Page 1

c m y

NOVISAD*

UTORAK20.SEPTEMBAR2011.GODINE

GODINALXIX BROJ23203 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

I N T E R V J U : BORISLAVSTEFANOVI], [EFBEOGRADSKOGPREGOVARA^KOGTIMA

NASLOVI

Politika

Re{ewa zasever dostavqenaEU

3 Vojvodina dobija puteve drugog reda, ali ne i `eleznicu

Ekonomija 4 Kome odgovara propast „Fidelinke”

Tre}edoba

str. 2

6 Smrt penzionera neproverena glasina

MOGULINA[ITAJKUNIPLA]ATIVE]EPOREZE, KAOAMERI^KIIFRANCUSKI

NoviSad

Samobogata{i uSrbijikukaju

7 Dvanaest murala krasi}e grad 8 Stanovnici keja zdraviji od drugih 9 Ma`urani}evoj nov asfalt i novo lice

str. 5

Vojvodina

VATRENIOBRA^UNUSREMSKOMSELUJARAK, KODRUME

Trojete{ko povre|eno upucwavi

11 Povratak lepim i tu`nim uspomenama 11 (Ne) isplati se renovirawe odmarali{ta

str. 12

Dru{tvo 14 @eqa za pa`wom uz minimalnu {tetu 14 Temeq za daqe obrazovawe

Kultura 15 Stra`ilovska pesni~ka energija

Zahla|ewe iki{ovito

ZAVR[ENNOVIMOSTNAKORIDORU10, OTVARAWE30.SEPTEMBRA

UBEOGRADUDO^EKANI[AMPIONI: Odbojka{kareprezentacijaSrbijeproslavilaje ju~etitulu{ampionaEvropeispredSkup{tineBeograda,saoko6.000navija~aiqubiteqa ovogsporta.Povicima„Srbija,Srbija!”,„[ampioni!”ivelikimaplauzompozdravqenisu prvaciEvrope.ReprezentativcisusenabalkonuSkup{tinepojavili15minutakasnijenego{tojepredvi|enojersunaputuodhotelavi{eputamoralidasezaustaveiradujusesa navija~imakojisuiskoristiliprilikudapozdrave{ampioneEvrope.

str. 16 i 17

Najvi{a temperatura21° S

UV zra~ewe 1

„Be{ka”pre{la prekoDunava str. 4 Decatreniraju,anov~anicikaliraju RODITEQISVEVI[EIZDVAJAJUZAVANNASTAVNEAKTIVNOSTI

str. 9 str. 16 – 24

SPORT

n NOLEMESECDANABEZTENISA

n @EQKUOBRADOVI]U NIKADDOSTATROFEJA

n IZVE[TAJIITABELE NI@ERAZREDNIHLIGA


2

utorak20.septembar2011.

POLiTikA

\eli}:Srbija Ne}ebitisusreta o~ekujestatus Tadi}–Ta~i kandidata –Srbijaimaveomasna`nukandidaturu i o~ekujemo da 12. oktobraEvropskakomisijapreporu~i daSrbijadobijestatuskandidata za~lanstvouEvropkojuniji–izjaviojeju~euBriselupotpredsenikVladeSrbijeBo`idar\eli} poslesastankasevropskimkomesarom za pro{irewe [tefanom Fileom. \eli} je novinarima rekao da }eSrbija,unedeqamakojedolaze, ulo`itidodatnenaporedatomi{qewebudetakvodaseuwemupomene i po~etak pregovora za ulazakuEU. –Tojemnogote`iishoduovom trenutku, ali }emo ulo`iti dodatne napore da damo sve mogu}e

argumenteEvrpskojkomisijiizemqama ~lanicama da se uz status kandidatapreporu~iipo~iwawe pregovorazaulazakuEU–rekao jeon. \eli} je naglasio da je na sastanku s Fileom konstatovano da jeSrbijanapravilavelikinapredak u nastojawu da dobije status kandidatadokrajaovegodine.Po wegovimre~ima,veomajebitnoto {tojeocewenodajeSrbijanapravilapomakureformipravosu|a, borbi protiv korupcije i usvajawu kqu~nih zakona iz evropske agende. \eli} je naglasio da je u narednimnedeqamaneophodnore{itipitawepredstavqawaKosovauregionalnimforumima.

KabinetpredsednikaSrbije kategori~no je demantovao {pekulacije pri{tinske {tampe o mogu}em susretu predsednika Borisa Tadi}a sa kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem na marginama zasedawa Generalne skup{tine UN u Wujorku, ove sedmice. „Nepostojinikakvamogu}nost da se desi susret predsednika Tadi}a sa Ha{imom Ta~ijem. Niti }e biti takvog sastanka, nitijeplaniran,nitipostoji mogu}nostdadowegado|e”,re~eno je  Tanjug u u Kabinetu predsednikaSrbije. UKabinetuisti~udajeprava adresa za pronala`ewe re{ewa zaseverKosovadijalogBeograda i Pri{tine, uz posredovawe Evropskeunije.

Pri{tinski list „Zeri” preneojedanasdabiTa~iipredsednikTadi}mogliuWujorkudapostignusporazumzaseverKosova. Tadi} }e sutra prisustvovati otvarawu generalne debate 66. Generalneskup{tineUN.Predsednik Srbije }e, potom, prisustvovati zvani~nom ru~ku, koji prire|uje generalni sekretar UN Ban Ki-mun.Nakon toga, Tadi}}ebitigosttradicionalnog prijema, koji prire|uje predsednik Sjediwenih Ameri~kih Dr`avaBarakObama. Visoka predstavnica EvropskeunijeKetrinE{ton o~ekuje da }e se u Wujorku sastati sa predsednikom Srbije, kako bi s wimrazmotrilaaktuelnusitua- cijunaseveruKosova,saop{teno jeuBriselu.

Kforizhelikoptera bacaoletke Kforjeju~eoko15~asovaiz helikoptera izbacio letke iznadKosovskeMitrovicenakojimanaengleskomisrpskomjeziku pi{e da priznaje mirne proteste ali da su blokade putevanezakonite.Blokadeputevanisuprihvatqivna~inzaizra`avawe protesta, pi{e Kfor na letku, i dodaje da su blokade puteva nezakonite i stoga „ne spadaju u miran i demokratski~in”.Uletkusenavodidablokadeputevapredstavqajuopasnostzasveuvanrednim situacijama jer ne}e biti mogu}edapomo}stignedoonih kojimajepotrebna.„Uskladus Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, Kfor je odgovoran za ponovno obezbe|ivawe slobodekretawa”,pi{enaletkubelebojesaznakomKfora. Prethodno su se predstavniciSrbaiKforadogovorilida

INTERVJU

sevojnicisklonesputaKosovskaMitrovica–ZubinPotok, u selu Jagwenica, gde su ju~e ujutro poku{ali da postave kontrolnipunkt. Vojnici Kfora kontrolisali su ju~e ujutro sva vozila na tom delu puta, ali se u znak protesta okupio ve}i broj SrbaiblokiraokonvojKfora. S komandantom nema~koaustrijskog kontingenta Klau- somGlabom razgovaraojepredsednik op{tine Zubin Potok Slavi{a Risti} i dogovoreno jedasevojnicipovukustogdela puta, ali da ostanu na delu putakaalbanskomselu^abra. Risti} je novinarima posle dogovora rekao da }e me{tani po{tovati dogovoreno, ali da se Kforu „ne mo`e uvek verovati”jerdogovormo`eva`iti samo do slede}e komande koju onidobijuizcentrale.

NaulicamaKosovskeMitrovice ju~e su protestnu vo`wu odr`aliradnicijednogodnajve}ihautoprevoznikasasevera Kosova „Kosmet prevoza”. Oni su zatra`ili da im se omogu}i

pravonaradislobodukretawa, isti~u}idatomprotestnomvo`wom podr`avaju zahteve svojihsunarodnikakojiseprotive uspostavqawucarinenaprelazimaJariweiBrwak.

BORISLAV STEFANOVI], [EF BEOGRADSKOG PREGOVARA^KOG TIMA

 Dva prelaza na severu Pokrajine nazvali ste „ostrvima iluzija“. [ta ste mislili pod tim? – To je realna situacija – da postojedvaizolovanaostrvaod 200 do 400 kvadratnih metara gdesedequdikojimatunijemesto i po me|unarodnom pravu i po me|unarodnim sporazumima, koji ne vr{e nikakvu funkciju inemogudajevr{e.Toslu`iza iluzijuuPri{tinidaimajunekakvukontrolu,anemajuje.Dakle,akoto{tosamopisaonije iluzija,ondaneznam{tajeste.  Postoji li opasnost da i daqi pregovori i dogovori pod EU patronartom budu zloupotrebqeni jer Euleks, iako je trebalo, nije ostao neutralan i svrstao se uz Pri{tinu mimo dogovorenog? –Tojesteopasnostkojastalnopostoji.Mismosmnogovere

pOslani^ke teme

Uzdr`anio svimtemama Poslanici Skup{tine Srbije okon~alisuju~eraspravuosvim ta~kama dnevog reda sednice zapo~ete12.septembra,dabidanas otpo~eli novu sesiju na ~ijem dnevnom redu su predlozi zakona ojavnojsvojinii orestituciji.Resorni odbor za finansije podr`ao je ju~e ove propise u na~elu pre nego {to su poslanici imali uvid u amandmane koje je usvojila VladaSrbije.Zanimqivo je to {to su na oba zakonarezerveimale stranke vlasti: LSV nije glasaouobaslu~aja,SVMjebiouzdr`ankadajere~ozakonuojavnoj svojini,aposlaniciSPS-aiG17 plus u glasawu o restituciji. Predstavnik LDP-a nije prisu-

stvovao ju~era{woj sednici Odbora. Slede}asednicaSkup{tinebi}eposve}enarebalansurepubli~kogbuxetazaovugodinu.Iakose

spekulisalo time da postoji obaveza prema MMF-u da rebalans morabitiusvojendokrajaovogmeseca, o ovom dokumentu }e se raspravqati na redovnom zasedawu, po~etkomoktobra.

Koprimasudsku po{tu

Re{ewazasever dostavqenaEU – Te{ko je o~ekivati da se u Briselu 28. septembra s Pri{tinomrazgovaraostrujiitelekomunikacijama dok postoji ova kriza na severu Kosova i Metohije.Srbijaimare{ewai EU smo dostavili predlog. Za wihimamopodr{kuna{ihgra|ana na severu Pokrajine, bez obzirananekepoku{ajeizBeogradadasetojedinstvonaru{i i da se {aqu pogre{ne poruke predstavnicima lokalnih vlasti da ne treba da sara|uju sa svojomsopstvenomdr`avom.Siguransamutodaimtone}euspeti – izjavio je u intervjuu za „Dnevnik“ {ef beogradskog pregovara~kog tima Borislav Stefanovi}, ocewuju}i da je Pri{tinasadakadasuupitawu Jariwe i Brwak „na ostrvima iluzijasvogsuvereniteta“.  Da li mislite da }e Pri{tina u Briselu prihvatiti dijalog o prelazima Jariwe i Brwak i {ta }e biti su{tina tog susreta? –Akopostojidovoqnorazuma Pri{tina }e to prihvatiti 28. septembra, ako ne tada, mi smo spremni za dijalog bilo kada i na bilo kojem mestu. Kako sada stvaristoje,zaPri{tinutatema ne dolazi u obzir jer veruju da je to rasprava o wihovom suverenitetu,{tonijeta~no,kao {tojeta~nodaoovimprelazima nikada nije razgovarano jer oni imaju svoju specifi~nost, posebnost,kojajepotvr|enaodlukamaSBUNiPlanomu{est ta~aka generalnog sekretara UN Ban Ki-muna. Neophodno je daEUodgovorinana{uinicijativuidanamomogu}idasekroz dogovoriza|eizovesituacije,a mismospremnibilokada.

dnevnik

iakopunproblema,ipakdajerezultate, a ovo {to je sada Pri{tinauradila,uzpomo}EuleksaiKfora,jejo{jedanpoku{aj da se taj pregovara~ki proces podrije jer oni su{tinski ne `ele da imaju dogovor, ve} da sve urade jednostrano. Za nas je topotpunoneprihvatqivoite{ko }e i Evropa mo}i da objasni takav princip postupawa. Tojevrloopasnaporukaiglasi da sve se mo`e uraditi jednostranopadaseondarazgovara.  Ima li izlaza za Srbiju? –Ima,alijeveomauzak.Moramopro}ikrozwegakakoznamo i umemo. Okru`eni svim ovim negativnim ishodima moramo izabrati najboqi izlaz u datim okolnostima. Ovo nije borbasrcemve}glavom,iuwoj u{li u pregovara~ki proces i sedobijaono{tosemo`e,ane dijalog s Pri{tinom. @elimo ono{tosepri`eqkuje. da ga nastavimo, ali mislim da  [ta vam ka`u Srbi sa seje te{ko o~ekivati da 28. sepvera, postoji li opasnost od tembra razgovaramo o struji i egzodusa i kakve su im nametelekomunikacijama dok imamo re? ovu krizu. Euleks je naru{io – Uvek postoje razne opasnosvojstatusnoneutralnimandat, sti i mislim da je najbitnije u asistirao je Priovom trenutku {tiniisadapokuizbe}i naru{a{avadatoopravda Ovo nije borba srcem vawe jedinstva. nekakvom,kakooni Srbi ho}e da ve} glavom, i u woj to zovu, „imple- se dobija ono {to se ostanu u svojim mentacijom dogomovima i na mo`e, a ne ono {to do vora“. Implemensvojoj zemqi i se pri`eqkuje tacijadogovoraapspremnisunato solutno nije tema da na miran nadijaloga. Imple~in brane svoje mentaciju mo`e poku{avati legitimne interese. I to nije Pri{tina, a ako oni imaju meproblem,aliono{toonitra`e |usobnidogovor,tonezna~ida su odgovori, konkretni izlazak bilo ko ima dogovor s nama. iz krize. Srbi sa severa tra`e Euleksje,dakle,dozvolioipore{ewe i dr`ava je ponudila dr`ao jednostranu akciju Priopcije da se na|e re{ewe i na{tine.Mitra`imodasevratistavi}emonapornodaradimo. moupregovara~kiproces,koji, D. Milivojevi}

U toku rasprave o novim re{ewima zakona o parni~nom postupku, opozicione stranke uglavnom smatrajudasuneprimewivaupraksi i ne uva`avaju realnost, dok LDP najavquje podr{ku ovom zakonu. Poslanik NS-a Sr|an Spasojevi} je,izme|uostalog,tra`io da se obave{tewe nekoj stranci u sporuakoseneuru~ili~no,mora na}inaoglasnojtablisuda,anena vratima stana ili prostorija pravnoglica. –Smatramodabitakvimre{ewem,kakojepredlo`eno,moglonastatimnogozloupotreba.Mo`ese desitidatakvusudskupo{tuneko nikadaneprimijernekomo`eda jeskinesvrata–istakaojeSpasojevi}.

Poslanik SNS-a Veroqub Arsi} protivio se re{ewu da se dostavqawe po{te u parni~nom postupkuobavqainaradnommestui damo`edajeprimikolegakojitu radi. – Obi~no kolege koje rade na istom radnom mestu imaju odre|enisukobjersvi`eledasepribli`e {efu, spremni su sva{ta da urade,verujtemi.Ijasampreneki dandr`aourukamaodre|enaanonimna pisma koja su upu}ena dr`avnimorganima.Kadasamto~itao, to je bila jedna od najodvratnijihstvarikojesamvideou`ivotu.Iviho}etedatakviqudiprimajupismenaobave{tewaodsudovauimesvojihkolega?–zapitaoje Arsi}.

Za{titaposlovne tajne Parlamentarci su ju~e razmatrali i predlog zakona kojim se uvodi za{tita poslovne tajne u svim oblastima privrednog poslovawa i nau~noistra`iva~kog rada od nelojalne konkurencije.

Poslovnomtajnomsmatrasebilo kojainformacijakojaimailimo`edaimakomercijalnuvrednost i~ijimsaop{tavawembisemogla

naneti{tetafizi~komilipravnomlicu. Kao poslovna tajna mogu se {tititiinformacijekao{tosu finansijski, ekonomski, poslovni,nau~ni,tehni~ki,tehnolo{ki proizvodni podaci, studije, rezultati istra`ivawa, razli~ite formule, crte`i, planovi, projekti, prototipovi, kodovi, modeli, programi, metode, tehnike, obave{tewa ili uputstva internog karaktera. Kao poslovna tajna ne mogu se {titiinformacijeradiprikrivawa krivi~nog dela, prekora~ewa ovla{}ewa ili zloupotrebe slu`benogpolo`aja.

Primedbe opozicije Poslanici su teku}u sednicu zapo~eli9.septembra,audosada{wem toku su raspravqali o zakonskim re{ewima o krivi~nom postupku,oparni~nompostupku,o za{titi poslovne tajne, kao i o naknadama za rad u Nacionalnom savetu za visoko obrazovawe i u Komisijizaakreditacijuiproverukvaliteta.Najvi{eprimedbiu raspravioamandmanimanapredlo`ena re{ewa o za{titi poslovne za{tite izneli su poslaniciSRSiDSS.Radikalisumi{qewa da }e wihovim usvajawem biti stvoren prostor za zloupotrebeidazakonne}ebitiprimewivuSrbiji. „Kad~itamoovepredlogezakona mislimo da `ivimo na nekom drugom mestu, gde qudi normalno `ive,aneuSrbiji”,reklajeVje-

ricaRadeta iztestranke.DSSse sla`e sa predlaga~em da je zakon potreban, ali smatra da predlo`enare{ewatrebadabudupovu~enaizprocedure,jerne}edoprineti spre~avawu kr{ewa poslovnetajne.Onisupredlo`ilidazakonza{titinesamoinformaciju koja ima komercijalnu vrednost, ve}ibezbednosnuinau~nu. Napredwaci su amandmanom tra`ili brisawe odredbe prema kojojnazahtevlicaprotivkogaje podneta tu`ba zbog povrede poslovne tajne ili pokrenut postupakzaodre|ivaweprivremenemere,odnosnozaobezbe|ewedokaza, sudmo`enaterettu`iocadaodrediodgovaraju}inov~caniiznos kaosredstvoobezbe|ewauslu~aju neosnovanostizahteva. S. Stankovi}


c m y

politika

dnevnik

KOJIPOKRAJINSKIAMANDMANI]EDANASU]IUSKUP[TINSKUPROCEDURU

Vojvodinadobija putevedrugogreda, alinei`eleznicu Vlada Srbije usvojila je ju~e „vojvo|anske”amandmanenaPredlogzakonaojavnojsvojinikojise odnose na puteve drugog reda, kanalsku mre`u, pojedine objekte u inostranstvuinaobjektekojisu gra|eni sredstvima za kapitalne investicije. Na telefonskoj sednici Vlade, odr`anoj ju~e popodne, uvojeni su i amandmani na zakonskare{ewaorestituciji.Dr`avni sekretar u Ministarstvu finansija Goran Radosavqevi} rekao je Tanjugu da je usvojeno ukupno dvadesetak amandmana na obazakonskapredlogaidasuoni upu}eniSkup{tiniSrbije. „Odamandmanakojisudobijeni od Vlade Vojvodine usvojeni su oni koji se odnose na puteve drugogreda,kanalskumre`u,objekte u inostranstvu na kojima imaju pravokori{}ewainaobjektekojisugra|enibuxetskimsredstvima, odnosno iz kapitalnih investicija”, naveo je Radosavqevi}. On je rekao da nije prihva}en amandmankojiseodnosinazahtev dapokrajinaimapravojavnesvojinenaobjektima`elezni~keinfrastrukture regionalnog i lokalnog zna~aja na teritoriji AP Vojvodine.Onjeukazaodatako|e nije prihva}ena formulacija „da preduze}a koja u potpunosti obavqaju svoju delatnost na teritorijiAutonomnePokrajineVojvodinebuduuwenojsvojini”. „Smatramodajetadefinicija u`aodonekojapostojiuzakonu”, objasniojeRadosavqevi}idodao dajeodteidejeivojvo|anskaadministracijaurazgovorimausmenoodustala. On je precizirao da usvojeni amandmani defini{u da putevi drugog reda, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine, mogu bitiuwenojsvojini,adaop{tinski inekategorisaniputevi,ukqu~uju}i i ulice, mogu biti u svojini

autonomne pokrajine, dokprirodnabogatstva mogubitisamousvojini Republike Srbije”, dodao je Radosavqevi}. On je ocenio da se amandmanima koje je Vlada Srbije usvojila dodatno poboq{ava predlo`eni zakon, po{to se detaqnije propisujekojaimovinamo-

Ina~e,ju~eprepodneuo~isedniceVladeSrbijenakojojseodlu~ivalo o prihvatawu vojvo|anskih amandmana, republi~ki poslanici Saveza vojvo|anskih Ma|araporu~ilisudane}eodustati odzahtevadaVojvodina,osimdela javnih puteva i kanalske mre`e, dobije i deo `elezni~ke infrastrukture i da }e od prihvatawa tihzahtevazavisitiwihovapodr{kapredlo`enomzakonuojavnoj

utorak20.septembar2011.

3

HO]ELIDUPLEFUNKCIJEBITITEMA DANA[WESEDNICEMANDATNOGODBORA POKRAJINSKESKUP[TINE

Ostavke jo{putuju uAgenciju

OdborSkup{tineVojvodineza administrativna i mandatna pitawa zakazao je za danas sednicu, alisude}iponajavipredlo`enog dnevnog reda, pitawe je da li }e razmatrati ostavke vojvo|anskih poslanika koji su u sukobu interesazbogduplihfunckija.Zasadajepredlo`endnevniredsjednom ta~kom – utvr|ivawe skup{tinskogbuxetazaslede}ugodinu.

tujeprestanakwihovihmandata,a predsednik Skup{tine u roku od 30danaraspisujedopunskeizbore uizbornojjediniciizkojejeposlanik izabran, sem ako je do redovnih izbora ostalo mawe od {estmeseci,nala`upropisi. Ujavnostijeranijebilonajava da}esemandatauSkup{tiniVojvodine odre}i „nekoliko poslanika”, me|u kojima je navodno i gradona~elnik Novog Sada Igor

Pro{lenedeqejeizvojvo|anske vlade najavqeno da su kopije ostavki 19 poslanika, uz pojedina~naobave{tewaotomezakoju susefunkcijuopredelili,upu}ene Agenciji za borbu protiv korupcije i nadle`nim organima predkojimasepokre}eprocedura zawihovorazre{ewe. Doju~e,teostavkeiobave{tewaposlanikanisustigliuAgenciju za borbu protiv korupcije,

Pavli~i}, ali o tome jo{ nema zvani~nihpotvrda. Predsednici op{tina In|ije, Sremski Karlovci, Goran Je{i} iMilenkoFilipovi} javnostsu jo{po~etkomavgustaobavestili o tome da su podneli ostavke na svoje poslani~ke funkcije u Skup{tini Vojvodine. Pre wih se poslani~kog mandata odrekao dr`avni sekretar u Republi~koj vladiJovicaZarkulaizVr{ca.

LiderSVMI{tvanPastordemantovaoje navodepotpredsednikaVladeSrbije Bo`idara\eli}adajestompartijom postignutdogovorousvajawuzakona ojavnojsvojiniizakonaorehabilitaciji iorestituciji

lokalnesamouprave.„Predvi|eno je da kanalska mre`a, koja je do plovnogputa,analazisenateritoriji pokrajine, bude weno vlasni{tvo.Tako|e,svaimovinakoja senalaziuinostranstvuizemqama biv{e Jugoslavije, a na koju pravo kori{}ewa imaju lokalna samoupravailiautonomnapokrajina,mo`ebitiusvojinitihjedinica”, ukazao je Radosavqevi}. Prema wegovim re~ima, usvojeno jeinekolikoamadmanakojiseti~u boqeg definisawa, odnosno pro{irewa liste imovine koja mo`ebitiuvlasni{tvuautonomnepokrajineilokalnesamouprave,kaonaprimeronekojajegra|ena iz kapitalnih investicija. „Razdvojenajeidefinicijadobaraodop{teginteresaidobarau op{tojupotrebi,gdejepredvi|eno da i jedna i druga mogu biti u svojini lokalne samouprave ili

`e biti u vlasni{tvu autonomne pokrajine i lokalne samouprave, a koja mora ostati u vlasni{tvurepublike. Podsetimo, Vlada Vojvodine utvrdila je ove predloge pre desetakdana,apo{tosuprethodno uVladiSrbijeodbijenewenesugestijezadopununacrtazakonao javnojsvojini,kojesu,ina~e,sro~ene26.avgusta,utokujavneraspraveoovomaktu.UNemawinoj 11ipaksukrajempro{lenedeqe pristalinatodasepozabavevojvo|anskim amandmanima, a po{to je Pokrajinska vlada zatra`ilavanrednusednicuSkup{tineVojvodine.Taskup{tinskasesija,me|utim,nijeodr`anazbog skandalozne politi~ke opstrukcijezakojujo{nikonijeodgovarao. Umesto u pokrajinskom parlamentu,dogovoroamandmanimapostignutjenanivouPokrajinskei Republi~ke vlade, odnosno wihovih ~elnika Bojana Pajti}a i MirkaCvetkovi}a.

svojini. „Za Savez vojvo|anskih Ma|araodkqu~nejeva`nostida sestvoresvojinskopravnepretpostavkezainfrastrukturnirazvoj Vojvodine, i to u pogledu putne, `elezni~ke i kanalske mre`e”, saop{tenojeizSVM-a. AlidertestrankeI{tvanPastor demantovao je, pak, navode potpredsednikaVladeSrbijeBo`idara\eli}a dajestompartijom postignut dogovor o usvajawu zakonaojavnojsvojiniizakonao rehabilitacijiiorestituciji. „^iwenicajedanitisusaSavezom vojvo|anskih Ma|ara vo|enikoalicionirazgovoriuvezis tim zakonima, niti je Vlada poslalasvojemi{qeweoprihvatawu na{ih amandmana Skup{tini Srbije”,naveojePastorupisanoj izjavi za medije. Dodao je da „ni pored ogromnog pritiska”, SVM ne}e odustati od svojih zahteva u pogledujavnesvojine,nitiodzahteva za brisawe principa kolektivnekriviceizsvihzakonakoje Skup{tinaSrbijedonosi. B.D.S.

SukcesijanaPetojaveniji RaspravaopodeliluksuznogstanauWujorku koji su koristile diplomate biv{e SFRJ, zakazana je za danas u Sarajevu. Na redovnomsastanakuKomisijezasukcesiju, predstavnici Srbije i susednih zemaqa razmatra}e{tasedosadauradiloikojisu naredni koraci. Sporan stan se nalazi na Park aveniji, u najskupqem delu grada, a procewen je na 20 miliona dolara. Prvo trebaposti}idogovorianga`ovatikompaniju koja }e obezbediti prodaju tog stana jer}eteknakonprodajesverepublike,pre-

makvotama,bitinamireneurealnomiznosu,ka`egeneralnisekretarMinistarstva spoqnihposlovaiovla{}enipredstavnik SrbijeuprocesusukcesijeVladimir]urgus. -Trebadasedogovorimokojabitobila kompanijailiagencijakojojbisepoverio posao.Nikoododnaspojedina~nonebimogaotodaradi,po{tosuameri~kizakoniu vezisaotu|ewemdostakomplikovani-ka`e]urgus.Onocewujedasmonadobromputudapostignemodogovor,jernikomeneod-

govaradatajobjekatstojiprazan.Kakoisti~e, stan ima zna~ajnu vrednost, koja bi svimsukcesorimapomogladaobezbedeadekvatne objekte za sada{wu diplomatsku mre`u. O~ekuje korektan odnos u~esnika jerjedosada{wasaradwabiladobra. - Imamo neka otvorena pitawa, ali ona nenaru{avajusamproces.Namajeva`noda poka`emodobruvoquutomprocesujerje ~iwenicadajeve}godinamatajprocesuzastoju,{toobjektivnoniSrbijinidrugim republikamanijeodgovaralo-rekaojeon.

REKLI SU

Krkobabi}:Ko ponudinajvi{e

Goati:Oprost grehova

Predsednik Partije ujediwenih penzionera Srbije Jovan Krkobabi} izjaviojeuNi{udadosada{wa koalicija SPS–JS–PUPS-a,kadaje re~ o izlasku na parlamentarneizboreimaprioritet, ali i da }e partnerPUPS-aupredizbornojkoalicijibiti„onajkobudeponudionajpovoqnijeuslovesaradwe„. – Ako se ne{to poremeti u na{oj dosada{woj koaliciji, onda }e partner biti neko drugi,iline}ebitiniko,pa}emosaminacrtu–kazaojeKrkobabi}novinarimapredpo~etaktribinetepartijeoaktuelnojpoliti~koj situacijiuSrbiji. Onjedodaoda„onajkobudeponudionajpovoqnije uslove saradwe, taj }e biti partner PUPS-aupredzibornojkoaliciji„. –Dali}emou}iukoaliciju,tonezavisisamoodnas,tozavisiodsvihna{ihkoalicionihpartneraidrugih–rekaojeKrkobabi}. OnjekazaodasePUPS,kaodr`avotvorna politi~kapartija,pripremaiosposobqavada iza|enaizbore„relaksirano,samostalno„.On jenapomenuodauPUPS-usebinepostavqaju pitaweprelaskadowegraniceodpetodstona izborima.

–Najavadadr`avnirevizori ove godine ne}e ulazitiupoliti~kepartije zna~i da su partije, kao najmo}niji generatori korupcije u dru{tvu, dobile oprost grehova – izjaviojeju~epredsednik organizacije „Transparentnost Srbija„ (TS) VladimirGoati nakonferencijizanovinare.–Ispadadasukodnaspartijenaj~edniji, naj~istiji segment politi~kog `ivota, {to bi,akobismotoreklinekomesastrane,izazvalosalvusmeha. Goatijedodaodanapo~etkudrugogdelagodineuSrbiji,kadajere~oborbiprotivkorupcije,nemani{tanovojeridaqepostoji „ogroman jaz izme|u izuzetno ambicioznih ciqevaiizuzetnomr{avihostvarewa”,{to jeveomalo{ezaSrbijujerjenajozbiqnijii najte`itestzadr`avunaputuevrointegracijaupravoborbaprotivkorupcije. –Tozahtevasistematske,sinhronizovane naporeidelovawenaono{todosadanismo nitakli–napoliti~kukorupciju–naglasiojepredsednikTS-a,idodaodasupoliti~ke partije identifikovane kao najmo}niji generator korupcije u demokratskim dru{tvima.

Petkovi}: Preispitati StatutVojvodine Demokratska stranka SrbijepozdravilajeodlukuUstavnogsudadarazmotriustavnostpojedinihodredbi Statuta Vojvodine dabiseutvrdilodalijeu skladusUstavomSrbije. – Statut Vojvodine je pravni dokument, koji mo`epostojatijedinoakojeu skladusUstavomSrbije–izjaviojeportparol DSS-aPetarPetkovi}nakonferencijizanovinare.OnjedodaodajeUstavnisudSrbijejedinimerodovandaodlu~iotomedalijeStatut,kojijeusvojen,uskladuilisuprotnostis Ustavomidajetopitaweod„ogromnedr`avne va`nosti”. UUstavnomsuduSrbijebikrajemseptembra, kakojeranijenajavqeno,trebalodabudeodr`anajavnaraspravaospornimpitawimaustavnostiZakonaoutvr|ivawunadle`nostiVojvodine,aocenaustavnostitogzakonajeuplanurada sudazaperiodseptembar–decembar2011.godine. Postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti StatutaVojvodinejeutokua,kakojeobja{weno,„odlukauovompredmetuuslovqenajeprethodnomodlukomUstavnogsudaoustavnostiZakonaoutvr|ivawunadle`nostiAPVojvodine”.

KakoBajatovi}sti`enadvamesta Programskidirektor„TransparentnostSrbija”NemawaNenadi} rekaojenakonferencijizanovinareda,uzpunopo{tovawepremafizi~kimiintelektualnimsposobnostimanarodnogposlanikaidirektora„Srbijagasa”Du{anaBajatovi}a,ne shvatakakojemogu}eda onstignedaobavqadve takova`nefunkcije. Direktor tog NVO-a Vladimir Goati rekao jedasuna{ipoliti~ari takvi da bi, kada bi ih neko upitao, verovatno rekli da su sposobni da obavqaju „ne dve,negopetputapodve funkcije”. – To su sve renesansneli~nosti.Wimani{ta ne smeta da jedan danprojektujuhelikopter,drugidandaslikajuMonaLizuaposleda pravenacrtzanekoutvr|ewe...Mismo’puni’takvihli~nosti, samoihneprepoznajemo–rekaojeGoati. DirektorkaAgencijezaborbuprotivkorupcijeZoranaMarkovi} izjavilaje14.septembradaBajatovi}nijeusukobuinteresa. Po wenim re~ima, to bi bio slu~aj da ga je za direktora „Srbijagasa”izabraoparlament.Nenadi},pak,smatradabiBajatovi}biousukobuinteresakadabisedonosionekizakonkojiseti~e„Srbijagasa”,alidaina~etonemoradabudeslu~ajjer Skup{tinanemabitnerazli~iteintereseodtogJP-a. re~enoje„Dnevniku”utojagenciji. Ostavkeposlanikakojisu,kako se tvrdi u vladaju}oj koaliciji, odlu~ilidaseodreknuposlani~kefunkcije,najprerazmatranadle`ni mandatni odbor Skup{tine Vojvodine. Potom parlament naprvojnarednojsednicikonsta-

Ostaliposlanici,doukupnog broja od 19, svoj sukob interesa trebalo bi da re{e pred lokalnim skup{tinama. U suprotnom, o~ekujeseda}eAgencijaprotiv wih pokrenuti postupak, ~iji krajwi domet je preporuka za razre{ewe, uz obiqe rokova za `albe. S.N.

NS:Gra|evinarstvo umakazama Gra|evinarstvouSrbijijeute{kojsituacijijerdr`avavodinerazumnupolitikupovla|ivawastranimgra|evinskimkompanijama iraznimbankam,oceniojedirektorNoveSrbijeBorislavBorovi},navode}idajeVladinapolitikapremaovojgrani„neprijateqska”.Borovi},upisanojizjavi,ka`edaVladabezpogovoraispuwavaultimativnistavme|unarodnihfinansijskihinstitucijaouslovimaname|unarodnimdr`avnimtenderimadaseelimini{udoma}egra|evinskekompanijeisvedunapodizvo|a~e.Totrebatrenutno promeniti,poru~ujeBorovi}. Powegovimre~ima,granakojamo`ebitiokida~op{teginvesticionogbumaiprivrednograstaumakazamajeVladinihdiskriminatornihodlukauodabiruizvo|a~anadr`avnimtenderimaistranih zelena{kih banaka. U nedostatku doma}ih banaka, strane banke u Srbijidi`ukamatenanivonezabele`enuEvropi,uzla`niizgovornepovoqnogkreditnogrejtingaSrbije,{todovodidonestanka ovenekadamo}nesrpskegrane,oceniojeBorovi}.


4

ekonomija

utorak20.septembar2011.

ZAVR[ENNOVIMOSTNAKORIDORU10, OTVARAWE30.SEPTEMBRA

„Be{ka” pre{la prekoDunava – Izgradwa novog mosta preko Dunava kod Be{ke je zavr{ena i most }e biti ukqu~en u saobra}aj 30. septembra – izjavio je zamenik direktora projekta iz austrijske „Alpine” Slobodan Mitrovi} Tanjugu. – Na ju`noj obali je izgra|en i pristupni put dug 1,6 kilometar, a na severnoj obali }e asfaltirawe po~eti danas.

da – rekao je Mitrovi}, navode}i da novi most ima centralni raspon nad rekom duga~ak 210 metara. U novi most je ugra|eno 67.000 kubika betona, 50 kilometara kablova za prednaprezawe, 10.000 tona armature, najkvalitetnije dilatacije iz [vajcarske i drugi savremeni materijali. U izgradwi je, po

dnevnik

RADNICISUBOTI^KEKOMPANIJESPREMAJUPROTESTE

Komeodgovara propast„Fidelinke” Radnici suboti~ke „Fidelinke„, ali i kompanije koje su ponudile plan wene reorganizacije, iznena|eni su i zate~eni odlukom Privrednog suda u Subotici koji je odbio dopuweni plan reorganizacije firme. Me|u radnicima ju~e je vladala primetna neverica i strah da }e „Fidelinka„ do`iveti potpuni krah. Zaposleni su podsetili i na to da su spremni i na proteste ukoliko se uskore ne na|e re{ewe za ovu kompaniju. Predstavnici kompanije „Mineko„ AG ka`u da su iz novina saznali da je sud odbio wihov korigovani plan reorganizacije „Fidelinke„. „Veoma smo neprijatno iznena|eni ovom neo~ekivanom odlukom ste~ajnog sudije kojom se selektivno tuma~i proces od pokretawa ste~aja do danas“, na-

vodi se u saop{tewu „Minekoa” AG. „Ulo`ili smo napor i nismo {tedeli sredstva na izradi re{ewa za izlaz ’Fidelinke’ iz ste~aja. Anga`ovali smo konsultantske ku}e i proceniteqe i do{li do kvalitetnog re{ewa koje koristi svim stranama. Po Zakonu o ste~aju, taj plan je trebalo da razmotre poverioci“, dodaje se u saop{tewu. U „Minekou” AG tvrde i da je plan uzeo u obzir za{titu svih poverilaca i postavio pretpostavke za oporavak „Fidelinke„. Ta firma je postavila pitawe u ~ijem je interesu bankrot, za{to su poverioci zaobi|eni u ste~ajnoj proceduri i najavila da }e podneti `albu Vi{em privrednom sudu. Da podsetimo, ste~ajni sudija Privrednog suda u Subotici

IlonaStaji} odbila je dopuweni plan reorganizacije suboti~ke „Fidelinke„ koji su podnele kompanije „Mineko„ iz [vajcarske i „Movbray system„ s Devi~anskih ostrva. Po wenim re~ima, plan je odbijen jer sadr`i neizvesne ~iwenice i doga|aje te zahtevi revizorske ku}e „Dil in`ewering„ nisu decidirano ispuweni. Na plan reorganizacije i Odbor poverilaca, kao i ste~ajni uprav-

nik, imao je ozbiqne primedbe, koje su se odnosile na neodre|ene nov~ane pozajmice i na~in predvi|ene dokapitalizacije. Odluka suda jo{ nije pravosna`na jer kompanije koje su podnele plan reorganizacije imaju pravo `albe Privrednom sudu u Beogradu. Kompanija „Fidelinka„ oti{la je u ste~aj zbog blokade od preko 600 miliona dinara. Po re~ima ste~ajnog upravnika, od prijavqenih 5,5 milijardi dinara potra`ivawa prihva}eno je samo 2,15 milijarde, a celokupna aktiva kompanije je pod hipotekom. Nakon {to je mati~na kompanija oti{la u ste~aj, u istom statusu na{lo se i deset povezanih preduze}a, {to je dovelo do potpunog ga{ewa `itomlinske industrije u Subotici.

ZAKONORADUMEWA]EILIOVAVLADAILINEKANOVA

Ugovorenavrednostradovazaizgradwunovog mostaiznosi33,7milionaevra,{tofinansira Evropskabankazaobnovuirazvoj(EBRD), ali}ezbognaknadnihradovakona~nacena tekbitipoznata Most na Koridoru 10 nazvan „Blizanac”, jer je izgra|en na mawe od pet metara od starog mosta kod Be{ke, duga~ak je 2.205 metara i u mostogradwi predstavqa posledwu re~ tehnike, isti~u u „Alpini”. Stari most, koji }e se i daqe koristiti, izgra|en je 1975. godine i u to doba je bio najdu`i most u Evropi i svetski rekoder u „betonskim prednapregnutim kontinualnim gredama”, a projektovao ga je in`ewer Branko @e`eq. Taj most je bio duga~ak 2,5 kilometra, ali je tokom NATO-ovog bombardovawa jedan wegov deo sru{en pa je skra}en na 2.205 metara, koliko je duga~ak i novi most. – Ta dva mosta zajedno najve}i su trenutno mostovi na Dunavu i jo{ uvek su u samom vrhu u sistemu prednapregnutih gre-

wegovim re~ima, primewena najnovija tehnologija, na primer svi {ipovi u reci su obele`avani GPS-sistemom, modelsko ispitivawe temeqa u reci obavqeno je u Institutu „Jaroslav ^erni„, a kori{}ene su i dve najnovije skele za gradwu i satelitski snimci radara za utvr|ivawe razmera klizi{ta. – „Alpina” treba da zavr{i i rekonstrukciju starog mosta s pristupnim putevima pa }e posle otvarawa novog mosta za saobra}aj, stari biti u odre|enom periodu zatvoren zbog radova – rekao je on. Ugovorena vrednost radova za izgradwu novog mosta iznosi 33,7 miliona evra, {to finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), ali }e zbog naknadnih radova kona~na cena tek biti poznata.

ZAPOSLENIU„NITEKSU”RADIJEUZIMAJU OTPREMNINU

U„Beneton”ne}e 80odstoradnika Oko 80 odsto radnika raskinulo je radni odnos u „Niteksu„ i podiglo otpremnine od po 300 evra po godini sta`a, a 89 radnika se izjasnilo da `eli da nastavi rad u „Benetonu”, koji je kupio ni{ku tekstilnu fabriku. – „Beneton„ }e listu primqenih radnika koji su prethodno pro{li test ista}i do kraja ove godine – rekao je ju~e predsednik Upravnog odbora te fabrike ZoranTo{i} Tanjugu. – Za 300 evra po godini sta`a prijavio se 351 radnik, a 83 radnika je na Tr`i{tu rada i wima je ispla}eno po 306.000 dinara uz pravo na mese~nu nadoknadu koja iznosi 60 odsto od republi~ke prose~ne zarade. Po deset prose~nih zarada obezbe|eno je za 104 radnika „Niteksa”. Grupa radnika „Niteksa”

vi{e puta je protestovala ispred kapije te fabrike jer su stekli uslove za penziju, ali zbog nepovezanog sta`a ne mogu da ostvare to svoje pravo. To{i} je rekao da ima 26 takvih radnika i da se Vlada obavezala na to da }e im povezati radni sta`. – Wima je radni sta` povezan za period 2005–2009. godina, a ostala je 2010. godina i deo 2011, {to }e biti ispuweno – rekao je To{i}. Industrija tekstila „Niteks” je fabrika koja }e posle formalnopravne procedure biti i fakti~ki uga{ena. U naredne ~etiri godine „Beneton” }e zaposliti, kako je ranije najavqeno, oko 2.700 radnika, a dr`ava je odobrila subvencije za svako novo radno mesto od po 9.000 evra.

Odzvonilomu}kamas duplimotpremninama? Mu}kama s duplim otpremninama je izgleda odzvonilo. Sve je izvesnije da }e Zakon o radu uskoro biti promewen, a jedna od kqu~nih izmena, oko koje se ve} mesecima lome kopqa, su otpremnine. Zakon o radu garantuje otpremnine za one koji izgube posao, ali nakon wegovih izmena one bi mogle biti obra~unavane i ispla}ivane sasvim druga~ije nego do sada, a to zna~i da }e najverovatnije biti ukinute duple otpremnine. Sada se moglo uz otpremninu oti}i iz jedne dr`avne kompanije i zaposliti u drugoj, bilo dr`avnoj, bilo privatnoj firmi, pa i wu napustiti uz dobru otpremninu i to za kompletan radni sta`. Nije mali broj onih koji su tokom prethodnih desetak godina na ovaj na~in, uz partijske veze i korupcijske kanale, sele}i se iz dr`avne firme u drugu dr`avnu firmu, dobro profitirali. Sada je ovom „biznisu” najverovatnije do{ao kraj. Povodom najavqenih izmena Zakona o radu oglasio se ministar rada RasimQaji}, obja{wavaju}i da je ciq izmena „ukidawe duplih otpremnina“. Izmene Zakona o radu predvi|aju da zaposleni dobijaju otpremninu samo za godine provedene kod posledweg poslodavca, umesto za ukupan sta`. Qaji} obja{wava da ako neko radi 20 godina u jednoj firmi pa ga proglase tehnolo{kim vi{kom, on mora da dobije otpremninu od svoje firme. – Kada se zaposli u drugoj firmi i radi, na primer, pet godina, pa postane vi{ak, ovo drugo predu-

Radnaneodre|enovreme ^ini se da }e se kopqa lomiti oko predloga MMF-a da se umesto godine, rad na odre|eno vreme ugovara na tri godine jer je to za sindikate neprihvatqivo. Orbovi} ka`e da je to u potpunosti neprihvatqivo jer je, po wegovim re~ima, godina dosta dug period da se vidi da li je neko dobar radnik. – Ono {to se sada predla`e je fakti~ki uvo|ewe fleksibilnog zapo{qavawa – rekao je Orbovi}. Najvi{e radnika na odre|eno, i to svaki drugi, zaposleno je u privatnom sektoru. O wihovom statusu i obra~unu otpremnina Vlada ima mesec i po dana da se usaglasi sa sindikatima i poslodavcima. ze}e mu ne}e pla}ati otpremninu za prethodnih 25 godina, ve} samo za pet, koliko je proveo u wemu. Ukoliko ste sporazumno oti{li iz prve firme i niste uzeli otpremninu, slede}i poslodavac }e vam odrediti otpremninu za ceo sta` – ka`e on.

Dakle, navodi Qaji}, „otpremnine se ne ukidaju ve} se sistem ure|uje tako da ne mo`e dva puta da se tra`i otpremnina po istom osnovu „. Efekat ovih izmena trebalo bi da bude podsticaj da poslodavci uposle starije radnike bez straha

da }e wihov eventualni odlazak iz firme biti suvi{e skup zbog ranije ostvarenog sta`a. Aktuelna vlada mewa}e Zakon o radu samo ukoliko za to dobije podr{ku sindikata i poslodavaca. U suprotnom, ponovio je Qaji} i ju~e nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta, najavqene izmene }e sa~ekati neku drugu vladu. – Nismo u obavezi prema MMFu niti bilo kome drugome da ove izmene usvojimo. Jedina obaveza je da o tome razgovaramo u Socijalno-ekonomskom savetu. Ako se socijalni partneri slo`e, i}i }emo s wima pred Vladu i parlament. Ukoliko to nije slu~aj, one }e ~ekati na neku drugu vladu – navodi on. Za sindikate ovakav model jeste prihvatqiv, ali uz male izmene. – Posledwi poslodavac kod kojeg radite, ako ranije niste dobijali otpremninu, du`an je da isplati za ceo period koji ste radili – rekao je predsednik Saveza samostalnih sindikata Qubisav Orbovi}. Svaki sedmi nezaposleni stariji je od 55 godina i ova mera trebalo bi da pomogne wihovom br`em zapo{qavawu – jer upravo oni imaju najdu`i sta`, ocewuju poslodavci. – Poslodavci u ovakvim okolnostima prosto ne `ele da do|u u situaciju da nekome moraju da pla}aju 20 ili 30 godina nekog prethodnog sta`a, ako su kod wih radili posledwih nekoliko godina – rekao je predsednik Unije poslodavaca Neboj{aAtanackovi}.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Promet

Inst. za tr`. istra`ivawa, BG

20,00

432

35.424

Lu~i} Prigrevica, Novi Sad

20,00

360

1.440

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

1,66

5.500

1.095.050

Blagoje Kosti}, Pirot

1,33

1.216

440.192

0,53 Promena %

188 Cena

263.764 Promet

Napred Razvoj, Beograd

-19,63

8.950

Napred GP, Beograd

-11,82

Planinka, Kur{umlija ^a~anska banka, ^a~ak

Metalservis, Smederevo Pet akcija s najve}im padom

Po{tanska {tedionica, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

BELEX 15 (588,50 -1,93) Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

NIS, Novi Sad

-2,35

705

20.392.595

AIK banka, Ni{

-4,43

2.007

521.771

Komercijalna banka, Beograd

0,00

2.130

78.810

Imlek, Beograd

0,09

2.150

9.810.252

Energoprojekt holding, Beograd

-6,18

516

129.055

26.850

Soja protein, Be~ej

-1,27

620

516.195

1.940

38.800

Agrobanka, Beograd

0,00

5.250

0,00

-10,76

11.607

46.428

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,47

469

295.098

-7,90

11.000

154.000

Jubmes banka, Beograd

-0,29

13.949

139.490

-6,25 Promena %

15.000 Cena

45.000 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.804

0,00

Univerzal banka, Beograd

0,00

3.500

0,00

-2,35

705

20.392.595

Tigar, Pirot

0,00

699

0,00

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

Agroseme, Kikinda

0,00

1.000

2.973.000

0,00

1.803

0,00

Sila, Stara Moravica

0,00

600

974.400

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.982

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

394

0,00

Jedinstvo, Kikinda

0,00

300

532.200

Soja protein, Be~ej

-1,27

620

516.195

Sviiznosisudatiudinarima


c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

utorak20.septembar2011.

5

REALANPADPRIHODA

Dr`ava slabokupi doprinose

FIRMESEZATVARAJUIPRELAZEDARADENACRNO

Realan nivo prihoda od doprinosa u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine mawi je {est odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavilo je Ministarstvo finansija. Nominalni rast doprinosa u posmatranom periodu iznosio je 6,3 posto, objavqeno je u najnovijem broju Biltenu javnih finansija. Tokom 2010. godine, po odluci Vlade, transferisano je 25,7 milijardi di na ra na ime po ve zi va wa radnog sta`a radnicima kojima u odre|enom periodu nisu upla}ivani doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe.

USrbiji746.000nezaposlenih – U avgustu ove godine na evidenciji Nacionalne slu`be za zapo{qavawe bilo je 746.000 nezaposlenih – izjavila je ju~e zamenica direktora NSZ-a Danica Vasiqevi}. Ona je, na skupu u Narodnoj banci Srbije na temu „Za{to nas je toliko nezaposlenih?„ ukazala na to da se ovi podaci razlikuju od podataka Republi~kog zavoda za statistiku ~ije se analize zasnivaju na anketi o radnoj snazi. Ti podaci, ukazala je ona, realniji su jer se na evidenciji NSZa vode i qudi koji su zaposleni, a koji su na spiskovima prisutni radi ostvarivawa odre|enih prava. Tako je, naglasila je Danica Vasiqevi}, posledwa anketa, koja je ra|ena u aprilu ove godine, pokazala da je u Srbiji nezaposleno 650.000 osoba, a da je stopa nezaposlenosti iznosila 22,2 od-

sto, {to je vi{e u odnosu na prethodnu anketu ra|enu u oktobru pro{le godine, kada je iznosila 19,2 odsto. – Za{to je do{lo do pove}awa nezaposlenosti u ovom periodu za nas je nepoznanica, a jedna od pretpostavki je da je dosta qudi

ski problem koji zahteva restrukturirawe cele privrede i javnog sektora, ali i reformu sistema obrazovawa. Kao izazovi u narednom periodu za pove}awe zaposlenosti, navedeni su i politi~ka nestabilnost u zemqi prouzrokovana de{avawima na Kosovu i Me-

Izazoviunarednomperioduzapove}awe zaposlenostisupoliti~kanestabilnostuzemqi prouzrokovanade{avawimanaKosovuiMetohiji, lo{aposlovnaklima... zatvorilo svoja preduze}a i pre{lo u sivu zonu poslovawa – navela je ona. Prisutni na skupu kritikovali su mere zapo{qavawa koje se primewuju u dr`avi, navode}i da su one kratkog daha i nagla{avaju}i da je nezaposlenost sistem-

tohiji, lo{a poslovna klima, smawewe tra`we na izvoznim tr`i{tima Srbije i nemogu}nost preduze}a da se izbore sa skupim kreditima. Potpredsednica Privredne komore Srbije VidosavaXagi} ukazala je na to da je radi pove}awa

broja zaposlenih neophodno smawiti poreska optere}ewa privrednika, kao i neporeska davawa. Porezi i doprinosi na zarade su jedno od optere}ewa privrednika, podsetila je ona postavqaju}i pitawe za{to se nije u{lo u poresku reformu kada su privrednici

pro{le godine „i te kako” podr`ali biv{u ministarku finansija Dianu Dragutinovi} za weno sprovo|ewe. – Re{avawem dela po dela pitawa poreske politike, ima}emo polovi~ne rezultate – poru~ila je Vidosava Xagi}.

MOGULINA[ITAJKUNIPLA]ATIVE]EPOREZE,KAOAMERI^KIIFRANCUSKI

Ove godine, zakqu~no s krajem jula, transferisano je tri milijarde dinara po istom osnovu. Doprinosi koje upla}uju osiguranici samostalnih delatnosti nominalno su vi{i 0,8 posto, dok su doprinosi upla}eni za PIO poqoprivrednika nominalno 10,7 posto vi{i u odnosu na isti period lane. Doprinosi za PIO zaposlenih nominalno su ni`i 2,8 odsto, dok doprinosi za zdravstveno osigurawe i osigurawe od nezaposlenosti nominalno rastu po stopama od 5,2 posto, odnosno 7,2.

Fiskalni savet~ita rebalans ^lan Fi skal nog sa ve ta Nikola Altiparmakov izjavio je ju~e da }e Savet uraditi analizu rebalansa buxeta za 2011. godinu za desetak dana i nakon toga je predstaviti javnosti. – Obaveza Fiskalnog saveta po Zakonu o buxetskom sistemu je da u roku od 15 dana nakon {to rebalans buxeta do|e u skup{tinsku proceduru uradi svoju nezavisnu analizu tog predloga i mi }emo u slede}ih desetak dana ispuniti tu zakonsku obavezu – re kao je Al ti par ma kov za Tanjug. On je dodao da }e, osim detaq ne ana li ze re ba lan sa, biti ura|eno i vi|ewe fiskalnih kretawa do kraja godine. – Ova analiza }e se na}i na sajtu fiskalnisavet.rs i bi}e pro sle |e na svim me di ji ma, dan ili dva od trenutka preda je po sla ni ci ma u Skup {tini Srbije – rekao je Altiparmakov.

