Page 1

c m y

NOVISAD*

^ETVRTAK21.APRIL2011.GODINE

GODINALXIX BROJ23054 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

INSTITUTZAJAVNOZDRAVQEVOJVODINEONOVOSADSKOJPIJA]OJVODI

U~esmova~iprevi{e manganaigvo`|a

str. 9

NAPRAVQENAPRVASOCIJALNAKARTASRBIJE

Vojvodinana socijali,ju`nije jo{tu`nije

str. 5

PETNAESTMESECINAKONRAZBOJNI[TVAUCENTRUNOVOGSADA Фото:М. Ползовић

Dolijao osumwi~eni zapqa~ku dvebanke

ПРЕМИЈЕРА „ЗОЈКИНОГ СТАНА” У СНП-у: На сцени „Пера Добриновић” Српског народног позоришта синоћ је премијерно изведена представа „Зојкин стан”, у режији Дејана Мијача. За ову, скоро четрдесету режију, колико их се нанизало у педесет година сарадње СНП-а и нашег познатог редитеља, Мијач је одабрао Булгаковљев комад који говори о времену НЕП-а и руској транзицији након доласка комуниста на власт. Инспирисан

str. 15 POTRA@WAZASTANOVIMA IDAQEIZUZETNOMALA

Kvad rat gars ow er e isp o d 1.000 evra str. 4

Jo{toplije Najvi{atemperatura24°S

NASLOVI

Politika 3 Da~i}: Da sam Tadi}, odmah bih raspisao izbore

Ekonomija 4 Hrana }e biti srpska nafta 5 Zlatna medaqa „Drekslmajeru”

Dru{tvo

истинитим догађајима, овај комад описује Зојкин стан, односно отмени бордел који ради иза паравана кројачког атељеа. У насловној улози је Јасна Ђуричић, а уз њу у представи глуме: Борис Исаковић, Ненад Пећинар, Новак Билбија, Игор Павловић, Ксенија Мартинов-Павловић, Гордана Каменаровић, Драгиња Вогањац, Марија Меденица, Јована Стипић, Јована Балашевић, Милица Грујичић, Лена Богдановић и други. Н. П-ј.

RAZBOJNI[TVONANOVOSADSKOM LIMANU4

NoviSad 7 Na Satelitu stanica ~eka policiju

Vojvodina 11 Otvorena Sigurna ku}a u Somboru

Obijenavozila Hitnepomo}i str. 15

Reporta`e 13 Ima `ivota i izvan Beograda

Crna 6 Tajna zdravqa u 15 O~evidac prepoznao magi~nom broju 6 Izbor direktora alhemija okrivqene za ubistvo

SPORT

str. 16 – 20

IZRE^ENAPRESUDAOPTU@ENIMAZA NEREDENAGEJPARADIUBEOGRADU

n PRVIME^ZAPRVAKA DR@AVEUODBOJCI

n VOJVODINANOVOMPOBEDOMNASTAVQA TRKUZAPARTIZANOMIZVEZDOM

n PARTIZANVE^ERASU FINALUNLBLIGE

Vo|a„Obraza” osu|ennadve godinezatvora str. 14


~etvrtak21.april2011.

POLiTikA

c m y

2

dnevnik

MINISTARSPOQNIHPOSLOVAVUKJEREMI]

Put do istine Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je ju~e da je glavni element predloga koji je uputio generalnom sekretaru UN Ban Ki-munu da mandatzaistraguonavodimaizvestioca Saveta Evrope Dika Martija otrgoviniorganimana KosovumoradatiSavetbezbednostiUN. – Svi ratni zlo~ini koji su po~iweninateritorijibiv{e Jugoslavije istra`ivani su s mandatom Saveta bezbednosti UNionikojisutezlo~ineistra`ivaliimalisuobavezuda izve{tavaju Savet bezbednosti. To se mora obezbediti i sada, ne vidim razloga da `rtve s Kosova, ukoliko istinitost navoda bude dokazana, bu-

du tretirane kao mawe vredne –rekaojeJeremi}.Onjenaglasio da }e predlog, koji je poslao prekju~e, generalni sekretar UN proslediti zemqama ~lanicama Saveta bezbednostikakobizemqapredsedavaju}atimtelom–uovommesecu Kolumbija, odnosno Francuskaumaju–moglapokrenuti zvani~ne konsultacije na zahtevSrbije. – Me|unarodna zajednica je dobro upoznata s na{om namerom i istrajno{}u. Do{lo je vreme za akciju i verujem da }e me|unarodna zajednica posti}i zajedni~ki stav – da se do|e do istine,adoistinesemo`edo}i samo ako je istraga kredibilna –kazaojeJeremi}.

Jajazapredsednicu PoslaniciSkup{tineSrbijezavr{ilisu ju~eraspravuoamandmanimanaizmeneZakonaoprevozuudrumskomsaobra}aju,zavr{iv{i pretres o svim ta~kama dnevnog reda. Predsedavaju}a potpredsednica Gordana ^omi} najavilajeda}enaknadnobitisaop{ten danzaglasawe.O~ekujeseda}eseposlanici izja{wavati 4. maja, ukoliko parlamentarci skupekvorum.Po{tove}inezaizja{wavawe nema,posleuskr{wihpraznikamoglabibiti odr`ana temetska sednica o situaciji vezanojzaprodajuTelekoma,anarednog~evtrtkauprili~endankadapredstavniciVladeodgovarajunapitawaposlanika.Zaodr`avawe tih sesija nije potreban kvorum od 126 nadonihpredstavnika. IakosepovratakpredsedniceSlavice \uki}-Dejanovi} o~ekuje tek posle Uskrsa, ~elniciparlamentaju~esuuznak~estitkepredstoje}ihpraznikaisporu~ena{arenajaja.Kako „Dnevnik“ saznaje, poklon je „uprili~ila“ redakcijajednihbeogradskihnovina.

Sumwivajaknai{trajk

KWIGA DRAGOQUBA MI]UNOVI]A: Dvotomna kwiga Dragoquba Mi}unovi}a „Istorija dru{tvenih teorija” promovisanajeju~eoholuVladeVojvodine.OautoruiwegovomnajnovijemdelugovorilisudrMom~iloGruba~,drVuka{inPavlovi},drMiloqubAlbijani} idrJovanKom{i}. Onisuocenilidajetodragocenaliteraturazasvekojisebave dru{tvenim naukama, ali i politikom, jer delo predstavqa najobimnijuanalizubrojnihteorijaodru{tvuiobuhvataperiod odprekodveipohiqadegodina.Samautorkazaojedaseovom kwigomodu`iostudentimajerzavremedokjepredavaonafakultetunijenapisaonijedanuxbenik.Promocijijeprisustvovao ipredsednikPokrajinskevladeBojanPajti}. B.D.S.

Poslanici SRS-a i ju~era{wu raspravu iskoristili su da pone{to ka`u o {trajku lideranapredwakaTomislava Nikoli}a,nazivaju}iwegov~in„farsom“.Zahtevaju}ida svirepubli~kiinspektorizasaobra}ajnose uniforme, Vjerica Radeta je kao argument navela to {to lekari, kada se obra}aju sa svogradnogmesta,umedijimagovoreubelom mantilu. –Toizgledamo`esamounekimprivatnim klinikama,dajelekarkojigovorioNikoli}evomzdravquujakni,unekakvom`aketi}u– objasnilajeona. ZbogtogajeprotestovaoliderNS-aVelimir Ili},kojijezapitaopredsedavaju}uGordanu ^omi} „zbog~egatusedite,umestodaraspravqamoojednojva`nojtemi,slu{amoo`aketi}imaisendvi~ima“,procewuju}idaradikalikr{ePoslovnik. –Sramotajepri~atiuparlamentunatakav na~in.Tojenajve}abrukakojusamdo`iveood kada sam u parlamentu. Pri~ajte o Nikoli}u kada bude tu – rekao je Ili}, napustiv{i revoltiranoskup{tinskusalu. On je novinarima rekao da je krajwe vreme dapredsednikSrbijeBoris Tadi} danas,uo~i uskr{wih praznika, raspi{e izbore do kraja godineitako,kakojenaveo,okon~aagoniju.Na pitawedali}epri~e{}emNikoli}ev{trajk danas biti okon~an, Ili} ka`e da „misli da lider napredwaka ne}e odustati od daqeg {trajkagla|ui`e|u“.

poslani^ke teme

(Ne)nadle`na PotpredsednicaparlamentaGordana ^omi} tuma~idanemakr{ewaPoslovnikaudiskusijiradikala. –Dastepa`qivoslu{ali,kao{tosamjato ~inila,idasteostalidasaslu{atemojeobrazlo`ewe, ne biste u~inili prekr{aj koji predstavqa omalova`avawe ugleda Skup{tine.PoslanikIli}jekazaoto{toje`eleoda ka`e, pri tome kr{io Poslovnik i napustio salu. To je nedopustivo pona{awe, kada bi se sasvim stirktno po{tovao Poslovnik – primetilajeGordana^omi}. UjednojeukazalanatodajeVjerica Radeta, obrazla`u}iamandman,povezalanastupawei uniformuslu`benoglica. – Svaki poku{aj da joj zabranim da navodi primer,onabitretiralakaokr{eweslobode govora – objasnila je potpredsednica Skup{tine.–Zasramoteizasveostalo{tosebi dozvoqava poslanik Velimir Ili} ja nisam nadle`na.

Uterivawekvoruma Ausklopupri~aokvorumu,zbog~egausali posle prepodnevnog dela sednice nema ni poslanika vlasti ni opozicije, u parlamentu se razmi{qakakostimproblemomiza}inakraj. Svojevremeno je bilo uvedeno prepodnevno i poslepodnevnoprijavqivawekodslu`benika, dodeqivawepolailicelednevnicenaosnovu prisustva,alisenakrajustalonastanovi{te danarodnipredstavniciradeikadnisunesamousalive}niuskup{tinskomzdawu. Po{tojeproblemtolikouzeomahadakamereusalisnimajuponekadidesetakposlanika, „Dnevnik“ saznaje da je generalni sekretar parlamenta Veqko Odalovi} predvideo u buxetu60milionadinarazasistemevidentirawa. Poslanici bi prilikom ulaska i izlaska izsaleprovla~ilikarticukrozskenerskisistemkojibita~nobele`iosvakitrenutakwihovogboravkausali.Dali}esistemuspetida za`ivitokomjeswegzasedawa,ostajejo{uvek neizvesnojerotporaimakodposlanikaivlastiiopozicije.

Zalutaligosti... USkup{tiniSrbijepo~elajedaradiRadnagrupazaakreditacije,~ijizadatakjedasa-

~ininovipravilnikostatusunovinarauparlamentu.Osim{to}esepozabavitinovinarskim akreditacijama, Radna grupa }e napokon definisatiizvani~niprostornamewennovinarima,kaoimestanakojimamoguuzimatiizjave. Dobro obave{teni izvori tvrde da ne}e bitiograni~avaweslobodekretawamedijskih poslenika,adajeciqsamostavqawenapapir pravilakojave}va`e. NovinarikojinepratesvakodnevnoSkup{tinuneznajudaseuposlani~keklubovene mo`ei}ibeznajave.Kakonamjeispri~aona{ izvor,novinariTVCrneGorenedavnosusnimali razgovor s liderom NS-a Velimirom Ili}em i kad su zavr{ili razgovor, nenajavqenosu„upali“uposlani~keprostorijeDS.

Dabisepreduprediloreme}eweku}nogreda, svakiposlani~kiklubodnedavnomoradado|e naprijavnicuposvoggostaidagaispratido izlaza.Svakaposetavanradnogvremenamora da dobije odobrewe sekretara Skup{tine. Odoborewezaboravakuskup{tinskomzdawu proteklogvikendamoralisuodVeqka Odalovi}a dadobijui~lanoviporodiceTomislava Nikoli}a da bi bili uz wega dok je u poslani~komklubu{trajkovaogla|ui`e|u.

...ipo{taLDP-a Iz Liberalno-demokratske partije ju~e je upu}en protest Ageniciji za borbu protiv korpcijezbogtuma~ewakojejeosvanuloupojedinimmedijimadaLDPnijedostaviosvojfinansijskiizve{taj. Kakoje„Dnevniku“rekaodobroobave{teni izve{taj iz vrha LDP-a, izve{taj o strana~kimfinansijamaurednojeprimqennaprijavnici Agencije u petak posle podne, po{to je togdanabioiposledwirokdasetou~ini. –Na{izve{tajbiojeu16~asovanaprijavnici.Otomeimamoiwihovupotvrdu.Jedino jeproblemutome{tosuzaposleniuAgenciji ranijeoti{liku}amapaganisumogliprimitili~no–rekaonamjena{izvor. S.Stankovi}


politika

dnevnik

Da~i}: Da sam Tadi}, odmah bih raspisao izbore Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je ju~e da bi odmah raspisao vanredneparlamentarneizboreda jenamestupredsednikaSrbije BorisaTadi}a. – Mislim da ovo poigravawe i licitacija datumom dovodi do toga da ispada da se predsednika Tadi} pla{i izbora. Znam kako je Milo{evi}radio,kadgodjenekotra`ioizbore,onjerekao:‘Evo vam izbori’, i pobedio je. Ja bihtakouradio–rekaojeDa~i} nov in ar im a u Cent ru „Sava”. On je izrazio uverewe da bi mnogi,kadabiTadi}ipredlo`io izbore, rekli da ih ipak ne treba raspisivati jer su pred zemqom va`niji zadaci, pre svih kandidatura za ~lanstvouEU. Da~i} je ju~e ponovo apelovao na predsednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikoli}a daprekine{trajk. –Nijedobrodasepitawaizbora re{avaju na ovaj na~in i vaqajupoulici,umestodaseo tome govori u politi~kim institucijama–rekaojeDa~i},i

Vu~i}evaidejasvimaprekoglave Upitandaprokomentari{enajavufunkcioneraSNSAleksandraVu~i}ada}epozvaticeluSrbijuuBeograd,Da~i}jerekaoda mislidajetakavna~inosvajawavlastisvimaprekoglave.Onje dodaoda}epolicijareagovatisamoakodo|edopoku{ajanasilnogosvajawainstitucija,nasiqanadimovinomiliqudima. dodao da treba na}i „zajedni~kuliniju”izme|utogadaseizboriodr`eprerokaidasene

ugrozidobijawestatusakandidata za ~lanstovo u Evropskoj uniji.

Powegovimre~ima,zaSocijalisti~kupartijuSrbije,~iji je predsednik, prihvatqivo je daizboribudu„odmahilibilo kada”,jersesocijalistinebojeizbora. Onjerekaodajeprenekoliko dana telefonom razgovarao sNikoli}em,alidagane}eposetiti u bolnici jer bi se to pogre{noprotuma~ilo. – To bi se protuma~ilo kao da ja `elim s Nikoli}em da pregovaram,{tonijemojposao – rekao je Da~i}, i dodao da je siguranutodapostojikomunikacija izme|u Demokratske strankeiSNS-aidabitrebalodasedo|edore{ewa. –Nisamu~estvovaoutimrazgovorima,takodaneznam{tabi bilo re{ewe. Predlo`io sam svimadajenespornodaseizbori odr`e do kraja godine, s tim da se uvek ostavi mogu}nost da se postavipitawekojebitrebalo razmotiriti s evropskim partnerima–dalijevremezaraspisivaweizborapredobijawakandidatureiliposle,idatunebi trebalobitiproblemadali}e oni biti raspisani u oktobru ilidecembru–kazaojeon.

LIDERANAPREDWAKAJU^EUBOLNICIPOSETILIKONUZINIKO[TUNICA

Nikoli} ne odustaje od {trajka Lekarskikonzilijum,kojise brine o Tomislavu Nikoli}u, apelovao na wega da prestane {trajk`e|ujermutoozbiqno ugro`ava `ivot. Nikoli} je svestanikomunicira,alijeiznuren i gubi kilogram dnevno, ka`ulekari. ^lankonzilijumalekaraQubomir Ili} apelovao je na javnost, posebno medije, da uti~u na to da Nikoli} prekine {trajk `e|u da bi prestalo ugro`avawe wegovih osnovnih `ivotnih funkcija. Po Ili}evim re~ima, Nikoli}u su ugro`ene `ivotne funkcije zbog {trajka `e|u, jer qudski organizam „nije dizajniran tako da intravenskim putem nadomesti voduielektrolite”. Ili} je podsetio na to da je Nikoli}u{aoupetidan{trajka`e|u,iistakaodalekari~i-

ne napore da se intravenskim putem koriguju uo~eni disbalansi vode i elektrolita. Lekar je dodao i da lider SNS-a ni peti dan ne uzima hranuidajeoslabiopet kilograma. – Me|utim, Nikoli} jeugro`enzbog{trajka `e|u, a ne gla|u, ali je istrajan u tome da ne uzimate~nost–naveoje Ili}. Nikoli}a su ju~e posetili ruski ambasador Aleksandar Konuzin i lider DSS-a Vojislav Ko{tunica. Ambasador Rusije u Srbiji posetio jeju~eTomislavaNikoli}a kao li~nog poznanika, re~eno je Tanjugu u ambasadi Rusije. Kako je istaknuto,

Trojica ~lanova SNS-a {trajkuju gla|u u Sremskim Karlovcima Trojica ~lanova Srpske napredne stranke iz Sremskih Karlovaca po~ela su ju~e {trajk gla|u, u znak podr{ke lideru te partije Tomislavu Nikoli}u, koji peti dan {trajkuje gla|u i `e|u,tra`e}iparlamentarneizbore.U{trajkgla|ustupilisu predsednikOp{tinskogodboraSNS-aSremskiKarlovciMijodrag ]irkovi}, kao i ~lanovi stranke Slobodan Tepavac i StevoLalovi}. Z.Ml.

~etvrtak21.april2011.

3

DU[ANPETROVI]POZVAONIKOLI]A DAPREKINE[TRAJK

Lo{a politi~ka odluka Ministar poqoprivrede i trgovine i potpredsednik DemokratskestrankeDu{anPetrovi} pozvaojesino}predsednikaSrpske napredne stranke Tomislava Nikoli}a daprekine{trajkgla|u i `e|u, i ocenio da je taj {trajklo{apoliti~kaodluka. –Mislimdasuqudikojioko TomislavaNikoli}adonelipogre{nuodluku,podr`avaju}iga u neodgovaraju}oj politi~koj meri–rekaojePetrovi}zaTV B-92.

Onjekazaodadijalogsopozicijom postoji sve vreme, i podsetionatodajepredsednikSrbije i lider DS-a Boris Tadi} nekolikoputarazgovaraosNikoli}em. – Mi s opozicijom imamo otvorenerazgovore,iakoimamo razli~ite poglede i politi~ka stanovi{ta–kazaojeministar, idodaodanepostojini{taprirodnijeiboqenegodasenaizborima utvrdi ~ija politika imapodr{ku.

FUNKCIONERSDPS-aMEHOOMEROVI]

Ima li Vlada ve}inu Funkcioner SDPS-a Meho Omerovi}negodovaojeju~epovodomizjavalideraLDP-a^edomiraJovanovi}a iSPS-aIviceDa~i}a,ukojima,kakojenaveo,„tvrdedanemaizlazaizovesituacije idaondatrebaraspisatiizbore“. – Iz koje situacije? SNS je sam, bez ikakvih konsultacija, na`alost,svogpredsednikadoveo u ovakav polo`aj. Sada ne znaju

kako da iza|u iz toga – ukazuje Omerovi}. Ujedno on se zapitao „ima li Vladave}inu,ilinema“. –DaliSPStovi{enijedeo vladaju}ekoalicije?Akojetako, onda SNS neka se dogovori s Ivicomi^edom–poru~ujeOmerovi}, visoki funkcioner u stranci ministra rada Rasima Qaji}a. S.St.

Qaji}: Pogre{an potez MinistarradaisocijalnepolitikeRasimQaji} izjaviojeju~edaje{trajklideranapredwaka Tomislava Nikoli}a pogre{an potez u politi~kom smislu zanapredwake,kaoizaSrbiju,s obziromnasituacijuukojojje. –Ovoje,~inimise,igranasve ilini{ta,dasesadailinikada dobijene{to{tosetra`i,ato Srbiju vodi daqoj polarizaciji, konfrontaciji i sukobqavawima–rekaojeQaji}novinarimau Vrwa~koj bawi nakon predstavqawasocijalnekarteSrbije. Onjeizraziozbrinutosti,kakojerekao,qudskosaose}aweza Nikoli}evo zdravstveno stawe, iutomsmislu,preciziraojeda odvaja politi~ki aspekt te pri~e.Qaji}jeukazaonatodajeSrbiji u ovom trenutku potrebna politi~ka stabilnost do koje se

jedino mo`e do}i dogovorima pregovorimairazgovorima. – Izbori nisu jedina tema o kojojtrebadarazgovarajuvlasti opozicija ve} postoji ~itav niz tema o kojima treba posti}i saglasnost i konsenzus vlasti i opozicije – kazao je Qaji}, koji je i lider Socijaldemokratske partijeSrbije. On smatra da nijedan {trajk ne mo`e re{iti sve probleme nitidatomoguu~initiizbori, a da smena vlasti sama po sebi ne zna~i da }e situacija biti boqa.Qaji}jerekaodabitrebalo uspostaviti oblik pona{awa koji je utemeqen na permanentnom dijalogu vlasti i opozicijejer,kakojerekao,verujedabitakavpoliti~kidijalog bio izlaz iz pat-pozicije u kojojsmosesvizajednona{li.

LDP tra`i dijalog u parlamentu

Konuzinnije`eleodakomentari{e posetu Nikoli}u. Konuzinjeinsistiraonatomedaon iNikoli}razgovarajunasamo. Vojislav Ko{tuniuca je, po{tojeposetioNikoli}a,rekao da mu je poru~io da je u ovim prilikama potreban kao aktivan politi~ar a ne u bolnici. LiderDSS-ajenaveodajerazgovor s Nikoli}em bio otvoren,prijateqskiiodgovorani dasugovoriliokrizikrozkoju Srbija prolazi u posledwe vreme.Ko{tunicajerekaodaje

Nikoli}u po`eleo da se „sve {toprevratitamogdejebilo do pre neki dan”, ne `ele}i da iznosidetaqerazgovora. U mnogim gradovima Srbije napredwaci su i ju~e protestovaliprotivvlastiidavalipodr{kusvomlideru.UBeogradu su se sino} okupili ispred zgrade RTS-a i izarazili nezadovoqstvo izve{tavawem javnogservisao{trajkuTomislavaNikoli}a. Protest je ju~e odr`an i ispredzgradeRTV.

rekli su Vu~i}: Cela Srbija u Beograd?

Ili}: Da Tadi} popusti

De`er: Status nije zagarantovan

Zamenik predsednika Srpske napredne stranke AleksandarVu~i} izjavio je da }e ta stranka biti primorananatodaslede}enedeqeuBeograduorganizuje masovni skup ako stawe lidera napredwaka TomislavaNikoli}a bude pogor{ano. –Akoseunajskorijevremestvarinere{e iukolikozdravqeTomislavaNikoli}abude ugro`enije,bi}emoprimoraninatodaizme|u Vaskrsa i 1. maja pozovemo celu Srbiju u Beograd–rekaojeVu~i}nakonferencijiza novinare. Onjekazaoda}eSNSnastavitidaorganizujerazli~iteakcijeuznakprotestazbogodbijawa vlasti da odredi termin vanrednih parlamentarnihizbora.Dodaojedanapredwacinisu imalinikakvekontaktespredstavnicimaDemokratskestranke,anije`eleodaprecizira dalisu,inakojina~in,evropskiime|unarodnizvani~nicikontaktiralistomstrankom.

Preds edn ik Nov e Srbije Velimir Ili} pozvao je predsednika Srbije Borisa Tadi}a da „popusti”, i rekao dasenadada}esena}i dog ov or o izb or im a. Onjeposetioubolnici lidera SNS-a Tomislava Nikoli}a koji je pre pet dana po~eo {trajk gla|u i `e|u, gde je rekao da se nada da }e biti prona|eno re{ewe povodom tog {trajka. –O~ekujemda}erazumpobeditiida}e Tadi},kojijeizuzetnokrutuovome,popustitiida}esena}idogovoroizborima kojisuSrbijineophodni–rekaojeIli} novinarima. –^udime{toTadi}nereaguje,ipakbi trebalodaproblemprevazi|emo{topre. PredsojiUskrsinacijasenesmedovesti u ovakvo stawe, kada Srbija treba da se radujezbogvelikogpraznika.

[ef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan De`er izjavio je ju~e da dobijawe statusa kandidata Srbiji nije zagarantovano,ve}tozahteva ispuwavawe zadatih uslova. – Status kandidata je ne{to{tobitrebalodosti}i,apredSrbijomsumnogapitawakojabi trebalodaispuni–rekaojeDe`ernovinarima na predstavqawu 10. izdawa priru~nika „EvropaodAdo[„uorganizacijiFondacije „KonradAdenauer„. Na pitawe novinara da li je iz EU Srbiji pru`enagarancijada}euoktobruilinovembru dobiti pozitivno mi{qewe za sticawe statusakandidataza~lanstvo,po{toseudoma}ojjavnostistvaratakvaatmosfera,De`er jeodgovoriodani{tanijegarantovano. Onnijehteodakomentari{e{trajkgla|ui `e|u lidera Srpske napredne stranke TomislavaNikoli}a.

Predsednik Liberalno-demokratske partije ^edomir Jovanovi} oceniojeju~edasviekonomski i politi~ki parametri pokazuju da je politi~ka kriza dovelaSrbijunasamuivicukolapsa,izatra`iodijaloguparlamentu o potrebama gra|ana kojinemoguda`iveod~ekawa naizbore.Sadajeionimakojiu to nisu verovali pre nekoliko godina jasno da je ovo ekonomski, politi~ki i moralno uni{teno dru{tvo, ocenio je Jovanovi}upisanojizjavi.Nemo`e

dr`avatra`itiodposlodavaca da samo oni plate i pove}awe ceneradaitro{koveporezapo tomosnovu,konstatovaojeJovanovi}.Powegovojoceni,dr`ava poku{ava svaki tro{ak da fakturi{eve}ugro`enomprivatnom sektoru, tako {to onemogu}ava dogovor o minimalnoj ceni rada. Jovanovi} smatra da jenekorektno{todr`ava`eli daostvaridodatniprofitusituacijikadadrugadvasocijalna partnera, radnici i poslodavci,godinamatrpesamogubitke.

POTVR\ENOPISAWE„DNEVNIKA”

Jo{ troje funkcionera napustilo Maju Gojkovi} Direktori SPC „Vojvodina”iTuristi~keorganizacije Novog Sada @ivkov Popov i Branko Rondovi}, kao i ~lan Predsedni{tva narodne partije Milan Krilovi} ju~e su obavestilijavnostdasunapustiliovustranku.Timesepotvrdilopisawe„Dnevnika”da su, osim dvoje odbornika u Skup{tini grada Dragoslave @ivkov-[apowa iNenadaSimeunovi}a, direktora „Informatike” Zorana Deli}a, pomo}nika gradona~elnika BorisaDmni}a i~lanaPredsedni{tvanarodwakaMilana Jovi}a,iovatrifunkcionera napustilaNarodnupartiju. Kako navode Popov, Rondovi}iKrilovi},naovaj~insu se odlu~ili jer su primorani na to zaokretom u politici i

upravqawu strankom koji je na~inila predsednica Maja Gojkovi}.Powima,nakon{to je, „protivno statutu stranke, iskqu~ila najbli`e saradnike„,Narodnapartijavi{enijeista. „Mi ne zaboravqamo da je strankazajedni~kipoduhvat,a ne vlasni{tvo jednog ~oveka. Onapripadasvim~lanovimai glasa~ima,iodre|enajevrednostimaiaktimakojisuobavezuju}i za sve”, stoji u saop{tewu. Potpisnici daqe ka`udasustupawemnafunkcije preuzeli obavezu prema svim Novosa|anima i da su izme|u samovoqe i pravila, pojedinca i ve}ine, stranke i grada, imali jednostavan izbor – da napuste Narodnu partiju i ostanuuz„svojgrad”. S.K.


4

ekonomija

~etvrtak21.april2011.

ODR@ANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE VOJVODINE

dnevnik

PREMIJER MIRKO CVETKOVI] U VA[INGTONU

PKVidaqebez Hrana}ebitisrpskanafta predsednika Nakon ju~era{we sednice Upravnog odbora Privredne komore Vojvodine, s koje je Skup{tiniPKV-atrebalodabudedostavqen predlog o kandidatu za predsednika, ova privredna asocijacijaidaqe}ebitibezwega, odnosno funkciju }e obavqati v. d.predsednikaRatkoFilipovi}. ^lanoviUOPKV-asudoneliodluku da Skup{tinu PKV-a, ~ija bi sednica trebalo da se odr`i 27. aprila, obaveste da nemaju predlog za predsednika Komore te da se odluka o izboru novog predsednikaponi{tiinakontogaponovokreneuprocesizbora, kojibitrebalodasesprovedepo novimpravilima. Dono{ewuovakveodlukeprethodilajeraspravanakojojsu~lanoviUOukazalinatodajeupostupkuizborabiloniznepravilnosti, koje u narednom postupku treba izbe}i. Naime, UO PKV-a je Skup{tini PKV-a trebalo da dostavi predlog kandidata za predsednika, a komisija za kadrovska i organizaciona pitawa je,izme|udvakandidata,drDu{ana Vu~i~evi}a i mr Dragana Luka~a, podr`ala Vu~i~evi}a i predlo`ilagaUOPKV-a.Itusu

nastaliproblemijer,dabineko konkurisaonamestopredsednika PKV-a, potrebno je ispuniti nekoliko uslova, me|u kojima je i petgodinaradnogiskustvauprivredi.Ukazuju}inatodaobakandidata imaju dugogodi{wi radni sta`iiskustvo,Filipovi}jenaglasiodajeproblemizazvanrazli~itim tuma~ewem pojedinih elemenatapropisanihuslova,odnosnoradnogiskustvauprivredi, ida,utomslu~aju,obojicikandidata nedostaje nekoliko meseci zawegovoispuwewe. ^lanovi UO PKV-a, koji su u~estvovali u raspravi, nijednog trenutka nisu dovodili u sumwu stru~nost kandidata, kao ni izborpredlo`enogVu~i~evi}a,naprotiv, ali su naglasili da je, zbog kredibiliteta PKV-a kao i qudiuovojprivrednojasocijaciji,kojajesponaudijaloguprivrede i vlasti, neophodno da se ceo postupak vrati na po~etak. Ukazanojeinatodajenu`nodapredsednikPKV-abudeizabrannalegalan na~in, u skladu s va`e}im propisima i zakonima, da bude li~nostkoja}enanajboqina~in predstavqatiprivredu. D. Mla|enovi}

NOVE INVESTICIJE „SOJAPROTEINA”

Izvozduplove}i Izgradwa „Sojaproteinove„ fabrike tradicionalnih sojinih koncentrata bi}e gotova u septembru a proizvodwa treba da po~nedokrajagodine.Utajprojekatukupnevrednosti22,5milionaevraupro{lojgodinisuulo`ena~etirimiliona,reklajedirektorka „Sojaproteina„ BranislavaPavlovi}.

proizvode.Pavlovi}jereklaida je„Sojaproteinov„izvozuprvom ovogodi{wem kvartalu pove}an 48odstogledanopremakvantitetudokmujevrednostporasla100 odsto,na11milionaevra. Odpo~etkagodinecenaakcije „Sojaproteina„, sa A listinga berze,poraslaje18odstoaprose~andnevniprometutomperiodu

PredsednikVladeSrbijeMirkoCvetkovi} jeuVa{ingtonuizrazionaduda}eubudu}nostihranapostatisrpskanafta.Onobja{wavada„ve}proizvodimoznatno vi{e hrane nego {to tro{imo“idodajedanatompoquidaqenisuiskori{}enidoma}ikapaciteti. PremaocenipredsednikaVlade, Srbija je danas sasvim neopravdanotalacnegativnereputacije koju je stekla 90-ih godina pro{log veka jer je iz nekada{wegproizvo|a~aregionalnenestabilnosti izrasla u kqu~nog ~inioca stabilnosti i saradwe nazapadnomBalkanu Cvetkovi} je u~esnicima sastankapredo~iorezultatevi{e-

dnevneposeteVa{ingtonuuokviru prole}nog zasedawa Svetske banke i Me|unarodnog monetarnogfondaiporu~ioda}etedve me|unarodne finansijske institucije nastaviti da podr`avaju razvojSrbijeiubuducnosti. „Najve}i ekonomski problemi sakojimaseSrbijasuo~avasunezaposlenostiinflacija,kojajeu najve}ojmeriposledicarastacena prehrambenih proizvoda”, kazaojeon,anavodisenasajtuVladeSrbije.Onjepozvaopredstavnikeameri~kihkompanijadaula`u u Srbiju dodaju}i da u na{oj zemqi postoji ~vrsta parlamentarna ve}ina koja podr`ava Vladu.Cvetkovi}jeobjasniodapoliti~ka stabilnost u Srbiji nije

jebio3,3milionadinara.Trenutno akcija be~ejskog prera|iva~a sojeko{ta992dinarapremamaksmalnihuposledwihgodinudana 1.050dinaraiminimalna642dinara. „Sojaprotein„ sada proizvodi ukupno230.000tonaproizvodagodi{we od ~ega je najvi{e sojine sa~me - 150.000 tona. Kada novi pogoni po~nu da rade, godi{wa proizvodwa }e ostati 230.000 tonaali}estrukturaproizvodabitiizmewena–sojinasa~ma}ebiti kompletno izba~ena u korist koncentrata.

Kvadratgarsowere ispod1.000evra Uprkos ozbiqnom padu cena stanova,potra`wegotovodanema. Sude}i po oglasima, ponuda je nekoliko desetina puta ve}a od zahteva potencijalnih kupaca. Primera radi, u rubrici „Oglasi„na{eglistaodprenedequdanasamosu~etirikojise odnosenapotra`wu,dokse~ak 276odnosinaponudu,plusponudeagencijazaprometnekretnina. Istasituacijajeiuagencijama.Potra`wajeveomaskromna, dokjeponudadobra,uprkostome {to se mawe gradi. Pomalo iznena|uje{tosemnogogarsowera i jednosobnih stanova nudi po veoma povoqnim cenama. Stanovi ove vrste su uvek najtra`enijiiprviseprodaju,nekad jo{ u nacrtima zgrade koja

na Bulevaru vojvode Stepe s odvojenom kuhiwom i trpezarijomnudiseza34.000evra,aod33 kvadrata,ukwi`eniscentralnim,nadrugomspratu({tojezahvalna spratnost), za 31.000 evra. Iakojeizgradwanovihstanovaupaduiinvestitorika`uda grade na granici rentabiliteta, neki ocewuju da bi cene moglei}ijo{dole,srazmernoslabqewu kupovne mo}i gra|ana, poo{travawu kriterijuma u

„Gajba” za 13.000

19. 04. 2011.

1.298,16740

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

EMU

evro

1

99,1446

101,1680

103,4950

98,8411

Australija

dolar

1

72,9112

74,3992

76,1104

72,6880

Kanada

dolar

1

72,1682

73,6410

75,3347

71,9473

Danska

kruna

1

13,2887

13,5599

13,8718

13,2480

Norve{ka

kruna

1

12,7284

12,9882

13,2869

12,6895

kruna

1

11,1048

Ulagawaunekretnineiposlovneprostorijenastavi}edase smawujuu2011.godini,uprkospovratkupoverewauposlovawe, kojijezapo~etojo{lane.Istra`ivaweposledwegizdawa„Regus„indeksapoverewauposlovawepokazujedafirmeinvestirajusamotamogdejejasanpovra}aj,kao{tosuodeqewaprodaje imarketinga,dok}epotro{wazanekretninenastavitidapada u2011.godini. Ovojevelikapromenauodnosunasamonekolikogodinaranije,kadajekombinacijaekonomskograstaipove}awazaposlewa stvorila procvat u potro{wi usmerenoj na tradicionalne komercijalnenekretnine.Me|utim,po{tosuostalaizlo`enatokomrecesije,preduze}asadavi{evoledasmawerizikibiraju fleksibilnijaiskalarnijare{ewa,istaknutojeusaop{tewu. Kao i u mnogim drugim delovima regije Balkana, ovaj trend prisutanjeiuSrbiji,ukojojseekonomijapostepenooporavqa. Otomesvedo~iipove}aweindustrijskeproizvodweirastbrutodoma}egproizvoda,potpomognutrastomizvoza. Oveprilike}epozitivnouticatinatra`wufleksibilnogi efikasnog kori{}ewa kancelarijskog prostora, smawewe tro{kovaradaisveve}ekori{}eweuslugasdodatomvredno{}u. Uskladustakvimtrendovima,„Regus„srpskimfirmamanameravadaponudiopcijezajo{boqekori{}ewewihovihpostoje}ihinfrastrukturaitakoomogu}ipristupvrhunskimkancelarijskimuslugamasvimpreduze}imakojatakveinvesticijedosada nisu mogla da priu{te, istaknuto je u saop{tewu „Regusa„, kojiodfebruaraimapredstavni{tvoiuSrbiji.

}e se zidati, „dr`ali” su istu vi{u cenu i u novim i starim zgradamazbogvelikepotra`we, me|utim, danas se i oni te{ko prodaju. Da bi privukli kupce, prodavcidajuop{irneoglaseinavodenakojujestranusvetastan okrenut, isti~e se ako gleda na dvori{te, nagla{ava da je cena realna...Kvadratmalihstanova paojeispod1.000evra,{tojo{ nijezabele`eno,akakonapomiwunekiprodavci,nitacenanije fiksna. Iako mawe garsowerejo{„dr`e”cenuodoko1.000 evra za kvadrat, jednosobni stan~i}i od tridesetak kvadratasuispodhiqadarke. Tako se useqiva i ukwi`ena novijagarsoweraod27kvadrata na Novom nasequ prodaje za 27.500evra,azaisteparemo`e sekupitiistanod29kvadratas centralnimiterasomnaLimanu. Jednosoban stan s centralnimgrejawemod32kvadratakod Socijalnogko{ta27.000evra,a cenajepovoqnijazato{tojeu prizemqu. Stan od 34 kvadrata

Ukwi`enauseqivagarsowera od 16 kvadrata s centralnimgrejawemnudiseza 17.500 evra. Za dvori{ni stan od 22 kvadrata, koji je ukwi`en, renoviran i ima kablovsku, tra`i se 13.500 evra. Za u~enike, studente, samcailibra~niparbezdece taman toliko koliko bi platili gazdaricama za decenijustanovawa. bankama za odobravawe stambenih kredita, {to rezultira padom kreditne sposobnosti potencijalnih kupaca. Po{to se istovremenonajavqujenahiqadeotkaza,automatskisesmawuje i broj potencijalnih kupaca stanova, bez obzira na to {to nemaju re{eno stambeno pitawe. Da bi se sklopio kupoprodajniugovor,nijedovoqnasamo povoqnacenanekretnine,neophodnisuipovoqankreditisigurnoradnomesto. Poznavaociprilikanatr`i{tu nekretnina ocewuju da se cene vi{e nikada ne}e vratiti nastaroodpretrigodine,iako nekigajenaduda}esko~itiulaskomuEU. R. Dautovi}

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE

[vedska

vawe vanrednih parlamentarnih izbora.

POTRA@WA ZA STANOVIMA I DAQE IZUZETNO MALA

Tr`i{te jo{ propada

Ona dodaje da je ulagawe ra~unaju}ii~etirimesecaovegodine dostiglo {est miliona i navodi daseinvesticija70odstofinansira kreditom a ostalo iz sopstvenih sredstava. Predstavqaju}i kompaniju investitorima na Beogradskoj berzi, Pavlovi} je kazalada}eukupankapacitetnovefabrikebiti70.000tonasojinihkoncentratagodi{we. Za idu}u godinu planirana je izgradwa pogona za pretvarawe tradicionalnih u funkcionalne sojine koncentrate u koju }e, ukqu~uju}iiopremu,bitiulo`eno 19,5 miliona evra. Kapacitet pogonabi}e15.000tonafunkcionalnihsojinihkoncentratagodi{we i kompletno je namewen izvozu. Direktorka vode}eg prera|iva~a soje u centralnoj i jugoisto~noj Evropi naglasila je da „Sojaprotein„ proizvodi iskqu~ivo genetski nemodifikovane

ugro`enarekonstrukcijomVlade izahtevimaopozicijezaraspisi-

11,3314

11,5920

11,0708

Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

BELEX 15 (739,60

Promet

0,30)

Za{tita na radu i z.`.s., Beograd

20,00

636

167.904

Informatika, Beograd

11,68

2.850

2.850

AIK banka, Ni{

0,69

3.777

10.334.562

Ni{ka mlekara, Ni{

11,25

1.780

5.340

NIS, Novi Sad

-0,20

503

12.728.454

Vital, Vrbas

10,21

1.101

27.612.832

Komercijalna banka, Beograd

0,16

3.201

10.421.000

Termika, Beograd Pet akcija s najve}im padom

5,52 Promena %

1.300 Cena

58.500 Promet

Energoprojekt holding, Beograd

0,53

940

879.354

Agrobanka, Beograd

-0,32

8.352

885.332

Ineks Sokolica, Prijepoqe

-11,89

800

24.000

Imlek, Beograd

0,00

2.050

227.600

Srbolek, Beograd

-11,76

15

30.420

Soja protein, Be~ej

0,10

1.000

3.853.273

Galeb GTE, Beograd

-10,00

360

18.000

Univerzal banka, Beograd

0,00

4.505

0,00

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Sistem-FTO Za{tita, Beograd Velefarm, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija Vital, Vrbas

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

-9,09

550

1.650

0,60

503

4.377.125

-7,00 Promena %

558 Cena

49.698 Promet

Jubmes banka, Beograd

0,96

16.140

629.471

Metalac, Gorwi Milanovac

1,42

2.291

7.877.830

10,21

1.101

27.612.832

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,50

3.015

45.225

Alfa plam, Vrawe

[vajcarska

franak

1

76,7195

78,2852

80,0858

76,4846

NIS, Novi Sad

-0,20

503

12.728.454

0,00

9.471

0,00

V. Britanija

funta

1

112,5750

114,8720

117,5140

112,2300

Soja protein, Be~ej

0,10

1.000

3.853.273

Tigar, Pirot

3,50

739

7.670.979

SAD

dolar

1

68,8935

70,2995

71,9164

68,6826

Vojvodinapromet, Vrbas

0,00

400

1.122.800

Veterinarski zavod, Subotica

-2,36

537

215.500

FKL, Temerin

0,00

1.300

309.400

Kursevi iz ove liste primewuju se od 20. 4. 2011. godine

Svi iznosi su dati u dinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

Privredu ko~ispor internet Srbijajo{nemabrzikvalitetan internet i to predstavqa veliki problem za wenu privredu,ka`edr`avnasekretarka i biv{a ministarka JasnaMati}. Biv{a ministarka za telekomunikacijejerekladaSrbija jo{ uvek nema razvijenu informacionuinfrastrukturui da je bez dobrog interneta nemog u} e efik as no pos lov aw e, kaoidatakvostawemo`edase popravi jedino daqim otvarawemtogtr`i{ta.Mati}jerekla da }e u narednom periodu nedostatakkvalitetnoginterneta uticati na opstanak mnogih firmi, koje se bore na tr`i{tu. Onajenaskupuposve}enopm ~uvawu i za{titi poslovnih inf orm ac ij a rek la da je ta oblast prethodnih dana aktuelizovanauSrbiji,jersuhakeri oborili sajtove vi{e dr`avn ih ins tit uc ij a i jedn og ministarstva, me|u kojima i Tu`ila{tvazavisokotehnolo{ki kriminal, {to je, kako je ocenila, „javna bruka” za tu ustanovu.

Nema programa zafirme Predsednica Izvr{nog odbora Banke Inteza Dragiwa \uri} izjavilajedanijerealno o~ekivati masovniji odziv banakauSrbijizareprogramirawe kredita privrede, isti~u}idanisvapreduze}averovatno ne}e biti zainteresovanazatajreprogram. Reprogramirawe kredita privredeostalojekaopredmet razmatrawa, rekla je \uri} novinarima i dodala da se ne mo`e o~ekivati da }e banke mo}i da reprogramiraju sve kredite preduze}a jer svaka banka mora da vodi ra~una i o statusuklijenta,iosvojojlikvidnosti. Ona je naglasila da banke ve}upojedina~nimslu~ajevima rep rog ram ir aj u kred it e firmamai~inesve{tomogu da klij ent im a olak{ aj u otplatu.

GUVERNER[O[KI]TRA@IODPREMIJERA

Cenepodkontrolu GuvernerNBSDejan[o{ki} tra`iod premijeraMirkaCvetkovi}adasehitno usvoje i sprovedu sistemske mere za stabilizacijucenahranezbogvisokeinflacije. AktuelniinflatornipritisciuSrbiji presvegasuizazvaninestabilno{}unatr`i{tu prehrambenih proizvoda, zbog ~ega bibezodlagawatrebalodonetiisprovesti sistemske mere za stabilizaciju tog tr`i-

{ta i bitno smawewe nestabilnosti cena hrane,naveojeguvernerNarodnebankeSrbijeupismuCvetkovi}u. „Uva`avaju}i da je karakter aktuelnih inflatornih pritisaka presudno opredeqen nestabilno{}u na tr`i{tu hrane, verujemo da delimo stav da bi bez odlagawa trebalo da se utvrde i realizuju sistemske mereiaktivnostikojebidoprinelestabilizaciji ovog tr`i{ta i bitnom smawewu

nestabilnosti cena hrane„, naveo je [o{ki}upismu. „Uz odr`avawe planirane politike dohodaka,ovimbisedoprineloefikasnostimera monetarnepolitikeiizbeglenaglepromene wenogkarakteraizazvanefluktuacijamainflacije i inflacionih o~ekivawa, {to bi dodatno doprinosilo makroekonomskoj stabilnosti,o~uvawurastaekonomskeaktivnostiizaposlenosti”,ukazanojeupismu.

NAPRAVQENAPRVASOCIJALNAKARTASRBIJE

Vojvodinanasocijali, ju`nijejo{tu`nije Prva obelodawena socijalna karta Srbije samo je delimi~no pokazalaslikubedejerjesasvim izvesnodajenaterenubrojsiroma{nihmnogove}i.No,~akiono {tosezvani~nopriznajejepora`avaju}e. Najve}i broj siroma{nih, nezaposlenih i korisnika narodnihkuhiwajenajuguiistoku Srbije, dok se, i pored toga, najve}amaterijalnapomo}ispla}ujeuVojvodini.Vi{eod185.000 qudi, pokazuje socijalna karta kojujeuradiloMinistarstvorada i socijalne politike, dobija socijalnupomo},40.000sehraniu narodnimkuhiwama,700.000jeispod linije siroma{tva i 760.000 jenezaposlenih. Ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} obja{wava daiporedtoga{tojeVojvodina razvijenija u odnose na druge regione, van Beograda, ipak u woj ima veliki broj onih koji `ive ispod linije siroma{tva i primajunekuvrstusocijalnepomo}i. Uodnosunaukupanbrojstanovnika Vojvodine materijalnu pomo} prima~ak3,66odsto,{tojeduplo vi{e od centralne Srbije i ~ak triputaodBeograda.De~jidodatakuVojvodiniprima3,16odsto stanovnika,tu|unegu0,79odstoi tosuprocentikojisuznatnove}i odostatkaSrbije.Sveusvemu,vi{eodtre}inestanovni{tvaVojvodineprimanekuvrstudr`avne pomo}i. Od 40.000 onih koji jedini obrokdobijajuunekojod70unarodnihkuhiwa~ak6.000jedece.U

SAMOSTALNISINDIKATPISAOPREMIJERU

Krivajedr`ava, neradnici Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je ju~e protestno pismo premijeru Srbije Mirku Cvetkovi}u zbog wegovih izjava, tokom boravka u Americi, da su „jaki sindikati” u Srbiji krivi zbogzabriwavaju}egbrojanezaposlenihinezainteresovanostiinvestitora. Upismuonipodse}ajupremijeranatodaje,kakoka`u,katastrofalna privatizacija u Srbiji ostavila bez posla vi{e od 500.000radnika,kojivi{einemaju gde da se zaposle. Sindikat je, navodise,upozoravaonaposledicuovakve„pqa~ka{keprivatizacije”,pokretaopostupkezaraskidekupoprodajnihugovoradabise spaslo{tosespastimoglo,zaposleni su {trajkovali, blokirali preduze}aitra`ilipomo},alije dr`avanasvetoostalanema. Sindikalci od premijera tra`e da objasni gra|anima Srbije kojesutooninerealnebeneficije za radnike tra`ili a koje bi ugrozilerejtingzemqekodpotencijalnih investitora, i ujedno ga pitaju da li je za{tita osnovnih

~etvrtak21.april2011.

radnihprava–apravonaradizaradutosvakakojeste–ne{to{to nepripadazaposlenima.Podsetilisunatodadesetodstoradnika mese~noneprimazaraduiakoradi puno radno vreme, da je mnogo onihkojimaposlovacinisuupla}ivali poreze i doprinose pa ne mogunitiupenzijunitidasele~e. Nezaposlenost je daleko ve}a odonekojudr`avazvani~nopriznajeistopave}dosti`e26odsto. Pri~a o boqem `ivotu i ve}em standardu, nagla{avaju sindikalci,delujekaobajkaukojuvi{enikouSrbijineveruje. Nakrajupisma,kojejepotpisao predsednik SSSS-a Qubisav Orbovi},zakqu~ujesedasusindikatinavremeupozoravalinato{ta se de{ava i kuda to vodi Srbiju, dasuskretalipa`wunapogre{ne poteze, insistirali na socijalnomdijaloguidogovoru,potpisivali sporazume i postizali kompromise koje dr`ava nije po{tovalanitirealizovala.Takvopona{awe,ka`ese,nevodiSrbijuu boquevropskubudunost. Q.M.

