Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 20. MART 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23381 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NIS PRATI SVETSKE CENE BEZ OBZIRA NA TO [TO VADI CRNO ZLATO I U SRBIJI

Vojvo|anskanaftaskupa skorokosibirska str. 5

NASLOVI

Politika 3 Na glasa~kim listi}ima najvi{e kandidata iz Beograda i Novog Sada

Ekonomija

Malo hladnije

N A [ A T E M A : VOLE LI BIRA^I CRVENO SLOVO U POLITICI

Hajdu~kirastanci isastanci str. 2

Najvi{a temperatura 17 °S

4 Sremski izvoz pretekao uvoz 5 Gazde ne}e da isplate obe}ani minimalac

LIDER SPS-a IVICA DA^I]

Iznenadi}emo mnoge str. 3

Novi Sad 7 Ra~uni za struju jo{ danas uz popust 8 Potro{a~ka korpa Novosa|ana vredi 61.582 dinara

Crna 14 Na severu Banata za nedequ dana 80 po`ara

Danas prole}e

PIK PROGLASIO IZBORNU LISTU „LSV – NENAD ^ANAK”

Liganadrugoj poziciji str. 3

PO^ELA NABAVKA JEFTINIJEG GORIVA ZA PROLE]NU SETVU

Oko1.200Suboti~ana ve}uzelobonove str. 4

PO RO DI^ NA TRA GE DI JA U PA RA GA MA, KOD BA^ KE PA LAN KE

Mestoza 8.550bruco{a

Ubiosuprugu unastupu besa?

Foto: N. Stojanovi}

UNIVERZITET U NOVOM SADU PREDLO@IO RESORNOM SEKRETARIJATU UPISNU KVOTU ZA 2012/13.

str. 15

str. 13

KO SE SVE I ZBOG ^EGA SUDI S GRADOM ZREWANINOM

Tu`batu`busti`e

str. 11

SPORT

n MLADI RUKOMETA[I JUGOVI]A OSVOJILI TITULU

str. 16 – 23

n POLUFINALE KUPA U CENTRU FUDBALSKE JAVNOSTI

n IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIh LIGA


2

POLiTikA

utorak20.mart2012.

dnevnik

CENTARZAREGIONALIZAMPROMOVI[E STRATEGIJUDECENTRALIZACIJE

IZBORI2012. * IZBORI2012. * IZBORI2012. * IZBORI2012. * IZBORI2012.

Popov:Zaspu{tawe vlastinijebilo politi~kevoqe

T E M A „ D N E V N I K A ” : VOLELIBIRA^ICRVENOSLOVOUPOLITICI

Centar za regionalizam pripremio je strategiju decentralizacije Srbije koju }e ponuditipoliti~kimakterimauSrbiji nakon predstoje}ih izbora. Direktor Centra Aleksandar Popov izjavio je „Dnevniku” da setanevladinaorganizacijana tajpotezodlu~ilapo{totonije u~inio Nacionalni savet za decentralizaciju, koji je imao obavezu da pripremi taj dokument. Popovje,ina~e,bio~lanekspertskogtimatogsaveta,kojije Vlada Srbije formirala jo{ 2009.godine,aliseizwegapovukaopredvegodine,azbog,kako je tad naveo, opstrukcije wegovograda. – Nacionalni savet prakti~no je ve} dve godine u blokadi jernemo`edasesastanepo{to su wegov rad bojkotovali ministriizVladeSrbijeipojedini ~elnici lokalnih samouprava koji se nisu odazivali sednicama–rekaojePopov.–Zbogtoga je jo{ ranije ve}i broj ~lanova ekspertskog tima napustio to telo.ImiuCentruzaregionalizamodlu~ilismodaponudimo jedan alternativni predlog strategijedecentralizacije,koji bi mogao biti polazi{te za izradu zvani~ne startegije nakon izbora, ukoliko za to bude politi~kevoqe. Predlog Centra za regionalizam sa~iwen je uz podr{ku norve{ke ambasade u Beogradu. A, po re~ima Popova, u tom dokumentu ukazuje se na neophod-

nost promene va`e}eg Ustava, kojiodecentralizacijiiregionalizaciji Srbije govori samo na~elno, ali nema odgovora na pitawekojimodelprimenitii kakogarealizovati. – Ovaj ustav je centralisti~kiustrojenionnijeokvirzadecentralizacijuSrbije–ocenio jePopov. DodaojedaseupredloguCentra za regionalizam predvi|a asimetri~an model regionalizacijeSrbije,kakavseprimewujeiuve}inievropskihzemaqa. –Apsolutnosezala`emozaja~awelokalnognivoavlasti,ali izaformirawenovihregionau Srbiji, koji ne bi imali jednak nivo nadle`nosti ve} bi svaki do wih te nadle`nosti razvijao uzavisnostiodkapacitetakojimaraspola`e.Decentralizacija jeneophodnadabisevlastpribli`ilagra|anima,aliizadaqi razvoj Srbije i wenu demokratizaciju–oceniojePopov. Studiju o decentralizaciji, odnosnozbirkuprilogazanacionalnustrategijudecentralizacije, pripremila je ekspertska grupa u kojoj su Marijana Pajvan~i}, Sne`ana \or|evi}, Stevan [ogorov, Irena Peji}, Miroslav Prokopijevi}, Jovan Kom{i} i Aleksandar Popov. Ona}ebitipredstavqenasutra na konferenciji u Beogradu, na kojoj}e,osimstru~wakaovenevladine organizacije, u~estvovati i predstavnici ambasade Norve{keiVladeSrbije. B.D.S.

Popovi}:Politi~ka neutralnostnije protivEU Potp reds edn ik Dem ok ratske stranke Srbije Nenad Popovi} izjavio je ju~e da se ta stranka zala`e za politi~ku, vojnuiekonomskuneutralnost i poru~io da to ne zna~i konfrontaciju s Evropskom unijom.

– Zala`emo se za uspostavqawenovihodnosasEUkoji }e se zasnivati na ~istom ra~unu i razvijenoj ekonomskoj saradwi.Na{apolitikazna~i davolimoSrbijuvi{eodEUi davodimovi{era~unaointe-

resimaSrbije–istakaojePopovi} na konferenciji za novinare. Onjenaglasiodapoliti~ka neu t raln ost ne zna~ i konfrontaciju s EU ve}, kako je rekao, „te{wu saradwu s Unijom, pogotovo na poqu ekonomije”. –Tonamomogu}avadaimamo izvanrednu saradwu i sa svim drugim zemqama u svetu – rekaojePopovi}. Onje,kritikuju}ivlast,rekaodapolitkasada{wevlade, koja `eli da uvede Srbiju u EU, pogre{na i suprotna trenutnimnacionalniminteresimazemqe.Popovi}jepodsetio na to da je Srbija u posledwe trigodineprimenomSporazuma stabilizaciji i pridru`ivawuizgubilavi{eod500miliona evra od nenapla}enih carina. –UkolikosenastaveEUintegracije, Srbija }e izgubiti najboqisporazumkojinekadr`avadanasimausvetu,atoje sporazumoslobodnojtrgovini s Rusijom – upozorio je Popovi}.

LDPpodr`avaJankovi}a Liberalno-demokratskapartijasaop{tilajeju~edajeOdboru zaustavnapitawaSkup{tineSrbijepredlo`iladaSa{aJankovi} bude reizabran na funkciju za{titnika gra|ana. Smatramo dajeJankovi}prakti~nouspostavioovunezavisnuinstitucijuu Srbiji,koriste}izakonskaovla{}ewakojaimaisti~u}ipodr{kujavnostidapokrenevrlova`neproceseuoblastiza{tite qudskihpravaidemokratizacijeuna{ojzemqi,ka`eseusaop{tewuLDP.

TVITCRTICA

Na{Berluskoni Nakoganekomeli~ena{ipoliti~ari?Komejeidealnekood stranih politi~ara? Neke od odgovora na ova pitawa dobili smonadru{tvenojmre`i„Tviter„,nakojojjeministarizredova SPS-a Milutin Mrkowi}, koji se potpisuje kao „Mrka pre roka“,objaviodasuganekimedijiuporedilisitalijanskimeks premijeromSliviomBerluskonijem. „NazvalisumeBerluskonijem.Tojezamenekompliment.Taj ~ovekmijeuvekbiosimpati~an„,„priznao“jeMrka,alijeistovremeno„oka~io“ipopularnogsmajlija,koji{aqivonamiguje posletihre~i. S.St.

Hajdu~kirastanci isastanci Volelisrpskibira~idaglasaju na crveno slovo i kome }e sveti \or|e ovog 6. maja biti naklowen? U vreme kada je datumodr`avawaprole}nihizborajo{bioneizvestan,mnogisu sumwaliuracionalnostodluke dasenabirali{taizlaziudanukojipadanasvecakojegmnogobrojna doma}instva u Srbiji proslavqajukaosvojukrsnuslavu.No,akosevratimomalounazad,vide}emodasu„crvenaslova“itekakoomiqentajmingza politi~ka de{avawa. Primera radi, na ”crveno slovo” se ve} glasalo 2008. godine, kada su predsedni~ki izbori odr`ani na Jovawdan, 20 januara. Iako nekada{wi lider socijalista Slobodan Milo{evi} nije va`iozavernika,iuvremewegovevladavinedogodilosedaparlamentarniizboribudunaSvetog Nikolu, 19. decembra 1993. godine. Najvi{i pravni akt Srbije progla{enje8.novembra2006. god in e i dob io dod atn o na autoritetu time {to je prozvan mitrovdanski Ustav, po

danu koji je u srpskom narodu ozna~enkaohajdu~kirastanak. Tad a{ wi rad ik al Tom is lav Nikoli},sadalidernapredwaka, tada je isticao „da to svakomSrbinuzna~i,idabisrpski narod voleo da Ustav bude prog la{ en na Mit rovd an“. Protive}iseprvobitnojideji tad a{ weg preds edn ik a skup{tine Predraga Markovi}a da sve~ani ~in bude 5. novembra, Nikoli} je istovremeno zapitao„za{tadagave`emoakoje u nedequ, zar da bude Nedeqni ustav?“

Koliki je zna~aj pravoslavnihpraznikasvedo~ii~iwenicadaseDandr`avnostiSrbije obele`ava 15. februara. Na verski praznik Sretewe, 1804. podignut je Prvi srpski ustanak,a31godinukasnije,donetje i Sretewski ustav, prvi ustav Srbije koji je obuhvatio tekovine bur`oaske revolucije i modernogdoba. Nausuprot ustavnom „hajdu~kom rastanku“, kako }e pro}i „|ur|evdanak – hajdu~ki sastanak“, ko }e imati benefit od svetog\or|a?

Psiholog @arko Trebje{aninka`eza„Dnevnik“daneverujeda}eslavskoraspolo`ewe previ{e uticati, ni u negativnom,niupozitivnomsmislu,na dobitakzasamuvlast. – Tu jeste negativno to {to qudi ba{ ne vole kada je slava da idu na izbore. Ali nije ba{ ni da nemaju toliko vremena da ~ovek ne bi mogao oti}i do birali{ta, po{to svuda ima bira~kih mesta. Da li }e neko da potro{ipolasatailine,tonije ne{to toliko bitno. S druge strane,mo`dabibilomalopsiholo{ki pozitivno u odnosu na vlastto{tonasvojuslavuorganizuju izbore, jer se zna da je \ur|evdan slava Demokratske stranke. Na neki na~in, oni su tadve}unekomsve~arskomraspolo`ewupasemo`danadajuda }e im pomo}i sveti \or|e. Istovremeno, taj dan je i slava DHSS-a, stranke koja je tako|e nalistiDS-a.A\ur|evdanslavi i DSS pa je taj dan na vi{e na~inasve~arski–ukazujeTrebje{aninza„Dnevnik“. S.Stankovi}

^lanovimaRIK-apo90.000mese~no Republi~kaizbornakomisijaodredilanaknadezapredsednike, ~lanove i zamenike ~lanova bira~kih odbora. Predsednik RIK-a, ~lanovi, sekretar i wihovi zamenici prima}e tokom sprovo|ewa izbora naknadu od 90.000 dinara mese~no. Odlukomonaknadamaitro{kovimavezanimzaradRIK-a definisano je da naknadu primajuoddanaraspisivawaizbora–13.martadookon~awasvih izbornih radwi, a ~lanovi i

wihovi zamenici u pro{irenomsastavu–oddanaimenovawausastavRIK-a. Predsedniku,sekretaruiwihovim zamenicima naknada se uve}ava30posto.Oni,kaoi~lanovi i zamenici ~lanova Republi~ke izborne komisije, imaju pravo na naknadu putnih tro{kova,apoOdluci,inamese~ni ra~un za kori{}ewe mobilnog telefona u iznosu od 4.500, odnosno4.000dinara. Istanaknadapripadai~lanovima i zamenicima ~lanova

u pro{irenom sastavu od dana imenovawausastavRIK-a. ZaposlenimauSlu`biSkup{tine i drugim osobama anga`ovanimzaposloveRIK-apripadanaknadazarad~ijuvisinu utvr|ujesekretarRIK-a,kaoi pokri}e tro{kova kori{}ewa mobilnihtelefona. KomisijajedonelaiOdluku o naknadama za rad na sprovo|ewuizborakojomsezana~elnike op{tinskih i gradskih upravaiupravnihokrugasKosovaiMetohijeutvr|ujejedno-

Jovanovi}:ZanormalnuSrbiju LiderLiberalno-demokratskepartijei pokreta „Preokret” ^edomir Jovanovi} oceniojeju~edajeSrbijalo{azbogtoga {to se wom lo{e upravqa i da je do{lo vremezapromenekrupnijeodonihnakoje su spremni politi~ari koji su dosad bili navlasti. –Namanijedovoqnapersonalnapromena,potrebanjenovisistemvrednosti–rekao je Jovanovi}, navodi se u saop{tewu LDP-a. Onjerekaoda}eSrbijabitinormalna zemqa onog trenutka kada bude postojala jasnavizijaciqaivremenapotrebnogdase dowegado|e,kaoina~inanakoji}etobitizajedni~kiura|eno. Powegovimre~ima,Pokret„Preokret” vodi}e kampawu druga~iju od svega {to je dosadara|enodabisepostigaodogovoro

poslukojisemorauraditidabiSrbijapostalauspe{na,modernaiure|enazemqa. –Nadrugina~inulazimouovupolitiku,itojeono{to`elimdaporu~imqudima u Srbiji, simpatizerima LDP-a i na{im~lanovima.Neborimosezasebe,borimosezana{uzemqu,tojejedinivredan ciqimislimda}esnagatogciqapokrenutiionajdeodru{tvakojidanasprakti~notavorinaru{evinamasvetakojijeuni{tilaneodgovornapolitika–rekaojeliderLDP-a. Izborna lista „^edomir Jovanovi} – Preokret”predatajeRIK-uspotpisompodr{ke12.300gra|ana.Prvinalistiizborne liste je lider LDP-a ^edomir Jovanovi}, a slede @arko Kora}, Ranka Savi}, ZaharijeTrnav~evi},AleksandarJugovi}, Nata{aMi}i},MiqenkoDereta idrugi.

SR\ANBOGOSAVQEVI], IZ„IPSOSSTRATEYIKMARKETING”

Smawujeserazlika me|ufavoritima Direktor „Ipsos stratexik marketinga” Sr|an Bogosavqevi} izjavio je ju~e da se razlika izme|u dve najve}e stranke SNS i DS smawila nakon dobijawa statusakandidataikona~nogobjavqivawa predizbornih koalicijaioceniodaaktuelnaistra`ivawapokazujudajeverovatnije da }e vladu posle 6. maja formiratidemokrate. Bogosavqevi} je u intervjuu Tanjugu rekao da napredwaci imaju mawi postizborni koalicioni kapacitet od demokrata, aliidasuosimtogastrankekojesuokupiliokosebeupredizbornipokretslabijenegopartneri DS-a.”Ne{to su ja~i partneriDSnegoSNS,alitosvakako ni jednima ni drugima ne}e bitidovoqnodaformirajuvladu.Mora}edaformirajuvladui sa drugim strankama ili koalicijamakoje}epre}icenzus”,re-

kaojeBogosavqevi}idodaodaje dobijawe statusa kandidata tako|e podiglo rejting DS-u.Na pitawe koja bi jo{ stranka ili koalicija, osim one okupqene okoSPS,mogladabudepresudna na narednim izborima, Bogosavqevi}jeizdvojioLDPipokret Preokret. „Me|utim, u ovom trenutku svakastrankamo`ebitinedostaju}ifaktor.Veomajemalaverovatno}ada}edvestrankeilikoalicijemo}idaformirajuvladu. Bi}epotrebanitre}ipartneri tomo`edabudeiLDP”,ocenio je Bogosavqevi}.On je dodao da, budu}i da je kampawa tek na po~etku, postoji velika mogu}nost iznena|ewa na samim izborima jerjeodoko4,5milionaqudikoji u Srbiji iza|u na izbore, tek trimilionaopredeqeno. „Zna~i,jo{milionquditreba daka`ezakoga}eglasati”.

kratna naknada u iznosu od 15.000dinara. Radnimtelima,op{tinskim igradskimizbornimkomisijamazaradnaposlovimaprimopredaje izbornog materijala pripadajednokratnanaknadau iznosuod75.000dinara. Predsednicima, ~lanovima i zamenicima ~lanova bira~kihodboraustalnomipro{irenom sastavu pripada naknada od po 2.500 i 2.000 dinara, odnosno 25 i 20 evra u inostranstvu.

Koalicija albanskihstranaka ^etiristrankekojedelujume|uAlbancimana juguSrbijeju~esupotpisalekoalicionisporazum o zajedni~koj listi za u~e{}e na parlamentarnimizborimauSrbiji,podnazivomKoalicija Albanaca Pre{evske doline. Preliminarni sporazumsupotpisaliPartijademokratskogdelovawa (PDD) Rize Halimija, Pokret za demokratski progres (PDP) Jonuza Muslijua, DemokratskaunijaAlbanaca(DUA)MejdijaZe}irija iDemokratskaunijadoline(DUD)SkenderaDestanija. Predsednik PDP-a i aktuelni poslanik ove koalicijeRizaHalimiizjaviojeFoNetudajo{ nijeodlu~enoko}ebitiprvinalisti.Powegovim navodima, predsednik Demokratske partije Albanaca (DPA) „Ragmi Mustafa odmah je rekaoda}etastrankabojkotovatiparlamentarne izbore”.

Dali}eseglasati naKiM ^lan Glavnog odbora DemokratskestrankeDragi{a\okovi} izjavio je ju~e nije siguran da}elokalniizborinaKosovu i Metohiji biti i odr`ani, iakosuraspisaniza6.maj.On jemitrovi~komradiju„Kontakt plus”rekaodaseformapokojoj su sada raspisani izbori i ona pokojojsubiliodr`anipre~etirigodinerazlikuje. – Razlikuju se forma raspisivawaizborakojejepre~etirigodineraspisaoOliverDuli} i ovih koje je raspisala Slav ic a \uk i}-Dej an ov i}… Tadanijebilopeteta~ke,ukojoj se precizira da }e Vlada, u saradwi s UNMIK-om i ostalimme|unarodnimfaktorima, organizovatiizbore–rekaoje \okovi}. Poslanica Skup{tine SrbijesKosovaiMetohijeStojanka Petkovi} izjavila je Radiju „Kontaktplus”dao~ekujeda}e Vlada Srbije ovlastiti Republi~ku izbornu komisiju da

propi{e izborne radwe na osnovukojih}ebitiodr`anii lokalni i parlamentarni izborinaKosovu. – Kako se u wihovoj prethodnojizjavinavodida}eseizbori odr`atisvudatamogdejezakonski i bezbednosno mogu}e, ja to tako shvatam, ~itam i razumem da }e se odr`ati i na prostoru Kosova–reklajeStojankaPetkovi}. U istoj emisiji tog radija, ~lanGlavnogodboraDemokratske stranke Srbije Marko Jak{i} naveojedasmatradasulokalniizborizaKosovoiMetohijuraspisanidaustvarinebi biliodr`ani. –SrbisaseveraKosovapoku{a}e da takozvanim politi~kim pritiscima izmole vlasti daselokalniizboriodr`eina teritoriji Kosova i Metohije. Zato spremaju peticiju koju }e najverovatnije u petak predati predsednici Skup{tine Srbije rekaojeJak{i}.


c m y

politika

dnevnik

utorak20.mart2012.

3

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. DSINAREPUBLI^KIMINAPOKRAJINSKIMIZBORIMAOBEZBEDIOPRVUPOZICIJU NAGLASA^KIMLISTI]IMA

Najvi{ekandidata izBeogradaiNovogSada Demokrate su u izbornoj trci uspele da obezbede prvo mesto na glasa~kim listi}ima za republi~ke i pokrajinske izbore, po{to su izborne komisije nakon predatih potpisa ve} u nedequ potvrdile obe liste. Na pokrajinskoj listi demokrata „Izbor za boqu Vojvodinu – Bojan Pajti}” prvih nekoliko pozicija rezerevisano je za najvi{e funkcionere stranke iz Pokrajine. Prvi na listi je BojanPajti}, a slede ~lanovi aktulne Vlade APV Dragoslav Petrovi} i Ana Tomanova-Makanova. Na ~etvrtom mestu je {ef poslani~ke grupe

ZEV-a u Skup{tini APV BorislavNovakovi}, a na petom poslanik Milo{Gagi}. Na {estom mestu je rediteqka Jelena Bala{evi}, dok je kwi`evnik PeroZubac na 17. mestu, a biv{i ministar poqoprivrede Sa{aDragin na 40. od ukupno 60 pozicija. Naime, zbog kombinovanog izbornog sistema, polovina od 120 poslanika Skup{tine APV bira se po proporcionalnom modelu, dok se ostalih 60 bira po dvokru`nom ve}insko sistemu. Me|u prvih 30 kandidata na listi DS-a za pokrajinske izbore, polovina je iz Novog Sada. Me|u kandidatima je najvi{e ekonomi-

sta, ali ima i univerziteskih profesora i lekara. Najvi{e kandidata DS-a za republi~ke poslanike dolazi iz Beograda, wih 71, s tim da je me|u prvih sto kandidata na listi Beogra|ana 40, dok je iz Vojvodine 25, a ostalih 35 mesta zauzimaju kandidati iz drugih delova Srbije. Prva mesta na izbornoj listi zauzimaju najvi{i funkcioneri stranke, ali i lideri nekih stranaka koje su stupile s demokratama u koaliciju pred odr`avawe parlamentarnih izbora 6. maja. Tako je lider SDPS-a RasimQa-

ji} na ~etvrtom mestu, a predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad ^anak na osmoj poziciji. Premijer MirkoCvetkovi} je na 13. mestu, a ministar spoqnih poslova VukJeremi} na 16. Na republi~koj izbornoj listi „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}„ najvi{e je pravnika, ekonomista, lekara i advokata. Me|u 250 kandidata za budu}e poslanike su rediteq JugRadivojevi}, rukometa{ NedeqkoJovanovi}, ali i glumci Marko Stojanovi}, Vesna Mileki} i Branko Cveji}, kao i geneti~ar MiodragStojkovi}. B.D.S.

PIKPROGLASIOIZBORNULISTU„LSV–NENAD^ANAK”

Liganadrugojpoziciji naglasa~komlisti}u Pokrajinska izborna komisija proglasila je ju~e koalicionu izbornu listu „Liga socijaldemokrata Vojvodine – Nenad ^anak”, koja }e tako na izbornom listi}u za izbor pokrajinskih poslanika biti pod rednim brojem dva. Lider Lige Nenad^anak je nosilac i prvi na listi kandidata za pokrajinske poslanike,

a kqu~na mesta na listi zauzimaju daqe strana~ki funckioneri BojanKostre{, AleksandraJerkov, BranislavBogaro{ki, Du{anJakovqev i MajaSedlarevi}. U saop{tewu iz PIK-a navedeno je da je utvr|eno da ova lista ispuwava i uslove za odre|ivawe ~lana i zamenika ~lana u pro{ire-

ni sastav Pokrajinske izborne komisije. Tako|e, na ju~era{woj sednici imenovani su Branislava Jefti} za ~lana i Darija [ajin za zamenika ~lana u pro{ireni sastav PIK-a, a na predlog Koalicije „Izbor za boqu Vojvodinu – Bojan Pajti}”, ~ija lista je progla{ena prekju~e. B.D.S.

LIDERSPS-aIVICADA^I]

Iznenadi}emomnoge – Na{a kampawa ne}e biti u lepim re~ima i obe}awima, la`ima i prevarama, ve} narodu treba govoriti ono {to je mogu}e ostvariti u narednom periodu. Alternativa ovoj zemqi ne mogu biti ni oni koji su izneverili o~ekivawa naroda koji je `eleo promene posle 2000. godine, a ni oni koji su bili gori od SPS-a pre 2000. godine – izjavio je lider SPS-a IvicaDa~i} pred ju~era{wu sednicu GO svoje stranke na kojoj }e biti, kako je najvio, utvr|ena lista kandidata koja }e, zajedno s kandidatima PUPS-a i JS-a, biti predata RIK-u. Da~i} je rekao da na osnovu prethodnog dogovora s koalicionim partnerima, na izbore izlaze s listom „Ivica Da~i}, SPS–PUPS– JS“ i da }e tako pojaviti i na pokrajinskim i lokalnim izborima „svuda gde postoji ovakav dogovor“. Odgovaraju}i na pitawe novinara ko SPS-u radi kampawu, Da~i} je kazao da to ne ~ine stranci, da }e, kao i do sada, to raditi tim socijalista, a da je on sam sebi savetnik. – Ja prosto ne mogu da shvatim koja je to politi~ka stranka i snaga kod nas kada neko mora da do|e

iz inostranstva da radi kampawu i da zna {ta treba jednom seqaku u

Medve|i. On samo zna kako da im uzme pare. [ta }e meni savetnici

Tajna – Ne znam koji }e sve izbori biti, vidite da je to tajna. Da je to radio SPS, verovatno bi ve}ina bojkotovala izbore pre 2000. godine, ali o~igledno da jo{ ne postoji odluka o tome da li }e biti predsedni~kih izbora ili ne – rekao je Da~i}. Na pitawe da li u SPS-u postoji dogovor o tome kada }e predsednica Skup{tine da raspi{e predsedni~ke izbore ako Tadi} odlu~i da podnese ostavku, Da~i} je rekao da ne postoji nikakav dogovor, pa ni da li }e uop{te biti predsedni~kih izbora. – To zavisi od BorisaTadi}a, ali samo da li }e biti predsedni~kih izbora, a od Slavice \uki}-Dejanovi} kada }e ih biti- rekao je Da~i}.

za kampawu? Ako ja sam ne znam da vodim politiku, te{ko ovom narodu! Kako }e{ da vodi{ sutra dr`avu, da li treba sutra opet da ti budu savetnici iz Izraela, Amerike, ili iz Moskve? To je samo pokazateq koliko su na{i politi~ari realni. Sada }e neko iz inostranstva nas da u~i kako se vodi izborna kampawa, a pogledajte koliko ih ima, jedne savetuje Montgomeri, neki su pro{li put savetovali Tadi}a, sada savetuju Nikoli}a, i ja prosto ne znam... ako im treba, mogu da im dam neki savet – rekao je Da~i}. Na pitawe „Dnevnika“ otkud nakon ~etvorogodi{we pri~e o starte{kom partnerstvu sada poruka i DS-u i Tadi}u da }e ih pobediti, Da~i} je uzvratio da nije ~uo da je DS rekao da ne}e da pobedi SPS. – I ja ho}u da pobedim wih, isto kao {to }u da pobedim i Tadi}a. Ne}u, vaqda, da u~estvujem u trci i ka`em: Izvol’te, vi ste boqi od nas? Sada su raspisani izbori i svako kre}e od starta i mislim da }e se mnogi od wih iznenaditi na{im izbornim rezultatima. Ho}u da ka`em da SPS nije privazak niti jedne stranke, naprotiv! – rekao je Da~i}. D.Milivojevi}

REKLI SU

Le~i}:Zaeti~ku vertikalu

Dinki}:Ukinuti takse

Mirovi}:Otpustiti „evropske”~inovnike

– Demohri{}anska stranka Srbije se opredelila za saradwu s Demokratskom strankom jer DS ima najve}i i iskustveni i kadrovski potencijal da ostvari ideju o pridru`ivawu Srbije Evropskoj uniji – izjavio je ju~e zamenik predsednice DHSS-a BranislavLe~i}. On je, gostuju}i na Televiziji B-92, istakao da DHSS ima poverewa da }e DS maksimalno iskoristiti {ansu za ulazak u EU, navode}i da je to veliki posao koji iziskuje mnogo rada i odgovaraju}e kadrove. – Nije dovoqno politi~ki re}i da ne{to ne vaqa, mi bismo to da mewamo i mi bismo boqe radili, a da znamo da u su{tini nema kadra koji to mo`e da izvede – dodao je Le~i}. Na pitawe {ta }e DHSS doneti Koaliciji „Izbor za boqi `ivot”, on je odgovorio da }e ta stranka raditi na „uspostavqawu eti~ke vertikale” koja, smatra Le~i}, nedostaje dru{tvu u Srbiji.

– Jedan od najva`nijih delova ekonomskog programa Ujediwenih regiona Srbije je ukidawe brojih taksi i nameta da bismo pomogli preduzetnicima da zapo{qavaju qude – izjavio je lider URS-a Mla|anDinki} na konvenciji te organizacije u Para}inu. Kako je saop{teno iz URS-a, Dinki} je zapitao kako je mogu}e da neko postane i opstane kao preduzetnik pored 258 taksi, koliko ih trenutno ima u Srbiji, i dodao da je Para}in jedan od gradova gde su ti nameti izuzetno visoki. On je poru~io da }e gradona~elnici iz Ujediwenih regiona Srbije imati zadatak da ukinu firmarine i smawe namete i da je to politika URS-a i za Para}in i za ~itavu Srbiju. Dinki} je rekao i da na{em agraru treba dvostruko ve}i buxet i ujedna~ena agrarna politika, a ne da svaki ministar, kako do|e, vodi svoju politiku.

Predstavnici Srpske radikalne stranke izjavili su ju~e da protive ulasku u Evropsku uniju kao i da se zala`u za otpu{tawe dr`avnih ~inovnika koji rade na evropskim integracijama. – Trenutno u dr`avnom aparatu oko 2.200 ~inovnika radi na pribli`avawu EU, a kako znamo, oni nemaju nikakve rezultate osim {to tro{e novac iz buxeta, putuju i poha|aju seminare – kazao je na konferenciji za novinare ~lan Predsedni~kog kolegijuma radikala Dejan Mirovi}. On je izjavio da }e broj zaposlenih u dr`avnoj upravi koji se bave evrointegracijama porasti na 10.000, kao i da taj novac potrebniji za razvojne programe. – Novac koji oni tro{e, mi bismo ulo`ili u nauku, {kolovawe doktora, pove}awe penzija. Mi smo za smawewe javne potro{we, a to je jedno od re{ewa – rekao je Mirovi}.

DS:Nikoli}i SNSnerazumeju ekonomiju Demokratska stranka smatra da Srpska napredna stranka i wen predsednik Tomislav Nikoli} nedavnim izjavama pokazuju potpuno neznawe i nerazumevawe ekonomije i neistinama poku{avaju da prikriju nedostatak bilo kakve ideje za budu}nost. „Tragi~na je ~iwenica da stranka koja pretenduje da vodi Srbiju ne zna ni osnovne podatke, ili jo{ gore, s namerom govori neistinu”, navodi

se u saop{tewu DS-a. DS isti~e da je stvarna istina da je u Srbiji otvoreno 17.000 malih i sredwih preduze}a vi{e nego 2008. godine. „Status kandidata koji smo osvojili otvorio je nove {anse i zahvaquju}i tome ’Fijat’ po~iwe proizvodwu, a investitori poput ’Ikee’, ’Danijelia’, ’Bo{a’ i ’Kuper tajersa’ kre}u s proizvodwom u Srbiji”, re~eno je u saop{tewu DS-a.

SNS:[tanije ta~no Srp ska na pred na stran ka ocenila je ju~e, reaguju}i na saop{tewe Demokratske stranke da Tomislav Nikoli} i SNS pokazuju potpuno neznawe i nerazumevawe ekonomije, da DS, umesto da uputi javno izviwewe gra|anima Srbije zbog „kata stro fal nih u~i na ka svo je proma{ene” politike, i daqe krivicu poku{ava da svali na drugog. SNS poziva ekonomske eksperte iz Demokratske stranke da otvoreno ka`u koji to pokazateqi iz bilo koje izjave ili sa op {te wa Srp ske na pred ne stranke nisu ta~ni. „Gde su ta mala i sredwa preduze}a, koja su navodno, otvorena pro{le

godine? Gde je nestalo preko pet milijardi evra buxetskih sredstava koja su od 2006. do danas ulo `e na za pri vla ~e we stranih investicija, a koja su kao je di ni re zul tat ima la otvarawe radnih mesta za, po wihovim navodima iz dr`avnog buxeta, svega 19.777 gra|ana, i to u periodu kada je 264.493 radnika ostalo bez posla”, pitaju napredwaci. Ono {to je kqu~ni problem Demokratske stranke je ~iwenica da vi{e nema na~ina da ubede gra|ane Srbije u bilo {ta jer je realnost jasna svakom ~oveku: dovoqno je samo da pogleda u nov~anik, ili u fri`ider, ocewuje SNS.

SPO:Nepostoji „izvorniSPO” nalistiDS-a Srpski pokret obnove tvrdi da ne postoji „izvorni SPO” kao politi~ka organizacija, niti da se nalazi na listi Demokratske stranke. „Biv{i ~lanovi SPO-a Sowa^ekovi} i Sr|anSre}kovi} pre{li su u Demokratsku stranku i pored wihovih imena na izbornoj listi pi{e – Demokratska stranka”, saop{tio je ju~e SPO. Ta stranka smatra da je pomiwawe „Izvornog SPOa” „la` i gruba manipulacija”, usmerena na to da se zbune bira~i i o{teti Koalicija „Preokert” u kojoj je SPO. „Stavqawem na svoju listu ovih qudi i {irewem la`i, DS je napravio veliki politi~ki i moralni pad, {to }e bira~i znati da cene”, navedeno je u saop{tewu SPO-a. Na izbornoj listi „Izbor za boqi `ivot - Boris Tadi}”; koju predvodi DS, Sowa ^ekovi} je na 57. mestu, a Sr|an Sre}kovi} na 218.

Santovac:CiqSRS-a tre}inamandata Za me nik {e fa po sla ni~ ke grupe Srpske radikalne stranke u Skup{tini Vojvodine Sa{a Santovac izjavio je ju~e da je ciq radikala da na predstoje}im pokrajinskim izborima osvo ji ba rem tre }i nu po sla ni~kih mandata da bi se, kako je rekao, odlu~no suprotstavili narastaju}em vojvo|anskom separatizmu. Ciq SRS-a je „da u poslani~ke klupe pokrajinskog parlamenta sedne najmawe tre}ina srpskih radikala, koji }e se odlu~no suprotstaviti sve izra`enijim te`wama pojedinih stranaka da od Vojvodine prvo stvore republiku a potom dr`avu, koja }e se otcepiti od

Srbije“, rekao je Santovac na konferenciji za novinare. Napomiwu}i da radikali u Pokrajini mogu posle izbora u}i u koaliciju samo sa strankama koje podr`avaju politi~ke i ekonomske ideje SRS-a, on je je objasnio da bi saradwa mogla biti ostvarena s onima koji podr`avaju borbu protiv separatizma kao i „sveobuhvatnu saradwu s Ruskom Federacijom“. Na predstoje}im pokrajinskim izborima, koji }e biti odr`ani 6. maja, lista SRS-a nosi}e isti naziv kao i ona na parlamentarnim, „Srpska radikalna stranka – dr Vojislav [e{eq“.

Ago{tonne}e u„Svizajedno” – Demokratska stranka vojvo|anskih Ma|ara (DSVM) ne}e u}i u mawinsku koaliciju „Svi zajedno”, koju ~ini {est mawih partija nacionalnih zajednica – izjavio je predsednik te stranke Andra{Ago{ton. On je za ju~era{wi novosadski „Ma|ar so„ rekao da }e DSVM „poku{ati da iskoristi sve ostale mogu}nosti”. Na pitawe {ta to konkretno zna~i, odnosno na koji na~in }e DSVM nastupiti na izborima, Ago{ton je odgovorio da }e „svi blagovremeno biti obave{teni o planovima te stranke”. U mawinsku koaliciju „Svi zajedno” u{le su Bo{wa~ka demokratska zajednica, Slova~ka stranka, Demokratska partija Makedonaca, Demokratska zajednica Hrvata, Demokratska zajednica vojvo|anskih Ma|ara i Gra|anski savez Ma|ara.


4

ekonomija

utorak20.mart2012.

PO^ELANABAVKAJEFTINIJEGGORIVA ZAPROLE]NUSETVU

Oko1.200 Suboti~ana ve}uzelobonove Podelabonovazajeftinije, regresirano dizel-gorivo nameweno prole}noj setvi, krenulaje,kao{tojeinajavqeno, usubotuizSuboticeiSombora,ao~ekujeseda}edo22.marta proces distribucije biti u punomzamahuu~itavojSrbiji. U Subotici je oko 1.200 poqoprivrednikaodsubotedoju-

stanica NIS-a {irom zemqe. Dr`ava }e sa 60 dinara po litruregresiratinabavku80.000 tonadizel-goriva.CenaD-2za poqoprivrednike bi}e zna~ajnoni`aiuzbon}eiznositi65 dinarazalitar,umesto125. Zaregresirawegorivaobezbe|enojeukupno4,8milijarde dinara, a poqoprivrednicima

dnevnik

REGIONGDEJEPRIVREDAUPLUSU

Sremskiizvoz pretekaouvoz Privredna dru{tva u Sremskom okrugu u januaru 2012. su nainostranotr`i{teisporu~ilaproizvodevredne37,8miliona dolara, a uvezla za 34,3 milionadolara. Po pod ac im a Reg io n aln e privredne komore, najvi{e su izvozila privredna dru{tva s grads kog podr u~j a Srems ke Mitrovice, zatim iz op{tina [id,Ruma,StaraPazova,In|ijaiPe}inci,dokjeIrigna za~equ ove liste, s ukupnim obimom izvoza od tek 284.000

dolara. Izvozilo se pre svega u Austriju, Rumuniju, Slovenij u i Nem a~k u, a uvoz il o uglavnom iz Austrije, Nema~ke,ItalijeiKine.Vode}iizvozniciuregionuuprvommesecuovegodinebilisu:„Viktorija oil„, „Sirmijum stil„, „Rumaguma„… Najve}e u~e{}e u strukturi izvoza imali su uqe od suncokreta, poluproi- zvodiodgvo`|ainelegurisanog~elika,prekida~katehnika i nove, spoqne pneumatske gume.

PRIVREDNICISPREMAJUANTIKRIZNUPLATFORMU

Srpskaekonomija nasveve}immukama PodelabonovakrenulausubotuizSubotice iSombora,ao~ekujeseda}edo22.marta distribucijabitiupunomzamahu u~itavojSrbiji ~euzelobonove,kojise,ina~e, dele preko Stru~ne poqoprivredneslu`beisavetodavacau mesnim kancelarijama na podru~juoveop{tine. Kakosuza„Dnevnik”izjavili neki od poqoprivrednika koji su ju~e uzeli bonove, jeftinijegorivo}esvakakoolak{atiposao,anadajuseida}e nabavkagorivaprote}ibezgu`viinavreme. Dapodsetimo,poqoprivrednici }e do 15. aprila mo}i da kupegorivona370benzinskih

}e biti omogu}ena nabavka 60.000 tona dizel-goriva D-2 i 20.000 tona evrodizela. Ta merajenaraspolagawusvimregistrovanim poqoprivrednim gazdinstvima,bezobziranato da li su uplatili obaveze za penzijsko i invalidsko osigurawe. Poqoprivrednicizagorivo mogudaseprijavedo9.aprila, u 145 filijala Uprave za trezor{iromzemqe,ilikod1.500 poqoprivrednih savetodavaca {iromSrbije. S.I.

CENAKVADRATAUNOVOGRADWIPOSRBIJI OD60.000DINARANAVI[E

Beog rad dvostrukoskupqi odNovogSada Najve}aprose~nacenastanovaunovogradwitokom2011.godine ugovorena je u Beogradu i iznosila je 183.007 dinara po

kvadratnommetru,objaviojeRepubli~kizavodzastatistiku. Na drugom mestu je Novi Sad sa 106.913 dinara po kvadratu,

dokjenajni`acenazabele`ena u]uprijiiiznosi59.387.dinara. Prose~napovr{inaprodatih stanova novogradwe u Srbiji pro{le godine iznosila je 58 kvadratanihmetara,aprose~no najve}istanovi,od77kvadrata, prodavani su u Gorwem Milanovcu, a najmawi, od 38 kvadrata,uVrwa~kojBawi. Gra|evinsko zemqi{te bilo je najskupqe u Beogradu – cena po kvadratnom metru bila je 54.777 dinara, a najjeftinije u Leskovcu – 1.227 dinara. Cena gra|ewatako|ejebilanajvi{a u Beogradu – 108.912 dinara po kvadratu,anajni`auLoznici– 29.661dinar.

Staweusrpskojprivredijezabriwavaju}e i glavni izazovi u 2012. bi}e velika nelikvidnost realnog sektora, saradwa s MMF-omiprilivstranihinvesticija,ocewenojeju~enasednici Upravnog odbora Privredne komoreSrbije. PredsednikPKS-aMilo{Bugarin jezbogsituacijeuprivredinajavioda}eKomoradokraja majapripremitiekonomskuplatformu za re{avawe hitnih problemauprivredikoji}eponuditi novoj vladi Srbije za wihovo re{avaweupartnerskomodnosu. Po wegovim re~ima, brojni problemi u privredi nisu re{eni, poput reforme poreskog sistema, smawewa javnog sektora i javnepotro{we,{tojeveomazabriwavaju}e. Bugarin je skrenuo pa`wu na todajerastsrpskeprivrederevidiran s 1,5 posto na pola procenta, ali s neizvesno{}u te prognoze do kraja godine zbog krizeuEvropi,iupozorionato da ove godine za naplatu pristi`e oko 4,4 milijarde evra spoqnog duga. Od te sume, javni dug je oko 993 miliona evra, a oko 3,4 milijarde evra dospeva na privatnisektor.

Spoqnidugporastao2,4putaod2000. SpoqnidugSrbijejekrajem2011.godineprema{io24,1milijardeevra,takodaje,upore|ewus2000.godinom,pove}an2,4puta,navedenojeu~asopisu„KonjunkturnitrendoviSrbije”,koji izdajePrivrednakomoraSrbije. Ukupandugprivatnogsektoradostigaoje13,3milijardievra, odnosno55,3odsto,od~egasedevetmilijardiodnosinapreduze}a,ili37,3odsto,a4,3milijardenabanke,odnosno18odsto.

Povezivaweprivreda Nema~keiSrbije Povodom obele`avawa deset godina rada, Delegacija nema~ke privrede u Srbiji priredila je foto-izlo`bu kao i dvojezi~nu publikaciju pod nazivom „Deset godina uspeha”, saop{tila je ju~e uBeogradutadelegacija. Nema~ka industrijska i trgovinskakomoradonelajeodlukuo otvarawu predstavni{tva u Beogradu2001,kadajeosnovanoPredstavni{tvoDIHKzatada{wuSR

Jugoslaviju pod nazivom Delegacijanema~keprivredezaSrbijui CrnuGoru. Ovainstitucijajeuposledwih deset godina dala veliki doprinosuizgra|ivawuekonomskihodnosadvejuzemaqa.Izme|u2001.i 2010.trgovinskarazmenadvejuzemaqavi{ejenegoudvostru~ena.S gotovo 1,5 milijardom evra dosada{wihinvesticijauSrbiji,nema~ka preduze}a zastupqena su u

Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

108,5766

110,7924

113,3406

108,2442

Australija

dolar

1

87,3926

89,1761

91,2272

87,1250

Kanada

dolar

1

83,2004

84,8984

86,8511

82,9457

Danska

kruna

1

14,5992

14,8971

15,2397

14,5545

Norve{ka

kruna

1

14,3760

14,6694

15,0068

14,3320

[vedska

kruna

1

12,2254

12,4740

12,7609

12,1871

[vajcarska

franak

1

89,9408

91,7763

93,8872

89,6654

V.Britanija

funta

1

130,5948

133,2600

136,3250

130,1950

SAD

dolar

1

82,4486

84,1312

86,0662

82,1962

Kurseviizovelisteprimewujuseod19.3.2012.godine

skoro svim bran{ama na brojnim lokacijama u zemqi. Trenutno, oko360preduze}auSrbiji,~ijisu osniva~ipravnalicaizNema~ke, zapo{qavaoko20.000qudi.Delegacija nema~ke privrede ~lan je velikeporodiceNema~kespoqne trgovinske komore koja je sa 120 kancelarija aktivna u 80 zemaqa sveta. Primarniciqjedapru`isna`an doprinos u intenzivirawu

privrednesaradweNema~keizemqe doma}ina kao i da svojim uslugama olak{a dolazak nema~kih investitora u Srbiju i region. Decembra 2002. Delegacija nema~ke privrede inicirala je osnivawe Nema~kog privrednog udru`ewauBeogradukojedanas,s gotovo 200 ~lanova, predstavqa jednoodnajve}ihinostranihekonomskih bilateralnih udru`ewa uSrbiji,navedenojeusaop{tewu.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom BIP u restrukturirawu, Beograd

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE

– Probleme u privredi delimi~no bi mogao re{iti zakon o redovnostipla}awakojinijedonet,atrebalojedaskratirokove dugovawana60dana,sobziromda je prosek u srpskoj privredi oko 130dana–rekaojeBugarin. Potpredsednica PKS-a Vidosava Xagi} je navela da je oko 63.000 preduze}a u Srbiji u blokadi,audrugojpolovini2011.industrijska proizvodwa je imala rastodsvega2,1postouodnosuna isti period prethodne godine, a najve}ipadjezabele`enusektoruprera|iva~keindustrije. –Glavniriziciu2012.godini suodlazak„Ju-Esstila”izSrbije, zamrzavawe aran`mana s MMF-om, rast nelikvidnosti i prispe}e velikog iznosa za naplatuspoqnihdugova–navelaje ona. TokomsedniceUpravnogodbora ~ule su se i zamerke na ra~un politikevo|ewadeviznogkursa, zatimnarastcenegoriva,kojeje odpo~etkagodineposkupelo~ak sedam puta, a jedan od predloga biojedase{toprepre|enapla}awePDV-aposlenaplateprodajerobaiusluga,stimdasepravo naodbitakporezatako|eostvari prenaplatePDV-a. E.Dn.

Promena %

Cena

BELEX 15 (544,97

Promet

10,34

32

64

Komercijalna banka, Beograd

5,97

1.740

31.320

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

2,64

1.129

3.387

Agrobanka, Beograd

2,61

1.650

80.850

2,43 Promena %

19.964 Cena

499.101 Promet

-10,00

900

9.000

Globos osigurawe, Beograd

-8,42

250

Putevi, U`ice

-7,69

600

Bambi Banat, Beograd Pet akcija s najve}im padom Unioninvest termomonta`a, BG

Albus, Novi Sad Meser Tehnogas, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

Naziv kompanije

0,50)

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,79

2.002

463.988

NIS, Novi Sad

-0,43

693

3.423.908

Komercijalna banka, Beograd

5,97

1.740

31.320

Imlek, Beograd

1,28

3.084

3.543.350

Soja protein, Be~ej

2,39

557

387.308

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,54

510

1.998.362

12.500

Energoprojekt holding, Beograd

-0,99

500

18.145.468

16.200

Jubmes banka, Beograd

-0,05

12.192

73.152

Agrobanka, Beograd

-3,13

340

5.440

2,61

1.650

80.850

-2,50 Promena %

3.900 Cena

99.000 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.650

0,00

Univerzal banka, Beograd

0,00

1.750

0,00

-0,43

693

3.423.908

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.747

0,00

Soja protein, Be~ej

2,39

557

387.308

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.250

0,00

Proleter Be~ej, Be~ej

0,00

220

279.620

Tigar, Pirot

0,00

500

10.000

Radijator, Zrewanin

0,00

506

166.980

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

320

0,00

TE - TO, Senta

0,00

3.700

107.300

Sviiznosisudatiudinarima


PADAJUPRIHODIBUYETA

Dr`avatone uopasan minus –Prihodibuxetaza2012.godinu bi}emawiodplaniranihiakose ni{tanepreduzme,buxetskideficit u ovoj godini prema{i}e pet odsto bruto doma}eg proizvoda, dok }e javni dug pre}i 50 odsto BDP-a–upozoriojeju~eglavnii odgovorni urednik „Kvartalnog monitora”MilojkoArsi}.

On je, na predstavqawu novog broja tog ~asopisa, istakao da bi, ukoliko Srbija u ovoj godini ne preduzme mere fiskalne konsolidacijeinenastaviaran`mansMe|unarodnim monetarnim fondom, moglanastatidodatnakrizapoverewa me|unarodne investicione javnostiuna{uzemqu. Arsi} je naglasio da osnovni prioritetfiskalnepolitiketrebadabudeusporavawerastajavnog duga u odnosu na BDP, a potom i wegovosmawivawe. – Spre~avawe daqeg rasta javnogdugazahtevaradikalnepoteze zasmawewefiskalnogdeficitau ovoj i narednoj godini – aktuelna vlada treba da zadr`i deficit u okvirimadogovorenimsMMF-om, {toje26milijardidinaranakrajuprvogkvartala,arebalansombuxeta neophodno je smawiti deficitzajedanprocenatBDP-a–rekaojeArsi}. Tako|e,unarednojgodinineophodnojenagloobarawefiskalnog deficitananivood2,5dotriodsto da bi se zaustavio rast javnog duga,naveojeon,idodaodajeiposle2013.neophodnonastavitismawewe deficita sve dok se ne dostigneciqaninivoodjedanodsto BDP-a,ajavnidugnevratiispod 45odsto. Arsi}jeukazaonatoda,iakoje fiskalni deficit oko pet odsto BDP-aadugubrzanoraste,upredizbornojkampawisepredla`umerekojebidodatnopove}aledeficitiubrzalerastjavnogduga. Povodom najavqenog ukidawa PDV-anahranuiopremuzabebe, onjeoceniodanijedobrodaseu zemqikojaimabuxetskideficit od oko pet odsto BDP-a dodatno smawujuporezi.Arsi}jepodsetio na obavezu Vlade prema Zakonu o buxetskomsistemuda,kadasepredlo`i smawewe odre|enog poreza, istovremenomoradasedapredlog zasmawewepotro{weilipove}awedrugihprihodadasenebipove}aobuxetskideficit.

utorak20.mart2012.

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

5

OBRTNAKONSEDNICESES-a

Gazdene}edaisplate obe}animinimalac Pove}awe va`e}e minimalne cene rada uslovi}e nov talas otpu{tawa u privredi Srbijekojanemanovcadaispla}ujeuve}ana primawa zaposlenih i zbog toga tu odluku trebaponovorazmotriti,poru~ilisuju~e predstavniciUnijeposlodavacaSrbijena konferencijizanovinare. PortparolUPS-aDragoqubRaji}tvrdi dabiusledodlukedaseminimalnacenaradauve}asa102na115dinaraporadnomsatu, oko50.000do60.000zaposlenihupreduze}i-

ma koja su prihvatila granski kolektivni ugovor,mogloostatibezradnogmesta. Predsednik UPS-a Neboj{a Atanackovi} ka`edajecenaod115dinara,kojujena posledwoj sednici usvojio Socijalno-ekonomski savet, nerealna, uzimaju}i u obzir {estomese~nuinflacijuirastbrutodoma}egproizvodatedabiprihvatqivacenabilaodoko108,65dinara.Atanackovi}jeistakao da su poslodavci na sednici SES-a prihvatilinovuminimalnucenuradakoja

bitrebalodava`iod1.aprila,aliistovremenotvrdidasudovedeniuzabludujer nisu znali koliko }e to zaista da ko{ta privreduSrbije. Konferencijizanovinareprisustovali suipredstavnicisindikata,me|ukojimai predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poqoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije Dragan Zarubica. On je rekao da podaci o pove}awuzaradautomsektoru,akojesusa-

op{tili predstavnici UPS-a, nisu ta~ni. PredsednikUGS„Nezavisnost”Branislav ^anak jerekaodamunijejasnozbog~egasu predstavniciUPS-aprihvatiline{tona {tasamonekolikodanakasnijenepristaju i imaju primedbe. Po ^ankovim re~ima, sednicaSES-ajeregularnozavr{ena.

NISPRATISVETSKECENEBEZOBZIRANATO[TOVADICRNOZLATOIUSRBIJI

Vojvo|anskanaftaskupa skorokosibirska IakoseuSrbijigodi{weproizvedeokomiliontonanafte,{toje blizu ~etvrtine ukupnih doma}ih potreba, bezin i dizel na na{im pumpamakupujemopocenamagotovo kaodasetekpokojakapispumpas vojvo|anskih poqa. Niko, naravno, ne tvrdi da „Gaspromweft” kr{i zakoneiliugovore,alibi,unajamwu ruku, cenovnu politiku barem malotrebaloprilagoditiekonomskojsituacijiSrbijeiwenihgra|ana.Nezbogekonomskedemagogije,ve}zbog~iwenicadaseokomiliontonanafteizvadiovde. MorasepriznatidagorivouSrbijinijenajskupqeuregionu,alije ta~noidanemamnogodr`avaukojimase20ili25odstonafteobezbe|ujeizdoma}ihizvora.Naravno dajeina{adr`avakrivazbogvisokohcenaderivatajersuakcizevisoke,alikadasecrtapodvu~e,miliontonadoma}enafteimavaqda nekizna~ajiuticajnacene.Ina~e, zbogposkupqewabarelanafte,cenegorivaucelojEvropiposledwih nedeqa su porasle, a sli~no je i u Srbiji.Takojesadalitargoriva– evrodizela i evropremijuma, na pumpama u na{oj zemqi oko 1,35 evro.Sli~nacenajeuCrnojGori, Rumuniji, Estoniji, Litvaniji, u BosniiHercegovinijene{tojeftinije, a skupqi litar pla}aju potro{a~i u Sloveniji, Hrvatskoj i svimzemqamaEvrope,dokuNorve{kojpla}ajugotovodvaevrazalitar goriva. Istovremeno, za litar gorivauRusijijetrebane{tovi{e od 70 evrocenti, {to je ubedqivo najpovoqnijacena,anajbli`ejojje onauUkrajini,gdeseistakoli~inagorivapla}aokoevra.

Boqenegouregionu Generalni direkor Naftne industrije Srbije Kiril Krav~enko jesredinompro{lenedeqe,povodomposkupqewagoriva, izjaviodajecenaodpo~etkagodinepove}anaosamposto,{toje, kakojeobjasnio,malomawenego{tojeuEvropiiAmerici,gde rastiznosi10i11posto. – To nije dobar odgovor za potro{a~e koji `ele ni`e cene, aliakoseimanaumupadkursadinara,toposkupqewegorivau Srbijijeupolamawenegouregionu–rekaojeKrav~enko,idodaodajetopostignutopresvegazahvaquju}itome{toNISima doma}unaftuistalnosmawewetro{kova. Elem,kaoopravdawezaposledwihnekolikoposkupqewagoriva na pumpama, u NIS-u su isticali da je to zbog cena na svetskim tr`i{tu,atozna~idajeiono{toje izva|eno u Vojvodini tretirano kao svetski proizvod. Sve je to u redu,naravno,ipoenomskimjezakonima,alivaqdabibilouredui da cene budu primerenije na{im xepovima. Po podacima iz same Vlade Srbije,una{ojzemqisegodi{wepo-

tro{ine{tovi{eod~etirimiliona tona nafte. Od te koli~ine, prakti~no se ~etvrtina, odnosno okomiliontona,izvadisdoma}ih poqa. Prera~unato u barele, to je oko 7.300.000 barela, a kada se pomno`isoko100dolara,{tojecifraokokojesekre}ebarelsirove nafte,dolazisedora~uniceodoko 730milionaameri~kihnov~anica, koliko bi na tr`i{tu vredela naftakojaseizvadiuna{ojzemqi. Rudna renta je za NIS tri odsto

dok se ne zavr{i modernizacija pan~eva~ke rafinerije, u skladu s Me|udr`avnim energentskim sporazumomSrbijeiRusije,{tojezaistamalo. Trebare}idajere~oorijentacionoj ra~unici, odnosno pretpostavcikolikovredinaftasdoma}ih poqa, a ne ostvarenoj zaradi NIS-a. Sigurno je da je ova ra~unica, naravno, poznata i u Vladi Srbije. Mada direktnih najava da }e Rusi biti pritisnuti da malo snizecene–sobziromnatodaje okomiliontonanaftena{e–nema,alibiseinedavnaizjavaministrapoqoprivredeitrgovineDu{anaPetrovi}a dajenapove}awe cena goriva u Srbiji uticao skok berzanskecenenafteipadvrednostidinara,aliidajezna~ajnakoli~ina nafte na tr`i{tu Srbije doma}eg porekla, mogla protuma~itikaovidprijeteqskepreporuke.MinistarjenovinarimauVladiSrbijerekaodajeprenekoliko danaimao„vrloozbiqanrazgovor sdirektoromNIS-a„,dodaju}ida je siguran u to da „qudi iz Ministarstva energetike vrlo savesno sagledavajusvojdeoposla”.Petrovi}jeistakaodajepoznatodaseon nelibidaprimeniiVladipredlo`i sve mere iz okvira svojih nadle`nostidabibileispravqenesituacijedokojihjedo{lozbog ne~ijeg nelegitimnog pona{awa natr`i{tu. [ta}enakrajubiti,ostajedase vidi, ali uz pove}awe rudne rente dr`avabimoglapotegnutiidruge adutedabismosviimalimalovi{e koristi od milion tona na{e nafte. D.Ml.–D.U.