Samobogata{ikodnas kukajudasusiroma{ni Pre nekoliko dana Srbija je dobila rebalans buxeta. Minus za teku}u godinu pove}an je 22 milijarde dinara. Obja{wewe smo znali jo{ i ranije: tro{kovi su ve}i, prihodi mawi. Ceo aran`man je ve} dogovoren s Me|unarodnim monetranim fondom pa se vest koja je objavqena u petak i o~ekivala. Postoji li drugi na~in da se rupa popuni ili je novi dug jedino {to nam preostaje? Ko bi u ovom trenutku mogao da nam pomogne? Bogati, naravno. Ali, za razliku od veoma imu}nih Francuza koji su se sami ponudili da pla}aju ve}e porez i Amerikanaca koje na to ovih dana inspiri{e predsednik BarakObama, kod nas na tom poqu vlada mrtvo more. Utrkivawa nema, a postavqa se i pitawe gde `ive na{i bogata{i. Jer ve}ini onih koji ovde rade i prezime im se zvar{ava na „i}” kompanija su registrovali na Kipru. Razlozi su iskqu~ivo poreski, odnosno tamo se preko „of-{or” poslovawa pla}aju mnogo mawi nameti. Koliko je u ovom slu~aju pri~a o oporezivawu bogatih realna? Da li bismo lak{e prebodili krizna vremena kada bi im dr`ava vi{e zavukla ruku i xep? – Doneti propis po kojem bi se uveo dodatni porez za one koje smatramo bogatima je lak{i deo posla – ka`e poreski stru~wak \er|Pap. – Pitawe je, me|utim, da li dr`ava takav propis `eli da sprovede. Da li su oni koji ga donose spremni na to? ^ak i poreski oblik koji se najlak{e napla}uje zahteva veliko anga`ovawe poreske administracije. Ukoliko bi ona bila spremna na to, moglo bi se razmisliti o tome. U suprtnom, sve bi se moglo pretvoriti u debakl kakva smo videli kod naplate „ekstraprofita”.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

EMU

evro

1

98,5334

100,5443

102,8568

98,2318

Australija

dolar

1

73,7471

75,2521

76,9829

73,5213

Kanada

dolar

1

73,2481

74,7430

76,4621

73,0239

Danska

kruna

1

13,2281

13,4981

13,8086

13,1876

Norve{ka

kruna

1

12,7849

13,0458

13,3459

12,7457

[vedska

kruna

1

10,7661

10,9858

11,2385

10,7331

[vajcarska

franak

1

81,7162

83,3839

85,3017

81,4661

V.Britanija

funta

1

113,2177

115,5283

118,1855

112,8711

SAD

dolar

1

72,1275

73,5995

75,2923

71,9067

Kurseviizovelisteprimewujuseod19.9.2011.godine

Ovakonemo`e Ne bi bilo lo{e da krpqewe rupa u zakonu i efikasna naplata krene i kod nas. Me|utim, najgore bi bilo da dobijemo zakon ili uredbu po kojoj bi se pri~alo o velikim brojkama kada se usvaja a koja bi se zavr{ila malim kada se primeni, poput onog o ekstraprofitu. Isto tako, jasno je da sada{wa situacija kada su u pitawu bogati nije odr`iva. Ne{to se mora mewati. Zna~i, jednostavan poreski oblik koji bi administracija najlak{e mogla primeniti, mogao bi dopuniti dr`avnu kasu, naravno, ukoliko bi neko krenuo da pi{e takav zakon. Tu se, svakako, postavqa i pitawe koliko su bogati spremni na to da se povinuju takvom zakonu a koliko da ga izvrdaju. Jo{ u novembru na wihovu savest apelovao je predsednik BorisTadi} i rekao da Vlada treba dodatno da oporezuje najve}e bogata{e da bismo svi lak{e podneli teret krize. Veoma imu}ni su ostali ledeni. Podr{ke nije bilo, a u Ministarstvu finansija se tada nije pripremao propis koji bi

imao takav ciq. Najbogatiji u Srbiji su tada objasnili da ne treba da pla}aju ve}e poreze. ZoranDrakuli}je primetio da sebe ne smatra bogatim te da }e to postati tek kada i uslovi rada u Srbiji budu kao u razvijenim zemqama. S tim se danas sla`e i Petar Matijevi}, vlasnik klani~arske industirje koja se zove po wegovom prezimenu, a koji je nedavno kupio tr`ni centar „Bazar” u srcu Novog Sada. – Mislim da dodatno oporezivawe nije dobra ideja. Pa, kada bi se skupila sva imovina bogatih Srba koji su ovde registrovani, ne bi to bilo dovoqno ni da se

isplate penzije za jedan mesec – ka`e on. – Znam za ideju koju su ponudili biznismeni iz razvijenih zemaqa. Wihovo poslovawe i na{e se veoma razlikuje. Oni ve} vekovima posluju u stabilnom privrednom ambijentu, a nas izjeda siva ekonomija. Iznikli smo na razvalinama stare socijalisti~ke ekonomije za koju mnogi jo{ smatraju da je bila boqa. [to se ti~e velikih bogatih kompanija, one uglavnom nisu u vlasni{tvu na{ih qudi – pogledajte pivare, duvansku industriju. Trudimo se da budemo odgovorni za 2.500 qudi koji su kod nas zaposleni i da im obezbedimo redovne plate od kojih se mo`e `iveti. Zajednicu poma`emo donatorskim akcijama, mi smo nedavno kupili deset inkubatora za bebe za novosadsku Betaniju. To je najvi{e {to se mo`e. Na „Forbsovoj„ listi bogata{a, gde je kriterujum suma od milijardu dolara, na{ih nema. Prvi je meksikanac Karlos Slim koji je svoje 74 milijarde zaradio u industriji telekomunikacija. Pri~alo se da }e kupiti na{ Telekom, ali od interesovawa daqe nije odmakao. Francuski bogata{i su velikodu{no ponudili da pla}aju ve}i porez, a ima}e {ta i da se oporezuje jer je najbogatija „Forbsova” `ena LilijanBetankur, naslednica kozmeti~ke ku}e „Loreal” ba{ iz te zemqe. [to se ti~e Srbije, izgleda da su kao, i ve}ina nas, siroti i na{i bogata{i. Ipak, ne{to bismo od onoga {to se sada doga|a u svetu mogli i mi primeniti. Predsednik SAD je predlo`o da se ukinu rupe u zakonu koje gra|anima koji zara|uju preko milion dolara omogu}avaju da te sume prijave kao kapitalnu dobit i time sebi prepolove porez. D.Vujo{evi}

„FIJATAUTOMOBILI SRBIJA”

Uskoro noviauto? – U fabrici „Fijat automobili Srbija” (FAS) u Kragujevcu u narednih mesec dana, u novoj prozvodnoj hali, s traka }e si}i prve {koqke za novi model automobila. Proizvodwa novog modela u Kragujevcu je dogovorena ugovorom izme|u italijanskog „Fijata„ i Vlade Srbije – izjavio je ju~e Tanjugu koordinator za saradwu s tom fabrikom u ime grada Kragujevca Neboj{aZdravkovi}. – Prva proizvodna hala u fa bri ci „Fi jat auto mo bi li Srbija„ bi}e kompletirana u narednih mesec dana i s we }e si}i prve {koqke za novi model automobila koji }e se proizvoditi u dve verzije, s pet i

se dam se di {ta – re kao je Zdravkovi}, koji je i zamenik gradona~elnika Kragujevca. On je dodao da }e „dobavqa~i koji su po~eli izgradwu pogona u Gro{nici kao i oni budu}i koji }e ih graditi, proizvoditi sve vitalne komponente za novi model automobila, kako je i predvi|eno strate{kim ugovorom izme|u ’Fijata’ i dr`ave Srbije”. – Sem motora i sklopa motora s mewa~em koji }e dolaziti iz Italije, svi ostali delovi }e se proizvoditi u Kragujevcu i u drugim gradovima Srbiji – naglasio je Zdravkovi}, koji se nedavno vratio iz Italije gde je, kako je rekao, posetio najsavremeniju „Fijatovu„ fabriku u mestu Kazino a sastao se i s gradona~elnikom Torina i predstavnicima ~etrdesetak „Fijatovih„ kooperantskih firmi.

Spornoukidawe Upravezajavnenabavke Strategija o javnim nabavkama predvi|a niz novih i dobrih re{ewa, ali je najava ukidawa Uprave za javne nabavke „sporna” i ne bi donela ni{ta dobro, rekli su ju~e u „Transparentnosti Srbija„. Finansijski direktor „Transparentnosti„ DaniloPejovi} je na konferenciji za novinare rekao da strategija ima dobrih strana, a posebno dono{ewe novog zakona o javnim nabavkama. Po wegovim re~ima, najava ukidawa Uprave za javne nabavke i to da bi nova agencija za centralizovane nabavke preuzela wen deo ovla{}ewa i deo zadataka je „sporna”.

– To je dosta sporna najava, s obzirom na to da se nagla{ava potreba ja~awa institucija za javne nabavke, a sredi{wa je Uprava za javne nabavke – rekao je Pejovi}, i dodao da je „dosta ~udno re{ewe da se ona ukida, pogotovo sada kada prave i ozbiqne kontrole i daqe nema”. – U ovom trenutku i u ovom stepenu razvoja institucija javnih nabavki ukidawe Uprave ne bi donelo ni{ta dobro. Predsednik „Transparentnosti Srbija„ Vladimir Goati je naveo da je Uprava za javne nabavke vi{e puta doprinela tome da neki koji su radili mimo propisa do|u pod

udar zakona. On je rekao i da za sve nove institucije koje se formiraju postoje odre|eni tro{kovi, kao i da im je potrebno tri do pet godina da se uhodaju. Pejovi} je, govore}i i dobrim re{ewima strategije, naveo da su me|u wima pojednostvaqewe ispuwewa uslova ponu|a~a, smawe-

we konkursne dokumentacije, te da se predvi|a i pilot-projekat za realizaciju ideje o elektronskim javnim nabavkama... On je rekao da treba podr`ati formirawe tela za centralizovane javne nabavke, i to ne samo na nacionalnom nego i na eventualno lokalnom, odnosno regionalnom nivou. Me|utim, podvukao je Pejovi}, broj nabavki koje je mogu}e centralizovati nije ve}i od tri do ~etiri odsto od ukupne wihove vrednosti tako da ne treba o~ekivati „neku revoluciju” kada je re~ o centralizaciji javnih nabavki.


6

TRe]e dOBA

utorak20.septembar2011.

dnevnik

U SRBIJI MRTVI I NAKON SAHRANE IZDR@AVAJU „ZABORAVNE” POTOMKE

Smrtpenzioneraneproverenaglasina Vi{e od tre}ine penzionera uSrbijiizdr`avacelusvojuporodicu, ukojojjesvevi{enezaposlenihaliionihkojiradea ne primaju plate. Zato je smrt penzonera ~esto za bli`we ne samo bol zbog gubitka najmilijegve}inestanakitogjedinog mese~nog prihoda. To je, procewujese,naj~e{}iuzrok{toporodica, iakonatozakonskiima obavezu, Fondu PIO ne prijavquje smrt hraniteqa i nastavqa da prima penziju sve dok je “ne uhvate”, svesno rizikuju}i dazatoikrivi~noodgovara. ZakonoPIOpredvideojeda sezasvakogpreminulogpenzioneraporodici ispla}ujenaknada pogrebnih tro{kova, koja je trenutno35.163dinarazabiv{e zaposlene, 34.414 za samostalce i 13.844 dinara za paore “u ostavci”. Tim novcem porodica mo`e pokriti osnovne tro{kove kupovine opreme za pokojnika i uobi~ajena je praksa da se izabranompogrebnompreduze}u da posledwi ~ek penzionera i onibudutikojiodFondaPIO refundirajutro{kove pa porodicanemoradaidena{alteri naknadnotra`inovac.Takodr`avanastojiidapomogneporodici u tim emotivno stresnim trenucima iwenaobavezetreba dasetuzavr{i.Jedino{tonakon smrti penzionera ostaje jesteeventualnojo{nekazaosta-

lapenzijakojunaslednicimogu podi}i tek kad pro|e ostavinskarasprava,asudodredikood naslednika sti~e pravo na zaostalaprimawapenzionera. No, u praksi se doga|a da i, sem {to se naplate pogrebni tro{kovi, nakon smrti penzionernebude“odjavqen”saspiska najstarijih pa se nastavqa redovna isplata penzijekojupodi`enekoizporodiceilionajko se starao o penzioneru. Fond PIO potvr|uju da to nije retkost, wegova pravna slu`ba nema zvani~nu evidenciju o broju takvihslu~ajeva, alinapomiwe da, kad se oni otkriju, sledi strogo definisana procedura o zloupotrebi.Direktorkasektora za odnose s javno{}u Jelica Timotijevi} navodidajezakonska obaveza nadle`nih mati~ara u op{tinama da obaveste Fond PIO o smrti penzionera dabiseobustavilaisplatapenzija, aakofilijaleovakvooba-

zaradsebeprijavesmrtpenzionera, izvade umrlicu i naplate tro{kovesahrawivawaipowima bi Fond PIO mogao znati imalizloupotrebailine. No,kakoimaionihkojiorganizuju sahranu mimo pogrebnih preduze}a, mogu}nost zloupotrebajeve}ajernekood~lanova porodice mora li~no da ode na{alterFondaPIOipodnese zahtev za naknadu pogrebnih tro{kovaaliidakodmati~ara tra`i izvod iz kwige umrlih. Mnogitou~initeknakonneko-

ve{tewesvalidnimdokazimao smrti ne dobiju, isplata se nastavqa. Madajenespornodaimazloupotreba, ipakjenastavakisplatepenzijeiposlesmrtipenzio-

^ekovi(mo`da)usubotu? Isplatadrugogdelaavgustovskepenzijemoglabipo~etiusubotu,24.septembra,zakorisniketeku}ihra~una,dokoni koji svojeprinadle`nostiprimajudostavomnaku}nuadresupo{taratrebadao~ekujuuponedeqak. Me|utim,ukoliko nebudeobezbe|enodovoqnonovca, isplatapo~iwetekuutorak, 27. septembra, zasvekorisnike. Ina~e,iznosna~ekujeistikaoiprethodni.

PREDLO@ENI REBALANS BUYETA JEDINO GARANTUJE REDOVNE PENZIJE

NiKrkobabi}vi{e nezidapovi{ice

vesticija, te{kojeo~ekivatida Po predlo`enom rebalansu moglo bitijedva1,5posto.Upra}ezaposleniujavnomsektorui buxeta, koji je usvojila Vlada vo toliko prostora je i ostalo penzioneri, ma koliko svakoj Srbije, nije ugro`ena redovna akoseVladadr`iZakonaobuvlastikaosigurniglasa~ibili isplatapenzijadokrajagodine. xetskomsistemujerpo wemu, za va`ni,ovogaputasamozato{to ^ekovi }e stizati redovno dva celuovugodinuplaniranojepoje predizborna godina dobiti puta mese~no jer je novac za to ve}aweplataujavnomsektoru – vi{eodzacrtanogazapravoijeobezbe|en. I vicepremijer Jopa i penzija jer su one za wega dinomogu}eg.No,nebibilo~uvan Krkobabi} je poru~io da direktno vezane – od deset podonidaipakdobijuvi{eod1,5 penzioneri nemaju razloga za sto. A proteklih osam meseci postojerjenasamompobrigu, ali sada ~etkuovevlasti,novemnije prognozirao Na po~etku Cvetkovi}evog mandata, bra 2008, usledilo vankoliko }e biti predstoje}e rePUPS, bez kojeg Vlada nije mogla opstati, redno pove}awe penzija oddeset posto, itokad dovno uskla|ivaizgurao je vanredno pove}awe penzija je ekonomska kriza ve} wepenzija. od deset posto, mada je kriza ve} stigla u stiglauSrbiji,asvisu Iako je rebaSrbiju a svi su znali da }e to dr`avu znali da }e to dr`avu lansomzatra`eno narednih godina skupo ~ak vi{e novca narednih godina skupo ko{tati ko{tati. Ali, pop{to nego{tojepomije to bila cena koja se wano u razgovoru moralaplatitidabiCvetkovi} s MMF-om, a na poslanicima zaposleni u javnom sektoru i sastavio kabinet, ni ovog puta Skup{tine Srbije je da to odopenzioneri u po jednom vanredne treba iskqu~iti mogu}nost bre,nemaninagove{tajaotome nomiredovnomuskla|ivawu,jadaPUPS, bez ~ijepodr{keVlada bi naredno redovno uskla|inuara iaprila,ve}sudobilivida ne mo`e, zatra`i da pove}avawepenzija,kojejepozakonu1. {akod8,5procenata.Dali}ese wepenzijabudeve}ejerimjejaoktobra,mogloznatnijepove}ainflacija i pad BDP-a umesto sno da penzioneri s postoje}im ti primawa najstarijih. Naime, wegovog rasta “uklopiti” u taj primawima te{ko sastavqaju svera~unice – aostalojeneporesto {to je od zacrtanog za kraj s krajem, a pove}awe od 1,5 znato jo{ samo koliki }e in2011. planirano ili }e dr`ava posto s kojim treba da provedu flacijaibrutodru{tveniproipak morati dodatno da odre{i narednih{estmesecidonosiim izvodbitinakrajuovogmeseca kesu, tek }e se videti. No, kako samonekolikoveknihlebavi{e koji ulazi u onih {est koji se jeisamrebalanspravqentekda mese~no. uzimajukaoosnovicazauskla|ise privede kraju godina, i to uz vawe – pokazuju da bi pove}awe odricawa od mnogih va`nih inQ. M.

KAKO LEKAR KA@E

Srcuvi{eprijajusalate nego~varci Upoznimgodinamaproblemesa problemsasrcemurokuoddvegosr~anim bolestima, pogotovu indineposleotpu{tawaizbolnice, farktom miokarda, znatno mo`e me|utim, oni ~ija je jelovnik bio predupreditiiodlo`itimediteranskina~inishrane,zakqu~ak je nedavnog istra`ivawenau~nikaAtinskoguniverziteta. Profesorka dr Kristina Krizohuiwentimpratilisu zdravstvenostawe1.000pacijenata koji su pre`iveli infarkt ili imali jak bol u grudima tokom mirovawu i potompodoptere}ewem.Oni surangiraninaskaliod0do 55naosnovutogakolikojedu uskladustradicijommediteranskekuhiwe.Aonajebogata vo}em, povr}em, ukqu~uju- Mediteranskimeniodla`einfarkt }iimahunasto,ora{astimplodoprevashodno mediteranski, imali vima, biqnim uqima, posnijim su31odstomawirizikdado`ive mle~nim proizvodima, integralnovi infarkt ili bol u grudima nim `itaricama i ribom. Gotovo prvihmesecdanaposkidawubolepolovinapacijenataimalajeneki sni~kepixame.Tako|esubilipod

50 odsto mawim rizikom od onih koji su se najmawe pridr`avali mediteranskog menija da do`ive nekunovineprijatnostsasrcemu rokuodgodinudanaigotovo40odstomawimdatodo`iveurokuod dvegodinenakon{tosuokon~ali bolni~kole~ewe. Zasvakidodatnipoenna„mediteranskojskali”,rizikpacijenata odnovihsr~anihproblemasesmawivao12odsto.Osimtoga,kodpacijenatakojisusenajvi{edr`ali mediteranskog re`ima ishrane, registrovan je najmawi rizik da srcenepumpakrvpunimkapacitetomiliod{tetnihstrukturalnih promenanasr~anomtkivu.Kadaje razmotren uticaj pojedina~nih komponenti mediteranske ishrane, ustanovqeno je da je smawewe rizika od ponovqenih problema sasrcemiskqu~ivozaslugasalata i povr}a uop{te, te ora{astih plodova. J. Barbuzan

nera rezultat neznawa ili slu~ajnih gre{aka. Jer, gotovo sve pogrebneslu`beseprosto“otimaju”okoorganizovawasahrane penzionera, a za to je potreban samo posledwi ~ek i ni{ta vi{e, koji u {to kra}em roku ispostavqaju Fondu PIO uz zahtev za refundaciju tro{kova i totreba dajedovoqno daFond zaustavi daqu isplatu penzija. Osim toga, pogrebna preduze}a preuzimaju na sebe obavezu i da obaveste mati~arske slu`be i porodici obezbede umrlicu jer jeionaura~unataucenuusluga kojunapla}ujuporodici.Dakle, pogrebna preduze}a su ta koja

lice jo{ za `ivota penzionera imaloovla{}ewedaraspola`e wegovim teku}im ra~unom. I bankekojeimajupotpisaneugovoresFondomPIOobaveznesu da ga obaveste ako se na ra~unu penzioneraneostvarujepromet uposledwih{estmeseci,tj. ako seonnijeli~nopojaviona{alteru godinu dana pa u wegovo imepenzijupodi`enekodrugi. Ina~e, svi PIO fondovi eks-JU republika, pa i nekih drugihevropskihdr`ava,zahtevajuodpenzionera,na{ih dr`a-

Naj~e{}e se pre}utkuje smrt penzionera preminulog u stara~kom domu ili zatvoru, a mesecima, nekad ~ak i godinama, to uspevaju bli`wi koji su jo{ za `ivota imali ovla{}ewe da raspola`u wegovim teku}im ra~unom likomeseci,abilojeprimera– i godina, a za to vreme podi`u penziju preminulog, pravdaju}i sedaimjetojediniprihod.Kad pravna slu`ba Fonda PIO utvrdidajeporodicapre}utala smrtpenzionerainastavilada prima penziju, ona ne samo da ima obavezu da dobijeni novac vrati ve} se wome bavi i sud. Kakoka`uuFonduPIO, naj~e{}a se pre}utkuje smrt penzionera preminulih u stara~kom domuilizatvoruilikadjeneko

vqana, da po~etkom svake godine dostave overenu potvrdu da su `ivi. Wu izdaje na{ Fond i tako se proverava da li je penzioner jo{ `iv ili neko drugi umesto wega prima penziju a da dr`ava koja mu je {aqe o tome nije obave{tena. Ovda{wi Fond od na{ih penzionera takvupotvrdunetra`ijerpostojievidencija, aliiporedweda neki uspevaju da dugo “kriju” smrtpenzionera. Qubinka Male{evi}

BIV[I [EF PROTOKOLA SOMBORSKE GRADSKE UPRAVE I DAQE RADI U DVE SMENE

Lepevaro{kepri~e enciklopedijekojahoda ^udna je ta novinarska lewost!Kadgodmi,~lankaradi, zatreba neki podatak iz istorije Sombora, umesto da kao navodnoozbiqnapersonaodem do Grads kog arh iv a, nau ~n og odeq ew a mes ne bib lio t ek e „Karlo Bijelicki” ili Muzeja, ja to „bajpasujem”: dignem telefon i nazovem profesora MilanaVojnovi}a,kojimeratos iq a vlas tit og nez naw a o~asposla.Sosmehompride. Od mirnog detiwstva u Malom Beogradu, selu solunskih dob rov oq ac a na sred ok ra} i Subotice i Ba~ke Topole, pakla kroz koji je pro{ao kao det e – rob ij a{ zlog las nog [arv ar a, prek o met al os trugarskog zanata do katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, u `ivotu ovog Somborca ima dovoqno materijal za ozbiqan „romanreku”. Sve wegove biografske fakte,ipak,znarelativnomalo od bezbroj onih kojima je Milanulep{aoboravakuprestonicizapadneBa~ke,u~ijoj je varo{koj upravi do penzionisawa 2004, radio kao {ef protokola. Ve}ini qudi profesor je daleko poznatiji kao ~ovek koji najlep{e pri~a o svomgradu.Nemaslu`benedelegacije,grupneipojedina~ne turisti~kevizitekojojonkao hod aj u} a enc ik lop ed ij a nij e „odr` ao slov o” o neg daw oj slavi varo{koj. Od grandioznog Ajz enh ut ov og platn a „Bitka kod Sente”, preko `upan ijs kog i drug ih, pom en a vrednih,zdawadoslavnihli~nosti i doga|aja koji su opredeqivali sudbinu Sombora i Somboraca,nemaodVojnovi}a boq eg poz nav ao c a. On tak o ume{ no „vod i” pos et it eq e Sombora kroz koridore istorije, da nema gotovo nijednog ~ovekakojijeposetioSombor a da se, i godinama kasnije, prilikom slu~ajnog susreta s bilo kojim Somborcem na nekomodmeridijanasveta,razene`enoneseti:„BiojeuSomborujedangospodinMilan,takojelepopri~aooSomboru.” – Ta~no na 65. ro|endan sam dobio re{ewe za penziju, koje sam `eqn o i{~ ek ao, ali ne {to sam bio umoran od svega {to mi je preko le|a pre{lo. Odlazak u penziju ~oveku mo`edapadnete{kosamoakoga

do~ ek a nep rip rem qen. A ja sam se, imam ose}aj, pola `ivota pripremao za dan kad }u mo}i da se bavim iskqu~ivo stvarima koje volim – osmehuje se Mil an, dok {part am o somb ors kom glavn om Ulic om kraqa Petra Prvog, usput po-

terom„iza{aonakraj”.NemirujeMilannisadpaiakogaiz grada i Turisti~ke ustanove gotovo svaki dan zovu da svojom pri~ om najv erz ir an ij eg somborskoghistorikagostima ulep{a boravak, sprema nove dve kwige kojima je tema na-

ProfesorMilanVojnovi}igostAustralijanac

kazuju}i gostu iz Australije znamenitostigrada. Ve} kao ~ovek iz slu`benog protokolaMilanjemorao~esto da oficijelne goste upoznajesasvojimgradompajeova „slu`ba” postepeno pre{la u strast pret o~ en u tok om posledwe dve decenije u neke od najlep{ih kwiga o Somboru. Wegova strast za istra`ivawima lokalne istorije ne poznajepreprekepamuublibliografiji stoji i nekoliko digit aln ih prez ent ac ij a grad a, zbogkojihjedavnoiskompju-

ravno – Sombor. Ne propu{ta Vojn ov i} nij edn u izl o` bu, prom oc ij u kwig a, sas tank e Udru`ewa gra|ana „Moj Sombor” koje se bavi negovawem varo{kih tradicija, ako nema nikakvihdoga|ajaugraduobaveznosvakove~emakarpro{eta po Glavnom sokaku, mnogo ~ita pa mu, uz radosti vi{estruk og ded e, te{ ko ostaj e vremenaabogamiirazloga,za depresijui„crnemisli”.Stameno gazi osmu deceniju, kako samka`e,ispuwenog`ivota. M. Miqenovi}


Akcijedobrovoqnog davawakrvi

NALIMANUIUZMAJOGWENAVUKA

Predavawaza dijabeti~are Predavawe„Dijabetesistres”bi}eodr`ano sutrau17~asovauSavetovali{tuzadijabetes, kojesenalaziuobjektu„JovanJovanovi}Zmaj”, uZmajOgwenaVuka19.Okrvnompritiskukod dijabeti~ara bi}e prire|eno predavawe u ~etvrtaku17~asovauSavetovali{tuzadijabetes naLimanu,BulevarcaraLazara75. I.D.

MobilnaekipaZavodazatransfuzijukrviprikupqa}ekrvdanasod9do12~asovau Master centru na sajmu u sali 1, a sutra u istovremeuSkup{tinigrada,dok}edruga ekipa prikupqati krv u „Informatici”. Zaposleniu„Telekomu”dobrovoqno}epoklonitisvojukrvsutraod7.45do10~asova. U ~etvrtak }e mobilna ekipa prikupqati krvu“Elektrovojvodini”od7.30do10~aso-

va,auZavoduzatransfuzijukrviodr`a}e se akcija davawa krvi maturanata iz Ma{inske{kole. Gra|animogudatikrvsvakogradnogdana od7do14~asova,utorkomod7.30do18.30i samoprvesuboteumesecuod8do12~asova, uZavoduzatransfuzijukrviuUlicihajduk Veqkova9a. I.D.

Novosadska utorak20.septembar2011.

Vetarkaoogledalo

N

po gradu, o~i budu “pune” posledica bahatosti onih kojima je grad vi{e kanta za otpatke, a tek usput mesto `ivqewa. Sva{ta iza|e na videlo kada jak vetar duva novosadkim ulicama, posebno naravi mnogih me|u nama. Vetar poka`e kako je ta pomenuta kultura prakti~no sli~na Potemkinovim selima. Fijuk ne mari ni za qudske ni za stilske figure, niti za sliku koju se trudimo da o~uvamo, pa podigne razne kese, papire i ostalu prqav{inu, koja krasi gradske ulice i trgove. Q. Nato{evi}

Bezvodedveulice Zbogradovanasanacijihavarijebezvode}eostati`iteqiUliceStevanaDejanovaidelaUliceSvetozara]orovi}aod10do14 ~asova.Kakojeutokuispirawevodovodnemre`eu\or|aTabakovi}aiGeriKaroqaudoma}instvimaovihulicaoseti}eselokalni pad pritiska i bla`e zamu}ewe vode. Zbog radova „Elektrodistribucije”bezvode}ebitinaseqeKoviqod9do11~asova. A.L.

PankkoncertuCK13 Koncertpankbendova“Svingaters”i“Redjunion” odr`a}ese ve~erasu21~asuOmladinskomcentruCK13,VojvodeBojov}a13. Cenanadankoncertaje1.000dinara. N.K.

V remeploV

Rekamleka Doma}a {tampa je 20. septembra 1954. objavila da je u novosadskojcentralnojmlekariostvarenaradnapobeda,zna~ajnaza mlekarstvo i celu industriju u Jugoslaviji.Uwojje,punih{est meseci,bezikakvogprekida,radilaautomatskama{inazaprawefla{azamleko.Konstruisali su je in`iweri fabrike po-

Obukazapopisiva~eodr`a}eseumesnimzajednicama,premarasporedukojise nalazi u mesnim zajednicama u kojima su prijave predate. Obuka }e se odr`ati odsrededopetkaod9~asova. Kandidati treba da ponesuli~nekarte,fotogra-

fijuiuvereweoneka`wavawu, ukoliko to nisu ve} pred al i kom is ij i. Instruktori za popis koji se nalaze na kona~noj listi instruktora spisak punktovamoguna}iumesnimzajednicama. B.M.

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

ovosa|ani su poznati „hvalisavci” po pitawu kulture, ~esto vole da pri~aju kako je Novi Sad naj~istiji grad u dr`avi, kako je progla{en za grad kulture... Novosadski je i}i u bioskop, crveneti od stida, a ne od besa, ne znati za kletvu, zavi~ajni kompleks i ne`eqene goste, napisano je pre nepunu deceniju. Da li je “samo” to novosadski? Nije, jer lice grada ima i nali~je. ^im dune vetar on rastera sme}e koje su neki sugra|ani bacali gde stignu, samo ne tamo gde treba. Pa kad (vetar) sve to zakovitla

Popisiva~ina trodnevnojobuci

qoprivrednihma{ina„Zmaj”iz Zemuna, a stru~waci Republi~koginstitutazamlekarstvo,Beogradskoguniverzitetainadle`nogsrpskogministarstvaodobrili su izradu ove ma{ine u brojukoji}eodreditisamemlekare.Takojeotklowenouskogrlouproizvodwimlekaza{irokotr`i{te. N.C.

Dvanaestmurala krasi}egrad Akcija „Novi Sad-grad murala”u kojoj }e biti oslikano 12 muralanalokacijamauu`emdelu centra, po~ela je ju~e zavr{etkom prvog u prolazu Milo{aHaxi}aizme|umuzi~ke{kole„IsidorBaji}”iSrpskognarodnog pozori{ta. Ovaj projekatjepokrenuloudru`ewegra|ana “ Nova ta~ka kulture”, a prvi mural ozna~ava qudsko pravonasloboduizra`avawa. -Ovo je fuzija likovne i muzi~ke umetnosti. Notni sistem ubojinamuralupredstavqamuzi~kuumetnost,dokdrve}ekoje jecrnobelopredstavqasivilo koje se mo`e obojiti kulturom. Poenta je da samo treba pokrenutiinicijativuipokazati`equzakulturomisvemo`edase ulep{a-ka`e~lanicaovegrupeVi{waKne`evi}. Zavr{etak prvog murala ju~e je posetio i predsednik Skup{tine grada Novog Sada AleksandarJovanovi}. - Proteklih ne samo godina, nego i decenija u Novom Sadu svejevi{egrafitakojipokrivaju na{e fasade. Veliki je problem {to su to uglavnom grafiti mr`we i netrpeqivo-

stinarasnoj,verskojilinacionalnojosnovi.Danasjeprisutan koncept da kroz murale ulep{amo ono {to prethodno nijebilotolikoprivla~no,da kroz sadr`aj predstavimo ne-

{todrugo,atojeuovomslu~aju promocija qudskih prava. Idejajedasepoka`edagrafit mo`edaimadruguulogu,da{aqenekupozitivnuporuku.Milim da je dobro da mladi qudi

kroz vid umetnosti koji se naziva strit art poku{aju da u gradunesune{to{tojeurbano, ne{to {to je deo kulture - rekaojeJovanovi}. Tekstifoto:A.Varga

RADOVIPO^ELIJU^E,NASTAVATE^EPOPLANU

[irise{kola „KostaTrifkovi}” Radovinapro{irewuosnovne {kole„KostaTrifkovi}”po~eli su ju~e, a za zavr{etak prve faze,apremaugovoruonibitrebalodabudugotoviza20dana. Nadogradwa{kolejedeoprojekta s kojim je Ministarstvo prosvete konkurisalo i dobilo zajam od Evropske investicione banke. Direktor {kole Milan Spasojevi} ka`eza„Dnevnik“da suizvo|a~iiz„Bestgradwe”napravilisvekakobisepo{tovali bezbednosni uslovi za vreme nastave. - Sve te~e po planu, majstori suve}biliu{koli,kakobiporadilinagrubimradovima,aod ju~ejepo~eloizvani~nopro{irewe {kole. Po{to se nadogra|ujepotpunonovokrilo,ne}ese remetitiuobi~ajeneaktivnosti, ali postoji mogu}nost da se deo ~asovaiprodu`eniboravakodr`avajuusuterenu{kole.\acii daqeimajusvojulazu{kolu,dok }eslu`benibitine{toskra}en -isti~eSpasojevi}idodajedau ovom periodu zaposleni ne}e imatiparkingispred{kole.

Foto:S.[u{wevi}

Uz 12 novih u~ionica i jo{ tri koje }e biti dobijene rekonstrukcijom starog dela zgrade, svaki }e predmet imati svoj kabinet Po{to }e radovi trajati 120 dana,nastavaseuop{tene}eremetititi, jer kako je planirano pripajawenovogsastarimdelom {koletrebalobidabudeujanu-

aru, a tada su deca na zimskom raspustu. - Ovom dogradwom }emo dobitiprostorkojinamjeneophodan i{kola}eprviputposle44go-

dinedobitipravuzbornicu–rekaojeSpasojevi}. Nakon {to {kola bude pro{irena s 12 novih u~ionica i jo{ tri koje }e biti dobijene rekonstrukcijom starog dela zgrade,svaki}epredmetimati svojkabinet,amo}i}eidafizi~ki odvoje ni`e od vi{ih razr ed a. Osim u~io n ic a i zbornice {kola }e porasti za kancelarije psiholo{ke i pedago{ke slu`be, u~ionicu za zdravstvenuza{tituu~enikai vi{enamenskusalu. -Semfizi~kog{irewaovom dogradwom }emo biti u mogu}nosti da dodatno unapredimo kvalitet nastave. Imajte u vidu da je ova {kola gra|ena za 600|aka,ve}1985.godineihje imala700.Posledwiputjebila dogra|ivana 2006. godine, ali to nije bilo dovoqno jer {kolu „Kosta Trifkovi}“ poha|a sve vi{e u~enika iz raznihdelovagradaisadabrojimo946|aka–isti~ena{sagovornik. Q.Nato{evi}

KoncertuSinagogi Koncert Simfonijskog orkestra Srpskog narodnog pozori{ta i Bawalu~ke filharmonije „Mostovi muzike” odr`a}e se ve~eras u 20 ~asova u Sinagogi, Jevrejska 11. Ulaznice po ceni od200do600dinaramogusenabavitina{tandukwi`are„Qubiteqikwige”naPozori{nomtrgu,kaoijedansatprekoncertauSinagogi. A.Va.

Iskqu~ewastruje Novi Sad: od 7.30 do 9 ~asova Centralno grobqe. Sremski Karlovci:od8 do13~asovaKarlova~kivinogradi,SredwiMatejideo vikendnaseqaKara{.Koviq:od9do11 ~asovaribarskonaseqeSuboti}.

c m y


8

nOvOSAdSkA HROnikA

utorak20.septembar2011.

SLAVQE U GIMNAZIJI „JOVAN JOVANOVI] ZMAJ”

Obele`avawe dvajubileja

Gimnazija „Jovan Jovanovi} Zmaj” ve~eras u 20 ~asova u sve~anoj sali obele`ava 280 godina od osnivawa Srpskolatinske gimnazije episkopa ba~kog Visariona Pavlovi}a, prve gimnazije u Srba, i 270 godina od osnivawa Duhovne akademije Dionisija Novakovi}a, ~iju tradiciju ba{tini ova gimnazija. Na sve~anoj

akademiji koja }e se odr`ati ovimpovodomgovori}eprotojerej Vladimir Vukasinovi} uzprigodanprogramhoragimnazije. U~etvrtaku10~asovaodr`a}eseparastossvimaonima kojisuu~iliilisuseu~iliu ovojgimnazijiuportiSabornecrkve. A. Va.

JU^E U KULTURNOM CENTRU

Novosadskatelevizija proslavilaro|endan Novosadska televizija, odnosnoJavnopreduze}eGradskiinformativnicentarApolo,ju~e je u Kulturnom centru u Katoli~koj porti obele`ilo 11. godi{wicu emitovawa. Ugodan kokteluprili~enjezaposlovne partnere, saradnike, politi~are, ali i predstavnike drugih medijskihku}a. Direktor Novosadske televizijeRadovanJekni} iskoristio je ovu priliku da se zahvalisvimakojisuu~estvovaliustvarawuovemedijskeku}e, ali i da najavi novu programsku {emu, koja }e, po we-

mu,pove}atikvalitetprograma. - U ovakvim trnucima qudi obi~no govore o pro{losti i pro{lim uspesima, ali bi ja hteo da samo gledamo u budu}nost i da se trudimo da poboq{amoprogramijo{vi{ebudemouslu`bigra|anaigra|anki Novog Sada. Pripremili smo novi koncept za jesen, to jest uveli smo novi jutarwi program,abi}eivi{epoliti~kih, aliiservisnihemisija.Dosada smobiligradskopreduze}e,ali }emosadapostatipravatelevizija-rekaojeJekni}. G. ^.

„DNEVNIK” I „MONO I MAWANA” POKLAWAJU

„Posledwivoziz Hiro{ime”nadar Iz¬da¬va~¬ke ku¬}e “Mono i Mawana” i“Alnari”,usa¬rad¬wis“Dnev¬ni¬kom”, una¬red¬nompe¬ri¬od¬ uda¬ri¬va¬}e~i¬ta¬oc ¬ e na¬{egli¬stasapodvekwi¬geutorkom i ~etvrtkom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬jaseprvaja¬veod13do13.05~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovojakcijinisubilidobitnici,biti darivani po pri¬me¬rkom kwige „PosledwivozizHiro{ime“^arlsa Pelegrina,uizdawu„MonoiMawane“.Dobitnici}ekwigepreuzimati u novoj kwi`ari “Vulkan” u tr`nom centru“Merkator”.Pitawedalije uop{tetrebalobacitiatomskebombe na Hiro{imu i Nagasaki predmet jezanekodrugovremeiowemutreba dapolemi{unekidrugiqudi. Ovo je jednostavno pri~a o tome {tasepodbombamadogodiloqudima ipredmetima.Celaovapri~aposve}enajetanu{nojnadidanikonikada vi{ene}eumretitakvomsmr}u. A. V.

Do|itenamaraton Popularni Novosadski maraton ove godine odr`ava se 9. oktobra,19.putuzastopno.O~ekujeseu~e{}epreko400trka~aizzemqe iokru`ewa,dok}euprate}imu~estvovatipreko2.000takmi~ara svihuzrasta.Novosadskimaratonje~lanSvetskogudru`ewamaratona(AIMS)isamimtimjetokomcelegodineprisutanusvetskim specijalizovanim ~asopisima, a odlukom Gradskog ve}a Grada NovogSadaod24.februaraovegodinejeuvr{tenumanifestacijeod interesazagradNoviSad.

^ITAOCI PI[U SMS

dnevnik

REZULTATI AKCIJE „OTVORENA VRATA DOMA ZDRAVQA”

Stanovnicikejazdravijioddrugih U17.akciji„Otvorenavrata Domazdravqa”odr`anojusubotu na Keju ispred Spomenika `rtvamaracije,zdravqejebesplatno proverilo preko 520 stanovnikaovogdelagrada.Rezultatisupokazalidajezdravstvenostaweme{tanaovogdela grada boqe u odnosu na ve}inu

stanovnikaizdrugihmesnihzajednica. Laboratorijske analize je uradilo 450 posetilaca, od kojihje64imalopovi{enevredosti {e}era u krvi, 74 je imalo vi{iholesterol,a70povi{ene vrednostitrigliceridaukrvi. Te`inu i visinu proverilo je

520posetilaca,aEKGmonitoringwih405stanovnika,odkojih je devet poslato izabranom lekaru zbog rezultata koji odstupajuodnormale. Prit is ak je izm er il o 450 qudi, a wih 27 imalo je povi{ene vrednosti. Za samopregled dojke edukovano je 105 po-

setiteqki akcije, mlade`e je prekontrolisalo 96 stanovnika, od koji je jedan upu}en na hir urg ij u, a jed an pos et il ac treba da prati svoje mlade`. Gustinu kostiju proverilo je 100 qudi, a kod devet wih je utvr|enaosteoropoza. I. D.

ZA JU^ERA[WI PROBLEM U AMBULANTI NA LIMANU RE[EWE PREDSTOJE]A DIGITALIZACIJA

Posledwikvarrendgena? Rendgenaparatuambulantina Limanu ju~e nije radio, jer se u jutarwim ~asovima pokvarila komora za razvijawe filmova. IzDomazdravqaka`udasuserviseri odmah do{li kako bi uklonilikvar,ahitneslu~ajeve su uputili u druge ambulante (u ZmajOgwenaVukainaNovonaseqe), gde se radi rendgen dijag-

institute u Sremskoj KameniciiKlini~komcentruVojvodine,nasnimawe u Dom zdravqa dolaze i osiguranici Ju`noba~kog okruga,pacijentiiz„Signala”iizZavodazazdravstvenuza{titustudenata. Tojerazlogzbogkojegradiolozi i RTG tehni~ari

Ujutarosepokvarilakomorazarazvijawe filmova,serviseriodmahdo{lidauklone kvar,hitnislu~ajeviupu}eniudruge ambulante… nostika,doksuostalipacijenti zakazanizanarednidan. Sobziromnavelikipritisak naovoodeqewe,pored{eststalnozaposlenihradiologa,ovegodinesuanga`ovanajo{trinaodre|enovreme,aizDomazdravqa ka`u da se nadaju skorom i trajnomre{ewuovogproblema,kada lekari zavr{e specijalizaciju. Osim stanovnika Novog Sada i predoperativnihpripremazasve

rade vi{e od propisanih normi. Prethodne godine ura|eno je 25.694 rendgen snimawa, od toga oko tri hiqademamografijai20.000UZ pregleda. Ovejeseniplaniranajedigitalizacija postoje}e analogne rendgen opreme, ~ime }e se ostvariti velika u{teda u potro{nommaterijalu,usmislufilmovaipapira,kaoiefikasnost

i u{teda vremena. Lekari }e imatimogu}nostslawadigitalnih snimaka na vi{e nivoe zdravstvene za{tite elektronskom po{tom. Ta modernizacija je veoma zna~ajna zbog toga {to }e zra~ewe pacijenata i medicinskog osobqa biti mawe za

oko 30 odsto. Ceo radni proces }eseodvijatinara~unaruuzmomentalnu komunikaciju bez papira,formulara,filmovai~ekawa.Dakle,kvarovipoputju~era{wegodlazeupro{lost,apacijenti ne}e morati ~ekati na rendgensnimawe.

OBELE@AVAWE STO GODINA JAVNOG PREVOZA U GRADU

Sve~anaakademija, izlo`baimonografija Gradsko saobra}ajno preduze}e „NoviSad”narednesednicepo~iwe s proslavom obele`avawa jednog veka javnog prevoza u Novom Sadu.Na{gradjeredak,akoneijedinikojimo`edasepohvalidapunihstotinugodinaukontinuitetu ima javni i organizovni prevoz putnika. Ovaj jubilej, kazao je direktorBranislavBogaro{ki, obele`i}e se simboli~no i skromno,jer ekonomske prilike nisu da serazbacijeiar~inovac. DirektorBogaro{kijekazaoda }ebitipo~a{}eniiputnici,ali ju~eususretusnovinarimanijeotkrio na koji na~in, osim {to je spomenuoda}eiznena|ewezaputnike biti prire|eno 30. septembra.Tajdatumseuzimakaozvani~an po~etak,kadajedaleke1911.godine pu{tenuradprvitramvaj. Sve~ana akademija planirana je tako|e30.septembrauGradskojku-

}i,gde}ebitipozvanisvikojisu zaslu`ni za razvoj javnog prevoza putnikauNovomSadu.Bi}eprire|enaifotoizlo`baucentrugradaibitiizlo`enonekolikoautobusa,odnastarijihdoautobusakojima se sada prevoze Novosa|ani. Povodom stotinu godina javnog

prevoza iz {tampe treba da iza|e monografijaukojoj }e na 150 strana, uz 150 fotografija biti predstavqen razvoj preduze}a i javnogprevoza. Gradski prevoznik danas ima 2.000 polazaka dnevno, a tokom danadesisedabude otkazan tek jedan ili nijedan polazak. ^ak 67 odsto putnika se prevozi bez presedawa. Dnevno autobusima preveze maltene ceo NoviSad,oko300.000putnika.Direktor Bogaro{ki je posebno naglasiodanisuprofitabilnopreduze}eidavi{eod90odstoprihoda ostvare od prodaje karata. Uz to,

direktorjeskrenuopa`wudatre}inukorisnikagradskogprevoznika ~ine putnici koji imaju pravo nabesplatanprevoz.Tosupenzio- neri stariji od 65 godina s penzijomispodprose~ne. Bogaro{ki je naveo da su im se finansije znatno popravile od uvo|ewakontrolekarataiulaska putnikanaprvaautobuskavrata. Posebnojeistakaodaimaju700 voza~a od kojih je dnevno za volanomwih450. - Mi smo preduze}e sa naj~vr{}omdisciplinom,vodimora~una osvakomputnikuitovoza~iznaju itakoseipona{aju.Akoputnici imaju primedbe na wihov rad neka namtojave.Nijedobrodaputnici prvo o kr{ewu radne discipline obave{tavaju medije. Gradski prevozniktrebadaimjeprvaadresaskrenuuojepa`wuBogaro{ki. Z. Deli}

065/47-66-452

Limantrirazrovanipeskapun Molim informaciju, kada }e sezavr{itiradovinavrelovodu -Liman3?Od2.avgustase„inhaliramo” peskom i nemamo gde da se parkiramo, uz svo strpqewe, malonamseodu`ilo.Pozdrav. 064/1701... *** @elim upoznati gospodina Vislavskog,velikog~ovekaigospodina odu{evqava me svojom emisijom „Kontranapad”. Ako `eli, nek me nazove na 061 2240853,damuka`emhvala{to raditakveemisije,dajesupervoditeq,ehdaimasvakidanemisiju.HvalaSava! 061/2240... *** Po{tovanigospodinePavli~i}u, pro{etajte se Kraji{kom ulicom u Petrovaradinu da vidite koliko su bezbedna na{a deca,|aciiroditeqikojivode decuu{koluivrti},mi~ekamo pe{a~kustazu,aVaspozivamo! 063/1027... *** Da li se to komunalci igraju sapija~arimakojiprodajurobu

naparkinguodpo{tepadopijace? 064/1202... *** Popitawusubvencijaupred{kolstvu u APV-e. Dok u Pan~evunemadovoqnomestauvrti}imazaoko300dece,jersugrupe 24/26 zakonski ograni~ene ili dok u Subotici od privatnihku}aadaptirajuipravevrti}e, dotle u Novom Sadu va`e drugizakoni,recimoprimisve, uzmisubvencijeinapravigrupe od42dece. 064/2491... *** Da li je ovaj narod, a prvenstveno vlast, svesna gde srqa? Evropa,Evropa,adali}eEvropa opstati tako ujediwena? E, ne}e!AkonijeopstalaJugoslavija, tako lepa zemqa sa zajedni~kom vojskom i zajedni~kom valutom,ene}eniEvropaukojojjejedanoddr`avnikaBerluskoni ili ti Sarkozi. Dakle {ta}enamEvropa? 063/479...

*** Moglabi“^isto}a,“daobratipa`wukakoizgledajuboksovi za kontejnere. Prqavi, smrdqivi, izvor zaraze. Mogli bi da ih operu nekim sredstvom. Komunalnapolicijabimoglada ka`wavaonekojiteboksovekoristekaotoalete,onekojerazbacuju sme}e iz kontejnera. E Novi Sade, bi}e{ jo{ malo SmrdqiviSad. 064/1849... *** Za{toseSpecijalnabolnica za reumatizam ne pripoji CentruzarehabilitacijuuKlini~koj bolnici i iz pokrajinskih fondova dozida jo{ jedan sprat u rehabilitacionom? Ovde u specijalnoj bolnici uslovi su grozni,ane}ebitiboqiniposleovihpopravki. 064/2859... *** S’obziromnaizjavupredsednikaPUPS-aJovanaKrkobabi}ada}eukoalicijusaonimakoji ponude „najvi{e”, logi~no je

da}eimglavnipartneridaqe biti MMF. O ceni ovakvog dila,glavu}erazbijatiina{adecakojasejo{nisunirodila! 064/4615... *** Usredmraka,utunelu,ispre~isemajmunu`utomodelu! 064/4615... *** Salatarajeizgubqena,al’ne mar’teSrbi!Do|itekodnasna Kupusijadu da utvrdimo gradivo!!!MladiGoraniBorko 064/4615... *** Apropo pravila ili kodeksa pona{awa mogao bi i gradona~elnikdaseukqu~i.Naravnoda treba pro{iriti na sva javna i komunalnapreduze}a(nesamona „Stan”ioneprivatnike).Tozna~i ako uvodimo privatnike, kao javna preduze}a komunalna, trebalibiuposlitiikapacitetei privatnihpred{kolskihustanova.^arobna formula opstanka i kodeksazasveistova`i. 064/2491...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

utorak20.septembar2011.

9

POSLEKRA\ANAGROBQIMAUVETERNIKUIFUTOGU

Lopoviodneli,plati}e„Lisje” UJKP„Lisje”ju~enisuimali ni{ta novo da ka`u povodomkra|enaveterni~komgrobquiuDowemnovomgrobquu Futogu kada su nepoznati po~iniociuno}iizme|upetkai subote oskrnavili 16 grobnih mes ta, pok rav{ i mes ing an e lance oko grobnica, is~upali vaze,bakarnealkeiogradeoko spomenika. -[tetasejo{procewujeio tro{ku firme treba da se na-

doknadi porodicama - rekli su upogrebnompreduze}u. Ova dva grobqa su prvi put metalopova,jerjedosadavan-

inaAlma{komgrbqu,kadasu poru{ilizidsauli~nestrane dabimoglidau|uugrobqe. -Najboqilekdasekra|enede-

Samoekspresnodelovawepolicijedoprinelobi dasekra|eneponavqajunagrobqima, smatradirektor„Lisja”SrboqubBubwevi} dal im a met a bil o najv i{ e Gradsko grobqe. Dodu{e, pre nekoliko meseci operisali su

{avaju je da policija uhapsi po~inioceodmah,zadandva,aneposlepola,iligodinedana.Dasam

islednikznaobih{tadaradimporu~io je direktor „Lisja” SrboqubBubwevi},ponavaju}idaje nemogu}epostavitivideonadzor naizuzetnovelikiprostor. -Nijeleknipoja~anrad~uvarske slu`be, jer to zna~i zapo{qavawe nove radne snage. Samoekspresnodelovawepolicijedoprinelobidasekra|ene ponavqajunagrobqima-smatra Bubwevi}. Z.Deli}

GRADUVELIKIPOSAOUPETROVARADINUULA@E90MILIONADINARA

Ma`urani}evoj novasfaltinovolice Asfaltirawe prve deonice Ma`ura- krozpoja~anoodr`avawe, moguo~ekivati mismosadavodilira~unauglavnomosaoni}eveuliceudu`iniodoko500meta- isre|ivawe drugih ulica. bra}aju-reklajeDejanovi}. ra obi{ao je ju~e gradona~elnik Igor Zbog velike denivelacije terena i Drugi deo Ma`urani}eve ulice, koji Pavli~i}. Na ovoj deonici iz pravca brojiokodvadesetakku}a,nijeu{aoupropristupa postoje}im objektima u Ma`uUlice Dinka [imunovi}a zavr{eni su jekatobnove,ali}estru~naslu`baZavorani}evojulicioformqenasudvapararadovinavodovodnojmre`i,izme{teno dazaizgradwugrada,pore~imazamenika lelna kolovoza u du`ini od oko 200 meje {est bandera, a u toku je i tara, a projektnim re{ewem izg radw a nov og javn og osveplanirano je da se izgradi nov Ulicadobijakilometar ipo asfalta, tqewa. kolovozipe{a~kastaza{iritrotoara,aradi}ese i novajavnarasveta ne 1,6 metara. Slivnici za od- Ulica }e biti asfaltiranau iatmosferskakanalizacija.Gradona~elnik vodwavawebi}epostavqeniuz du`ini od kilometar i po, {to ni`uivicukolovozaiprikqu}eobuhvatitiitrotoare,auraPavli~i}o~ekujedaposaobudezavr{en ~enina{ahtovenovoprojektodi}e se nova javna rasveta i atzamesecdana vane kanalizacije. Radove na mosferskakanalizacija.O~ekugradwisaobra}ajnihpovr{ina jem da }e radovi biti gotovi u izvodi„Put-invest”izSremskeKameninarednihmesecdana.Re~jeojednojodvedirektoraovogpreduze}aMirjaneDejanoce, ugovorena vrednost investicije je }ihinvesticijazagrad,asigurnoonajvevi},iza}iususretiovimstanovnicima. skoro 90 miliona dinara, a rok za zavr}oju Petrovaradinu-rekaojePavli~i}, - Razlog za{to u projekat nije u{ao {etakradovaje88dana. A.L. najaviv{i kako gra|ani Petrovaradina, ovajdeouliceje{tojetoslepaulica,a

RODITEQISVEVI[EIZDVAJAJUZAVANNASTAVNEAKTIVNOSTI

Decatreniraju, anov~anicikaliraju Mada skoro sve osnovne {koleorganizujubesplatnedodatne vannastavneaktivnosti,odfudbalaiko{arke,dobaleta,folklora, kurseva fotografije i svirawa razli~itih instrumenata,ve}inaroditeqasvojemali{ane,ipak,{aqenaprivatne ~asove i kurseve, koji su veoma skupi.Posledwihgodinanajpopularnije su {kole stranih jezika, mada su u nastavu uvedena dva obavezna strana jezika. Tako|e,svevi{edecepoha|arazli~ite kurseve glume, slikawa, xez baleta..., a ne treba zaboravitiibrojne{kolesporta. Da roditeqi ponekad preteruju govori i ~iwenica da decu ve}s~etiriilipetgodinaupisujunarazneaktivnosti-naj~e{}e na engleski, baleti} ili {kolicu sporta. Ovo naravno nijenimalastavkauku}nombuxetu, jer za privatnu {kolu engleskog jezika treba izdvojiti mese~no oko 40 evra. [kola plivawa staje 2.000 hiqade dinara,a{kolicesportaod1.500 do2.500uzavisnostigdeseorganizuju. Mnoge devoj~ice bi `elele jednog dana da postanu manekenke, pa ih roditeqi neretko upisuju na razne kurseve manekenstva, koji mese~no tako|e staju oko 2.000 dinara. Naravno tu nije kraj tro{kovima, jer da bi se neko bavio sportom ili i{ao na balet potrebna mu je oprema ili kostimi, a zatim i kotizacije za takmi~ewa. Po-

{to iz generacije u generaciju mali{ani sve ranije kre}u u van{kolske aktivnosti i u PU „Radosno detiwstvo” se nakon obavezne „nastave” organizuju razne {kolice za decu koja poha|ajuvrti}e.Ceneuodnosuna privatne {kole su znatno jef-

decu,posebnoakoonajo{iduu vrti}. -Nemamni{taprotivdadete poha|ajednuvan{kolskuaktivnost. Me|utim, neki roditeqi preteruju,padeciu{estgodina natrpaju toliko obaveza da ono nemavremenadazaigru-isti~e

tinije, pa tako roditeqi treba za strani jezik da izdvoje od 1.100do2.000dinara,za{kolicusporta1.000,atolikostajei balet, likovna ili novinarska radionica.DirektorPU„Radosno detiwstvo” Borislav Samarxi} obja{wavadanebitrebalo preterano optere}ivati

sagovornikismatrada}esvakako kada krenu u {kolu imati pregr{tobaveza. Kadaseuzmeuobzirda}emameitateporedmese~nih~lanarina, platiti i sportsku opremu, koja je obavezna u ve}ini sportova,tajizdataknijenimalonaivan.

Cene, u zavisnosti od sporta variraju, tako da za opremu malog fudbalera ili fudbalerke treba izdvojiti od 3.500 do 10.000 dinara za kopa~ke i od 1.000 dinara za fudbalsku loptu,doknaprimerkimonozaxudo ili karate ko{ta oko 5.000 dinara.Kaonajskupqi,alitrenutno i najpopularniji sport, izdvajasetenisjerzanajosnovnijuopremutrebaizdvojitijednu ili dve mese~ne plate. Prose~ni reketi se mogu kupiti za nekolikohiqada,dokcenaonih najkvalitetnijih ne ide ispod 10.000dinara,jo{kadasenato dodaju patike, torba i loptice jasnojedaovajsportidaqerezervisanzaonesamalodubqim xepom. MarijaBo{wakovi},~ijisin ideudrugirazredosnovne{koleiovegodineseupisaou{kolu fudbala, ka`e da su izdaci veliki, ali da }e se za sport uvekna}i. -Detejetra`ilodagaupi{emo na fudbal, verovatno zato {todostawegovihdrugaratrenira, pa smo morali malo da se „stisnemo” sa novcem, ali za wih je ovo kriti~no doba u kojemsejednostavnomorajubaviti sportom.Odopremejeve}imao sve, tako da smo jedino morali kupiti kopa~ke koje nisu ba{ najjeftinije,alismosadmirni bar godinu, dve - rekla je Bo{wakovi}. Q.Na.-G.^.

GRADWAKRU@NOGTOKAUVETERNIKU

Oktobarotvara okrugluraskrsnicu Kru`na raskrsnica u centru Veternika trebala bi da bude gotova u toku slede}eg meseca, a vrednostpomenutogposlajeoko60 miliona dinara. Tako }e se ve} postoje}imkru`nimtokovima,na ugluBulevaraEvropeiKornelija Stankovi}a i Bulevara Evrope i Rumena~kog puta, pridru`iti i kru`ni tok u Veterniku na uglu Novosadskog puta, Kraqa Petra PrvogiKraqaAleksandra. Predvi|eno je da se u kru`nu raskrsnicu ulazi iz pet pravaca (Novosadskiput,KraqapetraPrvog,KraqaAleksandra,Omladinske i ulice iz pravca grobqa). Spoqnikrugraskrsniceje60metara, sa dve saobra}ajne trake u kruguodosammetara.Zasigurnosnuvo`wukrozkru`nitokpredvi|en je sigurnosni prsten od kamenekocke{irineokodvametra. Ulaz u kru`nu raskrsnicu sa Novosadskog puta ima}e dve saobra}ajne trake iz oba pravca, dok }e ostali ulazi u raskrsnicu imati jednu. U {irem sektoru raskrsnice postojeautobuskastajali{ta,pe-

{a~ke i biciklisti~ke staze i pe{a~ki prelazi. Pomenuta infrastruktura se izgradwom kru`ne raskrsnice mewa, a semaforiseukidajuisklawaju. Usektoruraskrsnicepostojeidvaautobuskastajali{tanaNovosadskom putuizobapravca.IzpravcaBege~a ka Novom Sadu autobusko stajali{te}esezadr`ati,stim {to}esepostoje}ikolovozpresvu}i novim slojem asfalta. Izgradi}eseinovoautobuskostajali{te iz pravca Novog Sada ka Bege~u. Tako|e, u zoni raskrsnice }e se izgraditi novi pe{a~ki prelazi, pe{a~ke i biciklisti~ke staze. Na mestu budu}e kru`ne raskrsnice sa leve strane puta Novi Sad – Futog predvi|eno je izme{tawe,rekonstrukcijaiza{tita postoje}eg magistralnog vodovoda NoviSad–Veternik– Futog.Poredtoga,usektoruraskrsnicepostojeidrugeinstalacije kanalizacije, gasa, telefona,struje ioptikekojejepotrebnoza{tititiiizmestiti. B.M.