ZasedaSocijalnisavet Socijalnipartneritrebanadana{wojsedniciSocijalno-ekonomskogsavetadapostignudogovorosocijalnomsporazumu,uokvirukojegjeiminimalnacenarada.Po{tosusindikatiostaliprizahtevu daonabude102dinaraporadnomsatu,aposlodavcitoodbiliiuslovilismawewemporezanazarade,svajeprilikada}eVladaSrbijemorati,tre}iputzaredom,samadautvrdiminimalackoji}eondasviu Srbijimoratipo{tovati.Osimminimalca,danasseo~ekujeiutvr|ivawemerakojetrebadokrajagodineda,akoni{tadrugo,onoo~uvaju postoje}aradnamestaipomognudaposlodavcipo~nuproizvodwuali iredovnuisplatuplata.

Nakazanu USevernoba~komokrugubele`ise7.818korisnikasocijalnepomo}i,9.964de~jegdodatka,518sme{tenihudomovezastarei1.390 onih koji se hrane u narodnoj kujni. Severnobanatski okrug ima 11.014korisnikasocijalnepomo}i,9.964de~jegdodatka,306sme{tenih u domove i 1.330 na {alteru narodne kuhiwe. Sredwobanatski okrugima10.753korisnikasocijalnepomo}i,14.112korisnikade~jegdodatka,369sme{tenihudomovezastarei540korisnikanarodnekuhiwe.USremskomokruguje8.995korisnikasocijalnepomo}i, 17.944de~jegdodatka,401sme{tenudomzastarei403korisnikanarodnekujne.UZapadnoba~komokruguima8.154korisnikasocijalne pomo}i,12.108korisnikade~jegdodatka,508udomovimazastarei 500unarodnimkujnama.Dakle,uVojvodinijenajmawekorisnikanarodnih kuhiwa u Zapadnoba~kom okrugu dok je najvi{e primalaca socijalnepomo}iuSevernobanatskomokrugu.Ukupnoupetokruga uVojvodinisocijalnupomo}prima46.734gra|ana. gotovosvimmestimanajuguiistokupostojenarodnekujne.Samo u Beogradu 9.400 gra|ana svakodnevno odlazi na „kazan” a u No-

vom Sadu oko 5.000. Oko 61.500 gra|ana prima roditeqski dodatak, dok de~ji dodatak prima 377.956dece.Korisnikatu|enege

i pomo}i u Srbiji je ukupno 50.847. No,socijalnapomo}kojusudo sada dobijali oni koji su ispod linije siroma{tva nije bila dovoqnanizagolopre`ivqavawe. Po{to je nedavno usvojen novi Zakon o socijalnoj za{titi, oni biubudu}etrebalodadobijajunekoliko hiqada dinara vi{e, ali nito,jasnojesvima,ne}ebitidovoqnodasastavepo~etakmesecas krajem, a samim tim ni da im se ukine obrok u narodnoj kuhiwi. Naime, novi zakon pove}ava broj korisnika socijalne pomo}i za 80.000,ali}eidaqeostativeliki broj onih koji iz raznoraznih razloga ne}e dobijati dr`avnu pomo}pane}enibaremdelimi~nore{itisvojute{kumaterijalnusituaciju. Ministar Qaji} isti~e da }e ovipodaciposlu`itizaplaniraweisocijalneiekonomskepolitikejerjesasvimizvesnoda}e,i kadapro|eekonomskakriza,ostatinajmawe200.000gra|anakoji}e `iveti od neke vrste socijalnih davawa. –Naosnovuovihpodatakatrebadapoku{amoidapojednostavimo proceduru za dobijawe socijalne pomo}i – rekao je Qaji}. – Sadajezatopotrebno14dokumenata. Problema s nestankom namirnica u narodnim kujnama do krajagodinene}ebitijersetrenutno zavr{ava tender kojim }e se obezbediti dovoqno namirnicauukupnojvrednostiod220milionadinara. Q.Male{evi}

5

Evropa zna~i dobit Srbija }e ulaskom u Evropsku uniju ostvariti veliki „neto dobitak”,ka`edirektorInstituta na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju profesorMihajloCrnobrwa.Crnobrwa, direktor Instituta na Fakultetuzaekonomiju,finansijei administraciju (FEFA), navodi daje„glavniinajva`nijitro{ak zapravosocijalni,neekonomskiosloba|aweodbalastakojivu~emo iz socijalisti~kog perioda odnosnoneproduktivnihpreduze}a,kojaseve{ta~kiodr`avaju”. Onjeistakaodaje}eSrbijaod evropskih integracija imati samo kratkoro~ni tro{ak, a dugoro~ni dobitak. Crnobrwa je kazao da bez obzira na EU Srbija trebadasereformi{eumoderno icivilizovanodru{tvo,kao{to su,naprimer,u~inileNorve{ka i [vajcarska, koje nisu ~lanice Unije.„EUnaravnodanijejedina alternativa, ali jeste najboqa”, istakao je on. Strate{ko partnerstvosaKinom,premawegovim re~ima,nemaekonomskoopravdawe,jerizKineuvozimorobuvrednuoko1,35milijardeevra,aizvozimo u vrednosti ne{to mawoj oddvamilionaevra.Crnobrwaje rekao da se u na{e spoqnotrgovinskepartnere,poputBelorusije,Rusije,Ukrajine,Japanaiostatka Azije, Afrike, Latinske i Severne Amerike izvozi mawe nego u Italiju, koja je ~lanica EU, {to pokazuje da smo prevashodnopovezanisazemqamaUnije.

Rad,ane fore Generalni direktor kompanije „Metalac„ iz Gorweg Milanovca Petra{inJakovqevi}ka`edabi ulazakSrbijeuEUbiodobarsignalzainvestitore,jer}emoimati preduslovezapravnuipoliti~ku sigurnost.Onjeistakaoda}etada do}idopravihinvesticijaurealnomsektoru,kaoidabiEUimala odtogakoristi,jerbimogladaiskoristitr`i{tanakojimaSrbijaimaeksportnepogodnosti. -ZaSrbiju}eEUzna~itizapo{qavaweiboqi`ivotipokaza}emonajzaddaseovdemo`e`iveti od rada, a ne „na foru”, kao {to su qudi navikli - rekao je Jakovqevi}.

VLADAVOJVODINEPREDLA@EPRIZNAWEZANEMA^KUINVESTICIJUUZREWANINU

Zlatnamedaqa „Drekslmajeru” Ono {to vaqa Pokrajinskoj vladi i lokalnoj samoupravi u Zrewaninu, o~ito ne odgovara jedino Sindikatu industrijskih radnika Vojvodine (SIRV). Jer, predlogvojvo|anskogpremijeradr Bojana Pajti}a da Pokrajinska

ni.Dodaojedajeupitawunajve}a grinfild investicija u Pokrajini.Dasuzbogbrojauposlenihradnika,awihjeoko1.600,zaistaneprikosnoveni na ovda{woj privrednoj sceni smatraju i u nema~kom preduze}u. Tako|e, vele da su zaradezaposlenihsolidne.Plate radnikaupogonu,kojesekre}uod 24.000do30.000ivi{ehiqadadinara,redovnesuinekasnenijedan dan. Direktor „Drekslmajera“ Jerg PehnacjednomprilikomjepodsetionatodasupogoniuZrewaninuizgra|enizakratkovreme.Istakaojedajenema~kiinvestitor ostao ovde zato {to je zadovoqan

Najve}iizvoznik VladaVojvodinepozvalaje prekju~e predsednika Borisa Tadi}a da zlatnom medaqom odlikuje nema~ku kompaniju „Drekslermajer„ za izuzetne zaslugeipostignuterezultateuoblastiproizvodweiizvozakablovskihsetovasprimenom u automobilskoj industriji. Po podacima RegionalneprivrednekomoreZrewanin,ovafabrikajenajve}i izvozniksredwegBanata. vladaodpredsednikaSrbijeBorisaTadi}a zatra`idazlatnommedaqom za izuzetne zasluge i postignuterezultateuoblastiproizvodweiizvozaodlikujenema~ku kompaniju“Drekslmajer”,sasedi{temuZrewaninu,kosisesasvim onim{tojepomenutisindikatradiouposledwevreme.Ato{toje ~inio bilo je upereno protiv poslovodstvaovefabrikekojasebavi izradom auto-delova i koja sara|uje s renomiranom automobilskomku}omBMW.SIRVjeuvi{e

Pogon„Drekslmajera”uZrewaninu

navrata optu`ivao menaxment, s direktorom Jergom Pehnacom na ~elu, da {ikanira radnike i ~lanove sindikata, da “{akom i kapom”deliotkazeisli~no.Nemci dugonisuodgovaralinaoptu`bei ulaziliupolemikesasindikalcima.Uposledwevreme,kadabitoi u~inili, govorili su da poslovni rezultati i zadovoqstvo radnika dobrimuslovimanaradnommestu iredovnimzaradamademantujusve tvrdwe sindikata koji, kako su primetili, ima zanemarqiv broj ~lanovau“Drekslmajeru”. Kakvisutorezultati?Poanalizama zrewaninske Regionalne privredne komore, “Drekslmajer” je, otkad posluje u Zrewaninu, na vrhu lestvice najve}ih sredwobanatskih izvoznika i uvoznika.

[irewefabrike „Drekslmajer“, koji posluje na 48 lokacija {irom sveta i zapo{qavavi{eod38.000qudi,u Srbijijeprisutanod2007.godine.Dosada{winivoinvesticijapre{aojesumuodsedammilionaevra.Postojerealnemogu}nostizanoveprojekteidaqirast,kakouZrewaninu,takoiuVojvodini,anakonintegrisawanovihproizvodnihlinija,u2012.godiniplaniranojedafabrikazapo{qava1.900qudi. Hvalenara~unfabrikenijekrio ni biv{i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mla|an Dinki},kojije2009.godine,prilikom obilaskaproizvodnihpogonasme{tenih u jednoj od zrewaninskih industrijskih zona, primetio da “Drekslmajer”zapo{qavanajve}i broj qudi, ne samo u ovom banatskom gradu ve} u ~itavoj Vojvodi-

radnomsnagomiodnosomslokalnomsamoupravom. –Radnicisuvrlodobri,itoje jedanodrazlogaza{tosmoidaqe uSrbiji.Tako|e,veomasmozadovoqnisaradwomsqudimaizgradskeuprave.Uveksuspremnidanas saslu{ajuakoimanekihproblema itusudanampomognu-napomenuo jePehnac. @.Balaban


dRU[TvO

~etvrtak21.april2011.

OD SUTRA U [KOLAMA U SRBIJI

USKR[WA POSLANICA PATRIJARHA IRINEJA

Prole}niraspust prazniu~ionice

Poreme}ajiu qudskomdru{tvu Patrijarh srpski Irinej ~estitao je svim hri{}anima Uskrs, poru~iv{i da su danas odnosi me|u narodima i me|u pojedincima ugro`eni sebi~no{}u, me|usobnim prezirom, nasiqemimr`wom. – O~evidno, duhovni i moralni poreme}aji u qudskom dru{tvu,kaoodvajkada,pra}eni su i sada prirodnim poreme}ajima poput cunamija. Ni-

sulitonovipodsetnici~ove~anstvu da zaista postoji uzajamnost me|u duhovnim i moralnim stawem i prirodnim fenomenima?–rekaojepatrijarh u tradicionalnoj uskr{woj poruci vernicima. Patrijarh Irinej je ocenio da zbivawa u prirodi podse}aju natodaodqudskogna~ina`ivqewa i pona{awa zavisi prirodniporedakstvari.

RA[OMONIJADA U SEN]ANSKOJ GIMNAZIJI

Izbordirektora vi{eodalhemije Pokrajinski sekretar za obrazovawe,upravuinacionalnezajedniceAndorDeli,posleneslagawa NacionalnogsavetaMa|aradase po opredeqewu Nastavni~kog ve}ai[kolskogodborazadirektoraizabereprofesorkahemijeIldikoMarija{,zav.d.direktoraje postavioprofesorkunema~kogjezikaEvuUjhazi,kojajedobilanajmawe podr{ke na ponovqenom konkursu. Vr{ilac du`nosti direktora,nakonprvogponi{tenog konkursa, do sada je bila @ofija Terek-Cetewi, kojoj je istekao {estomese~ni mandat poveren od prethodnog pokrajinskog sekretarazaobrazovaweZoltanaJege{a, a ra{omonijada zapo~eta po~etkomove{kolskegodinesenasta-

vqa,jerizgledadajezaizbordirektora Gimnazije u Senti potrebno vi{e od {tapi}a alhemi~ara–me|usobnorazumevawesvih aktera. Za razliku od prvog neus pelog konkursa,nakojemsuu~estvovali dotada{wi direktor profesor istorije Tibor Pataki i profesorke hemije Ildiko Marija{, kada je ve}ina kolektiva bila uz Patakija,[kolskiodborjezadi-

na{ list Valerija Fodor-Marjanovi}. Onajedodalada,kakosadastvaristoje,izgledadaseizbordirektora mo`e ponavqati u nedogled. [kolskiodborjeuponedeqaksamoformalnoozvani~iopostavqewenovev.d.direktorana{estmeseciionajepreuzeladu`nostod prethodnice.Najkasnijetrimeseca pre isteka mandata na koji je imenovana,trebadaseraspi{enovikonkurszaizbordirektora,ato jemogu}eiranije. –Akokandidatibuduisti,scenario se mo`e ponoviti. Ne znam kome sve to treba i kome je zanimqivo,jerovo{tosedoga|aobi~nismrtnicite{korazumejuiprihvataju,pasamjednaodtihkojane mo`esvedashvatii prihvati da mora da sede{ava–ka`eValerijaFodor-Marjanovi}. Nez ad ov oqs tvo izborom direktora GimnazijeSenta,kojisepretvarauskandal i farsu u kojoj imaipoliti~kepozadine,iskazuju~elnicilokalnesamou- prave op{tine Senta. Predsednik SO Senta Laslo Rac Sabo ogor~en je stavom NSM-a suprotstavqenim Gimnaziji u Senti jer ve} drugi put predstavqa prepreku da se okon~aprocedura. – Kao Sen}anin mogu da ka`em dajeGimnazijana{aidasmonawu ponosni, novac koji op{tina izdvajazawenradsuodporezaida`binakojepla}ajuqudikoji`ive na podru~ju op{tine – ka`e Rac Sabo.–Nesuglasiceiproblemis

Ra{omonijadazapo~etapo~etkomove{kolske godinesenastavqa,jerizgledadajezaizbor direktoraGimnazijeuSentipotrebnovi{eod {tapi}aalhemi~ara–me|usobnorazumevawe svihaktera rektorku izabrao Ildiko Marija{, na ponovqenom konkursu, na kojemsuseprijaviliTiborPataki, Ildiko Marija{ i Eva Ujhazi, Marija{eva je dobila podr{ku ve}ine ~lanova kolektiva Gimnazije i [kolskog odbora, ali i ovog puta NSM osporava weno postavqewe u direktorsku fotequ. Predsednica [kolskog odbora GimnazijeSentaValerijaFodorMarjanovi} konstatuje da je ovog putaodlukapokrajinskogsekretarazaistaiznena|uju}ajerjevelika ve}ina ~lanova Nastavni~kog ve}a i ve}ina ~lanova [kolskog odboraGimnazijepodr`alaizbor IldikoMarija{. –Nevidimrazlogaza{toseNacionalnisavetMa|arasuprotstavqana{emizborunedaju}isaglasnost, a izgleda da i pokrajinski sekretar za obrazovawe nije hteo da bude dosledan. Koleginica Ildiko Marija{ je zaista vredna i savesnaizaslu`ujepunopoverewe za obavqawe du`nosti direktora. Mislimdabiidokazaladamo`e uspe{no da vodi na{ kolektiv, a takomisliive}inakolektiva.I poredsvega{tosedoga|a,nadamse da}eprevladatirazum,da}ebiti izabrana na tu du`nost. Ne shvatamza{tosesveovodoga|a,mada semo`enaslutiti–izjavilajeza

NSM-omiwegovimpredsednikom Tama{omKorhecom supo~elijo{ prilikom imenovawa [kolskog odbora,alismomislilidasuprevazi|eni.Mismoispo{tovalidogovor prilikom imenovawa novog sastava [kolskog odbora, a Korhec je ponovo pokrenuo postupak predUpravnimsudomprotivna{e odluke. To {to Upravni sud jo{ nijedoneoodluku,NSMuobrazlo`ewu za neprihvatawe kandidata [kolskog odbora i kolektiva za direktoranavodidanemo`edadajesaglasnostzbogtoga{tosmatra da [kolski odbor nije legalno izabran, {to nije istina. Ne sla`emo se s tima da NSM treba da daje predlog i saglasnost na sva tri ~lana [kolskog odbora Gimnazijekojeimenujelokalnasamou- prava.Lo{eobrazlo`enoneslagaweNSM-azaizbordirektorapokrajinski sekretar za obrazovawe prihvata kao zakonski vaqano pa mise~inidaNSMpo~iweprevi{e da svojim postupcima {teti i GimnazijiiSenti.Tosemo`elo{e odraziti prilikom predstoje}egupisau~enikauGimnaziju.Moje mi{qewe je da iza postupaka NSM-a u svemu stoji Savez vojvo|anskih Ma|ara, ~ije centrale u Subotici se neprijateqski pona{ajupremaSenti,atonemo`emo dozvoliti. M. Mitrovi}

dnevnik

\aciuSrbijiodsutrasunadesetodnevnom prole}nom raspustu, koji}e sezavr{iti uutorak,3.maja,azavremekojeg}eseproslavitiUskrspoobakalendaraiPrvi maj. Kadaseovajraspustzavr{i,odmoravi{enemadokrajagodine,a pokalendaruPokrajinskogsekretarijata za obrazovawe, {kolsku godinuprvibi,23.maja,trebaloda zavr{e maturanti gimnazija. Poslewih,30.maja,naraspustbitrebalo da odu maturanti trogodi{wihi~etvorogodi{wihsmerova sredwihstru~nih{kolaiosmaci, dokbisviostaliosnovcinastupaju}u{kolskugodinutrebalodazavr{e11,asredwo{kolci18.juna. Me|utim, u {kolama u kojima je zbog {trajka prosvetnih radnika izgubqenotolikomnogo~asovada se ne mogu nadoknaditi u toku {kolske godine, ona }e biti produ`enanajdu`edo{estdana. Deo~asovaizgubqenihu{tajku {kole nadokna|uju i subotama jer jeikalendaromradapredvi|enoda u toku{kolskegodinepojedina~ne {kole mogu utvrditi najvi{e ~etiri nastavne subote u kojima }e odra|ivati propu{tene ~asove. I madajekalendarompredvi|enoda se tim subotama odra|uju ~asovi izgubqeni ako se u nastavni dan

obele`avadan{kole,ili se unastavni dan, istovremeno, za ve}i deou~enika{kole,realizuju ekskurzije ilisve}inomu~enikau~estvuje na nekoj sportskoj ili dru-

{tvenojmanifestaciji i,kona~no, ako je zbog odsustva ve}eg broja u~enika ili zaposlenih koji obele`avaju verski praznik ili praznik nacionalne mawine utvr|en od nacionalnog saveta odre|ene

nacionalnemawineuna{ojzemqi, udantogpraznikaote`anoizvo|ewe nastave, ministar prosvete je odobrio da to mogu biti i ~asovi izgubqeniu{trajku.Nastavnasubotaukojojsenadokna|ujepropu{tenradmorabiti uistomkvartaluukojemjeidankojijeodre|en kao nenastavni, ali u ovomslu~ajutoseba{ne mo`e ispo{tovati pa }e verovatno i u narednom kvartalu biti nadoknade ~asovaizgubqenihuprethodnomuvreme{trajka. Godi{wim planom rada {kola je obavezna da planira i po jednu nenastavnu,aliradnusubotuu svakom polugodi{tu, a u ovomtomo`ebitisubota 28. maj ili 4. jun, i to za organizovawe i realizacijuaktivnostiizizbornih predmeta, vannastavnih, sportskih, oblasti ekologije i za{tite `ivotnesredineilikulturno-umetni~ke aktivnosti. Tada }e nastavnici voditi u~enike u obilazakverskihobjekata,muzejaigalerija, spomen-zbirki, etno-ku}a, istorijskih nalazi{ta, nacionalnihparkova,prirodnihrezervata,

organizova}e akcije ozelewavawa iure|ewa{koleiokoline,aktivnostiulokalnojzajednici,sportskeilisusrete{kola,edukativne i kreativne radionice, mini-istra`iva~keprojekate,zabavname|uodeqewska dru`ewa i sli~na doga|awa. Zbogtoga{tosvakipredmetmora imati odre|en broj ~asova, a {kolska godina nema isti broj svihdanaunedeqi,usubotu,7.maja,odr`a}ese~asovipremarasporedu za utorak, dok }e u sredu, 25. maja,iusubotu,18.juna,|aciimati ~asove predvi|ene rasporedom zapetak. U~enici i zaposleni u {koli imajupravodanepoha|ajunastavu, odnosnodanerade,udaneverskih praznika,alisutiprazniciuglavnomve}pro{li.Posleovograspusta u {kolu ne moraju do}i jo{ pravoslavci na prvi dan svoje krsne slave, ukoliko je to do kraja {kolske godine, pripadnici bo{wa~ke nacionalne mawineuu~ionicamanemorajubiti 11.maja, na Dan bo{wa~ke nacionalne zastave,dokjezaukrajinskunacionalnu mawinu to 17. maj, Dan ukrajinske zajedniceuSrbiji, a|aciinastavniciRomiu{kolune}emorati6. maja na \ur|evdan. D. Deve~erski

TRIBINA O PREVENCIJI BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA

Tajnazdravqaumagi~nombroju „Prevencija umawuje rizik“ nazivjetribineodr`aneuMaloj saliKulturnogcentraZrewanina, u organizaciji Foruma `ena zrewaninskogogrankaLigesocijaldemokrataVojvodine.Onajzastupqenijim bolestima srca i krvnihsudova,wihovojprevenciji i izbegavawu faktora rizika, govorila je dr Jovanka Koprivica. Po wenim re~ima, kardiovaskularnebolestidanassuglavni uzrok smrtnosti qudske populacije, dok su cerebrovaskularne bolesti na tre}em mestu kao uzroksmrti. – Ove bolesti ne dovode samo do prerane smrtnosti ve} uti~u nakvalitet`ivotaobolelih,po{to ostavqaju veliki stepen invaliditeta – rekla je dr Koprivica. – Samo polovina pre`ivelih od mo`danog udara nastavqa da se bavi nekom vrstom posla, oko30odstonijeumogu}nostida funkcioni{e bez pomo}i druge osobe,a16-20odstobivazbrinu-

to u specijalizovanim ustanovama za negu obolelih. Sve to dramati~no remeti `ivot u porodiciiokru`ewubolesnika,apredstavqa i veliko optere}ewe za dru{tvenuzajednicuuop{te. Govore}iofaktorimarizika, napomenula je da postoje oni na

kontrolu nezaraznih bolesti. Mogu}e je spre~iti ili modifikovatifaktorerizika,spre~iti po~etak ili napredovawe bolesti, kao i prerano umirawe uz bolipatwu.Ishodbolestijemogu}epoboq{atiwenimranimotkrivawem,odgovaraju}omterapi-

Postojivi{emehanizamauzpomo}kojihmo`emo spre~itipojavubolesti,anajefikasnijisu preventivnipreglediukombinacijisazdravim na~inom`ivota kojenemo`emouticati,aliina kojemo`emo.Uprvugrupuspadaju starost, pol, rasa, pozitivna porodi~na anamneza, dok drugu skupinu~inehipertenzija,pu{ewe, povi{en nivo holesterola i triglicerida u krvi, gojaznost, nedovoqna fizi~ka aktivnost, dijabetesistres. –Dokazanojedapostojeefikasne intervencije za prevenciju i

jom i efikasnom rehabilitacijom – tvrdi dr Jovanka Koprivica. Postoji vi{e „mehanizama“, veliona,uzpomo}kojihmo`emo spre~iti pojavu bolesti, a najefikasniji su preventivni pregledi u kombinaciji sa zdravim na~inom`ivota. –Svakokosepridr`avazakonitosti sadr`anih u takozvanom

NAJNOVIJANAU^NAOTKRI]AOCARSTVUGQIVA:U Matici srpskoj u Novom Sadu ju~e je po~eo ^etvrti me|unarodni nau~ni skup „Mikologija, mikotoksikologija i mikoze”, koji je okupio stotinak doma}ih i stranih istra`iva~a i eksperata. Oni }e na trodnevnim sesijama ovog interdisciplinarnog skupa predstaviti najnovije rezultate istra`ivawa, razmeniti iskustva u nau~nom, istra`iva~kom i stru~nom radu u ovim oblastima izuzetno zna~ajnim za `ivot na Zemqi. Jer, gqive spadaju u najrasprostrawenije organizme na na{oj planeti i sa svojim toksi~nim metabolitima – mikotoksinima – danas predstavqaju veliki problem u svim delovima lanca proizvodwe hrane, ali i veterinarskoj i humanoj medicini. Zbog prisutnosti problema toksigenih plesni i mikotoksina {irom sveta i u mnogim sferama `ivota, te velikog broja zainteresovanih za nova nau~na dostignu}a u tim oblastima, Odeqewe za prirodne nauke MS utemeqilo je i bijenalno organizuje ovaj nau~ni skup (prethodni su odr`ani 2005, 2007. i 2009). Saop{tewa u~esnika na ovogodi{wem skupu po tematici su svrstana u ~etiri celine: Mikologija, Mikotoksini u `ivotnim namirnicima i hrani za `ivotiwe, Mikotoksikoze qudi i `ivotiwa i Mikoze qudi, `ivotiwa i biqaka. V. ^.

magi~nom broju zdravqa, mo`e o~ekivati dug i zdrav `ivot. To je broj 0-3-5-140-5-3-0. Prva cifraunizu,0,odnosnopreduslov da sa~uvamo srce i mozak od infarktai{loga,jestedanepu{imo,3–brojkojinaspodse}anato da svakoga dana treba da pro{etamoiliprepe{a~imotrikilometra; 140 – preporuka da svoj gorwi krvni pritisak uvek odr`avamonavrednostimaispod140 milimetara `ivinog stuba; 5 – broj koji nas upu}uje na va`nost petredovnihobrokauishrani,u kojoj treba da budu zastupqeni vo}eipovr}e;3–veomajeva`no davodimora~unaonivourizi~nog holesterola u krvi, koji ne sme da pre|e iznos tri; 0 – posledwanulaumagi~nombrojuod nas tra`i da ne budemo gojazni, danemamo{e}ernubolest,kaoi da vodimo ra~una o pred-dijabetesnomstawu–otkrilajeovalekarka. @. Balaban

Foto: B. Lu~i}

6

VESTI Zakonovra}awu imovinecrkvamaje ustavan Ustavni sud Srbije nije prihvatio inicijative kojima se osporavala ustavnost Zakona o vra}awuimovinecrkvamaiverskimzajednicamaioceniojedajetajzakonzasnovannaUstavu idanesadr`ipovreduna~elapravnejednakostiizabranediskriminacijepredvi|eneUstavomiEvropskomkonvencijomzaza{tituqudskihpravaiosnovnihsloboda. PremaAkcionomplanuzabr`esticawestatusakandidata,kojije29.decembra2010.godine usvojila Vlada Srbije, zakon o restituciji bi trebalodabudeusvojendojuna2011.godine.Zakonovra}awuimovinecrkvamaiverskimzajed-

nicama koji je usvojen 2006. godine, propisuje prioritet naturalne restitucije. To zna~i da se oduzeta imovina vra}a, po pravilu, u naturalnomoblikuilidasenakna|ujedrugomodgovaraju}om imovinom ako naturalni oblik nije mogu},adasetr`i{nanov~ananaknadaispla}ujesamoakoprethodnedvevarijantenisumogu}e.

Probnitestmale mature14.maja Priru~nikzapolagawemalemature,kojuod ovegodinepola`uu~eniciosmograzreda,bi}e objavqenprvihdanamaja,dok}eprobnitestzavr{nogispitaosmaciraditi14.maja,izjavioje ministar prosvete i nauke @arko Obradovi}.

Ta~andatumpolagawatestaizsrpskog(materweg)jezikaimatematikekojisepola`unazavr{nomispituzna}esekrajemaprila. Premawegovimre~ima,ministarstvo}edo kraja aprila znati {ta su nastavnici uradili po pitawu ispuwavawa obaveza na realizaciji nastavnog plana i programa i gradiva propu{tenogtokomdvomese~nog{trajka. -Velikibrojdirektoraradisvojposaoidostavqaplanovenadoknadetih~asova-rekaoje Obradovi},smatraju}idadecanetrebadabudu uskra}ena. Nadoknadom~asovasti~useiuslovidanastavnicima bude ispla}en deo plate umawen zavreme{trajka,rekaojeministar,navode}i dapostojerazli~itistavovipopitawunadokande.


„^isto}a”deci zaosmeh Humanitarnoj akciji za decu obolelu od malignih bolesti „Deci za osmeh” prikqu~ila se i „^isto}a”. Preduze}e }e deci s Onkolo{kog odeqewa De~je bolnice pokloniti igra~ke, puzle, blokove za crtawe, flomastere, bojice, kola`, dru{tvene igre i pli{ane igra~ke. Akciju je organizovao Radio „Novi Sad”. A.Va.

DANASOD11DO15^ASOVAISPREDGRADSKEBIBLIOTEKE

Naulicikwigenadar Gradska biblioteka pripremila je niz programa povodom Svetskog dana kwige, koji se obele`ava 23. aprila. Ispred biblioteke u Gimnazijskoj ulici danas }e od 11 do 15 sati bibliotekari deliti kwige i obele`iva~e za wih, te blok~i}e. U 13 sati ilustrator - strip autor Branislav Kerac, urednik „Stripoteke„ Sibin Slavkovi} i urednik elektronskog ~asopisa „Strip vesti” ZlatkoMilenkovi} bi}e

Novosadska ~etvrtak21.april2011.

gosti De~jeg odeqewa. Na odeqewu „\ura Dani~i}” od 17 sati korisnike }e uslu`ivati glumac Srpskog narodnog pozori{ta Radivoje^upi}. U pozori{noj sali Kulturnog centra u Bege~u u 17 sati bi}e odr`an recital za decu od ~etiri do 14 godina. U programu }e u~estvovati deca iz vrti}a „Pinokio„ i O[ „Veqko Petrovi}”, kao i ~lanice hora „Bege~ke ma{nice”. Z.Ml.

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Srceho}e,yepko~i P

ovodom najve}eg hri{}anskog praznika Uskrsa, trgovci na pijacama potrudili su se da mu{terijama ponude sijaset ukrasa, sli~ica za jaja, boja za farbawe i ~okoladnih |akonija za decu. I taj deo pri~e je potpunonamestu.Ono{tonije na mestu je nema{tina, mo`da najbolnija u vreme praznovawa, kadaqudimorajuvi{edatro{e i na sve strane daju novac zbog prazni~nograspolo`ewa. Kad se ~lanovi prose~nog doma}instva malo prera~unaju pa shvate da im za lepo ukra{enu korpu koja sadr`i recimo dvadesetak fino ofarbanih i ukra{enihjajatrebablizuhiqa-

dudinara…@eqazapraznovawem„naveliko”ipaknekakoutihne,kadaposlejajanareddo|e kupovina ukrasa, sli~ica, boja, ~okoladnihzeka.Jer,vaqajesti ipitiikadpraznovawepro|e. Tu istinu ovih dana osetili su prodavci na pija~nim tezgama ukra{enim uskr{wom {arenom ponudom-prodajanijekaolane. No,sobziromnatodajeUskrs verski, odnosno duhovni praznik, materijalno ostaje u drugomplanu,takodajena~inna koji pojedinac ose}a ovaj praznikmnogova`nijiodkoli~ine potro{enog novca na wegovo obele`avawe. J. Zdjelarevi}

DONACIJARADIO-TELEVIZIJEVOJVODINE

Ra~unarskaoprema Policijskojupravi

Direktor Radio-televizije Vojvodine Bla`o Popovi} i zamenik na~elnika Policijske uprave u Novom Sadu StevanKrsti} potpisali su ju~e ugovor o donaciji ra~unarske opreme koju je RTV poklonila policiji. Novosadskoj policiji su uru~ena tri ra~unara uz prate}u opremu, ukupne vrednosti oko 300 hiqada dinara, a prema re~ima Popovi}a donacija je dodeqena ciqu poboq{awa rada policijske administracije.

- Poznato je da Novosa|ani u odnosu na ostale gradove najdu`e ~ekaju na izradu li~nih i saobra}ajnih dokumenata i ovaj skromni poklon RTV-a policiji jeste poku{aj da se doprinese da Novosa|ani vi{e vremena posvete sebi i svojima, a mawe administraciji - rekao je Popovi}. Prema re~ima Stevana Krsti}a, ra~unarska oprema }e biti upotrebqena u slu`bi upravnih poslova. N.P.

V remeploV

ISEQEWEUPRAVEAPOTEKE„NOVISAD”SUTRAGOTOVO

NaSatelitustanica ~ekapoliciju Uprava Apoteke Novi Sad ise qa va se iz pro sto ri ja u Ulici Stevana Hladnog 1 kod Satelitske pijace, koje }e se ove godine adaptirati za novu policijsku ispostavu u ovom delu grada. Iseqewe }e biti go to vo su tra. Pred sed nik Skup{tine grada Aleksandar Jovanovi} je istakao da su sada stvoreni uslovi da policija po~ne da se useqava u nove prostorije.

Obezbedilismo prostor,jersmatramo dajepitawe bezbednostigra|ana jednoodnajva`nijih, (AleksandarJovanovi}) - Novi Sad je grad koji je najvi{e dao policiji od svih grado va u Sr bi ji. Ku pi li smo opremu u vrednosti od vi{e desetina miliona dinara i opremili prostor za izdavawe li~nih dokumenata u kojem rade zaposleni iz Gradske uprave. Sa da smo obez be di li i pro stor, jer smatramo da je pitawe bezbednosti gra|ana jedno od

najva`nijih - kazao je Jovanovi}. Podsetio je na najave koje su ranije stigle iz Ministarstva unutra{wih poslova, a koje se

dili u novoj ispostavi i ja o~ekujem da se i to pitawe re{i - rekao je Jovanovi}. Di rek tor Apo teke Novi Sad Du{an Mil o{ ev i}, precizirao je da se Apo te ka ise li la po dogovoru, a da je re~ o prostoru od oko 600 kvadrata. - Uspeli smo da na|emo odgovaraju}i ali privremeni prostor za upravu Apoteke, a grad se dosta zala`e da na|emo kona~no re{ewe gde }e biti sme {te na na {a uprava - objasnio je Milo{evi}. Po li cij ska is postava kod Satelitske pijace treba da se useli toFoto:N.Stojanovi} kom godine i time ti~u nove policijske isposta- }e Novo naseqe i delovi grave, da }e ona biti otvorena to- da koji se naslawaju na pomekom ove godine. nuti deo grada nakon dugo go- Preostaje sada i pove}awe dina kona~no dobiti policijbroja policajaca, koji bi ra- sku ispostavu. S.K.

KAD^OVEKUPOZLI,ASVEEKIPEZAUZETE

@ivnule{ume Gradske vlasti su 21. aprila 1850. `upanijskim vlastima u Somboru uputile izve{taj o stawu {uma. ^enejska, sa proplancima na kojima je napasana stoka, obuhvatala je 128 jutara, a futo{ka 341 jutro. Alma{ka {uma je imala 80 jutara vrbe, a isto toliko vrbe bilo je i na da-

nas nepostoje}oj Kapetanskoj adi. Sve su ove {ume zbog ratnih doga|awa bile dosta o{te}ene, a skoro sve mladice su posekle vojske koje su ovuda prolazile. Magistrat je naglasio da je ve} unajmio pet lugara koji sa pomo}nim radnicima obnavqaju {ume. N.C.

Hitnapomo}hitala20minuta Na Bulevaru oslobo|ewa ispred broja 86 iz gradskog autobusa (broj 760) sa linije sedam izneli su starijeg sugra|anina, kome je pozlilo ju~e oko 16 ~asova. Desetak qudi iz autobusa poku{avalo je da pomogne ~oveku i ~ekalo Hitnu pomo}, koja je do{la nakon 20 minuta. Kako nam iz Hitne pomo}i ka`u, do br`e

intervencije nije moglo do}i, jer su sve ~etiri ekipe bile na terenu, pa hitnije pru`awe pomo}i fizi~ki nije bilo izvodqivo. Prema o~evicima, velik broj sugra|ana nije se uop{te obazirao na prizor u kom se ~ovek borio za `ivot, nego su mirno prolazili, telefonirali i uparkiravali ko-

la ne pitaju}i treba li ~oveka odvesti u bolnicu. Kako daqe o~evici ka`u, voza~ je zaustavio autobus i ~ekao jedno vreme kola Hitne pomo}i, ali je ubrzo morao da nastavi vo`wu. Kada je Hitna pomo} stigla, ~ovek kome je pozlilo je, uz asistenciju, u vozilo u{ao na nogama. A.L.

Iskqu~ewastruje NoviSad: od 8 do 12 sati Ulica Koste [okice. Futog: od 7do 14povremeno u pojedinim ulicama naseqa; od 8 do 12 deo naseqa Stari Futog od kanala prema crkvi i firma „Garant”. SremskaKamenica: od 8.30 do 11 sati deo Ive Lole Ribara. Ledinci: od 9 do 12deo vikend naseqa Torine. Kisa~: od 9 do 10 celo naseqe; od 8.30 do 12.30 Bene{ova, od [tefanikova do @elezni~ke ulice, J. Gombora od 1 do 35, [tefanikova od 1 do 17, od 2 do 14 i Jano{ikova od 1 do 13 i od 2 do 14; od 8.30 do 13 Jano{ikova od 16 do 96 i od 15 do 65. ^ortanovci: od 8.30 do 13 deo vikend naseqa oko vile Izvr{nog ve}a.

c m y


nOvOSAdSkA HROnikA

~etvrtak21.april2011.

c m y

8

dnevnik

UJAKOJKONKURENCIJINATAKMI^EWUPIJANISTA

AniBursa}tre}emestouParizu Na me|unarodnom takmi~ewu pijanista „Flejm”, koje je odr`anouParizuod11.do21.aprila,AnaBursa},u~enica{estog razredaOsnovnemuzi~ke{kole „IsidorBaji}”,osvojilajetre-

}e mesto. Mlada pijanistkiwa svojeume}epokazalajeizvode}i dela Mocarta i Lista, koje je `iri ocenio sa 83 poena. Ovom presti`nom diplomom, prema re~imaprofesorkeBiqaneDa-

bi}, samo je upotpunila zbirku titula koje je osvojila i na doma}imtakmi~ewima. -Ovodiplomajeva`naizbog toga sam veoma zadovoqna wenim uspehom. U izuzetno jakoj

konkurenciji umela je da se izbori i poka`e svoj talenat. Za ovo takmi~ewe vredno se pripremala od po~etka godine i zbogtogauspehnijeizostao-reklajeDabi}. N.R.

Prijavezatre}i Foto-maraton Novosadski tre}i Fotoma-raton, u organizaciji agencije „Aspekt”ipodpokroviteqstvomGrada,odr`a}ese30.aprila. Gosti}ebitibrojnifotografiizrazli~itihgradovaSrbijei Evrope. Premijernoovegodineuvodiseiokupqawemodela,anovina jeiindorfotosetkoji}ebitidostupanodre|enombrojufotografa. U subotu se odr`ava tre}a radionica Foto treninga na kojem}eseu~esnicipriprematizaFotomaraton. Prijavezaovumanifestacijumoguseslatinasajtwww.facenovisad.com. A.L.

MUKE@ITEQAFRU[KOGORSKEULICE

Foto:B.Lu~i}

Rupagutakola Rupanaputuimasvugdeipojavquju se gde najmawe o~ekujete. Tako je voza~ „Aleka” zrewaninskihregistarskihoznaka ju~e u Ulici Nikole Pa{i}a izg ub io tlo pod to~k ovima upav{iuovuomawujamu.Feno-

mennastankaovolikogkratera jo{nikomnijejasan,ali{oferi po novosadskim asfaltima polakodobijajuuzbu|ewaravna onimakojeisku{avajurelivoza~i. A.L.

Napu{tenlokal steci{tenarkomana Iako su na desetine puta obave{tavali policiju, komunalnupolicijuidrugenadle`ne, stanovnici zgrade na

po~etku Fru{kogorske ulice, u kojoj se nalazila Qubqanska banka i daqe zaziru od prolaska pored napu{te-

nog lok al a ove slov en a~k e liza{titnuograduodplastibanke. ke, zbog ~ega je do{lo do ma- Nesnosan smrad, gomile weg po`ara, koji je ugrozio sme}a, galama i ko zna kakve stanove koji se nalaze odmah bole{tine vrebaju iz tog br- iznad. Gra|ani ovog dela graloga,gdeseuglavnomno}usku- da godinama na razne na~ine pqaju narkomani i besku}ni- poku{avaju da saznaju ko je ci.Nekisebojetudaidapro- vlas nik lok al a iz koj eg se lazeimizaistavi{eneznamo slovena~kabankaiselilapre {ta da uradimo da se to zlo dvadesetak godina, ali do tog makne iz zgrade podatka nis u - ka`e jedna od mogli da do|u. Ne zna se ko stanarki. Sli~ an pok uPrema wenim {ajsuimaliiu je vlasnik lokala re~ima u demoMesnoj zajedniliranom lokalu ci, ali imovinse ne sakupqaju obi~ni bes- sko-pravni odnosi vezani za ku}nici koji nemaju kud, ve} ovaj lokal su izgleda toliko qudi ogrezli u drogi i alko- zamr{eni, da je prosto nemoholu koji su od lokala napra- gu}e utvrditi kome pripada vili otvoreni ve-ce u kojem ovajlokal,odnosnokometreborave,spavajuivr{enu`de. badaseobrate,kakobire{iU par navrata stanari zgrade liproblemsanezvanimgostisupoku{alidaza{titeulazu mauzgradi. lokal,alisuhuliganizapaliN.Perkovi}

Po~elouni{tavawekomaraca FAKULTETZAPOSLOVNEIPRAVNESTUDIJE

Savremeneu~ionice unovojzgradi Nova poslovna zgrada Fakultetazaposlovneipravnestudije „Dr Lazar Vrkati}” otvorena je ju~enaBulevaruoslobo|ewa76. -Useqeweusopstveniprostor sa savremeno opremqenim u~io- nicamanamomogu}avadaunapredimokvalitetrada-reklajedekanicaMirjanaFrance{ko.

Na Fakultetu za poslovne i pravn e stud ij e omog u} en e su osnovneimasterstudijezastudije prava, poslovne psihologije, menaxmenta u poslovnociv iln oj bezb edn os ti, eng leskogjezikaiposlovnogmenaxmenta. A.Va.

PredavaweuMZ„Bistrica” Predavawe na temu „Pokrenite se putem emocionalne slobode” Jasmine Kova~ev odr`a}e se sutra u 19 ~asova u Mesnoj zajednici „Bistrica”,Ulicabra}eDrowak11.Ulazjeslobodan. A.Va.

Ekipe novosadske „Ciklonizacije“ su ve} nekoliko dana na terenu. Larvicidno suzbijawe komaracasazemqeju~ejera|eno nakanalimanaAdicamaiKamewaru. Do sredine slede}e nedeqe u planu su kanali na Klisi, Novom nasequ, Satelitu, Telepu, Adamovi}evom nasequ, Ve-

terniku, Futogu, Petrovaradinu, Sremskoj Kamenici, Bockama, Budisavi, Kisa~u, Bege~u, ^eneju i Stepanovi}evu. U istom periodu tretmanima protivlarvikomaracabi}eobuhva}eni i kanali u Vidovdanskom nasequ,naDetelinariiAvijaciji,Salajci,PodbariiRotkva-

„DNEVNIK”I„PROMETEJ”NAGRA\UJU

NapoklonkwigaoTolstoju Izdava~kaku}a“Prometej”,u saradwis“Dnevnikom”,ovesedmicedariva}esvakogdana~itaocena{eglistasapodvekwige. Dva~itaocakojaseprvajaveod 15 do 15.05 ~asova na broj telefona 528-765, dobi}e po primerak kwige. Danas poklawamo kwigu „Tolstoj” autora Mihaila Baji}a. Nagra|eni ~itaoci mogusvojepoklonedapodignuu

kwi`ari “Most – Prometej”, Ulica Zmaj Jovina 19, telefon 452-744.Ukwizijenavedenokakosepi{eopiscu:„Istra`ivaweli~nostipisca,{tosesamo posebipodrazumeva–nijesamo registrovawe ~iwenica wegove biografije, wegova li~nost se formiraiostvarujejo{ vi{eu wegovomstvarala{tvu. A.J.

^ITAOCI PI[U SMS

riji, kao i u Ka}u i Rumenki, [angajuiSubi}u,Ka}uiKoviqu. Utokujeisistematskaakcija za{tite zdravqa gra|ana od krpeqa, a do prvomajskih parznika tretira}e se zelene javne povr{ineugraduiokolnimmestima, svi parkovi, kao i izle-

ti{ta koja se ne nalaze u zonama za{tite. Ju~e su tretmani ura|eni na zelenim povr{inamanaSun~anomkeju,Limanu4, Limanu3,Limanu2,naBeogradskom keju i Ribarskom ostrvu. Ekipe Ciklonizacije danas }e raditi tretmane na Kamewaru 1,2,3,4i5. Q.Na.

„DNEVNIK”I„ALNARI”POKLAWAJUKWIGE

„Zimskidvorac” YonaBojna Iz¬da¬va~¬ke ku¬}e „Mono i Mawana” i „Alnari”, u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom. Da¬nas }e dva~i¬ta¬o¬ca,ko¬jaseprvaja¬veod 13 do 13.05 ~a¬so¬va na na{ broj te¬le¬fo¬na528-765,akojidosada uovojakcijinisudobijalikwige, do¬bi¬ti po pri¬me¬rak romana

“Zimski dvorac“ Xona Bojna, u izdawu„Alnarija“. Nezaboravna pri~a o qubavi izme|u ~oveka koji ne ume da `iviusada{wostii`enekoja ne mo`e da se pomiri sa pro{lo{}u. Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari „Vulkan” u tr`nom centru „Merkator”. A.V.

065/47-66-452

Slepapravdanasirotiwuudara 22826

Kakvapravnadr`ava...Sirotiwizbognepla}enih ra~una {aqu uteriva~e dugova i oduzimajukrovnadglavom.Aprivatnicima toleri{u gigantska dugovawa. Dozvoqavaju imda,poredblokiranihra~unai neizmirenih obaveza, otvaraju nove ra~une u drugoj banci, prepi{ufirmunatatu,mamu,`enu, brata,dodajudvatrislovanazivu inastavedaqesamalverzacijama. Pravni sistem o~igledno ne funkcioni{e. Ili je pravda u tom slu~aju slepa, ali kad treba na sirotiwu udariti, odjednom progleda? 062/8488... *** Ako je Ceca kriva, {ta }e joj kredit? Gde su pare od prodaje fudbalera? Ako nije kriva, ne treba da plati. Logi~no, zar ne? Kodnassveima„obja{wewe”,zar ne?064/2466..

***. Obele`avawe dana Spensa ne mo`e. Novogodi{wiskupivalcermo`e? 064/5809...

*** Spens je istrajao na tome da iseli FK „Ajaks“saSajmi{tazbogdugaod680.00din, a kuka zbog blokade ra~una jer je Toplani dugovao 67,5 miliona dinara! Na sve to gradona~elnik ka`e „da je pona{awe direktora Toplane neprihvatqivo, jer mora da postoji dogovor”.Pa,gdejedogovorSpensa saAjaksom? 064/1568... *** Prijava po`ara SMS-om.. . Kod nas gori, ali ne treba vatrogasac, imamoprivatnog...{efra~unovodstva!:-) 069/2193... *** Lako je komunalnoj policiji da zavr}eruke`enama,akada}edazavrnegrad.UUliciM.Miqanovakaquga! 064/3191...


c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

~etvrtak21.april2011.

