Page 1

U VRBASU

c m y

U KAWI@I

Akvapark po Demokrate i socijalisti formiraju novu vlast me|unarodnim standardima str. 3

str. 11

NOVI SAD *

UTORAK 20. OKTOBAR 2009. GODINE

GODINA LXVII BROJ 22517 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

U SRBIJU DANAS DOLAZI RUSKI PREDSEDNIK DMITRIJ MEDVEDEV

I kao deo EU bi}emo najboqi prijateq Rusije

str. 2

U AUTOBUSIMA U NOVOM SADU

INTERVJU: POSREDNIK EVROPSKE UNIJE ZA SEVERNI DEO KiM MAJKL \IFONI

Ne delimo Kosovo U svom prvom intervjuu za srpske medije u svojstvu specijalnog posrednika EU za severni deo Kosova, italijanski ambasador u Pri{tini Majkl \ifoni ka`e za „Dnevnik“ da je od Evropske unije dobio tri zadatka: poboq{avawe komunikacije EU s predstavnicima Srba na severu Kosova, stvarawe uslova za prevazila`ewe sporova i preventivno delovawe da do sporova ne dolazi, te ja~awe aktivnosti i vidqivosti EU na tom delu teritorije Kosova. str. 2

SRBIJA DOBIJA ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

[vercuje se petina putnika

Oterati politi~are daqe od para

str. 8

str. 5

NASLOVI

Politika 3 SPS postaje tre}a stranka u Srbiji

Ekonomija 4 Gorivo ska~e dinar po dinar

U NOVOM SADU DODEQENE OKTOBARSKE NAGRADE I NOVEMBARSKA POVEQA

Dru{tvo 6 Vojvodina platila besplatne uybenike 6 Pacijent ko{ta 130.000 evra godi{we 6 I kompjuter tra`i kreativne sagovornike

Novi Sad 7 Bez ~ekawa na „bocu”

Vojvodina 11 Mawe novca za socijalno ugro`ene

Laureati Isakovi}, Zori} i Rama~

str. 9

str. 15 – 22

SPORT

„ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA

Ve}i deo dana suvo

„ FUDBALSKA POSLASTICA, IGRA SE LIGA [AMPIONA

„ NOLE OPET TRE]I NA SVETU

Najvi{a temperatura 10°S


POLITIKA

utorak20.oktobar2009.

PRVI INTERVJU ZA SRPSKE MEDIJE POSREDNIKA EVROPSKE UNIJE ZA SEVERNI DEO KiM MAJKLA \IFONIJA

Ne delimo Kosovo (Od na{eg dopisnika iz Brisela)

U svom prvom intervjuu za srpske medije u svojstvu specijalnog posrednika EU za severni deo Kosova, italijanski ambasador u Pri{tini Majkl \ifoni ka`e za „Dnevnik“ da je od Evropske unije dobio tri zadatka: poboq{avawe komunikacije EU s predstavnicima Srba na severu Kosova, stvarawe uslova za prevazila`ewe sporova i preventivno delovawe da do

sporova ne dolazi, te ja~awe aktivnosti i vidqivosti EU na tom delu teritorije Kosova. – U Evropskoj uniji smo zakqu~ili da imamo prazninu u na{em delovawu, da nismo dovoqno prisutni, a ni vidqivi, u severnom delu Kosova. Kako je za stabilnost Kosova, ali i ~itavog regiona, deo teritorije severno od Ibra veoma va`an, EU je odlu~ila da popuni tu prazninu i da uspostavimo direktnu komunikaciju sa stanovni{tvom i svim va`nim akterima na tom delu teritorije – obja{wava \ifoni za na{ list. zDa li va{e imenovawe zna~i na neki na~in fakti~ko priznavawe da na Kosovu postoje dve realnosti, potpuno odvojene, i da je ovo uvod u podelu Kosova? – Apsolutno ne. Razlog za moj anga`man je `eqa EU da bude prisutna na svakom delu Kosova. Dakle, nije da Evropska unija

`eli da deli Kosovo na dva dela ve} upravo suprotno: EU `eli jedinstveno da deluje na Kosovu. Dosad smo imali problema u komunikaciji na severnom delu Kosova i odre|ene politi~ke prepreke. Da bismo presko~ili tu prepreku, u Briselu su shvatili da je neophodno prona}i osobu koja bi olak{ala i pospe{ila dijalog i saradwu sa severnim delom Kosova.

zDa li }ete imati kancelariju na severnom delu Kosova i koliko }ete vremena tamo provoditi? – Otvori}emo kancelariju EU u kojoj }u imati ulogu koordinatora. U slede}ih nekoliko nedeqa }u sigurno provoditi vi{e vremena na tom podru~ju, verovatno dva dana nedeqno, ali, znate, Kosovo nije Kanada i iz Pri{tine do Mitrovice se sti`e za sat vremena. zKo }e biti va{i sagovornici sa srpske strane i da li }e to ukqu~ivati i predstavnike vlasti iz Beograda? – Za komunikaciju s Beogradom su ve} zadu`eni drugi funkcioneri EU, a moj prevashodni zadatak }e biti uspostavqawe kontakata s predstavnicima Srba na terenu. Pri~a}u sa svima koji imaju {ta da ka`u i koji predstavqaju relevantne grupacije. Primarni ciq je obezbedi-

ti uslove da qudi boqe i jednostavnije `ive i da preventivno spre~avamo konfliktne situacije i gasimo krizna `ari{ta, odnosno situacije koje smo imali oko gradwe ku}a za povratnike, bilo srpske ili albanske. z Tre}i va{ ciq je poboq{awe vidqivosti rada EU na severu Kosova. [ta pod tim podrazumevate? – Vidite, EU ula`e novac u seriju projekata koji se odnose na severni deo Kosova, a to ni izbliza nije poznato ili lako prepoznatqivo za tamo{we stanovni{tvo, kao {to su sli~ne ili iste akcije vi|ene u ostatku Kosova. Unija je i veoma anga`ovana na pomo}i interno raseqenim licima srpske nacionalnosti, a tako|e finansira i seriju projekata koji su vezani za poqoprivredu i {umarstvo u severnom delu Kosova. Srpskom stanovni{tvu mora da bude pokazano na prakti~an i vidqiv na~in da je sve {to radi EU – usmereno na poboq{awe wihovih uslova `ivota i standarda. zU svim izve{tajima EU i drugih me|unarodnih organizacija severni deo Kosova se ozna~ava kao najproblemati~nije i raj za organizovani kriminal. Koliko va{a nova uloga mo`e stvoriti uslove da se taj imiy promeni? – Prvo, svi treba da radimo na ostvarewu istog ciqa a to je realizacija evropske perspektive ~itavog regiona, zato EU ne sme da zaboravi ili zapostavi Kosovo. S druge strane, moja uloga omogu}ava da se kontakti predstavnika Srba sa severa Kosova s EU institucionalizuju. [to budemo vi{e imali institucionalizovanih kontakata i {to saradwa bude institucionalizovanija a komunikacija boqa, to }e biti mawi prostor za ogranizovani kriminal. @eqko Panteli}

HO]E LI KOSMETSKI SRBI PRIMENITI RECEPT IBRAHIMA RUGOVE

Realna politika ne mo`e biti jeres

Ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} izjavio je na predstavqawu svoje nove politi~ke organizacije, Socijaldemokratske partije Srbije, da bi Srbi i nealbanci u enklavama na Kosovu trebalo da se prema Pri{tini odnose kao svojevremeno Ibrahim Rugova prema dr`avi Srbiji tokom vladavine Slobodana Milo{evi}a. "Albanci nisu nikada priznavali dr`avu Srbiju. Isto tako, Srbi nikada ne treba da priznaju Kosovo, ali treba da koriste sve {to mogu da oja~aju svoj polo`aj", objasnio je Qaji}. Potpredsednica Srpskog nacionalnog ve}a Kosova i Metohije Rada Trajkovi} izjavila je za „Dnevnik” da joj je `ao {to je stalno Rasim Qaji} taj koji u srpskoj dr`avi i srpskoj politi~koj eliti pravi proboje svojim idejama i politi~kim anga`manom, jer, dodaje, „izgleda jedini za to ima hrabrosti”. – Qaji}evo zapa`awe, naime, ne samo da su{tinski stoji i potpuno odgovara prilikama na terenu nego je takav pristup odavno trebalo da bude politika Vlade Srbije – ka`e Rada Trajkovi}. Ona, pri tome, sumwa u mogu}nost da zvani~ni Beograd zapravo posredstvom Rasima Qaji}a, kao ~oveka koji jeste deo vlasti, {aqe poruku kosovskim Srbima. – A sve i da jeste tako, priznajem da boli taj kukavi~luk, ta neiskrenost vladaju}e elite, koju poku{avaju da nadoknade kroz iskrenost Rasima Qaji}a. U svakom slu~aju, kada su u pitawu kosmetski Srbi, uverena sam u to da }e ove Qaji}eve re~i biti dobro prihva}ene, po{to su realne, a potpuno su u interesu srpske dr`ave i srpskog naroda. Jer, jedino preko jakih enklava i lojalnih gra|ana, a to nisu samo Srbi nego

Qaji}eve re~i su u interesu srpske dr`ave i srpskog naroda (Rada Trajkovi})

Milo{evi} je imao „privatne Albance”, sada Ta~i ima iste takve Srbe (Mom~ilo Trajkovi})

i Bo{waci, Goranci, a tajno i mnogi Albanci, srpska dr`ava mo`e o~uvati svoj uticaj na Kosovu – ka`e Rada Trajkovi}. I lider Foruma Srba iz Gra~anice Mom~ilo Trajkovi} tvrdi da se Qaji}eva izjava nikako ne sme tuma~iti kao jeres, zbog negativnih konotacija koje samo ime Ibrahima Rugove ima u srpskom narodu, ve} kao poziv na primenu metoda koje su se u albanskom slu~aju na Kosovu pokazale veoma delotvornim. – Sve {to se trenutno de{ava na Kosovu i Metohiji ukazuje na to da kosmetski Srbi moraju da promene strategiju. Oni nikada ne treba da priznaju nezavisno Kosovo, ali moraju da iskoriste sve {to }e im omogu}iti da u realnom `ivotu opstanu na tom prostoru. Neka Beograd nastavi da vodi visoku politiku, ali neka pusti Srbe da preuzmu lokalne samouprave u kojima ~ine ve}inu i po~nu da od-

lu~uju o svojim `ivotima, istovremeno spre~avaju}i albanizaciju administracije u tim sredinama – navodi Trajkovi}. On obja{wava da bi najve}a gre{ka bilo to da bi domet zvani~ne politike ostane na srbovawu i busawu u prsa, dok bi o stvarima koje svakodnevni `ivot zna~e zapravo odlu~ivali Albanci ili Srbi koje je Pri{tina kupila. – Treba biti svestan toga da se Pri{tina sada pona{a kao svojevremeno Milo{evi}. Kao {to je on imao tzv. kooperativne, „privatne Albance”, sada Ta~i ima iste takve Srbe. Stoga i mislim da je Qaji}eva poruka odli~na i u pravo vreme, jer mi zaista moramo promeniti taktiku, moramo promeniti na~in vo|ewa politi~ke borbe i uzeti sve mo`emo kako bismo oja~ali. U protivnom, ne vidim izlaz za srpski narod ispod Ibra – zakqu~uje Trajkovi}. M. S.

DNEVNIK

c m y

2

U SRBIJU DANAS DOLAZI RUSKI PREDSEDNIK DMITRIJ MEDVEDEV

I kao deo EU bi}emo najboqi prijateq Rusije „Stupawe Srbije u Evropsku uniju ne}e predstavqati nikakvu opasnost za Rusiju, ve} }e joj, naprotiv, doneti samo korist. U Evropskoj uniji }emo biti najboqi prijateq Rusije. To }e biti od pomo}i u svim aspektima odnosa dveju dr`ava”, izjavio je predsednik Boris Tadi} u intervjuu za ruski kanal "Vesti 24" uo~i dana-

Divan o kreditu Predsednik Srbije izrazio je nadu da }e pregovori o ruskom kreditu biti uspe{no zavr{eni. Tadi} je pri tome ocenio da ruski kredit ne}e predstavqati samo pomo} buxetu Srbije u vreme ekonomske krize, ve} da }e i}i u korist kako srpskoj privredi, tako i privredi Rusije. Podsetimo, re~ je o kreditu od oko milijardu dolara. {we posete Srbiji {efa ruske dr`ave Dmitrija Medvedeva. Navode}i da Srbija te`i ~lanstvu u EU, Tadi} je istakao da to ne zna~i izbor izme|u Istoka i Zapada. Govore}i o obele`avawu 65. godi{wice osloba|awa Beograda u Drugom svetskom ratu, predsednik Srbije je ukazao na to da dolazak Medvedeva daje mogu}nost da se utvrde novi standardi za obele`avawe tog datuma. Tadi} je ocenio da je taj datum "veoma va`an" jer, kako je rekao, „isti~e u~e{}e Srbije i srpskog naroda u osloba|awu svih naroda od fa{izma”, a dodao je i da podr`ava ideju da beogradske ulice ponovo nose imena sovjetskih vojskovo|a @danova, Birjuzova i Tolbuhina. Srpski premijer Mirko Cvetkovi} je, pak, ju~e u razgovoru s ministrom za vanredne situacije Rusije Sergejem [ojguom, naglasio da poseta predsednika predsednika Medvedeva ima izuzetan zna~aj za ja~awe sveukupnih bilateralnih odnosa. Na sastanku je istaknuto da je Srbija „~vrsto opredeqena za daqi razvoj svestrane saradwe s Rusijom, kao jednim od strate{kih partnera“, pri ~emu su razmatrani konkretni projekti iz oblasti ekonomske saradwe, s posebnim akcentom na zna~aj realizacije projekata NIS-a „Ju`ni tok“ i „Banatski Dvor“. Nije zgoreg navesti i da je ruski ministar za vanredne situacije preneo ju~e u Beogradu zainteresovanost Vlade Ruske Federacije da srpske kompanije u~estvuju u izgradwi objekata za zimsku Olimpijadu u So~iju 2014. godine. Tako|e, na sastanku Sergeja [ojgua sa zamenikom predsednika Vlade Srbije Ivicom Da~i}em i ministrima energetike i infrastrukture Petrom [kundri}em i Milutinom Mrkowi}em konstatovano da je u proteklih {est meseci postignut izuzetan napredak u realizaciji gasno-naftnog aran`mana Srbije i Rusije, pri ~emu je akcentirana veoma dobra saradwa Vlade Srbije s predstav-

nicima „Gaspromwefta” i rukovodstva NIS-a, ~ime su, kako je re~eno, stvoreni uslovi za po~etak temeqne rekonstrukcije ovog srpskog giganta. I potpredsednik Vlade Bo`idar \eli} izjavio je da bi Srbija i Rusija mogle u Evropi zajedno realizovati projekte upravo u oblasti energetike, kao i infrastrukture. "Rusija ima strategiju da u budu}nosti igra zna~ajnu ulogu u Evropi i Srbija mo`e prona}i mesto u toj strategiji", rekao je \eli}. On je tako|e ocenio da proces integracija Srbije u Evropsku uniju nikako ne iskqu~uje, niti umawuje, zna~aj saradwe s Rusijom. "Prijem Srbije u EU }e

vio je da su u Rusiju najvi{e ulo`ile srpske privatne kompanije „Sintelon” i „Hemofarm”, a da su ruske investicije u Srbiju i dr`avne i privatne. Pavi~i}ev kolega s ruske strane Vadim Nikolajevi~ Vorobjov kazao je da postoje veliki potencijali za unapre|ewe saradwe srpskih i ruskih regiona, kao i da je sve vi{e ruskih investitora zainteresovano za ulagawe u Srbiju. „Sve zemqe Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu, ali samo je jedna od wih strate{ki partner Rusije – Srbija. To strate{ko partnerstvo s Rusijom predstavqa izuzetnu snagu koju }emo i te kako umeti da iskori-

Foto: RIA novosti

Tenk na to~kovima Dmitrij Medvedev sti`e predsedni~kim avionom „iqu{in” u ranim jutarwim satima, a Beograd napu{ta istog dana uve~e. Ulicama Beograda on bi trebalo da se kre}e u oklopnom automobilu, s neprobojnim staklima i visokim stepenom za{tite, ru~no izra|enim za potrebe ruskog dr`avnog vrh. Prema specifikaciji, te`ak je oko 5.500 kilograma, debqina krova automobila od titana je 12 centimetara, stakla na prozorima mogu da izdr`e projektile iz minobaca~a, a to~kovi se automatski pretvaraju u gusenice kada vozilo nai|e na neravan teren.

Nas i Rusa preko 5.000 Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} izjavio je da }e tokom posete Dmitrija Medvedva na ispitu biti ~itav sistem bezbednosti zemqe. On je, ina~e, potvrdio da }e o sigurnosti ruskog predsednika brinuti ~ak pet hiqada srpskih policajaca, s tim da se o segmentu wegove li~ne bezbednosti stara jo{ i ruska strana. „Srbija }e o bezbednosti visokog gosta po~eti da brine od trenutka kada wegov avion bude u{ao u srpski vazdu{ni prostor, pa sve dok ga ne napusti”, naveo je Da~i}.

Govor, pa koktel Dmitrij Medvedev obrati}e se danas poslanicima na posebnoj sednici Narodne skup{tine, koja }e po~eti oko 16.20 ~asova. Kako je {efove poslani~kih grupa obavestila predsednica parlamenta Slavica \uki}-Dejanovi}, govor ruskog predsednika traja}e oko 20 minuta, nakon ~ega je predvi|en koktel u trajawu od pola sata. dovesti do pove}awa interesa i ruskih i evropskih kompanija za ulagawa u na{u zemqu", ustvrdio je \eli}. A kako se ju~e moglo ~uti na sesiji Poslovnog foruma Srbije i Rusije, u proteklih pet godina Rusija je u Srbiju ulo`ila oko milijardu dolara, dok su srpske investicije na rusko tr`i{te iznosile oko 400 miliona dolara. Predsednik srpskog dela Poslovnog saveta Nikola Pavi~i} izja-

stimo”, izjavio je {ef srpske diplomatije Vuk Jeremi}. On je pri tome precizirao da je sve spremno za dolazak ruskog predsednika i ocenio da je "ovo verovatno, u organizacionom smislu, najve}a poseta koju je na{a zemqa ikada imala". "Poseta dolazi u izuzetno va`nom trenutku i o~ekujem da }e potvrditi politi~ko zajedni{tvo i me|usobnu podr{ku Srbije i Rusije", istakao je Jeremi}. E. D.

TADI] I MEDVEDEV RAZGOVARA]E I O NOVOM SPORAZUMU O EVROPSKOJ BEZBEDNOSTI

Moskva o~ekuje jasnu podr{ku Beograda Zvani~na Moskva o~ekuje da }e dana{wa poseta {efa ruske dr`ave Dmitrija Medvedeva Beogradu i wegovi razgovori sa srpskim predsednikom Borisom Tadi}em potvrditi naro~ito prijateqski, uzajamno koristan i strate{ki karakter rusko-srpskih odnosa. Kremq tako|e o~ekuje i da }e Medvedev i Tadi} iskoristiti priliku da uporede pozicije u spoqnoj politici. Me|u ta~kama dnevnog reda srpsko-ruskog samita na najvi{em nivou su tako i inicijativa Moskve o potrebi sklapawa novog sporazuma o evropskoj bezbednosti, zatim stawe u regionu Balkana sa akcentom na re{avawe kosovskog pitawa i zajedni~ke napore koje dve zemqe ula`u u to, kao i op{ta koordinacija poteza na me|unarodnoj sceni. Kremq, ina~e, ukazuje i na nameru Medvedeva da tokom razgovora sa predsednikom Srbije Borisom Tadi}em posveti posebnu pa`wu realizaciji veli-

kih zajedni~kih projekata, naro~ito u oblasti trgovinsko-ekonomske saradwe. Tako|e se najavquje i nameru predsednika dveju dr`ava da podvuku zna~aj ispuwavawa dogovora u oblasti nafte i gasa, i u tom kontekstu "po{tovawa parametara izgradwe kraka gasovoda ’Ju`ni tok’, opremawa podzemnog skladi{ta gasa ’Banatski Dvor’ i modernizacije Naftne industrije Srbije". Osim toga, u fazi razrade nalazi se ~itav niz predloga u oblasti elektroenergetike i atomske energetike, kao i o razvoju saobra}ajne infrastrukture Srbije. Po re~ima predstavnika administracije {efa ruske dr`ave, Medvedev i Tadi} }e razmotriti i mogu}nosti produbqivawa ruskosrpskih kontakata u oblasti kulture, obrazovawa, nauke, sporta i omladine, kao i stvarawe maksimalno olak{anih uslova za neposrednu komunikaciju me|u gra|anima Rusije i Srbije.


POLITIKA

DNEVNIK

OPTIMISTI^NE PROGNOZE BOJANA PAJTI]A I @ARKA OBRADOVI]A

Statut uskoro u Narodnoj skup{tini Predsednik Izvr{nog ve}a Vojvodine dr Bojan Pajti} i ministar prosvete dr @arko Obradovi} najavili su ju~e u Novom Sadu da }e se zakon o nadle`nostima i predlog statuta Vojvodine uskoro na}i pred poslanicima Skup{tine Srbije. Obradovi}, koji je i ~lan Radne grupe Vlade za pripremu zakona o nadle`nostima, rekao je da se, kada su vojvo|anski akti u pitawu, mnogo vi{e govorilo o nekim navodnim nesuglasicama, nego {to ih je zaista bilo. „Dono{ewe zakona i drugih akata je i pitawe politi~ke atmosfere. Vreme dono{ewa nekog zakona nije uvek u direktnoj ve-

zi s brojem primedbi. Re~ je o tome da su neke druge teme dolazile na sednice Vlade, a sada su na redu statut i zakon o prenosu nadle`nosti Pokrajini“, rekao je ministar prosvete i potpredsednik SPS-a. Pajti} je, pak, ponovio da je, posle mnogo meseci, sada „zaista veliki optimista”. „Devedeset odsto onog {to se provla~ilo kroz medije kao sporno u predlogu statuta nije ta~no, jer se to nije ni pomiwalo u Radnoj grupi, tako da }e korekcije prvobitnog teksta biti minimalne“, istakao je Pajti}, dodaju}i da je uveren u to da }e oba pravna akta biti doneta vrlo brzo. D. D.

BLI@I SE VANREDNA IZBORNA SKUP[TINA ZREWANINSKIH DEMOKRATA

Grgi} umesto Tomi}a?

Gradski odbor Demokratske stranke u Zrewaninu raspisao je vanrednu izbornu skup{tinu za 8. novembar, a na woj }e se birati predsednik i 30 ~lanova stalnog sastava zrewaninskog ogranka te partije. Po svoj prilici, sada{weg predsednika Bratislava Tomi}a na ~elnoj poziciji zameni}e aktuelni potpredsednik odbora i predsednik Republi~ke izborne komisije Predrag Grgi}. Me|utim, predstoje}i izbori pokazali su i razjediwenost u zrewaninskom odboru DS-a, koju ovde poku{avaju da sakriju od o~iju javnosti. Izvor blizak vrhu Gradskog odbora otkriva, naime, za “Dnevnik” da je do nesuglasica me|u vode}im demokratama u gradu na Begeju do{lo posle hap{ewa i pritvarawa biv{eg gradona~elnika Gorana Kne`evi}a. Navodno je stvoreno nekoliko klanova, od kojih predwa~e dva – jedan priklowen Grgi}u, a drugi Kne`evi}u. Nezvani~no se mo`e ~uti i da jednu grupaciju ~i-

VESTI Iz SDP-a pre{li u SDPS Leskova~ki ogranak Socijaldemokratske partije Neboj{e ^ovi}a saop{tio je da je prihvatio ponudu Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Qaji}a za daqe anga`ovawe i politi~ki rad. U saop{tewu leskova~kog odbora se navodi da on „odbija daqe mirovawe SDP-u i neu~estvovawe u re{avawu goru}ih socijalnih problema u Srbiji”. Shodno tome, leskova~ke socijaldemokrate su odlu~ile da svoj daqi politi~ki rad nastave u Qaji}evoj Socijaldemokratskoj partiji Srbije.

Vitezovi} u RRA? Od {est kandidati za ~lanove Saveta Republi~ke radiodifuzne agencije koje su predlo`ile nevladine organizacije, skup{tinski Odbor za kulturu i informisawe ju~e se opredelio za Gorana Pekovi}a i Milovana Vitezovi}a. Pekovi}a je predlo`ilo Me|unarodno udru`ewe propagandista, a Vitezovi}a Kulturno-prosvetna zajednica Beograda. Odbor je utvrdio i liste kandidata iz redova poslanika za ~lanove Programskog odbora Radio-televizije Srbije. Predlo`eni su poslanici Dragoqub Mi}unovi} iz poslani~kog kluba „Za evropsku Srbiju“, Branko Ru`i} iz poslani~ke grupe SPS-JS, Ivan Andri} iz LDP, Esad Xuxevi} iz poslani~kog kluba mawina, @eqko Ivawi iz G17 plus, Zoran [ami iz poslani~ke grupe DSS-NS i Branislav \oki} iz SRS.

ne veterani u DS-u, koji su u posledwe vreme skrajnuti s politi~ke scene. Dobro upu}eni u ova zbivawa napomiwu da }e sve biti jasnije posle izbora ~lanova stalnog sastava, kada }e se videti koliko koja strana ima upori{ta u Gradskom odboru DS-a. Pomiwe se, tako|e, i da Grgi} nevoqno preuzima ~elnu poziciju me|u ovda{wim demokratama, ali da to ~ini upravo kako bi poku{ao da popravi poquqani ugled stranke posle pritvarawa Kne`evi}a. Podsetimo, nakon hap{ewa Bratislava Tomi}a, Grgi} je, kao potpredsednik GO, zapravo ve} preuzeo vo|ewe strankom, ali jo{ uvek aktuelni predsednik zvani~no nije smewen. Po izlasku iz pritvora, Tomi} se i daqe vodio kao ~elnik demokrata u Zrewaninu, mada je bilo primetno da je to bio samo formalno i da su wegove politi~ke pozicije danas daleko ispod onih koje je imao dok je Kne`evi} bio na slobodi. @. B.

3

VANREDNI LOKALNI IZBORI DONELI VRBASU STABILNU VE]INU U OP[TINSKOM PARLAMENTU

Demokrate i socijalisti formiraju novu vlast Koalicija „Za evropski Vrbas – Boris Tadi}“, koju ~ine Demokratska stranka, Socijaldemokratska partija i Srpski pokret obnove, pobednik je vanrednih lokalnih izbora u op{tini Vrbas. Prema zvani~nim podacima, lista koju predvodi DS osvojila je 15 od ukupno 36 mandata u SO Vrbas; Koalicija SPS–PUPS–JS-a ima}e osam odbornika, napredwaci {est, radikali tri, dok }e po dva svoja predstavnika u lokalnom parlamentu imati koalicije DSS–NS-a i LDP–LSV-a. – Izra`avam ogromnu zahvalnost gra|anima op{tine Vrbas koji su dali ovoliku podr{ku listi „Za evropski Vrbas – Boris Tadi}”. Ovakav rezultat govori da gra|ani imaju poverewe u Demokratsku stranku i wene koalicione partnere i da su zadovoqni radom, kako pokrajinske, tako i Republi~ke vlade – ocenio je predsednik Izvr{nog ve}a i potpredsednik DS-a Bojan Pajti}. – Glasovi dobijeni na izborima u Vrbasu za DS su va`ni i jer smo ih osvojili samostalno, bez LSV-a i G17 plus. Predstoje razgovori o formirawu op{tinske vlasti, ali ube|en sam u to da }e nam i ovde SPS biti koalicioni partner. Po re~ima prvog ~oveka Demokratske stranke u Vrbasu dr @eqka Vidovi}a, gra|ani su na

Zadovoqstvo u DS-u: @eqko Vidovi} i Bojan Pajti}

izborima potvrdili da je biv{a vlast svojim delovawem potpuno izgubila wihovo poverewe. – Rezultati pokazuju da stranke biv{e vlasti, osim socijalista, imaju znatno ni`i rejting nego u prethodnom periodu, dok je Demokratska stranka napravila pomak unapred, pogotovo u posledwih nekoliko meseci, otkako weni ~lanovi upravqaju lokalnom samoupravom kroz Privremeni organ. Na nama je sada da opravdamo poverewe i gra|anima pru`imo sve ono {to od nas o~ekuju, a to je kvalitetniji `ivot – rekao je dr Vidovi}. Predsednika OO SNS-a Igor Be~i} priznao je da napredwaci

Kauri}: Za izborni krah G17 plus kriv lokalni odbor stranke Vr{ilac du`nosti predsednika Pokrajinskog odbora G17 plus Goran Kauri}, komentari{u}i izuzetno slabu podr{ku koji je ova partija dobila na vanrednim lokalnim izborima u Vrbasu (nisu doma{ili ni do 1,5 odsto glasova), izjavio je za „Dnevnik“ da je taj rezultat samo ukazao na problem koji postoji u Op{tinskom odboru stranke u tom gradu. „Predstoji nam period kada }emo analizirati daqe korake. Samostalan izlazak na izbore u Vrbasu bio je za G17 plus neka vrsta testa. Me|utim, generalno gledaju}i, primer Vrbasa ne mo`e realno oslikavati na{e pozicije u Vojvodini, zato {to smo tamo imali jedan od najslabijih odbora u Pokrajini”, ocenio je Kauri}. Na pitawe da li }e sada{we lokalno rukovodstvo stranke pretrpeti odre|ene sankcije zbog izbornog kraha, na{ sagovornik je odgovorio da }e wihov rad svakako biti predmet predstoje}e analize. @. B.

PROFESOR FAKULTETA POLITI^KIH NAUKA DR SLAVI[A ORLOVI] ZA „DNEVNIK”

Qaji} ra~una na Tomin evropski salto

Nakon {to je zvani~no promovisana Socijademokratska partija Srbije Rasima Qaji}a, kao jedno od kqu~nih pitawa nametnula se dilema kakva je sudbina stranke ove orijentacije i ima li uop{te za wu nekog velikog prostora na politi~koj sceni Srbije. Profesor Fakulteta politi~kih nauka dr Slavi{a Orlovi} navodi da je „tako ne{to te{ko predvideti u startu, po{to jo{ nemamo ni jasne obrise kakav je program ove stranke i kakva }e u potpunosti biti wena kadrovska struktura, odnosno lista s kojom }e iza}i pred bira~e na slede}im izborima“. – Nova partija nastoji da se profili{e kao stranka socijaldemokratske orijentacije. Me|utim, treba re}i i to da je u ovom trenutku nekako najprisutniji na poziciji levog centra Demokratska stranka – ukazuje Orlovi} za „Dnevnik“. Obja{wavaju}i to zapa`awe on ukazuje na ~iwenicu da je DS ~lanica Socijalisti~ke internacionale i Partija evropskih socijalista, te da je i sama na tom talasu socijaldemokratizacije. S druge strane, dodaje Orlovi}, i SPS nastoji da se modernizuje i da se pribli`i Socijalisti~koj internacionali. – No, Rasim Qaji} nastoji da kapitalizuje svoj solidan rejting koji je stekao bave}i se dosta nezahvalnim poslovima kao {to je saradwa s Ha{kim tribunalom, jug Srbije i u ministarstvima koja je vodio. On poku{ava da iskoristi popularnost, da iskora~i iz Sanxaka, da ukqu~i i ostale ma-

utorak20.oktobar2009.

odnosu na dosada{wi anga`man u Sanxaku i ovaj iskorak prema celoj Srbiji i od toga kako }e te}i poku{aji da se reorganizuju stranke sli~ne programske orijentacije, kao {to je SDP Neboj{e ^ovi}a – navodi sagovornik „Dnevnika”. Komentari{u}i Qaji}evu najavu da kao potencijalne koalicione partnere vidi DS i SPS, ali i napredwake Tomislava Nikoli}a, odnosno odgovaraju}i na pitawe da li je ova politi~ka sme{a spojiva, Orlovi} ukazuje na to da su sve partije, koje su levo orijentisane, zapravo „prirodni saveznici“. – S druge strane, kao ~ovek dijaloga, Qaji} pokazuje i otvorenost za saradwu sa SNS-om, kojem se procewuju velike {anse nakon slede}ih izbora, naro~ito nakon

SDPS nije prava potencijalna spona izme|u DS-a i SNS-a Povodom dileme mogu li Rasim Qaji} i SDPS odigrati ulogu spone izme|u Tadi}a i Nikoli}a, sagovornik „Dnevnika“ procewuje da teoretski mo`e, ali ipak misli da aktuelni ministar rada i socijalne politike „nije prava potencijalna spona izme|u te dve stranke“. „ Uostalom, pitawe je i da li treba spona ako se do|e do pozicije da se pravi neka tako velika koalicija”, zakqu~uje Orlovi}. wine, ali naro~ito levo orijentisane bira~e, uzimaju}i u obzir ~iwenicu da mu je to solidno polazilo za rukom preko Liste za toleranciju na ponovqenim lokalnim izborima u nekoliko op{tina. Naravno, ishod }e zavisiti, s jedne strane, od toga koliko }e uspeti da balansira stranku u

wihovog programskog redefinisawa i jasnije pozicije u odosu na evropsku orijentaciju. I stoga }e Qaji}, osim {to }e se truditi da najpre pre|e cenzus, nastojati da se nametne i kao partner u sastavqawu vlade svakome ko bude u toj poziciji – zakqu~uje Orlovi}. S. Stankovi}

nisu zadovoqni postignutim rezultatom jer se o~ekivala mnogo ve}a podr{ka gra|ana: – O~ito je da se u Vojvodini stranka jo{ uvek nije dovoqno profilisala i mora}emo da dodatno radimo kako bismo to uspeli. Iako smo vodili samo pozitivnu kampawu, zapravo su svi vodili kampawu protiv nas i to se moralo odraziti i na rezultat izbora – rekao je Be~i}, dok je zamenik predsednika SNS-a Aleksandar Vu~i} poru~io da }e stranka „preduzeti sve korake da se sli~ni rezultati ne ponove”. Drugo mesto Koalicije SPS–PUPS–JS-a i dvostruko ve}i broj glasova nego na pro{lom izlasku gra|ana na birali{ta predstavqa najve}e iznena|ene lokalnih izbora u Vrbasu, mada socijalisti tvrde da su to o~ekivali: – Gra|ani ve} du`e `ele promene, i to socijalne promene, i u SPS-u su prepoznali stranku koja ima snage da takve promene sprovede. Pred nama je ozbiqan posao, jer gra|ani od nas o~ekuju da stvorimo uslove za kvalitetniji `ivot – rekao je funcioner vrbaskog SPS-a Mirko Koprivica. U svakom slu~aju, lider Socijalisti~ke partije Srbije Ivica Da~i} ~estitao je izbornom {tabu SPS–PUPS–JS na re-

zultatu, dok je potpredsednik stranke dr @arko Obradovi} poru~io da socijalisti sad mogu s Demokratskom strankom formirati stabilnu vlast u Vrbasu, {to, kako je istakao, „ova op{tina i zaslu`uje”. Predsednik OO SRS-a Branislav Petrovi} ocenio je da radikali mogu biti relativno zadovoqni brojem dobijenih glasova. – Tri odbornika SRS-a koja }e u~estvovati u radu lokalnog parlamenta da}e sve od sebe da zadovoqe interese svih gra|ana koji su glasali za na{u stranku. Naravno, imamo znatno mawi broj mandata nego u prethodnom sazivu SO Vrbas, ali ako se uzme u obzir {ta se u stranci doga|alo prethodnu godinu, ovo zapravo i jeste relativno dobar rezultat – rekao je Petrovi}. U Demokratskoj stranci Srbije ka`u da su o~ekivali ne{to ve}i broj glasova, ali su zadovoqni {to im rejting stranke nije opao kao kod biv{ih koalicionih partnera: – Podr{ka gra|ana na{oj stranci je stabilna, {to nam govori da su oni koji su nam ukazali poverewe na prethodnim izborima zadovoqni kako smo obavili svoj deo posla u vo|ewu lokalne samouprave u prethodnih pet godina. I s te strane ipak mo`emo biti zadovoqni postignutim rezultatom – rekao je funkcioner DSS-a Miroslav Aleksi}. Vanredni lokalni izbori u SO Vrbasu doneli su i ulazak predstavnika Koalicije LDP–LSV-a prvi put u lokalni parlament. – Na{ ciq je bio da osvojimo mandate u Skup{tini op{tine Vrbas, i u tome smo uspeli. Za sada je rano govoriti o tome ho}emo li biti vlast ili opozicija, ali je sigurno da }emo i u SO Vrbas instistirati na sprovo|ewu politike koju smo predstavqali i u predizbornoj kampawi – poru~io je predsednik OO LDP-a u Vrbasu Veqko Cicmil. N. Perkovi}

\OR\E VUKOVI] IZ CeSID-a O REZULTATIMA IZBORA U VRBASU

SPS postaje tre}a partija u Srbiji Lokalni izbori u samo jednoj kog tela SRS-a takva da 80 odsto op{tini, pa tako i oni odr`ani u ide ka SNS-u, a 20 odsto ka [e{enedequ u Vrbasu, ne mogu biti preqevim radikalima, dok im u Vojcizan pokazateq snage neke polivodini te`i 30 odsto nekada jeti~ke partije i na drugim nivoima dinstvenog bira~kog tela. vlasti, smatraju u CeSID-u. Tre}a dimenzija je, navodi sago– Za sve analize treba imati vornik „Dnevnika”, vremenski ozbiqnu rezervu, jer se ipak radi efekat, i to zbog ~iwenice da ni samo o nivou jedne op{tine. Ti posle vi{e od godinu dana postorezultati govore o jednoj specijawa SNS-a nije preto~io svoj pofi~noj lokalnoj sredini – ka`e liti~ki potencijal u snagu. za na{ list programski direktor – Vreme prolazi i, jednostavno, CeSID-a \or|e Vukovi}. niste u fokusu. A kad niste u foIpak, neki indikatori se vide, kusu, bira~i vas polako zaborapa se, po wegovim re~ima, i o revqaju i onda se okre}u ka nekim zultatima lokalnih izbora u Vrdrugim strankama. A o~igledno su basu mo`e govose ovde oprederiti kao o uspehu lili za SPS, koU Vojvodini SRS DS-a, o tome da ji je bio, realno vreme ne radi za gledano, veroboqe stoji nego u napredwake, da vatno ve}ini tog ostalom delu dr`ave [e{eqevi radibira~kog tela kali i daqe imanekada{wi izju relativno jako upori{te u Vojbor – ka`e Vukovi}. – Zapravo, vodini, a da socijalisti polako SPS nije, za mene, nikavo iznenapostaju tre}a stranka u Srbiji ko|ewe. To je ozbiqna stranka, s ja uspeva da s tog trona skine DSS. ozbiqnom strana~kom infraAnaliziraju}i za{to se u Vrbastrukturom. Socijalisti polako su desilo to da je SNS (13,7 odsto) uspevaju da postanu tre}a stranka ostao daleko iza DS-a (37 odsto), u Srbiji. Dakle, mi ve} “dobijauprkos nekim ranijim istra`ivamo” socijaliste s deset odsto, {to wima i strana~kim uverewima o ih dovodi u poziciju stranke bez ujedna~enoj snazi, Vukovi} ka`e koje, o~igledno, ne}e mo}i, u nekoj da treba sagledati tri dimenzije: budu}nosti, da se formira bilo – Treba videti da li je, i u kojoj kakva vlast. meri, kandidat koji je bio nosilac U CeSID-u su obazrivi i u daliste odgovarao lokalnoj sredini qem tuma~ewu rezultata G17 plus, i imao wihovu podr{ku. Druga diiako ta stranka samostalno u Vrmenzija jeste da je u ~itavoj Vojvobasu nije uspela da pre|e cenzus. dini podela nekada{weg bira~– Recimo, mogu da ka`em da je kog tela SRS-a ne{to povoqnija G17 plus u Kosjeri}u imao sedam za [e{eqeve radikale – ka`e Vuodsto bira~kog tela. Dakle, nije kovi} i obja{wava da je na nivou to sad merodavno na nivou Srbije cele Srbije podela biv{eg bira~– ka`e Vukovi}. S. N.


4

EKONOMIJA

utorak20.oktobar2009.

ODBIJENA PONUDA [PANACA: JEDAN EVRO ZA SOMBORSKU FIRMU

„Panonka” jeftinija od starog gvo`|a Odluka Republi~ke agencije za privatizaciju da odbije ponudu {panske kompanije „Friselva” za preuzimawe nekada{weg prehrambenog giganta, somborske fabrike hrane „Panonka” kao neodgovaraju}u, produ`ila

je sada ve} vi{edecenijsku agoniju nesu|ene uzdanice razvoja poqoprivrede i prehrambene industrije na zapadu Ba~ke. Na tenderu za kupovinu 71,6 odsto kapitala Prehrambene industrije „Panonka” pojavila se samo {panska „Friselva”, koja je i otkupila dokumentaciju. Nakon toga usledila je ponuda [panaca, koji su za mamutski kompleks, sada gotovo potpuno devastirane fabrike, ponudili jedan jedini evro, uz obavezu investicionog ulagawa od 2,5 miliona evra u slede}ih pet godina. Po saznawima „Dnevnika”, potencijalni kupac je kroz komunikaciju s Komisijom za pregovore Republi~kog ministarstva za ekonomiju uslovio kupovinu „Panonke” izostankom bilo kakvog socijalnog programa, po{to je, navodno, imao nameru da anga`uje 100 mesara, dok su od vi{e od stotinak trenutno zaposlenih, svega wih trojica ove struke. Zvani~no, posledwa ponuda na pregovara~kom stolu je bila ona Republi~ke komisije i i{la je u pravcu da „Friselva” pove}a ponudu na 600.000 do 800.000 evra, a da dr`ava zauzvrat oprosti 102 miliona dina-

ra duga „Panonke” nastalog po osnovu poreza i doprinosa. [panci su ovu ponudu odbili, i to pismeno, pa je ovaj poku{aj prodaje PI „Panonka”, jo{ jedan u „sagi”, po svemu sude}i, zavr{en. – Cela pri~a o zainteresovanosti „Friselve” je zapravo bila ~udna od samog po~etka, i pored vi{e nego dobre voqe dr`ave da iza|e u susret potencijalnom kupcu fabrike hrane koja dve decenije su{tinski ne radi – ka`e, insistiraju}i na anonimnosti, u razgovoru za „Dnevnik” jedan ~lan tenderske komisije koji je u~estvovao u pregovorima. – Sama ponuda je bila, realno, sme{na. Taj jedan evro i nije toliki problem, ali ve} sama ~iwenica da su [panci nudili ulagawe od oko 200.000 evra u prvoj godini, ~ime je bila predvi|ena samo popravka krova i ~i{}ewe kruga, izazvala je ~u|ewe. Agencija je produ`ila rok za pregovore, ali su iz

Kuda daqe Nakon propasti pregovora s „Friselvom”, dr`ava bi mogla raspisati novi tender za prodaju „Panonke”. Me|utim, postoji mogu}nost i da ona bude prodata kroz proces ste~aja, ili da se restrukturira. „Friselve” stalno ispostavqali nove zahteve. Kada sve to saberete, imaju}u na umu da bi samo od prodaje gigantskih pogona fabrike u staro gvo`|e neko zaradio znatno vi{e od ponu|enog ulagawa – 2,5 miliona evra, a da bi dvadesetak hektara zemqe u industrijskoj zoni Jug 3, potpuno komunalno opremqenih, bio ~ist plus, jasno je za{to dr`ava nije pristala na ovakvu „nepristojnu” ponudu – ka`e sagovornik „Dnevnika”. M. Miqenovi}

POTRO[A^I EPS-u DUGUJU VI[E OD 53 MILIJARDE DINARA

Vojvo|ani najboqe plati{e Za utro{enu elektri~nu energiju, prema podacima Elektroprivrede Srbije, posledweg dana avgusta potro{a~i su dugovali oko 53,4 milijarde dinara, {to je znatno vi{e nego prethodne godine u istom periodu, kada je dug bio 41 milijardu dinara. Privreda duguje oko 23,7 milijarde dinara, a doma}instva su ukupan dug pove}ala za oko pet milijardi dinar i pribli`ila su se zbiru od oko 30 milijardi dinara. U pet distributivnih privrednih dru{tava EPS-a uo~eno je da sve ve}i broj kupaca struje ulazi u kategoriju du`nika. Pre nekoliko godina u~e{}e duga doma}instava u ukupnom broju kupaca elektri~ne energije se kretalo u jednocifrenim okvirima. Posledweg dana avgusta ove godine, me|utim, EPS je imao oko 2,2 miliona tih du`nika, a to je bezmalo dve tre}ine tarifnih kupaca elektri~ne energije u Srbiji! Vojvo|ani su, ve} tradicionalno, najboqe plati{e. Me|utim, potra`ivawa od kupaca se u posledwe tri-~etiri godine ubrzano gomilaju, s izrazitom tendencijom daqeg rasta, isti~u u “Elektrovojvodini”. Potro{a~i za utro{enu struju duguju sedam milijardi dinara – gotovo ravnomerno dug dele doma}instva i privreda, ali pedesetak velikih preduze}a duguje

po vi{e od deset miliona dinara. U Elektrodistribuciji “Zrewanin”, koja je na za~equ liste u “Elektrovojvodini” prema stepenu naplate, za devet meseci naplata je bila 95 odsto. Problem u ovom delu Vojvodine su nenapla}ena potra`ivawa, koja se drasti~no uve}avaju sa svakom slede}om zatvorenom fabrikom u Banatu. Do pre dve godine ED “Zrewanin” je imala naplatu na nivou ostalih distribucija, ali su otada potra`ivawa rasla i taj rast se iz meseca u mesec nastavqa. U Elektroprivredi Srbije ka`u da na teritoriji Elektrodistribucije “Beograd” potro{a~i duguju za struju vi{e od 11 milijardi dinara.. U PD “Jugoistok”, koje deluje na teritoriji jugoisto~ne Srbije, poznatoj kao najnerazvijeniji deo zemqe, s gotovo razgra|enom industrijom i unaza|enom poqoprivredom, potro{a~i za struju duguju oko 17 milijardi dinara... A. B.

POSKUPQUJU DIZEL I BENZIN

Gorivo ska~e dinar po dinar Iz Ministarstva rudarstva i energetike ju~e je put nadle`nih ministarstava upu}en zahtev za pove}awe proizvo|a~kih cena derivata nafte za 2.33 odsto. To bi na benzinskim pumapma trebalo da uti~e na poskupqewe litre benzina u proseku za 1,03 dinara, dok }e dizel gorivo poskupeti za 1,22 dinara. Ukoliko ministarstava finansija i trgovine daju saglasnost na ovaj zahtev, nove cene treba o~ekivati dan posle objavqivawa u “Slu`benom glasniku”, odnosno najverovatnije od sutra. Nova cena litre motornog i bezolovnog benzina bi}e 101,60 dinara, umesto sada{wih

promeni za 1,5 odsto., Tada nije bio ispuwen drugi uslov propisan Uredbom, te zahtev nije ni bio upu}ivan, a po{to je ju~e procenat promene dostigao i prema{io propisanu vrednost, to je tada i u~iweno. D. Mla|enovi}

Viwete ru{e naplatne rampe Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkowi} najavio je mogu}nost ukidawa naplatnih rampi na autoputevima u Srbiji i pla}awe putarine putem nalepnica. Ministar ka`e da Vlada ozbiqno razmi{qa o ovoj ideji, ali mora da bude sigurna da bi uvo|ewe novog na~ina pla}awa putarine bilo isplativo. Ukoliko bi Vlada Srbije donela takvu odluku, ministar Mrkowi} obja{wava da bi to zna~ilo da voza~i prilikom registracije kola plate godi{wu nalepnicu, a stranci bi je pla}ali na ulazu u zemqu. On takvu mogu}nost ocewuje korisnom iz vi{e razloga, a najva`niji je taj {to bi svaki korisnik autoputa platio putarinu, pa voza~i vi{e ne bi imali razloga da zaobilaze autoputeve i uni{tavaju alternativne pravce. Me|utim, pitawe je {ta je s onim voza~ima koji ne voze autoputem ve} magistralnim i regionalnim putevima, na kojima se ne pla}a putarina. Oni ne `ele da prilikom registracije automobila kupe pod obavezno godi{wu nalepnicu i novac tro{e za ne{to {to ne}e koristiti. Me|utim, kako se radi tek o ideji, , o~ekuje se da bi se uvo|ewe viweta razradilo shodno potrebama voza~a i, osim godi{wih, ponudila prodaja i dnevnih, nedeqnih i mese~nih nalepnica, kao {to praktikuju zemqe koje primewuju ovaj na~in naplate putarine.

Skupa jeftino}a Oceweno je da cena putarine u Srbiji po pre|enom kilometru spada me|u najni`e u Evropi. Voza~i putni~kih automobila izdvajaju po pre|enom kilometru 0,035 evra, dok se u Austriji, na primer, izdvaja 0,155 evra. Putarina je jeftinija jedino u Makedoniji, gde se za putni~ke automobile pla}a 0,034 evra po kilometru. Srbija je dobila preporuku Evropskog udru`ewa koncesionara za autoputeve pod naplatom da minimalna cena putarine treba da iznosi 0,0476 evra po pre|enom kilometru, me|utim, u ovoj godini poskupqewe putarine se ne o~ekuje. Srbija se do sada opirala uvo|ewu viweta, s obrazlo`ewem da su na{i autoputevi neizgra|eni, da je za wihovo odr`avawe nedovoqno i sada{wih oko 200 miliona evra godi{we, koliko se naplati od putarine,

te da ne bi mogla podneti pad priliva putarine zbog izbegavawa pla}awa nalepnica. Me|utim, ministar Mrkowi} ka`e da bi se u slu~aju uvo|ewa viweta organizovala kontrola vozila, a kontrolori bi mogli biti

sada{wi zaposleni na naplatnim rampama. Danas na na{im autoputevima imamo uglavnom zatvoreni sistem naplate putarine, {to podrazumeva velik broj i rampi i osobqa. Tamo gde je sistem otvoren, u izgradwi su nove rampe, a po~ela je i modernizacija na~ina naplate putarine bez zaustavqawa, koja je najavqena na svim deonicama autoputa kroz Srbiju. Po{to je ve} mnogo novca ulo`eno u izgradwu i modernizaciju rampi, jer su viwete odba~ene kao neprimerene za na{e prilike, sada je neophodno da se odvaga mogu}nost wihovog uvo|ewa, da se novac ne bi daqe uzaludno tro{io. Za neograni~en broj odlazaka i povrataka u odre|enom periodu najpovoqnije su viwete, a takav sistem naplate funkcioni{e u Ma|arskoj i Sloveniji. Nalepnice mogu da se kupe za najmawe nedequ dana, u Ma|arskoj ko{taju 11 evra, a u Sloveniji 15. Mese~na viweta u Ma|arskoj ko{ta 17,5 evra, a u Sloveniji 30 za sve putne pravce. U JP “Putevi Srbije” ka`u da se ovakav sistem putarine kakav imamo danas u Srbiji primewuje jo{ od 1977. I sistem i cenovnik odre|uje Vlada, a viwete su izbegavane zato {to mali procenat gra|ana ~esto koristi autoputeve, tako da bi ve}ina voza~a pla}ala cenu koja nije primerena za jedno putovawe. R. Dautovi}

JAGMA ZA KORIDOR 10

Cela Evropa sprema bagere – Interesovawe za gradwu obilaznice oko Dimitrovgrada, prve deonice na isto~nom kraku Koridora 10 od Ni{a do Dimitrovgrada je veliko, pa se o~ekuje zna~ajan broj ponuda – izjavio ~lan Upravnog odbora preduze}a “Koridor 10” Nenad Ivani{evi}. On je dodao da }e broj ponu|a~a biti poznat 22. oktobra, kada }e sve prispele ponude biti otvorene. Tender za gradwu obilaznice,

duge 8,67 kilometara, raspisan je 20. avgusta, a tendersku dokumentaciju je do sada otkupilo vi{e od 30 potencijalnih izvo|a~a. – Oglas za prikupqawe ponuda izazvao je veliko interesovawe u celoj Evropi. Javio se veliki broj doma}ih ponu|a~a, ali i onih iz okru`ewa i evropskih zemaqa. Interesovawe su pokazale firme iz [panije, Italije, Slovenije, Austrije, Hrvatske, Makedo-

nije, Gr~ke, Ma|arske i ^e{ke – rekao je Ivani{evi}. Me|unarodni tender je, po odobrewu Svetske banke, raspisan po skra}enoj proceduri, {to zna~i da nema pretkvalifikacionog postupka. Radovi se izvode novcem iz kredita od 275,2 miliona evra, koji je Srbija sredinom jula sklopila sa Svetskom bankom.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

BELEX 15 (839,16 -0,54%)

Promet

Poqostroj IMO, Oxaci

19,98

1.327

1.327

Zlatica, Lazarevo

18,27

3.547

3.547

Voda Vrwci, Vrwa~ka Bawa

18,20

6.500

13.000

Go{a FOM, Smederevska Palanka

15,79

1.100

1.100

11,36 Promena %

24.500 Cena

Rudnap, Beograd

-12,04

Ibar, Ra{ka

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,13

3.092

13.776.959

Komercijalna banka, Beograd

0,13

36.783

220.700

Energoprojekt holding, Beograd

-2,87

1.084

2.883.590

1.470.000 Promet

Agrobanka, Beograd

0,62

11.745

10.194.372

Univerzal banka, Beograd

-0,87

9.272

871.610

475

7.125

Soja protein, Be~ej

0,70

1.152

732.522

-12,00

1.115

557.500

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.900

0,00

AMS Osigurawe, Beograd

-11,99

1.556

34.232

Imlek, Beograd

0,06

1.603

532.060

Keramika, Mladenovac

-11,36

640

6.400

Metals banka, Novi Sad

0,49

9.000

3.924.930

-10,00 Promena %

450 Cena

49.500 Promet

Privredna banka, Beograd

-1,65

951

387.887

Tigar, Pirot

-1,04

955

305.600

0,49

9.000

3.924.930

Meser Tehnogas, Po`arevac

-0,49

8.100

40.500

Montinvest, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Metals banka, Novi Sad

1.115,34714

100,60 dinara. Litar dizela D2 bi}e 89,37 dinara umesto sada{wih 88,20 dinara, eko 50 dizel goriva ko{ta}e 96 dinara, umesto 94,70 dinara, dok }e evro dizel umesto sada{wih 96,80 dinara ko{tati 98,18 dinara. Litar uqa za lo`ewe bi}e skupqe za 1,39 dinara te }e umesto 65,67 dinara ko{tati 67,06 dinara. Ina~e, korekcija cene goriva o~ekivala se krajem nedeqe jer je posledwi put cena mewana 30. septembra. U skladu s Uredbom o cenama naftnih derivata do korekcije dolazi ako se za 15 dana u ukupna cena nafte (prose~na cena sirove nafte i prose~an kurs dolara)

SRBIJA MEWA NA^IN PLA]AWA PUTARINE NA AUTOPUTEVIMA?

Uniprom, Novi Pazar Vojvo|anskih top-pet akcija

16. 10. 2009.

DNEVNIK

Veterinarski zavod, Subotica

1,76

636

841.141

Alfa plam, Vrawe

-2,90

10.001

100.005

Soja protein, Be~ej

0,70

1.152

732.522

Telefonija, Beograd

0,00

2.183

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

1,76

636

841.141

Mlekara, Subotica

-3,54

1.200

328.800

Fidelinka, Subotica

-3,83

402

213.296

Svi iznosi su dati u dinarima


EKONOMIJA

utorak20.oktobar2009.

MISIJA MMF-a STI@E 22. OKTOBRA

VESTI

DNEVNIK „GASPROM” NEMA DOVOQNO PARA

Vlada na popravnom ispitu

„Ju`ni tok” neizvestan Izgradwa gasovoda “Ju`ni tok” neizvesna je zbog nedostatka novca i svetske ekonomske krize, ali bi ipak mogla biti realizovana iz politi~kih razloga, ocenili su ju~e u~esnici okruglog stola o pra}ewu srpsko-ruskih odnosa u organizaciji Centra za me|unarodne i bezbednosne poslove iz Beograda. Rukovodilac ruskog Centra istra`ivawa energetike i transrporta Igor Tomberg ka-

zao da je, kratkoro~no gledano, pesimista u vezi s realizacijom “Ju`nog toka”, po{to je u trenutnoj situaciji investicija od 25 milijardi evra velika i za “Gasprom”. – Mo`da }e kasnije ili iz politi~kih razloga “Ju`ni tok” biti napravqen, ali sada sam pesimista – kazao je Tomberg. Vi{i nau~ni istra`iva~ na Nema~kom institutu za me|unarodna i bezbednosna pitawa Du{an Reqi} ocenio je da }e uticaj Rusije u jugoisto~noj Evropi biti realno i dugoro~no utemeqen ukoliko gasovod “Ju`ni tok” bude izgra|en. Predstavnik Centralnoevropskog univerziteta Andra{ Deak kazao je da je na Balkanu dono{ewe odluka u energetici u ve}oj meri ispolitizovano. On je dodao i da Zapadni Balkan tro{i oko jedan odsto ukupne potro{we gasa u Evropi.