UDP„NOVISAD–GAS”ISTI^U

Novosa|anidu`ni 300miliona Svakodnevno se sa gasne mre`eiskqu~iizme|u200i300potro{a~a zbog neizmirenih obaveza. Novosa|ani za gas duguju vi{eod300milionadinara,au preduze}u „Novi Sad - Gas” isti~udabitajdugmogaodabude jo{ ve}i, zbog najavqenog poskupqewauo~inovegrejnesezo-

ne.Ovajdugjeve}inomizkategorije{irokepotro{we,jerje plate`na mo} doma}instava na niskomnivou,ka`uuGP„Novi Sad-Gas”.Korisnicimakojine mogudaizmiredugzagasucelosti odobrava}e se pla}awe na rate, kao {to je bio slu~aj i prethodnihgodina. N.H.

KOMUNALNAPOLICIJAZATRPANA@ALBAMA

Kadkom{ijene volepapagaje… @ivot u zgradama nimalo nije lak, posebno od kada sugra|ani striktnotrebadaseprodr`avaju ku}nogredaiodkadajeosnovana komunalnapolicija,kojadovodiu red ovu sferu `ivota. Nije lako nisa„te{kim”kom{ijamakojima smetabukakojadopireizkom{ijskihstanova,cvrkutpapagajaili pla~ bebe! Pojedinim sugra|animasmetakadanekoususednomstanu pu{ta vodu, zovu komunalnu policijuiakoqudiustanuiznad wihovog hodaju u klompama... Na~elnik komunalne policije Neboj{a Radovanac obja{wava za na{ list da izlaze na teren zbog svake prijave, a de{ava se da na pojedinim adresama interveni{u nekolikoputa. -Kadado|emonaterenispostavisedasamokom{ijekojesunas zvale~ujubukuustanu.Me|utim, imaisituacijakadastvarnoglasna muzika i galama sustanarima uznemiriva odmor. Takvom pona{awu pribegavaju mla|i sugra|ani-isti~esagovornik. Ipak,uovojoblastisepojavio problem,atoje{tove}inagra|ananeznakadatrebadapozovekomunalnu policiju , a kada MUP. Naime,kadaseproblempojavina ulici,akonekovi~e,sva|ase,razbija,lomiiliuop{teometajavni mir,pozivaseMUPnabroj92ili nabrojstanicesaprodru~jasakojegzove. -Misebavimokontrolomku}nog reda u stambenim zgradama i

interveni{emokadanekoodgra|ana remeti taj red. Zbog glasne muzike, rada ku}nih aparata, poja~anogtelevizora,radija,kori{}ewausisiva~ausredno}iili pakbu{ewazidovauneodgovaraju}e vreme, gra|ani imaju zakonskopravodase`aleipozovukomunalnupoliciju.Ku}niaparati mogubitiglasnitektolikodane prema{esobnuja~inuzvuka.Stanarisvakestambenezgrademorajusepona{atitakodaneremete vremeodmora.Ukolikonekopak ometa kom{ije, oni treba da pozovu na{ kol centar, u kojem de`urna ekipa radi 24 sata - ka`e Radovanac. Komunalni policajac ili inspektormo`edanaplatifizi~komlicukaznuod2.500do25.000 dinaraakonepostojiplo~icasa prezimenom na vratima, ako u hodniku dr`i stvari ili ogrev, akotresetepihsaprozora,terase ili balkona, ako dr`i cve}e kojenijeobezbe|enoodpadaili ga tako poliva da voda curi na fasaduiliprolaznike...Kazneza skup{tine stanara iznose od 25.000 do 100.000 dinara (ako ne istaknu spisak svih stanara, ne brinu o odr`avawu lifta i instalacija...), dok su kazne od 50.000 do 500.000 dinara predvi|ene za preduze}a koja brinu o zgradama, a, recimo, ne postave uputstvoona~inuprijavekvarai druge informacije o opremi u zgradi. Q.Nato{evi}

^asistorijeuSinagogi Radionica„Dasenikadnezaboravi,Holokaust,dasenikadneponovi”,odr`a}eseu~etvrtaku19.30~asovauSinagogi.Ovodru`ewe,u vidu~asaistorijeimuzi~kog,organizujeJevrejskaop{tinasaciqem pove}awatolerancije,borbeprotivagresijeiantisemitizma. J.V.


VOJVODINA / NOVI SAD

utorak20.septembar2011.

c m y

10

DNEVNIK

ХРТКОВАЧКИ РИМЉАНИ НИ ПО СУНЦУ НИСУ ПОСУСТАЛИ

Хлебаиигара загосте идомаће ХРТКОВЦИ: Другу годину заредом, у центру сремског села Хртковаца одржани су „Римски дани”. Организатори су манифестацију назвали „Фестивалдобревоље-Гомолавацентарсвета”.Овегодине уведен је обичај да једна земља буде гост, да представикултурниипривредни потенцијал. Организатори су се одлучили да ове године земља гост фестивала буде Руска Федерација. Тако је тродневна манифестација отворенаупетаккасноувече,на- Хртковчани тврде да имају најбољу реплику римске двоколице кон готово сат и по закашњења, ра,а уимеудружења„РимскидаИзгледадајежељаорганизатоотварањем Дана руске уметно- ни“, званично отвори овогоди- радасеГомолаваотргнеодзабости. Манифестацију је отворио шњу хртковачку манифестацију. раваосталајединонаречима,јер директор „Аерофлота” у Србији Хртковачки Римљани, у пратњи организованог одласка до тамо Глаб В. Тропинин, а у суботу „весталки” у, како сами наводе, нијебило,нитииједногпредавацеодансубесплатноприказива- најбољој реплици римске двоко- чакојибиизнеонекуодчињенинирускифилмови. лицекојујеСрбијаикадаимала, ца на ту тему. Остали су хртковачкиРимљанисамонаоној старој„хлебаиигара”.Тако су организовали такмичење у кувању свињског котлића накомејесвојеумећепоказалотридесетакекипаизцеле Војводине. Трочлани мађарско- српски жири, предвођен аматерским куваром Ненадом Чкоњевићем, након дужег већања, одлучио једајенајбољисвињскикотлићскувалаекипаАсоцијације „Војвођанска трпеза”, која је као награду добила чувеногомолавскопрасе пуњеносувимшљивама,кајсијама, грожђем и смоквама. Друго место заузела је комшијска екипа из Платичева, док су трећи били Сенћани. Гомолавско прасе чували и ратници НаконпроглашењапобедниПосунцуибезикаквогхлада, отворили су „Римске дане“, на- ка, журка, уз рок обраде виолинаоружанистрпљењем,посетио- кончегасусе,наимпровизованој нисте Александра Штукеља, ци су чекали да организатор бини,смењивалефолклорнегру- потрајалаједугоуноћ. Живко Рајаковић уулозиЦеза- пеитамбураши. Ј. Антић

DaNas U NOVI saD BIOSKOPI Arena: „Kung fu panda 2 3D” (12.10), „Zlatokosa i razbojnik” (12.15), „Mamurluk u Bangkoku” (22.10), „[trumpfovi” (11.30, 12, 14.05, 16.20,18.10), „Kako se re{iti {efa?” (20, 22), „Pingvini moga tate” (14.10, 16.10, 18.05, 20.10), „^uvar zoolo{kog vrta” (12.05, 14 16.05), „Ne pla{i se mraka” (22.35), „Leri Kraun” (20.25), „Posledwa ekskurzija 5” (22.45), „Lo{a u~iteqica” (18.30, 20.30, 22.30), „Automobili 2” (11, 13.15, 13.45, 15.30, 16, 17.45), „Yoni Ingli{: ponovo ro|en” (14.15, 16.15, 18.15, 20.20, 22.20), „Miris ki{e na Balkanu” (18, 20.30) Jadran: „Cirkus Kolumbija” (19), „Tu|e sla|e” (21) KCNS„Udaqeno predgra|e” (19 i 21)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata -antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 ~asova do ponedeqka u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Tamara Sto{i}, MariaTrisa, BrankaSamarxi}, SlobodankaRadin, DanielaSonti}, BojanaIli}, QubomirkaGali}, TijanaPopovi, MarijanaGalovi} i SmiqkaIvane`a iz Novog Sada, RadmilaBeni} i MarijaKqaji} iz Ba~ke Palanke, Jagoda Torovi} iz \ur|eva, Ivana Teofanovi} iz Petrovi}a, Jelena Burmuxija i Danka Tepi} iz Petrovaradina, Anamarija Kapur iz Sremske Kamenice, AleksandraJano{i iz Ba~kog Gradi{ta, MarijanaVrawe{ i MargitaFerka{ iz Futoga i IvanaDini} iz Ka}a, DE^AKE: MilicaVukosavovi}, Nevena\uki}, RadmilaPaprica Milidrag, ZoricaTodi}, SawaJovi}, DanicaRancimgerRadi}, OliveraLevakov, MarinaGruji}, BiqanaZori}, EleonoraKertes iz Novog Sada, SanelaKrsti}i SlavicaKova~evi} iz Ba~ke Palanke, Vesna Kova~evi} iz Nove Pazove, Aleksandra Mi{kov iz Bege~a, KatarinaKi{ iz Titela, SawaMiri} iz Petrovaradina, Bo`icaStrajni} iz ^uruga, IzabelaRac iz Be~eja, Belinda[umanovi} iz Sremske Kamenice, KlaudijaTot iz Bogojeva, DraganaMijanovi} iz Lov}enca, TamaraJovanovi} iz Ada{evaca i IvanaLeki} iz Tovari{eva.

saHRaNE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Tihomir Trajka Milenkovi} (urna) (1926) u 10.30 ~asova, Mom~ilo Joksima Baj~eta (1949) u 11.15, Katica Lazara Mari~evi} (1931) u 12 ~asova, Kosta Dime Nikoli} (1922) u 12.45, Katica Slavka Oti} (1922) u 13.30, An|elko Milana Milovanovi} (1936) u 14.15, Zorica Milorada Brzak (1961) u 15 ~asova, Qubica Milo{a Steji}-Marinkovi} (1948) u 15.45 ~asova. Na Mesnom grobqu u Sremskoj Kamenici u 11 ~asova bi}e sahrawena Marija Dragoslava Pe{i} (1925). Na Tranyamentu u Petrovaradinu bi}e sahrawena Stoja Stojana Ostoji} (1918) u 13 ~asova.

VODI^

tElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 0901-111-021 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

„KOMPaS”TOURiSM &TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

APOtEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVStVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

AUTO-SERVIS ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748

PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

Посредовањемдоулагача

КРУШЧИЋ: ДомаћинствауКрушчићу имаће прилику да се ускоро прикљученагас,јерсууовомнасељеномместууопштиниКулаутокурадовинаизградњидистрибутивнегасне мреже која ће бити постављена у дужиниодоко20километара.Инвеститор овог послајеЈавнопредузеће„Србијагас”, докје извођачрадовапредузеће„Бобар” изБешке.Ценаприкључканагасје84.000динара,узпопустод 20одстозадомаћинствакојасепријаведоктрајеизградњамреже,акрајњи рокзазавршетакрадоваједополовинеоктобра. М. Кк.

АПАТИН: Општинско веће дало је сагласност за закључење уговора о пословној сарадњи између општине Апатин и Међународног савеза кластера Тиса-ИТСА.Уговорје везан за посредовање и проналажење инвеститора за изградњу Робно-транспортног центра у Апатину.Апатинска општина,како је образложено на седници,поовомуговорунема никаквих финансијских обавеза док се Међународни савез кластера обавезује да ће до краја године обезбедити најмање два инвеститора са којима ће се закључити уговор о изградњи Робнотраспортног центра,а у току године најмање три инвеститора.Након годину дана донеће се одлука о продужењу или раскидању уговора.

На седници језакљученодасеостварисарадња са Међународном финансијском корпорацијомИФЦ.Светска банка је прихватила да финансира студију изводљивости пројекта изградње и функционисања луке Апатин. Та студија би коштала 85.000долара,од чега би Светска банка обезбедила 65.000а општина 15.000долара,у две рате.Прва рата се плаћа по потписивању уговора а друга уколико се утврди изводљивост пројекта.Уколико пројекат буде скупљи ту разлику ће платити Светска банка. Део који би требала платити општина може се тражити и од Покрајинскевладе.Уколико би Међународна финансијска корпорација финансирала студију изводљивости,она би у сваком случају имала већу тежину него да је ради неко други,образложенојенаседнициОпштинскогвећа.

ДЕЧЈЕ ЛЕТОВАЛИШТЕ У ДОБРОТИ ЗАВАДИЛО ДЕМОКРАТЕ И НАПРЕДЊАКЕ

(Не)исплати се реновирање одмаралишта

Шта је било с депозитом Колико год да кошта обнова одмаралишта у Доброти,коју ће користити зрењанинска деца,то је вишеструко мање од све материјалне штете и срамоте коју је нанео бивши градоначелник, окривљен пред судовима због злоупотребе положаја. Нова градска власт,на челу са др Милетом Михајловим,и данас плаћа дугове из његових мутних работа, а егзактан пример је 250.000 евра које је потрошио, никога не питајући,од депозита уплаћеног за одмаралиште у Доброти, наводи се у саопштењузрењанинскихдемократа. Доброти, иначе, Зрењанин је успео да врати у своје власништво, упркос изгубљеном судском спору који је уследио након што је поништен конкурс о давању одмаралишта у закуп на 50 година, који је својевремено расписала локална

Стипендије за студенте ЗРЕЊАНИН: Први и једини приватни хуманитарни фонд у Зрењанину, „Љиља и Милка Мијатов“, у сарадњи са Градском народном библиотеком „Жарко Зрењанин“ и локалном радио станицом „Зрењанин“,расписао је јавни позив за доделу стипендија успешним студентима за школску 2011/12.годину. Право учешћа на јавном позиву, који је отворен до краја недеље, имају студенти других и виших година студија државних универзитета који су током школовања остварили просечну оцену најмање 8,5. Потребно је, такође, да имају пребивалиште на територији града Зрењанина најмање пет година. И ове године биће стипендирано шесторо студената, по двоје са београдског, новосадског и зрењанинског факултета.Месечна стипендија је 5.000 динара по студенту, а годишње ће бити исплаћено девет стипендија. Уз пријаве,које се шаљу на адресу зрењанинске библиотеке, потребно је доставити и уверење о просечној оцени током студија и потврду о пребивалишту. Ж. Б.

11

АПАТИН ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР СА САВЕЗОМ КЛАСТЕРА ТИСА–ИТСА

Гасстиже уКрушчић

ЗРЕЊАНИН: Дечје одмаралиште у Доброти,општина Котор, у власништву града Зрењанина, још је једно питање које је завадило зрењанинске демократе и напредњаке. Чим се градоначелник Милета Михајлов, крајем минулог месеца,вратио из Црне Горе,у коју је отпутовао одлуком Градског већа, како би на лицу места проценио у каквом је стању поменуто летовалиште, започела су страначка препуцавања. Зграду у

utorak20.septembar2011.

власт на челу са тадашњим градоначелником Гораном Кнежевићем. Наиме, Дирекција за имовину Републике Србије 2008.године није одобрила такву намеру града. По повратку из ЦрнеГоре,Михајлов је рапортирао зрењанинској јавности да је објекат у Доброти запуштен и да га је потребно темељно реновирати,како би могао поново да се користи. -Примила нас је градоначелница Котора, добили смо сву документацију,и власнички лист за ту имовину града Зрењанина.Предочена су нам и дуговања по основу неплаћеног пореза, известио је Михајлов и подсетио да је одмаралиште у Доброти деценијама служило зрењанинској деци,уз напомену да ће опет,јер локална самоуправа нема намеру да га отуђи, нити да га изда у закуп. Није прошло дуго,а огласио се Градски одбор Српске напредне странке, тачније његов потпредседник др Предраг Матејин,који је најаву реконструкције одмаралишта назвао „звуком опасне намере да се зарад политичког маркетинга повуку крајње нерационални потези”. -Пре него што у Доброти сахрани огроман буџетски новац за реконструкцију одмаралишта, а затим и за његово текуће одржавање, градоначелник би требало да се упозна са бар две постојеће студије економске исплативости,тачније речено неисплативости улагања у то одмаралиште. Студије су урадиле стручне службе града и јавних предузећа током претходних десетак година, па је заиста

чудно што градоначелник за њих не зна,или их не уважава.Математика каже да је боље дати Доброту у закуп,а од добијеног новца финансирати летовања зрењанинске деце, на пример, у Грчкој, него трошити огроман новац за рекон-

Осим одмаралишта у Доброти,град је пре Горана Кнежевића имао и одмаралишта на Бледу, Крањској Гори, Промајни, Врњачкој Бањи и Поречу, којих више нема, а нема ни новца од њихове продаје. Све је то дана-

Платили грешку бивше власти Градоначелник Милета Михајлов је подсетио да је претходна градска власт,на челу са Гораном Кнежевићем,покушала да нелегално изда одмаралиште у Доброти,али Републичка дирекција за имовину није дала сагласност за то. -Град је од заинтересованог закупца тада добио аванс од 25милиона динара, а уговор са њим није никад потписан јер није било сагласности Дирекције за имовину. Уплаћени аванс је претходна власт ненаменски и незаконито потрошила.Након тужбе црногорског предузећа које је уплатило аванс,град је 2010.године вратио тај дуг,односно уплатио 25милиона динара.Дакле,локална самоуправа је вратила новац и,сасвим логично,сада жели да се стара о својој имовини и врати је у функцију -нагласио је Михајлов и истакао да не разуме предлог СНС да деца иду на летовање у Грчку кад Зрењанин може да поврати своја летовалишта. струкцију и одржавање објекта у Црној Гори -поручио је Матејин, очито желећи да оправда одлуку првог човека зрењанинских напредњака и бившег градоначелника Горана Кнежевића који је летовалиште у Доброти дао у закуп. Мада је до сада углавном немо прелазила преко бројних оптужби СНС,Демократска странка је овог пута одлучила да жестоко узврати. Наводећи да је у граду, после вишегодишњег управљања Горана Кнежевића, „данашњег идола Српске напредне странке”,остала рупа у градској каси, ДС је истакао да ће дугове још дуго морати да враћају сви грађани Зрењанина.

шњи председник СНС успео да прода.На жалост,тим средствима нити је направљена нека нова школа, неки нови вртић у Зрењанину,а нити је реконструисано одмаралиште у Доброти. У неуспелом покушају да нелегално отуђи и одмаралиште у Доброти, данашњи лидер СНС-а Горан Кнежевић је спречен, јер су се у међувремену у Србији почели мало више поштовати закони, по којима је управо он, оптужен за нелегалне радње, и стигао пред суд, наведено је у саопштењу за јавност зрењанинског огранка ДС. Ж. Балабан

ПРОСЛАВА У ОСТОЈИЋЕВУ

Сложниуживоту, радуислављу ОСТОЈИЋЕВО: Прославу ДанаселаиДанаОсновнешколе „ДрТихомирОстојић”мештани Остојићева, севернобанатског селаучоканскојопштини,започелисуминулогвикенда,иакоје локална слава Мала госпојина сутра. У Дому омладине представили су се ансамбли овда-

окупусубилеикулинарскеекипекојесусетакмичилеукувању пасуља у котлићима, а житељи Остојићеваињиховигостинису пропушталиприликудауживају иувожњифијакерима. -Малугоспојинукаопразник селаприхватилисусвимештани безразликедалисусрпске,ма-

Победничка екипа кулинара КК „Нонијус”

шњих културно-уметничких друштавакојинегујусрпски,мађарски и пољски фолклор и мелос,билојеиспортскихтакмичења,алинајживљејебилоунедељунаВашаришту.Узучеснике редовног робног вашара на

ђарске или пољске националности. Овде људи различитих националностиодувекживеуслози,каодобрекомшијеиузвелико међусобно уважавање. Сложнисмоуживоту,радуислављу - каже председник Савета МЗ

Остојићево и директор школе Антоније Цицмил. На Вашаришту, у конкуренциј и 21 екип е, према оцен и стручногжиријакојимсуруководили Имре Ес Сабо из ГорњегБрегаиВладан Суботин из Санада,најбољипасуљскували су чланови месног Коњичког клуба „Нонијус” Бела Прикадиновић иЕмил Цепера.ДругоместоприпалојеекипиСтонотениског клуба „Слога”, коју је предводила млада Каролина Шивег, а треће Ерики Репецки изЈазова. - Када се у бограчу споје добарпасуљ,димљенебуткице,коленице,шпицребра,кобасицеи шунка, шаргарепа, зелен и бели лук и други зачини, па се све крчка три и по сата, нема укуснијегспецијалитета-кажеЂуро Вучковић,којијеванконкуренције пасуљ за госте припремаоувеликимбограчима. Ловци месног друштва „Јелен” Предраг Тепавац, Тихомир Шећеров иБранислав Будовалчев вишепреферирајупечењекојесеокреталонаражњу, док су се за посластицу побринуле чланице Актива жена „Орхидеја” Милка Ковач, Илона Кенђур идругекојесупеклепалачинке. Текст и фото: М. Митровић

Обележенпатрон Епархијебачке СОМБОР: Уприсуствумноштва православно верујућих Сомбораца,јучејеобележенпатрон Епархије бачке, хришћански празник у спомен чуда светог архангела Михаила у Хони. Свету архијерејску литургију, одржанунаСветођурђевскомтргу,узсаслужењевладикебачког дрИринеја Буловића ивладике јегарског Порфирија, предводиојевладикаврањскиПахоми-

је, а њој је поред великог броја СомборацаприсуствоваоицелокупниклирЕпархијебачке. Православна светковина, какву Сомбор одавно није видео, одржанајеуовомградуизмеђу осталог и због чињенице да је највећи градски православни храм посвећен светом Георгију управо ове године обележио 250годинаодизградњеиосвећења. М. Мћ

ЧЛАНОВИ НЕМАЧКОГ УДРУЖЕЊА ДО АПАТИНА СТИГЛИ БРОДОМ

Повратаклепими тужнимуспоменама АПАТИН: На пристан код Апатина јуче је пристао први брод који је довезао некадашње Апатинце који сада живе у Немачкој,Аустрији, Америци Канади и другим земљама. Путовање је названо „Апатинска дунавска премијера, трагом предака до старе домовине”, а домаћини у Апатину су Скупштина општине,Туристичка организација и Удружење „Адам Беренц”.За време 12-дневног путовања у Апатину ћеборавитичетиридана. На броду

НаобалиДунавагостеједочекао и поздравио председник општине Апатин др Живорад Смиљанић, изразивши уверење да ће на апатинскомпристану застати још многи бродови и да ће гостисасобом понетилепе успомене. -Ово је трећи пут да боравим у Апатину и увек сам лепо дочекана. Сваки пут одлазимо и код људи који живе у нашој некадашњој кући. Штетајесамоштосмоугодинама животакадамањемислимо на пу-

Дочек гостију на апатинском пристану

је било 136путника од којихје више од стотину некадашњих Апатинаца,док су остали путници родом из Раткова,Бача и других војвођанских места. -На ово путовање кренули смо како би се подсетили на преткекоји су се пре скоро три века населили овде.Многи од путника су овде провели своје детињство и сада су после шест-седам деценија поново са својим школским друговима. Верујем да је ово само почетак и да ћемо имати прилике да још много тога заједно урадимо - рекао је организатор и председник удружења Апатинаца у Немачкој Антон Роди.

товања,рекла је намјеРосина Кахлер,рођена Бекер. - Имао сам лепо детињство у Апатину. Све до 1943. године сваког лета за време распсуста са родитељима сам путовао Дунавом до Регенсберга или до Румуније,а у јануару 1944. као шеснаестогодишњи дечак сам интерниран и три године сам радио у рудницима на југу Србије.У Немачку сам се одселио 1955.Моји све то нису преживели,а нити су они,јер нису били војници,нити ми,деца,нисмо били криви нити људи који овде живе и нема ружних сећања,све је то сада историја -рекао је Јохан Бекер. Ј. Прелчец

Хуманостна „Бербанскимданима” ПАЛИЋ: Током викенда у Суботици је одржана традиционална манифестација посвећена грожђу и вину 22. „Бербански дани“. Поред изложбе воћа и вина,посетиоци су имали прилику да погледају и пробају производе од меда, домаћу храну, воће и поврће, да погледају Улицу старих заната и да присуствују предавањима о вину и пољопривреди. Пудар године Хусар Золтан, из винарије „Звонко Богдан“,приликом церемонијала витезова вина „Арена Забаткиензис“, истакао је да је време ишло на руку винарима и добромродугрожђа. - „Бербански дани“ су једна од манифестација која истиче плодове земље као богатсво овог краја -рекао је градоначелник Саша Вучинић, на отварању манифестације „Бербански дани2011“. Део манифестаје „Бербански дани“ је и акција „Плодови хуманости“ коју по 14.пут организују су-

ботички ротаријанци. По традицији, продавали су пљескавице и кобасице, воду,пиво и сокове.Ротаријаци очекују проход од милиона динара, који ће бити намењени за помоћ младима Суботице и образовним, васпитним и здравственим установама. А. А.


utorak20.septembar2011.

APELACIONISUDUNOVOMSADUPOTVRDIO PRESUDUZREWANINSKOGVI[EGSUDA

Zbogheroina ~etvorici 22godinerobije Vi{i sud u Zrewaninu oglasiojekrivimaNovicuP.,NenadaP. iMilanaV.,sviizZrewanina, po{to je dokazano da su po~inili krivi~no delo neovla{}eneproizvodweistavqawa u promet opojnih droga, dok je Tihomir P. osu|en zbog krivi~nog dela omogu}avawa u`ivawaopojnihdroga. NovicaP.iNenadP.osu|eni sunakaznezatvoraodposedam godina,MilanV.}eizazatvorskih re{etaka provesti {est godina,dokjeTihomiruP.izre~enadvogodi{warobija.PresuduzrewaninskogVi{egsudapotvrdiojeApelacionisuduNovomSadu.

Vi{ e javn o tu` il a{ tvo u Zrewaninu, koje je zastupalo optu`nicu protiv ~etvorice Zrewaninaca, saop{tilo je ju~e da su Novica, Nenad i Milan od kraja 2009. do 19. maja 2010. godine u Zrewaninu, u grup i, rad i prod aj e, neov la{}eno kupovali i dr`ali heroin.Drogusuzatimpreprodavalilokalnimnarkomanimapo 500, 1.000 i 2.000 dinara, zavisnoodkoli~ine. Tihomir P., s druge strane, progla{en je krivim jer je od 2009.domajapro{legodinepojedincima omogu}avao da koristeheroin. @.B.

UZREWANINUOPTU@ENMLADI] IZRAVNOGTOPOLOVCA

Pretwamaiznudio 3.000evra? Osnovnojavnotu`ila{tvou Zrewaninupodiglojeoptu`nicu protiv Dragi{e V. (25) iz Ravnog Topolovca zbog sumwe dajepo~iniokrivi~nodeloiznude. Kakosepodozreva,onjeodjula2009.do16.februara2010.godine u Zrewaninu, u nameri da

sebi pribavi protivpravnu imovinskukorist,pretioo{te}enojO.D. da}ejeubitiida}e nauditi wenoj deci ukoliko mu ne bude davala devizne iznose kojebiodwezahtevao.Upla{ena za svoj `ivot, `rtva mu je u vi{e navrata predala ukupno 3.000evra. @.B.

NASIQEUPORODICIUELEMIRU

Krozprozor, pana`enu Protiv Zrewaninca T. ^. (24) zrew an ins ko Osnovn o javno tu`ila{tvo podnelo je optu`ni predlog, a na teret mu se stavqa da je po~inio krivi~nodelonasiqauporodici. Kako se navodi u optu`nom aktu Tu`ila{tva, ovaj mladi} je 3. juna i 2. septembra 2010. godine u Elemiru ugro`avao spokojs tvo i teles ni integritet supruge T. S. iz tog sela. Prvo je 3. juna u{ao uku}uukojojjeo{te}ena`ivela s majkom i detetom, zatim je `enu uhvatio za nad-

lakticu i gurnuo je na regal, pos le ~eg a je ona izg ub il a ravnote`uipalanapod. Potom je 2. septembra oko osam sati, ponovo do{ao do ku}eo{te}ene,razbioprozor nasobiukojojjeo{te}enabila s detetom, a onda ga nasilnootvorioiu{aokrozwega, madajeT.S.poku{avaladaga spre~i u tome. T. ^. je zapretiosupruzida}ejeubitiako budebilasbilokojimdrugim mu{karcem, ili ako wihovo detebude`ivelosnekimdrugim,usputjevre|aju}i. @.B.

CRnA HROnikA

dnevnik

c m y

12

VATRENIOBRA^UNUSREMSKOMSELUJARAK,KODRUME

Trojete{kopovre|enih upucwavi U pucwavi u ugostiteqskom objektu „Kontinental” u selu JarakkodRumetriosobesute{ko povre|ene, saop{tilo je ju~e Ministarstvo unutra{wihposlova. Osnovanosesumwadajeprekju~e, oko tri sata u ugostiteqskom objektu „Kontinental”@arkoM. (28)izSremske Mitrovicepucaousvojesugra|aneJovanaN. (30),DraganaC. (31)iBrankaS. (29)inaneoim te{ke telesne povrede opasne po`ivot,navodiseusaop{tewu.Povre|enisuhospitalizovaniuOp{tojbolniciuSremskojMitroviciiute{komsu stawu.

Pucwavi je prethodila sva|a i tu~a povre|enih sa @arkomM.iDarkomF. izSremske Mitrovice, posle koje je DarkoF.ispaliojedanhitacuvazduh,a@arkoM.vi{ehitacau wih. Policija intenzivno traga zaosumwi~enimakojisuslica mesta pobegli automobilom marke„sitroen”,akojisunaoru`ani i skloni pru`awu otpora,navodiseusaop{tewu. Vlasnik restorana \or|e Radivojevi}, koji dr`i „Kontinental“kaono}nibarve}22 godine,ka`edamujeovoprva tu~akojasedogodilaukafani. E.D.

Obra~unseodigraourestoranu„Kontinental”

MILO[PETROVI]SUROVOUBIJENUSVOJOJKU]IUNOVOMKNE@EVCU

Staracna|enukrevetu razbijeneglave prekrivenejastukom Milo{Petrovi}(1936)izNovogKne`evcaubijenjeusvojojku}iuUliciUro{a^obanova30u no}iizme|usuboteinedeqe,17.i 18. septembra. Iz Policijske upraveuKikindiju~ejesamo{turo saop{teno da kikindska i novokne`eva~kapolicijeintenzivnoradenapronala`ewulicakoje je Petrovi}u nanelo te{ke telesnepovredeodkojihjepreminuo. Za kratko vreme na podru~ju PolicijskeupraveKikindaovoje

{eg javnog tu`ila{tva u ZrewaninuobavilasudijaOsnovnogsuda Kikinda Slavica Besede{ u prisustvu tu`ioca Osnovnog javnog tu`ila{tva Kikinda Mirka Ga{ovi}a i operativaca policije. Radi obdukcije koje je nalo`ena teloubijenogpreba~enojenaInstitut za sudsku medicinu u NovomSadu. Iz izvora bliskih istrazi saznajemodajestaracnajverovatnije usmr}en nekim tupim predme-

dobroslagaliipopotrebiiispomagali. –Radiosamudvori{tuunedequprepodnenapokrivawu{tale zajednosastarcemLazomStan~i}em i poznanikom Tiborom Horvatom –svedo~iDobrivojeDimovi}.–Kadajeve}odjutrilo,posle 10sati,bilomije~udno{tokom{ijenemanapoqujerjeranoustajao i ve} do tog doba odlazio u prodavnicu i sebi skuvao ru~ak. Ulaznavratasubilapritvorena,

OPTU@ENVOZA^IZSE^WA

Pijannaleteo nadevoj~icu Zbog sumwe da je po~inio te{ko krivi~no delo protiv bezbednosti javnog saobra}aja, odnosno da je izazvao saobra}ajnunezgoduukojojjete{ko pov re| en a jedn a mal oletn a osob a, zrew an ins ko Osnovn o javn o tu` il a{ tvo podnelo je optu`ni predlog prot iv Mil o{ a P. (38) iz Se~wa. Wemusestavqanateretda je 30. maja 2010. godine, oko 20.10~asova,uSe~wu,poddejstvom alkohola od ~ak 4,067 promila, {to se kategori{e

kao stawe te{kog pijanstva, upravqaoautomobilommarke “opel kadet”. Kretao se Ulicom Vlad e Tom an ov i} a, iz pravca centra ka periferiji sela, pa je, naspram ku}nog broj a 53, izg ub io kont rol u nadvozilom.Pre{aojenalevu stranu kolovoza i naleteo nabiciklkojimjeupravqala osmogodi{waP.P. izSe~wa. Usled kontakta, devoj~ica je palanabankinuitomprilikom zadobila te{ke povrede glave. @.B.

BEOGRA\ANINOSUMWI^ENDAJEVARAOGRA\ANE

La`nimenayer TV„Pink”

Beogradska policija uhapsila je Mirka D. zbog sumwe da je varaogra|anepredstavqaju}isekaomenaxerTV„Pink„,saop{tilojeMinistarstvounutra{wihposlovaSrbije. „Mirko D. (27) je u Beogradu i okolnim gradovima nasumce birao porodi~ne ku}e i stanove, predstavqao se kao menaxer TV ’Pink’ i govorio im da su sre}ni dobitnici nagradne igre”,navodipolicija.O{te}enimajepostavqaolakopitawe aposleta~nogodgovorakaonagraduuru~ivaoimjeru~ni~asovnik,fiksnitelefonilimasa`er. „Pouru~enojprvojnagradi,o{te}enimajesaop{tavaodasu potencijalnidobitniciglavnenagrade,LCD-televizora,ada bijeosvojili,morajudaplatesamoPDVod7.000dinara,ida }etajnovacbitiupla}enkaopomo}Kraqevu”,ka`eseusaop{tewu. Kadabipristali,MirkoD.jeuzimaonovacili~nepodatke,uzobe}aweda}ewegovkolegasutradandonetitelevizor. Policijajepozvalao{te}eneuovojprevaridasejavePolicijskojstaniciGrocka,ka`eseusaop{tewu. (FoNet)

Kom{ijaDobrivojeDimovi}: Ulaznavratabilasupritvorena

ve} drugo ubistvo starca jer je prethodnojo{nerasvetqenoubistvo Ma}a{a Saboa (1931) po~iweno u Molu, op{tina Ada. Zlo~ini u Novom Kne`evcu i Molu, sem koincidencije da su `rtve starci,najverovatnijenisuni~im povezani. Oba ubijena starca prona|ena suukrevetuusvojimku}ama,apo onome{tosezna,ubistvasupo~iwenanasli~anna~in,pri~emuje karakteristi~nodasepo~inioci nisuba{moglimnogoovajdilijer je pre deset dana ubijeni `iteq Molaprimaopoqoprivrednupenziju od oko 9.000 dinara mese~no, dok je ubijeni Novokne`ev~anin romskenacionalnostidobijaosocijalnupomo}. Be`ivotno telo starca u nedequ oko 11 sati prona{ao je prvi kom{ija,komejebilosumwivoto {toonnijeutokuprepodnevaizlazioizku}e.Staracjeprona|en ukreveturazbijeneglave.Uvi|aj jepoovla{}ewuVi{egsudaiVi-

Ku}aukojojjepo~iwenzlo~inuNovomKne`evcu

tomudarcimauglavujerjeprona|en s polomqenim kostima lobawe, ~eone i jagodi~ne kosti. Pomiwesedabimotivovogzlo~ina moglobitikoristoqubqe. Po svedo~ewu kom{ija starac je ve} dugo godina posle `enine smrti`iveosamibiojeprili~novitalan,dodu{esr~anibolesnikiastmati~ar,osebisesam brinuo,madajeuNovomKne`evcu imao rodbine. Prvi kom{ija Dobrivoje Dimovi}, koji je prona{ao ubijenog starca, pri~a da ovdesporodicom`ivive}deset godina i da su se s Petrovi}em

nawimanijebilokatancapasam misliodajekom{ijauku}i.Jo{ malosmoradiliipotomdoru~kovali,pasamsa`enomMilenom i decomostaokodku}e.Malomije bilo~udno{tokom{ijetakodugo nema,pro{aosamtudane{topre 11satiisulicepoku{aodagadozovem. Po{to se nije odazivao, proviriosamivideodagorisvetlo,{tomijebiloneobi~nojer setakone{topodanunikadanije de{avalo. Dimovi}pri~adasuulaznavratabilasamopritvorena,alidasu ostala unutar ku}e bila {irom

NatraguubiciuMolu? PolicijaintenzivnotragazaubicomMa}a{aSaboa(1931)iz Mola koji je u no}i izme|u 8. i 9. septembra ubijen u svojoj skromnoj ku}i u Ulici [andora Petefija 69. On je prona|en mrtavukrevetu,usmr}entako|etupimpredmetom. Po saznawima iz policijskih izvora, po~inilac je ostavio dosta vidnih tragova. Nezvani~no saznajemo da se samo ~eka DNKanalizakoja}eotkritiubicu.

otvorena,tedajekom{ijuna{ao dale`iukrevetuglaveprekrivene perjanim jastukom i nekim }ebetom. Kako nije davao znakove `ivota, podigav{i jastuk Dimovi}jevideodajeizubijan. – Prestravio sam se i popla{io, jastuk mi je ispao iz ruku. Odmah sam otr~ao kod kom{ije odaklesmoobavestiliPolicijui Hitnupomo},kojisuubrzostigli –dodajeDimovi}. Onseprise}adagajeuno}ikadasedogodiozlo~inoko2.30 sata probudio jak lave` pasa, te da je izlazio da obi|e dvori{te,pla{e}isedanekoneukradekowejerdoulice nema ograde i dvori{te nijeobezbe|eno. –Obi{aosamdvori{te i bio na ulici, kerovi su lajaliikodmeneiukom{iluku, ali nisam nikog video pa sam se vratio u ku}u i legao, a ujutru smo otpo~eli posao. Ne znam kobimogaonauditiidi}i ruku na starog kom{iju. Koliko znam, nikom se nije zamerio. ^esto smo napoqu na ulici sedeli, pri~ali,{aliliseipili kafu.Dodesetsatiuvekje sebi sam skuvao. Ispomagali smo se me|usobno, nedavno smo zajedno kre~ili wegovu ku}u. Bio je pokretan,odlazionapijacu,pratio televizijski program, i koliko znam, nije imao ni{ta vredno, eventualno ne{to malonovca,neverujemdajemogao mnogo u{tedeti. Mo`da je nekomisliodaimaparapagaje zbog toga ubio. Jo{ sam pod utiskomstra{nogprizora,kojisamzatekaokadasamotkrio kom{ijino lice prekriveno jastukom – ispri~ao je za „Dnevnik”Dimovi}. Ku}aju~ejebilaobezbe|ena policijskom trakom i zakqu~ana. Ispred ulaznih vrata je samousamqenpokuwenstar~ev crnivernipasMuja.Kakosmo saznaliodkom{ijeDimovi}a, psajeprenedequdanaizgleda neko trovao pa su ga prethodnihdanale~ili,aDimovi}uje tako|enestaojedanodpasakog nijeuspeodaprona|epasumwa dajeotrovan. Tekst i foto: M.Mitrovi}

PO@ARU^ANTAVIRSKOMPREDUZE]U„GEBI”BEZTE@IHPOSLEDICA

Gorelielevatorizatransportsoje Upreduze}u„Gebi”u^antaviruunedequ poslepodneizbiojepo`ar–zapalilisuse elevatorizatransportsoje. Kakosaznajemo,prilikomtransportasoje stvarasepiqevina,aelevatorisuodgumei

duga~ki deset metara. Prostor izgleda poputtunelaitujeizbiopo`arkoji,pore~imavatrogasaca,nijebioopasanpookolinu. Suboti~kivatrogascisuodmahiza{lina teren i lokalizovali po`ar, koji nije bio

ve}ihrazmera.Plamenjezahvatioi40kvadrata krova objekta. Iz preduze}a je izlaziocrni,gustidim,alitojeuobi~ajenokod ovakvihslu~ajeva,ka`uvatrogasci. A.A.


crna hronika

dnevnik

utorak20.septembar2011.

13

ADVOKAT PORODICE \IN\I] SR\A POPOVI] TVRDI DA JE OPTU@ENI MILO[ SIMOVI] OZNA^IO NEBOJ[U ^OVI]A KAO NARU^IOCA UBISTVA PREMIJERA

^ovi}:Popovi}rekaoSimovi}u {tadaka`e

Biv{i potpredsednik Vlade SrbijeNeboj{a^ovi} odbacio jeju~ekaobesmislicuiinsinuaciju tvrdwu da je on naru~io ubistvo predsednika Vlade SrbijeZorana\in|i}a. – Najgore je odgovarati na besmislene pri~e i insinuacije. Ako je to zaista izjavio advokatSr|aPopovi},ondaje sasvim izvesno da je on Milo{u Simovi}u rekao da to ka`e.Poslesvega{tosamdo`iveo s Dejanom Milenkovi}em Bagzijem, pa i ovoga sada, nemam vi{e {ta da ka`em na tu temu–rekaoje^ovi}agenciji Beta. –^ovekkogajeMilo{Simovi}naveopodnadimkom]oki,a kojijenavodnonaru~ioubistvo premijera Srbije Zorana \in|i}a, je biv{i potpredsednik VladeSrbijeNeboj{a^ovi}– izjaviojeju~eadvokatporodice

Sr|aPopovi}

\in|i} Sr|a Popovi} podgori~kom radiju „Antena M„. – Simovi}ev iskaz je jo{ uvek potpuno neodre|en. Ja mislim da je va`no {to je on posvedo~iodajeTu`ila{tvuzaorganizovani krminal ispri~ao ko je

Milo{Simovi}

svebioupletenuatentat,koje znao,kojenaru~ivao. Na pitawe na koga se odnose nadimci]oravi i]oki,Popovi} je odgovori da je Simovi} „jasnoobjasniodaseradio^ovi}u”.

Neboj{a^ovi}

Beogradski dnevnik „Blic„ objavio je ju~e da je Simovi} pregodinuipodaopisanuizjavuTu`ila{tvuzaorganizovani kriminalukojojjekaonaru~ioca \in|i}evog ubistva naveo ~oveka iz vlasti s nadimcima

]oravii]okiidajeutomiskazu naveo ime i prezime tog ~oveka. „...Oti{ao sam na Cerak u ku}u kod Mekera (Milorada Ulemeka Legije) da vidim {ta treba.BiosamsbratomAleksandrom.U{lismoudvori{te, tujebionekoodobezbe|ewai odveli su nas iza ku}e u salon zagoste.Pitaonasje{taima, a gestikulacijom pokazao na dowi deo uveta da treba da se uradi \in|a, odnosno predsednikVlade,Zoran\in|i}„,naveojeSimovi}uiskazukojije objavio „Blic„. „Uzeo je novinuiprecrtaojeslikupremijera.Rekaojedajebionasastankuidamutotra`i]oki,{to meni, a ni Aci, tada taj nadimak ni{ta nije zna~io, pa smo gapitaliokomeseradi.Rekao je]oravi,iporedslikenapisao ime i prezime onoga ko je

naru~io atentat”, naveo je Simovi}. Simovi} je pro{le nedeqe dva dana iznosio odbranu pred Specijalnimsudomnaponovqenom su|ewu za ubistvo \in|i}a,alijeodbiodagovoriodetaqima, uz najavu da }e o pozadini ubistva govoriti na posebnom su|ewu za koje je siguranda}ebitiodr`ano. Sim ov i} je prav os na` no osu| en na 30 god in a zat vor a za u~es tvov aw e u ubis tvu \in| i} a,asudmujeodob rio pon ov qen o su| ew e jer mu je su| en o u ods us tvu. Mil o{ Sim ov i} je uhap{ en 10. jun a pro{ le god in e ~im je pre{aogran ic uiu{aouSrb ij u izHrv ats ke,po{ tojedvadana pre tog a u Zag reb u hic em iz pi{ toq a te{ ko ran io Sretk a Kal in i} a, s koj im se zaj edn oskriv ao.

BIV[I MINISTAR SCG PRVOSLAV DAVINI], KOME SE SUDI U AFERI „SATELIT”, OPTU@UJE LIDERA UJEDIWENIH REGIONA SRBIJE

Foto: S. [u{wevi}

Dinki}pregovarao sIzraelcima oispuwewuugovora

JU^E UJUTRU UZBUNA U NOVOM SADU

La`nadojavaobombi naMostuslobode Saobra}aj preko novosadskog Mostaslobodeju~eujutrojebio oko sat u prekidu nakon {to je oko6.30~asovapolicijskaispostava u Petrovaradinu dobila dojavu telefonom da je na ovom objektupodmetnutabomba.Pro-

tivdiverzionim pregledom utvr|eno je da je re~ o la`nom obave{tewu. Policija radi na identifikovawu osobe koja se neslano na{alila i pre svega poremetila gra|ane u wihovim obavezama. M. V.

JU^E U NOVOSADSKOM STUDENTSKOM GRADU

Povre|enpolicajac naskuteru Saobra}ajac novosadske policijeA.A.(1983)lak{ejepovre|en voze}i skuter ju~e oko 13 sati na uglu ulica dr Sime Milo{evi}a i dr Ilije \uri~i}a,kodVi{eposlovne{kole u studentskom gradu u Novom Sadu. Motociklista se sudario s „renoom klio„ novosadskih re-

gistarskih oznaka, za ~ijim je upravqa~em bila jedna devojka. Ona nije povre|ena, a po svoj priliciutomtrenutkuhtelaje daparkiraautomobil. PolicajacjeprevezenuKlini~ki centar Vojvodine gde je vi{e sati potrajalo utvr|ivawe povreda, saznajemo nezvani~no. M. V.

SERIJA PRIJAVA PROTIV VOZA^A IZ BA^KE PALANKE

Ve}mnogogre{anbe`ao kolimakrozcrvenasvetla

Policijajepodnelakrivi~nu prijavu protiv Ugqe{e B. (1980) iz Ba~ke Palenke pod sumwomdajepo~iniokrivi~na delaugro`avawajavnogsaobra}ajaiometawaovla{}enogslu`benoglicauobavqawuposla. Patrola saobra}ajne policije je u petak, 16. septembra, na Novosadskom putu poku{ala da zaustavi „reno” kojim je upravqao Ugqe{a zbog sumwe da je timvozilom7.junauNovomSaduizazvaosaobra}ajnunezgoduu kojojsutriosobelak{epovre|ene,azatimpobegaoslicamesta. Nakon {to se osumwi~eni nijezaustavionaznakpolicije, patrola ga je sustigla i zaustavilanaBulevaruvojvodeStepe, alijeonprilikomhvatawapru`aootpor.

Ugqe{a B. se tereti da je u be`awuodpolicije,osimpomenutog krivi~nog dela ometawa slu`benog lica, po~inio i niz prekr{aja iz Zakona o bezbednostiusaobra}aju,itonepostupawe na znak policijskog slu`benika da se zaustavi, nasilni~kuvo`wu(prolazakkrozcrveno svetlo na vi{e raskrsnica),vo`wuzavremetrajawaza{titne mere zabrane upravqawaautomobilom,atako|emuje va`nost voza~ke dozvole isteklavi{eod{estmeseci. Zbog tih prekr{aja policija jeprotivUgqe{epodnelaprijavuionjeprivedennadle`nomsudiji, dok su navedene krivi~ne prijave podnete u redovnom postupku, saop{tila je ju~e novosadskaPolicijskauprava. M. V.

Prvi osnovni sud u Beogradu odlo`io je za 6. decembar po~etak su|ewa u aferi “satelit” biv{em ministru odbrane sada nepostoje}e zajednice SCG Prvoslavu Davini}u, kome optu`nicanateretstavqadaje4.juna 2005. u Parizu potpisao ugovor s izraelskom firmom „Imixset“ o zakupu {pijunskog satelitavredan45 milionaevra, te mu se tim u vezi pripisuje krivi~no delo zloupotrebe slu`benogpolo`aja. Podsetimo,sporniugovornije realizovan, ali su Izraelci pokrenuli arbitra`ni postupak u Parizu protiv Srbije koja ga je izgubilaikona~nomodlukomarbitra`enalo`enojojjedaizraelskoj strani plati od{tetu od 36milionaevra. Optu`eniDavini}, kojitvrdi dajuna2005. „uop{tenijepotpisaoobavezuju}idokument“,zatra`iojeju~eodsudadasepribave dokumenta Saveta ministara tada{wezajedniceSCGkaoidruga dokumentacija, da bi se, kako je naveo,„rasvetlilokakoseSrbija na{la u postupku arbitra`e kaotu`enaodizraelskestrane“. Preciziraojeda„uvezistemom o ugovoru uop{te nije bila involvirana Vlada Srbije ve} iskqu~ivoSavetministaraSCG“. Wegova odbrana insistira na tomedajezajednicaSCGpostojalauvremerelevantnozapredmet optu`beiju~esupredsudomisticali„dajeisveono{tojesledilo nakon juna 2005. tako|e relevantno za kona~an zakqu~ak u ovojpravnojstvari“. – Bez tra`ene dokumentacije nemogudashvatimod~egatreba dasebranim,{taodbranatreba dadokazuje,jerjepostupkomprotiv mene obuhva}en jedan izolovanisegment –kazaojeDavini}. Onjerekaodasuoddokumentacijekojusuranijetra`ilioni wegovi branioci, „sudu dostavqenirezimeipojedinihprepri~anihdokumenataizarbitra`ei nekihdrugihva`nihdokumenta,a pojedinci koji su sa~iwavali te rezimeesudalisvojesubjektivno mi{qeweotome{tatadokumentasadr`e“. – Mislim da je te{ko voditi postupak na osnovu prepri~anih dokumenata.Nijedostavqenadokumentacija s arbitra`e gde se raspravqalo otome dalijeugo-

vorzakqu~enilinije –naveoje Davini}, iponovozatra`iopribavqawe obimne dokumentacije izarbitra`nogpostupka. Me|udokumentimakojibitrebalodasepribave,Davini}jepomenuo zapisnike sa sednica nadle`nih saveznih organa sada nepostoje}e savezne dr`ave pre 4. juna2005.godine,kaoiodlukuSa-

raouizraelskojambasadioispuwewu tog ugovora s predstavnicima Izraelaca, iako za to nije imaonikakvamandatuimeSaveta ministara SCG. Mi nemamo potvrdudajetozaistatako,aliu dokumentaciji iz arbitra`e se ka`edajeDinki}iniciraorazgovore s izraelskom stranom i navodioda}etajugovor, zakojija

PrvoslavDavini}

URS: O~ekivana odbrana la`ima UjediweniregioniSrbijeju~esusaop{tilidajebiloo~ekivanoda}esebiv{iministarodbraneSCGPrvoslavDavini}branitila`imaida}enapastipredsednikaURS-aMla|anaDinki}a,kojije,kakosenavodi,razotkriowegovemalverzacije. „Bilojeo~ekivanoda}eDavini}la`imanapastionogakojigajeotkrioumalverzacijamaismenio.Davini}sesadaneistinamabraninasuduiskre}epa`wujavnostisglavnogproblema koji je uzrok cele afere „satelit„. To je neovla{}eno potpisivaweugovorasIzraelcima–bezsaznawaiodobrewa Vlade”,saop{tiojeURS. URSusaop{tewunavodidajeTu`ila{tvoupravotoju~ei naglasiloizatra`ilodabududostavqeniiskqu~ivoonidokumentiidokazikojiseodnosenaradwedotrenutkazakqu~ewa spornog ugovora, dok svi doga|aji posle potpisivawa spornog ugovoranisupredmetpostupka. (Tanjug) vetaministaraSCGod17.janua- ra2006.godineotome,kakojerekao, da „nije zakqu~en ugovor s Izraelcima“. – Potrebno je da se pribave i zapisnici sa sednica Vlade Srbijeodnovembra2005. kaoimarta-aprila2006.godine. Mismoiz dokumentacije s arbitra`e saznali,are~jeotvrdwiizraelske strane,dajeunovembru2005.godine tada{wi ministar u Vladi Srbije Mla|an Dinki} pregova-

ka`emdanijepostojao, bitirea- lizovan –isti~ePrvoslavDavini}. Nekada{wiministarodbrane SCG nagla{ava da je dokumentacijaizarbitra`eveomava`naza wegovu odbranujerje, potojdokumentaciji, izraelskastranasmatralanaosnovutihrazgovorada je postojawe ugovora potvr|eno. Potrebno je da se pribave zapisnici o sednicama Vlade Srbije iz relevantnog perioda da bi se

videlodalijeVladadalasaglasnostDinki}udau|euterazgovore. – Po podacima iz arbitra`e, petprvoklasnihpravnikasna{e stranedokazivalo jedadokument koji je bio predmet arbitra`e nije obavezuju}i ugovor. Svega dvojicasvedoka,odkojihjejedan predstavnik izraelske firme, a drugisvedokjejedanprofesoriz Srbije, su, suprotnotome, tvrdilidajeugovorpotpisan –naveoje Davini}. Onjetako|epredlo`iodasud zatra`iinizdrugihdokumenta, isti~u}idaodbrananemamogu}nost da ih pribavi jer je re~ o dokumentaciji s oznakom tajnosti. – Predla`em da se pribavi i dokumentacija vezana za dopis koji je u januaru ili februaru 2006. godineizkabinetapredsednika Srbije Borisa Tadi}a upu}enVladiSrbije, ukojemjeiznet kategori~anstavdaugovornepostoji,tesenavodidasusepojavile informacije da se vode neki razgovorionekomkompenzacionom poslu, a da ne postoji nikakav ugovor – kazao je pred sudom Davini}. Optu`enijeiju~epredlo`io dasepribaverelevantnidopisi biv{eg ambasadora Srbije u Izraelu Mileta Isakova. Davini} je dodao da }e, ukoliko tra`enadokumentacijanebudepribavqena, on i wegovi branioci odlu~iti da li }e uop{te u}i u postupak izlagawa odbrane na osnovudelimi~nedokumentacije u vezi s optu`bom za potpisivawenavodnogugovora. – Me|utim, i ako se krene od tezeoptu`bedajeugovorpotpisanidajenastala{tetaod45miliona evra, postavqa se pitawe gdejeta{teta.Nikonijeplatio 45 miliona evra. Arbitra`a je smawila tu takozvanu {tetu na 36milionaevra.Popodacimadostupnimjavnosti,ume|uvremenu jepregovorimasIzraelcimapostignut dogovor o kompenzacio- nom poslu od 27 miliona evra, krozkojijedobijenaalternativnatehnologijasli~nenamenekao satelitska koja pru`a iste podatke,aprenekolikodanajeministar Da~i} otvorio najmodernijicentarnaBalkanu–kazaoje PrvoslavDavini}. J. Jakovqevi}


dRU[TvO

utorak20.septembar2011.