9

DANASZASEDASKUP[TINAGRADA

Poslovawejavnih preduze}anavagi Na dana{woj sednici Skup{tinegradapredodbornicima }e se na}i dvadesetak ta~aka, uglavnom o izve{tajima o poslovawunekolikojavnihpreduze}aive}ineustanovakulture~ijijeosniva~grad.Pore~im a preds edn ik a grads kog parlamenta Aleksandra Jovanovi}a,neo~ekujesescenario od pro{log zasedawa, kada je sednica u tri navrata trajala deset dana. Jovanovi} je ju~e izjavio da nije dobio zahtev radikala za wegovu smenu, te da je stabilizacijom ve}ine u Skup{tini ta pri~a izgubila naaktuelnosti.

Odbornici bi trebalo da se odredepremaodlucidasepraviplandetaqneregulacijeregionalnedeponijeuNovomSa-

du, o programu ure|ewa i za{titepoqoprivrednogzemqi{ta,abi}eimprezentovanai informacija o toku sudskog

Od1.majaskupqakarta ugradskomprevozu? PredodbornicimauSkup{tinigradadanasbitrebalodasena|eipredlogoposkupqewukarteugradskomprevozuza{estodsto. Akosepredlogna|enadnevomreduibudeizglasantozna~ida}e od1.majakartaugradskomprevozuko{tatgi45dinara,umestosada{wih40.Gradskiparlament}eotomeodlu~ivatiprilikomrazmatrawapredlogaizmenaidopunamaposlovawaGradskogsaobra}ajnogpreduze}a.Gradskove}esespovi{icomcenekartesaglasilo.Ostalekartene}eposkupqivati. Z.D.

procesa gde ATP „Vojvodina” tu`igradzanaknadu{tete. Informacija je sa`eta na bar50stranaisadr`ipodatke odpo~etkasudskogsporaATP „Vojvodina” u ste~aju i Grada doposledwegro~i{ta. Spor izme|u Grada i ATP „Vojvodina” vodi se jer Grad nije ispo{tovao ugovor (potpis nic a bil a biv{ a grad ona~elnica Maja Gojkovi}) o preseqewu me|umesnog autobus kog sao b ra} aj a sa star e autobus ke stan ic e na nov u, izgra| enu na parc el i ATP „Vojvodina”. S.K. / Z.D.

INSTITUTZAJAVNOZDRAVQEPORU^IO

U~esmova~iprevi{e manganaigvo`|a Respiratorne infekcije ~ine 92 odsto svih prijavqenih slu~ajeva zaraznih bolesti u proteklih mesec dana, saop{tili su na ju~era{woj redovnoj konferenciji zamedijekojuorganizuje Institut za javno zdravqe Vojvodine. Pored respiratornih zaraznih bolesti,registrovanisu i slu~ajevi zaraznih proliva, koji su naj~e{}e blagi i kratko traju. U grupi polnih bolesti, vode}a infekcija je genitalna hlamidijaza i hepatitisi B i C, koji se prenose krvnim putem.DoktorkaSvetlanaIli} je napomenula da se gra|ani ~uvaju uboda krpeqa, koji pre-

VESTI „Nebeskasoa” Prom oc ij a kwig e pes am a Gor an a Lab ud ov i} a [arl a „Nebeska soa” odr`a}e se danas u 19 ~asova u ^itaonici Grads ke bib lio t ek e, ulic a Dunavska1. U programu }e u~estvovati Ivan Lalovi}, ^edomir Qubi~i}, Branislav Zubovi} i autor. A.Va.

Skave~euCK13

nose lajmsku bolest. Ona je tako|e najavila Nedequ imunizacije,kojaseobele`avaod23.do 30.aprila,akojajejednaodnajefikasnijihmerakojaspre~ava mnogebolesti.

[toseti~eispravnosti vode za pi}e, analizom je utvr|ena fizi~ko-hemijska neispravnost zbog pove}ane koncentracije mangana i gvo`|a, {to uti~e na senzorne osobine vode. Vodaizsvihdesetjavnih bunara na teritoriji grada je fizi~ko-hemijski neispravna, a doktorkaSawaBijelovi} je istakladavodaizbunara na Ribarskom ostrvu kodrestorana„Dunavska terasa” nije ispravna za kori{}ewe,jerjeimikrobiolo{ki neispravna. Dominantni zaga|iva~ vazduhauNovomSadujepra{ina,pa Bijelovi} preporu~uje Novosa-

Jubilejprvenstva „Spens81” Volontere koji su u~estvovali u organizaciji 36. Svetskog prvenstvaustonomtenisu,kojejeodr`ano1981.uNovomSadu, ugostilisuju~euSve~anojsaliGradskeku}epredsednikSkup{tine grada Aleksandar Jovanovi} i ~lan Gradskog ve}a za sportiomladinuAleksandarKravi}. Prijem je organizovan u okviru obele`avawa 30 godina od odr`avawa najve}e sportske manifestacije u glavnom gradu Vojvodine,aprijemujeprisustvovalooko50volontera.Naprijemusezahvalioitada{wipredsednikIzvr{nogkomiteta36. svetskog prvenstva Andea{ Mu~i koji je Jovanovi}u uru~io bro{uruoprvenstvuustonomtenisu„Spens81”. A.L.

Svirka ska bendova „Skarbone14”i„Mamurluk”odr`a}esedanasu21~asuOmladinskomcentruCK13,UlicaVojvodeBojovi}a13. Karteko{taju200dinarai mogu se kupiti na ulazu pre po~etkakoncerta. A.Va.

Noseba{tenski otpad Ba{tenski otpad danas }e seodnositiuVeterniku,asutrauPetrovaradinuiBege~u. Travu, li{}e, grawe i ostali otpadgra|anitrebadaostave ispredsvojihku}ado6~asova. A.L.

Konkurszamale kreativce Deca od sedam do 12 godina mo}i}edakonkuri{unakrea- tivne radionice u okviru manifestacije „No} muzeja” danas u 19 ~asova u Ameri~kom kutku,UlicaPetraDrap{ina 3.Zaprijavujepotrebnodoneti crte` na temu „Moj grad u budu}nosti”, a deca koja budu najkreativnijamo}i}edau~estvujuuizlo`bi„Velikimali qudi”koja}ebitipostavqena uAmeri~komkutku. Vi{e informacija mo`e se dobiti na telefon 47-22-840 i put em mejl a amer ick ik utak@nscable.net svakog radnog danaod9do20~asova. A.Va.

DEMOKRATEUKARLOVCIMAPOMA@U NAJSIROMA[NIJIMA

Paketiza150 porodica Socijalno najugro`enije porodice u Sremskim Karlovcima,wih150dobilojeju~epakete sa namirnicama i sredstvima za higijenu od Op{tinskog odbora Demokratske stranke i lokalne samouprave. Namera darodavaca bila je da pomognu siroma{nim sugra|anima da proslave najve}i hri{}anski

praznik, Uskrs onako kako to dolikujesvakom~oveku. Pore~imapoverenikaukarlova~komOODS-aBranislava Filipovi}a, ovi paketi hrane i higijenskih proizvoda samo sudeonastojawastrankedapoboq{auslove`ivotaqudikojisunailiispodgraniceegzistencije. Z.Ml.

|animadaboravevangrada{to jevi{emogu}e. Od1.maja,kadapo~iwekupali{na sezona pa do zavr{etka sezone, svakodnevno }e biti uzorkovana povr{ina dunavske vodei[tranda. Na konferenciji je tako|e najavqen Me|unarodni dan fizi~ke aktivnosti, koji }e se obele`iti 10. maja na [trandu od18do20~asova. -Instituttogdanaorganizuje javnu manifesaciju „Ve`bom do zdravqa”, na kojoj }e biti odr`an javni ~as fizi~ke aktivnostiuz,u~e{}edeceizvrti}a, u~enika osnovnih i sredwih{kola,asvojeprograme}e predstaviti sportski i rekreativni klubovi - rekao je dr Du{an^ankovi}. I.D.

Foto:S.[u{wevi}

GRADONA^ELNIKPAVLI^I]PRIMIODIREKTORKU USAID-aSUZANFRIC

Novopoglavqe dobresaradwe

Gradona~elnikIgorPavli~i} ugostio je ju~e u Gradskoj ku}inovudirektorkuAmeri~ke agenc ij e za me| un ar odn i razvoj USAID Suzan Fric. Istakla je da joj je zadovoqstvo {to je imala priliku da posetiNoviSadiodr`iprvi sastanaksagradona~elnikom. - Razgovarali smo o nastavku saradwe, koja je u pro{lostibilaveomadobra.Danasje bilo re~i o budu}nosti, koja podr az um ev a Nov i Sad kao jedan od vod e} ih grad ov a u okviru na{eg novog programa lokalnihvlasti-reklajeSuzanFric.

-NoviSaddo2008.nijekonkurisao ni za jedan projekat u bilokojojoblasti,asaradwom sa Amer i~k om agenc ij om za me|un ar odn i razv oj Grad je stekao uslove da mo`e da konkuri{e i ostvaruje prekograni~nu saradwu, {to danas i ~inim o. Dan as smo razg ov arasli kak o }e nam USAID pomagati u budu}nosti, i preko kojih projekata mo`emo da ostvar im o sar adw u. Da nij e bilopomo}ipomenuteorganizacijemidanasnebimoglida funkcionisati kao grad - naglasiojePavli~i}. B.M.

Pavli~i} ~estitaoUskrs Gradona~elnikIgorPavli~i} ~estitaojeUskrspoglavarima,sve{tenstvuivernicimakojiovegodineproslavqajupomenutipraznikipoGregorijanskomipoJulijanskomkalendaru. - Srda~no vam ~estitam najradosniji hri{}anski praznik, danHristovogvaskrsewa.@elimdaprazni~nedaneprovedete u duhovnom i sveop{tem miru, razumevawu, toleranciji i qubavi,okru`eninajdra`imosobama,idavamHristovovaskrsewedoneseporodi~nusre}uiuspeh-istakaojeu~estitki Pavli~i}. B.M.


NOVOSADSKA­HrONIKA

~etvrtak21.april2011.

Danas u GRaDu BioSKoPi Arena:­„Mon­te­vi­deo,­Bog­te­vi­deo!”­(15.10),­­„Zla­to­ko­sa­i­raz­boj­nik”­(14.10, 16.10),­ „Pri­~a­ o­ igra~­ka­ma”­ (13.10),­ „ran­go”­ (14.20,­ 16.30),­ „Bez­gra­ni~­no” (17.30),­„Hop”­(14.05,­15.45),­„Mo­ja­na­zo­vi­`e­na”­(22.40),­„Zdu­ha~,­zna­~i­avan­tu­ra”­(18.30,­20.40),­„rio”­(13.30,­14,­15.30,­16,­18.15,­19.30,­21.30),­„Ob­red” (18,­20.10,­22.25),­„Je­sen­u­mo­joj­uli­ci”­(20.30,­22.30),­„Bez­i­me­ni”­(18.10,­20.20, 22.35),­„Vo­da­za­slo­no­ve”­(17.45,­20,­22.20) Jadran:­„Osam­mi­nu­ta”­(19),­„Sa­kr­pan~”„­(21)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te Sce­na­ „Pe­ra­ Do­bri­no­vi}„­ ­ „Zoj­kin­ stan”­ -­ dra­ma (19.30),­Sce­na­„Jo­van­\or­|e­vi}”­„ri­go­le­to”­-­ope­ra­(19),­Ka­mer­na­sce­na­„Igraj­mo­^e­ho­va”­(18) Pozori{te mladih ve­li­ka­sa­la­„Pi­no­kio”­(18) novosadsko pozori{te „Se­dam­i­po”­(20)

MUZeJi Muzej grada,­Tvr­|a­va­4,­6433–145­i­6433–613­(9–17):­stal­na­po­stav­ka­„Pe­tro­va­ra­din­ska­tvr­|a­va­u­pro­{lo­sti”;­po­stav­ka­Ode­qe­wa­za­kul­tur­nu­isto­ri­ju Muzej Vojvodine,­Du­nav­ska­35–37­(uto­rak­-­pe­tak­od­9­do­19­sa­ti,­su­bo­ta­-­ne­de­qa­od­10­do­18­~a­so­va):­stal­na­po­stav­ka­„Sa­~u­va­ni­tra­go­vi­ma­te­ri­jal­ne­i­du­hov­ne­kul­tu­re­Voj­vo­di­ne­od­pa­le­o­li­ta­do­sre­di­ne­20.­ve­ka”,­„Voj­vo­di­na­iz­me­|u dva­svet­ska­ra­ta­­-an­ti­fa­{i­sti~­ka­bor­ba­u­Voj­vo­di­ni­1941­-­1945”. Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode,­ rad­ni~­ka­ 20a, 4896–302­i­4896-345­(8–16):­stal­na­po­stav­ka­„Vi­{e­od­po­la­ve­ka­za­{ti­te­pri­ro­de­u­Voj­vo­di­ni” Petrovaradinska tvr|ava,­6433–145­(9–17):­pod­zem­ne­voj­ne­ga­le­ri­je­ Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”,­Srem­ska­Ka­me­ni­ca,­Trg­J.­J.­Zma­ja­1, 462–810:­stal­na­po­stav­ka

RO\EnI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: BiqanaLatkovi}, SvetlanaTopalov, GordanaTaminxi} i JasnaBeri} iz Novog Sada, VericaNovakovi} iz ^elareva i Jelena[arenac iz In|ije, DE^AKE: Ivana[olar-Kova~evi}, AleksandraRadowi}, MilanaKremenovi}, NevenaJovanovi}, VqoraKajtazi i Sla|anaBalint iz Novog Sada, Marijana[alaji} iz Sombora, Angelina]ali} iz Ba~a i DuwaMaletin iz Ba~ke Palanke.

saHRanE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Nevenka Vide Latal (1933) u 10.30 ~asova (ispra}aj), Saja Radeta Vojvodi} (1924) u 11.15, Piro{ka Pala Balog (1936) u 12, @ivka Vidoja Krstin (1938) u 12.45, Brane \ure Kutawac (1949) 13.30, Zagorka Mali{e Jovanovi} (1933) u 14.15, Danica Igwata @ivan~ev (1932) u 15 i Slavica Stanka Popovi} (1962) u 15.45 ~asova. Na Uspenskom grobqu u Novom Sadu danas u 11 ~asova sahrawen }e biti Radomir Jovana \akovi} (1932). Na Novom grobqu u Petrovaradinu danas }e biti sahrawen Miladin Zorke Srndovi} (1977) u 13 ~asova.

DNEVNIK

VODI^

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 92 Va­tro­ga­sci 93 Hit­na­po­mo} 94 Ta~­no­vre­me 95 Pre­da­ja­te­le­gra­ma 96 [lep­-­slu­`ba­AMSJ 987 Auto-moto­savez­Srbije 987 Informacije 988­i­0900098210 To­pla­na­kol­centar 0800­100-021 reklamacije­24­sata 4881-103,­ za­potro{a~e 423-712 Vo­do­vod­i­kanalizacija,­centrala 488-33-33 prijava­kvara­vodovod 0800-333-021 prijava­kvara­ka­na­li­za­ci­ja 442-145 ^i­sto­}a 443-611 “No­vi­Sad­-­gas” 6413-135­i­6413-900 JKP­“Stan” 520-866­i­520-234 Kol­centar­preduze}a­„Put” 6313-599 Kol­centar­„Parking­servisa” 4724-140 „Gradsko­zelenilo” marketing­i­Pr­4881-633 rasadnik­403-253­ “Dimni~ar”,­ 6622-705,­6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana­iskqu~ewa­i­prijava­kvara 421-066 @e­le­zni~­ka­sta­ni­ca 443-200 Me­|u­me­sna­au­to­bu­ska­sta­ni­ca­ 444-021 Me­|u­me­sna­au­to­bu­ska­sta­ni­ca­ Pri­grad­ska­au­to­bu­ska­sta­ni­ca 527-399 Grad­sko­sa­o­bra­}aj­no 527-796 Gradsko­grobqe­ 518-078­i­518-111 Pogrebno,­JKP­“Lisje”­ 6624-102 Pogrebna­ku}a­„Konkordija”­ 452-233 Dru{tvo­krematista­“Ogaw” 422-288 Ger.­cent.­-­pomo}­i­nega­ 450-266­lok.­204,­205 Prihvatna­stanica 444-936 Prihvatili{te­Futog 895-760/117 Dnevni­centar­za­stara­lica­ 4889-512 Info­centar­za­osobe­sa­invaliditetom radnim­danom­(od­10-15)­ 021/447-040­ ili­ sms­066/447-040 Komunalna­inspekcija­ 4872-444­(centrala), 4872-403­i­4872-404­(dispe~erski­centar) SOS­telefon­za­pu{a~e­u­krizi­-­od­7­do­10­~asova 4790-668

APoteKe No}­no­de­`ur­stvo:­“Bu­le­var” -­Bu­le­var­M.­Pu­pi­na­7­(od­20­do­7)

c m y

10

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom­zdravqa­„Novi­Sad”,­kol­centar­ 4879-000 Kli­ni~­ki­cen­tar 484-3484 No}­no­de­`ur­stvo­za­de­cu­u­Zmaj­Ogwena­Vuka­(subota­i­nedeqa) 6624-668­ No}­no­de­`ur­stvo­za­odrasle­(Wego{eva­4)­ (subota­i­nedeqa­i­praznici) 6613-067 Vr{a~ka­28 4790-584 Kli­ni­ka­za­gi­ne­ko­lo­gi­ju­i­aku­{er­stvo 4899-222 De~­ja­bol­ni­ca 425-200­i­4880-444 In­sti­tut­-­Sremska­Ka­me­ni­ca 4805-100

tAKSi Prevoz­­osoba­ote`anog­kretawa­„Hendikeb” 432-005,­060/313-3103 Vojvo|ani­-­taksi­ 522-333­i­065-520-0-500 Pan-tak­si 455-555 VIP­-­tak­si­ 444-000,­SMS­1088 Delta­plus­-­tak­si 422-244 Maksi­Novosa|ani­-­tak­si­­ 970,­451-111­ Grand­-­tak­si 443-100 Luks 30-00-00 MB­-­tak­si 500-222 De`urni­taksi 6350-350 Halo­-­taksi 444-9-44,­SMS­069/444-444-9

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I,Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

„KOMPaS” TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara.Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645,677-91-20

GINEKOLO[KA ORDINACIJA „DR DRA^A”, ultrazvuk, pregled dojki. Petra Drap{ina 50/II, Tel: 522-594, 456-564, 063/746-16-93 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

~etvrtak21.april2011.

11

НАЈАВЉЕНАБЛОКАДАПУТЕВАУЗАПАДНОБАЧКОМОКРУГУ

Пољопривредниакционари желедапробудевласт

Некадашњи радници „Идеала”у Општинскомвећу ССС Апатин

СИНДИКАЛЦИПОМАЖУРАДНИЦИМА„ИДЕАЛА“

Тражесудско извршење АПАТИН: Радници некадашње обућарске фирме „Идеал“у Апатину већ више од једне деценије чекају да се изврши судска одлука да им се исплате заостала примања, која је постала правоснажна 2000.године.Од тада су неки још увек на евиденцији Службе за запошљавање. Они малобројни, који су стекли услове за пензију,како кажу,с пензијом од 13.000динара не могу да преживе, а тако мало пензију су остварили због тога што су годинама издвајали за развој фирме. -Судска одлука је налагала да се продају машине и намири дуг запосленима,међутим,они то тада нису желели,јер су веровали да ће поново сести за радне стројеве, што се није догодило. Радницима је тако остало неисплаћених девет плата, нису добили ни отпремнину,а нису добили ни средства из републичких фондова,што јеостварило око 500радника из фирми на подручју апатинске општине које су отишле

у стечај - рекао је Слободан Лончаревић, председник Општинског већа Савеза самосталних синдиката,у чијим просторијама се окупило двадесетак од укупно стотину радника некадашњег „Идеала“. Када је у фирму пре десет година стогао стечајни управник,могао је да констатује да фирма нема ни објекат нити машине,јер је све било под хипотеком због кредита који је својевремено узео некадашњи директор Горан Пејић.Највећи повериоци били су Војвођанска банка и Пореска управа и када су намирени њихови дугови,новаца за раднике више није било. -Сада нам једино преостаје да се поново обратимо Министарству рада и социјалне политике и Министарству финансиј,а како би радници бар нешто остварили.Договорили смо се да ће ове послове за њих одрадити Општинско веће савеза самосталних синдиката Апатин рекао је Лончаревић. Ј.П.

НЕУСПЕШНИ РЕФЕРЕНДУМИ У ЧОКАНСКОЈ ОПШТИНИ

У Јазову било кампање за бојкот

ЧОКА: Референдум за десетогодишњи месни самодопринос, који је спроведен прошлог викенда на подручју четири месне заједнице у чоканској општини,успео је само у Врбици, а слаба излазност грађана и неуспех евидентан је у Санаду,Јазову и Црној Бари. У Врбици, од 224уписаних у бирачки списак,самодопринос су подржала 134 мештана и оних који овде располажу имовином.Прави дебакл доживело је изјашњавање у Санаду,где је од 950 на изјашњавање изишло свега

сфера приликом средстава самодоприноса преко општинске касе. Члан Општинског већа Чоке задужен за сарадњу са месним заједницама и председник Савета МЗ Јазово Емил Нађ каже да је у Јазову до бојкота изласка на референдум дошло пошто су у току ноћи 14.априла излепљене плакате против новог самодоприноса и чланова Савета МЗ. -Нисмо могли претпоставити да неко може организовати тако ниску и подлу кампању,као што је учинио

ЗМАЈЕВО: Мали акционари приватизованих пољопривредних предузећа из неколико војвођанскихместа,најавилисудаће 4.мајаблокиратипутевеуцеломЗападнобачком округу. Наиме, Иницијативни одбор, који је удружио око три хиљаде мањинских акционара пољопривреднихпредузећаизБачког Брестовца, Српског Милетића, БачкогМаглића,Фекетића,Раткова и Змајева одржао је прексиноћ у Змајеву први састанак, на којем је учествовалонеколикодесетинаакционара.ОнизахтевајудаАгенција за приватизацију, Министарство економије и Министарство правде урадеревизијуприватизацијефирмиукојиманисуиспуњениуговори окуповинидруштвеногкапитала. Председник Удружења за борбу против корупције „Обруч“ из Раткова, које је један од организатора овогскупа Ненад Илић,истакаоје

Састанакмалихакционара

да је приватизацијом држава опљачканаидаје штета самоу Војводини неколикомилијарди евра. - Одлучили смо да формирамо великиИницијативниодборкојиће сеширитипоцелојВојводиниибићеновифронтзарешавањеогром-

ногпроблема оштећенихрадникаи уништенихпредузећа –нагласиоје Илић. Такође,онјеизразиоочекивање да ће то, како је рекао, пробудити властидаћесвеоноштојеурадилаиисправити.

-Знамодајетомогућеитореструкутирањемпредузећа,односно раскидом приватизација и позивањем на одговорност свих који су учествовалиутоме -рекаојеНенад Илић. Представник мањинских акционараАД„Змајево“ Веселин Мухадиновић кажедаиакосвакопредузећеимаразличитпроблем,онису решили да заједно од надлежних захтевајудасепронађуипозовуна одговорност оне који су криви за лошестањеупредузећима,одкојих сумногаилиустечајуилиугашена. -Немогућедатоликогодинамогу дасерадеоваквестварииданиконе одговара. Ми сада сумњамо и у тужилаштво,јерони,нинаконнеколикомесециодподношењапријава,не раденишта,нитидајуналогнадлежнимаизпривредногкриминалада почне спровођење истрага – закључио јеМухадиновић. М.Кековић

БОЈАНПАЈТИЋУСОМБОРУОТВОРИО„СИГУРНУКУЋУ“

Економскасамосталност путдоравноправности

СОМБОР: Председник ВладеВојводине Бојан Пајтић јуче је у Сомбору отворио „Сигурну кућу“, која је финансирана кроз трипартитни пројекат ИВ АПВ, Фонда Б92и Града Сомбора.Ова „Сигурна кућа“, према речима председника Фондације Б92 Верана Матића, четврти је такав објекат у Војводини, има површину од 270квадратних метара и капацитет од 25 кревета и намењена је жртвама породичног насиља са подручја Западне Бачке, односно Сомбор, Апатина, Куле и Оџака. - Кроз систем до сада отворених „Сигурних кућа“ до сада је прошло 700жена и преко 800деце,а оно што је посебно значајно је свакако чињеница да до сада у

ћима која су својим донацијама узела учешће у изградњи и сомборске „Сигурне куће“, као што су „Викторија група“,„Холцим“.... -Коначни циљ пројекта је да се цела Војводина премрежи склоништима за жене и децу која су жртве породичног насиља,које је најчешће,а због утицаја на психу жртава рекао бих и најопасније казао је Бојан Пајтић, на конференцији за штампу која је због безбедности будућих корисника и тајности локације„Сигурне куће“, организована у здању сомборске Скупштине града.- Већ постојећим Сигурним кућама у Новом Саду и Суботици прошле године смо придодали ону у Зрењанину,данас у Сомбору,а дубо-

Сигурне куће у Војводини јединствене Захваљујући се Покрајинској Влади на сарадњи у заједничком пројекту изградње „Сигурних кућа“, Веран Матић је истакао да је овај пројекат,у случају Војводине,јединствен по спремности државних органа да их укључе у системско решење породичног насиља. -Када смо почели изградњу и опремање Сигурне куће у Београду, имали смо обећања да ће оне бити укључене у државни систем заштите жртава породичног насиља.Нажалост,ни до данас постојање и рад две Сигурне куће у Београду није системски обезбеђен,за разлику од Војводине.Овом Сигурном кућом ће,као и осталима у Војводини,руководити Центар за социјални рад,а средства за одржавање кућа су обезбеђена у покрајинском буџету,док у Београду цео терет лежи искључиво на плећима невладиних организација -упозорио је Матић. њиховом функционисању није било ни једног инцидента, што говори у прилог оваквом пројекту -казао је Матић,уз изражавање захвалности,како учесницима у пројекту,Покрајинској влади и Граду Сомбору, тако и предузе-

ко се надам да ћемо до краја године отворити једнуиу Панчеву -оптимистичан је био Пајтић наглашавајући да је, захваљујући Секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова,који у име Владе АПВ руководи

Саотварањасувенирницезарукотворинежена

пројектом, кроз едукацију прошло и преко 1.000 стручњака из полиције, тужилаштва, судства, центара за социјални рад, дакле оних који први треба да притекну у помоћ жртвама породичног насиља.-Системско решавање овог проблема у Војводини је препознала и Европска комисија, која је у свом извештају о остварењима Србије учињеним на њеном путу ка евро-интеграцијама, као позитиван пример децидирано навела овај пројекат покрајине и Фонда Б92 -казао је Пајтић. Непосредно пре конференције за штампу,покрајински премијер Бојан Пајтић је, у пратњи председника Скупштине Града Сомбора Синише Лазића и других званица,на сомборском Тргу Републике отворио сувенирницу, намењену рукотворинама жена сомборских села,у којима ће сво-

је радове туристима моћи понудити и штићенице „Сигурне куће“, тако да је његову јучерању посету обележило, како је и сам рекао,интегрисано решавање питања равноправности полова. - И жртве породичног насиља и жене на селу су најрањивије групе нашег друштва,а уласком у овкакав пројекат отварања сувенирница широм Војводине, пружамо им прилику да стекну и економску самосталност,без које нема стварне равноправности полова -казао је Пајтић уз напомену да је у протеклих неколико година, препознајући подршку покрајинске Владе, у Војводини формирано преко 300 удружења жена,чија су програмска опредељења усмерена управо на равноправност полова и едукацију о људским правима. М.Миљеновић

ПРОСВЕТНИРАДНИЦИЖЕЛЕСТРУЧНУНАДОГРАДЊУ

ЈединоуВрбици придобијено поверење грађана

146или 15,3одсто,док се у Јазову од 670уписаних изјаснило 194,што је непуних 30одсто.У МЗ Црна Бара која обухвата и оближње насеље Банатски Моноштор од 479бирача одазвао се 161или 33,6одсто. Одборници СО Чока на јучерашњем заседању бавили су се резултатима референдума,па су усвојили одлуку о резултатима у Врбици,где је изјашњавање успело.Констатовано је да је референдум у Врбици успео,јер се месно руководство највише приближило грађанима и придобило њихово поверење,а за остале месне заједнице значиће додатне проблеме, јер остају без средстава, па влада забринутост за њихову судбину.Речено је да су људи незаинтересовани,да су они који имају приходе и измирују обавезе све оптерећенију дажбинама,али да би требало остварити и бољу комуникацију са грађанима.Опозициони одборници СРС пак оцењују да су грађани неизласком на референдум исказали незадовољство садашњом власти. Указивано је и на мањкавости тран-

Фото:М.Митровић

један наш суграђанин. Два члана Омладинске организаицје „Светлост“ која се финансира делом из месног самодоприноса разносили су летке да се не гласа за самодопринос,а било је и других притисака на мештане,од тога да ако изиђу на изјашњавање неће им се више омогућавати пазар на одложено плаћање у продавници,или да им се неће откупљивати пољопривредни производи.Људи су се уплашили и нису изишли на гласање.Последице ће осетити цело село јер годишњи прилив самодоприноса од око 600.000динара пуно је значио за решавање комуналних проблема и помоћ цивилним организацијама и удружењима из села. Сада нећемо имати средстава за бесплатне услуге грађанима,бесплатно одржавање пашњака и бунара за напајање стоке, нити за плату секретера Месне заједнице - каже Нађ, напомињући да ће се наставити са радом у новим околностима, јер се нови референдум може расписати тек после шест месеци. М.Митровић

Припремезазавршнеиспите наинтернету

КИКИНДА: Од почетка рада, од септембра прошле године, у Центру за стручно усавршавање у Кикинди одржано је 35семинара за наставнике и професоре.Ради препознавања њихових потреба,спроведена је анкета која је показала да 90 одсто просветних радника има жељу за стручном надоградњом. - Најбоље оцене наставници су дали семинарима због применљивости стечених знања. Изразили су, такође, задовољство што сада могу овде,у граду,да стичу знања која су им потребна у раду.Има и мањи број оних који су нечим били незадовољни, али у 90 одсто случајева резултати су позитивни -рекла је координатор стручних сарадника у овом истраживању Катица Рајков. Поред директора школа у општини, представљању резултата

рада Центра јуче су присуствовали и финансијери из швајцарске Агенције за развој и сарадњуСДЦ. -Врло смо задовољни као пратнери, као донатори и сарадници, како се ради у свим центрима и у центру у Кикинди, нарочито јер постоји интересовање и наставника и локалне самоуправе - рекла је руководилац Сектора за образовање и науку у СДЦ-у Лидија Вујичић.-Сматрамо да ћемо, помажући наставницима, допринети и томе да школа буде боља и даа ученици могу више да науче од својих наставника,а самим тим и да постану конкуретни на тржишту рада у Србији,региону, па и на европском тржишту. Наш програм професионалног развоја наставника у Србији спроводиће се до 2013.године.

Начелник школске управе за Банат Станиша Бањанин оценио је да ће кикиндски Центар ускоро бити у самом врху српског стручног усавршавања и нагласио значај рада са мањинским заједницама. Бањанин је директорима школа представио пројекат под називом „Матура. Како? Лако“,који се спроводи у сарадњи са Центром. -Школска управа Зрењанин организовала је, путем интернета, директне преносе припрема за завршне испите,огледе свих задатака из матерњег језика и математике на српском, словачком, румунском и мађарском језику и било би добро да деца што више прате та предавања,јер ће,на тај начин родитељи моћи да избегну плаћање посебних приватних часова припреме -рекао је Бањанин.

Припрема обухвата 16часова,а предавања ће се одржавати до јуна, уторком и четвртком од 10 сати. Путем интернета могуће их је пратити директно или преузети са мреже.Адресе су:biz-zr.rs isuzrenjanin.edu.rs. А.Ђуран


12

~etvrtak21.april2011.

vOJvOdinA

dnevnik

ПРОМОВИСАН „ВОЈВОДИНА МЕТАЛ КЛАСТЕР”

Безметалскогкомплекса немаразвоја

У ОКВИРУ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Нови рачунари за стручнушколу КИКИНДА: У оквиру пројекта „Модернизација система средњег образовања“ Средња стручна школа „Милош Црњански“ из Кикинде добила је 18 рачунара и другу опрему. Пројекат је рађен под покровитељством Министарства просвете и јединице за имплементацију пројеката који финансира Европска унија. Вредност целокупне техничке опреме је око 20 хиљада евра. Стигли су рачунари, сервер који обједињује њихов рад, а у овај систем може да се умрежи 200 рачунара. Ту су по два: лаптопа, фотокопир апарата, пројектора, видео-бима, табле и машина за коричење семинарских радова. Директор школе Вик-

тор Фелбаб је напоменуо је да су неопходну опрему добиле школе у којима су некада огледна одељења постала део редовне наставе. Помоћница председника Општине задужена за образовање Гордана Булатовић истакла је да је на почетку године са свим директорима школа договорено на који ће се начин трошити средства из буџета намењена образовању: Запослени у Општинској стамбеној агенција биће ангажовани ради израде пројекта за доградњу простора у Средњој струшној школи „Милош Црњански“како би се конкурисало за средства. У овој школи има 605 ученика. А. Ђ.

У СУСРЕТ ХРИШЋАНСКОМ ПРАЗНИКУ НАД ПРАЗНИЦИМА

Заједничко обраћање верницима БЕЧЕЈ: Када је пре једне деценије, 15. априла 2001. године, на радост многих хришћана обе вероисповести, православне и римокатоличке, у Бечеју одржано заједничко обраћање поводом хришћанског празника Васкрса, вест је обишла свет. Слично је било и три године касније 11. априла, када се опет истог датума славио најрадоснији хришћански празник. На жалост, није забележен „хеттрик“, јер спрска православна црква није добила благослов да 8. априла 2007. године све понови, што је, опет, привукло пажњу светске јавности. На радост многих хришћана, лане је 4. априла све обновљено, а како ће и ове године 24. априла Бечејци имати прилику да, после свечаних бого-

храму и свете мисе у римокатоличком храму, присуствују заједничком обраћању, поводом највећег хришћанског празника, на тргу испред две цркве и једни другима честитају Ускрс и пожеле да га у миру и љубави породичног окружења прославе - рекли су на прес-конференцији архијерејски протонамесник јединог бечејског српског православног храма Свети великомученик Георгије ДејанСтанојев и једног од три римокатоличка храма у Бечеју Узнесење Маријино жупник Ласло Фудерер. У име локалне заједнице новинаре је поздравио члан Општинског већа у чији ресор спадају и верска питања Пал Шандор, који је представио програм при-

СТАРАПАЗОВА:У Старој Пазови је јуче представљен „Војводина метал кластер“, пројекат који су финансирали европски развојни фондови, у вредности 860 хиљада евра, са трајањем од 24 месеца, који би требало да организује и пружи помоћ малим и средњим предузећима металске гране да повећају конкурентност на домаћем и европском тришту и обезбеде развој и ново запошљавање. Пројекат су невеликом броју предузетника и представницима локалне самоуправе и медија представили профе сор Слободан Морача са Факултета техничких наука у Новом Саду,

ЉубомирАлексић из Покрајинског секретаријата за привреду и менаџер пројакта ЗоранПекез. Професор Морача је истакао да без металског комплекса нема развоја ни других грана, а тенутно смо највећи извозници управо своје образоване деце која одлазе јер немају посла и не виде перспективу. Пекез је објаснио да предузетници не могу добити новац из пројекта, али могу добито велику помоћ кластера у заједничкој набавци опреме и репроматеријала, наступу на тржишту, истраживању и иновацијама, сертификацији и стандардизацији, едукацији стручњака и радни-

ка и припреми нових пројеката и приступу изворима финансирања из европских фондова, па и лобирању као значајном фактору наступа на тржишту. Због тога је предвиђено да кластер има сектор за помоћ предузећима, развојни и едукативни центар и пројектни центар, а поред представљања пројекта у војвођанским општинама биће урађена правила за чланове кластера и потом донета стратегија развоја кластера до 2020.године. Уче снике презентације су поздравили председник општине Стара Пазова ГоранЈовић, који је рекао да старопазовачка оп-

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА МАСТЕР ПЛАНА РАЗВОЈА ФРУШКЕ ГОРЕ

Туристичка понудаиратарска производња

РУМА: У конференцијској сали румског Културног центра одржана је јавна расправа о Мастер плану одрживог развоја Фрушке горе, на којој су поред великог броја грађана, присуствовали и директори румских јавних предузећа, као и представници локалне самоуправе. У име домаћина говорио је председник општине Рума ГоранВуковић који је подсетио да Рума има велике потенцијале кад је реч о уређењу Фрушке горе. Присутнима се обратио и проф. др Радован Пејановић, који је овај Мастер план окарактерисао као пројекат од стратешког значаја и нагласио да је усаглашен са европском Дунавском стратегијом. Оно што ће конкретно бити урађено, већином се тиче насељених места Павловци и Стејановци. Новосадски Природно-математички факултет је био задужен за израду овог документа, а БранкаЛазићса овог факултета појаснила је: - У Павловцима ће бити основани засади дрвенастих и зељастих медоносних врста, као и засади шљиве, јабуке, кајсије, трешње и брескве. У Руми ће бити изграђен Демонстрациони центар за ратарство, у чији рад ће бити укључени румски стручњаци за ову област, а кад је реч о пољопривреди планирано је и формирање еко фарми у Стејановцима и Павловцима. Кад је реч о заштити и презентацији културно-историјског наслеђа поред заштите и улагања у фрушкогорске манастире, планирана је и израда

протокола посета Фрушкој гори, постављање туристичке сигнализације и постављање вирутелних тура. У Руми ће на предлог општине Рума бити изграђена бициклистичка стаза на релацији Рума-Врдник дужине око 10 километара, затим уређење Борковачког језера и туристичко уређење сеоских насеља Стејановци и Павловци. Бранка Лазић је говорила и о румским будућим брендовима, као што су шумски плодови и лековито би-

управљање отпадом, а кад је реч о водоснабдевању планирана је изградња сремског регионалног система водоснабдевања од Богатића, преко Сремске Митровице до Руме. Значајна пажња посвећена је пројекту изградње тунела кроз Фрушку Гору, чиме ће бити решени проблеми у саобраћају. Мастер планом обухваћено је девет општина и два града, а за реализацију плана задужени су пре свега покрајинска Влада, ЈП „Национал-

Презентација Мастер плана

ље, липов и фрушкогорски мед, фрушкогорско поврће, затим трофејни примерци капиталног шарана и произодња фрушкогорског органског сира. Директорка Покрајинског завода за заштиту природе Србије БиљанаПањковић додала је да ће се Мастер планом решити и имовинско-правна питања Националног парка, односно да ће се направити катастар земљишта и објеката и њихових власника и корисника. Значајан део Мастер плана заузима и

ни парк Фрушка гора“ и све локалне самоуправе које су планом обухваћене. Средства за реализацију мастер плана ће бити прибављена из јавних извора и из фондова Европске уније. Јавна расправа отворена је до краја априла и грађани све своје примедбе, сугестије, предлоге и идеје могу послати на mpfruskagora@uns.ac.rs, или их доставити општинским службама. Ј. Антић

ПРОМОЦИЈА У „ЗЕЛЕНОМ ЗВОНУ”

ДобреторбеЗрењанина

Ласло Фудерер, Пал Шандор и Дејан Станојев

служења у храмовима својих вероисповести, присуствују заједничком обраћању поводом обележавања васкрснућа Христовог, то се може говорити о бечејској традицији трећег миленијума. У овој декади ће још два пута, 20. априла 2014. и 16. априла 2017. године, бити у истој прилици. - Част нам је и радост да у име наших црквених општина у Бечеју можемо да позовемо све хришћане, православне и римокатоличке вероисповести, да „празник над празницима“, после свете литургије у српском православном

премљен за 24. април у 11.30 сати. - По завршетку богослужења у храмовима, верницима ће се обратити свештеници Дејан Станојев и Ласло Фудерер, као и председник општине Бечеј Петер Кнези на мађарском и председник локалног праламента Душан Јовановић на српском језику. Ове беседе ће бити оплемењене наступима два црквена хора „Свети великомученик Георгије“ и „Schola cantorum“, а деца ће у српским и мађарским народним ношњама делити црвено фарбана јаја. В. Јанков

„Генерална проба самоубиства”

БЕЧЕЈ: Представом „Генерална проба самоубиства“ наставља се недавно започета сарадња између Народног позоришта Кикинда и Градског позоришта Бечеј. Кикиндски глумачки ансамбл ће се вечарас у 20 сати поново представити Бечејцима комедијом Душана Ковачевића, коју је режирао Ненад Гвозденовћ, а на сцени играју Марко Гверо, Миљан Давидовић, Славољуб Матић и Невена Недић. С обзиром на тематику, где је на комично - сатиричан начин приказана „урбана Србија“, Кикинђани су, показала је то премијера 5. марта ове године, одабрали и играју представу по мери гледалаца. Улазнице за вечерашњу представу продају се на благајни Градског позоришта Бечеј по цени од 250 динара. В. Ј.

ЗРЕЊАНИН: Промоција “Добре Торбе ЗР” биће уприличена вечерас, у 21 сат, у Позоришном клубу “Зелено звоно”. Реч је о акцији која је окупила Зрењанинце различитих генерација који се баве визуелним уметностима. Они су дизајнирали торбе које ће моћи да се купе вечерас, по цени од 400 динара. Настањени на разним странама света, они који више не живе у Зрењанину визуелно су уобличили сећање и асоцијацију на родни град, док су они који и даље битишу у њему

покушали да искажу шта им значи и како га виде. Све је урађено у форми штампе на платненим торбама. У акцији су учествовали: Мирослав Перић Цицко, Зоран Међо, Рајна Круљ, Милутин Мићић, Брана Станимиров, ВладимирЋалић, Шкарт, Горан Патлејх, БранкоЂукић, Љубиша Баковић, Драган Ахмедовић, Биљана Совиљ, Драган Милеуснић, Светлана Благојевић, Славица Данић, Растко Стефановић, Габријела Пари-

грос, Марко Вулета Ђуканов, Бојан Мишић, Немања Поповић, МишоЖиванов, Арт Нова и Банатске еко-торбе. Гост на промоцији биће школа “9. мај“ из Зрењанина са торбама својих ученика, а специјални гост зрењанинских „ДорбихТорби“ је АнаКраш, млада уметница из Београда која једина није Зрењанинка, али чији је мурал, урађен на зиду Дома ученика “Ангелина Којић Гина‘“, постао препознатљива градска вињета. Ж. Б.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ

ВечеоАндрићуиХемингвеју

БЕЧЕЈ: Светски дан књиге обележава се од далеке 1926. године свуда у свету 23. априла, на дан када су преминула два „бесмртна“ књижевника Мигел де Сервантес и Виљем Шекспир. Народна библиотека Бечеј је, због предстојећег верског празника Васкрса, пар дана раније организовала књижевно вече посвећено тако важном догађају и двојици нобеловаца Иви Андрићу и Ернесту Хемингвеју, а гост је, као и ла-

не, био главни и одговорни уредник реномиране издавачке куће „Нолит“ др ЗоранЖивковић. - Нису без разлога, баш, ова двојица нобеловаца била тема наше књижевне вечери. Јер, прошло је пола века од како је нашем једином нобеловцу Иви Андрићу уручена пре стижна награда, а исти временски размак прошао је како је умро амерички писац и новинар Ернест Хемингвеј, добитник Нобелове награде 1954.

године - појаснила је директорка Народне библиотеке Бечеј ЕржебетКинка. Потом је др Зоран Живковић говорио о животу и раду двојице великана светске књижевности, а ученици бечејске Гимназије и Економско-трговинске школе читали су одломке из њихових дела. Читав догађај био је оплемењен музицирањем ученика бечејске Музичке школе „Петар Коњовић“. В. Ј.

штина има дугу традицију предузетништва, али се не може живети од старих ловорика, већ тражити нови путеви развоја и запошљавања и потпредседник СО Срђ ан Станков ић, који сматра да освајање нових технологија и нових тржишта удруживањем може бити ефикасније. А присутни предузетници из компанија сматрају да овакав начин локалног повезивања може бити користан, док мали предузетници не верују превише у пројекат јер, како нам рекоше, по сла је све мање, а материјали све скупљи. А. Мали

VESTI Подршка Николићу ВРШАЦ: На јучерашњем заседању вршачког парламента, пре почетка седнице, велику салу Градске куће запоселе су присталице СНС, које су на миран начин око 20 минута демонстрилали и давали подршку свом лидеру Томиславу Николићу. На конференцији за штампу у паузи заседања Скупштине, предесдници општине и Скупштине општине Чедомир Живковић и Стевица Назарчић изразили су свије неслагање са оваквим испољавањем политичких ставова и рекли да се то убудуће чини на трговима или јавним местима. Р. Ј.

Ђидовци за Слађу

БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО: У оквиру априлске хуманитарне акције „Бечеј за Слађу“, АНИП „Ђидо“ из Бечеја одржаће вечерас у 20 сати концерт у Бачком Петровом Селу. Улазнице, по цени од 100 динара за целовечерњи концерт реномираних „ђидоваца“, је више него симболичан износ и очекује се да ће сала Дома културе бити попуњена. Када се зна да ће сав приход од улазница и, евентуални, добровољни прилози бити уплаћени на жиро рачун оболеле Слађане Бенке (28) из Чуруга, која прикупља средства за неопходну трансплатацију срца, онда је то разлог више да Петровоселци покажу своју хуманост на делу и, уједно, уживају у умећу бечејских „фолклораца“. В. Ј.

Међународни данзаштите одбуке КИКИНДА: Поводом Међународног дан заштите од буке, представљени су ре зул тати стручњака Завода за јавно здравље Кикинда. Они су, у сарадњи са локалном самоуправом, мерили јачину буке на 18 ме ста у граду и код 15 је забележена изнад дозвољене. - Бука на здравље делује на различите начине: изазива оштећење слуха, угрожава централни нервни систем, поремећај сна и понашања, неурозу и делује на кардиоваскуларни систем, одно сно на повећање крвног притиска – истакла је др Сања Брусин Белош из Завода за јавно здравље. – Мерење у Кикинди извршено је на 18 ме ста у граду, од којих су 16 школе и предшколске установе, а две локације су главне саобраћајнице – кружни ток и аутобуска станица. Најјача бука измерена је код аутобуске станице, а најслабија код вртића „Колибри“. Највећи проблем забележили смо код вртића „Полетарац“, код Болнице, где је измерено 66 децибела, а не би смело да буде више од 50 децибела. Начелница Инспекције за заштиту животне средине ЉиљанаМилекићкаже да највећу буку у нашем граду стварају моторна возила. А. Ђ.


RePORTA@e

dnevnik

~etvrtak21.april2011.