Tehni~ki pregovori Misije Me|unarodnog monetarnog fonda s predstavnicima Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija po~e}e u ~etvrtak, 22. oktobra, a pregovori s predstavnicima Vlade Srbije 26. oktobra, re~eno u Kancelariji MMF-a u Beogradu. Misija MMF-a dolazi u Beograd na razgovore o nastavku kreditnog aran`mana vred-

Oterati politi~are daqe od para Po svemu sude}i, u oktobru je do{lo do zna~ajnog obrta u puwewu dr`avne kase, {to je podiglo poquqani optimizam izvr{ne vlasti. Sam premijer Mirko Cvetkovi}, pred koga svakog jutra sti`u podaci o dnevnom prilivu i odlivu buxetskih para, priznao je da mu se polako vra}a osmeh na lice. Do preokreta je do{lo po~etkom drugog polugodi{ta, odnosno u julu, kada su primawa buxeta (62,76 milijarde dinara) bila 19,72 procenta ve}a nego u prethodnom mesecu. Dodu{e, avgust nije bio toliko dobar, ali su se dr`avni prihodi ustalili na mese~nom nivou ve}em od 50 milijardi, {to je zna~ajno vi{e od najlo{ijeg februara, kada se u dr`avnu kasu slilo samo 41,81 milijarda dinara. Premijer ka`e da je posebno zadovoqan po~etkom oktobra i da su primawa u prvoj polovini ovog meseca boqa od onih koja su ostvarena u istom razdobqu 2008. godine. Javnost jo{ uvek nema uvid u podatke koji su podigli optimizam prvog ministra – pristup }e biti omogu}en tek objavqivawem mese~nog izve{taja po~etkom novembra – ali Mirko Cvetkovi} isti~e da se nazire kraj krize i da su to prvi znaci optimizma. Na pro{lonedeqnom okruglom stolu Vlade Srbije i privredni-

uloga dr`ave i bankarskih i drugih finansijskih institucija je da povoqnim kreditima obezbede deo para za inicijalne projekte privredne saradwe na{ih dveju dr`ava – rekao je Jovovi}. Sastanku je u ime Izvr{nog ve}a APV prisustvovao pokrajinski sekretar za privredu I{tvan Pastor, a privrednicima su se obratili i predsednik Privredne komore Crne Gore Velimir Miju{kovi} i predsednik Regionalne privredne komore Subotica Slobodan Vojinovi}. Zajedni~ki zakqu~ak svih u~esnika sastanka jeste da najve}a {ansa za saradwu le`i u agrobiznisu, i upravo je iz te oblasti privrede bilo najvi{e prisutnih. Iz Crne Gore predstavilo se nekoliko mesnih industrija, zatim prera|iva~i vo}a i povr}a, po nekoliko trgova~kih i transportnih preduze}a, dok su iz suboti~kog okruga preovla|ivali poqoprivredni proizvo|a~i, predstavnici farmi, proizvo|a~i sto~ne hrane i gra|evinske firme. N. Perkovi}

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Srpske dr`avne finansije bile su najboqe u onim godinama kada je postojala kakva-takva kontrola MMF-a (Diana Dragutinovi}) ka, ministarka finansija Diana Dragutinovi} priznala je ono {to bi, verovatno, ve}ina wenih kolega najradije izbegla. Srpske dr`avne finansije bile su najboqe u onim godinama kada je postojala kakva-takva kontrola MMFa. Pregovori koje smo vodili ove godine i koji nam predstoje, u su{tini su se svodili na to popravimo fiskalno stawe koje smo napravili nerezonskim tro{ewem u prethodnom periodu. Tokom tih

pregovora, MMF je ustanovio da bi Srbija, sli~no drugim normalno ure|enim dr`avama, morala da ima zakonski propis koji bi ograni~avao mogu}nost zala`ewa u sivu fiskalnu zonu. [ta je su{tina zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji bi do kraja godine trebalo da u|e u skup{tinsku proceduru i kojem se ministarka finansija posebno raduje? Navedena su dva ozbiqna razloga. Prvi je wegov zna~aj za

popravqawe ukupnog privrednog ambijenta. Naime, davawem zakonske va`nosti najva`nijim fiskalnim parametrima – u Nema~koj je to regulisano ~ak Ustavom – {aqe se jasna poruka investitorima da }e poreska politika biti stabilna, a poreske stope dugoro~no izvesne. Odnosno, da ne treba da se pla{e da su svoj novac ulo`ili pod uslovima koji se preko no}i mogu promeniti i wihov posao u~initi mawe isplativim. Druga vrednost ovog propisa je mo`da i zna~ajnija. Zakonsko ograni~avawe fiskalnog zahvatawa i tro{ewa dove{}e do toga da dr`avne finansija dugoro~no ostaju stabilne. Politi~ke garniture bi}e onemogu}ene da u predizbornim fazama, i ne samo tada, visokim izdacima kupuju bira~ko telo i da za sobom ostavqaju ogromne fiskalne dubioze. Sasvim je svejedno da li sebi ili politi~koj garnituri koja bi do{la posle wih. Ministarka je tu zakonsku odstupnicu svela na jezgrovitu poruku da ubudu}e dr`avne finansije ne}e zavisiti od politi~kog ciklusa, ali bi se pojednostavqeno moglo re}i da ne}e zavisiti od politi~ke samovoqe. Naravno, u onoj meri u kojoj se u Srbiji po{tuju zakoni. V. Harak

Sva piva opstaju u Apatinu CVC Kapital partners, kojem je pivara “Anhojzer-Bu{ InBev” prodala poslove u centralnoj Evropi, planira da zadr`i marke i poslovawe u Srbiji i u drugim zemqama, poru~ili su iz te kompanije. “Planiramo da podr`imo kompanije da nastave da posluju kao do sada. To su dobri biznisi s fantasti~nim brendovima i jakim menaxmentom i zaposlenima”, navodi se u saop{tewu CVC-a. “CVC je bio impresioniran ~iwenicom da brendovi imaju dugu tradiciju, ali i kvalitetom radne snage. To je odli~na osnova za ulagawe, ali i za rast. .

Penzije u subotu? Isplata drugog dela septembarske penzije mogla bi, ukoliko se obezbedi dovoqno novca, po~eti u subotu, 24. oktobra, a ukoliko se ne steknu svi uslovi, tek u ponedeqak, 26. oktobra, za korisnike teku}ih ra~una, dok se oni koje svoje prinadle`nosti primaju dostavom na ku}nu adresu ne mogu nadati po{taru pre po~etka naredne nedeqe. Pojedine banke }e, u skladu sa svojom poslovnom politikom, prema kojoj svaki mesec unapred obraduju penzionere, isplatu penzija po~eti ve} u petak, 23. oktobra.

Uprava za agrarna pla}awa Uprava za agrarna pla}awa, prva specijalizovana institucija koja }e se baviti iskqu~ivo isplatom subvencija poqoprivredi, otvara se danas u [apcu. Uprava za agrarna pla}awa je jedan od osnovnih instrumenata kroz koji se ispla}uju subvencije poqoprivrednim proizvo|a~ima u celoj Evropskoj uniji, a weno osnivawe je i uslov da Srbija koristi pretpristupne fondove EU namewene agraru. Po ocenama iz Ministarastva poqoprivrede, Srbija }e dobiti brzu, efikasnu dr`avnu upravu.

KOME STI@E RA^UN ZA NAPLATU NACIONALIZOVANE IMOVINE

Crnogorci u Lov}encu radi biznisa

Zemqa

po~ne reforme penzionog, zdravstevnog i obrazovnog sistema i da smawi javnu potro{wu. MMF i vlasti Srbije postigli su 26. marta sporazum o stend-baj aran`manu vrednom tri milijarde evra koji je trebalo da traje do sredine aprila 2011. Dr`ava je do sada od MMF-a povukla 800 miliona evra, za ja~awe deviznih rezervi.

SRBIJA DOBIJA ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

PRIVREDNO POVEZIVAWE CRNE GORE I VOJVODINE

Susret privrednika iz Crne Gore i predstavnika preduze}a iz suboti~kog regiona odr`an je ju~e u Lov}encu, a skupu je prisustvovao i ambasador Crne Gore u Srbiji Igor Jovovi}, kome je to bilo prvo pojavqivawe u srpskoj javnosti otkako je postavqen za crnogorskog ambasadora. – Zadovoqstvo mi je {to mi je prakti~no prva zvani~na obaveza dolazak u Lov}enac, u mesto gde qudi poreklom iz Crne Gore `ive decenijama u slozi s ostalim narodima, i upravo je to jedan od primera kako se mogu prevazi}i te{ka vremena i kako danas, kada smo svi svoji na svojem, mo`emo nastaviti da na toj tradiciji gradimo dobre odnose, izme|u ostalog i kroz privrednu saradwu – rekao je Igor Jovovi}. On je istakao da saradwu privrednika moraju podr`ati i obe dr`ave, {to je dogovoreno tokom posete crnogorskog predsednika Filipa Vujanovi}a. – O~ekujem da }e privrednici izvu}i maksimum iz ovog susreta, a

nog tri milijarde evra. Okosnica pregovora bi}e koncipirawe buxeta za 2010, ~iju je izradu Ministarstvo finansija privelo kraju, i predstavqawe mera za racionalizaciju dr`avne uprave. Tokom posledwe posete Misije MMF-a, od 24. avgusta do 1. septembra, predstavnici MMF-a su naveli da Vlada Srbije treba da

5

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

91,3826

93,2476

95,3923

91,1029

Australija

dolar

1

56,3708

57,5212

58,8442

56,1982

Kanada

dolar

1

59,1895

60,3974

61,7865

59,0083

Danska

kruna

1

12,2716

12,522

12,81

12,234

Norve{ka

kruna

1

10,8902

11,1124

11,368

10,8568

[vedska

kruna

1

8,8048

8,9845

9,1911

8,7779

[vajcarska

franak

1

60,239

61,4684

62,8822

60,0546

V. Britanija

funta

1

100,233

102,279

104,631

99,9246

SAD

dolar

1

61,3883

62,6411

64,0818

61,2004

Kursevi iz ove liste primewuju se od 19. 10. 2009. godine

Srbija nema 100 milijardi evra da vrati oteto Dok se jo{ uvek licitara time koliko bi Srbija nakon usvajawa zakona o denacionalizaciji trebalo da plati o{te}enim biv{im vlasnicima i wihovim pravnim naslednicima, “lutaju}i” od 2,5 milijarde evra, koliko pomiwe Mre`a za restituciju, do ~ak izme|u 100 i 220 milijardi, kolike su dr`avne procene, dr`avni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen doliva “vatru” na uqe izjavama da bi izmenama Zakona o rehabilitaciji u ciqu obe{e}ewa onih koji su posle Drugog svetskog rata progla{eni narodnim neprijateqima a koji se posledwih meseci masovno rehabilituju, trebalo isplatiti jo{ najmawe deset milijardi evra. Homen je objasnio da je uz osudu kojom je neko lice ogla{eno narodnim neprijateqem obavezno sledila i konfiskacija celokupne imovine. Potvrdio je jo{ jednom da je dono{ewe zakona o denacionalizaciji jedan od uslova na putu evropskih integracija, dodaju}i da se ne mo`e “o`iveti neko ko je streqan, ali moramo isplatiti odgovaraju}u naknadu `rtvama kroz restituciju, i to je uslov za na{e evropske integracije”. On tako|e tvrdi da bi dr`ava na ime restitucije trebalo da isplati oko 100 milijardi evra i da }e zakonska re{ewa koja se pripremaju i}u u pravcu “neke vrste dugoro~nih obveznica s obzirom da Srbija tom sumom ne raspolo`e”. Srbija – i to dileme vi{e nema – za restituciju novaca nema niti }e ih u dogledno vreme imati. Da bi ispunila ~ak i svoje najminimalnije procene, a to je 100 milijardi evra, ona bi starim vlasnicima morala da refundira ~ak 13 godi{wih buxeta cele dr`ave. Koordinator Mre`e za restituciju Mile Anti} tvrdi da se

Zamajavawe Koordinator Mre`e za resitutuciju Mile Anti} na sve dr`avne najave i ra~unice odgovara da zbog stalanih “prera~unavawa” i licitirawa o tome koliko ko{ta obe{te}ewe starih vlasnika zakon ne}e ni biti donet jer se unapred zna da Srbija za to nema para. Nije ih imala, nema ih i ne}e ih imati a uporno, kako isti~e, odbija da vrati oduzetu imovinu u naturi tamo gde je to mogu}e, a vra}awe poqoprivrednog i gra|evinskog zemqi{ta to jeste i ne ko{ta ni{ta, osim {to vlast “gubi” svoje tajkune kojima ih budza{to prodaje, ve} pomiwe cifre kako bi se javnost zgra`avala i pla{ila da }e nas zakon o denacionalizaciji skroz-naskroz upropastiti. ovakvim procenama zapravo pla{e gra|ani, te da se konstatno preuveli~ava vrednost imovine koju je potrebno vratiti. Anti} navodi da je to jo{ jedna od manipulacija kako bi javnost stekla utisak da je re~ o nedosti`nim brojkama, dok wihova ra~unica pokazuje da je zapravo re~ o vrednosti koja je oko 100 puta mawe od

one koju pomiwu dr`avni funkcioneri. – Mi nismo radili procenu, ali kad se pogleda koliko {ta vredi prema delu popisane dr`avne imovine i pomno`i s onim {to se potra`uje, iznos je oko 2,5 milijarde evra. Mi smo bezbroj puta tra`ili od Poreske uprave da nam dostavi tu procenu koju su uradi-

li, ali je nikada nismo dobili. Ako je ta~no da je Poreska uprava do{la do sume od 102 milijarde evra minimalne vrednosti koja se potra`uje po podnetim zahtevima za{to je kriju? – pita Anti}. Tvrde}i da je sasvim sigurno suma za obe{te}ewe, a posebno ako se dr`ava odlu~i pre svega za naturalnu a samo u izuzetnim slu~ajevima nov~anu naknadu, mnogo mawa od one koja se pomiwe i koja tako stra{no zvu~i jer bi “udavila” i mnogo ja~e dr`ave nego {to je Srbija, i to na du`e vreme, Anti} podse}a i na to da bi, da je po{tovan zakon, u Fondu za restituciju ve} bila spremqena dobrana zaliha te bi na wu vaqalo dodati kudikamo mawe novca za obe{te}ewe. Stari vlasnici i wihovi nasledici – a 140.000 pojedinaca je u zakonskom roku podnelo zahtev za vra}awe imovine – odbijaju da prihvate da to bude u obveznicama iako se stru~waci sla`u u oceni da bi jedino tako dr`ava mogla ispraviti nepravdu, ali i da usvoji zakon o denacionalizaciji bez koje joj nema puta u Evropu. Oni tvrde da bi izdavawem obveznica, koje }e biti naplative u roku od 20 godina, problem mogao biti re{en sli~no staroj deviznoj {tedwi, ali i ostavqaju dilemu da bi tu obavezu bilo te{ko servisirati, s jedne strane, a s druge – da bi ona zna~ila direktno kreirawe javnog duga, dodaju}i da Srbija vi{e ne mo}e da podnese ni postoje}a, a kamoli nova zadu`ivawa. Dr`avni sekretar Ministarstva finansija Slobodan Ili}, koji je javno obe}ao ostavku ako zakon o denacionalizaciji ne bude donet u naredna dva i po meseca, odnosno do kraja godine, obja{wava da procenu vrednosti imovine koja se potra`uje ipak treba uzeti s rezervom. Q. Male{evi}


6

DRU[TVO

utorak20.oktobar2009.

DNEVNIK

DR@AVA NAJZAD ZBRINULA OBOLELE OD RETKIH BOLESTI

Pacijent ko{ta 130.000 evra godi{we

Vojvodina platila besplatne uybenike Pokrajinski premijer dr Bojan Pajti} i republi~ki ministar prosvete dr @arko Obradovi} potpisali su ju~e u Izvr{nom ve}u Vojvodine sporazum o sufinansirawu projekta besplatnih uxbenika za |ake prvake. Vojvo|anska vlada je u akciji u~estvovala s 30 miliona dinara, {to je polovina svote potro{ene ove godine za uxbenike 19.480 vojvo|anskih prvaka. – Saradwa koju smo zapo~eli u ovom projektu Ministarstva prosvete nastavi}e se i narednih godina jer tako Izvr{no ve}e poma`e da vojvo|anski |aci, koji nastavu poha|aju na vi{e

jezika, imaju zaista besplatno {kolovawe – rekao je dr Pajti}. Obradovi} je naglasio da se naredne {kolske godine akcija nastavqa nabavkom besplatnih uxbenika i za |ake drugog razreda osnovne {kole. – Projekat je potpuno uspeo jer smo wime po{tovali ustavnu odredbu o besplatnom {kolovawu, u ova te{ka vremena pomogli |a~kim roditeqima, ali smo i obezbedili u~enicima najkvalitetnije uxbenike i olak{ali im torbu – rekao je ministar, uz napomenu da je pokrajinska vlada, uz grad Beograd, prva podr`ala nabavku besplatnih uxbenika. D. D.

Gladovawe ispred Izvr{nog ve}a? Udru`ewe gra|ana „Spas, Istina, Pravda“ iz La}arka kod Sremske Mitrovice najavquje da }e danas do}i u Novi Sad, na miran protest pred Izvr{no ve}e Vojvodine, kako bi upozorili pokrajinske vlasti na te`ak polo`aj izbeglica, Roma i drugih gra|ana, koji vi{e nisu u stawu da bez pomo}i dr`ave izdr`avaju svoje porodice. Upravni odbor udru`ewa, koje ima oko 150 ~lanova, odlu~io je da 15 hraniteqa porodica tra`i razgovor s pokrajinskim premijerom dr Bojanom Pajti}em, kako bi se ~lanovima udru-

`ewa pomoglo u obezbe|ivawu ogreva i zimnice, omogu}ila jednokratna pomo} za najugro`enije, da se za pojedine re{i problem snabdevawa strujom i vodom, da se kona~no legalizuju stambeni objekti koje su sagradili ili kupili izbegli i prognani... Predsednik Udru`ewa Boro Pavlovi} ka`e da }e hraniteqi porodica, ako pokrajinski funkcioneri odbiju razgovor, po~eti {trajk gla|u ispred Izvr{nog ve}a Vojvodine, sve do ispuwewa zahteva. S. B.

U svetu je do sada evidentirano oko 7.000 retkih bolesti, poput Vilsonove, Fabrijeve, Go{eove, Retovog sindroma, fenilketonurije... Oko tri ~etvrtine poga|aju decu, 80 odsto su genetskog porekla, a kod polovine obolelih prvi simptomi se javqaju ve} na ro|ewu. Ta trajna oboqewa stalno napreduju, pogor{awe su nepredvidiva, ~esto opasna po `ivot i veoma bolna. Zajedni~ki problem svih pacijenata je {to se o wihovim bolestima nedovoqno zna, dijagnostika je duga, ~esto nedostupna i skupa (kao i le~ewe), a nema ni medikamenata koji ih mogu izle~iti. Preparati koji se primewuju uglavnom samo ubla`avaju simptome.

Bolesti malo poznate, nepredvidive i neizle~ive

Sirotiwa ~eka u redu da kupi vakcinu Ministar zdravqa Tomica Milosavqevi} ka`e da }e Srbija, „po svoj prilici“, nabaviti vakcinu protiv novog gripa po~etkom 2010. ili ~im ona bude „komercijalno dostupna“, ali se istovremeno radi i na wenoj registraciji. – Kod nas u ovom trenutku nije registrovana nijedna, a Evropska je agencija izdala tri sertifikata. Dakle, ti proizvo|a~i bi trebalo da imaju interesa i za Srbiju – ka`e Milosavqevi}. – Wima su do sad bile zanimqivije bogate zemqe, ali su posle preporuke Svetske zdravstvene organizacije da je umesto dve potrebna jedna doza vakcine, postali otvoreniji i za ostale dr`ave. Milosavqevi} smatra da obavezno treba da se vakcini{e od 900.000 do 915.000 gra|ana (svi stariji od {est meseci koji imaju neko od rizi~nih hroni~nih oboqewa), dok je ostalima preporu~ena. – U ovoj sezoni kupi}emo koliko procenimo da mo`emo. Zato pravimo planove s Fondom za zdravstveno osigurawe da vakcina bude besplatna za one za kojje je obavezna, a za gra|ane kojima se preporu~uje – da bude deo participacije – kazao je on.

Srbija je tre}a u svetu, odmah posle Rusije i Ukrajine, po broju umrlih od kardiovaskularnih bolesti. One su uzok svakog drugog smrtnog slu~aja, svaki je peti povezan s rakom, a u preostaloj ~etvrtini naj~e{}i su povrede i trovawa, {e}erna bolest, bolest plu}a – rezultati su istra`ivawa Instituta za javno zdravqe „Batut“. – Bolesti srca i krvnih sudova su svuda u svetu ubica broj jedan, a smawenu sposobnost srca ima ~ak 15 miliona qudi u Evropi – ka`e kardiolog iz Klini~kog centra Srbije prof. dr Petar Seferovi}, i dodaje da su kardiova-

I kompjuter tra`i kreativne sagovornike

skularne bolesti glavni uzrok smrtnosti svuda u svetu, iako se ranije najvi{e umiralo od zaraznih bolesti, kao {to su tuberkuloza, sida i malarija. U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji o~ekuje da }e ovaj trend potrajati bar do 2030, kad }e rak, kardiovaskularne bolesti i saobra}ajne nesre}e zajedno ubijati tre}inu svetske populacije, naro~ito u zemqama sa sredwim ili niskim standardom. Zato su za Srbiju doma}i stru~waci napravili planove prevencije i kontrole hipertenzije, {e}erne bolesti, malignih tu-

Kolektivno suzbijawe bauka matematike

Foto: N. Stojanovi}

ju nastavnici matematike – ka`e dr Jege{, i najavquje niz novih programa u okviru ove saradwe. Dr Igi} ka`e da je Novi Sad prepoznao Univerzitet i kao dobrog partnera u izradi strategije razvoja grada, koja se ovih dana finalizuje. Klub matemati~ara na PMF-u je samo logi~an nastavak te saradwe. – Nadam se da }e uskoro biti mnogo vi{e novca u buxetu i za ovakve akcije – ka`e ~lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe Milan \uki}. V. ^eki}

mora, hroni~nih respiratornih bolesti, ~ije je le~ewe dugotrajno i skupo. U Velikoj Britaniji se za le~ewe ovih bolesti odvaja oko dva odsto buxeta Nacionalne zdravstvene slu`be, a u SAD vi{e od 35 milijardi dolara. U Srbiji svake godine od raka oboli 32.000 osoba, a umre oko 20.000, tako da su maligna oboqewa ubica broj dva u Srbiji. @ene su prve u Evropi po broju obolelih od raka grli}a materice, obolevaju i od raka dojke, plu}a i debelog creva, a mu{karci naj~e{}e od raka plu}a i debelog creva.

EVROPSKA KOMISIJA NAJAVILA POMO] SRPSKIM MEDIJIMA

Samo jo{ da ubodu pravu temu

Delegacija Evropske komisije u Srbiji predstavila je program pomo}i medijima iz IPA fondova EU. Programski menaxer Svetlana \uki} obja{wava da je to prilika za sve srpske medije da kvalitetnim projektom konkuri{u za grantove vredne od 20.000 do 100.000 evra. – Evropska komisija odobrila je fond od 1,8 milion evra, podeqen u dva “lota”, prvi te`ak 400.000, a drugi 1,4 milion – ka`e Svetlana \uki}. Ona navodi da je ovog puta EK iza{ao u susret tzv. malim medijima, koji do sad nisu mogli prona}i dovoqno novca za obaveznu participaciju.

matike, fizike, hemije, biologije, geografije... Dr Jege{ isti~e zna~aj ovakvog popularisawa matematike kao bazi~ne oblasti za mnoge nauke: – Su{tinska znawa iz matematike danas su zna~ajnija od tehni~kih, jer nije dovoqno znati otvoriti neki ra~unarski program koji }e re{iti matemati~ke zadatke. Ti programi su neupotrebqivi bez kreativnog znawa matematike, a samo takvo znawe stvara i dobre in`ewere, ekonomiste, finansijere, menaxere... Uz to, Vojvodini nedosta-

evra. Kako na{a zdravstvena kasa ne mo`e da pokrije le~ewe ove i drugih retkih bolesti, donacije farmaceutskih ku}a i humanitarnih organizacija su spasonosne. „Ikap program“ je pre nekoliko dana obezbedio da 23 te`a pacijenta prime terapiju, ali, na`alost, ne i oni s bla`im formama oboqewa. Osim lekara ili studenata medicine, te{ko da je iko ~uo za bolesti kao {to je distrofi~na bulozna epidermoliza. To oboqewe se nasle|uje, iako ni otac ni majka nemaju znake oboqewa, a ispoqava se tako {to gotovo svaki dodir uzrokuje stvarawe plikova. Zbog tako ne`ne ko`e obolele mali{ane zovu „leptirima“. Prema posledwim podacima Me|unarodne asocijacije, oko 3.000 osoba u svetu boluje od Retovog sindrom, koji napada samo `ensku decu. Po{to

je jedini na~in wihove komunikacije s okolinom pogled, nazivaju ih „devoj~ice koje govore o~ima“. U na{im ve}im gradovima za brojna oboqewa postoje udru`ewa koja poma`u obolelima i wihovim porodicama da se nose s bole{}u (u mawim sredinama su uglavnom prepu{tene same sebi), ali je najte`e zaposlenim roditeqima dece obolele od retkih bolesti, jer zbog malobrojnosti te{ko mogu da se institucionalno organizuju. Do pre neku godina lekovi za ove bolesti su bili prava mora za obolele i roditeqe bolesne dece – veoma su skupi i naj~e{}e su morali da ih kupuju u inostranstvu jer zbog malog broja bolesnika kod nas nisu bili registrovani. Lista lekova koji se izdaju na teret zdravstvenog osigurawa dopuwena je „aneksom“ D. Naime, pacijentima u bolnicama u izuzetnim slu~ajevima neophodni su i lekovi koji nisu ni na jednoj od postoje}ih lista ili kod nas nisu registrovani, pa nemaju dozvolu za prodaju. Listom D je omogu}eno zdravstvenoj ustanovi da za svog pacijenta obezbedi i te preparate i za to je dobije novac od Republi~kog zavoda za zdravstveno osigurawe. Da bi se takav leka nabavio, ustanova treba da uputi zahtev Ministarstvu zdravqa, odnosno Agenciji za lekove, i imenom i prezimenom navede kom je pacijentu medikament neophodan. J. Barbuzan

Srbija tre}a u svetu po smrtnosti od infarkta

POKRAJINA I NOVI SAD POMA@U KLUB MATEMATI^ARA PMF-a

Pionirski poduhvat Departmana za matematiku i informatiku novosadskog PMF-a – osnivawe Kluba matemati~ara, namewenog prevashodno u~enicima prvog i drugog razreda sredwih {kola – ve} na otvarawu, 17. oktobra, pokazao se izuzetno uspe{nim jer su se |aci masovno uselili u veliki amfiteatar „Mihajlo Pupin“. Vi{e od 160 u~enika }e u tajne matematike subotom, potpuno besplatno, upu}ivati tridesetak profesora i saradnika PMF-a, ~iji je ciq da kroz popularna predavawa i re{avawe takmi~arskih zadataka talentovanim sredwo{kolcima pribli`e ovu fundamentalnu nauku. Podr{ku departmanu PMF-a, pru`ili su pokrajinski i gradski organi, pa su u Izvr{nom ve}u Vojvodine protokol o saradwi potpisali dekanka prof. dr Neda Mimica-Duki}, pokrajinski sekretar za obrazovawe dr Zoltan Jege{ i zamenik lordmerea Novog Sada dr Sa{a Igi}. – Ciq je da se mladi jo{ u sredwoj {koli uvode u svet nauke i da im se matematika, koju mnogi smatraju baukom, predstavi na interesantan na~in – ka`e Neda Mimica-Duki}. – Posebno raduje veliko interesovawe |aka za Klub matemati~ara, a o~ekujemo da su oni na{i potencijalni studenti, ne samo matematike ve} i infor-

– Srbija nema registar retkih bolesti, kao ni nacionalni program zbriwavawa obolelih od tih ozbiqnih, hroni~nih i ~esto degenerativnih oboqewa – ka`e dr Jovanka [o{ki}. – Ima i na{ih gra|ana obolelih od Vilsonove, Fabrijeve i Go{eove bolesti, koja nastaje zbog uro|enog nedostatka ili smawene aktivnosti jednog enzima. Ako se ne dijagnostikuje i ne le~i na vreme, ona mo`e da uzrokuje trajni invaliditet, pa i smrt. Od Go{ea u Srbiji boluje 35 osoba, a {estoro je dece. Terapija je do`ivotna i skupa – godi{we ko{ta oko 130.000

– U fondu “lot 1” od 400.000 evra mogu se dobiti grantovi od 20.000 do 40.000 evra uz participaciju od samo deset odsto. “Lot 2”, uz iznosu od 1,4 milion evra, rezervisan je za projekte koji vrede od 60.000 do 100.000 evra uz kofinansirawe od 20 odsto vrednosti projekta – najavila je Svetlana \uki}, i napomenula da podnosioci projekta mogu biti samo pravna lica, odnosno mediji svih profila, ukqu~uju}i i produkcijske ku}e. Mediji mogu participirati sami, ali i u partnerstvu s esnafskim udru`ewima. Teme koje imaju prednost u ovom krugu su: za{tita potro{a~a, `ivotna sredina, vred-

nosti, obaveze, perspektive evropskih integracija, verske organizacije u wima, mladi, evromitovi i evrostvarnost, obrazovawe i reforme, hrana u EU, poqoprivreda, kultura, interkulturni dijalog... U obzir dolaze projekti bilo kojeg medijskog oblika, od dokumentarnog filma do ~lanaka u novinama. Stefani Ka}amani iz delegacije EK-a isti~e da se tra`e kvalitetne ideje, te zaintesovani mogu predati samo jedan projekat, plus jo{ jedan u partnerstvu s nekom organizacijom. Informacije se mogu na}i na Internet-adresi: www.europa.rs. P. Klai}

Me|ucrkveni samit na Fru{koj gori U hotelu „Norcev“ na Fru{koj gori u toku je 9. me|ucrkvena nema~ko-srpska konferencija u okviru „Srpskog susreta“ posve}enog dijalogu o odnosima crkve, dr`ave i dru{tva u Srbiji, Nema~koj i EU. Organizatori ovogodi{weg susreta su Eparhija sredwoevropska i ba~ka SPC, Nema~ka biskupska konferencija Rimokatoli~ke crkve i Evangelisti~ka crkva Nema~-

ke, beogradska Nadbiskupija Rimokatoli~ke crkve i Fondacija „Konrad Adenauer“. Sesija se odr`ava pod motom „Pravda i mir poqubi}e se“ i s podnaslovom „Crkva, dr`ava i vladavina prava“. Osim episkopa, klera i lai~kih saradnika SPC, u radu u~estvuju i visoki predstavnici rimokatoli~ke i protestanske jerarhije u Nema~koj. Kao predava~i su predvi|eni

episkop ba~ki Irinej, rimokatoli~ki biskup Jozef Homajer, penzionisani biskup Hildeshajma, biv{i predsednik Komisije biskupskih konferencija EU, Martin [indehite, predstavnik Evangelisti~ke crkve Nema~ke zadu`en za odnose s drugim crkvama i inostranstvom... Skupu je ju~e prisustvovao i ministar vera Bogoqub [ijakovi}. Q. M.


Defibrilator i u Gradskoj ku}i

De~ji dodatak opomiwe Korisnici de~jeg dodatka du`ni su da odmah na po~etku {kolske godine u gradsku Upravu za dodatak za decu dostave {kolske potvrde za u~enike osnovnih i sredwih {kola, ina~e }e isplata dodatka biti obustavqena, podse}aju iz Skup{tine grada. [kolske potvrde treba predati u Upravi za dodatak za decu, koja se nalazi u Radni~koj 2, radnim danima od 7.30 do 15.30 sati. I. S.

U Gradskoj ku}i, na ulazu u {alter salu, ju~e je postavwen automatski defibrilator, ure|aj koji se koristi za o`ivqavawe, kada do|e do akutnog zastoja srca. Dvanaestoro zaposlenih u Gradskoj ku}i je pro{lo obuku za pru`awe prve pomo}i, kako bi pravovremeno i uspe{no reagovali ako se za tim uka`e potreba. Radnike iz Gradske ku}e obu~avali su zaposleni iz Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Foto: A. Erski “Novi Sad”.

Novosadska utorak20.oktobar2009.

Salu puni samo glamur deni glamur, zabava i dru`ewe glavni motivi gra|anstvu da prate pokretne slike, {to se u dosijeu “Jadran” najboqe vidi. Da stara dama u Po{tanskoj ima atraktivan kafe, bistro, somotske foajee i prikladan du}an, pod estetskim diktatom, pretpostavqamo, “Pariskog magazina”, sigurni smo da bi i ovaj drugorazredni repertoar privukao vi{e qudi. Lepa vest za sve Novosa|ane koji su na otvarawe prvog irskog paba do{li u salonkama i trodelnim odelima je da }e “Arena multipleks” biti po ukusu ve}ine. Uglancana, sjajna, malo carstvo “prate}ih sadr`aja”, tako neophodnih za gledawe filma. Ig. Mihaqevi}

Karte za parking na novoj adresi Slu`ba za prodaju „Parking servisa“, u kojoj se mogu kupiti stanarske, zlatne i invalidske karte za parkirawe, od ju~e se

nalazi u Ulici Filipa Vi{wi}a 47. Slu`ba je otvorena radnim danima od 8 do 16 ~asova. B. M.

SUN^ANA JESEN @IVOTA

Solo remi i grupni pikado U okviru manifestacije „Sun~ana jesen `ivota“, pojedina~no takmi~ewe u remiju bi}e organizovano danas u penzionerskom domu na Limanu u Fru{kogorskoj 32, u 10 sati, a ekipni turnir u pikadu odr`a}e se u klubu „Radni~ki“ u 15 ~asova.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Od onolikog kukawa i prokliwawa, kada su zatvoreni “Jadran” i “Arena”, godinu dana posle ispostavi}e se da je `al za velikim platnom u Novom Sadu la`na koliko i upokojena. Pro{le srede smo gledali “Svetog Georgija” u “Jadranu” i kompletan utisak (poseta, atmosfera, kvalitet filma i reprodukcije) podse}ali su na nesnimqenu socijalnu dramu Alfreda Hi~koka, po tekstu Danila Harmsa. Kultura odlaska u bioskop u ovom gradu vi{e ne postoji, a koliko je to bitno dok traje ovaj “survajvor rialiti {ou” zvan `ivot krajwe je relativno. Moda se promenila, s wom i navike, tehnologija i piraterija uvek su deset koraka ispred. Ispostavi}e se da su srpskoizve-

Ovo je tre}i aparat koji je, u okviru akcije “Moje srce u tvojim rukama”, Zavod postavio na javnom mestu, a letos su defibrilatori postavqeni na [trandu i u holu @elezni~ke stanice. Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomo} dr Nenad Aracki rekao je za “Dnevnik” da defibrilatori koji su postaqeni na ovim lokacijama nisu do sada kori{}eni. Me|utim, on isti~e da se ure|aji redovno proveravaju i servisiraju, kako bi u svakom momentu bili spremni da nekome spasu `ivot. Q. Na.

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Milica Stojadinovi} Srpkiwa“ zabavqa}e ~lanove kluba „Olga Petrov“ na Bulevaru revolucije 45, a likovnu radionicu otvori}e ~lanovi kluba „Grozda Gaj{in“, u 17 ~asova. B. P. P.

V REMEPLOV

PO^ELO VAKCINISAWE PROTIV GRIPA

Bez ~ekawa na „bocu” Vakcinacija Novosa|ana protiv sezonskog gripa po~ela je ju~e u ambulantama Doma zdravqa “Novi Sad”. Zbog lo{eg vremena, kako pretpostavqaju u ambulanti “Liman”, ju~e prepodne nije bilo gu`ve, a od 7.15 do 12 ~asova vakcinisano je ukupno 56 osoba, koje su se prethodno javile izabranom lekaru. Vakcinisawe protiv gripa lekari posebno preporu~uju starijima od 65 godina, obolelima od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, cisti~ne fibroze, hroni~nih respira-

tornih bolesti i upala bubrega, osobama sa oslabqenim imunitetom i onima koji su zbog posla izlo`eni ve}em riziku od infekcije, kao {to je medicinsko osobqe. Deca od {est do 36 meseci, koja prethodno nisu bila inficirana ili vakcinisana protiv influence- gripa, tako|e mogu da prime vakcinu, ali u dva navrata po pola doze. Druga doza im se daje mesec Foto: N. Stojanovi} dana nakon prve. Trogo-

di{waci i stariji primaju dozu za odrasle od 0,5 ml. Osobe sa povi{enom temperaturom ili kakvim akutnim oboqewem, kao i oni preosetqivi na neku komponentu vakcine, ne smeju se vakcinisati. Obezbe|eno je ukupno 12.250 jednodoznih vakcina proizvo|a~a “Sanofi Paster”. Najve}i deo, 11.000 doza bi}e podeqeno ambulantama Doma zdravqa, 700 komada nameweno je Gerontolo{kom centru, a 550 Domu za decu ometenu u razvoju u Veterniku. S. Tanuryi}

DANAS ZVANI^NO KRE]E VELIKI POSAO

Kej se sprema da poraste Danas po~iwu radovi na prvoj na keju i Telepu biti znatno rekonstrukciji odbrambenog kra}i. Projekat na keju predvinasipa na keju posle 1965. godi|a da se izdigne {etna staza uz ne. Kako je najavqeno iz kabinekoji }e se izgraditi betonski ta gradona~elnika Igora Pazid, {iri od sada{weg sa otvovli~i}a on }e zajedno sa predrima koji }e se zatvarati mosednikom Izvr{nog ve}a Vojvobilnom opremom. Na potezu dudine Bojanom Pajti}em otvorigom 2.350 metara podiza}e se ti radove. A pripremni posao {etali{te, a u zoni Luke Novi na rekonstrukciSad bi}e postaji vodovova na vqena mobilna To je prva Keju po~eo je juoprema. Radi}e se rekonstrukcija ~e. Dovodnik sii nadvi{ewe dela rove vode bi}e odbrambenog nasipa kanala od uliva u obnovqen na deoDunav do Novona keju posle 1965. nici od Universadske prevodnizitetskog parka ce u du`ini od do Varadinskog mosta i od Vara4.176 metara. Kako je “Dnevnidinskog do drumsko-`elezni~ku” ranije re~eno u „Vodama kog mosta, a na potesu od DunavVojvodine“ kanal }e biti nadviske ulice do Ulice Marka Mi{en kombinacijom zemqanih qanova dovodnik ~iste vode. Raradova, betonskog zida i mobildovi na vodovodu su, naravno, u ne opreme koja }e biti nabavqesklopu nadzi|ivawa keja. na sredstvima Svetske banke. Odbrambena linija }e se srePored odbrambene linije Za|ivati na tri lokacije, na kanavod za izgradwu grada, na Telepu lu DTD, Telepu i keju. Radovi }e se raditi atmosferska i fedu` kanala trebalo bi da traju kalna kanalizacija u ulicama najdu`e 150 radnih dana, dok }e koje su u zoni nasipa. Tako|e u

ovom delu grada pravi}e se i crpna stanica koja }e prepumpavati atmosfersku vodu u Dunav. Pokrajinski sekretar za arhitekturu, urbanizam i graditeqstvo Du{anka D. Srema~ki potvrdila je prijem potrebne dokumentacije za po~etak radova na levoj obali Dunava, ~ime

su se stekli uslovi da se Novi Sad trajno za{titi od poplave, saop{teno je iz Pokrajinskog sekretarijata za informacije. Obimnom i detaqnom analizom stawa odbrambene linije zakqu~eno je da sada{wom odbranom od poplava grad nije potpuno bezbedan. B. Markovi}

USKORO NA SLANOJ BARI

Jo{ jedan bazen otvara vrata @ene iza{le iz senke Predsednice desetak novosadskih `enskih dru{tava okupile su se 20. oktobra 1935. u `enskoj zanatskoj {koli. S wima je bilo i dvadesetak univerzitetski obrazovanih `ena, a od mu{karaca dva novinara i dva ~inovnika iz Policijske uprave koji su, prema zakonu, morali da prisustvuju svakom javnom skupu. Ovaj ~isto `enski skup imao je i „~isto“ `enski zadatak: da izrazi solidarnost Novosa|anki sa osnovnim zahtevom sifra`etki-

wa u Beogradu: da `ene budu dru{tveno ravnopravne sa mu{karcima. One su su u Rezoluciji `ena Jugoslavije zatra`ile da Narodna skup{tina donese nov izborni zakon sa op{tim i jednakim bira~kim pravima, aktivnim i pasivnim. Uz to, zahtevano je da `ena i mu{karac za jednaki rad budu i jednako nagra|eni. Tada je, ina~e, `ena profesor u {koli bila slabije pla}ena nego wen kolega koji je obavqao isti posao. N. C.

Zatvoreni bazen na Slanoj bari koji se nalazi pored Sportske hale otvorene u oktobru pro{le godine po~e}e da radi najverovatnije do kraja ovog meseca, i bi}e na raspologawu sportskim klubovima i gra|anstvu, ka`e za „Dnevnik“ ~lan Gradskog ve}a za sport i omladinu Aleksandar Kravi}. Po wegovim re~ima bazen je pro{ao tehni~ki prijem i dobio upotrebnu dozvolu, a u prethodnih nekoliko meseci na wemu su ra|ene popravke filtera za vodu i sistema za wenu za{titu. - Svi dogovori su prakti~no pri kraju, a ostaje jo{ da se utana~e detaqi oko rasporeda kori{}ewa bazena. Vaterpolo

klub „Vojvodina“ }e na bazenu u}i u neku vrstu zakupa i na~elno }e biti doma}in objekta, jer `elimo da na ovaj na~in klub pomogne gradu i mi wemu. Naravno, plivali{te }e biti na raspolagawu i ostalim klubovima, poput pliva~kih i ronila~kih, ali i svim gra|anima - napomiwe Kravi}. On dodaje da je ovo i na~in da se rasterete bazeni na Spensu koji su pretrpani terminima, i nagla{ava da se u sportskoj hali koja se nalazi pored bazena ve} godinu dana odr`avaju treninzi i takmi~ewa odbojka{a, ko{arka{a i rukometa{a. B. M.

Novi zatvoreni bazen dobio upotrebnu dozvolu

Iskqu~ewa struje Novi Sad: naseqe [angaj od 8 do 13.30, povremeno u pojedinim ulicama dela Detelinare od Haxi Ruvimove prema Sajmi{tu od 7.30 do 13.30, Petrovaradin: deo naseqa Mala Karaga~a i deo naseqa Bukova~ki do od 9 do 13, ^ortanovci: deo vikend naseqa Borov gaj od 10 do 11, na-

seqe Kraqev breg od 8.30 do 10.30, Bukovac: naseqa Vezirac i Podvezirac od 8 do 13, Sremska Kamenica: ulice Topola i Jasenova od 10 do 11, Veternik: preduze}e “Vrawe{“ i “Poqops”, deo naseqa Veternik od ulica @. Petrovi}a prema Veterniku od 8.30 do 11 ~asova.

c m y


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak20.oktobar2009.

Mawe reklamacija na grejawe Mada se broj poziva “Toplani” tokom vikenda smawio sa oko 1.500 u petak, na 573 u subotu, da bi ta cifra u nedequ iznosila 265 poziva, ponedeqak je obele`ilo zagu{ewe vrelovoda na ogranku za zgradu na Bulevaru oslobo|ewa 30a. Zbog ispirawa instalacija, grejawe ju~e nisu imali do predve~e stanari u zgradama na Bulevaru oslobo|ewa od 20 do 26, 28, 30a, od 32 do 38 i od 40 do 46, kao i u Ulici Branimira ]osi}a od 40 do 48. Upravo stanari iz zgrade u Ulici Branmira ]osi}a 44 ju~e su nam se po`alili kako ve} {est dana zovu “Toplanu”, jer nemaju grejawe u zgradi, i da ih “Toplana” {aqe “Stanu”, a ovaj opet nazad “Toplani”. Na kraju, iz “Toplane” saznajemo da je u

ovoj zgradi do{lo do talo`ewa ne~isto}a na filteru na ulazu u podstanicu, te da je taj kvar otklowen i da }e stanari dobiti grejawe. Me|utim, bez odgovora je ostalo pitawe ~itateqke iz spomenutog ulaza, ko }e im platiti utro{enu struju za grejawe. Kako navode u “Tolani”, najve}i broj reklamacija odnosio se na lo{e grejawe izazvano vazduhom u unutra{wim instalacijama zgrade. Iz ovog preduze}a ka`u da su oni to re{avali u slu~aju da na podstanici postoji mogu}nost za centralno odzra~ivawe, a u suprotnom, za boqe grejawe treba da pozovu preduze}e s kojim skup{tina stanara ima zakqu~en ugovor o odr`avawu ku}nih instalacija. S. K.

UPRKOS POJA^ANOJ KONTROLI GRADSKOG PREVOZNIKA

Petina putnika se {vercuje Oko 65 odsto u~esnika u anketi gradskog prevoznika odgovorilo je da prilikom ulaska u autobus uvek poka`e pokaznu kartu ili je kupi kod voza~a. Nikad ne kupi kartu oko 22 odsto korisnika gradskog prevoznika. Na zahtev voza~a kartu poka`e 6,7 odsto putnika, a 6,1 odsto kartu poka`e na zahtev kontrolora na vratima autobusa. Ovo su rezultati ankete Gradskog saobra}ajnog preduze}a “Novi Sad”, postavqene na sajtu gradskog prevoznika, osmi{qene radi pro-

vere uspeha akcija kontrole karata u autobusima; insistirawem da putnici ulaze samo na prva vrata i obavezno poka`u kartu. Ankete gradskog prevoznika su uobi~ejene, jer na osnovu odgovora putnika preduze}e u dobroj meri prilago|ava odnos prema korisnicima usluga. Jedno od posledwih pitawa u anketi je glasilo: Da li bi se lak{e stiglo do pijace na Detelinari da autobus prolazi Ulicom Janka Veselinovi}a. Z. Deli}

Topli svi vrti}i Svi vrti}i “Radosnog detiwstva” su topli, jer su svi sistemi grejawa proradili, izjavio je ju~e u obilasku vrti}a “Bubamara” na Klisi ~lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe Milan \uki}. Kako je objasnio, slu`be “Radosnog detiwstva” su tokom vikenda re{ile sve probleme, te je proradilo grejawe i u onim vrti}ima koje ne greje “Toplana”, ve} imaju svoje kotlarnice; a koji su se do sada utopqavali klima ure|ajima i uqnim radijatorima. - Na po~etku svake grejne sezone imamo odre|ene probleme koji se javqaju, izme|u ostalog, zbog toga {to do pu{tuwa energenata ili vazduha u sistem neke nedo-

statke ne mo`ete da detektujete. To je sada ura|eno i sada }emo u kontinuitetu sa Upravom za obrazovawe u Upravom “Radosnog detiwstva” pratiti sve ono {to se de{ava u vrti}ima i u~initi sve da vi{e ne bude nikakvih te{ko}a - rekao je \uki} i zahvalio se roditeqima na razumevawu. Direktor “Radosnog detiwstva” Borislav Samarxi} je rekao da su slu`be pred{kolske ustanove u saradwi sa slu`bama JKP “Gasa” i Toplane” pravovremeno otklonili sve sitne kvarove i da su sada u postupku generalnog remonta pojedini kotlovi i podstanice. A. V.

CENA U VRTI]IMA JO[ NA VAGI

Kako do pravednog poskupqewa Sa odlukom o pove}awu cene boravka u vrti}ima “Radosnog detiwstva” ne}e se `uriti, jer je bitno da se dobro razmotre sve opcije, rekao je ju~e ~lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe Milan \uki}. Potvrdio je da je “Radosno detiwstvo” dostavilo modalitete po kojima bi moglo da se sprovede poskupqewe. - U opciji je beogradski model, koji je po meni socijalno pravednije re{ewe, sa ustanovqavawem socijalne karte roditeqa i utvr|ivawem procenta u~e{}a u ceni vrti}a spram wihove ekonomske mo}i. Druga varijenta je linearno pove}awe na oko 4.300 dinara. Razmotri}emo obe opcije i odlu~iti {ta je realnije. Zbog poslovawa “Radosnog detiwstva” izuzetno je va`no da se {to pre donese odluka, ali imamo razumevawe i za gra|ane, ne zato {to se bavimo kupovinom socijalnog mira, ve} zato {to `elimo da promi-

slimo koje bi re{ewe bilo najboqe i najadekvatnije - objasnio je \uki}. Naveo je i problem koji se odnosi na budu}e finansirawe pred{kolske ustanove zbog novog Zakona o pred{kolskom vaspitawu i obrazovawu.

U opciji je model s ustanovqavawem socijalne karte roditeqa i utvr|ivawem procenta u~e{}a u ceni vrti}a spram wihove ekonomske mo}i - Novi zakon nam je napravio ogromnu nedoumicu i mi }emo kao Gradska uprava poku{ati sistemski da je re{imo, jer po novom zakonu ispada da lokalne samouprave vi{e ne}e biti nadle`ne za finanirawe velikog broja

Gradska televizja “Apolo” proslavila je ju~e desetogodi{wicu osnivawa i devet godina emitovawa. U prisustvu gostiju najavqena je akcija “Lice Novog Sada”, u okviru koje je predstavqen novi internet portal www.enovisad.rs, koji }e objediniti gradska javna preduze}a, gradsku u pravu i privredne subjekte. Najavqene su i novine u programskoj {emi TV “Apola”, koje se pre svega odnose na uvo|ewe novih informativnih emisija; dva puta dnevno i na jezicima nacionalnih mawina. V. V.

NA SPENSU [ESTA „NOVOSADSKA JESEN” U ZNAKU OBNOVQIVE ENERGIJE

Sadnice i zdrava hrana pred publikom

Foto: A. Erski

Ekolo{ko-turisti~ka manifestacija “Novosadska jesen” po~iwe danas u 11 ~asova na Spensu, a traja}e do subote, 24. oktobra i najavqeno je vi{e od 200 izlaga~a. Bi}e tu tradicionalni sadr`aji poput izlo`be cve}a, sadnica i vrtlarske opreme, izlo`be meda i zdrave hrane, rukotvorina i starih zanata i smotre akvaristike i teraristike, koje su prodajnog karaktera. Posetioci manifestacije koju ve} {est godina organizuje Pokret gorana Novog Sada, mo}i }e da pogledaju tematsku izlo`bu “Obnovqiva jesen” na kojoj }e biti predstavqeni ure|aji za proiz-

vodwu energije iz obnovqivih izvora. Uvodno predavawe o obnovqivim izvorima energije u 12 ~asova u Amfiteatru Spensa odr`a}e dr Goran Vuji}, rukovodilac Departmana za za{titu `ivotne sredine na FTN-u. Za najmla|e posetioce “Novosadske jeseni” bi}e prire|ene radionice na kojima }e deca iz novosadskih vrti}a i ni`ih razreda osnovne {kole u~iti o kompostirawu, obnovqivoj i ~istoj energiji i na~inima kako da se energija {tedi. Programi “Novosadske jeseni” odr`ava}e se od 8 do 20 ~asova, a ulaz za posetioce je besplatan. I. S.

stvari vezanih za pred{kolku ustanovu, izuzev plata i nekih materijalnih davawa u vezi sa zaradama. Tra`i}emo ili izmenu Zakona, ili nekavu vrstu uredbe, ili tuma~ewa. Od Nove godine mo`emo imati sistemski problem, te pitawe cena tada ne bi bilo u nadle`nosti lokalne uprave, kao ni investicije niti odr`avawe vrti}a. Pokrenu}emo inicijativu za promenu takvog ure|ewa - najavio je \uki}. - Imamo te`ak zadatak: da li normalno di}i cenu ili poku{ati da sa~uvamo socijalni status roditeqa? Nama je ciq da upi{emo svu decu u vrti}e i da pred{kolska ustanova posluje likvidno- rekao je direktor Pred{kolske ustanove Borislav Samarxi}. Dodao je da }e do kraja godine upisati gotovo svu decu, sem nekih 400 dece, koja }e svoje mesto u vrti}ima na}i slede}e godine. A. Vidanovi}

HUMANITARNI KONCERT U SINAGOGI

@enska prava u „Radio kafeu”

TV „Apolo” proslavio ro|endan

DNEVNIK

OTKLOWENE TE[KO]E S GREJAWEM U PRED[KOLSKOJ USTANOVI „RADOSNO DETIWSTVO”

VESTI

Foto: B. Lu~i}

c m y

8

“Rekonstrukcija `enski fond” (R@F) odr`a}e u sredu od 16 do 18 ~asova u “Radio kafeu ”, u Mileti}evoj ulici 45, promociju svog rada i prikupqawe novca za program “@enske inicijative”. R@F je prva lokalna `enska fondacija u Srbiji, koja svoj rad bazira na razvijawu `enskih qudskih prava s misijom da podr`i emancipatorsku dru{tvenu i politi~ku ulogu `ena u dru{tvu. Prijateqice fonda su Biqana Stankovi}-Lori iz “Novosadske lezbejske organizacije”, Svetlana Timoti} iz “… Iz kruga”, Svenka Savi} sa novosadskih “@enskih studija” i Jelena Jovanovi} iz “Romske `enske mre`e Vojvodine”. S. T.

Pevaju studenti Studenti solo pevawa Akademije umetnosti danas }e koncertom u Gale-

^ITAOCI PI[U SMS

riji Matice srpske u 19 ~asova predstaviti svoj dosada{wi rad. U klasi redovne profesorice mr Milice Stojadinovi}, dela Verdija, Rosinija, Bini~kog i drugih kompozitora izvodi}e Emilija Mini} i Nikola Basta sa prve godine, Ivan Daji} sa druge , te studenti tre}e godine Milica Kova~i}, Du{ica Vuceqa, Radoslava Vorgi} i apsolventi Jelena Jawi} i Aleksandar Raki}evi}. Saradnik na klaviru je Maja Gruji}.Koncert po~iwe u devetnaest sati, a ulaz je slobodan. A. Q.

O zdravom `ivotu Dru{tvo qubiteqa cve}a i zelenila odr`a}e ve~eras u 18 ~asova sastanak u sali Kluba delegata, Zmaj Jovina 3, na prvom spratu. Tema sastanka je zdrav `ivot, o ~emu }e govoriti Aleksandar Obrovski, @eqko Koledar, Miodrag \uri} i \or|e @iki}. Ulaz je slobodan. A. V.

Pesmom do pomo}i siroma{nima Humanitarni koncert, peti u nizu koji organizuju razli~ite verske zajednice u novosadskoj Sinagogi, bi}e odr`an sutra u 19 ~asova. Neki od u~esnika su: ansambl @upne crkve imena Marijinog, crkveni hor “Antifon”, de~iji hor “Zlatne krune”, hor “Sumaja” iz Beo~ina, kao i brojni talentovani muzi~ari. Pored wih, bi}e prisutni predstavnici svih susednih ambasada i verski poglavari, najavqeno je na ju~era{woj konferenciji za novinare. Organizatori obe}avaju prisutnima kvalitetan umetni~ki program uz svu lepotu raznolikosti. - Ovo je jedini doga|aj u Novom Sadu koji na jednom mestu, pod istim krovom, okupqa qude razli~itih veroispovesti, a samo sa jednim ciqem - da se pomogne qudima kojima je pomo} neophodna. Pro{le godine je na ovaj na~in prikupqeno 70.000 dinara i sav novac oti{ao je direktno krajwem korisniku: De~joj bolnici, Sigurnoj ku}i, sugra|anima s posebnim potrebama i siroma{nim romskim porodicama - rekao je Teodor Popovi}, predstavnik jevrejske op{tine i suorganizator koncerta. I pored toga {to su organizatori izuzetno zadovoqni humano{}u gra|ana, oni apeluju na banke, jer nijedna od wih, kako re~e Popovi}, nije u~estvovala u donacijama. B. P. P.

065/47-66-452 & 063/366-977

[tucawe gladnih Dokone babe, koje po onoj narodnoj i jari}e krste, mogle bi posle prijave protiv Tadi}a da podnesu i prijavu protiv Ko{tunice i wegovih pla}enih patriota zbog mitinga za Kosovo; kada je jedan mladi} poginuo, paqena ambasada i uni{tavana imovina. Prizna}ete, razlika izme|u toga i dr`awa ~a{e {ampawca je drasti~na. 064/8195... *** Gospodine gradona~elni~e, zar ne smatrate da bi trebalo smeniti odgovornog u poreskoj upravi, zbog do danas nedostavqenih re{ewa o porezu na imovinu. Pa ve} je kraj godine, a meni i verujem mnogim drugim Novosa|anima ne pada na pamet da pla}amo porez napamet. 064/3998... *** Dok se nekima vra}a osmeh na licu, 10 odsto stanovnika na{e republike {tuca od gladi, a nekima osmeh nikada ne silazi sa lica, sve im je sme{no?! 064/3078... *** Komentar na 0637244: Inspekcija radi svoj posao, a vi koji ste sebi sami presudili, kampujete i daqe i izigravajte klovnove! Molimo redakciju da permutira ovaj broj mobilnog, jer su kamperi nasilni i prete nam u Drap{inu. 064/4873... *** U subotu oko 14.30 na{u zgradu je posetila aktiviskiwa “Udru`ewa za te{ko obolelu decu”, skupqaju}i priloge. Ako takvo udru`ewe i postoji za{to ne deluje u okviru neke soci-

jalne ustanove i finansira se iz nekih drugih izvora, a ne ovako od vrata do vrata? 064/6109... *** Kada }e se asfaltirati pe{a~ka staza puna rupa od glavne autobuske stanice do Rumena~ke ulice, na Bulevaru Ja{e Tomi}a. 065/6402... *** Gospodine 063/7244, mi, ~lanovi Saveza komunista Srbije, ka`emo ne{to sli~no vama, a to je: smrt fa{izmu - sloboda narodu! 063/523...

