se ti~e pomo}i koju su ponudile pojedine strane obave{tajne slu`be za rasvetqavawe ovog zlo~ina, iz MUP-a ka`u da je ona za sada samo deklarativna. U MUP-u su rekli i da je, zbog protesta koji su povodom tog zlo~ina organizovani u ponedeqak u Skopqu, podneto 14 krivi~nih prijava protiv u~esnika tih skupova.

Gruevski:Ne}u smenitiJankulovsku SKOPQE: Makedonski premijer Nikola Gruevski rekao je da policija danono}no radi na rasvetqavawu petostrukog ubistva i da ne}e smeniti ministarku Gordanu Jankulovsku koju kritikuju zbog rada policije, javqa agencija Makfaks. Gruevski je u Sobrawu izjavio sau~e{}e porodicama ubijenih i izrazio uverewe da }e ubice biti na|ene i izvedene pred lice pravde. Na kritike i zahtev opozicije za smewivawe Jankulovske, premijer je rekao: „Direktno }u vam odgovoriti: Ne, ne}u smeniti ministarku i ne}u dozvoliti da se vrati vreme u kojem je cvetao kriminal”.

Korupcijakqu~nazaBiH SARAJEVO: Borba protiv korupcije bi}e od kqu~nog zna~aja za BiH u procesu koji ovoj zemqi predstoji kako bi postala ~lanica EU, poru~io je evropski komesar za pro{irewe [tefan File. On je podsetio je da je Evropska komisija u posledwem izve{taju o napretku 2011. godine navela da je BiH jo{ u ranoj fazi u borbi protiv korupcije i da ovaj fenomen i daqe preovladava u mnogim podru~jima, kao i da je ozbiqan problem u javnom i privatnom sektoru. Govore}i o {ansama BiH da ove godine dobije status kandidata za EU, File je za sarajevski Dnevni avaz rekao da je u ovom trenutku prerano govoriti o datumima. Kako je pojasnio, pristupawe EU je postepen proces u kojem BiH, uz pomo} EU, pravi jedan korak za drugim, te da je, s obzirom na sve potrebne korake koje ova zemqa treba da napravi, u ovoj fazi prerano naga|ati o datumima. Evropski komesar za pro{irewe daqe je rekao da ulazak Hrvatske u EU i ~iwenica da }e granica ove

zemqe sa BiH postati spoqna granica EU, ne bi trebalo da stvori probleme ako su sve strane dobro pripremile zakonsku, administrativnu i fizi~ku infrastrukturu.

„[to se ti~e prelaska granica za gra|ane, postoje}a vizna liberalizacija za BiH zna~i da ne bi trebalo biti nikakvih zna~ajnih problema”, istakao je File. On je jo{ upozorio da }e, kada je u pita-

wu trgovinska razmena poqoprivrednih proizvoda ili izvoza hrane u celini, BiH morati hitno da preduzme sve potrebne mere kako bi se nadogradila struktura ovih proizvoda i osiguralo efikasno sprovo|ewe politike bezbednosti hrane iz oblasti zakonodavstva EU. Govore}i o donatorskoj konferenciji za izbeglice, koja }e pod pokroviteqstvom Evropske komisije biti odr`ana 24. aprila u Sarajevu, File je rekao da karakter wenog programa treba sagledati sa regionalnog aspekta. „Potrebno je prona}i odr`iva re{ewa za izbeglice i raseqene osobe koje su u najve}oj potrebi, a ta re{ewa treba da se temeqe na dva na~ela: dobrovoqni povratak i lokalne integracije. A to su, ipak, odluke samih izbeglica”, naglasio je on. Prema wegovim re~ima, program je vezan uz izbeglice, a ne uz dr`ave. „Na osnovu podataka UNHCR-a, prema istra`ivawima koja sprovode me|unarodne organizacije za migracije, ve}ina ugro`enih izbeglica zaista se nalazi u Srbiji”, rekao je File komentari{u}i ~iwenicu da }e Srbija dobiti 335 miliona evra, a BiH 120 miliona evra.

Nemaoptu`niceprotiv\ukanovi}a? PODGORICA: DPS tvrdi da nema optu`nice italijanskog pravosu|a protiv lidera te stranke Mila \ukanovi}a za organizovani kriminal i {verc cigareta. Nije ta~no da je protiv predsednika Demokratske partije socijalista na snazi optu`nica, jer ona nikad nije ni bila podignuta, ve} se radi o neta~noj i neutemeqenoj informaciji preuzetoj iz izvora koji je nereferentan i potpuno nepouzdan, saop{teno je iz crnogorske vladaju}e partije. Ukazuje se da je zavr{ena istraga koja je vo|ena, a predmet arhiviran na zahtev tu`ioca iz Barija jo{ 2009. godine. „Tada{wi ministar finansija Crne Gore Miroslav Ivani{evi} je jedini

dr`avni slu`benik protiv koga je podignuta optu`nica i organizovano su|ewe. Pravosna`nom presudom suda u Bariju, on je oslobo|en svih optu`bi”, ka`e se u saop{tewu iz DPS-a. Dodaje se da je italijanski sud presudio da je posao tranzita cigareta u Crnoj Gori ra|en po propisima i da sumwe politi~kih oponenata ne mogu biti relevantni dokazi u sudskom procesu. „Time je pred pravosudnim organima u Bariju i kona~no zavr{ena iskonstruisana pri~a o navodnoj ume{anosti crnogorskih zvani~nika u poslove tranzita cigareta, ~ija je regularnost bila pod sumwom”, isti~e se u saop{tewu DPS-a. Podgori~ki mediji objavili su ranije da se \ukanovi} dovodi se

u vezu sa organizovanim kriminalom i {vercom cigareta u preliminarnom izve{taju Saveta Evrope o ispuwavawu obaveza Crne Gore prema toj me|unarodnoj organizaciji. U fusnoti poverqivog dokumenta dostavqenog ~lanovima Parlamentarne skup{tine Saveta Evrope, u koji su „Vijesti” imale uvid, konstatuje se da je \ukanovi} pro{le godine ponovo izabran za {efa DPS-a, te da je protiv wega i daqe na snazi optu`nica za organizovani kriminal i {verc cigareta, koju je podiglo tu`ila{tvo u Bariju. Iz DPS-a su naveli da se radi o neta~noj informaciji, jer preliminarni izve{taj Parlamentarne skup{tine Saveta Evrope jo{ nije ni sa~iwen.

ATINA: Gr~ka }e posle poslani~kih izbora 6. maja najverovatnije dobiti koalicionu vladu konzervativaca i socijalista, pokazuju tri ankete objavqene ju~e. Potvr|uju}i tendencije iz posledwih meseci, ankete pokazuju da bi najvi{e glasova na izborima, ali ne i apsolutnu ve}inu - potrebnu za samostalno formirawe vlade, dobila konzervativca Nova demokratija Antonisa Samarasa (od 21,9 do 25,5 odsto). Pobednik na posledwim izborima, socijalisti~ki PASOK je novembra bio primoran da pod pritiskom Evropske unije zbog pogor{awa socijalne i

marasa glasalo izme|u 15,5 i 25,8 odsto glasa~a, pokazuju rezultati tri ankete. Isti rezultati pokazuju da je neizvesno da li bi decenijama quti politi~ki neprijateqi - PASOK i Nova demokratija, koji su se udru`ili po nalogu stranih kredi-

tora da sprovedu rigoroznu politiku koju su nametnuli EU i MMF, mogli i da zajedno u budu}em sastavu Skup{tine imaju

Najvi{eglasovanaizborima,alineiapsolutnu ve}inu,potrebnuzasamostalnoformirawe vlade,dobilabiNovademokratija AntonisaSamarasa(od21,9do25,5odsto)

U Sobrawu su se ~ule i ocene da je petostruko ubistvo kod Skopqa ozbiqno ugrozilo bezbednost. Ministarka Jankulovska je ponovila da }e po~inioci neminovno biti ka`weni. Ona je tako|e kazala da raspola`e informacijama o tom slu~aju, ali da ih ne mo`e izneti u javnost zbog istrage. „Ne iskqu~ujem nijedan scenario, nijednu opciju, ali moramo biti pa`qivi i strpqivi da ne iznosimo vi{e informacija nego {to je to potrebno, zato {to su po~inioci jo{ na slobodi”, rekla je Jankulovska.

