Page 1

c m y

NOVI SAD *

^ETVRTAK 19. APRIL 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23410 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

NAPRAVQENA STUDIJA O IZGRADWI INFRASTRUKTURE KROZ JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Koncesijaprobijatunel krozFru{kugoru str. 5

SINO] PO^EO 6. ME\UNARODNI FESTIVAL PROZE U NOVOM SADU

IZBORI 2012.

Ekonomija

TE MA „DNEV NI KA”: FINANSIJSKE IZVE[TAJE ZA PRO[LU GODINU DOSAD PODNELE 22 STRANKE

Demokrate doniralo petfirmi

4 Ekonomisti upozoravaju na nerealnost predizbornih obe}awa

Dru{tvo 6 Pola veka neurohirurgije u Vojvodini 6 Romkiwe zabrinute zbog ra~una za komunalije

str. 2

Novi Sad 7 Gradski program vantelesne oplodwe usre}io Gavanske 8 Zbog topola opet masovno kijawe

PREDSEDNIK ODBORA SKUP[TINE SRBIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE LASLO VARGA ZA „DNEVNIK“

Vlastne biraju ambasade

Vojvodina

POTPISAN UGOVOR O IZGRADWI FABRIKE VODE U ZREWANINU

Zatrigodine zdrava~esmova~a str. 11

Foto: B. Lu~i}

str. 3

Umetnost re~i je govor istine

str. 23

ODBOR CRNOMORSKE PARLAMENTARNE SKUP[TINE ZASEDAO U NOVOM SADU

str. 4

MA\ARSKA NE PRIZNAJE ODLUKE NA[IH SUDOVA

Danijelistarateqstvo, alineideca str. 12

SPORT

Vi{esunca

Najvi{a temperatura 20 °S

str. 16 – 21

n RAZGOVOR S ALMANOM n TENISERKE VERUJU U MOREIROM POBEDU U ME^U S RUSIJOM

10 Op{tina Pe}inci dodelila stipendije za vi{e od 200 studenata 12 Ekolo{ki koridor Tise pokre}e razvoj

Ekologija 13 Belgijanci veruju da je Vojvodina pogodna za solarne parkove 13 Be~ejci zasadili 4.000 topola i 2.000 ru`a

Crna 15 Za ubistvo `ene 30 godina robije

U IN\IJI SE DANAS OTVARA AUTLET CENTAR I PO^IWE GRADWA TEHNOLO[KOG PARKA

Na{agrar izlazina Crnomore

n NOLE I JANKO USPE[NI U MONTE KARLU

NASLOVI

n TRENER ODBOJKA[A VO[E ZADOVOQAN SEZONOM

Putevi{opinga isoftvera vodeuSrem

str. 5


2

~etvrtak19.april2012.

POLiTikA

dnevnik

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012.

RIK:Dvenoveliste Socijaldemokratski savez predao je ju~e Republi~koj izbornoj komisiji listu kandidata za parlamentarneizborekojuje,kakoje rekao predsednik te stranke Neboj{a Lekovi}, potpisima podr`alo11.360gra|ana.Onjenovinarima kazao da o~ekuje da wegova stranka,kojaje„najozbiqnijipoliti~kiprojekatunovijojistoriji”,pre|ecenzus. Na listi „Socijaldemokratski savez – Neboj{a Lekovi}” je 186 kandidata za poslanike. Prva na listijeDanicaGruji~i},aLekovi}jedrugi. Ju~esulistuzaparalamentarne izbore predala je koalicija pet

stranaka nacionalnih zajednica pod nazivom „Sve zajedno”. Listu je podr`alo oko 12.000 gra|ana. NosilaclisteEmirElfi},predsednikBo{wa~kedemokratskezajednice, rekao je novinarima da listu ~ine i ~lanovi Gra|anskog savezaMa|ara,Demokratskezajednice vojvo|anskih Ma|ara, Demokratske zajednice Hrvata i Slova~kestranke. Koalicija„Svezajedno”jedruga mawinska lista, a pre we RIK je proglasio listu Saveza vojvo|anskih Ma|ara za paralamentarne izbore. Lista „Sve zajedno” je 13. listakojaseprijavilazau~e{}e naparlamentarnimizborima.

Tadi}:„Napali” smosvedeonice uSrbiji Predsedni~ki kandidat Koalicije„Izborzaboqi`ivot”Boris Tadi} i ministar za infrastrukturu Milutin Mrkowi} prisustvovali su ju~e po~etku gradwe dve deonice autoputa kroz Grdeli~kuklisuru,koja,kakojeizjavio ministar,predstavqanajte`iizazovzagradwunesamonaKoridoru 10 ve} i u celoj Evropi. Tadi} je ocenio da je u veoma te{kom ekonomskomtrenutkudr`avauspostavila sistem koji na kraju daje rezultate, a to su upravo novi autoputevi, mostovi, infrastruktura

kakvu Srbija nije stvarala prethodnihdecenija. –„Napali„smofakti~kisvedeoniceuSrbiji.Ovihdanaseotvaraju najkompleksniji radovi, kao {to je proboj Grdeli~ke klisure, kojajete{kadeonicazbogstrukturezemqi{taisku~enogprostora. Krenulismosradovimapremabugarskoj granici, obilaznica oko Beograda se privodi kraju, kre}u radovi na Koridoru 11 – objasnio jeTadi}.–U~iwenadelasusvedo~anstvada}emozavr{itiono{to jeisprednas.

TOMISLAV NIKOLI] U NOVOM PAZARU

Sara|iva}emo sasvakimko`eli dobroSrbiji Predsedni~kikandidatKoalicije „Pokrenimo Srbiju” TomislavNikoli}izjaviojeju~eda}e takoalicija,kadapobedinaizborima,sara|ivatisasvakimko`elidobroNovomPazaruiSrbiji, bezobziranaverskuinacionalnu pripadnost. On je poru~io da listakojupredvodi`elidaNovom Pazaruvratistarisjaj,dauwega vratiiproizvodwuizapo{qava-

LiderSNS-apozvaojegra|ane dasenedelenipopolu,nipopripadnosti naciji, ni po pripadnostiveri. –Svaki~ovekkojiverujeuBogajedobar~ovek.Agdetra`iBoga,ukatedrali,xamijiilicrkvi, menijetosasvimsvejedno–rekao jeNikoli}. Onjedodaodasvaki~ovekima pravo da od dr`ave tra`i {ansu

Ne treba odr`ati lokalne izbore na Kosovu TomislavNikoli}oceniojeju~eda6.majanetrebaorganizovati lokalneizborenaseveruKosova.Nikoli}jeuNovomPazarurekao dabidvekosovskeop{tine(Zve~an,ZubinPotok)mogle,naosnovu rezultataparlamentarnihizborauSrbiji,formiratiop{tinska ve}aibezformalnogsprovo|ewaglasawa. –Zna~i,svepartijekojebuduu~estvovalenaizborimauSrbiji imalebisrazmernopravodau~estvujuutimop{tinskimve}ima.To biopetbiliizbori.Akonijeformalnopotrebnodaorganizujemo izbore,za{tobismo?–rekaojelidernapredwaka. wejeriztoga,kakojerekao,uvek proisteknu i dobri me|unacionalniodnosi. –Svenasjesada,na`alost,Vladaujedinilausiroma{tvu–rekao jeNikoli}.

daizdr`avasvojuporodicu,iistakao da }e svako ko je stru~an imati{anseuvladi,lokalnojsamoupravi, ili na bilo kojem drugommestugdebuduodlu~ivalinapredwaci.

TEM A„DNEVN IK A”: FINANSIJSKE IZVE[TAJE ZA PRO[LU GODINU DOSAD PODNELE 22 STRANKE

Demokratedoniralo petfirmi Fin ans ijs ke izve{taj e za 2011.godinudostavilesu,doisteka roka za to, 22 politi~ke stranke, navela je ju~e portparolka Agencije za borbu protiv korupcije Aleksandra Kosti}, dodaju}i da ta agencija o~ek uj e i izve{taj e koj e su stranke poslale po{tom. Rok zapredajuizve{tajaistekaoje 17.aprila.Izve{tajesudostavil i: DS, JS, PUPS, SPS, DSS, SPO, SNS, G17 plus, LSV, SDPS, DZVM, Zel en i Srbije,GG„Ravanica–Radosav \or| evi}”, Bog ata Srb ij a, PSS–BK,Zajednoza[umadiju, Narodnapartija,Ujediwenaseqa~ka stranka, Udru`eni penzio n er i i soc ij aln a pravda, SDU, Sanxa~ko-ra{ka partija iReformisti~kastranka. Portparolka Kosti} je navelaidanekiizve{tajinisupotpuni,alidasera~unadasupri-

UvrhulistepovisiniprilogasubeogradskefirmeRRC (4,5 miliona dinara), „Awill comunications„ (4,5 miliona) i „Protecta Group„ (dva miliona). A nenov~aneprilogedalisu„Atompartner„ iz Pan~eva – oko 190.000 i „Aigobusiness„–93.000dinara. Me|ufizi~kimlicima,najve}iprilogzaDSuplatiojeGoran Jai} – 508.400 dinara, a zatim BrankaRadakovi} –500.000,oboje iz Beograda. Jovan Majski iz Zemunadaoje410.000,aBeogra|aniMihajloJawi} iIvana\uri{i} –350.300,odnosno200.000dinara.Izme|uostalog,idesetoro gra|ana Vrawa prilo`ilo je sumeod150.800do187.500dinara. Novacsudaliifunkcioneri demokrata, Beogra|ani Marko \uri{i} (225.000), Branko Radujko (40.000)iDragan[utanovac (34.500),Novosa|ani–Borislav Novakovi} (135.900), Mi-

SNS: Za {est meseci prilog jednog preduze}a Srpskanaprednastrankanasvojojinternet-straninemakompletan finansijski izve{taj za 2011. ve} spisak priloga za april, kao i jul–novembar. U tim mesecima prikupili su oko 6,05milionadinara. Najve}ideonapredwacimajestigaoodpojedinaca–5,85miliona,dokjeme|upravnimlicimajedandonator–preduze}e„Limex„izBeograda,kojejedalo200.000dinara. Pojedina~no,SNS-ujenajvi{edaoZoranAnti} izJagodine –350.000dinara.Izme|uostalog,naspiskusuitrojicaBeogra|ana,odkojihjesvakiprilo`iopo300.000dinara–NikolaPetrovi},ZoranBa{anovi} iSlobodanAksenti},dokjestrana~kifunkcionerIgorMirovi} izNovogSadadao35.000dinara. stigli na vreme, kao i da }e ih strankedopuniti. Po podacima DS-a s wihove internet-strane, tu stranku je lane finansiralo pet preduze}a prilozima ~ija je ukupna vrednost 10,83 miliona, dok je od pojedinaca prikupqeno jo{ 37,51milionadinara.

lo{ Gagi} (71.500), Neboj{a Malenkovi} (65.500), Du{an Elezovi} (40.900), Igor Pavli~i} (39.300), Somborci – Sini{a Lazi} (138.300) i Nemawa Deli} (71.100), Suboti~anin Atila^engeri(47.700)... Stranku Rasima Qaji}a SDPSdoniralojeu2011.godi-

ni19firmi,sukupno2,3milionadinara,navodiseuwihovom izve{taju. Me|u wima, najve}i jeprilognovosadskogpreduze}a „General Group Multicompany„, 825.000 dinara. Slede „Sagal„ iz Beograda(327.618dinara)i„Generalauto„izNovogSada(213.460 dinara), kao i druga preduze}a, me|u kojima su i novosadska „Dijagonala” i „Novitet” (po 100.000dinara). Pojedinci su SDPS-u prilo`iliukupno2,38milionadinara,me|ukojimanajvi{eBeogra|aniBrankoGogi} –72.000iVojinVu~i}evi} –70.000dinara. Na sajtu SPS-a stoji stari izve{taj za 2010. godinu, kao i spisakprilogaza2012.izkojeg se vidi da je trenutno najve}i donator socijalista fizi~ko liceizBa~kePalanke–BranislavTrifunovi},sprilogomod polamilionadinara. G17 plus na uvid nudi „listu davawa”u2011.godini,navode}i da su navedeni svi prilozi bez obzira na zakonski limit. Najve}i pojedina~ni donator ove stranke je Ni{lija Sa{a Mitrovi} s600.000dinarapriloga. Darodavcisuistrana~kifunk-

cioneri, izme|u ostalog, @eqko Ivawi, Tomislav Stanti}, JadrankaBeqan-Balaban,Nikola Novakovi}, koji su dali po 50.000 dinara, dok je Dalibor Novakovi} izdvojio200.000. Dinki}evu stranku su finaniralaipravnalica,apriloge sudali„Todor”izVrwa~keBawe (3,5 miliona dinara), beogradski „Zero trade„ (oko 850.000)... LDP nema na strana~koj internet-prezentaciji izve{taj za 2011. godinu, a nude spisak ovogodi{wih donacija. Po wihovim podacima, za ovaj mart i april,LDPsufinansiraledve beogradske firme – COPRO s miliondinara,iPQN sa715.000. Sumeodpo650.000do715.000dinara prilo`ilo je 15 pojedinaca, me|u kojima su Beogra|ani Zoran Ostoji}, Jelena Jovanovi},Sr|anDobrosavqevi}... Ina~e, protiv stranke koja propusti rok za podno{ewe godi{wegfinansijskogizve{taja Agencija za borbu protiv korupcije mo`e pokrenuti postupak za utvr|ivawe prekr{ajne odgovornosti. S. N. Kova~evi}

J.[e{eq:Oporezovatitajkune Predsedni~ka kandidatkiwa Srpske radikalne stranke Jadranka [e{eq izjavila jeda}eseboritizainteresemalog~oveka, a ne krupnog kapitala, i to oporezivawem kompanijakojeimajuprihodve}iod100milionaevragodi{we. – Srbija je ugro`ena u teritorijalnom, ekonomskom,duhovnomisvakomdrugomsmi-

slu, sve je podre|no interesima Brisela, Va{ingtonaikrupnogkapitala–tajkuna,a interesiobi~nog~ovekasumarginalizovani–poru~ilajeJadranka[e{eq. OnajenaglasiladasuTomislavNikoli} i Boris Tadi} prigrabili neograni~enu mo}prekotajkunakojisukqu~nifaktoru politi~kom`ivotuSrbije.Powenimre~i-

ma,SRSjejedinastrankakojasezala`eza preraspodeludru{tvenogbogatstva. – To }emo sprovesti preko oporezivawa najve}ih privatnih kompanija koje imaju prihodve}iod100milionaevragodi{we,a novacodtogporeza}eseusmeritikasocijalnoizdravstvenonajugro`enijimslojevima–objasnilajeJadranka[e{eq.

Da~i}:Srbijipotrebnarevolucija Srbiji je potrebna revolucija kojatrebadaseobavi6.majaikoja}enavlastponovodovestiradni~ku klasu i siroma{an narod, poru~io je ju~e na predizbornom skupu u [apcu kandidat za predsednika Srbije koalicije SPSPUPS-JS Ivica Da~i}. Obra}aju}isesvojimsaradnicima,lider socijalista je rekao da oni koji

sebidozvoledaihvlastpokvari, ne}e mo}i biti ni ispred ni iza wega,ve}da}ezavr{itiuzatvoru. Lider socijalista je gra|animaporu~iodaukolikonaizborimaglasajuzawegakaozapredsednika Republike, a na lokalnim i republi~kim izborima za koalicijukojupredvodi,nemogupogre{iti,jerjejedinosigurno{todo-

bija koalicija SPS-PUPS-JS. Da~i}jei[ap~animaporu~ioda politika wihove koalicije insistira na nekoliko stvari.”Ne damoSrbiju,Srbijanijenaprodaju. Ho}emo u Evropsku uniju, ali samodogranicedokojetoneugro`avana{enacionalneidr`avne interese,ho}emouEvropskuuniju, kao jaka ponosna dr`ava, koju

ne}esvakadr`avauEvropirazapiwatinakrst,kakojojsetoprohte”, rekao je Da~i}. On je rekao da je da wihova razli~itost od drugihvidipomnogo~emu,paipo bojibilborda,adasewihovacrvena boja, dodao je, vidi na kilometaridajetobojaradni~kogpokretaikrvikojajeprolivenaza wega.

TVITCRTICA

Kocvikaod slikevojnika

^edakodMila –NezaobilaznielementtransformacijeSrbijejesteidruga~ijiodnospremazemqamaregiona–poru~iojeliderKoalicije „Preokret” ^edomir Jovanovi}. Jovanovi} se u Podgorici sastao s crnogorskim premijerom Igorom Luk{i}em i liderom DPS-aMilom\ukanovi}em. –ZnamdasvakoimasvojebrigeiproblemeinemislimdaCrnu Goru koristim i zloupotrebqavam,alimijeva`nodaqudi

uSrbijividedarazgovaramona druga~ijina~insliderimauregionu–rekaojeJovanovi}. –LDPjeva`napoliti~kakarikauevropskojarhitekturina Zapadnom Balkanu. LDP je u ovom vremenu u predizbornoj kampawiuSrbijiimikaopoliti~ki prijateqi smo `eleli da mupo`elimouspehnaizborima, veruju}ida}esvakirezultatkoji ta partija ostvari biti novo ohrabrewe za evropsku misao u Srbiji–rekaoje\ukanovi}.

Slika {efa dr`ave koji na predizbornom bilbordupostrojavavojskuunajmawurukuizazove nervoznu {tucavicu i aluzije na mnogobrojnesivomaslinasteavantureizbliskepro{losti. Takva scena uznemirila je Bojana \uri}a izLDP-a: „Malojezlokobnokadsezabilbordstrana~kogkandidatakoristifotosprofesionalnim vojnicima.Izgledaprete}e,naro~itouna{im uslovima”.

Situacija Kadse~ovekna|euozbiqnojsituaciji,obi~nopoku{adasmislinekikonkretanna~indaje prevazi|e.ZaMilanaPopovi}a izDSS-aisamesituacijemogubitipromewive: „Akonemo`etedana|eteizlazizovesituacije,promenitesituaciju”.

]u{kazadobrovoqca Deteskojimnikone}edaseigrabesno je i na ono {to na igru pristane. Imaionadauvojsciuveknagrebesiroti dobrovoqac. Za „Dveri„ u ovakvoj pri~idilemenema:

„Svi preds edn i~k i kand id at i nisu htel i da iza| u na duel s Gli{ i}em, pris tao jed in o Zuk orl i}. Ali kon a~n o }e i wem u nek o odg ov or iti!”

Tiple,{ta? „Tviter„ je ponekad mali da bi preneo zaumnepoliti~keporuke.Zaletise~ovek daobjasni,gurasveu140karaktera,pamu ponekadpoispadajunekiiskaznielementi. Kandidatkiwa za gradona~elnicu Novog

SadaMajaGojkovi} jene{topoku{alada objasni: „Kako to ne vidi gradona~elnik? To je takoru`no.4prqaverupeodizva|enihtipliitakopo~itavomgradu.Ru`no.”

Stopala Odpoliti~keagitacijevaqamaloi predahnuti pa re}i eventualno ne{to zanimqivo. Ma~ je to s dve o{trice. Mario Maleti} iz SNS-a u trenutku predaha kroz „Tviter„ obznanio najne-

potrebniju informaciju u istoriji predizbornihkampawa: „Mi{el Obama nosi cipele broj 44. #seminarkas #hit #vin #zanimqivosti #usa„. P. K.


c m y

politika

dnevnik

~etvrtak19.april2012.

3

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. PREDSEDNIKODBORASKUP[TINESRBIJEZAEVROPSKEINTEGRACIJELASLOVARGAZA„DNEVNIK“

Vlastnebiraju ambasade Sva pa`wa doma}e javnosti okrenuta je de{avawima vezanim za op{te izbore u Srbiji. Me|utim,nemo`esezanemariti ni pitawe da li zvani~nici Evropske unije motre i kalkuli{ukakavbiseraspletmogao desiti 6. maja. Predsednik Odbora Skup{tine Srbije za evropske integracije Laslo Varga ka`e za „Dnevnik“ da „i samaEUidr`ave~laniceprate sveono{tosede{avauSrbiji“. –Wihto,presvega,interesuje s aspekta regularnosti i demokrati~nosti izbora. Ovoga puta,tojemojose}aj,politi~ka scenauSrbijinijevi{etoliko polarizovana da bi i dr`ave ~lanice,aisamaEU,imalepotrebu da otvoreno podr`avaju jednu, drugu, ili tre}u stranu. Mislimdajetovidqivo.Sdruge strane, sigurno je bitno za EUidr`ave~lanicedaseinakon izbora nastavi jasan proevropski kurs – obja{wava Varga,sla`u}isesocenamadao~ekivawa evropskih zvani~nika nisu vi{e vezana za neku odre-

jatizasvojepartnereuSrbiji, to verovatno va`i i obrnuto, ali generalno, situacija nije vi{etakvakakvajebilapre~etirigodine,kadasujasnoporu~ivalikojustrankupodr`avaju.

Kosovohitanevropskiposao Izbori}eserazre{iti6.maja,akojihitanevropskiposao ~eka novu vladu? Varga navodi da je „kosovski problem najva`nijievropskiposao“. –Sjednestrane,tujeprimenadosadapostignutihsporazuma,ukqu~uju}iiovajointegrisanomupravqawuprelazima,s druge,nastavakdijalogotelekomunikacijamaienergetici,s tre}e strane, zahtev koji se odnosi na postepeno ukidawe takozvanihparalelnihinstitucija–takozvanihjerihtakozovupredstavniciEUidr`ava~lanica.Tojenajhitnije{tose evropskih integracija ti~e jer od toga }e zavisiti dobijawe datuma za po~etak pregovora za ~lanstvo – obja{wava Laslo Vargaza„Dnevnik“. |enustranku,ve}vi{edasenastavizapo~etitrendintegracija.–Ima,naravno,mnogoevropskihpoliti~arakojinavijajuza jednu ili drugu veliku stranku. Svakako}eonipoliti~arikoji pripadaju socijalisti~koj, socijaldemokratskojopciji,navi-

Napitawezna~ilitodavi{enemastrahaopcijauSrbiji koje nisu naklowewe EU, kao {to je slu~aj s DSS-om ili SRS-om,sagovornik„Dnevnika“ odgovarada„strahamo`danema, alisvakakopostojinesigurnost da li }e se posle izbora nasta-

viti ova jasna i nedvosmislena proevropskapolitika,{tozna~iparalelnoire{avawepitawaKosovakao{tojeto~iweno uproteklihnekolikomeseci“. – U tom smislu, postoje ne strahovive}vi{ejednarezerva jertupostojeraznekombinacije i nije iskqu~eno ni da bude formirana koalicija koja ne}e mo}i da bude proevropska, bez obzira na to {to }e u woj u~estvovatinekestrankekojesusada proevropske. U tom smislu nesigurnost sigurno postoji. Ali, jedno je jasno: vi{e slika nijetakocrnaibelakao{toje bila pre ~etiri godine, i to je vidqivo. „Dnevnik“jeinteresovaloda lijezaEvropuprihvatqivatakozvanavelikakoalicijaSNSaiDS-a,okojojsestalnospekuli{euSrbiji. – Mislim da bi na na{u `alost–govorimuimejednemale stranke – to sigurno podr`ali mnogi iz me|unarodne zajednice, zato {to bi zna~ilo ve}u stabilnost u parlamentu i na politi~koj sceni. Ali sigurno

datonebibilodobrozarazvoj demokratije,zaukqu~ivaweraznih interesa u proces odlu~ivawa jer bi, prakti~no, dva lidera donosila odluku, i to bi onda i{lo onako po automatizmukrozparlament.Sigurnoda bi evropski politi~ari to podr`ali i ne bi imali ni{ta protiv, ali ne mislim da bi, s drugestrane,topodr`alibira~ijedneilidrugeopcije.Bilo bitovelikoiznena|ewezawih –smatraVarga. Na opasku da i DS i SNS u svoje okriqe prihvataju i stranke nacionalnih mawina, Varga prime}uje da one „mo`da formalno ne bi iskqu~ivale na{ustranku“. – Ali, ukoliko jedna vlada imave}inuod150ili170poslanika, onda nije va`na uloga nekolicine poslanika kao {to je slu~ajkadajetave}inatawa,pa su ve}e i {anse za ostvarivawe interesa bitnih za mawe politi~ke stranke. Koalicija DS-a i SNS-a bi prakti~no zna~ila dono{eweodlukaodlideradve najve}estranke.Iakoseotome spekuli{e, ne mislim da je to realnaopcija,ali,naravno,ni{ta ne treba iskqu~iti – podvla~iVarga. Po kuloarima se govori da EU nakon izbora mo`e dosta uticatinaformirawekoalicija u Srbiji. Na pitawe da li je tona{arealnost,Vargaukazuje daje„sigurnodajediplomatski kor u Beogradu u~esnik politi~kog `ivota, ali ne mislim da je uloga ambasadora i drugih diplomatatolikakolikoimse pridajeujavnosti“. –Nemislimda}eposleizbora ambasadori, ili qudi koji vode EU, sastavqati vladu. Realnostjeda}eimatimi{qewe otome,asastavqawevladezavisi}euogromnojmerioddoma}ih aktera,itopresvegaodizbornogrezultata–poru~ujeVarga. S.Stankovi}

^anak:LSVne}eodustati odvojvo|anskeimovine LiderLigesocijaldemokrata Vojvodine Nenad ^anak izjavio jenapredizbornomskupuuIrigudaLSVnikadane}eodustati od povra}aja imovine koja pripada Pokrajini jer ono {to je otetomorabitivra}enopravim vlasnicima. –Mismoznalida}evra}awe imovineVojvodinii}ite{koi sporo, ali nikada ne}emo odustatiodonoga{tojenakonmog dogovora s premijerom Mirkom Cvetkovi}em u{loutajzakon– rekaoje^anak,asaop{tilaova stranka. Onjepreciziraodajeupitawu poqoprivredno zemqi{te

koje nije u privatnom vlasni{tvu, Petrovaradinska tvr|ava, imovina Novosadskog sajma, Radio-televizije Vojvodine i Vojvo|anske akademije nauka i

`no da se uvede princip da se ne mo`e neka`weno uzimati tu|e i da se to kad-tad vrati pravim vlasnicima – kazao je ^anak.

Moramodaseborimojernemamoposla sprose~nimlopovima,negosekspertima umetnosti, kao i Rudnik ugqa u Kovinuilegati. – Siguran sam u to da }e sve ono{tosamnabrojaounajskorijevremebitivra}eno.Usvakom slu~aju, to je ni{ta u odnosu na ono {to mislimo da Vojvodini pripada, ali je va-

LiderLSV-ajerekaodauPokrajini ima 463 naseqenih mesta, od ~ega je 95 odsto nacio- nalno me{ovito, a svega deset odstoimakanalizaciju.Powegovim re~ima, najve}a nesre}a koja ve`e sve op{tine bi bila nezaposlenost, da u mnogima od

wih problem broj jedan nije narkomanija. –Svenaspritiskaistamora, atoje`ivotkojinijedobar,delimi~no i zbog toga {to se ne borimodovoqnodanambudeboqe–rekaoje^anak. Ocenio je da je za LSV bilo te{ko da s pet poslanika u Skup{tini Srbije tokom prethodne ~etiri godine uradi vi{e,inajaviodajesveovopo~etakonoga{to}estrankau~initiunarednomperiodu. –Moramodaseborimojernemamoposlasprose~nimlopovima,negosekspertima–rekaoje ^anak. E.D.

REKLI SU Jerkov:Imamo jo{spotova

Broz:Vra}awe starihvrednosti

[utanovac: Osetqividosijei

U Ligi socijaldemokrataVojvodinesu,kako ka`e potpredsednica te strank e Aleks and ra Jerk ov, zap rep a{ }en i odlukom RRA o zabrani emit ov aw a spot a ove stranke. – Neverovatno je {to je na{ spot, koji samo govoriistinuolo{ojprivatizaciji,sporanzaRRA,anisuimspornispotoviukojima se politi~ari vre|aju i pquju i daju qudimala`naobe}awa.Zahteva}emoobja{wewe od RRA jer smatramo da nismo nikogauvredili,{irilimr`wu,podsticali nasiqeidiskriminaciju.Samosmorekli istinu, ali izgleda da je privatizacija NISzabrawenatema–reklajeza„Kurir” Aleksandra Jerkov, i dodala da LSV ima jo{spremnihspotova.

Predsednik Komunisti~kepartijeJosip–Jo{ka Broz izjavio je u Loznici da se ta partija zala`ezavra}awedostojanstva narodu i obnovu starogsistemavrednosti.KP `eli da pomogne radni~kojklasidado|edoposla, mladima da se besplatno {kolujuastarimadasele~eiprimajuredovne penzije. –Kadau|emouparlament,znawem,dostojanstvom,~a{}uipo{tewempokaza}emokosmoi {tasmo.Ne}emo}idanaspotkupedaneka`emosveono{toznamo.Trudi}emosedanarod ~ujesveono{totrebadazna–rekaojeBroz. Onjenaveodapredstavniciaktuelnevlasti u predizbornoj kampawi gra|anima nude samo praznaobe}awa,kojaimnemogudonetiboqi `ivot.

MinistarodbraneDragan [utanovac izjavio je da je otvarawe tajnih dosijea osetqivo pitawe i da wegovim re{avawem treba staviti ta~ku na pro{lost. – To je osetqivo pitawe. Treba da pristupimo sveobuhvatnom re{ewu pitawaotvarawedosijeaitimestavimota~kunane{to{tojena{apro{lost,alinemislimdajetone{to{to}etodonetinekare{ewa–rekaoje[utanovaczaB-92. Onjekazaodanijevideotajnedosijeevojnihslu`bi,nitije„kopaopowima”. –Nisamfasciniramdosijeima,nitimeto li~nomotivi{edakopampowima.Totreba daseprepustistru~wacima,dauporedekako jetoura|enoudrugimzemqama,davidimokakvisurezultati–rekaoje[utanovac.

pri^aonica „Beogradidenapredivu~eceluSrbiju”,Dragan\ilas (DS). *** „na\ur|evdan,6.maja,praviserazlikaizme|uSrbijekakvajedanas ikakvatrebadabude.o~ekujemdaolovkatogdanabudeurukamaSvetog\or|akoji}eubitia`dahu„,IvicaDa~i}(SpS). *** „DijalogBeogradaipri{tinebi}enastavqenpoformirawunove vlade,aDSimajasanplanzasveobuhvatnore{eweproblemaKosova„, BorislavStefanovi} (DS). *** „Vojin povratak bi izazvao pravu kataklizmu na politi~koj sceni. SrpskaradikalnastrankabidobilatakavzamahdabiiBorisTadi} i Tomislav Nikoli} bili bukvalno prega`eni. Toga se oni najvi{e pla{e”,Jadranka[e{eq (SrS). *** „namernonisam`eleodaodgovaramnasve{tojeDragan\ilas jutros govorio, ra~unam da }e skupiti hrabrosti da do kraja kampawe iza|enajedanTV-duel.Mismomaliobi~niqudi,nemamostotinemilionaevra,yipoveitelohraniteqe...„,AleksandarVu~i} (SnS). *** „ovihdana,politi~kipatuqciupotrazizaSne`anom,obilazeSrbijuitakmi~eseuiskazivawuanimoziteta,ili~akmr`we,premaBeogradu”,Sini{aKova~evi}(DSS). *** „Jerjetoiskonskaidejakojasekaolozavijeokona{eduhovnevertikale.pri~aonepripadawublokovimastarijajeodTitovenesvrstanosti.Jo{jesvetiSava,stvaraju}isrpskudr`avu,govoriodajeSrbijaistokZapadu,aZapadistoku.KadnasjeBogstavioovdegdejesmo, najboqejedaposlu{amotajdiktatgeografijeiputakojinamjezabele`enprevi{eodosamvekova„,SandaRa{kovi}Ivi} (DSS). *** „polako,nigdene`urimo.DSve}du`eimalo{odnospremanama, totraje.paisampostupaksmeneDinki}ajebiobezrazlo`an„,VeroqubStevanovi} (UrS). *** „na{io~evisuseborilispu{komdabiizvojevalislobodu.Mi}emoseboritiolovkomiglavomdabismoizvojevalisloboduodovih okupatorakojisuobuzelizemqu”,JosipBroz (Kp). priredio: P.Klaji}

PIKproglasio listu„Dveri” Pokrajinskaizbornakomisijaproglasilajeju~eizbornulistuGrupegra|ana„DverisrpskaVojvodina”,podnazivom„DverizasrpskuVojvodinu”.Ovaizbronalistanapredstoje}impokrajinskimizborimanastupa}epodrednimbrojemdeset. „Dveri„ na pokrajinske izbore po proporcionalnom modelu izlaze sa 45 kandidata, a prvi na listi je Ivan Kosti}. Slede Aleksandar\ur|ev,MilankaBrki},AleksandarStoj~i},MiroslavParovi} idrugi. SedamkandidatajeizNovogSada,~etvoroizIn|ije,potrojeizVrbasa,Pan~evaiZrewanina. Uz ekonomiste i in`ewere, koji prevla|uju na listi, me|u kandidatimaimainekolikopreduzetnika,jedanstudent,jedna kwi`evnicaijednanovinarka. B.D.S.

ISTRA@IVAWE

IRI:Izjedna~enatrka Nikoli}aiTadi}a Boris Tadi} ima prednost od tripostonadTomislavomNikoli}em,rezultatjenovogistra`ivawa javnog mnewa, po kojem bi, me|utim,Nikoli}udrugomkrugu predsedni~kihizboradobiojedan postovi{eglasovaodTadi}a. Po istra`ivawu Me|unarodnog republikanskog instituta (IRI),Tadi}imapodr{ku31odstogra|ana,Nikoli}28odsto,a slede Ivica Da~i} sa 13 odsto, VojislavKo{tunica sdevet,^edomirJovanovi} sasedam,Zoran Stankovi} s pet i Jadranka [e{eq sa~etiriodstopodr{ke. Predsedni~ki kandidati Vladan Gli{i}, Zoran Dragi{i} i I{tvanPastor imajupojedanodstopodr{kegra|ana. Napitawekogabipodr`aliu drugom krugu predsedni~kih iz-

bora, ako bi se kvalifikovali Boris Tadi} i Tomislav Nikoli},zalideraSNS-aglasalobi 35odstoanketiranih,azaTadi}a 34odsto. U istra`ivawu koje je prezentovanopoliti~kimstrankama i u koje je Beta imala uvid, navodisedajesprovedeno8.i9. aprilanauzorkuod1.422ispitanika.Odanketiranihkojisu reklida}esigurnoiza}inaizbore,najve}upodr{kuzaparlamentarne izbore dobio je SNS – 27 odsto, a sledi Koalicija „Izborzaboqi`ivot”s24odstoikoalicijaokoSPS-as12 odsto. Po osam odsto podr{ke imaju „Preokret„, URS i DSS, a po pet odsto SRS i Pokret „Dveri„, pokazalo je istra`ivawe.

CeSID:Mladiaktivni naglasawu Istra`ivawe Centra za slobodneizboreidemokratiju,CentrazanovupolitikuiFondacije „Fridrih Ebert„, koje je ju~e predstavqeno, pokazuje da je neta~natvrdwadamladineu~estvujunaizborimajergotovodvetre}ineispitanikastarostiod18do 35godinaaktivnou~estvuje.ProgramskidirektorCeSID-a\or|eVukovi} jerekaodanepostoje zna~ajna odstupawa kod mladih u pore|ewu s projekcijom odziva u

Srbijijersumladiaktivnikaoi drugestarosnegrupeuSrbiji.Po wegovimre~ima,gotovopolovina ispitanika,wih48odsto,rekloje da}eiza}inaizbore,dokjejo{28 odsto wih reklo da }e verovatno glasati6.maja. Ne{tovi{eodpolovineispitanika podr`ava ulazak Srbije u Evropsku uniji, protiv je svaki ~etvrtiispitanik,aprotiv~lanstvauNATO-ujegotovo60odsto ispitanih.


4

ekonomija

~etvrtak19.april2012.

ODBORCRNOMORSKEPARLAMENTARNE SKUP[TINEZASEDAOUNOVOMSADU

Na{ agrar izlazi na Crno more

Vinogradarstvoiproizvodwa vina,aliidrugeagrarnegrane, mogu biti va`an segment u privrednoj saradwi Srbije sa zemqama Crnomorskog regiona, poru~eno je ju~e sa sednica Odborazaekonomiju,trgovinu,tehnologijuiza{titu`ivotnesredine Parlamentarne skup{tine Crnomorskeekonomskesaradwe (PSCES)uNovomSadu.Parlamentarci su razgovarali o per-

spektivi razvoja sektora vinogradarstva i pravqewu vina u dr`avama ~lanicama Crnomorskeekonomskesaradwe,aukazanojenaizuzetnemogu}nostikojeVojvodinaicelaSrbijautoj oblastiimaju. –Na{azemqaimavelikeizvoznemogu}nostiumnogimoblastima agroekonomije, a zainteresovanajeizatr`i{teCrnomorskeekonomskezoneiupredstoje}em periodu sigurno mo`e iskoristiti potencijale koje nudezemqetogregiona–izjavio

toravinogradarstvaipravqewa vinanegoiproblemeuveziscarinama, kao i druga ekonomska pitawa koja mogu unaprediti ukupnusaradwu. – Vojvo|ani imaju sve kvalitetnijavinaivinogradarstvose rasprostrlo od ju`nog Banata, severneBa~ke,doFru{kegore– rekao je na otvarawu sastanka predsednik vojvo|anske vlade Bojan Pajti}, i dodao da Vojvo-

dina ima veoma izra`ene intereseutojoblasti,sobziromna to da je donet i Master-plan Fru{kegore,koji,izme|uostalog, obuhvata i razvoj vinogradarstva. On je ocenio da intenzivna poqoprivredna proizvodwa, kakvajevinogradarstvoilivo}arstvo,podrazumevavi{eulagawa, kaoivi{eiskustvaiznawa,ali je rezultat mnogo boqi. Predstavnici parlamenta nemaju izvr{na ovla{}ewa, ali mogu krozprenosznawaitehnologija,

PozdravzaJorgovanku Otvaraju}iskup,predsednikOdborazaekonomiju,trgovinu,tehnologijuiza{titu`ivotnesredinePSCES-a,jermenskiparlamentaracGarikMinasjan,posebnojepozdravio~lanicuna{edelegacijeJorgovankuTabakovi},po`elev{iwoj iwenojstranciuspehnapredstoje}imizborimauSrbiji. Tim povodom je na po~etku skupa protestovao Aleksandar Vlahovi},napomiwu}idauna{ojdelegacijidelujupredstavnicivi{estranakaidanijekorektnonatajna~inizdvajati jednupoliti~kuopciju. je {ef stalne delegacije republi~kog parlamenta pri PS CES-aAleksandarVlahovi}. Napomiwu}i da na{a zemqa imavelikeizvoznemogu}nostiu mnogimoblastimaagroekonomije,Vlahovi}jeistakaodasuvinogradarstvoiproizvodwavina utompogleduveomabitnijerzemqeCrnomorskogregionaimaju iveomarazvijenturizam. Pomenimo, sastanak „crnomorskog”odbora,38.poredu,organizovala je Skup{tine Srbije,akoordinatorjevojvo|anska vlada.Vlahovi}jenapomenuoda dvodnevni skup predstavnika parlamenata osam, od ukupno 13 zemaqatogregiona,razmatrane samounapre|ivaweirazvojsek-

kaoipreplitawemiskustavadoprinetidaqemrazvojuprivrede iekonomijeidefinisatizajedni~ke ciqeve ~itavog regiona, ukazaojePajti}. Sastanku su prisustvovali ~lanovi Odbora iz Turske, Jermenije, Azerbejxana, Bugarske... Parlamentarna skup{tina Crnomorske ekonomske saradwe, ina~e, poma`e ekonomsku, trgovinsku, politi~ku i dru{tvenu saradwu me|u dr`avama usvajawemakatakojidajupravnuosnovu za saradwu na ministarskom nivou, ima za ciq o~uvawe parlamentarne demokratije, ostvarujesaradwusorganimaCES-ai sregionalnimorganima. S.G.

Otvoreno predstavni{tvo PKS u Zagrebu U Zagrebu je ju~e sve~ano otvoreno predstavni{tvo Privredne komoreSrbije,kojeimazaciqda pove}aprisustvosrpskogkapitala ikompanijanahrvatskomtr`i{tu iunaprediekonomskusaradwudve zemqe. Kakojeistaknutonaceremonijiotvarawa,privrednasaradwa dve zemqe bele`i pozitivan trend,alijemnogoprostoraimogu}nostizawenounapre|ewegotovousvimprivrednimgranama. PremapodacimaPKS,hrvatske investicije u Srbiji od 1999. do polovinepro{legodineiznosile su ne{to vi{e od 500 miliona evra, {to je 13 odsto ukupnih hrvatskih ulagawa u inostranstvu. Hrvatska gospodarska komora otvorilajepredstavni{tvouBeogradu pre deset godina. U Srbiji posluje oko 200 firmi iz Hrvatske, dok su najve}i investitori Agrokor, Atlantik grupa, Nekse grupa,Vindija...

S druge strane, prisustvo kompanija i investicija iz Srbije u Hrvatskojgotovodajezanemarqivo,arazlozizatobilisubrojni problemiodnecarinskihbarijera do diskriminacije preduze}a iz Srbije u privatizaciji hrvatskih firmi. Spoqnotrgovinska razmena SrbijeiHrvatskelanejebila933,6 milionadolara,za26,7odstovi{e negogodinudanaranije.SrpskiizvozuHrvatskuvredeoje466,4milionadolaraiza52procentajeve}inego2010,dokjeuvozpove}anza 8,8odstoiiznosioje467,2milio- nadolara. HrvatskajeSrbijidevetiizvozni, a 12. uvozni partner. Srbija najvi{euHrvatskuizvozimetali proizvode od metala, poqoprivredno-prehrambene proizvode, ma{ine i druge ure|aje, hemijske proizvode, gumu, plastiku, papir, elektri~nuenergiju,name{taj.

dnevnik

EKONOMISTIUPOZORAVAJUNANEREALNOSTPREDIZBORNIHOBE]AWA

Investicije nas ne}e preplaviti – Mnogo se, naro~ito ovih predizbornih dana, pri~a o investicijama koje i jesu nasu{na potreba Srbije u ciqu intezivirawa privredne aktivnosti i naro~ito zapo{qavawa, me|utim,nijerealnouovimvremenima o~ekivati veliki priliv stranih ulagawa u srpsku privredu – ocewuje u razgovoru za „Dnevnik”ekonomista Dragovan Mili}evi}. To potkrepquje relevantnim podacima o kretawu stranih direktnihinvesticijau2010.godini, jer za pro{lu godinu jo{ ne postoje sre|eni podaci. Od 105 analiziranihzemaqaSrbija,naime,zauzima81.mestou2010.godinisasamo1,3milijardomdolara SDI-ja. Ispod Srbije su nekoliko evropskih zemaqa. Recimo, u ^e{kuje2010.godineuliveno6,7 milijardi dolara, u [vedsku 5,2 milijarde, Ukrajinu 6,4... Bugarskaje,naprimer,imala2,3milijarde dolara stranih direktnih investicija. Boqi pokazateq je kretawe SDI-ja po glavi stanovnika, napomiweMili}evi},aSrbijajesa samo 179 dolara po glavi stanovnikanaza~equovelestvice.^e{kajetakoimala660dolara,Bugarska 338, Albanija 313 dolara perkapita... –Sastanovi{tadinami~nosti svetske trgovine i polo`aja Srbije,realnojeo~ekivatidabudu-

Birokratija,korupcija... Srbija pada na globalnoj listi konkurentnosti, a glavna ograni~ewazaposlovaweuSrbijisuneefikasnadr`avnabirokratija, korupcija, pristup finansijama, navodi se u analiza konkurentostiprivredeSrbijesastanovi{taprivrednihsektoraiindustirijskihgrana,kojusuovegodinenapravilePrivrednakomoraSrbijei„ADM-konsalting”.Glavnaograni~ewa biznisusuinestabilnostvlade,poreskestope,kriminalikra|a,restriktivnipropisioradu... }e investicije dominanto budu usmerene na sektor proizvodwe hraneipi}a,kaoipoqoprivrede – ka`e na{ sagovornik, uz ocenu

da nije o~ekivan veliki priliv investicijaumetalnikomplekss obziromnapolo`ajSrbijeusvetskojtrgovini.

Govore}ioekonomskimprilikamauzemqi,Mili}evi}ukazuje na neefikasan poreski sistem, brojsiroma{nihgra|anakojiSrbijusvrstavauredzaostalihzemaqaAfrikeiJu`neAmerikeina goru}iproblem–nezaposlenost. –Procentualnojenajve}ibroj radnika ostao bez posla u prethodne ~etiri godine u Srbiji, gledano prema u~e{}u aktivne radne snage, odnosno stope zaposlenihuaktivnomstanovni{tvu. Srbijajezemqakojaimaubedqivonajmawiprocenatzaposlenihu radno aktivnom stanovni{tvu, i tosamo37,9odstou2010.godini,a jednako je bilo i lane – ukazuje Mili}evi}, navode}i da taj procenatuEU27iznosivi{eod64,u Sloveniji je 66,2 odsto, Danskoj 73, Hrvatskoj 54… – Stvarnost u zemqiSrbiji,onaekonomska,dalekojeodbilokakvihnormalnih `eqaistawa.Umesto200.000novih radnih mesta u 2008. godini, ukupnojeza~etirigodinebezposla ostalo vi{e od 350.000 qudi. Potencijalno je ugro`eno bar jo{ oko 90.000 do 100.000 hiqada qudi kroz blokade ra~una privrednihsubjekataipreduzetnika. Ra~uni su, naime, blokirani kod 40.000 preduzetnika trenutno i jo{ kod oko 22.000 malih i sredwihpreduze}a,ukojimaradioko 68.000radnikakojiusledblokade nemoguprimatiplate. S.Glu{~evi}

KAPITALNIPROJEKTIZAPREOKRETUSRPSKOMAGRARU

Paorski izvoz do 10 milijardi dolara Srbijabido2020.godinemogla izvozitihranezadesetmilijardi dolara,adabisetoostvarilo,doma}iagrarnesmebitiprepu{ten stihiji, ve} na pravi na~in pripremqendauspe{noodgovoriizazovimaotvorenogtr`i{ta,ocenili su u~esnici okruglog stola o problemimaagrarauorganizaciji agencijeTanjug. MinistarpoqoprivredeitrgovineDu{anPetrovi} izjaviojeda je2012.godinapreokretazasrpski agrar, i najavio da je prethodne sedmice po~ela realizacija kapitalnihprojekatauagraru,odkojih jenajve}inavodwavawe,u{ta}eu naredne ~etiri godine biti ulo`enookopetmilijardievra. –ProjekatnavodwavwajeuranguKoridora10,obnove`eleznice iizgradweautoputapremaJadranu –rekaojePetrovi},idodaodase planira u naredne ~etiri godine navodwavawe 1,1 miliona hektara poqoprivrednog zemqi{ta, {est putavi{enegosada.

Kakojeistakao,to}eomogu}iti da proizvodwa hrane bude dve milijardeevragodi{weve}a. – Promena sistema subvencio- nisawaiprelazaknadavawapokoli~ini proizvedene i isporu~ene robe omogu}ila je da znatno ve}i broj gazdinstava u Srbiji dobije pomo} da se na efikasniji na~in bavepoqoprivredom–kazaojePetrovi}. Predsednik Unije poqoprivrednih proizvo|a~a iz Sremske Mitrovice Zlatan \uri} naglasio je da je najbitnije {to je novim modelom subvencionisawa obuhva}enogromanbrojpoqoprivrednih gazdinstava i povr{ina, ukazav{i na to da je va`no i to {tojeaktiviranmehanizamRobnih rezervi za intervencije na tr`i{tu.Onjerekaodajeneop- hodno poqoprivredna gazdinstva ukqu~itiuprivrednetokove,dodaju}i da vi{e od 90 odsto od ukupnog broja gazdinstava u na{oj zemqi ~ine upravo ona sa

sitnim posedima, i da se nada da ne}e biti vra}awa na stari sistem,jerjestawebilo„katastrofalno”. PoqoprivrednikizBe~eja VasaXigurski jerekaodamera14.000 dinarapohektaru„mo`danijebila lo{a, ali je maksimalno zlou- potrebqena”, isti~u}i da svi morajubitiukqu~eniulegalnepri-

vrednetokovejersamotakomo`e bitiostvarennapredak.Xigurski, kojiobra|ujedesethektarazemqe, ima300grlastoke,agodi{weproizvodi500.000litaramlekaiznatnekoli~inemesa,kazaojedasemoraseuvestireduagrariraditina daqemunapre|ewusto~arstva,poboq{awem statusa registrovanih gazdinstava.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Promet

Energoprojekt Niskogradwa, BG

20,00

660

204.600

Kompresor, Beograd

19,99

2.383

23.830

Energoprojekt Visokogradwa, BG

5,88

180

6.300

Agrobanka, Beograd

4,20

1.042

73.910

2,42 Promena %

1.690 Cena

8.450 Promet

^a~anska banka, ^a~ak

-12,00

7.920

Zdravqe, Leskovac

-12,00

Industrijske nekretnine, Beograd

BELEX 15 (504,42 -0,20) Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-1,90

1.650

275.630

NIS, Novi Sad

0,15

657

5.307.331

Komercijalna banka, Beograd

2,42

1.690

8.450

Imlek, Beograd

0,13

3.000

330.000

Soja protein, Be~ej

-0,91

545

2.969.657

7.920

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,83

487

445.462

6.345

6.345

Energoprojekt holding, Beograd

-1,10

450

485.820

-10,32

139

695

Jubmes banka, Beograd

0,00

11.680

0,00

-9,09

900

8.348.400

Agrobanka, Beograd

4,20

1.042

73.910

-8,93 Promena %

1.000 Cena

8.000 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.650

1.650

Univerzal banka, Beograd

0,00

2.000

20.000

Ratar, Pan~evo

-9,09

900

8.348.400

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.800

576.000

NIS, Novi Sad

0,15

657

5.307.331

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.100

0,00

Soja protein, Be~ej

-0,91

545

2.969.657

Tigar, Pirot

0,00

497

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

300

0,00

Komercijalna banka, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Ratar, Pan~evo Razvojna banka Vojvodine, N. Sad Vojvo|anskih top-pet akcija

Be~ejska Pekara, Be~ej

0,00

250

169.250

Pekara 1. maj, Vr{ac

0,00

5.280

79.200

Sviiznosisudatiudinarima


EPS izvozi struju

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

~etvrtak19.april2012.