*** Za{to na liniji 8 skoro svako jutro idu po 2 autobusa, bukvalno jedan za drugim? 063/8272... *** U Novom Sadu postoji Ulica Araw Jano{a. Nedavno sam preko medija saznao da je svojevremeno u austro-ugarskoj vojsci slu`bovao oficir Arawi Jano{, koji je bio nemilosrdan prema Srbima. Molim nadle`ne da porade na ovom slu~aju i da, ako se radi o istoj osobi, preduzmu odgovaraju}e mere. 063/8523... *** Bez obzira {ta nepotpisani novinar mislio o Borisu Tadi}u, on je za sve predsednik Boris Tadi} pa ~ak i kad }e mu “presesti {ampawc”! Na{e preterivawe u svemu pa i u ovom “slu~aju” ne `elim da komentari{em. 064/3768... *** Dana 17.10. na sahrani starog vernika u Ravnom Selu uz opelo u crkvi nisu zvonila zvona, uz obja{wewe da je zvono u kvaru. Me{tani ka`u ne radi ve} dve nedeqe. Pokojnik je imao 84 godine, a vernik je od detiwstva i od mladosti ima svoju stolicu u crkvi koja se kupuje i pla}a parohijal. Sramota! ^ija? Nadam se da }e pro~itati onaj ko treba da zna. 063/5677... *** Draga gospodo na "tronu", nemojte se rugati sirotiwi, ipak je lak{e pasti s kowa na magarca nego sko~iti s magarca na kowa. Ko je razumeo shvati}e. 061/1476...


c m y

NOVOSADSKA HRONIKA

DNEVNIK

utorak20.oktobar2009.

9

^LANICA GRADSKOG VE]A MILENA POPOVI]-SUBI] O LOKALNOJ ADMINISTRACIJI

Uprava nema prekobrojnih

Predlog zakona o utvr|ivawu maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji na}i }e se uskoro pred Vladom Srbije. Predlogom se predvi|a najvi{e ~etiri ~inovnika na hiqadu stanovnika. Iz lokalnih administracija trebalo bi da ode 5.648 zaposlenih iz 110 op{tina. Lokalna vlast mo`e da zadr`i prekobrojne, ali ih u tom slu~aju, sama pla}a. U Novom Sadu u gradskoj administraciji zaposleno je oko 900 qudi, a ~lanica gradskog ve}a zadu`ena za upravu i propise Milena Popovi}-Subi} rekla je za „Dnevnik“ da u gradskoj upravi nema prekobrojnih radnika. Ipak je naglasila da ne mo`e da poru~i da se zaposleni ne boje da }e ostati bez posla. - Nedavno smo radili analizu, gde je ustanovqeno da u javnom sektoru bez {kolstva i zdravstva imamo 8,5 zaposlenih na hiqadu stanovnika. To nije velik

broj, ukoliko se uzme u obzir da je Novi Sad za razliku od nekih op{tina univerzitetski centar, pa je i i priliv stanovni{tva mnogo ve}i. Tako|e u Novom Sadu imamo i mnogo vi{e bira~a u odnosu na 2002. godinu.

Broj gra|ana neprestano raste – isti~e Popovi}-Subi}. Prema wenim re~ima, zakonska regulativa mora da se po{tuje, ali smatra da u ovom slu~aju kvota zaposlenih ne bi trebalo da se utv|uje na osnovu broja sta-

novnika. Smatra da bi trebalo uzimati i druge stvari u obzir, poput poverenih poslova koji se rade u gradskoj administraciji. - Zaposleni u gradskoj administraciji pored posla koji spada pod wihovu nadle`nost rade i poverene poslove. Primera radi, u Novom Sadu se pora|aju `ene iz cele Vojvodine, ali se sve one zavode u Novom Sadu. Iz tog razloga radimo analizu poverenih i izvodnih poslova, a rezultati }e pokazati koliko se u gradskoj administraciji toga obavi – predo~ava na{a sagovonica i dodaje da nije isto raditi na legalizaciji objekata u na{em gradu u odnosu na mawe op{tine. Milena Popovi}–Subi} isti~e, da je gradska adinistracija specifi~na po tome, {to su u Novom Sadu dislocirane uprave, {to svakako ote`ava posao administrativnim ~inovnicima. Q. Nato{evi}

U KARLOVA^KOJ OP[TINI

VESTI

Vi{ak devet slu`benika?

Vajar u SNP-u Izlo`ba radova akademskog vajara Lasla Sila|ija odr`a}e se danas u Srpskom narodnom pozori{tu s po~etkom u 18 ~asova. Uz prikazivawe skulptura, razgovor s umetnikom }e voditi balerina, prva solistkiwa Baleta SNP-a i ~lanica Predsedni{tva Vojvo|anskog kluba Gabriela Tegla{i Velimirovi}. Susret sa stvaraocem organizuje Predsedni{tvo VK-a, a ulaz na izlo`bu je slobodan. S. V.

„Debisijev krug” Promocija kwige „Debisijev krug“, autorke Srboslave Vuksan, odr`a}e se sutra u ^itaonici Gradske biblioteke u Dunavskoj 1 , u 19 ~asova. O delu }e, pored autorke, govoriti Jadranka Radujko i Danijela Kli~kovi}, a u programu tokom promocije }e u~estvovati i Gordana \ur|evi} Dimi} i Miodrag Petrovi}. S. V.

Prema Nacrtu zakona o odre|ivawu maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, karlova~ka op{tina bi trebalo do kraja godine da ostane bez devet zaposlenih, {to bi zna~ilo smawewe uprave za 16,6 odsto u odnosu na sada{wa 53 uposlena. Nacrt tog zakona, o kom ove sedmice treba da raspravqa Vlada Srbije, predvi|a maksimum od ~etiri zaposlena na 1.000 stanovnika prema posledwem popisu. Po tome, oko 8.800 Karlov~ana po popisu iz 2002. godine treba da opslu`uje 44 op{tinskih slu`benika. Lokalnim samoupravama, ukoli-

Kwiga o logoru Jastrebarsko Promocija kwige „De~ji usta{ki koncentracioni logor Jastrebarsko“ autora Radeta Milosavqevi}a, bi}e odr`ana u ~itaonici Gradske biblioteke u Novom Sadu danas od 19~asova. Kwiga govori o de~jem logoru Jastrebarsko u Nezavisnoj dr`avi Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata. U Dunavskoj 1 o kwizi pisca Radeta Milosavqevi}a govori}e dr Jovan Mirkovi},Zorka Deli}-Skiba, akter tih doga|aja i autor. M. A.

`eni kriterijumi ne odgovaraju karlova~koj administraciji. U prvom redu to je ~iwenica da tamo{wa op{tina nema ni jedno javno preduze}e, pa su u upravi i slu`be koje po prirodi stvari tu ne bi trebalo da budu. Osim toga, ovim zakonom se limitira i broj zaposlenih na odre|eno vreme na 10 odsto u odnosu na broj onih koji su u stalnom radnom odnosu. S druge strane, broj stanovnika po posledwem popisu i sada nije isti. Primera radi, samo u bira~kom spisku sada ima 8.343 Karlov~ana, {to nedvosmisleno govori da je ukupan broj stanovnika ve}i nego pre sedam godina. Z. Ml.

RU@NA GOMILA NA ULAZU U BOCKE

Don Kihot protiv divqe deponije

„Maslina – sveto drvo” Izlo`ba slika Gojka \urovi}a “Maslina - sveto drvo” bi}e otvorena ve~eras u 20 ~asova u petrovaradinskoj galeriji “Gradi}”, Beogradska 11. Gra|ani }e mo}i da je posete tokom narednih mesec dana, radnim danima od 10 do 22, a vikednom od 11 do 20 sati. Ulaz je besplatan. Ig. M.

ko zakon bude usvojen u neopromewenoj formi, ostavqen je rok do 31. decembra da donesu novu sistemtizaciju, u protivnom od Nove godine }e im srazmerno biti umewena transferna sredstva iz republi~kog buxeta. Dodu{e, administracije mogu da zadr`e vi{ak, ali u tom slu~aju ih o svom tro{ku moraju pla}ati. U op{tinskoj upravi u Karlovcima ka`u da }e sa~ekati da zakon prvo bude usvojen, pa }e tek onda razmotriti kako da sprovedu wegove odredbe, uz napomenu da racionalizacija ne zna~i nu`no i smawewe tro{kova. Iz vi{e razloga predlo-

- ^ak od Suseka dovla~e |ubre. Stare natkasne, krevete, garderobu, stolice… Ma stra{no. Pisao sam i gradona~elniku Igoru Pavli~i}u, neka do|e da vidi {ta rade. Glavni u istrajnosti za uklawawe te divqe deponije, postao sam slu~ajno, ali sada iz inata ne}u da odustanem. Ose}am se kao Don Kihot u borbi sa vetrewa~ama – uspri~ao je za “Dnevnik” Borivoj Stefanovi}, koji se ve} godinama bori sa divqom deponijom na ulazu u Bocke. Sa desne strane ulaza u naseqe postavqeno je {est kontejnera, a oko wih su razbacane grane, staro poku}stvo i jo{ koje{ta. Naslage |ubreta

prote`u se petnaestak metara uz put, i uprkos tome {to ga svakog ponedeqka kamioni “^isto-

}a su nam rekli da je kamionima nemogu}e da u|u u uske i strme ulice kako bi ih pokupili i ispraznili. Zato su stavili kontejnere na ulazu, a oko wih je deponija. Zahtevamo da se i oni i ostalo |ubre odatle uklone. Kamioni bi mogli da kupe kante sa sme}em ispred svakog doma}instva. Neke ulice su prohodne - smatra Stefanovi}. - Problem je {to u desetak ulica u Bockama, na{i kamioni ne mogu da u|u. Stvorila se deponija, konstantno se Foto: N. Stojanovi} tra`i re{ewe, i nadamo }e” kupe, kom{iluk nastavqa da se da }e uskoro problem biti rega dovla~i. {en- rekla nam je portparol - Sve ku}e su dobile kante od „^isto}e“ Milica Vlaisavqe“^isto}e”, ali iz ovog preduzevi}. S. Tanuryi}

PO^EO DRUGI KRUG PRINUDNIH ODMORA U JKP „GRADSKO ZELENILO”

Opet 60 radnika sedi kod ku}e Kao i u prvom krugu, i od ju~e je oko 60 radnika iz JKP „Gradsko zelenilo“ na pla}enom odsustvu do 45 dana, saznaje „Dnevnik“ nezvani~no. Koliko je radnika ju~e po~elo da radi posle iskori{}enog pla}enog odsustva izvor „Dnevnika“ u firmi nije mogao da ka`e. Na{ sagovornik tvrdi da su i sada zaposleni upu}ivani na prinudni odmor na osnovu doborovoqnosti, te da me|u wima nema {efova, poslovo|a i rukovodilaca. Pla}eni odmor koriste radnici koji imaju radni odnos zasnovan na neodre|eno vreme, dok je „Zelenilo“ i daqe zadr`alo sezonske radnike. Direktorica „Zelenila“Sne`ana Repac ju~e je bila pretr-

pana obavezama van preduze}a, pa „Dnevnik“ nema odgovor da li }e morati da ~eka da pro|e 15 dana (rok isti~e posle 1. novemvra), koliko prema Zakonu o slobodnom dostupu informacija od javnog zna~aja preduze}e ima rok da saop{ti detaqe drugog kruga pla}enih odmora, ili }e direktorica promenuti stav i izvestiti javnost. Kao {to smo ve} pisali radnici idu na prinudne odmore zbog lo{e finansijske situacije. Do sada se zahvaquju}i ovoj zakonskoj ali ipak nepopularnoj meri u{tedelo dva miliona dinara. Plan je da zaposleni na odmore idu sve do februara naredne godine. Z. Deli}

VE] TRI MESECA NE RADI RESTORAN NA @ELEZNI^KOJ STANICI

Bez plate i struje, zaposleni }ute

Restoran na @elezni~koj stanici u Srpskoj Atini zatvoren je ve} tri meseca i neizvesno je da li }e ponovo biti otvoren, dok je desetak radnika „@elturista“ skoro isto vreme bez struje u kancelarijama. Restoran posluje u sastavu „@elturista“ preduze}a za `elezni~ki turizam i ugostiteqstvo i nije u sastavu preduze}a @eleznica Srbije. [ef restorana je Mi{o Ri|o{i} ali ju~e nismo uspeli da uspostavimo kontakt s wim. Desetak zaposlenih primilo je julsku platu po~etkom oktobra. Uprkos tome {to ne rade u normalnim uslovima nisu spremni za razgovor s medijama. Ka`u da ~uvaju radna mesta, a kako smo saznali od jedna od radnica, tek ju~e su dobili grejawe. Z. D.

SKUP[TINA GRADA DODELILA OKTOBARSKE NAGRADE I NOVEMBARSKU POVEQU

Laureati Isakovi}, Zori} i Rama~ Glumac Boris Isakovi} i direktor Evropskog juniorskog prvenstva u atletici Stevan Zori} dobitnici su ovogodi{we Oktobarske nagrade Novog Sada, dok je novinar Mihal Rama~ nagra|en Novembarskom poveqom, odlu~eno je ju~e u Skup{tini grada. Na sve~anoj, 17. sednici gradskog parlamenta, odbornici su odlu~ivali iskqu~ivo o dodeli najzna~ajnih gradskih priznawa. Prema re~ima predsednika skup{tinske Komisije za obele`avawe praznika, dodelu priznawa i me|ugradsku saradwu u zemqi i inostranstvu Bo`idara Proti}a, “specifi~na scenska energija, osobena intuicija i pozori{no dramski senzibilitet kojima posti`e izuzetne tranfsformacije u kreirawu najrazli~itijih karaktera u `anrovskoj raznovrsnosti predstava u kojima je igrao, pokazateq su Isakovi}evog gluma~kog ume}a”.

Zori} je istu nagradu dobio zato {to je Evropsko juniorkso prvenstvo u atletici u Novom Sadu bilo jedno od najboqe organizovanih do sada, zahvaquju}i ~emu se Novi Sad upisao na mapu atletske Evrope i pokazao da je sposoban da organizuje velike me|unarodne sportske doga|aje. Podse}amo, za ovo laskavo priznawe Zori}a su predlo`ili novinari “Dnevnika” Aleksandar Predojevi} i Jovan Tanurxi}. Na{ kolega Mihal Rama~ dobio je Novembarsku povequ zbog dugogodi{weg rada prepoznatqivim stilom bogatim literarnim elementima, ma{tovite upotrebe metafore i alegorijske slike s izra`enim smislom za humor. Kao istori~ar po obrazovawu, Rama~ je ~esto istorisjkim paralelama ubedqivo govorio o dubokim dru{tvenim i politi~kim promenama u zemqi i svetu, zala`u}i se pri tome za nezavisno i slobodno novinarstvo. Ig. M.

FINALE „NOVOSADSKE NEDEQE MODE”

„Dnevnik” deli karte Posledweg dana “Novosadske nedeqe mode”, “ Dnevnik” kao i do sada deli ulaznice svojim ~itaocima. Najbr`i koji se danas od 12 do 12.05 sati jave na telefon 528-765 dobi}e dva puta po dve karte za modnu reviju doweg ve{a, koja }e se ve~eras odr`ati u Hotelu „Novi Sad“. Revija je zakazana za za 22 sata, a kolek-

cije }e predstaviti “Lupo lajn”, “ Merlin” “Etna” i “Saurian”. “Novosadska nedeqe mode” zatvara se ve~eras, a qubiteqi ove vrste de{avawe do sada su mogli su da u`ivaju u 18 modnih brendova iz zemqe i inostranstva, kao i modelima {est modnih kreatora. Q. Na.

„Kad Lala pri~u i{te” Promocija kwige „Kad Lala pri~u i{te“ autora Branislava C.Zubanova,bi}e odr`ana u galeriji „Prometej“,na trgu Marije Trandafil 11 sutra od 19~asova. U promovisawu kwige u~estvuju Milutin @.Pavlov,prof.dr.Aleksandar Kasa{,autor Branislav C.Zubanov i izdava~ Zoran Kolunxija.Za prijatnu atmosferu bi}e zadu`en hor „Akademac“. M. A.


utorak20.oktobar2009.

VOJVODINA

DNEVNIK

c m y

10

EDUKACIJA BUDU]IH PREDUZETNIKA

U VR[CU ]E DOGODINE PO^ETI IZGRADWA VETROPARKA

Ko{avu pretvaraju Turizam – {ansa za mlade Belocrkvane u struju VR[AC: U najvetrovitijem podru~ju u Srbiji u okolini Vr{ca i na obodima Deliblatske Pe{~are, po svoj prilici idu}e godine po~e}e realizacija projekta za izgradwu vetroparka za proizvodwu elektri~ne energije. To je rezultat dvodecenijskog rada stru~waka da se stvore uslovi, kako bi se siloviti naleti ko{ave u ovom delu ju`nog Banata iskoristili za proizvodwu ~iste elektri~ne energije iz obnovqivih izvora. Prema onome {to je rekao ~lan Op{tinskog ve}a Vr{ca Bojan Mandi}, rezultati vi{egodi{weg merewa pokazali su da je putem vetrewa~a mogu}a proizvodwa struje. Kompanije „MK Fintel” i „Vingtim” su ve} sklopile ugovore sa vlasnicima zemqi{ta na kojem }e se vetrewa~e graditi, sa generatorima ja~ine 2,5 do tri megavata. - Zasada „MK Fintel” ima dozvolu za podizawe dve mawe vetrewa~e, potom }e se u atarima sela Izbi{te, Parta i Grebenac postaviti 52 vetrogeneratora. „Vingtim” ima saglasnost za proizvodwu struje od 60 megavata, a vetrewa~e }e se graditi na Zagaji~kim brdima na obodu Deliblatske pe{~are, ali van rezervata prirode – rekao je Mandi}. Dodao je da ima i drugih kompanija koje su zaintere-

BELA CRKVA: Turisti~ka organizacija Bele Crkve u saradwi sa nema~kom vladinom organizacijom GTC sprovodi edukaciju mladih preduzetnika za rad u turizmu. -Edukacija je namewena onima koji `ele da otvore male pansione i vide sebe kao deo turisti~ke ponude - rekla je za „Dnevnik” vd direktor Turisti~ke organizacije Aleksandra Petrovi}. - Tako|e edukaciji mogu prisustvovati i oni koji ve} imaju svoj biznis u ovoj oblasti. Ciq treninga je razvoj preduzetni~kih ve{tina, poboq{awe menaxerskih i li~nih sposobnosti pomo}u metodologije osmi{qene da podstakne preduzetni~ko pona{awe i kompetenciju u razli~itim situacijama. Interesovawe je veliko i zbog toga {to nakon ove edukacije dobijaju papir koji im je preporuka za dobijawe sredstava iz fondova ministartva za projekte u turizmu.

Turizam je privredna grana na koju op{tina Bela Crkva ozbiqno ra~una u planovima razvoja, ali na`alost vreme nije bilo nakloweno ostvarewu ovih planova. -Ekonomska kriza nije mimoi{la ni ovaj sektor, tako da je ove godine po boravi{nim taksama registrovano oko {est hiqada gostiju - rekla je Aleksndra Petrovi}. - Pro{le godine, po zvani~nim podacima poseta je bila dva i po puta ve}a. Izvesno je da je zna~ajan broj gostiju u Beloj Crkvi boravio bez prijava i pla}awa boravi{ne takse, tako da su iz Turisti~e organizacije u nekoliko navrata morali da tra`e posetu turisti~ke inspekcije, {to se nije desilo. Pravdali su se raznim neodlo`nim obvezama, a dr`ava i belocrkvanska Turisti~ka organizacija su ostale biz dela prihoda.

U BE^EJSKIM ZELENIM KULAMA I DAQE HLADNI RADIJATORI sovane da podi`u vetroparkove u ovom regionu. Za svaki stub dobi}e se naknada, a godi{we }e se dobijati 2,5 do tri odsto proizvedene energije i ona }e se plasirati po za{ti}enim cenama EU. Za~etnik ovog posla profesor Miodrag Zlatanovi} isti~e da sve zavisi kako }e se dr`ava odnositi prema ovom projektu. Direktor „MK Fintela” Ticijano \ovaneti isti~e da }e prvi generatori sti}i 2010. godine, ali da pravna regulativa o ovome u Srbiji nije najjasnija i zbog toga nije siguran za datum po~etka izgradwe, koja }e biti najverovatnije narednog prole}a. R. Jovanovi}

Radovi u posledwem momentu BE^EJ: U be~ejskom JP „Toplana” su, zbog prerano stiglih hladnih dana, grejnu sezonu po~eli dva dana pre predvi|enog termina. Ali, blagodet daqinskog grejawa, posle vi{e od tri decenije, ne ose}aju stanari tri zelene kule u nasequ Mali rit, kraj Tise. Kako sada stvari stoje, radijatori

hodno poraditi na papirologiji, zatim raspisivawu tendera za izvo|a~a radova - rekao je u ime tehni~ke slu`be JP „Toplana” Dejan Bibin. Sada se s pravom postavqa pitawe da li je, ba{, morao da se do~eka posledwi trenutak da bi se re{avao problem koji je bio po-

BIOSKOPI ZREWANIN SINEMA „Qubavnice” (20) „Otmica u metrou” (22) RUMA KULTURNI CENTAR „Bruno - Borat 2” (19, 21)

„Devojka u vozu”

Od pro{le godine Belu Crkvu pose}uje zna~ajan broj turista iz susedne Rumunije, koji po re~ima direktorke tro{e puno vi{e na vanpansionsku potro{wu nego na{i gra|ani. Tako|e, primetila je belocrkvanski gosti su uglavnom porodice i mladi, tako da se prema tim ciqnim grupama ubudu}e mora formirati i turisti~ka ponuda. Ove godine turisti~ku sezonu otvorio je Karneval cve}a, a odustalo se od nekih drugih manifestacija zbog nedostatka novca. Zna~ajan prihod ostvaren je i od ve} tradicionalnog moto-skupa po kome je Bela Crkva sve poznatija. O narednoj turisti~koj sezoni se ve} razmi{qawa, a relizacija planova zavisi od buxetskih sredstava koja }e biti opredeqena za ove svrhe. Zarada od turizma jo{ uvek ne mo`e da finansira razvoj ovog sektora. M. Vitomirov

IN\IJA KULTURNI CENTAR „Devojka u vozu” (20) Stanovi }e biti bez grejawa i narednih mesec dana

DANAS U NOVOM SADU

BIOSKOPI Bioskop „Jadran“, do 21. oktobra: „Ledeno doba, dinosaurusi dolaze“ (16.15, 18 i 19.45), „Sveti Georgije ubiva a`dahu“ (21.30) Art bioskop „Vojvodina“, na Spensu: „Yi Aj Yo, Uspon kobre“ (19), „Distrikt 9“ (21)

POZORI[TA Pozori{te mladih, velika sala: premijera „Norve{ka danas“ (20)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti“; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37, 525–059: stalna postavka „Vojvodina od paleolita do sredine 20. veka“ Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj“, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka Ili}a, dokumentarna izlo`ba 1883“ Muzejski prostor Zavoda za za{titu prirode Srbije - odeqewe u Novom Sadu, Radni~ka 20, 4896–302 (9–17): stalna postavka „50 godina prirodwa~ke muzejske delatnosti u Vojvodini“ Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18)

u 74 stana ove tri zgrade bi}e hladni i narednih mesec dana!? - Zbog dotrajalosti toplovoda od podstanice do tri zgrade, neophodno je izvesti ozbiqne radove, ~ija }e dinamika zavisiti od vremenskih uslova. Ali, veruje se da }e sve biti gotovo za dve nedeqe. Me|utim, pre toga je neop-

ZREWANIN: Gradska trgovina „Gomeks” i Narodno pozori{te „To{a Jovanovi}” iz Zrewanina potpisali su ju~e protokol o saradwi po kome }e, za po~etak, pomenuto preduze}e u narednih godinu dana izdvojiti milion dinara za tu ustanovu kulture. Parafiraju}i ovaj dokument, direktor pozori{ta Goran Ibrajter je primetio da je u gomili neveselih informacija i tema, koje prate i rad ove ku}e, a sve zbog ekonomske krize, kona~no usledila i jedna pozitivna vest. - Smatram da }e ovo ubudu}e biti jedan od odli~nih primera partnerstva javnog i privatnog sektora. „Gomeks” svakako doprinosi pozitivnom imixu ove sredine, a i ovaj protokol je dokaz za to. Neki vidovi konkretnije saradwe bi}e definisani kroz daqe dogovore ili posebne ugovore – naveo je Ibrajter, dok je zamenica direktora Tatjana Paska{ pojasnila da }e dobijeni novac biti utro{en na pozori{nu produkciju. Suvlasnik i direktor lanca trgovina „Gomeks” Goran Kova~evi} istakao je da je u Zrewanin do{ao 1997. godine, kada se i prvi put susreo sa ovim gradom. - Ovim protokolom `elimo da budemo me|u prvima koji }e doprineti da Zrewanin bude grad kulture – poru~io je Kova~evi} i precizirao da }e „Gomeks”, zauzvrat, najverovatnije dobiti odre|eni broj karata koje }e kasnije podeliti |acima. Kova~evi} bi voleo da „Gomeks” na taj na~in bude deci doma}in u pozori{tu, jer neka od wih vrlo retko odlaze da gledaju predstave. @. B.

REVITALIZACIJA PRUGA U BANATU

KOREKTIVNI PROGRAM ZA DECU U ZREWANINU

Uskoro vozom od Vr{ca do Temi{vara

Lekari prepisuju i karate

VR[AC: Ve} godinama unazad na relaciji od Pan~eva do Vr{ca putni~ki saobra}aj `eleznicom je zamro, a na toj relaciji jedino prolazi me|unarodni ekspresni voz Bukure{t – Beograd jednom dnevno. Pre desetak godina bilo je planirano da se ovaj pravac elekrtificira i uvede ne{to kao beovoz, pa je taj deo pruge i renoviran za takve namere. Usledile su godine ratnih previrawa i o tome je prestalo da se pri~a. Ipak, projekti revitalizacije `elezni~kog saobra}aja u ovom delu srpskog i

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u sedam sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Kristina Pap, Zorica Ba{tovanovi}, Jelena Bogdanovi}, Biqana Glomazi}, Dragana Trivunovi}, Svetlana Hinda, Violeta Cakovi}, Jelena Cvetanovi}, Gordana Ati} [imala iz Novog Sada, Amanda Hajredinovi} i Adrijana Bahat iz Beo~ina, Marina Ara|anin iz Temerina, Dragana Gaji{in iz \ur|eva, Marijana Vatraq iz Suseka, Marijana Kostelnik iz Vrbasa, Angela Haxi} iz Be~eja, Sla|ana \onli} iz Rume, Adrijana Kuruc iz Kikinde, Renata Rafai iz Subotice, Jelena Karanfilovi} iz Rumenke, Svetlana Mandi} iz Novih Karlovaca, Monika Varga iz Ba~kog Gradi{ta, Marija Zoqan iz Silba{a, Martina Mesaro{ i Danijela Srdi} iz Ba~ke Palanke, DE^AKE: Qubica Vukomanovi}, Gordana Mi{kov, Bojana Balti}, Vesna Popovi}, Vesna Durkovi}, Olivera Kalabi}, Katica Raki}, Ivana Pribi}, Marija Plav{i}, Jelena Baucal, iz Novog Sada, Todora Ivaz i Marijana Gugleta iz Ba~ke Palanke, Sla|ana Pani} iz \ur|eva, Qubinka Mari} iz Veternika, Melinda Filep i Nata{a Nikolovski iz Be~eja, Marija Kusi} iz Ravnog Sela, Danijela Dani~i} Baj{i} iz Tovari{eva, Tamara Vreki} iz In|ije, Du{anka Stjepanovi} iz Sremske Kamenice, Biqana Zeremski Brankov iz Srbobrana, Milka Jovi} iz Vajske, Melanija ^us iz Selen~e, Sne`ana Ninkovi} iz Ba~kog Jarka i Mihaela ^ulig iz Temerina.

znat jo{ zavr{etkom minule grejne sezone. U JP „Toplana” nagla{avaju da su po~etkom juna poslali dopis svojim korisnicima u tri „zelene kule” i upozorili ih na ozbiqan problem. Iako su odre|eni razgovori vo|eni, akutna inertnost je u~inila svoje. Dugo je trajalo ube|ivawe ~ije je vla-

sni{tvo dotrajali toplovod. Kada su stanari, ipak, shvatili da je u vlasni{tvu i nadle`nosti JP „Toplana” toplovod samo do, od ranije postoje}e, podstanice, a od podstanice do zgrada wihov, onda je nastao problem kako obezbediti sredstva za investiciju vrednu, gotovo, dva miliona dinara. Usledilo je pisawe peticije lokalnoj samoupravi i ona se krajem avgusta ukqu~ila u re{avawe novonastale problematike. - Kasno smo ukqu~eni u ~itavu problematiku. Ipak, postigli smo dogovor da lokalna samouprava u rekonstrukciji konkretnog toplovoda u~estvuje s milion dinara, a po 500.000 dinara ulo`i}e „Toplana” i stanari tri zgrade. Da smo ranije bili upoznati sa ovim, verujem da bismo na vreme izna{li ovakvo re{ewe i stanari pomenutih kula sada ne bi bili u hladnom. ^itav posao }e se raditi ubrzano. Lokalna samouprava je spremna ne samo odmah da stavi na raspolagawe svoj nov~ani deo, ve} i da ubrza stvari oko neophodne papirologije - isti~e predsednik op{tine Be~ej Peter Knezi. Stanarima ostaje da se organizuju i u {to kra}em roku prikupe svoj deo „kola~a” koji iznosi oko 7.000 dinara po stanu. Imaju}i u vidu da ih, otprilike, i mese~na rata za grejawe staje toliko, sve je moglo i moralo br`e i efikasnije da se uradi. V. Jankov

Pozori{tu milion dinara

Vr{a~ka stanica u korovu

rumunskog dela Banata u Vr{cu, a i Temi{varu nikad i nisu napu{tani. Ovih dana ta pri~a je ponovo aktuelizirana. Tako su u Vr{cu krajem minule sedmice predstavnici dr`avnih organa dveju susednih zemaqa, wihovih `eleznica, gradova Vr{ca i Temi{vara pot-

pisali protokol o partnerstvu i zajedni~kom u~e{}u u projektima razvoja `elezni~ke infrastrukture i organizacije saobra}aja izme|u dve zemaqe. To je u~iweno kako bi se u~estvovalo u konkursima IPA fondova u okviru programa prekograni~ne saradwe Rumunije i Srbije od 2007. do 2013. godine. - U okviru tog projekta bi}e revitalizovana pruga Pan~evo – Vr{ac – dr`avna granica. „Rumunske `eleznice” ve} rade na izradi studije izvodqivosti revitalizacije od granice do Temi{vara – rekao je dr`avni sekretar Ministarstva za infrastrukturu Jovica Zarkula. Drugi projekat odnosi se na intermodalni saobra}aj i terminal izme|u Vr{ca i Temi{vara, a tre}i predvi|a obnovu turisti~ko privredne pruge na relaciji Oravica – Jam – Bela Crkva - Bajzja{ koja je izgra|ena pre vi{e od 150 godina. Predsednik op{tine Vr{ac ^edomir @ivkovi} je rekao da realizacija ovih projekata predstavqa veluku mogu}nost za ubrzani ekonomski i drugi razvoj regija du` obe strane granice, a i obe zemqe u celini. Delegacije koje su potpisale protokol bile su u Mokroj Gori i o tome razgovarale sa predstavnicima @eleznica Srbije. Naskupu je postignuta saglasnost da se na ovim projektima zajedni~ki radi punom parom. R. Jovanovi}

Simo Salapura. - Karate trenaZREWANIN: Karate klubu `ni proces pogoduje pravilnom Zrewanin odobren je projekat pod oblikovawu i o~uvawu funkcionazivom „Karate korektivni pronalnosti telesnih celina: le|a, gram” na konkursu raspisanom sa kukova, kolena, ramena, sko~nog ciqem ukqu~ivawa udru`ewa zgloba, stopala. U prethodnom gra|ana u proces sprovo|ewa Nacionalne strategije za mlade. Vrednost projekta je blizu 500.000 dinara, a ima za ciq, izme|u ostalog, o~uvawe i unapre|ewe zdravqa mladih i smawewe rizika od nastanka vode}ih poreme}aja. Dugogodi{wom praksom u trena`nom procesu i radu u karate {koli na{eg kluba do{li smo do saznawa da je primetan broj polaznika koji se, pored qubavi prema karateu, Karate za zdravu ki~mu odlu~uju da treniraju ovaj sport po preporuci lekara periodu veliki broj na{ih ~laspecijalista. To se odnosi pre nova upravo je na osnovu preporusvega na decu pred{kolskog i ke lekara do{lo da ve`ba i time {kolskog uzrasta kod kojih su umawi postoje}e deformitete. prime}eni odre|eni poreme}aji Realizacija projekta po~iwe u fizi~kom razvoju. Nedovoqna ovog meseca na dva punkta - Domu i neadekvatna fizi~ka aktivborila~kih sportova (utorak i nost u svakodnevnom `ivotu, po~etvrtak od 18,30 do 19,30 ~asova) sebno kod dece uzrasta od ~etiri i u Osnovnoj {koli „Servo Mido 10 godina, dovodi do negativhaq” u Mu`qi (utorkom i petkom nih promena u fizi~kom razvoju. od 19 do 20 ~asova). Svi polaznici Te promene se naj~e{}e odra`a„Korektivnog karate programa” vaju na ki~menom stubu, zglobodobijaju majicu, obezbe|en im je i vima, stopalima i u bolovima u lekarski pregled, ali i besplatno mi{i}ima – obja{wava {ef testirawe fizi~kih sposobnosti. stru~nog {taba KK Zrewanin @. Balaban


VOJVODINA

DNEVNIK

INSPEKCIJA REPUBLI^KE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U GAKOVA^KOM „GRANI^ARU”

Izvestan raskid privatizacionog ugovora? SOMBOR, GAKOVO: Inspektori republi~ke Agencije za privatizaciju boravila su ju~e u Gakovu, ta~nije wegovom poqoprivrednom preduze}u, ~iji radnici „logoruju” vi{e od mesec dana ispred zdawa somborske Skup{tine, zahtevaju}i raskid ugovora o privatizaciji i poni{tavawe ugovora o zakupu oko 4500 hektara poqo-zemqi{ta u ataru ovog sela. Mada }e potpuni rezultati inspekcije biti zvani~no prezentovani tek krajem ove sedmice, nakon sastanka Komisije za kontrolu Agencije koja je jedina nadle`na da raskine ugovor o privatizaciji, sva je prilika da }e tada i prestati radni~ki bunt, iz jednostavnog razloga {to }e biti ispuweni osnovni zahtevi zaposlenih. Naime, prema nezvani~nim informacijama aktuelni ve}inski vlasnik gakova~kog „Grani~ara” \or|e \ukanovi}, nije ispunio obaveze iz kupoprodajnog ugovora i pored osta-

Traktori jo{ nekoliko dana pred zgradom Skup{tine Sombora

vqenog dodatnog roka od mesec dana. Pre svega se radi o uplati tre}e rate iz ovog ugovora u visini od 625 hiqada evra, ali i izostanku pravog investirawa, koje je tako|e normirano kupoprodajnim ugovorom. Kako je drugi zahtev pobuwenih radnika raskid ugovora o zakupu dr`avnog poqoprivrednog zemqi{ta koje je do sada obra|ivao „Grani~ar” sa novim zakupcem, subo-

POTPISAN ANEKS UGOVORA ZA REGIONALNU DEPONIJU

Otpad iz pet op{tina SUBOTICA: Izme|u Pokrajinskog sekreterijata arhitekturu i urbanizam i grada Subotice ju~e je potpisan aneks ugovora o finansirawu generalnog projekta za Regionalnu deponiju DOO Subotica.Ugovor je vredan blizu tri miliona dinara, a rok za izradu generalnog projekta je kraj januara naredne godine. Izrada generalnog plana u stvari ko{ta 3,5 miliona dinara, a razliku }e nadoknaditi preduze}e „Regionalna deponija”. - Potpisivawem aneksa ugovora za izradu generalnog plana pokrajinski sekreterijat za arhitekturu i urbanizam je dao podr{ku Subotici za realizaciju i izgradwu regionalne deponije. Milioni

Andrea Kiki} isti~e da }e, kada se uradi generalni projekat za obe lokalcije, odbornici birati mesto izgradwe objekata. - Pre dve godine doneta je odluka o gradwi Regionalne deponije i tada je formirano preduze}e. Sada je ovo prvi korak ka realizaciji celokupnog projekta. U protekle dve godine mi smo radili na edukaciji dece i gra|ana o recikla`i i postavqali zelena ostrva - rekla je Andrea Kiki}. Na postoje}u deponiju ve} za tri godine ne}e mo}i da se odla`e otpad, jer ne}e biti mesta. Sa izgradwom Regionalne deponije }e se znatno urediti upravqawe otpadom u Subotici.

Potpisivawe ankesa ugovora

evra }e biti potrebno da se izgradi regionalna deponija, ali bez dobro ura|ewe tehni~ke i planske dokumentacije, ne}e se mo}i nabaviti novac od pristupnih fondova Evropske unije – obja{wava pokrajinska sekretarka za arhitekturu i urbanizam Du{anka D. Srema~ki. U preduze}u „Regionalna deponija” ka`u da }e da se radi generalni projekat uporedo za dve lokacije. Jedna je kod kompleksa Azotare u blizini Veru{i}a, a druga kod Bikova~kog puta dva kilomentra od Oroma. Direktorka preduze}a „Regionalna deponija”

Na regionalnu deponiju }e se odlagati otpad iz op{tina Kawi`a, Mali I|o{, Senta, Ba~ka Topola i grada Subotice. Bi}e izgra|ene transfer stanice i sabirni centri i na deponiju bi dolazio samo onaj otpad koji ne mo`e da se reciklira. Gradona~elnik Subotice Sa{a Vu~ini} je rekao da je potpisivawe aneksa ugovora va`no, jer }e stru~waci odrediti najpovoqniju lokalciju. Izboru lokacije treba da se pristupi pa`qivo, kako ne bi govorili jo{ o jednoj investiciji koja nije zavr{ena, ka`u u lokalnoj samoupravi. A. A.

Zlatna narukvica Zoranu Simi}u BE^EJ/ NOVI BE^EJ: Zoran Simi} iz Pan~eva pobednik je drugog be~ejskog Otvorenog pojedina~nog svetskog prvenstva u preferansu, koje je minulog vikenda u novobe~ejskom hotelu „Tiski cvet” organizovao be~ejski Preferans klub „Prefmasters” . Uz presti`ni epitet (ne)zvani~nog svetskog prvaka, {to dokumentuje i nagrada u vidu zlatne narukvice vredne 100.000 dinara s natpisom „Masters world preferanns cup”, najboqem igra~u trodnevnog turnira pripala je i nov~ana nagrada u iznosu od 140.000 dinara. Srebrnu narukvicu i nov~anu nagradu od 65.000 dinara osvojio

je Branislav Bulaji} iz Novog Sada. Slobodan Staki} iz Ba~ke Palanke bio je tre}i (30.000 dinara), Paolo Paji} iz Beograda ~etvrti (20.000), Miomir Milovi} iz Vrbasa peti i Milo{ Armu{ iz Beograda {esti (po 15.000), Veselin Vukadinovi} iz Ravnog Sela sedmi (9.300), Ivan Obradovi} iz Vaqeva osmi, Damir Kutle iz Subotice deveti i Dragan Jovin iz Zrewanina deseti (po 5.500). Ovogodi{wi be~ejski OPEN privukao je 96 takmi~ara i zahvaquju}i u~esnicima iz Crne Gore (pet) i Hrvatske (tri) imao je internacionalni karakter. V. J.

ti~kom firmom „Azohem”, ni{ta „svetlija perspektiva” ne o~ekuje ni potencijalnog zakupca, po{to su pregledom obimne dokumentacije o poslovawu „Grani~ara” prona|eni dokazi da se u slu~aju „Azohema” i vlasnika „Grani~ara”, \or|a \ukanovi}a radi o povezanim licima, {to je jedan od mogu}ih razloga koji rukovodi nadle`no Ministarstvo za poqoprivredu

da poni{tava ovakve ugovore o zakupu. Boravku nadle`nih iz Agencije za privatizaciju u „Grani~aru” prethodila je svojevrsna drama, po{to su radnici okupqeni u upravnoj zgradi u Gakovu bili odlu~ni da ne dozvole vlasniku \or|u \uklanovi}u ulazak u firmu, ali isto tako i da ne dozvole qudima iz Agencije za privatizaciju da napuste „Grani~ar” dok ne poni{te Ugovor o privatizaciji. Ipak, do ve}ih sukoba nije do{lo, inspektori republi~ke Agencije su obavili svoj posao, pa je, po svemu sude}i pred Gakov~anima jo{ samo nekoliko dana „kampovawa” pred `upanijskim zdawem u Somboru. Kako }e se zaposleni u ovom nekada uglednom poqoprivrednom preduze}u sna}i u situaciji velikih dugova, ukwi`enih hipoteka i ru~nih zaloga na gotovo ceo ovogodi{wi rod, ostaje da se vidi. M. Miqenovi}

utorak20.oktobar2009.

KIKINDSKI FOND SOLIDARNOSTI SVE TAWI

Mawe novca za socijalno ugro`ene KIKINDA: Sredstva za socijalno ugro`ene gra|ane u kikindskoj op{tini izdvajaju se iz op{tinskog buxeta i iz Fonda solidarnosti. Prema re~ima predsednika Skup{tine op{tine Kikinda i predsednika Fonda solidarnosti [andora Talpaija zbog te{ke situacije, pre svega u privredi, sredstva koja gra|ani izdvajaju u ovaj fond smawuju se mesecima. Od 1. januara ove godine obezbe|eno je 1,7 miliona dinara u fond, a ta sredstva su i raspodeqena najugro`enijima. -Novina je da }e se za potrebe Narodne kuhiwe, koja radi u okviru Op{tinske organizacije Crvenog krsta, obezbediti dodatnih 150 hiqada dinara, pored redovnih 200 hiqada koje se izdvajau svakog meseca– objasnio je [andor Talpai. – Fond solidarnosti je na dobrovoqnoj bazi, a na ovaj na~in pomo}i }emo onima kojima je ovog trenutka pomo} najpotrebnija. Direktorica Centra za socijalni rad Mirjana Baro{evi}

ULAGAWE MA\ARSKOG KAPITALA U KAWI@I

Akvapark po me|unarodnim standardima KAWI@A: Kamen temeqac za budu}i akvapark polo`ili su ju~e u Kawi`i predsednik kawi{ke op{tine Mihaq Wila{ i direktor i ve}inski vlasnik firme „Milers” AD iz Budimpe{te I{tvan Bala`di Sabo. Kawi{ka op{tina je obezbedila zemqi{te za akvapark, u ~iju izgradwu }e firma iz Ma|arske investirati oko pet miliona evra. Kako je najavqeno izgradwa prve faze akvaparka na povr{ini od 2,8 hektara trebalo bi da se zavr{i za letwu sezonu 2011. godine i pored kompleksa bazena sa toboganima i drugim rekreativnim sadr`ajima, ima}e prate}e ugostiteqske i trgovinske lokale, koji treba da doprinesu unapre|ewu i razvoju turizma. Istaknuto je da su neiskori{}eni turisti~ki potencijali ko~nica razvoja ostalih privrednih grana u ovoj sredini. Izgradwom akvaparka ostvari}e se prva faza razvoja sportsko-rekreativnog centra na obali reke Tise, ~ime }e se stvoriti uslovi za otvarawe novih radnih mesta. Akvapark }e, kako je planirnao imati 10 do 12 bazena sa toboganima i raznovrsnim sadr`ajima za odmor i relaksaciju, 33-metarski bazen pogodan za razna takmi~ewa, kao i mogu}nosti za razne sportove i rekreaciju. Dnevni kapacitet akvaparka je 1.500 do 2.000 posetilaca, a ma|ar-

Javna rasprava APATIN: Nacrt stretegije odr`ivog razvoja op{tine Apatin je prezentovan predstavncima javnih preduze}a i ustanova, nevladinih organizacija i razli~itih udru`ewa, od strane Regionalne agencije za razvoj MSP „Alma Mons” d.o.o. iz Novog Sada i Insituta za ekonomiku poqoprivrede. Poseban akcenat u Strategiji odr`ivog razvoja je stavqen i na za{titu `ivotne sredine u kojoj je predlo`eno 12 projekata. Koordinator na izradi startegije Jovo Kora} je pozvao gra|ane na javnu raspravu koja bi narednih 30 dana trebalo da se odr`i u svim mesnim zajednicama nakon ~ega bi se strategija usvojila u Skup{tini op{tine. - Svim pojedincima i udru`ewima vrata op{tine su svakdnevno otvorena da svojim sugestijama pomognu kvalitetnoj kona~noj verziji ovog va`nog dokumenta rekao je Kora}. J. P.

Sa sve~anosti polagawa temeqca budu}eg akvaparka u Kawi`i

ska firma „Milers”AD preuzela je obavezu da }e se kompleks akvaparka izgraditi po me|unarodnim i evropskim standardima, sa posebnim osvrtom na sigurnosne standarde. - Ovo je istorijski trenutak, jer se veliki snovi gra|ana Kawi`e ostvaruju, nakon {to je 80-tih godina izgra|en kompleks „Bawe Kawi`a” - ka`e Mihaq Wila{. Dugi niz godina me{tani su sawali da }e se razvoj nastaviti novim ulagawima u razvoj turizma. Radi se o zajedni~koj investiciji lokalne samouprave op{tine Kawi`a i ma|arske firme „Milers” i drugih partnera. Lokalna samouprava je obezbedila zemqi{te, a kompletnu investiciju finansi-

ra}e strani investitori iz Ma|arske, {to je itekako zna~ajno u vreme finansijske i ekonomske krize. Izgradwa akvaparka ne}e zna~iti samo razvoj turizma u segmentu koji se odnosi na posetioce koji }e ga koristiti, nego }e dati elan za razvoj ostalih privrednih delatnosti u op{tini. Izra`ena su o~ekivawa da }e ovim ulagawima Kawi`a izrasti u jo{ reprezentativniji bawskoturisti~ki centar rgeionalnog zna~aja. Pored polagawa kamena temeqca otkrivena je i fontana od keramike, koja }e ukra{avati akvapark po wegovoj izgradwi, a do tada }e krasiti hol Gradske ku}e u Kawi`i. M. Mitrovi}

Romi dobili vodovod i trotoar SENTA: U romskom nasequ Keceli u Senti ju~e su predati na kori{}ewe novoizgra|ena vodovodna mre`a i betonski trotoari. Projekat u vrednosti 691.000 dinara realizovan je sredstvima Programa Ujedniwenih nacija za razvoj UNDP, lokalne samouprave op{tine Senta i u~e{}em budu}ih korisnika. Predsednik sen}anske op{tine Zoltan Pek je istakao da su realizacijom ovog projekta obezbe|eni kvalitetniji uslovi za `ivot porodicama Roma u nasequ Keceli, ali i drugim `iteqima ovog dela Sente. Izgra|eno je 210 metara vodovodne mre`e i prikqu~ci na vodovod za budu}e korisnike, kao i dve paralelne trake betonskog trotoara du`ine 174

11

metra, tako da je pristup omogu}en i vozilima hitne pomo}i u lo{im vremenskim prilikama. Realizaicja projekta izgradwe vodovodne mre`e i betonirawa trotoara u romskom nasequ Keceli zapo~eta je krajem pro{le godine, a zavr{ena je dva meseca pre roka. Za izgradwu je iz sredstava UNDP-a obezbe|eno 504.000 dinara, iz op{tinske kase u~e{}e je bilo 68.000, a svoj doprinos dali su i budu}i korisnici, Romi, kopawem kanala za postavqewe vodovoda, kao i izvo|ewem radova na izgradwi trotoara u vrednosti 120.000 dinara. Izvo|a~ radova bilo je Javno komunalnostambeno preduze}e „Senta”. M. Mr.

ka`e da ova ustanova u Kikindi preduzima mere propisane zakonom o socijalnoj za{titi. Ispla}uje se materijalno obezbe|ewe onima koji na to imaju pravo. Tokom godine, Centar za socijalni rad ispatio je 737 socijalnih pomo}i, kojima je obuhva}eno 2.131 lice. Za najugro`enije u ovoj godini podeqeno je preko dve hiqade lan~ paketa i skuvano je 28 hiqada ru~kova u Narodnoj kuhiwi. Kako isti~e sekretarka Op{tinske organizacije Crvenog krsta Aranka Felbab najstariji korisnik Narodne kuhiwe ima 82, a najmla|i tri meseca. Ru~ak se deli svakog dana, a korisnici su zadovoqni kvalitetom obroka. Osim sa hranom iz Narodne kuhiwe Crveni krst u kikindi zbrinuo je vi{e od 1.400 dece ode}om, obu}om, letovawem, paketima higijene, a na selima se na sli~an na~in ova organizacija brine i o osobama starijim od 60 godina. A. \.

VESTI Vodoinstalater nije funkcioner SONTA: Ve} du`e vremena jedna od tema na sednicama Saveta mesne zajednice u Sonti je rasprava o tome da li Marko Sila|ev mo`e biti ~lan Saveta MZ, s obzirom na to da je on, kao vodoinstaler u radnoj jedinici „Vodovod”, stalno zaposlen u MZ Sonta. Ovo pitawe je pre mesec dana pokrenulo sedam ~lanova Saveta iz redova opozicije, sa liste SPS, GG „Antun Zlatar” i SRS . Kako na sednici Saveta nije moglo da se utvrdi da li Sila|ev mo`e biti ~lan Saveta ili ne, zatra`eno je mi{qewe Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i me|uop{tinsku saradwu. Sednici Saveta prisustvovala je, u ime SO Apation, sekretar Margareta Kova~evi}, koja je rekla da prema Odluci o mesnim zajednicama, a prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, jedno lice, ne mo`e istovremeno da bude ~lan Saveta MZ i zaposleno u Mesnoj zajednici. Ukoliko se to desi, naglasila je Kova~evi}, mora se promeniti odre|eni ~lan Odluke, po kome bi prava i obaveze, na osnovu rada, morala mirovati dok traje mandatni period. Me|utim, u pismenom odgovoru Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i me|uop{tinsku saradwu stoji: „kako je predo~eno Zakonom o spre~avawu sukoba interesa pri vr{ewu javnih funkcija, u ~lanu 2. stav 1. ure|eno je da se kao javna funkcija smatra ona koju lice- funkcioner vr{i na osnovu izbora, postavqewa i imenovawa u organe RS, AP, op{tine, grada i grada Beograda i organe javnih preduze}a ~iji su oni osniva~i. To zapravo zna~i da ~lanovi saveta mesnih zajednica nemaju svojstvo funkcionera. Sa osam glasova „za” ~lanovi Saveta su prihvatili mi{qewe Pokrajinskog sekretarijata. J. P.

Se}awe na Dan oslobo|ewa BA^KO GRADI[TE: Povodom {est i po decenija otkako je Ba~ko Gradi{te oslobo|eno od fa{izma, Mesni odbor SUBNOR organizuje danas prigodnu sve~anost, kojoj }e, pored ovda{wih boraca i me{tana, prisustvovati i delegacija boraca iz Be~eja i Ba~kog Petrovog Sela. - Okupqawe boraca i me{tana i do~ek delegacija i gostiju zakazano je za 11 sati u Jankovi}a sali. U znak se}awa na Dan oslobo|ewa sela, polo`i}emo cve}e i vence na nekoliko spomen obele`ja `rtvama fa{izma u Drugo svetskom ratu, spomen plo~i na zgradi Mesne zajednice, spomeniku u centru sela i spomen obele`ju kraj puta prema Be~eju rekao je predsednik MO SUBNOR Ba~ko Gradi{te Mirko Rakovi}. V. J.


12

CRNA HRONIKA

utorak20.oktobar2009.

DNEVNIK

BIV[I PRIPADNICI 7. GARDIJSKE BRIGADE „PUMA” IZ VARA@DINA IZA RE[ETAKA ZBOG SUMWE U ZLO^IN OD PRE 14 GODINA

Sedmorica uhap{ena zbog ubistva pet srpskih vojnika u BiH

Zbog sumwe da su ubili petoricu srpskih vojnika zarobqenih u Mlini{tima u Bosni i Hercegovini tokom akcije "Maestral" u septembru 1995, uhap{ena su sedmorica biv{ih pripadnika 7. gardijske brigade "Puma" iz Vara`dina, preneli su ju~e hrvatski mediji pozivaju}i se na neimenovane izvore. U policiji i Dr`avnom tu`ila{tvu nisu `eleli ni{ta da ka`u o identitetu osumwi~e-

nih. Portarol policije Krunoslav Borovec izjavio je da }e vi{e detaqa javnosti saop{titi danas, po zavr{etku policijske obrade. Borovec je potvrdio da je re~ o sedmorici biv{ih vojnika, te da se kriminalisti~ka odbrada sprovodi na podru~ju pet policijskih uprava. On je, kako prenose mediji, kazao da su u obradu ukqu~eni i Vojna policija i Dr`avno tu`ila{tvo, iz kojeg su, s druge strane, kazali da je

re~ o samostalnoj predistrazi hrvatskog tu`ila{tva. Operacija "Maestral" je bila prva zna~ajnija operacija zdru`enih snaga HV-a HVO-a i

Kad je potkraj 1993. osnovana 7. gardijska brigada „Puma”, Ivan Korade je postao wen prvi komandant Armije BiH u zapadnoj Bosni. Trajala je od 8. do 17. septembra 1995. godine.

ADVOKAT BIV[EG VLASNIKA „JUGOSKANDIKA” JU^E POTVRDIO

Jezdimir Vasiqevi}

Vasiqevi}em, ali da }e precizne informacije o razlogu pu{tawa wegovog klijenta iz pritvora dobiti od holandskih vlasti. Ministrarstvo pravde Srbije zatra`ilo je ekstradiciju Vasiqevi}a sredinom aprila, nakon {to je uhap{en po srpskoj poter-

nici u Holandiji. Holandska policija uhapsila je Vasiqevi}a 4. aprila ove godine, kada je, kako je tada saop{teno, hteo da preda dokumenta koja su mu bila potrebna za zahtev za azil koji je tra`io. Poternicu za Jezdimirom Vasiqevi}em raspisao je Okru`ni sud u Beogradu u aprilu 2006. godine, zato {to se nije odazvao na nekoliko poziva za su|ewe. Okru`no javno tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu u junu 2001. godine, dok je Vasiqevi} bio u pritvoru. U februaru iste godine uhap{en je na beogradskom aerodromu, po povratku u Srbiju, iz koje je oti{ao jo{ 1993. godine, kada je propala wegova banka. U pritvoru je ostao do 22. oktobra iste godine, kada je sud odlu~io da prihvati jemstvo, ku}u u Beogradu od 524 kvadrata u Ulici Augusta Cesarca na Dediwu, da bi ga pustio na slobodu. Posle bekstva iz zemqe i raspisivawa poternice, Vasiqevi}u je propalo jemstvo tako {to je zalo`ena ku}a pripala dr`avi. Ukoliko se vrati u Beograd, Vasiqevi}a ~eka nastavak su|ewa, zajedno s biv{im saradnicima Qubivojem [undi}em, Draganom Antonijevi}em i Stevanom Proti}em, za zloupotrebu slu`benog polo`aja, prevaru i utaju.

IZ ZREWANINSKOG TU@ILA[TVA

Prevarom do skutera Op{tinsko javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podnelo je optu`ni predlog protiv Slobodana Jevti}a (44) iz Ostru`nice, zbog sumwe da je po~inio prevaru. Jula pro{le godine on je slagao predstavnika DOO „Linea elektroniks“ iz Zrewanina, rekav{i mu da jagodinsko preduze}e „Askont“ `eli da kupi tri

skutera i jedan motocikl, ukupno vredne 426.900 dinara. Tom prilikom je i predao la`na dokumenta „Askonta“, i to meni~na ovla{}ewa i ugovor, a koja direktor te firme nije potpisao, iako je wegovo ime bilo navedeno u dokumentu. Ne sumwaju}i da je u pitawu prevara, predstavnik „Linea elektroniksa“ je Jevti}u predao tra`ene motore.

Policija ulovila lovca Zbog sumwe da je nedozvoqeno dr`ao oru`je, zrewaninsko Op{tinsko javno tu`ila{tvo podnelo je optu`ni predlog protiv Zlatomira Cveti}a (23) iz Melenaca. Po navodima Tu`ila{tva, mladi} je 9. septembra ove godine, oko 17 ~asova, u ataru Melenaca, u blizini jezera Ribarskog gazdinstva „E~ka“ iz Lukinog Sela, neovla{}eno nosio lova~ku pu{ku, za koju nije imao oru`ani list, niti dozvolu za dr`awe.

Autom u drvo Protiv Bojana Zori}a (28) iz @iti{ta Op{tinsko javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podiglo je optu`nicu koja ga tereti da je izazvao saobra}ajnu nezgodu u kojoj su dve osobe te`e povre|ene. Zori} je, kako se podozreva, 2. maja ove godine, oko tri sata posle pono}i, upravqao automobilom marke „zastava jugo koral 55“, Bir~aninovom ulicom u Zrewaninu, kre}u}i se iz pravca Banatske ka

Ulici Nikole Pa{i}a. Bio je pod dejstvom alkohola od 2,45 promila. S obzirom na to da vozilo nije dr`ao {to bli`e desnoj bankini, naspram ku}nog broja 15 je izgubio kontrolu i sleteo s kolovoza. Tada je predwim delom auta udario u drvo. Od udarca te{ke telesene povrede zadobili su wegovi saputnici Zoran Stankov i Nemawa Rajli}, obojica iz @iti{ta. @. B.