EVROPSKIKOMESARZAPRO[IREWE[TEFANFILE

23

GR^KA

ISTRAGAOZLO^INUKODSMIQKOVSKOGJEZERAUBLIZINISKOPQA

SKOPQE: Petostruko ubistvo kod Smiqkovskog jezera u blizini Skopqa, pro{le sedmice, izvr{eno je na dve lokacije oko jezera, u roku od pet do 10 minuta, u ~etvrtak ne{to posle 20 sati, a pucano iz tri oru`ja, rekli su danas novinarima predstavnici MUP-a. Istraga je utvrdila da je na `rtve pucano iz tri automatska oru`ja, {to navodi da se radi o tri ili vi{e izvr{ilaca, kazali su predstavnici MUPa na konferenciji za novinare, navode}i da je slu~aj prijavqen na telefonski broj 192 u 22.15 sati, ali ne kao ubistvo. Kako je re~eno, u prvom javqawu policiji je saop{teno da su vi|ena tela pet osoba u blizini jezera i Skopqe da policija treba da proveri da li se radi zlo~ina. Po rekonstrukciji zlo~ina, koju o pijanim qudima, ili im je potrebna poje uradila istraga, ubijeni mladi}i su se mo}. U slede}em pozivu, 15 minuta kasnije, najverovatnije spremali da odu, jer pozicitrojica pecaro{a su javili da su prona{li ja na kojoj su na|eni je daleko od vode, a auto tela mladi}a i da se radi o ubistvu, nakon im je bio u poziciji za odlazak. Ova pretpo~ega je vrlo brzo policija stigla na mesto stavka MUP-a potvr|uje i to da je oprema za

subota21.april2012.

ekonomske krize, sklopi privremenu koalicionu vladu sa Novom demokratijom. Socijalisti iz PASOK-a bi sada na izborima dobili izme|u 17,1 i 19,1 odsto glasova, pokazuju ankete. Neizvesno je me|utim ko mo`e biti budu}i premijer. Venizelos je po tim istra`ivawima, izjedna~en sa {efom konzervativaca Samarasom. Venizelos bi dobio izme|u 15,1 i 26,7 odsto glasova, dok bi za Sa-

apsolutnu ve}inu. Velika nepoznanica su neodlu~ni bira~i i oni koji }e glasati iz protesta. Uz to, na predstoje}im izborima u~estvuje deset partija, dok ih je na pretnodnim, 2009, bilo pet. Zbog lo{ih iskustava sa koalicionim vladama, gr~ki izborni propisi su takvi da po „oja~anom proporcionalnom sistemu” favorizuju pobednika na izborima i formirawe jednostrana~ke vlade.

JAKONEVREMEPARALISALOBUDVU

Kriti~nouBe~i}ima iRafailovi}ima PODGORICA: Jako nevreme pra}eno obilnim padavinama pogodilo je Budvu, a saobra}aj u tom crnogorskom primorskom gradu bukvalno je paralisan. Buji~ni potoci, koji su pretvoreni u prave reke, onemogu}ili su saobra}aj glavnim gradskim ulicima, kroz tunel Mogren prema Kotoru, kao i ulicama ka Starom gradu. Voda je

prodrla u gara`e i podrume stambenih zgrada u nekoliko gradskih naseqa, a najkriti~nije je u Be~i}ima i Rafailovi}ima, gde se lokalni potok izlio i preplavio bulevar. Bujice su, kako prenose podgori~ki elektronski mediji, izazvale i brojne odrone na Zavali, Topli{kom putu i u Boretama.


24

lekar

subota21.april2012.

dnevnik

PREPORUKE@ENAMAKOJE@ELEBEBU

Umerenove`bawe poma`eza~e}u mereno ve`bawe poma`e za~e}u `ena koje poku{avaju da ostanu trudne,dokjeonimkoje naporno ve`baju svakidanpotrebnodu`e da ostanu u drugom stawu, pokazalajenova studija me|unarodnih nau~nika. Stru~waciizSADiDanske prou~avalisuvi{eod 3.500 Dankiwa starih izme|u 18 i 40 godina koje su poku{avale da zatrudnetokomgodinu danakolikojetrajala studija.Sve`enebile su u stabilnoj vezi sa mu{kim partnerom i nisu primale lekove za pospe{ewe plodnosti. Stru~waci su procewivali koliko sati nedeqno u~esnice studije ve`baju i koliko intenzivno. Tokom studije, gotovo 70 procenata `ena je zatrudnelo. Stru~waci su do{li do zakqu~ka da je umereno ve`bawe poput {etwe, vo`we bicikla ili ba{tovanstvapovezanosabr`imza~e}em `ena bez obzira na wihovu te`inu.@enekojesuprovodile vi{eodpetsatinedeqnoumreneove`abaju}iimalesu18procenata vi{e {ansi da zatrudne od`enakojesuumerenove`vale maweodsatautokunedeqe.Me|utim, vitkim `enama i onima sa normalnom te`inom koje su napornove`bale,odnosnobavile se aerobikom ili tr~awem,

U

bilo je potrebno du`e da zatrudne.Onekojesuvi{eodpet sati `estoko ve`bale imale su 32prostomawe{ansedazatrudneod`enakojeuop{tenisunaporno ve`bale. Iako je studija dobroosmi{qena,postojeneki nedostaci, smatra Boni Datel, aku{er sa medicinske {kole u Norfolku, Virxinija. Budu}i da su koli~inu i intenzivnost ve`vawa u~esnice same prijavqivale,mogu}ejedasunekeod

wih umawile ili preuveli~ale svoje aktivnosti, rekla je Datel.Studijajepokazala i da debele i `ene sa prekomernom te`inom imaju vi{e problema sa plodno{}u i komplikacijama u trudno}i. - Salo je metaboli~kiaktivnoiproizvodi estrogen- rekao je specijalista za reproduktivno zdravqeRi~ardGraci.- Ekstra estrogen mo`edapotisnehormone koji podsti~u ovulaciju {to mo`e dadovededoneredovnog menstrualnog ciklusa ili potpunog izostanka menstruacije. Tako|e,nijejasno zbog ~ega je vitkim `enamakojenaporno ve`baju bilo potrebno du`e vremena da zatrudne. Mogu}e je da kod nekih `ena mawak sala predstavqa problem, a poznato jedasportiskiweineuhrawene `ene ~esto imaju problema sa mese~nim ciklusom. Ve`bawe tako|e mo`e da uti~e na sposobnost oplo|enog jaja da se smestiumaterici.Jednaranija studija ra|ena nad `enama koje su i{le na in vitro oplodwu pokazala je da one koje mnogo tr~e ili voze bicikl rizikuju neuspehoplodwe. (Tanjug)

STRU^WACIUPOZORAVAJU

Alergijedolaze vog prole}a,posebno na na{im prostorima, suo~i}emo se sa alergijama jakog inteziteta,kakve do sada nismo videli -najavquju svetski priznati alergolozi iz Italije, ^e{ke, Engleske, Francuske... Razlog je

O

atipi~na veoma hladna zima, sa ~estim smewivawem izuzetno hladnih i izuzetno toplih perioda.Zbog toga nau~nici predvi|aju raniju pojavu sezone alergija i to naja~eg inteziteta u posledwih deset godina. Podaci govore da se svake godine pove}ava broj obolelih,tako da u Srbiji izme|u 20 do 25 odsto stanovni{tva oboli u toku svake godine,a od tog broja polovina su deca. - S obzirom na to da stru~waci za ovu sezonu najavquju alergije jakog inteziteta, va`no je da osobe osetqive na polen preduzmu preventivne terapijske mere u konsultaciji sa lekarom- ka`e dr Mirjana Mi{i}. „Nazaleze allergy„ sprej sa pra{kastom celulozom blokira alergene stvaraju}i za{titni film u nazo-faringsu te na taj na~in spre~ava pojavu alergije, neprijatnih simptoma kao {to su kijawe, curewe iz nosa, svrab, suzewe… Upotrebom ovog nazalnog spreja obezbe|ujemo prirodnu,efikasnu i bezbednu za{titu od alergija kakokod dece uzrasta od 18 meseci, tako i kod trudnica i odraslih osoba.

Mukezboggastritisa otovo da nema osobe koja nijeosetilaizvesnetegobe u radu digestivnog trakta. Mnogi povremeno pate od lo{eg varewa, pra}enog nadimawem i bolovima u `elucu. Uzroknele`isamoutome{to qudi ne jedu ono {to bi trebalo,ve}iutome{toseneredovnohrane,uzimajuvi{ehranenego{toimjepotrebnoilijedu brzuhranuiraznevrstepeciva umestokuvanogjela.Kaoposledicatakvogna~inaishranemno-

G

gipateodmo`danajrasprostrawenije boqke dana{wice - gastritisa.Onobuhvatanekoliko razli~itihtegobakojesurezultat nespecifi~ne upale `eluca.Porednavedenihrazloga,gastritis mo`e nastati i zbog konzumirawa velike koli~ine alkohola,dugotrajnogkori{}ewa lekova kao {to su aspirin ili brufen ili infekcije bakterijama, naj~e{}e bakterijom Helikobakter pilori. Simptomi gastritisa su pe~ewe u gor-

Gojaznimu{karci sklonijimawku spermatozoida u{karci s vi{kom kilograma ~e{}e imaju smawen broj spermatozoidausemenojte~nosti,iliih uop{tenemaju,negowihovivr{wacinormalnete`ine,ukazuje studija tima sa Harvardske {kolejavnogzdravqa.Studijom baziranomnarezultatimaranijih istra`ivawa kojima je obu- hva}eno ukupno oko 10.000 mu{karaca, utvr|eno je da je kod onih s vi{kom kilograma za 11 odstove}irizikodnedovoqnog brojaspermatozoida,aza39odsto ve}i rizik da spermatozoida uop{te ne bude. Mu{karci kojisuifomalnogojaznisupod 42odstove}imrizikomdaimaju smawenbrojspermatozoidausemenoj te~nosti i pod 81 odsto ve}imrizikomdauop{tenemaju spermatozoide. Vo|a studije Horhe [avaro ipak napomiwe da apsolutni rizik od neplodnostikodqudisvi{komkilograma ipak nije prevelik i da smawen broj spermatozoida sam po sebi ne zna~i da se ne mo`e postati otac. Osim toga, sem