13

DISKRETNESOMBORSKELEGENDEJELENAVARGAKAMEROMUVRSTILAUGRADSKUISTORIJU

Ima`ivota iizvanBeograda vaka kulturna varo{ belosvetska–a{tajeSomborakoneba{takva–ponosi se svojim hroni~arima ve} nekolikojal’decenija,jal’vekova.Kakokojojpadne.AVeqkovom Ravangradu zalomili se takviodEvlije^elebijepanaovamo,{to}ere}idaspadaustarostavneravni~arskevaro{i.Mewalisuse„mediji”,auveksenalazilanekadobraiumnadu{ada zabele`i{tagodorodnomgradu, o wegovim `iteqima pre svega, jer i kamen ispuca, u prah se

S

kao hronik sporta u varo{inazapaduBa~ke.A kako i ne bi, kad joj je oca Pavla i „Zvezda„ zvala u svoje redove, a bratuMiletuskandirao i prepuni novosadski „Kara|or|e”,nakon~ega je usledila Francuska i internacionalna karijera. Ali to je ve} neka druga pri~a, o Leli je ovdere~,Lelikojoj,kao ro|enojSomborki,zaqubqenojuvlastitigradi

Zabele`ilajeLelaipri~uTaweBo{kovi}, somborskemiqenice,kakosekodmaestra Kowovi}aiuslikarstvuoprobala,alii Mimija,sadskromnoglokalnogadvokata, kojijesabandom„Ravangrad”Skadarliju bacaonakolena stvori,alegendeoqudimaostajuzanavek.Eeee,po{to`ivimou vreme elektronike i ~arobnih kutijaukojima`ivemaliqudi, odnosnodobutelevizijeiinterneta, usfalio Somboru onomad nekoko}eiutomformatudaispri~a pri~e o wegovim „Poslovimaidanima”.Qudimaoba{ka. Nasomborskusre}u,togase,ve} godinama,poduhvataJelenaVrga sa svojim snimateqem Damirom Demowom. Zapoznanikeiskqu~ivoLela, po~elaje,zbogfamilijarnereputacije, novinarstvom da se bavi

wegove qude, nije dugo trebalo da promeni novinarski „fah” i sa SOS-kanalapre|enaovda{wutazeotvorenuTV „Spektar”.Posledo{la Lelu izdr`avaju pekari, farbari, sajyije ivojvo|anska„Supertelevizija”,aporedonesvakodnev- ji nisu kajase sveta i politike ne informative, {to je redovni ovda{weurukamadr`ali,ve}su novinarski ’lebac, Leli postade svakimsvojimdamaromzagradiu gotovoopsesijadakamerombele- graduopstojavali,`iveliiradi`i sudbine i `ivote skromnih, li. Tako je nastala i emisija „U vrednih, dobrih qudi somborlaganomritmu”,kojase,osimna skih,aliiwihovihgostijuizbe„Spektru„,posredstvomjednebelogsveta.Tektolikodase,gledaogradskeagencije,emitujenajo{ ju}itehronike,setimoionihko- 130 lokalnih srpskih televizija

i oba{ka sedam TV ku}a Republike Srpske. –Sadsmo,triipo godine nakon ga{ewa „Super televizije”, Damir i ja neka vrsta slobodwaka, {to je gotovo pa nemogu}amisija.Poku{avali smo s nekim sponzorstvima, ali zna{ i sam kako je danas. Sve su ve}e i ozbiqnije firme privatizovane, gazde uinostranstvuiliu Beogradu,NovomSadu, [apcu... [ta je wihbrigazaSombor i wegove qude. Tako danas„u`ivotu”dr`esamiSomborcii wihove male firme, farbare, pekare, ~asovni~arske radwe... I oni i ja znamo da im ne treba bog zna kakva reklama, ali ovde `ivimo, ovde radimo,pakooSomboru i Somborcima damisliakosamine}emo!?Adokle}emoovakomo}i,pravodati ka`em,neznam–pri~amiLela po povratku iz Beograda, gde je bila i kamerom zabele`ila sastanak somborskih ORA akcija{a sa „saborcima” na izgradwi Novog Beograda. – Probala sam da zainteresujem na{e gradske

N

ta,akadaseizvadeiosu{e,quskeimajulepu,ujedna~enu,jasnu `utu boju. Kao kod najlep{eg zreloglimuna. Mle~ika raste na livadama, ukrajprugaiputeva,tamogdeje idrugikorov,ne`eqeni.Niwu uposledwevremenikoinegledainetra`i.Bojezauskr{wa jajasekupujunakesice,madatakolepe`utesigurnonema.Kwigeka`udajemle~ikaiotrovna. Znamdadecaneodoledaliznu wenlepqivimle~nisokise}am sedajejakogorak,aliznamida

decu u Muzi~koj {koli u~i da u wih „udaraju” ve} i generacije tambura{avan{kolskihklupau tajnesvirke„prima”upu}uje.Pa Zvonko Markovinovi} Mimi, sad skromni lokalni advokat, {to je onomad s bandom „Ravangrad”poSkadarliji`arioipalio,il’RadaPopovi},zakogase nidanas,kadnijenaovomesvetu, neznadal’jeboqefudbaligrao ilikuvao.Gdesutekpri~eo~ika-Peri Pertli ili pustiwaku [o{onu!? Ni dragim gostima somborskimLelanijeostaladu`na,bilo da zabele`i pri~u Tawe Bo{kovi}, somborske miqenice, o tome kako se kod maestra Kowovi}a i u slikarstvu oprobala, ili da Ra{u Popova prvi put u wegovom`ivotuufijakerposadiigradomprovozadokuDamirovukamerudivaniosnovimade~a~kim.Jo{danekaod„velikih” televizijaskontadaima`ivota ivanBeograda,gdebiemisiji„U laganomritmu”biokraj! Mili}Miqenovi}

PALANA^KILOPOVISEBACILIUIZVOZNEPOSLOVE

PRE^ANSKA LEKSIKA ije ime omiqene krave mlekuqe niti firma novog veleprometnika sirevimaijogurtom,ve}semle~ikazovetravkebezkojeUskrsnekadanijemogaodapro|e.Pripada familiji Euphorbia, sli~na jekaktusima,jednogodi{wa(kod nas)zeqasta,scvetovimauobliku {tita svetlozelenkaste i `uteboje.I,{tojenajva`nije,s belim, mle~nim sokom u cevastoj kratkoj stabqici. Kada otkinete nekoliko cvetova zajedno s dr{kam,. iz {ake se cedi mleko kao {to samo curi kod kravamlekuqakadaimgosazakasnismu`om.Ticvetovi–ane smeta ako je za wih zalepqen i kojilistak–kuvajusezajednos uskr{wimjajimanekolikominu-

„Lagani ritam“ na 130 lokalnih televizija

ocezaemisiju,ipakjetonekazaostav{tina na{e varo{i, te qudske pri~e, ali zalud. Vaqda se„Laganiritam”nemo`eiskoristitiuteaktuelnepoliti~ke svrhe,{tali,tek,daqeodsekretaricanisamdo{la. Apri~aosugra|anima,{tou srce Somborce udaraju, koliko ho}e. Koliko za Sombor zna~i topla qudska TV-pri~a o familiji Tairovi} (ili Tairovci, onomadaktuelnomprisilnomalbanizacijom imena nametnuto). Istorijaka`e,prvojeglasovita agoranskaposlasti~arnica„Pelivan” u Beogradu otvorena, pa ondauSubotici,dabiJonuzjo{ 1936.uSomboru,uprizemqupalateKowovi}anaGlavnomsokaku, tre}i po redu jugoslovenski „Pelivan„ otvorio. Poslasti~arnica,mo’{mislit’,rekaobi neko.Jeste,alitajnijekaoklinacpozlipatskomreceptuspravqene {ampite „Pelivanove„ probao!Ilipri~ao\uriPar~eti}u, fanatiku tambura{kom, {to ne samo da tambure pravi i

VoziMujoLalino traktor~e

Mle~ika ili kako skromna biqka zna kad pada Uskrs se niko wime nije otrovao (ni namerno).Kraveiovce jenapa{iizbegavaju.[tojegorkodeci,gorkojeistoci,pamle~ika uvekformiramala`utaostrvcailakosena|e.Tra`isesamo na Veliki ~etvrtak. I uvek je ba{tadaupunomcvetu.Znase dajeUskrspokretnipraznik,da razmak izme|u najranijeg i najkasnijegvariraido{estnedeqa.No,mle~ika}eba{teVelikenedeqebitispremnazasvoj jedini zadatak. Tako je i ove,

2011.godine.Mle~ikanadolmi kod bege~ke Jame 1. aprila se tek izdigla iznad najni`e trave,jo{jojsenevidenicvetovi, apokalendaruiznekedrugegodine–trebalojedajeve}puna bojeimleka.Kakouskla|ujesvoj kalendarsazvani~nim–bilabi pravatemazaponekimagistarski ili ~ak i doktorski rad. Znamdabiqkebrojeupijenekalorije,~uosamzatemperaturne sume, po{to rade na fotosintezumo`daimajuifoto}elije, alidajednamle~ikaumedabro-

ji i mese~eve mene i da ta~no zna kada }e Uskrs, zaista mi je neverovatno! Pre poplave {tampanihkalendara,sve{tenstvo je veliki deo svog ugleda me|u vernicima-laicima gradilo i na dobrom informisawu: pravipopajeprvisaznavaokada pada Uskrs i u pravom trenutki znao odgovor kada bi ga pastva zapitala. Naravno, puku nikonijeobja{wavaokakojeodre|endatumUskrsajerjetodoista komplikovano: prva nedeqa posle punog meseca a posle prole}ne ravnodnevice, jo{ i posle velikogjevrejskogpraznika Pashe, jer je tako bilo i onda kada je Isus razapet. Sve to lako skonta mle~ika u svojoj `utoj glavi. Ova mle~ika s kojom smo donedavno farbali jaja zove se jo{ i mala, obi~na mle~ika, negde jo{ i carevac. U Africi iuMeksiku,gdejojjepostojbina, zna da bude i drvo. U pro{losti ~ak i industrijsko jer se od wegovihsokovaspravqao kau~uk, a lepqivo mleko sezvalolateks. Mle~ika nije jedina biqka kojom se boje uskr{wajaja.Ustvari,nekada su samo tako i farbana. Jo{jevrlopopularnokuvati jaja s quskama crnog luka. [to vi{e qusaka – zagasitija, a vrlo prijatna, umbra, boja pe~ene zemqe. Jo{kadasenaquskunekakozalepilistdetelineilinekidrugiukras,eto{arenihjaja.Crvena boja je dobijana od bro}ike, nekada gajene ba{tenske biqke. Sadajejo{samouposlovicamai zajedqivimre~enicamakadtreba nekoga ocrniti da mu je lice (aodsilnogpi}a)bro}asto,opu{teno,modro,anos“velikikao baburaicrvenkaobro}!” Pavle Male{ev (Gra|a za kwigu „Trired riba pliva / Divani o re~ima”)

nomadsekaoepidemijagripa po~ela {iriti po ataru Ba~ke Palanke otima~ina paorskih hraniteqa – traktora. U ~uvenom povrtarskom selu Silba{ te{kosuoja|eniJovanPejakiJankoRauz,kojimasuizku}evnogdvori{ta nestali ganc-novi traktori IMT-539.Zarazasepotomnastavila{iriti.Uobli`wemLiparunestalesujo{~etirimo}nema{ine, dok je u Pivnicama jedan doma}in, sembeztraktora,ostaoibezzawegazaka~enograsturiva~a|ubriva. Lopove nisu zanimali eksponati zrelizamuzejpoqoprivrednearheologije: motike, a{ovi, kose, budaciidrugo{tojepre`iveloidoba Habrzbur{ke monarhije. Ali bili su vi{e nego dobro organizovani, pasujednomodpokradenihprethodno izbu{ili gume na putni~kom automobiludabiimaopre~aposla ibriguvi{ka,sem{tomoraju~aki Ma{ine kradene i iz dvori{ta po 30 hektara da obra|uju starim traktorima. Ali ipak nisu odustali od deteksupoverovalidobroobave{tenimadasuwihotivske potrage za ma{inama koje su platili i vitraktorinatovarineukamionepazavr{ili po10.000evra. u kom{ijskoj Hrvatskoj, Bosni ili na Kosovu. Zajednospolicijomi{lisuupotragupova- Oni skloni crnom humoru su „ponosni“ na to {arima{iromBa~ke,prevrnuli~itavSremi {to od wih u dr`avi nema ja~ih i bogatijih skrajnutesala{e,~akvizitiraliinekaselana adresanakoje}edaudarekriminalci. lo{emglasuuokoliniPan~eva,alixaba.Ve} M.Suyum

O

KAD NEMA NAFTE, DOBRA JE I BUNARIKA: Mada `ive na svojevrsnom poluostrvu, opkoqeni s tri strane vodom – Tisom, wenom mrtvajom i od po~etka 19. veka Velikim ba~kim kanalom – Be~ejci su anga`ovali ma{ine “Naftagasa” da im, duboko ispod oranica, na|u za novu bawu “akva bunariku”. I to ne bilo kakvu, ve} lekovitu. Takvu je wihov sugra|anin Karoq [o{ na{ao jo{ 1904. i izgradio kupatila potowe Jodne bawe, ali Be~ej se, na`alost, nije, poput brojnih panonskih gradova u susednoj Ma|arskoj, pro~uo kao bawska varo{. V.Jankov


14

CRnA HROnikA

~etvrtak21.april2011.

dnevnik

ODLUKOM VANRASPRAVNOG VE]A VI[EG SUDA U NOVOM SADU

VeselinVukoti}~ekasu|ewesaslobode Po re{ ew u vanr as pravn og ve} a Vi{eg suda u Novom Sadu, Veselinu – Vesku Vukoti}u (51), osu|enom u odsustvu u Crnoj Gori na 20 godina zbog ubistva 1997. godine u Pr~wu, obustvaqno je zapo~eto izdra`avawe kazne u novosadskom Okru`nom zatvoru. On se ne}e se vratiti iza re{etaka na Klisi, odakle je zbog zdravstvenih problema privremeno pu{ten u avgustu pro{le godine, po re{ewuMinistarstvapravde,do24. aprila ove godine. Tu`ila{tvo je najavilo`albunaovuodluku,sazna-

VeselinVukoti}

NESVAKIDA[WI PRAVNI PARADOKS U SLU^AJU MLADI]A IZ OKOLINE NOVOG BE^EJA

Bezkriviceza kilomarihuan e Da kod nekoga policija prona|e gotovo kilogram marihuane,datajpredsudompriznakrivi~nodeloidagasudija,zatim, oslobodi odgovornosti, verovatno je mogu}e samo u ma{ti. Ali, da se stvarnost i fikcija ponekad prepli}u dokazali su Osnovni sud u Zrewaninu i Apelacioni sud u Novom Sadu. Ba{tosedogodilouslu~ajuS. R. (40), vi{estruko osu|ivanog me{taninajednogselauop{tiniNoviBe~ej. Posle izre~enih zatvorskih kaznizbogkra|aite{kihkra|a,

likomodlu~ivawaovrstiivisinikrivi~nesankcijeposebno cenipriznaweS.R.,wegovokajawe i porodi~nu situaciju, jer svojim radom izdr`ava porodicu,tedagaoslobodikazneonakokakozakonpredvi|akaomogu}nost. A ukoliko ga sud ne oslobodi,mi{qewajebioadvokat, svrha ka`wavawa u konkretnomslu~ajumo`eseposti}iinov~anomglobom. Zamenik osnovnog javnog tu`ioca, zastupnik optu`nice, s druge strane, ostao je pri svim navodima,tvrde}idajeoptu`ni

Zrewaninskisud

krivi~nogdelaprotivbezbednosti javnog saobra}aja, falsifikovawa isprava i nano{ewa te{kihtelesnihpovreda,ovajotac dvoje dece na{ao se na optu`eni~kojklupiizbogneovla{}ene proizvodwe,dr`awaistavqawa u promet opojnih droga. Optu`nicom Tu`ila{tva wemu je stavqenonateretdajeuostavi svoje ku}e neovla{}eno dr`ao najlonsku kesu sa 851,81 gramom marihuane.Policajcisu,prilikompretresaobavqenog6.aprila 2009. godine, prona{li drogu ioduzelijeodvlasnika. Uslediojesudskiprocespred zrewaninskomOsnovnimsudom.

predlogucelostidokazan,zbog ~ega bi S. R. trebalo proglasiti krivim i osuditi po zakonu. I kada je sud prelomio – zamenik tu`ioca je ostao zapawen. Okrivqeni je re{ewem od 13. jula pro{le godine u potpunostioslobo|enkrivice! “Zakonom o izmenama i dopunama Krivi~nog zakonika propisanojedaseiznazivakrivi~nogdelaneovla{}eneproizvodwe, dr`awa i stavqawa u promet opojnih droga bri{e re~ ’dr`awe’.Stogaje,uvremesu|ewa, prestalo da postoji i neovla{}eno dr`awe opojne droge kaoposebanoblikovogkrivi~-

je„Dnevnik”ju~eizpouzadnihizvora. Podsetimo,ApelacionisuduNovomSadujepretrinedeqepotvrdio re{ewe Vi{eg suda, kojim se odbija molba Crne Gore za Vukoti}evo izru~ewe radi izdr`avawa dvadesetogodi{we robije izre~ene zbog ubistva Du{ka Bo{kovi}a. Kako je ranijeve}najavqeno,kona~nure~oizru~wu ovog okrivqenog potpisa}e ministarpravde. Ina~e, Belgija je isporu~ila Vukoti}a Srbiji po mesnoj nadle`no-

Vo|a„Obraza”osu|en nadvegodinezatvora Vi{i sud u Beogradu oglasio jeju~ekrivimiosudionakaznu od dve godine zatvora vo|u desni~arskog pokreta „Obraz” Mladena Obradovi}a, po optu`bizakrivi~nodelonasilni~kog pona{awa na javnom skupu, koja ga tereti kao kolovo|u u vezi s neredima u Beogradu 10. oktobra 2010. prilikom odr`avawaLGBTmanifestacije„Paradaponosa“. Presudomsudskogve}a,kojim jepredsedavaosudijaDankoLau{evi},ostalihtrinaestorooptu`enihogla{enisukrivimza krivi~no delo nasilni~kog pona{awanajavnomskupuiosu|eninakaznezatvorautrajawuod osammesecidogodinuipo. Po visini kazni iza Obradovi}asledetrojeokrivqenih kojisuuzwegau optu`niciozna~enikaokolovo|e,DejanGrbi} iKrstoMilovanovi},kojimaje izre~enopogodinui{estmesecizatvora,dokjeJeleniObradovi}, Obradovi}evoj supruzi, koja je u poodmakloj trudno}i, izre~ena kazna ku}nog zatvora odgodinudana. Prvostepenompresudomjepo jedna godina zatvora izre~ena okrivqenima Mladenu Milovancu i Goranu Andrejevu, a na kaznuodosammesecizatvoraje osu|en Dobrica Radovi}. Ostali okrivqeni osu|eni su na zatvorskekazneutrajawupodeset meseci: Milo{ Popovi}, Mar-

Pristalicepokreta„Obraz”predpalatompravdeuBeogradu

ko Lazarevi}, Du{an Ili}, Igor Marinkovi}, Nikola Vidovi}, Sr|an Savovi} i Aleksandar@ivkovi}. Sudija Lau{evi} je rekao da jestavsudadasutokomdokaznog postupka potvr|eni navodi optu`nicekojaokrivqenetereti da su „od po~etka oktobra 2010. godine pa do dana odr`avawa ’Parade ponosa’ 10. oktobra 2010, dogovarali kako da organizovanospre~ewenoodr`avawe,kaoizaizazivawemr`wei netrpeqivosti zasnovane na diskriminatorskomosnovu“.

Sudija je u izreci presude citirao i navode optu`nice koji Obradovi}a, Milovanovi}a i Grbi}a tereti da su na jedn om sas tank u “osmis lil i komunikaciju mobilnim telefonimasciqemizazivawanasiqa i spre~avawa Parade”. Cit ir an im opt u` bam a svi okrivqeni, me|u kojima i oni kojisu,kaoiMladenObradovi}, uhap{eni u jutarwim ~asovima 10. oktobra, terete se da su „nameravali da se pridru`eostalimaucentrugrada dabiizazivalinasiqe“.

Obradovi}:Presudaje dubokonepravedna Vo|a desni~aske organizacije „Obraz” MladenObradovi},kojijepu{tenizpritvora,rekao je da je duboko nepravedna presuda kojom je ju~eosu|ennadvegodinezatvorazbogorganizo-

Da je bilo mawe – odgovarao bi

nogdela.Sudjeimaouvidudaje odredbomsadava`e}egKrivi~nogzakonikapropisanokrivi~no delo neovla{}enog dr`awa opojnihdroga,alidabiistopostojalo,potrebnojedaseradio mawoj koli~ini opojne droge, a toovdenijebioslu~aj”,glasilo jeobrazlo`eweovepresude. O~ekivano, Tu`ila{tvo je izjavilo`albu,navode}idasud nije obrazlo`io usled ~ega 851,81 gram marihuane ne predstavqa mawu koli~inu, i, uop{te, koja se to koli~ina mo`e smatrati mawom. Ali, novosadski Apelacioni sud je stao na stranu prvostepenog suda i nedavno potvrdio osloba|aju}u presudu. @. Balaban

tra`nomsudiji,kojigajeposlesaslu{awa pustio da se brani sa slobode jer nije bilo zakonskih uslova za odre|ivaweekstradicionogpritvora. Crnogorski ministar pravde Du{koMarkovi} potpisaoje18.janua- ra zahtev Srbiji za izru~ewe pomenutog okrivqenog. Po navodima nekih medija, Veselinu Vukoti}u pripisuje se da je devedesetih godina pro{log veka bio saradnik srpske tajne policije, za koju je u Evropi izvr{avao zadatke „od najvi{eg dr`avnoginteresa”. E. D.

IZRE^ENA PRESUDA OPTU@ENIMA ZA NEREDE NA GEJ PARADI U BEOGRADU

Apelacioni sud je konstatovao da 851,81 gram marihuan e ne predstavqamawukoli~inuidazatowenvlasniknemo`eodgovarati za krivi~no delo neovla{}enog dr`awa opojnih droga, kakvodanaspostojiuKrivi~nomzakoniku.Dajeupitawudalekomawagrama`a,obrazlo`enojeure{ewu,ondabibioka`wen! “Ovasituacijauizvesnomsmislupredstavqapravniparadoks pokojembipostojalakrivi~naodgovornostzaneuporedivomawukoli~inu,odjedanilinekolikograma,akonkretniiznosod vi{eod800gramanepredstavqakrivi~nodelo”,pi{eupresudiApelacionogsuda. S. R. je priznao izvr{ewe krivi~nogdela,ipodvukaodajemarihuanuodmahpokazaopolicajcimakadasuu{liuwegovuku}u. Opisao je kako je nabavio narkotike, tvrdio da nije imao nameru da je prodaje, niti daje drugome, ve} da je koristi iskqu~ivo za sopstvene potrebe. Izjaviojedajeodopojnihdroga dotadapovremenokoristiosamo marihuanu, koju je prvi put probaopretri-~etirigodine,i danijezavisanodwe.Naposletku, dodao je da se kaje zbog u~iwenog krivi~nog dela i da ne{to sli~no vi{e nikada ne}e ponoviti. Branilacokrivqenogjeuzavr{nojre~izamoliosuddapri-

sti jer se na{a zemqa obavezala na to da }e u slu~aju da bude ekstradiran na{im pravosudnim organima, postupak protiv wega biti ponovqen, s obzirom na to da je osu|en u odsustvu. U me|uvremenu, u januaru pro{ le god in e Vuk ot i} je dob io li~nu kartu u novosadskoj policiji, saznajemonezvani~no. Wega je pred proteklu novogodi{wuno}naugostiteqskomsplavukod Petrovaradina uhapsila policija prilikomlegitimisawapopoternici iprivelanasaslu{awede`urnomis-

MladenObradovi}

vawaneredapovodom„Paradeponosa”,10.oktobrapro{legodineuBeogradu. – Presuda je duboko nepravedna, a sve {to budemo imali da ka`emo, moji advokati i ja }emoizrazitiu`albi–rekaojeObradovi} novinarima po izlasku iz Okru`nog zatvora oko 14 ~asova, dva sata po{to mu jeizre~enapresudaiukinutpritvorukojemjeproveovi{eod{estmeseci. Za wega, sudski postupak, predstavqa velikoizna~ajnoiskustvokoje}e,kakoje rekao,pomo}idabudujo{ja~i. –Nikovamnemo`euzetiva{uunutra{wuslobodugdegodsevinalazili,uostalom,Srbiseuvekborezakrst~asniisloboduzlatnu,itaborbajeneprestana–poru~iojeObradovi}. Onjenapomenuodasuuzatvorubiliizuzetni me|uqudski odnosi, i da za pritvornike i upravu zatvora ima samo re~i hvale. Ispred Okru`nog zatvora ~ekalo ga je vi{edesetina~lanova„Obraza”sipmatizeraiprijateqa. (Tanjug)

OSNOVNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Pritvorzbog pretwesmr}usudiji Zbogosnovasumwedajeizvr{iokrivi~nodelougro`avawasigurnosti,AleksandarA. (56)izSremskeMitroviceuhap{enjenakon{tojeispredzgradesudapretiosmr}usudijikojiprotivwega vodisudskipostupak,saop{tilajeju~ePolicijskaupravaSremska Mitrovica. Poslepolicijskogzadr`avawa,osumwi~enijeuzakonskomrokuuz krivi~nuprijavuprivedenistra`nomsudijiOsnovnogsudauSremskoj Mitrovici,kojimujeodrediopritvordomesecdana. (Tanjug)

Posleizricawapresude, ukinut je pritvor desetorici okrivqenihkojisusenaslobodina{liposlepolagodine,dokse~etvoroodranije brane sa slobode,avremeprovedenou pritvoru po zakonu se ura~unava ukaznu. Advokat Goran Petornijevi}, branilac prvookrivqenogObradovi}a,kaoiadvokati odbrane ostalih okrivqenih u ovom postupku, ka`u da je „malo svetlosti donelo ukidawepritvoraoptu`enima“, ali da su nezadovoqni presudom, te da }e ulo`iti `albe Apel ac io n om sud u u Beogradu. –Ovojepresudakojajedoneta bezijednogdokaza–kazaojePetronijevi}, napomiwu}i da }e odbrana u `albama na presudu, izme|uostalog,iznetiioneargumentekojesuisticaliuzavr{nimre~ima.–Verujemdaovakva presuda ne mo`e opstati. Ona je duboko nepravi~na, nije zasnovana na dokazima jer nema apsolutno nijednog dokaza za tvrdwe Tu`ila{tva koje su u dispozitivu presude date. Osnovnatezaodbranejedanema nijednog dokaza koji ove qude povezujesdoga|ajem. Advokat Sawa Pejovi}, branilacKrsteMilovanovi}a,ka`edaje„`albaneminovnaida }e je ulo`iti i obrazlo`iti shodnostawudokazaupredmetu koje je detaqno analizirala u zavr{nojre~i“. Svi okrivqeni su u odbranamaodbacilisveoptu`be, tvrde}idanemajunikakvevezesneredima.Ve}inaokrivqenihsunaveli dasuuhap{eniuranimjutarwim ~asovima 10. oktobra, nekoliko sati pre bilo kakvih de{avawanaulicamaBeograda, doksui{liucrkvu,atrojicasu tvrdilidasuuhap{eninedalekoodsvojihstanovadoksuslu~ajno bili na ulici nekim svojimposlom. MladenObradovi}jeuodbrani izneo dajeuhap{en10.oktobranaZelenomvencuokodevet sati dok je i{ao u crkvu na liturgiju, atvrdiojedawemuli~no,anipokretu„Obraz“,kojije, kako je naveo, „opredeqen o~uvawutradicijeiduhovnihvrednosti, kaohri{}animanijesvojstvena mr`wa i da nikad nisu nawupodsticalibilokojimpovodom“. J. J.

PRIJAVA U KIKINDI

Sno`emkrenuo usud PolicijauKikindipodnelajekrivi~nuprijavuprotivPeteraV. (1946)izSajanazbogosnovasumwedajepo~iniokrivi~no delo ometawa ovla{}enog slu`benog lica u obavqawu poslova bezbednosti. Protiv wega je podnet i zahtev za pokretawe prekr{ajnog postupkaizZakonaooru`juimunicijijerjeprekju~eoko10satipoku{aodauprostorijeOsnovnogsudauKikindiuneseno`,u~emu gajespre~iloobezbe|eweipolicijskapatrola. M. Mr.


c m y

dnevnik

CRnA HROnikA

~etvrtak21.april2011.

15

NOVOSA\ANINIZABRAVEZBOGPREVARE

Ististandvaput prodao? Dragan M. (1954) iz Novog Sadali{enjeslobodepodsumwomdajeudecembrupro{legodine potpisao ugovor o kupoprodaji stana s jednim Novosa|aninom,kojimujenaosnovutogaisplationovac,iakoje2002. godineosumwi~enitajstanve}

prodao jednoj sugra|anki, saop{tila je ju~e novosadska Policijskauprava. Pripadnici MUP-a su pro{le godine protiv ovog osumwi~enog podneli tri krivi~ne prijave, tako|e za krivi~no deloprevare. M.V.

NANOVOSADSKOMLIMANU4

Obijenavozila Hitnepomo}i Dva vozila Hitne pomo}i obijenasuuno}iizme|uutorkaisrede,amaterijalna{tetaiznosiokostohiqadadinara. Kako obja{wava na~elnik novosadskog Zavoda za hitnu medicinsku pomo} dr Nenad Aracki, ovo nije prvi put da kolaHitnepomo}istradaju,a sve zbog toga {to Zavod godinama ima goru}i problem koji se ogleda u nepostojawu odgovaraju}eggara`nogprostora.

Powegovimre~ima,pretpostavkajedaseradioekipikojaordinirapoLimanu4,jersu obij en a jo{ nek a voz il a na istomparkingu,apoku{alisu dau|uiuDomzdravqa. –Najverovatnijesutonarkomani koji pokupe opremu pa je posle prodaju. U skladu s prethodnimiskustvom,neo~ekujemo da policija na|e opremu niti po~inioce.Mismodosadavozila osposobili, no van funkcije

PETNAESTMESECINAKONRAZBOJNI[TVAUCENTRUNOVOGSADA

Dolijaoosumwi~eni zapqa~kudvebanke Inspektori grupe novosadske Policijske uprave za suzbijawe razbojni{tava, nakon 15 meseci intezivnog operativnog rada, preksino} su u Ka}u uhapsili me{tanina Ranka S. (1976)podsumwomdajepro{legodineopqa~kaodvebankeucentruNovogSada. Osumwi~enomsestavqanateretdaje13.januarauUniverzalbancinaBulevaruMihajlaPupinaoko19sati,delimi~nomaskirankapuqa~om, uz pretwu skra}enom pu{kom „krate`om„ oteoodtriradnice397.000dinarai85evra.

Devet dana kasnije, odnosno 22. januara, poistomscenariju,stim{tojeimaododatnoobavijen{al,uposlovniciKrediagrikol banke, samo nekoliko desetina metara udaqenoj od mesta prvog zlo~ina, od dve prepla{ene radnica izgrednik je oduzeo 243.000dinara. Video-nadzor je zabele`io pqa~ke, a na snimkusevididaizgredniksamonatrenutak nervozno{irikesuzaplen,alidajesveostalo vreme, pre i posle, bio prili~no smiren:

izvadiojepoulaskupu{kuispodjakneipri{ao pultu i nije do{ao niti oti{ao u trku, ve}brzimhodom. Osumwi~eni je li{en slobode u blizini svojeku}euKa}u,saznajemonezvani~no.On bitrebalonajkasnijedanasdabudepriveden nasaslu{aweistra`nomsudijiskrivi~nom prijavomzarazbojni{tvainedozvoqenodr`awe oru`ja. Snimak koji je zabele`io pqa~kuobezbedilismoposredstvom„NovosadskeTV„. M.V.

SVEDOCIUSUDNICIPOKAZALINAGORANAMITROVI]AGOGUKAOJEDNOGODDVOJICE PO^INILACAZLO^INAUNOVOMSADUPRO[LOGSEPTEMBRA

O~evidacprepoznao okrivqenezaubistvo Zavodzahitnumedicinskupomo}nemanikakav gara`niprostor,ni~uvara,nitiograde –Po{tosuobilibravu,odnelisusvuopremukojusuna{li u voza~koj kabini – radio-stanice,kasetofone,aparat e za nav ig ac ij u i lamp e bez kojih no}u ne mo`emo da radimo. S obzirom na to da nam se ovo ne de{ava prvi put, mog u da ka` em da su pqa~ka{i ovaj put bili „fini” jer su ina~ e razb ij al i staklanavozilimaasadanisu dirali medicinsku opremu izstra`wegdelavozila–obja{wavadrAracki.

su bila oko {est sati, a to su najboqa vozila opremqena za svevrstehitnihintervencija– dodaojeon. Dr Aracki je jo{ jednom istakao ~iwenicu da Zavod za hitnu medicinsku pomo} nema nikakav gara`niprostor,nema~uvaranitiograde.Naparkingustojetri ekipe–vozilaipomo}navozila kojasu„naizvol’te”.Postojedva gara`na mesta koja koristi Zavod,alikojapripadajuDomuzdravqa,itamosuuglavnomparkiranapomo}navozila. J.Z.

SUMWIVASMRTNANOVOSADSKOJGRBAVICI

Samoubistvo policajca? Pripadnik novosadske policijskeupraveM. S. (1978)izvr{io je samoubistvo hicem iz slu`benog pi{toqa preksino} u stanu na Grbavici gde je `iveo s u`om porodicom i familijom, saznajemo nezvani~no. U trenutku tragi~nog ~ina u stanujebilojo{uku}ana. Ovajpolicajacje,navodno,dan ranijeuzeobolovaweibiojedepresivan,anezvani~nosespomiwuiwegoviproblemiokopreseqewa s porodicom. Istraga je u toku,aliposvojprilici,slu~aj, u po~etku posmatran kao sumwivasmrt,bi}esvrstanusamoubistva. Na lice mesta, odmah, oko 19sati,iza{lajeide`urniistra`ni sudija novosadskog Vi{egsudaTatjana \ura{kovi}.

Pov od om ovog dog a| aj a, oglasioseju~eSindikatsrpskepolicijekojijeapelovao da se {to hitnije preduzmu mere na prevenciji i psiholo{kojpodr{cipoliciji. „Pol ic ajc i u Srb ij i se pla{ e da zat ra` e psih ol o{ku pom o} jer tad a kre} e progawaweodve}inepretpostavqenih,zasvakuF{ifru. Pol ic ajc u odm ah odu z im aj u oru`je i voza~ku dozvolu i ostavqajuganeza{ti}enogna nemilostkriminalaca,dokse ostalekolegetomepodsmevajuiizostajewihovapodr{ka koja je u takvim trenucima presudna„, navodi se u saop{tewuovogsindikata. E.D.

RASVETQENAKRA\AUMOLSKOJCIGLANI

Dvojacseteretiza prikolicuisetvosprema~ Policijski slu`benici u Adi najavili su podno{ewe krivi~ne prijave protiv Imrea E. (1959) iz Tre{wevca, op{tina Kawi`a,i@olta ^. (1975)izBa~kogPetrovogSela,op{tina Be~ej,zbogosnovasumwedasupo~inilikra|una{tetuJo`efa M. izMola. Policija je saop{tila da su osumwi~eni po~etkom aprila ove godine protivpravno prisvojili traktorsku prikolicu i setvosprema~kojisusenalaziliukruguciglaneuMolu,avlasni{tvo suo{te}enog,kogasuo{tetilizaoko400.000dinara. M.Mr.

Tridesetpetogodi{wi Gojko N. koji se, sticajem okolnosti, 24.septembrapro{legodinena{ao na samo dvadesetak metara od mesta gde je ubijen Grujica Mitrovi}, ju~e je u sudnici pokazaonaokrivqenogGorana Mitrovi}a Gogu (1983)kaopo~iniocaovogkrivi~nogdela,alinije mogao da tvrdi da je upravo drugi okrivqeni Marko Popovi} Amer (1984) mladi} koji je bio Mitrovi}ev suizvr{ilac. Pritomjeovajo~evidacunovosadskupalatupravdedovedenuz jako policijsko obezbe|ewe jer seo~iglednostrahujedamujeiskazomkojijedao`ivotugro`en. – Bio sam na merdevinama i crtao neku reklamu na lokalu prekoputa,nevi{eod20metara odmestakriti~nogdoga|aja.Za~ulasusetripucwa,brzojedan za drugim, nakon ~ega sam se okrenuo i video ispred prodavnice momka koji le`i u lokvi krvi i drugog mladi}a nad wim kojiuwegautomtrenutkuispaqujejo{jedanhitac.Momkakog sam video kako puca prepoznao sam kao Gogu, koga sam odranije znao iz vi|ewa. Pored wega je biojo{jedanmladi},ne{toni`iodGoge,alinemogusasigurno{}u da tvrdim da je to bio Amer. Potom su protr~ali poredmeneipobeglikrozprolaz izme|uzgrada–ispri~aojeju~e Gojko N., svedo~e}i pred sudskimve}emVi{egsudauNovom Sadu,kojimjepredsedavalasudijaSvetlana Tomi}-Joki}. Onje,kakojeju~erekao,odmah si{ao s merdevina, doviknuosvomkumukojijebioulokaludazoveHitnupomo}ipotom pritr~ao Grujici Mitrovi}uunameridamupru`ipo-

mo}. Kako je ustvrdio, iako su `iveliublizini,weganijeodranijepoznavao. –Grujicajebiosvestanirekaomijedauzmemisakrijemwegovu torbu, na {ta nisam obra}aopa`wu,ve}samstetorbeotkinuokai{ipodvezaomubutinu da bih zaustavio krvarewe – prise}aoseGojkoN. Odgovaraju}inapitawatu`ioca,onjedodaodanijevideoni{taurukamanitiublizinitelaubijenog,odnosnodanijebio

}egpucwakojijeuwegaispalio vi{i od dvojice mladi}a. Isti mladi} je u wegovo telo na zemqipotomispaliojo{jedanmetak – istakla je Lazicani, koja pritom,sobziromnatodaihje videlasle|a,nijemogladatvrdidasuupitawuokrivqeniPopovi}iMitrovi}. Sli~an iskaz dala je i wena svekrva Stojanka Nedi}, koja je, dodu{e,neposrednovidelasamo posledwipucawiprimetilada semomakkojijepucaonagnuoili

Mestogdejeusmr}enGrujicaMitrovi}

naoru`an, te da je rajsfer{lus na wegovoj crnoj sportskoj torbi bio zakop~an i da je torba u nekom trenutku nestala s lica mesta,gdesebrzoskupioveliki broj poznanika o{te}enog, ali daonnijevideokojujeodneo. Osim Nikoli}a, ubistvo su neposrednovideleiMarija L.i wena svekrva Stojanka N., koje su pile kafu na terasi na samo desetakmetaravazdu{nomlinijomodmestazlo~ina. –^ulasamdvapucwainakon toga pogledala preko ivice terase. U tom trenutku Grujica Mitrovi}jejo{stajaonanogama,madamalopovijenokaodaje povre|en,ipaojeteknakontre-

~u~nuonad`rtvomidamujepre toga rekao „P..., evo ti!” Ona je tada vrisnula „Budalo, ubi}e{ ga!”,nakon~egasuokrivqeniza ubistvokrenulidaseudaqavaju, alipolako,normalnimkorakom i,kakojerekla,po~elisudatr~etekkadasupre{liulicu. Prethodnosusvojeiskazekao svedoci dali i ~lanovi najbli`e porodice ubijenog Grujice – majka Dragica i sestra Verica Mitrovi}.Obesupri~aleosvojimsaznawimaodoga|ajimakoji su prethodili ubistvu, odnosno o kavgi koju su Grujica Mitrovi} i Marko Popovi} Amer zapodenulijo{trigodineranije. DragicaMitrovi}jeju~etvrdi-

la da wen sin nije bio nikakav `estoki momak, kakvim su ga predstaviliokrivqenizawegovo ubistvo, i da nije posedovao pi{toq, te da mu je inicijalna tu~a na Sajmi{tu, u kojoj ga je Amer, navodno iz ~ista mira, udario bejzbol palicom po glavi,potpunopromenila`ivot. VericaMitrovi}jeispri~ala da ju je nekoliko dana pred ubistvo pratio i presreo crni automobil u kojem je, po wenim re~ima, bio ne{to mr{aviji Amer, koji je, navodno, hteo ne{todajepita,aliseonaupla{ilainavremepobegla.Obesu potvrdile da je Grujica na to `u~noreagovaoidajetihdana bioveomauznemirenizabrinut za sebe i svoju porodicu jer je stalno dobijao informacije da gaAmeriGogatra`e,dasunaoru`anii`eqniosvete. Optu`nica Popovi}a i Mitrovi}ateretidasu24.septembrapro{legodinekodmarketa „Qubago” na novosadskom Novomnasequ,izbezobzirneosvete i po prethodnom dogovoru, ubili Grujicu Mitrovi}a tako {to je Popovi} poneo pi{toq zakojinijeimaodozvoluiispaliotrihicau`rtvukojajepo~eladabe`i,dokje~etvrtihitacuve}rawenogGrujicu,dokje le`aonazemqi,ispalioGoran Mitrovi}.Grujicisunanetedve prostrelneidveustrelnerane kojesukasnijedoveledowegove smrti,aokrivqenisupobeglis lica mesta i skrivali se u iznajmqenomstanuBojana Duki}a (1983)naBulevarukraqaPetra Prvog,gdesusutradaniuhap{eni,zbog~egaseDuki}teretiza pomagawe u~inicu krivi~nog dela. A.Grube{a

POLICIJAUHAPSILATROJICUOSUMWI^ENIH,APROTIVDVOJICEPODNETEKRIVI^NEPRIJAVE

HakovalisajtTu`ila{tvazaborbuprotiv visokotehnolo{kogkriminala Policijski slu`benici Slu`be za borbu protivorganizovanogkriminalauhapsilisu triosobe,doksuprotivdvepodnetekrivi~ne prijavezbogsumwedasuizvr{ilekrivi~na delaneovla{}enogpristupaza{ti}enomra~unaru,ra~unarskojmre`iielektronskojobradi podataka, i ra~unarsku sabota`u, saop{tiojeju~eMUPSrbije. Uhap{enisuNenad C. (34)izLeskovca,Milo{ M. (21)izBeogradaiSr|an K. (29)izZrewanina,doksuprotivSlobodana J. (30)iDragana A. (43), obojica iz Beograda, Vi{em jav-

nomtu`ila{tvuuBeogradupodnetekrivi~ne prijaveuredovnompostupku.NenadC.,Milo{ M.iSr|anK.su,uzkrivi~nuprijavu,privedeninadle`enomistra`nomsudijiVi{egsudau Beogradu,saop{tiojeMUPSrbije. U saop{tewu se navodi da su osumwi~eni puteminternetaiskoristiliprethodnopribavqeneadministratorske{ifrezalogovawe na server internet-sajta www.beo- grad.vtk.jt.rs Odeqewa Vi{eg javnog tu`ila{tva u Beogradu za borbu protiv visokotehnolo{kog kriminala, a zatim, kr{e}i mere

za{tite, neovla{}eno pristupili serveru i postavili razli~ite neprimerene tekstove. Posletogajedo{lodozastojafunkcionisawa elektronske obrade i prenosa podataka s navedenoginternet-sajta. Osumwi~eni su u~inili podatke s internet-sajtawww.beograd.vtk.jt.rs neupotrebqivim snameromdaonemogu}epostupakelektronske obradeiprenosapodataka,kojisuodzna~aja zaradOdeqewazaborbuprotivvisokotehnolo{kogkriminalaVi{egjavnogtu`ila{tva uBeogradu. (Tanjug)


SPORT

~etvrtak21.april2011.

VE^ERAS (20.45) FINALE F4 TURNIRA NLB LIGE U QUBQANI

Partizani Olimpijazatrofej Nekako je bilo i za o~ekivatidaseufinaluF4turniraNLBlige,kojisedanaszavr{avaudvoraniSto`iceuQubqani, na|u dva evroliga{a - Partizan MTSiUnionOlimpija.Poonome{tosupokazalitokomsezone, Beogra|aniiQubqan~aniijesu najboqeekipeuregionalnomtakmi~ewuive~eras(20.45)}eodlu~iti o tome kome }e pripasti {ampionskipehar. Prvak Srbije se po{teno pomu~io da stigne do zavr{ne predstave, jer je Budu}nost odigralaveomadobarme~,agresivnomodbranomudaqilacrno-bele od svog ko{a i prosto ih terala na brojne proma{aje. Kona~nirezultat62:58najboqeodslikavazbivawanaparketu,jer igralosenarezultat,bez„umirawaulepoti”.Ipak,sre}nijii ufini{uspretnijibilisuu~e-

lima,alisuprobijalina{uodbranu.Uprvompoluvremenunismo bili skoncentrisani i nismo na pravi na~in odgovorili na wihovu specifi~nu igru. To je bio uzrok tome {to je rezultatbionawihovojstrani.Osim toga,Budu}nostjeuprvompoluvremenu dosta poena postizala

dnevnik

PO^IWE FINALE MU[KOG PLEJ-OFA: PARTIZAN – VOJVODINA NS SEME

nizovali F4 turnir da bi osvojilititului,objektivno,imaju vi{e{ansinegomi.Bi}etosudar dve razli~ite filozofije ko{arke-rekaojeJovanovi}. Ni kapiten Partizana MTS Petar Bo`i} nije bio zadovoqanizdawemekipeprotivPodgori~ana.

PartizanMTS–UnionOlimpija QUBQANA: Dvorana Sto`ice. Kapacitet: 12.458 mesta. Po~etaksusretau20.45~asova. PARTIZAN MTS: 4. Kurtis Xerels, 7. Du{an Kecman, 11. Vladimir Lu~i}, 12. Dragan Milosavqevi}, 13. Bogdan Bogdanovi}, 14. Ra{ko Kati}, 15. Nejtan Xavai, 18. Nemawa Be{ovi}, 20. Petar Bo`i}, 21. Xejms Gist, 24. Jan Veseli. Trener:VladeJovanovi}. UNION OLIMPIJA: 4. Jan [pan, 6. Vlado Ilijevski, 7. Vladimir Boisa, 8. Alojsius Anagoni, 9. Gregori Kendrik, 10. Sasu Salin, 12. Goran Jagodnik, 16. Giorgi [ermadini, 22. Damir Markota, 24. Dejvis Betans, 31. Sa{o O`bolt, 33. Samo Udrih.TrenerJurijZdovc.

Duelveterana:Du{anKecmaniGoranJagodnik

nici trenera Vlada Jovanovi}a i,petugodinuzaredom,igra}eu finaluiimatiprilikudakompletirajuzbirkuprstewanajednojruci. -ProtivPartizanasviigraju sli~no, jako {iroko. IzlaskomDragi~evi}azbogpovrede, {irinaBudu}nostijedobilana kvalitetu,jerigralisubezklasi~nogcentra,sla`nimpeticama.Podgori~aninisuimalidobarprocenat{utazatripoena kaounekimna{imranijimdue-

c m y

16

izdrugognapada,imalajemnogo ofanzivnihskokova,~inimise ~akdevet.Tosmounastavkuiskontrolisali,dozvolilirivalu danapravisamojedanofanzivni skokipobedili.Sadamoramoda uo~imopropusteuna{ojigrii spremni do~ekamo susret s Olimpijom. Nismo igrali dobro,alismoseizborilizafinaleiverujemda}emobitimnogoboqiida}emoulo`itimaksimum kako bismo poku{ali da pobedimo.Qubqan~anisuorga-

-Izvuklismopobedui to je najva`nije. Me|utim, igrom, ulo`enom energijom, niti sprovo|ewemidejanaterenune mo`emo da budemo zadovoqni. Liga je bila kvalitetnainikadaizjedna~enija,pajeifajnal-for istitakav.Ipak,verujem dasmoizvuklipoukeida }emo u finalu zaigrati mnogoboqe.Favoritanema, jer Olimpija je pokazala da ima odli~an tim, tako da o~ekujem neizvestan duel. Ukoliko budemo odigrali kako mo`emoiznamoverujemdamo`emodaosvojimotrofejistakaojeBo`o}.« [to se Qubqan~ana ti~e, sigurno je da }e imati podr{ku od vi{e od12.000gledalaca.U~enici trenera Jurija Zdovca `ele da prekinu dominaciju srpskih timovauNLBligi,posebnoserijuPartizanadugu ~etiri godine. Olimpija je osvojila trofej 2002. godine i `eligaisadapredsvojimnavija~ima. -MislimdasmosedobropripremilizaPartizanovstiligre -rekaojeZdovc.-Namaneodgovara na~in na koji Beogra|ani igraju, a tu pre svega mislim na velikibrojofanzivnihskokova. ^ekanastvrdaite{kautakmica iodvelikeva`nostimoglabiza nas da bude podr{ka s ispuwnih tribina. A. Predojevi}

Odbojka{iVojvodinespremnizafinalneok{ajesPartizanom

Nemafavorita Utakmicom u beogradskoj hali [umice danasod18~asovapo~iwefinalnaserijaplejofazaodbojka{e,aotituliodlu~ujuPartizaniVojvodinaNSseme.Beogradskicrno-beliinovosadski crveno-beli zaslu`ili su daseborezapehar{ampionaSrbije,jersuuliga{komdeluprvenstvazauzelidve~elnepozicijei demonstrirali najkvalitetnije partije. Partizanjepredplej-ofzauzeo polpozicijupa}eufinaluimati prednostdoma}egterena.Igrase po principu 2-2-1, a {ampion }e biti tim koji prvi stigne do tri pobede. Tri puta su se ove sezone sastajalisusePartizaniVojvodina,dvaputauprvenstvuslavili su Novosa|ani, a u polufinalu KupaboqijebioPartizan.Malo {tanovogimadaseka`eosusretudvatakodobraznalcairealno jeda}eo{ampionuodlu~ititrenutna inspiracija pojedinaca.

Redvo`we Finalna serija igra se po principu2-2-1,stim{toPartizanimaprednostdoma}egterena.Prvime~igrasedanasod 18 ~asova (RTS 2), kao i drugi 25.aprila.Zatimserivalisele u Novi Sad, tre}i me~ igra se 28.aprilaod18~asova(RTS2). Ako bude potrebno, ~etvrti je tako|e u Novom Sadu 1. maja, a evetualnipetisusretuBeogradu5.majaod18~asova(RTS2).