NAPRAVQENASTUDIJAOIZGRADWIINFRASTRUKTUREKROZJAVNO-PRIVATNOPARTNERSTVO

Elekt rop riv red a Srb ij e dnevno prodaje tokom aprila oko 10 miliona kilovat-~asovastruje,pocenikojajezadovoqavaju}a, ali svakako ni`a nego za vreme ledenog talasa, izjaviojedirektorudirekciji EPS-a za trgovinu elektri~nom energijom Miladin Basari}. Za praznike smo prodavali strujuzaokopetevrocentipo kilovat-~asubeztro{kovagubitakaprenosa,rekaojeBasari}novinarima.Cenapokojoj se struja prodaje mewa se na dnevnomnivouizavisiodsituacijenaregionalnomtr`i-

{tu,objasniojeonidodaoda jeEPSpo~eodaprodajaelektri~nuenergiju2.aprila. Plans kim bil ans om nij e bio predv i| en izv oz struj e ovegodine,alizbogne{tomawe potro{we u Srbij, vi{e proizvodwe u hidrosektoru i pouzdanijeg rada termoelektrana, stvorili su se uslovi daEPSdnevnomo`edaprodaje odre|ene koli~ine struje, preciziraojeBasari}.Radimo oddanadodanaisagledavamo koliko bi dnevno mogli da prodamo,alisenemo`egovoriti o vi{ku struje i planiranom izvozu, kazao je Basari}idodaodaEPSnesmeda ulazi u rizike da dugoro~no planira prodaju, jer se nikad ne zna koliko }e ta~no elektri~ne energije zatrebati za doma}e tr`i{te, ~ije snabdevawe je prvenstvena obaveza te kompanije, objasnio je Basari}. On je naveo da ovih dana pros e~n a dnevn a pot ro{ wa struje u Srbiji iznosi oko 95 mil io n a kil ov at-cas ov a, za praznikejebilaoko80miliona,dokjeproizvodwaoko100 miliona kilovat-~asova, {to je ne{to vi{e u odnosu na uobi~ajenuproizvodwuzaovo dobagodine.

Koncesija probija tunel kroz Fru{ku goru Na inicijativu Ministarstvazainfrastrukturuienergetiku,JP„PuteviSrbije”izradilo je Studiju za primenu javno-privatnog partnerstva u finansirawu projekata putne infrastrukture. Za privla~ewe priv atn og kap it al a i ostvarewe partnerstva s javnim sektorom, predlo`eni su potencijalni pilot BOT-projektijavno-privatnogpartnerstva za izgradwu ~etiri sao- bra}ajnice. Napredlo`enojlistijedeonica Novi Sad – Ruma i tunel ispod Fru{ke gore s alternativnim modelom naplate putarine – za celu deonicu ili samozatunel,zatimdeonicaRuma–[abac s izgradwom novog mostanaSaviuzonitoggrada, potom autoput Bubaw Potok – Pan~evo s mostom preko Dunava,tako|esmogu}no{}unaplate putarine celom deonicom ilisamozaprelazakprekomosta,tedeonicePojate–Preqina kao dela budu}eg autoputa Beograd–ju`niJadran. Ministar za infrastrukturuienergetkuMilutinMrkowi} ka`e da bi koncesija dobrodo{la jer bi rasteretila buxet.Dosadajeizdoma}ihparaizgra|enatekprvadeonica autoputa prema moru, od Uba do Lajkovca, duga 12,5 kilometar a – {to su rad il e na{ e firme predvo|ene „Putevima U`ice”, kreditom iz Azerbejxana }e se graditi druga, od Qiga do Preqine, duga 42 ki-

Koridor10zadvegodine Koridor10podrazumevaizgra|enautoputsa{esttrakanasvih 800kilometarakolikoprolazikrozna{uzemqunapravcima[id –Beograd–Ni{–makedonskagranica,Ni{–DimitrovgradiHorgo{–Subotica–NoviSad–Beograd.Severnikrakkoridoraje kompletiranijo{jepreostalodasekompletiraju`niiizgradi jugoisto~nideoKoridora,odNi{adoDimitrovgrada,koji}ebiti gotov do 2014. Na deonici Prosek – Crvena reka, za koju je Evropska investiciona banka odobrila kredit od 96,5 miliona evra,radegr~kefirme„Terna”i„Aktor”i~e{ka„Subtera”. lometra,aradovibi,ponajavi ministra Mrkowi}a, trebalo da po~nu 20. aprila. Radi}e azerbejxanskafirma„Azvirt” idoma}ikonzorcijums„Energoprojektom”na~elu.

Preostaledeonicebise,kako sada stvari stoje, ponudile u koncesiju, ali treba videti zakonske okvire. Mrkowi} podse}anatodajezakoncesijuneophodanitenderjernijere~ome-

EBRD ula`e u Bor Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) }e ulo`iti 55 miliona evra u dva projekta Rudarsko-topioni~arskog basena Bor-flotaciju{qakeiuFabrikuzapre~i{}avawevoda,najavilajedanasdelegacijatebanke.„Na{ciqjedaseEvropskabankaukqu~iuinvestiraweizgradwe zna~ajnihobjekataRTB-a.Ekologijanamjebitnijaodekonomije,aliniekonomijune}emozapostaviti.Ne}ebitidima,niprqavihre-

Tehnolo{ki centar u Staroj Pazovi Tehno{ki centar u Staroj Pazovi po~e}e sa radom sutra, pu{tawem u rad fabirke „Milabauertehhnoloxis”.Tehnolo{ki centar u Staroj Pazovi je prvitakvevrsteuEvropi,osim mati~ne firme u Nema~koj, a „Milbauer” je u wega do sada ulo`io ~etiri miliona evra. Centar }e proizvoditi tehnolo{ka re{ewa za li~na dokumenta,kojaomogu}avajunajvi{i stepen bezbednosti podataka i zaposli}e vi{e od 100 visoko

Novputsmawiobisaobra}ajnugu`vunaFru{kojgori

|udr`avnom sporazumu, kao {to je slu~aj s Azerbejxanom. A u koncesijuseSrbijavi{enesme zaleteti, pou~ena lo{im iskustvom s propalom koncesijom Horgo{–Po`ega koja je na sudu. Zato}eseeventualnodavawenovenajverovatnijeostavitibudu}ojvladi,kojabiimaladovoqno vremenadaodvagneodluku. Austrijski „[trabag” je ve} pokazao interesovawe za izgradwu deonica od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Qiga, ukupnedu`ineoko50kilometara.Poprocenamaprojektanata, vrednost radova je oko 228 miliona evra. I Italijani su zainteresovanizaizgradwuautoputapremamoru.Trasatakozvanog Koridora 11 kroz Srbiju, dugaoko380kilometara,prote`e se od rumunske granice kod Vr{ca do Boqara na crnogorskojgranici. [epa i izgradwa Koridora 10 za koji su obezbe|ene pare. Ovihdanatrebadapo~nuradovinaposledwojdeoniciju`nog kraka, od Grdelice do Grabovnice i od Vladi~inog Hana do Neredovaca,ukupnedu`ineoko 31 kilometar, na kojoj je posao poveren gr~koj firmi „Terna”. Mrkowi}ka`eda}eobilaznica oko Beograda, koja ukqu~uje deonice od Batajnice do DobanovacaiodOrlova~ekaBubaw Potoku,bitigotovaoko1.maja, {to}eubrzatisaobra}ajKoridorom 10 jer se ne}e morati prolazitikrozglavnigrad. R.Dautovi}

obrazovanih stru~waka iz Srbije. Tehnolo{ki centar od 4.000 kvadratnih metara, izgra|en je na zemqi{tu povr{ine 21.245 kvadrata,o~emujepotpisanugovorsaop{tinomStaraPazova. „Milbauer tehnoloxis” je }erkafirma„Milbauerholdinga”, koji je svetski proizvo|a~ tehnologije za izradu identifikacionihdokumenataizapo{qava oko3.000qudiuNema~koj,SAD, MalezijiiSlova~koj.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

EMU

evro

1

109,0779

111,3040

113,8640

108,7440

Australija

dolar

1

86,4737

88,2385

90,2680

86,2090

Kanada

dolar

1

84,0354

85,7504

87,7227

83,7781

Danska

kruna

1

14,6571

14,9562

15,3002

14,6122

Norve{ka

kruna

1

14,4516

14,7465

15,0857

14,4073

[vedska

kruna

1

12,2787

12,5293

12,8175

12,2411

[vajcarska

franak

1

90,7395

92,5913

94,7209

90,4617

V.Britanija

funta

1

132,3922

135,0941

138,2013

131,9869

SAD

dolar

1

83,1513

84,8483

86,7998

82,88968

Kurseviizovelisteprimewujuseod18.4.2012.godine

ka,niprqavihotpadnih vodakoje}eoticatiuwih”,rekaojegeneralnidirektorRTBa Bor Blagoje Spaskovski, u razgovoru sa predstavnicima banke koje je predvodila predsednicaHildegardGacek. Powegovimre~ima,RTBimajasnuviziju, ~vrst temeq i dobre rezultate, ali to moradapotvrdiiEvropskabankadabise ostvario postavqeni ciq. „Ube|en sam da }emo ispuniti zahtev, jer smo se dugo pri-

premali, oko tri i po godine. Radilo se i uradilopuno”,rekaojenasastankugeneralnidirektorRTB-aBorBlagojeSpaskovski. Hildegard Gacek izrazila je zadovoqstvo nakon razgovora, isti~u}i da }e dva tima uskoro po~eti zajedni~ke radove. „Vrlo brzo }emo ostvariti zacrtane planove.Velikomijezadovoqstvo{tosena ovakavna~invodira~unaoekologiji”,reklajeGacek.

5

Vlada tra`i kupca za `elezaru Ministarstvofinansijaobjavilo je, na osnovu zakqu~ka Vlade Srbije, javni poziv za izbor strate{kog partnera za „@elezaru Smederevo”, a rok zadostavqawekona~nihobavezuju}ih ponuda isti~e 4. maja. Detaqneinformacijeuvezisa trans akc ij om, mog u}n o{ }u upoz nav aw a sa pos lov aw em kompanijeiposetamakompanijisemoguna}iuInstrukcijamazaponu|a~e,koja}ebitidostupna svim u~esnicima nakon potpisivawaugovorao~uvawu poverqivih podataka i uplate naknade za transakcionu dokumentacijuod10.000evra. Prijave za u~e{}e i otkup transakcionedokumentacijese mogu dostaviti najkasnije do 27.aprilado16~asovapobeo- gradskom vremenu, a rok za dostavqawe kona~nih obavezuju}ih ponuda za izbor strate{kog partnera je 4. maj do 16 ~asova. Pravo na podno{ewe ponude imaju zainteresovani u~esnicikojisebaveeksploatacijomrudametalailidrugih rudailiproizvodwomsirovog gvo`|a, koksa, ~elika ili ferolegura. Pon ud e mog u podn os it i pravna lica koja su u 2011. godini, na konsolidovanom ili nekonsolidovanom nivou, ostvarilaposlovniprihododnajmawe milijardu evra ili da vredn ost pos lovn e imov in e prema finansijskim izve{tajima na dan 31. decembra 2011. iznosi najmawe 1,5 milijardi evra. Prav o da podn os e pon ud e imajukompanijekojesuuplatile depozit ili obezbedile garanciju za ozbiqnost ponude i dos tav e svu neop h odn u dok umentacijupredvi|enutransakcionom dokumentacijom. Ako jezainteresovaniponu|a~konzorcijum,neophodnojedakumulativno ispuwava uslov da su svi ~lanovi konzorcijuma zakqu~ili pisani ugovor o konzorcijumuioveriligakodsudai dajeugovoromokonzorcijumu utvr|eno da svaki od ~lanova preuzima neograni~enu solidarnu odgovornost za obaveze koje proisti~u iz ili suuvezisajavnimpozivomida jebarjedan~lankonzorcijuma otk up io trans akc io n u dok umentaciju.

UIN\IJISEDANASOTVARAAUTLETCENTARIPO^IWEGRADWATEHNOLO[KOGPARKA

Putevi {opinga i softvera vode u Srem Pokretawe jedne i zavr{etakdrugevelike investicije obele`i}e dana{wi dan u In|iji: ovaj grad }e danasdobitiprviautlet {oping centar u Srbiji,aistovremeno }e u ovom gradu zapo~et i gradw a vel ik og inf orm at i~k o-tehn olo{kog parka koji bi premanajvamatrebalo da bude najve}a investicijauinformati~kisektorSrbije. Inf orm at i~k o-tehnolo{kiparkprostira}e se na 25.000 kvadratnih metara, gde bi posao trebalo da na|e oko 15.000 stru~waka.Vrednostteinvesticijeindijske„Embasigrupe„jeoko600milionaevra,a u prvoj fazi realizacije tog projektabi}eulo`enooko40 miliona evra, najavio ju~e je preds edn ik „Emb as i grup e„ Xitu Virvani. On je ukazao da zavr{etak celog projekta o~ekuje za pet godina i da }e seuITparkuuIn|ijiproizvoditi informati~ki softver,adelimi~noihardver. Dr`avni sekretar za digitalnu agendu Jasna Mati} je ocenila da }e u tom objektu posao na}i mnogi doma}i in`eweriinformatikeidrugi vis ok oo b raz ov an i kad rov i. Mati}jenaglasilada}erad-

Jeftinijedo70odsto Uautletcentrukoji}edanasbitiotvorenuI|iji}esetokomcelegodineprodavatigarderoba,obu}aiaksesoarsasni`ewemod30do70odsto,saop{tenojeiztogautletcentra. Navi{eod15.000kvadrataprodajnogprostora,{topredstavqapovr{inuoddvafudbalskaterena,posetiocima}ebitina raspolagawu 65 prodavnica najpoznatijih svetskih brendova, a prvogdanaotvarawazakupciprostoranajavqujuposebneakcije. Ukupna vrednost ove investicije 40 miliona evra a do sada je ulo`eno25milionaevra. Zakupci autlet centra su „Fe{n kompani”, „Sportina”, „XYZ”,„TomiHilfiger”,„Adidas”,„Nike”,„Puma”,„Konvers”, „Eho”,„Ofis[uz”,„Beosport”,„Midas”,„TimeOut”,„Levis”, „Burlington”, „Lisca”, „Retro”, „Nikolas”. Pored prodavnica popularne garderobe, u sklopu autleta bi}e otvorena de~ija igraonica,sedamobjekatazahranuipi}e,mewa~nica,banka,a poseticima}ebitinaraspolagawuibesplatanparkingsa1.200 mesta.In|ijskiautletsme{tenjeuneposredojbliziniautoputaE75,kojipovezujeBeogradiNoviSad.

na mesta u in|ijskom IT parku biti veoma dobro pla}ena, sa odli~n im uslov im a za radimogu}nostimaza profesionalnousavr{avawe. Direktor Agencije za strana ulagawa i prom oc ij u izv oz a (SIE P A) Bo` id ar Lag an in rek ao je da izg radw a tehn ol o{kog parka u In|iji predstavqa ispuwewe vladinih obe}awa da }e akcenat u privla~ewu investicija stavit i na autom ob ilski, elektronski i informati~kisektor.LaganinjeoceniodaizgradwomITparkau In|iji Srbija postaje veoma konkurentna na evropskom i svetskomtr`i{tuutojoblasti, jer se o~ek uj e dol az ak svetskih giganata poput Majkrosofta,kompanijeCiskoi drugih. Direktor SIEPE je napomenuo da vlada ovu investicijunijepodr`alasubvencijama. Sve~ano polagawe kamena tem eqc a za inf orm at i~k otehnolo{kiparkuIn|ijizakazano je za 10 sati, a zanimqivo je da }e tom doga|aju prisustvovati, izme|u ostalih, sve{tenici hindu i pravoslavnekonfesije. E.D.


6

dru[tvo

~etvrtak19.april2012.

dnevnik

KONKURS ZA UPIS U SREDWE [KOLE OD DANAS U PRODAJI

Za 78.004 osmaka 83.068 mesta POLA VEKA NEUROHIRURGIJE U VOJVODINI

Nove metode le~ewa

Klinika za neurohirurgiju Klini~kogcentraVojvodineobele`ava 50 godina od osnivawa, {tojeujednobioipo~etakneurohirurgijeuPokrajini.Osniva~i prvi na~elnik neurohirur{kog odeqewa, koje je radilo u okviru tada{we Klinike za hirurugiju Klini~kebolniceuNovomSadu, jebiodrMilutinPeri{i},koji jedo{aosNeurohirur{keklinikeuBeogradu.Odmalogodeqewas deset kreveta pre|en je dug put i danas je Klinika za neurohirurugijusavremenaklinikas28bolesni~kihkrevetanaodeqewuipet kreveta na odeqewu poluintenzivnenegeisasedamlekaraspecijalista,dvalekaranaspecijalizacijii29medicinskihsestara. – Neurohirurugija je uspela da ostvarivelikiskok,uvedenje~itavniznovinaule~ewu–rekaoje na ju~era{woj konferenciji za {tampu posve}enoj zna~ajnom jubilejuupravnikKlinikezanerohirurgijuKlini~kogcenraVojvodineprof.drPetarVulekovi}.– Zbriwavamo neurohirur{ke patologijeizsvihoblastineurohirurugije pa iz Vojvodine veoma malibrojpacijenataodlaziuinostranstvo radi le~ewa. Preko Odeqewa urgentne hirurgije Urgentnog centra KCV-a radimo 24~asasvihdanaugodini.

TokomgodinenaKlinicisehospitalizuje vi{e od 1.000 pacijenata, od ~ega se preko 700 le~i operativno. Kako je istakao dr Vulekovi}, uz podr{ku uprave KCV-a i rukovodstva AP Vojvodine u ovoj godini su se stekli uslovi da se neke operativne intervencije uvedu u redovnu klini~kupraksu,ame|uprvimauSrbiji. – U Klini~kom centru Vojvodineposledwihgodinajenapravqen zna~ajan pomak u oblasti hirurugije, pre svega u dijagnostici,aliiuuvo|ewurazli~itih mera operativnog le~ewa – istakao je direktor Klini~kog centra Vojvodine prof. dr DraganDra{kovi}. – Uvedenesumetodekojespadajuusamvrhmedicinskestruke.Prenekolikogodina smo insistirali na uvo|ewu minimalno invazivnih pro- cedura, endoskopskih operacija, transplantacionog programa, pro{irili smo poqe delovawa neurohirurgijeivaskularnehirurgijegdese,usaradwisneurolozimairadiolozima,sprovode procedurekojesuono{todanas svetska medicina mo`e da pru`i. Neurohirurgija je jedna tri grane hirurgije koje su predvodniceuuvo|ewunovihmetoda. J. Barbuzan

PROTEST ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Niske plate ne mogu biti jo{ ni`e Upore|ewusprose~nomzaradom u Republici, koja je za februar iznosila 40.003 dinara, 17 grupa poslova zaposlenih u zdravstvu ima ni`u platu.Samovisokoobrazovanikadrovi imaju zaradu iznad prose~ne,alijenajve}amogu}azarada po Uredbi o koeficijentima 70.964 dinara. ^etiri do {est grupa zaposlenih imaju zaradukojajeispodilinanivou minimalca, koji u Srbiji iznosi 20.240 dinara. Raspon zaradauzdravstvuiznosi1:3,5 itojeodnosminimalneinajvi{ezaradeuzdravstvu,a{to je zarada lekara supspecijaliste.Ovojezana{listizjavila predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvuisocijalnojza{titi Vojvodine dr Duwa Civri}, a povodom dana{weg protesta zdravstvenih radnika u Beo- gradu koji organizuje Republi~ki sindikat zaposlenih u zdravstvuisocijalnojza{titi Srbije. –Iporedtoga{tosuzarade uzdravstvuveomaniske,Uredbom o koeficijentima, koja stupanasnagu1.julaovegodine,stvarajuseuslovizaumawewezaradadodesetodsto–ka`e dr Civri}. – Sindikat nije za uravnilovku, ali smatramo da nisu stvoreni uslovi u kojima svi zaposleni mogu pru`iti svoj maksimum. Uslovi rada i organizacijaradanezaviseod zdravstvenih radnika, nego od Ministarstvaidirektora. Po wenim re~ima, administrativnemere(upropisivawu lekova, upu}ivawu na dijagnosti~ke procedure i laboratorijske analize) koje lekarima name}e Republi~ki fond za zdravstveno osigurawe, spre-

~avajuihdaobavqajusvojposao uskladuspravilimastruke,a pacijentedadobijuodgovaraju}u zdravstvenu za{titu. Time seuru{avasu{tinaodnosalekar–pacijent,atojeme|usobno povereweiodgovornapacijentove potrebe. Ministarstvo zdravqa je administrativnim aktomonemogu}ilozakqu~ewe kolektivnih ugovora kod poslodavaca~ijijeosniva~Republika Srbija. Granski kolektivni ugovor se primewuje selektivno – jubilarne nagrade nisu ispla}ene zaposlenima u stomatologiji, apotekama, rehabilitacionim centrima, sudskojmediciniizavodimaza javnozdravqe. – Kolektivno osigurawe, kojim su obuhva}eni svi zaposleniuzdravstvu,godinamaje omogu}avaloprevencijuradne invalidnosti.Oko2.000zaposlenih je upu}ivano u rehabilitacione centre Srbije svake godine. Od ove godine ta mogu}nost je izgubqena zbog zna~ajne neusagla{enosti, neorganizovanosti i nekoordiniranosti Ministarstva zdravqaiRepubli~kogfonda zdravstvenog osigurawa. Pitawejekomeostaje30odstood premije osigurawa koji su imali navedenu namenu? Tromost Ministarstva zdravqa u uskla|ivawuUredbeokoeficijentima s nomenklaturom zanimawa unosi dodatnu konfuzijume|uzaposlene.Uredba neprepoznajesavremeneobrazovne profile nego barata terminima iz pro{log veka. Na to je Sindikat vi{e puta ukazivao i zahtevao odgovaraju}e re{ewe, ali je ostao bez odgovora–ka`edrCivri}. J. Barbuzan

– U prvim razredima sredwih {kolauSrbijiovegodine78.004 osmaka ~eka 83.068 mesta, tj. ove godine u sredwim {kolama ima {estpostomestavi{enego{to imau~enikakojinawihkonkuri{u–rekaojenaju~era{wojkonfereciji za novinare, predstavqaju}i ovogodi{wi Konkurs za upis u sredwe {kole, ministar prosvete i nauke profesor dr @arkoObradovi}.–Odovihmesta,21odstojeugimnazijama,20 odstoutrogodi{wimsmerovima sredwih stru~nih {kola i preo- stalih 59 odsto u ~etvorogodi{wimsmerovimasredwihstru~nih{kola,dokjezau~enikesposebnim potrebama obezbe|eno 1.678mesta.Osimmestauodeqewimasnastavomnasrpskomjeziku,iovegodinekonkursjeraspisanizapopunumestauodeqewimaukojimasenastavaodr`avana ma|arskom, rumunskom, rusinskom, slova~kom, hrvatskom, bugarskomjeziku. Kao i prethodnih godina, i ovogodi{wiKonkurszaupisu~enikauprvirazredsredwih{kolasadr`ita~anbrojraspolo`ivih mesta u odeqewima svih dr`avnih sredwih {kola s wihovim adresama i brojevima telefona,konkursneusloveitermine,spisakdokumenatapotrebnih za upis, spisak i uslove za sme{taju|a~kedomove,uslovezadobijawe |a~kih stipendija i kredita,asastavnideoKonkursasui prijava za upis, te formular za upisivawe u~eni~kih `eqa. Osimtoga,Konkurssadr`iispi-

sak s adresama i brojevima telefona svih privatnih sredwih {kola koje je akreditovalo Ministarstvoprosveteinauke. Kao i lane, svi osmaci }e na kraju osmog razreda polagati zavr{ni ispit, koji se sastoji od testa iz materweg jezika i matematike.Ovegodinenatestovima }e biti polovina potpuno nepo-

znatih zadataka, ~etvrtina onih iz zbirki za pripremu, dok }e preostala~etvrtinatako|ebiti zadaci iz zbirki, ali s izmewenimnumeri~kimvrednostimakod matematikeiredosledomponu|enih odgovora kod materweg jezika. Na zavr{nom ispitu osmaci moguosvojitinajvi{epo20bodovanatestu,apriupisuusredwe

Uz Konkurs i Informator Konkurs za upis u sredwu {kolu osmaci mogu naru~iti preko svojih{kolailikupitikwi`arama„Prosvetnogpregleda“uNovomSaduiBeogradupo210dinara.UzKonkurs,po200dinaraprodajeseovogodi{wiInformator,ukojemsemoguna}ipodaciominimalnomimaksimalnombrojubodovau~enikaprimqenihnasve obrazovneprofilesvihsredwih{kolauposledwe~etirigodine, {toovogodi{wimosmacimamo`ebitiveomakorisnokaoorijentirprisastavqawulistesa`eqamazanastavak{kolovawa.

{kole, na bodove s ovog ispita dodava}eimseido60bodovakojemogudaosvojepoosnovuuspeha od{estogdoosmograzredaosnovne {kole. Dodatne bodove u~enicimoguubele`itiipoosnovu osvojenognekogodprvatrimesta natakmi~ewimauosmomrazredu, ali samo s takmi~ewa koje organizuje Ministarstvo prosvete i nauke s odgovaraju}im stru~nim dru{tvom. Po upisnom kalendaru, testiraweizmaterwegjezikazakazano je za 18. juni, a iz matematike za 19, dok }e kona~ni rezultati ispitabitiobjavqeni25.juna.Posle toga, 26. i 27. juna kandidati za sredwo{kolce predava}e liste s 20 svojih `eqa za nastavak {kolovawa, a raspored po sredwim{kolamanaoglasnimtablama na}i }e se 6. jula. Oni koji u ovomprvomupisnomkrugunebuduraspore|eniima}e{ansudase upi{unanekoodpreostalihmesta u {kolama, i to predavawem novelistesa`eqama9.jula.Raspored u drugom upisnom krugu zna}ese11.jula. Iovegodine,prezavr{nogispita na kraju osnovnog {kolovawa, oni koji `ele da se upi{u u nekuod{kolazatalentepolaga}eprijemneispiteutim{kolama. Prijemni ispiti u {kolama zatalentezakazanisuza8,9.i10. jun, a wihovi rezultati zna}e se do 15. juna. Bodovi osvojeni na ovimispitimatimu~enicimadodava}esenaoneizosnovne{koleisazavr{nogispita. D. Deve~erski

POLO@AJ ROMSKOG NARODA U BANATU

Romkiwe zabrinute zbog ra~una za komunalije Romisuvrlospecifi~na,zatvorenazajednica,ikrozre{avawewihovih`ivotnihproblematrebalobidovestidotogada semalootvoredabinanekina~indru{tvoprihvatilowihove obi~aje,aliioniovda{we.Zatoubanatskimop{tinamaNovi Be~ej i Nova Crwa vele da posebnu pa`wu posve}uju romskoj populaciji.Naro~itounovocrwanskojkomuni,ukojojje,pokazao je to i posledwi popis stanovni{tva, zabele`en najve}i porastbrojapripadnikaromske nacionalne mawine pa je u nekim selima broj romske dece prema{io broj one koja poti~u izsrpskihfamilija. Op{tinaNovaCrwajenedavnoodMinistarstvazaqudskai mawinska prava, dr`avnu upravuilokalnusamoupravudobila 2,6milionadinarazasprovo|ewe projekta nazvanog “Poboq{awe uslova `ivota u romskom nasequuSrpskojCrwisanaci-

jompostoje}egkolovoza”.Novac je obezbe|en od igara na sre}u. Predsednik novocrwanske op{tine Pera Milankov ka`e da lokalna samouprava iz ionako skromnogop{tinskogbuxetaza pomo} socijalno ugro`enim

omogu}ilak{ipristupobrazovawu, zapo{qavawu, zdravstvenimisocijalnimuslugama. Opolo`ajuRomauBanatubilojere~iiprilikomskora{we posete zamenika za{titnika gra|ana Gorana Ba{i}a op{ti-

Najve}iproblemRomkiwajestete{kamaterijalna situacija,takodaseve}inazahtevaupu}enih zamenikuza{titnikagra|anaodnosila nanepla}enera~unezavoduistruju gra|anima izdvaja zna~ajne svote i da najvi{e tih korisnika poti~e upravo iz romske populacije. Milankov dodaje da se Romima posve}uje posebna pa`wa jer predstavqaju sve sve}i procenat ukupnog stanovni{tva, i podse}a na to da je op{tinau~estvovalaiuprogramu prekograni~ne saradwe Srbije iRumunijepodnazivom“Mre`a kancelarijazasocijalnuinkluzijuRoma”,~ijijeciqdaimse

niNoviBe~ej.Nakonrazgovora s predsednikom Skup{tine op{tine Dobrivojem Ra{kovim, kaoiradnogsastankasa~lanovimaSavetazame|unacionalne odnose,Ba{i}jeposetioUdru`ewe Romkiwa i imao prilike da u razgovoru s pripadnicama tognaroda~ujekojesuneda}es kojimasenaj~e{}esusre}u.Najve}i problem Romkiwa, zakqu~eno je tom prilikom, jeste te{kamaterijalnasituacija,tako

da se ve}ina zahteva upu}enih zameniku za{titnika gra|ana odnosila na nepla}ene ra~une za vodu, struju, komunalne usluge… Ba{i} je okupqenim Romkiwamarekaodatunijenaru{enowihovopravoidapotakvim pritu`bamaza{titnikgra|ana ne postupa jer je to ne{to {to svakotrebadaplati.Uostalim slu~ajevima koji se ti~u socijalne i zdravstvene za{tite, romske `ene su podnele svoje pritu`be koje }e slu`ba za{titnika gra|ana razmotriti. Poslerazgovoraswima,Ba{i} je posetio i romsko naseqe u Novom Be~eju i tom prilikom izjaviodajestepenostvarivawa mawinskih prava u Vojvodini, patakoiuNovomBe~eju,mnogo ve}inegoudrugimdelovimaSrbije,adajeosnovnaodgovornost za unapre|ewe `ivota Roma na samim gra|anima Novog Be~eja inaromskojzajednici. @. Balaban

VESTI Letwa praksa za srpske studente iz dijaspore MinistarstvoveraidijasporeVladeSrbije,usaradwisaSavetomstranihinvestitora i Privrednom komorom Srbije, organizova}e i ovog leta, tokom jula i avgusta, tradicionalnudvonedeqnuletwupraksuza studente iz dijaspore u renomiranim firmamauSrbiji. MinistarveraidijasporeSr|anSre}kovi} obja{wavadasupraksestudenataizdijaspore od velikog zna~aja za projekat povratkasrpskihstru~wakaizinostranstva. –Ovakvasaradwaizme|ustudenataizrasejawaikompanijaumaticipredstavqasjajnuprilikudamladiprimeneznawaste~ena nafakultetimauinostranstvu.Tojeiprilikadasenekiodwihpozavr{etkustudija vrateuSrbijuimo`dazaposleba{unekoj odrenomiranihkompanijaukojima}eovog letaraditi–istakaojeSre}kovi}. Naosnovusprovedenihistra`ivawa,Ministarstvojedo{lodozakqu~kadajeodgovaraju}aposlovnaponudapresudanfaktoru

dono{ewuodlukeopovratkuuSrbiju.Ina~e,uprojektusuprethodnihgodinau~estovaliTelekom„Srbija„,„ErnstiJang”,„Go{a„, „Japan tobako interne{enel” i „Unika„osigurawe. Q. M.

Najvi{e obolelih od zau{ki u Ju`noba~kom okrugu Epidemija zau{ki u Vojvodini raste, re~enojeju~enaredovnojkonferencijiuInstitutuzajavnozdravqeVojvodine.Popodacima Instituta, u proteklih mesec dana registrovana su 103 nova slu~aja, ~ime se brojpove}aona172.Odukupnogbrojaprijavqenih bolesnika, najvi{e ih je iz Ju`noba~kogokruga,gdejeregistrovana71osoba, izSevernoba~kogokrugaje57obolelih,dok suostaliizdrugihokrugauVojvodini.Po re~ima lekarke specijaliste epidemiologijedrSvetlaneIli} sInstituta,oboleli suizsvihokrugauVojvodini: –Zna~ajnojedaseobolelijavqajuizsvih okruga,alinajvi{eihjeizJu`noba~kog– kazalajedrIli}.–Najve}ibrojobolelih

jeuzrastaod20do29godina,zbog~egajeza ve}inu obolelih vakcinalni status nepoznat.Ovojeprilikadadomovizdravqaproverevakcinalnekartone. Zbog pojave ove epidemije domovi zdravqa u narednom periodu kontrolisa}e sve vakcinalne kartone i dodatno vakcinisati decustarostiod12mesecido14godinakoja su propustila vakcinaciju, a koja po va`e}im zakonskim propisima podle`u obaveznojimunizacijiMMPvakcinom. N. R.

Spre~iti zoloupotrebu dece SavetRepubli~keradiodifuzneagencije upozoriojeju~eemiteredaobrateposebnu pa`wu kako u predizbornim spotovima ne bi do{lo do zloupotrebe dece i naru{avawawihovogdostojanstva. Savet je na sednici razmatrao izve{taj slu`be o tome da se u spotovima u~esnika politi~ke kampawe koji se emituju u elektronskimmedijimavrlo~estopojavqujudeca.Zbogtogaje,naosnovu~lanova8i19Zakona o radiodifuziji, Savet poslao upozoreweemiterima.


Pobratimi „Egzit” i britanski „Bestival”

GRAD ORGANIZUJE

Festival„Ezit”pobratimiosesabritanskimfestivalom„Bestival”i takoprviputu~estvujeuinicijativi„Bratskifestivali”Asocijacijenezavisnih festivala. To ukqu~uje razmenu izvo|a~a i publike, pa }e „Egzit„odsvogpobratimaovegodinedovestidixejtandemizgrupe„ThePlaygraundSyndicate„ausuprotnomsmerukre}esrpskidixejduet„TheGoodGuys„. Sdrugestrane,desetnajsre}nijihposetilacadobi}epoulaznicuza bratskifestival,anajsre}nijime|uwima,poredtoga,dobi}eibesplatanputisme{tajzadveosobe.„Bestival”seodr`avaod6.do9.septembra,uprirodnomokru`ewuostrva„TheIsleofWight„.Festival„Egzit” odr`avaseod12.do15.julanaPetrovaradinskojtvr|avi. A. L.

OglasniprostoruUlicikraqaAleksandra}eod27.majana inicijativugradona~elnikaIgora Pavli~i}a krasitimaturskipanoi.Sobziromnatodajekapacitetprostora64panoa, u~enicisredwih{kolakoji`eledawihovipanoibuduizlo`eni,trebadaseprijavemejlomnaadresugradonacelnikns@novisad.rs do1.maja,nakon~ega}ebitiorganizovanojavnoizvla~eweimetodomslu~ajnoguzorkabitiizabranirazredi.Gradona~elnik je apelovao i na korisnike poslovnih prostora da dozvolepostavqawematurskihpanoabeznadoknade. A. Va.

Novosadska ~etvrtak19.april2012.

KONCERT 5. MAJA

U centru 64 maturska panoa

Bala{evi} peva na Trgu slobode Novosadski kantautor \or|e Bala{evi} odr`a}e 5. maja koncertnaTrguslobode.Kakostojiu saop{tewuorganizatora-KulturnogcentraNovogSada,nastuppodnazivom„PanonskamornaricaNS umati~nojluci”poklonjeumetnikagradu,aulazjebesplatan. J. Z.

c m y

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

La|e su krenule, blokada je prekinutai{trajkkakavNovi Sad nije ranije nije gledao je zavr{en. Ovako bi se ukratko mogao opisati epilog skoro protesta zaposlenih u preduze}u “Dunav grupa agregati”. Naravno, ima tu jo{ pojedinosti, a one su slede}e. Naime, prenego{tosusevratiliradnim obavezama poslovodsvo i radnicipotpisalisusporazum oisplatizaostalihzarada. Esad,po{tosvakoradisvoje, Kapetanija }e podneti prekr{ajne prijave protiv petnaest radnika pomenutog preduze}azbogometaware~nogsaobra}aja.Podsetimo,prijave}e usleditijersuradnicidvada-

na u blokadi dr`ali plovni put u reonu Kapetanije. A Dunav?Pa,onjekaoiuvektekao gledaju}i kako se radnici na wemuborezasvojaprava.Ovakva radikalizacija {trajka je usledila,kakoseranijemoglo ~uti, jer radnici vi{e nisu znalikakodaskrenupa`wuna sebeiproblemesakojimasuse suo~ili.La|esuzatoisterane na reku, “rampa spu{tena”, pa ponovo podignuta. Tako su odahnuli radnici kojima su obe}anezaostalezarade,alii la|ari, koji jedno vreme nisu mogli da se mrdnu. Dakle, „Pantarei”iuNovomSadu,i nadelurekenakojiseonoslawa. B.Markovi}

Foto:R.Hayi}

^udooddvadana

TataDu{an,malaJelenaimamaVawaGradona~elnikPavli~i}posetioporodicuGavanski

ZAHVAQUJU]I GRADSKOM PROGRAMU VANTELESNE OPLODWE POSTAVQEN JO[ JEDAN DEFIBRILATOR

Srce sigurnije na Limanskoj pijaci

Aparat za pru`awe pomo}i prilikom prestanka rada srca defibrilator,postavqenjeju~e na Limanskoj pijaci. Prezentaciji defibrilatora prisustvovali su predsenik Skup{tine gradaAleksandar Jovanovi} ,direktor„Tr`nice”,Du{an Baji} idirektorZavodazahitnumedicinskupomo}drNenad Aracki. - Hitnu medicinsku pomo} ne moradapru`isamozdravstveni radnik,ve}jezarukovawedefibrilatorima obu~eno i 150 rad-

nika gradskih preduze}a. Novi SadjeprvigraduSrbijiukome jeovoomogu}eno-rekaojeJovanovi}.Istakaojeidaje2010.godine na @elezni~koj stanici `ivot spa{en upravo uz pomo} defibrilatoraiosobekojanije bilazdravstveniradnik. PoredLimanskepijace,defibrilatorisudosadapostavqeni i na @elezni~koj stanici, [trandu,u{altersaliGradske ku}e,naSpensuiuzgradiSuda. J. Z.

Festival horova u „Jovan Jovanovi} Zmaj” gimnaziji FestivalomladinskihhorovaVojvodine,36.poredu,odr`a}esesutrau18~asovausve~anojsaliGimnazije“JovanJovanovi}Zmaj”,Ulica Zlatnegrede4.Nafestivalu}eu~estvovatiMu{kihorGimnazije“JovanJovanovi}Zmaj”,@enskiomladinskihorSubotica,Omladinskidevoja~kihorKUD-a“Durmitor”izKule,Hor“Juventus”izTemerinai mnogidrugi. G. ^.

V remeploV

Narod ugasio „Nedeqni list” Kwi`evnik Jakov Igwatovi} bio je politi~ki protivure~na li~nost. Kao mlad advokat 1848. biojeagilni~lanGlavnogodbora Srpske Vojvodine u Sremskim Karlovcima. Istovremeno u SremskimKarlovcimabiojeosu|enzbogpodr{kevladiuPe{ti, kojajepovelaratprotivSrba.Do kraja`ivotabiojepristalicatesnih veza Srba i Ma|ara, u kojoj bi ovi drugi imali odlu~uju}i re~.Zatoje,uzznatnumaterijalnu pomo}vladeuPe{tiuNovomSadu 19. aprila 1879. objavio prvi broj„Nedeqnoglista”.Aliposao munijei{ao,jernarodnijehteo da~itaproma|arskenovine.Zato

JakovIgwatovi}

su Igwatovi}eve novine posle trigodinezauvekprestaledaizlaze. N. C.

Jelena i nauka usre}ili Gavanske Jednomese~nu bebu Jelenu Gavanski, prvu za~eta vantelesnom oplodwomzahvaquju}ipro{logodi{wemgradskomprogramuza`ene do 44 godine, posetili su ju~e gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i} i~lanicaGradskogve}azasocijalnuza{tituprof.dr Sawa Stojanovi}. Uzbu|ena i sre}namamaVawa, atujebioitataDu{an,istaklajedasusadazaboravilisveonoru`nokroz{ta supro{liiprepustiliseu`ivawu u roditeqstvu. Ovo im je bio tre}i poku{aj vantelesne oplodweitamankadasenadapolakogubila,do`ivelisunajve}uradost. -Presre}nismo{tosmopostaliroditeqi.ZahvaqujemoGradui

U GIMNAZIJI „ISIDORA SEKULI]”

Dan otvorenih vrata Dan otvorenih vrata u Gimnaziji “Isidora Sekuli}” bi}e odr`an danas od 14 do 18 sati u ovoj {koli, Ulica vladike Platona 2. Istogdanau19satiu~enici {kole }e u Amfiteatru na Spensu odigrati “Hamleta” Vilijama [ekspira na engleskomjeziku. „Danotvorenihvrata”seorganizuje kako bi se u~enici osmih razreda, kao i wihovi roditeqi informisali o op{tim uslovima, ali i specifi~nostima vaspitno-obrazovnogradau{koli. Q. Na.

mgradona~elniku{tosuizdvojilisredstvazatre}ipoku{ajvantelesne oplodwe, kao i na{em doktoru Arturu Bjelici, i osobqu Betanije na podr{ci koju su nampru`ili.Ovajprogramjejako

Gradskaupravajeusvojila 92 zahteva o priznavawu prava na naknadu tro{kova za vantelesnuoplodwuuprethodnojgodini. Do sada je izdvojeno 12 milionadinara,aubuxetujepla-

Jednomese~nabebaJelenaGavanskiprva za~etapomo}upro{logodi{weggradskog programaza`enedo44godine va`ankakoonimakojipoku{avaju da ostvare potomstvo novac ne bibiopreprekadado|udo ciqa,a nema va`nijeg ciqa od roditeqstva – rekla je zadovoqna Vawa Gavanski.

niranojo{ 15milionazatenamene. -Dragomije{tojeprocenat uspe{nosti vantelesne oplodweuNovomSadudobar,~akve}iodrepubli~kog.Uposetismo

jednojsre}nojporodicii`elim daimovobudepodstrekdapro{ire porodicu, i da Jelena uskorodobijebratailisestru, a moj savet je da idu na troje i vi{edece–istakaojegradona~elnik. Po re~ima Sawe Stojanovi} gradski program je specifi~an potome{topodrazumevadaparovikojisujednompostaliroditeqizahvaquju}ivantelesnoj oplodwi,mogudakonkuri{uza poku{aj za drugo dete, ukoliko jetojedinina~indaostvarepotomstvo. Neke`enesujo{uvek uprogramu,ajo{16Novosa|ankijezatrudneloistommetodom. I. Dragi}

BESPLATNI TRENINZI ZA [KOLARCE

Sport kao pravo, a ne privilegija Novosadski xudo klub prvi je sportski klub koji se prikqu~ io akc ij i koj u zaj edn o sprov od e Grad i Udru` ew e gra|ana„Plej”,akojomsepromovi{e sport kao pravo deteta,aneprivilegija.Ciqakcijejedasekrozbesplatne{kole sporta deca podstaknu na bavqewe nekom vrstom fizi~ke aktivnosti, a s obzirom na to da se treninzi ne pla}aju, roditeqisuoslobo|enibrige onovcu. Vi{eoddvestadeceuzrasta od8do14godinabi}euprilici da poha|a ove {kole sporta, a pored xuda, de~aci i devoj~iceuskoro}emo}idatreniraju i ko{arku i odbojku. Deca koja se budu zainteresovala za ovakav vid edukacije

bi}epozvanaiubesplatanko{arka{ki kamp na Letenci, koji okupqa vi{e od trista deceizbiv{ihjugoslovenskih rep ub lik a. Nov os ads ki xud o

klubju~esuposetiligradona~elnikIgor Pavli~i} ipredstavn ic i Udru` ew a gra| an a „Plej” . J. Z. Foto:B. Lu~i}


8

nOvOSAdSkA HROnikA

~etvrtak19.april2012.

dnevnik

INSPEKCIJASEDAMPUTAIZDALANALOGZAHVATAWEPASA

^opornadmudrio{intere

Foto:S.[u{wevi}

Bicikliuru~eni {kolama Predstavnici Saveta za koordinacijuposlovabezbednostisaobra}ajanaputevimauNovomSadu ju~esunaTrguslobodepredstavnicima35osnovnih{kolauru~ili150bicikala.Onisunameweni unapre|ewusaobra}ajnogznawai vaspitawau~enikaprvihrazreda osnovnih{kolauNovomSadu. OvojenastavakradaSavetana pove}awu bezbednosti dece, kao

jedneodnajugro`enijihkategorija u~esnika u saobra}aju. Do sada sudeqenebro{ure„Desetlekcijakoje`ivotzna~e”iprikazivan animiranifilm„Zelenosvetlo” u sklopu prevencije stradawa deceusaobra}aju.Novaczabicikle sakupqenjeodkaznizasaobra}ajne prekr{aje koji su napravili sugra|ani. B.M.

„DNEVNIK”I „MONO I MAWANA”POKLAWAJU

„Posledwirandevu” Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Mono i Mawana”u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom.

Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a,ko¬ja se prva ja¬ve od 13do 13.05~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765,a do sada u ovoj

akciji nisu bili dobitnici,biti darivani po pri¬me¬rkom kwige „Posledwi randevu” Linde Jelin u izdawu „Mono i Mawane“. Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari “Vulkan”u tr`nom centru “Merkator”. „Posledwirandevu„ jeistinita,{armantnapri~aoqubavina daqinu, o izazovima i preprekamakojedvojequdipoku{avajuda savladajuupotrazizapravomqubavqu. Nakon propalog braka glavna junakiwa Linda pita se ima li pravo na novi po~etak. S druge strane, Rendi posle petnaest godina braka odlu~uje da napraviprekretnicuusvom`ivotu. Jedino {to `eli nakon razvoda jesu prolazne i neobavezne avanture sa prelepim `enama. Rendi `iviuWujorku,aLindau^ikagu.Najboqiprijateqganagovara da pozove Lindu. Boqe od `ene kojune`eliponovodasretne,jesteonazakojumislidajenikada vi{e ne}e ni videti. I tako je RendipozvaoLindu. A.Va.

UPONEDEQAKUKARLOVCIMAPO^IWEOREZIVAWE

„Halo”stavqa granenaspisak Orezivawe drve}a na javnim povr{inama ispod elektrovodova u Sremskim Karlovcima po~e}euponedeqak,23.aprila, itraja}edo26.aprila,saznajemo u op{tinskom Odeqewu za komunalno-stambene poslove i za{titu `ivotne sredine. Ovaj posao,kojiseuKarlovcimaradi jednom godi{we, odvija}e se prema unapred pripremqenom rasporedu, ali gra|ani mogu da javedoponedeqkanabrojtelefona Gorana Luki}a 064/8249002,ukolikoimajuproblemesa granamadrve}a,kakobiseeventualnoitostavilonaspisakza orezivawe. U komunalnom ode-

qewunapomiwudauobzirdolazesamodrvetaigranenajavnim povr{inama. Iovegodineorezivawejepovereno in|ijskom JKP „Komunalcu”, a biqni otpad }e uklawati radnici JKP „Belila„. Planirana vrednost radova je 120.000dinara. Prema sada{wem rasporedu, oreziva}e se stabla u 28 ulica. ZakrajjeostavqenputkaStra`ilovu, gde nije evidentirano dagranesmetajuelektrovodovima, ve} postoje primedbe zbog toga {to rastiwe ometa prolazakautobusa. Z.Ml.

VESTI Pesnicirecituju PesniciVojislavKaranovi} iDejanAleksi} recitova}esvoje stihoveve~erasod19~asovau~itaoniciGradskebiblioteke,Dunavska 1. Vojislav Karanovi} je dobitnik „Zmajeve nagrade” za kwigu „Unutra{wi ~ovek” dok je kwiga Dejana Aleksi}a „Jedino vetar”dobilanagradu„Me{aSelimovi}”. A.J.

„Hladnopivo”svira u„Fabrici” Zagreba~kibend„Hladnopivo”nastupi}eusubotuu21satuklubu„Fabrika”StudentskogkulturnogcentraNoviSad.Nakonodr`anogkoncerta31.marta,ovajbendtrebalojedanastupii1.aprila,me|utimsvirkajeodlo`enazbogtragedijeuklubu„Kontrast”. Zasubotuva`eulaznicekojesukupqenezaprvobitnitermin,1. april,anovesemogukupitinaprodajnimmestimaGigstiksa.Ulaznicako{ta1.000dinara. J.Z.

Kamernikoncertstudenata Koncert kamerne muzike studenata Akademije umetnosti bi}e odr`an sutra u 19 ~asova u Multimedijalnom centru Akademije, Ulica\ureJak{i}a7.Ulazjebesplatan. A.Va.

^opor pasa lutalica, koji se nalazi u blizini raskrsnice Fru{kogorske i Jiri~ekove ulice na Limanu 1 i napada prolaznike,prijavqivanjesedamputanadle`noj slu`bi „^isto}e”, saznali smo u Komunalnojinspekciji.Premare~imaglavnogkomunalnog inspektora Sr|ana Jakovqeva, inspektori su evidentirali taj ~opor pasa i zajednosare{ewemzauklawaweifotografijomprosledilinalog„^isto}i”. -Komunalniinspektorisuuovojgodini sedamputaizdavalinalogedasesatogpodru~ja,kojeobuhvataJiri~ekovuiulicepored,uklonepsilutaliceiposebnosmona-

glasili „^isto}i” zabrinutost gra|ana u tomdelugrada-ka`eJakovqev. Uodgovoru„^isto}e”stojidaovopreduze}eodmahnakondobijawanalogaodKomunalneinspekcijeizlazinateren,jerjeveo- mava`nodasenavremeodreaguje. -Ekipezadu`enezahvatawelutalicaizlazenaterenponaloguinspekcije-ka`eportparolka „^isto}e” Milica Vlaisavqevi}. ^imKomunalnainspekcijaizdanalogradniciodlazenamestogdesenalazepsiihvataju ih.Qudimorajudashvatedasepsistalnokre}uzbog~egasede{avadana{aekipaiza|ena teren,anezatkenetu`ivotiwe.Zbogtogaje

va`nodasebrzoodreaguje,daqudiodmahprijavepse,ainspekcijamorabrzodaizdanalog, kakobiekipe„^isto}e„tako|eu{tokra}em vremenuobavilesvojdeoposla. Ostajenejasnoza{tosuovipsitakodugo naulicamaLimana1,akoiz„^isto}e”tvrdedaihhvatajuodmahnakondobijawanalogaodKomunalneinspekcije. Da podsetimo, na{oj redakciji obratila sesugra|anka,kojujeovaj~oporod12pasa, napao ujutru kada je i{la na posao. Prema wenimre~ima,stanovniciLimana1zabrinutisuzasvojubezbednost,jersupsiizuzetnoopasni. N.R.