M

brojaspermatozoidazauspe{no za~e}esuodva`nostiiwihova pokretqivost,oblik,kaoikvalitetDNKkojinose,stim{to su neka istra`ivawa pokazala da vi{ak kilograma negativno uiti~e i na te parametre. Postojiiteorijadagojaznostsama po sebi nije kriva za ove problemenegodaistagenetskapredispozicija uslovqava i vi{ak kilograma i probleme sa spermatozoidima.Ako je sam vi{ak kilogramaipakkrivzaoveprobleme, onda neki stru~waci to pripisuju vi{ku sala u rejonu stomakaikarlice,zbogkojegsu mo{niceizlo`eneve}ojtoploti nego {to je dobro za proizvodwuspermatozoida.Istra`ivawa na `enama su pokazala da seslabqewempoboq{avaplodnost, me|utim, nije sigurno da bitobilotakoikodmu{karaca. [ta vi{e, jedna studija s kraja pro{le godine je ~ak pokazalasuprotno-dagubitakkilogramahirur{kimputemdovodidomawebrojnostispermatozoida. (Tanjug)

wemdelustomaka, mu~nina, gubitak apetita, ~esto podrigivawe i gasovi, ose}ajnaduvenostiposlejela. Nele~en gastiritsmo`eda doprinese nastanku ~ira na `elucu i zato trebapreduzeti sve{tojeneophodno da se stawe sanira. Ako imate problema sa `elucem i crevima, mo`eteprobatineki od proverenih narodnih recepata. Pola kafene ka{i~ice istucanog semenaper{unapreliti ~a{om vode, ostaviti da odstojiosamsatiipitiutoku dana u malim gutqajima. Ili, ~etiri ka{ike narendanog korena per{una preliti ~a{om kqu~ale vode, posle 15 minuta proceditiipitipomalotokom dvadana. Ishrana mora da je raznovrsna.Najelovnikumorajudabudu prirodni proizvodi: mleko, kefir ili kiselo mleko, mlad

sir,jaja,povr}e,vo}eiprirodni sokovi. Ukupan unos hrane, zajednoste~no{}u,netrebada prema{ujetrikilograma.Hranu je po`eqno uzimati ~etiri dopetputanadan,najboqeuvek uistovreme.Pazitidajelone budenivru}eniprevi{ehladno. Hranu bi trebalo pripremati na pari i jesti u usitwenomoblikuilikaopire. J.B.

VESTI @eneizlo`enerakuko`e Rezultati istra`ivawa u Sjedin jenim Ameri~kimDr`avamapokazalisudajebroj slu~ajeva raka ko`e posledwih godina najverovatnije pove}an osam puta kod mladih `ena i ~etiri puta kod mu{karaca. Grupa nau~nika na ~elu sa dr Xerijem Bruerom, dermatologom sa klinike „Majo”, do{la je dotogzakqu~kaanalizomstatisti~kihpodataka o pacijentima starosti od 18 do 39 godina kod kojih je prvi put dijagnostikovanmelanom(rakko`e)izme|u1970.i2009. Kao posebni krivci se navode solarijumi. Mlade `ene ~e{}e odlaze u solarijume od mladih mu{karaca, a jedno od nedavnih is-

tra`ivawa je pokazalo da su osobe koje ~esto odlaze u solarijume izlo`ene 74 odsto ve}oj opasnosti da obole od melanoma. Dobravestje,me|utim,dajezahvaquju}iranijemotkrivawubolestistopasmrtnostivezana za rak ko`e u velikoj meri smawila, {topotvr|ujeva`nostkampawazaupozoravawestanovni{tvanatuopasnost. (Tanjug)

Autizamima genetskupodlogu? Analizapodatakaprikupqenihod549porodica sa autisti~nom decom ukazala je na prisutnostspontanihmutacijagenauspermatozoidimailijajnim}elijamaroditeqa.

Ove mutacije pove}avaju rizik za autizam koddecekojaih~etiriputa~e{}enasle|ujuodo~evanegoodmajki.^asopis„Nature” pi{edajere~omutacijamaudelovimagena zadu`enimzakontroluproizvodweproteinakojisupovezanisarazvojemmozga.Neke odotkrivenihmutacijabilesupovezanesa 5do20putave}imrizikomzaautizam.Uistra`ivawimaameri~kihnau~nikaukupnoje identifikovano nekolikostotinagenakoji bi mogli pomo}i u razvoju tretmana za autizam.PodaciprikupqeniuSADukazuju naprisutnostautizmakod1od88dece,pri ~emuseprocewujedajegenetikapovezanasa 80do90odstorizikazapojavuautizma. (Tanjug)


dnevnik

oglasi

subota21.april2012.

25


26

subota21.april2012.

oglasi

dnevnik

no sre|en. Telefoni: 063/531-773, 021/457-136. 51363

IZDAJEM praznu garsoweru od 30m2 kod Sajma, Bra}e Popovi} br. 4, 110 evra. Tel. 064/22-15-667. 51272 IZDAJEM komforan trosoban stan, Ulica Save Kova~evi}a, prvi sprat. Namena stanovawe, poslovni prostor, ordinacija. Telefoni: 021/444-134, 063/517-471. 51329 IZDAJEM povoqno name{tenu garasoweru na Detelinari, odmah useqiva. Tel. 064/321-26-07. 51362 IZDAJEM dvosoban name{ten stan kod Master centra i jednoiposoban name{ten stan kod Temerinske pijace. Telefon 069/2596031. 51423

PRODAJEM novu mawu ku}u S. Pa{}ana 2. Novi Sad. Mogu}a zamena. Tel.: 063/519-715, 064/2510-929. 51470 PRODAJEM u Novom Sadu na Telepu, pola ku}e (potkrovqe) poseban ulaz, gara`a. Telefon 021/842894. 51393 NOVI BE^EJ - Prodajem ku}u od 150m2 sa nusprostorijom u centru. Hitno! Javiti se na telefon 011/2334-122. 51422 PRODAJEM placeve u centru ^eneja, ul. Vuka Karaxi}a. Telefon 063/248-150. 50856

IZDAJEM lokal 100m2+110m2 magacin, Partizanska, Novi Sad, spreman za otvarawe, bez ulagawa. Telefoni: 444-206, 063/540-510. 51399

KUPUJEM auta sve vrste maksimalno pla}am, mo`e i havarisana. Telefoni: 822-714, 063/7081-939. 51491 PRODAJEM stan u blizini Sajma: 60m2, CG, terasa, tre}i sprat, ukwi`en, cena: 50.000e. Telefon 063/701-6367. 51149

PRODAJEM stabilan brodski dizel-motor „Torpedo� T-732, 15ks/2300 o/min, sa kop~om, general-

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 51448

KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451-409. 44676

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje: izno{ene koke nosiqe, tovne pili}e, prasi}e. Dostava na ku}nu adresu. Povoqno! Telefoni: 021/717-058, 063/521-559, 063/539-051. 51253

POTREBNA radnica za rad u mewa~nici i trafici. Telefon 060/69-29-005. 51383 SPLAVU u Futogu potrebni konobari, pomo}ne radnice u kuhiwi. Telefon 063/509-167. 51472


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ PRODAJEM kravu sa teletom, laktofriz i stajwak. Telefon 064/432-75-92. 51336 KUPUJEM dobro o~uvane kwige: beletristiku, enciklopedije, re~nike i stru~nu literaturu. Telefon 064/9951210 45-002. Mile. KUPUJEM: kristal, porcelan, slike, goblene, militariju, antikvitete. Tel. 51211 064/994-5002. Mile. KUPUJEM staro gvo`|e, stare automobile do 200E, ~istimo podrume, odnosimo {ut, ve{ ma{ine, {porete. Telefoni: 064/95-33-943, 063/84-85-495, 51323 6618-846. NISAM lekar, ali Vam mogu pomo}i da elimini{ete hemoroide, sre}an sam kad me qudi blagosiqaju. Deda Rado{. Tel. 037/490-797, 064/240-55-49. 51364 PALETE konopqa za ribolov, 150 din /kg. Tel. 060/450-4-450. 51488

Posledwi pozdrav dragoj majci, supruzi i svekrvi

3

SE]AWE na drage nam roditeqe Posledwi sestri

Deak I{tvan Sahrana je danas, 21. 4. 2012. godine, u 15 ~asova, na Ma|arskom grobqu, u Rumenki.

pozdrav

dragoj

tetka Jeleni

1933 - 2010.

Veselinki Pavlovi}

Milevi ]uk od: Nata{e, Zorice i Slobodana.

od brata Du{ana Mirkovi}a sa porodicom.

O`alo{}ena porodica. 51568

od: sina Aleksandra, snahe Katarine i supruga Milorada.

51523

51534

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

3

Posledwi pozdrav na{oj

Nadu Rado{

1941 - 2012.

27

subota21.april2012.

Du{ana Rado{a

Posledwi pozdrav kom{inici

dragoj

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

1922 - 2011.

Proleto{e godine otkako se upokoji{e u Gospodu na{i

Sahrana je 21. 4. 2012. godine, u 15.45 sati, na Gradskom grobqu. ]erke Qiqana i Sne`ana sa porodicama.

51567

51560

Milevi ]uk

Posledwi pozdrav majci na{eg kolege,

POMEN

Trivunu Risovi}u

Milevi ]uk Neka ti je slava i hvala.

Episkop Budimski Vladika Danilo Krsti}

Porodice ^ankovi} i Ga{evi}.

od porodice [uput.

od porodice Maluckov.

51572

51532

51570

2002 - 2012.