NOVACENATE^NOG NAFTNOGGASA

TNGdogurao do82dinara – U Srbiji je poskupeo i te~ninaftnigas(TNG)iwegovacenajedostigla82dinara za litar – izjavio je ju~e Tanjugu predsednik Udru`ewabenzinskihstanicaSrbije BorisavTati}. Cenatoggorivaumaloprodajipo~etkomovogmesecabila je 75 dinara po litru, {to zna~i da je samo tokom marta TNGposkupeookosedamdinarapolitru.Tati}jeobjasnio

dajeTNGposkupeozbograsta veleprodajnih cena koje su, kakojeistakao,verovatnoporasle zato {to na regionalnom tr`i{tu nema dovoqno toggoriva. Onjeizrazioo~ekivaweda }e se tr`i{te naftnih derivataiTNG-asadaprimiriti, ioceniodasuceneTNG-adostigle maksimum i da ne bi trebalovi{edarastujer}eu protivnom do}i do pada potro{we.Tati}jenaveoidaje potro{wa naftnih derivata od po~etka godine opala sedam do deset odsto zbog pada kupovne mo}i stanovni{tva, ali i zato {to su se automobili mawe vozili za vreme ledenogtalasa,kadajeiindustrijaradilasmawenimkapacitetom.


6

TRe]e dOBA

utorak20.mart2012.

Paorima~eksutra, ostalima usubotu Isplata drugog dela februarske penzije za biv{e poqoprivrednike po~iwe sutra. Nekada zaposleni koji imaju teku}e ra~une, svoje prinadle`nosti dobi}e u subotu, 24. marta, dok oni koji penzije dobijaju kod ku}e, po{tara mogu o~ekivati tek od ponedeqka. Ina~e, iznos na ~eku je isti kao i ranije.

Starihsvevi{e, adomovaipomo}i svemawe Ne vla di na or ga ni za ci ja “Amati” predstavila je nedavno analizu ekonomi~nosti i efikasnosti usluga sme{taja starih lica u domove. U studiji, prvoj takve vrste kod nas, navedeni su rezulati ankete u kojoj je u~estovalo 203 ispitanika – korisnika domova za stare. Anketa je pokazala da je

najve}i broj osoba, ~ak 46 odsto, pre sme{taja u dom `ivelo samo a od toga procenta 11 odsto kao podstanari, dok vi{e od polovine wih `ivi od porodi~ne penzije. ^ak 36 odsto anketiranih veoma je zadovoqno uslugom dok je polovina zadovoqnih. Ali, s komercijalnog aspekta, istra`ivawe je pokazalo da domovi za

stare rade ispod granice rentabilnosti. Lokalne samouprave, Pokrajina i Republika finansijski podr`avaju vi{e od 20 razli~itih mera socijalne za{tite starih. Iz buxeta Republike za ove namene planirano je da se svakog sata potro{i gotovo deset miliona dinara, {to je ravno iznosu od gotovo 230 prose~nih neto plata ili vi{e od 1.000 prose~nih paorskih penzija. No, ipak je 2010. ispod linije apsolutnog siroma{tva `ivelo 9,2 odsto stanovni{tva. Od gotovo 1.240.000 starih, po evidencijama centara za socijalni rad, ne{to vi{e od 100.000 je u sistemu socijalne za{tite. Od to ga, pre ko 60 od sto usluga se finansira iz nacional nog bu xe ta, ali go to vo isto toliko, ako ne i vi{e starih od 100.000 koliko ih je na spisku socijalno ugro`enih ima potrebu za podr{kom dr`ave i bilo kakvu pomo}. Nadle`ni zakon, usvojen pro{le go di ne, tre ba lo je da stvo ri mo gu} nost po ve }a wa broja korisnika nov~ane pomo}i, ali kada su stari u pitawu, po podacima “Amatija”, to se nije desilo. Tako je 2010. broj starih korisnika nov~ane pomo}i bio oko 15.000 a lane mawe od 10.500. Q. Male{evi}

DA LI ]E SENIORI UZALUD O^EKIVATI DA IH 1. APRILA PO[TARI OBRADUJU

Aprilskepovi{icepenzije mo`dane}ebiti

Za dve nedeqe 1,6 milion penzionera u Srbiji zna}e koliko }e im prvi put u ovoj godini biti pove}ane penzije. Ukoliko sve bude po planu, a toliko novca je obezbe|eno u kasi Fonda PIO, od 1. aprila penzije bi mogle biti ve}e ~etiri posto, {to prevedeno u novac zna~i u proseku oko 1.000 dinara. Kako se podaci o inflaciji u februaru i martu jo{ uvek ne znaju, do sada ta~an procenat pove}awa jo{ uvek niko sa sigurno{}u ne mo`e izra~unati. Ako se ra~una ono {to je poznato, rast BDP-a i inflacija do pre dva meseca, izvesno je pove}awe od najmawe

~ekom od 23.223 dinara, dobi}e pride 928 dinara. Na kraju, biv{i poqoprivrednici, kojih ima 218.702 a primaju prose~no 9.347, dobi}e pove}awe od svega 372 dinara. Nakon aprilskog pove}awa najstarijima tokom ove godine sledi jo{ jedno uskla|ivawe, i to 1.oktobra. Za wega je planirano da bude 0,9 posto, a da li }e tako biti, ostaje da se vidi. Vaqa podsetiti na to da se penzije u ovoj godini prvi put uskla|uju s rastom cena iz proteklih {est meseci i polovinom rasta BDP-a u istom periodu. Qubinka Male{evi}

Senator~itasamo desni~arsko{tivo – U Holandiji stariji qudi nose druga~ije narukvice – na wima pi{e „Nemoj da me eutanazira{“. Jer imaju sistem dobrovoqne eutanazije, a polovina su eutanazirani – deset odsto svih smrti u Holandiji. Polovinu su eutanazirali u bolnicama bez svog pristanka jer su stari i bolesni. I tako, stariji u Holandiji ne idu u bolnice – rekao je biv{i ameri~ki senator Rik Santorum, gostuju}i na jednoj konvenciji. Ova izjava podigla je veliku pra{inu, naro~ito jer je iz usta jednog od vode}ih kandidata Republikanske partije za predsedni~kog kandidata. I dok se Amerikanci pitaju da li je sve {to su novine napisale Santorum zaista i rekao (iako postoji video-bele{ka koja kru`i internetom), Holan|ani su {okirani na~inom na koji Amerikanac koji pretenduje da jednog dana bude predsednik dr`ave etiketira ~itav jedan narod, nazivaju}i ga ubicom. ^iwenice ipak govore druga~ije, iako republikanci, u svojoj borbi „za `ivot“ ne biraju ni mere ni granice. Holandija je 2001. postala prva zemqa koja je legalizovala euta-

neti re{avawu spornih situacija i ubrzawu postupaka. Savetnici iz Fonda PIO su uvidom u predmete mogli da pripreme odgovore na pitawa o konkretnim predmetima i fazi u kojoj јe postupak odlu~ivawa trenutno. Tokom septembru }e na{a dr`ava u Novom Sadu i Beogradu biti doma}in samita Nema~ke i Srbije. Q. M.

KAKO DOKTOR KA@E

^esmova~unipivo nemo`edazameni Qud skom or ga ni zmu potrebno je bar dva litra vode dnevno, a ukoliko se godinama unosi ma we, do la zi do mnogih poreme}aja meta bo li zma. Je dan od wih je i zgru {a va we kr vi. Ona ta da cr pi vodu iz }elija krvnih sudova koji, da bi se za{titili od oduzimawa vo de, stva ra ju ma sne naslage – holesterol. Iako se pod unosom te~nosti smatra i supa, sokovi, kafa ili ~aj, lekari nagla{avaju da je obi~na „~esmova~a” nezamewiva. Seni o ri, pak, ~e sto ne ose}aju `e| pa im se savetuje da tokom dana nekoliko puta popiju ~a{u vode bez obzira na to {to nisu `edni. Dobre su ~a{a-dve mine ral ne vo de, ali s wom ne treba preterivati jer mo`e izazvati stvarawe kamena u bu- Su{auorganizmukriva bre gu i be {i ci. Po - zamnogebolesti gre{no je mi{qewe da boqe jan organizam ona deluje kao osve `a va do bro ras hla |e na {ok pa ne ret ko do la zi do voda iz fri`idera. Za zagreupale grla i `drela.

1,6 posto. Kada se doda februar i mart, sasvim je mogu}e da pove}awe bude u predvi|enom procentu, odnosno ~etiri posto, mada ima i stru~waka koji tvrde da }e ono biti upola mawe od planiranog. Ako penzije zaista od 1. aprila budu uve}ane ~etiri procenta, zna~i}e to da 1.359.390 biv{ih zaposlenih koji sada ima prose~nu penziju od 23.694 dobija povi{icu u proseku od 944 dinara. Biv{i vojnici, a takvih je 47.114 i sada imaju prose~nu penziju 42.194, dobi}e bonus od 1.684 dinara. Biv{i samostalci, ima ih 62.244 s prose~nim

REPUBLIKANSKI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD „UBIJA” PO HOLANDIJI

Srpsko-nema~kirazgovor uBerlinuiMinhenu Bilateralni sastanak Srbije i Nema~ke o penzijskom i invalidskom osigurawa bi}e odr`ani naredna tri dana u Berlinu i Minhenu. Predstavnici penzionih fondova dve dr`ave razgovara}e s prethodno prijavqenim gra|anima, osiguranicima i korisnicima prava ostvarenih primenom sporazuma o socijalnom osigurawu. Zatim }e zajedni~ki dopri-

dnevnik

Dugo se smatralo da je voda u fiziologiji nema neku bitni ju funk ci ju ve} da sa mo prenosi supstance rastvorene u woj. Danas se zna da je hroni~ni nedostatak vode u or ga ni zmu kri vac za mno ga oboqewa. Ukoliko nema dovoqno vode u telu, aktivira se mehanizam za {tedwu, koji obezbe|uje vodu za obavqawe najvitalnijih funkcija, ukidaju}i je onima koje proceni nebitnim. Mozak ima prioritet i mora da dobije dovoqno vode pa su zbog toga gotovo sve ostale funkcije zanemarene. Ma wak vo de uti ~e i na pri ti sak, a krv ni su do vi re a gu ju ta ko {to sma wu ju svoj pre~ nik. Ka pi lar na mre `a se ste `e i po ve }a va se pri ti sak. „Su {a” u or ga ni zmu mo `e iza zva ti i o{te }e wa slu zo ko `e `e lu ca i na sta nak ~i ra. Ako se ne unosi dovoqno vode, pankreas ne proizvodi do voq no na tri jum-bi kar bo nata, `lezde ne lu~e dovoqno sluzi, {to dovodi do tawewa za{titnog sloja `eluca i kiselina o{te}uje wegov zid. J. Barbuzan

Falsifikovanekartice inarukviceoposledwojvoqi

naziju. Zakon koji je stupio na snagu godinu dana kasnije, uokvirio je praksu koja se nezvani~no tolerisala godinama. Po holandskom zakonu, doktor mora da postavi dijagnozu da je bolest neizle~iva i da pacijent mora da preuzme potpunu kontrolu nad daqim le~ewem. Pacijent mora dobrovoqno i vi{e puta da zatra`i odobravawe procedure eutanazije, kao i da dostavi pisanu potvrdu da se sla`e s eutanazijom. Posle smrti, komisija, koju ~ine doktor, pravnik i stru~wak za etiku, mora

da potvrdi ispravnost zahteva za eutanaziju. – Bez obzira na mogu}nosti, statistika pokazuje da je „milosrdna smrt“ prili~no retka. U 2010. broj eutanaziranih pacijenata bio je 3.136, {to je 2,3 posto svih smrti te godine – ka`e pres ata{e holandske ambasade u Va{ingtonu KarlaBandi. – Od svih slu~ajeva, samo u devet prona|ena su odre|ena kr{ewa zakona. Gotovo 80 odsto pacijenata koji su zatra`ili eutanaziju bolovalo je od raka, a isti procenat odabrao je da umre kod ku}e, okru`en porodicom i prijateqima. Istra`ivawe „New England Journal of Medicine“ pokazalo je da se broj eutanaziranih pacijenata prepolovio otkako je ovaj postupak ozakowen. Na pitawe odakle Santorumu ovi zastra{uju}i podaci, odgovor je na sajtovima ameri~kih udru`ewa koja se bore protiv abortusa i eutanazije. Na jednom od wih objavqen je „Remelink izve{taj“ iz 1991, gde se navodi da je 0,8 odsto svih smrti putem eutanazije ura|eno bez izri~ite dozvole pacijenta, a u polovini lekar je imao neke informacije o pacijentovim `eqama.

A {ta je s narukvicama „Nemojte me eutanazirati“? Ameri~ki desni~arsko orijentisani sajt „Right Wing News„ lane je objavio ~lanak koji navodi da „vi{e od 10.000 Holan|ana nosi ’Nemojte me eutanazirati’ kartice, ako neo~ekivano dospeju u bolnicu”. Izvor je Savez Luizijane „Pravo na `ivot“, koji nije naveo ta~an izvor ovih podataka, niti sli~ni podaci postoje bilo gde na internetu ili van wega, pa se pretpostavqa da su jednostavno izmi{qeni. U pismu Britanskom medicinskom ~asopisu holandski specijalista za eutanaziju napisao je da takve kartice ne postoje. Ono {to postoji je „posledwa voqa“, koju distribuira Hri{}ansko holandsko udru`ewe pacijenata, gde qudi navode da za wih aktivno prekidawe `ivota nije prihvatqiva opcija. – Po podacima Ministarstva zdravqa, narukvice „Ne eutanaziraj me“ ne postoje – rekla je Karla Bandi. – U Holandiji postoje „posledwe voqe“ u kojima pacijenti mogu izraziti svoje `eqe vezane za eutanaziju, i to je sve. Ivana Vujanov

VETERAN PLIVAWEM SMIRUJE BES ZBOG OTETIH AKCIJA

SvejeojadiogazdaMile U Senti na Milivoja ^olaka (65), kome ve} tre}u godinu po{tar donosi ~ekove, gotovo naleteh dok je na biciklu u Narodnoj ba{ti hitao na rekreaciju. Svaki dan pliva po sat, od pola dvanaest do pola jedan, dok je kod ku}e anga`ovan na poslovima oko uvo|ewa HACCP standarda i za{tite na radu. Tek da dopuni ku}ni buxet. – Posle renovirawa zatvorenog bazena, {teta je ne koristiti ono {to imamo – ka`e ^olak. – Dovoqna je samo dobra voqa. Za nas je ovo olak{awe jer ne treba i}i u Kawi{ku bawu, niti u Moraholom u Ma|arsku, za sitne pare mo`emo se ovde relaksirati stalno. Dnevna ulaznica za sat je 50 dinara, pretplatna mese~na karta 500, a tromese~na 1.000, {to je prihvatqivo za doslovno sva~iji xep. U podne bude nas dvadesetak, tek je predve~e malo ve}a gu`va. Do odlaska u penziju pune ~etiri decenije radnog sta`a ^olak je odradio u lokalnom kombinatu „Poqoprivreda”. Ogor~en je kako je neslavno zavr{ilo nekada uspe{no gazdinstvo, {to su zaposleni i mali akcionari izigrani, ~emu je, kako smatra, neodgovaraju}om

Milivoj^olak

privatizacijom doprinela i dr`ava. – Upro{a{}en je Kombinat koji je bio sasvim solidan, uspe{no prebrodio i najte`e vreme hiperinflacije a zaposleni su uredno primali plate tre}inu ve}e od republi~kog proseka – sa setom pri~a ^olak o svom biv{em preduze-

}u. – Me|utim, posle privatizacije usledio je totalni krah, a dogodilo se upravo ono na {ta smo mi mali akcionari i penzioneri upozoravali. Otvarawem ste~aja, vi{e od 300 qudi je ostalo bez posla, nije nam jasna ni politika ste~ajnog upravnika da zemqa ostaje neobra|ena ili wome jo{ gazduju qudi „kontroverznog„ biznismena Mileta Jerkovi}a. Kad bi se radilo kako treba, verovatno bi postojala {ansa da se kombinat konsoliduje, dobije vlasnika i ponovo normalno egzistira. ^olak nagla{ava da je zbog propasti AD „Poqoprivreda” 1.280 malih akcionara, me|u kojima i veliki broj penzionera, koji su tu proveli radni vek, ostao zakinut. – Najte`e nam je palo {to smo bili vlasnici 33 odsto akcija „Poqoprivrede„, za koje smo odvajali od svojih plata, ali se ispostavilo da su na{e pare uzalud oti{le. Kome god se obratimo, nema pomo}i, ne znam da li }emo ne{to dobiti jer su pokretawem ste~aja ustanovqeni dugovi ve}i od milijardu dinara, napravqeni za samo tri godine. M. Mitrovi}

Prednostiposle60.godine 1. Otmi~ari nisu ba{ zainteresovani za tebe 2. U slu~aju otmice vjerovatno }e te pustiti 3. Niko ne o~ekuje da }e{ negde pobje}i 4. Qudi te vi{e ne gledaju kao hipohondra 5. Stvari koje kupuje{, ne}e{ mo}i dovoqno „iznosati” 6. Mirno mo`e{ ve~erati u ~etiri popodne 7. Mo`e{ pre`ivjeti dan bez seksa, ali bez nao~ara ne 8. U sva|u mo`e{ u}i jedino jo{ oko penzionih pitawa 9. Vi{e ne razmi{qa{ o ograni~ewu brzine kao o izazovu 10. Prestaje{ da uvla~i{ stomak bez obzira ko ulazi u sobu 11. Vid ti se vi{e ne}e bitno pogor{avati 12. Tvoje investicije u zdravstveno osigurawe kona~no se isplate 13. Tvoje kosti su sigurnija vremenska prognoza od Meteorolo{kog zavoda 14. Tvoje tajne su potpuno sigurne kod tvojih prijateqa, jer ih se ni oni vi{e ne se}aju 15. Proizvodwa mo`danih stanica je kona~no smawena na prihvatqiv nivo


Kurs ra~unara za starije UMesnojzajednici„SowaMarinkovi}” organizuje vanrednu grupu polaznika za „Gra|ansku {kolura~unara”namewenusredwojistarijojgeneraciji.Kursevitraju~etirisedmice,acenaje 5.900dinarakojejemogu}eplatiti u dve rate. Upis traje do 23. marta,ainformacijesemogudobiti na telefone 021/457-538 i 065/6519-477. G. ^.

SVETSKA NEDEQA BORBE PROTIV GLAUKOMA

„ALTERNACIJA” ORGANIZUJE

Akcija za boqi vid

Audicija za akrobate, plesa~e... Udru`ewe„AlterNacija”organizuje audicijuzaperformere,plesa~eiakrobate koji }e u~estvovati u projektima ove organizacije. Zainteresovanima se pru`a mogu}nost da nau~e atraktivne ve{tine poput akrobatike, `onglirawa,hodawana{tulama,akro-balansai druge. Po`eqno je iskustvo iz gimnastike,plesa,baletailinekedrugefizi~ke ve{tine. Budu}i Alter-performeri sebi otvaraju mogu}nost da se

ukqu~eumnogobrojnenastupenanajve}im festivalima, doga|ajima i u mnogompoznatimklubovimaBalkana.Vi{e informacijaiformularzaprijavumogusena}inafejsbukstranici„AlterNacije”. Tako|e, dodatne informacije mogusedobitinabrojtelfona064/2974-660 ili putem mejla audicija@alternacija.com.Prijavatrajedo31.marta,aaudicija }e se odr`ati u velikoj sali SokolskogDomauNovomSadu. A. J.

Specijalnaoftalmolo{kabolnica„Eliksir” uNovomSaduorganizovalajevi{eakcijaposve}enihprevencijislepilaiboqemvidu.Umartu iuaprilu,uokviruSvetskenedeqeborbeprotiv glaukoma i Svetskog dana zdravqa, bolnica „Eliksir”otvaravratazabesplatnomereweo~nogpritiska,kaova`nogpreventivnogpregleda uspre~avawupojaveglaukomaiwegovihte{kih posledicakojemogudadovedudoslepila. Ukqu~uju}i se u velike projekte brojnih oftalmolo{kihklinikausvetuikodnasposve}e-

Novosadska utorak20.mart2012.

Wenoviso~anstvo kamata

I

hronika

odluke, a zapravo kr{e je godinama unazad. Ne bi ti datumi bili toliko bitni, da se ne obra~unava kamata kad se ra~un ne plati do famoznog 20. u mesecu. A desi se da ra~un nekada potro{a~u stigne i 15. (~ijom “zaslugom” drugo je pitawe), {to zna~i da bi kamata u tom slu~aju, ukoliko se na plati ceh, mogla da se ra~una tek od 23. u mesecu. “Informatika” }uti, ne}e da mewa odluku staru skoro 20 godina, Skup{tina grada kao osniva~ ni ne zna da se wena odluka ne po{tuje i tako u krug. Ko je kriv? Sistem je kriv, qudi koji se zala`u da se ne promeni. Ko ispa{ta? Gra|ani naravno, jer ponekad pla}aju, a da ni ne znaju svoja prava. D. Igwi}

I JU^E BILO MARTOVSKO LETO

Sela cela Zmaj Jovina ^im je sunce prvi put po{tenogranuloZmajJovinaulicaodmahjeosvanula u {arenilu gomile kib ic er a. Dok se kaf a isp ij a, pon e{ to pos matra i kom ent ar i{ e, a vremenosimiriszaboravqenogjuga,na}istolicu unekojodba{ticaucentru tra` i dob ran u mudrost,ilibarverovaweu sre}nusudbu. Jediniproblemovdeje {to je radni dan i vreme za posao odavno te~e, pa binekomogaozakqu~iti kako smo dosta dokoni. Ovakav prizor ponedeqkomu,recimo,Japanujednostavno je nezamisliv. No, dok kriza ne pro|e, jednuprodu`enumolim! A. L.

Foto:S.[u{wevi}

DANAS NA SPENSU

V remeploV

Po~iwe „Novosadsko prole}e” „Novosadsko prole}e”, tradic io n aln a izl o` ba cve} a, sadnica i opreme za ure|ewe vrta,po~iwedanasnaSpensu. Osimcve}aisadnica,naovoj prodajnojizlo`biposetiocima }e biti ponu|ene i razne ruk ot vor in e, kao i med i zdravs tven o-bezb edn a hran a. Ovu man if es tac ij u ~in e i programi iz ekologije, stru~-

Na Sajmu uzoraka `etva para Na Sajmi{tu je 20. marta 1952. otvorenprviSajamuzoraka, na kojem je bilo 190 proizvodnih preduze}a iz Vojvodine. Bilo je tu suhomesnatih proizvoda “29. novembra” iz Subotice,sirevaiz“Mlekoprodukta”u Zrewaninu, ~okolada i drugih slatki{a iz vr{a~ke fabrike,

c m y

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

pored krize, gubqewa posla, dna egzistencijalnog smisla, Novosa|ani su redovne plati{e komunalnih ra~una. U odnosu na ostatak zemqe, procenat je neverovatno visok. To potvr|uju redovi ispred {altera “Informatike” svakog meseca kad stignu ra~uni objediwene naplate. Najvi{e se ispred {altera guraju penzioneri sa najmawim primawima, {to svedo~i da se na{i sugra|ani pla{e da ne}e sti}i u roku da plate ra~un. Poenta pri~e je upravo rok pla}awa. Na ra~unu pi{e da to treba u~initi do 20. u mesecu, u Odluci grada stoji druga~iji datum (15. u mesecu, odnosno osam dana od prijema ra~una), dok se „Informatika” kao pridr`ava

ne ranom otkrivawu glaukoma i borbi za boqi vid,Specijalnaoftalmolo{kabolnica„Eliksir„ odobrava 50 odsto popusta na sve dijagnosti~keprocedurevezanezaotkrivaweipra}ewe glaukomaumartuiaprilu.Popustseodnosina standardne dijagnosti~ke procedure, ali i na kompjuterizovanovidnopoqeipregledespecijalisteoftalmologa.Uaprilu}eseorganizovati iposebnaakcijazapacijenteoboleleoddijabetesaizapenzionere.Pregledisezakazujunatelefon021444-716i0654447166. J. B.

a {tofara iz kule izlo`ila je ~ak80dezeniranihtkanina.Sajamjetrajao{estdana,ave}prvogsklopqenojekupoprodajnih ugovora u vrednosti od 600 milionadinara.Drugogdanasajma, u nedequ, gra|ani su ~itavih {est sati slobodno razgledali izlo`enurobu. N. C.

netribine,predavawa,promocijekwiga,kaoiradionicei drugi programi za decu. Bi}e organizovano i takmi~ewe u aran` ir aw u cve} a. Gra| an i mogu posetiti ovu manifesacijusvakogdanaod8do20~asov a. „Nov os ads ko prol e} e” organizujePokretgoranaNovogSada,azatvaraseusubotu u15~asova. A. J.

IZ ELEKTRODISTRIBUCIJE PORU^UJU

Jo{ danas pla}awe uz popust Ukoliko gra|ani jo{ danas platera~unzastruju,imajumogu}nostdaostvarepousteodpet do35odsto,podsetilisuuElektrodistribuciji Novi Sad. Za onekojiplatera~unurokudospe}a obaveze (do 20. u mesecu) popustjepetprocenata,aracionalnapotro{wastruje(do350 kilovatsati)umawujera~unaza 11,9odsto,dokjepopustzasocijalno ugro`ene kategorije gra|ana35odsto,navodeuovmpreduze}u. Kako bi bilo ostvareno

pravo na vanredni popust od 30 odsto za februarski ra~un za utro{enu elektri~nu energiju, prose~na dnevna potro{wa u tom mesecu trebalo je da bude mawaza15odstouodnosunajanuarsku,kupacnijesmeodaima dug po prethodnim ra~unima i mora da plati ra~un u roku dospe}a. Radno vreme blagajni u poslovnoj zgradi “Elektrovojvodine”uNovomSadujeod7do 18~asova. A. J.

Iskqu~ewa struje Novi Sad: od 8 do 9.30 sati Krilova 9, \or|a Servickog 3,Mi{eDimitrijevi}a50,od 56do66iod59do63A;od10.30 do 12 sati Do`e \er|a od 21 do53,od22do58iod45do59, Pu{kinova od 6 do 14, Nova 24, 28 i bb, Mi{e Dimitrijevi}aod30do38,deoNoveuliceizme|uMi{eDimitrijevi}aiDo`a\er|a;od8d11 sati Teodora Mandi}a 9. Rako-

vac: od 8.30 do 13 sati @elezni~ka od 21 do 43 i deo naseqa Salaksije oko vodovoda. Budisava:od8d16 satipovremeno u pojedinim ulicama naseqa. ^erevi}: od 8.30 do 13 satideovikendnaseqaSun~ica i Kalu|erica. Rakovac: od 8.30do13 satideonaseqaSalaksijepremaRakovcu.Futog: od7.30do14 satipovremenou pojedinimulicamanaseqa.

Nova kultura stanovawa Besplatno predavawe „Nova kultura stanovawa” odr`a}e se u~etvrtaku18.30~asovanaFakultetu za pravne i poslovne studije „USEE”, Bulevar oslobo|ewa 76. Govori}e magistar likovnih umetnosti Svetlana Mili}. I. D.

Nose krupni otpad Kontejneri za odlagawe krupnogotpadabi}epostavqenidosutra u MZ „7 juli” na uglu ulica TomeHaxi}aiBra}eGolubovi}i Antona^ehovaiDo`e\er|ateu Mi{e Dimitrijevi}a 8 i Qermontovoj10. Odsutradopetkakrupniotpad mo`eseodlo`itiuiMZ„NikolaTesla”uSuboti~kojulicipreko puta broja 26, uglovima ulica Neimarove i Koste Abra{evi}a iGeriKaroqaiBulevaraEvrope,teuUliciAdiEndreaizme|u brojeva25i27. A. L.

Foto:R.Hayi}

VREME PLAKATA

Estrada nadigrala politiku? Kakoli}etekizgledatiinformativni stubovi kad armija strana~kih aktivista po~ne da lepi plakatesaporukamapartija?Ili suipakpoliti~ari,sude}ipoovom „zanetom” stubu punom plakata estradnih radnika, shvatili da bitku za par~e prostora na ovom

terenu sa wima ne}e dobiti, te su se odmah preorijentisali na pristupa~nije im bilborde. Kako bilo, ovaj stub mo`da pla}a danak i zaustavqenoj urbanizaciji grada, kadasusenaogradamasvakoggradili{tanove{estospratnice{areniliraznorazniplakati. A. L.


8

nOvOSAdSkA HROnikA

utorak20.mart2012.

ZAHTEV UDRU@EWA OBOLELIH OD CEREBRALNE I DE^JE PARALIZE

Ipratioc ima besplatnakarta

Udru`ewe obolelih od cerebralne i de~je paralize Novog Sada obratilo se Gradskoj upravi za socijalnu za{titu sa zahtevomdaipratiociosobasa invaliditetom imaju pravo na besplatnu godi{wu kartu u autobusima Gradskog saobra}ajnogpreduze}a„NoviSad” PredsednikUdru`ewaQubomirRadovi} ka`edajeju~ezahtev predao pomenutoj gradskoj slu`bi,naglasiv{idajeuzzahtevUdru`ewenaveloimena149 osoba s invaliditetom koji su ostvarili pravo na tu|u negu i pomo}. - U svetu je uobi~ajeno da i pratioci imaju benificije, {tona`alostkodnasnijeslu~aj,anaprimerosobesacerebralnom i de~jom paralizom ne mogu samostalno da u|u u autobus - skre}e pa`wu Radovi}. Nagla{ava, da je u vreme ekonomske krize porodicama veliki izdatak svakodnevna kupovinavoznekarte. Napomiwe da je Udru`ewe predlo`ilo Gradskoj upravi za socijalnu za{titu da pratilac uvekmorakodsebedaima~lansku kartu osobe s invalidite-

tom,jerbinatajna~ijnbileizbegnutezloupotrebe Ove godine gradski provoznikjeizdaooko2.000besplatnihgodi{wihkaratazagradski iprigradskiprevozza17kategorija osoba s invaliditetom, na osnovu preporuke gradona~elnikaIgoraPavli~i}a. Predsednik Udru`ewa cerebralneide~jeparalizeRadovi} ka`e da su iz Grada napravili propust pri dodeli besplatnih godi{wih karata za povla{}ene kategorije putnika, jer nisu podelili besplatne karte i pratiocima. Radovi}, to obrazla`e ~iwenicom, da osobe sa invaliditetom u autobusima uvek moraju da imaju dru{tvo pratioca. Dogradskogprevoznika,isti~e portparolka Sne`ana Jakovi} nijejo{stigaozahevpomenutogUdru`ewa.Uovomslu~aju Gradsko saobra}ajno preduze}e }epostupitikakonalo`iGrad, kaoosniva~preduze}a,navelaje portparolkaJakovi}.Besplatne godi{wekarteosobamasainvalidtetom izdaju se na osnovu spiska,kojegGSPdobijeodwihovihudru`ewa. Z. Deli}

U GRADU I PRIGRADSKIM NASEQIMA

Putarisre|ujuulice, parkinge, igrali{ta... Radnici preduz}a “Put” nastavilisuradoveuve}embroju ulicaugraduiprigradskimnaseqima. U sklopu blokovskog ure|ewa grada ju~e je novi as-

saznali u preduze}u „Put”, ovaj posaojeve}zavr{en,alepovremejekumovalotome. Na kraju Ulice Narodnog fronta ure|uje se okretnica autobusa, a u ulicima Alekse [anti}a, Vojvode [upqikca, Bogdan a Gar ab and in a, \ur|aBrankovi}a,koje su zatvorene za sao- bra}aj, u toku su radovi na ure|ewu komunaln e i sao b ra} ajn e infrastrukture.Tako|e, u Baniskoj ulici sre|uju se parkinzi i trotoari,anaBulevaru vojvode Stepe, Bulev ar u Ja{ e Tom i} a, Mlad en a Les kovc a, Nikole Tesle i Ilije Bir~ an in a krp e se udarne rupe. U Veterniku se sre|uje kolovoz u Ulici Mihajla Pupina, u Ka}u se asflatiraputzagrobqe iUlicaMilanaPariUlicavojvodeMi{i}a Foto:R.Hayi} povi}a. Putari sre|uju i Drinsku ulicu u Sremskoj faltdobilaUlicavojvodeMiKamnici,anaTatarskombrdu {i}a, pa }e kroz wu sada mo}i ure|ujuiigrali{te. daseprolaziglatko,bezrupai ispucalog kolovoza. Kako smo A. J. - B. M.

„DNEVNIK” I „MONO I MAWANA” POKLAWAJU

„Posledwivoz izHiro{ime”

Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Mono i Mawana”,u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”,danas i u ~etvrtak da¬ruje ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a,ko¬ja se danasprvi ja¬ve od 13do 13.05~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765,a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, dobi}e kwigu „Posledwi vozizHiro{ime”^arlsa Pelegrina, u izdawu „Mono i Mawane“. Dobitnici kwige mogu preuzeti u novoj kwi`ari “Vulkan”, u tr`nom centru “Merkator”. Pitawedalijeuop{te trebalo baciti atomske bombe na Hiro{imu i Nagasaki predmetjezanekodrugovremeiowemutrebadapolemi{unekidrugiqudi.Ovojejednostavno pri~a o tome {ta se pod bombamadogodiloqudimaipredmetima.Celaovapri~aposve}ena jetanu{nojnadidanikonikadavi{ene}eumretitakvomsmr}u. Kakosesvevi{ebli`imostrelovitom {irewu nuklearnog

oru`japa~akinuklearnomterorizmu, moramo se setiti da Hiro{ima i Nagasaki pru`aju primer otprilike onolike razorne mo}i oru`jakoliku}emonajverovatnije ponovo videti. Nada da pro{lost nije samo prolog zaista je tanu{na, ali nikada nisam sreo an|ela nade koji nije delovao izgladneloiispijeno. Posebno je isticana ve{tina ^arlsa Pelegrina da ~itaoca uvede u zbivawa tako da stekne utisak da se sve odvija tu, predwim,kaodamo`e svim ~ulima da oseti u`asekojejebombadonela. Posledwi voz iz Hiro{ime potresnaje, alihumanakwiga,uwoj Pelegrinoustopupratiqude~ija jesudbinave}odlu~ena,aliipre`ivele gleda na jedan od najstra{nijihdoga|ajauistoriji,itosa obestrane.Uwojsekaouusporenomkino-romanudokumentiiimaginacija prepli}u na jedinstven na~in,kakavnijevi|enusavremenojprozi. A. Va.

dnevnik

NEGODUJE VELIKI BROJ PONU\A^A S TENDERA

@albezako~ile podzemnekontejnere Krajem pro{le godine JKP no}udaka`emokada}eovikon„^isto}a” je objavila tender tejneri sti}i. Ina~e, svakozanabavkunoveserijepodzemdnevno nas zove veliki broj sunih kont ejn er a. Ruk ov od il ac gra|ana da pitaju kada }e se u mark et ing slu` be Mil ic a wihovom delu grada postaviti Vlaisavqevi} ka`e za „Dnev- podzemni kontejner, jer im se nik” da je raspisan tender za takvo odlagawe sme}a vi{e donabavku 110 podzemnih kontej- pada–ka`eVlaisavqevi}evai nera,oglasjeobdodaje da }e sa jav qen u “Sluovih 110 kontej`ben om glas ni- Novih 110 podzemnih nera mo}i da pokontejnera trebalo kriju i delove ku” i svi uslovi su tamo bili nagradakojinespabi da se postavi u vedeni.Tenderje delove grada koji ne dajuuu`icentar. bio raspisan na U Novom Sadu mes ec dan a. Za- spadaju u u`i centar je do sada postatim je sled el o vqeno 26 podzemotvarawe ponuda i obadir naj- nihkontejnera.Usklopurekonboqegponu|a~a. strukcije centra Novog Sada - Po{to je ovo veliki posao, „^isto}a„ je u septembru pretzakonskaprocedurajemoralada pro{le godine postavila prva seispo{tuje.Ponudesuotvore- dva podzemna kontejnera, u ulineujanuaru,amijo{ni{tane ci Modene. Odlagawem otpada mo`emodauradimo,jerseveli- naovajna~invi{enemaru`nih kibrojponu|a~a`alio.Sadase slika rasutog i ispreturanog razmatraju `albe i pi{u se sme}a,kaonineprijatnihmiriobrazlo`ewa, odnosno odgovo- sa. Tokom jula pro{le godine ri,takodanemo`emosasigur- ovi kontejneri su postavqeni

na dva mesta u ulici Ilije Ogwanovi}a, na dve pozicije na Trifkovi}evomtrgu,natrilokacijenaBulevaruMihajlaPupina,uuliciJovana\or|evi}a, izazgradeBanovineikodzgrade Srpskog narodnog pozori{ta. Na`alost, podzemni kontejneribilisuimetahuligana, tesu,uvi{e,navrata,paqenii rasturani.

Upodzemnomdelukontejnera nalazisenepropusnavre}a,dok se na povr{ini nalazi spoqno ku}i{te kontejnera sa otvorom zaubacivawesme}a.Ujedanpodzemnikontejnerstajesme}akoliko i u ~etiri klasi~na kontejnera,iliu~etrdesetklasi~nihkantizasme}ekojesekoristeuindividualnomtipustanovawa. Q. Nato{evi}

POTRO[A^KA KORPA VREDI 61.582 DINARA

Sve~e{}akupovina naka{i~icu Trgovcisvemawetrqajuruke od zadovoqstva posle pazara, jer mu{terije nisu vi{e kao{tosubile,dubokogxepa. Priliv novca, ka`u, jedino osetekadastignupenzije,dandva, dok radni~ke zarade se ne primete. Janaurska neto plata uNovomSadu,dakle,sumakoju su zaposleni primili na ruke iznosilaje41.603dinaraini`ajeodnovembarskeza19,2odsto, izra~unao je Republi~ki zavodzastatistiku.Ministarstvopoqoprivredenijeobjavilo cenu potro{a~ke korpe od septembrapro{legodine,kada je izra~unato da vredi 61.582 dinara.Udrugojpolovini2011. godine prose~na porodica izdvajala je za hranu 60 odsto od ukupnih primawa, {to je bilo vi{e za nekoliko procenata nego u istom periodu 2010. godine. Kupovna mo} gra|ana opada, te prosek ra~una, u novosadskim trgovinama, kre}e se iz-

Nipijacanije{tojenekadbila,ka`uprodavcinaFuto{kojpijaci

me|u300i350dinara.Najvi{e se, osim hleba i mleka, kupuje pirina~, testenina i za~ini. Ni{ta nije boqe ni u mesarama.Kupujesenagrame,odnosno dveilitri{nicle,aretkokilogramsviwskogbuta.Kobasiceod190do270dinara,vir{le

i posebna kobasica su najtra`eniji me|u mesnim prera|evinama.Mesarika`udasuprepolovilinaruxbineuklanicama,idasetamove}du`evreme vi{eneradipunimgasom,ali datonadoknadezavremezime, kada su slave, Nova godina i

Bo`i}. Dobar pazar sada o~ekujuzaUskrs.Tokomdanaukupno se u mesarama, ka`u, proda desetak kilograma sve`eg mesa, a vrlo ~esto ni toliko. Dnevni pazar u nekim mesarama, nagla{vaju, ne pre|e ni 50.000dinara.Najtra`enijisu sviwetinaipiletina.Kupaca, isti~u, imaju dosta, napuni se radwasvetom,paonajkogleda sa strane mo`e da pomisli kako trgovcima ne ide lo{e, odnosnokakoseimanovcazatro{ewe. Me|utim, na kasi se vidikolikojepazartanak. Nipijacanije{tojenekada bila,ka`uprodavcinaFuto{koj pijaci. Wih qute „{eta~i”kojihjenapretek,stvaraju gu`vu,ani{tanekupe.Ukoliko pak ne{to i stave u ceger, ondapazarnepre|estotinudinara. Na pijacama najboqe od povor}aidevezazeleni,jabuke ibanane.Ni{tasenekupujena pretek, ve} opet na grame, do kilograma. Z. Deli}

REZULTATI AKCIJE „OTVORENA VRATA DOMA ZDRAVQA”

^enejcemu~emasno}e U ~etvrtoj ovogodi{woj akciji „Otvorena vrataDomazdravqa”,kojajeusubotuodr`ana na^eneju,svojezdravqejebesplatnopregledalooko300stanovnikaovognaseqa.Kodskoro polovinestanovnikazabele`enesupovi{ene vrednostimasno}eukrvi.Osnovneparametre krvneslikeproveriloje269posetilaca.Povi{ene vrednosti {e}era u krvi imalo je 69,

^ITAOCI PI[U SMS

povi{eholesterol124,apovi{enetriglicerideimalasu103posetiocaakcije.EKGmonitoring uradilo je 223 me{tana, od kojih je 15 imalovrednostikojeodstupajuodnormale,te suposlatisvomlekaru.Pritisakjeizmerilo 259posetilaca,odkojihje72imalopovi{ene vrednosti. Za samopregled dojke edukovano je 28posetiteqki,gustinukostijuproverioje71

posetilac,akod21jeustanovqenaosteoporozaiosteopenija.Mlade`ejeproverilo65stanovnika^eneja,odkojihjejedanupu}ennapregledkodhirurga,advojejedobilosavetzaponovnukontrolunakon{estmeseci.Besplatne mamografskepregledezakazaloje15`ena,a20 je zakazalo i preventivne ginekolo{ke preglede. I. D.

065/47-66-452

Neodgovornostugro`ava pe{a~kuzonu Za{to Mesna zajednica „Detelinara” zaboravqa svoje obaveze prema gra|anima? Mesecimanajedinojpe{a~kojzoni,izme|u ulica Ilije Bir~anina i drSvetislavaKasapinovi}asilexijskisuotkinutadvametalna grani~nika, pa sada automobili preko zelene povr{ine svakodnevnoulazeupe{a~kuzonume|udecui{eta~e!MZ„Detelinara”idaqeni{tanepreduzima,iakojojjenabahatosti pismenim putem predo~eno jo{ pro{le godine. @alosna neodgovornost. 061/6994... *** U medijima se najvi{e u poznatojgrani~ujewenministar, a mawe ve}inski pripadnici

iste,ratari.Kogatrebaslu{ativi{e,sobziromdaovidrugi ne mogu da se preme{taju kao {totomo`eresorniministar? 060/0227... *** Mi gra| an i Ba~k og Jark a imamo u centru najlep{u napravqenu crkvu. Sramota, na{a crkva se ne vidi. Odgovorniquditrebadasestidetoga. Sve ru{evine oko crkve su se trebale odavno ru{iti. Bila sam na sastanku kada su upla}ena sredstva za ru{ewe centra, da bi se videla lepota od crkve. Molim odgovorne i inspekcijudanamka`ugdeseizgubi{etanov~anasredstva? 065/5503...

*** Da li }e biti povi{ice penzijapreizbora? 063/8776... *** Mi `it eq i Vet ern ik a imamovelikiproblem.Romi remete javni red i mir. Kru`eulicamaraznoraznimkr{evima koji dime i zaga|uju okolinu i derwaju se: kupujemstarogvo`|e.Odwihnarodnemamiraiodmora,deca nemajumiransan,kaoizaposlenikojiradeno}nusmenu! Postoji li mogu}nosti da se to sankc io n i{ e? I vrat i mir u naseqena mesta? Pozval i smo kom un aln u i 92, alibezuspeha! 064/1370...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

utorak20.mart2012.

GRADONA^ELNIK PAVLI^I] OBI[AO RADOVE

Bege~dobija kanalizaciju Gradona~elnik Igor Pavli~i} obi{aojeju~eradovenaizgradwikanalizacijeuBege~u,i tom prilikom je rekao da je ovom izgradwom re{en najve}i komunalniproblemuovomprigradskom nasequ. Radovi staju 125 miliona dinara, a pare su obezbe|eneizbuxetagrada. - Izgradwa glavnog kolektoradu`UliceDositejaObradovi}a je tehni~ki preduslov za izgradwu sekundarne kanalizacione mre`e u vi{e ulica u ovomnasequudu`iniod18.278 metara. Rok za zavr{etak radova je 6. avgust, ukoliko ne bude bilo ve}ih problema - istakao jePavli~i}.Dodaojedaproblemi mogu da nastupe zbog nepot-

Foto:S.[u{wevi}

pisivawa saglasnosti; kanalizacija bi trebalo da prolazi kroz privatne parcele Bege~ana i zato je gradona~elnik apelovao na sve da {to pre potpi{u,kakobidecenijskiproblem biore{en.

Istakao je da }e Bege~ani platitisamoprikqu~ak,aoko pla}awa }e se dogovoriti sa preduze}em„Vodovodikanalizacija”. Radovi su podeqeni u ~etirifaze.Prvaobuhvataizgradwudelaslivacrpnestani-

ce1,udelovimaulicaZmajJovine, Branka Radi~evi}a, Radni~ke, Dositeja Obradovi}a, PetraDrap{ina,\ureJak{i}a, zatim Ivawdanske, kao i Ulic e kraq a Pet ra, Sel o, Oslob o| ew a i Part iz ans ke. Drugafazaobuhvatadeosliva crpne stanice 1 a tre}a deo slivacrpnestanice3uulicamaBrankaRadi~evi}a,Dositeja Obradovi}a, kraqa Petra prvog, Dunavskoj, Ribarskoj, Vuka Karaxi}a i Laze Kosti}a. ^etvrta faza radova obu- hvata sliv srpne stanice 2 i slivPPOV,atako|eseodnosi nave}pomenuteulice. Izvo|a~radovajepreduze}e “Por bau gmbh” iz Novog Beo- grada, a sve radove nadgleda Zavod za izgradwu Grada. Ove ned eq e }e po~ et i i gradw a kanalizacije u Adicama i Veterniku. Vrednost radova na izgradwi kanalizacije u prigradskim naseqima je 500 milionadinara. Q. Nato{evi}

PRED UPIS \AKA PRVAKA

Roditeqimerkaju{kole naglasu Uprava za obrazovawe treba- ve} imaju dva formirana prva - Mi ne primamo molbe ni lobidado1.aprilasvimosnov- razreda. zahteve, ve} upisujemo decu od nim {kolama po{aqe spiskove -Zasadanemoguni{tadaka1.aprila,arazlogtomejedane |akaprvakazaupispotertari- `em,jertekkadastignuspiskodo|e do neke zabune. U svakom jalnoj pripadnosti. Me|utim, vi budu}ih prvaka koji }e u naslu~aju prioritet su nam deca premaZakonuoobrazovawuro- {u{kolubitiprimqenipoteizkom{iluka,akasnijenaravditeqimogusamidabirajuuko- ritorijalnojpripadnosti,mo}i no, ako ima mesta, primamo i ju{kolu}edaupi{usvojedete, }emo da kalkuli{emo koliko druge|ake.Una{u{kolurodibezobziragdestanuju.Zbogtoga u~enika,kojine`iveublizini teqiuglavnomdolazezbogprojevelikibrojroditeqave}pre- {kole,mo`emodaprimimo-obdu`enog boravka i dobrog nadao zahteve da se wihovo dete ja{wavaSpasojevi}.-Zasledestavni~kog kadra - ka`e Muupi{e u {kolu koja im nije u }u {kolsku godinu planiramo {icki i navodi na je na sajtu kom{iluku.^lanGradskogve}a formirawe pet prvih razreda, {kole ve} postavqeno {ta je zadu`enzaobrazovaweNemawa jer uvodimo samo jednu smenu. neophodnozaupis. Starovi} ka`e za Ove godine u „Dnevnik”dasegrad {kolu kre}u deca Mnogi roditeqi biraju ne zbog blizine trudidausvim{koro|ena 2005. godine mesta stanovawa, ve} zbog produ`enog lama budu isti ili i do 28. februara boravka, izbora stranih jezika, sli~niuslovizarad 2006. Roditeqi ove dobrih nastavnika… dece. dece zakonski su -Misetrudimoda obavezni da decu sve {kole podjednako odr`ava- Vi{eodplaniranogbrojane}eupi{u u prvi razred osnovne mo, kako bi deca u gradu i pri- mo primati, jer ukoliko u ode{kole. Oddokumenatazaupisu gradskim naseqima imala iste qewuimamoinkluzivno{koloprvi razred potrebna je kopija uslove za rad. Me|utim, mi ne vawe,najednodetesaposebnim izvoda iz mati~ne kwige ro|emo`emodauti~emonaroditeqe potrebama,dvojedeceurazredu nih,uvereweozavr{enompredukoju{kolu}edaupisujusvoju trebadabudemawe. {kolskom programu i lekarsko decu, jer ima onih koji {kolu Sli~n asit ua c ij ajeiuO[ uverewe. [kolski psiholozi i biraju zbog produ`enog bora- „\or| eNat o{ ev i}”,atam oje pedagozitestira}edecu,kakobi vak, izbora stranog jezika ili zasad astign oprek o30zaht eutvrdiliwihovusocijalnu,emoblizineposla-ka`eStarovi}. va da se dec a koj a ne `iv e u tivnuiintelektualnuzrelost. Direktor Osnovne {kole okol in u upi{ u ba{ u ovu Postojimogu}nostdaseupr„Kosta Trifkovi}” Milan {kol u. virazredupi{uidecastarosti Spasojevi} ka`e za „Dnevnik” Direktor{kole„@arkoZre- od{estdo{estipogodina.To da je do sada u {kolu stiglo wanin„@arko mu{icki navodi seu{kolskoj2012./2013.godini preko50molbiodroditeqakodajedostaroditeqazvalo{ko- odnosinadecuro|enuod1.marji ne staniju u blizini {kole. lu da pitaju da li ima mesta za tado31.avgusta2006.godine. Kakoka`e,daprematomspisku wihovudecu. Q. Nato{evi}

AndrejTi{mao videoradovima Video radovi sa „Art televizije” bi}e prikazani ve~eras u 20 ~asova u Kulturnom centru Novog Sada, u Klubu „Tribinamladih”,Katoli~ka porta5.Oradovimagovori}e Andrej Ti{ma.Program„Art tel ev iz ij e” sas toj i se iskqu~ivoodumetni~kihvideo radova i dokumentarnih snimak a poj ed in ih izl o` bi i performansa. I. D.

Saekipomna„Egzit” Promotivna akcija Egzit festivala „Koliko prijateqa ima{?Naegzit4+1”nasvake~etirikupqeneulaznicedo15. aprilaEgzit}epetupoklonitibesplatno,uzsme{tajnaEgzit vilixuzasveu~esnikeuakciji. Paketsemo`ekupitiuprodavnici“Gigstiks”uPariskom magazinu ili onlajn preko sajta gigstix.com. Ulaznice su dostupnepopromotivnojceniod6.990dinara,asvionikojiih pazaredo1.aprilaposta}edeoEgzittrajbaza2013.godinui time naredne godine na festivalu ostvariti mnogobrojne prednosti. Egzit festival odr`ava se na Petrovaradinskoj tvr|aviod12.do15.jula. A. L.

9

IZBORI 2012.

Potvr|enalistaURS-a “Maja Gojkovi} - Ujediweni regioniSrbije”jetre}apotvr|ena izborna lista predata Gradskoj izbornoj komisiji (GIK) sa 2638 potpisa. Ve} je poznatodasujedinica“Zaboqi Novi Sad – Bojan Pajti}”, a dvojkaje“Ligasocijaldemokrata Vojvodine – Novi Sad na{a ku}a–Nenad^anak”. Predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke Srbije Borko Ili}, predao je ju~e Gradskoj izbornoj komisiji izbornulistukandidatazaodbornike u gradskom parlamentu. TakojeDSS,navodeutojstranci,prvaopozicionastrankakojajepredalalistu.Poredwih, sve potrebno za odabir svojih kandidatanaizborimapredali suiUdru`ewepenzioneraisocijalna pravda i Romska demokratska stranka. Potvrda ove trilisteo~ekujesedanasupre podnevnimsatima. Ina~e, obrasce za prikupqawe potpisa za izbornu listu preuzelojejo{15stranaka,organizacijaiudru`ewa.Izborne liste spremaju Savez vojvo|anskih Ma|ara, Narodna stranka, Udru`eni penzioneri i soci-

jalna pravda, Demokratska stranka Srbije, Srpska demokratska stranka, Srpska radikalnastranka,Srpskanapredna stranka,Grupagra|ana„Dveri”, Liberalno demokratska partija, Socijalisti~ka partija Srbije,“Nijedanodponu|enihod-

Sve potrebno za odabir svojih kandidata na izborima predali su i Demokratska stranka Srbije, Udru`ewe penzionera i socijalna pravda i Romska demokratska stranka govora”mawinskalista,Koalicija „Sve zajedno”, Udru`ewe gra|ana „Novi Novi Sad”, Milivoj \ukanovi} i SocijaldemokratskapartijaSrbije. GIK do 15. aprila u pono} moraodreditibrojiadresebira~kih mesta, a podno{ewe izbornih lista mogu}e je do 20. aprila. Zbirna izborna lista mora se objaviti od 25. aprila, izbornati{inapo~iwe3.maja

upono},doksulokalniizbori zakazani za 6. maj. GIK najkasnije 17. maja dodequje odborni~ke mandate kandidatima sa izborne liste, koja je pre{la cenzus od pet odsto. Prema rokovima koje je usvojio GIK, do 22. maja se na konstitutivnoj sedniciSkup{tinegradamoraju potvrditi mandati novoizabranimodbornicima. Glasa~ki listi} za lokalne izbore bi}e bele boje, a wegov format zavisi}e od broja izbornihlistakoje}esena}ina wemu.Pri raspodelidobijenih odborni~kih mandata, oni se dodequju kandidatima po redosledupokojemsuwihovaimena navedenanaizbornoj listi. Novosa|animogudo20.aprila da tra`e upis, brisawe, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u bira~kom spisku. To mogudauradeuGradskojupravi za op{te poslove, u @arka Zrewanina 2, od 7.30 do 15.30 sati.Zahtevda}ebira~naparlamentarnimizborimaglasati u inostranstvu ili prema mestu boravi{ta u zemqi mo`e najkasnije da se podnese do 14. aprila. D. Igwi}

BROJ JEDAN NA GLASA^KOM LISTI]U

NalistiDSisportski velikani IzbornalistaDemokratske stranke „Izbor za boqi Novi Sad - Bojan Pajti}” zauze}e redni broj jedan na lokalnim izborima.Nosilaclistejeaktueln i gradon a~ eln ik Igor Pavli~i}, a skoro polovina kandidata za odbornike su i pre~etirigodinebilinaizbornojlisti.Me|uprvih20na listi su uglavnom aktuelni odbornici, pa }e shodno osvojenom broju glasova, iste demokrate sesti u skup{tinske klupe. Osim aktuelnih odbornika, na listi su i direktorka „Zelenila” Nata{a Ra{eta, direktorka „Poslovnog prostora” Gordana Mogi}, pokrajinskisekretarzaradzapo{qavawe i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, biv{i ministar poqoprivrede Sa{a Dra-

gin, ~lan Gradskog ve}a za zdravstvo Aleksandar Kiraq, biv{i direktor ZIG-a Borislav Novakovi}.Me|ukandidatimasuiodborniciizovogsazivaNenad Simeunovi} iDra-

Me|u kandidatima su i nekada{wi veliki {ampioni, biv{i odbojka{ Vasa Miji} i bokser Tadija Ka~ar goslava @ivkov-[apowa koji su napustili Narodnu partiju iprikqu~iliseDemokratskoj stranci,aliimenasuimudrugojpoloviniizborneliste. Zanimqivo je da se na listi nalazi i biv{a ~lanica Gradskogve}azazdravstvoAleksandra Novakov-Miki} kojajesme-

wena i sa funkcije na~elnice porodili{ta.Odpoznatijihsugra|ana, me|u kandidatima su rektor univerziteta u Novom Sadu Miroslav Veskovi}, biv{ibokserTadija Ka~ar,biv{i odbojka{Vasa Miji},biv{ina~elnikPolicijskeupraveNovi Sad Miladin Kostre{evi} i }erka\or|a Bala{evi}a,ina~e zaposlenauVladiVojvodineJelena Bala{evi}. Nalistijezastupqena31osobalep{egpola,{tojenapredak za~etiridameuodnosunaprethodne lokalne izbore. Visoko obrazovanih kandidata je blizu 50,atusui~etiripenzionerai dvastudenta.Najmla|ikandidat ima 24 godine, dok je najstariji ro|en 1930. godine. ^ak 59 wih imaprebivali{teuNovomSadu doksvega19`iviuprigradskim naseqima. D. Igwi}

SPO:SaradwasLSV dajerezultate Kandidati Gradskog odbora Srpskog pokreta obnove (GO SPO)}enaizborimazaSkup{tinugradabitinalistiLige socijaldemokrata Vojvodine„NoviSad,na{aku}a-Nenad^anak“,saop{tenojenaju~era{wojkonferencijizanovinare.KandidatiSPOzaodbornike su Branka Be`anov, Vojin Male{ev, Sa{a Novako vi}, Qubo mir Stani {i}, Rajko Popovi}, Katarina Popov, Slobodan Tasi}, Qubica Medi} i Milan Svitlica. Na ovoj listi, koja }e na glasa~-

Pavli~i} primioborce Gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i} primio je ju~e delegaciju Gradskog odbora SUBNOR-a koju je predvodio predsednik Vule Jevtovi}. Bio jetoprviprijembora~kedelegacijekodgradona~elnika. - Gradona~elniku Pavli~i}u smo ukazali na te{ko}e s kojimasesuo~avamouraduna{eorganizacije.Onnamje,posletoga, obe}ao pomo} u realizaciji planovaiprogramskihzadataka na{ebora~keorganizacije-rekaonamjeVuleJevtovi}. Uz Vuleta Jeftovi}a, u deleg ac ij i Grads kog odb or a SUBNOR-a bili su i ~lanovi Izvr{nog odbora i nosioci Partizanske spomenice 1941. Perka \ur~ijanski i Jovan Jovi}. N. H.

kom listi}u biti pod rednim brojem dva, nalaze se i druge nestrana~ke li~nosti, kao i Udru`ewegra|ana„NSBlok„ iUdru`ewezaza{titupotro{a~a„Prosperitet„. - Uvereni smo da saradwa LSV i SPO, koja datira jo{ iz 1996. godine, daje odli~ne rezultate,tedastogatimkoji dobija ne treba mewati. O~ekujemda}emoostvaritimnogo boqirezultatnegonaizborima2008.jernalistiimamopunomladihiobrazovanihqudi sa novom energ ij om, pop ut

Aleksandre Jerkov, koja je i prvanalistiikandidatkiwa za gradona~elnicu - rekla je portparol GO SPO i kandidat za odbornicu Branka Be`anov. IzSPO-anajavqujuda}eu narednom mandatu, zajedno sa svojim koalicionim partnerimaistrajatiunaporimada decentralizuju grad i formirajunovegradskeop{tine. O~ekuju i kona~no vra}awe preduze}aDP„NoviSadGas„ u sistem komunalnih predu- ze}a. A. L.