ZAMENATOPOLADUGOTRAJANPROCES

Zbogmaca opetmasovnokijawe Bele pahuqe, odnosno „mace”, koje ovih dana padaju sa topola, nemoguizazvatialergiju,ve}samo kijavicu i nadra`enost sluznice nosa. Topola je drvo ~ije vrste posle dvadesetak godina ulazeureproduktivnufazu,atadasa`enskihstabalapo~iwuda seosloba|ajumace,kojevetarmo-

namenuopredeqenojedvamilionadinara. - U saradwi sa na{im nadzoromizZavodazaizdragdwugrada, in`eweri procewuju gde je najpotrebnije uklonititopole ka`e za na{ list portparol u „Zelenilu” Ivan No`ini}. ProblemuNovomSaduje{tosu

U buyetu „Gradskog zelenila” ove godine za zamenu prestarelih i `enskih topola drugim vrstama nameweno je dva miliona dinara `edanosiidodesetakkilometara. Maceovihdanazadajuvelike problemeNovosa|anima,jerupadajuuo~i,usta,kosuinos,iritiraju}i tako nervne zavr{etke u nosnojdupqiiizazivajukijawe Ubuxetu„Gradskogzelenila„ svake godine odre|ena svota novca izdvaja se za zamenu prestarelih i `enskih topola drugim vrstama. Ove godine za tu

se topole nekada nalazile na obodu grada, gde im je i mesto, me|utim,kakosegrad{irio,ta ista stabla sada su prakti~no u {irem centru. Podru~ja sa najvi{e stabala topola u gradu su potezuzDunaviLimani. Ova vrsta drve}a je izuzetno dobarprera|iva~vazduha,akorisnesuiporedrekazbogvezivawa zemqi{ta. Me|utim, posle 30 do

35 godina, koliko iznosi wihov `ivotni vek, one postaju krte i opasne po bezbednost gra|ana. To seodnosiinasu{ne,aliinaizrazitoki{neperiode.

NACIONALNOPRVENSTVONAPRAGU

Robotiusubotudefiluju Spensom Nacionalno prvenstvo u robotici „Eurobot“,10. po redu, bi}e odr`anousubotu,21.aprilauamfiteatru Spensa. Ovo }e biti i kvalifikacioniturnirzaistoimeno me|unarodno takmi~ewe mladihizdomenarobotikekojese odr`avaugraduLaFerte,uFrancuskoj.Naovogodi{wemtakmi~ewunaSpensuu~estova}e14ekipa izSrbije,kaoinekolikogostuju}ihtimovaizinostranstva.Robotikojesuizradileoveekipetakmi~i}eseure{avawuzadatka,odnosno„skupqawublaga“sagusarskogostrva. Takmi~awe se odvija na stolu dimenzijadvaputatrimetra,aje-

danme~traje90sekundi.Asistent na Fakultetu tehni~kih nauka i vo|a jedne od doma}ih ekipa Milan Luki} obja{wava da }e posetioci imati {ta da vide, jer se ekipeirobotipripremajuozbiqnonasvakodnevnimtreninzima. -IzSrbije}eputovatitrinajboqeekipesanacionalnogtakmi~ewa-ka`eLuki}.-Na{eekipe,a tuprvenstvenomislimnaFakultet tehni~kih nauka, na „Eurobotu“ su u~estvovale 11 puta i uvek subileme|uprvihdeset. Luki}jebio~lannajuspe{nije ekipe, koja je 2006. godine na Sicilijizauzelatre}emestouukupnoj konkurenciji. Ipak, kako ka-

^ITAOCI PI[U SMS

`e,akoekipeizSrbijeneostvare vrhunskerezultate,netrebabiti razo~aran,jer,zarazlikuodvelikogbrojainostranihtimova,koji imaju hiqade evra za kupovinu opreme,kodnasseu~esnicisnalazekakoznajuiumeju. - Inostrane ekipe, posebno iz zapadneEvrope,imajupravebuxeteimogudabirajuopremukojukoriste,dokkodnastimovisvesami praveiobezbe|ujuopremugotovo bezikakvihpara.Ovojedragocenoiskustvozastudenteisredwo{kolce,jerupraksire{avajuin`ewerskeproblemeokojimasamo slu{aju na predavawima - predo~iojesagovornik. A.J.

-Me|ugra|anima, uglavnom, vlada pogre{no mi{qewe daimmaceizazivaju alergiju, {to je zabluda, jer one samo iritiraju sluzoko`u nosa i ne izazivaju hemijske reakcije - ka`e No`ini}. - Mace se stvarajuprilikompucawa ploda topole, ali u ovom periodu postojeidrugebiqke, a posebno trave, koje mogu izazivati alergiju. Prema No`ini}evimre~ima,alergija se mo`e javiti ukoliko na macama ostanepolennekogdrugogdrveta koje izaziva alergije, {to gra|ani bez lekarske provere ne mogu daznaju. Q.Nato{evi}

Sutra Cvetna pijaca Drugaprole}na„Cvetnapijaca„ bi}e odr`ana sutra i u subotu na platou Spensa od 8 do 20 ~asova. Pokret gorana ve} devet godina organizuje „Cvetnu pijacu” kako bi gra|ani na jednom mestu prona{li sve {to je potrebno za ure|ewe ba{ti, vrtova, balkonaidomova. Sutra,od10do11~asova,na {tandu Pokreta gorana bi}e organizovana kreativno-ekolo{ka radionica tokom koje }e posetioci mo}i da nau~e kako da zasade cvet, kao i da dobiju cvet na poklon. U~e{}eiulazna„Cvetnupijacu„ subesplatni. J.Z.

065/47-66-452

AdresajeAlma{kogrobqe Molila bih politi~ke partije da prestanu svoja propagandna pisma da {aqu mom pokojnom pradedi, a ako ba{`ele,od1965.jeadresa:Alma{ko grobqe,akoba{`eledasedopisujusa ,,kom{ijama”.Hvala! 060/0261... *** Redjedapredsednikdr`ave,kadadajeostavku,pozdravisvojnarod? 064/2085... *** Svaka ~ast strana~kim liderima, prvovratitiogromnedr`avneparena astal,padarazgovaramo! 064/2085... *** Navi{emestaugradutrebastaviti zid istine i proslediti napisano predsednikudahitnore{i! 064/2085... *** „Vremeje,daSunceka`e,kolikojesati, jerkad’mastilosazreukrv,bi}eisto:pevati i umirati” B-)! „Tra`im Azil u N.S.Glasa~:-* 064/0485... *** GinekologijaDomazdravqaNoviSad-od decembra pro{le godine ne mo`emo da do|emododoktora.Trebalobidabacimopasuq da vidimo kada }e doktor biti na rad-

nommestu.Punasunamustaprevencijebolesti, a tek rad u dru{tvenoj i privatnoj praksiistovremeno.Stra{no. 060/0731... *** KDS mi nije dostavio ra~une. Na moju molbudatourade,dobiosamodmu{keosobe uvrede i gomilu nekulture kao da se ne radiourednompretplatniku.Komesetrebajavitidabidobiora~un,znaliko? 063/4801... *** Bitnojedavlasnikepasaka`wavaju(ikadagadr`imnapovodcu,anemaslu~ajnokor-

pu),alutlicenemajugazduodkogatreba„otetipare”,paonimoguidagrizu ibezpovodca.[tare}i... 063/5800... *** Ako imate bolesnu {titnu `lezdu boqe ne po~iwite sa zakazivawem u Klini~kom centru, jer }e vas to dovestiujo{bolesnijestawe.Kadasampoku{ala da zaka`em pregled kod endokrinologa,reklisumidajezakazivawe pregleda18.aprila,sreda.Tajdannema {anse da zaka`ete zbog toga {to je stalnozauzeto.ZvalasamponovoKlini~kicentargdese„zakazujezakazivawe”, a gospodin na zakazivawu ka`e: „Tovamjekaodauzmetebureod10litaraisipateu~a{u„. 064/8249... *** ^opor pasa lutalica terori{e `iteqe Limana jedan! Gradona~elni~e, {ta }ete preduzeti? 062/5343... *** Gospo|o sa 060/6334... da li se vi mo`da sprdate sa va{im nabrajawem, tako je samo sede}iporedtelevizora,stvarnostjedruga~ija! 063/8272... *** Akojetemaizboramalaisredwapreduze}a, neka stranke kandiduju uspe{ne privrednike,anefilozofe.Arhimed 064/6862...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

~etvrtak19.april2012.

U„DUNAVGRUPIAGREGATI”ODJU^ERADNO

Kapetanijaradnicima pi{eprekr{ajneprijave Zaposleniu„Dunavgrupaagregati”po~elisuju~eposle10~asovadarade,posleskorodvesemiceprotestazboglo{egmaterijalnog polo`aja. Predstavnici radnika i poslovodsto „Dunav grupe ageregati”potpisalisusporazum o isplati zaostalih zarada. Spo-

vremenoBorisOreb izKapetanije Novi Sad izjavio je ju~e da }e Kapetanija podneti prekr{ajne prijaveprotiv15radnika„Dunav grupe agregati”. Prijave }e biti podnete Komisije za prekr{aje priMinistarstvuzainfrastrukturu i saobra}aj zbog ometawa

KapetanijaNoviSad}ezbogometaware~nog saob ra}ajapodnetiprekr{ajneprijaveprotiv 15radnika„Dunavgrupeagregati” Komisijizaprekr{ajepriMinistarstvu zainfrastrukturuisaobra}aj razum je potpisao i pokrajinski sekretar za rad i zapo{qavawe Miroslav Vasin kao predstavnik Vlade Vojvodine koja je jemac da }esesporazumrealizovati.Isto-

re~nog saobra}aja. Tokom protestaradniciiz”Dunavgrupeagregati” dr`ali su pro{le sedmice dva dana u blokadi plovni put u reonuKapetanijeNoviSada.

Vlasnik„Dunavgrupeagregati” biznismenizRumeDu{an Borovica ne}eprotivorganizatoraprotestapodnetidisciplinskeiprekr{ajne prijave. To je deo sporazuma, jer je protest vo|en mimo sindikata. Zaposleni su se samoorganizovali, po{to poslodavac nijepo{tovaopotisanidogovoro dinamiciisplateplata,apozavr{etku{trajkaudecembru2011.i toposletrimeseca{trajkovawa. Prema ju~era{wem sporazumu zaposlenimau„Dunavgrupaagregati”dopetkabitrebalodabudu ispla}enetriplateizovegodine uvisiniminimalnezaradeidrugideooktobarskezaradeiz2011. Taj deo li~nog dohotka pripada zaposlenima, koji lane u oktobru nisu {trajkovali. Sporazumom je regulisanodadokrajasedmicezaposlenibuduzdravstvenoosigurani,jerod1.aprilaovegodinenisu imali overene zdravstvene kwi`ice.Bi}e dogovorena dinamika isplate novembarske i decembarskeplateiz2011.zaradnikekojinisuutovreme{trajkovali,teisplatezaostalihdnevica, putnih tro{kova i hranarine. Radnagrupapremasporazumutrebadauradielaboratoekonomskoj perpektiviradapreduze}a. Direktor Ma{an Ercegovi} kazaojedasledimiranperiodposlovawa. Jedan od vo|a protesta Milivoj [ujdovi} kazao je, da je sporazumrealan. Z.Deli} Foto:N.Stojanovi}

PROJEKAT„INFORMATIKE”I„STANA”

Krediti}eizolovatistanove Skup{tinestanaraigra|ani Novog Sada mo}i }e kreditima dare{eproblemlo{eenergetskeefikasnostisvojihstambenih objekata, poboq{awem toplotne izolacije i zamenom stolarije,ausaradwisajavnim preduze}ima “Informatika” i “Stan”. Kako je obja{weno na ju~era{woj konferenciji za medije u preduze}u “Informatika”,krediti}eseodobravati napetgodina,autokusupregovorisakomercijalnimbankama kako bi se izabrala najpovoqnijaponuda.Vlasnicistanovai ku}a,odnosnoskup{tinestanara mogli bi da dobiju okvirnu

VESTI SlikeVladislava [e{lije Izlo`baslika„Slike”Vladislava[e{lije bi}eotvorenadanasu19~asovaugalerijiogranka Srpskeakademijenaukaiumetnosti,UlicaNikolePa{i}a6.Likovni kriti~ar Sava Stepanov otvori}eovuizlo`bu. A.Va.

„Znakoviboje” naSpensu Otvarawe prve izlo`be odabrane na osnovu konkursa u galerijizamlade„Macut”naSpensu, odr`a}esedanasod19~asova.Izlo`bompodnazivom„Znakoviboje” predstavi}e se mlada autorka BiqanaJelki}. B.M.

Iskqu~ewastruje Novi Sad: od 8 do 10.30 ~asova Mi{eDimitrijevi}aod89do71, \or|aServickogod2do22aiod 1do17,AtanasijaGereckogod68 do 74, Bulevar cara Lazara od 92 do122,Kolosrpskihsestaraod15 do23;od11do12.30 ~asovaKraqevi}aMarkaod1do17iod6do10, \ur|aBrankovi}aod7do19iod 28 do 28b, Svetojovanska, @itni trgod3do13iod6do18;od8do 16 ~asova povremeno u pojedinim ulicamanaseqaSatelit,individualna gradwa. Veternik: od 9 do 11 ~asovadeonaseqaVeternikod BelihdvorapremaDunavskimsala{imaiDunavskisala{i. Sremska Kamenica:od8.30do13 ~asova K.Makfelod66do80i45,\ur|evdanska2,5,7i10,Vinogradarskaod3do9,SoweMarinkovi}od 1do13i2do4BiLivade.Bege~: od 7.30 do 14 ~asova povremeno u pojedinimulicama.

kamatuzaovekrediteod7do8 posto na godi{wem nivou, sa rokom otplate od pet godina, a gra|anibikreditvra}alikroz ra~unobjediwenenaplate„Informatike”. Uslov da skup{tine stanara konkuri{u za ovaj projekat je daimjenaplativostra~unaobjediwene naplate preko 80 odsto i saglasnost vlasnika stanova50odstoplusjedan. - Zami{qeno je da “Informatika”obezbedisredstvaibude garant poslovnim bankama koje }e gra|anima dati kredit, a „Stan” }e uraditi elaborat energetske efikasnosti objek-

ta i kompletnu adaptaciju. O~ekujeseda}egra|aniu{tedeti na grejawu, a ta u{teda omogu}i}e im otplatu kredita podignutog za ovu namenu - rekao je direktor „Informatike”,ZoranDeli}. Od1.oktobraovegodinesve zgrade mora}e da imaju energetski paso{ {to }e uticati i na cene stanova. Projekat „Inf orm at ik e” i „Stan a” kompatibilan je i sa odlukom Skup{tine grada da se od naredne grejne sezone grejawe napla}uje prema stvarnoj potro{witoplotneenergije. J.Zdjelarevi}

ANALIZEINSTITUTAZAJAVNOZDRAVQE

UlicacaraDu{ana najbu~nija Premarezultatimaispitivawa InstitutazajavnozdravqeVojvodinenajbu~nijesuuliceCaraDu{ana i Partizanska, u kojima je tokommartadnevnaino}nabuka prelaziladozvoqeneinacionalnim normativom propisane vrednosti. Tako|e, veoma visok nivo dnevnebukeizmerenjeinaKeju. Prema re~ima doktorke u Instututu Milke Popovi} naj~e{}e utvr|ene vrednosti buke od 1.000 Hz, mogu doprineti subjektivnom ose}ajuuznemirenosti.NovonaseqeiPodbaranajmawesuugro`eni bukom, merewa su pokazala da suovonajti{idelovigrada. Kvalitet vode odre|en je na osnovuanaliza558uzorakaizfabrike vode i vodovodne mre`e

„Vodovodikanalizacija”,arezultatisupokazalidaje92odstouzoraka bilo zdravstveno ispravno. Prilikommikrobiolo{kogispitivawa vode utvr|ena je ispravnost99,5odstouzoraka,doksufizi~ko-hemijske analize utvrdile 92odstoispravnihuzoraka.Ufizi~ko-hemijskineispravnimuzorcima naj~e{}e je bila pove}ana koncentracija mangana i gvo`|a. Vodaizjavnihbunaraidaqenije zapi}ejersuispitivawaInstitutapokazalasudajevodanaovim mestima fizi~ko-hemijski neispravna. Institut je u proteklih mesec dana kontrolisao i zdravstvenu ispravnost namirnica. Od 274 uzorka 272 uzorka bilo je ispravno. N.R.

POSLESEDAMGODINASTE^AJA„NOVOTRANSA”

Poveriocimase sme{inovac Poverioci “Novotransa” u ste~aju wih ukupno dve stotinekona~no}eposlesedamgodinaoduvo|ewaste~ajadobiti novac koji im pripada na osnovu zakonske kamate u iznosuod71,67odstokolikoiznosiostatakodste~ajnemase. Privredni sud u Novom Sadu je na ju~era{wem ro~i{tu za glavnu deobu prihvatio predlog Odbor poverilaca, da sud ne prihvati dopunsko ro~i{te, jer bi to samo odugovla~ilo postupak, ve} da se svi poveroci od prvog do posled-

weg namire u iznosu koji im pozakonupripada. Posleoveodlukesuda,Privrednisudbizaosamdanatrebalodadonesere{eweotome, pasemo`eo~ekivatidanovac bude upla}en svim poveriocima.Biv{iradnici“Novotransa”suunajve}embrojupoverioci. Me|utim, wima su ispla}ene zaostale zarade, a sada u glavnojdeobiposleprodajecelokupne imovine “Novotransa”pripadaimizakonskazatezna kamata za zarade koje nisu navremeprimali. Z.D.

9

IZBORI2012. LIDIJAPIRO[KI,NOSILACIZBORNELISTE LIBERALNO-DEMOKRATSKEPARTIJE

Stru~no{}uprotiv propadawa “Dnevnik” nastavqa da objavquje odgovore politi~ara, koji sunosiociizbornihlistanapet po nama kqu~nih pitawa. Lidija Piro{ki je prva na listi Liberalno-demokratske partije “^edomir Jovanovi} - Vojvo|anski preokret”. Ona ka`e da LDP eventualnupostizbornukoalicijunemo`edapravisastrankama kojesuprotivulaskaSrbijeuEU. Koji, je po vama, najve}i problemuNovomSaduikakogare{iti? - Te{ko je izdvojiti samo jedan,aliapostrofiralabihsporu i preveliku birokratiju, od kojesvepo~iwe,patakoiizostanakinvesticija.Gradmoradabude partner preduzetniku, ali i gra|anima.Imamomaloinvesticija,aiwimanijeciqnapredak, ve}profit.Zatotrebave}ibroj mawihrealnihinvesticija,ane velikih,te`eostvarivih.Lak{e iefikasnijejeodr`atiipoboq{atipreduze}akojave}postoje, negoulazitiumegalomanskeprojektesaupitnimrezultatima.

LDP: Zloupotreba dece Gradski odbor Liberalno demokratskepartijeizrazio je protest povodom pona{awa predsednika Skup{tine grada, Aleksandra Jovanovi}a, zbog, kako ka`u, zloupotrebe dece u politi~ke svrhe.Naime,Jovanovi}jeutoku predizborne kampawe posetio Sigurnu de~ju ku}u, a na internet stranici Skup{tine grada i na wegovom tviter nalogu objavqene su fotografijenakojimasevidelicadece. Slede}eg dana podelio je bicikle u O[ „\ura Dani~i}”. Kako ka`u iz novosadskog LDP-a, iako ne postoji zakonska regulativa niti sankcija za ovakav vid zloupotrebe dece u politi~ke svrhe, nemoralno je prikupqati politi~ke poene na ovajna~in. J.Z.

[ta }ete u~initi za decu i omladinu,akodo|etenavlast? -ZadecuNovogSadajepotreban konsenzus svih politi~kih subjekata za dvadesetogodi{wu

strategiju budu}nosti dece: od podsticawa ra|awa preko obdani{ta, {kolovawa, sporta, dodatnogobrazovawapasvedowihovogzapo{qavawa. Kako }e Novi Sad ponovo postatibezbedangrad?

-Na`alost,ingirencijegrada u domenu bezbednosti nisu dostupneizatoinsistiramoda se Gradu i Pokrajini hitno vrate wene nadle`nosti, izme|u ostalog i nad policijom. Ovaoblastnesmedabudepredmetpartijskihkalkulacija,nego iskqu~ivo oblast struke, i nadle`nostovoggrada,aneiskqu~ivoBeograda. [tavasiva{ustrankuizdvajaidajevamprednostuodnosuna drugepartije? - Suo~avawe sa istinom jedanjeodprioritetana{epartije.Zaustavi}emopropadawe grada dovo|ewem stru~nih qudi na prava mesta. „Preokret“ je vi{e od stranke, on je pokret. Da li ste spremni da se odreknete mesta gradona~elnika zbog eventualne postizborne koalicije? - Nas ne interesuje matematika,negoogromanposaokojije prednamaimoradaseobavi. D.Igwi}

PREDSEDNIKGRADSKOGODBORASNS MILO[VU^EVI]

Boqitretmanvojnim invalidima Predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke i kanditat za gradona~elnika Milo{ Vu~evi} posetiojeju~eUdru`eweRatnihvojnihinvalidagdese u razgovoru sa predsednikom tog udru`ewa Slobodanom Vra~ari}em upoznaosanizompote{ko}a sa kojima se susre}e ova organizacija.Goru}epitaweudru`ewa je, kako je navedeno, stambeno zbriwavawe~lanova. - Srpska napredna stranka poziva sva udru`ewa u Novom

Sadu, koja imaju probleme, da namseobrateidazajednopoku{amo da na|emo re{ewa - rekao je Vu~evi}. - Danas smo se upoznali sa konkretnim nevoqama vojnih invalida, koje }u kao gradona~elnik poku{ati dare{im.Ne}emodozvolitida seponovibrukaodprenekolikogodinakadajekonkurszadodelu stanova ponavqan tri puta. Tretira}emo svoje sugra|ane kako dolikuje, a ne da ih sklawamoustranu. G.^.

TribineSRS Gradski odbor Srpske radikalne stranke organizuje tribinu„BiramsrpskuAtinu”ve~eras u 18 ~asova u MZ „Adice”, Sime [olaje 2a, i u 20 ~asova u MZ

„Klisa”, Savska 27. Na tribini }egovoritikandidatzagradona~elnika SRS \ura| Jak{i} i kandidati za pokrajinske poslanikeigradskeodbornike. A.L.

URS:Dati{ansukreativnoj industriji Kandidatkiwa Ujediwenih regiona Srbije za gradona~elnikaMajaGojkovi} izjavilaje ju~e ispred starog vojnog bioskopa, kako postoji nekoliko objekata koji su razru{eni i potrebnoihjerekonstruista-

ti.NavelajeprimerPetrovaradinsketvr|ave,stareran`irane stanice i Studija M. Na konferencijizanovinareGojkovi}eva je predstavila svoj program,najaviv{iprotiv~ega}eseboriti,akojojgra|ani

uka`u poverewe.Ovakve objekte je potrebno rekonstruisati i od wih stvoriti presti`na mesta,~imebisestvorilemogu}nosti za razvoj kreativne industrije, izjavila je kandidatkiwaURS. A.L.

„BOLERO”POZIVAMATURANTE

Proba17.maja,kvadrilsutradan Me|unarodna manifestacija „Ples s Evropom - maturantska parada2012”odr`a}ese18.maja na Trgu slobode u 12 ~asova.

Plesniklub„Bolero”,kojiorganizuje maturantsku paradu, pozivamaturantedado|unageneralnu probu i uve`bavawe

ODSLEDE]EGMESECA

\acina protivpo`arnojobuci Novosadski osnovci i sredwo{kolcitrebalobiod slede}eg meseca da poha|aju protivpo`arnu obuku, koja bimogladapostaneiobavezandeonastave,najavqenoje ju~e u Skup{tini grada na sastanku kojem su prisustvovali predsednik Skup{tine Aleksandar Jovanovi}, direktori osnovnih i sredwih {kola iz Novog Sada, pripadnici Vatrogasne brigade Novog Sada, predstavnici Uprave za vanredne situacijeiradniciZavodazahitnu medicinskupomo}.

\ake }e obu~avati pripadnici novosadske Vatrogasne brigade i zaposleni u Zavodu za hitnu medicinsku pomo}. Ideju o obuci, koju je inicirao Jovanovi}, podr`a}e i gradskaUpravazaobrazovawe, koja }e tokom slede}e nedeqe {kolama dati predlog rasporedaobuka.[kole}epotomu dogovorusVatrogasnombrigadom i Zavodom za hitnu medicinsku pomo} organizovati ~asove.Gradskaupravaobezbedi}enovaczaobuku,protivpo`arneaparateidrugutehni~kupodr{ku. J.Z.

kvadrila, koji }e se plesati u centru grada. Proba }e se odr`atinaplatouSpensa,17.maja, u20~asova. J.Z.

Paketideci izMontesori ku}e Decu iz Montesori-de~je ku}eju~ejeposetio~lanGradskog ve}a zadu`en za zdravstvo, AleksandarKiraq iuru~ioim prehrambenepakete.Montesori - de~ja ku}a je besplatan vrti} koji je namewen deci iz marginalizovanih grupa stanovni{tva,atrenutnouvrti}uboravidvadesetpetorodece,uzrasta odtrido{estgodina. U okviru Montesori-de~je ku}e radi se i pred{kolski program,akakoka`ekoordinatorka Karitas dekanata Novi Sad, Anita Gobqai, zna~ajno je daroditeqiu~estvujuuraduku}e,kaoidadecukasnijeupi{uu osnovne{kolekakobinastavila{kolovawe. J.Z.


VOJVODINA/NOVISAD

~etvrtak19.april2012.

ПАСОзамладествараоце БЕЧЕЈ: Свечаним отварањем изложбе ликовних радова сутра почиње завршни део 45. Уметничког такмичења средњошколаца (УТС - КМW). Бечеј је традиционални домаћин младим талентима, који паралелно с праћењем наставе на мађарском језику исказују интересовање из разних области уметничког изражавања. Током марта одржана су окружна такмичења на којима је неколико стотина талентованих средњошколаца показало своје умеће из ликовне, литерарне, рецитаторске, сценске, фолклорне и других области. Уз такмичење стотинак учесника ће се дружити и забављати. Организатор је најавио наступ групе ПАСО (Pannonia Allstars Ska Orchestra) из Мађарске, у суботу од 20 сати у Дому МКД „Петефи Шандор”, а

ПАСО најављује ска спектакл у суботу

улазнице за ска спектакл су у продаји по цени од 350 динара. Реч је о светски признатом бен-

ду који свира ска, реге и денс музику с приметним дашком В.Ј. мађарског фолка.

DNEVNIK

c m y

10

ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ПРЕКО 200СТУДЕНАТА

Надајусепослу близукуће

ПЕЋИНЦИ: И ове године ће из пећиначке општинске касе бити стипендирано преко 200 студената. Као и претходних година, стипендије се додељују на период од 10 месеци, а студенти су рангирани у две категорије, док посебну категорију чине апсолвенти. Студенти, са просеком преко 8,5 биће стипендирани са по 6.000 динара месечно, студенти са просеком испод 8,5 са по 3.000, а апсолвенти са по 4.000 динара месечно. Поред тога, у општини Пећинци је већ постала пракса да се сваке године, о трошку општине, апсолвенти воде на екскурзију у неку од европских престоница. - Став руководства општине је да је улагање у младе улагање у будућност. Живимо окружени новим технологијама и на овај начин свакако дајемо допринос, да ови млади људи сутра могу да одговоре захтевима привреде. Многе компаније, које послују на територији наше општине, користе модерне технологије, за које су потребни квалитетни кадрови, а ови млади људи ће сутра, када заврше школовање, бити у стању да одговоре свим изазовима – рекао је председник пећиначког парламента Живко Марковић.

Свакидинар студентима добродође

Студенти сматрају ове мере општине позитивним, како због финансијске подршке, тако и због признања за труд који улажу у студирање, а већина њих се нада да ће, након завршетка студија, моћи да нађу посао у својој општини. - Стипендија ми лепо легне за месечне обавезе, да платим дом, мензу, или превоз. Планирам да завршим и мастер, а уколико будем у могућности, волео бих да останем овде – каже студент че-

тврте године Шумарског факултета Универзитета у Београду Стефан Балабан из Ашање. И апсолвенткиња Факултета за пословне студије Ивана Ковачевић из Сремских Михаљеваца каже да јој стипендија пуно значи и додаје: - Могу себи да купим понеку ситницу, а да не тражим паре од родитеља. Након завршетка школовања, тражићу посао овде. Многе фирме долазе и мислим да ће за нас бити посла. Ј.Антић

Празнична акција БЕЧЕЈ: Бечејско удружење младих - БУМ организовало је хуманитарну акцију „Ускршњи БУМ”. Активни бумоваци су кували, фарбали и декорисали 1.000 ускршњих јаја, добијених од овдашњих фирми „Агропродукт Шинкович” и „Чарли и син”, док је штампарија „Ситограф” урадила пропагандни материјал, а салон лепоте „Нефертити бјути” даровао награде. Јаја су делили пролазницима на градској пијаци уочи празника, 7. и 15. априла, а суграђани су да-

DANAS U NOVOM SADU BIOSKOPI Arena:„Parada”(16),„Alviniveverice3:„Urnebesnibrodolom”(12),„Ma~aku~izmama”(14),„Kungfupanda2”(12.30),„Hepifit2”(13)„Mapetovci”(11.50),„[e{irprofesoraKosteVuji}a”(15,20.15),„Ustani~kaulica” (18.20), „Loraks” (11.30, 13.40, 15.30), „Crna Zorica” (16.30) „Ogledalce, ogledalce” (13.50), „Gnev titana” (19, 22.40), „Igre gladi” (17.15, 22.30),”BestegzotikMerigolghotel”(18),„Ameri~kapita:Ponovonaokupu” (15.45,10.05,20.10,22.35),„Titanik3D”(15.15,21),„ProjekatH”(20,22), „Klip”(20.30),„Bojnibrod”(17.15,19.45,22.15),„Legendaokungfuzeki” (13.30),„Putovawe2:Tajanstvenoostrvo”(14.30) KulturnicentarNovogSada: „@u}ko”(19),„One”(21)

POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te:Scena„PeraDobrinovi}”drama„najavqenoubistvo„(19.30),Kamernascenadrama„Probazaoperu„(21) Pozori{temladih:malasala„Ru`nopa~e”(18),velikasala„Pop]iraipop Spira”(20) Novosadskopozori{te:„^arobwakizOza”(19)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava4,6433–145i6433–613(9–17):stalnapostavka„Petrovaradinskatvr|avaupro{losti”;postavkaOdeqewazakulturnuistoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakAd9do19sati,subotanedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvanitragovimaterijalne iduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine20.veka”,„Vojvodina izme|udvasvetskarata-antifa{isti~kaborbauVojvodini1941-1945” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka20a, 4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{tite prirodeuVojvodini”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 ~asova do ju~e u isto vreme rodile su: TROJKE: JelenaMaksimovi} iz La}arka (dve devoj~ice i de~aka), DEVOJ^ICE: AngelinaMrdak, MarijaBabi}, SilvanaNovakovi}, Xemiqe[a}iri i IldikoCizler iz Novog Sada, BrankaJeli} iz \ur|eva, Stevanka Vidakov iz Bano{tora, Mirjana Kosti} iz Petrovaradina i Mari{kaKlari} iz Rume, DE^AKE: SvetlanaLambi}, MarijaIli}, SofijaKurbalija, JelenaJefteni} i GordanaNikoli} iz Novog Sada, KarolinaFajka iz Gorweg Brega, BrigitaGuncer iz Be~eja i JelenaMilanovi} iz Sremskih Karlovaca.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Vera Andrije Bla`evi} (1932) u 10.30 ~asova, Marija Dragana Laslo (1950) u 11.15, Dragica Velimira Stepanovi} (1937) u 12 ~asova, Katarina Alberta Tanuryi} (1946) u 12.45, Petar Vase Babi} (1954) u 13.30, Zorka Pavla Medan (1927) u 14.15, Slobodanka Mirka Veselinov (1954) u 15 i Sofija Milorada Radoni} (1929) u 15.45 ~asova. Na katoli~kom grobqu danas }e biti sahrawen Lajo{ Lajo{a Budai (1925) u 13 ~asova.

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitnapomo} 94 Ta~novreme 95 Predajatelegrama 96 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 520-866i520-234 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

вали добровољни прилог за операцију очију њиховог вршњака Бојана Биге. За исти циљ организовано је и првенство у туцању ускршњим јајима у клубу „Стејџ”. - Реализујући сва три дела јединствене хуманитарне акције „Ускршњи БУМ” прикупили смо 53.625 динара и уплатили на рачун Бојана Биге. Део фарбаних јаја поклонили смо Геронтолошком центру у Бечеју, рекао нам је председник БУМ-а Александар Ђекић. В.Ј.

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „PROF. DR DRA^A” Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati. Tel: 021/522-594, 456-564 i 063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik ОКОНЧАНО ЗАСЕДАЊЕ СО АДА

Пола сата за самодопринос АДА: Одборници Скупштине општине Ада прексиноћ су окончали последње заседање у овом мандату, прекинуто после размотрених 17 тачака дневног реда, због недостатка кворума, 15. марта. Наставак седнице уследио је из другог покушаја, јер 29. марта није било кворума, а шефови одборничких група били су сагласни да се размотри још девет тачака дневног реда, које се односе на поновно увођење самодоприноса у три месне заједнице, за шта је одборницима било потребно свега пола сата. Усвојене су одлуке о увођењу самодоприноса, расписивању референдума и решења о образовању комисија за спровођење референдума на подручју Прве Месне заједнице Ада и месних заједница Мол и Утрине. У Првој МЗ Ада референдум је заказан од 6. до 9.маја, у МЗ Утрине која обу-

хвата још насеља Оборњача и Стеријино село, изјашњавање ће се спровести од 20. до 21.маја, а у Молу од 20. до 23.маја. Програмима месних заједница предвиђено је да се самодопринос поново уведе на период од седам година, од 1.јануара 2013. до 31.јануара 2020. године, тако што би се од плата запослених и од прихода од самосталне делатности издвајало три одсто, а на приход од пољопривреде за самодопринос би се плаћала противвредност 20 килограма пшенице прве класе по хектару. У Првој МЗ Ада и Молу планира се прикупљање по 120 милиона динара, а у МЗ Утрине осам милиона динара. Средства самодоприноса намењена су за изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре и подмиривање друштвених потреба грађана. М.Митровић

~etvrtak19.april2012.

ПОТПИСАНУГОВОРОИЗГРАДЊИФАБРИКЕВОДЕУЗРЕЊАНИНУ

За три године здрава чесмовача

ЗРЕЊАНИН: Генерални директор аустријско-немачке компаније „Васертехник” Ралф Шредер и директор зрењанинског Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Милорад Бјелогрлић потписали су јуче, у Барокној сали Градске куће, уговор о изградњи фабрике воде у Зрењанину. Инвестиција је вредна 25,6 милиона евра и требало би буде завршена у наредне три године. Изградња, која ће започети за шест месеци, биће плаћена кредитом на 15 година, а

здравом пијаћом водом за отприлике 86.000 прикључених становника. Тиме ће коначно бити решен дугогодишњи проблем у граду, с обзиром на то да је још 2004. вода из градског водовода, одлуком санитарне инспекције, забрањенена за пиће због повећане концентрације арсена. - Више од две године је наш тим радио на решењу проблема, коме смо приступили веома озбиљно рекао је Шредер, док је Бјелогрлић подсетио да град Зрењанин четврт

Чачак за градоначелника Бечеја БЕЧЕЈ: Десета је у Бечеју предата листа „Уједињени региони Србије – Миодраг Јовићевић Чачак”. Кандидат УРС за председника општине Бечеј МиодрагЈовићевић Чачак апострофирао је активности којима ће дати приопритет, а то су децентрализација, економија и пољопривреда. Кандидат за покрајинског посланика по већинском систему у

изборној јединици број 10 је Магдолна Шлајф. На пропорционалној листи УРС је кандидат 22-годишњи магистрант политичких наука на престижном енглеском универзитету у Оксфорду Надина Фејеш. УРС у Бечеју на локалне изборе излази са листом од 20 кандидата међу којима су и нестраначки стручњаци. В.Ј.

СНС критикује локалну власт

СТАЈИЋЕВО, ЕЧКА: На изборној конвенцији листе „Покренимо Зрењанин”, одржаној у Стајићеву, кандидат Српске напредне странке за републичког посланика Мирко Крлић истакао је да је дошло право време да се смене лоши људи и лоша политика, како би шансу добили они који имају воље да земљу извуку из блата. Кандидат СНС за покрајинског посланика Иван Бошњак критиковао је понашање демократа који, како је рекао, чекају кампању да би се ангажовали на свим пољима, јер им мандат од четири године није био довољан. Кандидат напредњака за градоначелника Горан Кнежевић, на изборној конвенцији у Ечки

осудио је понашање локалне самоуправе у Зрењанину и осврнуо се на давно започету изградњу обилазнице. - Милета Михајлов двадесет дана пре избора обећава заврше-

Милета Михајлов,Клеменс Која,Бојан ПајтићиМилорадБјелогрлић

отплата почиње 2015. године. Уговором је предвиђена могућност превремене отплате без посебних трошкова, као и умањење укупне цене, уколико се у међувремену обезбеде бесповратна средства из претприступних фондова ЕУ. Захваљујући изградњи ове фабрике биће омогућено снабдевање

века покушава да нађе квалитетно решење за пијаћу воду. - За то време недостајало нам је новца, а најчешће довољно знања и способности да се овако тешка вода, какву Зрењанин има, оспособи за пиће. Сасвим је сигурно да смо град који је имао највише пилот програма у Европи. Имали смо и

до грађана бити по европским стандардима. Јучерашњем потписивању уговора присуствовали су председник Владе Војводине Бојан Пајтић, амбасадор Аустрије у Србији Клеменс Која и градоначелник Зрењанина Милета Михајлов. Пајтић је поручио да оно што су генерације Зрењанинаца сањале и

РЕНОВИРА СЕ ВЕЛИКА САЛА ДОМАОМЛАДИНЕ

Повратак култних музичких вечери

СОМБОР: Након што је пре скоро десетак година обновљен један део Дома омладине, који послује у оквиру сомборског Културног Центра „Лаза Костић“, из нове градске установе најављују наставак радова на простору намењеном овдашњој омладини. Тако је недавно директор КЦ „Лаза Костић“ МихајлоНесторовић појаснио да је из градске касе обезбеђено седам милиона динара за прву фазу реновирања Велике сале Дома омладине. Према његовим речима, новац ће након окончаног поступка јавне набавке, крајем априла, бити искоришћен за звучну изолацију, неопходне електро радове, као и противпожарну заштиту, али и за постављање централног грејања. Несторовић је, као најновији пројекат установе којој је на челу, најавио и повратак некада култне манифестације, „Сомборских музичких вечери“. - У овој години обележиће се педесет година од одржавања првих „Сомборских музичких вечери“, чији је и идејни творац био недав-

МихајлоНесторовићиМихајлоЗурковић

но преминули пијаниста Душан Трбојевић, професор клавира на Музичкој академији у Новом Саду, а иницијатор ове манифестације је сомборски пијаниста и професор на овој академији МихајлоЗурковић, који ће бити уметнички руководилац и селектор фестивала - каже Несторовић и додаје да ће се радити према Трбојевићевом концепту, уз новине актуелног музичког живота. Манифестација ће трајати пет дана априла са по два-три

догађаја дневно и то у згради Градске куће, Жупаније, односно Скупштине Града, Народном позоришту и у Галерији КЦ. Осим тога, у плану су концерти класичне музике, као и гостовања ансамбала и појединаца савременог музичког профила, а како Несторовић каже, у току су преговори са уметницима из наше земље и иностранства, који би требало да употпуне ову манифестацију. М.Миљеновић

Продужена грејна сезона

так радова. Такође, двадесет дана уочи избора најављено је свечано потписивање уговора за изградњу фабрике воде - истакао је Кнежевић. Ж.Б.

„Двери” за јаван рад ПАНЧЕВО: Група грађана „Двери Панчево“ предала је листу 24 кандидата за одборнике скупштине Града. Уколико градска изборна комисија верификује листу „Двери Панчево“, она ће бити под редним бројем 10 на гласачком листићу. - Не обећавамо мегаломанске пројекте, али зато обећавамо рад, вредан и јаван - изјавио је канди-

Потписнауговороградњифабрикеводе

И градоначелник Михајлов је јучерашње потписивање уговора назвао историјским чином. Он је напоменуо да је градска власт више од две године радила на проучавању нових технологија и инвеститора, и да је као круна свега уследило потписивање уговора са компанијом „Васертехник”. - Обећавам да ћемо за три године отворити фабрику воде - казао је Михајлов.

У Темерину 12 листа Променимо Темерин - Томислав Николић Српска напредна странка, Покрет социјалиста и под редним бројем дванаест Демократска странка војвођанских Мађара – Бела Чорба. Кандидати за посланике у Скупштини Војводине по већинском систему су Душан Бокић (СПС, ПУПС, ЈС, СДП Србије), Андраш Густоњ (ДСВМ), Радован Ђурђевић (Преокрет), Роберт Каран (ЛСВ Ненад Чанак), Ненад Љубичић (СРС), Миодраг Мандић (УРС Иван Тодоровић), Имре Нађ (СВМ), Тања Радовановић (ДС Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић), Савка Стратијев (Покренимо Војводину Томислав Николић СНС, НС, ПС, ПСС - БК и Слободан Томић (ДСС). М. М.

квалитетних решења, али су она била прескупа и неприхватљива за наше услове. Овај тендер, међутим, представља сублимацију свих знања које смо стекли у претходном периоду - казао је директор ЈКП „Водовод и канализација” и напоменуо да је најважније да ће квалитет воде која буде стизала

Историјски чин

ИЗБОРИ2012.

ТЕМЕРИН: Општинска изборна комисија у Темерину је прогласила 12 изборних листа за одборнике у СО Темерин. Под редним бројем један је Демократска странка – Борис Тадић, два Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак, три Српска радикална странка – др Александар Мартиновић, четири Група грађана ‘За просперитет општине Темерин‘, пет Уједињени региони Србије – Иван Тодоровић, шест Преокрет, седам Демократска странка Србије, Нова Србија – Војислав Коштуница, осам Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор, девет Јединствена Србија – Социјал демократска партија Србије, десет Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије-ПУПС, једанаеста листа

дат за одборника са листе „Двери Панчево“ УрошАндрејић. Прва на листи „Двери Панчево“ је књижевница ВиолетаБлага. Следе: Слободан Димовић, КостаЦарина,ДејанСтојиљковић, Урош Андрејић, Милица Милошевић Пал, Александар Јовановић, ДејанСавић,Татјана Вулановић и Милан Новичић. З. Дг.

11

КИКИНДА: Грејна сезона у кикиндској општини није завршена 15. априла, како је планирано, због хладног времена које још увек траје. Директор ЈП „Топлана” Никола Терзин најавио је да ће станови бити топли и наредних дана уколико спољна температура буде нижа од 13 степени. „Топлана” ће бити у приправности до 1. маја, без обзира на спољну температуру. Рачун ове фирме је блокиран због дуга „Србијагасу” од око 200 милиона динара. „Србијагас” је блокирао рачуне топлана у Војводини ради одржања своје ли-

квидности и наплате дуговања. Дуг у кикиндској „Топлани” настао је због смањења наплативости потраживања, диспаритета цене гаса и цене даљинског грејања. Да би се помогло „Топлани” чланови Општинског већа су на јучерашњој седници донели одлуку да Општина Кикинда пружи гаранцију да ће дуг бити измирен. На тај начин Јавно предузеће „Топлана” наставиће реконструкцију топловодне мреже у Кикинди, а најважнија је замена најстаријег дела топловода у Улици браће Татић. А.Ђ.

Пројекти енергетске ефикасности ВРБАС: Општина Врбас конкурисала је код Министарства животне средине, рударства и просторног планирање за средства за реализацију три пројекта из области енергетске ефикасности, у јавним установама. Главни циљ пројеката је смањење потрошње енергије, како би се смањили трошкови и растеретио буџет, намењен грејању ових објеката. Према речима члана Општинског већа и руково-

диоца пројектног тима ГоранаПејовића, у ОШ „Петар Петровић Његош“ пројектом је предвиђена уградња нових термостатских вентила, у ОШ „20. октобар“ замена комплетне столарије и постављање изолације спољних зидова, док се пројект за ЦФК „Драго Јововић“ односи на постављање соларних система за грејање воде. - У току припреме документације, ради се детаљни енергет-

ски преглед објекта и на основу тог прегледа, мапирају се црне тачке. Критеријуми су постављени тако да се са што мање улагања остваре што бољи ефекти. Први пројекат је вредан 2,6 милиона динара, други 14, а трећи 7,5 милиона динара. У сваком пројекту локална самоуправа би учествовала са по додатних десет одсто укупне суме - рекао је Пејовић. М. Кк.

покушавале да ураде, напослетку је учинио градоначелник Михајлов са својим сарадницима. Називајући потписивање уговора историјским чином, Пајтић је додао да се његов значај огледа и у томе што ће град, након изградње фабрике воде, бити још атрактивнији за инвеститоре који се баве прехрамбеном индустријом и који користе воду у својој производњи. - Покрајинска Влада ће давати пуну подршку за изградњу, не само ове, већ и других фабрика воде у местима по Војводини, у којима тај проблем није решен - поручио је Пајтић и приметио да долазак значајних компанија, попут „Васертехник” из Есена, показује да страни инвеститори овдашњу власт перципирају као озбиљног партнера. Аустријски амбасадор Клеменс Која је оценио да је сарадња са поменутом компанијом још један знак сарадње између две земље, и нагласио да Аустрија даје подршку Србији у процесу интеграција ка Европској унији. Ж.Балабан

Базари здравља у селима РУМА: У викендима који су пред нама односно, у суботу и недељу 21. 22. 28. и 29. априла биће одржани Базари здравља у осам села румске општине. Тако ће 21. априла бити у Платичеву и Кленку од 10 часова, 22. у Никинцима и Хртковцима од 10 часова, док ће 28. априла Базари здравља бити одржани у Краљевцима и Добринцима, 29. у Путинцима и Вогњу, такође од 10 часова. - Циљ ове манифестације је промоција здравих стилова живота. Наши лекари радиће ЕКГ дијагностику, односно контролу срчаног рада, мерење шећера у крви и холестерола, према потреби и триглицерида, као и контролу крвног притиска. Све прегледе пратиће савети лекара, а све са циљем превенције хроничних болести, спречавању компликација већ насталих болести и свеукупном очувању здравља – каже директор румског Дома здравља др Милан Митровић. У раду ће учествовати по два лекара опште медицине и четири медицинске сестаре у сваком месту, а сви прегледи и анализе су потпуно бесплатни. Ј.А.

Опремљеније спортске сале ВРБАС: Покрајински секретаријат за спорт и омладину издвојио 1,35 милиона динара за набавку кошева за фискултурну салу у Основној школи “Светозар Милетић” у Врбасу и 650.000 динара за реконструкцију дела спортске хале у Змајеву. Уговоре су потписали покрајински секретар МодестДулић и помоћник председника општине Врбас ВукашинВујичић, на основу конкурса за суфинансирање пројеката из области спорта. М. Кк.


vojvodina

~etvrtak19.april2012.

dnevnik

c m y

12

УБАЧКОПАЛАНАЧКОМДОМУЗДРАВЉА

Укинутаамбулантаспортске медицине

БАЧКА ПАЛАНКА: Надлежни у бачкопаланачком Дому здравља „Др Младен Стојановић” донели су ових дана одлуку да затворе амбуланту спортске медицине, а да запослени буду распоређени на друга радна места. Сазнали смо да ће се ова врста услуга давати у овдашњој приватној клиници „Медикум”. Тачније, др Небојша Коларов, специјалиста спортске медицине радиће у служби хитне помоћи Дома здравља, а у приватној клиници пружаће услуге спортистима. До сада је средства за рад ове амбуланте обезбеђивала локална самоуправа, али је Спортски савез општине отказао Дому здравља даљу сарадњу због високих цена услуга. Ипак, овде се надају да је спортска медицина угашена привремено, јер се очекује доношење нове одлуке о мрежи здравствених установа. Тада ће се, вероватно после избора, знати које ће службе по стојати у домовима здравља. Упућенији кажу да су две уредбе с почетка ове године делимично у колизији, а говоре о плану мреже здравствених установа. Једна је од 27. јануара ове

ДомздрављауБачкојПаланци

године и по њој Бачка Паланка би, наводно могла при Дому здравља да има амбуланту спортске медицине, јер је општина са преко 20.000 становника (има скоро 60.000) и удаљена је више од 20 километара од најближе опште болнице (до Новог Сада је 42 километра). Међутим, по другој уредби од 4. фебруара, а по Правилнику о ближим условима за

обављање здравствене делатности у медицини спорта, предвиђено је да ради један доктор специјалиста и једна медицинска сестра-техничар на 100.000 становника. - Морам рећи да је и до сада моју плату, односно плату лекара специјалисте спортске медицине у Бачкој Паланци обезбеђивао Републичи фонд, а услуге прегледа плаћала локална самоуправа - каже др

Небојша Коларов специјалиста спортске медицине. - И у другим срединама постоје овакве амбуланте намењене спортистима, а као и ми пружају услуге и другим категоријама грађанства, поготово када је реч о лакшим повредама, па тако нису морали одлазити у велике медицинске центре. У другим срединама амбуланта спортске медицине ради, примера ради, при физијатрији, педијатрији, дечјим диспанзертима, али овде то није случај. Ово није решено системски, а за 12 година постојања наше амбуланте по седујемо 3.500 здравствених картона који ми неће битни доступни у приватној клиници где ћу радити хонорарно, јер картони припадају Дому здравља. Неколико година секција за спортску медицину Друштва лекара Војводине безуспешно покушава да се путем доношења законских решења избори да се у општинама уведу амбуланте спортске медицине, каже Коларов. Вероватно ће се и ово питање ускоро системски решити, јер је реч о бројној популацији младих спортиста о чијем се здрављу мора бринути. М.Суџум

Бићемањенепријатнихмириса

ПОЧЕЛОУКЛАЊАЊЕПОВРШИНСКИХНЕЧИСТОЋА САБЕГЕЈЦА

Транспорт додепоније

КУЛА: Након што су грађани Куле протестним скупом изразили своје незадовољство што, како кажу, морају да трпе несносан смрад, који се шири из десне делте Великог бачког канала, ових дана су започете прве активности на решавању овог проблема. Локална самоуправа је, у сарадњи са ЈВП „Воде Војводине” и ДВП “Бачка”, почела са уклањањем чепова, који су смањивали проток отпадних вода, као и површинских нечистоћа. Ипак, надлежни у општини Кула кажу да овде није реч о измуљавању Бегејца, како Куљани зову овај водо-

ток, већ да се уклањају површинске нечистоће, што ће допринети смањењу непријатних мириса. Иначе, Бегејац већ неколико година представља отворени канализациони ток отпадних вода из Црвенке. Из локалне самоуправе обавештавају грађане да је траса, којом ће се транспортовати површинске нечистоће, дуж улица Иве Лола Рибара, Јосипа Крамера, Петра Драпшина, Дожа Ђерђа и Пионирске, све до места које је предвиђено на депонији, док ће општина Кула, у сарадњи са ватрогасном службом, одржавати чистоћу, приликом транспорта. М. Кк.