Du{an Ninkov

Na{em dragom dedi

Qubici \uri}

26. 4. 2004 - 26. 4. 2012. Samo mi znamo koliko nam nedostaje{.

Sa velikom tugom obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je 19. aprila, u 73. godini preminuo na{ dragi i voqeni

od: Bo{ka, Pe|e, Bobana, Mire, Slavice i Miroslave.

Tvoji najmiliji.

@arko Krsti} 51557

1985 - 2012.

Milanu Damjanovi}u Uvek u na{im molitvama.

srcima

i

Porodica.

51564

Sa neizmernim bolom u srcu javqamo tu`nu vest ro|acima i prijateqima da je 19. 4. 2012. godine preminuo na{ dragi

Sa tugom obave{tavamo kolege i zaposlene da je prerano preminula na{a draga koleginica

Sahrana je 21. 4. 2012. godine, u 13 ~asova, na grobqu, u Ba~koj Palanci. O`alo{}eni: supruga Vera, sin Dejan i snaja Violeta sa porodicom, zet @ivoslav i Sne`ana sa porodicom.

3

Trivun Risovi}

od wegovih: unuka Tawe, Deje, Tamare, Marine, Pe|e i praunuka Jovana.

51559

Milan Damjanovi}

51554

Sahrana }e se odr`ati 21. 4. 2012. godine, u 12 ~asova, na grobqu, u Ba~kom Jarku. O`alo{}eni: supruga Milka, }erke Sla|ana i Milena. 51569

GODI[WI POMEN

Du{an - Duka Bugarski

@ivku La}arcu

30. 4. 1946 - 21. 4. 2011.

Veselinka Pavlovi}

Pro|e godina tuge, bola i velike praznine bez tebe. Tvoju dobrotu, qubav i plemenitost nose u svojim srcima i ~uvaju od zaborava, supruga Mira, sinovi Stevica i Sa{a, snaja Tamara, unuk David i unuka Senka.

vaspita~ Kolektiv Pred{kolske ustanove „Radosno detiwstvo� Novi Sad.

GODI[WI POMEN

Nemawa Krstono{i} 1933 - 2012.

2000/P

51563

21. 4. 2011 - 21. 4. 2012.

Posledwi pozdrav na{em bratu, deveru, stricu i dedi od: brata Mileta, snahe Seke Mirkovi}, sinovice Bube Soro sa porodicom.

Branka Voji~i} Nedostaje{ nam. Nata{a, Soka i Radoslav. 51558

obele`i}emo danas, 21. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, u Bege~u, u prisustvu rodbine i prijateqa. O`alo{}ene porodice: ^eki} i La}arac.

51548

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima, poznanicima i {kolskim drugovima da je na{ Nemawa preminuo u 79. godini u Delaveru - SAD. Sahrana je 23. aprila 2012. godine.

IN MEMORIAM

1932 - 2011. dipl. veterinaru iz Bege~a

Posledwi sestri

pozdrav

voqenoj

51543

Posledwi pozdrav zaovi i tetki

voqenoj

Milevi ]uk iz Stepanovi}eva Zauvek }e ostati tvoja energija, plemenitost i dobrota u na{im srcima. Nikada ne}e{ biti zaboravqena. Neka te An|eli ~uvaju.

Milevi ]uk od: snaje \ur|e, Sawe i Mire sa decom.

Tvoja sestra Mirjana, sestri} Miroslav, Milana i Mirna. 51544

51555

51556


28

^iTUQe l POMeni

subota21.april2012.

POMEN Danas, 21. aprila, 2012. godine navr{ava se osam godina od smrti na{e voqene

dnevnik

Sa bolom u du{i, obave{tavamo vas da je zaspala na{a voqena mama, baka, svekrva, ta{ta i prabaka

SEDAM TU@NIH DANA od kako nisi sa nama.

Vesna Stojanovi} Qiqane Garda{evi} S ponosom u mislima, tugom i bolom u grudima, ~uvamo uspomenu na tebe.

Godina pro|e a bol nikad ne}e, za na{om najdra`om sestrom.

Tvoji: Milo{, Mirjana, Branislava, An|elina, Petar i Aca.

Milka i Koviqka.

51522

51514

POMEN Danas, 21. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu, odr`a}emo {estomese~ni pomen na{em voqenom i po{tovanom ocu, dedi i svekru

Qubica Miladinov

Radovan A}imovi}

ro|. Krajnov 1929.

7. 7. 1983 - 14. 4. 2012.

Majko na{a, bila si nam uteha u tuzi, nada u o~aju, izvor ne`nosti, saose}awa i pra{tawa. Izgubili smo grudi, na koje smo glavu naslawali, o~i koje su nad nama bdile. Neka te An|eli prime u svoje okriqe.

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Neka te an|eli ~uvaju.

O`alo{}ena porodica Miladinov: sinovi Arsen i Zoran sa porodicama, }erka Gordana Radosavqevi} sa porodicom i Ankica Miladinov.

Tvoji: mama Mira, tata Dragan, sestra Biqana i mezimac sestri} Mateja.

Sahrana je na Gradskom grobqu u Novom Sadu, 21. aprila 2012. godine, u 13.30 ~asova. 51505

51528

3

3

TU@NO SE]AWE na voqenog kom{iju

dr Lazaru Jakovqevi}u

TU@NO SE]AWE na voqenog kom{iju

Vreme neumitno te~e a praznina, tuga i bol ne prestaju. S posebnim pijetetom klawamo se wegovim senima. Sin Aleksandar, }erka Nata{a, unuka Laura, unuk Sr|an, snaja Sowa. 51519

POMEN

POMEN

1931 - 2012. Pro{lo je sedam tu`nih dana od kada smo zauvek ispratili na{u baku. Zahvaqujemo se svima koji su izrazima sau~e{}a i prisustvom na sahrani podelili tugu sa nama. Ivana i Neboj{a.

Posledwi pozdrav mom jedinom ~i~i.

Milenko Koji}

S tugom i po{tovawem wegovi: Stanislava, Katarina i Mihailo.

O`alo{}ena sestra Vukica i zet Jovica Mati}.

51486

51516

51515

Du{an Vasi} Ni posle 19 godina ne mo`emo zaboraviti Tvoju dobrotu, plemenitost i po{tewe. Tvoja Dara i Milorad sa porodicom.

TU@NO SE]AWE na dragog brata

Kom{inica Mira sa porodicom.

Porodica Stojanovi}.

51511

51510

od

Pro{le su tri godine od kako nisi sa nama. Godine prolaze, a tuga ostaje u srcima tvojih najmilijih. Tvoja porodica.

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em dragom i voqenom

POMEN

S tugom se opra{tam voqenog brata Ace.

24. 4. 2009 - 24. 4. 2012.

51479

1993 - 2012.

Radovana A}imovi}a

1945 - 2012.

1945 - 2012.

Zora Dobanova~ki

Radovana A}imovi}a

Aleksandar Glavini}

Aleksandar Glavini}

na na{eg dragog

Radovana A}imovi}a

Radovana A}imovi}a

Tetka Novka \urica sa porodicom.

Porodica Mom~ila A}imovi}a iz Sewa.

51509

51508

Qubavi moja nesu|ena

Radetu Palali}u

Radovan A}imovi}

POMEN

obele`i}emo danas, 21. 4. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na ^enejskom grobqu. Bol i tuga se ne mere re~ima i vremenom koje prolazi, ve} prazninom koja je ostala tvojim odlaskom. Tvoji: Ivana, Dejan i Ru`a.

Radovana A}imovi}a

7. 7. 1983 - 14. 4. 2012.

Pro{la je godina od kako nije vi{e me|u nama na{a draga

51517

51506

51512

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je preminula moja voqena supruga

Porodica Jovi~i} iz Dobri~eva.

Tvoja Slavica.

Posledwi pozdrav malom dedi

na{em

51507

3 SEDMODNEVNI POMEN dragom

1937 - 2012. Andrea, Filip Goca i E~i.

O`alo{}en suprug Milan. 51529

51535

Zagorka - @ivana Jovanovi}

Pomen }emo obele`iti 21. aprila 2012. godine, u 11 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

A}imu

Sahrana je danas, 21. 4. 2012. godine, u 14 ~asova, na grobqu u Stepanovi}evu.

Tu`nog srca javqamo da je preminula na{a draga majka i baka

Odneo si pola moga srca a ja }u tebe u drugoj polovini nositi do kraja `ivota.

Du{anu [trbcu

Mileva ]uk

TU@NO SE]AWE

TU@NO SE]AWE na na{eg voqenog

S tugom i po{tovawem, Gulit i Kok{i. 51533

Tvoji: suprug Radoslav i sinovi Zoran i Slobodan sa porodicama.

51496

Qubica \uri} 1928 - 2012.

Sahrana je 21. 4. 2012. godine, u 13 ~asova, u Budisavi.

O`alo{}eni: suprug Jovan, k}eri Desanka, Mirjana, Milena, sinovi Marko i Gojko, unuci Sini{a, Marija, Sa{a, Maja, Mi}a, Milana, Nikola, Pavle, snahe Jasna, Viktorija, Slavica i Dragana.

51545


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi koleginici

pozdrav

dragoj

Veselinki Pavlovi}

U subotu, 21. 4. 2012. godine navr{ava se {est meseci od kako nas je napustila na{a draga supruga, majka i baka

na

voqenog

brata

SE]AWE na moje drage roditeqe

Nemet Zoltana

Nemet Gizelu

Nemet Zoltana

Tvoja qubav prema nama, `eqa da nas obraduje{, iznenadi{ i ispuni{ nam sve `eqe, ne bledi, ona `ivi u na{im srcima. Tvoja deca: Aca, Pe|a, Dejan, Beka i supruga Verica.

