Page 1

N

NOVI SAD *

E

D

Q

N

I

c m y

20. SEPTEMBAR 2009. GODINE

GODINA LXVII BROJ 22487 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

AKO PASOK POBEDI NA IZBORIMA GR^KA MEWA STAV PREMA PRI[TINI

NASLOVI

E

Atina priznaje Kosovo? Ako se sve kockice slo`e, re{i pitawe Kipra i otvori procedura za davawe statusa kandidata Srbiji za ~lanstvo u EU, Atina }e priznati nezavisnost Pri{tine 2010. ili 2011. godine. str. 2

VANREDNA SEDNICA POKRAJINSKOG PARLAMENTA

Stvoreni uslovi za formirawe Razvojne banke Vojvodine

str. 2

OTKAZANA „PARADA PONOSA”

Metla za ~inovnike

Zabraweni skupovi u centru Beograda

str. 4

Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je da je policija zabranila odr`avawe svih skupova u centru Beograda, jer je proceweno da bi se mogli desiti nasilni~ki akti. Da~i} je posle posete francuskom dr`avqaninu u Klini~kom centru koga su te{ko povredili beogradski fudbalski navija~i- huligani, rekao da }e se dr`ava odlu~no obra~unati

[OROM, S BOROM

Mali [e{ir

sa svima koji prete nasiqem i da javni skupovi ne}e mo}i da se odr`avaju u centru Beograda, gde preti ugro`avawe `ivota i imovine. Organizatori su ranije ju~e otkazali “Paradu ponosa” po{to nisu prihvatili preporuku Vlade Srbije da manifestacija iz centra grada bude izme{tena na plato ispred Palate Srbije, odnosno na U{}e.

str. 3

ORGANIZACIJE POTRO[A^A NEZADOVOQNE PREDLO@ENIM ZAKONOM

str. 8

Ministar {titi, ministar sudi

Sun~ano i toplo

str. 7

EFIKASNA DR@AVA PREDUSLOV ZA EFIKASNU PRIVREDU

Najvi{a temperatura 27°S

Tri sata od Milanovca do Petlovog brda

str. 6

Foto: J. Pap

SPEKTAKULARNA QUBAVNA IGRA U [UMAMA GORWEG PODUNAVQA

Samo najboqi ostaju

str. 9

S P O R T

„ SRBIJA OSTALA U SVETSKOJ GRUPI

„ KARAKA[EVI] OSVOJIO BRONZU

str. 12–16

Kontracepcija gubi trku

str. 5


nedeqa20.septembar2009.

VANREDNA SEDNICA POKRAJINSKOG PARLAMENTA

SVET „DNEVNIK” SAZNAJE: AKO PASOK POBEDI NA IZBORIMA GR^KA MEWA STAV PREMA PRI[TINI

Atina priznaje Kosovo kad Srbija dobije status kandidata za EU (Od na{eg dopisnika iz Brisela)

orgos Papandreu, lider gr~ke opozicione partije PASOK i favorit za pobedu na prevremenim gr~kim parlamentarnim izborima zakazanim za 4. oktobar, ako postane premijer radi}e u pravcu priznavawa Kosova. Ako se sve kockice budu slo`ile, re{eno pitawe Kipra i otvorena procedura za davawe statusa kandidata Srbiji za ~lanstvo u EU, Atina }e priznati nezavisnost Pri{tine tokom 2010. ili 2011. godine, preneli su „Dnevniku“ izvori bliski vo|i gr~kih socijalista i lidera Socijalisti~ke internacionale. - Papandreu `eli da bude vode}i politi~ar na Balkanu i lider regiona koji }e ostatatak balkanskog poluostrva voditi ka ~lanstvu u EU. Da bi u tome uspeo Papandreu je ozna~io nekoliko sporova u kojima mo`e da odigra kqu~nu ulogu i profili{e se kao regionalni lider kompromisa i re{ewa. Naravno, prvi preduslov je da pro|e Lisabonski sporazum. Vo|a gr~kih socijalista }e raditi na pronala`ewu kompromisnog re{ewa oko imena Makedonije. Kada bude postavqen okvir za re{ewe spora na Kipru izme|u gr~ke i turske zajednice, Atina }e se okrenuti i aktivnostima za priznavawe Kosova. Papandreu }e prethodno posetiti Pri{tinu, a o~ekuje se da po~etkom 2010. godine ili mo`da i ranije EU pokrene proceduru za davawe statusa kandidata Srbiji. Papandreu je svojim radom zadu`io i predsednika Srbije Tadi}a i lidera srpskih socijalista Ivicu Da~i}a tako da Beograd ne}e mo}i da zao{trava odnose sa Gr~kom. Tako|e, Atina }e raditi na tome da isposluje priznawe bar jo{ jedne ~lanice EU. [panija i Ki-

DNEVNIK

c m y

2

J

Jorgos Papandreu

par u startu otpadaju kao mogu}i partneri u tom poslu, tako da }e raditi sa Slova~kom i Rumunijom. Idealno bi bilo da to bude Rumunija jer je ona deo regiona ka`e za „Dnevnik“ diplomatski izvor u Briselu veoma dobro upu}en u gr~ku politiku. Na{ sagovornik dodaje da je i aktuelna gr~ka vlada desnog centra bila vrlo rezervisana po pitawu Kosova iako ga nije priznala. Ne treba zaboraviti da Gr~ka nije poslala svoju argumentaciju Me|unarodnom sudu u Hagu koji treba da izradi savetodavno mi{qewe o jednostranoj deklaraciji nezavisnosti pri{tinskih vlasti i da Gr~ka priznaje paso{e koje izdaje Pri{tina. Gr~ke diplomate u razgovorima sa svojim kolegama u EU i Sjediwenim Dr-

`avama ne kriju da je wihova uzdr`anost oko priznavawa Kosova motivisana solidarno{}u sa Kiprom a ne zbog toga {to podr`avaju Beograd. Podsetimo, Papandreu je bio arhitekta „Solunske agende“ iz 2003. godine kojom je zapadnobalkanskim dr`avama obe}ana evropska perspektiva i `eli da nastavi zapo~eti posao. Tri goru}a pitawa na putu zapadnobalkanskih zemaqa ka EU u domenu su uticaja predsednika Socijalisti~ke internacionale i re{avawem sporova oko Kipra, Makedonije i Kosova stvaraju se uslovi za novi zamajac pro{irewu EU i da svako ko doprinese takvom raspletu stekne va`ne poene na me|unarodnoj sceni. „ @eqko Panteli}

Stvoreni uslovi za formirawe Razvojne banke Vojvodine Skup{tina Vojvodine izabrala je ju~e Borisa Barjaktarovi}a iz G17 plus za novog potpredsednika Izvr{nog ve}a APV i sekretara za regionalnu i me|unarodnu saradwu. Do promene u sastavu pokrajinske vlade do{lo je nakon ostavke koju je pro{le nedeqe na te funkcije podnela potpredsednica G17 plus Ivana Duli} Markovi}, koju je obrazlo`ila privatnim razlozima. Barjaktarovi} u Banovinu dolazi sa mesta dr`avnog sekretara u Ministarstvu telekomunikacija, a prethodno je bio na rukovode}im mestima u preduze}ima Srbijagas i Elektromre`a Srbije, te ~lan Gradskog ve}a Novog Sada. Na ju~era{woj sednici koja je sazvana po hitnom postupku zbog nedavnog preuzimawa Metals banke, pokrajinski poslanici usvojili su odluku o na~inu izbora predstavnika Pokrajine u skup{tini i organima te banke, ~iji je ve}inski vlasnik APV nakon kupovine paketa od 636.000 akcija za 3,5 milijardi dinara. - Ova sednica najzna~ajnija je u prethodnih nekoliko meseci, jer su ovom odlukom stvoreni preduslovi za konstitusawe budu}e Razvojne banke Vojvodine - ocenio je u izjavi za „Dnevnik“ predsednik Izvr{nog ve}a APV Bojan Pajti}. On je kazao i da je pokrajina postala ve}inski vlasnik Metals banke, ali da je jo{ potrebno da konstitui{u i weni organi i da se ta banka rekonstrui{e „kako bi postala i komercijalna i razvojna“. - Ovim }e pokrajina ste}i jo{ jedan instrument za privrednu ekspanziju, {to je posebno va`no s obzirom da smo se u ovoj godini skoncentrisali na programe zapo{qavawa i da }emo do kraja godine zaposliti oko trideset hiqada qudi - rekao je Pajti}.

Wegove stavove, me|utim, ne deli i deo opozicionih poslanika koji su ulazak APV u Metals banku ocenili nezakonitim. Pokrajinski sekretar za finansije Jovica \uki} rekao je da je ceo postupak kupovine 62 odsto kapitala banke okon~an jer su akcije upisane u Centralni registar hartija od vrednosti, te da je neophodno izabrati predstavnike u Skup{tini akcionara, a nakon toga i ~lanove organa upraBoris Barjaktarovi} vqawa banke. - Time se omogu}uje i ukidastracije u procesima regiowe prinudne uprave u Metals nalne saradwe i kori{}ewa banci koje je uvela Narodna fondova EU“. banka Srbije zbog nelikvidNajdu`a polemika za skupnosti u poslovawu. Ova banka {tinskom govornicom ju~e je ima}e komercijalni i razvojvo|ena o izve{tajima o proni karakter, a time }emo do{logodi{wim poslovawu JP biti i kompletan mehanizam „Vode Vojvodine“ i VIP fonkada je u pitawu funkcionisada za podr{ku investicija u we pokrajinskih fondova - napokrajini, ali su u pokrajinveo je on. skom parlamentu ipak dobili Uz mnogo polemike i kritive}insku podr{ku. ka opozicionih posalnika, Ni ju~e nije bilo ve}inske Skup{tina Vojvodine donela podr{ke za inicijativu poslaje odluku o osnivawe Fonda ni~ke grupe Lige socijaldemo„Evropski poslovi“ Vojvodikrata Vojvodine da se u dnevni ne, koji }e zapravo biti nared Skup{tine uvrsti wihov slednik Kancelarije za evroppredlog o obe{te}ewu pokraske poslove Izvr{nog ve}a jine na osnovu ulagawa gra|aVojvodine. na u izgradwu Naftagasa, koji U obrazlo`ewu odluke koju ~ini 90 odsto vrednosti Naftje PIV podr`ao, a na inicijane industrije Srbije. tivu poslani~ke grupe Saveza Kao {to je bilo i o~ekivavojvo|anskih Ma|ara, navodi no, u pokrajinskom parlamense da je osnivawe novog Fonda tu ju~e nije otvorena rasprava u skladu sa strate{kim opreo sudbini novog vojvo|anskog deqewem Republike Srbije o statuta koji od oktobra proubrzavawu procesa evropskih {le godine ~eka potvrdu repuintegracija, ali i sa „stratebli~kog parlamenta. „ Branka Dragovi} Savi} gijom pokrajinske admini-

TAMA[ KORHEC O PRIMENI ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA

Rusija odustaje od postavqawa „Iskandera”

Moskva osudila izjavu Ahmadine`ada o holokaustu

Jedino merodavni praksa i rezultati

Rusija ne}e postaviti sistem takti~kih projektila „Iskander“ u najzapadnijoj ruskoj oblasti Kaliwingrad, kao odgovor na odluku SAD da odustane od planova za postavqawe protivraketnog {tita u Isto~noj Evropi, izjavio je zamenik ruskog ministra odbrane Vladimir Popovkin. Komentari{u}i takvu odluku Amerike, Popovkin je za ruski radio Eho Moskve rekao da je razum nadvladao ambicije. „Uporno smo govorili Amerikancima da je opasnost o kojoj oni govore potencijalna, a ne trenutno postoje}a“, rekao je on, kako prenosi ruska agencija Itar Tass. Stoga }e Rusija sada, istakao je Popovkin, odustati od planova koje je trebalo da sprovede u slu~aju postavqawa ameri~kog protivraketnog {tita u isto~noj Evropi, me|u kojima je bio i plan da se u oblasti Kaliwingrada postavi sistem „Iskander“.

Ministarstvo spoqnih poslova Rusije osudilo je posledwu izjavu iranskog predsednika Mahmuda Ahmadine`ada u kojoj je on ocenio da je holokaust „la`“ i izgovor za stvarawe jevrejske dr`ave. Portparol ministarstva Andrej Nesterenko rekao je da poku{aji Teherana da negira postojawe holokausta vre|aju se}awe na `rtve Drugog svetskog rata i ne doprinose stvarawu dijaloga o iranskom problemu, prenela je ruska agencija ItarTass. „Takve izjave, bez ozbira odakle dolaze, kose se s istinom i apsolutno su neprihvatqive“, izjavio je Nesterenko. Iranski predsednik izjavio je u petak da je holokaust „la`“ i izgovor za stvarawe jevrejske dr`ave kojoj Iranci treba da se suprotstave po verskoj du`nosti. Ahmadine`ad je i ranije javno izra`avao sumwe da je holokaust uop{te postojao i govorio je da Izrael treba izbrisati sa lica zemqe.

- Zakon o nacionalnim zakon dovede do kvalitetsavetima sadr`i velike nijih odluka u oblasti potencijal, ali s druge obrazovawa, kulture i javstrane predstavqa jedan nog informisawa, ako od eksperiment jer u ovom detoga nacionalne zajednilu Evrope smo stigli najce, dr`ava i lokalne samodaqe u ostvarivawu tih uprave budu imali koriprava - rekao je za na{ sti, mo}i }emo da ka`emo list dr Tama{ Korhec, poda je postigao svoju svrhu. krajinski sekretar za Me|utim, ako s druge straupravu, propise i nacione, iskomplikuje na~in donalne mawine AP Vojvodino{ewa odluka i ne proizne. Korhec je izjavio u vede kvalitetnije qudske Senti da je veoma bitno da resurse, boqe programe Zakon o nacionalnim saverada u {kolama i drugim tima detaqno reguli{e institucijama bitnim za ostvarivawe kolektivnih pripadnike mawina, onda prava nacionalnih mawina ne}emo ostvariti ciq na samoupravu preko nacizbog kojeg je ovaj zakon doonalnih saveta. net. Savetovawa poput On je naglasio da primeovog odr`anog u Senti u na ovog veoma kompleksnog organizaciji Saveza vojvoTama{ Korhec Foto: M. M. |anskih Ma|ara, mogu dozakona, iziskuje zna~ajne napore dr`avnih i pokrjainskih - Naravno, razli~ita su miprineti da same mawine, pa i organa, a tako|e samih nacional{qewa, ocene i kvalifikacije dr`avni organi, postanu svenih mawina kao u`ivaoca tih o zna~aju ovog zakona i wegovog sni tog potencijala i velikog prava, koje treba da se pripreme potencijala, ali mislim da su u posla koji je pred nama - rekao i maksimalno anga`uju da odredtom pogledu jedino merodavni je Korhec. be zakona za`ive u praksi. rezultati i praksa. Ako ovaj M. Mitrovi}

MINISTAR ZA KOSOVO I METOHIJU GORAN BOGDANOVI]

Beograd spreman za diplomatsku borbu Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanovi} izjavio je da je uveren da }e Srbija na zasedawu Generalne skup{tine Ujediwenih nacija odneti jo{ jednu diplomatsku pobedu u borbi za o~uvawe svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. „Srbija je dobro pripremqena za odbranu stavova u vezi Kosova i Metohije i predsednik Srbije Boris Tadi} na zasedawu Generalne skup{tini svetske organizacije 25. septembra izne}e argumente koji su neosporivi i utemeqeni na me|unarodnom pravu“, rekao je Bogdanovi} u intervjuu Tanjugu. Srbija se izuzetno dobro spremila za ovaj

skup {efova dr`ava i vlada zemaqa sveta i uz podr{ku i pomo} Rusije, Kine, zemaqa Evropske unije koje tu nezavisnost ne priznaju, kao i onih koje imaju sli~ne probleme, odbrani}e svoje stavove i svoje me|unarodno zagarantovano pravo, uveren je Bogdanovi}. U prilog tom uverewu, Bogdanovi} je ukazao i na nedavno iznete stavove Maroka, kao jedne od zemaqa ~ija se re~ po{tuje i ima te`inu u arapskom svetu, kao i Izraela, ~iji je globalni uticaj nesumwiv, da ne priznaju nezavisnost Kosova i da se tome protive, {to, kako je rekao, nesumwivo idu u prilog Srbiji i

wenim nastojawima za o~uvawe teritorijalnog integriteta i celovitosti. Ministar je tako|e ukazao na ~iwenicu da u prilog odbrane srpskih stavova govore i izve{taji OEBS-a, nevladinih organizacija, i drugih me|unarodnih institucija i organizacija koje se bore za po{tovawe qudskih prava na Kosovu i Metohiji. On je upozorio da su se i privremene kosovske institucije „dobro pripremile“ za debatu u UN, i da ra~unaju na podr{ku odre|enih zemaqa koje su priznale nezavisnost Kosova i koje lobiraju kod drugih da to isto u~ine.

Reformisano pravosu|e od 1. januara Predsednica Vrhovnog suda Srbije Nata Mesarovi} najavila je da }e reformisano pravosu|e po~eti sa radom 1. januara idu}e godine, sa ciqem da sudstvo bude efikasno i da su|ewa traju u razumnom roku. Ciq reforme nije lustracija kao {to se to mo`e povremeno ~uti, ve} efikasano sudstvo u kom }e gra|ani mo}i da ostvare svoja prava u razumnim rokovima, naglasila je Mesarovi} u Specijalnom sudu na predstavqawu organizaci-

je nove pravosudne mre`e sudova. Mesarovi}eva, koja je na ~elu Visokog saveta sudstva, napomenula je da }e op{ti izbor sudija biti okon~an do zakonom predvi|enog roka - 1. decembra, navode}i da se na konkurs za izbor sudija prijavilo ukupno 5.050 kanditata. Od tog broja 4.800 prijava je nesporno, dok su druge otpale kao neblagovremene, navela je predsednica VSS napomiwu}i da se trenutno utvr|uje da li su prijave potpune.


DNEVNIK

Vlada odobrila paradu na U{}u Vlada Srbije saop{tila je da je, „uprkos svim bezbednosnim rizicima“, odobrila Paradu ponosa, ali da je organizatorima preporu~eno da se skup odr`i na platou ispred Palate Srbije, na Novom Beogradu . Kako se navodi u saop{tewu vlade, Ministarstvo unutra{wih poslova je procenilo da bi na toj lokaciji „bila obezbe|ena puna sigurnost u~esnika skupa i ostalih gra|ana, osiguran potpuni javni red i mir i za{ti}ena imovina gra|ana, grada Beograda i diplomatsko-konzularna predstavni{tva“. „Plato ispred Palate Srbija je odlukom Skup{tine Grada Beograda odre|en za mesto bezbednog odr`avawa javnih skupova“, navodi se u saop{tewu. Vlada Srbije je navela da je naredila nadle`nim organima da preduzmu sve mere i spre~e nasiqe, otkriju i privedu pravdi sve one koji prete nasiqem. Dodaje se da je nare|eno i da se „identifikuju lica koja prete nasiqem, kako bi u skladu sa zakonom bila izvedena pred lice pravde“. „Vlada }e nastaviti dijalog sa svim predstavnicima gra|ana koji smatraju da su im na bilo koji na~in prava ugro`ena“, saop{teno je.

Ambasador [vedske: Tu`no Ambasador [vedske, predsedavaju}e Evropske unije, Krister Bringeus izjavio je da je „tu`no i ~udno“ {to je odr`avawe Povorke ponosa u Beogradu odlo`eno iz bezbednosnih razloga. „Povorke ponosa su savim normalna stvar u Evropi, naro~ito 2009. godine. Takvi festivali se odvijaju u svim evropskim glavnim gradovima“, rekao je Bringeus TV B92 i dodao da je „~iwenica da Povorka ne}e biti odr`na vrlo tu`na i ~udna“. On je podsetio da je letos na ulicama Stokholma u Povorci ponosa {etalo 15.000 qudi, ukqu~uju}i i premijera [vedske. „Za mene je bilo sasvim prirodno da se ista stvar dogodi i u Beogradu“.

\ilas pozdravio odluku organizatora Gradona~elnik Beograda Dragan \ilas pozdravio je odluku organizatora da otka`e manifestaciju Parada ponosa, ~ime se, kako je rekao, trenutno izbegavaju ne`eqene posledice po u~esnike, ali i sve druge Beogra|ane, kao i po imovinu grada Beograda. O~ekujem da nadle`ni organi nastave akciju zapo~etu posle surovog napada na na{e goste iz Francuske i da u narednom periodu obezbede svakom stanovniku Beograda da se ose}a bezbedno i sigurno u svom gradu, na svakom mestu i u svakoj situaciji. ^iwenica da u Beogradu nije bezbedno na miran na~in iznositi svoje stavove, ma koliko se ve}ina ne slagala sa istima, jeste ne{to {to sve nadle`ne treba da pokrene na ozbiqno razmi{qawe i aktivno delovawe, isti~e se u saop{tewu gradona~elnika Dragana \ilasa.

nedeqa20.septembar2009.

ORGANIZATORI OTKAZALI PARADU PONOSA

Na~elna podr{ka, operativna opstrukcija Povorka ponosa, koja je trebalo rekao je da re{ewe MUP-a ne znabila Parada ponosa“, kazala je da se odr`i danas u Beogradu, ot~i direktnu zabranu skupa, ali ~lanica Organizacionog odbora kazana je, saop{tili su organizapodrazumeva da manifestacija niMajda Pua~a. tori. Oni su na konferenciji za je ni odobrena. „Simbolika ove Organizatori skupa pitali su novinare u Medija centru kazali manifestacije svuda u svetu je da predstavnike MUP-a zbog ~ega je da su dobili re{ewe bezbednije odr`ati skup MUP-a Srbije u kojem na U{}u i zbog ~ega ne Odbor o~ekuje se navodi da ne postoje mo`e da im se obezbedi pregovore s vlastima uslovi da se povorka logisti~ka podr{ka u Organizacioni odbor „Povorke ponosa 2009.“ saodr`i bez incidenata centru grada. ^lanica op{tio je da o~ekuje da }e predstavnici vlasti isna Platou ispred FiOrganizacionog odbora puniti obe}awe i da }e ve} od ponedeqka po~eti lozofskog fakulteta Dragana Vu~kovi} rekla pregovori kako bi bili stvoreni preduslovi da se gde je bila zakazana. je da su, pored podr{ke ta manifestacija odr`i u centru glavnog grada, po Organizatori su navekoja je od dr`avnog vrha ugledu na svet. li da im je policija dolazila proteklih dana, „Na predstavnicima Vlade Srbije i premijeru predlo`ila da paradu postojali paralelni pro(Mirku) Cvetkovi}u je da ispune obe}awe i od poneodr`e na U{}u, ali da cesi jer je na operativdeqka, 21. septembra zapo~ne kvalitetna komunikaoni to nisu prihvatinim sastancima bilo i cija sa LGBT organizacijama kako bi se u dru{tvu li, te su re{ili da otopstrukcije skupa. stvorila atmosfera i obezbedili svi preduslovi za ka`u manifestaciju. Predstavnici Organiodr`avawe ‘Povorke ponosa’“, isti~e se u saop{teVi{e desni~arskih zacionog odbora izraziwu. U wemu se podvla~i da „Povorka ponosa“ treba da organizacija i navija~li su nadu da }e proces bude odr`ana na mestu gde se, kako se navodi, svuda u kih grupa najavilo je koji je po~eo posledwih svetu takve povorke odr`avaju – u centru prestonice. da }e poku{ati da dana i kojim je podstakspre~i Paradu ponosa nut dijalog sa gej i lei fizi~ki se obra~una sa u~esnise simboli~no pro{eta centrom zbijskom populacijom biti nastacima. grada i poka`e da smo ravnopravvqen u budu}nosti „kako bi Beo^lan Organizacionog odbora ni gra|ani. Ne `elimo da {etamo grad kona~no mogao da dobije svoParade ponosa Du{an Kosanovi} po nekoj livadi na U{}u, to ne bi ju Povorku ponosa“.

Tadi}: Dr`ava }e za{tititi gra|ane Srbija je slobodna, nezavisna, sigurna i demokratska zemqa, ocenio je predsednik Srbije Boris Tadi} i upozorio da }e dr`avni organi Srbije na svako nasiqe i ugro`avawe osnovnih qudskih i demokratskih prava, reagovati u skladu sa svojim zakonskim ovla{}ewima. „Samo dr`ava ima pravo da primeni silu, u skladu sa za-

konima, i dr`ava }e za{tititi sve svoje gra|ane, bez obzira na wihovu nacionalnu, versku, polnu, ili politi~ku pripadnost“, rekao je Tadi}. Dr`ava ne}e dozvoliti nasiqe, a Srbija jeste i bi}e zemqa slobode i mira za sve koji u woj `ive, rekao je Tadi} na sve~anosti zavr{etka {kolovawa studenata 129. i 130 klase Vojne akademije.

JUKOM: Kapitulacija dr`ave Komitet pravnika za qudska prava (JUKOM) ocenio je da je otkazivawe Parade ponosa planirane za nedequ u Beogradu, kapitulacija dr`ave jer je ona time pokazala da nije u stawu da garantuje bezbednost gra|ana. „Dr`ava koja javno prizna da nema sposobnost da sa~uva `ivote svojih gra|ana, je dr`ava koja ne obavqa svoje osnovne funkcije“, ukazuje se u saop{tewu JUKOM-a u kojem se tra`i odgovornost zbog toga. Komitet u saop{tewu tra`i odgovornost tu`ila{tva koje je „otvoreno priznalo da nije sposobno da na|e osnov za krivi~no gowewe nasilnika i huligana koji neskriveno pozivaju na ubistvo, nasiqe i kr{ewa qudskih prava“. „Tu`ilac Radovanovi}, ne prvi put, odbija da reaguje na to ka`wivo pona{awe, pravdaju}i se da ne mo`e reagovati na napise u novinama i da su potrebne posledice da bi se pokrenuli postupci {to predstavqa poraz pravosu|a i tu`ila{tva“, navodi JUKOM. Komitet ocewuje da se time nedvosmisleno {aqe poruka da je svaki vid pretwe i ugro`avawa bezbednosti gra|ana dozvoqen i uvodi neka`wivost. „[ta je slede}e, da li }e nam policija savetovati da ne izlazimo na ulice jer ubice {etaju gradom“, pita Komitet.

REAGOVAWE STRU^WAKA ZA BEZBEDNOST

Racionalno i o~ekivano Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragi{i} smatra da su vlada, preporukom da se manifestacija izmesti sa platoa ispred Filozofskog fakulteta u centru Beograda, na U{}e ispred Palate Srbija, i organizatori Povorke ponosa wenim otkazivawe racionalno postupili. „Otkazivawem „Povorke ponosa“ izbegnuto je krvoproli}e“ ocenio je Dragi{i} koji je sa bezbednosnog aspekta u~estvovao u organizaciji tog skupa. On je istovremeno ukazao i da je odlagawem manifestacije postavqeno

pitawe „ko vlada dr`avom“ i da su „huligani pokazali da jedna malo boqe organizovana grupa mo`e da se postavi iznad dr`ave“. Predstavnik Centra za civilno vojne odnose Miroslav Haxi} ka`e da su i preporuke Vlade i odluka organizacionog odbora „Parade ponosa“ racionalna i o~ekivana reakcija posle svega {ta se de{avalo proteklih dana. Haxi} smatra da je postojao veliki bezbednosni rizik po gra|ane i imovinu Beograda prilikom odr`avawa te manifestacije jer se u javnosti stvorila atmosfera straha.

Tu`ila{tvo }e tra`iti najstro`e kazne Tu`ila{tvo }e protiv svih napada~a, koji su brutalno i svirepo pretukli francuske dr`avqane, pokrenuti krivi~ne postupke i tra`iti da se kazne najstro`ijim kaznama shodno zakonu, izjavio je Tanjugu portparol Republi~kog javnog tu`ila{tva Tomo Zori}. Zori} je precizirao da je efikasnom akcijom policije i tu`ila{tva, do sada uhap{eno 10 osoba, kojima je odre|eno policijsko zadr`avawe od 48 sati i dodao da za ostalim izgrednicima policija intenzivno traga. „Tu`ila{tvo }e protiv svih izgrednika pokrenuti krivi~ne postupke i tra`iti maksimalne zatvorske kazne u zavisnosti od kvalifikacije krivi~nog dela koje }e im biti stvaqeno na teret“, naglasio je Zori}.

LGBT centar: Oprezno u Vojvodini Centar za razvoj prava i kulture homoseksualne, biseksualne i transeksualne populacije (LGBT) Vojvodine saop{tio je da raspola`e informacijama iz navija~kih i desni~arskih grupa u pokrajini da se planiraju organizovani napadi na gej klubove u Novom Sadu i Subotici. LDBT centar je pozvao svoje pripadnike u Vojvodini da, zbog mogu}ih napada, posebnu pa`wu povedu tokom izlazaka u poznate gej klubove tokom subotwe ve~eri kako bi se, kako se navodi, izbegle mogu}e ozlede posetilaca i eventualna materijalna {teta. Centar je pozvao no-

vosadsku policiju da posebnu pa`wu posveti javnom redu i miru u ova dva grada kako bi se na taj na~in reagovalo preventivno u ciqu za{tite `ivota i materijalnih dobara. Podse}a se da LGBT Vojvodine ne podr`ava „Povorku ponosa“ ove godine, jer ne veruje u wen program, na~in realizacije i krajwu pozitivnu korist za tu populaciju. „Zakqu~ujemo da je ‘Parada ponosa’ trebalo da sa~eka svoje vreme, kako bi se dru{tvo dodatno senzibilisalo, a Zakon o zabrani diskriminacije dobio na te`ini i iskustvu“, navodi se u saop{tewu.

Da~i}: Uhap{en vo|a napada~a na Francuze Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} rekao je da je uhap{en „glavni organizator“ napada na dr`avqane Francuske uo~i fudbalske utakmice Partizan-Tuluz. „Uhap{en je organizator napada na francuskog dr`avqanina, tako da }e vrlo brzo ceo taj slu~aj biti rasvetqen, a u pritvoru je, za sada, zadr`ano deset osoba. Istraga i daqa hap{ewa se nastavqaju“, rekao je Da~i} tokom posete Policijskoj upravi u Prijepoqu. „Veoma mi je `ao {to se Srbija, umesto da se poka`e kao najgostoqubivija zemqa na svetu - {to ona i jeste, pokazala na ovakav na~in, i {to su u~esnici tu~e u kojoj su stradali i strani dr`avqani poslali vrlo ru`nu sliku o nama u svet“, dodao je ministar. Prema wegovim re~ima, svi po~inioci }e biti uhap{eni, a dr`avi predstoji opse`na akcija kojom }e odstraniti nasiqe sa ulica doma}ih gradova. „Niko nije ja~i od dr`ave“, rekao je Da~i}.

Stawe povre|enog te{ko Stawe francuskog dr`avqanina, koji je povre|en u tu~i navija~a pre dva dana u centru Beograda, je i daqe ekstremno te{ko, izjavio je Tanjugu neurohirurg Klini~kog centra Srbije Lazar Davidovi}. On je istakao da je francuski mladi} i daqe `ivotno ugro`en i nalazi se na intenzivnoj nezi. Francuski dr`avqanin je operisan zbog ozbiqnih povreda najve}eg krvnog suda u organizmu, a pored te povrede, ima ozbiqne povrede mozga, plu}a i karli~nih kostiju. Ministarstvo spoqnih poslova Francuske zatra`ilo je od vlasti u Srbiji da brzo rasvetle napad na francuskog dr`avqanina, kao i da odgovorni za to nasiqe budu {to pre budu izvedeni pred lice pravde.

3

KARMA KOMA

Lep dan za rat Samo u ovoj i nekoliko srodnih zemqica dru{tveni talog i qudski olo{ ima podr{ku politi~ku i finansijsku, poja~ku i poetsku, samo ovde iza wih stoje i fudbalski klubovi i profa{isti~ke organizacije i falange, i parapatriotske stranke, i Rodoqupci iz akademskih krugova

H

o}e li taj momak, Bris Tanton iz Tuluza, star dvadeset i osam godina, pre`iveti Beograd i Srbiju? U vreme dok ovo pi{em, ba{ u istorijskom danu kada je vlast u Srbiji javno abdicirala u korist neofa{isti~ke ruqe, taj momak se bori za `ivot, a za wegov se `ivot bore i vaqda najelitniji lekari srpski, pa opet, pitawe je {ta }e biti, jer lekari nam jesu dobri, ali tek {to su nam siled`ije, to je ~udo jedno: najvi{i svetski kvalitet, kaqen u ratu i u miru, kod ku}e i na strani. [to oni rasparaju, to niko vi{e ne sa{ije. Uostalom, ulagali smo u wihov razvoj mnogo, ve} dvadeset godina, i sada nam se to vra}a, s obilnim kamatama. Bris Tanton i wegovi drugari mo`da ni{ta nisu znali o tome, ako su ne{to i na~uli kanda su mislili da je to zlobna propaganda, jer eto, nisu li i razne francuske novine pisale kako je tamo dole u tom Beogradu „sjajan no}ni `ivot“, ludilo i {izewe, a Bris i ekipa vole sve {to vole mladi, pa za{to se onda ne bi do{lo u Beograd dan-dva ranije, da se usput malko okuse ~ari tog raspojasanog balkanskog kermesa, gledali su oni to kod Kusturice, nije li to ba{ tre {ik i simpatik? Ah da, momci su do{li ba{ iz Tuluza ba{ ovamo jer je fudbalski klub za koji navijaju igrao protiv Partizana. Oni, me|utim, nisu navija~i u onom smislu u kojem navija~i ovde jo{ jedino i postoje kao vidqiva grupa: nisu huligani, zlotvori i besprizornici umotani u boje tamo ve} nekog svog govnarskog kluba, nisu razbija~i tu|ih gradova i tu|ih glava, nego samo obi~ni mladci „bez klupskih obele`ja“ kojima je fudbalski turizam lep izgovor za dobar provod. A provod je, recimo, spokojno sedeti u nekoj ba{ti na septembarskom suncu, pijuckati pi}e, razgledati prolaze}e devojke i razmewivati mu{ke po{alice na materwem francuskom, savr{eno nesvestan da te to mo`e ko{tati glave. Ono {to se sru~ilo na wih kao nekakva oluja iz kristalno ~istog i vedrog neba bilo je ne{to od ~ega se nisu mogli nikako odbraniti ponajpre zato {to nisu ni znali da }e od ne~ega trebati da se brane. Oni su naivno mislili da su krenuli u „balkanski provod“ iz Kusturi~inih dosadnih manirizama. Niko ih nije obavestio da idu u balkanski rat. A kamoli da su provod i rat suverenim gospodarima na{ih ulica ionako jedno te isto. I xaba sad {to Tanton i drugari izgleda nisu iz te pri~e: kad se jedna fudbalska banda potu~e s drugom fudbalskom bandom, to je jedno, a drugo je kad banda nasrne na nekoga ko joj nije spa-

ring-partner ni u ~emu, pa neka je i sto puta iz Tuluza. Tja, da nisu na{li nikoga iz Tuluza, poslu`io bi svrsi i neko iz Pariza, a da nije bilo nikog iz Pariza, upotrebqiv bi bio i neko iz Male Krsne. Va`no je samo proveseliti se krckawu kostiju svoga brata, va`no je samo satanski pou`ivati u gu`vawu i izobli~ewu qudskog lika, dakle Bo`ijeg lika, a sve drugo su tek debilni izgovori za ~isto i samosvrhovito zlo, izgovori u koje odavno ne veruju ni oni koji u {to{ta debilno vole verovati. Svi se sada ne{to ~ude i zgra`avaju nad sudbinom Brisa Tantona. Qudi koji su nam koliko do ju~e poletno emitovali iluziju kako vladaju Srbijom – kojom zapravo vladaju horde besprizornika koje slobodno odre|uju {ta se sme, a {ta se pak ne sme – javno sve kr{e prste od sekiracije, i obe}avaju kako }e napada~i na Tulu`ane videti-svoga-boga, i kako „takvo pona{awe vi{e ne}e biti tolerisano“, i dobro, neko }e verovatno zbog ovoga i zavr{iti u zatvoru (dok ga sudija ne pusti; sudija ovde uvek svakog pusti, ovako ili onako), jer je bruka malko odvi{e me|unarodne naravi. Pa opet, ne}ete na}i nikoga da im iskreno veruje da }e se i{ta stvarno promeniti, jer se tu vi{e nema kome i ~emu verovati. Ima, dakako, i drugde huligana, ima i drugde patroliraju}ih uli~nih fa{ista, ali malo gde – to jest, tek u jo{ ponekoj potkontinentalnoj banana-dr`avici – nai}i }ete na ova ~uda i pokore {to ovde xikqaju, jer samo u ovoj i nekoliko srodnih zemqica dru{tveni talog i qudski olo{ ima podr{ku politi~ku i finansijsku, poja~ku i poetsku, samo ovde iza wih stoje i fudbalski klubovi i polukonspirativne profa{isti~ke organizacije i falange, i parapatriotske stranke, i Rodoqupci iz akademskih krugova, a ni Crkva ba{ ne{to nije stigla da se ogradi od wih, vaqda je previ{e zauzeta pravednim povra}ajem nepravedno ste~ene imovine, {ta li? Ne zna nesre}ni Bris Tanton {ta se to okomilo na wega onog kobnog dana, i neka je sre}e da pre`ivi, da se izvu~e, da se oporavi, verovatno nikada ne}e ni saznati ko ga je sve tukao onog dana, niti }e razumeti ono {to mu je savr{eno nerazumqivo jer ni{ta sli~no nije nikada sreo: da su u palicama i pesnicama uli~nog {qama bile sublimisane zle energije visokih prelata i univerzitetskih profesora i voznesenih pesnika i ko zna sve koga ko `ivi ube|en kako nije luk ni jeo ni mirisao tog dana na Obili}evom vencu. A otkud im onda toliki bazd iz usta, da mi je znati? „ Teofil Pan~i}

Partizan osudio napad Fudbalski klub Partizan prikqu~io se osudama zbog nasiqa nad navija~ima Tuluza, koji se dogodio u centru Beograda, kada je do{lo do te{ke povrede jednog gosta iz Francuske i lak{e povrede dvojice francuskih dr`avqana. Partizan, me|utim, smatra da }e istraga utvrditi vinovnike huliganskog pona{awa i da }e biti adekvatno ka`weni. Partizan je prihvatio da o tro{ku kluba, obezbedi autobus za prevoz navija~a Tuluza do stadiona, iako to nije bila obaveza kluba, ka`e se izme|u ostalog u saop{tewu Partizana u

kome se navodi da na 17 evropskih utakmica odigranih u pro{loj i ovoj godini nije zabele`en ni jedan ozbiqniji incident. „^elnici UEFE su po~eli da isti~u Partizan kao pozitivan primer kluba koji je pokazao da za kratko vreme mo`e radikalno da se poboq{a pona{awe navija~a. Napadom na goste iz Tuluza svi ti napori su postali Sizifov posao i mi }emo, iako za napad nismo odgovorni, ponovo morati da dokazujemo da nam je mesto u sistemu evropskih fudbalskih takmi~ewa“, ka`e se u saop{tewu.


4

DNEVNIK

nedeqa20.septembar2009.

METLA ZA ^INOVNIKE U RUKAMA MINISTARA

ZEMAQSKI DANI TEKU

Otkazi za partijske miqenike

Revers i alibi na{eg sopstvenog anversa

V

ideste li {ta to rade na{a doju~era{wa bratstveno-i-jedinstvena bra}a Hrvati? U onom wihovom Saboru zastupnici se sva|aju i vre|aju skoro kao ovi na{i poslanici u Skup{tini. Jako mi se u posledwe vreme to dopalo, da l’ to otkako sam se nave`bao i na internet, na kojem svako jutro ~itam (i) wihovu {tampu, da l’ jo{ od uvo|ewa kablovske TV koja nam daje i sve hrvatske programe – pa i od onog me|usobnog rata u kojem mi, Srbi, naravno, nismo ni u~estvovali, ne, mi smo ba{ malopre stigli, i to liftom, ni{ta ~uli, ni{ta videli, dr`’te lopova... Pa i to {to se Hrvatima sad podsmevam naravno da nema nikakve veze sa novim Zakonom o informisawu, nego mi nekako stalno daju materijala. Koji kao da je i iz na{ih `ivota prepisan, samo da nije one terminolo{ke razlike: poslanica - zastupnica ili skup{tina sabor, ambasada -veleposlanstvo...ne bismo ni znali o kojoj je zemqi re~. Kao anvers i revers iste nov~anice, pa ti wega anversom po reversu, a on tebe reversom – posred tvog anversa, i to onako {aka~ki, da sve puca. Kao da vozimo paralel slalom kroz bespu}a evropske zbiqe, kao u kadrilu, ili ba{ na priliku kao oni ruski plesni parovi u ledenim dvoranama, od Qudmile Belousove i Olega Protopopova nad ~ijim Labudovim jezerom su {mrcale na{e majke, tetke, ujne i strine, do one filigranske ledene Kaqinke Irine Rodwine, najlep{e `ene na svetu posle Odri Hepbern, kojoj sam nekad i ja li~no bio Vladimir Uqanov, ne jednom, nego i celu jednu sedmicu, sedam, dakle, dana, a naro~ito no}i, na Zlatnoj pirueti u Zagrebu, u „Kutiji {ibica“ na Tre{wevki i u najskupqem, nadvojvodinom, apartmanu tamo{weg hotela „Plava laguna“. Na veliku radost svih vi|enijih fotoreportera onda{we Jugoslavije. Jer je to klizawe bilo i najfotogeni~nije od svih sportova. Uostalom, samo su u toj i ni u jednoj drugoj disciplini sudije davale ocene i za „umjetni~ki dojam“. U tom sinhronom plivawu mogu se lako na}i i paralelne biografije (kao {to je to kadgod ~inio Plutarh sa slavnim likovima gr~ke i rimske antike). ^im su i za na{eg pokojnog premijera dr Zorana \in|i}a na{li da mu je ujak bio u „zengama“, a Borisu Tadi}u na mitingu radikala kli~u „usta{o, usta{o“, znao sam da }e se i drugoj strani desiti sli~no, ako ne i gore. Jer i oni se provode na ra~un budu}nosti svoje dece, kao i mi. Budu}nosti koje, ako se mi pitamo, ne}e ni biti. Nema je, sve dok je nama nas! I eto, najzad, Hrvatima premijerke Jadranke Kosor, koja ne samo da nije Hrvatica nego nije ~ak ni Kosor, ona je wima podmetnuta od strane ~etni~kog vojvode sa Papuka u Slavoniji, svog ro|enog dede ili pradede. I tu mi, tek oko Jadranke, padne na um {ta se sve otkrilo o [ekspiru ili ~ak i Homeru, a {to znaju pobornici svih onih neprebrojnih teorija zavere, smi{qanih u bolesnoj dokolici i lansira(va)nih „za prostotu zasjenit“, kako je ve} govorio Krle`a. Dokazano je da Vilijam [ekspir uop{te nije postojao, nego je u elizabetinskoj eri s kraja 16. veka u Engleskoj delao jedan ve{ti falsifikator koji je ro|en istog dana, meseca i godine kad i onaj [ekspir koji nikada nije postojao, da se – mudrija{! – prikrio iza izmi{qenog prezimena [ekspir i jo{ izmi{qenijeg imena Vilijam i pod tim pseudonimom napisao sva ona besmrtna dramska dela i sve one nedosti`ne sone-

D

te i umro, ta~no se zna, istog onog dana kad i onaj Vilijam [ekspir koji nikada nije postojao. Sa Homerom je situacija bila jo{ tragi~nija, ako i od ovog ima gore. Za {est - sedam likova se tvrdi da su bili Homeri, sedam gradova se spori oko mesta wegovog ro|ewa i porekla, a posledwa i najve}a lingvisti~ka grupacija tvrdi da nije ni postojao. Ali se istovremeno svi sla`u - da je bio slep. Kako ovi {to su sigurni da je postojao, tako i jo{ vi{e i ovi {to tvrde da nije postojao. I to bi otprilike bilo sve povodom Jadranke Kosor. I kadril ide daqe, nama u Skup{tini poslanici Veqa i Palma i oni radikalski glasa~ki listi}i u obliku ru`i~astih hulahopki (za neupu}ene, to nije ni{ta drugo do `enske ga}e i ~arape izjedna), dok wima u Saboru „zastupnica“ HDZa ka`e kolegi - zastupniku da je majmun. Pa je predsednica Sabora (tako|e iz HDZ) brani tuma~e}i da je gospodi~na kolegi na engleskom rekla: „Moj mese~e!“ Maj mun! A to ustvari gleda majmun sebe u zrcalo, citat kojeg ~ak i nepismeni novinari znaju. Pa ga me}u i di treba i di ne treba, kao na primer ja, evo ovde. O~ajavao sam nedavno {to je na{a televizija pravila heroja od ~oveka koji bez polo`enog voza~kog ispita vozi auto – 55 godina. Obi{ao celu Evropu i pola sveta, nije ubio nijedno dete na pe{a~kom prelazu u Pe{ti, Pragu, Be~u ili Krakovu, vozio je i do Pariza, kako se pred TV kamerama hvalio, i bogzna kako... A mene sramota bilo gde `ivim. I sa kim. I sad su napokon i Hrvati, ~itam u petak uve~e, u Splitu na{li jednog mladog ~oveka sa 178 sudskih presuda jer dje~arac vozi auto bez dozvole 15 godina, i samo mu je {est puta presu|eno da je kriv. To su heroji, to su baje, to su face, pametni ko p~elice, samo se niko nije setio da je izlazak na jedan {oferski ispit mnogo mawa i jednostavnija obaveza nego 178 puta biti u sudu na ispitivawu, saslu{awu i presu|ivawu. Slu`imo jedni drugima za utehu, kao {to smo i za alibi poslu`ili kadgod. Za sve i sva{ta. A kod nas je nedavno jako odjeknula vest da je jedan dvanaestogodi{wak „detektovan kao ozbiqan zavisnik od kockawa“. To {to nije na|en ili otkriven, nego je ba{ „detektovan“, to napomiwe da je izvestilac neki solidno pla}eni pla}enik u jo{ jednoj od nekoliko stotina nevladinih organizacija koje deluju na tlu Srbije „i {ire... u regionu“. A kakva je zapravo budu}nost na{e dece? E, pa odviknite onog malog od kocke pre nego {to napuni 13, ra~unaju}i od samog po~etka wegovog tzv. `ivota, u okviru kulture u kojoj su kla|ewe i kockawe postali zalog svakog poimawa budu}nosti? Ja priznajem da ne umem, moj mozak funkcioni{e na osnovama tragawa za pravom alternativom, a ne demagogijom. I ~ekawem da „bi}e skoro propast sveta“. Ne bojte se, ne}e je biti, propast sveta je upravo u „ \or|e Randeq toku.

a Srbija ima preglomaznu dr`avnu administraciju i javni sektor nije nikakva novina. Zna se to ve} godinama. Me|utim, to {to se znalo i {to je svima bolo o~i nije bilo dovoqno da partije koje su dolazile na vlast zaustave takav trend, ve} su upravo suprotno zdravom razumu nastavile i one da svojim partijskim kadrovima vernost, pa bila ona i puko lepqewe predizbornih plakata, pla}aju radnim mestom na teret svih gra|ana. Sada kada se ~a{a prelila i kada se daqe ne mo`e, pred ovom vladaju}om koalicijom nalazi se mo`da i najte`i zadatak koji je do sada imala: da ra{~isti sopstvene redove i da se “zahvali” pojedinim partijskim pristalicama koje je udomila u ministarstva i rastere}ena pomogne Srbiji da stane na noge. Politi~ki analiti~ar Vinko \uri} sa Instituta za politi~ke studije ocewuje da niko od ministara zapravo ne `eli da se lati posla sre|ivawa resornog ministarstva... - Racionalizacija koja se najavquje je direktna proba da li }e biti skoro izbora ili ne. Ako do|e do racionalizacije dr`avne uprave i javnog sektora, to onda zna~i da vlast ne ra~una na izbore. Ukoliko pak to ne urade, odnosno ne otpuste svoje partijske kadrove, onda `ele izbore jer je jasno da ~uvaju glasove koji bi im u tom slu~aju bili potrebni. Dakle, kroz ovaj posao mnogo se stavqa na kocku i zato opozicija i ne `eli da se odazove pozivu Tadi}a da svi zajedno urade posao koji se uraditi mora. Ta~no je da nije samo ova vlast gomilala administraciju jer su to radile i one pre we, a niko nije otpu{tao. Vlasti su se smewivale, nove su dovodile novu administraciju a staru ostavqali. Toliko su ih gomilali da danas u nekim sektorima dr`avne uprave postoje qudi koji ~ak nemaju gde da sede, pa to ~ine po hodnicima. Svi su to videli i znali. Nije po{teno {to sada demokrate treba da ~iste za sve koji su gomilali administraciju, ali mogle su one, kada su do{le na vlast, bar po~eti sre|ivawe. Zato su danas dobili prete`ak zadatak koji }e na wih svakako ostaviti traga, jer nama tog ko je takav posao obavio a da nije snosio posledice. Da su, ~im su do{li na vlast, krenuli u ra{~i{}avawe, danas bi im bilo lak{e. Kako nisu, jer su im trebali koalicioni partneri - a kada uzmu wih morali su uzeti i wihovu „pratwu“ - sada su u mnogo te`oj

poziciji, obja{wava \uri}, dodaju}i da }e se na ovom pitawu pokazati da li je vlast odlu~na u oporavku Srbije ili nije, ali da se samo pukim otpu{tawem 14.000 dr`avnih slu`benika svi problemi ne}e re{iti. Da se dana{wa vlast u Srbiji „pe~e“ na velikoj vatri sla`e se i Milan Nikoli}, direktor Centra za prou~avawe alternativa: - Dolaskom na vlast ministri su dovodili svoje kadrove, s tim {to nisu otu{tali one koje su dovodili prethodnici. Ta politi~ka mantra dovela je do toga da dr`avna administracija od 5. oktobra 2000. godine do danas poraste za ~etiri puta i zato je danas potrebno i mnogo mudrosti, ali i hrabrosti da se taj paket sigurno-

- Dr`ava ovako vi{e ne mo`e opstatiti i „predebela“ dr`ava mora po~eti da se osloba|a vi{kova kilograma koje je sama sebi dodala. Partijski name{tenici moraju po~eti ne{to drugo da rade, a ne samo zbog toga {to imaju partijsku kwi`icu ili su bliski nekom politi~aru da ~ekaju da im bude dato ne{to {to im ne pripada. Ta~no je da su ovda{woj vlasti u nasledstvo ostavqeni mnogi dr`avni ~inovnici iz prethodnih, ali niko ne mo`e o~ekivati da oni koji su nekada bili u poziciji, a sada su opoziciji, “pomognu” Tadi}u i demokratama. Nije po{teno tra`iti samo od demokrata da ~iste i ra{~i{}avaju, ali je legitimno sa politi~kog stanovi{ta dovesti protivnika u situa-

Rasim Qaji} kao proto~ni bojler Koliko snage dr`avi treba da na pravo mesto dovede prave qude, bez obzira da li su partijski ili nisu, najboqe ilustruje slu~aj eks dr`avnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike @eqka Vasiqevi}a. Naime, Vasiqevi}, koga srpska javnost pamti po izjavi da se demografska slika Srbije mo`e popraviti jedino uvozom 100.000 `ena iz Laosa, Burme, Kamboxe i Vijetnama, razre{en je pro{le nedeqe du`nosti na zahtev SPS-a koji ga je tu i postavio jer je prema koalicionom sporazum predvi|eno da se kadrovi jedne partije zapo{qavaju kod ministra koji je iz druge partije. Resorni ministar Rasim Qaji} nije bio presre}an, javno je to rekao, {to mu je za dr`avnog sekretara imenovan Vasiqevi}, ali ni{ta nije mogao ni da u~ini. Sada kada je SPS odlu~io da smeni Vasiqevi}a i postavi opet svog ~oveka, Qaji} je ustvrdio da koristi od wega nije bilo, ve} samo velike {tete dodaju}i: „Oni su ga doveli, oni su ga i smenili, a ja sam bio samo proto~ni bojler“. sti koji je kao svita pratio svakog ministra raspakuje. Najve}i problem u celoj ovoj pri~i je i u tome {to ve}ina nagomilane partijske dr`avne administracije i ne zna da radi posao na koji je postavqena, pa se zbog toga i pored tolikog broja zaposlenih koji redovno primaju plate pla}aju honorarni sarandici koji posao znaju, a i jedne i druge pla}aju gra|ani. Nisam siguran da }e biti otpu{teno 14.000 qudi jer }e svima u vlasti to biti te{ko to da urade. Realnije je da bude otpu{teno 4 - 5.000 qudi. Radije }e i}i na smawewe plate administracije nego na otkaze. Uvesti red i disciplinu u ovaj deo koji je do sada smatran partijskim plenom i neprikosnovenim vlasni{tvom ministara bi}e veoma te{ko i ne mo`e se obaviti tako brzo, a pogotovo ne do kraja godine kako se to najavquje, ka`e Nikoli}. Ta~no je da se otpu{tawem 14.000 ~inovnika ne bi re{io problem Srbije ali sa ne~im se, ukazuje Nikoli}, mora po~eti...

ciju da on mora da donosi lo{e odluke i time plati politi~ku kaznu. To je u politici dobra stvar kao u {ahu kad protivnik povla~i nu`an potez a vi ga matirate, zakqu~uje Nikoli}. Vladaju}a koalicija sada mora da bira izme|u dva zla: jedno je otpu{tawe radnika a drugo rizikovawe previlikih izdataka za dr`avnu administraciju , ka`e analiti~ar Dejan Vuk Stankovi}. - Ekonomska nu`nost name}e politi~kim stranakama obavezu da u~ine ne{to {to jeste nepopularno, ali {to se mora u~initi i to u punom obimu. Ne}e se racionalizacija dogoditi odjednom, ali }e svakako biti neprijatna za politi~ke aktere koji se sada nalaze na vlasti i to sve dok ne bude ekonomskog poboq{awa u Srbiji. Nesporno je da je ceo posao neprijatan i nepopularan, ali je isto tako nesporno da je ve}ina politi~kih partija znala da zapo{qavawem partijskih ~lanova gradi kulu od karata koja }e se kad - tad sru{iti. Ako su to znali a ~inili

ono {to su ~inili, sada moraju podneti teret i do kraja izgurati racionalizaciju bez obzira na posledice koje }e ili sami ili u odnosima sa drugim partijama pretrpeti, ka`e Stankovi}. Na srpskoj politi~koj sceni ina~e nema po{tewa, pa je zato iluzorno raspravqati o tome koliko je po{teno tra`iti od demokrata da oni sada re{e ovaj problem, ukazuje Stankovi}: - Svi su kumovali ovakvoj situaciji, ali sada svi peru ruke i ~ekaju {ta }e demokrate kao sto`erna stranka ove vlasti uraditi. ^iwenica jeste da }e se sve {to treba da se uradi, ako se uradi, obiti o glavu onima koji to moraju direktno da sprovode. Mnogo osvrtawa na to da li }e i za koliko biti umawena strana~ka popularnost mogla bi samo dovesti do odlagawa izvr{ewa racionalizacije, {to }e ekonomsku situaciju jo{ vi{e ote`ati, pa samim tim i svim gra|anima naneti zlo. Kako se i racionalizacijom dr`avne uprave ~ini gra|anima, onda je za o~ekivati da oni znaju to i da cene i da }e se deo glasa~a koji se izgubi davawem otkaza, nadoknaditi me|u onima koji se sla`u s tim da se to moralo u~initi.. Jeste svako otpu{tawe nepopularna i destimulativna mera zbog koje niko ne}e aplaudirati, ali je u isto vreme i ne{to {to se mora pa`qivo i promi{qeno uraditi, kako bi se taj prvobitni {ok koji }e nastatiti preovladao. Da je politi~kog po{tewa i morala u Srbiji, svi oni koji su posledwih godina u~estovali u vlasti i gomilali dr`avnu administraciju radili bi zajedno na wenoj racionalizaciji bez obzira da li su danas pozicija ili opozicija, jer bi trebalo svima da je zajedni~ko to da dr`avi bude boqe. Kako toga nema, onda sada{wa vlast ne sme da se osvr}e na to {ta je moralno i koliko }e glasova partije izgubiti, ve} mora izgurati racionalizaciju da bi mogla daqe, zakqu~uje Stankovi}. „ Qubinka Male{evi}

HEJ, PRO^ITALI SMO VAS

Puding od statuta redsednika Saveza vojvo|anskih Ma|ara I{tvana Pastora novinar Politike pitao je u intervjuu tom listu zbog ~ega insistira na dono{ewu statuta Vojvodine bez izmena u tom tekstu koji je predlo`ila pokrajinska skup{tina, iako pravni stru~waci ukazuju na to da su pojedine wegove odredbe neustavne: „Zbog toga {to postoji ne{to {to se zove ’puding proba’, a u slu~aju statuta to je Ustavni sud... Smatramo da je nacrt statuta unutar ustavnih okvira, a onaj ko ne deli to mi{qewe nakon wegovog usvajawa mo`e da pokrene postupak pred Ustavnim sudom da napravi ’ustavnu puding probu’.“ *** Ve~erwe novosti prenose kako je lider Sanxa~ke demokratske partije Rasim Qaji} rekao za sebe da je „glavni krivac“ zato {to je, sada ve} smewenog gradona~elnika Novog Pazara, Mirsada \erleka postavio na tu funkciju mimo voqe stranke i {to ga ranije nije smenio: „Izviwavam se svim odbornicima i gra|anima Novog Pazara {to sam toliko odlagao \erlekovu smenu, tra`e}i kompromis uprkos milionima argumenata koje su mi davali iz SDP-a, i uprkos te{kih gluposti koje je on napra-

P

vio tokom proteklih godinu i po dana, a o kojima }e javnost biti obave{tena.“ *** Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkowi} reagovao je javnim pismom u listu Politika nakon o{tre polemike koja se razvila izme|u wega, s jedne strane, i

jem, s nekima u tom okru`ewu to sam ve} u~inio, ali bez ve}eg rezultata.“ *** Varnice na relaciji Mrkowi} Krkobabi} nisu do sada bile jedine u savezu SPS-PUPS-JS, pi{e Danas. List podse}a da je ranije Dragan Markovi} Palma zatra-

beogradskog gradona~elnika Dragana \ilasa i wegovog zamenika Milana Krkobabi}a, s druge strane, oko toga za{to kasne neki poslovi izgradwe oko glavnog grada. Mrkowi} tim povodom ka`e: „S Milanom Krkobabi}em je te{ko polemisati o stru~nim stvarima, jer on o tome jednostavno ni{ta ne zna. Nemam nameru da ga eduku-

`io smenu ministara @arka Obradovi}a i Petra [kundri}a, visokih funkcionera SPS, a da se sli~no desilo i ovih dana nakon usvajawa izmena Zakona o informisawu, kada je Markovi} tvrdio da su ga razo~arali Krkobabi}evi penzioneri... Palma pak ka`e da nikakvih sukoba u koaliciji nema i da savr{eno funkcioni{u.