Oba tima imaju svojih prednosti. Partizanova je prednost doma}eg terena,kaoiveomauigranapostavaukojojdominirajuKisi},Atanasijevi}, Mijailovi} i Steqi}, aVo{amo`edaseuzdauiskustvo Jovanovi}a i Simeunovi}a, kao i na neosporni kvalitet mla|ih igra~a, Jovovi}a, Ivovi}a, Petrovi}aiostalih. Ono{tojemo`danajve}aprednost Novosa|ana pred po~etak finalneserijeje~iwenicadasu uodli~nomritmu,ave}ibrojraspolo`enihikvalittenijihigra~anaklupimo`edaimapresudni zna~aj. -Zanasjefinaleposledwikorak do ispuwewa zacrtanog ciqa. Velikijeuspehna}iseuborbiza tituluisamo`elimdaodigramo kao u polufinalnoj seriji sa Crvenom zvezdom. Partizan poznajemoveomadobroine}ebitivelikih iznena|ewa, a imamo veliki fond igra~a i moramo da iskoristimotuprednost.Pokazalismou prethodnim me~evima da imamo psiholo{kustabilnost,tosenajboqevideloutre}emsusretupolufinala i mislim da nas velika borbenostivoqamogudovestido ciqa–rekaojetrenerVojvodine NSsemeNikolaSalati}. Marko Ivovi} i Nemawa ^ubriloigra}esvojeprvoseniorsko finale u karijeri, pa o~ekuju velikuborbu. -Partizannamjedobropoznat rival, dobili smo ga dva puta u prvenstvu, a iz poraza iz Kupa smo izvukli pouke. Borba za titulu je san svakog igra~a, poseb-

no {to je Srbija velika sila u odbojka{komsvetuititulaudoma}em prvenstvu ima ve}u vrednostuodnosunaodbojka{kislabijedr`ave.PolufinalesaCrvenom zvezdom bilo je veoma te{ko,iakosubilasamotrime~a

Vo{a uspe{nija VojvodinaNSsemeiPartizansuseuistorijitriputasastajali u finalima plej-ofa (doigravaweuvedeno1990.godine),aNovosa|anisuuspe{niji. U sezoni 1990/91. Partizan jeslavio2:1upobedama,godinu dana kasnije revan{irala seVo{asa3:1ufinalnojseriji,atre}iputcrnoicrvenobeliigralisufinaleusezoni 1995/96, a Vo{a je slavila 3:2upobedam,iakojeParztizan vodio 2:1 i ~etvrti me~ igraokodku}e. bilo je 15 setova, ali smo tada pokazali veliki kvalitet i nadam se da mo`emo da budemo jo{ boqiufinalu–rekaojeMarko Ivovi}. -Partizamimismozaslu`eno ufinalu,vodilismotokomve}eg delaligeikadasuprviidrugiu finalu sve govori o wihovom kvalitetu i ambicijama. Do{lo jevremedanamseisplationoza {tasmosespremali~itavesezone,zasavtreninginaporanrad,a titulajesvakakone{to{tosvi sawamo–istakaojemla|iodbra}e^ubrilo. M. Risti}

UZ PLASMAN SRBIJE NA ZAVR[NI TURNIR SVETSKE LIGE

DelfinibranetrofejuFirenci Vat erp ol o rep rezentacijaSrbijebrani}e trofej Svetske lig e na zav r{ nom turniru u Firenci, od 21. do 26. jun a. Izab ran ic i Dej an a Udovi~i}a uspeli su da u posledwem kolu evropskih kvalifikacija savladaju [paniju poslepeteraca14:12itakoizbore prvo mesto u A grupi. Ali, moglo je da bude i druga~ije. Delfini su posle ~etvrtogkolabilive}vi|eniuFirenci. Me|utim, neo~ekivani porazodNema~keuKru{evcu pru`iojenadui[pancimada pobedom u Beogradu odu na zavr{niturnir.Srbimajeodgovar al a i pob ed a pet erc im a. Rastere}enii`eqnirevan{a za ubedqiv poraz u Barseloni izabranici Rafaela Agilara odigrali su fantasti~an susret i naterali delfine da ulo`e maksimalan napor kako bi izborili pozitivan rezultat. [panci su na 2,13 minuta pre kraja gotovo imali kartu za Firencu u svojim rukama, jersuvodili10:9.No,uspeoje Pij et lov i} da izb or i rem i (10:10) i peterce, koji su delfineodveliuItaliju. SelektorDejanUdovi~i}~estitaojeigra~imanapredstavi

SlobodanSoro,golmanSrbije

A grupa

B grupa

C grupa

Rezultati 6. kola: Srbija [panija 14:12 (10:10) petercima, Makedonija - Nema~ka 14:12 (9:9) petercima.

Rezultati 6. kola: Crna Gora - Rusija14:3, Turska - Rumunija 4:10.

Rezultati 6. kola: Hrvatska - Italija 10:8 (6:6) petercima, Holandija - Gr~ka 3:7.

1. Crna Gora 2. Rumunija 3. Rusija 4. Turska

1. Hrvatska 2. Italija 3. Gr~ka 4. Holandija

1. Srbija 2. [panija 3. Nema~ka 4. Makedonija

6 6 6 6

5 3 3 1

1 3 3 5

70:45 14 60:60 11 58:62 9 44:65 2

6 6 6 6

6 4 2 0

0 2 4 6

75:30 18 53:47 13 49:52 6 19:67 0

6 6 6 6

6 4 2 0

0 2 4 6

68:41 17 57:41 13 42:49 6 31:67 0

Na zavr{ni turnir u Firencu (21. -26. jun) iz Evrope su se plasirali: Srbija, Crna Gora, Hrvatska i organizator Italija.

ipublicinaambijentuinaglasiojedajeutakmicasa[pancima pokazala da ima jo{ dr`ava kojeigrajuodli~anvaterpolo. - Moji momci su pokazali i vi{eodo~ekivanog,alimoramovi{evremenadabudemozajednokakobismopostigli`eqeni nivo igre. Zbog toga }u promeniti program i sigurno }emoranijedapo~nemosaradom-rekaojeUdovi~i}. Fil ip Fil ip ov i} bio je na{ najefikasniji igra~ sa trigola. -[panciimajuekipuzaodli~je.Zanasjedobro{tosmo uspeli da se plasiramo na zavr{ni turnir Svetske lige, jer}emokroztesusretemo}i daseuigravamozaSvetskoprvenstvo u [angaju. Ose}ali smopritisak,igralismopred na{om publikom koja nas je zdu{no bodrila i na kraju je zaslu`iladavidina{upobedu-rekaojeFilipovi}. Kapiten Vawa Udovi~i} je pohvalioorganizacijuidodao dajeekipapokazalakvalitet. -Pokazalismokvalitet,jer smo uspeli da se dignemo posle minusa i vratimo u utakmicu.Nismojo{upravojformi,alisenalazimonapravom putu-rekaojeUdovi~i}.

Slobodan Soro se istakao, naro~ito na po~etku i u fini{u utakmice, kao i u penal zavr{nici, kada je odbranio {ut levorukomGarsiji. - Pobedili smo, ali je bilo te`e od o~ekivanog. [panci su do{li motivisani i `eqni revan{azaonajporazuBarseloni od 12:4 iz prvog me~a. Primili smo nekoliko lakih golova, ali smo uspeli da odr`imo kontroluiispunimociq-rekojeSoro i pohvalio odli~nu publiku na Ta{majdanu. INikolaRa|enjepohvalio atmosferu i publiku, ali je bio kriti~an i prema arbitrima. - Utakmica je bila vema te{ka,Soronasjeodr`aouprvoj ~etvrtini da se [panci ne odlepe. Ina~e, ne pri~am o arbitrima,alimoramdaka`emdaje su|ewe bilo kriminalno. Jednostavnonamnisudozvolilida igramona{uodbranu-rekaoje Ra|en. Veliki doprinos pobedi dao jeiStefanMitrovi}sadvagola. - Publika nas je dr`ala sve vremesusretaidavalanamsnage kadanamjebilote{koivodila nasizminusaoddvaitrigolarekaojeMitrovi}. G. M.


SPORT

dnevnik

]iribu,}iriba –Stevanovi}

JELEN SUPERLIGA – 23. KOLO SUBOTICA:SpartakZlatiborvoda-OFKBeograd NOVISAD:Vojvodina-Hajduk IVAWICA:Javor-In|ija BEOGRAD:BSK-^ukari~kiStankom JAGODINA:Jagodina-Metalac SMEDEREVO:Smederevo-Partizan ^A^AK:Borac-Rad BEOGRAD:Crvenazvezda-SlobodaPointSevojno

Vojvodina - Hajduk 2:1 (1:1) NOVI SAD: Stadion „Kara|or|e”, gledalaca oko 6.000. Sudija: Krsti} (Beograd). Strelci: Stevanovi} u 26. i 58. za Vojvodinu, a Bo{kovi} u 23. minutu za Hajduk. @uti kartoni: Trajkovi}, Mereba{vili (Vojvodina), Fejsa, A. @ivanovi} i Jovanovi} (Hajduk). VOJVODINA: Brki} 7, Vuli}evi} 7, Pavlovi} 7, Medojevi} 7, Mojsov 7, Trajkovi} 7 (Karan -), Stevanovi} 8, Tumbasevi} 7, Mereba{vili 7 (Mito{evi} 7), Ili} 7 (Katai -), Abubakar 7. HAJDUK: Bra} 7, Petrovi} 7, Fejsa 6 (Komazec -), Pauqevi} 6, @ivanovi} 6, Mudre{a 6, Jovanovi} 7 (Mi{i}), Bo{kovi} 7, Ki{ 6, M. Kova~evi} 6, @ivanovi} 6. Osma uzastopna prvenstvena pobeda ovog prole}a proslavqena je na „Kara|or|u” pesmom Garavog sokaka - „]iribu, }iriba”, koju su navija~i Vojvodine prepevali u svom stilu...”Vo{a igra kao Barsa...” To sigurno nije tako, ali je niz koji ne prekidaju fudbaleri u crveno-belim dresovima za svako po{tovawe. Ono {to je jo{ va`nije za Vojvodinu {to u svakoj utakmici ima novog junaka, a u me~u s Hajdukom bio je to Miroslav Stevanovi}, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je me~ po~eo umesto po`utelog Nikole Lazeti}a. S dva gola preokrenuo je tok me~a i ostavio Novosa|ane u trci za titulu. Hajduk je ostavio vrlodobar utisak u Novom Sadu. Dok je imao snage i koncentracije da zamisli trenera Bekvalca sprovede u delo, kulski tim bio je

1.Partizan 2.Crvenazvezda 3.Vojvodina 4.Rad 5.Spartak 6.Smederevo 7.OFKBeograd 8.Javor 9.BSK 10.Sloboda 11.Jagodina 12.Borac 13.Metalac 14.Hajduk 15.In|ija 16.^ukari~ki

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

19 19 17 12 9 7 9 7 7 7 7 5 4 3 3 0

2 2 5 8 8 10 4 9 8 7 6 10 4 6 5 4

2 2 1 3 6 6 10 7 8 9 10 8 15 13 15 19

3:1(0:1) 2:1(1:1) 2:1(1:1) 3:1(1:0) 0:2(0:1) 1:4(1:2) 0:0(1:2) 5:1(1:1) 60:18 43:11 38:9 32:12 24:16 22:23 21:24 17:19 20:27 25:31 19:22 14:23 13:32 15:32 19:40 7:50

59 59 56 44 35 31 31 30 29 28 27 25 16 15 14 4

U slede}em kolu (23. aprila) sasta}e se - IN\IJA: In|ija Borac,KULA:Hajduk-Smederevo,BEOGRAD:OFKBeograd-Vojvodina,Rad-SpartakZlatiborvode,Partizan-Crvenazvezda,^ukari~kiStankom-Javor,LU^ANI:SlobodaPointSevojno-Jagodina,KRAGUJEVAC:Metalac-BSK.

DvostrukistrelacMiroslavStevanovi}nadvisiojePetraMudre{u

tvrd orah za doma}ina. Posle slabo izvedenog prekida Tumbasevi}a, gosti su u 23. minutu izveli kontru, ispala je i posledwa linija Novosa|ana, a Nemawi Bo{kovi}u nije bilo te{ko

Preokret uSubotici Spartak Zlatibor voda – OFK Beograd 3:1 (0:1) SUBOTICA: Gradski stadion, gledalaca oko 400. Sudija: Bog da no vi} (Kra qe vo). Strelci: Torbica u 52. (iz penala), Adamovi} u 85. i Noskovi} u 90. za Spartak ZV, Krsti} u 3. minutu za OFK Beograd. @uti kartoni: Brati}, Miri}, Nikoli}, Adamovi}, Simi}, [arac (Spartak ZV), M. Mili}, Nikoli}, Krsti}, [aranov (OFK Beograd). SPARTAK ZV: Aleksi} 7, Stevanovi} 7 (Adamovi} 7), Brati} 7, Antoni} 7, [arac 7, Si mo vi} 7, Mi lan ko vi} 7 (Nikoli} 7), Torbica 8, Miri} 7, Pu{kari} 8, Vujaklija 7 ( Noskovi} 7). OFK BEOGRAD: [aranov 7, Plani} 6, M. Mili} 7, Kecojevi} 6, Nikoli} 7, Jeli} 7, (Br ki} 7), Mar ko vi} 7 (Iwac), Batioha 7, Krsti} 7, N. Mili} 7, Simi} 7. Fudbaleri Spartaka Zlatibor vode vratili su se u pobedni~ki kolosek. Sa 3:1 savladali su OFK Beograd, napra viv {i ve li ki pre o kret. Gosti su poveli veoma rano golom Krsti}a, ve} u tre}em mi nu tu utak mi ce, a do ma }i fudbaleri su pokazali da veruju u sebe i svoje kvalitet. Od momenta kada su primili gol Su bo ti ~a ni su kre nu li

17

~etvrtak21.april2011.

`estoko i dominirali terenom.[anse su imali Pu{kari} i Torbica, ali se istakao [aranov. Opasno je pripretio i Stevanovi} koji je lobovao [aranova i za malo prebacio gol OFK Beograda. Gostuju}i igra~i imali su dve dobre kontre, prvo je poku{ao Simi}, a potom i Krsti}, no bez efekta. Sa dva nova igra~a u drugom poluvremenu doma}in je krenuo jo{ `e{}e i opasnije. Prvu priliku imao je Miri} u 51. minutu, pao je u {esnaestercu OFK Beograda, ali je sudija Bogdanovi} ocenio da je to simulirawe i pokazao mu `uti karton. Simulirawa sigurno nije bilo minut kasnije. Batioha je oborio Pu{kari}a u kaznenom prostoru gostiju, a siguran izvo|a~ penala bio je Vladimir Torbica. Nisu se za do vo qi li go lu bo vi re mi jem, ve} su krenuli po tri boda. Najboqe {anse imali su Miri} i Noskovi}. Kona~no, u 85. minutu Adamovi} je bqesnuo, postigao prelep pogodak za 2:1. Kona~an rezultat stigao je u samom fini{u. Noskovi} je vukao loptu preko vi{e od pola terena i lagano plasirao loptu u mre`u za kona~nih 3:1. N. S.

da iskosa sa leve strane savlada Brki}a - 0:1. Vojvodina je na izjedna~ewe ~ekala tri minuta, a onda je usledila majstorija Vladana Pavlovi}a. Prvo je presekao

Foto:F.Baki}

loptu na dvadesetak metara, nastavio kretawe ve{to izbegav{i da je doturi do Ili}a, koji se izvla~io iz ofsajda, a potom je idealno centrirao na drugu stativu gde je Stevanovi} u padu

Uvrhunskojformi Crvena zvezda - Sloboda Point Sevojno 5:1 (1:1) BEOGRAD: Stadion Crvene zvezde,a gledalaca 12.000, sudija Mihajlovi} (Vrawe), ^osi} u 29. Lazovi} u 55. Kalu|erovi} u 65. Borha u 76. i Evandro u 90+2. za Crvenu zvezdu, a Lazi} u 35. minutu za Slobodu PS. @uti kartoni: Li Adi (Crvena zvezda), [uwevari}, Vasili} (Sloboda PS). CRVENAZVEZDA: Bajkovi} 6, Ninkov 7, Viloti} 6 (Li Adi 7), ]osi} 7, Miki} 7, Lazovi} 8, Ve{ovi} 6 (Borha 7), Mijajilovi} 7, Evandro 8, Jevti} 7, Kalu|erovi} 7 (Koroman 7). SLOBODA PS: Bo`ovi} 6, Vasili} 6, Radosavqvi} 6, Bulatovi} 5, Maksimovi} 6, Bosman 6, [uwevari} 7, Pola~ek 6 (Pejovi} -), Ademovi} 6 (Pan~ev -), Pavi~evi} 6 (Tijago -), Lazi} 7. Crvena zvzeda je nastavila pobedni~ki niz u prvenstvu, vezav{i osmi uzastopni trijumf protiv Slobode. Napravili su tako crveno-beli o~ekivanu uvertiru pred subotwi ve~iti derbi u koju ulaze sa puno samopouzdawa. Beogra|ani su potvrdili vrhunsku formu u kojoj se nalaze i u kvalitetnoj predstavi ubedqivom pobedom obradovali su navija~e koji su ih opet sjajno podr`ali. Zaniqivo je bilo prvo poluvreme. Zvezda je kroz pas igru dominirala, ali bez konkretnog u~inka. U`i~ani su delovali veoma odva`no, bili raspolo`eni

za igru. Doma}in je krunisao inicijativu iz prve prave prilike, nakon duplog pasa Lazovi}a i ]osi}a, zvezdin {toper rutinski je reagovao i matirao Bo`ovi}a (29. minut). Samo nekoliko minuta kasnije vi|ena je izuzetno lepa akcija gostiju, iz uxbenika, u kojoj je u~estvovao gotovo komplean napada~ki red, a egzekutor je bio biv{i Partizanovac - Predrag Lazi} 1:1 (35. minut). Nakon izjedna~enih prvih 45. minuta me~a, usledila je Zvezdina rapsodija u nastavku. Kao da su na teren iza{le neke potpuno nove ekipe. Nadahnuti mladi reprezentativac Darko Lazovi} efektnim golom u 55. minutu, dobro odmerenim udarcem sa 18 metara, doneo je novo vo|stvo doma}inu i ~ini se sasvim skresao krila gostu. U`i~ani su se jednostavno predali, kao da vi{e nisu imali ni snage ni `eqe da se ozbiqnije suprotstave Zvezdi. Usledila je serija pogodaka, a u listu strelaca upisao se Kalu|erovi}, pa potom i Borha, a na kraju Brazilac Evandro potvr|uje svoju klasu, evro-golom iz slobodnog udarca. Zaista u lepoj fudbalskoj ve~eri Zvezda je pokazala dopadqivu igru i prosto pregazila Slobodu, pa uz maksimalnu motivaciju po~iwe pripreme za ve~iti derbi. Z. Rangelov

Borac–Rad0:0

Javor–In|ija2:1(1:1)

^A^AK: Stadion gradski, gledalaca 1.300, sudija: Gogi} (Novi Sad). @uti kartoni: Jovan~evi} i Obradovi} (Rad). BORAC: Milojevi} 7, Mili~i} 7, Masla} 7 (Igwatovi}), Alve{ 7, Mladenovi} 7, Kosti} 7, Krasi} 7, Prtewak 7 (Kne`evi}), Petronijevi} 7 (Spirovski), Stojmirovi} 7 i Damjanovi} 7. RAD: Borjan 7, Jovanovi} 6, Kosovi} 7, Pajovi} 7, Milivojevi} 7, Luka 6 (Koji}), Andri} 7, Jovan~evi} 7 (Obradovi}), Mitrovi} 7, Stanojevi} 7, Lekovi} 7. Dobra fudbalska predstava u ~a~ku i pored ~iwenice da nije bilo golova. Borac je imao vi{e {ansi u prvom poluvremenu,ali do gola nije stigao. U nastavku susreta vodila se jo{ `e{}a borba. Borac je nastvaio sa atacima, da bi gosti polako preuzimali inicijativu i u dva- tri navrata ozbiqno ugrozili Milojevi}a. Prema prikazanoj igri nere{en rezultat je i najrealniji. A. Stevanovi}

IVAWICA: Stadion Javora, gledalaca 300, sudija: Filipovi} (Beograd). Strelci: Renduli} u 28. (iz jedanaesterca) i Haxibuli} u 62. za Javor,a Vu~eti} u 40. minutu za In|iju. @uti artoni: Supi}, Renduli} (Javor), Misini (In|ija). JAVOR: Supi} - , Milinkovi} 7, Renduli} 7, Dragovi} 7, Milovanovi} 6 (Josovi} 7), Ostoji} 6, Eliomar 6, Stojakovi} 6, Mom~ilovi} 7, Petrov 6, (Milivojevi}), Haxibuli} 7. IN\IJA: Poleksi} 6, Novakovi} 6, Neziri 6, Tomanovi} 6, Joksimovi} 6, Kosti} 6, Davidov 7 ,Vukobratovi} 6, Vu~eti} 7, (Antoni} - ), Dimitrov 6, Isidorovi} 6. Ivawi~ani su rano do{li u vo|stvo iz jedanaesterca, ali se gosti nisu predvala i u 40. minutu izjedna~ili. U drugom delu Ivawi~ani su ulo`ili velike napore ne bi li do{li do prednosti, {to im je po{lo za rukom u 62. minutu. Gosti iz In|ije su ostavili solidan utisak, ali su ostali bez bodova.

glavom matirao zapa`enog Bra}a - 1:1. U `eqi da {to pre do|e do vo|stva brzopletost je u nekoliko navrata ko{tala Novosa|ane proma{aja. U 35. minutu Bra} je zaustavio poku{aj Stevanovi}a, iskosa, a u 39. minutu Tumbasevi} je predugo tra`io prostor za {ut i {ansa je oti{la u nepovrat. Vo|stvo je u nastavku nagovestio Mereba{vili odli~no izvedenim slobodwakom, ali je Bra} krajwim naporom loptu izbio u korner. Posle drugog udarca iz ugla, gosti su za kratko otklonili opasnost, Mereba{vili je s desne strane uputio polu-

visoku loptu koja je „be`ala” od Bra}a, a na drugoj stativi opet je od svog ~uvara br`io bio Stevanovi} i postigao drugi gol 2:1. Do kraja me~a pre~ke su pogodili Abubakar glavom i Mito{evi} udarcem sa distance, Stevanovi} je propustio fenomenalnu {ansu za het-trik, a kako se bli`io kraj blizu {est hiqada gledalaca na nogama je ~ekalo posledwi zvi`duk. Ti trenuci protekli su uz gromoglasne `eqe u sloganu „Kup je na{!” Kada je Krsti} odsvirao kraj i s razglasa i iz grla navija~a odjekivala je pesma „]iribu, }iriba...” S. Savi}

Vaqakkona~no krenuo Smederevo - Partizan 1:4 (1:2) SMEDEREVO: Stadion Smedereva, gledalaca 7.000, sudija S. Kaurin (Subotica), strelci: ]eran u 25. za Smederevo, a Tejgo u 12. Babobi} u 20. Ilijev u 51. i Luki} u 78. minutu za Partizan. @uti karton: Kamara (Partizan). SMEDEREVO: Rankovi} 6, I. Milosavqevi} 6, Atanackovi} 7, Ogwanovi} 7, Grkovi} 6, Stani} 6 (Jeremi} 6), @ivkovi} 7, Kova~evi} 7, N. Milosavqevi} 6 (Radosavqevi} -), Bajatovi} 6 (Stojanovi} -), ]eran 7.

precizan, da bi tek u 40. minutu preko Marka Milosavqevi}a po prvi put pripretili Smederevci. Wegov udarac Stojkovi} je paradom izbacio u korner. I kada se o~ekivalo da }e se tim rezultatom okon~ati prvi period igre, na pas @ivkovi}a ]eran je uspeo da metara matira Stojkovi}a i tako doma}em timu donese tra~ak nade da u nastavku susreta mo`da stigne i do pri`eqkivanog boda. Da su crno-beli re{eni da osvoje sva tri boda videlo se u na-

ZvonimirVuki}(desno),strelac~etvrtoggolazaPartizan

PARTIZAN: Stojkovi} 7, Miqkovi} 7, Kizito 7, Jovanovi} 7, Savi} 7, Kamara 7, Tomi} 7 (Bra{anac 7), Babovi} 8, Luki} 8 (Davidov -), Tejgo 8, Ilijev 7 (Petrovi} 7). Partizan je prekinuo seriju nepobedivosti Smedereva na wegovom terenu i time sa~uvao lidersku poziciju. ^ini se da su doma}i fudbaleri isuvi{e komotno u{li u ovaj me~, {to je prvi iskoristio Tejgo i ve} u 12. minutu udarcem sa petnaet metara pogodio dowi desni ugao golmana Rankovi}a. Ne zadugo, na pas Luki}a, sa desetak metara i Babovi} je bio

stavku susreta. Samo {to se krenulo sa centra Tejgo je pobegao Grkovi}u, ali golaman doma}ih je odbranio. Ono {to nije uspeo Tejgu po{lo je za nogom Ilijevu u 51. minutu. Poku{ali su Smederevci da smawe vo|stvo crno-belih a najbli`i tome je bio Dejan @ivkovi} u 74. minutu ~iji je {ut iz povoqne situacije Stojkovi} zaustavio. Ta~ku na ovaj susreta stavio je iskusni Zvonimir Vuki} u 78. minutu. Iako je pored sebe imao ~ak ~etvoricu doma}ih Vuki} je bez problema savladao Rankovi}a. T. Gli{i}


18

sport

~etvrtak21.april2011.

dnevnik

SRPSKALIGA–GRUPAVOJVODINA

VOJVO\ANSKALIGA–ZAPAD

Kalinovzavrh

BedemMitrov~ana paonakraju

VeternikViskol–DowiSrem2:0(1:0) VETERNIK: StadionuVeterniku,gledalaca 400, sudija: Perin(Vr{ac).Strelac: Kalinovu39.i76.minutu.@uti kartoni: Vukanac, Bani} (Veternik Viskol), Markovi}, Rada{i}(DowiSrem). VETERNIK VISKOL: Andrija{evi}6,Be~eli}7,Mijailovi} 7, Vukanac 8, [vowa 6,

ubedqivijepobede,aliVukanac iz izgledne prilike nije pogodio. M.Risti}

Cement-Sloboda 7:0(3:0) BEO^IN: Stadion Cementa, gledalaca 350, sudija: Luki} (Zrewanin).Strelci:Grkovi}u 18. P. Ili} u 27. Raki} u 32.

Milanovi}kojijebioizuzetnoraspolo`endvaputajepoku{aoda{utiranagolgostiju,me|utim,loptanikakonijehtelau mre`uPali}ana. Jo{dvaputasu gostiprekoPopovi}aiArsenijevi}a bili u polu{ansi, me|utim,rezultatjeostao- 0:0. Udrugompoluvremenuobatimasupoku{aladare{eutakmicu,re|alesuse{ansealisuodbrneobasastavadobrofunkcio- nisale. M. Jovi}evi}

Senta-Vr{ac2:0(1:0)

[vowa{utiranagolDrini}a

Foto:S.[u{wevi}

Bani}6,Vukov7(Faber),Markovi} 6, Mili~evi} 6, Babi} 6 (Qubi~i}),Kalinov8(Hamzi}). DOWI SREM: Drini} 6, To{i} 6, Josimov 5, Markovi} 6, Prqevi}6,Bukorac6(Berowa), Antunov 5 (Risti} 6), Radi{i} 7, Mirkovi} 6 (\ukanovi} 6), [u{war6,Milanovi}7. SadvagolaRadojiceKalinovaslavilisuva`nupobedufud-

^ankovi}u61.78.i79.Tom~i}u 81. minutu. @uti kartoni: Kewalo, \ur|evi}, Petrovi} (Sloboda). CEMENT: Risti},Tanasin7, Trbovi} 8, Tom~i} 9, Milovi} 8, \eri} 8, Ga{parevi} 8, Xari} 8, P. Ili} 7 (^ankovi} 8), Raki}7(Dujkovi}6),Grkovi}7. SLOBODA: Mitrovi} 5, Mom~ilov 5, Vukmirovi} 6

SENTA: GradskistadionuNarodnoj ba{ti, gledalaca 150. Sudija N. Bo{kovi} (Sombor). Strelci:Milivojvu40.iJovi}u 77.minutu(izjedanaesterca).@uti kartoni: Kaka{, Milivojev, Gruji}, Haben{us (Senta), Sarajlin,RajdaiDonovi}(Vr{ac). SENTA: Bodiroga8,Farka{8, Kaka{ 7, Radin 7, Haben{us 7, Gruji}7,Jovi}8(Besla}-),Popov 7, Na| 7 (Stojanov -), Nikolin 7, Milivojev7(\eri-). VR[AC: Donovi}6,Kowevi}6 (Ratkovi} -), Beqin 7, Rajda 7, Rankov8,Babi}8,Kolin7(Aleksi}7),B.Milivojev6,Ranimirov 7, Stija~i} 6, Sarajlin 5 (Joksimovi}7). Sentajeuprvomdelubilanadmo}nija,madasuigostiizVr{ca dobroigraliupoqu,adoma}inapada~i su propustili nekoliko povoqnih prilika. Potvrda nadmo}nosti Sen}ana usledila je u 40.minutuizakcijekojujezapo~eo Na|,proigrav{iKaka{a,aovajje loptuprosledioMilivojevukoji jeplasiraoumre`unemo}nogDonovi}a.U77.minutuRajdajeukaznenom prostoru oborio Jovi}a, sudijaBo{kovi}jeopravdanodosudio najstro`u kaznu, a Jovi} je

Kom{ijskiderbiTemerincima Mladost(BJ)-Sloga0:2(0:0) BA^KIJARAK: Stadion„Livadica”,gledalaca800,sudijaDubaji}(Apatin),strelci:Mara{}uku74.iGali}u77.minutu.@utikartoni: Isak,N.Rati},Pavlovi}(Mladost),Baji},Tomi},Suvajxi},Mare{}uk(Sloga). MLADOST: Vasiqevi}6,Isak7,S.Rati}7, Kantar 6, N. Rati} 7, Ratkovi} 6 (Pavlovi} 7), Radoja7,Kraguqac6,\or|evi}6(\uki}6),Zuki}7,Dragoqevi}6(Vukovqak-). SLOGA: Peji}7,Baji}7(Kozomora-),Klicura7,Miqanovi}7,Vu~kovi}7,^upi}7,Bubwevi}7(Beri}7),Suvajxi}7,Gali}8,Mare{}uk 8(Tintor-),Tomi}7. baleri Veternika nad do ovog kola vode}om ekipom Doweg Srema, prikazav{i odli~nu i veomadisciplinovanoigru.Veterni~animasutribodautolikove}ajerihunarednadvakola o~ekujudvaderija,najpregostovawe u ^elarevu, a zatim doma}instvoRadni~komizNovePazove. Boqe su utakmicu otvorili Sremci. U petom minutu Milanovi} je pogodio spoqni deo stativeizveomaizglednesiuacija, a samo minut kasnije [u{war je izbegao ofsajd zamku doma}ih, izbio sam na golmana, ali je wegov {ut odbranio Andrija{evi}. Oslobodili su se doma}i pritiska i uspostavili kontrolu,alisusvinapadibili jalovi. Tek pred odlazak na odmor uspeo je do tada gotovo neprimetniKalinovdaiskoristipropustodbraneDowegSremaidovededoma}euvo|stvo. Rovovskaborbanastavilasei u drugom poluvremenu. Sremci susevi{eopredelilizaodbranusvoggolaitra`eweprilika izkontranapada,alinisuimalimnogoprilikazato.Odli~nu partiju kod doma}ih pru`io jeDamirVukanac,kojijesapozicijecentarforapreparmeseciprekomandovannamestozadweg veznog i na toj poziciji se odli~no snalazi. Napadali su doma}i, bez {ansi, sve dok po desnojstraninijeprobioBe~eli},ubacioloptunaprvustativu,aKalinovglavomstaviope~atnaodli~nupartijuVeterni~ana. Moglli su doma}i i do

Kom{ijskiderbidobiojeepilogunastavku kada su gosti iz Temerina za samo tri minuta postiglidvapogotka.TrijumfjenajaviovezistaMiroslavMare{}uk,odbijenulopusaivicekaznenogprostoraproslediojeudowilevi ugao. Jara~anisusvekartebaciliunapad{toje ostavilodovoqnoprostoravihornomMladenu Gali}udapotvrdigolgeteskipotencijal.Prvi strelac Sloge napravio je slalom izme|u dvojice ~uvara, iza{ao ispred golmana Vasiqevi}airutinskizatresaomre`u. M.Meni~anin

(Stupar5),\ur|evi}5,[}epanovi} 6 (Malixa 5), Ostoji} 6, Misi} 6, Petrovi} 6, Kwalo 6, Gavrilovi} 5 (Mati} 5), Stepan~ev5. Cementa{i ru{e redom sve pred sobom. [esta utakmica, {est pobeda. Vi|eno je sedam lepih golova i treba izdvojiti pogodak^edomiraTom~i}a. B.Star~evi}

Solunac–Pali}0:0 RASTINA: Igrali{te„Milana\evi}a“,Gledalaca250,Sudija: r Jovanovi} ( Novi Sad ), `uti kartoni: Milanovi}, ^uqak, Vukovi}, Te{i} ( Solunac ), Meji}, Plav{i}, \oki} ( Pali}). SOLUNAC: [ari}8, Ismaili7,Kowovi}7,(Baqak7),Puri} 7, Top~agi} 6,, Kne`evi} 7, Te{i} 6,, @igi} 6,, Milanovi} 8,^uqak6,Vukovi}7,Ninkovi} 6,(Pekez6). PALI]: Stojanovi}6,Meji} 7,Plav{i}6,(\oki}-),Vojvodi}6,,Viloti}8,Kosi}6,,Arsenijevi}7,(Lazinica-),Popovi} 7,Soviq7,Vi}entijevi}7,Smiqani}7. DobrautakmicauRastini, nere{en ishod realan. Na samom po~etku Solunac je imao iznenadnu priliku nakon oduzete lopte od odbrambenog igra~a Pali}a,me|utim{ansajepropala. Zatim je Vi}entijevi} pogodio pre~kuupetomminutudabi isti igra~ jo{ jednom poku{ao dasavladagolmanadoma}ih,me|utim,nijeuspeo.

udaracsabeleta~kepretvoriou pogodak. M.Mitrovi}

Dolina- TekstilacItes0:0 PADINA: StadionDoline,gledalaca300,sudijaN.Pavlovi}(Subovitac). @uti kartoni: Staji}, \okovi},To{kov(Dolina),Risti}, Cvetkovi}, Maki}, Milisavqevi} (Tekstilac Ites). Crveni karton: Jovanovi}(TekstialcItes). DOLINA: Trbojevi} 7, ^i`ik 7, Nedu~i} 7, Ostoji} 7, Ivani{vi} 7 (Samarxi} -), \okovi} 7, Staj~i} 7 (To{kov 7), Arbutina 7, Staji} 7, Ninkov 7 (Raji}7),Tripkovi}7. TEKSTILAC ITES: Igwatovi} 7, Milisavqevi} 6 (Stevanovi}6),Suboti}7,Jovi~evi} 7,Pandurov7,Cvetkovi}6,Maki}7,Kuveqi}7,Mara{7(Vukovi} -), Paunovi} 7, Keni} 6 (Risti}6). Doma}i fudbaleri su imali inicijativuiprilikaalisugosti iz Oxaka uspeli da osvoje vredan bod. U 60. minutu \okovi} je imao najzreliju priliku kadajebiona7-8metaraispred golmanagostiju,alijeslabo{utirao. U 65. minutu sudija Pavlovi}mogaojedadosudijedanaesterackadajenadStaji}emna~iwen prekr{aj ali je sudijska pi{taqkaostalanema.U81.minuturezervniigra~gostijuJovanovi}opravdanojedobiocrveni karton i zbog tog prekr{aja utakmicajeprodu`enasedamminuta. U posledwim minutima igrefudbaleriDolineimalisu

Cement-Sloboda(NK) 7:0 Dolina-TekstilacItes 0:0 Senta-Vr{ac 2:0 Kikinda-Mladost(A) 2:1 Mladost(BJ)-Sloga(T) 0:2 Solunac-Pali} 0:0 VeternikVi.-DowiSrem2:0 Radni~ki(NP)-^SK 0:1 1.Veternik 21 11 8 2 35:20 41 2.DowiSrem 21 11 7 3 32:15 40 3.^SKPivara21 11 6 4 39:21 39 4.Cement 21 11 5 5 38:17 38 5.Radn.(NP) 21 11 6 4 31:11 38 6.Dolina 21 11 4 6 24:25 37 7.Senta 21 10 6 5 42:17 36 8.Sloga(T) 21 9 5 7 31:24 32 9.Vr{ac 21 8 7 6 23:24 31 10.Solunac 21 6 5 9 24:30 24 11.Mlad.(BJ) 21 6 4 11 23:37 22 12.Tekstilac 21 5 7 9 20:29 22 13.Pali} 21 5 5 11 21:27 20 14.Kikinda 21 4 6 11 21:41 18 15.Sloboda(-1) 21 3 3 15 23:52 11 16.Mladost(A) 21 1 5 15 13:50 8 Uslede}emkolu(23/24.aprila)sastaju se: Sloboda (NK) - Radni~ki (NP), ^SKPivara-VeternikViskol,Dowi Srem-Solunac,Pali}-Mladost(BJ), Sloga(T)-Kikinda,Mladost(A)-Senta,Vr{ac-Dolina,TekstilacItesCement.

izglednu priliku ali Arbutina je{utiraoprekogola. B.Stojkovski

Radni~ki(NP)- ^SKPivara0:1(0:0) NOVA PAZOVA: Gradski stadion, gledalaca oko 500, sudija Stanti} (Subotica), strelac Jankov u 83. minutu. @uti kartoni: Moji}, Jankov, Popin (^SKPivara). RADNI^KI: Dizdarevi} -, Ili} 7, Sara~evi} (^onka -), Peruni~i}), Romi} 6, Rni} 6, Bo{kovi} 7, Cswo 6 (Livaja -), Miji}7,^eprwa7,Bale{evi}6 (Teki}-). ^SK PIVARA: Tanskosi} 7, Jakovqevi} 6, Lazi} - (Vukanovi}6),Pavlovi}6,Balinovi}7, Moji} 6, Jovani} 6, Vajagi} 7, Ivkovi} 6, Momi} 7, Popin 6, Dmitrovi}6(Jankov7). Prvo poluvremene je proteklo u napadima Radni~kog, ali je ~vrsta odbrana Pivare onemogu~avaladado|udopogodaka. Ipak u tom vremenu Ceko je imao priliku da zatrese mre`u gostuju}egtima. UdrugomdeluRadni~kijepoja~aotempo,ali~vrstaodbrana Pivarejedaqe~vrstostajala,a u fini{u posle kontre Jankov jeobezbediopobedusvomtimu. J.Vukovi}

OFKKikinda -Mladost(A)2:1(1:1) KIKINDA: Gradski stadion, gledalaca150,sudija:Mihajlovi} (Zrewanin). Strelci: Geci} u 28. iMalinovi}u55.zaOFKKikindu, a \umi} u 19. minutu za Mladost. @uti kartoni: Kovrlija, Mesaro{, Beleuc (OFK Kikinda),aJano(Mladost). OFK KIKINDA: @ivkov7,S. Jankovi} 6 (Gra|in 8), Babi} 7, Beleuc 7, Mesaro{ 7, Kresoja 7, Ili} 7, Spahi} 7, Geci} 8, Kovrlija 7 (]eran 7), Malinovi} 7 (Utr`en). MLADOST: I}itovi} 7, Radakovi} 6 (Rapaji}), Kne`evi} 6, Petkovi} 6, Marunovi} 6, Muni`aba6,Jano6(Uzelac),Rapaji}7, \umi}7,Marin6,Rahi}6. Fudbaleri OFK Kikinde ostvarilisuprvuprole}nupobeduitopodvo|stvomnovogtrenera AleksandraKresoja.U15.minutu kapitenKovrlijaimaojepriliku dapostignepogodak,alijegolman gostiju dobrom intervencijom loptuizbacioukorner.U19.minutugostisupoveli.Loptajeuba~enaukazneniprostordoma}ina,a Voja\umi}jepogodiociq.U23. minutusudijaMihajlovi}nijedosudio penal za Kikin|ane, po{to jeukaznenomprostoruApatinaca u idealnoj prilici na petercu s le|a oboren Geci}. Ipak, Kikin|ani su izjedna~ili u 28. minutu. Malinovi}jeodli~nouposlioGeci}a, a ovaj o{trim {utem pogodiomre`u.UnastavkuigreKresojaje{ansupru`ioNenaduGra|inu {to je pokrenulo napada~ki red.PosleprodoraGra|inaGeci} jepogodiostativu,aodbijenuloptu Malinovi} je o{trim {utem pogodiomre`u. M.S.

Borac-Radni~ki(SM)2:1(1:0) NOVISAD: Igrali{teBorca, gledalaca 300, sudija: Danilovi} (Ba~). Strelci: Srdi} u 20. i Vu~kovi} u 85. za Borac, a Skorupanu49.minutuzaRadni~ki.@utikartoni:Bubawa,Stojanovi} (Borac), a Boji} (Radni~ki). BORAC: @eravi}, Ili} 6 ([uwka), Dobriwac 7, Stojanovi} 6, Popovi} 7, Kukoq 7 (Romi} 7), Bubawa 6 (Ja{ovi} 7), Sedlar 6, Nikoli} 6, Vu~kovi} 8,Srdi}7. RADNI^KI: Reli}6,Skorupan 8, Boji} 6, Bosan~i} 6, Stevi}6,Ninkovi}7,Miji}6,\ur|evi} 6 (Sladojevi}), Ili} 7 (Vasiqevi}6),Mili~i}6,Cvjeti}6(Proki}7). Te{kommukomliderjeuspeo darazbije~vrstibedemMitrov~ana.Uprvomdeludoma}isunapadali jalovo, {to je Reli}u i drugovimaodgovaralo.Me|utim, u 20. minutu Darko Srdi} uspeo jedasavladagolmanaSremaca. Unastavkusugostistiglido izjedna~ewa, Skorupan je zaobi{aodvojicuigra~aipreciznim udarcem pogodio ugao. Doma}i su zatim sve karte bacili u napad,u75.minutuVu~kovi}jeiza{ao sam ispred golmana, {utirao u prazan gol, ali je Ninkovi}sgollinijeizbacioloptuu poqe. Bedem je ipak probijen u fini{u kada je najboqi akter utakmice Zoran Vu~kovi} topovskimudarcemsaivicekaznenog prostora savladao golmana Reli}a. M.Popovi}

Obili}-Crvenazvezda 2:1(0:0) ZMAJEVO: StadionuRekreacionom centru, gledalaca oko 150,sudijaMaksimovi}(In|ija), strelci: Ma~i`enski u 60. i 82. zaObili},Gordani}u89.minutu zaCrvenuzvezdu.@utikartoni: Beli}, Kobilarov, Suba{i}, Milo{evi} (Obili}), Celin, Peji}, Gordani}, Popovi} (Crvenazvezda). OBILI]: Suba{i} 7, Anxi} 8,Beli}7(Bukvi}-),Ili}7,Rodi}8,Alargi}7,@uti}7,Ma}i`enski 9, Osmaji} 7 (Krsti} 7), @ivojnov7,Stojanovi}7(Milo{evi}7). CRVENA ZVEZDA: \urikin 7, Joki} 6 (Kalezi} -), Peji} 6 (Grabi}-),Celin6,Avakumovi} 7,Peki}6(Ra|en6),Popovi}6, Ra{iovan6,\or|evi}6,@ivkovi}6,Gordani}6. Fudbaleri zmajeva~kog Obili}asurutinskiodigraliutakmicu protiv Novosa|ana koji su samonamomentebiliravnopravan protivnik. Obili} je tokom cele utakmice dominirao terenom,imaoinicijativu. U drugom poluvremenu situa- cija na terenu se nije mewala, Zmajev~anisuidaqebiliboqi naro~itouigruupoqudoksuse gosti opredelili za povu~eniju igru sa kontrama. Obili} je do{ao u vo|stvo golom razigranog Ma}i`enskog koji je bio nere{ivaenigmazaodbranuNovosa|ana{tojepotvrdioiu82.minutukadajepodrugiputmatirao mladotgolmana\urikina.Pred samkraju89.minutuodbranadoma}ihseopustila{tojeGordani}iskoristio. L.Ki{

Indeks-Budu}nost 2:0(1:0) NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca oko 200, sudija: Markovi}(StaraPazova).Strelci:Maravi}u35.iVujanovi}u58. minutu. INDEKS: Buzaxija 7, Staki} 7 (Salkai 7), Kragovi} 7,

BA^KAPALANKA:Ba~ka-Jugovi}(Ka})3:1,FUTOG:Metalac AV - Sloga (Erdevik) 0:3, TURIJA: Mladost (T) - 1. maj (Ruma)4:1,NOVISAD:BoracRadni~ki (Srenmska Mitrovica) 2:1, Indeks - Budu}nost (Mladenovo) 2:0, STARI BANOVCI: Dunav - Omladinac (NoviBanovci)4:0,SIVAC:Polet-Radni~ki(Irid)5:0(prekinuto, gfosti ostali s 7 igra~a), ZMAJEVO: Obili} Crvenazvezda(NoviSad)2:0.

1.Borac 2.Dunav 3.Indeks 4.Ba~ka 5.C.zvezda 6.Obili} 7.Budu}nost 8.Omladinac 9.Polet 10.Sloga(-1) 11.Prvimaj 12.Mlad.(T) 13.Radn.(SM) 14.Jugovi} 15.Metalac 16.Radn.(-3)

22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 21

15 4 3 15 3 4 14 4 4 12 4 6 12 4 6 9 6 7 7 10 5 8 6 8 8 3 10 8 4 10 8 3 11 5 11 6 8 0 14 7 2 13 2 6 14 0 4 17

55:32 51:18 31:20 33:23 32:25 36:23 26:26 40:40 29:29 34:35 23:27 27:34 33:44 30:41 19:47 14:49

49 48 46 40 40 33 31 30 27 27 27 26 24 23 12 1

Savi}7,\orovi}8,D.Powevi} 7, Jovovi} 7 (Spiridonovi}),Maravi}8,Stani}7,Guberini}7,Vujanovi}7(Te{anovi}7). BU DU] NOST: Kov a~ ev i} 7, Kne`evi} 6, Bubuq 6, Vejinov i} 6, Pu| a 6, [e{ um 6 ([qivar 6), Karanovi} 6, Latinovi}6,Mari}5(Kopawa), Baji}6,Grbi}6(]ulibrk6). Nastavqa se serija pobeda Indeksa.Prvigolpostigaoje najboqi igra~ utakmice Maravi}u35.minutu.Poslecentar{uta sa leve strane, sa~ekaojeloptunadrugojstativi i pogodio daqi ugao golmana Kova~evi}a. Drugi gol namestiojeistiigra~,astrelacje bio Vujanovi} u 58. minutu. Izveden je aut sa leve strane, loptajedo{laponovonadrugustativugdejujeprimioMarav i}, odl i~n o je proi g rao Vujanovi}a koji ju je poslao u mre`u. M.Kova~evi}

Polet–Radni~ki(I) 5:0(5:0) (prekinutou45.min.) SIVAC: Stadion Poleta, gledalaca 50. Sudija Jocovi} (Vrbas). Strelci: Malacko u 7, B.Dobrijevi} u 23, Jovanovi} u 25.i 29. i Svrkota u 39. minutu. POLET: @ivkovi}, Kuli}, Rako~evi},[egan,B.Dobrijevi},Isajlovi},Malacko,Svrkota,Josovi},Jovanovi},Furtula. RADNI^KI: Mandi},Jovanovi}, Ko{prdi}, Savi}, Urban, Erak ov i}, Triv un~ i}, Dokanovi},Mati}. Gostiiz[ida iza{lisuna terensadevetigra~a.Sledio jepotomlogi~anraspletstvari i u toj broj~anoj nadmo}i Poleta. Malacko je ve} u 7. minutu postigao vode}i gol, zatim su se u strelce upisali B.Dob rij ev i} a i Jov an ov i}. Istiigra~ponovo je matirao golmangostijuMandi}a,ata~kunakanonaduPoletastavio jeSvrkotau45.minutu. U fini{u prvog dela utakmic e pov red il i su se prv o Trivun~i}dabipotomiJovanovi}bioonesposobqenzadaqi nastavak utakmice. Sudija Mil o{ Joc ov i}, po{ tuj u} i pravilaigre,nijedaoznakza nastavak drugog poluvremena jerjeutimugostijubilosamo sedam igra~a pa je utakmica prekinuta. \. Bojani}

PODRU^NALIGANOVISAD

@elezni~arkraj[tranda Danas u prvoj utakmici 22. kola Podru~ne lige Novi Sad na igrali{tukraj[trandasnage}eodmeritiKabeli@elezni~ar. Me~ po~iwe u 15.30 sati, sutra igraju Omladinac i [ajka{, a ostaleutakmiceigrajuseusubotu,izuzetakjeme~Mladost(Ba~kiPetrovac)-Hercegovac(Gajdobra),kojiseigraunedequ.