1954 - 2002.

1999 - 2012.

2002 - 2012.

Postoji ne{to {to nikada ne}e umreti, a to je se}awe na tebe. Bi}e{ uvek sa nama. Tvoji: suprug Mirko sin Milenko i k}erka Radmila sa porodicama. 51540

51457

51561

Posledwi pozdrav dragoj snaji

\or|u [panovi}u

Se}awe i ujaka

29

2002 - 2012.

Stanislava Lukovi} ro|. Raili}

od koleginica iz vrti}a „Pal~ica�.

DESETOGODI[WI POMEN na{em dragom

subota21.april2012.

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{oj dragoj

POMEN

Sestra Magdalena, sestri~ine Olivera i Natalija sa porodicama.

Zauvek }ete `iveti u mom srcu. ]erka Valeria. 51465

51468

3

Navr{ilo se {est nedeqa od kako je preminula moja jedina, draga i nezamerena sestra

POMEN

Paja Suva~arov 23. 4. 2000 - 23. 4. 2012.

Nikola Ninkovi}

Vukici Mari}

Utehe nema, zaborav ne postoji, rana je do`ivotna. Samo mi znamo, koji te volimo, koliko nam nedostaje{. Hvala ti za svu qubav i dobrotu koju si nam pru`ao. Volimo te i patimo za tobom brate. Sestre: Kaja i Vera.

Pomen }emo odr`ati danas, 21. 4. 2012. godine, u 10 ~asova, na grobqu u Sr. Kamenici u prisustvu rodbine i prijateqa. Sa tugom i po{tovawem, zahvalna za svu qubav i dobrotu tvoja Marina sa porodicom.

{umarski in`ewer u penziji

Milica \urovi}

U subotu, 21. 4. 2012. godine, u 9.30 ~asova, na Gradskom grobqu odr`a}emo pomen na{em dragom Nikoli. Neverica, tuga, samo}a, bol. O`alo{}ena supruga Smiqana.

ro|. Miloradov iz Rumenke

51531

51361

51440

51414

Posledwi pozdrav dragoj snaji i ujni

Pro{lo je pet godina od kako nas je napustila na{a voqena

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em dragom ocu, suprugu i dedi

Milevi ]uk od devera Bo`idara i Qubice.

3

Sa qubavqu i po{tovawem uspomenu na tebe ~uva tvoj brat Luka sa porodicom. 51379

^ETRDESETODNEVNI POMEN

SEDMODNEVNI POMEN na{em voqenom bratu i ujaku

Radovanu Kolarskom iz Rumenke

Vera Kothai

Milevi ]uk od: Mare, Sne`ane i Radoslava Brki}a sa porodicama.

Milenko Terzi} iz Bege~a Se}awe budi uspomene na tvoju qubav, dobrotu i po`rtvovanost koju si nam pru`ao. Supruga Qubica, sin Radoslav i snaja Sofija.

51354

51430

51411

POMEN Dana, 23. 4. 2012. godine, navr{ava se {est godina od kada smo ostali bez na{e drage supruge, majke, bake

JEDNOGODI[WI POMEN Danas, 21. 4. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, obele`i}emo godinu dana od tvog odlaska, a mi jo{ uvek ne verujemo da nam se ne}e{ vratiti.

GODI[WI POMEN

Porodica Randeq.

Tuguju za wim: Seja - Danica, sestri} Brana i snaja Bojka.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo danas, 21. 4. 2012. godine, odr`ati pomen na{em dragom suprugu, ocu, dedi i svekru. S qubavqu, po{tovawem i zahvalno{}u ~uvamo najlep{e uspomene na tebe. Tvoji: supruga Gospava, sinovi Dragan i Milan, unuk Radovan i snaja Jovana. 51274

POMEN Navr{avaju se ~etiri godine od kako nije vi{e sa nama na{ dragi suprug, otac, deda i tast

Nada Markovi} ro|. [upica 1940 - 2010.

Milke Grahovac

Navr{avaju se dve tu`ne godine od kako nisi sa nama, ali ve~no `ivi{ u na{im srcima. Tvoji najmiliji: suprug Drago, sin Branko, snaja Gordana, k}erka Dragana, zet Milan i unuci Dajana, Igor i Marina.

Vreme prolazi, ali nije lek, ve} tiha patwa i ve~na tuga. Lepe uspomene na tebe su sa nama i ve~no hvala draga mama.

51333

51421

51335

[ESTOMESE^NI POMEN

Nikoli Ninkovi}u

obele`i}emo danas, 21. 4. 2012. godine, u 10 ~asova, na Ka}kom grobqu.

51541

22. 4. 2010 - 22. 4. 2012.

@ivku Randequ

^uvamo te od zaborava u srcima i mislima. Suprug I{tvan, k}i Gabriela, zet Lazar i unuci Olivera, Du{an i Stefan.

[ESTOMESE^NI POMEN

Tvoja }erka Mirjana.

Dvadesetijedna godina je pro{la od kada je umro na{ dragi otac i dve od kako je umrla na{a draga majka.

Petar Popovicki 1944 - 2011. Tvoji: supruga Dragica, }erka Mirjana, unuke Aleksandra i Tijana i zet Nenad.

Jovan Drageqevi} 23. 4. 2008 - 23. 4. 2012. Tuguju za wim i ~uvaju od zaborava: supruga Isidora i }erke Gordana i Jelena sa porodicama. 51259

51474

Osamnaest tu`nih godina

Dana, 20. 4. 2012. godine preminuo je na{ dragi otac i deda

Dimitrije i Slavinka Milovanov Du{an Zec

Du{an Zec

1936 - 2011.

Nikola Peri} Nixo

1936 - 2011.

Te{ko je pomiriti se sa bolnom istinom da te vi{e nema. Ostala je samo tuga i velika praznina, ali ti }e{ uvek `iveti u mom srcu.

Tuga i bol ne prestaju. Vreme ne mo`e da zale~i rane na du{i nakon tvog odlaska. Mnogo nam nedostaje{.

Tvoja sestra Nevenka.

Supruga Miqa, sin Milorad i }erka Mirjana sa porodicama.

51352

51351

Stevan Zurkovi} 1923 - 2012.

S po{tovawem i qubavqu, sinovi Aca i Ivan sa porodicom.

Voqeni se ne zaboravqaju.

Sahrana }e se obaviti danas, 21. 4. 2012. godine, u 15 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Tvoja Marija - Maca.

51431

51356

O`alo{}ene: }erka Mirjana i unuke Jovana i Jelena. 51537


07.00 Кухињица 08.00 Вести 08.05 Програмзадецу 08.45 Вуковвидео буквар-слово„Р“ 09.05 Хајдесамномуобданиште 09.30 Коликосепознајемо –квиз 10.30 Питамсе,питамсе 11.00 Путевинаде 11.30 Агромозаик 12.00 Вести 12.10 Академац 12.35 Увекмедаља 13.05 Безупута 14.00 Биографијепознатих 14.45 Хроника62.Фестивала професионалнихпозоришта Војводине 15.00 Вестизаособесаоштећенимслухом 15.05 Петказање 16.20 Свеоживотињама 16.45 Потрошачкирепортер 17.00 ТВДневник 17.25 Политбиро 17.55 Херкулес,филм1.део 19.15 Првипутнагласање 19.30 ТВДневник 20.10 Биографијепознатих 21.00 Фаца 22.00 Војвођанскидневник 22.35 Првипутнагласање 22.40 Изнашегсокака 23.35 Биографијепознатих 00.20 Хроника62.Фестивала професионалнихпозоришта Војводине 00.30 Херкулес,филм1.део 01.50 Политбиро 02.15 Путевинаде 02.40 Изнашегсокака

Академац Упрвојемисијистудентске серије„Академац“млад,студентско-водитељски пар Теодора и Борис, покушавају даоткријудалијеварањена испитима појава која је у успону,утренду,потребаили самолењост. Уредница серијала: ТамараБуревић (РТВ1,12.10)

06.30 09.00 10.00 11.30 12.30 12.40 13.10 13.45 15.35 15.45 16.10 16.30 17.00 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 00.05 00.10

tv program

subota21.april2012.