Sli~no tvrdi i Momo ^olakovi}, {ef poslani~ke grupe PUPS u republi~koj skup{tini: „Mi smo ~vrsti kao ~elik...“ *** Predsednik Socijalisti~ke partije Srbije Ivica Da~i} po`alio se kako istra`iva~i javnog mwewa u Srbiji “svakoga dana poku{avaju da predstave kako SPS ne}e pre}i ni cenzus“, prenosi list Danas: „Prosto ne znamo kako vi{e da reagujemo na te bezobrazluke istra`iva~a javnog mwewa.“ *** Komitet pravnika za qudska prava (JUKOM) najavio je da ne}e direktoru Radio-televizije Srbije Aleksandru Tijani}u isplatiti od{tetu od 200.000 dinara koja mu je dodeqena presudom Vrhovnog suda Srbije. Agencija Beta prenosi: „U ime qudskih prava i vladavine prava JUKOM objavquje da ne}e postupiti po nalogu Vrhovnog suda i da }e mu zbog toga ra~un biti blokiran. Povinovawe ovakvoj odluci bi bilo protivno svim principima za koje se JUKOM kao organizacija braniteqa qudskih prava zala`e, jer bi pla}awe Tijani}u predstavqalo reket pod pokroviteqstvom najvi{e sudske instance.“ „ Sne`ana Nikoli}


DNEVNIK

nedeqa20.septembar2009.

POVORKA PONOSA I OKO WE

SRBIJA ME\U NESLAVNIM REKORDERIMA PO BROJU ABORTUSA

Dosta nasiqa! Nasiqe im se isplati: postaju junaci, barem u svojoj mesnoj zajednici, kada nekog prebiju, a sada su po ko zna koji put pobedili i dr`avu Srbiju tkazivawe Povorke ponosa u Beogradu pokazalo je da je na testu ozbiqnosti dr`ave ona ponovo pala: i daqe nije jasno da li je ona u stawu da odr`i gra|anski red i mir, a koji se ti~e osetqivih individualnih i kolektivnih prava gej i lezbejske grupe u Srbiji, ali i ne samo we. Delovi dru{tva, pak, prema ~lanu 21. va`e}eg Zakona o zabrani diskriminacije, imaju pravo da se izjasne o seksualnoj orijentaciji, a diskriminatorsko postupawe zbog takvog izja{wavawa izri~ito je zabraweno. Ministar policije Ivica Da~i}, koji je najpre obe}ao je da }e „na hiqade policajaca“ ~uvati bezbednost u~esnika povorke i ujedno braniti ustavnozakonski poredak sko~io je sebi u usta, a resorni ministar za mawinska i qudska prava Svetozar ^ipli}, koji nije sumwao da }e se Srbija potvrditi kao zemqa slobodnih i jednakih gra|ana, sada bi morao da se presabere. Predsednik Tadi} zabrinut zbog talasa

O

nasiqa koji je preplavio Beograd pokazao se kao lider bez odlu~nosti, a gradona~elnik ]ilas koji je ~upao kose i strahovao od kraha sistema bezbednosti u gradu mo`e da odahne. Toliko od strane dr`ave: ni ovog puta nije bila re{ena da odbrani monopol na upotrebu legitimne sile kako bi „dopustila gra|anima da rade ono {to nije zabraweno“, i da se suprotstavi grupama ekstremista i huligana koji tuku koga stignu – a to je ipak zabraweno. To su uradili i 2001. godine prebijaju}i tada na prvom nastupu aktiviste gej i lezbo pokreta, a danas su se toliko osilili da predstavqaju ozbiqnu pretwu efikasnosti vlasti – druga~iji, razli~iti, Francuzi, Englezi, nesimpati~ni, gej i lezbejke – svako mo`e da dobije svoju porciju batina od razularenih silexija, „navija~a“ i „boraca za na{u stvar“. E sada je bilo dosta! Nema sumwe da je moral „Dveri“, „Obraza“ i glasnogovornika „~iste Srbije“ obigravao i poslani~ke klupe kada je po~etkom prole}a izglasan Zakon o zabrani diskriminacije, i da je tada voqu vladaju}ih zakonodavaca u dobroj meri oblikovao motiv ukidawa viza i dolaska Srbije na belu {engensku listu, a ne uverewe da na{e dru{tvo postaje sve slo`enije i da mu ne {teti oblik nenasilnog pona{awa slobodnih oso-

5

ba ma koliko one ve}ini delovale ~udno. Dono{ewe Zakona o zabrani diskriminacije je bio jedan od uslova za popu{tawe evropskog bedema i to je prevagnulo, a ne nekakve slobodoumne i tolerantne ideje narodnih nam predstavnika. Wihovi stomaci su se okretali, ali su jedva i uz pomo} Liberalno demokratske partije, odlu~ili druga~ije. Dokaz wihovog licemerja je i {to su poslanici Jedinstvene Srbije tada glasali za zakon, da bi danas Palma Markovi} pozivao organizatore Povorke ponosa da odustanu – vaqda nije ni pomi{qao da bi „osetqivi“ zakoni kod nas trebalo i da se primewuju. Po samorazumevawu i ve}inskom raspolo`ewu nacije i daqe vaqa odbaciti „sve {to joj je strano“, razli~ite etni~ke, verske i seksualne mawine, i dr`ati se normi patrijarhalne kulture. Takva matrica reprodukuje se na stranke i politi~are u vlasti i u opoziciji. Danas ispoqavawe qubavi istopolnih osoba, {ta onda sledi sutra – pitaju se oni – nekrofilija i polno op{tewe sa `ivotiwama? To stvarno niko ne zna, ali ~iwenice iz uporednog prava govore da dr`ave koje su zabranile diskriminaciju i daqe ne dozvoqavaju skrnavqewe le{eva ili sparivawe s ovcama, pa nema razloga ni da se ovde druga~ije radi. Dakle, dokle god su gra|ani ove dr`ave u

Kontracepcija gubi trku

stawu sebe da interpretiraju kao slobodne osobe odgovorne za svoje postupke, a pri tome ne nanose nikom zlo i ne kr{e norme pozitivnog prava, makar kako se nekome ~inili (stari su govorili: „pojeo me tu|i sram“) – uklapaju se u javnopravni poredak i ne ~ine {tetu dru{tvu. Za razliku od grupa, vi{e grupica fa{ista, koje se tako komotno ose}aju u zastupawu „moralne ve}ine“, te nevidqive ruke obi~ajnosti koji pritiska i cedi mozgove. Te {teto~ine ne samo da ra~unaju na pre}utnu saglasnost nego jedva da su sudski procesuirane. Nasiqe im se isplati: postaju junaci, barem u svojoj mesnoj zajednici, kada nekog prebiju, a sada su po ko zna koji put pobedili i dr`avu Srbiju. Dokle? To se ludilo stvarno mora prese}i.  Reqa Kne`evi}

ako se u Srbiji ne bele`i porast trudno}a kod adolescenata, zabriwava podatak da raste broj ra|awa kod jako mladih devojaka koje imaju 16 i mawe godina. Podaci govore da u na{oj zemqi godi{we ima od 6.000 do 7.000 trudno}a kod adolescentkiwa ili 50 trudno}a na hiqadu devojaka uzrasta od 15 do 19 godina, {to zna~i da svaka dvedeseta devojka u kalendarskoj godini ostaje trudna. Zato ne ~udi {to se po broju abortusa na{a zemqa nalazi na samom vrhu zemaqa u kojima je nasilni prekid trudno}e i daqe naj~e{}i vid kontracepcije. Prema tim podacima na jedno ro|eno dete dolazi pet abortusa.

I

dina izlo`ena beloj kugi i da se u jednom broju op{tina ve} godinama bele`i negativan prirodni prira{taj, odnosno, da vi{e qudi umre nego {to se rodi. Ovi podaci kazuju da na{e devojke i `ene jo{ nisu prihvatile kontraceptivna sredstva kao za{titu od ne`eqene trudno}e. Naime, u Srbiji svega 1,18 odsto `ena koristi pilule kao kontraceptivnu za{titu. U ve}ini evropskih zemaqa pilule koristi oko 30 odsto `ena, a u Nema~koj, koja u ovome predwa~i, ovaj metod za{tite od ne`eqene trudno}e koristi ~ak 59 odsto `ena. - Posledwih deset godina aktivno se radi na za{titi reproduktivnog zdravqa mladih

- Na{i mladi nisu naoru`ani znawem i ve{tinama koje su potrebne za prve korake u seksualnom `ivotu, pa nisu ni svesni trudno}e - ka`e ~lan borda Evropskog udru`ewa za kontracepciju i reproduktivno zdravqe i na~elnica Republi~kog centra za planirawe porodice dr Katarina Sedlecki. - Poznato je da se petina svih predbra~nih trudno}a dogodi u prvih {est meseci seksualne aktivnosti. Studije ka`u da se petina dogodi u prvom mesecu polnog `ivota. Seks ve} u {kolskoj klupi odavno nije retkost. Istra`ivawa govore da mladi u Srbiji kre}u u seksualni `ivot s po-

i iz tih razloga su pokrenuta savetovali{ta za wih u okviru domova zdravqa gde oni mogu da dobiju sva neophodna znawa o tome kako da sa~uvaju zdravqe - ka`e predsednica Udru`ewa za reproduktivno zdravqe dr Ana Mitrovi} Jovanovi}. - Imamo bro{ure, edukovane ginekologe, ali ostaje problem kako mlade motivisati da do|u po stru~nu informaciju. Kontracepcija se preporu~uje svim `ena koje `ele da se za{tite od ne`eqene trudno}e. Ali najvi{e pa`we treba pokloniti mladima koji tek ulaze u period polnog sazrevawa i onima koji su seksualno

(S)MISAO DRU[TVENE LOBOTOMIJE

U Titu ta~no znano vreme pet se digla galama oko nemirnih seni vo|e Ravnogorskog pokreta, izvesnog |enerala Dra`e Mihailovi}a. Nek’ mu je pokoj u du{i i slava mu, o istom, sindikalnom tro{ku! Onoga {to je pro{ao trnovit put od odlikovanog heroja otpora Hitleru na brdovitom balkanu, preko omra`enog nema~kog kolaboracioniste, pa sve do dana{weg mu~enika u poku{aju i najve}e `rtve Titovog komunisti~kog terora - idealnog materijala za narednog sveca SPC. [okantna dokolica usred SEK-e i ve~ita `eqa vlasti da narodu skrene pa`wu sa stvarnih problema i svega onoga {to bi “ona” trebalo a nije sposobna da uradi za “wega” dovela nas je do formirawa nove Komisije za istinu o streqawu Mihailovi}a. Oni, kao, istra`uju a BIA se sad naprasno dosetila kako u svojim arhivama ~uva imena ozna{a {to su onomad ’apsili Dra`u preobu~eni u wegove ro|ene ~etnike. I povrh toga dokaze da ga je izdao ni mawe ni vi{e nego wemu najbli`i Nikola Kalabi}, koji je u tom posleratnom vihoru stigao i da se pobratimi s famoznim drugom Krcunom. Istim onim {to je, dve decenije kasnije, automobilom u punoj brzini od sve ~istine uspeo da overi jedino drvo kraj puta?! U Titu ta~no znano vreme, ka`e legenda. A mi, ko posledwe dokone budale, gutamo redke novinskih napisa o ovoj beskrajnoj {panskoj seriji sa srbijanskim glumcima, dok zaludne }ate vajne nam Vlade okopavaju obalu Save tra`e}i misteriozni grob i mo{ti onoga {to ga zvahu i ^i~a, kao da je sam Sveti gral u pitawu. Istina, mo`da to ponekog i zaista nezdravo ti{ti, ali sumwam da to problemski danas mo`e da do|e do izra`aja kraj pravih mu-

O

ka kakve su o~uvawe kakvog - takvog posla i prehrawivawa porodice od bedne plate koja kasni pola godine. Premalo je tu manevarskog prostora za ideolo{ki intermeco, gospodo! Tako, na gladan stomak. Stari Rimqani su makar smislili geslo “hleba i igara”, a samo igara nekako ne ide… Mada kod nas odavno sve ima svoju pro|u, pa ~ak i to suludo, naknadno re{avawe krivih Drina izme|u dva arhai~na, prevazi|ena dru{tvena ure|ewa – apsolutisti~ke monarhije i diktature proleterijata. Ovako s distance, u tobo`e modernoj i jednako sekularnoj demokratskoj republici, koja bi samim svojim postojawem trebalo da je prevazi{la prethodna dva dru{tvena fijaska i wihove umalo vek stare za|evice. Ali mi znamo da, na`alost, nije… a uveliko se bojim da mo`da nikada ni ne}e… Uostalom, vlasti za nama su ve} uspe{no izjedna~ile one dobrovoqno bradate i ove druge {to su se, navodno, redovno glatko brijali i u nema~kom obru~u neke od ofanziva. Kokarda i petokraka ruku pod ruku, antifa{isti~ke zasluge lepo svima i - mirna Srbija. Na kraju krajeva, antifa{izam je ionako smi{qen naknadno, a sve ostalo su mitovi i legende, kao i najve}i deo srpske istorije. I abnormalno zli i krvolo~ni ~etnici i besprekorno dobri i po{teni partizani. Rat je rat! Najprqaviji izbquvak qudskog olo{a i gologuzana koji ih slede, a taj veliki rat se na ovim sku~enim brdima od starta vodio na dva fronta - pu{kom su se jurili i Nemci i svi protivnici zacrtanog dru{tvenog ure|ewa, i starog i novonadiru}eg. Idelna scenografija za kompromise u kojima niko nije an|eo, a pogotovo ne ateisti s petokrakom na ~elu!  Aleksa Grube{a

VOJVO\ANSKO SELO GLAVNOM I SPOREDNOM YADOM

Mrak jede qude Od ku}e do ku}e, hiqade wih, pozdravqale su me spu{tene roletne, poga{ena svetla, cve}e koje je nekada stajalo na prozoru i pokoji televizor morili smo penkala pi{u}i o igri svetla i mraka. Svaka je Srbija imala svoj razlog da se bavi ovim odnosom, u bukvalnom i prenesenom zna~ewu. Mi qudi smo se, za razliku od pisaqki, zamorili od ponavqawa tog politikantskog kontrasta, malo nam je bitisawe lepo, ~esto bolno i smra~eno, ve}inom `ivotarimo negde u sredini. Ona ne mari ni za Marka ni Janka, hladne glave rasu|uje i ako wu pitamo bi}e da nam je `ivot poluosvetqen, ima struje. Nije siv, mada bi i tome mogli da pri~amo, zavisno od ugla iz koga posmatramo i merimo. Vojvo|anska sela i palanke nemaju tu dilemu. Prilike su uredile da se lepom nizijom pozabavim prakti~no, terenski. Ako ho}ete, sala{i, |ermovi, karuce i ~ila{i, sve na{e divne stvari pohrawene su u tapacirani sanduk, lep{i iznutra nego spoqa, a ovaj gurnut u neki mawe prakti~an, sentimentalan deo mozga kog se obi~no latimo kad mu vreme nije. U praksi, Vojvodina ne izgleda kako bi ti i ja voleli. Taj se `ivot preselio u turisti~ke bro{ure i stereotipnu percepciju onih koji ovde ne `ive. Wima je ~esto te{ko objasniti da je na{a kri{ka Panonije naoko bizaran sklop austrougarske i socijalisti~ke vizije ure|ewa. Za tranziciju nismo imali previ{e vremena, mo`da jer o to-

U

ku i kontekstu ne odlu~ujemo mi. Zato su najru`nija ona sela gde je razlika najuo~qivija, gde se staro i novo tuku zato {to je Neko Boqe Znao kako bi ti i ja `iveli, pa se predomislio i zaboravio da se izvini. Postoji i ovde par izuzetaka, grani~nih su~eqavawa, no ni{ta (me) ne ti{ti kao mrak koji du`nika u svakom selu do~eka onako inkasantski, a ne kao prijateq koji mo`da oprosti dug, ili barem zaboravi kamatu. Da ne bih lupao napamet o mraku u osvit Zakona o informisawu, brojao sam. U svakom selu, glavnom xadom, ve~ito u tranzitu i prezasi}en novosadskom porcijom dosade, brojao sam ku}e u kojima je upaqeno svetlo. Ovozemaqski mrak sekao sam kalendarski savesno, nevoqno podredio rutu wegovim galakti~kim raspolo`ewima, sabrao se, i tu`no rekao da nas je Pojeo Mrak, ne od majke Sunca, ve} onaj gori i dubqi, {to se gaji iza zidova. Prvi put, moj je du{evni advokat ukazao na dra-

sti~ne razlike mog i tu|eg metabolizma, ~iwenicu da selo u krevet ide ranije nego grad i ta me je taktika la`no te{ila neko vreme.

Re|ala su se putovawa kroz sela, rekoh da nemam roda i povoda da odem }ara radi s wima, i razli~ite satnice i sva{ta se mewalo – samo je mrak uvek isti, a i to sam preterao – sve je mawe vi{e isto. Od ku}e do ku}e, hiqade wih, pozdravqale su me spu{tene roletne, poga{ena svetla, cve}e koje je nekada stajalo na prozoru i pokoji televizor. Taj posledwi verovatno najvi{e i boli, niti ga vaqa gledati u mraku, niti ga vaqa gledati uop{te. Jedna, peta, stota – mrak! Ukazivale su mi kolege na mawkavost lucidnosti, skrenule pa`wu da vojvo|anska arhitektura nala`e da se na ulicu gleda iz gostinske sobe. Nisam siguran koliko su mi pomogli ili odmogli, ali je utoliko ovaj poraz ve}i. Ako je to dijagnoza mog razo~arewa, onda nam niko u goste ne dolazi, do~im }u se razboleti jo{ vi{e. Posebna su pri~a sporedne ulice, {to pod pravim uglom seku xadu pa nemaju po{tenu priliku da makar sakriju svoju nevidqivost. Pojeo ih mrak, pa vari beskona~no. Bandere tu slabo poma`u, em su retke, em wihovo svetlo ne ra~unam prilikom sabirawa `ivih i `ivog. Lalo{ka je sporedna ulica slika i prilika ne~ega {to neupu}eni zovu naslednom depresijom, a mi koji je negujemo znamo da je ona ravna ushi}ewu spram olovne dobrodo{lice koju namerniku po`eli vojvo|ansko selo. Ni dvori{ta nisu ni{ta blagorodnija. S prvim mrakom u wih sle}e onaj pravi, surovi, koji najglasnije }uti na licima mladih, nedovoqno sre}nih da iz wega pobegnu. A nije da se ne trude, svugde mi vele da im `ivot ne prija. Za{to se ne sele nisu kadri re}i, vaqda su neke pare u pitawu. Nikad qubav.  Igor Mihaqevi}

Kondom samo ponekad Podatak koji je izneo JAZAS ka`e da veoma mali broj mladih upotrebqava prezervativ, a neki ga ~ak i ne vide kao kontraceptivno sredstvo. Mladi su slabo potkovani znawem o svim mogu}nostima za{tite od ne`eqene trudno}e, iako u razgovoru tvrde da znaju „sve“ o za{titi, a kao izvor informacija o kontracepciji naj~e{}e navode `enske ~asopise. Kako su me|u glavnim zdravstvenim problemima seksualno aktivnih adolescenata polno prenosive bolesti, o~igledno je da mladima nedostaje znawe o ovome. gre{nim pobudama, kao na primer „potvrde“ zrelosti, strah da partner ne raskine vezu zbog odbijawa seksa, da se ne razlikuje od svojih vr{waka, radoznalost... Jo{ uvek je broj mladih koji se pre seksualne aktivnosti obra}a savetovali{tima vrlo mali. I narednih godina po stupawu u seksualne odnose odlazak devojaka kod ginekologa vezan je samo za neki zdravstveni problem. Kada je re~ o razlozima i tegobama zbog kojih su se `ene naj~e{}e obra}ale ginekolo{koj slu`bi u 2007. godini izdvajaju se urogenitalne infekcije i trudno}a, {to navodi na zakqu~ak da se ginekologu obra}aju iskqu~ivo onda kada imaju tegobe ili da bi pratile trudno}u. Po zvani~nim statisti~kim podacima u Srbiji se godi{we obavi oko 200.000 abortusa. Ali, kako se veliki broj nasilnih prekida trudno}e obavqa u privatnim ordinacijama koje ne prijavquju ovakve zahvate, broj abortusa daleko je ve}i od pomenutog. Naspram ovog podatka stoji ~iwenica da je na{a zemqa, a posebno Vojvodina, ve} desetinama go-

aktivni, jer ba{ u ovom uzrastu ima i najvi{e zabluda vezanih za kontraceptivne pilule. Istra`ivawa ka`u da svega 2,5 odsto sredwo{kolki smatra da su kontraceptivne pilule dobre, ali ih u ovom uzrastu malo wih uzima. Pilula spra~eva za~e}e tek kod oko {est odsto adolescentkiwa uzrasta od 15 do 19 godina koje su u vezi i tek svaka jedanaesta devojka uzrasta od 20 do 25 godina ih uzima. Sve ve}i broj `ena ra|a decu tek posle tridesete godine, a devojke sve ranije postaju seksualno aktivne, pa je dug period predbra~ne seksualne aktivnosti kada je od izuzetnog zna~aja o~uvati zdravqe i plodnost devojaka. Otuda lekari savetuju adolescentima da odlo`e seksualnu aktivnost do postizawa relativne zrelosti, kada mogu svesno da razmi{qaju o riziku od trudno}e i seksualno prenosivih bolesti. Po re~ima dr Mitrovi} - Jovanovi} pravi rezultati se mogu o~ekivati tek kada se sistemski ne{to uradi u obrazovawu i kada se seksualno informisawe mladih uvede u nastavu.  Jasna Barbuzan


6

DNEVNIK

nedeqa20.septembar2009.

EFIKASNA DR@AVA PREDUSLOV ZA EFIKASNU PRIVREDU

BERZA

Ma|ari zgro`eni direktorskim platama

Tri sata od Milanovca do Petlovog brda edavno se jedan od najve}ih `ivih ekonomista, nobelovac Pol Krugman, dotakao verovatno najneugodnije dileme u razre{avawu globalne krize. U svom osvrtu u „Wujork tajmsu“, postavio je pitawe da li se mo`e zamisliti {ta bi se dogodilo da su ameri~ka i druge vlade poku{ale da izbalansiraju svoje buxete, kao {to je ura|eno pre osam decenija? Sama pomisao na tako ne{to, za wega je zastra{uju}a! Da su vlade podigle poreze ili po~ele da smawuju potro{wu u recesiji, da su odbile da spasavaju uzdrmane finansijske institucije, mogli bismo i previ{e brzo da vidimo pravo ponavqawe velike depresije. Zato je pove}awe buxetskog deficita, {to je na~elno uvek lo{a stvar, u ovom trenutku za Krugmana neophodno kako bi ekonomija imala neku perspektivu. Drugo je pitawe da li je ve}e zadu`ivawe odr`ivo, ako se poredi sa nivoom bruto doma}eg proizvoda (BDP)? Imaju}i u vidu privrednu snagu Amerike, ovaj mislilac smatra da nema razloga za brigu, i da su rizici vi{e politi~ki, nego ekonomski. Ako se stvari tako posmatraju, onda je izli{no kritikovati Vladu Srbije. Odr`avaju}i neop-

N

Javnost u Ma|arskoj je prenera`ena visokim platama direktora dr`avnih firmi i ustanova koje su nedavno objavqene. Vlada Gordona Bajnaija je, podstaknuta milionskim isplatama za otpremnine i ugovore o delu u Budimpe{tanskom saobra}ajnom preduze}u, koje ina~e godinama grca u dugovima, krajem avgusta donela uredbu po kojoj se do 15. septembra moraju dostaviti primawa rukovodilaca preduze}a i ustanova koje

se finansiraju iz buxeta. Prema jo{ uvek nepotpunim podacima najve}u platu u Ma|arskoj u javnom sektoru ima guverner Narodne banke Ma|arske (MNB), koji mese~no u bruto iznosu (bez odbijenih poreza i doprinosa) prima osam miliona forinti, ili oko 28.500 evra. Potpredsednici MNB imaju li~ne dohotke od 6,4, odnosno 5,6, a direktor Ma|arske eksport-import banke 3,6 miliona forinti.

Hrvatski hoteli izgubili milione Hrvatski hotelski sektor je za osam meseci ove godine ostvario sedam odsto mawe no}ewa i deset odsto ni`i prihod nego u istom lawskom periodu. Zbog toga }e, kako se o~ekuje, 2009. godinu zavr{iti sa gubitkom ve}im od 27 miliona evra. Pro{le godine poslovni minus hrvatskih hotelijera je bio, u uslovima osetno boqe posete stranih turista i wihove ve}e potro{we, upola ni`i u odnosu na o~ekivani u 2009. godinu. Hotelijeri, me|utim, nisu nezadovoqni jer su u planovima za ovu godinu o~ekivali daleko mawu turisti~ku posetu od one koju su imali, posebno u glavnoj, letwoj, sezoni. „Sezona je bila dobra, ali nam ne treba pqeskati“, rekao je predsednik Hrvatskog udru`ewa hotelijera i re-

Nema~ki proizvo|a~ sportskih automobila Por{e je prodao 24 odsto mawe vozila u finansijskoj godini koja je zavr{ena 31. jula u odnosu na isti prethodni period. Por{e je, prema preliminarnim podacima, ukupno prodao 75.200 vozila u posledwoj finansijskoj godini pa je prihod od prodaje smawen 12 odsto, na 6,6 milijardi evra. Kompanija je navela da je prodaja modela 911 sportskih kola smawena 14 odsto, na 27.100, dok su isporuke sportsko-terenskog vozila „kajen“ posrnule za ~etvrtinu, na 34.300 komada. Kompanija ipak procewuje da je „najte`i period globalnog usporavawa pro{ao“. Uprava smatra da je „najni`a ta~ka dostignuta“ i da ~ak i u situaciji da predstoje}i meseci budu te{ki, kompanija „mo`e biti umereni optimista za 2010. godinu“.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

}e. Tu mi, umesto da idemo napred, idemo unazad. Infrastruktura, pravna neizvesnost, nesiguran kurs dinara, itd. Treba obezbediti par milijardi evra da bi imali sigurne devizne rezerve. Nama je najte`e. Radimo, proizvodimo, a onda nam se zbog nestabilnosti sve pare istope. Razo~aran sam zbog pada na{e konkurentnosti. Krajwe je vreme, po{to konkurentnost ne kreiraju privrednici, ve} vlada, da u~ini ne{to.

storatera An|elko Leko i ukazao da tu bran{u „mu~e isti problemi koji su postojali i pre finansijske krize“.

Por{e usporio za 25 odsto

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

91,1542

93,4915

96,1093

90,8737

Australija

dolar

1

53,9215

55,3041

56,8526

53,7556

Kanada

dolar

1

58,0526

59,5411

61,2083

57,8739

Danska

kruna

1

12,2434

12,5573

12,9089

12,2057

Norve{ka

kruna

1

10,5447

10,8151

11,1179

10,5123

[vedska

kruna

1

8,9838

9,2142

9,4722

8,9562

[vajcarska

franak

1

60,0925

61,6333

63,359

59,9076

V. Britanija

funta

1

101,452

104,053

106,966

101,139

SAD

dolar

1

61,9297

63,5176

65,2961

61,7391

Kursevi iz ove liste primewuju se od 18. 9. 2009. godine

dizawu razvojnih performansi te iste privrede. Najnoviji izve{taj Svetskog ekonomskog foruma o konkurentnosti nacionalnih privreda, gde je rangirano ~ak 133 zemqe, smestio je Srbiju na 93. mesto. Godinu dana ranije bili smo na 85. poziciji, {to zna~i da smo izme|u dva bodovawa ispustili osam stepenika i da smo znatno pokvarili svoje preporuke. Iznad nas su Slovenija, Crna Gora, Hrvatska i Makedonija, dok nam u le|a gleda samo BiH. Vrednovawe najzna~ajnijih ta~aka u ovom istra`ivawu pokazuje gde Srbija zaostaje i gde bi trebalo ulo`iti maksimalan dru{tveni napor. Po razvijenosti infrastrukture sme{teni smo na 122. mesto, kvalitet puteva nas je stavio na 117. poziciju, po sklonosti {tedwi i upotrebi savremenih tehnologija u preduze}ima smo na 125. stepeniku, a jedna od retkih svetlih ta~aka je kvalitet zdravstva i obrazovawa gde smo zauzeli 45. kotu. Analiti~ari Svetskog foruma uo~ili su samo 11 prednosti, a ~ak 109 nedostataka srpskog ekonomskog prostora. U vrhu tih mana su korupcija, politi~ka nestabilnost i izolovanost od svetskih tokova novca. Najjezgrovitiji komentar ovog neveselog rangirawa dao je predsednik Upravnog odbora „Metal-

Slobodan Vu~i}evi}: Konkurentnost ima neku svoju piramidu, koja podrazumeva dole u bazi ono {to svaka zemqa ima. Poqoprivredu, obrazovawe, energetiku... Idu}i gore prema vrhu dolazimo do sve sofisticiranijih aktivnosti i delatnosti. Gore imate informati~ke tehnologije, visoko {kolstvo, menaxersko obrazovawe itd. Mi smo slabi na mnogim mestima. Svuda smo pali, a i u toj bazi, {to je najinteresantnije. Dobri smo u zdravstvu i za{titi od malarije, tu smo malo napredovali. Nemamo puteve, nemamo infrastrukturu, nemamo jasne uslove, nemamo zakone. Mi mislimo da je konkurentost koliko jeftino mo`emo da prodamo na{e proizvode. Konkurentnost se ne mo`e posmatrati samo kroz cene, mora se pru`iti investitorima bez kojih se na mo`e, {ansa da se ose}aju kao kod svoje kuhodan nivo javnih rashoda, izvr{na vlast je spasavala ukupnu tra`wu i time dr`ala srpsku privredu iznad vode. Da nije bilo dr`avnog tro{ewa, da se i{lo na neku drasti~niju redukciju, slom tra`we bi bio dramati~an i pretilo bi survavawe ukupnog ekonomskog sistema. Drugo je pitawe da li je produbqivawe deficita dr`avnog prora~una – od MMF-a je tra`eno pomerawe granice sa tri na 4,5 procenata BDP-a – odr`ivo? Odnosno, da li }e se nove dr`avne pozajmice i ve}i javni dug mo}i servisirati u godinama koje su pred nama? To je, izgleda, kriti~na ta~ka srpske ekonomske zbiqe i na tom mestu vladini uspesi u spasavawu ekonomije blede pred wenim neuspesima u po-

Dragan \uri~in

sednik Uprave „Droge-Kolinske“ Slobodan Vu~i}evi} smatra da nemamo infrastrukturu, puteve, jasne uslove poslovawa i zakone. Odnosno, nemamo konkurentan poslovni ambijent. Privreda radi i proizvodi, a onda joj se zbog te ekonomske nestabilnosti istope pare. Korisnije bi bilo da smo se borili da o~uvamo stabilne uslove. Tada bi ovde do{le multinacionalne kompanije koje bi organi{a~a i investitora, da }e se videti izlaz iz krize. Kod nas takva veza izme|u potro{a~ke tra`we i proizvodwe ne postoji ili bar nije dovoqno jasna. Ne{to se planira, ne{to se nastavqa, a ne{to je zbog krize, ponovo, ostavqeno za kasnije. To je pravi rizik u Srbiji. Srbija mora ~uvene klastere, poqoprivrede i agroindustrijske proizvodwe, da pripremi nove investicije i novi rast proizvodwe i zaposlenosti. Ako `elimo da smawimo administraciju, samo }e biti vi{e nezaposlenih. Treba im na nekom drugom mestu na}i posao i zbrinuti ih. Protiv sam otpu{tawa tih qudi, pre sam za to da se za wih na|u poslovi i da administracija bude efikasnija. Oni su bilo da rade ili su u penziji, i daqe na buyetu.

Du{ko Vujovi}: Moj je utisak da je pad sigurno zaustavqen. Postoje pokazateqi, na osnovu kvartalnih podataka, da smo krenuli s rastom. Pitawe nije to, ve} koliko je to odr`ivo? U nekim privredama u kojima tra`wa vu~e proizvodwu, to preokretawe se uzima kao pozitivan znak i o~ekuje se da onog momenta kad tra`wa po~ne da raste, i kad po~ne da raste poverewe potro-

Edvard Jakopin: Ovog puta smo gledali samo velike sisteme, koji imaju brojna zavi-

ca“ iz Gorweg Milanovca Dragoqub Vukadinovi}. Govore}i na savetovawu „Inteligentno upravqawe rizicima u uslovima svetske ekonomske krize“ u Beogradu, prvi ~ovek jednog od najve}ih srpskih izvoznika oporo je rekao da je iluzorno govoriti o konkurentnosti ako je wemu od Milanovca do Petlovog brda potrebno tri sata vo`we. Dodao je da dr`ava ne preduzima ni{ta kako bi se konkurentnost srpske privrede poboq{ala. Dovoqno je pogledati u kojim smo segmentima na zadwim mestima kako bi se do{lo do zakqu~ka da moramo napraviti efikasniju dr`avu. Za wega iznena|ewe predstavqa {to smo zauzeli i to 95. mesto. Sli~nog je mi{qewa jo{ jedan ugledni srpski privrednik. Pred-

zovale najracionalniju proizvodwu, davale primer drugima i izvozile. Umesto toga, smatra Vu~i}evi}, dopustili smo devalvaciju {to je nastavak stare {kole stimulisawa izvoza, a qudi su nam odgovorili da zbog nestabilnog kursa, uop{te ne}e proizvoditi. Pa`qivije prou~avawe liste 100 najprofitabilnijih srpskih preduze}a, koju je krajem jula objavio Republi~ki zavod za statistiku, pokazuje da, ako se izuzmu „Sintelon“ i „Metalac“, u krugu najuspe{nijih nema previ{e izvoznih firmi. S takvom konstatacijom sla`e se i direktor ove dr`avne institucije Edvard Jakopin, koji smatra da je to jo{ jedan od dokaza na{e nedovoqne konkurentnosti. Udeo izvoza u ukupnom ekonomskom ostvarewu Srbije ni-

`i je od 30 procenata, {to je znatno mawe od privreda s kojima se takmi~imo, jer post - tranzicione ekonomije izvoze od 50 do 80 odsto svog BDP-a. Jedan od vode}ih ekonomista Svetske banke dr Du{an Vujovi} obja{wava da se Srbija nalazi u drugoj fazi podizawa konkurentnosti, a to je stadijum unapre|ewa efikasnosti. Dr`ava mora uraditi sve {to je u wenoj mo}i da bi dobili efikasno finansijsko tr`i{te, efikasno tr`i{te roba i rada i sposobnost da primewujemo strane tehnologije i iskustva, kako bi pre{li u tzv. drugu fazu inovacija i sofistifikacije. Tu je problem i to se od we o~ekuje. On razume potrebu da se pomogne onima koji ne mogu sami sebi da pomognu, ali savetuje da se dr`avna potpora usmeri u drugom pravcu, ka onima koji mogu da se {ire i da podi`u zaposlenost. Predsednik Saveza ekonomista Srbije dr Dragan \uri~in razloge brojnih problema nalazi u politi~koj nedoslednosti: zbog ~estih zaustavqawa i pokretawa reformi kod nas su se javqali visoki transakcioni tro{kovi. Srbija jo{ uvek nije uspela da savlada tranzicionu stagflaciju (stagnirawe privrednih aktivnosti pra}eno inflacijom) i wen je BDP pro{le godine dostigao tek 73 odsna preduze}a. Prvi put smo, vo|eni ranijim iskustvom, shvatili da ako ne ukqu~imo i ta zavisna preduze}a, kojih ima 20-30, ne}emo dobiti pravu sliku. Ovog puta smo dobili jednu dobru analizu, u kojoj je, me|u prvih 100, najvi{e firmi iz privrede. Kona~no se pokazalo da se isplati ulagati u privredu i proizvodwu. Mi jo{ uvek imamo nisak udeo izvoza u ukupnom BDP-u. Nije kao u Sloveniji, ve} tek negde oko 30 procenata. To zna~i da svi veliki proizvo|a~i mogu svoju robu da plasiraju na doma}em tr`i{tu. Imate ne samo jednu „Deltu“, ve} sve Delte.

Dragoqub Vukadinovi}: Mislim da kriza nije do{la do dna, da }e recesija u Srbiji trajati negde do prvog kvartala 2010. godine i da tek tada mo`emo o~ekivati da }e po~eti na{ oporavak. sto nivoa iz posledwe normalne 1989. godine. Na `alost, mogu}nost vlade da reaguje na urgentne zahteve tr`i{ta je smawena zbog suboptimalizacije, odnosno stalnog usagla{avawa politi~kih interesa, {to je karakteristika svih koalicija s velikim brojem u~esnika. A za izlaz je, smatra profesor \uri~in, ipak potrebno samo malo. Optimizam Vlade Srbije i dostojanstvo wenih gra|ana. Izvr{na vlast mora verovati u neophodna re{ewa i sprovoditi ih, a stanovni{tvo mora da sa~uva dostojanstvo u te{kim vremenima, imaju}i pred sobom jasnu i izvodqivu viziju prosperitetne Srbije za, recimo, pet godina.  Vladimir Harak Foto: F. Baki}


nedeqa20.septembar2009.

c m y

DNEVNIK

7

SVETSKA PRIVREDA NA PUTU OPORAVKA

Tre}i put s neura|enom lekcijom Nobelovac Yozef [tiglic upozorava ameri~ku administraciju da nije uspela da re{i pitawe svog finansijskog sistema i da je, po wegovom mi{qewu, danas stawe u ameri~kom bankarstvu te`e nego na po~etku krize a nekoliko dana }e se u ameri~kom gradu Pitsburgu po tre}i put sastati lideri 20 najbogatijih zemaqa sveta, koje dr`e 80 odsto svetske ekonomije. Dosada{we pripreme za ovaj skup, koji bi trebalo da osigura kontinuitet borbe protiv finansijske krize, govore da nisu sve zemqe u potpunosti uradile lekcije sa prethodna dva samita. Istini za voqu, statistika pokazuje da i tako polovi~no ispo{tovane mere daju rezultate. Ve}i deo nacionalnih ekonomija ove godine }e najverovatnije iza}i iz recesije, ali to jo{ ne zna~i da je kriza pro{la. EU ra~una da }e na kraju tre}eg kvartala privredni rast bit od 0,2 odsto u pore|ewu s drugim kvartaloma, a za ~etvrti kvartal se predvi|a rast od 0,1 odsto. I daqe }e nacionalne ekonomije bele`iti pad proizvodwe, ali }e on biti mawi nego {to se o~ekivalo. Poqska }e biti jedna od zemaqa koje }e imati pove}awe proizvodwe i to za 1,4 odsto. Zbog toga je evropska vlada preporu~ila da se fiskalni podsticaji zadr`e jo{ i ove i slede}e godine. Ruski premijer Vladimir Putin je u petak pozvao strane investitore da ula`u u Rusiju, obe}avaju}i smawewe administrativ-

nih prepreka. On je ukazao na lo{e efekte pada cena sirovina i smawewa kredita. Za pola godine u Rusiju je investirano 17 milijardi dolara stranog novca. U drugom kvartalu ove godine ruski bruto proizvod je pove}an za 7,4 u pore|ewu s prvim kvartalom, ali je zato 10 procenata ni`i nego u istom periodu pro{le godine.

pogubno da se odustane od mera dr`avnog finansirawa. Tako|e je jako va`no da se ne dozvoli bankarima da dele kapom i {akom sebi bonuse i da se samonagra|uju novcem poreskih obveznika. Na ovoj meri posebno insistira Evropska unija. Zemqe ove ekonomske integracije }e sasvim sigurno strogo kontrolisa-

Z

Oporavak je klimav, ka`e Putin i napomiwe da je posle pozitivnih rezultata u junu i julu, u avgustu industrijska proizvodwa ponovo opala za 3 odsto. Nobelovac Xozef [tiglic upozorava ameri~ku administraciju da nije uspela da re{i pitawe svog finansijskog sistema i da je, po wegovom mi{qewu, danas stawe u ameri~kom bankarstvu te`e nego na po~etku krize. S wim se sla`u i predsednik Uprave ameri~kih rezervi Pol Volker i direktor Izraelske banke Stenli Fi{er. Oni priznaju da je za svaku vladu, pa prema tome i za Obaminu administraciju, najte`i politi~ki zadatak da udari na finansijsku industriju, ali je to neminovnost. Uo~i predstoje}eg samita u Pitsburgu, smatra se da bi bilo

ti pona{awe i nagra|ivawe bankara, bez obzira na dogovor u Pitsburgu. Pripremaju}i se za tre}i samit, ruski predsednik Dmitrij Medvedev, nije propustio priliku da jo{ jednom podseti da je sada{wa finansijska kriza rezultat nepromi{qene politike jedne zemqe. On nije pomenuo ime SAD, ali je objasnio da u dana{wem globalnom svetu sve ~e{}e problemi jedne ili nekoliko dr`ava dobijaju karakter op{te pojave i to odmah. „Nestru~nost ili prosto odsustvo `eqe da se re{avaju sopstveni problemi nanose {tetu ne samo svojoj, nego i susednim zemqama“, ka`e Medvedev. Stvetska trgovinska organizacija upozorila je protekle nedeqe da nijedna od ~lanica G20 ne po{tuje dogovor o neprimewiva-

wu protekcionisti~kih mera. Svi su i u Va{ingtonu i u Londonu dali obe}awa da ne}e podizati nove barijere. Praksa, me|utim, pokazuje da je od Londonskog samita u aprilu do kraja avgusta primeweno vi{e od 90 novih restrikcija u trgovini, od toga 15 su uvele SAD. Stimulativni paket SAD od 787 milijardi dolara pratila je i preporuka ,“kupuj ameri~ko“. Tu preporuku su odmah preuzele i druge zemqe. Meksiko se `ali da su SAD uvele restrikcije za meksi~ke kamione koji smeju da se kre}u kroz SAD samo odre|enim putevima. Amerika se `ali na Evropu da subvencioni{e kompaniju „Erbas“, a Evropa odgovara da to isto ~ine Pentagon i NASA u slu~aju konkurentske firme „Boing“. Kini se zamera da stimuli{e potro{wu, ali samo u slu~aju proizvoda kineskih preduze}a. Tu meru sprovodi i Ju`na Afrika. Japan je kritikovan zbog restrikcija uvoza hrane, a Rusija zbog planiranog pove}awa poreza. Pred samit u Pitsburgu interesantno je obratiti pa`wu i na neke procene o tome koliki je ceh koji su do sada pla}ali gra|ani. Ameri~ki senator Kristofer Dod ka`e da su ameri~ki gra|ani quti na one koji vode ekonomsku politiku, jer previ{e pri~aju o izlasku iz krize, a nedovoqno ~ine da se kriza prebrodi. On je izra~unao da je samo do sada kriza ko{tala svakog Amerikanca najmawe 10.000 doolara. Ta je cena u Velikoj Britaniji pet puta ve}a. Amerika je za godinu dana potro{ila ~etvrtinu bruto doma}eg proizvoda na spasavawe ekonomije, najvi{e na banke i automobilsku industriju. Na svakom koraku se pri~a o krizi, ali je nedovoqno ura|eno da se promene navike, tvrdi ovaj ameri~ki senator.  Petar Tomi}

ORGANIZACIJE POTRO[A^A NEZADOVOQNE PREDLO@ENIM ZAKONOM

Ministar {titi, ministar sudi ko novi zakon dobije zeleno svetlo u parlamentu, za{tita potro{a~a bi}e vra}ena trideset godina unazad, gra|ani Srbije i Evropska komisija bi}e obmaweni, a dr`ava }e i daqe {tititi monopoliste, nesavesne trgovce i podobna potro{a~ka udru`ewa, upozorava u razgovoru za “Dnevnik” potpredsednik Nacionalne organizacije potro{a~a (NOPS) i predsednik vojvo|anskog udru`ewa Goran Papovi}. Napomiwu}i da nacrt zakona o potro{a~ima, koji se nalazi na javnoj raspravi, sadr`i niz dobrih odredbi, on nagla{ava da deo koji se odnosi na strategiju za{tite potro{a~a i vansudsko re{avawe sporova omogu}ava dr`avi da u potpunosti kontroli{e ovu oblast. Naime, predvi|a se osnivawe Centra za potro{a~e koji }e pokretati sudske postupke na `albe gra|ana, a pri tome }e resorni ministar imenovati sudiju, {to, ukazuje na{ sagovornik, nije wegova du`nost. Pri tome, ukida se sud ~asti koji se zajedno s privrednim komorama i potro{a~kim udru`ewima bavio ovim pitawima. Svi su se ~lanovi radne grupe, ukqu~uju}i i NOPS, ogradili od toga, ka`e Papovi}. - Ministarstvo trgovine zapravo diriguje i stvara podobne organizacije potro{a~a koje }e pratiti palicu wegovog prvog ~oveka. Ministarstvo ja~a svoje pozicije i to na drasti~an na~in, tako {to uvodi svoje ~lanove u Centar, ta~nije agenciju koju osniva. To je klasi~no podr`avqewe. Potro~aima se ka`e „evo vam 15 novih direktiva“, Evropi - „evo, sve smo uradili... „. To je bacawe pra{ine u o~i! To osim Ministarstva trgovine nema ko da sprovodi. A iza svega se krije poruka da }e sektor Slobodana Milosavqevi}a sprovoditi postupke, {tititi nesavesne trgovce i monopoliste i ube-

A

|ivati nas kako dobro `ivimo i po{tujemo zakone. To nema nigde na svetu - ka`e Papovi}. Deo zakona je, napomiwe on, u skladu sa evropskim dokumentima. Ura|en je bez gre{ke i potro{a~ima u Srbiji omogu}uje pravo koje imaju gra|ani EU. Vodilo se ra~una o nefer odredbama ugovora, potro{a~kim kreditima, trgovini “vrata do vrata“, pravima kupca da vrati robu i to tako da trgovac snosi teret dokazivawa. U ovom se dokumentu pomiwe i re~ “saobraznost”, kao i u Zakonu o obligacionim odnosima, ka`e Papovi}. Trgovac je du`an da potro{a~u isporu~i robu koja je saobrazna ugovoru. Zna~i, izme|u ostalog, da ta roba u potpunosti treba da odgovara opisu koji je trgovac dao, i da ima svojstva robe koju je pokazao potro{a~u kao uzorak ili model. - Zadovoqni smo i odredbama koje se odnose na javna preduze}a jer je jasno definisano kako ra~uni treba da izgledaju. Ako se `alite i osporite ra~un vodovoda, toplane… niko vas ne mo`e iskqu~iti dok je postupak u toku – ka`e na{ sagovornik napomiwu}i da nov zakon naro~ito vodi

Odgovaraju}i na primedbe NOPS-a u Ministarstvu trgovine na{em su listu rekli da formirawe Centra ne iskqu~uje mogu}nost da se potro{a~ obrati redovnim sudovima, ve} mu se jednostavno pru`a jo{ jedna mogu}nost o kojoj potro{a~i odlu~uju slobodnom voqom. - Postojawe prava potro{a~a u teoriji nije dovoqno ve} je neophodno i da mogu da delotvorno da ih koriste. Ipak, u uobi~ajenom sporu u kojem u~estvuje potro{a~, prava formalno postoje i garantovana su ali se ~esto ne u`ivaju, a to je posledica straha od sno{ewa tro{kova. Veoma je bitno da se potro{a~u omogu}i da koristi program re{avawa sporova koji pru`a vi{e fleksibilnosti od suda i koji je jeftiniji, ekspeditivniji i mawe formalan od uobi~ajenog sudskog postupka. Razvoj mehanizma vansudskog re{avawa potro{a~kih sporova tako|e ima za posledicu smawewe broja zaostalih predmeta u sudovima koji su prili~no preoptere}eni, pa se time i unapre|uje funkcionisawe pravosudnog sistema uop{te. Tako|e, taj instru-

Odzvonilo bahatim bankama Prvi put su jasno definisani potro{a~ki krediti. Novim zakonom, banke vi{e ne}e mo}i samovoqno da mewaju ugovore i retroaktivno podi`u kamate, ve} }e morati ponovo da potpisuju ugovor sa klijentima. Daqe, prodavci ure|aja “od vrata do vrata” bi}e tretirani isto kao i drugi trgovci u radwama, te }e i wima nezadovoqni potro{a~i mo}i da vrate robu. Novina je i to da oni koji budu `eleli da odustanu od turisti~kih aran`mana to mogu u~initi bez ikakve nadoknade turisti~kim agencijama. ra~una o socijalno ugro`enim gra|anima. - Naro~ito je za potro{a~e zna~ajna odredba zakona koja ka`e da }e se, u slu~aju da se ovaj kosi sa drugim, primewivati on.

ment te`i o~uvawu „dru{tvenog mira“ i re{avawa sukoba na bazi konsenzusa - obja{wavaju u Ministarstvu trovine. Centar, }e, dodaju, biti nezavisan od svojih prirodnih partnera:

BERZA

Deflacija u zoni evra Zona evra u avgustu je, tre}i uzastopni mesec, registrovala deflaciju, saop{tila je statisti~ka agencija Evropske unije. Ni`e cene goriva, lo`-uqa i prirodnog gasa doprinele su da 16-~lana zona evra u avgustu ubele`i deflaciju od 0,2 odsto na godi{wem nivou. U julu je zona evra ubele`ila deflaciju od 0,7 odsto a u junu od 0,1 odsto na godi{wem nivou. Analiti~ari u mesecima koji slede o~ekuju povratak na inflaciju koja }e me|utim ostati daleko ispod od strane Evropske centralne banke (ECB) utvr|enog po`eqnog nivoa od neznatno ispod dva odsto. Podaci statisti~ke agencije o inflaciji na nivou 27-~lane EU pokazuju da je Irska u avgustu imala deflaciju od 2,4 odsto, Portugalija 1,2 odsto a Nema~ka i Francuska, najve}e evropske privrede, 0,1 odnosno 0,2 odsto. Istovremeno su zemqe sa istoka Evrope bele`ile daleko ve}i rast cena i Ma|arska je imala inflaciju od pet odsto, Rumunija 4,9 procenta, a Poqska 4,3 odsto.