VOJVODINA/NOVISAD

utorak20.mart2012.

DNEVNIK

c m y

10

ШЕСТОМЕСЕЧНИПРОЈЕКАТУНАПРЕЂЕЊАРОДИТЕЉСТВА

Занемаривањедеце можесепредупредити СТАРА ПАЗОВА: После шестомесечног рада на пројекту чији је циљ било унапређење способности родитеља у породицама са присутним ризицима од занемаривања деце, стручни тим Центра за социјални рад Стара Пазова који је радио на том пројекту, представио је новинарима ефекте,методе и учеснике.Пројектомкојифинансира Покрајински секретаријат за здравље, социјалну политику и демографију, било је обухваћено14родитеља и 37деце,укупно 51корисник и то из породица са више деце које су корисници материјалног обезбеђења или једнократних новчаних помоћи, за које је стручни тим процениодау њима постоје ризици занемаривања. Како је појаснила Весна Трбовић, директорка Центра за социјални рад, као основни ризици узети су у обзир стамбеноматеријални проблеми, незапосленост родитеља и тиме сиромаштво као главни проблем породице. Учесници су на старту тестирани како би се утврдили услови у којима живе, њихов однос према деци,основни проблеми са којима се суочавају, а после пола године је урађена евалуација, што је показало да ове породице имају значајну васпитну снагу,добре емоције и жељу да брину о својој деци, али да им је потребна помоћ средине. За пројекат је одобрено милион динара од чега је скоро половина потрошена за рад 12радника који су реализовали осам радионица са родитељима и 10радионица са децом, анимирали значајан број институција и организација у локалној средини да помогну у решавању проблема и социјализацији деце укључене у пројекат. Други део средстава утрошен је

DANAS U NOVOM SADU POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te:Scena„PeraDobrinovi}”drama„Najavqenoubistvo”(19.30),Scena„Jovan\or|evi}”balet„DonKihot”(19) Pozori{temladih:velikasala „Estrogen”(20) Novosadskopozori{te:„Ako}evratitibicikl?”(19)

BIOSKOPI Arena: „Parada” (16.10, 20.30), „Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom” (16.15),„Ma~aku~izmama”(12.40,14.10,16.30),„Kungfupanda2”(12.15),„Hepifit2”(12.10,14.30),„Mapetovci”(14.15),„[e{irprofesoraKosteVuji}a”(12.30,15,17.30,20),„Iudobruiuzlu”(18.10),„Putovawe2:tajanstveno ostrvo” (13.15, 15.15), „Ovo zna~i rat” (18.30), „Yej Edgar” (22.30), „Voza~” (22.25),„Potomci”(22.40),„Ko`aukojoj`ivim”(20.05),„YonKarter”(19.30, 22), „Ustani~ka ulica” (18, 20.15, 22.20), „Loraks” (12.40, 14.30, 16, 17.45), „^eli~naledi”(17.15,19.45,22.15)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava4,6433–145i6433–613(9–17):stalnapostavka„Petrovaradinskatvr|avaupro{losti”;postavkaOdeqewazakulturnuistoriju

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Sawa Jerkov, Maja Samarxi}- Luki}, Kristina Mi{kov, Branka Despot, Maja Stamenkovi}, Tatjana Sladojevi}, Marina Mijanovi}, Jelena Obradovi}, Aniko Bla`evi}, Milena Popov i MilkaZec iz Novog Sada, Sandra\uki} iz Oxaka, Tawa Pisari} iz Sutjeske, SlavkaVrhovac iz Rumenke i SowaDrap{ina iz Gospo|inaca, DE^AKE: Milena[}epanovi}, QiqanaKobiqski, JelenaSladojevi}, MilijanaMuratovi}, Sla|anaZekavica, MajaGruji}, LidijaAmixi}, MarijaBjelica, Ana[kulec-Hr}an,DajanaDobrijevi} i Maja]erani} iz Novog Sada, KatarinaMoj`i{ iz Kisa~a, MajaDragosavac iz Oxaka, MaricaUbovi} iz Ka}a, TenataZaklan iz Subotice, Savica Paunesku iz Ba~ke Palanke, Silvia Palinka{ iz Be~eja, Du{anaBok~i} iz Futoga, TamaraUtvi} i Vasvija Vuwak iz Veternika.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Sobodan Milana Poli} (1940) u 11.15 ~asova, Drago Sime Goranovi} (1944) u 12, Karlo \ure Be{ewi (1939) u 12.45, Er`ebet Jano{a Luka~i (1943) u 13.30, Laslo Daniela Burai (1943) u 14.15 i Radovan Petka Vukovi} (1939) u 15 ~asova. Na Uspenskom grobqu danas }e biti sahrawena Milica Du{ana Zari} (1922) u 15 ~asova. Na Dowem Starom grobqu u Futogu danas }e biti sahrawen Stojan Milo{a Radu (1960) u 13 ~asova. Na Gorwem grobqu u Futogu danas }e biti sahrawen u 15 ~asova Igor Nikole [impraqa (1959). Na Pravoslavnom grobqu u Sremskoj Kamenici danas }e biti sahrawena Darinka Marka Bobi} (1928) u 13 ~asova.

ни, имају троје деце, живе од социјалне помоћи.Упочеткује, каже,мислиодагубивремедоласком на радионице, али сада тврди да се у породици свидругачије понашају, уреднији су, боље комуницирају.Мирела Јовановић као самохрана мајка

Одржанесурадионицезародитељеидецу

је донела одлуку да још 500.000 динара обезбеди за потребе деце, што би тек требало да буде реализовано, најавила је Весна Трбовић. Она је,као и њени сарадници, задовољна и односом учесника пројекта и ефектима,иако каже да је пола године кратак период и да би требало са превентивним радом наставити, јер је много проблема са којима се породице суочавају. На подизању здравеомладинепотребнојерадити одмалена, а не реаговати тек када дете уђе у криминал или наркоманију. Један од родитеља Синиша Јовановић из Голубинаца каже да су и он и супруга незапосле-

троје деце кажедајеималапроблема са сином, није схватала шта га мучи, да му недостаје отац,а сада отворено причају о свему и одмах је мање проблема. И управо су свакодневни проблеми породица, фазе одрастања, адолесценција, чак основне хигијенске навике биле предмет разговора са овим родитељимаидецом. Деци је омогућено да посете установе и програме које због сиромаштва,раније нису могли, па су се са председником општине дружили у српској кући фудбала, посетили библиотеку, концерте и биокопске представе... А.Мали

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitnapomo} 94 Ta~novreme 95 Predajatelegrama 96 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 520-866i520-234 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPr4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

на конкретну помоћ породицама-куповину одеће,обуће,хигијенских средстава, обезбеђени су и новогодишњи поклон пакети за 28 малишана из те групе, пећи и огрев за неке од породица у време највеће хладноће, а Општина Стара Пазова

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KO-AKU[ERSKA ORDINACIJA „PROF. DR DRA^A” Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati. Tel: 456-564 i 063/746-1693

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20 „KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

Новипрозори штедеенергију томе успели. Биће постављени и термостатички вентили, који ће знатно допринети уштеди енергије, па ће се за загревање болнице уместо 17 милиона трошити око осам милиона динара годишње - истакао је Вујичић. Овај посао је увод у реализацију пројекта енергетске ефикасности, који би требало да донесе знатну уштеду. Прошле године припремљен је пројекат изградње соларног постројења за припрему санитарне воде, који ће делом финансирати Фонд за заштиту животне средине и регионални развој. Коришћењем обновљивих извоЗаменастоларијетечепремаплану ра енергије, као стицију, вредну око 480.000 евра, што је у овом случају соларна, обезбедило је Министарство уштедеће врбаска болница, али и здравља. Заменик председника Завод за здравствено осигурање. Управног одбора врбаске болни- После Oпште болнице у Зреце ВукашинВујичић је рекао да њанину, врбаска болница ће бити пројекат замене фасадне столари- други објекат ове врсте који ће за је постоји од 2008. године. загревање воде користити сунче- Заједно са директором болни- ву енергију - рекао је директор це, Управни одбор је покушавао Опште болнице Врбас Петар да изнађе средства за финансира- Грегорински. ње овог пројекта и коначно смо у М. Кековић

Задвегодине дванезавршенапројекта ШИД: Тимским радом и заокружењем нормативних претпоставки за остварење пројеката гасификације и изградње индустријске зоне шидска локална самоуправа настојала је да утемељи будући развој и допре до страних инвеститора и великог капитала, али резултат је изостао. Ко је „повукао ручну” питали смо заменика председника општине Срђана Малешевића: - Имали смо договор са „Србијагасом” о гасификацији општине и пројекат изградње атрактивне индустријске зоне на Коридору 10. Изгубили смо на томе две године, чекајући да органи „Србијагаса” донесу одлуку о почетку радова. Општина је донела комплетну документацију за изградњу идејног решења трасе као и остала докумената, како би

„Србијагас” кренуо са гасификацијом, и Сремска Митровица је прихватила гасификацију села Кузмина, Дивоша и Чалме и после тога све је стало. Тек прошлог лета кренуло се с мртве тачке, Кукујевци су завршили радове у постављању мреже средњег и ниског притиска. Посао са гасоводом, који је могао да се уради за за једну, сада ћемо радити три године. Шид је одавно припремио пројекат велике индустријске зоне под називом „Шид на аутопуту” али од пројекта до израде инфраструктуре на Коридору 10 наишао је на снажан бирократски отпор, каже Малешевић. - Ту смо запели и изгубили годину дана. Захваљујући томе што је Шид прва општина у Војводини која је заокружила своју законодавну

Туристичкипотенцијал Туристичка организација Шид чији је директор Мирослав Мића Јањић почела је са радом 2009. године. Напредовала је у раду и одржала велики број промоција туристичког потенцијала општине Шид. Урадила је и неколико великих пројеката од којих је најбољи „Срем-Босут”. - Домаћи и страни експерти које финансира Европска унија били су у нашој општини и утврдили да поседујемо велике природне потенцијале, археолошке и културне ресурсе али, остварујемо доходак испод просечних резултата - рекао је Малешевић.

КОСЕ СВЕИЗБОГЧЕГАСУДИ С ГРАДОМ ЗРЕЊАНИНОМ

Тужба тужбу стиже ЗРЕЊАНИН: Бивши и садашњи сарадници некадашњег градоначелника Зрењанина Горана Кнежевића појединачно су тужили град због штете, коју им је локална самоуправа, наводно, нанела. Јавни правобранилац Владимир Стоиљковски, у извештају о раду за прошлу годину, навео је да је пред Привредним судом у Зрењанину у току парнични поступак ради накнаде штете по тужби предузећа за политички консалтинг и односе с медијима „Полис консалтинг” из Београда. Фирма у власништву Ивана Живкова тужбу је поднела због неплаћених услуга по уговору о пружању консултантских услуга. Живкова је овдашња градска власт ангажовала док се на њеном челу, тада као функци-

Сарадници бившег градоначелника пресавили табак

онер Демократске странке, налазио Горан Кнежевић. Живков је и данас близак сарадник Кнежевића, с тим што је бивши зрењанински лордмер сада функционер

Парнице због смрти деце Град је тужила и Едит Ходи Фукс, тражећи поништај, како тврди, незаконитог решења Скупштине града Зрењанина о разрешењу са дужности директора Јавне установе „Апотека Зрењанин”. У току је и парница коју је покренула Елојза Селеш из Зрењанина ради накнаде нематеријалне штете, а због смрти сина који се 15. јуна 2009. године утопио на Језеру 2 Бегејске петље, као и парнични поступак тужиље Маре Грачик из Арадца која је град тужила због смрти сина који је 28. априла 2010. настрадао на градилишту у Индустријској зони „Југоисток Ечка”. Адвокат Павел Ђурчок успешно је привео крају спор који је повео против града, па је пресудом Апелационог суда у Новом Саду усвојена његова жалба и преиначена пресуда зрењанинског Основног суда. Тако је у целости усвојен Ђурчоков тужбени захтев ради накнаде нематеријалне, материјалне штете и ренте због повреда задобијених приликом пада са терасе пословне зграде у корисништву града, на Тргу Зорана Ђинђића.

Српске напредне странке и кандидат те партије за будућег градоначелника. Првостепена пресуда по овој тужби још није донета. Табак је пресавио и тужио град и власник новосадске агенције за пословне услуге „Гвозден” Угљеша Гргур који тражи да му се исплати близу 1,8 милиона динара, а ни овај спор није окончан. Гргур је, иначе, ухапшен пре неколико година, кад и Горан Кнежевић, због сумње да је био члан „криминалне групе” која је злоупотребама оштетила градски буџет, и суди му се пред Специјалним судом у Београду. Још један од ухапшених у тој акцији, црногорски бизнисмен Ранко Бабовић из Бара, такође је тужио град, и овај спор се води пред новосадским Апелационим судом.

- Спор је покренут ради накнаде штете проузроковане обуставом радова приликом изградње пословно-стамбеног објекта у Зрењанину, у Јеврејској улици. Првостепеним пресудама Вишег суда у Зрењанину два пута је одбијан захтев тужиоца. Те пресуде су укинуте и пред другостепеним Апелационим судом у Новом Саду отворена је расправа у којој се тренутно обавља вештачење и утврђује чињенично стање - објаснио је јавни правобранилац Владимир Стоиљковски. Бабовић је својевремено, у разговору за „Дневник”, казао да му је, решењем Грађевинске инспекције у Зрењанину, забрањена даља реконструкција зграде бивше „Исхране”, зато што је био обухваћен истрагом Специјалног тужилаштва, јер је наводно учествовао у махинацијама са грађевинским земљиштем. - После хапшења градоначелника Кнежевића мој објекат је у свим медијима приказиван као синоним дивље градње. После свих истрага и контрола показало се да ми је Грађевинска инспекција неоправдано забранила даље радове. А важно је и нагласити да сам некретнину купио од физичког лица, а не од града Зрењанина, па је мало чудно што сам обухваћен истрагом против „грађевинске мафије” – рекао је раније Бабовић. Ж.Балабан

ИЗБОРИ2012. Представници Општинског одбора ДС у Новом Бечеју у недељу ујутро предали су Општинској изборној комисији потпуну документацију и довољан број потписа за кандидатуру листе „Демократска странка Борис Тадић” на предстојећим локалним изборима. Редослед предаје документације одређује и редослед кандидата, политичких партија или група грађана на изборним листићима, па ће се тако ДС наћи на првом месту на изборној листи за предстојеће локалне изборе. Ж.Б.

„ЛистазаСрбију”друганалистићу

ДС прва у Зрењанину и Новом Бечеју ЗРЕЊАНИН –НОВИ БЕЧЕЈ: Зрењанинске и новобечејске демократе прве су предале изборну листу кандидата за одборнике у локалним парламентима. Градски одбор ДС у Зрењанину предао је у ноћи између суботе и недеље листу „Демократска странка – Борис Тадић”. На листи која је потврђена налази се 66 кандидата, а њен носилац је градоначелник Зрењанина Милета Михајлов. По речима председника Градске изборне комисије Владимира Стоиљковског, листу кандидата „Демократска странка – Борис Тадић” подржао је 2.531 грађанин.

11

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ШИД СРЂАН МАЛЕШЕВИЋ

ПОЧЕЛИРАДОВИНАОПШТОЈБОЛНИЦИ

ВРБАС: У Општој болници Врбас недавно је почела замена столарије. Радови су кренули са Интерног одељења и за сада све тече према плану, па се очекује да ђе извођач радова, фирма „Смелт“, испоштовати предвиђени рок за завршетак овог посла, од 90 дана. Средства за ову инве-

utorak20.mart2012.

СУБОТИЦА: На локалним изборима у Суботици коалиција „Листа за Србију” на гласачким листићима биће под редним бројем два. Коалицију чине Демократска странка Србије, Српска радикална странка, Српска демократска странка, а подршку јој даје Покрет „Двери за живот Србије” који ће узети активно учешће у предизборној кампањи. Листу кандидата за одборнике у Скупштини града коју је ова коалиција предала потврдила је Градска комисија, а носилац листе биће мр Богдан Лабан. С. И.

Засадчетирилисте ПАНЧЕВО:До сада су четири странке предале своје листе за изборе за Градску скупштину Панчева, а рок осталима је 20. април. Међу најажурнијима и прва која је предала листу је Демократска странка, следе ЛСВ, УРС и ДСС. Имена кандидата биће позната када се закључи изборна листа. На нивоу месних заједница прихваћене су четири кандидатуре Групе грађана. З.Дг.

Срђан Малешевић

активност на том плану, ми смо стигли до краја. Остало је да агенција за државну имовину Републике Србије да кочанан суд и одлучи да се општини Шид додељује на управљање 123 хектара земље поред аутопута Београд-Загреб. Наш циљ је да завршимо гасификацију не само села већ и индустријске зоне на аутопуту Е-70 као предуслов за убрзани доток страног капитала у служби отварања нових радних места и развоја општине - истиче Срђан Малешевић. Заменик председника општине Шид са задовољством истиче добро функицонисање у просвети, култу-

ри, инфраструктури. Зоран Семеновић, директор ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште поред осталих успешних активности у реализацији свог програма рада, имао је и уређење локалних путева, санирање ударних рупа и пошљунчавање атарских путева у дужини од 25 километара. Ово предузеће је легализовало и издало решења за 452 случаја објеката који нису имали прописане дозволе. Велики успех су имали у копању канала да би се решио такозвани велики прогон. Када је то било завршено 4.000 хектара земљишта је ослобођено воде и омогућено је нормално одвијање биљне производње на тој површини. На самом почетку мандата ова гарнитура у Шиду имала је отварање Народне библиотеке „Симеун Пишчевић”. Захваљујући упорности директорке Славице Варничић Шид је добио нову зграду библиотеке. Она је најстарија установа овог типа у Срему, постоји већ 162 године, а за њу је знао и Доситеј Обрадовић. Шид је добио дечији вртић „Сунцокрет”, завршен прошле године, али то не значи да је решено питање смештаја предшколског васпитања у адекватан простор. Д.Савичин

ПРИЈАВЉЕНА ЕПИДЕМИЈА У СУБОТИЦИ

Средњошколци закачилизаушке СУБОТИЦА: У протеклих девет дана у Севернобачком округу регистрованa су 33 оболела од мумпса, односно заушака. У Заводу за јавно здравље кажу да су пријавили надлежнима епидемију. Два случаја су вирусолошки потврђена на Торлаку. Највећи број оболелих, њих 28 су средњошколци узраста од 15-19 година, троје 20-тогодишњака су студенти у Новом Саду, а два лица су старости од 30, односно 35 година. С обзиром на епидемију паротитиса која је регистрована међу новосадским студентима, а отпочела је средином јануара, три оболела студента су управо повезана са овом епидемијом, а остали оболели су секундарни случајеви. Осим две одрасле особе, као и два случаја где не постоје подаци о првој дози, сви оболели су уредно вакцинисани и ревакцинисани, односно добили су две дозе. Заушке су инфективно заразно обољење праћено повишеном температуром, малаксало-

шћу, болношћу и отоком једне или више пљувачних жлезда. Најчешће је то болест детињства, али оболевају и одрасле особе. Препоручује се мировање и прописана терапија која обухвата аналгетике, антипиретике, кортикостероиде и друго по савету лекара. Преноси се ваздушно капљичним путем и директним контактом, пољупцем - објашњавају у Завода за јавно здравље у Суботици. Имунитет након прележане болести је доживотан. Најбољи начин заштите је вакцинација с две дозе ММР вакцине. Прва доза се прима са навршених 12 месеци живота, а друга пре поласка у први разред основне школе. Препоручује се одржавање личне хигијене и хигијене простора, редовно прање руку топлом водом и сапуном. Потребно је да оболеле особе мирују и избегавају социјалне контакте девет дана након почетка тегоба, а потребно је да се све особе које су биле у контакту са оболелим јаве лекару. С. И.

ДОГОВОРСИНДИКАТАИПОСЛОВОДСТВА УИНДУСТРИЈИМЕСА„СРЕМШИД”

Месариодустали одштрајка

ШИД: Генерални штрајк запослених у Индустрији меса „Срем Шид” ДОО није јуче почео, како је најављивано након прошлонедељног штрајка упозорења, јер су синдикални представници постигли договор са пословодством. На састанку су в.д. директор Индустрије меса „Срем Шид” Никола Утвић и његов помоћник Никола Видић изнели нове предлоге за раднике, поводом неисплаћених 11 месечних зарада. По речима МиркаЗеца из Већа самосталних синдиката, постигнут је договор у интересу обе стране. Послодавци су се обавезали да радницима одмах исплате плате за фебруар, да производња крене 27. марта, а да следећа плата буде исплаћена 30. априла. Након тога, по овом договору, исплате личних доходака биће уредне. Све заостале плате биће исплаћене суксцесивно до краја октобра ове године. Д.С.

Конкурсза малепеснике САВИНО СЕЛО: Организациони одбор 24. Невеновог фестивала деце песника расписао је конкурс за учешће на овој познатој манифестацији, која ће се одржати крајем маја у Савином Селу. Песме и кратке приче на слободну тему, умножене у четири примерка, потребно је доставити до 20. априла на адресу: Невенов фестивал деце песника, поштански фах 17, 21467 Савино Село. М. Кк.


vojvodina

utorak20.mart2012.

ПОТПИСАНМЕМОРАНДУМОСАРАДЊИ ВЛАДЕВОЈВОДИНЕИЧЕШКЕ

Крушчицаћедобити канализацију

БЕЛА ЦРКВА: Захваљујући средствима Републике Чешке мештаниселаКрушчицасуодпредве годинејединоселоуопштини Бела Црква којеимаорганизованоизношење смећа. Поред овог, Чеси су финансиралииниздругихпројеката,асадазахваљујућиМеморандумуоразумевањукојисупотписали амбасадорРепубликеЧешкеуБеограду Хана Хубачкова, председник Владе Војводине др Бојан Пајтић,председникопштинеБела ЦркваЖељкоЦрногорац идиректорка Фонда за заштиту животне средине Републике Србије Жељка Јуракић, мештани Крушчице ће добитиканализацију. Пројекатизградњеканализационог система Месна заједница Крушчицајеупутилачешкојразвојнојагенцијикојаје прихватила дауреализацијиучествујесаоко 700.000 евра. Ова агенција одговорна је за припрему комплетне документације,доставу,монтажу,

пуштањеурад,тестирањеиобучавање људи који ће одржавати нови систем. Општина Бела Цркваобезбеђујесведозволе,надзиреизградњу ускладусазаконима РепубликеСрбије,аВладаВојводине уизносуодоко50.000евра финансираће почетне радове, односно ископавање земљишта.

ДОНАЦИЈА АД „АЛТЕК СРБИЈА”У СЕНТИ

Летња позорница у градском парку СЕНТА: Једно од водећих предузећа у Сенти АД „Алтек Србија”,које је у већинском власништву америчке мултинационалне компаније обезбедило је донацију којом ће се у парку на Главном тргу у центру града изградити летњи павиљон - позорница. Уговор о донацији и међусобним обавезама Тибор Ујвари и Анико Ширкова потписали су генерални деректор кључак на инфраструктуру,а изАД „Алтек Србија”Тибор Ујва- градњу објекта у вредности ри и председница сенћанске оп- 61.000америчких долара финанштине Анико Ширкова. сираће се донацијом АД „Алтек -Средства за изградњу обезбе- Србија”. Изградња павиљона у ђен је донацијом предузећа „Ал- градском парку, који ће бити у тек Србија”и њиховим радници- функцији летње позорнице,предма,који су такође узели учешће, виђено је да се заврши до краја јер ће град ће добити леп објекат маја ове године,јер ове године ће где ће моћи да се организују раз- америчка компанија „Алтек”обене приредбе приредбе - каже лежити десет година присуства у Ширкова. Сенти. Општина је обезбедила пројеТекст и фото: кат, грађевинску дозволу и приМ.Митровић

Фондзазаштитуживотнесредине Републике Србије уложиће 100.000еврауизградњупостројењазапрерадуканализационихотпадних вода, која представљају саставни део овог пројекта. Планираноједаизвођењерадовапочне током лета ове године, а завршићесеујесен2014. године.

ПредседникПајтићиамбасадорка Хубачкова сложили су се да је овоисторијскидогађај,јерсенајединствен начин решава проблем једног насељеног места. Посебну похвалу Пајтић је упутио чешкој влади,јерсеодговорноодносипрема својим сународницима у селу Крушчица,гдеједнучетвртину становника чине Чеси. Како је нагласиорешавањем проблемаканализационог система, не само да ће се побољшати стандард грађана, већ ће се помоћи и развоју, пољопривреде, нарочито воћарства. Ово је први пут да је покрајинска влада била медијатор у решавању насталогпроблема. У Крушчици живи око хиљаду становника,аканализациониотпад изселаиспуштасеуканаледужсеоских путева у три сеоска потока која се потпуно спајају северозападноодсела.Тодоводидозагађења околног земљишта као и подземнихвода. М. Витомиров

dnevnik

c m y

12

СУБОТИЦАКУПИЛАДЕСЕТМИНИБУСЕВА

Удобанјавнипревоз изаинвалиде СУБОТИЦА: Јавни превозник „Суботица-транс” богатији је за 10минибусева,произвођача „Ивеко”, које је Град купио кредитним задужењем од 80 милиона динара.Возиласуудобна,безбедна и прилагођена особама са инвалидитетом, имају 12 седишта, рампу за инвалиде и до 23 места за стајање. Приликом промоције Директор ЈП „Суботицатранс” Тибор Фазекаш је рекао да јеованабавкаускладу са Студијом унапређења система јавног градског и приградског превоза. - Увек нам је био циљ бољи квалитет услуга, међутим, пораст цене горива за 12 одсто, угрожава функционисање јавног предузећа и приморани смо да поново размишљамо у увођењу алтернативног горива.Успели смо зауставимо пад путника применом новог тарифног система, али нестабилном ценом горива може да се угрози предузеће,јерценакартеостајеистарекаојеФазекаш.

Уколико се поскупљења наставе, локална самоуправа ће размотрити како да повећа субвенције суботичком јавном превознику, рекао је градоначелник Саша Вучинић: - Верујем да ће минибусеви допринети побољшању фреквенције полазака, међутим, уколико се тренд поскупљења настави гледаћемо да ребалансом буџета дамо субвенцију предузећу пре свега због поскупљења горива. ЧланицаУдружењаоболелих одцеребралнеидечијепарализеБисеркаМаурић којајевећ 28годинауинвалидскимколицима, одушевљена је минибусевима који су представљени каоновивидпревозауСуботици: - Сада ћу коначно моћи да путујемгдежелим.Нећуимати препреку јер сам у колицима. Многомизначиивеомасамзадовољна. С.И.

НАЈВЕЋИСОМБОРСКИХОТЕЛДОБИЈАНОВОГВЛАСНИКА

Tурски капитал у„Интернациону” СОМБОР: Једини прави хотел у скоро целој западној Бачкој, сомборски „Интернацион”,ако је судити по упућенима у кретања у туристичкој привреди,биће ових дана продат Гурселу Танриогеру из Турске,између осталог власнику хотела и апартмана у Истанбулу и Кушадасију.Према тим истим информацијама, наводни нови купац је спреман да, за 75 одсто власништва у хотелу, чији је први анекс подигнут још пре више од једног века, као хотел „Ловачки рог” у већинском јеврејском власништву, а дограђен у соцреалистичном маниру осамдесетих година прошлог века, спреман да плати чак 1,3милиона евра,што је знатно више него што је сума за коју је пре осам година,испоставило се неуспешно, приватозован. Наиме, Хотел „Слобода” купио је 2004.године др Богдан Маглић, прослављени амерички физичар сомборског порекла у партнерству са Наташом Благојев за,како је тада објевљено,400.000евра. После куповине реновиране су чувена Кристална сала, кухиња, ко-

Хотел„Интернацион” уСомбору

тларница, уведена је централна климатизација, решено је питање прихватног центра, дискотека је обновљена, реконструисано је неколико спратова, измирени су наслеђени дугови за воду.

Због несугласица са тадашњом локалном самоуправом због дуга за грејање са топловода хотела одвојени су музеј, позориште, зграде, школе у центру града.Почела је и економска криза, а држање у функцији толике котларнице знатно је увећало трошкове хотела. Читав сплет изузетних неповољности учинио је да једини прави градски хотел са пристојним капацитетом доспе до процеса ликвидације и одлуке о продаји. Недавно се за хотел почео интересовати власник хотела и апартмана у Истанбулу и Кушадасију Гурсел Танриогер. Продаја је договорена пре неколико дана,а како упућени у целу ствар тврде, ове седмице очекује

РУМА ДОБИЛА СВОЈ СУВЕНИР

Прванаграда дединојтамбури РУМА: Након готово тромесечног конкурса, Туристичка организација Руме прогласила је сувенире који ће бити новисимболиовеопштине.На конкурс су пристигла чак 63 рада од 20аутора,а петочлана комисија одлучила да тамбура, фраклић и трубе буду награђени.Прво место за најзанимљивији сувенир Руме и награду од 15 хиљада динара, освојио је Драган Стојановић са својим сувениром „тамбурица“. Друго место и награду од десет хиљада динара освојила је Дивна Ергелашевић за свој сувенир „фраклић“, са мотивима веселог Сремца, исцртаног на стакленој флашици, док су треће место и новчану награду од пет хиљада динара,освојиле две учеснице овог избора, Марија Матић са сувениром „магнети са симболима Руме“ и Кристина Опарушић, са сувениром „чаша са трубом“. -Приликом израде сувенира руководио сам се мотивом тамбуре, коју је мој деда свирао. Тамбура је симбол Руме и неизоставна је на свим окупљањима,а Рума позната по чуве-

Првонаграђенисувенир

ним тамбурашким оркестрима и Фестивалу тамбурашких оркестара, који се одржава сваке године - казао је првонаграђени Драган Стојановић. Иако су ова четири рада награђена, сви пристигли сувенири ући ће у избор за откуп и масовнију производњу,за шта ће бити расписана јавна набавка. Међу њима је било различитих идеја - разгледница, чаша,рамова за слике и подметача. -Руми је биопотребан сувенир, који ће бити препознатљив,а пристигли радови су права уметничка дела,која ће моћи да се масовније производе и лако дистрибуирају. Ово је први пут да ће Рума имати препознатљиве предмете, по којима ће је памтити сви посетиоци -истакла је директорка Туристичке организације Општине Рума Милена Којић. Ј.Антић

се долазак актуелног већинског власника,др Богдана Маглића из Америке због потписивања уговора. Нови власник,према првим информацијама,жели да задржи делатност, а помиње се и обимније реновирање хотела о чему ће одлука бити донета ускоро. Да нови власник има економских резона за овакву инвестицију да се наслутити из чињенице да огроман број турских грађана који током године са Запада путују у домовину пролазе управо кроз Сомбор. Овај град је за бројне турске гастарбајтере на пола пута од Немачке до Турске,кроз Мађарску је уз Дунав изграђен модеран ауто-пут (М6) са добром везом ка Баји,прелаз у Бачком Брегу у сомборском атару је далеко мање оптерећен у односу на готово стравичне летње и празничне гужве код Хоргоша и Келебије код Суботице, па би Сомбор могао лако да постане и својеврсно одмориште за држављане земље која је захваљујући сладуњавим телевизијским серијама постала „хит роба” у Србији. М. Миљеновић

Удружилисе угоститељи ВРБАС: У Врбасу је основано Удружење угоститеља и туристичких радника. За председника је изабран Милош Канкараш, представник А.Д. „Централ“, за потпредседника МиланЧавић изапредседника Скупштине Милорад Чавић,представнициресторана„КодЧава“.Оснивачку Скупштину помогли су представници Удружења ЕМИЦиЕколошкогпокрета Врбаса. Угоститељи су уочили потребудасеокупеизаједничкинаступе уостваривању својих интереса у општини Врбас. Као важно истакнуто је успостављање квалитетне комуникације с локалном самоуправом у циљуостваривањаподршке у поступку унапређења тешког положаја угоститеља, уамбијентуекономскекризе. ПредседникЕколошкогпокретаВрбасРаткоЂурђевац је рекао да одлучност и квалитетан састав удружења уливајуоптимизамдаћееколози добити партнера у развијањутуристичкихпотенцијалаВрбаса. М. Кк.


dRU[TvO

dnevnik

ODEQEWE ZA MEDIJACIJU BA[ I NEMA MNOGO POSLA

Zrewanincivi{e voledasetu`akaju

Vi{evolenasud,negodase dogovore.Izgledadajepredve i po godine u zrewaninskoj Palati pravde xaba otvoreno Odeqewezamedijaciju~ijije ciqmirnore{avawesporova. Usluge ovog odeqewa naj~e{}ekoristiUdru`ewegra|ana“StopmobingSrbija”,ukojem se sla`u s ocenom da taj procesnijeza`iveoonakokakojezami{qeno. –Na{igra|anikaodavi{e vole da se parni~e nego da

u{tede u vremenu i novcu, pomo}i efikasnijem radu i rastere}ewu suda – mi{qewa je @ivadinovi}, koji nagla{ava dasezrewaninskoOdeqeweza med ij ac ij u nal az i u zgrad i Osnovnogsudaidaseod10do 14 ~asova tamo mogu dobiti i informacije i pomo} u re{avawuproblemakojisuizoblasti gra|anskih, trgovinskih, porodi~nih i krivi~nih sporova,kaoiuputstvazavo|ewe upravnihpostupaka.

utorak20.mart2012.

13

UNIVERZITET U NOVOM SADU PREDLO@IO RESORNOM SEKRETARIJATU UPISNU KVOTU ZA 2012/13.

Spremnidaprime8.550bruco{a

Univerzitet u Novom Sadu proslediojepredlogbrojastudenatazaupisuprvugodinuosnovnih,integrisanih,master,specijalisti~kihidoktorskihstudija u{kolskoj2012/13.godini,kaoi iznose {kolarina za samofinansiraju}e studente Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovawe, upravu i nacionalne zajednice, odnosnoVladiVojvodine,koja}e utvrditi kona~ni broj mesta; o ~emu }e se zatim tra`iti saglasnost Ministarstva prosvete i nauke,prevashodnozbogbrojastudenata ~ije bi {kolovawe i{lo nateretbuxeta.Na14fakulteta

(uNovomSadu,Subotici,ZrewaninuiSomboru)usastavujedinog dr`avnoguniverzitetauVojvodiniplaniranjeupis8.550studena-

ta,od~ega4.945nateretbuxetaa 3.605samofinansiraju}ih,uprvu godinu osnovnih akademskih, osnovnihstrukovnihiintegrisa-

nih studija. Ukupno, predlo`eno je220mestamaweuodnosunalane, s tim {to je broj samofinansiraju}ih smawen za 336, dok se buxetskihtra`i116vi{e. Zastudentekoji2012/13.upisujuprvugodinumasterakademskih studija UNS je predlo`io 4.608 mesta (od toga 2.646 buxetskih), 105 iskqu~ivo samofinansiraju}ih mesta na specijalisti~kim studijamai630(246buxeta)mesta zaupisnadoktorskestudije,teje takozasvenivoestudijaovajuniverzitetukupnopredlo`iokvotu od14.025mesta,od~eganabuxetu 7.837. V. ^eki}

Bez poskupqewa {kolarina JedinstvenistavsvihfakultetaUniverzitetauNovomSadujeda {kolarinezasamofinansiraju}estudenteiu2012/13.ostanunanivouiz2011/12,dokjeEkonomskifakultetuSubotici~akmaloismawioiznos,slawskih96.780dinaranaredovnimstudijama,odnosno 108.900dinarazau~ewenadaqinu,na96.000,odnosno105.000.Dakle, nemaposkupqewa,araspon{kolarinanaosnovnimiintegrisanim studijamajeod50.000dinara(Pedago{kiuSomboruiU~iteqskina nastavnomma|arskomjezikuuSubotici)do218.900dinara(jedinona osnovnimstrukovnimstudijamaoptomerijenaPMF-u).

O RETKIM BOLESTIMA U MINISTARSTVU ZDRAVQA

Dijagnostikaotro{kuzdravstvenogosigurawa

PalatapravdeuZrewaninu

Ovda{we odeqewe za medispor re{e mirnim putem, bez jacijuotvorenojeuseptembru izlaskanasud.Tradicionalno 2009.godine,awegovoopremaskepti~ni prema svim novim we pomogla je Vlada Kanade, re{ewima, oni kao da se boje prek o Kan ads ke agenc ij e za da }e ugroz it i egz is tenc ij u me|unarodni razvoj (CIDA). pravnika. Pro{le godine zaU sudu je tada re~eno da }e se bele`ilismotekpetuspe{no postupak medijacije primewizavr{enih postupaka medijavat i u svim spor ov im a, pre cij e, pos tiz aw em spor az um a sveg a priv redme|u strankama nim i gra| anbez sudskog poNa{igra|anikao skim, gde postostupka, i oni se davi{evoledase jesuprotstavqeodnose na radne parni~enegodaspor ni int er es i sporove. U toku je i pos tup ak re{emirnimputem, stranaka. Takvi predm et i sad a medijacije u kobezizlaskanasud zav r{ av aj u na jem u~estvuje 26 (@ika@ivadinovi}) sudu, iako bi se zap os len ih u mogli re{iti i jedn oj zrew asporazumno,bezdugoginaporninskoj firmi, zbog neisplanogprovla~ewakrozsudnice. }ivawa terenskog dodatka – – Prilikom su|ewa izri~e obj a{ wav a @ik a @iv ad in osepresudai,naosnovuizvedevi}, preds edn ik udru` ew a nihdokaza,dajesepravojednoj “StopmobingSrbija”kojeima ilidrugojstrani.Ondaizsudprotokol o saradwi s Repunicejednastranaizlazinezabli~kimcentromzamedijacidovoqna, pora`ena, druga kao ju i povremeno koristi wihopobednik.Rezultattoga~esto veprostorijeuZrewaninu. je nova sva|a na hodnicima, @ivadinovi} veli da su, i novspor.Dabisesvetoizbepored~iwenicedauZrewaniglo,kaoiskupidugotrajanponu ima ~ak 70 lica koje imaju stupak, pristupa se medijacilicencu za medijatore, u poji, ili, prostije re~eno, spostupcima za mirno re{avawe raz umn om re{ av aw u suds kih sporova do sada ve}inom bili sporova – obja{wavaju sudije, anga`ovani medijatori s beoi dodaju da medijator u tom gradskogspiska. slu~aju ne preuzima ulogu su– Medijacija bi trebalo da dijeve}nastupakaosavetnik, bude zastupqenija i tome }e prijateq,osobastru~nazareverovatno doprineti novi za{avawenesuglasicaiuti~ena kon koji }e je predvideti kao todasestrankesamesporazuobaveznu. Tek tada bi mogla meju. @. Balaban ostvariti punu ulogu, doneti

Predstavnici Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije i Republi~ke stru~ne komisije razgovarali su ju~e s ministromzdravqadrZoranom Sankovi}em o mogu}nostima za poboq{awezdravstveneza{tite pacijenata obolelih od retkihbolesti.Kakojere~eno,Republi~ka stru~na komisija za retke bolesti uputi}e predlog Republi~kom fondu za zdravstveno osigurawe da se ukupna prenatalnaipostnatalnadijagnostika za retke bolesti u Srbiji ili inostranstvu ubudu}e obavqa na teret obaveznog zdravstvenogosigurawa. Pore~imadr`avnigsekretaraMinistarstvazdravqaPeri-

{e Simonovi}a, dogovoreno je da se pro{ire laboratorijske usluge u oblasti dijagnostike tihbolesti,kaoidaseizFondazaretkebolesti{topreizdvoje odre|ene pare za nabavku lekovazatzv.enzimskebolesti, gdeonidovodedozna~ajnogpoboq{awa zdravstvenog stawa pacijenta.Svidrugilekovi,sanitetski materijal, neinvazivna terapija, kao i odgovaraju}a neganapredloglekaraspecijalistetrebalobidaseobolelimaodretkihbolestipru`ajui uku}imuslovima,odnosnoudomovimazdravqa. Ina~e,naosnovuizmenaidopuna Zakona o zdravstvenom osigurawuusvojenihpro{lego-

KONTEH 12

dine,stvorenjepravniosnovza izdvajawenovcaubuxetuSrbije za le~ewe obolelih od odre|enih vrsta retkih bolesti. Za Fondzale~ewepacijenataobolelih od retkih bolesti predvi|eno je 130 miliona dinara godi{we,aunarednomperiodu }ebitiodlu~enozakolikopacijenata }e biti finansirano le~ewe. Poprocenamaevropskeorganizacijezaretkebolesti,uSrbijidanas`ivioko500.000qudikojiseboresnekomodwih. Retkim bolestima se smatraju sve bolesti koje se javqaju kod jednog u 2.000 gra|ana, mada postoje i bolesti koje se javqaju mnogore|e–kodjednoguneko-

liko desetina hiqada, pa i miliona qudi. Smatra se da {est do osam odsto stanovnika ima nekuretkubolest.Dosadajeuspostavqenopetdosedamhiqada dijagnozaudomenuretkihbolesti.Terapijajeizuzetnoskupa: zapojedinebolestipopacijentugodi{wevaqaobezbeditiod 180.000do350.000evra.Kakoka`uuNacionalnojorganizaciji za retke bolesti, uprkos ~iwenicidazave}inuwihjo{uvek nemaleka,kvalitet`ivotaosoba s retkim bolestima i wihovihporodicanezavisiodte`ineoboqewave}oddostupnosti le~ewa i slu`bi za podr{ku, kaoi{iredru{tvenepodr{ke. J. Barbuzan

ZAVR[ENO PRIJAVQIVAWE ZA „PRIMER 2012”

Najboqimapraksa Sajam zapo{qavawai izabavana„Egzitu” stru~nihpraksi Pok raj ins ki sek ret ar za rad, zapo{qavawe i ranopravnost polova Miroslav Vasin najaviojeju~eSajamzapo{qavaw a i stru~n ih praks i – Konteh2012,koji}ebitiodr`an21.i22.martanaFakultetu tehni~kih nauka u Novom Sadu. Na konferenciji za novin ar e su gov or il i i dek an FTN-a dr Ilija ]osi}, koordinator Sajma Sr|an Poletanovi} i predstavnik Microsoft Development Center Serbia, koji je i pokroviteq sajma, \or|e Niem~evi}. Sajamjeprilikazamladein`ewere, diplomce i studente tehni~kih i srodnih nauka da stupeukontaktspredstavnicimadoma}ihistranihkompanija u kojima `ele da rade ili imaju praksu. Na sajmu Konteh predstavnicikompanija}eodr-

`ati prezentacije i sprovoditianketeiintervjuesazainteresovanimstudentima,diplomcimaiin`ewerimaomogu}nostima zapo{qavawa ili obavqawa stru~nih praksi. Sajam organizujeEESTEC,me|unarodna organizacija studenata tehnike,ogranakuSrbiji,usaradwisFTN-om. –Sajamjespecifi~anuregionu,alii{ire,jerpru`akompletnuusluguiposlodavcimai nezaposlenima, daje nadu u zapo{qavawe, otvara perspektivuiono{tojeFTNradioido sada, jeste garancija da }e svi mladiqudidobitiposaousvojoj struci – istakao je MiroslavVasin. O~ekuje se oko 4.000 posetilaca i u~e{}e velikog broja renomiranih svetskih kompanija.

Na Tre}e Pi-Ar takmi~ewe studenata Vojvodine „PRimer 2012” prijavilase31ekipasa132 u~esnikaizukupno11dr`avnihi privatnih, visokoobrazovnih institucija. Prijavqene ekipe dolaze s osam fakulteta Univerziteta u Novom Sadu – Filozofskog,Ekonomskog,Fakultetatehni~kih nauka, Medicinskog, Poqoprivrednog,Prirodno-matemati~kog,Tehnolo{kogiFakulteta sporta i fizi~ke kulture, kao i Fakulteta za menaxment u Sremskim Karlovcima, Fakulteta za pravneiposlovnestudijeiVisoke poslovne {kole strukovnih studija. Pravo u~e{}a imali su redovni i vanredni studenti osnovnih akademskih, strukovnih i master studija na dr`avnim i privatnim fakultetima u Vojvodini, mla|iod27godina. Za sve prijavqene u subotu }e bi}eorganizovanitreninziipredavawadabise{toboqepripremilizare{avawezadatka,auponedeqak, 26. marta, timovi }e do-

biti studije slu~aja na kojima }e raditido9.aprila,kadajeirok za predaju radova. @iri uglednih stru~wakaizoblastiodnosasjavno{}u, ocewiva}e i u u`i izbor izabratidesetnajuspe{wihradovakoji}eseplasiratiupolufinale24.aprila.Uzavr{nicu}ese plasirati pet najuspe{nijih ekipa, a finale takmi~ewa odr`ava seu~etvrtak,26.aprila. Zasveu~esnikefinalaobezbe|enesuvrednenagrade,azahvaquju}i saradwi Centra za odnose s javno{}u Novog Sada i „Egzita„, najuspe{niji takmi~ari bi}e u prilicidamesecdanaradepraksu sPi-Artimomtogfestivala,kao idaradeuPres-centrutokomFestivalaovegodine.Zanajboqesu obezbe|eni komplet ulaznica za„Egzit”, u~e{}e na me|unarodnojkonferenciji,kaoidrugevrednenagrade,poputgexeta,pla}ene studentske~lanarineuCentruza odnose s javno{}u Novog Sada i stru~neliterature. D. D.

UMRLA VERICA BARA]

Odlazakhrabrei~estite`ene UBeogradujeposledugeite{ke bolesti u 57. godini preminula predsednica Saveta za borbuprotivkorupcijeVerica Bara}, koju je javnost u Srbiji gotovo ~itavu deceniju prepoznavala kao jednog od najve}ih boracaprotivkorupcije. Za predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije, kao pomo}nog tela Vlade Srbije, izabrana je maja 2003. godine i natommestuostaladoposledwegdana.Zadevetgodinastala jeizasvihizve{tajaovogantikorupcijskogtela,abiloihje nekoliko desetina, i smelo ukazivalanakorupcijukaopo{aast koja razara srpsko dru{tvo. Smelo je izlazila u javnostsnovimsaznawimaiizve{tajimainijeprezalaodtoga da prozove najvi{e dr`avne funkcionereinajbogatijeprivrednike Srbije. Mnogi su je zbogtogatu`ili,mnogiomalova`avali i spre~avali da nastavitragawezaistinom.Zbog toga je ~esto delovala kao posledwi Don Kihot koji se (bez)uspe{no bori s vetrewa-

~ama.Obi~niqudisujojverovaliiuwojprepoznalinaduda }esrpskodru{tvobitiboqei zbogtogaodwetra`ilipomo}. Prepoznali su je i oni koji susmatralidaradivredan,~astan i ~estit posao i trudili se da joj to javno i priznaju. Predvegodinedobilajenagradu “Osvajawe slobode” Fonda “Maja Mar{i}evi}-Tasi}” kojasedodequje`enikojasesvojimdelovawemzala`ezaafirmaciju principa qudskih prava,pravnedr`ave,demokratije i tolerancije u dru{tvu. Pro{le godine dobila je nagradu “Vitez poziva” koju nevladina organizacija Liga eksperata dodequje na Svetski dan qudskihpravapojedincimakojisu

seistakliusvojimprofesijama. Gradona~elnikBeogradaDragan \ilas je u telegramu sau~e{}a povodom smrti Verice Bara} ocenio da je Srbija ostala bez hrabre i beskompromisne `ene, dodaju}i da, iako se nije uvek slagao s wenim izve{tajima,zaslu`ujevelikohvalazasve {tojeu~inilazaovodru{tvoi zaono{tojehteladau~ini.Za{titnikgra|anaSa{aJankovi} oceniojedajeVericaBara}svojomuporno{}u,hrabro{}uiverom u snagu istine oli~avala borbuprotivkorupcijeuSrbiji, dodav{i da ~iwenica da je svojeposledwedaneprovelabez novca da se elementarno bori s bole{}u tragi~an dokaz da je

Savest na{eg dru{tva PredsednikVladeAPVojvodinedrBojanPajti}uputioje telegramsau~e{}aporodiciVericeBara},preminulojnakon dugeite{kebolesti. „VericaBara}bilajeiosta}esimbolgra|anskehrabrosti i savesti na{eg dru{tva. Pamti}emo ono {to je dosledno i hrabro~inilazasvenas”,navodiseutelegramuPajti}a.

`ivelaonakokakojepri~alai poraznaistinaona{emdru{tvu iinstitucijama. PredsednikOdboraAgencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiqkovi} istakao je da smrt Verice Bara} predstavqa veliki gubitak za civilni sektor u Srbiji, pogotovo za qude koji se bave antikoruptivnim strategijama i borbom protiv „gotovo endemski ra{irene ko-

rupcije”. On je naglasio da je upravoonabilapresudnazapokretawe kqu~nih slu~ajeva korupcije i problemati~nih privatizacija u Srbiji. Stojiqkovi}jeistakaoda~akionikoji suimaliizvesnerezerveprema wenoj energi~nosti i spremnostida~estou|euklin~,moraju re}i da bi bez wene energije i posve}enosti neke stvari na prostoru borbe protiv korup-

cije te{ko bile pomerene. PredsednikprvogsazivaSaveta zaborbuprotivkorupcijeSlobodan Beqanski podsetio je na todajeVericaBara}veomazaslu`na za rad tog saveta, kao i za borbu protiv korupcije uop{te,ida}eostatiupam}enapo, istinausamqenim,azahvaquju}i opstrukcijama ~esto i neu- spe{nim,akcijamauborbiprotivkorupcije. Biv{i ~lan ovog antikorupcijskog Vladinog tela i predsednik ”Transparentnosti Srbija”drVladimirGoati smatra dajemoralniautoritetVerice Bara} daleko nadrastao male ingerencije Saveta za borbu protiv korupcije. On je naglasiodasuraznevlastipopraviluignorisaleinicijativeisugestije koje je davao Savet, i oceniodajesastanovi{tau~inka to mo`da bila borba protiv vetrewa~a,alidaverujedajezaslugomVericeBara}ostalone{to, neko seme, neke smernice kojegovorekakosetrebaboriti zatransparentnoidemokratsko dru{tvo. Q. M.


crna hronika

utorak20.mart2012.

UZVELIKUTENZIJU,PO^ELOSU\EWEZBOG KRVAVOGOBRA^UNANANOVOSADSKOJDETELINARI

Pi{toqopalio slu~ajno ilinamerno - Nisam u zavadi s optu`enim, ali }u biti. Ne gonim ga krivi~no, niti }u pokrenuti imovinskopravni zahtev za naknadu {tete. Jedva ~ekam da ga pustite na slobodu. Tada }emo re{iti ovo – izjavio je ju~e na otva ra wu glav nog pre tre sa pred ve}em novosadskog Vi{eg suda o{te}eni Zoran Gajinov (1971), vlasnik firme „Auto-Poka„, koji je prilikom krvavog obra~una 16. septembra pro{le godine te{ko rawen iz pi{toqa u kancelariji svoje firme na novosadskoj Detelinari u Ulici Milenka Gr~i}a. S druge strane, optu`eni Zoran Vo{ti} (1961) iz Ravnog Sela, koji se nakon odre|ivawa policijskog pritvora branio }utawem, a tek potom je izneo odbranu pred ista`anim sudijom, doveden je ju~e iz pritvora novosadskog Okru`nog zatvora. Doga|aj je povremeno opisao druga~ije od onoga {to pi{e u istrazi i na kraju ustvrdio da ovoga puta stoji u spornim detaqima iza onoga {to je ovoga puta kazao o doga|aju jer je, kako je rekao, wegova `eqa ranije bila da okrivqeni {to pre iza|e na slobodu. – Dela su prenaduvana. Motiv je bio wegov dug meni. On me je psovao kao nikad niko u mom `ivotu i pretio kad sam ga pozvao da ~ujem {ta }e biti s parama koje mi do|e. Priznajem no{ewe oru`ja, re~ je o pi {to qu mo je su pru ge ko ja ima dozvolu za dr`awe, dok ja nemam odobrewe za posedovawe i no{ewe vatrenog oru`ja, ali ne priznajem poku{aj ubistva i ugro`avawe sigurnosti jer ja Zorana Gajinova nisam ni u jednom trenutku hteo da ubijem, niti sam ikoga u bilo kojem trenutku ugrozio – kazao je ju~e optu`eni za dela po~iwenim pod uticajem alkohola u neouobi~ajeno nalektrisanoj atmosferi u sudnici. – Nakon sva|e preko telefona, oti{ao sam kod wegovog brata u Ravno Selo, izvinio sam se. On nije ni video moj pi{toq za pasom i rekao je da s tim dugom nema ni{ta, iako mi je du`nik pri~ao druga~ije. Bio sam besan, oti{ao sam do wegovog kafi}a, pio sam tog dana. Kad smo po~eli da se guramo u wegovoj kancelariji, izvadio sam pi{toq, wegova

ruka se zatekla na pi{toqu i on je opalio. Ni u jednom trenutku nisam uperio pi{toq prema wemu niti sam hteo da ga ubijem. To mi nije bilo ni na kraj pameti. Niko nije bio ugro`en ni u jednom trenutku, bili smo jedan uz drugog sve vre me u kan ce la ri ji, sa mi. Nikad ranije nisam nosio pi{toq. Ni sam ga re pe ti rao. Moja namera je bila da sednem prekoputa wega i da mu ponovim ono {to mi je rekao pre toga. On je 30 kila te`i od mene i deset godina mla|i. Samo sam poneo oru`je radi balansa u raspravi - kazao je optu`eni Vo{ti}. Ju~era{woj atmosferi u sudnici doprinelo je mo`da i stidqivo prisustvo pravosudne stra`e pa je bilo za~u|uju}e da je okrivqenog iz novosad skog Okru `nog za tvo ra priveo samo jedan ~uvar. Prilikom suo~ewa aktera u doga|aju, samo pukom sre}om nije do {lo do in ci den ta. Pred kraj ro~i{ta, kad je situacija do{la pod o~iglednu tenziju, sudska stra`a je, posle pauze, poja~ala prisustvo na dva svoja ~uvara. O{te}eni Zoran Gajinov je u jednom trenutku krenuo da iza|e, uz obrazlo`ewe da ne mo `e da pod ne se po na {a we optu`enog u suo~ewu s wegovim bra tom, ko ji je ta ko |e o{te}eni u ovom postupku, a pri tome ga je ~uvar vratio u pu bli ku. Ipak, pred sed ni ca ve}a sudija Svetlana Tomi}Joki} ga je nakon vi{e upozorewa udaqila iz sudnice. O{te}eni je sve vreme tvrdio da se radi o zelena{kom dugu koji je on izmirio, ali je svojom gre{kom pristao da ga dopuni jo{ u izvesnoj meri iz najboqe namere. Okri vqe ni, sve do ci i o{te}eni su davali izjave koje su ponekad pretile da se pretvore u popri{te sukoba, a i iz publike su se ponekad ~ula dobacivawa. Nekim ~udom i zahvaquju}i autoritetu predsednice ve}a, nije do{lo do incidenta. Predlog branioca optu`enog, advo ka ta Qu bo mi ra Aproa za ukidawe pritvora wegovom braweniku ili bar za ubla`avawe te mere, nije prihva}en. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 19. april. M.V.

INCIDENTUOKOLINITOMA[EVCA

Glavomu ~uvaragoveda

Na optu`eni~ku klupu zrewaninskog Osnovnog suda se{}e Neboj{a N. (31) iz Toma{evca po{to se podozreva da je po~inio krivi~no delo nano{ewa te{kih telesnih povreda. Osnovno javno tu`ila{tvo saop{tilo je ju~e da je protiv ovog Toma{ev~anina podnelo optu`i predlog jer se sumwa da je 14. jula 2011. godine, oko 18 sati, u okolini Toma{ev-

ca, fizi~ki napao o{te}enog S. B. koji se ~uva i izvodi na pa{u goveda iz seoskih gazdinstava. U optu`nom predlogu pi{e da je okrivqeni bez ikakvog povoda opsovao ~uvara goveda, da bi ga potom uhvatio s obe ruke za revere i glavom ga udario posred lica. Tada je o{te}eni pao na zemqu, zadobiv{i te{ke povrede nosa. @.B.