SPORT

dnevnik

~etvrtak21.april2011.

PRVA LIGA SRBIJE

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

Isre}apratiSomborce

Bajmo~ani iznenadili Topol~ane

Proleter - Radni~ki (S) 1:2 (1:1)

Ba~ka Topola - Radni~ki (B) 0:2 (0:2) BA^KA TOPOLA: Gradski stadion, gledalaca 200, sudija: Nedeqkovi} (Novi Kne`evac). Strelci: Tomi} u 26. i Kekezovi} u 33. minutu. @uti kartoni: Samaraxija, Rahi} (Ba~ka Topola), a Maslovara, Kekezovi}, Tomi}, Kozo{, Tumbas, Lazi} (Radni~ki). Crveni karton: A. Kopunovi} u 48. minutu (Radni~ki). BA^KA TOPOLA: Kroni} 6, Ba{tovan 6, Perovi} 6, Markovi} 6, Samarxija 6, Joveti} 6, Bojovi} 6, Kaurin 6 (Martin), Rahi} 6, Ka`i} 6 (Milovanovi} 6), Pavlov (Memi{evi} 6). RADNI^KI: Joveti} 9, Milenkovi} 7, Kekezovi} 8 (Tumbas), Vasi} 8, Ilovac 8, Bla`i} 7, Maslovara 8, Kozo{ 8 (Ra|enovi} 7), Tomi} 8, Kopunovi} 7, Lazi} 7 (Bator 7). Poveli su gosti nakon pola sata igre, Kozo{ je presakao napad doma}eg tima i odli~no poslu`io Kopunovi}a, koji je po levoj strani pro{ao i po zemqi centrirao do kapitena Tomi}a, kojije sa {est metara plasirao loptu u mre`u.. Pavlov je mogao da poravna rezultat posle centar{uta Ba{tovana, kada je loptu uputio u gostuju}i {esnaesterac, a Pavlov sa osam metara prebacio loptu preko gola. U {ansi je bio i Samarxija kada je sa {est metara pogodio stativu. Odluka je pala u 33. minutu. Dejan Kekezovi} je {utirao sa nekih 16 metara, a golman Kroni} je loptu vratio na nogu Kekezovi}u koji ga je majstorski lobovao. Do kraja prvog poluvremena doma}i su imali jo{ tri {anse da postignu gol, ali su bili neprecizni. U drugom poluvremenu nije bilo golova. S. Stojiqkovi}

Radni~ki (ZR) - Zadrugar 1:2 (0:1) ZREWANIN: Igrali{te „kraj Skrobare”, gledalaca 250, sudija: Vojni} (Subotica). Strelci: Xajski u 62. za Radni~ki, a Milovac u 20. i Dubak u 50. minutu (iz penala) za Zadrugar. @uti kartoni: Markoski (Radni~ki), a Vorgi} (Zadrugar). RADNI^KI: Tor|an 7, Juhas 7, Trkuqa 6 (Pajda~ki), Radulovi} 7, Vasi} (Popi} 7), Pajevi} 6, Su~evi} 6 (Srdi} 6), Miji} 6, Xajski 7, Pankari}an 7, Markoski 6. ZADRUGAR: Zeqkovi} 7, Vorgi} 7, Jawanin 7, Vi{kovi} 7, Cveti}anin 7, Dubak 8, Pani} 6, Margi} 7, Bako{ 6 (Perutka), Zarin 7, Milovac 7. Veoma interesantna i dopadqiva igra oba tima. U 20. minutu Pa-

PAN^EVO: Dinamo - Spartak (Debeqa~a) 4:0 (prekinuto u 17. minutu, gosti ostali s 7 igra~a), NOVI KNE@EVAC: Obili} - Vojvodina (Novo Milo{evo) 0:3, NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Borac (Star~evo) 3:0, BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - Ba~ka 1901 (Subotica) 1:0, SRPSKA CRWA: Budu}nost - Ba~ka (Pa~ir) 1:0, ZREWANIN: Radni~ki - Zadrugar (Lazarevo) 1:2, BA^KA TOPOLA: Ba~ka Topola - Radni~ki (Bajmok) 0:2, BANATSKI KARLOVAC: Proleter - AFK (Ada) 0:0. 1. Zadrugar 22 15 2. B. Topola 22 14 3. Rad. (B) 22 12 4. Jedinstvo 22 11 5. Budu}nost 22 10 6. Proleter 22 10 7. AFK 22 9 8. Dinamo 22 8 9. Vojvodina 22 8 10. Kozara 22 8 11. Borac 22 7 12. Ba~ka (P) 22 8 13. Obili} 22 7 14. Ba~ka (S) (-1)22 6 15. Rad. (ZR) 22 5 16. Spartak 22 3

19

3 4 3 5 5 5 4 7 6 6 5 7 4 4 5 9 5 9 5 9 7 8 3 11 6 9 5 11 1 16 2 17

40:19 36:15 38:27 59:37 40:30 24:18 30:30 35:35 25:28 31:38 25:35 30:28 33:40 26:34 20:31 21:68

NOVI SAD: Stadion Slana bara, gledalaca 300, sudija: Milanovi} (Petrovac na Mlavi). Strelci: Damwanovi} u 34. za Proleter, a Asani (autogol) u 19. i Ivanov u 90+3 minutu za Radni~ki. @uti kartoni: ^i~ak i Filipovi} (Proleter),

RADNI^KI: @akula 9, Laki} 7, \uli} 7 (Ivanov), \okovi} 8, Dabi} 7, Vejnovi} 7, Zeli} 7, Mili} 7 (Kuli} 7), Koji} 6 (Te{anovi}), Resanovi} 6, Lazarevski 7. Ekipa iz Sombora na Slanoj bari nastavila je seriju odli~nih rezultatata, ovoga puta Rad-

tirao preko gola. Neo~ekivano gosti su do{li u vo|stvo, Asani je u poku{aju da loptu vrati golmanu Ivanovi}u poslao je u mre`u. ^etiri minuta ka sni je na pa da~ do ma }ih Filipovi} ponovo je glavom {utirao kraj gola. A onda je po ko zna koji put Sekuli} od-

48 47 41 37 36 35 31 29 29 29 28 27 27 22 16 11

ni} je uputio centar{ut sa desne strane, Milovac je na drugoj stativi loptu primio na grudi i onda iz okreta iz poluvoleja zakucao je pod pre~ku. Bilo je jo{ prilika, kako sa jedne tako i sa druge strane. U nastavku susreta u 50. minutu Zarin je bio u prodoru i u nameri da uputi loptu pred gol, neko je loptu zaka~io rukom i sudija je pokazao na belu ta~ku, a siguran izvo|a~ je bio Marko Dubak.Tre}i gol postigao je Xajski iz slobodnog udarca s vi{e od 25 metara. S. M. Petrovi}

Proleter - AFK 0:0 BANATSKI KARLOVAC: Stadion Proletera, gledalaca 200, sudija M. Kowevi} (Vr{ac). @uti kartoni: Teofilovi} (Proleter), [azi, Mihalec (AFK). PROLETER: D. Luki} -, Nikoli} 7, [uqagi} 6, Ivanovi} 7, Ili} 7, Teofilovi} 7, Rosi} 6 (Jovanovi} -), Raki} 6, \or|evi} 6, I. Luki} - (Raji~i} 7), Stani{kovi} 6 (Proki} -). AFK: Ereg 8, Mihalec 7, Po~ 7, Ki{ 7, [eket 7, Latak 6, [azi 7 (Peter -), \uki} 6, Mraki} 7, @muki} 6 (Golubovi} 7), Kos 7 (Fekete 7). Fudbaleri Proletera sa mladom ekipom nisu uspeli da na|u kqu~ za pobedu. Tragi~ar utakmice je bio Milorad Nikoli} koji je imao tri {anse, ali ni jednu nije uspeo da iskoristi. R. Jovanovi}

1:2 1:1 1:0 0:3 1:1 0:1 1:0 1:0 0:1

1. BASK 24 2. Radni~ki 24 3. N. Pazar 24 4. Banat 24 5. Rad. (S) 24 6. Sin|eli} 24 7. M. radnik 24 8. Proleter 24 9. Mladost (L)24 10. Napredak 24 11. Novi Sad 24 12. Be`anija 24 13. Teleoptik 24 14. Big bul 24 15. Zemun 24 16. Srem 24 17. Kolubara 24 18. Dinamo 24

56 50 46 39 39 37 36 35 35 32 30 25 25 23 21 21 16 15

17 5 2 15 5 4 13 7 4 10 9 5 10 9 5 10 7 7 10 6 8 9 8 7 8 11 5 8 8 8 8 6 10 6 7 11 6 7 11 6 5 13 4 9 11 4 9 11 4 7 13 4 3 17

35:11 43:18 27:16 26:16 20:15 24:20 30:30 33:23 21:17 23:23 29:32 17:20 22:33 20:27 17:26 19:32 20:32 11:45

U slede}em kolu (23/24. aprila) sastaju se: Novi Sad - Napredak, Srem Kolubara, Radni~ki (S) - Teleoptik, Radni~ki 1923 - Proleter, Zemun - Banat, Be`anija - Sin|eli}, Novi Pazar - Big bul Radni~ki, BASK - Dinamo, Mladost (L) - Mladi radnik.

@akula brani udarac Damwanovi}a

a \okovi}, Vejnovi}, Mili} (Radni~ki). PROLETER: Ivanovi} 7, Zeqkovi} 7 (Krasi} 6), Asani 7, Stamenkovi} 7, Desnica 7, Ra{iovan 7, ^i~ak 7, Vislavski 7, Damwanovi} 7, Sekuli} 8, Filipovi} 7 (\ori} 6).

Foto: D. Ivani}

ni~ki je s puno sre}e i zahvaquju}i sjajnim odbranama golmana Sr|ana @akule i nespretnosti napada~a Proletera odnela bodove. U prvom delu raspolo`eni Sekuli} je pripremio {ansu Filipovi}a a ovaj glavom {u-

[aractu{irao Zemunce Srem - Zemun 1:0 (0:0) SREMSKA MITROVICA: Stadion Srema, gledalaca 200, sudija Mili}evi} (Ivawica), strelac [arac u 88. minutu. @u ti kar to ni: Mi lo {e vi}, Vu~kovi} (Srem), M. Cvetkovi}, Ako (Zemun). Crveni karton: M. Cvetkovi} (Zemun). SREM: Baji} 7, Milutinovi} 7, Milosavqevi} 8, Sre}kovi} 7, P. Nikoli} 8, Milo{evi} 8, [arac 8, Zec 7, Jankovi} 7 (Stani} -), Nenadovi} 7 (Vu~kovi} -), @ivkovi} 7. ZE MUN: Ki rov ski 8, N. Cvetkovi} 7, Nikoli} 6, Ako 6, Jovanovi} 7, Simunovi} 7, Pan te li} 6 (Mu sko je vi} -), Ga~i} 6, Vukoji~i} 7, Stankovi} 6 (G. Cvet ko vi} -), P. T{i} 7. Najzad je i mitrova~ku Prome na du ogre ja lo sun ce. Mi -

trov~ani su krenuli agresivno re{eni da ostvare dragocenu pobedu nad Zemuncima. Ve} u po~etku imali su dve izgledne pri li ke, a u 20. mi nu tu @ivkovi} i Jankovi} su propustili izgledne prilike. U na stav ku be li sa Sa ve krenuli su jo{ organizovanije i stalno su atakovali na gol gostiju, ali se sigurni golman Zemunaca nije dao iznenaditi. Treba zabele`iti i brzu kontru Zemunaca kada su uzdrmali stativu golmana doma}ih Baji}a. U samom fini{u, u 88. minutu, na pas Zeca spretni je reagovao Dino [arac i doneo veliku radost Mitrov~anima. Mitrov~ani su ovim uspehom najavili oporavak u trci za opstanak. R. Artukov

Adrijanopetmeseci vanterena Brazilac Adrijano ne}e narednog meseca debitovati u dresu Korintijansa jer }e zbog povrede Ahilove tetive van terena provesti pet meseci. Biv{eg igra~a Intera i Rome, je pregledao klupski doktor i ustanovio da je neophodna operacija, koja }e biti obavqena ve} u sredu. U `eqi da obezbedi mesto u nacionalnoj selekciji, Brazilac je po povratku iz Italije nastavio da trenira, ali nije mogao da izbegne razo~aravaju}u sezonu, u kojoj nije uspeo da se upi{e u strelce. Adrijano je po~etkom marta napustio Romu, za koju je zbog brojnih povreda i privatnih problema odigrao samo sedam utakmica, a pre Rome je tako|e igrao u domovini, za Flamengo. TRIJUMF FUNTANE I PROLETERA: Na terenima Sportskog centra Bolesnikov odr`an je me|unarodni fudbalski turnir za mla|e pionire (u~estvovalo 12 ekipa) u dve konkurencije. Kod generacije 2001. godi{te trijumfovala je ekipa Funtana iz Vrsara, koja je u finalu savladala Politehniku iz Temi{vara 2:0.Daqi slede: FK Bolesnikov, Proleter, Akademija Krpan Babi} i Kozarmi{lew.Kod generacija 2000. godi{te trijumfovao je Proleter koji u finalu, posle izvo|ewa penala, savladao FK Bolesnikov 4:2(0:0). Tre}e mesto osvojio je Kozarmi{lew (Ma|arska), ~etvrto Akademija Krpan Babi}, peto Politehnika i {esto Funtana. Kod mla|ih pionira najboqi strelac je Filip [verko (Politehnika),a najbqi golman Romano Juri{evi} (Funtana), kod starijih najvi{e golova postigao je Slobodan Risti} (FK Bolesnikov),a za najboqeg golmana progla{en je Aleksandar Radinovi} (Proleter). D. I.

Proleter - Radni~ki (S) Banat - Novi Sad Srem - Zemun Big bul Radni~ki - Mladost (L) Kolubara - Mladi radnik Teleoptik - Novi Pazar Sin|eli} - Radni~ki 1923 Dinamo - Be`anija Napredak - BASK

li~no pro{ao, uputio povratnu loptu do Damwanovi}a, a ovaj preciznim udarcem primorao @akulu na kapitulaciju. U nastavku potpuna ofanziva Slanobaraca, golman @akula bio je sve vreme na visini zadat-

ka, uspeo je da ukroti udarce Damwanovi}a, ^i~ka, a potom i Krasi}a, dok su \ori} i Sekuli} iz povoqnih prilika {utirali pored gola. Sre}a je prigrlila Somborce u 76. minutu, kada je Asani na samo dva metra od gola prona{ao Damwanovi}a, a ovaj umesto prazne mre`e pogodio pre~ku. U nadoknadi vremena rezervista Ivanov je s dvadesetak metara odlu~io na udarac, lopta je na putu ka golu udarila Desnicu i prevarila Ivanovi}a i zavr{ila u mre`u. M. Popovi}

Pomeri Novosa|ana Banat - Novi Sad 1:1 (1:0) ZREWANIN: Stadion u Kara|or|evom parku, gledalaca 500, sudija S. Stevanovi} (Novi Sad), strelci: ]ulibrk u 45. za Banat, a Milovac u 82. minutu za Novi Sad. @uti kartoni: Ki{ (Banat), Balabanovi} (Novi Sad).

nojev 7, Zogovi} 7, Balabanovi} 6 (Mudrinski -), Kav~i} 6, Bogunovi} 7, Raki} 7, Milovac 7 (Stankovi} -), Ili} 6 (Baji} 7). Posle otvorene i obostrano napada~ke igre nere{en rezultat (1:1) je i realan ishod ovog duela. Doma}i tim je u prvom poluvremenu poku{avao iz daqine da postigne gol,ali {utevi Cuki}a i Ristovi}a zavr{avali su preko pre~ke. Zrewanincu su do vo|stva do{li u 45. minuta. Posle kornera koji je izveo Cuki} najbli`i je bio ]ulibrk i loptu glavom sproveo u mre`u. U nastavku ekipa trenera Bjelice je igrala boqe a najboqu priliku doma}i su propustili u 55. minutu kada je Samarxi} sa pet Kapite Novosa|ana Sa{a Bogunovi} metara promaBANAT: Kne`evi} 7, Xoni} {io prazan gol. Kazna za sve 6, Kosti} 7, Metua 7, ]ulibrk 7, proma{aje stigla je u 82. minuVujovi} 6 (An|elovi} -), Milo- tu. Posle prodora po desnoj jevi} 6, Ki{ 7, Cuki} 8 (^igoja strani lopta je stigla na {esna-), Samarxi} 6, Ristovi} 7 est metara do Milovca koji je zakucao u mre`u nemo}nog Kne(Stankovi} -). NOVI SAD: Todi} 7, Milu- `evi}a za kona~nih 1:1. N. Jowev tinovi} 6, Simeunovi} 6, Sta-

Bikovibezrogova Bib bul Radni~ki - Mladost (L) 0:3 (0:2) [ID: Gradski stadion, gledalaca 200, sudija Katan~evi} (Beograd), strelci: Radivojevi} u 7. i 26. Gruji~i} u 75. minutu. @uti kartoni: Drobwak, @ivkovi}, Vukobrat (Big bul Radni~ki), Milunovi} (Mladost). BIG BUL RADNI^KI: Davidovi} 5, Drobwak 5 (Veselinovi} -), Savinovi} 6, Babi} 6, Vukobrat 7, Mila{inovi} 6, Kne`evi} 5 (Trebovac 5), Cveti} 5, Simeuno-

vi} 6, @ivkovi} 5, ]iri} 5 (Asanovi} -). MLADOST: Krznari} -, Stamenkovi} 6, @uni} 7, Milunovi} 7, Jovanovi} 7, Boji} 7, Radivojevi} 8, Avramovi} 6 (Vasi} -), Udovi~i} 6, Gruji~i} 7, Milosavqevi} 7 (Qubomirac -). Pravi debakl [i|ana od daleko kvalitetnije i superiornije ekipe iz Lu~ana. Sam rezultat govori sve o nemo}i doma}ih fudba-

lera i ovo im je sigurno najsalbija igra tokom ovog prvenstva. Kada je najboqi igra~ ovog susreta Vladimir Radivojevi} u 7. minutu savladao nesigurnog gorana Uro{a Davidovi}a bilo je jasno da Big bul Radni~ke nema {ta da o~ekuje osim poraza. I dok su [i|ani kombinovali raspolo`eni Radivojevi} se jo{ jednom upisao u listu strelaca. Jedinu izgledniju priliku u prvom delu doma}i su

imali u 36. minutu ali je pre~ka spasila golmana Mladosti Krznari}a. Ni drugo poluvreme nije donelo ni{ta novo. Ekipa Mladosti igrala je disciplinovano i do novog vo|stva do{la je 15 minuta pre kraja, Gruji~i} je lako savladao golmana Davidovi}a. Ekipi iz Lu~ana sve ~etstitke za fer, korektnu i efikasnu igru. M. ]ur~i}


20

~etvrtak21.april2011.

CRTICE IZ PRAGA

[ampionkapored {ampiona Evropsko prvenstvo u sambou za kadete i junire odr`ano je minulog vikenda u Pragu. Takmi~ewa su se odvijala u teniskoj dvorani predivnog centra u Pruhowicama, elitnom predgra|u glavnog grada ^e{ke Republike. Na ulazu u dvoranu, na vratima, je poster Novaka \okovi}a posle pobede na Australijan openu 2008. Unutar hola nalaze se i posteri Serene Vilijams i Roxera Federera, ali je na prvom mestu srpski teniski as. Juniorska {ampionka Evrope Smiqana @ivkovi} `elela je da se fotografi{e uz srpsku sportsku mega zvezdu. Ina~e, gotovo svi ~lanovi na{e ekipe `eleli su da imaju taj poster. Na`alost, mogli su samo da se fotografi{u uz wega.

sport

dnevnik

MILO[ VUJANI] SE OPORAVQA OD POVREDE

Krajemgodinenaparketu Da su ga povrede mimoilazile (kao {to nisu) Milo{ Vujani} bi imao jo{ rasko{niju igra~ku karijeru, iako bi mu i na ovoj dosada{woj mnogi pozavideli. [to se konkretno 2011.godine ti~e, Vujani} bi bio u Qubqani na parketu sa ostalim nesu|enim saigra~ima u dresu Partizana. Ipak, izuzetno te{ka povreda, koju je zadobio u Atini igraju}i posledwi me~ u dresu Panioniosa, pred povratak u Partizan, dodelila mu je ulogu gledaoca u qubqanskim Sto`icama. Milo{ se oporavqa od povrede i preloma potkolenice, ujedno i sprema za jo{ jedan povratak na parket, koji }e uslediti krajem ove godine. - Oporavqam se od povrede. Qudi u Panionisu su mi ponudili novi ugovor, ispali su maksimalno korektni, pomogli su mi maksimalno i prilikom operacije, nakon jedne izuzetno te{ke i ~udne povrede, jer je ovakav lom karakteristi~an za fudbal ili saobra}ajne nesre}e. Sada je o.k. Pro{lo je tri meseca od preloma potkolenice, neki optimalan rok za oporavak od ovakve povrede je sedam-

osam meseci. Odlu~io sam da do|em u Beograd, malo se odmorim, obavim rehabilitiaciju, pa }emo videti {ta daqe - ka`e Vujani}. l Imao si do sada sjajnu karijeru. [ta je za takvog igra~a sa trofejima motiv da se, ne prvi put, vra}a na teren? - Na`alost, ovo mi nije prvi put da se oporavqam od ovako te{kih povreda. Bili su tu i predwi ukr{teni ligamenti. Znam kako da se pona{am u ovakvim situacijama, uskoro punim i 30 godina,malo sam se i zasitio ko{arke i svega ovog {to mi se izde{avalo. Zato }u se dobro pripremiti, prvo da odradim ovaj ugovor sa Panioniosom, pa }emo videti. l Bio si blizu Partizana? - To je bila idealna varijanta za mene, taj povratak u Partizan. Posle dosta godina igrawa u inostranstvu ukazala se ta prilika da se vratim ku}i, da igram ponovo u Beogradu. Ovo je dobar tim, trebalo je da igram i TOP 16, mo`da da odigram u Partizanu jo{ koju sezonu i zavr{im karijeru. Mlad sam, ima jo{ nekoliko sezona za mene, ko zna, mo`da ipak ponovo do|em u Beograd.

Milo{ Vujani}

l U ko{arka{ki savez u{li su novi qudi, uspe{ni u svojim sferama delovawa. - Drago mi je da su ovi qudi u{li u Savez posle nekoliko godina problema i unutar organizacije. O~ekujem da Savez postave na noge. Dopada mi se {to je to mlad tim uspe{nih qudi. Dobra vest je i {to Duda Ivkovi} ostaje selektor. [to se ti~e terena, imamo mladu, jaku i dobru ekipu, iako neki igra~i nisu imali glavne uloge u svojim timovima, ali su navikli

da igraju u ovom sistemu i timski. Zato }e reprezentacija, nakon svega ovoga, biti jedan od kandidata za visok plasman u Litvaniji. l Ostavqa{ li mogu}nost da se jednog dana vrati{ u Partizan? - Ja se nadam. Bez obzira na neke `eqe, o tome sada ne razmi{qam. Ostaje mi jo{ 6 meseci rehabilitacije. Ako sve bude kako treba, a ja se nadam da ho}e, postoji i to je svakako jedna od mojih opcija - rekao je Vujani}. (B 92)

SjajniPe|aStojakovi}

Uvekspremna dapomogne Takmi~ewa u sambou su naporna i zahtevna. Otuda su mogu}e i povrede. Zato ekipe sa sobom uvek vode i svog lekara. Belorusku reprezentaciju na svim takmi~ewima prati dr Tatjana [a{ulova. Uvek je spremna da pomogne i takmi~arima i iz drugih zemaqa. Na{a Ivana Jandri} povredila je koleno, a Beloruskiwa je pogledala povredu mlade Novosa|anke na tribini, dala joj mast za koleno i rekla {ta treba da radi kada se vrati ku}i. Dan pre toga pomogla je i Dejanu Tomcu koji je imao lak{u prehladu. Doktorka Svetlana je i pre godinu i po dana prva pru`ila pomo} Tatjani Trivi} posle te{ke povrede na Svetskom prvenstvu u Solunu. Bilo joj je drago kada je ~ula da se na{a sportistkiwa uspe{no oporavila i poru~ila da je puno pozdravimo.

Ko{arka{i Dalasa dobili su novi tandem u Xejsonu Kidu i srpskom internacionalcu Pe|i Stojakovi}u, koji su uz odli~nog Dirka Novickog predvodili Maverikse do druge pobede nad Portlandom rezultatom 101:89 u prvom kolu plej-ofa NBA lige. Dalas je prvi put od 2006. godine stigao do 2:0 u plej-ofu, uz fantasti~nu partiju srpskog ko{arka{a. On je izjedna~io li~ni rekord u plej-of seriji sa pet trojki (iz 10 poku{aja) i 21 poenom, pet skokova, jednom ukradenom loptom za 27 minuta na terenu. Stojakovi} je u teren u{ao kao prva rezerva, a 10 poena je ubacio u prvom poluvremenu. Nakon {to je Novicki proma{io tri puta za redom u tre}oj ~etvrtini, Stojakovi} je usko~io na teren i pokazao da je pravo poja~awe za Teksa{ane. Pogodio je dve trojke rano u poslednoj ~etvrtini, {to je podiglo publiku na noge.

Predrag Stojakovi} (Dalas)

TURNIR U [TUTGARTU

Jelenadobro startovala Najboqa srpska teniserka Jelena Jankovi} plasirala se u drugo kolo VTA turnira u [tutgartu. Jankovi}eva, koja je na turniru postavqena za sedmog nosioca, pobedila je u prvom kolu {pansku teniserku Be-

atriz Garsiju Vidagani rezultatom 2:0, po setovima 6:1, 6:2. Me~ je trajao 77 minuta, a srpska teniserka je svojoj protivnici prepustila samo tri gema. Turnir u [tutgartu igra se za nagradni fond od 721.000 dolara.

PRVENSTVO SRBIJE ZA @ENE

PobedaQiqeDrqevi}

Zahvalnost Zeremskom Sigurno je da su za sjajne rezultate na{ih takmi~ara na EP u Pragu najzslu`niji oni sami. Wih petoro, od {est, vratilo se s medaqama. Veliki deo zasluga za to pripada i treneru Pavlu Zeremskom iz Zrewanina, koji ih je sjajno savetovao tokom borbi. Koliko su zahvalni svom u~itequ, mladi srpski sportisti pokazali su na kraju takmi~ewa, posle zlatne medaqe @ivkovi}eve, kada su ga podigli na ruke. Taj detaq zabele`ile su i mnoge televizujske kamere, kao i fotoaparati brojnih kolega.

[armantna koleginica Navikli smo da na sportskim priredbama iza fotoaparata uglavnom vi|amo mu{ke kolege. Na [ampionatu u Pragu uo~ili smo {armantnu koleginicu Svetlanu Makarovu iz Moskve, koja snima sva va`nija zbivawa iz ovog sporta za sajt Evropske sambo federacije i ~asopis „Sambo„. Vidi se koliko je koleginica Svetlana atraktivna, a o kvalitetu wenih fotografija prosudite sami pogledav{i ih na sajtu Ruske sambo federacije, www.sambo.ru. S. J.

- Nekoliko pogodaka mi je ulilo samopouzdawe. Sa Dirkom, Xej-Kidom i Xejsonom Terijem na terenu mnogo se vi{e kre}emo jer oni privla~e najvi{e pa`we protivnika, pa mi ~e{}e dobijamo {ansu za {ut - rekao je Stojakovi}. Xejson Kid je ponovo iznenadio sa 18 poena, dok je Novicki bio ubedqivo najboqi na terenu sa 33 poena. Srpski tandem u Boston Seltiksima Aleksandar Pavlovi} i Nenad Krsti} nije se proslavio u novom trijumfu nad Wujorkom rezultatom 96:93. Seltiksi su poveli sa 2:0 u seriji, a Krsti} je za tri minuta ostao bez u~inka, dok Sa{a nije ni ulazio na teren. Boston je predvodio Rondo sa 30 poena, dok je Pol Pirs postigao 20. Niksima nije pomogao ni fenomenalni Karmelo Entoni, koji je ubacio 42 poena i imao 17 skokova.

Na Prvenstvu Srbije u Beogradu svakim kolom vrh tabele trpi promene. Prijateqskih remija, kojih je i ina~e bilo veoma malo, vi{e nema. Svaka partija igra se do posledweg piona. Borbenost na koju bi i mu{karci mogli da se ugledaju. Posle osmog kola na tabeli izdvojila se Qiqa Drqevi} koja je novom pobedom izbacila Raki}evu iz borbe za vrh, a prate je najprijatnije iznena|ewe Jovana Eri} i Marija Manakova, koje su u ovom kolu remizirale svoje partije. Aktuelna {ampionka An|elija Stojanovi} zaostaje ~itav poen za vode-

}om , ali u zadwa tri kola igra sa posledwe tri na tabeli, dok u isto vreme vode}u o~ekuju ne{to te`e protivnice. Svakako da su iznena|ewa jo{ mogu}a. Rezultati 8. kola: Bendera} Pani} 1:0, Miladinovi} - Brankov 0:1, ^oqu{kina - Dragojevi} 1:0, Stojanovi} - Eri} remi, Maksimovi} – Manakova remi, Drqevi} - Raki} 1:0. Stawe posle 8. kola: 1. Drqevi} 6,5, 2-3. Eri}, Manakova 6, 45. Stojanovi}, Bendera} 5,5, 6. Raki} 4,5, 7-8. ^oqu{kina, Maksimovi} 3,5, 9. Miladinovi} 3, 10. Brankov 2, 11-12. Pani}, Dragojevi} 1 poen. B. D.

TURNIR U [IDU

Doma}inibezpremca Tradicionalni {ahovski turnir, povodom dana proboja Sremskog fronta, organizovao je [K Radni~ki iz [ida. Nadmetala su se 32 igra~a iz [ida, Sremske Mitrovice, Rume i Pe}inaca. Igralo se sedam kola, a prvo mesto osvojio je majstorski kandidat Branislav Ro{ka sa 6 poena, dok su drugi i tre- Detaq sa turnira u [idu }i bili majstorski kandidat Turnir je u restoranu „Alas” Du{an Marti} i prvokategorik veoma dobro organizovao RadZvonko Herceg sa po 5,5 poena ni~ki, a veliku pomo} imao je (svi ~lanovi Radni~kog iz [i- od MZ [id. da). D. S.

YO DUMARS, LEGENDA DETROITA

Krsti}jeodli~an Legendarni ko{arka{ Detroit Pistonsa Xo Dumars izjavio je da od srpskih igra~a posebno ceni Nenada Krsti}a. Dumars je tako|e priznao i da mu je `ao {to Darko Mili~i} nije ostao u wegovom klubu. - Krsti} je odli~an, pru`ao je sjajne partije u Oklahomi, a vidim da mu dobro ide i u Bostonu. Uvek ga rado gledam - rekao je Dumars.

Yo Dumars

Dumars je, analiziraju}i razloge zbog kojih Mili~i} nije uspeo da se izbori za minuta`u u Detroitu rekao da nije pro-

blem u igra~kim kvalitetima Mili~i}a. - Mili~i} je tada bio veliki talenat, ali smo mi u tom trenutku imali sjajan tim. Jednostavno, nije bilo mesta da se tako mladom igra~u pru`i ve}a minuta`a. ^ovek koji je sa Detroitom osvojio dva NBA prstena, bio MVP finala 1989. godine i {est puta u~estvovo na Ol staru nije hteo da otkrije koga skautira na fajnal- foru NLB lige. - Ovde uvek ima dobrih mladih igra~a, koji imaju puno potencijala. Ne mogu da pri~am konkretno o imenima, ali mogu da vam ka`em da nisam do{ao da gledam samo jednog od wih. Na pitawe ko je najbli`i tituli u NBA ligi, Dumars je prvo slegnuo ramenima, a zatim konstatovao da je sve otvoreno. - Ne znam, zaista. Ima nekoliko odli~nih ekipa,vide}emo, bi}e to dobar plej-of i jedva ~ekam da vidim epilog - rekao je Dumars.

JunioriuVr{cu Hemofarm [tada bi}e organizator zavr{nog ko{arka{kog turnira za juniore, koje }e od 28. do 30. aprila biti odr`an u Vr{cu. U ~etvrtfinalu }e se sastati FMP @eleznik i Crvena zvezda, Mega Vizura i Radni~ki KG 06, Novi Sad i Mladost, Hemofarm i Partizan. Iako je juniorsko prvenstvo Srbije ove godine bilo izjedna-

~eno, kao blagi favoriti izdvajaju se FMP i doma}i Hemofarm, koji je pod vo|stvom trenera @arka Vu~urovi}a liga{ki deo sezone zavr{io sa skorom 22:1. Ni Crvena zvezda, Radni~ki KG 06, Partizan , Novi Sad i Mega Vizura ne zadovoqavaju se samim plasmanom na zavr{ni turnir i sigurno }e tra`iti svoju {ansu protiv favorita.

Dana{wirukometni program Prva mu{ka liga - BEOGRAD: Bask Soko - Zaje~ar (16.30), NOVA VARO[: Zlatar - Novi Pazar (20), TEMERIN: Mladost TSK - Mokra Gora (20). Drugamu{kaliga,sever- KA]: Titel XD - @elezni~ar (20).


kultura

dnevnik

~etvrtak21.april2011.

21

ФИЛММИЛОШАПУШИЋА, ПОСЛЕБОГРАДСКЕПРОЈЕКЦИЈЕ, ОДВЕЧЕРАСМОЖЕДАПОГЛЕДАИНОВОСАДСКАПУБЛИКА

Јесенумојојулици Дебитантски играни филм „Јесен у мојој улици„ новосадског редитеља и сценаристе Милоша Пушића(31) коначно може да погледа и биоскопска публика. Од прошле недеље ово остварење се приказујеуДому омладине у Београду, а вечерас креће и у новосадском „Арени синеплексу„ у треминимаод20.30и22.30часова. КакојеПушић изјавио предбиоксопски старт свог филма, „тужно стање наше биоскопске мреже је разлог што је овај филм чекао своје место за приказивање још од премијере на фестивалу ‘Синема сити‘ у Новом Саду,у јуну 2009.године. Пушићсматраи да ће његов филм за публику „на жалост,ипак бити актуелан”.

„Јесен у мојој улици„приказује један, замало обичан дан за два младића у новосадском предграђу,који траже новац, да први пут после основне школе оду на море. Кроз њихову причу аутор даје слику дела друштва изгубљеног у променама. Поводом приче филма, Пушић је указује, да је атмосфера окојој говори, остала непромењена. Моје је дубоко убеђење да деведесете године прошлогвека још нису нестале. Ми се само правимо да је данас много другачије -изајавиојеПушићагенцијиТанјуг. На „Синема ситију„ његов филм је добио специјалну награду жирија за „представљање новог таласа у српској кинематографији„,а награда за најбољу фотогра-

фију припала је сниматељу Александру Рамадановићу. Филм је у лето 2009. године уврштен у главни програм фестивала у Сарајеву. Наредне године приказан је и на интернационалном фестивалу у Сингапуру. Критика га је поред осталог оценила речимадасе аутор „концентрише на оно што српско друштво нуди, а то су безнађе, криминал,алкохолизам и дрога„и да је „без патетике испричао искрену,натуралистички јасну и одмерену причу универзалног значења која садржи и јасан локални колорит”. На фестивалу „Синема сити” филмјепосебнонаишаоналеп пријеммлађе новосадскепублике.

РИЈЕЧКИФЕСТИВАЛМАЛИХСЦЕНАНА„ПОЗОРИЈАНСКИМСУСРЕТИМА“

Округлистоловипрепуни публике У оквиру „Позоријанских сусрета“, програма Стеријиног позорјауНовомСаду,покренутогкакобисеодржалаиразвијаламеђуфестивалска сарадња у земљама којенасокружују,јучејегостовао МеђународнифестивалмалихсценаРијека. Сагостимауразговору учествовала је управа Стеријиног

управе за културу Града Ријеке. Приликомформалногинеформалног дела дружења, могло се чути даСтеријинопозорјесличнимакцијама у Новом Саду жели да остане у току са позоришним догађањимаурегиону,саонимшто фестивалеспајаираздваја.Саријечким позоришним људима Сте-

Природнисавезници Куриозитет„Позоријанскихсусрета“билојегостовањеИванаШарара,чланаријечкогбенда„Лет3“,алииградскогначелниказакултуру.Осврћућисенапредставу„РођениуЈу“,којује данранијегледаоуБеограду,биојеубедљивкадјерекаодаНови Сад и Ријека треба да предводе излазак из зачараног круга гпрошлости,јерсупоразвијенојсвестиикултуриприроднисавезници. позорја, Миливоје Млађеновић и Мирослав-МикиРадоњић,асахрватскогприморја,изИстре,стигли су уметнички директор ријечког фестивала Ненад Шегвић, начелникОдјелаградскеуправезакултуру Иван Шарар, координаторка Фестивала Вишња Вишњић-Карковић,којајеисаветницазасценску делатност Одјела градске

ријинопозорјевећјеималоиимаћеблизакконтакт,сарадњајесталноприсутнаиуоквирурадачасописа„Сцена“,апренеколикогодинаријечкоХрватсконародноказалиште Ивана пл. Зајца извело незаборавни „Турбофолк“ Оливера Фрљића. ЉудиизФестиваламалихсцена подсетилисунатодајењиховфе-

стивал покренут 1994. године, да јеубрзодобиомеђународникарактер,асведоовегодине,кадагаје погодила економска криза, трајао јеиподвенедеље,важећизаправослављепозоришта.Коликојеон значајанРијечанима,најбољеилуструје податак да се улазнице за све представе распродају за пола сата. Ипак је најчувенији податак да округле столове критике посећујеидо200људи,готовосвикојигледајупредставу. -Овегоднепостајемопунолетни.Увекпочињемо3.маја,наДан ослобођењаРијеке.Досадајеизведено250представаизЕвропеи САД,асвеихјеизабраоселектор којега мењамо сваке две године – предочио је кратку „личну карту“ фестивала његов уметнички директорНенадШегвић. ФестивалскакоординаторкаВишња Вишњић-Карковић, поред осталог, подсетила је на институцију13наградазаготовосвеуметничке категорије, као и на то да Фестивалмалихсцена финансира оснивач – Град Ријека, с малим уделима из жупанијског и републичкогбуџета. И.Бурић

У екипи натуршчика и професионалних глумаца играли су Филип Ђурић, Никола Спасојевић, Милица Трифуновић,као и Борис Исаковић, Јасна Ђуричић, Александар Ђурица,Никола Ристановски,Новак Билбија и други. Пушић, који је и продуцент, у међувремену је спремио нови филмски пројекат -„Одумирање„, за који је овог пролећа добио финансијску подршку на конкурсу Покрајинског секретаријата за културу Војводине. -Реч је о истоименој драми Душана Спасојевића,по чијим је мотивима он сада написао нови сценарио,а ја сам му у том делу посла био сарадник -обајсниојередитељ. Ова породична и друштвена драма на тему одумирања срп-

ФилипЂурићиНикола Спасојевићуфилму„Јесенумојојулици”

ског села постављена је пре неколико година са великим успехом на сцену Атељеа 212. Снимање филма би требало да почне крајем, лета или почетком

ЗАЈЕДНИЧКАПРЕДСТАВАТРИЈУ ПОЗОРИШТАВЕЧЕРАС ПРЕМИЈЕРНОУНОВОМСАДУ

Седамсмртнихгрехова Представа „Седам и по„Мирослава Момчиловића, у режији Даријана Михајловића, премијерно jeизведена у „Атељеу 212„ у Београду, а вечерас и у Новосадском позоришту / Ујвидеки синхаз.

Бањалуке заједничким снагама направила су представу која представља креативно надигравање,одмеравање маште и талента„,рекао је на конференцији за новинаре управник „Атељеа 212” Кокан Младеновић. Представа је

„Три позоришта из региона, Атеље212 из Београда,Ујвидеки синхаз из Новог Сада и Народно позориште Републике Српске из

већ премијерно изведена у Бањалуци, 7. марта, а након београдске и новосадске премијере и неколико репризних извођења, од

OДДАНАСУ „АРЕНИ СИНЕПЛЕКС”

Романтична„Водазаслонове” Романтичнаинежнафилмскаљубавнаприча„Водазаслонове“,сниманапоистоимномбестселерроману Саре Груен, коју је режирао Френсис Лоренс, од данас је на репертоару биоскопа „Арена синеплекс“.ОвајтрећипоредуроманСаре Груен донео је још 2007. велику популарност ауторки, подсетила је на јучерашњој конференцији за но-

винарепи–ариздавачкекуће„Моно иМањана“ЈеленаМојовићинавела даједосадпродатувише одчетири милионапримерака. Роман је заинтересовао многе филмскекућеалије„Фокс“јеуспео дадобије ауторскаправазаекранизацију.Заправојесупругаредитеља Лоренса била прва која је скренула пажњунаовајроманнаконштогаје

прочиталаипрепоручилаФренсису Лоренсу.Оваљубавнапричадогађа сеувремевеликедепресијеуАмерици, у циркусу, а за Сару Груен је иначеуобичајенода темањенихроманаувекбудеиживотињскисвет. Углавнимулогамасу:РобертПетинсон,ЛизВинтерспуниКристоф Валц. Редитељ и сценариста je ФренсисЛоренс. Н.П-ј.

јесениауњемућенајвероватније игратидеоглумачкогансамблакоји је играо и у представи, у којој сусепосебноиздвојилиДараЏокићиБорисИсаковић. К.Р.

јесени ће бити на редовном репертоаруАтељеа212. Драма „Седам и по„,као и филм који је према сопственом сценарију пре пет година снимио Мирослав Момчиловић, састављена је од седам прича од којих свака говори о једном од седам смртних грехова,с тим што је радња из Новог Београда, који је у средишту филмске приче, у представи измештена на цео простор некадашње Југославије. Редитељ представе Даријан Михајловић истакао је да је реч о „антиносталгичном„ комаду о различитостима житеља некадашње Југославије које су и довеле до распада те државе,односно о нетолеранцији као „надгреху”. Сценариста Момчиловић представу је окарактерисао као „антиутопијску” будући да је некадашња Југославија,како је истакао, била једна велика утопија. У представи играју:Феђа Стојановић, Светислав Гонцић, Зоран Цвијановић, Маринко Маџгаљ, Милош Самолов, Ружица Сокић,Емина Елор,Арон Балаж, Иштван Кереши,Ирена Абрахам, Слађана Зрнић, Борис Шавија, Николина Јелисавац,Александар Стојковић и Гордана Милиновић. За глумце је, како су рекли, највећи изазов био да савладају језичке баријере, с обзиром на то да неки од њих којима је матерњи језик мађарски у представи играју Црногорце или Босанце, док они којима је матерњи српски играју Македонце, Словенце,Хрвате. Сценографију представе потписује Марија Калабић,костимографију Нинела Петровић, а музику Марко Грубић.Помоћ у превођењу текста на словеначки и македонски пружили су глумци Борис Каваца и Никола Ристановски.

КОНЦЕРТКАМЕРНОГОРКЕСТРА„ФРАНЦЛИСТ“НАНОМУСУ Након искорака у истраживању споја барока и модерног звука на наступу француског виртуоза на хармоници Ришара Галијана, фестивалскипрограмсепоново вратиоу„класичневоде“гостовањем угледног Камерног оркестра „ФранцЛист“изБудимпеште,чијим музицирањем је закључен богати програм вредних камерних концерата по којима ће се, сигурно,дугопамтитиовогодишњиНомус. Наступ овог еминентног мађарскогансамбла,којијесвојевремено већ свирао на Новосадским музичким свечаностима, додатно јеподигаоуметничкутемпературу фестивала привлачно конципираним репертоаром, као и најавом учешћа троје врло истакнутих и интернационално реномираних младих инструменталиста у солистичкимулогама. Камерни оркестар „Франц Лист“којијесвојевременонастао као студентски ансамбл при чувеној истоименој будимпештанској музичкој академији, током протеклих деценија стекао је високу афирмацију једног од водећих европскихоркестаратогатипа,изводећиврлоширокрепертоариса-

Драматичнимузичкидијалози

Фото:С.Дорошки

рађујући са бројним врхунским именима данашње музичке сцене, али и са младим, перспективним солистима.Програмсакојимсусе чланови оркестра „Франц Лист“ представили новосадској публици обухватио је опсежан и стилски

разнороданизбордела,којасутако убедљиво приказаламногостраност и све извођачке врлине овог ванредногансамбла. После полетног, елегантног и бриозног извођења популарног МоцартовогДивертиментауД-ду-

ру,саКехеловомознаком138,као својеврсне увертире, у средишту пажњеприсутнихнашласусеизвођења двају комплексних и интерпретативно изазовних камернихдела:Концертазавиолончело и оркестар бр. 1 у Ц-дуру Јозефа Хајднасамладиммађарскимчелистом Ласлом Фењеом као солистом, као и Менделсоновог Концертазаклавир,виолинуигудаче уд-молу,гдесуузоркестарнаступиле два сјајне младе солисткиње рускогпорекла:пијанисткињаПолина Лешченко из Белгије и виолинисткињаАлисаМаргулис,која делујеуНемачкој.Ибиласутоизвођења која су заиста потврдила оправданост високих очекивања слушалаца: Хајднова музика ведрих и јасних музичких мисли и ефектно испреплетених мелодијскихлинијаусувереномтумачењу чланова Камерног оркестра „Франц Лист“ под уметничким вођствомЈаношаРоле,зазвучалаје стабилно идоречено,упрвиплан стављајући блиставо испеване,

проживљене, до најситнијег детаља,суптилноисцизелиране,виртуозне солистичке деонице виолончелистеЛаслаФењеа,приказујући гакаомузичарараскошногтемпераментаимаркантногизвођачког става, а подједнако успешно било је и тумачење Комада - каприса у х-молуЧајковског.Супериорноизвођењеових деланаграђеноједугим и ватреним аплаузима, након којихјекао„бис“ЛаслоФењеодсвирао јошилагану,ариозну,анђеоскомблагошћупрожетукомпозицију „Аве Марија“ ренесансног аутораЂулијаКачинија. МенделсоновКонцертромантичарски узбурканих и понешто ћудљиво срезаних тонских обриса, чије оркестарске деонице заправо уоквиравају опширне и драматичнемузичкедијалогедеоницасолистичкихинструмената,утумачењу виолинисткиње Алисе Маргулис, пијанисткињеПолинеЛешченкои чланова оркестра добио је једно бриљантно,врлоекспресивно,ана тренутке можда и одвећ емфатич-

нозвучноуобличење,којеје,међутим, било у складу са духом овог дела. Извођење поменутог Менделсоновог опуса приказало је притом изузетне извођачке квалитете и музикалност обеју солисткиња, Алисе Маргулис и Полине Лешченко, као и њихову блиску камерну сарадњу, па је као неочекивани додатак концерту уследио јошињиховзаједничкинаступса виолончелистом Ласлом Фењеом, којијерезултираоједнимочаравајуће нежним, поетичним извођењем Елегије из Клавирског трија рускогкомпозитораАнтонаАренског. Публика,атребанагласитидасу, заразликуоднекиходпретходних концерата,овајпутуСинагогибили присутнисамоправипоклоницикамерногзвука,(којисенисуутркивали аплаудирајући на крају сваког става),узавршномделуовогупечатљивог концерта имала је прилике даистинскиуживаужустрим,разиграним интерпретацијамаоркестарске транскрипције Листове Мађарскерасподијеброј6,озаренеколоритнимисветлимгудачкимзвуком као ипопуларне Брамсове„Мађарскеигре“. БориславХложан


22

Svet

~etvrtak21.april2011.