1994. i 1995. direktno je u~estvovala u vojnim operacijama u BiH “Zima 94”, “Skok 1 i 2”,

“Leto 95”, zatim u avgustu 1995. u “Oluji” u Hrvatskoj, a odmah potom iste godine u operacijama ” Maestral” i “Ju`ni potez” u BiH. Nakon Domovinskog rata Korade je 1996. postavqen za komandanta 6. Zbornog podru~ja HV-a Vara`din. Tada zbog bahatosti i samovoqe po~iwu wegovi problemi s pravosu|em i policijom. Ekscesne situacije spomiwu se uz Koradino ime u nekoliko slu~ajeva, od saobra-

}ajnih nesre}a do tu~wava. Protiv Korade se vodilo nekoliko sudskih postupaka u Zagrebu, Vara`dinu i Zlataru. Korade je penzionisan aprila 1997. kad je uhva}en s nekoliko svojih saradnika zbog odbijawa komande kojoj je nalo`ena wegova smena. General Korade je izvr{io samoubistvo po~etkom aprila pro{le godine, nakon po~iwenog petostrukog ubistva u Zagrebu. M. B.

U PROCESU OKRIVQENIMA ZA [VERC CIGARETA U SRBIJI

Ratko Kne`evi} svedok protiv Caneta i Baye?

Gazda Jezda pu{ten iz holandskog pritvora Branilac Jezdimira Vasiqevi}a advokat Dragoqub \or|evi} potvrdio je ju~e Tanjugu da je wegov klijent pu{ten iz ekstradicionog pritvora u Holandiji. \or|evi}, koji brani nekada{weg vlasnika piramidalne {tedionice “Jugoskandik”, naveo je da je telefonom razgovarao s

Kad je potkraj 1993. osnovana 7. gardijska brigada “Puma”, Ivan Korade je postao wen prvi komandant. Pod wegovom komandom 7. gardijska brigada

– Specijalno tu`ila{tvo za borbu protiv organizovanog kriminala razmatra mogu}nost da crnogorskog biznismena Ratka Kne`evi}a predlo`i za svedoka u nekim od postupaka koji se u Beogradu vode zbog

Ratko Kne`evi}

nelegalnog {verca cigareta u Srbiji devedesetih godina pro{log veka – izjavio je ju~e Miqko Radisavqevi}. Specijalni tu`ilac za borbu protiv organizovanog kriminala je podsetio na to da je Tu`ila{tvo 15. oktobra obavilo razgovor s Kne`evi}em u vezi s wegovim saznawima o {vercu cigareta od 1995. do 1997. godine u Srbiji. Radisavqevi} je kazao da }e prikupqeni podaci biti posebno razmatrani s aspekta mogu}nosti wihovog kori{}ewa u ve} pokrenutim krivi~nim postupcima i za eventualno pokretawe novih postupaka. U Specijalnom sudu u Beogradu, zbog optu`bi da su nelegalno trgovali duvanom devedesetih godina, vode se odvojeni postupci protiv grupe Stanka Suboti}a Caneta i Sini{e Stoj~i}a Baxe. Suboti}evu grupu optu`nica Specijalnog tu-

KAKO JE MARIHUANA RASTAVILA DRUGOVE

Optu`eni igraju `murke sa sudom Proces protiv dvojice Novosa|ana, 34-godi{weg vulkanizera Atile Taka~a, optu`enog za prodaju marihuane, i deset godina mla|eg {ofera Olivera Krizbaija, kome se pripisuje kupovina zelene psihoaktivne biqke, ponovo je u zastoju, a novosadska policija i Okru`ni sud ne mogu da lociraju dvojicu optu`enih. Prvooptu`eni Taka~ i tokom istra`nog postupka dugo je izbegavao da svoju verziju doga|aja ispri~a istra`nom sudiji, a ni wegovo pozivawe na glavni pretres nije bilo ni{ta lak{i zadatak i dostavnica s pozivom vra}ena je bez ikakvog potpisa. Taka~ sud nije obavestio o eventualnoj promeni adrese, tako da je izdata naredba za wegove privo|ewe na slede}e su|ewe. Takva naredba ve} je postojala kada je u pitawu drugooptu`eni Krizbai. Me|utim, wega policija ju~e nije dovela u zgradu novosadskog suda, a o razlozima propusta nikoga nisu obavestili. Tako }e pred slede}i glavni pretres, zakazan za 17. novembar, ponovo biti anga`ovani momci u plavom sa zadatkom da obezbede prisustvo optu`enih koji kao da su odlu~ili da se

igraju `mirke sa sudom. Ukoliko ni ova mera ne napuni sudnicu sudije Svetimira Popovi}a, usledi}e poternica. Dvojac, koji je nedostupan sudu, uhap{en je pre godinu i po u no}i izme|u 21. i 22. aprila 2008. godine. Po navodima optu`nice, Atila je tada Oliveru u Ulici Modene prodao 1,48 gram marihuane za koju je dobio 800 dinara. Spornu kesicu s "travom" policajci su prona{li u gorwem levom xepu kupca marihuane. Zbog toga je Krizbai optu`en za posedovawe narkotika, dok se Taka~u pripisuje ne{to ozbiqnije krivi~no delo – stavqawe opojnih droga u promet. Tokom istra`nog postupka Taka~ je negirao da je u~estvovao u bilo kakvoj razmeni novca i marihuane, kazao da povr{no poznaje Krizbaija, ali da mu nikada nije pru`ao nikakvu drogu. S druge strane, Krizbai, koji je saslu{an samo u policijskoj stanici, ispri~ao je do detaqa kako su se wih dvojica dogovorili o prodaji droge, kao i da to nije bilo prvi put, te da mu je nekoliko godina Atila besplatno davao marihuanu na u`ivawe. D. A.

Sini{a Stoj~i} Baya

`ila{tva, podignuta decembra 2007. godine, tereti da je od 1995. do kraja 1996. godine, nelegalnim uvozom i prodajom cigareta na teritoriji Srbije, pribavila sebi imovinsku koristod gotovo 56 miliona nema~kih maraka i gotovo osam miliona ameri~kih dolara.

Stanko Suboti} Cane

Optu`nica Specijalnog tu`ila{tva deveto~lanu grupu, koju je predvodio Sini{a Stoj~i}, brat nekada{weg zamenika ministra policije Radovana Stoj~i}a Baxe, tereti da je tokom 1997. godine nelegalno uvozila i prodavala cigarete u Srbiji, ~ime je dr`ava o{te}ena za 1,9 milon. (Tanjug)

INCIDENT NA UTAKMICI U MAJDANU, U OP[TINI NOVI KNE@EVAC

[amar zbog pi{taqke, pa u pritvor Zbog osnovane sumwe da je po~inio krivi~no delo nasilni~kog pona{awa na sportskoj priredbi, novokne`eva~ka policija je Kornelu Domonko{u (32), igra~u Fudbalskog kluba "Trome|a" iz Majdana, op{tina Novi Kne`evac, odredila zadr`avawe do 48 ~asova. Domonko{ je na prvenstvenoj utakmici Op{tinske fudbalske lige ^oka – Novi Kne`evac, igranoj u nedequ u Majdanu izme|u doma}e ekipe "Trome|a" i "Tise" iz Padeja, u toku utakmice o{amario igra~a gostuju}e ekipe Adrijana T. (16) iz Padeja, dok se ovaj iza gola zagrevao za ulazak u igru. Kornel Domonko{ bio je prijavqen kao rezervni igra~ u zapisniku utakmice i sedeo je na

klupi za rezervne igra~e bez obele`ja ekipe, obu~en u odelo. – Nisam video kada je ustao s klupe, oti{ao do na{eg mladog igra~a, koji se zagrevao iza gola za ulazak u igru, i o{amario ga, jer je on, navodno, jednom de~aku uzeo pi{taqku koja mu je slu`ila kao navija~ki rekvizit – izjavio je trener FK "Tisa" Ferenc Pinter iz Padeja. Zbog ovog incidenta utakmica je za trenutak bila prekinuta, jer je glavni sudija na ovoj utakmici Andrija Kosta iz Banatskog Aran|elova igra~u "Trome|e" pokazao crveni karton, pa se sa~ekalo da si|e s terena, a zatim je nastavqena i zavr{ena bez pobednika, rezultatom 2:2. M. Mr.

OSUMWI^ENA IBOQA R. IZ TORWO[A

Zadr`ala novac od uplata

Protiv magacionera i otkupqiva~a sen}anske Zemqoradni~ke zadruge "Agrosun" Iboqe R. (1969) iz Torwo{a, op{tina Senta, policija je podnela krivi~nu prijavu zbog osnovane sumwe da je po~inila krivi~no delo pronevere. Iz Policijske uprave u Kikindi saop{teno je da je osumwi~ena Iboqa R. od januara do aprila ove

godine, pru`aju}i po{tanske usluge korisnicima, prisvojila oko 40.000 dinara wihovog novca. Ona se tereti da u platnom prometu nije realizovala novac upla}en u korist privatnog preduze}a iz Beograda, kao i novac korisnika namewen za uplatu elektri~ne energije i isplatu penzije zemqoradnika, ve} ga je zadr`ala za sebe. M. Mr.


SVET

DNEVNIK

utorak20.oktobar2009.

Ameri~ke baze u Rumuniji i Bugarskoj GRAFENVER: Pentagon }e izdvojiti vi{e od 100 miliona dolara za izgradwu novih vojnih baza u Rumuniji i Bugarskoj, pi{e list ameri~ke vojske „Starz end strajps“ u svom evropskom izdawu. Izgradwa baze u Rumuniji, u koju }e mo}i da se smesti 1.600 vojnika, ko{ta}e 50 miliona dolara, a baze u Bugarskoj, koja }e mo}i da primi 2.500 vojnika, iznosi}e 60

miliona dolara. Baza u Rumuniji trebalo bi da bude zavr{ena za dva meseca, dok baza u Bugarskoj treba da bude otvorena 2011. ili 2012. godine. Izgradwu baza }e finansirati Amerika, ali }e ih zajedno koristiti Amerikanci i armije zemaqa na ~ijoj teritoriji }e biti izgra|ene. Izgradwa baza u Rumuniji i Bugarskoj predstavqa deo globalne stra-

tegije preme{tawa vojnika koja je po~ela da se sprovodi tokom prvih godina Bu{ove administracije, pi{e „Starz end strajps“. Ciq ove strategije je da se ameri~ki vojnici iz Nema~ke premeste u isto~nije dr`ave zato {to bi odr`avawe baza u tim zemqama bilo jeftinije i {to bi one tako bile bli`e nemirnom Bliskom istoku. (Tanjug)

DANAS NASTAVAK BUTMIRSKIH PREGOVORA

Te{ko do promena po meri entiteta BAWALUKA: U vojnoj bazi me|unarodnih snaga u Butmiru kod Sarajeva danas se nastavqaju razgovori predstavnika SAD i EU sa liderima vode}ih politi~kih partija u BiH, ~iji je ciq uspostavaqawe funkcionalnijih institucija na dr`avnom nivou kako bi BiH mogla da napreduje ka evroatlanskim integracijama. Razgovore sa bosansko-hercegova~kim liderima u Butmiru vodi}e zamenik ameri~kog dr`avnog sekretara Xejms [tajnberg, {ef diplomatije [vedske, predsedavaju}e EU, Karl Bilt i evropski komesar za pro{irewe Oli Ren, ~iji su ekspertski timovi pro{le sedmice vodili intezivne razgovore sa predstavnicima stranaka koje ucestvuju u pregovorima. U butmirskim pregovorima u~estvuju lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik, Stranke demokratske akcije (SDA) Sulejman Tihi}, Stranke za BiH Haris Silajxi}, Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) Dragan ^ovi}, HDZ 1990. Bo`o Qubi}, Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) Zlatko Lagumxija i potpredsednik PDP-a Borislav Borenovi}.U~e{}e u „butmirskom procesu“ ranije je odbio predsednik Demokratske partiije (DP) Dragan ^avi}. Pred nastavak pregovora, politi~ki lideri iz tri nacionalna korpusa iza{li su sa dijametralno suprotnim stavovima o ponu|enim re{ewima, {to govori o tome da su male {anse da danas u Butmiru budu postignuta

politi~ari iz RS. Pojasnio je da pri tome misli na zahtev za zadr`avawe dvoentitetske strukture BiH, odbijawe mogu}nosti da se razmatra ukidawe entitetskog glasawa, odlazak OHR-a, te prelazak gotovo celokupne imovine BiH u vlasni{tvo entiteta.Silajxi} je naveo da su takvi stavovi neprihvatqivi za wegovu, kao i ostale stranke sa bo{wa~kim predznakom. Tre}a, hrvatska strana, smatra da su u BiH ugro`eni interesi Hrvata i da su nu`ne radikalnije ustavne reforme, koje bi promenile postoje}u dvoentitetsku podelu BiH i omogu}ile „ravno-

Oli Ren, Karl Bilt i Yejms [tajnberg

Mere dovoqno sveobuhvatne Ameri~ki ambasador u Bosni i Hercegovini ^arls Ingli{ izjavio je da }e paket ustavnih promena u BiH koji predla`e me|unarodna zajednica uskoro biti dovoqno sveobuhvatan da zemqu izvede na evropski put.Paket ustavnih kompromisna re{ewa. Lider SNSD Milorad Dodik ocenio je da je scenario promena na nivou BiH, koji poku{avaju da naprave SAD i EU - „nemogu}a misija“, dodaju}i da su „stvari montirane i da idu u korist jednog naroda“, aludiraju}i pri tome na Bo{wake. On je odbacio mogu}nost uspostavqawa funkcije predsednika BiH, dr`avne vlade i premijera, kao i redukciju zakonodavne uloge Doma naroda BiH. Poru~io je i da se uop{te ne mo`e otvoriti pitawe entitetskog glasawa, kao i da se ne mo`e raz-

promena }e ukqu~iti „re{avawe pitawa potrebnih za transformaciju kancelarije Visokog predstavnika u kancelariju EU, kao i ustavne promene koje }e omogu}iti da se ubrzaju pregovori sa Unijom i NATO“, rekao je Ingli{.

govarati o radikalnijim promenama Ustava BiH, ve} samo o minimalnim korekcijama, koje bi podrazumevale uskla|ivawe Ustava BiH sa Evropskom konvencijom o qudskim pravima i slobodama da bi se eliminisala etni~ka diskriminacija pri izboru ~lanova Predsedni{tva BiH. Lider Stranke za BiH Haris Silajxi} je optu`io predstavnike SAD i EU za podila`ewe srpskoj strani, navode}i da je ciq „butmirskog procesa“ ispuwavawe svih zahteva koje su postavili

pravnost sva tri konstitutivna naroda“. Paket re{ewa, koji su pripremili SAD i EU, o~igledno nije po meri ni jedne od pregovara~kih strana u BiH. Za srpsku stranu je prezahtevan - jer podrazumeva daqe slabqewe entitetskih nadle`nosti u korist dr`ave, za bo{wa~ku je nedovoqan jer ne ukida postojawe entiteta i u potpunosti ne centralizuje nadle`nosti na dr`avnom nivou, a za hrvatsku stranu je nepovoqan - jer ne ostavqa mogu}nost uspostavqawa tre}eg entiteta. (Beta)

Pjongjang pozvao Seul na dogovor SEUL: Severna Koreja `eli da poboq{a odnose sa Ju`nom Korejom i poziva Seul da napusti politiku konforntacije, pi{e u ju~era{wem izdawu lista „Rodong Sinmun“, zvani~nim novinama Radni~ke partije, vladaju}e stranke u toj dr`avi. „Ako Korejci propuste {ansu i oklevaju da preduzmu bilo kakvu akciju, opsednuti koncepcijom konfrontacije, sever i jug se ne}e

ni pomiriti, ni ujediniti“, navodi se u komentaru tog ~asopisa. Posledwi potez Pjongjanga u suprotnosti je sa ~estim optu`bama na ra~un konzervativne ju`nokorejske vlade pod vo|stvom Li Mjung-baka i vojnim upozorewima koja su preplavila severnokorejske medije po~etkom godine. Dve Koreje su krajem septembra organizovale okupqawe porodica razdvojenih tokom

Korejskog rata, prvi put za dve godine. Severna Koreja za uzvrat o~ekuje od ju`nog suseda da po{aqe pomo} u hrani.U komentaru se Liova vlada poziva da po{tuje i primeni sporazum postignut izme|u wegovih liberalnih prethodnika i severnokorejskog vo|stva. Li je odbijao da preduzme bilo kakve akcije, smatraju}i da Pjongjang prvo treba da razgovara s aktuelnom vladom u Seulu. (Tanjug)

13

Papuqas prihvatio kandidaturu za reizbor ATINA: Predsednik Gr~ke Karolos Papuqas objavio je ju~e da }e se ponovo kandidovati za {efa dr`ave, ~iji mandat traje pet godina, prenela je agencija ANA. To, prakti~no, zna~i da }e on i narednih pet godina biti na ~elu Gr~ke, jer wegovu nominaciju podr`avaju vladaju}i socijalisti~ki PASOK i najve}a stranka opozicije Nova demokratija. Premijer Jorgos Papandreu objavio je u petak, tokom predstavqawe politike svoje vlade u parlamentu, da }e predlo`iti reizbor Papuqasa, pod uslovom da on to prihvati.Pre tri dana je i lider Nove demokratije Kostas Karamanlis ponovio ~vrstu odlu~nost svoje partije da }e prihvatiti reizbor Papuqasa. U Gr~koj predsednika dr`a-

ve, ~ija je funkcija ceremonijalna, bira parlament, koji }e o novoj kandidaturi Papuqasa odlu~ivati u martu. (Tanjug)

Izglasana nova vlada Gr~ke ATINA: Parlament Gr~ke izglasao je u nedequ uve~e poverewe novoj vladi ove zemqe, koju predvodi socijalisti~ki premijer i {ef diplomatije Jorgos Papandreu.Za gr~ku vladu, formiranu posle pobede Papandreuove partije PASOK na prevremenim parlamentarnim izborima 4. oktobra, glasalo je, posle trodnevne debate, 160 poslanika

vladaju}e stranke, od ukupno 300 poslanika, javili su gr~ki mediji. Protiv predstavqene politike vlade glasalo je 140 poslanika ~etiri opozicione partije - Nove demokratije, Komunisti~ke partije Gr~ke, Narodnog pravoslavnog okupqawa i Radikalne levi~arske koalicije. (Tanjug)

SAD ~estitale Pri{tini i Skopqu VA[INGTON: SAD su „toplo pozdravile“ uspostavqewe diplomatskih odnosa i uspe{no utvr|ivawe granica izme|u Kosova i Makedonije, saop{tio je ameri~ki Stejt department. „SAD toplo pozdravqaju uspostavqawe diplomatskih odnosa izme|u Republike Kosova i Republike Makedonije, kao i uspe{no

dovr{enu demarkaciju zajedni~ke granice“, navodi se u saop{tewu portparola Stejt departmenta Ijana Kelija. „SAD odaju priznawe rukovodstvu dve zemqe za odlu~nost u preduzimawu zna~ajnog koraka ka evroatlantskoj integraciji, uspostavqaju}i dobrosusedske odnose i ja~aju}i regionalnu stabilnost“. (Tanjug)

Iranska garda preti SAD i Britaniji TEHERAN: Glavnokomanduju}i elitne iranske Revolucionarne garde Muhamed Ali Xafari izjavio je ju~e da je sunitska pobuweni~ka grupa, koju smatraju odgovornom za napad na pripadnike Garde u kojem je poginulo najmawe 42 qudi, povezana sa ameri~kom, britanskom i pakistanskom obave{tajnom slu`bom, i zapretio odmazdom. „Iza scene su bile ameri~ka i britanska obave{tajna slu`ba i uzvrati}emo merama odmazde kako bismo ih kaznili“, rekao je Xafari, prenela je iranska agen-

cija ISNA. Iranski mediji su izvestili da je sunitska pobuweni~ka grupa Xundolah (Vojnici Alaha) preuzela odgovornost za samoubila~ki bomba{ki napad u provinciji Sistan i Baluxistan, u kojem je ubijeno najmawe 42 qudi, me|u kojima nekoliko visokih komandanata Garde. Predstavnik britanskog ministarstva spoqnih poslova ju~e je kategori~ki odbacio optuzbe Irana da je Britanija ume{ana u prekju~era{wi samoubila~ki napad na Revolucionarnu gardu na severoistoku te zemqe. (Tanjug)

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI ANDRES FOG RASMUSEN Generalni sekretar NATO, Anders Fog Rasmusen izjavio je ju~e da vreme nije na strani zapadne vojne alijanse u Avganistanu, kao i da saveznici moraju {to pre da usvoje preporuku komandanta Stenlija Mekristala, za slawe dodatnih vojnika u tu zemqu. Ima smisla da se odlo`i odluka o slawu vojnika dok ne budu poznati kona~ni rezultati spornih predsedni~kih izbora u toj zemqi.

LORA DERN Glumica Lora Dern igra}e uz Bena Stilera i Roberta de Nira u filmu „Little Fockers“ - nastavku filma „Upoznajte Fokerove“. Rediteq filma bi}e Pol Vajc. Lora Dern }e tuma~iti direktorku {kole koju poha|aju deca Fokerovih, prenosi Holivud riporter. „Upoznajte Fokerove“ iz 2004. nastavak je filma „Weni roditeqi“ iz 2000.godine.

MIROSLAV CERAR Predsednik Slovenije Danilo Tirk dodelio je Zlatni orden za zasluge nekada{wem gimnasti~aru Miroslavu Ceraru, za velike takmi~arske uspehe. Cerar, je najuspe{niji slovena~ki sportista svih vremena. Bio je jedan od najboqih svetskih gimnasti~ara u periodu od 1962. do 1970. godine, dvostruki olimpijski pobednik.

INTEGRACIJA STRANACA U NEMA^KOJ

Prava, ali i kazne za useqenike BERLIN: Predsednik vlade nema~ke ma~ku isto onako kao {to su kosovski no proizvodi nove, zabra|ene devoj~ice’’, pokrajine Sar Peter Miler zalo`io se Albanci Kosovo - visokom stopom ra|a- rekao je Zaracin, koji je pohvalio Vijetza fomrirawe ministarstva za strance, wa. namce. ali je, istovremeno, zahtevao i kazne za Zaracin, koji je u banci „zaradio’’ smaZaracinova izjava da veliki deo Turauseqenike koji nisu spremni, ili odbija- wewe ovla{}ewa, je u intervjuu za evrop- ka i Arapa koji `ivi u Nema~koj niti `eju proces integracije. ski ~asopis za kulturu, „Lettre Internatio- li, niti je sposoban da se integri{e, nai„Onaj ko ne pose}uje kurseve {la je na odobravawe ve}ine nema~kog, uprokos tome {to to Nemaca, pokazala je anketa InTurci osvajaju Nema~ku isto onako kao {to mu je to omogu}eno, ne mo`e stituta za istra`ivawe javnog su kosovski Albanci Kosovo - visokom stopom o~ekivatii da mu u punom obimu mwewa Emnid, koju su protepristi`u predvi|ena sredstva, klog vikenda preneli mediji. ra|awa. Za obrazovawe svoje dece ne brinu a sankcije bi mogle da poga|u i Prema toj anketi, 51 odsto Nerazumno i stalno proizvode nove, boravi{ni status’’, rekao je maca je dalo podr{ku Zaracinu zabra|ene devoj~ice (Til Zaracin) Miler, prenela je ju~e nema~ka za te izjave, a 39 odsto je tu tezu {tampa. odbilo. Miler je politi~ar iz redova Hri- nal“, izjavio da jedan veliki deo Turaka i Povodom Zaracinovih izjava, biv{i sa{}ansko-demokratske unije, kancelarke Arapa u Berlinu nemaju nikakvu produk- vezni ministar finansija Teo Vajgel, iz Angele Merkel.Tema integracije strana- tivnu funkciju, osim {to trguju vo}em i bavarske ultrakonzervativne CSU, je reca u Nema~koj posebno je aktuelizovana povr}em i da re{ewe problema mo`e sa- kao da veoma ceni Zaracina, s kojim je, posle nedavne izjave visokog funkcione- mo glasiti - nema vi{e ulaska. kako podse}a {tampa, sara|ivao u vreme ra Socijaldmeokratske partije i ~lana „Ja ne moram nikog da priznam ko `ivi dok je bio ministar. Zaracin je dobio uprave Savezne nema~ke banke Tila Zara- od dr`ave, a odbija tu dr`avu, za obrazo- aplauz i od ekstremne desnice. cina, koji je rekao da Turci osvajaju Ne- vawe svoje dece ne brine razumno i stal(Tanjug)


14

KULTURA

utorak20.oktobar2009.

POZORI[NE PREMIJERE

U svet(l)u bogatih Nil Sajmon, Glasine, re`ija Olivera \or|evi}, Narodno pozori{te/ Narodno kazali{te/ Nepsinhaz Subotica “Smehom protiv krize” formula je koju je na otvarawu sezone, posle kikindskog i zrewaninskog, primenilo i suboti~ko Narodno pozori{te/ Narodno kazali{te/ Nepsinhaz, Drama na srpskom. Za razliku od prva dva, u Subotici nisu posegnuli za klasi~nim tekstovima doma}ih komediografa (Sterija, Nu{i}), nego za ne{to mawe poznatim delom svetski poznatog pisca duhovitih komada. “Glasine” Nila Saj-

ko interesovawa izaziva voajerski pogled u obi~nost qudi neobi~nih po statusu), a re`ija logi~no, u neprestanom ponavqawu motiva pucwa/ {ta kome re}i - kako stvar sakriti, pa do kona~nog i o~ekivanog dolaska policije (“novinari”-javnost ve} su prisutni u publici), jednostavno, previ{e je istog da bi komad i/ ili predstava iscrpila pa`wu u jednom dahu. Kao posledica, javqa se

na srpskom. Neusiqen, sa najvi{e mere, replike plasira uvek u centar i naj~e{}e pokre}e preko potrebnu dinamiku radwe. Scenski mu dobro parira, ba{ kao prava supruga, Miwa Pekovi} (Kler Ganc), koja opravdava prvo ve}e ukazivawe prostora na sceni Narodnog pozori{ta. I ina~e, `enski deo ekipe - Jelena Mihajlovi} kao ajron lejdi Kesi Kuper, Sawa Morav~i} kao bleskasta i nepred-

DNEVNIK

IZDAVA^KA KU]A „PAIDEIA” PRED SAJAM KWIGA

Romani Elfride Jelinek Beogradska “Paideia” predstavi}e na predstoje}em Me|unarodnom sajmu kwiga u Beogradu tri romana austrijske nobelovke Elfride Jelinek, najavio je ju~e direktor te izdava~ke ku}e Petar @ivadinovi}. “Paideia” }e na sajmu predstaviti romane “Pijanista”, “Qubavnice” i “Izgnanici”, u kojima se Jelinekova bavi problemati~nim polo`ajem mladih, nasiqem i du{evnim bolestima, seksualno{}u, ali i temama vezanim za nacionalsocijalizam i komunizam, rekao je @ivadinovi} na konferenciji za novinare.Roman “Pijanista” s nema~kog jezika je prevela Tijana Tropin, prevodilac romana “Qubavnice” je Jelena Kosti} Tomovi}, dok je roman “Izgnanici” prevela Biqana Golubovi}.

Elfride Jelinek

“Paideia” je izme|u dva sajma kwiga objavila vi{e od 60 naslova, me|u kojima je i dvadesetak novih naslova iz edicije “Xepne kwige”, kao i tri romana francuske kwi`evnice Ane Gavalde “Voleo sam je”, “@eleo bih da me

neko negde ~eka” i “Ute{na partija”, rekao je @ivadinovi}. U pripremi je i novi roman nema~kog pisca Vinfrida Georga Zebalda “Austerlic” o sudbini ~oveka koji traga za svojim poreklom, kao i roman francuskog pisca ruskog porekla Andreja Makina “@ivot nepoznatog ~oveka”. Na sajmu }e biti predstavqena i prva dva toma velikog izdava~kog projekta “Pripovedaka za godinu dana” italijanskog nobelovca Lui|ija Pirandela. U “Pripovetkama za godinu dana”, koje }e imati ukupno osam tomova, Pirandelo se bavi svakodnevnim `ivotom, malogra|anskim moralom i konformizmom. Pripovetke su s italijanskog jezika prevele Ana Srbinovi} i Elizabet Vasiqevi}. (Beta)

VE^ERAS PREMIJERNO “NO(R)WAY TODAY” U POZORI[TU MLADIH

Internet poznanstvo i poku{aj samoubistva mona predlo`ak su koji se, pomalo atipi~no za jedinog dramati~ara ~ija su ~etiri komada simultano postavqana na Brodveju, bavi visokim dru{tvom - ameri~kom elitom. A ima li za elitu nezgodnije situacije nego kad se na|e pred vratima afere, ba{ kao {to je to Sajmonu bilo neophodno za komediju situacije u kojoj zamenik gradona~elnika, pretendent za okru`ni senat, advokat, psihijatar i wihove supruge, `ele da zata{kaju da im je umesto `urke povodom godi{wice braka prijateq servirao poku{aj samoubistva. Koliko god pri~a izgledala privla~no (dobro je poznato koli-

i mestimi~na dosada, {to u vodviqskom tipu razigravawa Olivere \or|evi} i nije po`eqan rezultat. Ipak, predstava “Glasine” u Subotici daleko je od razo~arewa, delimi~no i zato {to je u drugom planu pri~e tema `ivot privilegovanih u odnosu na wihovu polnost/ seksualnost. I tu se vidi koliko je Sajmon ve{t pisac, jer fore i fazoni ne idu na kartu ve} vi|enog, nego su mnogo vi{e u maniru usputnog, lepr{avog humora. U tom pravcu, dakle na pravom tragu, najvi{e je ostvario Marko Makivi} (Leni Ganc), pravo komi~arsko osve`ewe ansambla Drame

vidiva Kuki Kuzak, Andrea Erdeqi u liku pogubqene Kris Gorman - odneo je pobedu u “Glasinama”, ako predstavu nije isuvi{e neprimereno posmatrati kao tobo`wi duel glumaca i glumica. Ostatku ekipe sigurno }e prijati malo vi{e uigravawa i malo mawe tenzije, karakteristi~ne za premijerno izvo|ewe. Ovaj osvrt ne bi bio potpun bez pohvala kostimografkiwi Milici Grbi}-Komazec i scenografkiwi Mariji Kalabi} koje mo`da nisu imale te`ak zadatak - fensi enterijer i li~ni “eksterijer” ali su ga zato uradile vrhunski. Igor Buri}

U NOVEMBRU VR[A^KA POZORI[NA JESEN

Magija klasike

Narodno pozori{te “Sterija” u Vr{cu od 6. do 13. novembra organizuje 17. Me|unarodni festival “Vr{a~ka pozori{na jesen”. Selektor festivala Tibor Vajda i direktor pozori{ta Momir Cvetkovi} najavili su da }e se pod sloganom “Magija klasike” odigravati dinami~an takmi~arski program u kojem je {est predstava, a koji }e pratiti obiqe sporednih de{avawa ni{ta mawe kulturne vrednosti. Prvo ve~e pozori{te iz Bawaluke igra}e “Narodnog poslanika” Branislava Nu{i}a, drugo ve~e kru{eva~ko pozori{te izve{}e komediju “Dundo Maroje” Marina Dr`i}a, a tre}e ve~e Profesionalna scena na rumunskom pri vr{a~kom Narodnom pozori{tu “Sterija” predstavi}e se “Elektrom” Danila Ki{a. - Potom, sledi tako|e na{a predstava “Koko{ka”Nikolaja Koqade, zatim Jugoslovensko dramsko pozori{te iz Beograda sa “[vabicom” Laze Lazarevi}a i Pozori{te “To{a Jovanovi}” iz Zrewanina sa predstavom “Mrtve du{e’”od Gogoqa - najavio je Vajda.

On je dodao da }e zatvarawe festivala, koje je najavio kao koncert iznena|ewa, biti spektakl po sebi. - U prate}em programu festivala bi}e obele`eno dvadeset godina od smrti jednog od najzna~ajnijih pisaca 20. veka u Srbiji Danila Ki{a. Gordana Velovan iz Hemofarma odr`a}e tribinu pod naslovom “Privreda i kultura”, dok }e promoter kwi`evnosti Radmilo Muli} predavati o evropskim putevima kafe i uticaju ovog napitka na javni i dru{tveni `ivot od 15. veka do danas”, rekao je Vajda. Pozori{ni muzej Vojvodine postavi}e izlo`bu {tampanih izdawa, uz koju }e direktor ove ustanove Zoran Maksimovi} govoriti o izdava~koj politici sa aspektom na monografije pozori{nih stvaralaca. U prate}em programu nastupi}e i Pozori{te “Slavija” se dramom “Jasmin na stranputici”, kao i Narodni teatar “Aco [opov” iz [tipa sa predstavom “Telegram” Katerine Momeve. (Beta)

Predstava “No(r)way today” Igora Bauersime u re`iji Vesne Topalov bi}e premijerno izvedena ve~eras u 20 ~asova na dramskoj sceni Pozori{ta mladih. Radi se koprodukciji Novosadskog novog teatra, osnovanog pro{le godine kojem je to {esta predstava, i Pozori{ta mladih koje ovim najavquje tre}u premijeru u teku}oj sezoni. Ovaj komad je ve} postavqan kod nas, ali s obzirom na tematiku, ispostavilo se, kako je napomenula Vesna Topalov, da je sad ponovo do{ao trenutak za wega. Od ideje ovog komada koji govori o dvoje mladih i wihovom poznanstvu preko interneta kada po~iwu da razmi{qaju o samoubistvu, pa u me|uvremenu do wegove postavke na sceni, upravo takav slu~aj se dogodio i u na{oj sredini. - To je samo pokazalo da je takav problem postoji i u na{em dru{tvu – napomenula je Vesna Topalov. – Mi smo se tom tematikom vrlo ozbiqno bavili. Ali, hteli smo da raznim pozori{nim sredstvima obradimo tu mra~nu tematiku, tako da ima elemenata mjuzikla, komedije, uz primenu novih tehnika u teatru, kao filmske i video, uz svedenu i vrlo funkcionalnu glumu. Samoubistvo je univerzalna tema kojom su se mnogi bavili, kako je podsetio Vladimir Grbi}, jedan od glumaca uz Sawu Mikiti{in u ovoj duodrami, ali kada se pro~ita ovaj komad, ~ovek se ipak zapita kuda to ide ~ove~anstvo. - Jedan mladi ~ovek i ne{to starija od wega devojka odlu~e da po~ine samoubistvo. Zapitate se za{to i vidite da oni za to imaju potpuno druga~ije motive. Devojka je toliko toga do`ivela u `ivotu da je slede}e {to je htela da uradi samoubistvo, dok je momak toliko `eqan svega i ~eka da mu

se ne{to dogodi u `ivotu, a dolaze do iste stvari koju `ele da urade – primetio je Vladimir Grbi}. Ako bi se tra`io kqu~ ove predstave, onda bi to po Grbi}u bio multimedijalni plan, s kori{}ewem raznih tehnika, upotrebom kamere na sceni tako da likovi snimaju jedno drugo, kao i songova. - Ova tematika mi privatno nije bliska, ali odnos prema tome se ipak mewa kada se dubqe zaroni u ovu intimnu filozofsku pri~u - iznela je Sawa Mi-

tirawem junaka sa samoubistvom. To su likovi koji odrastaju i sazrevaju u stalnom naporu izme|u `ivota i smrti. Bauersima pi{e jezikom vica, apsurda, crnog humora i identifikacije. Tako Bauersimine drame prevazilaze kli{eirana ose}awa straha. Komad izbegava isprofanisano moralisawe. Drama elimini{e nedelotvornu karakterizaciju. Jedina dva lika iz komada Avgust i Julija govorno filozofiraju o savremenosti, jezikom govora mladosti, koji ba{ zato {to je

kiti{in. – Jer, nema ko se i kod nas nije zapitao bar jednom u `ivotu za{to vi{e da `ivi i ~emu ovakav `ivot. Me|utim, ovo je ipak daleko od neke crne pri~e, ~ak obrnuto. Predstava zapravo otkriva koliko je `ivot lep, kada se u wemu dogode neke situacije. Ina~e, radwa ovog komada se doga|a u Norve{koj, otuda i wegov naziv, koji izostavqawem jednog slova dobija potpuno novo zna~ewe. - Moralna pozadina drame posebno je slo`ena u~estalim koke-

trivijalan prestaje da deluje jeftino – re~i su rediteqke ove predstave. Scenograf ove predstave je Igor Obrovski, a uz dizajn zvuka Olivera Gra~anin je komponovala i muziku za ovu predstavu. Video projekcija i animacija poverene su Endreu Ajandiju. Ova predstava bi}e reprizno igrana u novembru i na sceni Gimnazije “Laza Kosti}”, na kojoj su izvo|ene i ostale iz repertoara Novosadskog novog teatra. N. Pej~i}

Foto: B. Lu~i}

REPERTOAR

Film

Akteri

Re`ija: Nil Blomkemp Scenario: Nil Blomkemp i Teri Tat~eli Uloge: [arlto Koplej, Xejson Koup (glas), Luj Minar, Dejvid Xejms, Vanesa Hejvud, Mandla Gaduka, Kenet Nkosi

Distrikt 9

Sadr`aj

Re~ kritike

Vi{e od dvadeset godina nad Johanesburgom lebdi ogromani svemirski brod. Iz wega su, posle tri meseca mirovawa i nede{avawa, intervencijom vojske evakuisani upla{eni, dezorijentisani i bolesni vanzemqaci. Sa wih milion, dr`ave sveta ne znaju}i {ta da rade, ju`noafri~kim vlastima dozvoqavaju da ih smeste u kartonsko geto naseqe, takozvani Distrikt 9. Re~ je zapravo o vanzemaqcima koji se ne snalaze u novoj sredini, problemati~nog su pona{awa i pod stalnim su nadzorom snaga organizacije MNU (Milti National United). Problemi kulminiraju kada visoki slu`benik MNU Vikus van der Merv povede akciju za prinudno raseqavawe Distrikta 9. Po{to se zarazi vanzemaqskim “fluidom” van der Merv po~iwe da mutira u ejlijena u kojem tri sukobqene strane vide svoju {ansu...

“Distrikt 9” dugometra`ni rediteqski debi mladog ju`noafri~ko - kanadskog majstora za 3 D animaciju i kompjuterski generisane vizuelne efekte, s razlogom je izazvao veliku pa`wu i dobio odli~ne kritike, iako u sferi nau~ne fantastike ne nudi ni{ta preterano revolucionarno i novo. Naime, Nil Blomkemp i kao nesporno veliki poznavalac i zaqubqenik u SF, na{ao je specifi~an ugao iz kojeg }e predstaviti svoju zanimqivu i dobro sklopqenu pri~u, do du{e, ali i na sre}u, od najkvalitetnijih elemenata koje qubiteqi fantastike nose duboko urezane u svom ~itala~ko - gledala~kom pam}ewu. To naravno ne iskqu~uje ni {iroku publiku, koja se u slu~aju “Distrikta 9” susre}e, u preovla|uju}oj ponudi spektakularnih ali i mahom plitkih visokobuxetnih virtuelno akcionih ostvarewa, sa ne~im pametnim i vrednim, ne~im “{to jo{ nije videla”. Zami{qen i ubedqivo realizovan delom kao la`ni dokumentarac koji pored ostalog prati iznenadan i brz, fizi~ki i mentalni preobra`aj glavnog lika, od ekstremno nesimpati~no priglupog dr`avnog agenta - }ate, do heroja koji se `rtvuje za druge - i qude i vanzemaqce, “Distrikt 9” je i sna`na parabola o aparthejdu, sada intergalakti~kog tipa. Istovremeno to je akciona bajka nepredvidivog toka koja naturalisti~ki i krajwe otvoreno govori o u`asima koje je ve} po~inio, vi{e puta, i opet mo`e, qudski rod. Obavezno pogledati i zbog nastavka, koji kraj filma nagove{tava. V. Crwanski


SPORT

c m y

DNEVNIK

VTA LISTA

Ko }e u Dohu, Jelena ili Vera Jelena Jankovi} ostala je deveta na novoj VTA listi, dok je Ana Ivanovi} skliznula za jo{ jedno mesto i sada je 14. na svetu. Jelena je ostala deveta na VTA listi, ali wu pred start Kupa Kremqa u Moskvi ove nedeqe vi{e zanima VTA trka, nego lista. Xej-Xej se na lestvici koja ra~una samo rezultate tokom 2009. godine trenutno nalazi na osmoj poziciji, posledwoj koja vodi na finale sezone, VTA {ampionat u Dohi, koji je pandan finalu ATP Masters Serije. Prvih sedam u trci, Dinara Safina, Serena Vilijams, Svetlana Kuzwecova, Karolin Voznijacki, Elena Dementijeva, Viktorija Azarenka i Venus Vilijams obezbedile su u~e{}e, a ostala je jo{ jedna dilema: Jelena Jankovi} ili Vera Zvonareva. Teoretske {anse ima i Awe{ka Radvanska, ali woj je neophodno da osvoji titulu. Jankovi}evu i Zvonarevu u VTA trci deli samo pet poena (3.555 - 3.550). Jelena u Moskvi brani titulu, tako da ne mo`e da osvoji bodove za VTA listu, ali mo`e za VTA trku, jer je sistem bodovawa druga~iji. Da bi osvojila nove bodove za trku, Jelena }e mo-

Jelena Jankovi}

rati da se plasira najmawe u polufinale i ukoliko u isto vreme to ne bi po{lo za rukom Zvonarevoj, na{a teniserka bi bila u~esnik turnira u Dohi. Ukoliko bi Jelena ispala pre polufinala, onda bi prema ra~unici sajta tenissrbija ostala osma samo ako se Zvonareva ne plasira u ~etvrtfinale...

Ako se Zvonareva plasirala u finale, Jelena bi morala da osvoji turnir da bi ostala ispred rivalke. Ovaj scenario mogu} je, jer su Jelena i Vera u dve razli~ite strane `reba, Zvonareva je prvi nosilac i na startu igra protiv Rumunke Raluke Joanu Olaru, dok je protivnica na{e teniserke Kazahstanka Jaroslava [vedova. Lista: 1. Serena Vilijams (SAD) 7.945, 2. Dinara Safina (Rusija) 7.940, 3. Svetlana Kuzwecova (Rusija) 5.981, 4. Venus Vilijams (SAD) 5.896, 5. Elena Dementijeva (Rusija) 5.875, 6. Karolina Voznijacki (Danska) 5.575, 7. Vera Zvonareva (Rusija) 4.810, 8. Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.451, 9. Jelena Jankovi} (Srbija) 3.965, 10. Awe{ka Radvanska (Poqska) 3.720, 14. Ana Ivanovi} (Srbija) 2.825 ...198. Bojana Jovanovski (Srbija) 283... 257. Ana Jovanovi} (Srbija) 189...

ATP LISTA

Novak opet tre}i Ono {to je bilo poznato jo{ pre dve nedeqe, kada je osvojio turnir Serije 500 u Pekingu, ozvani~eno je na novoj ATP listi - Novak \okovi} je ponovo tre}i na svetu. Najboqi srpski teniser vratio se na mesto na kojem je neprekidno boravio od 9. jula 2007, do 11. maja ove godine, kada ga je sa tre}e pozicije pomerio Britanac Endi Marej. U me|uvreme- Novak \okovi} nu, Marej je kratko bio i drugi na svetu, iza Roxera u~estvovao u Pekingu i [angaju, Federera, a ispred Rafaela Nauticali na to da se Britanac dala, ali su ogroman broj bodova vrati na ~etvrto mesto. Naravkoji je branio u drugom delu seno, rokadi je doprinela i sjajna zone i povreda zbog koje nije \okovi}eva forma u prethodne

dve nedeqe, tokom kojih je osvojio Peking i igrao polufinale [angaja (Serija 1.000). Lista: 1. Roxer Federer ([vajcarska) 10.805, 2. Rafaek Nadal ([panija) 9.095, 3. Novak \okovi} (Srbija) 7.950, 4. Endi Marej (Velika Britanija) 7.390, 5. Huan Martin Del Potro (Argentina) 6.315, 6. Nikolaj Davidenko (Rusija) 4.700, 7. Endi Rodik (SAD) 4.690, 8. @o-Vilfred Conga (Francuska) 4.040, 9. Fernando Verdasko ([panija) 3.400, 10. Robin Soderling ([vedska) 3.235 ...32. Viktor Troicki (Srbija) 1.170... 46. Janko Tipsarevi} (Srbija) 880...

^ELENYER U TIBURONU

Bozoqac izgubio dve titule Srpski teniser Ilija Bozoqac i Du{an Vemi} pora`eni su u finalu turnira u ameri~kom gradu Tiburonu u konkurenciji dublova. Od wih je bila boqa filipinsko-indijska kombinacija Huej/Mankad rezultatom 2:0, po setovima 6:4, 6:4. Srpskom dublu za poraz u finalu pripalo je 45

ATP poena i suma od 1.800 dolara. Bozoqac je na taj na~in ostao i bez druge titule u Tiburonu po{to je ranije pora`en u finalu singla od Japanca Goa Sedoe rezultatom 2:1 (3:6, 6:4, 6:2). Turnir u Tiburonu igrao se za nagradni fond od 50.000 dolara.

SVETSKO PRVENSTVO U SAMBU

Dejana nastavila tradiciju Dejana Markovi} nastavila je tradiciju da se srpski sambisti sa svih velikih takmi~ewa vra}aju s medaqom. Ona je na Svetskom prvenstvu za nade i juniore u Samokovu (Bugarska) u kategoriji do 65 kilograma u konkurenciji nada osvojila bronzanu medaqu. I ostali predstavnici Srbije su se dobro borili, ali su se namerili na sna`nije i spretnije rivale i ostali su bez odli~ja, ali sa solidnim plasmanom. Blizu medaqi bila je Nata{a Bo{kovi}, do 56 kilograma. Imala je {ansu u repasa`u da se domogne bronze, ali je nije iskoristila. Izgubila je za jedan poen od Francuskiwe Delfine [anel. U mu{kom delu najvi{e je pokazao Nikola Lemi} kod juniora (62 kg) u ~ijoj je kategoriji bilo 14 u~esnika, podelio je peto mesto. Dobro su se borili i Dejan Tomac (60) i mla|ani An-

Dejana Markovi} (druga zdesna) na pobedni~kom postoqu

drej Sakal (65, kadet), ali nisu uspeli da prebrode prvo kolo. Zadovoqan mo`e biti i predsednik Sambo saveza Srbije Jovan Smederevac, jer su se orlovi opet s velikog takmi~ewa vratili s odli~jem.

Bugarska sambo federacija je, u tek otvorenoj sportskoj dvorani, odli~no organizovala [ampionat u Samokovu, mestu pored poznatog smu~arskog centra Borovec. S. J.

utorak20.oktobar2009.

15

@REB ZA OSMINU FINALA LAV KUPA SRBIJE

Partizan na novosadskoj Slanoj bari U beogradskom hotelu “Kontinental” obavqena je ceremonija dirigovanog `reba za drugu rundu nacionalnog Kupa. U osmini finala bi}e nekoliko zanimqivih duela: Vojvodina }e gostovati Mladosti u Lu~anima, Partizan Proleteru na novosadfskoj Slanoj bari, a Crvena zvezda ide u Novi Pazar.U ostalim utakmicama sastaju se : Smederevo - Hajduk (K), Metalac - Borac (^), BanatSpartak Zlatibor vode, Jagodina- Sevojno i Ofk BeogradPartizan (Kosovska Mitrovica). Me~evi osmine finala Lav Kupa Srbije na programu su u u sredu, 28. oktobra, a u slu~a-

ju nere{enog ishoda odmah se pristupa izvo|ewu penala. Nagradni fond i ove godine iznosi 250.000, a pobedniku pripada 81.000 evra.

Utakmice ~etvrtfinala igra}e se 25. novembra, dok je polufinale zakazano za 7. april, a finale za 5. maj 2010. godine. Z. R.

UZ POBEDU HAJDUKA U ME^U S KRU[EVQANIMA

Kona~no proradili strelci Fudbaleri Hajduka savaldali su kru{eva~ki Napretka sa 3:1 u veoma dobroj predstavi. Nije doma}e igra~e poklobelao brzo izjedna~ewe, strpqivom i anga`ovanom igrom mleli su pro-

ce. Da je tako svedo~i podatak da je Napredak izgubio samo jedan susret, da je i Zvezdi uzeo bod pa je zato na{a pobeda jo{ sla|a - sijao je od zadovoqstva strateg Kuqana Bogdan Korak.

rao, ali protiv Napretka je pogodio i pokazao da je mnogo nezgodan igra~. Gol Davidova ne}u ni da komentari{em - to je bez sumwe gol kola - istakao je Korak.

@ivanovi} (beli dres, 10) iz veoma te{ke pozicije savladao golmana Napretka [eji}a

tivnika i kao plod takve igre usledili su evro-golovi Davidova i Komazeca za zaslu`enu pobedu. - Pokazali smo da smo veoma dobro radili u prvenstvenoj pauzi, a davno sam rekao da kada je ekipa kompletna, kada imam sve igra~e na raspolagawu onda Hajduk mo`e svakog da pobedi. Savladali smo mnogo dobru ekipu Napretka, ekipu koja igra agresivno i koja te{ko gubi utakmi-

Odavno u Kuli nije vi|eno toliko golova, a kada se zna da Hajduk pati od neefikasnosti onda goleada u ovom me~u hrabri. - Ne mogu da verujem da nam je toliko vremena trebalo da napada~i prorade. Na poboq{awu efikasnosti radimo non-stop. No, ima efekta. @ivanovi} je pokazao da je spretan, Komazec je tokom minule sedmice bezbroj puta s mawe - vi{e uspeha {uti-

PARTIZAN U KUPU S NOVOSADSKIM PROLETEROM

Jagodina kao model Fudbaleri Partizana sa uspehom su pro{li osmo kolo Jelen superlige. Kao doma}ini o~erupali su }urane iz Jagodine sa 3:0 (3:0). Crno–beli su sve re{ili u prvom delu igre, pa je razumqivo zadovoqstvo trenera Gorana Stevanovi}a . - Za nas je jako va`no da na vreme na~nemo protivnika i probijemo wegov bunker. U tome smo uspeli i rezultat je stigao. U prvom delu smo dominirali dok se u nastavku kod igra~a video umor. Stevanovi} i Fejsa nisu mogli da izdr`e do kraja, zbog obaveza u mladoj reprezentaciji, i zato sam ih zamenio – rekao je strateg crno-belih. Priliku su iskoristili i rezervisti ? - Svakako. Bre`an~i} i Jovanovi} su samo dokazali kvalitet i ozbiqno se nametnuli pred naredne obaveze. Uop{te, sa novim pristupom obavezama smo odigrali celu utakmicu i nadam se da }emo tako i nastaviti. Samo sa pobedom u glavi mo`emo do rezultata. Protivnik u Kupu je novosadski Proleter? - Nezgodan protivnik, {to pokazuju i wihove ovosezonske igre. Napadaju i vrlo su organizovana ekipa. Ne}e nam biti lako , ali verujem u pobedu – istakao je Stevanovi}. I. Lazarevi}

Pobedom protiv Napretka Hajduk se pomerio u sredinu tabele. - Iza{li smo iz doweg dela tabele i zbog toga je ova pobeda veoma bitna. No, moram podsetiti da smo u osam susreta samo u dva pora`eni, od jake Vojvodine i od Partizana u Beogradu. Igra~ima i meni to daje veliku dozu samopouzdawa pred naredne utakmice - istakao je Korak. \. Bojani}

Bahanalije pijanog Krau~a Fudbaler Totenhema i engleske reprezentacije Piter Krau~ bio je centralna figura skandala na ulicama Londona. Jedan do najvi{ih igra~a planete (201 cm) napio se u jednom od najluskuznijih klubova, “Movida”, a potom je zajedno sa svojom devojkom Abigejl Klensi jurcao automobilom ulicama Londona uz poja~anu muziku. Zajedno sa wim bili su i wegovi saigra~i iz Totenhema Xermejn Xenas i Robi Kin. Totenhem nakon subotwe pobede nad Portsmutom (2:1) zauzima visoko tre}e mesto u Premijer ligi sa 19 bodova, tri mawe od lidera Man~ester junajteda.

Obnova trenerskih licenci Seminar za obnovu fudbalskih trenerskih licenci bi}e odr`an u Medija centru na Stadionu FK Crvena zvezda 26. i 27. oktobra. Seminar je obavezan za sve trenere kojima validnost licence isti~e zakqu~no sa 31. decembrom 2009. godine. Prijave trenera po~iwu 26.oktobra od 7.30 ~asova u sali Medija centra, a treneri treba da dostave: fotokopiju licence, trenersku kwi`icu i uplatu kotizacije (Pro – 300 evra, A – 200 evra i B – 100 evra u dinarskoj protivrednosti na dan uplate). Kotizacije se upla}uju na `iro ra~un [kole za fudbalske trenere 205-89166-19, poziv na broj 651/13. Dodatna obave{tewa mogu da se dobiju na telefone 011/2182-657, 2182826 i 2184-114. S. S.


SPORT

utorak20.oktobar2009.

DANAS I SUTRA TRE]E KOLO LIGE [AMPIONA

@REB BARA@A ZA SVETSKO PRVENSTVO U JU@NOJ AFRICI

Rafa Benitez hvata posledwi voz Derbi tre}eg kola Lige {ampiona igra se ve~eras na Enfildu, gde Liverpul ugo{}uje Olimpik iz Liona . Bi}e to `estok okr{aj, jer Rafa Benitez, trener Liverpula, nema vi{e pravo na gre{ku. Potro{io je sve kredite i ako wegov tim ve~eras ne pobedi Olimpik iz Liona najverovartnije je da }e morati da se povu~e sa klupe Liverpula. A ne}e mu biti lako: najboqi igra~i Stiven Xerard i centarfor Fernado Tores su povre|eni, golman Reina nije u najboqoj formi,a jedan od najva`nijih {rafova u ekipi Argentinac Maskerano se tek oporavio od povrede. S druge strane, ni Olimnpiku ne cvetaju ru`e u francuskom prvenstvo. Lavovi su u subotu na svom terenu izgubili od So{oa (0:2). Zbog povrede Krisa Tulalan je ponovo igrao u odbrani, Lisandro i Delgado su tek pred kraj me~a dobili {ansu, pa ni strateg Olimpika Pol Klod nije nikako u zavidnijoj situaciji u odnosu na kolegu Beniteza. - Izbora nemamo, moramo da pobedimo – jasan je Rafa Benitez. - Nadam se da }emo uz pomo} na{e verne publike sti}i do trijumfa, a jo{ uvek nisam prelomio oko nastupa Xerarda i Toresa. U~ini}u to neporedno uo~i m~a, a jasno je da smo sa wima kud i kamo ja~i. Trener Olimpika Klod je oprezan u prognozama i pored ~iwenice da wegov tim vodi na tebeli E grupe. - Povrede su nas izbacili iz ritma, nedostaje nam Tulalan u

Liga {ampiona 2009–10.

E G

F H

Golovi Goals

Lista strelaca

44

RealMadrid Madrid Real

Volfsburg GrafiteWolfsburg Grafite

Internazionale Inter Inter - Dinamo Dinamo Kyiv Kijev Inter Rubin Rubin W1-D1-L0 P1-N1-I0

Arsenal Arsenal Olimpijak. Olympiacos Standard Standard AZ Alkmar

2 2-0-05-25-26 6 2-0-0 2 1-0-11-21-23 3 1-0-1 2 0-1-13-43-41 1 0-1-1 2 0-1-11-21-21 1 0-1-1

[ut u gol On target

Atletiko Madrid Atletico Madrid

Yerard Gerrard

Liverpul Liverpool

Ukupno Total shots 14 14

7 3

13 13

Ronaldo Ronaldo Mesi Messi

Barselona Barcelona

5

Rubin 22 Domingez Rubin Dominguez

Cvitkovi} Czvitkovics

Debrecen Debrecen

5

10 10

Ibrahimovi} Barselona Ibrahimovic Barcelona

4

10 10

Arsenal Arsenal

4

10 10

Porto Porto

4

10 10

Milan AC Milan 22

Yagoev Dzagoev

CSKA 22 CSKA

Anelka Anelka

^elzi Chelsea 22

Miler Muller

Bajern 22 Bayern

Real Madrid 7 Real Madrid

Fabregas Fabregas Hulk Hulk

U Man~ester jun. mo`e izjedna~iti Ajaksov Manchester Utd equalukoliko Ajax’s 12-year rekord star 12can godina ostane record by avoiding defeat at CSKA Moscow nepora`en od CSKA Moskva Ajaks 1994-97. Ajax 1994-97

P K Posed lopte Possession

62% 62%

Arsenal Arsenal

62% 62% 58% 58%

Man.Utd jun. Man

2001-02. 2001-02

9

Olimpik Lion Lyon

56% 56%

Barselona 2002-04 2002-04. Barcelona

9

AZ Alkmaar Alkmar AZ

56% 56%

Atletiko Atletico

1996-09. 8 1996-09

Seviqa Sevilla

56% 56%

Bajern Bayern

2001-02. 8 2001-02

Milan AC Milan

56% 56%

M 21. OKTOBAR, 20.45, 18.30

A C

2-0-0 8-2 66 2 2-0-08-2 1-0-1 3-5 33 2 1-0-13-5 1-0-1 2-2 33 2 1-0-12-2 0-0-2 1-5 00 2 0-0-21-5

Sources: UEFA, Infostrada Izvori: Sports UEFA, Infostrada Sports

CSKA Moscow CSKA Moskva -Manchester Man~ester Utd jun. Man. 2-0-03-1 Man Utd jun. 3-1 66 22-0-0 First Prvi meeting susret Volfsburg 1-0-1 1-0-14-3 Wolfsburg 2 4-3 33 Wolfsburg Volfsburg CSKA 1-0-1 1-0-13-4 CSKA 3-4 33 2 Besiktas - Be{ikta{ Be{ikta{ 0-0-21-3 Besiktas 1-3 00 20-0-2 First Prvi meeting susret Porto PortoNicosia - APOEL APOEL Chelsea 2-0-02-0 2-0 66 22-0-0 Prvi susret ^elzi First meeting Porto Porto 1-0-12-1 2-1 33 21-0-1 Chelsea ^elzi APOEL APOEL 0-1-10-1 0-1 11 20-1-1 Atletico MadridM. - Atletiko Atletico 0-1-10-2 0-2 11 20-1-1 First meeting Prvi susret Atletiko

B D

Rambo Petkovi} sru{io Palmeiras

68% 68%

Liverpul Liverpool

20072007-

1-1-0 1-1-03-0 3-0 44 2 1-1-0 1-1-02-1 2-1 44 2 0-2-0 0-2-01-1 1-1 22 2 0-0-2 0-0-20-4 0-4 00 2

rijeri, gol o kome }u za 10 ili 15 godina mo}i da pri~am svojoj deci - rekao je Stankovi}. Stankovi} je, ipak, istakao da je jo{ bitnija ~iwenica da je Inter odigrao sjajan me~ i osamio se na ~elu tabele italijanskog prvenstva.