NAKONSAOBRA]AJNENESRE]EUZREWANINU

Nasudzbog obarawadvoto~ka{a Zbog sumwe da je po~inio te{ko krivi~no delo protiv bezbednosti javnog saobra}aja, kao i krivi~no delo nepru`awa pomo}i licu povre|enom u sa o bra }aj noj ne zgo di, zre wa nin sko Osnov no jav no tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu protiv Zorana B. (61) iz Zrewanina. Wemu se stavqa na teret da je 11. maja pro{le godine, oko 16.40 ~asova, u Zrewaninu, pod dejstvom alkohola, upravqao

auto mo bi lom mar ke “ma zda 626”. Kada je u Ulici Mada~i Imrea stigao naspram ku}nog broja 14, zapo~eo je preticawe i, ne po{tuju}i saobra}ajne propise, desnim delom auta je naleteo na biciklistu K. M. iz Pali~kovaca. O{te}eni je tom prilikom te{ko povre|en. Umesto da pomogne oborenom biciklisti, Zoran B. je, kako ka`u u Tu`ila{tvu, napustio mesto saobra}ajne nezgode. @.B.

dnevnik

c m y

14

OSNOVNOJAVNOTU@ILA[TVOUZREWANINU

Trojicaodgovaraju zarazbojni{tvouE~ki Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podiglo je optu`nicu protiv Igora I. (25), Jonuca V. (30) i Bo`idara M. (29), sva trojica iz E~ke, zbog sumwe da su po~inili krivi~no delo razbojni{tva. Tu`ila{tvo navodi da su prvo razbojni{tvo po~inili Igor I. i Jonuc V. 9. februara ove godine. Dok je Igor bio pod dejstvom alkohola, okrivqeni su oti{li do prodavnice “Orion” u E~ki, nakon ~ega su se maskirali tako {to su navukli kapuqa~e od dukseva na glave i stavili {alove preko li-

ca. U trgovinu je, potom, u{ao Igor i, prete}i dvema radnicama, metalnom {ipkom je udario o radni pult. Kada je od wih zatr`io pare, u prodajni objekat je u{ao i Jonuc V. i s no`em u ruci pri{ao trgovkiwi U. M. koja je bila iza radnog pulta. Okrenuo je no` ka woj i zatra`io novac, posle ~ega je o{te}ena otvorila kasu iz koje je okrivqeni Jonuc uzeo 59.700 dinara. Drugo razbojni{tvo, po tvrdwama Tu`ila{tva, po~inili su Igor I. i Bo`idar M. 12. februara. Obojica su bila pod dejstvom al-

kohola, pa su oti{la do kioska “Super”, tako|e u E~ki. Stavili su fantomke na glave, da bi najpre u kiosk u{ao Igor, koji je, prete}i no`em, od radnice \. V. zatra`io pare. Bo`idar M. je za to vreme uz pomo} metalne {ipke sa spoqne strane gurnuo vratanca kioska i razbio staklo na wima. Lupao je {ipkom po pultu i zahtevao novac, posle ~ega je prodava~ica Igoru predala dnevni pazar od 39.000 dinara i jedan mobilni telefon. Okrivqeni su u pritvoru od 14. februara. @.B.

USEVERNOBANATSKOMOKRUGU

Zanedequdana 80po`ara, trojelak{epovre|eno ^ak 80 po`ara na otvorenom prostoru za nedequ dana na podru~ju Severnobanatskog okruga ugasile su vatrogasno-spasila~ke jedinice, pri ~emu su u {est po`ara tri lica lak{e povre|ena i pri~iwena je znatna materijalna {teta. Po`ari su u~estali zbog paqewa trske, suve trave i rastiwa, saop{teno je ju~e iz PU Kikinda. Do sada je protiv tri lica, za koje je utvr|eno da su izazvali po`are, policija podnela zahteve za pokretawe prekr{ajnog postupka. Dramati~no je u nedequ bilo na Velebitskom jezeru u kawi{koj op{tini i u Ruskom Selu u kikindskoj op{tini, a prethodnih dana u Horgo{u i na drugim lokacijama. Iz za sada neutvr|enih razloga do velikog po`ara do{lo je u nedequ na obali Velebitskog jezera, gde su dvojica turista, sportskih ribolovaca, lak{e povre|ena. Izgorele su tri drvene barake za ribolovce, o{te}eno osam drvenih mola, a na povr{ini od oko tri hektara u vatri, koja se razbuktala, izgoreli su suva trava i trska. U Ruskom Selu kod Kikinde u nedequ vatra je ga{ena na tri lokacije gde su izbili po`ari, u kojima su izgorele ko{nice s p~elama i tri pomo}na objekta. Zbog paqewa suve trave u Horgo{u je 15. marta, prilikom ga{ewa vatre, jedno lice lak{e povre|eno, a izgorelo

Ga{ewepo`arauataruHorgo{a

Kaznado100.000dinara Svi po`ari koji su u prethodnih nekoliko dana izbili {irom Srbije lokalizovani su, a na~elnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Mari} apelovao je na gra|ane da ne pale vatru na otvorenom, upozoravaju}i na to da kazne mogu iznositi i do 100.000 dinara. – U posledwa tri dana u Srbiji je izbilo vi{e od 760 po`ara, a 95 odsto ih je nastalo usled nekontrolisanog paqewa korova i otpadnog materijala, dakle po`are je prouzrokovao qudski faktor – rekao je Mari} u izjavi Tanjugu. Po wegovim re~ima, materijalne {tete nisu velike, ali su tri lica izgubila `ivot. – Svi po`ari su lokalizovani, ali apelujem da gra|ane da ne pale vatru na otvorenom, kako se to u Srbiji radi ve} godinama – poru~io je Mari}. Kako je naveo, od ju~e je poja~ano prisustvo inspektora za preventivnu za{titu na terenu, a kazne mogi biti i 100.000 dinara za nekontrolisano paqewe na otvorenom prostoru.

je 70 velikih rolo-bala slame i sena. Na mestu gde je u Horgo{u ovaj po`ar lokalizovan, po re~ima pomo}nika predsednika kawi{ke op{tine Lasla ^iko{a, vatra je ponovo buknula ju~e, pa su vatrogasci morali da interveni{u. Kako je kazao ^iko{, veliki problem predstavqa {to {to posle topqewa snega nije bilo ki{e, a paqewe suve trave, trske i rastiwa dodatno potpoma`e i vetar, pa se time poja~ava opasnost za imovinu institucija i gra|ana. Iz PU Kikinda apeluju na gra|ane da ne pale trsku, suvu travu, rastiwe, niti vatru na otvorneom prostoru, po{to se ovako nastali po`ari brzo {ire, pa se ugro`avaju industrijski i stambeni objekti, ali ogromne su i posledice za biqni i `ivotiwski svet na prostorima koje zahvati vatra. Podse}a se i na to da je odredbom Zakona o za{titi od po`ara zabraweno spaqivawe ostataka strnih useva, kao i spaqivawa sme}a na otvorenom prostoru, a za nepo{tovawe su predvi|ene nov~ane kazne za pravna lica, preduzetnike i pojedince. Tako|e se predo~ava da je lice koje neodgovornim pona{awem izazove po`ar, du`no da vatrogasno-spasila~koj jedinici nadoknaditi tro{kove intervencije. Tekst i foto: M.Mitrovi}

VatrasotpadauRumi ugrozilastanove Ju~e ne{to posle 16 ~asova gust crni dim nadvio se nad Rumom. Goreo je otpad sekundarnih sirovina neposredno uz kolosek `elezni~ke stanice, pedesetak metara od kancelarija stanice i stanova u kojima `ive tri porodice sa 17 ~lanova. – Stajala sam s kom{inicom ispred stana i ne{to je po~elo da pucketa. Odjednom je vatra planula i po~ela brzo da se {iri jer je duvao vetar. Ja sam uzela crevo i po~ela da zalivam okolnu travu i borove da se vatra ne bi pro{irila na zgradu i kancelarije,

ali nije vredelo pa smo pozvali vatrogasce – pri~a Sne`ana Peri}, koja je prva primetila vatru. Vatrogasna ekipa je iza{la nekoliko minuta nakon prijema poziva, ali je vatra tada ve} zahvatila veliku koli~inu starih guma i plastike. Petnaest vatrogasaca s ~etiri vatrogasna vozila uspelo je nakon gotovo sat da po`ar lokalizuje, a potom i da ga ugasi. Po ne zva ni~ nim in for ma ci ja ma, uzrok po `a ra je ne do zvo qe no pa qe we su vog gra wa i tra ve u ne po sred noj bli zi ni ot pa da, a ne sa ve sni Ru -

USTAROJPAZOVI

Parseteretizadrogu Kod Aleksandre A. (39) i u stanu Branka M. (34), oboje iz Stare Pazove, prona|ene su mawe koli~ine marihuane, saop{tila je ju~e Policijska uprava Sremska Mitrovica. Zbog osnovane sumwe da je izvr{io krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga, istra`ni sudija Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici odredio je Branku M. pritvor do mesec dana. Protiv Aleksandre A. (39) krivi~na prijava za neovla{}eno dr`awe opojnih droga podneta je Vi{em javnom tu`ila{tvu u Sremskoj Mitrovici u redovnom postupku, navodi se u saop{tewu. (Tanjug)

mqa ni, sa mo pu kom sre }om, ni su svo jom ne pa `wom i kraj we neo d go vor nim po na -

{a wem iza zva li ka ta stro fu ve }ih raz me ra. Tekst i foto: J.Anti}

NESRE]AUSREMSKOMSELUKUPINOVU

Biciklistapodlegao povredama U subotu oko 20.30 ~asova u Kupinovu, op{tina Pe}inci, dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je putni~ki automobil ,,jugo”, kojim je upravqao S. P. (18), udario biciklistu @. R. (79), koji je nakon ukazane lekarske pomo}i zbrinut u Urgentnom centru u Beogradu, gde je prekju~e preminuo, saop{tila je ju~e Policijska uprava Sremska Mitrovica. Naredbom istra`nog sudija, telo preminulog preba~eno je u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, radi sudskomedicinske obdukcije, navodi se u policijskom saop{tewu. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik TROJKAZATE^ENANADELU

Kra|amlekauBe~eju Be~ ejs kapol ic ij aje,uned equ oko 2.45 ~as a, zat ek la Aleks andraA. (1982)izLaz arevc a i Nov ob e~ ejc e Laj o{a L. (1979) i \er| a P. (1969) u tren utk u dok su pret ak al i mlek o iz cis tern e „Somb ol eda“ u priv atn i komb i, sao p-

{til a je ju~ e nov os ads ka Polic ijs kauprav a. Pripadnici policije su preto~enih550litaramlekavratili „Somboledu”, a protiv osumwi~enih bi}e podnete krivi~ne prijaveuredovnompostupku,dodajeseusaop{tewu. M.B.

ZBOGRAZBOJNI[TVA,UBEOGRADUJU^EOSU\EN OPTU@ENIZAUBISTVOHRVATSKOGNOVINARA IVEPUKANI]A

@eqkuMilovanovi}u {estgodinazatvora Vi{isuduBeograduosudioje ju~e @eqka Milovanovi}a (43) zvanog Beli na {est godina zatvora zbog razbojni{tva u prodavniciSnajperuUliciMajke Jevrosime u Beogradu 2005. godine,doksudvojicawegovihsaradnikaosu|enanapet,odnosno ~etiri godine zatvora. Iz bezbednosnih razloga presuda je

@eqkoMilovanovi}

Milovanovi}u izre~ena u specijalnoj sudnici Okru`nog zatvora u Beogradu u Ba~vanskoj ulici po{to je 7. februara zajednosaSretkomKalini}em poku{aodapobegneizpritvorske jedinice u zgradi Specijalnog sudauUstani~koj.

Prilikom izricawa presude sudiji Mirjani Ili} nije bio ukqu~en mikrofon pa su novinari ostali uskra}eni za detaqepresude,nakojuosu|eniimajupravodaulo`e`albuApelacionomsuduuBeogradu. Milovanovi}ujepro{lesedmice Vrhovni sud Hrvatske potvrdiokaznuod40godinazatvoranakojujeu@upanijskomsudu uZagrebuosu|enuodstustvukao neposredni izvr{ilac ubistva vlasnika hrvatskog lista „Nacional” Iva Pukani}a i wegovogsaradnikaNikaFrani}a23. oktobra2008.uZagrebu. Za isto delo mu se sudi i u Specijalnom sudu u Beogradu, kao pripadniku beogradskog delagrupeSretenaJoci}a,zvanog Joca Amsterdam, koji se tereti dajeorganizovaotulikvidaciju. Milovanovi} je uhap{en u jednomstanunaDor}olu31.maja 2009. i od tada je u pritvoru. Dr`avqaninjeHrvatskeiBiH. Ro|en je u Hrvatskoj, a od 2005. godine bio je zvani~no nastawen u Somboru. On je ranije u NovomSaduosu|ennadevetgodina zatvora zbog vi{e razbojni{tava. Poznat je po bekstvu tokom privo|ewaubeogradskuPalatu pravde2004,kaoipobekstvuiz zatvorauIsto~nomSarajevu. (Tanjug)

DVOJICILISICEZBOGSPORNIHDE[AVAWA SPREDUZE]EM„[IPAD”UBEOGRADU

Novompreduze}u protivpravno 26milionaevra?

Pripadnici Uprave kriminalisti~ke policije Ministarstva unutra{wihposlovaSrbije,usaradwi s Vi{im tu`ila{tvom u Beogradu, uhapsili su dve osobe, sumwi~e}i ih za krivi~no delo zloupotrebe slu`benogpolo`aja. IzMUP-ajeju~esaop{tenoda su slobode li{eni ^. M., direktorDP„[ipadkomercname{tajpromet“izBeograda,ina~epredsednikUpravnogodboraizastupnik „[ipad komerc name{taja“ DOOBeograd,kaoiA. \.,zastupnik orta~kog dru{tva „Beo{ipad“izBeograda. MUP je najavio da }e krivi~nomprijavombitiobuhva}enidr`avqaninBiHH.K. izSarajeva, direktor „[ipad komerca“ DD Sarajevo. Policijajesaop{tilapodatke na osnovu kojih sumwi~i ^. M.daje,kakosenavodi,„suprotnoodredbamaSporazumaopitawu sukcesije, Uredbe o za{titi imovine delova preduze}a ~ije je sedi{te na teritoriji biv{ih republika SFRJ i odluke Agencije za privatizaciju o prodaji kapitala dru{tvenog preduze}a ’[ipad komerc name{taj promet’ Beograd, iskori{}avawemsvogslu`benogpolo`aja, naveo zaposlene radnike tog preduze}a da 18. oktobra 2007. osnuju orta~ko dru{tvo

’Beo{ipad’ Beograd, ~iji je zastupnikosumwi~eniA. \.“ Navodi se da su oni zatim, „po prethodnomdogovorusosumwi~enimH.K.,osnovalinovoprivrednodru{tvo ’[ipadkomercname{taj’ DOOBeograd“.Osniva~isu, preciziraMUP,biliDD„[ipad komerc” Sarajevo, s nepokretnom imovinom i opremom na podru~ju Srbije vrednim oko 26 miliona evra, kojajebilauposedupreduze}a „[ipad komerc name{taj-promet„, te firma „Beo{ipad”, koja jekaokapital unelaznaweiiskustvo. „Nakon izvr{enih transformacija,osumwi~eni^. M.pokre}evi{esporovapredsudovimau nekoliko gradova na teritoriji RepublikeSrbijeradipreuzimawaimovine’[ipadkomercname{taj-prometa’ ukoristnovoformiranog privrednog dru{tva i u isto vreme kao direktor dru{tvenog preduze}a priznaje sve tu`bene navode na osnovu kojih sukasnijesudovidonosilipresudeukorist’[ipadkomercname{taja’. Postoji sumwa da je na opisani na~in pribavqena protivpravnaimovinskakoristpreduze}u’[ipadkomercname{taj’ DOOodoko26milionaevra,ana {tetu DP ’[ipad komerc name{taj promet’„, navedeno je iz MUP-a Srbije. J. J.

KRIVI^NAPRIJAVAUKIKINDI

Direktorosumwi~en zaporeskuutaju ProtivdirektoraDOO„Keramika unika nova” Miroslava J. (1960)izKikindepripadniciPolicijske uprave, u saradwi s PoreskompolicijomuKikindi,podneli su krivi~nu prijavu zbog osnova sumwe da je po~inio krivi~nodeloporeskeutaje.

Po saop{tewu PU Kikinda, osumwi~eniMiroslavJ.nijeprikazao podatke o obavqenim transakcijama s povezanim pravnim licem, ~ime je izbegao pla}awe porezanadobitpreduze}aiporeza na dodatu vrednost od ukupno oko9,2milionadinara. M.Mr.

utorak20.mart2012.

15

JU^ESVE^ANOSTUPALATI„SRBIJA”

JedanaestoriciSrebrne medaqezahrabrost Ministarunutra{wihposlova Ivica Da~i} uru~io je ju~e Srebrne medaqe za hrabrost „Milo{ Obili}„, kojima je predsednikSrbijeBorisTadi} na Dan dr`avnosti odlikovao desetpripadnikaMUP-aijedno civilno lice za ispoqenu hrabrostidelali~nogherojstva. U svojstvu specijalnog izaslanikapredsednikaSrbije,Da~i} je odlikovawa u Palati „Srbija„ uru~io pripadnicima MUP-aAleksandruMarkovi}u, Milanku Obrenovi}u, Milanu @ivojinovi}u, Vedranu Ta{kovi}u,DraganuStanojlovi}u,Zoranu Gaji}u, Branislavu Stojanovi}u, Nemawi Haxi}u, Sa{i Cerovi}u i Miloradu Filipovi}u,kaoigra|aninuBojanuGaji}u.

UprisustvudirektorapolicijeMiloradaVeqovi}a,komandanta @andarmerije Bratislava Diki}a ina~elnikaSektorazavanredne situacije Predraga Mari}a, Da~i} je istakao da mu je nemerqiva~astdanagradiovehrabrequde,kojisujo{jednapotvrdadaSrbijausvojojistorijiima „mnogoObili}a”. – Naravno, ima i onih drugih kojisube`alisbojnogpoqa,pozdravqali okupatore, nasiqe i nikada nisu bili spremni da se `rtvuju.Vistetikojih}esese}atina{ipotomci–poru~iojeDa~i}. Daju}i lekciju humanosti, kakojedodao,onitonisuradilidabidobiliovemedeqeniti bilo kakve druge „poene”, ve} zato {to su verni onim

vrednostima koje su i vrednostiSrbije. Da~i} je na sve~anosti podsetioinatodajeproteklih20godina blizu 1.000 pripadnika MUP-a izgubilo `ivote vr{e}i

svojeradnezadatke–uborbiprotiv korupcije, terorizma, za odbranuna{ezemqe,inaglasioda nikada ne smemo da ih zaboravimo,awihov~intrebadanambude ideja-vodiqa. (Tanjug)

PORODI^NATRAGEDIJAUPARAGAMA,KODBA^KEPALANKE

Ubiosuprugu unastupubesa? Policijajeju~euhapsilaZoranaS. (1980)zbogsumwedajeuParagama,kodBa~kePalanke,unedequoko23~asaubiosupruguBiqanuB.(1978).Ubistvosedogodilouwihovojku}iuUliciBranka Radi~evi}a16,akom{ije,kojesu pozvalepoliciju,onemilomdoga|aju je obavestio desetogodi{wi sin,kojijezatekaomrtvumajkuu ku}i. Osumwi~eni je li{en slobode uKa}u,gde`iviwegovotac.Policija mu je odredila meru zadr`avawa i prive{}e ga na saslu{aweistra`nomsudijiVi{egsudauNovomSadu,uzkrivi~nuprijavukojagateretizakrivi~nodeloubistva,saop{tilajeju~ePolicijskaupravauNovomSadu. Za sada nije poznat motiv ove porodi~netragedije,alikakoka`u kom{ije, Zoran je uvek bio sklonnasiqu,o~emusvedo~iipodebqidosijekojiimaupoliciji. Ina~e, Zoran S. je odavno poznat policiji zbog brojnih krivi~nihdela,odkra|adonasilni~kog pona{awa, a na slobodu je iz istra`nogzatvora,gdejebiozbog tu~euTovari{evu,iza{aopredesetak dana. Osim toga, me{tani Paraga pamte i incident koji je napravio pre nekoliko godina na Badweve~ekadajepoku{aonakowudau|eucrkvu,pri~emujenapaoisve{tenikakojimunijedozvoliodauja{eulokalnihram. Sasuprugom,kojuseteretidaje ubio, Zoran S. ima jednog sina, dok u ku}i pored `ivi i wegova druga`ena,skojomtako|eimajednodete.

Ku}aukojojjepo~iwenoubistvo

Pore~imaqudiizkom{iluka, Zoranjeoduvekbioprekenaravi, pogotovokadapopije,zbog~egasu gaseiwegovedve`enepla{ilei pristalenatoda`iveutakvojzajednici. –Doveojeontuitre}u`enui svisuzajedno`iveliutedveku}e, ali ta ga je napustila, a wih dve su ostale. Nesre}na Biqana jebilavredna`ena,kojajepazilanaobeku}e.Dokjeonuzatvoru,onabivodilara~unaosvemu, hranila je stoku, wihov sin je uvek uredan i{ao u {kolu, ali kada Zoranu |avo nikad nije dao mira...–pri~ajednawihovakom{inica. Uvi|ajjeuzvr{ioistra`nisudija novosadskog Vi{eg Suda Ne-

Uvi|ajposlezlo~ina

nad Simovi}, koji je potvrdio da jere~oubistvu. – Obdukcijom su utvr|ene povredekojeukazujunanasilnusmrt, a same povrede su nastale tupim predmetom ili udarcima koji su zadati pesnicama ili nogama – kratko je saop{tio sudija Simovi}. Kako ka`e prvi kom{ija ove porodice,Zoranjepremakom{ilukuiostalimme{tanimabiokorektanispremandapomogne,ali senikonijeme{aouwegoveporodi~nestvari. Policija je zbog indirektnih prijava o porodi~nom nasiqu obilazila ku}u Zorana S., ali Biqana, ~ak i kada je bilo o~iglednodajedobilabatine,nika-

Foto:N.Stojanovi}

da nije htela da prijavi supruga zbognasiqa. –Onaseuveknadalada}eseon smiritiizbogtogajetrpelaibatineidruge`enekojejedovodio, alieto,mu~enica,tonijedo`ivela.Onjedostasposobaniznadobrodatrguje,takoda,kadabibio tu,uglavnombiimsveobezbedio, ali kada zaglavi zatvor, onda su moralidasesnalazekakoznajui umeju–ka`ejedname{tanka. Ju~eseuParagamapro~ulapri~adajeuzroktragedijaZoranova qubomorajerjeposumwaodagaje Biqana prevarila dok je bio u pritvoru,alipore~imakom{ija, tonijemogu}ejergaje,uprkossvemu, volela, ali i zbog straha od wegovenaravi. N.Perkovi}

PROCESLIDERURADIKALAZBOGNEPO[TOVAWAHA[KOGSUDA

[e{eqtra`iprivilegovanu posetupravnogtima Lider Srpske radikalne strankeVojislav[e{eqzatra`iojeju~e,nastatusnojkonferencijiuokvirutre}egpostupkazanepo{tovawesuda,damuse omogu}i privilegovana poseta wegovogpravnogtima,isti~u}i da }e nastaviti da se bori protiv Tribunala i okrivquju}i ponovozasvojelo{ezdravstvenostawezapadnesile. [e{eq je zatra`io da mu se omogu}i poseta pravnog savetnikaDejanaMirovi}a irukovodioca predmeta Nemawe [arovi}a,komejeprivilegovanaposeta ranije uskra}ena, da bi pripremioodbranuuokvirukojenameravadapozovedvasvedokaidasamsvedo~i. –Nijeni{tanovodajanepo{tujem Ha{ki tribunal, ali je pitawedalitopredstavqakrivi~nodeloidalijeHagnadle`andagonizatodelo–rekaoje

[e{eq, isti~u}i da Tribunal mo`e da ima inherentnu nadle`nostsamoakomutozakonpropi{e. [e{eqjepostaviopitaweda li se za nepo{tovawe suda, a u wegovomslu~ajuodavawesudske tajne, mo`e izricati kazna zatvora. Me|ubrojnimzamerkamakoje je [e{eq izneo na statusnoj konferenciji je i to {to ovaj postupak protiv wega jo{ nije po~eo,kaoito{tomusevi{e nedozvoqavadasampi{eipredajepodneske,isti~u}idasena taj na~in namerno ote`ava wegovprocesistvarajustresnesituacije. – [to se ti~e zdravstvenog stawa, najmra~nije sile ovoga sveta–zapadnesile,uzanga`ovawe svojih obave{tajnih slu`bi, nastavqaju da atakuju na mojezdravstvenostawe,akakav

}e ishod biti, vide}emo vrlo brzo – rekao je [e{eq, ponavqaju}ijo{jednomdaje„stawe ukojemje–ve{ta~kiizazvano”. Onjeistakaoda}eseprotiv Tribunala boriti „sve dok ima daha”, nagla{avaju}i da, „kolikosemetodiprotivmeneusavr{avaju, utoliko su moja mr`wa iprkospremaovomnelegalnom iantisrpskomtribunaluve}i”. SudijaPatrikRobinson jesaop{tio da }e [e{equ uskoro bitidostavqeneinformacijeo po~etkusu|ewa,isti~u}idapostoje pravni putevi da se re{i ono{tojeoptu`eniju~eizneo. [e{eqje31.oktobrapro{le godine osu|en na 18 meseci zatvora zbog obelodawivawa u kwizi~ijijeautorpoverqivih podataka koji se odnose na za{ti}ene svedoke. Tada je nalo`eno da kaznu slu`i uporedo s prvomkaznom,izre~enomujulu

2009.tako|ezanepo{tovawesuda, kada je osu|en na 15 meseci zatvorazbogobelodawivawapodatakaosvedocimakojimasubileodobrenemereza{titeidentiteta. Tre}a optu`nica proisti~e iz prvog predmeta jer [e{eq nije postupio po nalogu ve}a, koje je od wega tra`ilo da sa svojeinternet-straniceukloni poverqivematerijale. Uglavnompostupku,[e{equ se sudi za ratne zlo~ine po~iwenenaprostoruHrvatske,Vojvodine i BiH od 1991. do 1993. godine,za{tasutu`iociusvojoj zavr{noj re~i zatra`ili da bude osu|en na 28 godina zatvora.Optu`enibisutraiusredu trebalo da zavr{i izno{ewe svoje zavr{ne re~i u ovom postupku, koje je zapo~eo pro{le sedmice. (Tanjug)


SPORT

utorak20.mart2012.

SKUP[TINA YUDO KLUBA BEZBEDNOST

Vi{irang zaponos

Nov os ads ki Xud o klub „Bezb edn ost” (po~eosaradompre20 god in a kao sekc ij a) rezultatima u pro{loj i ovoj godininadvisiojemnogeafirmisanije i bogatije klubove. Plasmanom u Superligu ovaj uzorni kolektiv je ostvario izvanredan rezultat, neo~ekivan i za najve}e entuzijaste. Pored plasmana u elitnu ligu xudistiBezbednostisuosvojili pregr{t medaqa na doma}oj i me|unarodnoj sceni ( zlatnu medaquosvojiojeDraganBegovi} u kategoriji 81 kilogram, srebrnu Miroslav Begovi} 73 kg,broznuVuka{inKova~evi} do 81 kg i zlato Ana Opa~i}). U konkurenciji starijih pio- nir a, u Franc us koj, Nik ol a Stoji~i} osvojio je zlatnu medaqu. Svakako najve}i uspeh je plasman prve mu{ke ekipe u elitnu diviziju.Ovo je u najkra} em re~ en o na klups koj Skup{tiniivi{eputanagla{eno da se svi ponose plasmanomuSuperligu. -Sponosomisti~emoosvojenoprvomestouPrvojligiSrbije. To je ujedno bila i kruna na{eg rada, a posebno trenera itakmi~ara.Iovomprilikom se zah vaq uj em i poh vaq uj em u~esnike i nosioce ovog trofeja i nagla{avam da je rukovodstvoklubaupotpunostiispo{tovalo wihove rezultate rekaojepredsednikklubaSlobodanAvramovi}idodao:-Da bis mo mog lo norm aln o da funkcioni{emo neophodne su fin ans ij e. Pro{ le god in e Gradski sportski savez dode-

DirektorklubaPavleBaj~eti}

lionamje436.000dinaraudva dela, kao i prethodnih godina. Sobziromnaplasmanuelitnu ligu o~ekujemo vi{e para iz buxeta. Zahvaqujem se svima kojisunabilokjina~inpomoglina{emklubu,aposebnuzahvaln ost dug uj em o MUP-u i Policijskoj upravi Novi Sad na ogromn om razu m ev aw u i obezbe|ewuuslovezarad-istakaojeAvramovi}. -Imaosam~astdabudemu~esnikispisivawasportskeistorijeovogkluba,~ijisamdirektor. Velika mi je `eqa da ovaj kolektiv vrsnih takmi~ara, trenerairukovodilacanastavi zapo~etu lepu pri~u i da u budu}nosti posti`e jo{ boqe rezultate-naglasiojelegendarni xudistaPavleBaj~eti}. M. Grbi}

Srbijame|ufavoritima Novi Sad }e narednih sedam dana biti doma}in Svetskog hokeja{kog prvenstva (Druge divizije, grupe B) za igra~e do 18 godina. U konkurenciji Australije, [panije, Kine,EstonijeiIslanda,na{a reprezentacijajeme|ufavoritima, poku{a}e da osvoji prvo mestoiplasiraseuvi{irang. Selektor Srbije Aleks An|eli} okupio je reprezentativce u Beogradu gde je obavqena prva faza priprema, da biseoklopniciproteklihdevet dana spremali u novosadskomSpensu.Iakojebiloplanirano da orli}i odigraju dve prijateqske utakmice, do toga nijedo{lojersuMa|aripogazilidogovor,[pancisuodbilisparingme~,dokdodogovorasaHrvatimanijedo{lo. - Trenirali smo dva puta dnevno .Momci su navikli na jak tempo rada i sad nam predstojidasepoka`emona{ampionatu. Veliki hendikep je izostanak najboqeg igra~a u ovoj generaciji Andrije Babi}a (slomio kqu~nu kost), ali na golu }e stajati Jovan Feher (brani u Ma|arskoj) koji je progla{enzanajboqegnaSvetskom prvenstvu do 20 godina u

naosmomesto.Tojezna~ajannapredak u profi boksu i Borov~anin sada mo`e da napadne svetsku titulu u VBO, IBF, VBCiVBAasocijaciji,kojesu i najkvalitetnije. Dakle, otvara mu se mogu}nost da izazover prvake Marka Huka, Huana

Mladihokeja{iSrbije`eleuvi{irang

Talinu.O~ekujunasvelikaisku{ewa,ananamajedaseizborimo za {to boqi rezultat – kazaojeselektorAn|eli}.

Prvo kolo – danas: Estonija – Australija (13), Kina – [panija (16.30),sve~anootvarawe(19.30), Island – Srbija (20.30). Drugo

VTA LISTA

JelenaiAnarameuzrame JelenaJankovi}palajena15.mestoVTAliste, dokjeAnaIvanovi}ostala16.ViktorijaAzarenkajetrijumfomuIndijanVelsupotvrdiladaje

Borov~aninosmi Oablo Hernandeza, Kri{tofa Vlodar~ika i \ilermo Xonsa. Ustru~nom{tabuo~ekujuda}e borba za svetsku titulu biti odr`ana idu}e godine. Me|utim, Nenadu ostaje da brani evropskutitulu(4.ili5.majau Srbiji),adrugiputbi}e toupredborbijednomod bra}eKli~ko. -Ovupozicijusampo{teno zaslu`io. Naravno da mi ciq nije osma, nego prva pozicija. Spreman sam za najve}e izazove i borbe s najja~imrivalimauEvropii nije me briga ko }e mi biti izaziva~, iako su prozivkeve}po~ele-rekao je Nenad i dodao: Kadsamsebepobedim,ondamije mnogolak{edasavladamsvakog izsuprotnoguglaringa.Trudim sedanasvakomtreningunadma{imsebe,jertojejediniputda napredujem, odbranim titulu i podignem srpsku zastavu posle me~a. M. P.

dnevnik

U NOVOM SADU PO^IWE SVETSKO PRVENSTVO (DIVIZIJA 2, GRUPA B) ZA IGRA^E DO 18 GODINA

RANG-LISTA VBO

Na{ najboqi profesionalni bokser Nenad Borov~anin, evropski {ampion u VBOverzijiukruzerkategoriji, napredovao je na svetskoj rang listi, s desetog sko~io je

c m y

16

JelenaJankovi}iAnaIvanovi}

trenutno najboqa teniserka sveta. Beloruskiwa ima 9.730 bodova, a wena najve}a rivalka Marija [arapova7.930.Tre}ajePetraKvitova(^e{ka), ~etvrta Agwe{ka Radvanska (Poqska), peta SamantaStosur(Australija),atek{estaKarolina Voznijacki (Danska) sa 5.410 bodova. Podsetimo dajeonapo~elagodinukaobrojjedan,alijeizgubila lidersku poziciju na Australijan openu. U Top10nalazesejo{MarionBartoli,NaLi,VeraZvonarjevaiAndreaPetkovi},dokSerenaVilijamszauzima11.mesto. Jelena Jankovi} je i daqe najboqe rangirana srpskateniserkana15.mestu(2.815bodova),aAna Ivanovi}imasamo30bodovamaweimoglabidaje prestigneve}uMajamiju.BojanaJovanovskinapredovalajeza13mestaisadaje106.nasvetu,dokse AleksandraKruni}nalazina192.poziciji.

ATP LISTA

Novakpodpritiskom

kolo – sutra: Estonija – Kina (13),Australija–Island(16.30), [panija – Srbija (20). U ~etvrtakjeslobodandan. I Grubor DANAS I SUTRA PRVI ME^EVI ^ETVRTFINALA EVROLIGE

Derbi Pao–Makabi Danas i sutra su na programu prve utakmice u ~etvrtfinalnojserijiko{arka{ke Evrolige. Osam ekipabori}eseza~etirimesta na turniru u Istanbulu (od11.do13.maja). Derbi ove runde igra se ve~erasuAtini,gde}esnage odmeriti aktuelni prvak Evrope Panatinaikos i MakabiizTelAviva.Prednost doma}eg terena ima PAO, ali su Izraelci tim dostojansvakogrespekta,pajezaista te{ko prognozirati ko bimogaodasena|euIstanbulu.

Danas

Novak\okovi}ovegodinejesuosvetskogtenisa,sobziromnatoda ~ensaprakti~nonere{ivimzadatpetoplasirani David Ferer ima kom-danateniskomterenubudesasvega4.700bodova!\okovi}jeispavr{en,kao{toje2011.bioodjanudawemupolufinaluDubaijaiInara do juna.Kada sportista u tako dijan Velsa izgubio 960 bodova, a dugom vremenskom periodu bele`i svedoRolanGarosaigra}eturnire samopobede,ondajeprirodnodadona kojima }e braniti titule, odnominacijido|ekrajidauslediodresno maksimalan broj poena.Janko |eni pad. Novak je i daqe lider Tipsarevi} napredovao je za jedno ATPliste,aliprednostkojajenemesto i sada je deveti na svetu sa kadaiznosilapreko4.000bodovasa2.730bodova,dokjeViktorTroicki Novak\okovi} dajesmawenana2.500. sa25.paona27.poziciju(1.340).Po\okovi}vodisa12.670poena,ispredRafaelaNa- sle wih trojice dolazi velika praznina u srpskom dala(10.175),RoxeraFederera(9.350)iEndijaMare- mu{komtenisu,paondaDu{anLajovi}na192.iNija(7.450).Oniupravomsmislu~ineveliku~etvorku kola]iri}na194.mestu.

ATINA: Panatinaikos Makabi(21) BARSELONA: Barselona Uniks(19).

Sutra MOSKVA: CSKA - Bilbao (17.15) SIJENA: Montepaski Olimpijakos(20.45). Drugime~evinaprogramu su u ~etvrtak i petak (22. i 23.marta),aigrajuseponovo uAtini,Barseloni,Moskvii Sijeni. A. P.

VOJVODINA, PARTIZAN, RIBNICA I ZVEZDA ZA JUNIORSKUTITULU: Odbojka{iVojvodineNSseme(naslici),Partizana, Ribnice i Crvene zvezde igra}e na finalnomturniruprvenstvaSrbije, po{tosuosvojiliprvamestanapolufinalnim takmi~ewima u Vrawu, @iti{tu,IvawiciiSmederevu. Rezultati - VRAWE: Partiazn Radni~ki(K)3:0(25:19,26:24,25:20), Dunavvolej-Mladost(V)3:0(25:14, 25:22,25:16),finale:Partizan-Dunav volej 3:0 (25:23, 25:23, 25:15).@ITI[TE: Ribnica-Sterija 3:2(27:29,25:23,25:17,16:25,15:12), VGSK-Proleter(Z)3:1(25:22,25:21, 16:25, 25:13), finale: Ribnica VGSK 3:1 (25:14, 25:18, 20:25, 25:21).IVAWICA: Putevi - Borac 3:0(25:17,25:18,25:21),Crvenazvezda - FAP livnica 3:0 (25:15, 25:13, 25:20), finale: Crvena zvezda - Putevi (I) 3:2 (25:21, 24:26, 17:25, 25:23, 15:13).SMEDEREVO: Vojvodina NS seme - Ni{ 3:0 (25:14, 25:17, 25:17), Roda - Smederevo 3:2 (21:25, 20:25, 25:20, 26:24, 15:9), finale: VojvodinaNSseme-Roda3:0(25:18, 26:24,25:23). Finalniturnirigra}eseod18.od 20.maja.M. R.


c m y

dnevnik

SPORT

utorak20.mart2012.

17

TRENERIPOLUFINALISTAKUPASRBIJEODR@ALIZAJEDNI^KUPRES-KONFERENCIJU

Svi merkaju trofej Na{e najmasovnije takmi~eweulaziuzavr{nufazu.U sredu su na programu prve polufinalneutakmiceKupaSrbije, megdan }e podeliti Borac i Vojv od in a u ^a~ku(14),aZvezdai PartizannaMarakani(19).Podpatronatom FSS, za`ivela je lepa praksa,pasutrenerisva~etiriklubaodra`alazajedni~ku pres konferenciju u Medija centru u Beogradu, na kojoj su iznelisvoje`eqe,ambicijei o~ekivawa u predve~erje, nadamo se zanimqivih i kvalitetnih duela, sa visokim takmi~asrkimulogom.

Vojvodinablagi favorit Na stad io n u kraj Mor av e megdan }e podeliti Borac i Vojvodina.Doma}injeve}napravio istorijski uspeh plasmanomupolufinale,aNovosa|ani se tek spremaju da to u~ine. Vitrine na „Kara|or|u„`eqno~ekajuprvitrofej uKupu.Otvorenjeprostorda setodogodi,auprilogNovosa|animaidei~iwenicada}e biti doma}ini finalnog okr{aja,16.maja. - Jeste to zna~ajan detaq. Mnog o tog a smo podr ed il i ovom takmi~ewu. Imamo iskrenuambicijudasedomognemo pehara prvi put u na{oj istoriji. [anse rastu usled mogu}nostidanasvomstadionunapravimouspeh.Ipak,nakon `reba sam rekao da smo dobili najte`eg mogu}eg protivnika. Neki su se smejali, nisu verovali da sam iskren. Ali,akoispadne{odZvezede ili Partizan mo`da se neko oprvadawe mo`e na}i. Ovako, nez mis liv o je qub it eq im a fudbaladaprvofinaleuNovom Sadu protekne bez Vojvodine.Tonamnikonebioprostio. Pobede se name}e kao imperativ.Imamotimkadara da isprati visoke ciqeve, a zbog revna{a na „Kara|ro|u„ blagi smo favoriti - istakao je trener Vojvodine Dejan Vuki}evi}. Svoje impresije izneo je i u~iteq Borca Slavko Perovi}. -Imismou`rebupri`eqkivaliVojvodinu,{tojeilogi~noakoseuzmeuobzirkoje jo{ bio u {e{iru. Ali, nije tonikakvaprednost,jeruloga favorita pripada Novosa|a-

AvramGrant(Partizan),RobertProsine~ki(Crvenazvezda),SlavkoPerovi}(Borac)iDejanVuki}evi}(Vojvodina)

nima.Verujemda}eme~u^a~kubitiotvoren,kvalitetani dasenakontih90minutane}e znati ko ide daqe. Ho}emo da ostavimo nadu, da mo`da mo`emoivi{eodovoga{tosmo postigli - konstatovao je Perovi}. Abubakar i dru`ina nakon po~etnenesigurnostinastartu prol e}n e sez on e lag an o ulaze u `eqenu formu. O motivima pred okr{aj u ^a~ku netrebatro{itire~i. - Zbog specifi~nosti takmi~ewa, a posebno da su u wemuostala~etirinajboqa,niko nema pravo da bilo kojem klubulepietiketuautsajdera. Mot iv ac in i niv o kod svih ekipabi}enazavidnomnivou. Vojvodina ima obavezu vi{e da se izbori sa pritiskom i uradi ono {to svi od we o~e-

kuju.Neizvesnostpostoji,ali spremnismozapredstoje}aisku{ewa. Jednostavno, kvalitetnijismotimiho}emodato pok a` em o na ter en u, pot om sve to overimo u revan{u u NovomSadu-naglasiojeVuki}evi}. SlavkoPerovi}priznajeda wegov tima ima problema u igri. - Posle dve vezane pobede, ostal i smo bez ~etv roi c e standardnihigra~a{tonasje izbacilo iz koloseka, a videlosetoume~usBSK-omkoji nas je savladao u ^a~ku. Vratili smo se donekle remijem protiv Hajduka. Da}emo svoj maksimumkakobismosa~uvalimogu}nostdasekona~naodluka o finalisti odlo`i za revan{susretna„Kara|or|u„ -nepredajesetrenerBorca.

Kup(ne)uti~e naprvenstvo Ve~itirivaliispisa}ejo{ jednu stranicu vojevawa u Kupu.Partizanjebranilactrofeja, Zvezdi pehar treba da poslu`ikaosatisfakciojaza nekoliko su{nih sezona. Renov ir an i tim crv en o-bel ih podi`eformu,kvalitetigre, a to potvr|uju i ~etri uzastopne pobede u drugom delu sezone. - O~ekuje nas pravi spektakl,punstadioniverujemdobrautakmica.Optimistasam, naravano, krenuli smo kako treba, moramo da napadnemo rivalanana{emstadionu.Bi}einteresantandueljersedobropoznajemo.Glavnizadatak je da igra~e oslobodim euforije,dabudumirniiskoncen-

UZREMIKANARINACAULU^ANIMA

Sve }e do}i na svoje mesto

GoranStevanovi}

GANABEZSELEKTORA

Stevanovi} dobio otkaz Srpskistru~wakGoranStevanovi}otpu{tenjesamestaselektoraGane. -Nemapotrebedanastavitepri~uosudbiniStevanovi}a-rekao jepotpredsednikFSGaneXordanAnagbija.-Onvi{enijena{selektor. Tokomcelepro{lenedeqetrajalajeneizvesnostuvezisasudbinombiv{egtreneraPartizanaiasistentaselektoraPetkovi}ana putukaNema~koj2006. -Misadamoramodanapravimokorakezaboqubudu}nostnacionalnogtima-dodaojeAnagbija. GanajesaStevanovi}emnaklupiosvojila~etvrtomestonaKupu afri~kihnacijauEkvatorijalnomGvinejiiGabonu,{tosesmatra neuspehom.Stevanovi}jeuGanustigaoujanuaru2011,po{tojeugovorsaSavezompotpisaoprethodnogmeseca.

Fudbaleri Novog Sada sa te{kog gostovawa u Lu~animavratilisusenepora`eni. Prole}nu trku izabranici trenera Josifa Ili}a po~elisuremijemsTeleoptikom, pa su odigrali i u Lu~anima bez golova s doma}inom koji je jo{ jednom potvrdio da se specijalizovaozaigrusamalogolova. -Zbogvremenskihneprilikanismoupripremnomperiodu odigrali planirani broj provernih utakmica, {to se odrazilo i na prvenstvene me~eve.Protiv borbene i tvrde ekipe Mladosti nismo nimoglidaigramolepo,oba timasuimalapojednuprilikuzagol,stimdajedoma}in imao jalovu terensku inicijativu. Vi{e sam zadovoqan rezultataomnegona{ompartijom-rekaojetrenerJosif Ili}. Donekle ste imenili startnu postavu u odnosu na me~sTeleoptikom? - Na Balabanovi}a nismo mogli da ra~unamo zbog kartona, wega je zamenio Ili}, Kav~i} je bio na po{tedi

(postao je otac), tako da je mladi Miji} zauzeo wegovo mestoidobroodigrao.[ansu su iskoristili \uki} i \okovi},asvojdebiimaojeNikola Koldorup i zadovoqio je. Posle dva remija logi~no jedanavija~io~ekujupobedu. - Treba vremena i strpqewadaseevidentankvalitet preto~i u lepr{avu igru. Strpqivo }emo nastaviti da radimo,auverensamda}esve do}inasvojemestoi`eqeni kvalitetigreipobede. Slede}egvikenda,uderbiju kola do~ekujete Dowi SremizPe}inaca,ekipukoja 11utakmicaneznazaporaz. - Dowi Srem je zaista respektabilan rival. Re~ je o kompaktnoj ekipi, koja igra da tako ka`em tvrd fudbal. O~ekujem pravu takmi~arsku utakmicu. Poku{a}emo tokomnedeqedaprona|emonajboqu taktiku i 11 najspremnijih igra~a za ofanzivnu formaciju u nameri da trijumfujemo - kazao je isksuni trenerJosifIli}. I.Grubor

trisani. Sigurno da ishod u Kupumo`edaseodrazikasnije i na prvenstvenu trku u kojoj Partizan jo{ uvek ima velikih {est bodova prednosti - napomenuo je trener Zvezde RobertProsine~ki. Wegov kolega Avram Grant jeuzvratio: -Mislimdabezobzirakako se zavr{i nademetawe u Kupu ne}e imati uticaja na de{avawa u prvenstvu. GledaosamZvezduidopadamise kakoigra.O~ekujenaste{ka utakmica, ali sve }e, ipak, bitire{enotekudrugomsusret u na na{ em stad io n u. Imam o nek ih kad rovs kih prob lem a, nij e to nik ak va tajna, ali tek nakon odra|enih treninga do srede zna}u na koga ne mogu da ra~unam rekaojeGrant.

Na pitawe da li se mo`e o~ekivatime~sapunogolova, sobziromnastiloveigreobe ekipeanaklowenesuofanzivi,ikojibirezultatabiopo meri, Prosine~ki i Grant su ponudilisli~neodgovore: -Te{kojeprognoziratikoliko}egolovabiti,idemona pobedu,tojeizvesno.Bi}uzadovoqan trijumfom, a ako bude izra`en sa vi{e golova to boqe.Bitnojezbogrevan{ai da na{a mre`a ostane mirna -poru~iojeProsine~ki. Grant je poku{ao da diplomatskiodgovori. - Ciq igre je dati gol i ja uveko~ekujemda}esusretbiti efikasan. Ali, nikad se u fudbalunezna,mo`dainebude pogodaka. Bio bih zadovoqan bilo kojom pobedom - istakaojeGrant. Z.Rangelov

PROLETERUIZMAKLAPOBEDAUME^USIN\IJOM

Bi}e boqe U{lisufudbaleriProleterau me~ sa In|ijom, predpunimgledali{tem, ~ak bez petorice standardnih igra~a: Sekuli}a, Tanasina, Ra{iovana, bra}e Dejana i Sa{e Bogunovi}a, dok su na klupisedeliVislavski i Asani. I pored kadrovskih problema Slanobarcisuodigrali izuzetno kvalitetno i malo je nedostajalo da ostvare pun pogodak. Veoma blizu da se upi{u u Momenatizme~aProleter–In|ija Foto:S.[u{wevi} strelcebilisuGali}, Obradovi}, Vukasovi}, reagujemo boqe, ali bez petoVislavskiiPekez,pasuiztih ricestandardnihnijesemoglo razlogasla|ideokola~aodnevi{e. Bili smo agresivni, nelimomciZoranaGovedarice. dostajao je zavr{ni pas da `e- Ne mogu da budem zadovoqeinadawapreto~imoupobeqan bodom, s obzirom da smo du - rekao je trener Nenad Laigralipredprepunimgledalilatovi} i dodao:- Ve} protiv {tem.Kaoiusvimprethodnim Srema bi}emo igra~ki ja~i i iubudu}imutakmicamai}i}epoku{a}emodaimserevan{imo na pobedu. Nai{li smo u ramo za jesewi poraz.Uveren ovomduelunaodli~anidobro samda}emoigratiunarednom organizovantimIn|ije.Uneperioduboqe. kim situacijama mogli smo da M.Po.


18

S PORT

utorak20.mart2012.

dnevnik

VOJVO\ANSKALIGA–ISTOK

PODRu^NALIGASOMBOR

Karlov~ani ~uvajuvrh

Raspolo`ena bra}aMale{ Zadrugar-Crvenka2:3(1:2)

39 38 36 34 30 30 30 26 25 24 20 19 16 7 5 3

SRPSKI MILETI]: Igrali{te Zadrugara, gledalaca 200, sudija: Mari} (Sombor). Strelci: Mili}evi} u 31. (iz penala) Dondi} u 46. za Zadrugar, a Matija{evi} u 1. Suboti} u 42. (iz penala) i 54. minutu za Crvenku. @uti kartoni: Paji}, Vukovi}, Mili}evi} (Zadrugar), a Bata, Martinovi}, ^iko{, Suboti} (Crvenka). Crveni karton: ^iko{ (Crvenka). ZADRUGAR: Ran|elovi} 6, Vukovi} 7, Bradi} 7, Milan Stojanovi} 6, Mile Stojanovi} 7, Paji} 6 (Brankovi} 7), Dondi} 7, Ran~i} 6 (Mladenovi} 6), Mili}evi} 7, Pjevi} 6, Stojiqkovi} 6 (Blagojevi}). CRVENKA: Bosni} 7, Dragovi} 7, ^iko{ 6, Bata 7 (Vidari}), [u{ilovi} 7, Latinovi} 7, Martinovi} 6 (Radulovi}), Suboti} 8, Matija{evi} 7, Mi. Male{ 8, Ma. Male{ 8 (\ur|evi} 7). Mudrom igrom i odli~nom taktikom gosti su osvojili bodove. Na sredini terena imali su raspolo`enu bra}u Male{, a u {picu napada ubojitog Suboti}a. A.^i~i}

Dinamo –Vojvodina10:0(6:0)

Grani~ar(R) -Omladinac(B)1:0(0:0)

PAN^EVO: Stadion Dinama, gledalaca 300. sudija: Jelena Beweglav (Ba~ka Topola). Strelci: Kova~evi} u 9, 41 i 44, Nikolov u 11, 24, Savanovi} u 20, 65 i 85, Sari} u 68, 79 mi nu tu. @u ti kar ton: Stoj kov, Ba{tovanov (Vojvodina). DINAMO: Lukovi} -, Raki} 7, Teofanov 7, Kra~unov 7,An do nov ski 7, Ni ko lov 7 (Sari} 7), Savanovi} 8, Arbutina 7 (Novkovi} 7), Pe{terac 7, [alipurovi} 7, Kova~evi} 8 (Pejovi} 7). VOJVODINA: Batan~ev 5, Rakazov 5, Terzin 5, M. Popov 5, Cuci} 5 (Na| 5), Golu{in 5, Bala{ 5 (Ba{tovanov 5), Arsenov 5, Stojkov 5, @. Popov (Isakov 5), Ubavi} 5. Fudbaleri popularnog brzog voza dvocifrenim rezultatom savladali su goste iz Novog Milo{eva. U prvih 45 minuta istakao se trostruki strelac doma}ih Kova~evi} kao i dvostruki strelac Nikolov koji su na poluvremenu ostali u svla~ionici. U nastavku me~a dobru partiju pru`io je Savanovi} koji je postigao tri pogotka. Trener doma}ih pru`io je {ancu mladim igra~ima Dinama, a posebno se istakao dvostruki strelac Sari}. B.St.

RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 200, sudija: Mari~i} (Sombor). Strelac: [veqo u 55. minutu. @uti kartoni: Milo{ Gwatovi} i Mi{kovi} (Grani-

Ba~ka(P)-Proleter(BK)2:4(1:1) PA^IR: Stadion Ba~ke, gledalaca 250, sudija: Zinaja (Subotica). Strelci: Lazarevi} u 4. i Tatalovi} u 60. za Ba~ku, a Ili} u 44. [uqagi} u 65. Aleksi} u 88. i 90. minutu za Proleter. @uti kartoni: Ra|enovi}, S. Petrovi}, Kitanovi}, [icar, R. Petrovi}, Tatalovi} (Ba~ka), a Dobri~i} i [uqagi} (Proleter). BA^KA: Zari} 6, S. Petrovi} 6, Lazarevi} 7, Polovina 7, Luka~ 6, Ra|enovi} 6 ([oper), Milenkovi} 6 (Miloradovi} 6), Tatalovi} 7, [icar 7 (Bala`i} 6), R. Petrovi} 7, Kitanovi} 7. PROLETER: Krivoku}a 7, Ili} 7, Nikoli} 7, Nastanovi} 7, ]e}ari} 7, [uqagi} 8, Dobri~i} 7 (Karakli}), Ivanovi} 8, Aleksi} 8, Mo{esku 7 (Teofilovi}), \or|evi} 7 (Tomi}). Pa~irci su krenuli na sve ili ni{ta, najavili su ofanzivnu igru i u 4. minutu posle izvanrednog prodora mladog DRagana [arca preko Jovana Lazarevi}a postigli efektan gol. Minut pre kraja prvog poluvremena gre{ku golmana Zari}a, iskoristio je Ili} i sa tri metra plasirao loptu u gol. Pa}irci su preko Sr|ana Tatalovi}a poveli, ali su gosti uspeli u fini{u da preokrenu rezultat. [uqagi} je izjedna~io, a onda je raspolo`eni Nikola Aleksi} postigao dva efektna gola. S.Stojiqkovi}

pogodio mre`u. U 74. minutu Maslovara je prona{ao Velibora Kopunovi}a koji postigao lep gol s nekih 18 metara. S.Stojiqkovi}

Budu}nost -Jedinstvo(BK)4:1(1:1) SRPSKA CRWA: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca 300, sudija Davidovi} (@iti{te), strelci: Radi{i} u 17. i 75. Popov u 51. i 89. za Budu}nost, a Ninkovi} u 41. minutu za Jedinstvo. Crveni karton: Antin (Budu}nost).

Kozara -Kolonija2:0(1:0) BANATSKOVELIKOSELO: Stadion Kozare, gledalaca oko 300, sudija: Jovi} (Pan~evo). Strelac: Vlada Kitanovi} u 11. i 67. minutu. KOZ AR A: Atla gi}, Anu {i} 7, Mesaro{ 8, Laki} 7, D. Kitanovi} 7, B. Buni} 7, Reqi} 8, B. Kitanovi} 8 (Karanovi}), Be{lin 7 (Pepi}), M. Buni} 7 (Utr`en), ]eran 7. KOLONIJA: Rado{evi} 6, Lakovi} 6, Bo`in 6, Ra|enovi} 6, Milo{evi} 6, Ki{ 7, Velkanovi} 7, Pu{ica 6 (Majto ro vi}), De li bla ~e vi} 6 (Bo`i}), @ivi} 6, Ma|arev 6. Fudbaleri Kozare ostvarili su i drugu pobedu u prole}nom delu prvenstva. Kao i na prethodnom me~u u Novim Kozarcima ponovo je dvostruki strelac bio Vladimir Kitanovi}. U 11. minutu on je o{tro {utirao sa ivice kaznenog prostora i golman gostiju Rado{evi} bio je matiran. U 67. minutu dosu|en je indirektan udarac s nekih dvadesetak metara od golmana Rado{evi}a, Vladimir Kitanovi} je {utirao direktno na gol, a golman gostiju vrhom prstiju loptu ubacio u svoju mre`u. M.S.

Radni~ki(Z) -Radni~ki(B)0:2(0:0) ZREWANIN: Stadion Radni~kog, gledalaca 100, sudija: Ivani{evi} (Ba~ka Topola). Strelci: Kne`evi} u 46. i V. Kopunovi} u 74. minutu. RADNI^KI (ZR): Stojkov 6, Stankovi} 6, Miji} 6, Radulovi} 7, Vidi} 6, Studen 6 (Grgur 6), @ivanov 6 (Ili} 6), Su~evi} 7, Srdi} 6 (Tapai 6), Popi} 6, Markoski 7. RADNI^KI (B): Stojanovi}, Malovara 8, Vu~kovi} 7, Ke~o 7 (V. Kopunovi} 7), Kne`evi} 8, Kowevi} 7, Marevi} 7 (Jawi} 7), Bogunovi} 7, Vukovi} 7 (]uk 7), Tre{wi} 7, A. Kopunovi} 8. Fud ba le ri Rad ni~ kog iz Bajmoka zaslu`eno nose bodove iz Zrewanina jer su bili boqi svih 90 minuta igre. Samo {to je po~elo drugo poluvreme Tre{wi} je izveo korner sa desne strane, a Kne`evi} je topovskim udarcem

Vladimir Popov

BUDU]NOST: ]irkovi} 7, Grban 7, Vasiqevi} 7, Antin 7, \u ka no vi} 8, Ma noj lo vi} 7, Ili} 7, Jankov 7, Popov 8 (Hu~ka -), Radi{i} 8, Radin 7 (Perin -). JEDINSTVO: Medi} 5, Trkuqa 5, Markov 6, Popovi} 6 (Krasi} -), Milakovi} 6, Bicok 6, Stanojevi} 6, \akovi} 5 (Na|alin 5), Ninkovi} 6, Ajdari} 6, Babi} 5 (Martinovi} 6). Doma}i su organizovanije krenuli ka golu gostiju. U 17. minutu posle kornera Goran Radi{i} je ostao usamqen na drugoj stativi i glavom {ansu pretvorio u vo|stvo Crwana. U 41. minutu \akovi} je prona{ao usamqenog Ninkovi}a koji je izjedna~io rezultat. U nastavku susreta doma}i su agilnije krenuli a odbijenu loptu od stative Vlada Popov je pretvorio u vo|stvo. U 76. minutu posle brze i dobre akcije Radina, Radi{i} je povisio vo|stvo doma}ih, da bi minut pre kraja utakmice Vlada Popov sa centra pobegao odbrani gostiju i onda sa 20 metara na majstralan na~in lobovao golmana gostiju.