UKRATKO

dnevnik

NATONEMARE[EWEZARATULIBIJI

Gruzijane`eli sporazum sRusima TBILISI: Parlament Gruzije poni{tio je sporazum sa Rusijom prema kome je Moskva mogla da koristi gruzijsku teritoriju za tranzit do ruske vojne baze u Jermeniji. Poslanici su pe dva dana jednoglasno odlu~ili da se petogodi{wi sporazum, potpisan 2006. godine, ne obnavqa. Zamenik ministra spoqnih poslova Gruzije Nino Kalandadze izjavila je da obnavqawe sporazuma ne bi bilo „politi~ ki ko ri sno” zbog „ru ske agre si je” ko ja je do ve la do kratkotrajnog rata u avgustu 2008. godine. Ruska baza nalazi se na severu Jermenije i tamo je sta ci o ni ra no 5.000 voj ni ka, kao i borbeni avioni mig-29, prenela je agencija AP. Jermenija je pro{le nedeqa produ`ila zakup Rusima do 2046. godine. (Tanjug)

Eksplozija ufabrici u^e{koj PRAG: Najmawe ~etvoro qudi je ju~e nestalo posle sna`ne eksplozije nitroglicerina u fabrici eksploziva u centralnom delu ^e{ke, izvestili su lokalni mediji. Nesre}a se dogodila u fabrici „Eksplozija”, u predgra|u Pardubica, 100 kilometara isto~no od Praga. Od siline eksplozije je sru{ena zgrada fabrike, a za `rtvama traga nekoliko ekipa vatrogasaca, uz pomo} pasa traga~a, dodala je ona, prenele su agencije. Fabrika „Eksplozija” proizvodi razne vrste eksploziva, ukqu~uju}i „semteks”, koji se ~esto koristi u teroristi~kim napadima zbog visokih performansi i lake upotrebe. (Tanjug)

Indija lansirala satelit WUDELHI:Indija je uspe{no lansirala raketu koja je u orbitu izbacila tri satelita, saop{tili su zvani~nici uprave za ko smos. Predstavnik uprave S.Sati{ je rekao da je raketa za lansirawe satelita Polar imala normalno poletawe i da je iznela satelite u orbitu oko 820 kilometara iznad Zemqe. Naj ve}i satelit treba da omogu}i mapirawe prirodnih bogatstava Indije, dok su dva mawa satelita predvi|ena za prou~avawe zvezda i slawe fotografija iz svemira. (Tanjug)

Sarkoziobe}ao poja~anenapade PARIZ, LONDON, BERLIN: Francuski predsednik Nikola Sarkozi obe}ao je pobuwenicima u Libiji da }e wegova zemqa i saveznici poja~ati vazdu{ne napade na polo`aje Moamera Gadafija. Prema saop-

{tewu Jelisejske palate, predsednik Sarkozi je ju~e primio lidera libijskih pobuwenika Mustafu Abdela Xalila i obe-

}ao mu da }e se Pariz jo{ vi{e anga`ovati kako bi sru{io sada{wi re`im u Tripoliju, prenele su agencije. Francuska od po~etka vojne intervencije u toj afri~koj zemqi predvodi vazdu{ne napade

na polo`aje re`ima Gadafija i prva je uspostavila odnose na privremenim Nacionalnim savetom, koji zastupa interese

opozicije, i izmestila svoju ambasadu iz Tripolija u Bengazi. Portparol francuske vlade Fransoa Baroen saop{tio je da }e Francuska poslati u Libiju oficire za vezu kako bi pru`ili podr{ku pobuwenicima koji se bore protiv snaga libijskog lidera Moamera Gadafija, „Posla}emo mawi broj oficira za vezu, koji }e sara|ivati s (opo zi ci o nim) naci o nal ni prelaznim savetom kako bi pomogli u organizovawu za{tite civilnog stanovni{tva”, rekao je Baroen na konferenciji za novinare.On je dodao da, za sada, nema planova o slawu vojnika u tu sever no afri~ ku ze mqu.Prema wego vim re~i ma, broj francuskih oficira koji }e biti poslati u Libiju bi}e mawi od 10. Bri tan ski mi ni star spoq nih poslova Vilijem Hejg izjavio je ju~e da }e Velika Britani ja upu ti ti u Li bi ju voj ne oficire koji treba da pomognu li bij skim po bu we ni ci ma da poboq{aju organizaciju, komunikaciju i logistiku. Hejg je

AMERI^KASTRATEGIJASMAWEWANACIONALNOGDUGA

Belaku}azadu`ila ipraunuke Me|utim, Gajtner je upozorio VA[INGTON: Ameri~ki da postoji op{ti konsenzus izme|u da Sjediwene Dr`ave moraju da predsednik Barak Obama izjavio Bele ku}e i najistaknutijih ~lanopreduzmu mere za smawewu duga, je da je optimista i da se nada da va Kongresa da se dug zemqe u visiistakav{i da bi daqe pozajmqiva}e ameri~ki politi~ki lideri ni od 14 biliona dolara smawi za 4 we 40 centi za svaki dolar koji se mo}i da se dogovore o smawewu biliona tokom narednih 10 do 12 potro{i bilo „u potpunosti neonacionalnog duga od 14 biliona godina. dr`ivo”. Republikanci u Kongre(hiqada milijardi) dolara za ~eGajtner je izjavio za TV mre`u su i Bela ku}a, na ~elu sa demotiri biliona u narednih desetak CNBC da }e za demokratske i repukratskim predsednikom Barakom godina. blikanske lidere biti veoma teObamom, predlo`ili su me|usobObama je rekao, kako prenosi {ko da se slo`e oko toga kako smano suprotne planove za “Glas Amerike”, da smawewe duga. Repuzemqa treba da priblikanci u Predstavlagodi plan tro{koPoputotkucavawatempiranebombe, ni~kom domu usvojili va za naredne godine ameri~kinacionalnidug~ekanaveliku su dalekose`ni plan tako da on bude „poeks p lo z i j u.Onse{i r ioko1,4mi l i j ar d u tro{kova za 2012. godi{ten sa ravnomerno dolaradnevno–skoromiliondolarapo nu kojim bi tro{kovi raspodeqenim `rtokom naredne decenitvama“, ukqu~uju}i i minuti.(Komentar„Dnevnogavaza”) je bili smaweni za 6 vi{i porez za bogabiliona, delimi~no te Amerikance.Werevizijom i smawewem vladinih govo ponovno zalagawe za pove}a- witi dugoro~ni dug, ali da se retro{kova vezanih za zdravstveno we poreza je u suprotnosti sa {ewe mo`e na}i. Gajtner je rekao osigurawe starijih i siroma{nih predlogom opozicionih republi- da se ne sla`e sa sni`avawem ekogra|ana.Obama je predlo`io mekanaca, ali je predsednik izrazio nomskih izgleda SAD sa „stabil{avinu smawewa tro{kova i ponadu da }e „dve strane mo}i da se nih” na „negativne” koje je iznela ve}awa poreskih stopa za bogate dogovore”. kompanija za pra}ewe finansijAmerikance. Komentari{u}i ovu Na otvorenom sastanku sa stu- skog stawa Standard i Pur. On je vest sarajevski list “Dnevni avaz” dentima kolexa u blizini Va{ing- rekao da su Sjediwene Dr`ave zeju~e konstatuje da je ameri~ko zatona u utorak, predsednik je, ipak, mqa mla|a od drugih zemaqa koje du`ewe poput otkucavawa tempipriznao da pregovori o dugoro~- imaju trostruki “A rejting” i da je rane bombe i da ~eka na veliku nom smawivawu sve ve}eg nacio- wihova predanost raznim socijaleksploziju. On se {iri za oko 1,4 nalnog duga ne}e biti laki. Ne{to nim programima mawa nego u drumilijarde dolara dnevno - skoro ranije, ameri~ki sekretar za fi- gim zemqama koje imaju vrhunski milion dolara po minuti. nansije Timoti Gajtner izjavio je rejting.

Gadafinudiizbore Libija bi mogla da odr`i izbore, na kojima bi se moglo odlu~iti i o sudbini lidera Moamera Gadafija, ako Zapad obustavi vazdu{ne napade, izjavio je {ef libijske diplomatije Abdul Ati el Obeidi, preneo je danas Bi-bi-si. „Sigurni smo da bismo, ako ovo bombardovawe prestane i ako bude pravog primirja, mogli da imamo dijalog svih Libijaca o onome {ta `ele - demokratiju, politi~ke reforme, ustav, izbore. To ne mo`e da se u~ini u sada{woj situaciji”, rekao je Obeidi. On je ocenio da bi na izborima bila re{ena „sva pitawa koja postave Libijci” i otvorene sve mogu}nosti, ukqu~uju}i, kako je nagovestio, i pitawe budu}nosti libijskog lidera. On je predlo`io da, po{to bude progla{eno primirje, u roku od {est meseci budu odr`ani izbori koje bi nadgledale Ujediwene nacije, preneo je BBC. Libijska vlada je, prema wegovim re~ima, ozbiqna u vezi s primirjem ~ije bi sprovo|ewe mogli da nadgledaju strani posmatra~i.Obeidi je, tako|e, kritikovao britansku odluku da po{aqe vojne savetnike u pomo} libijskim pobuwenicima. napomenuo da britanski oficiri ne}e u~estvovati u obu~avawu ili naoru`avawu pobuwenika niti }e pomagati wihove vojne operacije. I Italija je odlu~ila da po{aqe deset oficira u Libiju koji }e biti savetnici pobuwenicima u toj afri~koj zemqi koju od sredine februara potresaju borbe izme|u opozicije i snaga re`ima Moamera Gadafija. [ef nema~ke diplomatije Gvido Vestervele je ju~e, i posle apela iz Misrate, iskqu~io

mogu}nost kopnenog anga`mana nema~kih vojnika u Libiji i rekao da politika treba da okon~a sukob, jer se vojnim putem ne mo`e do}i do brzog re{ewa. “Kopneno u~e{}e je iskqu~eno rezolucijom UN’’, rekao je Vestervele u Abu Dabiju, gde je odr`an 21. susret Saveta za kooperaciju Evropske unije i zemaqa zaliva - Bahreina, Kuvajta, Katara, Omana i Saudijske Arabije. Vestervele je upozorio da se mora napustiti ideja da je brzo, vojno re{ewe mogu}e”. (Tanjug)

Putinojakoj inezavisnojRusiji MOSKVA: Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je ju~e da Rusija mora da bude „nezavisna i jaka” kako bi se odruprla spoqnom pritisku i za{titila svoj suverenitet. „Bi}emo otvoreni: u savremenom svetu, ako si slab obavezno }e se na}i neko ko }e do}i da vas savetuje u kom pravcu da krenete, kakvu politiku da vodite, koji put da bi-

rate”, rekao je Putin u okviru godi{weg obra}awa parlamentu. On je dodao da iza tih „naizgled sasvim dobronamernih i nenametqivih saveta stoji zapravo grubi diktat i me{awe u unutra{we poslove nezavisne dr`ave. Treba biti samostalan i jak”, konstatovao je {ef ruske vlade. Govore}i o perspektivama razvoja zemqe, Putin je ocenio da Rusiji nisu potrebni eksperimenti zasnovani na, kako je rekao, neopravdanom liberalizmu i socijal-

noj demagogiji. U osvrtu na uticaj globalne finansijske krize, Putin je istakao da je jedna od glavnih pouka koje se iz we mogu izvu}i to da podlo`nost ekonomskim potresima mo`e da podrije nacionalni suverenitet. prema re~ima Putina godi{wi privredni rast zemqe od preko ~etiri odsto }e omogu}iti privredi da do slede}e godine potpuno nadoknadi gubitke nastale usled krize. On je, tako|e, rekao da Rusija planira da ulo`i oko 53 milijarde dolara kako bi pove}ala natalitet za 25 do 30 odsto do 2015. godine i na taj na~in spre~ila starewe populacije.U svom izlagawu Putin je prokomentarisao i stawe ruske armije, navode}i da je plan da se do 2013. udvostru~ni proizvodwa savremenih raketno-udarnih kompleksa i odbacuju}i tvrdwe nekih eksperata da rusko oru`je ne izdr`ava konkurenciju sa zapada. “Vojska }e dobiti novo raketno naoru`awe, strate{ko i operativno-takti~ko kao {to su sistemi Jars, Bulava, Iskander-M”, najavio je ruski premijer i dodao da su jedinice PVO i vazdu{no-kosmi~ke odbrane ve} dobile sistem S-400, a u perspektivi }e dobiti i S-500 sposoban da uni{tava ciqeve i u najbli`oj kosmi~koj zoni. (Tanjug)

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI SALMANRU@DI Britanski pisac indijskog porekla Salman Ru`di pristao je da za goste jednog luksuznog hotela u Wujorku izabere 13 dela ameri~ke kwi`evnosti. Od naredne sedmice, gosti }e u svojoj sobi na}i primerak jedne od 13 kwiga u izboru slavnog pisca.Odluka hotela da podstakne ~itawe me|u gostima poklapa se sa Festivalom me|unarodne literature PEN-a „Glasovi sveta”.

BILGEJTS Osniva~ kompanije „Majkrosoft” Bil Gejts morao je da napusti Brazil na zahtev lokalnih vlasti, objavili su zapadni mediji pozivaju}i se na jedan od policijskih izvora. Gejts koji je krstario brazilskom rekom Rio Negro u dru{tvu prijateqa zamoqen je da napusti Brazil u roku od tri dana zbog nepostojawe radne dozvole za ~lanove ekipe broda kojim je plovio.

BREDLIMENING Ameri~ki vojnik Bredli Mening, optu`en za odavawe poverqvih informacija veb-sajtu Vikiliks, treba uskoro da bude preseqen u zatvor u Kanzasu, gde }e mu, kako ka`u u Pentagonu, na raspolagawu biti sva mogu}a briga za wegovo mentalno, emocionalno i fizi~ko zdravqe. Mening je uhap{en u maju pro{le godine, u Bagdadu, gde je bio na slu`bi.

ITALIJANILOVE@ABEUAUSTRIJI

Milijardu`abagodi{wedospeulonac BE^: Austrijske vlasti ustanovile su da ve} nedeqama u tu zemqu dolazi sve vi{e lovaca na `abe iz Italije. „Oni dolaze ~ak i autobusima”, kritikovao je Bernhard Gutleb, {ef odeqewa za za{titu `ivotne sredine vlade pokrajine Koru{ka. Italijani, koji u ve}em broju dolaze u austrijsku pokrajinu Koru{ku, love braon `abe du` ograda koje su postavqene za za{titu `aba od automobila na putevima. „Sada su te ograde postale omiqeno mesto lovaca na `abe”, naglasio je Gutleb. @abe su {irom sveta tra`eni delikates. Tako do jedne milijarde `aba godi{we dospe u lonce, a najve}i potro{a~i su Italijani, Francuzi, Belgijanci, Portugalci. Oko 250 miliona tona `abqih bataka godi{we pojedu qubiteqi ovih specijaliteta. „Za dva `abqa bataka lovci na

`abe dobiju po jedan evro”, objasnio je Gutleb, ukazuju}i da je to unosan posao. On je dodao da se koriste samo bataci, dok se ostatak tela baca, a metoda ubi-

jaja je mu~ewe `ivotiwe, jer im se noge jednostavno is~upaju ili odseku. U Austriji su `abe za{ti}ena vrsta `ivotiwa.

„Wihovo prikupqawe ili ubijawe je zabraweno”, podse}a Gutleb isti~u}i da zakon predvi|a kazne od 3.650 evra. Me|utim do sada nije uhva}en nijedan lovac na `abe, niti je osu|en. „Na{i slu`benici na `alost nemaju pravo da uhapse nekog. Mi mo`emo samo lovce na `abe upozoriti da je to kod nas zabraweno”, rekao je on dodaju}i da se ne radi o nekakvoj {ali, ve} da je lov na `abe postao problem. (Tanjug)


balkan

dnevnik

~etvrtak21.april2011.

POGLEDNABALKANIZMOSKVE

POSETARUSKOG[EFADIPLOMATIJEPODGORICIISKOPQU

Rusijapodr`ava evropskiputCrneGore PODGORICA: Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je tokom zvani~ne posete Podgorici u razgovoru s najvi{im dr`avnicima rekao da Rusija podr`ava evropske integracije Crne Gore. Lavrov je odvojeno razgovarao s predsednikom Filipom Vujanovi}em, predsednikom parlamenta Rankom Krivokapi}em i premijerom Igorom Luk{i}em, a primio ga je i ministar spoqnih poslova Milan Ro}en. [ef ruske diplomatije je tokom razgovora s Vujanovi}em rekao da je Rusija podr`ava evropske integracije Crne Gore i naglasio da je poznat stav Rusije o Evroatalntskoj asocijaciji. Iz predsednikovog kabineta je saop{teno da je Lavrov konstatovao da ta integraciona namera Crne Gore ne mo`e da uti~e na izuzetno bliske prijateqske odnose dve dr`ave. On je, kako se navodi, saop{tio visoko

po{tovawe velikog me|udr`avnog jubileja - 300 godina dr`avnog partnerstva Crne Gore i Rusije. Vujanovi} je izrazio zahvalnost za podr{ku Rusije evropskim integracijama i za razumevawe za evroatlanske integracije Crne Gore. Tokom susreta s Krivokapi}em, kako je saop{teno iz kabineta predsednika parlamenta, zajedni~ki je oceweno da su odnosi dve dr`ave veoma dobri. Sagovornici su, kako se navodi, konstatovali da su dodatno unapre|eni odnosi i saradwa dve dr`ave i izrazili uverewe da }e se nastaviti dobra komunikacija i saradwa u svim oblastima od obostranog interesa. Lavrov i Luk{i} su razgovarali o perspektivi odnosa dve zemqe. Vladin Biro za odnose s javno{}u je saop{tio da je tom prilikom konstatovano da tradicionalne dobre politi~ke od-

KRIZASLOVENA^KEVLADE

Zbogpenzionera prevremeniizbori? QUBQANA: Izvr{ni komitet Partije penzionera prekju~e je odlu~io da predlo`i Savetu partije da iza|e iz vladaju}e koalicije, kojoj bi u tom slu~aju ostalo samo 42 od 90 poslani~kih mesta.Odluka je doneta jednoglasno, a o woj }e odlu~ivati 6. maja Savet partije. Predsednik Partije penzionera

Karl Erjavec

Karl Erjavec ka`e da stranka penzionera ne mo`e da bude deo koalicije koja ne po{tuje „pravednost”. On je rekao da smatra da bi najboqa opcija za zemqu bilo raspisivawe prevremenih izbora. List “Ve~er” pi{e ju~e da se najvi{e strahuje da nijedan od mogu}ih scenarija: ostavka premijera Boruta Pahora i wegove vlade, rekonstrukcija vlade, privremena vlada ili prevremeni izbori, ne}e prakti~no

re{iti glavni problem, a to je kako sa~uvati Sloveniju od neuspeha. „Ve~er” sumwa da bi bilo koji drugi premijer uspeo da ubedi qude u neophodnost sprovo|ewa reformi ili da bi bilo koja druga vlada bila u stawu da donese magi~nu formulu za oporavak i obnavqawe poverewa qudi u politi~are. Kao razlog za napu{tawe koalicije lider slovena~kih penzionera navodi neslagawe te partije sa penzionom reformom i nezdovoqstvo radom vlade zbog ~ega je ~lanica te partije Du{a Torbec Bucan podnela ostavku na mesto ministarke za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj. Erjavec je nrzadovoqan {to vladaju}a koalicija nije uzimala za ozbiqno Partiju penzionera i da je sve wene predloge, ~ak i kada su bili dobri, odbijala i istakao da je i reforma penzionog sistema usvojena pro{le godine bez podr{ke te partije. Karl Erjavec smatra da mawinska vlada ne}e uspeti da „pre`ivi” do 2012. godine, kada bi trebalo da budu odr`ani naredni redovni izbori, ali kona~nu re~ o raspisivawu vanrednih izbora ima predsednik Slovenije Danilo Tirk. [to se ti~e opozicionih partija, one smatraju da vanredni izbori treba da budu odr`ani {to je mogu}e pre. (Tanjug)

MOSKVA: Na~elnik ^etvrtog evropskog departmana u ruskom Ministarstvu inostranih poslova Andrej Maslov ocenio je ju~e da procesi integracije na Balkanu treba da teku prirodnim tempom i da poku{aji da se oni forsiraju i dr`avama regiona name}u neki integracioni programi i zadaci mogu imati opasne posledice. “Ve{ta~ko forsirawe integracionih procesa na Balkanu izolovano od realne situacije mo`e da dovede do nove krize. Kako bi ona bila predupre|e-

na, potrebni su ne samo napori me|unarodne zajednice, ve} i prisustvo koordinisane pozicije zemaqa regiona”, rekao je ruski diplomata na konferenciji “Pouke balkanskog konflikta: 20 godina posle” na Moskovskom univerzitetu za me|unarodne odnose. “Svi potezi pri regulisawu treba da se ostvaruju iskqu~ivo na bazi principa me|unarodnog prava, a sve promene u regionu treba da budu usmerene na dobrobit gra|ana koji ga nastawuju”, rekao je Maslov a prenela je agencija Itar-Tass.

Pri~aotre}em entitetunerealna

Sergej Lavrov i Milan Ro}en

nose Crne Gore i Rusije, treba dodatno osna`iti kroz ekonomsku saradwu. Konstatovano je i da se potpisivawem niza bilateralnih sporazuma stvaraju

Lavrov i Milo{oski ju~e u Ohridu

dao je ruski ministar. Makedonski ministar spoqnih poslova Antonio Milo{oski rekao je da }e Makedonija sara|ivati sa Rusijom sve dok obe zemqe imaju zajedni~ke interese

Protivve{ta~kih planovaintegracije

BOSNAIHERCEGOVINA

uslovi za realizaciju brojnih zajedni~kih projekata, koji }e doprineti sna`ewu trgovinske i investicione saradwe. (Tanjug)

PozivMakedonijidase prikqu~iJu`nomtoku SKOPQE: [ef ruske diplomatije Sergej Lavrov je ju~e tokom jednodnevne posete Skopqu pozvao Makedoniju da razmisli o prikqu~ewu projektu gasovoda Ju`ni tok. Rusija ozbiqno razmatra mogu}nost da Ju`ni tok pro|e i kroz Makedoniju, kazao je ruski ministar. Lavrov je prilikom susreta sa makedonskim zvani~nicima u Ohridu poru~io tako|e da Makedonija ne mora da bira izme|u Evrope i Rusije, oceniv{i da su to zastarele teze. Na `alost, neki evropski politi~ari se dr`e „zastarele logike” i teraju pojedine zemqe da prave takve izbore ili ste u Evropi ili ste sa Rusijom, kazao je Lavrov, koji je prvi {ef ruske diplomatije koji dolazi u Makedoniju posle jedne decenije. „Mi imamo sasvim jasnu spoqnu politiku i spremni smo na saradwu sa svakom zemqom”, do-

23

kakve imaju i druge evropske zemqe. „Ovo prijateqstvo i poseta je ulog u unapre|ewu tih zajedni~kih ciqeva. Podele na istok i zapad su zastareli softver iz

vremena Hladnog rata i ta podeqa je danas oti{la u istoriju”, izjavio je Milo{oski. Lavrov se u Ohridu susreo i sa makedonskim predsednikom \or|om Ivanov i premijerom Nikolom Gruevskim, koji su, kako se navodi u saop{tewu, dobili uveravawa da Rusija kao jedna od prvih koja je Makedoniju priznala pod ustavnim imenom ostaje pri principijelnoj politici kad je re~ o makedonskom sporu sa Gr~kom oko naziva zemqe. U okviru posete, Makedonija i Rusija su potpisale dogovor o koordinaciji u razli~itim oblastima spoqne politike, a detaqno je razra|en i Sporazum o prijateqstvu koji su predsednici Ivanov i Dmitrij Medvedev potpisali pro{le godine u Sankt Peterburgu. Lavrov je u Makedoniju doneo i veoma va`na istorijska dokumenta iz ruskih arhiva koja se ti~u Makedonije. (Tanjug)

SARAJEVO: Pri~a o stvarawu tre}eg entiteta predstavqa dramati~no mewawe Dejtonskog sporazuma i to je nerealan put koji ~itavu Bosnu i Hercegovinu mo`e da dovede u krizu i sve narode koji `ive u woj, ocenio je ju~e u Sarajevu ~lan Predsedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, komentari{u}i stavove iznete na prekju~era{wem Hrvatskom saboru u Mostaru. Izetbegovi} je podvukao da je o`ivqavawe tre}eg entiteta pri~a koja ne mo`e da pro|e, niti }e Hrvati na}i ijednog bo{wa~kog lidera spremnog da razgovara o tome, prenela je agencija Fena. „Mislim da hrvatski politi~ari preuveli~avaju problem ugro`enosti Hrvata u BiH. Ali, neke stvari poput predstavqawa Hrvata u dr`avi treba mewati i popraviti, kao i jo{ niz drugih stvari. Ciq je da se svaki narod, a ponajpre najmalobrojniji narod, ose}a komotno. I to je jedini put da BiH bude stabilna dr`ava”, naveo je Izetbegovi}. Agencija navodi da su za ~lana Predsedni{tva BiH @eqka Kom{i}a stavovi izneti na Hrvatskom saboru poznati. „U tome ne prepoznajem nikakvo vaninstitucionalno ili protivustavno delovawe. HDZ-ovi imaju pravo na svoje legitimne politi~ke stavove, a druga je stvar {to se ne sla`em s wima privatno. Mislim da to nije dobro pre svega za Hrvate. Ipak, ovo je stvar demokratije, tako da ove opozicione stranke imaju pravo da iznesu ne-

slagawe s vla{}u i pojedincima. To je wihovo vi|ewe politike i politi~ke situacije u BiH”, ocenio je Komi{i}. „Kada se krene s tom pri~om postoji nekoliko vrlo nezgodnih pitawa na koja se mora odgovoriti, kao na primer - ~iji je Mostar, kako }e se povu}i granice, a da pri tome ubedite druge da na to pristanu, te da se granicama tog entiteta pritom defini{e i Republika Srpska”, smatra on. „Nemogu}e je u BiH povla~iti granice. Ovde se granice povla~e uvek uz oru`je i krv. Zato je to vrlo opasna pri~a, po meni politi~ki nedosledna, pa i anahrona zbog trenutka u kojem `ivimo i politi~kih pri~a koje pri~amo, a to su NATO i Evropska unija. Prema tome, od te pri~e ne}e ni{ta biti”, naglasio je Kom{i}. U Mostaru je u utorak ponovo uspostavqen Hrvatski narodni sabor u BiH, a blizu 500 izabranih hrvatskih funkcionera zatra`ilo je izjedna~avawe prava Hrvata s pravima druga dva naroda u BiH i podelu zemqe na najmawe tri poluautonomna regiona. U~esnici su najavili da ne}e priznati uspostavqenu vlast u Federaciji BiH, koju je bez najve}ih hrvatskih stranaka uspostavila Socijademokratska partija (SDP) BiH i zatra`ili ustavne promene kojima bi se izjedna~ila prava Hrvata s pravima druga dva naroda Srba i Bo{waka, prenela je Hina. (Tanjug)

TRIBINANEVLADINIHORGANIZACIJAOREAGOVAWUHRVATSKEJAVNOSTI ZBOGPRESUDAHA[KOGSUDA

[okposledicaneobave{tenosti ZAGREB: [ok hrvatske javnosti zbog presuda generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka~u posledica je lo{e informisanosti gra|ana o doga|ajima vezanim za operaciju Oluja avgusta 1995. godine, oceweno je ju~ena tribini u Zagrebu. U~esnici tribine u organizaciji nevladine organizacije Dokumenta bili su vrlo kriti~ki raspolo`eni prema reakcijama u Hrvatskoj nakon izricawa ha{ke presude hrvatskim generalima. Moderator tribine, voditeqka Dokumenta Vesna Ter{eli~ naglasila je da je u javnosti stvaran utisak da }e presuda biti osloba|aju}a, a mnogo se prostora dalo odbrani, zbog ~ega je usledio {ok koji je rezultat niske informisanosti gra|ana o tome {to se de{avalo u avgustu 1995. godine - o 600 ubijenih civila, 22.000 spaqenih ku}a i 150.000 izbeglih Srba. Svi koji su pratili su|ewe bili su spremni na osu|uju}u presudu, rekla je i nagla-

sila da treba procesuirati sve zlo~ine, bez obzira na `rtve i po~inioce. „Imali smo vi{e slu~ajeva da se sudilo zvani~nicima i naredbodavcima, ali niko nije po~eo procesuirati izvr{ioce”, rekla je. Isti-

fikacija. To su, precizira on, da su generali junaci bez straha i mane i da nikakav sud ne bi mogao presuditi hrvatskim generalima; da je ovom presudom osu|ena Hrvatska kao dr`ava nastala na zlo~inu; da je osu|ena “Oluja” kao operacija i

Veterani{trajkujugla|u [est hrvatskih veterana, koji {trajkuju gla|u na zagreba~kom Trgu bana Jela~i}a zbog presude Ha{kog tribunala hrvatskim generalima, izjavili su ju~e da }e u svom protestu „i}i do kraja”. [trajka~i isti~u da su akciju pokrenuli samoinicijativno, da iza wih ne stoji nijedna politi~ka organizacija, niti udru`ewe, kao i da }e im se pridru`iti jo{ veterana, dok im podr{ku pru`aju i brojni gra|ani, javila je Hina. Petorica veretana {trajkuju na trgu od pre dva dana, a ju~e im se pridru`io jo{ jedan veteran. ~u}i da mnogi u Hrvatskoj nisu spremni na suo~avawe s pro{lo{}u, politi~ki analiti~ar @arko Puhovski koji je za vreme Oluje na terenu prikupqao podatke o zlo~inima, ukazao je na nekoliko misti-

da je u~iweno ne{to {to onemogu}ava da se Hrvatska pojavi kao ravnopravna ~lanica Evropske unije. Apeluju}i ne sve one koji pogre{no govore da presuda predstavqa zaveru protiv Hrvatske da je pro-

~itaju, Puhovski je rekao da ve}ina kriti~ara nije pro~itala ni sa`etak presude. „U presudi se jasno ka`e da udru`eni zlo~ina~ki poduhvat ~ini deo hrvatskog rukovodstva, ne pomiwe se ni vlada ni parlament. Poduhvat po~iwe na Brionima, {to je najslabija ta~ka presude, a ka`e se da su dvojica generala oti{la korak daqe i sprovela dogovor ubijawem”, rekao je on. [ef Gra|anskog odbora za qudska prava Zoran Pusi} ocenio je da se stavovima u kojima se biv{i predsednik Stjepan Mesi} osu|uje i smatra izdajicom zbog davawa dokumenata Hagu, Hrvatska izjedna~ava sa mafija{kom organizacijom, gde je izdajica onaj koji je pred sudom svedo~io istinu. „Niko ne pori~e da je Hrvatska imala pravo da pokrene operaciju”, rekao je i dodao da se ne sudi akciji ve} za zlo~ine po~iwene nad Srbima. (Tanjug)

Solidarnostbiskupskekonferencije ZAGREB: Hrvatska biskupska konferencija (HBK), najvi{i organ Katoli~ke crkve u Hrvatskoj, izrazila je povodom ha{ke nepravosna`ne presude hrvatskim generalima „hri{}ansku i qudsku solidarnost s osu|enim generalima, Antom Gotovinom i Mladenom Marka~em i wihovim porodicama” i osudila formulaciju da su oni u~estvovali u udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu.

„Formulacija o udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu je neosnovana i te{ka uvreda hrvatskom narodu, kao i pravdi uop{te. Tako do`ivqavamo i presudu tada{wem dr`avnom hrvatskom ruvodstvu i generalima koji su vodili oslobodila~ke akcije”, isti~u biskupi koji smatraju da ta „presuda mo`e postati opasna i indirektna podr{ka novom nasiqu, kao i izvor daqih nepravdi u

svetu”. „Zbog toga nastavak su|ewa u tom procesu zaslu`uje maksimalnu osetqivost pravnih stru~waka za istinu i za pravdu, kao i pa`wu cele me|unarodne zajednice za kona~nu pravednu presudu u tom procesu”, navodi se u poruci. Isti~u}i da je ha{ka presuda Gotovini i Marka~u „unela nemir u srca mnogih hrvatskih gra|ana i naru{ila wihovo poverewe u institucije pravde i isti-

ne na me|unarodnom nivou”, biskupi navode da sa svojim vernicima dele nevericu i tugu zbog te presude i wenog pravnog obrazlo`ewa. „Zabrinuti smo i zbog wenog negativnog uticaja na interpretacije i istorijsko prosu|ivawe oslobodila~kog rata Hrvatske, odnosno odbrane od srpske agresije”, poru~uje se u izjavi. (Tanjug)


24

ekOLOGiJA

~etvrtak21.april2011.

dnevnik

SUTRAJE DANPLANETEZEMQE

Milijardazelenihdela [irom sveta sutra se obele`ava 22. april Dan planete Zemqe. Kroz brojne manifestacije, festivale, izlo`be, koncerte posla}e se jedinstveni poziv za izgradwu nove, odr`ive budu}nosti. Ove godine nastaviti }e se kampawa zapo~eta 2009. godine “Za zelenu generaciju” s naglaskom na li~ni doprinos svakoga od nas pod sloganom “Milijardazelenihdela”.Time se `eli naglasiti va`nost ne samo li~nog doprinosa svakog stanovnika Zemqe, ve} i organizacija, kompanija i vlada u dostizawu zajedni~kog ciqa – odr`ivog `ivota i razvoja. „Milijarda zelenih dela“ najve}a je dosad organizovana kampawa posve}ena za{titi `ivotne srdine. Gra|ani i NVO sektor pozva}e vlade zemaqa da se ozbiqnije i opse`nije anga`uju na o~uvawu i za{titi `ivotne sredine, jer je neophodno da se zamislimo nad sudbinom na{eg i jedinog doma na{ih nara{taja. Zemqa nas, skoro svakodnevno, upozorava da je poreme}ena prirodna ravnote`a i da moramo ne{to da preduzmemo! Dan planete Zemqe je jedini praznik koji se obele`ava u veliko broju dr`ava, bez obzira na

wihov status ili naciju, a u proslavi gotovo svake godine u~estvuje vi{e od pola milijarde qudi! Osniva~ “Dana planete” je ameri~ki senator Gejlord Nelson. On je prvi govorio o nacionalnom ekolo{kom planu i time uzdrmao politi~ke strukture, izboriv{i se da se re{avawe ekolo{kih problema stavi na dnevni na red. Tada je to bio rizik koji je vredelo preuzeti. Vremenom su SAD postale zemqa s epitetom najve}eg zaga|iva~a, bez imalo straha da bi za uni{tavawe `ivotne sredine mogle da budu ka`wene. Mre`u aktivista asocijacije “Dan planete” danas ~ini oko 12.000 organizacija u 174 zemqe, a samo u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama ima oko 3.000 grupa s vi{e od 100.000 edukatora koji vode na milione projekata razvoja i za{tite `ivotne sredine. Zaga|en vazduh, voda, zemqi{te, nebriga i nehaj onih koji samo misle na profit jo{ prvi put, 22. aprila 1970. godine, naterali su ~ak 20 miliona Amerikanaca da iza|u na ulice, u parkove, tra`e}i zdraviju i podno{qiviju `ivotnu sredinu. Dan planete Zemqe je privukao neuobi~ajeno mnogo pa`we, a iz godine u godinu, sve ve-

INTEGRISANOUPRAVQAWERE^NIMSLIVOM

Voduzaga|uju poqoprivreda iotpad U izgradwu postrojewa za pre- privreda i divqe deponije, a radu otpadnih voda i komunalne najve}a koli~ina otpadnih vosisteme za o~uvawe voda, Srbija da koja se generi{e u srpskim do 2030. godine treba da ulo`i doma}instvima pre~i{}ava se 5,5 milijardi evra kako bi usa- na neprihvatqiv na~in, dok saglasila propise u toj oblasti sa mo 35 odsto doma}instava ima evropskim i ispunila uslove za kanalizacionu mre`u. pridru`ivawe Evropskoj uniji, - Neophodno je da Srbija u~eocenio je ministar `ivotne sre- stvuje na ovakvim skupovima i dine, rudarstva i prostornog razvija saradwu sa okolnim zeplanirawa Olimqama, naro~ito ver Duli} na Reako imamo u vidu Zemqeuokru`ewu gionalnoj minida 90 odsto voda trebadanaprave starskoj konfeko je pro laze renciji „Inte- projekatzaizgradwu kroz na{u zemqu grisano upravqai koriste se za regionalnog we re~nim slivom pi }e i u druge postrojewa - platforma za svrhe, dolazi iz zapre~i{}avawe razmenu iskustadrugih zemaqa otpadnihvoda va“ na Ohridu, zakqu~io je miMakedonija. nistar Duli}. - Razgovarali smo o zajedni~Zemqe u~esnice konferenkim problemima i naporima koje cije imale su priliku da se region treba da ulo`i u za{titu upoznaju sa problemima Srbivoda. Srbija je u lo{oj situaci- je u oblasti voda, ali i re{eji, nedostaju nam materijalna wima za wihovo otklawawe. sredstva, planovi i projekti za Ciq Regionalne ministarske izgradwu postrojewa za pre~i- konferencije je izrada zajed{}avawe voda. Sve zemqe u okru- ni~kog plana o za{titi voda, `ewu treba da naprave projekat a me|u u~esnicima su minikojim bi privukli novac od EU i stri i nadle`ne institucije drugih donatora za izgradwu re- iz Srbije, Bosne i Hercegovigionalnog postrojewa za pre~i- ne, Hrvatske, Crne Gore, Slo{}avawe otpadnih voda - naveo je ve ni je, Ma ke do ni je, Gr~ ke, ministar Duli}. Albanije, Turske i Ma|arske, Prema wegovim re~ima, najkao i ambasade i predstavnici ve}i zaga|iva~i vode su poqostru~ne javnosti.

na prvi pogled jasno je da Feldhajm nije obi~no brandenbur{ko selo. Odmah iza glavne ulice, u poqima, vetar okre}e 43 elise mo}nih vetrewa~a. Snaga vetra obezbe|uje selu 4,3 megavata energije - mnogo vi{e nego {to me{tanima treba. Feldhajm, dakle, prodaje struju, ali to seqanima nije

@elisenaglasitiva`nost nesamoli~nogdoprinosasvakog stanovnikaZemqe,ve}i organizacija,kompanijaivlada udostizawuzajedni~kogciqa odr`ivog`ivotairazvoja Svet je u najve}oj opasnosti do sada - klimatske promene predstavqaju najve}i izazov sada{wice. Sa druge strane, ja~awe svesti o efektima klimatskih promena mo`e predstavqati jedinstvenu priliku za izgradwu zdrave i prosperitetne privrede ~ija }e osnova biti kori{}ewe ~istijih tehnologija. Proslava Dana planete Zemqe je od kqu~nog zna~aja za povezivawe pojedinaca, preduze}a i vlada, kako bi zajedni~kim naporima stvorili svetsku „zelenu“ ekonomiju. A.Brzak

NOVOSADSKA„^ISTO]A”ULA@EUSEPARACIJUOTPADA

Postupidrasti~no, odvojplasti~no U svetu su decenijama unazad otpad razdvaja u ku}ama, a oni koji to ne po{tuju pla}aju drakonske kazne. U na{oj zemqi, separacija ku}nog otpada se radi tek nekoliko godina, a pionir u tome je svakako novosadska “^isto}a”. U ovom preduze}u su u februaru pokrenuli kampawu pod sloganom „ Postupi drasti~no, odvoji plasti~no“ s ciqem da edukuju gra|ane o va`nosti recikla`e i za{tite `ivotne sredine. Povodom ove kampawe radnici tog preduze}a na ulazima u zgrade u Novom Sadu postavqali su plakate, a u po{tanskim sandu~i}ima sugra|ani su mogli da na|u letke. - Ova kampawa je deo projekta uvo|ewa primarne separacije pet ambala`e u Novom Sadu, koji je zapo~et sredinom 2009. godine, postavqawem posebnih pet spremi{ta namewenih za odlagawe iskqu~ivo ove vrste otpada - istakla je za na{ list {ef slu`be marketinga u “^isto}i” Milica Vlaisavqevi}. U skladu sa finansijskim mogu}nostima “^isto}a“ je ulagala novac u razvijawe ovog projekta, tako da se u ovom trenutku {irom grada u kolektivnom tipu stanovawa nalazi preko 500 spremi{ta. Spremi{ta, koja su do sada postavqena, nalaze se u delovima grada

Ekolo{koseloizsnova Obnovqiva energija je budu}nost, a u Nema~koj i deo sada{wosti. Kako prenosi Doj~e vele svuda se mogu videti ogromne vetrewa~e, a sve je boqe iskori{}ena biomasa koja nastaje od prirodnog |ubriva sa farmi. Jedno selo u Nema~koj je oti{lo korak daqe - proizvode sami toliko energije da mogu da budu nezavisni od ~itavog sistema. Ve}

}i broj organizacija i udru`ewa, nau~nika i stru~nih timova, ali i gra|ana, pridru`uju se ovoj manifestaciji. Godinama unazad Dan Planete obele`ava se i u na{oj zemqi, razli~itim programima i manifestacijama. Tako }e biti i danas i to ne samo u glavnom gradu, ve} i {irom Srbije. Od mali{ana koji crtaju i pi{u o Zemqi, do u~enika koji ure|uju i ~iste ulice i {kole, pa do studenata koji promovi{u ekolo{ke kampawe i gra|ana i NVO ogranizacija ovaj dan je prilika da se zapitamo u kakvom stawu }emo ostaviti Zemqu na{im nara{tajima.

bilo dovoqno. Oni su izgradili sopstvenu distributivnu mre`u. Svaki stanovnik ovog mesta{ca je platio po 1.500 evra i sada su kompletna postrojewa u vlasni{tvu 150 me{tana. - Za qude je va`no {to ovo nije samo zanimqiv ekolo{ki projekat, nego i isplativ privredni poduhvat. Va`no je da gra|ani primete da proizvodwa sopstvene struje pove}ava debqinu nov~anikaka`e MihaelKnape, gradona~elnik Trojenbricena, kojem seoce pripada U Feldhajmu su na farmi sviwa, pored {tala, sagradili ogromnu burad. U toj buradi bakterije pretvaraju prirodno |ubrivo u gas koji pokre}e turbinu. Tako selo ima dovoqno struje i kada nema ni da{ka vetra. Osim toga, voda koja hladi turbinu postaje vrela pa slu`i za grejawe ~itavog mesta, ka`e VernerFroviter iz Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u Feldhajma. “Dok novi sistem nije proradio, selo je svake godine izdvajalo 100.000 evra na grejawe. Sada tog tro{ka nema. To u praksi zna~i da 100.000 evra ostaje ovde.” Gradona~elnik planira da pro{iri mre`u na podru~je celog Trojenbricena, op{tine sa nekih 8.000 stanovnika. Oni bi svi mogli da postanu potpuno nezavisni od nuklearnih elektrana, ugqenokopa i velikih koncerna. “

sa kolektivnim tipom stanovawa, odnosno na Limanima, Novoj i Staroj Detelinari, na Avijaciji, u kvartu izme|u Bulevara kraqa Petra prvog i Bulevara Ja{e Tomi}a. Zatim na Sajmi{tu, Grbavici i Novom nasequ. Nove koli~ine PET spremi{ta bi}e postavqene na Podbari.

ki broj telefonskih poziva i email-ova sa zahtevima gra|ana da spremi{ta postavimo i u wihovoj ulici, pokazuje upravo to da Novosa|ani imaju svest o va`nosti ~uvawa `ivotne sredine - predo~ava Vlaisavqevi}eva. U PET spremi{ta treba odlagati providnu plasti~nu ambala-

- Gra|ani Novog Sada su pokazali visoku svest o va`nosti recikla`e i projekat primarne separacije pet ambala`e je uspeo upravo zahvaquju}i gra|anima i pokazanoj voqi da iz ostalog sme}a izdvajaju ovu ambala`u. Veli-

`u svih boja, kao {to su fla{e od mineralnih voda, sokova, osve`avaju}ih pi}a i sli~no, kao i plasti~ne fla{e u koje se pakuju mleko i jogurt. Na takvoj ambala`i mogu se na}i oznake – krug u kojem pi{e PET ili trougao koji sim-

boli{e recikla`u sa upisanim brojem jedan u sredini. U martu je ovo preduze}e zavr{ilo postavqawe 120 spremi{ta za zasebno odlagawe pet ambala`e na Podbare, a {irom grada }e se na}i 570 takvih spremi{ta, a u postupku nabavke je jo{ 200 komada. - Namera nam je da se na svakom kontejnerskom mestu, pored kontejnera za pome{an otpad, na|e i spremi{te za pet ambala`u. Takvih mesta u gradu ima oko 900, {to zna~i da }emo vrlo brzo posti}i ovaj ciq. Ula`emo sredstva u razvoj primarne separacije otpada i nastavi}emo i daqe da razvijamo ovaj projekat – rekla je na{a sagovornica. Prema wenim re~ima, konstantno obave{tavawe i edukovawe gra|ana je veoma va`no, a rezultati dokazuju da su aktivnosti na tom planu veoma uspe{ne. U januaru 2010. godine iz spremi{ta su sakupili 23,5 tone pet ambala`e, a u januaru 2011. godine sakupili su ~ak oko 44 tone ambala`e iz spremi{ta. “^isto}a”« priprema razvoj projekta u pravcu uvo|ewa primarne separacije i u naseqa u kojima gra|ani `ive u ku}ama i do po~etka leta se o~ekuje po~etak realizacije ovog dela projekta. Q.Nato{evi}

ODR@ANOKRUGLISTONAUNIVERZITETU“EDUKONS”

Razvojtehnologije ugro`avabiodiverzitet - Balans u razvoju tehnologije i identifikacija biogeohemijskih procesa koji se doga|aju tokom tehnogeneze mawe }e {tetiti `ivotnoj sredini, navedeno je na okruglom stolu “Odr `i vi raz voj i `i votna sredi na” odr `anom ju~e na Univerzitetu “Edukons“. Gost predava~ iz Moskve Vadim Ermak ov opi sao je tehno genezu kao planetarni fenomen uzrokovan ubrzanom industrijalizacijom i urbanizacijom. - Pove}awe tehnogene migracije hemijskih elemenata predsta vqa ne sa mo ge o he mij ski ve} i dru{tveni problem. Razli~ite ekonomske aktivnosti qudi izazivaju hemijske reakcije u najvi{im delovima Zemqine kore koje su u suprotno-

sti sa prirodnim uslovima rekao je Ermakov navode}i da ekstremna poqoprivreda, masivna upotreba energije i prirodnih resursa, industrija i mnogi drugi faktori redukuju biodiverzitet. Geohemijska uloga ~ove~anstva dostigla je, a ponegde i prevazi{la, razmere prirodnih procesa, a, prema re~ima predava~a, najproblemati~nije ta~ke du{tva su metalur{ke fabrike, razne industije, centri mo}i, teritorije vojnih akcija, koje naziva “biogeohemijskim provincijama stvorenim od strane qudi”. Okrugli sto je, pored doma}ih, okupio i stru~wake iz Rusije, Bugarske i Rumunije, koji su se specijalizovali za razne

oblasti za{tite `ivotne sredine. Tako je bilo re~i biodiverzitetu Kaspijskog mora, analiti~kim metodama za pra}ewe `ivotne sredine, prednostima organske proizvodwe, sprezi odr`ivog razvoja i o~uvawa konkurencija. Skup je organizovo pomenuti Univerzitet, povodom obele`avawa Dana planete Zemqe. Kako je rekao prorektor za nauku i me|unarodnu saradwu “Edukonsa” Prvoslav Marjanovi} transformacija ekonomskih sistema i dru{tva ka odgovornom pona{awu prema prirodi neophodan je uslov za razvoj i opstanak. Saradwa sa stru~wacima -gostima bi}e nastavqena kroz me|unarodne projekte, konferencije i {tampawe zajedni~og ~asopisa. A.J.


dnevnik

oglasi

~etvrtak21.april2011.

25


26

~etvrtak21.april2011.

oglasi

dnevnik


dnevnik

oglasi

~etvrtak21.april2011.

^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. 26958 Telefon 021/6399-305. DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni. ku}i. Profesor. Dolazim 26959 Telefon 021/6399-305.

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, profesionalno, kvalitetno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 26960 021/6399-305.