Prose~no po me~u Match average

Man.Utd jun. Man

Bordeaux Bordo - Bajern Bayern Munich Bayern Bajern P0-N0-I2 W0-D0-L2 Bordeaux Bordo Juventus Juventus Juventus Juventus - Makabi Maccabi Haifa Maccabi Makabi Prvi susret First meeting Real Real Madrid Madrid AC - Milan Milan Real Real Madrid M. W5-D1-L5 P5-N1-I5 Cirih Zurich Zurich Cirih Milan AC Milan Marseille - Marsej Marseille First Prvi meeting susret Marsej

- Video sam da }e Amelija pogre{iti i pomerio sam se malo udesno, kako bih bio na pravom mestu. Kada sam video da lopta ide ka meni, nisam se dvoumio. Bio je to najlu|i gol u mojoj ka-

12 12

Bajern Bayern

13 13

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije i prvotimac milanskog Intera Dejan Stankovi} ocenio je da je gol koji je postigao u ubedqivoj pobedi na gostovawu \enovi od 5:0 najlu|i u

10 10

Barselona Barcelona 14 14

Najlu|i gol u karijeri

Dejan Stankovi}, kapiten reprezentacije Srbije

L. 22 Lyon Pjani} Olimpik Pjanic

Inzagi Inzaghi

DEJAN STANKOVI], PRVOTIMAC INTERA

wegovoj karijeri. Stankovi} je postigao gol sa ~ak 54 metara, po{to je golman \enove Marko Amelija lo{e ispucao loptu, a srpski vezista zahvatio sjajan volej koji je izazvao erupciju odu{evqewa na stadionu i brojne pohvale po medijima.

Fjorent. 22 Joveti} Fiorentina Jovetic

Sevilla 22 Fabijano Seviqa Fabiano

`evi}, imaju priliku da u revan{u prirede veliko izena|ewe i elimini{u Portugal i najboqeg fudbalera sveta za 2008. godinu Kristijana Ronalda. Prvi me~evi na programu su 14, a revan{i 18. novembra. Pored ~etiri evropska duela, istog dana bi}e odigrana jo{ dva bara` duela: Bahrein - Novi Zeland i Kostarika - Urugvaj. @reb za sastav grupa na Mondijalu 2010. godine bi}e odr`an 4. decembra ove godine u Kejp Taunu, a Srbija bi trebalo da bude u drugom {e{iru.

3

Me~evi broj Matchday

0-2-0 0-2-01-11-12 2 2 0-1-1 0-1-12-42-41 1 2

C REATIVE I Napada~i On the attack Forlan Forlan

33

Posle `reba u Cirihu osam drugoplasiranih timova u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2010. godine u Ju`noj Africi saznalo je svoje protivnike u bara`u. Kapiten reprezentacije Ju`ne Afrike Stiven Pienar „odlu~io“ je da se u borbama za ~etiri preostala mesta na Mondijalu bore: Portugal - BiH, Republika Irska - Francuska, Gr~ka - Ukrajina i Rusija - Slovenija. Portugal, Irska, Gr~ka i Rusija igra}e prve utakmice kod ku}e, tako da bosanski lavovi, koje predvodi Hrvat ]iro Bla-

Barselona Barcelona -Rubin Rubin Kazan Kazan Barcelona Barselona 2 1-1-0 1-1-02-02-04 4 First meeting Prvi susret Dinamo Dinamo 1-0-1 1-0-13-33-33 3 2

AZ Alkmaar AZ Alkmar-Arsenal Arsenal First meeting Prvi susret Olympiacos Olimpijakos -Standard Standard Liege First Prvi meeting susret

S

Ronaldo Ronaldo

Bosanci na Portugalce

nije samo on briqirao nego kompletan tim. Inter ve~eras do~ekuje ~vrstu ekipu Dinama iz Kijeva. - Odigrali smo protiv \enove najboqi me~ u sezoni. O~ekujem da igramo sli~no i protiv Kijevqana, a podrazumeva se da }emo pobediti - u svom stilu je izjavio trener Intera @oze Muriwo. Interesantno }e biti i u [tutgartu, gde gostuje Seviqa. [vabama je potrebna pobeda da bi obezbedili drugo mesto u grupi, dok je Seviqi i remi po meri. - O~ekuje nas te`ak me~ – ka`e centarfor [tutgarta Pavel Pogrebwak. Nemamo pravo na grePola`u te`ak ispit: kapiten Liverpula Stiven Yerard i trener Rafa Benitez {ku, naro~ito posle sredini terena, ali iz ove ko`e da su nas Rusi prijatno iznenadiporaza od [alkea. Seviqa ima ne mo`emo. Nama i bod zna~io li – veli trener Barse Pepe sjajan tim,dobru odbranu i jo{ mnogo, prakti~no bi s wim obezGvardiola.- Mi smo u subotu odboqi napad, ali mi smo doma}ibedili plasman u osminu finala. igrali ne{to slabije protiv Vani i da}emo sve od sebe da bi Znam u kakavoj je poziciji Benilensije, {to je bilo i o~ekivano. trijumfovali. tez, Liverpul mora da napada, pa Mesi, Alve{, Markes su stigli Seviqa je bez Luisa Fabijana je na{a {ansa da do|emo do podosta kasno u Barselonu, uz to i i na{eg Drautinovi}a izgubila voqnog rezultata kontri smatra ve}ina {panskih reprezentatiod Deportiva (1:0) u doma}em Klod. vaca su bili umorni. Nadam se da prvenstvu. Zanimqiv me~ }e se igrati i }emo ve} ve~eras u me~u s Rubi- Umorni smo, ve}ina nas je u Barseloni , gde Katalonci donom delovati mnogo sve`ije, a igrala za svoje reprezentacije, ~ekuju ruskog prvaka Rubin iz nedostaja}e nam Anri, koji je ispa nije ni ~udo {to smo izgubiKazana. tegao mi{i}. li u La Koruwi. Uveren sam da - Malo toga znamo o Rubinu. Dejan Stankovi} je u me~u u [tutgartu mo`emo i do pobeNaravno, gledali smo wihov me~ protiv \enove (5:0) postigao de - optimista je Dragutinovi}. sa Interom i moram da priznam prelep gol s polovine terena,no G. Kova~

20. OKTOBAR, Previous meetings 20.45 Debrecen Debrecen -Fiorentina Fjorentina Olimpik 2 2-0-0 Lyon L. 2-0-0 5-05-066 Prvi susret First meeting 2 1-0-1 Fjorentina Fiorentina 1-0-1 2-12-133 Liverpul Liverpool 2 1-0-1 Liverpul Liverpool 1-0-1 1-21-233 - Olimpik Lion Lyon 2 Debrecen Debrecen 0-0-2 0-0-2 0-50-500 Prvi susret First meeting Rangers Renyers -Unirea Unirea Urziceni 22-0-0 Sevilla Seviqa 2-0-06-1 6-166 First meeting Prvi susret 20-2-0 Stuttgart [tutgart 0-2-02-2 2-222 Stuttgart [tutgart 20-1-1 Unirea Unirea 0-1-11-3 1-311 -Sevilla Seviqa 2 Rangers Renyers 0-1-1 0-1-1 2-5 2-511 W0-D0-L1 P0-N0-I1

DNEVNIK

c m y

16

© GRAPHIC NEWS

Rambo Petkovi}

Fudbaler Flamenga Dejan Rambo Petkovi} (37) postigao je oba gola u pobedi tog tima nad Palmeirasom (2:0) u velikom derbiju brazilskog {ampionata. Posebno spektakularan bio je drugi gol koji je Petkovi} postigao direktno iz kornera! Na putu do mre`e lopta je pro{la jednom odbrambenom

igra~u Palmeirasa kroz noge. Flamengu je ovo bio deveti uzastopni me~ bez poraza. Ekipa se nalazi na petom mestu u prvenstvu sa 48 bodova. Sa druge strane, i pored drugog vezanog neuspeha Palmeiras je zadr`ao vo|stvo na tabeli sa 54 boda, dva vi{e od drugoplasiranog Atletiko Mineira.

Dostani} napustio Levski Srpski fudbalski trener Ratko Dostani} podneo je ostavku na funkciju trenera Levskog iz Sofije. Dostani} se povukao nakon jo{ jednog poraza ekipe, ovoga puta od Stare Zagore rezultatom 1:0 u okviru 8. kola {ampionata Bugarske. Ekipa se trenutno nalazi u sredini prvenstvene tabele sa ~ak 15 bodova mawe od najve}eg rivala i lidera CSKA iz Sofije. Levski je u osam kola ostvario samo tri pobede, uz jedan remi i ~ak ~etiri poraza. Dostani} je u Levski do{ao 23. jula, a potpisao je trogodi{wi ugovor. Tim }e do daqeg voditi sportski direktor Georgij Gonzo Ivanov.


SPORT

DNEVNIK

utorak20.oktobar2009.

17

NOVOSADSKA LIGA

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

Kom{ijama ~etvorka

Bojan Stoj~i} re{io derbi

^enejac - Sirig 1:4 (0:1) ^ENEJ: Igral{te ^enejca, gledalaca 100, sudija Ra|en (Budisava), strelci: Ja~imovski u 89. za ^enejac, a Dragoqevi} u 41. i 55. Ivani} u 82. i Radi} u 85. minutu za Sirig. @uti kartoni: Krsti}, ]eli}, Zeqkovi}, Bubwevi} (^enejac). Crveni karton: Bubwevi} (^enejac). ^ENEJAC: B. Dragin 6, \urki} 6, Krsti} 6, ]eli} 6, Zeqkovi} 6, Bubwevi} 6, D. Dragin 5 (Konstantinov 6), Vilotijevi} 6 (Kuburi} 6), Bo`i} 6, Ja~imovski 6, Salonski 7 (Jovanovi} 5). SIRIG: Meleg 7, Milovanovi} 7, Boduwa 7, ^. Kozomora 7 (A. Kozomora -), Dragoqevi} 8, Rati} 7, Bjelogrli} 7, Jerkovi} 7 (Vari~ak -), Reqi} 7 (Joka -), Ivani} 7, Teki} 7. Nastavili su doma}ih igrama toplo hladno, pa su posle ubedqive pobede u Bano{toru do`iveli poraz od kom{ija koji su pred kraj uakmice iskoristili broj~anu prednost i od minimalnog vo|stva stigli do ubedqive pobede. Ka`wavali su Siri`ani gre{ke doma}e odbrane, a od pet postignutih golova bio je najlep{i onaj po~asni Ja~imovskog. M. Po.

Borac - @elezni~ar 1:2 (0:1) RAKOVAC: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija: Prpa (Temerin). Strelci: Idrizi u 52. za Borac, a Strajnin u 26. i Ostojin u 58. minutu za @elezni~ar. @uti kartoni: Vukmirovi}, Da{i} i Idrizi (Borac), a Alavawa (@elezni~ar). BORAC: Beji} 7, Vukmirovi} 7, Mati} 7,Adamek 6, Bjeli} 7, Da{i} 7, Dvor`ak 7, Popovi} 6, Blagojevi} 6, Ivkovi} 6, Idrizi 7. @ELEZNI^AR: Pupavac 7, Aleksi} 8, Bokan 7, ^avi} 7, Strajnin 8, Alavawa 7, \ur|ev 6 (Ninkovi} 6), Mihajlovi} 6, Ostojin 7, Bo{kovi} 6 (Staki} 6). Fudbaleri Borca pru`ili su sna`an otpor iskusnim Novosa|anima, i imali vi{e {ansi me|utim se strelci nisu proslavili. Gosti su znali da kazne svaku gre{ku, pa su ve} u 26. minutu do{li u vo|stvo. U drugom delu igra~i Borca krenuli su agilnije i uspeli su da izjedna~e rezultat. Ne{to kasnije jo{ jedna neopreznost doma}ih igra~a iskoristio je iskusni Ostojin i doveo svoj tim u vo|stvo. B. Star~evi}

Partizan - Stra`ilovo 1:2 (0:1) SUSEK: Igrali{te Partizana, gledalaca oko 100, sudija An|elkovi} (Novi Sad), strelci:Qubanovi} u 80. za Partizan, Milinovi} u 4. i Bani}evi} u 70. za Stra`ilovo.@uti kartoni:\uri{i} (Partizan), Pono}ko i Puno{evac (Stra`ilovo). PARTIZAN: Pavlis, Novakovi} (Krsti}), Kulpun~evi}, M.Qubanovi}, Kukuruzovi}, Star~evi}, \uri{i}, Breberina,Mesaro{ (Begojevi}), Lalovi}, S.Qubanovi}. STRA@ILOVO: To{i}, Gruji~i}, Veselinovi}, Kqaji}, Puno{evac, [api}, Mecing, Bani}evi}, Milinovi}, Pono}ko, Skular. Suse~ani su tokom cele utakmice imali vi{e loptu u nogama i ~e{}e napadali od gostiju iz Karlovaca, pa je ostao utisak da su bili mnogo boqi.Mo`da i jesu, s tim {to je bodove osvojila ekipa koja ume da igra fudbal i ima iskustvo da sa~uva ste~eni kapital. Da je Stra`ilovo fizi~ki spremnije mo`e samo da se pretpostavi kakvu bi tek u tom slu~aju demonstriralo igru na lepom terenu u Suseku, s tim {to oba rivala zaslu`uju pohvale za trud, bor-

Partizan - Stra`ilovo 1:2, Vinogradar - Poqana Behaton 0:0, ^enejac - Sirig 1:4, Tatra - Proleter 10:1, Borac - @elezni~ar 1:2, Dinamo - Fru{kogorski partizan 1:0, Ba~ka - TSK 1:3. 1. @elezni~ar 9 8 1 0 24:2 25 2. Ba~ka 9 7 1 1 26:8 22 3. Sirig 9 6 1 2 29:15 19 4. TSK 9 6 1 3 23:10 19 5. Dinamo 9 6 0 3 17:12 18 6. Fr. partizan 9 5 1 3 22:11 16 7. Stra`ilovo 9 4 1 4 18:19 13 8. Partizan 9 4 0 5 24:18 12 9. Tatra 9 4 0 5 21:20 12 10. Poqana 9 2 2 5 7:14 8 11. ^enejac 9 2 1 6 16:24 7 12. Vinogradar 9 2 1 6 12:42 7 13. Borac 9 2 0 7 8:15 6 14. Proleter 9 0 0 9 14:51 0

Crvena zvezda - Radni~ki (I) 0:1 (0:0) NOVI SAD: Igrali{te Crvene zvezde, gledalaca 250, sudija Marku{ (Oxaci), strelac B. Stoj~i} u 69. minutu. @uti karton: Erkanovi} (Radni~ki). CRVENA ZVEZDA: Jeli~i} 7, Peji} 7, Tomqanovi} 7, \okovi} 6, Avakumovi} 6, Jovi~evi} 6 (Vu~i} -), Ze~evi} 6, Amixi} 6, Havim 7, Ra{iovan 7, \or|evi} 6 (Uzelac 6). RADNI^KI: Vidanovi} 8, Bojovi} 7, Stojakovi} 7, Ninkovi} 7, Guzina 8, Ka}anski 7, Babi} 6, Xeveqekaj 6, Erkanovi} 6 (Torbica -), Rikanovi} 7 (I. Stoji~i} -), B. Stoj~i} 8. Derbi kola odlu~io je golom u nastavku Bojan Stoj~i}. On je na

1. MAJ: Deli} -, Putica 6, Bori} 7, Krsmani} 6, \oki} 7, Sikirica 7, St. Jovanovi} 7, Mili} 6, (Star~evi} 6), Milanovi} 6, (G. Jovanovi} 6), ^upeqi} 6, (Alempi}). HAJDUK: Vuka{inovi} 5, (Tovilovi} 5), Vagi} 6, Peri{i} 6, Majki} 6, Cvijanovi} 6, Skopqak 6, Spasi} 6, Svilar 6, (Babi} 6), Mrdakovi} 6, Mrkaji} 6, Kne`evi} 6. U prvom delu igra dosta bleda, a prvu priliku za gol imali su gosti. Mrkaji} je izbio sam ispred Dele}a, ali ovaj je bio uspe{an. U 19. Sikirica je bio u prilici da zatrese mre`u gostiju. U nastavku u 61. Sikirica je izveo korner sa

benost i fer igru.Partizan je po prikazanom zaslu`io makar bod, no ovoga puta i sre}a je bila uz sirotane iz lepih Karlovaca. S. B.

Tatra - Proleter 10:1 (4:1) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 100, sudija: Mihajlovi} (Novi Sad). Strelci: Stepanov 1, 14, 50. i 82. Ivkovi} u 4. 52. 71. i 89. Stojakovi} u 7. i Melih u 87. za Tatru, a Axi} u 23. za Proleter. TATRA: Muha 6, Kop~ok 7 (Ra~ko 7), Stojakovi} 7, Kolarski 6, Kecka 7, Piksijades 6, [imo 6 (Melih 7), Ivkovi} 8, Stepanov 9, Savi} 7, Fun}ik 7 (Dane~ek 6). PROLETER: Kova~evi} 5, Axi} 6, Silba{ki 5, Vasili} 5 (Stefanov 6), Tama{ 5, Jeftovi} 5, Kozar~i} 6, ^ani} 5, Pantalinac 5 (\uri~kovi} 6), Ivanov 6 i Stankovi} 5. Bila je to igra ma~ke i mi{a. Doma}i su od strarta krenuli punom snagom i ve} u 14. bilo je 4:0. Simpati~ni, borbeni ali korektni gosti su uspeli da povrate ravnote`u i ~ak da postignu lep gol iz slobodnog udarca. Nakon odmora doma}i opet preuzeli igru i do kraja postigli jo{ {est efektnih golova. P. Palik

Dinamo - Fru{kogorski partizan 1:0 (0:0) BUDISAVA: Igrali{te Dinama, gledalaca 100, sudija: Bem (Novi Sad). Strelac: Piqak u 90. minutu. @uti kartoni: Piqak, Mitri} i ^avi} (Dinamo), a Bo{kan, Mari~i}, Amixi} (Fru{kogorski partizan). DINAMO: ^avi} 8, A{}eri} 7, M. Joki} 8, Piqak 8, Stoji} 7, Preradovi} 7, V. Mitri} 7 (Staki} 7), Sila|i 7, M. Mitri} 7 (Petkovi}), Joki} 7 (Rogi} 7), Perduh 7. FRU[KOGORSKI PARTIZAN: @ivkovi} 7, Makivi} 6, Vukovi} 6, Toma{ 6, [imulija 7, Gak 6, Bo{kan 6, Bukvi} 6, Pe{anovi} 6, @ivkovi} 7, Peri} 7. U dosta uzbudqivoj i do kraja neizvesnoj utakmici fudbaleri Dinama savladali su ~vrstu ekipu Fru{kogorskog partizana. Ina~e, prema prikazanoj igri nere{en rezultat bi bio najrealniji ishod, mada su gosti imali vi{e {ansi. Gol odluke postigao je @eqko Piqak u 90. minutu, kada je iz neposredne blizine savladao nemo}nog golmana gostiju @ivkovi}a. M. Gr.

OFL VR[AC - BELA CRKVA KAJTASOVO: Partizan - Vojvodina (Crvena Crvka) 1:2, STRA@A: Vitorul - Omladinac (Zagajica) 5:1, ORE[AC: Jedinstvo - Pobeda (Parta) 2:2. Slobodan je bio [evac iz Kusi}a. 1. Vitorul 5 4 0 1 14:6 12 2. [evac 5 3 0 2 17:4 9 3. Vojvodina 5 3 0 2 9:9 9 4. Pobeda 6 2 2 2 10:10 8 5. Omladinac 5 2 1 2 9:14 7 6. Jedinstvo 5 1 1 3 4:12 4 7. Partizan 5 1 0 4 7:17 3

Golman Iri`ana Vidanovi} interveni{e ispred napada~a Crvene zvezde

naba~enu loptu utr~ao izme|u dvojice igra~a i preciznim udarcem savladao golmana Jeli~i}a, bio je to gol Iri`ana vredan liderske pozicije. Imaju sigurno za ~im da `ale i Novosa|ani, jer je Havim u 15. minutu savladao golmana Vidanovi}a, ali je sa gol linije Ninkovi} izbacio loptu u poqe. Uzvratio mu je Babi} preciznim udarcem, me|utim Jeli~i} je iz samog ugla izbacio loptu u korner. U nastavku su doma}i potpuno stali pa je pre jedinog gola najboqi akter utakmice Marko Guzina iz slobodnog udarca pogoM. Popovi} dio stativu.

Radni~ki – Borac (NS) 2:1 (2:0) SREMSKA MITROVICA: Stadion Radni~kog, gledalaca 150, sudija Vagi} (Sombor), strelci: Jovanovi} 15. i Proki} u 39. za Radni~ki, Ja{ovi} u 81. minutu za Borac. @uti kartoni: G. Sladojevi}, Maksimovi}, Jovanovi}, [ijan, Santra~, D. Sladojevi} (Radni~ki), Kandi}, Miri} (Borac). RADNI^KI: Staj~i} 6, Pavlovi} 6, G. Sladojevi} 6, Radovanovi} 7, Maksimovi} 7, Jovanovi} 6, \ur|evi} 6, ([ijan 6), D. Sladojevi} 6, Risti} 6, Santra~ 6, Proki} 6, (Soviq). BORAC: Gostoji} 6, Simi} 5, (Dragoqevi} 6), R. \akovi} 6, Kandi} 5, Ja{ovi} 7, Miri} 6, Nari} 5, (@egarac 6), Bubowa 6, Pekez 6, Stelki} 6, Dobriwac 5 (D. \akovi}). Mitrov~ani u prvom delu bili sigurni, gosti bezopasni, dok su u nastavku gosti bili boqi rival, a doma}ini potpuno zatajili. Doma}ini su u vo|stvo do{li u 15. posle lepe kontre, kada je Jovanovi} sa nekih 14 metara matirao golmana Gostoji}a. Na 2:0 povisio je Proki} nakon centar{uta Dra{ka Sladojevi}a. U nastavku u 59. Dobriwac je imao {ansu. Gavrilo Sladojevi} je u 65. preo{tro startovao na @egarca i samo zaradio `uti karton. Samo dva minuta kasnije \ur|evi} je imao priliku. Zaobi{ao je i Gostoji}a, ali je proma{io loptu. I Proki} je u 74. mogao povisiti rezultat. Onda su gosti imali tri sjajne prilike, da bi kod ~etvrte {anse Ja{ovi}, ipak, smawio rezultat. Posledwu {ansu imao je Santra~, ali je pogodio pre~ku. B. Rokni}

1. maj – Hajduk ([) 2:0 (0:0) RUMA: Stadion 1. maja, gledalaca 200, sudija Rogi} (In|ija). Strelci: Jovanovi} u 61. i \oki} u 78. @uti kartoni: Milo{evi}, Milanovi}, ^upeqi}, Bori} (1. maj), Svilar, Spasi}, Kne`evi}, Vagi} (Hajduk).

Foto: N. Stojanovi}

leve strane. Golman Vuka{inovi} je proma{io loptu, a omaleni Stefan Jovanovi} je bio najprisebniji i lako je loptu uputio u mre`u. I drugi gol doma}ini su postigli posle kornera Sikirice. Ovoga puta strelac je bio \oki}. M. Juri{i}

Indeks – Solunac 2:1 (2:0) NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca oko 150, sudija: Gali} (Sremska Mitrovica), strelci: Malixan u 13. i Radosavqev u 33. za Indeks, a Marunovi} u 50. minutu za Solunac. @uti kartoni: Radosavqev, Popovi}, Nedi}, Be~eli} (Indeks), Ili}, Radakovi}, Vukovi}, Mandi}, \oki} (Solunac). Crveni kartoni: Popovi}, Simovi} (Indeks), @igi} (Solunac).

zao put u svla~ionicu. Golom Malixana doma}in je poveo u 13. minutu. Posle kornera sa desne strane koji je odli~no izveo Popovi}, u pet metara, golman je nespretno intervenisao, ispustio loptu a visoki vezwak je sproveo u mre`u. Drugi gol je postigao Radosavqev glavom posle sjajnog centar{uta Simovi}a. Gosti su povremeno imali inicijativu, nekoliko {uteva na gol, i u dobrom delu drugog poluvremena igra~a vi{e. Smawili su rezultat iz penala u 50. minutu preko Marunovi}a. M. Kova~evi}

Cement - Polet 3:2 (3:0) BEO^IN: Stadion Cementa, gledalaca oko 300, sudija: Maja Nedi} (Ruma). Strelci: Romi} u 6. i 14. Peci} u 11. za Cement, a Krsti} u 47. i \or|evi} u 69. minutu za Polet. CEMENT: Suvara 6, Milo{evi} 6, Trbovi} 7, Plav{i} 7, Popovi} 7, Jakovqevi} 7, Peci} 6 (Miladinovi}, Ga{parevi} 6), Kosovi} 6, Romi} 7, Ili} 6, Raki} 6 (Markovi} 6). POLET: Stanojkovi} 7, Stojkovi} 6, Risti} 6 (Aleksi} 6), Milenkovi} 7, Stankovi} 6, B. Bogdanovi} 7, Doro{ki 6 (Stoiqkovi} 6), Popovi} 6, \or|evi} 7, D. Bogdanovi} 7, Krsti} 7. Fudbaleri Cementa propustili su priliku da goste isprate sa vi{e golova u mre`i. Posle samo 14 minuta bilo je 3:0 za Cement. Najboqi strelac Beo~inaca Romii} je na po~etku utakmice bio izuzetno raspolo`en, postigao je dva gola i pripremio tre}i pogodak. Posle brzog i ubedqivog vo|stva fudbaleri Cementa su stali., pa su u nastavku gosti smawili rezultat. B. Star~evi}

@AK - Qukovo 2:0 (0:0) SOMBOR: Igrali{te @AK-a, gledalaca 300, sudija @ivin (Novi Sad), strelci: ^uqak u 49. Furtula u 90. minutu. @uti kartoni: Puri}, Jovanovi}, Bogunovi}, ^uqak (@AK), Ivani{, Dubaji}, Pejovi}, Marijanovi} (Qukovo). @AK: Bereti}, Major, Puri} (Vrani}), B. Bani}, G. Bani}, Jovanovi}, Berlekovi} (Te{i}), Bogunovi}, Pa~irski (Furtula), Vidakovi}, ^uqak.

Pirmajer oti{ao u Australiju Mladost – Sloven 4:1 (1:1) TURIJA: Igrali{te Mladosti, gledalaca 150, sudija: Mandi} (Novi Sad), Strelci: ]uk u 2, Beri} u 86, Jeli} u 89, i Bojovi} u 90. za Mladost, a Milojevi} u 11. minutu za Sloven. @uti kartoni: [arenac, Beri} (Mladost), Borovi}, Marinkovi}, Vujakovi} (Sloven). Crveni karton: Marinkovi} (Sloven). MLADOST: Pridra{ki 6, Fulajtar 6 ([impraga 6), Jandri} 6 (Beri} 8), [arenac 7, Vinkovi} 6 ([ija~i} -), Dudvarski 7, Jeli} 7, Kozomora 6, ]uk 8, Bojovi} 7, R. Glavardanov 6. SLOVEN: Vujakovi} 6, Kne`evi} 6, Juri{i} 6 (Kr{ev 6), Curakovi} 6, Marinkovi} 5, Lovri} 7, Gruji} 7(N|eli} -), \ur|evi} 6, Milojevi} 7 (Borovi} 6), Novakovi} 7, Rajkov 6. Slabo izdawe fudbalera Mladosti ali najbitnije od svega toga su osvojeni bodovi. Uprava doma}ih se zahvalila treneru Josipu Pirmajeru koji odlazi u Australiju, a wega }e zameniti mladi trener iz Ba~ko Dobrog Poqa, Darko Sekulovi}. Po~etak utakmice kakav se po`eleti mo`e j, ]uk je ve} u drugom minutu pogodio mre`u gostiju, ali malo zatim je Milojevi} uspeo da izjedna~i. U drugom poluvremenu doma}i su dugo napadali bez ideja, a onda u fini{u za samo ~etiri minuta postigli su tri gola i stigli do sigurne pobede. P. J. INDEKS: Be~eli} 7, O`vat 8, Popovi} 7, Marjanovi} 7, \orovi} 8, Kragovi} 7, Simovi} 7, Nedi} 7 (Guberini}), Malixan 7, Jela~a 7 (\or|ijevski 7), Radosavqev 8 (Kosanovi}). SOLUNAC: Antoni} 6, Alimpi} 6, Kowovi} 6 (Ismaiqi 7), Ili} 6, Mandi} 6, Cime{a 6, Tubi} 6 (Radakovi} 6), Marunovi} 7, \oki} 6, Vukovi} 7 (Pustaji}), @igi} 6. Indeks je zaslu`eno do{ao do bodova u interesantnoj i dinami~noj utakmici po te{kom terenu u kojoj su se gosti nadigravali i tra`ili svoje {anse. Najslabiji akter bio je sudija Gali}, koji je prestrogo delio kartone i time stvarao tenziju me|u igra~ima, a penal za goste u 50. minutu nije postojao, dok je zbog prigovora, treneru doma}ih Babi}u poka-

QUKOVO: Mijatovi}, Z. Peji}, R. Peji}, Ivani{, Milanovi}, Dubaji}, Pejovi} (Kosti}), Batawac, Jovi~i}, Marijanovi} (Mravi}), Nedinovi} (Pukali}). U prvom delu gosti su bili boqi.U nastavku ulaskom rezervista fudbaleri @AK-a su bili ubedqivo boqi i stalo`inom igrom ostvarili su sigurno pobedu. Posebnu pohvalu zaslu`uje akcija Furtule koji je postigao lep pogodak. J. Dukat

Budu}nost - [ajka{ 3:3 (2:2) MLADENOVO: Stadion Budu}nosti, gledalaca 150, sudija: Bla`in (Ruma). Strelci: Bukvi} u 10. i 48. i B. Srdi} u 40. (iz penala) za Budu}nost, a Mari} u 13. i Mihajlovi} u 38. i 80. minutu za [ajka{. @uti kartoni: Pro{i}

BEO^IN: Cement – Polet 3:2, MLADENOVO: Budu}nost – [ajka{ 3:3, RUMA: 1. maj – Hajduk ([) 2:0, NOVI SAD: Crvena zvezda – Radni~ki (I) 0:1, NOVI SAD: Indeks – Solunac 2:1, SREMSKA MITROVICA: Radni~ki – Borac 2:1, TURIJA: Mladost – Sloven 4:1, SOMBOR: @AK – Qukovo 2:0, KA]: Jugovi} – Omladinac 4:0. 1. Radni~ki (I)11 7 1 3 16:12 22 2. Cement 11 6 3 2 19:7 21 3. 1. maj 11 7 0 4 18:12 21 4. Indeks 11 6 1 4 16:10 19 5. Rad. (SM) 11 6 1 4 27:24 19 6. Cr. zvezda 11 6 1 4 18:16 19 7. Borac 11 6 1 4 15:13 19 8. Solunac 11 5 3 3 21:11 18 9. Qukovo 11 5 3 3 15:10 18 10. Omladinac 11 5 2 4 16:13 17 11. Budu}nost 11 5 2 4 13:13 17 12. Mladost (T) 11 4 2 5 15:16 14 13. [ajka{ 11 4 1 6 20:20 13 14. Jugovi} 11 4 1 6 17:19 13 15. @AK 11 4 1 6 14:21 13 16. Hajduk ([) 11 2 4 5 3:10 10 17. Sloven 11 1 3 7 15:28 6 18. Polet 11 0 2 9 11:34 2

(Budu}nost), a Maquri} i Rodi} ([ajka{). BUDU]NOST: @ori} 7, Niki} 7 (Pro{i} 6), Balinovi} 7, Pu|a 6, M. Srdi} 8, Gruji} 7, @ivi} 7, Beqanski 7, Kne`evi} 7, B. Srdi} 8, Bukvi} 9 (Soldat). [AJKA[: Bjeki} 6, Maquri} 6, Kotuqa~ 6, Bo`oki 6, Kosi} 6, Rodi} 8, Milovan~ev 6 (Kova~ev), Te{i} 6, Mari} 7, Mihajlovi} 7, Koji~i} 6. Milan Srdi} je u 10. minutu izveo slobodan udarac iskosa sa desne strane, a Bukvi} je glavom sa 34 metra pogodio desni ugao golmana Bjeki}a i doveo doma}e u vo|stvo. Na izjedna~ewe se nije dugo ~ekalo, u 13. minutu Mari} je sjajno {utirao s 18 metara, a lopta je pogodila desni dowi ugao golmana @ori}a i zavr{ila u mre`i. U 38. minutu gosti su poveli sa 2:1, Mihajlovi} je uputio sna`an {ut iskosa s leve strane, a lopta je pogodila sam levi gorwi ugao golmana @ori}a. Dva minuta kasnije Qubomir Bukvi} je uputio udarac u {esnaesterac gostiju a Kosi} je igrao rukom pa je sudija Bo`in sasvim opravdano pokazao na belu ta~ku. Siguran izvo|a~ najstro`e kazne bio je Bojan Srdi} koji je pogodio desni dowi ugao ~uvara mre`e [ajka{a Bjeki}a. Igrao se 48. minut jedan od najagilnijih napada~a doma}ih Bojan Srdi} je dobro pro{ao po levoj strani, uputio o{tar udarac na gol, golman Bjeki} je odbio loptu, a Bukvi} je s pet metara sa lako}om je smestio u mre`u - 3:2. Kona~an rezultat utakmice 3:3 postavio je Mihajlovi} u 80. minutu, napada~ Koviq~ana je {utirao iskosa sa leve strane, lopta je dodirnula nekog od doma}ih fudbalera, promenila smer, prevarila golmana @ori}a i zavr{ila u mre`i. M. \. Kremenovi}

Jugovi} - Omladinac 4:0 (2:0) KA]: Sportski centar Siget, gledalaca 200, sudija: Pupac (Ba~ka Palanka). Strelci: @epina u 25. i 81. Radin u 34. i @anov u 85. minutu. @uti kartoni: @ivanov (Jugovi}), a Mance (Omladinac). JUGOVI]: Duvwak 8, @epina 9, Bla`i} 8 (Bjelotomi} 8), @ivanov 8 (R. Laki} 8), Brkqa~ 7, Nikoli} 7, ^i~ak 8, Plav{i} 8, Antuni} 7 (\eki} 7), Radin 8, Srdi} 7. OMLADINAC: Jagodi} 7, Savi} 7, Luki} 6, Mance 6, Stoisavqevi} 6, Peji} 7, ]eran 6 (Gr~i} 6), Dani~i} 7, Kova~evi} 6, Pej~inovi} 6, Stefanovi} 6, Haska 6. Lak{e nego {to se o~ekivalo fudbaleri Jugovi}a savladali su solidnu ekipu Omladinca iz Starih Banovaca. Najboqi pojedinac ovog susreta mla|ani Goran @epina u 25. minutu sna`nim udarcem doveo je doma}ine u vo|stvo. Radin je ubrzo pove}ao vo|stvo, pa su puleni Zorana Bla`i}a na odmor oti{li sa dva gola razlike. U drugom poluvremenu ista slika. Ka}ani su imali terensku inicijativu, stvarali {anse, da bi @epina u 81. minutu postigao jo{ jedan pogodak i tada je prakti~no ovaj susret bio i re{en. Kona~an rezultat u 85. minutu postigao je neuhvatqivi @ivanov. M. Grbi}


18

SPORT

utorak20.oktobar2009.

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

PODRU^NA LIGA SOMBOR

Brzi voz zaribao

U re`iji Ki{juhasa

Dinamo - Ba~ka 1901. 0:3 (0:2) PAN^EVO: Stadion Dinama, gledalaca 100, sudija M. Bracanovi} (Lov}enac), strelci: Perovi} u 1. Nikutovi} u 15. Risti} u 90. minutu. @uti kartoni: Raki} (Dinamo), Viloti}, Te{anovi}, Savovi} (Ba~ka). DINAMO: Varga 6, Rom 6 (\okovi} 6), I. Pe{ovski 5, Markovi} 6, Timotijevi} 6, Raki} 5 (Juri{a 6), Savanovi} 5, Kova~evi} 5, S. Pe{ovski 5, Milivojev 6 (Lukovi} 6), Spaskovski 5. BA^KA 1901: Bilinovi} 7, Luka} 6, Vu~kovi} 6 (Risti} 7), Viloti} 6, \eleg 7, Te{anovi} 6, Karaxi} 6 (Bator 6), Savovi} 6 (Joveti} 6), Perovi} 7, Davidovi} 7, Nikutovi} 7. Popularni pan~eva~ki "brzi voz" ima, po svemu sude}i, samo jednu brzinu - rikverc. Posle fudbalske blama`e u Star~evu novi nokaut pred svojim malobrojnim gledaocima.@arko Petrovi} ih je na~eo ve} posle 30 sekundi, bio je to najbr`i gol na ovom stadionu u posledwe vreme. Kada je Sa{a Nikutovi} u 15. minutu "potvrdio" prednost gostiju pobednik se nazirao. Imali su kakve-takve {anse doma}ini da ipak stignu do povoqnog rezultata, ali su propustili ~etiri zicera (Savanovi}, Spaskoviski, \okovi}, i Stefan Pe{ovski). Na samom kraju, u nadoknadi vremena ta~ku je stavio Radojica Risti}. S. Miti}

Budu}nost (SC) - Ba~ka Topola 1:0 (0:0) SRPSKA CRWA: Igrali{te Budu}nosti, sudija: Jovanovi} (Kusi}). Strelac: Marjanovi} u 72. minutu. @uti kartoni: Radin, Rajli}, \ukanovi}, Antin (Budu}nost), a Dragi}, Jovanovi}, Kroni} (Ba~ka Topola). BUDU]NOST: Tomin 8, Radin 8, [tevin 8, Marjanovi} 9, Lukin 8, Todorov 8, Martinov 8 (Manojlovi} 8), Rajli} 8 (Antin 8), Basta 8 (Meki} 8), Risti} 8, \ukanovi} 8. BA^KA TOPOLA: Kroni} 7, Dragi} 6, Jovanovi} 6, ^oli} 6, Raki} 6 (Stankovi} 6), Ka`i} 6, Perovi} 7, Kuri} 6, Tatalovi} 6, ^eh 7 (Dokmanovi} 6, Bojovi} 6), Pani} 7. Izvanredna igra Crwana protiv veoma `ilavih i neugodnih gostiju iz Ba~ke Topole. Imali su doma}i inicijativu i prilika, ali lopta nije htela u mre`u. A, onda u 72. minutu posle kornera odli~no je sko~io Du{an Marjanovi} i efektno glavom pogodio mre`u gostiju.

Ba~ka (P) - Borac 0:0

BAJMOK: Stadion Radni~kog, gledalaca 200, sudija: Pavlovi} (Subotica). @uti kartoni: Balunovi}, D. Simeunovi}, Maruni} (Ba~ka), a Radosavqevi} (Borac). BA^KA: Gorjanac 8, Balunovi} 7 (Plav{i} 7), Vujaklija 7 (Mati} 6), Maruni} 6, Rotluk 7,

]ulafi} 7, Simeunovi} 8, Raji} 7, Maravi} 7, Lon~ar 8, Sjeran 6 (Vujovi} 7). BORAC: Mili}ev 7, A. Jovanovi} 7, G. Poqak 6 (Perovanovi} 6), N. Poqak 7, Kolak 6 (Bo{kovi} 6), Radosavqevi} 7, Nikoli} 7, Brajovi} 6 (D. Jovanovi} 6), ]irkovi} 7, Arsenijevi} 8, Makarun 8. Pa~irci su pripretili u 5. minutu posle korenera Maravi}a, Simunovi} je dobro {utirao glavom, ali lopta je zavr{ila u korneru. Posle akcije Lon~ara i ]erana niko nije uspeo da zahvati loptu, gosti su uzvratili preko Makaruna ali Gorjanac je bio na mestu. S. St.

Obili} - Crvena zvezda (VS) 3:0 (0:0) NOVI KNE@EVAC: Stadion Obili}a, gledalaca 100. Sudija: B. Nikoli} (Kni}anin). Strelci: Crkvewakov u 82. i 90. i Bili} u 88. minutu (iz jedanaesterca). @uti kartoni: Bili} (Obili}), Su~evi}, Vujaklija,

Dalibor Crkvewakov (Obili})

Foto: M. Mitrovi}

D. Popovi} i ]ulibrk (Crvena zvezda). OBILI]; Stiovi} -, Zekovi} 7, Kova~ 7 (\uki} -), Beleuc 7, [ibul 7, Na| 7, Sarapa 8, [urbatovi} 7 (Vrankovi} -), Trifunac 6 (Vukovi} -), Bili} 7, Crkvewakov 8. CRVENA ZVEZDA: Gli{i} 7, D. Popovi} 6, Markovi} 6, ]ulibrk 6, [tikovac 7, Deriku~ka 6, Su~evi} 7, \- Popovi} 6, Vujaklija 6, ]ur~i} 7, \akovi} 7. Gosti iz Vojvode Stepe su se uspe{no branili do fini{a utakmice, jer se uglavnom igralo pred wihovim golom, a posle brojnih neiskori{}enih {ansi, tek u samom fini{u kapitulirao je solidni golman Stevo Gli{i}. U prvom delu utakmice isproma{ivao se Sa{a Trifunac ~etiri puta {utirav{i pored gola. U 70. minutu Milan Su~evi} sa gol linije izbacije loptu koju je u dowi desni ugao nani{anio Dragan [ibul, a deset minuta kasnije Petar Vukovi} poga|a stativu. U 82.minutu agilni Stanislav Sarapa je iz prodora po levoj strani na drugoj stativi proigrao Crkvewakova, a ovaj sa pet metara poslao loptu pod pre~ku i kona~no doneo vo|stvo Obili}. Bili} je vo|stvo udvostru~io iz penala,

koji je sudija opravdano dosudio jer je nakon kornera u gu`vi u kaznenom prostoru \akovi} igrao rukom, a ta~ku na pobedu stavio je jo{ jednim pogotkom Crkvewakov u posledwem minutu utakmice. M. Mitrovi}

Radni~ki (ZR) - Budu}nost (A) 3:1 (1:1) ZREWANIN: Igrali{te "kraj Skrobare", gledalaca 200, sudija: Stanojevi} (Subotica). Strelci: Xajski u 41. Todorovi} u 56. Radi{i} u 87. za Radni~ki, a Selakovi} u 33. minutu za Budu}nost. @uti kartoni: Samarxi} (Radni~ki), a Rajevi}, Kne`evi}, Bro{anac (Budu}nost). RADNI^KI: Magda 7, Juhas 7 (Baji}), \ulinac 7, Pajevi} 6 (Zaki} 7), Milo{evi} 7, Samarxi} 7, Xajski 8, Todorovi} 8, Radi{i} 7, Kodi} 7 (Uvalin), Markoski 7). BUDU]NOST: Tomi} 7, Todor 6 (Pe{i} 6), Quji} 7 (Rajin), Kne`evi} 6, Jovi~evi} 6, Rajevi} 7, [topuq 6, Bro{}anac 7, Selakovi} 7, Ranisavqevi} 7, Milo{evi} 6. Nadmo}nija i boqa igra Zrewaninaca, ali i gosti iz Alibunara su znali opasno pripretiti iz kontri. Posle dva zicera za doma}e brza kontra gostiju, Ranisavqevi} je dodao Selakovi}u koji sa linije {esnaesterca pogodio sam ugao i donosi prednost gostima. U 41. minutu posle kornera Todorovi}a, Xajski efektno glavom izjedna~io rezultat. U nastavku susreta boqu igru romanti~ari iz Zrewanina su krunisali u 56. minutu, kada je Mirko Todorovi} iz slobodnog udarca sa vi{e od 25 metara preko `ivog zida loptu poslao u sam ugao. A, onda u fini{u susreta sjajna akcija Zrewaninaca rezultirala je lepim pogotkom Radi{i}a.

Jedinstvo (NB) - Radnik 1:0 (0:0) NOVI BE^EJ: Gradski stadion kraj Tise, gledalaca 150, sudija: Pa{tar (Subotica). Strelac: Rigo u 53. minutu. @uti kartoni: Vaskovi} i Alma{i (Jedinstvo), a Ga{ovi} (Radnik). JEDINSTVO: Nem~ev 7, Balaban 6, Ivan~ev 7, [kero 8, Vaskovi} 8, Drqa~a 8, Male{ 7, [ijanovi} 7, Mati} 7, Rigo 7 (Stankovi} 7), Parabucki 7 (Alma{i). RADNIK: [ahuli} 7, Jak{i} 6, Teskovski 6 (Kopawa), Vukadinovi} 6, Hajdukov 5 (Ga{ovi} 6), Malinovi} 6, Paroj~i} 6, Miki} 6, Staji} 6, Pe{terac 6, Petrovi} 6. Pobeda protiv talentovane i korektne ekipe sa Starog Tami{a izvojevana je posle velike, prave "rovovske" borbe tokom svih 90 minuta. U prvom poluvremenu obe ekipe su propustile po nekoliko {ansi, da bi gol odluke bio postignut u 53. minutu. Po levom boku probio se Strahiwa Vaskovi} i centrirao na drugu stativu, gde je loptu u visokom skoku Bojan Mati} glavom pro-

KVALITETNA LIGA MLA\IH KATEGORIJA NA TERITORIJI FSV Omladinci Radni~ki (NP) - Radni~ki (S) 0:1, Spartak Zlatibor voda - Novi Sad 0:3, Indeks - Srem 2:2, ^SK Pivara - In|ija 4:3, Slavija - Banat 1:4, Hajduk - Omladinac 1:0, Dinamo - Mladost (u ~etvrtak u 14 ~asova). 1. Banat 2. Novi Sad 3. Hajduk 4. In|ija 5. Mladost 6. ^SK 7. Rad. (NP) 8. Spartak ZV 9. Slavija 10. Omlad. 11. Dinamo(-1) 12. Rad. (S) 13. Indeks 14. Srem(-1)

10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10

DNEVNIK

8 7 7 5 5 5 4 4 2 3 3 2 1 0

0 2 1 2 2 2 4 1 4 0 0 2 3 3

2 1 2 3 2 3 2 5 4 7 6 6 6 7

35:13 24 26:10 23 20:9 22 32:16 17 16:10 17 20:22 17 15:12 16 18:19 13 14:20 10 15:30 9 11:18 8 13:26 8 9:20 6 11:30 2

Kadeti

Vojvodina - Mladost 3:0, Jednota Big bul - Dinamo 5:2, Vr{ac - Hajduk 2:1, Banat - Crvenka 7:0, In|ija - ^SK Pivara 1:0, Ba~ka (BP) - Ba~ka 1901. 0:0, Novi Sad - Kikinda 3:2, Radni~ki - Spartak Zlatibor voda 3:0, Dinamo - Mladost (u ~etvrtak u 12 ~asova). 1. Vojvodina 2. Banat 3. Hajduk 4. Novi Sad 5. Rad.(S)(-1) 6. Kikinda 7. ^SK 8. In|ija 9. Vr{ac 10. Crvenka 11. Jednota BB 12. Spartak ZV 13. Ba~ka (BP) 14. Dinamo 15. Ba~ka(S) 16. Mladost

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9

8 7 7 6 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3 1 0

1 1 0 2 2 0 3 2 2 2 1 1 3 0 2 2

1 2 3 2 3 5 3 4 4 4 5 6 5 6 7 7

24:7 25 30:5 22 32:13 21 19:13 20 23:18 16 18:19 15 10:11 15 16:16 14 12:14 14 11:15 14 15:13 13 14:21 10 10:20 9 12:25 9 4:25 5 5:20 2

Pioniri

Vojvodina - Mladost 3:0, Jednota Bib bul - Dinamo 3:2, Vr{ac - Hajduk 1:1, Banat - Crvenka 3:1, In|ija - ^SK Pivara 0:2, Ba~ka Ba~ka 1901. 2:1, Novi Sad - Kikinda 1:2, Radni~ki - Spartak Zlatibor voda 2:1, Dinamo - Mladost (u ~etvrtak u 10 ~asova). 1. Vojvodina 2. Banat 3. Crvenka 4. Kikinda 5. In|ija 6. Ba~ka(S) 7.Jednota BB 8. Ba~ka(BP) 9. Mladost 10. Novi Sad 11. ^SK 12. Hajduk 13. Spartak ZV 14. Rad. (S) 15. Vr{ac 16. Dinamo

10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9

9 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 1 1

1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1

0 2 2 3 4 5 5 4 4 5 6 5 6 6 8 7

50:4 19:12 23:14 22:18 17:17 30:21 18:18 14:19 18:16 15:16 16:25 13:22 10:11 17:27 5:26 11:32

28 22 22 19 18 15 15 14 13 13 12 11 10 10 4 4

NOVI BE^EJ: Jedinstvo Radnik (Stari Tami{) 1:0, NOVI KOZARCI: Sloboda - BAK (Bela Crkva) 3:0, SRPSKA CRWA: Budu}nost - Ba~ka Topola 1:0, PAN^EVO: Dinamo - Ba~ka 1901 (Subotica) 0:3, BAJMOK: Ba~ka (Pa~ir) - Borac (Star~evo) 0:0, ZREWANIN: Radni~ki Budu}nost (Alibunar) 3:1, NOVI KNE@EVAC: Obili} - Crvena zvezda Bio star (Vojvoda Stepa) 3:0, BAJMOK: Radni~ki Kozara (Banatsko Veliko Selo) 3:0, NAKOVO: Polet - Vojvodina (Novo Milo{evo) 2:4. 1. Sloboda 11 2. Bud. (SC) 11 3. Ba~ka 1901 11 4. Rad. (ZR) 11 5. B. Topola 11 6. Obili} 11 7. Kozara 11 8. Borac 11 9. Vojvodina 11 10. Jedinstvo 11 11. Dinamo 11 12. Rad. (B) 11 13. Ba~ka (P) 11 14. Radnik 11 15. BAK 11 16. C. zvezda 11 17. Budu}. (A) 11 18. Polet 11

8 8 7 7 5 5 6 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 1

3 0 1 1 3 3 0 2 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1

0 3 3 3 3 3 5 4 4 4 5 4 5 6 7 9 9 9

29:6 27 23:13 24 30:12 22 21:11 22 15:9 18 17:12 18 17:19 18 22:16 17 18:14 17 11:11 17 25:17 16 18:17 15 16:14 14 10:16 13 9:27 10 8:29 6 10:35 6 9:30 4

sledio u sredinu, a mladi Ervin Rigo je bio najsnala`qiviji i sa nekoliko metara savladao golmana [ahuli}a. Tek tada je utakmica jo{ vi{e dobila u tempu, oba rivala su kidisala ne bi li postigli pogodak, a najzreliju priliku za promenu rezultata imao je iskusni @iva Parabucki u 78. minutu, kada je izbio sam pred golmana gostiju, ali je ovaj uspeo da ga nadmudri i padom u noge spre~i siguran pogodak. Ipak, bodovi su ostali u Novom Be~eju. Zl. Mari}

Radni~ki (B) - Kozara 3:0 (1:0) BAJMOK: Stadion Radni~kog, gledalaca 100, sudija: Mijilovi} (Vr{ac). Strelci: Vasi} u 25. (iz penala) S. Lazi} u 65. Tomi} u 88. minutu. @uti kartoni: Do{en, Tomi}, Jani} (Radni~ki), a Kitanovi}, Karanovi}, Pani} (Kozara). RADNI^KI: ^e{qar 8, Galambo{ 9, V. Lazi} 8, Vasi} 8, Ilovac 8, Do{en 8, Skoro 7 (Petrovi} 7), Tumbas 8 (Jani} 7), Tomi} 8, Petri} 8, Andra{i} 7 (S. Lazi} 7). KOZARA: Oqa~a 7, Ro`ajac 6 (Grubor 6), Pani} 7, Labus (Trivun~evi} 6), Laki} 7, Kitanovi} 7, Proti} 6, Karanovi} 7, Kiurski 6 (Pepi}), Rodi} 7, Reli} 6. Posle prek{aja Kitanovi}a nad Tomi}em s bele ta~ke siguran je bio Vasi}. Jo{ boqa igra u nastavku, Petrovi} je pogodio pre~ku, a Sr|an Lazi} sa osam metara {utirao pored gola. Lazi} prome{ao ~itavu odbranu i pogodio mre`u. S. Stoiqkovi}

Sloboda - BAK 3:0 (0:0) NOVI KOZARCI: Stadion Slobode, gledalaca oko 500, sudija Vojni} (Subotica), strelci: Malinovi} u 55. (iz penala), R. Mono{tori u 78. i Vasiqevi} u 81. minutu. @uti kartoni: Kewalo, Bilbija, Gavrilovi} (Sloboda), Ga{evski, An|eli}, Petrovi} (BAK). SLOBODA: @ivkov -, Lani{tanin 7, Nadla~ki 7, Vasiqevi} 8, Kewalo 7, Ostoji} 8, Malixa 7 (Mono{tori 8), Bilbija 7 (Geci} 7), I. Markovi} 8 (Aramba{i} 7), Gavrilovi} 8, Malinovi} 8. BAK: Zagorac 8, Petrovi} 6, Mijica 6, Nedi} 6, Marila 6, Ko{evski 6, Mili} 6, Dreji} 7, Feren~ek 7 (Filip -), [ain 6, Juga 6. Gosti su zakasnili , ali je me~ ipak odigran. U prvih 45 minuta doma}in je nadigrao goste u svim elementima fudbalske igre, ali je golman Zagorac bio na visini zadatka. U 55. minutu u kaznenom prostoru gostiju oboren je jedan doma}i fudbaler, sudija je opravdano pokazao na belu ta~ku. Siguran realizator penala bio je Malinovi}. Na 2:0 prednost pove}ao je Robert Mono{tori u 78. minutu a ta~ku na utakmicu stavio je Vasiqevi}. M. S.