МАЂАРСКАНЕПРИЗНАЈЕОДЛУКЕНАШИХСУДОВА

Данијеладобила старатељство,алинеидецу ДушанкаСремачкиуСенти

ПРЕДСТАВЉЕНПРОСТОРНИПЛАНЗАПОТИСЈЕ

Еколошкикоридор Тисепокрећеразвој СЕНТА: Концепција просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе, за чију су израду започете активност, приказана је јуче у Сенти представницима потиских општина и ресорних покрајинских и републичких институција. Учеснике скупа у име домаћина поздравила је председница сенћанске општине Анико Ширкова, изразивши очекивање да ће израда овог планског документа значити неку врсту темеља за развој и отворити нове видике на свим животним пољима, са којима ће и локалне самоуправе ускладити своје планове. - Од великог значаја је што смо и на прагу Европске уније, па ће овај план представљати и могућност за коришћење предприступних фондова ЕУ - нагласила је Ширкова. Покрајинска секретарка за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине мр Душанка Сремачки изразила је задовољство да је просторни план мултифункционалног еколошког коридора Тисе у поступку израде на основу одлуке донете у новембру прошле године у Скупштини АП Војводине. Она је напоменула да је кроз донете про сторне планове Србије и Војводине река Тиса препозната као један природни ресурс који имамо од памтивека, а нисмо

га искористили као што су то учиниле земље у окружењу. - Чињеница је да је река Тиса од међународног значаја, да је на свом путу кроз Србију пловна. Овим документом желе се искористити ресурси Тисе и њеног залеђа, а све у функцији одрживог бржег развоја локалних средина дуж реке. Већина локалних средина уз Тису је недовољно развијена, јер по утврђеним параметрима само су три локалне самоуправе сврстане у развијене, па је управо смисао израде просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе у томе да се све природне и створене вредности ставе у функцију развоја - нагласила је Сремачки. О координацији на изради плана говорила је мр МирјанаКеребић из Републичке агенције за просторно планирање, Организаицоне јединице за територију АП Војводине. Концепцију плана предочила је мр ДраганаДунчић из Завода за урбанизам Војводине из Новог Сада, истакавни да је концепт плана стратешки за интегрисање развоја у областима посебне намене ка осталим секторима, са циљем да се оптимално искористе територијални капитал и компаративне предности реке Тисе. М.Митровић

ВРБАС: Врбашанка Данијела Бацковић је пре скоро две године добила стратељство над својом децом, али упркос одлуци овдашњих судова, четворогодишњи син и трогодишња ћерка још увек живе код оца у Мађарској. Старатељство над децом Данијели је доделио суд у Врбасу, а ту пресуду потврдили су Апелациони суд у Новом Саду и Врховни суд у Београду. Међутим, Данијелин бивши супружник, такође држављанин Србије, поднео је у Мађарској жалбу, која му је усвојена. Данијела се пита зашто су судови у Мађарској узели овај случај у разматрање када су она, њен бивши муж и њихово двоје деце држављани Србије. Она истиче да јој је сваки дан битан, јер деца расту без ње, а судови у Мађарској само развлаче цео случај што траје више од 18 месеци. - После силних перипетија, овај предмет се сада нашао по четврти пут код исте судије у Сегедину, која је након свог овог времена констатовала да ми ни не треба њихово

признање, јер смо сво четворо држављани Републике Србије, а не Мађарске. Питам се како то нико није приметио до сада, а то је прва реченица у мојој пресуди - огорчена је Данијела. Њен адвокат ЖаркоПродановић каже да је непризнавање пресуде наших судова од стране мађарске државе, „шамар нашој држави”:

- Ако држава Мађарска не жели да прихвати нашу пресуду, то може значити да сумња у наше правосуђе. Ако је тако, онда морају рећи због чега сумњају- каже Продановић. Данијела је ангажовала и адвоката у Мађарској, а њеним апелима за помоћ одазвали су се амбасадор Србије у Мађарској и Министарство правде.

- Чак и ако одлука суда у Мађарској буде ишла у моју корист, може се десити да мој бивши муж поново уложи жалбу што опет значи одуговлачење. Са друге стране, ако мађарски судови донесу одлуку да није потребно њихово признање пресуде српских судова, очекујем да ће држава Мађарска сарађивати при извршењу пресуде и да ће ми надлежни органи пружити подршку при преузимању деце - каже Данијела. У њеном породичном стану у Врбасу све је спремно за долазак Ање и Кристијана и Данијела се нада да ће њена деца што пре бити поново са њом. У тешкој борби, она је истрајна, али посебну муку јој, како каже, задаје то што јој бивши муж поново брани да виђа децу. - Једно време сам виђала своју децу, али ми бивши муж сада поново ускраћује то право, правдајући се разним разлозима. Деца су мала, расту без мене и бојим се да ће заборавити мој лик и зато желим да се ова агонија што пре оконча - казала је Данијела Бацковић. М.Кековић


ekologija

dnevnik

~etvrtak19.april2012.

ZABRANASAKUPQAWAZA[TI]ENIHVRSTADIVQEFLOREIFAUNE

Trivrstepu`anapo{tedi Ministar `ivotne sredine, rudarstvaiprostornogplanirawa Oliver Duli} doneo je naredbu o zabrani sakupqawa poj ed in ih za{ ti} en ih vrs ta divqe flore i faune u ovoj godini. Prema ovom aktu na teritoriji Srbije zabraweno je sakupqati trpqasti kantarion, plan ins ki kant ar ion, rumelijski kantarion, barsku per un ic u - div qu per un ik u, crn u ~em er ik u, med ic ins ku pijavicui{umskukorwa~u. Napodru~juZapadnoba~kog, Ju`noba~kog, Severnoba~kog, Sev ern ob an ats kog, Ju` nob anats kog, Sredw eb an ats kog i Sremskog okruga zabrawuje se sak up qaw e {im{ ir ik a-ve-

prina i jezi~aste kostrikenepri~ac. Na podru~ju svih vojvo|anskih okruga, ali i Podunavskog,Brani~evskog,Borskogi Rasinskog okruga ne smeju se sakupqati zelene, male i velik e `ab e. Sak up qaw e ba{tenskog pu`a zabraweno je na podr u~j u Zap adn ob a~k og, Sremskog, Ma~vanskog i Brani~evskogupravnogokruga. U pet vojvo|anskih upravnih okrug a: Zap adn ob a~k om, Sev ern ob a~k om, Sev ern ob anatskom, Sredwebanatskom i Ju`nobanatskom,zabrawujese sakupqawe {umskog i vinogradarskogpu`a. Q.Male{evi}

BELGIJANCIZAINTERESOVANIZAULAGAWA UZREWANIN

Vojvodinapogodna zasolarneparkove Belgijska kompanija “Elektravinds”, u partnerstvu sa gradom Zrewaninom, planira izgradwu solarnogparkainstalisanesnage 10megavata.Park}ebitinapovr{ini od dvadesetak hektara, i ukupne vrednosti 20 miliona evra,re~enojenasastankuodr`anomuMultimedijalnojsaliGradske ku}e u Zrewaninu, na kome je predstavqeno pomenuto preduze}eiplanovizainvesticijeuSrbiji.Pregovorisuutoku,apore~ima menaxera za razvoj u “Elektravindsu” Branka Kurili}a, kompaniji je ponu|eno nekoliko

bijinaovomplanu–rekaojeKurili}, koji je, kao pogodnost za ulagawe u solarni park u Zrewaninu,naveopovla{}enutarifuu Srbiji za solarnu energiju, od 23 evrocentazakilovat. Onjepreciziraodajeplanirana gradwa solarnog parka do 10 megavata, jer je za investicije te snage nadle`na lokalna samouprava, sa kojom belgijska kompanijave}imaodli~nusaradwu.Za gradwu elektrane preko 10 megavatanadle`nisuvi{inivoivlasti,aBelgijancibiposaodazavr{enalokalu.

Razvojobnovqivihizvoraenergije Zrewaninskigradona~elnikMiletaMihajlov isti~edajeZrewaninve}na~inionekolikopionirskihpoduhvataurazvojuobnovqivihizvoraenergije. -Jo{prenekolikogodinauOp{tojbolnici“Dr\or|eJoanovi}”napravilismosolarniparkod400kvadratnihmetaraitadaje ovabolnicatadabilaprvauSrbijikojajekoristilaobnovqiveizvoreenergijeibilanajve}esolarnopostrojeweuzemqi-rekaoje Mihajlov.Sadanastavqamodaqe,isigurnojeda}ena{gradbitijedanodliderauSrbijiukori{}ewuobnovqivihizvoraenergije potencijalnih lokacija za solarne parkove. Jedna je u predgra|u Zrewanina, u industrijskoj zoni premaElemiru,adrugaublizini Perleza. -Razvojnitimna{ekompanije, kojabrojiprekotristotinezaposlenih, u ovom trenutku, u sedi{tu“Elektravindsa”,uOstendeu, radinainvesticionomplanu.Vojvodina je, ina~e, dobar teren za solarneparkove,kojisemogugraditi na slatinastim neplodnim zemqi{tima,aZrewaninjenekoliko koraka ispred drugih u Sr-

Pore~imamenaxera“Elektravindsa”zapodru~jeSrbijeKurta Derjua, u ovom trenutku u na{oj zemqitakompanijarealizujedve velike investicije. Jedna je u ju`nom Banatu, gde se, u okolini Alibunara,gradivetroparkveli~ine50megavata,~ijajevrednost prekostomilionaevra.Drugajeu In|iji,gdejeutokuizgradwapostrojewa za preradu biomase, odnosno klani~nog otpada, kapaciteta 150.000 tona godi{we. Vrednostoveinvesticijeiznosipreko 21milionevra. @.Balaban

NASTAVQASE^I[]EWESMETLI[TAPOSRBIJI

O~i{}eno270lokacija U proteklih {est meseci u okviruakcije“Prijavitelokacije za ~i{}ewe„, koja je zapo~eta 10.oktobra pro{le godine, o~i{e}eno ih je 270. Ministarstvo `ivotnesredine,rudarstvaiprostornog planirawa nastavqa akciju i poziva gra|ane da i daqe prijavquju sva smetli{ta i ostalemawelokacije. U akciji “ O~istimo Srbiju”, 9.junaponovo}ebitiorganizovano “Veliko spremawe Srbije”. Tim povodom, Ministarstvo je raspisalo konkurs za sufinansiraweprojektauokviruteakcije, ~iji su nosioci nevladine organizacije. Po~etkom januara ove godinepotpisanjesporazumsa93 lokalne samouprave i obezbe|en novacza~i{}ewedivqihdeponija, nabavku kanti i kontejnera. Obezbe|enoje76milionadinara za ~i{}ewe divqih deponija i 127 miliona za nabavku kanti i kontejnera.

Nastavqenajeiizgradwamre`erecikla`nihcentarauSrbiji. Izgradwom 17 recikla`nih centara, za koje su pro{le godinepotpisaniugovorivrednivi{eod650milionadinara,Srbija}eupotpunostibitipokrivenamre`omrecikla`nihcentara u kojima }e se prikupqati, privremenoskladi{titiirazdvajati sekundarne sirovine. Pored toga, ~etiri recikla`na centra su finansirana kroz akciju “O~istimo Srbiju 2010”, pet je izgra|eno a pomo} za adaptaciju dobi}ejo{osamcentra. Recikla`ne centre dobi}e: Beograd,NoviSad,Ni{,Kragujevac,Subotica,Zrewanin,Pan~evo, Kraqevo, ^a~ak, Sombor, Vaqevo,Vrawe,U`ice,Po`arevac,Ruma,Bor,In|ija,Trstenik, Ada, Para}in... Ina~e, recikla`nicentrive}postojeuBeogradu, Obrenovcu, Leskovcu i Jagodini. Q.M.

13

NASTRA@ILOVUIIRI[KOMVENCU

Izdavaweprostoraza prvomajskepraznike Za prvomajske praznike, zaperiodod28.aprilado2. maja, Javno preduze}e „Nacionalni park Fru{ka gora„ }e izdavati prostor na javnim zelenim povr{inama na Stra`ilovu i Iri{kom venc u. Izd av aw e je ve} ogla{eno, a izdaje se prostor za postavqawe pokretnih objekata zabavnih igaraimonta`nihobjekata za pru`awe ugostiteqskih idrugihusluga. Izdaju se i postoje}e tezgenaStra`ilovuidrveni kiosci na Iri{kom vencu,

kod Plan in ars kog dom a „Vojvodina” za period od 30. aprila do 31. oktobra ovegodine. Izdavawe }e se se obaviti u sred u, 25.april a, na Stra`ilovu,kodulaznekapij e, u 10.30 ~as ov a i na Iri{kom vencu u 12 sati kod Inf orm at ivn og centra. Sa korisnicima zauzetezelenepovr{ine,tezgii kioska NP “Fru{ka gora” zakqu~i}e ugovor o na~inu kori{}ewa,pravimaiobavezama. Q.M.

UNEDEQUSEOBELE@AVADANPLANETEZEMQE

Mobili{ise,za{titi domna{jedini Vi{ e od mil ij ard u qud i {ir om svet a u ned eq u, 22. aprila,obele`i}eDanplanete uz slogan „Mobili{i Zemqu“. Qudi svih nacionalnosti i porekla kroz razne manifestacije, skupove, koncerte, predavawa, dru`ewa... zahteva}eo~uvaweiboquza{titu na{eg jedinog doma - na{e planete. Svi oni, ujediweni zaodr`ivubudu}nost,pozva}e pojedince,organizacijeivlade da se vi{e anga`uju i kroz svoje nadle`nosti i mogu}nostipomognudaseZemqasa~uvazanarednenara{taje. GodinamaunazadDanplanete obele`ava se i u na{oj zemqi i to ne samo u glavnom gradu,ve}i{iromSrbije.Od mali{ana koji crtaju i pi{u oZemqi,dou~enikakojiure|uju i ~iste ulice i {kole, stud en at a koj i prom ov i{ u ekolo{ke kampawe, do gra|ana i NVO ogranizacija - taj dan je prilika da se zapita u kakvom stawu }emo ostaviti Zemquna{ojdeci. Dan planete Zemqe je jedini praznik koji se obele`ava u mnogim dr`avama, bez obziranawihovstatusilinaciju. Osniv a~ “Dan a plan et e” je amer i~k i sen at or Gejl ord Nelson,kojijeprvigovorioo nacionalnom ekolo{kom planu i time uzdrmao politi~ke strukture,izboriv{isedase re{avawe ekolo{kih problemastavinadnevnired.Tadaje to bio rizik koji je vredelo

preu z et i. Vrem en om je SAD pos tal a zemqa najve}i zaga|iva~,bezimalostraha da bi za uni{tavawe `ivotne sredine mogle da budu ka`wene. Odtadadosadmre`u aktivistaasocijacije “Dan plan et e” ~in i oko 12.000 organizacijau174zemqe,asamo u SAD ima oko 3.000 grupa s vi{e od 100.000 edukatora koji vod e na mil io n e proj ek at a razv oj a i za{tite`ivotnesredine. Zaga|en vazduh, voda, zemqi{te, nebrigainehajonihkojimislesamonaprofit jo{ prvi put, 22. aprila 1970. godine, naterali su ~ak 20 miliona Amerikanaca da iza|unaulice,uparkove,tra`e}i zdraviju `ivotnu sredi-

nu.DanplaneteZemqejeprivukao neuobi~ajeno mnogo pa`we,aizgodineugodinu,sve ve}ibrojorganizacijaiudru`ewa,nau~nikaistru~nihti-

Ekolo{kifestival„Supernatural” UBeogradu,naAdiHuji,odr`a}esepetiekolo{ki„Supernatural”festival,kojislavime|unarodniDanplanete Zemqeuzu~e{}eekologaimuzi~araizzemqeisveta.Posetioci ke mo}i da u`ivaju u dobroj muzici, zdravoj hrani i predavawima na temu ekologije i to na dva hektara zemqi{tao~i{}enogodsme}a.Bi}eorganizovanonekolikoekolo{kih,edukativnihprograma,koji}eposetiocimapribli`itimnogobrojeneaspekteza{tite`ivotnesredine.U„Zelenoju~ionici”organizovanasupredavawadoma}ihistranihstru~wakaizoblastiza{titevoda,biolo{keraznovrsnosti,menaxmentaotpada... Brojneakcijezakazanesui{iromVojvodine.

mova, ali i gra|ana, pridru`ujeseovojmanifestaciji. Svetjeunajve}ojopasnosti do sada - klimatske promene preds tav qaj u najv e} i izaz ov sada{wice. Sa druge strane, ja~awesvestioefektimaklimatskih promena je jedinstvenaprilikazaizgradwuzdrave i prosperitetne privrede ~ija }e osnova biti kori{}ewe ~istijihtehnologija.Proslava Dana planete Zemqe je od kqu~nog zna~aja za povezivawe poj ed in ac a, predu z e} a i vlada,kakobizajedni~kimnaporima stvorili svetsku „zelenu“ ekonomiju, smawili zaga|ewe, za{titili biodiverzitet, sa~uvali prirodne resurse... A.Brzak

BE^EJCISERADNOUKQU^ILI

Zasa|eno4.000topola i2.000ru`a Povodom Dana planete Zemqe, u najve}oj potiskoj op{tini minulih dana je vrlo radno. JP „Komunalac“ podelilo je ne{to vi{e do 2.000 sadnica ru`a svim mesnim zajednicama, osnovnim i sredwim{kolama,Goranskomparku i nekim radnim organizacijama. U~enici u {kolama, a aktivistiumesnimzajednicama, sadili su cve}e, koje }e krasitijavnepovr{inenateritoriji~itaveop{tine.Mada su jedno od najmawih op{tinskihnaseqa,najmla|eseloRadi~evi}trebovalojenajvi{e, ukupno 300 sadnica ru`a,asve{kolesuzasadileizme|u 50 i 100 ru`a u svojim dvori{tima. Istovremeno,napotesuDowi rit iza Ribwaka, radnici JP „Komunalac“ su na 18 hektara zemqi{ta zasadili 4.000 sadnicatopola. - U pitawu su dve parcele, jednaodoko15hektaraidruga

Ukras cele godine

odokotrihektarapovr{ineka`e{umarskiin`eweruJP „Komunalac“ Jasna Subakov.Sredstva,uiznosuod1,9milionadinara,dobilismonakon-

kursuMinistarstvapoqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva.Zasa|enoje4.000sadnica topole „ma|arice“, a ima jo{ dostapovr{inakojebimogle

da se po{ume, ali se pre toga mora re{iti pitawe vlasni{tvazemqe. Ovda{wafirmazaodno{ewesme}a„Potisje“tako|ese ukqu~ila u ovu akciju - besplatno odnose kabasti otpad, izuzev gra|evinskog {uta, odre| en ih dan a po utvr| en om planu. Tradicionalna akcija „Prole}no ~i{}ewe“ ve} je zavr{ena u naseqenim mestima,aoveinarednenedeqerealizujeseutribe~ejskemesne zajednice. Udru`ewe gra|ana „Most“ u Ba~kom Gradi{tu, u ~ast Dana planete Zemqe, 28. aprila organizuje manifestaciju „Rascvetani april“, u okviru koje }ebitiizlo`bacve}a,sadnica i ba{tenskog mobilijara na otvorenom prostoru. Vi{e informacija mo`e se dobiti putem sajta: www.festivalpal.com ili telefonom od Ago{tona Legvarianabroj063/1610242. V.Jankov


~etvrtak19.april2012.

OKRIVQENI MILO \URA[KOVI] JU^E PU[TEN IZ PRITVORA

Vlasnik„Nibensgrupe” dobijanarukvicu –Optu`enivlasnik„Nibens grupe”Milo\ura{kovi},kome sepredSpecijalnimsudomuBeogradusudipooptu`bizazloupotrebu slu`benog polo`aja,

Milo\ura{kovi}

pu{ten je ju~e iz pritvora, ali }e mu ta mera biti zamewena elektronskom narukvicom – izjavilajeju~eza“Dnevnik”sudijaMajaKova~evi}-Tomi},portparolkaSpecijalnogsuda.

Su|ewe okrivqenom \ur{kovi}u i {estorici wegovih saradnika,kojisuswimtako|e osumwi~eni za zaloupotrebu slu`benog polo`aja te da su pri~inili {tetu Fabrici maziva iz Kru{evca, u sastavu „Nibens grupe”, po~elo je krajemfebruara. U odbrani pred sudom, \ura{kovi} je u poptunosti negirao sveoptu`bekojega,izme|uostalog, tereteda jeprotivpravnopribavio oko 18 miliona evra imovinske koristiio{tetioFAMza oko35milionaevra. \ur{kovi}jeu pritvoru beogradskog Centralnogzatvorabioodhap{ewa 12. maja 2011. do ju~e, a stavqawe elektronskenarukvice je prakti~no mera ku}nog pritvora. J. J.

NA RAD SLU@BENIKA MUP-a 3.500 PRITU@BI

Mitonaj~e{}a korupcijaupoliciji Pomo}nik ministra i na~elnik Sektora unutra{we kontrolepolicijeMilo{Oparnica istakaojeju~edasume|unaj~e{}im oblicima korupcije u policiji zloupotreba slu`benogpolo`ajaidavawemita. – Od oko 3.500 pritu`bi na ra~unradapolicijskihslu`benika, za oko 15 procenata zakqu~enodasuosnovane–precizirao je Oparnica, i objasnio da su u ciqu borbe protiv ko-

licijska akademija u Zemunu, ~iji je autor @enevski centar za demokratsku kontrolu oru`anihsnaga(DCAF). DirektorkaBeogradskogcentar za bezbednosnu politiku Sowa Stojanovi} naglasila je da je u okviru problema korupcijeuSrbijitakavvidzloupotrebaiupolicijizauzimazna~ajnomesto. – ^ak oko 73 odsto gra|ana kao bezbednosni problem vidi

CRnA HROnikA

TU@ILAC ZA RATNE ZLO^INE VLADIMIR VUK^EVI]

Jo{vi{eodstopoternica zapripadnicimaOVK Tu`ilac za ratne zlo~ine VladimirVuk~evi}rekaojeju~e Tanjugu da postoji jo{ vi{e od sto poternica raspisanih za pripadnicima OVK-a koji se sumwi~e za zlo~ine nad Srbima nadKosovuiMetohiji. – Kad postanu dostupni srpskim organima gowewa, bi}e uhap{eniiprocesuiraniuskladu sa zakonom i dokazima koje imamoprotivwih–kazaojeVuk~evi}. Naadministrativnomprelazu Merdare u subotu, 14. aprila, uhap{en je biv{i pripadnik OVK-a Mark Kasweti zbog sumwe da je po~inio ratni zlo~in nadsrpskimcivilimauPrizrenu1999.godine,apotommujeod-

re|enpritvorod30dana.Vuk~evi}jeju~eodbaciotvrdwesKosovadajehap{eweKaswetijapoliti~ki motivisano kao neprihvatqive. Kaswetijeuponedeqaksaslu{anuTu`ila{tvuzaratnezlo~ine,aju~ejeistraganastavqenasaslu{awemsvedoka. Predmet protiv Kaswetija formiranjenaosnovufotografijedobijeneodo{te}enih,pomo}u koje ustanovqena wegova potencijalnaodgovornost,rekao jeranijeTanjuguzameniktu`iocazaratnezlo~ineBrunoVekari}.Natojfotografijisevidi kakoKaswetisjo{tripripadnika OVK-a maltretira dva civila kojima su ruke vezane `i-

korupciju, a 50 procenata gra|ana veruje u postojawe koruptivnih oblika u policiji, pre svegamisle}inauzimawemita –reklajeSowaStojanovi},dok je dekan Akademije Goran Milo{evi} insistiraona„zna~aju i lepoti policijske profesije”,aliina„du`nostimaiobavezamapolicajaca”. PredstavnikDCAF-aGregor Zore nazvaojekorupcijujednom od „nesre}nih pojava modernog dru{tva”,ipodsetionaprakse razvijenih zemaqu u wenom suzbijawu. –Korupcijajesvugdeokonas, ali su prakse razvijenih zemaqa dokaz da je ima mawe tamo gde je prevencija i kontrola nadzora razvijenija – naglasio jeZore. (Tanjug)

U ZREWANINSKOM SUDU OPTU@NICA PROTIV MLADI]A IZ NOVOG MILO[EVA

Pijannasrtao napolicajca

Osnovno javno tu`la{tvo u Zrewaninu podiglo je optu`nicuprotivLorandaT. (35)izNovog Milo{eva zbog sumwe da je po~iniokrivi~nodeloometawa ovla{}enog slu`benog lica u obavqawu poslova bezbednosti iliodr`avawajavnogredaimira. Po navodima Tu`ila{tva, okrivqenije16.aprila2011.godine oko 23.40 ~asova, u Novom Milo{evu, ispred ugostiteqskogobjekta“Galaksija”,poddej-

stvomalkohola,vre|aopolicajcaR.G. ipretiomu.Kadajepolicijski slu`benik, zajedno s kolegomR.M. skojimjebioupatroli,odLorandazatra`ioli~nu kartu da bi utvrdio wegov identitet, okrivqeni je nastaviodagavre|a,istovremenovi{eputapoku{avaju}idagaudari.PosletogajeprivedenuPolicijskustanicuuNovomBe~eju, a tamo je alko-testirawem utvr|enodaima1,71promilalkoholaukrvi. @. B.

comnale|ima,dokihoniudarajukundacimaisprovodeulogor. U koordinaciji s MUP-om, Tu`ila{tvozaratnezlo~ine,u

ovomslu~aju,postupa}euskladu snovimZakonikomokrivi~nom postupkuiodredbamaotu`ila~kojistrazi.

PREKSINO] NA NOVOM BEOGRADU U KLASI^NOJ SA^EKU[I LIKVIDIRAN NARKODILER

MUP:Ubijenibio ~lanKekinegrupe U klasi~noj sa~eku{i na Novom Beogradu ubijen je Vujadin Pejanovi}(34),zvaniVuleBalavi, jedan od visokopozicioniranih ~lanova takozvane Kekine grupe, potvr|eno je Tanjugu u MUP-u. Pejanovi}jepreksino}oko21 ~asubijenhicimauglavuigrudi uvozilumarke„opel”neposredno nakon izlaska iz kafi}a „Kej largo”.AutomobiljebionaparkinguuUliciJurijaGagarinaispredbroja219.NavodisedajePejanovi}izdahnuonalicumesta,a policijaintenzivnotragazapo~iniocimaovogubistva. Nekoliko gostiju restorana poku{alojedamupru`iprvupomo}. Me|utim, nije davao znake `ivota,aiume|uvremenujestigla ekipa Hitne pomo}i, koja je samokonstatovalasmrt.Pretpostavqa se da je re~ o profesio- nalnomubistvujerjejedanmetak pogodioslepo~nicu,adrugipro-

MestoubistvaPejanovi}anaNovomBeogradu

Da~i}: Na mestu ubistva prona|eno 14 ~aura

ruptivnih aktivnosti pripadnika policije otvorene linije nakojegra|ani24~asamoguda uputeanonimnuprijavu. Pomo}nik ministra unutra{wih poslova je istakao da se gra|ani naj~e{}e `ale na sao- bra}ajcepodlo`neuzimawumita, na privilegije pojedincima prilikom izdavawa li~nih dokumenata i prekora~ewe ovla{}ewa policije. On je najavio mogu}nostuvo|ewe„testaintegriteta” koji se primewuje u Evropi. – Treba podi}i svest qudi, posebno rukovodilaca. Sistemsku korupciju ne stvara ~ovek ve}lo{azakonskare{ewa–rekaojeOparnicanapredstavqawu publikacije „Uputstva za o~uvawe policijskog integriteta” na Kriminalisti~ko-po-

dnevnik

c m y

14

Ministarunutra{wihposlovaIvicaDa~i} izjaviojeju~eda jenamestuubistvaVujadinaPejanovi}aprona|eno14~aurakoje setrenutnonalazenave{ta~ewuidaje„o~iglednore~osukobu umafija{kimkrugovima”. Da~i} je potvrdio da je Pejanovi} bio evidentiran u Beloj kwizi MUP-a Srbije kao pripadnik takozvane Kekine kriminalnegrupe. -On(Pejanovi})jeiranijevi{eputabioprivo|en,protiv wegasupodno{enekrivi~neprijave,a~akjeidvaputaosu|ivan, pona{imevidencijamauslovno-kazaojeDa~i}uizjavizaTV B92.Premare~imaDa~i}a„isamubijenijeosumwi~endajeu~estvovaouubistimadrugih,takodajepotpunomogu}edaimarazli~itihmotivazawegovoubistvo”.

{ao pravo kroz srce. Pejanovi} je odranije poznat polciji kao narkodiler iz novobeogradskog klana Dejana Stojanovi}a Keke. Onjepripadaogrupikojajeosumwi~enadaje2006.godinepretila atentatom tada{wem ministru unutra{wihposlovaDraganuJo~i}u idirektorupolicijeMiloraduVeqovi}u. Takozvanu Kekinu grupu formirao je Stojanovi}, a uslov je bio da je pre prijema pojedinac morao imati izvr{eno ubistvo ilibarpoku{ajubistva.Grupaje vi{egodinabilausukobusgrupompokojnogStevanaJezdimirovi}a zbog primata na teritoriju NovogBeograda.Utomsukobubi-

lojenaobestranevi{emrtvihi rawenih. Kekina grupa bila je poznata po ubistvima, poku{ajima ubistva, silovawima, razbojni{tvima,iznudama,ucenama,nasilni~kom pona{awu, kra|i vozila, vra}awuukradenihkolauzotkup i krijum~arewu narkotika. Za ve}inutihkrivi~nihdelapodno{enesuprijavekojenisuokon~ane presudama, a izvr{ioci su na slobodi. Kekinagrupasedovodiiuvezu sorganizovawemneredau\enovi na fudbalskoj utakmici Italija–Srbija, a spomiwu se i veze s prodajom fudbalera iz najve}ih srpskihklubova.

OKRIVQENI ZA PROIZVODWU DROGE AMFETAMIN PREME[TEN IZ PRITVORA BEOGRADSKOG CZ

Zarubicaponovou sremskomitrova~komzatvoru

Osu|enik dr Milan Zarubica, koji je posledwih meseci bio u pritvoru beogradskog Centralnog zatvorazbognovog procesa ukojem je osumwi~en za ilegalnu proizvodwedrogeamfetamin po~etkom 2011. godine, nedavno je vra}en u kaznionicuuSremskojMitrovici radi daqeg izdr`avawa jedanaestogodi{weg zatvora.Natukaznu

drZarubicajeosu|en presedamgodinapooptu`bizaproizvodwuamfetamina od 2001. do februara 2003. godineusvojojfirmi„Lenal farm„uUgrinovcima. U zatvorenoodeqewemitrova~kog KPZ-a upu}en je 12. aprila, shodnosudskomre{ewu oukidawu pritvorske mere koja je Zarubici odre|ena umajupro{legodine, na-

kon {to je protiv wega pokrenut novikrivi~nipostupak. Ina~e,jo{nijestupilanapravnusnaguoptu`nicakojuje Tu`ila{tvo za organizovani kriminal krajem novembra pro{le godine podigloprotivZarubice,stavqaju}imuna teretdaje2010.godinei do maja 2011, prilikom odobrenih izlazakaizzatvoranavikendeto-

MilanZarubicaponovoizare{etakakaznioneuSremskojMitrovici

kom izdr`avawa zatvorske kazne, uspeo da obnovi ilegalnu proizvodwuamfetaminaupogonimasvojefabrike,doksejo{osmoricas wim saokrivqenih, kao ~lanovi grupe,teretezau~e{}euzabrawenimrabotama. Advokat Milan Zindovi}, branilacokrivqenogZarubice,ka`e da jo{ uvek nije zavr{eno ve{ta~ewekojejeutompredmetuSpecijalnisudnalo`ioujanuaruovegodine, vrativ{i optu`nicu na dopunuistrage.Takozasadanemanajavakadabisu|ewemoglopo~eti. – Odbijen je zahtev odbrane za ponavqawe presu|enog krivi~nog postupkaZarubici,ukojemje2005. pravosna`nompresudomSpecijalnogsudaosu|ennakaznuod11godinazatvorakojuizdr`ava.Tojesada pred Apelacionim sudom, koji treba da odlu~i o `albi odbrane nanegativnuprvostepenuodluku – rekao nam je ju~e advokat Milan Zindovi}. J. J.


crna hronika

dnevnik BIV[I[EFOBEZBE\EWARATKAMLADI]AJU^E UBEOGRADSKOMSUDUTVRDIO:

Dr`avni vrh naredio ~uvawe Mladi}a Ponovqenipostupakdesetorki okrivqenih da su u razli~itim periodimaod 2002.do2006.godine pomagali u skrivawu ha{kom optu`eniku, biv{em vojnom komandantubosanskihSrbaRatkuMladi}u,kojijepredPrvimosnovnim sudom uBeogradupo~eopre~etirimeseca,pribli`avasefinalu nakon{tojejo{nekoliko svedoka saslu{ano ju~e nasu|ewu. SvedokBranislavPuhalo,koji jesvojevremnobio{efobezbe|ewa biv{eg na~elnika General{taba Vojske Republike Srpske, rekaodase, iakojeod1995.bilo

BranislavPuhalousudu

poznato da je Mladi} na ha{koj poternici,onkrajemdevedesetih „slobodnokretaopoBeogradu,odlaziourestoraneinafudbalske utakmice“, do2001.godine,kadga jeiposledwiputvideo. –Nikadanismoimalinalogda segeneral{titioddr`avnihorgana,negosmoga,ponalogudr`ave,{titiliodlovacanaucewene glave–istakao je ju~e Puhalo,govore}iotomperiodu. Navode}i da li~no veruje da je to bilo mogu}e samo uz „dogovor tada{wihvi{ihinstanci“,Puhalojepojasnio da mislidajetomo`damoglobitiu „dogovoruizme-

|u tada{wih na~elnika general{tabovaVojskeJugoslavije Mom~ila Peri{i}a i Vojske RS pokojnogMomiraTali}a“. Odgovaraju}i na pitawa suda tokomsvedo~ewa,Puhaloseosvrnuoinaoptu`bekojeokrivqenog Blagoja Govedaricu terete da je „tokom 2002, posebno od juna do krajaoktobraistegodine,trebovaonamirniceodVojskeJugoslavije putem materijalnih listova, prikazuju}idasuzapotrebepripadnikatada{wejedinice30.kadrovskogcentra,adaje,ustvari, istedoturaoMladi}uipripadnicima wegovog obezbe|ewa“. – Nije Govedarica na svoju ruku mogao izneti 500hlebovaizkasarneu Top~ideruidaihodnese RatkuMladi}u–ocenio jePuhalo. S tim u vezi je dodao da misli da takva de{avawa nisu mogla pro}i nezapa`eno i da o tome obave{tewanestignudo qudikojisuutomperiodu 2002. godine bili na vrhuvojnihstruktura. U svedo~ewu Puhalo nije pomenuo nikog drugog od okrivqenih koje optu`bateretidasurazli~itim radwama,uoptu`nicomnavednom periodu, pomagali Mladi}u u skrivawu. Postupak je ponovqen nakon {tojeApelacionisudukinuoprvostepenu presudu kojom su optu`bibilioslobo|eniokrivqeni: Stanko Risti}, Qiqana Vaskovi}, Borislav Ivanovi} i Predrag Risti}, dok su usled zastare gowewa bile odbijene optu`be protivokrivqenih:Sa{eBadwara, Ratka Vu~eti}a, Tatjane Vaskovi},BojanaVaskovi}a,Marka Lugowe iBlagojaGovedarice. J. J.

UVI[EMSUDUUBEOGRADUPO^EOPROCES ZAPQA^KUVEKA

Policijska sveska najavila hap{ewe Jedanodoptu`enihzau~e{}eu pqa~kiuUstani~kojuliciuBeogradu10.marta2011.godine,kada je oteto oko 83 miliona dinara (800.000 evra) od radnika obezbe|ewa firme „Sekuritas servis”, Novica Elek ispri~ao je ju~e, na po~etku su|ewa u Vi{em sudu u Beogradu,dajedanpredhap{ewe saznaodasuoni„nekiqudikoje poznaje”osumwi~enizatorazbojni{tvo. – Uhap{en sam 30. marta u restoranu „Runolist” u Sur~inu. Dan ranije sam u dvori{tu svoje ku}eprona{aosveskuDrugogodeqewabeogradskepolicijeukojoj su bile opisane akcije „Etna”, „Aurelijus”i„Feniks”–rekaoje Elek,negiraju}idajeu~estvovao upqa~kiuUstani~kojulici. Kakojeispri~ao,usvesci,~iju jefotokopijuju~eprilo`iosudu, pisalojedajeakcija„Feniks”po~ela11.marta,idasewegovoime spomiwetek18.marta. –Videosamdasepomiwuimena jo{ nekih qudi koje znam, ali se natonisamobazirao.Sutradansu me uhapsili sa `enom i bratom. Ucewivali su me da im vratim sveskudabizauzvratpustili`enuibrata–rekaojeElek. On je ispri~ao da je po svesku, koju je sakrio u motoru, poslao bratakojijujefotokopiraoisa~uvao kopiju, a original vratio policiji. Tu fotokopiju ju~e je prilo`iosudu. Negiraju}i da je u~estvovao u pqa~ki u Ustani~koj, Elek je tako|enaveodajetogdanabiourestoranu„Koleba”uSur~inu,gde jeugovaraokupovinusviwamangulica i gde se zadr`ao do 15 sati. Napomenuojedajeuistovremeu tom lokalu bio i predsednik op{tine Sur~in Vojislav Jano{evi} s delegacijom iz Hrvatske i Privrednekomore,idostaviosu-

du fotografije kojima potkrepquje te navode. Iz restorana je, kakojenaveo,oti{aoku}i,auve~eopetuvi{ekafana. –Jasamemotivnouni{tenirastrojen. Kategori~ki negiram da imam bilo kakve veze s izvr{ewem krivi~nih dela – rekao je Elek,negiraju}iiu~e{}eupqa~ki18.januara2010.godinenaparkingu iza Tr`nog centra „Piramida” u Novom Beogradu, kada je odradnikaobezbe|ewaistefirme „Sekuritas servis” oteto oko 23milionadinara. Tog dana je, kako je naveo, slavio godi{wicu braka i ceo dan biosporodicomigostima. Prvoptu`eniBogdanRestovi}, kaoiostalioptu`enikojisuju~e izneliodbrane,tako|esunegiraliu~e{}eupqa~kama. Tojgrupiod12~lanovasudise uistomprocesuosimzapqa~kuu Ustani~koj ulici. Optu`eni Uro{Petrovi} iNenadKurilo, kojisuposlevi{eodgodinudana skrivawa uhap{eni pro{le sedmicenaZlatiboruiNovomSadu, izne}eodbranuunastavkusu|ewa, kojijezakazanza25.april. Protiv Petrovi}a, Kurila i jo{ {estorice osumwi~enih za brojna razbojni{tva pro{le sedmice pokrenuta je istraga pred Vi{imsudomuBeograduzadruga razbojni{tvaipqa~kepoSrbiji. Na optu`eni~koj klupi su, osim Petrovi}a i Kurila, Eleka i Restovi}a, i Milan Mrvi}, Ivan Jurek, Milo{ Markovi}, Petar Obradovi}, Boris Poli}, NenadGr~i} iSenadDenaija.Optu`eni Aleksandar Bulaji} je jo{ubekstvu. Godinu dana pre ove pqa~ke, istagrupajenagotovoidenti~an na~in opqa~kala preduze}e „Sekuritas”kodTr`nogcentra„Pamida”. (Tanjug)

~etvrtak19.april2012.

15

UVI[EMSUDUUSUBOTICIPRESU\ENOZAZLO^INUBAJMOKUPRO[LOGOKTOBRA

Za ubistvo `ene 30 godina robije Vi{isuduSuboticiju~ejena 30godinazatvoraosudioRolanda G. izSuboticezbogkrivi~nogdelate{kogubistvaStaneIvankovi}17.oktobra2011.godineuBajmoku, te mu je produ`io pritvor. Presudajenepravnosna`na,navelajeusaop{tewusekretarkaVi{egsudauSuboticiJelenaBogovac-Zeli}. Dapodsetimo,kadajeotkrivenoubistvouBajmoku,Rolandjesa svojom maloletnom devojkom pobegaouMa|arsku,gdesugabrzom i efikasnom akcijom policajaca iz Ma|arske u saradwi sa svojim srpskim kolegama uhvatili i izru~ili Policijskoj upravi u Subotici. Sredinomoktobrapro{legodinejeprijavqenStaninnestanak,anekolikodananakontoga i maloletne Bajmo~anke. Be`ivotno telo 57-godi{we Stane Ivankovi} je prona|eno u podrumu wene porodi~ne ku}e. Stana je radila u Nema~koj i otacmaloletnedevojkejojje~uvaoku}u. Osumwi~eniRolandje,kadajes juga Ma|arske izru~en srpskim pravosudnim organima, priznao

StanaIvankovi}jeubijenausvojojku}iuBajmoku

ubistvoirekaodawegovadevojka nemavezesazlo~inom. Ubistvo se dogodilo 17. oktobra2011.godineiisteve~erijes pokojni~ine„viza”karticeneko na bankomatu uzeo novac. Po na{iminformacijama,Stanaje15. oktobra2011.godinedo{laku}i izNema~ke,advadanakasnijeje wen brat prijavio nestanak jer mu se nije javila, niti otvorila

vrata. Ubijena je mu~ki i svirepo, a telo joj je bilo umotano u najlonkesuizakopanoupodrumu weneku}e. UBajmokujeostalojo{nekolikonere{enihubistvaizkoristoqubqa. Sredinom juna pro{le godine u svojoj porodi~noj ku}i ubijena je Piro{ka [evarac,nekolikogodinaranijep~elarAleksandarKapor,kaoikr-

znarImreOsvald.Svisu`ivota li{eni u svojim ku}ama na svirepna~in. Me|utim, jedan od najsvirepijih zlo~ina u Subotici jo{ uvek nije re{en. Ubistvo maloletne Milice Bara{in i daqe nije rasvetqeno.Istra`niorganisene ogla{avaju o ovom slu~aju i samo seka`edajeistragautoku. S.Ir{evi}

NAKONHAP[EWAGRUPESRBAUBELGIJI,OSUMWI^ENEZAKRIJUM^AREWE ARSENALAORU@JA,PRIVO\EWEIUSRBIJI

Goranu V. iz ^elareva pritvor u Specijalnom sudu Nakon hap{ewa osmo~lane grupe u ponedeqak u Belgiji, od kojih su petoro srpski dr`avqani, a troje turski, ju~e jeuistra`nomodeqewuSpecijalnog suda pritvoren GoranV.(52)iz^elareva.Wemu je preth odn o Pol ic ijs ka uprava u Novom Sadu odredila meru zadr`avawa do 48 sati, a potom je uz krivi~nu prijavuzaprometoru`japrived en na sas lu{ aw e ist ra`nomsudijiPosebnogodeqewaVi{egsudauBeogradunakon ~ega mu je odre|en pritvor. Wegovbranilac,novosadski advokat Qubomir Apro izjaviojeda}ese`alitinare{e-

weoodre|ivawupritvorajer smatradazatonemaosnova. Kako nezvani~no saznajemo, okrivqeni je izneo odbranu i nije prizano delo koje mu se stavqanateret. Ina~e,sinovogokrivqenog s istim imenom i prezimenom (23), s boravi{tem u Belgiji, je me|u li{enima slobode u belgijskojakciji. Tako|e, nezvani~no saznajemodajeju~eposlepodneuistra`no odeqewe Specijalnog sudaprivedenojo{jednolice izSremskeMitrovicekojese teretizaistodelo. Kako je na{ list pisao, u Belgiji je po~etkom ove nedeqe zapleweno devet automat-

skih pu{aka „kala{wikov”, deset ru~nih bombi, dve tromblonskemine,pi{toqkalibra 7,65 i 655 metaka. Tom prilikomuhap{enisu,osimnavedene dvojice koji imaju firmu u Novom Sadu, Slobodan K. (31) iz^elarevaiGoranB. (36). UloguMilo{aB.(23)iMilane S. (27), koji su po svoj prilici momak i devojka, policija je dodatno proveravala inapo~etkubilojeneizvesno dali}eonibitizadr`anijer je mogu}e da su se slu~ajno zatekliuovojsituacijitedasu krenuli do Belgije s potpuno drugimplanovima. Okrivqenima se pripisuje dasuuprepravqenomrezervo-

Zaplewenepu{ke,bombeimunicija

arukombijazabenzinprokrijum~arili arsenal oru`ja, a nijeiskqu~enodasuganekiod wih vi{e puta krijum~arili, tedasupolicijevi{ezemaqa propu{atale transport i izvele hap{ewe prilikom primopredaje. Neki beogradski mediji su saop{tilidabezbednosneslu`be ne iskqu~uju da je oru`je moglo biti nameweno za izvo|ewe teroristi~kih akcija ili najte`ih krivi~nih dela. Navodno, me|u uhap{enim Turcimajejedankojiimabelgijsko dr`avqanstvo, a on bi, navodno,mogaodaseteretida jebiosponaizme|usnabdeva~a i naru~ilaca robe. Belgijska policija radi na hap{ewu naru~ilaca. –Akcijasenastavqahap{ewem naru~ilaca oru`ja – izjavio je ministar policije Ivica Da~i}. – Prona|eno oru`je bilo je rasklopqeno i sakrivenouposebnombunkeruujednomvozilu.Belgijskapolicija je zahvalna srpskim kolegama, auakcijisuu~estvovalejo{i policijeitu`ila{tvaBelgije,Nema~ke,AustrijeiMa|arske. Pripadnici osumwi~ene grupeteretesezakrivi~nodelo proizvodwe, dr`awa i stavqawa u promet oru`ja i eksplozivnihmaterija. E.D.

NELEGALNOORU@JEIZVOZNIADUTNA[IHKRIJUM^ARA

Od srpskih rati{ta do evropskih prestonica Hap{ewe {estoro srpskih dr`avqana zbogsumwedasu{vercovalioru`jeuBelgijunijemnogoiznenadilonidoma}unistranu javnostjerakoseznadauSrbijipostojigotovo milion komada ilegalnog oru`ja, ovaj biznis se sam po sebi nametnuo. Naravno, i ekonomski momenat je vrlo zna~ajan jer je oru`je na crnom tr`i{tu Zapadne Evrope nekolikoputaskupqenegouSrbiji. Iakonijesaop{tenokomejeoru`jebilo nameweno,nijeiskqu~enodajeposlatoiza potrebesrpskihklanovauBelgiji,Holandiji,Danskojili[vedskoj,kojetradicionalno va`e za najja~e centre na{ih kriminalaca. Zbog povezanosti s turskim dr`avqanima kojisuposredovaliuovojtrgovini,istraga ide i u pravcu islamskih ekstremisti~kih grupa,alizasadanemapreciznihpodatakao tome.