IZDAJEM ozbiqnoj porodici, trosoban kompletno name{ten stan, centralno grejawe, telefon, kablovska, prvi sprat, Futo{ki put, 140E/ depozit. Telefon: 064/43-603-42, 021/511-793. 27071 IZDAJEM prazan dvosoban stan od 46m2, renoviran, kablovska, TV, telefon. Telefon 063/22426954 574. IZDAJEM name{tenu garosweru na Novoj Detelinari slobodno od 1. maja. Telefon 060/035-9633. 26923 IZDAJEM stan u Arsenije Maksimovi}a br.1, predeo grada u kom imaju sve potrep{tine. Telefon 6412-664. 26980 IZDAJEM jednoiposoban stan, prazan, 44m2, Ulica Mileve Mari}, I sprat, 130 evra. Telefon 063/7116-676. 27041

SREMSKI KARLOVCI, centar, novi, ukwi`eni dvosobni stanovi. Investitor. Telefoni: 063/548-906, 021/458-955. 26962 PRODAJEM stan na Beogradskom keju, bez agencija. Telefoni: 27047 064/9626611 065/406-5270. BULEVAR EVROPE, „Zoned�, nov odmah useqiv stan od 29m2 odli~nog rasporeda, cena 33.000. Telefon 636-8429. 15001 LIMAN, odli~an ukwi`en stan 39m2, cena 38.000 evra. Telefon 636-8429. 15002

CARA DU[ANA, nova luks zgrada, odli~an useqiv 1.0 stan po ceni od 37.000. Telefon 636-6952. 15003 PRODAJEM garsoweru 24m2, 2. sprat, brzo useqiva, bez posrednika, ukwi`eno vlasni{tvo. Na{ telefon 421-437 ili 063/534-505. 10001

LIMAN IV, name{ten stan 54m2, Ive Andri}a, cena 57.780 E. Telefon: 063/523-526. 26769 DVOSOBAN 55m2 - preko puta @. stanice, drugi sprat, ukwi`eno, vlasnik. Bez posrednika. Telefoni 063/518-781, 060/4821010. 26949 KOMFORAN name{ten dvosoban stan 56m2, 5 sprat. Bul. Oslobo|ewa 73, ukwi`en. Vlasnik, 58.000 evra. Hitno. Bez posrednika. Telefon 063/529-304. 27013 VETERNIK, nov funkcionalan, I sprat, 1,5 soban stan, 40m2, ukwi`en, po{ten dogovor, bez agencija. Telefon 062/622-394. 26412 ADICE 36m2, II sprat, papiri, 25.000E, po{ten dogovor, bez agencije. Telefon 062/622-394. 26413 NOVO NASEQE, u zgradi od fasadne cigle, odli~an ukwi`en 1.5 stan od 40m2. Telefon 063/82883-77. 15004 BULEVAR OSLOBO\EWA, ukwi`en dobar 1.5 stan 47m2, cena 41.200. Telefon 636-6952. 15005 NOVA DETELINARA, Ulica Janka Veselinovi}a, nov odli~an 2.0, odmah useqiv stan od 50m2. Telefon 63-66-952. 15006

27

LIMAN 3, kod parka, kompletno renoviran 2.0 stan odli~nog rasporeda, ukwi`en 56.650. Telefon 636-6952. 15007 BEZ POSREDNIKA! Prodajem useqiv klasi~an dvosoban stan 52m2, terasa, ostava, I sprat, kuhiwa-prozor, gara`a, ukwi`eno. Telefon 421-437 ili 063/534-505. 10002

BULEVAR, Novosadskog sajma ul. u luks zgradi odli~an, nov, odmah useqiv 2.5 stan od 64m2. Telefon 15008 063/516-478. LIMAN, odli~an 3.0 stan na II spratu, 74m2 cena 72.100. Telefon 15009 636-6952. EKSKLUZIVNA PONUDA useqiv dvoiposoban stan 51m2, 2. sprat, ostava, terasa, bez posrednika, kuhiwa-prozor, gara`a, ukwi`en. Telefoni: 421-437, 063/534-505. 10003

LIMAN, u zgradi od fasadne cigle odli~an 4.0 stan od 93m2. 15010 Telefon 063/82-88-377.

ZEMQI[TE, Ka} selo, izme|u pruge i ciglane, 9.100m2. Cena 12.000 evra. Telefon 064/221-2041. 26995 {umu, Ka} PRODAJEM Fazanerija, 7.7 jutara, 2.200 stabala topole od 8 godina. Povoqno. Telefon 221-20-41. 26996 10 JUTARA zemqe u komadu 800m od asfalta i Fabrike vode u Jasku. Telefon 064/401-41-80. 26881 KU]A na prodaju u Ruskom Selu sa poslovnom prostorijom i pomo}nim objektom. Telefon 26366 064/927-92-01. SREMSKI KARLOVCI, centar, ku}a sa lokacijskom dozvolom za sedam stanova i gara`a. Telefon 063/548-906. 26963

POVOQNO izdajem lokal u Cara Du{ana 24, sa klimom, centralnim grejawem, telefonom, na dva nivoa, ukupno 40m2. Cena 150E. Telefon 063/528-146. 26437 IZDAJEM opremqen kancelarijsko-agencijski poslovni prostor, u naju`em centru. Telefoni: 371989, 061/232-72-51. 26891 IZDAJEM lokal 60m2 u Branimira ]osi}a 8. Telefon 063/505-198. 26894 POSLOVNO magacinski prostor izdajem kod ^atalov servisa u Novom Sadu, 180m2. Telefon 063/539-646. 26895 SAJAM - bulevar izdajem odli~no razra|en restoran - piceriju, 135m2 sa ekskluzivnim inventarom, {alterom za prodaju pica i ro{tiqa. Telefoni: 063/161-2873, 064/596-58-74. 26912 PRODAJEM ili izdajem lokal, 52m2, centar Novog Sada, pe{a~ka zona, opremqen za butik. Novogradwa, Ukwi`en. Cena povoqna Telefon 061/621-44-24. 27027 PRODAJEM lokal, 54m2, Nova Detelinara. Cena povoqna. Telefon 063/543-263. 27069 ZA IZDAVAWE! Ekskluzivan poslovni prostor, na atraktivnoj lokaciji, ceo sprat, Bul. Oslobo|ewa, povr{ine 600m2, poslovna zgrada, useqiv. Telefon 421-437 ili 063/534-505. 10004

POSLOVNI prostor 800m2, na 2000m2 placa, nedovr{en, {irina od glavnog puta 35m, Novosadski put - Veternik, do Vukovi} pumpe. Telefon 065/513-4066. 26596 NAME[TEN poslovni prostor 45m2, poslovna zgrada Bul. Oslobo|ena 11. drugi sprat, klima, 2 tel. linije... vlasnik bez posrednika, 50.000evra. Telefon 063/529-304. 27014

IZDAJEM gara`u kod Limanske pijace od 18m2. Trofazna struja. Telefon 063/224-574. 26953 PRODAJEM GARA@U od 17m2 u suterenu stambene zgrade u Novom Sadu, Gogoqeva 14. Cena 6.900 eura Telefon 063/520-245. 25907


28

OGLASi l ^iTUQe

~etvrtak21.april2011.

dnevnik

Posledwi pozdrav na{em

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a

Slavica Popovi}

Obave{tavamo prijateqe da na{ dragi

^moqi

1962 - 2011. preminula od te{ke bolesti u 48. godini. Sahrana je danas, 21. 4. 2011. godine, u 15.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni suprug Zoran i sin Stanislav.

Miladin Srndovi}

od kolega sa posla.

Uvek }e{ biti sa nama.

27097 27090

Posledwi pozdrav na{em

PRODAJEM ili izdajem suterensku gara`u sa daqinskim otvarawem, @eqezni~ka 46, pitati na telefon 064/1463-505. 27028

PRODAJEM Fiat punto 1.2 benzin 10/99, klima, alufelge, radio, nove, gume. Telefoni: 886-732, 064/134-66-97. 26907

PODBU[IVAWE ispod saobra}ajnica, ispod betoniranih dvori{ta, ispod ku}a do ku patila, prodaja ma{ina za podbu{ivawe, iznajmqivawe ma{ina za podbu{ivawe. Te 22583 lefon 063/521-546. BAGAT i druge {iva}e ma{ine popravqam i prodajem, brzo, kvalitetno.Cvijanovi}, Ul. Jevrejska br. 23. Telefon: 021/42125947 452, 064/131-2135. VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa vr{imo emajlirawe odmah, kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 26791 POPRAVQAM slavine, kotli}e, bojlere, elektri~ne {porete, brave, {arke, TA pe}i, roletne, usisiva~e, plafowere i sitne elektri~ne popravke. Telefon 26893 062/972-08-841. ODGU[EWA ma{inski snimawe cevi rekonstrukcija kupatila zamena cevi i servis, garancija, ra~un. Telefon 6393-737, 064/16047-25. 26952 MOLERI - iskusni najpovoqnije cene, ozbiqnost i kvalitet. Pozovite da se dogovorimo. Telefoni: 063/518-346, 882-133. 27011

PRODAJEM novije kolor televizore e37, e55, e72, vrlo povoqno! Dostavqam na adresu! Non stop, Mladen! Telefon 421-516, Mob. 064/157-2514. 26965 KUPUJEM ispravne i neispravne kolor televizore, LCD, plazma TV! Dolazak, isplata odmah! Non -stop, Mladen! Telefon 421-516, 064/157-2514. 26966

PRODAJEM koke nosiqe, stare jedanaest meseci, komad 150 dinara. Mogu}nost dostave. Telefoni: 021/848-188, 063/511932. 26555 FARMA iz Stepanovi}eva prodaje tovne pili}e i prasi}e, dostava na adresu, povoqno. Telefoni: 021/717-058, 063/521-559, 063/539051. 26823

HITNO potrebna kvalifikovana poslasti~arka za rad u poslasti~arnici „[eherezada”, Zmaj Jovina br. 19. Telefon: 062/202-112. 26743 POTREBAN pekarski radnik sa iskustvom. Telefon 064/419-00-27. 26956

^ISTIM podrume, tavane, dvori{ta, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine,

{porete, karoserije, stare automobile za rashod. Telefoni: 6618846, 063/8485495. 26274 OTKUP ZLATA, srebra, dukata, brilijanata, platine, original ru~nih satova: (roleks...), zalagaonica - pozajmice! Telefon 021/661-09-16, 064/515-0-777. Zmaj Jovina, Novi Sad. 25449 KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, bakar, mesing. ^istimo tavane i podrume. Telefoni: 062/649-000, 063/744-87-00. 26682

An|ele na{, uvek }e{ `iveti u na{im srcima, tvoja dobrota i tvoja iskrenost nikada se ne}e izbrisati iz na{eg se}awa i srca. Dana 21. 4. 2011. godine, u 13 ~asova isprati}emo na{eg Miladina na ve~ni po~inak na Tranxamentskom grobqu u Petrovaradinu. O`alo{}eni: supruga Vawa, sinovi Marko i Stefan, sestre Mira i Vera sa porodicama i ne}ak Uro{. 27088

Slavica Popovi}

SE]AWE

Bati

Mama, lepo spavaj, hvala ti za sve. Sin Stanislav. 27098

od: porodica Dajovi}, Sarajlija, Svrkota i kumova sa porodicom. Nikada te ne}emo zaboraviti i pre`aliti Bato na{. 27089

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je u 76. godini preminula na{a draga

rodbinu i je preminuo

Posledwi pozdrav

Sa tugom i bolom u srcu obave{tavamo porodicu i prijateqe da nas je napustila supruga i majka

Posledwi pozdrav

Cvijeta Ne~ovski ro|. Kapor 25. 10. 1927 - 21. 4. 2006. Navr{ava se pet godina od kako nisi sa nama. ^uvamo te u na{im srcima i mislima. ]erka Dragana i zet Nikola, unuka Ivana i zet Qubomir. 26950

Mirjana Sedlan ro|. Brkqa~ Sahrana je danas, 21. 4. 2011. godine, u 15 sati, na Veterni~kom grobqu. Polazak ispred crkve u 14.30 sati. O`alo{}eni: sin Milan, snaja Sla|ana, unuci Veqko, Teodora i Milo{.

Zdravku Samarxi}u od: brata Danila, sestre Mileve i snaje Ravijojle. Sahrana je danas, 21. 4. 2011. godine, u 13 sati, u Stepanovi}evu.

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav stricu

Marku Krneti}u

ro|. Mili~evi} Sahrana je danas, 21. aprila 2011. godine, u 14 sati, na grobqu, u Aleksa [anti}u.

od zaposlenih u RJ „Limani”.

Suprug Slobodan, }erke Ana i Marija.

27099

27125

Posledwi kolegi

Du{anka Kandi}

Dana 25. aprila 2011. godine, navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama

27072

27108

Iskreno saose}amo u bolu na{e koleginice Ane za prerano izgubqenom majkom

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Ivan Kori}anac

Uvek }e{ biti u na{im srcima.

Marku Krneti}u

Zdravku Samarxi}u

Du{ankom Kandi}

JKP „Gradsko zelenilo”.

od: brati~ina Drenke i Bebe sa porodicama.

Koleginice i kolege iz Kabineta i Slu`be Skup{tine Grada Novog Sada.

59901-P

27101

27113

3

Kolektiv Rasadnika „Komarov” opra{ta se od drage saradnice

Zdravku Samarxi}u od porodica: An|e Kuli}, Voje Brki}a, Ra{e Vukosava i Du{ana Mirkovi}a.

27105

27104

Draga Slavice, puno }e{ nam nedostajati.

Uvek }e{ biti u na{im srcima draga

Marko Krneti} Po~ivaj u miru dragi na{ dobri dru`e i prijatequ. Sa tugom u srcu sau~estvujemo u bolu porodice. Milan Vrawe{ sa porodicom. 27111

Slavica Popovi}

Slavice Popovi} Posledwi pozdrav od kolega i prijateqa s posla. 27102

Tvoj sin Miroslav i }erka Dara sa porodicama.

Slavice

Tamara, Anastasija i An|ela Komarov.

Tvoje prijateqice: Tamara, Ceca i Gordana.

27100

27103


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ voqeni suprug, otac i deda

Posledwi pozdrav na{oj baki i majci

~etvrtak21.april2011.

GODI[WI POMEN

29

Posledwi pozdrav dragom kolegi

Nada Markovi} ro|. [upica 1940 - 2010.

@ivki Krstin Uvek }e{ `iveti u na{im srcima. Snaja Vladislava, unuci Aleksandar, Marko i Nikola.

Jedna godina bola razdire du{u, a praznina je prevelika jer nisi sa nama. @ive}e{ ve~no u na{im srcima. O`alo{}eni: suprug Drago, sin Branko, snaja Goca, k}erka Dragana, zet Milan i unuci Dajana, Igor i Marina.

27053

Miladinu Srndovi}u 1977 - 2011. od kolega i koleginica Policijske uprave u Novom Sadu. 59900-P

26879

Posledwi pozdrav dragoj priji

Posledwi pozdrav po{tovanom

@ivki Krstin

~ika Radetu Peri{i}u

Posledwi pozdrav dragom kolegi

Brane Kutawac potpukovnik u penziji

preminuo dana 18. 4. 2011. godine, u 62. godini.

Sahrana je danas, 21. 4. 2011. godine, u 13.30 sati (opelo) na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Miladinu Srndovi}u 1977 - 2011.

od: porodica Hemi, Bere{ i [}epanovi}.

Sowa i Dra`a Risti}.

27055

27029

od kolega i koleginica Policijske ispostave Stari grad. 59900-P1

O`alo{}eni: supruga Nada, sin Vladislav i }erka Jelena sa porodicama.

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

27076

Danas, 21. aprila 2011. godine, navr{ava se sedam godina od smrti na{e drage

Posledwi pozdrav drugaru

Marku Porodice Do{enovi} i Vasi}.

Qiqane Garda{evi} S qubavqu te ~uvamo u na{im srcima, a sa tugom `ivimo bez tebe. Tvoji: suprug Milo{, k}eri Mirjana i Branislava, unu~ad An|elina i Petar i zet Aleksandar.

Slavica Popovi}

Slavica Popovi}

Posledwi pozdrav od: strica Jove, strine Jelice, sestre Nata{e, brata Nenada i bratanice Jelene.

Posledwi pozdrav od: strica Bore, strine Radojke, brata Milana i brata Gorana sa porodicom.

27092

27091

Marku Krneti}u

od porodice Pejin.

27030

27063

Sa tugom u srcu opra{tamo se od tebe.

Posledwi pozdrav dragoj majci, svekrvi, baki i prabaki

GODI[WI POMEN na{im voqenim

Marku Krneti}u

26957

POMEN Voqenoj majci

od: @woce, @iketa, Mi{ka, Mirka, Bate, Laze, Nikole i osobqa Restorana.

Marko Krneti} Dragom prijatequ od: Brane Kova~evi} sa Milo{em i roditeqima.

Posledwi kom{inici

Zori Ilijin

pozdrav

Danici @ivan~ev

Grozdana

Radovan

2. 11. 1932 - 19. 4. 2011.

1929 - 2010.

1926 - 2009.

Sahrana je danas, 21. 4. 2011. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica, sin Ilija, snaja Miroslava, unuci Petar, Stevan, Qubica, Dajana i praunuka Aleksandra.

27084

27040

27048

dragoj

Posledwe zbogom nesvakida{wem ~oveku i prijatequ za nezaborav

Posledwi pozdrav dragoj i voqenoj snajki i nani

Svir~evi} Pro{lo je vreme od kako ste nas napustili, ali ponosni smo {to smo vas imali. Obele`i}emo pomen u subotu, 23. 4. 2011. godine, u 14.30 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena porodica Svir~evi}. 27045

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a majka

24. 4. 1999 - 24. 4. 2011.

Dvanaest godina gledamo na sat i ku}na vrata, dvanaest godina i{~ekujemo, ~ini nam se tvoj korak i glas. Ne kuca srce tvoje, ~ujemo ga nema te vi{e, vidimo te, ~uje{ nas najdra`a na{a, volimo te. Tuga u srcima, suze u o~ima, voqena majka u mislima.

Tvoji Cica i Bata.

26961

Danici @ivan~ev

@ivki Krstin

Marku Krneti}u

od porodice Radinovi}.

Bora i Biser sa porodicama.

27056

27044

od: ^ike, Dobrice i Marije @ivan~ev sa decom.

27050

@ivka Krstin Sahrana je danas, 21. 4. 2011. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: }erka Sofija i sin Bata. 27052


30

06.30 09.00 09.30 10.00 10.05 10.30 11.30 11.55 12.00 12.10 13.05 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 16.05 16.50

Јутарњипрограм Натрагуприроде Бајкоквиз Вести Зеленисат Циганскосрце Кухињица Десилосе Вести Космос Безупута Вести Српскиекран–емисија МТВ-а(Мађарскетелевизије) насрп. Натрагуприроде Вести Фаца Циганскосрце Десилосе

Стефан Миленковић

Фолдер култура Наступ Стефана Миленковића на овогодишњем Номусу, ново извођење „Чаробњака из Оза“, мјузикла Золтана Пушкаша у Новосадском позоришту, наступ плесне трупе Вејна Мек Грегора у СНП-у, нова књига Горана Петровића, премијера Мијачеве представе „Зојкин стан“, као и изложба Наде Манчић у Атељеу 61,неке су од тема у најновијем издању „Фолдера култура“. (РТВ 1,22.30) 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.05 20.30 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 01.00

06.30 07.00 08.30 09.25 10.25 10.50 11.15 11.45 12.30 12.40 13.15 14.10 14.15 14.45 15.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 23.00 23.45 00.00

tv program

~etvrtak21.april2011.

ТВДневник Тајнахране:Телетина Кухињица Разгледнице ТВДневник ТВФонија–квиз Имамједнужељу Живопис–Старисјај Војвођанскидневник Фолдеркултура Фортепиано Заштитниксвемира,филм Концертгодине2001. и2002, „Обојенипрограм“ и „ЛЕТ3“

Кухињица–мађ.. Музичкипрограм Грување Студио„М”-Најважнијаадреса Тадивнастворења Маштаоница Доколица Сучељавање,емисијанамађарском Вести(мађ) Емисијанаукрајинском Мојсин ВестиизМатице Плавикруг:Веки по СНП-а Бајкоквиз ДобровечеВојводино(рум) ТВМагазин(рус) ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевестинамађарском Кухињица–мађ. Добровече, Војводино(рус) Частипоштовање Мојсин Десилосе ТВПродаја

Арт-бокс (Панонија,19.00) 06.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 13.00 14.00 14.10 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 00.00 00.35

Музичкосвитање ГласАмерике Усусретсунцу Вестиукратко Уогледалу Вестиукратко Освета Врелегуме Вестиукратко Билаједномједнанедеља Путоманија Безцензуре Вестиукратко Белилукипапричица Нашгост ЗООпузле Војвођанскевести Уогледалу БалдинииСимони Војвођанскевести Освета Арт-бокс Војвођанскевести Свештомиприпада Билаједномједнанедеља Војвођанскевести Разголићени ГласАмерике Ноћнипрограм-репризе

08.00 08.15 09.03 09.27 09.39 10.00 10.33 10.58 12.00 12.15 12.32 12.44 13.30 16.00 16.03 17.00 17.20 17.45 18.25 19.01 19.30 20.05 21.03 21.57 23.50 00.05 00.58 01.44 01.59 03.41 04.08 04.37 05.23 05.48

Јутарњи дневник Јутарњи програм Слагалица Гастрономад Штарадите,бре Сасвимприродно Свет риболова Љубавнице Дневник Спортплус Кулинарскилетопис ИстражитељиизМајамија БананаЏо,филм Вести Грехњенемајке Дневник РТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Окомагазин Слагалица Дневник Грехњенемајке Јапан-земљакојадрхти, људикојистоје Слободанпад,филм Дневник ИстражитељиизМајамија Харперовоострво ТВпродаја Ноћнибиоскоп: Губимте,филм Свет риболова Окомагазин Сасвимприродно ТВпродаја Верскикалендар

Слободанпад ДичБроди,инструкторпадобранства, често упада у невоље. Његов стил живота - пиће, девојке и авиони ипак неће бити добра припрема за интернационалну шпијунску аферу, у којој се нашао заједно са мистериознимагентомКГБ-а. Улоге: Чарли Шин, Крис Макдоналд, Џејмс Гандолфини,НастасјаКински,КетриндеПрум Режија: ДејвидТвоји (РТС1,21.57)

07.00 07.30 08.31 09.01

Вести Хранаивино НСклинци 38.седницаСкупштинеграда Објектив (слов) Објектив(мађ) Објектив Дивљихоризонти Неонсити Новосадскопоподне Цртанифилм Неонсити Агродан Објектив ПрепознајЕвропу Хранаивино Моћнијиоддржаве Одељењезаубиства Објектив Марфијевзакон ДрХу

08.00 Премијерлига: Тотенхам–Арсенал 10.00 ФулТилтпокер 11.00 Премијерлига: Челзи–Бирмингем 13.30 АТПБарселона1/8Финале 20.00 Премијерлига,магазин 20.30 КопаделРеј,финале: Барселона–РеалМадрид 22.30 НБАакција 23.00 ФулТилтпокер 00.00 Премијерлига,магазин 00.30 КопаИталија1/2финале. Милан–Палермо

Куватисрцем ТелмоиТула Коцка,коцка,коцкица Школскипрограм

ОДБОЈКА,ПС,ПЛЕЈ-ОФ

У финалу Партизан и Војводина (РТС2,17.58) 10.09 11.07 11.32 12.30 13.00 13.58 14.28 15.10 15.29 16.00 16.35 17.05 17.58 19.19 20.00 20.28 21.00 21.56 22.27 23.01 23.59 00.40 02.37 02.54 03.21 03.52 04.20 05.20

09.00 09.05 09.30 10.00 16.00 16.15 16.30 16.45 17.15 17.30 18.30 18.35 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15

dnevnik

Играј фудбал Усвету Траг у простору Беокулт Трезор Коцка,коцка,коцкица Школскипрограм Сазвежђа и легенде Ликовна колонија РТС ОвојеСрбија Образовноогледало Приђи ближе Одбојка:ПС,плејоф, Партизан–Војводина, финале1,пренос ТелмоиТула Местозанас Метрополис Љубавнице Контекст Бунт Бардови театра: КсенијаЈовановић Василиса-Аманет Трезор Одбојка:ПС,плејоф,финале1 Метрополис ХорГлинка Местозанас Контекст Василиса-Аманет

06.00Радијскодизање 07.00ТВдизање 09.30 Кажипрст 10.00ВестиБ92 10.35Топшоп 10.50 Квиз:Супергеније 11.15 ПингвинисМадагаскара 11.45 Топшоп 12.00Филм:Суочење 14.00 ГордонРемзи: Кухињскикошмари 15.00Домеслаткидоме 16.00ВестиБ92 16.35Спортскипреглед 17.00Најбољегодине 18.00Квиз:Супергеније 18.30ВестиБ92 19.15Пријатељи 19.45 Дваипомушкарца 20.15Сексиград 20.50Филм:Лепшастранабеса 23.15ВестиБ92 23.35 Спортскипреглед 00.05Филм:Тишина 02.00 ГордонРемзи: Кухињскикошмари 02.45 Домеслаткидоме

Гордон Ремзи: Кухињски кошмари Чувени британски кухињски маг Гордон Ремзи у свакој епизоди одлази у ресторан који пропада и има седам дана да,под један,лоцира проблем,и под два –покуша да га поправи. Неколико месеци касније,он ће поново обићи ресторан да провери како им иде и да ли се његове преопруке поштују... (Б92,14.00)

Гордон Ремзи

КетриндеПрум

06.30 07.00 07.15 08.10 09.00 10.00 11.30 12.00 14.05 15.00 15.55 16.45 17.45 18.00 18.20 18.45 20.15 21.00 22.00 00.00 00.30 02.30

Експлозив Ексклузив Еленин дух Неко те посматра Дођи на вечеру Гумуш Неко те посматра Филм:Последња трка Еленин дух Када лишће пада В.И.П Дођи на вечеру Ексклузив Вести Експлозив Гумуш Када лишће пада Радна акција Филм:Телохранитељ Ексклузив Експлозив Вајпаут

06.30 07.00 07.55 08.00 08.45 09.00 09.15 10.00 10.02 10.45 11.00 11.02 12.00 12.15 13.00 13.02 14.00 14.30 15.00 15.02 15.30 16.00 16.05 16.55 17.00 17.02 18.00 18.30 19.00 20.30 22.30 23.30 23.45 00.00 02.00 02.30

Изавести Маратон Аштадарадим РејчелРеј Топшоп Вести Отворенистудио Инфо Отворенистудио Топшоп Инфо Љубавузалеђу Вести Милица² Инфо Отворенистудио Вести Изавести Инфо ДругастранаСрбије Коферче Вести Љубавузалеђу Аштадарадим Инфо Канди Вести Чистрачун ПородицаСерано Филм ДокторХаус Вести Милица² Филм ДругастранаСрбије Коферче

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Главниосумњичени,10.30Цртанифилм,11.00 Репризевечерњихемисија,13.00Метрополеи регијесвета,14.00ИнфоК9,15.00Метрополеирегијесвета,16.00ИнфоК9, 16.45Бибер,17.00Главниосумњичени,18.00АБСшоу,18.30ИнфоК9,19.00 Кухињица,19.30Бибер,20.15Аргументи,21.15Спортиздругогугла,22.15 Бибер,22.30ИнфоК9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћнипрограм

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп,09.10Туристичке,09.25Тандем,09.30Фокус,10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.40Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40Стварност живота,17.40Вести,19.59Мозаик,20.00Фокус,21.05Веб џанк,21.30НК Коктел,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.00Вести,00.30Ауто шоп,00.40Бање Србије

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук и папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Жива ватра, 11.00 Кућа 7 жена, 14.00 Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 18.00 Године пролазе, 19.00 Објектив,20.00Фолк шоу,22.00Објектив,22.30Ток шоу,04.00Филмски програм

12.00Сремнадлану:Инђија,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Сремнадлану:Пећинци,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30Ловцина змајеве,20.00ДокторХу,20.45Без тамбуре нема песме,22.00Новости 3,22.30 Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.30 19.25 19.30 20.00 20.30 21.15 22.15 23.30 00.00 02.00 02.30

Тријумфљубави Добројутро Позовивеликогбрата Забрањенаљубав Тереза Папарацоловнапознате Наслеђеједнедаме Маланевеста Националнидневник Тријумфљубави Пољелала Усосу Националнидневник Гавриловићи-ријалити Великибрат-прегледдана Наслеђеједнедаме Свезаљубав Великибрат-уживо Филм: Летнезваноггоста Докнассмртнерастави Филм: Окупљање

Сабринин тајниживот ОвојепричаодевојциСабрини која поред свог редовног похађања гимназије, крећетајнодапохађачасовечаролије.Убрзооткривадамора даподелисвојаскривеназнања са једном вештицом која покушавадајојзагорчаживот. У питању је охола млада вештицаПортиа,рођаканајмоћнијечаробницесвихвремена, Енхантре... (Хепи,11.05) 05.30 08.00 08.20 08.30 08.50 09.05 09.15 09.40 09.55 10.00 10.15 10.40 11.05 11.30 12.00 12.30 13.20 13.40 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.00 17.55 18.25 19.00 19.55 20.00 21.00 23.00 23.55 00.00 03.00 03.45 04.45

Јутарњипрограм Сирене Ноди СаБоуавантуру Мегаминималс Здраво,Кити АвантуремалогПере Телешоп Вести Анђелинабалерина Југио Бакуган Сабрининтајниживот Хорсленд Сирене Квизић Пресовање Телешоп Вести Парови Лудегодине Телешоп Вести Агенција Парови Телемастер Стаљин-докудрама Парови Вести …певазавас Парови Агенција Вести Парови Агенција …певазавас Стаљин

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе,10.30Икс арт,12.15Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30ТВ изложба,20.05Презент,21.00О свему помало са...,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Немогућа магија,13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30 Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Артикулисање,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

~etvrtak21.april2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

.

Марсија Геј Харден

Магла После снажне олује на подручју Мејна, лок ални уметник Дејв Драјтон одлази сасиномБилијемиарогантним комшијом, адвок атом Брентом Нортоном из своје куће близу језера у супермаркетунабавку.Напутуће наћинамаглу... Улоге:Томас Џејн, Марсија Геј Харден, Лаори Холден, Ендре Бројгер, Тоби Џонс, Нејтан Гембл, Крис Овен Режија:Френк Дарабант (Нова ТВ, 00.10) 07.25 Бумба 07.40 Рори 07.50 Пепа 08.00 ЈагодицаБобица 08.30 Томицаипријатељи 09.10 Победаљубави 10.15 Мојамајка 11.05 Аси 12.05 ИН 13.00 Победаљубави 13.55 Мастершиф,ријалитишоу 15.00 Најбољегодине 16.00 Мојамајка 17.00 Вести 17.25 ИН 18.05 Подсрећномзвездом 19.15 Дневник 20.05 Аси 20.45 Најбољегодине 21.50 Мастершиф,ријалитишоу 22.45 Проверено 00.10 Магла,филм 02.25 Зодијак,филм 04.00 ЕзоТВ,таротшоу 05.00 Веровалиилине,док.серија 05.25 ИН

08.00 СикертпротивСарџента 09.00 Изгубљенигусарскиброд Црнобрадог 10.00 Ханибал 11.30 Светновца:Малепрљаве тајне 12.00 Тајнецивилизације:Инке, МајеиАцтеци 13.00 Суђењенацистимау Нирнбергу 14.00 МајкаТереза–Светицатаме 15.00 Косизаправоти? 16.00 Овојецивилизација 17.00 Првиљудиусвемиру 18.00 СвеКенедијевежене 19.00 КадасуМаваривладали Европом 20.00 ТајниградовиАмазона 21.00 Изгубљенакрсташкатврђава 22.00 42начинадасеубијеХитлер 23.00 Косизаправоти? 00.00 Овојецивилизација 01.00 Првиљудиусвемиру

08.00 Духубоци 08.30 ОстрвоКорњача 09.30 АвантуреКарлоса Гусенице2. 10.00 ИвицаиМарица 10.30 ОстрвоКорњача 11.00 Учитељ 13.15 Катастрофа 16.00 Јужњак 18.00 Дијаманти 20.00 ДневникЈангаТровача 22.00 Ценаизнад 00.00 СтуденткињаКели 02.15 Мимиц3.

06.00 Срцеодмастила 07.45 Породицајепородица: ПрославаРоузиО’Донел 08.30 Звезданестазе:Првиконтакт 10.20 Причаоиграчкама3 12.00 Филмовиизвезде 12.25 НезнатевиЏека 14.35 Ловацнауцене 16.20 ГранТорино 18.15 Амелија 20.05 НаталиХоловеј 21.35 Правакрв-Злосенаставља 22.30 Ромскиполицајци 23.30 Случај39 01.20 Девојкасатетоважомзмаја 03.50 Нултиосумњичени 05.30 Холивуднаснимању

12

31

VREMEPRIJATEQSTVA

Pi{e:Dobrica]osi} 07.00 Добројутро,Хрватска 09.07 ХотелдворацОрт 10.08 Крстарењасветским лепотама,док.серија 11.02 КодАне 11.15 Опрашоу 12.00 Дневник 12.11 Спорт 12.32 Господарицатвогасрца 13.19 ДивљиПламен 14.20 Тренутакспознаје 15.04 ДармаиГрег 15.29 Анђели,док.филм 16.03 Твојасудбина 17.04 Хрватскауживо 18.38 8.спрат,токшоу 19.30 Дневник 20.13 1против100,квиз 21.10 Разред2011. 21.48 Поласатакултуре 22.25 Дневник3 23.08 ВатиканИванаПавла2.: Папа,док.серија 23.35 Разред2011. 00.11 Ловцинанатприродно 00.52 ДрагиЏоне 01.16 Ксена-принцезаратница 01.59 Злочиначкиумови 02.39 ДармаиГрег 02.59 Хумористичнасерија

06.10 07.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 01.00 02.00

Дијагнозаубиство СудијаЕјми Свепозакону Ерика Вокер,Тексашкиренџер НешБриџис Филм:Злочинипрошлости УбиствауМидсамеру Закониред НешБриџис Вокер,Тексашкиренџер Триреке Филм:Младожењаунајам Медијум Триреке Филм:Сигурналука

07.45 08.10 09.30 10.00

ДрагонболЗ Езел ЕксклузивТаблоид Бигбрадер-уживоизкуће, ријалитишоу Вечераза5 Аурора Бигбрадер-уживоизкуће, ријалитишоу Наследници СудијаЕјми Закониред Бибинсвет ЕксклузивТаблоид РТЛДанас Вечераза5 Езел Бигбрадер,ријалитишоу Хрватскатражизвезду, музичкишоу ЦСИ РТЛВести ЦСИ:Њујорк Бигбрадер,ријалитишоу Астрошоу

11.30 12.25 13.15 14.10 15.00 16.35 17.20 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 23.15 00.40 00.55 01.40 02.35

СЕРИЈА

Закониред

Џин Смарт

СузеОдриВокер С много топлине и хумора испричанајетешкаиневесела животна прича Одри Вокер. Она је живела с оцем и две сестре. Кад им је мајка умирала,Одријојјеобећала даћесебринутиомлађојсестри, Маргарити која је менталнозаостала... Улоге: Џин Смарт, Ричард Гилиленд, Керол Кејн, Кетлин Вилхојт Режија:Сем Пилсбери (ХРТ 2, 23.35) 08.03 08.32 08.53 09.20 09.34 10.00 12.12 13.29 14.01 15.30 15.45 16.34 17.24 17.53 18.14 18.59 19.53 20.01 20.47 22.42 23.27 23.35 01.00

МалаТВ Дворациграчака ОперацијаБарбароса Цртанифилм МегаМинди Твојасудбина Индекс МалаТВ СузеОдриВокер,филм Жупанијскапанорама ХотелдворацОрт Шаптачпсима ПустоловинеСареЏејн Новеавантурестаре Кристине ДивљиПламен Крстарењасветским лепотама,док.серија Хитдана Мерси Јаћубудансањати,филм Злочиначкиумови Дневникплавуше СузеОдриВокер,филм Ноћнимузичкипрограм

05.40Привлачност 07.30 ДосијеДрезден 10.30 Фаџ 11.10 Чудовиштеизуклетогмора 13.00 Невероватнеприче 13.30 ДосијеДрезден 15.00 Безчасти 16.20 Фаџ 17.00 СиквестДСВ 18.00 Невероватнеприче 19.00 Ноћгурмана 21.15 Трава 22.00Вештац2.Армагедон 00.00 Горкажетва 02.00 Дуганоћ

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Амерички одметници Паклени хотел Пајкан и по Зашто се будале заљубљују? Дони Дарко Сјај Откачени професор 2: Клампови Моћни ветар Пет асова Амерички одметници Пишчево уточиште Лезбејке 4.

Извршни директор једне телевизијске куће пронађен јемртав,адетективиФонтанаиГринсумњичеблизанце којисувећдужевремекрали новац од телевизије, али и познат у куварицу славних особа с којом је жртва годинамабилаутајнојвези... Улоге: Џери Орба, Џеси Ли Мартин, Сем Ватерстон, Епата Меркерсон, Елизабет Ром, Фред Томпсон (РТЛ, 16.35)

Елизабет Ром

08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.25 22.50 23.45 00.40

Разоткривањемитова Паметњаковић Преживљавање Опасанлов Аутапомери2008. Генералка Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Преживљавањеудвоје Преживљавање ПограничнаполицијаСАД Какосеправи? Какотораде? СуперљудиСтенаЛија Мојаневероватнаприча Каскадерскизависници Самоједанизлаз Прљавипослови Аутапомери2008. Генералка

08.30 09.45 11.00 14.00 15.45 18.00 20.00 23.00 23.05 23.15 23.45 23.50 00.45

Тенис Билијар Тенис Тенис Билијар Тенис Билијар Сви спортови Сви спортови Рвање Сви спортови Рвање Билијар

Калуђери не верују безбожнику

М

ој 1999. преминули пријатељ, светогорски ром. Лоза је манастиру и по Библији света биљка; вимонах Митрофан Хиландарац, био је човек но је причест, награда за послушање, храна у посту, дубоке вере у Бога и Српство, човек зади- здравица гостима и ходочасницима. Над Атосом су вљујуће радне енергије и један од најзначајнијих лиле тропске кише, Јегејским морем је бректала буправославних просветитеља, можда и најзначајнији ра, лађе нису пловиле, грчки агроном који је требало препородитељ Хиландара у овом веку. Први пут да засади виноград с тридесет аргата који су лежали смо се срели у хиландарском конаку 1967, обојица под доњим тремом конака није могао да дође. А на вечерама у владичанској трпезарији, где смо унапред обавештени један о другом, с обостраним неповерењем и подозрењем, али и јаком, привлач- ми гости из Србије – професори Светозар Радојином радозналошћу: где смо сада, ми бивши ратни чић, Воја Ј. Ђурић, Дејан Медаковић, Мирослав непријатељи, комунист и љотићевац, партизан и до- Пантић, Радован Самарџић, Димитрије Богдановић и ја писац – вечеравали са старбровољац, обојица један друцем Никанором, смерним и разгом издајник отаџбине; у рату боритим калуђером који је у огорчени противници, у миру – име Богородице управљао маон у емиграцији, ја међу победнастиром са саветом који су чиницима; сада – ја писац, он канили седам монаха – стараца, луђер. А били смо ђаци и врчим очита молитву за посвећешњаци. Избегавали смо разгоње вечере, започиње жалбу: вор и сусрете без благог прису„И сутра ће бура, геопонос ства Воје Ђурића, али смо се, не може да дође, а манастир некако увек, као да смо један плаћа наднице тридесеторици другог тражили, често сусретааргата. Сваког дана из манали у сумрачним ходницима костирске касе исплати се 28.000 нака, застајкивали да се погледрахми. А виноград се не сади, дамо и изговоримо што безнапролеће наступа...“ чајнију реч, па се хитро удаљаТад проговори професор Равали један од другог, с осећадојичић: њем нелагоде и неке тешке кри„Оче Никаноре, господин вице за чије признање нисмо Добрица је завршио винограспремни. дарско-воћарску школу па моУвече, после литургије и веже као стручњак уместо геопочере, док се седело у трему коноса засадити виноград.“ нака и групно разговарало у Старац Никанор се прене, заполутами гашњаче, избегавали гледа у мене да ми види душу, смо да седимо један до другог; У рату је побеђивао монах Митрофан па каже: он као да није желео да му до„И мој брат је учио ту пољопривредну школу. дирујем мантију, ја нисам желео да видим стакласти сев његовог вештачког ока које је изгубио у Лепа школа, лепа школа... ’Ајте, господо, да заборби с партизанима, стрепећи да се то није дого- хвалимо Господу на хлебу и вину, па да идемо на дило у оној борби с мојим одредом у Наупарима у починак.“ Устане, устанемо и ми, он убедљиво изпролеће 1943, другој великој борби Расинског пар- говори молитву, зажели нам лаку ноћ и оде. Потизанског одреда кад сам ја био политички коме- том и ми да разменимо мишљења о данашњим сасар. Преко идеолошког и ратног амбиса који је знањима у библиотеци и манастиру. А Ђурић, вристорија створила међу нама, нисмо имали снаге да сни проучавалац средњовековних манастира и искус ни поз навал ац кал уђ ерједан другом пружимо руке и ских својстава, шапне ми: изговоримо своје истине што На тремухиландарског „Не верује ти старац. Ти си смо нагонски желели и ћутањем потврђивали. Ту борбу с конакамонах Митрофан и ја за њих комунист, а чули су да си и рођак патријарха Гермаљотићевцима у подножју Ја- избегавамо даседимоједан стрепца добили су љотићевци додругог;онкаоданежели на.“ Жалим што ми не верују, а јер су били боље наоружани и дамудодирнем мантију, ја бих им стручно засадио виимали много муниције. Напали јадане видимстакласти ноград. смо их у селу, они су нас у конСут ра за веч ер ом, пос ле транападу ужасном паљбом севвештачкогокакојејекао мол ит ве, Никан ор пон ов и приморали на повлачење, а ја љотићевац изгубиоуборби жалбу на буру, невреме и што сам се као комесар одреда поспартизанима агроном не може да дође, а следњи повлачио, вукући узбрманастир четврти дан плаћа до рањеног друга коме је куршум просвирао грудни кош па је дишући рањеним аргате који ништа не раде. Радојичић, по визанплућима шуштао и јаукао; био је крупан, једва сам тијском протоколу, понови исту реченицу од југа натоварио на леђа и носио уз планину, праћен че, али доби и исти одговор. Воја ми шапуће: „Кажем ти да ти калуђери не верују. Пре вечефијуцима куршума око нас. Ни у двадесетак боравака у Хиландару нисам се усудио да питам Митро- ре била седница савета стараца, испричао ми фана није ли баш у борби у Наупарима изгубио око. Митрофан, старци се жестоко спорили: сме ли У дугим хиландарским ноћима док су болно, као Хиландар да дозволи да му комунист и безбода их неко туче, завијали шакали из шуме око мана- жник засади виноград који ће давати вино за пристира, а Воја сређивао своје радне белешке, мојим чест и еухаристију? А Митрофан ти верује. Твој сећањима протицале су деобе мога нараштаја и срп- идеолошки брат. Видећемо сутра шта ће савет ског народа. Сви су стигли тамо где се нису упути- стараца одлучити, а радио јавља да се бура појали. Ако се Митрофан и ја братски не помиримо, чава.“ „Стварно жалим што ми не верују“ – одговосрпске деобе нису окончане, али нисам видео пут рим и слушам открића непознатог рукописа који који води у наше помирење. Тих дана Хиландар је био пред значајним догађа- је у „Руској мали“ (делу конака) пронашао умни јем: требало је да засади виноград уништен филоксе- Богдановић.

KwiguDobrice]osi}a„PRIJATEQIMOGVEKA” mo`etekupitiukwi`ari „Slu`benogglasnika”(Jevrejska13,NoviSad),uzpopustod30odstoza530dinara ilinaru~itiprekotelefona021/6622–609i mejla knjizara4@slglasnik.com

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik". " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{taredakcija@dnevnik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GlavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813).GeneralnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802). ZamenikgeneralnogdirektoraSmiqaMaksimovi}(480-6816). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), PetarDe|anski (desk,no}niurednik480-6819),Vlada@ivkovi}(novosadskahronika,421-674,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), PetarTomi} (svet480-6882),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6820),FilipBaki} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Dnevnik-[tamparija”,NoviSad;Direktor021/6613-495. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


32

monitor

~etvrtak21.april2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Четвртак је, и готово да немате временазасвеонециљевекојесте себи зацртали. Финансијска ситуацијасепоправља,такодаћетемоћи више да трошите и боље да се проводите.ПутовањејеОК.

BIK 20.4-20.5.

Данас је у ваш знак упловило жарко Сунце, доневши вам више светлостииенергијекојавамјетолико потребна. То значи и боље здравственостањеиособуодауторитеа,давасгрејеиподржава.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

21. april 2011.

Можете остварити добру сарадњу с особом из сенке или из иностранства. Поразмислите у том правцу.Друштвоваснеостављана мируниуједномтренутку.Немојте реаговатибрзоплето.

Месец у топлом знаку Стрелца вас упућује на даљине и идеале. Оптимизам и ентузијазам у свему. Партнерјеузвасусвакојситуацији. Планирате путовање или неке далекосежнепотезе.

Улазитеусмиренијуфазу,свише лежерности и задовољства. Заслужилистето.У друштвупородицеи драгеособеприпрематесезапредстојећепразникенаправиначин,и навреме.Нековамдолази.

Оптерећенистепосломпаможете заборавити неке друге личне обавезе. У партнерству влада љубав и романтика. Идеализујете међусобниоднос,итакотреба.Попијтечашушампањца!

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Динамика у односу на друге људе, или у партнерству, и надаље је присутна. Реагујте само онда када процените да је то неопходно. У противном,губитевремеиенергију упразно.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Искористите празнике да отпутујете код родбине, посетите родитељеилисесдруштвомодважитенегде далеко. Слободни дани никад нисуупотпуностислободни.Радите изсвеснаге.

Обратите пажњу на ситуацији у свом дому. Можда је време да се посветитепородициупуномвремену. Љубавни однос који обећава стабилност и трајност тек сада почињедасереализује.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Приметићете да се партнер буди уновомсветлуиснази,наобостранозадовољство.Дошлојевремеза сарадњу. На плану каријере ништа ново,ализатојесамбизнисвеома стресан.

Иматемного плановаиидеја,договаратесеикомбинујете,аштаће од свега тога бити на неком нивоу, тојепитање.Свејеуигриисвеје могуће,алинеморадазначи.Смиреније.

Много послаифинансијскихрасхода је готово неминовно. Уколико се на време повучете с вољеном особом,утоликобољезавас.Окруженистељубављу,пажњом,иуживатенајбољештоумете.

TRI^-TRA^

Трудноћа имарихуана V REMENSKA

ТоПло

Vojvodina Novi Sad

24

Subotica

23

Sombor

24

Kikinda

23

Vrbas

24

B. Palanka

24

Zrewanin

23

S. Mitrovica 23 Ruma

23

Pan~evo

24

Vr{ac

22

Srbija Beograd

24

Kragujevac

23

K. Mitrovica 22 Ni{

23

Америчка глумица Кејт Хадсон последњих неколико дана проводи промовишући свој најновији филм, романтичну комедију „Something Borrowed”, у склопу које даје много интервјуа, али говори више о свом приватномживотунегоосамомфилму. Како је пре неколико недеља затруднела с британским музичаром и фронтменом групе „Мјуз” Метјуом Беламијем,чиниседаглумицавишепромовише својутрудноћу.Кејтје такоуинтервјуузаамеричкоиздањечасописа„Екстра” призналадасеутрудноћиосећа одлично,атостањејеупоредиласпушењем траве. -Трудноћајезаистадивна.Мозаквамутаквомстањупостанекаокаша,тојеосећајврлосличанономекадасенадувате.Мојдоктор меје одмериоодглаведопетеисугерисаоми данабацимјоштридесетаккилограма.Рекла самјојдаћусепотрудити,алииданеобећавамништа - нашалиласеглумица.

PROGNOZA

Evropa Madrid

НОВИСАД: Tоплоипретежносунчано.Дуваћеумеренјугоисточниветар.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература Rim 9,амаксималнадо24степена. London ВОЈВОДИНА: Претежносунчаноијоштоплијевреме.Дуваће умеренјугоисточниветарујужномБанату,аслабпоСремуиБачCirih кој.Притисакизнаднормале.Јутарњатемпература6,амаксималBerlin на24степена. СРБИЈА: Претежносунчаноијоштоплијевреме.Самоћена Be~ југозападу доћи до локалног развоја облака у току дана. Дуваће Var{ava умеренјугоисточниветаруПоморављуиПодунављу,ауосталим крајевимаслабисточниисевероисточни.ПритисакизнаднормаKijev ле. Јутарња температура од 4 до 12, а максимална од 20 до 25 Moskva степениЦелзијуса. Oslo Прогноза за Србију у наредним данима: До краја седмице претежно сунчано и топло време уз дневне температуре око 25 St. Peterburg степени.МалосвежијебићесамоуТимочкојкрајини.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Биом етеоролошкеприликебићеидаљерелативноповољнезахроничнеболеснике. Уобичајенетегобејединосумогућекодастматичара,паимсесаветујеизвестанопрез.Потребнојеадекватноодевање.

19 22 25 24 23 24 19

VIC DANA Затвореникосуђеннавишегодишњу робијупокуњеноседиусвојојћелији. Видевшигатакотужног,чувармурече: - Хајде,развеселисе, стиглојепролеће,данисудужи... - Утомеијестествар!

14 9 18 10

Atina

19

Pariz

24

Minhen

24

Budimpe{ta

23

Stokholm

16

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

Bezdan

85 (-11)

Slankamen

296 (-2)

Apatin

148 (-15)

Zemun

343 (-1)

Bogojevo

138 (-10)

Pan~evo

354 (-2)

Smederevo

510 (4)

Ba~. Palanka 168 (-5) Novi Sad

209 (-2)

Tendencija opadawa i stagnacije

Ja{a Tomi}

SAVA

N. Kne`evac

343 (-3)

S. Mitrovica

228 (-2)

Tendencija opadawa

Senta

350 (-2)

Beograd

293 (0)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

274 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

316 (0)

NERA

Hetin

118 (-14)

TISA

94 (4)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusi}

78 (0)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 21.april 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you