Mladost (K) - Crvenka 4:1 (2:1) KRU[^I]: Igrali{te Mladosti, gledalaca 150, sudija: Marjanovi} (Sombor). Strelci: Ki{juhas u 10. i 53, i Vasiqevi} u 39. i 90. za Mladost, a ^iko{ u 24. minutu za Crvenku. @uti kartoni: Balevi}, Na| i Vasiqevi} (Mladost), a Mari}, Martinovi} i Jovanovi} (Crvenka). MLADOST: [}epanovi} 6, Kokot 7, Ma|ar 7, (Vlahovi} -), Alargi} 7, Balevi} 7, Krznar 7, Na| 7 (Holovati 7), Kili} - (Stojanovi} 7), Vasiqevi} 7, Ki{juhas 8 i Radakovi} 7. CRVENKA: Na| 5 ( Bu}an 6), Kukoq 6, Dragovi} 6, ^iko{ 7, [u{ilovi} 6, G. Radmnovi} 6 ( Mari} 6), Ili} 6, Bata 6, Radulovi} 6, ( S. Radmanovi} -), Martinovi} 7 i Jovanovi} 6. Raspolo`eni igra~ Mladosti Predrag Ki{juhas i neraspolo`eni golmani Crvenke obele`ili su ovaj derbi. Povela je Mladost u 10. minutu. Slobodan udarac iskosa sa desne strane izveo je Ki{juhas ubacio loptu pred gol Crvenke, niko je nije dirao i ona je zavr{ila u mre`i zbuwenog Na|a. Crvenka je izjedna~ila u 24. minutu kada je ^iko{ iz slobodnog udarca ve{to prebacio `ivi zid Mladosti i savladao [}epanovi}a. No, u 39. minutu nova gre{ka golmana Crvenke Na|a, koji je krenuo na jedan lagan centar{ut, no lopta mu je pobegla iz ruku i Vasiqevi}u nije bilo te{ko da je prosledi u mre`u. Ma|ar je izveo korner, a na drugoj stativi stari lisac Ki{juhas samo postavio glavu za 3:1, da bi u posledwim trenucima susreta Ki{juhas i Vasiqevi} izmewali dupli pas kojeg je Vasiqevi} zavr{io preciznim udarcem. \. Bojani}

Kula - Radni~ki (R) 5:1 (3:0) KULA: Stadion na Gederu, gledalaca 100, sudija: Mani} (Karavukovo), strelci: Ma. Male{ u 4. Bukejlovi} u 13, 20, i 52. i Mi. Male{ u 85. za Kulu, a Zec u 66. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Aleksi} (Radni~ki). KULA: Vuki}evi} 7, Bodi{ 7, Vuja~i} 7, (Poli} -), Vojnovi} 7, Jovanovi} 7, Raki} 7, Bojovi} 7, (Bo`ovi} -), Mi. Male{ 7, Kuzmanovi} 7, (Kozlik -), Bukejlovi} 9, Ma. Male{ 8. RADNI^KI: Jovanovi} 5, Kardinal 5, Jovovi} 6, Rajevi} 6, Ninkov 5, Mu{iki} 6, (Aleksi} 6), Ivovi} 5, Uhlarik 5, B. Crwanski 5, (Zec 6), Spasi} 6 i Jokanovi} 6 (D. Crwanski 6). Laka i ubedqiva pobeda fudbalera Kule koji su ve} u prvih dvadeset minuta re{ili susret kada su Marko Male{ i dva puta Bukejlovi} matirali golmana Radni~kog Jovanovi}a. \. Bojani}

Grani~ar (R) - BSK 1:0 (1:0) RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 100, sudija D. Marijanovi} (Sombor), strelac [veqo u 43. minutu. @uti kartoni: Mil. Igwatovi}, Timar, Oluji} (Grani~ar), Bagi}, \or|evi} (BSK). Crveni karton: Fili} (Grnai~ar), Kora} (BSK). GRANI^AR: Pavasovi}, Milo{ Igwaqtovi} (Oluji}, Brala), Ili}, Baji}, Andri}, Marko Igwatovi}, Fili} (Babac), Simi}, [veqo, Bjedov, Timar. BSK: Raja~i}, Bagi}, Divjak (^uji}), Bo`i}, \ur|evi} (Lon~ar), Milo{evi}, Jano (Stani}), Rajkovi}, B. Jelisavac, R. Jelisavac, Kora}. Bila je to veoma borbena, dinami~na i o{tra utakmica. Jedini gol postigao je neposredno pred odlazak na odmor iz jedne brze kontre [veqo. Majstorski je zatresao mre`u, nakon toga zbog me|usobnog udarawa zaradili su iskqu~ewe Fili} i Kora}. J. D.

Stani{i} - Prigrevica 4:2 (1:1) STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 200, sudi-

RI\ICA: Grani~ar - BSK (Ba~ki Brestovac) 1:0, STANI[I]: Stani{i} - Prigrevica 4:2, DEROWE: Omladinac - Lipar 1:0, KULA: Kula - Radni~ki (Ratkovo) 5:1, BA^KI GRA^AC: Borac - Kordun (Kqaji}evo) 1:0, KRU[^I]: Mladost - Crvenka 4:1, BUKOVAC: Omladinac - Rusin (Ruski Krstur) 2:3, SIVAC: Polet - Zadrugar (Srpski Mileti}) 2:0. 1. Mladost 2. Polet 3. Stani{i} 4. Crvenka 5. Kula 6. Rusin(-1) 7. Borac 8. Grani~ar 9. Radni~ki 10. Omla.(B) 11. Omla.(D) 12. BSK 13. Prigrev. 14. Lipar 15. Zadrugar 16. Kordun

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 6 6 5 6 6 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3

2 2 0 3 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 0 0

1 2 4 2 4 4 5 5 5 5 4 6 5 6 7 7

22:7 15:5 33:11 15:9 19:13 15:15 11:11 15:16 20:26 16:27 13:11 17:19 22:27 13:22 9:22 13:27

23 20 18 18 18 17 15 13 13 13 12 12 11 10 9 9

ja Jerilovi} (Apatin), strelci: Kawo u 41. i 55. ^ovi} u 49. Dra~a u 53. za Stani{i}, ^ovi} u 30. Vladeti} u 77. minutu za Prigrevicu. @uti kartoni: Dra~a, Gruji} (Stani{i}), Jakovqevi} (Prigrevica). STANI[I]: [ari}, ^ovi} (G. Jagodi}-Kurixa), Bajaji, VUlovi}, Peri}, Bobanac, Gruji}, A. Jagodi}-Kurixa (Vukovi}), Jawi}, Kawo, Dra~a (Dragi~evi}) PRIGREVICA: M. Ostoji}, ^ovi}, Grmu{a (Popovi}), Meni~anin, Kqaji}, Jakovqevi}, Marin, Vladeti}, Rati}, D. Ostoji}, Griva. Sve je re{eno po~etkom nastavka u vremenskom intervalu od svega 10 minuta. Stani{i}ani su pri`uli dopadqivu, tehni~ki doteranu igru i sa lako}om stigli do ubedqive pobede. J. D.

Omladinac - Rusin 2:3 (0:1) BUKOVAC: Igrali{te Omladinca, gledalaca 150, sudija Mojsovi} (Apatin), strelci: \ur|ev u 5. Miji} u 58. (iz penala) za Omladinac, D. Hardi u 50. Farka{ u 70. i Hrn~ar u 90+3. minutu za Rusin. @uti kartoni: Draga{, Drezgi} (Omladinac), Ku`i}, @. Oros (Rusin). Crveni karton: Miji} (Omladinac). OMLADINAC: D. Leri}, Radevi}, M. Leri}, Draga{, Karali}, Drezgi}, Miji}, Raj{i}, Vlajisavqevi}, \ur|ev. Mulali} RUSIN: @. Oros, Bodnar, Plan~ak, Senderak, J. Hardi, Ku`i} ([ajto{), Farak{, Hrn~ar, D. Hardi, D. Oros, Sajankovi}. Doma}i su dva puta bili u prednosti, me|tuim uporni i veoma dobri gosti redovno su anulirali rezultat da bi u nadoknadi vremena uspeli izvoqevati zaslu`enu pobedu. J. Dukat

Borac - Kordun 1:0 (0:0) BA^KI GRA^AC: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija: Milo{evi} (Crvenka). Strelac: Pokrajac u 81. minutu. @uti kartoni: Gavrilovi}, Nikoli}, Prodanovi}, Karaxi}, Obradovi} (Borac), a Zori}, Popadi} (Kordun). Crveni karton: Vorkapi} (Kordun). BORAC: Vajagi} 7, Nikoli} 7, Vojnovi} 7, Gavrilovi} 8, Dautovi} 7, Joki} 7 (\uri} 7), Prodanovi} 7 (Karaxi} 7), Pokrajac 8, ^ankovi} 7 (Obradovi} 7), Smiqani} 8, ]uk 7. KORDUN: Rosi} 6, Vorkapi} 6, Pavlovi} 6, Grnovi} 7, Zori} 7, Popadi} 6, Grujin 7, Stanojevi} 7, Bulaja (Kova~i} 6), Dragojevi} 8, Rajkovi} 7. Borac nastavqa sa dobrim igrama i osvajawem bodova. Do pobede je do{ao te{ko ali zaslu`eno. Proma{eno je nekoliko povoqnih prilika, a gol odluke postigao je kapiten Pokrajac, kada je na odbijenu loptu natr~ao i pogodio mre`u golmana Rosi}a. A. ^i~i}


SPORT

DNEVNIK

utorak20.oktobar2009.

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

Dva penala u Kawi`i

Rumen~ani stali u nadoknadi

Potisje - Wego{ 1:3 (0:2) KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 100. Sudija: Nikoli} (Subotica). Strelci: Ajtai u 69. za Potisje, a Ili} u 25. (iz jedanaesterca), 40. i 87. minutu ( iz jedanaesterca) za Wego{. @uti kartoni: Rafai, ~esnek (Potisje), \. Mili} i Borilovi} (Wego{). POTISJE: Domonko{ 6, Kaka{ 5 (Rako~evi} 6), Lazi} 6 (Ajtai 7), Rafai 6, Veselinov 6, Lacko 6 (Feher 6), Tesli} 6, \or|evi} 6, Te{i} 6, Kru{i} 5 (^esnek 6). WEGO[: Roganovi} 7, Banovi} 7, Mirko Pejovi} 7, Vujovi} 7, Lagator 7, Milo{ Pejovi} 6 (Perovi} 6), Mrvaqevi} 7, Borilovi} 7, \. Mili} 7, Ili} 8, M. Mili} 6 (Maravi} 6). Qbiteqi fudbala u Kawi`i o~ekivali su vi{e u utakmici protiv Lov}en~ana, ali su napada~i doma}ih i ovog puta ispoqili neefikasnost. Sva tri pogotka za goste postigao je Ili}, od kojih dva iz penala koji su prekr{ajima u kaznenom prostoru skrivili Kawi`ani. Jedini pogodak za doma}e postigao je glavom Ajtai na centar{ut iz kornera. M. Mitrovi}

Vinogradar - Krivaja 3:3 (0:1) HAJDUKOVO: Stadion Vinogradara, gledalaca 150, sudija: Stanimirovi} (Ada). Strelci: Varga u 54. V. Engi u 75. T. Engi u 84. za Vinogradar, a Vrawe{ u 9. (iz penala) [icar u 47. i Borenovi} u 90. minutu za Krivaju. @uti kartoni: Kmec i Hasko (Vinogradar), a Dikli} i Vukmirovi} (Krivaja). VINOGRADAR: Tomani} 7, Bala` 7, Piri 7, M. Vukov 6 (Hasko 6), Kmec 7, Nagel 7, V. Engi 7, Vesni} 7, Z. Vukov 7, \or|evi} 7, Varga 6 (Na|torma 6) i T. Engi 7. KRIVAJA: Mari} 7, M. Oreq 7, Vukmirovi} 7, B. Oreq 7, Borenovi} 8, [icar 8, Vrawe{ 7 (Dikli} 7), Bukvi} 7, Smiqani} 7, Jovanovi} 7, ^agaq 7 (Barna 6). S. St.

Tisa - E|{eg 5:0 (2:0) ADORJAN: Igrali{te Tise, gledalaca 150. Sudija: G. Zinaja (Subotica), Strelci: K. Bor{o{ u 24, Salai u 29, ^. Bor{o{ u 56. i 83. i Na| u 76. minutu. @uti kartoni: Salai (Tisa), Jerne{ek i Kalu|erovi} (E|{eg). TISA: Apro 7, Ma~ai 7, Potpara 8, Purgel 8, Antunovi} 7, Salai 8 (Vajda -), Ostrogonac 7, Bagi 7, K. Bor{o{ 7 (^. Bor{o{ 8), ^ernak 7 (^. Na| 7), Gqa{ 7. E\[EG: Crnojevi} 6, Kalu|erovi} 6 (Maksimovi} 6), Ivani{evi} 6, G. Na| 6, Kolarevi} 5, ^eke 5, Tot 5 (Bojovi} 6), Jerne{ek 6, A. Major 5 (Vu~kovi} 6), T. Major 6, Gvozdenovi} 6. Doma}ini iz Adorjana su se u ovoj utakmici predstavili kao znatno kvalitetnija ekipa od gostiju iz Malog I|o{a. Ugralo se uglavnom na jedan gol, a mre`u Crnojevi}a na~eo je mladi brzonogi Kristijan Bor{o{ u 24. minutu, a pet minuta kasnije vo|stvo je povisio veoma agilni Salai. Iskusni ^aba Bor{o{ koji je u drugom poluvrmenu odmenio mla|anog prezimewaka dva puta je zatresao protivni~ku mre`u. M. Mr.

Panonija - Tavankut 3:0 (2:0) PANONIJA: Stadion Panonije, gledalaca 100, sudija: Komatina (Subotica). Strelci: Matkovi} u 16. i 62. i Deak u 45. minutu. @uti kartoni: Martin, Stoi~evi} (Panonija), a Hubert i Ruski (Tavankut). PANONIJA: Ivani{evi}, Vukovi} 7, Siv~evi} 7 (Vi-

^antavir - Ba~ka 0:0, Jadran Baj{a 3:0, AFK - Preporod 2:0, Tisa - E|{eg 5:0, Vinogradar - Krivaja 3:3, Panonija - Tavankut 3:0, Potisje - Wego{ 1:3, Proleter Radni~ki 4:0. 1. AFK 10 8 0 2 21:9 24 2. Tisa 10 7 1 2 22:11 22 3. ^antavir 10 6 3 1 20:10 21 4. Ba~ka 10 5 2 3 16:16 17 5. Panonija 10 5 1 4 25:15 16 6. Vinogradar 10 4 3 3 22:21 15 7. Proleter 10 4 2 4 19:14 14 8. Preporod 10 4 2 4 13:12 14 9. Jadran 10 4 1 5 28:24 13 10. Krivaja 10 4 1 5 23:23 13 11. Potisje 10 4 1 5 16:19 13 12. Wego{ 10 4 0 6 15:18 12 13. Tavankut 10 3 3 4 14:23 12 14. Baj{a 10 3 2 5 9:15 11 15. E|{eg 10 3 1 6 8:20 10 16. Radni~ki 10 0 1 9 9:30 1

slavski 7), Medi} 7, Deak 8 (Stoi~evi} 6), Cveti}anin 7, Martin 7, Martinovi} 8, Sabo 7, Glen|a 7 (Radi} 6) i Mileti} 7. TAVANKUT: Babijanovi} 6, Ruski 6, Bala`i} 6, Simi} 6, Hubert 6, Tumbas 6, D. Vizin 6, M. Vizin 6, Horvacki 6, Skenderovi} 6 (Ben~ik) i Matkovi} 6. Panonija je bila uspe{nija u svih 90 minuta igre. Igrala je izvanredno i ve} u 16. minutu povela je preko Martinovi}a da bi minut pre kraja prvog poluvremena Deak povisio na 2:0. U nastavku igre najboqi igra~ utakmice Martinovi} posti`e i svoj drugi gol. S. St.

AFK – Preporod 2:0 (2:0) ADA: Stadion u Rekreacionom centru “Adica”. Gledalaca: 100. Sudija: Simovi} (Lov}enac). Strelci: ]eran u 20. i Komqenovi} u 25. minutu (iz jedanaesterca). AFK: Ereg 7, ]eran 8, Golubovi} 7, A. Kermeci 7, Latak 7 (\ere -), Terzin 7, Peter 7, Ko{ 7 (Rehorc-), S. Kermeci 8, Komqenovi} 8, Dimi} 7 (Baltai-). PREPOROD: Joki} 7, Grabe` 7, Vukovi} 7 (Maqkovi} 7), Vasi} 6, Lakanovi} 7, Mileti} 6, Xever 7, Grubor 7, Jari} 6, Kopawa 7, Petrovi} 7 (Prole 7). A|ani su ukwi`ili jo{ jednu pobedu, osmu u ovom prvenstvu i u~vr{}uju se na vrhu tabele. Posle vi{e propu{tenih prilika igra~a, ]eran je u 20. minutu uspeo da savlada raspolo`enog golmana gostiju Joki}a. Samo pet minuta kasnije, zbog igrawa rukom u kaznenom prostoru Lakanovi}a, dosu|en je jedanaesterac, koji je realizovao Komqenovi} i postavio kona~an rezultat. M. Mr.

Jedinstvo - Borac 4:4 (2:1) RUMENKA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150, sudija Kolakovi} (Ba~ka Palanka), strelci: Roguqi} u 8. (iiz penala) i 71. Bo{wakovi} u 14. Gordani} u 56. za Jedinstvo, a B. Ris u 27. Doroslova~ki u 73. i 90+4. i Milanovi} u 52. za Borac. @uti kartoni: Vuleti}, \uri} (Jedinstvo). D. Ris (Borac). JEDINSTVO: \uri} 5, Dzdar 6, Ninkov 6, @ugi} 6, Gordani} 7, Lalovi} 6 (Zeqkovi} -), Vuleti} 7, [powa 7 (Vukovi} 7), Bo{wakovi} 8, Roguqi} 7, Anu{i} 6 (Popovi} -). BORAC: Subi} 6, D. Ris 7, Panteli} 6 (Geli} 6), Ze~evi} 7, Jovanov 6, B. Ris 7, Rogi} 7 (Vukoji~i} -), M. Ris 7, Milanovi} 7, Todorovi} 7, Doroslova~ki 8. Ponovo su doma}i prokockali {ansu da do|u do ubedqive pobede. Vodili su u dva navrata sa dva gola fore, ali su gosti uz katastrofalno su|ewe Kolakovi}a u nadoknadi vremena stigli do vrednog boda. Naime, Kolakovi} je pustio da se igra nastavi posle o~itog ofsajda, pa je najboqi u redovima gostiju Doroslova~ki uspeo da savlada \uri}a. Po~etak utakmice nije obe}avao ovakav epilog, jer je Roguqi} posle opravdanog jedanaesterca doveo doma}ine u vo|stvo, a Bo{wakovi} iz solo akcije pove}ao rezultat. Branislav Ris uspeo je da postigne prvi gol za goste, a Milanovi} da izjedna~i rezultat. U vo|stvo je Rumen~ane doveo Gordani} a Roguqi} svojim drugim golom doneo dva gola prednosti. Na kraju se raspucao Doroslova~ki. M. Po.

Mladost - Be~ej Old gold 0:1 (0:1) NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 90, sudija: Danilovi} (Ba~). Strelac: Petrovi} u 31. minutu (autogol).

smestio u levi ugao svog golmana Baweglava. Doma}i su imali nekoliko polu{ansi, ali nisu uspeli da probiju beD. Ivani} dem Be~ejaca.

Hercegovac – Tvr|ava 3:0 (0:0) GAJDOBRA: Stadion Hercegovca. Gledalaca oko 100. Sudija: Raja~i} (Novi Sad). Strelci: M. Trivunovi} u 47.,

Drama na kraju Kabel - Sremac 3:2 (0:0) NOVI SAD: Igrali{te Kabela, gledalaca 100, sudija Gruji} (Novi Sad), strelci: Vukovi} u 67. 89. i 90. za Kabel, a Vigwevi} u 87. i Petrovi} u 88. minutu za Sremac. @uti kartoni: @ivkovi} (Kabel), Vigwevi} (Sremac). KABEL: Predi} 6, Krsti} 6, Milosavqevi} 7 (Marinkovi} 7), Radakovi} 7, Prentovi} 7, Joki} 7, D. @muki} 6 (Opa~i} 7), Repac 7 (Nikoli} -), Peki} 7, @ivkovi} 6, Vukovi} 8. SREMAC: Radoman 7, Kquni} 7, Tomi} 6, @i`a 6, Mrvi~in 6, Akmaxi} 6, Krakanovi} 6, Vigwevi} 7, Vasiqevi} 6, Petrovi} 7, Bursa} 7. Uz dosta muke i rezultatskog preokreta koji se dogodio u posledwim minutima utakmice Kabelovci su stigli do zlata vrednih bodova. Zahvaquju}i spretnom kapitenu Vukovi}u koji je ~ak tri puta uspeo da na|e put ka mre`i solidnog Radomana. Posle prvog dela i dosta slabe utakmice u nastavku su se strelci raspucali, Bojan Vukovi} doveo je doma}e u vo|stvo, ali sve je uradio iskusni Repac koji je preciznim udarcem poslao loptu pred gol gde je pogodak samo potvrdio Vukovi}. Tri minuta pre kraja biv{i Kabelovac Vigwevi} iskoristio je smu{enost odbrane doma}ih i prizemnim udarcem savladao je Predi}a. Kada je Petrovi} po drugi put savladao Predi}a ~inilo se da }e gosti odneti bodove u ^erevi}, me|utim na scenu je stupio Vukovi}, najpre je posle neuspele ofsajd zamke izjedna~io rezultat, da bi u posledwem minutu preciznim udarcem doneo ekipi pobedu. M. Popovi} Hrwez u 59. i Zelen u 90. minutu. @uti kartoni: D. Mili}evi}, A. Mili}evi}, [e}erov (Tvr|ava). HERCEGOVAC: Baq 7, Majstorovi} 7, Siv~evi} 8, \or|evi} 7 (Davidovi} 7), Hrwez 8, Trifunovi} 8, Luki} 8, Zelen 8, M. Trivunovi} 7, Gruba~i} 8 (R. Trivunovi} 7), Vujovi} 7 (^ubrilo 7). TVR\AVA: Vu~kovi} 6, Cviji} 6, Genadija 5 ([omo{i 5), Kajtez 6, [e}erov 6, A. Mi-

ZMAJEVO: Igrali{te u sportskom centru, gledalaca

ISTOK

ZAPAD FARKA@DIN: Tami{ - Banat (^enta) 4:2, STAJI]EVO: OFK Staji}evo - Lehel (Mu`qa) 1:0, BELO BLATO: Mladost - MSK (Mihajlovo) 0:3, E^KA: Jedinstvo - OFK Gradnulica (Zrewanin) 0:0. 1. MSK 8 5 1 2 18:10 16 2. Staji}evo 8 5 0 3 20:16 15 3. Gradnulica 8 4 2 2 17:8 14 4. Lehel 8 4 1 3 29:16 13 5. Tami{ 8 4 1 3 15:18 13 6. Banat 8 4 0 4 33:19 12 7. Jedinstvo 8 3 1 4 21:20 10 8. Mladost 8 0 0 8 8:49 0

Mladi sastav sa Salajke iznenadio je Omladinca u Stepanovi}evu. Doma}ini imali puno primedbi na su|ewe Axi}a. Po igri doma}in je zaslu`io barem bod. Ve} u prvom naletu {ansu je imao ]upina, ali je golman Atlagi} uspeo da spre~i najgore. U fini{u prvog poluvremena najboqi akter utakmice \or|evi} pro{ao je po desnoj strani prona{ao Pupavca, a ovaj doturio loptu do \oki}a koji je poslao loptu u levi ugao nemo}nog Peji}a. Krenuli su u nastavku doma}i na sve ili ni{ta, pogodili su pre~ku, a povoqne prilike imali su ]eli} i [ovqanski. M. Po.

Obili} - Srbobran 4:0 (0:0)

GRADSKA LIGA ZREWANIN JARKOVAC: Sloga - Proleter (Neuzdina) 2:5, ZREWANIN: @FK Banat - Omladinac (Boto{) 2:0 (prekid u 67. minutu, gosti ostali sa sedam igra~a), MELENCI: Rusanda - Radni~ki (Ja{a Tomi}) 3:0, ARADAC: ASK - Partizan (Toma{evac) 4:1. Slobodan je bio Radni~ki iz Sutjeske. 1. Rusanda 6 6 0 0 29:1 18 2. @FK Banat 7 5 0 2 17:4 15 3. Rad. (S) 6 4 1 1 17:9 13 4. Rad. (JT) 6 4 0 2 11:8 12 5. ASK 7 3 1 3 13:11 10 6. Omladinac 6 2 0 4 9:13 6 7. Proleter 7 2 0 5 15:26 6 8. Sloga 8 2 0 6 9:31 6 9. Partizan 7 1 0 6 4:21 3

OMLADINAC: Peji} 7, An|elkovi} 7, Milo{evi} 7, Peceq 7, Avdi} 7, T. Samarxi} 7, Maksimovi} 6 (Muratovi} -), J. Pupovac 6, ]eli} 7, ]upina 6 ([ovqanski 6). SLAVIJA: Atlagi} 7, Da{i} 7, Kara} 6, Dra~a 6, Anxi} 7, Gostoji} 7, \or|evi} 8, M. Pupovac 7 (Sekuli} 7), \oki} 7, Nogo 6 (Obradovi} -), ^i~i} 6 (Brkqa~a -).

Mali} je iz povoqne pozicije pogodio pre~ku

MLADOST: Baweglav 7, Brki} 6 (Golubovi} 6), Petrovi} 6 (]irovi} 7), Samarxija 7, Zegarac 6, Qubi~i} 6, Gaxi} 7, Sladi} 6, Stojanovi} 6, Majstorovi} 6, Novakovi} 6 (Hajdukovi}). BE^EJ OLD GOLD: Andri} 7, Mraki} 6, Stajkij 6, Dabi`qevi} 6, Vender 7, Barta 7, Grbi} 6, Dra`i} 6, Mali} 6 (Todorovi}), Petrovi} 7, Ki{ 6 (Krasni} 7). Ve} u prvih pet minuta gosti su imali dve idealne {anse. Posebno je bio malerozan Mali}. U dva navrata bio je o~i u o~i sa golmanom Baweglavim. Prvi put lob udarcem pogodio je pre~ku,a potom je pogodio i stativu. Jedini gol utakmici postigao je Petkovi}. On je `eleo da izbije loptu ispred svog gola i nespretno je zahvatio i

Foto: D Ivani}

li}evi} 6, @ivkovi} 5, Mi{i} 6, D. Mili}evi} 6, Vlaji} 6, Jovi~i} 5 (Karan 5). Hercegovac je o~ekivano slavio u me~u sa Tvr|avom. Tek u nastavku igre doma}i su se razigrali, imali terensku inicijativu i postigli tri gola. Pobedu doma}ina je krunisao Dejan Zelen evrogolom u 90. minutu kada je poslao pravi projektil sa tridesetak metara i savladao Vu~kovi}a. J. Jovanovi}

Omladinac - Slavija 0:1 (0:1) STEPANOVI]EVO: Igrali{te Omladinca, gledalaca 100, sudija: Axi} (Novi Sad), strelac \oki} u 42. minutu. @uti kartoni: Peceq, J. Pupovac (Omladinac), Anxi}, Kara}, Sekuli}, ^i~i} (Slavija).

19

GAJDOBRA: Hercegovac - Tvr|ava 3:0, RUMENKA: Jedinstvo - Borac 4:4, VRBAS: Vrbas - Fru{kogorac 1:1, NOVI SAD: Kabel - Sremac 3:2, STEPANOVI]EVO: Omladinac - Slavija 0:1, BA^KI PETROVAC : Mladost - Petrovaradin 2:0, ZMAJEVO: Obili} - Srbobran 4:0, NOVI SAD: Mladost - Be~ej Oldgold 0:1. 1. Obili} 10 8 2 0 20:6 26 2. Mlad. (BP) 10 5 3 2 17:7 18 3. Slavija 10 5 2 3 16:12 17 4. Hercegovac 10 5 1 4 15:10 16 5. Be~ej 10 4 4 2 10:7 16 6. Srbobran 10 4 4 2 16:14 16 7. Omladinac 10 3 4 3 10:8 13 8. Petrovar. 10 3 4 3 12:11 13 9. Jedinstvo 10 3 4 3 16:18 13 10. Borac 10 3 4 3 12:14 13 11. Fru{kog. 10 3 3 4 10:11 12 12. Tvr|ava 10 3 2 5 13:18 11 13. Kabel 10 3 2 5 16:22 11 14. Vrbas 10 2 3 5 8:12 9 15. Sremac 10 3 0 7 11:21 9 16. Mlad. (NS) 10 0 4 6 8:19 4

oko 150, sudija Top~iov (Novi Sad). Strelci: Uzelac u 48, Kokanovi} 55, Mili~evi} u 68 i 85. minutu .@uti kartoni: Horwak (Obili}), Brankov, Miricki (Srbobran). OBILI]: \urovi}, Kavran (Dragojevi}), ]etkovi}, Uzelac, Horwak, Rodi}, @ivojnov (Stani{i}), Popadi} (Trnini}), Mili~evi}, Kokanovi}, Tom~i}. SRBOBRAN: Miricki, Dimitrijevi}, ]ika, Brankov, Miji}, Bilbija, Brankov, Jovan (Hodonicki), Filipovi}, Vujanovi}, Ranki}. Ubedqiva pobeda Zmajev~ana realna je odnosu snaga na terenu. Gosti su samo u prvom poluvremenu uspevali da odr`e nere{en rezultat. Drugo poluvreme proteklo je u potpunoj dominaciji fudbalera Obili}a koji su izvanredno igrali u poqu, a naro~ito se dobro snalazili pred golom Srbobranaca. U 48. minutu izveden je skra}eni korner mladi @ivojnov je odli~no centrirao na peterac, Miricki je izboksovao loptu koja se odbila visoko, pala na pre~ku,vratila se u teren na peterac, natr~ao je Uzelac i zatresao mre`u. U 55. minutu naba~en je korner sa desne strane glavom je {utirao Mili~evi}, lopta je udarila u Kokanovi}a, ponovo do{la do Mili~evi}a koji je snajperskom ta~no{}u sme{ta iza le|a Mirickog. U 68. minutu Mili~evi} je sa desne strane po zemqi izvanredno uposlio Kokanovi}a koji zakucava loptu u mre`u. ^ertvrti gol postigao je Mili~evi} koji je glavom pogodio mre`u goastiju. L. Ki{

Pioniri A grupa

Kadeti A grupa

TEMERIN: Sloga - Jugovi} 2:1, ^ENEJ: Proleter - Mladost (BJ) 1:3, VRBAS: Vrbas - Indeks 0:0, SRBOBRAN: Srbobran - Mladost (T) 4:1, KOVIQ: [ajka{ - Be~ej Old gold 0:4, slobodan je bio Kabel. 1. Be~ej 1 0 9 1 0 50:3 28 2. Indeks 9 6 3 0 17:2 21 3. Vrbas 9 6 1 2 30:6 19 4. Srbobran 9 6 0 3 20:21 18 5. Jugovi} 9 5 0 4 22:11 15 6. Proleter 9 5 0 4 16:19 15 7. Mladost (BJ) 9 4 2 3 15:13 14 8. [ajka{ 9 2 0 7 6:31 6 9. Kabel 9 1 1 7 6:26 4 10. Mladost(T) 9 1 0 8 8:27 3 11. Sloga 9 1 0 8 6:27 3

TEMERIN: Sloga - Jugovi} 1:4, ^ENEJ: Proleter - Mladost (BJ) 0:0, VRBAS: Vrbas - Indeks 5:3, SRBOBRAN: Srbobran - Mladost (T) 3:5, KOVIQ: [ajka{ - Be~ej Old gold 1:3, slobodna je bila ekipa Kabela. 1. Vrbas 9 8 0 1 38:13 24 2. Kabel 9 7 0 2 42:10 21 3. Proleter 9 6 1 2 20:13 19 4. Mladost (BJ) 9 5 2 2 31:11 17 5. Be~ej 10 4 4 2 27:20 16 6. Jugovi} 9 5 1 3 30:28 16 7. Mladost(T) 9 3 1 5 12:21 10 8. Indeks 8 2 2 4 18:19 8 9. Sloga 8 1 2 5 14:28 5 10. Srbobran 9 1 1 7 13:39 4 11. [ajka{ 9 0 0 9 5:48 0

B grupa

B grupa

BEO^IN: Cement - Petrovaradin 2:0, FUTOG: Metalac MV - ^SK Pivara 1:7, NOVI SAD: Crvena zvezda - Borac 3:1, VETERNIK: Veternik - Ajaks, MLADENOVO: Budu}nost - Mladost (NS) 6:1, slobodna je bila ekipa Slavije. 1. Slavija 9 9 0 0 33:3 27 2. C. zvezda 9 8 0 1 36:11 24 3. Cement 9 7 1 1 44:9 22 4. ^SK Pivara 9 7 1 1 28:5 22 5. Ajaks 7 3 0 4 11:10 9 6. Veternik 8 3 0 5 16:24 9 7. Petrovarad. 9 3 0 6 11:25 9 8. Metalac MV 8 2 1 5 21:42 7 9. Budu}nost 8 2 0 6 10:28 6 10. Borac 8 1 0 7 12:28 3 11. Mlad.(NS) 10 0 1 9 7:44 1

BEO^IN: Cement - Petrovaradin 4:1, FUTOG: Metalac MV - ^SK Pivara 1:1, NOVI SAD: Crvena zvezda - Borac 2:1, VETERNIK: Veternik - Ajaks, MLADENOVO: Budu}nost - Mladost (NS) 0:1, slobodna je bila ekipa Slavije. 1. Cement 9 7 0 2 32:13 21 2. Ajaks 7 5 2 0 17:3 17 3. Slavija 9 4 4 1 10:2 16 4. ^SK 9 4 2 3 14:13 14 5. Veternik 8 3 4 1 16:10 13 6. Mlad. (NS) 10 4 1 5 10:10 13 7. C. zvezda 9 3 2 4 16:17 11 8. Metalac MV 8 3 1 4 9:15 10 9. Petrovar. 9 2 1 6 15:22 7 10. Borac 8 2 1 5 7:22 7 11. Budu}nost 8 1 0 7 7:26 3


20

SPORT

utorak20.oktobar2009.

DNEVNIK

SREMSKA LIGA

OP[TINSKA LIGA PE]INCI

I bledom igrom stigli do bodova

Mrak br`i od gola

Jedinstvo (SP) – Grani~ar (A) 2:0 (1:0) STARA PAZOVA: Stadion Jedinstva, gledalaca 150, sudija Mirjana Doki} (Sremska Mitrovica). Strelac: Dragin u 31. i 61. @uti kartoni: Sr|an Grbatini}, Stepanovi} (Grani~ar). JEDINSTVO: D. Stankovi} -, Sokolov 6, Igra~ 6 (Stojkovi}), Vuji~i} 6, Jovi{i} 6, Maho 6, Dragin 7, Kudra 7, Lepanovi} 6 (Savi} 6), M. Stankovi} 6, Obrenovi} 6. GRANI^AR (A): Jak{i} 7, G. Skakavac 5, Gledi} 5, Sr|an Grbatini} 6, Antunovi} 5, Smiqani} 5, Vurdeqa -, Stepanovi} 5, Ili} 6, Stevan Grbatini} 6, Bogdanovi} 5. Doma}in je pobedio uprkos bledoj partiji. Gosti imaju opravdawa, jer su ve}i deo utakmice igrali sa deset igra~a, ali za beskrvnu igru doma}ina nema obja{wewa. Igralo se stalno na polovini gostiju, bilo ~ak i komi~nih scena, a utisak je - da su doma}ini, samo malo igrali ozbiqnije, grani~ari bi mnogo gore rezultatski pro{li. M. Bzovski

Borac – Dunav 0:1 (0:1) MARTINCI: Stadion Borca, gledalaca 100, sudija Cveti~anin (Ruma).Strelac: Milutinovi} u 17. @uti karton: Lakovi} (Dunav). BORAC (M): [ivoqicki 8, Jovanovi} 7, Stojanovi} 6 (Z. Male{evi} 7, Marjanovi} 7), [umarski 7, Mati} 7, Roqi} 7, R. Male{evi} 7, Joveli} 7, Pr{i} 7, M. Male{evi} 7 (Vasi} 7), Panti} 7. DUNAV: Lakovi} 7, Luki} 7, Kotur 7, Lazi} 7, Gu`vi} 8, Jankovi} 7 (Le`aji}, Miji}), Dobrota 7, Rastovi} 7, A{}eri} 8 (Krwi}), Zogovi} 7, Milutinovi} 7. Da su doma}i igra~i igrali kao protiv favorizovanih gostiju imali bi sigurno vi{e bodova. Me~ u Martincima od-

lu~io je Milutinovi} u 17. minutu. R. Me|edovi}

Hajduk – Hajduk (V) 3:2 (1:1) BE[KA: Stadion Hajduka, gledalaca 200, sudija Vasili} (Sremska Mitrovica). Strelci: Todorovi} u 45, Lazarac u 84. i Bujenovi} u 90. za doma}e, a Stojakovi} u 6. i Zari} u 71. minutu za goste. @uti kartoni: Peji} (doma}i), Zari}, Stevanovi}, Markovi}, Mihaqevi}, Sakan, Toma{evi} (gosti). Crveni Kartoni: Stojakovi}, Zari} (gosti). HAJDUK (B): Simovi} 6, Pani} 6, Jak{i} 7, Subotin 7, Lazarac 7, @. Mitrovi} 7, Borkovi} 7, Curkovi} 7 (Bujenovi} 7), Todorovi} 7, Lipov~an 7 (Bo`i}), Peji} 7. HAJDUK (V): Z: Toma{evi} 6 (Sakan 6), V. Jovanovi} 6, Du{an Raki} 6, Gavrilovi} 6, Stojakovi}, Pavi} 6, Mihaqevi} 6 (Z. Raki}), Stani{i} 6, Stevanovi} 6, Zari} 6 (Markovi} 6), Deraji} 6. Be{~ani su od prvog minuta stvarali {anse. Lazarac je pogodio pre~ku, a Jak{i} stativu. U 6. minutu Stojakovi} je iz slobodnog udarca doveo goste u Vo|stvo. Od tog trenutka usledila je opsada gola Toma{evi}a. U 45. minutu, posle kornera, Todorovi} je poravnao rezultat. U nastavku su gosti iznenada do{li u vo|stvo. U fini{u Be{~ani dolaze ipak do pobede. U 90. minutu Bujenovi} je u solo prodoru overio pobednika. M. Batalo

Fru{kogorac – Sloga (E) 0:0 KUKUJEVCI: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 150, sudija Ili} (Sremska Mitrovica). @uti kartoni: Ivkovi}, Lazarov (Fru{kogorac), Jovanovi}, Pova`an (Sloga). Crveni karton: Lepiwica (Fru{kogorac).

FRU[KOGORAC: Novakovi} 8, Kalini} 6, Lazarov 6 (Medi} 6), Kon~ar 6, Bjeli} 7, Pani} 6, Halilovi} 6, Ivkovi} 6, Lepiwica 5, T. Mileti} 6, Qiqak 6. SLOGA (E): Kuqa 8, La|evac6, Nenadovi} 6, Mira`i} 7, Pova`an 7, [aji} 7, Vasi} 7, Jovanovi} 6, Pendo 6, \or|evi} 7 (Lazi} 6), Vujovi} 6. Po hladnom vremenu odigrana je dobra utakmica kojoj su nedostajali golovi. Prilika je bilo na obe strane. Glavni sudija nije dosudio o~igledan penal ve} u 3. minutu za doma}e. Utisak je da je utakmicu skratio za tri minuta, a gde je tek sudijska nadoknada? T. Todorovi}

Jadran – Grani~ar (K) 4:2 (1:1) GOLUBINCI: Stadion Jadrana, gledalaca 50, sudija Surla (In|ija). Strelci: Mitrovi} u 6, Vukajlovi} u 52, S. Markovi} u 62. i P. Milakovi} u 90. za Jadran, Poli} u 45. i Stanisavqevi} u 89. za Grani~ar. @uti kartoni: Brankovi}, Mitrovi}, S: Markovi} (Jadran), Miji}, Vrawkovi} (Grani~ar). Crveni karton: Malen~i} (Jadran). JADRAN: G. Kova~evi} 8, Maleti} 7 (Bo{wakovi} 7), Vukajlovi} 9, Brankovi} 7, Bulatovi} 8, S. Peki} 7, I. Milakovi} 7 (M. Markovi} 7), Malen~i} 6, Mitrovi} 8, P. Milakovi} 8, S. Markovi} 8 (Topoqski 7). GRANI^AR (K): Stevi} 5, Bogosavqevi} 6, Poli} 7, I. Kotarli} 6, Krsti} 5, Miji} 6 (Stanisavqevi} 7), Luka~ 6, Babi} 6 (Adamovi} 6, Simi} 6), Vrawkovi} 6, Pejovi} 6, Bojani} 7. Nakon dugog posta Jadran je stigao borbenom igrom do tri boda. Doma}ini su do{li do vo|stva efektnim golom Mitrovi}a, a zatim ostali, posle iskqu~ewa Malen~i}a, sa 10

OP[TINSKA LIGA IN\IJA – STARA PAZOVA

Voz protutwao kroz ^ortanovce ^SK – @elezni~ar 1:6 (1:2) ^ORTANOVCI: Stadion ^SK-a, gledalaca 30, sudija Sogovac (In|ija). Strelci: D. Dimi} u 54. za ^SK, Cvjetinovi} u 24, Kozina u 31. i 74, Micanovi} u 63. i 73. za @elezni~ar. @uti kartoni: Subotin (^SK), Luka~ (@elezni~ar). ^SK: Vojnovi}, I. Jawin, Z. Dimi}, D. Dimi}, Jakovqevi}, A. Jawin, Bonxi}, Gavrilovi}, Joki}, J. Subotin, Mitrovi}. @ELEZNI^AR: Strajni}, Luka~, Kozina, Qubovac, Mihajlovi}, Ov{ek, Magdi}, Bjeqa}, Cvjetinovi}, (Ivkovi}), Hristov, (Pa{i}), Mi{~evi}. Gosti su bili mnogo boqi i rezultat je realan. M. Ugren

Sremac – Sloga (M) 0:0

VOJKA: Stadion Sremac, gledalaca 100, sudija Livaja (Be{ka). @uti kartoni: Jovanovi} (Sremac), Belanovi} (Sloga). SREMAC (V): \ermanovi}, ^obanovi}, Perin, Glamo~ak, Bogunovi}, ^ortanova~ki, Radivojevi} (Milan Rosi}), Ragastovac, Jovanovi} (Mitar Rosi}), Radosavqevi}, Popov. SLOGA (M): Limani, Oluji}, Petrov, Belanovi} (Brki}), Vojnovi}, Trbojevi}, Bau{ka,

Kusi}, Mici}, @ivan~evi}, Petri~evi} (Milakovi}). Doma}in je napadao, ali nije mogao da postigne gol pored odli~ne odbrane gostiju. R. Savi}

Podunavac – Dunav (NS) 1:0 (0:0) BELEGI[: Stadin Podunavac, gledalaca 100,, sudija Maksimovi} (In|ija). Strelac: Gradi} u 84. @uti kartoni: \ukovi}, Miqu{, Baji}, Popovi} (Podunavac), Badovinac (Dunav). PODUNAVAC: Milo{evi} 6, B. Miqu{, \ukovi} 7, Belanovi} 6, Ra{i} 7, Baji} 7, M. Gradi} 8, Popovi} 7, M. Miqu{ 6 (Milojevi} 6), J. Jovanovi} 6, Pejnovi} 7 (Bo{kovi} 6). DUNAV (NS): Krivo{ija 5, Vojvodi} 6, [kori} 6 (Smiqani}), Badovinac 7, Davidovi} 7 (Radulovi}), P. [tuli} 6 (Smiqani}), Ogwanovac 6, Taka~ 6 (Mijatovi} 6), Kiti} 6, N. [tuli} 7. Uz mnogo sre}e doma}in je slavio u fer igri. M. Radakovi}

Fru{kogorac – Borac (J) 4:1 (1:0) KR^EDIN: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 50, sudija

VOJKA: Sremac – Sloga (M) 0:0, ^ORATANOVCI: ^SK – @elezni~ar 1:6, BELEGI[: Podunavac – Dunav 1:0, KR^EDIN: Fru{kogorac - Borac (J) 4:1. Polet iz Novih Kraqevaca je bio slobodan. 1. @elezni~ar 10 7 2 1 36:17 23 2. Sremac 10 6 3 1 16:8 21 3. Dunav 10 6 3 1 21:13 19 4. Podunavac 10 5 3 2 21:13 18 5. Fru{kog. 10 5 0 5 21:16 15 6. Sloga 10 3 2 5 11:11 11 7. ^SK 10 3 0 7 10:32 9 6. Polet 9 2 0 7 8:21 6 9. Borac 9 1 1 7 16:28 4

Xombi} (Stara Pazova). Strelci: Filipovi} u 22, Vu~i} u 73, Pejakovi} u 75. i Poqak u 84. za Fru{kogorac, B. Novkovi} u 57. za Borac. @uti kartoni: Egi}, Poqak (Fru{kogorac), Do{en (Borac). Crvani karton: N. Milkovi} (Borac). FRU[KOGORAC: Ranitovi} 7, Livaja 7, Egi} 7, Filipovi} 8, Jovanov 8, Milosavqevi} 8 (Jovanovi} 7, Mi{~evi} 7), Pejakovi} 8 (Peji} 7), Gavri} 8, Vu~i} 8, Trtica 8, Poqak 8. BORAC (J): Mraovi} 8, Vrawe{ 6, Be{i} 6, Do{en 7, Radulovi} 6, Naranxi} 6 (Joka Quban 6), B. Novkovi} 7, Mandi} 7 (Obradovi} 6), D. Novkovi} 6, Sto{i} 6, Vukmirovi} 6. U dobroj i dinami~noj utakmici doma}i su tek u nastavku uspeli da slome borbene goste. S. Ranitovi}

MARTINCI: Borac – Dunav 0:1, BE[KA: Hajduk – Hajduk (V) 3:2, SURDUK: Borac – Podriwe 0:0, KRWE[EVCI: Sloga – PSK Putinci 1:2, STARA PAZOVA:dinstvo – Grani~ar (A) 2:0, GOLUBINCI: Jadran – Grani~ar (K) 4:2, LA]ARAK: LSK – Mladost (K) 2:0, KUKUJEVCI: Fru{kogorac – Sloga (E) 0:0. Prekinuti me~: PSK Putinci – Borac (S) registrovan slu`benim rezultatom 0:3. 1. Hajduk (B) 10 7 3 0 29:7 24 2. Sloga (E) 10 6 4 0 15:4 22 3. Jedin. (SP) 10 6 4 0 13:2 22 4. Podriwe 10 6 1 3 28:18 19 5. Borac (S) 10 5 4 1 16:6 19 6. Dunav 10 5 4 1 13:18 19 7. Hajduk (V) 10 4 1 5 16:15 13 8. Jadran 10 4 1 5 11:17 13 9. Grani~. (A) 10 3 2 5 11:16 11 10. Fru{kog. 10 3 1 6 11:14 10 11. Sloga Mil. 10 4 1 5 11:18 13 12. Mlad. (K) 10 3 1 6 10:15 10 13. LSK 10 2 4 4 6:14 10 14. Grani~. (K) 10 1 4 5 13:22 7 15. Putinci 10 2 1 7 11:27 7 16. Borac (M) 10 1 1 8 10:21 4

igra~a. No, dobrom igrom su do{li do pobede. B. Lazi}

LSK – Mladost (K) 2:0 (1:0) LA]ARAK: Stadion LSKa, gledalaca 150, sudija Bawac (In|ija). Strelci: Vasiqevi} u 40. (iz penala) i Andri} u 75. @uti kartoni: Andri} (LSK), Jovanovi}, Vuj~i}, Rado{evi} (Mladost). Crveni karton: [tuli} (Mladost). LSK: Aleksi} 6, Raji} 6, M.Drowi} 5, [upica 6, Antoni} 6, Morak 6 (^orak 6), Milan Bosan~i} 7, Milovan Bosan~i} 5 (Andri} 7), Vasiqevi} 6, Boji} 7, Savi} 6 (N. Drowi}). MLADOST (K): Petkovi} 6, Stojanovi} 6, Plav{i} 5 (Naumov 6), [tuli} 5, Mati} 6, Stanojevi} 6, Juri{i} 6, Jovanovi} 6, Bastaji} 7, M. Rado{evi} 7, Vuji~i} 6. Zaslu`ena pobeda La}araca, koji su imali vi{e znawa i iskoristili svoje {anse. Gosti su bili solidni, ali vi{e od ~asnog poraza nisu mogli. V. S.

Grani~ar - Napredak 1:2 (0:0) OBRE@: Stadion Grani~ara, gledalaca 70, sudija Grozdani} (Ogar). Strelci: Zori} u 56. za Grani~ar, Baki} u 48. i Sirixanski u 90. minutu. @uti kartoni: Jovanovi}, Orlovi} (Grani~ar), Pilka, Baki} (Napredak). GRANI^AR: Leovac 7, Xakula 7, @ivanovi} 7, ^avi} 7, Orlovi} 7, D. Orlovi} 6, Z. Orlovi} 7, Ivan Xakula 7, Jovanovi} 7, Dra`i} 7, Nikoli} 7 (Kne`evi} 7, Zori} 7, Velimir 7). NAPREDAK: Rogi} 7, Baki} 7, Miji} 7, Sirixanski 7, Ninkovi} 7, Mu{kiwa 7, [arec 7, Jovanovi} 7, Banova~ki 7, N. Banova~ki 7, Tica 7 (Pilka, Gojkovi}, Stoj~evi}). Zanimqivu utakmicu pokvario sudija Grozdani} iz Ogara koji je odsvirao kraj tek po{to je Sirixanski postigao gol u sedmom minutu nadoknade, kada je teren u Obre`u uveliko prekrio mrak. S. Orlovi}

Srem - Sloboda 1:1 (1:1)

SUBOTI[TE. Vitez - Sloven 5.1, OBRE@: Grani~ar - Napredak 1:2, KARLOV^I]: Lovac - OFK Bresta~ 2.1, PRHOVO: Mladost - [umar 0:1, A[AWA: Kameni - Sremac (D) 1:3, S. MIHAQEVCI: Srem - Sloboda 1:1. 1. [umar 9 9 0 0 29:6 27 2. Sloboda 9 6 2 1 31:11 20 3. Napredak 9 6 1 2 31:8 19 4. Mladost (P) 9 5 1 3 20:8 16 5. Srem 9 4 3 2 16:12 15 6. Vitez 9 4 1 4 18:24 13 7. OFK Bresta~9 3 2 4 19:16 11 8. Sremac 9 3 1 5 14:18 10 9. Grani~ar 9 3 1 5 14:19 10 10. Lovac 9 1 2 6 8:44 5 11. Sloven 9 1 1 7 21:34 4 12. Kameni 9 1 1 7 14:35 4

SLOBODA: Vor~evski 6, Milovanovi} 7, Simi} 8, Mili} 8, Novi} 7, Kosti} 7, Brankovi} 8, Mili~evi} 7, Stojanovi} 8, A{}eri} 8, Stepanovi} 7 (Spasojevi} 7, Mirilov 7, Veselinovi} 7). @. J.

Mladost - [umar 0:1 (0:0)

SREMSKI MIHAQEVCI: Stadion Srema, gledalaca 70, sudija Veselinovi} (Ogar). Strelci: Bajlovi} u 18. za Srem, Stepanovi} u 9. za Slobodu. @uti kartoni: Dragosavac, Gruji~i}, Jovanovi}, Bajlovi}, Vesi} (Srem), A{}eri}, Stojanovi}, Brankovi} (Sloboda). Crveni karton Vesi} (Srem). SREM: Stankovi} 9, Bo{kovi} 8, Dragosavac 8, Ranisavqevi} 9, Kosani} 7, Gruji~i} 8, Bajlovi} 8, Mati} 7, Proti} 7, Vesi} 7, Babi} 8 (Gaji} 7, Jovanovi} 7, Vukomanovi} 7).

PRHOVO: Stadion Mladosti, gledalaca 200, sudija Mili~evi} (Ruma). Strelac Mitrovi} u 77. @uti kartoni: \or|i}, Tanackovi} (Mladost), Dupor, Jar~anin ([umar). MLADOST: Samarxi} 6, Bosan~i} 7, Gruji} 7, Tanackovi} 6, \or|i} 7, Savi} 6, Pe{terac 6, Ne{kovi} 6, Vesi} 6 (Milovanovi} 6, Rakowi} 7). [UMAR: Raki} 7, Mili~evi} 7, Dupor 6, \uri} 7, Kari} 7, Mitrovi} 8, Teodorovi} 6, Jar~anin 6, Opa~i} 6, Radoj~i} 7, Vra~evi} 7 (T. Vra~evi}, Marjanovi}, M. Obradovi} 7). Z. Vasi}

OP[TINSKA LIGA [ID

OP[TINSKA LIGA SREMSKA MITROVICA

BIKI] DO: OFK Biki} - Omladinac 2:1, BINGULA: OFK Bingula - Sin|eli} 0:2, [ID. Jednota - Jedinstvo (Q) 3:0, ILINCI: Borac Jedinstvo (M) 0:0, JAMENA: Grani~ar - Bratstvo 0:4. Napredak iz Va{ice je bio slobodan. 1. Jednota 7 5 2 0 17:3 17 2. Jedin. (M) 8 4 3 1 16:7 15 3. OFK Biki} 8 4 1 3 15:12 13 4. Sin|eli} 6 4 0 2 10:9 12 5. Jedin. (Q) 7 3 2 2 12:13 11 6. Napredak 6 3 0 3 15:12 9 7. Bratstvo 7 2 1 4 14:15 7 8. Borac (I) 6 2 1 3 4:15 7 9. Omladinac 7 2 0 5 14:18 6 10. OFK Bingula 7 1 2 4 10:15 5 11. Grani~ar (J) 7 1 1 5 8:19 4

RAVWE: Zeka - Sloga (^) 3:1, SREMSKA MITROVICA: Mitros Sremac (J) 5:1, BE[ENOVO: BSK Zmaj 0:3, MAN\ELOS: Fru{kogorac - Hajduk 9:0, SREMSKA RA^A: Srem - Sloboda 0:0. Budu}nost iz Sala{a No}ajskog je bila slobodna. 1. Z. Buquba{a 9 8 1 0 37:13 25 2. Budu}nost 4 5 3 0 24:3 18 3. Sloga (^) 8 5 2 1 19:3 17 4. Mitros 8 4 4 0 27:9 16 5. Zmaj 8 4 2 2 11:6 14 6. Fru{kog. 8 3 1 4 22:22 10 7. Sremac (J) 8 3 0 5 17:22 9 8. Sloboda 9 1 4 4 9:20 7 9. Srem 8 1 2 5 8:24 5 10. BSK 8 1 1 6 13:26 4 11. Hajduk 8 0 0 8 8:47 0

OP[TINSKA LIGA RUMA–IRIG (PRVI RAZRED)

Velika pobeda u Malim Radincima Fru{kogorac – Dowi Petrovci 1:5 (1:3) MALI RADINCI: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Batalo (Ruma). Strelci: Dodi} u 19. za Fru{kogorac, ^vorkov u 11, Stojanovi} u 39. i 84, Mudri} u 65. i Mati} u 89. za D. Petrovce. @uti kartoni: Kne`evi}, Baji}, Vejin (Fru{kogorac), Milo{evi}, Mudri}, A}imovi} (D. Petrovci). FRU[KOGORAC: Cvetkovi} 6, Vasi} 6, Obrenovi} 6, Kadar 6, Stojkovi} 6, Dodi} 6 (Jovanovi} 6, Mili~i} 6, Radvaw 6), Vejin 6, Dalibor Kne`evi} 6, Baji} 6, Miokovi} 6, D. Curkovi} 6. DOWI PETROVCI: Stanisavqevi} 7, [iqkovi} 7 (Mudri} 7), Vi{wi} 7, Ili} 7, Gligori} 7, Je{i} 6, ^vorkov 7 (Bursa} 7), A}imovi} 7, [a{a 7, Mati} 7 (Miqkovi} 7), Stojanovi} 8. R. Miokovi}

Vojvodina – Polet 1:0 (1:0) NERADIN: Stadion Vojvodine, gledalaca 100, sudija \oki} (Ruma). Strelac: Vrzi} u 43. @uti kartoni: Joci}, Radowa (Vojvodina), Marjanovi}, radovi} (Polet). VOJVODINA: Radivojevi} 7, Bizumi} 6, [evi} 6, Joci} 6, Stojkovi} 7, Mili~evi} 7, Gre~ 6, S. Boj~i} 7, Radowa 6, Risti} 6, Vrzi} 6. POLET: Der 6 (Radovi} 5), Lozan~i} 6, Mla|enovi} 6, Tiringer 6, Marjanovi} 6, Dragi~evi} 6, Vukovi} 7, Jovanovi} 5, Jovi} 7, Kuli} 7, Stevanovi} 6.