Чему... Кухињица–мађ. Добровече,Војводино(слов) 3.фестивалЗлатних ансамбалаВојводине1.део Вести(мађ) Емисијанамађар..сатитл.на српском+музика ТВБаштина Добарпандур,савршен пљачкаш,филм Цртанифилм Хајдесамномуобданиште Вуковвидеобуквар-слово„Р„ Питамсе, питамсе Кадкућанијетесна ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Кухињица–мађ. Добровече,Војводино (мађ) Културнимагазин(мађ) (Јелен-лет) Сучељавање,емисија (мађ) ВИВЕ2011.фестивал народнемуизике(мађ) НОМУС2008.,музички програм Првипутнагласање ТВПродаја

06.00 07.30 08.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 16.00 16.45 18.00 20.00 20.30 21.35 22.00 22.30 00.00 00.30

Музичкосвитање ГласАмерике Свеоживотињама ЕТВ Ногенапут И-вести Хало,председниче Простор Здрављејелек Дискавери Вишеодоткоса Војвођанскевести Ћаскање Сајаминфонет Војвођанскевести Филмскипрограм ГласАмерике Ноћнипрограм

06.16 Бразде 07.09 ТВлица...као сав нормалан свет 07.55 Велики је свет 08.25 Бернард 08.30 Срећни клинци 08.50 Чудовишта и гусари 09.00 Зујалице 09.25 Вилењаци 09.42 Верски мозаик Србије 10.30 Клиника вет 11.00 Профил и профит 11.30 Књига утисака 12.10 Свет здравља 12.40 Време одлуке 12.55 Моја лепа Србија 13.30 Грађанин 14.00 Лети,лети песмо моја мила 14.30 ТВфељтон 14.55 Најлепше бајке браће Грим: Краљбрадоња,филм

БранкоСтанковић

06.00Заувјексусједи 08.00Добраземља 08.50Топшоп 09.00Цртанифилмови 10.30Вишеодживота 11.00 ВестиБ92 11.35 Дваипомушкарца 13.00 Тенис:АТПМастерс1000, МонтеКарло, прво1/2финале 14.30Интернат 16.00Вести 16.35НоћниТВпројекат 18.00 Тенис:АТПМастерс1000, МонтеКарло, друго1/2финале 18.30Вести 19.05Нашамалаклиника 20.00ИстражитељиизМајамија 21.00Филм:Гасдодаске 23.30ВестиБ92 00.00Спартак,боговиАрене 01.10Филм:Америчкипсихо2 02.40ИнспекторВаландер

Квадратура круга

06.30 09.05 09.15 09.35 10.30 11.00 11.55 12.00 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.30 16.00 16.05 17.00 17.05 18.00 18.30

Серија Неонсити Време је на мојој страни Серија Азбука родитељства Серија Главанаглаву Ленија Вести Ево нас код вас Вести Серијскипрограм Серија Витраж Вести Охрид Вести Серијскипрограм Седам НС дана Сремски Карловци,од суботе до суботе 19.00 Објектив 19.30 Сајам инфо 20.00 Све што желим 20.30 Седам НС дана 21.00 Личностиидогађаји-Мира Ступица 22.00 Објектив 22.35Лична грешка 23.00 Охрид 23.30 Серијскипрограм

10.00 10.30 11.45 13.00

Премијерлига магазин НајаваПремијерлига СКстудио АТПМастерсМонтеКарло 1/2финале 18.00 Португалскалига: Бенфика–Маритимо 20.00Белгијскалига: Лиерсе–СерклеБруге 22.15 Португалскалига: Порто–БеираМар 00.15 Премијерлига: Арсенал–Челси 02.00 АТПМастерсМонтеКарло 1/2финале

Јелена (12), Петар (8) и Милан (6) Марјановић, из златиборског села Доброселица су деца којој је живот ускратио много тога, најпре родитеље,апотомидетињство какво имају друга деца у Србији. Пре две године остали су без мајке, а пре полагодине,отацјеизгубио је живот док је радио са трактором. Аутор:БранкоСтанковић (РТС1,18.30) 06.05 08.00 09.06 10.57 12.35 12.50 13.00 16.01 16.55 18.30 19.00 19.30 20.09 21.03 00.26 02.17 05.00 05.48

Јутарњи програм Јутарњи дневник Жикина шареница Дизни на РТС Дневник Тенис-ФедКуп, Русија-Србија Тенис:ФедКуп, Русија-Србија,пренос Војнаакадемија ГоспођицаМарпл,филм Квадратуракруга Слагалица Дневник Војнаакадемија ПерлХарбур,филм БилиБатгејт,филм Тенис:Федкуп, Русија-Србија (р) Војна академија Верскикалендар

04.00 08.30 10.00 11.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00

Дођинавечеру Домаћин Повратакуцивилизацију Сурвајвер Филм:ПлавушасаХарварда Жене Раднаакција СулејманВеличанствени Фудбалскаутакмица: Црвеназвезда-Слобода 20.00 СулејманВеличанствени 21.30 Квиз:Савршенминут 23.55 РБекогерила

Зрнопозрно Поред редовних прилога Вести и Продуктна берза, гледаоци могу погледати и разговор са Васом Стојшиним о активностима Одељења за кукуруз Института за ратарство и повртарство у Новом Саду. (КТВ,12.00)

Kings ofStrings Триовиртуознихгитариста окупљен на турнеји по југоисточној Европи под називом „Kings of Strings” представио сена13.ГитарАтрфестивалу у препуној дворани Сава центра. Томи Емануел, ВлаткоСтефановски иСтокело Розенберг демонстриралисунеколикоразличитих музичкихжанрова. (РТС2,23.10) 15.55 Фудбал:Јеленсуперлига: Смедерево-Партизан, пренос 18.00 Врелегуме 18.30 Тоталтенис 18.45 Школскаолимпијада 19.00 Сусретања-30година: СусретсаМокрањцем 20.15 Изгубљенисветови 21.00 Потрошачки саветник 21.30 Свет спорта 22.00 Фудбал-Јелен суперлига 22.15 Аристотеловалагуна 23.10 Кингсофстрингс 00.13 Врелегуме 00.46 Фудбал:Јеленсуперлиг, Смедерево-Партизан (р) 02.15 МојалепаСрбија 02.50 Музичкипрограм 03.20 Изгубљенисветови: Атлантида

06.00 06.30 08.00 08.30 10.00 11.00 11.35 12.00 12.15 13.00 13.30 14.00 14.30 16.00 18.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00 04.30

ВОА Маратон ЗдрављеиВи Филм:Причаоајкулама Отворенистудио Топшоп Отворенистудио Вести Отворенистудио ЗдрављеиВи Сваштарица Вести ВечесаЏулсомХоландом Филм:Прекобројна Вести Сликеживота Уловитрофеј Мајсторски Двоугао Узвраћенударац Филм:Обогатисеилиумри покушавајући Филм:36.станица Филм:Прекобројна Филм:Обогатисеилиумри покушавајући Филм:36.станица

dnevnik

c m y

30

07.00Добројутро 10.00Викендвизија 11.30 Немогућамисија 12.30Животутренду 13.30Звездеи фанови 14.00Голд музичкимагазин 16.00Филм:Бурдуш 18.00Магазинин 19.30 Националнидневник 20.00Новекурсаџије 21.00Вездегранда 23.30Филм:Путокосвета 01.30Филм: Преступник 03.30Филм: Секундазасмрт

Миломир Марић

Голи живот Исповест Веселина Шљиванчанина после изласка из Хашког затвора. У Хашком казамату највише се дружио са Слободаном Милошевићем, који му је пред смрт открио највеће српске државне тајне... Аутор:Миломир Марић (Хепи,21.30) 07.30 09.00 09.15 09.25 09.35 09.45 10.00 11.30 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 13.55 14.00 14.30 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 19.00 19.30 21.30 23.00

Знањенапоклон Торк Метеорипријатељ Мегаминималс МедаЧарли Телешоп Барбиитримускетара ГенераторРекс Фантастичнопутовање Мојиџепниљубимци Побунадиносауруса Пресовање Телешоп Вести Скадарлијом Долинавукова Вести Телешоп Долинавукова Телемастер МојаСрбија ЦрниГруја Филм Голиживот Филм

ЕнАрчер

Преступник Вољени породични човек са обећавајућом будућношћу, Вејд Портер, изненада губи све за шта је живео,када случајно буде убио криминалца који је упао у његову кућу.Осуђен је на три године у опасном затвору где правила цивилизованог друштва више не постоје. Улоге: Стивен Дорф, Вал Килмер,ЕнАрчер, СемШепард Режија:РикРоманВог (Пинк,01.30)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45Топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика

07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00 Акценти, 12.30 Испод поклопца, 14.00 Акценти, 14.10 Пун гас, 15.00 Презент, 16.00 Акценти, 16.30 Откос, 18.00Акценти,18.15Писмо глава,20.00Филм Инфо,20.30Везе,21.00Токови моћи,21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм

08.00 Дечији програм, 09.00 Играмо се, 10.00 Кућица у цвећу,11.00Филм,13.00Филм,15.00 Филм,16.30Бибер,17.00АБС шоу,18.00У нашем атару,18.30Бибер,19.00Кад порастем бићу...,20.00Прес пресек,21.00 Филм,22.30Бибер,23.15Филм,00.15Бибер,00.30Ноћни програм

12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм: Парови,00.50Глас Америке

08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota21.april2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

28

31

СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА ГРОФА Л.Н.ТОЛСТОЈА

Пише: Владимир Федоровски 07.40 08.35 09.00 09.55 10.50 11.45 12.40 13.35 14.30 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Четиривенчања-Америка Венчаницаизснова Мајамиинк Девојчицеидијадеме Џон,Кејтиосмородеце Обрачунпосластичара Стручњакзаторте Штанетребаобући Удварањеумраку Богатамлада,сиромашна млада Л.А.Инк Уштедетикупујући Лудавожња Нисамзналадасамтрудна Новацнајеловнику Четиривенчања-Америка Чудниоблицизависности Рођенисашизофренијом Л.А.Инк Новацнајеловнику

07.00 09.00 14.00 19.00 20.00 21.00 23.30

Ен Хетавеј 08.00 Џез баронеса 09.30 Прерафаелитско братство: Викторијански револуционари 10.00 Ван Гог –комплетна прича 11.00 Азијске монархије 12.00 Германска племена 13.00 Заљубљен у Барбару 14.30 Животиње које су ушле у историју 15.00 Звезде сребрног екрана 16.00 Стварање новог човека:Тајни експерименти у совјетским лабораторијама 17.00 Истина о... 18.00 Све Кенедијеве жене 19.00 Азијске монархије 20.00 Исус пре Исуса 21.00 Дешифровање мајанског кода 22.00 Видео је убио радио 23.00 Звезде сребрног екрана 00.00 Стварање новог човека:Тајни експерименти у совјетским лабораторијама 01.00 Истина о...