Poprocenibelgijskepolicije,zaovupo{iqkuosumwi~enibiuBelgijinaplatilii do50.000evrajerjeutojdr`avivrlote{ko nabaviti toliku koli~inu oru`ja odjednom. Sdrugestrane,uSrbijiiliRepubliciSrpskojovooru`jejenajverovatnijenabavqeno za 5.000 do 10.000 evra, obzirom na to da se „kala{wikov„kodnasnacrnomtr`i{tumo`ekupitiiza300do500evra,amecizawega izamaweodevrakomad. Belgijskapolicijajesaop{tiladajehap{ewem ove grupe prese~en jedan od lanaca krijum~arewaoru`jauBelgiju,ukojojseposledwihgodinabele`irastkrivi~nihdela izvr{enih te`im naouru`awem kao {to su automatskepu{keitrombloni. PopodacimaCentrazakontrolumalogi lakog oru`ja (SEESAC), Balkan je i daqe krcat ilegalnim oru`jem, uprkos brojnim

akcijama za razoru`avawe koje su sprovo|ene u svim dr`ama. Taj centar je nedavno izneopodatakdanaBalkanupostojivi{e od4,3milionakomadaraznogoru`jazakoje vlasnici nemaju nikakvu dokumentaciju. Tokomratovadevedesetihgodinapro{log veka,naovompodru~jucivilisugomilali oru`je koje sada, zbog poo{trenih zakonskihpropisaodr`awuoru`ja,predstavqa balastvlasnicimategaseosloba|ajuprodaju}igapovrloniskimcenamapreprodavcimailikolekcionarima. Tokom ratnih godina mnogi su u Srbiji oru`jesrati{takupovaliizbogvrloniske cene jer se u prvoj polovini devedesetih ru~na bomba mogla kupiti za pet nema~kihmaraka,pi{toqza50,a„kala{wikov„za100. N.Perkovi}


SPORT

~etvrtak19.april2012.

dnevnik

c m y

16

VOJVODINA PROPUSTILA PRVU [ANSU ZA FINALE

Popravni upetak

Vaterpolisti Vojvodine propustili su prvu priliku da se plasiraju u finale Prvenstva Srbije. Izabranici Dejana Stanojevi}a su lako pobedili Crvenu zvezdu u prvoj utakmiciuNovomSadusa8:3,a onda su isto tako lako pora`eni u Beogradu u drugom me~u 5:7.Obeutakmiceimalesusli~anpo~etak,uNovomSadujesa 5:0 povela Vojvodina, a Zvezda stizala rezultat, dok su u BeograduizabraniciDejanaSavi}a stekli identi~nu prednost, a Novosa|ani poku{ali da je sustignu. Na kraju }e, ipak, majstorica da odlu~i finalistu. Tre}a, odlu~uju}a utakmica igraseupetaku18.50~asovana

proma{ili kontru. Zatim smo jo{ jednom uspeli da uhvatimo prikqu~ak na 6:3, a onda opet proma{ili {ansu. Jednostavno oni su ovoga puta bili boqi i zaslu`eno su pobedili - ka`e prvotimacVojvodineMiroslav Ran|i}. On isti~e da je Zvezda naro~itodobroodigralaprvopoluvreme,kadajeisteklatuodlu~uju}uprednost. -Miunapaduuteprvedve~etvrtine jednostavno nismo postojali,akadasmoudrugompoluvremenupo~elidaigramona{u igru, da plivamo i idemo u kontredo{lismoiusituaciju da smawimo prednost rivala. Na`alost,nismouspeliidaih sustignemo. Sada nam predstoji

MiroslavRan|i}verujeda}eVo{aigratiufinalu

bazenuSlanabara(prenosjena TVArenasport). -Kao{tosmomiuprvojutakmicibiliboqiizaslu`enopobedili,takojesadaudrugomme~uZvezdabilaboqaizaslu`eno slavila. I oni su poveli sa 5:0, a kada neko stekne takvu prednostondejedrugomtimute{kodasevratiuutakmicu,pogotovo je to problem mladim ekipamakao{tojena{a.Uspelismoiporedtogadauhvatimo prikqu~ak na 5:2, ali smo onda

Foto:F.Baki}

majstorica u kojoj imamo dobre {anse. Ali, moramo da se stisnemoiboqeodigramo,kakobismo se plasirali u finale, jer odovogsusretanamzavisicela sezone. Zvezda }e sada igrati rastere}eno, dobila nas je dva putauKupuiigralaufinalusa Partizanom, sada mi moramo u majstorici da pru`imo maksimumidapoka`emodanamjemesto u finalu - istakao je Ran|i}. G. Malenovi}

Nisuseumorili:Novak\okovi}iJankoTipsarevi}

TURNIR U MONTE KARLU

NovakiJanko lakodotre}egkola Novak \okovi} i JankoTipsarevi}plasirali su se u tre}e kolo turnira u Monte Karlu. \okovi} je nadigrao Italijana Andreasa Sepija sa 6:1, 6:4, a Tipsarevi} [panca AlbertaMontawessa6:2,6:3. \okovi} u bogatoj riznici trofeja jo{ nema pehar namewenpobednikuturniraizMasters serije u Monte Karlu. Kada je pro{le godine bio u uraganskom naletu presko~io je Kne`evinu, a prethodno je dvaputaeliminisanupolufinalu,dokje2009.stigaodofinala.Sadasenamera~ionatitulu.Nijeimaoproblemadana startutakmi~ewa,udrugomkolu, i sedmi put u isto toliko me~eva savlada Sepija, odnosno da ostvar i 21. pob ed u u 2012.godini(uzdvaporaza).Za tomujetrebalosatipo.Brzo jeNovakdo{aodo4:0,iskoristiv{ i dve od ~et ir i brejk lopte,aondajepetigempotrajao dugo. Italijan, 44. igra~ sveta, tada je pokazao zube i imao tri {anse da oduzme servisprotivniku,alinijeuspeo. Upisaosetekza1:5,aposle43 minuta \okovi} je odservirao prvi set - 6:1. U tom delu imali su isti broj vin er a, po {est, Sepi je napravio samo

~etiri neiznu|ene gre{ke vi{e (13-17), ali su Novakovi servisi bili dovoqno dobri da, uz sjajne riterne, lako i ubedqivore{iprvideoigreu svojukorist. I u nastavku je Srbin igrao koliko mu je trebalo da se ne umori mnogo. Na po~etku drugog seta imao je brejk loptu, aliItalijan,kojijeprethodno elim in is ao Rum un a Vikt or a Haneskua, nije se predavao i poveoje1:0.Ipak,slede}unije

mogao da spase i \okovi} je stekao nedosti`nu prednost 2:1.UspeojeSepidaosvojijo{ tri serv is gem a i ~as no se oprosti od turnira u Monte Karlu-4:6. Novak je imao 17 direktnih poena i 26 neiznu|ewe gre{ke,aSepi12vinerai30gre{aka.\okovi}}eseutre}em kolu sastati sa Aleksandrom Dolgopolovim, koga je savladao u jedinom dosada{wem susretu, pro{le godine na US

IZBOR MAGAZINA „TAJM”

Novakme|u 100najuticajnijih Novak\okovi}na{aoseme|u100najuticajnijihqudinasvetuuizborumagazina“Tajm”.Uglasawuzanajuticajnijenasvetu u~estvovalisuposetiociinterenetstranicetoglista,ame|u kandidatimasubilipoznatipoliti~ari,glumci,peva~i,rediteqi,novinari. Iakoseznadajeprvireketsvetau{aouelitnodru{tvo,pozicijanakojojsena{aobi}eobjavqenanaknadno. „\okovi}jeistorijsku2011.zavr{iokaoprvitenisersveta sa zaradom od 12.6 miliona dolara, tri Gren slem titule (AustralijanOpen,VimbldoniUSOpen)isavr{enimskorom od 6-0 protiv Rafaela Nadala u finalima. Po{to je pobedio NadalauteniskomklasikuufinaluAustralijanOpenapo~etkomovegodine,najve}izabavqa~me|uteniserimajena~etvrtiniputadapostaneprviigra~odRodLejverakojijeuistomtrenutkuvlasniksve~tiriGrenslemtitule“,pi{e“Tajm”.

openu. Ukrajinac (23 godine) trenutnoje21.naATPlisti, a u Monte Karlu je 16. nosilac.Uprvomkolubiojeboqi odArgentincaHuanaIwasija ^ele (6:2, 6:2), a u drugom od Australijanca Bernarda Tomi}a(6:2,5:7,6:1). Tipsarevi}seosminefinala domogao preko Montawesa. On je bez ve}ih problema pobedio [panca posle sat i 33 minuta igre.Srpskiteniserjeiskoristio duplu servis gre{ku protivnikaprirezultatu2:2,prvi napraviobrejkiosvojio~etiri vezana gema za vo|stvo od 1:0 u setovima - 6:2. U istom ritmu nastaviojeJankoudrugomsetu. [panacjenapraviobrejkismawiona5:3,alijeTipsarevi}uzvratioistommeromiplasirao seuosminufinala. Tipsarevi}}eunarednomme~uigratiprotivFrancuza@ilaSimona,kojijepobedioPortugalcaFrederika@ilasa6:3, 6:0.Jankoimanegativniskorsa Simonom 0:3, a posledwi put Francuz je pobedio pro{le godineudrugojrundiuSinsinatijusa2:1. TurniruMonteKarluigrase za ukupni nagradni fond od 2.950.000 evra, a pobednik }e osvojiti ~ek na 460.000 evra i 1.000ATPbodova.

U SUSRET POLUFINALU SVETSKE GRUPE FED KUPA RUSIJA–SRBIJA

Na{edameverujuupobedu FedkupreperezentacijeRusije iSrbije,kojeseuMoskvipripremajuzapolufinalnisusretSvetske grupe A ovog vikenda u Moskvi, odr`ale su konfereciju za medije. Na konferenciji su bili Jelena Jankovi}, Bojana Jovanovski, Aleksandra Kruni} i selektorDejanVrane{.Srpkiwesuistakle da im se veoma dopada Moskva,dajegostoprimsvodoma}ina izuzetno,jedinojeterenujakolo{emstawuisviverujuda}edopo~etkame~abitiuboqemstawu. -Terenjejo{uvekmekanipun rupa, {to je potencijalna opasnostzasveigra~ice.Nadamseda }e ga do vikenda popraviti, kako senikonebipovredio.Atmosfera u na{em timu je kao i uvek na visokomnivouitrudimosedase {toboqepripremimozanastupaju}ime~.Ruskitimdobropoznajemo,jakesuibez[arapove.Imaju velikibrojigra~ica,kojesupodjednakoneugodneprotivnice,ali kogodbudeutimumi}emosetruditi da {to boqe odigramo, jer znamo{tanamjeciq-rekaojeselektorDejanVrane{. Jelena Jankovi} je tako|e apostrofiralalo{teren,alisenadada}esestvaripopravitidovikenda. -Me~evine}ebitinimalolaki, bi}e neizvesni, ali mi }emo datisveodsebeiproba}emoprvi

AleksandraKruni},JelenaJankovi}, DejanVrane{iBojanaJovanovski

put u istoriji da se plasiramo u finale Fed kupa. Atmosfera u ekipijeodli~naisvesmozdrave {to je najbitnije, jer nas o~ekuje te`akposao.Ruskiweimajuizuzetantimiukojemgodsastavubudu nastupale ne}e nam biti lako. Ali, uz pozitivnu atmosferu i `equnadamseda}emoizovogsusretaiza}ikaopobednice.Ovoje za nas veliki iazov, jer smo prvi put u istoriji i u polufinalu, a `eqanamjenesamodaseplasiramo u finale, ve} i da osvojimo trofej-reklajeJankovi}eva.

Ana:Divnojebitideotima AnaIvanovi}sesino}prikqu~ilatimuuruskojprestonici. -DivnojebitideotimaovdeuMoskvi.Naravno,polufinale jesamoposebivelikidoga|aj,atako|ezanasjetoprilikadase osvetimozaporazkojismodo`iveliodRusijetokomposledweg susreta.Bi}einteresantnovidetikakvisutereni.Retkoigramo na{qaciudvorani,alituve}imamnekogiskustvazbogturnira u[tutgartu-reklajeIvanovi}eva.

Posebnu pa`wu privukla je Kruni}eva koja je ro|ena u Moskviiukojojje`ivela18godina (posledwihgodinuipodana`ivi itrenirauBratislavi). -Ose}amsesuper,atmosferaje odli~na.Ruskiweimajuulogufavorita,jersuve}osvajaletrofej Fedkupa.Me|utim,mi}emodati sve od sebe, a u svojim redovima imamoidvebiv{eprveigra~ice sveta. Mislim da su sve devojke u dobrojformi.Fedkupserazlikuje od pojedina~nih turnira, ovde igra{zasvojuzemqu,Srbiju,{to je potpuno druga~ije. Verujem da mo`emodofinale-reklajeKruni}evaipo`alilasenaterenkojijepowenimre~imakatastrofa iodvajasekadatr~i{. Bojana Jovanovski je kratko prokomentarisala: -Malosamseboqeadaptirala na {qaku. Skoro godinu dana nisam igrala na ovoj podlozi, tako da mi je trebalo nekoliko dana

u|emuigru.Terenjesadamaloboqi,pasenadamda}ubitispremna zame~evezavikend. Odr`anajeikonferencijaruske reprezentacije na kojoj su se, pored selektora [amila Tarpi{~eva, pojavile i reprezentativke MarijaKirilenko, Anastasija Pavqu~enkova, Svetlana Kuzwecova i Elena Vesnina. Najvi{e pitawa upu}enih ruskiwama odnosilo se na Olimpijske igre, kaoinanovefrizurewihovihdevojaka–[arapove(kojanijeuMoskvi)iKuzwecovekojasenakonferecnijipojavilasanovomekstravagantnom frizurom. SelektorTarpi{~evseslo`iosasrpskimselektoromdajeterenulo{emstawu. - Ni mi nismo zadovoqni terenom, verujem da }e biti u boqemstawudovikendakadabude po~eome~,tra`ilismoodizvo|a}a radova da u~ine sve {to moguipopraveteren.Izabrali smo{qakujersutotra`ilena{eteniserke,izrazloga{toim posle ovog Fed kup me~a sledi sezona na {qaci, prvo u hali a posle se prelazi na otvoreno, gde je glavni ciq svima da {to boqeodigrajugrenslemuParizu–RolanGaros.Srpkiwesujakodobreigra~ice,glavnooru`jeIvanovi}evejeforhendiwegatrebadasepazimo,dokjeJankovi}eva drugi tip igra~ice, ona se sjajno kre}e na terenu, uvek je na lopti i protiv we se mora puno tr~ati. Poku{a}emo i `elimo da dobijemo ovaj me~ obziromnakataklizmukojanas je zadesila – istakao je Tarpi}ev, a misle}i na odsustvo Zvonareveinapovredukojuimajedna od najboqih teniserki ruskogtima.


c m y

dnevnik

SPORT INTERVJU S POVODOM

~etvrtak19.april2012.

17

PRVOTIMACVOJVODINEALMAMIDASILVAMOREIRA

Nisamznaodaimam problemstrenerom Falkaoa (Atletiko) i Viktor Luis (Valensija) u duelu

DANASPRVEPOLUFINALNEUTAKMICE LIGEEVROPE

Sportingusamqen me|u[pancima U polufinale Lige Evrope plasirala su se tri {panska tima, Atletik Bilbao, Atletiko Madrid i Valensija, i Sporting iz Lisabona. Bi}e to svojevrsno mini-prvenstvo Iberijskog poluostrva, a ~ast ostatka Starog kontinenta brani portugalski Sporting, koji }e u dvome~u s Atletikom iz Bilbaoa poku{ati da stigne do finalnog me~a, koji se igra u Bukure{tu. - Dobili smo mo`da i najte`eg rivala – konstatuje trener Sportinga Rikardo Sa Pinto. Baskijci su prvo eliminisali Man~ester junajted, a potom

Danas LISABON: Sporting Atletik (sudi Erikson, [vedska)(21.05) MADRID: Atletiko - Valensija (Tomson, [kotska) (21.05) su bili boqi i u duelu sa [alkeom. Igraju sjajno u gostima, pa bi odluka o kona~nom pobdniku mogla da padne ve} ve~eras. Baskijici su s puno nade otputovali u Lisabon, svesni da su imali sre}e prilikom `reb i

da su izbegli qute rivale, madridski Atletiko i Valensiju. - Ne}emo ni{ta da mewamo, igra}emo kao i do sada, otvoreno i na pobedu - obja{wava trener Atletika Marselo Bijelsa. – Nadamo se da }emo posti}i barem gol, a tada bi u revan{u mi bili u prednosti. Prvi put smo u ulozi favorita i jedino me to brine. U drugom polufinalnu sasta}e se Atletiko iz Madrida i Valensija. - Slavili smo pre dve godine, na{ ciq je da i ove godine igramo u finalu – ka`e Dijego Simeoni, trener Atletika. - Bi}e to veliki okr{aj , odlu~i}e nijanse, jedan gol, trenutna forma igra~a, raspolo`eni pojedinac... I u taboru Valensije ne kriju da `ele trofej, koji bi nagradio igre tima u posledwih nekoliko godina. - Ovoj generaciji fudbalera Valensije potreban je jedan trofej – smatra trener Valensije Unai Emeri. – Svesni smo da u [paniji pored Barselone i Reala te{ko mo`emo sti}i do pehara pa je ovo prava prilika da ga osvojimo, bez obzira {to nas o~ekuje te`ak rival. Na{e mesto je u finalnom me~u u Bukure{tu. G.K.

Redingsevra}a uPremijerligu Fudbaleri Redinga obezbedili su povratak u Premijer ligu naredne sezone pobedom nad Notingem Forestom sa 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Mikele Ligertvud u 81. minutu. Tim Brajana Mekdermota tako

je do{ao do 15. pobede u posledwih 17 me~eva sezone, uz po jedan poraz i remi, i to ih ~ini ekipom sa najboqom formom u engleskom fudbalu u bilo kom rangu. Kraqevsko plavi su prethodni put u najvi{em rangu bili od 2006. do 2008. godine, a tada ih je vodio Stiv Kopel. Pro{le sezone izgubili su finale plejofa za plasman u Premijer ligu od Svonsija sa 4:2, po{to su prethodno izbacili Kardif.

Mekdermot je u klub do{ao u decembru 2009. godine, a zanimqivo je da je Reding pred po~etak sezone prodao najboqeg strelca [ejna Longa, koji je oti{ao u Vest Bromvi~ i kapitena Mata Milsa, koji sada brani boje Lestera. Sli~an slu~aj je bio u tri od posledwe ~etiri godine, kada su uvek prodavali najboqeg igra~a u prethodnoj sezoni. Pored wih dvojice, Reding je dao niz sada{wih premijerliga{kih igra~a, me|u kojima su i Kevin Dojl, Endi Hant, Gilfi Sigurdson, Stiv Sidvel i Niki [ori. Stadion Madejski, koji je dobio ime po vlasniku Xonu Madejskom, prima 24.000 gledalaca, ali imaju dozvolu da ga pro{ire do kapaciteta od 36.900 mesta. Kuriozitet je da }e promociju u vi{i rang izboriti i najve}i lokalni rival Svindon, iz ~etvrte u tre}u ligu, po{to im treba jedan bod u posledwa tri kola.

Do ~e kan je zi mus kao istinska zvezda i ~ovek koji }e, zajedno s ostalim igra~ima, fudbalere Vojvodine dovesti najpre do finala Kupa Srbije, a onda i do pehara koji nedostaje novosadskom timu u klupskoj riznici. Me|utim, od Almamija da Silve Moreire navija~i crvenobe lih ni su vi de li puno, a wihove lepe `eqe i velika nadawa pukli su kao mehur od sapunice posle poraza od Borca u Novom Sadu. Uop{teno govore}i, Vojvodina je ovog prole}a razo~arala svoje simpatizere bledim igrama i slabim rezultatima. - Do`iveli smo veli ko raz o ~a ra we eliminacijom iz Kupa, kako mi, igra~i, tako i ~itav klub i na{i navija~i - rekao je Almami Moreira. - Verovali smo da mo`emo da u|emo u finale, kao i da osvojimo pehar. Fudbal je, me|utim, nepredvidiv i pokazao je to u utakmici s ^a~anima. Niko od nas nije o~ekivao poraz od Borca, na terenu je u tom me~u postojao samo jedan tim - Vojvodina, ali {ta to vredi. Sla`em se da je Kup jedan od razloga {to sam doveden u Novi Sad, no nije i jedini, jer je jo{ utakmica pred nama i imamo novu priliku da se iz bo ri mo za iz la zak u Evropu.  Upravo u duelu s Borcem napravili ste potez ko ji je uz bur kao jav nost. Pri li kom iz me ne igra ~a, umesto da se rukujete s Bojovi}em koji ulazi na teren umesto vas, otr~ali ste di-

mene. Jedino {to mogu jeste da se izvinem Bojketu (Milanu Bojovi}u) {to se nisam rukovao s wim. Posle smo nas dvojica razgovarali i on me je razumeo. Bila je to jako va`na utakmica i za klub i za mene i bio sam isfrustriran odlukom trenera Vuki}evi}a.  O~ekujete li da }e vas rukovodstvo kluba kazniti zbog toga {to se dogodilo? - Ne vidim zbog ~ega bih bio ka`wen. Zar zbog toga {to sam `eleo da igram?  Na konferenciji za medije kada je odlazio iz Vojvo di ne, De jan Vu ki }e vi} vas je apo stro fi rao kao jednog od najve}ih krivaca za prole}na posrtawa crveno-belih i, ~ak, rekao da

Ritual  Prilikom izlaska na teren pre svake utakmice, primetno je da uvek ulazite posledwi na teren. Da li je re~ o nekom ritualu, ili ne~em drugom? - Nisam komplikovan ~ovek. Da, ulazim uvek posledwi, a sve je po~elo pre nekoliko godina zato {to sam uvek kasnio prilikom izlaska na teren. Sada je to, mo`e se re}i, ve} postao deo nekog mog rituala - objasnio je Moreira.

PobedauSubotici  [ta o~ekujete u narednoj prvenstvenoj utakmici sa Spartakom u Subotici? - O~ekujem na{u pobedu - bez dileme je odgovorio Moreira. - Razo~arani smo porazima i potrebno nam je samopouzdawe pred fini{ sezone i ve}a vera u vlastite mogu}nosti. Posle pobede u Kuli bilo je fascinantno videti lica saigra~a... Ni{ta ne poma`e povratku morala kao pobede. rektno u svla~ionicu. To je nai{lo na osude, a nas zanima va{e obrazlo`ewe o tome {ta se dogodilo? - Mogu da razumem interesovawe javnosti, jer smo svi `eleli da pobedimo. Moja reakcija bila je uzrokovana time {to nisam bio sre}an zbog iz-

za vas ne bi bilo vi{e mesta u eki pi ka da bi on ostao trener. Kakav je bio va{ me|usobni odnos? - Iskreno, uvek `elim da imam dobar odnos sa saigra~ima i trenerom. Jedemo isti hleb, zajedno smo na terenu i me|usobno se dopuwujemo. Iz-

HAJNKESIMURIWORAZLI^ITOOPOBEDIBAJERNANADREALOM

Strastisudijskegre{ke Iako je ceo svet video da je Real Madrid odigrao lo{e na Alijanc areni i zaslu`eno izgubio (1:2)u prvoj utakmici polufinala Lige {ampiona od Bajerna, trener @oze Muriwo ne misli tako. - Izgubili smo, ali nismo to zaslu`ili. Pravednije bi bilo da je ostalo nere{eno, ali to je fudbal. Ko posti`e golove taj i pobe|uje. Mi imamo veliku {ansu u revan{u u kojem ba{ i ne moramo da napravimo neki istorijski podvig, ve} da uradimo ono {to je mogu}e i dosti`no.

@oze Muriwo i Jup Hajnkes

Optimista sam i verujem da }emo ponovo do}i u Minhen i igrati finale- rekao je Muriwo posle me~a.

On smatra da je kod prvog gola Bajerna, koji je postigao Frank Riberi, bio ofsajd, ali nije bquvao vatru na sudije.

- Sudije gre{e, ali to je normalno- ka`e Portugalac. Bajern je nastavio neverovatan niz protiv Real Madrida: Bavarci nikada nisu izgubili na svom terenu od Reala jo{ od 1976. godine, od tada imaju devet pobeda i jedan remi.Trener Jup Hajnkes ka`e da je pobeda wegovog tima zaslu`ena i pohvaquje ga za strpqivost i upornost. - Radili smo naporno za ovu pobedu i zaslu`ili smo je. Rekao sam da }emo igrati strastveno svih 90 minuta i tako je i bilo - istakao je 66-godi{wi trener.

nena|en sam time {to je biv{i trener izjavio o meni, jer nikakav problem s wim nisam imao. On izgleda sa mnom jeste. To govori o karakteru tog ~oveka, jer mi nikada ni{ta nije rekao i mislio sam da

~ionici osetio bilo je zbog toga {to ne pobe|ujemo i ne ostva ru je mo `e qe ne rezultate. Ako i postoji neki drugi problem, ja zaista za we ga ne znam. Raz go va ra mo me |u sobno, {alimo se i nisam osetio nezadovostvo prema meni. Iskreno, da sam `eleo da uzmem veliki novac, sigurno ne bih do la zio u Vojvodinu, a sada se o tome pri~a kao da za ra |u jem mi lion dolara.  Kako se ose}ate u Novom Sadu? - Uvek `elim da budem na mestu gde se ose}am dobro i gde me qudi prihvataju. Kada sam do{ao, pred sed nik Butorovi} i ja smo iskreno razgovarali i o~e ku jem da isto bude i u slu~aju da klub nije zadovoqan sa mnom. [to se samog grada ti~e, u pore|ewu s Beogradom, primetio sam da su Novosa|ani opu{teniji i strpqiviji. Nema one nervoze, haosa i trke kao u Beogradu, {to me je, posebno u saobra}aju, veoma nerviralo.

Jo{uvekmezovu Almami Moreira ima ve} 34 godine. Zanimalo nas je dokle planira da igra. - Imam ugovor s Vojvodinom i za narednu sezonu, ali me iznena|uje to {to me qudi i daqe zovu, s obzirom na to da nisam vi{e mlad. Ose}am se sjajno i fizi~ki i mentalno i igra}u sve dok mogu da dajem sebe fudbalu sa svih 100 posto mogu}nosti. imamo dobar odnos. ^ovek sam koji ima karakter i uvek u lice svakome ka`em ono {to mislim i zato sam iznena|en wegovim re~ima.  Va{e igre tokom ovog prole}a nisu bile na nivou ugleda koji imate. Zbog ~ega? - Prihvatam kritike javnosti i navija~a i razumem qude {to su ne za do voq ni mo jim igrama. Nisam zadovoqan ni ja. Analiziram svoju igru posle svakog susreta i upitao sam se - {ta to radi{?. Znam da mogu puno boqe i da moram da pru`im mnogo vi{e od ovoga do sada. Nemam, ipak, dilemu oko plasmana Vojvodine u Evropu, jer je to najmawe {to mo `e mo da ura di mo. Ima mo dobre igra~e, tim i veliku `equ da bude tako. Vuki}evi} je, tako|e, rekao da postoji nezadovoqstvo pojedinih igra~a odnosom izme|u visine va{ih primawa i onog {to pru`ate na terenu? - Bilo je za o~ekivati da }e trener koji odlazi po~eti da pri~a o platama, ~ime je pokazao nepo{tovawe. Jedino nezadovoqstvo koje sam u svla-

 Utisak je da posebno uva`avate predsednika UO FK Vojvodina Ratka Butorovi}a. - Imam veliko, ogromno po{tovawe prema predsedniku. On me je doveo, sedeli smo licem u lice i mislim da se ni{ta od tada nije promenilo. Wegovo mi{qewe mi je veoma bitno, jer je verovao u mene kada me je dovodio i ja wemu verujem. Naravno, izuzetno mi je va`no i mi{qewe saigra~a.  Mo`ete li navija~ima da obe}ate boqe igre u nastavku sezone? - Ne mogu ni{ta da obe}avam. Volim fudbal, u`ivam u wemu i `elim da budem na svom nivou. Uradi}u sve da bude tako {to pre, ali da garantujem ne mogu. Treniram jako i dobro i izuzetno mi je stalo da to poka`em i navija~ima Vojvodine i bitna mi je wihova podr{ka. Ona (podr{ka) je va`na i mladim igra~ima u timu kojih ima dosta, kako bi stekli neophodno samopouzdawe i osetili wihovu qubav sada, kada nam ne ide - rekao je na kraju Almami Moreira. AleksandarPredojevi}

SASEDNICEUPRAVNOGODBORAFKVOJVODINA

Nemaprijava

Odr`ana je sednica Upravnog odbora FK Vojvodina, na kojoj su se u prvom planu na{li doga|aji na utakmici u Kuli, izme|u Hajduka i novosadskog tima. Sa zakqu~cima UO javnost je upoznao potpredsednik kluba Du{an Vlaovi}. - Oduka je da ne podnosimo bilo kakvu prijavu FSS protiv Hajduka, niti protiv predsednika ovog kluba Zorana Osmaji}a rekao je Vlaovi}. - Da li je do{lo do incidenta i koje je vrste on bio, utvrdi}e nadle`ni organi u koje imamo puno poverewe. Sednica UO bi}e nastavqena u ~etvrtak, a na woj }e u `i`i interesovawa biti izbor novog {efa struke, kao i sportskog direktora. Saznajemo da }e do pronala`ewa odgovaraju}eg re{ewa ekipu u prvenstvenim duelima voditi Zlatomir Zagor~i}, koji u FK Vojvodina radi s pionirima i ima profi licencu i Spasoje Jela~i}, dosada{wi pomo}nik {efa stru~nog {taba.


18

S PORT

~etvrtak19.april2012.

dnevnik DRU@EWEZVEZDINIHNAVIJA^AIIGRA^A

VOJVO\ANSKALIGA–ISTOK

Bajmo~anipreuzelivrh Sloboda-Radni~ki(B)0:1(0:1) NOVIKOZARCI: Stad ion „Ilij a Pant el i}”, gled al aca 100, sud ij a Kow evi} (Vr{ ac), strel ac: Vuk ovi}u17.min ut u.@ut ikart oni: Fu} ak, \uk an ov i}, Rankov, Dim it ri}, Lak at u{ (Slob od a), Tre{ wi} (Radni~k i). SLOB OD A: Tod or ov i} 7, Grubor 6 (Lakatu{ 6), Lani{tanin 6, Opa~i} 7, Petrovi} 6 (\ukanovi} 6), Markovi}6(Jorgev-),Proli}6,Fu}ak 7, Dimitri} 6, Rankov 7, Aramba{i}6. RADN I^K I: Sek ul i} 7, Maslovara7,Vu~kovi}7(Tatalovi} -), Kowovi} 7, Kne`evi}7(Lazi}7),Vukovi}8, Tre{ wi} 7 (Qub oq~ i} 7), Bogunovi} 7, Tomi} 7, Maravi}7,Ba~i}7. Fudb al er i Radn i~k og iz Bajmoka po te{kom trenu i ki{iostvarilisuzaslu`enu, minimalnu pobedu i tako sa tri nova boda preuzeli vrh tabele. Strelac jedinog pogotkazagosteizBajmokabio je Sr|an Vukovi} u 17. minutu. Vukovi}a je odli~no uposlioiskusniMaravi},aovom nijebilote{kodasatri-~etiri metra savlada solidnog golmana doma}ina Todorovi}a. Ina~e, Bajmo~ani su tokom celog me~a imali terenskuinicijativu. M.Sekuli}

Jedinstvo-Proleter 3:1(1:1) NOV I BE^ EJ: Stad ion krajTise.Gledalaca:200.Sudija: Mom~ilovi} (Ba~ka Topola). Strelci:Radi{i} u 33. i 50., Male{ u 75. minutu za Jedinstvo,^e~ari}u45.minutuzaProleter.@utikartoni:Ivan~ev, [kero, Male{, Mati}(Jedinstvo),Luki},Teofilovi}, Mo{esku, \or|evi}(Proleter). Crveni kartoni:Nastanovi}u66iIli} u 77. min ut u, tren er Kar akli}ipredstavnikekipeTeofilovi}. JED INS TVO: Nem~ ev 7, Ivan~ev 7, Stojisavqevi} 7, [kero7(Nikoli}7)Stankovi} 7 Drqa~a 8,  Male{ 8, [ijanovi} 8, Mati} 7 , Radi{i} 8, Vasi~in 7 (Milosavqev-) PROLETER: Krivoku}a 6, Liki}6([uqagi}-),Ili}6, Mik ov i} 5, Teo f il ov i} 7, Nastanovi}6,^e~eri}6(Tomi} -)Mo{esku 6, Aleksi} 5 (Kar ak li} -)Ivan ov i} 5, \or|evi}6. Vode}igoldoma}ihjeusledioposleakcijekojujezapo~eoStojisavqevi},a[ijanovi}idealnouposlioRadi{i}a, koji je zaplivao kroz vazduh i glavom loptu zajkucao

umre`u.Uposledwemminutu prvog dela, posle neopreznosti dom a} ih, izj edn a~ io je ^e~ari}. U nastavku istakao se Ogwen Male{. Najpre je u 50. minutu prona{aoRadi{i}akojiposti`edrugigol,dabiu75.minutu iz slobodnog udarca postavio kona~an rezultat. U 77. minutu utakmica je bila na ivici prekida,alijesudijaMom~ilovi}, ovu izuzetno dramati~nu utakmicu, ipak uspeo da privede kraju. S.Davidovi}

Kolonija-Budu}nost 2:2(1:1) KOVIN: Stadion Radni~kog,gledalaca200,sudija:Nikoli} (Kni}anin). Strelci: Milo{evi} u 10. a Bo`in u 75.zaOFKKoloniju,aPopov u20.iMom~ilovu83.minutu za Budu}nost. @uti kartoni: Bo` in (OFK Kol on ij a), a Pop ov (Bud u}n ost). Crv en i karton: Radin u 55. minutu (Budu}nost). OFK KOLONIJA: \okovi} 7, Lakovi} 7, Bo`in 7, Mil o{ ev i} 7 (Maks im ov i} 6), Rad enk ov i} 6, Ant i} 6 (Kov a~ ev i} 6), Pu{ ic a 6 (Ki{ 6), @ivi} 7, Vel~anovi}6,Delibla}anin6,Ma|arov6. BUD U]N OST: ]irk ov i} 7,Grban6,Vasiqevi}6,Mom~ilov 7, \ukanovi} 6, Ptica 6(Manojlovi}6),Ili}7,Perin 6 (Hu~ka 6), Popov 7, Radi{i}7,Radin6. Doma}i fudbaleri nisu uspeli da pobede vrlo dobru i borbenu ekipu iz Srpske Crwekojajeod55.minutaigralasigra~emmawe.Najlep{i pogodak postigao je Milo{evi}, kada je sa nekih 20 metararezantnim{utemsavladao najboqeg pojedinca na ovom me~ugolmana]irkovi}a. Gostisuusamojzavr{nici uspeli da osvoje bod, posle pogotkaMom~ilova. B.St.

Dinamo-Obili} 10:0(5:0) PAN^EVO: Stadion Dinama, gledalaca 200, sudija: Naran~i} (Zrewanin). Strelci: Arbutina u 11. i 33. Savanovi}u15.Popovi}u40.Sari} u44.Novkovi}u57.Vujasinovi} u 65. Nikolov u 70. i 78. Teofanovu85.minutu. DINAMO: Lukovi}, Kra~unov 7, Vujasinovi} 7, Teofanov 7, Popovanovi} 8, Pe{terac 8 (Bogunovi}), Arbutina 8, Pejovi} 7 (Novkovi} 7),\uri}7,Savanovi}7(Nikolov8),Sari}7. OBIL I]: Rad ak ov i} 5, Stojkov 5, Husak 5, Jan~i} 5, Rad o{ ev i} 5, Vrank ov i} 5,

Baji} 5, \uki} 5, Bo`anin 5, Jevti}5,Kova~5. Gosti iz Novog Kne`evca do{lisusajedanaestoricomigra~a i nisu uspeli da pru`e dostojan otpordoma}inu.Doma}itimjerutinskiodradioposao. B.St.

Borac(S)-AFK 4:0(1:0) STAR^EVO: StadionBorca, gledalaca 300, sudija: Davidovi}(@iti{te).Strelci: Petkovi}u36.54.i69.Arsenijevi} u 90. minutu. @uti karton: Makarun (Borac), a Ki{ (AFK). Crveni karton: Mihaleku70.minutu(AFK). BORAC: [arac, Jovanovi} 7,Horung7(Bjeli}7),Poqak 7, Krsti} 8, ]irkovi} 7, Arsenijevi} 7, Petkovi} 9, @ikovi}7,Babi}7(Makarun7), Perovanovi} 7 (Stanisavqevi}7). AFK: Roha~ek 6, Peko 6, Ki{ 6, Latak 6, Na|pal 6, Ko{ 6, ]eran 6, Mandi} 6, @muki} 6, Mihalek 6, Sazi 6 (\oli}6). Istakaosetrostrukistrelac Bojan Petkovi} koji je prakti~no sam re{io pobednikaovogme~a.Najlep{ipogodakpostigaojeu69.minutu kada je iz slobodnog udarca savladaoRoha~eka. B.St.

Ba~ka1901-Ba~ka(P) 6:1(3:1) SUB OT IC A: Stad ion Ba~ke, gledalaca 200, sudija Stankovi} (Pan~evo), strelci:Kozo{u16.25.i60.Nikutovi} u 18. Bodar u 80. i Soviq u 86. za Tatalovi} u 27. minutu za Ba~ku (P). @uti kartoni: Godar (Ba~ka 1901.), R. Pet rov i}, Mil enk ov i} (Ba~kaP.) BA^K A 1901: Gorj an ac -, Luka~ 7, Hubert 7, S. Markovi} 8, \ereg 7, Godar 7, Kozo{9,N.Markovi}8,BUrsa} 7 (Soviq 7), Simovi} 8 (Rajkova}a-),Nikutovi}8. BA^KA (P): Zari} 6, S. Petrovi}6,Kitanovi}6(Bala`i}6),Vadasi6(Milenkovi} 6), Polovina 7, Ra|enovi} 6, Tatalovi} 6, [icar 7, R.Petrovi}6([oper6),Miloradovi}6,Lazarevi}6. Poveli su doma}ini ve} u 16.minutuprekoIgoraKozo{a,kadajeodbranaPa}irana zastala, a najboqe se sna{ao Kozo{iiskosaposlaoloptu u gol. Samo posle dva minuta doma}in je postigao i drugi gol, a strelac je bio kapiten Nik ut ov i}. Mal o kas nij e SlobodanMarkovi}jeposlao loptu iz dubine do Kozo{a koji je lobovao Zari}a sa nekih 15 metara. Gosti su smawili rezultat u 27. minutu

BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo - Kozara (Banatsko Veliko Selo) 3:1, PAN^EVO: Dinamo - Obili} (Novi Kne`evac) 10:0, STAR^EVO: Borac AFK(Ada)4:0,SUBOTICA:Ba~ka1901-Ba~ka(Pa~ir)6:1,NOVO MILO[EVO: Vojvodina Radni~ki (Zrewanin) 2:1, KOVIN:Kolonija-Budu}nost(SrpskaCrwa)2:2,NOVIKOZARCI: Sloboda-Radni~ki(Bajmok)0:1, NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Proleter(BanatskiKarlovac)3:1. 1.Radni~ki(B)22 16 2.Proleter 22 14 3.Dinamo 22 14 4.Ba~ka(S) 22 13 5.Jed.(NB) 22 12 6.Borac 22 11 7.Budu}nost 22 10 8.Sloboda 22 10 9.Kolonija(-1)22 9 10.Kozara 22 9 11.AFK 22 7 12.Jed.(BK) 22 7 13.Rad.(ZR) 22 3 14.Ba~ka(P) 22 4 15.Obili}(-1) 22 3 16.Vojvodina 22 2

2 4 6 2 4 4 6 3 4 6 4 7 5 7 3 9 6 7 5 8 5 10 4 11 8 11 2 16 0 19 0 20

50:29 49:22 69:17 56:15 51:32 45:39 40:32 28:27 42:30 25:23 29:37 30:40 21:48 34:55 16:93 16:63

50 48 46 45 40 37 35 33 32 32 26 25 17 14 8 6

Jedinstvo(BK) -Kozara3:2(2:0)

Bosut-Sloga(Z) 1:0(0:0) BOSUT: Igrali{te Bosuta, gledalaca60,sudijaTre}akovi} (Sremska Mitrovica).Strelac: Obradovi} u 91. minutu. @uti kartoni: Kova~evi}, Drakuli}, Zari}(Bosut),Karakli},Dobo, Belamarkovi}(Sloga). BOSUT: Petrovi} 7, Kova~evi} 6, Gli{i} 6, Damjanovi} 6, Drakuli} 8, Milovanovi} 6, Sedlarevi} 7, Obradovi}8,Kuzmanovi}9,Z.Dragi} 7 (Zari} 6), D.Dragi} 6 (Bogdanovi}7). SLOGA: Andonovi}7,Dobo6, Vuga6,Ili}7,Kne`evi}6,Karakli} 7, Sarajli} 6, Jefti} 6, Ani~i}7(Jovi~i}6),Vida~ko-

Napredak-Planinac 3:3(2:2) [UQAM: Igrali{te Napretka, gledalaca 100, sudija Boro|i (Sremska Mitrovica).Strelci:DejanAndri}u16, 28.i 60.za Napredak, Simi} u 40.i Mi}i} u 41.i 69.za Planinac.@utikarton:DejanAndri} (Napredak). NAPREDAK: \ur|evi}7,Zari}6,Stanimirovi}7,Ostoji} 7, Simi} 8, Sragan Andri} 7

BE[ENOVO: BSK-Grgurevci 2:1, [UQAM: NapredakPlaninac 3:3, BOSUT: BosutSloga(Z)1:0.

1.Sloga(Z) 2.Bosut 3.BSK 4.Planinac 5.Napredak 6.Grgurevci

jeogromnarazlika.O~ekujemkvalitetnu i zanimqivu utakmicu, a verujemda}emoopetuzpomo}na{ih navija~a osvojiti nove bodove- poru~io je biv{i U`i~anin, jedanodstubovaZvezdineodbrane NikolaMaksimovi}. Oglasiosei~uvarmre`ecrveno-belihBobanBajkovi}sanamerom da razjasni pojedine detaqe izmedija,ukojimasenavodida}e tokomletanapustitiMarakanu. -MojklubjesamoZvezda,jasam wenodete.Ne`elimdaidemisebevidimiunarednojsezoniucrveno-belom. @elim da osvajam trofejesaklubomkojivolimnajvi{enasvetu.Dakle,nisamnajavioodlazak-iskrenjekaoiuvek zamenikkapitena.

8 8 8 8 8 8

5 5 3 2 2 0

2 1 2 4 3 2

1 2 3 2 3 6

12:2 24:11 11:11 18:16 11:21 7:22

17 16 11 10 9 2

(Gruji} 7), Morak 8, Todorovi} 7 (Kruni} 6), Dejan Andri} 9, Vuleti}8,Mi{~evi}7. PLANINAC: Pej~inovi} 7, ^evizovi} 6, Davidovi} 7, Andrijevi}7,Alter7,Maleti}6, Smiqani}6,Mandi}8,Savi}8, Risti} 7, Mi}i} 7 (Sre}kovi} 7). U [uqmu je odigrana kvalitetnautakmicazaovajrangtakmi~ewa.A, gledaoci su mogli videti{estefektniggolova. D.Risti}

sve me~eve, zbog nas, navija~a, upravekojaverujeunas-istakaoje Bajkovi}. Odbrana Zvezde deluje sigurno,aBajkovi}jeuproteklihnekoliko me~eva poneo i kapitenskutraku. -Zaslugom~itaveekipeprimamomalogolova.Neoptere}ujemse rekordima,voleobihdanatojlisti, po du`ini nesavladivosti, ostane i daqe klupska legenda Zvonko Milojevi}. Sticajem okolnosti, mewao sam kapitena Miki}akojijebiopovre|en.Nije to za mene, ali priznajem izuzetno je lep ose}aj biti u takvoj ulozi u Zvezdi- istakao je Boban Bajkovi}. Z.Rangelov

@oaoAvelan` ponovoubolnici Biv{i predsednik Svetske fudbalske federacije @oao Avelan` u ponedeqak uve~e ponovo je primqen u bolnicu zbogproblemasasrcemidisawem. U saop{tewu bolnice “Saomaritano” u Sao Paulu, navodisedasusr~aneiplu}nefunkcije95-godi{wegAvelan`a oslabile, zbog ~ega su lekarimoralidamudajuleko-

ve za kontrolu krvnog pritiska. Avelan`,kojijebioi~lan Me| un ar odn og olimp ijs kog komiteta, pre mesec dana je hospitalizovan u Rio de @aneiru zbog bakterijske infekcije.Onjo{pijeantibiotikezbogteinfekcije,koja mu je o{tetila zglob desne noge.

ODBOJKA[KETABELE DRUGALIGA –SEVER(@)

BSK-Grgurevci2:1(1:0) vi}6,Belamarkovi}6(Belovukovi}6). Uzanimljivojiborbenojigri pobednikjeodlu~enunadoknadi vremena.Sedlarevi}jeizveo~etvrti uzastopni korner, Obradovi} se vinuo kroz vazduh, zahvatio loptu glavom, i sa pet metara savladao nemo}nog golmanaAndonovi}a. M.Lazovi}

Ipak, ne iskqu~uje se mogu}nost da ukoliko na leto stigne primamqivaponudaZvezdaostane bezproverenoggolmana. -Akoklubodlu~idameproda, to je ne{to drugo. Do tada nigde nemrdam.Zamenenasvetunepostoji ni{ta ve}e od Marakane i Zvezde–konsatovaojepopularni Bajko. NavidikujeosvajaweKupa. - @elimo trofej, ali i da jo{ jednom u prvenstvu savladamo Partizan i doka`emo da smo najboqiuSrbiji.Dokrajaseneodri~emo titule. Usporili su nas kikseviuKragujevcuiNovomPazaru.Fudbalje~udo,apotrudi}emosedadokrajasezonedobijemo

BobanBajkovi}

BANATSKOKARA\OR\EVO: Igrali{teJedinstva,gledalaca 200, sudija: Zinaja (Subutica).Strelci:Novaku2.\akovi}u37.Krasi}u82.zaJedinstvo, a V. Kitanovi} u 49. M. Buni} u 89. minutu za Kozaru. @uti kartoni: Bicok (Jedinstvo), a D. Kitanovi} (Kozara). JED INS TVO: ]ul ib rk 7, Trkuqa 7, Markov 7, Deli} 7 (Jak{i}),Milakovi}7,Dap~evi} 7, Popovi} 7, Martinovi} 7 (Krasi} 7), \akovi} 7 (Bicok),Na|alin7,Novak7. KOZARA: Radoj~i}7,M.Buni} 7, Anu{i} 7 (Va`i} 7), Utr`en7,Stupar7,D.Kitanovi}7,B.Buni}7,Reqi}7(Bjelanovi}), V. Kitanovi} 7 (\akovi}),Popi}7,Zeqkovi}7. U veoma korektnoj, interesantnojutakmicidoma}isubiliboqi.Be}u2.minutuposle centar{utaslevestraneMladenNovakjeloptuzakucaopod pre~ku.U37.minutuposlelepe akcije doma}ih igra~a \akovi}jepostaviorezultatpoluvremena. U nas tavk u sus ret a nes motrenost doma}e odbrane iskoristio je Vladimir Kitanovi}ismawiorezultat.A,onda u 82. minutu posle solo akcije Krasi} je uspeo posti}i pogodak, da bi Milan Buni} minut prekrajapostaviokona~anrezultat. M.N.P.

Nespretnistrelci rezultat nije ubedqiviji krivi sudoma}inespretnistrelci. M.Ili}

FudbaleriCrvenezvezdesunastavilisalepompraksom,organizacijomdru`ewaigra~ainavija~a u „Red star {opu“, uz dodatnu pogodnostdadresovesvojihqubimacamogudakupepoprepolovqenim cenama. Pristalice na{eg najtrofejnijeg kluba, uglavnom mla|eguzrasta,moglesudaseslikaju i dobiju autograne od Milo{a Dimitrijevi}a, Jovana Krnete, Nikole Maksimovi}a, Du{ka To{i}aiBobanaBajkovi}a. Centralna tema }askawa bila je pobeda nad ve~itim rivalom u polufinalu Kupa, ali i predstoje}idueluprotivSlobode. -Zvezdaseuvekborizatrofeje,Slobodazaopstanakuligi.To

preko Tatalovi}a iz slobodnogudarca.Dabiudrugomdelu Ba~ka iz Subotice bila boqaipostiglajo{trilepa gola. S.Stojiqkovi}

OP[TINSKALIGASREMSKAMITROVICA(DRUGIRAZRED)

BE[ EN OV O: Igral i{ te BSK-a, gled al ac a 100,sud ij a Bor o| i (Srems ka Mit rov ica).Strelc i: A. Plem i} u 13. i Slad oj ev i} u 67. za BSK, a Ned eqk ov i} u 57. min ut u za Grg ur evc e.@ut i kart on i. Marink ov i} (BSK), Petk ov i}, Rad os av ljev i}, Sim i} (Grg urevc i). BSK: Pani} 8, T. Plemi} 8, Kovaxi}7,Sladojevi}8,Ratkovi}7,Konrad7,I.]iri}8,Marinkovi}7(Nik{i}7),Todi}7 (D.Laketi}7),S.Laketi}7,A. Plemi}8. GRG UR EVC I: \etk ov i} 7, Paunovi}7,Radosavljevi}6,Jeremi}7,NikolaSimi}7,V.Toma{evi} 7 (Vu~ini}), Neboj{a Simi}7,Vukovi}7,M.Toma{evi} 7, Petkovi} 7, Nedeqkovi} 8(Krsti}). Be{enovci su bili boqi rival tokom celog susreta, a {to

Bajkovi}nemrda sMarakane

8.Partizan 9.Apatin 10.FOK

Mladost(I)–Srem NSvolejtim–Ruma Kikinda–Ki0230 Ba~kizmaj–Futog Prvitempo–@iti{te

0:3 3:0 1:3 0:3 3:1

1.Futog 17 2.Prvitempo17 3.Mladost 17 4.Srem 17 5.NSvolej 17 6.Ruma 17 7.Ki0230 17 8.Ba~kizmaj 17 9.Kikinda 17 10.@iti{te 17

45 43 39 38 23 21 19 12 11 4

15 2 14 3 13 4 13 4 8 9 8 9 6 11 3 14 4 13 1 16

47:11 44:14 43:16 40:15 26:33 26:34 24:38 20:44 14:42 11:48

DRUGALIGA –SEVER(M) Mladost–Vojvodina2 RFU–FOK Partizan–Bavani{te Apatin–Sloven Srem–In|ija 1.Sloven 17 2.In]ija 17 3.Vojvodina 17 4.MladostE. 17 5.Srem 17 6.RFU 17 7.Bavani{te 17

17 0 13 4 11 6 10 7 9 8 7 10 6 11

51:11 45:17 40:25 37:29 36:36 30:41 24:36

0:3 3:1 0:3 0:3 1:3 49 41 31 31 25 18 18

17 5 12 17 5 12 17 2 15

23:40 17:41 19:46

18 14 10

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–BANAT(@) Proleter–Kraji{nik 3:0 MDZrewanin2–Banat 3:0 Vr{ac–Koral 3:0 Radni~ki–Klek2 0:3 Hercegovina slobodan 1.Vr{ac 15 2.Zrewanin 15 3.Banat 15 4.Proleter 15 5.Radni~ki 16 6.Klek 15 7.Koral 15 8.Hercegovina 15 9.Kraji{nik 15

13 2 12 3 12 3 10 5 6 10 4 11 4 11 4 11 3 12

43:8 39:14 37:13 35:18 20:33 18:34 15:34 14:40 10:37

40 36 34 32 17 14 13 9 9

PRVAVOJVO\ANSKA LIGA–BANAT(M) Gorwigrad–Proleter Hercegovina–Banat Borac2–Radni~ki

0:3 3:1 1:3

1.Proleter 14 2.Radni~ki 14 3.Banat 15 4.Hercegovina 15 5.Borac 15 6.Gorwigrad 15

35 33 26 17 15 6

12 2 11 3 8 7 6 9 5 10 2 13

38:12 35:15 31:26 21:32 21:33 11:39


c m y

dnevnik

SPORT

~etvrtak19.april2012.

19

VOJVO\ANSKALIGA–ZAPAD

SRPSKALIGA–VOJVODINA

GradskiderbiZvezdi

Pazov~anipotopiliiTemerince

Crvenazvezda-Indeks1:0(1:0) NOVISAD: Igrali{teCrvene zvezde, gledalaca 200, sudija Jojki} (Novi Sad), strelac Stoj~i} u 31. minutu. @uti kartoni: Spasojevi}, Jovanovi}, Avakumovi}, Tri{i}, Okiqevi}, Ra|en, Peki} (Crvena zvezda), Jovovi}, Medi},Veselinovi}(Indeks). CRVENA ZVEZDA: Vuki} 7, Spasojevi}7,Radovanovi}8,Jovanovi}7,Avakumovi}8,Ivkovi}7 (Tadi}-),Peki}7(Kara}-),Tri-

Peki}(Crvenazvezda) uprodoru Foto:D.Ivani}

{i}7(Ra|en-),Stoj~i}8,Vu~kovi}7,Gordani}8. INDEKS: Smiqani} 7, Bojovi}7,Jovovi}7(Klaji}-),Salkaji6(Blagojevi}7),Topoli}7,Saveqi} 7, Medi} 7, Powevi} 7, Zlatkovi} 6 (Veselinovi} 6), Pervaz6,Vujanovi}7. ^eta sa Najlona nastavila je prole}nu `etvu bodova. U malom gradskomderbijuzaslu`enojesavladalaIndeksa.Nakonpo~etnog ispitivawa snaga doma}i su krenuli agresivno, {to im se isplatilo.Peki}jeizveoaut,naodbijenu loptu natr~ao je Stoj~i} i Smiqani}jemoraodavadiloptu izmre`e. Unastavkune{toanga`ovanija igragostiju,alibezpraveprilike za gol. Imao je napada~ doma}ih Peki} kolosalnu priliku da pove}a rezultat, izbio je sam ispred golmana Smiqani}a ali je golmanIndeksauspeodazaustavi loptu. M.Po.