Nezaposlenost }e nastaviti da raste

Stopa globalne nezaposlenosti }e najvi{i nivo posle Druog svetskog rata dosti}i idu}e godine po{to se u tom periodu ra~una s mlakim privrednim oporavkom, saop{tila je Organizacija za ekonomsku saradwu i razvoj (OECD). U drugoj polovini slede}e godine nezaposlenost }e u ~lanicama OECD-a dosti}i prosek od oko 10 procenata, odnosno 57 miliona qudi bi-

}e nezaposleno. Takav nivo nezaposlenosti bi mogao potrajati godinama. Nezaposlenost me|u ~lanicama OECD-a trenutno varira od 3,3 procenta u Holandiji do 18,1 odsto u [paniji. Prema ra~unici OECD-a, nezaposlenih je od kraja 2007. skoro 15 miliona vi{e. Idu}ih meseci se o~ekuju pogor{awa, za mawe od tri godine broj nezaposlenih bi}e ve}i za 25 miliona.

Aeroflot otpu{ta na veliko Ruska aviokompanija Aeroflot }e u narednih {est meseci otpustiti do 2.000 zaposlenih, preneo je francuski dnevnik Mond. „Na{ generalni direktor je kazao da }e do kraja godine ili do kraja prvog tromese~ja 2010. biti otpu{teno do 2.000 radnika“, izjavio je portparol Aeroflota. Jedan predstavnik Aeroflota je za rusku agenciju Interfaks kazao da bi ruski

biznisa, organizacija za za{titu potro{a~a i dr`ave. Centar nije vezan ni~ijim instrukcijama kad je u pitawu vo|ewe pojedina~nih predmeta niti postupa kao predstavnik potro{a~a ili trgovaca. No, nezavisnost Centra ne zna~i da dr`ava nije odgovorna za wegovo osnovawe i funkcionisawe. Zato je neophodno ukqu~iti u zakon, ve} na nivou na~ela, odredbu da je finansirawe Centra prevashodno obaveza dr`ave. Na ovaj na~in dr`ava ja~a delotvornost propisa o za{titi potro{a~a, podvla~e u Ministarstvu. Tako|e, osnivawe Centra ne zna~i da ostali mehanizmi alternativnog re{avawa sporova, kao {to je, recimo, medijacija Narodne banke Srbije, treba da budu potisnuti. Napomiwe se i da sudovi ~asti, koji postoje u okviru komorskog sistema, arbitriraju u sporovima izme|u privrednika tako da nema govora o wihovom ukidawu niti je wihov rad bio predmet ovog Zakona.  Sla|ana Glu{~evi}

avioprevoznik mogao da otpusti i 6.000 radnika ukoliko broj putnika nastavi da opada. Portparol kompanije je kazao da je to mogu}e, ali da je za sada planirano otpu{tawe 2.000 zaposlenih, navodi se u Mondu. Prema podacima sa internet sajta Aeroflota, ta kompanija ima oko 14.000 zaposlenih. Ve}inski vlasnik je ruska vlada, koja ima udeo od 51 odsto.

Gr~ki minus ve}i i od srpskog Buxetski deficit Gr~ke bi}e ove godine dva puta ve}i od Mastrihtskim kriterijumima utvr|enog maksimuma i primora}e vladu da nekoliko nedeqa pred izbore predlo`i rezawe tro{kova i zamrzavawe plata. Gr~ka }e ove godine, prvi put od 1993, ubele`iti pad privrednih aktivnosti a pad prihoda }e pogurati deficit na {est odsto bruto doma}eg proizvoda (BDP), procewuje ministarstvo ekonomije i finansija. Ranije je buxetski deficit prognoziran na 3,7 odsto BDP, a procenat je zavisio od uspeha jednokratnih mera, poput oporezivawa vlasnika jahti. Gr~koj prete sankcije Evropske komisije ako do 2010. ne spusti

deficit na predvi|eni maksimum od tri odsto BDP. Ina~e, zbog globalne recesije najvi{e trpe gr~ki brodski prevoz i turizam, najve}e industrije te zemqe, nezaposlenost raste a vlada ne mo`e da ra~una na dodatne prihode.  Pripremio V. ^vorkov


nedeqa20.septembar2009.

DNEVNIK

c m y

8

[OROM, S BOROM

Mali [e{ir

Da bi trajalo dugo i da ne naga|aju, prozvali ga po onom {to su naj~e{}e videli - [e{ir. Logi~no je da u ku}i ne trebaju dva ista {e{ira, pa je baba bio [e{ir, a Laza Mali [e{ir izma glavu ~uva, {ubara je kvari, {e{ir je pokriva i ponekad kumuje novim glavama. Tako je bilo i sa Lazinim babom, a i sa Lazom. Osto im je {picnamet [e{ir i Mali [e{ir. Baba je Lazi u tal ostavio {picnamet koji je zaradio dok je u kombinatu tero traktor. Bio je ni`i ~ovek, a traktor velik i kad je i{o {orom samo je {e{ir virio iz kabine. Kad je

^

U P O T R E B A

baba po {truckavom tero onda su ga i videli kad odsko~i od sedi{ta na ~apa{u, al to kratko traje, dok se opet ne vrati u traktorski sic. Da bi trajalo dugo i da ne naga|aju, prozvali ga po onom {to su naj~e{}e videli - [e{ir. Logi~no je da u ku}i ne trebaju dva ista {e{ira, pa je baba bio [e{ir, a Laza Mali [e{ir. O~o baba, o~o i kombinat, osto Mali [e{ir. Osto i ~oban posto. Kreno je devedeset{este, onda je jedno jagwe bilo ko plata direktora, danas treba ~etir - pet i nema kome da proda. Tera Laza ovce oko Iriga, gore - dole, tako mu i ra~unica ide, al ne odustaje. Kad nije za wega on po{aqe puline, ima ih ~etiri: Marica, Cura, Vidra i Gad. Marica je najopasnija, ona se u sve razume, tako joj je i ime, Vidra je mlada kera i puno obe}ava, Curu dr`i da bude u~iteqica a Gada ne vole al mu treba! Curu je dobio iz Neradina, sad joj je dvanaest godina. Imo je Laza Dikija, sedamnaest godina je `iveo, to mu je bio jedini pulin penzioner, pustio ga je da pro`ivi zbog zasluga. ^etiri pulina kod Malog [e{ira i svi razli~iti i spoqa i iznutra i svi crni. Svaki ima svoj zadatak i namenu i nikud bez wih ne kre}e. Tvrdi Laza da

ba~ki i srema~ki pulini nisu isti. U Ba~koj su pa{waci ravni i prostrani i pulin treba da dotera i vrati ovce, lako je tako. Mali [e{ir napasa ovce ko u fla{i, ne sme gore - prosu}e, ne sme dole - zamuti}e, malo pa{waka a velika gu`va i puno puteva i vozila pa pulini moraju malko odande, malko odavde, malo od dole, malo od gore da dr`e ovce na broju i da vuci siti budu. Li~i mu to na onog zajapurenog mi{a i `irafu, tr~ gore qubi, tr~ dole ... Kad Laza za ovcama krene, preko ramena prebaci manilu na kojoj visi xak, li~i tako na Deda Mraza, iz daleka. Za razliku od Dede, Laza ne nosi poklone u xaku, tu mu je sav espap dok je s ovcama napoqu, sve ima u xaku, jedino bricu dr`i u xepu, da se ne prevari kad sedne na xak, tur od ladno}e da sa~uva. Ka`u da pravi Sremac nikud ne ide bez brice i uzice, a Laza je original Sremac. Uzica slu`i da oka~i jagwe il ovcu, da izvadi drob kad se prejedu u jesen kukuruza na tarupima pa im stane burag. Onda je jedini lek brica, ako nisi daleko i ne zakasni{ pet minuta. Posle pet minuta je {interova. Ima Laza u xaku i kabanicu, bundu ne skida do Duha, a od Duha nosi dva ko`uha, ka`e u {ali. Za kabanicu je ozbiqan, ovce su gladne i kad ki{a pada, ne mare {to ~oban kisne. Obi~no je bunda kratka pa pokisnu nogavice i curi u ~izme. Zato nosi kabanicu, dok wu ki{a

ne probije treba dva sata, onda jo{ sat vremena mo`e{ da istrpi{ mokre ~ak{ire i sat vremena mo`e{ da trpi{ ladno}u, i onda si naranio ovce i mo`e{ ku}i, ka`e Mali [e{ir - Laza iz Iriga. Ima u xaku i jednu fla{u s etiketom od sir}eta, nosi u woj vodu, ka`e da tog ne treba mlogo, sem kad gasi vatru od sino}. Izgleda da mu ta etiketa jo{ boqe poma`e da ne mewa te svoje srema~ke navike i pravila. Sve ostalo ponese u sebi od ku}e. I narav uvek nosi sa sobom, jedni ka`u da je vaqan a drugi da je zagula, zavisi koju kad ponese. Ka`u za ~obane da su malo ludi, Mali [e{ir se brani da je boqe biti malo lud nego malo pametan. Ka`e, ako si malo pametan onda si ono resto glupav, a ako si malo lud, resto si normalan. Ima Laza u xepu i tajno oru`je, prvu pomo} ili alduma{, zavisi kojim povodom gura ruku u xep. Ako udari kakvo nevreme i zaladi odjedared, onda je i bunda malo. Lako je ovcama - one imaju vunu, Lazi dva deci rakije dobro do|e! Nosi u xepu fla{icu rakije, al s malim grli}em, da se ne prevari, da ne iscuri odjedared, duga~ak je dan a ode daleko od sela. Ako se sli~ajno ubode na kakav zar|ali ekser, dobro do|e da ranu opere, da se ne da na zlo. Oko Uskrsa i tih velikih svetaca kad ima jagawaca Laza ovce ~uva pored puta. To mu je najboqa marketin{ka kampawa: prolaze qudi, gledaju, staju, pi-

taju, trguje s wima. Sirotiwa su mu mu{terije, ka`e. Gazdure odu u kafanu, poru~e dve - tri kile jagwetine, jedu, plate, okrenu se i odu. Sirotiwa o}e da obavi i Krsnu Slavu i kr{tewe i svatove i radost i `alost, sve po redu i o}e da imaju i glavu na astalu. Kad ga vide s ovcama pored puta svako pita: „Jeeel, jel ima{“? E onda, ka`e Laza ~oban, mora{ da oseti{ kupca, prvo da vidi{ {ta vozi, onda kako se pona{a, kako gleda, dal ume il samo kibicuje. Ako su mu{terije ozbiqne, kad istrguju jagwe, onda Laza koristi fla{icu u onoj tre}oj nameni, da popiju alduma{. Alduma{ daje, al jagwe ispod trideset kila ne da. To je mera i to mu je plata! Ne bi da gubi na trgovini. Jedino {to izgubi, priznaje, to je brica. Satari koju i sam, ispadne iz xepa, al uglavnom su deca kriva kad nema bricu. Da im bricu i oni je

skembaju, onda se Laza srdi al i za to ima lek. Kad ga tako rasrde, onda im grdi mater i sve bude kako treba, veli, rastu i deca a dobro je i wemu, a i mater de~ija se ne buni. Nazdravismo u to ime po Lazinom obi~aju: Prva ko trwe, druga ko slama a tre}a ide sama. Izvuko sam jo{ jedan nauk iz [e{ira, ka`e da rakiju mo` piti iza svakog, vino za ponekim a vodu ne pij ni za kim! Da je voda dobra, ne bi mu ni xak trebao, kabanica bi bila vi{ak a i ne bi se ni `abe u vodi legle. E da su ovce ko `abe, imali bi ~obani jednu brigu mawe, ne bi morali da ih {i{aju. Ovako, kad metu na papir da ovca ima tri kile vune, kila vredi ~etrnaest dinara a {i{awe ko{ta duplo vi{e, ispada da bi najboqe bilo da ni ovce niko ne {i{a, ko {to ne {i{aju ~obane ni za {ta. „ Bora Oti}

@ I V O T A

Tre}e `ensko stawe ako nam je da zamislimo ovu sliku: `ena otkop~ava bluzu, vadi (iz brushaltera) nabreklu, sne`nu sisu, i podupire je odozdo dlanom, prozirnim, beste`inskim pokretom, tako re}i, kao da je iz bluze izvadila beli oblak ili penu, zatim privla~i glavu ru`i~astog an|ela u povoju i urawa mu me|u nepca vru}u bradavicu dojke, stisnutu uzme|u dva nokta. Me|utim, sisar iz ove pri~e – Eksperiment @ivota svoje majke! – zalazi ve} u devetu godinu svakodnevnog, bezuslovnog sisawa. Mater ga jo{ ne odbija (premda joj suprug prigovara), niti wen mle~ni zdenac presahwuje. [ta vi{e, de~aku je weno mleko “procurilo na nos” i on bi da terapiju prekine; vr{waci ga zadirkuju, zaheftali su mu i nadimak: Sikan, ali wegova majka, `ena u traumati~nom sukobu sa realno{}u, posva|ana sa prirodnim zakonima, kao oma|ijana sugestivnim savetom “glasovitog” lekara iz ^alme, svakoga dana raskop~ava bluzu... – “Sisaj”, ka`e svom de~aku. “Sisaj da ne umre{!” Starac obu~en u stilu tirolskih veterana, s belim i, tog ~asa, ra{~upanim br~i}ima i dlakavim nozdrvama i u{ima, oslowen u hodu na ortopedski metalni {tap (novije generacije) sa sferi~nim le`i{tem za podlakticu, upakovan kao za prazni~ni izlazak u svetlosivi, geometrijski iscrtan, jesewi xemper s okruglom kragnom zakop~anom do vilice (premda je sun~an i vru} dan, podne), o{trikanom u formi produ`ene ranfle, i potkovan, odozgo, ugqenisanim, izno{enim {e{iri}em na proplanku glave s obodom podsavrnutim odostrag (i `ilicama pao~ine na {e{iri}u), pribli`ava se, papu~u po papu~u, trotoarom uz prozore, pivskom bratstvu na betonskoj pozornici ispred du}ana u pupku fru{kogorskog sela Qube. Osamdeset godina otkako se taj ~ovek “na jedvite jade” odlepio od mamine sise, stari Bo{ko Gagi}, zadihan u osamdeset osmom krugu `ivota (prema tome, prosisao 1922), jo{ nije na~isto sa sobom i sa svojim slu~ajem: da li mu je maj~ino mleko, zaista, “o~istilo i oja~alo krv” i, fakti~ki, omogu}ilo mu da toliko dugo `ivi? I da li je wegova, ~esto, dramati~no ispoqavana odbojnost – ga|ewe prema cigaretama i alkoholu, naro~ito prema rakiji i pivu, i jo{ mnogo ~emu {to se “sisa”, osim prema `enskoj sisi – mentalna, psihosomatska posledica abnormalne, dugogodi{we zavisnosti od maj~ine dojke i wene, pa i o~eve, stalne strepwe da im se jedinac ne razboli? Jednom su ga, ve} u poznim sredwim godinama, na vrlo, vrlo zna~ajnom porodi~nom tulumu u hotelu “Sirmijum”, navukli da popije, ~ak, tri fla{e piva; uspelo mu je, ni sam ne zna pomo}u kojih trikova, tada i nikad vi{e, da fla{e isprazni od ve~eri do jutra, onda ga je spopala muka, `eludac mu je prokqu~ao, povra}awe i gr~evi... – “Mal nisam umro!” A drugi put se obreo u susedovom podrumu, ~ovek ga je zamolio da pridr`i to~ir dok naliva rakiju, zamantalo mu se pred o~ima, prebledeo je, i skqokao se, bez svesti, na pod, kao {to se neko onesvesti dok mu iglom si{u krv... – “Kad neko pije rakiju, ne podnosim miris i moram pobe}i!” Sada taj ~ovek, samac u porodi~noj ku}i u Qubi od pre dvadeset godina, kada mu je “od sr~ane bolesti” umrla supruga Vidosava (Radosavqevi}), rodom iz Molovina, selo preko brega, sedi na podzidu ispred trgovine, s kartonom podmetnutim pod debelo meso, kao {to to letwih meseci protokolarno ~ini svaki dan, i vavoqi pokrqanim zubima

L

svoju bezalkoholnu terapiju, opkoqen seoskim pivopijama, ra{trkanim na sceni me|u fla{ama... “@ivim sam u ku}i, tamo ni`e kod na{e srpske crkve, a `iviti sam ...sam u ovim mojim godinama... to zna~i svako jutro dizati se sa strepwom: samo da mi noge ne otka`u, samo da ne padnem u krevet... U ovu nogu sam rawen, kost mi je bila u {ipkama za ’istezawe’, a ovu sam polomio! I jo{ me slu`e, jo{ sam na nogama. Va`no mi je da mogu da iza|em pred du}an. To mi je sva zabava. Pla}am jednu na{u Slovakiwu da me gleda, Anka Miqkovi}, udata tu za jednog na{eg Hrvata. Volim ove moje Slovake, a naro~ito volim moje Pivni~ane...”

Bo{ko Gagi}: “Mater mi je govorila: ’Sisaj da ne umre{!’ i sisao sam mater Foto: S. [u{wevi} osam godina...”

“Pivni~ani su svi!” na{alih se s obzirom da su pred du}anom svi do jednog forsirali staklene pivske sise. “A, ne-ne, nisu...” vrti glavom Bo{ko Gagi}. “Niste u pravu. Od ovih ode pred du}anom, samo smo nas trojica, da, samo smo nas trojica, ovaj Dane Mudroh i ovaj Miroslav Ruman, poreklom iz Pivnica, preko Dunava, na{i stari su se doselili otamo u Srem... A, biti iz Pivnica, to zna~i biti kulturan i vredan ~ovek! Znate li za{to je zemqa u Pivnicama najplodnija u Vojvodini? Ne? Zato {to je moji vredni Pivni~ani najboqe obra|uju!... Moj prandeda Jovan Gagi} iz Pivnica, sluga kod popa, siroma{an i mudar ~ovek, u{parao je malo para i kupio dva jutra zemqe i ku}u u Pivnicama. Onda je sve to prodo. I, za dobijene pare... zemqa je u Pivnicama bila skupa, da se razumemo... kupio je tu, povi{e Qube, na ^esmi, ku}u i deset jutara zemqe.” “Da li je va{ pradeda Jovan prvi Gagi} u Qubi?” “Prvi, da-da! Vidite, selo je u to doba bilo u za~et-

ku. Staro prwavorsko selo, wega vi{e nema, bilo je tamo gore, na potesu ^esma, tamo je bio i manastir, ni wega vi{e nema... Moj prandeda doselio je ovde oko 1830, i doveo je `enu Lenku, sina Jovana i k}er Macu. Moj otac – wemu su isto dali ime Jovan – ro|en je u Qubi 1902, i o`enio se za Katu Milankovi} iz Bingule... Na{u staru ku}u poru{ile su i zapalile Tomi}eve usta{e iz Vukovara, a ja sam posle rata, znate, dobio lepu od{tetu, i od tog novca podigo sam novu ku}u, jo{ mi je i preteklo para. Dobio sam trideset hiqada dinara, a u ono vreme mogo si u Qubi dva praseta kupiti za {ezdeset dinara.” “A va{i roditeqi?” “Roditeqe su mi usta{e ubile u toj staroj ku}i u Qubi i zapalili ih zajedno sa ku}om.” “Gde ste vi bili u to vreme?” “Di sam bio? A di nisam bio!... Siso sam mater Katu do drugog razreda, a kad sam zavr{io ~etvrti osnovne, moji nisu teli nigde da me dadu, bio ih strah da se ne razbolim, po{tedili su me te`ih poslova... samo da im pre`ivim... i do devetnaeste godine ~uvo sam ovce. Onda me regrutna komisija u Iloku proglasila sposobnim za vojsku. I ~etrdeset prve, dva sata iza pono}i, stane kowska zaprega pod na{ penxer i u ku}u u|u dva usta{ka vojnika, kulturni i dobri qudi, govorim istinu, poslali ih iz Mitrovice da me mobili{u za wihovu vojsku. Mater jeca, drhti. Otac mi dao litru rakije da ponesem sa sobom. Pokupili su te no}i i Radivoja Bo`i}a iz Qube. I tako se nas ~etvorica, po mrkloj no}i, truckamo na kolima za Mitrovicu... Pili smo rakiju, {alili se, i kad smo se nacvrcali rakije... Tada sam se napio rakije nikada vi{e, ni pre ni posle... I kad smo se nacvrcali, raspalimo u pesmu: Daleko mi je biser Jadran, daleko mi je moj rodni kraj... Izgleda da su bili Dalmatinci. Izme|u ^alme i Bingule jedan usta{a tutnu mi u ruke svoju pu{ku. – ’Na... Pucaj!’ re~e. – A di da pucam? – ’Pucaj’, ka`e, ’u zvezde!’ I ja raspalim u crno nebo. E, kad smo do{li kod prvih taraba u ^almi, zaustavi nas usta{ka stra`a. – ’Ko je puco, sunce li vam va{e jebem?’ dere se stra`ar. A onaj {to mi je dao pu{ku: ’Ja sam puco!’ – ’Aj prolaste!’. Iz Pivare u Mitrovici, tamo su skupili nas mobilisane Srbe iz Srema, po{aqu nas vozom u Zagreb, i tamo smo kao Radna bojna, oru`ja nismo zadu`ili, pola godine sekli drva u Gorici. I jednog jutra nas dignu, sa nama u voz... Pratio nas je u vozu jedan jedini usta{ki vojnik, i taj je sa nama pevo, sve do Be~a! – Tamo nas tristo rasporede u fabriku avionskih motora. I bili smo... {to jeste-jeste, govorim istinu... bili smo skoro kao slobodni qudi, skoro kao Nemci... Izdaju ti ausvajs, poka`e{ vojnoj policiji ako zatra`e, i slobodno se kre}e{ po Be~u...” “A kakav tretman ste imali u fabrici?” “Da vam ka`em... Korektan! Korektan! Rana je bila lo{a, istina, leb ume{en pola od piqevine i {e}erna repa. A, ovako, na poslu, imali smo svoje radno vreme i, {to jeste-jeste, niko nas nije maltretiro... Tuma~ u fabrici bio je Hrvat, dobar ~ovek, izgleda da je bio crven, i kad nas je vidio bose, ka`e, kad nas izjutra budu postrojavali pred lagerfirerom, a mi da vi~emo: ’Cipele! Cipele!...’ I tako je i bilo. Reko je Nemcu da smo vredni i dobri qudi, ali da radimo bosi... Onda nam je tuma~ preveo {ta je obe}ao lager-

firer: ’Kada dove~e do|ete sa {ihte, kod svakog kreveta }e vas ~ekati par cipela!’ I Nemac je odr`o obe}awe. Znate, pogledajmo se u o~i, mi smo skloni da pogazimo re~ i – sla`emo, ali tamo u Be~u bili su ozbiqni, striktni qudi...” “Iz Be~a ste se vratili u Qubu... Kako i kada?” “Da. Kad sam ~etrdeset tre}e dobio dve nedeqe odsustva, sa obavezom da se vratim u Be~, uredno su mi izdali dozvole i u fabrici, ali i – ne}u da gre{im du{u – bez problema sam overio vizu i u usta{koj ambasadi u Be~u. Kad sam do{ao u Qubu, materi samo {to srce nije presvislo od radosti!... Ali, ~etvrte no}i do|u partizani i odvedu me na Rohaq bazu. Mater opet u kukwavu, a otac litru rakije... Ratovo sam u Bosni, rawen u Fo~i, preba~en avionom sa rawenicima u Palermo na Siciliji, bio komesar ~ete u Dubrovniku, pre{o Mora~u i Prokletije i dokopo se Beograda. Tada{wi komandant grada Gojko Latinovi} iz Iriga postavio me za {efa kurira u Komandi grada Beograda...” “Kako su nastradali va{i roditeqi?” “Kazo sam ve}, usta{e ih ubile u ku}i... Zapravo, posle sam sazno da je u wih te no}i puco i ubio ih Srbin u usta{koj vojsci, neki Ba}a Miqanovi} iz Ada{evaca, taj je zavio u crno i neke srpske porodice u Ada{evcima. Mater i otac nisu do~ekali da se vratim, a ja sam im, znam, stalno bio u mislima! E, kad sam sazido ku}u, tri meseca sam spavo u }o{ku na slami, onda oti{o u Molovin, preko brega, i doveo Vidosavu Radosavqevi}, prvu curu na koju sam nai{o u selu, ona }e mi postati supruga... Odvodim je kowskom zapregom iz Molovina, ko~ija{ i kuma sa nama, a ona cmizdri. [to pla~e{? reko. – ’Ne znam za koga idem!’ Onda ja udarim u pla~. – ’A {to ti sad pla~e{?’ pita ona. – Ne znam, reko, koga dovodim u ku}u! Dobili smo k}er Katu, `ivi ve} odavno sa mu`em u Be~u. Kad su odlazili u Austriju, ostavili su nam na ~uvawe tromese~nog unuka... Sini{a Je{i}, zamenik ministra prosvete, ~uli ste za wega... Vidosava i ja smo ga odranili u Qubi.” “Na sisu?” “Ma, jok... na cuclu!” “Za{to vas je majka Kata toliko dugo dojila i otkud taj wen patolo{ki strah da ne umrete? Bili ste bole{qivi?” “A, ne-ne... Pre mene, nisam vam reko, moji roditeqi imali su k}er Velinku, umrla je sa sedamnaest godina od leukemije. Pa su dobili blizance, Kuzmana i Damjana, prvi je umro sa pet godina, drugi sa {est, oba isto od raka krvi. Mater je godinama svakog dana i{la na wihove grobove i plakala. Pali su oboje u veliku tugu. I onda sam im se ja dogodio, ~etiri godine posle smrti blizanaca, kap vode na dlanu, uteha.... Mati, zabrinuta da i ja ne umrem od leukemije, odvela me je kod jednog glasovitog lekara iz ^alme i ovaj joj je opteretio savest da je decu prerano odbila od sise...” Izgleda da je Kata Gagi} iz Qube, opsednuta i traumatizovana strahom da joj ne umre i ~etvrto dete, zarobqena u za~aranom krugu veli~anstvene i zastra{uju}e qubavi prema sinu jedincu (“Sisaj da ne umre{!”), vremenom napustila prepoznatqivu stvarnost i, pre{av{i crtu `enskog bola i tuge, izbila u potpuno neistra`enu dimenziju qubavi: Tre}e `en„ @eqko Markovi} sko stawe.


EKSKLUZIVNO

c m y

DNEVNIK

SPEKTAKULARNA QUBAVNA IGRA U [UMAMA GORWEG PODUNAVQA

nedeqa20.septembar2009.

9

BAJKA ZA NEDEQNO POPODNE

Muwe i latice

Samo najboqi ostaju

ratili smo se jutroske jo{ pre zore, pre prvi’petlova. Kako smo do{li, tako se svukli i polegali, ko je stigo i ’teo obuko je spava}icu, a ko nije lego je tako, samo se strovalio.

da je i ona wega oko pasa, a uglavu joj sad od svi ti re~i samo bege{ odzvawa. A tek jadna Nina, eno je na wen otoman, savila se ko kifla, gledi u pomr~inu i samo huk}e. Jednu obavezu {to je imala izvr{ila nije, nije na mladence latice ru`ine pobacala. I mo`e sade biti to {to je bilo zaistinu i kako jeste i kako je Bogom dano, sve to ne vredi, ona nije svoje obavila. Nina, Nina, slatka Nina, spavaj ako boga zna{. Seti se, kaki je samo vetar ba{ kad su mladenci iz crkve izlazili duno, kaki oblak se provalio,

Vesa kom su ovo prvi svatovi bili, eno di le`i, oka ne mo`e nikako sklopiti, jedi se di je ko{uqu onako na stolicu oka~io, mesto u korito da je potopi, a unutra je jo{ ona ~a{a {to mu je no}aske, tamo nakraj konka, da niko ne vidi, dao Moma uja Milanov, kad su podelili prvi put u `ivotu frtaq vina. Ilinka tamo u wen krevet ispod prozora ne spava, i woj o~i velike, se}a se da joj je kad su stojali ispred bege{a i pevali, Vlada Todorov ne{to {aputo a ona nije ni{ta nit razabrala, a kamo li utuvila. A mora da je bilo ne{to zdravo va`no jer joj je nauvo dugo {apu}o, samo mu je glas viorio oko crni u{iju, malko ja~i od nekog likera. Rukom ju je jednom zdravo zagrlio, a izgleda

muwa s visa, torwa il’ oblaka, odsvud, kijamet letwi vodeni, zar ti nije jasno `eno bo`ja, kake te jo{ latice spopadaju? I tako, usobu, u ladnoj pomr~ini, sred ti’ ovoreni’ o~iju i nesanice, miri{e i pecka, posvudana jedar, zelen, leden ruzmarin. Pecka odonud s babinog `aketa, odonud di je ~iodom proboden i zaka~en za svilu, `or`et il tanki pamuk il se iz xepa iskrivio ili digod na ~ar{av spava. Jedino baba, tamo na wegovog micka, kod dolova, kod vrata, spava ko da je u bajni bunar propo, spava, spava, hr~e, vaqda }e dojutra digod pasti i probuditi se. Samo, da da Bog, da je on nama jo{ `iv i zdrav i da nas jo{ koji put vodi usvatove. „ Radivoj [ajtinac

Rukom ju je jednom zdravo zagrlio, a izgleda da je i ona wega oko pasa, a uglavu joj sad od svi ti re~i samo bege{ odzvawa

V

Foto: J. Pap

raj leta i po~etak jeseni, kao i uvek, rezervisan je za jedan od najspektakularnijih qubavnih rituala u `ivotiwskom svetu. Naravno, u glavnoj ulozi su ko{ute i wihovi udvara~i – jeleni. Sve po~iwe kada mu`jaci napu{taju svoja skloni{ta, gde obitavaju tokom godine, i kre}u u potragu za izabranicama svoga srca. Kretawe jelena propra}eno je glasnim „javqawem“, popularno nazvanim „rikawem“. Na taj na~in jelenimu`jaci obave{tavaju ko{utedevojke, a i suparnike, da su u po-

K

qubqenike `ivotiwskog sveta, pa nikoga ne ostavqa ravnodu{nim. Kapitalni jeleni izazivaju jedan drugog borbenom „rikom“, dok ko{ute sve pa`qivo posmatraju. Ako jedan od mu`jaka ne odustane, dolazi do bespo{tedne borbe koje se, neretko, zavr{avaju smr}u suparnika, kako to samo priroda mo`e re`irati. Jer, rogovqe, taj prelepi ukras jelena, mo`e biti i smrtonosna zamka. Upravo ono odlu~uje o ishodu bitke. Doga|a se, dodu{e vrlo retko, da se rogovqe od siline udarca u tu~i zaplete.

Zahvaqujem se JP „Vojvodina{ume“- Sombor, lovi{tu „Kozara“ u Ba~kom Mono{toru, kao i stru~nim saradnicima Ton~iju Marjanovi}u, Joci \ipanovu, Paji Kne`evi}u, Zoranu Andra{evu, Stanku Kosovcu i ^edi Pelki}u {to su autoru fotografija omogu}ili da, u pravo vreme, stigne svuda gde je trebalo. Tako ~itaoci „Dnevnika“ imaju ekskluzivnu priliku da zavire u `ivot „kraqeva“ podunavskih {uma. trazi za izabranicama. Na putu prema svom „haremu“, jeleni do`ivqavaju sve i sva{ta. Kao najbezbolnija varijanta, bude tu i klasi~nih „korpi“, naravno, kada ih ko{ute ne}e i gotovo. ^ekaju drugog, „lep{eg“ mlado`ewu. Isto tako, ni ostali udvara~i nisu naro~ito raspolo`eni pojavom novog suparnika. I tada nastaje ono {to zadivquje sve za-

Tada oba jelena ~eka smrtni ishod. Qubavna pravila kod jelena su veoma jasna. Samo najboqi mu`jaci imaju prava na parewe i produ`etak vrste. Tako je to od vajkada bilo i osta}e. Svaka ko{uta na|e svog izabranika koji je pazi i ~uva tokom rike. Qubav traje taman toliko da se stvore uslovi za produ`etak vrste, a da je sve bilo u redu pokaze}e se u

PETKOM LOVA^KA STRANA! “Dnevnik” obave{tava svoje ~itaoce, lovce i qubiteqe lova da }e, od 2. oktobra, svakog petka objavqivati specijalizovanu lova~ku stranu. Za “Dnevnik” }e petkom o lovu pisati poznati lovci-novinari, kao i na{i dopisnici {irom Vojvodine, a strana }e biti bogato ilustrovana fotografijama na{ih najboqih fotoreportera koje predvodi majstor lova~ke fotografije Jaroslav Pap.

prole}e kada na svet do|u mladunci. Puno „bambija“ ulep{a}e {umski pejza`. Ko{ute }e o wima brinuti kao najboqe majke dok }e o~evi, koji su se ponovo izdvojili u osamu, strpqivo ~e-

kati da im izrastu novi rogovi koje su odbacili tokom zime. Sve }e se ponoviti u novom ciklusu rike i parewe – i `ivot te~e daqe! „ Jaroslav Pap


nedeqa20.septembar2009.

c m y

10

DNEVNIK


DE@URNA

DNEVNIK

nedeqa20.septembar2009.

ADVOKATI „KURIRA” OPTU@UJU PORTPAROLA TU@ILA[TVA

Zori} prekr{io pretpostavku nevinosti Pravni tim lista Kurir podne}e krivi~nu prijavu protiv portparola Republi~kog javnog tu`ila{tva Toma Zori}a zbog toga {to je svojim izjavama kompromitovao tu`ila{tvo i pravosu|e. To je, na improvizovanoj konferenciji za novinare ispred zgrade u kojoj je sedi{te Kurira u Beogradu, ju~e re-

kao advokat lista Sava An|elkovi}. On je rekao da je Zori} zloupotrebio polo`aj i ovla{}ewa kada je vlasnika Kurira Radisava Rodi}a „ve} osudio“ za utaju poreza, iako jo{ nema optu`nice protiv wega. An|elkovi} je rekao da je o~igledno „da odre|ena grupa qudi“, na posre-

Zori}: Nisam rekao da je Rodi} kriv Portparol Republi~kog javnog tu`ila{tva Tomo Zori} odbacio je optu`be pravnog tima lista Kurir da je svojim izjavama „ve} osudio“ vlasnika tog beogradskog dnevnika Radisava Rodi}a. „Nijednom re~enicom nisam rekao da je neko kriv, ni u jednom trenutku nisam prekr{io pretpostavku nevinosti, i upravo sam zato i koristio terminologiju ‘osnovano se sumwa da je izvr{io krivi~no delo’ „, kazao je Zori} agenciji Beta. Zori} je kazao da nema od ~ega da strahuje jer nije prekr{io zakon i poru~io advokatima da ga tu`e ukoliko misle suprotno.

dan na~in, `eli da onemogu}i rad listu Kurir, iako su stru~ne slu`be tog lista pru`ila na uvid celokupnu dokumentaciju o radu firme. On je rekao da su o tome obave{teni predsednik i premijer Srbije, Boris Tadi} i Mirko Cvetkovi}, kao i poslanici i pozvao medije da izve{tavaju o tome {ta se de{ava u Kuriru jer bi to sutra moglo da se desi i wima. Prvo op{tinsko javno tu`ila{tvo u Beogradu je ranije podnelo zahtev za sprovo|ewe istrage protiv Radisava Rodi}a zbog sumwe da je utajio porez i tako o{tetio dr`avu za vi{e od 203 miliona dinara. Finan-

sijska policija ~iji rad obezbe|uju unuformisani pripadnici MUP-a, je u zgradi Glasa u Vlajkovi}evoj ulici u Beogradu, gde su redakcije Kurira, Glasa javnosti i Groma. Advokat Kurira Neboj{a An|elkovi} je rekao da se radi o uobi~ajenom postupku koji se, u drugim firmama, obavqa bez policije, ali je ona sada u Kuriru jer ministar ekonomije Mla|an Dinki} `eli da novinare tog lista spre~i da gra|ane podse}aju na wegova neispuwena predizborna obe}awa.

ISLAMSKE ZAJEDNICE UPUTILE BAJRAMSKU POSLANICU VERNICIMA U SRBIJI

Zukorli}: U znaku borbe za prava Glavni muftija Islamske zajednice (IZ) u Srbiji Muamer Zukorli} ju~e je vernicima ~estitao predstoje}i Ramazanski bajram, oceniv{i da je Ramazan protekao u skladu i miru. U Zukorli}evoj ~estitki koju je medijima pro~itao predsednik Mexlisa u Prijepoqu Samir Tandir se navodi da je praznik pokazao da „ovaj narod ima moralne, kulturne i civilizacijske kvalitete koji mu daju za pravo da `ivi slobodno, sigurno i dostojanstveno na svojoj zemqi“. Zukorli} je u ~estitki naveo da su muslimani potvrdili da su ozbiqno prihvatili izazov da Ramazan pro|e u znaku borbe za

sopstvena - individualna i kolektivna prava. „^ak ni ponovni atak na islamsku veronauku u nekim sanxa~kim {kolama nije natrunio odlu~nost vernika da nastave svoju borbu na putu o~uvawa jedinstva i autonomnosti muslimana i IZ u Srbiji. Neka nam duhovni i moralni resursi Ramazana budu snaga za dobro svakom ~oveku ma gde bio i ma kome pripadao“, pi{e u ~estitki. Muslimani danas slave Ramazanski bajram, jedan od dva najzna~ajnija islamska praznika. Ramazanski bajram obele`ava kraj posta, i slede dani veseqa dani Bajrama.

Rijaset: Sa~uvati svet od zla Rijaset Islamske zajednice Srbije je ju~e, u Bajramskoj poslanici, uputio svim vernicima ~estitku povodom Ramazanskog Bajrama, uz molitvu za milost i jedinstvo i da Srbiju i svet sa~uva od zla. „Iz Ramazana izlazimo kao boqi vernici, boqi qudi, oja~ani Bo`ijim blagoslovom ramazanske nagrade, samilosni me|usobno i milostivi prema stvorewima Bo`ijim“, pi{e u poslanici koju je u Bajrkali xamiji, u ime Rijaseta, pro~itao Eldin A{}eri}. „Neka na{ praznik, ramazanski Bajram protekne u duh islamskih vrednosti umerenosti, isticawu blagoslova posta i dobro~instva u proteklom mesecu“, po`elo je Rijaset vernicima.

A{}eri} je pozvao sve gra|ane da se u ponedeqak, drugog dana Bajrama, pridru`e muslimanima u Beogradu, u „Ulici otvorenog srca“ kraj Bajrakli xamije, za bajramskom sofrom - trpezom kojom `ele da podele svoju radost sa drugima. Muslimani danas, 1. {evala (deseti mesec muslimanskog kalendara) 1430. lunarne hixretske godine, slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najzna~ajnija islamska praznika. Taj praznik pro~i{}ewa obele`ava kraj posta, i slede dani veseqa - dani Bajrama. Prvi dan Ramazanskog Bajrama po~iwe jutarwom molitvom pod nazivom bajram namaz. Ramazanski Bajram traje tri dana i va`i za „praznik polo`enog ispita“.

Voza~ kamiona poginuo u lan~anom sudaru U lan~anom sudaru na autoputu Beograd-[id kod Dobanova~ke petqe ju~e ujutro poginuo je voza~ kamiona, ~iji identitet jo{ nije saop{ten, a dve osobe su povre|ene. „Nesre}a se dogodila u 3:55. Najpre su se sudarili ’ mercedes’ novosadskih registarskih oznaka i kamion. Nakon toga je

kamion udario u putni~ko vozilo ~iji je voza~ te{ko povre|en“, re~eno je u informativnoj slu`bi Ministarstva unutra{wih poslova Srbije. Lekarka Hitne pomo}i Nada Macura je rekla da su osobe povre|ene u ovom lan~anom sudaru preba~ene u Urgentni centar na reanimaciju.

VIKEND LEKAR NOVINE U LE^EWU PRO[IRENIH VENA

Bezbolna laserska intervencija Pro{irene vene na nogama sve su ve}i problem savremenog ~oveka. Me|unarodni statisti~ki podaci govore da ~ak 40 odsto svetske populacije, u starosti od 35 do 65 godina- pati od ove bolesti. Od tog broja dve tre}ine ~ine `ene. Promene u nivou hormona u krvi u vreme menopauze, trudno}e i pred menstruaciju, mogu da budu faktor rizika. @enski polni hormoni relaksiraju zidove krvnih sudova. Uzimawe kontraceptivnih pilula ili hormonske supstitucione terapije mo`e uticati na nastanak tog oboqewa ili ga pogor{ati. Isto tako, genetski faktori igraju veliku ulogu u nastanku bolesti. Ako je neko u porodici imao pro{irene vene, postoji verovatno}a da }e se to prenositi na mla|e generacije. U Srbiji vi{e od 300.000 stanovnika boluje od ove bolesti. Osim toga {to izgledaju neestetski, pro{irene vene mogu da budu uzrok bolova, no`nih gr~eva, ose}aja te`ine u nogama, pa i ozbiqnijih komplikacija kao {to su stvarawe otvorenih rana na nogama... Bla`e stawe pro{irenih vena ne tra`i neki poseban medicinski tretman. Me|utim, stawe pro{irenih vena vremenom mo`e da se pogor{a, a najte`i slu~ajevi podrazumevaju ozbiqniju vensku insuficijenciju. Krv se sve te`e vra}a u srce, nastaje zastoj u venama, {to u te`im slu~ajevima mo`e da izazove nastanak krvnih ugru{aka i ozbiqne infekcije. Krvni ugru{ci mogu ozbiqno ugroziti zdravqe, naro~ito ako dospeju do plu}a, {to mo`e izazvati zastoj u radu srca ili plu}a. Oko ozbiqnije pro{irenih vena ko`a mo`e biti osetqiva na dodir i na woj se mogu javiti ~irevi, a noga mo`e nate}i uz bol i crvenilo.

Po~eo Oktoberfest Ju~e je u Minhenu po~eo naj~uvenija manifestacija na svetu posve}ena pivu, Oktoberfest. Do kraja festivala, 4. oktobra o~ekuje se da }e glavni grad Bavarske posetiti blizu {est miliona, prete`no qubiteqa piva.

Avril Laviw se razvodi Kanadska peva~ica Avril Laviw i wen mu`, roker Derik Vibli odlu~ili su da se razvedu, objavila je peva~ica na svom sajtu. Avril Laviw (24) navela na svom blogu da se ona i 29-godi{wi peva~ grupe „Sam 41“, „rastaju i nastavqaju daqe u pozitivnom pravcu“, prenosi Bi-BiSi wuz. „Zahvalna sam na vremenu koje smo proveli zajedno i zahvalna sam zbog na{eg prijateqstva koje i daqe traje“, dodala je. Dvoje peva~a, koji su odrasli u Ontariju, po~eli su da se zabavqaju po~etkom 2004, a ven~ali su se u julu 2006. „Prijateqi smo od kada sam imala 17 godina, po~eli smo da se zabavqamo kada mi je bilo 19, a ven~ali smo se kada sam imala 21 godinu. Divim se Deriku i prema wemu gajim

veliko po{tovawe“, navela je peva~ica, poznata po hitovima „Sk8er Boi“ i „Complicated“.

lak“, kazala je predstavnica policije Monika Bewi, dodav{i da su policajci utvrdili da je Italija izdala me|unarodnu poternicu za wim. Prema wenim re~ima, on se nije opirao hap{ewu. Italijan koji je tra`en zbog vi{e krivi~nih dela, u pritvoru u Budimpe{ti ~eka zavr{etak esktradicione procedure koja mo`e trajati do 10 dana, rekla je portparolka policije.

Kraj sapunice od 15700 epizoda Najdu`a sapunska serija u istoriji, „Guiding Light“, prikazana je posledwi put posle 70 godina na ameri~koj televiziji, objavquje Bi-Bi-Si wuz. Serija se prvi put pojavila na radiju En-Bi-Si 1937, a potom je 1952. preme{tena na televiziju. Gledanost je opala posledwih godina. Kroz seriju su pro{li mnogi glumci koji su kasnije postali velike zvezde, ukqu~uju}i Kevina Bejkona, Kalistu Flokart i Xejmsa Erla Xonsa. U posledwoj epizodi, svi junaci okupili su se u parku na pikniku, a najdugove~niji par u seriji, Xo{ i Riva, objavio je ve~nu qubav i odvezli se. Dvoje glumaca, Kim Zimer i Robert Wuman, u seriji su igrali vi{e od 25 godina.

Jedini na~in le~ewa pro{irenih vena je u wihovom zatvarawu ili uklawawu iz krvotoka. U SAD godi{we se obavi milion ovakvih operativnih zahvata, a u Velikoj Britaniji vi{e od 4o hiqada. U le~ewu su sve zastupqenije endovenske metode: laserska i radiofrekventna .

-U venu se ulazi kateterom, ona se iznutra termi~ki obra|uje tako da prouzrokuje skupqawe, {to dovodi do wenog zatvarawa i postepenog pretvarawa u vezivno tkivo - ka`e kardiohirurg dr Petar Dragi}. Sama intervencija se obavqa bez hirur{kih rezova, u lokalnoj anesteziji. Pacijenti se odmah nakon intervencije vra}aju u svakodnevne aktivnosti, a samu intervenciju opisuju kao bezbolnu. Danas pacijenti imaju mogu}nost da i u na{oj zemqi le~e pro{irene vene najsavremenijom i revolucionarnom metodom - laserom , dakle , bez operacije. J. Barbuzan

Aparat za rano otkrivawe sr~anih bolesti Od posledica neke bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji godi{we umre oko 60.000 qudi. Kardiovaskularne bolesti i daqe su na neslavnom prvom mestu po oboqevawu i gotovo 70 odsto svih bolesti otpada na ova oboqewa. Zato se prevenciji i ranoj dijagnostici poklawa sve

Uhap{en ~lan mafije Ma|arska policija saop{tila je ju~e da je u ~etvrtak uhapsila jednog Italijana koga tra`e italijanske vlasti zbog sumwe da je ~lan mafije. Radio MR1 javio je da je, pri poku{aju da u|e u Rumuniju, uhap{en \ankarlo de Luka, za koga se sumwa da je ~lan napolitanske mafije. „Italijan star 59 godina planirao je da pre|e automobilom ma|arsku granicu na prelazu Nagi-

11

ve}a pa`wa. Lekarima Klini~kog centra Srbije nedavno je predstavqen novi aparat za ranu dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti - Tensiomed arteriograf. Aparat se mo`e koristiti kao preventivni pregled da bi se smawio broj smrtnih slu~ajeva. Wegova specifi~nost je u tome {to pokazuje

prisutnost ateroskleroze vrlo rano, ~ak i u fazi kad se simptomi jo{ nisu ni javili. Ovakva dijagnostika preporu~uje se osobama koje imaju vi{e od osamnaest godina, nemaju simptome bolesti ali `ele da prekontroli{u svoje zdravqe, kao i onima koji poseduju neke od faktora rizika - gojaznost, pu{ewe, visok pritisak, dijabestes... Aparat je dobio dozvolu za primenu od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, ali za sada se ne zna da li }e ga i koja zdravstvena ustanova naru~iti. Kako je re~eno na predstavqawu aparata, on meri promene arterijskog krvnog pritiska u jedinici vremena, a tako|e ima mogu}nost da ispituje takozvanu „krutost arterije“, odnosno smawenu elasti~nost krvnih sudova koji starewem postaju sve mawe prilagodqivi promenama krvnog pritiska. J. B.