Utakmica je protekla u mirnoj atmosferi i lepom fudbalu. Gosti su imali blagu inicijativu, ali su samo doma}ini iskoristili jednu od {ansi. S. Jankovi}

Partizan – Kru{edol 4:2 (4:0) VITOJEVCI: Stadion Partizana, gledalaca 100, sudija Qubinkovi} (Ruma). Strelci: Markovi} u 20, V. Petrovi} u 22, Radovi} u 29. (iz penala) i Bradi} u 72. za Kru{edol. @uti kartoni: Kerleta, Stankovi} (Kru{edol). PARTIZAN: \or|i} 5, Markovi} 8, Petkovi} 8, P. Srbinovski 8, M. Petrovi} 8, Mileti} 8 (Erki} 7), Miroslav Daki} 8, D. Srbinovski 8, Nikoli} 8 (I. Jovanovi} 7), V. Petrovi} 8 (Mo}an 7), Radovi} 8. KRU[EDOL: Paradovicki 8, Markovi} 6 (Bizumi} 8), Stankovi} 7, Mir~evski 6, Kerleta 7, Milijevi} 6, Vukojevi} 6, Boroje-

DRUGI RAZRED PAVLOVCI: Mladost - OFK Kraqevci 0:4, JAZAK: Car Uro{ 27. Oktobar 2:1, VOGAW: Sloga Planinac 4:2. Borac iz Klenka je bio slobodan. 1. OFK Kraqevci7 6 1 0 25:3 19 2. Sloga (V) 7 5 1 1 22:6 16 3. Borac (K) 6 3 3 0 18:7 12 4. Car Uro{ 7 3 0 4 14:29 9 5. Mladost (P) 7 2 0 5 14:25 6 6. Planinac 7 1 1 5 10:18 4 7. 27. Oktobar 7 1 0 6 10:32 3

VITOJEVCI: Partizan – Kru{edol 4:2, STEJANOVCI: Borac – Jedinstvo (R) 0:2, HRTKOVCI: Hrtkovci – Napredak 2:2, NERADIN: Vojvodina – Polet 1:0, VRDNIK: Rudar – Mladost (B) 6:0, DOBRINCI: Sremac – Grani~ar 2:0, RUMA: Fru{ka gora – Jedinstvo (P) 1:3, MALI RADINCI: Fru{kogorac – Dowi Petrovci 1:5. 1. D. Petrov. 12 8 2 2 29:9 26 2. Sremac 12 8 2 2 28:14 26 3. Partizan 12 8 0 4 39:14 24 4. Rudar 12 7 3 2 24:6 24 5. Hrtkovci 12 5 3 4 23:14 18 6. Kru{edol 12 5 3 4 20:16 18 7. Fru{kog. 12 5 3 4 22:19 18 8. Grani~ar 12 5 2 5 16:16 17 9. F. gora 12 4 5 3 17:22 17 10. Vojvodina 12 4 4 4 14:22 16 11. Jedin.(P) 12 5 0 7 20:20 15 12. Polet 12 4 3 5 13:19 15 13. Napredak 12 3 4 5 24:26 13 14. Jedin. (R) 12 4 1 7 20:35 13 15. Mladost (B)12 1 2 9 11:37 5 16. Borac (S) 12 0 3 9 6:36 3

vi} 7, Kukuruzovi} 7, Bradi} 7, Anti} 6. Q. [a{i}

Hrtkovci – Napredak 2:2 (1:0) HRTKOVCI: Stadion Hrtkovaca, gledalaca 100, sudija Svetlana Bili} (Ruma). Strelci: Manojlovi} u 5. i Novak u 64. za Hrtkovce, Trkuqa u 51. i Mudri} u 75. za Napredak. @uti kartoni: [opalovi}, [urjan (Hrtkovci), Trkuqa, Verga{ (Napredak). HRTKOVCI: ^i~a, Mandi}, [urjan, [opalovi}, Kozar, Vukomanovi}, Manojlovi}, Raji}, (Brkqa~a), Ugr~i}, Mraki}, Novak. NAPREDAK: Kne`evi}, M. Ili}, (N. Bo`i}), Lazi}, (Pe{ut), Verga{, Vu~eti}, G. Miqkovi}, Stankovi}, Mudri}, Milan Buza{, (Gaji}), Trkuqa, Ribi}. N. Ugr~i}


SPORT

DNEVNIK

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA GREBENAC: Vulturul - Dolovo 1:2, BANATSKO NOVO SELO: Sloga - Partizan (Gaj) 2:0, VELIKO SREDI[TE: Borac - Proleter (Banatski Karlovac) 2:4, KOVA^ICA: Slavija - Polet (Izbi{te) 1:1, PAVLI[: Crvena zvezda - Tempo (Sefkerin) 3:4, BANATSKI BRESTOVAC: Budu}nost - Jugoslavija (Jabuka) 1:0, KOVIN: Radni~ki - Partizan (Uqma) 3:1, BARANDA: Radni~ki - Mladost (Omoqica) 0:1. 1. Proleter 10 2. Rad. (K) 10 3. Budu}nost 10 4. Slavija 10 5. Rad. (B) 10 6. Partizan (G) 10 7. Mladost 10 8. Polet 10 9. Partizan (U)10 10. Sloga 10 11. Tempo 10 12. Jugoslavija 10 13. C. zvezda 10 14. Vulturul 10 15. Dolovo 10 16. Borac 10

9 6 7 5 5 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2

1 4 1 4 3 4 1 6 5 2 3 3 0 2 2 1

0 0 2 1 2 3 5 2 3 5 5 5 7 6 6 7

23:5 28 29:11 22 18:16 22 29:16 19 20:6 18 23:14 13 16:26 13 15:12 12 16:15 11 12:15 11 11:18 9 15:25 9 13:28 9 10:20 8 14:28 8 11:20 7

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA ISTOK JASENOVO: Kara{ - Potporaw odlo`eno, VR[AC: Vr{ac United - Borac (Vra~ev Gaj) 6:0, DOBRICA: Dobrica Hajduk ([u{ara) 3:2, KRU[^ICA: Ratar - Banat (Dupqaja) 2:2, KU[TIQ: Kara{ - Hajdu~ica 0:1, VELIKA GREDA: Mladost - Dunav (Banatska Palanka) 2:2, GUDURICA: Vinogradar Bratstvo Unirea (Vladimirovac) 4:1, VLAJKOVAC: Jedinstvo - Slogda (Plandi{te) 0:0. 1. Vr{ac U. 10 2. Hajdu~ica 10 3. Jedinstvo 10 4. Dunav 10 5. Ratar 10 6. Sloga 10 7. Dobrica 10 8. Kara{ (J) 9 9. Hajduk 10 10. Mladost 10 11. Bratstvo U. 10 12. Borac 10 13. Vinogradar 10 14. Kara{ (K) 10 15. Banat 10 16. Potporaw 9

8 7 5 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1

2 1 5 2 4 4 2 0 2 2 1 1 1 0 1 2

0 2 0 2 1 2 4 5 5 5 6 6 6 7 7 6

45:4 26 25:3 22 24:7 20 18:18 20 19:13 19 18:11 16 17:16 14 12:20 12 15:16 11 21:24 11 20:24 10 12:26 10 14:32 10 14:23 9 9:34 7 5:17 5

ZAPAD KA^AREVO: Jedinstvo Stevi} - Borac (Sakule) 3:1, SAMO[: Pobeda - Vojvodina (Crepaja) 1:6, OPOVO: Omladinac - @elezni~ar (Pan~evo) 2:2, KOVIN: Kolonija - Plavi Dunav (Skorenovac) 4:2, DUBOVAC: Jedinstvo - Unirea (Uzdin) 3:1, DELIBLATO: Omladinac Glogow 1:1, BAVANI[TE: BSK - Borac (Plo~ica) 3:2, MRAMORAK: Proleter Mladost (Vojlovica) 0:0 (prekid u 10. minutu , krivi doma}ini).

1. Kolonija 10 2. BSK 10 3. Proleter 10 4. Borac (S) 10 5. Glogow 10 6. Omlad. (D) 10 7. @elezni~ar 10 8. Pl.Dunav 10 9. Omlad. (O) 10 10. Mladost 10 11. Unirea (-1) 10 12. Borac (P) 10 13. Jed. Stevi} 10 14. Jedinstvo 10 15. Vojvodina (-2)10 16. Pobeda 10

7 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1

2 3 1 1 3 3 2 4 3 3 2 0 2 1 2 1

1 1 3 3 2 2 3 2 3 4 5 7 6 7 6 8

43:13 23 23:13 21 23:15 19 17:10 19 24:11 18 23:11 18 20:12 17 15:12 16 14:10 15 14:17 12 15:19 10 15:22 9 18:30 8 8:39 7 14:21 6 11:31 4

POTISKA LIGA ^OKA: ^oka - Sloga (Ostoji}evo) 4:0, OROM: [ampion Olimpija - Horgo{ Higlo (Horgo{) 1:1, TRE[WEVAC: Tre{wevac - Hajduk (Podlokaw) 1:8, MAJDAN: Trome|a - Tisa (Padej) 2:2, BANATSKO ARAN\ELOVO: Slavija - Grani~ar (\ala) 4:0. Slobodno je bilo Jedinstvo (Srpski Krstur).

1. Tisa 2. Slavija 3. ^oka 4. Hajduk 5. Horgo{ 6. Jedinstvo 7. [ampion O. 8. Trome|a 9. Grani~ar 10. Sloga 11. Tre{wevac

7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 3 3 3 2 2 2 0 0

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 2 2 2 2 3 3 3 5 6

15:6 16 21:9 15 18:7 15 25:14 10 19:13 10 16:12 10 17:12 7 11:13 7 10:15 7 7:26 1 6:38 0

OFL @ITI[TE - NOVA CRWA ME\A: Proleter - Terekve{ (Hetin) 1:3, TORDA: Olimpija - Polet (Banatsko Vi{wi}evo) 5:3, NOVA CRWA: Roham Jedinstvo (Banatsko Kara|or|evo) 0:1, SRPSKI ITEBEJ: 1. oktobar - Napredak (^estereg) 1:4. Slobodan je bio Grani~ar iz Radojeva.

1. Napredak 2. Jedinstvo 3. Roham 4. 1. oktobar 5. Terekve{ 6. Olimpija 7. Proleter 8. Polet 9. Grani~ar

7 7 7 7 8 7 7 7 7

6 6 5 4 3 3 2 1 0

1 0 0 1 1 0 0 1 0

0 1 2 2 4 4 5 5 7

36:3 25:6 28:16 12:10 14:18 13:28 11:15 8:16 0:36

19 18 15 13 10 9 6 4 0

21

utorak20.oktobar2009.

ZREWANINSKA LIGA

MFL TITEL – @ABAQ

Luki} makazicama ~uva vrh

Odluka za tri minuta

Borac (A) - Zadrugar 1:2 (0:1) ALEKSANDROVO: Igrali{te Borca, gledalaca 300, sudija: Vukovi} (Luki}evo). Strelci: Samolovac u 67. za Borac, a Pani} u 24. Luki} u 75. minutu za Zadrugar. @uti kartoni: Ra{eta, \uri}, Stepanovi} (Borac), a Mi{i} (Zadrugar). BORAC: Medi} 9, Kova~evi} 7, Opa~i} 7, V. Ze~evi} 7, Petrovi} 7, Samolovac 8, Ra{eta 7 (^u~ak 7), \uri} 8, Gajinov 7 (Hrkalovi} 8), Stepanovi} 7, D. Ze~evi} 7). ZADRUGAR: Zeqkovi} 8, Vorgi} 8, V. Grbu{i} 7, Jovi} 8, Vidi} 7, Kova~evi} 7, Mi{i} 8 (Vukoje 8), Simani} 7, Pani} 8, Luki} 8 (T. Grbu{i}), Vi{kovi} 8. Izvanredna fudbalska predstava, lider je dr`ao sve konce igre u svojim rukama. U 24. minutu Pani} je izvanrednim {utem za linije {esnaesteraca "`abicom" pogodio sam ugao za vo|stvo lidera. U drugom poluvremenu posle veoma dobre akcije Hrkalovi}a na drugoj stativi je natr~ao Samolovac i prosto loptu zakucao pod pre~ku. U u 75. minutu. Veqko Luki} je iskosa sa desetak metara atraktivnim makazicama preko glave pogodio suprotne ra{qe Medi}a.

Mladost Luks - Naftagas (E) 1:1 (0:0)

LUKI]EVO: "S.C.Mladost", gledalaca 100, sudija: Vaskovi} (Novi Be~ej). Strelci: Marjanovi} u 58. za Mladost Luks, a Kurtovi} u 86. minutu za Naftagas. @uti kartoni: Mi{~evi}, Pra{~evi} (Naftagas). Crveni karton: Mataji} (Mladost Luks). MLADOST LUKS: @ivkovi} 5, Grubor 7, Deli} 7, Titin 7, Mataji} 6 (Spasojevi} 6), Mihajlovi} 7, Marjanovi} 7, Mi}evi} 7, Mati} 6, Nini} 7, \ur~ok 6. NAFTAGAS: Ra|enovi} 8, Rado{evi} 6, Mi{}evi} 7, Grabunxija 7, Stankovi} 6, Ranisavqev 6, Kurtovi} 7, Galin 7, Pra{~evi} 6, Qubenovi} 7, Dabi} 6 (Ba~i~in 6). Igra se odvijala prete`no na sredini terena s tim {to su doma}i imali vi{e prilika. U 58. minutu centar{ut je iskoristio Marjanovi} i glavom doneo prednost doma}inu. Da bi Kurtovi} iskosa u 86. minutu preko slabo postavqenog doma}eg golmana izjedna~io i doneo bod gostima iz Elemira.

Naftagas (B) - Krajina 5:1 (0:0) BOKA: Stadion "Sveti Nikola", gledalaca 300, sudija: Salma (Torda). Strelci: Obrkne`ev u 52. Kuki} u 59. i 87. ]ulafi} u 69. @eraji} u 79. minutu. @uti kartoni: Ara|anski, Stoisavqevi}, Obrkne`ev, Bjeleti} (Naftagas), a Vigwevi}, Triki}, Stoji}, Kujunxi} (Krajina).

NAFTAGAS: Markov -, Manger 7, Kosanovi} 7, Ara|anski 7, Tri{i} 7 (Ba{a 7), Stoisavqevi} 7 (Kulik), Obrkne`ev 7, Kuki} 8, Kusturi} 7 (@eraji} 7), Bjeleti} 7, ]ulafi} 7. KRAJINA: Pustiwak 5, S. Naran~i} 5 (Petrovi}), Triki} 5, Vigwevi} 5, Grmu{a 6, Stoisavqevi} 6, Stoji} 5, Karanovi} 5, Bogunovi} 5 (B. Naran~i}), Kravaru{i} 6, Kujunxi} 5. U 52. minutu posle kornera \oka Obrkne`ev je efektno glavom poslao loptu u suprotan ugao. @arko Kuki} je u 59. minutu iskosa s 20 metara ga|ao bli`i ugao i udvostru~io vo|stvo doma}ih. Boqu igru nafta{i su do kraja krunisali s jo{ tri gola.

Potisje - OFK Klek 5:1 (2:0) KNI]ANIN: Igrali{te "kraj Bikare", gledalaca 100, sudija: Dimitri} (Banatsko Veliko Selo), strelci: Joci} u 10. Stojanovi} u 40. D. Milovac u 63. M. Milovac u 75. i 79. za Potisje, a Vlatkovi} u 89. minutu za OFK Klek. @uti karton: Ili} (OFK Klek). POTISJE: Antanasijevi} (De. Stojkovi}), Da. Stojkovi} 8, Stojanovi} 7, Joci} 8, Bala` 7, Petrovi} 7, Marinkovi} 6 (D. Milovac 7), Amixi} 7, Mladenovi} 7 (\or|evi} 6), Ili} 7, M. Milovac 8. OFK KLEK: Tarana 6, Provixalo 6, ^ubra 6, Mikala~ki 7, Vinai 7, @i`ik 6, Stevi} 6, Bogdanov 6 (Ili} 6), Bogdanovi} 6, Vlatkovi} 7, Kova~evi} 6 (Pavlovi} 6). U korektnoj igri po klizavom terenu mladi igra~i doma}ih su ve} u 10. minutu preko Danijela Joci}a stigli do prednosti, da bi Stojanovi} u 40. minutu postavio rezultat poluvremena. U nastavku susreta boqu igru doma}ih, su krunisali sa jo{ tri pogotka.

@AK - Mladost (BD) 1:0 (0:0) KIKINDA: Stadion Va{ari{te, gledalaca 200, sudija Davidovi} (@iti{te), strelac: Zari} u 80. minutu. @uti kartoni: Horvat, Zari} (@AK), Krivo{ija, Te{i}, Erceg (Mladost). @AK: Voj. \uki} 7, Zari} 7 (Vazi} -), Horvat 7, Bor. \uki} 7 (Fu}ak -), Jankov 7, Sa. ^olak 7, Se. ^olak 7, Na|alin 7, Keki} 7, Gruji} 7, Tanackov 7 (Popov 7). MLADOST: Mari} 7, Te{i} 6, V. Mitri} 6, Mijatovi} 7, Erceg 7, Konti} 6, Boksi} 6, Mitri} 6 (Krivo{ija -), Stani} 6 (B. Piva} 6), Kri~kovi} 6, Vuleta 6. Slast pobede nakon tri poraza osetili su i fudbaleri kikindskog @AK-a. Jedini pogodak vredan tri boda postignut je u 80. minutu. M. S.

BA^KA PALANKA–PRVI RAZRED

Sre}a uz doma}ina Budu}nost - Slavija 3:1 (2:0) PARAGE: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca oko 100, sudija: Prole (Ba~ka Palanka). Strelci: Zbu}novi} u 15. i 70. i Ka{ikovi} u 21. (iz penala) za Budu}nost, a Fabok u 25. minutu za Slaviju. @uti kartoni: Vujinovi} i Bo`in (Budu}nost), a Tir (Slavija). BUDU]NOST: Ka{ikovi}, Simo Alimpi}, Zori}, Vujinovi} (Petrovi}), Peri}, Bo`in, Ne{kovi}, Sini{a Alimpi}, Danilov (Marjanov), Stevanovi}, Zbu}novi}, Kresoja. SLAVIJA: Plav{i}, Pindi}, Tir, [imun, M. Vukojev, Banovi}, Kotiv, Fabok, Jandri}, B. Vukojev, Bala` (Na|). Vrlo dobra utakmica dve ravnopravne ekipe, doma}i su imali vi{e sre}e i zaslu`eno osvojili tri boda. Bilo je na ovoj utakmici sve ono {to je fudbalsku igru ~ini zanimqivom. ^etiri gola, jedna pre~ka, dva penala, dosta

MAGLI]: Magli} – Soko (Nova Gajdobra) 4:0, PARAGE: Budu}nost – Slavija (Pivnice) 3:1, VIZI]: Borac – Borac (Obrovac) 1:8, BA^KA PALANKA: Krila Krajine – Vojvodina (Tovari{evo) 2:2, GLO@AN: Budu}nost – Slavija (Bo|ani) 1:2, DESPOTOVO: Ba~ka – Stari grad (Ba~ka Palanka) 0:0 (prekid u 20. minutu zbog napada doma}ih na sudiju). 1. Stari grad 7 2. Magli} 8 3. Slavija (P) 8 4. Ba~ka 7 5. Vojvodina 8 6. Budu~nost (P) 8 7. Slavija (B) 8 8. Kr. Krajine 8 9. Borac (O) 8 10. Budu}nost (G) 8 11. Soko 8 12. Borac (V) 8

5 5 5 4 4 4 4 3 4 2 0 0

1 1 0 2 1 1 1 3 0 2 1 1

1 2 3 1 3 3 3 2 4 4 7 7

26:5 16 19:6 16 11:8 15 12:10 14 17:9 13 15:9 13 14:11 13 10:7 12 15:16 12 13:17 8 7:31 1 5:35 1

udaraca na gol protivnika, odli~nih odbrana golmana, naro~ito Plav{i}a. J. [uster

KNI]ANIN: Potisje - OFK Klek (5:1), KIKINDA: @AK - Mladost (Banatski Despotovac) 1:0, LUKI]EVO: Mladost Luks - Naftagas (Elemir) 1:1, @ITI[TE: Begej - Borac (Zrewanin) 0:0, ALEKSANDROVO: Borac Zadrugar (Lazarevo) 1:2, BOKA: Naftagas - Krajina (Kraji{nik) 5:0, PERLEZ: Vojvodina - Bile}anin (Se~aw) 7:0, MOKRIN: Delija - Omladinac (Ravni Topolovac) 4:0. 1. Zadrugar 11 9 1 1 34:10 28 2. Begej 11 7 2 2 19:9 23 3. Borac (ZR) 11 7 2 2 18:8 23 4. Vojvodina 11 5 3 3 23:12 18 5. Naftagas (B)11 5 3 3 18:11 18 6. Potisje 11 5 2 4 21:10 17 7. Naftagas (E)11 5 2 4 17:16 17 8. Borac (A) 11 5 1 5 21:12 16 9. @AK 11 5 1 5 18:19 16 10. OFK Klek 11 4 3 4 16:19 15 11. Krajina 11 4 2 5 18:19 14 12. Delija 11 4 2 5 11:16 14 13. Mladost 11 4 1 6 11:13 13 14. Mladost L. 11 2 2 7 11:28 8 15. Bile}anin 11 2 1 8 12:41 7 16. Omladinac 11 1 0 10 7:30 3

Delija - Omladinac (RT) 4:0 (4:0) MOKRIN: Stadion Delije, gledalaca oko 150, sudija Ka{i} (Zrewanin), strelci: Staji} u 5. Simi} u 17. Kolari} u 19. T. Sabo u 43. minutu. @uti kartoni: Staj~i}, Novakovi} (Omladinac). DELIJA: Konti}, Tolma~ev, ^eleketi}, Vukobrat (Tele~ki), Lazinica, Milivojevi}, Simi}, T. Sabo (Miladinov), Staji} (O. Konculi}), Kri~kovi}, Kolari}. OMLADINAC: Zima, Staji~i}, Ninkovi}, Ber~ek, \urica, Kapun, \uki}, Tanasi}, Miladinovi} (Drobwak), Novakovi}, Radosav (Kujunxi}). Nakon dva uzastopna poraza fudbaleri Delije ostvarili su visoku pobedu protiv Omladinca iz Ravnog Topolovca. M. S.

Vojvodina - Bile}anin 7:0 (4:0) PERLEZ: Igrali{te "ispod Mlina", gledalaca 100, sudija: Arsi} (Staji}evo). Strelci: Vojnov u 5. i 40. Malba{ki u 34. i 70. Varadinac u 38. @irovi} u 68. Kne`evi} u 83. minutu. @uti kartoni: Milovac, Lazarevi}, Malba{ki, Biki} (Vojvodina), a M. Vu~kovi} (Bile}anin). VOJVODINA: Biki}, Stefanovi} 7, Lazarevi} 7, @miri} 8, Kne`evi} 9, [oli} 8, Milovac 8, Varadinac 7 (@irovi} 7), Vojnov 8, Malba{ki 8, Pavlovi} 7 (Bo`i}). BILE]ANIN: Po{ 5, Popara 6, Andri} 5, Papi} 6, Lazi} 5, Dragi} 6, Mago~evi} 5, Gajevi} 6, M. Vu~kovi} 5, B. Vu~kovi} 6, Kiti} 5. Po raskva{enom terenom sjajna igra Perle`ana rezultirala je sigurnom i uverqivom pobedom.

Hajduk (^) - Ba~ka 1:0 (1:0) ^URUG: Stadion Hajduka, gledalaca 100, sudija Babi} ([ajka{), strelac Prpa u 3. minutu. @uti kartoni: Majski, Jockov (Hajduk), Popadi}, D. Trivunovi} (Ba~ka). HAJDUK: Vla{kalin 8, Plakalovi} 6, Jockov 7, Stankovi} 7, Majski 7, Markov 6, Prpa 7, Wegovan 7, Samolovac 7, Maksimovi} 6 (Sladojevi} -), Sankovi} 6 (Simi~i} -). BA^KA: Kalajxi} 8, Todi} 6, Sl. Trivunovi} 6, Pani} 6, Luki} 7, Tohoq 6 (Samarxi} -), Popadi} 6 (Jovi{i} -), Si. Trivunovi} 6, D. Trivunovi} 6, Jankovi} 7, Radanovi} 6. Derbi je odlu~en ve} posle tri minuta igre golom Nenada Prpe. P. Bundalo

Obili} - Jedinstvo 2:1 (1:0)

VILOVO: Igrali{te Obili}a, gledalaca 30, sudija: Kalakovi} ([ajka{). Strelci: Miladinovi} u 14. i T. Pani} u 55. za Obili}, a R. B. Tepi} u 84. minutu za Jedinstvo. Crveni karton: Korda (Jedinstvo).

@ABAQ: @SK - Sloga (Lok) 5:0, VILOVO: Obili} - Jedinstvo (Gospo|inci) 2:1, MO[ORIN: Mileti} - Hajduk (Gardinovci) 1:0, ^URUG: Hajduk - Ba~ka 1:0. Slobodan je bio Titel. 1. @SK (-1) 2. Titel 3. Hajduk (^) 4. Hajduk (G) 5. Ba~ka 6. Obili} 7. Mileti} 8. Jedinstvo 9. Sloga

8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 5 5 5 4 3 2 2 0

0 2 1 0 0 1 2 1 1

2 1 2 3 4 4 4 5 7

21:7 17 11:3 17 13:6 16 19:1 15 23:13 12 13:13 10 8:21 8 9:15 7 2:31 1

OBILI]: Pani} 6, Dk. Pani} 6 (Va. \uri} 6), R. Pani} 6 (V. Pani} 6), \uki} 6, Milanovi} 6, V. \uri} 6, T. Pani} 7 (B. Pani} 6), Dl. Pani} 6, Miladinovi} 8, I. Pani} 6, Subotin 6. JEDINSTVO: Sko~i} 6, R. B. Tepi} 7, Krmpot 6, M. Tepi} 6, Bubwevi} 6, Gaxi} 6, \or|evi} 6, Dimi} 6, Zori} 6, R. M. Tepi} 6 (Korda), R. @. Tepi} 6 (Govor~inov 6). D. Kalkan

MFL KIKINDA BE^EJ

Ruskoselcima derbi Vojvodina - Crvena zvezda 2:4 (2:2) BA[AID: Stadion Vojvodine, gledalaca 100, sudija @ivkovi} (Kikinda), strelci: Kne`evi} u 7. i @ivi} u 37. za Vojvodinu, a D. Kne`evi} u 9. Simi} u 45+1. Gavri} (autogol) u 56. Z. Kne`evi} u 81. minutu za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: Bo{wak, Kne`ev, Gavri} (Vojvodina), ^obanov i Mutavxi} (Crvena zvezda). VOJVODINA: Milo{ev, Kne`ev, Todorov, Selakovi}, Bo{wak, Gavri}, Mono{tori (Zuki}, Milin), @ivi}, Aleksi}, Pani}, \ori}. CRVENA ZVEZDA: Savin, Markovi}, Rodi}, D. Kne`evi}, [erbexija, Stankovi} (Siv~ev), Mujki} (Stojanovi}), Simi}, Mutavxi} (V. Kne`evi}), Klasni}, Pani}. Op{tinski derbi u Ba{aidu izme|u doma}e Vojvodine i Crvene zvezde iz Ruskog Sela, zaslu`eno je pripao gostima. . M. S.

Borac (I) - 2. oktobar 4:1 (0:1) I\O[: Stadion Borca, gledalaca 100, sudija Laki} (Banatsko Veliko Selo), strelci: Dudaj u 49. i 80. B. Kara~owi u 52. Kne`evi} u

BA[AID: Vojvodina - Crvena zvezda (Rusko Selo) 2:4, BANATSKA TOPOLA: Napredak - Jedinstvo (Bo~ar) 2:1, I\O[: Borac - 2. oktobar (Kumane) 4:1.

1. C. zvezda 2. Vojvodina 3. Jedinstvo 4. Borac 5. 2. oktobar 6. Naprdak

8 8 8 8 8 8

6 5 4 3 1 1

2 0 1 3 2 0

0 3 3 2 5 7

26:4 20 24:11 15 19:15 13 20:14 12 8:18 5 5:40 3

88. za Borac, a Bara~kov u 25. minutu za 2. oktobar. @uti kartoni: Spahi}, Be~agul, [ugi} (Borac), Jovanov, Sekuli}, I. Vioglavin (2. oktobar). Crveni karton: Gruji} (2. oktobar). BORAC: S. Kara~owi, Radin, N. ]iri} (@. ]iri}), [ugi}, Spahi}, Pa{trovi}, ^eleketi} (Kne`evi}), Mirkov, Dudaj, B. Kara~owi, Be~agul (^eke). 2. OKTOBAR: Lapadat, Oxi}, Mi~i}, Gruji}, Kukin, Bara~kov, I. Vioglavin, M. Vioglavin, Jovanov, Te{i}, Sekuli}. Gosti iz Kumana poveli su 25. minutu pogotkom Bara~kova. U nastavku igre doma}in je u 52. minutu izjedna~io a vo|stvo za doma}e doneo je B. Kara~owi u 52. minutu. Ta~ku na utakmicu postavio je Kne`evi} u 88. minutu susreta. M. S.

Pripremio: S. N. Petrovi}

MFL BE^EJ–VRBAS SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA RIBAREVO: Jedinstvo Oyaci 0:2, KULA: OFK Hajduk Aleksa [anti} (nije odigrano), STAPAR: Hajduk - [ikara (Sombor) 3:0, GAKOVO: Grani~ar - Metalac (Sombor) 1:4, ^ONOPQA: Sloga - Panonija (gosti nisu doputovali) KOLUT: Jedinstvo - Dunav (Ba~ki Mono{tor) 4:3, BA^KI BREG: Dinamo - Dinamo (Sonta) 1:1, Sport je bio slobodan 1. Hajduk 11 10 2. Metalac 10 8 3. Oyaci 10 6 4. Dunav 11 6 5. Dinamo(BB) 10 5 6. Dinamo(S) 11 4 7. Terekve{ 11 4 8. Sloga 9 4 9. [ikara 10 4 10. Jedin. (K) 10 3 11. Sport 10 3 12. Panonija 10 3 13. Jedin. (R) 12 3 14. OFK Hajduk(-1)10 3 14. A. [anti} 9 1 16. Grani~ar(-2) 10 1

0 1 3 3 2 4 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3

1 1 1 2 3 3 4 2 6 4 7 7 9 7 5 6

55:12 30 29:9 25 30:8 21 26:21 21 19:18 17 16:16 16 28:20 15 19:11 15 23:25 12 20:23 12 11:21 9 14:36 9 11:39 9 17:26 8 13:26 6 12:32 4

Ubedqivi Nadaq~ani Borac – Napredak 0:6 (0:4) MILE[EVO: Igrali{te Borca, gledalaca 20, sudija Mi}anovi} (Be~ej) , strelci: Desnica u 7. [ajin u 12. i 30. i Naumov u 19. 50. i 70. minutu. BORAC: Radojevi} 7, Lon~arevi} 5, Vasi} 6, Petkovi} 7, Vukosavqevi} 5(Vico 6), Prkoslova~ki 5, Iki} 6, (Veki} 6), Vreki} 6, Maksim~ev 6, Daki} 5, Spasi} 5

MFL BA^KA PALANKA – DRUGI RAZRED SELEN^A: Krivaw – Mladost (Mali Ba~) 3:1, PLAVNA: Sloga – Labudwa~a (Vajska) 3:2, BA^KO NOVO SELO: Ba~ki hajduk – Ne{tin 2.1 (prekid u 88. minutu zbog napada doma}ih na sudiju), SILBA[: Na{a zvezda – Kara|or|evo 0:5. 1. Kara|or|evo 6 6 0 0 24:1 18 2. Krivaw 6 6 0 0 20:3 18 3. Na{a zvezda 6 2 2 2 7:10 8 4. Ne{tin 5 2 1 2 7:6 7 5. Sloga 6 2 0 4 6:11 6 6. Mladost 6 1 2 3 10:16 5 7. B. hajduk 5 1 1 3 6:13 4 8. Labudwa~a 6 0 0 6 2:22 0

MILE[EVO: Borac- Napredak (Nadaq) 0:6, KUCURA: Iskra – Proleter (Ravno Selo) 5:2, BA^KO GRADI[TE: Vojvodina – Mladost - Radost (Srbobran) 1:2, RADI^EVI]: Mladost - Budu}nost (Savino Selo) 0:2, slobodna je bila Sutjeska. 1. Mladost R. 6 4 1 1 19:6 13 2. Sutjeska 6 4 1 1 13:1 13 3. Napredak 6 4 1 1 14:3 13 4. Budu}nost 7 4 0 3 19:16 12 5. Iskra 6 3 1 2 22:11 10 6. Proleter 6 3 1 2 13:13 10 7. Vojvodina 6 2 1 3 9:10 7 8. Mladost (R) 6 1 0 4 5:16 3 9. Borac 7 0 0 7 5:34 0

NAPREDAK: Lakovi} 7 (@ivanovi} 7), [u}ov 7, \isalov 7(^egar 7), Kobac 7, Kobiqski 7, [ajin 8, Vuleti} 8, Milivojev 8, Kova~ev 7, Desnica 7, Naumov 8 (Kihut 7) Gosti su od prvog minuta krenuli u ofanzivu i ve} u 7. minutu Desnica posti`e pogodak, ne{to kasnije posle solo prodora odli~nim udarcem [ajin posti`e drugi gol. Nije se dugo ~ekalo na tre}i pogodak. U nastavku Naumov je jo{ dva puta pogodio mre`u gostiju. R. \uri}


22

SPORT

utorak20.oktobar2009.

UO^I EVROPSKOG PRVENSTVA U NOVOM SADU

KO[ARKA Prva liga (`)

Proleter - Vo`dovac ^elarevo - Spartak Vojvodina - Hemofarm Partizan - Radni~ki R. Kora} - Crvena zvezda

1. Partizan 2. Hemofarm 3. Vo`dovac 4. C. zvezda 5. ^elarevo 6. Vojvodina 7. R. Kora} 8. Kovin 9. Spartak 10. Loznica 11. Radni~ki 12. Proleter

2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2

61:84 84:62 65:68 78:54 79:67

171:116 144:139 84:61 157:140 150:134 137:125 153:143 72:66 62:84 61:90 111:150 123:177

Prva B liga (m)

Jug - Mladost Jagodina - Partizan 2 Vizura - @elezni~ar (I) Zdravqe - Vrbas Karneks FMP 2 - Radni~ki (O) Vojvodina - Superfund Beovuk 72 - Crnoksoa

1. Crnoksoa 3 2. Vojvodina 3 3. @elezni~ar 3 4. Superfund 3 5. Vizura Smed. 3 6. Mladost 2 7. Partizan 2 3 8. Zdravqe 3 9. Vrbas Karneks 3 10. Radni~ki (O) 3 11. Jagodina 3 12. FMP 2 3 13. Jug 3 14. Beovuk 2

3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2

DNEVNIK

4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

72:89 67:63 84:99 94:82 78:70 92:79 69:77

245:224 282:244 233:228 269:241 266:247 183:164 240:234 240:246 239:258 237:252 219:224 233:255 214:241 143:185

Prva B liga (`)

Jugobanat - Moravac Tami{ - Trep~a [abac - Mladost Bor - Pro Tent Kovin - Student Plej Of - Stara Pazova Bep~in - Kraqevo

6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2

90:69 77:84 59:55 66:72 83:80 66:68 74:77

[ahisti kod Divca Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije po`eleo je reprezentativcima Srbije sre}u na predstoje}em ekipnom Evropskom prvenstvu u Novom Sadu, a ~elnicima [ahovskog saveza najavio pomo} razvoju tog sporta u zemqi. - Pre nego {to sam postao predsednik OKSa, obilazio sam neke {kole u Srbiji i video sam da imaju {ahovske sekcije, kao nekada {to je bilo. Drago mi je zbog toga, mislim da je mnogo va`no da se mladi edukuju - rekao je Divac. Mu{ka i `enska {ahovska reprezentacija bili su Div~evi gosti u OKS-u pred po~etak najve}eg svetskog takmi~ewa ove godine, ekipnog prvenstva u Novom Sadu, 21. oktobra.

- Mi poku{avamo da se izborimo status Olimpijskog pokreta u Srbiji i na pravom smo putu da to napravimo. @elim vam mnogo sre}e - rekao je Divac reprezentativcima i ~elnicima [ahovskog saveza, koji je pridru`eni ~lan Olimpijskog komiteta. Predsednik Saveza Milutin Karaklaji} rekao je da je obavqen veliki posao tokom organizacije, a otkrio je da wegova organizacija ima i druge planove osim dobrog rezultata na predstoje}em prvenstvu. - Svi smo jedinstveno u `eqi da ostvarimo renesansu na{eg {aha, a ovo prvenstvo je prava prilika za to. @elimo da krenemo

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

251:177 242:208 195:201 239:170 222:200 201:192 220:219 205:207 209:196 192:225 207:243 189:208 225:269 150:232

Prva srpska liga, sever (m)

Spartak - Srem Oxaci - Mladost Dunav - DUga Nova Pazova - Sveti \or|e Jedinstvo - Kikinda Sport Ki - Novi Sad Veternik - Tpola

1. Nova Pazova 2. Spartak 3. Sport Ki 4. Novi Sad 5. Topola 6. Dunav 7. Mladost 8. Oxaci 9. Duga 10. S. \or|e 11. Jedinstvo 12. Veternik 13. Srem 14. Kikinda

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0

83:62 70:79 89:75 82:72 103:85 73:79 78:84

0 259:195 0 249:220 1 252:220 1 232:235 1227.224 1 275:222 1 265:229 2 222:200 2 217:235 2 220:250 2 252:260 2 238:250 3 193:258 3 193:296

Prva srpska liga, sever (`)

Vrbas Medela - Spartak Proleter - Topol~anka Banat MG - Srbobran Sivac - Proleter 1. Banat MG 3 3 2. Sivac 3 2 3. Vrbas 2 2 4. Proleter 2 2 5. Topol~anka 3 1 6. Gimnazija 2 1 7. Ruma 92 2 1 8. Spartak 3 0 9. Proleter (NS) 2 0 10. Srbobran 2 0

0 1 0 0 2 1 1 3 2 2

6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3

6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3

113:42 77:53 93:29 98:84 229:113 6 228:209 5 212:91 4 148:108 4 175:246 4 118:126 3 112:111 3 183:264 3 126:160 2 77:150 2

Druga srpska liga, sever (m)

Proleter Naft. - Hajduk (K) 86:77 Stara Pazova - radni~ki 94:82 Ruma - Top 99:83 Ba~ka Palanka - Apatin 95:71 Akademik - Krajina Grme~ 99:82 Crvenka - Dinamo 69:79 Hajduk (B) slobodan

1. Akademik 2. Radni~ki 3. S. Pazova 4. Proleter N. 5. K. Grme~ 6. Ruma 7. Top 8. Hajduk (K) 9. Dinamo 10. B. Palanka 11. Apatin 12. Hajduk (B) 13. Crvenka

3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3

3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0

0 1 1 1 1 0 2 2 2 1 3 1 3

266:201 247:243 284:235 264:247 274:255 171:151 239:258 222:223 198:243 180:161 214:288 169:171 202:254

6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3

Superliga (m)

napred, a imamo i potencijala za to. Voleli bismo i da postanemo punopravni ~lan OKS - rekao je Karaklaji} novinarima. [ahisti i funkcioneri saveza poklonili su Divcu dres reprezentacije, figuru lovca i jedan privezak, predsednik OKS najavio je dolazak na takmi~ewe. Mu{ku {ahovsku reprezentaciju ~ine Ivan Ivani{evi}, Dragan [olak, Milo{ Perunovi}, Bojan Vu~kovi} i Robert Marku{. Za `ensku reprezentaciju igra}e Alisa Mari}, Nata{a Bojkovi}, An|elija Stojanovi}, Irina ^oqu{kina i Marija Raki}.

DRUGA MU[KA RUKOMETNA LIGA SEVER

@abaqci u pobedni~koj seriji Hajduk - @SK 27:28 (11:15)

Apatin - Jedinstvo (BPS) 26:21 (13:10)

@ABAQ: Sportska hala, gledalaca 300, sudije: Vojvodi} (Ri|ica), Medarevi} (Zrewanin). Sedmerci: Hajduk 2 (1), @SK 1(1), iskqu~ewa: Hajduk 8, @SK 14 minuta. HAJDUK: Gere, P. Vujkov, Risti} 6, Vidakovi}, Kara} 1, Bundalo 7, Labus 3, Be~ejac 4, Obrenovi}, Stamenkovi} 1, Radanovi}, Mili}ev, M. Vujkov 5, Tertei. @SK: Mi}anovi}, Z. Kezija 3, Bosni}, Nenad 5, Popovi} 7, Milutinovi} 5, Malivuk 2, Markovi} 1, Maqkovi} 1, Lugowa 1, Mijatovi}, Dobrkovi} 3, G. Kezija, Matijevi}. Posle sedam godina ponovo su se sastali u zvani~nom susretu ^uru`ani i @abaqci, a minimalna pobeda pripala je posle korektne igre rukometa{ima @SK. Nespretnost igra~a Hajduka u samoj zavr{nici iskoristili su rukometa{i @SK-a i tako stigli do pete pobede ove jeseni. P. Bundalo

APATIN: Sala O[ “@arko Zrewanin”, gledalaca 100, sudije: Bogdanovi} (Novi Sad), Savi} (Ka}). Sedmerci: Apatin 3 (3), Jedinstvo 7 (3), iskqu~ewa: Apatin 16, Jedinstvo 10 minuta. APATIN: Vasi}, Sala} 3, ]iri} 1, Mari}, Stankovi}, Horti, Duki} 6 (3), Krec 9, Vejin, [tengi}, Oreq 1, Medi} 4, Bai} 2. JEDINSTVO: Vi{kovi} 2, Stanojev, Terdeqi 2, @ivkov, Vidanov 1, \uri~i} 3, Slavni} 5, Puha~a 6 (3), Mandi}, Jawi} 2, Vukmirovi}, Nikoli}. Apatinci su sigurnom igrom pobedili Jedinstvo. M. J.

@elezni~ar – Radni~ki (NS) 28:25 (12:9) IN\IJA: Sportska hala, gledalaca 400, sudije: Damjanovi} (Vrbas) i Kowevi} (Feketi}). Sedmerci: @elezni~ar 4 (3), Rad-

ni~ki 4 (3), iskqu~ewa: @elezni~ar 10, Radni~ki 10 minuta. @ELEZNI^AR: Jovanov 3, Pavlovi} 1, Savi} 3(1), Tutu{, Pavi} 5, Duki} 8, Plav{i} 4, [jakini}, Bali}, Kri`anovski, Stanivuk 4 (2), Jankovi}, A}imovi}, Ikra{. RADNI^KI: Jovanovi}, M. Ili}, Milenkovi}, Mi}ovi}, Vu~i} 4, Jovi} 6, B. Ili}, Stra`ivuk 4, Be}arevi}, Ilin 4, Bo{kovi} 5 (2), Grahovac 2, Mi{kovi}. Doma}ini su zaslu`eno trijumfovali, a sudije su te{ku utakmicu za vo|ewe uspe{no priveli kraju. Da. Vi}enti}

Milicionar - Hercegovina 31:20 (17:7)

NOVI SAD: Sportski centar Klisa, gledalaca 50, sudije: Sekuli} i Jovandi} (Pan~evo). Sedmerci: Milicionar 5 (3), Hercegovina 7 (4), iskqu~ewa: Milicionar 14, Hercegovina 6 minuta.

DRUGA @ENSKA RUKOMETNA LIGA SEVER 1. Jugobanat 2. Kovin 3. [abac 4. Student 5. S. Pazova 6. Plej Of 7. Pro Tent 8. Moravac 9. Mladost 10. Kraqevo 11. Trep~a 12. Beo~in 13. Tami{ 14. Bor

RUKOMET

Somborke ispustile pobedu

MILICIONAR: Milenkovi} (7 odbrana, 2 sedmerca) Bulatovi} (11 odbrana, sedmerac), Brako~evi} 5 (1), Miqani} 5, Savi} 3, Stojanovi} 1 (1), \ukanovi}, Po~ek 3, Mijovij 2, Dr~a 3, Bjeqac 2 (1), Luki} 6, Marijanovi},Toki} 1. HERCEGOVINA: [arenac (3 odbrane), Miladinov, Damjanov 4, Dimitri} 5 (1), Pe{ut, D. Dimitri} 6 (2), A~imovi} 2 (1), Zubac 1, Jela~a 1, Vukoje, Novakovi} (6 odbrana, sedmerac) Vu~kovi} 1, Fazeka{. Rukometa{i Milicionara savladali su ubedqivim rezultatom slabu ekipu iz Se~wa. Doma}i su bili dodatno motivisani prisustvom predsednika RSS Veqe Marjanovi}a, pa su brzo do{li do vo|stva. U jednom periodu postigli su tri gola sa igra~em mawe a da se mre`a odli~nog Bulatovi}a nije zatresla. U nastavku je trener Cvijan {ansu pru`io svim igra~ima koji su odr`ali visoku razliku iz prvog poluvremena. M. Po. PRVA @ENSKA LIGA SRBIJE

Sigurne Pazov~anke

Maks sport - Cepelin (B) 25:20 (13:8)

Ravangrad - Mladost 20:20 (10:9)

Temerin – Pan~evo 24:22 (14:12)

Apatin - Jedinstvo (K) 29:20 (19:11)

SOMBOR: Gradska hala “Mostonga”, gledalaca 100, sudije: Mandi} i Kova~i} (Novi Sad). Sedmerci: Ravangrad 5 (4), Mladost 1 (1), iskqu~ewa: Ravangrad 8, Mladost 8 minuta. RAVANGRAD: Peji} 7, Goli} 8 (4), Beqak 3, Bandobranski, Gardijan, Kozlina, Sre}kovi} 1, M. [koru~ak, Zeli} 1, A. Skoru~ak, Kova~i}. MLADOST: Trnini}, Pepi}, Nikolin, Tomi} 8 (1), Harasamov 3, Kandi} 5, Ze~evi}, Lakovi}, Vu~eti}, Vojvodi} 1, Babi}, Mesaro{ 3, Andrija, Popovi}. M. J.

TEMERIN: Dvorana JKP Temerin, gledalaca 100, sudije: Marjanovi} i Milinovi} (Zrewanin). Sedmerci: Temerin 5 (4), Pan~evo 5 (3), iskqu~ewa: Temerin 8, Pan~evo 6 minuta. TEMERIN: Jankovi} (4 odbrane, sedmerac), B. Mari~i}, Kqaji} 1, Mati} 1, Ze~evi}, Vukovi} 2 (1), Nikoli} 4 (3), Blanu{a, Pavlov 3, Stankovi} (10 odbrana, sedmerac), Vajagi}, M. Mari~i} 1, Mora~a 5, Ostoji} 7. PAN^EVO: Trifkovi}, Rajkovi} 1, Novakov 4, Grmu{a, Soviq 6, Zubi} 2, Ni~evski 7 (2), Milo{ev, Popovi} (13 odbrana), Kova~ 2 (1). M. Men.

APATIN: Sala O[ “@arko Zrewanin”, gledalaca 100, sduije: ]irkovi} i Vi{ekruna (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Apatin 5 (3), Jedinstvo 7 (5), iskqu~ewa: Apatin 8, Jedinstvo 10 minuta. APATIN: Hajdinac, Kurixa 9 (1), Bursa}, Lon~ar, Dubaji} 8, @igi}, Stojisavqevi}, Vujin, Vladeti}, Dra`i} 1, Dimi} 8 (2), Jakovqevi}, Axi} 1, Vejin 2. JEDINSTVO: Stefanovi}, Luki} 1, Stanojkovi}, Stojankovski 9 (3), Igwatovi} 3, Bulaji}, [arac, Stoj~evski 3, \uki} 1, Vukovi} 3 (2). M. J.

NOVA PAZOVA: Sportska hala O[ “Sveti Sava”, gledalaca oko 300, sudije: Du{an i @eqko Vasiqevi} (Po`arevac). Sedmerci: Maks sport 3 (3), Cepelin 3 (2), iskqu~ewa: Maks sport 14, Cepelin 6 minuta. MAKS SPORT: Pjano, T. Jovanovi} 1, Vrawevac 1, @arkovi} 5, Marjanovi} 7, J. Bursa} 3, Tomani}, Ta. Jovanovi}, Vasi} 1, \ilas (24 odbrane i 1 sedmerac), Vujkovi} 3 (3), Ribi~i} 3, Risovi}, M. Bursa} 1. CEPELIN: K. Georgijev (14 odbrana) 1, T. Georgijev 9 (2), Tani} 2, Obradovi} 1, Milo{evi} 1, An|elkovi} 2, Petkovi}, Rabata, \urkovi} 2, Ili} 1, Rakuq 1, Jeremi} (4 odbrane), Kaqevi}. J. V.

ODBOJKA

RUKOMET

KUGLAWE Superliga Srbije (m) Metalac - Crvena zvezda6:2 (3394:3320) Senta - E|{eg 5:3 (3606: 2538) Ni{ Put - Partizan 7:1 (3384:3194) NIS Petrol - Rudar 3:5 (3354:3407) Beograd - Kawi`a 6:2 (3653:3440) 1. Beograd 9, 2. Metalac 9, 3. Ni{ Put 8, 4. Senta 7, 5. E|{eg 4, 6. Crvena zvezda 4, 7. Rudar 4, 8. Kawi`a 2, 9. Partizan 2, 10. NIS Petrol 1 bod.

Superliga Srbije (`) Venus - SPC Vojvodina 2:6 (3230:3269) Pionir - Jedinstvo 4:4 (3291:3275) Ada Kompjuters - Putar 6,5: 1,5 (3118:2981) Kristal - Apatin 3:5 (3105:3125) Junakovi} - EDB 7:1 (3358:3165) 1. Pionir 9, 2. Jedinstvo 8, 3. SPC Vojvodina 8, 4. Junakovi} 6, 5. Ada Kompjutes 5, 6. EDB Beograd 4, 7. Apatin 4, 8. Putar 2, 9. Kristal 2, 10. Venus 2 boda.

Prva liga Srbije, Vojvodina (m) 13. maj - Toza Markovi} Apatin - Hajduk Vihor - Kristal Banat - @elezni~ar Jedinstvo - Vojvodina

4:4 (3225:3190) 6:2 (3351:3262) 1:7 (3231:3348) 8:0 (3327:3065) 4:4 (3260:3257)

1. Banat 10, 2. Kristal 9, 3. Vojvodina 7, 4. Hajduk 6, 5. Apatin 5, 6. Jedinstvo 5, 7. 13.maj 3, 8. Toza Markovi} 2, 9. @elezni~ar 2, 10. Vihor 1 bod.

Prva liga Srbije, Vojvodina (`) Spartak (D) - Alimenta 3:5 (2794:2960) Tozam Markovi} - Banat 5:3 (2722:2705)

Srem - Vojvodina (BG) Radni~ki (NS) - E|{eg Petrovaradin

7:1 (3009:2797) 4:4 (3028:3029) slobodan

1. T. Markovi} 10, 2. Alimenta 6, 3. E|{eg 5, 4. Banat 5, 5. Radni~ki (NS) 4, 6. Petrovaradin 3, 7. Srem 3, 8. Spartak 2, 9. Vojvodina (BG) 2 boda.

Prva vojvo|anska liga (m) TSK - Dolina 3:5 (3019:3030) Spartak (D) - Rotografika 6:2 (3333:3287) Polet - Be~ej 6:2 (3378:3225) Slavia - Radni~ki LK 5:3 (3130:3106) Ada Kompjuters slobodan. 1. Polet 7, 2. TSK 6, 3. Be~ej 6, 4. Dolina 5, 5. Slavia 4, 6. Rotografika 4, 7. Ada Kompjuters 4, 8. Spartak (D) 4, 9. Radni~ki LK bez bodova.

Druga vojvo|anska liga - sever (m) Dunav - Kordun 2:6 (2862:2959) Vrbas - Jadran 7:1 (3205:2912) Junakovi} Prig. - Vojvodina (BG) 1:7 (3108:3257) Sloboda slobodna. 1. Kordun 10, 2. Vrbas 8, 3. Dunav 8, 4. Vojvodina (BG) 6, 5. Sloboda 4, 6. Junakovi} Prigrevica 0, 7. Jadran bez bodova.

Druga vojvo|anska liga - jug (m) Petrovaradin - Srem Horoskop - Sloven E|{eg - Radni~ki (NS) Jadran

3:5 (3166:3187) 5:3 (3102:3083) prekinuto slobodan.

1. Petrovaradin 8, 2. Horoskop 6, 3. Sloven 6, 4. Srem 6, 5. radni~ki (NS) 3, 6. E|{eg 3, 7. Jadran bez bodova.

DRUGA @ENSKA LIGA - SEVER

Futog – Varadin 2:3 (20:25, 21:25, 25:17, 25:22, 14:16)

FUTOG: hala sportova, gledalaca: 100, sudije: Radovanovi}, Novakovi}. FUTOG: Vulin, ^ubrilo, Stojsavqevi}, Mr|an, Suba{i}, Mati}, Drobac, Mihi}, Stojakovi}, Joldi} (libero), Skopqak (libero). Trener: Velemir. VARADIN: Kuli}, Ra~i}, Ivanovi}, Buni}, Peri{i}, ^oli}, Nini}, Lagunxin Pu{owa, Milovanovi} (libero). Trener: Mili}evi}. M. R.

Prva liga (m)

GIK Banat - NS AS 2:3 @elezni~ar - Jedinstvo (S) 3:0 Putevi Ivawica - Jagodina 1:3 Borac - Bavani{te 3:0 Ni{ - VGSK 3:0 1. Borac 6, 2. @elezni~ar 6, 3. Ni{ 5, 4. NS AS 4, 5. Jagodina 3, 6. Bavani{te 3, 7. Jedinstvo (SP) 2, 8. GIK Banat 1, 9. Putevi Ivawica 0, 10. VGSK 0 .

Prva liga (`)

Jedinstvo (SP) - Vizura 3:0 [umadija - Lazarevac 1:3 Radni~ki NIS - Putevi Trandteks 3:0 Vojvodina - Novi Sad PP 1:3 Kolubara - Radni~ki 2:3 1. Lazarevac 6, 2. Radni~ki NIS Petrol 6, 3. Kolubara 4, 4. Jedinstvo SP) 3, 5. Novi Sad Pionir Petrol 3, 6. Vojvodina 3, 7. Putevi Trandteks 3, 8. Radni~ki 2, 9. [umadija 0, 10. Vizura Super Nova 0.

Druga liga (`) Ravangrad - Mladost (SC) Vojvodina - Lehel Temerin - Pan~evo Srem - Jabuka 95 Radni~ki - Spartak H. Jo`ef - Vrbas Apatin - Jedinstvo 1. H. Jo`ef 5 5 0 0 2. Temerin 5 4 0 1 3. Vojvodina 5 4 0 1 4. Spartak 5 3 0 2 5. Lehel 5 3 0 2 6. Srem 5 3 0 2 7. Apatin 5 3 0 2 8. Vrbas 5 2 1 2 9. Mlad.(SC) 5 2 1 2 10. Pan~evo 5 2 0 3 11. Radni~ki 5 2 0 3 12. Ravangrad 4 0 1 3 13. Jabuka 95 4 0 0 4 14. Jedin. (K) 5 0 0 5

20:20 33:22 24:22 33:29 35:24 22:20 29:20 145:98 10 135:119 9 149:121 8 144:134 6 132:127 6 149:150 6 117:133 6 138:136 5 101:101 5 126:116 4 145:144 4 72:105 1 92:119 0 122:154 0

Prva vojvo|anska liga (`) Radni~ki - Rusin Jadran L. - Topola Mileti} - Jedinstvo (E) Obili} - Jedinstvo (M) Dolovo - Naftagas Kikinda 2 - Crvenka 1. Jedin. (M) 6 5 0 2. Kikinda 2 6 5 0 3. Dolovo 6 5 0 4. Jedin. (E) 6 4 0 5. Crvenka 6 3 0 6. Naftagas 6 3 0 7. Jadran 6 2 1 8. Obili} 6 2 0 9. Mileti} 6 2 0 10. Rusin 6 2 0 11. Topola 6 1 1 12. Radni~ki 6 1 0

1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5

29:25 23:23 27:24 18:19 28:16 27:23 183:135 10 149:115 10 137:119 10 155:128 8 154:133 6 147:147 6 120:130 5 123:124 4 142:171 4 143:183 4 149:181 3 137:173 2

Jugovi} U. - Planinka PV 25:21 Partizan DO - Smederevo `37:19 Vojvodina @. - Dinamo 37:31 Naisus - Crvenka 38:21 Proleter N. - Metaloplastika 22:23 Priboj - Kolubara 26:33 Radni~ki - C. zvezda odgo|eno PKB slobodan 1. Kolubara 2. Vojvodina 3. Naisus 4. Jugovi} 5. PKB 6. Smederevo 7. Partizan 8. C. zvezda 9. Planinka 10. Radni~ki 11. Priboj 12. Metalop. 13. Dinamo 14. Proleter 15. Crvenka

4 5 4 5 4 5 4 2 5 4 5 4 4 5 4

4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 1 1 2 1 2 2 0 3 2 3 3 3 4 4

134:99 145:130 113:97 133:121 111:102 148:153 123:100 61:55 134:134 94:100 123:129 86:96 112:124 117:149 94:136

8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 3 2 2 1 0

Prva liga (m) Mladost TSK - Po`arevac 16:22 Vrbas - BASK 27:25 N. Pazar - Zaje~ar 25:24 Rudar - Zlatar 40:28 BSK Heba - C. zvezda 26:38 Napredak - Leskovac 28:28 N. Pazova - Vrawe 21:24 Jagodina slobodna 1. Zaje~ar 2. Vrawe 3. Leskovac 4. BASK 5. Po`arevac 6. Vrbas 7. Rudar 8. N. Pazar 9. Jagodina 10. C. zvezda 11. Mladost 12. Zlatar 13. Napredak 14. Nova Pazova 15. BSK Heba

5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 2 5 4

4 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0

0 1 3 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0

1 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 4 4

154:127 112:101 136:131 127:102 136:120 102:95 153:139 113:117 116:120 113:108 94:102 116:133 58:61 113:150 82:119

8 7 7 6 6 6 5 5 4 3 3 2 1 1 0

Prva liga (`) Metalac AD - @elezni~ar 33:36 Radni~ki - Proleter S. 33:35 Pirot - Napredak 27:21 Maks sport - Cepelin 25:20 @upa - Ku~evo 25:22 Nopal slobodan 1. @elezni~ar 2. M. Sport 3. Proleter 4. Cepelin 5. Nopal 6. Radni~ki 7. Metalac AD 8. Pirot 9. Ku~evo 10. @upa 11. Napredak 12. Spartak

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4

131:102 98:82 131:102 101:92 116:96 109:104 112:112 109:109 101:106 79:134 87:110 44:69

8 8 6 6 4 4 4 4 2 2 0 -1

Prva vojvo|anska liga (m) Putinci - Potisje Mladost (O) - Tarket J. Sivac 69 - Grafi~ar Slavija - Dolovo Jedinstvo (NB) - Obili} Mladost TSK - Radni~ki Dalmatinac - Kqaji}evo Kikinda - Jedinstvo (K) 1. Jedin. (K) 9 9 0 2. Potisje P. 9 7 0 3. Radni~. (JT) 9 6 1 4. Tarket J. 9 6 0 5. Dalmatinac 8 6 0 6. Grafi~ar 9 5 1 7. Sivac 69 9 5 0 8. Putinci 9 5 0 9. Jedin. (NB) 9 4 1 10. Obili} 9 4 0 11. Kqaji}evo 9 3 1 12. Dolovo 9 3 1 13. Kikinda 9 3 0 14. Slavija 9 2 1 15. Mladost (O) 8 0 0 16. Mladost TSK 9 0 0

0 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 9 9

20:23 20:30 27:21 26:21 33:20 32:36 28:21 25:34 294:227 18 268:205 14 243:245 13 300:255 12 234:226 12 215:210 11 282:246 10 266:240 10 252:246 9 228:262 8 252:261 7 259:289 7 209:243 6 221:247 5 200:238 0 231:314 0

Druga liga (m) Apatin - Jedinstvo (BPS) 26:21 Ruma - Metalac AV 33:26 @elezni~ar - Radni~ki (NS) 28:25 Hajduk - @SK 27:28 Sombor - Radni~ki ([) 29:22 Jabuka - Vojput 20:32 Titel YD - Proleter A. 39:34 Milicionar - Hercegovina 31:20 1. Vojput 6 5 0 1 202:152 10 2. Radni~. (NS) 6 5 0 1 192:169 10 3. @SK 6 5 0 1 192:172 10 4. Milicionar 5 4 0 1 151:116 8 5. Ruma 6 4 0 2 215:191 8 6. @elezni~ar 6 4 0 2 174:159 8 7. Gradnulica 5 3 0 2 165:142 6 8. Titel YD 4 2 1 1 106:100 5 9. Jabuka 5 2 1 2 138:146 5 10. Apatin 6 2 0 4 172:186 4 11. Hajduk 6 2 0 4 160:177 4 12. Sombor 5 2 0 3 152:171 4 13. Metalac AV 5 1 1 3 142:157 3 14. Proleter A. 6 1 1 4 179:197 3 15. Jedin. (BPS) 5 1 1 3 126:147 3 16. Hercegovina 6 1 1 4 152:175 3 17. Radni~ki ([)6 0 0 6 166:221 0


DNEVNIK

OGLASI

utorak20.oktobar2009.