POKRAJINSKI OMBUDSMAN NA UDARU HAKERA

SVE^ANI PRIJEM BRUCO[A NA UNS-u VE] OD SUBOTE

Dobrodo{lica poletarcimaFTN-a usedamsmena [kolska godina na fakultetima i visokim strukovnim {kolama, po pravilu (odnosno po Zakonu o visokom obrazovawu)po~iwe1.oktobraitraje12 kalendarskihmeseci,amo`ese delitinadvasemestraodpo15 nedeqa, tri trimestra od po 10 nedeqa...Nastavaprvokre}eza studenteprvegodine,azawihovekolegesvi{ihgodinastudijanedequ,dvekasnije,kadsezavr{iispitnirokukojemmnogi tekisteknuuslovzaupisiunarednugodinustudija.Sobzirom

dnevnik

c m y

14

status. Sve~ani prijem bruco{a prvi organizuje Fakultet tehni~kihnauka,pa}eve}usubotu,24.septembra,asobzirom da je ovaj fakultet upisao bezmalo 1.700 bruco{a (!) susreti dekana i {efova departmana s najmla|im akademcima organizuje se u ~ak sedam smena (prva po~iweu8.30sati,aposledwau 13.30),uamfiteatrimaA-1iA2,kojisulaneponeliimenana{ih velikih nau~nika Nikole Tesle, odnosno Milutina Milankovi}a. Nastava za akadem-

@eqazapa`wom uzminimalnu{tetu Nepoznatagrupakojasepotpisalakaoalbanski,odnosnokosovskihakeri,oborilajesajtombudsmanaVojvodineinawemuostavila albanska obele`ja. Kako su iz kancelarije Ombudsmana naveli, upadsedesio18.septembra,apomenutagrupajenasajtuostavilai porukemr`weprotivSrbije,Makedonije,Gr~ke,Rusijei[panije. Slu~aj je prijavqen Odeqewu za visokotehnolo{ki kriminal MUP-aSrbije.SajtPokrajinskog ombudsmana nije bio funkcionalanju~euprepodnevnim~asovima da bi ve} oko podneva bio dostupanposetiocima. Verovatnoistagrupauspelaje da obori ju~e i sajt manastira Studenica www.manastirstudenica.org.rs.Sajtnijebiofunkcionalanju~eutokudana.Nazvani~noj veb prezentaciji manastira Studenice albanski hakeri su na lo{emengleskomjezikuporu~ilida }e Mitrovica zauvek ostati deo Kosova. “Vi ste robovi i zauvek }ete ostati na{i robovi. @ao nam je {tostesveizgubili...ha,ha,ha.... Nebrinite,`ivotte~edaqe.Po-

rukazavassrpskegubitnike...pozvanistedabudetena{irobovi... ha,ha,ha...”,napisalisuhakerina tojinternetstranici. Unerazumqivojporucipomiwe se 20.000 silovanih `ena, a na samom kraju se ka`e „Ko ka`e da je igrazavr{ena,onatekpo~iwe!”. Ovosuteknekiunizuobarawa doma}ih sajtova od strane raznih hakerskih grupa, koje se ve}inom

pozivaju na Kosovo.Takosuufebruarunapali sajt Poverenika za informacije odjavnogzna~ajaiza{titupodatakaoli~nosti- www.poverenik.org.rs iostaviliporukunaalbanskomjeziku.Porukajeglasila:„Kosovoje albansko”. Hakerska grupa koja se tada potpisala sa „UAH - Crew„ (UnitedAlbaniaHackers)postavilaje ispodteporukedatum,17.februar 2008. godine, dan kada su kosovski Albanci usvojili deklaraciju o nezavisnosti Kosova. Pro{le go-

dinenapalisusajtUjediwenihregionaSrbije,Radio-televizijeSrbije, Medijskog centra iz Ni{a, kaoidrugezna~ajneinternetportale.Ne{toskorijidoga|ajjeobarawesajtanedeqnika“Novimagazin”(www.novimagazin.rs)umajuove godine, gde je postavqena poruka na albanskom “Kosovo je albansko”.NasajtutognedeqnikapostavqenjelogosazastavomAlbanije i nazivom hakerske grupe “Ujediwenialbanskihakeri-sajberratnici”. Onesposobqenisubiliiportali Ministarstva poqoprivrede i SPC,kaoisajtRa{ko-prizrenske eparhije. Internet stru~waci su, ina~e, mi{qewa da na ovakve napade ne treba reagovati i davati im prostora u medijima. Slobodan Markovi} iz ministarstva za telekomunikacijesmatradasuhakerski napadi na sajtove kao ispisivawe grafita. Prema wegovim re~ima napadnasajtovedr`avnihijavnih institucija ne{to je {to dobija publicitet. Medijska pa`wa motivi{eihdatoponovo~ine. P. Klai}

PRED[KOLSKO ZNAWE ZA SVU DECU

Temeqzadaqeobrazovawe na to da ove godine 1. oktobar padausubotu,nastavau2011/12. zabruco{euglavnompo~iweod ponedeqka, 3. oktobra, ali najmla|i studenti o tome kad }e startovatiobaveznotrebadase raspitaju na fakultetu ili visokoj strukovnoj {koli ~iji su indeksstekli.

skepoletarcenaFTN-ustartuje ve} u ponedeqak, 26. septembra. Prirodno-matemati~ki fakultet, koji je upisao gotovo 900bruco{a,sve~ano}eihdo~ekati30.septembra,u9,10.30i 12~asova,uamfiteatru“Mihajlo Pupin”. Na Medicinskom

Budu}i in`eweri o{tre matematiku Posledwihnekolikogodinasvakageneracijabruco{aFTNave}polovinomseptembrakrenenaobaveznunastavu,alineiz predmetaprvegodinestudija,ve}pripremnuizmatematike,kakobioja~aliznaweiznaukekqu~nezain`ewerskestruke.Takosuiovogodi{wibruco{inamatematikukrenulijo{od12. septembra.Podeqenisupostudijskimprogramimaiudvegrupe, pajeprvapetodnevnunastavuzavr{ila16.septembra,adrugaje startovalaju~eizavr{i}eupetak,23.septembra.Kako“Dnevnik”saznajenaFTN-u,naovematemati~kepripremeideoko80 odstobruco{aizadovoqnisu{toimjeomogu}enodasepripremezaboqistartnastudijama.Onikojinedolazeilisuodli~ni matemati~ari, ili imaju neki drugi opravdan razlog za to, kao{toje,recimo,jo{neobezbe|ensme{tajuNovomSadu. Fakulteti Univerziteta u NovomSadutradicionalnosvojim bruco{ima prire|uju sve~aniprijemilisve~ani~as,da ih pozdrave dekani i profesori, stariji studenti i upoznaju ihspravilimaire`imom“bolowskih” studija da ne bi bilo iznena|enih {to ve} u prvom, januarskomispitnomrokuvaqa ispolagati ako ne sve, ono bar ve}inu predmeta iz zimskog semestra,jeroddobrogstartasve zavisi, a naro~ito buxetski

fakultetu nastava za bruco{e po~e}e tradicionalnim sve~anim~asom,3.i4.oktobra,uzavisnosti od studijskog programa(rasporedjenavebsajtuMFa).Filozofskifakultet,gdeje ~ak 18 razli~itih studijskih grupa,zaovogodi{wugeneraciju studenata prijem }e uprili~iti 10. oktobra, u 10 sati, na svakom od odseka, a nastava na ovom fakultetu po~iwe 11. oktobrazasvegodinestudija. V. ^eki}

MinistarstvoprosveteSrbijeiDelegacija EvropskeunijeuSrbijisprove{}ezajedni~ki projekat“Unapre|ewepred{kolskogvaspitawa i obrazovawa u Srbiji”, koji ima za ciq unapre|ewe usluga u oblasti pred{kolskog vaspitawa{irewemdostupnostizasvudecu,a posebnodecuizosetqivihgrupa. Ministarprosveteinauke@arkoObradovi} izjaviojedaseuodnosuna2003.godinu,kadajepred{kolskoobrazovawepoha|alo32odstodece,ovegodinetajbrojpove}annaskoro 50odsto. - Zna~ajan doprinos ima i uvo|ewe obaveznog pripremnog pred{kolskog programa za svudecuugodinipredpolazaku{kolskugodinu. Od {kolske 2006/2007. godine pripremni

pred{kolski program koji traje ~etiri sata dnevnopostaojeobavezanzasvudecu,aod2009. godinewegovotrajawejeprodu`enosa{estna devetmeseci-rekaojeministar.Premawegovim re~ima, poha|awe ovog programa je besplatnouustanovama~ijijeosniva~Republika, dodaju}i da je organizovawe pripremnog pred{kolskogprogramadobiloi59privatnih pred{kolskihustanova:-Projekatsenaosnovu javnog poziva Ministarstva realizuje u 15 op{tina, koje }e dobiti objekte i prevozna sredstvaneophodnazaradiostvarivawepred{kolskogvaspitawaiobrazovawa. Prvisavetniki{efsektorauDelegaciji EUuSrbijiJolandaSanHosereklajedajeEU obezbedila3,75milionaevrazaovajprojekat.

-ZaEUnajva`nijejedaseunaprediobrazovaweidaonobudekvalitetno.Pred{kolsko obrazovawejeva`nojerpredstavqatemeqza daqeobrazovawe-izjavilajeHose.Premawenimre~ima,neophodnojeobezbeditidaideca iznajudaqenijihmesta,kaoidecaromskenacionalnosti,poha|ajupred{kolskoobrazovawe: -@elimodainajsiroma{niji,kaoiRomi poha|ajupred{kolskiprogram.Zbogtoga}emodokrajagodineisporu~itikombivozilai autobusekoja}edecuprevoziti. Vrednost projekta je pet miliona evra, od ~egaEUu~estvujesa3,75miliona,dok}eostatak obezbediti lokalne samouprave u kojima }eseprojekatsprovoditi.

KAKO POPRAVITI ZGRADU POQOPRIVREDNE [KOLE U ZREWANINU

Zajedni~kimulagawemdonovihu~ionica Sanacija zgrade Poqoprivredne {kole u Zrewaninu u kojoj je pro{logodi{wim re{ewem gra|evinske inspekcije zabraweno odr`avawe nastave zbog opasnostipo`ivotizdravqe|akainastavnog osobqa, bila je jedna od tema razgovora prilikom posete pomo}nika ministra prosvete i nauke, profesora dr Tibora Saboa, gradunaBegeju.ObjektiPoqoprivredne{koleizgra|enisu davne1874.godineiuveomasulo{em stawu. Nedostaci na wima nastali su usled dugogodi{we vlageuzidovima,dotrajalihtavanica, prozora i fasada, o{te}enih konstruktivnih elemenata i starihitruliholuka.

- Pri~ali smo o Poqoprivrednoj{koli,usvetlupripremabuxetaza2012.godinuiotomenakoji na~inRepublika,usaradwisaPokrajinom i Gradom, mo`e da se ukqu~i u re{avawe tog pitawa – izvestio je Sabo, dok je gradona~elnikZrewaninaMiletaMihajlovpriznaodajeovojednoodgoru}ih problema grada. Mihajlov je naveodajebilore~iomogu}nostimadaseproblemre{izajedni~kim ulagawem i izrazio nadu da }e do togaido}i. U~enici Poqoprivredne {kole, da podsetimo, lane su silom prilika preseqeni u staru Medicinsku{kolu,izkojesuprethodno |aciteobrazovneustanoveprese-

qeniunovoizgra|eniobjekatunasequ Bagqa{. Gradwa nove Medicinske {kole, ina~e, zapo~eta je ba{zbogtoga{toustaromzdawu nisupostojalinormalniusloviza odr`avawe {kolskih ~asova. Dakle, ono {to jednim |acima nije vaqalo,drugimajesadaposlu`ilo, makariprivremeno,doknadle`ni nedo|udokona~nogre{ewa. Nasastanku,odr`anomudekanatuzrewaninskogTehni~kogfakulteta„MihajloPupin“,bilojere~i i o promenama koje su u ovoj akademskojustanoviusledilepodolaskunovogdekana-prof.drMilana Pavlovi}a. -Zrewaninjekonkurisaozadobijawesredstavazaopremawefa-

kulteta,uiznosuod25.000evra,i o~ekujemoda}etajnovacbitiispla}enunarednihnekolikomeseci – istakao je Sabo i najavio za polovinuoktobranovuradnuposetu Zrewaninu, odnosno organizacijupredavawanatemurazvojanaukeuSrbijitokomposledwedecenije. DekanMilanPavlovi}jeizrazioo~ekivaweda}eovajsastanak doprineti unapre|ewu komunikacije izme|u zrewaninskog fakultetaiMinistarstvaprosveteinauke i da }e pomo}nik ministra, ina~e ro|eni Zrewaninac, biti spremandasedodatnoanga`ujeoko pomo}isvomgradu. @. Balaban

VESTI Skupqilekovi Potro{a~kecenelekovaporaslesuujuluza0,6 odsto,auperiodujanuar-majukupno5,9odsto,{to je rezultat primene Vladine odluke o najvi{im cenama lekova koji se izdaju na recept, pokazuje analiza Ministarstva trgovine i poqoprivrede. Ostvarenirastcenalekovaumajuovegodine rezultat je natprose~nog rasta cena lekova, koji seizdajubezrecepta-analgetika,antipiretika, kapizanosivitaminaC,urasponuod0,5 do2,9 odsto. Vlada je u novembru pro{le godine donela i Pravilnikolistilekovakojisepropisujuiizdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osigurawa,kojijeUpravniodborRepubli~kogzavoda za zdravstveno osigurawe doneo u februaru ovegodine,kaoirastacenalekova,kojiseizdaju bezrecepta,akojeseslobodnoformiraju.

Poboq{aniuslovi zaParaduponosa Op{tiuslovizaodr`avaweParadeponosasu boqinegoproteklihgodina,aliweidaqenebi bilobezpomo}idr`avnihorgana,ocenilisuju~euNovomSaduorganizatoritemanifestacije i ponovili da }e ona biti odr`ana 2. oktobra, kako je i planirano. Vreme po~etka jo{ uvek se

nezna,kaonikonkretnatrasa,{tozavisiodkona~nogdogovoraspolicijom,reklisuorganizatori. -Uslovizaodr`avaweparadesuboqinegoranije, mawe je negativnih grafita, protivnici su umerenijiuiskazima,aprocewujemoda}eibezbednostbitinavi{emnivou.Nikouvlastiivode}imstrankamanijenasube|ivaodaodustanemo, {tavi{eodsvihsmodobiliverbalnupodr{kunaglasiojeGoranMileti} izorganizacionogodboraParade.

Bogoslovijaponovo uPrizrenu UPrizrenjezvani~novra}enaiposledvanaest godina izbegli{tva po~e}e sa radom obnovqena Bogoslovija “Sveti Kirilo i Metodije“. Sve~anim upisom prve generacije budu}ih bogoslova, komeprisustvujuvladikara{koprizrenskiTeodosije,profesoribogoslovije,|aciiwihoviroditeqisve~anoseobnavqaradjedneodnajpoznatijihsrpskihprosvetnihustanova~ijejeprivremenosedi{tedosadanalazilouNi{u,izve{tava FoNet. U rekonstruisanom starom delu kompleksa Bogoslovije koji je zadu`bina Sime Andrejevi}a Igumanova bi}e sme{teni |aci i profesori i za wih su u potpunosti obezbe|eni svi uslovizaradisme{taj.

ULOVQENIZUZETNOVREDANJELEN: Na teritoriji Lovno-{umskog gazdinstva „Vojvodina{ume Sombor“, koje posluje u okviru JP „Vojvodina{ume“, 10. septembra 2011. u lovi{tu „Kozara“ Ba~ki Mono{tor ulovqen je jelen ~iji je trofej ocewen sa 243,45 CIC poena! Ovo je drugi po trofejnoj vrednosti jelen ikada odstreqen u Srbiji. Ulovio ga je lovac - turista iz Italije. J. Pap


kultura

dnevnik

utorak20.septembar2011.

15

ПОЧЕО „МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ”У МАЂАРСКОЈ

Чувари идентитета и добрих односа ”Месец српске културе” у Мађарској ове године траје од 16.септембра до 14.октобра,а свечано отвараwе било је у просторијама Српског културног центра у будимпештанској улици Нођмезе, уз присуство угледних гостију из јавног, културног, образовног, политичког живота и свештенства Мађарске и Србије. О бивствоваwу српске маwине у Мађарској говорио је председник самоуправе Срба у овој земqи Qубомир Алексов, док су о очуваwу идентитета и унапређеwу добросуседских односа говорили министар вера и дијаспоре Републике Србије Срђан Срећковић и заменик државног секретара Министарства за државну управу и правосуђе Мађарске (под чију надлежност припада и ресор маwина)Чаба Латроци. Већ прве вечери дупке пуна сала Српског позоришта уживала је у изведбама Малог хора Српске основне школе и гим-

назије „Никола Тесла” из Будимпеште под управом Оливере Младеновић Мунишић,бриqантним гласовним могућно-

стима сестара близнакиwа Лане и Таре Вујановић и Бранке Башић које су певале изворне народне песме из Србије,односно српске изворне песме из Мађарске. Драмски уметник Јосо Маториц рецитовао је стихове песме „Стара вода”, аутора Петра Милошевића на српском и мађарском језику,а музички блок припао је дуету Мирко Милошевић - Криштоф

Сатмари, на клавиру и тенор саксофону. Премијерно вече „Месеца српске кутуре”у Мађарској заокружено је отвараwем изложбе у галерији позоришта, академских сликарки Снежане Давидовић из Куле и Агнеш С. Варге из Будимпеште, уз гитарску пратwу Бојана Алексића, победника „Гитаријаде у Сивцу”. Према речима директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској, професора Милана Ђурића,све до 16.октобра заинтересованима ће бити понуђен изразито богат и квалитетан програм на различитим локацијама међу којима су још: Српски клуб и Батаwска двојезична школа, биоскоп „Верешмарти”,Српска основна школа и гимназија „Никола Тесла”, Текелијанум...све до свечаног затвараwа чији ће домаћин бити Амбасада Републике Србије у Будимпешти. С. Савић

С јучерашњег свечаног затварања Бранковог кола

Фото:С.Шушњевић

ЗАВРШЕНО40.БРАНКОВОКОЛО

Стражиловска песничкаенергија У Kарловачкој гимназији јуче је свечано затворено јубиларно 40. Бранково коло које је трајало десет дана у Сремским Карловцима, на Стражилову и у Новом Саду. Ова манифестација , у славу поезије и Бранка Радичевића, који је у овој, најстаријој српској гимназији ђаковао од 1835. до 1841. године, окупила је неколико стотина уметника , а највише песника. Централна тема свих програма ове године је била „Српско песништво 20. века“. -Бранково коло је изнедрило врхунски уметнички квалитет и показало нови сјај и свежину јединствене мисије оличене у златоносној стражиловској линији певања, нагласио је директор БК, песник Ненад Грујичић. Континуитет од четири деценије говори о богатству и капацитету коренског амблема српске поезије, уметности, културе и духовности у симбиози са савременим светским вредностима. Изузетан одјек на јубиларном 40. Бранковом колу изазвали су „Златни пресеци“ нове антологије „Срп-

ски песници двадесетог века“, која је најава пројекта БК наредне године под називом ‘’Антологија српске поезије – од Бранка наовамо (1847- 2000)’’. Театар поезије Бранковог кола и песници уживо представили су раскошну лепезу српског песничког језика који припада самом врху културе европских народа. У последњем ‘’Златном пресеку’’ српских песника 20. века, јуче је представљена поезија Миодрага Павловића, Боре Радовића, Ивана Гађанског, Матије Бећковића, Ранка Рисојевића, Пере Зупца, Рајка Петрова Нога, Стевана Тонтића, Владимира Копицла, Драгана Лакићевића, Ивана Негришорца и Драгослава Дедовића. Поезију антологијских песника су казивали Тихомир Станић, Бошко Петров и Кармен Антић, а своју песму говорио је Перо Зубац. Потом су наступили млади пијанисти Оливера Томашевић и Владимир Шовљански, који су извели композиције Шопена и Исидора Бајића.

Нову свежину овој манифестацији донели су талентовани ђаци трију гимназија: Карловачке, „Змај Јовине“ и Гимназије ‘’Лаза Костић’’ из Новог Сада, који су учествовали у програмима, речено је на јучерашњој свечаности . На јубиларном БК, награде ‘’Стражилово’’ уручене су Маји Станојевић, Жељку Пржуљу, Душану Кресовићу и Ивану Деспотовићу. Међународна награда ‘’Бранко Радичевић’’ додељена је британској песникињи Керол Ен Дафи, која није могла да дође. Њена књига песама ‘’Светске жене’’, у преводу Милене Борић на српски језик, појавила се управо на јубиларном Бранковом колу где је и промовисана. Гости БК, сем бројних домаћих, били су и инострани песници Николај Бајтов (Русија), Џејмс Сатерленд Смит (Енглеска) Агњешка Сиска (Пољска) Мариус Келару (Румунија), Исмаил Бандора (Јордан), Димитрис Сотакис (Грчка) и Миле Стојић (Босна и Херцеговина). Р. Лотина

УБРЕМЕНУИЗЛОЖБАПРИНТОВАНОВОСАДСКОГУМЕТНИКА

„Хранауконтексту”АндрејаТишме Глумци Новосадског позоришта / Ујвидеки синхаза с осмехом у нову сезону

Фото:Б.Лучић

НОВОСАДСКОПОЗОРИШТЕ/УЈВИДЕКИСИНХАЗ СПРЕМНОЗАНОВУСЕЗОНУ

Узбудљивисусрети редитељаиансамбла Како то најчешће бива у Новосадском позоришту/ Ујвидеки синхаз, и први овосезонски сусрет с новинарима приређен је на необичан начин – дружењем с ансамблом и управом, и фотографисањем за интернет сајт. Ни званични део протокола није трпео, па је предочено

о једном од најцењенијих мађарских драмских дела 19. века које је код његовог аутора за инспирацију имало и Шекспиров „Сан летње ноћи“. У најави Новосадског позоришта стоји да је „Чонгор и Тинда“ спој класике и авантуре у којој се испитује је ли љубав основни

Триуједном Традиционално, 11. годину заредом, почетак сезоне у Новосадском позоришту/ Ујвидеки синхаз означиће Драмско такмичење мађарских војвођанских писаца које се одржава сутра. Писац Иштван Беседеш, глумац Роберт Ленард и драматург Ката Ђармати на основу новинских наслова извучених из шешира за један дан написаће три драме које ће потом режирати Габор Нађпал, Ђерђ Видовски и редитељ изненађења. Премијере су, такође, сутра! да публику ового цењеног позоришта ове године очекује потрага за смислом, за миром, за средиштем светлости која гори, како на ту потрагу одговара источњачка мудрост. Како ће на њу одговорити четири редитеља позвана да на сцену поставе два класика и две бајке, остаје да се види. Прво је планирано да средином новембра премијерно буде изведена представа „Чонгор и Тинда“ Михаља Верешмартија, у режији Ђерђа Херњака. Реч је

смисао постојања или је суштина свега у моћи, знању или новцу. Друга овосезонска премијера требало би да се одржи почетком фебруара, а избор је пао на комад „Мара/ Сад“ и редитеља Андраша Урбана којем ће ово бити прва режија у Новосадском позоришту. Знајући непредвидивост и луцидност Андраша Урбана, као и вишеслојност Вајсовог дела у којем постоје бројне могућности провокативних интерпретација, про-

јекат „Мара/ Сад“ већ изазива знатижељу. У Новосадском позоришту наредне сезоне режираће и један гостујући редитељ из Мађарске. Реч је о Ђерђу Видовском који је каријеру почео као теоретичар, а данас добар део своје креативности посвећује младима с којима најчешће и ради. Видовски ће у другој половини сезоне, наредне године, режирати представу „Фани и Александар“, по мотивима истоименог филма Ингмара Бергмана. Још један узбудљив сусрет у Новосадском позоришту одиграће се на крају сезоне, када ће на представи после седам година као редитељ поново радити Кинга Мезеи, некада и сама члан ансамбла. Кинга Мезеи је претходних година радила у Будимпешти, а у Нови Сад се враћа да режира представу „Бержијан и Дедики“ Ервина Лазара. „Бержијан и Дедики“ су збирка прича за децу познатог мађарског аутора од које се очекује да на специфичан поетски начин Кинге Мезеи оживи као маштовита и вишезначна представа о магичној енергији и победи над мраком. И. Бурић

У немачком граду Бремену, сутра се у две галерије: Вили Ихон (Vil la Ic hon) и Градској библиотеци (Stad tbi bli ot hek), отвара самостална изложба новосадског мултимедијалног уметника и ликовног критичара Андреја Тишме. Двадесет принтова, дужине од по два метра, који носе заједнички наслов „Храна у контексту”, први пут ће бити изложени у јавности, а приликом отварања ће бити прика-

зана и два Тишмина видео рада на исту тему. Сви радови су посвећени деградацији положаја хране у савременој цивилизацији, која је од некада култно-обреднг статуса спала на индустријски

и конзумеристички продукт, често предмет хиперпродукције и бацања. На отварању изложбе говориће директори обе установе, а отвориће је угледни ликовни критичар Јирген Вајхард (Dr. Jürgen Weichardt). Дан након отварања Андреј Тишма ће у оба простора приликом вођења публике кроз поставке одржати предавање о својој уметности. Изложба ће трајати до 25. октобра.

ОДСУТРА УКУЛТУРНОМЦЕНТРУНОВОГСАДА

Фестивал„Ухватисамномовајдан” Током ове седмице, од 21. до 25. септембра, у Културном центру Новог Сада трајаће програм овогодишњег, деветог по реду филмског фестивала „Ухвати са мном овај дан“ који ће публици представити изабране филмове домаћих и страних аутора, који се баве животом и активностима особа са инвалидитетом. Уз пројекције поменутих филмова, фестивалски програм ће укључити и бројне пратеће програме: сусрете са ауторима, трибине и разговоре, филмске радионице, изложбе и друге ликовне садржаје у којима ће учествовати и особе са инвалидитетом. Ова манифестација која се одржава од 2003. године, а чији је циљ упознавање јавности са проблемима и достигнућима особа

са инвалидитетом, као и пружање подршке ауторима који се баве оваквим темама и приказивање њихових кинематографских остварења, у свом овогодишњем издању обухвата пројекције фимова аутора из Србије и из иностранства. Свечано отварање фестивала одржаће се сутра 18.00 часова у Културном центру Новог Сада, када ће бити отворена изложба слика Бориса Хрњака из Новог Жедника и приређене пројекције награђених филмова са прошле манифестације. Наредног дана у просторијама КЦНС биће представљен рад Филмског студија „Ноелтан“ из Потенце у Италији, пројект „Сервиси подршке – корак ка самосталном животу“ а такође ће бити одржана и трибина са темом „Приказ инва-

лидитета на европском филму“, уз пројекције филмова са фестивала на Палићу. Од 23. до 25. септембра у кино сали Културног центра са почетком у 17.00 часова биће приређене пројекције овогодишње такмичарске селекције филмова домаћих и страних аутора из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и из Италије. Организатори фестивала су ЕДИТ центар и Креативно афирмативна радионица „Парнас“ из Новог Сада у сарадњи са бројним партнерским организацијама из читаве Србије. Фестивал су подржали Министарство рада и социјалне политике, Управа за културу града Новог Сада и Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију. Б. Х.


utorak20.septembar2011.

\okovi} pauzira mesec dana Najboqem teniseru sveta ustanovqeno naprsnu}e me|urebarnog mi{i}a, zbog ~ega }e moratidanapravipauzuod~etirinedeqe,atosuutvrdililekariposledetaqneanalizepovrede. Fizioterapeut Miqan Amanovi} isti~e da je neophodno da pro|emesecdanakakobiseNovakupotpunostioporavioibio

spreman na maksimalne napore. \okovi} je posle predaje duela DelPotruuAreniizjaviodaje prveboloveosetiojo{nastartu USOpena,adajeprotivRafaela Nadala isprovocirao povredu. Noletvrdidapovreda,zbogkoje jebioprinu|endapredapolufinalniduelDejviskupa,nijetako ozbiqnakao{tose~inilouprvimah. -Povredanijetakote{kakao {tosmomislili.Radiseodelimi~nom naprsnu}u mi{i}a koje zahteva mirovawe - rekao je \okovi}. Prvi teniser sveta i osvaja~ trigrenslemturniraovesezone i ~etiri u karijeri, naglasio je da ova povreda dovodi u pitawe

Pobednik US opena je u {ali rekaodajetokomfinalneodbojka{keutakmiceukojojjeSrbija osvojila titulu evropskog {ampiona „verovatno pogor{ao povredu”. - Toliko sam sko~io kod posledwegpoenadasamsigurnoistegao mi{i} jo{ vi{e. Tra`i}u zatoododbojka{adaminadoknade {tetu - rekao je u {ali na{ najboqiteniser. Onjenaglasiodajeodu{evqen uspesimakojeni`esrpskisport uposledwevreme. - Odu{evqen sam jer srpski sportdo`ivqavanajlep{edaneu svojojistoriji-rekaoje\okovi} idodaodajeSrbija„realnonacijatimskihsportova”.

Janko i Viktor kom{ije rer ([vajcarska) 8.380, 4. Endi Marej (V. Britanija) 7.165, 5. DavidFerer([panija)4.200,6. Robin Soderling ([vedska) 3.770, 7. Mardi Fi{ (SAD) 2.820,8.GaelMonfis(Francuska)2.780,9.Toma{Berdih(^e{ka) 2.775, 10. @o Vilfrid Conga (Francuska) 2.710... 16. ViktorTroicki(Srbija)1.935, 17. Janko Tipsarevi} (Srbija) 1.870.

VTA LISTA

ODBOJKA[I SRBIJE POSLE DESET GODINA OPET NAJBOQI U EVROPI

Uspeh mimo svih o~ekivawa Kada se pro{le godine, posle osvojene bronzane medaqe na Svetskom prvenstvu u Italij i, od nac io n aln og dres a oprostio Nikola Grbi}, mnogi su predvi|ali kraj zlatne ere srps ke mu{ ke odb ojk e. Mnogo toga i{lo je nevernim Tomama u prilog. Posle nekoliko uspe{nih godina u Svetskoj ligi, ove godine orlovi nisu stigli do finalnog turnir a. Pri~ al o se o nag lom podmla|ivawuinemogu}nosti iznala`ewa re{ewa za formiraweresektabilnogtimaza EvropskoprvenstvouAustrijii^ekoj. A{tasedesilo? Odbojka{iSrbije,posledesetgodina,popelisusenavrh pobedni~kogpostoqa,izasebe ostav iv{ i svets ki priz nat e sileuigriprekomre`e,Italiju,Poqsku,Rusiju,Bugarsku ... Jo{ jedno zlatno odli~je utkano je u istorijske sportske uxbenike i na tome }e se zasnivati koncept rada za budu}egeneracije. Nij e bil o te{ ko na{ im momcima da se plasiraju u ~etvrtf in al e. Ne{ to slab ij a grupaiskristalisalajeKolakovi}eve izabranike za jedne odfavoritaprvenstva,apobedanaduvekneugodnomFrancuskom najavila je put u visine. Takosuorlovido{lidopolufinalasasamodvaispu{tena

U vrhu bez promene Sve teniserke rangirane u prvih20nalistinajboqihidaqe su na pozicijama od pro{le nedeqe. Jelena Jankovi} je 12, AnaIvanovi}20.aBojanaJovanovski56. Lista: 1. Karolina Voznijacki (Danska) 9335, 2. Marija [arapova(Rusija)6226,3.ViktorijaAzarenka(Belorusija)6055,4. VeraZvonarjova(Rusija)5920,5.

NaLi(Kina)5870,6.PetraKvitova (^e{ka) 5530, 7. Samanta Stosur (Australija) 5380, 8. Fran~eska Skjavone (Italija) 4775,9.KimKlajsters(Belgija) 4501,10.MarionBartoli(Francuska) 4225, 11. Andrea Petkovi} (Nema~ka) 4025, 12. Jelena Jankovi}(Srbija)3270...20.Ana Ivanovi}(Srbija)2415...56.BojanaJovanovski(Srbija)1083.

Rafa najavio kraj saradwe sa stricem Rafael Nadal najavio je kraj saradwesastricemTonijem,kojigajeiuveousvettenisa. -Nikadaneznate{tamo`eda se desi u budu}nosti. Do{lo je vreme da razmi{qam o svemu, a sadaimamdalekovi{egodinai mogu da mu ka`em neke stvari, koje ranije mo`da nisam smeo. Akoqudiizvanporodicepo~nu damisugeri{uistestvarikaoi Toni, onda je to zabriwavaju}e. Onimaitrojedeceokojimabi vi{e trebalo da brine, nego o

dnevnik

wegovo u~e{}e na turnirima u Pekingu (po~iwe 3. oktobra) i [angaju(9.oktobar). -Nadamseipak,da}usedotada oporaviti. U svakom slu~aju , ne}u rizikovati daqe pogor{awepovredeizbogtogajezasada te{kopredvidetikoliko}upau- zirati-rekaoje\okovi}idodao da se nikada do sada „nije suo~avaosaovakvomvrstompovrede”.

ATP LISTA

Novak\okovi}idaqejeubedqivoprvinasvetskojranglistisa14.720poena.JankoTipsarevi}zabele`iojepadod~etiripozicijeuodnosunapro{lonedeqnu listu, pa je sada na 17. mestu. Viktor Troicki je jedno mestoiznadTipsarevi}a,gdeje bioipro{logponedeqka. Lista:1.Novak\okovi}(Srbija) 14.720, 2. Rafael Nadal ([panija)10.620,3.RoxerFede-

SPORT

c m y

16

meni. Iako sam generalno zadovoqankakosamigraoposledwih godina,nemogudabudemzadovoqannekimme~evimaovegodine, tupresvegamislimnaduelesa Novakom \okovi}em. Trenutno mijeonmotivacijadaigramjo{ boqe-rekaojeNadal. Toni Nadal je Rafin trener od wegove 12. godine, a sa samo ~etiri ga je prvi put odveo na teniski teren, iako mu je pre toga glavna preokupacija bio fudbal.

setau~etirisusreta,azaulazakufinalemoralisudapresko~e dominatnu Rusiju, trenutn o najb oq u sel ekc ij u na svetu (osvaja~a Svetske lige) i uspeli su. Predvo|eni Ivanom Miqkovi}em, svoj maksimum su pru`ili ~esto osporavanina{iprma~iservisaNi-

kola Kova~evi} i Milo{ Niki}, zlatni par sredwih blokera Marko Podra{~anin – Dragan Stankovi}, a tehni~ar Vlado Petkovi} i libero Nikola Rosi} donali su posebnu dimenziju u igri na{e reprezentacije. A finale, me~ za pam} ew e... Sa drug e strane mre`e Italijanire{enidanaprave ~udo i vrate se u evrops ki vrh pos le nekoliko godina posta. Sve su poku{ali azuri, dobro su igrali, Las ko, Zajc ev, Travicaiostali.Bili su respektabilan protivnik orlovima, ali sve bi bil o po wih u redu da Kolkovi}nijeimaoskrivene ke~ ev e u ruk av u. Igra~ismalomminuta`om,qudiodzadatka, Mil an Ra{ i}, Mihajlo Miti} i posebno Milo{ Terzi} obele`ili su finalni me~. Ra{i} je dobro servirao i imao jedn u dob ru odb ran u koja je na{oj reprezentacija pomoglauzavr{nici~etvrtog seta finalnog me~a, a Terzi} je as servisima na set lopti u tre}em,apotominame~lopti u ~etvrtom setu doneo toliko `eqeno zlato. Italijani su uspeli samo da osvoje uvodni set, ali za vi{e nisu imali

snage. Na`alost po wih, protestiinervozanedonosepoene,jerbiutomslu~ajusigurno do{lidoevrotrona. Lepo je bilo gledati odbojka{e Srbije u Be~u. Osvojeno je drugo zlato na evropskim

prvensvima (prvo je uzela na{a najt rof ejn ij a gen er ac ij a 2001.godineuOstravi),asveukupnoovojedevetoodli~jeza Srb ij u na najk val it etn ij im smotrama Starog kontinenta, a Ivan Miqkovi} je jedini na{ odbojka{ koji je u~estvovao u osvajawu oba najsjajnija odli~ja. Sada su dame na potezu. Za nekoliko dana po~iwe Evropsko prvenstvo za odbojka{ice u Srbiji i Italiji, a posle osvajawa bronzane medaqe u svetskom Gran priju, kada su bilenajboqaplasiranaevropskaekipa,imanadeda}emo}i da se domognu jo{ jednog odli~jainastaveuspe{nu`etvu med aq a srps ke odb ojk e na evropskomisvetskomnivou. M. Risti}


SPORT

c m y

dnevnik

utorak20.septembar2011.

17

ZLATNIODBOJKA[IDOPUTOVALIUSRBIJU

Igramozadr`avu, grbizastavu Evropski {ampioni, odbojka{iSrbijestiglisuju~ene{to posle podneva u Beograd, gdesuihnaaerodromu„Nikola Tesla„do~ekalinavija~i,rodbina, ali i truba~i. Najboqi odbojka{EvropeIvanMiqkovi}tadajepozvaosveonekoji su na bilo koji na~in ostali du`ni {ampionima da ih pozdrave ispred Skup{tine Beograda. - Kada smo osvojili zlato na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine nismo imali prilikedaslavimosanarodom.Godinudanakasnijekadasmouzeli evropsku titulu imali smo do~ek,asadajeovamladageneracija uspela da ponovi taj uspeh - rekao je Miqkovi} i podsetio na zlatne asove iz 2001.godineNikoluiVawuGrbi}a,Vujovi}aidruge. MVP {ampionata Evrope u Be~uopetsezahvalioko{arka-

{ima,kojisuneuspehomnaEP u Litvaniji otvorili medijski prostorodbojka{ima. -Naravnoda`alimzbogwihovog rezultata, ali otvorili su nam prostor. I{li smo iz utakmice u utakmicu i kao kapiten,prvime|ujednakima,ka`emdajeovoistorijskiuspeh, jo{ve}iodonogprviputjerje ostvarensamladomirelativno neiskusnomekipom. Miqkovi} je iskoristio priliku i da se dotakne i te{kihtema. - Opet smo dr`avu bacili u tro{akjersmozaslu`ilinov~anenagrade,kojesupropisane pravilnicima. Eto, sta}emo u redjerjo{ni{tanismodobili nizabronzusaSPpro{legodine.Me|utim,moramdanaglasimdaneigramozanovac,nego za dr`avu, grb, zastavu. Grb i zastavanisusamonadresu,nego usrcu-zakqu~iojeMiqkovi}

idobiogromoglasanidugaplauzodsvihprisutnih. NajboqiblokerEvropeMarko Podra{~anin istakao je va`nostosvajawazlatnemedaqe. - Dosta medaqa smo osvojili prethodnihgodina,alinijedna nije bila zlatna. Uo~i finala rekaosamdabiihsvemewaoza zlato.Hvalasvimakojisubili uznas.Uspelismo,presvegazahvaquju}ina{emvelikomsrcu i kolektivu - rekao je Podra{~anin. Najboqi prima~ Evrope Nikola Kova~evi} iskoristio je prilikudasejo{jednomzahvalisrpskimnavija~ima. - Hvala publici u Be~u koja nas je bodrila od samog po~etka.[toseti~eigre,dostaekipa je na terenu izgledalo mo}nije od nas, ali mi smo imali najve}esrceinajve}uhrabrost. Zatosmoovdegdesmo-poru~io jeKova~evi}.

SLOBODANMILO[EVI],GENERALNISEKRETAROSS

[ampioni}edobitinovac GeneralnisekretarOdbojka{kogsavezaSrbije(OSS)SlobodanMilo{evi}(naslicisa selektoromIgoremKolakovi}em)obe}aojeda }e{ampioniEvropedobitinovackojisunaterenuzaslu`ili. - Qubav uvek ima jednu dozu gor~ine i zato razumem Miqkovi}eve re~i. Ali, {to se ti~e novca,ovajsaveznikadnikomnijeostaodu`an,

pane}enisadapremawima.Nadamoseda}ei svi drugi srpski sportisti postizati ovakve uspehejerjeevidentnodatonarodune{tozna~i-rekaojeMilo{evi},kaoodgovornaizjavu Ivana Miqkovi}a kojom je on podsetio da odbojka{ijo{nisudobilininov~anunagraduza bronzanu medaqu na Svetskom prvenstvu pro{legodine.

Selektor Igor Kolakovi} tako|e je apostrofirao energijukojujetimdobioodnavija~auAustriji. -Qudikojitamo`iveirade svojim optimizmom dali su

nam potrebnu energiju. Bili su ve}i optimisti od nas, wihov rod oq ub iv i ins tikt se uve}avao i primio kod nas. Uo~iputamalokoodnasjesawaoopobedni~kompostoqu,a

nikoozlatu-rekaojeKolakovi}. Odbojka{ka reprezentacija Srbijeosvojilajetitulu{ampionaEvropepo{tojeufinalusavladalaItalijusa3:1.


18

sport

utorak20.septembar2011.

dnevnik

SREMSKA LIGA

DRUGA SREMSKA LIGA

Ma~vanski derbi doma}inu

Hrtkovci se crveneli

Zeka Buquba{a - Podriwe 2:1 (1:1) RAV WE: Stadion Zeke Buquba{e, gledalaca 300, sudija Daki} (Vi to jev ci). Strelci: Zabla}anski u 15. i Z. Ivi} u 90. za Zeku Buquba{u, Vitas u 14. za Podriwe. @uti kartoni: Romandi}, Vukovi}, Z. Ivi} (Zeka Buquba{a). Crveni karton: Ostoji} (Podriwe). ZEKABUQUBA[A: Ugqe{i} 8, Romandi} 8, Mijajlovi} 8, Stoki} 8, Vukovi} 6, Ban~evi} 8, Martinovi} 8 (D. R. \onli} 8), D. A. \onli} 8 (Vasi} 8), Maksimovi} 8 (Savinovi} 8), Z. Ivi} 8, Zabla}anski 8. PODRIWE: Spasojevi} 8, Ra do va no vi} 7, Gr {i} 6 (Ostoji} 6), Jeremi} 7, Petri} 7, Vu~i} 6, Jefti} 8, Vitorovi} 7, Pani} 6 (Gospovi} 6), Todorovi} 6 (Simi} 6), Vitas 8. U ma~vanskom derbiju vi|en je dobar fudbal. Poveli su gosti preko Vitasa, a samo minut kasnije Zabla}anski je izjedna~io. U nadoknadi vremena Z. Ivi} je glavom zakucao loptu iza le|a Spasojevi}a i svom ti mu do neo za slu `e nu pobedu. B. \onli}

Borac Sloga Mil{ped - Hajduk (B) 1:1 (1:1) KRWE[EVCI: Stadion Borca Sloge Mil{ped, gledalaca 100, sudija Teo Softi} (Ba~inci). Strelci: Pejovi} u 1. za Borac Slogu Mil{pede, Lazarac u 38. za Hajduk. @uti kartoni:^obanovi}, Pejovi}, Kundak (Borac Sloga Mil{ped), Muti} (Hajduk). Crveni kartoni: Kelebuda (Borac Sloga Mil{ped), Glavatovi} (Hajduk). BORAC SLOGA MIL[PED: Nikoli} 7, Voki} 5, Savi} 6 (Stefanovi} 5), Glamo~ak 6, Kundak 5, ^obanovi} 6, Bogunovi} 8, Kamberi 7, Mitrovi} 6, Lazi} 7, Pejovi} 7. HAJDUK: Simovi} 7, Brki} 6, Glavatovi} 6, Trtica 7, @. Mitrovi} 6, Lazarac 8, Muti} 7, Peji} 6, Pani} 6, Jagodi} 6, M.Mitrovi} 7.

Brzonogi Pejovi} je uspeo ve} u 1. minutu da umakne gostuju}oj odbrani i da dovede doma}ine u vo|stvo. Od tog trenutka, pa sve do kraja Be{~ani su bili boqi tim, ali nisu imali sre}e, odneli su samo jedan bod. D. Trifunovi}

Hajduk (V) - [umar 2:0 (2:0) VI[WI]EVO: Stadion Hajduka, gledalaca 300, sudija Bazi} (Be{ka). Strelac: Stevanovi} u 11. i 45. minutu. @uti kartoni: Vojislav Jankovi}, M. Zari}, Stani{i} (Hajduk), Obradovi} ([umar). HAJDUK: Toma{evi} 8, Vojislav Jankovi} 9, [apri} 8, Bakajli} 8, M. Zari} 8, Pavi} 8, Veteha 8 (Vladislav Jankovi} 8), Stani{i} 8 (Runti} 8), Stevanovi} 9, \. Zari} 8, Gruji~i} 8. [UMAR: Rogi} 8, Z. Mili~evi} 8 (Vesi} 7), Dra`i} 8, Kova~evi} 7, Mitrovi} 7, Teodorovi} 7, Obradovi} 7, Mati} 7, G. Mili~evi} 7, Vra~evi} 7, Vu~kovi} 7. Z. Raki}

Hajduk ([) - Jadran 1:0 (0:0) [IMANOVCI: Stadion Hajduka, gledalaca 200, sudija Jovan~evi} ([id). Strelac: \or|evi} u 89. @uti kartoni: Kresojevi}, Krstovi}, Vuka{inovi} (Hajduk), Bulatovi}(Jadran). HAJDUK: Vuka{inovi} 7, Mijatovi} 7, Georgijevi} 7 (Kelebuda 7), \or|evi} 8, Grba~i} 7, Milovanovi} 7, Vagi} 7, Kresojevi} 7, Trajkovi} 7, Babi} 7, Krstovi} 7. JADRAN: G. Kova~evi} 7, Bo{wakovi} – (Dudi} 7), Vukajlovi} 6, J. Koj~inovi} 7 (Kosti} 6), Bulatovi} 6, Ra{i} 6 (Mraovi} 6), I. Milakovi} 6, P. Milakovi} 6, Samac 7, Savi} 7, D. Peki} 6. Z. Muji}

Rudar - Grani~ar 0:3 (0:2) VRDNIK: Stadion Rudara, gledalaca 200, sudija Bogavac( In|ija). Strelac: Deraji} u 8,

39. i 73. minutu. @uti kartoni: Gruji}, Le`akov, Cvjeti} (Rudar), Carevi}, Ranisavqevi}, Skakavac (Grani~ar). Crveni karton: Avramovi} (Rudar). RUDAR: Avramovi} 6, Kolarevi} 7, Ninkovi} 5(Bre~ko 7), Gruji} 6, Mrvi~in 6, Ba~i} 6, Vodra~ek 6, Gerbec 6 (Le`akov 7), Cvjeti} 6, Stri~evi} 7, Santra~ 6. GRANI^AR: Ili} 8, Antunovi} 8, Ranisavqevi} 7, Skakavac 8 (Markovi} 7), Vukmir 7, Carevi} 8 (Savi} 7), Raji} 8, Kon~ar 7, Ugqe{i} 8, Deraji} 9, Erak 8. Raspolo`eni gosti iz Ada{evaca lako su savladali doma}ine.Uvek su ka`wavali proma{aje doma}e navale.Istakao se trostruki strelac Milo{ Deraji}. Vrdni~ani nisu bili zadovoqni su|ewem Bogavca, a iskqu~en je i trener Cilin{ek. S. Krsti}

Sloven - Mladost 3:1 (1:0) RUMA: Stadion Slovena, gledalaca 300, sudija Stojanov (In|ija). Strelci: Spasojevi} u 45. i Milo{evi} u 51. i 72. za Sloven, a Pa`in u 81. za Mladost. @uti kartoni: Spasojevi}, Milo{evi} (Sloven), Vuj~i} (Mladost).

U Irigu ~ekali doma}ina U Irigu nije bilo utakmice. Gosti iz La}arka (LSK) su doputovali, do{li su delegat sudije, ali fudbalera Radni~kog nigde, ni od korova. M. Jovi~i} SLOVEN: Vujakovi} 7, Raki} 7, Milo{evi} 8, Lazi} 7, Marinkovi} 7, ^upeqi} 7, Gre~ 7 (An|eli} 7), Mili~i} 7 (Ne`i} 7), Spasojevi} 7 (Alimpi} 7), Berowa 7, Stupar 7. MLAD OST: Tra vi ca 7, Plav{i} 6, [tuli} 6, Trajkovi} 6 (Gruji~i} 6), Seqimi 6, Isailovi} 6, Rado{evi} 6, Ra-

VI[WI]EVO: Hajduk - [umar2:0,VITOJEVCI:Partizan - Sremac 4:2, [IMANOVCI: Hajduk-Jadran1:0,VRDNIK:Rudar - Grani~ar 0:3, KRWE[EVCI:BoracSlogaMil{ped-Hajduk (B) 1:1, RAVWE: Zeka Buquba{a-Podriwe2:1,RUMA:Sloven - Mladost 3:1, IRIG: Radni~ki-LSK(nijeigrano). 1.Grani~ar 6 2.Hajduk(B) 6 3.Sloven 6 4.Hajduk(V) 6 5.LSK 5 6.Podriwe 6 7.Partizan 6 8.Radni~ki(I) 5 9.Mladost 6 10.Hajduk([) 6 11.ZekaBuq. 6 12.Sremac 6 13.Rudar 6 14.[umar 6 15.BoracSloga 6 16.Jadran 6

5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0

0 2 0 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 4 2

1 0 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 2 4

13:1 12:1 20:9 9:5 9:6 10:6 9:8 8:7 9:9 5:8 7:11 6:12 3:12 4:10 9:20 1:9

15 14 12 10 10 9 8 8 8 7 7 5 5 4 4 2

danovi} 6 (Pa`in 6), Radosavqevi} 6 (Mati} 6), Savi} 6, Vuj~i} 6. Imali su doma}ini prilika, dosta i proma{ivali, ali raspolo`eni Spasojevi} i Milo{evi} omogu}ili su Slovenu da stigne do zaslu`ene pobede. Kod rezultata 2:0 Berowa je sa penala pogodio stativu. B. Rokni}

Partizan - Sremac 4:2 (3:1) VITOJEVCI: Stadion Partizana, gledalaca 50, sudija Dobri} (Jarak). Strelci: Mili} u 12. i D. Markovi} u 21, 32. i 46. za Partizan, Rajak u 29. i Gruji} u 51. za Sremac. @uti kartoni: Mileti}, Todorovi} (Partizan), Kova~evi} (Sremac). PARTIZAN: Bo{kovi} 7, Mileti} 7, \or|i} 7, M. Markovi} 7, M. Petrovi} 7, Mili} 8, Petkovi} 7 (Bogdanovi} 7), Radovi} 7, D. Markovi} 9 (\ura{evi}), V. Petrovi} 7, Topxagi} 7 (Todorovi} 7). SREMAC: Uzelac 7, Kova~evi} 7, Rosi} 7, Perin 7, Skopqak 7, ^ortanova~ki 7 (Radivojevi} ), Pavkovi} 7, Abaxija 7, Kolarov 7 (I. Gruji} 7), D. Gruji} 7, Rajak 8. M. Latkovi}

Pola sata gostima, sat Gibar~anima Sin|eli} - OFK Ba~inci 4:2 (2:2)

Napredak - Jedinstvo (M) 1:0 (1:0) VA[ICA: Stadion Napretka, gledalaca 300, sudija Durakovi} ([id). Strelac: \a~anin u 44. @uti kartoni: Luji}, V. Petrovi}, Jastrebi}, N. Petrovi} (Napredak), Simi}, Vurdeqa (Jedinstvo). Crveni karton: P. Petrovi} (Napredak). NAPREDAK: M. Dobrojevi} 8, Jastrebi} 8, P. Petrovi} 8, \a~anin 9, Luji} 8, Kula~anin 8 (D. Dobrojevi} 8), V. Petrovi} 8 (Savi} 7), Mladenovi} 8, Krtini} 8, Novakovi} 8, N. Petrovi} 8 (Ivkovi} 7).

JEDINSTVO: Luki} 7, Ivanovi} 7, Spasojevi} 7, Simi} 7, Grbatini} 7, Vuji} 7, Jovi} 7 (Savi} 7), Vucowa 7, Stanoj~i} 7, Jawatovi} 7 (Jovanovi} 7), Vurdeqa 7. Derbi kola opravdao je o~ekivawa. Igralo se dobro i borbeno. Doma}ini, iako, su rano ostali sa igra~em mawe, u 32. iskqu~en je P.Petrovi}, bili su boqi rival i zaslu`eno su slavili.Pobedonosni gol postigao je Zoran \a~anin Mamija lepim i preciznim {utem sa oko 25 metara. D. Dobrojevi}

wanin (Morovi}). Strelci: Si~ u 35. i Luka~ u 88. minutu. OMLADINAC: Preradovi} 8, Bukor 7, [inka 7, Breki} 7, Si~ 7, ]ulibrk 7 (N. Jovi~i} ), Laki} 8, Luka~ 8, M. Jovi~i} 7 (Koh ), Miki} 9, Simi} 8. GRANI^AR: Cvijanovi} 7, Arapovi} 6, Riki} 6, Stevi} 6, Vukovi} 6, Sekuli} 6, Sremac 6, Z. Jovi} 6, D. Juro{evi} 6, S. Juro{evi} 6, Danilovi} 6. D. Nikoli}

Sremac - Jednota 0:4 (0:3)

BIKI] DO: Stadion OFK Biki}a, gledalaca 100, sudija Mati} ([id). Strelci: Vranov u 18. i 60, Dobri} u 22. i 75, Rado{evi} u 42. i Mrvaqevi} u 49. za OFK Biki}, Paji} u 20. za OFK Bingulu. @uti kartoni: Gledi} (OFK Biki}), Ruman, Suhawi (OFK Bingula). OFKBIKI]: Bugarski 7, Tesli} 7 (Solakovi} 7), Gledi} 7 (Majher 7), Ceti} 8, Basrak 7, Rado{evi} 7, Geordin i 8, Mari} 7, Vranov 8, Mr vaqevi} 8, Dobri} 9 (Malivuk 7). OFK BINGULA: Suhawi 7, Kramar 7, Ruman 6, Farka{ 6, Pali} 6, Kora} 7, Lovas 6 (Babeqa 6), ]osi} 8, Rai} 7, Jankovi} 6 (Stankovi} 6), Paji} 7. D. Hnatko

BERKASOVO: Stadion Sremca, gledalaca 50, sudija Mar~eti} (Gibarac). Strelci: Bodo u 23, 28. i 73. i Bogdanovi} u 43. minutu. SREMAC: Ugrenovi}, S. Milankovi}, N. ^alina, Novak (Parenta), A. Milankovi}, M. ^alina, Ostoji}, Bala{}ak, Jan~i}, Kurbalija, Rajkovac. JEDNOTA: Milanovi}, N. Kotarli}, Mijatovi} (Danguzov), R. Kotarli} ([olaja), Jovanovi}, Rali}, Bogdanovi}, Dujakovi}, Bodo, Dupaq (Milanovi}), Arsenovi}. Laka pobeda gostiju. Doma}i nisu mogli pru`iti ve}i otpor daleko spremnijoj ekipi iz [ida. D. Lazor

Omladinac - Grani~ar 2:0 (1:0) MOLOVIN: Stadion Omladinca, gledalaca 100, sudija Ba-

OFK Biki} - OFK Bingula 6:1 (3:1)

Borac - Fru{kogorac 2:1 (1:1) ILINCI: Stadion Borca, gledalaca 100, sudija Softi} (Ba~inci). Strelci: [arkanovi} u 19. i Krwaji} u 70. za Borac, Zec u 15. za Fru{kogorac.