Jedna doza vakcine sti{ava virus

Kevin Bejkon: orbite

Sapunica pre

Serija je dobila vi{e desetina nagrada, a prikazano je ukupno 15.700 epizoda.

Virusolozi i drugi stru~waci za infektivne bolesti su na 49. godi{woj konferenciji o antimikrobnim agensima i hemoterapiji u San Francisku izrazili optimizam oko mogu}nosti suzbijawa aktuelnog virusa gripa A (H1N1), navode}i niz ohrabruju}ih rezultata klini~kih ispitivawa i istra`ivawa. Klini~ka ispitivawa eksperimentalne vakcine protiv virusa H1N1 koju su poru~ile SAD su, na primer, pokazala da samo jedna doza te vakcine omogu}ava postizawe do-

voqnog imuniteta me|u zdravim, odraslim, osobama starosti od 18 do 64 godina. To je dobra novost jer, kako je re~eno, ima}emo duplo vi{e doza vakcine i mo}i }e da se vakcini{e vi{e qudi. Osim vakcine, ~itav niz klini~kih ispitivawa ~iji su rezultati predstavqeni na konferenciji potvrdio je efikasnost antivirusnih lekova protiv sezonskog i pti~jeg gripa H5N1 i to ne samo u skra}ewu trajawa bolesti, nego i u spasavawu velikog broja `ivota ve} obolelih pacijenata.


12

SPORT

nedeqa20.septembar2009.

BARA@ ZA OPSTANAK U DEJVIS KUPU

Srbija ostala u Svetskoj grupi Teniska reprezentacija Srbije obezbedila je nastup u Svetskoj grupi Dejvis kupa tre}u godinu za redom po{to je povela sa 3:0 u pobedama protiv Uzbekistanam nakon drugog dana bara`a za popunu elitnog takmi~ewa. Odlu~uju}i poen za Srbiju doneo je dubl Nenad Zimowi}Janko Tipsarevi}, koji je u solidno popuwenoj beogradskoj „Areni“ sa samo sat i 38 minu-

ta, savladao Istomina i Dostova rezultatom 3:0, po setovima 6:2, 6:3, 6:2. U nedequ }e biti odigrana jo{ dva me~a singla, a selektor Bogdan Obradovi} sigurno }e pru`iti priliku Iliji Bozoqcu, po{to }e dueli biti revijalnog karaktera. Srbija }e 23. septembra u @enevi saznati ime protivnika u 1. kolu DK. Ukoliko nam `reb dodeli Izrael, ^e{ku, Nema~ku, [paniju ili Rusiju, sredinom marta bi}emo doma-

}ini u „Areni“, a ako nam rival bude SAD, Argentina ili Hrvatska, `rebom }e biti odlu~eno na ~ijem }e terenu biti igrani ti dueli. Zimowi} i Tipsarevi} su bez previ{e ulo`enog „znoja“ savladali Uzbekistance, koji su se pokazali kao nedorastao protivnik. Srpski dubl imao je potpunu kontrolu nad duelom po{to je u sva tri seta od rane faze sticao rezultatsku prednost (brejkove). U sva tri seta,

Selektor Obradovi} i Troicki ~estitaju Zimowi}u na pobedi

USTA kaznila Federera i Nestora Ameri~ka teniska asocijacija (USTA) kaznila je za 1.500 dolara najboqeg igra~a sveta {vajcarca Roxera Federera zbog sva|e sa sudijom u finalu US Opena u Wujorku. Federer, koji je u Wujorku pora`en od Argentinca Huana Martina del Potra u pet setova, bio je `estoko iznerviran zbog na~ina na koji wegov protivnik tra`i „~elenx“. On je zbog toga kritikovao sudiju, jer je dopustio Argentincu da tra`i „~elenx kada god po`eli“. USTA je saop{tila i da je sa 5.000 dolara kaznila partnera

Nenada Zimowi}a u dublu, Kana|anina Danijela Nestora, po{to je na US Openu u{ao u sukob sa navija~ima svojih protivnika, koji su sa tribina vikali „dupla gre{ka“ pri wegovom servisu. Ruskiwa Vera Zvonareva, kao i Nemac Danijel Kelerer, mora}e da plate po 1.500 dolara kazne zbog psovawa tokom turnira. Jo{ ranije je re~eno da }e Amerikanka Serena Vilijams morati da izdvoji ~ak 10.000 dolara jer je pretila linijskom sudiji u polufinalnom me~u protiv nove {ampionke, Belgijanke Kim Klajsters.

Zimowi} i Tipsarevi} su po dva puta oduzimali servise protivnicima. ^ast mi je {to sam igrao uz takvog asa kao {to je Ziki. Ja sam tu bio samo spoqni element koji je odigrao svoju ulogu i ispratio Zikija. - izjavio je Tipsarevi}. Zimowi} se zahvalio publici koja je u velikom broju do{la da podr`i svoju reprezentaciju, za koju mu je, kako ka`e, „velika ~ast da igra“. Zahvalio bih se svima {to ste do{li. Velika mi je ~ast da igram za na{u zemqu, a pogotovo kada imamo ovakvu podr{ku. Pozdravio bih i sve ~lanove tima i naglasio da je ovo veoma va`na pobeda za nas. Svi smo imali napornu sezonu, ali smo izdr`ali i nadam se da }emo imati boqi `reb i da }emo naredne godine u Dejvis kupu dogurati mnogo daqe. - kazao je Zimowi}. Selektor Obradovi} kazao je vodi veoma kvalitetnu ekipu i da se zbog toga nada da }e jednog dana Srbija osvojiti ovo takmi~ewe. - Hvala svim igra~ima na ovoj pobedi. U Dejvis kupu su sve ozbiqni protivnici a nadamo se da }emo ih ugostiti u Beogradu naredne godine. Imamo veoma kvalitetan tim i tako|e se nadam da }emo jednog dana osvojiti pehar i obradovati sve na{e navija~e. - dodao je Obradovi}.

\okovi} zaradio 10,5 miliona dolara Najboqi srpski teniser Novak \okovi} nalazi se na osmom mestu na listi najpla}enijih igra~a u posledwih godinu dana, objavio je magazin „Forbs“. \okovi} je od prvog septembra pro{le godine do 31. avgusta 2009. zaradio 10,5 miliona dolara. Na devetoj poziciji je srpska teniserka Ana Ivanovi}, koja je inkasirala osam miliona dolara. Na prvoj poziciji je najboqi igra~ sveta [vajcarac Roxer

Federer sa godi{wom zaradom od 36 miliona dolara. Druga je Ruskiwa Marija [arapova (22,5 miliona dolara), dok je tre}i [panac Rafael Nadal (20 miliona dolara).

DNEVNIK EVROPSKO PRVENSTVO U [TUTGARTU

Karaka{evi}u bronza Srpski stonoteniser Aleksandar Karaka{evi} i Slovenac Bojan Toki} nisu uspeli da izbore plasman u finale u dubl konkurenciji na Evropskom prvenstvu, koje se odr`ava u [tutgartu.Srpsko-slovena~ki par je u polufinalu pora`en od

[tutgartu. Najvi{e u Nema~koj pokazao je upravo Karaka{evi}, koji je, pored bronze u dublu, stigao i do osminefinala u singlu. Marko Jevtovi} i @olt Pete stali su u }etvrtfinalu dubla, dok su u pojednina~noj konkurenciji eliminisani u ~etvrtom, odnosno tre}em kolu. Srbi-

dvojca iz Nema~ke Tima Bola i Kristijana Suesa rezultatom 4:1 (16:14, 11:8, 6:11, 11:9, 11:8). Ipak, Karaka{evi} i Toki} }e za plasman u polufinale biti nagra|eni bronzanom medaqom. Srbija je tako ostala bez predstavnika u zavr{nici EP u

ja je u ekipnom takmi~ewu zauzela 12. mesto i obezbedila opstanak u eliti. U `enskoj konkurenciji najdaqe je u singlu dogurala Monika Molnar (4. kolo), dok je Srbija u timskom nadmetawu u [tutgartu osvojila 20. poziciju.

SEAD HASANEFENDI], NOVI SELEKTOR

Svako bi preuzeo Srbiju Rukometni savez Srbije imenovao je za novog selektora mu{ke reprezentacije Seada Hasanefendi}a. Trener nema~kog Gumersbaha priznaje da je za wega velika ~ast {to mu je Rukometnin savez Srbije ukazao poverewe i postavio ga na kormilo nacionalnog tima. - Bi}e mi zadovoqstvo i ~ast da posle 15 godina komunicirawa na nema~kom i {panskom, pri~am na srpskom jeziku, ali i priznawe da predvodim kvalitetan tim kakav je Srbija. Od mene o~ekuju mnogo i spreman sam da to i uradim. Biti selektor bilo koje dr`ave je ogromna ~ast, pogotovo Srbije. Ova zemqa ima veliku i bogatu tradiciju u ovom sportu. Tako|e, trenutno ima jednu ozbiqnu ekipu pa verujem da ne postoji trener koji ne bi voleo da stane na weno ~elo - izjavio je novi selektor Srbije. On je istakao da }e posle upoznavawa igra~a odmah prionuti na posao i pripremiti tim za Evropsko prvenstvo u Austriji naredne godine. - O~ekujem nastavak dobrih rezultata mog prethodnika, ali i poboq{awe, kao i progres ekipe i stabilnost na velikim takmi~ewima. @eqa je da u Austriji ostvarimo zapa`en plasman, bila bi to podloga i okosnica za rad pred ono najva`nije - 2012, kada nas ~eka Evropski {ampionat u Beogradu i Olimpijske igre u Londonu. - Ve} sam po~eo da prou~avam, analiziram, razgovaram, selektiram, Srbija mora da ima nivo. Imamo jako dobre igra~e koji

dolaze iz velikih evropskih klubova, a od kojih je potrebno napraviti tim. Potrebno je ispuniti neke stavke, kolektiv je osnov svega, zatim disciplina, odnos prema zemqi ~iji se grb nosi na dresu, dobra atmosfera je mo`da najva`nija, ali i po-

Sead Hasanefendi}

{tovawe rivala - rekao je Hasanefendi} i najavio da }e prvo okupqawe selekcije biti 28. oktobra u Ni{u na me~u protiv Francuske, u okviru proslave 60. ro|endana Rukometnog saveza Srbije. Iskusni stru~wak tvrdi da sa sada{wim klubom ima ugovor do juna 2010, ali da, u slu~aju da ne produ`i vernost sa Nemcima, ostaje na ~elu Srbije. - Gumersbah nije bio protiv jo{ jednog mog anga`mana, naprotiv, ako ne produ`im sa wima saradwu narednog leta, osta}u da sa Srbijom napravim {to boqe rezultate, jer je u rukometu potrebo stalno potvr|ivawe - izjavio je Hasanefendi}.

Pavlovi} {esti, Sou~eku titula

KASA^KE TRKE U SRBOBRANU: Danas }e se na srbobranskom hipodromu sa po~etkom u 14.30 sati odr`a}e se tre}i trka~ki dan u ovoj sezoni ,a u organizaciji Kowi~kog kluba Vranac. Program je zaista izazovan , odr`a}e se devet jednopre`nih i jedna dvopre`na kasa~ka trka . Kako se organizator pobrinuo da obezbedi visok nagradni fond prijavqen je veliki broj grla. Glavna trka dana jesteDvogodi~ko prvenstvo Srbije.

Srpski voza~ Milo{ Pavlovi} zavr{io je na {estoj poziciji na prvoj trci pretposledweg vikenda Formule 2 koja je vo`ena na stazi „Enco i Dino Ferari“ u italijanskom gradu Imola.Pavlovi} je kroz ciq pro{ao za ne{to mawe od 12 sekundi u odnosu na pobednika Litvanca Kazima Vasiliauskasa. Drugo mesto zauzeo je doma}i voza~ Mirko Bortoloti, a tre}e [panac Endi

Sou~ek, kojem su ti bodovi obezbedili titulu {ampiona u Formuli 2. On je prvi [panac koji je trijumfovao u ovom takmi~ewu posle 25 godina. Nakon 13 vo`enih trka u {ampionatu novi prvak Sou~ek ima 85 bodova, 35 vi{e od Vikensa, dok je Pavlovi} deveti u generalnom plasmanu, sa 23 osvojena poena. Druga trka vikenda u Imoli na programu je danas od 13,50 ~asova.


SPORT

DNEVNIK EVROPSKO PRVENSTVO U BELORUSIJI

Tri srpske posade u finalu Posle plasmana Stoji}a i Jagara u finale Evropskog prvenstva za vesla~e u Belorusiji, za medaqe }e se boriti jo{ dve srpske posade. ^etverac u sastavu Nemawa Ne{i}, Milo{ Stanojevi}, Ne-

{ampionata bio postavqen ciq tri plasmana u finale, {to je i ura|eno. -Tra`io sam da se plasiramo u finale i uspeli smo. Najvi{e bih voleo da svi osvoje medaqe, ali tome se nadaju sve posade koje su izborile plasman u zavr-

^etverac je pobedio u repesa`u

nad Babovi} i Milo{ Tomi} pobedio je u repesa`u, dok su do finala stigli i ~lanovi dubl skula Marko Marjanovi} i Du{an Bogi}evi}. Oni su osvojili drugo mesto u svojoj trci u repesa`u. Selektor Neboj{a Ili} bio je zadovoqan, jer je pre starta

{nicu. I sitna gre{ka mo`e da odlu~i. Prema rezultatima dvojac i ~etverac mogu da se bore za zlato. Ipak, ne bih da prognoziram. Momci odli~no rade, sada im je potreban mir. Imaju ga u Brestu i nestrpqivo ~ekamo start u nedequ - poru~io je selektor Ili}.

ZAVR[ENA 31. ME\UNARODNA BICIKLISTI^KA TRKA KROZ VOJVODINU

Trijumf Rina Zampilija

Posle trodnevnog takmi~ewa spu{tena je zavesa na 31. Me|unarodnu biciklisti~ku trku kroz Vojvodinu. Pobednik tre}e etape je italijanski internacionalac Rino Zampili, koji vozi za bugarsku ekipu Hemostrijan. On je stazu dugu 145 km od Kikinde preko Mokrina, Sente, Ba~ke Topole, Sombora do Apatina prevezeo za 3:10,30 ~asa, voze}i prose~nom brzinom 45,57 km na ~as. U isto vreme kroz ciq su pro{li i drugoplasirani Matej Marin iz Slovenije, tre}eplasirani Dejan Bajlo iz Hrvatske, u vode}oj grupi su bili i na{i biciklisti Apatinac Dejan Vidakovi} kao {esti, a tik uz wega i Aleksandar Duki} iz Ni{a. Posledwi dan trke od Kikinde do Apatina bodovao se za Ligu Srbije koja ulazi u zavr{nicu i svaki bod je bio va`an za kona~an uspeh, zato je trka od samog starta krenula `estoko. - Potajno sam se nadao da }u trijumfovati u tre}oj etapi i to se ostvarilo. Konkurencija je bila izuzetno jaka pa mi je pobeda jo{ dra`a. U svakom slu~aju rado dolazim u Srbiju pa se nadam da }u i slede}e godine u~estvovati na ovoj trci - rekao je pobednik trke Rino Zampili. O~igledno zadovoqan direktor trke Neboj{a Subi} konstatuje: - Drago mi je {to je sve pro{lo u najboqem redu. U tre}oj etapi o~igledno da je veliko rivalstvo izme|u Bugara i Slovenaca doprinelo tako brzoj trci u kome su doprineli i izuzetno povoqni vremenski uslovi, pa je prose~na br-

Pobednici etapa Prvog dana 31. Me|unarodne biciklisti~ke trke kroz Vojvodinu koja se vozila od Novog Sada do Pe}inaca (158 km) trijumfovao je Matej Marin (Slovenija) voze}i prose~nom brzinom 43,5 km. Drugog dana vo`we pobedio je reprezentativac Buraske Ivajlo Grabovski koji je stazu dugu 180 km od Pe}inaca do Kikinde pre{ao za 4:37,25 ~asova voze}i prose~nom brzinom 40,10 km na ~as. Tre}eg dana najboqi je bio Rino Zampili (Italija) stazu od Kikinde do Apatinu dugu 145 km pre{ao je za 3:10,30 ~asova voze}i prose~nom brzinom 45,57 km na ~as. zina u nekim momentima dostizala vi{e od 46 km na ~as. Sprint na ciqu u Apatinu predstavio je vrhunac trke, jer je bio borba do posledwe cantimetra. Italijan se zaslu`eno radovao, a ne bi bilo nezaslu`eno da je pobedio i neko drugi - ka`e Subi} i dodaje. - Ono {to nas jo{ raduje da su utisci u~esnika o uspehu organizacije veoma povoqni. Zato mo`e slobodno re}i da }emo spremno do~ekati slede}u Me|unarodnu biciklisti~ku trku 2010. godine. Potpredsednik op{tine Apatin Milan [krbi} po zavr{etku trke pobednicima je uru~io bogate nagrade. Ina~e ovogodi{wa trka ukupne du`ine bila je 383 km, a na woj je u~estvovalo 96 biciklista iz 14 klubova i 10 zemaqa. M. Grbi}

13

SRPSKA LIGA - GRUPA VOJVODINA

Me~ za Hi~koka Mladost (BJ) - Dowi Srem 4:3 (2:2) BA^KI JARAK: Stadion Livadica, gledalaca 400, sudija: Katalini} (Apatin). Strelci: Baji} u 21. Luki} u 33. i 47. Xogovi} u 64. za Mladost, a Vasiqevi} u 36. (iz penala) 40. i 58. minutu za Dowi Srem. @uti kartoni: Isak, Radoja, Luki}, Paji} (Mladost), a Bukorac, Pavi}evi}, Vasiqevi} (Dowi Srem). Crveni karton: Bukorac (Dowi Srem) u 61. minutu. MLADOST: Loli} 6, Luki} 9, S. Rati} 7, Isak 6 (Vratuni} 7), N. Rati} 7, Kraguqac 7, Radoja 7, \uki} 7 (Petrika), Baji} 8, Xogovi} 8, Rosi} 6 (Paji} 7). DOWI SREM: Todorovi} 6, Blanu{a 7, Josimov 6, Kari} 6, Radi{i} 6, Bukorac 7, Berowa 6, Pavi}evi} 6 (Radosavqevi} 6), Dun|er 6 (Skorupan), Laki} - Pe{i} 6, Vasiqevi} 9. Odavno u Ba~kom Jarku nije vi|ena uzbudqivija fudbalska predstava, mre`e su se tresle ~ak sedam puta, a gosti su ve}i deo drugog poluvreme-

na igrali bez iskqu~enog Bukorca. Nije ih spasao ni hettrik iskusnog Vasiqevi}a, doma}i su se borili lavovski i radovali se pobedi posle dva su{na kola. Poja~awe Jara~ana iz ^SK Pivare Kosta Baji} potvrdio je golgeterske sposobnosti, posle centar{uta Kraguqca, glavom je matirao mladog Todorovi}a. Kapital je udvostru~io Zdravko Luki}, ~uvari su ga zaboravili na drugoj stativi, a uloga asistenta pripala je Xogovi}u. Glavni adut gostiju napada~ prvoliga{kog kalibra Miodrag Vasiqevi} postigao je dva pogotka za samo ~etiri minuta i nagovestio infarkt zavr{nicu. Po~etkom drugog poluvremena centralne figure na pozornici bili su Luki} i Vasiqevi}, ka`wavaju}i promaju u odbrani i nesigurnost golmana. Broj~anu prednost zbog iskqu~ewa Bukorca doma}i su iskoristili majstorijom Marka Xogovi}a iz slobodnog udarca sa 20 metara. M. Meni}anin

Mladost (BJ) - Dowi Srem Radni~ki ([) - Pali} Tekstilac Ites - Dolina Ba~ka - Vr{ac Radni~ki (NP) - Big bul Kikinda - Sloga (T)

4:3 (2:2) 0:2 (0:2) 2:1 (1:0) 3:0 (3:0) 1:2 (0:1) 1:2 (0:1)

Spartak (D) - Veternik Viskol danas (16) Senta - Metalac AV danas (16) 1. Big bul 5 4 0 1 11:3 12 2. Pali} 6 3 2 1 9:6 11 3. Sloga (T) 6 3 2 1 9:7 11 4. Ba~ka 6 3 1 2 12:8 10 5. Tekstilac 6 3 1 2 7:6 10 6. Veternik 5 3 1 1 6:6 10 7. Dolina 6 2 2 2 14:12 8 8. Dowi Srem 6 2 2 2 9:8 8 9. Senta 5 2 1 2 8:8 7 10. Mladost (BJ) 6 2 1 3 7:10 7 11. Kikinda 6 1 3 2 10:9 6 12. Metalac AV 5 2 0 3 5:4 6 13. Radni~ki (NP) 5 1 3 1 3:4 6 14. Vr{ac 6 1 3 2 3:5 6 15. Radni~ki ([) 6 1 1 4 5:14 4 16. Spartak (D) 5 0 1 4 4:10 1 U slede}em kolu (26/27.septembra) sastaju se: Sloga (T) Spartak (D), Big bul - Kikinda, Metalac AV - Radni~ki (NP), Vr{ac - Senta, DOlina - Ba~ka (BP), Pali} - Tekstilac Ites, Dowi Srem - Radni~ki ([), Veternik Viskol - Mladost (BJ).

Palana~ki ekspres

Slogom do pobede

Ba~ka – Vr{ac 3:0 (3:0)

OFK Kikinda - Sloga 1:2 (0:1)

BA^KA PALANKA: Stadion ‘’Slavko Maletin – Vava’’, gledalaca oko 400. sudija: Stanti} (Subotica), strelci: Vajagi} u 5. Petrovi} u 9. i 0 Ivkovi} u 26. minutu. @uti kartoni: Kowevi} (Vr{ac). BA^KA: Kova~evi} 7, Vajagi} 8 (Koji} 7), Petrovi} 8, Zec 7, Pu|a 7, [e{um 7, Kozomora 7 (Gajdobranski 7), Bjelo{ 8, ^u~kovi}7, Stoiqkovi} 7, Ivkovi} 8 (Grbi} 7). VR[AC: Kri~ak 6, Radak 5, Ratkovi} 5, Kowevi} 6, Nikoli} 5, Stija~i} 5, Baji} 5 (Ranimirov -), Dubi~anin 5 ([ipka -), Jovanovi} 6, Stankovi} 6 (Popov -), Klabec 6. Lak{e nego {to se o~ekivalo fudbaleri Ba~ke su do{li do pobede u me~u sa vrlo slabim i bledim Vr{~anima. Prikazali su doma}i igra~i igru sa kratkim i ta~nim pasovima i pored tri gola stvorili jo{ sijaset dobrih prilika. Prvo poluvreme je bilo sigurno najboqe odigrani prvi deo igre ove sezone ba~kopalana~kih fudbalera. Ve} posle pola sata igre bilo je ubedqivih 3:0, a mogli su doma}i fudbaleri bar jo{ 3-4 gola da daju samo u tih 30 minuta. Doma}e je u rano vo|stvo doveo Milan Vajagi} koji je u 5. minutu postigao prelep evrogol, sa 25 metara iskosa sa desne strane kada je zatresao mre`u Kri~aka. Ve} u 9. minutu bilo je 2:0 za Ba~ku, pogotkom Mladena Petrovi}a posle odli~nog duplog pasa sa Stoiqkovi}em u {esnatesrcu Vr{ca. Tre}i gol za Ba~kopalan~ane bio je delo odli~nog Radovana Ivkovi}a koji je u polukontri doma}ih uputio sna`an i precizan {ut po zemqi sa 15-tak metara iskosa sa desne strane i pogodio suprotan ugao Kri`akovog gola. U nastavku igre, Ba~ka je u vatru bacila nekoliko mladih igra~a i malo stala na loptu, a gosti su, nemaju}i kud, krenuli na sve ili ni{ta. Ne{to ofanzivnijom igrom nego u prvom poluvremenu, Vr{~ani su uspeli samo da stvore nekoliko poluprilika, ali je odbrana Ba~ke u tim situacijama bila na visini zadatka. J. Jovanovi}

Radni~ki - Pali} 0:2 (0:2)

PO^ELO PRVENSTVO GOLFERA: N na terenima Golf kluba Centar u @abqu i Golf kluba Beograd na Adi Ciganliji po~eo je dr`avno prvenstvo uz u~e{}e oko 130 takmi~ara. U @abqu nadme}u se 62 takmi~ara,a me|u kojima je i poznati glumac Lazar Ristevski ( na slici),a u Beogradu palicu za golf uzeo je i na{ najboqi teniser Novak \okovi}.

nedeqa20.septembar2009.

[ID: Gradski stadion, gledalaca 200, sudija: Perin (Vr{ac). Strelci: Ru`i} u 25. i Benin u 32. minutu. @uti kartoni: Miqkovi}, Jovanovi} i Vezirovi} (Radni~ki), a Lazanica i Radovi} (Pali}). Crveni karton: Antoni} (Pali}) u 72. minutu. RADNI^KI: Vukovi} 6, Aramba{i} 5 (Dupaq), \urki} 5,

Miqkovi} 6, Vukomir 6, Jovanovi} 6, Kosanovi} 5 (Gruji~i} 5), @ebi} 5 (Vezirovi} 5), \ori} 5, Puri} 6, Gospojevi} 5. PALI]: Jorgi} 7, Radovi} 6, Lazanica 7, Antoni} 7, Ka{}elan 7, Stevanovi} 8 (Vojvodi}), Mito{evi} 6, Popovi} 6, Soviq 6 (Maslovara 6), Benin 8 (Stan~eti}), Ru`i} 8. Razo~arewe u [idu. Pali}ani su se predstavili kao veoma ugrana i kompaktna celina, znali su {ta ho}e i na wihovu pobedu nema nikakvih primedbi. Najmawe im je bila potrebna obilata pomo} slabog sudije Perina, koji je svojim ~udnim odlukama izazivao revolt avija~a. Prvi gol gostiju postigao je elegantni Ru`i}, a pao je iz ~istog ofsajda, dok je drugi pogodak delo odli~nog i pokretqivog Benina koji je iz te{ke pozicije savladao golmana Vukovi}a. [i|ani slabi, bez ideja i tokom susreta nisu ozbiqnije ugrozili sigurnog golmana Jorgi}a. Po~etkom drugog dela susreta doma}i su postigli pogodak ali je on poni{ten zbog navodnog ofsajda. M. ]ur~i}

Tekstilac Ites - Dolina 2:1 (1:0) OYACI: Igrali{te Tekstilca, gledalaca 500, sudija: Gajdobranski (Novi Sad). Strelci: Arsi} u 5. (iz penala) i Hamzi} u 66. za Tekstilac Ites, a S. Duda} u 70.minutu za Dolinu. @uti kartoni: Lalevi}, Kraq (Tekstilac Ites), a Nestorovski (Dolina). TEKSTILAC ITES: Brki} 7, Bursa} 7, Kr{i} 6 (Kraq 6), Arsi} 8, Lalevi} 8, Jovanovi} 8, Hamzi} 8, Kuveqi} 7,Stojanovi} 7, ^orda{i} 8, Nin~i} 7 (Peri}). DOLINA: Radosavqevi} 7, ^orwo{ 7, Nestorovski 6, Gvozdenovi} 6, Radenkovi} 7, Ivani{evi} 7, Roksa 6, ^i`ik 7, Staj~i} 7, S. Duda} 7, V. Duda} 7. Oxa~ani nastavqaju sa uspe{nim igrama ove jeseni. Zabele`ili su jo{ jednu pobedu, protiv novajlija u ligi tima iz Padine. Tokom ~itavog me~a doma}i su imali terensku inicijativu. Gosti su imali hendikep jer su nastupili bez dvojice ponajboqih igra~a kapitena \akovi}a i Ilije Raji}a. Prvi pogodak je vi|en ve} u 5. minutu, Kuveqi} je oboren u kaznenom prostoru Doline, a sudija Gajdobranski pokazao je na penal. Siguran je bio iskusni Sini{a Arsi}. Doma}i su polovinom drugog poluvremena golom Hamzi}a pove}ali vo|stvo, a najlep{i momenat ove utakmice vi|en je u 70. minutu, kada je Duda} iz slobodnog udarca matirao golmana Brki}a. S. Jovin

KIKINDA: Gradski stadion, gledalaca 200, sudija: Pandurov (Zrewanin). Strelci: Cvijan u 67. za OFK Kikinda, a Desnica u 25. i Vukovi} u 79. minutu za Slogu. @uti kartoni: ]eran, Kurtu{i}, Kovrlija, Cvijan (OFK Kikinda), a Samarxi}, M. Milovi} i Vukovi} (Sloga). OFK KIKINDA: ]iri} 6, Ratko 6 (Cvijan 7), Stepan~ev 6, ]ulibrk 6, Kovrlija 7, Kurtu{i} 6 (Mom~ilov), Ili} 6, ^uso 6, Pavlov 6, ]eran 6 (Spahi}), Mesaro{ 7. SLOGA: Romi} 7, Tati} 6 (Vukani} 6), Dragoqevi} 7, Miqanovi} 6 (D. Milovi} 6), M. Milovi} 7, Powevi} 6, Vukovi} 7, Desnica 7, Jak{i} 6, Tintor, Samarxi} 7. Fudbaleri OFK Kikin- Milo{ Powevi} de pretrpeli su prvi poraz na rensku nadmo}nost. Cvijan je u 67. svom terenu od ekipe Sloge iz Teminutu izjedna~io rezultat1, namerina. Nakon {to je po~etak kon {to je izveden korner, odbiutakmice pripao doma}im igrajena lopta do{la do Cvijana i ~ima, gosti su poveli u 25. minuovaj je topovskim udarcem sa netu. Naba~ena je lopta od strane kih osam metara pogodio ciq. DeHorvata u kaznenom prostoru doset minuta pre kraja Temerinci ma}ina, najsnala`qivije bio Desu postigli svoj drugi pogodak. snica i glavom plasirao loptu Lopta je do{la do Du{ana Vukoiza le|a golmana doma}ina ]irivi}a koji je strahovitim {utem }a. U drugom poluvremenu u igru sa 20 metara pogodio mre`u golje u{ao Luka Cvijan, pa su tako mana doma}ina ]iri}a. igra~i OFK Kikinde imali teM. Sekuli}

Borbeni bikovi Radni~ki - Big bul 1:2 (0:1) NOVA PAZOVA: Gradski stadion, gledalaca oko 500, sudija: Sremac (Ruma). Strelci: Puni{i} u 83. za Radni~ki, a Vu~eti} u 19. i 55. minutu(iz penala) za Big bul. @uti kartoni: Romi} i Aga (Radni~ki), a Mladenovi} (Big bul). RADNI^KI: Jevti} 5, Javorac 5 (\eri} 6), Puni{i} 6, Filipovi} 6, Romi} 6, Rni} 5, Aga 6, Ili} 5 (Petrovi} 6), ^eprwa 6, Mari} 5, Miji} 6. BIG BUL: Mladenovi} 6, ^obanovi} 6, Salatovi} 6, Prqevi} 7, Aperli} 7, Erak 7, Jev|evi} 6 (Trebovac), Simeunovi} 7, Drobwak 7, Vu~eti} 8, Ga~i} 6 (Veselinovi}). Nepovezanom i smu{enom igrom Radni~ki je dozvolio da

ga pobedi borbena i vrlo dobra ekipa iz Ba}inaca. Doma}i su oba gola na tacni servirali gostima. Kod prvog gola stati~na odbrana Radni~kog dozvolila je da Vu~eti} uleti u prazan prostor i neometan pogodi mre`u slabog golmana Jevti}a. Drugi gol je “doprinos” golmana Jevti}a, jer je jednu vra}enu loptu poku{ao da skloni ispred Vu~eti}a, pa ga je pri tom oborio u svom {esnaestercu, {to je sudija okarakterisao penalom. Sa 11 metara Vu~eti} je bio siguran realizator. Radni~ki je uspeo da ubla`i poraz preko Puni{i}a, ali i pored toga ostavio je veoma lo{ utisak. J. Vukovi}

VOJVO\ANSKA LIGA ISTOK: Ba~ka Topola - Radnik 1:0, BAK - Ba~ka 1901 1:0, Sloboda - Budu}nost (A) 6:0, Budu}nost (SC) - Crvena zvezda 2:0, Dinamo - Kozara 2:1, Radni~ki (Z) - Polet (N) 4:0, Obili} - Radni~ki (B) 2:2. VOJVO\ANSKA LIGA ZAPAD: [ajka{ - Radni~ki (I) 1:3, Cement - Solunac 0:0, 1.maj - Sloven 2:0, Crvena zvezda - Qukovo 3:2, Radni~ki (SM) - Jugovi} 2:1.


14

SPORT

nedeqa20.septembar2009.

DNEVNIK BUNDES LIGA

PRVA LIGA SRBIJE

Bajern u pravoj brzini

Jankovi} odlu~io derbi In|ija - Banat 1:0 (1:0) IN\IJA: Stadion kod `elezni~ke stanice, gledalaca 1000, sudija: Filipovi} (Beograd). Strelac: Jankovi} u 16. minutu. @uti kartoni: Lomi}, Jahi} i An|elkovi} (In|ija), a Radosavqev i Grumi} (Banat).

In|ija je u pokrajinskom derbiju prvoliga{a savladala Banat i posle tri uzastopna remija ukwi`ila tri boda. Imali su zeleno-beli vi{e od igre, a imali su i vi{e povoqnih prilika, pa je pobeda potpuno zaslu`ena. Me|utim, gosti su krenuli veoma

In|ija - Banat ^SK Pivara - Radni~ki (N) Radni~ki (S) - Sevojno Point Novi Pazar - Novi Sad Zemun - Dinamo Danas

Srem - Kolubara Proleter - Be`anija Sloga (K) - Mladost (A) 1. Novi Pazar 2. In|ija 3. Kolubara 4. ^SK Pivara 5. Proleter 6. Srem 7. Sevojno 8. Banat 9. Teleoptik 10. Rad. (S) 11. Mladost (A) 12. Novi Sad 13. Zemun (-2) 14. Sloga (K) 15. Be`anija 16. Rad. (N) 17. Dinamo 18. Mladost (L)

ofanzivno, a ve} u 5. minutu Svitlica je iskosa sa desne strane sa 15 metara dobro {utirao ali je lopta oti{la pokraj suprotne stative. Imali su gosti prilike i u 38. i 40. minutu, ali je u prvom slu~aju Poleksi} dobro intervenisao, a drugi put je oti{la lopta pokraj gola. Doma}ini su me|utim upravo u prvom poluvremenu kada je Banat imao vi{e od igre postigli jedini ispostavilo se pobedonosni gol. Jankovi}

^elarevci prokockali pobedu ^SK Pivara - Radni~ki (N) 1:1 (0:0) ^ELAREVO: Stadion Pivare, gledalaca 450, sudija: Stevanovi} (Umka). Strelci: M. Pavlovi} u 70. za ^SK Pivaru, a Ivanovi} u 90+3 za Radni~ki. @uti kartoni: Spaji}, Moji}, Milovi} (^SK Pivara), a Tasi} i Todorovi} (Radni~ki). ^SK PIVARA: Labus 6, Spaji} 6, Mudre{a 7, M. Pavlovi} 7, Pandurov 7, Moji} 7, Xari} 7, Zec 6 (Zamaklar), Dokni} 7, Milovi} 7 (B. Pavlovi} 6), [arac 6 (Petkovi}). RADNI^KI: Peri} 7, Milunovi} 7, Trajkovi} 7, Tasi} 6 (Ran|elovi} 6), Milenkovi} 7, Stojkovi} 6 (Mladenovi}), Todorovi} 6, Cvetkovi} 6, Miti} 6 (Danotovi} 6), Petkovi} 6, Ivanovi} 7. Nema kraja dok sudija ne ozna~i kraj, ali tako nisu mislili doma}i igra~i, imali su tri boda u xepu, mislili su da je sve gotovo, igrao se posledwi tre}i minut nadoknade vremena, i umesto da loptu po{aqu {to daqe od svog gola skoro da su je pokloni-

li gostima. To je iskoristio Ivanovi} brzi i prodorni igra~ Radni~kog koji je svih devedeset minuta bio jedini u napadu gostiju koji se koliko toliko poigravao sa odbranom doma}ih. Uleteo je u {esnaesterac i poslao loptu u levi dowi ugao. Bio je to hladan tu{ za igra~e i navija~e doma}eg tima, ali prigovora nema, potpuno zaslu`eno gosti su odneli bod iz ^elareva. Ina~e, doma}i sastav bio je boqi, diktirao tempo, napadali su na gol gostiju, ali i proma{ivali. Posebno se mogao ista}i i biti junak utakmice doma}i napada~ Vladimir Dokni} koji je sigurno bar pet-{est puta bio u prilikama. Ali o~ito nije imao svoj dan. Znao je loptu poslati sa desetak metara nebu pod oblake. Ne{to sli~no desilo se i Konstantinu Spaji}u kada je u fini{u prvog poluvremena posle lepog dodavawa Moji}a sa svega dva-tri metra poslao loptu preko gola gostiju. V. Vujanovi}

Golmani najboqi Radni~ki (S) - Sevojno Point 0:0 SOMBOR: Gradski stadion, gledalaca 1000, sudija: Stefanovi} (Kru{evac). @uti kartoni: Stanisavqevi} i Jovi~i} (Sevojno Point). RADNI^KI: Zogovi} 8, Laki} 7, Vidovi} 7, Dabi} 8, Medi} 8, Vukovi} 7 (Ribi}), Zeli} 7, Resanovi} 6 ([trbac), Opsenica 8, Marjanovi} 7, Stankovi} 6 (Keni}). SEVOJNO POINT: Nikoli} 8, Kamberovi} 8, Maksimovi} 6 (Viri}), Bulatovi} 8, Jankovi} 7, Arsenijevi} 7, Suwevari} 7 (Jovanovi}), Jovi~i} 7, Pavi~evi} 7, Vujovi} 7, Stanisavqevi} 7. U veoma dinami~noj, uzbudqivoj i kvalitetnoj utakmici

4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0

0 3 2 4 0 0 3 2 1 1 1 0 0 2 2 2 3 3

(16) (16) (16) 2 0 0 0 2 2 1 2 2 3 2 4 4 2 2 3 3 2

8:5 6:3 6:2 5:3 9:5 6:3 5:2 4:3 6:4 5:5 4:5 4:7 3:10 4:5 2:3 8:12 1:6 2:5

12 12 11 10 9 9 9 8 7 7 7 6 4 5 5 5 5 3

U slede}em kolu (26/27.septembra) sastaju se: NOVI SAD: Novi Sad - Sloga (K), APATIN: Mladost - Mladost (L), BANATSKI DVOR: Banat - Zemun, BEOGRAD: Teleoptik - ^SK Pivara, NI[: Radni~ki - Srem, LAZAREVAC: Kolubara - In|ija, VRAWE: Dinamo - Radni~ki (S), SEVOJNO: Sevojno Point - Proleter, BEOGRAD: Be`anija - Novi Pazar.

Kapiten In|ijaca Jankovi} IN\IJA: Poleksi} 7, Novakovi} 7, Lomi} 7, Jak{i} 8, Jovanovi} 8, Jahi} 8, Jankovi} 8 (Kosti} 7), Jankov 7 (Goli}), An|elkovi} 7, Nagli} 7, Filipovi} 6 (Isidorovi} 6). BANAT: Bogunovi} 8, Milutinovi} 6, Pilipovi} 7, Svitlica 7 (Grumi} 7), Radosavqev 6 (Vujovi} 6), Zori} 8, Radosavqevi} 8, Savri} 7, Stevi} 7 (Sre}o 7), Stevanovi} 6, Mijanovi} 7.

6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5

1:0 (1:0) 1:1 (0:0) 0:0 1:0 (0:0) 2:0 (1:0)

rivali su podelili plen, {to je po prikazanoj igri i najrealniji rezultat. U prvom delu susreta nakon zrele i anga`ovane igre uprkos ~vrstim odbranama na obe strane Somborci su uspeli da stvore nekoliko izglednih {ansi, ali bez realizacije, jer lopte upu}ene prema golu gostiju ve}inom su za nekoliko santimetara pro{le pored gola. U nastavku gosti su preuzeli inicijativu i imali nekoliko povoqnih prilika, isto tako kao i doma}ini sa tom razlikom {to su wihove lopte zavr{ile u okvir gola, ali Zogovi} je bio na visini zadatka. J. Dukat

je u 16. minutu iz slobodnog udarca sa 18 metara po sredini gola pogodio levi gorwi ugao Bogunovi}a. Imali su zeleno-beli sto postotnu priliku u 43. minutu, kada je Nagli} pobegao ~uvarima ali se brzonogi fudbaler spetqao u kaznenom prostoru pa je {ansa oti{la u nepovrat. In|ija je u nastavku utakmice bila nadmo}nija, pomenu}emo prilike Jovanovi}a u 50. Jankova u 58. Filipovi}a u 63. Jahi}a

u 70. i Isidorovi}a u 90. minutu. Me|utim, upravo u samoj zavr{nici gosti su imali tri dobre kontre, Vujovi} u 79. minutu glavom dobro {utirao ali je Poleksi} odbranio, Savri} u 86. minutu izvanredno {utirao, a Poleksi} iz doweg levog ugla izbacio loptu u korner, a Stevanovi} je u nadoknadi vremena iz izgledne prilike {utirao pokraj gola. D. Vi}enti}

Kanarinci pali u nadoknadi Novi Pazar – Novi Sad 1:0 (0:0) NOVI PAZAR: Gradski stadion, gledalaca 3.000, sudija: Luki} ( Beograd). , strelac:Cakovi} u 90+1 minutu. @uti kartoni:Gurdijeqac, [krijeq, Pavlovi} (Novi Pazar). NOVI PAZAR: ^okorilo 6, \or|evi} 7,Arifovi} 5 ( od 46. minuta Trtovac 6), Ku~ 6( 75. Cakovi} 7) 6,Gurdijeqac 6, [krijeq 5, Radosavqevi} 5, Nedeqkovi} 6, Stojanovi} 6, Pavlovi} 6, Ke~ap 5 ( od 60. Hamidovi} 6 ). NOVI SAD: Vesi} 5, Zeqkovi} 6, \uki} 5 ( od 91. Kova~evi}) ,Paripovi} 6, Jovanovi} 6,^ovilo 6, Ra{iovan 6, Stevan~evi} 6 (od 80.Avri} -), Drini} 6 (od 90.Bajat -), Bogunovi} 6, Novakovi} 6. Sre}a ne napu{ta Pazarce. Zahvaljuju}i re{enosti da u fajterskoj igri idu na sve ili ni{ta, Sanxaklije su hrabro i otresito, tek u nadoknadi vremena jedinim golom Dina Cakovi}a primorali Novosa|ane na kapitulaciju. Gosti s Detelinare vladali sredinom terena i imali kontro-

lu igre, ali kad su u zavr{nici oba rivala krenuli bez garda u ofanzivu, Novom Sadu je fortuna okrenula le|a. Prilike i polu{anse Drini}a, ^ovila i gol iz ofsajda Stevan~evi}a, kao da su bili uvod u hi~kokovsku zavr{nicu, kojoj su pred gostuju}im golom prethodili poku{aji Nedeqkovi}a u 61. i Stojanovi}a 88. minutu. Gosti su ve{to koristili pazarske gre{ke, ali bez efikasne igre, s izabranicima Dragana Radoji~i}a se sudbina poigrala. Ra{iovan je na velike muke stavio ^okorila, udarcem sa dvedesetak metara, iz slobodnog udarca. Slobodnije su oba suparnika, zaigrali tek u nadoknadi vremena. Ve} u prvom minutu, posle regularnog dela, po desnoj strani se po ko zna koji put probio Bojan \jor|jevi} i onda sa pozicije skra}enog kornera kratko centrirao do odli~no postavqenog i vihornog Dina Cakovi}a, koji se kao tajfun stu{tio ka Vesi}evoj mre`u, a onda s desne strane silovito pogodio ciq. E. Ku~evi}

Ma`i} u Helsinkiju Srpski arbitri sudi}e me~ ^etvrte grupe kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2010. izme|u Finske i Velsa, koji }e biti odigran 10. oktobra u Helsinkiju. Glavni sudija bi}e Milorad

Ma`i} iz Vrbasa, a asistira}e mu Igor Radoj~i}, Nikola Tomi~i} i Dragomir Stankovi}. Ma`i} je sudio me~ kvalifikacija za Ligu Evrope izme|u Madervela i Lanelija.

Incidenti u Kupu Austrije Me~ drugog kola fudbalskog kupa Austrije izme|u GAK-a i Lustenaua prekinut je u 20. minutu pri vo|stvu gostiju od 2:0 kada je grupa od oko 20 navija~a upala na teren prete}i sudiji, koji je iskqu~io napada~a doma}ih Rolanda Kolmana. Utakmica je prekinuta po{to je sudija morao da bude izveden sa terena uz pomo} policije. Na me~u izme|u Kotingbruna i LASK-a navija~i go-

stuju}e ekipu su figurom ba{tenskog patuqka pogodili golmana doma}ih u 36. minutu. Kotinbrung je u tom trenutku vodio 1:0. Golman doma}ih je zatra`io intervenciju lekarske ekipe, ali je uspeo da nastavi me~, koji je pripao LASK-u rezultatom 3:1. Pristalice LASK-a poku{ale su pre indicenta da sru{e ogradu na tribini, ali je policija intervenisala.

Bajern je zabele`io tre}u uzastopnu prvenstvenu pobedu posle uvodna tri kola u kojima je osvojio samo dva boda. U me|uvremenu je na startu Lige {ampiona stradao i Makabi u Haifi. Me|utim, Bavarci su te{ko osvojili plen protiv Nirnberga na Alianc areni. Otpor gostiju lomili su do 55. minuta kada je Ivica Oli} doneo prednost doma}inu. Frank Riberi je ponovo me~ po~eo na klupi, a u igru je u{ao na po~etku drugog poluvremena. Ipak, Erik Maksim ^upoMoting je {okirao navija~e Bajerna u 73. minutu. Da do iznena|ewa ne do|e pobrinuo se bel-

igrao Zdravko Kuzmanovi}. Neven Suboti} je u remiju Borusije iz Dortmunda u Hanoveru (1:1) u~esvovao svih 90 minuta, a Milorad Pekovi} (igrao od 72) sa Majncom je ostvario prvu pobedu na gostovawima, i to u Bohumu - 3:2. Na strani je uspe{an bio i zahuktali Hofenhajm. Napravio je preokret u Menhengladbahu, {to mu je tre}a uzastopna pobeda u Bundesligi. Rezultati 6.kola: Bajern Nirnberg 2:1 (Oli} 55, Van Bujten 82 - ^upo-Moting 73), [tutgart - Keln 0:2 (Fris 25, Sanu 89), Hanover - Borusija Dortmund 1:1 (Ja Konan 48 - Sahin

Ivica Oli} strelac prvog gola za Bajern

gijski defanzivac Danijel Van Bujten, koji je u 82. minutu doneo pobedu Bajernu - 2:1. Zvonimir Soldo je „sa~uvao glavu“. U stvari, hrvatskog stru~waka na klupi Kelna spasili su Sebastijan Fris i Vilfred Sanu. Wihovim pogocima „jar~evi“ su pobedili u [tutgartu {to im je prva „trojka“ u sezoni! Tako su, makar na 24 sata, „fewer“ prepustili Herti. Za [tutgart je do 62. minuta

45), Bohum - Majnc 2:3 (Azauag 7, Klimovic 45 - Ivan{ic 44, [irle 52, 71), Borusija Menhengladbah - Hofenhajm 2:4 (Arango 10, Kolauti 17 - Salihovi} 21, Maikosuel 86, Obasi 89, Demba Ba 90). [alke - Volfsburg 1:2 (Hevedes 80 - Xeko 55, 81). Danas igraju: Ajntraht Frankfurt - Hamburg 15.30, Herta Berlin - Frajburg i Bajer Leverkuzen - Verder Bremen u17.30.

PREMIJER LIGA

Raspucane „tobyije” Arsenal se rehabilitovao. Posle dve ubedqive pobede na startu Premijer lige, usledila su dva poraza u Man~esteru, od Junajteda i Sitija. Veliki preokret pro{le nedeqe u Lije`u protiv Standrada u prvom kolu Lige {ampiona (od 0:2 do 3:2) o~igledno je oporavio „tobxije“. Ekipa Arsena Vengera je lako savladala Vigan (4:0), a dva gola dao je Tomas Vermalen. Belgijski defanzivac je bio strelac i u Lije`u. Portsmut ni posle {est premijerliga{kih utakmica nema ni bod. I Aston Vila ga je pobedila - 2:0. Ekipa Martina O’Nila rutinski je odradila

posao pred svojim navija~ima i ukwi`ila ~etvrtu uzastopnu „trojku“ (uz samo jedan, startni poraz). Premijer liga, 6. kolo: Barnli - Sanderlend 3:1 (Aleksander 13p, Wuxent 67, 86 - Bent 39), Arsenal - Vigan 4:0 (Vermalen 25, 49, Eduardo 59, Fabregas 90), Aston Vila - Portsmut 2:0 (Milner 34p, Agbonlahor 43), Bolton - Stouk 1:1(Tejlor 89p Kitson 53), Hal - Birmingem 0:1 (Konor 75), Vest Hem - Liverpul (1:3). Danas igraju: Man~ester junajted - Man~ester siti 14.30, Vulverhempton - Fulam 15, Everton - Blekburn 16, ^elsi - Totenhem 17 ~asova.

Mesi od 250 miliona evra Lionel Mesi je produ`io ugovor sa Barselonom do 2016. godine. U saop{tewu objavqenom na sajtu prvaka [panije i Evrope navodi se da, prema novom ugovoru, obe{te}ewe za Mesija iznosi 250 miliona evra. Mesijev prethodni ugovor sa Barselonom isticao je na leto 2014. godine, a obe{te}ewe je bilo 150 miliona evra. Argentinac je za prvi tim Barselone debitovao 2004. godine, a do sada je u za katalonski klub odigrao 164 utakmice i postigao 83 gola.

DANAS NA SPORTSKIM TERENIMA FUDBAL Vojvo|anska liga Istok - NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Borac (S), PA^IR: Ba~ka - Vojvodina (NM). Utakmice po~iwu u 16 ~asova. Vojvo|anska liga Zapad [IMANOVCI: Hajduk - Polet (K), MLADENOVO: Budu}nost - Borac, NOVI SAD: Indeks - Omladinac, TURIJA: Mladost - @AK. Utakmice po~iwu u 16 ~asova, osim me~a u Novom Sadu koji se igra u 10. Podru~na liga Novog Sada BA^KI PETROVAC: Mladost - Hercegovac, NOVI SAD: Mladost - Kabel, Slavi-

ja - Borac ([) SRBOBRAN: Srbobran - Jedinstvo, PETROVARADIN: Petrovaradin - Tvr|ava, ^EREVI]: Sremac - Fru{kogorac. Utakmice po~iwu u 16.30 ~asova, osim me~a izme|u Mladosti i Kabela koji se igra u 10. Gradska liga Novog Sada SIRIG: Sirig - Stra`ilovo, LUG: Poqana Behaton - Proleter, SUSEK: Partizan @elezni~ar, LEDINCI: Vinogradar - Fru{kogorski partizan, ^ENEJ: ^enejac - TSK, KISA^: Tatra - Ba~ka, RAKOVAC: Borac - Dinamo. Utakmice po~iwu u 16 ~asova.


c m y

SPORT

DNEVNIK

nedeqa20.septembar2009.