23


24

utorak20.oktobar2009.

OGLASI

DNEVNIK


OGLASI z ^ITUQE

DNEVNIK

utorak20.oktobar2009.

Posledwi pozdrav dragom

25

Posledwi pozdrav

Bobi Bekvalcu od tetke Slavice i sestre Sa{ke. Sa tugom }emo ~uvati uspomenu na tvoj mladi `ivot.

\or|etu Jovanovi}u od: Mileve, Stevana i Slavka Jovanovi}a.

87087 87084

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

VIAGRA original, 50mg-100mg, cialis 20mg, garancija, uputstvo, dostava - Novi Sad i okolina non - stop. Telefon: 064/3280-738. 85856

^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut i kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete itd. Telefon 063/8485-495, 6618-646, 6614-274. 86936 PRODAJEM ugaq kostolac i bukovo drvo. Ta~na mera. Mo`e rezano i cepano. Telefoni: 064/143-3409, 6419-439. 86456 UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3100, dunavac 3.900, tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 062/8110069, 063/7378-261, 063/73-76-768. 86819 UGAQ kostolac komad i kocka sa prevozom i ru~nim utovarom 3.000, dunavac 3.900, tvrdo bukovo drvo 3.100. su{eni 7.800. Telefoni: 065/4655-195, 065/4655194, 062/8110041. 86820 UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3000, Su{eni Vreoci 6.400 tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 065/4655-205, 065/4655-206. 86821

Bobanu Bekvalcu

Posledwi pozdrav po{tovanom

Bobanu Bekvalcu

~ika Stevi

od tetke Dobrile Slankamenac sa decom.

od tetke Borke sa porodicom.

od: Ru`e, Cece i Slavice.

87083

87085

87094

Posledwi pozdrav

Mom najboqem tati, mom an|elu.

Bobanu Bekvalcu od tetka Mace sa porodicom.

Stevan Arsenov Beskrajno i nesebi~no svoju qubav si davao svima, a oti{ao si tiho kao {to si i `iveo. Po~ivaj u miru Bo`ijem. S qubavqu, neute{na }erka Radmila, unuke Jelena i Milica i zet Dule. 87093

87086

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav dragoj

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ voqeni suprug, otac i deda

\or|u Jovanovi}u

IZDAJEM stan u Stevana Musi}a br. 5, na petom spratu, nema lift, jednoiposoban, solidno opremqen. Telefon: 063/8107949, Nena 86917

^ASOVI matematike i fizike za sve uzraste. Profesorica. Telefon 021/530-088. 86599

IZDAJEM nov, nename{ten, jednoiposoban komforan stan, kod Futo{ke pijace. Telefon 069/2824-222. 86675 IZDAJEM jednokrevetnu, name{tenu sobu sa kupatilom i posebnim ulazom za radnika ili studenta. Cena sa svim tro{kovima 100E. Telefon 527-993. 86834

MA[INSKO odgu{ewe i snimawe IC kamerom kanalizacionih cevi i sve vodoinstalaterske usluge. Garancija. Non-stop. Telefon 6393-737, 064/160-47-25. 86806 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti. Odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, radimo i na selu. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 86601 KADE, plastificirawe o{te}enih, nema~kim materijalom, glazura, visoki sjaj, krpqewe probu{enih, za{tita fugni. Ra~un + garancija. Telefoni: 639-6645, 420-183, 063/821-98-56. 85169

Ani Erharti~

Stevan Arsenov

od porodica: Ivanovi} i Rajtenbah.

od porodice Ka}jak.

87098

87109

na{em

Posledwi pozdrav uva`enom kom{iji, gospodinu

Posledwi drugaru

pozdrav

Sahrana je danas, 20. 10. 2009. godine, u 15 ~asova, na ^enejskom grobqu. O`alo{}eni: supruga Dragica, }erka Radmila, unuci Uro{, Jelena i Milica i zet Dule. 87092

Ana Erharti~ Slobodanu Bekvalcu Bekiju

Bila si na{a voqa, na{a snaga, na{a radost. Ni{ta bez tebe vi{e ne}e biti isto, ali sama pomisao na tebe bi}e pomisao na tvoj osmeh i beskrajnu qubav koju si nam pru`ila.

dr Milanu Dun|erovu

od: Sendija, Zokija, Laze i Spli}e.

Stanari Balzakove 67.

87101

87090

Tuguju i nose te u srcu: Qiqa i Rudi, Marina i Igor i Goran. 87108


26

^ITUQE

utorak20.oktobar2009.

Dana, 18. 10. 2009. godine prestalo je da kuca srce na{e majke, svekrve, bake i prabake

Posledwi pozdrav Rudijevoj majci

DNEVNIK

Dana, 19. 10. 2009. godine preminuo je na{ dugogodi{wi radnik i rukovodilac

Prerano nas je napustio na{ brat

Slobodan Bekvalac

in`. \or|e Jovanovi}

Ani Erharti~

Sele{i Elze ro|. Rosipal 1926 - 2009.

Prijateqi: Savki}, Srdanov, Mandi}, Perin, Ne{i} i Radomirovi}.

Ispra}aj je danas, 20. 10. 2009. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Sa~uva}emo ga u trajnom se}awu i lepim uspomenama. Zaposleni u „Pobeda - Holding” AD.

u

miru.

Posledwi

Sestre: Jelena, Bo`ana, Vesna i Sa{ka, bra}a: Dobrivoje, Milijan, Zlatko, Rade, Dragan, Bogdan, Darko, Sa{a, Radmilo, Milorad i Predrag.

4257-P

87105

Sa neizmernim bolom i qubavqu opra{tamo se od na{eg dragog

Draga Omi, odlazi{ odavde, ti koju ne mo`emo zaboraviti, ali tvoj lepi duh ve~no }e lebdeti oko nas.

Po~ivaj pozdrav.

direktor „Pobeda-Zara” AD

87073

Posledwi pozdrav dragom kumu

Posledwi pozdrav cewenom

na{em

Ve~no o`alo{}eni tvoji: sin Ladislav, snaja Mira, unuci Sa{a i Nata{a, zet Dragan i praunuci Julije, Aleksandar i Katarina. 87097

3 Dana, 18. oktobra 2009. godine, preminuo je na{ voqeni suprug, otac i deda

prof. dr Milanu Dun|erovu

Stevana - Bate @ivki}a

Porodica Ru`i}.

Bati

Wegove ideje, radni elan i vedar duh osta}e nam u ve~nom se}awu. Departman za Agrarnu ekonomiju i agrobiznis Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Uspomenu na wega ~uva}e: kumovi Qubica i Radoslav sa decom.

5666-P 87069

87107

Posledwi pozdrav na{em ro|enom bratu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav {ogoru i te~i

dragom

Radivoj ]ur~i} 1935 - 2009. Sahrana je danas, 20. oktobra 2009. godine, u 14 ~asova, na grobqu u Titelu. Ve~no o`alo{}eni: supruga, sinovi, snaje i unuci. 87095

3

Posledwi pozdrav dragom Kiki

Danica Popovi}

na{em

Stevanu Arsenovu

Opra{tamo se od plemenitog uje od sestre Mire i brata Milana.

1924 - 2009.

Bobanu

Sahrana je danas, 20. 10. 2009. godine, u 14 sati, na Gorwem grobqu u Futogu.

Bati

Bojana Antoni}.

od porodice Marunki}: Mi}e, Mirka i Seje.

87072

87071

O`alo{}ena porodica. 87075

87104

Posledwi pozdrav dragoj baki

Posledwi pozdrav

Radivoja ]ur~i}a

Posledwi pozdrav mami i baki

Posledwi pozdrav

Stevanu Arsenovu

1935 - 2009. Sa neizmernom tugom ~uva}emo tvoj lik u na{im srcima. od: sinovice Jasminke i sinovca Milana sa porodicama. Buba, Quba, Duwa i Mika.

87096

Slobodanu Bekvalcu od Perinih kolega iz JP „SPC Vojvodina”.

87103

Danici Popovi} od: snaje Kaje, unuka Vlade i Tawe i praunuka Teodore i Cvete.

4258-P

Posledwi drugaru

pozdrav

na{em

Danici Popovi}

na{em dragom ~ika Braci. od: }erke Savke i unuka Nenada.

87077

Posledwi pozdrav priji

87076

Posledwi pozdrav priji

Danici

Porodica Buwev~ev. 87068

Sa tugom se opra{tamo od dragog

Ana Erharti~ \uki

prof. dr Milanu Dun|erovu

\or|a Jovanovi}a

Danici

Tvoja lepota i dobrota nastavqa da `ivi u nama.

Posledwi pozdrav kumu koji nas je uvek okupqao.

Na{oj najmilijoj majci i baki, od srca hvala za divne trenutke koje nam je podarila, od: Ele i Mi{e, Nine i Luda, Sa{ke i Petra. 201009-P

od wegovih drugarica: Cice Milo{evi} i Stanke Leti}.

od prijateqa - porodica Karanovi}.

Porodica Bo{wak.

Kumovi: Dragi{a i Milka Stevanovi} sa porodicom.

87082

87078

87079

87065


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragoj majci, svekrvi i baki

utorak20.oktobar2009.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada u 82. godini preminula na{a voqena

27

Posledwi pozdrav na{em dragom kolegi

Draganu Jefti}u penzioneru Messer Tehnoga-s Ad Novi Sad

Dragici Tomi} od: sina, Ilije, snajke Ilone i unu~adi Marijane, Ru`ice i Luke.

Dragica Tomi}

Tvoj vedar lik, veliko i plemenito srce zauvek }e ostati u se}awu zaposlenih. Tvoje kolege.

1927 - 2009. 87059

Sahrana je danas, 20. 10. 2009. godine, u 15 ~asova, na mesnom grobqu u Starom \ur|evu - Temerin.

87070

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragoj majci, svekrvi i baki O`alo{}ena porodica.

87056

Posledwi pozdrav dragoj majci, svekrvi i baki

prof. dr Milanu Dun|erovu

Dragici Tomi} od: sina Dragana, snajke Vere i unuka Dragane i Milice.

Tvoja neizmerna plemenitost zauvek }e `iveti u nama. Zdenka i Koviqko Lovre. 87067

87062

Obave{tavamo svu rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi

Posledwi pozdrav pobratimu i drugu

bratu,

Posledwi pozdrav po{tovanom profesoru i prijatequ

Dragici Tomi} Uvek }emo te se se}ati i ~uvati od zaborava. Sin Petar, snajka Zagorka i unuci Luka i Marina.

87057

Slobodan Bekvalac Sahrana je danas, 20. 10. 2009. godine, u 15 sati, na Tranxamentu u Petrovaradinu. O`alo{}eni: otac Pera, sestra Vesna, zet Aca i tetka Slavica.

Bobanu Posledwi pozdrav dragoj baki od porodica: Ne{kovi}, Plav{i} i ^ervenko. Uvek }e{ `iveti u na{im srcima. Vidowa, ^ervenko, Sla|ana i drugari sa Novog naseqa.

Qubica i Mika Gaji}.

87066

87061

87063

Nadajmo se da si oti{ao u boqi svet, dru`e na{

Posledwi pozdrav bratu

prof. dr Milanu Dun|erovu

Dragici Tomi} Ve} je deset godina od kako me|u nama nije na{a Draga bako, nikada te ne}emo zaboraviti, uvek }emo te se rado se}ati. Bila si velika i plemenita. Hvala ti za sve {to si u~inila za sve nas. Unuci: Jovica i Perica \uki}, zet Milutin \uki}, snajka Dragana \uki} i praunuci Predrag i Jovica. 87064

Bobanu

Preminuo je moj stric i veliki prijateq

Beki

Milka Maxarevi}

Posledwi pozdrav

ro|. Kqaji} Deset godina, a praznina se ne smawuje.

Neka ti je slava. od: tetke Mire, bra}e Mi{e i Sa{e sa porodicom.

U sredu, 21. 10. 2009. godine, u 11 sati, poseti}emo weno posledwe po~ivali{te. Porodica Maxarevi}.

Sima i drugari iz kluba Veterana ratova 1991 - 99.

Posledwi pozdrav ocu na{eg kuma

87053

87060

87058

Posledwi pozdrav

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 18. 10. 2009. godine preminuo na{ dragi otac i deda

\or|e Jovanovi}

\or|u Jovanovi}u

Bobanu

~ika \okici

Wegova tu`na Bojana Jovanovi}.

dragom i po{tovanom kom{iji od porodice Stojkovi}.

od: strica Vase, strine Mirjane i sestre Jelene sa porodicom.

87080

87081

Stevan @ivki} Bata od Zdenke Jovanovi}.

Sahrana je u utorak, 20. 10. 2009. godine, u 15 sati, na Uspenskom grobqu. Sin Du{an, }erka An|elka, zet Dragan, snaja Mirna i unuci Nemawa, Jovana i Igor.

87052

87050

87019


28

^ITUQE z POMENI

utorak20.oktobar2009.

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragoj snahi

Stevanu @ivki}u Bati

Magdi Suboti}

Pamti}emo lepo dru`ewe sa tobom. Tvoje prve kom{ije: Mira, Bo{ko i Mi{ko.

Posledwi pozdrav kumu

POMEN

pozdrav

Sa tugom i bolom u srcu obave{tavamo vas da nas je zauvek napustila na{a draga majka

Vasa Miloradov

~ika Bati

^etiri godine bola i tuge, a sve je moglo biti druga~ije... Dragica i Mileva sa porodicom.

od porodice Go~anin. Porodica.

Hvala ti na svemu. Po~ivaj u miru.

Posledwi kom{inici

DNEVNIK

86993

87045

dragoj

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

87043

Sa tugom i opra{tamo se od

po{tovawem

Ana Erharti~ @ivela si svoj i na{e `ivote punim srcem i snagom. Srce je stalo, zaustavilo te na tvome putu. Zapravo, samo je promenilo tvoje planove, jer `ena kao ti ne mo`e stati. Sahrana je danas, 20. 10. 2009. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Sin Rudolf i }erka Elizabeta sa porodicama. 87006

86685

PE T NA E S T OG OD I [WI POME N

Danas se navr{ava petnaest godina od kako nije vi{e sa nama na{a

Milana - Dundike Dun|erova Vidosava Mati} 1930 - 2009.

Bojani Zari}

od stanara zgrade Bra}e Jovandi}.

Sahrana je 20. 10. 2009. godine, u 13.30 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Predrag i snaja Olga.

87017

87046

Opra{tamo se od dragog i po{tovanog

se}aju}i se dugogodi{weg prijateqstva i wegove iskrene qubavi prema na{oj porodici i Vizi}u.

Dr Stanko Rwak

baba Mika

Porodice Kova~evi} i Dondur.

Sa puno qubavi, po{tovawa i bola, ~uvaju Te od zaborava tvoji: Milo{, Du{an i Mira.

86996

86995

Posledwi pozdrav dragom kolegi i prijatequ

Uspomenu na wu ~uvaju weni najmiliji.

87003

SE]AWE na na{e drage roditeqe.

dr Milanu Dun|erovu prof. dr Milana Dun|erova

redovnom profesoru u penziji

me|unarodnog sudije

Milosava

Rade

1980 - 2009.

1990 - 2009.

Wegove kolege sudije kowi~kog sporta za olimpijske discipline: Milan Bokan, Radovan Bo`in, \or|e Tarak~ija, Brane Jovanovi} i Quba Nikoli}.

Wegovom smr}u izgubili smo po{tovanog kolegu i dragog prijateqa, a generacije studenata vrsnog pedagoga i stru~waka. Kolege i studenti sa Departmana za ekonomiku poqoprivrede i sociologiju sela Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

87044

2680/P

Sa neizmernim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je na{a draga

Posledwi pozdrav ocu na{eg direktora sektora.

Novosel Uvek }ete biti u na{im srcima. Veqo, @eqko i Milijana sa porodicama. 87007

POMEN

Magdolna Suboti}

Mita Gojkovi}

ro|. Kasa preminula, 19. 10. 2009. godine, u 81. godini. Sahrana je danas, 20. 10. 2009. godine, u 15 ~asova, na Zapadnom grobqu u Temerinu. O`alo{}eni: suprug Mom~ilo, sin Vladimir, }erka Marina, snaja Bojana, zet Miroslav i unuci Ivana, Mario, Irena i Matea.

S po{tovawem, Sektor za IT i OSJ JKP „Parking servis” Novi Sad.

87038

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

advokat 20. 10. 2003 - 20. 10. 2009.

\or|e Jovanovi}

Godine prolaze, ali qubav i zahvalnost ve~no traju. Porodica Gojkovi}.

5918/P1

87020

Posledwi pozdrav ocu na{eg kolege.

Dr Milan Dun|erov

\or|e Puji} 1920 - 2009. berber

\or|e Jovanovi}

Sahrana je 20. 10. 2009. godine, u 15 sati, na pravoslavnom grobqu u \ur|evu. O`alo{}eni wegovi najmiliji.

S po{tovawem, kolektiv JKP „Parking servis” Novi Sad.

87042

5918/P

Posledwi pozdrav na{em prijatequ i kolegi. Komemorativni skup odr`a}e se 21. 10. 2009. godine, sa po~etkom u 12.00 ~asova, u sali P1 Poqoprivrednog fakulteta. Dekanat Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. 2681/P


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ suprug, otac i deda

Posledwi pozdrav na{em prijatequ i drugu, plemenitom ~oveku

Sa qubavqu i tugom se opra{tam od moje `ivotne saputnice

utorak20.oktobar2009.

POMEN Danas, 20. 10. 2009. godine navr{ilo se 15 tu`nih godina od kako nije sa nama na{ dragi

Bo{ko Vi{ekruna

29

Posledwi pozdrav na{em

\anetu

1994 - 2009.

Pavle Miti} Bi}e sahrawen u sredu, 21. 10. 2009. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Nosimo te u srcu i ~uvamo od zaborava.

Stevanu @ivki}u Bati

Ane Erharti~

Du{ko, Nada, Jelena i Mina.

Porodica. 87021

87016

Dragim prijateqima

O`alo{}eni: supruga Jelena, sin Vladan i unuk Pavle.

od Vide i Mileta.

87054

87051

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo 18. 10. 2009. godine na{ suprug, otac i deda Milutin Vujovi}.

87011

Jovanki i

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav bratu

Dragutin Jefti} \ane 1952 - 2009. Sahrana je u utorak, 20. 10. 2009. godine, u 15 ~asova, na pravoslavnom grobqu u Budisavi.

\or|u Jovanovi}u

\or|u

Puno }e{ nam nedostajati.

od: Bate, snaje Ka}e i sinovaca Du{ana i \or|a.

87036

Tvoj drug iz mladosti - Branko Stojkovi} sa porodicom.

87037

Stoj{i Dragosavqevi}

O`alo{}eni: supruga Jelica, }erka Aleksandra i unuk Stefan.

posledwi pozdrav. Jelka i Natalija.

87022

87015

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ dragi

\or|e Jovanovi} posle te{ke bolesti preminuo 19. 10. 2009. godine. Sahrana je danas, 20. 10. 2009. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu u Novom Sadu. Supruga An|elka, sin Dragan i snaja Ivana. 87034


30

07.00 08.40 09.05 09.30 10.05 10.45 11.30 11.35 12.00 13.00 13.30 13.35 14.20 15.05 15.20 15.30 15.35 16.00 16.45 17.00

Dobro jutro, Vojvodino Magna Aura No}na smena Pustara, dok. film @ivot u divqini Bra}a Karamazovi Vojvo|anske vesti Kuhiwica Tabloid Muzi~ka tragawa Vojvo|anske vesti Kop~eva tajna Rej~el Rej Crtani film Ta divna stvorewa Vojvo|anske vesti ^arde na Dunavu @ivot u divqini Tajna hrane: Maslina TV Dnevnik

Signali Koje to nadle`nosti Vojvodina dobija kona~nom verzijom upravo usagla{enog Zakona o prenosu nadle`nosti? Da li je to mawe ili vi{e od o~ekivawa vladaju}e koalicije? Gosti: Dragoslav Petrovi} (DS), Milorad Mir~i} (SRS), Branislav Bogaro{ki (LSV) i Milan \uki} (SPO). Autorka: Aleksandra Popovi} (RTV 1, 21.00) 17.20 17.35 18.00 19.00 19.30 20.15 20.30 21.00 22.00 22.30 23.15 23.40 00.10 00.55 01.20 01.45

07.00 07.25 08.10 08.30 09.30 10.30 11.00 12.00 12.10 12.40 13.05 13.35 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.15 23.00

TV PROGRAM

utorak20.oktobar2009.

Hop, hop – kviz Magna aura Novosadske razglednice Rusko-srpski odnosi, informativni program TV Dnevnik Me|uprostor Frej`er Signali Vojvo|anski dnevnik Preokret Putopisi Svet {aha @ivot u divqini Gradovi sveta Kina, nebesko carstvo Signali

Kuhiwica @ivot u divqini Crtana serija (ma|) Kultura i tradicija roma Na{i dani (ma|) Omladinska emisija (ma|) Asunta Spina Vesti (ma|) Prizma (hrv) Tu sasvim glizu, inform. program Gradovi sveta Kina, nebesko carstvo Gozba za bogove, strani dok. film Veliki transport Univerzitet Dve Ru`ice, dok. film Muzi~ki program Putopisi TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Pustolovine Marka i Majer Dobro ve~e Vojvodino (rom) Kop~eva tajna Rej~el Rej Asunta Spina

08.15 09.00 09.06 09.23 09.35 10.00 10.05 10.35 11.00

Sve {to mi pripada (Panonija, 20.30) 08.00 09.00 11.00 12.20 12.30 14.20 15.30 16.00 18.00 18.25 18.30 19.05 20.00 20.30 22.00 22.40 23.40

U susret suncu U ogledalu Ulovi trofej Tin in Bez cenzure Razgovori o zdravqu Vojvo|anske vesti U ogledalu Vojvo|anske vesti Barometar Ulovi trofej Vrele gume Vojvo|anske vesti Sve {to mi pripada Vojvo|anske vesti Kowi ponovo jure Glas Amerike

12.00 12.13 12.15 13.00 13.30 15.08 15.10 16.10 17.00 17.20 17.25 17.32 17.39 18.00 19.30 20.15 20.43 21.33 21.34 21.45 22.35 22.39 22.48 00.15 00.30 01.19 02.13

Jutarwi program Vesti U zdravom telu Kuvati srcem: Tijana Jevti} Slagalica, kviz Vesti Kvadratura kruga Svet ribolova Vesti + Sve~ani do~ek ispred Palate Srbije Dnevnik + Sve~ano potpisivawe me|udr`avnih sporazuma Na{ auto na{im gledaocima Sport plus Izjave u Palati Srbije, prenos Provereno nema mina, film Na{ auto na{im gledaocima Ono kao qubav Skup{tina Srbije, obra}awe poslanicima, prenos Dnevnik RT Vojvodina Evronet [ta radite, bre Na{ auto na{im gledaocima Slagalica, kviz Sve~ana akademija - Centar Sava, prenos Dnevnik Fudbal - Liga {ampiona Fudbal - Liga {ampiona: Liverpul - Olimpik Lion, prenos, 1. poluvreme Na{ auto gledaocima Fudbal - Liga {ampiona, pregled Fudbal - Liga {ampiona: Lverpul - Olipik Lion, prenos, 2. poluvreme Fudbal - Liga {ampiona Na{ auto na{im gledaocima Fudbal - Liga {ampiona, pregled Dnevnik [ark Evronet Usta na usta, film

06.02 06.15 07.04 07.18 07.22 07.33 07.56 08.20 08.27 08.47 08.48 09.18 09.53 10.00 10.52 11.02 11.26 11.55 12.33 13.00 14.00 15.42 15.47 16.00 16.35 16.55 17.23 17.53 18.00 18.32 18.56 19.20 19.30 19.32 20.00 20.06 20.31 21.00 22.03 22.32 23.02 23.13 23.51 01.14 02.13 04.00 05.16

10.00 11.15 12.08 13.10 14.05 15.10 15.35 16.10 16.45 17.00 17.10 18.15 19.00 19.25 20.00 21.00 22.30 23.30

Hrana i vino Luna - sirena sa Kariba Evo nas kod vas Pod suncem Sen Tropea Buntovnici Radionica Najboqi lek NS klinci Objektiv (slov) Objektiv Luna-sirena sa Kariba Objektiv (ma|) Objektiv [ira, princeza mo}i Evo nas kod vas Buntovnici Pod suncem Sen Tropea Razgoli}eni

11.30 12.00 12.30 14.30 15.30 16.30

[ampionat - Najava Red Bul [vajcarska ] TV: Aston Vila – ^elzi Serija A Argentinska liga MU TV: Man~ester UTD - Bolton Borbe veka Profi boks Fudbal mondijal magazin NHL: Wujork Renyers – San Hose [kotska liga Barsa TV: Valensija – Barselona NHL Pregled

18.00 18.30 20.00 20.30 22.15 22.45 00.30

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

Havijer Bardem

Usta na usta Viktor `eli da se proslavi kao glumac i do{ao je u Madrid da bi na{ao posao. Tako }e se sresti sa predstavnicima holivudske filmske kompanije koji mu nude ulogu ma~omena u novom filmu... Uloge: Havijer Bardem, Ajtana San~ez Gijon, Yozef Marija Flotats, Marija Baranko Re`ija: Manuel Gomez Pereira (RTS 1, 02.13)

07.00 07.55 08.50 10.10 11.00 11.30 12.00 12.30 15.15 15.30 16.45 18.00 18.35 19.05 20.00 22.00 23.15 00.00 00.05 01.00

Divqa stvorewa Ukradena sre}a Slatka tajna Sme{na strana `ivota Foks vesti Survajver - bez cenzure Kviz: Ludi kamen Film: Nekst Foks vesti ^ari Survajver Foks vesti Kviz: Ludi kamen Na terapiji Film: Oko ubice Survajver Na terapiji Foks vesti ^ari No}ni program Foks non-stop

06.05 06.35 07.00 07.45 08.30 09.10 09.35 10.00 12.00 13.15 14.00 14.30 15.00 15.55

U zdravom telu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem: Tijana Jevti} Datum Verski kalendar Garfild i prijateqi Gomboce [umska {kola Recepti za igru Dosije Iks i Oks Enciklopedija za radoznale Neverovatne `ivotiwe 50. oktobarski salon Pregled Premijer lige Verski kalendar Trag Gra|anin Gitar art festival Metropolis Trezor Crni labud, film Datum Verski kalendar Ovo je Srbija Svetska politika Porodica ~oveka Doba zrelosti Enciklopedija Ekatarina Velika, muz. program Gomboce Garfild i prijateqi [umska {kola Datum Verski kalendar 50. oktobarski salon TV mre`a Drugi vek Izvo|a~i Evropa i Srbi Weno veli~anstvo p~ela Likovna kolonija RTS Gu~a 2009. Crni labud, film Trezor Fudbal - Liga {ampiona: Liverpul - Olimpik Lion Fudbal - Liga {ampiona, pregled Gu~a 2009.

Glas Amerike SMS Slatka moja Na tragu prirode Slike `ivota Slavni Na tragu prirode Za dobar dan Vesti Slatka moja Vesti Na tragu prirode Ju`ni Bruklin Poslovni dan

Mla|e je sla|e Prefiwena komedija karaktera sme{tena u savremenom Wujorku. Rafi, sve`e razvedena tridesetsedmogodi{wakiwa, upoznaje i zaqubquje se u Dejvida, dvadesettrogodi{weg svr{enog studenta slikarstva i zapo~iwe romansu sa wim... Uloge: Uma Turman, Meril Strip, Brajan Grinberg Re`ija: Ben Janger (Avala, 21.00) 16.25 16.40 16.55 17.55 18.30 19.15 19.45 20.10 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 02.30 05.30

DNEVNIK

06.00 07.00 10.00 10.35 11.00 11.30 12.00 12.05 13.50 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.35 17.05 18.15 18.30 19.15 20.05 21.00 22.00 23.00 23.35 00.15 01.20

Radijsko dizawe Dizawe, jutarwi program Vesti B92 Veliki brat, u`ivo Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Crveni vukovi na raskr{}u Top {op Vesti za osobe o{te}enog sluha Veliki brat - Izbacivawe Top {op [qaka Vodi~ za roditeqe Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Sezona lososa Veliki brat, u`ivo Vesti B92 Stawe nacije Moje drage kom{ije Veliki brat, u`ivo Vesti B92 Kavkaski orah, dok. film Dolina sunca Veliki brat Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Vesti B92 Veliki brat, u`ivo Moje drage kom{ije Saut Park

Sezona lososa Mre{}ewe lososa smatra se za jedno od najinteresantnijih prirodnih pojava. Na desetine hiqada ovih riba plivaju od mora uzvodno du` velikih reka, da bi se mrestili u re~nim brzacima... (B92, 15.00)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.45 12.45 13.00 14.00 15.45 16.00 16.45 17.00 17.45 18.30 18.45 19.30 19.57 20.00 20.50 21.00 22.30 23.00 00.00 00.20 00.30 03.00

Dobar kom{ija Nacionalni dnevnik Daniela Yoan od Arkadije Farma (`ivo) Nevina Siti Farma Grand {ou Siti Farma (`ivo) Nacionalni dnevnik Qubav je ve~na Napu{teni an|eo Yak pun para Daniela Nacionalni dnevnik Odgovori, osvoji - SMS kviz Farma Loto Grand parada Javna tajna Farma (`ivo) Mu}ke Siti Film: Kil Bil 2 Film: Pakt sa |avolom

Yem (Hepi, 12.30 i 18.00) 08.30 09.00 09.30 09.50 10.00 10.50 11.40 12.00 12.30 12.50 13.00 13.30 13.55 14.05 14.35 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.45 18.00

Kenguri ko{arka{i Fantomacan Dinosaur king Papirmanija Lude godine Skloni{te [aman king Denis napast Yem Nodi Skipijeve avanture Kliford Mala princeza Henrijeve zanimqive `ivotiwe Kenguri ko{arka{i Dinosaur king Fantomacan [aman king Skloni{te Lude godine Papirmanija Yem

18.35 18.55 19.20 19.30 19.55 20.55 21.05 22.00 23.55 00.05 00.10 00.20 01.00 02.00 03.20 04.00 04.25 05.10 05.25 06.20

Kineski dok. program Telemaster Rekord Brzotrz, kviz Zabrawena qubav (Klon) Telemaster Smicalice Film Telemaster Vremenska prognoza Fe{n selek{n - hronika Sponzoru{e Mija Kuli} {ou Strava emisija Film Kineski dok. program Sponzoru{e Brzotrz, kviz Zabrawena qubav (Klon) Vremenska prognoza

Vesti Milica na kvadrat Na tragu prirode Vesti Slatka moja Svi vole Rejmonda Milica na kvadrat Ju`ni Bruklin Film: Mla|e je sla|e Slavni Svi vole Rejmonda SMS Glas Amerike Film: Mla|e je sla|e Doma}a muzika Poslovni dan

08.00 Zemqa nade, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Tajne avanture @ila Verna, 10.30 Fajn storis, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Tuti Fruti kviz, 15.00 Info K9, 16.00 Zemqa nade, 17.00 Info K9, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.45 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.30 Film, 02.00 No}ni program.

08.15 [kola du`a, 08.45 Top {op, 09.00 Auto {op, 09.10 Turisti~ke, 09.25 Tandem, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.00 Info klub, 13.00 Fokus, 13.45 Top {op, 14.00 Mozaik, 16.00 Kuhiwica, 16.30 Fokus, 16.55 Tandem, 17.00 Modni impuls, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 21.00 [irom otvorenih o~iju, 21.20 Film, 23.15 Fokus, 23.40 Turisti~ke, 00.25 Auto {op, 00.30 Haj-faj Madona.

09.00 Pregled {tampe, 09.30 Aktuelno, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Svitac, 12.10 Zdravqe , 14.15 Tokovi mo}i, 15.00 Veze, 16.00 Akcenti, 16.30 Ko pre wemu dve, 18.00 Akcenti, 18.15 Na{ grad, 19.00 Aktuelno, 20.10 Pun gas, 21.00 Utorkom u 21.00, 22.15 Petsto pedeset li~nosti, 23.00 Ko pre wemu dve, 00.10 Komercijalni program.

07.00 Uz kafu, 07.30 Beli luk i papri~ica, 08.00 Zdrav `ivot, 08.30 Crtani film, 09.00 Beni Hil, 09.35 Leksikon zdravqa, 10.00 Bez cenzure, 11.30 [mizla sa stilom, 12.00 Subota popodne, 15.00 Sportska galaksija, 16.00 Vip, 17.00 Beni Hil, 18.00 Estrada, 19.00 Objektiv, 20.00 Tok {ou, 22.00 Objektiv, 22.30 CI 5, 00.00 Objektiv, 01.00 Tok {ou.

12.00 Hronika op{tine [id, 13.00 Kviz: Poziv za dobitak, 14.30 Pingvini osvetnici, 15.00 Dok. program. 15.45 Luna, 16.30 Kuhiwica, 17.00 Info 1, 17.15 Hronika op{tine Ruma, 18.10 Nemi svedok, 19.00 Info 2, 19.30 Pingvini osvetnici, 20.00 Luna, 20.45 Mobil e, 21.00 Dok. program, 21.30 Nemi svedok, 22.15 Info 3, 22.45 Sport STV-a, 23.15 Kviz: Poziv za dobitak. 08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem.


DNEVNIK

utorak20.oktobar2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

17

31

GENIJALNI PARISKI BOEMI I AVANGARDISTI

Pi{e: Dan Frank

^arli [in

Prva liga Bejzbol klub Klivlend Indijans 34 godine nije osvojio naslov prvaka. Posle smrti vlasnika, klub preuzima wegova supruga Rej~el Felps, biv{a zabavqa~ica. Ali neki mediji smatraju da ona nije osoba za to. Po{to mrzi Klivlend, Rej~el namerava da klub preseli u Majami, ali to mo`e samo ako je pose}enost na utakmicama mawa od 800.000 qudi… Uloge: ^arli [in, Tom Berinyer, Korbin Bernsen, Margaret Viton, Rene Ruso, Vesli Snajps Re`ija: Dejvid S. Vord (Nova TV, 15.05) 08.05 08.15 08.55 10.25 11.25 12.20 13.05 14.05 15.05 17.00 17.25 18.25 19.15 20.00 20.40 22.45 23.00 23.30 00.00 01.00

Bumba, crtani Ezo TV Nova lova Rebelde Otvori svoje srce IN Na{a mala klinika Najboqe godine Prva liga, film Vesti Na{a mala klinika IN Dnevnik Najboqe godine Liga prvaka - utakmica Vesti Mister Bin Sa`eci Lige prvaka Zakon brojeva Sajnfild

08.00 08.30 09.00 09.30

Rimske misterije Veliki nau~nici Zaboravqeni bogovi [ta je donela industrijska revolucija Romanti~ari Leh Valensa – dvadeset godina kasnije Zaqubqen u Barbaru Svet novca: Svet po Guglu Krunisawe kraqice Izdaja Misterije istorije Dikens u Americi Zaboravqeni bogovi [ta je donela industrijska revolucija Romanti~ari Bobi Kenedi: ^ovek koji je hteo da promeni Ameriku Drugi svetski rat u boji Indokina Nebeski put ~aja Izdaja Misterije istorije Dikens u Americi

10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlo}a Ek{n men Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlo} Tali~ni Tom Dugi brodovi Ispod tepiha E{alon doktora M. Korak do dna \avolova ki~ma Dodir sudbine Dogvil Zameweni identitet

06.00 Afri~ki san 06.55 Indijana Yons i otima~i izgubqenog kov~ega 08.50 Uhvati i ostavi 10.45 Debele devojke 12.25 Ko{mar u ku}i snova 13.55 Gas do daske 3 15.25 Neko drugi 16.45 Epski film 18.10 Lak za kosu 20.05 300 22.00 Velika qubav 22.55 Prava krv 23.50 Neuhvatqivi 01.30 Kethaus: Do|ite na `urku

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.11 Dolina sunca 10.15 Velegradwa 2: Veliki bostonski iskop, dok. serija 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s an|elom 13.20 Meklodove }erke 14.25 TV kalendar 14.40 Me|u nama 15.35 Svetomarske {pice 16.20 Hrvatska u`ivo 17.38 Najslabija karika, kviz 18.20 Kuvajte s Anom 18.38 Dolina sunca 19.30 Dnevnik 20.10 Globalno selo 20.50 Pri~a o Indiji: Zlatno doba, dok. serija 21.50 Poslovni klub 22.30 Otvoreno 23.55 Drugi format 00.50 Zvezdane staze: Vojayer 01.35 Ksena - princeza ratnica 02.20 Zakon i red

Sara Yesika Parker

Ekstremne mere Englez Gaj Lutan je lekarstipendista koji sta`ira u Hitnoj slu`bi u Wujorku. Kad ne uspe da spase jednog besku}ika koji mu umre na stolu, on se zainteresuje za uzrok smrti jer nije bila poznata pacijentova istorija bolesti. Na autopsiji mu ka`u da telo tog ~oveka nije nikad stiglo do wih… Uloge: Hju Grant, Yin Hekman, Sara Yesika Parker, Pol Gajlofil, Debra Monk Re`ija: Majkl Aptejd (HRT 2, 22.10) 08.05 Navrh jezika 08.20 Izazovi: Povratak u {kolu, dok. film 08.35 Lagodan `ivot Zeka i Kodija 09.00 Paulino leto 09.30 Vip Muzi~ki klub 10.00 Alijas 10.45 An|ele maleni, razveseli me, film 12.30 Dokuteka 13.35 Dragi Yone 14.00 Prijateqi 14.25 Ksena - princeza ratnica 15.00 Kuvajte s Anom 15.15 TV vrti} 15.45 Koga briga? 16.20 Zvezdane staze: Vojayer 17.05 Drugi format 18.20 @upanijska panorama 18.47 Dva i po mu{karca 19.08 Simpsonovi 19.30 Vip Muzi~ki klub 20.05 ^arolija 21.00 Zakon i red 22.10 Ekstremne mere, film 00.05 [apta~ica duhovima

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

07.00 10.00 11.00 13.00 15.00 16.00 17.00 19.00 21.00 22.00

Suvi{na okrutnost Fre{ Pqa~ka{ banaka Piterovi prijateqi ^ikago Yo i starleta Slatki snovi Tihi beg Telo kao dokaz Strah Suvi{na okrutnost Savr{ena harmonija

Most uzdaha Moja slatka debequca @ene fudbalera Stjuardese Moja slatka debequca Sout Park @ene fudbalera [erlok Sout Park Zna~i li to da smo u braku? 00.00 Stjuardese 01.00 Zatvorski voz

06.00 07.00 08.00 10.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00

Dodir an|ela Meklodove }erke Ubistva u Midsameru Tra~ Meklodove }erke Sudija Ejmi Ubistva u Midsameru Selin Gardijan Sudija Ejmi Yordan Vo`wa ka uspehu [anaja Klara [eler Biti Erika

08.20 Korak po korak 08.50 Princ iz Belera 09.40 Astro {ou, emisija 11.45 Pod istim krovom 12.10 Dadiqa 12.40 Rat u ku}i 13.05 Ekskluziv 13.20 Ve~era za 5 13.45 Tajna ~okolade 14.40 Heroji iz strasti 16.15 Korak po korak 16.40 Princ iz Belera 17.10 Pod istim krovom 17.35 Dadiqa 18.00 Rat u ku}i 18.55 Ekskluziv 19.05 Ve~era za 5 19.35 Punom parom 20.00 Najve}i hrvatski misterij 20.55 Sve {to devojka mo`e po`eleti, film 22.45 ^ak 23.55 Ameri~ki ninya, film 01.30 Astro {ou, emisija

Sve {to devojka mo`e po`eleti Mlada Amerikanka Dafni Rejnolds naizgled ima sve {to bi devojka mogla da po`eli - jedinstven stil, nekonvencionalan odnos prepun qubavi sa svojom boemskom majkom Libi i budu}nost koja nudi nebrojene mogu}nosti, ali se ipak ose}a se nepotpunom. Ona sawa o susretu s ocem kog nikad nije upoznala… Uloge: Amanda Bajns, Kolin Firt, Keli Preston, Ilejn Etkins, Ana Kancelor, Yonatan Prajs, Kristina Kol, Silvija Sims Re`ija: Deni Gordon (RTL, 20.55)

Keli Preston

08.40 09.35 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30

23.45 00.40

Razotkrivawe mitova Kako to rade? Budu}i svet Majami ink Automobili Ameri~ki ~operi Peta brzina U deli}u sekunde Kako pre`iveti u opasnim situacijama Majami ink Budu}i svet Razotkrivawe mitova Kako to rade? Megagraditeqi Lud za industrijom Discoveri projekat Zemqa U deli}u sekunde [okantni video zapisi o pre`ivqavawu Automobili Ameri~ki hotrod automobili

08.30 09.15 11.00 16.15 17.15 18.00 18.10 19.30 20.15 21.00 23.00 23.15 01.00

Fudbal Tenis Tenis Tenis Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Boks Boks Ekstremni sportovi Bilijar Rvawe

16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.20

Doktor du{u le~io ha{i{om utin je `iveo u getu Smilovi~i, blizu MinOn ga je ubedio da izla`e na Salonu Nezavisnih ska. On je deseto dete vrlo siroma{nog kr1908. para, koji tu~e sina ako ga zatekne da crta. Apoliner mu je pomagao da prodaje slike. Maks Isto ~ine i starija bra}a, koja ismevaju wegovu `e@akob ga upoznaje s Polom Gijomom, koji postaje qu da slika. Otac `eli da Haim postane obu}ar. U prvi prodavac wegovih radova. S @akobom Modi16. godini naslikao je portret seoskog rabina i tiqani razgovara o judaizmu i religiji. Poklonio mu me prekr{io jevrejski Zakon. Odmah je usledila kaje portret s posvetom: „Mome bratu, od sveg srca“. U zna: lokalni mesar ga je zatvorio u hladnu prostoriprijateqskoj je vezi i s Frenkom Hevilendom, koji ju magaze i `estoko istukao. Da se izbegne skandal, mu daje svoju ku}u da bi na miru mogao da slika. trgovac je pristao da porodici da 25 rubaqa. Tim Pokaziva}e Pariz ruskoj pesnikiwi Ani Ahmanovcem Sutin u Minsku poha|a te~aj crtawa, istotovoj, s kojom recituje Verlenove stihove. [titi vremeno rade}i kao retuMorisa Utrila, velikog {er kod nekog fotograprijateqa s Monmartra, fa. Zatim je dospeo na likome je bli`i nego Pikakovnu akademiju u Viqnusu. I Sutinov je prijasu. Jedan gradski lekar veteq, uzeo ga je pod svoje likodu{no mu poma`e da okriqe. Nau~io ga je da otputuje u Pariz. Do tad `va}e zatvorenih usta, nije takore}i ni{ta prone zabada viqu{ku u ta~itao. A Modiqani je ve} wir gostiju za susednim u porodi~noj biblioteci stolom i ne hr~e po reotkrio Ni~ea, D’Anuncistoranima. Haim smatra ja, Bergsona, Kropotkina Amedea svojim bratom. i mnoge druge autore. WeBeskrajno mu je zahvalan. gov brat je socijalisti~Wih dvojica su krajwe ki aktivista koji je bio razli~iti, ali ih ipak na robiji pre nego {to je povezuju neke ~vrste spoizabran za poslanika. U ne. Modiqani uni{tava, porodici Sutinovih niko ba{ kao i Sutin. Kako se ne zanima za politiku. slike, tako i skulpture. Sve do dolaska u Barn U Livornu je pobacao u 1922, Sutin `ivi u nemareku komade kararskog {tini koja se grani~i s mermera. o~ajem. Zahvaquju}i podrObojica ose}aju istu {ci porodice, Modiqani potrebu za nezavisno`ivi lagodno. Kad je do{}u. Ne pripadaju nijed{ao u Pariz 1906, najpre noj grupi. Nisu bliski se nastanio u pristojnom ni ~elnicima „Bato-Lahotelu, poha|ao akademiju voara“ ni italijanskim “Klarosi”, a zatim iznajfuturistima, kojima Momio ateqe na Monmartru. diqani nije hteo da pruKad je Modiqani besan, i mermer strada Mewao je hotelske sobe, `i moralnu podr{ku. onda otkrio jedno spremi{te i naposletku je 1909. Oni nisu ni kubisti ni fovisti, nisu poha|ali Mado{ao na Monparnas. Olako je tro{io novac koji tisovu akademiju, a retko odlaze kod Gertrude i Lea mu je mati slala iz Italije. Nikada nije za`alio Stajna. Oni ho}e da budu potpuno slobodni i dr`e zbog svog rasipni{tva. Wemu je va`no jedino da buse po strani od svake {kole. de slobodan i posveti se umetnosti. Obojica se bore protiv istog neprijateqa koji ih Modiqani je hrabar. Odmah po objavqivawu rata, razjeda iznutra. Modiqani boluje od o{te}ewa pluprijavio se u vojsku. Vojne vlasti su ga odbile. To ga }a koje je zaka~io u detiwstvu, i to }e se, uz alkohol je duboko pogodilo. Me|ui drogu, izroditi u tubertim, on istovremeno izrakulozu. Sutina izjeda pan`avati svoje antimilita- Modiqani je hrabar. ^im je po~eo rat, tqi~ara, a ima i bolove u risti~ko ose}awe. Izdestomaku, koji }e, uz r|avu prijavio se u vojsku i bio uvre|en veta}e ga zato {to je vreishranu, dovesti do ~ira. jer su ga vojne vlasti odbile. |ao i psovao srpske vojniItalijana satiru u`asni Ali, on je i antimilitarista. ke koji su prolazili Monnapadi ka{qa. Rus guta parnasom. velike koli~ine bizmuta Vre|ao je i psovao srpske vojnike Sutin se pla{i svega i koji samo ubla`uju bolokad su prolazili Monparnasom, svakoga. ^ak i obi~nih ve. Kona~no, svako od wih pa su ga izdevetali Pari`ani ~inovnika, koji ga podsedvojice nosi u sebi li~nu }aju na antisemitske }ate dramu. Svi znaju za Haiu wegovoj zemqi. Ne usu|uje se da sam stane pred slumovu muku koja poti~e iz detiwstva. Dovoqno je da ga `bene {altere i uvek tra`i da neko bude s wim i ~ovek pogleda kako pognuto kora~a ulicama, s rukama pomogne mu ako ustreba. u xepovima pohabanog kaputa, pa da shvati koliko ga Ima malo prijateqa. Ro|en je u istom gradu u kooptere}uje wegova `ivotna pri~a. Amedeo skriva svoju dramu ispod slojeva bujnosti jem i Kikoin. Obojica su studirali slikarstvo u i bu~nosti. Utapa je u alkohol i drogu. Ali vermut, Minsku. Zajedno su iz Viqnusa doputovali u Pariz. komovica, crno pivo, kokteli s limunom i mandariObojica su stanovali u istim umetni~kim koloninom, kao ni ha{i{ ili kokain ne mogu da zavaraju jama. Ali izme|u sebe ne govore. Haim je qut na svoSutina. On zna kakav duboki bol Amedeo poku{ava je zemqake. Modiqanija znaju svi. Godinu dana po da savlada, kakve suze prigu{uje u zagrqajima `ena dolasku u Pariz, upoznao je doktora Pola Aleksanili za kafanskim stolom. On to dobro zna, jer su zadra, svog prvog mecenu i jednog od prvih dobavqa~a jedno stanovali 1910. Tad se Modiqani bori protiv hai{i{a. U doktorovu ku}u dolazili su siroma{ni sebe i napada bolesti, te`e}i da ostvari veliki umetnici, a zahvaquju}i wemu, Modiqani uspeva da san. To nije slikarstvo, ve} skulptura. Jedino tamo proda poneku sliku. Aleksandar mu je pozirao, skulptura. a vremenom pokupovao veliki broj wegovih dela.

S

Kwigu Dana Franka „BOEMI” u izdawu „Slu`benog glasnika”, po ceni od 1.404 dinara, mo`ete naru~iti putem telefona 011/36–444–52 ili mejla prodaja@slglasnik.com.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

utorak20.oktobar2009.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

U karijeri ni{ta novo, sem {to ste vi novi i poletni, dostojanstveni i u dobroj poziciji da vas saradnici uva`avaju i slu{aju. Neke nekretnine ili krediti mogu biti aktuelni, pa reguli{ite sve na vreme.

BIK 20.4-20.5.

Partnerski odnos je nagla{en, bilo poslovni ili privatni. Imate provokativan upliv Meseca, pa ostanite smireni i zadovoqni emotivno, da vas drugi ne bi iskoristili na odre|eni na~in. Dinamika i strast u domu.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

20. oktobar 2009.

Budite pa`qivi u saobra}aju jer ste skloni tome da se zaletite, bez zaustavqawa. Isto tako i u komunikaciji s drugima. @iva `urka s rodbinom treba da ima i svoj smisao, zajedni~ki ciq koji se posti`e. Mesec je u znaku [korpije, pa ste emotivno direktni i rawivi. Ako neko voli da pati, neka se tako ose}a i pona{a, ali to nemojte biti vi jer se time, naprosto, ni{ta ne re{ava. Budite strpqivi i sa~ekajte pravo vreme. U va{ znak je u{ao borbeni Mars, koji vas tera u akciju, u re{avawe problema i situacija koje vam se na|u na putu. Direktni ste i uspe{ni. Samopouzdawe i samosvest su opet prisutni i nadasve po`eqni. Utorak je veoma naporan dan, sam po sebi, a za vas mo`e biti i poguban, ukoliko ne odredite pravu meru onoga {to radite i koliko se tro{ite. Do{lo je vreme kada vam je potrebno vi{e odmora i sna.

VAGA 23.9- 23.10.

Okru`eni ste prijatnim osobama, pa i sami zra~ite pozitivnim stavom. Vi{e pa`we pola`ete na svoj izgled i obla~ewe? Krenite u kupovinu, ili razgledawe po radwama. Qubavna komunikacija je OK.

[KORPION 24.10- 23.11.

Sve {to se de{ava iza zatvorenih vrata, u tajnosti, a pogotovo posao, pod povoqnim je okolnostima. ^uvajte svoje tajne i planove samo za sebe. Qubavni susreti su poput vatrometa. Putovawe?

STRELAC 24.11- 21.12.

Trudite se da odr`ite koncentraciju, da vas drugi ne bi ometali i skrenuli sa staze va{ih prioriteta i `eqa. Nekako je sve jo{ uvek pod velom neizvesnosti, pa budite strpqivi. Provod i sport.

JARAC 22.12-20.1.

Poslu{ajte savet jedne `enske osobe koja ima izra`enu intuiciju, ali uzmite u obzir sve okolnosti. U karijeri je veoma dinami~no, pa nemojte povr{no propustiti neke susrete i sastanke s klijentima.

VODOLIJA 21.1-19.2.

Ne zanosite se preterano u materijalnom svetu, ali zato na li~nom planu i u duhovnosti radite na sebi. Meditacija i kreativan, svestan pristup svemu {to je aktuelno podi`u vas u neslu}ene visine.

RIBE 20.2-20.3.

Putovawe i promena sredine vas ne napu{taju, ne daju vam mira, pa ve} sada mo`ete planirati zimovawe na nekoj planini pod snegom, ili do~ek Nove godine. Ne treba gubiti vreme, ni u poslu. Prihodi.

TRI^-TRA^

PROGNOZA

Slava donela depresiju Jedna od devojaka iz benda „[ugerbejbs” Ameli Berabah je zbog velikog medijskog pritiska izgubila snagu i `ivce te se prijavila na le~ewe od depresije u jednu kliniku u Turskoj. - Mo`da Ameli odlu~i da je najboqe da odustane od pevawa. Bend je popularan, ali je ne ~ini sre}nom ve} du`e vreme - izjavio je Amelin bliski prijateq. Iako sve ukazuje na suprotno, menaxer benda „[ugerbejbs” opovrgnuo je glasine o upitnoj budu}nosti engleskog trija i najavio da nas o~ekuje Amelin skori povratak na scenu.

VE]I

Vojvodina Novi Sad

8

Subotica

7

Sombor

7

Kikinda

7

Vrbas

7

B. Palanka

7

Zrewanin

8

S. Mitrovica

5

Ruma

5

Pan~evo

10

Vr{ac

10

Srbija Beograd

9

Kragujevac

12

K. Mitrovica 14 Ni{

15

VIC DANA

Evropa

DEO DANA SUVO

NOVI SAD: Prete`no obla~no i ve}i deo dana suvo, mada je ujutru mogu}a pojava slabe ki{e. Duva}e slab do umeren jugozapadni vetar. Pritisak malo iznad normale. Temperatura od 4 do 8 stepeni. VOJVODINA: Obla~no i hladno uz slabu ki{u ujutru. Ostali deo dana ve}inom suvo. Pritisak oko normale. Jutarwa temperatura 3, a maksimalna 10 stepeni na jugu Banata, gde mo`e biti sun~anih intervala. SRBIJA: Promenqivo obla~no, a povremeno }e padati slaba ki{a. U ve}ini predela suvo, a na jugu i istoku toplije uz delimi~no razvedravawe i sun~ane intervale. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Jutarwa temperatura 1, a maksimalna 15 stepeni. Prognoza za Srbiju u narednim danima: U sredu puno sunca i toplije vreme uz temperature oko 15 stepeni. U ~etvrtak sun~ano i jo{ toplije, oko 20 stepeni, a samo na severu Vojvodine malo hladnije i obla~nije. U petak tako|e toplo uz poja~an jugoisto~ni vetar u Pomoravqu i Podunavqu i naobla~ewe. Za naredni vikend povremena ki{a i ni`a temperatura.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Nastavqa se period nepovoqnioh vremenskih uticaja na zdravqe i raspolo`ewe. Hroni~ni bolesnici bi trebalo da se strogo pridr`avaju saveta lekara. Tipi~ne meteoropatske reakcije mogu se javiti u blagoj formi.

Madrid

16

Rim

16

London

14

Cirih

10

Berlin

9

Be~

7

Var{ava

6

Kijev

12

Moskva

7

Oslo

5

Prepuna pla`a. Mali Darko otplivao daleko od obale. Ustane wegova majka i vikne: - Darkooo, nemoj daleko! Mogao bi gr~ da te uhvati! Par sekundi kasnije ustaje plavu{a i vi~e svom sinu: - Perice, ne idi daleko, ima gr~eva!

SUDOKU

St. Peterburg 7 Atina

22

Pariz

16

Minhen

8

Budimpe{ta

6

Stokholm

8

7 2

4

3 4

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

98 (0)

Slankamen

192 (18)

Apatin

164 (4)

Zemun

250 (16)

Tendencija porasta

Bogojevo

145 (5)

Pan~evo

276 (12)

STARI BEGEJ

Smederevo

460 (8)

Ba~. Palanka 152 (13) Novi Sad

144 (20)

Tendencija stagnacije

Ja{a Tomi}

Hetin

80 (6)

-76 (-6)

Tendencija stagnacije

TISA N. Kne`evac

195 (16) S. Mitrovica

80 (-24)

Senta

245 (2)

200 (10)

Novi Be~ej

313 (0)

Tendencija porasta i stagnacije

Titel

187 (20)

NERA

Tendencija stagnacije

Kusi}

5 4

7

1 2

9 8

6

9

3

4 40 (0)

9 5

8

7

5

7

SAVA

Beograd

4

6 9

3 9 8

3 7

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati. 6

2

7

1

4

9

3

8

5

3

8

5

6

7

2

9

4

1

9

4

1

8

3

5

6

2

7

2

5

9

4

8

3

7

1

6

8

1

6

2

5

7

4

9

3

4

7

3

9

1

6

2

5

8

1

6

8

3

9

4

5

7

2

5

3

4

7

2

8

1

6

9

7

9

2

5

6

1

8

3

4

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 20.oktobar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"