Radni~ki(SM)-Obili} 1:1(1:1) SREMSKA MITROVICA: Stadion Radni~kog, gledalaca 150, sudija Zeqkovi} (Crvenka).Strelci:Deraji}u13.zaRadni~ki,a@ivojnovu32.minutuza Obli}. @uti kartoni: Cvjeti} (Radni~ki,Jankovi},Bukvi},An|i}, Palinka{, Tomi} (Obili}).Crveni karton: Mar~eti} (Obili}). RADNI^KI: [ivoqicki 7, Stevi} 7, Bosan~i} 7, Ivi} 7, Proki}7(Cvjeti}7),Ninkovi}7, Risti}7(Ga~i}7),Vasiqevi}7( Manev 7), Deraji} 8, Skorupan 7, \ur|evi}7. OBILI]: \urovi}7,Vu~ini} 7, Spasi} 7, ]etkovi} 7, Mar~eti} 7,N. Bukvi} 7, Krsti} 7, @ivojinov8,Jankovi}7(Tomi}7),S. Bukvi}7,An|i}7(Pakinka{7). IzabraniciBrankaMarkovi}a strpqivom i borbenom igrom do{lisudoboda,naop{teiznena|ewe i samih gostiju.Lider je u drugom poluvremenu igrao pravu viktorju pred golom \urovi}a, ali,opet,strelcisubilineprecizniinesnala`qivi. B.Rokni}

Prvimaj-Omladinac 1:0(1:0) RUMA: Stadion Prvog maja, gledalaca 150, sudija Papi{ta (Jamena).Strelac: An|i} u 8. minutu. @uti kartoni. Kolarevi}, Kne`evi},Novakovi}(Prvimaj), Stoisavqevi}, [qepica (Omladinac). PRVI MAJ: Drobac 8, Putica 7, Alempi} 6, Kne`evi} 7, Lazi} 8, Jovanovi} 7, An|i} 9, Kolarevi}7,Mar~eta8(Pupovac),Novakovi}7(Je`),Milanovi}7(Markovi}).

MLADENOVO: Budu}nost-Mladost(T)2:1,SREMSKAMITROVICA: Radni~ki-Obili} 1:1, RUMA: Prvi maj-Omladinac 1:0, BA^KA PALANKA: Ba~ka-Stani{i} 2:1, NOVI SAD: Borac-Polet 3:1, Crvenazvezda-Indeks1:0,KA]:Jugovi}-Jedinstvo0:0,BA^KIPETROVAC:Mladost-Sloga2:1. 1.Radn.(SM) 22 14 5 3 44:16 47 2.Jedinstvo 22 10 8 4 27:14 38 3.Cr.zvezda 22 11 3 8 34:26 36 4.Indeks 22 9 9 4 23:16 36 5.Sloga 22 10 4 8 36:28 34 6.Omladinac 22 9 7 6 23:19 34 7.Budu}nost 22 9 5 8 25:22 32 8.Borac 22 9 4 9 29:24 31 9.Mlad.(BP) 22 7 9 6 28:23 30 10.Mladost(T) 22 7 8 7 30:30 29 11.Prvimaj 22 9 2 11 23:26 29 12.Jugovi} 22 6 7 9 28:37 25 13.Stani{i} 22 6 7 9 23:32 25 14.Polet 22 5 8 9 26:30 23 15.Obili} 22 3 6 13 15:40 15 16.Ba~ka 22 3 6 13 15:45 15

OMLADINAC: Jagodi} 6, Haka~5(]eran),Ili}6(Mra~ajac), [qepica7,Stoisavqevi}7,Milosavqevi} 6, Cvijanovi} 6 (Xepina ), Jeli} 7, Milovanovi} 6, Stefanovi}8,Vidakovi}6. Ve} u 8. minutu znao se pobednik ove zanimqive utakmice.StrelacjebioAn|i}.Majstorski je makazicama iznenadio odli~nogJagodi}a. J.\or|evi}

Jugovi}-Jedinstvo0:0 KA]: Sportskicentar„Siget”, gledalaca 200, sudija Jerilovi} (Apatin).@utikartoni:Grozdi}, \uki},@ivanov(Jugovi}),[u{a, Vuji~i}, Ogrizovi}, \uki} (Jedinstvo). JUGOVI]: Suvara-,Grozdi}7 (Miqani} -), Kqaji} 7, @ivanov 7,Kizi}7,Antuni}7,\or|evi}7, \uki}7,Savi}7(Mili}-),Nikoli}7,Srdi}7(Smiqani}-). JEDINSTVO: Jov{i} 8, Kne`evi} 7, Zekanovi} 7, Vuji~i} 7, [u{a7,Duki}7,Dragin6,Ogrizovi}6,Erceg6(Gu{a-),Pej~inovi}7,@akula6. Obostrano ~vrsta igra oba tima.Premaprikazanojigri~inise dajenere{enrezultatnajpovoqniji ishod, malo su Ka}ani bili bli`epobedi.Udrugompoluvremenu doma}ini su imali vi{e prilika i {ansi, a najboqu priliku u 65. minutu propustio je Zdravko Savi} kada ni iz penala nije savladao odli~nog golmana LazaraJovi{i}a. M.Grbi}

Borac(NS)-Polet 3:1(1:0) NOVI SAD: Igrali{te Borca, gledalaca 150, sudija Graovac (Ruma),strelci:Maksimovi}u24. Dobriwacu70.iS.Papri}u86. zaBorac,aZeqaku58.minutuza Polet.@utikartoni:A.Papri}, Maksimovi} (Borac), Martin (Polet). BORAC: Romi}7,[uwka7,S. Papri} 7, Miri} 7, A. Papri} 7, Maksimovi}8,Gostoji}8,Dobriwac 7, Tomqanovi} 8 (Veselinovi}-),Kukoq7(Mitrovi}-),\akovi}7(Gruji}-). POLET: \uri{i}7,Rako~evi} 7, Papovi} 6, B. Dobrijevi} 6, V. Dobrijevi} 6 (Vuka{inovi} -), [egan 7, Bakovi} 6, Malacko 7, Puli}6(Zeqak7),Martin6,Svrkota7. M.Po.

Budu}nost-Mladost(T) 2:1(1:1) MLADENOVO: Stadion Budu}nosti, gledalaca 100, sudija: \urovi}(Savino Selo), strelci: Mari} u 13. i Vejinovi} u 57. za Budu}nost, a ]uk u 27. minutu za Mladost,`utikartoni:Lugowai Mari} (Mladenovo), Krivokapi} (Mladost). BUDU]NOST: Lugowa 7, Karanovi} 7, Vigwevi} 7, Majki} 7, Novak7,Pu|a7,[e{um7,Kne`evi}6([qivar-),Mari}7,Kajtes 7(B.Srdi}-),Vejinovi}7. MLADOST: Om~iku{7,Gavrilov6,Vidakovi}6,Naumov6,[ija~i} 6, Krivokapi} 7, Jandri} 6, Beri}6,]uk7,Ran~i}6,Filipovi}7. M.\.Kremenovi}

PRVALIGASRBIJE

GoleadairemiuZemunelu TeleoptikiRadni~kiizNi{a,uSportskomcentruZemunelo,odigralisunere{eno4:4(!)uzaostalomme~u23.kolaPrve ligeSrbije.

Radni~ki(NP)-Sloga2:0(0:0) NOVA PAZOVA: Gradski stadion, gledalaca 500, sudija Krsti} (Beograd), strelci: Romi}u65.iPavlovi}u80.minutu. @uti kartoni: Pavlovi}, Puni{i}, Gaji} (Radni~ki), Kragovi} (Sloga). RADNI^KI: Uro{evi}6,Zagorac 6, Puni{i} 7, Pavlovi} 8, Isailovi}7,Baji}7,Rni}7,Bo{kovi}6,Gaji}8(Ostoji}-),^e}ari} 6 (Romi} 7), Bale{evi} 6 (^eprwa7). SLOGA: \urikin 7, Bubwevi} 6,Kragovi}6,Miqanovi}6(Torbica -), Stanojev 7, Stankovi} 6, Sila|i7(Kobilarov7),Mrvaqevi}6,Simovi}7,Zuki}6,Ze~evi} 7(D.Tomi}-). Poklizavomterenunakomeje bilo te{ko vladati loptom obe ekipe prikazali su dopadqivu i dinami~nu igru. Radni~ki je tokomceleutakmicebiouofanzivi ali je ekipa Sloge odolevala napadimadoma}eekipe.U8.minutu Radni~kijebiouprilicidado|e do vo|stva, lopta je odsko~ila i udarilaKragovi}aurukupajesudija Krsti} pokazao na belu ta~ku. Pavlovi} sa jedanaest metara {utirao u levu stranu, ali ga je golman \uri~in prozreo i loptu izbacio u korner. Gosti su u 38. minutuimalipriliku,alijeSimovi}ev udarac pro{ao je pored desnegolmanovestative. U nastavku Radni~ki je igrao energi~nije i u 57. minutu Isailovi}jepogodiostativu.Desetak minutakasnijeposlelepeakcijes desne strane ^eprwa je ubacio loptuu{esnaesteracSlogenatr~aojeRomi}iubacioloptuumre`u.DesetakminutakasnijeGaji} je pogodio pre~ku, a odmah zatim Baji}jepropustioprilikuzagol. Drugigoljepostignutu80.minutu.Pavlovi}seizboriozaloptu i sa preko 20 metara sna`nim udarcempogodiomre`u.Dokraja Radni~ki ima jo{ nekoliko prilika. J.Vukovi}

Dolina-Kikinda 1:1(1:0) PADINA: Stadion Doline, gledalaca 300, sudija: Jocovi} (Vrbas).Strelci:\akovi}u45.za Dolinu, a Spahi} u 92. minutu za Kikindu. @uti kartoni: Karanfilovski, V. Duda{ (Dolina), a Kuburovi}, Stojakovi}, Spahi} (Kikinda). DOLINA: Jevti} 7, Vukosavqev6(Staji}6),Mila{inovi}7, Memovi}7,^erwo{7,Josimovi} 7,Karanfilovski7,Ninkov7(S. Duda{ 7), ^i`ik 7, Tripkovi} 7, \akovi}7(V.Duda{). KIKINDA: Hajrovi}7,Stojakovi}7,Babi}6(Bilbija6),Crnomarkovi}7,Kuburovi}7,Plav{i} 7, Stepan~ev 6 (Cvijanovi} 6), Spahi} 7, Geci} 6, Iveti} 6 (Kresoja6),Malinovi}7. Uderbijuza~eqaobatimaimalisusvojeprilike,alisugolmani Jevti} i Hajrovi} bili na visini zadatka. Doma}i tim do{ao jeuvo|stvou45.minutuposledobroizvedenogkornera\akovi}je bionapravommestuisvojtimdoveo u vo|stvo. Kada se o~ekivao krajme~aipobedadoma}ina,Spahi} je sa nekih 25 metara iznenadiodoma}eggolmanaisvomtimu doneovredanbod. B.Stojkovski

Pali}-Tekstilac 2:0(1:0) STARA PAZOVA: Stadion StarePazove,gledalaca150,sudija Prqa (Svetozar Mileti}), strelac:Panteli}u2.i53.minutu.@utikartoni:Hoxi}(Pali}), D.Vukovi}(Tekstilac). PALI]: Jovanovi}7,Hoxi}7, Rodi} 7, Salati} 7, Klisura 7, Mandi} 7, Pr{i} 7 (Lumova 7), Dimi}8,Perovi}7(Pavlovi}7), Panteli}8,Nedeqkovi}7(Varga 7). TEKSTILAC: Igwatovi} 7, Kr{i} 6, Risti} 7, B. Vukovi} 7, Mom~ilovi}6,Maki}6(Ili}6), Stevanovi}6(Kaurin6),Trifkovi}7(Je`-),Perunovi}6,D.Vukovi}7,Arsi}6. Dinami~naiborbenautakmica. Nagolsenijedugo~ekalo,ve}u2. minutuDimi}jeizveokorner,najboqesesna{aoPanteli}isapet metaraposlaoloptuumre`u.Gostisuimali{ansuprekoPeruni-

~i}au37.minutu,alijegolmanJovanovi}bionamestu.Udrugomdelu igre Pali}ani su igrali jo{ boqeipostigliidrugigol.Ponovo preko Panteli}a, jednog od najboqeg igra~a na terenu. Kada gajeDimi}poslu`ioaonjeplasirao loptu u gol. Pali}ani su imalijo{nekoliko{ansidokraja susreta, ali se rezultat nije promenuo. S.St.

Mladost(BJ)-Veternik Viskol2:1(1:0) BA^KIJARAK: Stadion„Livadica”, gledalaca 400, sudija Pantovi} (Ruma), strelci: Radoja u28.(izpenala),Mudrini}i84.za Mladost,a[vowau80.minutuza Veternik Viskol. @uti kartoni: S. Rati}, \uki}, rezervi golman Loli} (Mladost), Erak, [vowa, Be~eli}, Staki}, Markovi} (VeternikViskol). MLADOST: Baji}7,Kosi}8,S. Rati}8,Babi}8,N.Rati}-(Kantar 8), Radoja 8, Kozomora 8, \uki}7(Ratkovi}-),Grahovac7(Vi{ekruna -), Jovanovi} 7, Mudrini}8.

(Sremska Mitrovica), strelac: Vukanovi}u65.minutu.@utikartoni:[vowa,Jovani},Vukanovi} (~SKPivara),Bako{,Zarin(Zadrugar). ^SK PIVARA: Tankosi} 7, Zeqkovi}7,Jevi}7,Kova~evi}7, Vorgu~i} 7, [vowa 8, La}arak 6 (Mari}7),Jovani}7Tepi}7(Dori}-),Vukanovi}7(Ili}-),Stankovi}7. ZADRUGAR: \uri} 7, Rudni~ki 7, Jawanin 7, ]irkovi} 6, Vi{kovi}7,\oki}7(Nini}6),Vukoje6,Ratkovi}6,Bako{6(Selakovi}-),Milovac7,Zarin7. Dobra fudbalska predstava na stadionu Pivare u kojoj su obe ekipe u{le s motivom da pobede. Ijedniidrugisuigraliotvoreno,napada~ki,re|alesuseprilike na obe strane ali golova nije bilosvedo65.minuta.Zeqkovi} seposleduplogpasasamla|anim Mari}empro{etaopodesnojkornerlinijiakadajedo{aona{est sedam metara od gola zavrnuo je loptunatri~etirimetraodgola gdesena{aopokretqiviVukanovi}itopovskimudarcempogodio

@estokduelnaLivadici

VETERNIKVISKOL: Kne`evi}7,Be~eli}7,Jana}kovi}7,Sedlar 6, [vowa 8, Slijep~evi} 7, Staki}6,Markovi}7,Erak6,Babi}7,@igi}6. Jara~ani su diktirali ritam i ve}u4.minutuposleasistencije Mudrini}abrzonogi\uki}{utiraojeporedgola.Opsadagolagostijunijejewavala,aofanzivase isplatila u 28. minutu kada je Erakukaznenomprostorunepro-

suprotni ugao gola gostiju. Ulo`ilisuzadrugari’mnogotrudau posledwihpetnaestakminutaali nisuuspelisti}ido`eqenogciqa,osvajawajednogboda. Udrugompoluvremenuobeekipetra`ilesuodsudijepojedanjedanaesterac. V.Vujanovi}

Vr{ac –Senta 1:1(1:1) VR[AC: GradskistadionuVr{cu,sudija:Malixan(NoviSad),

Serija[i|ana Radni~ki([)-Ba~kaTopola2:1(1:1) [ID: Gradski stadion, gledalaca 100, sudija Mijajilovi} (Vr{ac),strelci:Petrovi}u16.Baqaku60.zaRadni~ki,aStankovi} u8.minutuzaBa~kuTopolu.@utikartoni:Bjelo{,Ili}(Radni~ki),^orovi},Bojovi}(Ba~kaTopola). RADNI^KI: Vuksanovi}7,Kucalovi}7(Savi}-),Petrovi}8, Bjelo{7,Ili}7,Simiki}7,Nedi}6(Vu~i}-),Zec7,\oki}6(Stojiqkovi}-),Baqak7,]iri}7. BA^KATOPOLA: Kroni}7,Dragi}7,\ukanovi}7,^orovi}6 (Bojovi}-),Krivokapi}7,Milovanovi}7,Joveti}6,Martinovi}6, Stankovi}7(Anxi}-),Veselinovi}6(Resanovi}-),Kekezovi}6. Gostisuve}u8.minutupoveli.Desetakminutakasnijedesnibek doma}ih,MladenPetrovi}jeizslobodnogudarcaiskosasa20metaraefektnimudarcemsavladaogolmanaTopol~anaBojanaKroni}a. U 60. minutu posle odli~no izvedenog slobodnog udarca sa desne stranepredgolomgostijunajboqesna{aoDarkoBaqakisvojojekipiobezbediopobedu. M.]ur~i} pismo zaustavio Kozomoru. Siguran realizator najstro`e kazne biojekreatorigreStefanRadoja.Petminutakasnijevelikihendikep za doma}ina, zbog povrede megdan je morao da napusti kapiten Nemawa Rati}. Borba se jo{ vi{e rasplamsala u drugom poluvremenupasuVeterni~aniizjedna~ili rezultat. Pogotkom kapitenaGorana[voweposlecentar{uta mladog Be~eli}a. Pobedu plavo-belih re`irao je najboqi strelacMilo{Mudrini},topovskimudarcemposlaojeprojektil usuprotanugaoistaviopotpisna porazgostiju. M.Meni}anin

^SKPivara –Zadrugar 1:0(0:0) ^ELAREVO: Stadion Pivare, gledalaca 200, sudija: Gali}

strelci:\uri}u16.zaVr{ac,Radinu7. minutuzaSentu,`utikartoni:An|eli},Ranimirov,Sarajlin,Tismenar,\uri},Popov(Vr{ac),[arapa(Senta) VR[AC: Pijevac8,Motorov6, Kowevi}6(od53.Stija~i}6),Beqin7,Babi}7,Tismenar7,An|eli} 7, Sarajlin 6, Ranimirov 6, ^uki}6(od55.Joksimovi}7),\uri}7(od70.Popov7) SENTA: @ivkov 7, Farka{ 7, Kaka{ 7, Radin 7, Cvetkovi} 7, Boki}7,Besla}7(od46.[arapa 7),Popov8,Mara{8,\eri7,Jovanovi}7(od78.Vasin-) Pri`eqkivali su fudbaleri Vr{ca novu pobedu, me|utim posle `estoke borbe sa tehni~kim superiornijim protivnikom moraju biti prezadovoqni osvajawemjednogboda.Sentajeodr`ala

^SK Pivara - Zadrugar 1:0, Mladost (BJ) - Veternik Viskol 2:1,Dolina-Kikinda1:1,Vr{acSenta 1:1, Radni~ki ([) - Ba~ka Topola2:1,Pali}-Tekstilac2:0, Dunav-Cement2:1,Radni~ki(NP) -Sloga(T)2:0 1.Radn.(NP) 21 13 7 1 33:14 46 2.^SKPiv. 21 12 4 5 26:19 40 3.Radn.([) 21 10 6 5 24:17 36 4.Sloga(T) 21 11 2 8 22:20 35 5.Pali} 21 9 7 5 28:17 34 6.Mlad.(BJ) 21 8 6 7 25:18 30 7.Dunav 21 9 3 9 24:25 30 8.Cement 21 8 4 9 22:23 28 9.Senta 21 7 6 8 25.29 27 10.Tekstilac 21 7 5 9 20.22 26 11.B.Topola 21 7 4 10 14:18 25 12.Veternik 21 6 5 10 28:25 23 13.Dolina 21 6 5 10 21:30 23 14.Kikinda 21 6 4 11 22:33 22 15.Zadrugar 21 6 3 12 24:35 21 16.Vr{ac 21 6 3 12 16:29 21 Uslede}emkolu(21/22.aprila)sastajuse:VeternikViskol-Radni~ki (NP),Sloga(T)-Dunav,Cement-Pali}, Tekstilac Ites - Radni~ki ([), Ba~kaTopola-Vr{ac,Senta-Dolina,Kikinda-^SKPivara,ZadrugarMladost(BJ).

~as fudbala na Gradskom stadionuuVr{cu,alinijeimalasre}e daprednostuposedulopte,terensku inicijativu i veliki broj prilikamaterijalizuje pobedonosnim pogotkom. Sjajnom golmanu doma}ih Filipu Pijevcu pripadaju najve}e zasluge {to su Vr{~ani uspeli da se izbore za podelu plena. Povela je Senta u 7. minutu posle solo akcije Milana Radina. N e o d b r a w i v o m udarcu prethodio je sjajan la`wak vezwakagostuju}eekipe. Vr{~ani su izjedna~ili nepunih desetminutakasnije kada je Branko \uri} na asistenciju An|eli}a na najboqimogu}ina~inzavr{ioakcijukojuje zapo~eo Tismenar. Foto:B.Lu~i} U drugom poluvremenu se prakti~no igralosamonapoloviniVr{~ana. IvanMara{jenebrojenoputa protutwao po desnoj strani, slao upotrebqivecentar{uteve,aPijevac je ~inio ~uda na golu posle {uteva Lazara Popova u dva navrata. Kada nije pripremao prilike saigra~ima, Mara{ je bio glavni pratagonista napada Sente,alijeprostoneverovatnokako jegolmanVr{caodbraniowegove udarceglavomizsrca{esnaesterca u 60. i 65. minutu. Rezervista [arapajeu75.minutupoku{aoda lobujegolmanaVr{casa30metara,me|utimloptajezavr{ilana pre~ki.Doma}isuufini{uosve`eniizmenamauspelidado|udo daha,alivi{eodjednogudarcau okvirgolakojijeuputioJoksimovi},jednostavnonisumogli. B. Josimov

Dunav-Cement2:1(1:0)) STARI BANOVCI: Igrali{teDunava,gledalaca:200,sudija: Pa{tar (Subotica). Strelci: A{}eri}u44.i77.zaDunav,aDesnicau61.minutuzaCement.@utikartoni:Jaguzovi},Luki},Ka~ar, Zogovi}, Haska (Dunav), Suba{i}, Milovi}, \eri}, Stanimirovi}(Cement). DUNAV: Lazovi}7,Jaguzovi}7 (Haska7),@e`eq7,Luki}7,Kokir7(Furtula-),Ka~ar7,A{}eri}8,Ilisi}7,Zogovi}7,Jerkovi}7,Rusmir7 (Nini}). CEMENT: Suba{i} 6, Ga{parevi}6,Radin6,Ki{6,Milovi} 6, \eri} 6, Mili}evi} 6 (Stanimirovi} 7), Lukaja 6 (Xari} 6), Desnica7,Ili}6(Grkovi}-),Kalinov6. BodovisuostaliuStarimBanovcima, a najve}e zasluge za to pripadaju Petru A{}eri}u, korpulentnomcentarforu.Sadvagolauve}aojegolgeterskisaldona lististrelcaigostimaizBeo~ina pokolebao sve nade da mogu da prirede iznena|ewe i stignu bar doremija. Kapiten Dunava A{}eri} nije iskoristiojedanaesteracu21.minutualiseunastavkuiskupiosa dvapogotka. P.Plav{i}


20

SPORT

~etvrtak19.april2012.

dnevnik

VLADE DIVAC, PREDSEDNIK OKS

Srbijauznaku broja100 Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Vlade Divac rekao je ta~no 100 dana uo~i po~etka Olimpijskih igara u Londonu da je za srpski tim sve u znaku broja 100, jer se o~ekuje osvajawe 100. medaqe, 100 je godina od prvog u~e{}a Srbije na Igrama i da tim ima oko 100 sportista. - Na dana{wi dan Olimpijski tim broji 80 sportista, ali bi}e nas siguran sam oko 100, jer ~ekamo plasman odbojka{a i odbojka{ica i jo{ nekih individualnih sportista koji ozvani~ewe vize imaju po plasmanu - rekao je Divac, posle sve~anosti u rezidenciji ambasadora Velike Brita-

nije Majkla Devenporta povodom 100 dana do po~etka Igara. Na ovoj sve~anosti uprili~ena je i modna revija na kojoj su predstavqeni modeli kompanije „Zekstra” specijano dizajnirani za olimpijce Srbije. Od tri ponu|ene kombinacije, `iri, u sastavu Milica Mandi} (tekvondo), Olivera i Nikolina Moldovan (kajak), Slobodan Soro (vaterpolo), Nikola Stoji} i Jovan Popovi} (veslawe). izabrao je dve, a narednih dana navija~i }e putem sajta OKS izabrati jednu koja }e biti zvani~na za London. Doma}in skupa britanski ambasador Majkl Devenport

~estitao je srpskim sportistima na sjajnom foto - fini{u i ve} izborenih 80 viza. - Ostalo je jo{ 100 dana do po~etka Igara za organizatore u Londonu, koji se tako|e vredno pripremaju, to je kao posledwih 100 metara jedne trke. Mogu da vam ka`em da je moja zemqa spremna i da }emo sigurno biti dobri i ponosni doma}ini. Opravda}emo status jedinog grada koji je tri puta organizovao Olimpijske igre - rekao je Devenport. Olimpijske igre u Londonu odr`a}e se od 27. jula do 12. avgusta ove godine.

EVROLIGA

Miroti}iMa~van zvezdeuusponu Trofej Evrolige namewen zvezdi u usponu drugi put zaredom pripada crnogorskom ko{arka{u, krilnom igra~u Real Madrida Nikoli Miroti}u. Prema izboru trenera evroliga{kih klubova, 21-godi{wi Miroti} je pokazao najvi{e od svih mladih igra~a i, kako se ocewuje, zna~ajno je doprineo igrama Real Madrida u ovoj sezoni. Miroti} je ove sezone ostvario svoj prvi evroliga{ki dabl-dabl u~inak (protiv Armanija je postigao 11 poena i imao 10 skokova), a u decembru je progla{en za MVP tog meseca u Evroligi. Prose~no je postizao 14,6 poena po utakmici, a bio je i najboqi izvo|a~ penala - pogodio je 56 od 61 slobodnog bacawa ili 91,8 procenata. Crnogorac je blistao u me~u protiv Makabija, kada je u pobedi Reala Milan Ma~van (88:64) postigao 26 poena, {to mu je najboqi skor u ovu istu nagradu i u 2013. godini, jer ispuwavaju stakarijeri. Odli~an je bio i protiv Partizana u gruprosni kriterijum, odnosno dovoqno su mladi. noj fazi. Tada je postigao 21 poen ({utirao je bez Prvi put priznawe Zvezda u usponu dodeqeno je gre{ke sa linije bacawa 10 od 10) i imao je osam sko2005. godine. Tada je dobitnik bio Erazem Lorbek takova. Zanimqivo, ovo je prvi put da jedan isti igra~ da ~lan Klimamija iz Bolowe. Sledili su ga Andrea dobija dva puta ovo priznawe. Barwani (2006, Beneton), Rudi Fernandez (2007, HuDrugo mesto pripalo je igra~u Partizana Milanu ventud), Danilo Galinari (2008, Armani Xins MilaMa~vanu, dok je tre}i centar Galatasaraja Furkan no), Novica Veli~kovi} (2009, Partizan) i Riki RuAldemir. Miroti} i Aldemir mogu da konkuri{u za bio (2010, Barselona).

Detaq s prijema u ambasadi Velike Britanije

Sparsisru{iliLejkerse U NBA ligi odigrano je pet utakmica, a ve~e je obele`io duel Los An|eles Lejkersa i San An to ni ja, koji su dobili Sparsi sa 112:91. Tim iz Teksasa tako je Lejkersima naneo najubedqiviji poraz ove sezone, a tim iz grada an|ela ponovo je bio osla bqen ne i gra wem zvezde tima Kobija Brajanta. Sparse je predvodio Toni Parker sa 29 poena i 13 asistencija, dok je sjajan bio i Tim Dan kan sa 19 po e na i osam skokova. Kod Lejkersa Endru Bajnam je postigao 21 poen, dok su Tim Dankan (San Antonio) Pau Gasol i Met Barns ubacitrojicu igra~a sa bar 20 poena. li po 16. Stiv Novak i Xej Ar Smits su Wujork je sa 116:110 slavio postigli po 25 poena, dok je Tajprotiv Bostona, zahvaquju}i odson ^endler me~ zavr{io sa 20 li~nom Karmelu Entoniju, koji poena. U timu Seltiksa Pol je postigao 35 poena i imao 12 Pirs je postigao 43 poena, {to skokova i deset asistencija, a nije bilo dovoqno da svoj tim Niksi su pored wega imali jo{ spase poraza, a na terenu se na-

@ENSKAKO[ARKASVEPOPULARNIJAUTITELU:Ko{arka{iceTitela,ro|ene1998.godine,uRegionalnoj ligi osvojile su prvo mesto, u konkurenciji ekipa Vrbasa, Beo~ina, Subotice, Sivca i Srbobrana. Ekipadevoj~icaro|enih2001.umu{kojminibasketligi ostvarilesu4pobedei4porazaiukonkurenciji16ekipaosvojilesuosmomesto,{tojevelikiuspehsobzirom daigrajuprotivde~aka.Ovaekipau~estvujuuBanatskom regionalnomtakmi~ewuuminibasketu(devoj~ice2001. godi{te i mla|e) i najubedqivije od svih u~esnika se plasiralauplej-of,pajerealnoo~ekivatida}eitrijumfovati.MaleTiteqankesudobilesvihosamutakmica,awihovtrenerTibor^iko{verujeda}eve}inawih, uzkvalitetanradirazvoj,jednogadanazaigratiuvelikimklubovima. Daseu@KKTitelvaqanoradipotvr|ujei~iwenicada jeuformirawuitre}aekipakojabitrebalodaseukqu~iodjeseniutakmi~weusvomuzrastu.Predsednikkluba Goran ^orto se zahvaquje sponzorima i svim qudima dobrevoqekojipoma`udase`enskako{arkakrupnimkoracimarazvijauTitelu.Apodatakda}eovapitomavaro{icaodjeseniimatitritakmi~arskeekipenajre~itijegovoriopopularnostiko{arkeme|udevoj~icama. @. M.

PETIINKLUZIVNIKAMPZREWANINACA: KarateklubZrewaninjedinijenaovimprostorimakojiusvomredovnomtrena`nomprocesuorganizujeradsasportistimaometenimurazvoju.Za petgodinanatomplanujepostignutomnogovi{e nego{tojeikoo~ekivao,nazadovoqstvoidecei roditeqa.Uklubusunajvi{eponosninaorganizovawe jedinstvenih inkluzivnih kampova na kojima sesportistiizredovnepopulacijeionisasmetwama u razvoju zbli`avaju, upoznavaju i zajedno treniraju. Ovogodi{wipetiinkluzivnikampokupioje30tak sportista sa smetwama u razvoju i sportista izredovnepopulacijeizZrewanina,azabrojneaktivnosti, koje su se tradicionalno odr`avale u Deliblatskoj pe{~ari (SRC ^ardak), bila je zadu`enavolonterkazrewaninskeKancelarijezamladeTatjanaPrpi},kaoisekretarUdru`ewa„Suncokret”Slavi{aBabi}.Generalnipokroviteq5.inkluzivnogkampabiojegradZrewanin,apartneriu realizaciji projekta bili su jo{ i Udru`ewe za mentalnonedovoqnorazvijeneosobe„Suncokret”, Kancelarijazamlade,SportrehamedicaiJPVojvodina{ume. Na ovogodi{wem kampu zrewaninskim karatistimapridru`ilisuseitakmi~ariAtletskogklubaBanat,kojisusatreneromPetromTankosi}em pripremalizapredstoje}atakmi~ewa.@. B.

{ao i Sa{a Pavlovi}, koji se za 16 minuta nije upisao u strelce, ali je imao po dva skoka i ukradene lopte, uz jednu asistenciju. Minesota je nastavila sa porazima, ovoga puta boqi od Timbervulvsa bio je Memfis sa 91:84. Najboqi kod Grizlisa bio je Rudi Gej sa 28 poena i devet skokova, dok su Majk Konli i Zak Rendolf dodali po 16 poena. Kod Timbervulvsa Hose Barea je zabele`io 28 poena i osam asistencija, dok je crnogorski reprezentativac Nikola Pekovi} imao 16 poena i 11 skokova. U tom duelu Rik Adelman ponovo nije mogao da ra~una na Kevina Lava zbog potresa mozga i Darka Mili~i}a, koji je zaradio povredu tetive. U preostala dva me~a ve~eri Indijana je pobedila Filadelfiju sa 102:97, dok je Detroit bio boqi od Klivlenda sa 116:77.

Unikahagubi Alicencu? Unikaha bi ove sezone mogla da ostane bez A licence Evroplige. Ovu mogu}nost najavio je prvi ~ovek elitnog takmi~ewa \ordi Bartomeu. On je rekao da {panskom klubu preti oduzimawe A licence ako takmi~ewe u nacionalnom prvenstvu ne zavr{i bar na de ve tom me stu. Pra vi lo Evrolige je da klubovi, ukoliko `ele da zadr`e evroliga{ki status, ne mogu da budu lo{ije plasirani od polovine timova u nacionalnom prvenstvu. - Pravilo je takvo kakvo je. Ukoliko Unikaha zavr{i na desetom mestu ili lo{ije plasirana izgubi}e svoju A licencu - rekao je Bartomeu.


c m y

dnevnik

SPORT

~etvrtak19.april2012.

21

TRENERODBOJKA[AVOJVODINENSSEMENIKOLASALATI]REZIMIRAOSEZONU

Najuspe{nijismo uSrbiji SRPSKA EKIPA RABITA OSVOJILA TITULU AZERBEJYANA: Odbojka{ice Rabite iz Bakua, za koju igra pet srpskihigra~icaasaklupejevodiZoranGaji},osvojilajepetuuzastopnu titulu prvaka Azerbejyana. Do titule su do{le: Nata{a Krsmanovi},SilvijaPopovi},SawaStarovi},JasnaMajstorovi} iMiraGolubovi},kojajeprogla{enazanajboqegblokeraisme~eraplej-ofa.RabitajeosvojilaprvomestouAzerbejyanu,drugoplasiranajeLokomotivaizBakua,kojutreniraDragutinBalti},atre}ijeBakiizBakua.

[ampionat rukometa{auSrbiji oboriosverekorde Evropska rukometna federa ci ja i wen mar ke tin {ki partner INFRONT objavili su da je Evropsko prvenstvo u Srbiji (15 - 29. januar) oborilo sve re kor de gle da no sti. Sliku iz Srbije preko 75 licenciranih TV stanica u 200 zemaqa videlo je kumula-

gle da la ca, za raz li ku od 280.000 sa prethodnog {ampionata u Austriji. I zvani~ni sajt EP u Srbiji zabele`io je najve}u pose}enost u istoriji evropskih prvenstava. ^ak milion unikat nih po se ti la ca je pre ko sajta dolazilo do relevantnih

Odbojka{i Vojvodine NS seme pora`eni su od Crvene zvezde u finalu plej-ofa i time ponovili rezultat od pro{le sezone (tada ih je u finalu dobio Partizan), ali su osvojili trofej nacionalnog kupa. Osvojen kup i plasman u finale plej-ofa dovoqni su da Novosa|ani mogu da ka`u da je sezona iza wih, ipak, uspe{na. No, ostao je `al i gorak ukus u ustima crveno-belih zbog slabog izdawa u finalu plej-ofa, kada su izgubili tri me~a uzastopno. Poznato je da je te{ko dva puta dosti}i vrhunsku formu u svega mesec dana {to se potvrdilo i u slu~aju Novosa|ana. Evidentno je bilo da su se crveno-beli potro{ili na finalnom tuniru Kupa, a potom i u te{koj polufinalnoj seriji plej-ofa s kragujeva~kim Radni~kim, pa su samo na jednom susretu finala li~ili na sebe i prikazali deo kvaliteta i potencijala, {to nije bilo dovoqno makar za jednu pobedu. Igrawem finala plej-ofa i osvajawem Kupa, Novosa|ani su, po rezultatu, najsupe{niji odbojka{ki kolektiv u zemqi, Zvezda je osvojila prvenstvo, ali se nije plasirala na finalni turnir Kupa. - Sezona je bila duga i naporna, ali kada se sve sabere mo`emo da ka`emo da smo ostvarili zacrtane ciqeve osvajawem Kupa i igrawem finala plej-ofa. Po tome smo najsupe{niji u zemqi i tako|e je veoma bitno {to smo za narednu sezonu obezbedili igrawe u Kupu CEV-a. Ostaje `al za duplom krunom, ali nas je veoma izmorilo igrawe utakmica u sistemu sreda-subota,{to se odrazilo na na{u igru. Zgusnut je bio kalendar takmi~ewa, zbog po~etka priprema reprezentacije je sve moralo ranije da se zavr{i, a nismo uspeli da dva puta u kratkom periodu dostignemo vrhunac forme, pa smo, verujem, zbog toga odi-

grali veoma slabo u finalu - ka`e Nikola Salati}, {ef stru~nog {taba Vojvodine NS seme.  Da li ste li~no zadovoqniu~iwenim? - Bio bih potpuno zadovoqan da smo odigrali boqe u finalu i da smo pru`ili ve}i otpor Crvenoj zvezdi. Tada bih mogao da ~estitam igra~ima na svemu, jer nije problem izgubiti, bitan je i na~in na koji se izgubi. Ne ka`em da

je sezona iza nas neuspe{na, ali sam ube|en da je moglo i moralo boqe. Puno je bilo ~inilaca koji su nam ote`avali posao tokom sezone, sve se svodi na igra~e i stru~ni {tab, a tu je krivica podeqena.  [ta vam je konkretno ote`avalosezonu? - Nismo zaista imali sre}e sa zdravstvenim biltenom. Rano u sezoni se povredio Mrdak i bio je

odsutan vi{e od dva meseca sa tegobama do kraja sezone. Na wegovo mesto smo morali da prekomandujemo Nemawu ^ubrila koji je ponovo ispao `rtveno jagwe, ali je morao da popuni mesto korektora na kojem se nekoliko puta dobro sna{ao, ali je sigurno mogao vi{e da pru`i igrawem na wegovoj poziciji sredweg blokera. Onda se na kraju prvog dela sezone povredio i prima~ servisa Milan Kati}, kojeg smo tada izgubili do kraja sezone zbog delikatne povrede ramena. Naravno, ne ra~unam sitne povrede koje su uobi~ajene za odbojku i dugu sezonu.  Tonisusviproblemi? - Nisu. De{avalo nam se nekoliko dana pre finalnog turnira Kupa da su nam ruke bile vezane zbog restrikcija struje pa smo trenirali van Spensa i to pod dnevnim svetlom. Sada kada razmislim o tome, zbog svega nam je taj pehar Kupa jo{ dra`i. Imali smo i problema sa zauze{}u na{e hale u kojoj treniramo, pa smo bili ~ergari i trenirali gde je to bilo mogu}e. Ne tra`im alibi za poraz u finalu plej-ofa, ali ovo su ~iwenice.  Kakvi su vam planovi za slede}usezonu? - Ve} sada smo krenuli s razgovorima o ciqevima za slede}u sezonu. Treba da vidimo da li nam se svima poklapaju ciqevi i mi{qewa i kako }emo da nastavimo. Treba razgovarati o fizinomiji tima, Mirosavqevi}u i Stefanovi}u su istekli ugovori i treba oformiti ve} sastav koji }e biti oboga}en za dva, ili tri nova igra~a. Naravno, da li }e mo}i da se dovode nove snage i koje zavisi}e od finasijske situacije, jer nas o~ekuje i igrawe skupog CEV Kupa i zato sada ni{ta konkretnije ne mo`e da se ka`e i uradi dok se ne vidi s ~ime raspla`emo - istakao je Nikola Salati}. MarkoRisti}

^ASOPISVOLEJVORLD PROMOVISAOSRPSKUODBOJKA[KUBRA]UKOVA^EVI]

tivno 1,47 milijarda gledalaca. To je porast za 40 posto u od no su na pret hod no EP u Austriji (1,03 mil), odnosno 20 posto vi{e od dosada{weg rekorda sa Euro 2008. iz Norve{ke, kada je najboqi evropski rukomet gledalo 1,22 milijarda gledalaca. Rekord je postignut i u broju sati. Sa rukometnog doga|aja godine u Srbiji emitovalo se 1.898 sati programa, za razliku od 1.700 iz Austrije 2010. Deseto Evropsko prvenstvo, odr`ano u ~etiri srpska grada, bilo je rekordno i po broju gledalaca na tribinama. U pet hala najboqe evropske rukometa{e gledalo je 300.000

informacija, a broj ukupnih poseta (2,45 miliona) je gotovo tri puta ve}i u odnosu na Austriju. Otvoreno je 9,99 miliona stranica za razliku od 4,61 miliona pre dve godine, a Fejsbuk stranica {ampionata imala je preko 35.000 fanova. Platforma EHF Euro 2012 na Jutjubu do`ivela je izuzetnu po pu lar nost. Ko ri sni ci iz ~itavog sveta su pregledali video materijale (utakmice, izjave, najave) vi{e od 860.000 puta. Evropsko prvenstvo u Srbiji osta}e upam}eno i po tome {to je televizijski signal sa jednog rukometnog takmi~ewa prvi put i{ao u HD formatu.

SPORTSKISAVEZOP[TINESE^AW

Predsednik Milo{\iku

Diplomirani pravnik Milo{ \iku jednoglasno je izabran za predsednika Sportskog saveza op{tine Se~aw. U Upravni odbor imenovani su: Zoran Rikalo, Marija A}imovi}, Slobodan Repac, Milovan Vu~kovi}, Nikola [kori}, Dra{ko Dragi} i Radenko Ugr~i}. Izbor \ikua za prvog ~oveka se~awskog Sportskog saveza svojevrsno je priznawe dugogodi{wem uzornom sportskom radniku, godinama najagil ni jem ~la nu upra ve Rad ni~kog iz Sutjeske i jednom od organizatora Kupa Libertatea – Letwih igara op{tine Se~aw. \iku je, ujedno, i predsednik disciplinske komi si je za fud bal Pod ru~ ne lige.

- Savez brine o funkcionisawu 23 kluba. Svi oni su listom istakli dobru saradwu i sa Savezom i sa lokalnom samoupravom, posebno sa predsednikom op{tine Predragom Milo{evi}em, koji redovno pokazuje razumevawe za intere se klu bo va, jer do bi ja mo planirana sredstva, obezbe|uje nam prevoz i pokriva tro{kove – rekao je \iku. On je dodao da je za wega, kao pred sed ni ka Sport skog saveza, osnovno da takvu saradwu odr`i i ubudu}e. - Pred nama je i priprema Letwih op{tinskih igara u Sutjesci. Uskoro }e na{a komisija obi}i teren i u~initi sve da se pripreme obave blagovremeno – najavio je novi predsednik SS Se~wa. @.B.

NikolaiUro{ stazamaGrbi}a U posledwem broju magazina FIVB Volejvorld objavqena je pri~a o bra}i Kova~evi}, Nikoli i Uro{u, odbojka{kim reprezentativcima Srbije. Bra}a Kova~evi} su pro{le godine zajedno osvojili sedam medaqa. Nikola je sa seniorskom reprezentacijom osvojio zlatne medaqe na Eevropskom prvenstvu i na Predolimpijskom turniru u Londonu, kao i nagradu za najboqeg prima~a na EP.Uro{ je s kadetskom reprezentacijom Srbije osvojio zlatne medaqe na Evropskom i Svetskom prvenstvu, bio najboqi igra~ (MVP) na oba prvenstva, a dobio je i nagrade za najboqeg poentera i najboqeg sme~era na EP. Uro{ je s juniorskom reprezentacijom osvojio bronzanu medaqu na Svestkom prvenstvu i zlatnu medaqu na Balkanskom prvenstvu, kao i nagradu za najboqeg prima~a, a sa seniorskom reprezentacijom osvojio je zlatnu medaqu na EP. Prenosimo prevod teksta objavqenog u magazinu FIVB Volejvorld. Odbojka ponekad mo`e da postane porodi~ni posao, kao {to je to mnogo puta bio slu~aj kod dvojice najpopularnijih srpskih, a izvorno jugoslovenskih odbojka{kih zvezda Vladimira i Nikole Grbi}a. I premda je Vladimir zavr{io igra~ku karijeru, ostao je u odbojci kao potpredsednik Odbojka{kog saveza Srbije, dok je Nikola oti{ao iz reprezentacije nakon Svetskog prvenstva 2010. godine u Italiji. Ovo je tradicija koja se daqe nastavila zahvaquju}i doprinosu bra}e Kova~evi}, Nikoli i Uro{u. Na Svetskom kupu FIVB u Japanu, kada je Srbija gubila od

NikolaiUro{Kova~evi}uJapanu

Poqske u Nagoji, Evropski prvaci iz 2011. godine, ipak, su zasadili potencijalno zna~ajno seme za budu}nost, u trenutku kada su se na terenu nakratko na{li Nikola i Uro{ zajedno. Uro{ ima samo 19 godina, ali se isti~e kao jedan od najperspektivnijih odbojka{a u Evropi, po{to je dao ogroman doprinos uspesima srpske kadetske reprezentacije koja je pro{le godine postala evropski i svetski prvak, a Kova~evi} mla|i bio je progla{en za MVP u oba takmi~ewa. Za svoj uspeh osvojio je nagradu Olimpijskog komiteta Srbije za najboqeg

mladog sportistu godine.Uro{ je prvi put uvr{ten na spisak seniorske reprezentacije 2010. budu}i da se Srbija trudila da postupno podmladi svoju ekipu. Nikola, u me|uvremenu, ~etiri centimetra ni`i i 12 kilograma lak{i, ostvario je veoma dobar u~inak na putu ka Evropskom zlatu u Be~u sa titulom najboqeg prima~a. Iako su se ponovo na{li zajedno, kada je reprezentacija zapo~ela pripreme za Svetsko prvenstvo, ve}i deo vremena je svako i{ao svojim putem. Uro{, ina~e levoruk, trenutno igra drugu sezonu u Sloveniji za odbojka{ki

klub ACH Volej Qubqana, a Nikola je napustio Italiju kako bi se oprobao u ruskoj avanturi sa klubom pred kojim je budu}nost, sa sedi{tem u Ni`wem Novgorodu. Svetski kup FIVB je ispao prili~no razo~arawe za reprezentaciju Srbije, koja je na ovom takmi~ewu zavr{ila na osmom mestu. No, iako su {anse za imitirawe bra}e Grbi} u predstavqawu svoje zemqe na Olimpijskim igrama smawene neuspehom u Japanu, ne bi bilo nikakvo ~udo videti bra}u Kova~evi} jednog dana zajedno na olimpijskom postoqu.


22

kultura

~etvrtak19.april2012.

INTERVJU

dnevnik

СТАША ЗУРОВАЦ, КОРЕОГРАФ И РЕДИТЕЉ БАЛЕТА „МИЛЕВА АЈНШТАЈН” У СНП-у

Плес, али и ликовност и нарација Балет “Милева Ајнштајн”, настао према мотивима истоимене драме Виде Огњеновић, премијерно ће,у кореографији и режији Сташе Зуровца, госта из Хрватске, бити изведен 28. априла

“Циркус примитиф балет”насталаје2003,када постаје и директор Балета у ХНК Ивана пл.Зајца у Ријеци, а такође наставља да ради и као кореограф.Зуровац је добитник награда у Хрватској,

Живо ткиво представе l Докле сте исписали књигу сарадње са овим ансамблом који сте већ упознали? -Невјероватна је заправо чињеница да смо ми мјесец дана пред премијеру готови с балетом.То је ријеткост и код мене,једино ми се то десило са „Дискретним шармом буржоазије“у Ријеци,тако да сам јако задовољан.Сада имамо времена да се бавимо естетиком,што врло ријетко у тој репертоарној динамици позоришта човјек има да доведе до фине израде.Мислим да је то за играче искључиво важно и увијек сами себе развијао као аутора у том смислу не да будем што мање оптерећење за играча,него што већи потицај.Они су живо ткиво на којима остаје представа и театар без њих не вриједи,једино због њих и постоји,од чистачице до управника. Једино сви радимо у позоришту, и постојимо, само због представа. на сцени “Јован Ђорђевић”Српског народног позоришта. Након својевремено драмске, затим недавно и оперске представе, сада ћемо видети и балет инспирисан поменутим комадом Виде Огњеновић, који говори о oвoj нашој познатој суграђанки. На сцену СНП –а, где је пре неколико година радио “Божанствену комедију”,балет„Милева Ајнштајн“поставља Сташа Зуровац,који уз играчку каријеру деведесетих година почиње да ствара и кореографску. Његове прве кореографије датирају из 1996,а прва целовечерња под називом

Хановеру, а такође и у Београду (Фестивал кореографских минијатура и “Перистил” града Београда). l Гледали смо драму и оперупоовомкомаду,а шта кореографа инспирише у њему? -Овајбалет није по драми,него по мотивима,који су мени били занимљиви да, слиједећи тај драматуршки низ који постоји у драми, сваку сцену направим онако како пише уредослиједу,и извучем оне мотиве који су мени важни да интерпретирам оно што пише у драми. Не оно што

Фото: Б. Лучић

пише о животу Милеве Ајнштајн,нити о животу Ајнштајна, него оно што пише у драми.Дакле, ја интерпретирам већ нечији поглед, а не оно што је наравно претпоставка у томе,да се њена драма темељи и на повјесним и тачним чињеницама, које дају аутентичност.И ја сам исто ишао из те поставке,тако да сам се ба-

вио опширним истраживачким радом што се тиче Милевиног и Ајнштајновог живота, и заједничког,а и оног након оне точке када су њихови животи почели ићи у неким различитим правцима,па све до Милевине смрти. Када узмем неки литерарни предложак да бих интерпретирао то дјело, онда тражим оно

што су јаки моменти, што су обрати,нека предвиђања,ствари које се виде већ на почетку,а зна се како ће завршити, и како такву информацију држати занимљивом гледатељу који од почетка зна да нешто иде у криво. Па ту линију вући кроз неку особу,лајтмотив,ту присутност судбине. Занима ме онај нуклеус, онај подтекст,оно што пише између ријечи, али врло ме понекад занима и дословност, зато што мислим да и то има своју занимљивост. l Најавили сте да се неће све базирати само на плесу него и на покрету, филму, музици. Да ли вам управо такав израз највише лежи? - Мислим да је то израз који мене заправо занима од почетка, тај тотални театар који сам кроз минутажу тог цјеловечерњег балета градио,и те изворе напајања тог дјела,да се он искључиво не базира на тијелу и истраживању покрета, провлачењу оваквом и онаквом, него да се бави драматургијом, ликовношћу, другачијом врстом изражавања и играча самих. Сматрам балетске играче пуно комплекснијима него што се обично они сматрају.Ја их гледам као умјетнике и посебне инвидидуе, сваког особно. Никад их не посматрам као масу плесача пред собом осим када је то нужност за сцену,али и тада имамо индивидуални приступ што се тиче неких корекција, мотивација. Никад то не сводим на оно што је за-

право понижавајуће за сваког умјетника,да га се сведе под неку масу. l Како ће сада изгледати обај балет на сцени? -Увијек човјек покушава,како у избору тема,тако и у избору ликовности, стално да истражује. Тако смо и овај пута некако посегнули за нечим новим што се нас тиче као неког тима, можда не што се тиче повјести уметности,али сигурно нешто што је нама, мени као аутору, било важно да на интуитивној разини савладам као неку врсту изражавања. Биће врло занимљиво,имали смо једну идеју коју смо на крају доста и редуцирали, али остала је иста.Но, не волим да причам какав ће бити ликовни идентитет, али,у сваком случају ће пропратити туидеју.Наравно,у костиму смо покушали задржати вријеме, и заправо једино у костиму. Ово остало су доста апстрактни елементи који подсјећају на просторе и некакве амбијенте кроз које се драма креће.Мислим да ће бити врло занимљиво. Углавном је у чистој форми,с доста реквизите.Скоро свака сцена је у неком другом начину изражавања,граничена често с некаквом кореодрамом, која опет крене у некакав плес, па у формалне ствари, па у показивање, у наративно. Било ми је то врло занимљиво да кроз такав начин човјек ипак успе задржати линију у комаду и да буде јасан. НaташаПејчић

U SUBOTU U BE^U

ПРИЗНАЊЕ ЗА ИЗЛОЖБУ У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ

Сави Стојкову награда Вукове Tribina o novosadskom panku задужбине за уметност У свечаној сали Вукове задужбине у Београду јуче је сликару Сави Стојкову свечано уручена награда ове задужбине за 2011. годину за уметност. Награде за науку и уметност су почетком фебруара додељене Снежани Са-

(1925) је уручио председник Задужбине Миодраг Матицки. Председник Одбора за доделу награде у области уметности Драшко Ређеп прочитао је образложење награде у коме се наводи да је Стојков један од доајена српског

марџији за књигу „Облици усмене прозе„и Стојкову за уметност за изложбу у Музеју Војводине у Новом Саду али сликар тада, по савету лекара и због лошких временских прилика, није присуствовао уручењу награде. Награду у виду повеље,плакете и новчаног износа Стојкову

сликарства и стваралац који „дуготрајно и понесено вуковску идеју блискости са дугом народног стваралаштва преноси на пространом,може се без претеривања рећи планератном атласу”. Изложба посвећена шумама, као типолошкој загонетки, показала је не само незаустављиву

страст Саве Стојкова за тишину нијанси, него је, на трагу Короа, показала наше богате крошње и наш безусловни хлорофил. Сликарство које је било инспиративно за велики број критичара неколико генерација, наводи се у образложењу одлуке. Ређеп је говорио и о бајковитим представама српског севера Саве Стојкова на којима је све на око спокојно и води као једном од главних мотива сликара Војводине старе. Сава Стојков опомиње да је могуће бити благородан,смеран, тих,насмејан и чинити добра која се увек враћају,рекао је Ређеп и додао да награда Вукове задужбине Сави Стојкову -чија се дела виде и у серији „Бела лађа„ али и на светским дворовима представља повратак истинском и најчистијем вуковском принципу. Видно дирнут и узбуђен,Стојков се захвалио свима на награди и рекао да ће бити радостан ако успе да се одужи свом „вољеном народу”. „Жао ми је што не умем да искажем колико сте ми радост учинили„,рекао је Стојков пољубивши плакету. Награде Вукове задужбине додељују се сваке године од 1990. за науку и уметност. (Танјуг)

ИЗ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ „ТАНЕСИ”

Кључна дела јапанске књижевности Издавачка кућа „Танеси„ одлучила је да домаћој публици, жељној нешто „егзотичније„литературе, представи два кључна дела јапанске књижевности 20. века -„Сунце на заласку„Осаму Дазаија и „Душа„Нацуме Сосекија. „Сунце на заласку„ објављено је 1947.године и радња се догађа у Јапану после Другог светског рата. Прича, заснована на елементима пишчеве биографије,кроз живот браће Кжука и Наођија и њихове мајке показује породицу у кризи, нестајање старог стила живота и долазак индустријског друштва. Дазаи је, иначе, један од најзначајнијих јапанских приповедача и романсијера 20.века.Рођен 1909. у старој аристократској породици, још као студент

приступио је комунистима у које се касније разочарао.Био је нар-

коман и човек који је издао другове. Оболевши од туберкулозе бацио се у реку 1948. и убио. Осећај кривице почињених грехова био је једна од главних тема његове књижевности. „Душа„ или „Кокоро„ Нацумеа Сосекија, први пут је објављен 1914.године.Реч је о изузетном роману о страху, самоћи и крхкости људског постојања. Роман се бави модернизацијом Јапана кроз замршену причу о пријатељству два мушкарца млађег ученика и учитеља. Сосеки је био један од значајнијих писаца на прелазу из 19.у 20.века.Његова дела поставила су темељ савременом јапанском роману,а главна тема романа била је модернизација Јапана у такозваном Меиђи периоду (18681912).