Borac –Ba~ka19010:0 STAR^EVO: Stadion Borca, gledalaca 300, sudija: Savanovi} (Vr{ac). @uti kartoni: Horung, Guran (Borac), Hubert, Bator (Ba~ka 1901). BORAC: Mr~i} 7, Jovanovi} 7 (Stanisavqevi} 7), ]irkovi} 7 (@ivkovi} 7), Poqak 7, Horung 7, Krsti} 7, Guran 7, Babi} 7 (Staji} 7), Petkovi} 7, Petru{i} 7, Makarun 7. BA^K A 1901: Gor ja nac 7, \erek 7, Hubert 7 (Bator 7), Vasi} 7, Markovi} 7, Koprivica 7, Bursa} 7, Godar 7, Soviq 7, Nikutovi} 7 (Kozo{ 7), Simovi} 7. Uder bi ju ko la oba ti ma u ravnopravnoj igri osvojili su po bod i nere{en ishod je najrealniji de{avawima na me~u. Tokom devedeset minuta igre doma}i i gostuju}i fudbaleri imali su po nekoliko prilika pred golom, ali su golmani Mr~i} i Gorjanac bili na visini zadatka i promene rezultata nije bilo. B.Stojkovski

SRPSKACRWA:Budu}nost-Jedinstvo (Banatsko Kara|or|evo) 4:1, ZREWANIN:Radni~ki-Radni~ki(Bajmok) 0:2, PA^IR: Ba~ka - Proleter (Banatski Karlovac) 2:4, ADA: AFK Jedinstvo (Novi Be~ej) 1:1), NOVI KNE@EVAC:Obili}-Sloboda(Novi Kozarci)1:2,BANATSKOVELIKOSELO: Kozara - Kolonija (Kovin) 2:0, PAN^EVO:Dinamo-Vojvodina(Novo Milo{evo) 10:0, STAR^EVO: Borac Ba~ka1901.(Subotica)0:0. 1.Proleter 17 2.Rad.(B) 17 3.Dinamo 17 4.Ba~ka1901. 17 5.Jedin.(NB) 17 6.Budu}nost 17 7.Borac 17 8.Sloboda 17 9.Kolonija 17 10.Kozara 17 11.AFK 17 12.Jedin.(BK) 17 13.Rad.(ZR) 17 14.Ba~ka(P) 17 15.Obili}(-1) 17 16.Vojvodina 17

11 12 11 10 9 9 9 8 7 7 5 5 3 2 2 1

6 0 2 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 2 7 4 6 3 7 5 7 4 8 7 7 1 14 0 15 0 16

39:14 36:24 49:14 36:12 39:24 32:20 36:27 18:22 30:22 17:17 24:25 23:29 17:32 19:45 12:68 13:46

Obili} -Sloboda1:2(0:1) NOVI KNE@EVAC: Stadion Obili}a, gledalaca 150, su di ja: Ar si} (Sta ji }e vo), strelci: Feher u 83. za Obili}, a Gavrilovi} u 33. (iz jedanaesterca) i Stupar u 65. minutu za Slobodu. OBILI]: Brki} 7, Maluckov 5 ([oklova~ki 6), Husak 6, D. Jan~i} 5, Feher 7, Zivlak 6, V. Jan~i} 5, \uki} 6, Bo`anin 6, R. Jevti} 6, Radulovi} 5 (J. Jevti} -) SLOBODA: Ribakov 6, Dimi tri} 6, La nin {ta nin 6, Ostoji} 7, Petrovi} 7, Grubor 6 (Rankov -), Markovi} 6 (Bugarinovi} -), Gavrilovi} 7, Fu~ak 6, Stupar 7, Aramba{i} 6. Iskusnija ekipa gostiju iz Novih Kozaraca u vo|stvo je do{la iz prestrogo dosu|enog penala, koji je sigurno rea li zo vao Ga vri lo vi}. Vo| stvo je udvostru~io Stupar, najboqe se sna{av{i u gu`vi ispred gola doma}ih. Fini{ utakmice pripao je doma}oj ekipi, kada je iskusni Feher efektnim {utom u 83. minutu na{ao put do mre`e koju nije us peo da za u sta vi Ri ba kov. Dva minuta kasnije Feher je propustio priliku za izjedna~ewe. M.Mitrovi}

ja: Merdanovi} (Srpski Mileti}). Strelci: Kne`evi} u 30. (iz penala) i u 62. Vladeti} u 84. minutu. @uti kartoni: ]u}a (Prigrevica), a Sazdani} (@AK). PRIGREVICA: Te{i}-\uri}, ^ovi} (Kqaji}), Jakovqevi}, Ba}anov, Gavrilovi}, ]u}a, Kne`evi}, Vladeti}, V. Raki}, Ostoji} (Dmitrovi}), D. Raki}. @AK: Kozlina, Moji}, Jawi} (Nikola Raci}-Beri}), Grahovac, Sazdani}, Gaji} (Nemawa Raci}-Beri}), Burgi}, Kova~evi}, Vidakovi}, Vukas, Savi} (Alimpi}). Doma}i fudbaleri sa lako}om su savladali `elezni~are, a pitawe je bilo samo sa kojom razlikom }e slaviti pobedu. J.D.

BSK-Borac2:1(0:0) BA^KI BRESTOVAC: Igrali{te BSK-a, gledalaca 200, sudija M. Marku{ (Oxaci), strelci: Kora} u 70. Mitrovi} u 87 (autogol) za BSK, a Gute{a u 50. minutu za Borac. @uti kartoni: Popovi}, Orsi} (BSK), Mrdaq, Karaxi}, Gute{a, Dautovi, Vajagi} (Borac). BSK: Keki}, Bagi}, M. Bo`i}, Popovi}, Milanovi}, N. Bo`i}, Kora} (Kne`evi}), Or-

BA^KIBRESTOVAC:BSK-Borac (Ba~ki Gra~ac) 2:1, RI\ICA: Grani~ar - Omladinac (Bukovac) 1:0, DEROWE: Omladinac - Kula 1:0, KQAJI]EVO: Kordun - Sloga (^onopqa) 0:0, KRU[^I]: Mladost - Grani~ar (Gakovo)nijeodigrano,SRPSKIMILETI]:Zadrugar-Crvenka2:3,PRIGREVICA: Prigrevica - @AK (Sombor)3:0,KARAVUKOVO:Polet-Hajduk(Stapar)1:0. 1.BSK 16 11 2.Crvenka 16 11 3.Kordun 16 9 4.Sloga 16 8 5.Prigrevica 16 8 6.Hajduk 16 7 7.Omlad.(D) 16 8 8.Grani~ar(R)16 7 9.Mladost 15 6 10.Zadrugar 16 5 11.Polet 16 6 12.Kula 16 5 13.Grani~ar(G)15 5 14.@AK 16 4 15.Borac 16 5 16.Omlad.(B) 16 3

2 3 1 4 1 6 4 4 3 5 5 4 0 8 2 8 3 6 4 7 1 9 2 9 2 7 4 8 0 11 4 9

36:21 36:23 35:18 20:15 26:17 27:20 22:20 31:25 21:23 21:22 27:34 20:27 19:32 26:26 23:47 21:32

35 34 28 28 27 26 24 23 21 19 19 17 17 16 15 13

Polet(K) -Hajduk(S)1:0(1:0) KARAVUKOVO: Stadion Poleta, gledalaca 200, sudija Deli} (Kula), strelac Miki} u 37. minutu. @uti kartoni: Popovi}, Bogdanovi} (Polet), Ben~i}, Vuki~evi}, Luki} (Hajduk). Crveni karton: Pe{i} (Hajduk). POLET: Ivanovi}, Jovanovi}, Jov~i}, Stankovi}, Markovi}, A. Cvetkovi}, Stanojkovi} (Zlatanovi}), Popovi}, Miki} (Tadijan), Bogdanovi}, Gaj (M. Cvetkovi}). HAJDUK: Stojanovi}, Te{i}, Ben~i}, Tubi} (Pelengi}), Pekez, Lazendi}, Lazi}, Puri}, Stoj{i}, Luki}, Jusufi (Vuki~evi}). Vi|ena je tvrda utakmica sa malo povoqnih prilika. Oba tima imaju kvalitetne sastave i u nastavku prvenstva bi}e tvrd orah za svoje protivnike. Odlu~uju}i momenat na utakmici se dogodio u 37. minutu kada je nakon kornera Bogdanovi}a, Miki} iz neposredne blizine matirao golmana Stojanovi}a. S.Jovin

Kordun-Sloga0:0 Momenat s utakmice Grani~ar – Omladinac

~ar), a Leri}, Draga{, Pa~irski, Vlaisavqevi} (Omladinac). GRANI^AR: Pavasovi}, Boji}, Mi{kovi}, Lali}, Oluji} (Mom~ilovi}), Ko`ul, Vidi} ([kori}), Simi}, [veqo, Marko Gwatovi}, Milo{ Gwatovi}. OMLADINAC: @e`eq, Pa~irski, Halas, \ur|ev, Mra~ina, Kova~i} (Raco), Leri} (Komu{anac), Tripunovi} (Vlaisavqevi}), Jovanovi}, Hocieslavski, Dujmovi}. U ravnopravnoj igri sa obostranim {ansama plen je pripao doma}oj ekipi, jedini gol je pao nakon prekida igre. [veqo je iz slobodnog udarca sa 18 metara prona{ao lopti put u mre`i. J.D.

Prigrevica -@AK3:0(1:0) PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 40, sudi-

Foto:V.Jankovi}

si}, Divjak (\ur|evi}), G. Stani}, \uji}, ]uqak. BORAC: Babi}a, Mitrovi}, Da u to vi}, Ka ra xi}, Gu te {a (Krneta), @egarac, Pokrajac (^ankovi}), Petrovi}, Mrdaq (Radmanovi}), Joki}, Veselinovi}. Fudbaleri Borca su od prvog minuta nagovestili da se ne}e lako predavati u Ba~kom Brestovcau. Na po~etku drugog poluvremena Gute{a je doveo svoju ekipu u vo|stvo. Nedugo zatim terensku inicijativu doma}i su krunisali golom Kora}a u 71. minutu utakmice. Odlu~uju}i momenta se dogodio u 87. minutu kada je Stefan Mitrovi} nesmotreno reagovao u kaznenom prostoru Borca i savladao sopstvenog golmana. S.Jovin

KQAJI]EVO: Igrali{te Korduna, gledalaca 400, sudija: Milankov (Sombor). @uti kartoni: Zori} i Zavo|a (Kordun), a Ninkovi}, Drezgi}, Batalo, Dragi~evi} (Sloga). KORDUN: Korolija, Pavlovi}, S. Kova~i}, Milan Cime{ta, Muti}, Kr{i}, Grujin (Bulaja), A. Kova~i} (Zavo|a), Marko Cime{a, Zori}, Matko (Karas). SLOGA: Smoqanovi}, Mari~i}, Baki} (Vejin), Lovri}, Drezgi}, Batalo (Cveti}anin), Ninkovi}, Pustaji}, Ran~i}, Berlekovi}, Dragi~evi} (Sekuli}). Kom{ijski derbi kao uvek i ovoga puta je protekao u veoma borbenoj i neizvesnoj utakmici, ali golovi su izostali jer obe ekipe su posebnu pa`wu poklonile da im mre`a bude netaknuta. J.D.

KVALITETNALIGAMLA\IHKATEGORIJAFSVOJVODINE Omladinci

Kadeti

Pioniri

Hajduk-Kabel2:0,^SKPivara-Indeks3:1,NoviSad-Slavija3:1,Banat -Omladinac8:0,SpartakZlatiborvoda - Dowi Srem 2:0, Radni~ki (S) Srem1:1.

In|ija-Radni~ki(S)2:1,Be~ejOldgoldSpartakZlatiborvoda1:2,Ba~kaTopolaBanat2:4,Kikinda-Radni~ki(NP)0:1,Vr{ac-NoviSad1:3,Ba~ka-^SKPivara0:3, Dinamo-Hajduk2:0,Crvenka-Vojvodina0:1. 1.Vojvodina 16 12 3 1 35:13 39 2.^SKPivara16 12 1 3 45:12 37 3.SpartakZV 16 11 3 2 42:10 36 4.Banat 16 10 5 1 57:21 35 5.In|ija 16 9 2 5 28:17 29 6.Hajduk 16 8 3 5 29:13 27 7.NoviSad 16 8 3 5 36:21 27 8.Dinamo 16 7 2 7 26:22 23 9.Rad.(S) 16 5 5 6 20:23 20 10.Crvenka 16 6 2 8 24:30 20 11.B.Topola 16 5 3 8 18:21 18 12.Vr{ac 16 4 3 9 17:30 15 13.Be~ej16 4 2 1021:3914 14.Rad.(NP) 16 3 4 9 16:43 13 15.Ba~ka(BP) 16 1 3 12 8:50 6 16.Kikinda 16 1 0 15 7:64 3

In|ija-Radni~ki(S)0:0,Be~ejOldgoldSpartakZlatiborvoda1:0,Ba~kaTopolaBanat1:1,Kikinda-Radni~ki(NP)5:0,Vr{ac-NoviSad0:1,Ba~ka-^SKPivara0:1, Dinamo-Hajduk1:1,Crvenka-Vojvodina0:4. 1.Vojvodina 16 15 1 0 91:6 46 2.^SKPivara16 13 1 2 55:17 40 3.Dinamo 16 10 4 2 29:21 34 4.SpartakZV 16 9 4 3 42:17 31 5.Banat 16 7 6 3 26:20 27 6.NoviSad 16 6 6 4 33:16 24 7.Rad.(S) 16 7 3 6 24:27 24 8.In|ija 16 6 3 7 19:26 21 9.Crvenka 16 6 3 7 28:49 21 10.B.Topola 16 6 2 8 22:33 20 11.Kikinda 16 5 2 9 23:30 17 12.Ba~ka(BP) 16 5 1 10 26:38 16 13.Vr{ac 16 5 1 11 14:31 13 14.Be~ej 16 4 1 11 24:55 13 15.Hajduk 16 2 3 11 9:29 9 16.Rad.(NP) 16 1 1 14 5:55 4

1.^SKPivara13 2.Banat 13 3.Hajduk 13 4.NoviSad 13 5.Rad.(S) 13 6.SpartakZV 13 7.Indeks 13 8.D.Srem(-1) 13 9.Srem 13 10.Slavija 13 11.Rad.(NP) 12 12.Omladinac 13 13.Kabel 13

10 9 8 6 5 5 5 5 3 4 3 3 2

2 1 1 3 2 3 5 2 6 2 3 5 3 5 2 6 4 6 1 8 1 8 0 10 2 9

35:6 35:11 21:12 20:13 26:17 21:15 16:17 15:18 18:21 17:23 18:36 10:48 9:24

32 28 26 23 21 18 18 16 13 13 10 9 8


SPORT

c m y

dnevnik

utorak20.mart2012.

19

NOVOSADSKA LIGA

VOJVO\ANSKA LIGA - ZAPAD

Kom{ijskiderbi ^enejcima

Studentipalinaispitu

^enej - Tatra 2:1 (1:1) ^ENEJ: Igrali{te ^eneja, gledalaca 250, sudija Krtini} (Novi Sad), strelci: Vilotijevi} u 33. i Mojsilovi} u 52. za ^enej, Konstantinov u 12. minutu za Tatru. @uti kartoni: Dragin, Brzak, Salonski, Kuburi} (^enej), Keleman (Tatra). ^ENEJ: Maleti} 7, ^ur~i} 8, Bo`i} 7 (Kelemen 7), Zeqkovi} 8, Brzak 7 (Kova~evi} 8), Dragin 8, Kuburi} 7, Vilotijevi} 7 (Milo{ev 7), Ja}imovski 8, Mojsilovi} 8. TATRA: Muha 7, Srnka 7, Fun}ik 7, Vargec 7, Fej|i 7, Badwar 6 (Tot 7), Konstantinov 7 (Keleman 7), Kavran 6, Iveti} 7, Dani~ek 6, Vukovi} 6 ([vowa -). Stari kom{ijski derbi protekao je u fer i korektnoj borbi u kojoj su doma}i uspeli da preokrenu rezultat. Neo~ekivano su Kisa~ani stigli do vo|stva. Biv{i igra~ ^eneja Konstantinov kaznio je gre{ku odbrane doma}ih. Krenuli su ^enejci na sve ili ni{ta, pa je Vilotijevi} udarcem sa distance poslao loptu pod pre~ku. Na po~etku drugog poluvremena re|ale su se prilike. Mojsilovi} je uspeo po drugi put da savlada Muhu. M. Popovi}

Dinamo - Borac 3:0 (2:0) BUDISAVA: Igrali{te Dinama, gledalaca 200, sudija Nikoli~in (Novi Sad), strelci: Piqak u 21. Mitri} u 37. i Vasi} u 80. minutu. @uti karton Mitri} (Dinamo). DINAMO: Sabo 7, Perduh 7, Srdi} 7 (Joki} 7), Piqak 8, A{~eri} 7, Mitri} 7, Grbi} 7, Kondi} 7 (Vasi} 7), Mitri} 8, Tepi} 7, Mi{ki} 7 (Petkovi} 7). BORAC: Ivanovi} 7, Mari~i} 6, Bizjak 6, Kalu{evi} 6, Repi} 6, Ga{parevi} 6, Blagojevi} 6 (Tomi} 6), Amixi} 6, Simi} 6, Idrizi 7 (Gli{i} 6), Vojnovi} 7. Fudbaleri Dinama na premijeri obradovali su navija~e. Savladali su solidnu ekipu Borca iz Suseka. Ina~e, ve} od samog po~etka puleni Srete Srdi}a nametnuli su `estok ritam, stvarali su {anse, da bi u 21. minutu najboqi pojedinac me~a @eqko Piqak s 30 metara topovski {utirao pod samu pre~ku i postigao evro gol. U 37. minutu Mitri} je udvostru~io vo|stvo Budisav~ana, da bi kona~an rezultat postavio Vasi} u 80. minutu. M. Grbi}

SUSEK: Partizan - TSK 0:2, FUTOG: Fru{kogorski partizan-Fru{kogorac1:0,LEDINCI: Vinogradar - Proleter 5:1, FUTOG: Futog - Mladost 0:1, SIRIG: Sirig - Ba~ka 2:1, NOVISAD:@elezni~ar-SremacBeomal3:1,^ENEJ:^enejTatra2:1,BUDISAVA:Dinamo -BoracAlas3:0. 1.TSK 16 15 2.Mladost 16 13 3.Fr.partizan1610 4.Ba~ka 16 10 5.Futog 16 9 6.Sirig 16 8 7.Dinamo 16 7 8.Partizan 16 7 9.@elezni~ar16 6 10.Fru{kogorac16 6 11.^enej 16 5 12.Vinogr.(-2) 16 5 13.Tatra 16 4 14.Sremac 16 4 15.Proleter(-2)16 3 16.Borac(-4) 16 0

0 1 1 2 3 3 0 6 2 5 3 5 3 6 1 8 3 7 2 8 2 9 3 8 4 8 3 9 0 13 2 14

59:5 37:12 28:19 36:24 39:18 33:21 29:22 29:34 17:24 25:20 20:42 23:28 19:25 24:36 21:56 12-65

45 40 33 30 29 27 24 22 21 20 17 16 16 15 7 -2

@elezni~ar - Sremac Beomal 3:1 (1:1) NOVISAD: Igrali{te u Industrijskoj zoni, gledalaca 100, sudija Jovanovi} (Novi Sad), strelci: Raki} u 45. Ostojin u 70. i 75 (oba iz penala) za @elezni~ar, a Vasiqevi} u 12. minutu za Sremac Beomal. @uti kartoni: Strajin, Stoj~i}, Marinkovi}, Mihajlovi} (@elezni~ar), Adamek, Breberina, Vasiqevi} (Sremac Beomal). Crveni karton: Dubroja (Sremac Beomal). @ELEZNI^AR: Mihajlovi} 7, Buraji 7, Rekanovi} 6, Stoji~i} 7, Ostojin 8, Strajin 8, Raki} 7, Matkovi} 6, Marinkovi} 8, Guzina 7, Kartaji 7. SREMACBEOMAL: Simi} 6, Pavlovi} 6, Dugroja 7, Adamek 6, Andrin 6, Novakovi} 6, Stojkovi} 7, Breberina 6, Vasiqevi} 7, Miqanovi} 6 (Peri} 6), Radovan 6 (Krakanovi} 6). Igrao je `eqa od po~etka napada~ki, stvorio je nekoliko prilika, ali su gosti prvi do{li do vo|stva. Gre{ku Rekanovi}a, koji se poigravao kaznio je lukavi Vasiqevi}. Trud doma}ih isplatio se u posledwem minutu prvog poluvremena pa je Raki} uspeo da savlada Simi}a. U nastavku utakmice neuhvatqiv za odbranu gostiju bio je Marinkovi}, dva puta je brzonogi napada~ bio u situaciji da ozbiqnije ugrozi gol, bio je oboren pa je sudija Jovanovi} u roku od pet minuta dva puta pokazao na najstro`u kaznu sa koje je siguran bio Ostojin. M. Po.

MFL TITEL–@ABAQ

Stanivukovi} odbraniopenal Hajduk (^) - Titel 3:1 (1:0) ^URUG: Stadion Hajduka, gledalaca 100, sudija: ]ulum ([ajka{). Strelci: [ari} u 35. Sre}kov u 65. i Davidovac u 75. za Hajduk, a Pani} u 90. minutu za Titel. @uti kartoni: Majski (Hajduk), a \uri~i}, [u{a, Paji}, [andor (Titel). HAJDUK: Stanivukovi} 8, Suvajac 7, Suva~arev 7, Jockov 7, Majski 8, Davidovac 7, Maksimovi} 7, Zec 7, Sre}kov 7, [ari} 8, Damwanovi} 7 (Sankovi}). TITEL: \uri~i} 6, Cetewi 6, Mili{i} 6 (Mr~ajac), [u{a 6, Nastasi} 6 ([andor 6), Paji} 6, Locki 6 (Kova~), Pani} 7, [oli} 6, Tot 6, Miladinovi} 6. Ni prvi minut nije bio istekao u susretu ^uru`ana i Titeqana, a golman Hajduka Neboj{a Stanivukovi} skrivio, a potom i odbranio penal koji je izveo Milo{ Nastasi}. Mila{ [ari} doneo je prednost u prvom delu, da bi je Zdravko Sre}kov u nastavku udvostru~io rezultat, a najlep{i gol na utakmici postigao je Stevan Davidovac iz slobodnog udarca. ^ast gostiju spasao je u posledwem minutu Radoslav Pani}. P. Bundalo

GOSPO\INCI: Jedinstvo @SK (@abaq) 1:6, VILOVO: Obili} - Sloga (Lok) 4:0, ^URUG:Hajduk-Titel3:1. 1.@SK 2.Titel 3.Mileti} 4.Jedinstvo 5.Obili} 6.Sloga 7.Hajduk

13 13 12 13 13 13 13

12 11 8 6 4 3 2

0 1 0 2 0 4 0 7 0 9 0 10 0 11

68:7 36 46:17 33 39:25 24 33:42 18 14:39 12 14:55 9 21:50 6 @. M.

Jedinstvo - @SK 1:6 (0:4) GOSPO\INCI: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 100, sudija Trivunovi} (\ur|evo), strelci: Popov-@ikeli} u 76. (iz penala) za Jedinstvo, a Topi} u 11. Havim u 18. i 28, Goli} u 22. Bukvi} u 50. i Radanovi} u 70. minutu za @SK. JEDINSTVO: Jorgi}, R. B. Tepi}, Dejan, Bubwevi} (Dimi}), Popov-@ikeli}, Zori}, R.M. Tepi}, Krmpot (\or|evi}), Kele~, Vrba{ki, Jovanovi}. @SK: Dovedan, Osadkovski (Kezija), Topi}, Medi}, Horwak (To{i}), Bojovi}, Radanovi}, Popadi}, Havim, Bukvi}, Goli} (Zagorac). Jesewi prvak potvrdio je kvalitet i ambicije. D. Kalkan

Indeks - Budu}nost 0:2 (0:1) NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca: oko 200, sudija: Todorovi} (In|ija). Strelci: Mari} u 33. i Majki} u 72. minutu . @uti kartoni: Vujanovi}, Nedi} (Indeks), Mari}, Novak (Budu}nost). INDEKS: Marinkovi} 6, N. Bojovi} 6, Zlatkovi} 6, Amixi} 6 (Stankovi} 6), \orovi} 6, Saveqi} 6, Nedi} 6, Pervaz 5 (Klai}), Blagojevi} 5 (Veselinovi}), Guberini} 6, Vujanovi} 5. BUDU]NOST: Lugowa 7, Karanovi} 7, Vigwevi} 7 (Vejinovi} 7), Majki} 7, Novak 8, Pu|a 8, [e{um 7, Kne`evi} 7, Mari} 7 ([qivar), Srdi} 7, Kajtez 7 (Antoni}). Nedostajao je skoro kompletan tim iz prve polu sezone Indeksu, i to je razlog za{to su bodovi oti{li u Mladenovo. Vi{i rang takmi~ewa, ~ini se, bi}e prevelik zalogaj za studente. Odli~no postavqena ekipa Budu}nosti uspela je da postigne dva gola podmla|enim

ta igre Nikov je ponovo napravio faul sa le|a, dobio drugi `uti karton i put u sla~ionicu. Gosti ostaju sa desetoricom ali se nisu predavali. ^ak su imali i jednu {ansu. U fini{u me~a Proki} je imao {ansu da povisi rezultat. B. Rokni}

Prvi maj - Ba~ka 3:0 (1:0) RUMA: Stadion Prvog maja, gledalaca 100, sudija Zeqkovi} (Crvenka). Strelci: Mar~eta u 40. i In|i} u 61. i 63. minutu. @uti kartomni: Kolarevi} (Prvi maj), Tan~i} (Ba~ka). PRVI MAJ: Arsenovi} 7, Putica 7, Novakovi} 7, Kne`evi} 7, Jovanovi} 8, An|i} 8, Kolarevi} 7, Mar~eta 8, Je` 7 (Radi} 7), Dra`i} 7 (Alempi} 7), Lazarevi} 7 (Vila 7). BA^KA: Duki} 6, Medan 6, Ninkovi} 6, Tan~i} 6, Radevi} 6, Stupar 6, Mari} 5, Bo{ko Rubin 6 (Branko Rubin 5), Kolar 6, Radanovi} 6 (Platner), Avramovi} 5 (Miti} 5).

(Obili}), Miqani}, Srdi}, Mili}, Suvara ( Jugovi} ). OBILI]: Dupqanin 7, Kobilarov 6, }etkovi} 6, Divjak 6 ( Jankovi} ), Bukvi} 6, Rodi} 7, Krsti} 7 (Palinka{ 6 ), @ivojnov 7, Stojanovi} 7, Kresoja 6, Ili} 7 ( Bjelogrli} 7 ). JUGOVI]: Suvara 7, Kizi} 7, Laki} 6, @ivanov 6, Grozdi} 7, Miqani} 7, Mili} 6, \uki} 7, \or|evi} 6 (Babi}), Terzi} 6 (Makivi}), Srdi} 7 (\eki}). U derbiju za~eqa Ka}ani su bili motivisaniji i zaslu`eno odneli bodove iz Zmajeva. Obili} je samo u prvih 45 minuta prikazao solidnu igru, stvorio nekoliko zrelih prilika ali i u ovoj utakmici do izra`aja je do{la neefikasnost, {to je prema svemu sude}i bolna ta~ka u igri Zmajev~ana. U 58. minutu golman gostiju Suvara je u svom {esnaestercu nedozvoqenim startom oborio Ili}a, odli~ni sudija Milanovi} odlu~no je pokazao na penal. Divjak je sa bele ta~ke uputio blag {ut kojeg je Suvara lako ukrotio. Kako je utakmica odmicala Ka}ani su preuzeli inicijativu i do kraja potpuno dominirali terenom. Tek pred kraj dekocentrisanu odbranu Obili}a gosti su preko \uki}a matirali u tri poteza. L. Ki{

Mladost (T) - Crvena zvezda 1:2 (1:0)

Gu`vapredgolomMladenovqana

doma}inima, koji su, ipak, imali inicijativu. Prvi pogodak je postignut u 33. minutu, nakon prekida sa 18 metara po sredini gola, Mari} je pogodio nebraweni ugao gola. Drugi gol gosti su dali posle kornera. Marinkovi} je ispustio loptu, a Majki} je ve{to sproveo u mre`u. M. Kova~evi}

Radni~ki (SM) - Borac 2:1 (1:1) SREMSKA MITROVICA: Stadion Radni~kog, gledalaca 150, sudija Zobenica (Sombor). Strelci: Proki} u 36. i 49. (iz penala) za Radni~ki, \akovi} u 42. za Borac. @uti kartoni: Ga~i} (Radni~ki), Gostoji}, Ninkov, Veselinovi}, Papri} (Borac). Crveni kartoni: Ninkov, Miri} na klupi (Borac). RADNI^KI: [ivoqicki 6, Stevi} 6 (Cvjeti}), Pavlovi} 6, Bosan~i} 6, Radovanovi} 7, Ninkovi} 6, Risti} 6, \ur|evi} 7, Ga~i} 6 (@ivanovi} ), Skorupan 6 (Manev), Proki} 8. BORAC: Romi} 6, @akula 6, Ikoni} 6, Ninkov 5, Papri} 7, Maksimovi} 5 (Veselinovi}), Gostoji} 6, Dobriwac 6, Tomqanovi} 5, Kukoq 6 (Vujadinovi}), \akovi} 7. Sve do 36. doma}ini su se mu~ili da naprave pravu {ansu za gol. Za razliku od wih gosti iz Novog Sada imali su jednu pravu, ali je nisu iskoristili. U tom 36. minugtu sudija Zobenica svirao je faul za doma}e na 20 metara. Golman Romi} je slabo postavio `ivi zid, {to je iskusni Proki} iskoristio i preciznim {utem pogodio desni golmanov ugao. Gosti se nisu predavali i nakon {est minuta su izjedna~ili. \akovi} je bio usamqen, nepokriven, i glavom sa desetak metara je efektno zakucao loptu iza le|a [ivoqickog. U nastavku nakon ~etiri minuta igre doma}i imaju penal. \ur|evi}a je pokosio sa le|a Ninkov. Proki} je ponovo bio precizan. Nakon desetak minu-

Foto:S.[u{wevi}

Mlada ekipa iz Ba~ke Palanke nije uspela da parira doma}inima, a raspolo`eni Aleksandar An|i} je bio tvorac pobede Prvog maja. Prvo je asistirao Mar~eti kod prvog gola, a onda je sam zaresao dva puta mre`u Duki}a. Prvo je natr~ao na odbijenu loptu posle {uta Kolarevi}a, a potom je i na pas Novakovi}a zatresao mre`u. J. \or|evi}

Omladinac - Mladost (BP) 1:0 (1:0) NOVIBANOVCI: Igrali{te Omladinca, gledalaca 300, sudija Bem (Novi Sad). Strelac: Xepina u 19. minutu. @uti kartoni: Haka~, Savi}, Vidakovi} (Omladinac), Kobilarov (Mladost). OMLADINAC: Jagodi} 7, Luki} 7, Ili} 7, Savi} 7, Ugqe{i} 7, Mirosavqevi} 7, Haka~ 7 (]eran 7), Xepina 7, Mra~ajac 7 (Milovanovi} 7), Kova~evi} 7, Vidakovi} 7 (Jeli} 7). MLADOST: Veseli} 7, Pupavac 7, Kobilarov 7, Moji} 7, Rupar 7, Uzelac 7, Jaku{ 7 (Stracenski 7), Sladojevi} 7, \or|evi} 7 (Radakovi} 7), Kawa 7, Pavlis 7 (Zorzi} 7). Gosti iz Ba~kog Petrovca svih 90 minuta su se gr~evito branili.Samo su jednom pogre{ili. Bilo je to u 19. minutu. Vidakovi} je majstorski izveo slobodan udarac, pravo na glavu Xepini, koji je bio najvi{i u skoku i sa osam metara zakucao loptu iza le|a Veseli}a. Na ovoj utakmici se te{ko povredio kapiten gostiju Jan Pavlis, koji je hitno prevezen u Urgentni centar u Beograd. G. Dragoqi}

Obili} - Jugovi} 0:1 (0:0) ZMAJEVO: Stadion u rekreacionom centru, gledalaca oko 150, sudija: Milanovi} (Ma~vanska Mitrovica), strelac: \uki} u 87. minutu. @uti kartoni: Krsti}, @ivojnov, Bukvi}, Ili}, Divjak, Palinka{

TURIJA: Stadion Mladosti, gledalaca: 100, Sudija: Dragana Novakovi} (Sremska Mitrovica) Strelci: Bojovi} 29. za Mladost, a Vu~kovi} 61. i Ivkovi} 70. minutu za Crvenu zvezdu. MLADOST: \urikin, Gavrilov, Vidakovi}, Naumov, [ija~i}, Beri}, R. Krivokapi}, Kozomara (Miti}), ]uk (Jandri}), Bojovi} (Kerkez), Stankov. CRVENA ZVEZDA: Vladimir Jovanovi}, Baji} (Okiqevi}), Radovanovi} (Alimpi}), Vlade Jovanovi}, Spasojevi}, Vu~kovi}, Peki}, Ra|en, Stoji~i}, Ratkovi} (Ivkovi}), Gordani}. Po~elo je nadmo}nom i dobro organizovanom igrom doma}e ekipe, koja je krunisana u 29. minutu. Povratnu loptu sa desnog krila iskoristio je iskusni Bojovi}, koji odmerenim {utom u desni dowi ugao matirao golmana Novosa|ana. Ve} u slede}em minutu Bojovi} je izveo slobodan udarac sa sredine terena, ubacioe loptu pred gol gostiju gde je najvi{i u skoku [ija~i}, ~iji {ut glavom prole}e tik iznad pre~ke gola gostiju. Jedinu opipqiviju {ansu gosti su imali pred kraj poluvremena. Drugo poluvreme , druga pri~a. Gosti su preuzeli inicijativu. Nakon nekoliko propu{tenih prilika, najpre je Vu~kovi} iz srca {esnaesterca izjedna~io rezultat, da bi u 70. minutu Ivkovi} nakon solo prodora stavio ta~ku na pobedu Crvene zvezde. . Sv. Srdanov

Stani{i} – Sloga 2:0 (0:0) STANI[I]: Igrali{te u Jamura~i, gledalaca 150, sudija \urovi} (Savino Selo), strelci: Kurixa u 55. i Vra~ari} u 68. minutu. @uti kartoni: Jawi} i Goran Jagodi}-Kurixa (Stani{i}). Kne`evi}(Sloga). STANI[I]: Stankovi} 7, Vukadinovi} 7, Kne`evi} 6 (Miji} 7), [ari} 8, Bobanac 6 (Goran Jagodi}-Kurixa 7), Jawi} 7, Terzija 6 (Vra~ari} 7),An|elko Jagodi} Kurixa 7, Muni`aba 7, Petrovi} 6, Kurixa 8. SLOGA: Savi} 7, D. Zoranovi} 6, Bojani} 6, ^obanovi} 7, Miqkovi} 7, Rai~evi} 7, Kova~evi} 6, \or|evi} 6, Radovanovi} 6 (Milo{evi} 6), Jovanovi} 7, Vasi} 6 ( S. Savi} 6). Fudbaleri Stani{i}a su nastavili sa dobrom igrom. Krenuli su agresivno od prvog mi-

NOVI SAD: Indeks-Budu}nost 0:2, SIVAC: Polet-Jedinstvo1:1,STANI[I]:Stani{i}-Sloga 2:0, NOVI BANOVCI: Omladinac-Mladost (BP) 1:0, ZMAJEVO: Obili}Jugovi} 0:1, TURIJA: Mladost-Crvena zvezda 1:2, SREMSKA MITROVICA: Radni~ki-Borac 2:1, RUMA: Prvi maj-Ba~ka3:0. 1.Radn.(SM) 17 2.Indeks 17 3.Jedinstvo 17 4.Omladinac 17 5.Budu}nost 17 6.C.zvezda17 8 7.Sloga 17 8.Mladost(T) 17 9.Mlad.(BP) 17 10.Prvimaj 17 11.Polet 17 12.Borac 17 13.Stani{i} 17 14.Jugovi} 17 15.Obili} 17 16.Ba~ka 17

11 8 8 8 7 1 7 5 5 7 5 6 5 4 3 1

3 3 33:13 7 2 20:10 6 3 22:11 6 3 18:14 5 5 22:14 826:2125 3 7 25:25 8 4 25:21 7 5 24:19 1 9 21:24 6 6 22:19 3 8 22:21 6 6 15:22 4 9 18:31 4 10 14:36 6 10 12:37

36 31 30 30 26 24 23 22 22 21 21 21 16 13 9

nuta. U 55 minutu Petrovi} je dobro izveo slobodan udarac , a Kurixa je bio najprisebniji i zatresao mre`u Sloge. U 68 minutu, posle brzog napada Miji}a, na povratnu loptu natr~ao je Vra~ari} i golman Slige je drugi put matiran. M. Jovi}evi}

Polet – Jedinstvo 1:1 (0:1) SIVAC: Stadion Poleta, gledalaca 100, sudija Pupac (Ba~ka Palanka), a od 18. minuta Petar Radi} (Novi Sad). Strelci: Vuka{inovi} u 72. za Polet, a Nagli} u 20. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: Martin (Polet), a Duki}, Pej~inovi} i Kukoq (Jedinstvo). Crveni karton: Kukoq (Jedinstvo) u 57. minutu. POLET: @ivkovi} 7, Pejanovi} 7, Josovi} 6, (od 78. Zejak -), B.Dobrijevi} 7, Bakovi} 6, Perovi} 7, [egan 8, Martin 6, (od 63. Zeak -),Rako~evi} 7, Malacko 6 i V.Dobrijevi} 7. JEDINSTVO: L. Jovi{i} 7, Luki} 6 (od 60. Duki} 6), @akula 6, Vuji~i} 7, N. Jovi{i} 7, [u{a 6, Kne`evi} 6, (od 75. [apowa -), Ugrizovi} 6 (od 63. Borisavqevi} -), Pej~inovi} 7, Kukoq 6, Nagli} 7 Fudbaleri Poleta su imali priliku da sa igra~em vi{e od 57. minutu i postignu gol vi{e ali posle svega nere{en rezultat je i najrealniji prema onome {to su pru`ili igra~i oba tima. Tako|e, kuriozitet utakmice je i povreda glavnog sudije Pupca u 18. minutu koja je uslovila da pi{taqku potom prezume prvi pomo}ni sudija Radi}. Poveli su gosti u 20. minutu pomalo neo~ekivano. Lopte se do~epao Nagli} i sa nekih dvadesetak metara uputio udarac. Lopta se na putu ka golu doma}ina odbila od jednog igra~a Poleta, promenila pravac, prevarila iskusnog @ivkovi}a. Nakon iskqu~ewa Kukoqa, Polet pritiska goste i u 73. minutu preko mla|anog Vuka{inovi}a uspeo je da izjedna~i. Akciju je zapo~eo V.Dobrijevi} po levoj strani, potom sjajano uposlio [egana koji je gotovo sa mesta gde se izvodi korner uputio odli~an centar{ut u {esnaesterac visokog golmana gostiju Jovi{i}a i lopta je u visokom luku letela ka omalenom Vuka{inovi}u koji je glavom, sa desetak metara, {aqe u gorwi desni ugao gola gostiju. \. Bojani}


20

S PORT

utorak20.mart2012.

SUBOTI^KAPODRU^NALIGA

ADORJAN: Igrali{te Tise, gledalaca 150. Sudija: M. Trbovi} (Novi Kne`evac). Strelci: Tandari u 69. (iz jedanaesterca) za Tisu, a ]usi} u 35. i Davidovi} u 83. minutu (iz jedanaesterca) za Proleter. @uti kartoni: Ivanovi}, Lacko (Tisa), Perovi} i Banovi} (Proleter) TISA: Bo{wak 7, Kavai 6 (Ma~ai 6), Bagi 7, Rafai 7, Lacko 7, Tandari 7, Kara~owi 6 (Radosav~evi} 6), Ivanovi} 7, Dvora~ko 6, Kne`evi} 7, Ujheqi 6 (^. Z. Bor{o{ 6). PROLETER: \or|evi} 7, ]ulibrk 7, Grubi} 6 (^eh 6), M. Stani} 7, Nedi} 7, Jokanovi} 6, Davidovi} 8, ]usi} 7 (Matkovi} -), R. Stani} 7 (Krvavac -), Perovi} 7, Panovi} 8. U derbiju ekipa Tise je pretrpela prvi poraz ove sezone pred svojom publikom, mada se dobro nosila sa protivnikom, ali je bilo o~ito da joj nedostaje zavr{nica. Vo|stvo gostima iz Wego{eva doneo je u 35.minutu ]usi}, koji je na centar{ut Panovi}a sa leve strane, pred golom bio spretniji od Kavaija i zatresao mre`u Bo{waka. Izjedna~ewe je usledilo iz penala, koji su gosti skrivli u 69. minutu oboriv{i Ivanovi}a kada se sam stu{tio prema golu, a siguran realizator najstro`e kazne bio je Tandari. Mladi sudija Trbovi} pokazao je na belu ta~ku i u 83.minutu, {to je Davidovi} pretvorio u pobedu.

Potisje-Wego{2:1(0:0) KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 150. Sudija: K. [eregeq (Subotica). Strelci: Apro u 55. i Papdan~o u 70. za Potisje, a Vujovi} u 86. minutu za Wego{. @uti kartoni: Veselinov, Bili}, Apro (Potisje), Borilovi} i Maravi} (Wego{).

Se~awcimaneprijabawa

Vinogradar - ^antavir 1:0, Tisa Proleter1:2,Panonija-Krivaja2:2, Jadran-Preporod0:1,Ba~ka(M)-Subotica 1:0, Potisje - Wego{ 2:1, Tavankut-Baj{a0:0,Sloboda-^oka0:1 1.Proleter 16 2.Krivaja 16 3.Preporod 16 4.Wego{ 16 5.Ba~ka 16 6.Tisa 16 7.Panonija 16 8.Baj{a 16 9.Vinogradar 16 10.Tavankut 16 11.^oka 16 12.Jadran 16 13.Potisje 16 14.^antavir 16 15.Sloboda 16 16.Subotica 16

11 10 10 9 8 8 8 7 5 6 6 4 4 4 3 2

2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 6 5 2 8 2 8 2 10 2 10 1 11 2 11 2 12

38:18 32:15 37:20 30:24 31:23 26:18 26:16 25:17 21:22 24:20 14:31 21:30 21:40 17:23 16:40 16:38

35 34 32 30 28 28 27 26 21 20 21 14 14 13 11 8

Jadran -Preporod0:1(0:1) FEKETI]: Stadion Jadrana, gledalaca 150, sudija: Vu~kovi} (Pali}). Strelac: N. @drwa u 44. minutu. @uti kartoni: @muki}, Jadran, Jari} i M. Kova~ (Preporod). JADRAN: Gajda{evi} 7, Stani{i} 7, B. Vojni} 7, Iv. Vojni} 7, @muki} 7 (Martinovi} 7), Pavlovi} 7, Maruni} 7, Milanov} 7 (So}), Matkovi} 7, Radulovi} 7, Abramovi} 7. PREPOROD: U. Kova~ 8, Grabe` 7, Vukovi} 7, Jawatovi} 8, M. Kova~ 7, Maksimovi} 7, M. @drwa 7 (B. Popovi} 7), N. @drwa 8 (Kapowa 7), Jari} 7, D. Popovi} 8, Grubor 7 (Daki} 7). S.St.

Vinogradar-^antavir 1:0(0:0) HAJDUKOVO: Stadion Vinogradara, gledalaca 200, sudija: Hajbok (Ba~ka Topola). Strelac: Stipan~evi} u 89. minutu (iz penala). VINOGRADAR: Dragosavqevi} 7, Berec 7 (N. Ha{ko 7), Varga 7 (Vesni} 7), Z. Ha{ko 7, Radi} 7, Nagel 7, Vukov 8, Stipan~evi} 8, Kmec 7, Guqa{ 8, Na| 7 (Tumbas 7). ^ANTAVIR: Malba{i} 7, Udvardi 7, Laslo 7, Ke~enovi} 7, Me~erik 7, Kelemen 7, Sabo 6 (Kasa 6), Kozma 7, \ur~ik 7, Sele{ 6 (Nikita 6), Majoro{ 7. S.St.

Tavankut -Baj{a0:0

TAVANKUT: Stadion Tavankuta, gledalaca 300, sudija: StrelacprvoggolaLeventeApro(7)uakciji Gru{i} (Kawi`a). POTISJE: Nedeqkovi} 7, SaTAVANKUT: Vukovi} 7, D. bo 8, Veselinov 7, Terzin 7, BarSkenderovi} 7, I. Skenderovi} 7, jaktarovi} 7, Bili} 8, Apro 7, Ruski 7, Mihajlovi} 7, Pr~i} 7, Papdan~o 7, Bjelica 7 (Balgo 7), Peri} 8 (Kova~ev 7), Vizin 8, Husta 7 (Ki{ -), Niki~i} 7 Pletikosi} 7, Tumbas 7, Sar~e(O`var -). vi} 7. WEGO[: Marovi} 7, Banovi} 6 BAJ[A: Latak 7 (Stanka 7), ( \ukanovi} -), Perazi} 6, Vujovi} Tot 7, R. Rekecki 7, Z. Rekecki 7, 7, Medi} 7, Pejovi} 6, Borilovi} Milutin 7, Nerac 7 (Bra{wo 7), 6, Maravi} 7, Vu~kovi} 6, Lali- @emberi 7, O~ena{ 7, Duqaki 7 ~i} 6, Kustudi} 6 ([u{i} -). (Resanovi} 7), Mar~eti} 7. . M.Mitrovi} S.St.

Rusanda-Bile}anin5:2(2:0) MELENCI: Igrali{te kraj bawe, gledalaca 300, sudija Jerinki} (Kikinda), strelci: Cveti} u 16. Radojev u 29. i 84. Zaki} u 55. i 90. za Rusandu, a Grbi} u 47. i Luki} u 66. minutu za Bile}anin. @uti kartoni: Zaki}, Radojev, Radi{i}, Marinac (Rusanda), Papi}, Juhas, Martinovi} (Bile}anin). RUSANDA:Nem~ev 7, N. Kuru~ev 8 (Marinac 7), [argin 7 (\uri} 7), Mi{kovi} 8, Milo{evi} 7, Stankovi} 7, Zaki} 9, Radojev 9, Cveti} 7, M. Kuru~ev 8 (Eremi} 7), Radi{i} 8. BILE]ANIN: Radovanovi} 7, Dragi} 6, Br~i} 7, Papi} 7, Lazi} 6 (Uqarevi} 7), Juhas 6, Gruba~i} (Grbi} 7), Todorovi} 7 (Luki} 7), Martinovi} 7, Vu~kovi} 7, Vukoje 7. U premijernoj utakmici lider se okliznuo kraj Bawe. U 16. minutu mladi Cveti} je doneo prednost doma}ima, da bi u 29. minutu Ivica Radojev posle solo prodora odli~nim {utem povisio rezultat. U nastavku utakmice gosti su posle centar{uta glavom smawili vo|stvo, da bi brzu akciju doma}ih veteran Sr|an Zaki} odli~no glavom realizovao, potom su gosti u 66. minutu preko Luki}a smawili vo|stvo, a onda u fini{u susreta Radojev i Zaki} s dva nova gola doneli su trijumf Melen~anima.

OFKKlek -C.zvezda(VS)2:1(2:0) KLEK: Igrali{te „\. Vu~urevi}”, gledalaca 200, sudija Karaka{ (Ravni Topolovac), strelci: D. Milanovi} u 22. i 42. za OFK Klek, a \uri} u 47. minutu za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: B. Milanovi}, D. Milanovi}, Bogdanovi}, Perovi}, Boki}, Vu~eti} (OFK Klek), Deriku~ka, Radin (Crvena zvezda). OFK KLEK: Tarana 8, Provixalo 7, B. Milanovi} 7, D. Milanovi} 8, Bogdanovi} 7, Perovi} 7 (Bogdanov -), Boki} 7, Vu~eti} 8, Pudar 7 (Bubaw, Grkini} -), Vukoje 7, Pjev~evi} 7. CRVENAZVEZDA: Gli{i} 6, Miqu{ 7, Popovi} 6, Deriku~ka 6, Likin 7, Radin 6, Ceko 7, \or|evi} 6 (\uri}, Xogo -), Tomas 7 (Buraji} -), ^ur~i} 7, Varadinac 6. U otvorenoj igri doma}i su stigli do prednosti u 16. minutu kada je Dragomir Milanovi} odli~no {utirao, a potom i dobro reagovao na odbijenu loptu i pogodio mre`u. U 42. minutu posle centar{uta, golman Gli{i} je kratko odbio loptu {to je Dragomir Milanovi} iskoristio.

Borac(ZR) -Begej0:4(0:2) ZREWANIN: Igrali{te „u Doqi”, gledalaca 200, sudija Berkov (Zrewanin), strelci: Suxukovi} u 14. i 55. ]ulafi} u 25. i 81.

Krajina -Potisje5:0(1:0) KRAJI[NIK: Igrali{te Krajine, gledalaca 150, sudija Milin (@iti{te), strelci: Stoji} u 5. i 82. Kosanovi} u 48. Karanovi} u 53. D. Stojisavqevi} u 87. minutu. @uti karton M. Novakovi} (Krajina). KRAJINA: Poznanovi} -, M. Novakovi} 7, Kosanovi} 7, Vigwevi} 6 (Bogunovi} 6), Tawga 6 (D. Stojisavqevi} 7), S. Stojisavqevi} 7, Grmu{a 7, \. Novakovi} 7, Triki} 6, Stoji} 8, Kova~evi} 6 (Karanovi} 7). POTISJE: De. Stojkovi} 5, Stojanovi} 6, N. Stankovi} 5 (G. Ili} 6), Disi} 6, Bala` 6, Mihajlovi} 6, Anti} 6, Da. Stojkovi} 7, Ici} 6 (Sokolovi} 6), D. Ili} 6, A. Stankovi} 6. Krajina je povela posle solo prodora Stoji}a, koji je pogodio bli`i ugao golmana Stojkovi}a. Imali su doma}i jo{ prilika ali, bez realizacije, da bi u 48. minutu posle kornera i nespretne intervencije gostuju}eg golmana Kosanovi} povisio rezultat, a u 53. minutu iskusni @arko Karanovi} sa pola igrali{ta lobovao je golmana gostiju. U fini{u sa dva pogotka Kraji{nici su overili visok trijumf.

Mladost(BD) -C.zvezda(RS)1:1(1:0) BANATSKIDESPOTOVAC: Igrali{te S.D. Mladost, gledalaca 200, sudija Risti} (Luki}evo), strelci: Mijatovi} u 30. za Mladost, a Simi} u 47. minutu za Crvenu zvezdu. MLADOST: S. Piva} 7, B. Piva} 7, Krivo{ija 7, Mijatovi} 7, Erceg 7, Zijaji} 7, Avramovi} 7,

1.Bile}anin 16 13 1 2 2.Borac(A) 16 10 3 3 3.C.zvezda(RS)1610 2 4 4.Gradnulica 16 9 3 4 5.Krajina 16 9 2 5 6.Naftagas(E)16 8 2 6 7.Borac(ZR) 16 8 1 7 8.Begej 16 7 3 6 9.Mladost(BD)16 6 1 9 10.Vojvodina 16 5 2 9 11.C.zvezda(VS)16 5 2 9 12.Naftagas(B)16 5 1 10 13.Potisje 16 4 4 8 14.Rusanda 16 5 1 10 15.OFKKlek 16 4 3 9 16.Mladost(L) 16 2 5 9

46:19 29:11 46:14 24:14 36:17 24:20 30:27 41:15 14:30 17:29 19:37 19:34 23:39 21:40 21:43 19:43

40 33 32 30 29 26 25 24 19 17 17 16 16 16 15 11

Kravaru{i} 7 (Smiqani} 7), Topalovi} 7 (Kraguq -), Gavrani} 7 (Xemajlovski -), Ko~i} 7. CRVENA ZVEZDA: Mitrovi} 7, Krxalin 7 (Ili} 7), [}epanovi} 7, Kne`evi} 7, Marijanovi} 7 (Novakovi} -), [ibul 7, Mujki} 7 (Uzelac -), Simi} 7, Nikoli} 7, Klasni} 7, Kewalo 7. Imali su gosti vi{e od igre. U30. minutu korner je izveo Kravaru{i}, Sa{a Mijatovi} je odli~no sko~io na prvoj stativi i glavom doneo prednost doma}inima. U nastavku utakmice uba~enu loptu u {esnaesterac iskoristio je Simi} i posle gu`ve izjedna~io rezultat. Bilo je prilika na obe strane, ali je rezultat je ostao nepromewen.

Naftagas(E)-OFK Gradnulica1:0(1:0) ELEMIR: Igrali{te „Crveni dom”, gledalaca 400, sudija @ivkovi} (Kni}anin), strelac: Topalov u 31. minutu. @uti kartoni: Pra{~evi}, Grabunxija, R. Dabi}, Barawi, Skuban (Naftagas), Stojisavqevi}, [orak, Tadi} (OFK Gradnulica). Crveni karton: Stojisavqevi} (OFK Gradnulica). NAFTAGAS: Radulovi} 6, Pra{~evi} 6, Kosanovi} 6 (Skuban 6), Grabunxija 7, (Kurtovi} ), Manger 7, Titin 7, R. Dabi} 7, Stepanov 6, Mi{~evi} 6, Topalov 8 (D. Dabi} -), Barawi 7. OFKGRADNULICA: Palfi 7, Stojisavqevi} 5, Obradovi} 6 (^u~kovi} 6), V. Grbu{i} 7, Gavri} 6, Kne`evi} 6, Munxi} 6 (Tadi} -), T. Grubi{i} 6, Vukovi} 5, Medi} 6 (Buka 6), [orak 7. Inicijativa Elemiraca sa nekoliko dobrih poku{aja. U 31. minutu Aleksandar Topalov je krenuo s centra u slalom i kada je u{ao u {esnaest metara rutinski je loptu poslao u suprotan ugao. Pripremio:S.M.Petrovi}

Reminakraju Vojvodina-JedinstvoStevi}1:1(1:0)

Golubiceseokliznule Spartak-Crvenazvezda0:1(0:0) [ABAC: [abac - Na{redak (Kru{evac) 0:5, KWA@EVAC: Nives - Lemind lavice (Leskovac) 0:4, SUBOTIC: Spartak - Crvna zvezda (Beograd) 0:1, ZEMUN: Sloga - Ravangrad (Sombor)3:0,PO@AREVAC:Po`arevac-NoviBe~ej4:1,[ABAC:Ma~vaMa{inac(Ni{)0:9. 1.Spartak 2.Ma{inac 3.C.zvezda 4.Napredak 5.Po`arevac 6.Sloga 7.Lemindl. 8.N.Be~ej 9.[abac 10.Ravangrad 11.Ma~va 12.Nives

minutu. Crveni karton: Jeli} (Borac). BORAC: Raji~evi} 6, Mikala~ki 6, Po{tin 6, Gruji} 6, Mijatov 7, Jeli} 5, Lazi} 6, Ru`i} 6 (Oprijan 6), Pavlovi} 7, Mili~evi} 6 (Kova~evi} 6), Dabi} 6 (Stana}ev 6). BEGEJ: Biki} 7, Kapur 7 (Milo{evi} -), Sirar 7, Kova~evi} 7, Mr{i} 8, Nikoli} 7 (Umi~evi} 7), Suxukovi} 9 (Markov -), ]ulafi} 9, Erdeqan 7, Glu{ac 7, Daqevi} 7. Gosti iz @iti{ta su bili konkretniji. Posle dobrog centar{uta u 14. minutu Nikola Suxukovi} je glavom doneo prednost gostima, da bi u 25. minutu kontru hitronogi Nenad ]ulafi} pretvorio u pogodak. U nastavku susreta dobru igru Suxukovi} kruni{e sjajnim golom s 16 metara. Potom su doma}i imali penal, ali je {ut Gruji}a, Biki} efektno odbranio. A u fini{u susreta neuhvatqivi ]ulafi} je iz kontre postavio kona~an rezultat.

BANATSKIDESPOTOVAC:Mladost - Crvena zvezda (Rusko Selo) 1:1, KLEK:OFKKlek-Crvenazvezda(VojvodaStepa)2:1,MELENCI:RusandaBile}anin (Se~aw) 5:2, KRAJI[NIK: Krajina-Potisje(Kni}anin)5:0,PERLEZ: Vojvodina - Mladost (Luki}evo) 0:0, ZREWANIN: Borac - Begej (@iti{te) 0:4, ELEMIR: Naftagas - OFK Gradnulica(Zrewanin)1:0,ALEKSANDROVO:Borac-Naftagas(Boka)2:0.

DRUGAJU@NOBANATSKA

PRVALIGA@ENE

SUBOTICA: Gradski stadion, gledalaca 700, sudija Veselinovi} (Vaqevo), strelac Korkoran u 59. minutu. @uti karton: A. Pe{i} (Crvena zvezda). SPARTAK: Gardijan 6, Ili} 6, Tenkov 7, Savanovi} 6, Slovi} 6, Deboran 7, ^ubrilo 6 (Adamov -), Damjanovi} 7, Dorine 7, ^ankovi} 7, Radoj~i} 6. CRVENA ZVEZDA: Klark 9, Dobrosavqevi} 6, Smiqkovi} 7, Korkoran 7, Bobi} 7, Popov 7 (@ivanovi} -), J. Damjanovi} 7 (I. Damjanovi} -), A. Pe{i} 6, M. Pe{i} 7, Mijatovi} 6 (\or|evi} -), Lazarevi} 7 (Bajalica -). U derbiju prvenstva lider suboti~ke golubice su se okliznule protiv Crvene zvezde. Imale su Suboti~anke par prilika, pogodile su i stativu, ali na visini zadatka je bila Amerikanka Alisa Klark koja je zaustavqala poku-

PRVA JU@NOBANATSKALIGA

PODRU^NALIGAZREWANIN

Dvapenala Tisa-Proleter1:2(0:1)

dnevnik

13 11 13 11 13 10 13 10 13 7 13 6 13 5 13 4 13 3 13 2 13 1 13 0

1 1 127:3 1 1 84:8 1 2 87:4 1 2 65:6 1 5 20:32 0 7 33:57 1 7 19:51 1 8 13:58 2 8 13:43 2 9 9:73 2 10 8:65 3 10 3:83

34 34 31 31 22 18 16 13 11 8 5 3

{aje Suboti~anki. U 59. minutu posle kornera Korkoranova je dobro sko~ila i glavom pogodila mre`u za trijumf Beogra|anki.

DRUGAJU@NOBANATSKA LIGA–ZAPAD PAN^EVO:@elezni~ar-PlaviDunav(Skorenovac)3:0,SAMO[:Pobeda - Borac (Plo~ica) 0:2, VOJLOVICA: Mladost - Proleter (Mramorak) 5:0, CREPAJA: Vojvodina - Jedinstvo Stevi} (Ka~arevo) 1:1, UZDIN: Unirea-Omladinac(Deliblato)1:1,DOLOVO: Dolovo - Strela (Ivanovo) 1:1, BANATSKI BRESTOVAC: Budu}nost-BSK(Bavani{te)4:1,slobodna jebilaekipaGlogowa. 1.Budu}nost 15 13 2.Vojvodina 15 10 3.@elezni~ar15 10 4.Mladost 15 9 5.Omladinac 15 8 6.J.Stevi} 15 7 7.PlaviDunav15 7 8.Glogow 14 6 9.Unirea 15 6 10.Borac 15 5 11.BSK(-1) 15 4 12.Dolovo 15 3 13.Strela 15 3 14.Proleter 15 3 15.Pobeda 15 1

1 1 3 2 1 4 4 2 3 4 5 3 2 6 2 6 2 7 0 10 1 10 3 9 3 9 2 10 2 12

42:8 45:12 44:17 32:11 35:24 54:22 21:27 37:31 31:27 18:42 23:41 22:41 14:37 21:47 13:65

40 33 31 31 27 26 23 20 20 15 12 12 12 11 5

CREPAJA: Stadion Vojvodine, gledalaca 200. Sudija: Tomovi} (Pan~evo). Strelci: Aleksi} u 41. za Vojvodinnu, a Ili} u 89. minutu za Jedinstvo Stevi}. @uti kartoni: Atanaskov (Vojvodina), Nestorovski, Brkovi} (Jedinstvo Stevi}). VOJVODINA: Mitrovi} 7, Atanaskov 7, Petrovi} 7,Damjanov 6, \ur|ev 7,Stojkov 7, Aleksi} 6 (Kovrlija 6), Radivojev 6, Splajt 6 (Bjeli} 6),Taskovski 7, @ivojinovi} 6 (Nikoli} -). JEDINSTVO STEVI]: Kne`evi} 8, Okuka 7 (Dimitrijevski ), Brkovi} 7, Spasi} 6 (Ili} 7), Zlatanovi} 6, Spaskovski 7, I. Pe{ovski 7, Nestorovski 6, S. Pe{ovski, An|elovi} , \or|evski 6 (Ajrulaj -). U kom{ijskom derbiju pobednika nije bilo, prvo su poveli fudbaleri doma}eg tima posle kontranapada kada je Aleksi} iza{ao sam ispred Kne`evi}a i rutinski ga savladao. Gosti iz Ka~areva minut pre istaka vremena golom rezerviste Ili}a do{li su do bo-

DRUGAJU@NOBANATSKA LIGA–ISTOK HAJDU^ICA: Hajdu~ica - Jedinstvo (Vlajkovac)1:1,POTPORAW:PotporawVinogradar(Gudurica)2:2,JASENOVO: Kara{-Hajduk([u{ara)3:2,DUPQAJA: Banat-Borac(Vra~evGaj)0;2,VELIKO SREDI[TE: Borac - Ratar (Kru{~ica) 0:0, KUSI]: [evac - Dobrica 0:0, BANATSKAPALANKA:Dunav-Crvenazvezda (Pavli{) 2:1, slobodni su Kara{ (Ku{tiq)iBudu}nost(Alibunar). 1.Jedinstvo 16 12 2 2 35:14 38 2.Dobrica 16 11 3 2 41:11 36 3.C.zvezda 16 7 5 4 41:24 26 4.Budu}nost 15 8 2 5 37:26 26 5.Kara{(K) 15 7 3 5 25:22 24 6.Kara{(J) 16 7 3 6 31:36 24 7.Borac(VS) 16 6 5 5 30:23 23 8.Ratar 16 7 2 7 29:23 23 9.Hajdu~ica 16 6 5 5 22:18 23 10.Dunav 16 6 2 8 32:41 20 11.Hajduk 16 5 4 7 28:34 19 12.Borac(VG) 16 5 2 9 28:34 17 13.Vinogradar 16 5 2 9 35:40 17 14.[evac 16 4 5 7 12:23 17 15.Potporaw 16 5 2 9 24:37 17 16.Banat 16 2 1 13 17:62 7

da i ostali u trci za drugo mesto koje vodi u bara`. B.Stojkovski

Preokret unastavku

Slavija –Partizan(U)2:1(0:1) KOV A^ IC A: Stadion Slavi je, gle da la ca 150. Su di ja: Dimkovi} (Glogow), strelci: Nikolovski u 53, Nestorovski u 89. za Slaviju, a Banu u 25. mi nu tu za Par ti zan. @u ti kartoni: Strahu{ek, Petrovi} (Sla vi ja), Mar ja no vi} (Partizan). SLAVIJA: Zekovi} 6, Nestorovski 8, Okuka 6 (Halupa 6), \urkoski 6, Qavro{ 7, Valovec 6 (Stojanovi} 6), Bire{ 6 (Nikolovski 7), Petrovi} 6, Vasi} 6, Strahu{ek 7, Mihalek 8.. PARTIZAN(U): Joki} 7, R. Pobra 6, Novakovi} 6, Jezdimirovi} 6 (Popov 6), M. Pobra 6, Veqin 6, Ivanovi} 7, Nikolin 6, Vojnov 7, Ostoji} 6, Banu 7. B.Stojkovski VR[AC:Vr{acjunajted-Vulturul (Grebenac)0:1,BARANDA:Radni~kiPartizan (Gaj) 4:1, SAKULE: Borac Sloga(Plandi{te)3:1,JABUKA:Jugoslavija-BAK(BelaCrkva)2:0,IZBI[TE: Polet - Sloga (Banatsko Novo Selo)3:1,OMOQICA:Mladost-Radni~ki(Kovin)0:6,KOVA^ICA:Slavija-Partizan(Uqma)2:1,SEFKERIN: Tempo-Spartak(Debeqa~a)2:0. 1.Rad.(K) 16 2.Borac 16 3.Rad.(B) 16 4.Vr{ac 16 5.Jugoslavija 16 6.Slavija 16 7.Vulturul 16 8.Mladost 16 9.Tempo 16 10.BAK 16 11.Polet 16 12.Partizan(G)16 13.Sloga(BNS) 16 14.Sloga(P) 16 15.Partizan(U)16 16.Spartak 16

11 10 8 8 7 7 7 7 7 5 6 6 5 5 5 2

4 1 2 4 4 4 3 5 5 4 4 5 2 7 2 7 2 7 5 6 2 8 1 9 3 8 3 8 1 10 1 13

46:14 34:13 33:16 19:12 27:26 22:25 22:17 31:30 18:24 22:19 18:26 22:25 23:27 18:25 20:30 10:56

37 32 28 27 26 25 23 23 23 20 20 19 18 18 16 7

Jugoslavija -BAK2:0(1:0) JAB UK A: Me sno igra li {te, gledalaca 150, sudija Joki} (Vr{ac), strelci: Veli~kovi} u 23. Angelovski u 64. minutu. @uti kartoni: Mitkovi}, Stamenkovski, Krstovski (Jugoslavija). JUGOSLAVIJA: Simijanovi} 7, Mitkovi} 6, Mitrovi} 6 (Doj ~i nov ski 6), Ne na di} 7, Milevski 6, Mihaj~i} 7, Veli~kovi} 7 (Krstevski -), Daki} 6, Stojanovski 6, Stamenkovski 7 (Zmejkovski -), Angelovski 7. BAK: Stefanovi} 5, Juga 5 (Radulov 6), Markovi} 6, Nedi} 5, [u pi} 7, Je li ~in 7 (Ili} 6), Marila 5, Kanterevi} 6, Stajkovac 7, An|eli} 6, Gavrilovi} 5 (@ivkovi} 6).

Borac -Sloga(P)3:1(0:0) SAKULE: Igrali{te „u Porti”, gledalaca 400, sudija Feren~ik (Bela Crkva), strelci: Ro{uq u 47. i 86. Pavlovi} u 94. za Borac, Vukomanovi} u 76. minutu za Slogu. @uti kartoni: Mladenovi}, Jovanovski, Krsti}, Milankov (Borac), Jankovi} (Sloga). BORAC: Antanasijevi} 7, M. Milovac 7, Carevi} 7, Mladenovi} 7, Jovanovski 7, Kodi} 7, Zekanovi} 7, Bojkovi} 7, Krsti} 7 (Pavlovi} 7), Milankov 7 (M. Milovac -), Ro{uq 8 (Matkovi} -). SLOG A: Bo bo{ 7, Jan ko vi} 7, Ba la} 6, An ge lov ski 6, Tren gov ski 6, Ba log 7 (Vu ko ma no vi} 7), Pe trov ski 6, S. Ste fa nov ski 6, ^a bi lov ski 6 (Ili jev ski -), Sto ja nov ski 7, Sta noj lo vi} 7 (N. Ste fa nov ski -).

DRUGA@ENSKALIGA –VOJVODINA MOL: Rubin - Pan~evo 3:1, BEO- GRAD: Kalemegdan - Fru{kogorac (NoviSad)3:0,BOR^A:BSK-Radni~ki1919.(Zrewanin)3:0. 1.BSK 12 12 0 0 64:6 36 2.Radni~ki 12 6 0 6 27:26 18 3.Fru{kog. 12 5 3 4 18:21 18 4.Pan~evo 12 4 2 6 20:30 14 5.Rubin 12 3 2 7 16:41 11 6.Kalemeg.(-1) 12 2 1 9 10:28 6


SPORT

c m y

dnevnik

utorak20.mart2012.

21

SREMSKALIGA

PODRU^NALIGANOVISAD

Pr{talouVitojevcima

LiderpaouPalanci

Partizan–Mladost2:1(0:0) VITOJEVCI: Igrali{te Partizana, gledalaca 300, sudija Jovan~evi} ([id). Strelci: Srbinovski u 48. i Markovi} u 72. za Partizan, Rado{evi} u 83. minutu (iz penala) za Mladost. @uti kartoni: Zelinac, Srbinovski, Mili}, \or|i} (Partizan), Deni}, Kudra, \uri~i} (Mladost). PARTIZAN: Bo{kovi} 7, Bogdanovi} 7, \or|i} 7, Zelinac 8, Petrovi} 8 (Ivkovi} 8), Mili} 8, [a}irovi} 7, Srbinovski 8, Tripi} 7, Radovi} 7, Markovi} 8. MLADOST: Travica 7, Kudra 7, Gavrilovi} 6 (Gruji~i}), Baqak 7, Nedeqkovi} 7, \uri~i} 7, Deni} 8, Mrkaji} 7 (Rado{evi} 7), Savi} 8, Radanovi} 8, Vuj~i} 7. Vitojev~ani su zaslu`eno pobedili goste iz Kupinova. Osnovna ocena utakmice bila je ~vrsta i dinami~na igra obe ekipe. Doma}i fudbaleri imali su stalnu inicijativu i vi{e `eqe za pobedom, {to ih je i dovelo do kona~nog trijumfa.U prvom poluvremenu vredno je ista}i projektil Vladimira Petrovi}a sa nekih 35 metara. Lopta je pogodila sastav stative i pre~ke Travicinog gola. Partizan je do{ao u vo|stvo golom Srbinovskog iz slobodnog udarca. Rezultat je povisio Du{ko Markovi} Beli posle izvanrednog pasa sa Ivkovi}em. Kona~an rezultat je postavio Milo{ Rado{evi} iz penala, koji je skrivio Mili}, o{trijim prekr{ajom u svom kaznenom prostoru, nad Savi}em. M.Latkovi}

Rudar–Radni~ki(I) 2:0(1:0) VRDNIK: Stadion Rudara, gledalaca 500, sudija Bogovac (In|ija). Strelci: Peri} u 6. i Vu~ini} u 79. minutu. @uti kartoni: Luka~, Vu~ini} (Rudar). RUDAR: Ivanu{i} 7, Mitrovi} 7, Santra~ 7, Boji} 8, Mrvi~in 8, Petrovi}– (Vondra~ek 7), Risti} 8, Gruji} 9, Luka~ 7 (Vu~ini} 8), Stri~evi} 7, Peri} 8 ([mit 7). RADNI^KI: Vidanovi} 6, Grubje{i} 6, Vuji} 6, Ka}anski 6, Guzina 7, Kereleta 6, \ukanovi} 6 (Kne`evi} 6), Borojevi} 6, [evi} 7, Babi} 7 (Stankovi}), Erkanovi} 6 (Lazi} 6). Lokalni derbi, odigran je pred rekordnih 500 gledalaca, u dobroj igri obe ekipe. Vrdni~ani su bili boqi za nijansu. A.Manojlovi}

Sremac–Hajduk(B) 1:2(1:1) VOJKA: Stadion Sremca, gledalaca 200, sudija Miji} (Prhovo). Strelci: D. Gruji} u 5. za Sremac, a Bujenovi} u 24. i @. Mitrovi} u 68. za Hajduk. @uti kartoni: S. Skopqak, Rajak (Sremac), Pani}, Jovanov (Hajduk). SREMAC: Stankovi} 7, D. Skopqak 7, Rosi} 7 (Rankov), S. Skopqak 7, Perin 6, ^ortanova~ki 6, Juri{i} 6, Rajak 6 (Kova~evi}), D. Gruji} 7, Mirkovi} 6 (Abaxija), Radosavqevi} 6. HAJDUK: Kosti} 7, Jovanov 7, Poqak 7, Glavatovi} 7, Trtica 7, @. Mitrovi} 8, Bujenovi} 7, Pani} 7 (Dubravac), Dimitrijevi} 7 (Subotin), Peji} 7 (^u~kovi}), M. Mitrovi} 7. Ve} na startu {ok za gostuju}e navija~e. Loptu je {utirao D. Gruji}, Jovanov je promenio pravac lopte, i tako prevario golmana Kosti}a. U 24. minutu izjena~ewe. Gosti su izveli slobodan udarac, doma}a odbrana je izbila loptu, a na wu natra~ava Bujenovi} i s 15 metara plasirao pored golmana Stankovi}a. Do slavqa Be{~ani su do{li u 68. minutu. @. Mitrovi} je odli~no {utirao s 25 metara. P.Radakovi}

Sloga–Sloven2:3(2:2) KRWE[EVCI: Igrali{te Sloge, gledalaca 100, sudija Ota{evi} (In|ija). Strelci: Lazi} u 17. i B. Vuj~i} u 42. za Slogu, Vidakovi} u 8. i 50. i Spasojevi} u 45. minutu za Sloven. @uti kartoni: Igwatovi} (Sloga), Spasojevi} (Sloven). SLOGA: Kuqa 7, Simonovi} 6, Mar~eti} 6, Dra`i} 7, Igwatovi} 6, Keki} 8, Hric~ervenski 6, Skrobi} 6, Lazi} 7, B. Vuj~i} 7 (Voki}), Komazec 6 (M. Vuj~i}).

SLOVEN: Ba{i} 7, Mili~i} 6, Milo{evi} 6, Milovanovi} 7, Maksimovi} 6 (^ugaq), ^upeqi} 6, Milojevi} 6 (Raki}), Vidakovi} 7, Spasojevi} 7 (Gre~), Berowa 8, Stupar 6. Prema o~ekivawu Rumqani su ostvarili pobedu, ali su do we stigli mnogo te`e nego {to je iko mogao i da predpostavi. Ustvari, gosti su znala~ki iskoristili tri grube gre{ke doma}e odbrane. D.Trifunovi}

Hajduk(V)– ZekaBuquba{a3:0(0:0) VI[WI]EVO: Igrali{te Hajduka, gledalaca 300, sudija Batalo (Ruma).Strelci: Veteha u 49. i Vejnovi} u 74. i 88. minutu. @uti kartoni: Zari} (Hajduk), Jordanovski, Stankovi}, Kowevi} (Zeka Buquba{a). HAJDUK: Toma{evi} 7, Raki} 7, [apri} 7, Bakajli} 8, Veteha 8, Vasi} 8 (M. Jovanovi}), Mladenovi} 7 (Marjanovi} 7), Zari} 7, Stevanovi} 7 (V. Jovanovi}), Vejnovi} 9, Gruji~i} 7. ZEKA BUQUBA[A: Ugqe{i} 7, Stankovi} 6, Vasi} 5, Ban~evi} 6, Jordanovski 6, Kowevi} 6, Romandi} 6, Simi} 6 (Nikoli} 5), \onli} 6 (Savinovi} 5), Ivi} 6 (Drqa~a 5), Zabla}anski 7. Favorizovani doma}ini, u prvom delu, imali su inicijativu, ali nije bilo pavih prilika. Nadmo}nost su, ipak, krunisali u 49. minutu. Veteha je bio br`i od odbrane gostiju i lako je zatresao mre`u. U nastavku razigrao se Du{an Vejnovi}, posle deset godina vratio se u klub, i sa dva efektna gola re{io utakmicu. Z.Raki}

Jadran–Grani~ar 1:0(1:0) GOLUBINCI: Stadion Jadrana, gledalaca 300, sudija Vasili} (Sremska Mitrovica). Strelac: S. Kova~evi} u 30. minutu. @uti kartoni: Samac (Jadran), Markovi} (Grani~ar). Crveni karton: Vurdeqa (Grani~ar). JADRAN: G. Kova~evi} 7, S. Peki} 7, Vukajlovi} 7 (Radenkov 7), Brankovi} 7, Bulatovi} 8, Ra{i} 7, J. Koj~inovi} 7, P. Milinkovi} 8, Samac 7 (Malen~i} 7), D. Peki} 7, S. Kova~evi} 8. GRANI^AR: Ili} 7, Markovi} 7, Keki} 7, Vukmir 7, Carevi} 7, Kon~ar 7, Vurdeqa 7, Antunovi} 7, M. Erak 7, D. Erak 7, Ugqe{i} 7. Golubin~ani su u potpunosti nadigrali jeseweg prvaka iz Ada{evaca, koji ni{ta nije pokazao. Istina je gosti su dva puta pogodili pre~ku iz daqine. Doma}i su po~eli ofanzivno, a prvu ozbiqnu {ansu pretvorili su u gol. S. Kova~evi} je bio precizan s 16 metara. U drugom poluvremenu doma}ini su zaigrali ofanzivno, ali i pored prilika, nisu uspeli u realizaciji. S.Vukobratovi}

VI[WI]EVO: Hajduk–Zeka Buquba{a 3:0, KRWE[EVCI: Sloga–Sloven 2:3, VRDNIK: Rudar–Radni~ki(I)2:0,[IMANOVCI: Hajduk–LSK 3:1, VITOJEVCI: Partizan–Mladost2:1,OGAR:[umar–Podriwe 3:0, VOJKA: Sremac–Hajduk (B) 1:2, GOLUBINCI: Jadran–Grani~ar1:0. 1.Hajduk(B) 16 10 5 1 35:12 35 2.Grani~ar 16 11 0 5 34:11 33 3.Sloven 16 10 1 5 40:17 31 4.Mladost 16 9 3 4 33:19 30 5.Hajduk(V) 16 9 1 6 26:19 28 6.Jadran 16 7 3 6 20:17 24 7.Podriwe 16 7 3 6 24:29 24 8.Rudar 16 6 4 6 17:20 22 9.Partizan 16 6 3 7 27:21 21 10.LSK 16 6 1 9 21:26 19 11.Sremac 16 5 3 8 19:29 18 12.Z.Buqub. 16 5 3 8 21:34 18 13.Hajduk([) 16 5 2 9 25:29 17 14.[umar 16 5 2 9 25:34 17 15.Rad.(I)(–1) 16 3 4 9 17:40 12 16.Sloga 16 2 6 8 26:53 12

Hajduk([)–LSK3:1(0:0) [IMANOVCI: Stadion Hajduka, gledalaca 150, sudija ^an~ar (Nova Pazova). Strelci: Kresojevi} u 50. i Krstovi} u 68. i 90. za Hajduk, Raji} u 69. minutu za LSK. @uti kartoni: M. Bosan~i}, Boji} (LSK). HAJDUK: Tabak 9, Kne`evi} 7, Mijatovi} 7, Grba~i} 7, Kelebuda 7, Qubinkovi} 7, Kresojevi} 8 (Vagi} 7), Korov 7, Krstovi} 9, Rai~evi} 8 (Kliska 7), Balaban 7. LSK: Milivojevi} 7, Matijevi} 6 Plav{i} 7, Papi} 7, La|evac 6, M. Bosan~i} 7 (Q. Bosan~i} 6), Jovani} 7, Zeqkovi} 7, Raji} 8 (^orak 6), Boji} 7 (Andri} 6), Savi} 7. Krstovi} je postigao dva gola odluke i doneo [imanov~anima vrednu pobedu, ali zasluga pripada i golmanu Tabaku, jer je u prvom delu odbranio tri povoqne prilike gostiju, a i u nastavku nekoliko puta je efektno intervenisao i tako spasavao svoju mre`u. Z.Muji}

[umar–Podriwe 3:0(0:0) OGAR: Igrali{te [umara, gledalaca 250, sudija Cveti~anin (Ruma). Strelci: Mitrovi} u 50, Vra~evi} u 65. i Dra`i} u 75. minutu. @uti kartoni: Vra~evi}, Lozi} ([umar), Jeremi} (Podriwe). [UMAR: Rogi}–, Z. Mili~evi} 7, Kresojevi} 8, Teodorovi} 8, Mitrovi} 8, Jovi} 6, Dragojevi} 7 (Dra`i} 7), Lozi} 6 (Kova~evi} 6), Novakovi} 5 (Obradovi} 6), Vra~evi} 8, G. Mili~evi} 8. PODRIWE: Mihajlovi} 6, Dobo 5 (Mira`i} 6), Vladisavqevi} 6, Jeremi} 6, Jovanovi} 5, Simi} 5, Vitorovi} 6, Stankovi} 6, Pepeq~evi} 6, Todorovi} 6, Trivkovi} 7. Na po~etku drugog poluvremena, trenutak odluke. Pred golom gostiju najboqe se sna{ao Mitrovi} i savladao Mihajlovi}a. U nastavku igre golovima Vra~evi}a i Dra`i}a, doma}i, samo su, potvrdili ubedqivu pobedu. S.Veselinovi}

MFLBE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Nadaq~ani povelitrku Napredak–Mladost2:0(0:0) NADAQ: Igrali{te Napretka, gledalaca 50, sudija: \urovi} (Savino Selo), strelci: Lazarov 60. i M. [u}ov u 71. minutu. @uti kartoni: Te{anovi}, Filipovi}, [u}ov (Napredak), Tepi}, \uki}, Gavri} (Mladost). Crveni karton: Vojinovi} (Mladost) NAPREDAK: Stankov 7, @ivanovi} 7, Boki} 7, ^egar 7, Doroslova~ki 7([u}ov 7), Milivojev 7, Te{anovi} 7, Filipovi} 7 (\uri} 7), Lazarov 7, [u}ov M. 7, Desnica 7. MLADOST: Mom~ilovi} 7, Zelenki} 6(Gavri} 6), Vojinovi} 6, Mesaro{ 7, Jankovi} 7, \uki} 6, Tepi} M. 6 (Nikodinovi}),Tepi} N. 6, Juri} 6(Vojinovi} V.), Stupar 6, Vojinovi} 6. Po veoma lepom i sun~anom vremenu ekipa doma}ina kontrolisala je igru tokom cele utakmice ali strelci nisu bili ba{ raspolo`eni tako da su mre`e mirovale u prvom poluvremenu. Nakon

NADAQ: Napredak – Mladost (Radi~evi})2:0,KUCURA:Iskra– Jedinstvo (Ba~ko Petrovo Selo) 4:1,SRBOBRAN:MladostRadost– Vojvodina (Ba~ko Gradi{te) 2:0, SAVINOSELO:Budu}nost–Be~ej 1:1, Slobodan je bio Proleter (RavnoSelo). 1.Napredak 15 11 1 3 35:17 34 2.Vojvodina 14 11 0 3 41:17 33 3.Proleter 14 10 2 2 35:19 32 4.Be~ej 15 7 3 5 36:32 24 5.Ml.Radost 14 7 1 6 31:17 22 6.Budu}nost 14 6 2 6 36:22 20 7.Iskra 14 4 0 10 26:53 12 8.Mladost 14 1 2 11 7:34 5 9.Jedinstvo 14 1 1 12 9:45 4

odli~nog prodora Desnice i starta odbrane gostiju sudija \urovi} dosudio je najstro`iju kaznu koju Lazarov pretvorio u gol. Inicijativa doma}ina urodila je plodom, pa nakon jedne akcije po desnoj strani Marko [u}ov je odli~nim udarcem postavio kona~an rezultat. R.\uri}

OFKStarigrad–Jedinstvo 2:0(1:0) BA^KA PALANKA: Stadion OFK Stari grad, gledalaca oko 300, sudija, Bozoki (Koviq), strelci, @ivi} u 32 i Trivunovi} u 81.minutu. @uti kartoni, @ivi} i Bubalo (Stari grad), Saveqev, Evi}, Zerdo (Jedinstvo). OFK STARI GRAD: Kne`evi} 7, Bogunovi} 7, Trifunovi} 8, Bubalo 7, Isakov 7 (Radosavki} –), Gajdobranski 7 (Jovanovi} 7), Markovi} 7, ]uk 7 (Radi} – ), @ivi} 8, Serdar 7, M.Trivunovi} 8. JEDINSTVO: \uri} 6, Evi} 6, Lisica 6, \eki} 6, Saveqev 6, Zerdo 6, [otra 6 (Vidakovi} 6), Roguqi} 6 (Pastor –), Mekterovi} 6 (Bo{wakovi} –), Vuleti} 6, Anu{i} 6. Doma}i su poveli evro – golom @ivi}a u 32. minutu. Napada~ doma}ih je izveo slobodan udarac sa 16 metara a lopta je pogodila desni ugao golmana \uri}a. Nakon dodavawa od Serdra, Marko Trivunovi} je u 81. minutu smestio loptu u levi ugao golmana Jedinstva i postavio kona~an rezultat. Od gostiju iz Rumenke, koji su bili jesewi prvaci, vi{e se o~ekivalo. M.Kremenovi}

~elnu poziciju i sa velikim ambicijama ulaze u daqi tok prvenstva. Nakon po~etnog ispitivawa snaga, novajlija Romi} je preciznim udarcem sa preko 30 metara savladao Drobwaka. Imali su i u nastavku doma}i priliku da overe pobedu, me|utim jednom je pre~ka bila saveznik \ur|ev~ana, a u situaciji kada je bilo te`e proma{iti nego posti}i gol bio je Vujovi}, pa su doma}i do kraja bili zadovoqni minimalnom pobedom. M.Po.

MetalacAV–Kabel 0:0 FUTOG: Igrali{te Metalca, gledalaca 150, sudija Kalafat (Novi Sad). @uti kartoni: Kosi}, Jela~a (Metalac AV), ^epi}, Zamlakar, Celin, Beri} (Kabel). Crveni karton: ^epi} (Kabel). METALAC AV: Jeli~i} 7, Kosi} 6 (Berowa –), Bubuq 6, Jela~a 7, Latinovi} 7, Ardali} 7, Bo{kovi} 7, Lazendi} 6, Nari} 6 (Feher 7), Stanojkovi} 6, Hobel 6 (Karanovi} 7).

FKSutjeska –OFKVrbas(Vrbas) 0:0(0:1) BA^KO DOBRO POQE: Stadion „ Kraj Su{are“ , gledalaca 450. Sudija: Mudrini} (B. Palanka ). Strelci : Pekovi} u 90+1 min za Vrbas. @uti kartoni: @ugi}, Kosti}, [ibali} za Sutjesku a Jeli} za Vrbas. SUTJESKA: Ga{ovi} 7, @ugi} 8, Tadi} 7, Kosti} 7, Drin~i} 7, Rodi} 7, Mirkovi} 7, Cicmil 7, (Peji} –) Obradovi} 7, ([ibali}–), Tom~i} 7, Gagovi} 7. VRBAS: Meduri} 7, Jeli} 7, Durutovi} 8, 6, Ju{kovi} 7, Vasiqevi} S. 7, Eri 7, Pekovi} 8, Stijepovi} 7, Vasiqevi} D. 7 (Tepav~evi} –), Ma}i`enski 7, Bulatovi} 7, (Klisari} 7). Komiski derbi na utvarawu sezone na stadionu „Kraj su{are“ privukao je ve}i broj qubiteqa fudbala. Obostrano oprezna igra oba tima u prvom poluvremenu sa puno borbenosti i takti~kog nadmudrivawa obeju trenera. Ispitivawe snaga je trajalo skoro celo poluvrame , a bele`imo samo nekoliko ofanzivnijih akcija na obe strane.Gosti su u drugom poluvremonu krenuli malo otvorenije ali su tako otvorili vi{e prostora za doma}e napada~e . Dobre prilike za gol u timu doma}ih su imali Cicmil i Gagovi} u dva navrata.Na drugoj strani Klisari} je dobro {utirao ali je Ga{ovi} bio na mestu. Naj opasniji su gosti bili iz auta , kada je Durutovi} gotovo svaki put bacao loptu u srce {esnesterca i tako stvarao probleme doma}oj odbrani .Tako su gosti do{li i do pobede ,kada je u posledwem minutu Pekovi} bio najspretniji u gu`vi koja je nastala u petercu posle auta Durutovi}a. I.Vukovi}

Srbobran–Ba~ka(\) 1:0(1:0) SRBOBRAN: Igrali{te Srbobrana, gledalaca 300, sudija Bosin (Novi Sad), strelac Romi} u 20. minutu. @uti kartoni: Ivanovi} (Srbobran), Spasojevi}, Mati} (Ba~ka ). SRBOBRAN: Jovanovi} 7, Brankov 8, Srdanov 7, Hodonicki 8, Popovi} 7, Ivanovi} 7, Vujovi} 7 (To{i} 7), Perendi} 8, Novakovi} 7 (Stankov 7), Romi} 8 (Glenxa 7), Ikra{ 7. BA^KA: Drobwak 6, Todi} 6, Samolovac 7 (Mu{icki 6), S. Trivunovi} 7, Spasojevi} 7, Dejanovi} 7, Panti} 6 (Mati} 6), Jankovi} 7, Ru`i} 7, D. Trivunovi} 8, Markovi} 6. Derbi je prema o~ekivawima doneo kvalitetan fudbal. Novi trener Srbobranaca Novakovi} uspe{no je startovao na klupi doma}ih. Sa slatkim minimalcem Srbobranci su preuzeli

MileJeli~i}(MetalacAV)

KABEL: Vasiqevi} 7, Beri} 7, Radanovi} 7, Celin 7, Krsti} 6, \uki} 6, Pupovac 7, Zamaklar 7, Perovi} 6 (Maravi} –), Ra{iovan 7 (Sekuli} 6), Brkqa~a 6 (^epi} –). Vi{e se o~ekivalo na premijeri u Futogu. U ravnopravnoj igri bez puno prilika mre`e su ostale netaknute. U prvom delu najbli`i vo|stvu bili su gosti, kada je Ra{iovan umesto mre`e pogodio stativu. Mogao se proma{aj Ra{iovana gostima osvetiti u posledwem minutu, kada je na odbijenu loptu od golmana Vasiqevi}a Stanojkovi} mogao proslediti u mre`u, ali je slabo {utirao. M.Po.

Omladinac–Borac 0:3(0:3) STEPANOVI]EVO: Igrali{te Omladinca, gledalaca 200, sudija Deliba{i} (Vrbas), strelci: Nikoli} u 18. M. Ris u 32. i Veselinovi} u 35. minutu. @uti kartoni: Paripovi}, Bodowi (Omladinac), [vedi}, B. Ris, M. Ris (Borac). OMLADINAC: Zeqkovi} 6, Paripovi} 6 ([atara 7), Milo{evi} 6, (Mladenovi} 6), Peceq 7, Avdi} 7, Maksimovi} 7, Bjeki} 6, Bodowi 7, D. Samarxi} 6, B. @ivkovi} 6 (Prodanov –), ]eli} 6. BORAC: [ovqanski 8, D. Ris 7, Nikoli} 7 (Milanovi} 6), Mi. Stanojevi} 7, Filipovi} 7, B. Ris 7, Me. Stanojevi} 6, M. Ris 6, Veselinovi} 7 (Ze~evi} 6), [vedi} 7 (Vidovi} 6), Rogi} 6. Doma}i su u me~ u{li u nameri da se revan{iraju Borcu za jesewi poraz. Me|utim, sve je krenulo kako ne treba. Pogre{io je Zeqkovi} koji je slabo intervenisao i dozolio lukavom Nikoli}u da ga savlada. I kod autogola ]eli}a ve}i deo posla uradio je Milorad Ris, a igra~ doma}ih zahvatio je loptu i iznenadio Zeqkovi}a. Kada je Veselinovi} u 35. minutu zbog lo{e procene lo{e odbrane pove}ao rezultat o~ekivala se prava kanonada. U nastavku su Stepanov}ani krenuli sa `eqom da postignu gol i donekle unesu rezultatsku neizvesnost. Najbli`i po~asnom bio je Avdi} u 47. minutu, dosu|en je jedanaesterca za doma}e, ali je [ovqanski prozreo nameru igra~a Omladinca, pa je

FUTOG:MetalacAV–Kabel0:0, BA^KO DOBRO POQE: Sutjeska – Vrbas 0:1, STEPANOVI]EVO: Omladinac – Borac 0:3, KOVIQ: [ajka{–Slavija(NS)3:1,SRBOBRAN:Srbobran–Ba~ka1923.1:0, BA^KAPALANKA:Starigrad–Jedinstvo2:0,PETROVARADIN:Petrovaradin–Hercegovac0:0,SlavijaizPivnicajebilaslobodna. 1.Srbobran 15 8 4 3 34:17 28 2.Borac 15 8 4 3 21:17 28 3.Jedinstvo 15 7 5 3 24:18 26 4.Kabel 15 8 2 5 19:17 26 5.Vrbas 15 7 3 5 26:15 24 6.Slavija(NS)15 6 5 4 21:21 23 7.Petrovar. 15 5 5 5 19:21 20 8.Ba~ka 15 5 4 6 24:17 19 9.Hercegovac 15 4 7 4 16:17 19 10.Sutjeska 15 5 4 6 15:16 19 11.MetalacAV 15 4 5 6 10:18 17 12.Starigrad 15 4 4 7 15:19 16 13.[ajka{ 15 5 1 9 20:31 16 14.Omladinac 15 3 6 6 19:24 15 15.Slavija(P) 14 3 1 10 18:33 10 Ekipa Stra`ilova odustala je od daqegtakmi~ewa

ve} tada bilo jasno da }e gosti slaviti. M.Po.

Petrovaradin –Hercegovac0:0 PETROVARADIN: Igrali{te Petrovaradina, gledalaca 150, sudija Radakovi} (Novi Sad). @uti kartoni: \or|evi}, Roganovi} (Petrovaradin), Trivunovi}, Ne{kovi} (Hercegovac). PETROVARADIN: Rankov, Tati}, Kne`i}, Todorovi}, Ivezi}, \or|evi}, Devi}, Lali} (Belu`i}), Spaji}, Krsmani} (Ninkovi}), Papovi}, HERCEGOVAC: Luka~}, Trivunovi}, Horvati}, \or|evi}, M. Hrweh, G. Siv~evi}, Babi}, Nov~i}, M. Siv~evi} (S. Hrwez, Kurte{), Gruba~i}, Ne{kovi} (Markovi}). M.Po.

[ajka{–Slavija 3:1(1:1) KOVIQ: Igrali{te na Adi, gledalaca 200, sudija Fa|o{ (Selen~a), strelci: Mili}evi} u 39. i 92. Mihajlovi} u 67. za [ajka{, a Xogovi} u 41. minutu za Slaviju. @uti kartoni: Sladi}, Laki}, Mili~evi} ([ajka{), Avdulovi}, Da{i~i}, ^i~i} (Slavija). [AJKA[: Subi} 7, Majuri} 8, [imulija 7, Halavawa 8, Laki} 7, Grubi{i} 7 (Subotin –), Radoj~i} 8, Sladi} 7 (Stankov 7), Mili}evi} 9, Mihajlovi} 8, Igra~ev 7 (Samarxija –). SLAVIJA: Vujinovi} 6, Vu~kovi} 7, Samarxija 7, Avdulovi} 6 (]atovi} –), Da{i} 6, Kern 6, Pa{}an 8, Licemberbeg 7 (Obradovi} –), ^i~i} 7, Xogovi} 7, Nogo 6 (^olovi} 6). Prvi su redove sredili gosti, napadali su a onda je na scenu stupio povratnik u redove Koviq~ana Vladimir Mili}evi}. Majstralno je prihvatio loptu i iz okreta je poslao u sami ugao. Dva minuta kasnije nakon neuspele ofsajd zamke gosti su preko Xogovi}a uspeli da izjedna~e. U nastavku su Koviq~ani krenuli na sve ili ni{ta, stvarali prilike, pa je Mihajlovi} posle prodora Mili}evi}a glavom ponovo doveo doma}ina u vo|stvo. Sve karte bacio je u napad trener gostiju Du{ko ]uqak, otvorili su Salaj~ani, {to su Koviq~ani iskoristili. M.Po.

Omladinci FUTOG:MetalacAV–Kabel0:1, BA^KO DOBRO POQE: Sutjeska – Vrbas 2:1, STEPANOVI]EVO: Omladinac – Borac 3:1, KOVIQ: [ajka{–Slavija(NS)2:3,SRBOBRAN:Srbobran–Ba~ka1923.4:2, BA^KAPALANKA:Starigrad–Jedinsvo (Rum.) 4:2, PETROVARADIN: PETROVARADIN – Hercegovac1:0,SlavijaizPivnicajebila slobodna. 1.Slavija(NS)15 13 0 2 52:12 39 2.Petrovar. 15 11 1 3 52:19 34 3.Srbobran 15 10 2 3 44:24 32 4.Omladinac 15 8 4 3 38:29 28 5.MetalacAV 15 8 3 4 26:11 27 6.Sutjeska 15 9 0 6 31:25 27 7.Borac 15 7 2 6 30:29 23 8.Vrbas 15 6 3 6 27:24 21 9.Kabel 15 7 0 8 19:25 21 10.[ajka{ 15 6 1 8 30:26 19 11.Ba~ka 15 6 0 9 28:34 18 12.Jedinstvo 15 4 1 10 26:50 13 13.Starigrad 15 2 3 10 14:29 9 14.Hercegovac 15 3 0 12 11:29 9 15.Slavija(P) 14 1 2 11 12:61 5


22

sport

utorak20.mart2012.

KO[ARKA[KISEMAfOR ABAmu{kaliga C.zvezdaD.–PartizanMTS 69:84 92:76 Makabi–Radni~ki Zlatorog–Krka 57:67 87:72 Cibona–Helios Zagreb–[iroki 48:72 80:64 Cedevita–Hemofarm 72:68 Olimpija–Budu}nost 1.Makabi 25 24 1 2140:1721 49 26 19 7 2193:1927 45 2.Cedevita 3.Partizan 26 19 7 2035:1806 45 4.Budu}nost 25 17 8 1864:1761 42 26 15 11 1960:1881 41 5.[iroki 26 14 12 1941:1984 40 6.Olimpija 26 13 13 2099:2068 39 7.Cibona 26 12 14 2106:2124 38 8.Radni~ki 26 12 14 2007:2118 38 9.Zagreb 10.C.zvezda 26 11 15 2074:2091 37 11.Krka 26 9 17 1893:1988 35 12.Hemofar 26 7 19 1868:2074 33 13.Helios 26 7 19 1863:2134 33 26 2 24 1688:2052 28 14.Zlatorog Na fajnal–for turniru u Tel Avivu (28.i29.aprila)sasta}ese:Makabi–Budu}nost,Cedevita–PartizanMTS.

Agro`ivmu{kaliga Proleter–Napredak 70:76 90:95 Smederevo–Vojvodina Metalac–@elezni~ar 79:65 Sloga–Tami{ 74:70 67:69 Borac–Radni~kiFMP M.Vizura–BKKRadni~ki 87:89 75:73 Sloboda–OKKBeograd 1.VojvodinaS. 26 23 3 2272:1951 49 2.BKKRadni~. 26 19 7 2166:2065 45 3.Radni~.FMP 26 17 9 2065:1920 43 4.MegaVizura 26 17 9 2133:2060 43 5.OKKBeograd 26 15 11 2018:1917 41 26 15 11 1892:1878 41 6.Tami{ 7.Smederevo 26 14 12 2174:2179 40 26 12 14 1898:1869 38 8.Borac 9.Sloga 26 13 13 2066:2133 39 10.Sloboda 26 11 15 1920:2041 37 11.Metalac 26 10 16 1959:2045 36 26 8 18 1986:2088 34 12.Napredak 13.@elezni~ar 26 6 20 2034:2148 32 14.Proleter 26 2 24 1924:2215 28 USuperligususeplasiraliVojvodina Srbijagas, BKK Radni~ki, Mega Vizura i Radni~kiFMP.Izligesuispali:@elezni~ar(In|ija)iProleter(Zrewanin).

PrvaA`enskaliga –plej-of VrbasM.–PartizanG. 58:109 Jagodina–Hemofarm[. 57:89 Vojvodina–R.Kora} 58:52 C.zvezda–Vo`dovac 65:66 Upolufinaleplej–ofakojepo~iweu sredu sasta}e se Partizan Galenika – Vojvodina NIS i Hemofarm [tada – Vo`dovac.

PrvaA`enskaliga –plej-aut Beo~in–Proleter ^elarevo–Spartak S.Pazova–Student Loznica–Radni~ki [abacjebio 1.[abac 16 14 17 11 2.Radni~ki 17 10 3.^elarevo 4.S.Pazova 17 10 5.Beo~in 17 9 6.Student 17 8 7.Spartak 17 7 8.Proleter 17 5 17 2 9.Loznica

2 6 7 7 8 9 10 12 15

75:63 57:44 67:51 35:66 slobodan. 1144:998 30 1146:1008 28 1081:1019 27 1228:1081 27 1183:1196 26 1128:1109 25 1127:1144 24 1167:1311 22 927:1265 19

PrvaBmu{kaliga Beovuk–JedinstvoNB Crnokosa–Vojvodina VivaBas.–Konstantin NapredakM.–Spartak Mladost(Z)–Mladost(^) Jagodina–[abac Radni~kiS.–Radni~ki(O) 1.Mladost(Z) 22 14 8 2.Jagodina 22 14 8 3.Konstantin 22 14 8 4.Mladost(^) 22 13 9 5.Spartak 22 13 9 6.Rani~ki(O) 22 13 9 7.Crnokosa 22 12 10 8.NapredakM. 22 11 11 9.Beovuk 22 10 12 10.VivaB. 22 10 12 11.[abac 22 9 13 12.Vojvodina 22 8 14 13.Radni~kiSt. 22 7 15 14.JedinstvoNB22 6 16

103:78 96:82 72:80 61:60 71:56 78:71 79:85 1667:1610 36 1815:1772 36 1653:1540 36 1725:1622 35 1775:1679 35 1803:1800 35 1743:1681 34 1652:1720 33 1842:1842 32 1913:1961 32 1690:1682 31 1753:1877 30 1740:1842 29 1806:1949 28

PrvaB`enskaliga Kraqevo–BasketSt. Bor–SrbobranReahem @elezni~ar–Qubovija Sivac–Moravac Plejof–R.Kora}MT Para}in–Trep~a 1.BasketSt. 19 17 2.Srbobran 18 17 3.R.Kora} 17 16 4.Qubovija 18 13

2 1 1 5

37:92 56:65 60:57 74:49 sino} 20:0(sr) 1537:820 36 1299:789 35 1216:670 33 1182:827 31

5.Para}in 6.Plejof 7.@elezni~ar 8.Bor 9.Sivac 10.Kraqevo 11.Moravac 12.Trep~a

ODBOJKA

18 10 8 1135:1047 28 18 10 8 901:1001 28 18 8 10 909:1136 26 18 7 11 1013:972 25 19 6 13 829:1241 25 19 4 15 788:1258 22 18 3 15 687:1295 21 22 0 22 0:440 0

Prvasrpskamu{kaliga –Sever Akademik–N.Pazova Oyaci–Srem Dunav–StaraPazova Meridiana–Vrbas MladostT.–Veternik Radni~ki–Topola VojvodinaMT–V.Kikinda 1.Meridiana 22 20 2 2.Srem 22 20 2 3.MladostT. 22 15 7 4.Topola 22 13 9 22 13 9 5.S.Pazova 22 12 10 6.Veternik 7.N.Pazova 22 11 11 22 11 11 8.Akademik 22 11 11 9.Vrbas 21 9 12 10.Vojvodina 22 7 15 11.Dunav 12.Oyaci 22 5 17 22 3 19 13.Radni~ki 14.V.Kikinda 21 3 18

89:82 78:105 77:91 86:68 91:86 73:75 odlo`eno 1897:1660 42 1973:1621 42 1817:1773 37 1782:1693 35 1850:1730 35 1917:1906 34 1753:1750 33 1772:1761 33 1814:1876 33 1838:1831 30 1695:1819 29 1669:1837 27 1554:1750 25 1485:1809 24

Zajedni~kaKSV `enskaliga VojvodinaMT–Ruma HemofarmMT–Proleter Jugobanat–Kovin Topol~anka–VrbasMT Gimnazija–^elarevo 1.Hemof.[. 18 13 5 2.Vojvod.NIS 18 12 6 3.VrbasMedela16 14 2 17 12 5 4.^elarevo 5.Ruma 17 11 6 6.Kovin 18 9 9 7.Topol~anka 16 7 9 18 4 14 8.Proleter 16 4 12 9.Gimnazija 18 0 18 10.Jugobanat

66:52 102:56 0:20(sr) 22.marta 21.marta 1111:892 31 1045:918 30 991:683 29 1093:813 28 1155:981 28 1030:1055 26 821:961 22 892:1255 21 982:1218 20 0:360 0

Drugasrpskamu{ka liga–Sever Vojka–^oka Top–Crvenka Sv.\or|e–KrajinaG. Apatin–B.Palanka BNS–FutogTehnomer Hajduk–SpartakMT Ruma–Dinamo 21 16 1.Sv.\or|e 2.Hajduk 21 15 3.BNS 21 15 4.Dinamo 21 15 22 12 5.Vojka 6.Ruma 20 14 7.KrajinaG. 21 11 21 11 8.FutogT. 9.Spartak 20 10 10.Apatin 21 9 11.Crvenka 21 8 12.Top 21 6 13.^oka 21 5 14.B.Palanka 22 0

5 6 6 6 10 6 10 10 10 12 13 15 16 22

96:73 97:74 63:69 20:0(sr) 26.marta 26.marta 28.marta 1712:1501 37 1652:1445 36 1639:1525 36 1553:1454 36 1555:1476 34 1661:1539 34 1520:1527 32 1539:1505 32 1488:1431 30 1538:1536 30 1477:1598 29 1505:1638 27 1464:1688 26 0:440 0

Hebajuniorskaliga VojvodinaSG–C.zvezdaDiva 91:89 Hemofam[.–Kwa`evac 90:70 MegaVizura–partizanMTS 64:87 Sloga–Zdravqe 71:63 80:77 Beovuk–Mladost Sloboda–Radni~kiKG sutra 1.Hemof.[. 18 17 1 1647:1301 35 2.Vojvod.SG 18 17 1 1572:1328 35 3.Partiz.MTS 18 14 4 1499:1142 32 4.C.zvezdaD. 18 13 5 1629:1288 31 19 11 8 1657:1623 30 5.Beovuk 6.MegaVizura 18 9 9 1597:1545 27 7.Sloboda 18 8 10 1252:1473 26 8.Radni~ki 18 7 11 1247:1383 25 9.Mladost 18 6 12 1311:1386 24 10.Sloga 19 3 16 1287:1631 22 11.Kwa`evac 19 3 16 1394:1643 22 12.Zdravqe 19 2 17 1330:1679 21

ABSElektro kadetskaliga Zemun–Prokupqe [umadija–Nibak Mladost–Hemofarm Fle{–{abac Sloga–Star C.zvezda–Partizan 1.Hemofarm 19 16 2.Mladost 19 15 3.Partizan 18 15 4.Zemun 19 12 5.C.zvezda 18 12 6.Nibak 19 10 7.Fle{ 19 9 8.Star 19 8 9.Sloga 19 6 10.[umadija 19 5 11.[abac 19 3 12.Prokupqe 19 2

3 4 3 7 6 9 10 11 13 14 16 17

71:48 89:93 52:63 79:68 104:98 danas 1570:1167 35 1439:1288 34 1415:1172 33 1520:1337 31 1331:1201 30 1394:1372 29 1279:1373 28 1412:1429 27 1537:1712 25 1353:1502 24 1280:1543 22 1163:1597 21

VATERPOLO PRVAALIGA Partizan Rajfajzen – Crvena zvezdavet12:7,Bawica–@AK11:5,Beograd–Vojvodna21.marta. 1.Partizan 7 7 0 0 85:42 21 2.Vojvodina 6 5 0 1 74:34 15 3.C.zvezda 7 3 0 4 49:55 9 4.Beograd 6 3 0 3 46:49 9 5.Bawica 7 2 0 5 51:74 6 6.@AK 7 0 0 7 36:86 0

PRVABLIGA–GRUPA OD1DO6 Singidunum–TENT9:9,Be~ejac–Dunav8:13,Zemun–Partizan210:10. 1.Singidunum 6 5 1 0 65:37 16 2.Dunav 6 5 0 1 64:44 15 3.Partizan2 6 3 1 2 59:47 10 4.Zemun 6 2 1 3 49:58 7 5.Be~ejac 6 1 0 5 45:61 3 6.TENT 6 0 1 5 48:83 11

dnevnik

PRVABLIGA–GRUPA OD7DO11 [abac – Nais 12:14, Spartak – Rabotni~ki11:11,slobodanjeGo~. 7.Spartak 6 3 1 2 44:41 10 8.Go~ 5 3 0 2 38:35 9 9.Nais 6 2 0 4 44:46 6 10.[abac 6 2 0 4 47:50 6 11.Rabotni~ki 6 1 1 4 51:52 4

PRVENSTVOSRBIJE ZADAME Ta{2000–PatizanRajfajzen22:6, Vra~ar – Senta 9:10. Drugo kolo: Vra~ar – Ta{ 2000 7:13, Senta – PartizanRajfajzen13:11. 1.Ta{ 2 2 0 0 35:13 6 2.Senta 2 2 0 0 23:20 6 3.Vra~ar 2 0 0 2 16:23 0 4.Partizan 2 0 0 2 17:35 0

PRVA@ENSKALIGA Jedinstvo(SP)–Klek Student–Gimnazijalac Radni~ki(K)–Crnokosa MDZrewanin–NoviSad Lazarevac–@elezni~ar(L) 1.Jedinstvo 19 18 1 2.@elezni~ar 19 17 2 3.Crnokosa 19 15 4 4.Radni~ki 19 12 7 5.Sme~5 18 9 9 6.Zrewanin 19 9 10 7.Lazarevac 19 8 11 8.Po{tar 18 8 10 9.Klek 19 4 15 10.Gimnazijalac 19 4 15 11.Student 19 4 15 12.NoviSad 19 5 14

55:11 53:9 49:15 39:30 31:35 33:39 34:40 28:38 21:47 25:46 19:47 19:49

3:0 0:3 0:3 3:2 1:3 53 52 45 35 26 25 25 21 15 14 14 13

PRVAMU[KALIGA Spartak(S)–Obili} Sterija–\erdap NoviSad–Smederevo Jagodina–Dunavvolej NoviPazar–VGSK Ni{–Borac 1.Spartak 19 17 2.\erdap 19 16 3.Borac 19 14 4.N.Pazar 19 14 5.Obili} 19 12 6.D.volej 19 8 7.Jagodina 19 9 8.Smederevo 19 8 9.NoviSad 19 7 10.Sterija 19 4 11.Ni{ 19 3 12.VGSK 19 2

2 3 5 5 7 11 10 11 12 15 16 17

54:17 51:19 46:21 48:27 43:29 36:41 35:43 31:38 27:42 20:49 22:51 17:53

3:0 0:3 3:0 3:2 3:1 0:3 49 45 42 41 38 25 24 24 21 13 12 8

DRUGALIGA –SEVER(@) Futog–Ki0230 Kikinda–Srem @iti{te–Ruma Ba~kizmaj–NSvolejtim Prvitempo–Mladost(I) 1.Futog 13 12 1 2.Srem 13 11 2 3.P.tempo 12 10 2 4.Mladost 12 9 3 5.Ruma 13 6 7 6.NSvolejt. 13 5 8 7.Ki0230 13 4 9 8.Kikinda 13 4 9 9.B.zmaj 13 2 11 10.@iti{te 13 1 12

3:1 0:3 1:3 0:3 danas 38:7 36 33:9 32 32:9 31 31:12 27 19:26 16 17:29 14 17:31 13 13:30 11 14:34 8 9:36 4

DRUGALIGA –SEVER(M) Apatin–RFU 0:3 Srem–MladostEkspans 1:3 In|ija–FOK 3:0 Sloven–Bavani{te 3:0 Partizan–VojvodinaNSseme2 danas 1.Sloven 13 13 0 39:9 37 2.In|ija 13 11 2 37:10 34 3.MladostE. 13 8 5 29:21 25 4.Vojvodina 12 7 5 27:20 20 5.Srem 13 7 6 28:27 20 6.Apatin 13 5 8 16:29 14 7.RFU 13 5 8 23:32 13 8.Bavani{te 13 4 9 17:29 12 9.Partizan 12 3 9 15:29 11 10.FOK 13 1 12 12:37 6

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–CENTAR(@) VST–NoviSad2 VaradinBMG2–Turija Futogvest–Partizan Vojvodina2–@abaq 1.VST 11 10 1 2.Vojvodina 11 8 3 3.NoviSad 11 7 4 4.Varadin 11 6 5 5.Futogvest 11 5 6 6.Partizan 11 5 6 7.Turija 11 3 8 8.@abaq 11 0 11

30:6 25:13 24:15 25:17 20:22 18:22 10:27 3:33

3:0 3:0 2:3 3:1 29 23 22 21 15 13 8 1

RUKOMET

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–SEVER(@) CVS–^oka Vrbas–Merkur Volejstars–Mladost(BP) Spartak2–Be~ej 1.Spartak 10 10 0 2.Vrbas 11 8 3 3.CVS 11 8 3 4.Merkur 11 6 5 5.Mladost 11 5 6 6.Volejstars 11 4 7 7.Be~ej 10 2 8 8.^oka 11 0 11

3:0 3:0 3:2 odgo|eno 30:7 29 27:12 23 25:13 23 18:20 17 23:22 16 19:26 12 12:24 8 3:33 1

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–SREM(@) Omladinac–Srem2 Radinci–Prvitempo2 MladostEkspans–Dunav Sloga–Maks 1.Maks 11 9 2 2.Omladinac 11 8 3 3.Dunav 11 7 4 4.MladostE. 11 6 5 5.Srem 11 6 5 6.Sloga 11 5 6 7.P.tempo 11 3 8 8.Radinci 11 0 11

29:11 27:13 25:15 21:18 19:19 19:20 13:26 2:33

3:0 0:3 1:3 0:3 27 24 22 18 17 16 8 0

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–BANAT(@) Vr{ac–Proleter Radni~ki–Hercegovina Klek2–Kraji{nik Koral–Banat MDZrewanin2 1Vr{ac 11 10 1 2Proleter 12 9 3 3Banat 11 9 2 4Zrewanin 11 8 3 5.Radni~ki 12 6 6 6.Koral 12 3 9 7Klek 12 2 10 8Hercegovina 12 3 9 9.Kraji{nik 11 2 9

3:0 3:1 odgo|eno slobodan slobodan 30:3 30 27:9 25 20:10 18 20:16 17 17:20 15 14:22 9 6:26 2 2:30 –1

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–SEVER(M) Merkur–Mladost(BP) Vrbas–Spartak2 Mladost(T)–Kikinda Be~ej 1.Vrbas 10 9 2.Merkur 9 8 3.Mladost(BP) 10 5 4.Mladost(T) 10 4 5.Kikinda 9 3 6.Spartak 9 2 7.Be~ej 9 2

1 1 5 6 6 7 7

3:0 3:0 3:2 slobodan 29:4 28 25:7 23 16:18 14 19:21 13 11:20 10 10:23 6 6:23 5

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–BANAT(M) Banat–Borac2 Gorwigrad–Hercegovina Radni~ki–Proleter 1.Proleter 10 9 1 2.Radni~ki 10 7 3 3.Banat 11 6 5 4.Borac 11 4 7 5.Hercegovina 10 3 7 6.G.grad 10 2 8

Superliga(@) @elezni~ar–C.zvezda Radni~kiL.–^a~ak KwazMilo{–Nopal M.sport–Zaje~ar Naisa–Jagodina

35:29 24:22 29:37 19:27 25:29

3:0 3:1 3:0 0:3 slobodan 32:5 30 29:12 28 28:8 26 27:13 24 19:21 17 12:27 10 12:31 8 11:32 7 7:28 6

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–CENTAR(M) Stra`ilovo–Kulpin [id–Botagfogo Vo{a–VojvodinaNSseme3 MladostEkspans2 Sloven2 1.Stra`ilovo 10 10 0 2.Vo{a 10 8 2 3.Vojvodina 8 6 2 4.Kulpin 10 6 4 5.[id 11 5 6 6.Botafogo 10 3 7 7.Sloven 9 1 8 8.MladostE. 10 0 10

Superliga(M) CrvenkaJafa–Po`arevac 31:25 Dinamo–Jugovi}Unimet 26:31 Metaloplastika–Vojvodina 22:17 Radni~ki–Crvenazvezda 30:29 PKB–Obili} 24:20 Napredak–Partizan 20:23 Smederevo–@elezni~ar 23:22 Rudar–Kolubara 33:29 1.Partizan 21 19 2 0 653:552 40 2.Vojvodina 21 17 3 1 624:525 37 3.Radni~ki 21 13 2 6 589:538 28 4.Metalop. 20 12 1 7 559:507 25 5.Rudar 21 10 3 8 538:540 23 6.Jugovi} 21 9 3 9 539:544 21 7.Napredak 21 9 3 9 563:575 21 8.C.zvezda 21 10 2 9 561:540 20 9.Kolubara 20 8 4 8 553:561 20 10.@elezn. 21 7 3 11 590:627 17 11.Po`arevac 21 8 0 13 533:561 16 12.Smederevo 21 8 1 12 478:525 17 13.Crvenka 21 7 0 14 548:575 14 14.PKB 20 6 2 12 515:542 14 15.Dinamo 21 4 1 16 562:618 9 16.Obili} 21 4 0 17 534:612 8

3:1 odgo|eno odgo|eno 28:7 26 23:13 21 23:19 20 15:24 12 11:23 8 10:24 6

Radni~ki–Crvenikrst Napredak–Ku~evo H.Jo`ef–ProleterS. 1.Milenijum 13 11 1 2.Radn.R. 13 11 1 3.ORKBgd 13 8 1 4.Ku~evo 13 7 0 5.Napredak 13 7 0 6.Vojvodina 13 5 2 7.H.Jo`ef 12 4 2 8.Radn. 13 4 1 9.C.krst 13 3 3 10.Metal.AD 13 4 1 11.Proleter 12 4 0 12.Metalac 13 3 0

1 1 4 6 6 6 6 8 7 8 8 10

19:22 27:24 sutrau19 404:284 23 418:318 23 367:317 17 417:376 14 353:351 14 319:327 12 293:296 10 344:375 9 319:360 9 334:406 9 353:375 8 278:414 6

Drugaliga(M) Apatin–Jabuka 30:24 Potisje–MetalacAV 21:24 Dalmatinac–Radni~ki(NS) 26:23 Jedinstvo–Somborelektro 27:19 Hajduk–B.Karlovac 35:30 TitelYD–@SK 21:21 Radni~ki([)–Ruma 31:24 Hercegovina–Napredak 40:27 1.@SK 18 15 1 2 547:462 31 2.TitelYD 18 13 2 3 528:464 28 3.MetalacAV 18 13 1 4 540:479 27 4.Somborel. 18 13 0 5 513:441 26 5.Jabuka 18 11 2 5 579:501 24 6.Jedinstvo 18 9 2 7 556:522 20 7.Apatin 18 9 1 8 508:469 19 8.Radn.NS 18 9 1 8 545:530 19 9.Hajduk 18 9 0 9 570:558 18 10.Hercego. 18 7 2 9 506:501 16 11.Dalmatinac18 7 1 10 474:503 15 12.Ruma 18 5 3 10 548:599 13 13.B.Karlovac 18 4 2 12 535:580 10 14.Napredak 18 5 0 13 527:603 10 15.Radn.[ 18 4 0 14 471:556 8 16.Potisje 18 1 2 15 441:601 4

Drugaliga(@)

1.Zaje~ar 14 2.Jagodina 15 3.Radn.L. 15 4.Naisa 15 5.C.zvezda 14 6.K.Milo{ 15 7.Nopal 14 8.M.sport 15 9.JPRadn. 14 10.@elezn.MC 15 11.^a~ak 14

14 11 9 7 5 7 6 6 4 3 2

0 1 1 1 4 0 1 0 1 1 2

0 3 5 7 5 8 7 9 9 11 10

495:299 406:337 336:329 411:435 375:393 405:446 417:424 346:365 345:371 331:387 286:367

28 23 19 15 14 14 13 12 9 7 6

Prvaliga(M) VrbasKarneks–Vojput Proleter–C.zvezda Priboj–@elezni~ar N.Beograd–MladostTSK NovaPazova–Jagodina Zlatar–MokraGora Zaje~ar–NoviPazar BaneRa{ka 1.Zaje~ar 18 18 0 0 2.Vrbas 18 13 1 4 3.Vojput 17 11 2 4 4.Proleter 18 10 1 7 5.Zlatar 18 9 3 6 6.Priboj 18 10 1 7 7.M.Gora 18 7 1 10 8.B.Ra{ka 17 7 1 9 9.N.Beograd 18 6 2 10 10.@elezn. 17 6 2 9 11.N.Pazar 18 6 2 10 12.N.Pazova 18 7 0 11 13.C.zvezda 17 5 2 10 14.Mladost 18 5 1 12 15.Jagodina 18 2 3 13

18:21 29:24 31:23 32:26 28:27 31:29 10:0 slobodan 555:418 36 511:480 27 475:394 24 470:433 21 539:533 21 436:430 21 544:532 15 444:446 15 498:511 14 455:477 14 447:496 14 490:554 14 422:450 12 409:470 11 455:526 7

Prvaliga(@) Vojvodina–MetalacAD BMSMilenijum–Radni~kiR. ORKBeograd–Metalac

16:20 25:24 38:14

Pan~evo–Mladost Kikinda2–Radni~ki(B) Apatin–Vrbas Radni~ki(K)–Spartak(S) Ravangrad–Spartak(d) Lehel–Temerin Srem–Jabuka95 1.Kikinda2 15 15 0 0 2.Spartak(D) 15 12 0 3 3.Temerin 15 12 0 3 4.Mladost 15 10 1 4 5.Pan~evo 15 10 0 5 6.Radni~.(B) 15 8 0 7 7.Jabuka95 15 8 0 7 8.Srem 15 7 1 7 9.Lehel 15 5 0 10 10.Apatin 15 5 0 10 11.Vrbas 15 4 1 10 12.Ravangrad 15 3 1 11 13.Spartak(S) 15 3 0 12 14.Radni~.(K) 15 1 0 14

36:33 32:25 29:28 24:28 24:26 15:26 33:16 523:346 30 432:307 24 380:338 24 458:431 21 484:436 20 416:394 16 436:418 16 385:356 15 390:407 10 316:416 10 387:422 9 373:442 7 368:442 6 377:565 2

Prvavojvo|anska liga(M) Sivac69–Grafi~ar Vladimirovac–Lavovi Kikinda–Putinci Obili}–B.Palanka Prigrevica–Slavija Radni~ki–VojvodaStepa Kqaji}evo–Crvenka Hajduk–Jedinstvo 1.Lavovi 16 13 1 2 2.Jedin.(NB) 16 13 1 2 3.Crvenka 16 11 2 3 4.V.Stepa 16 10 2 4 5.Slavija 16 10 0 6 6.Vladimir. 16 8 3 5 7.Sivac69 16 9 1 6 8.Kqaji}evo 16 7 2 7 9.B.Palanka 16 7 2 7 10.Radn.(JT) 16 7 1 8 11.Grafi~ar 16 6 2 8 12.Putinci 16 6 2 8 13.Obili} 16 5 1 10 14.Kikinda 16 2 3 11 15.Prigrev. 16 1 1 14 16.Hajduk 16 1 0 14

26:20 33:33 28:28 19:18 22:32 33:28 28:33 14:58 544:348 27 551:402 27 512:431 24 481:436 22 447:389 20 505:462 19 474:456 19 485:457 16 422:411 16 501:495 15 418:398 14 464:472 14 407:474 11 384:448 7 402:514 3 284:688 2

PRVENSTVOVOJVODINE

Martinovi}udvetitule NemawaMartinovi} (Blek hors, Sombor) osvojio je obe titule, juniorsku i seniorsku, na Prvenstvu Vojvodine serijskom vazdu{nom pu{kom u Vrbasu. Posebnojedobroga|aozajuniore kada je zabele`io odli~na 382 kruga. Seniorska titula pripala je Sari BaqickiizVrbasa.Najboqajuniorka bila je Ivana Kreko iz Tatre (Kisa~). Na PrvenstvuVojvodinezamla|ejuniorskeikadetskekategorijeu Zrewaninunajuzbudqivijeje bilo u disciplini serijska vazdu{napu{kazakadetejer su tri prvoplasirana imala isti rezultat (181 krug), ali jetitulapripalAlbertuNa|u iz Kikinde, koji je mao 92 krug a u pos ledw oj ser ij i. Strelci Novog Sada napunili su postoqe u disciplini standardna vazdu{na pu{ka za mla|e juniore, a odsok~io je do pojedina~ne titule sa 587krugovaLukaLekovi}. Rezultati serijskom vazdu{nom pu{kom, seniori: 1.

Be~kerek(Zrewanin)1.110,2. Stra`ilovo (Sremski Karlovci)1.109,3.Pan~evo1.099. Pojedina~no:1.NemawaMartinovi} (Blek hors, Sombor) 376, 2. Vuka{in Vuji} (Mladost, In|ija) 375, 3. Ervin [algo (Be~kerek) 375 krugova itd. Ukupno 14 ekipa i 54 seniora. Seniorke: 1. Vrbas 1.033, 2. Blek hors (Sombor) 1.068, 3. Uqma1.061.Pojedina~no: 1. Sara Baqicki (Vrbas) 368, 2. Ines Pa{ti(Blekhors)366, 3. Jelena Kreke{i} (Uqma) 363 kruga itd. Ukupno sedam ekipa i 25 seniorki. Junior i: 1. Mladost (In|ija) 1.097, 2. Kikinda 1.085, 3. Pan~evo 1.084. Pojedina~no: 1. Nemawa Martinovi} (Blekhors)382,2.MilanMawulov (Kikinda) 369, 3. Du{an Vukmirovi} (Mladost) 369itd.Ukupnodevetekipai 37juniora.Juniorke:1.Uqma 1.080. 2. Pan~evo 1.073, 3. Mladost (In|ija) 1.071 itd. Pojedina~no: 1. Ivana Kreko

(Tatra, Kisa~) 370, 2. Stefana Nedovi} (Uqma) 369, 3. Gordana Opa~i} (Mladost) 369krugovaitd.Ukupnoosam ekipai27juniorki. Standardni vazdu{ni pi{toq, jun io r i: 1. Kik ind a 1.532. Pojedina~no: 1. Dragan Gra|in 551, 2. Jovan Branko-

vi}504,3.VukapinPetrovi} (svi Kikinda) 493 kruga. Juniorke: 1. Kikinda 1.038, 2. „Rade Kon~ar“ (Apatin) 903 kruga.Pojedina~no:1.Jelena Tomi}360,2.MarijaBla`i} 356, 3. Aleksandra ^uso (sve Kikinda)322krugaitd. Stand ardn a vaz du{ na pu{ka, mla|e juniorke: 1. Mla-

dost 1.111, 2. Jedinstvo (StaraPazova)1.090,3.tatraKisa~1.063itd.Pojedina~no:1. Jov an a Mil a{ in ov i} (N. Sad)387,2.IvanaKreko(Tatra) 381, 3. Gordana Opa~i} (Mladost) 380 krugova itd. Mla| i jun io r i: 1. N. Sad 1.731, 2. Mlad ost 1.662, 3. Pan~evo 1.658. Pojedina~no:1.LukaLekovi} 586, 2. Jovan ^i~evski 575,3.Nenad]iprovac (sviN.Sad)570. Ser ijs ka vaz du{ na pu{ ka, kad etk iw e: 1. Jedinstvo 545, 2. MladostIn|ija532,3.Uqma 511. Pojedina~no: 1 Saw a Vuk a{ in ov i} 183,2.AntonijaPeki} (obe Jedinstvo) 182, 3. Sofija Alimpijevi} (Mladost) 180 krugova. Kadeti: 1. Kik ind a 537, 2. Be~k er ek (Zrewanin) 534, 3. Mladost (In|ija)527.Pojedina~no:1. Alberet Na| (Kikinda) 181 (929, 2. Du{an Vukmirovi} (Mladost) 181 (90), 3. Mlo{ Vuleti} (Be~kerek) 181 (86) itd.


PRVENSTVOSRBIJEZAIGRA^EDO18GODINA

c m y

SPORT

dnevnik

utorak20.mart2012.

23

DRUGAMU[KALIGA–SEVER

^uru{kaserija zapam}ewe Hajduk-BanatskiKarlovac35:30(14:18)

Rukometa{iJugovi}aprvaciSrbijedo18godina

Ka}animatitula

Rukometa{i Jugovi} Unimeta na~inio nekoliko izmena, kona~- Ili}a, pred kojima su, u drugom do 18 godina novi su prvaci Srno se razbranio Dejan Milosapoluvremenu, potpuno ustuknuli bije. U finalnoj utakmici, pred vqev, a odli~ni bekovi Belo{, bekovi Partizana. Uz to, pivot dobro popuwenim tribinama dvoIli} i Vje{tica zaigrali su odLon~ar je zaigrao flaster na rane na Bawici, izabranici Dralu~nije, konkretnije i efikasniMr{uqi, pa su Ka}ani, sredinom gana Vrgovi}a, nakon mnodrugog poluvremena, u go uzbu|ewa, preokreta i situaciji sa dva igra~a produ`etaka, savladali su mawe u poqu, prvi put favorita {ampionata, stigli do izjedna~ewa. ekipu Partizana - 30:27. Pet minuta pre kraja Titulu prvaka Srbije osvoZa najboqeg igra~a prvenstva izabran je me~a, nebeskoplavi su jili su - golmani: Dejan Aleksandar Radovanovi} (Partizan), najboqi stekli prednost od dva Milosavqev i Vawa Molgolman je Dejan Milosavqev (Jugovi}), najbogola, te se ~inilo da }e nar, krila: Nikola Vrgoqi strelac Nikola @ivkovi} (Sin|eli}) sa Jugovi} osvojiti {amvi}, Milan Kvrgi}, Milan 38 golova, dok je najboqi odbrambeni igra~ pionsku titulu. Ipak, Trnini} i Dejan \uki}, benakon dve na~iwene Nemawa Belo{ (Jugovi}). Izabrana je i najbokovi: Nemawa Belo{, Migre{ke u napadu, odli~qa postava prvenstva: Ilija Rankovi} (Radroslav Ili}, Borko Vjeni tim Partizana je ni~ki KG, levo krilo), Mihajlo Sto{kovi} {tica, Nik{a Rako~evi}, uhvatio rezultatski (Vo`dovac, levi bek), Predrag Bugarinovi} Mla|en Babi}, Vladimir prikqu~ak i dokopao se (Smederevo, sredwi bek), Aleksandar Kurte{ Je{i}, Miroslav Grozdi} i lopte za izjedna~ewe. (Jugovi}, pivot), Dejan Milosavqev (Jugovi}, Nikola Kukri}, pivoti: Radovanovi} je ko{argolman), Nikola Poti} (Partizan, desni bek), Aleksandar Kurte{ i Mika{ki, lagano, iz deveAleksandar Radovanovi} (Partizan, krilo). le Lon~ar. Rukovodilac terca, uputio preciznu Kona~an plasman: 1. Jugovi} Unimet, 2. Parekipe: Branko ]ur~i}, loptu u same ra{qe, dotizan, 3. Smederevo, 4. Radni~ki KG, 5. Novi trener: Vrgovi} Dragan. voqno za neo~ekivane Beograd, 6. Vo`dovac, 7. Sin|eli}, 8. Bor. Prvo poluvreme je proprodu`etke i nastavak teklo u znaku beogradskih uzbu|ewa. crno–belih. Preko raspolo`e- je, pa su Ka}ani, krajem prvog poOvaj momenat nije pokolebao nih strelaca Radovanovi}a i rukometa{e Jugovi} Unimeta, luvremena, nagovestili rezulOgrizovi}a, oni su odr`avali koji su u produ`ecima zaigrali tatski preokret. Posebno poglarezultatsku prednost od tri-~esa puno elana, re{iv{i utakmivqe u igri odbrane Jugovi} Unitiri gola zbog ne{to slabije od- meta predstavqali su sjajni blocu u svoju korist, ubedqivo i brane Ka}ana. Trener Vrgovi} je kovi nebeskih skaka~a Belo{a i igrom i rezultatom. J.Gali}

Milosavqev najboqigolman

@ABAQ: Sportska hala, gledalaca oko 200, sudije: Radakovi} i Bakmaz (Novi Sad). Sedmerci: Hajduk 4 (4), Banatski Karlovac 3 (3), iskqu~ewa: Hajduk 10, Banatski Karlovac 10 minuta. HAJDUK: Gere, Vujkov 1, Vje{tica 4, Nikolin, Kara} 2, Obrenovi} 1, Andrin, Ili} 8, Spasojev 9, Vrgovi} 7, Mandi}, Labus 3, Lon~ar, Radanovi}. BANATSKI KARLOVAC: Kamberovi}, Kova~evi} 7, Arnautovi}, \antovski 3, Jovkovi} 3, Golubovi}, Spasi} 8, Joki} 5, Vuji}, Mutavxi}, ]irkovi}, Mrvo{ 4, Jovanovi}. Vrlo dobar sastav iz Banatskog Karlovca, predvo|en Nikolom Kamberovi}em, Milanom Spasi}em i Goranom Kova~evi}em, sve do 45. minuta igrao je izvanredno i imao prednost od ~ak

sedam golova (28:21). Posle toga rukometa{i Hajduka po~iwu da igraju kako treba. Razbranio se golman Daniel Gere, a pre svih Ivan Spasojev i Miroslav Ili} su poga|ali iz svih pozicija, pa ^uru`ani prave neverovatnu seriju, za pam}ewe, od 14:2 i na kraju sti`u do ubedqive pobede.Ovakav rezultatski preokret odavno nije vi|en u `abaqskoj P.Bundalo dvorani.

Radni~ki([)-Ruma 31:24(15:13) [ID: Sportska hala, gledalaca 200, sudije: Bura i Perendija (Nova Pazova). Sedmerci: Radni~ki 2 (2), Ruma 4 (2), iskqu~ewa: Radni~ki 4, Ruma 4 minuta. RADNI^KI: Mati}, Goji}, Gr~i} 2, Jankovi} 2, Maukovi} 2, N. Jovi} 4, Klisuri} 1, N. Jovi} 5, Sa-

vi}, To{i} 4, Trifkovi} 9, Filipovi} 1, Hrubik 1, [alov, Gerber. RUMA: Veselinovi}, Kozeqac, Krsti} 4, [obi} 1, Spasojevi} 4, Jezdimirovi} 7, Kre~kovi} 3, Beli} 1, Mari{i} 4, Duki}. Pobeda [i|ana u sremskom derbiju. Rukometa{i Radni~kog, sa novom upravom koju predvodi ambiciozni predsednik Aleksandar Tintor i iskusni trener Mario Pernar, igraju kao preporo|eni u nastavku prvenstva. Tradicionalno neugodni Rumqani pru`ili su solidan otpor samo u prvom delu susreta, a u nastavku, razigrani i dobro ukomponovana ekipa doma}ih je zaigrala izvanredno i onda gosti nisu imali {ta da tra`e. Pred sam kraju utakmice [i|ani su vodili i sa devet golova razlike, a gledaoci su zadovoqno napustili halu zbog odli~ne igre svojih qubimaca. M.]ur~i}

Derbinaravne~asti TitelYD-@SK21:21(10:9) KA]: Dvorana Hram, gledalaca 200, sudije: Obradovi} i Vu~i} (Zrewanin). Sedmerci: Titel XD 3 (2), @SK 3 (2), iskqu~ewa: Titel XD 8, @SK 8 minuta. Crveni karton: Markovi} (@SK) u 27. minutu. TITEL XON DIR: Kuzmanov, Sele{i 3 (1), Balog 1, Patri{kov, Ivkovi} 3 (1), Matijevi} (7 odbrana), Mili~i} 5, Kova~, Todor~evi} (2 odbrane, sedmerac), Marjanovi} 2, Vojnovi} 3, Perleta 4, A{}eri} i Vik. @SK: Bosi}, Kezija, Stra`ivuk, Imbrowev 3, Bosni}, Zuki}, Milutinovi} 1, Markovi}, Stevanovi} (14 odbrana), Smoqan 6, Jo-

utisak da @abaqcima dva-tri prose~no raspolo`ena igra~a, za razliku od prethodnih me~eva, ne mogu biti dovoqna za pobedu. U svakom slu~aju, @abaqci }e posle derbija zadovoqnije nastaviti pohod ka osvajawu prvog mesta. J.Gali}

Jedinstvo– Somborelektro27:19 (13:11)

KA^AREVO: Hala sportova, gledalaca: 400. Sudije: Mandi} i Kova~i} (Novi Sad). Sedmerci: Jedinstvo 8 (4), Somborelektro 1 (1). Iskqu~ewa: Jedinstvo 12 minuta, Somborelektro 14 minuta.

DALMATINAC: Matijevi}, Stjeqa 3, Manojlovi} 5, Bokun, Paji} 1, Marinkovi} 1, Vagi} 4, Simi} 3(1), Graovac 5(3),Trbojevi}, Konstantinovi} 1, Vulinovi}, Urukalo, Kne`evi} 3, Macura. RADNI^KI: Jovanovi}, Samarxi} 2, Vesa , An|eli} 1, Radovanovi} 8, Jovi} 2, Grahovac 4(1), Tunguz 1, Mi~ovi} 3, Gandi}, Mi{kovi} 2, Jolovi}, Nikoli}, Mu~inski. Dalmatinac je slabo otvorio utakmicu za razliku od gostiju iz Novog Sada koji su prvo poluvreme re{ili u svoju korist. Ulaskom u igru mladog Trbojevi}a sve

DRUGA@ENSKALIGA–SEVER

Umalopotpunpreokret Apatin–Vrbas29:28(17:11) APATIN: Sala O [ „ @arko Zrewanin“, gledalaca 50, sudije: Vi{ekruna i ]irkovi} ( Ba~ka Palanka ). Sedmerci: Apatin 4(2), Vrbas 6(5), iskqu~ewa: Apatin 12 , Vrbas 10 minuta APATIN: Kurixa 5(1), Bursa} 1(1), Raj{i} 6, Dubaji} 3, Stoisavqevi} 3, Vladeti}, Dimi}, Jakovqevi}, Laki} 6, Dra`i} 5, Anri}, @igi}.. VRBAS:Grozdani} 1, Ve{kovi}, Majki} 4, Vujinovi}, Milivojev, Reqi} 6,Jovi}, \ura{inovi}, Radulovi}, 6, Dokni} 1, Paji}, Nota 2(1), Kreft 3, J. \ura{kovi} ,Kastr 5(4) U dramati~noj zavr{nici rukometa{ice Apatina su bile sre}nije i spretnije i sa golom razlike savladale veoma dobru ekipu Vrbasa .Doma}e igra~ice su prvo poluvreme dobile sa 6 golova razlike, da bi se na kraju jedva izborile za bodove. M.Jo.

Kikinda-Radni~ki(B)32:25(15:10) KIKINDA: SC Jezero, gledalaca 250, sudije: Branko i Mihajlo Milovac (@abaq). Sedmerci: Kikinda 10 (7), Radni~ki 7 (6), iskqu~ewa: Kikinda 14, Radni~ki 8 minuta. KIKINDA: Vu~eti}, Aleksi}, Radnovi}, Sole{a 1, Belo{ 2, @ivkov 1, Mitrovi} 7, Mihajlov 1, M. Agbaba 11 (4), Golu{in, J. Agbaba 1, Ardala 3, A}i}, Pavlovi} 1, Mili}evi}, Komleni} 4 (3).

RADNI^KI: [terbik, Aleksi} 1 (1), Xavi} 2, Tumbas 6 (4), Petri} 3, Zigmund 3, Komenda 2, Kosanovi}, Rotluk 5, Saka~ 3 (1). Rukometa{ice Kikinde nastavqaju seriju pobeda. One su na premijeri prole}nog dela prvenstva pred svojim navija~ima savladale borbenu ekipu Radni~kog iz Bajmoka. U doma}oj ekipi odli~na je bila kadetska reprezentativka Marika Agbaba sa 11 golova i Mitrovi}eva sa sedam, a u gostuju}oj istakla se Tumbaseva sa {est pogodaka. M.S.

Ravangrad-Spartak(D)24:26 (10:14) SOMBOR: Hala Mostonga, gledalaca 70, sudije: Zori} ( Apatin) i Ra~i} ( Crvenka ). Sedmerci: Ravangrad 6(2), Spartak 7(4), iskqu~ewa: Ravangrad 10 , Spartak 12 minuta. RAVANGRAD: Juri}, Peji} 7, A. [koru~ak 3, Bandobranski 4, Kolunxi} 2, Ajvaz 3,M. Abutovi}, Atanackovi} 3, Lazi}, Mirkovi} 2, Vagi}, S. Abutovi}, Marinkovi}. SPARTAK: Diosegi, A. Vida} 1, Gor~i}, To`elov 6, E. Vida}, ^aki, Jovanovi} 2, Na|, Mini} 7, Caki} 4, ^ubri} , Sekere{ 6, Rac. Mnogo mla|a i fizi~ki slabija ekipa doma}ina uspela je da izbori minimalan poraz u duelu sa starijim i sna`nijim sastavom iz Debeqa~e. M.Jo.

MARINADMITROVI]UO^IME^ASRUMUNKAMA

Razmi{qamosamoopobedi Povrede Dijane [tevin i Jelene Popovi}, kao i otkaz Jelene @ivkovi}, uslovili su da selektor `enske rukometne reprezentacije Sa{a Bo{kovi} na mestu desnog beka ostane samo sa Marinom Dmitrovi}. Na na{u sre}u, igra~ica Jagodine ove sezone igra u odli~noj formi: - U su{tini sam zadovoqna, dobro igram, napokon sve kockice su se slo`ile. Nadoknadila sam ne{to {to mi je ranije falilo. Puna sam motiva da to poka`em i u reprezentativnom dresu - rekla je za sajt RSS Marina i dodala: - Atmosfera u reprezentaciji je uvek na nivou. Dobra smo grupa, dobro je i dru`ewe. U`elele smo se jedne drugih. O~ekujem da dobro treniramo ove sedmice. Imamo malo vremena da se pri-

premimo za Rumunke, ali da}emo sve od sebe. Idete oslabqene na Rumuniju. Koliko to mo`e da uti~e na samopouzdawe? - Sigurno da to ima veze i da uti~e, ali mi, koje smo tu, mo`emo da nadoknadimo sve. Za to }e biti neophodna i velika podr{ka brojne zaje~arske publike? - Kako da ne, odli~na je atmosfera u Zaje~aru. Dosta }e nam zna~iti podr{ka s tribina. Idemo na pobedu, ne razmi{qamo ni o ~emu drugom. Ne razmi{qamo ni o revan{ me~u, koji je ve} u subotu - jasna je Dmitrovi}eva.

DetaqizderbijaTitelYD–@SK

vanovi}, Dragoqevi}, Bojani} 5, Mijatovi}, Radoj~i} 6 (2). Derbi drugoliga{kog severa, u kome su snage odmerile dve prvoplasirane ekipe, opravdao je o~ekivawa bar {to se rezultatske neizvesnosti ti~e, a nakon posledweg sudijskog zvi`duka utisak je da na terenu niko nije bio nezadovoqan. Prvo poluvreme proteklo je u rezultatskoj klackalici i delovalo je kao ispitivawe snaga. U nastavku susreta su i jedni i drugi krenuli na sve ili ni{ta, da bi se @abaqci 15-tak minuta pre kraja odvojili na pet golova razlike (12:17). Kada je ve}ina prisutnih posmislila da je pobednik izvestan gosti su u{li u neshvatqivu seriju gre{aka, kako tehni~kih tako i proma{aja iz izglednih prilika. Narednih desetak minuta potpunu odgovornost kod Titeqana na sebe je preuzeo Dragan Mili~i} i serijom pogodaka, od kojih bi gotovo svaki mogao u}i u najavne {pice, u~inio je me~ rezultatski neizvesnim. Mo`da su doma}i mogli i do drugog boda, ali je nekoliko igra~a gostiju sigurnom igrom uveo utakmicu u mirnu zavr{nicu, uz

Foto:S.[u{wevi}

JEDINSTVO: Mitanovski, Milanovi}, Veli~kovski, ^ubrilo, D.Cvetkovi} 8, S.Cvetkovi} 3, Dimitrijevski 1, Sretenovi} 9, Ili}, Daki} 3, \oki}, Jov~i} 3, Milutinovi}, Breti. SOMBORELEKTRO: Dobrijevi}, Dra{kovi} 2, Penze{, Le`aji} 1, Lukovi}, Besla} 2, Bulatovi} 7, Mijovi}, @ivkovi} 3, Kopawa, Gardijan 1, Bo{kovi} 3, Vaci 1, Nenadi}. Pred punom halom sportova rukometa{i Jedinstva pru`ili su jo{ jednu dobru igru i zabele`ili sigurnu pobedu. Tokom celog me~a doma}i igra~i su vodili, golman Mitanovski je sjajnim odbranama donosio prevagu, a bra}a Cvetkovi} i Jov~i} dr`ali su prednost dobrim akcijama i golovima. B.Stojkovski

Dalmatinac–Radni~ki (NS)26:23(11:13) RI\ICA: Sala O[ „Petar Ko~i}“, gledalaca 600, sudije: Dunkler (Sombor), Martinovi} (Novi Sad). Sedmerci; Dalmatinac 5(4), Radni~ki 1(1), iskqu~ewa: Dalmatinac 4, Radni~ki 4 minuta.

se okrenulo u korist doma}ina, koji je uz salve aplauza prepunog gledali{ta, koji je na kraju zaslu`eno trijumfovao. M.Jo.

Apatin–Jabuka30:24 (11:10) APATIN: Sala O [ „ @arko Zrewanin“, gledalaca 120, sudije Pe{i} i Radojevi} (Crvenka). Iskqu~ewa: Apatin 2, Jabuka 2 minuta, sedmerci: Apatin 3(1), Jabuka 4 (3). APATIN: Sola}, Mandi}, Kqaji} 2, Palevi} 2, Krec 10, Bogojevi} (12 odbrana), Milojevi} 6, Bai} 4, Kre~kovi} 4, Oqa~a 2 JABUKA: Stojanovski,Tanalov 1, Konevski 6, Pavi} 4, Trajkovi} 1, @i`akovi},Kosti}, Trajkovi} 4, Gosti} 2, Mir~evski 4, Xav{oski, Ko~ovi}, Krstevski,Tuti},Radeski 2, Janevski Protiv poletne ekipe iz Jabuke, rukometa{i Apatina su bez {est standardnih prvotimaca ostvarili zna~ajnu pobedu. Doma}ini su tokom cele utakmice bili u vo|stvu i da nije bilo puno gre{aka pobeda bi bila jo{ ubedqivija. M.Jo.


24

mu[ka posla

utorak20.mart2012.

Џеси Џаксон

dnevnik

Бил Клинтон

Ози Озборн

Мале тајне славних прељубника – ако немате стила, не варајте

Дејвид Бекам

П

онекад у животу доњи део нашег тела превлада разумипочнемодарадимо оноштонебисмо смелиипритомеповредимосвојебољеполовине, а када то учинимо ломњава покућства, а мождаинекогделанашег тела је неминовна. Стога, ако већ мислите да варате, угледајте сенаонекојимајенекакопошло за руком да их прељуба на крају ипак не дође главе. Учитеоднајбољих.

Бил Клинтон Саблазниојејавностсвојом афером са Моником Левински. Лагао је својој жени, Америци и свету. На крају је признао, а супруга му је – опростила. Зашто му је Хиларy опростила? У својим мемоарима 2003.написалаједајеодлучилаостатиудатазаљубав: -Никоменеразумебоље и нико ме не може насмејати онако како Бил то чини. Након свих ових година он је и даље најзанимљивија и најенергичнија особа коју

За превару Шерон је окривила дроге и алкохол,авратиламу јетакодајекривотвориланалазнакојемје писалодајеОзи ХИВ позитиван, што је рок легенди закопчало панталоне једном заувек. Његова тајна: дрога, алкохолистрах.

познајем–билесуњене речи. Његова тајна: преварио је некога ко је рационалнијиисабранији од њега самог, а ни харизмамунијенашкодила.

Коб Брyан Спетљао се са деветнае стогодишњом радницом хотела у којем је одсео, која га је касније оптужила за силовање. Када је одбиладасведочинасуду, одбачена је оптужница. Без обзира на јавно понижење које јој је приуштио, његова је супруга Ванеса Слика која је обишла свет сталаузњега. Госпођа Брyан послала је напрстенукојијојјезатричамедијима саопштење у којем вих четири милиона долара је нагласила да је њен супруг купиопрељубник. починио једино злочин преЊегова тајна: дијаманти су љубе,анесексуалногнапада. најбољи пријатељи неких Навелајекакојеврлопажљив жена, а он се оженио једном идобарсупругиотац,ањегов одњих. ексцес приписала тренутној Џеси Џаксон слабости. ВараојеженучетиригодиНаравно, госпођа Брyан је све то учинила сањарски гле- не,аондаје1999.направиои дајући у љубичасти дијамант дете. Зашто му је Џеки опро-

Дејвид Бекам

стила?Уцрквисејавноизвинио њој,својојдецииосталим верницима. Његова тајна: јавно покајање.

Ози Озборн Шта јеучиниo?ВараојеШерон током прве четири године брака. Његове ванбрачне авантуренисузаобишленидадиљу новорођеногсинаЏека.

Преварио је Викторију са својом асистенткињом. Зашто му је опростила? Он то никада није признаонитисеизвинио, веројатнојесамоскинуо мајицу и насмешиојојсе. Његова тајна: он је прекраснисветскипознатифудбалер који потписује милијонске уговоре.Тоједовољно. Изнаведеногјевидљивода за прељубу треба имати покриће – милионе на рачуну, славу,моћ,добраоправдања и жену која је због наведеног вољна да пређе преко свега. Аковамнедостајесамоједно, останитеверни.

Заборавите на плочице, нисмо сексуални објекти

Д

П

Глас открива неверство

рељубници обично нађу бројна оправдања за своју неверу. Готово редовно узроке свог варања проналазе код партнера. Заправо се ради о бежању од истине, јер ако имате несугласица у вези, постоје и бољи начини решавања проблема од налажења утехе коддругог. Без обзира колико успешно балансирате у прељубу, у правилу се превара кад-тад открије, илисебаремјависумња. Осим сумњивог понашања и женске интуиције, научници тврде да вас и боја гласа може одати. У занимљивом експериментустручњацисуодабрали мешовиту мушко-женску групу добровољаца која јеималазадатакдапослушаговордвојељуди.Једноодтихдвојељудијеуживотусклонопрељуби.Већинадобровољацајепрема боји гласа успешно препознала прељубника. Истраживање је показало да људи који нешто скривају обичноговоретишимидубљимтоном.Могућеједа торадезбогодређененесигурностиуоноштоговоре.Сдругастране,истраживањасупоказаладажене управопреферирајумушкарцесдубљомбојомгласа. Изпретходногможетезакључитисамоједно–ако сте прељубник, са својом драгом особом причајте у високомтоналитетукаконебиништапосумњала.

аникадасуискључивоженетребалебринутиосвојојспоњашности итоза љубав супротног пола, давно су иза нас. Савремени дечко на својим плећима носи тешко бреме теретана, дијетакаоиборбесадлачицама А, како су се заправо плочице и глатки торзо попели на прво место еротскихфантазијажена21.века? Помамизаплочицаманатрбухунајвише је почетком деведесетих година прошлог века допринио злогласни Маркy Марк. Појавом његове персоне непроверених гласовнихмогућностиназидовимасвакедевојачкесобезапочелајеноваерау доживљавању мушкараца и естетике њиховихтела. Ако се покушате присетити времена пре њега и његових Келвин Клајн боксерица, мишићави торзо нијебиониприближноономештосуодмушкараца очекивалежене.Напрвомместуњиховихочекивања билису,данасзаборављени,интелектиевентуално материјална ситуираност, можда попраћена неком академскомтитулом.мушкарчевизгледнијеморало

П

красити до савршенства истесано глатко тело. Билоједовољноданебудедебеоидаима довољноснагезакошење травњакаиношење врећица из оближње трговине. Чаксуидлакавапрсауодређенимсрединамаделовалакаоафродизијак. Маркy Марка следила је поплава бој бендова које су чинили дечаци идентичних способности, што гласовних,што‘телесних’,аобичнидечкоизкомшилука (подсећамодатајизразније резервиран само за девојке) полако је и сигурнопочеогубитибиткуодторзасапостера. Данас он мора оставити књигу и кренутиутеретану,обријатипрсаиотићи у соларијум, али истовремено бити свестанданитоможданећебитидовољнодазаробисрцесвојеодабраницејерњегов‘троугао‘нијеидентичанономесанасловнестране. Хеј!Постизањесавршеноравногимишићавогтрбуха захтева пуно протеина и стотине трбушњака. Самодазнате,оникојинисунаробији имајуипаметнијегпосла.Девојке, станитемало...Заборавите наплочице,па,нисмосексуалниобјекти!

Руж казује када је жена расположена за секс онекад је стварно тешко проценитиукаквомјеона стању. Не усудите се на-

правитипотезјернезнатекакоће онареаговати.Но,већнековреме на страном тржиштује присутан руж који открива када је жена расположеназасекс. Овајпроизводитекакопомаже мушкарцима којинезнајудапроцене кадаимјепартнерка„расположена“, односно када је прави тренутак да се крене у „акцију“. Довољно је да погледате у њене усне, и знаће те у каквом је она стању.

Наиме,овајглос мењабојузависно од тога у каквом је жена расположењу.Састојциружареагују на хемијске промене коже. Ако је она узбуђена, крвоток се убрзава, повисује температура организма, абојаружасемењаиз готовопрозирнеурумену. Срамежљиведевојкепакузовај липстик могу суптилно изразити своје„емоције“.Морамопризнати -доистакористанкозметичкипрепарат.ДефинитивноИН!

Треба ли драгој рећи да се угојила

Б

езобзирајестелиубракуиливези,кад-таду животућетенаићинанеизбежнопитањеваше бољеполовине:„Драги,јесамлисеугојила?“ Већинамушкарацаћеаутоматскиодговоритинегативно…збогмираукући Но,требателијојискренорећишта мислите? Пре свега будите опрезни. Жена поставља у правилуоваквапитањакадажеливашуподршку, а не бруталну истину која само може пољуљати њено самопоуздање. Ако вам је већ и поставила то питање, онда је и сама свесна да је набацила који килограм вишка. На вама није да јој то потврдитејерзатослужепријатељице.Вистетуда је волите онакву каква јест. А ако јој килограми заиста сметају,решићеихсе„збогсебе“односно другихжена,јерниконијекритичнијипремаженамаодсамихжена. Вашпотврданодговор(иличакнеодређен)може изазвати проблеме. Она ће барем делом бити повређена,атохоћелићутати отомеиливампобројатиулицесвевашенедостатке,зависи од њеногкарактера. Кадајеизгледкодженаупитању,требабититактичан. Комплимент отвара сва врата. Ако се икад нађете у ситуацији да лежите у кревету а она се предогледаломхватазаструкиупутивамфамозно питање,нерескирајте.Реткисумушкарцикојимогуистинуупаковати такодаонанеболи,аиретке женекојећеистинуприхватитибез даихбареммалонезаболи.


kultura

dnevnik

utorak20.mart2012.

25

ЛУТКАРСКАПРЕМИЈЕРАУПОЗОРИШТУМЛАДИХ

Вредниуметник Цврчакимрави

ТијанаМаксимовић иМирјанаГардиновачки уновојпредставиСНП

Фото:НиколаБрадоњић

ВЕЧЕРАСПРЕМИЈЕРНО„НАЈАВЉЕНОУБИСТВО” АГАТЕКРИСТИ УСНП-у

МисМарпликримић уенглескоммиљеу Представа„Најављеноубиство“,поромануАгатеКристи,урежијиКсенијеКрнајски,премијерно ће бити изведена вечерас у 19.30 часова на сцени „Пера Добриновић“ Српског народног позоришта. Главна јунакиња мис Марпл, познати лик Агате Кристи,иуовојпредставићепокушатидаоткрије злочинце, сасвим ненамерно, онако успут, како то увекчини. Овусимпатичну,времешнудетективкуаматерку играГорданаЂурђевић-Димић,ауосталимулогама су: Тијана Максимовић, Мирјана Гардиновачки, Марко Савић, Јована Мишковић, Александра Крнајски,МиланКовачевић,ЉубицаРакић,ИгорПавловић,МирославФабри,МаријаМеденица,Сања

Микитишин,СањаРистић-КрајновиУрошМладеновић. Драматизацију поменутог романа Агате Кристи начинилисуКсенијаКрнајскииСветиславЈованов. Каоиумногимтвсеријама,иуовојпредставиће битипрепознатљивенглескимиље,чувеноиспијањечаја,спорцеланскимшољицамаичајницима,и разговором токомкојегсуистовременоупосленеи малесивећелијемисМарпл,упокушајудаодгонетнесве испреплетене тајне,алиипрстидокштрика ипреплићевуницуи игле. КостимографјеМаринаСремац,акомпозиторису ИгорГостушкииВладимирПејковић,докјезасценскипокретбиозадуженДамјанКецојевић. Н.П.-ј.

ПРИЗНАЊЕРОМАНУ„ОДАМАЊЕМЗЛУ”

Воји Чолановићу награда „БорисавСтанковић” Књижевник Воја Чолановић је 21. добитник књижевне награде „Борисав Станковић” за роман „Одамањемзлу”уиздању„Моно и Мањана”, саопштио је у Удружењу књижевника Србије председник жирија проф. др Александар Јовановић. Жири у коме су јошбилипроф.дрМилоЛомпари проф.дрГоранМаксимовићодлуку је донео једногласно, а у образложењујеконстатованодаје„тематскаосновароманутемељенана љубавном заплету између Финкиње и Србина а радња се одвија у свега неколико дана и прожета је снажним еротским доживљајима, алиичитавимнизомдругихситуацијаизсавременогживота”. Премамишљењужиријацентарприче јеједандануБеоградукојије„узбудљива позорницанакојојсекао малогдеусветусударајуприватни ијавниживот,страстиисебичности, одушевљења и патње, наде и илузије”. Лауреат Воја Чолановић, који ове године пуни 90 година, веома виспреносенашалионасвојрачун цитирајућинобеловцаХемингвеја „даједодељивањенаградеетаблираномписцуистокаобацатиколут заспасавањеономекојијевећиспливаонаобалу”,дабипризнаода

гавеомавеселиштосетакоугледан жири определио да издвоји његовроман. „Испуњавамерадошћусвестда јемојеимедиректновезанозаиме БореСтанковића,паакомесећање

доброслужи,јасампревишеод70 година читао Скерлића, који га је прогласио за можда највећи књижевни таленат у целокупној српскојкњижевности”,рекаојеЧолановић, који је 1987. добио НИНовунаграду,Андрићевуипрегршт другихпризнањапаимеђународно„БенитоХуарез”. Скуп је отворио председник „Борине недеље” у Врању проф. дрРадивоје Микић најавившида ћесеовакултурнаманифестација

одржатиод23.до29.мартапо46. пут уорганизацијиКњижевнезаједнице Бора Станковић која се „налази у тешком положају због бахатостиградскихвласт”. „То је значајна манифестација не само за Врање већ за срспку културуукојојјенашласвојеместо, што показјује њена дуговечност”,истакојеМикићидодаода „јеутоликонесхватљивозаштосе вршинасиљенад„Заједницом”. Главни уредник Књижевне заједнице „Бора Станковић” књижевникМирославЦераМихаиловићјеистакаоданеможедаизневери оне који су стали иза ове установекоја21.годинудодељује наградуизатојеорганизованпрограм који ће отворити прошлогодишњи лауреат Владан Матијевић.Уоквирупрограмабиће,измеђуосталог,одржанопредстављање издавачког програма краљевачке „Повеље”затим,највећег издавачкогподухватауСрбијиСрпскеенциклопедије окојојће говоритиједан од уредника др Иван Негришорац,књигапроф.Ломпара„Дух самоспознања”,ДушанаМаринковића”ПоетикаБореСтранковића”, издавачкапродукција„Службеног гласника”, а последњег дана биће уручењенаграде.

У Позоришту младих сутра у 18часовапремијерноћебитиизведеналуткарскапредстава„Цврчак и мрави“, коју је по чувеној Езоповој басни написала Бојана Миловић,аадаптиралаирежиралаСенкаПетровић.Последужег времена, на дечју сцену овог позоришта враћају се гињол лутке, којећенајмлађапубликамоћида гледауовојпредстави. Адаптацијаовогтекстауправо јебилапотребнакакобисеприлагодиозаизвођењесгињоллуткама, напоменула је редитељка Сенка Петровић, која први пут режирауовомпозоришту,усвом граду,наконЗрењанина,Кикинде и Ужица. Већ од првог договора заовупредставубилојеодлученодасерадибаснаазаштобаш „Цврчак и мрав“, Сенка Петровић је објаснила на јучерашњој конфенцијизановинаре,наводећи да је занима однос власти и уметника, односно човекова потреба за уметношћу која је увек постојала. Такојеимузикаглавна преокупација Цврчка, који по речимаСенкеПетровић,нијелењивац, много ради и свира, а у овојпричионћебититајкојиће спастисветмравињакаукојем се сведогађа. ОваЕзоповабаснаизвођенаје у разним верзијама, а овог пута, како је навео управник ПозориштамладихЗоранЂерић,билаје намерадајерадинекомлад,који ће понудити својугаогледањана њу,ипроговорити оњојизсавременеперспективе,тојестизовог

Фото:Б.Лучић

времена, како би се универзална прича о сукобима и интересима испричала надругачијиначин. „Езоповог јунака Цврчка целогживотапратилошакармапа служи као симбол нерадника и згубидана–уметника.Овајтекст сам написала да бих мало помогла поправљању имиџа драгог Цврчка. Цврчак и мрави вам показују да се кроз причу о пријатељству, љубави, поштовању према старијима и борби против предрасуда и различитости, све препреке, ма колико страшне и опасне биле, могу превазићи“, речисуауторкеовогкомадаБојанеМијовић. Представу ради млада ауторскаекипа,уњојучествујумлади

глумци који досад нису имали прилике дарадесагињоллуткама,али имаиискуснихкаоЕмил Курцинак, овде у улози Краља, којијеподсетиодаиакосерадио малимлуткама,уопштенијеједноставно радити са њима, јер су непрестано на рукама глумаца који морају да изузетно воде рачунаосвакомњиховомпокрету. У представи још учествују глумциЗоранАндрејин(Цврчак), НедаДаниловић(Конобар),Јелена Галовић (Саветник), Марија Тодоровић (Принцеза) и Дејан Шарковић(Добошар,Травојед). КреаторкалутакаисценографкињајеЈеленаМилићЗлатковић, акомпозиторкајеЈањаЛончар. Н. Пејчић

14.СУСРЕТ ФЛАУТИСТА „ТАХИР КУЛЕНОВИЋ”У ВАЉЕВУ

Успех студенткиња флауте На 14.сусрету флаутиста „Тахир Куленовић„у Ваљеву одржаном од 10.до12. мартауВаљеву студенткиње Академије уметности у Новом Саду освојиле су три прве награде. Радица Ђедовић, добилајепрвунаграду у категорији студената прве године музичких академија, Јелени Требатицки,припалајепрва награда у категори-

ји студената друге године музичких академија, докјеМаријана Хупик, највишу наградуосвојила у категорији студената треће године музичких академија. Радица Ђедовић,Јелена Требатицки и Маријана Хупик су студенткиње флауте у класи мр Лауре Леваи Аксин,редовног професораАкадемије.

БЕНД„ROUNDABOUT” ПРОСЛАВЉАДЕСЕТОГОДИШЊИЦУПОСТОЈАЊА

Једна проба оживела састав Зрењанински бенд “Roundabout” обележиће деценију постојања концертом који ће бити одржан 31. марта у Културном центру Зрењанина.Основалисуга марта 2002. Младен Качавенда (вокал)и Иван Гомбар (гитара).Овај хардкор, кросовер, њу метал састав после пар месеци проба, имао је и свој први наступ,маја те године,на тр-

остаје равноправни члан бенда до данас. Кроз групу је од 2002. до 2008. прошло доста музичара,али је тројка Младен,Иван и Гале најдуже опстала,али у септембру 2008.бенд је званично престао са радом.У међувремену, Младен Качавенда је са гитаристом Вањом Ракићем основао нови метал бенд под именом

-После прве пробе било је јасно да ће се ова прича наставити.Крајем прошле године одсвирали смо повратничку туру концерата у Шиду,Суботици,Ковину,Бечеју и Зрењанину.Што се тиче званичног издања,још увек га немамо,али је иза бенда чак пет демо снимака,са којих се могу издвојити песме као што су “Home”, “Root of pain”,

гу у Кикинди. Затим су уследиле свирке и по другим градовима.Године 2003.момци свирају на суботичком Ентер фестивалу демо бендова, на коме и побеђују, а 2004.први пут наступају у склопу Хита радија 202.Учествовали су и на СДФ фестивалу у Крагујевцу,а били су и полуфиналисти “Зајечарске гитаријаде”. После честих промена бубњара, на то место 2003.долази Гавра Ковачев Гале и

“Hellmade”,а Иван Гомбар са људима који су раније свирали у “Roundaboutu” оснива метал кор бенд “RebirthOfTheCircle”.Оба састава су била активна до 2011.У марту те године стара тројка (Младен,Иван и Гале)дошла је на идеју да “отпржи” једну пробу како би се сетили старог “рокања”. Бенду се тада придружују два нова члана -Вања Ракић на месту друге гитаре и АлександарПавловић (бас гитара).

“Shoottokill”,“Shutup”...Тренутно смо у студију и припремамо се за велики концерт, поводом десет година од настанка бенда,који ће се одржати последњег дана марта у Културном центру –каже за “Дневник”Вања Ракић и додаје да су музички утицаји на “Roundabout” варирали од члана до члана, мада је састав увек бежао од неког прецизног жанровског опредељења. Ж.Балабан

РОМАНАМЕРИЧКЕКЊИЖЕВНИЦЕУИЗДАЊУ „ЧАРОБНЕКЊИГЕ”

„Зомби”Џојс Керол Оутс Издавачка кућа „Чаробна књига„ објавила је можда најјезивији роман чувене америчке књижевнице Џојс Керол Оутс -„Зомби”. У овом роману из 1995.године, Џојс Керол Оутс бави се умом серијског убице и цела књига је заснована на животу Џефрија Дамера серијског убице и силоватеља који је убио 17мушкараца и деце током 1978-1991. „Зомби„је болна,тешка и мучна прича о хомосексуалном серијском убици који покушава да претвори одабране мушкарце у њему одане зомбије који ће му испуњавати сваку жељу. Књижевница у роману,који је добио награду Брем Стокер за најбо-

љи роман 1996.године,истражује и показује ум поремећеног Квентина и његов однос са оцем. Џојс Керол Оутс (1938)једна је од највећих америчких живих писаца.Прву књигу објавила је 1963.године.Ауторка је више од 50романа, као и бројних кратких прича и збирки поезије.Добитница је Националне књижевне награде и награде Пен.Била је номинована за Пулицера,а према мишљењу многих заслужује и Нобелову награду за књижевност.Професорка је друштвених наука на Универзитету Принстон. У Србији су објављене њене књиге „Звери„,„Лепотица„,„Силовање -једна љубавна прича„,„Црна вода„.


svet

utorak20.mart2012.

NAPADISPREDJEVREJSKE[KOLEUTULUZU

Poginulitrojedeceiprofesor TULUZ: U pucwavi koja se ju~e dogodila ispred jevrejske sredwe

jedna je te{ko povre|ena, saop{tilo je tu`ila{tvo. Me|u pogi-

Mu{karac koji je pucao pobegao je sa mesta doga|aja na motociklu

{kole u Tuluzu ~etiri osobe su poginule, od kojih troje dece, a

nulima su jedan profesor i troje dece, uzrasta od tri, {est i deset

godina, od kojih je dvoje wegovo, izjavili su o~evici i roditeqi dece, a preneo AFP. Francuski predsednik Nikola Sarkozi je hitno otputovao na lice mesta, u pratwi ministra prosvete i predsednika Predstavni~kog saveta jevrejskih institucija u Francuskoj (CRIF). U izjavi za francuski radio, Sarkozi je rekao da je „prerano” povezivati ju~era{wu pucwavu sa pro{lonedeqnim ubistvom tri francuska vojnika u istom regionu, dodaju}i da samo policija i sudstvo mogu da upute na prave zakqu~ke. Veliki rabin Francuske @il Bernhajm izjavio je da je „u`asnut” i „zaprepa{}en” incidentom. I evropski rabini su osudili „varvarski” napad na jevrejsku {kolu, prenosi francuska agen-

cija. „Jevreji }e odgovoriti na ovaj varvarski i ubila~ki ~in”, poru~io je rabin Arijeh Goldberg, potpredsednik Rabinskog evropskog centra (RCE) sa sedi{tem u Briselu, navode}i da je re~ o napadu na ~itavu jevrejsku zajednicu. Mu{karac koji je pucao pobegao je sa mesta doga|aja na motociklu, {to podse}a na slu~aj kada je u istom regionu pro{le nedeqe jedan ~ovek na motociklu ubio tri padobranca. Napada~ odgovoran za ju~era{wi incident koristio je oru`je istog kalibra kao i ono koje je kori{}eno u ubistvu tri francuska vojnika pro{le nedeqe, saop{tili su policijski izvori. U Francuskoj `ivi najve}a jevrejska zajednica u Evropi, koja broji oko 700.000 qudi, podse}a AFP.

DEVETAGODI[WICAODAMERI^KEINVAZIJENAIRAK

MilionIra~ana nademonstracijama BASRA: Gotovo milion Ira~ana okupilo se ju~e na mitingu u centru lu~kog ju`noira~kog grada Basre na devetu godi{wicu od ameri~ke invazije na Irak. Masovno okupqawe Ira~ana je „pokazivawe sile” uo~i odr`avawa prvog samita Arapske lige posle 20 godina u Bagdadu od 27-29. marta, koji ira~ki {iiti vide kao svoj „debi na regionalnoj sceni”, prenela je agencija Rojters. Policija procewuje da se ju~e u cen tru Ba sre oku pi lo iz me |u 700.000 i milion qudi sledbenika ira~kog sve{tenika Moktada al Sadra ubijenog 1999. Iako sledbenici Sadra na svojim demonstracija ~esto osu|uju sunitske vladare drugih arapskih dr`ava, posebno Bahreina i Saudijske Arabije zbog obra~una sa {iitima, ju~era{we demonstracije izgleda su imale za ciq da se izbegne anta-

Qutwa okupqenih usmerena doma}oj sceni

gonizam me|u arapskim susedima i bio je bez {irokih antiameri~kih poruka. AP navodi da se Ira~ani bore s visokom stopom nezaposlenosti, korupcije i lo{om infrastrukturom koja je devastirana vi{egodi{wim sankcijama, ratom i ekonomskim zanemarivawa. Kako se nasiqe u celoj zemqi smirilo, ekonomski razvoj je posta la kqu~ na bri ga za mno ge Ira~ane, pa je zato qutwa okupqe nih bi la usme ri la ka ne pravdi na doma}oj sceni. Slogani su uglavnom bile usmereni protiv vlade premijera Nurija al Malikija zbog neuspeha u poboq{awu `ivota siroma{nih stanovnika Iraka, navodi agencija AFP. Da za prava, humanost, a ne siroma{tvu i korupciji, uzvikivali su okupqeni.