15

JELEN SUPERLIGA SRBIJE SUBOTICA: Spartak Zlatibor voda - Hajduk 1:1 (1:0) BEOGRAD: BSK Bor~a - ^ukari~ki Stankom 2:0 (1:0) JAGODINA: Jagodina - Javor Habitfarm 2:0 (2:0) KRU[EVAC: Napredak - Mladi radnik 0:0 (2:0) BEOGRAD: Rad - Borac 0:0 (2:0) KRAGUJEVAC: Metalac - OFK Beograd 2:1 (1:0) Danas SMEDEREVO. Smederevo - Crvena zvezda (16, TV) BEOGRAD: Partizan - Vojvodina (19) 1. Crvena zvezda 4 3 1 0 8:1 10 2. Vojvodina 4 3 1 0 8:2 10 3. OFK Beograd 5 3 1 1 6:3 10 4. Partizan 4 2 2 0 8:2 8 5. Smederevo 4 2 1 1 6:4 7 6. BSK Bor~a 5 2 1 2 5:5 7 7. Javor 5 2 1 2 3:4 7 8. Borac 5 2 1 2 4:7 7 9 Napredak 5 1 3 1 4:3 6 10. Jagodina 5 2 0 3 5:6 6 11. Mladi radnik 5 1 3 1 4:5 6 12. Spartak ZV 5 1 2 2 3:4 5 13. Rad 5 1 2 2 3:5 5 14. Hajduk 5 1 2 2 3:6 5 15. Metalac 5 1 0 4 2:9 3 16. ^ukari~ki 5 0 1 4 3:9 1 U slede}em kolu (26/27.septembra) sastaju se - NOVI SAD: Vojvodina - Crvena zvezda, KULA: Hajduk - Jagodina, BEOGRAD: OFK Beograd - Smederevo, Partizan - BSK Bor~a, ^ukari~ki Stankom Spartak Zlatbor voda, PO@AREVAC: Mladi radnik - Metalac, ^A^AK: Borac - Napredak, IVAWICA: Javor Habitfarm – Rad.

Sla|i bod Kuqanima Spartak Zlatibor voda – Hajduk 1:1 (1:0) SUBOTICA: Gradski stadion, gledalaca oko 2000, sudija: Dumni} (Novi Sad), strelci: Miri} u 45+1 za Spartak Zlatibor vodu,a Radanovi} iz penala u 60. minutu za Hajduk. @uti kartoni: Simovi}, Pu{kari}, Torbica, [arac (Spartak Zlatibor voda), Fejsa, Pawkovi} (Hajduk). SPARTAK ZLATIBOR VODA: Jovani} 7, Pu{kari} 6, [arac 7, Simovi} 6, Popovi} 7, Brati} 7, Miri} 7 (od 80. Veselinovi}), Torbica 7, Ubiparip 7 (od 67. Noskovi}), Misini 7, Bo{kovi} 7. HAJDUK: Manolov 7, Kozo{ (od 35. Pawkovi} 7), Fejsa 6, Radanovi} 7, Trajkovi} 7, Ki{ (od 11. Duki} 6), Kekezovi} 7, Bogi} 6, \ukanovi} 6, @ivanovi} 6 (od 50. Mara{ 6), Davidov 7. U vojvo|anski derbi zavr{en je remijem. Za pobedom vi{e mogu da `ale doma}i fudbaleri koji su bili bli`i pobedi, igrali su odli~no pogotovo u prvom poluvremenu. Brojne {anse nisu realizovali, a utisak u derbiju je pokvario i sudija Dumni} koga su navija~i Spartak Zlatibor vode ispratili zvi`ducima.

Od prvog minuta je doma}i tim krenuo mnogo boqe, pa je ve} u drugom minutu trojka Darko Bo{kovi}, Voja Ubiparip, Vladimir Torbica po~ela da pravi problema golmanu Manolovu. Gosti su ne{to vi{e poku{avali iz prekida, a opasan je bio Kekezovi} u 6. minutu. Odli~nu {ansu su doma}i imali u 21. minutu, Ubiparip je uposlio Bo{kovi}a, ovaj je centrirao do Misinija koji je zakasnio za pola koraka. Gosti su potom ponovo bili opasni posle kornera Davidova kada Radanovi} glavom {utirao preko gola, a minut kasnije Kekezovi} je ponovo poku{ao iz daqine. Priliku da se upi{e u listu strelaca imao je Miri} u 36. minutu. Kona~no su se napadi doma}i isplatili u prvom minutu sudijske nadoknade. Korner za golubove izveo je Torbica, kratkom loptom je uposlio Misinija koji se brzo okrenuo i digao loptu do Miri}a koji glavom matira odli~nog Manolova. Bod Hajduku doneo je Radanovi} u 60. minutu, kada je postigao gol iz jedanaesterca. N. S.

VOJVODINA DANAS IGRA S PARTIZANOM U BEOGRADU

Novosa|ani spremni za nadigravawe Fudbalska poslastica na doma}im terenima danas }e se bez sumwe odigrati u Beogradu na stadionu Partizana. Vojvodina je gost Partizana, a oba kluba u{la su u sezonu sa najvi{im ambicijama. Crno-beli bi da odbrane titulu, a Novosa|ani da je osvoje po tre}i put u 95 godina bogatoj istoriji. - Osmog oktobra }emo proslaviti 20 godina od osvajawa druge titule, a ja bih `eleo da se to de{ava ~e{}e u Vojvodini – rekao je uo~i dana{weg susreta Dragoslav Stepanovi}. – Za takve ciqeve potrebno je promeniti mnogo toga, pa tako i razbiti strah od utakmica s Partizanom i Crvenom zvezdom u Beogradu. I ja sam ~uo za pri~u da se bodovi u duelima s beogradskim velikanima gube ve} kada se pre|e most na Be{ki, a to ne bi smelo da se de{ava. [ef stru~nog {taba crvenobelih veruje u kvalitet svojih pulena, ali i upozorava. - Jo{ nemamo onu rutinu, dovoqan stepen uigranosti da rastere}eni putujemo na velike utakmice, a to duel s Partizanom svakako jeste. Za mene je to do sada najve}i profesionalni izazov od kada sam

na klupi Vojvodine ili bar u ravni s evropskim duelom protiv Austrije. Tada su me moji igra~i prijatno iznenadili, pokazali su i vi{e od onog {to sam o~ekivao, ali jo{ uvek nisu dostigli svoj maksimum – smatra Stepanovi}. Iskusni strateg nema dilemu kako }e Partizan igrati danas. - Pokazali su crno-beli u me~u s Tuluzom da umeju da igraju i zatvorenije ali i da sve karte bace na napad. Na nas }e krenuti kao protiv Francuza u drugom poluvremenu. Dakle, o~ekujem ofanzivu Partizana, a na nama je da odgovorimo doma}i- Mr|a u dielu s \or|evi}em i Fejsom nu na pravi na~in. Imamo snage da I dok Stepanovi} u poqu me|u se suprotstavimo parnom vaqku, a desetoricom igra~a ima dve-tri posebno me raduje to {to vidim da nepoznanice, na golu je izvestan igra~i i{~ekuju utakmicu ali ne Aleksandar Kesi}. Zvani~no druose}aju pritisak. Bi}u zadovoqan gi golman Vojvodine dobio je {ani bodom, jer titule se ne osvajaju u su posle povrede @eqka Brki}a, ovakvim duelima, ve} u me~evima ~iji se povratak o~ekuje za desena doma}em terenu sa Smederevom tak dana. i ^ukari~kim, a zna se kako smo - U sli~noj situaciji sam bio pro{li i Partizan i mi u proi u minulom prvenstvu. Na gol {lom kolu – podse}a Stepanovi}. sam stao pred derbi susrete.

ZVEZDA GOST SMEDEREVACA

Pi`ona pla{i iskustvo Fudbalere Crvene zvezde danas na stadionu kraj Dunava o~ekuje zaista delikatan ispit. Povratnik u elitu, ekipa Smedereva, silno je motivisana da se u najboqem izdawu poka`e protiv lidera {ampionata. - Znamo da je re~ o vrlo dobrom i nezgodonom rivalu. Posebna prednost je doma}i teren, ali i silno iskustvo koje je na strani Smederevaca. U glavi nam je i drugo vezano gostovawe u narednom kolu protiv Vojvodine. Ipak, vredno smo radili protekle nedeqe, spremali se da pru`imo maksimum. O~ekujemo lepu utakmicu, a verujemo i povoqan ishod- veli trener Beogra|ana Vladimir Petrovi}. Kadrovska situacija na Marakani je sve boqa.

- Ne mogu da ra~unam na povre|enog Igwatijevi}a, a u stroj se vra}a oporavqeni Ninkov- raportirao je Petrovi}. Crveno- beli su dva dana uo~i susreta protiv „oklopnika“ proveli u karantinu u klupskom hotelu. - Ne `elim previ{e da optere}ujem igra~e, mada su potpuno svesni zna~aja me~a. Jedino uz punu anga`ovanost, borbenost i disciplinu na terenu mo`emo do trijumfa. Neophodna je i koncentracija jer doma}in ima nekoliko sjajnih individulaca, pre svega Ivana Jovanovi}a, koji mogu jednim potezom da pogode mre`u, re{e utakmicu- dodao je trener Beogra|ana. - Uz na{u pobedu najvi{e bi nam odgovarao remi u Humskoj. Z. Rangelov

Zvezdu smo tada pobedili, a od Partizana izgubili. Verujem da }emo sada izboriti povoqniji rezultat - veli Kesi}. Na pitawe od koga najvi{e strepi u crno-belim redovima, Kesi} apostrofira ~etvoricu igra~a. - Moreira i Dijara su me savladali u pro{lom prvenstvu. Ali nisu samo wih dvojica opasni. Preti Partizan iz svih oru`ja, pa je tako iskusni Krstaji} opasan u prekidima, a veoma neugodan zbog hitrine i sna`nog i preciznog {uta mo`e da bude Brana Ili}. – upzorava rivala Kesi}. Vojvodina je dana{wi duel do~ekala u karantinu u Beogradu. Novosa|ani su `eleli mir u kojem su kovali plan kako da To~idersko brdo napuste nepora`eni. Taj zadatak poku{a}e da ostvare: Kesi}, Vuli}evi}, Ple~, Lovri}, Kizito, Tumbasevi}, Pekovi}, Stjepanovi}, \urovski, Tadi}, Mr|a. S. Savi}

Tre}a sre}a Vreme je i za prvi derbi u fudbalskoj Superligi. Partizan do~ekuje Vojvodinu, svog prvog pratioca u pro{loj sezoni. Dueli dva rivala su uvek bili zanimqivi, za crno-bele do{ao je u neuigodnom trenutku posle poraza od Tuluza u Ligi Evrope. Niko, me|utim, u Humskoj se ne `ali. - Ovo je posao gde nema odmora, prosto nemamo prostora da se vra}amo na ono {to je pro{lo. Ve} danas nas o~ekuje Vojvodina, ekipa s kojom smo uvek igrali sadr`ajne i kvalitetne me~eve. Bi}e to praznik za publiku, koji }e pokazati da se i ovde igra dobar fudbal - rekao je trener crno-belih Goran Stevanovi}. Me~ s Vojvodinom je tre}i za novog trenera Partizana Stevanovi}a. - U me~ ulazim sa puno vere i optimizma, a u ovaj posebno jer me je susret s Tuluzom uverio da imamo kvalitet. Bili smo organizovani, jedino je u odbrani {kripalo.

Me~ }e sigurno po~eti Moreira, koji je do`iveo lak{i potres mozga u ~etvrtak, ali se ve} oporavio. - Nema povre|enih, umornih, ali jo{ uvek ne znam ko }e po~eti me~- rekao je Stevanovi}. Protiv Tuluza Stevanovi} je u prvom poluvremenu igrao defanzivno,a u nastavku sve karte je bacio u napad. - Te{ko da }u Stepija iznenaditi, iskusan je to vuk - priznaje Stevanovi}. - Znam sve o Vojvodini, crveno - beli su sa Stepijem izgradili svoj stil i mislim da }e tako biti i sada. Ima}emo velikih problema ali se nadam da }emo uspeti sve da re{imo. Partizan }e ve~eras verovatno igrati u slede}em sastavu: M. Bo`ovi}, Stevanovi}, Lomi}, Krstaji}, \or|evi}, Tomi}, Qaji}, Moreira, Fejsa, Diara, Kleo. I. Lazarevi}


SPORT

nedeqa20.septembar2009.

DNEVNIK

c m y

16

36. EVROPSKO KO[ARKA[KO PRVENSTVO U POQSKOJ PRVA POLUFINALNA UTAKMICA U KATOVICAMA

[panci prvi finalisti [panija - Gr~ka 82:64 (26:21, 23:19, 15:11, 18:13) KATOVICE: „Spodek arena“, gledalaca: 11.000, sudije: Kerebuh (Italija), Belo{evi} (Srbija) i Lotermoser (Nema~ka). [PANIJA: P. Gasol 18 (7-5, 75, 1-1, 6sk), Fernandez 14 (1-1,

Li~ne gre{ke: 25. GR^KA: Kalampokis - (-, - 10), Burusis 11 (3-3, 11-4, 1-0, 7 sk), Zisis 6 (4-3, 1-0. 4-1), Spanulis 7 (-, 5-2, 3-1), Kalates 10 (1-1, 9-3, 1-1), Focis 8 (2-1, 4-2, 3-1, 10 sk), Printezis 7 (1-1, 4-3, 1-0),

nalnoj utakmici s Gr~kom, aktuelni vice{ampioni Evrope i prvaci sveta odigrali su odli~nu utakmicu, potpuno onemogu}iv{i rivala da im se suprotstavi, odnosno nametnuv{i stil igre koji je wima odgovarao.

Mark Gasol, izme|u Grka Burusisa i Printezisa

8-5, 3-1), Rubio 5 (4-3, 3-1, 2-0), Navaro 8 (-, 3-1, 7-2), Klaver - (-, -, 1-0), Rejes 3 (2-1, 3-1, -, 7 sk), Kabezas 8 (-, 1-1, 3-2, 4 as), Lopez, Quq 9 (2-2, 3-2, 1-1), M. Gasol 6 (2-2, 4-2, -), Mumbru 9 (2-1, 1-1, 32), Garbahosa 2 (-, 2-1, 2-0). Za jedan poen: 20-15 (75%). Za dva: 35-20 (57,1%). Za tri: 23-9 (39,1%). Skokovi: 29 (20+9). Asistencije: 19. Gre{ke: 11.

NEIZVESNA SUDBINA ZVEZDE

Nema para za Evropu Iako je do po~etka nove sezone ostalo tri nedeqe u Crvenoj zvezdi i daqe nije re{eno pitawe predsednika kluba i trenera. Generalni menaxer Milan Opa~i} izjavio je da jo{ nije poznato ni kada }e biti odr`ana dva puta odlagana Skup{tina kluba, a pod znakom pitawa je i u~e{}e crveno-belih naredne sezone u Evrokupu. Zbog nedostaka novca crveno-beli jo{ nisu uplatili kotizaciju za u~e{}e u Evrokupu, iako je ostalo jo{ samo malo vremena, ali Opa~i} tvrdi da }e problem biti re{en. - Posledwi rok za uplatu je ponedeqak, poku{avamo da prona|emo sredstva. Trebalo bi da sve bude uspe{no re{eno - izjavio je Opa~i}. I dok se u klubu re{evaju va`na pitawa, ekipa radi punom parom. Van stroja su i daqe operisani Marko Ke{eq i kapiten Tadija Dragi}evi}, kome predstoji dvonedeqna pauza zbog povrede ligamenata prsta na ruci. Crvena zvezda }e u sklopu priprema za novu sezonu u~estvovati na turniru u Pirotu, a pre toga odigra}e prijateqski me~ sa nekom od doma}ih ekipa.

Gliniadakis 4 (2-0, 3-2, -), Kajmakoglu - (-, 1-0, -), Kufos 4 (-, 52, -), Perperoglu 2 (2-2, 1-0, 2-0), Skorcijanitis 5 (1-1, 6-2, - 6 sk). Za jedan: 16-12 (75%). Za dva: 50-20 (40%). Za tri: 16-4 (25%). Skokovi: 41 (23+19). Asistencije: 8. Gre{ke: 20. Li~ne gre{ke: 23. Prvi finalisti 36. Evropskog prvenstva u Poqskoj su ko{arka{i [panije. U polufi-

Od samog po~etka susreta u „Spodek areni“ bilo je jasno da su igra~i „crvene furije“ maksimalno motivisani da se plasiraju u utakmicu za zlatnu medaqu, dok su Grci, ~ini se, bili sputani va`no{}u me~a. Posebno je potomcima Helena nedostajao pravi komandant u igri {to je do sada bio Vasilis Spanulis. [panska odbrana na we-

mu je igrala izuzetno agresivno, ne dopu{taju}i mu da lako primi loptu, a posebno ne da neometan {utira. Zbog toga je Spanulis gubio mnogo snage u borbi za poziciju i pravio dosta gre{aka. S druge strane, odli~ni su bili Pau Gasol, Navaro i dru`ina, koji su brzo stekli dvocifrenu prednost i, s kra}im periodima zati{ja, stalno je pove}avali. Bilo je primetno da Grcima nedostaje sve`ina u igri, pa je litvanski trener na wihovoj klupi Jonas Kazlauskas ~esto tumbao postavu na terenu, ali te promene ni{ta posebno nisu mewale u odnosu snaga. [panci su delovali kao prava ma{ina, ta~no se znalo {ta je ~iji zadatak i postavqene obaveze izabranici Ser|a Skariola odli~no su odra|ivali. Uz nedostatak sve`ine, kod gr~ke reprezentacije veliki problem stvarala je i nervoza u igri, pa ~esto Focis, Spanulis, Burusis i ostali nisu uspevali da pogode ni takozvane zicere, odnosno otvorene {uteve. Kako se me~ bli`io kraju, polufinalni duel sve vi{e li~io je na igru ma~ke i mi{a, jer [panci su, kako im i nadimak ka`e, delovali kao prava furija (ovog puta u belim dresovima), dok su Grci shvatili da nemaju {ta da tra`e i lagano su, puno pre posledweg zvuka sirene, obustavili otpor. I dok su, na radost svojih brojnih navija~a, [panci nastojali da lepom i atraktivnom igrom potvrde potpunu dominaciju, tako|e brojni navija~i iz Gr~ke morali su da sednu na svoja sedi{ta i u ti{ini isprate fini{ utakmice. [panci }e, dakle, igrati u ve~era{wem finalu i poku{a}e da osvoje prvu titulu evropkog {ampiona, dok }e biv{i dvostruki prvaci Starog kontinenta morati da se zadovoqe tako|e dana{om borbom za tre}e mesto i bronzanu medaqu. Iako su u Poqskoj traqavo po~eli takmi~ewe i tek kao ~etvrtoplasirani u F grupi obezbedili plasman u ~etvrtfinale, [panci su, kako je vreme odmicalo, podizali nivo igre i ~ini se da su u punu formu u{li ba{ kada je bilo najbitnije - u samoj zavr{nici. A. P.

RASPORED ZAVR[NOG DANA TAKMI^EWA

Za zlatnu medaqu od 21 sat Me~ za 5 mesto: Francuska - Hrvatska Me~ za 7. mesto: Turska - Rusija Me~ za 3. mesto: Finale:

(12) (14.15) (18.30, TV) (21, TV)

UTAKMICE ZA PLASMAN OD 5. DO 8. MESTA

Pobede Francuske i Hrvatske U utakmicama koje se igraju za plasman od 5. do 8. mesta, ju~e je Francuska pobedila Tursku rezultatom 80:68, a Hrvatska selekciju Rusije 76:69, ~ime su se ove dve reprezentacije plasirale na

Svetsko prvenstvo u Turskoj, 2010. godine. Danas }e se, u borbi za 5. mesto, sastati Francuska - Hrvatska, dok }e se za 7. poziciju na Evrobasketu boriti Turska i Rusija.

Francuska - Turska 80:68 (12:26, 20:17, 29:16, 19:9) KATOVICE: „Spodek arena“, gledalaca: 1.500, sudije: Iruzelo ([panija), Jov~i} (Srbija) i Latisevs (Letonija). FRANCUSKA: Dijo 13, Batum 13, @eno, Kofi 3, Mahinmi, Parker 28 (10 as), Bokolo, F.

Pjetrus 13, De Kolo, Dijao 4, Turijaf 6, Traore. TURSKA: Jarangime, Guler 2, Atsur 8, Onan 5, Iljasova, Erden 6, Tun~eri 9,Sava{ 9, A{ik 11 (9 sk), Arslan, Harsek 5, Turkoglu 13.

Hrvatska - Rusija 76:69 (18:14, 15:27, 25:15, 18:13) KATOVICE: „Spodek arena“, gledalaca: 1.500, sudije: Hristodulu (Gr~ka), [utulovi} (Crna Gora) i Ro~a (Portugal)

Stoji}, Lon~ar 6, Bani}, Nicevi} 6, Kasun 12. RUSIJA: Voroncevi~ 8, Kurbanov, Bikov 8, Fridzon 3,

Sprema se novi {trajk sudija u NBA Nakon novog zastoja u pregovorima rukovodstva ko{arka{ke NBA lige i sudija, oko potpisivawa novog kolektivnog ugovora, ~ini se da je {trajk arbitara neizbe`an.Dve strane su u ~etvrtak pregovarale telefonom, samo dan nakon {to su sudije jednoglasno odbile najnoviju ponudu lige. Dve strane su se slo`ile oko toga da novi ugovor bude potpisan na dve godine i oko zarada, ali kamen spoticanja predstavqaju promene koje liga `eli da uvede u vezi sa penzijama i otpremninama. Sudije se tako|e ne sla`u sa predlogom ~elnika lige da mali broj me~eva radi treninga sude arbitri VNBA i Razvojne lige. Portparol udru`ewa sudija NBA lige Leme Mekmoris ocenio je da se ~ini da je posle novih neuspelih pregovora sa upravom

takmi~ewa {trajk arbitara neizbe`an. -Tokom na{eg posledweg razgovora ~elnici lige su nam saop{{tili da nema svrhe da se ponovo razgovara jel smo do{li do pat pozicije. Obzirom na trenutnu situaciju verujem da je {trajk neizbe`an. [anse da se postigne dogovor pre po~etka predsezone su manje od 50% - izjavio je Mekmoris. Mekmoris je sop{tio da je najve}i problem te`wa NBA lige da tokom slede}e dve godine penzioni{e odre|eni broj sudija. On je optu`io upravu lige da poku{avaju da sklone starije sudije. Me|utim, glavni savetnik NBA lige Rik Bakhnan istakao je da je to nije istina. On je rekao da su arbitri prvo prihvatili sve predloge lige, da bi potom promenili mi{qewe.

- Razo~arani smo jer se nalazimo u ovoj poziciji. Vreme nam isti~e - rekao je Bakhnan. NBA liga jo{ uvek nije zvani~no objavila da su pregovori propali, ali je gotovo izvesno da }e sudijske zamene deliti pravdu na me~evima u predsezoni koja startuje kroz dve nedewe. - Uvek postoji vreme za dogovor, pod uslovom da je to ne{to {to obe strane `ele. Ali, po onome {to se desilo na posledwem sastanku, nisam preterani optimista - ocenio je Bakhnan. Dosada{wi ugovor sudija i NBA lige istakao je 1. septembra. Nova sezona po~iwe 27. oktobra i ako dogovor ne bude postignut me~eve }e suditi zamene. To se posledwi put dogodilo u sezoni 1995/96, kada je kvalitet su|ewa o{tro kritikovan.

PRIJATEQSKA UTAKMICA

Golubice bez snage Spartak - Baja 60:66 (21:19, 17:12, 10:17, 12:18) SPARTAK: Suturovi}, Orozovi} 18, Kekezovi}, Veselinovi} 10, Pijevac, Celi}, Karaka{evi} 10, Kova~evi}, Ajdukovi} 22. BAJA: Budimir 20, Jarai, Sep{i 9, Teodorean 7, Kun, Utvi} 10, Sele{i 8, Kova~, Tot 6, Golijanac, Katona 6.

Ko{arka{ice Spartaka odigrale su prvi me~ u okviru priprema za novu sezonu u Prvoj ligi Srbije. U Hali sportova je gostovala ekipa Baje iz Ma|arske. Re~ je o novom ma|arskom prvoliga{u koji je u me|uvremenu zna~ajno poja~ao tim. Ko{arka{ice Spartaka dobro su otvorile utakmicu.

Predvo|ene mladim reprezentativkama Tijanom Ajdukovi} i Sawom Orozovi} „golubice“ su imale prednost u odnosu na Ma|arice u prvom poluvremenu. No, kako se kraj me~a pribli`avao, doma}e su ostajale bez snage, a ko{arka{ice Baje su okrenule rezultat u posledwe dve ~etvrtine. N. S.

Hrvat Mario Kasun (s loptom) dobija duel s Mozgovim

HRVATSKA: Uki} 18 (8 as), Kus 5, Popovi} 8, Vuj~i} 2, Prka~in, Rozi} 14, Planini} 5,

Mekarti 9 (7 sk), Sokolov, Dmitriev, Vjalcev, Monija 18, Ponkra{ov 6, Zozulin 8, Mozgov 9.

Rus gradi arenu Netsima Ruski milijarder Mihail Prokorov sklopi}e dogovor sa Wu Xersi „Netsima“ u nameri da ovom NBA liga{u pomogne da izgradi novu arenu. Portparol kompanije „Oneksim“, koja je u vlasni{tvu Prokorova, izjavio je za „Aso{ijeted pres“ da postoji mogu}nost da se oni ukqu~e u izgradwu nove dvorane. Ruski poslovni dnevnik „Komersant“ prenosi da }e Prokorov pozajmiti odre|enu svotu novca Wu Xersiju a da }e zauzvrat dobiti deo akcija ovog NBA kluba.

Vlasnik „Netsa“ Brus Rater u jo{ je u decembru pro{le godine izjavio da razmi{qa o izgradwi nove arene i `eqi da do 2011. godine tim preseli u Bruklin. Prokorov, koji se bavi auto industrijom, jedan je od najbogatiji qudi na svetu, a po „Forbsovoj“ listi, wegovo bogatstvo se procewuje na oko 8,5 milijardi dolara. On je jedan od retkih tajkuna koji su profitirali u globalnoj ekonomskoj krizi, po{to je neposredno pre toga, prodao veliki broj svojih nekretnina, ~ija je cena nakon toga drasti~no pala.


Novosadska nedeqa20.septembar2009.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.co.yu

De`ura „Higija”

DANAS U GRADU BIOSKOPI

De`urna apoteka danas }e biti apoteka “Higija”. Ona se nalazi u Wego{evoj ulici 16. B. M.

Art bioskop “Vojvodina”, na Spensu: “Hari Poter i polukrvni princ” (18 i 20.30).

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka “Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37, 525–059: stalna postavka “Vojvodina od paleolita do sredine 20. veka” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka “Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka “Legat doktora Branka Ili}a, dokumentarna izlo`ba 1883” Muzejski prostor Zavoda za za{titu prirode Srbije - odeqewe u Novom Sadu, Radni~ka 20, 4896–302 (9–17): stalna postavka “50 godina prirodwa~ke muzejske delatnosti u Vojvodini” Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18)

GALERIJE Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, 489–9000 (10–18, petak 12–20): stalna postavka “Srpsko slikarstvo 18, 19. i prve polovine 20. veka”; stalna postavka: Srpska umetnost “Teme i ideje” (1900–1941); stalna postavka “Qudi i doga|aji – slika pro{losti” Spomen-zbirka Pavla Beqanskog, Trg galerija 2, 528–185 (10–18, ~etvrtak 13–21): stalna postavka “Srpska likovna umetnost prve polovine 20. veka”

BIBLIOTEKE ^itaonica Biblioteke Matice srpske, Matice srpske 1, 420–198 i 420–199 (7.30–19.30, subota 8–13.30) Gradska biblioteka, ogranak “\ura Dani~i}”, Dunavska 1, 451–233 (7.30–18, subota 8–14)

Predavawa o Alchajmerovoj bolesti Udru`ewe gra|ana “Alchajmer” sutra u Plavoj sali Skup{tine grada organizuje predavawe i promociju Vodi~a za negovateqe, povodom 21. septembra – Svetskog dana Alchajmerove bolesti. Olivera Pqevaq~i} predtavi}e Vodi~, dr Marija Semnic govori}e o prednostima rane dijagnoze bolesti, a dr Ni-

kola ^anak odr`a}e predavawe na temu “Komunikacija – specifi~ne okolnosti”. Po~etak predavawa je u podne, a od 11 do 18 ~asova na Trgu slobode bi}e postavqen {tand na kom }e se deliti prikladan materijal pod sloganom “Rana dijagnoza – {to ranije to boqe”. Ig. M.

V REMEPLOV

Taksu pla}aju kada stigne novac

RASPORED BOGOSLU`EWA U CRKVAMA NOVOG SADA Pravoslavne crkve

Foto: F. Baki}

JU^E OTVOREN FESTIVAL MEDA

Najsla|a novosadska svetkovina Jubilarni 15. festival meda “Med Novi Sad” sve~ano je otvoren ju~e u podne u Zmaj Jovinoj ulici. Dok su mali{ani crtali na postavqenim {tafelajima ispod bine, predsednik Skup{tine grada Aleksandar Jovanovi} otvaraju}i sve~anost kratko je rezimirao da Novi Sad ima mnogo festivala, ali je ovaj definitivno najsla|i. Festival meda organizuju dru{tvo p~elara “Jovan @ivanovi}” iz Novog Sada i Muzej p~elarstva “Prof. Jovan @ivanovi}” iz Sremskih Kar-

lovaca, a pokroviteq je Grad Novi Sad. Novosa|ani }e u ~arolijama meda i medne rakije mo}i da u`ivaju jo{ danas u najlep{oj gradskoj ulici, gde proizvo|a~i iz cele dr`ave na tezgama tiskaju sve proizvode od meda, vitamine, propolis, polen, sapune, doma}e medewake, susamov tan... Bagremov med mo`e se kupiti za 400 dinara po kilogramu, dok rakije medova~e ko{taju od 700 do 800 dinara za litar. Ig. M.

CENTAR „GRIZLISA” PONOVO U DE^JEM SELU

Od Mili~i}a sportska oprema Proslavqeni ko{arka{ i biv{i reprezentativac Darko Mili~i} poklonio je ju~e {ti}enicima “De~jeg sela” u Sremskoj Kamenici pakete sportske opreme i slatki{e. Mili~i}u i wegovoj supruzi ovo nije prvi put da su obradovali mali{ane, a ovom prilikom najradosniji su bili aktivni sportisti iz De~jeg sela, koji su Darku dostavili spisak neophodne opreme, a porodica Mili~i} je uradila ostalo. - Poku{avam da do|em ovde kad god sam u Srbiji, vidim da je ovde sve boqe, rekao je centar Memfis “Grizlisa”. – Treba da se bavite sportom, ali `eleo bih da vam dam savet da je i {kola bitna. Nemojte ostajati samo

Foto: F. Baki}

na sportu, jer }e vam samo obrazovawe obezbediti sigurnost u `ivotu, poru~io je deci Mili-

~i}, koji je obe}ao da }e i ubudu}e pomagati mali{ane bez roditeqskog starawa. Ig. M.

Grlili se nepoznati Skup{tina Velikokikindskog distrikta odlu~ila je da Srpskom narodnom pozori{tu pokloni 5.000 forinti, koje }e biti ispla}ene kada bude zavr{ena nova zgrada pozori{ta u Novom Sadu. Ujedno, Skup{tina je namenila 10.000 forinti za poklon Srpskoj pravnoj akademiji u Novom Sadu, koje }e biti ispla}ene kada ta ustanova po~ne da radi. Saznav{i za ovo, Dr`avna finanskijska in-

spekcija u Novom Sadu zatra`ila je 20. septembra 1866. od Magistrata da naplati od pozori{ta taksu na darove od 600 forinti. Uprava pozori{ta je bez dvoumqewa odbila da isplati tra`eni novac, podse}aju}i nadle`ne da se taksa pla}a za dobijeni, a ne za obe}ani dar. A kada bude izgra|ena nova pozori{na zgrada i bude primqen dar iz Kikinde, uredno }e biti pla}ena taksa na dar. N. C.

Pokret “Fri hags” (Besplatni zagrqaji) ju~e je u centru Novog Sada delio besplatne zagrqaje! Neobi~na akcija rodila se na sidnejskom aerodromu, kada je izvesni Huan Man, ophrvan li~nim problemima, gledao qude kako se grle s prijateqima i porodicama, a wega niko nije ~ekao. On je uradio prvi “Fri hag” plakat i tako otpo~eo svetsku lan~anu reakciju besplatnih zagrqaja nepoznatih qudi. Novosa|ani su oberu~ke prihvatili kampawu i slu~ajni prolaznici s osmehom su do~ekali ovaj neobi~an poklon. Mladi koji su grlili Novosa|ane smatraju da nam treba vi{e ovakvih akcija i zadovoqni su izazvanim efektom. Ako je osmeh xabe, a mnogo vredi, zamislite tek Foto: F. Baki} koliko zana~i zagrqaj. Ig. M.

Crkva Svetog velikomu~enika Georgija (Saborna) u 9 ~asova Crkva Uspenija presvete Bogorodice (Uspenska) u 9.30 ~asova Crkva Svetog Nikolaja (Nikolajevska) u 9 ~asova Crkva Sveta tri jerarha (Alma{ka) u 9 ~asova Crkva Vaznesewa gospodweg na Klisi u 9.30 ~asova Uspenska kapela u 9 ~asova Alma{ka kapela u 9 ~asova Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u krugu Vojne bolnice u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svete Petke u Petrovaradinu u 10 ~asova Crkva Svetog ispovednika Varnave u Petrovaradinu u 9 ~asova

Grkokatoli~ka crkva Crkva Sveti apostoli Petar i Pavle (Svetozara Mileti}a 44) u 10 i 18 ~asova

Rimokatoli~ke crkve @upna crkva Imena Marijina (Katedrala) u 7 sati na hrvatskom i ma|arskom jeziku, u 8.30 na ma|arskom, u 10 sati na hrvatskom i u 11.30 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Roka (Futo{ka 9) u 7 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svete Elizabete (]irila i Metodija 11, Telep) u 7 i 10 sati na ma|arskom jeziku Crkva Sveti duh (Velebitska 13, Klisa) u 8 sati na ma|arskom i u 9.30 sati na hrvatskom jeziku Fraweva~ki samostan Svetog Ivana Kapistrana (cara Du{ana 4) u 8.30 na hrvatskom, u 10 i 18 sati na ma|arskom jeziku Crkva Svetog Jurja ([trosmajerova 20, Petrovaradin) u 18 sati Crkva Uzvi{ewe Svetog kri`a (Koste Na|a 21, Petrovaradin) u 7, 9 i 19 sati @upna crkva Svetog Roka (Preradovi}eva 160, Petrovaradin) u 18 sati

Protestantske crkve Reformatsko-hri{}anska crkva (Pavla Papa 5) u 10 sati na ma|arskom jeziku Reformatsko-hri{}anska crkva (]irila i Metodija, Telep) u 8 sati na ma|arskom jeziku Slova~ko-evangelisti~ka AV crkva (ugao Jovana Suboti}a i Masarikove) u 10 sati sve~ana liturgija na slova~kom i u 17 sati ve~erwe na srpskom jeziku Protestantsko-evan|eoska crkva (Petra Drap{ina 42) u 9 i 18 sati Evangeli~ka metodisti~ka crkva, (Lukijana Mu{ickog 7) u 10 i 19 ~asova

Odno{ewe ba{tenskog otpada Radnici “^isto}e” sutra }e odnositi ba{tenski otpad iz Budisave, [angaja, Kisa~a, Stepanovi}eva, Banati}a i Satelita. U utorak ovaj otpad }e se nositi iz Ka}a, a na rasporedu u sredu su Rumenka, Sajlovo, Avijacija, Adice i Veternik (leva strana od Novog Sada). U ~etvrtak, ba{tensko sme}e treba da pripreme stanovnici Ledinaca, Sremske Kamenice, Veternika (desna strana od Novog Sada) a u petak Bukovca, ^eneja, Velikog Rita, Malog Beograda, Grbavice, Adamovi}evog naseqa, Detelinare i Peji}evih sala{a. Gra|ani treba ovo sme}e da ostave ispred svojih ku}a, na istom mestu gde ostavqaju i kante za sme}e i to do 6 ~asova. Potrebno je upakovati ga u kese, xakove ili kutije, a grawe povezati u snopove. B. P. P.


18

nedeqa20.septembar2009.

OGLASI

DNEVNIK


DNEVNIK

OGLASI

nedeqa20.septembar2009.

19


20

nedeqa20.septembar2009.

IZDAJEM - prodajem nov apartman 35m2, II sprat, u centru Vrwa~ke Bawe kod pijace, odmah useqiv, gas, klima. Telefon: 063-534-127, 036-611-745. 82891

AKO TRA@ITE ili izdajete stan, ku}u, lokal pozovite ili javite, stanodavcima besplatno. Bul. oslobo|ewa 56, www.nekretnine-venis.rs. Tel. 021/6337-037, 064/829-5005. 221013

DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni. Dolazim ku}i. Profesor.sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 6399-305. 83632 ^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 6399-305. 83631 ISKUSAN PROFESOR: matematika, fizika, statistika, informatika, mehanika, nacrtna, mehanika i elektrotehnika.U~enici 300-400din/60 min, studenti 500din/60min. Priprema prijemnih! Telefoni: 021/6367-482, 063/471-644. 83624 ISKUSAN profesor engleskog daje ~asove za sve nivoe i uzraste. Kvalitetno i povoqno. Dolazim. Telefon 063/583-062. 83554 ^ASOVI matematike i fizike za sve uzraste. Profesorica. Telefon 021/530-088. 83998

OGLASI

DNEVNIK

IZDAJEM novu luks name{tenu garsoweru na Grbavici! Tel. 063/855-7109. 220862 IZDAJEM novu garsoweru, u Veterniku. Telefon 065/723-6452. 83886 IZDAJEM novu, nename{tenu garsoweru 33m2 u Slova~koj ulici (iza Socijalnog) 150E. Telefon: 063/8318-299. 82869 POVOQNO izdajemo stanove svih struktura, stanodavcima besplatno, garsowera, jednosobni 120-200, jednoiposobni, dvosobni, 160-250, trosobni 250350E Telefoni: 021/544-540, 063/517-290. 84058

IZDAJEM name{tenu garsoweru na Limanu III. Telefon 064 578-53-89. 83681 IZDAJE se nova name{tena gasowera u centru za dve studentikiwe, telefon, gradsko CG. kablovska. Telefon 063/789-5474. 83701 IZDAJEM troiposoban stan na Grbavici, 1. sprat, 72m2, cg, telefon. Stan je renoviran. Telefon 064/12-17-495. 83876 IZDAJEM name{ten dvosoban komforan stna za studente, zaposlene ili porodicu. Telefon 063/8653-049. 83982 PRIMAM jednu studentkiwu Vojvo|anku, nepu{a~a na stan kod Spens-a. Telefon: 021/527586. 83365 IZDAJEM dvosoban name{ten stan za studente. Telefon 023/546-302. 83417 IZDAJEM stanove dvosobne za studente kod Limanske pijace i kod Sajma. Telefon 6335-655. 83552 IZDAJEM prazan stan, 73m2, dva ulaza, telefon, CG, dvori{te, gara`a. Ul. Mileve Simi} br. 8. Telefoni: 4780380 i 064/1360012. 83150 IZDAJEM name{tenu garsoweru u blizini medicinskog fakulteta uslu`ni telefon. Telefon 064/2409-735. 83014 DVOIPOSOBAN name{ten stan kod Lutrije, prvi sprat 250E + depozit + tro{kovi. Telefon: 064/93061-94. 84002

IZDAJEM stan u Veterniku, Mihajla Pupina 19, 1. sprat, poseban ulaz, struja, gas.Telefon 821-288. 84079 IZDAJEM name{ten jednosoban stan 30m2, zaposlenim osobama na du`e vreme, 130E+depozit, kod @.stanice. Telefon 021/631-7327. 83647 IZDAVAWE nekretnina. Proverena i kvalitetna ponuda. Profesionalna realizacija. Obezbe|ewe pla}awa zakupnine i tro{kova. Vojvo|anskih brigada 22/III, kod Spensa. Telefon 021/522-533, 523-380, www.stanovi.rs 84014 IZDAJEM ili prodajem trosoban odmah useqiv adaptiran, sve novo Fru{kogorska, /strancima/ i dvoiposoban, odmah useqiv kod [tranda. Telefon 459046. 83893 IZDAJEM dvosoban stan u Novom Sadu. Telefoni: 060/44-22700, 062/1080054. 83626 IZDAJEM dvosoban name{ten stan 54m2, opremqen, na Marka Kraqevi}a. Telefoni. 6330-891 i 062-8586-667. 84011 IZDAJEM prazan stan 42m2, drugi sprat, kod Sajma. Telefon: 064/45-79-121. 84010 IZDAJEM opremqenu garsoweru na Suboti~kom bulevaru novogradwa. Telefon 021/ 444047. 83702 IZDAJEM dvosoban stan na Limanu 1, dvema studentkiwama, 2. sprat, lift, centralno grejawe, 200m od fakulteta. Telefon 064/111-75-41. 83880 IZDAJE SE trosoban, komforan stan, za troje ili ~etvoro studenata, Liman 2, blizu fakulteta. Telefon 064/837-25-95. 84088 POTPUNO name{tenu, super komfornu, odmah useqivu garsoweru na Novom nasequ izdajem na du`e vreme. Telefoni: 021/402-491, 064/241-9205. 83721 IZDAJEM prazan jednosoban stan u Maksima Gorkog za 180E mese~no, telefon, kablovska. Telefon 061/600-54-85. 83680

IZDAJEM name{tenu garsoweru kod Sajma. Telefoni: 021/6365-807, 063/408-902. 83697 IZDAJEM luksuzno name{ten jednosoban stan ugao Bul. oslobo|ewa i Novosadskog sajma, bez posrednika. Telefon 063/847-60-48. 82977 IZDAJEM lepo ure|en dvosoban name{ten stan, na Limanu I, zaposlenim osobama, na du`e vreme. Telefon 064/4181-240. 83733 IZDAJEM prazan dvosoban stan, 52m2 na du`i period, Novo Naseqe - [onsi. Telefoni: 021/6618-814, 064/1305271, 064/0272783. 83896 IZDAJEM name{ten stan dvori{no orjentisan, miran kraj. Telefon: 300-665. 83983 IZDAJE SE soba sa upotrebom kupatila i kuhiwe u blizini bolnice. Telefon 021/372-363. 83636 IZDAJEM name{ten jednosoban komforan stan u Temerinskoj ulici. Telefon 064/218-9565. 83583 IZDAJEM luksuzno opremqenu garsoweru ugoao Bul. Oslbo|ewa i Novosadskog Sajma /bez posrednika/. Telefon 064/16909-48. 82975 IZDAJEM za ~etiri koleginice name{ten A kategorije stan, Bulevar oslobo|ewa, po osobi 75e. Telefon 021/444-141, 064/4716-713. 82965 IZDAJEM na du`e vreme novu praznu garsoweru 28m2 Gogoqeva Novi Sad. Telefon 464-256. 84072 IZDAJEM prazan jednosoban stan kod Socjalnog. Telefon 525-327 ili 064/3-999-727. 83616 IZDAJEMO trosoban nename{ten stan 72m2 +terasa na Novom nasequ - Seqa~kih buna, 2. sprat u dobrom stawu. Telefon 064/819-5021. 84007 IZDAJEM jednoiposoban, poluname{ten stan, 38 m2 na Limanu 2. III sprat, lift, CG, telefon, kablovska, klima, terasa. Slobodan od 1. oktobra za zaposlene i studente zavr{nih godina, nepu{a~e. Telefon 062/54-74-54, zvati od ponedeqka. 82931

VI[I fizioterapeut - maser vr{i rehabilitaciju kod {loga, oduzetosti, povrede ko{tano-zglobnog sistema, kineziterapija, masa`a, fizikalna terapija-aparati. Telefon 064/21654-24. 83720 USLUGE prevo|ewa sa i na engleski - kvalitetno, ta~no, brzo. Povoqno. Po potrebi i sudski pe~at. Telefon 063/583-062. 83553

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski i latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 6399-305. 83633

IZDAJEM dvokrevetnu sobu za devojke, poseban ulaz i telefon, posebna linija. Zelefon 466-613. 83956 STUDENTU izdajem dve jednokrevetne sobe sa centralnim grejawem, upotrebom kupatila, ~ajne kuhiwe. Zvati posle 15 ~asova. Telefon 6332-508. 83567 IZDAJEM sobu za dve devojke nova zgrada, name{taj, centar grada. Telefoni: 064/22-34-770, 021/6331033. 83597 IZDAJEM name{tenu sobu sa dva le`aja za dve osobe, 60 evra po le`aju, kod Satelitske pijace. Telefon 769-176, 504-629. 83620

IZDAJEM dvokrevetnu sobu za dva studenta. Telefon: 403-624, 062/399-721. 83788 NA LIMANU II, blizu fakulteta, izdajem dvokrevetnu sobu studentima - po~etnicimna, po ceni od 65 eura mese~no po osobi. Telefon 021/533-215. 83949 IZDAJEM dvokrevetnu sobu studentima nepu{a~ima na Limanu IV, u ku}i iz okoline Novog Sada. Telefoni: 021/6361749, 064/277-49-01. 83867 IZDAJE se dvokrevetna soba, Narodnog fronta 69, Liman, sa nusprostorijama (kuhiwa, kupatilo i dr). Telefon 021/6338-155. 83747 IZDAJEM dvokrevetnu sobu na Limanu III od 1.10. Telefoni: 036841667, 6369560. 84093 PRIMAM dve sredwo{kolke ili studentkiwe u dve zasebne, lepo name{tene sobe, blizu hotela Novi Sad i @elezni~ke stanice. Telefon: 021/6339-043. 83202 STUDENTU iz okoline izdajem sobu na Limanu 1. Telefon 454140. 83731 IZDAJEM jednokrevetnu sobu za studenta - po~etnika, blizu fakulteta, Ul. Maksima Gorkog 60, veoma povoqno. Telefon: 063/712-8092. 83804

MEWAM dvosoban stan, 60m2, Liman 4 za jednoiposoban jednosoban oko 35m2 uz dogovor. Telefon 421-407 radnim danom od 8 - 15. 83698 NOVO NASEQE, troiposoban, 85/3, mewam za 45m2 uz doplatu, bez posrednika. Telefon 061/210-58-48. 83149 MEWAM na Grbavici dvosoban stan, prvi sprat, 52m2 za ve}i do 70m2. Telefoni: 540-782, 064/3222-135. 82343

IZDAJEM trosoban name{ten stan u strogom centru grada sa gara`om. Telefoni: 021/6431917, 063/8085454. 84110 IZDAJEM jednosoban name{ten stan na po~etku ulice Antona ^ehova. Telefon: 021/549109. 83211 IZDAJEM dvosoban name{ten stan na Futo{kom putu, Satelit. Telefon: 064/312-63-22. 84115 IZDAJEM novu garsoweru 28m2, Bul. oslobo|ewa kod „Dnevnika“ 160 evra. Tel. 021/6337-037, 064/826-1253. 221014 IZDAJEM trosoban stan 80m2, kod „Dnevnika“, Bul. oslobo|ewa, odmah useqiv, lift, terasa, tel. Tel. 063/826-1253, 021/6337037. 221016 IZDAJEM dvosoban lepo name{ten stan 52m2, Grbavica, Ul. Danila Ki{a, lift, terasa, vm, tv, klima. Tel. 021/6337-037, 064/829-5009. 221017 BULEVAR OSLOBO\EWA izdajem nov, dvosoban name{ten ili prazan sta, 1. sprat, odmah useqiv. Tel. 021/6337-037, 063/826-1253. 221019 IZDAJEM nov jednoiposoban prazan stan 38m2, Ul. Gogoqeva, 1. sprat, odmah useqiv, 170 eura mese~no pla}awe! Tel. 021/6337037, 064/829-5005. 221020 IZDAJEMO jednoiposoban prazan stan 40m, ugao Tolstojeve/Gogoqeve, visoki parter, novogradwa. Mo`e i za kancelarije. 200 evra. Tel. 021/526-387, 063/400-360. 220641 IZDAJEMO garsoweru name{tenu u centru, odmah useqiva. Tel. 021/66-22-746, 063/286-647. 220642 IZDAVAWE I ZAKUP stanova u Novom Sadu - prazni ili name{teni, jednosobni, dvosobni, trosobni, ku}e, lokali. Nazovite, Povoqne cene. Tel. 021/6622-746, 063/286-647. 220634 IZDAJEM name{tene i prazne stanove svih struktura u Novom Sadu. Tel. 021/423-208, 063/11180-85. 220739 IZDAJEM u centru luks name{ten ili prazan salonski stan u centru sa gara`om, odmah slobodan. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 220970 IZDAJEM odli~nu garsoweru na Bulevaru preko puta „Dnevnika“ name{tenu novim name{tajem. Telefoni: 528-137, 063/811-7331. 220971 IZDAJEM jednosoban stan od 40m2 na Bulevaru, name{ten za dve osobe. Tel. 064/134-0459. 220861


OGLASI

DNEVNIK

DUNAVSKA, stan 95m2 visoki parter, CG, telefon, gara`a u dvori{tu. Telefon: 063/511-587. 83972 IZDAJEM name{tenu garsoweru na Bulevaru sa dve odvojene sobe za 75E po osobi. Telefon 021/450-584. 83898 IZDAJEM kompletno name{ten i opremqen dvosoban stan u novogradwi, Grbavica, 1.sprat, CG, kablovska, klima, tel. za tri studenta. telefon 063/85-11-906. 83310 IZDAJEM kompletno opremqen jednosoban stan ugao Bul. oslobo|ewa i Novosadskog sajma /bez posrednika/. Telefon 063/880-40-68. 82976 CENTAR izdajem salonski, dvosoban stan, poluname{ten, Petra Drap{ina, zaposlenoj osobi ili za kancelariju, na du`e vreme. Telefon 064/400-0890. 83930 BULEVAR OSLOBO\EWA, nov trosoban stan luks name{ten, I sprat, odmah useqiv. Telefoni: 064/09-07-889, 021/547921. 84045 IZDAJEM stan u Sopo}anskoj ulici. Telefon: 062/480-006. 83834 BRA]E RIBNIKARA, dvosoban prazan stan 55m2, klima, telefon, kablovska, terasa, odmah useqiv, cena 200E. Telefoni: 064/09-07-889, 021/547-921. 84044 IZDAJEM 1, 5 soban stan u Novom Sadu, pogodan za studente. Telefon 069/25-96-031. 83904 BRA]E RIBNIKARA, nova name{tena garsowera 30m2, odmah useqiva. Telefon 064/0907889, 021/547-920. 84046 IZDAJEM studentima dvosoban, name{ten stan, u Ulici bra}e Krkqu{ 23, 1. sprat. Cewna po dogovoru. Telefon 063/6364-10, Stevo. 83783 IZDAJEM jednoiposoban stan na Grbavici, prazan. Telefon 063/504-542. 83779 IZDAJEM na Detelinari, kod Merkura, jednosoban, potpuno name{ten stan zaposlenim licima. Telefoni: 455-744 i 6321-714. 83868

GARSOWERA u centru, @elezni~ka, parking u dvori{tu, izdaje se zaposlenoj osobi ili poslodavcu na du`e kori{}ewe, od septembra. Telefon 064/40008-90. 83929 IZDAJEM jednosoban name{ten stan, 45m2 na keju racija, cena: 200E. Telefon 064/1899656. 83936 IZDAJEM komfornu garsoweru u centru, pla}awe po dogovoru. Telefoni: 064/1410324, 021/6331-136. 83937 IZDAJEM poluname{ten stan, 35m2, cg, Ulica Mileve Simi} 8. Telefoni: 47-80-380, 064/13600-12. 83861 HITNO! name{tena garsowera 22m2 na N. nasequ 110+depozit, poluname{tena 31m2/VP u Kornelija Stankovi}a na du`e vreme 130E+D. Telefoni: 444-101, 063/7504187. 83953 PETROVARADIN, dvosoban, 55m2, name{ten, cg, potkrovqe. Telefon 064/11-248-57. 83860 IZDAJEM 3 soban, prazan stan, Liman 3, sa CG i telef. Telefon 064/157-98-89, 064/257-27-85 83848 IZDAJEM name{ten konforan, mawi, dvosoban stan, centralno grejawe, proto~na topla voda, telefon, kablovska, interfon, Liman 3. Telefon 6367962. 83748

IZDAJEM name{ten stan za dve zaposlene devojke ili studentkiwe. Parno grejawe i topla voda, kod Merkatora, Banijska 14, 120E. Telefon 021/394376. 83741 IZDAJEM potpuno opremqen jednosoban stan 42m2, nov name{taj, klima, telefon, ve{ ma{ina, kablovska, zatvoren parking, kod Sajma, cena 180E. Tel. 064/8706-004. 83875 LIMAN, izdajem jednosoban name{ten stan za dve studentkiwe, bez posrednika. Telefon 064/236-77-58. 83847 IZDAJEM dvosoban name{ten stan, II sprat, strogi centar Novog Sada, ul. @elezni~ka. Telefoni: 023/857-315, 023/857-069. 83749 IZDAJEM garsoweru, name{tenu u centru Novog Sada, Zmaj Jovina 16. Telefon 063/521-168. 83756 IZDAJEM stan u centru grada sa dva le`aja, 36m2. Telefon 021/6338-937. 83746 U SREMSKOJ KAMENICI kod Instituta izdajem garsoweru u zgradi, 140E, ura~unati voda, struja, grejawe. Telefon: 063/590-448, 547-375. 84020

POTREBAN name{ten ili prazan stan u Novom Sadu, pla}awe vi{e meseci unapred. Tel. 064/829-5005, 021/6337-037. 221022 POTREBNE NEKRETNINE za izdavawe; stanovi, ku}e, lokali... Mo`e prazno ili name{teno, vlasnicima usluga besplatna, javite se. Telefon 528137. 220997 OZBIQNOM bra~nom paru potreban stan, pla}awe devizno. Telefon 063/19-05-278. 83751 POTREBNI stanovi svih struktura za izdavawe. Novo. Proviziju agenciji pla}a zakupodavac - vlasnik nekretnine. Telefoni: 021/661-62-16, 064/419-4269. 84005 HITNO potrebni kvalitetni, novi i luksuzni stanovi od 60 100m2 za izdavawe. Obezbe|ewe isplate tro{kova. Telefoni: 021/55-75-92 i 063/519-533. 84016 POTREBAN komforan stan za ozbiqan bra~ni par, redovno pla}awe. Telefon 021-523-380. 84015

nedeqa20.septembar2009.

KUPUJEM noviji jednoiposoban mawi stan do 36.000 evra. Pla}am u ke{u odmah! Tel. 063/855-7109; 021/520-231. www.solis-nekretnine.com. 220864 KUPUJEMO jednoiposoban stan 38-45m2 za sina studenta, do IV sprata, da je useqiv do jeseni 2009. godine, Nova Detelinara, N. naseqe, oko Sajma. Tel. 021/6622-746, 063/400-360. 220629 KUPUJEMO garsoweru u Novom Sadu, do 30.000 evra, useqewe nije hitno, po`eqna novogradwa, do IV sprata. Isplata odmah!! Bez posrednika. Tel. 021/66-13-466, 063/808-69-62. 220630 KUPUJEMO stanove koje gradi AD „Budu}nost“ Novi Sad useqive ili u izgradwi. Isplata brza. Prodavci, kooperanti javite se!! Tel. 021/66-22-746, 063/808-69-62. 220631 KUPUJEM stanove svih struktura, nebitna lokacija, ili ku}u u gradu mo`e i za ru{ewe. Telefon 528-137. 220973 HITNO kupujemo jednosoban stan do 45m2 do 45.000E, Grbavica, Cara Du{ana, Bolnica, Liman. Telefon: 064/20-151-90. 84019

POUZDAN INVESTITOR prodaje stanove u izgradwi na Novoj Detelinari, 41m2, 50.700 evra i ostale strukture. spremni za dogovor! Tel. 061/2436-039; 021/520231 ({ifra: 19959); www.solis-nekretnine.com. 220905

NOVI BULEVAR, 72m2, izgradwa, lift, terasa, V sprat,odli~an raspored. Tel. 063/7759-121. 220662

21

NOVI BULEVAR, stan u izgradwi od 30m2, V sprat, lift, terasa. Direktna prodaja, u cenu ura~unat PDV. Tel. 063/7759121. 220652

STANOVI - ku}e u blizini Dunava, atraktivne cene, investitor sa vi{egodi{wim iskustvom. Telefoni 021/6301-650, 064/115-06-39. 83884 PRODAJEM stan u Sopo}anskoj ulici. Telefon: 063/516685. 83836 PRODAJEM stan od 80m2 u Gospo|incima. Telefoni: 064/2632802, 064/546-2134. 83737

GRBAVICA lepa garsowera 27m2 kompletno name{tena, odmah useqiva, ima terasu, ostavu. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 220978 KOD SOCIJALNOG nova odmah useqiva garsowera 25m2 na drugom spratu sa liftom, ima terasu. Telefoni: 528-137, 6612262. 220980 JANKA ^MELIKA nova odmah useqiva garsowera 25m2 na tre}em spratu sa liftom. Telefoni: 528-137, 661-2262. 220981 GARSOWERA kod Futo{ke pijace 23m2, novija zgrada, II sprat. Tel. 6615-117. 220998 GARSOWERA, 24m2, Haxi Ruvimova, 4. sprat, lift, cg, novo, useqivo, 30.000E. Tel. 661-3259 063/570-659. 221028


22

nedeqa20.septembar2009.

GARSOWERA 25m2, ugao Suboti~ke i Somborskog bulevara, 2. sprat, lift, terasa, cg, useqivo za 2 meseca 980E/m2. Tel. 6613259, 063/570-659. 221030 GARSOWERA, 25,3m2, Liman, Bo{ka Buhe, 1. sprat, cg, lift, useqivo, ukwi`eno, Cena 32.000E. Tel. 661-3259, 063/570659. 221033 GARSOWERA, 20m2, Bul. k. Petra, 1. sprat, lift, cg, ukwi`ena, name{tena 28.850E. Tel. 6613259, 063/570-659. 221042 PRODAJEM odli~nu garsoweru na Futo{kom putu po ceni od 18.000E. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 221043 ODLI^NA useqiva garsowera na Grbavici, cena 21.000E. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 221055 U CENTRU prodajem garsoweru 27m2, visoki parter, useqiva, kuhiwa odvojena, miran deo, bez posrednika, kontakt telefon: 421-437 ili 063/534-505. 220623 GARSOWERA 29m, Joakima Vuji}a, III sprat, gradila „Budu}nost“, useqiv, ukwi`en. Cena 1.300 evra/m Bez posrednika. Tel. 021/526-387, 063/400-360. 220635 GARSOWERA 29m, Danila Ki{a, III sprat, nova useqiva. Cena 1.350 evra/m. Hitno!!! Tel. 021/66-22-746, 063/400-360. 220628 NA NOVOJ DETELINARI u novogradwi klasi~na garsowera 25m2 sa terasom, II sprat, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523193. 220670 NA NOVOJ DETELINARI 25m2, brzo useqiv, cena 31.000. Tel. 063/1088-993. 220671 GARSOWERA na Limanu 4 u zgradi pred useqewem, II sprat, 33.200. [ifra 40484. Tel. 451318, 523-193. 220672 USEQIVA garsowera 24m2, 2. sprat, useqiva odmah, Bulevar, odvojena kuhiwa, ukwi`ena, sre|ena, cena 33.000E. Tel. 064/823-6617, 6614-200. 220702

LIMAN III!!! Kod „Merkatora“!!! Garsowera na drugom spratu u odli~nom stawu useqiva po dogovoru. Tel. 063/8680335, 6363-307. 220743 GARSOWERA sa odvojenom kuhiwom 28m2, 3. sprat, terasa, lift cg, cena 33.200E. Tel. 064/823-6618, 021/542-779. 220736 [ONSI 23m2, garsowera, lift 26.000. Tel. 444-107, 633-7853. 220784 GARSOWERA 25m2, odmah useqiva, 2. sprat, terasa, lift, cg, cena sa name{tajem 31.000E. Tel. 064/823-6602, 021/6614-200. 220719 U IZGRADWI, garsowera na III spratu od 25 m2, useqiva do kraja godine. Tel. 063/101-0667. 220745 GARSOWERA kod Sajma, 24m2 na III spratu, lift, terasa, dvori{na strana, cena 30.900. Tel. 421-185. 220746

OGLASI

GRBAVICA 28m2 useqiva garsowera, prizemqe za 27.000 i nov jednosoban 32m2 useqiv stan u {irem centru, terasa, lift. Tel. 021/423-208, 063/11141-42. 220747 TEMERINSKA, nova garsowera, 21m2, IV sprat, lift, terasa, 26.300 sa PDV-om. Tel. 063/8803593. 220748 KOSOVSKA ULICA, nova useqiva garsowera od 25m2, tre}i sprat, terasa, cena 31.000 evra. Tel. 065/2019-021; 021/427277 ({ifra: 16664). www.solisnekretnine.com. 220884 PRODAJEM novu, odmah useqivu garsoweru na drugom spratu, 24m2 kod Socijalnog. Tel. 063/855-7109; 021/520-231 ({ifra: 19709). www.solis-nekretnine.com. 220885 GARSOWERA 20m2, kod Futo{ke pijace I sprat, cg, uli~no, pogodna za kancelariju, ukwi`ena 22.000. Tel. 063/517-846. 220851

VASE STAJI]A, garsowera sa terasom, odli~na za izdavawe 33.000. Tel. 444-107, 633-7853. 220781 [ONSI 25m2, tre}i sprat, lift, ukwi`en 29.000. Tel. 444107, 633-7853. 220782 SUBOTI^KI BULEVAR, garsowera od 25m2, II sprat, cg. Cena 24.980e. Tel. 425-205. 220805 ODMAH USEQIVA GA 24m2, Podbara, Tekelijina, II sprat, lift, terasa, odv. kuhiwa, gradsko grejawe, cena: 30.700. Tel. 021/6616-324, 425-653. 220816 IZUZETNO POVOQNO! Nova GA 24m2, Telep, I sprat, terasa, ekstra oprema, izgradwa, cena: 15.900. Tel. 021/425-653, 6616324. 220819 ODMAH USEQIVA GA 24m2, Haxi Ruvimova, IV sprat, nova, lift, pvc stolarija, kl. parket, cg, cena: 30.200. Tel. 021/6616324, 425-653. 220820 NOVA GA 25m2, Nova Detelinara, I sprat, lift, terasa, prvoklasna oprema i gradwa, cena sa porezom 23.500. Tel. 021/6616324, 425-653. 220822 SAJAM, prodajem odli~nu, noviju garsoweru od 24m2 po ceni 30.500. Tel. 636-6952. 220948

LIMAN II, blizina fakulteta, prodajem odli~nu useqivu garsoweru od 27m2 po ceni 34.000. Tel. 636-8429. 220949 CENTAR, Petra Drap{ina, prodajem ukwi`enu garsoweru od 25m2 na I spratu po ceni 33.500 Tel. 636-6952. 220950

DNEVNIK GRBAVICA, prodajem, odli~an, noviji stan potpuno opremqen od 27m2. Tel. 063/8288-377. 220951 TELEP - uz Somborski bulevar, garsowera od 25m2, useqiva do Nove godine, cena 32.000 evra! Tel. 064/157-1297; 021/520-231. ({ifra: 17419) www.solis-nekretnine.com. 220887 IZVANREDAN stan na izuzetnoj lokaciji, a nije skupo! Ise Baji}a, 15m2! Tel. 061/2436-039; 021/520231 ({ifra: 19895). www.solis-nekretnine.com. 220888 PETRA DRAP[INA, bli`e Bul. oslobo|ewa, garsowera od 25m2, povoqno i hitno! Tel. 061/2436-039; 021/427-277 ({ifra: 19821). www.solis-nekretnine.com. 220889 HITNA PRODAJA, useqiv, ukwi`en jednosoban stan na Limanu 2, kod {kole, cena 34.000 evra. Tel. 065/2019-016; 021/520231 ({ifra: 17529). www.solisnekretnine.com. 220890 NOVA ZGRADA na Adicama mogu}nost izbora kvadrature, cena po m2 ve} od 700 evra! Tel. 064/2003-103; www.solis-nekretnine.com. 220891 SATELIT - klasi~an jednosoban stan od 33m2, prvi sprat, brzo useqiv. Cena 29.000 evra! Tel. 064/157-1297; 021/427-277 ({ifra: 17207). www.solis-nekretnine.com. 220893 PRODAJEM klasi~an jednosoban stan 40m2, kod Stanice, mo`e biti 1.5soban, odmah useqiv, cena: 45.500 evra. 064/134-0459, 021/6624-325 ({ifra: 19496). www.solis-nekretnine.com. 220894 IZVANREDAN i name{ten, potpuno izrenoviran stan od 34m2, Liman III, ukwi`en i odmah useqiv. Tel. 064/157-1297; 021/520-231 ({ifra: 19984); www.solis-nekretnine.com. 220895 JEDNOSOBAN ukwi`en stan u samom centru grada, 37m2, 42.000 evra! Tel. 064/16-17-097; 021/520-231 ({ifra: 19956). www.solis-nekretnine.com. 220896

PRODAJEM vrlo povoqno stan od 32m2 u Mileve Mari}. Tel. 065/280-99-88; 021/451-570 ({ifra: 19958) www.solis-nekretnine.com. 220897 PRODAJEM jednosoban, ukwi`en stan od 37m2 na Detelinari, I sprat, terasa. Cena 36.300 evra. Tel. 021/654-6609, 063/8856290. 220832 GRBAVICA, odli~an jednosoban stan od 32m2, odvojena kuhiwa. Cena 30.900E. Tel. 425-210, 425-205. 220812 [IRI CENTAR, nov, brzo useqiv jednosoban stan od 28m2, III sprat, lift, terasa, cg. Cena povoqna. Tel. 425-210. 220803 LIMAN II 27m2, jednosoban, ukwi`en, lift 34.000. Tel. 444107, 633-7853. 220783 PRODAJEM jednosoban, ukwi`en stan od 37m2 na Novom nasequ terasa, ptv i jednoiposoban od 40m2. Hitno!!! Tel. 021/6546609; 063/581-997. 220837 NOV stan od 30m2 na Novoj Detelinari, pred useqewem, stan ima terasu, cena sa PDV-om, cena 34.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/520-231 ({ifra: 19611). www.solis-nekretnine.com. 220886 UKWI@EN, jednosoban stan, 33m2, I sprat, odvojena kuhiwa, odmah useqiv, 32.300. Tel. 422149. 220749 LIMAN 35m2, odmah useqiv, terasa, lift, sre|en, cena 36.000E. Tel. 064/823-6604, 542779. 220706 OKOLINA LUTRIJE 39m2 jednosoban kao jednoiposoban za 1050/m2 i N. naseqe sre|en stan 43m2, useqiv, I sprat, 48.700 evra. Tel. 021/528-599, 423-208. 220756 JEDNOSOBAN stan na Limanu IV, lift, terasa, ptv, 35m2 za 36.050. Tel. 472-1660. 220744 NA N. NASEQU 30m2 useqiv jednosoban stan 35.000. [ifra 39650. Tel. 451-318, 523-193. 220673 JEDNOSOBAN stan 28m, IV sprat, ]irpanova ulica, useqewe kraj godine. Cena 1.200 evra/m! Tel. 021/66-22-746, 063/808-69-62. 220646


OGLASI

DNEVNIK

JEDNOSOBAN, 27m2, Liman 2, Narodnog fronta, 6. sprat, lift, cg, ukwi`en, 34.000E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 221034 CENTAR nov stan 30m2, 1. sprat, name{ten ili prazan stan, odmah useqiv! Tel. 063/826-1253, 064/829-5005. 221021 LIMAN TRI klasi~an jednosoban stan 33m2, ima terasu, ukwi`en, ugra|jena kuhiwa, klima... za 39.200. Telefoni: 528-137, 661-2262. 220979 GARSOWERA u izgradwi od 25m2 u Ulici Patrijarha ^arnojevi}a. II sprat, terasa. Tel. 063/777-6233. 220651 PRODAJEMO lep jednosoban stan od 42 m2 na drugom spratu sa liftom za 43.000 stan ima zasebnu trpezariju. Telefon 6447622. 84036 HITNO garsowera 32 korisne, a 46 podne povr{ine sa klimom, 2001 nadogradwa, 6 sprat bez lifta 27.000 E. Telefon 6319310. 83555 HITNO prodajemo klasi~an jednosoban stan od 35m2 sa terasom u blizini fakulteta i {tranda, cena 36.000E. Telefon: 6447-622. 84039 JEDNOSOBAN 35m2, Bul. Vojvode Stepe, tre}i sprat, ukwi`en, 35.000. Telefon: 064/24-66206. 84018 BULEVAR, ukwi`ena garsowera, drugi sprat, cena 28.000E. Telefon: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 84026 PRODAJEM garsoweru u Mi{e Dimitrijevi}a, VP, dvori{no orjentisan, 27m2 - 33.000, cena nije kona~na, nije agencija. Telefon: 064/007-62-70. 83844 ODMAH useqiv nov JS dvori{ni ekstra sre|en, 1 sprat, 30m2, Petrovaradin, preko od tvr|ave kod vojske, 19.500E. Telefoni: 021/444-778, 063/157-6562. 83855 JEDNOSOBAN stan u zgradi pr. 31m2 + 20m2 terasa, pripadaju}i deo dvori{ta oko 100m2. Telep - Petefi [andora, 31.000E. Telefoni: 021/444-778, 063/157-65-62. 83854 PRODAJEMO novu garsoweru od 25m2 na drugom spratu za 27.000 sa PDV. Telefon: 6447622. 84040 HITNO - odmah useqiv JS stan 35m2, Novo naseqe, Bul. Vojvode Stepe, ugra|eni plakari, klima 36.500E. Telefoni: 021/444-778, 063/157-65-62. 83853 PRODAJEM stan od 40m2, na Limanu I, ukwi`en, cena dogovor. Telefon 064/200-1210. 82926

LIMAN TRI jednoiposoban stan 51m2, kod osnovne {kole, zgrada sa liftom, odmah useqiv za 51.500. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 220984 NOV, useqiv jednoiposoban stan 41m2 kod Socijalnog. Tel. 6615-117. 220999 NOVO NASEQE odli~na jednoiposoban stan 47m2 u [onsiju, lift, terasa za 50.500. Telefoni: 528-137, 661-2262. 220988 HITNO prodajem 40m2, Bul. oslobo|ewa, 4. sprat, lift, ukwi`en, 45.000 evra. Tel. 063/774-3959, 063/250-892. 221024 PRODAJEM stan 43m2. ]irpanova, 1. sprat, ukwi`en, odmah useqiv. Tel. 063/774-3959, 021/6337-037. 221025 JEDNOIPOSOBAN, 40m2, N. naseqe, Lo`ioni~ka, prizemqe, cg, ukwi`en, 35.000E. Tel. 6613259, 063/570-659. 221029 TELEP, odli~an, 39m2, jednoiposoban, 35.000 evra. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 221056 STROGI CENTAR, nov, odmah useqiv, jednoiposoban stan, 37m2 - 52.000 sa PDV-om. Telefon 021/426-834. 221054 CARA DU[ANA, jednoiposoban, ukwi`en u novijoj zgradi za 41.000 evra. Odli~an. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 221049

ODLI^AN, jednoiposoban, ukwi`en kod Medicinske {kole na I spratu od 36m2. Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 221052 PRODAJEM nov jednoiposoban od 37m2 za 26.000, na Podbari, useqiv za dva meseca, sa urednom papirologijom. Telefoni: 063/510-604, 021/544-524. 221044 JEDNOIPOSOBAN ukwi`en stan na Novom nasequ od 37m2 za 31.000 evra. Telefoni: 021/426834, 063/510-604. 221045 JEDNOIPOSOBAN, 38m2, ugao Suboti~ke ul. i Somborskog bul. 1 sprat, lift, terasa, cg, brzo useqiv, 39.150E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 221037 JEDNOIPOSOBAN stan 35m, centar, V. Bojovi}a, III sprat, useqewe do kraja godine. Cena 1.150 evra/m. Tel. 021/6622-746, 063/808-69-62. 220648 [EKSPIROVA ULICA, prazan odmah useqiv stan od 48m2, I sprat, lift. Tel. 063/101-0661. 220654 PRODAJEM 45m2 u Slova~koj ulici stan u suterenu, nov, useqiv, cg. Cena 32.000. Tel. 063/1010-668. 220657 NA GRBAVICI mawi jednoiposoban stan 33m2, useqiv 43.000. Tel. 063-75-37-823, 451318. 220674 KOD SAJMA nov mawi jednoiposoban stan 34m2, III sprat, lift, terasa 39400. [ifra 34704. Tel. 451-318, 523-193. 220675 NA NOVOM BULEVARU 38m2 jednoiposoban nov stan, prvi sprat, cena 41.000. [ifra 40063. Tel. 451-318, 523-193. 220676 U UL. LAZE KOSTI]A 47m2, III sprat, terasa, odvojena kuhiwa, ostava, lift, gara`e, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523-193. 220679 PODBARA!!! Stan od 40m2 po povoqnoj ceni, odmah useqiv. Pozovite!!! Tel. 063/500-213, 474-0064. 220754 HITNO prodajem odli~an jednoiposoban stan, 31m2, I sprat, terasa, Novi bulevar. Tel. 4721660. 220755 [ONSI, jednoiposoban stan, 47m2, IV sprat, lift, terasa, ukwi`en, kuhiwa odvojena. Cena 50.470. Tel. 421-185. 220758 LIMAN III!!! Kod „Merkatora“ jednoiposoban stan u besprekornom stawu, ukwi`en, isto~na strana. Tel. 474-0064, 063/500213. 220759 PODBARA 37m2, jednoiposoban, kompletno renoviran, terasa, povoqno. Tel. 444-107, 6337853. 220785 NOVA DETELINARA 36m2, jednoiposoban, ukwi`en, prvi sprat 44.200. Tel. 444-107, 6337853. 220786 JEDNOSOBAN 34m2, mogu} jednoiposoban, 2. sprat, terasa, cg, ukwi`en, cena 31.000E. Tel. 064/823-6617, 021/6614-200. 220715 JEDNOIPOSOBAN, odmah useqiv, terasa, lift, cg, ju`na strana, cena sa PDV-om 38.000E. Tel. 064/823-6617, 542779. 220709

UKWI@EN 43 m2, odmah useqiv, 1. sprat, jednoiposoban, cena 42.100E. Tel. 064/823-6618, 424-963. 220710 NOV odmah useqiv 29m2, jednoiposoban, ekstra raspored, cena 34.500E. Tel. 064/823-6607, 021/6614-200. 220717 BETANIJA 40m2 jednoiposoban, odmah useqiv, terasa, cg, cena 45.300E. Tel. 064/823-6607, 542-779. 220722 USEQIV 46m2, ukwi`en, 2. sprat, odmah useqiv, terasa, cena 46.000E. Tel. 064/823-6618, 6614-200. 220723

NOVOGRADWA, brzo useqivo, direktno investitor, blizina Stanice, dvosoban, 41m2, cena 49.200 sa PDV-om. Tel. 063/1010684. 220750 UKWI@EN jednoiposoban stan na Limanu III, 35m2, terasa, odmah useqiv, cena 36.100. Tel. 063/105-7752. 220751 JEDNOIPOSOBAN 35m2, 1. sprat, terasa, lift, cg, odli~an raspored, cena sa PDV-om 41.500. Tel. 021/542-779, 064/8236610. 220727

JEDNOIPOSOBAN, 40m2, cg, odli~an raspored, terasa, lift, gradi „Dinamika“, brzo useqiv, cena 49.500E. Tel. 064/823-6617, 021/542-779. 220728 JEDNOIPOSOBAN 29m2, Grbavica, useqiv, ukwi`en, lift, cg, cena 37.000E. Tel. 064/8236608, 021/542-779. 220732 PRODAJEM noviji, ukwi`en stan od 43m2 na Limanu 4, lift, terasa. Povoqno. Tel. 021/6546609; 063/581-997. 220835 PODBARA, odli~an mali jednoiposoban stan, pogodan za izdavawe. Direktno od investitora, Cena 37.500E. Tel. 425-205. 220804 GRBAVICA 41m2, jednoiposoban, nov, tre}i sprat, lift, dvori{na strana. Tel. 444-107, 6337853. 220788 ODLI^AN nov, JIS 28m2, Adice, I sprat, terasa, kompletno sre|en, ostaje kuhiwa, brzo useqiv, cena: 28.500. Tel: 021/425653, 6616-324. 220814 HITNO! Nov JIS 31m2, centar, Kisa~ka, II sprat, lift, terasa, nov, brzo useqiv, ekstra oprema, cg, cena: 36.000. Tel: 021/425653, 6616-324. 220815 EKSTRA STAN!!! JIS 33m2, Somborski bulevar, III sprat, lift, terasa, nov, odv. kuhiwa, dvori{na strana, cena: 37.500 sa porezom. Tel. 021/425-653, 6616324. 20817

nedeqa20.septembar2009.

NOV JIS 33m2, Ul. Novosadskog sajma, III sprat, lift, terasa, sig, vrata, pvc stolarija, kl. parketi, cena sa porezom: 39.000. Tel. 021/6616-324, 425653. 220818 NOV, jednoiposoban stan, pred useqewem, 39m2, I sprat, terasa, direktno od investitora. Cena 44.200E. Tel. 425-205, 425-210. 220802 HITNA PRODAJA! Odmah useqiv JIS 37m2, Dr Sv. Kasapinovi}a, I sprat, lift, terasa, odv. kuhiwa, sa name{tajem, klima, cg, cena: 39.900. Tel. 021/425-653, 6616-324. 220827 NOV JIS 35m2, V. [upqikca, II sprat, terasa, PVC stolarija, kl. parket, sig. vrata, cg, cena: 39.700 sa porezom! Tel. 021/6616324, 425-653. 220823 IZVANREDAN jednoiposoban stan na Limanu, kompletno renoviran, 48m2 na ~etvrtom spratu, lift, terasa. Mo`e i na kredit... Tel. 021/451-570; 065/2019013 ({ifra: 18504) www.solis-nekretnine.com. 220898 JEDNOIPOSOBAN stan pred useqewem, Somborski bulevar, 39m2, cena 44.500 evra. Tel. 065/2019-013; 021/451-570 ({ifra: 18217). www.solis-nekretnine.com. 220900 PRODAJEM nov jednoiposoban stan od 31m2 na Grbavici, prvi sprat, terasa, dvori{no orijentisan, cena po dogovoru! Tel. 065/2809-988; 021/427-277 ({ifra: 19863). www.solis-nekretnine.com. 220901 LEP, nov, ukwi`en, jednoiposoban stan od 36m2, prvi sprat, terasa, ulica Cara Du{ana, dvori{no orjentisan, prodaje se i name{ten. Tel. 064/2003-103; 021/520-231 ({ifra: 18844). www.solis-nekretnine.com. 220902 HITNO - jednoiposoban stan u mawoj zgradi na po~etku Telepa. Dopadqiv i kvalitetan, 25m2, cena 29.000 evra. Tel. 064/157-1297; 021/451-570 ({ifra: 19903). www.solis-nekretnine.com. 220903 STAN na izvrsnoj lokaciji u ul. Maksima Gorkog, sa primerenom cenom i mogu}no{}u kori{}ewa krovne terase. Tel. 061/2436-039; 021/427-277 ({ifra: 16926). www.solis-nekretnine.com. 220904 PRODAJEM jednoiposoban stan na prvom spratu, Suboti~ka ulica, 38m2 samo 39.000 evra! Novogradwa - useqivo u decembru. Tel. 062/418-734; 021/427277 ({ifra: 18333). www.solisnekretnine.com. 220906 N. NASEQE, prodajem odli~an, ukwi`en 1.5 stan od 40m2 na II spratu, u zgradi od fasadne cigle. Tel. 063/828-8377. 220953 DETELINARA, prodajem prazan, 2.0 stan od 52m2 po ceni od 45.000. Tel. 064/220-9565. 220954 GRBAVICA, prodajem 2.0 ukwi`en stan od 56m2 po ceni od 61.800. Tel. 636-6952. 220955 N. NASEQE, prodajem odli~an, renoviran 2.0 stan od 56m2 na II spratu. Tel. 636-8429. 220956 HITNO prodajem odli~an dvosoban stan na Grbavici kod {kole, 47m2, I sprat, terasa, cg, cena 50.000 evra. Tel. 065/2019-016; 021/427-277 ({ifra: 18857). www.solis-nekretnine.com. 220907 KOD „MOCARTA“ - Perfektan ukwi`en, prazan, useqiv dvosoban stan na Bul. oslobo|ewa, renoviran, 54m2, cena 62.000 evra, terasa, lift... Tel. 065/2019-016; 021/427-277. ({ifra: 19542) www.solis-nekretnine.com. 220908 KLASI^AN dvosoban stan kod @elezni~ke stanice, 50m2, cena 55.000 evra. Tel. 065/2019-013; 021/427-277 ({ifra: 17643). www.solis-nekretnine.com. 220909 MI[E DIMITRIJEVI]A, odli~an, nov, ukwi`en dvosoban stan od 51m2 na drugom spratu, terasa, lift, cena 67.000 evra. Tel. 065/2019-021; 021/427277 ({ifra: 18434). 220910 NA LIMANU IV, useqiv, ukwi`en, sre|en dvosoban stan od 58m2, dve terase, lift, cena 61.800 evra. Tel. 065/2019-016; 021/520-231 ({ifra: 19272). www.solis-nekretnine.com. 220911

23

IZVANREDAN dvosoban stan na Grbavici sa lepom terasom, 60m2, noviji, ukwi`en, povoqno! Tel. 065/2019-013; 021/520231. ({ifra: 19196); www.solisnekretnine.com. 220912 PRODAJEM dvosoban stan u ul. Pariskih komuna, cena dogovor! Tel. 065/2809-988; 021/520-231. ({ifra: 19851) www.solis-nekretnine.com. 220913 ATRAKTIVAN, moderno projektovan dvosoban stan od 52m2 sa galerijom od 10m2, kod novosadskog porodili{ta. Stan je nov i odmah useqiv, na hitnoj prodaji za 55.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/520-231 ({ifra: 15782). www.solis-nekretnine.com. 220916

IZUZETAN dvosoban stan u ulici Cara Du{ana, 43m2, centralno grejawe, dvori{na strana, terasa, useqiv po isplati. Tel. 064/2003-103; 021/427-277 ({ifra: 19915). www.solis-nekretnine.com. 220917 PRODAJEM odli~an dvosoban stan od 64m2 sa pogledom na stadion Vojvodine, odmah useqiv! 10. sprat, ukwi`en, hitna prodaja! Tel. 064/134-0459; 021/427277 ({ifra: 19818). www.solisnekretnine.com. 220918 SAJAM, prodajem noviji 2.0 stan, ukwi`en od 44m2 po ceni od 50.000. Tel. 636-8429. 220952 MILEVE MARI], dvostran stan, povoqno i hitno! 55m2, ekstra terasa, prizemqe. Tel. 061/2436-039; 021/520-231 ({ifra: 19749). www.solis-nekretnine.com. 220920 PRODAJEM dvosoban stan na staroj Detelinari veoma povoqno, oko cene je mogu} dogovor! Tel. 065/280-99-88; 021/520231 ({ifra: 19864). www.solisnekretnine.com. 220921 DVOSOBAN stan u mirnom kraju grada, obe terase imaju pogled na dvori{te. I kupatilo i kuhiwa sa prirodnom ventilacijom. Cena nije fiksna! Tel. 062/418-734; 021/451-570 ({ifra: 10011). www.solis-nekretnine.com. 220922 DVOSOBAN ukwi`en na Detelinari, drugi sprat, 48m2, cena 44.500 evra! Tel. 065/2019-011; 021/520-231 ({ifra: 10043). www.solis-nekretnine.com. 220923 KLASI^AN dvosoban stan kod Satelitske pijace, 48m2, drugi sprat, odmah useqiv, ukwi`en. Mo`e i na kredit. Cena 39.000 evra. Tel. 064/2003-103; 021/520231 ({ifra: 19979). www.solisnekretnine.com. 220924 DETELINARA, dvosoban stan, cg, 48m2. Cena 46.350E. Tel. 425205. 220810 CENTAR, Izvr{no ve}e, ukwi`en dvosoban stan od 60m2, pogodan za poslovni prostor. Cena 41.200E. Tel. 425-205. 220808 SATELIT, 48m2 dvosoban, drugi sprat, odmah useqiv 41.200. Tel. 444-107, 633-7853. 220790 [ONSI 54m2, dvosoban, lift, terasa 59.500. Tel. 444-107, 6337853. 220791 LIMAN III 59m2, luks sre|en, sa name{tajem, odli~an, ukwi`en 67.000. Tel. 444-107, 6337853. 220792 LIMAN III 52m2, dvosoban, drugi sprat, lift, terasa, odmah useqiv 64.000. Tel. 444-107, 6337853. 220793 STANICA, 50m2 klasi~an dvosoban, terasa 51.500. Tel. 444107, 633-7853. 220794 LIMAN 59m2, dvosoban, mogu} dvoiposoban, ukwi`en, prazan, odmah useqiv, cena 51.500E. Tel. 064/823-6601, 021/542-779. 220735 DVOSOBAN stan, ukwi`en, bez ulagawa, blizina Satelitske pijace, I sprat, terasa, 48m2. Cena 41.200E. Tel. 425-210, 425205. 220801


24

nedeqa20.septembar2009.

PRODAJEM, odli~an, dvosoban, ukwi`en stan od 53m2 u Cara Du{ana, lift, terasa. Cena dogovor. Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 220834 NOV 60m2, Grbavica, A. [anti}a, III sprat, lift, podeqen na dve garsowere 66.000. Tel. 063/517-846. 220852 DVOSOBAN 51m2, A. Jovana Raji}a, prizemqe, salonski, CG, ukwi`en 52.500. Tel. 063/517846. 220853 BALZAKOVA ULICA 50m2, dvosoban, ukwi`en, useqiv, terasa, lift, cg, cena 51.500E. Tel. 064/823-6606, 424-963. 220726 NOVA DETELINARA 50m2, useqiv, ukwi`en, dvosoban, cena 49.450E. Tel. 064/823-6606, 542-779. 220729 DVOSOBAN stan 51m2, ukwi`en, useqiv, sre|en, terasa, cg, cena 39.400E. Tel. 064/82-6610, 542-779. 220730 CENTAR, nov dvosoban, I sprat, 45m2, ukwi`en, dogovor. Mo`e zamena za Liman III ili Liman IV. Tel. 472-1661. 220752 UKWI@EN 50m2, useqiv, Bulevar, terasa, cg, cena 52.600E. Tel. 064/823-6606, 021/66-14-200. 220724 DVOSOBAN 49m2, cg, nov, odmah useqiv, terasa, lift, cg, cena sa PDV-om 50.000E. Tel. 064/823-6601, 424-963. 220708 LIMAN III 51m2, odmah useqiv, lift, terasa 48.400. Tel. 444-107, 633-7853. 220787 NOVI BULEVAR, dvosoban stan 52m2, V sprat, lift, terasa, dvori{no orijentisan, cena 52.140 sa PDV-om. Tel. 472-1661. 220757 DUNAVSKI PARK!!! Dvosoban stan na prvom spratu dvostrano orijentisan, sa pogledom na park. Tel. 6363-307, 063/8680335. 220761 U V. MASLE[E dvosoban stan 45m2, I sprat, odvojena kuhiwa, ostava, terasa, lift, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523-193. 220680 NA GRBAVICI 45m2, II sprat, nov, gleda na dvori{te, brzo useqiv, ekstra oprema. Tel. 0637537823, 451-318. 220681 DVOSOBAN stan 52m2 u Ul. J. ^melika useqen 2005. godine, II sprat, ukwi`en, odvojena kuhiwa, cena 53.600. [ifra 38646. Tel. 451-318, 523-193. 220682 BRA]E RIBNIKAR 47m2, dvosoban, useqiv, ukwi`en, cg, terasa, cena 56.650E. Tel. 021/542-779, 064/823-6618. 220703 UKWI@EN 50m2, mo`e kredit, renoviran, klasi~an raspored, neprolazne sobe, terasa, cena 51.500E. Tel. 064/823-6601, 021/66-14-200. 220704 NA LIMANU u Balzakovoj ulici 51m2 po ceni od samo 51.500. Tel. 451-318, 523-193. 220678 KOD STANICE klasi~an dvosoban stan ukwi`en 52m2, III sprat. [ifra 39644. Tel. 451318, 523-193. 220685 U NOVOSADSKOG SAJMA 46m2 na prvom spratu komplet renoviran, cena 54.500. Tel. 451318, 523-193. 220686 NA GRBAVICI 52m2 II sprat cena 53.600. [ifra 38508. Tel. 451-318, 523-193. 220687 KOSAN^I] IVANA, 50m2 na V spratu, useqiv, lift, terasa. Tel. 063/10-10-668. 220655 UKWI@EN, klasi~an dvosoban stan od 52m2 u Ulici Mi{e Dimitrijevi}a, II sprat, terasa. Cena 58.900E. Tel. 063/101-0668. 220656 DVOSOBAN stan 50m, Joakima Vuji}a - gradi „Budu}nost“, IV sprat. Cena 1.150 evra/m hitno, bez posrednika. Tel. 021/526387, 063/400-360. 220643 DVOSOBAN stan 48.5m, Joakima Vuji}a – gradi „Budu}nost“ V. parter, pred useqewem. Samo 1.000 evra/m. Bez posrednika. Tel. 021/66-22-746, 063/400-360. 220640 DVOSOBAN nov stan, 50m, Joakima Vuji}a, gradi „Budu}nost“, II sprat, useqewe do kraja godine. SAMO 1.250 evra/m.... Bez posrednika. Tel. 021/526-387, 063/400-360. 220636

DVOSOBAN stan 41m, na Grbavici - Do`a \er|a, II sp, useqewe oktobar 2009, izvanredan raspored. Samo 1.300 evra/m. Tel. 021/66-22-746, 063/400-360. 220637 BEZ POSREDNIKA! Prodajem klasi~an dvosoban stan 43m2, terasa, ostava, dvostrano orjentisan, brzo useqiv, gara`a, kontakt telefon: 421-437 ili 063/534-505. 220624 EKSKLUZIVNA PONUDA! Centar prodajem dvosoban stan 52m2, terasa, 1. sprat, kuhiwaprozor, gara`a, bez posrednika, telefon:421-437 ili 063/534505. 220625 DVOSOBAN, 44m2, ugao Kraqevi}a Marka i B. k. Petra, 1 sprat, lift, terasa, cg, nov, useqiv, 52.000E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 221038 DVOSOBAN, 59m2, Bulevar Despota Stefana, lift, terasa, cg, ukwi`en, vi{a spratnost, 48.500E Tel. 661-3259, 063/570659. 221032 DVOSOBAN, 44m2 Sajam, \. Joanovi}a, 1. sprat, lift, terasa, cg, ukwi`en 49.850E. Tel. 6613259, 063/570-659. 221036 DVOSOBAN stan na Grbavici od 47m2, ukwi`en, sre|en, I sprat, zgradu zidala „Budu}nost“!!! Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 221053 DVOSOBAN stan, 50m2, terasa, Koste [okice!!! Odli~an, III sprat !!! Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 221050 DVOSOBAN, 42m2, Novi bulevar, 5. sprat, lift, terasa, cg, brzo useqiv, 42.000E. Tel. 6613259, 063/570-659. 221041 STEFANA STEFANOVI]A, kod pozori{ta, odli~an dvosoban stan od 52m2. Hitna prodaja!!! Telefoni: 021/426-834, 021/544-524. 221057 DVOSOBAN, 40m2, Balzakova, 5. sprat, terasa, lift, cg, ukwi`en 49.450E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 221027 PARTIZANSKIH BAZA dvosoban lep stan 51m2 odli~nog rasporeda, terasa, lift, za cenu pozovite. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 220989 RUMENA^KA odli~an, klasi~an, odmah useqiv dvosoban stan 52m2, ukwi`en za 49.500. Telefoni: 528-137, 661-2262. 220991 IZUZETNO lep, ukwi`en dvosoban stan 46m2 kod Sajma, ni`a spratnost, novija gradwa. Tel. 6615-117. 221000 NOVO NASEQE [onsi, lep stan 52m2, ukwi`en prvi sprat sa liftom, zgrada od fasadne cigle. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 220985 SATELIT dvosoban stan 48m2 na drugom spratu, ukwi`en, klasi~na gradwa za 39.600. Telefoni: 528-137, 661-2262. 220986 SREMSKA ULICA kod Spensa dvosoban stan na petom spratu sa liftom, dvostrano orjentisan, ima terasu za 67.000. Telefoni: 528-137, 661-2262. 220987 KOD @ELEZNI^KE STANICE lep dvosoban stan 50m2 klasi~nog rasporeda, ukwi`en za 51.500. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 220982

OGLASI

DETELINARA dvosoban klasi~an stan 51m2 odli~an raspored, ima terasu, za samo 39.600. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 220983 NOVA DETELINARA, ekstra povoqno prodajem 2.0-2.5 stan, brzo useqivo, siguran investitor. Tel. 065/50-50-321. 220958 ODLI^AN, nov, ukwi`en dvosoban dupleks od 55m2, kompletno name{ten. Cena 63.900 evra. Tel. 063/855-7109; 021/520-231 ({ifra: 19919). www.solis-nekretnine.com. 220919 \UR\A BRANKOVI]A, 32m2, jednoiposoban stan odli~nog rasporeda. Izgradwa. Cena 1300E/m2 sa PDV-om. Tel. 063/777-6233. 220653

GRBAVICA, nov jednoiposoban 41m2, drugi sprat, terasa, 55.000E, sajam, nov, 49m2, drugi sprat, lift, terasa, 58.000E. Telefon: 021/6614-694, 063/705-6080. 84057 PRODAJEM nov ukwi`en jednoiposoban stan u B. Baji}a 44m2- 55.000, odmah useqiv. Telefon 063/880-2320. 84043 PRODAJEM nov odmah useqiv jednoiposoban stan u ]irpanovoj ulici za 50.000. Telefon 063/880-2320. 84042 HITNO prodajem jednoispoban stan na tre}em spratu sa liftom za 45.500, gradila Budu}nost. Telefon 6447-622. 84041 GRBAVICA, odli~an jednoiposobni stanovi: 32m2 - 38m2, novi, useqivi. Telefon: 6546-976, 065/3333-188, 065/3333-177. 84030 PRODAJEM jednoiposoban kod Socijalnog na prvom spratu. Cena 46.500 sa PDV. Telefon 6447-622. 84038 DETELINARA, dvosoban renoviran stan, na II spratu kod po{te, ukwi`en. Telefon 063/333-814. 83989 RENOVIRAN prazan odmah useqiv, ukwi`en dvosoban komforan stan 53m2/II kod Po{te na Detelinari. Telefon 021/444101, 063/7504-187. 83551 ODLI^AN dvosoban komforan stan 66/IV u Balzakovoj ulici bez nekog ulagawa, ukwi`en. Telefon 021/444-101, 063/7504187. 83550 DVOSOBAN, 55m2, dupleks, Ul. Ilije Bi~anina, ukwi`en, odmah useqiv. Cena dogovor. Telefon: 064/24-66-206. 84017 HITNO! prodaja, dvosoban 57.75m2, drugi sprat, Detelinara 53.000E, mo`e zamena uz doplatu. Dvosoban 61m2/I Du{ana Danilovi}a 57.000. Telefon 021/400-148. 83946

DETELINARA, Bra}e Mogin, drugi sprat, 53m2, u funkciji dvoiposobnog, komplet renoviran, mo`e kredit. Telefon 062/355813. 83990 PRODAJEM dvosoban ukwi`en stan na keju @rtava racije. Telefoni: 456-706, 063/688-707. 83294 STAN 58m2, 82.400E, Ul. Radni~ka - dvosoban, mo`e se preurediti u dvoipsooban, terasa, CG, ukwi`en. Telefon 021/542779 i 064/823-6601. 84006 ODLI^AN ukwi`en jednoiposoban name{ten stan 39 m2 lift, terasa. Cena dogovor. Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188 84031 PRODAJEM bez posrednika klasi~an dvosoban stan 60m2 na Limanu 4, visoko prizemqe. Telefon 421407, radnim danom od 8 - 15. 83699 DVOSOBAN stan 51m2, Neimar gradwa, Detelinara, povoqno, 40.000E. Telefon 063/670-218. 84023 DVOSOBAN stan, 54m2, na Limanu 1, terasa, lift, 2. sprat, par stotina metara od fakulteta. Cena 65.000 evra. Telefon 064/111-75-41. 83879 PRODAJEM bez posrednika nov neuseqavan jednoiposoban stan, 36m2, prvi sprat u Tekelijinoj ulici. Telefon 6623-074, radnim danom od 8 - 15. 83700

GRBAVICA, dvoiposoban, ukwi`en, odmah useqiv, kompletno name{ten za 41000 evra. Telefoni: 021/426-834, 021/544524. 221051 EKSTRA dvoiposoban stan od 61m2 na Novom nasequ - [onsi. Telefoni: 021/426-834, 021/544524. 221046 EKSKLUZIVNA PONUDA dvoiposoban stan 52m2, 2. sprat, terasa, ostava, bez posrednika, kuhiwa-prozor, gara`a, useqiv, kontakt: 421-437, 063/534-505. 220626 DVOIPOSOBAN stan 70m, centar grada - Vojvode [upqikca, II sprat, useqivo za mesec dana, idealan. Cena 1.300 evra/m, mo`e zamena za mawi. Tel. 021/66-22-746, 063/808-69-62. 220638 LIMAN I, Drage Spasi}, odli~an dvoiposoban stan od 72m2, VI sprat, lift, terasa. Tel. 063/101-0661. 220659 RUMENA^KA 59m2, dvoiposoban, ukwi`en, useqiv, terasa, lift, cena 57.000E. Tel. 064/8236604, 021/542-779. 220699 NA KEJU Ul. vojvode Mi{i}a 68m2 II sprat, ukwi`en stan, cena 74.500. Hitno. [40224. Tel. 451-318, 523-193. 220683 NA NOVOM NASEQU - [onsi dvoiposoban stan 63m2, ukwi`en, II sprat, cena 64.000. [ifra 39476. Tel. 451-318, 523-193. 220684 CARA DU[ANA, dvoiposoban ukwi`en odmah useqiv stan od 49m2, III sprat, lift, terasa. Tel. 472-1660. 220762 LIMAN III!!! U zgradi od fasadne cigle sa liftom kod obdani{ta dvoiposoban stan na ~etvrtom spratu. Tel. 6363-307, 063/8680-335. 220766

DNEVNIK NA MIRNOM MESTU, super komforan stan od 75m2 za 72.100, mo`e kredit. Tel. 422149. 220767 DU[ANA VASIQEVA!!! Ekstra sre|en i ure|en dvoiposoban stan ni`e spratnosti u odli~noj zgradi. Tel. 021/474-0064, 063/500-213. 220768 NOVA DETELINARA 53m2, dvoiposoban, useqiv odmah, lift, terasa, cg, cena 53.000E. Tel. 064/823-6610, 424-963. 220716 NOVO NASEQE 45m2, dvoiposoban, renoviran, terasa, cg, useqiv, ukwi`en, cena 49.500E. Tel. 064/823-6617, 542-779. 220711 DVOIPOSOBAN 48m2, 2. sprat, ukwi`en, useqiv odmah, isto~na strana, cena 44.500E. Tel. 064/823-6608, 021/542-779. 220720 DVOIPOSOBAN 60m2, odli~an raspored, terasa, grejawe, useqiv, cena 52.600E. Tel. 064/823-6606, 6614-200. 220731 BULEVAR 65m2, dvoiposoban, ukwi`en, useqiv odmah, terasa, lift, cg, sre|en, cena 61.800E. Tel. 064/823-6610, 021/542-779. 220714 DVOIPOSOBAN 53m2, odmah useqiv, terasa, lift, cg, cena 57.300E. Tel. 064/823-6608, 021/424-963. 220733 KA]E DEJANOVI], dvoiposoban 71m2, kompletno renoviran, luks opremqen , III sprat, ukwi`en, cena: 73.000. Tel. 063/517-846. 220854 LIMAN III, dvoiposoban, odli~an raspored, u dobrom stawu, odvojena trpezarija, lift, terasa 67.000. Tel. 444-107, 633-7853. 220795 UKWI@EN dvoiposoban stan sa terasom, cg. Cena 50.780E. Tel. 425-210. 220809 EKSTRA PRILIKA!!! Nov DIS 66m2, Novi bulevar, I sprat, lift, terasa, bez prolaznih soba, pvc, kl. parket, klima, cena sa porezom 58.000. Tel. 021/425-653, 6616-324. 220821 PRODAJEM dvoiposoban stan od 60m2 u ul. Laze Lazarevi}a, stan izuzetno lep i odmah useqiv. Cena povoqna i nije fiksna! Tel. 065/2809-988; 021/520231 ({ifra: 15452). www.solisnekretnine.com. 220925 KLASI^AN limanski dvoiposoban stan, 68m2 a 65.000 evra, ukwi`en i odmah useqiv, pored Doma zdravqa na Limanu... Tel. 064/2003-103; 021/451-570 ({ifra: 19914). www.solis-nekretnine.com. 220926 PRODAJEM mawi dvoiposoban stan u ul. D. Danilovi}a na Novom nasequ. Tel. 063/7726-845; 021/427-277 ({ifra: 19971). www.solis-nekretnine.com. 220927 DVOIPOSOBAN stan na po~etku Bul. oslobo|ewa. Hitno! 900 evra/m2. Pogled sa terase na Fru{ku goru i na urbanu zonu. Svetao stan, podovi parketi. Tel. 062/418734; 021/520-231 (19978). www.solisnekretnine.com. 220928 DVOIPOSOBAN 78m2, Beogradski kej, ukwi`en, lift, terasa, VIII sprat, cena 77.000 evra! Tel. 065/2019-011; 021/427277 ({ifra: 19583). www.solisnekretnine.com. 220929 GRBAVICA, prodajem noviji 2,5 stan od 62m2 po ceni od 62.000. Tel. 636-6952. 220961 [IRI CENTAR, prodajem nov, odmah useqiv, odli~an 3.0 stan od 85m2 na I spratu po ceni 85.500 sa PDV-om. Tel. 636-6952. 220962 EKSTRA PRILIKA! Grbavica, prodajem odli~an, nov, odmah useqiv 3.0 stan od 70m2. Tel. 636-6952. 220957 OKOLINA BULEVARA, Turgeweva ulica, zgrada od fasadne cigle, prodajem odli~an 3.0 stan u funkciji 3,5 od 80m2. Tel. 063/828-8377. 220964 @. STANICA, prodajem ukwi`en stan od 70m2, odli~nog rasporeda, cena 72.000. Tel. 6368429. 220965 PRODAJEM trosoban stan idealnog rasporeda, na II spratu, dvostrano orjentisan, na dobroj lokaciji - u blizini {kole i obdani{ta. Tel. 063/855-7109. www.solisnekretnine.com. 220930