HRTKOVCI: Stadion Hrtkovaca, gledalaca 150, sudija Samac (Sremska Mitrovica). Strelci: Nikoli} u 15, Me|ed u 53. i [urjan u 85. @uti karton: Cvjetinovi} (@elezni~ar). Crveni kartoni: Brkqa~a , Nikoli} (Hrtkovci), Kne`evi}, Golubovi} (@elezni~ar). HRTKOVCI: ^i~a, Mandi} (Ugr~i}), [urjan, Mitrovi}, Vukmanovi}, Radovi}, Manojlovi}, Brkqa~a, Nikoli}, Savi} (Kr wa ji}), Mi {~e vi} (Me|ed). @ELEZNI^AR: Strajni}, Milovanovi}, Krwi} (Crnomarkovi}), Pa{i}, Mar~eti}, Rakar (Kupre{anin), Cvjetino vi}, Mi {~e vi}, Jo vi ~i}, Golubovi}, Kne`evi}. Te{ka, ali zaslu`ena pobeda Hrtkov~ana.U 52. minutu Kne`evi} udara namerno Brkqa~u, nastala je op{ta gu`va, a nakon dva minuta prekida, Samac je pokazao ~etiri crvena kartona. N. Ugr~i}

Dowi Petrovci - Grani~ar (K) 0:0 DOWI PETROVCI: Stadion Dowih Petrovaca, gledalaca 100, sudija Rilak (In|ija). @uti kartoni: Zekanovi}, N. Oparu{i} (Dowi Petrovci), Vukovi}, Danilovi} (Grani~ar). DOWIPETROVCI: Tomi} 7, Nikoli} 6, Zekanovi} 7, Se~anski 7, B. Oparu{i} 6, Devrwa 6 (]ali} 6), Marjanovi} 6 (Bosni}), [a{a 6 (Mati} 6), Ivkovi} 6, Miqkovi} 6, N. Oparu{i} 6. GRANI^AR: Jovi} 7, Vasili} 6, Simi} 6 (Adamovi} 6), Danilovi} 6, Milinkovi} 6 (B ogosavqevi} 6), Koji~ki 6, Luka~ 6, Vukovi} 6, Todi} 6, Rudi} 6 (Ze~evi} 6), Drmanovi} 6. Doma}ini su upisali pobedu unapred i mislili su samo o tome koliko }e gost da primi golova. Kuzminci su zaslu`eno odneli bod. G. Zaki}

Jedinstvo - Podunavac 1:0 (0:0)

OP[TINSKA LIGA [ID

GIBARAC: Stadion Sin|eli}a, gledalaca 50, sudija Papi{ta ([id). Strelci: [arac u 15, Vudrak u 41. i Poznanovi} u 48. i 89. za Sin|eli}, a Cuper u 4. i Junuzovi} u 33. minutu za OFK Ba~ince. @uti karton: Barjaktarevi} (OFK Ba~inci). SIN\ELI]: Mrkowi} 8, \eki} 8, Stojanovi} 8, Savi} 8 (Poznanovi} 9), Kova~evi} 8, Vudak 8, Drenovac 8, Gubi} 8, Stojakovi} 8 (Toma{evi} 8), [arac 7, Mileti} 8. OFK BA^INCI: Barjakarevi} 7, ^avi} 7, Lazarov 7, Kalini} 7, Gruji~i} 7 (Mili} 7), Ili} 7, Junuzovi} 7, Bla`anovi} 7, Milinkovi} 7, Ga~i} 7, Cuper 7 (Dujkovi} 7). Ba~in~ani su poveli sa 2:0 u prvih tridesetak minuta. Doma}ini su potom krenuli u op{tu ofanzivu i do kraja utakmice, prema {ansama, gosti su jo{ i dobro pro{li. D. Vukas

Hrtkovci - @elezni~ar 3:0 (1:0)

VA[ICA: Napredak - Jedinstvo (M) 1:0, ILINCI: Borac Fru{kogorac 2:1, BIKI] DO: OFK Biki} - OFK Bingula 6:1, GIBARAC: Sin|eli} - OFK Ba~inci4:2,BERKASOVO:Sremac -Jednota0:4,MOLOVIN:Omladinac - Grani~ar 2:0. OmladinacizBatrovacaiJedinstvoiz Qubebilisuslobodni. 1.Napredak 6 2.OFKBiki} 6 3.Jednota 7 4.Jedin.(M) 5 5.Sin|eli} 6 6.OFKBa~inci 7 7.Omlad.(B) 6 8.Jedin.(Q) 5 9.Omlad.(M) 6 10.Borac 6 11.Grani~ar 7 12.Fru{kog. 5 13.OFKBingula 6 14.Sremac 6

6 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 0

0 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1

0 0 1 1 2 4 3 2 3 3 4 4 5 5

14:5 21:5 14:7 21:2 16:9 14:11 12:12 11:11 6:9 6:11 10:19 4:11 4:24 3:21

18 14 14 12 12 9 7 7 7 7 7 3 3 1

@uti kartoni: Simeunovi} ( Borac), Galija{ (Fru{kogorac). Crveni karton: Amanovi} (Fru{kogorac). BORAC: Simi} 7, Peji} 7, [arkanovi} 7, Naranxi} 8, Sarap 7, Simeunovi} 7, Savi} 8, Krwaji} 7, Stoj{i} 7 (Benkovi}), I. Filipovi} 7, D.Filipovi} 7. FRU[KOGORAC: Vorkapi} 7, Galija{ 6, Amanovi} 6, Marti} 7, Adamovi} 7, Jovanovi} 7 (Zec 7), Vuk{i} 7 (Hr~ek 7), Damjanovi} 7, Zec 7, Kova~evi} 6, Jano{evi} 7. Najboqi pojedinac na utakmici bio je Aleksandar Naranxi}. Sve doma}e akcije i{le su preko wega. Krwaji} je postigao retko lep gol. [utirao je sa 20 metara i pogodio same ra{qe. R. Naranyi}

PLATI^EVO: Stadion Jedinstva, gledalaca 150, sudija Popovi} (La}arak). Strelac: Kuli} u 48. minutu. @uti kartoni: Zuber, Vu~kovi}, Raji} (Jedinstvo), B. Gojkovi}, Stefanovi}, Nikoli}, Jovanovi} (Podunavac). JEDINSTVO: Der 8, Mitrovi} 8, Stoji} 8, G.Petrovi} 8, Bosiqkov 8, Raji} 8, Despotovi} 7, Crnkovi} 7 (Simi} 6), Zuber 7, Vu~kovi} 7, Kuli} 8. PODUNAVAC: Tutu{ 7, Radakovi} 6 (Nikoli} 6), Kotur 6, B. Gojkovi} 6, Quboja 7, I. Gojkovi} 6, Stefanovi} 6, Krivo{ija 6 (Simi} 6), Miqu{ 6 (Novoselac 6), Pejinovi} 6, Jovanovi} 6. Doma}i su bili boqi rival i stvorili su vi{e {ansi, a samo jednu je iskoristio Kuli} posle uspelog solo prodora. S. Brankovi}

Borac - Sloga Borac 2:1 (1:0) MARTINCI: Stadion Borca, gledalaca 400, sudija Radin (Ba~inci). Strelci: Latinovi} u 41. i R. Male{evi} u 66. za Borac, Sokolov u 69. za Slogu Borac. @uti kartoni: M. Male{evi}, Latinovi} (Borac), Sokolov, B. Lep{anovi} (Sloga Borac). Iako slaba, igra Marti~ana ipak je bila dovoqna za tri boda. Jedva su dali dva gola jer gosti nisu imali pravog golmana. R. Me|edovi}

OFK Bresta~ - Popinci 0:1 (0:0) BRE STA^: Stadion OFK Bresta~a, gledalaca 100, sudija Miji} (Prhovo). Strelac:

DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci - Grani~ar (K) 0:0, SALA[NO]AJSKI:Budu}nost - Sloven 3:2, GRABOVCI: Grani~ar - Qukovo 1:1, HRTKOVCI: Hrtkovci - @elezni~ar 3:0,MARTINCI:Borac-Sloga Borac2:1,BRESTA^:OFKBresta~ - Popinci 0:1, PLATI^EVO:Jedinstvo-Podunavac1:0.

1.Popinci 2.Borac(M) 3.DowiPetr. 4.Qukovo 5.Budu}nost 6.Grani~ar(G) 7.Grani~ar(K) 8.Hrtkovci 9.Podunavac 10.Jedin.(P) 11.Sloven 12.SlogaBorac 13.@elezni~ar 14.OFKBrest.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0

1 0 2 1 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1

0 7:3 13 1 15:7 12 0 12:2 11 1 8:6 10 2 7:4 9 1 11:6 8 1 8:4 8 3 8:10 6 3 8:11 6 2 7:11 5 3 7:8 4 4 7:13 3 4 3:15 3 4 7:15 1

Ivani{ u 65. @uti kartoni: Savi}, V. Glu{ac (OFK Bresta~). OFKBRESTA^: Paliku}a, D. Glu{ac, Petkovi} (Kne`evi}), ^ejovi}, V. Glu{ac, Savi}, Kova~evi}, Stefan Mladenovi}, Strahiwa Mladenovi}, V. Krwulac, G. Krwulac (Srzi}). POP INC I: Stan ko vi}, Nedimovi}, Z. Peji}, Baki}, Novi}, Pejovi}, Ivani{, R. Peji}, Tica, Backovi} (Petkovi}), Vuleti}. Gosti iz Popinaca, taman, su bili boqi za taj jedan gol koji je postigao Ivani{. M. Subotin

Grani~ar (G) - Qukovo 1:1 (0:0) GRABOVCI: Stadion Grani~ara, gledalaca 150, sudija Mari} (Sremska Mitrovica). Strelci: Marjanovi} u 48. za Grani~ar, \ilas u 86. za Qukovo. @uti kartoni: B. Jovi}, Lozi} (Grani~ar), Luka~, Bursa} (Qukovo). Crveni kartoni: Krsti} (Grani~ar), Dubaji} (Qukovo). GRAN I^ AR: Nov ~i} 5, M.Samarxi} 6, Kosti} 6, B. Jovi} 7 (Rahar 6), Marjanovi} 7, \.Samarxi} 7, Novakovi} 7, \or|i} 7, M. Jovi} 6, Lozi} 7 (Karda{ 6), Milovanovi} 6 (Taborovi} 6). QUK OV O: Mi lo {e vi} 8, Pavi} 6, Luka~ 6, Stepanovi} 6(Dr~a 6), Miladinovi} 6, Pa|an 7, \ilas 7, Bitarih 6, Bjeqac 7, Bursa} 7, Dubaji} 7. Igralo se otvoreno na obe strane. Doma}ini su imali vi{e {ansi, ali odli~ni golman gostiju Milo{evi} u nekoliko navrata sigurnim interven ci ja ma uspe {no je ~u vao svoju mre`u. D. Samaryi}

Budu}nost - Sloven 3:2 (0:1) SALA[ NO]AJSKI: Stadion Bu du} no sti, gle da la ca 150, su di ja Le ki} (Vrd nik). Strelci: Parmakovi} u 67. i G. Simeunovi} u 80. i 85. za Budu}nost, a Bosan~i} u 35. i 70. minutu za Sloven. @uti kartoni: Radosavqevi}, G. Simeunovi} (Budu}nost), B. ^iki}, Gmizi} (Sloven). BUD U]N OST: Jef ti} 6, Jeserti} 6 (D. \uki} 8), Mihajlovi} 7, V. Simeunovi} 7, Radosavqevi} 8, Gruji} 7, Vu~enovi} 7 (Petrovi} ), ^upi} 7, Parmakovi} 8, Rogo 7, Tufegxi} 7 (G.Simeunovi} 8). SLOV EN: Ko {u ti} 9, B.^iki} 7 (Petrovi} 7), Ma`i} 6 (D. Mitrovi} 7), Vukin 8, Kari} 8, Gruji} 6, Markovi} 7, N. ^iki} 5, Bosan~i} 8, N. Mitrovi} 6 (Gmizi} 6), Peri{i} 7. Gosti su se na po~etku susreta pokazali kao puno opasniji. Bosan~i} je u 35. postavio rezultat poluvremena. U fini{u efikasna igra doma}ih rezultirala je golovima G.Si me u no vi }a i ko na~ nom pobedom nad stvarno dobrim rivalom. M. Simi}


SPORT

c m y

dnevnik

utorak20.septembar2011.

OP[TINSKALIGATITEL–@ABAQ

VOJVO\ANSKALIGA–ZAPAD

Lidersemu~io

Mitrov~ani dalekoodmakli

Obili}-Mileti}0:3(0:0) VILOVO: Igrali{te Obili}a, gledalaca oko 200, sudija Vasli} (Titel), strelci: Dorosl~ova~ki u 76. i Kovanu{i} u 86. i 90. minutu. @uti kartoni: Ruli} i D. Li{i} (Mileti}). OBILI]: Kokanovi} 6, P. Pani} 6. Danko Pani} 6 Dragi{i} 6 Babi} 6, \uri} 7, T. Pani} 7, Dopbri} 5, \urkovi} 6, W. Pani} 6, I. Pani} 6, Petkovi} 6. MILETI]: Petkovi} 8, Nestorovi} 7, Petrovi} 7, Ruli} 7, Romi} 7, Bagi} 7, Klaji} 7, Rogi} 7, Bawac 8, Jovanovi} 7, Doroslova~ki 7, D. Li{i} 7 (Kovanu{i}). Lider se dugo mu~io u Vilovu, Obili} je sve do fini{a me~a uspeo da dr`i rezultatsku neizvesnost, tek ulaskom Kovanu{i}a me~ je re{en. U posledwih petnastak minuta igra~i Mileti}a igrali su sjano i postigli tri gola. S.Trivunovi}

Sloga-Titel0:3(0:1) LOK: Igrali{te na Sigetu, gledalaca 100, sudija: ]ulum ([ajka{). Strelci: Jelin u 34. (iz penala) Miladinovi} u 79. i Hucki u 83. minutu. @uti kartoni: Mi}in i Barna (Sloga). SLOGA: Vi{wi} 6, Mu~i 6 (Ma|ar), Barna 6, Ahmetovi} 6, Mladenovi} 6, Kraguqevi} 5 (Gavari}), Mi}in 6 (Jurlina), Milojevi} 6, Nikoli} 6, Makivi} 6, Crn~evi} 5. TITEL: \uri~i} 7, Hucki 7, Mra~ajac 7 (Kova~ 6), L. Paji} 7, Pani} 7, [oli} 7, Kuqa 7, Jelin 7, Tot 7 ([u{a), Cetewi 7, Miladinovi} 7. Op{tinski derbi zaslu`eno je pripao boqim i spremnijim Titeqanima. Doma}i su parirali dok su imali snage. Prvi gol po-

@ABAQ: @SK - Hajduk (Gardinovci) 10:0, LOK: Sloga Titel 0:3, GOSPO\INCI: Jedinstvo - Hajduk (^urug) 6:0, VILOVO: Obili} - Mileti} (Mo{orin) 0:3.

1. Mileti} 2. Titel 3. @SK 4. Jedinstvo 5. Hajduk (^) 6. Sloga 7. Obili} 8. Hajduk (G)

4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 3 2 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 2 2 3 4 4

20:3 12 17:3 12 25:3 9 15:12 6 8:16 6 6:14 3 0:19 0 1:22 0

stignut je iz opravdano dosu|enog penala. U samom fini{u najpre je Miladinovi} udvostru~io vo|stvo, da bi Hucki u 83. minutu u gu`vi pred golom bio najspretniji. @.M.

Jedinstvo(G) -Hajduk(^)6:0(2:0) GOSPO\INCI: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 50, sudija Geli} (\ur|evo), strelci: R.M. Tepi} u 36. Jovanovi} u 44. 48. i 83. i R.B. Tepi} u 50. i 81. minutu. @uti kartoni: Panti}, Krmpot (Jedinstvo). JEDINSTVO: Jorgi} 7, Krmpot 7 (Peji} 7), Panti} 7, Popov@ikeli} 7, Bubwevi} 7, Dimi} 7 (R.B. Tepi} 8), Kele~ 7, Vrba{ki 7. R.M. Tepi} 8, Jovanovi} 9, \or|evi} 7 (Zori} 8). HAJDUK: Q. [ari} 5, Jockov 5, Sre}kov 6, Majski 5, M. [ari} 5, Davidovac 5, Maksimovi} 5, Samolovac 6, Zec 5, Sankovi} 5. Fudbaleri Jedinstva torpedovali su ^uru`ane. Seriju golova otvorio je R.B. Tepi} u 36. minutu kada je iz slobodnog udarca savladao nesigurnog [ari}a. D.K.

POTISKALIGA

\alinci maksimalni Hajduk-Grani~ar1:3(1:0) PODLOKAW: Igrali{te Hajduka, gledalaca 50. Sudija: Ateqevi} (Martono{). Strelci: Bawac za Hajduk, a T. Dabevski, Jan~i} i Trivi} za Grani~ar. HAJDUK: D. Radakovi}, A. Petrovi}, ^okolov, Pap, Feher, Marta, Laji}, R. Radakovi}, ]iri}, D. Petrovi}, Bawac. GRANI^AR: Mioqevi}, Jan~i}, Popovi}, Belan~i}, Igwatov, R. Dabevski, Ne|i}, T. Dabevski, Trivi}, Ugri, Popov. Doma}a ekipa u Podlokawu bila je tvrd orah za lidera iz \ale, naro~ito u prvom delu kada je Banajc iz kontre sam izi{ao pred golmana Mioqevi}a i zatresao mre`u. Ko zna kakav bi bio ishod da Bawac prvi vo|stvu nije prokockao idealnu priliku i da se u posledwem minutu prvog dela nije povredio golman doma}ih D. Radakovi}. Na gol je morao stati

HORGO[: Horgo{ Higlo Trome|a (Majdan) 8:3, PADEJ: Tisa - Radni~ki Gladiolus (Torwo{) 2:0, SRPSKI KRSTUR: Jedinstvo - [ampion Olimpija (Orom) 2:0, BANATSKO ARAN\ELOVO: Slavija - Sloga (Ostoji}evo) 1:3, PODLOKAW: Hajduk - Grani~ar (\ala) 1:3. 1. Grani~ar 2. Tisa 3. Sloga 4. Radni~ki G. 5. Horgo{ H. 6. Hajduk 7. Jedinstvo 8. Trome|a 9. Slavija 10. [ampion O.

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2

3 2 2 1 1 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 8:1 0 6:1 0 5:2 2 12:6 0 10:5 2 5:6 2 2:5 2 6:18 3 3:8 2 0:5

9 7 7 4 4 3 3 3 0 0

Marta, a doma}a ekipa ostala sa igra~em mawe jer nije imala nikog na klupi. U drugom poluvremenu \alinci su prikazali boqu igru. M.M.

MFLBE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Op{tinskiderbi Ravnoselcima Iskra–Proleter3:5(0:4) KUCURA: Igrali{te Iskre, gledalaca oko 100, sudija \urovi} (Savino Selo). Strelci: Waradi u 47, Krainovi} 77, Damir Guba{ 89. (iz penala) za Iskru, a Novi}evi} u 8. i 11, Gruji} u 22. i 45. (iz penala), Jovanovi} u 80. za Proleter. @uti kartoni: Gajdo{, Waradi (Iskra). Crveni karton Vajagi} (Iskra). ISKRA: Stupar, Kolesar (Eri), @ivkovi} (Rado{evi}), Duki}, Vajagi}, Gajdo{, Waradi, Damjan Guba{, Samo~eta (Nikoli}), Damir Guba{, Krainovi}. PROLETER: Miricki, Malinovi}, Zori}, Ne{kovi} (Todorovi}), Savi}, Puziga}a, Cvetanovi} (Gotovac), Jovanovi}, Novi}evi} (Vel.Koji~i}), Gruji}, Vlad. Koji~i}. Ravnoselci su ve} do 25. minuta re{ili op{tinski derbi u svoju korist. U nastavku igre su

Napredak – Be~ej Old Gold 2:1, Iskra – Proleter 3:5, Mladost Radost – Budu}nost 1:0. Mladost – Vojvodina odlo`eno za 28. septembar. Slobodno je bilo Jedinstvo. 1. Proleter 2. Mlad. Rad. 3. Be~ej O. G. 4. Napredak 5. Budu}nost 6. Vojvodina 7. Mladost 8. Iskra 9. Jedinstvo

4 3 4 4 4 2 3 3 3

3 3 3 2 2 1 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0

0 12:5 10 0 7:0 9 1 7:2 9 1 7:8 7 2 12:7 6 1 4:3 3 3 0:5 0 3 6:14 0 3 0:9 0

se opustili, {to su Kucurani sa igra~em mawe iskoristili i smawili razliku na dva gola. U 22. minutu Gruji} je sa oko 25 metara snajperskom precizno{}u u evro stilu o~istio pau~inu gorweg desnog ugla Stuparovog gola. L.Ki{

Radni~ki(SM)-Budu}nost3:0(1:0) SREMSKA MITROVICA: Stadion Radni~kog, gledalaca 200, sudija Radi} (Novi Sad). Strelci: Vasiqevi} u 43. i 69. i Skorupan u 86. minutu. @uti kartoni: Miji} (Radni~ki), Pu|a, Bukvi} (Budu}nost). RADNI^KI: Reli} 7, Stevi} 7, Bosan~i} 7 (Boji}), Ivi} 7 (Proki} 7), Radovanovi} 8, Ninkovi} 7, Risti} 7, [ijan 7 (Miji}), Vasiqevi} 8, Skorupan 8, Savinovi} 7. BUDU]NOST: Lugowa 5, B. Srdi} 5 (Vejinovi} ), M. Srdi} 6, Majki} 6, Novak 6, Pu|a 6, [e{um 6, Bubalo 6, Mari} 5 (Grbi} 6), Bukvi} 6, Baji} 5 (Kajtes 6). Tvrda i neizvesna utakmica starih rivala. U 43.minutu Mitrov~ani su do{li u vo|stvo. Lukavi Vasiqevi} je prevario odbranu gostiju i sa nekih 12 metara savladao iznena|enog Lugowu. U nastavku boqa igra doma}ina. Igrao se 69. minut. Skorupan je sve sam uradio, obi{ao M. Srdi}a, potom idealno centrirao, a Vasiqevi} glavom s desetak metara pogodio mre`u gostiju. Kona~an rezultat postavio je Skorupan. On je {utem iz slobodnog udarca s 25 metara jo{ jednom matirao Lugowu. B.Rokni}

vqevi} 7, Vuji~i} 8, Duki} 7, Dragani} 6 (Erceg), Dragin 7, Ogrizovi} 7, [estovi} 6, Kukoq 7, Nagli} 7. SLOGA: Staj~i} 7, Zoranovi} 6, Rai~evi} 6, ^obanovi} 7, Pendo 6, Mirkovi} 6, Simqanovi} 6 (Jovanovi} 6), \or|evi} 7, Pova`an 6 (Cvetkovi} 6), Simeunovi} 7, Vukoli} 6 (Ivkovi} ). Ve} u 6. minutu nakon odli~nog centar{uta Nagli}a, Kukoq je glavom doveo doma}e u vo|stvo. U nastavku utakmice Staropazov~ani napadaju, ali bez neke realizacije. Odmah na po~etku nastavka nakon prodora Dragina, lopta je do{la do Nagli}a, koji sa peterca lako loptu {aqe u mre`u. Kona~an rezultat postavio je Dragin posle opravdano dosu|enog penala. M.Bzovski

Indeks-Mladost(BP) 0:0 NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca oko 250, sudija: Jojki} (Vrbas). @uti kartoni: Savi} (Indeks), Kobilarov (Mladost).

(Ba~ka Palanka), strelci: V. Dobrijevi} u 30. Malacko u 66. Martin u 73. i Svrkota u 76. minutu. @uti kartoni: Perovi} (Polet), a Cveti} (Jugovi}). POLET: @ivkovi}-, Rako~evi} 7, V. Dobrijevi} 8, Perovi} 8, B. Dobrijevi} 7, Isajlovi} 7, Josovi} 7, Svrkota 7 (Papovi} 7), Martin 7 (Vuka{inovi}-), [egan 7 i Malacko 7 (Komazec). JUGOVI]: Mladenovi} 5, Antoni} 5 (Mirkovi} 5), Geli} 6, Miqani} 6,Grozdi} 5, \uri} 5 ( \eki}-), Sukara 6, Plav{i} 6 (Laki}-), Cveti} 7, Mili} 6,Terzi} 5. Fudbaleri Poleta su ubdqivo pobedili dobru ekipu iz Ka}a. Doma}i su krenuli boja`qivo i u prvim minutima napadi nisu bili tako konkretni, da bi nakon pola ~asa igre Vladimir Dobrijevi} izvanrednim {utem sa preko 25 metara savladao golmana gostiju. U drugom poluvreme fudbaleri Poleta su u{li znatno odlu~nije i konstantnim napadima ugro`avali gol gostiju, {to im se isplatilo, jer Malacko u 66 minutu postigao drugi gol.

Jedinstvo-Sloga3:0 (1:0) STARA PAZOVA: Stadion Jedinstva, gledalaca 200, sudija Bla`on (Ruma). Strelci: Kukoq u 6, Nagli} u 47. i Dragin u 58. (iz penala). @uti karton: Dragani} (Jedinstvo). JEDINSTVO: Vorkapi} 7, Maho 6 (Malobabi} 7), Berisa-

GRADSKILIGA SUBOTICA \ur|in - Solid 0:0, Mala Bosna - Du{an Silni 1:0, @ednik - Zrinski 4:0, Hajduk Udarnik 2:1, Bratstvo - Poqoprivrednik 2:3, Lokomotiva Elektrovojvodina 0:1. 1. @ednik 2. Elektrov. 3. Udarnik 4. Hajduk 5. Lokomotiva 6. Poqopriv. 7. D. Silni 8. Bratstvo 9. Zrinski 10. M. Bosna 11. \ur|in 12. Solid

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4

4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1

0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3

23:3 12 10:1 12 14:4 9 9:7 9 9:8 6 11:12 4 3:5 3 5:9 3 3:12 3 4:18 3 4:6 2 2:10 1

SREMSKA MITROVICA: Radni~ki-Budu}nost 3:0, TURIJA: Mladost-Prvi maj 3:3, ZMAJEVO: Obili}-Ba~ka (BP) 0:0, NOVI BANOVCI: Omladinac-Borac 1:1, STANI[I]: Stani{i}-Crvena zvezda 1:0, SIVAC: Polet-Jugovi} 4:0, NOVI SAD: Indeks-Mladost (BP) 0:0, STARA PAZOVA: Jedinstvo-Sloga 3:0. 1. Rad. (SM) 5 2. Jedinstvo 5 3. Mladost(T) 5 4. Stani{i} 5 5. Mladost(BP) 5 6. Borac 5 7. Indeks 5 8. Polet 5 9. Prvi maj 5 10. Omladinac 5 11. C. zvezda 5 12. Obili} 5 13. Sloga 5 14. Jugovi} 5 15. Budu}nost 5 16. Ba~ka (BP) 5

5 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0

0 2 2 2 4 1 4 1 1 3 0 2 1 1 1 2

0 13:3 1 7:3 1 9:7 1 6:7 0 5:3 2 6:5 0 3:2 2 8:8 2 6:7 1 7:7 3 7:7 2 6:10 3 7:11 3 8:13 3 2:7 3 2:6

15 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 4 4 4 2

~ani za nijansu imali vi{e inicijative. Borbeni gosti su veoma namu~ili doma}u ekipu koja je stvorila vi{e idealnih prilika. Vredno je ista}i odli~no su|ewe sudijske trojke iz Stare Pazove. L.Ki{

Stani{i}–Crvena zvezda1:0(0:0)

Omladinac-Borac1:1 (0:0) NOVI BANOVCI: Stadion Omladinca, gledalaca 300, sudija Aleksi} (Vrbas). Strelci: M. Luki} u 54. za Omladinac, S. Papri} ju 92. minutu za Borac. @uti kartoni: Stefanovi}, Mirosavqevi}, ]eran (Omladinac), Ili} (Borac). OMLADINAC: Jagodi} 7, G. Luki} 7 (N. Kova~evi} 7), Savi} 7, M. Luki} 7, Stoisavqevi} 7, Mirosavqevi} 7, ]eran 7, Xepina 7 (Cvijanovi} 7), Milovanovi} 7 (Gr~i} 7), Stefanovi} 7, Haka~ 7. BORAC: Dragi} 7, Ili} 7, Dobrwac 7, S. Papri} 7, A. Papri} 7, Gostoji} 7 (Dubroja 7), Miri} 7 (Gaji} 7), Nikoli} 7 (Vujadinovi} 7), Kukoq 7, Mitrovi} 7. Doma}in je bio boqi rival i imao je vi{e zrelih {ansi. Poveli su doma}ini posle velike gu`ve pred golom Dragi}a. Najboqe se sna{ao M. Luki}. Gosti su izjedna~ili, kada se niko nije nadao. U nadoknadi vremena S. Papri} je {utirao sa oko 35 metara, a lopta je iznenadila Jagodi}a i na{la se iza wegovih le|a. G.Dragoqi}

19

Vazdu{niduelpredgolomPetrov~ana

INDEKS: Buzaxija 7, Staki} 6 (Salkai 7), Kragovi} 7, Savi} 6, ]orovi} 7, Bojovi} 7, Stani} 6 (Powevi} 6), Nedi} 7, Amixi} 6, Guberini} 6 (Spiridonovi}), Vujanovi} 6. MLADOST: Fej|i 7, Pupavac 7, Jaku{ 7, Erak 7, Kobilarov 7, Alavawa 6, O`vat 6 (Staki} 6), Kawa 6, Kokanovi} 5, Zbu}novi} 6 (Tatqak), Pavlis 6. Gosti su zatvorili sve prilaze golu Indeksa i zaslu`eno osvojili bod. Te{ko je bilo pro}i pored zgusnute odbrane gostiju i doma}in je imao svega nekoliko {uteva na gol. Centarfor Indeksa Vujanovi} bio je usamqen u napadu. M.Kova~evi}

Polet-Jugovi} 4:0 (1:0) SIVAC: Stadion Poleta, gledalaca 120.Sudija: Pupac

Foto: S. [u{wevi}

Do kraja Siv~ani su postigli jo{ dva gola. \.Bojani}

Obili}-Ba~ka(BP) 0:0 ZMAJEVO: Stadion u rekreacionom centru, gledalaca oko 200, Sudija: In|i} (Stara Pazova ). @uti kartoni: Mili}evi}, Divjak, @uti} (Obili}), Erak, Stojni}, Romi} (Ba~ka). OBILI]: Atlagi} 7, M. Kobilarov 7, Beli} 6 (Stojanovi} -), N. Ili} 8, ]etkovi} 7, @uti}, @ivojnov 7, M. Ili} 7 (Krsti} -), Divjak 8, N. Kobilarov 8, Mili}evi} 6. BA^KA: Romi} 7, Vigwevi} 7, Jovanovi} 7 (Avramovi} -), Erak 7 (Gajdobranski 6), Jefti} 7, Radevi} 8, Kozomora 7, La}arak 8, Stojni} 7, Duki} 7, Mari} 6 (Medenica 6). Obostrano borbena, veoma dinami~na igra u kojoj su Zmajev-

STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 200,sudija: Milanovi} (Sremska Mitrovica), strelac: Dragi~evi} u 54. minutu (iz jedanaesterca. @uti kartoni: G. Jagodi} Kurixa, Dragi~evi}, Ilija [ari}, Cveti~anin (Stani{i}), Ratkovi} (Crvena Zvezda) STANI[I]: Igor [ari} 7, Josi} 7, (Vukadinovi} 7), Kutina 7 (Bobanac 7), Ilija [ari} 8, G. Jagodi} Kurixa 7, Jawi} 8, Terzija 7, A. Jagodi} Kurixa 7, Vra~ari} 7 , Dragi~evi} 7,(Cveti~anin -), Kurixa 8. CRVENAZVEZDA: Vuki} 7 , Tri{i} 7, Tadi} 6, Ra{iovan 8, ^oli} 6, Vukasovi} 7, (Subotin 6), Ra|en 6, (Ostoji} 6), Ratkovi} 7 (Kara} -) , \or|evi} 8, Pekez 7, Gordani} 7. Dva razli~ita poluvremena, u kojem je drugo mnogo boqe. Jedini pogodak postigao je Dragi~evi} iz jedanaesterca, nakon faula nad najboqim pojedincom utakmice Jawi}em. M.Jovi}evi}

KVALITETNELIGEMLA\IHKATEGORIJAFSV Omladinci

Kadeti

Pioniri

Hajduk - Banat 2:1, Radni~ki (NP) - Spartak Zlatibor voda 1:4, Novi Sad - Radni~ki (S) 1:1, ^SK Pi va ra Srem 1:1, Ka bel - Do wi Srem 0:0, Indeks - Omladinac 2:0.

In|ija - Ba~ka 4:1, Vr{ac - Dinamo 0:1, Kikinda - Crvenka 0:3, Ba~ka Topola - Vojvodina 0:1, Be~ej Old gold - Hajduk 0:2, Radni~ki (S) - ^SK Pivara 0:2, Spartak Zlatibor voda - Novi Sad 3:0, Banat - Radni~ki (NP) 7:2.

In|ija - Ba~ka 3:1, Vr{ac - Dinamo 0:3, Kikinda - Crvenka 2:0, Ba~ka Topola - Vojvodina 0:5, Be~ej Old gold - Hajduk 2:1, Radni~ki (S) - ^SK Pivara 0:2, Spartak Zlatibor voda - Novi Sad 1:0, Banat - Radni~ki (NP) 2:0.

1. ^SK Pivara 2. Banat 3. Hajduk 4. Rad.(S) 5. Indeks 6. Novi Sad 7. Srem 8. Slavija 9. D. Srem(-1) 10. Kabel 11. Spartak ZV 12. Rad.(NP) 13. Omladinac

1. ^SK Pivara 6 2. Hajduk 6 3. Vojvodina 6 4. Crvenka 6 5. Banat 6 6. Spartak (V 6 7. Novi Sad 6 8. Rad. (S) 6 9. In|ija 6 10. Dinamo 6 11. Radni~ki (NP)6 12. B. Topola 6 13. Be~ej 6 14. Vr{ac 6 15. Ba~ka (BP) 6 16. Kikinda 6

1. Vojvodina 2. ^SK Pivara 3. Spartak ZV 4. Banat 5. Dinamo 6. Novi Sad 7. B. Topola 8. Kikinda 9. Ba~ka(BP) 10. Rad.(S) 11. Be~ej 12. In|ija 13. Hajduk 14. Vr{ac 15. Crvenka 16. Rad.(NP)

5 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6

4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 1 3 0 2 2 1 1 2 1 1 0

0 19:1 13 1 12:4 13 2 6:5 10 1 8:6 9 2 5:5 9 1 4:3 8 2 9:9 8 2 5:5 7 3 5:7 6 2 4:6 5 4 6:9 4 3 11:16 4 5 4:22 3

6 6 5 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0

0 0 1 0 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0

0 0 0 1 1 1 1 1 3 4 4 5 5 5 5 6

23:1 19:2 11:3 13:6 18:7 15:5 15:7 8:6 8:7 6:11 6:14 5:10 1:19 4:13 3:21 2:25

18 18 16 15 13 11 11 11 7 6 4 3 3 1 1 0

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0

0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1

0 0 0 0 1 2 3 2 4 4 4 3 5 5 5 5

44:2 23:5 25:2 12:4 13:11 14:5 8:14 8:14 11:17 4:15 10:25 7:10 4:13 3:17 8:27 2:15

18 18 16 14 13 10 9 8 6 6 6 5 3 3 3 1


20

sport

utorak20.septembar2011.

dnevnik

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

PODRU^NA LIGA SOMBOR

Preokretufini{u Obili} – Ba~ka 1901 1:2 (0:0) NOVI KNE@EVAC: Stadion Obili}a, gledalaca 150. Sudija: B. Eror (Pan~evo). Strelci: Igwatov u 58. za Obili}, a Vojni} Zeli} u 83. (iz jedanaesterca) i Tre{wi} u 86. minutu za Ba~ku 1901. @uti kartoni: Zivlak, Brki} (Obili}), Nikuto-

RADNI^KI: Nem~ev 7, Juhas 7, Trkuqa 7, Radulovi} 7, Zaki} 7, Xajski 7, Su~evi} 6 (Stankovi}), Dubak 7, Obradovi} (Srdi} 6), Miji} 6 (Petrovi} 6), Markoski 7. SLOGA: Mitrovi} 7, O. ]ulibrk 7, \ur|evi} 7, Ostoji} 7, Stupar 7 (Petrovi}), Trifunac 8, Ga-

GolmanGorjanac(Ba~ka)nijeuspeodazaustavi{utIgwatova(Obili})

vi} i Ilovac (Ba~ka 1901). Crveni karton: Simi} (Obili}) u 83. minutu. OBILI]: Brki} 7, [oklova~ki 6 (Tolma~ 6), ^eleketi} 6, Onhaus 7, M. Luka~ 7, Zivlak 6, Simi} 6, \uki} 7, Mraki} 6 (Jevti} – ), Miladinov 6 (Jan~i} -), Igwatov 7. BA^KA1901: Gorjanac 7, D. Luka~ 7 (Ubert -), Vi{wi} 7 (\ereg -), Vasi} 7, Markovi} 7, Rajkova~a 7, Godar 6 (Vojni} Zeli} 7), Soviq 7, Tre{wi} 8, Nikutovi} 7, Ilovac 7. Posle prili~no anemi~nog prvog poluvremena Obili} je u 58. minutu do{ao u vo|stvo.Sini{a Igwatov uspe{no krunisao akciju u kojoj mu je asistirao Novica Simi}. Igwatov je sa 12 metara pogodio levi dowi ugao., Do preokreta je do{lo u fini{ utakmice koji je pripao lideru iz Subotice. U 83.minutu usledilo je izjedna~ewe iz penala, koji je skrivio Simi} oboriv{i u punom naletu Dragana Tre{wi}a, a siguran realizator bio je Sa{a Vojni} Zeli}. Simi} je zbog penala i pocrveneo, pa je doma}a ekipa ostala sa igra~em mawe, {to je agilnija ekipa gostiju uspela da pretvori u pobedu. U 86. minutu durgi put je kapitulirao golman Obili}a. Posle {uta Vasi}a loptu odbijenu od stative sa 16 metara Tre{wi} je pogodio desni gorwi ugao. M. Mitrovi}

Budu}nost – Jedinstvo (NB) 2:0 (2:0) SRPSKA CRWA: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca 300, sudija: Milanovi} (Pan~evo). Strelci: Radin u 14. i Nini} u 32. minutu. @uti kartoni: Antin (Budu}nost), a Ivan~ev i Male{ (Jedinstvo). BUDU]NOST: ]irkovi} 8, Grban 7, Vasiqevi} 8, Antin 8 (Prpa 7), \ukanovi} 7, Topalov 7, Radi{i} 7, Nini} 7 (Manojlovi}), Popov 7, Ili} 7, Radin 8 (Trwanov). JEDINSTVO: Nem~ev 8, Ivan~ev 6, Lisica 7, [kero 7, Stankovi} 6, Nikoli} 7 (Drqa~a 6), Male{ 7, Vasi~in 7, Milosavqev 6 (Bioglavin), Radi{i} 7, Balaba 6 ([ijanovi} 7). U otvorenoj i korektnoj igri doma}i su imali vi{e prilika, a u 14. minutu Antin je dubinskom loptom prona{ao @eqka Radina, koji je uhvatio volej i s 20 metara pogodio suprotan ugao Nem~eva. Gosti su imali priliku, ali se istakao mladi golman doma}ih Slavko ]irkovi}, a onda u 32. minutu Nini} je iznenadnim {utem s 18 metara po zemqi pogodio ugao. Imali su doma}i jo{ prilika, a gosti su pogodili stativu.

Radni~ki (ZR) – Sloga 0:1 (0:0) ZREWANIN: Igrali{te „kraj Skrobare”, gledalaca 200, sudija: Zari} (Subotica). Strelac: Trifunac u 54. minutu. @uti kartoni: Xajski, Stankovi} (Radni~ki), a Trifunac, Mono{tori, Sloboda.

vrilovi} 7 (\. ]ulibrk), Stepan~ev 7, Mati} 7 (Aramba{i}), Fu~ak 7, Mono{tori 7. Po~etak je obe}avao dobru utakmicu, doma}i su imali inicijativu u 21. minutu Su~evi} idealnu priliku nije realizovao, da bi Xajski pogodio pre~ku. A onda dobar {ut Stupara zaustavio je Nem~ev. U nastavku utakmice u 54. minutu u {esnaestercu loptu je primio Trifunac i iz okreta pogodio mre`u. Do kraja susreta Zrewaninci su imali inicijativu.

Radni~ki (B) – Proleter 1:5 (1:2) BAJMOK: Stadion Radni~kog, gledalaca 100, sudija: Ivani{evi} (Ba~ka Topola). Strelci: Maravi} u 4. (iz penala) za Radni~ki, a Ili} u 15. Mikovi} u 25. \or|evi} u 52. i 72. Suqagi} u 55. minutu za Proleter. @uti kartoni: Popovi}, Stani{i}, Maravi}, V. Kopunovi}, Tatalovi} (Radni~ki), a Ili}, \or|evi}, Teofilovi} i Mikovi} (Proleter). RADNI^KI: Stojanovi} 6, Stani{i} 6 (Jawi}), Ra|enovi} 6 (\or|evi}), Tatalovi} 6, Kopunovi} 6, Popovi} 6, Maravi} 6, Vu~kovi} 6, Tomi} 6, Radulovi} 6, Ba~i} 6 (A. Kopunovi} 6). PROLETER: S. Luki} 7, Ili} 7, Nikoli} 7, Teofilovi} 6, Mikovi} 7, D. Luki} 7, Milivojev 6 (S. Ivanovi}), D. Ivanovi} 7, Raki} 6 (Raji}), Suqagi} 7 (^opa), \or|evi} 8. Iznena|eqe u Bajmoku, Radni~ki je poveo posle penala, a strelac je bio Maravi}. Samo posle desetak minuta igra Ili} je posle gre{ke golmana Stojanovi}a izjedna~io, a Mikovi} je u 25. minutu preokrenuo rezultat. U drugom delu Bajmo~ani su napadali,a gosti su iz kontri postizali golove. St. Stojiqkovi}

Kozara – Borac 1:1 (1:1) BANATSKOVELIKOSELO: Stadion Kozare, gledalaca 200, sudija Naranxi} (Zrewanin), strelci: Kovrlija u 27. za Kozaru, a Makarun u 44. minutu za Borac. @uti kartoni: Zeqkovi}, ]eran, Kovrlija (Kozara), Jovanovi}, Ma{i}, Mr~i}, Perovanovi} (Borac). KOZARA: Atlagi} 7, Anu{i} 6 (Buni} 6), D. Kitanovi} 6, Mesaro{ 7, Laki} 6, B. Buni} 6, Zeqkovi} 6 (Pepi} 6), ]eran 7, Kitanovi} 6 (Reqi} 7), Kovrlija 7, Misi} 7. BORAC: Mr~i} 7, Jovanovi} 6 (Topi} -), Ma{i} 6, Poqak 6, Miti} 6, ]irkovi} 7, Klabec 7 (Vukadinovi} 6), Petkovi} 7, Stanisavqevi} 6, Spasi} 6 (Perovanovi} -), Makarun 7. U 27. minutu doma}in je poveo pogotkom Kovrlije koji je sa 20 metara dobijenu loptu od Misi}a poslao iza le|a gostuju}eg golmana. U 44. minutu doma}i igra~i zastali su ispred svog kaznenog prostora o~ekuju}i da sudija dosuti prekr{aj u wihovu korist, {to je iskoristio iskusni Rade Makarun, uleteo je u kazneni prostor

PAN^EVO:Dinamo–Jedinstvo (Banatsko Kara|or|evo) 2:0, BANATSKOVELIKOSELO:Kozara– Borac (Star~evo) 1:1, NOVI KNE@EVAC:Obili}–Ba~ka1901(Subotica)1:2,ADA:AFK–Vojvodina (NovoMilo{evo)2:0,PA^IR:Ba~ka–Kolonija(Kovin)0:1,ZREWANIN: Radni~ki – Sloboda (Novi Kozarci) 0:1, SRPSKA CRWA: Budu}nost – Jedinstvo (Novi Be~ej) 2:0,BAJMOK:Radni~ki–Proleter (BanatskiKarlovac)1:5. 1.Ba~ka(S) 5 4 1 0 12:3 13 2.Kolonija 5 4 1 0 11:3 13 3.Jed.(NB) 5 4 0 1 9:4 12 4.Proleter 5 3 2 0 13:3 11 5.Sloboda 5 3 1 1 6:3 10 6.Borac 5 3 1 1 12:10 10 7.Rad.(B) 5 2 2 1 7:5 8 8.Dinamo 5 2 1 2 6:4 7 9.Kozara 5 2 1 2 4:5 7 10.Budu}nost 5 2 0 3 8:9 6 11.Jed.(BK) 5 1 2 2 6:6 5 12.AFK 5 1 1 3 5:6 4 13.Obili} 5 1 0 4 3:13 3 14.Rad.(ZR) 5 0 2 3 1:6 2 15.Ba~ka(P) 5 0 1 4 4:16 1 16.Vojvodina 5 0 0 5 3:14 0

Kozare i lob udarcem savladao golmana Atlagi}a. U 83. minutu je stvorena gu`va ispred golmana Borca, ali igra~i Kozare nisu uspevali da izbliza loptu smeste u mre`u. M. S.

Ba~ka (P) – Kolonija 0:1 (0:0) PA^IR: Stadion Ba~ke, gledalaca 150, sudija: Luki} (Zrewanin). Strelac: Vel~anovi} u 66. minutu (iz penala). @uti kartoni: Lazarevi}, Vukovi} (Ba~ka), a Ili}, Pu{ica, Radenkovi}, Vel~anovi} i Lakovi} (Kolonija). BA^KA: Zari} 7, S. Petrovi} 6, Bala`i} 7, Polovina 6, Vukovi} 6, Lazarevi} 6, Luki} 6, Rama~ 6 (Kitanovi} 6), Horvat 7 ([icar 6), R. Petrovi} 7, Maravi} 6 (Andra{i} 6). KOLONIJA: Rado{evi} 8, Filipov 7 (I. Lakovi} 6), A. Lakovi} 7, Bo`in 7, Radenkovi} 7, Ili} 6, Zlatkovi} 7, Kova~evi} 6 (Ki{), Vel~anovi} 8, Anti} 6 (Pu{ica 6), Delibla}anin 7. Bila je to dinami~na utakmica.U 35. minutu Horvat je pogodio stativu, par minuta kasnije gosti su imali {ansu, ali se golman Zari} istakao. U nastavku doma}i su napadali,a u 66. minutu sudija je dosudioje penal za goste, kada je Vukovi} sru{io Kova~evi}a izvan kaznenog prostora, {to je i odlu~ilo pobednika. St. Stojiqkovi}

Dinamo – Jedinstvo (BK) 2:0 (1:0)

PAN^EVO: Stadion: Dinama, gledalaca: 400. Sudija: Andreji} (Bela Crkva). Strelci: Kova~evi} u 22, Raki} u 80 minutu. DINAMO: Krsti} 7, Raki} 7, Andonovski 7 ([topuq 7), Kra~unov 7, Arbutina 7 (Popovi} 7), Lazi} 7, Nikolov 7, D. Peri} 8, Milo{evi} 7, Pe{terac 7, Pavlovi} 7, Kova~evi} 8 (Me~avin -). JEDINSTVO: Medi} 6, Milankovi} 6, Stanojevi} 6, Deli} 7, Martinovi} 7, Kova~evi} 6, Novak 7, Ajdari} 6 (Krasi} 6), Babi} 6, \akovi} 6, Na|alin 6 (Vukovi} 6). Od po~etka igra~i „brzog voza“ stvarali su prilike, a prvi pogodak su postigli u 22. minutu kada je posle centar{uta Arbutine, Kova~evi} savladao gostuju}eg golmana. Posle vo|stva doma}i igra~i nastavili su sa dobrom igrom i stvarali prilike i tek u 80 minutu posle dobrog izvedenog kornera Raki} je glavom po drugi put savladao Medi}a. B. Stojkovski

MFL ALIBUNAR – PLANDI[TE VELIKI GAJ: Agrobanat – Napredak 3:0, KUPINIK: Krajina – Grani~ar 4:0, BARICE: Barice – Vojvodina 2:2, MARGITA: Sloga – Jano{ik5:0.SlobodnajebilaekipaBanata. 1.Sloga 3 2 0 1 14:3 6 2.Grani~ar 3 2 0 1 7:5 6 3.Jano{ik 3 2 0 1 5:7 6 4.Vojvodina 3 1 2 0 9:6 5 5.Krajina 2 1 1 0 6:2 4 6.Banat 2 1 0 1 3:2 3 7.Agrobanat 3 1 0 2 5:8 3 8.Barice 2 0 1 1 3:5 1 9.Napredak 3 0 0 3 2:16 0

Revijaproma{aja Omladinac – Grani~ar (G) 2:0 (1:0) BUKOVAC: Igrali{te Omladinca, gledalaca 50, sudija Mari~i} (Sombor), strelac S. \ur|ev u 8. i 48. minutu. @uti kartoni: Divjak, Raj{i} (Omladinac), \or|evi}, Petri~evi}, Zori}, Timar, Skrobowa (Grani~ar). OMLADINAC: Dubravac. N. Miji}, Andrekovi} (\uri{i}), Divjak, Sl. \ur|ev, Leri}, Nem. Miji} (Komu{anac), Dujmovi}, Si. \ur|ev, Vlaisavqevi}, Jankovi} (Raj{i}). GRANI^AR: Nikoli}, Stoj~i}, Petri~evi}, M. Mandi}, Prekrajac, Mi{kovi} (Vujinovi}), Zori}, O`bolt ([}eki}), Skrobowa, Timar, \or|evi}. Gosti su priredili pravu reviju proma{aja, prosto je neshvatqivo kakve {anse nisu iskoristili. Za sve propuste stigla je kazna preko golgetera Omladinca Sini{e \ur|eva koji je iz dve prilike postigao dva gola.

Borac – Crvenka 3:1 (2:0) BA^KI GRA^AC: Igrali{te Borca, gledalaca 80, sudija B. Marijanovi} (Sombor), strelci: Gute{a u 8. B. Veselinovi} u 19. ^ankovi} u 69. za Borac, Kon~ar u 89. minutu za Crvenku. @uti kartoni: B. Veselinovi}, Mrdaq, Babi}, Mitrovi}, Lazi}, Krneta (Borac). BORAC: Vajagi} 7, Mrdaq 7, Krsti} 7, ^ankovi} 8, Dautovi} 7, Mitrovi} 8, D. Veselinovi} 7, Joki} 7 (Krneta 7), Gute{a 8 (Babi} -), Lazi} 7, B. Veselinovi} 8 (Obradovi} -). CRVENKA: Na| 5, Vidari} – (Kon~ar 7), Dragovi} 6, ^iko{ 6, Latinovi} 7, Bata 6 (Martinovi} -), Ko~i} 7, Radulovi} 7, Ili} 6, Suboti} 6, \ur|evi} 6 (Matija{evi} -). Tokom ~itavog susreta doma}in je imao inicijativu i zaslu`eno je pobedio. Najboqi pojedinac na utakmici bio je Bojan Veselinovi}. A. ^i~i}

Kordun – Polet 4:2 (1:1) KQAJI]EVO: Igrali{te Korduna, gledalaca 150, sudija Kekovi} (Crvenka), stelci: Kova~i} u 24. i 61. Kne`evi} u 65. (iz penala), Stokrpa u 87. za Kordun, a Stojiqkovi} u 39. i Jov~i} u 72. minu-

tu za Polet. @uti kartoni: Karas (Kordun), Bogdanovi} (Polet). KORDUN: Korolija, Pavlovi}, @ivkovi} (Rajkovi}), Cime{a, Muti}, Kr{i}, Grujin, Zori}, Kova~i} (Stokrpa), Kne`evi}, Zavo|a (Karas). POLET: Ivanovi}, Gal, Aleksi}, Stankovi}, Markovi}, Jovanovi} (A. Cvetkovi}), Jov~i}, Popovi}, Stojiqkovi}, Bogdanovi} (M. Cvetkovi}), Stanojkovi}. U borbenoj i kvalitetnoj utakmici doma}i su slavili zaslu`enu pobedu. Gol odluke je pao iz opravdano dosu|enog jedanaesterca. J. Dukat

BSK – Zadrugar 2:0 (1:0) BA^KI BRESTOVAC: Igrali{te BSK-a, gledalaca 200, sudija Deli} (Kula), strelci: ^uqak u 35. i D. Stani} u 85. minutu (iz penala). @uti kartoni: N. Bo`i} (BSK), Mile Stojanovi}, Ran~i} (Zadrugar). BSK: Keki} 7, Bagi} 7 (Kne`evi} -), M. Bo`i} 7, Popovi} 8, Milo{evi} 8, N. Bo`i} 7, Kora} 7 (S. Stani} -), Orsi} 8, Divqak 7, D. Stani} 8, ^uqak 8 (Lon~ar -). ZADRUGAR: Ran|elovi} 8, Vukovi} 7, Mile Stojanovi} 8, Paji} 7, Brankovi} 7, Ran~i} 7, Radusin 7, Mili}evi} 7, Dondi} 7, Pjevi} 7, Stankovi} 7, Milan Stojanovi} -. Op{tinski derbi doneo je otvorenu i dobru igru. Ekipa BSK-a zaslu`eno je osvojila bodove. Gosti su imali svoje {anse koje su ostale neiskori{}ene. A. ^i~i}

Kula – Sloga 0:0 KULA: Igrali{te na Gederu, gledalaca 100. Sudija: Mitrovi} ( Oxaci). @uti kartoni: An|elkovi} i Na| (Kula), a Kiti}, V. Berlekovi} i S. Berlekovi} ( Sloga). KULA: Kalini} 8, An|elkovi} 7, Na| 6, Kardo{ 7, Milo{evi} 7 ( Bodi{ -), Bo`ovi} 6 ( Radovi} -), Vuja~i} 7, Vojnovi} 7, Bukejlovi} 7, Kukoq 6, i Vukovi} 6. SLOGA: Smoqanovi} 8, Kiti} 6, Baki} 6, Kne`evi} 7, Mra~ina 7, Batolo 6, ( S. Berlekovi} -), Cvjeti~anin 6 ( Kova~ 6 ), Bogunovi} 7, Ninkovi} 6, V. Berlekovi} 6 i Pustaji} 6. Nedostajali su golovi pa da derbi dobije visoku ocenu. A

BA^KI BRESTOVAC: BSK – Zadrugar (Srpski Mileti} ) 2:0, KRU[^I]:Mladost–Prigrevica 2:1,KQAJI]EVO:Kordun–Polet (Karavukovo)4:2,DEROWE:Omladinac–Hajduk(Stapar)2:3,RI\ICA:Grani~ar–@AK(Sombor)4:0, BA^KI GRA^AC: Borac – Crvenka 3:1, BUKOVAC: Omladinac – Grani~ar (Gakovo) 2:0, KULA: Kula – Sloga(^onopqa)0:0. 1.BSK 6 5 0 1 13:5 15 2.Sloga 6 4 1 1 8:3 13 3.Hajduk 6 3 3 0 11:8 12 4.Grani~ar(G) 6 4 0 2 10:8 12 5.Kula 6 3 1 2 12:8 10 6.Kordun 6 3 0 3 15:11 9 7.Omlad.(D) 6 3 0 3 9:11 9 8.Grani~ar(R) 6 2 2 2 13:12 8 9.Prigrevica 6 2 2 2 7:6 8 10.Polet 6 2 1 3 15:13 7 11.Crvenka 6 2 1 3 10:13 7 12.Omlad.(B) 6 2 1 3 8:13 7 13.Mladost 6 2 1 3 7:12 7 14.Borac 6 2 0 4 12:10 6 15.Zadrugar 6 1 1 4 5:11 4 16.@AK 6 0 2 4 2:13 2

{to ih nije bilo najzaslu`niji su golmani. Doma}i Jovica Kalini} je dvadesetak minuta pre kraja uspeo da sa~uva svoj gol nakon sjajne kontre gostiju, koju je udarcem zavr{io Ninkovi}, dok je golman gostiju Bo{ko Smoqanovi} potom skinuo zicere Na|u i Bukejlovi}u. \. Bojani}

Grani~ar (R) – @AK 4:0 (3:0) RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 150, sudija Luki} (Sombor), stelci: [veqo u 5. Baqak u 13. Mil. Gwatovi} u 32. i 84. minutu (oba iz penala). @uti kartoni: Milo{ Gwatovi}, Marko Gwatovi}, Ko`ul, [veqo, Brala (Grani~ar), Drezgi}, M. Halas, Jawi} (@AK). GRANI^AR: \ur|evi}, Brala, Oluji}, Vukas, Baqak, Lali}, Milo{ Gwatovi}, Bajaji (Mi{kovi}), Simi}, [veqo (Dobre), Marko Gwatovi}, Ko`ul @AK: Kozlina, Radusin, M. Halas, Dubi}, Drezgi} (Daji}), Sazdani}, Klaji} (Jawi}), Raci}-Beri}, R. Halas (Ma|inanin), Kova~evi}, Hocieslavski. Grani~ar je sa lako}om savladao `elezni~are, a pitawe je bilo sa kojom razlikom }e slaviti pobedu. Nemo} gostiju najboqe ilustruje podatak da je Dubi} proma{io i penal.

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA

Odlukazasedamminuta [ikara – Dunav 3:0 (0:0) SOMBOR: Igrali{te [ikare, gledalaca 100, sduija Sina (Kula), strelci: Grahovac u 50. i 55. Kesegi} u 57. minutu @uti kartoni: Joka ([ikara), Forgi}, T. Peri{ki} (Dunav) [IKARA: Cari}, Trbojevi}, Kesegi}, Elez, [kori}, Sekuli}, Ivanovi} (Miji}), Joka, Grahovac (Dudukovi}), Bandobranski, Ba~i} (Topalov). DUNAV: Ivkov, Ili}, S. Peri{ki} (Bala`), D. Peri{ki}, Kati}, T. Peri{ki}, Golub, Forgi}, Pra{talo, Anti}, Grabor (Ba{a). [ikara je sigurno osvojila bodove, odluka o pobedniku pala je u vremenskom intervalu od svega sedam minuta, toliko je bilo potrebno da doma}i tri puta savladaju golmana Ivkova. J. D.

OFK Mladost (A) – Rusin 3:0 (1:0) APATIN: Stadion Mladosti, gledalaca 100, sudija: [antor (Sombor). Strelci: Jano u 30, Todorovi} u 58, Petrovi} u 86. minutu. @uti karton: Jano (OFK Mladost) MLADOST: Mudrini}, Deli}, ^oni}, Todorovi}, Vujin, Divjak, ( R. Jelisavac ), Petrovi}, Mar~eta, ( B. Jelisavac ), Jano, Rapaji}, ( Uzelac ), Marin. RUSIN: M. Na|, [anta, B. Oroz, Krznar, (Bodnar), Hardi, Kr{i}, ^ernak, Rama~, D. Na|, Ba. Oroz, Batri~evi}. Nova pobeda biv{eg superliga{a iz Apatina. Mladi igra~i trenera Slobodana Ba~i}a, iz utak-

micu u utakmicu dobijaju sigurnost i iskustvo. M. Jovi}evi}

Metalac – Terekve{ 2:1 (1:0) SOMBOR: Igral{te @AK-a, gledalaca 100, sudija Ivani{evi} (Oxaci), strelc: Stojisavqevi} u 7. Nikoli} u 71. za Metalac, a Radoj~i} u 83. minutu za Terekve{. @uti kartoni: Stojisavqevi} (Metalac), Quboqev (Terekve{). METALAC: Wegomir, Mari~i}, Ran~i}, Jovanovi}, Mijanovi} (Tordi), Burgi} (Nikoli}), Mijatovi}, Vukas, Stojisavqevi}, Vukovi}, Komazec (Juki}). TEREKVE[: Bo`i}, Rakas, Quboqev, Gal, Kraj~i}, Eri}, G. Grmu{a (Radujko), Grmu{a, Pvajli} (Rapaji}), Levnaji}, Radoj~i}. Obe ekipe su imale idealne {anse da zatresu protivni~ku mre`u, ali redovno su ostale neiskori{}ene. Svi golovi su pali iz kontri. Pripremio: J. Dukat

MFL BA^KA PALANKA – DRUGI RAZRED BO\ANI: Slavija – Na{a zvezda (Silba{) 1:0, PLAVNA: Sloga – Labudwa~a (Vajska) 2:2, VIZI]: Borac–Ba~kiHajduk(Ba~koNovo Selo) 2:4, MALI BA^: Mladost – Ne{tin(Ne{tin)4:0. 1.Slavija 3 3 0 0 8:2 9 2.Mladost 3 2 0 1 8:2 6 3.B.Hajduk 3 2 0 1 11:8 6 4.Borac 3 2 0 1 8:7 6 5.Labudwa~a 3 1 1 1 7:4 4 6.Ne{tin 3 1 0 2 4:9 3 7.Sloga 3 0 1 2 4:9 1 8.N.zvezda(-1) 3 0 0 3 0:9 -1

SOMBOR:[ikara–Dunav(Ba~kiMono{tor)3:0,SOMBOR:Metalac – Terekve{ (Svilojevo) 2:1, RASTINA:Rastina–Panonija(Lali})0:1,APATIN:OFKMladost– Rusin(RuskiKrstur)3:0,RIBAREVO: Jedinstvo – Radni~ki (Ratkovo) 2:5, SONTA: Dinamo – Aleksa [anti}1:2,LIPAR:Lipar–Oyaci3:0. 1.Mladost 5 5 0 0 19:1 15 2.Panonija 5 4 0 1 12:1 12 3.Lipar 5 4 0 1 15:5 12 4.Radni~ki 5 3 1 1 11:8 10 5.Metalac 5 3 0 2 12:8 9 6.A.[anti} 5 3 0 2 12:13 9 7.[ikara 5 2 2 1 7:7 8 8.Oyaci 5 2 1 2 3:6 7 9.Terekve{ 5 2 0 3 11:8 6 10.Rusin 5 1 2 2 3:10 5 11.Jedinstvo 5 1 0 4 6:19 3 12.Dunav 5 1 0 4 5:18 3 13.Rastina 5 0 2 3 2:5 2 14.Dinamo 5 0 0 5 3:12 0

MFL BA^KA PALANKA – PRVI RAZRED BA^:Tvr|ava–Kulpin(Kulpin) 5:0,BA^KAPALANKA:KrilaKrajine – Borac (Obrovac) 1:2, GLO@AN:Budu}nost–Soko(NovaGajdobra) 2:0, KARA\OR\EVO: Kara|or|evo – Krivaw (Selen~a) 3:0, MAGLI]: Magli} – Vojvodina (Tovari{evo) 3:4, PARAGE: Budu}nost–Ba~ka(Despotovo)5:1. 1.Vojvodina 4 4 0 0 15:5 12 2.Budu}.(P) 4 4 0 0 11:1 12 3.Tvr|ava 4 3 0 1 14:2 9 4.Budu}.(G) 4 2 1 1 5:4 7 5.Kulpin 4 2 1 1 8:8 7 6.Kr.Krajine 4 2 0 2 7:5 6 7.Kara|or|. 4 2 0 2 4:9 6 8.Ba~ka 4 1 1 2 5:8 4 9.Borac 4 1 1 2 4:11 4 10.Soko 4 1 0 3 4:7 3 11.Magli} 4 0 0 4 3:10 0 12.Krivaw 4 0 0 4 1:11 0


NOVOSADSKALIGA

c m y

sport

dnevnik

21

utorak20.septembar2011.

PODRU^NALIGANOVISAD

Dobropoqcizaustavili \ur|ev~ane Seniori

Ba~ka(\)-Stujeska0:1(0:0)

Stani{i}posti`evode}igolzaMladost

Grbavicaprija Novosa|anima Mladost-Fru{kogorac 3:0(1:0) NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 200, sudija: ili} (Futog). Strelci: Stani{i} u 4. Stojanovi} u 66. i Milija{evi} u 70. minutu. @uti kartoni: Popovi} i Joksimovi} (Fru{kogorac). MLADOST: Ivani{evi} 8, Bawanin 7, Staji} 9, Stojanovi} 8, Stani{i} 8 (Sladi} 7), B. Samarxija 7, Brki} 7, V. Samarxija 7, Dragi~evi} 7 (Mitkovi}), Bor~i} 7, Hajdukovi} 7 (Milija{evi} 7). FRU[KOGORAC: Stanti} 6, Fele| 7, Drewovski 6, Perovi} 6, Kukuruzovi} 6, Davidovi} 6, Poipovi} 6, Male{evi} 6, ^emeriki} 6 (Joksimovi} 6), Luki} 6 (Stani}), Trivunovi} 6 (Nu`di} 6). Mladost je iskoristila grbavicu i ubedqivo pobedila solidne goste iz Sremske Kamenice.Stojanovi} je u 4. minutu izveo slobodan udarac sa desne strane u buketu pred golom Stani{i} je glavom smestio loptu pod pre~ku. gosti su dobro igrali do {esnaesterca, tu ih je ~ekao neprelazni Staji} i sigurni Ivani{evi}. U 66. minutu Stojanovi} je iz slobodnog udarca pove}ao na 2:0. Nekoliko minuta kasnije rezervista Milija{evi} je iskosa sa desne strane pogodio suprotnu stativu od koje se lopta odbila u mre`u. D.Ivani}

Sremac- Fr.partizan1:2(0:1) ^EREVI]: Igrali{te Sremca, gledalaca oko 100, sudija: Stoji} (Novi Sad). Strelci: Miqkovi} u 50. za Sremac, a ^ergi} u 36. Kantar u 79. minutu za Fru{kogorski partizan. @uti kartoni: Bogdan (Sremac), a Bukvi} (Fru{kogorski partizan). SREMAC: Simi} 7, Akmaxi} 6, Kozarov 6 (Josipovi} 6), \. Da{i} 7, Pavlovi} 7 (Krakanovi} 6), Radovan 7, Stojkovi} 7, Adamek 6 (Bogdan 6), Miqkovi} 7, @. Da{i} 6. FRU[KOGORSKI PARTIZAN: Vrawe{ 7, Devi} 8, [imulija 7, B. Vukovi} 7 (Tolma{ 6), Naranxi} 7 (Kantar 7), Makini} 7, ^ergi} 8, M. Vukovi} 7 (Kudri} 6), @ivkovi} 7, Bukvi} 7, Peri} 7. Fudbaleri Sremca bili su bili mo`da i boqi, ali povreda \or|a Ta{i}a na po~etku drugog poluvremena sve je promenulo. Doma}a ekipa je ostala sa 10 igra~a, {to su gosti znali da iskoriste. B.Star~evi}

^enej-@elezni~ar0:1 (0:0) ^ENEJ: Igrali{te ^eneja, gledalaca 50, sudija: A}imovi} (Veternik). Strelac: Burai u 73. minutu. @uti kartoni: Kova~evi}, Salonski, Kuburi} i Maleti} (^enej). ^ENEJ: Mili} 6, Bo`i} 6, Kova~evi} 6, Zeqkovi} 7, Maleti} 6, Milo{ev 6 (Mojsilovi} 6), Kuburi} 6, Vilotijevi} 6 (Rogi}), Ja}imovski 6, Salonski 6 (Ostoji} 6). @ELEZNI^AR: Bali~evi} 7, Burai 7, Rekanovi} 6, Stoji~i} 6 (Paro{ki), Ostojin 7, Deli} 7, Gvozdenovi} 6 (Aleksi} 6), Matkovi} 7 (Radi}), Krwaji} 6, Grubje{i} 6, Guzina 7. U utakmici koja }e se zbog slabe igre brzo zaboraviti fudbaleri @elezni~ara sre}no su do{li do bodova. Gol odluke postigao je Sr|an Burai, mada se ~ini da je on uputio centar{ut u kazneni prostor koji je zbog slabe koncentra-

NOVISAD:Mladost-Fru{kogorac3:0,BANO[TOR:ProleterPartizan2:1,SREMSKIKARLOVCI: Ba~ka - TSK 0:5, ^EREVI]: Sremac-Fru{kogorskipartizan 1:2, KISA^: Tatra - Vinogradar 0:2,RAKOVAC:Borac-Futog0:6, BUDISAVA: Dinamo - Sirig 2:1, ^ENEJ:^enej-@elezni~ar0:1. 1.Mladost 2.TSK 3.Futog 4.Dinamo 5.@elezni~ar 6.Fr.partizan 7.Vinogradar 8.Sremac 9.Sirig 10.Fru{kog. 11.Partizan 12.^enej 13.Tatra 14.Ba~ka 15.Proleter 16.Borac(-1)

5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5

5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5

14:4 19:2 19:8 12:7 5:3 7:8 7:5 11:10 12:8 11:9 11:13 6:10 2:8 5:13 2:17 4:22

15 12 12 10 10 9 7 7 6 6 6 4 4 3 3 1

cije golman Mili} propustio i lopta je odsela u mre`i. Jedino vredno pomena osim gola je i udarac Zeqkovi}a, koga je golman Bali~evi} uspeo da ukroti. M.Popovi}

\UR\EVO: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 300, sudija: Kantar (Ba~ka Palanka). Strelac: Tom~i} u 59. minutu. @uti kartoni: Vujovi} i ]ur~i} (Ba~ka), a Rodi} i Zorzi} (Sutjeska). BA^KA: Mari} 6, ]ur~i} 6, Samolovac 6, Erdeqan 7, Kalajxi} 7, Leti} 6 (Todi} 7), Luki} 6 (S. Trivunovi} 7), Vujovi} 6, Ru`i} 6, M. Trivunovi} 6, D. Trivunovi} 6 (Mati} 7). SUTJESKA: Bo{wak 8, @ugi} 7, Potkozara 7, Drin~i} 7, Kosti} 6, Rodi} 6, Lopu{ina 7 (Jaki} 7), Cicmil 7, Mirkovi} 7, Tom~i} 8, Zorzi} 7. Da su \u|ev~anima Ba~kopoqci neugodan rival pokazao je i ovaj susret. U prvom poluvremenu doma}i su dominirali, ali u wihovim redovima nije bilo raspolo`enog strelca, a i golman Bo{wak je ~inio ~uda. U 59. minutu Tom~i} je iznenadio golmana Mari}a. U fini{u utakmice i pored slabe igre doma}i su imali priliku da do|u do boda, jer je sudija Kantar dosudio penal, me|utim najiskusniji u redovima Ba~ke Ru`i} je umesto mre`e pogodio stativu. M.Po.

Slavija(NS) -Vrbas1:1(1:0) NOVISAD: Igrali{te Slavije, gledalaca 150, sudija Petrovi} ([ajka{), strelci: Licemberger u 2. za Slaviju, a D. Vasiqevi} u 75. minutu za Vrbas. @uti kartoni: Da{i}, Avdulovi}, Vukov (Slavija), Pekovi}, S. Vasiqevi}, Klisari} (Vrbas). Crveni karton: Resanovi} (Vrbas).

JEDINSTVO: \uri} 7, Lalovi} 7, Zerdo 8, Vuleti} 7, Saveqev 7, \eki} 6, Vidakovi} 6 (Duba~ki}), Jovanovi} 6, Anu{i} 6, Mekterovi} 6, Male{evi} ([otra 6). OMLADINAC: Zeqkovi} 7, Maksimovi} 7, Tomi} 7, Peceq 7, Avdi} 7, Drobac 6, Bodowi 6 (Ferati), Radovanovi} 6, @ivkovi} 6 (V. Samarxi}), ^eli} 7, ^olovi} 6 (N. Samarxi}). Najve}i krivci {to je do{lo do podele bodova su doma}i napada~i koji su propustili nekoliko prilika, a i golman Zeqkovi} je bio na visini zadatka. Na kraju utakmice doma}i su uputili kritike na su|ewe Stani{i}a koji ih je po wihovoj proceni o{tetio za dva kaznena udarca. M.Po.

OFKStarigrad -Srbobran0:0 BA^KAPALANKA: Stadion Starog grada, gledalaca 150, sudija: Cvrkota (Novi Sad). @uti kartoni: Lali} (Stari grad), a Brankov, Popovi}, Hodonicki (Srbobran). OFK STARI GRAD: Kne`evi} 7, Bogunovi} 6 (Bukvi} 6), Trifunovi} 7, Mustafovi} 7, Isakov 6, Hajti} 7, Markovi} 6, @ivi} 6, @ivkovi} 6 (Bo`in), Serdar 7, Radi} 6 (Lali} 6). SRBOBRAN: Jovanovi} 7, Holo 6, To{i} 6, Hodonicki 6, Popovi} 7, Stankov 6 (Ikra{ev), Perendi} 6, Glenxa 7, Novakovi} 6, Vujanovi} 6, Brankov 6 (Romi}). Ni posle petog prvenstvenog kola Ba~kopalan~ani nisu postigli gol. Najizglednije prili-

200, sudija: Bem (Novi Sad). Strelci: Fu~kovi} u 2. 43. i 52. (iz penala) Pavlica u 53. Spasi} u 60. i Jovanovi} u 89. za Petrovaradin, a Jankovi} u 15. i 23. minutu za Stra`ilovo Milan. PETROVARADIN: Plav{i} 7, Belu`i} 7, Ikoni} 6 (Jakari}), Stajin 7, Kerkez 7, Jovanovi} 7, Spaji} 7, Spasi} 8, Radulovi} 6 (Lali} 7), Vu~kovi} 8 (Todorovi} 7), Pavlica 7. STRA@ILOVO MILAN: B.Smiqani} 6, Skular 6 (Gruji~i}), Kne`evi} 6, B. Jankovi} 6 (Vuleti}), [arac 6, Veselinovi} 6, ^ekovi} 6, Mecing 6, Bani}evi} 6, Z.Smiqani} 6, S. Jankovi} 7. Prvo poluvreme zavr{eno je nere{enim rezultatom, uz puno gre{aka na obe strane. U nastavku fizi~ki spremniji doma}ini su dodali gas i zaslu`eno trijumfovali. M.Po.

Borac-MetalacAV 3:0(1:0) [AJKA[: Stadion Borca, gledalaca oko 300, sudija: Ninkov (Novi Sad), strelci: [vedi} u 30. Vidovi} u 65. i Nemawa Stanojevi} (iz penala) u 74. minutu. @uti kartoni: Stanojevi}, Radi} (Borac), Berowa, Latinovi} i Bo{kovi} (Metalac MV). BORAC: [ovqanski 7, Radi} 7, D. Ris 7, Stanojevi} 7, Zec 7, B. Ris 8, Nemawa Stanojevi} 7, M. Ris 7 (Vidovi} 7), Veselinovi} 7 (Panteli} 7), [vedi} 8 (Milanovi} 7), D. Rogi} 7. METALAC AV: Jeli~i} 6, Berowa 6, Bubuq 6, Bo{kovi} 6,

Tatra-Vinogradar0:2 (0:0) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 100, sudija: Vukadinov (Novi Sad). Strelci: Milenkovi} u 65. i Gazivoda u 88. minutu. TATRA: Muha 7, Jambrih 6 ([vowa 6, Kulik 7), Srnka 6 (Fun}ik 6), Vargec 7, Kosi} 7, Bagwar 7, Kavran 7, Konstantinov 7, O`vat 6, Grijak 6, Vukovi} 6. VINOGRADAR: Erbez 7, Popovi} 7, Gavri} 6 (Srdi} 6), Radi{i} 7, Vu~i} 7, Topalovi} 7, Arsenijevi} 7 (Petri} 6), Gazivoda 7, Milenovi} 8 (Nikoli}), Ba{i} 7, Nedimovi} 7. U prvom poluvremenu doma}i su propustili tri stopostotne prilike. Kazna je stigla u 65. minutu, Milenovi} je pobegao po levoj strani i preciznim udarcem iskosa pogodio ra{qe.U fini{u utakmice Grijak je sa pet metara glavnom proma{io prazan gol, ali ve} u slede}em protivnapadu gosti su re{ili sve dileme. P.Palik

Dinamo-Sirig2:1(1:0) BUDISAVA: Stadion „Mala Grbavica”, gledalaca 200, sudija: Milanovi} (Novi Sad), strelci: Milo{ Mitri} u 4. i Predrag Pa}uk u 30. za Dinamo, a Milorad A{}eri} (autogol) u 81. minutu za OFK Sirig. @uti kartoni: V. Mitri}, Vasi}, A{}eri} (Dinamo), Gajica, D. Kozomora (Sirig). DINAMO: Sabo 8. Perduh 7, Petkovi} 7, Srdi} 8, A{}eri} 8, Joki} 8, Pa}uk 8, V. Mitri} 7 (Vasi} 7), M. Mitri} 7, Ne. Tepi} 7 (Zdravkovi} 7), Ste. Mi{ki} 8 (Stojanovi} ). OFKSIRIG: Staji} 6, M. Rati} 6, Rosi} 6, Gajica 6, Dragoqevi} 6, Peri} 7, \eki} 7, U. Kozomora 6 ( D. Kozomora 7), [obot 7, Bjelogrli} 6 (od Peri{i} 7), Muqaji} 6 ( Dimitrijevi} 7). U vrlo zanimqivoj i sadr`anoj fudbalskoj predstavi koja po kvalitetu prevazilazi ovaj stepen takmi~ewa, oslabqeni „lavovi sa Male Grbavice”, bez pet standardnih igra~a, zaslu`eno su zavladali Siri`ane. najboqu ekipu sa kojom su se sastali u dosada{wem toku prvenstva. U nadoknadi vremena Siri`ani su propustili kolosalnu priliku. M.Grbi}

Gu`vapredgolomKarlov~ana

SLAVIJA: Vojinovi} 7, Da{i} 7, Vazovi} 7, ^olovi} 7 (Pantovi} 7), An|i} 7, Avdulovi} 7, Vukov 7 (Kern 6), Licemberger 7, \oki} 6, \ogovi} 7, ^i~i} 6 (Rako~evi} 6). VRBAS: Jovi~i} 7, Pekovi} 7 (Novakov 7), Jurkovi} 6, Resanovi} 6, \uki} 7 (S. Vasiqevi} 7), Jeli} 7, Bulatovi} 6, Kraq 6, Klisari} 7, Tepav~evi} 7 (Durutovi} 7), D. Vasiqevi} 7. Odli~no je ekipa sa Salajke otvorila me~, jer je gotovo iz prvog ozbiqnijeg napada stigla do vo|stva. Mogli su doma}i da pove}aju rezultat, ali su ^i~i} i \ogovi} bili neefikasni. Nisu se predavali ni Vrba{ani pa je goste za izjedna~ewe spre~ila pre~ka. U nastavku su Vrba{ani krenuli u napad. Iskusni Dra`en Vasiqevi} doneo je svom timu bod u gu`vi se na{ao na pravom mestu. M.Po.

Jedinstvo -Omladinac0:0 RUMENKA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 200, sudija: Stani{i} (Ba~ka Palanka). @uti kartoni: \uri}, Mekterovi} (Jedinstvo), a Peceq, Radovanovi}, ^evi}, Maksimovi}, Avdi} (Omladinac). Crveni kartoni: Mekterovi} (Jedinstvo), a Pavlis (Omladinac, igra~ sa klupe).

Foto:S.[u{wevi}

ke da zatresu mre`u gostiju iz Srbobrana imali su Isakov u 42. i Bukvi} u 85. minutu utakmice. Isakov je sa svega 5-6 metara {utirao kao golu, ali je golman Jovanovi} uspeo da zaustavi wegov {ut. Najizgledniju priliku imao je Bukvi} kada je sa 7-8 metara {utirao preko gola. M.\.Kremenovi}

Petrovaradin -Stra`ilovoMilan 6:2(2:2) PETROVARADIN: Igrali{te Petrovaradina, gledalaca

Latinovi} 6, Ardali} 6, Stanojkovi} 6, Mihajlo Berowa 6 ([akuqica 6), Vukovi} 6 (Mandi} 6), Lazendi} 6 i Mari} 6. Fudbaleri Borca su u predivnom ambijentu pred velikim brojem gledalaca, pobedili veoma dobru ekipu Metalca MV iz Futoga i tako, nakon lo{eg starta, uhvatili zamah za daqi tok takmi~ewa. N.D.Turajli}

Hercegovac-[ajka{ 2:2(0:1) GAJDOBRA: Stadion Hercegovca, gledalaca 150, sudija: Ke-

Pioniri

Kadeti

Mladost(T) - Proleter1:1, Sloga ^SKPivara4:2,MladostRadost-Slavija6:2,Veternik-Vrbas1:5,CementJugovi}4:4,Obili}-TSK4:3,IndeksMladost (BP) 2:1, Tvr|ava - Crvena zvezda0:5.

Mladost(T) - Proleter 0:7, Sloga ^SKPivara1:2,MladostRadost-Slavija1:1,Veternik-Vrbas2:2,CementJugovi}3:2,Obili}-TSK5:1,IndeksMladost (BP) 2:1, Tvr|ava - Crvena zvezda3:0.

1.Vrbas 4 2.C.zvezda 4 3.Indeks 4 4.Sloga 4 5.^SKPivara 4 6.TSK 4 7.Veternik 4 8.Obili} 4 9.Cement 3 10.Proleter 4 11.Mladost(T) 4 12.Jugovi} 4 13.Mladost(BP) 4 14.MladostR. 4 15.Slavija 4 16.Tvr|ava 4

1.Proleter 4 2.Indeks 4 3.Veternik 4 4.Cement 3 5.^SKPivara 4 6.Sloga 4 7.Obili} 4 8.Tvr|ava 4 9.Jugovi} 4 10.Vrbas 4 11.MladostR. 4 12.Slavija 4 13.Mladost(T) 4 14.Mladost(BP) 4 15.C.zvezda 4 16.TSK 3

4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 2 2 0 1 2 2 3 3 4 4

40:1 12 11:2 10 26:4 9 15:9 9 8:5 7 8:5 6 6:8 6 8:11 6 8:6 5 3:15 5 6:8 4 7:10 4 8:9 3 6:22 3 2:18 0 9:29 0

4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0

0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0

0 26:1 12 0 18:2 12 0 10:5 8 0 7:5 7 1 8:7 7 2 8:4 6 2 9:6 6 2 5:6 6 2 9:9 4 2 7:13 4 2 2:10 4 2 2:11 4 2 4:19 4 3 5:6 3 3 5:12 1 3 1:10 0

[AJKA[:Borac-MetalacAV3:0, NOVISAD:Slavija-Vrbas2:1,PIVNICE:Slavija(P)-Kabel2:2,\UR\EVO: Ba~ka - Sutjeska (BDP) 0:1, RUMENKA: Jedinstvo - Omladinac 0:0, GAJDOBRA-Hercegovac-[ajka{2:2, PETROVARADIN: Petrovaradin Stra`ilovo Milan 6:2, BA^KA PALANKA:Starigrad-Srbobran0:0. 1.Kabel 5 2.Ba~ka(\) 5 3.Borac([) 5 4.Sutjeska 5 5.Vrbas 5 6.Srbobran 5 7.Jedinstvo(R) 5 8.Petrovara. 5 9.Slavija(NS) 5 10.[ajka{ 5 11.Hercegovac 5 12.MetalacAV 5 13.Omladinac 5 14.Slavija(P) 5 15.Starigrad 5 16.Stra`.M. 5

4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0

0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 3 0 2 1 2 2

1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3

8:2 12 16:2 10 6:7 10 12:10 9 12:4 8 11:3 8 13:11 7 10:3 7 8:10 7 8:10 7 4:5 6 4:10 6 7:3 5 8:2 4 0:5 2 5:20 2

Omladinci Borac([)-MetalacAV0:2,Slavija(NS)-Vrbas4:0,Slavija(Piv.)-Kabel1:4,Ba~ka(\ur|.)-Stujeska(BDP) 2:3,Jedinstvo(Rum.)-Omladinac1:3, Hercegovac-[ajka{0:1,Starigrad (BP)-Srbobran1:4. 1.Srbobran 5 2.Omladinac 5 3.Sutjeska 5 4.MetalacAV 5 5.[ajka{ 5 6.Slavija(NS) 5 7.Borac([) 5 8.Kabel 5 9.Vrbas 5 10.Petrov. 4 11.Hercegovac 4 12.Ba~ka(\) 4 13.Starigrad 5 14.Jedinstvo 4 15.Slavija(P) 4

5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0

0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4

21:6 15:8 13:8 9:3 20/:7 16:4 12:12 8:16 9:12 3:7 4:5 6:12 5:11 10:23 2:19

15 13 12 11 9 9 7 6 4 4 3 3 3 3 0

xa (Novi Sad). Strelci: G. Siv~evi} u 73. i Ra~i} u 86. za Hercegovac, a Igra~ev u 33. i ]uk u 51. minutu za [ajka{. @uti kartoni: Vujovi}, G. Siv~evi} (Hercegovac), a Mihajlovi}, Igra~ev, Spasojevi}, Stojanov ([ajka{). HERCEGOVAC: Baq 7, Babi} 7, Horvati} 6 (S. Hrwez 7), D. Trivunovi} 6, M. Hrwez 7, G. Siv~evi} 7, R. Trivunovi} (Mir~eti} 6), Zelen 7, Ra~i} 7, \or|evi} 7 (Gruba~i} 7), Vujovi} 7. [AJKA[: Subi} 7, Milovan~ev 7, Mihajlovi} 6, Hajder 7, Stojanov 7, Mari} 7, Radoj~i} 6, Lazi} 7 (Maquri}), Igra~ev 7 (Spasojevi}), ]uk 7, Kotuqa~ 7 (To{i}). Horvati} je u 13. minutu s bele ta~ke {utirao pored leve stative golmana Subi}a. U 33. minutu gosti iz Koviqa su poveli. Igra~ev je sa tri metra pogodio desni dowi ugao golmana Baqa. U 51. minutu napada~ gostiju ]uk je s dva metra pogodio desni ugao i doneo svom timu lepo vo|stvo. Na 2:1 smawio je Goran Siv~evi}, koji je nakon kornera preciznim udarcem pogodio desni ugao. Kona~an rezultat postavio je Ra~i} sjajnim lob udarcem s 15 metara. M.\.Kremenovi}

Slavija(P)-Kabel 1:2(0:1) PIVNICE: Stadion Slavije, gledalaca 250, sudija: Reqi} (Vrbas). Strelci: Santra~ u 77. za Slaviju, a Pupovac u 9. i 66. minutu za Kabel. @uti kartoni: Mrkowi}, Kotiv, Mi{i}, Nimet (Slavija), a [arenac, Brkqa~a, Perovi} (Kabel). SLAVIJA: Drobwak, \. Cimbaqevi}, Vuka{inovi} (Zaskalicki), Mrkowi}, Mi{i}, Kirti, Nimet (Mili}), Kotiv, R. Cimbaqevi}, Santra~, Babi} (Milec). KABEL: Galovi}, Krsti}, Okiqevi} (Qubi~i}), Malixan, [arenac, Beri}, Brkqa~a, Pupovac, ^epi}, Sekuli} (Ninkovi}), Perovi} (Petrovi}). Bila je to prose~na utakmica, gosti su igrali toliko-koliko im je bilo za pobedu. Utakmicu je re{io najboqi pojedinac ovog susreta Pupovac koji je ve} u 9. minutu pobegao svom ~uvaru po desnoj strani i pored golmana Drobwaka loptu poslao u suprotan ugao. Drugi gol je bio jo{ lep{i.Pupovac je pre{ao dvojicu igra~a doma}ih i iz mrtvog ugla iznenadio golmana. Po~asni pogodak je postigao Santra~. J.[uster


22

sport

utorak20.septembar2011.

Druga ju`nobanatska – liga Istok VRA^EVGAJ:Borac-Vinogradar (Gudurica)3:1(prekidu82.minutu, gostinapalisudiju),PAVLI[:Crvena zvezda - Jedinstvo (Vlajkovac) 2:1, KRU[^ICA: Ratar - Kara{ (Ku{tiq) 0:0, BANATSKI SOKOLAC: Solunac - Hajdu~ica 0:8, DOBRICA: Dobrica - Potporaw 4:0, KUSI]: [evac - Kara{ (Jasenovo) 0:0, ALIBUNAR: Budu}nost Banat(Dupqaja)7:0,VELIKOSREDI[TE: Borac - Dunav (Banatska Palanka) 6:1. Slobodan je bio Hudak([u{ara). 1.Dobrica 2.C.zvezda 3.Jedinstvo 4.Hajdu~ica 5.Kara{(K) 6.Kara{(J) 7.Ratar 8.Budu}nost 9.Borac(VG) 10.Borac(VS) 11.[evac 12.Dunav 13.Vinogradar 14.Potporaw 15.Hajduk 16.Banat 17.Solunac

7 7 6 7 6 7 7 6 7 6 6 7 6 7 6 7 7

6 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

0 2 0 2 2 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0

1 0 1 2 1 2 3 2 3 3 2 4 4 5 4 5 6

20:4 24:10 11:6 16:6 12:7 11:12 14:9 15:12 12:10 16:11 5:5 11:20 10:12 6:16 7:13 9:32 8:26

18 17 15 11 11 11 10 10 10 9 8 7 6 6 4 4 3

Drugaju`nobanatska liga–Zapad

MRAMORAK: Proleter - @elezni~ar (Pan~evo) 1:6, KA^AREVO: JedinstvoStevi}-Borac(Plo~ica) 7:1,DELIBLATO:Omladinac-Plavi Dunav (Skorenovac) 0:1, BAVANI[TE:BSK-Pobeda(Samo{)3:1, IVANOVO: Strela - Mladost (Vojlovica) 0:0, OPOVO: Omladinac Vojvodina (Crepaja) 0:5, GLOGOW: Glogow-Unirea(Uzdin)2:0,DOLOVO: Dolovo - Budu}nost (Banatski Brestovac)0:2. 1.Vojvodina 2.Pl.Dunav 3.Jed.Stevi} 4.Budu}nost 5.@elezni~ar 6.Proleter 7.Mladost 8.Glogow 9.Omlad.(B) 10.Strela 11.Unirea 12.Borac 13.Dolovo 14.BSK 15.Omlad.(O) 16.Pobeda

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5

4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0

0 2 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1

1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 3 4

20:6 7:2 25:7 9:2 15:4 11:9 8:6 6:7 8:10 4:8 9:9 6:13 5:10 5:14 2:12 2:23

Gradskaliga Zrewanin–Istok

12 11 10 10 9 8 8 7 7 7 6 6 3 3 3 1

ZREWANIN: Gradnulica Be~kerek-Proleter(Neuzdina)3:3,LAZAREVO: Zlatica - Sloga (Jarkovac) 7:0, JA[A TOMI]: Radni~ki Radni~ki (Sutjeska) 0:0. Slobodan jebio@FKBanat(Zrewanin). 1.Rad.(S) 3 2 1 0 4:1 7 2.@FKBanat 2 2 0 0 4:1 6 3.Zlatica 3 1 1 1 10:4 4 4.Grad.Be~ker. 3 1 1 1 5:6 4 5.Rad.(JT) 2 0 2 0 3:3 2 6.Proleter 2 0 1 1 4:5 1 7.Sloga 3 0 0 3 0:10 0

Gradskaliga Zrewanin–Zapad

^ENTA:Banat-Jedinstvo(E~ka) 2:0,BOTO[:Omladinac-Mladost (Beloblato)6:0,FARKA@DIN:Tami{-Lehel(Mu`qa)0:3.Slogodan jebioizMihajlova. 1.Lehel 2.MSK 3.Omladinac 4.Banat 5.Tami{ 6.Jedinstvo 7.Mladost

3 2 3 3 2 2 3

3 2 2 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 2 2 3

9:0 7:0 8:3 5:6 1:4 0:4 2:14

9 6 6 6 0 0 0

dnevnik

PORU^NA LIGA ZREWANIN

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

MarkoVukoje zapobedu

Bile}anin - Mladost (BD) 2:0 (0:0) SE^AW: Igrali{te „kod Tami{a”, gledalaca 200, sudija: Si~ (@iti{te). Strelac: M. Vukoje u 70. i 83. minutu. @uti kartoni: Mijatovi}, Kravaru{i} (Mladost BD). BILE]ANIN: P. Varadinac 7, Dragi} 7 (Markovi} 6), Br~i} 7, Papi} 7, P. Vukoje 7, Rogan 7, Lazi} 7, Todorovi} 7, Gruba~i} 6 (M. Vukoje 8), Vu~kovi} 7, N. Varadinac 6 (Uqarevi}). MLADOST: S. Piva~ 8, Krivo{ija 7, B. Piva~ 6, Mijatovi} 7, Mitri} 6, Zijaji} 7 (Zagorac), Avramovi} 7, Kravaru{i} 6 (Smiqani}), Xemajlovski 6, Gavrani} 6, Iveti} 6. Doma}i su bili boqi, ali nadmo}nost su rezultirali tek kada je u igru u{ao Marko Vukoje. U 70. minutu loptu je prihvatio u {esnaestercu, i iz okreta {utirao pod pre~ku. U 83. minutu pro{ao po levoj strani i onda ga|ao „kiflom” i lobovao golmana.

Potisje - Crvena zvezda (VS) 2:3 (1:3) KNI]ANIN: Igrali{te „kraj Bikare”, gledalaca 200, sudija: Mesaro{ (Banatski Dvor). Strelci: Stojkovi} u 28. i 67. za Potisje, a Karanovi} u 4. Jovanovi} u 19. \or|evi} u 24. minutu za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: Petrovi}, Anti} i D. Milovac (Potisje), a ]ur~i} i Radulovi} (Crvena zvezda). POTISJE: Kurte{an 6, Stojkovi} 8, Dimitrijevi} 5 (Joci} 6), Stojanovi} 6, Bala` 6, Petrovi} 6, V. Milovac 7, Marinkovi} 6, Anti} 6, Mihajlovi} 6, Stankovi} 6 (D. Milovac 6). CRVENA ZVEZDA: Gli{i} 6, Ceko 6, Miju{ 5 (Radulovi} 6), \. Popovi} 7, Kla} 7, Li~ina 7, Jovanovi} 7, ]ur~i} 6, Karanovi} 6, D. Popovi} 6, \or|evi} 7. Samo {to je susret po~eo Karanovi} je pro{ao kroz odbranu gostiju i lako poentirao. Da bi Jovanovi} povratnu loptu u 19. minutu smestio u mre`u Kurte`ana, a u 24. minutu \or|evi} je sam pro{ao sam po desnoj strani i pogodio. Inicijativa doma}ih je krunisana pogotkom Dalibora Stojkovi}a u 28. minutu, kada je odbijenu loptu poslao u mre`u gostiju.` U nastavku susreta doma}i su uspeli samo ubla`iti poraz, a imali su bezbroj prilika.

Mladost (L) – Crvena zvezda (RS) 2:2 (2:1) LUKI]EVO: Stadion SC Mladost, gledalaca 100, sudija: Zekowa (Kikinda). Strelci: Palana~ki u 16. Milanovi} u 64. za Mladost, a ^eki} u 11. Mujki} u 54.

minutu za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: Mi}evi}, Mati}, Palana~ki, Adamovi} (Mladost), a Simi}, ^eki}, Kewalo (Crvena zvezda). MLADOST: Kandi} 8, Stefanov (Stani{i} 6), Arsi} 6, Joksimovi} 7, Milanovi} 7, Tomin 6 (Spasojevi}), Mi}evi} 7, Stani} 6, Mi{i} 6 (Adamovi}), Mati} 6, Palana~ki 6. CRVENA ZVEZDA: Radovanovi} 7, ^eki} 7 (Krxalin), Klasni} 7, Bilbija 7, Marjanovi} 7, Novakovi} 6, Mujki} 7, Simi} 7, Nikoli} 6 (\oli} 7), Cvijan 6 (Ili} 7), Kewalo 7. Doma}i su bili boqi u prvom delu i zaslu`eno su stigli do prednosti nad gostima iz Ruskog Sela. U nastavku susreta apsolutna dominacija gostiju, da bi Mujki} u 54. minutu izjedna~io. Bezbroj {ansi su gosti propustili, a najzrelija je bila u 75. minutu, ali je {ut Novakovi}a sa bele ta~ke oti{ao nebu pod oblake.

Naftagas (B) – Krajina 0:4 (0:1) BOKA: Stadion „Sveti Nikola”, gledalaca 200, sudija: Jerinki} (Kikinda). Strelci: D. Stoisavqevi} u 39. Stoji} u 50. Karanovi} u 60. \. Novakovi} u 67. minutu. @uti kartoni: Lukini}, Dologu{in, @erajin, Obrkne`ev (Naftagas), a \. Novakovi} (Krajina). NAFTAGAS: Markov 6, Manger 5, Dologu{in 5, Ba{a 5, Lukini} 6, Kusturi} 5 (Pilip), Obrkne`ev 6, @eraji} 5 (^olakovi}), Miki} 5, Stojanovi} 5 (Ka{lik), Tri{i} 6. KRAJINA: Poznanovi} 7, M. Novakovi} 7, Triki} 7, Zori} 7 (Bogunovi}), Tawga 8, S. Stoisavqevi} 8, Grmu{a 8, Vigwevi} 7 (Kova~evi}), D. Stoisavqevi} 7 (Karanovi} 7), Stoji} 8, \. Novakovi} 7. Imali su doma}i inicijativu, ali su gosti kontrama re{ili me~.

OFK Gradnulica – Rusanda 3:2 (1:1) ZREWANIN: Igrali{te OFK Gradnulice, gledalaca 200, sudija: Toma{ev (Zrewanin). Strelci: Novakov u 32. (iz penala) Kne`evi} u 47. Martinovi} u 80. za OFK Gradnulicu, a Eremi} u 5. Cveti} u 84. minutu za Rusandu. @uti kartoni: Kne`evi}, Grbu{i}, Grbi} (OFK Gradnulica), a [argin (Rusanda). OFK GRADNULICA: Palfi 7, Milojevi} 7 (]utkovi}), Obradovi} 6, Novakov 6, Gavri} 6, Kne`evi} 7, Kandi} 6

Liderpotopqen za18minuta Tisa - Baj{a 3:0 (3:0)

SE^AW: Bile}anin - Mladost (Banatski Despotovac) 2:0, KNI]ANIN: Potisje - Crvena zvezda (Vojvoda Stepa) 2:3, LUKI]EVO: Mladost - Crvena zvezda (Rusko Selo)2:2,@ITI[TE:Begej-OFK Klek 8:0, ZREWANIN: OFK Gradnulica - Rusanda (Melenci) 3:2, BOKA: Naftagas - Krajina (Kraji{nik) 0:4, ALEKSANDROVO: Borac-Vojvodina(Perlez)3:0,ELEMIR: Naftagas - Borac (Zrewanin)3:0. 1.Bile}anin 5 2.Gradnulica 5 3.Borac(A) 5 4.Krajina 5 5.C.zvezda(RS)5 6.C.zvezda(VS)5 7.Begej 5 8.Potisje 5 9.Borac(ZR) 5 10.Naftagas(E)5 11.Vojvodina 5 12.Mladost(L) 5 13.Rusanda 5 14.Naftagas(B)5 15.OFKKlek 5 16.Mladost(BD)5

5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0

0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0

0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 5

19:4 14:5 11:2 13:4 14:7 9:12 15:4 9:9 6:7 7:9 6:10 7:13 7:14 5:12 5:21 1:15

15 13 12 10 10 9 7 7 7 6 6 5 4 3 1 0

(To{i} 7), Grbu{i} 7, Martinovi} 7, Grbi} 7 (Turinski), Vu~eti} 7. RUSANDA: Mi. Kuru~ev 7, \uri} 6, [argin 6, Raki} 6 (Stankovi}), Marinac 7, N. Kuru~ev 6 (Lon~arski), Eremi} 6 (Stojkov), Mi{kovi} 6, Ma. Kuru~ev 7, Radi{i} 7, Cveti} 6. U otvorenoj igri mladi Melen~ani su bili boqi u prvom delu. Da bi u nastavku iskusniji sastav doma}ih znala~ki stigao do zaslu`enog trijufa.

Naftagas (E) Borac (ZR) 3:0 (1:0) ELEMIR: Igrali{te „Crveni dom”, gledalaca 300, sudija: Krstovi} (Zlatica). Strelci: R. Dabi} u 12. (iz penala) Pra{~evi} u 62. Raca u 84. minutu. @uti kartoni: Barawi, Pra{~evi}, R. Dabi}, Galin (Naftagas), a \ulinac, \or|evi}, Jeli} (Borac). NAFTAGAS: Radulovi} 7, Bjeli} 6 (Skuban 7), Pra{~evi} 7, Grabunxija 8, Barawi 7, Titin 7, R. Dabi} 7, Stepanov 6, Galin 6 (Filipovi}), Raca 8, D. Dabi} 6 (Andi}). BORAC: \or|evi} 7, Stana}ev 6, Bo`i} 7, Gruji} 6, Mijatov 6 (Radojev 6), \ulinac 6, Jeli} 6 (Lazi} 6), Mikala~ki 6, Pavlovi} 6, Proti} 6 (Ru`i}), Mili}evi} 7. Doma}i su imali vi{e {ansi. U 12. minutu oboren je Raca, a Radovan Dabi} je s bele ta~ke doneo prednost doma}inu. U nastavku susreta lep prodor Pra{~evi}a zavr{io je pogotkom, da bi u 84. minutu posle kornera Stevica Raca iz voleja loptu poslao pod pre~ku. Pripremio:S. M. Petrovi}

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

Bosni}zaprvomesto Slavija – Mladost 1:0 (1:0) KOVA^ICA: Stadion: Slavije, gledalaca: 250. Sudija: Feren~ek (B.Crkva). Strelac: Bosni} u 11. minutu. @. kartoni: Hil, Gvozdenovi} (Slavija), Balog (Mladost). SLAVIJA: Krivoku}a 7, ^erwo{ 7, Nestorovski 7, Gvozdenovi} 6 (Bire{ -), \urkoski 6, Hil 7, Mihalek 7, Bosni} 6 (Barto{ 6), @olnaj 6 (Valovec 6), S.Duda{ 6, V. Duda{ 6. MLADOST: Popovi} 6, Petkovi} 6 (Balog 6), Staji} 7, Maksimovi} 6, Krsti} 7, Guran 7, Brajovi} 6, Petrovi} 6, Petrov 6 (Obradovi} 6), @ivanovi} 7, Luki} 6 ( Bo{kovi} 6). B. St.

Partizan (U) – Borac 0:3 (0:2) UQMA: Igrali{te Partizana, gledalaca 200, sudija: Drami}anin (Star~evo). Strelci: Ro{uq u 16. 24. Tomi} u 50. minutu. @uti kartoni: Beqin, Popov, Jezdimirovi}, Buli} (Partizan), a Pajevi}, Zekanovi}, Ro{uq, Milovac (Borac). PARTIZAN: Gojkov 6, Popov 6 (Pobra), Beqin 6 (Hot), Jezdimirovi} 6, Domi{qan 5, Buli} 6,

Ivanovi} 6, Vojinov 6, Stojanovi} 7, Stefanovi} 6 (Jovanovi}), Ostoji} 6. BORAC: Antanasijevi} 7, Pajevi} 7, Bojkovi} 7, Krsti} 7, Mladenovi} 7, Jovanovski 7, Kodi} 8, Zekanovi} 7 (Milovac 7), Tomin 7, Ro{uq 8 (Matkovi}), Mitrovi} 7 (]iri} 7).

BAK – Partizan (G) 3:0 (1:0) BELACRKVA: Stadion BAKa, gledalaca 250, sudija: Mosnak (Jermenovci). Strelci: Radulov u 22. Mijuca u 61. i Marila u 73. minutu. @uti kartoni: D. @ivkovi} (BAK), a Nenadov, Fri~ (Partizan). Crveni kartoni: Bawa{, Uzelac (Partizan). BAK: Zagorac, Juga 7, Mijuca 7 (M. An|eli} 7), Vitomirov 7, [upi} 7, Radulov 8, Marila 7 (Stojanov 7), Nedi} 7, D. @ivkovi} 7, D. An|eli} 7, P. @ivkovi} 7 (Markovi} 7). PARTIZAN: Ardeqan 6, Vukadinovi} 5 (Andreji} 6), Bawa{ 5, Uzelac 5, Petri} 7, Zlatanovi} 7, \uki} 6, Kana~ki 7, Nena-

do 6, Pirkov (Fri~ 6), Ili} 6 (Ede{).

Sloga (P) Vr{ac junajted 1:0 (0:0) PLANDI[TE: Igrali{te Sloge, gledalaca 500, sudija: Dimitrijevi} (Pan~evo). Strelac: N. Stanojlovi} u 50. minutu. @uti kartoni: Boka Milojevi} (Vr{ac). Crveni karton: Mun}an (Vr{ac). SLOGA: Stojanovski 7, Jankovi} 7, Trewgovski7, Stefanovski 7, Bala} 7, ^e~ari} 7, Omorac 7 (Balog 7), Mu{esku 7, Vukomanovi} 7 (Pavlov 7), N. Stanojlovi} 8 (^abilovski), A. Stanojlovi} 7. VR[ACJUNAJTED: Ili} 7, Munxi} 7, Ro{uq 7, Mun}an 6, Moski} 6, Bir|an 7, Jovanov 7, Kirkov 7, Mom~ilovi} 7, Tanasijevi} 6 (Boka Milojevi} 6), Nik{i} 6.

Sloga (BNS) – Vulturul 3:1 (3:0) BANATSKO NOVO SELO: Igrali{te Sloge, gledalaca 300, sudija: Radulov (Vra~ev Gaj). Strelci: Obradovi} u 8. i 12. Jak{i} u 20. za Slogu, a [ajin u 60. mi-

Sloga-Vr{acJunajted(Vr{ac) 1:0,BAK-Partizan(Gaj)3:0,Sloga -Vulturul(Grebenac)3:1,Radni~ki-Radni~ki(Baranda)1:2,Partizan-Borac(Sakule)0:3,SpartakJugoslavija (Jabuka) 0:4, Tempo Polet(Izbi{te)0:1,Slavija-Mladost(Omoqica)1:0. 1.Slavija 5 4 0 1 10:4 12 2.Rad.(K) 5 3 1 1 16:6 10 3.Borac 5 3 1 1 8:2 10 4.Sloga(BNS) 5 3 1 1 10:8 10 5.Vulturul 5 3 1 1 6:4 10 6.Mladost 5 3 0 2 17:8 9 7.Jugoslavija 5 2 2 1 12:11 8 8.Vr{acj. 5 2 1 2 4:3 7 9.Rad.(B) 5 2 1 2 6:6 7 10.BAK 5 2 0 3 7:5 6 11.Sloga(P) 5 2 0 3 5:9 6 12.Polet 5 2 0 3 6:11 6 13.Partizan(U) 5 1 1 3 8:12 4 14.Partizan(G) 5 1 1 3 3:7 4 15.Tempo 5 1 1 3 5:10 4 16.Spartak 5 0 1 4 2:19 1

nutu Vulturul. @uti kartoni: [arac, Bogojevi}, Jak{i}, Perla{ (Sloga), a Nikoli} (Vulturul). SLOGA: M. Milanovi} 8, Andi} 7, [arac 7, Bogojevi} 7, Rusuloj 7 (Lazarevi}), Obradovi} 8, Jak{i} 7, Jovi} 7 (Zec 6), Kalkan 7 (Topi}), D. Milanovi} 7, Perla{ 7. VULTURUL: Anti} 7, Popa 6, Paji} 6, Nikoli} 6 (Sekuli}), Timotijevi} 7, Jovanovi} 6, Bogi} 6, Mazaran 6, Dolinga 6 (Terzi}), Beatura 6, [ajin 8. S. S. P.

ADORJAN: Igrali{te Tise, gledalaca 150. Sudija: Vu~kovi} (Pali}). Strelci: ^. Z. Bor{o{ u 1, Sabado{ u 12. i 18. minutu. @uti karton: Budai (Baj{a). TISA: Bo{wak 7 (Ko~i{ 7), R. Bagi, Taka~ 8, Tandari 8, ^. Z. Bor{o{ 8, Radosav~evi} 8, Sabado{ 8 (Kermeci -), Ivanovi} 8, Balint 7, Kara~owi 7, Rafai 7. BAJ[A: Rak 6, Tanka 7, Curnovi} 6 (Krupqanin 6), Budai 7, Safet Duqahi 6, Resanovi} 6, Rekecki 7, Nerac 6 (Senad Duqahi 6), Dra{kovi} 6, Bra{wo 7, Mar~eti} 6 (O~ena{ 6). Ekipa Tise predvo|ena trenerom Dragoqubom Qiqkom potopila je goste iz Baj{e. Za 18. minuta golman Rak tri puta kapitulirao. Mre`u gostiju ve} u 1.minutu na~eo je mladi brzonogi ^aba Z. Bor{o{, a potom je u dva navrata svoje realizatorske sposobnosti potvrdio iskusni Atila Sabado{. Gosti iz Baj{e jednostavno nisu uspevali da prokr~e put kroz zgusnutu odbranu Tise. M. Mitrovi}

Proleter – Subotica 2:1 (1:1) WEGO[EVO: Igrali{te Proletera, gledalaca 200, sudija: Zivlak (Novi Kne`evac). Strelci: Jokanovi} u 9. i Gu{i} u 60. za Proleter, a Dr~evi} u 24. minutu za Suboticu. @uti kartoni: Radi} (Proleter), a Dr~evi} (Subotica). PROLETER: \or|evi} 7, ]ulibrk 7, Grgi} 7, Jokanovi} 8 (Gu{i} 8), Radi} 8, Panovi} 8, ^voro 7 (Medakovi} 8), Davidovi} 8, ^eh 7 (Matkovi} 8), Krvavac 8, \isalov 7. SUBOTICA: Tasi} 7, Zolnaji} 6, Nik{i} 7, Tomi{i} 7, Stanimirovi} 8, Jak{i} 7, Andri} 6, Tikvicki 6 (Taka~ 7), Dr~evi} 8, Aran~i} 7, Mihalxi} 7. St. St.

Potisje – ^antavir 1:2 (0:0) KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 150. Sudija: G. Zeli} (Pa~ir). Strelci: Feher u 86. (iz jedanaesterca), Majoro{ u 54. i 59. minutu za ^antavir. @uti karto-

Potisje - ^antavir 1:2, Ba~ka Tavankut 3:1, Jadran - Sloboda 3:1,Panonija-^oka3:0,Tisa-Baj{a 3:0, Vinogradar - Wego{ 2:2, Proleter-Subotica2:1,KrivajaPreporod5:2. 1.Baj{a 6 4 1 1 16:6 13 2.Krivaja 6 4 1 1 15:8 13 3.Tisa 6 4 1 1 10:5 13 4.Ba~ka 6 3 1 2 17:13 10 5.Preporod 6 3 1 2 14:13 10 6.Proleter 6 3 1 2 9:10 10 7.Tavankut 6 3 0 3 10:8 9 8.^antavir 6 3 0 3 10:9 9 9.Wego{ 6 2 2 2 10:12 8 10.Panonija 6 2 1 3 10:7 7 11.Potisje 6 2 1 3 7:9 7 12.Sloboda 6 2 1 3 9:12 7 13.Jadran 6 2 1 3 10:16 7 14.Subotica 6 2 0 4 11:12 6 15.^oka 6 2 0 4 6:16 6 16.Vinogradar 6 0 2 4 7:15 2

ni: Feher, Terzin, Vesleinov (Potisje), Blinka, Bakurek, Ki{dadara, F. Sabo (^antavir). Crveni karton: K. Sabo (Potisje) u 89. minutu. POTISJE: Bohata 6, Tezin 6, Sabo 6, Feher 7, @ivkov 6, Veselinov 6, Tesli} 6 (Salma 6), Apro 6, Savi} 6, Niki~i} 6, Buza 6 (Balgo 6). ^ANTAVIR: Malba{i} 7, F. Sabo 7, Se~ 6 (Bakurek 6), Ke~enovi} 7, Laslo 7, Homoqa 6, Ki{dadara 7, Papdi 7, Kozma 6 (Blinka 6), Kelemen 6 (\ur~ik 6), Majoro{ 8. M. Mr.

Krivaja – Preporod 5:2 (3:1) KRIVAJA: Stadion Krivaje, gledalaca 150, sudija Raukovi} (Subotica), strelci: A. Majki} u 3. Vujaklija u 25. Nedi} u 43. 56. i 78. za Krivaju, Kopunovi} u 30. Pani} u 90. minutu za Preporod. @uti kartoni: Lazi}, Zagorac (Krivaja). Crveni kartoni: A. Majki} (Krivaja), Brati} (Preporod). KRIVAJA: Veselinovi} 7, Mihaqevi} 7 (Zagorac 7), A. Majki} 8, M. Majki} 8, Dikli} 8, Pani} 8, Plav{i} 8 (Oreq 8), Lazi} 7, Vujaklija 7, Jablan 7 (Tot -), Nedi} 9. PREPOROD: U. Kova~ 5, Grabe` 5, Terzija 5, M. Kova~ 5, [imi} 6, Maksimovi} 5 (]iri} 5), Damjanovi} 6, Kopunovi} 6, Grbi} 5 (Pani} 6), Grubor 5, Brati} 5. S. St.

MFL KIKINDA NOVI BE^EJ

Kartonijada @AK - Borac 0:2 (0:1) KIKINDA: Stadion na Va{ari{tu, gledalaca 200, sudija: Stojanovi} (Kikinda). Strelci: Dudej u 22. i Spahi} u 88. minutu. @uti kartoni: An|eli}, Horvat, Fu~ak, Kolari}, Mutavxi} (@AK), a Spahi}, Mladenovi}, Mili}ev i [ugi} (Borac). Crveni kartoni: Zari}, Blanu{a i Fu~ak i trener @AK-a \ur|evi} (@AK). @AK: An|eli}, Gruji} (Fu~ak), Blanu{a, Horvat, Zari}, Tanackov (Stojanovi}), Stankovi} (Kolari}), Mutavxi}, Barbat, Rankov, Va`i}. BORAC: Batan~ev, [ibul, Mladenovi} (Rajin), Mili}ev, Raki} (Markov), [ugi} (Mirkov), Dudej, ^eleketi}, Spahi}, Be~agul, Vaskovi}. M. S.

Jedinstvo – 2. oktobar 4:1 (1:0) BO^AR: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 100, sudija: Kova~evi} (Kikinda). Strelci: Vuji} u 26. Rockov u 75. i 84. i ^ubrilo u 91. za Jedinstvo, a Te{i} u 54. minutu za 2. oktobar. @uti karton: Te{i} (2. oktobar). JEDINSTVO: Milo{ev, Mirkov, Do{en, Penavski, Ko{ni~ar (^ubrilo), Male{, Vuji}, Adamovi} (Berbakov), Minakovi}, Drobac, Rockov. 2.OKTOBAR: Veskov, Rigo, Mici}, Teodosin, Kontri}, Bibin, Vioglavin, Oxi}, Ili~i}, Bo{kov, Te{i}. M. S.

Napredak – Vojvodina 1:1 (0:0) RUSKO SELO: Stadion Crvene zvezde, gledalaca, 100, sudija Zekowa (Kikinda), strelci: A. Petrovi} u 65. za Napredak, a M. Ga-

MOKRIN:Delija-Polet(Nakovo)0:2,BO^AR:Jedinstvo-2.oktobar(Kumane)4:1,RUSKOSELO: Napredak(BanatskaTopola)-Vojvodina (Ba{aid) 1:1, KIKINDA: @AK-Borac(I|o{)0:2. 1.Jedinstvo 3 3 0 0 10:2 9 2.Polet 3 3 0 0 4:0 9 3.Borac 3 1 1 1 5:6 4 4.@AK 3 1 0 2 5:4 3 5.2.oktobar 3 1 0 2 3:6 3 6.Vojvodina 3 0 2 1 2:4 2 7.Napredak 3 0 2 1 4:8 2 8.Delija 3 0 1 2 2:5 1

vri} u 80. minutu za Vojvodinu. @uti kartoni: Grbi} (Napredak), T. Jakovqev, G. Popov (Vojvodina). Crveni karton: R. Jakovqev (Vojvodina). NAPREDAK: Barta, ]iri}, Grbi}, N. Vojnovi}, Koldanov, Petrovi}, Todorov, Fener, Pani}, M. Vojnovi}, Nikoli}. VOJVODINA: A. Gavri}, R. Jakovqev, D. Popov, Kiurski, M. Gavri}, G. Popov, [o{i}, T. Jakovqev, V. Gavri}, Gruji}, Qubinkovi}. M. Ra~i}

MFL @iti{te – Nova Crwa RAVNITOPOLOVAC:OmladinacBega (Novi Itebej) 4:2, BANATSKI DVOR: Budu}nost - Proleter (Me|a) 1:1, HETIN: Terekve{ - 1. oktobar (Srpski Itebej) 1:1, BANATSKO VI[WI]EVO:Polet-Roham(NovaCrwa)1:1,TORDA:Olimpija-Napredak (^estereg)1:2. 1.Napredak 3 3 0 0 17:3 9 2.Proleter 3 2 1 0 11:3 7 3.Olimpija 3 2 0 1 9:4 6 4.Omladinac 3 2 0 1 7:10 6 5.1.oktobar 3 1 1 1 6:5 4 6.Budu}nost 3 1 1 1 5:5 4 7.Terekve{ 3 1 1 1 5:7 4 8.Roham 3 0 1 2 2:6 1 9.Polet 3 0 1 2 4:14 1 10.Bega 3 0 0 3 3:12 0


SPORT

c m y

dnevnik

FSS }e danas pustiti u prodaju ulaznice za predstoje}u kvalifikacionu utakmicu za plasman na EP izme|u Srbije i Italije,koja }e biti odigrana na Stadionu Crvene zvezde 7. oktobra ( 20.45). ^elnici FSS su odlu~ili da cene ulaznica budu iste kao i za utakmicu Srbija - Francuska, koja je odigrana 9. septembra 2009. godine. Veruju}i da su rejtinzi na{ih protivnika i zna~aji duela istovetni, odre|ene su slede}e cene ulaznica: Sever i Jug: 700, Istok sa strana: 1.500,

daji od ponedeqka, 3. oktobra, do ~etvrtka,6.oktobra. Na osnovu ve}opisanih poja~anih mera bezbednosti odlu~eno je da }e jedna osoba mo}i da kupi maksimalno ~etiri ulaznice. Svaki kupac,bez obzira na koji se od pomenuta tri na~ina kupovine odlu~i, mora}e da dostavi li~ne podatke -ime,prezime i broj li~ne karte. Tako|e, iz razloga bezbednosti,odlu~eno je da se {tampa mawi broj ulaznica od punog kapaciteta Stadiona. Na dan utakmice bi}e organizovana posebna procedura i kontrola prilaska i ulaska na sta-

STRATE[KI SASTANAK UEFA NA KIPRU

Platini predsedava U kiparskom gradu Limasolu }e danas i sutra biti odr`an godi{wi strate{ki sastanak u organizaciji UEFA. Skupom }e predsedavati Mi{el Platini,predsednik UEFA,a prisutni }e biti svi predsednici i generalni sekretari evropskih organizacije. FSS }e predstavqati predsednik Tomislav Karaxi} i generalni sekretar Zoran Lakovi}. Na dnevnom redu bi}e niz veoma va`nih tema,poput sportskopoliti~kih pitawa, kalendara takmi~ewa u organizaciji UEFA.Ali,razmatra}e se i sistem takmi~ewa u mla|im kategorijama i drugim segmentima fudbala,kao i odnosi koji vladaju izme|u klubova,liga i igra~a. Po zavr{etku ovog skupa u Limasolu }e biti odr`an i sastanak Izvr{nog komiteta UEFA. Z. R. Istok centar: 2.000, Zapad sa strana: 2.000 i Zapad centar: 2.500dinara. Tako|e,~elnici na{e organizacije su odlu~ili da deo prihoda od ulaznica poklone u humanitarne svrhe.Deo novca bi}e upu}en ka {est narodnih kuhiwa na Kosovu i Metohiji,u kojima se svakodnevno hrani 1.800 najsiroma{nijih qudi iz enklava, kao i 80 dece iz osnovnih {kola.Ova akcija bi}e sprovedena u saradwi sa Eparhijom ra{ko-prizrenskom i Kosovskometohijskom,a veruju da }e time bar malo pomo}i na{em narodu koji `ivi u ju`noj srpskoj pokrajini. U ciqu stvarawa jednakih uslova za sve navija~e,FS S je odlu~io da ulaznice od danas budu u prodaji samo putem interneta i pozivom telefonam kol-centra. Za prodaju na blagajnama Stadiona Crvene zvezde ostavqen je mawi broj ulaznica,koje }e biti u pro-

dion. Pregled ulaznica bi}e vr{en na svakom od prilaznih prstenova i prilaz stadionu bi}e omogu}en iskqu~ivo vlasnicima ulaznica. Na samom stadionu je instalirana posledwa generacija sistema za kontrolu ulaznica.Svaka ulaznica sadr`i jedinstveni barkod i sa wom se na stadion mo`e u}i smao jednom.Svaka zloupotreba i poku{aj falsifikovawa bi}e zakonski procesuirani. FS S podse}a javnost da su na{a organizacija i A reprezentacija i daqe pod uslovnom kaznom UEFA i apeluje na sve navija~e da fer,korektnim i sportskim pona{awem, po{tovawem svih aktera igre i ukupnim utiskom poka`emo se u {irim evropskim i svetskim razmerama na najlep{i mogu}i na~in. FSS }e u narednim danima jo{detaqnije obavestiti javnost o svim va`nim pitawima iz domena bezbednosti i organizacije utakmice. Z. Rangelov

EVROPSKO PRVENSTVO U ASAUT SAVATEU

Srbiji devet medaqa Reprezentacija Srbije je na Evropskomprvenstvuuasautsavateu,odr`anomuitalijanskomgradu \enovi, osvojila dve zlatne, trisrebrnei~etiribronzanemedaqeiplasiralasenadrugupoziciju.Ovojeizuzetanuspehna{eg timakojijepokazaovrhunskutehniku i fer-plej, {to mu je donelo ~estitke publike i predstavnikadrugihnacionalnihtimova.

Bronzane medaqe uzeli su Igor [ivoqicki do 70 kilograma ( Sirmijum, Sremska Mitrovica), Qubomir^esti}do80kilograma (Ruma),MiroslavOxi}do75kilogramaiGoranBaj{anskipreko 85 kilograma ( Vojvodina, Novi Sad). Domedaqenisuuspelidado|u Sre}koPale`evi}do85kilograma ( „Goran Ostoji}”, Beograd) i

SavatereprezentacijaSrbijeu\enovi

ZlatnemedaqeosvojilisuIvanaPopadi}do52kilograma(Banat,Zrewanin)iSini{aZeqkovi} do 60 kilograma (Vojvodina, NoviSad).Srbrenemedaqeosvojili su Sr|an Nadrqanski do 56 kilograma (Klub borila~kih sportova Novi Sad), Milica Nedeqkovi}do56kilogramaiDarko Kne`evi} do 65 kilograma (oboje Vojvodina, Novi Sad).

Sandra Zeki} do 60 kilograma ( Vojvodina, Novi Sad). Na EP su bili selektor Miodrag Raki} iz Rume i treneri Slobodan Popov izZrewaninaiDejanGavrilovi} iz Beograda, kao i sudija Maja Oxi}izNovogSadaiDarkoGruji} iz Rume. Pokroviteq nastupa na{eg tima bilo je Ministartvo omladineisportaRepublikeSrbije.

23

UZ ZAVR[ETAK NIKAD DU@EG EVROBASKETA U LITVANIJI

ZA DUEL SRBIJA–ITALIJA

Karte u prodaji

utorak20.septembar2011.

Srbija se vratila u pro{lost Najboqi ko{arka{i [panije odbranilisutituluevropskog {ampiona, medaqe su uzele i selekcije Francuske (srebro) i Rusije (bronza). Olimpijske vize overili su [panciiFrancuzi,azaiste}e se, idu}e godine u Londonu na kvalifikacionom turniru, boritiiRusija,istinskasenzacijaPrvenstva-Makedonija,LitvanijaiGr~ka.Toje,uglavnim crtama, rezultatski rezime zavr{enog Evrobasketa, koji je punih19danatrajaouLitvaniji.Naosnovuvi|enog,iznena|ewanijebilo,jernajboqitimovisuprona{lisvojamestaukona~nomraspletu.Srbije,nana{u`alost,me|unajboqimanije bilo.Pripalojojjeosmomesto, ostala je daleko od vrha, nije ostvarila ni ambicije igra~a, alini`eqesvojihrazo~aranih navija~a. Ne}e na{ih ko{arka{a,dakle,bitinaOlimpijadiu Londonu 2012. godine, a mora}e daigrajuikvalifikacijezanarednoprvenstvoEvrope,koje}e se 2013. godine igrati u Sloveniji.

ma. I bilo je tako. Iako nisu blistali, Nenad Krsti} i dru`inadobilisusvenavedeneme~eve i stigli do ~etvrtfinala. Ostalo se zna - usledili su poraziodRusije,paume~uzarazigravawa za plasman na 5. i 6. mesto (i kvalifikacioni turnirzaolimpijskuvizu)odGr~ke, pa od Slovenaca u potpuno

nepravde u polufinalnoj utakmici na Mundobasketu u Turskoj. Verovali smo (a za{to ne bi?) da je Srbija ponovo u samom vrhu evropskog i svetskog basketaidasmodobiligeneraciju sposobnu da dugo tamo opstane. Ali... Litvanija nam je pokazaladasutobilasamolepasawarewai,evo,vratismose

NBA zvezde bile u timovima [pan ij e, Franc us ke, Rus ij e, Nema~ke, Slovenije... neshvatqivo je da u srpskom dr`avnomtimuopetnisusvionikoji igra~kim ume}em to zaslu`uju. Ako bra}a Gasol, Novicki,Parkeriostalemegazvezde dana{we ko{arke imaju i `equ i voqu da pomognu svojim

Pet pobeda i {est poraza Najlak{eje,naravno,bitigeneral posle bitke i pri~ati {tabibilo-dajebilo.Branili su u Litvaniji izabranici selektora Ivkovi}a srebro iz Poqske i ugled koji su obnovili u posledwe dve-tri godine, ali nisu uspeli da se izbore sa sobom samima, povredama, rivalima... Za{to nam se dogodilo danaturniruostvarimopetpobedai~ak{estporaza,posaoje selektoraIvkovi}aistrukeda oceneibi}ezanimqivopro~itati wihov izve{taj i analizu. Evidentnojedasuorlovirazo~aralirezultatom,ali,budimo iskreni, jo{ vi{e igrama koje nisubilenanivouekipekojaje imalavisokeambicije. Fiba Evropa je na~inila, po nama, neuspe{an eksperiment s pro{irewem liste u~esnika Evrobasketa na 24 reprezentacije. Prakti~no, prvenstvo se igralo iz dva dela koji nisu imali premnogo toga zajedni~kog. Posle prvog dela, kada su napravqenedvenovegrupe,uop{te vi{e nisu bili bitni rezultatidotadapostignuti,ve} su ekipe imale priliku da kalkuli{u i biraju rivale u ~etvrtfinalu. Na primeru na{e selekcijetojebilovidqivo:i pre prvenstva znalo se da }e nam,presamezavr{nice,kqu~ni biti me~evi s Italijanima, Nemcimai,verovalose,Turci-

Najboqapetorka:Kirlenko,Mekejleb,Parker,NavaroiPauGasol

irelevatnoj utakmici. Nadamo sedasuse„sedeglave”evropske ko{arke uverile u besmislenost sistema koji su probali u Litvanijiida}eseevrobasketivratitiformulisa16ekipa nazavr{nomturniru. Posle lo{ih plasmana 2003. godineu[vedskoj(6.mesto),na Evrobasketu 2005. godine u na{oj zemqi (ispali u ~etvrtfinalu),aposebnou[paniji2007. godine (ispali, bez pobede, posle grupne faze), ko{arka{ka Srbija krenula je ispo~etka, mesto selektora prihvatio je Du{an Ivkovi}, na{e najve}e trenersko ime kada je dr`avni timupitawu.Napravqenjeambiciozan program u kojem je olimpijskavizazaLondonbila primarni ciq. O medaqama niko nije pri~ao, razgovarano je samo o formirawu mlade ekipe i stvarawu odgovaraju}ih uslova koji }e za posledicu imati nastup Srbije na najve}oj smotrisporta2012.godine.

tamogdesmobiliiposleEvrobasketa u [paniji pre ~etiri godine. KSSimanovugarnituruqudi koji su na vlasti. Iako im nije ni malo lako, od predsednika Dragana\ilasaipodpredsednika,dveko{arka{kelegendekakvejesuDejanBodirogaiDejan Toma{evi}, o~ekujemo koliko danas prve reakcije i plan {ta namdaqevaqa~initi.Makako dajetu`noto{tonasuLondonu ne}e biti (kao, uostalom, {tonasnijebiloniuPekingu 2008. godine), ko{arka{ki rukovodioci nemaju puno vremena za akciju i ne treba premnogo ~ekatinekakvoslegawepra{ine. Ve} idu}e godine po~e}e kvalifikacijezaEP2013.godine,trebavideti{taikakovaqau}iuwih.Srbijajestenako{arka{kojnizbrdici,kolatreba zaustaviti pre nego {to ih poneseinercijaiprenego{to budekasno,ako~niceotka`u.

Kako i {ta daqe

Gasol, Novicki, Parker...

Lepoje,dakako,bilokadasu ve} u prvoj akciji, u leto 2009. godine,Ivkovi}iwegovimomci osvojili srebro na EP u Poqskoj, a godinu dana kasnije bili~etvrtinasvetuposleone

I,da,jo{ne{totrebajasno iglasnore}i:usituacijikada je ve}ina reprezentacija u Litvanijustiglasnajja~immogu}im sastavima, kada su gotovo sve evropske (i ne samo one)

selekcijama, zbog ~ega to nije slu~aj i s na{om? Nemamo mi, budimoiskreni,igra~etogkalibra, ali imamo momaka koji bimoglidapoja~ajukonkurencijuiunapredena{uigru.Mislim o na Igor a Rak o~ ev i} a, Miroslava Raduqicu i Darka Mili~i}a.Upravotobi,ponama, trebao da bude osnovni zadatak~elnikasavezadasasvimaporazgovarajuiprona|una~in da i orlovi na kontinentaln im skup ov im a igraj u sa svimadutima. O pojedina~nom u~inku na{ihmladi}ane}emoovogputa. Selektor Ivkovi} }e, to znamo, dat i svoj e vi| ew e sveg a onog {to se u prethodnom ciklusu de{avalo, samim tim i svoje vi|ewe debakla u Litvaniji, a nama ostaje da `alimo {to smo, evo, posle kra}eg uzlet a, opet pal i u priz em qe evropske ko{arke i {to nam pon ov o sled i muk ot rp an rad kakobiizwegakrenulikavi{im spratovima. Vratili smo seupro{lost,ali,kakoumeda ka`e Du{ko Vujo{evi}, jedan od trenerskih stubova srpske ko{arke, veliki su samo oni timovikojiseposlepadabrzo podignu.Imalisrpskako{arkasnagezato? A. Predojevi}

BLIC INTERVJU: @EQKO OBRADOVI]

Uvek imam motiv PoslenekolikogodinagostNovogSada bio je @eqko Obradovi}, osmostruki trenerski {ampion Evrope. Sa svojim Panatinaikosom igrao je u velikoj sali Spensa prijateqsku utakmicu s Vojvodinom Srbijagas i bilo je to svojevrsno otvarawe nove ko{arka{ke sezone u najve}em vojvo|anskom gradu. PAO je pobediosa82:71,{toseio~ekivaloodaktuelnog evropskog prvaka, koji je, iako nekompletan,uNovomSadupredstaviolepu zbirkuistinskihzvezda,poputlegendarnogDijamantidisa,paBatista,Carcarisa,Satoa,Logana... -Uvekseradujemkadado|emuNoviSad -rekaojenapo~etkublic-intervjua51-godi{wi^a~anin.-Panatinaikosnikadane odbija pozive za prijateqske provere u pripremnojfazi,aposebnotone~inikadasuonihumanitarnogkarakterakao{to jebioovajnovosadski. Predvamajesezonaukojojbranitepuno toga, po~ev od evropske titule. S kakvim snagamado~ekujetenovipo~etak? -Imamodostanovihigra~a,nekisunapustilina{eredove,kao{tosuNikolas iFocis-objasniojeObradovi}.-Svakog

@eqkoObradovi}

letaimapromenausastavuiondakre}emo od po~etka, kako bi novajlije {to pre

shvatileukakavsutoklubdo{li.Sre}an sam{tosuostaliDijamantidisiBatist, kaoiCarcaris,kojidobroznaju{taPAO jeste i na kakvim postulatima po~iva. Umnogomemiolak{avajuposao,ali,ipak, treba sklopiti sve kockice i u}i u novu sezonuukojoj,kakorekoste,Panatinaikos opetstremikavrhovima. Odakle vam, @eqko, novi izazovi? Sve steosvojili,rekorderstepobrojutitula, aopetvamuo~imavidimosjaji„~itamo” `equ da se sa izazovima uhvatite u ko{tac. -Jasam~ovekko{arkeivolimizazove o kojima govorite. Ne razmi{qam na taj na~in{tasamsveosvojioilikakozamene ne postoje nova isku{ewa. Obo`avam posao kojim se bavim, obo`avam i ovaj sport i najsre}niji sam ~ovek kada se na|emnatreninguusali.Svakinovidannudi nove izazove i ja se s wima suo~avam, aliimseiradujem. KakvisuambicijePanatinaikosaunovojsezoni? -Kaoiuvek-najvi{e!-istakaoje@eqkoObradovi}. A. Predojevi}


24

sport

utorak20.septembar2011.

DRUGAMU[KALIGA–SEVER

Superliga(m)

@abaqci vaqano startovali @SK-Hercegovina30:22(13:6) @ABAQ: Sportska hala, gledalaca oko 200, sudije: Mandi} i Kova~i}(NoviSad).Sedmerci: @SK 5 (4), Hercegovina 6 (3), iskqu~ewa:@SK12,Hercegovina 10minuta. @SK: Poli},Kezija2,Trnini}, Bosni}1,Imbrowev,Mijatovi}1, Milutinovi}, Jovanovi}, Markovi}3,Smoqan7,Vu~i}3,Radoj~i} 10,Bojani}1,Arseni}. HERCEGOVINA: Ga~inovi}, Ba{ajli}6,Miladinov6,A}imovi} 2, ^izma{ev 4, Pe{ut, Savovi},\uri{i}1,Zubac3,Pare`anin,Berta. Da su ambicije @abaqaca sam vrh tabele nisu bile bez osnova potvrdio je susret na startu prvenstva protiv gostiju iz Se~wa. Doma}in je od samog po~etka ozbiqnou{aouovuutakmicu,pa je pobednik bio odlu~en ve} do poluvremena. Udrugomdelugostisuuspelida uspostaveravnote`u,aliniujednommomentunisuugrozilisigurno i ubedqivo vo|stvo doma}ina. Mla|aniLukaArseni}nagolu,uz odbrawenatrisedmerca,biojenajistaknutiji pojedinac ovog susreta. U sastavu pobednika efiksno{}ususeistakliRadoj~i}iSmoqan.Gostisusvojenajboqeigra~e imaliukapitenuDaliboruMiladinovuiPa{ajli}u. P.Bundalo

MetalacAV –Jedinstvo(K) 32:29(18:16) FUTOG: Domsportova,gledalaca 50, sudije: Pe{i} i Radojevi} (Crvenka).Sedmerci:MetalacAV 2 (2), Jedinstvo 6 (3), iskqu~ewa: MetalacAV16,Jedinstvo12minuta. METALAC ASKO VIDAK: Graji}4,Ili}3,Radi}4,Vojvodi} 3,Tojagi}3,\uki}5,Jawi}9(2), Petrovi}, Pribi~evi}, Manojlovi},Glodi},Urukalo,Zori},Kor~ok1. JEDINSTVO: Mitanovski,Milanovi}, ^ubrilo 1, Cvetkovi} 3, Daki} 2, Xoki}, Dimitrijevski 5, Sretenovi}4(1),Ninkov5,Breti, Jov~i},Cvetkovi}6(2),Groza3. Rukometa{i Metalca i malobrojna publika verovatno }e tek sredinom prvenstva shvatiti te`inu osvojenih bodova protiv go-

stijuizKa~areva.Banatskicrnobeli su sigurno me|u rukometno naj{kolovanijim ekipama u ovoj ligi,alijeiovogaputapobedila hemija, futo{ko srce i hrabrost trenera@eqkaVujaklije. JedinazamerkagostimaizKa~arevajeta{tonisudokrajaigrali rukomet nego su po~eli sa grubostima, {to je sudijski par iz Crvenkeblagovremenospre~ioijo{ jednomdokazaodanisunezaslu`e-

VladimirJovi}(Radni~ki)

nostekligrbmladihevropskihsudija.Odsudilisuadanijednastrananijeimalazamerki. J.Gali}

Radni~ki(NS) –Hajduk41:30(23:14) NOVI SAD: Sportski centar Slana bara, gledalaca 100, sudije: Radakovi} i Bakmaz (Novi Sad). Sedmerci:Radni~ki3(3),Hajduk5 (4),iskqu~ewa:Radni~ki18,Hajduk 10minuta. RADNI^KI: Jovanovi}, Stra`ivuk 4, M. Stevanovi} 5, Ili} 4, Beqi} 2, Mi}ovi} 8, Ranitovi} 1, Jovi} 4, Grahovac 7, Jolovi}, Vi{wi},Po~ek,Kandi}6,I.Stevanovi}. HAJDUK: Gere,Vujkov2,Vje{tica4,Kara},Obrenovi}1,Andrin2, Ili}1,Be~ejac1,Spasojev11,Vrgovi}6,Vukovac2,Radanovi}. Novosa|anisubezve}ihproblemaubele`iliprveprvenstvenebodoveume~usa^uru`anima.Odpo~etkamnogoiskusnijisastavdoma}inastekaojeprednostiodr`avao gajedokrajasusreta,nedozvoliv{igostima,u~ijemsastavujepolovinaigra~aimalaispodosamnaest godina,daimmakarpriprete.P.B.

BanatskiKarlovac– Radni~ki([) 30:24(15:7) JABUKA: Sportska hala, gledalaca 250, sudija: D. Ban~ov (Pan~evo)iD.Ivankov(Star~evo). Sedmerci: Banatski Karlovac5(2),Radni~ki3(2),iskqu~ewa: Banatski Karlovac 12, Radni~ki8minuta. BANATSKI KARLOVAC: Ili},Mrvo{,Xamatovski1,Jak{i},]irkovi}2,Veki}3,Buji}, Leki} 1, Begeni{i} 2, Joki}, Spasi} 3, \eki} 11, Aranutovi} 2, Joki} (12 odbrana), Mladenovi}(6odbrana). RADNI^KI: Mati}, Jovi} 1, Hrubik 1, Malkovi} 6, Goli} 1, Pernar 6, Gr~i}, Jankovi} 1, Grbatini}, Klisuri} 1, Gerber (10 odbrana), Pilipovi}, Savi}, \er~an7. Ukvalitetnojutakmici,ekipa Karlov~ana nije dozvolila gostima iz [ida da ni jednog trenutkaugrozevo|stvo.Doma}inje igraoodlu~nuiu40.minutuimao prednostod~ak12golova,~imeje svaka pri~a o iznena|ewu bila suvi{na. R.Jovanovi}

Somborelektro –TitelYD 27:24(14:11) SOMBOR: Hala Mostonga, gledalaca 200, sudije: Trivkovi} i Milosavqevi} ( oba Be{ka ), Iskqu~ewa: Somborelektro 16, Titel XD 10 minuta, sedmerci:Somborelektro 2(1), Titel X 3(1). SOMBORELEKTRO: Ra~i}, Koji},Dra{kovi}2(1),Penze{1, Nikoli}8,Urukalo,Besla}2,Bulatovi} 7, Konstantinovi}, Trbojevi}, Gardijan 6, Bo{kovi} 1, Dobrijevi}. TITEL XON DIR: Sele{i 1, Balog,\uri}1,Patri{kov2,Ivkovi} 6 (1), Kurte{ 3, Mili~i}, Danilovi}1,Kova~4,Todorovi}, Marjanovi}6,Vojnovi}. Odli~na partija mlade ekipe iz grada zelenila. Po~eo je doma}in silovito 9:1, da bi gosti izTitelasmawilinatrirazlikenapoluvremenu.Sli~nojebiloiudrugompoluvremenu,dabi nakrajudoma}inslaviostrigolarazlike M.J.

DRUGA@ENSKALIGA–SEVER

Silne Kikin|anke KikindaII -Dinamo42:31(27:15) KIKINDA: SC Jezero, gledalaca250,sudije:Bogdanovi}(Novi Sad), Savi} (Ka}). Sedmerci: Kikinda5(5),Dinamo2(2),iskqu~ewa:Kikinda18,Dinamo10minuta. Crveni karton: @ivkov (Kikinda). KIKINDAII: Radnovi},Sole{a1,Belo{,@ivkov2,Mitrovi} 9, Mihajlov, M. Agbaba 14 (4), Veqkovi} 2, Vu~eti}, Ardala 7, Pavlovi} 5, Axi}, Komqeni} 2 (1),Aleksi}. DINAMO: Axibaba, Rajkovi} 5,Vuka{inovi},Radoj~in7,@ivkovi}3,Stjepanovi}3,Novakov1, Filipovi},Ni~evski11(2),Konti},Galicki1. Rukometa{ice Kikinde visokim rezultatom, u derbi me~u, savladali su pan~eva~ki Dinamo i nastartudalenaznawerivalima da su favoritkiwe za osvajawem prvogmesta.Go{}eizPan~evanisumogledaprona|upravuza{titu zasvojgolodraspolo`eneMarije Agbabe,potomArdaleiMitrovi-

}evekojesugotovoizsvihpozicijapoga|aleciq.Upora`enojekipiistaklaseNi}evskasa11pogodaka. M.S.

Ravangrad–Spartak 26:21(12:8) SOMBOR: HalaMostonga,gledalaca150.Sudije:Zori}(Apatin), Ra~i} (Crvenka). Iskqu~ewa: Ravangrad18,Spartak16minuta.Sedmerci:Ravangrad5(5),Spartak4(4) RAVANGRAD: Juri}, Andri} 1, Bandobranski5,Zeli}1,Ajvaz3,M. Abutovi}, S. Abutovi} , Peji} 7, (5), Lazi}, Kolunxi} 6, A. [koru~ak2,Vagi},Sudar1. SPARTAK: Harold.Rudinski1, Ba{i},Palkovi},Nimak3,Marinkovi}1,Savanovi}3,Harah3,Maksimovi}4,A.Bere{5,Mahalik,B. Bere{1,M.Bere{. Mlada ekipa Ravangrada odigralajedobrurukometnupartijuizaslu`enoslavilaume~usaSuboti~ankama. M.J.

Apatin–Radni~ki(B) 17:27(5:10) APATIN: Sala O[ „ @arko Zrewanin“,gledalaca 80, sudije: Dunkler (Sombor), Martinovi} (Novi Sad). Iskqu~ewa: Apatin 10, Radni~ki 6 minuta (crveni karton Cveti}anin). Sedmerci Apatin2(0),Radni~ki6(0) APATIN: Bursa},.Dubaji} 4, Axi},Stoisavqevi}3,Lovri}2, Cveti}anin, Lovre 2, Bala}, Jakovqevi}, Laki} 4, Marinkovi} 2. RADNI^KI: Xavi} 1, Koki} 1,Tumbas1,Petri}3,Aleksi}7, @igmond,Komenda3,Kosanovi}, Rotflug, Hajnal 1. Saka~ 7, Tot 3,Farago Doma}e rukometa{ice odr`avale su rezultatsku ravnote`u samo u prvih desetak minuta, da binakontogago{}esvepreuzele usvojerukeibezproblemapobedile. M.J.

FINALESVETSKOGKUPAUVROCLAVU

Streqa~ka elita na okupu Finale Svetskog kupa u streqa{tvupo~iwedanasupoqskom gradu Vroclavu i traja}e do petka.ZafinaleSvetskogkupakvalifikovalosepo10takmi~arau svakoj disciplini. Me|u najboqimsvetskimstrelcimanastupi-

}eitrojeSrba,NemawaMirosavqev, Andrija Zlati} i Zorana Arunovi}.Na{istrelcisusuove godine osvojili osam medaqa na ~etiritakmi~ewaSvetskogkupa. MirosavqeviZlati}}ega|atiudvediscipline(MKpu{ka60

dnevnik

le`e}iiMKpu{katrostav,odnosnoMKivazdu{nipi{toq),a Arunovi}evasamovazdu{nimpi{toqem.Danas}enavatrenulinijuMirosavqevZlati}malokalibarskim pi{toqem (osnovni deou10.30,finaleu14). G.M.

Obili}-Vojvodina 26:34 Jugo.Unimet-Partizan 29:30 C.zvezda-Kolubara 29:27 Metalop.-Smederevo 33:22 PKB-Naisus 35:32 Dinamo-Po`arevac 30:22 Radni~ki-Rudar 27:23 Vrawe-Crvenka odgo|eno Uslede}emkolu(24/25.septembra)sastajuse:Vojvodina - PKB, Crvena zvezda - Jugovi} Unimet, Crvenka - Metaloplastika, Kolubara - Smederevo, Po`arevac - Radni~ki,Naisus-Dinamo,Partizan - Obili}, Rudar - Vrawe (odlo`eno).

Drugaliga(m) Potis.Pleteks–Apat. 27:40 Jabuka–Dalmatinac 38:31 MetalacAV–Jedin. 32:29 Radni~ki(NS)–Hajduk 41:30 Sombor–TitelYD 27:24 B.Karlov.–Radni~.([)30:24 @SK–Hercegovina 30:22

Drugaliga(`) Jabuka95–Mladost Srem–Temerin Lehel–Spartak(D) Ravang.–Spartak(S) Radni~ki(K)–Vrbas Apatin–Radni~ki(B) Kikinda2–Pan~evo

31:33 20:27 25:26 26:21 23:32 17:27 42:31

Prvavojvo|anska liga(m) Sivac69-Hajduk 44:28 Kqaji}evo-Jedinstvo 24:32 Radni~ki-Crvenka 32:29 PIKPrigrev.-V.Stepa25:26 Obili}-Slavija 19:26 Kikinda-B.Palanka 22:31 Vladimir.-Putinci 33:24 Grafi~ar-Lavovi 16:25 1.Jedinstvo(NB)2 2 2.Slavija 2 2 3.V.Stepa 2 2 4.B.Palanka 2 2 5.Sivac69 2 1 6.Vladimir. 1 1 7.Lavovi 1 1 8.Crvenka 2 1 9.Grafi~ar 2 1 10.Radni~ki 2 1 11.Putinci 2 0 12.Kikinda 2 0 13.Obili} 2 0 14.Prigrevica 2 0 15.Kqaji}evo 2 0 16.Hajduk 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2

79:48 61:36 61:46 58:46 68:54 33:24 25:16 56:54 42:49 53:64 48:57 46:55 43:53 42:61 46:59 52:91

4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0

Prvavojvo|anska liga(`) Topola-Mileti} Sloven-Jedinstvo(E) JadranLider-Obili} Dolovo-@eqa Rusin-Crepaja Mladost-Unirea 1.Sloven 2.Dolovo 3.Unirea 4.Jadran-L. 5.Topola 6.Mladost 7.@eqa 8.Rusin 9.Mileti} 10.Jedinstvo 11.Obili} 12.Crepaja

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2

33:27 26:14 22:15 36:16 22:20 34:32

59:33 60:37 68:54 47:41 33:27 34:32 42:51 44:56 46:52 33:45 44:45 41:46

4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0

EPJUNIORAURIJECI

Srbija peta Vaterpolisti Srbije kao peti zavr{ilisuEPjuniorauRijeci. U posledwoj utakmici na{a selekcijajepobedilaodli~nuekipu Ma|arske10:9(3:3,3:1,2:2,2:3).GolovesupostigliGogov4,Mandi} 3,Ili}2iMaksimovi}.Srbijaje takozavr{ilatakmi~ewebezmedaqe, ali sa odli~nim bilansom od pet pobeda i jednim porazom u ~etvrtfinaluod[panije. Srbija je na prvenstvu Evrope za1994.godi{teigralausastavu: Milan Vitorovi} ( Vojvodina, 1996) , Mateja Asanovi} (Partizan 1995), Milo{ Maksimovi} (Partizan1994),Aleksandar Wegovan(Beograd,1994),NikolaRadulovi} (Partizan 1995), Stefan Ili} (Partizan 1995), Du{an Mandi} (Partizan, 1994), Marko Manojlovi} (Partizan 1996), Dimitrije Obradovi} (Partizan 1994) , Dra{ko Gogov (Partizan 1995),OgwenStojanovi}(Partizan 1996) , Mihajlo Repanovi} (Partizan 1995) i Lazar Dobo`anov(Be~ejac1995).

FEQTON

37

KOSTAPAPI]: IZAZOVIAFRIKE

Pi{e: SlobodanJakovqevi}

Sve la`i predsednika ^ifsa ovuutakmicuodigramozatrenePre nego {to sam iza{ao na ra,alijakaodasamtoosetiou terennijednavuvuzelasenije~uwihovompona{awui`eqi.Jer, la. Nisam mogao da verujem. Taekipa koja je delovala pomalo kavtajacnastadionu,anawemu upla{eno, na teren je iza{la preko50.000qudi.O~emuserapunasamopouzdawaivereusebe. di?Kadasamiza{aokaodajeneReklisujedandrugomeda}eodkodaoznak.O|ednomsuseoglaigrationakokakosamimrekao. silesvevuvuzeleizamojihle|a. Prviputsampripremioekipu Nisamznaodalionitotrubeu kakodaodigraprotivprotivniznaknegodovawailiuznakpodrka,takti~ki.Ionitoprihvate. {ke.U~inilomisekaodajekreUprvompoluvremenuvodimo1:0. nula jedna po jedna, ali sve su NikadaKajzer~ifsnijebiotastartovale o|ednom. Zajedno. U konadmo}annadOrlandopiratmagnovewumijesinulokrozglasimakaotada.Biosaminaklupi vu,bezobzirakolikometobude rivala i znam o ~emu pri~am. kasnije ko{talo u `ivotu, kreUtakmicana„Elisparku”jezanu}u prema navija~ima Orlando vr{ena 1:1. Dali smo sebi autopiratsaipozdravi}uihnana~in golimo`dajetoinajpravedniji kako sam ih uvek pozdravqao. ishod.U{aosamposleutakmice Doksambiotrenerwihovogkluu svla~ionicu i osetio da mi je ba.Vuvuzelesupravilenesnosnu pao,nekamensasrca,negostena. buku. Podigao sam ruku, stegao Najzad je utakmica zavr{ena i pesnicu i pozdravio navija~e najzad}eprestatidasepri~ao Piratsa. O|ednom su svi sko~itome.Ne}evi{ebititetenzije li sa svojih mesta da pozdrave koja je stvorena pred utakmicu. biv{eg trenera voqenog kluba. Pre`iveo sam i sa~uvao tradiOstao sam skamewen. Sve sam cijunepobedivostina„Elisparo~ekivao, da ~ujem svakojake poku”. vike,uvrede.Samoneovo.PonoNismo ne{to sjajno odigrali vosamseokrenuopremawimai tri posledwe utakmice. Jedino poslaopoqubac. smorazbiliMarisburgiizgubiSada je trebalo pre}i gotovo lismoposledwuutakmicuuPrepolovinu terena i do}i blizu ~ifsovih navija~a. Sada, kada sam podigaoPiratsovenavija~e, o~ekivao sam suprotnureakcijusdruge strane stadiona. Poputonoga,za{tosi dolazioovde?Tinam netreba{.Tisitrener Piratsa... Mar{ izkluba.Vratisetamogdesibio.Sva{ta mi je prolazilo kroz glavu i sva{ta sam o~ekivao. Stigao sam do centralnog kruga. Dr`ao sam glavu us- NepobedivElisparku toriji.Tonijebiloni{tabitno pravno.Naramenima,iakonisam niti zna~ajno, jer te utakmice znao gde je. Uz tu tribinu se zanisubileva`ne.Pro{aojeonaj grevajumojiigra~i.Bacim,kra„probnirad”imitrebadasedneji~komoka,pogledpremawima,a mo da se dogovorimo oko uslova oni stoje. Kao, iste`u se. A pougovora. glediimupereniutribinu.^ePozovemepredsednikklubai kaju da vide reakciju navija~a. misednemojedanprekoputadruKadasamdo{aonakrajkruga,na goga.Napravio~ovekspisakito sredinistadiona,podignemruke poprili~an. premanavija~ima^ifsaizatap-Zna{,kou~,mismonezadovo{em.Kaodaaplaudiram.Sko~iqi tvojim radom. Nezadovoqni lisunavija~i.Po~elojeskandismo kako se odnosi{ prema svoraweavuvuzelejo{ja~edasvijim asistentima. Ti ne prati{ raju.Skameniosamsedrugiput. utakmice drugog tima. Nema{ Ko{uqamokra,znojimse.Mane nikakvusaradwusadoktorom,ne znam kako da to opi{em, kad su vodi{ ra~una o povre|enim miiga}ebilemokre.Nemoguda igra~ima, daje{ igra~ima sloverujemsvojimo~ima.Nemoguda bodnedane.Tinisisastavioizverujem svojim ~ulima. Ne mogu ve{taj...({tojeta~no,jertonidaverujemni~emu{tosedoga|a. jenitra`enoodmene). RealnojedabarjednastranadruDogovor je bio da posle utakga~ijereaguje. micenedajemizve{taje,negokaIzlazimnateren.Sre}emses dasezavr{isezonadanapi{em predsednikomkluba,aonmikakoostaje,koide,{tanamtrebai `e: {tasunamambicijeslede}ese-Kosta,ovakvureakcijunija zone.Svesetode{avadannakon nisamo~ekivao.Datiovoprireposledweutakmice,ajasamsprede navija~i Orlanda, pa ^ifsa. mioizve{tajkojimijeukolima. Ti si, Kosta, pobedio danas. Stoji to napisano, jer o~ekivao Ostavisadato,idemodaigramo samsastanakpardanaposlezavrutakmicu. {enogprvenstva,dadonesempaCeostadionseuzburkaoikrepire koje sam pripremio i da nuo je onaj ~uveni meksi~ki tapo~nemo, da analiziramo. O~elas.Prvosjednestrane,aondasu kivaosamtakvuvrstusastanka,a gaprihvatilisvi.Vuvuzelezuje ne ovaj ad hok. Bio sam u {oku. kaohiqaderojevap~ela.NemoNe mogu da verujem da ~ovek to `e{samsebeda~uje{,akamoli govori? nekogdrugog. E,sada}ujare}i{taodsvega Vra}amoseposlezagrevawai toga{tojeonizneonijela`.Saopetmoramdapro|emporednamo}ure}i{tajeistina.Po{to vija~aOrlandopiratsa.Ovacismoimaliidrugitimjasamsaje i daqe i sa te strane. Ali, stavqao ekipu, ali nisam sedeo onajprviudarjepro{ao.Sadaje naklupi.^aksamiobavqaoizsvemnogolak{e.Igra~isuizamene.Oddevetutakmicakoliko {linateren,krenulajeigra,a je odigrao drugi tim bio sam na ja nisam bio svestan da je utakosam. Samo na jednoj nisam bio, mica po~ela. Toliko su sna`ne jer je prvi tim igrao utakmicu bileteimpresije,tajdo`ivqaj istogdana.Saasistentomsamvikojitepotpunoispuniizatre{enegoudobrimodnosima.^enutak kao da me udaqio s mesta stosmosedeliipri~alioigradoga|aja. Razmi{qam o izlasku ~ima, kako je ko, da li je povremomaka iz svla~ionice koji su |en,imalinekiproblem.Sdokpo~eli sami sebe da bodre i da toromsevi|amsvakidaniuvek jedni drugima govore, ma mo`eprepo~etkatreningau|emuwemomito.Mo`emodasenosimos govuordinaciju.Pitamgakakve Piratsima i da ih pobedimo. supovrede? Nisam ~uo da su rekli, ajde da

SUTRA:IuGanitrenerbezplate Kwigumo`etekupitiukwi`aramailijeporu~itinatelefon: 063/541234


svet

dnevnik

UAustrijipaosneg BE^: U vi{im predelima na zapadu i jugu Austrije je pao sneg uzrokovan zahla|ewem koje je temperaturu spustilo i do 15 stepeni, a u planinskim predelima sne`ni pokriva~ je visok i do 25 centimetara. Sneg je u nedequ uve~e pao u pokrajinama Salcburg, Tirol, Koru{ka i [tajerska na visinama do 600 metara. Temperatura {irom zemqe je pala za izme|u deset do 15 stepeni Celzijusovih. Na planinama u Salcburgu, sne`ni pokriva~ na Rudolf{ite, koji se nalaze na 2.300 metara nadmorske visine, dostigao je 25 centimetara.Tako|e, i na Sonbliku sne`ni pokriva~ je dostigao 20 centimetara.Usled snega do{lo je i do problema

IRAN Prevaraveka TEHERAN: Vlasti Irana su uhapsile 19 osumwi~enih za u~e{}e u bankarskoj proneveri od 2,6 milijardi dolara koja, kako je ukazao iranski dr`avni tu`ilac Golam Hosein Mohseni Exeji, predstavqa najve}u finansijsku prevaru u istoriji te islamske republike. Nekoliko iranskih dnevnih listova, ukqu~uju}i proreformski dnevnik „[arg”, navelo je izjavu tu`ioca da predstoje nova hap{ewa. Iranski parlament je pozvao ministra finansija i guvernera centralne banke te zemqe da razmotre taj slu~aj finansijske korupcije, prenela je agencija AP. Iranski zvani~nici navode da su u okviru te prevare kori{}eni falsifikovani dokumenti kako bi se dobili krediti u jednoj od vode}ih iranskih finansijskih institucija radi kupovine imovine, ukqu~uju}i velike kompanije u vlasni{tvu dr`ave kao {to je jedna od najve}ih iranskih ~eli~ana „Huzestan stil kompani”. (Tanjug)

Obe{enizbog droge TEHERAN: U Iranu su obe{ene 22 osobe, osu|ene za krijum~arewe droge, {to je najnovije masovno pogubqewe u dr`avi u kojoj ima najvi{e smrtnih kazni na svetu, objavili su ju~e iranski listovi. Smrtne presude ve{awem izvr{ene su u nedequ u dva iranska zatvora - Evin u Teheranu i Raxai [ahru, u neposrednoj blizini prestonice, prenela je agencija Rojters. Amnesti Interna{ional navodi da je Iran druga zemqa u svetu, posle Kine, po broju izvr{enih pogubqewa.Zvani~ni Teheran odbacuje kritike na ra~un svog pravosudnog sistema. Kroz Iran vodi glavni tranzitni narko put krijum~arewa droge iz susednog Avganistana, gde se proizvede vi{e od 90 odsto svetske ponude opijuma. (Tanjug)

u saobra}aju, a na Grosgloknerhoalpen{trase uvedena je obaveza kori{}ewa lanaca za teretna vozila, kao i na putevima Rad{tetertauern i Ka~berg. Drve}a koja su se polomila usled te`ine snega koji je napadao blokirao je delove puta na Pasturn{trase. Prvi put nakon leta u Salcburgu je izre~eno upozorewe od sne`nih lavina za ~itavu pokrajinu. Sneg koji je napadao tokom ptrpto{le no}i napravio je problem u `elezni~kom saobra}aju. Putnici brzog voza iz Salcburga za Klagenfurt ostali su zarobqeni na pruzi u oblasti Angertal kod Bad Hofgastajna, jer su drve}a koja su se lomila pala na dalekovod. (Tanjug)

ZemqotresuIndiji 6,9stepeni WU DELHI: U sna`nom zemqotresu koji je pogodio severoistok Indije poginulo je najmawe 50 qudi, a veliki broj je povre|en, dok spasila~ke ekipe i daqe izvla~e tela iz ru{evina. Zemqotres, ja~ine 6,9 stepeni Rihterove skale, po go dio je u nedequ uve~e region u bli zi ni grani ce s Nepa lom, u kojem veliki broj qudi `ivi u zaba~enim podru~jima, pa je spasila~kim ekipama bilo potrebno dosta vremena da stignu do `rtava. [ef indijske policije Xasbir Sing rekao je ju~e da je 25 qudi izgubilo `ivot u severoisto~noj dr`avi Sikim, a jo{ 11 je stradalo u susednim indijskim dr`avama Biharu i Zapadnom Bengalu.

Agencija Sinhua je javila da je u Nepalu poginulo sedam qudi, a na Tibetu jo{ sedam, preneo je AP.Ve}ina `rtava stradala je kada su se wihove ku}e uru{ile od siline zemqotresa. Me|u poginulima je troje qudi

na koje se sru{io zid britanske ambasade u Katmanduu.U pro{losti su u tom regionu zabele`ena dva sna`na zemqotresa 1897. i 1950. godine. (Tanjug)

SavezTurske iEgipta ANKARA: Turska `eli da formira savez sa reformisanim Egiptom, ~ime }e se stvoriti nova demokratska osovina mo}i na Bliskom istoku, izjavio je turski {ef diplomatije Ahmet Davutoglu. „To je ono {to `elimo. To ne}e biti osovina ni protiv jedne zemqe - ni Izraela, ni Irana, niti ijedne druge zemqe, ve} }e to biti osovina demokratije, prave demokratije”, kazao je Davutoglu u intervjuu za „Wujork tajms”.”To }e biti osovina demokratije dve najve}e dr`ave u regionu,

od severa do juga, od Crnog mora pa sve do doline Nila u Sudanu”, istakao je {ef turske diplomatije. „Pojedinci mo`da misle da se Egipat i Turska takmi~e. Ne. To je na{a strate{ka odluka. @elimo jak Egipat sada”, naglasio je Davutoglu. On je, tako|e, rekao da }e se ulagawe Turske u Egipat sa 1,5 milijardi dolara u roku od dve godine pove}ati na pet milijardi dolara, isti~u}i da je „za demokratiju, potrebna sna`na privreda”. (Tanjug)

utorak20.septembar2011.

25

Poplaveodnelevi{eod380 `ivotauKiniiPakistanu PEK ING, ISLAM AB AD: Poplave i klizi{ta u posledwih dva, tri dana u Kini, odnele su gotovo 40 qudskih `ivota i primorale na evakuaciju vi{e od 300.000 qudi, dok je ne mawe od 342 qudi izgubilo `ivot u posledwa dva meseca u Pakistanu u poplavama koje su uni {ti le leti nu i ugro zi le vi{e od sedam miliona Pakistanaca. U severozapadnoj kineskoj provinciji [anksi, najmawe 20 qudi je izgubilo `ivot i 22 se vodi kao nestalo, navelo je kinesko ministarstvo za civilne poslove na svom sajtu.Od wih 20, 17 je `ivot izgubilo po{to su obilne ki{e izazvale klizi{ta i zemqa zatrpala nekoliko radionica u provincijskoj prestonici Ksian.

U susednoj kineskoj provinciji Henan, poplave su odnele najmawe {est qudskih `ivota i uzrokovale zaustavqawe glavnih `elezni~kih linija, dok je jo{ 13 qudi izgubilo `ivot u jugozapad-

noj pokrajni Se~uan, a vi{e od 300.000 qudi je evakuisano iz grada Guangan. U susednom Pakistanu, ne mawe od 342 qudi je izgubilo `ivot u poplavama u posledwa dva meseca. (Tanjug)

ARAPSKOPROLE]E

UJemenuubijeno 20qudi,araweno50 SANA: Jemenske bezbednosne snage ubile su ju~e u Sani 20 osoba, me|u kojima dvoje dece, dan nakon {to je u prestonici najmawe 26 qudi ubijeno, a stotine povre|eno tokom demonstracija na kojima je zatra`eno hitno povla~ewe predsednika Alija Abdulaha Saleha sa vlasti. „Dvadeset qudi, ukqu~uju}i dvoje dece i tri odmetnuta vojnika”, ubijeni su u Sani, izjavio je lekar gradske bolnice. Prema re~ima o~evidaca, demonstrante su ga|ali snajperisti raspore|eni na krovovima ku}a, kao i snage bezbednosti, koje su kori-

stile i te{ko naoru`awe. Raweno je oko 50 qudi. U me|uvremenu, u Jemen su stigli izaslanik Ujediwenih nacija Xamal Benomar i ~elnik Saveta za saradwu zalivskih zemaqa, general Abdulatif al-Zajani, kako bi sa Salehom razgovarali o predlogu za transfer vlasti na wegovog zamenika Abdrabuha Hadija. Jemenska vlada je osudila i izrazila `aqewe zbog pekju~era{weg nasiqa nad demonstrantima u Sani.

Ministar spoqnih poslova Abu Bakr al-Kurbi je pred Savetom UN za qudska prava izjavio da }e vlada da istra`i i uhapsi odgovorne za nasiqe. (Tanjug)

Gadafiuhapsiofrancuske ibritanskepla}enike TRIPOLI: Snage odane Moameru Gadafiju ga|aju raketama i minobaca~kim granatama polo`aje na koje su se povukle snage lojalne novim libijskom vlastima posle neuspelih napada na brdovito upori{te Gadafijevih pristalica u Bani Validu, na oko 150 kilometara jugoisto~no od Tripolija. Vatri sa zemqe bio je izlo`en i turski vojni transportni avion koji je izbacivao humanitarnu pomo} stanovnicima opkoqenog Bani Valida, javila je ju~e turska agencija Anadolija. Incident se dogodio u subotu kada je pucano sa zemqe na jedan od dva turska transportna aviona C-130 koj su padobranima izbacivali pomo} stanovni{tvu, izvestili su novinari koji su bili u avionu. Borci koji sebe nazivaju revolucionarima, danima su bezuspe{no pokusavali da zauzmu to dobro braweno mesto koje su borci iz plemena Varfala, glavnom osloncu vladavini Gadafija, dobro utvrdili i {tite ga te{kim naoru`awe. „O~ekivali smo ovu vrstu otpora od Gadafijevih snaga, ali sam mislio da mo`emo da ih savladamo”,

ka`e Mohanad Bendala, doktor koji se brine o rawenim borcima u poqskoj bolnici bolnici montiranoj van grada. Gadafijev portparol Musa Ibrahim je ju~e saop{tio da je u Bani Validu uhva}eno 17 „pla}enika”, me|u kojima su francuski i britanski „tehni~ki stru~waci”, preneo je Rojters.”Grupa je zarobqena u Bani Validu i u woj je 17 pla}enika”, rekao je on sirijskoj televiziji „Al-Rai” i dodao da je re~ o „tehni~kim ekspertima”.”Ve}ina wih su Francuzi, jedna od wih je iz azijske zemqe koja nije poznata, dvojica su iz Engleske i jedan iz Katara”, kazao je Ibrahim. NATO i zvani~nici iz Francuske i Velike Britanije negirali su u nedequ izve{taje sirijske televizije da su Gadafijeve pristalice zarobile pripadnike NATO-a. Borbe se vode i oko rodnog mesta Gadafija, Sirta na obali Mediterana. Pod pora`enim re`imom je i mesto Sabha stotinama kilometara u ju`noj pustiwi, a ima ih jo{ sli~nih u pustiwi kao {to su Houn i Zalah. (Tanjug)

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI VALDISZATLERS Proruski Centar sloge, koji je na vanrednim parlamentarnim izborima u Letoniji, osvojio najvi{e glasova, zapo~eo je ju~e iza zatvorenih vrata pregovore o mogu}nosti formirawa koalicije sa drugoplasiranom Reformskom partijom biv{eg predsednika Valdisa Zatlersa. Centar ima 31 od 100 poslani~kih mesta, a Zatlersova Reformska partija 22 mandata.

VENESAREDGREJV Britanska glumica, oskarovka Venesa Redgrejv do{la je na barikade kako bi dala podr{ku stanovnicima divqeg naseqa kod Londona u kome `ivi 88 porodica, a ~ije raseqavawe je ju~e trebalo da po~ene. Stanovnici Dejl Farma, divqeg naseqa na 50 kilometara isto~no od Londona, napravili su skeletnu kulu od balvana, kako bi spre~ili policiju i sudske izvr{iteqe.

ABDULAHGUL Turski predsednik Abdulah Gul zapo~eo je ju~e vi{ednevnu posetu Nema~koj tokom koje }e na dnevnom redu biti bilaterala, odnosi Turske i Evropske unije i teme vezane za intergraciju Turaka u nema~ko dru{tvo, a mediji ocewuju da bi i napetosti izme|u Turske i Izraela mogle da budu jedna od tema na dnevnom redu. Gul }e se sutra susresti s kancelarkom Merkel.

Ekolo{kirestorannato~kovima LOS AN\ELES: Kamioni sa kojih se prodaje hrana u posledwe vreme sve su prisutniji na ulicama ve}ih gradova u SAD. Za prodavce koji nude sve od sve`eg povr}a do brze hrane pa ~ak i gurmanskih jela, kamioni su jeftin na~in poslovawa, a tro{kovi su samo deli} onoga {to bi ih ko{talo kada bi `eleli da otvore restoran. “Zeleni kamion” ili bistro na to~kovima funkcioni{e po ekolo{ki odr`ivom principu, a prodaje i hranu koja se pravi na isti na~in. “Ciq je da organska hrana svima bude dostupna i priu{tiva”, izjavio je za „Glas Amerike” Mi~el Kolier, jedan od osniva~a “Zelenog kamiona”. Sve {to se nalazi u jelovniku napravqeno je od organske hrane proizvedene na lokalnim farmama udaqenim ne vi{e od 160 kilometara od ovog mesta. Na primer, popularni vegetarijan-

ski burger napravqen je od organskog povr}a, a preliven kremastim doma}im sosom. “Za{to organska? Zato {to je to po{tovawe prema onome {to nam daje `ivot. Majka Zemqa nam daje `ivot”, rekao je on. Slogan ove firme glasi “Le~imo planetu, obrok po obrok”, {to osim hrane, podrazumeva i kamione. Ovi restorani na to~-

kovima umesto benzina, koriste bio-gorivo i uqe za kuvawe, koje je ve} iskori{}eno za pravqewe hrane. Na predwem delu kamiona nalaze se kazani za |ubre koje je biorazgradqivo, drugim re~ima pokretno |ubrivo. Me{ano |ubrivo se zatim {aqe farmerima, koji proizvode hranu za prodaju sa kamiona. Pribor za jelo,

posu|e i ambala`a mogu ili da se recikliraju ili su biorazgradqivi. Objekti u kojima se svakodnevno priprema hrana rade na solarnu energiju. Ekolo{ki aspekt “Zelenih kamiona” nai{ao je na veliko odobravawe mu{terija. Kompanija je po~ela poslovawe pre vi{e od pet godina kada se Kolier, biv{i maneken i glumac, udru`io sa Kamom Miselijem, biv{im bankarom sa Volstrita. Obojica su bili vrlo zainteresovani za ekologiju i `eleli su da postanu aktivni u za{titi prirodne sredine i da u~ine ne{to {to }e na{u planetu u~initi zdravijom za budu}e generacije. Tako je nastao “Zeleni kamion”. U tre}oj godini poslovawa, “Zeleni kamion” po~eo je da ostvaruje profit, a firma danas ima pet kamiona: tri u Los An|elesu, jedan u San Dijegu i jedan u Wujorku. (Tanjug)


balkan

utorak20.septembar2011.

dnevnik

c m y

26

USofijiotvoren muzejkomunizma SOF IJ A: Vi {e od dve decenije posle pada komunizma, u Bugarskoj je ju~e otvoren prvi muzej dr`avne propagandne umetnosti tog vremena, prenele su agencije. Muzej socijalisti~ke umetno sti u So fi ji ima 77 skulptura, 60 slika i 25 mawih komada plastike koje su izme|u 1945. i 1989. godine radili najpoznatiji skulptori i slikari tog doba.

Mahom naruxbina re`ima i kori{}ena u propagandne svr he, ko lek ci ja sa dr `i brojne statue u punoj veli~ini, biste, glave i portrete osniva~a Sovjetskog saveza Vladimira Lewina, kao i prvog komunisti~kog lidera bugarske Georgija Dimitrova i dugogodi{weg diktatora Todora @ivkova. Dru ga de la glo ri fi ku ju `ivot radne klase i partizanski pokret koji je doneo komunizam u Bugarsku 1944. „Bilo je krajwe vreme da se ta era smesti tamo gde joj je i mesto - u muzej”, rekao je

ministar kulture Vezdi Ra{idov na otvarawu muzeja. Zaposleni u muzeju kolekci ju su pri ku pqa li idu }i „od grada do grada, skladi{ta do skladi{ta i podruma do podruma poku{avaju}i da prona|u sve {to nije istopqeno”, dodao je Ra{idov i izrazio nadu da }e kolekcija sa godinama biti jo{ ve}a. Broj ne ka me ne i bron za ne skulpture, slike, statue, cr-

vene zvezde i simboli srpa i ~eki}a ukra{avali su gradske trgove i kqu~ne zgrade {i rom Bu gar ske to kom 45 go di na vla da vi ne ko mu ni sta. Posle pada @ivkova 1989. godine, polako su sklowene i mnoge su uni{tene. Wihovo izlagawe trebalo bi da postaje jedna od najve}ih turisti~kih atrakcija Sofije, kako za strance tako i za mlade Bugare koji nisu `iveli u komunizmu, ocenio je ministar finansija Simeon \ankov. (Tanjug)

Sva|aKipraiTurske zboggasa ANKARA: Turska je ju~e pozvala vladu Republike Kipar da odmah obustavi zajedni~ko istra`ivawe nalazi{ta gasa u vodama severnog Kipra koji Tur ci sma tra ju te ri to ri jom nezavisnom od gr~kog dela Kipra.Ankara je upozorila da bi turski vojni brodovi mogli da doprate turske istra`iva~ke brodove u taj deo Mediterana ukoliko radovi koje Kiprani izvode zajedno sa teksa{kom kompanijom „Nobl enerxi” ne budu odmah prekinuti, prenele su agencije. Turski ministar energetike Taner Jildiz istakao je da

su to, prema planu razgrani~ewa, na moru teritorijalne vode severnog Kipra i da bi turske naftne kompanije mogle da do|u tamo. “Ho}emo da gr~ki Kiprani momentalno zaustave radove sa Noblom”, rekao je Jildiz novinarima u Ankari. On je naglasio da su istra`iva~ki radovi koje je pokrenula Republika Kipar „provokacija” i da prirodna bogatstva pripadaju obema zajednicama. Zvani~na Nikozija, uprkos upozorewima Turske, najavila je da }e zapo~eti istra`ivawa nalazi{ta ugqovodonika narednih dana. (Tanjug)

Hrvatska

Olujnonevreme uHrvatskojiBiH

ZAGREB, BAWALUKA: Nakon vi{enedeqne paklene vru}ine u vi{e hrvatskih gradova, posebno na podru~ju zapadne Istre, od prepro{le no}i besni olujno nevreme koje obara stabla i elektri~ne stubove zbog ~ega su neka mesta ostajala bez struje. Olujno nevreme zahvatilo je zapadnije delove Istre, jak vetar i obilna ki{a ote`avali su saobra}aj, a dogodilo se i vi{e saobra}ajnih nezgoda. Najvi{e problema s ki{om imali su stanovnici Umaga i Pore~a.

U nedequ uve~e u Pore~u se zbog jakog vetra nasukala jedrilica s dvoje Italijana koji, sre}om, nisu povre|eni. Prema prognozi hidrometerologa ova sedmica donosi ki{u i drasti~an pad temperature. Pore~ani su ostali bez telefonske linije, a o{te}ena je i jedna monta`na trgovina hleba. Mar~ane, Vodwana i Buje su dva sata bili bez elektri~ne energije, stanovnici Buj{tine su struju dobili tek ju~e, javili su hrvatski mediji.

Odroni kamewa i zemqe predstavqali su opasnost na istarskim putevima, posebno kod petqe Lupoglav, lokalnom putu kod sela Kresini, nedaleko od @miwa i u Plominu. Sna`an je vetar ru{io i stabla koja su tako|e ote`avala promet. Nevreme u Roviwu, kako se navodi, sre}om nije napravilo ve}u materijalnu {tetu. Velika ki{a pada u Rijeci gde je poplavqeno vi{e podruma, a na ostrvu Rabu u svega nekoliko minuta je palo vi{e od 100 litara vode po kva-

Nizakvodostajote`ava plovidbuDunavom SOFIJA,BUKURE[T: Plodvidba Dunavom obustavqena je u Bugarskoj na neodre|eno vreme zbog niskog vodostaja, saop{tile su tamo{we vlasti dok je nekoliko ukrajinskih teretnih brodova s gazom preko dva metra do daqeg ukotvqeno u Rumuniji zbog nemogu}nosti plovidbe, prenele su agencije. U bugarskim lukama Vidin, Lom i Orjahovo trenutno nema brodova, ali neki brodovi su u ponedeqak zaustavqani u odre|enim delovima Dunava sa vi{im vodostajem kako bi sa~ekali poboq{awe situacije. Uslovi plovidbe delovima Dunava kroz Bugarsku, Rumuniju i Ma|arsku za sada se ne popravqaju, a stru~waci ne mogu da predvide kada }e nivo vode prestati da pada, prenosi bugarska agencija BTA. „Gotovo svi brodovi koji putuju Dunavom }e zable`iti gubitke, ali boqe je da pristanu nego da rizikuju da budu nasukani”, rekao je Qudmil Ivanov iz kancelarije Pomorske slu`be u Lomu. Nivo vode u Vidinu je opao za pet santimetara od nedeqe i trenut-

ISTRAGAUSLU^AJUSANADER

Biznismenprebacivao mitozaSanadera ZAGREB: U o~ekivawu podizawa druge optu`nice protiv biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera u slu~aju prodaje naftne kompanije Ina ma|arskom MOL-u isplivali su na povr{inu detaqi istrage, koji opisuju kako je Sanader primao mito. Vlasnik petrohemijskog kombinata Dioki Robert Je`i} u~estvovao je u prebacivawu pet miliona evra, polovine mita koje je Sanader dobio od ma|arske kompanije MOL da im prepusti upravqa~ka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji RobertJe`i} Ina, pi{e “Jutarwi list”. Je`i} koji se nalazi pod istrazuje preko svoje {vajcarske komgom u vi{e korupciona{kih afepanije „Ksenoplast & {iping ra, izjavio je istra`iteqima KanAG”, a kad je Sanaderu rekao da bi celarije za suzbijawe korupcije i tro{kovi mogli biti i 20-ak poorganizovanog kriminala da ga je sto od ukupnog iznosa, Sanader je krajem 2008. nakon jednog sastanka rekao da se potrudi da budu {to u Vladi Sanader zaustavio i pimawi. tao da li bi mu mogao organizovaJe`i} je izjavio, a {to je i poti primawe ve}eg nov~anog iznosa tvr|eno uvidom u slu`benu evikoji je trebalo da mu bude ispladenciju ulazaka i izlazaka u sedi}en. {te vlade, da je Sanadera 26. maja Nakon dva do tri meseca Sana2009. posetio {ef uprave MOL-a der mu je rekao da treba {to pre @olt Hernadi protiv kojeg se taorganizovati prijem 10 miliona ko|e vodi istraga zbog slu~aja mievra, koje MOL treba da mu isplata. Je`i} je tog dana do{ao Sanatiti za neke konsultantske usluderu i rekao mu da realizacija ge. Je`i} je pristao da to organitransfera novca ne ide o~ekiva-

Bawaluka

nom brzinom, nakon ~ega je Sanader ponovo pozvao Hernadija i obavio s wim kratak razgovor. Savetni~ki ugovori s Je`i}evom kompanijom u [vajcarskoj na osnovu kojih su usledile isplate provizija sklopqeni svega sedam dana kasnije, 3. i 4. juna 2009. godine. Polovina tog iznosa, odnosno pet miliona evra, legla je na ra~un Ksenoplasta u nekoliko tran{i sredinom juna, a Sanader do hap{ewa u decembru te godine nije preuzeo nijedan cent od tog iznosa. Me|utim, Je`i} u svom iskazu tvrdi da Sanader nije dirao taj novac iz tehni~kih razloga jer se u [vajcarskoj evidentira svaka isplata ve}e od 10.000 evra ako se ne zna namena. Je`i} je zajedno sa Sanaderom pod istragom u slu~ajevima povla{}ene prodaje struje Hrvatske elektroprivrede Diokiju, malverzacijama sa zamqi{tem u koje je bio ume{an i Janaf (jadranski naftovod) i finansirawe blindiranog BMW-a vrednog 600.000 evra. Je`i}ev iskaz bio je osnova da Kancelarija pokrene istragu vezanu uz MOL. (Tanjug)

\ur|u

no iznosi 30 santimetara, a u Novom Selu samo 55 santimetara, prenosi BTA. Rumunske vlasti su u me|uvremenu saop{tile da je nekoliko ukrajinskih brodova koji nose ~eli~ne proizvode, ugaq i drugu robu usidreno u blizini luke \ur|u i da ~ekaju da se nivo vode podigne po{to im je trenutno plovidba onemogu}ena.

„Vododstaj Dunava u \ur|u je opao za 47 cm i nastavqa da pada {to zna~i da brodovi s gazom dubqim od 1.60 m ne mogu da plove i nalaze se usidreni u blizini luke”, izjavio je portparol te luke Liviu Georgiu agenciji A|erpres. Ovako nizak vodostaj zabele`en je u \ur|u pre pet godina, navela je agencija. (Tanjug)

dratnom metru, {to je bilo dovoqno da poplavi stari grad Rab. Dve `ene su ju~e povre|ene kada je u centru Bawaluke, zbog jakog vetra, palo stablo platana, a potom i dva stabla u nasequ Obili}evo. Svedoci su naveli da je stablo platana te`e povredilo jednu stariju `enu. Bawalu~ke „Nezavisne novine” su prenele da je jedna `ena preba~ena u bolnicu, dok je drugoj lekarska pomo} ukazana na licu mesta. (Tanjug) VIKILIKS

PovratakSAD naBalkan PODGORICA: Bez Amerike mo`da ne bi bilo Crne Gore, rekao je {ef crnogorske diplomatije Milan Ro}en senatorima SAD koji su krajem maja 2009. godine boravili u Crnoj Gori, izra`avaju}i zahvalnost Crne Gore na pomo}i i podr{ci koju ona dobija od Va{ingtona, navodi se u depe{i koju je tada{wi ambasador Roderik Mur uputio Stejt dipartmentu. Depe{a koju objavquje Vikiliks opisuje tok odvojenih razgovora senatora Benda`mina Kardina, {efa delegacije u kojoj su bili i senatorka Barbara Mikulski i senator Roxer Viker sa predsednikom dr`ave Filipom Vujanovi}em, {efom parlamenta Rankom Krivokapi}em i Ro}enom. Vujanovi} i Ro}en su zatra`ili nastavak podr{ke za integraciju Crne Gore u NATO, a Ro}en je ponovio da }e Crna Gora uspostaviti diplomatske odnose sa Kosovom. Na sastanku sa {efom crnogorske diplomatije navodi se da se Ro}en zahvalio senatorima za „ameri~ki povratak na Balkan“ - aludiraju}i na tada{we posete potpredsednika Xozefa Bajdena i zamenika dr`avnog sekretara Xejmsa Stajnberga. (Tanjug)

VUJANOVI]OCRNOGORSKOJHIMNI

Ideolo{kisukob prekosimbola PODGORICA: Izjava Filipa Vujanovi}a da pola himne slu{a sa zadovoqstvom, a pola po slu`benoj du`nosti izazvala je veliku pa`wu javnosti u Crnoj Gori, a kritike su stigle od pojedinaca i nevladinih organizacija koji ga kritikuju i tra`e da se predsednik izvini naciji. U isto vreme zamenik predsednika opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilovi} pozdravio je Vujanovi}ev stav o himni i smatra da bi predsednik trebalo da inicira promene dr`avnih simbola u delu teksta himne. „Rekao bih da se radi o pristojnom i civilizovanom stavu predsednika dr`ave. Bilo bi zaista zastra{uju}e i da predsednik Crne Gore - koja po~iva na antifa{isti~koj tradiciji nema nelagodu pred pomi{qu da imamo kao deo politi~kog kompromisa himnu koju je napisao ~ovek koji je osu|en za ratne zlo~ine”, kazao je Danilovi}. Danilovi} je dodao i da ‘’nikoga ne zanima da li su ti stihovi lepi’’ ali treba podsetiti javnost da je Nema~ka nakon Drugog svetskog rata morala da odustane od dela svojih simboola i himne, samo zato {to su ih nacisti zloupotrijebili. Crnogorska kulturna mre`a (CKM)

najo{trije osu|uje Vujanovi}ev stav o himni i poziva ga da se izvini svim gra|anima Crne Gore. „Cene}i instituciju Predsednika dr`ave smatramo da izjava koju je dao nema nimalo pomirqiv ton, po ~emu je do sada gospodin Vujanovi} bio prepoznatqiv u javnosti. Zakon o dr`avnim simbo-

FilipVujanovi}

lima i Danu dr`avnosti je potpisao isti Vujanovi}, tako da je tada - 2004. godine trebao razmi{qati da li da ga potpi{e ili vrati na dodatnu korekciju”, navodi se u saop{tewu me`e. Podse}a se da ovo, kako se navodi, nije prvi put da Vujanovi}, svesno ili ne, svojim izjavama nanosi {tetu indetitetu

Crne Gore. Predsednik Dukqanske akademije nauka i umetnosti Bo`idar Nikoli} smatra da takva izjava ne prili~i jednom dr`avniku i potvr|uje wegovo, kako ka`e, koketirawe sa opozicijom. „Wegovo pona{awe, ina~e, sa stanovi{ta po{tovawa dr`avnih simbola, na neki na~in odudara od svih dr`avnika sveta. Wegovo koketirawe sa opozicijom da nema zastave, nema himne ili ima pola himne itd... potvr|uje ova wegova izjava”. Crnogorski kwi`evnik Milorad Popovi} oceno je da Vujanovi} izjavama o crkvi i dr`avnim simbolima, koje se razlikuju od stavova dela Demokratske partije socijalista (DPS), priprema teren za mogu}e pravqewe novog politi~kog bloka. Popovi} je rekao da se ne radi o igri izme|u Vujanovi}a i lidera DPS Mila \ukanovi}a koja bi se politi~ki mogla racionalizovati, ve} „dubqem ideolo{kom sukobu”. “Nizom tendencioznih i kontinuiranih izjava u vezi sa crkvom, ulogom Srbije u regionu, smatra Popovi}, Vujanovi} tra`i neku sredwu liniju, ra~unaju}i na podr{ku prosrpske opozicije koja nema svoga lidera i Beograda. (Tanjug)


dnevnik

OGLASil ^iTUQe

27

utorak20.septembar2011.

KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, bakar, mesing, aluminijum. ^istimo tavane i podrume. Dolazimo. Telefoni: 062/649-000, 063/744-87-00. 37370

Posdledwi pozdrav kumi

Sa tugom se opra{tamo od tebe draga na{a

Posledwi pozdrav

Zorici

Zorice Ostaje se}awe i uspomena na divan deo `ivota koji smo proveli dru`e}i se sa tobom.

od porodica: Stoji},Golubovi} i Marjanovi}.

Nevenka i Ilija\urica, Beba,Ivan,Stefan i NemawaVu~kovi},Miroslav i Tawa\urica.

37827

37804

Posledwi tetki

Posledwi pozdrav

pozdrav

voqenoj

Zorici

od kumova: Laze i NeneSre}kov sa porodicom iz ^ikaga.

IZDAJEM luksuzno name{ten jednosoban stan ugao Bulevara oslobo|ewa i Novosadskog sajma. Telefon 036/765-36-32. 37286 IZDAJEM lepo name{ten jednosoban stan u ulici Novosadskog sajma 9. Telefon 063/765-3632. 37750 IZDAJEM garsoweru 27m2, u ulici Kraqevi}a Marka 17. Potpuno opremqena: klima, fri`ider, ve{ ma{ina, kablovska.... Cena 150 eura. Telefon 063/56-33-55. 37757 IZDAJEM garsoweru kod Sajma, nova komforna, lepo name{tena. Cena 130 eura+depozit. Na du`e mo`e dogovor. Telefon 063/536-423. 37772

ZoriciBrzak

Porodice: Kri`ani},Milo{ev i Sentivanac,[ari}. 37809

Posledwi pozdrav dragoj

^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, automobile za otpad. Telefoni: 064/9533943, 6618-846, 063/848-5495. 37133 KUPUJEM stare automobile za otpad, staro gvo`|e, bakar, mesing, aluminijum, akumulatore, ve{ ma{ine, {porete, ~istim tavane, podrume. Telefoni: 064/95-33943, 063/84-85-495. 37134 GRO@\E, rizling i `upqanka, za vino i rakiju. Sremski Karlovci. Telefon 063/520-777. 37717

Zauvek }e{ ostati u na{im se}awima. 37828

U tvom srcu je bilo mesta i qubavi za sve nas a u na{im posle tvoje smrti velika praznina i bol.

Posledwi pozdrav kumi

Zorici

od Nade i LepeNikoli}.

37820

ZoriciBrzak ZoricaBrzak

O`alo{}eni: stric Rada, strina Beba, brat Sa{a, An|elka i Dejan.

Porodica Godunc-Glavi}.

Zauvek u na{im srcima. Tvoji Breki}i.

37807

37829

37823

Posledwi pozdrav prijateqici

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti:odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 37726 PODBU[IVAWE ispod kolovoza, dvori{ta, izrada vodovoda, kanalizacije sa prikqu~cima, hidrantske mre`e, se~ewe asfalta seka~icom, ma{inski iskop, prevoz. Telefon 063/521546, 021/6212780. 32373

KaticiOti}

Bilo je lepo imati te za prijateqa. Osta}e{ uvek u na{im mislima.

dragoj

Posledwi pozdrav

ZoricaBrzak Iskreno sau~e{}e porodici Brzak.

ZoriciBrzak

ZoriciBrzak

Pliva~kiklub „NoviSad�.

Porodica Stupar.

37803

37826

od porodice Kamasi.

37831

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragoj priji

ZoriciBrzak Zoko na{a, tvoj vedri duh }emo ~uvati u srcima i ve~no pamtiti sve lepe trenutke koje smo s tobom proveli. Tvoje kom{ije: Sava,Dragana, Katarinai Todor\urica. 37802

ZoriciBrzak od porodice \uki~in:Slobodana, Olge,Borisa i deda Sredoja. 37819


28

^iTUQe l POMeni

utorak20.septembar2011.

Savet MZ „Salajka” i organizacioni odbor „Salaja~ke ve~eri” iskreno sau~estvuje u bolu porodice povodom smrti na{e drage

Posledwi pozdrav dragoj

Posledwi pozdrav

Uvek }emo te se se}ati, onako jake, vedre i nasmejane kakva si uvek i bila.

Zorice Posledwi pozdrav od wenih prijateqa.

Mrvica, Milo{ i Kristina.

Posledwi pozdrav voqenoj snaji

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav voqenoj }erki

Vi{wi Anti} Veri Obradovi}

od porodica: Brzak, Stevi}, Poqakov, Tubi} i Krsti}.

Veri Obradovi}

od: Zorice, Radeta i Nikole Obradovi}.

od porodica: Kopawa i Vidanovi}.

37792

37798

Neka joj je ve~na slava i hvala.

37801

37813

Zoko moja,

Posledwi pozdrav

Zorici Brzak

Zorici

dnevnik

37797

3

na{oj

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Dragoj majci i babi

ro|. Prelevi} Bol u srcu i du{i, sa qubavqu koju smrt ne prekida, ostavila si neizbrisiv trag u na{im srcima. O`alo{}eni: otac Marko, bra}a Milo{ i Nemawa, tetke Koviqka, Branka i Mila. 37753

Posledwi pozdrav dragoj

Posledwi pozdrav na{oj dragoj snaji

Zorica Osta}e ve~na tuga i se}awe na moju kumu i najve}eg prijateqa. Vole te tvoji kumovi: Sla|ana, Jovica, Milica, Jovana, Ne{a, Sava i Goca Alavawa.

Posledwi sestri

pozdrav

Katici Mari}evi}

Zorici Brzak

Dever Sa{a sa suprugom Sa{kom, stric Zoran i strina Delija.

37808

37805

dragoj

Dana, 19. 9. 2011. godine je prestalo da kuca srce jedne plemenite du{e a to je du{a na{e drage i voqene sinovice

Kolege Kipovci, s tugom se opra{taju od svoga dragog

Posledwi pozdrav tetki i babi

3

ve~an ti `ivotu.

pomen

u

ro|. Popovi}

Posledwi pozdrav i neka u miru po~iva.

37789

3 Sa bolom i tugom opra{tamo se od na{e voqene }erke

od Slobodana Laki}a. Va{i: Slavko, Vida, Omer i Pavle.

37783

37794

37764

POMEN U utorak, 20. 9. 2011. godine navr{ava se 5 godina od kada nas je napustio na{ suprug, otac i deda

Posledwi pozdrav svojoj dragoj i nezaboravqenoj supruzi

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Zorica Brzak

Qubici Marinkovi} Bubi

An|elko Milovanovi}

Zorice Brzak

\or|e Plav{i}

1948 - 2011.

Ostajemo neute{ni za svo vreme ovog sveta. @ive}e ve~no u na{im srcima.

31. 8. 1942 - 20. 9. 2006.

Sahrana je danas, 20. 9. 2011. godine, u 15.45 sati, na Gradskom grobqu. O`alo{}eni: suprug Boban i porodica.

Sahrana }e se obaviti 20. 9. 2011. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

37817

37818

Majka Qubica i otac Milorad ^onki}. 37815

Mom~ilu Baj~eti

Neka Vas u ti{ini prati na{a qubav ja~a od zaborava.

ve~nom

37816

Posledwi pozdrav

Katici Oti}

Baje

37806

Posledwi pozdrav od porodice Stanimirovi}.

Posledwi pozdrav kolegi

Qubqena slu{kiwa Gospodwa,

Porodica Plav{i}.

od kom{ija iz Ul. Nade`de Petrovi} br. 7.

37761

37814

Tvoji: stric To{a i strina Stanka Brzak.

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima, sa velikom tugom i bolom se rastajemo od tebe.

Gordana i Aleksandra Bekvalac.

37784

Tvoja Ceca i brat Steva.

Zorici Brzak

O`alo{}ena porodica: sinovi Mirko i Du{ko sa familijom.

37791

Zorice

Osta}e{ u na{em srcu do kraja na{eg `ivota.

Sahrana je obavqena 19. 9. 2011. godine, na grobqu u Futogu.

Tu`na srca se opra{tamo od tebe, jer smrt je ja~a od `ivota, ali ne i od se}awa, i zato te nikada ne}emo zaboraviti.

O`alo{}eni: sin Zoran, snaja Mirjana, unuk Svetislav i unuka Sandra.

Zorice Brzak

Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju.

1929 - 2011.

od svekra Save i svekrve Dragice Brzak.

Zorici Brzak ro|. ^onki}

Svojoj dragoj majci nikad pre`aqenoj posledwi pozdrav.

Zorici

Neka te an|eli ~uvaju. Zauvek }e{ biti u na{im mislima i srcima.

Vi{wi Anti}

Ranko Drqa~a

37796

Ve~no `ivi{ se}awima.

u

Tvoji najmiliji.

37786

Draga na{a

na{im

37727

1936 - 2011.

O`alo{}ena porodica.

POMEN

Obave{tavamo ro|ake i prijateqe da nas je prerano u 51. godini napustila na{a draga majka i supruga

20. 9. 1997 - 20. 9. 2011.

Zorica Brzak

Du{an Preradovi}

U ovim te{kim trenucima svaka re~ je mala, da bi opisala na{u tugu i bol. Sahrana je danas, 20. 9. 2011. godine, u 15 sati, na Gradskom grobqu. Neute{ni: suprug Dragoqub, sinovi Jovan i Sava, k}erka Dragana, snaja Natalija, unuka Lena.

Godina za godinom prolazi, ali ne i tuga i se}awe na tebe. Zauvek si me|u nama.

Posledwi pozdrav na{em penzioneru

Zorice bila si na{ ponos, na{a snaga i na{a qubav. U trenu si oti{la od nas, preseliv{i se me|u an|ele. Ve~no }emo te voleti i uvek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: brat Slavko, snaja Mira, brati}i Sa{a i Milan sa porodicama. 37787

37785

Ana i Milica. 37741

Ranku Drqa~i od zaposlenih u Privrednom dru{tvu za odr`avawe i za{titu objekata i ugostiteqstvo „Odr`avawe i usluge” d.o.o. Novi Sad. 348/P


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragom

Zoki Ivona

Zoki Ivona

1999 - 2002.

1999 - 2002.

Na pola du{e `ivim ja, na pola srca `ivim ja i nau~im godinama da sve je u meni prazno i da nema vi{e {ta da se pokida. I tako mi je svaki dan.

Noco, u na{im srcima si ve~no.

Qubavi moja, voli te tvoja mama.

Baji

Posledwi pozdrav

POMEN

Zokiju

Kosta Nikoli}

Vole te tvoje seke i keka.

Du{ka, Sla|a, Stana, Slavica, Nada, Zoki, Sloba, Jova, Dragan i Quba.

37566

37781

Sahrana milog nam pokojnika je danas, 20. 9. 2011. godine, na Gradskom grobqu, u 12.30 ~asova. O`alo{}ene porodice: Nikoli} i Blanarik.

od: kuma Dovle, kume Dragane i kume Zorke.

37769

SE]AWE

PETNAESTOGODI[WI POMEN

iz Lipara 1932 - 1996.

Preminuo je u 89. godini na{ dragi otac, deda, pradeda i svekar

Majka Marija, otac @ivko i sestra Zorica. 37776

Posledwi pozdrav dragoj snaji i strinici

Posledwi pozdrav

Zoki Ivona

Danas se navr{ava tu`nih trinaest godina od kad nisi sa nama. Vreme prolazi, a tuga i bol su sve ve}i.

37770

Posledwi pozdrav

Dari Stanojev

Dari Stanojev

1999 - 2002. Noco, volimo te kao {to smo te uvek voleli.

Po dobroti te pamtimo, s ponosom pomiwemo s qubavqu te u srcu ~uvamo.

29

@arko Stojanovi}

37567

Mirko Pavlovi}

utorak20.septembar2011.

Posle duge i te{ke bolesti prestalo je da kuca plemenito srce na{e drage snaje i ujne. Po~ivaj u ve~nom miru! Osta}e{ u na{im se}awima.

Mom~ilu Baj~eti

Baka Nena i deda Vinko.

Tvoji najmiliji. 37584

37565

Preminula je na{a mama, majka i baba

Posledwi pozdrav dragoj mami i ta{ti

od zaposlenih i penzionera TE-TO NOVI SAD.

Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Po~ivaj u miru, neka te an|eli ~uvaju.

Zaova Radmila i zet Mi{a sa decom.

O`alo{}ena snajka Mara sa decom Ru`icom i Sofijom sa porodicama.

37779

37778

Sa tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je umrla na{a

347/P

Katica Oti}

Katici Oti}

Uspomenu na wu ~uva}e weni: }erka Vera, unu~ad Biqana, Maja i Dragan i praunuk Filip. 37754

Vera Obradovi}

3

od }erke Danice i zeta Paje.

1932 - 2011. Sahrana je u sredu, 21. 9. 2011. godine, u 15 ~asova, na Alma{kom grobqu u u Novom Sadu.

Uz neizrecivu tugu opra{tamo se od na{eg dragog

O`alo{}eni: sin Miroslav, unuci Vladimir i Nemawa i snaha Jasmina. 37773

37756

Preminula je na{a

SE]AWE na na{eg dragog supruga, oca i dedu

Mom~ila Baj~ete dipl. el. in`. Sahrana dragog nam pokojnika je danas, 20. septembra 2011. godine, u 11.15 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Katica Oti}

Ranka Kqaji}a

ro|ena Popovi} Sahrana je danas, 20. 9. 2011. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: }erke Vera i Danica, zet Paja, unu~ad i praunu~e.

O`alo{}eni: supruga Sowa, }erke Milica i Slavica, unuk Jovan, bra}a Slobodan i Doj~ilo, sestre Milka i Borika i zet Sa{a.

„Du{a mu pitomo zamiri{e ko masliwaci posle ki{e i misli{: gotovo! Nema ga vi{e a on i daqe u vetru di{e.� Porodica.

37755

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga majka, baka i ta{ta

20. 9. 2007 - 20. 9. 2011.

37774

3

37656

SE]AWE 1925 - 1989.

Posledwi pozdrav na{em dragom prijatequ

Katica Mari}evi}

Mom~ilu Baj~eti

Sahrana je danas, 20. 9. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: }erka Nevena sa porodicom. 37759

Miladin Gvozdenov

dipl. el. in`. Osta}e{ zauvek u na{im srcima. Neka ti je laka zemqa.

Tvoji najmiliji.

Porodice: Lazarevi}, Vulovi}, Prodanovi} i Aleksi}. 37775

37762


tv program

utorak20.septembar2011.

06.30 Добројутро,Војводино 09.00 Једаннаједан 09.30 Агромозаик 10.00 Вести 10.05 Стање на путевима 10.07 Кадзазвони 10.35 Франк Рива 11.30 Кухињица 12.00 Вести 12.15 Нови таблоид 13.45Музички програм 14.00 Вести 14.05 Урбанаџунгла 14.35 Музичкипрограм 15.00 Вести заособесаоштећеним слухом 15.10 Безупута 16.00 Франк Рива 17.00 ТВ Дневник 17.20 Једаннаједан 18.00 Разгледнице 19.30 ТВ Дневник 20.05Историјафранцуске обавештајнеслу-бевреме боре1940-1960,док.серија 21.00 Радар 22.00 Војвођански дневник 22.30 Страначкахроника 23.25 Брат,филм,2.део 01.05 Једаннаједан 01.35 Музичкипрограм-етно

06.00 07.30 08.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.20 22.00 22.30 23.00 00.00 00.30

Музичко свитање Глас Америке Панонско јутро Освета Е ТВ Била једном једна недеља Простор Без цензуре Бели лук и папричица Разговори о здрављу Војвођанске вести У огледалу Дискавери Војвођанске вести Освета Наш гост Војвођанске вести За корак испред Лице с насловнице Војвођанске вести Разголићени Дискавери Глас Америке Ноћни програм-репризе

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 09.40 09.55 10.02 10.30 11.00 11.04 12.00 12.15 12.30 12.38 13.20 15.15 16.05 17.00 17.20 17.45 18.25 18.59 19.30 20.05 21.13 23.35 23.50 00.38 00.48 01.17 03.14 03.45 04.18 04.42 05.49

Марина Фратуцан

Радар Екипа нове емисије „Радар” истражује како је Војводина од некада најразвијеније регије бивше Југославије, према подацима националног Завода за статистику,постала најнеразвијенији регион Србије.Шта се десило са војвођанским путевима, пругама, канализационим мрежама, фабрикама и млиновима?... Ауторка: Марина Фратуцан (РТВ1,21.00)

06.30 07.00 08.00 08.30 09.30 10.05 11.30 12.00 12.30 12.40 13.10 14.00 14.30 14.35 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 23.05 00.00

Кухињица –мађ. Концерт Слободна тема Колико се познајемо,квиз Дунавзаувк,док.програм КонцертуНовосадској синагоги Еко Чари риболова Вести (мађ) Изравно (хрв) Дадиља Ана Здраво живо Десило се Слободнатема Наши дани (мађ) Омладинска емисија (мађ) Недељни магазин (ром) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (ром) Брат,филм,1.део Дадиља Ана ТВ Продаја

06.30 08.30 09.00 09.05 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 11.45 12.00 12.05 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 15.45 16.00 16.10 16.15 16.30 17.05 17.30 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 23.10 23.20

Новосадско јутро Храна и вино Вести Одељење за убиства Вести Витраж Дунавска салетла Вести Пороци Агро дан Вести Године пролазе Неон сити Вести Одељење за убиства Вести Новосадске вертикале Спринт Вести Пороци Неон сити Објектив (слов) Вести Објектив (мађ) Истрага Храна и вино Новосадско поподне Објектив Објектив (слов) Објектив (мађ) Најбољи лек Одељење за убиства Објектив Пороци Неон сити Године пролазе

10.00 Фул Тилт покер 11.00 Премијер лига:Сандерленд -Стоук 12.45 Бајерн ТВ:Шалке –Бајерн 14.30 Шампионат:Ипсвич –Ковентри 16.15 Руска лига 16.45 Белгијска лига 17.45 Швајцарска лига 19.00 Дејвис куп 20.00 Карлинг куп 20.45 Карлинг куп:Лидс –Манчестер јунајтед 22.45 Португалска лига 23.15 Белгијска лига 00.45 Ајакс ТВ 01.00 Преглед Премијер лиге

05.00 05.55 06.10 06.40 07.35 08.30 09.45 11.00 12.00 13.00 13.15 13.30 14.00 14.55 15.00 16.05 17.00 18.10 18.30 19.00 19.20 20.05 20.15 21.15 23.30 23.55 00.10

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Казнени простор Гастрономад Вести Квадратура круга Путопис Вести Вратите ми младост Дневник Спорт плус Евронет Злочиначки умови ПесакИвоЏиме,филм Ово је Србија Породично благо Дневник РТ Војводина Шта радите,бре,инфо Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Породично благо Лепа села лепо горе,филм Дневник Злочиначки умови Евронет Зелена трава Ноћни биоскоп: Збогом,Бафана,филм Казнени простор Око магазин Квадратура круга Породично благо Верски календар

Бандини Ексклузив Експлозив Аурора Тајна старог моста Дођи на вечеру Бандини Забрањено воће 1001ноћ Ексклузив Вести Експлозив Трачара Срећне вести Дођи на вечеру Када лишће пада Тајна старог моста Ексклузив Експлозив Вести Забрањено воће Лото Када лишће пада Филм:Прича о нама Експлозив Ексклузив Трачара

Мишел Фајфер

Прича о нама Кети и Бен Џордан су добростојећи припадници лосанђелеске средње класе који се могу похвалити успешним каријерама и златном децом. Али оно чиме се не могу похвалити јесте њихов брак,који је након 15година дошао до тачке у којој супружници готово не комуницирају једно с другим... Улоге: Брус Вилис, Мишел Фајфер, Роб Рајнер, Рита Вилсон Режија:Роб Рајнер (Прва,21.15)

НАПОМЕНА:НаРТС2 у10.00могућјепренос СкупштинеРепублике Србије 06.02 07.02 07.39 07.45 07.50 08.04 08.28 08.38 09.11 10.11

Концерт за добро јутро Слагалица Мунзи Кажи ми,кажи!пинг понг Френине ципеле Пчелица Маја Томас и другари 2 Енциклопедија за радознале Искон живота Све боје живота

ЈасминкадеПузолдеСен-Фар

Одгонетање

06.00 Стјуардесе 06.50 Сунђер Боб Коцкалоне 07.25 Би-Би-Си на Б92:Животиња ми је спасила живот 08.10 Доме,слаткидоме 09.00 Вести Б92 09.35 Топ шоп 10.00 Смртоносних 60 10.20 Сунђер Боб Коцкалоне 10.45 Пингвини с Мадагаскара 11.10 Трнавчевићи у дивљини 12.05 Топ шоп 12.30 Стјуардесе 13.20 Гордон Ремзи: Кухињски кошмари 14.00 Филм:Чикаго 16.00 Вести Б92 16.35 Спортски преглед 17.00 Доме,слатки доме 17.50 Сунђер Боб Коцкалоне 18.30 Вести Б92 19.06 Пријатељи 20.00 Два и по мушкарца 20.30 Секс и град 21.00 Филм:Братска крв 23.00 Вести Б92 23.35 Временска прогноза: Шта да обучем? 23.40 Спортски преглед 23.55 Филм:Краљ свих губитника

Трагомновог,допуњеногиздања узбудљиве аутобиографскекњигесрпскогхирурга дрТеодораБожина„Одкројачкеигледохируршкогножа”,којујеприредилањеговакћи ЈасминкадеПузолдеСен-Фар, рођенаБожин,аповодомдаривањањеговеинтелектуалне заоставштине(списа,фотографија,диплома). (РТС2,22.25) 10.42 11.09 11.39 12.09 12.48 13.00 13.59 14.31 15.30 16.00 16.40 17.12 18.06 18.38 18.44 18.49 19.03 19.27 19.37 19.44 20.00 20.30 21.00 21.56 22.25 22.51 23.18 23.45 00.19 01.15 01.44

Ад либитум Траг Грађанин Ремек дела руске музике Верски календар Трезор Енциклопедија за радознале Искон живота Моравске приче Време је за бебе Еко фајл Породица Сопрано Гарави сокак Мунзи Кажи ми,кажи! Френине ципеле Пчелица Маја Томас и другари 2 Датум Верски календар ТВ мрежа Други век Породица Сопрано Животсамузиком Одгонетање Либела Хроника 45.Битефа Индекси-40годинакасније Трезор Моравске приче Време је за бебе

06.30Чист рачун 07.00Маратон 08.05Кефалица 08.10Двоугао 08.15С.О.С. 08.45Милица² 09.30Отворени студио 11.30 Милица² 11.45 Филм:Кајман 14.00Вести 14.30С.О.С. 15.00Породица Серано 16.30Злочиначке намере 17.30Чист рачун 18.00Вести 18.30Двоугао 18.35Коров 19.00Без трага 20.00Иза вести 20.30Филм:Исплата 23.00НЦИС 00.00Вести 00.15Иза вести 00.45Милица² 01.00Филм:Плава вода,бела смрт

dnevnik

c m y

30

Алек Болдвин

Краљсвих губитника Када би лоша срећа ходала у људском облику, звала би се Берни Лутс.Средовечни Берни ради у касину у Лас Вегасу,а посао му је да доноси лошу срећу великим добитницима. Улоге: Вилијам Х. Мејси, Алек Болдвин,Марија Бело Режија:Вејн Крејмер (Б92,23.55)

06.00 Краљица југа 07.00Добро јутро 10.00У сосу 10.30Амиџи шоу 12.00Наслеђе једне даме 13.00Краљица југа 14.00Сестре 15.00 Породичниобрачун,квиз 15.30Ноћ у јуну 16.30Мала невеста 17.40Национални дневник 18.00Тајнаљубав 18.15Тријумфљубави 18.30 Наслеђеједнедаме 19.30 Национални дневник 20.00Гојковићи 20.30 Курсаџије 21.00Мултимилионер 22.00Добро вече,Србијо 23.00Наслеђе једне даме 00.00Ноћ у јуну 01.00Лас Вегас 02.00Филм:Збогом,љубавниче 04.00Филм:Закон оружја

МиријамГалего

СЕРИЈА

Црвени орао Серија која вас на тренутак враћа у 17.век.Након терора које претрпи једно село и убиства супруге локалног учитеља, догађаји крећу у потпуно другом правцу.Појављује се заштитник Црвени орао,који штити слабије,открива дворске интриге и тајне организације. Улоге: Давид Ханер, Хавијер Гутије,Пепе Аниорте,МиријамГалего (Хепи,23.00) 08.00 08.25 08.35 08.45 08.55 09.00 09.15 09.55 10.00 10.20 10.30 10.55 11.20 11.40 12.00 12.25 12.50 13.20 13.55 14.00 14.50 15.55 16.00 16.30 17.55 18.30 19.00 19.55 20.00 21.00 21.30 23.00 23.55 00.00 00.50

Чаробњак магичне фруле Направите места за Нодија Мала принцеза Мегаминималс Торк Анђелина балерина Боба и Биба Вести Авантуре малог Пере Дино ратник Југио Бакуган Моћна чигра Фантастично путовање Винкс Сирене Квизић Пресовање Вести Луде године Тагарт Вести Малдиви -Микс Малдиви –Под врелим сунцем Телемастер Гласови у времену, док.серијал Сузе Босфора Вести На звезданом путу Малдиви -Преглед дана Малдиви -Више од игре Црвени орао Вести Картел Малдиви –Више од игре…

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Суботом поподне,14.00Живети свој живот,15.00Спортски преглед,16.00Освета,17.00 Политикон, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,00.30Ток шоу

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Главни осумњичени,10.30Кад порастем бићу..., 11.00 Никад се не зна, 12.00 Отворени екран, 13.00Метрополе и регије света,14.00Инфо К9,15.00Контранапад,16.00Инфо К9,16.45Бибер,17.00Главни осумњичени,18.00Лек из природе,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.45Бибер,20.15Травел клуб,21.15Отворени екран, 22.15Бибер,22.35Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,21.15Ток шоу:Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

utorak20.septembar2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

9

31

КАКО СУ ПАРТИЗАНКЕ ПОСТАЈАЛЕ ГРАЂАНКЕ

Пише:Ивана Пантелић 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.25 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Кошишатогпса Грађевинскеинтервенције Мојагрчкакухиња Нованадапосластичара Л.А.Инк Стручњакзаторте Обрачунпосластичара Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Кошишатогпса Грађевинскеинтервенције Највећигубитник Новацнајеловнику Уштедетикупујући Потомство ДрЏи Л.А.Инк Новацнајеловнику

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00

ВарвариТеријаЏонса Заборављенепоплаве ВајатЕрп Смртледеногчовека Домаћицаброј49. Укрупномкадру Косизаправоти? ТајмтимгодинаX Колонија Римнијеизграђен заједандан К.С.Луис Силверадо ПравиКазиноројал Једандануборби Египат ТајмтимгодинаX Колонија Римнијеизграђен заједандан

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Фантастичначетворка Старлаијахачидрагуља ОзиБу Фантастичначетворка Старлаијахачидрагуља Биккојиседи Нортфорк Догодилосенаданашњидан Пи Несрећеседешавају Сестре Еротскифилмови

Сестре Прелепа манекенка Данијел упознаје згодног момка токомквизанаМенхетну,који је потом враћа кући. Следећегдана,њенакомшиница Грејс, лок ална новинарк а, присуствује крвопролићу у Данијелиномстану.Алинико јојневерује... Улоге: Маргот Кидер, Џенифер Салт, Чарлс Дурнинг Режија:БрајандеПалма (Синеманија,22.00)

Добројутро,Хрватска ХотелдворацОрт Светзасебе,док.серија ДебиТревиспреуређује Дневник Господарицатвогасрца Свећебитидобро Међунама Алиса,слушајсвојесрце Научнапетица Хрватскауживо 8.спрат,токшоу Капри Дневник Свеу7,квиз МирискишенаБалкану Отворено Дневник3 Циклусевропскогфилма: Животуружичастом,филм 01.56 Жица 02.51 Безтрага

07.00 09.07 10.10 11.08 12.00 12.31 13.20 14.20 14.53 15.38 16.25 17.44 18.34 19.30 20.13 21.10 22.10 23.05 23.41

06.00 07.25 08.55 10.25 12.25 13.35 16.15 18.20 20.05 21.40 22.05 23.35 01.30 02.50 04.25

Џеси Стоне: Без кајања Истините приче Фантастични господин Фокс Добро јутро,Вијетнаме Милдред Пирс Аватар Гвоздени човек 2 Срце од мастила Кони и Карла Аватар: Стварање Пандоре Добро дошли у Зомбиленд Фајтер Изгубљени дечаци:Жеђ Салт (2010) Основно образовање

НешБриџиз Дијагноза:Убиство Филм:УбиствауМидсамеру НешБриџиз Вокер,тексашкиренџер Дијагноза:Убиство Филм:УбиствауМидсамеру Ургентницентар Вокер,тексашкиренџер НешБриџиз Ургентницентар Филм:Завештањестраха Филм:Живиједанпут,умри двапут

05.45 06.20 07.05 09.15 10.55 12.00 12.30 13.25 14.15 16.05 16.55 17.05 18.00 18.30 19.05 20.00 20.50 21.45 23.30 23.45 01.20 02.20 03.50

РТЛданас ДрагонБолЗ Кобра11 1001ноћ Вратараја Ексклузивтаблоид Вечераза5 Крвнијевода Кобра11 Ружаветрова РТЛ5до5 Вечераза5 Ексклузивтаблоид РТЛданас Крвнијевода Ружаветрова Менталист Путосвете РТЛВести 11.сат Астрошоу Хаваји5-О РТЛданас

СЕРИЈА

МарионКотилар

Животу ружичастом МалаЕдитнијерођенапод сретном звездом: мајка јој је уличнапевачицакојасавновац троши на алкохол, отац је циркуски акробата, а бака јој води јавну кућу. С двадесетак година, она ради на Монмарту као улична певачица.Послеангажманаулокалном клубу њена каријера крећепремазвездама... Улоге: Марион Котилар, СилвијаТестуд,ПаскалГрегори,ЕмануелСенијер,ЖанПолРуве,ЖерарДепадије Режија:ОливиерДахан (ХРТ1,23.41)

07.55 08.25 08.50 09.35 10.00 10.45 11.30 12.15 12.30 13.00 14.30 14.55 15.20 15.55 16.05 16.20 16.50 17.10 18.00 18.20 18.35 19.10 19.35 20.05 22.15 23.00 23.55 00.40 01.05

МарготКидер

08.20 09.20 10.20 12.20 13.20 14.20 15.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.10

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00 14.45 15.20 16.00 18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 23.20

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 17.40 20.00 22.00 00.00 02.00

МалаТВ. ИстрагеМладогМесеца Школскисат Олујнисвет Алиса,слушајсвојесрце ПунакућаРафтера Призма ФотографијауХрватској Обртникпартнер Бигфут:Незаборавансусрет, филм Х2О Едгемонт Школскисат Наврхјезика Цртанасерија МалаТВ Аладиновепустоловине Шаптачпсима Регионалнидневник Жупанијскапанорама Црнакутија:Трговањељудима Цртанасерија Гаража Штаженеволе,филм Безтрага Жица Специјалнајединица Прикраћени Складиште13

Повратакубудућност Породичнипас Невероватнеприче Земља2 Сиквест ХарииХендерсонови Повратакубудућност Торнадо ХарииХендерсонови Породичнипас Невероватнеприче Земља2 Ајкула Сиквест

Преваранти Трчи Рони трчи И то је рокенрол Како сам упознао Сару Пирати из Пензанса Момци Анђелин пепео Тајанствени странац Зерофилија Лезбијке ухваћене на делу Младе,влажне и напаљене

Менталист Калифорнијски истражни биро истражује убиство бившег робијаша Хенрија Дала, који је одслужио девет годиназасиловањеиубиствоте јенедавнопуштеннаслободузбогДНКдоказакојијеобјављенуњеговукорист.Џејн веруједајеДалбиокрив... Улоге: Сајмон Бејкер, Робин Тјуни, Тим Канг, Овејн Јеоман,АмандаРигети (РТЛ,20.50)

РобинТјуни

08.10 09.05 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40

Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Какотораде? Уделићусекунде Преживљавање Лимарскарадионица Аутапомери Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Преживљавање Какосеправи? Какотораде? Какавалат! Бионичкатехнологија Људскихрукудело–Азије Тачкапуцања Разоткривањемитова Какавалат! Бионичкатехнологија

08.30 09.30 14.00 17.00 18.30 19.30 20.00 21.00 23.00 23.15 23.45 00.45 01.15

Фудбал Бициклизам Бициклизам Билијар Фудбал Фудбал Бокс Бокс Аутомобилизам Аутомобилизам Мотоспортови Трке коња Сви спортови

И у рају КП – пакао

П

рва земаљска конференција АФЖЈ-а није совност АФЖ-а била последица политике КПЈ дон ел а прек ретн иц у у циљ ев има или која је крајем рата настојала да прикупи што вепрограму еманципације жена у партизан- ћу народну подршку за успостављање новог реском покрету, или у настајућој социјалистичкој жима. држави. Ипак, том приликом је створена прва Тако је, по званичним подацима, око четвртимасовна југословенска женска политичка орга- не укупног броја жена Војводине, укључујући и низација која ће имати велику улогу у историји припаднице оних мањина које су биле листом послератне еманципације жена. О активностима ненаклоњене НОВ-у, формално било у чланству АФЖ-а током рата, али и о патријархалним по- АФЖ-а. Треба напоменути да је 1944. формирародичним односима говори Невенка Петрић. на и женска равногорска организација, под нази„Да би се организовале жене, оне се ништа не вом Југословенска организација равногорки (ЈУпитају. Њој ако каже муж да мора да оде, она ће ОРА). Задатак ове организације био је да изградоћи. Ако он каже да се не слаже, онда не може ди мрежу секција и удружења уз помоћ операдоћи. Политика је увек била главна! На претход- тивних јединица Југословенске војске у отаџбиној седници Народног фронт а би се саз вал а седн иц а АФЖ-а. Наглашавано је да су седнице намењене само женама, али да су ту могли доћи и мушкарци ако желе, и долазили су у мањем броју. Од жена, углавном су долазиле покоја удовица и оне које су у кућ и вод ил е реч. Долазиле су неке и с мужевима, али уз његов претходн и пристанак. На седницама се присутнима говорило о томе да жене никада нису имале никаква права у друш тву, иако у домаћинству доп рин ос е као и муш ки члан ов и. Циљ је био поли- Тито и већници Авноја из Хрватске:тек покоја... тички, помињала се Француска револуција, њене идеје, марксистич- ни (ЈВО). Осим стварања санитетских јединица, ки покрет. Оне су разумеле да сада немају ника- чланице ЈУОРА-е имале су задатак да подижу квих права, а од сада ће, као, имати. Циљ је да им националну свест код одраслих и код деце, а јесе подигне свест, да жена прихвати да је она дан од најважнијих била је „сестринска“ помоћ личност и да одлучује у домаћинству. Жене ра- војницима као и „храбро држање пред непријађају децу, воде домаћинство, на крају су и рад- тељем“. Можемо закључити да, за разлику од ници на њиви и са стоком. Жене су учествовале АФЖ-а, који је несумњиво имао сличне задатке на тим седницама тако што када је реч о активностима у би узимале реч и причале о рату али је велики део посвеЧетвртина Војвођанки, свом животу. Пошто су биле ћивао опис мењ авањ у жен а, неписмене, нису биле у стаорг ан из овањ у курс ева из укључујући и припаднице њу да расправљају о ширим области културе и политике, мањина које су биле темама. Временом су седнице рад ЈУОРА-е се сводио исненаклоњене НОВ-у, имале ефекта и на њих се докључиво на помоћ борцима фор м ал н о је би л а лазило слободније. Пошто су (мушкарцима) и на улогу доу чланству АФЖ-а седн иц е нај ав љиван е унабре мајке и грађанке. Барбара пред, сви су журили да раниВизингер закључује да су жеје нам ир е пос лове, пом узу не у НОВ-у предс тав љал е краве да би се састали у шест часова. Долазили друштвени објекат, да су биле лишене личне су у групама, због мрака, ипак је то дивљина! За- иницијативе, док су њихове улоге дефинисане од нимљиво је са социолошког гледишта пратити војних и политичких руководилаца, мушкараца. како се развијала самосвест о властитој вредно- За разлику од ње, партијска историографија и сти, потискивана још од средњег века до доласка неке касније ауторке сматрали су да је партизанпартизанског покрета...“ ке у рат водила висока самосвест и тежња за Антифашистичко веће жена је током рата по- еманципацијом. чело да ствара организацију широм земље. До Ант рополошкиња Светлана Слапшак такође краја 1943. године широм Србије организовани је размат рала феномен партизанке: „Успех југосу окружни, срески и општински одбори. У Ср- словенског партизанског покрет а био је свебији АФЖ је постао масовна организација, којој стран: обезбеђена је женска радна снага у позаје до 1944. у Војводини замерана чак превелика дини и обнови земље после рат а, женска ратсамосталност. Став да је АФЖ сувише самоста- ничка снага на фронту, политичка снага која је лан провејавао је током 1944. и у званичној пре- подржавала победничку идеологију. Изнут ра, у писци ЦК КПЈ. Тако је у писму ЦК КП Хрватске народу жена, створила се нова самосвест да је упућеном АФЖ-у замерена слаба веза с Народ- данас пот ребно још много капит алистичке поноо слободилачким покретом и партијском орга- хлепе и пат ријархалне освете да се она озбиљнизацијом. Ипак, треба истаћи да је управо ма- није смањи„. КњигуИване Пантелић „ПАРТИЗАНКЕ КАО ГРАЂАНКЕ”уиздању„Еволуте”изБеограда можетенаручитипутемтелефона011/2621–204илии-мејла www.evoluta.co.rs иwww.evolutabc@gmail.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

utorak20.septembar2011.

dnevnik

c m y

32

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Диванданзавас,одданаспанадаље. Уласком вашег Марса у ватрени знак Лава поправиће вам се расопложење, а и ситуација у којој сте.Имаћетевишевољеиснагеза све.

BIK 20.4-20.5.

Активнији сте у свом дому, било да нешто радите у вези с послом или реконструишете кућу, припрематесезазиму,ангажујетеокоукућана. Пазите кога примете у свој дом.Љубавниодносћеоживети.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

20. septembar 2011.

Нистениспокојнинисигурништа бисте и како бисте. Подложни сте туђимутицајима,штоможебитидобро, али не мора да значи. Атмосферанарадномместусесмирујеа сампосаостагнира.

Растрзани сте на разне стране, састанчите,планирате,комбинујете свеисвашта,могућностииобмане, штосесвеукупнонеможеназвати стабилном сит уацијом за посао. Мањеанализирајте.

Од данас па надаље постајете енергичнији и активнији на личном плану.Увашзнакјеумаршираобог рата,Марсидонеовампотребуза конкретним циљевима, снагу да их реализујетеиуспех.

Уторакћепротећихаотично,али ћетесевиипакдостадобросналазити у тим променљивим околностима.Рачунајтенанедоследносту каријери. Но, можете се ослонити настаријеиискусније.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs

VAGA 23.9- 23.10.

Понекад вам околности и особе којевасокружујуделујуједнолично изаморно.Међутим,овихданаможетеостваритидобрукоминикацију снекимдалеко,уиностранству,можетепутоватиипросперирати.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Стичесеутисакдасепартнерпонаша неурачунљиво и помало инфантилно.Сутраћевећбитибоље. У контатима с пословним клијентимаилипријатељимабудитебезоптерећења.Свејемогуће.

Мудре одлуке и вешта средства су препоручљиви и неопходни да бистесачувалинивоиуглед,успех. Љубавни однос се полако враћа у некунормалукојасетемељинанавикамаирутини.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Тајна љубав буди нове страсти. Потребни су вам сигурност и поверењеуодносу,алиисвежина,младалачкиризициивисокнивопоштовања.Укаријерићетесевишеангажоватииборити.

Заносите се лепим стварима и идеалима,али,нисусвиоковастако и толико добронамерни, алтруистиисаосећајни.Иматесклоностза уметност и потребу да помажете драгимбићима.Смањениприходи.

Партнерскиодносвасокупирајер је драга особа преузела на себе многеобавезе,плановеиорганизације разних догађаја, сусрета, у којима и ви треба да учествујете. Будитепаметнииелоквентни.

TRI^-TRA^

V REMENSKA

Кејџ је бесмртни крвопија

Захлађење

Vojvodina Novi Sad

20

Subotica

19

Sombor

19

Kikinda

21

Vrbas

20

B. Palanka

20

Zrewanin

21

S. Mitrovica 19 Ruma

19

Pan~evo

20

Vr{ac

20

Srbija Beograd

21

Kragujevac

22

K. Mitrovica 23 Ni{

23

На И-беју се за милион долара продаје фотографија човека из америчког грађанског рата који невероватно личи на глумца Николас а Кејџа. Продавац фотографије нашалио се да је Кејџ у ствари бесмртна крвопија. Фотографија потиче из 1860. године на којој је човек који изгледа баш као 47-годишњи глумац. Њена почетна цена је милион долара, а продавац Џек Морд који ју је ставио на продају тврди да је фотографија аутентична и да је на њој човек који је живео за време америчког грађанског рата. - Ова фотографија је доказ да Николас Кејџ није само холивудска звезда већ и вампир који ће „умрети” с неких 70 година, а затим се опет млад указати

PROGNOZA

Evropa

и Кишовито

Madrid

НОВИСАД: Знатнохладнијеикишовитовреме.Ветарускретањунаумеренсеверниисеверозападни.ПритисакисподнормаRim ле.Јутарњатемпература18,амаксимална20 степени. London ВОЈВОДИНА: Знатно хладније и кишовито време. Ветар у скретањунаумеренсеверниисеверозападни.Јутарња температуCirih ра 14 ,амаксимална 21 степен. Berlin СРБИЈА: Знатнохладнијеикишовитовремеузгрмљавину,а Be~ на западу и југозападу ће бити и обилнијих падавина. Ветар у скретањусјугоисточногнаумеренсеверниисеверозападни.ПриVar{ava тисакисподнормале.Јутарња температура 14,амаксимална 26 Kijev степени. Прогноза за Србију у наредним данима:УсредусвежеивећиMoskva номоблачно,уцентралнимијужнимпределимас кишомповремеOslo но. У другој половини идуће седмице сунчаније и топлије време, аливишенећебитиврућихдана. St. Peterburg БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Нагла променавременанаконпроласкахладногфронтаусловићенеповољну биометеоролошку ситуацију за хроничне болеснике. Опрезсепосебносаветујекардиоицереброваскуларнимболесницимаиастматичарима.Одметеоропатскихреакцијанајизраженијићебитиглавобоља,боловиукостимаизглобовимаинерасположење.Усаобраћајујенеопходнамаксималнапажња.

29 25 17 18 20 12 18

на неком другом крају света - нашалио се колекционар Морд. Продавац је фотографију нашао на задњој страници одбаченог албума портрета особа погинулих у америчком рату, али једино фотографија човека који личи на Кејџа није потписана па се не зна ко је та особа. А мистика је тим још већа!

VIC DANA Дошаокомшијакод Пироћанца, асунцепржи.Савмокарседне поредПироћанца,којимукаже: -Комшо,можеосвежење? -Може,каконеможе! -Жено,отворипрозор -викнеПироћанац

22 18 15 15

Atina

30

Pariz

21

Minhen

17

Budimpe{ta

22

Stokholm

17

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

Bezdan

-12 (-5)

Slankamen

121 (-5)

Ja{a Tomi}

Apatin

35 (-9)

Zemun

208 (1)

Bogojevo

37 (-7)

Pan~evo

242 (2)

Smederevo

438 (-2)

Ba~. Palanka 70 (-10) Novi Sad

64 (-7)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kne`evac

180 (5)

S. Mitrovica

10 (-2)

Tendencija stagnacije

Senta

247 (1)

Beograd

164 (0)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

329 (3)

Tendencija stagnacije

Titel

110 (-2)

NERA

Hetin

66 (-6)

TISA

-16 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusi}

36 (0)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 20.septembar 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you