08.00 09.30 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Старлаијахачидрагуља ОперацијаДалматинац Животједногмрава Филм:Човексачетириноге Филм:Јошовајпут Филм:Бољеодбекства Филм:Заштитник Филм:Доказ Филм:Јеврејскичекић Врућанација Успаљенедетективке

Доказ Кетринјепрелепаматематичарк а која оставља свој животпостранидабисестарала о свом брилијантном оцу, так ође математичару. Кадаоткриједајењеномоцу остао један наизглед нерешиви математички проблем или „доказ“, она одлучује да гарешиузпомоћбившегученикањеногоца... Улоге: Ентони Хопкинс, Гвинет Палтроу, Хоуп Дејвис, Џејк Гиленхол Режија: Џон Мејден (Синеманија, 20.00)

Хоуп Дејвис

06.00 07.30 08.00 10.05 11.30 12.55 14.40 16.20 18.20 20.05 21.50 23.25 00.55 02.35 04.20

Инкогнито Филмови и звезде Авалон Завера ћутања Титеф Ја сам број четири Ноћза памћење Друштвена мрежа Ранго Ноћстраве Џоунсови Сајрус Љубав на даљину Ноћстраве Токијски кумови

Путници Клерјемладпсихијатаркогаусредноћипозовууболницу због петеро људи који су преживели пад путничк ог авиона. Под надзором свог ментора,Перија,онасњима организујегрупнирад.ПосебнупажњупосвећујеЕрику... Улоге:Ен Хетавеј, Патрик Вилсон, Дајен Вист, Дејвид Морс Режија:Родриго Гарсија (ХРТ 1, 23.35) 07.33ХрватскахроникаБиХ 07.55Кинотека:Траговипрошлости, филм 09.15Лантернист,док.филм 10.10Кућниљубимци 10.46Ушћарека:Неретва,док. серија 11.18 Нормаланживот 12.00Дневник 12.10Спорт 12.30Ветеранимира 13.17Духовниизазови 13.48Призма 14.34MањинскиМозаик 14.49ХАЗУпортрети 15.01Екозона 15.32Медвјеђапородицаија,док. серија 16.30Евромагазин 17.00 Вестиупет 17.09Времесутра 17.20 Репортери 18.23Потрошачкикод 18.52Глобалносело 19.30Дневник 19.58Спорт 20.10Допоследњегзбора 21.54Пацифик 22.55Дневник3 23.10Спорт 23.35Путници,филм 01.10Подударомзакона,филм 02.52Тајанственивоз,филм

08.39Операбокс 09.10Аниманијаци 09.30Дошљацисузакон! 09.57МалаТВ 10.27Кућнисвемирци 10.54Последњавеликавожња, филм 12.30КСАуто 13.03Обртникипартнер 13.35Анатомијаједногадива, докуметнарнифилм 14.28ПринцВалиант,филм 15.594зида 16.59Ружиона 17.29ГенерацијаИпсилон 17.59Руњићевевечери 18.55Рукомет,ЛП-1/4,финала: ЦОЗагреб-THW Киел, пренос 21.12Дневносветло,филм 23.16Манкеловинспектор Валандер 00.45МоникаЛесковари СимфонијскиоркестарХРТ-а 02.05Ноћнимузичкипрограм

07.00 08.30 10.00 11.30 13.00 15.00 16.30 18.00 20.00 22.00 00.00 01.30

Осуда Мрачнианђео ПородицаБрејдиуБелојкући Каданђелинавратеуград Крсташ Протувесатрибина Викенднадежели Резервнеубице Чувајућитесу Багзи Усенцимојесестре Наивици

04.00 06.00 08.10 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Признање Телма и Луиз Бул Дурам Бела палата Скупље од драгуља Бубамаре Тwо иф бyсеа Пољуби ме за збогом Џеронимо:Америчка легенда Признање Секси латино девојке Сомот

УбиствауМидсамеру Видовњак Монк Бражаисестре Хаваји5-0 Завет УбиствауМидсамеру

07.30ПопПикси 08.50Бен10:Ултимејтејлијен 09.15Училица 09.50Колумбо:Погодназаподвалу 11.20 ПороциМајамија 13.10Породицаизпредграђа, филм 14.50Мушкаствар,филм 16.45Дискавери:Задивљујућа Земља,док.серија 17.40Куварипо 17.45Дискавери:Задивљујућа Земља,док.серија 18.30РТЛДанас 19.10Галилео 20.00МистерБиннапразницима, филм 21.40Кућадебелемаме2, филм 23.30Жал,филм 01.35Астрошоу 02.35 РТЛДанас 03.10 Дискавери

Плажа Млади Ричард, популарном културом опседнут обожаватељ видео-игрица и филмова о Вијетнамском рату,путујесветомпокушавајућиштојемогућевишедаодгоди сазревање и почетак правогживота.Ускоропроналазимапудорајскогострва... Улоге: Леонардо Дикаприо, Тилда Свинтон, Вирџинија Ледојен, Роберт Карлајл Режија:Дени Бојл (РТЛ, 23.30)

Леонардо Дикаприо

08.10 Мегаградитељи 09.05 Моћнибродови 10.00 Људскихрукудело –Азије 10.55 Великиподухвати 11.50 Грађевинскеинтервенције 12.45 X-машине 13.40 Врхунскоградитељство 14.35 Врхунскооружје 15.30 Великеселидбе 16.25 Какосеправи? 16.55 Какосетоправи 17.20 Људскихрукудело –Азије 18.15 Позадинаавионских несрећа 19.10 БорнаколабраћеХау 20.05 Какосеправи? 21.00 ОбноваЈапана 21.30 Исповестимафијаша 21.55 Преживљавање 22.50 Америчкатајнаслужба 23.45 Угаљ 00.40 БорнаколабраћеХау

08.30 10.30 11.15 15.30 18.30 20.00 23.00 00.30

Билијар Аутомобилизам Билијар Билијар Билијар Билијар Борилачки спорт Билијар

Руским методом Ганди ослободио Индију

Т

олстој, већ болестан, кренуо је на Крим, на питање шта ће након његове смрти бити с ауторпосед који му је изнајмила грофица Софи- ским правима на његова дела. Желео је да она одја Пањина. Била је то права палата, окру- мах постану јавно добро. Но, његова жена, у стражена величанственим вртовима изнад обала Цр- ху од писања тестамента, као и у жаркој жељи да ног мора, али судбина ће наставити да га шиба. У се домогне дневника свог супруга, где се плашиновембру 1906. умрла му је најдража кћер Мари- ла да је приказана као каква фурија, стално га је ја. „Тешко ми је”, записао је „због моралног сиро- надзирала. У томе је постигла чак и договор са маштва моје деце, изузев Марије.” „Једино она”, синовима. Није знала да је дневнике већ одавно писаће касније Сергеј Толстој, „знала је да нашем однео Чертков и заиста се понашала као опака жеоцу подари нежност и топлину који су му били на. Претила је, викала, и даље глумећи да жели да толико потребни.” се убије. У Јасној Пољани се 1907, по повратку из изТолстој, који је жарко желео да оде на неко пугнанства, опет појавио опасни Толстојев ученик сто место где би окончао живот у спокоју и медиВладимир Чертков. Царистичка полиција, која је тацији као неки стари будист или испосник, осесвуда прогонила толстојевце, протерала га је из ћао се захваћен тим ковитлацем жеља људи око тулске губерније. Настанио се крај Москве, где себе. Говорио је: „Чертков ме је убацио у борбу му је Толстој више пута одлазио у посету. Сваки која ми је мучна и које се гадим”. Опасни ученик сусрет изазивао је нападе љубоморе грофице Тол- је победио; у пратњи двојице својих сарадника, стој. Она није подносила тог, говорила је, „наметљивца и нас илн ика”. Пос ле изг нанства, Чертков се представљао као мученик. Његов положај код учитеља се учврстио па га је он именовао за „званичног проп аг анд ис ту Толс тој ев их идеја”. Черткову ни десет година изгнанства није смекшало карактер. Тај строги, саможиви, ауторитарни, ограничени и много већи толстојевац него што је био сам учитељ, пронашао је савезницу у младој Алекс анд ри, најм лађ ој Толстојевој кћери. Она је свога оца обожавала и дивила му се, док је према мајци гајила Од плуга му је било теже да бежи од жене злобна осећања. Чертков је тражио од Александре тајно се састао с Толстојем у шуми на ободу Јасне да откупи део њеног личног поседа и она је при- Пољане и старцу дао велик бели лист хартије. стала. Ту је подигнута велика дрвена кућа. На пр- Апостол је написао своју опоруку и сва своја девом спрату сместили су се „сарадници”, који су ту ла оставио кћери Александри. спавали на голом поду, умотани у своје капуте, У септембру 1910. писао је Махатми Гандију, док су Чертков и његови становали у удобним со- тада правнику у Јоханесбургу. Он је већ 14 годибама у приземљу. на био ревносни Толстојев присталица: јако су га Последње године Толстојевог живота протица- дирнули списи „Божје царство је у вама„, као и ле су у мрачној атмосфери, затрованој супарни- „Шта да радимо?„ Толстојево писмо Гандију је у штвом два клана, који су се отимали на сентимен- неку руку и његов духовни тестамент. У њему је талном и материјалном пољу. Борили су се око свечано прокламовао догму о пасивном отпору и рукописа, дневника, а коначно још једном је растумачио. и тестамента старог човека. Кад се вратио код кћери у Грофица Софија,чак и уз Био је то уистину Толстојев Јасну Пољану, опет су га почепомоћ синова,стално је црни роман! ле изједати старе сумње па је у „Тешко је мојој измученој надзирала свога остарелог дневнику писао: „Дође ми да души. Питам се шта желим: побегнем од свих њих”. То је и мужа.Осим тестамента, да их све напустим? Али где учинио месец дана касније. жарко је желела да се да одем? Богу. Срамно желим Пробудили су га тихи кораци и да умрем”, записао је Толстој домогне његових дневника, чуо је шуштање папира: Софиу свеш чиц и с натп ис ом ја је претурала по његовим фиплашећи се даје у њима „Дневн ик за сам ог себе„, окама. Смучило му се. Напиприказана као фурија скривеној у чизми. сао је опроштајно писмо жени Његова кћи Александра ће и у друштву свог пријатеља 40 година касније у својој књизи писати: „Не, мој лекара Душана Маковицког кренуо возом ка манаотац никад неће моћи да оде! Његова слава га стиру Оптина Пустињи. Ту је написао писмо кћеокива, људи га никад неће оставити на миру јер ри Александри и обавестио је и о намери да сутра без њега нису ништа!” пође у манастир, где је живела његова сестра МаТолстоју снага попушта. И даље пише, а та на- ша. Написао је писмо и својој жени, а потом је навика је за њега значајна као и сам живот. Обја- пустио уточиште у страху да породица не крене да вљује чланке „Не убиј„ и „Више не могу да ћу- га тражи. На путу је добио грозницу и позлило му тим„, у којем заговара укидање смртне казне. Тај је. С Александром, која је дошла по њега, изашао ће чланак изазвати много буке, цео објављен у је из воза на малој станици Астапово. Сместили су страној штампи, а у руској само у одломцима. га у собу управника. Имао је упалу плућа. ЧертОсим тога, почиње да учи хебрејски језик. За свој ков, а нешто касније и грофица Толстој, дошли су 80. рођендан великан је добио гомиле поклона, у Астапово. Но, старцу, нису рекли да му је ту и писама и телеграма, који га баш и нису много жена. Последњи пут је у разговору с кћерима редирнули. У септембру 1909. последњи пут путу- као им: „Саветујем вам да имате на памети ово: на је у Москву, где га је поздравила огромна маса овом свету има много људи сем Толстоја, али васвета. ше су очи упрте само у њега”. Чертков и АлексанУ то време писао му је један студент и тражио дра су до краја забрањивали грофици Толстој да да се одрекне титуле грофа, имања, удобности, види мужа. Тек ујутро 20. новембра пустили су је постане луталица и проси од врата до врата. Тол- код њега, кад је већ био у коми. Умро је сат каснистој му је одговорио да је о томе одавно маштао и је. Окрутни крај за тај велики брачни пар. да од тога није одустао. Већ одавно га је мучило КРАЈ Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

subota21.april2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Леп и роматичан дан за вас, значајан за љубавни однос, кроз сусрет удвоје, очи у очи, трептај уз трептај. Можете слободно претеривати у задовољствима. Изађите с драгом особом у ресторан.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

21. april 2012.

Субота је, а млад Месец! Због тога бисте могли овај дан доживети бурније него што заслужује. Јаке жеље и страсти ће вас лако повести у неизвесност. Предстоји интензиван и продуктиван доживљај. Добар провод.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Неки тајни сусрет ће бити више него симпатичан и пријатан. Прија вам друштво особе која уме да се опусти и ужива. Мање причајте, више слушајте, да бисте боље видели и сагледали ствари какве јесу.

Млад Месец, данас, у хедонистичком знаку Бика вам омогућава добар провод и много нежности с драгом особом. Мотивисани сте да урадите праве ствари и решите ситуације из прошлости. Опуштено.

Имате повољан утицај и склад с једном женском особом, било да је то везано за каријеру или сам међусобни однос. Други су склони да вам се приклоне, да буду у вашем друштву. Креативност.

Практични сте и радни, вредни, физички активни. Овог викенда бисте могли планинарити, шетати и дисати пуним плућима. Или уживајте с породицом у продуженом одмору, ако може. Иностранство.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Однос с пријатељима и драгом особом вам доноси много задовољства. Романтика такође. Приклоните се партнеру и препустите вођству и утицају вољене особе. Само данас, за промену.

У приватном послу можете направити добру и стабилну сарадњу с особом од поверења. Током дана ћете провести лепе и пријатне тренутке, али не заборавите и оно што вам доноси успех.

Данас је прави дан за љубав, провод и уживање. Умете да дочарате романтику и све оно што захтева дати тренутак. Покажите своју хедонистичку страну. Поставите вољену особу на пиједестал.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Пролеће позитивно утиче на вас, било директно или индиректно, преко партнерског одоса. Према другима, партнеру, постављате се с разумевањем и стрпљењем и пружите им подршку. Зато што можете.

Имате много идеја и могућност да сређујете свој дом. Дочарајте атмосферу по свом укусу. Драга особа вам долази у госте, да заједнички стварате и размењујете оно чему тежите и што волите.

Краћи пут и продужени викенд су право решење који треба да одаберете у овом тренутку. Драга особа је спремна да подели с вама и материјалне и духовне добробити. Заборавите посао, ако можете.

TRI^-TRA^

Поново љубав V REMENSKA

PROGNOZA

Сунце,

Vojvodina Novi Sad

19

Subotica

18

Sombor

19

Kikinda

18

Vrbas

19

B. Palanka

19

Zreњanin

18

S. Mitrovica 19 Ruma

19

Panчevo

19

Vrшac

17

Srbija Beograd

19

Kragujevac

19

K. Mitrovica 19 Niш

Месец дана након раскида, Ева Лонгорија и Едуардо Круз, брат славне глумице Пенелопе Круз, изгладили су несугласице и обновиливезу. Ева и Едуардо снимљени су у шетњизоолошкимвртомуЛосАнђелесу с Едуардовим малим нећаком.Пољупциизагрљајикојимаје Еваобасипаладечкапоказалисуда јеглумицаидаљелудозаљубљена унеколикогодинамлађегмузичара. Ева и Едуардо упознали су се у јануару 2011.итозахваљујућиПенелопеКруз,којајеглумицисерије „Очајне домаћице” представила свогабратанаједнојзабави.

20

Evropa

Па киша

НОВИСАД: Пре подне сунчано, а по подне развој облака уз могућу краткотрајну кишу и локални пљусак. Ветар слаб до умерен западни. Притисак испод нормале. Минимална температура 7, а максимална 19 степени. ВОЈВОДИНА: Ујутру облачно на североистоку Војводине са кишом, затим сунчано свугде. По подне следи развој облака уз смену облачних и сунчаних периода и могућу краткотрајну кишу и локалне пљускове понегде. Ветар умерен западни. Притисак испод нормале. Температура од 7 до 19 степени. СРБИЈА: Пре подне сунчано, а средином дана и по подне развој облака уз смену облачних и сунчаних периода и пролазну кишу и локалне пљускове понегде. Ветар слаб до умерен западни. Притисак испод нормале. Минимална температура 5, а максимална 21 степен. Прогноза за Србију у наредним данима: У недељу сунчано и мало топлије, а по подне на северу Србије могући локални пљускови. У понедељак променљиво облачно са пролазном кишом. Од уторка све топлије. Максимална температура изнад 20, а у другој половини идуће седмице и преко 25 степени.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Биометеоролошка ситуација пријаће већини хроночних болесника. Благи опрез саветује се особама са срчаним и психичким тегобама. Од метеоропатских реакција могу се јавити главобоља, реуматски болови и поремећаји сна.

Madrid

19

Rim

18

London

14

Cirih

12

Berlin

17

Beч

17

Varшava

19

Kijev

15

Moskva

20

Oslo

8

St. Peterburg 14 Atina

22

Pariz

12

Minhen

14

Budimpeшta

18

Stokholm

9

VIC DANA На неком коктел партију једна жена рече другој: - Па, ти носиш свој венчани прстен на погрешном прсту! - Да, јер сам се удала за погрешног човека.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

TISA

Bezdan

180 (9)

Slankamen

306 (5)

Jaшa Tomiћ

Apatin

238 (4)

Zemun

371 (15)

Tendencija stagnacije

Senta

316 (2)

Bogojevo

203 (-1)

Panчevo

378 (14)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

325 (0)

Tendencija porasta i stagnacije

Smederevo

526 (20)

Titel

312 (4)

NERA

Baч. Palanka 218 (-4) Novi Sad

236 (-3)

Tendencija porasta i stagnacije

Hetin

310 (-26) N. Kneжevac

SAVA

68 (16)

Tendencija stagnacije

283 (5)

Tendencija porasta i stagnacije

S. Mitrovica 359 (32) Beograd

Kusiћ

322 (18)

192 (-4)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 21.april 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you