NOVOGRADWA na Limanu, kod Op{tine, odli~an trosoban stan na drugom spratu, dvori{no okrenut sa lepom terasom. Cena 93.000 evra sa PDV-om. Tel. 064/2003-103; 021/451-570. www.solis-nekretnine.com ({ifra: 18749). 220931 DOVOQNO JE RE]I CENTAR - Vase Staji}a, trosoban stan, povoqno! Tel. 061/2436039; 021/520-231 ({ifra: 19899). www.solis-nekretnine.com. 220932 PA@WA, kod Bulevara, odli~an trosoban stan 79m2, kvalitetna gradwa, 5. sprat, Turgeweva, cena samo: 83.000 evra. Tel. 064/134-0459, 021/451-570, ({ifra: 18270). www.solis-nekretnine.com. 220933

ODLI^AN trosoban stan od 68m2 na Limanu II, cena 71.000 evra! Tel. 065/2019-013; 021/427277 ({ifra: 19907). www.solisnekretnine.com. 220934 PRODAJEM prelep luksuzan stan od 68m2 u ul. Dostojevskog. Tel. 065/280-99-88; 021/451-570 ({ifra: 19920). www.solis-nekretnine.com. 220935 NOV trosoban na Limanu, 78m2 na drugom spratu, lift, terasa, stan iz kompenzacije, cena 94.800 evra! Tel. 065/2019-011; 021/427277 ({ifra: 10033). www.solis-nekretnine.com. 220936 N. DETELINARA, odli~an trosoban stan, lift, terasa, cg. Direktno od investitora 56.000E. Tel. 425-210. 220806 ODMAH USEQIV nov TS 61m2, Petrovaradin kod O.[. „Jovan Du~i}“, II sprat, odv. kuhiwa, terasa, dvori{na strana, cena sa porezom: 62.000. Tel. 021/6616-324, 425-653. 220826 PRODAJEM nov trosoban stan od 72m2 kod Sajma, gradila Budu}nost. Povoqno i hitno. Tel. 021/654-6609; 063/581-997. 220836 NOV useqiv, trosoban, ekstra raspored, terasa, cg, cena sa PDV-om 68.200E. Tel. 064/8236607, 021/542-779. 220734 CENTAR prodajem nov trosoban stan sa ekstra opremom i name{tajem na prvom spratu, po `eqi gara`a 16m2, mo`e kredit. Tel. 021/528-599, 423-208. 220763 NOV ukwi`en trosoban stan od 72m2 u ^ika Stevinoj na III spratu, sa parking mestom, cena 81.580. Tel. 421-185. 220764 TURGEWEVA 80m2 trosoban, ukwi`en, useqiv, terasa, lift, cg, cena 82.400E. Tel. 064/8236606, 542-779. 220701 U GAGARINOVOJ ULICI 75m2 ukwi`en prazan ekstra povoqno 68.000. Tel. 451-318, 523193 [ifra 40381. 220688 KOD SAJMA prodajem klasi~an trosoban stan na uglu zgrade 76m2 sa terasom, III sprat, gradi „Moj dom“ projektno finansirawe. Tel. 451-318, 523-193. 220689 NA NOVOJ DETELINARI brzo useqiv trosoban stan 73m2, ekstra povoqno 63.500. [ifra 40036. Tel. 451-318, 523-193. 220690 NA LIMANU II 75m2, terasa, lift, ukwi`en, ekstra povoqno 75.000. [ifra 39960. Tel. 451318, 523-193. 220691 PRODAJEM 77m2 u Ul. D. Avramovi}a na II spratu, lift, terasa, useqiv, ukwi`en. Tel. 063/10-10-661. 220660 PRODAJEM 68m2 na Limanu II, odli~an trosoban stan, lift, terasa, ukwi`en. Cena 77.500. Tel. 063/7776-233. 220663 ]IRPANOVA ULICA, ukwi`en stan novije gradwe od 71m2 na prvom spratu. Lift, terasa. Tel. 063/775-9121. 220658 TROSOBAN stan 75m, gradila „Budu}nost“ kod Sajma, ukwi`en + gara`a. Tel. 021/526-387, 063-808-69-62. 220639


OGLASI

DNEVNIK

SUPER KOMFORAN trosoban stan od 86m2 kod Ribqe pijace za samo 89.000E. Telefoni: 021/426-834, 063/510-604. 221047 KLASI^AN trosoban stan, 75m2, Liman II, ukwi`en za 69.500 evra. Hitna prodaja!!! Telefoni: 021/426-834, 060/444-3390. 221048 TROSOBAN, 62m2, S. Detelinara, Janka ^melika, 4. sprat, cg, terasa, ukwi`en, sre|en, useqiv, 51.100E. Tel. 661-3259, 063/570-659. 221040 TROSOBAN, 80m2, Bulevar oslobo|ewa, 4. sprat, lift, terasa, cg, useqiv, ukwi`en 79.300E. Tel. 661-3259, 063/570659. 221035 BULEVAR kod Lutrije, 74m2, u dobrom stawu, dvori{na strana. Tel. 6615-117. 221001 LIMAN IV, novija zgrada, 72m2, odli~an raspored, bez ulagawa. Tel. 6615-117. 221002 LIMAN II, trosoban stan 73m2, odli~nog rasporeda, povoqno. Tel. 6615-117. 221003 NOVO NASEQE trosoban stan 76m2 klasi~nog rasporeda, ukwi`en, zgrada sa liftom. Telefoni: 661-2262, 063/538-166. 220992 TROSOBAN dupleks 73m2, lift, terasa, pred useqewem, 63.915. Tel. 422-149. 220769 SAJAM, Stevana Mokrawca, trosoban 70m2, terasa, lift, ukwi`en, mo`e kredit, bez posrednika. Telefon 063/705-6080. 84001 UKWI@EN dvoiposoban stan 70m2, II sprat, lift, dve terase, cena dogovor. Mo`e zamena za mawi. Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 84029 PRODAJEM trosoban adaptiran stan od 78m2 kod „Naftagasa“, prvi sprat. Telefon 021/468-780. 83601 KEJ, dvoiposoban stan, 74m2, ul. Du{ana Vasiqeva, visoki parter i gara`a, 20m2. Telefon 063/514-984. 83981 UKWI@EN trosoban stan 70m2 kod ABC - marketa, mo`e kredit. Telfoni: 6546-976, 065/3333177, 065/3333-188. 84024 HITNO dvoiposoban stan, 46.24 podne povr{ine sa klimom izgra|eno 2001 nadogradwa, bez lifta, 6 sprat, 32.000E. Telefon: 6319-310 od 18 ~asova. 82274 BULEVAR Kraqa Petra - odli~an renoviran, ukwi`en dvoiposoban stan 58 m2 ni`e spratnosti, dvostrano orjentisan. Telefon 064/266-4-107, i 064/150-6-814. 83565 PRODAJEMO nov dvoiposoban stan kod Sajma za 56.500. Telefon 6447-622. 84037 DVOIPOSOBAN stan na bulevaru, 74m2, 5. sprat, poseban, i jednosoban na Avijati~arskom nasequ. Hitna prodaja. Bez posrednika. Telefon 065/20-06957. 83675 PRODAJEM po povoqnim uslovima dvoiposoban stan Novo naseqe, [onsi 61m2, odli~an raspored, li~no. Telefon 062/856-8211. 83885 TROSOBAN adaptiran, Fru{kogorska, ukwi`en useqiv i dvoiposoban Drage Spasi}, odmah useqiv, ukwi`en. Telefoni: 459-046, 064/0944-122. 83892

CENTAR blizu Bulevara 91m2, odli~nog rasporeda, lepa terasa, dvostrano orjentisan, vi{enamenski. Telefoni: 528-137, 063/811-7331. 220994 NOVO NASEQE originalan troiposoban stan 85m2 na tre}em spratu, odli~no stawe, mirna okolina. Telefoni: 661-2262, 063/538-166. 220996 TROIPOSOBAN nov stan 70m, na Grbavici - Tolstojeva ulica, useqivo. Fiksno 79.500 evra. Tel. 021/526-387, 063/808-69-62. 220647 NA GRBAVICI useqiv stan 95m2, upotrebna dozvola, cena 97.900. [ifra 38961. Tel. 451318, 523-193. 220692

KOD DALTONKE Ul. Laze Kosti}a troiposoban ekskluzivan stan 94m2 III sprat, gara`e, lift, terasa, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523-193. 220693 NA NOVOJ DETELINARI troiposoban stan redovna eta`a odmah useqiv ukwi`en 96m2 hitno i povoqno, cena 88.800 ekstra sre|en. Tel. 451-318, 523193 [39696. 220694 TROIPOSOBAN 63m2, brzo useqiv, lift, cg, Nova Detelinara, cena 48.750E. Tel. 064/8236610, 542-779. 220698 IZVR[NO VE]E!!! Salonski troiposoban stan, kompletno sre|en, ukwi`en, useqiv u odli~noj zgradi. Tel. 6363-307, 063/8680-335. 220774 ODLI^AN troiposoban stan od 90m2 na mirnom mestu, dobar raspored, ukwi`en, cena samo 77.250. Tel. 472-1660. 220770 LIMAN II!!! Kod {kole originalan troiposoban stan, ni`e spratnosti. Pozovite!!! Tel. 021/6363-307, 063/8680-335. 220771 TROIPOSOBAN 80m2, ekstra kvalitet, brzo useqiv, terasa, lift, cena 78.300E. Tel. 021/424963, 064/823-6610. 220721 ODLI^AN TIS 98m2 Kej `rtava racije, I sprat, lift, terasa, brzo useqiv, ukwi`en, odli~na zgrada, cena: 145.000. Tel. 021/425-653, 6616-324. 220825 ODLI^AN stan, troiposoban od 102m2 u ul. Maksima Gorkog, kod Bulevara, ukwi`en, polusirovo stawe! Hitno, Cena povoqna! Tel. 064/134-0459; 021/451-570 ({ifra: 17933). www.solis-nekretnine.com. 220937 ODLI^NA PRILIKA! Liman, prodajem 3,5 stan od 93m2 po ceni 92.700. Tel. 636-6952. 220966 @ELEZNI^KA ULICA prodajem noviji, prazan, ukwi`en 3.5 stan od 102m2. Tel. 064/2209565. 220963 LIMAN III, kod Op{tine, klasi~an troiposoban stan 93m2, renoviran, dvori{no orjentisan, jedinstvena ponuda na tr`i{tu. Tel. 064/2003-103; 021/451-570 ({ifra: 19599). www.solis-nekretnine.com. 220939 LIMAN IV, 79m2, ~etvrti sprat, lift, terasa, ukwi`en, cena 84.500 evra! Tel. 065/2019011; 021/520-231 ({ifra: 10009). www.solis-nekretnine.com. 220940 GRBAVICA - nov veliki dupleks sa ogromnom terasom i gara`nim mestom, odmah useqiv, luks oprema, 3. sprat, lift, mala zgrada sa malo stanova. Vredi videti, cena ekstra povoqna! Tel. 064/134-0459; 021/520-231. ({ifra: 18652) www.solis-nekretnine.com. 220941 KLASI^AN ~etvorosoban stan od 100m2 u zgradi od fasadne cigle. Dvostran, veliki dnevni boravak, stan je odr`avan i ukwi`en... Tel. 065/2019010; 021/427-277 ({ifra: 19845). www.solis-nekretnine.com. 220942 PRODAJEM stan na izuzetnoj lokaciji, Liman I, ~etvorosoban od 121m2, odli~nog rasporeda, izuzetno povoqno! Tel. 063/855-7109; 021/520-231 ({ifra: 19961). www.solis-nekretnine.com. 220943 PRODAJEM ~etvorosoban stan u dva nivoa, 2+2 sobe, dvoje ulaznih vrata, dva kupatila, terasa, ukwi`en, kredit mo`e! Cena 950 evra/m2. Nova Detelinara. Tel. 062/418-734; 021/427-277 ({ifra: 19953). www.solis-nekretnine.com. 220944 PRODAJEM petosoban moderan stan, 101m2, na {estom spratu, mansarda, dnevna soba 35m2, ulica Mi~urinova, cena 105.000 evra. Tel. 021/520-231; 064/1340459 ({ifra: 19720). www.solisnekretnine.com. 220945 LIMAN 1, Fru{kogorska ulica, prodajem odli~an 4.0 stan od 121m2 po ceni od 114.000. Tel. 636-6952. 220967 GRBAVICA, prodajem odli~an, noviji, odmah useqiv, ukwi`en 4.0 stan od 116m2. Tel. 636-6952. 220968

PRODAJEM ukwi`en ~etvorosoban, salonski stan od 143m2 u centru, odli~an za posao i stanovawe, 2 terase. Cena 132.000 evra, dogovor. Tel. 021/654-6609; 063/885-6290. 220833 TELEP 126m2, ~etvorosoban stan na prvom spratu, ukwi`en 82.500. Tel. 444-107, 633-7853. 220796 KA]E DEJANOVI] 106m2, petosoban, terasa, ukwi`en. Tel. 444-107, 633-7853. 220797 PETOSOBAN stan od 106m2 kod Futo{ke pijace, cena sa PDV-om. Tel. 021/654-6609, 064/150-0867. 220838 PETOSOBAN 127m2, Bul. M. Pupina II sprat, lift, salonski, renoviran, ekskluzivan, ukwi`en 270.000. Tel. 063/517846. 220856 USEQIV odmah 99m2, 4-soban, Socijalno, perfektan raspored, terasa, cg, terasa, lift, cena 98.000E. Tel. 064/823-6617, 424-963. 220718

PETOSOBAN 109m2, odmah useqiv, terasa, lift, cg, cena 89.800E. Tel. 064/823-6606, 424963. 220713 NOVI BULEVAR, ~etvorosoban stan, 104m2, I i IV sprat, investitor, cena sa PDV-om. Tel. 422-149. 220772 CENTAR!!! Ekskluzivan stan sa pogledom na krovove centra na jedinstvenom mestu, komforan od 200m2. Tel. 474-0064, 063/500-213. 220773 KEJ!!! ^etvorosoban stan u odli~noj zgradi sa pogledom na Dunav i Tvr|avu u maksimalno korektnom stawu. Tel. 474-0064, 063/500-213. 20776 LUKSUZAN ~etvorosoban stan u vili sa velikom gara`om na mirnom mestu u blizini Ulice cara Du{ana. Tel. 474-0064, 063/500-213. 220777 PRODAJEM ekskluzivan petosoban stan u vili, u blizini Bulevara, 159m2, II sprat. Tel. 4721660. 220778 ^ETVOROSOBAN 120m2, ukwi`en, odmah useqiv, Grbavica, lift, terasa, ekstra raspored, cena 90.000E. Tel. 064/823-6607, 66-14-200. 220700 ^ETVOROSOBAN 90m2, 1. sprat, odmah useqiv, lift, terasa, perfektan raspored, cena 92.700E, nije fiksno. Tel. 064/823-6608, 021/542-779. 220705 EKSKLUZIVAN stan u vili, povr{ine 159m2, Ulica Toplice Milana. Useqivo u avgustu. Cena 1250E/m2 sa PDV-om. Tel. 063/101-0661. 20665 U LAZE KOSTI]A ekskluzivan penthouse 135m2 petosoban, gara`e, lift, 2 terase, gradi „Moj dom“. Tel. 451-318, 523-193. 220696 MIRNA ULICA kod Bul. oslobo|ewa petosoban stan penthouse, ekstra oprema 150m2+60m2 gratis. Tel. 063/7537823. 220697 CENTAR ekstra salonac 113m2 kompletno renoviran na prvom spratu, dvostrano orjentisan, lepa terasa. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 220995 VASE STAJI]A odli~an salonac 101m2 plus terasa 10m2, dvostrano orijentisan, dobra zgrada, ukwi`en. Telefoni: 528-137, 063/811-7331. 220993 GRBAVICA, ~etvorosoban dupleks 91m2, 2 kupatila, male kosine, dobar raspored, bez ulagawa. Tel. 6615-117. 221004 ^ETVOROIPOSOBAN dupleks, 95m2, Ilije Bir~anina, lift, terasa, cg, useqiv, 76.000E. Tel. 661-3259, 063/570659. 221031

KOD SAJMA petosoban dupleks stan 102m2 (45+47m2) gradi „Moj Dom“ projektno finansirawe. Tel. 523-193, 451-318. 220695 ^ETVOROSOBAN stan 103m, dupleks, Kornelija Stankovi}a, gradila „Budu}nost“, useqiv, cena 100.000 evra mogu zamene. Tel. 021/526-387, 063/808-69-62. 220644 NOV, odmah useqiv dupleks stan od 143m2 u Ulici Vuka Karaxi}a. Investitor prodaje, cena sa PDV-om. Tel. 063/1010661.s 220664 BUL. OSLOBO\EWA, ~etvorosoban dupleks, 115 m2, lift, terasa, ukwi`en, dvori{no orijentisan, cena 95.000. Tel. 065/699-6536. 220775 ADAMOVI]EVO NASEQE! Odli~an dupleks! Troiposoban stan, lift, terasa, klima, velika odvojena kuhiwa, kvalitetna oprema. 82m2 - 77.000 evra. Tel. 064/157-1297; 021/451-570; ({ifra: 19301). www.solis-nekretnine.com. 220938 SAJAM, nov dupleks 83m2 sa dva kupatila za dve porodice, 4 sobe, ukwi`en, lift, terasa, hitno. Telefoni: 021/6614-694, 063/705-60-80, 063/587-602. 84068 NOVO NASEQE, troiposoban, 85/3, prodajem bez posrednika. Cena dogovor. Telefon 061/21058-48. 83147 SAJAM, nov ~etvorosban dupleks sa dva kupatila, 83m2, V i VI sprat, lift, terasa, samo 80000E. Telefoni: 021/6614-694, 063/705-60-80. 84051 ODLI^AN renoviran stan 102m2 kod [tranda, dvostrano orjentisan. Telefon: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 84025 ZREWANIN - 530E/m2 nov stan 120m2 na 1. spratu useqiv za dva meseca. Telefon 063/585-076. 83909 VLASNIK prodaje ~etvorosoban stan na Bulevaru oslobo|ewa, u vojnoj zgradi kod poslasti~arnice Mocart. Ukwi`en, odli~an raspored. Tel. 064/9271233. 83908

KUPAC iz inostranstva kupuje dve ku}e u centru Novog Sada, jednu u ul. Vase Staji}a, ul. Pavla Simi}a i okolina, a drugu na prometnoj i atraktivnoj lokaciji. Pla}awe u ke{u. Tel. 064/2019-322. www.solis-nekretnine.com. 220863 KU]A na Grbavici, ukwi`ena 100m2 stambeno+nusprostorije, mogu}nost adaptacije tavanskog prostora, samostalna parcela od 300m2, cena 150.000 evra. Mo`e dogovor. Tel. 065/2019-011; www.solis-nekretnine.com. 220881 PRODAJEM ukwi`enu ku}u od 54m2 kod @elezni~ke stanice, cena 29.000 evra. Tel. 021/6546609; 063-885-6290. 220840 KU]A kod Jodne bawe, ulica Milana Petrovi}a... za vi{e informacija pozovite tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 220877 ^ARDAK!!! Ku}a od 200m2 na placu od 2500m2 na asfaltnom putu. Pozovite!! Tel. 021/4740064, 063/500-213. 220741 NOVA ku}a, Petrovaradin 80m2+pomo}ni objekti, ure|eno dvori{te 500m2. Tel. 064/8295005, 063/250-892. 221026 U KAMENICI ~etvorosobna ku}a 85m2 na placu od 1500m2 po izuzetno povoqnoj ceni od 70.000. [ifra 40234. Tel. 451318, 063-8168-920. 220668 PRODAJEM izuzetnu prizemnu ku}u 130m2 u Sr. Kamenici kod Auto ku}e „Petrovi}“, trosobna, podrum, eta`no grejawe i stan od 40m2! Mogu}a zamena za stan+doplata. Tel. 064/134-0459; www.solis-nekretnine.com. 220879 S. KAMENICA, prodajem novu spratnu ku}u od 225m2 na placu od 5 ari po ceni od 129.000. Tel. 636-6952. 220960 PRODAJEM noviju, spratnu, ukwi`enu ku}u od 116m2 na placu od 400m2 u Sremskoj Kamenici, ~vrsta gradwa, dobra lokacija. Povoqno. Tel. 021/6546609; 063/581-997. 220841

nedeqa20.septembar2009.

KU]A u Sr. Kamenici 120m2 na placu od 780m2, legalizovana, povoqno! Tel. 065/2019-013. www.solis-nekretnine.com. ({ifra: 30290). 220875 PORODI^NA ku}a jedinstvene lepote, moderna, izuzetno projektovana, petosobna, Vojnovo Srem. Kamenica. Tel. 065/2019013 ({ifra: 30359) www.solis-nekretnine.com. 220876 TELEP, ku}a 240m2/580m2, ukwi`ena. Tel. 065/912-3321. 220742 NA ^ARDAKU ku}a 200m2 (130 stambeno + 80 suteren), plac 1400m2 ekstra pogled 110.000. Hitno. Tel. 451-318, 523-193. 220669 KU]A U KA]U – „Sun~ani Breg“, gradila „Budu}nost“, ~etvorosobna 110m, Pr+Sp, useqiva ukwi`ena... Povoqno!!! Tel. 021/526-387, 063/286-647. 220645 PRODAJEM dobru ku}u iza „^ilaga“ u Temerinu. Useqiva, ukwi`ena, 130m2 na placu od 650m2, cena 49.000 evra! Tel. 065/2019-016. www.solis-nekretnine.com. 220882 POTREBNA LOKACIJA (stara ku}a) za izgradwu stambene zgrade. U {irem centru Novog Sada. Dajemo stanove ili novac. Vlasnici, javite se!! Tel. 021/526387, 063/808-69-62. 220633 PLAC za poslovnu zgradu P+2+PK -neto 2400m2, Temerinski put kod Matijevi}a, povr{ine 100m front x 20m dubina, cena dogovor. Tel. 021/424963, 064/823-6601. 220725 VEOMA hitno i povoqno prodajem plac od 2.881m2 na glavnom putu na ulazu u Rumenku! Front 60m, du`ina 48m! Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 220872 PRODAJEM plac sa ukwi`enom ku}om za ru{ewe! 695m2 plac, ku}a 70m2, struja, voda, gas, telefon, iza Belih Dvora na putu za Veternik. Cena 33.000 evra. Tel. 064/134-0459; www.solis-nekretnine.com. 220868 PRODAJEM plac 920m2, na Tatarskom brdu, sa sru{enom ucrtanom ku}om od 97m2, svi prikqu~ci na placu. Mogu}a zamena za stan oko 50m2 + doplata. Tel. 064/134-0459. www.solis-nekretnine.com. 220870 HITNA PRODAJA! Prodajem plac u Petrovaradinu 516m2, Sadovi, ogra|en, ravan, asfalt, prikqu~ci na ulici, dozvoqena gradwa ku}e P+I+Pot, cena: 11.900. Tel. 021/425-653, 6616324. 220828 PLAC u Veterniku 466m2, pored struja, voda, gas.... Telefon 063/538-166. 220977 PLAC od 4.000m2 sa predivnom panoramom na ceo Novi Sad, potez Salaksije, komunalno opremqena, asfalt do placa, 8km od mosta Slobode. Mogu}nost parcelisawa i kupovina mawe kvadrature. Tel. 064/2003-103. www.solisnekretnine.com. 220869 PRODAJEM plac na Popovici 720m2, ravan, izlazi na dve ulice. Cena 28.000 evra. Tel. 064/134-0459; www.solis-nekretnine.com. 220871 VIKENDICA na Banstolu od 55m2, 13 ari placa, vo}wak, vinograd, struja, voda. Cena 25.000 evra! Tel. 063/855-7109; 021/520231. ({ifra: 30198). www.solisnekretnine.com. 220874 KAMEWAR - ukwi`ena i kompletno renovirana vikendica! Cena 24.000 evra! Tel. 063/527459. 220880 POPOVICA plac 6.000m2, na glavnom putu, za kompleks vila zatvorenog tipa. Telefon 063/50-50-89. 83961 BANO[TOR-KRU[EVQE, odli~na ku}a za `ivot, na glavnom putu sa svom infrastrukturom, voda, struja, telefon, gas, autobus ispred ku}e. Telefoni: 021/444-101, 063/750-4187. 83952 PRODAJEM plac 34 ara u Starom Rakovcu. Telefoni: 871213, 065/683-29-95 83950 MALI BEOGRAD, glavna ulica, plac sa temeqem 700m2 dozvoqena P+1+pk, placevi UTU uslovi za 480m2, cena 31.000E. Telefon 063/585-076. 83914

25

PETROVARADIN ku}a u glavnoj ulici dozvoqeno p+1+PK, plac 770m2, izgra|enost 50% zamena za stanove + ke{, cena 145.000E. Telefon 063/585-076. 83913 PETROVARADIN ku}a u glavnoj ulici dozvoqeno p+1+PK, plac 770m2, izgra|enost 50% zamena za stanove + ke{, cena 145.000E. Telefon 063/585-076. 83912 PETROVARADIN - placevi od 500m2 - 8000m2, na raznim lokacija. Cena od 15E/m2 - 75E. Telefon 063/585-076. 83911 ^ENEJ: me|unarodni put, prodajem dva placa od 10.000m2, front 87m, mo`e zajedno. Dozvoqena gradwa, sva infrastruktura pored placa. Telefon 064/20-56-487. 83902 PETROVARADIN, ku}a za ru{ewe, 125m2, plac 750m2, lokacija extra, cena 47.000E. Telefon 063/585-076. 83916 ZLATIBOR - prodajem sprat ku}e 80m2, plac 1200m2, 500m od Hotela „Pali Sad“, mo`e zamena za nekretninu u Novom Sadu.Telefon 063/152-052-1. 83901 HITNO prodajem plac - vikend zona u Novim Ledincima 2.380m2. Telefon 886-636. 83859 PRODAJEM nove izgra|ene ku}e Sun~ani breg Ka}, cena povoqna. Telefon 063/543-263. 83772 PRODAJEM wivu k.o Novi Sad, Gorwe Sajlovo 15x358m (5370m2) pored wive put, 100m od struja, voda, gas, prevoz GSP. Telefoni: 021/6617-415 064/0678-614. 83865 PRODAJEM lepu komfornu ku}u 135m2+100m2 terasa na placu od 720m2. Pogled na Dunav i grad, lepa priroda u Salaksijama (Rakovac) 10 km od Novog Sada, cena: 55.000E. Telefon 064/3144344. 83870 MEWAM ku}u 135m2 sa velikom terasom 100m2, sva infrastruktura, pogled na grad i Dunav na lepom mestu - Salaksije Rakovac 10km od N. Sada za stan ili lokal u Novom Sadu. Telefon 064/3144344. 83871

PRODAJEM jutro zemqe, 5.500m2 iza Neoplante na Klisi, pored puta front 400m, cena 55.000E. Ili zamena za stan. Telefon 064/3144344. 83872 NOVA ku}a u Ka}u u mirnoj ulici 165m2, na 8 ari placa, sve zatravqeno, vo}e i cve}e. Lux opremqena, KTV, klimatizovana. Prodajem ili mewam. Telefon 065/5200-613. 83874 PRODAJEM 4.5 jutara zemqe, na asfaltu, blizu centra ^eneja, blizu struja i telefon. Pogodno za hale i magacine. Telefon 064/122-08-86. 83882 GRA\EVINSKI PLAC, Sremska Kamenica, V. Mi{i}a, 26m front, sva infrastruktura, mogu}a parcelizacija na dva placa, mo`e zamena za stan. Telefon 063/1289-797. 83894 PLAC, Mi{eluk, 1400m2 i 825m2, P + 2 + Pk. Telefon 063/1289-797. 83895 SAJAM-BULEVAR: prodajem ku}u sa restoranom+picerija 135m2, autoperionicom 65m2 (sve u radu), 7 apartmana po 30m2, 20m front. Telefoni: 063/161-28-73, 065/433-80-12. 83897 VRDNIK, plac, 6300m2, iznad hotela „Termal“, dozvoqena gradwa. Telefon 063/514-984. 83980 PRODAJEM konfornu ku}u, 160m2 stambenog prostora u Novom Sadu, Sentandrejski put preko puta sportskog centra, plac 530m2, vlasnik, dogovor. Telefoni: 6416-732, 064/3047856. 83846


26

nedeqa20.septembar2009.

PRODAJEM ku}u na Kamewaru IV, do Dunava. Telefon 063/503733. 83602 PRODAJE se ekskluzivna vila od 305m2 u Kamenici sa predivnim pogledom na Novi Sad, ukwi`ena 1/1, povoqno. Telefon 063/475-116. 80998 PRODAJEM plac 522m2, glavni puta za Veternik, kod Belih dvora, na kraju Leptirove- ulica Nova, {esti plac. Telefon 504-194. 81823 SKELA kod Obrenovca, ku}a 100m2, plac 92 ara i obradiva wiva od 3 hektara, na prodaju. Cena po dogovoru. Telefon 065/65-46-522. 82364 SKELA kod Obrenovca, gra|evinski plac od 12 ari. Cena po dogovoru. Telefon 065/65-46522. 82365 KU]A na Salajci, 125+25m2, u mirnoj ulici, plac 600m2, pogodna za adaptaciju, P+1+M, kolski ulaz, sve ukwi`eno. Telefon 065/64-94-367. 82919 PRODAJEM urbanisti~ki sre|ene placeve u Rumenki 560m2, 1/1. Telefoni: 6215-584 i 064/114-84-27. 82953 PRODAJEM plac - ru{evna ku}a u centru Rumenke, 2.200m2, 20 h 105m za poslovnu delatnost. Telefoni: 6215-584 i 064/114-8427. 82954 TEMERIN, poslovno stambena ku}a, ukupno 230+70 na 1.500m2 placa, sva infrastruktura zastupqena. Ukwi`eno 115.000E. Mo`e i zamena. Telefoni: 0600/846-036, 021/846-036. 82958 PRODAJEM spratnu ku}u na ^eneju, 150m2, plac 1300m2, centralno grejawe, gas, gradska voda, telefon. Telefon 060/0161200. 83012 U BA^KOM JARKU prodajem plac, temeq, projekat, pla}ene komunalije i 3 jutra zemqe. Telefoni: 6363-723, 062/8170802. 83252 PRODAJEM ku}u u Ka}u sa klanicom i lokalom, glavna ulica. Cena 125.000 Evra. Telefon 063/731-58-45. 83533 MEWAM dve ku}e sa velikim lokalom na istom placu u Srbobranu za dvosoban stan u Novom Sadu. Telefon 732-403. 83823 HITNO! plac u Sr. Kamenici 1.530m2 dozvoqena gradwa. Telefon 064/969-89-24. 83580 RIBWAK, prvi red do Dunava, plac 850m2 i plac 3.300m2 sa ukwi`enom starom ku}om. Telefon 063/152-052-1. 83900 U CENTRU Sremskih Karlovaca deo porodi~ne ku}e 38m2, potpuno odvojeno, poseban ulaz sa dvori{tem i gara`om. Telefon: 021/882-474. 83611 NOVA drvena ku}a, 25m2, 11m2+4m2 i 25m2 prostorije, prenosiva, mo`e sa potokom, jezerom i mostom za ulaz u ku}u. Telefoni: 021/719-334, 063/8970-561. 83639 STARA seoska ku}a 120 godina za ru{ewe plac 750m2 i monta`na drvena ku}a 25m2, Budisava, D.\er|a 44. Telefon 021/719334, 063/8970-561. 83641 PRODAJEM - izuzetna vila Sremska Kamenica, u bolku vila Branka ]opi}a. Telefon 063/7049-540. 83652 IRIG, starija ku}a na placu od 6.52 ara, Ive Lole Ribara broj 90. Cena 20.000 evra. Telefon 063/523-526. 83660 GRA\EVINSKI plac 630m2, dozvoqeno P+1+M, struja, voda, gas, telefon, ukwi`en, ul. B.]opi}a. Telefon 639-38-01. 83676 PRODAJEM ku}u na Salajci, 100m2 sa nusprostorijama na placu 1568m2. Telefon 063/545613. 83728 BEO^IN, 15.050m2, gra|evinsko zemqi{te, put sa svim prikqu~cima, vlasni{tvo 1/1, 7e/m2. Pla}awe mogu}e-deo kompenzacija (gra|evinski materijal). Telefon 064/314-37-14. 83743 PRODAJEM ekskluzivnu ku}u u Sremskim Karlovcima, blizu Stra`ilova. Tri eta`e, 250m2. Telefoni: 883-111, 063/8614-027. 83757

PETROVARADIN, plac na lepom mestu 500m2, struja, voda, kanalizacija na placu, temeqi 10 x 10, dozvoqena gradwa. cena 28.000. Telefon 063/152-052-1. 83917 NE[TIN selo pored Dunava, prodajem ku}u sa infrastrukturom, grejawe na gas, telefon, sa velikim placem. Telefon: 021/504-629. 83786 RAKOVAC, Salaksije, renovirana vikend ku}a, oko 90m2, ~vrsta gradwa, blok, fasadna cigla, struja, telefon, gradski vodovod, mogu}nost prikqu~ewa na plin i kablovsku tv, nusprostorija ~vrsta gradwa oko 20m2, plac veli~ine 2.750m2 pod orasima, {qivikom, drugim vo}em, stambena zona, 10km od Novog Sada, ukwi`eno, 39.000E, mogu} dogovor. Telefon 063/500-908. 83993 PRODAJEM dve ku}e, Koviq \ur|evo. Telefoni: 021/55-2088, 021/838-923, 021/889-676, 064/114-36-75, \or|e. 83535 KAMENICA, centar, nova ku}a, 170m2, petosobna sa grejawem, dupla gara`a, podrum, letwa kuhiwa, 120m2, plac 400m2, hitno. Telefoni: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200-512. 84056 UKWI@ENA ku}a na obali Dunava, 65/500m2, struja, voda, cena: 43.000E. Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 84032 NOVA ku}a 200m2/500m2, cena 115.000E. Mo`e zamena za mawi stan, dogovor. Telefoni: 6546976, 065/3333-188, 065/3333-177. 84033 ADICE, plac 11.000m2, cena - dogovor. Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188. 84028 PLAC na Mi{eluku 1174m2, povoqno. Telefon 6546-976, 065/3333-177, 065/3333-188 84027 PETROVARADIN, ku}a 80m2 samostalna na mawem placu u mirnoj ulici, cena 65.000E. Telefon 063/585-076. 83915 U ^EREVI]U, ku}a sa poslovnim prostorom, magacinom, pogodno za trgovinu, novo kupatilo, kuhiwa, laminat, velika terasa. Telefon: 0049-1607884190, mo`e SMS. 84021 TEMERIN, nova ku}a 15 x 9m + hala 20h7m + pomo}ni objekat 6X4, plac 1800m2, hitno. Telefon: 021/6614-694, 063/587-602. 84052 ADICE, ku}a, tri stambene jedinice 170m2, tri kupatila, svi prikqu~ci, odmah useqiva, plac 300m2, samo 65.000E. Telefon: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200-512. 84053 VETERNIK, kod restorana „Travica“, nova ku}a, 200m2, dva trosobna stana + nus prostorija, plac 800m2, ogra|en pod vo}em, hitno. Telefon: 021/6614694, 063/587-602. 84054 PETROVARADIN, nova ku}a odmah useqiva, dva kupatila, 200m2, PVC stolarija, fasada, izolacija, CG, gara`a, ostava, plac 450m2, hitno. Telefon: 021/6614-694, 063/587-602, 063/200-512. 84055 PRODAJEM 4.5 jutara zemqe u ^erevi}u. Telefon 876-362. 84060 PRODAJEM plac sa vikendicom, 40/3500m2, Banstol, ukwi`ena, struja, voda, 9.000E i plac 1500ari, voda, struja, Rakovcu, 6.000E. Telefon 065/2404048. 84083 VILOVO - ku}a oko 90m2, nova na glavnom putu za N. Sad, centralno grejawe, plac od 1500m2, hitno. Telefon 063/810-50-21. 84067

IZDAJEM kancelarijski prostor od tri kancelarije, u odli~nom stawu, klimatizovan, halogena rasveta. Idealan za advokatsku kancelariju, u kuli pored Suda. Cena 450 evra mese~no. Tel. 064/2019-322. www.solis-nekretnine.com. 220857

OGLASI

IZDAJEM kvalitetan kancelarijski prostor cca 200m2 na atraktivnoj lokaciji kod Merkatora. Potpuno opremqen, halogena rasveta, spu{teni plafoni, klima u svim kancelarijama... Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. 220858 IZDAJEM za poslovni prostor trosoban stan u Radni~koj ulici, drugi sprat, 80m2, tri kancelarije... Tel. 065/2019-013. www.solis-nekretnine.com. 220859 KOSOVSKA uli~ni, u zgradi, vi{enamenski lokal 52m2 izdajem ili prodajem. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 220974 IZDAJEM lokal na Novom nasequ 175m2 u jednom nivou, parking, dobar prilaz, na du`e vreme. Telefon 063/538-166. 220975 CENTAR, 30m2, Ul. Jevrejska, izdajem uli~ni lokal, odmah useqiv! Tel. 063/826-1253, 064/829-5005. 221023

LIMAN prodajem na atraktivnom mestu lokale 38m2 i 142m2 u prizemqu, uli~ni u odli~noj zgradi. Telefon 063/538-166. 220976 PRODAJEM lokal od 38m2 i 24 m2 kod Futo{ke pijace, izgradwa. Tel. 021/654-6609, 064/1500867. 220839 LOKAL na Grbavici, ul. M. Dimitrijevi}a, prizemqe sa izlogom i suteren, ukupno 76m2, cena 57.000 evra. Tel. 064/2003-103. www.solis-nekretnine.com. ({ifra: 80126). 220865 NOVI SAD - mega market, parcela 60.000m2 na auto-putu Novi Sad-Beograd kod „Rodi}a“. UTU uslovi i kompletna infrastruktura za mega market. Tel. 064/2019-322. www.solis-nekretnine.com. 220867

HITNO! Poslovni prostor u Ul. Novosadskog sajma od 180m2+na kori{}ewe 50m2, SU, vi{enamenski, pogodan za magacin, teretanu, normalni prozori, ukwi`en, tri ulaza, cena: 57.000. Tel. 021/6616-324, 425653. 220829 BUL. OSLOBO\EWA prodajem 30m2 uli~ni lokal kod mosta Slobode, komplet sre|en i ukwi`en, cena 39.000. Tel. 423208, 065/5727-527, 063/111-4142. 220740 MAKSIMA GORKOG 105m2, uli~ni lokal, dva ulaza, odli~an. Tel. 444-107, 633-7853. 220780 U CENTRU! Prodajem uli~ni lokal u prizemqu 43m2, ugao dve ulice, uli~ni izlog, bez posrednika, telefon: 421-437 ili 063/534-505. 220627

U NEPOSREDNOJ BLIZINI SPENS-a, nov poslovni prostor od 53m2 po ceni od 56.500E. Tel. 063/101-0668. 220650 NA DETELINARI kod pijace lokal u radu 21m2, cena samo 22.000. Tel. 063/550-387, 451-318. 220667 U STROGOM CENTRU izdajem lokal od 10m2. Telefon 021/451792. 83873 IZDAJEM povoqno lokal 35m2 ulica Bore Stankovi}a u blizini Najlon pijace. Telefoni: 063/87-33-330, 410-518. 83744

TEMERIN-Izdaje se lokal 100+60 terase +80m2 skladi{ta, mo`e veleprodaja, glavni put, Novosadska 213. Telefoni: 021/846-036, 0600/846-036. 82959 IZDAJEM lokal idealan za agencije povr{ine 30m2, prvi sprat u poslovnoj zgradi Bulevar oslobo|ewa. Telefon 021/498-775, 445-919. 82996 IZDAJEM lokal 20m2 Dunavska 23, pasa`, 1. sprat, grejawe, telefon, klima ure|aj. Pogodno za kancelarije. Telefoni: 064/9356-924, 021/6350-448. 83851 IZDAJEM ili prodajem kancelariju 35m2, Branimira ]osi}a 2, 1. sprat. Telefoni: 063/502034, 062/963-72-44. 83072 LOKAL, 45m2, blizina bulevara, dobra lokacija, parking, pogodan za sve delatnosti. Mo`e zamena za stan ili ku}u. Telefon 065/20-06-957. 83674 IZDAJE se lokal u pasa`u Jevrejska 13, 14m2, magacinski prostor, WC. Zvati na telefon 063/588-360, 021/6613-087. 83940 PRODAJEM kisok u strogom centru Novog Sada. Sre|en i razra|en. Telefon 063/52-99-39. 83630 IZDAJEM uli~ni lokal 44 m2 za sve delatnosti Novo naseqe. Mileve Mari} br. 6. Telefon 063/511-939. 83542 IZDAJEM uli~ni lokal 34m2 Kisa~ka 42, cena: 170E. Telefon 064/1465474. 83997 PRODAJEM lokal 52m2 u centru Novog Sada, pe{a~ka zona, opremqen za butik, razra|en, ukwi`en. Telefon 063/89-23168. 83339 IZDAJE se lokal 23m2 na ulazu u pasa`, Jevrejska13, magacinski prostor, WC. Interesevati se na telefone: 063/588-360, 021/6613-087. 83941

POTREBAN poslovni prostor od 50m2, za snooker klub, mogu} ortakluk. Telefon 065/4165806. 84086 IZDAJEM - prodajem poslovni prostor, 250m2, Novi Sad, Fru{kogorska 16A. Telefon 063/70-49-540. 83650

PRODAJEM ukwi`en poslovni prostor u funkciji garsowere, 21m2, prizemqe, Sajam, vlasnik, cena: 22.000E. Telefon 062/26-777-1. 83943

DNEVNIK USTUPAM lepo sre|en poslovni prostor, 50m2, pod zakupom, Ul. Futo{ka. Telefon: 063/10-858-22. 84047 IZDAJEM dve kancelarije sa kafe kuhiwom, opremqene 50m2 stovari{ta 50 + 50 + 70m2 sa stala`ama. Telefon: 063/524090. 83802

VASE STAJI]A prodajem gara`u 14m2, u blizini @elezni~ke ulice. Telefon 063/538-166. 220969

PRODAJE se auto „Rover 618i“ 1800cm3, motor Honda akord, atestiran pogon na gas. Telefoni: 063/588-360, 021/6613-087. 83942 PRODAJEM „Yugo 55/93 povoqno, u dobrom stawu. Telefoni: 021/6432-480, 065/615-66-65. 83816 KUPUJEM sve vrste auta, mo`e i havarisana, pla}am maksimalno. Telefoni: 064/337-7695 i 824-611. 82187 PRODAJEM Tojotu „Jaris“, 2005. godi{te, 30.000km. Prvi vlasnik - kao nova. Cena 8.500E. Telefoni: 883-111, 063/8614-027. 83755 KUPUJEM auta sa na{im tablicama. Mo`e havarisana ili zamena za name{taj, izra|en po va{oj `eqi i meri. Telefoni: 021/822714, 063/7081939. 83889 RENO kangu 1,9 dizel, putni~ki produ`eni, pre{ao 130.000 km, na ime kupca, cena: 3.700e. Telefon 064/2595502. 84112

PRODAJEM {iva}u ma{inu bagat na no`ni pogon u ormari}u. Telefon 021/450-584. 83899 PRODAJEM nove delove i le`ajeve za traktor Universal 65. Telefon 063/10-10-947. 83769

NAJPOVOQNIJE stovari{te proizvodi: fert gredice, betonske stubove, armatura po specifikaciji, cemnet, blokovi, cigla, kre~, ostali materijal, organizacija prevoza. Telefon 021/847-034. 78658 LETWIKOVCI novi, {estougaoni i pravougaoni, 3h3m i drugi pokretni sa potokom i mosti}em. Telefoni: 021/719-334, 063/89-70-561. 83640 ITALIJANSKI krovni paneli, povoqno. Telefon 062/22-3378. 83962

PRODAJEM {iva}e ma{ine i endlerice i iberdek, kroja~ki, tapetarski pribor i rezervne delove. Cvijanovi}, Ul. Jevrejska 23. Telefoni: 021/421-452, 064/1312-135. 82053 FRI@IDER, zamrziva~, sa novim motorom i ve{ ma{inu prodajem povoqno sa garancijom. Telefoni: 063-574-162, 065-4439310. 83866

KUPUJEM polovan name{taj: ugaone garniture, regale, sto i stolice, garnitura trosed, dvosed, foteqa. Telefoni: 451-032 i 063/7356-243, Mirjana. 84059 KUPUJEM sav polovan, o~uvan name{taj, regale, ugaone garniture, ostale garniture, sto, stolice, komode... Telefoni: 021/6612-531, 063/7852-743, 063/7852-728. 83729

MOLER - fasader iskusan majstor, ne pije alkohol, vrlo povoqno izvodi radove kre~ewa, gletovawa, demit fasade, adaptacije. Telefoni: 021/882-133, 063/518-346. 84035 ROLETAR izra|ujem, popravqam sve vrste roletni: venecijanere, mewam gurtne, drvene zamewujem plasti~nim, aluminijske. Telefon 064/11-27-141. 83637

PARKETAR: sve vrste parketa, brodskog poda i laminata, postavqam, hoblujem i lakiram. Telefoni: 021/6500-736, 064/12099-46. 83951 IZVO\EWE grubih i finih gra|evinskih radova. Izlazak besplatan. Telefon 064/9354790. 84009 MOLER radi sve molerske radove, kre~ewe, gletovawe, {panski zid i farbawe stolarije. Telefoni: 021/302-267, 064/291-4653. 83726 HIDRO-IZOLACIJA svih vrsta ravnih krovova, podruma, gara`a, skidawe vlage sa zidova, garancija. Izolacija tavanskog prostora. Telefoni 021/731895, 064/1289-487. 82245 BAGAT i druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino i prodajem delove. Cvijanovi}, ul. Jevrejska br. 23. Telefoni: 021/421-452, 064/1312135. 82052 TEPIH SERVIS - ma{insko ~i{}ewe tepiha, mebliranog name{taja, auto sedi{ta i tapacirunga. Telefoni: 021/6391315, 063/706-1334. 81501 ZIDAR - svi zidarski radovi, se~awe zidova i izolacija. Telefon: 021/830-110 i 064/21-71168. 80536

VODOINSTALATER serviser bu{i sudopere, montira sanitariju, mewa ventile, vr{i odgu{ewa, otklawa curewa, montira ma{ine za prawe sudova. Telefoni: 63-68-462, 064/11-86-330. 83629 KERAMI^AR - dugogodi{we iskustvo: postavqawe kerami~kih plo~ica sa i bez materijala. Telefoni: 021/6413911, 063/1240658 Zmajeva~ki put 33 N. Sad Martin. 82398 MOLER - izvodim sve radove povoqno: gletovawe, kre~ewe, farbawe, {panski zid i demit, kvalitetno i ~isto. Telefoni. 021-504-937, 064-23-00-563. 83932 OTAC I SIN - vr{imo sve molerske i farbarske usluge, povoqno i brzo. Telefoni: 021/791615, 064/076-5195. 83991 IZVODIMO sve vrste molersko farbarskih radova brzo i ~isto. Tibika. Telefoni: 064/9820511 i 065/6449436. 83768 MOLER - Izvodimo sve vrste molersko - farbarskih radova, lepim tapete, mermoran {pakulat fasade i ostale radove. Jan~i. Telefon 064/9842-135. 83852 KADE, plastificirawe o{te}enih, nema~kim materijalom, glazura, visoki sjaj, krpqewe probu{enih, za{tita fugni. Ra~un + garancija. Telefoni: 639-6645, 420-183, 063/821-98-56. 83145 IZRA\UJEM septi~ke jame sa komplet mojim materijalom. Telefon 063/511-935. 83935 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti. Odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, radimo i na selu. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 83820

KUPUJEM sony televizore sa lo{om slikom, neispravnim ekranima, ostale televizore, ku}nu tehniku, figure, kristale. Najboqe pla}am, proverite. Telefon 063/774-6129, 064/9512178, 062/188-2488. 84022 PRODAJEM povoqno kolor televizore svih veli~ina 20 - 40 E. Dostavqam na adresu! Non stop, Mladen. Telefon: 421-516 i 064/157-2514. 82875


OGLASI z ^ITUQE

DNEVNIK

KUPUJEM ispravne, neispravne kolor televizore, dolazak, isplata odmah. Kupujem digitalne fotoaparate, DVD playere, muzi~ke linije! Non stop, Mladen! Telefon: 421-516 i 064/1572-514. 82873

KUPUJEM zlatnike, dukate i napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu.Telefoni: 063/8-318-180, 021/451-409. 76186 KUPUJEM antikvitete, sabqe, bode`e, bajonete, ordene, medaqe, kubure, pu{ke kremewa~e, stari novac, zlatnike i ostale starine. Telefon: 063/196-4817. 82202

GRO@\E - rizling i `upqanka, za vino i rakiju. Sremski Karlovci, Stra`ilovska 1. Telefon 063/506-760. 83727 GRO@\E rizling za vino i rakiju, izuzetan kvalitet. Telefoni: 883-809, 064/93-061-94. 84003

VIAGRA original, 50mg-100mg, cialis 20mg, garancija, uputstvo, dostava - Novi Sad i okolina non - stop. Telefon: 064/3280-738. 82769

OSAMNAESTONEDEQNE koke nosiqe, ku}na dostava. Telefon 021/888-386. 83970 FARMA iz Stepanovi}eva prodaje mlade osamnaestonedeqne koke nosiqe sa veterinarskim uverewem. Dostava na adresu. Povoqno. Telefoni: 021/717058, 063/521-559, 063/539-051. 83656

PRODAJEM pi{toq kalibra 9, marke CZ M-88, nov nekori{}en, potrebna dozvola. Telefon 021/504-629. 83785

ZANATLIJA penzioner pokretan invalid, situiran tra`i `enu od 50 - 60 godina radi braka i tu|e nege, da poseduje voza~ku dozvolu. Telefon 062/550388. 82937 PENZIONER `eli upoznati zdravu `enu za brak, 60 - 65. godina. Telefon: 022/451-188, posle 20 ~asova. 84114

AGENCIJA iskqu~ivo za bra~no posredovawe zemqa/inostranstvo. U okviru Agencije klub za sve slobodne.Organizujemo izlete, proslave, dru`ewa. Telefon 021/496-382. 83945

POTREBAN ~uvar. Telefon 062/22-33-78. 83963 PRODAVNICI name{taja potreban radnik na utovaru - istovaru robe sa B kategorijom. Telefoni: 66-22-640, 063/509-390. 84000 KU]NA nega starih, bolesnih. Medicinske, gerentolo{ke, pedijatrijske, kurirske usluge. [etwa bolesnika. ^uvawe dece, spremawe, peglawe, kuvawe, vo|ewe doma}instva. Tel. 021/400148, 496-382. 83947

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav deda

82125 POTREBNO 10 radnika na proizvodwi drvene ambala`e. Prednost imaju `ene. Prevoz obezbe|en - Futog. Telefoni: 021/895-711, 063/539-515. 83994 EVROPA: potrbni kuvari-ce, konobarice, pomo}ne radnice, bebisiterke, varioci, gra|evinci, ~uvawe starih, bolesnih, vo|ewe doma}instava sa paso{em hrvatskim. Telefoni: 021/400-148, 021/522-999. 83944 POTREBNA `ena za ~uvawe {estogodi{weg deteta, danima radno vreme od 18 ~asova do 21.30. Plata mese~na 6.000. Telefon 060-60-11-971. 15-20h 84081

Posledwi kom{iji

pozdrav

Milorad Leki} Mi}a

Unuk Nemawa, unuka Lana, }erka Svetlana i zet Dragan.

Sahrana je u ponedeqak, 21. 9. 2009. godine, u 15 ~asova, na grobqu, u Sremskoj Kamenici. O`alo{}ena porodica: supruga Bosiqka, sin Sini{a, }erka Svetlana, unuci Nemawa i Lana i zet Dragan. 84178

84180

Posledwi pozdrav na{em jedinom, voqenom i najdra`em

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je zauvek napustio na{ dragi i voqeni suprug, tata, tast i deka

od Leki} Veselka sa porodicom.