Studentskikulturnicentariz NovogSadausaradwisaKUD„Junion“odr`a}eusubotu21.aprila uBe~u(Klubslovenskihstudenata, Modnscheingasse 11, Rote Tur) tribinu posve}enu novosadskoj pank sceni, koja }e obuhvatiti promociju kwige „Novosadska pankverzija“autoraSaveSavi}a i Igora Todorovi}a, zatim izlo`bu fotografija iz kwige, predstavqawe„ToBePunk“festivala iCDivideoizdawaSKCNS-a. U Velikoj Britaniji pro{le godine obele`eno je 35 godina panka.Iako je u krajeve biv{e Jugoslavije pank stigao dve godine kasnije,jedan od prvih gradova,uz Qubqanu i Rijeku,u kojem je ovaj pokret uzeo maha bio je Novi Sad. Kwiga „Novosadska pank verzija“, autora Igora Todorovi}a i Save Savi}a,u izdawu SKCNS,doprinela je bogatoj istoriji novosadske scene. Novosadski pank pokret je od kraja 70-ih pa do danas pomerio mnoge granice, ne samo na lokalnom nivou,i iznedrio veliki broj kreativnih pojedinaca i grupa u svim domenima umetni~kog izra`avawa,bez obzira da li se radilo o ~lanovima bendova, qudima koji su radili prve fan-

PlakatzatribinuuBe~u

zine i organizovali koncerte do onih obi~nih posetilaca svirki. Nakon velikog uspeha koje je do`ivela kwiga „Novosadska

pank verzija“ ~ija su dva izdawa razgrabqena u kratkom periodu, Studenstki kulturni centar Novi Sad pokre}e prvi pank festival na ovim prostorima „To Be Punk“ festival i objavquje niz CD izdawa legendarnih novosadskih bendova ali i debi albuma mladih sastava. U sklopu tribine uBe~ubi}e organizovana izlo`ba fotografija iz kwige „Novosadska pank verzija“ kao i projekcija video spotova i `ivog materijala novosadskih pank bendova. Na tribini }e govoriti Igor Todorovi}, jedan od dvojice autorakwige, kao i Aleksandar Pavlov i Jovan Gvero u ime Studentskog kulturnog centra Novi Sad. S.S.

ПОРТУГАЛСКА ПЕВАЧИЦА ВЕЧЕРАС НАСТУПА У СИНАГОГИ

Фадо и глас Терезе Салгуеиро Позната португалска певачица Тереза Салгуеиро, некадашња чланица групе „Мадредеуш“,поновогостујеуНовомСаду, где ће вечерас приредити концертуСинагоги.ТерезуСалгуеиро ће на концерту пратити КарисаМарцелино(хармоника), ОскарТорес(контрабас),Андре Филипе Сантос (гитара) и Руи Лобато (бубањ, перкусије и гитара).ФадоигласТерезеСалгуиеројошједномће,назадовољство многих, испунити простор Синагоге. Организатор је агенција Мy Wаy из Београда,апродукцијаконцертауНовомСаду реализује се у сарадњи с Музичком омладином Новог Сада. -Тереза,певачицанеодољивоггласа,допринелаједа португалскизвукфадомузикезаволељудиширомсвета. ПредНовосађанимаћеизводитипесмесновогалбума под називом “Мистерија” . – најављују организатори овогконцета. - Раднаовомостварењутрајаојеодновембра2010.дојула2011,асамалбумјеплодзаједничкесарадњеиистраживањафадодивеимузичаракојеје одабрала.Будућидадолазеизразличитихсредина,окупљениуметницижелелисудаобјединебогатеиразно-

врсне хармоније трагајући при томзазаједничкимјезиком.Комбинација инструмената настала је као резултат тежње за иновацијом, али и прилагођавања таквих новина карактеристикама сензибилитетасамихмузичара. Текстовипесамаговореозагонеткамаживота,паотудаиназив албума “Мистерија”. „Ова музика је створена првенствено за живо извођење. Музичари на сцени доносе раскошан спектар емоција позивајући публику да својоменергијомупотпуниизвођењештосвакиконцертпретвараујединственинесвакидашњиугођај“.Филмофилима позната и из остварења Вима Вендерса „Лисабонска прича”,ТерезаСалгуеиројезбогсвогталентаипреко 900одржанихконцераташиромсвета,посталакултурни амбасадорсвојеземљеПортугала.Рођенаје1969.уЛисабону. У седамнаестој години постаје певачица групе „Мадредеуш“,чувеногпортугалскогсаставачијијерад био посвећен промовисању фадо музике. Од 1986. до 2007.са „Мадредеушом“ снимилаjeвишеоддванаест награђиваних албума, продатих у преко пет милиона примеракаширомсветаипосталаједанодводећихпортугалскихвокала. Н. П-ј.


~etvrtak19.april2012.

c m y

kultura

dnevnik

23

СИНОЋПОЧЕО6.МЕЂУНАРОДНИФЕСТИВАЛПРОЗЕУНОВОМСАДУ

Уметностречијеговористине У културном центру Новог Сада,којијеорганизаторидомаћин, синоћ је започео Шести међународнифестивалпрозе-Прозефест, накомећеседанасисутрапублици представити девет писаца из Словачке, Словеније, Немачке и Србије.НазавршнојвечериСлободану Тишми биће уручена награда„МилованВидаковић“зацелокупнопрозностваралаштво. Фестивалјеотвориопрошлогодишњи учесник Драган Великић, беседом о односу историје-стварностииуметности. - Уметност не опонаша стварносст, она не препричава, она не имитира,онанекопира,нитиима оригинал према коме се односи, рекаоје,измеђуосталог,Великић.Чувени „предложак“ уметничког дела је тек будалаштина сувише здравог, бирократског разума. Уметничкоделојесветзасебе,оно је свој сопствени предложак, свој властитиоригинал.Истварности уметности су говор разлике и не-

стабилности,путовањаипреобличавања, другим речима, говор истине, јер само разлика даје да

тлана Велмар Јанковић, коју је представио Иван Радосављевић. ПоследњисиноћнигостПрозефе-

ДАНАСНАПРОЗЕФЕСТУ

Књижевницимеђугимназијалцима Другифестивалскиданпочињеуподне,књижевнимразговорима удвеновосадскегимназије.УГимназији„ЛазаКостић“представиће сеОтоТолнаииАнтонБалаж,ауГимназији„ЈованЈовановићЗмај“ гошћесуСветланаВелмар-ЈанковићиЈеленаЛенголд. Вечерњипрограмусали„Трибинамладих“уКЦНСпочињеу18 часова,наступомВладанаМатијевића,когаћепредставитиМилета АћимовићИвков.СаткаснијесвојупрозућечитатиЈеленаЛенголд, апредставићејеИренаЈаворски.У20,30наступаЈаниВирк,аоњеговомстваралаштвуговорићеГојкоБожовић. Улазнасвепрограмејеслободан.

Фото:Б.Лучић

ствари буду виђене у њиховој истини. Потом је Ото Толнаи читао одломкеизсвојенајновијепрозе,ао његовомстваралаштвуговорилаје Владислава Гордић Петковић. СвојупрозууживојечиталаиСве-

стабиојеАнтонБалажизСловачке, а публици је о њему говорио МићоВујичић. У музичком програму наступилајеАнаКлемАксентијевић,која јесвираланавиоли. Р. Лотина

ТРАДИЦИОНАЛНАМАНИФЕСТАЦИЈА19.МАЈАСАВИШЕОД200САДРЖАЈА

СТУДЕНТИЉУБОСЛАВАМАЈЕРЕОДУШЕВИЛИНАФЕСТИВАЛУУКИКИНДИ

Програми„Ноћи музеја” у65градова

Правамала ремек-дела

Више од 200 музеја, галерија и изложбених простора у 65градова Србије отвориће своја вра-

први пут отвара своја врата посетиоцима „Ноћи музеја„ је Народна библиотека Србије. Про-

та у „Ноћи музеја„, 19. маја, а први пут манифестацији се прикључују Апатин, Горњи Милановац, Ириг, Параћин и Лепен-

грам у престоници биће тек детаљно представљен,али организатори су открили да ће у седам зона публици понудити борбе

УНовомСаду на50места УНовомСадупубликуочекујевишеод100садржајана50локација. Између осталог, биће представљени цртежи из приватне колекцијекојесуначинилипосланицизавремеседницаупарламенту, писма која су размењивали вајарка Вука Велимировић и сликар Урош Предић, фотографије одеће коју су носили Јосип БрозТитоиЈованкаБроз... НовиСад ћепредставити декаду50-ихиприказатипочеткенајпопуларнијегмузичкогжанра–рокенрола.Заинтересованићесазнатичемуслужи“драпирање”алиивидетикакоизгледајутрадиционалне војвођанске кухиње. Дегустираће се бачки медењаци, шапице,лењепитесавишњамаикифлесасалом.Фризираћесеу стилуосамдесетих, азаљубљенициугигабајтемоћићедапогледајукућнерачунарекојисубилипопуларниубившој СФРЈ80-тих година. ски вир, најављено је јуче на конференцији за новинаре уБеограду. Најбогатији програм понудиће Београд,где је на 67локација планирано више од 100 програма, а једна од институција која

неустрашивих мачевалаца и борилачке вештине азијских ратника,док ће неколико корака даље бити изложени приватни предмети Николе Тесле из собе 3327 хотела „Њујоркер„, у коме је славни научник провео по-

следњих десет година свог живота. Од 18 часова до 2 сата после поноћи Нишлије ће моћи да се упознају са археолошком поставком Народног музеја, погледају изложбу о Стевану Сремцу,видео презентацију „Константин који спаја„, изложбу старе штампе, а Ниш арт фондација за ову ноћ припрема посебно изненађење. Концепт крагујевачке „Ноћи музеја„ базира се на промоцији културног наслеђа тог краја те ће кроз фото-документарну изложбу бити представљен намеснички период владавине кнеза Павла Карађорђевића, документи,писма,честитке краља Александра Обреновића и Драге Машин, слике Петра Лубарде из циклуса „Крагујевац 1941” и друго.Догађаји у Краљеву биће у славу реке Ибар, у Врбасу ће посетиоцима бити дочаран изглед средњовековне пијаце, док ће у Новом Пазару сви заинтересовани имати прилику да се опробају у ткању на разбоју,погледају фотографије градске и сеоске ношње и изложбу Удружења ликовних уметника Босне и Херцеговине. Пошто је прошле године завршена кровна конструкција над археолошким налазиштем Лепенски вир, „Ноћ музеја„ биће одлична прилика да посетици виде како изгледа овај локалитет ноћу. „Звезде„ вечери биће скулптуре из Лепенског вира, а припремљена је и музичко-светлосна инсталација која ће оживети један од најзначајнијих археолошких локалитета. Од 18 сати врата ће посетиоцима отворити музеји,галерије и изложбени простори и у Шапцу, Суботици, Аранђеловцу, Бечеју, Ваљеву, Тителу, Смедеревској Паланци,Бачкој Тополи,Инђији, Врању,Зрењанину,Бору… Овогодишња,девета по реду, манифестација одржава се под слоганом „Одличан провод у музејима„, а српска „Ноћ музеја„је трећа по величини у Европи,након француске и руске. (Танјуг)

УОКВИРУПРОЈЕКТА„ОПЕРАУБИОСКОПУ”

Продатодесетмилиона карата Рекордних десет милиона карата продато је широм света у оквиру пројекта „Опера у биоскопу”, који је пре неколико година покренула Метрополитен опера у Њујорку. „Опера у биоскопу”је завршила своју шесту сезону протеклог викенда, емитовањем Вердијеве „Травијате„путем сателита у 1.500биоскопа у Северној Америци и у више од 40земаља широм света.

Близу 250.000људи уживало је у суботу у директном преносу оперске представе,а само у Северној Америци је зарада на биоскопским благајнама износила 2,4милиона долара Последњу представу у сезони,у одложеном преносу у Азији и на другим континентима, видело је додатних 100.000љубитеља опере. Седма сезона, која ће почети у октобру, донеће чак 12преноса,међу којима су и две премијере.

Реткосепишеостудентима,њиховимвежбамаииспитима,алионо штосуурадилистудентитрећегодинеглумеАкадемијеуметностиу Новом Саду, у класи Љубослава Мајере, изводећи Чеховљевог „Галеба”каопратећипрограм62.фе-

Позориштамладих-„ПоводомГалеба”БорисаЛијешевића...Такође, Мајеранијепогрешиокадјезахтеваоодсвојихстуденатадамладии неискусни какви јесу, покажу сву сложеностдрамскогкласикауједном од својих најбољих издања,

дела. Уметност као лепота, лепота као смрт, тешке су теме, тешко и бреме, али ослобађајуће у односу на друштвени и интимни контекст укомсеживи.Зато,самонапред! Педагошки,безиздвајања,евоје подела, достављена руком написа-

истовременопреносећисвунеизвесност властитог уметничког опредељења. Резултат је „Галеб” у пуномсјајусвогтрагичкогпатоса,са текпонекомдистанцом(комичким или ироничним односом) за коју, ипак, треба мало (више) осећаја и знања, што на нивоу постигнућа овугенерацију,очигледновреднуи мотивисану,несумњивоочекујеврлобрзо. Трансформацијајекључнаречза представу „Галеб” Мајериних студената. Ликовна, психолошка, естетска,свиовизадаципостигнутисунанивоуправихмалихремек-

на (чак је и то неко лепо урадио), иакојесекаорепертоарскекњижице не би постидео ниједан официјелни театар: Урош Младеновић (Трепљев),АлександраБелошевић/ АлександраПејић(Аркадина),Николина Спасић/ Уна Ђелошевић (НинаЗаречна),КристинаЈевтовић (Полина), Владимир Максимовић (Шамрајев), Никола Шурбановић (Сорин), Татјана Матеша (Маша), Милан Новаковић (Медведенко), ПредрагМоцаМомчиловић-Мајеринасистент(Дорн),УгљешаСпасојевић(Тригорин). И. Бурић

„Галеб”, драмска птица чудновата

стивала професионалних позориштаВојводинеуКикинди,хвалеје вредно и заслужује простор, чак и кад је њихов наступ програмски укрштен са представама главноф програмакаоштосу„ЈулијеЦезар” ВилијамаШекспира,урежијиАндрашаУрбана(Народнопозориште Суботица), или „Приче птице лажљивице”ЈованаЦарана(НП„ТошаЈовановић”Зрењанин). ЉубославМајеранијепогрешио кадјеизабраотекстпознатпотоме што представља „позориште у позоришту”. На ту тему, занимљива референцајеиактуелнапредстава

Фото:АладинБакхит

НОВОНАРЕПЕРТОАРУ„АРЕНЕСИНЕПЛЕКС”

Анимиранифилм иакционаавантура На редовном репертоару новосадскогбиоскопа„Арена синеплекс“ од данас су двановафилма. Духовити анимирани филм за најмлађе „Легенда о кунг-фу зеки 3Д„у режији Лијуна Сун, причајео наизглед стидљивом и плашљивом зеки, који зарађује за живот правећи палачинке и изненада постаје мајстор борилачких вештина и супротставља се свом највећем непријатељу,злој панди по имену Слеш.Тоједуховитаалтернативахоливудскиманимираним филмовима са истом темом.Заглавногнегативцаизабрана јепанда,штојезанимљивобртка-

коуодносунахоливудске,такоиу односуна јапанскеанимације,укојима су панде увек приказане као најслађастворењанасвету.

Филм „Бојни брод” (Battleship)урежијиПетера Берга је акциона авантура,борбапротивсупериорних снага за опстанак планете, одиграва се на мору, копну и ваздуху.У филму играју Лајам Нисон, Тејлор Кич („Џон Картер: Између два света”), Александар Скарсгерд(серија„Правакрв”, „Меланхолија”), Бруклин Декер („Моја назови жена”),адебитујепопуларна певачица Ријана. Филм је углавном сниман у Хонолулу, на Хавајима,идобиоје,досад,највећуподршкуАмеричкеморнарице у токупродукције.


24

svet

~etvrtak19.april2012.

NESMIRUJUSESTRASTINAKOREJSKOMPOLUOSTRVU

UKRATKO

Pjongjangpretinovom nuklearnomprobom

Lekariubijali bebe? MOSKVA: Istra`iteqi u Pjatigorsku zapo~eli su proveru navoda da su lokalni lekari ubijali jo{ nero|enu decu trudnica koje su odbile da im daju mito od oko 500 evra. Te tvrdwe objavio je ruski internet portal „Lajf wuz”. Kako prenosi dnevni list „Izvestija”, medicinsko osobqe aku{erske klinike iznu|ivalo je novac za poro|aje, a u sedam slu~ajeva trudnice nisu `elele da plate mito, zbog ~ega su im, navodno, davali lekove od kojih je dolazilo do smrti nero|ene dece. Lekari u porodili{tu odlu~no su negirali ove tvrdwe, kao i to da su od majki tra`ili novac, dok su novinari „Lajf wuza” ostali pri svojim navodima isti~u}i da su spremni da pomognu istra`iteqima da se slu~aj detaqno ispita.

SEUL: Severna Koreja je ju~e saop{tila da je spremna da odgovori na me|unarodnu osudu wenog pro{lonedeqnog neuspelog lansirawa rakete, pove}avaju}i tako verovatno}u da bi mogla da izvede novu nuklearnu probu. Severna Koreja je tako|e odustala od plana da dozvoli povratak inspektorima Me|unarodne agencije za atomsku energiju. SAD ka`u da je Severna Koreja izvela prikriveni test rakete dugog dometa, ~ime je prekr{ila dogovora od 29. februara o moratorijumu na nuklearne probe u zamenu za pomo} u hrani.

~ari o~ekuju tre}i test i da }e Severna Koreja prvi put testirati nuklearno oru`je koriste}i visoko oboga}eni uranijum.”Ako izvede nuklearnu probu, to }e pre biti uranijum nego plutonijum zato {to Severna Koreja `eli da iskoristi test kao veliku globalnu reklamu za svoje novije, ve}e nuklearne kapacitete”, rekao je Baek Seung iz Korejskog instituta za vojne analize u Seulu. Severna Koreja je u utorak odbacila saop{tewe Saveta bezbednosti UN kojim se o{tro osu|uje weno nedavno lansirawa rakete dugog dometa.

IZRAELSKIMINISTARODBRANEEHUDBARAK

Nismoobe}alida ne}emonapasti

Romni za~vr{}istav VA[ INGT ON: Verovatni kandidat republikanaca na predsedni~kim izborima u SAD Mit Romni zala`e se za okon~awe spoqne politike koja se zasniva na tra`ewu konsenzusa. On se zala`e za zauzimawe ~vr{}eg stava prema Iranu. „Svet je boqi kada SAD preuzmu vo|stvo. Ne treba da se igramo ‘Majko, smem li’ kada su u pitawu uvo|ewe sankcija Iranu i odnosi s Kinom i Rusijom”, izjavio je glavni Romnijev savetnik za spoqnu politiku Ri~ard Vilijamson. Vilijamson je bio savetnik predsednika Ronalda Regana, bio je na vi{e diplomatskih funkcija u republikanskim vladama i specijalni izaslanik Xorxa Bu{a Mla|eg u Sudanu. Romni }e, prema wegovim re~ima, voditi predsedni~ku kampawu kao ~ovek koji mo`e da SAD ponovo u~ini dr`avom koja mir osigurava snagom pre nego „upravqawem postepenim smawewem (svoje) vojne sile”.

Pjongjang smatra da je potez SAD neprijateqski ~in i da vi{e nije u obavezi da po{tuje sporazum sa Va{ingtonom, raspr{iv{i tako nade da }e novi lider Kim Xong Un ubla`iti spoqnu politiku koja se godinama bazirala na pretwi atomskim arsenalom da bi se iznudili ustupci regionalnih sila, prenosi Rojters. „Tako smo u stawu da preduzmemo neophodne osvetni~ke mere budu}i da smo iza{li iz sporazuma”, prenela je zvani~na agencija KCNA, ne navode}i koje bi to akcije mogle da budu. Mnogi analiti-

TELAVIV: Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da Izrael nikada nije obe}ao SAD da }e se uzdr`ati od napada na Iran, tokom pregovora o nuklearnom programu. Barak je te razgovore ozna~io gubqewem „dragocenog vremena” i time jo{ vi{e istakao neslagawe izme|u dve zemqe Ehud Barak saveznice - Izraela i SAD u odnosu na to kako postupiti prema Iranu i razvoju iranskog nuklearnog programa. „Mi se nismo obavezali ni na {ta. Dijalog s Amerikancima je direktan i otvoren”, kazao je Barak za izraelski vojni radio. Izraelski lideri smatraju da bi Iran naoru`an atomskom bombom bio egzistencijalna pretwa po jevrejsku dr`avu i isti~u da ne}e dozvoliti da je napravi. Oni podse}aju da je iranski predsednik Mahmud Ahmadinexad pozvao

na brisawe Izraela sa mape sveta, a holokaust u Drugom svetskom ratu ozna~io mitom. Upozoravaju}i na opasnost zbog povezanosti Irana s arapskim ekstremisti~kim organizacijama, oni su vi{e puta nagovestili mogu}nost napada na iranska nuklearna postrojewa ukoliko se nastavi oboga}ivawe uranijuma, jer to smatraju kqu~nim za izradu oru`ja. Izrael ka`e da se Iran brzo pribli`ava ta~ki kada se vi{e ne}e mo}i zaustaviti, podse}a AP.

SAD, me|utim, zagovaraju diplomatiju i ekonomske sankcije, nagla{avaju}i da vojna opcija treba da bude posledwa ako sve ostalo propadne. Barak je komentari{u}i razgovore zapo~ete u Istanbulu tokom vikenda izme|u SAD, Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske, Nema~ke i Irana, rekao da ne veruje da to mo`e spre~iti Iran da razvije nuklearno oru`je i ocenio da razgovori moraju da daju br`e rezultate. „To zahteva nekoliko direktnih sastanaka da se svi zahtevi iznesu. Tada se mo`e videti da li druga strana nastoji da dobije na vremenu, razvla~e}i ih na godinu, ili zaista druga strana istinski te`i da se na|e re{ewe”, rekao je Barak, istakav{i da bi Izrael bi sre}an kada bi se pokazalo da gre{i u oceni da razgovori ne}e navesti Irance da zaustave svoj nuklearni program.

Za`rtvezlostavqawaukatoli~kim crkvamaosammilionaevra BE^: Komisija koja se bavi istragom seksualnog i fizi~kog zlostavqawa za koje su odgovorni sve{tenici Katoli~ke crkve u Austriji, odredila je osam miliona evra od{tete za `rtve zlostavqawa. Do 3. aprila komisiji su podnete ukupno 1.244 `albe, a 702 slu~aja su razre{ena, izjavila je na konferenciji za novinare predsednica komisije Valtraud Klasnic. Od podnetih `albi oko 20 je odbijeno, navela je ona i dodala da o~ekuje da }e svi slu~ajevi biti re{eni do kraja godine. „Sru{ili smo zid }utawa”, kazala je Klasnic. Osim finansijske od{tete, koja }e biti ispla-

}ena iz fonda koji je osnovala Katoli~ka crkva, komisija }e organizovati i terapiju za `rtve zlostavqawa. Me|u `rtavama oko 75 odsto su mu{karci, skoro polovina su zlostavqani izme|u 10 i 13 godina, a 31 odsto u mla|em uzrastu od tog, preneo je AFP. Zlostavqawe je u proseku trajalo oko ~etiri godine, a u 40 odsto slu~ajeva se`e u {ezdesete godine pro{log veka. Komisiju je u martu 2010. uspostavio nadbiskup Be~a kradinal Kristof [enborn, nakon niza optu`bi o seksualnom zlostavqawu iza koga je stajalo sve{tenstvo.

dnevnik UPOZOREWESTANOVNI[TVUMEKSIKA

Proradio Popokatepetl

MEKSIKOSITI: Meksi~ke vlasti podigle su nivo pripravnosti na peti od ukupno sedam stepeni, po{to je vulkan Popokatepetl po~eo da izbacuje paru i pepeo. Nacionalni centar za spre~avawe katastrofa saop{tio je u utorak da se nivo lave podi`e u krateru vulkana, visokog 5.450 metara. Centar je upozorio da bi moglo do}i do jakih eksplozija koje izbacuju u`areno kamewe, velike oblake pepela i mogu}e reke blata i rastopqenog kamewa niz padine vulkana. Vlasti su zatvorile lokalne {kole, a timovi za vanredne situacije po~eli da pripremaju stanovni{tvo za evakuaciju. Lokalni stanovnici i turisti pozvani su da ostanu na najmawe 12 kilometara od kratera, da ~iste pepeo sa krovova i da prekriju

usta kako ne bi udisali pepeo. Uzbuna je sada na najvi{em nivou `ute faze, a slede}i nivo je cr-

vena uzbuna, koja verovatno zna~i po~etak evakuacije. Jedna od najsna`nijih erupcija vulkana, koji zovu jo{ i „El Popo”, desila se 2000. godine kada je evakuisano 50.000 qudi koji `ive u wegovoj blizini. Erupcije tog vulkana u centralnom Meksiku, sa malim prekidima, bele`e se od decembra 1994. godine.

NORVE[KA

Brejvikova srpskaveza OSLO: Norve`anin Anders sreo jednog Srbina, ratnog heroja, Bering Brejvik potvrdio je da se u a NRK navodi da je Brejvik mogao Liberiji sastao sa jednim srpskim sresti Ulemeka, tokom „lova na diekstremnim nacionalistom, ali je jamante u Africi”. odbio da navede ime te osobe i raz„Srpski ratni heroj koji je u loge susreta. Norve{ka radio-teborbama ubio brojne muslimane levizija ranije je objavila da policija u Norve{koj istra`uje mogu}u vezu izme|u Andersa Beringa Brejvika i Milorada Ulemeka Legije, biv{eg komandanta „crvenih beretki”, osu|enog za ubistvo biv{eg srpskog premijera Zorana \in|i}a. NRK, na osnovu policijske dokumentacije u koju je imao uvid, navodi da policija istra`uje mogu}e kontakte koje su Brejvik i Ulemek mogli da imaju po~et- Anders Brejvik kom 2002. godine u Liberiji. poku{avao je da zaradi novac na Brejvik je rekao policiji da je krvavim dijamantima u ratom raswegova organizacija „Vitezovi trzanoj zemqi zapadne Afrike”, templari” formirana 2002. godine navodno je rekao Brejvik. kao „rezultat NATO bombardovaTokom policijskog ispitivawa, wa hri{}ana u Srbiji”. Brejvik je on je odbio da govori o detaqima dodao i da je razlog {to je putovao svojih navodnih kontakata. NRK u Liberiju 2002. godine bio da se prenosi da je samo rekao: „Sada ste sretne sa ratnim herojima iz Srbio~igledno svi zate~eni tada{wim je, prenosi norve{ka dr`avna teratnim zlo~inima, ali oni su helevizija. roji, zar nije ta~no”. Terorista koji je 22. jula proOn je tre}eg dana su|ewa odbio {le godine u bomba{kom napadu u da govori o svojim kontaktima s centru Osla, a zatim na ostrvu drugim ekstremnim nacionalistiUtoji ubio 77 qudi nije `eleo da ma koji su doveli do osnivawa gruka`e koga je sreo u Liberiji, ali, pe „Kraqevi templari” kojoj tvrdi prema navodima NRK, policija veda pripada. ruje da bi ta osoba mogla biti Mi„Ne `elim da se izjasnim o tolorad Ulemek Legija. me”, odgovorio je Brejvik vi{e puPolicija ispituje i za{to je ta na uporna pitawa tu`iteqke Brejvik 2002. godine putovao u LiInge Bejer Eng, prenose svetske beriju. Brejvik tvrdi da je tamo agencije.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI TEDNUYENT Ameri~ki rok i kantri peva~ Ted Nuxent, koji se javno deklari{e kao pristalica Republikanske partije, izazvao je skandal izjavom da }e on slede}e godine biti ili u zatvoru ili mrtav, ukoliko Barak Obama u novembru ponovo bude izabran za predsednika SAD. On se u Sent Luisu pojavio na bini sa automatskom pu{kom, uzvikuju}i: „Hej, Obama propalice, mo`da bi ovo hteo da proba{„.

[INTAROI[IHARA Gradona~elnik Tokija [intaro I{ihara izjavio je da `eli da, novcem iz buxeta, kupi ostrva Senkaku u Isto~nokineskom moru, koja su ve} dugo predmet spora Kine i Japana Za ostrva, koja Kinezi zovu Diaoju, a koja predstavqaju bogato ribarsko podru~je i potencijalno nalazi{te nafte, obe dr`ave tvrde da istorijski, i prema svim drugim pravima, pripadaju wima.

ASMAAL-ASAD Supruge diplomata {irom sveta uputile su onlajn peticiju `eni sirijskog predsednika Asmi al-Asad, tra`e}i od we da se anga`uje i uti~e na svog mu`a kako bi se zauzstavilo nasiqe u zemqi. „Draga Asma. O~ekujemo da se izjasnite za mir i zaustavite krvoproli}e. Dignite svoj glas! Prestanite da budete posmatra~!”

RADIKALNIKONZERVATIVCIPROTIVESE[KOLOVAWUDEVOJ^ICA

Oko150u~enicaotrovanozaga|enom vodomuAvganistanu KABUL: Avganistanski zvani~nici rekli su da je oko 150 u~enica na severu Avganistana sme{teno u bolnicu zbog trovawa vodom, optu`uju}i za to radikalne konzervativce koji se protive {kolovawu devoj~ica. U~enice sa simptomima glavoboqe i povra}awa su u kriti~nom stawu i nalaze se u bolnici, a neke kod kojih je zdravstveno stawe boqe pu{tene su na ku}no le~ewe, preneo je Rojters. Zvani~nici su sigurni da je voda otrovana zato {to ona u ve}em rezervoaru kojom se dopuwuju baloni iz kojih deca piju vodu nije zaga|ena. „Potpuno smo sigurni da je voda koju su devoj~ice pile u {koli bila otrovana. To je delo

Sve u~enice sme{tene u bolnicu

ili onih koji su protiv {kolovawa devoj~ica ili neodgovornih naoru`anih pojedinaca”, re-

kao je portparol sekretarijata za obrazovawe provincije Takar.

Ipak, nijedna konkretna grupa nije optu`ena za napad zbog straha od odmazde. Talibanska vlada je od 1996. do 2001. godine zabranila {kolovawe `enske dece smatraju}i da to nije u skladu sa islamom. Me|utim, po sle svr gavawa talibanskog re`ima 2001. godine, `enska deca su se vratila u {kole, naro~ito u Kabulu. Na`alost i danas ima sporadi~nih napada na u~enice, nastavnice i {kole, naro~ito u konzervativnijim sredinama na jugu i istoku zemqe gde talibani jo{ imaju po dr {ku. Avgani stanska vlada je pro{le godine saop{tila da se talibani, koji sada nastoje da se prika`u kao umereni, vi{e ne protive {kolovawu `enske dece.


BALkAn

dnevnik GENERALNI[TRAJKUSLOVENIJI

Jan{a:Ne}ebiti kle~awapred sindikatima QUBQANA: Sindikati u javnomsektoruSlovenijestupilisu ju~eujutrougeneralni{tajkzbog planiranih vladinih mera {tedwe, dok je premijer Janez Jan{a poru~io da }e slovena~ka vlada prekinuti tradiciju da kle~i predsindikatima Slu`benici {trajkuju na radnim mestima, uz po{tovawe zakonskog minimuma procesa rada,

ina~e podr`avaju {trajk. Zbog {trajka,kakoseisti~e,ne}ebiti ugro`ena bezbednost gra|ana i wihove imovine, ali }e gra|ani {trajk osetiti zbog mirovawa u drugimjavnimustanovama.[trajk jeorganizovanutrenutkudoktrajupregovorisaVladomunastojawudasepostignedogovoromerama{tedwe.Vladinglavnipregovara~,ministarzaporodicuiso-

Protestiprotivvladinihmera{tedwe

deo {trajka~a }e protestovati i pred zgradom Vlade Slovenije, a o~ekujeseda}eimsepridru`iti iradniciipenzioneri. Zbog {trajka su zatvorena de~ija obdani{ta, a u zdravstvenim ustanovamaosobqeradikaouvreme de`urstva. [trajkuju i policajciicarinici,kojiradesporijenegoina~e,zbog~egaseo~ekuju zastojinagrani~nimprelazima. Vatrogasciradekaouvremede`urstva,azbogzakonskihograni~ewa ne {trajkuju vojnici, koji

cijalnubriguAndrejVizjak,izjaviojedaVlada`elidasepostignekompromissasindikatima. Jan{a je uo~i {trajka o{trim tonom zapretio da }e {trajka~i ostatibezpla}enednevniceirekaodavi{enemaprostorazamanevrisawe da se `ivi na ra~un drugihilinara~unbudu}ihgeneracija.VladaSlovenijajepredlo`iladaseplate160.000zaposlenihujavnomsektoruzemqesmawe, uproseku7,5odsto,o~emuparlamenttektrebadaseizjasni.

Ministar finansija Janez [u{teri~ je, najavquju}i program {tedweizrazionaduda}esesindikatisaglasitisameramakojima je predvi|eno da se javna potro{waovegodinesmawizaokomilijarduevra.Povladinompredlogu, smawewe plata za zaposlene u javnom sektoru trebalo bi da se primewujeodjuna. Lideri slovena~kih sindikata su, me|utim, upozorili da se ne sla`u sa predlo`enim merama {tedwe. Slovena~ki dnevnik „Delo„ ocewuje u komentaru povodom {trajka da su razlozi nezadovoqstva zaposlenih u javnom sektoru mnogodubqiodpredlo`enihmera {tedwe.Kakonavodi„Delo”,problem le`i u tome {to vlada, pod izgovorom {tedwe, poku{ava da izmenimodeldr`aveblagostawa. Kaojo{ve}iproblem,najtira`niji slovena~ki dnevnik navodi to{tosetimplanomneugro`ava samoobrazovaweujavnimukorist privatnih{kola,ve}i{tosenaru{ava autonomija univerziteta kojise,kakoocewuje,jo{odupiru koristoqubivim principima kapitalaipohlepe. Dnevnik„Ve~er„kritikujerazvojneoliberalizmazakojinavodi dajestvorio„vojsku zombijakoji suspremnidaprihvatebilokakav posaozamaluplatu”.”Sigurnosti dobro pla}eni poslovi u javnom sektorutrebadabuduprimerdrugima u Sloveniji, a umesto toga, zaposleni u javnom sektoru su zapla{enisudbinomradnikauprivatnim kompanijama koji su ve} postali`rtvesistema”,zakqu~uje slovena~kidnevnik.

HRVATSKA

Josipovi}:Ne`ivim uotetomstanu ZAGREB: Hrvatskipredsednik IvoJosipovi}negiraojeoptu`be poslanika da „`ivi u jevrejskom stanuukojije1945.godineuleteo wegov otac dok je osloba|ao ZagrebJosipovi}jevrlobrzoreagovao i kao la` ocenio jutro{wu tvrdwu poslanika Hrvatskog demokratskogsaborazaSlavonijui BarawuIgora^e{eka. „Mojiroditeqistanujuustanu koji je sagra|en 70-ih godina, dakle mnogo godina nakon Drugog svetskog rata, koji su otkupili kaodru{tvenistan”,odgovorioje on. „Jasasvojomfamilijom`ivim u stanu koji smo 2006. kupili od privatnog vlasnika. Tu se radi o la`i koja pokazuje koliko nisko mo`e pasti politi~ar”, naglasio jehrvatskipredsednik. Onse,kakojerekao,„kao{ef dr`ave na takvu politi~ku bedu nebiniosvrtaodaonanegovori ospremnostipojedinihpoliti~araiwihovihstranakadaseupolitici koriste najprqavijim i najni`imsredstvimadabirekli dasusvilopovi,danikonevaqai dajesvemrak”.

„Ni{ta,paniqudskodostojanstvo takvim qudima nije sveto. [ta je takav politi~ar sposoban da u~ini obi~nom gra|aninu kad bez imalo srama u Saboru, koriste}i svoj imunitet, jer za tako {tobigasigurnotu`io,kleve}e predsednikadr`ave”,rekaojeJosipovi}. Hrvatskipredsednikjeistakao dajetavimtvrdwama^e{ekpokazao nepo{tovawe institucija i dr`aveu~ijeimesediuSaboru. „Ovonijeprviputdasepolitika i deo medija svrstava tako da

nedostojno la`e, {to govori o tendencijidasesvakoguprqaida seodsvakognapravilopova,kriminalca i lice nedostojno javne funkcije”,rekaojeJosipovi},koji smatra da ve}ina hrvatske javnostirazumepri~u. Naglasio je da takvi qudi kao ^e{ek koji stalno la`u, {aqu porukuqudima{tomoguo~ekivatiodwihiwihovihstranaka. „Akadjere~omomocu,onje~asna li~nost na koju sam ponosan. On jeste bio partizan, ali nije biome|ujunacimaiherojimakoji su8.maja1945.osloba|aliZagreb, ve}jebionegdedrugde.Celapri~a,osimdiskreditacijemeneli~no,`eliidadiskreditujeiantifa{isti~ki i partizanski pokret”,rekaojeJosipovi}. Zakqu~io je da ta la`, koliko godbilaneugodnazawegaiwegovufamiliju,imamnogove}izna~aj u kontekstu razvoja hrvatskog dru{tva kao odgovornog i demokratskog. ^e{ek je na aktualnom satu u Saboru postavio pitawe Zoranu Milanovi}u o vra}awu stanovaoduzetihnakon1945.godine.

CRNA GORA

PerformansMANS-a: Ve{zaLuk{i}a PODGORICA: PredstavniciMANS-aodr`ali superformansispredVladeCrneGoresaporukom dapremijerIgorLuk{i}vi{ene}ebitiuprilici

dadobijejo{jedanmandat.^lanoviMre`ezaafirmaciju nevladinog sektora su ispred zgrade vlade razvukli`icunakojojsura{irilidowive{,obele`enimenimapremijeraiministara.Predstavnici MANS-a su naveli da je razlog takvog performansasaznawedajeLuk{i}naslu`benomputovawu uEstonijikupiosebive{natro{akdr`avnogbuxeta. „MANS`elidauka`ekolikosubesmisleninametikojevladaCrneGoreiLuk{i}name}ugra|anima.Dowive{jenekonvencionalanna~indaseuka`e nasvetoipokazujedavladaipremijernemajugranicakadajeupitawuzloupotrebanovcagra|ana”,kazaojepredstavnikMANS-aDejanMilovac. OrganizatoriperformansasuodneliuzgraduvladeLuk{i}evve{kaopoklongra|ana,doksuministrepozvali dasamiuzmusvojedowerubqe.

~etvrtak19.april2012.

25

UMAKEDONIJIREKONSTRUISANAUBISTVA

Jankulovska:Ubice nisuuhva}ene SKOPQE: Makedonska ministarkaGordanaJankulovskaka`e dajenapravqenaprvarekonstrukcijapetostrukogubistvaiapelovaladaseujavnostine{iredezinfomacijeOnajeponoviladaje MUP na dobrom tragu, ali da je potrebnovremedabisedo{lodo istine. Jankulovskajenakonferenciji zanovinarerekladabiobjavqivawedetaqasamoote`aloistragu, istovremeno demantuju}i spekulacije da su ubice uhva}ene i apeluju}idasene{iredezinformacijeujavnosti. U vezi ju~era{weg saop{tewa izvesne Armije za osloba|awe okupiranih albanskih zemaqa, Jankulovskajerekladatouzimaju sarezervom,alidapratesituaciju. „Radiseotakozvanojorganizaciji koja se javqala sa saop{tewima i u pro{losti. Pratimo situaciji i ne `elimo da dajemo ocene koliko je realno ono{tojenapisanousaop{tewu. Ranijapisawaoveorganizacijese nisupotvrdila,alimineodbacujemo ni{ta unapred”, rekla je ministarka.

GordanaJankulovski

Ona je dodala da je prioritet otkrivawe po~inioca petostrukogubistvaidaMUPne}ereagovati na svaku spekulaciju koja se pojavinadru{tvenimmre`ama. Izjava Jankulovske je usledila nakon vi{e~asovnog brifinga Operativnog {taba MUP-a, koji jeformiranuveziubistvaikome je prisustvovao i premijer NikolaGruevski. Zvani~nici Ministarstva unutra{wih poslova u izjavi radiju „SlobodnaEvropa”reklisurani-

jeju~edaje situacijamirnaistabilna posle protesta u nekoliko gradova,alisuupozorilidatenzije ipak postoje, te da se ~ak i podgrejavaju. MUP je novinare informisao da je u nasilnim protestima protiv zlo~ina od pre dva dana u Skopqu privedeno 14 osoba i da }eprotivwihbitipodneteprijave.Usukobimasupovre|enatrojicapolicajacaijedantelevizijskisnimateq,dokjetrojegra|ana pretu~eno.

EU:O~uvatietni~ku koegzistenciju BRISEL: Evropskaunijao~ekuje temeqnu istragu o nedavnom petostrukom ubistvu kod Skopqa i tra`i da se, uprkos zlo~inu, o~uva etni~ka koegzistencija u Makedoniji,saop{tiojeju~ePeterStano,portparolkomesaraza pro{irewe[tefanaFilea. „Razumem emocije gra|ana Makedonije,alijeodnajve}emogu}e va`nostidanedo|edodaqegpogor{awauzemqi, kaoidasepolicijskaistragasprovededokraja i da se po~initeqi zlo~ina

PeterStano

privedupravdi”,rekaojeonnovinarimausedi{tuEvropskekomisije.

„Pozivamosvegra|aneMakedonije da svaki ponaosob uradi sve {tojeuwihovojmo}idasesa~uva koegzistencijame|unarodima,po ~emujeMakedonijatolikoposebna”, podvukao je Stano. On je rekaodaBriselpa`qivopratirazvoj situacije na terenu i da EU ostajeubliskomkontaktukakosa vlastima Makedonije, tako i sa me|unarodnimorganizacijama. „Na{eocenedosada{wihnapora makedonske policije su pozitivne”,rekaojeStano.

UBIJENSRBINUHRVATSKOJ

Naglavumustavqenakapa spetokrakom KARLOVAC: Ispred svoje ku}euseluKrstiwakodVojni}auKarlova~koj`upanijiubijen je 75-godi{wi Mom~ilo [panovi}, a wegovo telo na|enojeprekju~epopodne.

Hrvatskimedijiizvestilisu da je [panovi}ev le{ bio prekriven }ebetom, a da mu je na glavu stavqena partizanska kapasazvezdompetokrakom.Predstavnici `upanijskog tu`ila-

Uvi|ajnamestuzlo~ina

{tvapotvrdilisudajere~onasilnojsmrti.Iakopojedinimedijiizve{tavajudajezadavqen, uzrok smrti bi}e poznat nakon obdukcije u karlova~koj bolnici. Sumwa se da je starac ubijen zbog novca, a da je partizanska kapa stavqena na wegovu glavu kakobiseistra`iteqinaveli napogre{antrag,ka`epredsednik Mesnog odbora Krstiwa PredragGu{i}. Me|unacionalni odnosi u tomvi{eetni~komnasequvi{e sunegodobri,rekaojeGu{i}. [panovi} je bio tih i povu~eni`iveojesamuku}iuselu blizugranicesaBosnomiHercegovinom. Imao je rodbinu u Beogradu. Hranio se kod jedne me{tanke u selu, a kad se nije pojavionaru~ku,onajenazvala wegovuprvukom{inicu,kojaga jena{lamrtvog.

UslovizaulazakuNATO PODGORICA: PotpredsednikAtlantskogsavetaSADDejmonVilsonoceniojeju~edaCrnaGorapreulaskauNATOmora da re{i pitawe dominacije Rusijenasvojojteritori Vilsonjezaju~era{wepodgori~ke„Vijesti„rekaodajeCrna Gora dr`ava skladnih multietni~kih odnosa, „rastere}ena konflikata regiona i dr`ava kojaodsvihzemaqabiv{eJugoslavijeimanajboqeodnosesasusedima”, ali i ukazao da to nije dovoqno za poziv za ~lanstvo u NATO-u. „Morajusepru`itidokaziposve}enostiborbiprotivorganizovanog kriminala, korupcije, nepotizma... Tu su pitawa domi-

DejmonVilson

nacije nekih drugih dr`ava na teritorijiCrneGore,presvega Rusije. Sve se to mora re{iti prepozivaza~lanstvouNATOu”,poru~iojeVilson.DelegacijaAtlantskogsavetaSADboravi u poseti Crnoj Gori kako bi

procenila dosada{we rezultate dr`ave u ispuwavawuuslovazaulazakuNATO.CrnaGora je u akcionom planu za ~lanstvo u NATO-u i crnogorski zvani~nici od predstoje}eg samita severnoatlantskogsaveza u ^ikagu o~ekuju da potvrdi „perspektivu ~lanstva” Crne Gore u tojorganizaciji. Potpredsednik Atlantskog saveta SAD je podsetio da predstoje}isamitNATO-anije samit pro{irewa i zakqu~iodaCrnaGora„imajo{posla”daobavidopozivau~lanstvo.


@enska posla

~etvrtak19.april2012.

dnevnik

c m y

26

одећаоткрива косте

Ш

ИМАТЕВЕЛИКУСТРАЖЊИЦУ?

Одлично,нијетомана Н

аучници са Унивезитета Оxфорд установилисудаталожењемасногткиваустражњици смањује ново ‘лошег’ ЛДЛ холестерола те повисује ниво ‘доброг’ ХДЛ колестерола,којиштитиодзадебљањаартерија Својуанализусуобјавилиустручномчасопису тедодалидавеликастражњицачаксмањујеи ризикоддијабетеса. ‘Глутеофеморално сало наталожено око стражњицеделујекаосвојеврснитампон,скупљајући упалнемастикојебинанекомдругомместубиле

тa значи ако носите мини, високе пoтпетице или тренерке... Оно што одевате може дати прилично добар увид у оно што уистину јесте и што покушавате сакритиоддругих Клиничка психолошкиња др. Џенифер Баумгартнер у књизи „Одећа открива ко сте“ објављенојуСАД-утврдидаизборгардеробеоткривасвеонашимтајнимжељама. Превелик деколте говори да стегладнемоћиижељнеконтроле, док превише накита открива дастенесигурнеилимождаиматефинансијскепотешкоће. Многе падају у замку куповањаискључиводизајнерскеодеће, све време носе одећу за посао илиједноставнокупујупревише. Још један типичан проблем је штозаглавеумоднојрутини,што резултира тимедазадњихпетгодинанемењатеизгледистил. Др. Баумгартнер каже: ‘Наше понашање,одтогаштоједемодо изборамушкарацаскојимаизлазимо, мотивисано је унутрашњимфакторима.Заштобибило другачије с одећом коју купујемо?Свештотребатеучинитијесте пратити навике куповања, или обратити пажњу на стилове које имате у ормару како бисте утврдилиобразац.’