Hap{ewauo~iposete papeBenediktaXVI Kubi HAVANA:Kubanske vlasti privele su u Havani tokom vikenda oko 70 pripadnica disidentske grupe „@ene u belom”, i jo{ 12 u drugim delovima zemqe. Hap{ewa su se dogodila uo~i posete poglavara Rimokatoli~ke crkve pape Benedikta XVI Kubi, najavqene za mart. Pripadnica „@ena u belom” Magali Norvis Otero Suarez izjavila je za agenciju Rojters da je 16 `ena privedeno u subotu uve~e kada su poku{ale da organizuju mar{ u centru Havane. Jo{ 36 privedeno je u nedequ ujutro, dok su se

spremale da krenu na misu u crkvi Santa Rita i zatim da se pridru`e mirnom protestnom mar{u koji se kretao Petom avenijom do glavnog bulevara Miramar. „@ene u belom” su se okupile u domu pokojne liderke Laure Polan da bi obele`ile godi{wicu hap{ewa 75 vladinih disidenata u martu 2003. godine, {to je bio povod za wihovo organizovawe, rekla je Otero. Te `ene i majke i ranije su se borile za osloba|awe politi~kih zatvorenika na Kubi, da bi neke od wih bile osu-

|ene na robiju i pu{tene na slobodu najve}im delom zbog posredovawa Katoli~ke crkve 2010. kada je ukupno 130 politi~kih zatvorenika oslobo|eno. „@ene u belom” su pokrenule svoje aktivnosti uo~i posete pape Benedikta [esnaestog Kubi od 26-28. marta, zemqi gde se oko 10 odsto stanovni{tva izja{wava kao katolici i gde posle vi{edeceniskog ateizma, kubanski re`im po~iwe da se otvara i uspostavqa boqe odnose, pre svega sa Katoli~kom, ali i drugim crkvama.

dnevnik

c m y

26

SAD

Romninadmo}no pobediouPortoriku PORTORIKO: Biv{i guverner Masa~usetsa Mit Romni ostvario je ju~e ubedqivu pobedu na preliminarnim republikanskim izborima u Portoriku, osvojiv{i ~ak 83 odsto glasova, ~ime je daleko iza sebe ostavio svog glavnog protivkandidata Rika Santoruma koji je osvojio svega osam odsto glasova. Romni }e na taj na~in osvojiti svih 20 delegata, koliko daje Portoriko, i jo{ vi{e uve}ati prednost nad trojicom preostalih kandidata za republikansku predsedni~ku nominaciju. Stanovnici Portorika imaju pravo da glasaju na strana~kim preliminarnim izborima, kada se biraju predsedni~ki kandidati, ali ne i na samim predsedni~kim izborima. U novembru }e biti odr`an referen-

Mit Romni

dum na kome }e biti odlu~eno da li }e Portoriko postati pedeset prva ameri~ka dr`ava, {to bi kasnije trebalo da potvrdi Kongres. Nakon ju~era{wih izbora, Romni ima osvojenih 518 delegata, Rik Santorum 239, Wut Gingri~ 139 i Ron Pol 69 delegata. Predsedni~ku nominaciju osvaja kandidat koji dobije ukupno 1144 delegata.

SIRIJA

@estokisukobi uDamasku DAMASK: Sirijska dr`avna televizija javila je da je u sukobima koji su ju~e izbili u Damasku ubijeno najmawe troje qudi, koji su nazvani teroristima, i jedan pripadnik snaga bezbednosti. „Troje terorista je ubijeno, a ~etvrti je uhap{en u sukobima snaga bezbednosti i naoru`ane teroristi~ke bande koja se krivala u ku}i u jednoj stambenoj ~etvrti”, navodi se u izve{taju. Sirijska televizija izve{tava da su se sukobi dogodili u bogatom kvartu Mazeh u zapadnom delu prestonice, prenela je agencija Frans pres. Sirijska organizacija za qudska prava je, me|utim, saop{tila da su ubijena ~etiri pobuwenika, a da su

na strani bezbednosnih snaga dva pripadnika ubijena, a 16 povre|eno. Aktivisti i stanovni{tvo tvrde da su ju~era{wi sukobi u Damasku naj`e{}i otkako je po~ela pobuna protiv re`ima predsednika Ba{ara al-Asada sredinom marta pro{le godine. Sukobi u Damasku desili su se dan posle ekslozije dve bombe u prestonici u kojima je u subotu stradalo 27 lica. Agencije javqaju da su dvojica sirijskih generala dezertirali iz armije Ba{ara al Asada i prebegli u Tursku. „Generali su su stigli u Tursku u grupi od 200 izbeglica, me|u kojima su bile uglavnom `ene i deca”, prenosi francuska agencija AFP.

JU@NA KOREJA

Opasnaprovokacija Pjongjanga SEUL: Ju`na Koreja je optu`ila Severnu Koreju, povodom najavqenog lansirawa satelita idu}eg meseca, da radi na razvoju raketa sa nuklearnim bojevim glavama. „Na{a vlada ocewuje plan Severne Koreje za takozvano lansirawe satelita kao opasnu provokaciju koja ima za ciq razvoj nuklearnog naoru`awa dalekog dometa koriste}i balisti~ku raketnu tehnologiju”, rekao je Park Jeong-ha, portparol predsednika Ju`ne Koreje. Kako podse}a AFP, Severna Koreja najavila je u petak da }e lansirati jednu raketu izme|u 12. i 16.aprila, koja treba da u orbitu izbaci satelit u mirnodopske svrhe. SAD i druge dr`ave, me|utim, smatraju da je to proba lansirawa rakete dugog dometa, {to bi predstavqao kr{ewe zabrane UN i pro{lomese~nog do-

govora postignutog sa Va{ingtonom. Za Severnu Koreju se smatra da ima dovoqno plutonijuma za izradu {est do osam komada nuklearnog oru`ja, ali je nejasno da li sposobna da izradi bojeve glave potrebne za rakete. Ju`na Koreja je nedavno o{tro osudila te aktivnosti nakon {to je predsednik Li Mjung-bak odr`ao sastanak sa ministrima spoqnih poslova i bezbednosti. U saop{tewu je re~eno da }e Ju`na Koreja tesno sara|ivati sa SAD, Japanom, Kinom, Rusijom i EU u re{avawu ovog problema tokom narednog samita o bezbednosti u Seulu. Severna Koreja odbacila je sve apele me|unarodne zajednice da otka`e lansirawa rakete, ~ime je planirano da se obele`i 100-ti ro|endan osniva~a dr`ave i biv{eg predsednika Kim Il-Sunga.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI JOAHIMGAUK Na internet stranici nema~kog Bundestaga je, uz vest da je Joahim Gauk izabran za novog nema~kog predsednika, gre{kom bila postavqena fotografija Kristijana Vulfa, Gaukovog prethodnika.Gre{ka je u me|uvremenu korigovana, a novizabrani predsednik je ve} simboli~no preuzeo kqu~eve predsedni~kog dvorca „Belvi’’ i najavio da u svoju prvu posetu inostranstvu `eli da ide u Poqsku.

ABDULAHALSENUSI Interpol je ju~e izdao crvenu poternicu za hap{ewe i izru~ewe biv{eg {efa obave{tajne slu`be Moamera Gadafija, Abdulaha al-Senusija, koji je uhap{en u Mauritaniji. Libija `eli da mu bude su|eno u Libiji. Me|utim, Francuska tako|e tra`i ekstradiciju Senusija zbog wegove uloge u napadu iz 1989. na francuski avion.

DMITRIJMEDVEDEV Poslanici Jedinstvene Rusije podr`a}e predlog da za novog predsednika Vlade Rusije bude imenovan aktuelni predsednik Dmitrij Medvedev, ukoliko takav predlog bude stigao u Dumu. Medvedev i Putin saop{tili su pro{le godine na kongresu JR da su jo{ pre ~etiri godine postigli dogovor da „zamene mesta”.

Nesre}uu[vajcarskoj izazvaonastavnik? LOZANA: Te{ku autobusku nesre}u u [vajcarskoj, u kojoj je poginulo 22 dece i {estoro odraslih, mo`da je izazvao nastavnik koji je omeo voza~a kada mu je dao da pusti film na DVD-u, pi{e list „Maten diman{„. [vajcarski list je ovu pretpostavku izneo navode}i izjavu oca devoj~ice koja je te{ko povre|ena u toj nesre}i. „Moja k}erka je rekla da je posledwe ~ega se se}a to da je jedan od nastavnika oti{ao kod voza~a s DVD-om”, ispri~ao je otac ~ije ime list nije naveo. [vajcarski tu`ilac Olivije Elsig je kazao da su se ekrani upalili i da su deca Odavawe po{te stradalim |acima videla da }e po~eti film. On, me|utim, tvrIstra`iteqi su rekli da je jedina stvar di da niko nije posvedo~io da je neko mogao koja je utvr|ena to da je svih {est poginulih da omete voza~a. osoba sedelo napred, navodi AFP. Elsig je

potvrdio da }e {vajcarski istra`iteqi otputovati u Belgiju da bi ispitali pre`ivelu decu i stekli boqi uvod u ovu te{ku tragediju. Putni~ki autobus sa 46 dece, ~etiri nastavnika i dva voza~a udario je u no}i izme|u utorka i srede u zid tunela. Me|u `rtvama su belgijski i holandski |aci, uzrasta 11 i 12 godina. Istra`iteqi jo{ preispituju teorije da su nesre}u izazvali tehni~ki problemi sa autobusom ili qudska gre{ka. Alkohol, prebrza vo`wa i bolest voza~a su iskqu~eni. Komemoracija }e biti odr`ana u sredu u belgijskom gradu Lomelu, gde je `ivelo 15oro dece i dvoje odraslih poginulih u nesre}i, dok }e sahrane biti obavqene na privatnim ceremonijama.


BALkAn

dnevnik

SAVETEVROPEPREDLO@IODR@AVAMAEKS-JUGOSLAVIJE

Regionalnakomisija zaistinuipomirewe SARAJEVO: Komesar Saveta EvropezaqudskapravaTomasHamarbergpredlo`iodadr`avenastale iz biv{e Jugoslavije formiraju regionalna komisiju za istinuipomirewe To je jedna od preporuka iz izve{tajapodnazivom„Posleratna pravdaitrajnimirubiv{ojJugoslaviji” koji je Hamarberg ju~e predstaviouSarajevu.Ciqizve{taja, kako je rekao, bio je da se poka`ekolikijenapredakostvaren,aliidasejasnoka`edadosta togatektrebadaseuradi. Hamarbergjenaveoda„uregionusadavladamir,alibrojnerane nisuzacelilejerzatotrebavremena”.Naglasiojedaseosobe,kojesuodgovornezazlo~ine,moraju suo~iti s pravdom, kako se u budu}nosti ne{to sli~no ne bi ponovilo.

Tomas Hamarberg

Hamarberg smatra da je „u zemqama biv{e Jugoslavije previ{ezlo~inacakojisujo{slobodni”.Zatoje,kakojeistakao,sa~inioizve{tajsapreporukama„kako bi se uspostavila posleratna pravdaitrajnimirubiv{ojJugoslaviji”.

U preporukama komesara SavetaEvropenavodiseda„sudovina dr`avnomnivoutrebadarade„na suzbijawuneka`wivosti”. Tako|e,Hamarbeginsistirana od{teti, dodaju}i da jo{ postoji veliki broj `rtava koje nisu dobilenikakvukompenzacijuzasve

strahote koje su pretrpele. Naredna preporuka koja je nazvana „istina”, ti~e se „ukazivawa na ~iwenice koje }e omogu}iti qudima da se pomire s onim {to se desiloitakopo~neprocespomirewakojijekqu~anzabudu}nost regiona”. Zavr{na preporuka odnosisenauspostavqaweinstitucijakoje}ebitiustawudasebave korenom problema i osiguraju pravdukrozradsna`nihinstitucijaombudsmenaiobrazovawe. HamarbergjeupozoriodauBiH jo{postoje„dve{kolepodjednim krovom”, odnosno {kole koje poha|ajuu~eniciizistogmestaali kojeradepremarazli~itimnacionalnimnastavnimprogramima. „Postojawe‘dve{kolepodjednimkrovom’jeznakdaposebnotrebajo{daseradinaobrazovawu”, kazaojekomesarSavetaEvrope.

REGIONALNAKONFERENCIJAOPRAVIMASEKSUALNIHMAWINA

\ur|evi}:Uskorostrategija protivdiskriminacije BUDVA: Direktor Uprave za qudskaimawinskapravauvladi SrbijeNenad\ur|evi}najavioje da usvajawe vladine strategije protiv diskriminacije do kraja godine. Imaju}i u vidu da }e jedan od segmenatatestrategijebitiusmerenanaLGBTpopulaciju,posebno namjeva`nadaqasaradwasaSavetomEvrope(SE)uovojoblasti, kazaoje\ur|evi}naregionalnoj konferenciji o pravima seksualnihmawina. On je istakao da je Ministarstvozaqudskaimawinskaprava, dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu zbog toga pristupilo projektu SE „Borba protiv diskriminacijenaosnovuseksualneorijentacije i rodnog identiteta”, u

kojem, pored Srbije, u~estvuju i Albanija, Italija, Letonija, CrnaGoraiPoqska.Ciqtogprojektajeupravoprimenapreporuka Komiteta ministara SE iz 2011. godine o merama za borbu protiv dikskriminacijepoosnovuseksualneorjentacijeilirodnogidentiteta,naveoje\ur|evi}. Premawegovimre~ima,Srbija upotpunostipodr`avapreporuke SE.Srbija}e,unarednomperiodu, uputiti poziv eksperzima SE da u Beograd predstave te preporuke,zajednosaizve{tajemipreporukamakomesarazaqudskaprava Tomasa Hamamberga, kazao je \ur|evi}. Naregionalnojkonferencijiu Budvi „Zajedno protiv diskriminacije”poru~enojedasuzemqeju-

Markovi}napustioskupzbogKosova Ministar Milan Markovi} nije u~estvovao na otvarawu konferencijeoLGBT-pravimauBudvijerKosovonijebilopredstavqenouskladusdogovoromizBrisela.Usaop{tewuMinistarstvazaqudskaimawinskaprava,dr`avnuupravuilokalnusamoupravusenavodidaMarkovi}idirektorUpravezaqudskaimawinskapravaNenad\ur|evi}nisuu~estvovalinaotvarawukonferencijekojujeorganizovalaVladaCrneGorejer„predstavniciKosovanisupredstavqeniuskladusodlukomizBrisela”.Zbog istograzlogMarkovi}nijeodr`aouvodnigovor,pi{eusaop{tewu.PremadogovoruBeogradaiPri{tine,naregionalnimskupovima Kosovo treba da bude predstavqeno uz fusnotu u kojoj se navodi „bez prejudicirawa stavova o statusu i u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mi{qewem Me|unarodnogsudapravdeokosovskojdeklaracijionezavisnosti”.

Bezdogovora VladeiSPC PODGORICA: Koordinator Pravnog saveta Mitropolije-crnogorsko primorske protojerej VeliborXomi}kazaojedani{ta nije ura|eno po pitawu ugovora crnogorskeVladeiSPC.Tajsporazum je trebalo da uredi wihove me|usobneodnose Xomi} je u izjavi podgori~kom „Danu” podsetio da je premijer IgorLuk{i}ujunupro{legodineobe}aoda}esepristupitire{avawu potpisivawa ugovora izme|ucrnogorskeVladeiSPC. „Premamojimsaznawimaodtoga u ovom momentu nema ni{ta. U me|uvremenusupotpisaniugovori sa Islamskom zajednicom, {to je veomadobro,kaoisajevrejskomzajednicomiakosuupogleduovedruge postojale nelogi~nosti”, kazao jeprotojerejXomi}kojijeipodgori~ki paroh. On je naglasio da odgovornapitawebudu}nostiugovornogre{avawapravnogpolo`ajaPravoslavnecrkveuCrnojGori morajudapru`eodgovorniuVladi CrneGore. „Vi{e puta je nagla{eno da je crkva raspolo`ena za razgovor u vezionoga{tojewenoustrojstvo, kojemorabitiispo{tovanoio~uvanonatemequonoga{tosume|unarodni principi o re{avawu pravnogpolo`ajacrkavaiverskih zajednica”,zakqu~iojeXomi}.

Igor Luk{i} za govornicom konferencije u Budvi

goisto~ne Evrope posve}ene unapre|ewupravaLGBTpopulacijei na tom planu preduzima}e zajedni~keakcije. Na skupu je istaknuta potreba afirmisawa posve}enost politicinediskriminatorskogpostupawaimerazaza{tituodsvihoblikadiskriminacijepoosnovuseksualne orjentacije ili rodnog identiteta. Crnogorski premijer Igor Luk{i}kazaojedasediskriminacijaisocijalnaiskqu~enostzbog seksualneorijentacijeilirodnog identiteta najboqe se mo`e prevazi}ikonkretnimakcijama. Onjenaveodakulturne,tradicionalne i religijske vrednosti ne smeju da budu upotrebqene da bi se opravdao govor mr`we ili nekidrugioblikdiskriminacije, na osnovu seksualne orijentacije ilirodnogidentiteta. „Spremni smo da se suo~imo sa predrasudama, po~ev od dr`ave do

pojedinca.Inijetosamozaradpukog ispuwavawa obaveza koje proizilaze iz ~lanstva u me|unarodnim organizacijama, ve} zbog iskreneiistinskete`wezapromenom”,kazaojecrnogorskipremijer. Potpredsednica hrvatske vlade MilankaOpa~i}navelajedaodnos prema mawinskim zajednicama pokazuje stepen demokratije u jednoj dr`avi.Moramograditidru{tva ukojima}ebitimestazasveigde niko ne}e biti diskriminisan po bilokomosnovu,kazalajeona. Premawenimre~ima,potrebna je stalna edukacija gra|ana, kako bidru{tvobilojo{tolerantnijepremaseksualnimiostalimmawinama. Na konferenciji je razgovarano o implementaciji PreporukeKomitetaministaraSavetaEvropeiz2011.godineomerama za borbu protiv dikskriminacijepoosnovuseksualneorijentacijeilirodnogidentiteta. (Tanjug)

SLOVENIJA

Hap{ewazbognajve}e pqa~kebanke QUB QAN A: Slov en a~k a policija uhapsila dve osobe osumwi~enezanajve}upqa~ku bankeikadauSloveniji,ukojoj je 2005. godine u Qubqani ukradeno 32 miliona evra. Jedan od uhap{enih je pripadnik kriminalne bande koja se bavi pqa~kama, dok je drugi radio kao radnik obezbe|ewa ubanciSKBkadajeopqa~kana, rekao je novinarima {ef krimin aln e polic ij e u Qubqan i Brank o Jap eq. SKB banka posluje u sklopu fran-

cuske banke „Sosijete `eneral”. Osumwi~eni,kojiimaju31i 34 godine, dr`avqani su Slovenije. Japeqjedodaodajepolicija izdala nalog za hap{ewe jo{ jednog osumwi~enog, 28godi{wegSlovencakojijepobegaoizzemqe. Nakon{tosurazoru`alii vezaliobezbe|eweufilijali SKB banke u novembru 2005, lopovisuzasedamsatiodneli vi{eod400sefovaukojimasu

senalaziledragocenosti~ija je vrednost procewena na 32 milionaevra. „Pos le vi{ eg od i{ weg ograni~enog uspeha u istrazi, u petak su kona~no uhap{ene dve osumwi~ene osobe, ali to nezna~idajeistragazavr{ena”,rekaojenovinarimaportparolpolicijeMarjanFrank. Policija nije navela da li je deo ukradenog novca prona|en, ali je kazala da je jedan deo ulo`en u kriminalne aktivnosti,preneojeAFP.

MakedoncinajsigurnijiuSrbiji SKOPQE:Gra|aniMakedonijesenaputovawuporegionunajbezbednijeose}ajuuSrbiji, a najmawe bezbedno na Kosovu, objavio skopski list „Dnevnik”. Na pitawe da li se ose}ate bezbedno kada putujete po regionu, najve}i broj anketiranih je pomenuo Srbiju, potom Tursku, dok su na samom dnu te liste Gr~kaiKosovo. Uanketikojujezalist„Dnevnik”sprovela agencija Rejting od 3. do 7. marta, konstatuje se da gra|ani Makedonije bezbednost direkt-

nopovezujusapoliti~kimodnosimakojeMakedonijaimasadrugimzemqamaBalkana. Anketa je pokazala i da svaki tre}i gra|aninMakedonijeimarodbinuuSrbiji,da12,6 odstoka`edaimaro|akeuTurskoj,a5,8odsto uAlbaniji. Troje od ~etvoro ispitanih izjavilo je da mo`e da se sporazumeva na srpskom jeziku, a kaodrugistranijezikpomiweseengleski,za kojijetre}inaanketiranih(34,4odsto)rekla damo`edagakoristi.

utorak20.mart2012.

27


28

OGLASi l ^iTUQe

utorak20.mart2012.

dnevnik

Sa dubokim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 75. godini preminula na{a mama, baka, svekrva i ta{ta

Posledwi pozdrav kom{iji

POMEN

Posledwi pozdrav dragom

Navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog i voqenog

Ga`o Oskaru VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Tel.: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 49133

Stanari Antona Urbana 8. 49287

Posledwi pozdrav dragoj priji

Zorica Mirilov

\uri Majoru

Sahrana }e se obaviti u sredu, 21. 3. 2012. godine, u 12.45 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

PRIRODNI preparat protiv {uqeva - hemoroida, ispitan u nadle`noj ustanovi i li~no proveren, eleiminisan za 7 dana. Deda Rado{, 037/790-797, 48954 064/240-55-49.

Qubomira Kosti}a Dada, Bojan i Brankica.

O`alo{}eni: sin Zoran, }erka Jelena, snaha Milena, zet Dragan i unuke Mia i Lea. 49281

SPLAVU u Futogu potrebni kuvari. 49099 Telefon: 063/8901-989.

KUPUJEM kwige. Telefon 064/99-4548827 002. Mile. MASA@A relaks 1000 din, celog tela 2000 din, kraqevska 3.000 din. Maserka sa iskustvom. Tel. 061/294-3277. 48993 KUPUJEM stare automobile, staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, karoserije, ~istimo podrume, tavane, odnosimo {ut. Telefoni: 6618846, 063/8485-495, 064/95-33-943. 49228

49257

Zorici Mirilov

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragoj priji

S qubavqu i po{tovawem ~uvamo ga u se}awu.

Wen prijatan i vedar lik osta}e nam u najlep{oj uspomeni.

Posledwi pozdrav dragoj i voqenoj sestri i tetki

Porodica Kosti}.

Vladislava i Mirko Bjelanovi}. 49227

49297

Sa tugom obave{tavam rodbinu i prijateqe da je preminula moja majka

Zorici Mirilov

Burai Laslu

^ETRDESETODNEVNI POMEN Na{oj dragoj

Anici Kerac iz Koviqa

Po~ivaj u miru. od: brata [awike i sestre Olge sa porodicom.

S po{tovawem, porodice: Gordi}, Bekowa i Kazan~ev.

od: sestre Kaje i zeta Stevana [eguqski sa decom.

49283

49259

49291

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav sestri

Branki ]ulibrk ro|ena To{i}

Sava Mileti} 1941 - 2012.

Dani prolaze, a bol i tuga ostaju. Se}awe na tebe nikada ne}e umreti. Dok budemo `ivi tugova}emo za tobom.

Sahrana je 20. 3. 2012. godine, u 15.30 sati, na ^enejskom grobqu.

Burai Laslu

Burai Laslu O`alo{}en sin Vladimir i familije Mi{kovi} i Mileti}.

od sestre Bori{ke i {ogora Ace.

od sestre Etu{ke i {ogora Mihaqa.

O`alo{}eni: otac Viden, majka Danica i sestra Negica.

od brata Mikice Koji}a sa porodicom.

49292

49293

49275

49276

Dragom kom{iji, po dobroti bratu

Dana 18. 3. 2012. godine umro je moj tata i suprug

Posledwi pozdrav cewenom i po{tovanom kom{iji

49288

Posledwi pozdrav strini

Savki Mileti}

Radovanu - Ra{i Vukovi}u

od: Perlinac Du{anke i Du{ana sa porodicom.

Dipl. in`. Qubivoje - Qubo Todori}

Anici Kerac

posledwi pozdrav.

Burai Laslo

\uri Majoru

Sahrana }e se obaviti danas, 20. 3. 2012. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Mari{ka - Mara porodica ]etkovi}.

O`alo{}eni: sin Miroslav i supruga Jadranka.

49295

49282

49296

Dana 18. marta 2012. godine preminuo je na{ penzionisani radnik

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

od stanara na Bulevaru Oslobo|ewa br. 155.

586-P

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Danas, 20. 3. 2012. godine navr{ava se godina dana od tvog odlaska. Ti }e{ dok `ivimo nezaboravqen, voqen i po{tovan `iveti sa nama.

Cili K}erka Sawa i sin Sa{a sa porodicama i supruga Ru`ica.

Radovan Vukovi} Posledwi pozdrav upu}uju mu zaposleni u Srpskom narodnom pozori{tu.

49299

Burai Laslu

Neka te Gospod ~uva!

615-P

Uvek }e te se se}ati tvoje kom{ije: Rada, Ba}ko, Ivana, \ole, Tawa, Ivica, Maja, Bane, Maki i Zoran.

od: sestri~ine Hermine, sestri}a Karla i sestri}a Pi{te sa porodicom.

49285

49284


^iTUQe l POMeni

dnevnik

utorak20.mart2012.

DVADESETPETOGODI[WI POMEN

Dvanaest godina od kako nije sa nama

Posledwi pozdrav bratu, {ogoru i ujaku

Slobodan Poli}

29 dragom

Slobodanu Poli}u

Vasa Savkovi}

Po~ivaj u miru. Ni 25 godina ne bri{u zaborav.

Posledwi pozdrav dragom ujaku od Branke Raqi} sa porodicom.

Tvoji: sestre Savka, Smiqa i Jela, zet Andrija, sestri} Predrag i sestri~ina Vesna sa porodicama.

Supruga Tawa.

49260

Posledwi pozdrav snaji

Branislav Gavri} Bane

49268

49269

Posledwi pozdrav po{tovanom kom{iji

Posledwi pozdrav dragom kumu

Radovanu Vukovi}u

Radovanu Vukovi}u

Godine prolaze, a tuga i bol nikada. Dok postojimo mi postoja}e{ i ti. Anici Kerac Mama, tata i baba. od porodica: Mihajlovi}, Raji} i Ladan.

Osta}e{ nam u ve~itom se}awu. od kom{inice Sofije sa porodicom.

Kumovi: Rapi} i Rebrek.

49274

49273

49266 49267

Posledwi pozdrav mom suprugu

Neka an|eli ~uvaju na{eg dedu

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je 18. marta, u 64. godini preminula na{a draga majka

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga supruga i majka

Kertes Katalin

26. 7. 1957 - 17. 3. 2012.

Sahrana }e se obaviti u sredu, 21. marta 2012. godine, u 13.30 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Sahrana je danas, 20. 3. 2012. godine, u 16 ~asova, na [ana~kom grobqu, u Koviqu.

Posledwi pozdrav dragom zetu

Slobodana

Slobodanu

Tvoja Jelica.

Unuci: Jelena, Luka, Nikola i Lazar.

49264

49263

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 17. 3. 2012. godine preminuo na{ voqeni suprug, otac, svekar i deda

Anica Kerac

O`alo{}eni: sin Jano{, }erke Aranka i Klara i unu~i}i Atila, Robert i Tatjana.

O`alo{}eni: suprug Stevan i }erke @ivana i Dragana.

49279

49265

Posledwi pozdrav dragom bratu

Slobodan Poli}

Radovanu Vukovi}u

O`alo{}ena porodica Ani~i} iz [ajka{a, Ne|o, Pero, @are i Mladen sa porodicama.

49271

Posledwi pozdrav mom dragom suprugu

1940 - 2012. Sahrana je danas, 20. 3. 2012. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica Poli}. 49261

Voqenog oca

Radovanu Vukovi}u

Radovanu Vukovi}u

1939 - 2012.

O`alo{}eni: bra}a Sveto, Jelenko i Ilija, sestre Milu{a, Zora, Danica i Stana sa porodicama.

Slobodana Poli}a

Sahrana je danas, 20. 3. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Ve~no o`alo{}ena tvoja supruga Gospova. u prelepim i nezaboravnim uspomenama ispra}aju sinovi: Dragan i Goran.

49262

49272

49270


tv program

utorak20.mart2012.

06.30 Добројутро, Војводино 09.00 Међународнитероризамод 1945. 09.30 Агромозаик 10.00 Вести 10.10 Миљеница 11.00 Комшилук 11.30 Кухињица 12.00 Вести 12.10 НовитаблоидНС 13.05 Грување 14.00 Вести 14.05 Изблиза 14.30 Живопис 15.00 Вестизаособесаоштећеним слухом 15.05 Безупута 16.00 Миљеница 16.50 Временскапрогноза 17.00 ТВДневник 17.20 Једаннаједан 17.50 Разгледнице 18.55 Комшилук 19.30 ТВДневник 20.10 Серијанедеље 21.00 Радар 22.00 Војвођанскидневник 22.35 Злогласниатентати 23.00 Серијанедеље 23.50 Једаннаједан 00.20 Радар 01.10 Концерт:Алектик 01.55 НовитаблоидНС 02.50 Грување 03.40 Изблиза

08.00 10.00 11.00 12.30 13.00 14.00

Панонскојутро Аналија ЕТВ Простор Безцензуре Ногенапут

Панонскојутро (Панонија,08.00) 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 00.00

Панонскахроника И-вести Војвођанскевести Аналија Нашгост Војвођанскевести Агропарламент Војвођанскевести Дискавери ГласАмерике

Радар

06.30 07.00 07.20 08.10 08.40 09.30 10.33 11.00 11.30 12.00 12.30 12.40 13.10 15.05 15.15 16.15 16.40 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 23.10 00.00

Кухињица–мађ.. Здравоживо Безупута Све(т)оконас ТВбаштинa СтефанМиленковићиГудачи Св.Ђорђауновосад. Синагоги Музичкипрограм ХроникаСлавоније, БарањеизападногСрема Зеленисат Чаририболова Вести(мађ) Изравно(хрв) ИнспекторКолиандро Потрошачкирепортер Нашидани(мађ) Омладинскаемисија(мађ) Недељнимагазин(ром) ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Кухињица–мађ. Добровече, Војводино(ром) СудијаМастранђело ТВбаштина ТВПродаја

14.52 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 18.57 19.30 20.05 21.07 23.45 00.00 00.50 01.44 03.11 03.56 04.46 05.48

Јутарњи програм Јутарњи дневник Онокаољубав Гастрономад Квадратуракруга Путопис Одгонетање историје Дневник Спортплус ИстражитељиизМајамија Четири годишња доба: Лето,филм Гастрономад ОвојеСрбија Селогори,абабасечешља ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Окомагарзин Слагалица Дневник Селогори,абабасечешља Петпарачке приче,филм Дневник ИстражитељиизМајамија Тихисведок Ноћнибиоскоп:Рецепт за убиство,филм Онокаољубав Окомагазин Селогори,абабасечешља Верскикалендар

Петпарачкеприче БоксерБучКулиџјеодлучиодапрекинеисплатеудоговорукојијенаправиосађаволом.ХаниБанииПампкин су љубавници и ситни лопови који одлучују да им је потребна промена места боравка... Улоге: Брус Вилис, Џон Траволта, Семјуел Л. Џексон, Аманда Пламер, Тим Рот Режија: Квентин Тарантино (РТС1,21.07)

Марина Фратуцан

„Радар” истражује колико се у Србији поштује глас грађана и да ли су грађани у стању да се боре против државе за своја права! Разговарали смо са мајком која се бори за правичну казну за убицу свог сина,са оцем убијене девојчице који се бори за строже казне за педофиле... Ауторка и водитељка: Марина Фратуцан (РТВ1,21.00)

06.05 08.00 09.04 09.51 10.12 10.37 11.14 12.00 12.15 12.37 13.21

06.30 08.30 09.00 09.10 10.05 10.30 11.00 11.10 11.30 12.30 13.00 13.10 14.00 14.30 15.00 15.10 15.40 16.00 16.15 16.30 17.00 17.30 18.45 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 23.10 23.20

Новосадско јутро Храна и вино Вести Серијски програм Најбољилек Азбука родитељства Вести Рецепти Лауре Равајоли Капри Серијски програм Вести Опчињени Свештожелим Спринт Вести Украдена срца Рецепти Лауре Равајоли Објектив (слов) Објектив (мађ) Дубровачкатајнавеза Храна и вино Новосадско поподне Неон сити Објектив Објектив (слов) Објектив (мађ) Прстуоко Опчињени Објектив Рецепти Лауре Равајоли Капри Украдена срца

10.00 10.30 11.30 13.15 14.00

Белгијска лига Холандска лига НБА:Мајами–Орландо ПрегледШампионата КХЛплејоф: Металург–Авангард Португалска лига Руска лига СКстудио Евролигаплејоф: Барселона–Јуникс Евролигаплејоф: Панатинаикос–Макаби ПравиНБА Премијерлига: Блекбурн–Сандерленд КопаИталија1/2Финале: Јувентус–Милан

16.30 17.00 17.30 19.00 21.00 22.45 23.15 01.00

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Суботом поподне, 14.00 Живети свој живот, 15.00 Спортски преглед, 16.00Освета,17.00Политикон,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив, 19.30Цртани филм,20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00 Објектив,00.30Ток шоу 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Дечији програм, 12.00 Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К915.00Дечији програм,16.30 Инфо К9,17.00Бибер,18.00Култура тела,18.30Инфо К9,19.00Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 Отворени екран, 21.15 Никад се не зна..., 22.15 Бибер, 22.30Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

08.15 08.26 08.31 08.43 09.13 09.36 10.03 10.34 11.05 11.31 12.32 13.00 14.07 14.19 14.49 15.12 15.28 16.03 16.39 17.04 17.59 18.29 18.59 19.24 20.00 20.30 21.00 21.56

22.26 22.30 22.58 23.30 00.28 01.33 02.02

Оливија Животиње којима се дивимо Математичке приче Енциклопедијазарадознале Животна раскрсница Сазвежђа и легенде Свебојеживота Ад либитум Траг Грађанин Трст-град науке Трезор Математичке приче Енциклопедијазарадознале Животна раскрсница Сазвежђа и легенде Позитивна енергија Време је за бебе Екоглобал Поаро Снежана Ђуришић ТВ фељтон ЛиковнаколонијаРТС Попај ТВ мрежа Либела Поаро Хаг:СуђењеВојиславу Шешељу,снимак програмзависиодснимкаиз Хага Знакови времена Наука 2011. Другивек Ана Станићуживо у Београду Трезор Позитивна енергија Време је за бебе

06.30 07.00 08.00 08.30 10.00 11.00 11.35 12.00 12.15 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.15 17.05 18.00 18.30 21.00 23.00 00.00

ЗдрављеиВи Маратон Копаоник ПородицаСерано Отворенистудио Топшоп Отворенистудио Вести Отворенистудио С.О.С. Копаоник Вести ДокторХаус Терминатор 24 Менталист Вести Филм:Данигрмљавине Филм:Они Менталиста Филм:Девојкаизфабрике

Они

БрусВилис

05.15 05.30 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 14.00 14.55 15.00 16.05 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.05 20.15 21.10 22.15 00.15 00.45 01.45 02.15

Ексклузив Експлозив Тајна старог моста Сулејман Величанствени Три Хил Дођи на вечеру Бандини Аси Тајна старог моста Тачно 1 Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Сурвајвер Бандини Ексклузив Експлозив Вести Аси Лото Сулејман Величанствени Сурвајвер Филм:Црвени угао Сурвајвер-без цензуре Три Хил Експлозив Ексклузив

dnevnik

c m y

30

ЈеднаРумунка,сакојомје уаутомобилубилаћерка,доживелајенесрећунаједном забаченом путу, а одмах потомихјеискасапиомистериозниубица.Умеђувремену,у Букурешту, учитељица Клементинаулазиусвојаутомобил и вози према удаљеној вили у којој живи са својим дечком Лукасом, недалеко одместаубиства. Улоге: Оливија Бонами, МајклКоен,АдријанаМока, МаријаРоман Режија:ДавидМоро,КсавијерПалу (Авала,21.00)

ЏејмсКан

Брисач ЏонКругерјетајниагенту систему заштите сведока. Његов посао је да обрише све податке везане за прошлостзаштићенихсведокаи даспречибилокаквувезуса њиховимновимидентитетом иборавиштем. Улоге:АрнолдШварценегер, Ванеса Вилијамс, ЏејмсКан Режија:ЧакРасел (Б92,21.15) 06.00 Доушници 08.00 Долинасунца 09.30 Хоћудазнам 10.00 Вести 10.15 Дневнимагазин 12.00 Цртанифилмови 14.00 Филм:Контролалетења 16.00 Вести 16.40 Спортскипреглед 17.05 Дваипомушкарца 18.30 Вести+Измеђудвеватре 19.30 Штрумфови 20.00 Спартак 21.15 Филм:Брисач 23.25 Вести+Спортскипреглед 00.00 ИстражитељиизМајамија 00.55 Филм:Породица полицајаца3 02.30 СаутПарк 02.50 Филм:Усвестибегунца

05.45 10.00 11.45 12.00 13.00 15.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 20.15 21.15 22.30 23.30 00.15 02.00 02.30 04.30 05.00

Добројутро Магазинин Градскевести Тачноуподне-живо Звездегранда Сестре Националнидневник Острво Маланевеста Националнидневник Маланевеста Острво Грандпарада Мултимилионер Добровече,Србијо Филм: Око посматрача Калифорникација Филм:Апокалипса Витезовиизблата Тајнаљубав

05.00 07.55 08.05 08.55 09.05 09.25 09.30 09.45 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.50 13.20 13.40 13.55 14.00 14.45 15.30 15.40 16.00 16.15 17.55 18.30 18.40 19.10 19.20 20.30 22.00 22.05 22.50 23.20 03.00 03.45

Јутарњипрограм Вести БеверлиХилс Нодиуземљииграчака Ешли Торк Срећназвезда,припреме Телешоп Залившкољки ГенераторРекс Моћначигра Бакуган КунгфумајсториЗодијака Винкс Залившкољки Квизић Пресовање Телешоп Вести БеверлиХилс Парови уживопоподне Срећназвезда,припреме Вести Телешоп Ћирилица Телемастер Рекорд Насловнастрана- квиз Срећназвезда,припреме Парови уживовече Граница Вести Дображена Парови- прегледдана Парови- уживоноћ Звезданакапија-Атлантис Граница

Маријана Матеус

Граница Да ли су шминка, силикони, ботокс, масажа, хијалурон,јога само за жене?Да ли је данас разлика која дели жене и мушкарце толико танана или се потпуно изгубила?Зашто смо створени различити, ако нам је жеља да будемо потпуно исти? Гости: др Јован Марић, Маријана Матеус,Снежана Дакић Микић и Сања Коцић. Водитељка: Јелена Хелц (Хепи,20.30)

Radio Novi Sad

ОливијаБонами

PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм

12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Док.програм,21.15Ток шоу: Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

utorak20.mart2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

15

31

ИЗВОЂАЧ РЕКЛАМНИХ РАДОВА НА БАЛКАНУ

Пише: Иван Станковић 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.40

Мојагрчкакухиња Нованадапосластичара Л.А.Инк Стручњакзаторте Обрачунпосластичара Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Мајамиинк Ургентницентар Породилиште Последицегојазности Болестикојихсестидимо Л.А.Инк Ургентницентар Породилиште

08.00 09.00 10.00 11.00

Најгорипословиуисторији Човековаисторија МрачнастранаМикеланђела Суђењенацистимау Нирнбергу ЗаљубљенуБарбару 7.7.2005.–НападнаЛондон ТајмтимгодинаXИ Викторијанскаапотека Гигантиготике–погледу небо Хитлеровомиљениплемић Десетданадората Шпијуникојисудошлиса мора Скривенаблагаафричке, аустралијскеииндијске уметности ТајмтимгодинаXИ Викторијанскаапотека Гигантиготике–погледу небо

12.00 13.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

ЗавераРозвел Кудравакуца Шпијуннаштиклама ЦрнаМарија Професионалац Побуна Малариба Палианђели Еротскифилм Еротскифилм

Палианђели Археолог Мат Флечер откриваскривенигробсамумијомџина,којијетусахрањен још од времена велике поплаве описане у Библији. Мат мора да спречи палог анђела,којиједошаонаЗемљудаоживидива... Улоге: Каспер ван Дијен, Кристен Милер, Роберт Вагнер, Џефри Лулис Режија:Кевин ван Хук (Синеманија, 22.00)

07.00 Добројутро,Хрватска 09.05 Лугарница 10.13 Екстремниградови,док. серија 11.08 ДебиТревиспреуређује2 12.00 Дневник 12.35 Кадзаволим,времестане 13.19 ДрОз,токшоу 14.12 Међунама 14.42 Научнапетица 15.15 ПоносРаткајевих 16.00 Алиса,слушајсвојесрце 17.27 Хрватскауживо 18.20 8.спрат,токшоу 19.12 20пет,квиз 19.30 Дневник 20.10 Свеу7!,квиз 21.07 УЕвропи,док.серија 21.44 24 22.35 Отворено 23.15 Дневник3 23.50 Новозеландскеприче,док. филм 01.05 Циклусевропскогфилма: БитказаХадиту,филм 02.40 Инмедијасрес 03.25 Злочиначкиумови

07.45Кобра11 09.40Ексклузивтаблоид 10.05Вечераза5 11.10Ватренонебо 12.10Ружаветрова 13.05Крвнијевода 14.00Сурвајвер 15.00Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.05Вечераза5 18.00Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00Сурвајвер 22.00Кости 23.40РТЛвести 23.55Сурвајвер:Безцензуре 00.50Децачовечанства,филм 02.35Астрошоу

СЕРИЈА

Криста Кемпбел

РинТинТин2: Суперпас

Мртво тело возача БМX-а пронађено је на крову складишта на којем бициклисти изводесвојеакробацијеипоказују вештине. Када Боут и Бренан нађу украдени бицикл жртве, тим закључи да јеубијентупимпредметом... Улоге: Емили Дешанел, Дејвид Бореаназ, Ерик Милеган, Тамара Тејлор Режија:Бери Џосефсон (РТЛ, 22.00)

Џими,његовтатаДинитатинадругаженаЛаураморају сезбогочевогпослапреселитиизЛузијанеуЊујорк.Већи самапроменазаЏимијабила бидовољнолоша,ајошмује многогорезатоштокодкуће мораоставитисвогпса... Улоге:Џексон Пис, Мајкл Паре, Криста Кемпбел, Џен Кобер, Дејвид Јенсен Режија:Дени Лернер (ХРТ 2, 13.35) 07.51 08.21 08.48 09.10 10.00 10.45 11.07 11.30 12.00 12.15 13.35

22.35 23.20 23.50 00.33 00.54 01.15 01.56

06.00 Краљев говор 07.55 Мегаум 09.30 Пирати са Кариба: На чудним плимама 11.40 Принцеза 13.15 Додела „Оранге„награда Британске академије за филм (снимак) 15.15 Моја назови жена 17.05 Срећа 18.05 Водени живот са Стивом Зисуом 20.05 Чаробњаков шегрт 21.55 Џона Хекс 23.15 Царство порока 00.15 На исток и доле 00.45 Ноћвештица 2 02.30 Дечаци не плачу 04.25 Игра смрти

НешБриџис Филм:УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер НешБриџис Дијагноза:Убиство Монк Вокер,тексашкиренџер Филм:УбиствауМидсамеру Дијагноза Монк Видовњак Краљевскиболесници Браћаисестре Филм:Смртоноснисусрет

Кости

15.00 15.25 15.50 16.35 17.10 18.00 18.20 18.30 19.15 19.40 20.00 20.45

Кристен Милер

08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 20.20 20.20 21.20 22.20 23.20

МалаТВ МегаМинди Конорнатајномзадатку Школскисат Алиса,слушајсвојесрце ДеграсиНовинараштај Ждероња Реконструкција Музика,музика... Топгир10,док.серија РинТинТин2: Суперпас,филм ДеграсиНовинараштај Обичнаклинка Школскисат МалаТВ ДокторХу Регионалнидневник Жупанијскапанорама ТриХил Телетабис Музика,музика Инмедијасрес Бријачи2:Поновонапослу, филм Трачара Ружиона Злочиначкиумови Уканцеларији Симпсонови Мерси Којак

07.25 Девлин 09.15 Жена,мајка,убица: ПричаМариХили 10.50 Кадпрошлостсустигне 12.25 ГрадбезБожића 13.55 Божићзаожењене 15.20 Татинианђели 16.45 Наивици 18.20 Животпијанице 20.05 Протувесатрибина 22.00 Једноубиство 23.35 ПослеЏимија

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Пројекат X Мала Експлозивна мисија Пурпурна ружа Каира Замишљени злочини Људска природа Доживотна Заклетва Мистерија Инвуд парка Дивље мачке Милф о Маниацс

Тамара Тејлор

10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05

01.40

Какотораде? Уделићусекунде Преживљавање Генералка Трговциаутомобилима Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Преживљавање Какосеправи? Какотораде? Радионицазаправе мушкарцесаЏејмсомМејом Кризнеситуације БорнаколабраћеХау Врхунскоградитељство Разоткривањемитова Радионицазаправе мушкарцесаЏејмсомМејом Кризнеситуације

08.35 09.30 10.30 12.30 14.00 14.30 15.00 16.30 18.30 20.00 21.30 23.30 00.00 00.30

Фудбал Бициклизам Карлинг Скијашкискокови Биатлон Бициклизам Бициклизам Карлинг Скијашкискокови Билијар Карлинг Рели Биатлон Бициклизам

21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Рибокрадицаалавина сателитскеканале

Ц

рна Гора је била последња од земаља коју смо но. Одмах је наредио да се припреми његов лични хеотворили – јер је, по броју становника, била на ликоптер за сутра ујутру и најавио лет: „прво ћемо манивоу Новог Београда, а и могла се покривати ло до Ловћена и Његуша, па онда Жабљак, Ријеком из Београда. Стицајем околности, у пролеће 2000. до- Црнојевића до мора, па око Светог Стефана до Пржна шло је време да се и тамо отвори агенција јер је вели- на ручак, па тек послије прве боце вина можемо о поки оглашивач одлучио да крене с рекламама и на црно- слу”. Наставио је о туристичкој понуди Црне Горе и горским телевизијама. Зато сам отишао да припремим „љепоти какве ниђе нема“ још пола сата, не дозвољалокалне медије на „земљотрес“ звани преговори с тим вајући да га прекинем. Тек кад је запалио „кохибу„, клијентом. А прилика је била добра. Нешто смо радили за Институт „Др Симо Милошевић“ у Игалу, и то је била шанса да направимо пријем у Титовој вили. Био сам наиван, мислећи да ћу моћи да имам један „пленарни“ састанак са свим телевизијама. Испоставило се да су оне у међусобним конфликтима па сам морао да идем од стола до стола, од телевизије до телевизије. Основни разлог била је жеља да их „заштитим“ од тог великог клијента који је, као највећи светски оглашивач, врло компетентан и агресиван у преговорима. Станице које су с њим до тад склопиле посао углавном су биле незадовољне, без обзира на огромне буџете јер их је велики клијент, искористивши њихово На рођендан дошли Небојша Ђукелић и Срђан Шапер незнање, просто исисао. А то се, касније, нама враћало као бумеранг, што није било још један симбол успешности, мужевности и статуса, пријатно. Да се то спречи, планирали смо да урадимо успео сам рећи другу реченицу на том састанку: „Они неку врсту едукације, имајући у виду њихово (не)зна- ће хтети да разговарају о легалности ваших програње основа куповине медија. ма”. Тотално се збунио јер није разумео појам „легалПоследњи састанак, који је почео после поноћи, ност програма“. Кад сам му објаснио, мало се забрибио је и најдужи. Разговарао сам с једним од „медиј- нуо, али и брзо снашао: ских магната“ Црне Горе, који је имао узбудљиву био„Имам рјешење“, повикао је срећан. „Имам ја ексграфију. Почео је ловећи рибу динамитом. Нормално, перта за ту твоју легалност. То је мој стричевић, мали у рату се истакао у „ослобађању“ Дубровника. Потом, паметан, разбија компјутер, поваздан шједи испред уз малу помоћ стрица министра у екрана и како се појави неки влади Црне Горе и своје претходзнак у углу, он куц-куц по ком„Медијскимагнат”јебио но знање, постао је главни добапјутеру, избрише га и сви су ми правиЦрногорац,каоиз вљач динамита за руднике. Успепрограми легални!“ шно је пратио стрикову каријеру Импресионирао ме је новим вицева.Пунипрепунсебе. па ушао у посао с фри-шопови- Ренесансничовек,стручњак тумачењем „легалности“. Нама, тих година елдорадо за брзо ставио је да набраја своје сјајне засве–одфилозофије, богаћење. Мало се радило и с „а легалне“ програме: „Имамо религије,политике, нафтом и другим дефицитарним италијанску, шпанску, енглеску, доспорта,секса производима. И након свега тога, француску, њемачку лигу у фудпрво радио и локална ТВ-станибалу; фул контакт, ултимат фајт, имеђуљудскиходноса ца, а онда брзо, уз малу помоћ ЊБО, бокс, карате; Формулу 1, предоброг и препоштеног стри2, 3, рели, мотоциклизам, тенис, кана, национална телевизија. Програм је подржавао све.“ Био је шокиран – ко да не буде задовољан таквим опцију коју је заговарала власт (нормално) и базирао сјајним програмом?! се на бесомучном коришћењу сателитских програма Рекао сам да су њихова циљна група жене: „Њих без лиценце, неколико локалних вести и благом зачет- искључиво интересују жене!“ Широк осмех му је озаку латино сапуница. Довољно да буде један од гледа- рио лице, послао је потрчка по „дом перињон„. Побенијих у Црној Гори. доносно рече: „Имамо посао! Ако њих стварно интеА власник је био прави Црногорац, као из вицева. ресују жене, сматрај да је све завршено. Имају да биПун и препун себе. Ренесансни човек, стручњак за рају. Украјинке, Рускиње, Молдавке; ниске, високе; све – од филозофије, религије, политике, до спорта, дебеле, мршаве, сисате оли гузате... Бојао сам се да су секса и међуљудских односа. Висок, крупан, срдачно им мушки циљна група. Имао сам једног таквог бахат, често није разумео шта значи реч не. Уводни странца, али сам се снашао – послао по једног Босандео, који је код осталих био сведен на уобичајене кур- ца и посао је био мој. Ође, нема проблема – да прослатоазије и био изразито кратак (чим нисам имао ника- вимо.“ Већ је било три, за два сата је требало да будем квог црногорског порекла), код њега се продужио на на аеродрому, схватио сам да сам научио нешто ново 45 минута. Говорио је о различитим темама, с беспо- и прихватио понуђени шампањац. говорног нивоа експерта, с посебним акцентом на лов Састанак с великим клијентом био је чиста катана крупну дивљач у Африци, тема која ме баш посеб- строфа. Наравно да су одбили хеликоптер и туристично „интересује“. ко разгледање земље. Дошли су код њега тачно у 10, у Искористивши прву прилику, кад је застао да узме канцеларију у „облаке дима и алкохолних испарења“, дах, ја сам прешао на посао, рекавши да ће клијент до- првих 45 минута су одбијали да састанак започну чаћи сутра ујутру и да имају за њега један сат. шом „домаће лозе, за срећу“; а последњих 15, од укупБоже, како сам га увредио! Не долази у обзир, не но сат колико су остали, гледали како да извуку живу можемо разговарати тако кратко, рекао је врло одлуч- главу. КњигуИванаСтанковића„ОСНОВИКАКОДАЛОГИЈЕ”,узпопустод30одсто, за907динара,можете наручитиодиздавачкекуће„Клио”(ГосподарЈованова44, Београд), путем телефона011/2626–858и3035–696илимејлаoffice@clio.rs

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

utorak20.mart2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Можетеиматиутисакдаваснеко или нешто из позадине, из сенке, терауакцију,чакпонекадипротив ваше воље. То значи да морате много радити,узатвореномпростору,иобновитипослове.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

20. mart 2012.

Срећанвамарођендан!Сунцеје ушло у ваш знак, на енергичан начин,идонелонампролеће,авама централнупозицијууживоту.Стресни дани наглашавају потребу да будетебрзииефикасни.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Кададелитесвојесадржаје,теме идилемеспријатељимаилипознаницима, све се некако лакше и боље сагледава и решава. Због тога ћете много контактирати с другима овихдана.

Месец је у воденом знаку Риба, што доприноси вашим интуитивним, емотивним и уметничким сензорима. Некакопрвоосетитеситуацијепаихтеккаснијеисхватите.У љубавијелеппериод.

Имате много посла, више старог иуобичајеногнегоновог.Прихватитетокаосвојеврсниизазов,упркос проблемима. Ово је прилика да са сарадницимаиизвршиоцимарешитеранијанеслагања.

Отварајувамсемогућностидасе лакшеибољепрезентујетеујавности,асамимтимиматеивећиутицајнапартнера.Јошувекстеуфази реорганизације на личном и пословномплану.Ништаново.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Партнерско-љубавниодносјеиспуњенсамолепимутисцимаиискуствима.Драгаособајеуфазибуђењаибујањаемоција,попутпролећа којејезамирисало.Доноситедобре одлуке.

Првоморатедаурадитеоношто моратедаурадите.Тимпре,уколикојетообавезаилипосаоповезан за званичне папире, уговоре и закон. Нека све буде како треба, да свибудузадовољни.

Пмало неозбиљно схватате све што није повезано за сигурност и материјалну ситуацију. Љубав цветасвевишеивише.Некакоспролећа... како каже песма. Можете се ослонитинадрагуособу.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Овог пролећа поведите рачуна о свомздравственомстању.Вишесе одмарајте, а мање радите. Имате могућности да сређујете некретнине,садитебашту,воћкицеиповрћкице.Кредит?

Свејелакшекадастварииситуацијесагледаватеубудућности,коракунапред,какостеиначеинавикли да функционишете. Онај менталниприступидеосунајважнијиу целојпричи.Путујте!

Гајитесвојеидеале,којећетесамисебииспунити.Краћипутспартнером је под повољним околностима.Паиприликазакуповинуновог компјутераилимобилногтелефона. Лепакомуникација.

TRI^-TRA^

О чему је сањао Хавијер V REMENSKA

PROGNOZA

МалО

Vojvodina Novi Sad

17

Subotica

16

Sombor

17

Kikinda

17

Vrbas

17

B. Palanka

17

Zreњanin

17

S. Mitrovica 16 Ruma

15

Panчevo

17

Vrшac

17

Srbija Beograd

17

Kragujevac

19

K. Mitrovica 23 Niш

22

Evropa

Хладније

Madrid

НОВИСАД:Малонижетемпературеузсунчанепериодеи Rim променљивуоблачност.Ветарслабдоумеренсеверни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература7,амаксимална London око17 степени. Cirih ВОЈВОДИНА: Малонижетемпературеузсунчанепериоде и променљиву облачност. Ветар слаб до умерен северни. Berlin Притисакизнаднормале.Минимална температура 6,амаксиBeч мална 17 степени. Varшava СРБИЈА: Насеверумалонижетемпературеузсунчанепериодеипроменљивуоблачност.Најугуидаљеврлотоплоза Kijev оводобагодине.Ветарслабдоумеренсеверни.ПритсакизMoskva наднормале.Температура од2 до24степена. Oslo Прогноза за Србију у наредним данима: Докрајаседмице сунчано,узмалосвежијајутраимаксималну температуру од St. Peterburg 16 до22 степена. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: И поред побољшања биометеоролошких прилика, свим хроничним болесницима и осетљивим особама се препоручује редовноузимањетерапије,умеренеактивностииадекватно одевање.Опрезсесаветујесвимучесницимаусаобраћају.

10 19 14 11 14 16 10

СупругПенелеопеКруз,згоднишпански глумац Хавијер Бардем каже да је улога у 23. филму о тајном агенту Џејмсу Бонду „Skyfall” зањегаостварењеснова,иакомује нафилмскомсетубилозабрањенодапуши. Поредтогаштојеконачнодобиоприликуда сепојавиуфилмуоБонду,славнишпански глумацјеиспуниојошједнужељу-сарађиваојесаредитељемСемомМендесом. -ОдрастаосамузфилмовеоЏејмсуБонду.Билојемногоразлогазбогкојихсампристао на улогу - глумачка екипа, сценарио, филмска прича, сама улога и наравно Сем Мендес -рекаојеХавијер. Бардемуновомфилмуотајномагенту007 глуми негативца, а током снимања филма Шпанацјемораодасеодрекнецигаретајер јенацеломсетубилозабрањенопушење. - Продуценти су га замолили да не пуши јер би веома лако опушак могао да запали некиодделовасценографијекојајеправљена и по неколико месеци. Хавијер је страственипушачиовомујетешкопало,алисе брзонавикаонановаправила - рекаојеанонимниизвор.

VIC DANA Оставиласамлаптопнаподу. Бакајемислиладајетовага пајесталанањега.Даскратимпричу: бакајетешка600евра.

10 1 12 2

Atina

22

Pariz

12

Minhen

11

Budimpeшta

15

Stokholm

7

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

197 (12)

Slankamen

247 (9)

Apatin

250 (10)

Zemun

296 (4)

Bogojevo

211 (10)

Panчevo

314 (2)

Baч. Palanka

215 (7)

Smederevo

486 (6)

Novi Sad

204 (9)

Tendencija porasta

SAVA

N. Kneжevac

200 (9)

Tendencija porasta

Senta

258 (4)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

317 (0)

Tendencija porasta

Titel

242 (10)

NERA

Jaшa Tomiћ

Hetin

90 (-6)

TISA

88 (8)

Tendencija stagnacije

Tendencija porasta

S. Mitrovica 157 (11) Beograd

Kusiћ

244 (4)

130 (32)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 20.mart 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you