OG-3

Posledwi pozdrav

Milenko Bo`in

Deki od: Gige, Boke, Koje i Dude.

Sahrana je na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u ponedeqak, 21. 9. 2009. godine, u 15.30 ~asova. O`alo{}eni: supruga Kristina, }erke Sofija i Svetlana sa porodicama. OG-1

OG-2

Tu`nim srcem javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je 18. 9. 2009. godine, u 73. godini preminuo na{ dragi suprug, otac, tast i deda

Miloradu Leki}u Mi}i Reka suza ne mo`e da opi{e tugu u srcu, prazninu u du{i koju ose}amo jer vi{e nisi sa nama. Hvala ti za sve {to si u~inio za nas.

Mi{a Tanackovi} Nedostaja}e mi prijateq kakav si bio ti.

Supruga Bosiqka, sin Sini{a i }erka Svetlana.

Amalija.

Posledwi pozdrav prvom predsedniku i osniva~u Dru{tva

Mihajlu Tanackovi}u Mi{i

Veqko Vukeli} Sahrana je u ponedeqak, 21. 9. 2009. godine, u 13 sati, na Tranxamentskom grobqu, u Petrovaradinu. O`alo{}ena porodica: supruga Koviqka, }erka Dragana, sin @eqko, zet Dragoslav i unuci Marko, Nikola i Luka. 84181

84171

84179

Posledwi pozdrav prijatequ

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

\or|u Kozarovu

Magda Radulovi} ro|. Sentmartoni

od Frawe i Mare Perge.

Sahrana je u ponedeqak, 21. 9. 2009. godine, na Katoli~kom grobqu, u Novom Sadu, u 15 sati.

Dru{tvo „Stoma� Vojvodine.

O`alo{}ena }erka Anica i Sr|o. 84177

POTREBAN stolar i farbar. Telefon: 021/890-216.

27

Tu`nim srcem javqamo ro|acima, prijateqima i poznanicima da je 18. septembra, u 77. godini preminuo na{ suprug, otac, deda i tast

Mi}i

Miloradu Leki}u PRODAJEM jabuke za rakiju. Telefon: 063/557-325. 80025 ZALAGAONICA! Najpovoqniji otkup: zlata, dukata, srebra, dijamanata, brilijanata, platine ru~nih i kaminskih satova, antikviteta. Nov~ane pozajmice. Telefon 063/351-531, 021/661-09-16. 80112 POVOQNO prodajem ~istu zemqu za nasipawe sa sremske strane. Telefon 063/511-935. 83934 KUPUJEM polovne fosne. Hitno! Telefon 063/863-4825. 83764 PRODAJEM ugaq kostolac i bukovo drvo. Ta~na mera. Mo`e rezano i cepano. Telefoni: 064/143-3409, 6419-439. 83840 UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3100, dunavac 3.900, tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 065/479-17-35, 062/188-36-24, 065/479-17-36. 84048 UGAQ kostolac komad i kocka sa prevozom i ru~nim utovarom 3.000, dunavac 3.900, tvrdo bukovo drvo 3.100. su{eni 7.800. Telefoni: 063/73-47-261, 065/47917-41. 84049 UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3000, Su{eni Vreoci 6.400 tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 065/479-17-42, 063/73-47-266. 84050 OPREMA za lokale, nova, razne fontane, potoci i jezera, ukrasni bunari, vetrewa~e, `ardiwere od drveta, kao ve{ta~ko drve}e. Telefoni: 021/719-334, 063/89-70-561. 83638 STARA^KI DOM u Sl. Kamenici sme{taj starih pokretnih i nepokretnih osoba. Telefon 021/463-807, 11 - 18. 83582 PRODAJEM medicinski krevet za nepokretne sa daqinskim upravqa~em. Telefon 021/540903. 83174 KOMPLET inventar za klanicu, 4 vitrine od 1, 5 do 3 orman fri`idera, friteza od 10 lit. 2 fiskalne kase. Telefon 063/73158-45 83534 ^ISTIM podrume, tavane, odnosimo {ut i kupujem staro gvo`|e i stare karoserije. Telefoni. 021/6618-846, 6614-274, 063/84-85-495. 84069

nedeqa20.septembar2009.

84173

84176

dragom

Obave{tavam rodbinu i prijateqe da je posle kra}e bolesti preminula moja strina

Milenku Bo`inu od stanara \or|a Rajkovi}a 8a.

OG 4

Obave{tavamo prijateqe i rodbinu da je 19. 9. 2009. godine preminuo

\or|e Kozarov

Mila Tomi}

1937 - 2009.

ro|. 1927. g. Sahrana je u ponedeqak, 21. 9. 2009. godine, u 14.45 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena sinovica Biqana sa porodicom.

Sahrana je u ponedeqak, 21. 9. 2009. godine, u 14 ~asova, na Gradskom grobqu.

84174

84175

Wegovi najmiliji.


28

^ITUQE z POMENI

nedeqa20.septembar2009.

Posledwi pozdrav dragom kumu

Sa tugom se opra{tamo od dragog te~e

Posledwi pozdrav ~ika Vladi, Brankicinom tati

DNEVNIK

POMEN Pro{lo je sedam godina od kako nas je napustila draga mama i plemenita baka, na{ ponos

22. 9. 1996 - 22. 9. 2009.

SE]AWE

\oka Stanojev Mihajlu Tanackovi}u

Mihajla Tanackovi}a

Po~ivaj u miru, a mi }emo iz daleke Kanade ~uvati uspomene na tebe.

Hvala ti za sve {to si u~inio za mene. Po~ivaj u miru.

Kuma Katalin Ki{ sa porodicom.

Uskokovi} Vlada sa suprugom Natalijom i sinom Gojkom.

84160

84159

Posledwi pozdrav {ogoru i te~i

Dobrila Stevanov

Vladi Tominu

ro|. Kolari} iz Silba{a

od Jovanov To{ice sa porodicom iz Ka}a.

Sa bolom i tugom obave{tavamo ro|ake, prijateqe i poznanike, da je nakon duge i te{ke bolesti, u 66. godini zaspao ve~nim snom moj voqeni suprug

Mihajlo Tanackovi} 1943 - 2009.

od porodice Daniel.

Sahrana je u ponedeqak, 21. 9. 2009. godine, u 16.15 ~asova, na Gradskom grobqu. Neka tvoj vedri lik i plemenito srce po~iva u ve~nom miru. Tvoja neute{na supruga Ana.

Posledwi kom{inici

pozdrav

[ESTOMESE^NI POMEN Navr{ava se {est tu`nih meseci otkako nije sa nama na{a voqena

na{oj

diplomirani pravnik Ve~no }emo te ~uvati od zaborava. Osta}e{ zauvek u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Sofija, sin Neboj{a, k}i Gordana, snaha Tatjana i unuci Isidora, Nikola i Stevan.

84113

83969

^ETVOROGODI[WI POMEN

DVOGODI[WI POMEN

Vera ]irilovi}

Du{an Vasi}

Joka Bawac

2005 - 2009.

1948 - 2007.

Uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu ~uva}emo ve~no.

Maj~ice, zauvek }e{ biti u na{im mislima.

Suprug Dmitar, sin Du{ko i }erka Dragana.

Tvoja deca.

84082

84134

84158

84161

Isa Kova~evi}

Pro{le su ~etiri godine bez tebe brate. Za nas nema utehe i zaborava jer }e na{a qubav prema tebi ostati ve~na. Hvala ti za svu qubav i dobrotu koju si nam pru`io. Tvoj brat Steva, snajka Mara, Ru`ica i Ceca sa porodicama.

84070

84156

dragom

Mihajlu Tanackovi}u

Vreme prolazi, ali tuga ne. Mama, neka te an|eli ~uvaju. O`alo{}ena }erka Qiqana, unuci Svetlana i Ilija.

iz Mo{orina

JEDNOGODI[WI POMEN na{em dragom

3

Uspomenu na tebe ~uva tvoja porodica.

83976

POMEN

20. 9. 1999 - 20. 9. 2009.

Na{a draga i voqena

@arko Stojanovi} Danas je jedanaest godina od kako nisi sa nama. @ive}e{ ve~no u na{im srcima.

Mili Me|imorec

Gordana G. Stankov Stanari Gagarinove 4.

84168

Navr{ava se deset godina od kako sa nama nije

Mama Marija, tata @ivko i sestra Zorica.

ro|. Trbi} 1924 - 2009. Upokojila se u Gospodu 18. 9. 2009. godine. Sahrana je danas, 20. 9. 2009. godine, u 13 sati, na Pravoslavnom grobqu, u Be~eju.

Svetozaru Ninkovi}u Bati Navr{ava se godina bez tebe, ali ni jedan dan bez tvog lika u mislima, imena na usnama i bola u du{i.

Tuguju za wom: sestra @ivka, zet Svetozar, brati~ina Bojka, brati~ina Spomenka, bratanac Slavko, sestri} Stevan i sestri~ina Gordana sa porodicama.

Pro{lo je deset godina, nedostaje{ nam kao i prvog dana.

Tvoji najmiliji.

Supruga Jerka, sinovi Dragoqub i Branislav sa porodicom.

84136

83734

84094

[ESTOMESE^NI POMEN

Dragan Mili}

JEDNOGODI[WI POMEN mom jedinom bratu

POMEN U ponedeqak, 21. 9. 2009. godine navr{avaju se tri pune godine od kako nas je napustio na{ suprug, otac i deda

84163

Mladen Pavlovi} [epak

POMEN mojim dragim roditeqima.

Svetozaru Ninkovi}u Bati

Du{an Jovi~i}

iz Svilo{a

Vreme prolazi, ali ne i na{a qubav i se}awe na tebe. Volimo te mnogo: Kata, Mi{a i Svetlana.

Tvoje: supruga Verica, k}erke Biqana i Sne`ana.

84146

[ESTOMESE^NI POMEN na{oj voqenoj baki, tetki i sestri

Bio si moj mla|i brat, Stevici voqeni ujak i Miletu dragi {ogor... U najlep{im uspomenama ~uva}emo te od zaborava. Tvoja Seka sa porodicom.

Godine prolaze, ali se}awe na tebe ne bledi. Sve vi{e nam nedostaje{. Tvoji najmiliji.

84137

83725

84096

[ESTOMESE^NI POMEN

Milutin 1937 - 1999.

\or|e Plav{i} 31. 8. 1942 - 21. 9. 2006.

Pro{lo je tu`nih 40 dana od kad te nema dragi

POMEN

Irena

i

ro|. Ne{ticki 1938 - 2008.

Rankov

Mirjani Ka}anski obele`i}emo danas, 20. 9. 2009. godine u 10 ~asova, polo`iti cve}e i jo{ jednom joj odati po~ast. Uvek }e je voleti weni: Milan, Jelena, Mirjana, Bata Vi{wi} i sestra Anica Pavlov. 84149

Ostala je tuga zarobqena u se}awima, neiskazanim re~ima i bolnom nedostajawu. Godi{wi pomen bi}e obele`en 22. septembra 2009. godine, u 16 sati, na Katoli~kom grobqu i misom u @upnoj crkvi Imena Marijina u 18 ~asova (Katedrala) u Novom Sadu. Hvala vam za sve {to ste mi nesebi~no pru`ili. Va{a Marina. 84120

Velimir Krsti} Mirko Pavlovi}

iz Zmajeva Tvoj vedar lik osta}e uvek u na{im srcima. Suza u oku, bol u srcu, tuga u du{i i tako svaki dan od kako nisi sa nama voqeni na{ Velimire. Supruga Anica, }erke Sawa i Tawa sa porodicama. 84111

iz Lipara 20. 9. 1996 - 20. 9. 2009.

Milane Ostajem tu`na i nemam utehu.

S ponosom te pomiwemo i s qubavqu u srcu ~uvamo.

Tvoja Milka.

Tvoji najmiliji.

83918

83724


POMENI

DNEVNIK

SE]AWE

Ivona Zoki

1931 - 2007.

1999 - 2002.

Vole te tvoji: keka, te~a i seke Sandra i Sawa.

Nedostaje{ mi za sve {to je pro{lo, nedostaje{ mi za sve {to dolazi, u srcu si mom urezana zauvek mila moja.

2007 - 2009.

Radojka Radi{i}

Ivona Zoki

1999 - 2002. Draga Noco, godina za godinom prolaze a se}awe ne tebe ostaje bistro poput suze u oku.

29

POMEN

DVOGODI[WI POMEN

Ivona Zoki

1999 - 2002.

nedeqa20.septembar2009.

Noco, vreme tugu ne le~i, ~uvamo te u na{im srcima.

Baka Nena i deda Vinko.

Voli te mama.

Malo je re~i koje mogu opisati koliko si nam zna~ila, koliko nam nedostaje{. Sa ponosom te pomiwemo, sa qubavqu ~uvamo od zaborava i sa tugom u srcu `ivimo bez tebe. Rado moja, neka te an|eli ~uvaju. Tvoj suprug Du{a, tvoji sinovi i k}eri, snajka, unuci i praunuci.

Radojka Radi{i} Pro{le su dve godine bola i tuge od kako si oti{la od nas, al’ si zato ~esto u mislima na{im. Tvoj sin Borislav sa porodicom.

84061

83832

SE]AWE

83831

84062

83829

GODI[WI POMEN

POMEN

SE]AWE

PETOGODI[WI POMEN

2005 - 2009.

24. 9. 2004 - 24. 9. 2009.

Pro{le su dve godine od kako je umro na{ brat, stric i dever

Qubomir Pupavac

Du{an Bawac 1. 4. 1999.

Na dana{wi dan, pre 4 godine prestalo je da kuca najplemenitije srce na svetu. Tvoje: Gordana, Sawa, Maja, Mia i Vedran, porodice Vojnovi} i Bjelobaba.

Toma Gezi Zdravko M. Divqak

20. 9. 1997 - 20. 9. 2009.

iz Rumenke

Du{an Preradovi} Ivanka Blitva @ive}e{ ve~no u na{im srcima.

Osta}e{ uvek u na{im srcima. Nikada te ne}emo zaboraviti, sve vi{e nam nedostaje{.

Suprug sa porodicom.

Godina za godinom prolazi, ali Ti si ve~no u na{im srcima, na{im mislima i na{im se}awima. Zauvek tvoje Ana i Milica.

Neka te an|eli ~uvaju. 84162

84164

84172

GODI[WI POMEN

DVOGODI[WI POMEN

Savka Bawac Brat Dobrivoj sa sinovima Sa{om i Dejanom i suprugom Qiqanom.

21. 9. 1999.

Tvoji najmiliji.

S tugom i po{tovawem ~uvamo od zaborava na{u dragu

dragom suprugu

Nikada ne}ete biti pro{losti, `ivite u nama.

deo

Va{a deca. 84102

83858

84165

TU@NO SE]AWE Danas se navr{avaju dve godine od kako nas je samo fizi~ki napustio i oti{ao u nezaborav na{ predobri, plemeniti i najdra`i

Kajku

Ranku Kqaji}u

Porodica Roganovi}.

„... i nisam pao nisam dao da mi kroz o~i gami`u tuge, ve} sam od sebe samog krao po malo sebe za sve druge...“

84151

JEDNOGODI[WI POMEN

Tvoja Mira.

83862

DVOGODI[WI POMEN

Katica Gligori}

dragom suprugu, ocu i dedi

Zauvek si u na{im mislima i srcima. Ve~na ti slava. Tvoja sestra Milica i sestri} Todor. 84076

GODI[WI POMEN na{oj dragoj majci i sestri

Zdravko Mirka Divqak 3. 8. 1933 - 20. 9. 2007. Ranku Kqaji}u

Nedostaju nam Tvoje lepe re~i, saveti i razgovori. ^uvamo i ~uva}emo Te od zaborava. Stalno si u na{im mislima.

S qubavqu koju smrt ne prekida, bolom koji vreme ne le~i, i ponosom koji nam snagu daje.

Katici Gligori} Kajki ro|. Mladenovi}

Tvoji najmiliji: Radinka, Miroslav i Dobrivoj. Porodica.

83706

83863

obele`i}emo danas, 20. septembra, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu. Bol, tuga i se}awe na tebe i tvoju plemenitost, hrabrost i dobrotu nikad ne prestaju. Uvek }e te voleti tvoji najmiliji: sin Du{an, brat Pera i sestra Ru`ica.

83813


30

07.00 08.00 08.05 09.40 10.03 11.00 12.00 12.05 13.05 14.40 15.02 15.10 16.10 17.00 17.20 18.55 19.20 19.30 20.05 20.55 22.00 22.30 23.55 00.35

TV PROGRAM

nedeqa20.septembar2009.

TV ba{tina Vesti Lajawe na zvezde, film Pustolovine Marka i Maje Cvrletova ma{taonica Znawe imawe Vesti Koliko se poznajemo, kvliz Porodi~na oluja, film Frej`er Ta divna stvorewa Dodati `ivot godinama Rej~el Rej TV Dnevnik Porodi~na oluja, film Tarzan Crtani film TV Dnevnik Muzi~ke biografije An|eli iz tvr|ave od blata Vojvo|anski dnevnik Belo odelo, film Rej~el Rej Porodi~na oluja, film

06.25 07.15 10.15 11.00 11.35 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 16.37 16.55 18.40 19.00 19.25 19.30 20.00 20.30

Kuhiwica (ma|) Rej~el Rej Frej`er Sve~anost u vinogradu (slov) Emisija za selo (slov) Nedeqni magazin (rum) Brazda (ma|) Ma|arska narodna muzika TV magazin (rus) Nedeqni magazin (rom) Milica Jela~a Jovanovi} Mali koncert - Sowa [ari} Frej`er Crtani film TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Crtani film (ma|) Zajedno Me|unarodni festival akusti~arske muzike: Lidija Bajuk 21.00 Dotiki (slov) 22.35 TV sport (ma|) 23.05 Pogodi ko sam, film

Goja Toledo

Pogodi ko sam Estreqa je vredna u~enica, puno ~ita i voli pri~e o vampirima. Majka je zaposlena u bolnici nema dovoqno vremena da se k}erci. Nastavnik joj skre}e pa`wu da je Estreqa dobra u~enica, ali da se u {koli ~udno pona{a... Uloge: Goja Toledo, Nerea In~usti, Hoze Marija Po Re`ija: Enrike Urbizu (RTV 2, 23.05)

Yejn Vimark

Ubistva u Midsameru (Panonija, 12.00) 08.35 11.00 11.30 12.00 14.20 15.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.40 00.00

10.00 10.30 12.00 12.30 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30

Nedeqom u Panoniji Modni magazin Multietnik Ubistva u Midsameru Halo predsedni~e Vojvo|anske vesti E-TV TV {op Vojvo|anske vesti Vrele gume Hronika Op{tine @abaq Vojvo|anske vesti Kad priroda uzvrati udarac Lice s naslovnice Vojvo|anske vesti Svet divqine Glas Amerike

NS klinci Krcko Ora{~i}a Najboqi lek Lim Dok. program Film: Druga `ena U potrazi za poslom Hrana i vino Denis napast Katapultura Lude godine Objektiv Evo nas kod vas U potrazi za poslom Objektiv Razgoli}eni

07.00 Liga {ampiona: ^elzi - Porto 09.00 Berlin maraton 13.00 Dejvis kup 1/2 finale: Hrvatska – ^e{ka 15.00 Italija – Serija A: Multi prenos 16.00 [kotska liga: Seltik + Harts 18.00 Dejvis kup 1/2 finale: Hrvatska – ^e{ka 21.00 Francuska liga: PSG – Lion 23.00 Holandska liga: Fajenord – PSV 00.45 Odbojka [ampionat, final: So~i Bronza finale

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 11.00 11.05 12.49 13.00 13.13 13.14 13.30 14.10 15.00 15.08 15.13 16.00 16.03 16.53 16.56 18.32 19.05 19.06 19.30 20.06 20.13 21.02

Vesti Jutarwi program Jutarwi dnevnik Jutarwi program Vesti @ikina {arenica Vesti Dizni na RTS Kulinarski letopis Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Sport plus Balkanskom ulicom: Dejan Udovi~i} Vreme je za bebe Vesti Na{ auto na{im gledaocima Sat Vesti Ono kao qubav Na{ auto na{im gledaocima Pad u raj, film Sasvim prirodno Na{ auto na{im gledaocima Slagalica, kviz Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Ono kao qubav Yejn Ejr, film

Ukoliko Srbija igra u finalu: 20.08 Na{ auto na{im gledaocima 20.15 Ko{arka - EP: sportski program 21.07 Ko{arka - EP: finale, prenos 1. poluvremena 22.02 Ko{arka - EP: sportski program 22.15 Ko{arka - EP: prenos 2. poluvremena 23.00 Ko{arka - EP: sportski program 23.10 Vesti 23.12 ^ista~ 00.05 Dnevnik 00.23 Venecija 2009, filmski program 01.07 Egzit 02.49 Ono kao qubav 03.28 Kulinarski letopis 03.36 Sat 04.24 Balkanskom ulicom: Dejan Udovi~i} 05.03 Slagalica, kviz 05.23 TV prodaja 05.47 Verski kalendar

07.45 08.00 09.00 09.28 09.43 09.58 10.30 11.00 11.55 13.11 13.38 14.05 14.25 16.25 17.54 17.59 18.22 20.12 20.40 21.07

DNEVNIK

Agroinfo Dozvolite Pustolov Dom, EBU dok. program Di{i sa mnom, EBU drama Akva viva derbi Moj qubimac Znawe imawe 75. Vukov sabor, prenos Interfejs UNHCR - Povratak: Kosovo Kulturako aresipe Fudbal - Premijer liga: Man~ester Junajted - Man~ester Siti, prenos Fudbal - Jelen super liga: Smederevo - Crvena zvezda, prenos Datum [toperica Ko{arka - EP: za tre}e mesto, prenos Fudbal - Liga {ampiona, magazin Vikend evronet Ko{arka - EP, finale, prenos

Ukoliko Srbija igra u finalu: 2. varijanta 20.40 Fudbal - Premijer liga: ^elzi - Totenhem 22.25 Detektivske pri~e 23.10 Hronika 43. Bitefa 23.40 Vikend evronet 00.07 Fudbal - Premijer liga: Man~ester J. - Man~ester Siti 01.50 Ko{arka - EP 03.30 Fudbal - Jelen super liga: Smederevo - Crvena zvezda 05.19 Detektivske pri~e 23.00 Fudbal - Premijer liga: ^elzi - Totenhem 00.30 Hronika 43. Bitefa 01.00 Fudbal - Jelen super liga 02.40 Fudbal - Premijer liga: Man~ester J. - Man~ester S.

3. varijanta 23.10 Hronika 43. Bitefa 23.40 Fudbal - Premijer liga: ^elzi - Totenhem 01.30 Fudbal - Premijer liga: Man~ester J. Man~ester S. 03.10 Ko{arka - EP 04.40 Fudbal - Jelen super liga: Smederevo - Crvena zvezda

Vitoria Pu~ini

Princ Rudolf Dvodelna istorijska drama o tragi~noj sudbini austrougarskog princa Rudolfa i wegove qubavnice-baronese Meri Vetsere. Kao sin kraqa Frawe Josifa, on trebalo je da nasledi vladavinu nad tada najve}om kontinentalnom imperijom u Evropi... Uloge: Maks fon Tun, Vitoria Pu~ini Re`ija: Robert Dornhelm (B92, 14.00) 07.00 08.30 09.00 11.00 12.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.25 17.55 18.30 19.05 20.05 21.00 23.00 23.35 00.05 01.00

06.15 07.00 08.30 09.00 09.30 12.10 12.40 16.00 18.00 18.25 19.00 21.00 23.00 01.10 02.10 03.10 03.40

e-TV Doma}in Sme{na strana `ivota Puka Film: Er Amerika Svet na dlanu Film: Ples sa vukovima Kraqevi Ade Red bul Kviz: Ke{ taksi Film: Gu`va u letwikovcu Film: Trka za novcem Film: Er Amerika Top spid Ameri~ko rvawe - do koske Kviz: Ke{ taksi Ameri~ko rvawe - do koske

Tok {ou Mari Mari pri~a o iskustvima pedagoga, Maja Markovi} i Sa{a Vasi} nam predstavqaju novi materijal, dok }e mladi politi~ar Neboj{a Stefanovi} razbiti predrasude o poslu kojim se bavi. Voditeqi: Tea Topi} i Bojan [terling (KTV, 17.00)

Volis i Edvard Godina je 1936. Na engleskom prestolu je ~uveni Edvard Tre}i, ali zbog qubavi prema jednoj ameri~koj dr`avqanki on odlu~uje da abdicira. On `eli da se o`eni wome, sa Volis Simson koja se pre Edvarda dva puta razvodila. Uloge: Yoeli Ri~ardson, Stiven Kembel Mur, Dejvid Vesthed Re`ija: Dejv Mur (Avala, 21.00) 06.00 07.00 08.00 10.00 13.00 13.30 14.00 14.15 15.15 17.00 17.55 18.35 19.05 20.00 21.00 23.00 23.30 01.00 02.45

06.30 Henrijeve zanimqive `ivotiwe 06.55 Pokojo 07.15 Rori 07.40 Meda Rupert 08.05 Kliford 08.30 Mala princeza 08.50 Henrijeve zanimqive `ivotiwe 09.35 Lizi Mekgvajer 10.00 Idemo u`ivo 10.25 Viva piwata 10.55 Spajder rajderi 11.45 Konan 12.40 Film 14.05 Kalamiti Yejn 14.30 Feniks i tepih 15.00 Idemo u`ivo 15.45 Top {op 16.00 Akvantura 16.55 Lizi Mekgvajer 17.20 Film

07.00 09.00 10.00 11.45 12.00 13.00 14.45 15.00 16.15 18.00 19.30 20.00 21.00 23.00 00.00 00.45 01.00 03.00

Film: Barbi kao Zlatokosa Dora istra`uje Znawe na poklon Hitna 94 Vesti za osobe o{te}enog sluha TV Travel magazin Film: Princ Rudolf Vesti B92 Qudi sa Menhetna Veliki Brat, veliko spremawe [tiklom u vrata Vesti B92 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Najsmrtonosnije `ivotiwe na svetu Uvod u anatomiju Utisak nedeqe Vesti B92 [tiklom u vrata Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Najsmrtonosnije `ivotiwe na svetu Dok. serija: U`ivo sa Ebi Rouda

Jutro sa Ne{om Risti}em Farma Film: Povratak Ringa Siti Grand hitovi Film: Mali diktator Siti Vi pitate Nedeqno popodne Lee Ki{ Film: Mi nismo an|eli 2 Nacionalni dnevnik Farma Film: Nestale Mewam `enu Farma Siti Film: Ubistvo u Holivudu Film: Kraqevi samoubistava

Mala princeza (Hepi, 08.30)

18.35 18.55 19.30 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 00.05 01.20 02.20 04.35 05.05 05.25 06.20

Tuning stajling Telemaster Seoska idila Akvantura Gavran Srce... Film Telemaster Vremenska prognoza Nemo}na nauka Film Tuning stajling Seoska idila Gavran Vremenska prognoza

Glas Amerike Yordan Film: Ve~erwa zvezda Za dobar dan Slike `ivota Present Vesti Slatka moja Film: Otpisani Boks Vesti Zaustavno vreme Dok. serija Petar Veliki Film: Volis i Edvard Beli svet Film: Ve~erwa zvezdalu Film: Volis i Edvard Glas Amerike

08.00 De~iji program, 09.00 Nedeqni magazin, 10.00 Hrana i vino, 11.00 Kultura tela, 11.30 U na{em ataru, 12.30 Travel klub, 13.30 Kuda ide Vojvodina, 14.00 Film, 15.30 Sport, 16.30 ABS {ou, 17.00 Nedeqni magazin, 18.00 Svet na dlanu, 18.30 Stajl, 19.00 Rat, revolucija, gerila, 20.00 Auto fle{, 21.00 Film, 22.30 Nedeqni magazin, 23.00 Film, 00.00 No}ni program.

08.30 Bawe Srbije, 09.00 Udahnite Zlatibor, 09.15 Turisti~ke razglednice, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.00 NK Koktel, 13.30 Fokus, 14.00 Mozaik, 16.00 Zdravqe i vi, 16.55 Fokus, 17.25 Turisti~ke razglednice, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 20.40 Ludi kamen, 21.00 Bulevar, 22.00 Holivud, 23.00 Fokus, 23.40 Turisti~ke razglednice, 00.20 Haj-faj mjuzik, 01.00 Fokus, 01.30 Muzika.

12.00 Cicina tezga, 13.30 Paor, 14.30 Sremske pri~e, 15.00 Film, 16.30 Bez tambure nema pesme, 18.00 Ko te {i{a, 19.00 Kazivawa, 19.30 Pingvini osvetnici, 20.00 Film, 21.30 Druga strana medaqe, 22.15 Mobil e, 22.30 Ko te {i{a, 23.15 Yuboks.

09.00 TV izlo`ba, 09.30 Prolog, 10.00 Film info, 11.00 Sva{taonica, 12.10 Zlatno poqe, 13.20 Dok. film, 14.15 Volej, 15.00 Izazovi istine, 15.30 Inyoj, 16.00 Akcenti, 16.30 Kviz, 18.00 Akcenti, 18.10 Zdravqe, 20.00 Inyoj, 20.30 Samo vas gledamo, 22.15 Zabavni program, 23.00 Kviz, 00.15 Komercijalni program.

07.00 Autosprint, 08.00 Beli luk i papri~ica, 08.30 Uz kafu, 09.00 Od Tokija do Milvokija, 09.30 Start, 10.00 Smeh terapija, 11.00 Moj grad-Retrospektiva nedeqe, 12.00 1 na 1, 12.30 U na{em ataru, 13.30 Pod sjajem zvezda, 15.00 Folk {ou, 17.00 Tok {ou, 19.00 Politikon, 20.00 Bez cenzure, 22.00.

08.00 Hrana i vino, 09.00 Film, 10.30 Mufquz, 11.00 Pod suncem, 12.00 Do kraja sveta, 12.30 Panorama op{tine @iti{te, 13.00 Produkcija mre`e, 14.00 Agrosfera, 15.05 Film, 17.00 Do kraja sveta, 18.00 Iza scene, 18.30 Nodi, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Odgovor, 21.05 Tajni znak, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Slu`ba 21, 23.00 Film.


DNEVNIK

nedeqa20.septembar2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

5

31

KOVA^I^KI KOSMOS ZUZANE HALUPOVE

Pi{e: Milica Kosenko-Ma{irevi}

Sandra Bulok

Ukradeno srce Sitni lopov Frenk O' Brajan i wegova devojka Rouz ne `ele vi{e da `ive nesigurnim `ivotom. Spas od lopovskog `ivota prona|u u slede}em poslu- kra|i skupocene slike … Uloge: Sandra Bulok, Denis Liri, Stiven Dilejn, Japet Koto Re`ija: Bil Benet (Nova TV, 15.55) 08.40 Doma}ice iz visokog dru{tva 09.35 Zbogom, biv{i 10.35 Automotiv 111.0 Magazin Lige prvaka 11.35 Novac 12.05 Ulica se}awa 13.05 Asteriks i Kleopatra, film 14.15 Narednik Bilko, film 15.55 Ukradeno srce, film 17.40 Vesti 17.50 Dobro do{li u yunglu, film 19.40 Dnevnik 20.25 Kro Kop, snimak 21.10 Rambo 4, film 22.40 Red karpet, {oubiz 00.00 Televizijska posla 01.00 Rambo 4, film 02.25 Zajedni{tvo, film

08.00 Raj na zemqi 08.30 Impresionisti 09.00 Misterije mumija iz mo~vara 10.00 Adolf i Eva 11.00 Viktorijino carstvo 12.00 Nedeqa kada su izabrali papu 13.00 Klondajk: Potraga za zlatom 14.00 Kutije Stenlija Kjubrika 15.00 Poglavice 16.00 Kraq valcera 17.00 Stounheny 18.00 Slu~aj Raula Valenberga: Spasilac i `rtva 19.30 Crkva i dr`ava u moderno vreme 20.00 Pri~a o Natali Kol 21.30 Svet novca: Koka kola pred nestajawem? 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Kafa: Od zrna do {oqe 00.00 Kraq valcera 01.00 Stounheny

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Tali~ni Tom Ek{n men Tali~ni Tom Ek{n men Tali~ni Tom Niko Vi{e od igre Tri boje - plava Buba{inter Pod pritiskom Plivati uzvodno Sve od mene Lateks dive F. S. I.

06.00 07.45 08.15 09.50 11.15 12.35 15.50 17.30

Ameri~ka razbibriga Filmovi i zvezde Doktor Dulitl 3 Yek i Yil protiv svih Mali Dodo Otelo Pesma za tebe Indijana Youns i posledwi krsta{ki pohod Holivud: Na snimawu Simpsonovi - film Jedno veliko ni{ta Policajci i prijateqi 1 61. dodela nagrada Emi (u`ivo) Kajli Y 2008

19.35 20.05 21.30 22.55 02.00 05.05

08.05 Dueli amorosi - Hrvatski barokni ansambl i Loens Kamings 09.25 Opera boks 10.18 Luis 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.30 Plodovi zemqe 13.25 Split: More 14.00 Nedeqom u dva 15.05 Mir i dobro 15.55 Pri~a o nama, film 17.30 Lijepom na{om 18.35 U istom loncu, kulinarski {ou 19.30 Dnevnik 20.10 Ko `eli biti milioner?, kviz 21.05 Tu`ni bogata{ 22.05 Vra}awe duga, film 00.15 Gara`a 00.45 Fotografija 01.00 Opera boks 01.30 Dueli amorosi - Hrvatski barokni ansambl i Lorens Kamings 02.50 Vreme je za yez 03.50 Lijepom na{om 04.50 Plodovi zemqe

06.00 07.00 08.00 09.00 11.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Dodir an|ela Divqi u srcu U divqini Pomorska patrola Yordan Sudija Ejmi Mis Marpl: U 4.50 iz Padingtona Ubistva u Midsameru Ukradena nevinost Yordan Medijum Zakon i red Meklodove }erke Divqi u srcu U divqini Dodir an|ela

08.25 Keni, morski pas 08.50 Ben 10, crtani 09.30 Talasi Havaja, rijalit i drama 10.00 Red Bul Er Rejs: Porto 10.30 Qubav je na selu, dok. sapunica 11.20 Najve}a hrvatska misterija 12.15 Betmen zauvek, film 14.25 Premijer liga: Man~ester junajted - Man~ester siti, prenos 16.30 Jedno divno leto, film 18.00 Odred za ~isto}u, dok. emisija 19.05 Ekskluziv 20.50 CSI: Majami 20.50 Ubistvo po brojevima, film 22.55 Rob Roj, film 01.15 Ubistvo po brojevima, film

Ubistvo po brojevima

Marija Belo

Vra}awe duga Porter je profesionalni lopov i ubica. Wegov partner Val posle zajedni~ke pqa~ke azijske bande puca u Portera i ostavqa ga da umre. Val be`i s novcem i Porterovom `enom Lin. Porter pre`ivi i kre}e u poteru… Uloge: Mel Gibson, Greg Henri, Marija Belo, Dejvid Pejmer Re`ija: Brajan Helgeland (HRT 1, 22.05)

06.00 Ramazanski bajram, prenos iz zagreba~ke yamije 08.05 Porodica Adams 08.30 Dvostruka zbrka 08.55 Prijateqi 10.00 Zagreb: Misa, prenos 11.00 Biblija 10.15 Nora Fora 12.10 Magazin fudbalske Lige prvaka 12.40 Tenis, Dejvis kup – polufinale: Hrvatska - ^e{ka, prenos 17.40 Krugovi `ivota, film 19.35 Gara`a 20.10 HNL: Dinamo - Rijeka, prenos 22.10 Sportske vesti 22.15 Automobilizam, WTSS prvenstvo 2009. iz Italije 22.25 Ko{arka - EP, finale 00.05 Vreme je za yez 01.05 Nove avanture stare Kristine 2

04.00 Qudi ma~ke 06.00 Najboqi mali kupleraj u Teksasu 08.00 Doktor Detroit 10.00 Radoznali susedi 12.00 Bra}a Bluz 2000 14.00 Divqa stvorewa 16.00 Polukuvan 18.00 Dragstor kauboj 20.00 Qudi pod stepenicama 22.00 Qudi ma~ke 00.00 Uzeti 02.00 Devoja~ki posao

06.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00

Moja slatka debequca Razbija~ Prsten Nibelunga, 1. deo Prsten Nibelunga, 2. deo Praznina Nulta ta~ka obru{avawa Zna~i li to da smo u braku? 01.00 Iznenada

Kejsi Mejnveder je detektivka na tragu dvojici sredwo{kolaca Ri~ardu Hejvudu i Yastinu Pendletonu, koji su po~inili naizgled savr{eno ubistvo. Ali, psihopata Yastin i razma`eni Ri~ard nisu ra~unali na Kejsinu predanost… Uloge: Sandra Bulok, Ben ^aplin, Agnes Brukner, Rajan Gosling Re`ija: Barbet [ruder (RTL, 20.50)

Agnes Brukner

08.10 Pametwakovi} 09.05 [okantni video zapisi o pre`ivqavawu 10.00 Protiv elemenata prirode 10.55 Gra|evinci LA-a 11.50 Ameri~ke drvose~e 12.45 Ekstremne drvose~e 13.40 Opasan lov 14.35 Prqavi poslovi 15.30 Gamadatori 16.25 Razorna laboratorija 17.20 Napravi prototip 18.15 Ameri~ki ~operi 19.10 Limarska radionica 20.05 Razotkrivawe mitova 21.00 Najboqa oru`ja 21.55 Ros Kemp o bandama 22.50 Snimci iz rata 23.45 U zatvoru u inostranstvu 00.40 Opasan lov 01.40 Diskaveri projekat Zemqa

09.00 09.30 10.00 11.30 12.30 13.30 14.30 15.45 17.30 19.30 20.45 22.30 22.45 23.15 00.15 00.30

Automobilizam Formula 2 Stoni tenis Formula Automobilizam Formula 2 Automobilizam Biciklizam Rukomet Stoni tenis Atletika Motosportovi Automobilizam Rukomet Motosportovi Biciklizam

^estitka s vedrom zimom u dva miliona primeraka Kako vas je primila va{a porodica kao sliUnicefa iz @eneve bili su ovde i obi{li sve kara? kova~i~ke slikare. Odlu~ili su se za moje - Porodica u po~etku nije bila odu{evqena slike i ja sam tada naslikala jednu vedru zimu, mojim slikawem. Moje slike nisu htele da pos puno figura, i poklonila je ovoj organizacigledaju ni moja sestra ni majka. Ali, moj mu` ji. Mom iznena|ewu i sre}i nije bilo kraja Adam je vi{e razumeo, a ipak se nekad podsmekad sam ~ula da je slika reprodukovana u dva vao, a nekad, kad je bio dobre voqe, pridru`imiliona primeraka. Shvatila sam da su mnogi vao mi se. U du{i je ipak bio sa mnom. Ja se na qudi u celom svetu ~estitali prijateqima sve to uop{te nisam obazirala i slikala sam i Novu godinu mojom slikom. U~estvovala sam daqe. I, kao {to vidite, vredelo je... uvek kad je bilo potrebno. Sa svoje strane, Po~eli ste da slikate na kraju ~etvrte deUnicef je `eleo na neki na~in da mi se oducenije. Sti~e se utisak da ste hteli da nadok`i, pa sam pod wegovim pokroviteqstvom iznadite vreme koje ste smatrali propu{tenim lagala nekoliko puta. To su bile moje najve}e jer ste sa velikom voqom po~eli da slikate, a izlo`be. ubrzo i da izla`ete po svetu. Danas spadate u red najpoznatijih naivnih slikara, o vama ~esto pi{u i nazivaju vas svetskim putnikom koji je sa svojim slikama obi{ao celu Zemqinu kuglu. - Imala sam do sada pedeset samostalnih izlo`bi. Uvek dve godi{we, u prole}e i u jesen. Izlagala sam u Evropi, Aziji i Americi. Prvi put sam izlagala samostalno 1968, u Dubrovniku. Volela sam tamo da izla`em, pa sam u taj grad ponovo oti{la sa izlo`bom. Za wega me ve`e jo{ ne{to: prvi put su u ovom gradu o meni pisale novine, bilo je to za sarajevsko “Oslobo|ewe”. Ve} idu}e godine izlagali ste samostalno van zemqe. Za ovu izlo`bu vam je, pored priprema, bilo potrebno i hrabrosti, jer je prva va{a izlo`ba u inostranstvu bila u Parizu. Izlagali ste u galeriji “Duncan”. - Mnogo sam strahovala kako }e moja izlo`ba biti primqena u ta- Najve}e izlo`be pod pokroviteqstvom Unicefa ko velikom svetskom gradu. Za izlo`bu sam priU @enevi sam izlagala ve} 1975. godine. Tapremila 52 slike i vratila se ku}i bez ijedne. mo sam na samoj izlo`bi naslikala veliko Francuzima su se moje slike dopale pa su po`eplatno “Deca Ujediwenih nacija”. Htela sam leli da ih zadr`e u svojim domovima. Izlo`ba je da, bar na mojoj slici, sva deca sveta osete bila pose}ena, a i {tampa je pisala o woj. Sve je de~ju radost, pa su zato u veselom de~jem kolu za mene bilo novo i ~esto sam pitala samu sebe sve nacije. I svi su slo`ni, i beli i `uti i da li je sve ovo {to se doga|a stvarnost. Nekolicrni. Sliku sam namenila siroma{noj deci, a ko puta sam oti{la u Luvr. Noge su me zabolele Unicef iz @eneve poklonio ju je Unicefu Jakoliko sam obilazila dvorane ovog muzeja. Najpana. Ova moja slika je u{la u mnoge domove vi{e mi se dopalo staro italijansko slikarJapanaca, naravno, kao plakat. Kad sam sledestvo. Stajala sam kao ukupana pred jednom veli}e godine oti{la da izla`em u Tokiju, taj kom Veronezovom sliplakat se ve} uveliko kom. To je “Svadba u Kaprodavao po celom JaZa izlo`bu u Parizu pripremila ni” a velika je kao jedan panu. Japanci su sliku zid na{e crkve u Kovaotisnuli na lepe male sam 52 slike i vratila se ku}i ~ici. Koliko je tu fikeceqe koje su mame bez ijedne. Francuzima su se moje gura i kakve su boje! Nikupovale deci. slike dopale pa su po`eleli da ih sam mogla da se odvojim Unicef Japana, zajedzadr`e u svojim domovima ni od slika Ticijana i no s japanskom kompaniTintoreta. Za mene su jom Fuyi, organizovao Italijani najve}i slimi je izlo`bu u najlepkari. Videla sam i francuske naivne slikare. {em delu Tokija i “Osaka Formes Gallery”. IzloMe|u wima je najve}i Ruso. `ba je kasnije preneta u Fuyi televiziju. Japan A onda sam oti{la na Monmartr i do`ivela me je odu{evio svojom lepotom i ure|ewem, a Jauzbu|ewe kakvo u `ivotu nisam mogla da zamipanci svojom prijatno{}u i qubazno{}u. U ovoj slim. Tu, pod vedrim nebom, slikaju slikari iz dalekoj zemqi mnoge stvari su za mene bile nocelog sveta. ^inilo mi se da se svi oduvek pove i neobi~ne, mada sam se trudila da to nikako znajemo. To je bliskost koju ne mogu da iskane poka`em. Ne znam kako sam uspela da jedem `em. Ponelo me je ovo prisno raspolo`ewe pa {tapi}ima, i to jo{ sede}i na podu. sam i sama po`elela da naslikam Monmartr. U Godini deteta 1979, Unicef me je pozvao Ali, nikako se nisam usudila da slikam napoda izla`em u Montrealu. Ova moja izlo`ba qu: napravila sam skicu, a moj galerista mi je trajala je puna dva meseca. Izlagala sam u panabavio platno i boje, pa sam u hotelu po~ela viqonu Unicefa, koji se sa jo{ 80 paviqona da radim po mome. raznih zemaqa nalazi na mirnom ostrvu Sveta Vi ste ve} dvadesetak godina saradnik UniHelena. Veliko i sve~ano otvarawe izlo`be cefa, u pomagawu velikim akcijama te organibilo je za mene velika ~ast. Bila je to moja zacije bili ste nesebi~ni. Kako treba tuma~inajpose}enija izlo`ba, na hiqade dece i odrati va{u veliku nesebi~nost u tim akcijama? slih razgledali su svakog dana slike. ^esto - Moj prvi susret sa qudima iz Unicefa bio sam na izlo`bi slikala, a deca su satima gleje u Kova~ici jo{ 1974. godine. Predstavnici dala kako nastaje slika.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

nedeqa20.septembar2009.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Ove nedeqe ste posve}eni drugima, partneru, porodici, prijateqima. Spremni ste na kompromise i skladne odnose, pa i toliko potreban odmor, opu{tawe. Nemojte raditi po ku}i ako ba{ ne morate.

BIK 20.4-20.5.

Po prirodi ste lewi nedeqom, ali neke okolnosti to mogu promeniti. Vesti od dragih osoba }e vas intrigirati, posta}i na akciju. Ne razmi{qajte puno o poslu kad mu vreme nije.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

20. septembar 2009.

Va{a planeta Merkur je jo{ uvek u retrogradnom hodu, ide unazad, {to i vas vra}a u ranije situacije i prilike. S dru{tvom se mo`ete prijatno zabaviti, igrati dru{tvene igre ili posetiti rodbinu. Mesec je u znaku Vage pa ste pomalo pod uticajem drugih osoba. Kao da vam je vi{e stalo da wima ugodite nego sebi. Skladni i smireni odnosi vas opu{taju i hrabre, vra}aju vam samopouzdawe. Razgovori. Imate svoj qude, svoje pratioce, na svakom koraku. Ali, istovremeno imate potrebu da budete sami, usredsre|eni na budu}nost, a vezani pro{lo{}u. Danas ~inite kako vam pa{e, jer vam se mo`e. Ovaj mesec je potpuno nestabilan i ne prija vam u potpunosti. Na sre}u, ve} je pro{la polovina septembra. Vodite ra~una da ne gubite stvari, pazite {ta kome govorite, i pazite se u saobra}aju.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

VAGA 23.9- 23.10.

Va{a predivna Venera je skinula balsku haqinu i obukla se poput Pepequge. U{av{i u znak Device, postala je prakti~na i radna. Tako ste i vi izgubili potrebu za tu|im odobravawem i postali realniji.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Trudili se da promenite situaciju ili ne, okolnosti su nestabilne, pa je sve mogu}e, a ni{ta ne mora da zna~i. Preko prijateqa pro{irujete svoje vidike i poznanstva, saznaju}i razne mogu}nosti i opcije. Ovog jutra vam je lepo, smireni ste i svoji. Mo`ete biti zadovoqni. Neka se}awa vas vra}aju u pro{lost, {to ima svoju svrhu i smisao, da dubqe osetite i osvestite svoje bi}e.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Leto je na izmaku, jesen je na vratima, pa se adaptirajte i pripremite na vreme. Mo`ete biti isuvi{e obuzeti nekim porodi~nim situacijama, ne primetiv{i kako oblaci smawuju sunce.

Imponuju vam mnogi i mnogo toga, ali sve te~e, sve br`e, pa morate biti efikasniji i u skladu s doga|ajima, pogotovo onim koji su tek na vidiku. Predvidite {ta vas ~eka iza }o{ka, da se ne biste razo~arali. Iluzija i haoti~no stawe koje naslu}ujete i sre}ete na svakom koraku, ne moraju imati bilo kakve veze s vama. Povucite se u svoj svet i u`ivajte, opu{teno, s voqenom osobom, uz muziku.

TRI^-TRA^

PROGNOZA

Peva u toplesu! Australijska peva~ica Natali Imbruqa odlu~ila je da za~ini video za novi singl „Want”, pa se ve}i deo spota polugola vaqa po krevetu. Natali je u svojoj 33. godini odlu~ila da uradi ne{to provokativnije nego ikada pre, verovatno `eqna medijske pa`we. - Napisala sam druga~ije pesme. Bila sam sama, bez ugovora s diskografskom ku}om, i to je taj ose}aj slobode i zabave koji sam htela da izrazim i da u~inim ne{to seksipilnije nego ikad pre - objasnila je Natali. Pesma „Want”, koju je napisao Kris Martin iz „Koldpleja”, wen je prvi singl s albuma „Come To Life”.

SUN~ANO

Vojvodina Novi Sad

26

Subotica

26

Sombor

27

Kikinda

26

Vrbas

26

B. Palanka

26

Zrewanin

26

S. Mitrovica 27 Ruma

27

Pan~evo

26

Vr{ac

24

Srbija Beograd

26

Kragujevac

26

K. Mitrovica 24 Ni{

25

VIC DANA

Evropa

I TOPLO

Madrid

NOVI SAD: U nedequ prete`no sun~ano i toplo. Duva}e umeren jugoisto~ni vetar. Pritisak iznad normale. Temperatura od 12 ujuRim tru do 26 stepeni popodne. London VOJVODINA: U nedequ preovla|uju}e sun~ano i toplo. Ne{to oblaka bi}e na jugoistoku i istoku Banata. Duva}e umeren jugoisto~Cirih ni vetar u podunavqu, a u ju`nom Banatu povremeno poja~an. PritiBerlin sak iznad normale. Jutarwa temperatura 10, a maksimalna 27 stepeni. Be~ SRBIJA: U nedequ prete`no sun~ano uz malo oblaka i toplo u ve}ini krajeva. Duva}e umeren jugoisto~ni vetar u pomoravqu i poVar{ava dunavqu, a u ostalim krajevima slab isto~ni i severoisto~ni. PriKijev tisak iznad normale. Jutarwa temperatura 9, a maksimalna 21 stepen. Moskva Prognoza za Srbiju u narednim danima: Do ~etvrtka preteOslo `no sun~ano i umereno toplo u celoj zemqi. Jutra }e biti vrlo sve`a prva tri dana sedmice, a dnevna temperatura u mawem porastu St. Peterburg u sredu. U pomoravqu i podunavqu duva}e umeren jugoisto~ni vetar. Atina

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Biometeorolo{ka situacija }e biti relativno povoqna za hroni~ne bolesnike i meteoropate. Vremenski uslovi }e delovati pozitivno na ve}inu qudi, uz umerene aktivnosti i adekvatno odevawe tokom dana.

24 24 21 19 27 25 22

Baka Piro}anka sedi na pla`i i gleda unuka kako se igra. Odjednom nai|e veliki talas i odvu~e ga u more. Baka po~ne da se moli Bogu: - Molim te Bo`e, spasi mi unuka. Naleti drugi talas i vrati unuka na obalu nepovre|enog. Gleda ga baka, pa ka`e Bogu: - Imao je i kapu!

18

SUDOKU

14 17 18 27

Pariz

20

Minhen

22

Budimpe{ta

26

Stokholm

20

7 3 2

6

3

6

8

7

5

3

4

7

1

9

5 3

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

153 (9)

Slankamen

204 (4)

Ja{a Tomi}

Apatin

237 (10)

Zemun

240 (2)

Bogojevo

230 (10)

Pan~evo

270 (6)

Ba~. Palanka

218 (9)

Smederevo

452 (2)

Novi Sad

191 (9)

Tendencija stagnacije

5 8 4 6 3 9 7 1 2 TISA

SAVA

N. Kne`evac

168 (3)

S. Mitrovica

13 (-2)

Tendencija stagnacije

Senta

237 (0)

Beograd

195 (5)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

323 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

190 (4)

NERA

Hetin

60 (0)

-67 (0)

Tendencija stagnacije

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

3

5

9

Kusi}

2 6 7 4 8 1 5 3 9 6 7 5 3 9 4 1 2 8

1

Tendencija stagnacije

9 1 3 2 5 7 4 8 6

8

4

9

8 3 1 7 6 2 9 5 4

5

4 2 9 8 1 5 6 7 3 7 4 6 5 2 8 3 9 1

27 (1)

8 3

4

5

2

1 5 8 9 4 3 2 6 7

1

3 9 2 1 7 6 8 4 5 Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 20.septembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you