опасне.Будућидасемасноткивонастражњици спорије разграђује од масноће на трбуху, производимањецитокинакојиизазивајуупалеиповезујесесдијабетесом и срчанимболестима,каже професорЏиммyБел изХамерсмитхболнице. ‘Масноће долазе у ‘доброј’ и ‘лошој’ форми. Сагоревателипревишеовихдобрихмасти,нечинитесеби добро’,додаје. С друге стране веће количине масних наслага окострукаимајунегативноделовањеназдравље изатоихјенужноуклонити.

БоРИТЕ СЕ пРАВИМ СРЕдСТВИМА пРоТИВ ЦЕЛУЛИТА

Заблуде о жениној највећој ноћној мори

Ж

ене су често у заблуди кад је у питању њихова највећа мора – целулит. Често се против њега боре погрешним средствима,те не знају што га изазива и како спречити његову појаву. Целулит се најчешће јавља на бе-

дрима и стражњици,али се може појавити и на трбуху, надлактицама и грудима. овај естетски проблем чешћи је код жена, премда га могу имати и мушкарци. Мршави људи немају целулит? Заблуда је да мршави људи немају целулит.Витке жене такође могу имати проблема с целулитом, поготово ако су њихове мајке имале исти проблем. Фактори ризика на које не можете утицати Генетика је један од главних фактора.Ако је ваша мајка имала целулит, веројатно ћете га и ви имати.Хормоналне промене у трудноћи и старење такођер су фактори ризика на које не можете утицати. Фактори ризика на које можете утицати неке ствари могу спречити или барем успорити гомилање целулита,а то су избјегавање честих дијета и враћање килограма,дијете богате угљенохидратима, нагло повећавање телесне масе те недовољан унос течности у организам. Сунчање може сакрити целулит? Сунчањем можете ‘закамуфлирати‘целулит,али кад се бо-

ја испере с тела,он може изгледати још горе јер често излагање УВ зрацима оштећује и тањи кожу,па је целулит још видљивији. Како га се решити? Ако целулит изазива повећање масних наслага,логично је да ће губитак тежине бити добра стратегија. но, код неких жена

хова је делотворност још увек под великим упитником. Биљне креме које садрже низ састојака, као што су гинко,слатка детелина и јаглац,утичу на циркулацију и могу ублажити проблем. Масаже су само привремено решење Разни третмани и антицелулитне масаже једним делом могу неутрализовати изглед ‘наранчине коре‘,али у већини случајева целулит се враћа након престанка третмана.Терапије ласерима, радиоваловима, липосукција и мезотерапија јако су скупе,а њихов је учинак привремен.

‘Вашаодећаоткриваштосезаправодогађаувама.Вашемисли и осећаји скривени су ормару – само их требате потражити’, кажедр.Баумгартнер. Такојенапримерношењепревишенакитапокушајдадругима покажетекакостебогате,ализаправоимплициратедаиматеновчанихпроблема. Одећа којом откривате деколте,попутонекојуфаворизује глумица Кристина Хендрикс, значи дажелитемоћиконтролу,каои оно очекивано – привлачење пажње. Женекојесузакопчанедогрла поручују својим шефовима да ‘женственостзначислабост,ане моћ’,доксезбогвисокихпотпетицаженемогучинити мањеин-

телигентнима, али и уливати поверењетакоштоћесеповисини изједначитисмушкимколегама. Аакостечестоуфармеркама и тренеркама са запуштеном фризуром,будитеопрезне–претерано се поистовећујете с мајчинствомипотискујетедругеделове себе, веројатно због кривње или исцрпљености. Млададјевојкакојаносикратку сукњу веројатно само тражи пажњу,алиакостестаријаженау миници, то значи да имате проблемасприхватањемдастеодрасли. У својој књизи, 34-годишња психолошкиња, која такође ради икаосаветницазаодевање,описује типичне грешке које жене чинекодизбораодеће.

‘Тектадаћетемоћиунетистварне промене и пронаћи одећу која одговара вашој новој и побољшанојверзији.’ Њена књига открива и начине накојеможетеизаћиизмоднерутине. Какобистеунелипромене,препоручуједасеослонитенаконтрасте,попутзлатногременанацрну одећуилинештоштоћеоставити утисак,попутсветлихпотпетица. Др.Баумгартнероткривадасвојимклијенткињама прописује‘медијску дијету’, односно смањено излагање сликама које штете њиховомсамопоштовању. Жене потом потиче да купују одећукојуволе,тедаизаберупознатиузоруодевањуипроучавају њенначинодевања.

ИпАКјЕјАКоВАЖно

целулит се може повећати губитком килограма. правилна прехрана и вежбање такође могу помоћи да се решите целулита. Јесу ли креме делотворне? Креме на бази ретинола могу помоћи у борби против целулита јер ретинол стимулише стварање дебљег слоја коже који прекрива грудвице. нека истраживања тврде да могу помоћи и креме с метилксантином,али њи-

неочекиванутицај црвеногмесанажене

Ж

енекојетокомрестриктивнедијете смање препоручени унос црвеног меса у прехрани, склонијесудепресијиианксиозности,показујеновоистраживање. Кодженакојеједумањеодпрепорученеколичинејагњећегијунећегмеса,двострукосувећешанседаћедијетарезултиратипоремећајемменталногздравља,закључилисунаучници наконистраживања проведеногуАустралији. Истраживање,укојемјеучестввало вишеод1.000жена,показалоједапотпуни прелазнаизворпротеинакаоштосупилетинаирибанијетакоздравкаоштосе сматрало. ‘Првобитно смомислилидацрвеномесо није добро за здравље, због осталих студијаудругимземљама,којесупоказаледацрвеномесоможебитиповезанос

некимздравственимризицима.Но,испададајеоноипакјаковажнозаздравље’, тврдиФелисеЏека саУниверзитета Декин. ‘Кодженакојесуконзумиралемањуколичинуцрвеногмесаодпрепоручене,открилисмодаједвоструковероватниједа ће им бити дијагностикован депресивни или анксиозни поремећај, за разлику од оних које су уносиле препоручене количине’,додалаједокторицаЏека. Ннаучници саветујуженамакојесуна дијети да уносе препоручену количину црвеногмеса. Но,истраживањејепоказалодајеконзумирање већих количина црвеног меса одпрепорученихтакођеповезаносповећањемдепресијеианксиозности. Министарствоздрављанепрепоручује вишеод70грамацрвеногмесадневно.


dnevnik

OGLASi

~etvrtak19.april2012.

IZDAJEM jednoiposoban stan, CG, telefon, kablovska klima, prazan, povoqno na du`i period. Telefon: 064/97-440-79. 50591 IZDAJEM povoqno name{tenu garsoweru kod Sajma. Telefon: 063/408-902 i 021/6365-807. 51134 IZDAJEM prazan renovirani trosobni stan, 75m2, Liman II, drugi sprat, Bulevar oslobo|ewa 139. Telefon 063/547451. 51268 IZDAJEM praznu garsoweru od 30m2 kod Sajma, Bra}e Popovi} br. 4, 110 evra. Tel. 064/22-15-667. 51272

BULEVAR, u blizini hotela „Park”, nov stan sa odvojenom kuhiwom, ukwi`en, cena 29.900. Tel. 6366952, www.bomil.rs. 15020

U GUNDULI]EVOJ ulici u novijoj ukwi`enoj zgradi garsowera na IV spratu sa liftom, cena 22.500. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15001 CARA DU[ANA, ukwi`ena novija garsowera od 24m2 na III spratu, 25.000. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15002

DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni. Dolazim ku}i. Profesor. Telefon 021/6399-305. 51312 DAJEM ~asove iz matematike. Dolazim ku}i. Telefon 063/490-136. 50935 ^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Tel. 021/6399-305. 51311

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, la tinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Tele fon 021/6399-305. 51313

PRODAJEM stan u blizini Sajma: 60m2, CG, terasa, tre}i sprat, ukwi`en, cena: 50.000E. Telefon: 063/7016367. 51149 NOVA DETELINARA, mawi 1,5 stan, ukwi`en I sprat, cena 36.500. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 15003 GRBAVICA, u „Aleksandar„ zgradi, novi ukwi`en 2,0 stan na II spratu sa liftom + parking mesto u dvori{tu, cena 51.000. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 15004 LIMAN, originalno 1,5 mawi stan, ukwi`en, cena 46.300 evra. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15005 KOD BETANIJE, u novoj zgradi odli~nog kvaliteta, ukwi`en nov 2,0 klasi~an stan od 56m2 na I spratu, mo`e i zamena za 3,0-3,5 stan na Limanu i okolina... Tel. 063/828-83-77, www.bomil.rs. 15006 LIMAN, na mirnom mestu (uvu~ena zgrada) klasi~an 2,0 ukwi`en stan od 57m2 odli~nog rasporeda, II sprat sa liftom, cena 51.500. Tel. 064/220-95-65, 636-8429. 15007 NOVO NASEQE, u novijoj zgradi, 2,0 stan na I spratu, 49m2 cena 43.300 evra, mogu}a i zamena za garsoweru ili 1,0 stan uz doplatu... Telefon: 6368429, www.bomil.rs. 15008 ]IRPANOVA, ukwi`en, useqiv 1,5 stan, cena 40.200. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15009 PRODAJEM dva stana u Petrovaradinu na atraktivnoj lokaciji. Nova, odmah useqiva, cena - dogovor. Telefon 064/1148319. 51372

BULEVAR EVROPE, u luks „Zoned”-ovoj zgradi odli~an odmah useqiv nov 2,5 stan, cena 55.500 evra. Tel. 63-66952, www.bomil.rs. 15010

27

KEJ, ukwi`en, odr`avan 2,5 stan od 70m2, cena 63.900 sa gara`om od 12m2. Tel. 6368429, www.bomil.rs. 15011 GRBAVICA, noviji 2,5 stan od 66m2, ukwi`en, na II spratu sa liftom, cena 66.900. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 15012 LIMAN, u Fru{kogorskoj ulici mawi 2,5 stan u prizemqu, ukwi`en, cena 42.000 evra. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15013 CENTAR u Vase Staji}a, odli~an dvostran ukwi`en 3,0 stan od 83m2 na I spratu, pogodan i za poslovni prostor... Telefon: 636-6952, www.bomil.rs. 15014 OKOLINA BULEVARA, u Ulici Save Kova~evi}a, ukwi`en 3,0 stan odli~nog rasporeda, I sprat, cena 67.000. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 15015

LIMAN, ukwi`en originalno 3,5 stan od 92,5m2 na II spratu, cena 85.500. Tel. 6366952, www.bomil.rs. 15016 BETANIJA, u Mi~urinovoj ulici, prodajem nov 4,0 stan odli~nog rasporeda, ukwi`en, nije dupleks, cena 88.600. Tel. 63-66-952, www.bomil.rs. 15017 CENTAR, kod Izvr{nog ve}a i Dunavskog parka u jedinstvenoj zgradi, odli~an 5,0 stan salonskog tipa sa visokim plafonima, luksuzno renoviran, 138m2, sa velikom terasom i parking mestom u dvori{tu... Tel. 063/828-83-77, slike na www.bomil.rs. 15018 HITNO, kod Betanije,u Mi~urinovoj ulici, prodajem nov 4.0 stan odli~nog rasporeda od 80m2, povoqno!!! Telefon: 63-66-952, www.bomil.rs. 15019

PRODAJEM placeve u Starim Ledincima, ukwi`ene, dozvoqena gradwa, asfaltni put, centar sela, ima struja, voda, telefon, gas. Telefoni: 063/507-097, 021/29-77-565. 51314

BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegli, Cvijanovi}, Ul. Jevrejska br. 23. Telefon: 021/421-452, 064/131-2135. 50206 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 51357

KUPUJEM ispravne i neispravne kolor televizore! Dolazak, isplata odmah! Non-stop, Mladen! Telefoni: 421-516 i 064/157-2514. 50354 PRODAJEM novije kolor televizore E37, E55, E72 cm, vrlo povoqno! Dostavqam na adresu! Non-stop, Mladen! Telefoni: 421-516 i 064/157-25-14. 50355


28

OGLASi l ^iTUQe

~etvrtak19.april2012.

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

dnevnik

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a majka

3 Posledwi pozdrav dragoj supruzi, majci, baki i prabaki

Peri Bandaru Zori Medan

Sofija Radoni}

od: Mike, Makse, Radeta, Mankija, Sremca, Bubeta, Veska i Braneta.

Dragiwi Mihaqev ro|enoj 1930.

Sahrana je danas, 19. 4. 2012. godine, u 15.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

od porodica: Mihaqev, Stojanovski, Nobile i Vukovi}.

O`alo{}eni: Qubomir i Vuka.

Sahrana }e biti odr`ana u petak, 20. 4. 2012. godine, u 12.45 sati, na Gradskom grobqu. 51360

51340

51384

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje: izno{ene koke nosiqe, tovne pili}e, prasi}e. Dostava na ku}nu adresu. Povoqno! Telefoni: 021/717-058, 063/521-559, 063/539-051. 51253

od: prija Nade, Sa{ke, Marine i Milana.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Posledwi prijatequ

pozdrav

velikom

Posledwi pozdrav dragom prijatequ

51382

POTREBNA `ena za prodaju cve}a na Limanskoj pijaci. Uslov dobro poznavawe posla, dogovor je realno mogu}. Telefon: 66-19-236 i 063/83-98-759. 51271 POTREBNA radnica za rad u mewa~nici i trafici. Telefon 060/69-29-005. 51383

Posledwi pozdrav

Vera Bla`evi} 1932 - 2012. Ispra}aj }e se obaviti 19. 4. 2012. godine, u 10.30 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

^oki i Lola. od porodice Tonte.

O`alo{}ena porodica. 51374 51341

51358

Posledwi pozdrav

KUPUJEM dobro o~uvane kwige: beletristiku, enciklopedije, re~nike i stru~nu literaturu. Telefon 064/99-45-002. Mile. 51210 KUPUJEM: kristal, porcelan, slike, goblene, militariju, antikvitete. Telefon 064/994-5002. Mile. 51211 KUPUJEM staro gvo`|e, stare automobile do 200E, ~istimo podrume, odnosimo {ut, ve{ ma{ine, {porete. Telefoni: 064/95-33-943, 063/84-85-495, 6618-846. 51323

Gojku Bjelici

Laslo Mariji

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je na{a draga mama, svekrva, ta{ta i baka

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je 17. aprila u 85. godini preminula na{a draga majka i baka

Laslo Marija

Zorka Medan

Petru Babi}u

Porodica Antoli}.

Petru Babi}u

preminula u 61. godini.

od porodice ]ulum.

Sahrana je u ~etvrtak, 19. 4. 2012. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Ve~no o`alo{}ena porodica.

^ETVOROGODI[WI POMEN na{em dragom

Na{a

Bobice oti{la si tiho, kao {to si i `ivela, u zagrqaj an|ela, koji }e te ~uvati i nikada vi{e ne}e{ biti sama. Volimo te beskrajno. Tvoji: Mirko, Branka, Mrvica, Oqa, Lale i Kalina.

51359

Sa tugom opra{tamo se od na{e drage {kolske drugarice

^ETVOROGODI[WI POMEN Danas, 19. aprila navr{avaju se ~etiri godine od kako nije sa nama na{ voqeni suprug i otac

^ETVOROGODI[WI POMEN

Milo{u Mi{~evi}u

Mane [kori} 19. 4. 2008 - 19. 4. 2012.

Mane [kori}

Miki, tvoje prisustvo bilo je na{e bogatstvo, tvoja qubav na{a snaga, tvoje srce na{ ponos. Zato se}awe na tebe ima snagu `ivota.

Vere Bla`evi} Vera, Drenka i Ivanka.

Sre}ni {to smo te imali, zauvek tu`ni {to smo te izgubili a ti nam nedostaje{ u svakom trenutku radosti, sre}e i tuge. Tvoji najmiliji: supruga Jovanka, sinovi Neboj{a i Nikola.

51365

51369

Vole te tvoji: Qubica, Rade i Andrea.

51376

51353

Posledwi pozdrav dragoj

1

O`alo{}eni: sinovi Ranko i Nenad, unuci Sr|an, Neboj{a, Tatjana i snaha Qiqana.

51339

51355

51385

Sahrana }e se obaviti 19. 4. 2012. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Dragi brate, tuga za tobom ostaje ve~na. Tvoj brat Du{an sa porodicom. 51370

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Opra{tamo se sa qubavqu sa na{om prijateqicom

Veri

Verom Bla`evi}

Veri Bla`evi}

profesorom

dugogodi{woj profesorki ruskog jezika

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Sa velikim iznena|ewem i nevericom primili smo tu`nu vest, a danas se i opra{tamo od na{e ujne

Mariji

Laslo Marije Se}a}emo se ujne sa qubavqu i po{tovawem. Po~ivaj u miru. Posledwi pozdrav od o`alo{}enih: Milo{a, Milice, Lidije i Dragana. 51380

od porodice Brzanovi}.

od wenih koleginica: Gordane, Radmile i Plamenke.

Draga na{a Vera, hvala na qubavi i prijateqstvu. Nama ostaje da te ~uvamo u se}awima i molitvama.

Kolektiv Karlova~ke gimnazije.

Tvoji: An|a, Branka, Marija, Sa{a i Du{ko. 51350

51366

51373

600/P


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Dragi

~etvrtak19.april2012.

29

Obave{tavamo rodbinu, kom{ije, prijateqe i poznanike da }emo u subotu, 21. 4. 2012. godine davati godi{wi pomen na{em dragom

Gojko Bjelica Gojku Bjelici

zauvek nas je napustio.

Porodica [qivan~anin.

S tugom i nezaboravom, opra{tamo se od plemenitog i dragog prijateqa. Marija, Dragutin, Qiqana i Rajko Pi`urica. 51327

51321

Navr{ava se tu`na godina od smrti drage nam

Posledwi pozdrav dragom kumu

Jovanke [terleman ro|. Maqkovi}

Petru Osmaji}u

Pomen }e se odr`ati na Gradskom grobqu u Novom Sadu, 21. 4. 2012. godine, u 12.30 ~asova, grobno poqe VIII. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e da zajedno odamo po{tu dragoj nam pokojnici.

Gojku Bjelici S tugom, opra{tamo se od po{tovanog i dragog kuma.

Polazak na grobqe iz ku}e `alosti ulica Wego{eva 61, u Kuli, u 11 ~asova.

Vlado Vu~eli} sa porodicom.

]erka Katarina. 51328

Ve~no zahvalni na qubavi koju si nam pru`io.

51322

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em dragom

IN MEMORIAM

O`alo{}ena porodica.

14. april 2010. godine je dan, kada je iznenada prestalo da kuca plemenito srce na{e drage mame, k}erke, sestre i voqene

51367

Sreti Kerkezu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je pro{lo najtu`nijih godinu dana od smrti na{e voqene

obele`i}emo u petak, 20. 4. 2012. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Sa tugom i po{tovawem: supruga Qubica i deca Du{ko i Jadranka sa porodicama. 51332

Posledwi kom{iji

pozdrav

Posledwi pozdrav dragoj snaji, jetrvi, ujni i strini

Gordane ^alija ro|. Vajagi}

dragom

Mnogo nam nedostaje{, ali tvoja dobrota, tvoj vedar lik i lep osmeh pratioci su u na{em svakodnevnom `ivotu, na{im mislima i se}awima.

Goga, qubavi na{a, za tobom tuguju svi oni, koje si ti neizmerno volela.

Vesne Stojanovi}

Katarini Tanurxi}

Godi{wi pomen }e se odr`ati na Gradskom grobqu u subotu, 21. 4. 2012. godine, u 11 ~asova.

Milo{u Radi}u Porodica Stojanovi}.

PO^IVAJ U MIRU!

od porodica: Tanurxi}, Dejanovi}, Vukadinov, Stojkovi}, Piper~evi} i ostale rodbine.

od porodice [umar.

51342

51346

Obave{tavamo da je 17. aprila u 87. godini preminuo na{ dragi suprug, otac i deda

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je 17. 4. 2012. godine u 58. godini preminula na{a najvoqenija supruga, majka, sestra, tetka i baka

51320

POMEN ^etrdeset je dana od kako nije sa nama

Budai Lajo{ Aleksa \. Mogin S tugom, qubavqu i po{tovawem, sestra i zet. 51331

51324

[ESTOMESE^NI POMEN

dr Ilonki - Cici [e}erov

modni kroja~

Slobodanka Veselinov

Sahrana je danas, 19. 4. 2012. godine, u 13 ~asova, na Katoli~kom grobqu (Futo{ka) u Novom Sadu. Za sve {to je za nas u~inio ve~na mu slava i hvala. Neute{ni: supruga Rozalija, sin Lajo{, unuka Andreja, zet Aleksandar i mnogobrojna rodbina.

ro|. Sani~anin

ro|. Fodor

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 19. 4. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Nemamo Te ve} pola godine, a kao da smo se ju~e oprostili. Nedostaje{ nam svima.

51344

O`alo{}ene porodice: Veselinov, Sani~anin i Harison. 51368

Oni koje si volela. 51307


06.30 09.00 09.30 10.00 10.10 11.00 11.25 11.35 12.00 12.10 13.05 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 15.30 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 22.00 22.35 22.45 23.15 00.05 00.15 00.40 01.35 02.20 02.45 03.15

Добро јутро,Војводино Злогласни атентати Заједно Вести Миљеница Кухињица Хроника62.Фестивала професионалнихпозоришта Војводине Изборна хроника Вести Из нашег сокака Додати живот годинама Вести Документ Повратак на село, док.програм Вести за особе са оштећеним слухом Фолдер култура Плави круг Миљеница Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Првипутнагласање Изборна хроника ТВ Дневник Поаро Сучељавање Војвођански дневник Први пут на гласање Чарде на Дунаву Поаро Хроника 62.Фестивала професионалних позоришта Војводине Један на један Сучељавање Концерт године 2000.и 2001. Фолдер култура Плави круг Документ

Чарде наДунаву Телевизијскисеријал„Чарде на Дунаву” настао је из жељеауторадаширојјавностиоткријелепотуспецифичногугоститељскогмиљеакојисенегујенаобаламаДунава. То су чарде, настале још удавнавремена,аосталедо данашњихдана. (РТВ1,22.45)

06.30 07.00 08.00 09.00 09.50 10.45 11.45 12.30 12.40 13.10 14.30 14.50 15.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 21.35 23.00 23.25 00.00

tv program

~etvrtak19.april2012.

Кухињица –мађ. Ток шок Концерт године 2000.и 2001. Грување Грување уживо у студију „М“ НОМУС 2008. Сучељавање (мађ) Вести (мађ) Украјинска панорама Седморицадивљих,филм Цртани филм ТВБаштина Добро вече,Војводино (рум) ТВ Магазин (рус) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (рус) Први пут на гласање Немир,филм Фолдер култура ТВБаштине ТВ Продаја

06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 00.00

06.30 08.30 09.00 09.10 10.00 11.00 11.15 11.30 12.30 13.00 13.10 14.00 15.00 15.10 15.50 16.00 16.15 16.30 17.00 17.30 18.45 19.00 19.30 19.45 20.00 20.30 21.00 22.00 22.35 23.00 23.50

Музичко свитање Панонско јутро Аналија Вреле гуме За корак испред Без цензуре Путоманија Војвођанске вести Панонска хроника Портрет привредника Војвођанске вести Аналија Арт бокс Војвођанске вести Кибиц фенстер Војвођанске вести Глас Америке

Новосадско јутро Храна и вино Вети Серијски програм Прст у око Вести Рецепти Лауре Равајоли Капри Серијски програм Вести Опчињени Ево нас код вас Вести Украдена срца Неон сити Објектив (слов) Објектив (мађ) Азбука родитељства Храна и вино Новосадско поподне Неон сити Објектив Објектив (слов) Објектив (мађ) Лична грешка Витраж Опчињени Објектив Рецепти Лауре Равајоли Капри Украдена срца

09.30 Фудбал мондијал магазин 10.00 Тенис студио 10.30 АТП Мастерс Монте Карло 1/8финала 18.30 Тенис студио 19.00 НБА уживо 20.00 НБА:Њујорк –Бостон 21.45 Премијер лига Магазин 22.15 КХЛ финална игра: Динамо М –Авангард 00.00 Тенис Студио 01.00 Лига шампиона: Челси –Барселона

Ток шоу Унајновијем издању емисије погледајте шта позната глумица Ева Рас говори о серији „Бела лађа“.Погледајте и по чему се Катарина Бојић разликује од познате светске глумице Анђелине Џоли. До суза ће вас насмејати стонотенисер Илија Мајсторовић,а уживо ће певати Марко Булат. (КТВ,22.30)

06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 09.45 09.55 10.00 10.30 11.12 12.00 12.15 12.30 12.40 13.23 14.50 15.05 15.53 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.09 21.05 22.40 22.43 23.30 23.45 23.52 00.40

Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Кошаркаши Гастрономад Вести Сасвим природно Моја лепа Србија Сунце Дневник Спорт плус Евронет Место злочина -Њујорк Обавезана тајном,филм Гастрономад Ово је Србија Село гори,а баба се чешља Евронет Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Село гори,а баба се чешља Реч на реч Вести Место злочина -Њујорк Дневник Евронет Ружна Бети Ноћни биоскоп: Лутајућа ружа,филм

Радна акција У старој згради у Земун пољу живи породица Миленковић: Срђан, његова супруга Александра и њихова деца Невена и Урош. Срђан је запослен у Клиничком центру Србије,а Александра је домаћица која свакодневно брине о лошем здрављу њиховог шестогодишњег сина Уроша. (Прва,22.25) 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.25 20.20 21.20 22.25 23.15 00.00 00.30 00.45 01.15

Три Хил Сулејман Величанствени Тајна старог моста Дођи на вечеру Одбачена Аси Тајна старог моста Тачно 1 Сурвајавер Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Аси Сулејман Величанствени Сурвајвер Радна акција Кобра Експлозив Ексклузив Сурвајвер-без цензуре Три Хил

Еби Корниш

Кенди Када се млади Аустралијанац Дан, даровити песник и прилично неодговоран момак упустио у везу с привлачном студенткињом сликарства Кенди, обоје улазе у озбиљне проблеме с наркоманијом. Дан различите врсте дрога с лакоћом набавља од контроверзног дилера и хомосексуалца,али хероин убрзо почиње да узима свој данак. Улоге: Хит Леџер, Еби Корниш,Џефри Раш Режија:Нил Армфилд (РТС 2,23.15) 07.34 07.39 07.48 08.12 08.23 08.35 08.50 09.20 09.34 10.01 10.04 10.30 10.58 11.23 11.59 12.30 13.00 13.56 14.11 14.41 14.55 15.22 15.25 15.56 16.42 17.10 18.05 18.40 19.05 19.29 19.53 20.00 21.46 22.15 23.15 01.11 01.44 02.37

06.30 07.00 08.00 08.30 10.00 11.00 11.35 12.00 12.15 13.00 14.00 14.30 15.30 18.00 18.30 20.10 21.00 23.00 00.00 02.00

dnevnik

c m y

30

Ози бу Мунзи Попај Оливија Френине ципеле Тумачење књижевног дела Мансарда Политичке идеје у Срба Вита студентис Плесачи Српске спортске легенде Контекст У свету Траг у простору Међународно такмичење музичке омладине Беокулт Трезор Тумачење књижевног дела Мансарда Политичке идеје у Срба Вита студентис Плесачи Ликовна колонија РТС ТВ лица:СнежанаСавичевић Секулић Породичникругови Капри Самертајмџезфестивал Метрополис Ликовна колонија РТС Попај Разоткривањезаборава Београдскафилхармонија Место за нас Капри Кенди,филм Бунт Трезор ТВ лица:СнежанаСавичевић Секулић

Кефалица Маратоон Улови трофеј Филм:Кадголубовидолете Отворени студио Топ шоп Отворени студио Вести Отворени студио Љубавузалеђу Вести Доктор Хаус Филм:Безвесла Вести Филм:Провалник ДокторХаус Филм:ПородицаАдамс Ред и закон Филм:Бладрејн Љубав у залеђу

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00Под сјајем звезда,14.00Живети свој живот,16.00Освета,17.00Дрецун,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив,20.00Фолк шоу,22.00Објектив,22.30Ток шоу,00.00Објектив,00.30Фолк шоу

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп,09.10Туристичке,09.25Тандем,09.30Фокус,10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.40Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40Стварност живота,17.40Вести,19.59Мозаик,20.00Фокус,21.05Веб џанк,21.30НК Коктел,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.00Вести,00.30Ауто шоп,00.40Бање Србије

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Дечији програм, 12.00 Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К9,15.00Фарма,16.30Инфо К9,17.00Бибер,18.00Лек из природе,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.30 Бибер,20.15Отворени екран,21.15Спорт из другог угла,22.15Бибер,22.30 Инфо К9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Инђија, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица,16.15Док.програм,17.00Новости 1, 17.15 Срем на длану: Пећинци,18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Без тамбуре нема песме,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

06.00Заувјек сусједи 08.00Топшоп 08.20Долина сунца 09.15Топшоп 09.30Хоћу да знам 10.00Вести 10.15Дневни магазин 12.00Цртани филмови 13.45Филм:Стигла вам је пошта 16.00Вести 16.40Спортски преглед 17.05Два и по мушкарца 17.30Џои 18.00Квиз:Пут око света 18.30Вести+Између две ватре 19.30Штрумфови 20.05Истражитељи из Мајамија 21.00Фудбал,Лига Европе,½финале:Атлетик Билбао –Спортинг Лисабон,пренос 23.00Студио Лига Европе 23.15Вести 00.00Филм:Ретке птице 01.40Истражитељи из Мајамија 02.30Саут Парк 02.55Филм:Бал монструма 04.45 УкључењеуБ92Инфо

05.00 07.00 08.00 08.25 08.35 08.50 09.10 09.20 09.30 09.40 10.00 10.25 10.50 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.20 13.40 13.55 14.00 15.55 16.10 16.15 17.55 18.30 19.00 20.30 22.00 23.20 23.30 00.30 02.00 03.20

Добро јутро Србијо! Цртанифилмови Звезданиште Метеор и моћни камион Боба и Биба Ешли Тајни свет меде Бенџамина Торк Поп Пикси Телешоп Залив шкољки Генератор Рекс Моји џепни љубимци Бакуган Кунг фу мајстори Зодијака Винкс Залив шкољки Квизић Пресовање Телешоп Вести Изгубљенегодине Вести Телешоп Једнажељаједнапесма Телемастер Насловна страна –квиз Изгубљенегодине Филм Долина вукова Вести Звездана капија -Атлантис Филм Долинавукова Филм

ВилијемХарт

Ретке птице Дејв Парсел је власник ексклузивног ресторана у градићу на Њуфаунледу.Међутим,његов бизнис убрзано пропада. Док се спрема да потпуно одустане од посла са рестораном, Дејв решава да за крај опустоши свој вински подрум и тако се утеши. Улоге: Вилијем Харт, МолиПаркер,ЕндиЏонс Режија:Стурла Гунарсон (Б92,00.00)

05.45Добро јутро 10.00 Брачни судија 11.30 Градске вести 12.00Тачно у подне-живо 13.00Недељно поподне 14.40Љубав и освета 15.30Сити 15.40Национални дневник 16.00Моје срце куца за Лолу 17.00Мала невеста 18.30 Национални дневник 19.00Мала невеста 20.00Љубав и освета 21.3048сати свадба 22.30Све за љубав 00.00Немогућа мисија 00.45Филм:Манџуријски кандидат 03.00Калифорникација 04.00Звер 05.00Друголицепланине

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе,10.30Икс арт,12.15Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30ТВ изложба,20.05Презент,21.00О свему помало са...,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Немогућа магија,13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30 Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Артикулисање,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

~etvrtak19.april2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

26

31

слИКЕ ИЗ ЖИВоТа ГРоФа л.н.ТолсТоја

Пише: Владимир Федоровски 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Штанетребаобући Четиривенчања-америка највећигубитник најгорамаманасвету Богатамлада,сиромашна млада л.а.Инк стручњакзаторте обрачунпосластичара Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-америка највећигубитник мајамиинк нованадапосластичара најбољибританскиресторан саГордономРемзијем стручњакзаторте Пацијентисанеобичним здравственимпроблемима л.а.Инк нованадапосластичара

08.00 Трамбо 09.30 мане:Човек који је измислио модерну уметност 11.00 Дешифранти 12.00 на трагу плавом дијаманту 13.00 Ратници 14.00 Изгубљене мумије Папуе нове Гвинеје 15.00 Звезде сребрног екрана 16.00 стопама Берлиоза 17.00 Путовање које је потресло свет 18.00 Пет америчких гиганата 19.00 једна ноћу Торину 20.30 Прерафаелитско братство: Викторијански револуционари 21.00 Витезови маргата 22.00 ловци на нацисте 23.00 Звезде сребрног екрана 00.00 стопама Берлиоза 01.00 Путовање које је потресло свет

08.00 старлаијахачидрагуља 09.30 спаркијевавеликавантура 11.00 Филм:Последњисатина Земљи 13.15 Филм:Човексачетириноге 16.00 Филм:БилоједномуКини3 18.00 Филм:ДалтриКалхун 20.00 Филм:нектијесасрећом 22.00 Филм:Краљ 00.00 Ф.с.И. 01.00 Породичнесексафере

нектије сасрећом Тинејџеркакојаневероватно личи на локалну велшку лепотицу, убијену пре 14 година,изазиванемиркодједног од људи одговорних за њенусмрт... улоге: Ејми Росум, Сузан Линч,ОмПури Режија:ФилипаКузинс (Синеманија,20.00)

ЕјмиРосум

06.00 07.50 08.10 09.55 11.40 13.20 14.55 16.15 18.25 20.05 21.50 22.45 00.35 02.20 04.05

Произведено у Дагенхаму Васпитање за почетнике Ранго ухвати ритам 3Д ондин улични плес 3Д Гномео и јулија непобедиви Права љубав Душа сурфера најгоре место на свету за хомосексуалце 28дана касније луда вожња Паклени план дружине чудака Инвазијасвета: Битка лос анђелес

08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20

БранкоЂурић

ничијаземља Босна и Херцеговина, 1993, време најжешћих ратних сукоба. Чики и Цера војницисуармијеБоснеиХерцеговине, који су се игром случајазатеклиуровунаничијојземљи,заједноснином, неискусним војником српске стране... улоге: Бранко Ђурић, РенеБиторајац,ФилипШоваговић, Џорџ Сиатидис, Серж-Хенри Валке, Сајмон Келов,КетринКолтриџ Режија:ДанисТановић (ХРТ1,21.35) 08.40Добројутро,Хрватска 09.02лугарница 10.16Филмсказвезда:Рибау борбизаопстанак,док.филм 11.08ДебиТрависпреуређује 12.00Дневник 12.32Кадзаволим,времестане 13.18Дроз 14.08Тренутакспознаје 14.35ХрватскахроникаБиХ 14.50Културнабаштина 15.08ПоносРаткајевих 16.01алиса,слушајсвојесрце 17.30Хрватскауживо 18.208.кат 19.1220пет,квиз 19.30Дневник 19.59спорт 20.10свеу7!,квиз 21.05Полаурекултуре 21.35Циклусдобитникаоскара: ничијаземља 23.20Дневник3 23.40спорт 23.55неноБелан,концерт 01.20Инмедиасрес 02.05Закониред:оделењеза жртве

07.50малаТВ 08.20мегаминдy задецу 08.45Конорнатајномзадатку 09.10Школскичас 10.00ПреносседницеХрватског сабора 13.25лудзакоњима,филм 14.50Деграсиновинараштај 15.15Девојчицаизбудућности 15.40Школскичас 16.25малаТВ 16.55јомХашоа,пренос 17.35Културнабаштина:сецесијау осијеку 17.55обртник100%предузетник 18.00Регионалнидневник 18.20Жупанијскапанорама 18.30ТриХил 19.15Телетабис 19.40музика,глазба... 20.00Инмедиасрес 20.50Фудбал:Европскалига 21.00Фудбал-Евролига:атлетико м-Валенсија,пренос 23.25Закониред:оделењеза жртве 00.06уканцеларији 00.28симпсони 00.49Браћаисестре 01.30Којак

06.00 07.30 09.00 11.00 12.30 14.00 16.00 17.30 19.30 21.00 23.00 00.30

Трислепамиша Пренегоштосеонпробуди спортскестране мрачнианђео осуда Господиншав Чуднафреквенцијаии спортскестране Корабезстида немогућебекство Чуднафреквенцијаиии убиствоузатворском дворишту

04.00 Четвртак 06.00 Ејс Вентура,шашави детектив 08.00 Кад китови дођу 10.00 можда беба 12.00 Ксанаду 13.50 Дони Дарко 15.40 Хавана 18.00 муза 20.00 новине 22.00 Четвртак 00.00 Између слаткица и мачкица 02.00 Загреј ме

нешБриџис убистваумидсамеру Вокер,тексашкиренџер нешБриџис Видовњак монк Вокер,тексашкиренџер убистваумидсамеру Дијагноза:убиство монк Видовњак убистваумидсамеру Филм:Завет

07.55мојиџепниљубимци 08.10Кобра11 10.05Ексклузивтаблоид 10.25Галилео 11.20Ватренонебо 12.15Ружаветрова 13.05Крвнијевода 14.00сурвајвер 15.00Кобра11 16.55РТл5до5 17.10Галилео 17.58Куварипол 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТлДанас 19.05Крвнијевода 20.00Ружаветрова 20.50уводуанатомију 21.45сурвајвер 22.50ЦсИ 00.35РТлвести 00.50ЦсИЊујорк 02.20астрошоу

сЕРИја

ЦсИ ЦсИ тим истражује случај камиона за смеће који је километрима током вожње избациваоотпад.Возачјепокушавао да побегне, али погинуојеусударусдругимвозилом... улоге: Вилијам Петерсен, Марџ Хелгенбергер, Гери Дурдан,ЏорџИдс РежијаЕнтониЗикер (РТЛ,22.50)

МарџХелгенбергер

08.10 09.05 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Какотораде? уделићусекунде Преживљавање Трговциаутомобилима аутомобили америчкичопери Прљавипослови опасанлов Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Преживљавање Какосеправи? Какотораде? Прљавипослови Дајнамо,чудеснимађионичар Пецањеголимрукама уклетакућа Разоткривањемитова Прљавипослови

08.30 10.00 10.45 11.45 12.00 14.00 14.15 16.30 17.30 18.30 21.00 23.15 00.45 01.00

Билијар Дизање тегова Бициклизам Фудбал Билијар олимпијске игре Фудбал Бициклизам Фудбал Билијар Борилачки спорт Билијар аутомобилизам аутомобилизам

Сваки сељак вреди више од богате ништарије

Ш

коловање деце је од 1881. приморало поро- могао тражити да одустане од свих добара и са старим дицу Толстој да зиме проводи у московској мужем оде некуд, као надничарка. Кад су се једном удобној кући. Али у души гроф се удаљавао посвађали, узео је своје бисаге, у њих натрпао одећу и од својих ближњих. Записао је у дневник: „Сви се кренуо, „у Париз или можда Америку”. Али знајући смештају. Кад ће почети да живе?” Иако је мрзео да жена сваки час треба да му се породи, одлучио је да градски живот, покорио се жељи супруге. У почетку је се врати кући. Сутра, 18. јуна 1884, родила се Алекчак облачио фрак и пратио најстарију кћер на балове сандра, кћер која ће постати најоданији и најстраствеи увео је у аристократске кругове. Грофица, је након нији Толстојев ученик, његова секретарица и биограф. 11. порођаја, одабрала један „себи слободан дан”, Грофица се с децом вратила у Москву, а оставши ишла у посете и пратила кћер на концерте, не видећи сам на имању, Толстој је у покајничким писмима нада се муж све више удаљује од ње. Одевен у тулуп од зивао себе себичњаком и „прљавим скотом”. Чак је овчје коже, одлазио је с дрвосечама да обара стабла. додао: „Зашто не покушаш да спаваш сама?” Имали У јануару 1882. пријавио се да пописује становни- су 13 деце, а по Толстојевом „Јеванђељу”, „једино знаштва Москве и одабрао најсиромашније четврти. По- чење полног чина, гадног и животињског, је рађање сећивао је „само дно” и брлоге, посматрао беду и го- деце”. Ипак нису одлучили да спавају засебно, иако је ворио: „У очима Бога само један мужик више вреди него читава породица ништарија попут мене. Од кад је цар укинуо кметство, многи сељаци су се задужили да би закупили земљу, а господари су остали господари.” Одустати од раскоши, уметности, науке, напустити град, живети с народом и радити својим рукама: томе је тежио. Жени је препустио управу њиховим добрима. У Јасној Пољани је одевен као сељак, косио жито заједно са сељацима, учио да прави ципеле и гради пећи. Уз то је и сам спремао своју собу. У кругу своје породице осећао се све усамљеније. Писао је жени: „Ти се сигурно сад припремаш за бал. Много СвакегодинесвебројнијафамилијаТолостој жалим и тебе и нашу кћер!” У његовом животу се појавио опасан човек који ће Софија касније тврдила да сензуалност никад није на њега имати готово пресудан утицај. Владимир имала значајнију улогу у њеној љубави према супруЧертков бивши официр, тврдоглав и ограничен, био је гу. Деоба Толстојеве имовине привремено је ублажиталентован пропагандист Толстојевих идеја. Био је ла грофичину огорченост. Знала је да богатство њесве што гроф није: упоран и фанатичан. Ускоро ће се них ближњих, ипак, неће бити потпуно расуто. Приза великог човека борити две снажне личности: супру- хватила је деобу наслеђа између себе и деце. га, насилна и љубоморна, али која га још увек воли, и У међувремену је Толстојев углед прешао границе мрачни ученик, прорачунат, нефлексибилан и безосе- Русије: из три поште сваког дана у Јасну Пољану доћајан. По мишљењу грофице, Чертков је користио ла- носили су хрпе писама са свих страна света. И најкраковерност учитеља и понашао се као његов вођа. Пре- ћи пророков спис превођен је на десетине језика. узео је контролу над његовом дуИпак, Толстојеве противречношом, а успут и издањима његости стално су чудиле мноштво До безумља је грофица вих дела. обожавалаца који су се питали била љубоморна на Толстој бранио своју веру, Созашто своје богатство није раздефија интересе њихове деце од лио сиромашнима. Толстојев инмужевљевог ученика хирова екстравагантног оца: Владимира Черткова,који је тимус, Маклаков, руски амбаса„Толстој, велики пријатељ човедор у Француској 1917. је то оббио бивши официр, чанства, тврди да шири општу јаснио: „Забранила му жена”. тврдоглав и ограничен, љубав, а за ближње се никад ниТолстој је лично одустао од свог али талентован је истински бринуо”. Љубоморбогатства, али такво средње рено није желела да мужа дели ни шење је често било предмет изпропагандист Толстојевих с ким. Једном му је пребацила ругивања, а и сам је увиђао тај идеја.Чак их је оптужила настраност: „Мој муж је педеобичан компромис. за хо м о с ек с у а л н ост раст. Имам доказе.” А ти „докаГосподар је престао да пуши и зи” су заправо били сталан борапрешао на вегетаријанску исхравак у кући тог проклетог ученика, као и то што му се ну. Јер „свако месо је заправо месо лешине, а његовим Толстој покоравао. Иако се јаз између супружника по- једењем се саучествује у убиству”. Отуд и дуге расвећавао, још увек су спавали заједно. Софија није би- праве између грофице и кувара како Толстоју да се ла „занемарена”. Толстој је често накратко бежао у спреме јела без меса, али сочна и обилна. Једном је у „своје степе”, а грофица је знала разлог: при сваком посету дошла пишчева тетка, која је веома волела меповратку, већ прве ноћи, она је требало да „обави сво- со. Софија је одлучила да јој сервира печено пиле. Гоју брачну дужност”. Имала је утисак да сад служи са- спођа се немало изненадила кад је у трпезарији видемо за то и то ју је једило. Кад је остала трудна 13. пут, ла кокош, везану ногом за столицу, која се очајнички била је бесна, а снажни пророк тужан. Настојао је да батргала. Поред ње је стајао велики кухињски нож. жену приведе свом учењу, а она није хтела: „Живци су „Ако желите месо, слободно се снађите!”, рекао је јој начети. Стално мисли о трудноћи. То је превелики Толстој уз широк осмех. Тетка се насмејала шали и загрех. Срамота.” довољила поврћем и воћем. Толстој се много пута нашао у искушењу да „почне Током лета цела породица, поведена очевим примеживети као луталица и ходочасник”, али након 22 го- ром, посветила се радовима у пољу. Чак им се и гродине брака, није од своје жене, изнурене порођајима, фица, одевена као сељанка, придружила. КњигуВладимираФедоровског„РоманоТолсТоју”, издавача„академскакњига” (Пашићева6/III,новисад),можетенаручитипутемтелефона021/4724–924,6671–610 и063/521–179илии-мејла:akademskaknjiga@neobee.netiwww.akademskaknjiga.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

~etvrtak19.april2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Имате све бољу ситуацију на личном плану па тиме и веће самопоуздање и бољи статус у пословању. Партнер само треба да се препусти вашој иницијативи. А питање је шта и како вреднујете.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

19. april 2012.

Предстојећи дани наглашавају потребу да будете брзи и ефикасни. Марс се полако покреће, што вам доноси и резултате уложеног труда на помало успоренији начин. Али то није разлог да се не борите.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Немојте губити основни правац нити скретати с правог пута. Држите се онога што сте одлучили и наумили. Пријатељи и свако додатно разматрање тема и дилема ће вас ослабити у реализацији. Акција!

Месец је у ватреном знаку Овна, што доприноси вољи и иницијативи коју имате. Пословно сте мотивисани, а емотивно острашћени. У љубави је леп период уколико нађете довољно времена за драгу особу.

Имате много посла, све више неког новог, што је добра вест. Прихватите рад као својеврсни изазов, упркос неким недовољно јасним околностима. Ипак, према сарадницима и извршиоцима будите неповерљиви.

Отварају вам се могућности да се лакше и боље презентујете у јавности, у свом окружењу. Истовремено, имате већи утицај на партнера. Активни сте на личном и пословном плану. Занос.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Радите више ствари истовремено, поготово када сте у контакту с пријатељима. Партнерско-љубавни однос је испуњен лепим утисцима и искуствима. Драга особа је материјалистички оријентисана.

Функционишете на званичан и транспарентан начин. Тим пре уколико је то обавеза или посао повезан за уговоре и закон. Нека све буде како треба, како је прописано. Више партнера је у игри.

Пословна ситуација је генерално стабилна, упркос свему. Могло би се рећи да тачно знате шта радите. Било киша или сунце, љубав цвета све више и више. Некако с пролећа... како каже песма.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Покрећете се у односу на друге, иницирате сусрете. И то је ОК. Емотивно сте стабилни. Овог пролећа поведите рачуна о свом здравственом стању. Чувајте се вируса, инфекција и хроничних потешкоћа.

Имате много жеља, које треба сами себи да испуните. Не очекујте потпуно разумевање од других. Могуће су преваре и илузије у пословању или у односу на сараднике. Не дајте се преварити!

Имате могућности да уређујете свој дом или радите код куће, у пуном интензитету. Наравно да се никад нећете превише оптеретити. Све су то интелектуалне и релативно лаке ситуације. Друштво.

TRI^-TRA^

Хајди има момка! V REMENSKA

PROGNOZA

Више

Vojvodina Novi Sad

19

Subotica

17

Sombor

19

Kikinda

19

Vrbas

17

B. Palanka

19

Zreњanin

18

S. Mitrovica 20 Ruma

18

Panчevo

19

Vrшac

16

Srbija Beograd

19

Kragujevac

19

K. Mitrovica 17 Niш

20

ПочеткомовогмесецаманекенкаХајдиКлум службеносеразвелаодпевачаСила,скојимјебила седам година у браку и добила троједеце.То нијеспречило38-годишњу Хајди да љубави да другу шансу. Хајди, славни супермодел, све више времена проводи са својим колегом и чланом жирија „Germany’s Next Top Model” Томасом Хаyом (42).АтрактивниНемацнаводно је лудо заљубљен у Хајди. Хајди и Томас су годинама пријатељи,али чиниседајењиховоднос прерастао у нешто много више. Какопишустранимедији,парје недавно снимљен испред студија токомпаузе.Хаyнијескидаоруке сХајди,аонаосмехслица.Виделоседасеодличнозабављају.

Evropa

Сунца

НОВИСАД: Топлије и сунчаније време. Ветар слаб до умерен јужни и југозападни. Притисак испод нормале. Температура од 6 до 19 степени. ВОЈВОДИНА: Топлије и сунчаније време. Поподне ће се само понегде у јужним пределима јавити пролазна киша или повремени пљускови. Ветар слаб до умерен јужни и југозападни. Притисак испод нормале. Минимална температура од 5 до 20 степени на западу. СРБИЈА: Топлије уз више сунчаних периода. Слаба киша је могућа само понегде на истоку током јутра, а касније поподне поново ће се јавити пролазна киша и пљускови. У питању су мале количине падавина. Ветар слаб до умерен јужни и југозападни. Притисак испод нормале. Минимална температура 3, а максимална 22 степена Целзијуса. Прогноза за Србију у наредним данима: У другој половини седмице умерено топло време, али и променљиво уз смену сунчаних периода и пролазну кишу и пљускове. У недељу постепено разведравање, а почетком идуће седмице сунчано и топло време уз температуре преко 20 степени, а понегде и до 25 у уторак.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Очекује се нешто повољнија биометеоролошка ситуација. Известан опрез се и даље саветује срчаним и психичким болесницима. Од метеоропатских реакција могу се јавити главобоља и болови у мишићима.

Madrid

16

Rim

17

London

12

Cirih

14

Berlin

17

Beч

16

Varшava

10

Kijev

17

Moskva

12

Oslo

9

St. Peterburg 10 Atina

21

Pariz

14

Minhen

15

Budimpeшta

18

Stokholm

9

VIC DANA Две плавуше на паркингу покушавају да отворе свој ауто. - Уф, не могу никако да откључам ова врата! - Боље пожури јер почиње киша, а кров нам је отворен.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

TISA

Bezdan

179 (-6)

Slankamen

305 (-5)

Apatin

242 (-6)

Zemun

357 (-11)

Tendencija porasta

Senta

316 (-4)

Bogojevo

211 (-7)

Panчevo

368 (-14)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

323 (0)

Tendencija porasta i stagnacije

Smederevo

510 (-14)

Titel

312 (-4)

NERA

Baч. Palanka 229 (-2) Novi Sad

242 (-2)

Tendencija opadawa i stagnacije

Jaшa Tomiћ

Hetin

336 (120) N. Kneжevac

SAVA

48 (4)

Tendencija stagnacije

282 (-4)

Tendencija porasta i stagnacije

S. Mitrovica 261 (12) Beograd

Kusiћ

305 (-11)

210 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 19.april 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement