Page 1

c m y

NOVISAD*

UTORAK19.APRIL2011.GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

GODINALXIX BROJ23052 CENA30DINARA * 0,50 EUR

TRE]EGDANA[TRAJKALIDERASNS,WEGOVEPRISTALICEPROTESTOVALEISPREDZGRADEPREDSEDNI[TVASRBIJE

Nikoli}ute{kom stawu,lekari zainfuziju str. 3

I N T E R V J U : SLOBODANVU^ETI],BIV[IPREDSEDNIKUSTAVNOGSUDA

Ovakriza mo`eugroziti putkaEU str. 3

Politika 2 Ni{ dobio briselsku adresu

RU[EWEURADNI^KOJULICI: NOVISADSEOLAKO ODREKAODELA SVOJEISTORIJE

Ekonomija 5 U ovakve dr`ave investitori ne dolaze 5 Vlada izme|u MMF-a i bira~a

Tre}edoba 6 Povi{ica dovoqna za kilo mesa

PO^EOPRIJEMZAHTEVAGRA\ANA ZADVOGODI[WIGREJSPERIOD

NoviSad

Kreditni predah samou jednojbanci

8 Karoq Sele{ dobija ulicu 9 U Koviq sti`u kanalizacija i pre~ista~ vode

Vojvodina 11 Kanal Dunav-Tisa-Dunav najzaga|eniji

Crna

str. 4

Dimw ak srub qen pre prot es ta str. 7

13 U Sremskim Karlovcima uhap{eno 13 slepih putnika iz Avganistana

PO@ARUVETERNIKU

Foto: B. Lu~i}

Butan-boca uni{tila ku}u str. 9

NASLOVI

Dru{tvo 14 Razmirice blokiraju rad Stomatolo{ke komore Srbije

Sun~ano Najvi{a temperatura 20°S

SPORT

str. 16 – 24

n \ILASIZABRANZAPREDSEDNIKAKSS

n TENISKEDAMEUZRAMESVETSKIM[AMPIONIMA

n MIROSLAVVULI]EVI], VOJVODININAUZDANICA

n VATERPOLISTIDELE MEGDANSA[PANCIMA

n IZVE[TAJIITABELE NI@ERAZREDNIHLIGA

Foto: N. Stojanovi}


POLiTikA

utorak19.april2011.

c m y

2

dnevnik

[EFBELGIJSKEDIPLOMATIJESTEVENVANAKEREUBEOGRADU

SKUP[TINASRBIJEDANASNASTAVQAZASEDAWE

Belgiji milo zbog „Deleza”

Brisel „slu{a” argumente

Ministar spoqnih poslova Belgije Steven Vanakere pozdraviojeju~einvesticijubelgijske kompanije „Delez” u Srbijuodmilijarduevrainajavio daqu podr{ku Belgije Srbiji naputuevrointegracija. Posle razgovora sa srpskim kolegomVukomJeremi}em uBeogradu, Vanakere je rekao da je Belgija izuzetno zadovoqna {tojeuvremewenogpredsedavawa EU prosle|eno mi{qewe o kandidaturi Srbije Evropskojkomisijiidodaodajeju~e razgovorano o budu}im koracimanaevropskomputu.„Izuzetno sam zadovoqan {to je jedna velika belgijska kompanija (Delez)odlu~iladainvestirau Srbiju gotovo milijardu evra”, rekaojeon. Ministar Vanakere rekao je da su srpske vlasti pokazale

spremnostdasara|ujusabelgijskim u nala`ewu re{ewa za problemilegalnihmigranata. Dvojica ministara ocenili sudasubilateralniodnosiveoma dobri, kao i da postoji mogu}nostzadaqeja~awe. Jeremi} je rekao je da je posebna pa`wa posve}ena regionalnoj saradwi kao jednom od glavnih uslova za evrointegraciju Srbije. „Evropski proces je jedan od prioriteta Srbije i veomajeva`no{toBelgija,kao i druge evropske zemqe, podr`avaju va{e napore”, rekao je Jeremi}. Osvrnuv{i se na pitawe Kosova,begijskiministarjerekao da su strate{ki odnosi me|u balkanskim zemqama zna~ajno unapre|eni i podsetio da neke od ~lanica EU nisu priznale nezavisnostKosova.

Nikoli}ev{trajkstvarSrbije Ministri Vanakere i Jeremi} nisu `eleli da komentari{u {trajk gla|u i `e|u lidera napredwaka Tomislava Nikoli}a. Ocenilisudajetounutra{wastvarSrbijeidatonijebilatemaju~era{wihrazgovora.

Dva dana nakon {to je parlamentSrbijeiza{aoiz`i`einteresovawa javnosti, skup{tina se danas ponovo vra}a u epicentarpoliti~kihzbivawa.[trajk gla|ui`e|uTomislavaNikoli}a u poslani~kom klubu, potom nedeqna poseta predsednika Srbije Borisa Tadi}a i susret dva politi~ka rivala pod kupolama Doma narodne skup{tine najavqivala su burna de{avawa. Kakosadastvaristoje,o~ekivawau skup{tini su da }e dana{wi nastavakzasedawaipakprote}iredovno i da }e poslanici raspravqatiodnevnomreduiporedtoga{topredsednicaSlavica\uki}-Dejanovi} boravi sa parlamentarcima u vi{ednevnoj poseti Panami. Kako “Dnevnik” saznaje,ona}ese,iakosezasedawe interparlamentarne Unije zavr-

gest,`aomijezbogzdravstvenog stawaNikoli}a,alitonemaveze sa najvi{im predstavni~kim telom i skup{tina redovno nastavqasvojposao,tamogdesmostali pro{log~etvrtka. Sa delegacijom skup{tine, na Peti interparlamentarni dvodnevni sastanak sa Evropskim parlamentom,uBriselju~ejeotputovala i potpredsednica SNS Jorgovanka Tabakovi}. Kako je predvi|eno,doma}inna{imparlamentracima bi}e {ef DelegacijeEPEdvardKukan,anajavqenojeda}enasastankubitire~i o napretku Srbije u procesu evrointegracija. U izjavi za „Dnevnik“ nakon {to je doputovala u Brisel, Tabakovi}kanamjepotvrdiladaje lider SNS-a Nikoli} zahtevao daneodustaneodputa.

Bi}ejo{podr{keevropskomputuSrbije

„Mislim da je danas va`no da sesana{imsrpskimpartnerima usredsredimona`equzaformulisawe uslova za investirawe, kao{tove}radimo,idanastavimodaula`emoustvaraweboqih uslovaucelomregionukakobise napravilo jo{ stabilnije okru`ewe. Hajde da to prvo uradimo, pa}emodavidimo{ta}eseposle dasedogodi”,rekaojeVanakere.

Jeremi} je podsetio da su u tok u preg ov or i Beo g rad a i Pri{tine u kojima, me|utim, pitawestatusanijetema.Onje pon ov io da }e stav Srb ij e ostati nepromewen i vezan za Ustav. Belgijski ministar razgovaraojeisapredsednikomSrbije BorisomTadi}em ipotpredsednikomVladeIvicomDa~i}em.

USEDI[TUEVROPSKEUNIJEJO[JEDNAKANCELARIJAIZSRBIJE

Ni{ dobio briselsku adresu KancelarijagradaNi{auBriselupo~elajedaradipro{lenedeqe u prostorijama ALDE (Asocijacija lokalnih agencija za demokratiju), koja je i zvani~ni partnertogprojekta,saop{tenoje ju~e iz kabineta gradona~elnika Ni{aMilo{aSimonovi}a. U saop{tewu se navodi da je kancelarija otvorena da bi predstavqala interese grada Ni{a i jugoisto~neSrbijepredzvani~nicima evropskih institucija. U tomgraduo~ekujuda}ekrozlobirawe i zastupawe lokalnih interesa u Briselu obezbediti ve}e Kad}eVojvodina–pitawedana u~e{}eufondovimaEUiprivu}ivi{einvekancelarijebitiodr`ansredinomjuna,„kada sticijauNi{iregionjugoisto~neSrbije. }egradona~elnikprireditiprijemzazvaniNi{kavlastsaop{tilajeidakancelariju ceizevropskihinstitucija,ambasadairegiusedi{tuEUvodiNi{lijkaAleksandraMionalnihpredstavni{tava„. lo{evi}-Lugovi},kojajeuBriseludoktoriNi{ je tako drugi grad iz Srbije, posle rala na ekonomiji i uporedo radila za jedan Kragujevca,kojijeotvoriobriselskiofis. od najpresit`nijih evropskih medija – „EU Iako je vojvo|anska vlast otvarawe predobzerver„.Usaop{tewusedodajeida}ezvastavni{tvaPokrajineusedi{tuEUnajavini~ni prijem povodom otvarawa briselske lajo{predvegodine,tojo{nijeu~iweno.

Po tvrdwama pokrajinskih zvani~nika, otvarawe vojvo|anske kancelarije u Briselu„samojepitawedana”,sobziromnatoda jenakonvi{emese~nog~ekawadobijenaisaglasnost Vlade Srbije. Ina~e, po dogovoru pokrajinskih i republi~kih zvani~nika, kancelarijaAPVtrebalobidaseotvoriu zgradiMisijeSrbijeuBriselu. Kragujevacje,naime,prvidobiobriselski ofis,po{tojepro{logseptembraprihvatio ponudu i prostor u kancelariji Ju`nomoravskeregijeiz^e{ke,odaklelobirakodpretpristupnihfonovaUnijedabi{tovi{enovca privukao u [umadiju. I iz Vr{ca su pro{legodinenajaviliplandauBriseluotvore zajedni~ku kancelariju sa `upanijom Kara{Severin i Mehedinci iz Rumunije. A za briselskom adresom tragaju i iz Borskog i Zaje~arskog okruga. Predstavnici Vaqeva, pak, u pregovorimasusa^e{komagencijomzarazvoj, odkojeo~ekujudaimustupideoprostorija. UBriseludelujevi{eod300regionalnih predstavni{tava.Me|uwimasuiregioniiz susednihdr`ava:hrvatskih`upanija,kantona SarajevoiRepublikeSrpske. B.D.Savi}

Slavica\uki}-Dejanovi} uPanami

{avasutra,zbogjo{nekihobavezakojeima,kakonamjere~eno,u parlament vratiti tek posle uskr{wih praznika, sredinom narednenedeqe.Zbogodustvapredsednice, sa na{om delegacijom u Brisel nije mogla da otputuje potpredsednica skup{tine Gordana^omi} (DS),kojajezamewuje kada je van zemqe. Zajedno sa ^omi}kom, sednicom }e predsedavatiipotpredsednikizredova G17plusNikolaNovakovi},koji uizjaviza„Dnevnik“tvrdidanikakvih posebnih konsultacija uo~idana{wegzasedawanijebiloida}eseraditi„uobi~ajeno, poPoslovniku“. -Poslanicikaoisvakogutorka imaju pravo da tra`e obave{tewa od Vlade u okviru poslani~kihpitawa,apotomidemopo dnevnomredu-najavqujeNovakovi}. - Ne postoji ~ovek kome se mo`e oduzeti pravo na li~ni

-Imaonihkoji}ebdetipored wega,aliinaskoji}emogovoritikakovlastuSrbiji(ne)razumedijalogsasvojimnarodom-objasnilajeona.Napitawedali}e se sresti sa nekim od evropskih zvani~nika kako bi ih obavestila o de{avawima na politi~koj sceniSrbije,odgovara:„Na}i}u na~in da to u~inim u ime onih 120.000 qudi koji su bili na na{emsubotwemmitingu“. Da}euBriselubitiukr{teni razli~iti argumenti svedo~i i sastav delegacije u kojoj su sem Tabakovi}keifunkcioneridrugih stranaka: Jelena Trivan i Maja Videnovi} (DS), Aleksandra Jerkov (LSV), Laslo Varga (SVM), Branko Ru`i} (SPS), SlobodanSamarxi} (DSS),Mladen Gruji} (NS), Momir Markovi} iSla|anMijaqevi} (SRS)i IvanAndri}(LDP). S.Stankovi}


politika

dnevnik

utorak19.april2011.

3

NIPOSLETRE]EGDANA[TRAJKALIDERASNS-aNEVIDISERASPLETNAPOLITI^KOJSCENISRBIJE

Nikoli}ute{komstawu, lekarizainfuziju StawelideraSNS-aTomislavaNikoli}a veomajeozbiqnoi zabriwavaju}e, izjavio je sino} specijalista interne medicine Qubomir Ili}. Nikoli} je iznuren,{tojeposledicaneuzimawahraneivode,ipokazujeoblikedehidratacije,rekaojeIli}. Onjeodbionovinarimadaka`e {tamuseodlekovadaje,jerjeto deo istorije bolesti, ali je dodao da je sa porodicom razgovaranootrenutkukadabiNikoli-

}u mogla biti data infuzija, protivnowegovojvoqi. VestioNikoli}evomstawu,koji jeu{trajkugla|ui`e|uodsubote i koji zahteva raspisivawe vanrednih izbora za 18. decembar, smewivale su se tokom ju~era{weg dana, ali i nagove{tavale daqe komplikovawesituacijenapoliti~kojsceni Srbije jer se ne uo~ava rasplet wegovogstava„dokraja“.Naga|awa su da }e za rasplet biti presudan „me|unarodnifaktor“.

ProtestispredPredsedni{tva, Tadi}ukabinetu IspredzgradePredsedni{tvaSrbijesino}suseokupilepristalice koalicijeokoSNS-a,alinajavqeniperformans„Probudimopredsednika” nije po~eo u o~ekivano vreme, jer im to, kako je rekao zamenik predsednikaSNSAleksandarVu~i},nijedozvoqeno. Bilajenajavqena{etwaokozgrade,kojusuobezbe|ivalejakepolicijskesnagei`andarmerija,doksuokupqenipravilibukuvuvuzelama. PredsednikSrbijeBorisTadi}nalazioseuistovremeusvomkabinetuiobavqaoredovneaktivnosti,re~enojesino}FoNetuuTadi}evomkabinetu.

Nikoli}:Nastavqam Lider SNS-a Tomislav Nikoli} primiojeju~enovinareubolni~kojsobiKBC„NoviBeograd”, tre}egdana{trajkagla|ui`e|u, irekaodanastavqatajvidprotesta. Nikoli} je rekao da su ga za prekid {trajka gla|u i `e|u moliliilekari,alidatakvuporukunijedobioodpredsednikaSrbije Borisa Tadi}a i patrijarha Irineja. –Mo`da}edo}itonekodami ka`e–rekaojeNikoli},idodao da u {trajk nije krenuo da bi se

igraosasvojomporodicom,decom iSrbijom. Na pitawe da li o~ekuje novu posetu Tadi}a, odgovorio je da je dovoqnodamuseobrati. –[todadolazi,ju~eje(Tadi}) do{aolepopod{i{anzakamere, dovoqnojedasemiseobrati,ne mora da dolazi – naveo je Nikoli}. Onjerekaoidase„nadadawegove pristalice ne}e ostati bez wega”idaverujeda}esveovoda sere{i.

Patrijarh: Nijehri{}anski Patrijarh srpski Irinej rekao je da je lideru srpskih napredwakauputioporukukojomgajepozvaodaodustaneod {trajka gla|u i `e|u jer to nijehri{}anski.

– Nije hri{}anski ubijati imu~itisvojetelo–rekaoje patrijarh,kojiina~eboraviu Ni{u,gde}e,kakojeobjasnio, ostati jo{ dan-dva, pre nego {tosevratiuBeograd.

Mogu}auloga Lavrova? U ruskim diplomatskim krugovima„Dnevnik“saznajedapostoji mogu}nost da {ef diplomatijeRusijeSergejLavrov tokom dana{we posete Beogradu posetiiNikoli}a. –Mo`edasedesi,alinajverovatnijene–ka`ena{diplomat-

skiizvor,kojijepotvrdiodasu napredwaciustalnimkomunikacijama s ruskim ambasadorom u SrbijiAleksandromKonuzinom. Ju~e se spekulisalo o tme da biLavrovmogaobititajkojibi posredovao u prekidu krize i pronala`ewure{ewa. D.M.

Medijisuju~eprepodneprvodobiliinformaciju od doktora KBC-a JovanaMari}a,kojijesaop{tiodaseNikoli}evo stawe stabilizovalo po{to je pacijent primio medikamentnu terapiju. DrMari}je istakaodaje konzilijum Nikoli}u predo~io sve posledice odbijawa uzimawa hrane i te~nosti, ali da su lekaridu`nida, uskladus deklaracijomSrpskoglekarskogudru`ewa,maksimalnopo{tujuautonomijuivoqupacijenta. Snimateqima i novinarima ju~e popodnebilojeomogu}enodaposete Nikoli}a u bolni~koj sobi. On je biousvesnomstawu,alividnoiscrpqen. Nikoli}a je preksino}, po re~ima lekara te privatne bolnice Mom~ilaBabi}a,posetioministar zdravqaZoranStankovi}. –Pravoiobavezalekarajesteda preduzme potrebnu terapiju i protivvoqepacijenta,akomuje`ivot ugro`en. Dok je pacijent svestan i mo`e samostalno da odlu~uje, ima pravodaodbije–rekaojeministar. Direktor KBC-a, kardiohirurg Reik Huski} ju~e je objasnio je da laboratorijski nalazi pokazuju dehidracijuorganizmapacijenta,dase jo{neuo~avajumedicinskifenomeni koji bi upu}ivali na konfuzno stawe svesti, ali da je neminovno pogor{avawe, po{to i daqe odbija hranuivodu. KodNikoli}ajebioiliderNS VelimirIli},kojijeizjaviodaje liderSNS-aizmu~enite{kogovori,alida„idedokraja”.Ili}nije

INTERVJU

iskqu~iomogu}nostdadr`avau|eu „stawe anarhije” i apelovao je na vlast da ne{to preduzme jer „nije ni{tastra{nodabuduizbori„. Nikoli}ev zamenik Aleksandar Vu~i} jenakonferencijizanovinareosudio„bezumnukampawukojure`imvodi”protivlideranapredwaka. – U istoriju be{~a{}a }e u}i kampawakojusu~elnicire`imaorganizovaliprotiv~ovekakojijepostao kriv i odgovoran za sve u ovoj zemqisamozato{toseodlu~iona li~nu `rtvu, a ne da `rtvuje druge qudekakotoonirade–rekaojeVu~i}.–Bolestre`imasezovestrah odsilaskasvlasti. On je rekao da na~in obra~una s Nikoli}em i SNS-om podse}a na 1948.jersuseutovreme„takoobra~unavalisonimakojidruga~ijemisle”. Vu~i}jenajavioida}eSNSintenzivirati akcije protiv re`ima. Sino} su protestne {etwe napredwaciimaliuKru{evcu,Ni{u,KosovskojMitrovici. D.Milivojevi}

\ilas:Nema razlogazaizbore ZamenikpredsednikaDS-aDragan \ilas izjavio je ju~e da ta stranka nema nikakav mehanizam kojimo`elideraSNS-aTomislava Nikoli}a da odgovori od {trajkagla|ui`e|u.\ilasjeza RTV B-92 rekao da je Nikoli}eva odluka da stupi u {trajk gla|u zahtevaju}i raspisivawe izbora politi~ki ~in i da takav „politi~kizahtevnemo`ebitiprihva}en”. –@elimodapreduzmemosveda Srbija dobije kandidaturu za ~lanstvo u Evropskoj uniji, a nikakavpotezkojitomo`eugroziti nijedobar–rekaoje\ilas,idodaoda„uovomtrenutkunemarazlogazaizboreuSrbiji”. Onjekazaoda}eizboribitiraspisaniodmahnakon{to budeobjavqenodaliSrbijaimastatuskandidataza~lanstvouEUida}ebitiodr`aninekolikomeseciprenego {tojewihovredovantermin. – Predsednik dr`ave mo`e da raspi{e izbore onog trenutkakadasesaznadalijeSrbijadobilakandidaturu–rekaoje\ilas,inaveodanemogubitipreduzimanemerekoje }eugrozitievropskubudu}nostSrbije. Powegovimre~ima,predsednikSrbijeBorisTadi} uposledwadvamesecarazgovaraojesNikoli}em~etiriputa,a uposledwemrazgovorumujeporu~iodaprihvataraspisivaweizboraposlekandidatureSrbijezaEU. –Nitinudimo15.januar,nitinudimo18.decembar,nego zajedni~kiradikonsenzusozakonimakojeEvropatra`ida usvojimo–rekaoje\ilas,iporu~iodanapredwacimoraju odustati od na~ina borbe za svoje zahteve koji je preduzeo Nikoli}. \ilasjerekaodajeneophodnodaseNikoli}upru`iodgovaraju}apomo}idaokotogwegovogpotezanetrebadase pravi „cirkus i pozori{na predstava”. On je kritikovao Nikoli}eve najbli`e saradnike, oceniv{i da su bili du`nidagaodgovoreod{trajkagla|ui`e|u,anedagapodr`e. NapomenuojedaNikoli}utrebadatisvumedicinskupomo},navode}idaprivatnaustanovaukojujepreba~ennijeu mogu}nostidatoobezbedi. –Na|itemiijednog~ovekakojijete{kobolestan,akoji }eizme|uprivatneklinike,kojajeublokadi,ukojojzaposleniodlazeineprimajuplatu, iVMAilidrugeklinike, izabratiovoprvo–rekaojeon,dodaju}idajejedanodlekarakojile~iNikoli}adoktorsocijalnemedicine.

SLOBODANVU^ETI],BIV[IPREDSEDNIKUSTAVNOGSUDA

Ovakrizamo`e ugrozitiputkaEU

– Zbog krize izazvane {trajkom Tomislava Nikoli}a mo`e desiti da Srbija u decembru ne dobije status kandidata. To bi nam se moglo dogoditi ako se krizaizazvana{trajkomlidera napredwakanastaviieskalira, amiuovomtrenutkunemo`emo dozvolitidasukobitenzijeizme|uvlastiidelaopozicijedugo traju. Vlast ima racionalne razloge kad datum izbora povezuje s dobijawem statusa kandidata–ka`eza„Dnevnik“biv{i predsednikUstavnogsudaSrbije, pravni stru~wak Slobodan Vu~eti}. l Po vama bi, dakle, put ka Evropi mogao za Srbiju biti pod znakom pitawa? –Nemasumweda}eovakriza, ako se produ`i i produbi kao {tonajavqujunapredwaci,koji se kobajagi zala`u za siguran put u Evropu, ne samo ugroziti put ka EU i sticawe statusa kandidatave}mo`eveomalako ugrozitiielementarnubezbednostRepublike,usmisluveoma bitnog poreme}aja politi~ke situacije, ugro`avawe wene

stabilnosti i rada vitalnihinstitucija. Wihova okupacija je na neki na~in najavqena. S druge strane, najavqivawe sve masovnijih{trajkova gla|ui`e|upredstavqa za na{e prilike i savremenu Evropu ne~uven metod ucena zbog partijskog interesa,itojeucenacelognaroda,dr`ave.Ja sam, verujte, ozbiqno zabrinutzbogtogajer vidim da je re~ o velikominatujednevelikepartije koja je veoma `edna i `eqna vlasti i po{to nisu uspeli da isposluju vanredne izbore mitinzima i zahtevima, opredelilisusezaveomaopasanmetodi napravili su ga takvim da ga je sadate{konazvati. l Kako iza}i iz ove situacije, a da se ona ne pretvori u veliku opasnost za Srbiju kao dr`avu, prvenstveno u strate{kom opredeqewu ka EU?

–Tojevelikopitawe.Naravnodabibiloidealnodasena|e nekakav kompromis, a on uvek podrazumeva popu{tawe, s tim {to mislim da je logi~an stav vladaju}e koalicije da se izbori raspi{u neposredno posle dobijawa statusa kandidata. Eventualna kandidatura nije dovoqan znak za raspisivawe izbora. Mo`e se desiti da, recimo, Holandija blokira dobijawetogstatusa,aakoseba{u tom trenutku bude u Srbiji vo-

REklI sU

Mi}unovi}: Oizborima uparlamentu

Santovac: Upla{iose [e{eqa

Petkovi}: Vlastdaraspi{e izbore

Jovanovi}: DSiSNS pravekrizu

Predsednik Politi~kog saveta DS-a Dragoqub Mi}unovi} smatra da odluka lidera SNS-a Tomislava Nikoli}a da{trajkujegla|u i `e|u ne}e doneti rezultat.Mi}unovi}jepozvao Nikoli}adasevratiraduuparlamentui ocenioda}esesada{wasituacija„vrlobrzozavr{iti”.Onjerekaodajeskup{tina mestogdemo`edaserazgovaraonajpovoqnijem trenutku za raspisivawe vanrednih parlamentarnihizbora.

Zamenik {efa poslani~kegrupeSRS-auSkup{tini Vojvodine Sa{a Santovac izjaviojedajeTomislavNikoli} odlu~io da stupi u {trajk gla|u i `e|u „verovatnousledstrahaodpovratkaVojislava[e{eqa izHa{kogtribunala“. – Nikoli} se opredelio za „nepromi{qenuinerazumnuodluku“dabiseizboriozaraspisivaweizbora,nezamesecili dva,{tobibilologi~no,negoudecembru –rekaojeSantovac.

- Lider DSS-a Vojislav Ko{tunica u stalnoj je komunikaciji sa preds edn ik om nap redwakaTomislavomNikoli} em i razg ov ar aj u o tome kako {to pre da do|edoraspisivawavanrednihparlamentarnihizbora-saop{tiojeportparolDSS-aPetarPetkovi},uzopaskudajevlastzbogsituacijeuzemqi odavno trebalo da raspi{e vanredne izbore.

-Nijenamabiopotreban besmisleni potez Nikoli}adabismoshvatilidubinu krize u kojoj se nalazimo.Oproblemimadru{tva mora odmah otvoreno da se razgovarauinstitucijamaizjaviojeliderLDP-a^edomiraJovanovi}a. -Najve}igeneratorkrizesuDSiSNS, izme|uostalogizbogpovr{nogive{ta~kogsukobakojisamikreiraju-oceniojeJovanovi}.

dila predizborna kampawa i ako bude trajala od oktobra do decembra, bojim se da u decembru Srbija ne bi dobila status kandidatajerbijednostavnoizgubilapovereweEvrope. l O~ekujete li da }e Brisel reagovati? –Posvojprilici,na{ipartneriuEvropi}epokazatiinteresovawe za veliku i opasnu krizuuSrbijiipoku{atidase na|e re{ewe za weno smirivaweiizlaz.Nesmesedopustiti daEvropastekneuverewedaSrbijajo{nijestabilnodru{tvo i da je daleko od toga da bude onakvo dru{tvo koje zaslu`uje takav visok stepen poverewa Evrope koji se zove status kandidatazapunopravno~lanstvou EU.^ujemdajedanasipatrijah srpski Irinej apelovao na gospodinaNikoli}aizaista,ako jehri{}anin,iakopo{tujecrkvu i patrijarha, bilo bi normalno o~ekivati da ga uva`i. Time bi on spasio svoju du{u i ~ast,i~astsvojestranke,iSrbijibisamotakou~iniodobro. D.Milivojevi}

LSV:[e{eqev metod LSVjeoceniodaje„preteranamedijskahlabukanastalaoko {trajkapredsednikajedneformalnovanpralamentarnestranke”. LSV je saop{tilo da je SNSstrankakojajedoposlanikado{lauzmandatesvojemajke –SRS-a,awenasnagasedosada merisdvamitinga,mnogopri~e isnimkomna„Jutjubu”.„Zatoi na~in na koji Tomislav Nikoli} skre}epa`wunasebeneodudaraodmetodakojejenedavno primenio wegov dugogodi{wi {ef, uzor i ha{ki optu`enik Vojislav [e{eq„, komentari{eLSVNikoli}ev{trajk.


4

ekonomija

utorak19.april2011.

dnevnik

POSLODAVCIPROTIVPOVE]AWAMINIMALCANA102DINARA

Da se radnici ne obogate Na ju~era{woj sednici Izvr{nog odbora Unije poslodavaca Srbije odlu~eno je da bi predlog socijalnog sporazuma mogao biti prihvatqiv za poslodavce, ali da pove}awe minimalne cene rada bez mera za izlazak iz krize likvidnosti oni ne mogu prihvatiti.

Poslodavci su od Vlade Srbije i reprezentativnih sdinikata tra`ili da se predlog minimalne cene rada izostavi iz socijalnog sporazuma u slu~aju da u wemu nisu navedene konkretne mere za izlazak iz krize likvidnosti. Ukoliko poslo-

davci prihvate predlog sindikata da minimalna cena bude 102 dinara po satu ili 17.748 dinara mese~no, onda bi morao da se pove}a neoporezovani deo zarade na 16.000 dinara. Na taj na~in bi poslodavci pruzeli na

obrok do iznosa definisanog posebnim kolektivnim ugovorom. Kako su ju~e zakqu~ili sve ove mere predstavqaju na~in za izla`ewe iz krize likvidnosti i bez wih oni nisu u mo-

Unija poslodavaca Srbije odlu~ila da bi predlog socijalnog sporazuma mogao biti prihvatqiv, ali da pove}awe minimalne cene rada bez mera za izlazak iz krize likvidnosti ne mo`e prihvatiti sebe da podignu zaradu a dr`ava bi, tvrde oni, kompenzovala deo za poreze i doprinose. Tra`e gazde i prebijawe dugova sa poreskim upravama u ciqu izlaska iz krize likvidnosti i to tako {to bi Vlada Srbije donela posebnu uredbu o ograni~ewu rokova pla}awa dozvoli, ali i osloba|awe od pla}awa poreza i doprinosa na regres i topli

gu}nosti da prihvate da minimalna cena radnog sata bude 102 dinara. Ukoliko, poru~ile su gazde, Vlada Srbije ove mere ne uvrsti u socijalni sporazum a u isto vreme donese odluku o pove}awu minimalne zarade bi}e, isti~u, odgovorne za ga{ewe preduze}a, otpu{taa radnika i daqu stagnaciju privrede. Q.M.

PROTESTBIV[IHRADNIKABA^KOPALANA^KE KOMPANIJE

„Nopal” spao na najni`e grane

Biv{i radnici, ali i dvadesetak koji su u {trajku od maja pro{le godine i mali akcionari, ina~e ve}inski vlasnici AD „Nopal“ u Ba~koj Palanci, ju~e su se u znak protesta okupili ispred zgrade op{tine, a razlog je propadawe fabrike. Stotiwak prisutnih, odnosno wihovu delegaciju, primio je predsednik op{tine Dragan Bozalo, a protestanti su tra`ili i obja{wewe Poreske

o~ekuju}i da se vrate na posao, a umesto toga poslati su na evidenciju Nacionalne slu`be za zapo{qavawe. Osniva~ sindikata „Solidarnost“ Mi{o Starovi} ka`e da je prosto neverovatno da ve}inski vlasnici nemaju svog predstavnika u Upravnom odboru, a Skup{tina akcionara ne mo`e da se odr`i. Posebna je pri~a {to niko od wih ne zna ~ime raspola`e ova kompanija, koli-

PO^EOPRIJEMZAHTEVAGRA\ANAZADVOGODI[WIGREJSPERIOD

Kreditni predah samo u jednoj banci Klijenti banaka kojima su kre dit ne oba ve ze pre te {ke ovih dana obilaze banke i raspituju se za mogu}nsti odlagawa kredita u skladu s predlogom Vlade. Prijem zahteva, po najavi, ve} je po~eo u Rajfajzen banci. Ovo je tek prvi korak, nakon toga sledi analiza banke, a potom poziv klijentu. Tada }e saznati koja su mu dokumneta potrebna da bi ostvario pravo na mirovawe obaveza. U odeqewima ove banke u Novom Sadu ka`u da su klijenti ve} od jutra dolazili da se raspituju. Nestrpqivih ima dosta, ali nije lako ni finansijskim ku}ama. Najvi{e nedoumica bankari su imali oko izmene propisa vezanih za klasifikaciju kod Narodne banke Srbije. Ali, na{a centralna monetarna institucija je razvejala sve dileme. Nedavno su objavili da banke mogu odmah pristupiti izmeni uslova kreditirawa. Naredni redovni kvartalni izve{taji banaka bi}e ura|eni u skladu s novim odlukama. U AIK banci usagla{avaju interne akte s ovom odlukom NBS-a i o~ekuju da prijem zahteva za odlagwe obaveza po~ne najkasnije krajem ovog meseca. U toj ku}i smatraju da }e to biti od koristi i wima i klijentima jer klijent koji ne mo`e redovno da servisira obaveze stvara problem i banci i sebi. U Intezi je tako|e u toku usagla{avawe internih procedu-

Zahteve gra|ana ju~e primala samo Rajfajzen banka, a ostale banke }e do kraja meseca ra, ba{ kao i u Erste banci. Prilago|avawe akata u toku je i u Unikredit banci. Odlagawe }e smawiti mese~ ne oba ve ze du `ni ka. A uskoro, po odluci NBS-a, sledi potpuno nov na~in obra~unavawa maksimalne zadu`enosti klijenata. Ovih dana se mnogo govorilo o tome. Bankari }e ubudu}e odobravati rate po novoj metodologiji. Umesto pomenutih procenata, glavni reper }e biti minimalna po-

tro{a~ka korpa. Krajem pro{le godine ona je iznosila ne{to vi{e od 27.000 dinara. Da bi se dobila prava ra~unica, od we se odbija suma predvi|ena za jednog odraslog ~lana doma}instva. To je ne{to vi{e od 12.000 dinara. Zna~i, ako neko prima platu od 50.000, dinara umawi}e mu se za 12.000 pa }e dobiti sumu od 38.000 za koju mo`e da se zadu`i u dinarima. Ako podi`e indeksirani zajam, od ove sume se oduzi-

DOMA]INSTVAZATELEFONIRAWEPOTRO[E 2.000DINARAMESE^NO

Najvi{e se u Vojvodini pri~a Prose~na porodica u Srbiji za telekomunikacije mese~no pla}a oko 1.850 dinara i ti tro-

{kovi u~estvuju s 3,9 odsto u novcu koja ima na raspolagawu. Doma}instva u Beogradu izdvajaju taj isti procenat, dok

porodice u Vojvodini za usluge fiksne i mobilne telefonije tro{e ne{to vi{e – oko 2.040 dinara, ili 4,3 odsto. Po podacima Republi~kog zavoda za statistiku, prose~na mese~na raspolo`iva sredstva po doma}instvu u Srbiji 2010. godine iznosila su 47.376 dinara. Upotreba mobilne telefonije tri puta je ve}a u odnosu na fiksnu: tako je u 2008. godini bilo 3.084.872 pretplatnika fiksne telefonije i 8.795.982 mobilne, objavio je „Potro{a~ki reporter”.

ma 20 odsto, tako da je maksimalna suma zadu`ewa 31.000. To ne zna~i da }e klijent mo}i odmah da ra~una na najve}u mogu}u ratu. Ovo ne}e biti ~isto matemati~ki. Banka u svakom konkretnom slu~aju procewuje bonitet i onda odlu~uje o tome koliku ratu svako ponaosob mo`e podneti i redovno serivsirati. S obzirom na to da se vrednost pomenute korpe odre|uje krajem svakog meseca, jasno je da }e se obra~un stalno mewati. Minimalna korpa sadr `i naj vi {e pre hram be nih artikala. U prodavnicama se svakodnevno susre}emo s poskupqewima hrane, a prognoze svih analiti~ara ka`u da }e ih biti i daqe. Po tome se mo`e zakqu~iti da }e vrednost korpe narednih meseci rasti. Ko ima platu koja stagnira, mo`e slobodno o~ekivati da }e se mogu}nost zadu`ivawa smawivati. Analiti~ari prime}uju da }e, po novom modelu, oni koji vi{e zara|uju mo}i vi{e da se zadu`e. Tako je bilo i po starom, kada je maksimum bio od 30 do 60 odsto redovnih primawa. Sada }e ta razlika biti ve}a u korist imu}nijih kojima je lak{e da serivisiraju obaveze, mada bankari, uz platu, sve vi{e gledaju i gde je klijent zaposlen. Najvi{e poverewa imaju u zaposleni u administraciji, a po`eqni su i zaposleni u javnim preduze}ima. D.Vujo{evi}

Od lokalne samouprave radnici tra`e da zajedno s javnim pravobraniocem barem poku{a da prona|e zakonske mogu}nosti da bi se uveo ste~aj uprave kao jednog od poverilaca ove firme. „Nopal“ je ne tako davno bio najve}i proizvo|a~ elektroinstalacionog materijala u biv{oj Jugoslaviji, a potom i u Srbiji, ali je posrtawe po~elo 2006. godine – ka`u oni koji su ostali bez posla. Poverioci su tra`ili svoje, a AD „Nopal“ je svoj poslovni prostor s radnicima i ma{inama, koje nisu uzeli poverioci, izdao u zakup DOO „Nopal-luks“. – Nekada je u „Nopalu“ radilo vi{e od 600 radnika, a u trenutku davawa u zakup oko 260 – ka`e predsednica Udru`ewa akcionara „Nopala“ Bosiqka-Boba Anti}. – ^ak ~etiri puta smo poku{ali da odr`imo skup{tinu akcionara ali nismo uspeli, pa ~ak nemamo ni uvid u poslovawe iako smo ve}inski vlasnici, 65 odsto. Saznali smo da zakupac za 8.740 kvadratnih metara mese~no pla}a 3.220 evra i to je sve. Velik broj radnika, od kojih je dvadesetak, i to ~lanova Sindikata „Solidarnost“ ostalo istrajno, svojevremeno je zapo~eo {trajk i tra`io zaostale plate, regres, topli obrok... Ali, ve}i deo je potpisao da prestaje da {trajkuje i da se stavqa na raspolagawe direktoru,

ki je dug i da li se deo presuda u korist radnika mo`e se naplatiti. – Izradili smo idejni projekat da bi se u „Nopalu“ izgradio centar za recikla`u elektronske opreme jer ko je proizvodi najboqe zna i da je reciklira, ali i to niko nije prihvatio – isti~e Starovi}. – Od lokalne samouprave tra`ili smo da zajedno s javnim pravobraniocem barem poku{a da prona|e zakonske mogu}nosti da bi se uveo ste~aj, a za wegovo pokretawe potrebno je oko 700.000 dinara, {to radnici koji godinama ne primaju plate ne mogu skupiti. Dogovorili smo se da }e lokalna samouprava u roku od dva dana sagledati {ta mo`e u~initi da bi pomogla radnicima i vlasnicima fabrike koja o~ito propada, a potom }emo videti {ta vaqa ~initi daqe. M.Suyum

15. 04. 2011.

1.297,40904

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

BELEX 15 (743,66 -1,10)

Promet

Institut za za{titu na radu, NS

20,01

3.370

168.500

Impol Seval, Sevojno

11,85

1.387

41.610

Filip Moris Operej{ns, Ni{

4,34

1.899

Ni{ka mlekara, Ni{

3,23

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-2,19

3.760

6.339.823

271.600

NIS, Novi Sad

-0,77

515

5.728.407

1.600

521.600

Komercijalna banka, Beograd

-1,57

3.200

211.200

2,00 Promena %

459 Cena

3.215 Promet

Energoprojekt holding, Beograd

-0,53

940

1.640.212

Agrobanka, Beograd

-0,96

8.460

1.463.500

Energopr. hidroin`ewering, BG

-11,96

1.539

307.800

Imlek, Beograd

-0,29

2.050

750.300

Srbolek, Beograd

-11,76

15

34.425

Soja protein, Be~ej

0,30

999

855.378

KTK Promet, Zaje~ar

-11,11

400

46.800

Univerzal banka, Beograd

-1,65

4.650

18.600

Po{tanska {tedionica, Beograd

-10,98

8.200

16.400

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,98

504

5.411.117

-10,67 Promena %

67 Cena

15.209 Promet

Jubmes banka, Beograd

0,00

16.305

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

-1,48

2.262

1.239.748

0,00

500

6.000.000

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-4,30

2.919

326.900

Globos osigurawe, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Politika, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija Tekstilpromet, Zrewanin NIS, Novi Sad

-0,77

515

5.728.407

Alfa plam, Vrawe

0,00

9.454

0,00

Moravica, Stara Moravica

0,00

2.500

3.812.500

Tigar, Pirot

0,00

739

826.750

Ribar, Novi Kne`evac

0,00

2.500

2.535.000

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

549

0,00

Soja protein, Be~ej

0,30

999

855.378

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

utorak19.april2011.

PREMIJER U VA[INGTONU

NESTABILNA POLITI^KA SITUACIJA NAJOPASNIJA PO EKONOMIJU

„TELEKOM AUSTRIJA” ODBACUJE OPTU@BE

Uovakvedr`ave investitorinedolaze

Nema tajnog dogovora

Telekom „Austrija„ odbacio je ju~e navode Saveta za borbu protiv korupcije o postojawu tajnog dogovora sa srpskom vladom o kupovini Telekoma „Srbija”. Kako se isti~e u saop{tewu, optu`be predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verice Bara} da je tender za Telekom „Srbija” samo „dimna zavesa” i da je dogovor o pro da ji una pred po stig nut, Te le kom „Austri ja„ odbacuju kao neistinite, neo sno va ne i ne pot kre pqene. Te le kom „Austri ja„ je spreman da preduzme odgova ra ju }e prav ne me re u slu~aju bilo koje naredne kle vet ni~ ke iz ja ve ko ja mo`e {tetiti poslovnom ugledu kompanije i investicijama u Srbiji, navodi se u saop{tewu. Nagla{ava se i da je komunikacija izme|u „Telekom Austrija grupe„ i srpske vlade bila iskqu~ivo u skladu sa zakonom i pravilima tendera, kao i da je na tenderu za prodaju 51 odsto akcija srpske kompanije u~estvovao s jo{ {est respektabilnih ponu|a~a. Te le ko ma „Austri ja„, kao kompanija listirana na Be~koj berzi, dodaje se, posve}ena je strogom po{tovawu pravila berzanskog po slo va wa i naj vi {im standardima korporativnog upravqawa na doma }em i stra nim tr `i {tima. Kako se navodi, Telekom „Austrija„, koji posluje u osam dr`ava i ima 22 miliona korisnika, ima ugled u regionu Centralne i Isto~ne Evrope i uspe{ne rezultate u preuzimawima kompanija.

Novonastala politi~ka situacija u Srbiji nastala zbog {trajka gla|u i `e|u lidera Srpske napredne stranke TomislavaNikoli}a mo`e, po oceni ekonomista, negativno uticati na dolazak stranih investitora mada wih, kako napomiwu, ni pre toga nije bilo previ{e, {to bi moglo zna~iti da im politi~ki potres nije presudan pri dono{ewu odluke o ulasku u Srbiji. Za MilanaKova~evi}a, savetnika za strana ulagawa, Nikoli}ev {trajk gla|u i `e|u negativno }e se odraziti na dolazak stranih investitora jer oni, kako isti~e, pre ulagawa novca u bilo koju dr`avu procewuju politi~ki rizik i nestabilnost. – Nikoli}ev {trajk gla|u i `e|u umawuje percepciju o opravdanosti ulagawa u Srbiju– rekao je Kova~evi}. – Srbija ionako nema dobru investicionu klimu, mada postoje razli~iti ulaga~i koji }e i pored svega nastaviti da investiraju. Ipak, generalno, sve to ide ka odbijawu stranih ulaga~a jer oni rade na duge staze, {to zna~i da o~ekuju stabilnost zemqe i normalno odvijawe politi~kih procesa. Ekonomista Milan ]ulibrk sla`e se s Kova~evi}evom ocenom da }e politi~ka nestabilnost koja je nastala ovih dana dodatno „rasterati” investitore, dodaju}i da oni ina~e sada ne bi ulagali jer im se vi{e isplati da sa~ekaju izbore i da vide kakva }e se vlada formirati i kakvu }e ekonomsku politiku zacrtati kao svoj ciq.

Lane lo{e, a sada... – Stranih investora, bez kojih se zapravo Srbija ne mo`e ma}i s mrtve ta~ke, nije bilo ni pro{le godine. Naime, podaci pokazuju da su lane strane direktne investicije bile rekordno niske i iznosile mawe od milijardu evra. Dr`ava ve} mesecima pregovara s Telekomom „Austrija„ o prodaji najuspe{nije dr`avne kompanije, i to mnogo govori i tome koliko je stvarno interesovawe stranih investitora za bilo kakva ulagawa u Srbiji, tako da ova novonastala politi~ka situacija samo dodatno komplikuje stvari i smawuje mogu}nost ve}ih investicija – obja{wava ]ulibrk. On napomiwe da je kapital „pla{qiva zverka”, odnosno da oprezno razmatra kakva je politi~ka situacija u zemqi u koju treba da u|e, i sasvim je sigurno da samo pribli`avawa izbora, bez obzira na to da li }e oni biti na kraju ove godine ili po~etku naredne, samo po sebi stopira investitore. – Nikada u predizbornom periodu strani investori ne hrle u neku dr`avu. Wima je isplativije da sa~ekaju da se izbori zavr{e, da se formira nova vlast i da vide kakva }e ekonomska po-

DR@AVA DONOSI PROPISE, ALI IH NE SPROVODI

Za{titapotro{a~a vanzakona – Zakon o za{titi potro{a~a Srbije, koji je stupio na snagu 1. januara, jo{ nije po~eo da se primewuje jer za wega nije donet nijedan podzakonski akt – izjavila je ju~e predsednica Asocijacije potro{a~a Srbije EdinaPopov. – Primena zakona po~ela je samo u novinama, a ~ekamo da po~ne i u institucijama sistema jer }e bez toga ostati mrtvo slovo na papiru – upozorila je ona na konferenciji za novinare. Edina Popov je dodala da je potrebno doneti oko 16 podzakonskih akata da bi bila obezbe|ena odgovaraju}a za{tita potro{a~a u skladu s tim zakonom. Po wenim re~ima, neophodno je najpre da Ministarstvo trgovine donese pravilnik o registraciji potro{a~kih orga-

nizacija Srbije i da se formira nacionalni savet potro{a~a da bi zakon u potpunosti za`iveo i potro{a~i bili za{ti}eni.

Kako je istaknuto na konferenciji, interese i prava potro{a~a u Srbiji trenutno {tite ~etiri regionalna savetovali{ta za taj posao, u Ni{u, Jagodini, Beogradu i Novom Sa-

du, koji su registrovani do 11. maja. – Ne postoje strukture ni procedure koje bi omogu}ile da se ~uje glas potro{a~a u institucijama gde se donose odluke bitne za wih. Naprotiv, i nakon stupawa na snagu novog zakona nastavqena je stara praksa da dr`avni funkcioneri, neovisno od zakona, sami odre|uju zadatke za organizacije potro{a~a i biraju one s kojima }e sara|ivati – ukazala je Edina Popov. Ona je pozvala novog ministra trgovine Du{ana Petrovi}a da promeni tu praksu i da ministarstvo na ~ijem je ~elu donese podzakonska akta i usvoji procedure, {to }e omogu}iti potro{a~ima Srbije zastupawe interesa u institucijama gde se donose za wih bitne odluke.

Vi{e turista

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

EMU

evro

1

99,4549

101,4850

103,8190

99,1505

Australija

dolar

1

73,1125

74,6046

76,3205

72,8887

Kanada

dolar

1

71,8968

73,3641

75,0515

71,6767

Danska

kruna

1

13,3296

13,6016

13,9144

13,2888

Norve{ka

kruna

1

12,7834

13,0443

13,3443

12,7443

[vedska

kruna

1

11,1341

11,3613

11,6226

11,1000

[vajcarska

franak

1

77,3607

78,9395

80,7551

77,1239

V. Britanija

funta

1

112,6840

114,9840

117,6280

112,3390

SAD

dolar

1

69,1908

70,6029

72,2298

68,9790

Kursevi iz ove liste primewuju se od 18. 4. 2011. godine

– U prva dva meseca ove godine broj dolazaka turista u Srbiju pove}an je oko 16 posto, dok je broj no}ewa pove}an oko 23 posto – izjavila je sekretar Udru`ewa Privredne komore Srbije za turizam i ugostiteqstvo Dragana[abi}. – Januar i februar, na svu sre}u, ukazuju na to da }e biti pozitivnih pomaka u oblasti turizma jer za ova dva meseca dolazak je ve}i 16 posto, a no}ewa negde oko 23 – navela je ona.

litika u narednom periodu biti vo|ena. Od toga }e zavisiti ho}e li stranih investitora naredne godine biti vi{e ili }e oni i daqe u {irokom krugu zaobilaziti Srbiju – zakqu~uje ]ulibrk. Po oceni ekonomista Sa{e \ogovi}a, Nikoli}ev {trajk gla|u i `e|u niti rasteruje niti privla~i strane investitore, iz prostog razloga {to wih nije bilo ni ranije, a ne dolaze ne zato {to se neki politi~ar odlu~io i za takve metode politi~ke borbe ve} zato {to za in-

5

vestirawe u Srbiji nemaju osnovne uslove, bez kojih nemaju nikakvu sigurnost za svoj kapital. – Nisu strani investitori ni do sada preterano hrlili u Srbiju – ka`e \ogovi}. – Ovi koji su ovde }e, dok im se to isplati, i ostati, a oni koji imaju neke dugoro~ne ili sredworo~ne namere da ula`u u Srbiju i daqe }e opipavati puls politi~kih i ekonomskih prilika. Nikoli}eva odluka ne}e uticati na wihovo odvra}awe od ulagawa, kao {to na to ne uti~e ni to da li }e izbori biti vanredni ili redovni. Ono {to wih odvra}a od Srbije jeste nesiguran pravni ambijent, netransparentan, kao i mehanizmi wegovog delovawa, skupa i neefikasna dr`ava, birokratizovana, velika papirologija, u kojoj cvetaju mito i korupcija. To su osnovni stubovi „odvra}awa” zbog kojih investitori ne dolaze na na{e tr`i{te. Pa u drugim dr`avama vanrednih izbora ima i po nekoliko puta ali to ne uti~e na strane investore kada je sve drugo postavqeno na ~vrste pravne i ekonomske osnove. Dakle, fama nije na izborima ve} ona treba da bude na strani stvarawa efikasnije, modernije i pristupa~nije dr`ave na svim nivioma. Na{ sagovornik isti~e da i postoje}e strane investicije, koje su do{le u Srbiju samo zato {to dr`ava daje velike subvencije, nisu do{le zbog dobre i povoqne poslovne klime koja se ovde nudi ve} iskqu~ivo zbog sopstvene koriste koju su prona{le u subvencionisawu proizvodwe. Q. Male{evi}

Dogodine rast petposto

Premijer i ministar finansija Srbije MirkoCvetkovi}, koji u~estvuje u Va{ingtonu na prole}nom zasedawu Svetske banke i MMF-a, izjavio je da u analizama ekonomija Jugoisto~ne Evrope Svetska banka i MMF prilike u Srbiji ocewuju stabilnim, predvi|aju}i rast za idu}u godinu od ~ak pet posto.

– Mi ostajemo pri projekciji rasta za ovu godinu od tri posto, na osnovu pokazateqa koje smo imali u pro{loj, ali je ~iwenica da je po~etkom godine do{lo do br`eg rasta nego {to smo planirali – rekao je Cvetkovi} u intervjuu „Politici”. – Zasad imamo samo podatke o industrijskoj proizvodwi, koja je u januaru rasla po stopi od blizu ~etiri posto, a u februaru i vi{e od pet, tako da postoje osnove da napravimo neku novu projekciju. Analiti~ari SB-a i MMF-a smatraju, me|utim, da imamo ve}e potencijale od onih koje smo ugradili u svoje projekcije, {to }emo uzeti u obzir u eventualnim revidirawima brojki rasta za ovu godinu. Premijer se u Va{ingtonu dogovorio, prilikom susreta s izvr{nom direktorkom OkowomIvelom Ngozi, o novom ~etvorogodi{wem aran`manu u po~etnoj vrednosti od 800 miliona dolara, {to podrazumeva mogu}nost povla~ewa i dodatnih sredstava. Novost u novom dogovoru je novi pristup kori{}ewu tih para: jedna polovina bi bila namewena buxetu, a druga realizaciji projekata.

NEPLANIRANO POVE]AWE ZARADA I PLATA

Vladaizme|u MMF-aibira~a Pove}awe plata u javnom sektoru i penzija od 5,5 posto narednog meseca jeste neplanirano ali i zakonito. Naime, prema Pismu o namerama koje je Vlada Srbije uputila krajem pro{log meseca Me|unarodnom monetarnom fondu, navedeno je da }e Srbija koristiti deo dodatnih sredstava u buxetu za jednokratne, ograni~ene i namenske isplate zaposlenima u javnom sektoru i penzionerima, ali }e one biti ograni~ene na najvi{e 0,35 odsto BDP-a. Naime, ve} po~etkom ovog meseca bilo je jasno da }e plate u javnom sektoru i penzije biti pove}ane vi{e nego {to je bilo o~ekivano i planirano, odnosno da }e umesto zapisanih 2,95 posto, morati „priznati” inflaciju, a da to neminovno zna~i duplo ve}e pove}awe. Neplanirana inflacija potpuno je „potukla” planiranu, na koju je oslowen Zakon o buxetskom sistemu, pa se tako Vlada Srbije na{la u procepu izme|u zakona i MMFa. Po~etkom godine je ve} bila u takvoj situaciji pa je odlu~ila da, umesto pove}awa od vi{e od ~etiri posto, plate u javnom sektoru i penzije porastu dva procenta i time ispo{tuje ono {to je obe}ala MMF-u. Zbog toga je odmah na startu godine mewala Zakon o buxetskom sistemu da bi, umesto pripadaju}eg, donela odluku o umawenom pove}awu plata i penzija. Zaposleni u javnom sektoru i penzioneri su to te{ko progutali i to jeste bio deo razloga zbog kojeg su profesori, ali i svi drugi zaposleni u dr`avnim slu`bama, {trajkovali. Da bi ispravila ono {to je u januaru „pokva-

~i da tih 5,5 posto ulazi u osnovicu i da }e na wu uslediti oktobarsko pove}awe, koje, ukoliko se opet nije pogre{no procenilo, ne bi trebalo da bude ve}e od tri posto. U dr`avnim organima su svesni toga da }e od narednog meseca do oktobra zahvatawe iz buxeta za redovnu isplatu penzija biti dve milijarde ve}e, ali im je isto tako jasno da ni pove}awe od 5,5 posto ne donosi boqi `ivot pa ~ak ni to da se prati rast tro{kova `ivota. Me|utim, tih 5,5 posto skupo }e ko{tati sve gra|ane Srbije, ~ak i one koji ih sada kao pove}awe dobijaju. Jer, ne sme se zaboraviti da je na po~et-

[ta pi{e u pismu MMF-u U pismu o namerama Me|unarodnom monetarnom fondu, koje je Vlada Srbije uputila 21. marta, a koje je objavqeno na sajtu Narodne banke Srbije, isti~e se da je ona odlu~na da nastavi da primewuje fiskalne i monetarne mere da bi dogovorila na izazove koji predstoje. Kod monetarne politike Vlada, navedeno je, namerava da nastavi da koristi sve raspolo`ive instrumente da bi inflatorna o~ekivawa odr`ala na stabilnom nivou a inflaciju vratila u granice dozvoqenog odstupawa od ciqa krajem ove i po~etkom slede}e godine. rila”, Vlada je sada odlu~ila da ispo{tuje zaposlene i penzionere a prevari MMF, odnosno umesto obe}ane jednokratne pomo}i donese odluku o pove}awu plata i penzija. Razlika izme|u jednokratne pomo}i, obe}ane MMF-u, i pove}awa plata i penzija je velika, i to }e dodatno ko{tati dr`avu nekoliko milijardi dinara. Jer, da je u pitawu jednokratna pomo}, to ne bi u{lo u osnovice plata i penzija. Kada se radi o pove}awu plata i penzija, to zna-

ku mandate ove vlade napravqena „ludost” koju i sada ispa{tamo, a to je pristajawe na vanredno pove}awe penzija od deset posto u oktobru 2008. godine. Nakon toga usledilo je dvogodi{we zamrzavawe penzija i plata u javnom sektoru, a „rep” jo{ uvek vu~emo. Ako se sada, na kraju mandata, dr`ava odlu~ila da raspusti kajase i dozvoli pove}awe za koje }e dogodine te{ko na}i novac, onda }e nas ova predizborna ludost ko{tati isto koliko i ona postizborna. Q. Male{evi}


6

TRe]e dOBA

utorak19.april2011.

dnevnik

INFLACIJA]EUMAJUUGOJITI^EK5,5PROCENATA

Povi{icadovoqna zakilomesa Umesto najavqenog aprilskog pove}awa penzija od 2,95 posto, penzioneri }e narednog meseca dobitipovi{icuod5,5postojer toliko iznosi inflacija u prva trimesecaskojomseuskla|ujeprvoovogodi{weuskla|ivawe.Ovako uve}ane penzije najstariji }e primati sve do novembra jer }e tek tada biti utvr|eno pove}awe ilismawewepenzijepo{to1. oktobra sledi drugo ovogodi{we uskla|ivawe i ono }e pratiti rasttro{kova`ivota, aliibrutodru{tvenogproizvoda.Kakosu ra~unicenajavqivaleda}euprva trimesecainflacijibitiznatno mawa, pasamimtimira~unatoda }epove}aweaprilskog~ekabiti upola mawenego{tojestvarnost izra~unala, te{kojesadaprognozirati koliko }e pove}awe biti 1. oktobra.Dr`avajeuprojekciji uneladvaposto, ali, kao{tojei i sada pogre{ila kao po~etkom godine, sasvimjemogu}eda}era~unica pokazati druga~ije pa }e samimtimipove}awemoratibiti ve}e. Za isplatu sada{weg neplaniranog pove}awa penzija od 5,5 posto potrebno je obezbediti dodatne dve milijarde dinara, a odakle}eseone„nama}i”ubuxet jo{uveksenezna. Me|utim,izvesnojeda}epovi{icepenzijeod5,5postobiti, bez

Nenadi} procewuje da }e se, ukoliko se nastavi ovakav tempo rastacenanamalo,dokrajagodinepenzijepove}atiokodeset posto, odnosnoda}etokomceleove godine, umesto planiranih sedam, dr`avamoratizatajprocenatda uve}a zarade u javnom sektoru i primawa najstarijih. On podse}a natodasupenzijeodpo~etkagodine,are~jetekoprva~etirimeseca,pove}ane7,5postopaakose obistinepove}awada}eudrugom polugodi{tu inflacija biti mawa, povi{ica bi na kraju mogla biti tolika da ukupno pove}awe budedvocifreno. Za najstarije je dobro {to se dr`ava opredelila za pove}awe penzijaza5,5postoumestodaje, kakojebilonagove{taja,uskla-

Retki„odabrani”}eseobradovatipo{taru

obziranato{tozawenuisplatu treba obezbediti dodatne pare i da dr`ava ovoga puta ne}e, kao {tojetou~inilaujanuaru – kada je mewala Zakon o buxetskom sistemu da bi umesto pripadaju}ih okopetposto, donelaodlukuopove}awu penzija svega dva posto – i}inamawiprocenatizbogtoga {tojepredizbornagodinai{to su glasovi penzionera za sve strankeveomava`ni. No, povi{ica od 5,5 posto, za koliko se mo`e kupiti kila-dve mesa,ne}eumawitibedunajstari-

PenzijatekposleUskrsa Najstariji}epredstoje}euskr{wepraznikemoratiprovesti bezdrugogdelamartovskepenzijejerjeisplatanajavqenatekza narednusedmicu.Naime,isplatadrugogdelamartovskepenzije zakorisniketeku}ihra~unapo~e}eusredu, 27. aprila, ado30. aprilatrebadastigneionimakojisvojeprinadle`nostiprimajudostavomnaku}nuadresu. Iznosna~ekujeistikaoiprethodni,aprose~an je20.400dinara.

Paorimacrkavica Pove}awemod5,5postopenzionerisnajni`imprimawimau Srbiji dobi}e u maju oko 630 dinara vi{e, odnosno umesto 11.470, koliko sada iznosi najni`a penzija, s aprilskim ~ekom sti`e 12.100 dinara. Poqoprivredni penzioneri, ~ija mese~na primawaneprelaze8.734dinara, naimeaprilskepovi{icedobi}e481dinar,dok}epenzioneriFondaPIO zaposlenih, koji primajuprose~nupenzijuod22.224, dobitioko1.222dinaravi{e.Biv{isamostalci}edobiti~ekoveuve}aneza1.196dinara pa}eumestosada{wih21.739primati22.935dinara. jihjerjeinflacijatoodavnopojela i zapravo oni i s tim pove}awem ne mogu popraviti `ivotni standard. To potvr|uje i predsednik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadi},kojiisti~edases ovimpove}awemod5,5postopenzionerimasocijalnipolo`ajne}e promeniti, dodaju}i da ova milionska populacija ostaje na istom jer je inflacija ve} „pojela” ono {to}eimteknarednogmeseca,i toudvadela,bitiispla}eno.

dilaza2,95posto, aostalopodelila kroz jednokratnu pomo}. Jer, da se odlu~ila za isplatu jednokratne pomo}i, ona ne bi u{lauosnovicu,nitisera~unala prilikom narednog uskla|ivawa penzija. Ovako, pove}awe koje sledi 1. oktobra ra~una}e senasaduve}anepenzijetakoda biprose~napenzijanakrajugodine mogla izositi oko 22.500 dinara. QubinkaMale{evi}

Ve}enaknade zapogrebne tro{kove Republi~ki fond za penzijskoiinvalidskoosigurawe utvrdio je da nove, ve}e naknade pogrebnih tro{kovakojiseispla}ujuporodicama preminulih penzionera u naredna tri meseca, za april, maj i jun, budu 33.336 dinara za biv{e zaposlene, 32.609 za “samostalce” i 13.113zaumirovqenepaore. Ina~e, ova naknada je utvr|ena je ~lanom 75 penzijskogzakonaiiznosijednu ipoprose~nupenzijuuprethodnomkvartalu.

Decacve}asele~ealkoholomitabletama

dEPREsIJAIsEdATIvITIhOIMAsOvNO UbIJAJUvUdsTOKGENERACIJU

Biv{ihipici lakedroge lak{epodnosili IakoseAmerikaodavnosuo~ava s naglim porastom broja penzioneraotkakojegeneracija „bebibumera„napunila65godinaimasovnokrenulaupenziju, problemati~ne `ivotne navike i op{te zdravstveno stawa seniorapostajusvealarmantnije. Najvi{e se pod tepih gura zloupotreba medikamenata, odnosno procenat zavisnika od lekova protiv bolova, antidepresiva i sedativa. Ovaj problem posebno je istaknut kod qudi starih izme|u 50 i 70 godinajerjeuvremewihovemladosti upotreba lakih droga i zloupotrebalekovazasmirewe idrugihopijatabilavi{epravilo nego izuzetak. S takvim navikama moglo se o~ekivati da}e, kadzagazeugodineukojimasuimsedativi,antidepresivi i lekovi protiv bolova potrebniizmedicinskihrazloga a ne kao socijalni eksperiment, ustanove i istra`iva~i zabele`iti osetan porast broja zavisnikaodtakvevrstemedikamenata. Situaciji nimalo ne poma`e ni socijalni miqe, kojiimnala`edaosvojimproblemima}ute,netra`estru~nu pomo} i eventualno se “le~e” alkoholomitabletama. Idokpovremenouzimawelakihdrogailekovanaj~e{}enije dovodilo do zavisnosti, sad vi{e nije tako, zakqu~ili su istra`iva~i iz Nacionalnog institutazazloupotrebuopijata. Po wihovim istra`ivawima, do 2020. broj zavisnika od lekovame|ustarijimgra|anima pora{}e~ak 150procenata.

Volonteri u rehabilitacionim centrima {irom SAD svesnisurastu}egtrendastvarawa ovisnika me|u starijima, navode}i da se broj onih koji se javqaju na le~ewe zna~ajno pove}aoposledwihnekolikogodina. Na dru{tvu je veliki zadatak da, podizawem svesti o problemu koji mu~i starije sugra|ane, pomogne ovisnicima da prihvatesvojubolestiboreseprotiv zla koje im uni{tava zdravqe, porodicu i materijalnu sigurnost. Stru~waci isti~u da je glavni razlog okretawa lekovima sam proces starewa i promena `ivotnog ritma koju ono name}e.Penzioneriprestajudarade, prestajudaseose}ajuva`nimi korisnim, {to, pak, dovodi do depresije. S druge strane, fizi~ke aktivnosti prirodno se smawuju, a pove}avaju bolesti uzrokovanestarewemtejeoslawawenamedikamentesveve}e. Na porodi~nim doktorima je daobratepa`wunasvojevreme{ne pacijente, kao i da ne prepisuju olako lekove protiv bolova, antidepresive i sedative. Uz to, nepostojawe prave koordinacije izme|u doktora op{te prakse i zaposlenih u bolnicama iurgentnimcentrimaotvara prostor za manipulaciju starijima,kojiupotrazizareceptom vi{eobijajupragovesvetrivrsteustanova. Nadle`niapelujuina~lanove porodice da reaguju ~im kod svojihstarijih~lanoveprimete simptomezavisnosti. Ivanavujanov

KAKOLEKARKA@E

Perjanijastuci opasnipozdravqe Zaastmu,hroni~nu bolest koju karakteri{ezapaqewedisajnihputeva,va`idaje neizle~iva, ali se s wom mo`e normalno `iveti. Koliko normalno – najboqeznaju oboleli koji imaju napade gu{ewas„svirawem” u grudima, ose}aj nemogu}nosti da se vazduh izdahne kao i dugotrajan ka{aq, naj~e{}e no}u. Zaastmati~aresunezaobilazni `ivotni rekviziti pumpica i drugilekovi. Astmamo`ebitii Sviraugrudimatokomprevrtqivihdana alergijska i tada na wenu pojavu mogu uticati aler- pritiska i vla`nosti vazduha geni kao {to su polen, ku}na tako|e negativno uti~u na astpra{ina, aerozaga|ewa, razna mati~are. Zato se u „prevrtqiisparewa u zatvorenom prosto- vim” danima kada se temperaturu,kao{tosuonaprilikomku- ravazduhamewaizavi{eod10 vawa ru~ka, prawa i ribawa u stepeni, oboleli od astme ~edoma}instvu raznim hemikali- {}e `ale na probleme s disajama. Promena atmosferskog wem.

Kod alergijskog oblika, osim redovnog pregleda, neop- hodnojedasepacijentu uradi i test – ko`ne probe s alergenima. Asmati~arima se savetuje da, {to je vi{e mogu}e, iz svakodnevnog`ivotaizbace sve {to izaziva alergijske napade. Ukoliko su alergi~ni na ku}nu pra{inu ilinagriwe, savetujeimsedaizspava}e sobe izbace tepihe, tapacirani name{taj, draperije, a umesto pernatih jastuka koriste druge materijalikojimogu~estodase peru. Danas postoji dosta efikasnih medikamenata kojima se spre~avaju napadi astme. U Srbiji su na pozitivnoj listi lekova, pa se mogu dobiti o tro{kuzdravstvenogosigurawa. J.barbuzan


Akcijomprotiv korupcije Studentska akcija protiv korupcije u politici, koja se odvija u okviruprojekta„Interupcijakorupcije”,odr`a}esedanasod11do13 satiustudentskomgraduNovosadskoguniverzitetaiod15do17satiu centrukodKatedrale.Studenti}enaovajna~inpoku{atidapodignu nivosvestigra|anaozastupqenostiovogproblemaugotovosvimsferamadru{tva.Sugra|ani}eimatiprilikudavide{aqivikviz„Pitawazakorupcionera”ukojem}eseu~esniciboritizafotequkoja simboli~nopredstavqanekufunkcijuupolitici.Deli}eseiinformativni materijal u obliku plave koverte, simbola korupcije na na{improstorima. N. R.

Oddanas o~itavawevode igrejawa Radnici „Toplane” od danas }e za ovaj mesec o~itavati stawe na merilimazagrejaweinavodomerima.Iz ovogpreduze}aapelujunapotro{a~e da omogu}e ovla{}enim licima pristupmerniminstrumentimaupodstanici. J. Z.

Novosadska utorak19.april2011.

Kwigao fru{kogorskim vodopadima

Prole}no ure|ewepijaca

Promocijakwige„Stidqivihukfru{kogorskihvodopada”autoraAleksandraDamjanovi}a odr`a}eseve~eras,u19sati,usve~anojsaliMaticesrpske.Napromociji}e,poredautora,govoritipotpredsednikMaticesrpskedrSlobodan]ur~i}.Kwigajeposve}enagrupiod39vodopadaFru{kegore,azainteresova}ekako stru~wake,takoimnogeplaninare,sobziromnatoda nudinovelokalitetezaizlete.Ulazjeslobodan. D. B.

Radnici „Tr`nice” ju~e su po~eli redovno prole}no ure|ewe novosadskihpijaca.Uklawasekrupanotpads pijaca,izobjekatailokala,kupesesuvegraneikorov,~istekrovoviioluci, a akcija podrazumeva i kontrolni pregled i ~i{}ewe primarne i sekundarne kanalizacione mre`e, kao i postupak dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. I. D.

c m y

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Uspelanemogu}a misija

vekjebiloibi}eonihkoji U vole a i onih koji ne vole `ivotiwe u stanovima. Tu ne-

ke, protestovala su razna udru`eqaiqubiteqi`ivotiwa, pa su je gradski oci br`e ma nikakve dileme, me|utim boqe povukli i posle nekoliproblemjeuonima{tomisle ko uspe{nih pregovora rodio da vole, a kada nabave ku}nog sekompromisnaop{tezadoqubimca ispostavi se da ne voqstvosvih. volenipsa,alinikom{iluks Nova odluka nije toliko kojimsesvakodnevnosusre}u. stroga kao prethodna, ali Ovakvih Novosa|ana je na svu ipak u sebi ima elemenata za sre}umalo,aliipakdovoqno prekr{aj, ukoliko je se vladanapraveproblem-nekisvo- snicinebudupridr`avali.A jeku}nequbimacezatili~as nadamo se da ho}e, jer ako je pretvore u lutalice, drugi wima grad iza{ao u susret, opetne~isteizmetzawima… onda }e vaqda i oni iza}i Zatojegradskavlastre{i- ostalima,pa}eprimeraradi ladadonesenovuodlukuodr- sklonitikakusatravwaka,jer `awuku}nihqubimaca,kojabi istini za voqu nikome nije bila rigoroznija u odnosu na prijatno kada ugazi “tamo gde staru.Me|utim,zbogteodlu- netreba”. Q. Nato{evi}

DowaKamenica prepodnebezvode Bezvode}edanas,zbogplaniranih radova, od 8 do 12 sati ostatistanovnicislede}ihulica u Sremskoj Kamenici: Dunavske, [kolske, Vuka Karaxi}a, SvetozaraMarkovi}a,IvaLole Ribara, Milice Stojadinovi} Srpkiwe, Fru{kogorske, Milo{a Obili}a, Nade Qubojevi},

VojvodeMi{i}a,Partizanskei celonaseqeVojinovo. Zbogradova„Elektrovojvodine“, od 8 do 13 sati bez vode }e biti Popovica. U Futogu vode ne}ebitiod9do12satiu@elezni~kojuliciodUliceNadeDimovi} do industrijske zone, i u samojindustrijskojzoni. S. K.

Noseba{tenskiotpad Odno{eweba{tenskogotpadaorganizovanojedanasuKoviqu,Klisi iKlisanskombregu,sutrauFutogu,au~etvrtakuVeterniku,gra|ani trebasme}edaostaveispredsvojihku}ado6sati.Odno{ewekrupnog otpadarealizova}eseodsutradosubote23.aprilauMesnojzajednici „Koviq“naugluulicaVojvo|anskihbrigadaiJovicePavlice,LazeKosti}aiDu{anaVickovaiBrankaBaji}aiLazeKosti}a. G. ^.

V remeploV

Turizamna mladimaostaje Odbor Ferijalnog saveza za Dunavsku banovinu priredio je „Propagandnidan”uNovomSadu19.aprila1937. Vi{eoddve hiqadesredwo{kolacaizdesetinagradovaSrbijedru`ilose togdanasasvojimdoma}inimavr{wacima. Svi su razgledali

veliku izlo`bu fotografija prirodnih lepota na{e zemqe. A u organizaciji Novosadskog turisti~kog dru{tva „Fru{ka gora”iAgencije„Putnik”,odr`ano je savetovawe o razvoju omladinskogturizma. N. C.

Foto:N.Stojanovi}

RU[EWE U RADNI^KOJ ULICI: GRAD SE OLAKO ODREKAO DELA SVOJE ISTORIJE

Dimwaksrubqen preprotesta Fabri~ki dimwak u dvori{tu zgrade u Radni~koj ulici 20sru{enjeju~eiporednekoliko desetina okupqenih gra|anakojisudo{lidaprotestujuzbogtoga.Iakojeru{ewezakazanou10~asova,pneumatski ~eki}montirannabagerpo~eo jedaru{idimwakvisok28metarasatprenajavqenogroka. Grupa gra|ana, koja se organizovala preko Fejsbuka, mogla je malo {ta da uradi, po{to je preduze}e „[u{a“, koje jeanga`ovaoZavodzaizgradwu grada za ovaj posao, imalo svu potrebnu dokumentaciju. Me|u okupqenim gra|anima pojavio se i biv{i gradona~elnik JovanDejanovi},kojijerekaoda je ovaj doga|aj tu`an i `alostan za Novosa|ane koji nisu uspeli da odbrane istorijsko nasle|e nekada{we industrijske~etvrti. -Nemamdovoqnore~idaizrazim nezadovoqstvo i ogor~ewe ru{ewem dimwaka. Pa, ovo jebilanajzna~ajnijaindustrijska zona u gradu. Ovde je bilo pet-{estfabrikajo{iz19.veka, zbog toga i Radni~ka ulica nosi to ime. Planirano je da ceo ovaj prostor, izme|u Radni~ke i Bulevara cara Lazara bude botani~ka ba{ta i dodatnoplu}nokrilogradazanarednevekove.Asamdimwaktrebalojedaostanekaosimbolradnika i wihovih porodica – izjaviojeDejanovi},pripisuju}i izmenu plana vlasti SRS-a i SPS-aspo~etkadevedesetih.-

Sru{enfabri~kidimwakvisok28metara. Nekolikodesetinaokupqenihgra|anado{loda protestuje.Ru{ewebilozakazanou10~asova, apneumatski~eki}montirannabagerpo~eoda obaradimwaksatprenajavqenogroka Ovojetu`nairu`nastvarnost za qude koji su odgovorni za o~uvawe gradskog nasle|a. Tu prevashodno mislim na Zavod zaurbanizamigradskuupravu. Asistent na departmanu za arhitekturu FTN-a Jovan \eri}ka`edasusegra|anioku-

pili kako bi spre~ili jo{ jedan poku{aj uni{tavawa grada. - Pitamo se, {ta je slede}e? O~igledno je da gradske vlasti imaju apsolutnu mo} i da mogu daurade{taimseprohte-rekaoje\eri}.

Po wegovim re~ima, dimwak je rekonstruisan pre nekoliko godina,istavqenjepodza{titu, da bi sad ta za{tita bila skinuta. \eri} smatra da vrti}u, zbog ~ije izgradwe je i sru{en,dimwaknebismetaonina kakavna~in.NaFejsbukusuobjavqeniidokumenti,gdesevidi da je ceo taj kompleks stavqen podza{titu2007.godine,adaje izmenama iz 2009. godine iz za{titeizuzetdimwak. Iz Zavoda za izgradwu grada, pak, stigao je dopis u kojem se navodedokumentinaosnovukojihjeobavqenoru{ewe.Takoje, naosnovuizmenaidopunaPlana detaqne regulacije blokova izme|u ulica Radni~ke, Stra`ilovskeiBulevaracaraLazara iz 2009. godine, predvi|ena parcelazavrti},kojaobuhvata i dimwak. U tom dokumentu navodi se da se iza zgrada u Radni~koj 20, za ru{ewe planiraju sviobjektikao{tosuhale,magacini, privremeni poslovni prostoriistarifabri~kidimwak. Ove godine Zavod za urbanizam uradio je projekat preparcelacije kojim je formirana potpuna gra|evinska parcela, a posebanuslovzaizgradwuvrti}anavedenojeru{ewesvihobjekata na novoformiranoj parceli.NaosnovutogaZIGje,kako stojiusaop{tewu,otpo~eopripremne radove ra{~i{}uju}i i niveli{u}iteren.Ru{ewedimwaka ko{talo je grad 1.407.993 dinara. S. Krsti}

^oveki`ivotnasredina Izlo`bafotografijaTijaneHen iJeleneFarki} „Pazi{ili gazi{?”bi}eotvorenave~erasuKafeu„Pedro”,Dunavska27.Izlo`baseotvarapovodom22.aprilaDanaplaneteZemqeitrebada srenepa`wunavezu~evokai`ivotnesredine. B. M.

Iskqu~ewastruje Sremska Kamenica: od 8 do 12.30 sati vikend naseqa Artiqevo, Buxak, Dowe Paragovo, Mrnu{tek,GlavicaiPopovica, Paragovskiputod34do214,Paragovskiputkamagacinuputara, „Omorika F“, VP 25455 i „Beton“.Futog:od7do14 povremeno

u pojedinim ulicama. Kisa~: od 8.30do13 Jano{ikovaulicaod16 do 96 i od 15 do 65. ^ortanovci: deovikendnaseqaokovileVlade Vojvodine. Beo~in: od 8.30 do 13 vikendnaseqeErdeq,odmarali{taOsovqe,Letenka,BrankovacipredajniknaCrvenom~otu.


nOvOSAdSkA HROnikA

utorak19.april2011.

@ITEQIBOCKIPLANIRAJUPUTZABEOGRAD

Zbogvodeipred straneambasade

@iteqi Bocki planiraju da organizovao idu pred strane ambasade u Beogradu (SAD i zemqe EU) i tra`e da im obezbede da se isele iz zemqe i na|u posao, po{to u 21. veku piju vodu iz bunara, kazao je ~lan Inicijativnog odbora gra|ana MiroslavIli}. - Jo{ se nismo dogovorili oko datuma, ali planiramo da nas stotinak krene za Beograda s transparentima koje smo nosili na protestu ispred Gradske ku}e i Banovine pro{le sednice i prilikom blokade puta u Bockama u subotu kazao je Ili}. Pre ma we go vim re ~i ma, uprkos protestima jo{ nisu

do bi li pra vi od go vor od grad skih zva ni~ ni ka za {to nema osnovne komunalne infrastrukture - vodovoda i kanalizacije - u legalno izgra|e nom na se qu sa oko 4.000 stanovnika, udaqenom {est kilometara od grada. - Ukoliko je zaista podru~je potencijalno klizi{te kako tvrde gradske vlasti, kako je mogu}e da smo proteklih decenija dobijali dozvole za gradwu ku}a. Pre nekoliko godina trasa glavnog vodovoda pro{la je kroz naseqe za Ledince i ostavqen je glavni prikqu~ak za Bocke – ka`e Ili}. Z.Deli}

JUBILEJUDRU@EWASTUDENATA SAINVALIDITETOM

Ulagawaza boqi`ivot

Novosadsko udru`ewe studenata sa invalidtetom (NSUSI) obele`ilo je ju~e u amfitearu Spensa desetogodi{qicu postojawa. Na sve~anosti je najavqeno dodatno ulagawe u studio za snimawe uxbenika za osobe o{te}enog sluha. Predsednik NSUSI Danijel Kula~in rekao je da }e se u budu}nosti najvi{e raditi na povezivawu sa institucijama, kako bi se osobama sa invaliditetom omogu}ilo boqe {kolovawe, ve}e mogu}nosti za zapo{qavawe i unapre|eniji `ivot. - Pokre}emo projekat kojim }emo promovisati rad Udru`ewa po sredwim {kolama {irom

Vojvodine kako bi se u~enici ohrabrili da upi{u fakultete, jer je neophodno raditi na ja~awu svesti i ukqu~ewu u sve dru{tvene tokove - kazao je Kula~in dodaju}i da se svake {kolske godine, na`alost, na fakultete upi{e svega 10 osoba sa invaliditetom. Predsednica centra „@iveti uspravno” Milica Ru`i~i}Novkovi} naglasila je da se studentima moraju omogu}iti interdisciplinarne studije i otvoriti Kancelarija za ravnopravnost, koja bi bila spona izme|u institucija i marginalizovanih grupa. A.J.

KOMARCIIKRPEQIPODKONTROLOM„CIKLONIZACIJE”

Zaratprotivkrvopija31milion Ove godine, za razliku od prethodne dve, odgovornost na suzbijawu komaraca }e biti na „Ciklonizaciji„. Ovo privatno predze}e je dobilo posao na tenderu, a Grad je za razliku od lane, izdvojio oko 31 miliona dinara za uni{tavawe ovih insekata. „Ciklonizacija„ }e raditi i monitoring, odnosno posao je poverila Poqoprivrednom fakultetu i ve} su ostvareni prvi rezultati te saradwe. Jer su ju~e predstavnici medija ali i gradona~elnik Igor Pavli~i} i ~lan Gradskog ve}a za komunalne polove Gordana Pu{i} imali priliku da u laboratoriji preduze}a vide larve komaraca i krpeqa donetih s terena. Uo~i prvomajskog praznovawa Ciklonizicija posebnu pa`wu

posve}uje uni{tavawu larvi krpeqa, pa je direktor Ciklonizacije TihomirJakovqev obavestio Pavli~i}a i novinare, da se taj posao sada radi u kameni~kom parku i parkovima u gradu i svim grobqima. Pavli~i}a je interesovala prognoza brojnosti komaraca ove godine, a magistarka bilogije Bosiqka Krtini} kazala je da se kre}e na nivou lawskih. Vremenske prognoze predvi|aju, rekla je, da }e se smewivati ki{ni i sun~ani dani s visokim temperaturama, {to pogoduje razvoju larvi komaraca. Krtini} je pozvala gra|ane koji `ive u ku}ama, da isprazne burad s vodom, kante i ostala izvor{ta, jer ustajala voda pogoduje tako|e razvoju larvi komaraca. Z.Deli}

Foto:S.[u{wevi}

DOGRADWAAMBULANTIU[ANGAJUIKAMENICIPRIKRAJU

Komotnijepacijentima ilekarima Stanovnici [angaja }e do narednog meseca mo}i da koriste lekarske usluge u novom dogra|enom objektu ambulante, a adaptacija Doma zdravqa

da }e ove dve investicije obezbediti boqe uslove kako pacijentima, tako i lekarima, koji su do sada radili u dosta sku~enom prostoru. Gra|evinski ra-

metara, a nadogra|uje se 240 kvadrata. U novom objektu bi}e sme{tena jedna prostorija za patrona`ne sestre i Slu`ba op{te prakse, u kojoj }e

KOMISIJAZANAZIVEDELOVANASEQENIHMESTA

Ulica KaroqaSele{a

Predlog udru`ewa „Prijateqstvo- Barátság” da neka od novosadskih ulica ponese ime Karoqa Sele{a, usvojila je danas Komisija za nazive delova naseqenih mesta i javnih slu`bi Skup{tine grada. Ime ovog na{eg sugra|anina vezuje se naj~e{}e za tenis, kao i na uspehe wegove dece Monike i Zoltana, me|utim, mawe je poznato da je Sele{ ostavio dubok trag i na poqu likovnog izraza. Kao karikaturista radio je u listu „Magyar szo” pune 23 godine, a svoje satiri~ne karikature objavqivao je i u mnogim listovima

Jugoslavije, za {ta je i vi{estrugo nagra|ivan; kako kod nas tako i u svetu. Kao autor animiranog filma „Trinaest musketara” dobio je „Zlatnu urmu” na svetskom festivalu u Italiji 1968. godine, a u tenisu }e biti zapam}en po uvo|ewu novog udarca bekhenda i forhenda sa dve ruke, {to je prva na terenu izvela wegova }erka Monika Sele{, ~iji je bio i trener. Karoq Sele{ umro je u SAD, u Sarasoti, posle duge bolesti, a wegovo ime od sada ~eka da ponese neka ulica u na{em gradu. D.B.

HUMANITARNAAKCIJARADIJANOVISAD

Igra~kezabolesnudecu U okviru humanitarne akcije „Deci - za osmeh”, koju organizuje Radio Novi Sad, pozivaju se svi gra|ani dobre voqe da se ukqu~e i obraduju mali{ane koji le`e na onkolo{kom odeqewu De~je bolnice. Neophodne su didakti~ke igra~ke za sve uzraste, dru{tvene igre, crtani filmovi i ra~unarske igrice, kao i pribor za crtawe. Akcija traje do ~etvrtka 21. aprila, a humanitarni prilozi se mogu doneti na portirnicu Radija Novi Sad. Ujedno se mole i svi sugra|ani koji su u mogu}nosti da obezbede kompjuter i DVD plejer za Roditeqku ku}u, u kojoj borave deca izme|u dve hemoterapije.

„DNEVNIK”I„PROMETEJ”NAGRA\UJU

KwigaoTolstoju

Izdava~ka ku}a “Prometej”, u saradwi s “Dnevnikom”, ove sedmice dariva}e svakog dana ~itaoce na{eg lista sa po dve kwige. Dva ~itaoca koja se prva jave od 15do 15.05 ~asova na broj telefona 528-765, dobi}e po primerak kwige. Danas poklawamo kwigu

„Tolstoj” autora Mihaila Baji}a. Nagra|eni ~itaoci mogu svoje poklone da podignu u kwi`ari “Most – Prometej”, Ulica Zmaj Jovina 19, telefon 452-744. Autor opisuje za{to su Tolstojeva dela i danas populana. A.J.

„DNEVNIK”I„MONOIMAWANA”POKLAWAJUKWIGE

Roman„Vodazaslonove” Iz¬da¬va~¬ke ku¬}e „Mono i Mawana” i „Alnari”, u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na na{ broj te¬le¬fo¬na 528-765, a koji do sada u ovoj akciji nisu dobijali kwige, do¬bi¬ti po pri¬me¬rak romana “Voda za slonove“ SareGruen, u izdawu „Mono i Mawane“. Roman prati cirkus Bra}e Benzini. Xejkob je dospeo tu jer je iznenada ostao bez sre}e, ostav{i siro~e, bez i~ega: Marlena, prelepa, mlada zvezda ta~ke sa kowima, ostala je u cirkusu jer se udala za pogre{nog ~oveka. A Rozi, slonica, je tu kao velika siva nada za nove spasonosne cirkuske ta~ke. Dok se bore za koricu hleba i goli opstanak neke vrednosti ipak ostaju ve~ne... Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari „Vulkan” u tr`nom centru „Merkator”, gde mogu na}i i mno{tvo drugih izdawa ku}a „Mono i Mawana” i „Alnari”. A.V.

dnevnik

c m y

8

AmbulantauSremskojKamenici

u Sremskoj Kamenici trebalo bi da bude zavr{ena najkasnije do kraja juna, ka`e ~lan Gradskog ve}a za zdravstvo prof. dr Aleksandr Kiraq. On isti~e

Noviobjekatu[angaju

dovi su ve} zavr{eni, a radnici su svakodnevno anga`ovani na unutra{wem ure|ewu. Trenutna povr{ina objekta u [angaju je 154 kvadratnih

REZULTATIAKCIJE„OTVORENAVRATADOMAZDRAVQA”

DANASUDOMUZDRAVQA NALIMANU

NaNovomnasequ najzdraviji

Besplatna provera {e}eraukrvi Besplatno merewe nivoa {e}era u krvi bi}e odr`ano danas od 8 do 11 ~asova u Domu zdravqa na Limanu, a povodom obele`avawa nedeqe prevencije dijabetesa. Pored merewa {e}era u krvi gra|ani }e mo}i i da izmere krvni pritisak, indeks telesne te`ine, kao i da se posavetuju sa medicinskim stru~wacima. I.D.

Foto:S.[u{wevi}

ra di ti je dan le kar sva kog radnog dana od 7 do 13.30 ~asova, a u staroj ambulanti }e ostati pedijatrija i stomatlo gi ja. Na pe di ja trij skoj

slu`bi postoja}e dva ulaza, posebno za bol~esu i zdravu decu. U [angaju radi jedan pedijatar dva puta nedeqno po tri sata i brine o zdravqu 272 dece uzrasta do 15 godina, a 100 dece uzrasta od 15 do 19 godina ima svog izabranog pedijatra u nekoj od gradskih ambulanti. Povr{ina ambulante u Kamenici, sa sada{wih 400 kvadrata, bi}e skoro duplirana dogradwom od 350 kvadratnih metara. U novom objektu bi}e pedijatrija i stomatologija, a u starom }e se nalaziti Slu`ba op{te medicine i laboratorija. Pro je kat re kon struk ci je dve ambulante, vredan 43 miliona dinara, zapo~et je po~etkom novembra pro{le godine, a investitor je Grad. Dogradwa i adaptacija ambulante u Sremskoj Kamenici ko{ta 31 milion, a rekonstrukcija objekta u [angaju 12 miliona dinara. I.D.

U 56. akciji „Otvorena vrata Doma zdravqa”, koja je u subotu odr`ana u Osnovnoj {koli „Prva vojvo|anska brigada” na Novom nasequ zdravqe je besplatno proverilo blizu 1.000 stanovnika. Prema izve{taju Doma zdravqa zdravstveno stawe `iteqa Novog naseqa je boqe, u odnosu na ve}inu stanovnika drugih delova grada gde je odr`ana ista akcija. Labo-

^ITAOCI PI[U SMS

ratorijske analize uradilo je 667 posetilaca, od kojih je 109 imalo povi{ene vrenosti {e}era u krvi, 164 je imalo povi{en holesterol, a 146 povi{ene vrednosti triglicerida u krvi. Te`inu i visinu je izmerilo 695 stanovnika, EKG monitoring uradilo je 633, od kojih je 36 poslato izabranom lekaru zbog rezultata koji odstupaju od normale. Pritisak je izme-

rilo 495 qudi, od kojih je 154 imalo povi{ene vrednosti. Za samopregled dojke edukovano je 200 posetiteqki, mlade`e je prekontrolisalo 197 stanovnika od kojih je dvoje upu}eno na hirurgiju, a jedan posetilac treba da prati svoje mlade`e. Gustinu kostiju proverilo je 92 qudi, od kojih je kod 27 utvr|ena osteoporoza. I.D.

065/47-66-452

Prekomernepauze`ivcekidaju Sramota! U Higijenskom zavodu gde uzimaju 2.500 dinara za „B” kategoriju, ~eka se dva sata da bi vas pregledali u ~eti ri so be (obi ~an pre gled). Srbijo privatizuj sve, pa da svi svoje poslove obavqaju kako treba. Bez seckawa i prekomerne pauze. 063/7304... *** Policija mora da u~i jezike narodnosti. Bilo bi u~tivo i da pojedini pripadnici narodnosti nau~e zvani~ni jezik dr`ave u kojoj `ive. 064/2149... *** Odgovor osobi sa broja 064/6647 koja je zaposlena u prodavnici DM u Cara Du{ana. Nije akcenat na (ne)savesnoj majci, nego na (ne)po{tovawu radnog vremena prodavnice koja radi do 20 ~asova, a zatvara se u 19.45. 063/8418... *** Bahato parkirawe limuzina na travwaku kod Limanskog par-

ka, a policije i zelenog pauka nigde! Dokle }e ti umi{qeni likovi mo}i da rade {ta ho}e? 064/0498... *** Kod nas je zaista sve mogu}e: zaslu`ni sportista }e dobiti bukagije i zaslu`enu kaznu uz oduzimawe imovine, a vesela udovica nagradu u vidu vi{emese~nog odmora u svojoj palati sa svojom porodicom. 062/8338...

*** Ceca je osam godina poricala obmawivala...i na kraju-priznala. Solomonsko re{ewe je na |e no da se za {ti ti di va. Sindikalna „funkcionerka” je ~etiri godine lagala obmawivala optu`ivala prozivala...i „za ra di la” du go go di {wu za tvorsku kaznu. Tako je bar izjavila pred sudom medijima. 064/0863...

*** Ne daj Bo`e da morate da primite injekcije tokom vikenda. Mojoj majci su odbili u Zmaj Ogwena Vuka da daju injekciju u nedequ tako da je `ena prekinula terapiju. Radilo se o OHB injekciji. Ministre zdravqa reaguj, gde je ovde osnovno pravo le~ewa. 064/2032... *** Treba oprostiti, ali nikako zaboraviti. Mi za Japan solidarno, a oni za Srbiju bombardujte. Od tog dana ne volem nikog. I na{a su deca ginula, a oni su bili za. 062/606... *** Molim direktorku „Gradskog zelenila„ da zavr{i sadwu trave i drve}a u Cankarevoj ulici ispred broja 5, 7 i 9 . Posadili ste 36 lisnika, a trebali ste 64 sorbusa. Dve godine ih niste okopavali i zalivali. [ta smo mi, gra|ani drugog reda? 063/593...


utorak19.april2011.

c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

9

PREDSEDNIK POKRAJINSKE VLADE PAJTI] I GRADONA^ELNIK PAVLI^I] OBI[LI RADOVE U KOVIQU

Sti`ukanalizacija ipre~ista~vode PredsednikVladeAPVojvodine Bojan Pajti}, direktor FondazakapitalnaulagawaAP Vojvodine Mom~ilo Milovi} i gradona~elnik Igor Pavli~i}, posetili su ju~e Koviq i obi- {liradovenaizgradwikanalizacije u ovom mestu. Nakon izgradwe kanalizacione mre`e po~e}e da se pravi postrojewe za pre~i{}avawe otpadnih voda,kojejeneophodnokakobikanalizacijafunkcionisala. -Posledwe~etirigodinepokrajinska Vlada je izgradila iligradikanalizacionemre`e u132mestauVojvodini.Mismo zajedni~kisaGradominvestirali u kanalizacione mre`e i pripremnu dokumentaciju za wihuosamnaseqenihmesta.Od novembra pro{le godine do danasradovisuveomabrzonapredovali, tako da smo u Koviqu

Foto:F.Baki}

ve} na 33 kilometru kanalizacije,apotrebnoje~etrdesetak,

i o~ekujemo da ovaj posao bude gotov u junu. Nakon toga sledi

izgradwa pre~ista~a - istakao jePajti}. Gradona~elnik Igor Pavli~i}rekaojedaseizgradwomkanalizacije, ne samo u Koviqu, po~iwe re{avawe glavnog problema u prigradskim naseqima. OnjedodaodaKoviq~anidobro znaju {ta visoke podzemne vode ~inesepti~kimjamamaikoliko ko{ta wihovo pra`wewe. Nakon ovog posla, kako je kazao, gra|ani u Koviqu }e mo}i normalnije i pristojnije da `ive negodosada. -Uzto,gradi}eseiseparatni pre~ista~ pa }e se sve otpadne vode, nakon ~i{}ewa, koristiti za navodwavawe. Za ne{to mawe od tri meseca ura|eno je preko trideset kilometara kanalizacije, tako da o~ekujemo da u narednihmesecdanaposaobudegoB. M. tov-rekaojePavli~i}.

[IRI SE GRADSKA OPTI^KA MRE@A

O~ikamereuskoro naMostuslobode IakoNovosa|anisvakogmesecapreko ra~una objediwene naplate pla}aju odr`avawe video nadzora 30 dinara i daqe nijepoznatoukojojmerisesnimcipostavqenihkamerakoristekaodokaznimaterijal.UPolicijika`udanemajuevidencijukolikosesnimqenimaterijalkoristioudokaznompostupku.Sdrugestrane, ukomunalnojpolicijiisti~udasukamere dobra stvar, jer mo`e da se utvrdi da li je neko napao slu`beno lice ili je pak, komunalna policija postupila van svojenadle`nosti.

Saradwas Indonezijom Ambasador Indonezije SemjuelSamson do{aojeju~euprvuzvani~nuposteuNovomSadu, a primio ga je gradona~elnik IgorPavli~i}.Pavli~i}jegostaukratkoupoznaosakarakteristikama grada, a obojica su izrazila interes za unapre|ivaweekonomskihodnosaiuspostavqawe saradwe u obrazovawu,kulturiisportu. S. K.

VESTI Promocijakwige „^udnaiprava” Predstavqawepesni~kekwige„^udnaiprava”autorkeIvaneBo`ovi} odr`a}eseve~eras u klubu Dru{tva kwi`evnika Vojvodine u 18 ~asova, Ulica Bra}eRibnikara5.Uovojve~eripesme,poredautora,govori}e i gosti Pero Zubac i Rale Ni{avi}. A. L.

Ciq cvetnigrad Sastanak Dru{tva qubiteqa cve}a i zelenila odr`a}e se ve~eras u 18 ~asova u sali Kluba delegata, Ulica Zmaj Jovina3/1.Ovomprilikombi}e i predavawe „Neka Novi Sad bude cvetni grad” na kom }eMiraSavanovi} govoritio pripremnimradovimaiodabirusadnicazabalkoneiterase, kao i o wihovoj nezi. Ulaz je slobodan. A. J.

Ojavnimparking gara`ama Tribina„Javneparkinggara`e u Novom Sadu” odr`a}e se danas u 18 ~asova, u Mesnoj zajednici„Narodniheroji”,UlicaMajevi~ka2b.Govori}e~lan Gradskog ve}a zadu`en za saobra}aj Sini{a Bubwevi} i predsednik Saveta za saobra}aj GradskogodboraLSVJovanGenevajn. G. ^.

Au„Informatici”poru~ujuda}egradskaopti~kamre`abitipro{irena.Direktor ovog preduze}a Zoran Deli} ka`e za „Dnevnik”dasuprioritetiodre|eniida }euskorokamerebitipostavqeneuokoliniBulevaraoslobo|ewa,abi}epokriveni Mostslobode.Tako|eplaniranojedasekamerepostaveuVr{a~kojuliciidasepove`uvrti}ii{kolekojejo{nisuura|ene. - [to se ti~e {irewa gradske opti~ke mre`e,ufokususunamulicekojesenaslawaju na Bulevar oslobo|ewa, poput Ulice Novosadskog sajma i Jevrejske, jer je sad

prioritet bezbednost u saobra}aju - ka`e Deli}. U planu je postavqawa kamera i u Domu zdravqa,kaoiunekolikojavnihpreduze}a da bi se olak{ala komunikacije izme|u wih. Novosa|animarezultatipostavqawakameraponekaddelujuenigmati~no,me|utim u inostranstvu su taj posao visoko vrednovali:„Informatika”jeuMinhenudobila nagradu za najboqi projekat video nadzora realizovanupro{lojgodini. Q. Nato{evi}

„Egzit”tra`i hiqaduvolontera Muzi~ki festival „Egzit”, kojiseodr`avaod7.do10.jula naPetrovaradinskojtvr|avi,i ovegodinepozivaprekohiqadu volontera da u~estvuju u radu festivala.Naime,volonteri}e raditiusektorimamarketinga, protokola, u pres-centru, programskoj produkciji, na izgradwi, u {ankovima i na ulazu. Konkurs je otvoren od 1. do 15. maja,amladiqudikojibudu`elelidaseukqu~emo}i}edase

prijaveprekoaplikacijenainternetstraniciexitfest.org. Volonteri }e imati obezbe|en ulaz i boravak na festivalu, a nakon zavr{etka propisanog radnog vremena besplatan boravakuEgzitvilixu,obezbe|enuishranuutokusmene,kaoi besplatne tokene za pi}e. Volonterski rad traje od 4. do 12. jula, a smene }e trajati maksimalno{estsati. J. Z.

SUDSKA PRESUDA UGRO@AVA OPSTANAK JEDINIH NOVINA U GRADU POD STRA@ILOVOM

„Karlova~kilist” popravduuStrazbur

Internet izdawe „Karlov~kog lista„ obustavqeno je od ju~e, a narednih dana uredni{tvo tog jed in og glas il a Sremskih Karlovaca, odlu~i}e da li }e ista sudbina zadesiti i {tampano. Na ovakvu odluku glavnog i odgovornog urednika, te vlasnika „Karlova~koglista”BranislavaSan~anina uticalajepresudaApelacionog suda kojom se listu nala`e da, umesto prvobitno odr e| en ih 400.000, plat i 250.000dinarazbogobjavqivawa”neproverene vesti”, odnosno „vesti o doga|aju koji se nijenizbio!” - U narednih nekoliko dana bi}e doneta i kona~na odluka o svrs ish odn os ti {tamp an og izdawa „Karlova~kog lista„, ukoliko sudska vlast bude istrajaladapreuzmepolugeure|iva~ke politike - ka`e San~anin. - Pristup Vi{eg, a zatimiApelacionogsudauNovomSadu,drasti~nojeugrozio sloboduinezavisnost„Karlova~kog lista„, zbog ~ega se do kona~ne odluke Evropskog suda za qudska prava u Strazburu, list ne}e pojavqivati u elektronskomobliku.

Po San~ an in ov im re~ im a, nakonoveodlukeApelacionog suda iscrpqena su sva pravna sredstvauSrbijiizato}ewegovslede}ipotezbitiobra}awe Evropskom sudu za qudska pravauStrazburu. - Nije visina nov~ane kazne su{tina `albe „Karlova~kog lista”Apelacionom sudu, ve} to{tojejo{jednomprenebregnuto da je list postupio u tom slu~aju profesionalno, po novinarskim standardima - ka`e San~ an in. - Apel ac io n i sud namjesmawiokaznu,alijepotvrdio da tog doga|aja nije ni bil o, iako je „Karl ova~k i list”dostaviv{ipresuduPrekr{ajnogsudaiizve{tajpolicijedajepokrenutprekr{ajni postupak,dokazaodaipakjeste. Da podsetimo, „ Karlova~ki list” je, kao uostalom i neki drugi mediji, pisao o napadu radnika obezbe|ewa u Ju`noba~kom okrugu Save Pavlovi}a na savetnika na~elnika Ju`noba~kog okruga za finansijeGoranaSavi}a,kojisedogodio31.marta2009.godineiza to je po Pavlovi}evoj tu`bi, ka`wensa250.000dinara. Z. Ml.

Foto:B.Lu~i}

PO@AR U VETERNIKU

Butan-boca uni{tilaku}u Upo`aru,kojijeizbioju~eu Veterniku u Ulici nova 9, na ku}nom broju 6, izgoreo je prvi sprat i jedini stambeni deo porodi~ne ku}e Milo{a Kri~kovi}a. Utomtrenutkubiojesamu ku}i.Powegovimre~ima,dopo`arajedo{lokadajepoku{aoda upalipe}nagas,anijeprimetio dajepopustilaizolacijaizme|u ventila na butan-boci i creva, gdejeiizbioplamen. -Poku{aosamrukamadazavrnem bocu, ali nisam mogao zbog plamena,samosamispekao{ake. Posle je vatra zahvatila poku}-

stvo i, eto, sada sam ostao bez i~ega.Samoovoimam{tovidite nameni–rekaojeKri~kovi},koji je ku}u zavr{io pre godinu, alinijejeiosigurao. Po`arjeizbiooko13~asova, avatrogascisugasatkasnijeugasili.Vatrajepotpunouni{tila 84 kvadrata stambenog prostora. Kri~kovi}, ~ija je porodica u Sidneju,ipakneodustaje. - Ne znam {ta }u, sad prvo da vidim gde }u. Ipak, napravi}u ponovoku}u,nemamidruge.Sna}i}useve}nekako–zakqu~ioje Kri~kovi}. S. K.

U KARLOVA^KOJ GIMNAZIJI

Sviranema~ki kvintet „Arirang”kvintet,koji~ine muzi~ari Mlade nema~ke filharmonije odr`a}e koncert danas od 19 sati u sve~anoj sali Karlova~ke gimnazije. Na programusudelaAntonaRajha,PaulaHindemitaiAugustaKlugharta.NastupajuSakuraKindinis (flauta), Jerg [najder

(oboa),[tefenDilner (klarinet),Sebastijan[indler(rog) iMonika[najder (fagot). Koncertu }e prisustvovati i ambasador Nema~ke u Beogradu Volfram Mas, koji je i zaslu`an za gostovawe nema~kih muzi~araunajstarijojsrpskojgimnaziji. Z. Ml.


NOVOSADSKA­HrONIKA

utorak19.april2011.

Danas u GRaDu BioSKoPi Arena:­„Mon­te­vi­deo,­Bog­te­vi­deo!”­(15.10),­„Me­dved­Jo­gi”­­(13.50),­„Zla­to­ko­sa­i­raz­boj­nik”­(13.10),­„Pri­~a­o­igra~­ka­ma”­(14.10),­„Lu­da­vo­`wa­3D” (22.45),­„Ma­ni­je­on­ta­kav”­(22.35),­„ran­go”­(14.20,­16.30),­„Bez­gra­ni~­no” (22.20),­„Sa­kr­pan~”­(16.05),­„Hop”­(14,15.50),­„Put­u­ne­po­zna­to”­(18.15), „Osam­ mi­nu­ta”­ (20.20),­ „Mo­ja­ na­zo­vi­ `e­na”­ (20,­ 22.15),­ „Pol”­ (18.10), „Zdu­ha~,­zna­~i­avan­tu­ra”­(18.30,­20.30,­22.30),­„rio”­(13,­15,­16.15,­17,­19, 20.15,­21),­„Ob­red”­(18,­20.10,­22.25),­„Cir­kus­Ko­lum­bi­ja”­(17.50).­ Jadran:­„Se­dam­da­na­slo­bo­de”­(19),­„Dru­gi­`i­vot”­(21).

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te Sce­na­„Pe­ra­Do­bri­no­vi}„­­„Zoj­kin­stan”­-­dra­ma­(19.30),­Ka­mer­na­sce­na­„Do­bar­de­~ak”­-­dra­ma­(21). novosadsko pozori{te „A­ko­}e­vra­ti­ti­bi­cikl?”­(19)

MUZeJi Muzej grada,­ Tvr­|a­va­ 4,­ 6433–145­ i­ 6433–613­ (9–17):­ stal­na­ po­stav­ka „Pe­tro­va­ra­din­ska­ tvr­|a­va­ u­ pro­{lo­sti”;­ po­stav­ka­ Ode­qe­wa­ za­ kul­tur­nu isto­ri­ju Muzej Vojvodine,­Du­nav­ska­35–37­(uto­rak­-­pe­tak­od­9­do­19­sa­ti,­su­bo­ta -­ne­de­qa­od­10­do­18­~a­so­va):­stal­na­po­stav­ka­„Sa­~u­va­ni­tra­go­vi­ma­te­ri­jal­ne­i­du­hov­ne­kul­tu­re­Voj­vo­di­ne­od­pa­le­o­li­ta­do­sre­di­ne­20.­ve­ka”,­„Voj­vo­di­na­iz­me­|u­dva­svet­ska­ra­ta­­-an­ti­fa­{i­sti~­ka­bor­ba­u­Voj­vo­di­ni­1941 -­1945”.

RO\EnI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: ZorkaMartinov iz ^uruga (de~ake), DEVOJ^ICE: DobrilaStrajni}-Rajkov, OliveraTolma~, Ivana Mandi}, Jasmina Popi}, Jasmina Jugovi}, Tawa @ivanovi}, OliveraZagorac i MirjanaMili} iz Novog Sada, Dragana[trbac iz Ba~kog Jarka, Jelena Pisar iz Futoga, Evica Stamenkovi} iz @abqa, DraganaVelimirov iz \ur|eva, KristinaKova~ iz Temerina, Sla|anaSrdi} iz Ka}a i JadrankaTati} iz Maradika, DE^AKE: Maja ]iri}, Sla|ana Maksimov, Eleonora Ga}ina, MarijaPriji}-Sladi}, JelenaVuceqa, KatarinaIvkovi}, Ivana Duza i NinaMarinkovi} iz Novog Sada, MajaTadi} i IvanaKaraica iz Futoga, Bojana]irilovi} iz Stepanovi}eva, IvanaKosanovi} iz Sremske Kamenice, \ur|inkaSre}kov iz Ba~kog Gradi{ta, Nata{aBabi} iz \ur|eva, SawaVukoti} iz Obrovca, Aj{aVuranovski iz Veternika, RadinkaPaji} iz In|ije, QubicaJovanovi} i TawaRadmilo iz ^uruga i KristinaPa~ari} iz [ajka{a.

saHRanE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Sr|an Ivana Bili} (1946) u 10.30 sati - urna, Franc Antona Bi{of (1934) u 11.15 - ispra}aj, Stipo -Tome Vlade ^orak (1932) u 12, Milka Bo{ka Ka{i} (1949) u 12.45, \or|e Borivoja Kobiqski (1940) u 13.30, Milo{ Milana Mi}ovi} (1981) u 14.15, Sa{a Petra Gari} (1971) u 15 i Borislav Filipa Petrovi} (1931) u 15.45 ~asova

DNEVNIK

VODI^

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 92 Va­tro­ga­sci 93 Hit­na­po­mo} 94 Ta~­no­vre­me 95 Pre­da­ja­te­le­gra­ma 96 [lep­-­slu­`ba­AMSJ 987 Auto-moto­savez­Srbije 987 Informacije 988­i­0900098210 To­pla­na­kol­centar 0800­100-021 reklamacije­24­sata 4881-103,­ za­potro{a~e 423-712 Vo­do­vod­i­kanalizacija,­centrala 488-33-33 prijava­kvara­vodovod 0800-333-021 prijava­kvara­ka­na­li­za­ci­ja 442-145 ^i­sto­}a 443-611 “No­vi­Sad­-­gas” 6413-135­i­6413-900 JKP­“Stan” 520-866­i­520-234 Kol­centar­preduze}a­„Put” 6313-599 Kol­centar­„Parking­servisa” 4724-140 „Gradsko­zelenilo” marketing­i­Pr­4881-633 rasadnik­403-253­ “Dimni~ar”,­ 6622-705,­6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana­iskqu~ewa­i­prijava­kvara 421-066 @e­le­zni~­ka­sta­ni­ca 443-200 Me­|u­me­sna­au­to­bu­ska­sta­ni­ca­ 444-021 Me­|u­me­sna­au­to­bu­ska­sta­ni­ca­ Pri­grad­ska­au­to­bu­ska­sta­ni­ca 527-399 Grad­sko­sa­o­bra­}aj­no 527-796 Gradsko­grobqe­ 518-078­i­518-111 Pogrebno,­JKP­“Lisje”­ 6624-102 Pogrebna­ku}a­„Konkordija”­ 452-233 Dru{tvo­krematista­“Ogaw” 422-288 Ger.­cent.­-­pomo}­i­nega­ 450-266­lok.­204,­205 Prihvatna­stanica 444-936 Prihvatili{te­Futog 895-760/117 Dnevni­centar­za­stara­lica­ 4889-512 Info­centar­za­osobe­sa­invaliditetom radnim­danom­(od­10-15)­ 021/447-040­ ili­ sms­066/447-040 Komunalna­inspekcija­ 4872-444­(centrala), 4872-403­i­4872-404­(dispe~erski­centar) SOS­telefon­za­pu{a~e­u­krizi­-­od­7­do­10­~asova 4790-668

APoteKe No}­no­de­`ur­stvo:­“Bu­le­var” -­Bu­le­var­M.­Pu­pi­na­7­(od­20­do­7)

c m y

10

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom­zdravqa­„Novi­Sad”,­kol­centar­ 4879-000 Kli­ni~­ki­cen­tar 484-3484 No}­no­de­`ur­stvo­za­de­cu­u­Zmaj­Ogwena­Vuka­(subota­i­nedeqa) 6624-668­ No}­no­de­`ur­stvo­za­odrasle­(Wego{eva­4)­ (subota­i­nedeqa­i­praznici) 6613-067 Vr{a~ka­28 4790-584 Kli­ni­ka­za­gi­ne­ko­lo­gi­ju­i­aku­{er­stvo 4899-222 De~­ja­bol­ni­ca 425-200­i­4880-444 In­sti­tut­-­Sremska­Ka­me­ni­ca 4805-100

tAKSi Prevoz­­osoba­ote`anog­kretawa­„Hendikeb” 432-005,­060/313-3103 Vojvo|ani­-­taksi­ 522-333­i­065-520-0-500 Pan-tak­si 455-555 VIP­-­tak­si­ 444-000,­SMS­1088 Delta­plus­-­tak­si 422-244 Maksi­Novosa|ani­-­tak­si­­ 970,­451-111­ Grand­-­tak­si 443-100 Luks 30-00-00 MB­-­tak­si 500-222 De`urni­taksi 6350-350 Halo­-­taksi 444-9-44,­SMS­069/444-444-9

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I,Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

„KOMPaS” TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara.Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645,677-91-20

GINEKOLO[KA ORDINACIJA „DR DRA^A”, ultrazvuk, pregled dojki. Petra Drap{ina 50/II, Tel: 522-594, 456-564, 063/746-16-93 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik ЕУ ПОМАЖЕ ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА

Канал Дунав-Тиса-Дунав најзагађенији НОВИ САД: Подунавски градови и општине у Србији имају велику прилику да реализују пројекте изградње постројења за прераду отпадних вода кроз сарадњу са немачком покрајином Баден-Виртемберг, изјавио је председник Скупштине Војводине Шандор Егереши. Зорана Георгијев из Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине рекла је за агенцију Бета да је главни проблем у Војводини недовољан број постројења за третман отпадних вода, јер их је тренутно само 22. Најзагађенији водоток у Војводини, али и у Европи, данас је канал Дунав-Тиса-Дунав, у који 25 одсто загађивача, претежно индустријских, директно упушта отпадне воде. Највећи град у Војводини који нема централни пречистач је Нови Сад, а међу већим срединама са истим проблемом је и Панчево, где се све отпадне воде прихватају у систем градске канализације и не-

пречишцћене пуштају у природу. Према речима члана Градског већа Панчева Миладина Шакића, у канализациони систем у том граду, пројектованом за 100.000 становника, тренутно се упушта 98 одсто отпадних вода из домаћинстава и 32 одсто индустријских вода. Преостала индустријска постројења, међу којима и цео хемијски комплекс, имају своје примарне системе за прераду отпадних вода. Сомбор је један од ретких градова у Војводини који има централни пречистач отпадних вода и у самом граду он је повезан на канализациону мрежу, одакле се чиста вода улива у канал ДТД. - Сви знамо да цела Војводине и Србија пате од проблема са отпадним водама и да је то једно од суштинских питања у земљи. Подунавски градови сада имају велику шансу да кроз Дунавску стратегију реализују пројекте из области привреде, екологије, туризма и трговиВ. Х. не - навеоо је Егереши.

УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ У БЕОЧИНУ

Аутоматска дезинфекцијахлором БЕОЧИН: Након одлуке покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство да додели средства Јавном комуналном предузећу Беочин, по конкурсу од прошле године, ово јавно предузеће унапредиће своје услуге које се тичу

Василије Цогољевић поред новог постројења

производње и дистрибуције воде. Према речима директора ЈКП „Беочин“ ВасилијаЦогољевића, ради се о уређају за производњу хипохлорита који се користи за дезинфекцију воде. Уређај је вредан пет и по милиона динара и замениће досадашњи дотрајали систем у процесу производње.

-Новом опремом коју смо управо инсталирали, производићемо хипохлорит који је неопходан у процесу производње воде. Апарат је аутоматизован, што значи да сам дозира хлор, на основу количине воде која се производи, а постоје и препоруке Европске уније за оваквим начином рада – рекао је Цогољевић. Фабрика воде у Беочину снабдева водом око тринаест хиљада људи, или око четири хиљаде домаћинстава и дневно произведе око 4.320 кубних метара воде. Прерада воде је сложена и за сам процес одговарају стручна лица. Анализу квалитета воде три пута месечно спроводи Инситут за јавно здравље Војводине односно одељење за хуману екологију из Новог Сада методом случајног узорка. У месним заједницама Луг, Баноштор и Сусек постоје индивидуални водоводи направљени у претходним деценијама који снабдевају становнике села. Према Одлуци скупштине општине Беочин требало би да се уради обједињавање свих водовода на територији општине у јединствени систем. В. Недић

utorak19.april2011.

ИЗНЕНАЂЕЊЕ НА ЈЕЗЕРУ ПАЛИЋ

Музичкафонтанаубоји

ПАЛИЋ: У недељу увече на језеру Палић пуштена је у рад несвакидашња музичка фонтана у боји. Посетиоци Палића стајали су поред језера и гледали фонтану која их је опчинила спектром боја, као и класичном музиком која је пратила прскање воде. Музичка фонтана има и еколошку функцију аератора, односно довођења кисеоника у језеро. Уклопљена у стил сецесије и околине, са музиком, код посетилаца изазива смирујући и бајковит доживљај. Фонтана светли ноћу, а светла, боје и рад фонтане су усклађени са класичном музиком која се из ње чује. У четвртом сектору језера Палић постављено је шест аератора на потесу од Женског штанда до рибарске кућице у јужном делу језера.

Идеја је да се побољшају услови живота у језеру, као и квалитет језерске воде и аератори имају функцију довођење кисеоника у језеро. У предузећу „Парк Палић“ кажу да су се досетили да шести аератор буде уједно и музичка фонтана Фонтана ће да ради и ноћу и дању. - Ове године је за све ургентне мере како би се побољшао квалитет језерске воде, обезбеђено је 10 милиона динара. Посебну пажњу смо посветили и безбедности спортиста, као и туриста. Све смо урадили уз сагласност Завода за заштиту природе Србије. Поред тога, планирамо и да направимо извештај о стању рибе у језеру Палић. Аерисање воде, односно постављање шест аератора кошта 900.000 динара. Како бисмо још побољшали квалитет

Лепа и дању и ноћу

језерске воде, оформили смо Савет који има циљ да прати квалитет језера и предлаже које још ургегне

ЗРЕЊАНИНЦИ ПОЧИЊУ НАЈОБИМНИЈУ САНАЦИЈУ ДЕПОНИЈЕ У СРБИЈИ

За чистваздух наБагљашу

ЗРЕЊАНИН: Градоначелник из Фонда за заштиту животне среЗрењанина Милета Михајлов дине Републике Србије за спровопотписао је јуче са представници- ђење овог пројекта. Почетком ма фирме „Карин комерц” из Ве- 2010. са Фондом је потписан уготерника уговор о санацији градске вор о реализацији дела пројекта депоније, што је у овом моменту који се тичу санације и затварања један од највећих пројеката тог типа у Србији. Михајлов је, на конференцији за новинаре у Градској кући, казао да овај посао није значајан само за град Зрењанин, већ и за цео Средњобанатски округ. Пројекат санације, рекултивације и затварања овдашње депоније, чија је обрачунска вредност преко 254 милиона динара, током 2008. и 2009. године израдили су стручњаци Факултета техничких наука у Новом Саду. Ком- Прашњави улаз у депонију плетан посао подељен је на чети- садашње депоније, чија је вредри целине – геодетске радове, са- ност 161 милион динара – објанацију и затварање садашњег сме- снио је Михајлов. тлишта, изградњу привремене саКрајем децембра прошле годинитарне депоније за трогодишњи не објављен је оглас о избору најпериод коришћења, и озелењава- повољнијег извођача радова. Поње санираног подручја. нуду је, по речима члана Савета за - Крајем 2009. локална самоу- развој града Дејана Јованова, доправа је конкурисала за средства ставило девет предузећа из Хрват-

ске, Србије и Босне и Херцеговине, а средином марта окончан је процес избора будућег извођача. На тендеру је победио „Карин комерц”, са понудом од око 117 милиона динара. Жалби на процес спровођења јавних набавки није било. - Од овог износа, у складу са уговором о суфинансирању санације депоније склопљеним са Фондом за заштиту животне средине, град ће плаћати 60 одсто, а Фонд 40 одсто. Односно, око 70 милиона ће платити Зрењанин и тај новац је обезбеђен у градском буџету – прецизирао је зрењанински лордмер. Директорка ЈКП „Чистоћа и зеленило” Биљана Глигић нагласила је да ће санација овдашње депоније нарочито обрадовати мештане најмногољуднијег зрењанинског насеља Багљаша, јер су, услед дејства ветрова, имали проблема са непријатним мирисима који су стизали са сметлишта и надвијали се над овим делом града. Ж. Балабан

Радови холандске сликарке

ЗРЕЊАНИН:У Малом салону Народног музеја Зрењанин вечерас ће, у 19 часова, бити отворена изложба слика холандске уметнице Geesje du Marchie van Voorthuysen. Изложба обухвата 28 слика а надлежни кустос је Милан Граховац. Изложба ће трајати до 10. маја. Ж. Б.

Награђени редитељи и глумци

ЗАВРШЕНА СМОТРА СЛОВАЧКИХ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА

„Крчманастаромдруму” најбоља

Песма и игра Рома у Кањижи

Фото:М.Митровић

Весеље пред Градском кућом

КАЊИЖА: Удружење Рома „Бахталов Дром“ из Кањиже приредило је у недељу у касним поповневним и вечерњим сатима „Ромски фестивал“. Уз наступ ромских плесних и музичких састава из Торњоша, Сенте, Мартоноша и Кањиже весеље и пригодан културни програм приређени су испред Градске куће. Приказан је и документарни видео филм о животу кањишких Рома „Гето“ Золтана Чубрила из Кањиже, који је до сада приказиван на више међународних фестивала. М. Мр.

11

СТАРА ПАЗОВА: Драма А. П. Чехова „Крчма на старом друму“ у режији Мирослава Бенке и извођењу старопазовачких аматера, најбоља је представа 42. смотре словачких аматерских позоришних друштава Војводине, која је у недељу завршена у Старој Пазови. Друго место је припало представи „Тип топ биотоп“ АП ВХВ из Бачког Петровца у режији Љубислава Мајере, а треће сцени из Ковачице, са представом „Пет дечака.си“ у режији Данке Хриешик. Највише награда припало је Старопазовчанима, јер, поред награде „Позоришни ловор“ за најбољу представу, Мирослав Бенка је награђен као најбољи редитељ, Марија Хлебјан је најбоља глумица, а Александер Бако најбољи

глумац. Зденко Кожик је добио награду за најбољу епизодну улогу у драми „Крчма на старом друму“, а Ивор Покорацки диплому. Старопазовачки ансмабл Позоришта ВХВ,СКУД „Јанко Чмелик“ и Центра за културу је добио и награду Матице словачке за најбољи сценски говор. Љубослав Мајера је награђен као комплетан аутор представе „Тип топ биотоп“, Данка Хриешик као најбољи редитељ дебитант. Дипломе за глумачка остварења су припале и Ивану Привизеру из Кисача, Андреју Матушу, Ивану Саболовичу и Хани Мајери из Бачког Петровца и Дениси Галик из Ковачице. Смотри су присуствовали и нови амбасадор Словачке Републике Јана Варшоа, потпредседница Владе Војводине

Ана Томанова Маканова и председница Словачког националног већа и Матице словачке Ана Мелегова Мелихова, те представници општине домаћина. Изванредан монолог, награђен као најбољи на фестивалу „Сценска жетва“ 2010. извела је гошћа из Словачке Михаела Вискупичова, а наступило и Словачко војвођанско позориште са представом Милоша Јаноушека „Алиса у земљи чуда“ у режији Јана Чањија. Смотру је пратила и изложба везених слика Мире Бртке, сусрет са редитељем Љубославом Мајером, поводом 60 година живота и 35 година уметничког рада и промоција трилогије Милана Белегишанина „Камен у житу”, те пројекција вишеструко награђеног документарног филма овог редитеља „Ласта”. А. Мали

мере треба да предузмемо – објаснио је директор ЈП „Парк Палић“ А. А. Горан Габрић.

Помоћ радницама умалим фирмама ВРБАС: Како би се побољшао положај жена у друштву и што боље видели, а уједно и решавали проблеми са којима се сусрећу припаднице лепшег пола, јуче је у Општинском већу Самосталног синдиката Србије, конституисана Секција жена у оквиру синдиката општине Врбас. За председницу је изабрана Стојка Дацић. Према речима чланице Секције жена Самосталног синдиката Војводине ГорданеМиловић, преко 60 одсто чланства синдиката чине жене и да, додаје она, питања положаја жена у раду и мимо рада нису на најбољи начин регулисана. - Планирамо да проширимо активност и на жене запослене у приватном сектору пошто је евидентно да су оне питање рада на црно, нелегалног рада, мобинга и још много тога. Има пуно жена које раде у малим приватним фирмама које нису обухваћене синдикатом – истиче Миловић. Конститутивној седници Секције жена, присуствовала је и подпредседница већа Самосталног синдиката Војводине и председница Секције жена војвођанског самосталног синдиката Јелена Чешљевић, која је овом приликом рекла да је Врбас пети град у коме је основана ова секција. М.Кк.

Двасеминара уБечеју БЕЧЕЈ: После тродневне обуке у Зрењанину, Центар за подршку женама из Кикинде наставља да реализује пројекат „Креирање и развој локалних политика - европска димензија“ по групама у три одабране области: запошљавање, млади и људска безбедност. У року од неколико дана бечејски хотел „Бела лађа“ два пута ће угостити учеснике семинара у две различите области. Прошле недеље су два дана општински тимови за људску безбедност Кикинде, Сенте и Бечеја реализовали радионицу где се пажња поклонила планирању акција за безбедност, а данас и сутра, општински тимови за младе из Бечеја, Зрењанина и Чоке ће се бавити акцијама које се тичу младих. Циљ пројекта, који се реализује у сарадњи с Покрајинским секретаријатом за омладину и спорт, Националном службом за запошљавање и Центром за безбедоносну политику из Београда, а уз финансијску подршку Фонда за отворено друштво, је да се кроз реализацију истраживања, едукације и консултантског рада у осам одабраних војвођанских општина, убрзају прихватање и примена европских модела у креирању и спровођењу политике на локалном нивоу. В. Ј.


12

CRnA HROnikA

utorak19.april2011.

dnevnik

MUP KUBURI S MAWKOM QUDI

Kuribak:Srbijinedostaje 3.000policajaca Na~elnik Uprave policije MUP-a Srbije general Mladen Kuribak izjavio je da Srbiji trenutno nedostaje oko 3.000 policajaca. – Samo u Novom Sadu trebalo bi da anga`ujemo jo{ 400 policajaca da bismo zadovoqili bezbednosne kriterijume, u Subotici 150, u Somboru 200, u Zrewaninu vi{e od 150, a u Kikindi je popuwena samo polovina potrebnog broj~anog stawa – rekao je Kuribak za ju~era{wi novosadski „Ma|ar so”. Po we-

govim re~ima, goru}i problem je Beograd, gde nedostaje oko 2.000 policajaca. Kuribak je rekao da u policiji nema dovoqno predstavnika mawinskih nacionalnih zajednica, i podsetio na to da su mawine devedesetih godina pro{log veka izgubile poverewe u policiju, ali i u druge dr`avne institucije. – To poverewe poku{avamo da povratimo jer je interes MUP-a da u wegovom radu u~estvuju sve nacionalne zajedni-

ZREWANINSKI SUD

Policajcu zapretioklawem Zbog sumwe da je po~inio krivi~no delo napada na slu`beno lice u obavqawu du`nosti, zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu protiv Dragana N. (42) iz Srpskog Itebeja. Dragan je, kako navode u Tu`ila{tvu, 10. novembra pro{le godine, oko 13 ~asova, u Srpskom Itebeju, u Ulici \ure Jak{i}a 61, posle verbalne prepirke s radnicima `iti{tanskog Centra za socijalni rad,

pretio da }e napasti policijskog slu`benika stanice u @iti{tu J.I. Kada je policajac po prijavi stigao u prostorije Centra, Dragan N. mu se obratio re~ima: “Koji si ti ku… do{ao, {ta ho}e{, |ubre jedno, ti si meni pisao prijavu za pet metaka, a nisi nikad ni bio kod mene u pretresu”. Policajac ga je upozorio da prestane da preti i vre|a, ali ga okrivqeni nije poslu{ao ve} je odbrusio da }e ga “zaklati”.

Se~awcu polomqenavilica Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podnelo je optu`ni predlog protiv MarinaS. (33) iz E~ke zbog sumwe da je naneo te{ke telesne povrede P.N. iz Se~wa. Po navodima iz optu`nog akta, okrivqeni je u no}i izme|u 3. i 4. juna 2010. godine, u E~ki, u Ulici Mar{ala Tita bb, u ugostiteqskom objektu “Menza”, nakon kra}e verbalne prepirke, fizi~ki nasrnuo na Se~awca. Vi{e puta ga je pesnicom udario po licu i tako mu polomio nosne i jagodi~ne kosti, i dowu vilicu.

ce. Na{ ciq je da zastupqenost svake pojedine nacionalne zajednice u okviru policije bude ista, ili ~ak prema{i wenu zastupqenost u ukupnom stanovni{tvu – naveo je Kuribak. Po wegovim re~ima, rad policije u vi{enacionalnim sredinama je olak{an ukoliko u wenim redovima ima i pripadnika mawina, koji poznaju jezik i obi~aje gra|ana. – U Vojvodini postoji vi{e takvih zatvorenih zajednica, u kojima uop{te ne znaju srpski

jezik ili ga jedva poznaju. U takvim mestima nam je veoma te{ko da radimo ukoliko me|u nama nema policajca koji dobro poznaje jezik nacionalne zajednice – rekao je Kuribak. Naveo je kao pozitivan primer Bujanovca i Pre{eva, gde 90 odsto stanovni{tva ~ine Albanci i gde je policija od 2001. godine do danas uspela da pove}a broj policajaca albanske nacionalnosti s pet na 156, {to ~ini 62 odsto tamo{weg sastava.

BIV[A SUPRUGA NEKADA[WEG „ZVEZDINOG” SEKRETARA MILO[A MARINKOVI]A OSTALA BEZ KROVA NAD GLAVOM

Bez500evranemo`e usvojstan @albe odbrane biv{ih funkcionera FK „Crvena zvezda„ Dragana Xaji}a, Vladimira Cvetkovi}a i Milo{aMarinkovi}a, okrivqenih za zloupotrebu slu`benog polo`aja u vezi s pojedinim transferima fudbalera, ulo`ene protiv re{ewa o privremenom oduzimawu imovine od okrivqenih i pojedinih ~lanova wihovih porodica koje je 22. marta doneo beogradski Vi{i sud, jo{ uvek nisu dobile epilog pred Apelacionim sudom u Beogradu. Kako saznajemo, `albeni predmet Xaji}a, Cvetkovi}a i Marinkovi}a stigao je posledweg radnog dana pro{le nedeqe u Apelacioni sud, a prvog dana ove sedmice je poslat nadle`nom Tu`ila{tvu na izja{wewe pa }e,

sudsko re{ewe kojim su privremeno oduzeti stan od biv{e supruge, kao i od jedne }erke iz prvog braka, uprkos, kako isti~e advokat, relevantnim ~iwenicama koje su i{le u wihovu korist. Advokat ]etkovi} navodi da se „Marinkovi}eva biv{a supruga krajem pretpro{le nedeqe iselila iz svog stana, dok je }erka prihvatila da s majkom pla}a mese~nu kiriju 500 evra za svoj stan i ona se preselila kod we“. – Ovaj slu~aj je nevi|eni apsurd. Nesporno je da je Marinkovi} od 1972. godine imao dru{tveni stan, koji je posle otkupqen, i ostavio ga je posle razvoda biv{oj supruzi, a on je zasnovao novu bra~nu zajednicu i odselio se kod druge supruge s kojom

Pijanvre|ao saobra}ajca Protiv MarkaS. (26) iz Zrewanina Osnovno javno tu`ila{tvo podnelo je optu`ni predlog kojim mu se na teret stavqa krivi~no delo ometawa ovla{}enog slu`benog lica u obavqawu po slo va bez bedno sti ili odr`avawa javnog reda i mira. Sumwa se da je Marko S. 17. aprila 2010. godine, pet minuta posle pono}i, u Novom Itebeju,

u Ulici mar{ala Tita 50, pod dejstvom alkohola, vre|ao policajca @. S. ispred ugostiteqskog objekta “Buka”. Dok je @. S. kontrolisao jedan automobil i wegovog voza~a, pri{ao mu je mladi Zrewaninac i po~eo da ga vre|a. Odbio je i da preda li~nu kartu na uvid, i tek nakon privo|ewa u slu`bene policijske prostorije je legitimisan i alko-testiran.

@enusru{io napod Zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podnelo je optu`ni predlog protiv P. S. (44) iz Kni}anina, a na teret mu se stavqa krivi~no delo nasiqa u porodici. Po navodima Tu`i la {tva, on je 30. av gu sta 2010. godine, sat i po posle pono}i, u Kni}aninu, u Ulici

cara Du{ana 53, pod dejstvom al ko ho la, ugro `a vao spo koj stvo i telesni integritet supruge M. G. Vre|ao ju je, pretio da }e izbaciti iz ku}e, a zatim joj zadao vi{e udaraca po glavi i telu. Naposletku je nesre}nu `enu odgurnuo i oborio na pod.

Piratinapijaci Na optu`eni~koj klupi zrewaninskog Osnovnog suda na}i }e se MustafaN. (27) iz Zrewanina jer ga Tu`ila{tvo tereti da je neovla{}eno iskori{}avao autorska dela. Kako stoji u optu`nom predlogu, on je 11. decembra minule godine, oko 9.15 ~asova, na pijaci u Jug Bogdanovoj ulici u Zrewaninu, prodavao diskove s neovla{}eno umno`enim filmovima. @. Balaban

Obja{wewe U ju~era{wem tekstu na stranicama Crne hronike, najavqenom na naslovnoj strani, „Polovinu saobra}ajki izazivaju motociklisti”, zbog neadekvatne opreme mogao se ste}i utisak da motociklisti kod nas

izazivaju polovinu ukupnog broja saobra}ajki. Naravnom to nije tako, jer, kako je navedeno u tekstu, polovinu saobra}ajnih nezgoda u kojima su u~estvovali motociklisti i mopedi upravo su oni izazvali.

Direkcijazaoduzetuimovinu

kad bude vra}en s odgovorom, drugostepeni sud pristupiti odlu~ivawu o `albama. Po zakonu, `alba ne odla`e izvr{ewe, a advokat Dragoslav ]etkovi}, branilac Milo{a Marinkovi}a, tvrdi da je u odnosu na wegovog klijenta Direkcija za oduzetu imovinu ve} sprovela

ima sina. Nekoliko godina posle formalnog razvoda, jo{ 2001, Marinkovi}eva biv{a supruga kupuje stan, a istovremeno je prodala porodi~ni stan od 108 kvadrata u kojem je bila tri decenije. U istoj agenciji je istog dana sklopila ugovor o prodaji starog i kupovini novog i prakti~no je odmah

Milo{Marinkovi}

prosledila novac za kupovinu. Me|utim, to nikoga ne interesuje. U postupku izvr{ewa sudskog re{ewa, Direkcija je Marinkovi}evoj biv{oj supruzi postavila uslov da se iseli ili da plati kiriju od 500 evra mese~no da ostane u svom stanu. @ena u penziji nije mogla da plati toliku kiriju i iselila se iz svog stana – ka`e advokat ]etkovi}. On ogor~eno nagla{ava da se „pri tome u tom postupku ne ispituje {ta je do te godine kad je stan kupqen, radila porodica Marinkovi}, wegov klijent li~no, supruga i drugi ~lanovi“. – ]erka je prihvatila da za svoj stan zajedno s majkom pla}a kiriju 500 evra. Taj }erkin stan je kupqen pet godina pre vremena za koje se optu`nicom ocu stavqa na teret navodno izvr{ewe krivi~nog dela – navodi ]etkovi}. Po re~ima advokata, „biv{a Marinkovi}eva supruga je zbog iseqewa morala da iznosi stvari na razne strane, a stan koji je privremeno oduzet zape~a}en je, i nije mu poznato li }e ga Direkcija

sad eventualno izdavati drugim licima“. ]etkovi} ocewuje da Zakon o oduzimawu imovine proistekle iz krivi~nog dela poga|a osnovna qudska prava i ono {to je ne~iji li~ni imetak. – To je nasiqe nad pravom, nasiqe nad qudima. U primeni zakona ~ak nije bitno da li ste obave{teni i da li ste primili poziv da treba da se iselite. Ona `ena nije primila ni poziv ni obave{tewe da se iseli, ali oni su do{li i nije ih interesovalo {to nije primila poziv. Dobila je rok od dva dana. Jedno birokratsko-pravno nasiqe, a zaista ne bi trebalo tako. Pa i da je [ari} u pitawu, ne treba povre|ivati neka minimalna ustavna i civilizacijska prava u postupku, a ovde se to sve kr{i. Rekao bih, zakonodavni i personalni teror nad gra|anima. Po mom mi{qewu, pravosu|e je na najni`em nivou u posledwih pedesetak godina – ka`e advokat Dragoslav ]etkovi}. J. Jakovqevi}

BIV[I „ZEMUNAC” JU^E IZ „ZABELE” DOVEDEN U SPECIJALNI SUD

Milo{uSimovi}uodre|enpritvor Specijalni sud u Beogradu odredio je ju~e pritvor nekada{wem pripadniku „zemuskog klana” Milo{u Simovi}u u procesu za ubistvo premijera Srbije Zorana \in|i}a 13. marta 2003. godine. Simovi}a je prethodno saslu{alo tro~lano krivi~no vanretresno ve}e na sednici zatvorenoj za javnost, izjavila je Tanjugu wegov branilac Radmila Bjeleti}. Ona nije `elela da govori o sadr`aju iskaza wenog brawenika, koji je, izme|u ostalog, trebalo da objasni gde i kako se skrivao vi{e od sedam godina, koliko je proveo u bekstvu posle ubistva premijera Srbije Zorana \in|i}a 13. marta 2003. godine do hap{ewa 10. juna 2010. Napomenula je da je tro~lano krivi~no vanpretresno ve}e na sednici zatvorenoj za javnost saslu{alo Simovi}a, a da bi re{ewe

o pritvoru trebalo da donese najkasnije danas. Po wenim re~ima, ova sednica je odr`ana u skladu sa zakonskom procedurom, po{to Simovi} vi{e nema status osu|enog lica, posle dozvole suda da mu se ponove su|ewa za ubistvo premijera Srbije Zorana \in|i}a i zlodela „zemunskog klana”. Sednici, koja je trajala oko sat, osim sudija i Simovi}a, pritsustvovao je i zamenik tu`ioca i Radmila Bjeleti} kao wegov branilac. Jedan od najbli`ih saradnika ubijenog vo|e „zemusnskog klana„ Du{ana Spasojevi}a priveden je iz po`areva~kog zatvora „Zabela„, u koji je upu}en na izdr`avawe kazne, po{to je posle sedam godina bekstva pro{log leta uhap{en na grani~nom prelazu izme|u Hrvatske i Srbije. Tokom ponovqenih procesa, Simovi} }e nadaqe boraviti u pritvoru Okru`nog zatvora u Beogradu.

Simovi} je tokom sedmogodi{weg bekstva, u odsustvu pravosna`no osu|en na 30 godina zatvora zbog u~e{}a u ubistvu premijera, i na 40 godina zatvora zbog krivi~nih dela koja je izvr{io kao pripadnik „zemunskog klana”. Sud mu je odobio ponavqawe su|ewa jer je osu|en u odsustvu, a po~etak novog su|ewa za ubistvo premijera zakazano mu je za 1. jun. Zajedno s wim na optu`eni~ku klupu se{}e i pripadnik „zemunskog klana” SretkoKalini}, kome je, kao i Simovi}u, sud odobrio ponavqawe procesa po{to je bio u bekstvu vi{e od sedam godina, pa je u odsustvu pravosna`no osu|en na 30 godina zatvora zbog u~e{}a u ubistvu premijera. Kalini} je zbog niza ubistava, otmica i drugih krivi~nih dela u procesu protiv „zemunskog klana” osu|en na 40 godina zatvora, a ponovqeno su|ewe za ta krivi~na dela bi}e mu zakazano na-

knadno. Sednica o Kalini}evom pritvoru bi}e zakazana naknadno. Milo{ Simovi} je 10. juna pro{le godine uhap{en na grani~nom prelazu izme|u Hrvatske i Srbije, dva dana nakon {to je u Zagrebu te{ko ranio Kalini}a, s kojim se, kako sumwa Tu`ila{tvo, skrivao vi{e od sedam godina (od ubistva premijera). Kalini} je 8. juna pro{le godine uhap{en u Hrvatskoj, a 25. avgusta izru~en Srbiji. On je bio prvi hrvatski dr`avqanin koji je predat na osnovu Sporazuma Srbije i Hrvatske o me|usobnom izru~ewu dr`avqana. Simovi} je od juna u po`areva~kom zatvoru „Zabela„, gde slu`i vi{edecenijsku kaznu zatvora, dok je Kalini} u Okru`nom zatvoru u Beogradu. Su|ewa za ubistvo premijera i za krivi~na dela „zemunskog klana” bi}e ponovqena samo wima dvojici, ali ne i ostalim osu|enim. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik U SREMSKIM KARLOVCIMA

Prona|eno 13slepihputnika izAvganistana Trinaest dr`avqana Avganistana,starihod21do29godina, uhap{eno je u Sremskim Karlovcimaprilikomkontroleme|unarodnogvozanarelacijiBeograd–Be~. Policija je utvrdiladaneposedujunikakveispravenaosnovukojihbimoglibitiidentifikovaniidasuilegalnou{linateritorijuSrbije,saop{tilajeju~enovosadska Policijskauprava.

Pomenuti Avganistanci su privedeni de`urnom sudiji Prekr{ajnog suda u Novom Sadu, koji im je izrekao nov~anu kaznu, a koju je platio samo jedanokrivqeni,dokjeostalima onapreina~enaukaznuzatvora po21dan.Tako|e,svimajeizre~ena za{titna mera udaqewa s teritorije Srbije u trajawu od dvegodine. M. V.

INCIDENT U BE^EJU

Pretu~ennovinar „Ma|arsoa” Novinar^abaSegi,saradnik omladinskog dodatka „Kepe{ ifju{ag“ u listu „Ma|ar so“, napadnut je i pretu~en u petak uve~e, nakon usmenih novina „Kepe{ ifju{aga“ na finalnoj ve~eri Takmi~ewa sredwo{kolaca u umetnosti, odr`anoj u Be~eju,saop{tilajeju~eredakcijatogdnevnoglista.Donapadajedo{loupredvorjumu{kog toaleta, gde su tri ili ~etiri mu{ke osobe nasrnule na novinara koji je izlazio. Napada~i suga{utiraliiudaraliuglavu,nakon~egasupobegli. PoSegijevimre~ima,napada~i su, po svemu sude}i, unapred isplaniralisvojuakciju. Krajem februara na jednom ekstremno desni~arskom internet-portalu na ma|arskom jezikupokrenutajeserijaomalova`avaju}ih napisa o vojvo|anskomnovinarstvu,ukojojjemeta najpre bio ^aba Segi, a potom publicista Atila Sabo Paloc. Udeluposve}enom^abiSegiju citiranisudeloviwegovihnapisa iz „Kepe{ ifju{aga“ i s

wegovog Fejsbuk profila, kao {to su i napada~i prilikom ataka citirali jednu re~enicu kojajetuobjavqena. Napadnutom novinaru je ukazana lekarska pomo}, a protiv nepoznatih po~inilaca on je u policijipodneoprijavu. Uredni{tvo„Ma|arsoa”ovaj napadvidikaoataknanovinarskuprofesijuitra`iodnadle`nihorganada{topreidentifikuju i kazne napada~e, dodaje seusaop{tewu. Nezavisnoudru`ewenovinaraSrbije(NUNS)iNezavisno dru{ tvo nov in ar a Vojv od in e (NDNV)ju~esunajo{trijeosudili fizi~ki napad na ^abu Segija, saradnika omladinskog dodatka„Kepe{ifju{ag”ulistu„Ma|arSo”izatra`iliod nadle`nih da po~inioci u najkra}em roku budu otkriveni i adekvatno ka`weni. NUNS i NDNV su u zajedni~kom saop{tewu istakli da su posebno zabrinuti, jer je re~, prema svemusude}i,oplaniranomnapadu.

ZAVR[ETAK SU\EWA GRUPI OPTU@ENOJ ZA [VERC CIGARETA

PresudaAntonuStanaju ikompawonima23.maja Presuda Antonu Stanaju i pripadnicima wegove kriminaln e grup e, opt u` en im za {verc cigareta, bi}e izre~ena23.maja,saop{tenojeju~eu Specijalnom sudu u Beogradu, nakon{tojesu|eweokon~ano zav r{ nim re~ im a Tu` il a{tvaiodbrane. Su|ewegrupiPodgori~aninaStanaja,~ijisepripadnici

Hap{eweAntunaStanaja

terete da su krijum~arewem duvanaod2004.godinedo2007. godineo{tetilidr`avuza65 milionaevra,trajalojegotovotrigodine,odnosnoodseptembra2008.Stanajjeve}tri ipogodineupritvoru,po{to jeuhap{en12.septembra2007. godine na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla”. Osim

wega, optu`nica tereti jo{ 26qudi. Tu`ila{tvo za organizovani kriminal zatra`ilo je na ju~era{wem su|ewu da se optu`enioglasekrivimiosude po zakonu, tvrde}i da je dokazan o da je Stan aj ev a grup a {verc ov al a cig ar et e tak o {toihjeuvozilauCrnuGoru i la` no prik az iv al a da su prod at e u crn og orskim fri-{op ov im a, a onda ih krijum~arila i prodavala u Srbiji, zemqama regiona, kao i dr` av am a Zap adn e i Ist o~n e Evrope. Cigarete su, po navod im a Tu` il a{ tva, uvo`eneprekofirme „Rok{ ped”, ~ij i je vlasnik Stanaj i koja jegodinamabilajedini ovla{ }en i uvoznikcigaretazaCrnu Goru. Ta firma je bila i ovla{}eni distributer automobila marke „folksvagen” i „audi”, uvoz nik uqa „{el”iguma„pireli”. Stanajposedujeivi{ebenzinskih pumpi na atraktivnim lok ac ij am a, rent ak ar agenciju, kao i hotel „Galeb” uUlciwu. (Tanjug)

ZGRADA SUBOTI^KE PALATE PRAVDE JU^E NAKRATKO ISPRA@WENA

La`nadojavaobombi Ju~eoko12~asovaispra`wenajezgradasuboti~kogsuda,gde su sme{teni Trgovinski, Osnovni i Vi{i sud, kao i tu`ila{tva. Nakon sat, zaposlenisusevratilinaposao. „Oko 12 ~asova pozivom na brojcentralesudanepoznatolicejesaop{tilodajeuzgradisudapostavqenabomba.V.f.predsednika Vi{eg suda Ferenc

Molnar odmah je o doga|aju je obavestio na~elnika PolicijskeupraveuSuboticitejezgradaispra`wena.Nakon{tojeJedinica protivdiverzione za{tite suboti~ke policije pregledalazgradusudaiutvrdilada jebezbedna,oko13~asovasviorganisme{teniuovuzgradusunastavilirad„,pi{eusaop{tewu Vi{egsudauSubotici. A. A.

utorak19.april2011.

13

NAKON NAJAVE IZ SARAJEVA DA ]E TRA@ITI IZRU^EWE BO@IDARA VU^UREVI]A

ZahtevBiHjo{nijestigao –Vi{isudu[apcuju~e nijedobiozahtevBosnei Hercegovine za izru~ewe ratn og grad on a~ eln ik a Trebiwa Bo`idara Vu~urevi}a ~iji je on dr`avqanin – izjavio je ju~e Tanjugu portparol tog suda Slobodan Velisavqevi}. On pretpostavqa da je zahtev BiH upu}en redovnompo{tom,kao{tojeto bio slu~ aj s hrv ats kom molbomzaizru~eweVu~urevi}a, o kojoj jo{ nije odlu~eno. Po Velisavqevi} ev im re~ im a, spis i predm et a iz Hrv ats ke protivVu~urevi}ajo{su kodistra`nogsudijekoji prik up qa dok um ent ac ij u neophodnuzaodlu~ivawe. Po{to dobije i razmotri zahtev BiH, {aba~ki Vi{i sud }e odlu~iti da Bo`idarVu~urevi}jo{upritvoruu[apcu li }e dati prednost bosanskom zahtevu za izru~ewe pretresnove}ebioprodu`ejo{ 22 dana. On je uhap{en 4. Vu~urevi}a,ilihrvatskom,kowupritvoratrebalodaodluaprila na grani~nom prelazu jijestigaousud11.aprila. ~inajkasnijeu~etvrtak.Eks- KarakajuMalomZvorniku,na Vu~ ur ev i} u u pet ak, 22. tradicioni pritvor mo`e da osnovu poternice koju je za aprila,isti~eekstradicioni trajenajvi{e40dana,odnosno wim raspisala Hrvatska zbog pritvorod18dana,apo{toje sudbiVu~urevi}umogaopro- ratn ih zlo~ in a po~ iw en ih toneradnidan,krivi~novandu`itiboravakupritvoruza tokom artiqerijskog ga|awa

Dubrovnika od 1991. do 1995. godine, a Vi{i sud u [apcu mu je iste ve~eri odredio ekstradicioni pritvor od 18 dana, koji isti~e u petak 22. aprila. Na re{ewe o eventualnoj dozvoli izru~ewa Vu~urevi} }e imati pravo `albe Apelacionom sudu u Beogradu, a kona~nu odluku done}e ministarka pravd e Srb ij e Sne` an a Malovi}. Vu~ ur ev i} ima dr` avqanstvo Bosne i Hercegovine, a 2008. podneo je konzulatuSrbijeuBosni Herc eg ov in i zaht ev za dob ij aw e srps kog dr` avqanstva, a Hrvatskoj bi mog ao bit i izr u~ en u sklad u s odr edb am a Evrops ke konv enc ij e o ekst rad ic ij i. Hrv ats ko tu` il a{ tvo pod ig lo je 2008.godineoptu`nicuprotiv Vu~urevi}azbogratnogzlo~inaprotivcivilanadubrova~kom podr u~j u i uni{ tav aw a kulturnih i istorijskih spomenikaizme|u1991.i1995.godine.

KOMANDIR POLICIJSKE STANICE KAWI@A TITUS REKECKI O CIVILNIM PATROLAMA

Prenagla{eni problemiuTre{wevcu Napodru~jukawi{keop{tinezaprvatrimesecaovegodine policija je evidentirala 97 krivi~nih dela, ~etiri mawe nago u isto vreme lane, registrovano je 26 krivi~nih dela kojasegonepoprivatnojtu`bi, ili dva vi{e, broj prekr{aja javnogredaimirajegotovoprepolovqen. Uprkos povoqnim pokazateqima policije, na zbo-

~ak 24 krivi~na dela za koja se izvr{ioci gone po slu`benoj du`nostii14krivi~nihdelaza kojasegonipoprivatnojtu`bi. U Horgo{u u martu sva ~etiri krivi~na dela s nepoznatim izvr{iocima su rasvetqena, dok su u ~etiri slu~aja krivi~ne prijave podnete protiv poznatihizvr{ilaca–ukazujekomandir Policijske stanice Kawi-

pretridanajezahvaquju}itoj saradwiotrkivenagrupalicas podru~ja Sombora koja je izvr{ilanekolikokra|aumestima kawi{keop{tine. –Tvrdimda,bezobziranato {to gra|ani nas ne vide nonstop, svakodnevno gledamo da smoprisutninaterenu,daliu uniformisanom ili operativnom sastavu, na{a je interna

komribo~uvarskeslu`be,skojima bi u nar edn om per io du trebalo da ostvarimo jo{ te{wusaradwu,sveuciquprikupqawa{tovi{epodatakasterena na osnovu kojih mo`emo postupatiibitimnogoefikasniji. Rekecki dodaje da }e se poja~ati prisustvo u Tre{wevcu i zbog~iwenicedajeprethodnog

TitusRekeckiCentarTre{wevcaLajo{Bala

rugra|anauTre{wevcuodlu~enojedaseorganizujudobrovoqnecivilnepatrole,kojebino}unadziraleselo,auHorgo{u uz policiju patroliraju ~lanovi Dobrovoqnog vatrogasnog dru{tva! –Smatramodaumesnojzajednici Tre{wevac ipak nema tolikihproblemakakosetouposledwevremenagla{ava.Uprva tri meseca u Tre{wevcu registrovana su svega tri krivi~na dela s nepoznatim izvr{iocima, a upore|uju}i to s prilikama u obli`woj sen}anskoj op{tini,uTorwo{u,evidentnasu

`aTitus Rekecki,odgovaraju}i napitawenovinaraosvrsishodnosti samoorganizovawa gra|anaiwihovompatrolirawu. Rekeckinavodidasekrivi~nadelauHorgo{urasvetqavaju zahvaquju}i prisustvu policijeiwenomoperativnomradu, auveravada}esegledatidana podru~ju Odeqewa policije u Tre{wevcu policija bude {to vi{eprisutna,kakouniformisani tako i operativni policijskislu`benici.Rekeckiisti~edasedobrasaradwaostvaruje s poqo~uvarskom slu`bom „An|eli ~uvari” u Kawi`i, a

Nema prijava za maltretirawe KomandirPSKawi`aTitusRekeckikategori~anjedanema saznawaotmedasupolicijskislu`benicimaltretiraliRome poreklomsKosovakojisuseuposledwevremenaseliliuMartono{u.Rekeckinapomiwedaotomenemakonkretnihprijava gra|ana,predo~avaju}ida,ukolikogra|aniimajuproblema,trebapodnetikonretneprijaveomaltretirawu. –Spremnismodasvepritu`beiprijavegra|anaispitamoi, ukolikoimaosnova,preduze}emoodgovaraju}emere.Li~nosmatram da oni nisu maltretirani nego, koliko znam, vr{ene su kontrolenaosnovuUredbeoprebivali{tuiboravi{tugra|anakojesmodu`nidaobavimouslu~ajuporodicado{lihsKosovaiMetohije,odnosnoonihkojisupodnelizahtevzaprebivali{teiboravi{tenaosnovuzvani~nihdokumenataizdatihna KosovuiMetohiji–izjaviojeRekecki.

Patrole naoru`ane fotoaparatom i mobilnim UTre{wevcujenainicijativugra|anaodlu~enodaseosnuje „Udru`ewedobrovoqnacivilnapatrola”,~ijiosniva~i}ebiti Fond „Seoski dom”, KUD „Petefi [andor” i MZ Tre{wevac. Predsednik MZ Tre{wevac Lajo{ Bala poja{wava da Udru`ewe ne}e imati svojstvo pravnog lica nego }e biti pod nadle`no{}u MZ, a za registraciju i po~etak rada osniva~i pripremajuodlukuoosnivawuipravilnikoradu. Zami{qenojedaseupatroledobrovoqnoukqu~eme{taniod 25do65godina,kojibiradnimdanompatroliraliselomdo23 sata,audanevikendaod22dotrisata.Oni}e,osimdobromvoqom, biti „naoru`ani” digitalnim fotoaparatom i mobilnim telefonom, a zami{qeno je da wihovo patrolirawe bude preventivno,radiobave{tavawanadle`nihuMZipolicijiidokumentovawa.Balanajavqujeda}enaulazuuselobitinazna~eno postojawe dobrovoqnih civilnih patrola, o~ekuju}i da }e ve}topreventivnodelovatinavandaleiprestupnike. stvar–kategori~anjeRekecki. – Od izuzetno velikog zna~aja su video-kamere koje su postavqeneuKawi`iiHorgo{u,pa smo predlo`ili da se sistem video-nadzorapro{irinakriti~nimmestima,{tobitako|e biloodvelikepomo}iuoperativnomradu.Odr`alismokonstruktivan dogovor s poqo~uvarskom slu`bom, agencijama za obezbe|ewe, lovcima koji imajulovo~uvareipredstavni-

vikenda po~ela da radi diskoteka„Atlantis”ukojojseokupqa veliki broj mladih qudi, pa je prisustvo neophodno ne samoudiskotecinegoiokolini, radi spre~avawa vandalizmaio{te}ewajavnihstvari. Kawi{ka policija je rasvetlilaprovaleuvi{eporodi~nih ku}a u Horgo{u, a u Kawi`isurasvetqenadvarazbojni{tva. M. Mitrovi}


14

dru[tvo

utorak19.april2011.

DA LI ]E IZBORI RE[ITI VI[EGODI[WE PROBLEME U FUNKCIONISAWU STOMATOLO[KE KOMORE SRBIJE

ZREWANINSKA BOLNICA PRU@A USLUGE I VAN RADNOG VREMENA

Lekaripoizboru pacijenta

Razmirice blokirajurad

Iako je Stomatolo{ka komoraSrbijeosnivawemtrebaloda preuzme deo poslova koje joj je poveriladr`ava–izdavawelicence stomatolozima, upis stomatologauimenik,posredovawe izme|u zubara i pacijenata i druge poslove trenutno rade ovla{}eni saradnici ministra zdravqa.Naime,zbogvi{egodi{wihproblemaufunkcionisawuStomatolo{kekomoreSrbije Ministarstvo zdravqa je izdalo drugo re{ewe kojim kao nadle`ni nadzorni organ preuzima ovla{}ewa te komore na 120dana. Pri~aoformirawutelairaduStomatolo{kekomoregotovo od wenog osnivawa puna je razmirica. Tokom 2008. godine, daklenepunedvegodinepoosnivawu,uo~enojedanedostajesaradwaizme|uorganaKomore,{toje imalozaposledicunefukcionisawe i neobavqawe poverenih poslova. Povodom pritu`bi na rad Stomatolo{ke komore Srbije Odbor Narodne skup{tine zazdravqeiporodicuje novembra2008.godinepredlo`ioMinistarstvu zdravqa da sprovede nadzor nad zakonito{}u rada i akataKomore,{tojeiu~iweno. Ministarstvozdravqa jeutvrdilodanisuobrazovaniSudovi~a-

re{ewe o preuzimawu poslova odKomorena120dana, stim{to je istovremeno pokrenulo inicijativu za dopunu Zakona o komoramazdravstvenihradnikada bi spre~ilo da se ovakvi presedani u funkcionisawu institucija kojima su poverena javna ovla{}ewaponove. Srpsko lekarsko dru{tvo i udru`ewa stomatologa su stavili primedbuMinistarstvudanisubili ukqu~eni uprocedurudopune zakona. S obzirom na to da jeMinistarstvozdravqasmatralo da se radi o predlogu dopune zakona, koja }e se primewivati samo izuzetno, radi prevazila`ewa situacija u kojima vr{iocijavnihovla{}ewanerade poverene poslove, nije smatralo neophodnimdaseostavidodatno vremezami{qewasvihudru`ewa jer je dopuna Zakona o komoramai{lapohitnompostupkuu Vladu i Narodnu skup{tinu. Stupawem na snagu Zakona o dopunama Zakona o komorama zdravstvenihradnikajanuaraove godine stvoreni su uslovi za formirawe Odbora za imenovawe ~lanovakomore, kojisepozakonu formira od ~lanova koje predlo`e Lekarska komora Srbije i postoje}a udru`ewa. Na upit Ministarstva zdravqa

Ni nakon vi{e uzastopnih upozorewa da }e blokada funkcionisawa rada dovesti u pitawe izvr{avawe poverenih poslova, stawe se nije popravilo, pa je u novembru pro{le godine Ministarstvo zdravqa donelo re{ewe o preuzimawu poslova od Komore na 120 dana stiprvogstepena,kaoniKomisija za posredovawe u skladu s odredbama Zakona o komorama, da Komora nije dostavila izve{tajeoraduifinansijskomposlovawu za 2008. i 2009. godinu, {to je po zakonu bila du`na da uradi. Po izvr{enom nadzoru nalo`eno je da organi Komore obezbede weno funkcionisawe, zaka`usednicuSkup{tineiorgana, da statut i druge akte uskladesazakonom,dostaveizve{tajeoraduifinansijskomposlovawuzapomenutegodine,kao i da predsednik Skup{tine, direktor,predsedniciUpravnogi Nadzornog odbora dostave izve{tajeonalo`enimmeramaurokuod30dana. U saop{tewu Ministarstva zdravqaseka`edajedojulapro{legodinesamoUpravniodbor Komore dostavio izve{taj o svom radu pa je Komora ponovo upozorena na nefunkcionisawe i zatra`eno sazivawe sednice Skup{tine,raspisivaweizbora 60danapreistekamandata(mandatorganaKomoreisticaoje23. septembra 2010. godine), kao i pokretawe postupka izdavawa legitimacija ~lanovima Komore,teimjedatidodatnirokod 30dana da bipo~elidafunkcio- ni{u.Ninakonvi{euzastopnih upozorewa da }e blokada funkcionisawa rada dovesti u pitawe izvr{avawe poverenih poslova, stawe se nije popravilo, pa je u novembru pro{le godine Ministarstvo zdravqa donelo

predlogesudostaviliSrpskolekarsko dru{tvo i Dru{tvo privatnih doktora stomatologije Srbije, dok se dopis upu}en Udru`ewu privatnih doktora stomatologije vratio neuru~en. Udru`ewasmatrajudanisubila ukqu~ena u proces imenovawa ~lanovaOdbora,tetutrebatra`itirazlogebojkotakandidature ~lanova Komore za ~lanove Skup{tine,ka`eseusaop{tewu Ministarstva zdravqa, i napomiwedasvaudru`ewanisuregistrovananajednommestu,Stomatolo{kakomoranemasaznawada nekaodwihpostoje,pajetorazlogizostajawawihovogu~e{}au imenovawu~lanovaOdbora. Uva`avaju}i u potpunosti dostavqene predloge, ministar zdravqajejanuaraovegodinedoneore{eweoimenovawu~lanova Odbora za raspisivawe izbora, a u martu i novo re{ewe o preuzimawu poslova. Po~etkom ovog meseca ministar zdravqa prof.drZoranStankovi} jezatra`iosastanakspredstavnicima stomatolo{kih fakulteta i postoje}ihudru`ewa i, sagledav{iukupnusituacijuiprimedbe, doneojeodlukudasenastavisizborimazakazanim za28.maj.Kako se ka`e u saop{tewu, Ministarstvozdravqa}eumeriukojoj to ne bude me{awe u unutra{westvariKomoreikrozpartnerski odnos u~initi sve da izboriuspejuida budu konstituisani svi organi Stomatolo{ke komoreSrbije. J. Barbuzan

Zrewaninska Op{ta bolnica“Dr\or|eJoanovi}”,jedina zdravstvena ustanova u Srbiji koja je u februaru dobila sertifikat o akreditaciji na period od sedam godina, a koja brine o gra|anima Sredwobanatskog okruga, sa oko 208.000 stanovnika, odnedavno pru`a usluge i u dopunskom radu. Zapravo,re~jeovanstandardnim lek ars kim uslug am a koj e se pru`aju na li~ni zahtev bolesnika mimo va`e}ih medicinskih indikacija, ili nisu obuhva} en e red ovn im zdravs tvenim osigurawem. Ovakve tretmane mogu da koriste i strani dr`avqani. O pacijentima, u ovom slu~aju, brinu zdravstveni radnici koji su sa zrewaninskom bolnicom zakqu~ili ugovorodopunskomradu.Usluge se, uz po{tovawe bolni~ke procedure,pru`ajuuprostorijama ove ustanove, u popodnevnim i ve~erwim satima, onda kad a su med ic ins ki radn ic i slobodni, odnosno kada nemaju

svoje redovne bolni~ke aktivnosti. O ovim dopunskim uslugama zainteresovanipacijentimogu da se informi{u na odeqewimabolnicenakojimajeorganizovantajvidrada-ginekologije i aku{erstva, internom, de~ijem,ORLiodeqewunuklearne medicine, klini~ko-biohe-

UPOZOREWE POKRAJINSKOG OMBUDSMANA

Problemisa inkluzivnim obrazovawem Pripreme Ministarstva prosvete za sprovo|ewe inkluzivne obrazovne prakse zapo~ete su kasnopasuinekiodpravnihaspekata kqu~nih za podrobnije regulisawe prakti~nih aspekata inkluzije u nastavi doneti neposredno predpo~etak{kolskegodine,tako danastavnicinisuimalivremena daseudovoqnojmeripripremeza realizaciju ovog projekta – pokazalo je istra`ivawe koje je u 117 vojvo|anskih {kola pro{le godinesprovelainstitucijapokrajinskog ombudsmana s namerom da utvrdinajva`nijeproblemeuvezi sasprovo|eweminkluzijeuvojvo|anskimosnovnim{kolamaipripremqenostnastavnikazawu. Imadajekroz220obukaMinistarstvapro{lo7.500obrazovnih radnika,nastavnicismatrajudato

nijedovoqnapripremaiverujuda nisudovoqnoupoznatiskqu~nim aspektima pravilne primene inkluzijeupraksijersuobukebile ve}inom teorijske – pokazalo je ovoistra`ivawe.Kqu~niproblemi su, po mi{qewu ispitanika, osim nedovoqne pripremqenosti, ivelikibroju~enikaurazredima, aliinemotivisanostipredrasude samih nastavnika, nedostatak stru~ne podr{ke, nepostojawe pedago{kog asistenta, neusagla{enost pravnih akata i realnih potrebau~enikainastavnika,nedostataknastavnihsredstava,preoptere}enost nastavnika administrativnimposlovima,aproblemi sejavqajuiusaradwisroditeqimakodizradeindividualnogobrazovnogplana. D. D.

ZaUskrs~etiri danapraznovawa Ministarstvo rada i socijalne politikesaop{tilojedapoZakonuodr`avnimidrugimpraznicima u Srbiji vaskr{wi praznici po~iwuodVelikogpetka,22.aprila, do drugog dana Vaskrsa, 25. aprila{tozna~idajeprviradni danutorak,26.april.

Zaprvomajskepraznikeneradni su1,2.i3.maj.Naime,kakoovegodine1.i2.majpadajuunedequiponedeqak,apozakonu,akojedanod danakadasepraznujedr`avnipraznikpadneunedequ,neradiseprvognarednogradnogdana,neradni danjeiutorak,3.maj. Q. M.

Danasu~eni~kestipendije ikrediti U~eni~kestipendijeikreditizamartiaprilbi}eispla}enidanas,izjaviojepomo}nikministraprosveteinaukeZoranTrnini},navode}i da se time posti`e redovnost u isplatama. Iznos na jednom u~eni~kom~ekuje3.900dinara,dokjevisinamese~nogiznosazastudente6.100dinara.

ZAU[KE

Sajber-mangupi Obrnuta psihologija u Srbiji nefunkcioni{e.Ortopedskivebsajt,vredan25.000evra,kojisebavi za{titom `ivotne sredine, provalili su lokalni internetdokoli~ari. Administratorska {ifra veb-sajta „12345” provaqenajeiznultogpoku{ajaidasamja ortoped,hodaobihskesomnaglavi nekoliko nedeqa, do neke nove afere,kadbisemojasramotaimalazaboraviti.Nijeon,jadan,usamqenuoazimoronstva:sajber-mangupisuupaliinaveb-sajtPosebnogodeqewajavnogtu`ila{tvaza borbu protiv visokotehnolo{kog kriminala. Ovakva neozbiqnost dr`ave nije zabele`ena jo{ od

trenutkakadajeBrozupucaovepra namewenogrumunskomkolegipasu beli magovi tra`ili rupe u telu nedu`nezveri. Smotra robotike be{e u Zrewaninu, a moj blizak neprijateq Ilija ^vorovi} raportira da su tamo prime}eni ata{ei za nauku vi{eambasada.Vaqdabihijauradioistoutu|ojzemqi–kraobih joj pamet s gomile, kad ve} domicilni Aparat ne pokazuje ama nikakvu`equdabistreivrednezadr`izasebe. Kradem,pa{ta? Uzemqigladnih i bosih konkurencija je nelojalna do koske. Skupqa~i starog gvo`|amu~emukuslopovimakoji

dnevnik

suihstavilinalo{glas,svesedrpi{e: limovi, {ahtovi, bakarni olukcrkve,~akikazanzarakiju!U Gorwem Bregu, sen}anski srez, Drugovi su ~ak na delu uhvatili mahere koji su u kamion tovarili {inesotpisanogdelapruge.Ikakovisadadaihpo{aqetenarobiju,kadaUdovicuve}nismo,itoza onoliku lovu?! Ra~unao sam: umestoneugodnogkredita,Srpskamajka mogla bi skupiti 30.000 tona gvo`|a, odnosno 18 miliona pi{toqa, i podmiriti dug dru{tvu kojejepokrala.Markovegajbepale bitakouistorijskizaborav. Posao, ili dete, ili smo svi oti{lido|avola?Nemo`euSr-

bijidaseradiira|a–damebiraju,pa{tavammilije.Poslodavci nedajurabotu`enamakojibijednomdaimajudecu,apucajuotkazima ~im kod lep{ih zaposlenih primeteve}istomak,adajemimo periodaSv.Nikola–Sv.Jovan.Na vrhu ove hrpe balege od skandala cveta posebno toksi~no gnojivo zvano „blanko ostavka”, kojom se `enaunapredodri~eposlaukolikozatrudni.^ulismodaposlanici rade takve gadosti i da se EU ubiod`eqedanasli{itedra`esnosti,alineznajuoni:minegujemoneprele`anebolestidabismo poslebilija~izani{ta. I. Mihaqevi}

mijskoj laboratoriji, urologijiigerontologiji. - Pacijent koji `eli da mu uslugu pru`i odre|eni lekar specijalista, u vremenu koje wemuodgovaraipocenikojuje utvrdio Upravni odbor bolnice, trebalo bi da se prijavi nadle`nom odeqewu i zaka`e pregledilidruguusluguuras-

polo`ivim terminima. Usluge sepla}ajunabolni~kojblagajni, a va`no je naglasiti da ih pacijentugovaradobrovoqnoi da pla}enu cenu ne mo`e refundiratikodFondazazdravstveno osigurawe - saop{tila jeOp{tabolnica,uzopaskuda suceneusluga,kojesuistaknutenavidnimmestima,usvakom slu~aju pristupa~ne i konkurentne onima koje va`e u privatnojzdravstvenojpraksi. Prim er a rad i, dav aw e mi{qewa za bavqewe sportom za decu ko{ta 1.500 dinara, test optere}ewa u okviru tog mi{qewa 3.000 dinara, uzimawe uzorkavenskekrvije80,aklini~k i preg led 1.500 din ar a. Prek id trudn o} e iz nem ed icinskih razloga iznosi 10.000 din ar a, zdravs tven a za{ tit a vez an a za akutn o pij ans tvo 3.000, a dijagnostika i le~ewe seksualnedisfunkcijeiliseksualne neadekvatnosti, ukqu~uju}i i impotenciju 2.000 dinara. @. Balaban

Tadi}iPajti} ~estitaliPashu Predsednik Srbije Boris Tadi} i preds edn ik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} ~estitali su ju~e, u odvojenim ~estitkama, svim pripadnicima jevrejs ke zaj edn ic e i glavnom rabinu Jevrejske zajedniceuSrbijiIsakuAsijelu vel ik i praz nik Pes ah (Pasha). „^estitam svim gra|anima Srbije koji slave veliki jevrejski praznik Pesah. Naji- skrenije `elim da prazni~ne daneprovedeteumiru,ukrugu svojih porodica, prijateqa i kom{ija„,navodiseu~estitki predsednika Srbije. Pajti} je u ~estitki po`eleo da praznik provedu radosno, u miruiblagostawu,okru`eni qubavqubli`wih. I predsednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Deja-

novi} ~estitalajePesahpripadnicimajevrejskezajednice iIsakuAsijelu. „U ime poslanika i svoje ime, vama i svim gra|anima Srbije koji slave veliki jevrejskipraznikPesah,upu}ujemiskrene~estitkei`elim da praznik provedete u dobrom zdravqu i porodi~nom zajedni{tvu„, navodi se u ~estitki Slavice \uki}-Dejanovi}. Preds edn ic a parl amenta je dodala i da „versko nasle|eu~idasegradiambijentukojemseuva`avaverai qudsko bi}e, ~uvaju i neguju bogatstvorazli~itostiotvorenogumaisrca„. Pesah, ili Pasha, je praznikkojiseobele`avauznak se}awa na izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva pod Mojsijevimvo|stvom.

VESTI Novi~lanovi upravnihodbora RTSiRTV Savet Republi~ke radiodifuzneagencijeimenovaojenove ~lanoveupravnihodboraRadiotelevizijeSrbijeiRadio-televizije Vojvodine, ali i konstatovao da RTS nije po{tovala propise o u~e{}u nezavisne produkcijeiZakonoogla{avawu. Novi ~lanovi UO RTS-a su novinari \or|e Vozarevi} i Milica Kuburovi}, istori~ar Predrag Markovi}, profesori SlobodanMarkovi},ZoranPopovi} i @arko Trebje{anin, sociolog Milan Nikoli}, akademik Vojislav Stanov~i} i ekonomistaDu{anStokanovi}. U Upravni odbor RTV-a izabrani su novinari Ivan Bena{i} iDimitrijeBoarov,filologimenaxerzaodnosesjavno{}uVawaBari{i},ekonomista Dalibor Bubwevi}, profesor QiqanaQ.Bulatovi} ikompozitorBorisKova~.

Izvodi izmati~nih kwigadvojezi~ni Pok raj ins ki omb uds man i Pok raj ins ki sek ret ar ij at za obrazovawe, upravu i nacionalne zajednice pozdravili su izmeneidopuneUputstvaovo|ewu mati~nih kwiga i obrascima mati~nih kwiga, kojima se ure|uje dvojezi~no {tampawe obrazaca na jezicima koji suuslu`benojupotrebiujedi-

nici lokalne samouprave. Izmenama i dopunama se, izme|u ostalog, ure|uje na~in upisa li~nogimenapripadnikanacionalnihmawinanajezikuipismu nacionalne mawine, kao i dvojezi~no{tampaweobrazaca izvoda iz mati~nih kwiga na jezicima koji su u slu`benoj upotrebi u jedinicama lokalnihsamouprava.

Dositej–godina znawa Vlada Srbije odlu~ila je da predsednik Srbije Boris Tadi} bude predsednik Po~asnog odbora za obele`avawe godine „Dositej – godina znawa”. Za ~lanove Po~asnog odbora izabral a je prem ij er a Srb ij e Mirka Cvetkovi}a, ministre @arka Obradovi}a, Predraga Markovi}a i Sr|ana Sre}kovi}a,kaoigradona~elnikaBeograda Dragana \ilasa. U Po~asnomodborusuipredsednik SANU akademik Nikola Hajdin, pat rij arh SPC Irin ej, predsednikMaticesrpskeakademik ^edomir Popov, rektor Univerziteta u Beogradu profesor Branko Kova~evi}, rektorUniverzitetauNovomSadu profesor Miroslav Veskovi},rektorUniverzitetuNi{uprofesorMiroqubGrozdanovi}, rektor Univerziteta u KragujevcuprofesorSlobodan Arsenijevi}, rektor Univerziteta u Pri{tini profesor ZdravkoVito{evi} iupravnica Zadu`bine „ Dositej Obradovi}”MirjanaDraga{. Q. M.


kultura

c m y

dnevnik

utorak19.april2011.

15

„ПИНОКИО“21.АПРИЛАПРЕМИЈЕРНОУПОЗОРИШТУМЛАДИХ

Опасностиизамке напутусазревања Чувена бајка „Пинокио“ Карла Колодија, у адаптацији и режији Емилије Мрдаковић, премијерно ће бити изведена на сцени Позоришта младих у четвртак 21. априла у 18 часова. Иако се ради

Из представе „Пинокио”

о познатом и омиљеном делу, „Пинокио“ у овом позоришту није постављан већ 40 година на сцену, подсетио је јуче на конференцији за новинаре управник овог театра Зоран Ђерић, додајући да се напросто не зна зашто није чешће режиран. „Пинокио“ се постаља у овом позоришту на предлог управника Ђерића, али редитељка Емилија Мрдаковић признаје да је оберучке прихватила да ради овај одличан текст. То је и разлог због којег је одлучила да га се доследно придржава, покушавајући једино да мноштво ликова и ситуација сведе на најбитније. Емилија Мрдаковић сматра да је сада прави час за ову познату причу, у ситуацији када су деца махом препуштена самој себи, или су презаштићена од родитеља.

Управо „Пинокио“ пружа могућност да увидимо праве вредности којих треба да се придржавамо, сматра она, у ситуацијама када треба да се одредимо према школи, према материјалном и ду-

Фото:Б.Лучић

Како је напоменула Милица Грбић Комазец, костимографкиња и сценографкиња ове представе, водећи се идејом да све буде у духу оригиналних илустрација Роберта Иноћентија за ову бајку, трудили су се да следе структуру дрвета и у атмосферу пастелних боја, и тако је све и „пренето“ у сценографију. Намера је била да све изгледа онако како је написано у причи, како наводи Милица Грбић Комазец, насупрот модернизацији и тежњи да се све пренесе усавремено доба. Глумица Неда Даниловић, која игра Пинокија, такође наводи да је и овај класичан текст тако добро написан и препознатљив, да је његово преношење у садашње време беспотребно и банално. Слободан Нинковић за свој лик негативца Лисца каже да, заједно са Мачком, представља опасности спољног света с којима се свако дете може сусрести. Ситуације с овим ликовима су, по речим Нинковића, примери како се дете лако може преварити и како она могу лако да поверују онима који су слаткоречиви. Марија Митровић која игра Мачка додаје да ови ликови представљају битанге у било којем друштву, и указује да ова прича говори и о прихватању одговорности, односно пријатељству и љубави. И лик Власника позоришта који тумачи, Иван Ђурић објашњава као једно од зала које вреба Пинокија на путу сазревања. Поред Неде Даниловић у улози лутке Пинокија, Пинокија дечака игра Алексеј Мрдаковић,

Позивазафестивалеима,алипаранема По речима управника Зорана Ђерића, Позориште младих је добило велики број позива за гостовање на међународним фестивалима, али суочени с беспарицом, највероватније ће бити ускраћени за учешће. Једино се надају да ће ипак успети да, као прво српско позориште које одлази у Сибир, како напомиње Ђерић, отпутују у Омск где ће извести представу „Баба Јага“ у званичној конкуренцији за награде. Остала учешћа на фестивалима у Русији и Пољској засад нису у изгледу, рекао је Ђерић и изразио наду да ће за то ипак добити подршку Града Новог Сада. ховном, због чега је ова бајка драгоцена. Ово, иначе, није класична луткарска представа, већ је комбинација драмске и луткарске, како се све чешће радити, указује Емилија Мрдаковић износећи свој утисак да је будућност управо у синтези ових уметности.

Ђепето је Саша Латиновић, Плава вила је Славица Вучетић, а Цврчак је Сања Томић. Композитор представе је Миодраг Младеновић, а за сценски покрет су задужене Оливера Ковачевић Црњански и Фросина Димовски. Н. Пејчић

УСПЕХНАШИХМЛАДИХ ВИОЛОНЧЕЛИСТКИЊАНА ТАКМИЧЕЊУУЧЕШКОЈ

Фото:С.Дорошки

КОНЦЕРТВАНДЕРЕРТРИЈАНАНОМУСУ

Надахнути извођачкидослух На сличан начин као и приликом њихових својевремених, ранијих концерата у Новом Саду и прексиноћни наступ француског Вандерер трија у свечаној сали Градске куће повео је присутне посетиоце Номуса у још једну бескрајно занимљиву, откривалачку авантуру путовања чудесним звучним пределима камерне музике романтизма. Вандерер трио, у којем заједнички делују тројица сјајних музичара, пијаниста Винсент Кок, виолиниста Жан-Марк Филипс Варжабедијан и виолончелиста Рафаел Пиду – три врсна инструменталисте снажне индивидуалности повезани заједничком посвећеношћу камерном извођаштву, током протеклих двадесетак година од свог формирања израстао је у један од водећих европских камерних ансамбала тога типа, који је до сада већ неколико пута свирао пред новосадском публиком. Свако од ранијих гостовања Вандерер трија у овдашњим концертним дворанама представљало је прави мали празник камерне музике, па отуда не чуди ни изузетно интересовање публике које је изазвао овај камерни реситал француских уметника. У жижи извођачког интересовања чланова Вандерер трија нашли су се овога пута опуси из стилског озрачја зрелог романтизма, у избору који је притом обухватио ређе свирана или мање позната камерна дела великих аутора ове стилске епохе: Франца Листа и Фредерика Шопена, двојице аутора који су у музичким историјама и на концертним подијумима превасходно представљени као композитори дела за клавир, као и један клавирски трио знаменитог чешког композитора Беџиха Сметане. Притом су чланови Вандерер трија најпре извели

Листову композицију „Тристиа или Оберманова долина“ за клавир, виолину и виолончело, заправо за овакав камерни састав прерађени комад из „Ходочасникових путовања“, инспирисан епизодом из једног савременог романа, дело питорескне, претежно лирске атмосфере, попут широког и смиреног музичког солилоквија топлих и заносно испеваних деоница гудачких инструмената, испресецаног повременим драматским акцентима. Сасвим другачију, знатно необузданију и бурнију тонску слику донело је

Пиду, у надахнутом извођачком дослуху градећи прозрачно звучно ткиво гудачких деоница, музикално оцртаних, деликатних мелодијских линија и заносне лепоте, у дореченом извођењу које је на тај начин пружило увид у фасцинантне, врхунске извођачке домете чланова овог сјајног камерног трија. На сличан начин, енергично и врло сугестивно чланови Вандерер трија представили су и Трио у г-молу за клавир, виолину и виолончело, опус 15 Беџиха Сметане, композицију изразите унутрашње драма-

ДАНАСНАНОМУСУ

Камерниоркестар„ФеренцЛист“ Камерни оркестар „Ференц Лист“ из Мађарске наступа вечерас у 20 часова у Синагоги, у оквиру Номусa. Уметнички руководилац овог цењеног оркестра је Јанош Рола, а солисти су виолончелиста Ласло Фењу из Мађарске, пијанисткиња Полина Лешченко из Белгије и виолинисткиња Алиса Маргулис из Немачке. На програму је Моцартов Дивертименто у Де – дуру, Хајднов Концерт бр. 1 у Це –дуру, „Pezzo capriccioso“ Чајковског за виолончело и оркестар у ха – молу, Менделсонов Концерт у де- молу за клавир, виолину и гудаче, и Листова Мађарска рапсодија бр. 6. Н. П-ј. извођење Шопеновог младалачког Трија у г-молу, опус 8, написаног 1828–1829. године, са богато разуђеном клавирском деоницом која је доминирала у првом плану, дајући снажан динамички импулс устрепталом, задихано убрзаном развојном току дела, инспирисаним карактеристичним ритмовима и типичним мотивским и мелодијским елементима пореклом из пољског фолклора. Уз филигрански изнијансирану, али и емафтично донету клавирску деоницу у супериорном тумачењу Винсента Кока, подједнаки допринос складу и целовитости ове интерпретације пружили су и виолиниста Жан Марк Филипс Варжабедијан и челиста Рафаел

тике, насталу као својеврсна потресна музичка исповест аутора, која је у овом извођењу зазвучала бурно и импресивно, у тријумфалном финалном крешенду, након претходног лавирања и колебања између таме пасажа тешке суморне погружености и светлих, радосних дурских акцената. На самом крају концерта, после позива за бис француски музичари представили су још и један живахни Престо на цигански начин Јозефа Хајдна, комад сасвим другачије, опуштене атмосфере и ведре и врцаве „народске“ мелодиозности, који је ефектно, неочекиваним, класицистичким тоном закључио овај концерт. Борислав Хложан

ИЗЛОЖБАТАПИСЕРИЈАНАДЕМАНЧИЋУГАЛЕРИЈИАТЕЉЕА61 НАПЕТРОВАРАДИНСКОЈТВРЂАВИ

Признања Ирени Јосифоскoj и Кристини Зими Мла де но во сад ске ви олончелисткиње Ирена Јо сифо ски и Кристина Зима, ученице Музичке школе „Исидор Бајић“ у класи Јудит Нидерхолцер Јо сифо ски, освојиле су ових дана друге награде у својим категоријама на интернацоналном Херан такмичењу у граду Усти над Орлици у Чешкој. Такмичење, названо по чешком виртуозу на виолончелу Бохушу Херану, одржано је у његовом родном ме сту од 14. до 16. априла, и донело вредна признања нашим младим талентима. Кристина Зима је награду освојила у другој категорији (узраст од 10 до 11 година), а Ире на Јо си фо ска, ко ја се убр за но при бли жа ва већ триде сетој награди у својој до садашњиој каријери, такмичила се у четвртој категорији (узраст од 15 до 16 година). Н. П-ј.

Вандерер трио поново гостовао у Новом Саду

Причетајанственихпредела

НАГРАДАЗАНАЈБОЉИФИЛМУЛЕЋЕУ,УИТАЛИЈИ

СрђануКољевићу „Златнамаслина” Филм Срђана Кољевића “Жена са сломљеним носем” је на управо завршеном 12. Фестивалу европског филма у Лећеу (Италија), освојио Гран при фестивала, награду “Златна маслина” за најбољи филм. Жиријем је председавао Паоло Бранко, један од водећих европских продуцената, а међу члановима био је и Алберто Барбера, доскорашњи директор

фестивала у Венецији. Осим награде жирија за најбољи филм, “Жени са сломљеним носем” припала је и награда публике. Ово је тринаеста награда коју је освојио Кољевићев филм. Следеће недеље филм учествује на филмском фестивалу Копенхагену, а од 8. априла се налази и на редовном репертоару шпанских биоскопа.

У галерији таписерија “Бошко Петровић” Атељеа 61 на Петроварадинској тврђави у току је изложба награђене новосадске таписеристкиње Наде Манчић. Представљени радови приказују дугогодишњу посвећеност природи ове уметнице која је изнедрила таписеријe на тему пејзажа што је и њена стална стваралачка инспирација. - Опус таписерија Наде Манчић који је ауторка од краја седамдесетих година XX века стварала поступно и истрајно, посвећено, промишљено, са негованим сензибилитетом према провереним вредностима овог медија, сврстава је у ред оних уметника који нас уверавају да је класична таписерија још увек недовољно истражена област са бројним могућностима и заводљивим изазовима. Упркос новим тенденцијама, које све сувереније и агресивније потиру границе између таписерије и објекта уметности текстила или таписерије и објекта уметности уопште, а због којих је у последњих неколико година на глобалном плану поново актуелизована проблематика аутентичности овог медија, Нада Манчић истражује у традицијом потврђеним постулатима и дефиницијама таписерије. Стрпљивом упорношћу озбиљног таписеристе, са развијеним смислом за уравнотежен однос визуелног и тактилног (што имплицира одлично савладан ткачки занат), својим целокупним стваралаштвом сугестивно уводи у мистичну архетипску приповест древне нити чврсто преплетене - указује у каталогу кустоскиња Горанка Вукадиновић издвајајући боју као пресудан квалитет који одређује природу таписерија Наде Манчић.Рафинирани колоризам као врло захтеван полигон

Нада Манчић, Прича зеленог простора, 1992.

за манипулисање осталим ликовним елементима ослобођен је обавезе према стварном и виђеном, а заправо је она константа која недвосмислено повезује мисаони ток и креативни поступак у заокружену целину коју намеће тема као вољни избор аутора. Нада Манчић једна од свега неколико таписериста у нашој земљи која на разбоју сама тка своје таписерије (са изузетком оних неколико изведених у „Атељеу 61“). Изложба траје до 12. маја. К. Р.


SPORT

utorak19.april2011.

c m y

16

dnevnik

SJAJANUSPEHFEDKUPTIMASRBIJE

Uz rame teniserima svetskim {ampionima Srbija je opet me|u osam najboqih reprezentacija sveta u Fed kupu teniserki. Posle velike drame u Bratislavi, pobe|enajeselekcijaSlova~ke(3:2), ~ime su izabranice selektora DejanaVrane{ananajboqimogu}i na~in naplatile dug Slovakiwama za dva prethodna porazauKo{icamaiBeogradu.Uz to,u{lesuusvetskuelitu,gde im je, po ve}ini stru~waka, i mestoisadasuuzramevladarima Dejvis kupa, teniserima Srbije. Uvod u dramati~na zbivawa desio se ve} na `rebu kada je Vrane{saop{tio,bezotkrivawa razloga, da }e prvi me~ za Srbiju odigrati Bojana Jovanovski, a drugi Ana Ivanovi}. Kapiten i najboqa teniserka na{ezemqeJelenaJankovi}bila je najavqena tek za dubl i mnogiodnasupitalisusedali toselektor,takti~komvarijantom, preuzima na sebe veliki rizik.Ispostavilose,me|utim, da nikakva taktika nije bila u pitwu,ve}dajeJankovi}evabila bolesna i da je zbog toga (ne)o~ekivanu{ansudobilaJovanovska. Aondajekrenuosamsusret... BojanaJovanovskijepovela,~inilosedaidepobedni~komstazom, da bi Cibulkova uspela da sevrati,preokrenesusretidonese prvi poen Slova~koj. Potom je razigrana Ana Ivanovi} izjedna~ila, pobediv{i Hantuhovu. Dramati~na zbivawa, kao u nekojgradaciji,re|alasusetokom drugog dana sjajnog me~a. AnaIvanovi}jemoraladapre-

SLOVA^KIMEDIJI OME^U

Izgubili dobijeno

Slaviloseiusvla~ionicireprezentacijeSrbije

dame~Cibulkovoj,po{tojeobnovila povredu trbu{nih mi{i}azadobijenujo{naHopman kupuuAustraliji.Te{kasituacijaivo|stvorivalkiod2:1nateralisuDejanaVrane{adana terenzaposledwusinglpartiju po{aqeJelenuJankovi}.Znali

smoda}eonadatisveodsebekako bi nadigrala Hantuhovu i u tome je, uz odre|ene probleme, uspela, a onda je na red do{ao duel parova. Tu, me|utim, nije bilopromenauodnosuna`reb. UmornaJelenaJankovi}isjajna mala-velika Aleksandra Kru-

SELEKTORSRBIJE DEJANVRANE[:

Zahvaqujem igra~icama Selektor Fed kup tima Srbije Dejan Vrane{ blistao je od sre}e nakrajume~asaSlova~kom. -Bilismoblizuporaza,alismo se ~udesno vratili - rekao je Vrane{inastavio:-Kadagubite2:6i 1:5,vratitiseuigruravnoje~udu. Verovaosamdoposledwegtrenutka da je povratak mogu}. Ne de{avaju se~uda~esto,alise,ipak,doga|aju. Bojana Jovanovski je bila na{ xoker.Zahvaqujemjojnasjajnojpartiji protiv Dominike Cibulkove. Anajeodli~noigralaprotivHantuhove,{tetaje{tosepovredila. Naravno, zahvaqujem Jeleni na odli~nojigriusingluiwojiAleksandrinasjajnojigriudublu.@ao mijezbogSlovkiwakojesuigrale veomadobro,alisadajebioredda mi slavimo i presre}an sam zbog toga.

SelektorVrane{iJankovi}eva

ATPLISTA

Trka se nastavqa Srpski reprezentativac Janko Tipsarevi}ostvariojenapredaknanajnovijojATPrang-listiitrenutnoje36. teniser sveta. Tipsarevi} je zadr`ao istibrojbodovakaoiprethodnenedeqe (1.100), ali je napredovao za jednu poziciju. Novak \okovi} i Viktor Troicki zadr`ali su drugo, odnosno 16. mesto, dokjeprvoplasiraniRafaelNadalodbranomtituleuMonteKarluzadr`ao sena12.870bodova. Lista: 1. Rafael Nadal ([panija) 12.870bodova,2.Novak\okovi}(Srbija) 9.640, 3. Roxer Federer ([vajcarska)8.550,4.EndiMari(V.Britanija) 5.905, 5. Robin Soderling ([vedska) 5.420,6.DavidFerer([panija)4.840,7. Toma{Berdih(^e{ka)3.900,8.(9)Jirgen Melcer (Austrija) 2.975, 9. (10) Gael Monfis (Francuska) 2.600, 10. Mardi Fi{ (SAD) 2.401... 16. Viktor Troicki(Srbija)1.815...36.(37)Janko Tipsarevi}(Srbija)1.100...

UpoterizaNadalom:Novak\okovi}

ni}iza{lesunamegdantako|e umornojHantuhovojiRibarikovoj... Vi|ena je nestvarna pri~a, triler me~ u kojem se srpski dublvratioiz“mrtvih”idoneo veliki, veliki trijumf na{oj selekciji.ImalesuSlovakiwe prednostod6:2,5:1i30:0isamo dvapoenadelilasuihodkona~nogtrijumfakadajepo~eoneverovatan povratak na{eg para. Zaigrale su Jelena i Aleksandranekinovitenis,nijezawih postojala izgubqena loptica, letelesuprostopoterenu...I, kao u nekakvoj bajci, korak po korak smawivale su zaostatak, teraju}irivalkeunervozu.Izjedna~ile su na 1:1 u setovima, nastavileuistomritmui,prave}i jedan od najve}ih preokretauistorijina{egtenisaalii Fed kupa, stigle do pobede i prolazame|uosamnajboqihselekcijasveta. -OvojevelikapobedazanasreklajeJelenaJankovi}kadasu seemocijemaloslegle.-Bioje ovo neverovatan dan za mene i ~itavna{timizaistasampresre}nazbogpobede.Preokrenule smo rezultat, borile se i igrale korak po korak, ta~nije poen po poen. Nismo se Aleksandra i ja predavale ni kad je situacijaizgledalakaonemogu}a za preokret. Svaki put kada igram za reprezentaciju, ~inim topunogsrca.

Iakojebilabolesnaipropustila trening pred po~etak me~a, Jelena je, u dogovoru sa selektorom Vrane{om, uspela da prikrije ~iwenicu da je nedovoqnospremnazame~. - Iako se nisam oporavila, morala sam u nedequ da iza|em nateren-objasnilajeJelena.Kaoiostaleigra~ice,dalasam sveodsebeizatajnapornagra|ene smo velikom pobedom. U Slova~kojsmopokazalidaimamo tim za trofej u Fed kupu i nadam se da }emo ga u skorijoj budu}nostiiosvojiti. Trijumfu je u velikoj meri doprinela i Aleksandra Kruni},rastommala,alisrcemvelika teniserka koja ima tek 18 godina. U kqu~nim trenucima me~aodigralaje“kaomatora”i iznenadila “ve} vi|ene pobednice”izSlova~ke. -Nemogujo{uvekdaopi{em {ta ose}am - rekla je Kruni}eva. - Bila sam presre}na posle pobede u dublu nad Kanadom u NovomSadu,asadasam,{tomi je bilo nezamislivo, jo{ sre}nija.HvalaJeleni{tojeimala velikosrceijaje,jednostavno, volim {to je takva. Bile smo hrabre, znale smo da mo`emo jo{ boqe i tako smo odigrale nastavakdrugogseta,aondaiu tre}em, jer smo osetile da mo`emo da pobedimo i donesemo trijumfna{ojreprezentaciji. A.Predojevi}

Danijela Hantuhova i MagdalenaRibarikovaimalesuprednostkojaseispu{ta jednom ili dva puta u karijeri - 1:0 u setovima i 5:1 u gemovima u drugom setu.JelenaJankovi}iAleksandraKruni}natosuodgovorile osvajawem {est vezanih gemova i izjedna~ewem na 1:1, dok su u tre}em setu napravile brejk pri vo|stvuSlovakiwaod5:4. -HantuhovaiRibarikova krenulesusjajno,aizgubile su zbog svoje lakomislenostiigre{aka.Nisupsihi~kiizdr`aleto{tosuimalesuverenuprednosti{to sumoglelakodapro|udaqe - navele su “Hospodarske novine”. Dnevnik “SME” je objavio: -Slova~keteniserkepretvorile su u poraz i ono {tosenijemoglo. Ina~e smireni selektor Matej Liptak, obuzet emocijama,te{kojepronalazio re~iposleovakvogepiloga. - Nekoliko loptica pokvarilo je sve. Krivo mi je {to dugo ne}emo biti tako blizu Svetske grupe, ali uprkosporazu`elimdapohvalimna{eteniserke,kojesuseboriledokraja-kazaojeLiptak. Za Hantuhovu je poraz u dubluodJankovi}eveiKruni}eve “velika frustracija”. - Bile smo blizu pobede nad jednim od najboqih timova sveta. Do rezultata 6:2, 5:1 smo igrale super. Sve nam je polazilo za rukom, a onda...- nije uspevala daprona|eobja{weweHantuhova. Preokret u toj partiji Hantuhova je pripisala tome{toseujednomtrenutku razigrala Aleksandra Kruni}. -Odjednomsmopopustile i prestale da igramo agresivno. Uz svo po{tovawe prema Srpkiwama, one nemaju ose}aj za dubl i nisu ni{ta ekstra odigrale. Mi smoseprilagodilewihovoj igriitojebioproblem. Slova~keteniserkedodale su da ih poraz posebno posebnobolizbogsjajnepodr{ke doma}ih navija~a u Bratislavi.

VTALISTA

Bojana 56. Najboqe rangirane srpske teniserke Jelena Jankovi} i Ana Ivanovi}zadr`alesuosmu,odnosno 17. poziciju na najnovijoj VTArang-listi.BojanaJovanovskijenapredovalazadvepozicijeisadaje56.igra~icasveta,dok jeAleksandraKruni}nazadovala zajednomestoitrenutnoje291. Lista:1.KarolinaVoznijacki (Danska) 9.930 bodova, 2. Kim Klajsters(Belgija)8.115,3.Vera Zvonarjova(Rusija)7.555,4.Fran~eskaSkjavone(Italija)4.892,5. ViktorijaAzarenka(Belorusija) 4.630,6.(7)NaLi(Kina)4.300,7. (6) Samanta Stosur (Australija) 4.256,8.JelenaJankovi}(Srbija) 4.235,9.Marija[arapova(Rusija) 3.726,10.SerenaVilijams(SAD) 3.035...17.AnaIvanovi}(Srbija) 2.750...58.BojanaJovanovski(Srbija)1.075...291.(290)Aleksandra Kruni}(Srbija)179... AleksandraKruni}

BojanaJovanovski


SPORT

dnevnik

PREMIJERLIGA

utorak19.april2011.

17

MIROSLAVVULI]EVI],JEDANODJUNAKAVOJVODININEPOBEDENADPARTIZANOM

Upravovremena pravommestu

^etvrtiputuidealnomtimu:NemwaVidi}

Vidi}utimu godine Srpski reprezentativac i fudbaler Man~ester Junajteda NemawaVidi}uvr{tenjeunajboqitimPremijerligeuizboru Profesionalne fudbalske asocijacije (PFA). Vidi} je bio kandidat i za najboqeg igra~agodine,alijetajtrofej oti{ao u ruke Gereta Bejla iz londonskogTotenhema. UzVidi}a,unajboqemtimusu i wegovi saigra~i Edvin Van derSar,NaniiDimitriBerbatov, igra~i Arsenala Bakari Sawa, Samir Nasri i Xek Vil{ir, Vensan Kompani i Karlos TevezizMan~esterSitija,fudbaler^elsijaE{liKoliBejl. Vidi}u je to ~etvrti put da sena{aounajboqemtimuPre-

mijerlige,aiakojeovesezone imao nekoliko lo{ih me~eva, pokazao se kao pravi vo|a Junajteda i jedan je od najzaslu`nijih {to je ekipa Aleksa Fergusona pred osvajawem titule u Premijer ligi. Crveni |avoli imaju jo{ uvek {ansu i dasepopnunakrovEvrope,po{to ih u pol uf in al u Lig e {ampiona o~ekuje susret protiv [alkea. Uz to {to se na{aouizboruzanajboqegigra~a godine, i {to je uvr{ten u najb oq i tim Prem ij er lig e, Vidi} je dobio jo{ jednu ~ast, po{to mu je Ferguson dodelio kapitensku traku, {to je, po weg ov im re~ im a, poz it ivn o uticalonawega.

SKUP[TINAFSSKRAJEMAPRILA

Stanojevi}i\uri~i} Srbija potpuno spremno, u svakom pogledu, do~ekuje predstoje}e PE za kadete, ~iji smo doma}iniod3.do15maja,jedinstven je stav Odbora za hitna pitawa FSS, koji je ju~e odr`aosednicuuStarojPazovi. Ina~e,velelepnaku}afudbalabi}esve~anootvorena14.ma-

Milovan Rajevac (trener godine). Tokom skup{tinskih zasedawa progla{avaju se najperspektivniji trener, igra~ i sudijska trojka. Titula najperspektivnijegtrenarapripalaje Aleksandru Stanojevi}u, {efu stru~nog {taba Partizana, a Filip\uri~i}(1992)jenajper-

Vidi}zaMajskunagradu OdborazahitnapitawaFSSdoneojeodlukuokandidovawu NemaweVidi}azadobijaweMajskenagradeukonkurencijinajboqeg sportiste me|u olimpijskim sportovima. Predlog je u zvani~nojformiprosle|enSportskomsavezuSrbije,organizacijizadu`enojzaizboridodelusve~anihMajskihnagrada. ja,uzprisustvopredsednikaFifaiUefa,BlateraiPlatinija, kao i velikog broja predsednika i generalnih sekretara evropskihsaveza. Predstoje}a sednica Skup{tine FSS bi}e odr`ana 26. aprilauStarojPazovi,apored radnogima}eisve~arskikarakter, kada }e biti uru~ena priznawa najboqima u prethodnoj godini. Podsetimo, na novogodi{wim sve~anostima FSS progla{ava najboqeg igra~a i najboqeg trenera godine, sa aspekta svetskih okvira. Pro{legodinelaureatisubiliDejan Stankovi} (igra~ godine) i

spektivniji mladi igra~, jedan od najboqih izdanaka omladinske {kole Crvene zvezde posledwih godina, danas vezista Herenvenai~lanna{ihmla|ih selekcija. Skup{tina }e proglasiti i najboqusudijskutrojku,aizbor je pao na Slobodana Veselinovi}a(Vaqevo)kaoglavnog,koji se istakao arbitra`om u ve~itomderbiju,tepomo}nikeIgora Radoji~i}a i Milovana Risti}aizBeograda. Trofej za najperspektivnijeg sudiju2010.pripa{}eAleksandruVasi}uizSubotice. Z.Rangelov

IZZAJEDNICESUPERLIGA[A

Mirnokolo Uobi~ajeniraportkomesaraza takmi~ewe Branislava Deli}a povodomanalizeproteklog22.kolabiojekrataka. -Nikosenije`alio,zna~inema ni zanimqivog materijala za medije. Ipak, samo je Borac konstatovao da }e prepustiti nadle`nimorganimadaseizjasnepovodom arbitra`e Dejana Santra~a naKaraburmi,gdesupora`enigolomsabeleta~ke. Pona{awenavija~auKragujevcuiHumskoj? -MawagrupaZvezdinihnavija~i u{la je na teren da proslavi golipobedu,nekisuve}privedeni. Bilo je i pirotehnike pa }e bitipodneteprijaveprotivorganizatroa (Metalac) i gosta (Zvezde).Tako|e,natapetu}esena}i iPartizanzbogbakqadewegovih navija~a u derbiju protiv Vojvodine-istakaojeDeli}.

Kamere uSubotici Vanredno23.kolonaprogramu jeusredu.TvArena}eprenositiduelSpartakaiOfkBeograda(14),dokseRTSopredelioza me~ C.zvezda-Sloboda PS (18). Svi ostali susreti po~iwu u 16 ~asova.

JedanodjunakaVo{in e pob ed e nad Partizanom u fudbals kom derb ij u 22. kola Jelen superlige svakako je Miroslav Vuli}evi}. Desnibekcrveno-belihodsamog dol as ka iz Ivaw ic e prir astaojezasrcanavija~aVojvodine. Kod wega se zna, igra s najmaweoscilacija,akadanai|edandaganeslu`icentar{ut ili pas sve nadokna|uje fan at i~n om borb en o{ }u, uporno{}uizalagawem.Zato nikada sa tribina „Kara|or|a� Vuletu nije upu}en ni jedanjedinizvi`duk. Dve akcije vezane su za Vuli}evi}a u zna~ajnoj pobedi Vojvodine u me~u sa crno-belima na Top~iderskom brdu. U jedn oj sit ua c ij i, pos le udarca Sa{e Ili}a Brki} je zaka~io loptu, usporio wen putkamre`i,akadase~iniloda}esti}itamogdesunavija~i doma}eg tima `eleli,

Reprezentacija

Trofeji

Konstantnodobrepartije udresuVojvodinenajboqasu preporuka za dres sa dr`avnimgrbom.Svestanjetogai MiroslavVuli}evi}. - Dva puta sam obla~io dres reprezentacije i znam kakav je to prelep ose}aj. Mojejedaigram,anaselektorudabiraigra~e.Svestan sam da uz desnu aut liniju igra Branislav Ivanovi}, as^elsija,zartoj~iwenici trebajo{ne{todasedodaupitaojeVuli}evi}. iznikao je Vuli}evi} i spre~iopogodak. - Najve}i deo zasluga {to tada nismo primili gol pripadajukapitenu@eqkuBrki}u. Da on nije prethodno intervenisao, ni ja ne bih stigaotuloptu-kaoiuvek,skormanjeVuli}evi}. Pre Abubakarovog pogotka, Vuli}evi} je presekao napad Partizana ispred svog {esnaesterca, zapo~eo akciju i nastavio kretawe ka suparni~koj mre`i, a posle pasa Lazeti}a loptajeutrkupogodilaKrstaji}aiodbilasepravodoVuli}evi}a, koji je potom idealno asistiraoKameruncuzapobedu. - U fudbalu je, kao i u `ivotu,uvekpotrebnona}iseu

Vojvodina je defitivno u{la u trku za oba trofeja. Mo`elisti}ibardojednog? - Evropa je na{ glavni ciq, ali sada smo sami sebi obezbedilipozicijudaseborimozaKupititulu.Najlep{anagradazaovugeneraciju bilabidaosvojimobarjedan trofej, ali se ne zanosimo. I}i }emo, kao i do sada, od utakmicedoutakmice,pa{ta bude.

MiroslavVuli}evi}iovakojeovekove~iopobedunadPartizanom Foto: www.fkvojvodina.com

pravovremenapravommestu. Da nisam nastavio da pratim akciju ne bih ni do{ao u situaciju da uposlim Abubakara.Kadajeve}svetakoispalo, nije mi na pamet bilo da {utiramiskosa,{tobihmoraodau~inimdanisamvideo saigra~a u mnogo boqem polo`ajuzagol.Jedinosamse, kad a sam mu uput io lopt u, upla{io da pas ne bude dovoqnojak,padanekoizPartiz an ov e odb ran e lopt u ne izbije,ili,pak,dajene{utnem previ{e jako pa da je ne stigne ni Abu. Na na{u sre-

SUPERLIGAUAMERI^KOMFUDBALU

PonotamaBedvela Vojvode-Divqiveprovi2:39(0:20,0.13,0:6,2:0) NOVISAD: Igrali{teKabela,gledalaca200.Kretawerezultata: 0:7 Bedvel pas 14 jardi za Nedeqkovi}a, Ru`i} uspe{an PAT, 0:14 Bedvel pas 79 jardi za Risti}a, Ru`i} uspe{an PAT, 0:20Bedvelpas7jardizaPejtona, Ru`i} neuspe{an PAT, 0:26 Bedvel pas 13 jardi za Pejtona, Bo`ani} neuspe{an PAT, 0:33 Bedvelpas9jardizaPejtona,Ru`i} uspe{an PAT, 0:39 Bedvel pas 2 jarde za Novakovi}a, 2:39 sejfti, oborenStefanovi}uendzoniDivqihveprova. U derbiju 3. kola Superlige Srbije u ameri~kom fudbalu DivqiveproviizKragujevcasavladalisukaogostinovosadskeVoj-

Prenosi sKaraburme Posebnu pa`wu prvila~i 24. kolui140.ve~itiderbi. -Ni{taseokoterminanemewa,usubotusapo~etkomu18,30 uHumskojigra}esederbi,uzdirektan prenos na RTS-.u. Tako|e,istogadanau14,30Arena}e prenositizanimqivme~saKaraburmeizme|uOfkBeogradai Vojvodine- najavio je komesar Deli}. Z.R.

Ni11.majnijedaleko,kada }e Vojvodina i Partizan podelitimegdannaMarakaniza trofejuKupuSrbije. -NijebilolakoniSlobodu Point sevojno dobiti tri puta za redom, a mi treba po ~etvrti put da nadvisimo prvakaiu~esnikaLige{ampiona Evrope. Zadatak je izuzetnote`ak,nozarnamtrebave}i motiv? Pokazali smo da imamo recept za crno-bele. Poredkvalitetakojiposedujemo, duga~ke klupe, zajedni{tva, odli~ne fizi~ke priprem qen os ti i atm osf er e, koncentracijaje,uzsre}u,veoma bitan faktor za uspeh. Mi smo u subotu znali {ta nas ~eka u Beogradu. Nismo nasedalinasitneprovokacije,za`estokeduelebilismo spremni,nismoseupu{taliu raspravu sa sudijom i suparni~k im igra~ im a, do~ ek al i smo svoju {ansu i iskoristilije.Etoreceptazanovisupeh.

DetaqsaderbijauNovomSadu Vojvode–Divqiveprovi

1. Kragujevac 2. Zmajevi 3. Vukovi 4. Panteri 5. ^a~al 6. Novi Sad 7. Sombor 8. Vrbas

3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 2 2 1 1 1 0

0 1 1 1 2 2 2 3

167:40 64:27 113:80 45:45 61:52 18:51 24:121 7:83

vode sa ubedqivih 39:2. Bila je ovoprvapobedaKragujev~ananakonpetporazanadVojvodama. Ve} na poluvremenu bilo je sasvim jasno da Vojvode u ovom trenutkunisudorastaorivalDivqim veprovima. Amerikanac Sten Bedvel je do velikog odmora bacio petta~daunovaitrasiraoputKragujev~anima ka tre}oj uzastopnoj pobedi.U drugom poluvremenu Kragujev~ani sunaterenuvelimlade igra~e s obzirom da je pobednikbiore{en. Rezultati3.kolaSuperlige: Vojvode Novi Sad - Divqi veprovi Kragujevac 2:39, Vukovi Beograd - Celtis Sombor 47:14, Lovci Vrbas - Plavi zmajevi Beograd 0:40, Ratnici ^a~ak - Panteri Pan~evo7:21. I.Grubor

}u, sve se sjajno zavr{ilo po nas. Uo~i me~ a sve glas nij e su se{ir il epri~ eopre} utn om dog ov or u Part iz an a i Vojv odin e,prem akoj em}ecrn o-belipob ed it izbogtit ul e,dok }eVojv od in adaslav iuKup u koj inik ad anij eosvoj il a. - Ovo je dem ok rats ka zemqa,slobodagovoraomogu}uje svakome da ka`e {ta misli.Se}amsedajeistapri~a bilaaktuelnaiupro{lojsezoniprefinalaKupasaCrvenom zvezdom. Svi znate kakosmoseproveliufinalu.

Sutra je novi prvenstveni me~, sti`e Hajduk koji se borizaopstanak? - Kuqani su nas jesenas po{teno namu~ili na svom stadionu.Postiglismogolufini{u,apretogadoma}innije iskoristio dve odli~ne {anse. Znamo da }e nam i sutra Kuqani biti neugodan rival, da }e zatvorenom varijantom nastojati da sa~uvaju mre`u, ali uprkos umoru imamo dovoqno snage i motiva da jo{ jedn om obr ad uj em o nav ij a~ e. Pa{tetabibilodasadaprekinemo veli~anstven niz od 14pobedaijednogremijakoji je za nama - ka`e Miroslav Vuli}evi},jedanodqubimaca navija~aVojvodine. S.Savi}


18

sport

utorak19.april2011.

MFL TiTEL–@ABAQ

Lider gazi Jedinstvo (G) - Ba~ka 0:3 (0:3) GOSPO\INCI: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 100, sudija Vasili} (Titel), strelci: Du. Trivunovi} u 10. i 23. i Leti} u 45. minutu. @uti kartoni: Ml. Tepi}, \or|evi}, Ra. Tepi} (Jedinstvo), Todi}, Ostojin (Ba~ka). JEDINSTVO: Jorgi} 6, Korda 6, Ra. Tepi} 6, T. Bubwevi} 7, M. Tepi} 6, Simi} 6, Kuburi} 6, Zori} 6 (Krmpot 6), Ml. Tepi} 6, Govor~inov 6 (\or|evi} 6), Rad. Tepi} 6, @. Bubwevi} 6. BA^KA: Mari} 8, ^ur~i} 7 (Tohoq -), Todi} 7, Radanovi} 7, Erdeqan 7, Si. Trivunovi} 7, Leti} 7, Vujovi} 7, N. Trivunovi} 7 (Balog -), Jankovi} 8, Du. Trivunovi} 8 (Ostojin 7). Jo{ u prvom poluvremenu lider je do{ao do ubedqivog vo|stva. Ponovo je raspolo`en za golove bio Du{an Trivunovi}. U nastavku i jedna i druga ekipa imala je nekoliko prilika a {to doma}i nisu postigli barem po~asni gol krivac je odli~ni golman Mari}. D. K.

Hajduk (^) - Mileti} 4:0 (2:0) ^URUG: Stadion Hajduka, gledalaca oko 50, sudija Trivunovi} (\ur|evo), strelci: R. Samolovac u 10. i 77, Sre}kov u 26. i 85. minutu. @uti kartoni: GOSPO\INCI: Jedinstvo Ba~ka (\ur|evo) 0:3, ^URUG: Hajduk - Mileti} (Mo{orin) 4:0, VILOVOA: Obili} - Sloga (Lok) 2:2, TITEL: Titel Hajduk(Gardinovci)2:1. 1.Ba~ka 2.Hajduk(^) 3.Titel 4.Jedinstvo 5.Mileti} 6.Obili} 7.Hajduk(G) 8.Sloga

13 13 13 13 13 13 13 13

11 8 8 7 7 2 2 1

0 2 2 1 1 2 1 3

2 3 3 6 5 9 9 9

46:17 36:13 26:13 23:18 21:20 18:36 12:31 10:43

33 26 26 22 22 8 7 6

Majski (Hajduk), Romi} (Mileti}). HAJDUK: Kotlaja -, Suvajac 7, P. Samolovac 8, Stankovi} 7, Majski 7, Jockov 7, Wegovan 7, Zec 7 (Maksimovi} -), R. Samolovac 8, [ari} 7, Sre}kov 8. MILETI]: Slavni} 6, N. Begi} 6, Pavlovi} 6 (Bajagi} 6), Vukobrat 7, S. Begi} 6, Romi} 6, Kozarev 6, Bawac 6, Pavkov 6 (Borota -), Mari} 6, Li{i} 6 (P. Begi} 6). Posle slabog starta i poraza u Gospo|ancima, ^uru`ani su se izvadili dobrom i efikasnom igrom protiv Mo{oran~ana. Igra fudbalera Hajduka u mnogome zavise od bra}e Petra i Ra{e Samolovca pokazala je i ova utakmica u kojoj se istakao i dvostruki strelac dravko Sre}kov. P. Bundalo

Titel - Hajduk (G) 2:1 (2:0) TITEL: SC u Titelu, gledalaca 70, sudija [ovqanski (\ur|evo), strelci: Kuqa 3. i 42. za Titel, Kne`evi} u 48. minutu za Hajduk. @uti karton Jovanovi} (Hajduk). TITEL: \uri~i} 7, Cetewi 6 ([u{a 6), [oli} 6 (Mr~ajac -) Hucki 6, L. Paji}, Nastasi} 7, Galetin 6, Staji} 7, Tot 6, Mladenovi} 7, Kuqa 7, Miladinovi} 6. HAJDUK: M. Radakovi} 6 Pani} 5, Miladinovi} 5 (Kne`evi} 6), Jovanovi} 6, J. Radakovi} 6, Andra{ 6, B. Ili} 6, B. Ili} 6 (Stojanovi} -), \or|evi} 6, Asanov 7, Krajni} 6. Krenuli su doma}i o{tro, anga`ovano i efikasno i u prvih 45. minuta imali su vo|stvo od 2:0, zahvaquju}i Davoru Kuqi. Do kraja prvog dela doma}i su propustili 5-6 izglednih prilika. U nastavku Gardinov~ani su zaigrali boqe i u 48. minutu kada je pored \uri~i}a Kne`evi} poslao loptu u gol. @. Markovi}

dnevnik

VOJVO\AnSKA LiGA – iSTOK

PODRu^nA LiGA SOMBOR

Fini{ zapri~u

Praznemre`e uderbiju

Grani~ar - Polet 5:2 (1:1)

Zadrugar - Ba~ka Topola 0:0 LAZAREVO: Stadion „Citadela M.M.”, gledalaca 600, sudija Pa{tar (Subotica). @uti kartoni: Ratkovi}, Vidi} (Zadrugar), Perovi}, Markovi}, Majer (Ba~ka Topola). ZADRUGAR: Zeqkovi} -, Vorgi} 7, Milanovi} 6, Vi{kovi} 7, Cveti}anin 7, Dubak 7 (Vidi} 7), Pani} 7, Milovac 7, Bako{ 6 (Boki} -), Zarin 7, Ratkovi} 6 (Margi} -). BA^KATOPOLA: Kroni} 8, Ba{tovanov 7, Perovi} 7, Samarxija 7, Joveti} 7, Markovi} 7, Bojovi} 6 (Martin 6), Kaurin 6 (Memi{evi} 6), Ka`i} 7, Na|pal - (Rani} 7), Pavlov 7. Doma}i su bikli boqi, ali i nespretni. [ansu posle gre{ke odbrane gostiju nije iskoristio Ratkovi}, najlep{i momenat na utakmici bio je kada je Milovac {utirao, a golman Kroni} loptu iz ra{qa izbacio u korner. Zarin je imao priliku ali je pogodio stativu, opet je Zarin bio u {ansi ali je brzopleto reagovao.

Radni~ki (B) - Proleter 1:0 (0:0) BAJMOK: Sportski centar, gledalaca 100, sudija Stankovi} (Pan~evo), strelac Bala`evi} u 93. minutu. @uti kartoni: Milenkovi}, Kozo{, A. Kopunovi}, Maslovara, Tomi}, Stani{i} (Radni~ki), Nikoli}, Ili}, Luki} (Proleter). RADNI^KI: Joveti} 7, Ra|enovi}7, Stani{i} 7, Bala`i} 8, Ilovac 7, Kozo{ 7, Milenkovi} 7, Maslovara 8, Kopunovi} 7, [koro 7 (Miloradovi} 7), Tomi} 8. PROLETER: Luki} 8, Raj~i} 7, [uqagi} 7, Tomi} 8 (Jovanovi} -), Nastanovi} 8, Teofilovi} 7, Stani~kovi} 7, Nikoli} 7, Ili} 7, \or|evi} 8, Raki} 7. Bajmo~ani su sve vreme napadali imali {anse, ali i gosti su dobro igrali, ~ak su pogodili i pre~ku, a lako su mogli povesti u 75. minutu kada je S. Ili} lob udarcem `eleo da prevari Joveti}a, ali je golman Bajmo~ana bio na mestu.Golu odluke postignut je posle kornera. Kozo{ je nabacio loptu, a Bala`i} je na prvoj stativi bio precizan. S. Stojiqkovi}

Ba~ka 1901. - Budu}nost 1:2 (0:1) SUBOTICA: Stadion Ba~ke, gledalaca 150, sudija Mom~ilovi} (Ba~ka Topola), strelci: Vojni} u 70. za Ba~ku, a Antin u 15. i Radin u 78. minutu za Budu}nost. @uti kartoni: Kolunxi}, Hubert (Ba~ka 1901.), Grban, Popov (Budu}nost). Crveni karton: Veselinov (Ba~ka). BA^KA: Bilinovi} 6, Kulunxi} 6 (Plav{i} -), Hubert 6, Babi} 6, Vojni} 7, \or|evi} 6, Markovi} 7, Perovi} 6, Tre{wi} - (Luki} 6), Vojni} 6 (Veselinov -), Tumbas 6. BUDU]NOST: Magda 7, Vasiqevi} 7, Grban 7, Trwanov 7, \ukanovi} 7, Todorov 8, Lazi} 7 (Prpa -), Radi{i} 7 (Lukin 7), Popov 7, Antin 8, Radi} 8. Budu}nost je do{la u vo|stvo golom Antina. U nastavku igre Sa{a Vojni} majstorski je iz slobodnog udarca sa 30 metara izjedna~io rezultat. Posle povrede Dragana Tre{wi}a iskqu~en je Veselinov i na kraju gosti su rutinski do{li do pogotka preko Radina. S. St.

Vojvodina – Jedinstvo 3:2 (1:2) NOVO MILO[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca: 300, strelci: Kne`evi} u 45, Tomi} u 82. i Kne`evi} u 90. za Vojvodinu, a Babi} u 18. i [ijanovi} u

29. minutu za Jedinstvo. Sudija: Antanasijevi} (Zrewanin). @uti kartoni: He|e{i, Arsenov, Tomi} (Vojvodina), Male{, [ijanovi}, Babi} (Jedinstvo). Crveni kartoni: Penavski (Vojvodina), Stankovi}, Drqa~a, predstavnik ekipe Arsen To{i} (Jedinstvo). VOJVODINA: Vla{kalin 9, Male{ev 6 (Parabucki 7), Kne`evi} 8, Vlaji} 7, Krd`alin 6, Be{lin – (He|e{i 7), Penavski 7, Mar~eta 7, Arsenov 7, Tomi} 8, [ibul 7. JEDINSTVO: Nem~ev 8, Ivan~ev 8, Lisica 8, Drqa~a -, Stankovi} -, Male{ 7, [ijanovi} 8, B. Mati} 7, Radi{i} 7, Babi} 7. U kom{ijskom derbiju, punom preokreta, vodio se pravi fudbalski rat, ~iji je epilog ~etiri crvena i {est `utih kartona, ali i pet lepih golova. Prava je {teta {to su ukupan utisak, pokvarile nedorasle sudije, koje su svojim odlukama susret dovele na ivicu prekida. Novobe~ejci su u prvom poluvremenu dominirali.U posledwem minutu prvog poluvremena doma}i su postigli gol iz ofsajda ({to je u zapisniku konstatovao i delegat) posle kojeg su gosti nasrnuli na pomo}nog sudiju Dragana Jefteni}a, a Stankovi} i Drqa~a zaradili iskqu~ewe. Mada sa devet igra~a gosti su se hrabro borili, a iz kontre, tri puta Mati}, [ijanovi} i Male{, nisu uspeli da savladaju odli~nog Igora Vla{kalina. Kazna za proma{aje stigla je u fini{u utakmice. Najpre je Tomi} evro golom izjedna~io, a Kne`evi}, u nadoknadi vremena, iz neposredne blizine glavom doneo pobedu. S. Davidovi}

AFK - Dinamo 1:0 (1:0) ADA: Stadion u Rekreacionom centru „Adica”, gledalaca 200. Sudija S. Babi} (Vi{wevac). Strelac: @muki} u 28. minutu. @uti kartoni: Latak, Kitl, \uki} (AFK), Lukovi} i Nikolajev (Dinamo). AFK: Ereg 8, Po~ 7, Ki{ 7 (Golubovi} 7), Bajus 8, [etet 7, Latak 7, Kitl 7, \uki} 7, Mraki} 7 (Sazi -), @muki} 7 (Ko{ ), Stevanovi} 8. DINAMO: Lukovi} 7, Nikolajev 7, Stefanovi} 7, Markovi} 7 (Staji} 7), Lazi} 7, Bogunovi} 7 (Petkovi} 7), Andonovski 7 (Bjeli} -), Pe{terac 8, Nikolov 7, Kova~evi} 7. U utakmica koja je obilovala {ansama. U 28. minutu Stevano vi} je ide al no po slu `io loptom @muki}a, a ovaj se odli~ no sna{ao po red pro tivni~kim golom i plasirao loptu u mre`u ispod golmana Lukovi}a. Priliku da udvostru~i vo|stvo A|ana imao je @muki} iz

ADA:AFK-Dinamo(Pan~evo) 1:0, BAJMOK: Radni~ki Proleter (Banatski Karlovac) 1:0, LAZAREVO: Zadrugar - Ba~ka Topola 0:0, PA^IR: Ba~ka - Radni~ki (Zrewanin) 3:0, SUBOTICA: Ba~ka1901.-Budu}nost(Srpska Crwa)1:2,STAR^EVO:Borac - Kozara (Banatsko Veliko Selo) 0:0, NOVO MILO[EVO: Vojvodina - Jedinstvo (NoviBe~ej)3:2,DEBEQA^A: Spartak-Obili}(NoviKne`evac)1:3. 1.B.Topola 2.Zadrugar 3.Rad.(B) 4.Jedinstvo 5.Proleter 6.Budu}nost 7.AFK 8.Borac 9.Ba~ka(P) 10.Obili} 11.Dinamo 12.Vojvodina 13.Kozara 14.Ba~.(S)(-1) 15.Rad.(ZR) 16.Spartak

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

15 14 11 10 10 9 9 7 8 7 7 7 7 6 5 3

2 4 3 4 5 5 4 7 4 7 6 6 3 9 7 7 3 10 6 8 5 9 5 9 5 9 5 10 1 15 2 16

36:13 38:18 36:27 56:37 24:18 39:30 30:30 25:32 30:27 33:37 31:35 22:28 30:38 26:33 19:29 21:64

47 45 38 34 34 33 30 28 27 27 26 26 26 22 16 11

dosu|enog jedanaesterca u 44. mi nu tu. Gol man Lu ko vi} je oborio brzonogog Kitlija u kaznenom prostoru, a sudija Babi} je opravdano pokazao na belu ta~ku i opomenu Lukovi}u. Lu ko vi} je od bra nio uda rac @muki}a sa penala. M. Mitrovi}

Ba~ka (P) - Radni~ki (Z) 3:0 (1:0) PA^IR: Stadion Ba~ke, gledalaca 200, sudija Drami~anin (Star~evo), strelci: Petrovi} u 44. [icar u 60. i 90. minutu. @uti kartoni: \urovi} (Ba~ka), Studen, Su~evi} (Radni~ki). BA^KA: Gorjanac -, Vadasi 8, Vukovi} 7, Polovina 8, \urovi} 7 (Maravi} 7), \ereg 8, Luki} 8, Andri{i} 7, [icar 9, Petrovi} 8 (Tatalovi} -), Kitanovi} 7 (Reme{ -). RADNI^KI: Pustiwak 6, Juhas 6, Obradovi} 6, Radulovi} 6, Stankovi} 6 (Miji} 6), Studen 6, Uvalin 6 (Su~evi} 6), Pajevi} 7 (Tapaji -), Xajski 7, Pankari~an 7, Markoski 7. Derbi za~eqa pripalo je boqoj ekipi Ba~koj. Iako su gosti preko Pejovi}a uzdrmali stativu u 7. minutu, ali to nije zbunilo plave, poja~ali gas i pred kraj poluvremena poveli golom Radoslava Petrovi}a. U drugom delu jo{ boqa igra doma}ina, napadali su i stva ra li {an se.Pe tro vi} je centrirao a [icar je lobovao golmana za 2:0. U fini{u najboqi igra~ utakmice [icar je ponovo pogodio mre`u gostuju}eg tima. S. St.

RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 200, sudija Mari} (Sombor), strelci: Vidi} u 30. (iz penala), Dra~a u 70. i 80. Brala u 83. Gwatovi} u 86. za Grani~ar, a Krsti} u 36. i Markovi} u 53. minutu za Polet. @uti kartoni: N. Ko`ul, Gwatovi}, Dra~a (Grani~ar), Krajinovi}, Krsti}, Milenkovi} (Polet). GRANI^AR: Pavasovi}, N. Ko`ul (Brala), Bajaji (Andri}), Dra~a, Lali}, Mom~ilovi}, Vidi}, Simi}, Kri~ka (N. Ko`ul), Gwatovi}, [veqo. POLET: M. Krsti}, Krajinovi} (Veli~kovi}), Milenkovi}, Aleksi}, Markovi}, Radivojevi}, Cvetkovi}, Gal, Stojiqkovi}, Jov{i}, D. Krsti}. Prvi deo susreta je protekao u ravnopravnoj igri. U fini{u utakmice me|utim Ri|i~ani su bili mnogo boqi. J. D.

Kula - Crvenka 2:2 (1:0) KULA: Igrali{te na Gederu, gledalaca 200. Sudija: Darko Mitrovi} (Oxaci). Strelci: Radulovi} u 4. i Na| u 77. minutu za Kulu, a V. Ili} u 57. i Matija{evi} u 86. za Crvenku. @uti kartoni: Vojnovi} ( Kula), a Bata (Crvenka). KULA: Milo{evi} 7, Lacko 6 ( Jovan -), Radulovi} 7, [arac 7, Popovi} 6, Na| 7, Vuja~i} 7, Vojnovi} 7, Bukejlovi} 7, Bo`ovi} 7 i Kukoq 7. CRVENKA: [}epanovi} 6, Struwa{ 7 ( S. Radmanovi} 7), Dragovi} 6, Latinovi} 7, G. Radmanovi} 6, Bata 6 ( I. Ili} -), Komazec 6 ( Grnovi} 7), Radulovi} 7, Matija{evi} 7, V. Ili} 7 i \ur|evi} 6. Doma}in sa prinudnim sastavom, bez golmana pa je mre`u ~uvao Milo{evi}. I kada se ~inilo da }e doma}in slaviti, kapiten Crvenke Ili} je povukao kontru, poku{ao da {utira sa oko dvadesetak metara, lopta od bloka sti`e do Matija{evi}a koji je prosle|uje u mre`u. \. Bojani}

Radni~ki (R) - Hajduk 1:2 (1:1) RATKOVO: Stadion Radni~kog, gledalaca 150, sudija Mari~i} (Sombor), strelci: Preli} u 42. za Radni~ki, a Stani} u 37. i 75. minutu (iz penala) za Hajduk. @uti kartoni: Aleksi}, Preli}, Pavlovi} (Radni~ki), Sabo, Na| (Hajduk). Crveni karton: Kardinal (Radni~ki). RADNI^KI: Koci} 7, Bere{ 6 (Trifunovi} -), Pavlovi} 6, Ninkov 7, Aleksi} 6 (Crwanski 6), Petkovi} 7, Ivovi} 7, Spasi} 7, Radoi~i} 6, Preli} 7, Kardinal 6. HAJDUK: Stojanovi} 8, Stani~kov 7, Voli} 7, Miqu{ 7, Sabo 7 (Milenkovi} 7), Ni{avi} 7, Lazi} 7, Na| 7 (Pekez -), Stoj{i} 8, Stani} 8, Luki} 7. Br zno gi tan dem go sti ju, Stoj{i} - Stani}, bio je neuhvatqiv za odbranu doma}ih. Imao je i doma}in nekoliko prilika, ali su ostale nerealizovane. A. ^i~i}

BSK - Stani{i} 1:3 (1:2)

BEO^INCIZAGLEDANIUKADETSKUEKIPU:Kaouve}inimawihsredina,iuBeo~enujefudbaltradicionalnonajpopulatnijisportme|ude~acima.Cementjeuva`enoimeufudbalskojVojvodini,izme|uostalog,izato{tovelikupa`wupoklawa mla|imuzrastima.E.kadasepogodigeneracijakao{tojeCementovakadetska(de~aciro|eno1994/95.)ondajerazumqivo{tosu iklupski~elniciitreneriinavija~izagledanuuwu.TrenerPeroBo~kovi}smatradajegotovoizvesnoda}ejedanbrojde~aka izovegeneracijestasatiuprvotimce,amo`da}eodlepr{atii uporanguve}eklubove.Bo~kovi}hvalikadetezavredno}u,odgovornostiisti~edaba{obo`avajufudbal. B. P.

BA^KI BRESTOVAC: Igrali{te BSK-a, gledalaca 100, sudija Kekovi} (Crvenka), strelci: Popovi} u 30. (iz penala) za BSK, Kurixa u 22. (iz penala), Terzija u 37. i 60. minutu za Sani{i}. @uti kartoni: Radoj~i}, Lon~ar (BSK). BSK: Raja~i} 7, Kne`evi} 7, Luki} 7 (Lon~ar 7), Popovi} 7, Milo{evi} 7, Resanovi} 6, \ur|evi} 6 (Radoj~i} 7), Orsi} 7, Stani} 7, ]ui} 6, Divjak 7. STANI[I]: Radmanovi} 7 (Dubravac -), Babac 7 (Kosanovi} 7), Niki} 7, [ari} 8, Vrani} 7, Jovanovi} 7 (Bulovi} 7),

KRU[^I]: Mladost - Prigrevica 1:0, SRPSKI MILETI]: Zadruar - Borac (Ba~ki Gra~ac) 1:0, KQAJI]EVO: Kordun - OFK Oxaci 6:0, BUKOVAC: Omladinac - @AK (Sombor) 0:1, RATKOVO: Radni~ki - Hajduk (Stapar) 1:2, BA^KI BRESTOVAC: BSK Stani{i} 1:3, RI\ICA: Grani~ar-Polet5:2,KULA:Kula -Crvenka2:2. 1.Stani{i} 20 2.Prigrevica 20 3.Mladost(-1)20 4.Omladinac 20 5.Zadrugar 20 6.Hajduk 20 7.Grani~ar 20 8.Kordun 20 9.Crvenka 20 10.Borac 20 11.@AK 20 12.Kula 20 13.Polet 20 14.Radni~ki 20 15.BSK 20 16.Oyaci(-1) 20

16 13 14 9 9 9 8 8 8 8 6 4 5 4 5 2

3 1 4 3 1 5 5 6 5 6 4 7 5 7 4 8 3 9 2 10 5 9 6 10 3 12 5 11 2 13 7 11

56:24 35:16 43:23 41:30 33:23 44:33 44:45 33:30 37:42 29:38 27:33 34:43 34:48 31:47 27:50 28:51

51 43 42 32 32 31 29 28 27 26 23 18 18 17 17 12

Terzija 8, Jagodi} 7, @e`eq 7, Kawo 7, Kurixa 8. U otvorenoj igri, lider na tabeli, zaslu`eno je osvojio tri nova boda. Doma}in je nastupio u podmla|enom sastavu i nije mogao u~initi ne{to vi{e. A. ^i~i}

Omladinac - @AK 0:1 (0:0) BUKOVAC: Igrali{te Omladinca, gledalaca 100, sudija Zeqkovi} (Crvenka), strelac Jovanovi} u 57. minutu. @uti kartoni: M. Halas (Omladinac), Ben~i}, Jawi}, Pustaji}, @ivkovi}, Trifunovi}, Mra~ina (@AK). OMLADINAC: Cari}, Mari~i}, Drezgi}, R. Halas, S. \ur|ev, M. Halas, Dujmovi}, Jovanovi}, Si. \ur|ev, Raj{i}, Trifunovi} (Lekaja). @AK: Kozlina, Jawi}, Ben~i}, Jovanovi}, @ivkovi}, Mra~ina, Pustaji}, Kova~evi}, Trivunovi} (Sabo), Vukas, Kqaji} (Gaji}). Gosti su bili boqi, stvorili nekoliko prilika ali samo su iskoristili jednu. Jovanovi} je sa 25 metara jakim {utem pogodio je desni dowi ugao golmana Cari}a. J. D.

Kordun - OFK Oyaci 6:0 (3:0) KQAJI]EVO: Igrali{te Korduna, gledalaca 200, sudija Deli} (Kula), strelci: Ili} u 13. (iz penala), 22. i 86. Kne`evi} u 43. i 63. Grujin u 56. minutu. @uti kartoni: Cime{a (Kordun), Milanovi}, Jovanovi}, Spasi} (OFK Oxaci). KORDUN: Vuleti}, @ivkovi} (Stokrpa), Boca (Grubje|{i}), Muti}, Kosanovi}, Kr{i}, Grujin, Kne`evi}, Cime{a, Ili}, Bulaja (Karas). OFK OXACI: Jovovi}, Mitrovi}, Stojkovi} (Jakovevi}), D. Spasi}, Jovanovi}, Vido{, Nikoli}, Stojanovi}, ]iri}, Keravica (N. Spasi}), Radusin. Doma}i fudbaleri s lako}om su savladali solidnu ekipu OFK Oxaci. J. D.

OFL VR[AC - BELA CRKVA PARTA: Pobeda - Vinogradar (Gudurica) 0:3, STRA@A: Vitorul - Partizan (Kajtasovo) 2:0, CRVENA CRKVA: Vojvodina - Omaladinac (Zagajica) 3:2, slobodno je bilo JedinstvoizOre{ca. 1.Vinogradar 2.Vojvodina 3.Vitorul 4.Omladinac 5.Jedinstvo 6.Pobeda 7.Partizan

8 8 8 7 7 8 8

6 6 5 3 3 3 0

1 0 1 0 0 0 0

1 2 2 4 4 5 8

24:3 19 17:13 18 12:4 16 12:12 9 9:12 9 9:19 9 5:25 0


SPORT

dnevnik

utorak19.april2011.

NOVOSADSKA LIGA

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

Revan{ skamatom

Ra|ensru{ioPalan~ane Crvena zvezda - Ba~ka 2:1 (0:1)

TSK – Mladost (NS) 2:0 (0:0)

TEMERIN: Stadion TSK-a, gledalaca: 400, sudija: Bem (Novi Sad), strelci: Lavrwa u 48. i [ere{ u 90. minutu. @uti kartoni: Kopre, Petkovi}, Rosi} (TSK), Hajdukovi}, Staji}, Kajfe{, Sladi} (Mladost). TSK: Petkovi} 7, Vi{ekruna 7 (Simeunovi} - ), Mandi} 7, Daki} 7, Varga 7, Kopre 7 (Leti} 7), [ere{ 8, Lepar 7 (Kara} - ), Kova~evi} 7, Lavrwa 8, Rosi} 7. MLADOST: Ivani{evi} 6, Vuji} 6, Bukva 6, Staji} 7, Papi} 6 (Ka`i} - ), Sladi} 7, Hajdukovi} 6, Samarxija 7, Kajfe{ 6 (Geri - ), Brki} 6 (Milija{evi} 6), Joci} 6. Pobedom u derbiju kola, ~eta trenera Ivice Plav{i}a, ponovo je preuzela drugu poziciju i sa kamatom se reva{irala Novosa|anima za jesewi minimalni poraz. Ton igri doma}ina, davao je prvi strelac Vladimir Lavrwa, po ~ijim notama je re{eno pitawe pobednika. Po~etkom nastavka, sjajni golgeter, majstorski je zatresao mre`u, iz slobodnog udarca sa 25 metara, a na sceni je bio i pred kraj me~a. Asistirao je mladom Atili [ere{u, kome je posao olak{ao golman Ivani{evi}, istr~avawem van kaznenog prostora. M. Meni}anin

^enej - Partizan 1:2 (1:1) ^ENEJ: Igrali{te ^eneja, gledalaca 50, sudija To{i} (Novi Sad), strelci: Kelemen u 27.

^ENEJ: ^enej - Partizan 1:2, SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Fru{kogorski partizan 2:4, RAKOVAC: Borac - Dinamo 3:2, BANO[TOR: Proleter - Sirig 3:2, TMERIN: TSK - Mladost 2:0, LEDINCI: Vinogradar-Ba~ka1:1,KISA^:Tatra -Sremac0:0,slodnojebiloStra`ilovoMilan. 1.Stra`.M. 18 16 1 1 68:10 49 2.TSK 19 13 2 4 47:8 41 3.Mladost 18 13 1 4 40:14 40 4.Ba~ka 18 11 4 3 48:21 37 5.Partizan 19 10 4 5 32:20 34 6.Fr.partizan1911 1 7 39:36 34 7.Dinamo 18 10 1 7 37:30 31 8.Proleter 19 6 4 9 27:49 22 9.Fru{kogorac19 6 2 11 29:45 20 10.Borac 19 5 5 9 24:40 20 11.Sremac(-3) 19 6 3 10 24:33 18 12.Sirig 18 5 2 11 42:43 17 13.Tatra 19 4 5 10 23:45 17 14.Vinogradar 19 3 3 13 19:45 12 15.^enej 19 2 0 17 14:74 6

Bo`i} u 79. za Borac, a Doroslova~ki u 17. Grbi} u 80. minutu za Dinamo. @uti kartoni: Kraji{nik (Borac), Pintek (Dinamo). BORAC: Sabo 7, Drewovski 7, Bizjak 8, Kraji{nik 8, G. Popovi} 7, [umar 7, S. Popovi} 7 (Bjeli} 7), Bo`i} 7, Peri} 7 (Nedeqkovi} 7), Miqkovi} 7, Jawi} 7. DINAMO: Majki} 6, Perduv 6, Pintek 7, Divjak 7, A{~ari} 6, Velicki 6 (Doroslova~ki 7), Grbi} 7, Stani} 6, M. Mitri} 6, N. Teki} 7, B. Teki} 6 (Stojkovi} 6). Fudbalere Borca nije zbunilo vo|stvo gostiju, nastavili su da napadaju i atakuju na gol gostiju. U 51.

Gu`vapredgolomMladosti

za ^enej, a Qubanovi} u 15. Krsti} u 77. minutu za Partizan. @uti kartoni: Zeqkovi} (^enej), @i`a (Partizan). ^ENEJ: Kuburi} 7, Maleti} 7, Kova~evi} 7 (^ur~i} -), Zeqkovi} 7, Pra{talo 7, Milinovi} 6, Vilotijevi} 6 (^eli} 6), Ja~imovski 6, Kelemen 6, Dragin 6 (Milo{ev 6). PARTIZAN: Pavlis 7, Milovanovi} 6, \uri{i} 7, @i`a 6 (Bursa} 6), Male{evi} 6 (Kulpin~evi} 7), Api} 7, Breberina 7, Star~evi} 6, Qubanovi} 7, [odi} 6 (Mi}i} 6), Krsti} 8. Gosti su poveli golom Qubanovi}a koga je na drugoj stativi zaboravila odbrana ^eneja pa vrsnom strelcu nije bilo te{ko da savlada Kuburi}a. Dvanaest minuta kasnije Kelemen je iskoristio gre{ku odbrane.Trinaest minuta pre kraja gotovo iz mrtvog ugla Krsti} je lukavim lob udarcem pogodio suprotni ugao. M. Po.

Borac - Dinamo 3:2 (0:1) RAKOVAC: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija Milanovi} (Novi Sad), strelci: Bizjak u 51. (iz penala), S. Popovi} u 75.

Foto:D.Ivani}

minutu iz opravdano dosu|enog jedanaesterca su izjedna~ilki. Ta~ku na ovu lepu i neizvesnu fudbalsku predstavu stavio je mladi Bo`i} na efektan na~in. B. Star~evi}

Tatra - Sremac 0:0 KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 100, sudija Ra|en (Budisava). @uti kartoni: Keleman (Tatra), Radovi} (Sremac). TATRA: Muha 8, Srnka 7, Fun}ik 7, Fej|i 9, Vargec 8, Pe}kovski 8, [vowa 8, Keleman 7 (Kohut 7), G. Grijak 7 (Tot 7), M. Grija 7 (^eman 7), Bala` 7. SREMAC: Simi} 8, Vaji} 7, @egarac 7, Prole 7, Duboja 8, Bogdan 7 (Radovan 7), Andrin 7, Radovi} 8, Stojakovi} 8, Trnini} 7 (Agmaxi} 7), An|eli} 7. Zanimqiva i do kraja korektna fudbalska predstava. Bilo je puno lepih kombinacija i {uteva u okvir gola. Golmani i Muha i Simi} su pravovremenim i atraktivnim intervencijama neutralisali po nekoliko dobrih i preciznih {uteva. Doma}ina je jednom spasila pre~ka. P. Palik

MFL ALIBUNAR – PLANDI[TE

MFL BA^KA PALANKA DRUGI RAZRED

KUPINIK:Krajina-Agrobanat2:3, BANATSKI SOKOLAC: Solunac - Vojvodina 3:1,DU@INE: Napredak - Banat 3:1, VLADIMIROVAC: Bratstvo Unirea-Jano{ik0:3,slobodnajebilaekipaGrani~ara. 1.Jano{ik 10 10 0 0 31:5 30 2.Solunac 11 9 1 1 33:14 28 3.Grani~ar 10 6 1 3 30:15 19 4.Krajina 10 6 0 4 25:22 18 5.Agrobanat 11 6 0 5 27:30 18 6.Napredak 11 5 0 6 26:25 15 7.Vojvodina 11 3 0 8 15:27 9 8.Banat 11 1 0 10 7:31 3 9.BratstvoU. 11 1 0 10 5:30 3

PLAVNA:Sloga–Ba~kiHajduk(Ba~koNovoSelo)2.1,KULPIN:Kulpin– Mladpost(MaliBa~)8:1,VAJSKA:Labuidwa~a – Borac (Vizi}) 2:5, NE[TIN: Ne{tin – Na{a zvezda (Silba{)0:0. 1.Kulpin 10 2.Na{azvezda 10 3.Mladost 10 4.Ne{tin 10 5.Sloga 10 6.Borac 10 7.B.Hajduk(-1) 10 8.Labudwa~a 10

8 7 5 4 4 3 2 1

1 2 1 1 1 2 2 2

1 1 4 5 5 5 6 7

35:8 20:7 16:23 11:12 19:30 21:22 16:18 11:29

25 23 16 13 13 11 7 5

NOVI SAD: Igrali{te Crvene zvezde, gledalaca 200, sudija Gali} (Sremska Mitrovica), strelci: Gordani} u 80. i Ra|en u 85. za Crvenu zvezdu, a Dui} u 23. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: \urikin, Celin, Uzelac (Crvena zvezda), Romi~, Vigwevi} (Ba~ka). CRVENAZVEZDA: \urikin 7, Joki} 7, Celin 7, Uzelac 7, Avakumovi} 7, Peki} 6 (Kalezi} 7), Popovi} 7, Ra{iovan 7, \or|evi} 6 (Ra|en 8), @ivkovi} 7 (Grabi} -), Gordani} 8.

je nakon gre{ke Vigwevi}a {utirao 12 metara u desni ugao golmana Kova~evi}a koji je rukom poku{ao da loptu izbaci iz gola, ali je ona na kraju ipak, zavr{ila u mre`i. Priliku da izjedna~e rezultat imao je Grbi}, uputio je udarac iskosa sa desne strane sa 12-13 metara ali je lopta zavr{ila pored desne stative. Tek {to je u{ao u igru rezervista Budu}nosti Vejinovi} je sjajnim udarcem glavom sa 7-8 metara pogodio desni dowi ugao golmana Trifunovi}a. Od 78. minuta doma}i su igrali sa igra~em mawe, s obirom je da je zbog drugog `utog

(Apatin). Strelci: Erkanovi} u 15. i 27. za Radni~ki, Osmaji} u 18. i 49. i Ili} u 26. za Obili}. @uti kartoni: Erkanovi}, Jovanovi}, Bojovi}, Kerleta, Vidanovi}, Stoj~i}, Borojevi} (Radni~ki), Krsti}, Rodi}, Alargi}, Divjak, An|i} (Obili}). RADNI^KI: Vidanovi} 7, Borojevi} 6, Ninkovi} 6, Kerleta 6, Guzina 6, Bojovi} 6, Jovanovi} 6, Mati} 6 (Stoj~i}), Erkanovi} 7, Trivun~i} 6, \eveqekaj 6 (\okanovi}). OBILI]: Suba{i} 8, An|i} 7, Beli} 7 (Kobilarov), Ili} 7, Rodi} 8, Alargi} 7, @uti} 7, Ma}i`enski 7, Osmaji} 9 (Jovovi}), Krsti} 7 (Milo{evi}), Divjak 7. U veoma dinami~noj i borbenoj igri gosti iz Zmajeva su sre}no pobedili. U prvom delu doma}ini su dva puta vodili, propustili jo{ tri povoqne prilike (isto toliko i gosti) za golove i bili boqi rival. U nastavku drugi gol Osmaji}a kao da je zaustavio Iri`ane u `eqi za pobedom. M. Jovi~i}

Prvi maj – Borac 0:1 (0:1)

Ra|enposti`eodlu~uju}ipogodaknaVidovdanskomnasequ

BA^KA: Romi} 8, Vigwevi} 6 (Gajdobranski 6), La~arak 6 (Kozomora 7), Peci} 7, Zelin~evi} 6, Bjelo{ 7, Duki} 7, Zec 6, \oki} 7, Srdi} 7, Sekeru{ 6 (Stojni} 7). Doma}i su vi{e napadali ali i proma{ivali. \or|evi} je u 14. i 16. minutu imao idealne prilike, prvi put je {utirao u golmana Romi}a a drugi put lopta je oti{la preko gola. Jedinu {ansu u 25. minutu Duki} je pretvorio u gol. I u nastavku doma}i su vi{e napadali. Kapiten Uzelac je u dva navrata {utirao a lopta je pro{la tik pored stative. Ulaskom mladog Ra|ena sve se preokrenuo. U 80. minutu @ivkovi} je lepo nabacio loptu ,a Gordani} je glavom loptu smestio u mre`u. Pet minuta kasnije je Ra|en bio spretniji od odbrane gostiju i lako je savladao istr~alog Romi}a. D. Ivani}

Budu}nost - Dunav 1:1 (0:1) MLADENOVO: Stadion Budu}nosti, gledalaca 350, sudija Lovre (Novi Sad), strelci: Vejinovi} u 75. za Budu}nost, a D. Luki} u 1. minutu za Dunav. @uti kartoni: Vigwevi} (Budu}nost), Ka~ar, Zogoi} (Dunav). Crveni karton: Majki} (Budu}nost). BUDU]NOST: Kova~evi} 8, Vigwevi} 7 (Bubuq 7), Bubalo 8, Majki} 7, Novak 8, Pu|a 8, Karanovi} 7 ([e{um 7), Latinovi} 7, Grbi} 8, Baji} 7 (Vejinovi} 8), Kne`evi} 7. DUNAV: Trifunovi} 7, Skopqak 6, @e`eq 6 (\. Luki} 6), Ka~ar 7, ]etenovi} 7, Kalaba 7, Aleksi} 6, Ti{ma 6, A{~eri} 7, Zogovi} 6, D. Luki} 6. Gosti su ve} u prvom minutu do{li u vo|stvo od 1:0. Du{an Luki}

kartona igru morao da napusti Marko Majki}. Odbrana Budu}nosti na ~elu sa neprelaznim Vladimirom Pu|om sjajno obavila svoj posao. M. \. Kremenovi}

Jugovi} - Metalac 5:2 (4:1) KA]: Sportski centar „Siget”, gledalaca 300, sudija In|i} (Stara Pazova), strelci: @ivanov u 5. i 75. \uri} u 9. i 20. Sukara u 39. za Jugovi}, a Gruji} u 16. i Popovi} u 47. minutu za Metalac. @uti kartoni: Antuni} (Jugovi}), Popovi}, Ardali}, Stojiqkovi} (Metalac). Crveni karton: Ardali} (Metalac). JUGOVI]: Be~eli} 7, Antuni} 7, Nikoli} 7, Grozdi} 7, Laki} 8, Sukara 7 (Babi} 7), @ivanov 7, Plav{i} 7, \uri} 8 (Pavlica 7), Bla`i} 7 (Ze~evi} 7), Terzi} 7. METALAC: Savkovi} 7, Jovanovi} 6, Soldat 6 ([ekuqica 6), Lazendi} 7, Latinovi} 6, Ardali} 6, Gruji} 6, Stojiqkovi} 6, Ble{i} 6, Popovi} 7, Stai{i} 6. U reviji golova najlep{i je bio onaj u 9. minutu, kada je mla|ani Mirko \uri} napravio pravi slalom u odbrani gostiju i savladao nemo}nog Savkovi}a. Uz pet postignutih golova Ka}ani su propustili jo{ toliko povoqnih prilika. Istina, i gosti su imali dobre prilike da jo{ koji put zatresu mre`u doma}ina, ali dva puta su pogodili stativu i jednom pre~ku. M. Grbi}

Radni~ki (I) – Obili} 2:3 (2:2) IRIG: Stadion Radni~kog, gledalaca 150, sudija Jerelovi}

RUMA: Stadion Prvog maja, gledalaca 150, sudija Piqa (Srpski Mileti}). Strelac: Bubawa u 26. minutu. @uti kartoni: Milo{evi}, \oki} (Prvi maj), Vujadinovi} (Borac). PRVIMAJ: Deli} -, Markovi} 6 (Putica 6), Milo{evi} 6, An|i} 7, \ori} 6, \oki} 6, Sikirica 6, Jovanovi} 6 (Je`), Mihajlovi} 6 (Rokni} 6), ^upeqi} 7, Kordolup 6. BORAC: Dragi} -, Ili} 6, Vujadinovi} 6 (Srdi} 7), Stojanovi} 6, Ja{ovi} 6, Miri} 7, Va`ovi} 6 (Bo{kovi} ), Sedlar 7, Bubawa 7, Vu~kovi} 6, Kukoq 6. U 26. minutu Va`ovi} je idealno centrirao u kazneni prostor doma}ih, Bubowa se najboqe sna{ao i pored Deli}a glavom poslao loptu u mre`u. Posle toga, ulavnom se sve de{avalo na sredini terena, pa oba golmana su kao gledaoci posmatrali susret. U fini{u najboqu {ansu za izjedna~ewe propustio je \oki}, posle gu`ve pred golom gostiju, sa nekih desetak metara lopta je pro{la tik pored gola. M. Juri{i}

Omladinac – Polet 3:2 (2:0) STARI BANOVCI: Stadion pod Bairom, gledalaca 200, sudija Radi} (Novi Sad). Strelci: Mra~ajac u 24, Kova~evi} u 27. i ]eran u 47. za Omladinac, Jovanovi} u 54. i Furtula u 90. minutu za Polet. @uti kartoni: Ivani{evi} (Omladinac), Kuli}, Rako~evi}, Dobrojevi} (Polet). OMLADINAC: Tati} 7, Ivani{evi} 7, Savi} 7, Duki} 7, Dani~i} 7 (Mra~ajac 7), Stefanovi} 7, ]eran 7, Kova~evi} 7 (Rusmir 7), Pej~inovi} 7, Xepina 7, Bosan~i} 7. POLET: Lov~anin 7, Kuli} 7, Dobrojevi} 7, Svrkota 7 (Maksimovi} 7), [egan 7, Josovi} 7,

19

NOVISAD:Crvenazvezda–Ba~ka 2:1, IRIG: Radni~ki – Obili} 2:3, STARI BANOVCI: Omladinac – Polet 3:2, MLADENOVO: Budu}nost – Dunav 1:1, SREMSKA MITROVICA: Radni~ki – Indeks 0:1, RUMA: Prvi maj–Borac0:1,ERDEVIK:SlogaRadni~ki–Mladost(T)5:1,KA]:Jugovi}– MladostAV5:2. 1.Borac 21 14 4 3 53:31 46 2.Dunav 21 14 3 4 47:18 44 3.Indeks 21 13 4 4 29:20 43 4.C.zvezda 21 12 4 5 32:23 40 5.Ba~ka 21 11 4 6 30:22 37 6.Budu}nost 21 7 10 4 26:24 31 7.Obili} 21 8 6 7 34:23 30 8.Omladinac 21 8 6 7 40:36 30 9.Polet 21 8 3 10 29:29 27 10.Prvimaj 21 8 3 10 22:23 27 11.SlogaRad.(-1)217 4 10 31:35 24 12.Rad.(SM) 21 8 0 13 32:42 24 13.Jugovi} 21 7 2 12 29:38 23 14.Mladost(T) 21 4 11 6 23:33 23 15.MetalacAV 21 2 6 13 19:44 12 16.Rad.(I)(-3) 21 0 4 17 14:49 1

Furtula 7, Rako~evi} 7 (Kon~ar 7), Jovanovi} 7, Isajlovi} 7, Malacko 7. Doma}ini su o~ekivali ubedqivu pobedu. Vodili su sa 2:0 i propustili niz prilika da pove}aju rezultat. ^ak je i Lov~anin odbranio Pej~inovi}u penal. G. Dragoqi}

Radni~ki (SM) – Indeks 0:1 (0:1) SREMSKA MITROVICA: Stadion Radni~kog, gledalaca 150, sudija: Peranovi} ([ajka{). Strelac:Vujanovi} u 4. @uti kartoni: \ur|evi}, Risti} (Radni~ki). RADNI^KI: [ivoqicki 7, Mili~i} 6, Boji} 6, Risti} 7, Miji} 6, Ninkovi} 7 (Stevi} 6), Cvjeti} 7, \ur|evi} 6, Vasiqevi} 6, Skorupan 6, Proki} 6 (Reli}, @ivanovi}). INDEKS: Buzaxija 8, Staki} 7, Kragovi} 8, Salkai 7 (Te{anovi}), \orovi} 7, Powevi} 7, Maravi} 7 (Valan 6), S. Staki} 8 (Spiridonovi}), Guberini} 7, Vujanovi} 8. D. Risti}

Sloga Radni~ki – Mladost (T) 5:1 (1:1) ERDEVIK: Stadion Sloge Radni~ki, gledalaca 100, sudija Malixan (Novi Sad). Strelci: Pova`an u 31. (iz penala) i 90. (iz penala), [aji} u 58. i Lepiwica u 78. i 85. za Slogu Radni~ki,a Bojovi} u 43. minutu za Mladost. @uti kartoni: Miqkovi}, Aperli}, Pova`an, [aji} (Sloga Radni~ki), R. Krivokapi}, Mijatovi}, Stankov (Mladost). Crveni kartoni: [arenac, [impraga (Mladost). SLOGA RADNI^KI: Kuqa 7, ^obanovi} 7, Rai~evi} 7, Miqkovi} 7, Aperli} 7, Simiki} 7, Bojani} 8, Ivkovi} 7 (Vasi} 7), [aji} 7, Pova`an 8, Jovanovi} – (Lepiwica 8). MLADOST: Meduri} 6, [ija~i} 6, [impraga 5, [arenac 6, Vinkovi} 6, R. Krivokapi} 6, B. Krivokapi} 6 (Dudvarski ), Kozomara 5 (Kerkez 6), ]ik 6 (Stankov 5), Bojovi} 6, Glavardanov 5. K. Vig

KVALITETNE LIGE MLA\IH KATEGORIJA Omladinci

Kadeti

Srem-Radni~ki(NP),gostinisu doputovali, Novi Sad - Kikinda (gostinisudoputovali),^SKPivara - Proleter 0:0, Baka Topola BigbulRadni~ki3:2,OmladinacSlavija 1:3, In|ija - Indeks 6:0, slobodni su bili Dowi Srem i Radni~kiizSombora. 1.In|ija 18 2.NoviSad 16 3.^SKPivara18 4.Slavija 17 5.Rad.(NP) 17 6.Proleter 17 7.Srem 16 8.BBRad. 17 9.Rad.(S) 17 10.B.Topola 18 11.Omladinac 18 12.D.Srem 16 13.Kikinda 17 14.Indeks 16

15 12 10 11 8 7 8 7 8 6 5 4 4 1

3 0 1 3 4 4 1 5 2 7 5 5 0 8 3 7 0 9 2 10 2 11 2 10 1 12 0 15

57:12 43:12 42:22 35:26 26:19 18:12 27:25 32:32 31:36 17:24 23:42 13:36 18:43 9:50

48 37 34 34 26 26 24 24 24 20 17 14 13 3

Hajduk-Dinamo7:1,Be~ejOldgold - Banat 2:3, Vr{ac - ^SK Pivara 1:2, Crvenka-Radni~ki(S)1:2,In|ija-Kikinda (danas), Ba~ka 1901. - Mladost 2:2,Vojvodina-NoviSad1:1,Spartak Zlatiborvoda-Radni~ki(SM)5:1,Big bulRadni~ki-Ba~kaTopola3:0. 1.Vojvodina 22 18 3 1 66:19 57 2.^SKPivara22 17 2 3 65:20 53 3.Banat 22 14 5 3 52:22 47 4.SpartakZV 22 14 4 4 60:21 46 5.NoviSad 22 14 4 4 45:17 46 6.Hajduk(-1) 22 13 4 5 53:19 42 7.Crvenka 22 11 3 8 30:37 36 8.Be~ej(-1) 22 9 3 10 40:45 29 9.Rad.(S) 22 7 5 10 27:31 26 10.Vr{ac 22 7 4 11 27:45 25 11.Kikinda 21 6 6 9 33:39 24 12.Rad.(SM)(-1)22 6 5 11 29:49 22 13.Ba~ka1901. 22 5 6 11 23:35 21 14.B.Topola 22 5 6 11 20:36 21 15.In|ija 21 3 7 11 17:34 16 16.Mladost 22 2 7 13 23:54 13 17.Dinamo 22 2 6 14 16:51 12 18.BBRad.(-3) 22 2 4 16 11:63 7

Pioniri

Hajduk-Dinamo1:4,Be~ejOldgold - Banat 1:2, Vr{ac - ^SK Pivara 0:0, Crvenka-Radni~ki(S)2:5,In|ija-Kikinda (19.94), Ba~ka 1901. - Mladost 2:0,Vojvodina-NoviSad4:1,Spartak Zlatiborvoda-Radni~ki(SM)5:0,Big bulRadni~ki-Ba~kaTopola1:2. 1.Vojvodina 22 21 0 1 119:5 63 2.Dinamo 22 19 1 2 71:15 58 3.^SKPivara22 17 1 4 73:25 52 4.Banat 22 16 4 2 60:20 52 5.SpartakZV 22 13 6 3 53:22 45 6.NoviSad 22 12 3 7 49:35 39 7.Hajduk 22 11 4 7 47:35 37 8.Radni~ki(S)22 11 3 8 52:43 36 9.Kikinda 21 8 3 10 37:48 27 10.Crvenka 22 8 2 12 42:59 26 11.Vr{ac 22 6 6 10 17:34 24 12.In|ija 21 7 2 12 36:37 23 13.Rad.(SM) 22 5 2 15 30:59 17 14.B.Topola 22 5 2 15 16:57 17 15.Ba~ka1901.(-1) 22 4 4 14 14:64 15 16.BBRad.(-1) 22 4 3 15 24:60 14 17.Mladost 22 3 1 18 7:58 10 18.Be~ej 22 3 1 18 24:95 10

e–mail adresa sportske rubrike „Dnevnika” je: sport@dnevnik.rs


20

sport

utorak19.april2011.

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA - ISTOK

Glavom nasudiju DUPQAJA: Igrali{te Banata, gledalaca oko 50, sudija: Sarka (Vr{ac), strelaci: Veselinov 75. za Banat, a Malijar 36. \uki} 78. i Radovi} 85. minutu za Hajdu~icu. Iskqu~eni igra~i: Pandurov, MiKUSI]: [evac - Potporaw 2:0, DUPQAJA: Banat - Hajdu~ica 1:3, KRU[^ICA: Ratar - Borac (Vra~evGaj)5:1,BANATSKAPALANKA: Dunav - Crvena zvezda (Pavli{) 3:1, JASENOVO: Kara{ - Hajduk ([u{ara) 2:1, PLANDI[TE: Sloga-Dobrica3:1.VLAJKOVAC:Jedinstvo - Kara{ (Ku{tiq) 1:0, slobodanjebioBoracizVelikog Sredi{ta. 1.Sloga 19 19 0 0 100:9 57 2.Borac(VS) 18 11 2 5 38:19 35 3.Hajdu~ica 18 9 5 4 47:22 32 4.C.zvezda 18 10 1 7 34:19 31 5.Kara{(K) 19 8 5 6 35:36 29 6.Ratar 19 8 3 8 34:30 27 7.Dunav 19 7 6 6 38:36 27 8.Hajduk 19 8 1 10 23:32 25 9.Kara{(J) 19 7 1 11 31:49 22 10.[evac(-1) 19 6 4 9 30:31 21 11.Potporaw 18 6 3 9 36:42 21 12.Jedinstvo 19 6 3 10 31:43 21 13.Dobrica 19 5 4 10 24:40 19 14.Banat 19 5 3 11 23:67 18 15.Borac(VG) 18 4 1 13 15:64 13

lovan~evi} i Rufa (Banat), `uti kartoni: Stojkovski, Radulovi} i \uki} (Hajdu~ica) BANAT: Dragan 7, Mali 6, Rufa 6, Horti 6 (Preda 6), Pandurov 6, Veselinov 6, Milovan~ev 6, Mari} 7, Stankov 6, [imon 6, Gava 6. HAJDU^ICA: Glogovac 7, Stojkovski 7, Milorad Mr{i} 7, Malijar 8, Pe}inovski 8, Radulovi} 7 (Marko Mr{i} 7), Milan Mr{i} 8, An|elovski 6 (Dem{e 7), Kocevski 6 (\uki} 7), Jovi} 7, Radovi} 8. Fudbaleri Hajdu~ice su bili boqi, Malijar je naba~enu loptu iz slobodnog udrca zahvata glavom i pogodio mre`u. U drugom poluvremenu, zbog poni{tenog gola , doma}i igra~ Pandurov je glavom udario pomo}nog sudij V. Milijar

DUGA JU@NOBANATSKA LIGA - ZAPAD VOJLOVICA: Mladost - Vojvodina (Crepaja) 0:1, PAN^EVO: @elezni~ar - Dolovo 2:1, BAVANI[TE: BSK-Unirea(Uzdin)6:3,PLO^ICA: Borac - Pobeda (Samo{) 2:1, KA^AREVO: Jedinstvo Stevi} - Glogow 1:2, DELIBLATO: Omladinac - Pan~evo7:1,OPOVO:Omladinac-Plavi Dunav(Skorenovac)1:0,slobodnisu bili Proleter iz Mramorka i BoracizSakula. 1.Borac(S) 19 17 1 1 67:9 52 2.Omlad.(O) 19 5 2 2 68:11 47 3.Vojvodina 20 14 5 1 51:22 47 4.Unirea 20 12 2 7 64:43 38 5.Mladost 19 11 4 4 50:13 37 6.Jed.Stevi}19 11 1 7 67:36 34 7.Dolovo 20 9 5 6 51:29 32 8.Omlad.(D) 19 10 1 8 52:40 31 9.BSK 20 9 1 10 34:37 28 10.Pl.Dunav 20 7 3 10 38:38 24 11.@elezni~ar19 7 2 10 40:40 23 12.Borac(P) 20 6 2 12 25:55 20 13.Glogow 20 4 3 13 33:57 15 14.Pobeda 20 3 2 15 26:89 11 15.Pan~evo 19 1 2 16 24:98 5 16.Proleter(-10)192 0 17 20:83 0

PRVA LIGA - @ENE

NI[:Ma{inacPZP-Su{ica(Kragujevac) 9:0, PO@AREVAC: Po`arevac LASK(Lazarevac)4:0,BOGATI]:Ma~va ([abac) - Sloga (Zemun) 1:3, KRAGUJEVAC: Uno fortuna - Napredak (Kru{evac) 0:3, KUMANE: Novi Be~ej - [abac 1:1, NI[: Lemind lavice (Leskovac) Spartak(Subotica)0:2(prekinutou26. minutudoma}iostalisasedamigra~a). 1.Spartak 17 16 2.Ma{inac 17 14 3.Napredak 17 11 4.Po`arevac 17 11 5.LASK 17 8 6.[abac 17 5 7.Sloga 17 5 8.Lemind 17 3 9.Ma~va 17 4 10.Su{ica 17 3 11.N.Be~ej 17 2 12.Unofortuna17 1

1 0 100:4 2 1 83:7 5 1 71:7 3 3 52:13 4 5 38:37 3 9 23:45 3 9 26:61 5 9 15:45 2 11 21:73 4 10 17:57 4 11 21:66 2 14 8:60

49 44 38 36 28 18 18 14 14 13 10 5

DRUGA LIGA - @ENE SEVER

PAN^EVO: Pan~evo - Kalemegdan (Beograd)2:1,ZREWANIN:Radni~ki 1919.-Rubin(Mol)3:1,slobodnisu bili Ravangrad iz Sombora i Fru{kogoracizNovogSada. 1.Ravangrad 2.Radni~ki 3.Rubin 4.Fru{kogorac 5.Kalemegdan 6.Pan~evo

8 8 7 8 9 8

6 5 3 2 1 1

2 3 1 2 3 1

0 0 3 4 5 6

ZREWANINSKA LIGA

SUBOTI^KA PODRU^NA LIGA

Nini}re{iodilemu

Odlukanapo~etku

Mladost (L) - Polet 2:0 (2:0)

Banat - Hajdu~ica 1:3 (0:1)

24:5 20 27:8 18 22:16 10 7:15 8 10:25 6 10:32 4

dnevnik

ZREWANIN: Igrali{te „kraj Skrobare”, gledalaca 150, sudija Ivani} (Melenci), strelac Nini} u 22. i 32. minutu (iz penala). MLADOST: Kandi} 7, Grubor 7, Deli} 7, Titin 7, Brkqa 7, Mi}evi} 6, Mati} 6, M. Mi{i} 6, Nini} 8, S. Mi{i} 7 (Stani} -), Maksimvi} 7. POLET: \ur|ev 7, [ibul 6, Tubin 6 (Vuja~i}, Jeli~i}), Jeli} 6, ^udanov 7, Rodi} 6, Savi} 6, Biki} 6 (Jawi} -), Angelovski 6, Mitrovi} 7, Ke~a 6. Mladosta{i su zbog poplavqenog terena igrali u Zrewaninu i zahvaquju}i Vladimiru Nini}u stigli do bodova. U 22. minutu posle kornera je zahvatio loptu na prvoj stativi i pogodio mre`u gostiju, da bi deset minuta kasnije bio oboren Stefan Mi{i} a siguran sa penala je bio Nini}.

Borac - Crvena zvezda (VS) 2:1 (0:0) ZREWANIN: Igrali{te „u Doqi”, gledalaca 100, sudija Medovi} (Banatski Dvor), strelci: Pavlovi} u 72. Mili~evi} u 77. za Borac, a Gajinov u 49. minutu za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: Ivanov, Bo`i} (Borac), [tikovac, Jovanovi}, Karanovi}, Popovi} (Crvena zvezda). Crveni karton: Krivoku}a (Crvena zvezda). BORAC: \or|evi} 8, Ivanov 8, Bo`i} 7, Gruji} 7 (Krasi} -), \ulinac 7, Mijatov 6, Jeli} 6 (Petrovi} -), Po{tin 6, Pavlovi} 6, Stana}ev 6, Mikala~ki 6 (Mili~evi} 7). CRVENA ZVEZDA: Pavkovi} 7, Ceko 7, [tikovac 6, Kosti} 7 (Vujovi} 7), Krivoku}a 7, Radulovi} 6, Jovanovi} 6, Vlaji} 6, Karanovi} 8, Popovi} 7, Gajinov 7 (Tomas -).

Vojvodina - Krajina 4:1 (3:0) PERLEZ: Igrali{te „ispod Mlina”, gledalaca 150, sudija Mesaro{ (Banatski Dvor), strelci: Srdanov u 7. Milovac u 35. Markoski u 37. Malba{ki u 73. za Vojvodinu, a N. Karanovi} u 58. minutu za Krajinu. @uti karton Srdanov (Vojvodina). VOJVODINA: Pozni} 6, I. Stefanovi} 7, Lazarevi} 6, Braj-

kov 8, G. Stefanovi} 7, Moldovan 7 (Amixi} 6), Srdanov 6, @miri} 6, Milovac 6 (Jovanovi} -), Malba{ki 6. Markoski 6 (Kalajxija -). KRAJINA: Poznanovi} 6, N. Novakovi} 6, Kosanovi} 5, Zori} 7, Bogunovi} 6, Kova~evi} 6, \. Novakovi} 6, @. Karanovi} 6 (Rodi} 8), Stoji} - (N. Karanovi} 6), Bjeleti} 7, Vigwevi} 7.

Crvena zvezda - Rusanda 3:1 (2:0) RUSKO SELO: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 200, sudija Brki} (Zrewanin), strelci: M. Mudrini} u 4. [erbexija u 44. Mujki} u 47. za Crvenu zvezdu, Adamov u 48. minutu za Rusandu. @uti kartoni: ]eki}, Cvijan (Crvena zvezda) Popov, Stojkov, Milivojev (Rusanda). CRVENAZVEZDA: ]iri}, N. Mudrini}, ^eki}, Kne`evi} (Marijanovi}), Bilbija, Novako-

MFL KIKINDA - NOVI BE^EJ

KIKINDA:@AK-Jedinstvo (Bo~ar) 4:1, BA[AID: Vojvodina-Napredak(BanatskaTopola) 1:0, I\O[: Borac - 2. oktobar(Kumane)1:0.

1.Vojvodina 2.Borac 3.2.oktobar 4.Napredak 5.@AK(-1) 6.Jedinstvo

12 12 12 12 12 12

8 8 4 4 4 1

3 3 3 1 2 2

1 1 5 7 6 9

30:13 28:15 29:25 21:25 21:27 23:47

27 27 15 13 13 5

vi}, Mujki}, Tubin, M. Mudrini}, Cvijan, Serbexija (Klasni}) RUSANDA: Popov, Nadla~ki, Kuru~ev, Milivojev, [argin, Mi{kovi}, Stojkov, Radojev, Raki}, Radi{i}, Adamov. U pravoj prvenstvenoj utakmici vi|en je dobar fudbal. Doma}in je poveo u 3. minutu golom Milo{a Mudrini}a, a [erbexija je povisio rezultat. M. Ra~i}

Naftagas (E) Bile}anin 1:0 (0:0) ELEMIR: Igrali{te „Crveni dom”, gledalaca 300, sudija Drndarevi} (Zrewanin), strelac Topalov u 85. minutu. @uti kartoni: Barawi, Topalov, Mi{~evi} (Naftagas), P. Varadinac, Pjetlovi} (Bile}anin). Crveni karton: Br~i} (Bile}anin).

ELEMIR: Naftagas - Bile}anin (Se~aw) 1:0, ZREWANIN: Mladost (Luki}evo)-Polet(Nakovo)2:0,ZREWANIN:Borac-Crvenazvezda(Vojvoda Stepa) 2:1, MOKRIN: Delija Mladost(BanatskiDespotovac)0:2, PERLEZ:Vojvodina-Krajina(Kraji{nik)4:1,RUSKOSELO:Crvenazvezda-Rusanda(Melenci)3:1,KNI]ANIN:Potisje-OFKKlek3:2,BANATSKOKARA\OR\EVO:Jedinstvo-Begej(@iti{te)2:0. 1.Jedinstvo 20 19 2.Naftagas 20 12 3.Potisje 20 10 4.Vojvodina 20 9 5.Krajina 20 10 6.C.zvez.(-1) 20 9 7.C.zvezda(VS)20 8 8.Borac 20 9 9.Begej 20 8 10.Rusanda 20 8 11.Mladost(L) 20 7 12.Bile}anin 20 7 13.Mladost(BD)20 8 14.OFKKlek 20 6 15.Delija 20 5 16.Polet 20 2

1 0 4 4 4 6 6 5 3 7 4 7 5 7 2 9 4 8 2 10 3 10 3 10 0 12 2 12 3 12 1 17

63:7 24:17 51:41 32:20 39:29 25:23 41:35 29:36 34:27 37:45 31:30 41:43 25:43 29:47 22:45 18:61

58 40 34 33 33 30 29 29 28 26 24 24 24 20 18 7

NAFTAGAS: @ivkovi} 7, Barawi 7, D. Dabi} 6 (Kalaba -), Grabunxija 7 Topalov 8, Rado{evi} 6, R. Dabi} 6, Stepanov (Mandi} 7), ^eti} 6, Mi{~evi} 6, Galin 6 (Prodanovi} -). BILE]ANIN: P. Varadinac 7, Dragi} 6, Br~i} 5, Papri} 7, Vukoje 7, Milo{evi} 6, Pjetlovi} 6, Gruba~i} 6, Uqarevi} 5 (Lazi} -), Vu~kovi} 7, N. Varadinac 6.

Potisje - OFK Klek 3:2 (0:0) KNI]ANIN: Igrali{te „kraj Bikare”, gledalaca 150, sudija Dimitri} (Banatsko Veliko Selo), strelci: Marinkovi} u 47. i 56. Kodi} u 59. za Potisje, a Dologu{in u 80. i 93. minutu (iz penala) za OFK Klek. @uti kartoni: Savi}, Milovac, Risti} (Potisje), Bogdanovi}, \or|evi} (OFK Klek). Crveni karton: Bogdanovi} (OFK Klek). POTISJE: De. Stojkovi} 6, Da. Stojkovi} 7, Stankovi} 6, Mihajlovi} 7, Bala` 7, Savi} 6, Milovac 7 (Anti} -), Marinkovi} 8 (Risti} -), \or|evi} 6 (Sokolovi} -), Ili} 7, Kodi} 7. OFK KLEK: Kurte{an 7, Stanojevi} 7, Dologu{in 7, ^ubra 6, Bogdanovi} 6, \or|evi} 6, Rodean 7, No`ini} 6 (Stevi} -), Milanovi} 6, Perovi} 7 (Cerovi} -), Milenkovi} 6 (Vu~eti} -). Pripremio: S. M. Petrovi}

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

Liderodoleo

Budu}nost (A) – Slavija 0:4 (0:4) ALIBUNAR: Stadion: Budu}nosti. Gledalaca: 100. Sudija: Rajda (Vr{ac). Strelci: Barto{ u 22, Bosni} u 26, 29,i 34. minutu. @uti kartoni: Ili}, Rajli}, Subin (Budu}nost). BUDU]NOST: Pozni} 6, Bajin 5 (Vuka{inovi} 5), Raki} 5 (Subin 5), Rajli} 5 (Bala{ 5), [elni} 5,

GAJ: Partizan - Partizan (Uqma) 3:0, BANATSKO NOVO SELO: Sloga - Kolonija (Kovin) 3:3, BANATSKIBRESTOVAC:Budu}nostRadni~ki (Kovin) 1:10, BARANDA: Radni~ki - Mladost (Omoqica) 0:1,IZBI[TE:Polet-BAK(Bela Crkva)1:4,VR[AC:Vr{acUnited - Jugoslavija (Jabuka) 6;0, ALIBUNAR:Budu}nost-Slavija(Kova~ica) 0:4, GREBENAC: Vulturul Tempo(Sefkerin)4:0. 1.Kolonija 20 12 5 3 52:29 41 2.Sloga 20 11 3 6 40:24 36 3.Mladost 20 11 2 7 48:29 35 4.BAK 20 10 3 7 33:25 33 5.Rad.(B) 20 9 4 7 46:31 31 6.Part.(G) 20 8 7 5 34:33 31 7.Rad.(K) 20 8 6 6 45:27 30 8.Vr{ac 20 9 3 8 30:23 30 9.Part.(U) 20 8 6 6 31:25 30 10.Slavija 20 9 2 9 33:40 29 11.Tempo 20 7 7 6 27:28 28 12.Jugosl.(-1) 20 8 4 8 32:37 27 13.Vulturul 20 6 5 9 32:34 23 14.Polet 20 6 3 11 29:49 21 15.Budu}.(BB)(-1)204 1 15 29:63 12 16.Budu}.(A) 20 2 3 15 11:54 9

\apa 6, Ili} 5, Jovi~i} 5, Rajin 5, Mun~an 5, Gerge 5. SLAVIJA: Krivoku}a 7, Nestorovski 7, V.Duda{ 7, Qavro{ 7, Jak{i} 7, Radenkovi} 8, Barto{ 7, Bosni} 9 (Bire{ -), S.Duda{ 7, Toma{ 7 (\urkovski -), Mihalek 7. B. St.

Jedinstvo Stevi} Glogow 1:2 (1:1) KA^AREVO.Stadion: Jedinstva Stevi}. Gledalaca: 200. Su-

MFL @ITI[TE NOVA CRWA NOVACRWA:Roham-1.oktobar (SrpskiItabej)4:1,ME\A:Proleter-Olimpija(Torda)5:0,BANATSKOVI[WI]EVO:Polet-Napredak(^estereg)0:2,ALEKSANDROVO:Borac-Terekve{(Hetin)4:0. 1.Borac 13 2.Napredak 13 3.Proleter(-1) 13 4.Roham 13 5.1.oktobar 13 6.Olimpija 13 7.Terekve{ 13 8.Polet 13

12 10 7 6 4 2 2 2

1 0 2 1 2 4 2 5 1 8 3 8 2 9 1 10

67:4 54:9 27:29 32:27 25:39 16:38 14:57 21:42

37 32 22 20 13 9 8 7

dija: Filip Stankovi} (Pan~evo). Strelci: D.An|elovi} u 25 za Jedinstvo Stevi}, Jeremi} u 9 i 80 za Glogow. @uti kartoni: Rajkovi}, N.An|elovi}, Nestorovski (Jedinstvo Stevi}), Ilijevski, Cvetkovi}, Trajkovi} (Glogow). JEDINSTVO STEVI]: Kne`evi} -, Okuka 6 (Mladenovski -), N.An|elovi} 5, I. Pe{ovski 5, Dimitrijevski 6, Spaskovski 6, Nestorovski 6, Traj~evski 5 (Rajkovi} 5), Krstevski 5 (Stoj~evski -), D.An|elovi} 6, Zlatanovi} 6. GLOGOW: Mari} 9, I.Ilijevski 7, Cvetkovi} 7, Ig. Ilijevski 7, Karanfilovski 6 ( Filipovi} 6), D.Ilijevski 7, S.Veselinovi} 8, Jeremi} 8, Dumitrov 7, Milo{evski 7, M.Veselinovi} 8. B. St.

Proleter-Potisje5:0,Subotica - Preporod 0:3, ^oka - Wego{ 1:4,Baj{a-Panonija1:1,Tisa-Tavankut0:1,Vinogradar-^antavir 1:1,Jadran-Sloboda2:1,Krivaja -Ba~ka2:0. 1.Baj{a 20 2.Tavankut 20 3.Proleter 20 4.Wego{ 20 5.Panonija 20 6.Preporod 20 7.Vinogradar 20 8.Ba~ka 20 9.Tisa 20 10.Krivaja 20 11.^oka 20 12.Sloboda 20 13.^antavir 20 14.Jadran 20 15.Subotica 20 16.Potisje 20

14 12 12 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 8 5 1

3 3 4 4 3 5 5 5 3 7 3 8 2 9 2 9 3 9 2 10 2 10 2 10 4 9 0 12 2 13 4 15

49:14 36:19 42:20 33:30 38:29 41:28 35:28 33:32 23:31 30:27 27:39 31:47 29:34 32:35 24:43 15:62

45 40 39 35 33 30 29 29 27 26 26 26 25 24 17 7

ka), Pejovi} i D. Kalu|erovi} (Wego{). Crveni karton: Uskokovi} (Wego{). ^OKA: Toma{ev 7, Radi{evi} 6, Sabo 6, Feher 7, Kri{anov 6 (@ivanov 6), Bauk 6, Z. Terzin 6, Davidov 6 (Nikolin 6), Vorgi} 7, @ivkov 6 (Kne`evi} 6), Terzin 6. WEGO[: M. Kalu|erovi} 8, Uskokovi} -, Mari} 7, Vujovi} 8, Lagator 7, Bracanovi} 7, V.Banovi} 7 (Kosovi} 7), Stojanovi} 7, Maravi} 8, Pejovi} 8 (Perovi} 7), D. Kalu|erovi} 7 (N. Banovi} -). M. Mr.

IvicaBo{wak(Tisa)

tikosi} 7), N. Skenderovi} 8. Gosti iz Tavankuta su do pobede do{li ve} u 6.minutu kada je napad po levoj streni niskim udarcem krunisao Neboj{a Skenderovi}, lopta je pogodila stativu, a solidni golman doma}ih Ivica Bo{wak nije uspeo da je zaustavi, pa je prvi put savladan ovog prole}a. M. Mitrovi}

Krivaja - Ba~ka (M) 2:0 (1:0) KRIVAJA: Stadion Krivaje, gledalaca 100, sudija Vu~kovi} (Pali}), strelci: Pani} u 5. i Borenovi} u 80. minutu. @uti kartoni: M. Majki}, Pe{ut (Krivaja), Bajtaji, Stra`me{terov (Ba~ka). KRIVAJA: Vojni} 7, M. Majki} 7, A. Majki} 7, Pe{ut 7, Oreq 8, Maxar 7 (Lazi} 7), Lon~ar 7, Zorica 8 (Jovanovi} 7), Zagorac 7 (Bukvi} 7), Borenovi} 8, Pani} 8. BA^KA: S. Matkovi} 8, Nemet 6, Bajtaji 6, Vilago 6, Sel 6, Jak{i} 6, B. Matkovi} 6, Kri`an 7, Savi} 7, Morovi} 7, Stra`me{terov 6. S. St.

^oka - Wego{ 1:4 (0:1)

Sloga (BNS) - Kolonija 3:3 (1:1) BANATSKO NOVO SELO: Stadion: Sloge. Gledalaca: 400. Sudija: Dragan Milanovi} (Pan~evo). Strelci: Obradovi} u 44, 50. i 72. za Slogu, Bo`in u 15, Zlatkovi} u 49, Vel~anovi} u 60. minutui za Koloniju. @uti kartoni: [arac, Zec, Obradovi}, Perla{ (Sloga), Vel~anovi}, Delibla~anin (Kolonija).. SLOGA: M.Milanovi} 7, Perla{ 6 (Vrani} 6), [arac 7, Zec 6, Obradovi} 8, Anisimov 6, Kne`i} 6 (N.Mar~eti} 6), Rusuloj 7, Lazarevi} 6 (D.Mar~eti} 6), D. Milanovi} 6, Milovac 6. KOLONIJA: \okovi} 7, D.Lakovi} 7, N.Lakovi} 7, Bo`in 7, Lacmanovi} 7, Gvozdenovi} 7, Zlatkovi} 7, Maksimovi} 6, Vel~anovi} 7, Pu{ica 6, Delibla~anin 6. Najboqi pojedinac na me~u bio je trostruki strelac Obradovi}, ali ni to nije bilo dovoqno da Sloga pobedi lidera na tabeli. B. Stojkovski

Tisa - Tavankut 0:1 (0:1) ADORJAN: Igrali{te Tise, gledalaca 150. Sudija: Zeli} (Pa~ir). Strelac: N. Skenderovi} u 6. minutu. @uti kartoni: Salai, Radosav~evi}, Taka~ (Tisa), M. Vizin, Pr~i}, Tumbas i B. Vizin (Tavankut). TISA: Bo{wak 7, Ma~ai 6, Taka~ 7, Si~ 7, Tandari 7, Salai 6, Ostrogonac 7, Radosav~evi} 6, ^. Bor{o{ 6 (Kne`evi} 6), ^ernak 6 (^. I. Bor{o{ 6), Kara~owi 6 (Bagi 6). TAVANKUT: Vukovi} 7, I. Skenderovi} 7, Sloboda 6 (Tumbas 7), Ruski 7, Mihaqevi} 8, Pr~i} 7, Peri} 7 (Tokodi 7), M. Vizin 7, B. Vizin 7, [imi} 7 (Ple-

^OKA: Stadion ^oke, gledalaca 100. Sudija: G. Zinaja (Subotica). Strelci: Vorgi} u 82. minutu za ^oku, a Pejovi} u 38. i 67, Maravi} i 50. (iz jedanaesterca) i Perovi} 80. minutu za Wego{. @uti kartoni: Rado{evi} (^o-

Proleter - Potisje 5:0 (2:0) WEGO[EVO: Igrali{te Proletera, gledalaca 200, sudija Trbovi} (Novi Kne`evac), strelci: Krvavac u 18. Stani} u 22. 52. 55. i 81. minutu. @uti kartoni: Raja~i}, R. Stani} (Proleter). PROLETER: \or|evi} 8, Jokanovi} 7 (Medi} 7), M. Radi} 8, Raja~i} 8, Grbi} 7, Mali} 7 (Matkovi} 7), Medakovi} 8, ^voro 8, ^eh 8 (Matkovi} 7), Krvavac 8, Stani} 9. POTISJE: Holo 7, Barjaktarevi} 6, Lakato{ 8, ^e{wak 6, Apro 6, Pataji 7, Velez 6 (O`or 7), Ajtaji 7, Bago 6, Kosti} 7, ^enga 7 (Niki~i} 7). S. St.

Baj{a - Panonija 1:1 (1:0)

BAJ[A: Stadion Baj{e, gledalaca 500, sudija Qaji} (Pali}), strelci: Bra{wo u 40. za Baj{u, a Vislavski u 80. minutu za Panoniju. BAJ[A: Rak 7, ]eran 7, Tanka 7, Curnovi} 7, Bugaji 7, R. Rekecki 7,Z. Rekecki 7 (Resanovi} 6), Duqahi 7 (Kova~ 6), Dra{kovi} 8, Bra{wo 8, @emberi 7 (Mar~eti} 6). PANONIJA:Ivani{evi} 7, Vukovi} 7, Ramza 7, Prodanovi} 7, Medi} 7, Sakrajxija 7 (Tintor 6), Martinovi} 7, Vislavski 7, M. Martinovi} 7, Vuwak 7 (Maler 7), Sabo 7. S. St.

GRADSKA LIGA ZREWANIN

Bokincipredbara`om Radni~ki (S) - Naftagas (B) 0:2 (0:1) SUTJESKA: Igrali{te „Tjenti{te”, gledalaca 150, sudija Kozina (Zrewanin), strelaca Miki} u 32. i 70. minutu. @uti kartoni: Dubqevi}, Skoko (Radni~ki), Manger, Rogan (Naftagas). RADNI^KI: Jankulov 6, \urovi} 6, G. Kolunxi} 6, Bi{evi} 6, Krneti} 6, Dubqevi} 6 (@e`eq -), Samarxi} 6, Skoko 5. I. Kolunxi} 5, [krbi} 6, Kraguq 5 (Milo{ -). NAFTAGAS: Markov 8, Manger 7, Kusturi} 6 (Lukini} -), Ba{a 6, Kova~evi} 7, Rogan 7, V. Grbu{i}

Istok

BOTO[: Omladinac - Lehel (Mu`qa) 3:1, NEUZINA: Proleter - MSK (Mihajlovo)2:1,SUTJESKA:Radni~kiNaftagas (Boka) 0:2, JA[A TOMI]: Radni~ki-Sloga(Jarkovac)4:2. 1.Naftagas 2.Rad.(JT) 3.Lehel 4.Rad.(S) 5.MSK 6.Omlad. 7.Proleter 8.Sloga

14 14 14 14 14 14 14 14

12 9 8 7 6 6 2 1

1 1 1 4 3 3 1 6 2 6 2 6 0 12 0 13

40:14 48:15 39:15 31:23 25:19 31:27 14:55 14:59

37 28 27 22 20 20 6 3

6, Dragi} 7 (Pilip -), Miki} 8, T. Grbu{i} 7 (Kulik -), Todorovi} 8. U 32. minutu posle dubinske lopte Mirka Todorovi}a, Miki} je izbio sam ispred gola i realizovao {ansu. Imali su doma}i inicijativu i prilika, ali se isticao sigurni Nenad Markov. U 68. minutu Ivan Kolunxi} je izveo penal, a Markov brilijantno zaustavio udarac. U 70. minutu Jankulovje napravio kardinalnu gre{ku. Pogodio Miki}a, koji je poklon pretvorio u gol.

Zapad

ZREWANIN: @FK Banat Banat (^enta) 0:3 (pf), E^KA: Jedinstvo - Gradnulica Be~kerek (Zrewanin) 4:0, slobodni su Mladost iz Belog Blata i OFKGradnulicaizZrewanina. 1.Gradnulica10 8 2.Grad.Be~. 10 3.Banat 10 4.Jedinstvo 10 5.@FKBanat 10 6.Mladost 10

0 5 4 4 4 2

231:5 24 2 3 24:22 2 4 14:12 1 5 22:15 1 5 15:17 0 8 12:46

17 14 13 13 6


SPORT

dnevnik

21

utorak19.april2011.

MFLBA^KAPALANKA–PRVIRAZRED

PODRU^NALIGANOVISAD

Ka{ikovi}svebranio

Rai~evi}debitovao remijem

Borac-Budu}nost(P)0:0 OBROVAC: Stadion Borca, gledalaca 250, sudija M. ^ur~i} (Ba~ka Palanka). @uti kartoni: Jovanovi}, Dra{ko, Vranac, Powevi} (Borac), Zori}, Alimpi}, D. Toji}, J. Toji} (Budu}nost). BORAC: \uki} 7, Maksimovi} 8, Powevi} 7, Dra{ko 6 (Manovi} 6), Vranac 7, Pe{ut 7, J. Trkuqa 6 (Jandri} 6), Tankosi} 7, Popovi} 6 (Gaji} 6), Jovanovi} 7, Stani{i} 7. BUDU]NOST: Ka{ikovi} 8, Mijatovi} 6 (Maksimovi} 7), Petrovi} 6, Sim. Alimpi} 7, J. Toji} 7, Bo`in 7, Zori} 6, Sin. Alimpi} 6, Mijatov 7, Kresoja 7, D. Toji} 6. Gosti su se branili i odbranili zahvaquju}i golmanu Ka{ikovi}u koji je odbranio nekoliko te{kih udaraca odbrambenih igra~a Borca Maksimovi}a, Vrawca i Powevi}a. Drugo poluvremene se igrala samo pred golom gostiju, ali ni zamene trenera Borca nisu ni{ta promenile. B.Gaji}

Slavija-Kara|or|evo 9:0(3:0) PIVNICE: Stadion Slavije, gledalaca 200, sudija Po~u} (Ba~ka Palanka), strelci: Santra~ u 25. 30. i 45. Kirti u 55. 60.

MAGLI]: Magli} – Vojvodina (Tovari{evo) 1:4, OBROVAC: Borac – Budu}nosg (Parage) 0:0, GLO@AN: Budu}nost – Ba~ka (Despotovo) 4:0, NOVA GAJDOBRA: Soko – Krivaw (Selen~a) 1:0, BO\ANI: Slavija – Krla Krajine (Ba~ka Palanka) 0:0, PIVNICE: Slavija – Kara|or|evo (Kara|or|evo) 9:0.

1. Slavija (P) 2. Borac 3. Soko 4. Vojvodina 5. Kr. Krajine 6. Budu}. (G) 7. Budu}. (P) 8. Magli} 9. Ba~ka 10. Krivaw 11. Kara|. (-1) 12. Slavija (B)

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

12 9 10 7 6 5 4 4 5 3 3 2

3 4 1 3 5 4 4 4 1 3 4 4

0 2 4 5 4 6 7 7 9 9 8 9

42:7 38:16 24:16 32:21 26:15 22:23 28:30 23:30 13:28 18:33 17:37 17:44

39 31 31 24 23 19 16 16 16 12 12 10

65. i 75. Vuka{inovi} u 62. i 88. minutu. SLAVIJA: Plav{i}, Cimbaqevi} (Milec), Ni{i}, Mrkowi}, Zaskalicki, Petkovi} (Bala`), Kirti, Vuka{inovi}, Kotiv, Santra~, Fabok (Fej|i). KARA\OR\EVO: Davidovi}, Pro{i}, Jawatov, Lon~ar, Kalaba, Elemi{, Stojisavqevi}, Maksimovi}, Popadi}. Doma}i su lako do{li do pobede,a gosti su igrali samo s devet fudbalera. J.[uster

MFLBE^EJ-VERBAS-SRBOBRAN

DerbiNadaq~anima Sutjeska-Napredak1:2(0:1) BA^KO DOBRO POQE: Stadion Kraj Su{are, gledalaca 800. Sudija: Aleksi} (Vrbas). Strelci: Tom~i} 63. (iz jedanesterca) za Sutjesku, a Bo{wakovi} u 6. i Ivani{evi} u 80. minutu za Napredak. @uti kartoni: Kosti}, Tom~i}, Rodi}, Kraq i [ibali} (Sutjeska), a Ivani{evi}, Filipovi}, Rali}, ^egar i Kobiqski (Napredak). SUTJESKA: Bo{wak 6, @ugi} 7, Tom~i} 7 Drin~i} 6, Kosti} 6, Rodi} 6, Lopu{ina 6 Kraq 6 , Cicmil 6, Peji} 6, ([ibali} 7), Zorzi} 7. NAPREDAK: Lakovi} 8, Kobiqski 7, N. Rali} 7 , G. Rali} 7, Kobac 7, (^egar 7) \isalov 7, Bo{wakovi} 8, (Kova~ev 7), Te{anovi} 7, Trivi} 6, Filipovi} 7, ([ain 7), Ivani{evi} 8, Novakovi} 8. Sutjeska je lo{e otvorila utakmicu i posle samo {est minuta gosti su stekli prednost iz prve akcije preko Bo{wakovi}a. Dok su se doma}i konsolidovali Napredak je imao jo{ dve {anse, ali je @ugi} dva puta izbacivao loptu s gol linije. U drugom poluvremenu doma}i su krenuli ofanzivnije i to je urodilo plodom. U kaznenom prostoru je oboren Zorzi}, a sudija je pokazao na belu ta~ku.

BA^KO DOBRO POQE: Sutjeska - Napredak (Nadaq) 1:2, BA^KO PETROVO SELO: Jedinstvo - Poleter (Rano Selo) 2:4, BA^KO GRADI[TE: Vojvodina - Mladost (Radi~evi}) 6:1, SAVINO SELO: Budu}nost - Iskra (Kucura) 2:0.Slobodna je ekipa bila ekipa Mladost Radost.

1. Napredak 16 2. Sutjeska 16 3. Budu}nost 16 4. Iskra 16 5. Proleter 16 6. Vojvodina 16 7. Mlad.Radost 16 8. Mladost 16 9. Jedinstvo 16

13 12 12 8 7 5 5 3 1

2 1 2 2 1 3 1 7 1 8 2 9 1 10 1 12 1 14

59:11 70:17 44:29 34:29 54:39 25:33 26:45 13:55 10:81

Siguran sa jedanaest metara je bio Tom~i}. Posle izjedna~ewa Sutjeska je i daqe nastavila da napada i kada se ~inilo da }e prelomiti utakmicu u svoju korist, ali je iz kontranapada iskusni Ivani{evi} ponovo doneo prednost gostima. Do kraja utakmice Sutjeska je poku{avala da izjedna~i ali bezuspe{no. Najboqu priliku imao je Tom~i} u 90. minutu, ali je wegov {ut zavr{io preko gola. Na kraju su mnogobrojni doma}i navija~i oti{li nezadovoqni svojim ku}ama, a gosti sasvim zaslu`eno odnose sva tri boda iz B. D. Poqa. I.Vukovi}

^etiripogotka AdrijanaMartona Horgo{Higlo-Trome|a8:0(4:0) \ALA: Grani~ar - [ampion Olimpija (Orom) 5:1, BANATSKO ARAN\ELOVO: Slavija Tisa (Padej) 1:3, OSTOJI]EVO: Sloga - Hajduk (Podlokaw) 2:1, HORGO[: Horgo{ - Higlo - Trome|a (Majdan) 8:0. Slobodno je bilo Jedinstvo (Srpski Krstur). 1. Horgo{ Higlo10 2. Tisa 10 3. Jedinstvo 9 4. Sloga 10 5. Grani~ar 9 6. Hajduk 10 7. Slavija 10 8. [ampion O. 10 9. Trome|a 10

8 6 5 5 5 4 3 1 0

1 0 1 1 1 1 2 4 3

1 4 3 4 3 5 5 5 7

36:7 30:16 30:22 22:22 20:20 20:29 16:25 11:22 19:41

Slavija-Srbobran1:2 (0:0) NOVI SAD: Igrali{te Slavije, gledalaca 100, sudija Gaji} (Ba~), strelci: Nogo u 90. za Slaviju, a Perendi} u 48. i 65. minutu za Srbobran. @uti kartoni: Dra~a, \oki} (Slavija), Resanovi} (Srbobran). SLAVIJA: Broj~in 7, Dra~a 7, Zlatkovi} 7 (Kara} -), An|i} 6,

Nadmo}nu igru tokom prvog dela doma}ini nisu krunisali vo|stvom, pa je u nastavku stigla kazna. Raspolo`eni Perendi} za tili ~as je postigao dva gola a pogodak Noga u nadoknadi vremena bila je slaba uteha doma}inu za slabu i neefikasnu igru. M.Po.

HercegovacOmladinac3:0(1:0) GAJDOBRA: Stadion Hercegovca, gledalaca oko 200, sudija Bosin (Novi Sad), strelci: Vujovi} u 12. Majstorovi} u 56. G. Siv~evi} u 70. minutu. @uti kartoni: Majstorovi} (Hercegovac), Komazec (Omladinac). HERCEGOVAC: Drobwak 7, D. Trivunovi} 7, Hrwez 7, \or|evi} 7 (Borkovi} -), Horvati} 7, G. Siv~evi} 7, Zelen 8, Majstorovi} 7 (R. Trivunovi} -), Gruba~ki} 7 (Babi} -), Vujovi} 8. OMLADINAC: Zeqkovi} 7, [atara 6, Milo{evi} 6 (Avdi} -), Peceq 7, ]etkovi} 6, Drobac 6, Komazec 7, Pupovac 7 (Samarxi} ), [trbac 6 (Abramovi} -), ]ali} 7, Bjeki} 7. Od tri postignuta gola najlep{i je bio prvi. Vujovi} je nakon dodavawa Majstorovi}a s pet metara zakucao loptu u mre`u golmana Zeqkovi}a. Pored tri Gajdobrani su mogli posti}i jo{ toliko golova da su Horvati}, Gruba~i} i Samarxi} bili spretniji. M.\.Kremenovi}

[ajka{-Petrovaradin 4:2(2:1) KOVIQ: Igrali{te na Adi, gledalaca 150, sudija Deliba{i} (Vrbas), strelci: Stoji} u 10. La-

([vedi}), Stoji}, Kotuqa~ (Ercegovac). PETROVARADIN: Rankov, @akula, Ikoni}, Ivezi}, Spasi} (Prlina), Kne`evi}, Dragin (Krsti}), Pavlovi}, Tomqenovi}, Abramovi},Tadi} (Todorovi}). Doma}in je poveo golom veterana Stoji}a. Nisu se gosti predavali pa je Abramovi} izjedna~io. Brzo su se prenuli Koviq~ani od {oka, krenuli su jo{ odlu~nije pa je golom najboqeg pojedinca me~a Lazi}a ponovo promewen rezultat. I u nastavku u otvorenoj utakmici doma}i su preko Lazi}a pove}ali rezultat. Deset minuta pre kraja Prlina je golom doneo rezultatsku neizvesnost, ali minut kasnije je lukavi [vedi} pokopao nade gostiju. M.Po.

@SK-Starigrad 1:2(1:1) @ABAQ: Igrali{te @SK-a, gledalaca oko 150, sudija Axi} (Novi Sad), strelci: Brkqa~ u 24. za @SK, a @ivi} u 37. i Serdar u 88. minutu za Stari grad. @SK: Duvwak 5, Osatkovski 6, I|idov 6, Brkqa~ 7, Jovanovi} 5, Goli} 6 (Radanovi} -), Kalajxi} 6, Popadi} 6, Mati} 5, To{i} 5 (Kezija 6), Medi} 6. STARIGRAD: Jar~i} -, Gostovi} 6 (]uk 6), Trifunovi} 6, \eki} 6, Musakovi} 6, Hajti} 6, Markovi} 6, Kremenovi} 6, Serdar 8, @ivi} 7, Bukvi} 6 (Rado~aj -). Neverovatno razo~arewe svojim simpatizerima priredili su @abaqci u susretu protiv gostiju iz Ba~ke Palanke. Doma}in je prvi stigao do vo|stva golom Nemawe Brkqa~a koji je posle slobod-

25 18 16 16 16 13 11 7 3

puta protivni~ku mre`u zatresao je iskusni Adrijan Marton. M.M.

1. Mladost 21 14 2. Kabel 21 13 3. Omladinac 21 11 4. Hercegovac 21 9 5. Slavija 21 8 6. @SK 21 8 7. Petrov. 21 8 8. Borac 21 8 9. Stari grad 21 8 10. Vrbas 21 6 11. @elezni~ar21 7 12. Srbobran 21 7 13. Tvr|ava 21 5 14. Jedinstvo 21 6 15. [ajka{ 21 7 16. Be~ej 21 6

4 3 5 3 4 6 6 6 6 7 4 9 4 9 4 9 3 10 8 7 5 9 4 10 8 8 5 10 1 13 3 12

34:13 33:12 33:22 23:19 29:25 35:32 33:31 24:31 26:34 26:25 28:35 36:27 18:24 21:29 22:41 24:45

46 44 37 33 30 28 28 28 27 26 26 25 23 23 22 21

for Starog grada sa 40 metara {aqe loptu prema golu doma}ina, koja prele}e neporeznog Aleksandra Duvwaka i zavr{ava u mre`i. P.Bundalo

Tvr|ava-Vrbas2:0(1:0) BA^: Stadion Tvr|ave, gledalaca 100, sudija: Bo`oki (Koviq), strelci:Vrane{evi} (iz penala) u 21. i Stojanovi} u 72. minutu . @uti kartoni: Doro{ki i Erak (Tvr|ava) a Dokni} (Vrbas) TVR\AVA: Vu~kovi} 7, Gostovi} 8, Mili}evi} 7([e}erov) 7, Erak 7, Kerkez 8, Vrane{evi} 8, [omo{i 7(\enadija) 6,Spasi} 8, Stojanovi} 8, Vlaji} 7, Doro{ki 7(Bojani}) 7 VRBAS: Jovi~i} 7, Stani} 6, Durutovi} 6, Ju{kovi} 7, Eri 7, Dokni} 7, Bodowi 6 (Jovanovi}) 6, Alargi} 6, Vasiqevi} 8,Tepav~evi} 7,Maravi} 6,(Babi}) 6. Tvr|ava je sve vreme imala inicijativu i dosta povoqnih prilika. Gosti su ostavili povoqan utisak. M.Po.

@elezni~ar-Be~ejOld gold2:3(1:3)

41 38 37 25 22 17 16 10 4

POTISKALIGA

HORGO[: Igrali{te Horgo{a, gledalaca 100. Sudija; A. [evewhazi (Ostoji}evo). Strelci: Marton u 6, 38, 42. i 64, Tucakov u 37, 48. i 83. i Puqai u 50. minutu. HORGO[HIGLO: Bende, Gavri} (Bite), Pi{pek, Veselinov, Bohata, Radi~, L. Kolompar (Momirov), Tucakov, Puqai (Rako~evi}), Adamovi}, Marton. TROME\A: Mihok, Balint, Pap, @. Domonko{ (\emant), [ili, K. Domonko{, Husak, Zonai, Ki{ (Arok), \. Ago{ton, N. Ago{ton. Horgo{ani su se pred svojom publikom iskupili za pro{lonedeqni poraz u Podlokawu, ubedqivom pobedom nad fewera{em iz Majdana. ^ak ~etiri

Jedinstvo-Mladost(BP)0:0 RUMENKA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 200, sudija [arac (Sremski Karlovci). @uti kartoni: Kozarev, Roguqi}, ^olovi}, Zeqkovi}, Vuleti} (Jedinstvo), Staki}, Maqah (Mladost). JEDINSTVO: \uri} 7, Kozarev 7, \eki} 7, Mekterovi} 6, Baji} 7, Vuleti} 6, Anu{i} 6 (Tepi} -), Lalovi} 5 (Peri{i} 6), Popovi} 7, ^elovski 6 (Roguqi} 6), Zeqkovi} 7 (^olovi} -). MLADOST: Veseli} 7, [tr~inski 7 (Pupavac 7), Maqah 7 (O`vat 7), Kobilarov 7, Uzelac 7, Strajin 7, Staki} 6, \or|evi} 6, Zbu~novi} 7, Spaji} 7, Pavli} 6 (^alija -). Debi na klupi trenera Rai~evi}a bio je polovi~an, ali je sigurno da je bod ekipe koja se bori za opstanak u susretu sa liderom veoma zna~ajan. Veliki problem igra~ima bio je katastrofalni teren. U prvom poluvremenu sre}a je bila na strani gostiju, po{to je Mekterovi} pogodio stativu. U nastavku Petrov~ani su krenuli agresivnije pa su Kobilarov i Pupavac imali izgledne prilike a O`vata je blatwav teren omeo da umesto pre~ke pogodi mre`u. M.Po.

RUMENKA: Jedinstvo - Mladost 0:0, @ABAQ: @AK - Stari grad 1:2, NOVI SAD: Slavija - Srbobran 1:2, NOVI SAD: @elezni~ar - Be~ej Old gold 2:3, [AJKA[: Borac Kabel 0:3, KOVIQ: [ajka{ Petrovaradin 4:2, GAJDOBRA: Hercegovac - Omladinac 3:0. BA^: Tvr|ava - Vrbas 2:0.

MomenatsutakmiceuSalajki

Foto: N. Stojanovi}

Tadi} 7, Peri{i} 7 (Obradovi} 6), Avdulovi} 7, Kiti} 6, \oki} 6 (Vinaji -), ^i~i} 6, Nogo 6. SRBOBRAN: Jovanovi} 7, Filipovi} 7, Sekuli} 7, To{i} 7, Bilbija 7, Mr|a 7, Resanovi} 7 (Brankov 7), Perendi} 8, Milanovi} 6 (\uri} -), Vujanovi} 6, Ikra{ev 7 (Rahi} -).

zi} u 29. i 50. [vedi} u 81. za [ajka{, Abramovi} u 22. i Prli}na u 80. minutu za Petrovaradin. @uti kartoni: Spasojevi} ([ajka{), Dragin (Petrovaradin). [AJKA[: Moravac, Majuri}, Mihajlovi} (Subotin), Spasojevi}, Stojanov, Lazi}, Radoj~i}, Stanojevi}, Igra~ev

nog udarca Aleksandra Jovanovi}a glavom pobodio mre`u Qubomira Jar~i}a. Gosti su izjedna~ili rezultat, a strelac je bio Slobodan @ivi}. Nastavak je doneo igru u kojoj nije vi|ena ni jedna prilika a kada se o~ekivalo podela bodova usledio je pravi {ok za doma}ine. Sr|an Serdar centar-

PODRU^NALIGANOVISAD Pioniri

Kadeti

Cement - Mladost (BJ) 3:0, Crvena zvezda - Obili}, Slavija - Proleter 5:0, Budu}nost - Mladost (T) 8:0, Hajduk - Indeks 0:13, Veternik - Sloga 0:3, KA]: Jugovi} - Ba~ka 1:3.

Cement - Mladost (BJ) , Crvena zvezda - Obili} 2:2, Slavija - Proleter 1:0, Budu}nost - Mladost (T) 1:1, Hajduk - Indeks 0:3, Veternik - Sloga 3:0, Jugovi} - Ba~ka 1:2.

1. Slavija 17 2. Ba~ka 17 3. Cement 17 4. Jugovi} 17 5. Indeks 15 6. Mlad. (BJ) 16 7. Veternik 14 8. Budu}nost 16 9. C. zvezda 15 10. Sloga 16 11. Obili} 16 12. Proleter 16 13. Hajduk 17 14. Mladost (T) 17

1. Ba~ka 17 2. Slavija 17 3. Jugovi} 17 4. Cement 16 5. Proleter 16 6. Mladost (T) 17 7. Indeks 15 8. Obili} 16 9. Veternik 14 10. C. zvezda 16 11. Sloga 16 12. Mlad. (BJ) 16 13. Hajduk 17 14. Budu}nost 16

14 13 13 10 8 9 8 7 5 4 4 4 4 1

1 2 2 2 2 2 2 5 5 2 1 6 1 5 2 7 0 10 1 11 1 11 0 12 0 13 0 16

65:6 43 77:14 41 60:15 41 59:31 32 42:19 29 54:24 28 39:15 25 51:39 23 17:40 15 22:51 13 25:59 13 27:55 12 26:96 12 8:108 3

15 15 12 11 10 8 7 6 5 5 4 3 3 2

2 0 2 0 0 5 2 3 1 5 2 7 1 7 1 9 1 8 1 10 0 12 0 13 0 14 1 13

57:5 51:10 56:16 49:17 50:20 48:36 25:28 37:35 23:27 30:61 15:38 14:45 16:89 12:56

47 47 36 35 31 26 22 19 16 16 12 9 9 7

Omladinci

Jedinstvo - Mladost 2:0, @AK - Stari grad 6:0, Slavija Srbobran 4:2, Tvr|ava - Vrbas 1:3, @elezni~ar - Be~ej Old gold 3:2, Borac - Kabel 3:2, [ajka{ - Petrovaradin 0:3, Hercegovac - Omladinac 2:0.

1. Kabel 2. Slavija 3. Petrovar. 4. Srbobran 5. @elezn. 6. Mladost 7. Be~ej 8. Jedinstvo 9. Borac 10. @SK 11. [ajka{ 12. Vrbas 13. Omladinac 14. Tvr|ava 15. Stari grad 16. Hercegovac

21 21 20 21 21 20 18 20 19 20 21 21 21 21 21 20

17 15 12 11 11 10 9 8 8 7 7 6 5 4 5 4

2 2 0 6 5 3 5 5 3 7 1 9 3 6 4 8 4 7 3 10 3 11 3 12 3 13 5 12 1 15 3 13

75:15 57:23 33:16 46:30 39:29 47:33 49:40 33:35 26:40 36:39 40:71 37:48 29:52 24:42 27:60 18:43

53 45 41 38 36 31 30 28 28 24 24 21 18 17 16 15

NOVISAD: Igrali{te u Industrijskoj zoni, gledalaca 50, sudija Radi} (Novi Sad), strelci: Ostojin u 38. Marinkovi} u 87. za @elezni~ar, a Mali} u 11. i 36. Stajkin u 23. minutu za Be~ej Old gold. @uti kartoni: Krwaji}, Marinkovi}, Male{ev (@elezni~ar), Stanojev, Prodanov, Kora} (Be~ej Old gold). @ELEZNI^AR: Bali~evi} 5, Dujkovi} 5, Guzina 6, Ka}anski 5, Alavawa 6, Ostojin 6, ^avi} 7, Gvozdenovi} 5 (Markovi} 7), Krwaji} 5 (Ivanov 6), Grubji{i} 6, Male{ev 5. BE^EJOLDGOLD: Stanojev 7, Holo 7, Dabi`qevi} 7, Dra`i} 7, Vender 7, Petkovi} 7 (Kora} 7), Grbi} 8, Mali} 8 (Drap{in 7), Lovre 7, Todorovi} 8, Stajki 8 (Prodanov -). Odli~no su Be~ejci otvorili utakmicu pa su za tili ~as preko Mali}a, Stajkija stigli do ubedqivog vo|stva. Uspeo je Ostojin u prvom delu da smawi rezultat. U nastavku ulaskom Marinkovi}a kome je ovo bila prva prole}na utakmica doma}i su krenuli puno agresivnije, postigli su i gol, ali to je bilo sve. M.Po.

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA

SONTA: Dinamo - Aleksa [anti} 1:1, RIBAREVO: Jedinstvo Lipar 2:0, SOMBOR: [ikara Rusin (Ruski Krstur) 0:2, SOMBOR: Metalac - Sloga (^onopqa) 1:1, SVILOJEVO: Terekve{ Grani~ar (Gakovo) 1:2, BA^KI BREG: Dinamo - Panonija (Lali}) 1:2, BA^KI MONO[TOR: Dunav Omladinac (Derowe) 0:3.

1. Omladinac 17 2. Rusin 17 3. Panonija 17 4. Grani~ar 16 5. Dunav 17 6. Sloga 17 7. A. [anti} 17 8. Dinamo (BB) 16 9. Terek. (-1) 17 10. [ikara 17 11. Jedinstvo 17 12. Dinamo(S) 17 13. Lipar 17 14. Metalac 17

13 12 10 10 7 7 7 7 7 6 4 3 3 2

2 2 0 5 5 2 4 2 3 7 3 7 2 8 2 7 2 8 3 8 4 9 4 10 2 12 4 11

48:12 46:26 41:23 39:20 31:33 21:26 27:26 31:36 25:27 21:35 24:33 24:45 27:43 28:48

41 36 35 34 24 24 23 23 22 21 16 13 11 10


22

sport

utorak19.april2011.

dnevnik

SREMSKA LIGA

OP[TINSKA LIGA [ID

Pobeduposvetili@ivanu

Ure`iji Jawatovi}a

Grani~ar (A) – Qukovo 5:0 (3:0) ADA[EVCI: Stadion Grani~ara, gledalaca 300, sudija Duji} (Sremska Mitrovica). Strelci: Ugqe{i} u 15, 30. i 78, Deraji} u18. i Vukmir u 88. @uti karton: Bursa} (Qukovo). GRANI^AR: Jak{i`} -, Antunovi} 7, Kula~anin 7, Skakavac 7 (Carevi} 7), Vukmir 8, Erak 8, Mileti} 8 (Mali} 7), Kon~ar 7, Ugqe{i} 9, Deraji} 8, Vurdeqa 7 (Grbatini} 7). QUKOVO: Milo{evi} 6, Miladinovi} 6, Rodi} 5, Pavlovi} 6, Milanovi} 6, Katari} 6, Bursa} 6, ^ukanovi} 6 (Vra~ar 6), @ivkovi} 6 (Pa|en 6), Stoj~i} 6, Kne`evi} 6. Pre po~etka utakmice minutom }utawa odata je po~ast iznenada preminulom @ivanu Jovi~ili}u, igra~u i treneru Grani~ara. I na ovoj utakmici tandem Ugqe{i} – Deraji} samleo je slabog rivala iz Qukova. B. Ili}

Hajduk (B) – @elezni~ar 1:1 (0:0) BE[KA: Stadion Hajduka, gledalaca 300, sudija Bawac (In|ija). Strelci: Dubravac u 89.za Hajduk, Golubovi} u 72. za @elezni~ar. @uti kartoni: @. Mitrovi}, Peji} (Hajduk), Kqaji}, Marjanovi} (@elezni~ar). HAJDUK: Simovi} 7, Dimitrijevi} 7, Trtica 7, Jovanovi} 7, Lazarac 6 (Todorovi}), @. Mitrovi} 6, M. Mitrovi} 6, Peji} 6, Pani} 6, Bujenovi} 6 (Dubravac), Lipov~an 7. @ELEZNI^AR: Strajni} 7, Milovanovi} 6, Kqaji} 6 (Kozlina 6), Obradovi} 6, Brki} 7, Pa{i} 6, Rakar 6, Marjanovi} 7, Crnomarkovi} 6, Golubovi} 7, Kne`evi} 7. U prvom delu vi|ene su po dve velike {anse na obe strane. U nastavku Be{~ani stalno atakuju ka golu Strajni}a. U jeku tih napada gosti izvode brzu kontru i Golubovi} lako matira Simovi}a. U fini{u utakmice mladi Dubravac je uspeo da izjedna~i, ali to je malo za Be{ane, koji su bili daleko boqi rival. M. Batalo

Borac Sloga Mil{ped – Partizan 2:2 (0:2) KRWE[EVCI: Stadion Borca Sloge Mil{ped, gledalaca 100, sudija Radivojevi} (Ba~inci). Strelci: Simonovi} u 50. i Pejovi} u 52. za Borac Slogu Mil{ped, V. Petrovi} u 21. i D. Markovi} u 41. za Partizan. @uti kartoni: Bojan Savi}, Petrovi}, M. Igwatovi} (Borac Sloga Mil{ped).

BORAC SLOGA MIL[PED: Nikoli} 8, Simonovi} 7, Petrovi} 6, Te{i} 7, Domazet 6 (Mitrovi} 7), M. Igwatovi} 6 (Mar~eti} 6), Bojan Savi} 5, Kamberi 6, Dra`i} 5 (D. Igwatovi} 7), Radosavqevi} 7, Pejovi} 7. PARTIZAN: Bo{kovi} 8, G. Radovi} 7, \or|i} 7, M. Markovi} 7, M. Petrovi} 7, Mili} 7 (Novak 7), D. Markovi} 8, Daki} 7, @. Radovi} 7 (Mileti} 7), V. Petrovi} 8. Gosti iz Vitojevca u prvom delu bili su za klasu boqi. U nastavku je Simonovi} postigao retko lep gol. Bio je to {ut s 25 metara u same ra{qe. Samo dva minuta kasnije Pejovi} je izjedna~io, a do kraja susreta obe ekipe su imale {anse da pobede. D. Trifunovi}

Jadran – Hajduk ([) 1:1 (0:1) GOLUBINCI: Stadion Jadrana, gledalaca 100, sudija Manojlovi} (Sremska Mitrovica). Strelci: Ra{i} u 55. (iz penala) za Jadran, Babi} u 32. za Hajduk. @uti kartoni: Radenkov (Jadran), Tovilovi}, Stojanovi} (Hajduk). JADRAN: G. Kova~evi} 7, Berowa 6, Bobi} 6 (Vukajlovi} 7), Ra{i} 7, Bulatovi} 7, Brankovi} 7, Samac 6 (Radenkov ), P. Milakovi} 7, S. Kova~evi} 6, Bo{wakovi} 6 (I. Milakovi} 6), D. Peki} 6. HAJDUK: Tovilovi} 8, ]irkovi} 6 (Kliska), Stojanovi} 7, Kelebuda 7, To{ovi} 7, Simovi} 6 (Greli} 6), @ivanovi} 7, Svilar 7, Babi} 7, Domazet 6, Ili} 6. Posle {est uzastopnih poraza [imanov~ani su zaslu`eno osvojili prvi bod u prvenstvu. A, Golubin~anima nikako ne uspeva da prona|u pravi na~in da sigurno pobe|uju kao doma}ini. B. Lazi}

Fru{kogorac – Zeka Buquba{a 0:2 (0:2) KUKUJEVCI: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 150, sudija Leki} (Vrdnik). Strelci: Simi} u 11. i Martinovi} u 30. minutu. @uti karton: Radivoj{i} (Fru{kogorac). FRU[KOGORAC: Petrovi} 7, Galija{ 5, Adamovi} – (Leki} 6), Miki}-(Amanovi} 5), Radivoj{i} 7, Bjeli} 7, Qiqak 5 (Ivanovi} ), Trgi} 6, Stambolija 5, Rudi} 5, Jano{evi} 5. ZEKA BUQUBA[A: Staj~i} 8, Ban~evi} 7, Zabla}anski 7, Stankovi} 6, Mijajlovi} 6 (D. R. \onli} 6), I. Ivi} 7 (Romandi} 6), Martinovi} 7, \onli} 7, Be-

lovukovi} 7 (Simeunovi}), A. Ivi} 8, Simi} 7. Gosti iz Ravwa zaslu`eno su odneli sva tri boda, ali Leki} nije svirao dva o~igledna penala za doma}e. U jednoj situaciji nije sankcionisano igrawe rukom gostuju}eg fudbalera u kaznenom prostoru, dok je u drugoj Rudi} poko{en s le|a. R. Grkovac

LSK – Hajduk (V) 2:1 (0:1) LA]ARAK: Stadion LSK-a, gledalaca 200, sudija Vuk~evi} (Nova Pazova). Strelci: Savi} u 49. i Vujovi} u 52. za LSK, Stevanovi} u 41. za Hajduk. @uti kartoni: [apri}, Mihaqevi} (Hajduk). LSK: Milivojevi} 7, Jovanovi} 7(Radulovi} 7), Vujovi} 7(Q.Bosan~i} 7), Jovani} 7, La|evac 7, Papi} 7, M.Bosan~i} 7, Dragi} 7, Savi} 7, Vuleti} 7(Vasiqevi} 7), Gombar 7. HAJDUK: Kolarevi} 7, V. Jankovi} 7, [apri} 7, Markovi} 7, Stojakovi} 7 (Bakajli} 7), Pavi} 7, Mihaqevi} 7, Stevan ovi} 7, Vl. Jankovi} 7, Zari} 7, Gruji~i} 7. Obe ekipe igrale su napada~ki `ele}i da pobede. U 41. minutu kontru gostiju iskoristio je Stevanovi} i gosti su poveli.U nastavku vo|stvo gostiju dalo je krila zelenima i Savi} je nakon ~etiri minuta izjedna~io. Tri minuta kasnije Vujovi} je doveo La}arce u vo|stvo. Posle toga igralo se jo{ boqe i `e{}e, ali neprecizni napada~i nisu promenili nrezultat. V. Savi}

Podriwe – Mladost 0:0 MA^VANSKAMITROVICA: Stadion Podriwa, gledalaca 200, sudija Surla (In|ija). @uti kartoni: Jeremi}, Stoki} (Podriwe), Milo{evi}, Radanovi}, [tuli} (Mladost). Crveni karton: Arnautovi} (Podriwe). PODRIWE: Mihajlovi} 7, Jovanovi} 6, Vasi} 6 (Stoki} 7), Jeremi} 7, Petri} 7, N. Radovanovi} 7, Trivkovi} 6, A. Radovanovi} 6 (Mira`i} 6), Vitas 6 (Arnautovi}), Todorovi} 6, Jefti} 6. MLADOST: Saki} 8, [tuli} 7, Milo{evi} 7, Seqimi 7, Vu~eti} 7, Mihajlovi} 7, Rado{evi} 7, \uri~i} 8, Bastaji} 8, Radanovi} 7 (Nikoli} 7), Novakovi} 7. Doma}i su igrali sporo, nepovezane i nedovoqno borbeno. Gost kiz Kupinova ve}i deo utakmice bio je boqi rival. Ali, doma}ini su imali priliku

ADA[EVCI:Grani~ar – Qukovo5:0,GOLUBINCI:Jadran– Hajduk([) 1:1, KRWE[EVCI:Borac Sloga Mil{ped – Partizan 2:2, STARA PAZOVA:Jedinstvo–Sloven4:1,BE[KA:Hajduk – @elezni~ar 1:1, KUKUJEVCI:Fru{kogorac–Zeka Buquba{a 0:2, MA^VANSKA MITROVICA:Podriwe – Mladost 0:0, LA]ARAK:LSK – Hajduk(V)2:1. 1.Jedins.(-1) 21 21 2.Podriwe 3.Partizan 21 4.LSK 21 21 5.Sloven 6.Hajduk(B) 21 7.B.S.Mil{. 21 8.Mladost(-1)21 9.Hajduk([) 21 10.Z.Buquba. 21 11.Grani~ar(A) 21 21 12.Hajduk(V) 13.Jadran(-1) 21 14.@elezni~ar 21 15.Qukovo(-1) 21 16.Fru{kogo. 21

14 12 11 8 9 9 9 9 9 8 8 8 6 3 4 3

2 5 4 9 6 6 6 5 4 7 4 1 4 6 4 3

5 4 6 4 6 6 6 7 8 6 9 12 11 12 13 15

52:31 51:15 57:31 31:18 37:29 31:26 28:31 24:18 32:27 28:24 29:26 21:34 20:25 24:34 13:37 15:83

43 41 37 33 33 33 33 31 31 31 28 25 21 15 15 12

i da pobede. U 90. minutu Mira`i} je sam iza{ao ispred Saki}a, ali je ovaj uspeo efektno da odbrani {ut, i time svom timu donese zaslu`eni bod. M. Drmanovi}

Jedinstvo - Sloven 4:1 (1:1) STARAPAZOVA: Stadion Jedinstva, gledalaca 300, sudija Durakovi} ([id). Strelci: Dragin u 33, 58. (iz penala) i 75. i Ogrizovi} u 83. za Jedinstvo, Marinkovi} u 21. za Sloven. @uti kartoni: Milo{evi}, Jovi{i}, Dragin, Boris Vuj~i} (Jedinstvo), Raki}, Vidakovi}, Ne`i}, Stupar (Sloven). JEDINSTVO: Bala` 7, Milo{evi} 7, Domowi 8, Branislav Vuj~i} 7, Jovi{i} 7, Maho 8, Dragin 9, Deni} 7, Erceg 6 (Malobabi} ), Boris Vuj~i} 7 (Ogrizovi} 7), Rajak 6 (Igra~ 7). SLOVEN: Vujakovi} 7, Raki} 6 (Jeremi}), Marinkovi} 6 (Alempi} 6), Mili~evi} 7, Vidakovi} 7, Ne`i} 6, Milivojevi} 6, Gre~ 6 (Cveti}anin 6), Spasojevi} 7, Milanovi} 8, Stupar 6. Gosti su samo u prvih 20 minuta bili tvrd orah, kada su i poveli. Doma}ini su ih potom primorali da se vrate na svoju polovinu i svoju nadmo}nost krunisali su golom Nenada Dragina. Raspolo`eni kapiten doma}ih se potom upisao u listu strelaca jo{ dvaput. U samoj zavr{nici Ogrizovi} je postavio kona~an rezultat. Ovom pobedom Staropazov~ani su preuzeli vo|stvo na tabeli. M. Bzovski

OP[TINSKA LIGA IN\IJA – STARA PAZOVA

GoranSokolovnere{ivaenigma Polet – Sloga Borac 0:2 (0:2) NOVI KARLOVCI: Stadion Poleta, gledalaca 80, sudija Jov{i} (Stara Pazova). Strelci: Sokolov u 33. i Maksimovi} u 43. @uti karton: P. Mr|a (Polet). POLET: Pa{i}, Popovi}, Kalezi}, Baweglav (Radakovi}), Kukoq (Mari}), Sirixanski (Bozoqac), M. Mr|a, Ba{i}, Todorovi}, Baji}, P. Mr|a. SLOGA BORAC: Stankovi}, Sokolov, Maksimovi}, R. Lep{anovi}, B. Lep{anovi}, Baqak (M. Stankovi}), @. Lep{anovi}, @. Paunovi}, V. Paunovi}, Star~evi}, Nikoli} (Kordi}, Tep{i}). Rasplo`eni Goran Sokolov bio je nere{iva enigma za doma}u od-

branu. Iskusni igra~ na~eo je mre`u Novokarlov~ana, a posle je sve bila rutina. Gost je mogao da slavi i ubedqivije, proma{io je nekoliko izglednih {ansi, ali se zadovoqio s dve lopte u mre`i Pa{i}a. B. Ra|enovi}

Borac (J) – Sloga (M) 2:1 (1:0) JARKOVCI: Sudija ]iri} (In|ija). Strelci: Mandi} u 40. i Jawanin u 85. za Borac, Milo{evi} u 52. za Slogu. Crveni kartoni: Rado{evi}, Belanovi} (Sloga). BORAC: Novakovi}, Milinkovi}, Dragi}evi}, Veqovi},

Dunav – ^SK 4:0 (1:0) NOVISLANKAMEN: Stadion Dunava, gledalaca 50, sudija Rutovi} (In|ija). Strelci Cvi{i} u 3, @ivkovi} u 56. i Vukadinovi} u 84. i 86. minutu. @uti kartoni: Ogwanovac, Vojvodi}( Dunav), Dimi}, J. Subotin (^SK). Crveni karton: Cvi{i} (Dunav). DUNAV:Kotarac, Popadi}, [kori} (Lero), Badovinac, Vojvodi}, Najdanovi}, Ogwanovac, Rukavina,Cvi{i}, Kiti}, @ivkovi}. ^SK: Crnoja~ki, J. Subotin, Radusin, P. Subotin (Jawin), Petkovi}, Bonxi} (Milankovi}), Tica (Jakovqevi}), Dimi}, Stamenkovi}, Joki}, Arsi}. Raspolo`eni doma}ini igrali su onoliko koliko im je bilo potrebno za pobedu. Cvi{i} je na~eo ^ortanov~ane, da bi u nastavku @ivkovi} i Vukadinovi} s dva gola obezbedili ubedqivu pobedu Dunavu. B. Vujaklija

Do{en, Radulovi}, Mandi}, Perovi}, Dimitrijevi}, Jawanin, D. Novkovi}. SLOGA: Limani, Rado{evi}, S.Limani, Radulovi}, Belanovi}, Trbojevi}, [kori}, Kusi}, Hajnal, Milo{evi}, Ipa~. U borbenoj igri vi{e sre}e imali su doma}i fudbaleri. I da su gosti slavili, ne bi bilo nezaslu`eno. Jarkov~ane je u vo|stvo doveo Mandi} i s minimalnom preno{}u oti{lo se na odmor. U nastavku je izjedna~io Milo{evi} i doneo nadu gostima da mogu da izvuku bod. No, Jawanin je pet minuta pre kraja otklonio sve dileme i borcu obezbedio trijumf. S. Pavlovi}

Fru{kogorac – Podunavac 1:2 (0:1)

KR^EDIN: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Bari{i} (Nova Pazova). Strelci: Gavri} u 90. za Fru{kogorac, Popovi} u 8. i V. Jovanovi} u 80. (iz penala) za Podunavac. @uti kartoni: ^ortan, Egi}, Gavri} (Fru{kogorac), Vukadinovi}, Krivo{ija (Podunavac). FRU[KOGORAC: M. Vu~eti} 7, Livaja 6, Egi} 7, ^ortan 6, Milosavqevi} 7, Pejakovi} 7,

JARKOVCI: Borac – Sloga(M) 2:1, NOVI KARLOVCI: Polet–SlogaBorac0:2,NOVISLANKAMEN:Dunav–^SK 4:0,KR^EDIN:Fru{kogorac– Podunavac 1:2. Slobodan je bioSremacizVojke. 1.SlogaBorac 11 10 2.Sremac(V) 10 9 3.Podunavac 10 9 4.Polet 11 4 5.Sloga(M) 11 4 6.Dunav 11 3 7.^SK 11 3 8.Fru{kogorac11 2 9.Borac(J) 10 2

0 0 0 0 0 1 1 2 0

1 1 1 7 7 7 7 7 8

22:7 23:3 30:12 15:17 15:23 17:22 19:27 13:25 14:31

30 27 27 12 12 10 10 8 6

Dobi} 6 (Krsti}), Gavri} 7 (Srbijanac), D. Vu~i} 6, Poqak 7, Mrvo{ 6. PODUNAVAC: Veren~evi} 6, J. Jovanovi} 7, Kotur 7, Simi} 7, Ra{i} 7 (Miqu{), Vukadinovi} 8 (Radakovi}), Aleksi} 7, Popovi} 7 (To{kovi}), V. Jovanovi} 8, Pejinovi} 7, Krivo{ija 7. U dinami~noj i borbenoj igri gosti su imali vi{e snage i sre}e i zaslu`eno su slavili. Rano je Podunavac do{ao do prednosti preko Popovi}a, a kada je dest minuta pre kraja V. Jovanovi} povisio na 2:0 sve je bilo re{eno. Po~asni pogodak za doma}i tim postigao je Gavri} u posledwim trenucima utakmice. S. Ranitovi}

Jedinstvo (M) - OFK Bingula 3:0 (1:0) MOROVI]: Stadion Jedinstva, gledalaca 100, sudija Radin (Ba~inci). Strelac: Jawatovi} u 10. i 47. (oba iz penala) i 76. minutu. @uti kartoni: Sa vi} (Je din stvo), Ru man, Pla~kovi} (OFK Bingula). JED INS TVO: Lu ki} 6, M.Savi} 6, \uri} 6, Savi} 6, Simi} 6, Nikoli} 7, Maqkovi} 7, Vu co wa 7, Ivan ko vi} 7 (Ivanovi}), Jawatovi} 8, ^obanovi} 8. OFK BINGULA: Suhawi 5, Ruman 5, Kramar 6, Pali} 6 (Farka{ ), Kne}ko 6, Svir~evi} 5 (Krsti}), Kremi} 6, ]osi} 6, Pla~kovi} 5, Jel~i} 6 (Rai}), Milovanovi} 7. Gosti su bili boqi rival u toku cele utakmice, ali doma}i strelac Jawatovi} bio je precizniji i postigao sva tri gola. A. Zorko

Omladinac (B) – Borac (I) 3:2 (1:1) BATROVCI: Stadion Omladinca, gledalaca 50, sudija Mili} (Ba~inci). Strelci: P. Male{evi} u 8, Bo`i} u 52 .i Manojlovi} u 78. (iz penala) za Omladinac, Stoj{i} u 15. i Krwaji} u 83. za Borac. @uti kartoni: Bukarica, Bogdanovi}, Vejnovi} (Omladinac), Stoj{i}, Medi} (Borac). Crveni karton: Stoj{i} (Borac). OMLADINAC: Pavlovi} 7, [ipka 7 (Pani} 8), Bogdanovi} 8, Trivkovi} 8, Krmar 8, Bukarica 8, Ga~i} 7, Mio~inovi} 7, Manojlovi} 8, Mom~ilovi} 7 (Vejnovi} 8, N. Bo`i} 8), P. Male{evi} 8. BORAC: D. Simi} 7, Peji} 7, [arkanovi} 7, R. Savi} 8, Sarap 8, Simeunovi} 7, D. Filipovi} 7, Krwaji} 8 (Benkovi} 7, Simi} 7), I. Filipovi} 7, Stoj{i} 8, Medi} 7. Igralo se dobro na obe strane, a doma}in te{kom mukom do{ao do bodova. P. Male{evi}

Bratstvo – Grani~ar 3:2 (1:2) SOT: Stadion Bratstva, gleda la ca 150, su di ja Vla di} ([id). Strelci: Varga u 28. i 62. i Ceti} ju 78 .za Bratstvo, a Juro{evi} u 5. i Kova~evi} u 39. minutu za Grani~ar. @uti kar to ni: \a ~a nin, Raj ko vi} (Bratstvo), Kova~evi}, Remi} (Grani~ar). BRATSTVO: Pova`an 7, Jovanovi} 7, Ceti} 8, Tur~an 7, Rajkovi} 6, @upqanin 7, \a~anin 7 (Vitman 7), Cigankov 7, Stanojevi} 5 (Koh), Bun~i} 8, Varga 9. GRANI^AR: Bogdan Cvijanovi} 7, Sekuli} 6 (Ili}), D. Jovi} 7, Z. Jovi} 7 (Stevi}), Boban Cvijanovi} 7, Kova~evi} 7, Maru{i} 7, Remi} 6, Juro{evi} 7, Riki} 7, Stanivukovi} 7. U ravnopravnoj igri fudbaleri Bratstva smogli su snage da u fini{u slome jak otpor gostiju iz Jamene i upi{u tri boda. I. Kubik

OFK Biki} – Jedinstvo (Q) 1:1 (0:1) BIKI] DO: Stadion OFK Biki}a, gledalaca 150, sudija Grbatini} (Ada{evci). Strelci: Solakovi} u 90. za OFK Biki}, a Gani} u 35. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: Mrvaqevi} (OFK Biki}), Gani}, Matijevi} (Jedinstvo). OFK BIKI]: Bugarski 7, Tesli} 7, Bogdanovi} 6 (Malivuk 7), Siv~ 6, Basrak 8 (Hr~ek 6), Rado{evi} 7, Romawnak 7 (Solakovi} 7), Ceti} 6, Vranov 6, Mrvaqevi} 7, \ur|evi} 6. JEDINSTVO: Mati} 8, Toman 6 ([ili 6), Mr|anovi} 6, Grbi} 6(Matijevi} 6, \uri} 7, ]ali} 6 (Cero vski 6), Ruman 6, Rami} 8, Katani} 7, Bajlov 6, Gani} 6. U izvanrednoj igri doma}i su uspeli lideru da otkinu bod. Ina~e, golman gostiju Mati} branio je i nemogu}e, a ~ak je odbranio i penal. S. [arac

BIKI]DO:OFKBiki}–Jedinstvo (Q) 1:1, SOT: Bratstvo–Grani~ar3:2,VA[ICA: Napredak–Sin|eli}2:4,MOROVI]:Jedinstvo–OFKBingula 3:0, BA^INCI: Ba~inci Sloga – Omladinac(M) 8:0, [ID: Jednota – Sremac 1:0, BATROVCI: Omladinac – Borac(I)3:2. 1.Jedins.(Q)18 13 2.Napredak 18 12 3.OFKBiki} 18 11 4.Omladi.(B) 18 11 5.Ba~inciS. 18 11 6.Sin|eli} 18 11 7.Jednota 18 10 8.Grani~ar 18 9 9.Bratstvo 18 8 10.Borac(I) 18 7 11.OFKBingu. 18 6 12.Jedins.(M) 18 2 13.Sremac 18 2 14.Omladi.(M)18 1

1 4 2 4 3 4 3 4 2 5 1 6 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 1 15 0 16 1 16

59:25 61:27 42:28 38:25 54:20 52:22 55:28 38:35 43:40 29:32 38:45 14:76 13:68 17:83

40 38 36 36 35 34 32 29 26 23 20 7 6 4

Jednota – Sremac 1:0 (1:0) [ID: Stadion Jednote, gledalaca 100, sudija Pendo (Erdevik). Strelac: Bodo u 32. @uti kartoni: Rukavina, Milovanovi}, Dujakovi}, Pani} (Jednota), Runti}, Milankovi}, Si~ (Sremac). JEDN OT A: Do bro je vi} 7, Mi lo va no vi} 7, Ru ka vi na 7, Dujakovi} 7, Opojevli} 7, Milinkovi} 8, I{tuk 7 (Manojlovi} 7), Pani} 7 (Varni~i} 7), Bodo 7, Dupaq 7, Farka{ 7. SREMAC: Ugrenovi} 6, Milankovi} 7, Runti} 7, Novak 6 (Lazor 6), Balo{ 7, Parenta 7, ^alina 7, Si~ 6, Radosavqevi} 7, [arac 7, Ostoji} 6. Najboqi pojedinac susreta bio je Stefan Milinkovi}, koji je najzaslu`niji za pobedu Jednote. S. Dupaq

Napredak – Sin|eli} 2:4 (2:3) VA[ICA: Stadion Napretka, gledalaca 100, sudija Softi} (Ba~inci). Strelci: Stanoj~i} u 11. i Mladenovi} u 22. za Napredak, Poznanovi} u 8, Damjanovi} u 21, Mileti} u 44. i [arac u 72. minutu za Sin|eli}. @uti kartoni: N. Petrovi}, Ja stre bi}, Mla de no vi}, Gali}, Stanoj~i}, Tuti} (Napredak), Stojanovi}, Dfrenovac (Sin|eli}). NAPREDAK: M. Dobrojevi} 5, Jastrebi} 5, Stanoj~i} 5, Gali} 5, Luji} 6, Mladenovi} 5, V. Petrovi} 5 (\a~anin 5), Krtini} 5 (Tuti} 5), N. Petrovi} 5 (A. Mladenovi} 5), Novakovi} 5, Raji} 5. SIN\ EL I]: Mr ko wi} 6, Damjanovi} 6, Poznanovi} 6, Geordini 6, Stojanovi} 6, Vudrak 6 ([arac 6), Drenovac 6 (Brankovi} 6), Petkovi} 6, Savi} 6, Pani} 6, Mileti} 7. Gosti iz Gibrca iznenadili su fa vo ri zo va ne do ma }i ne. Nadigrali su ih u oba poluvremena i mogli su do}i do jo{ ubedqivije pobede. D. Dobrojevi}

Ba~inci Sloga – Omladinac (M) 8:0 (4:0) BA^INCI: Stadion ]irin rit, gledalaca 105, sudija Maro{i~evi} ([id).Strelci: Ili} u 7, 25. i 35, Ga~i} u 40, Maro{i~evi} u 48, Milankovi} u 58.i Kalini} u 60.i 68. minutu. BA^INCISLOGA: Barjaktarevi} -, S. ^avi} 7 (Zadripko 8), Lazarov 9, Maro{i~evi} 9 (Kalini} 9), Savi} 8, Ili} 9, Gruji~i} 8, Bla`anovi} 9, Milinkovi} 9, Ga~i} 8 (Meni~anin 8), Cuper 8. OMLADINAC: Preradovi} 7, Malivuk 6 (Nikoli}, Gruji}), Breki} 6, Simi} 6, A{ki} 6, Budimir 7, Santra~ 6, N. Jovi~i} 6, Vukovi} 7, M. Jovi~i} 6, Avramovi} 6. Da su doma}i strelci bili ozbiqniji, rezultat je mogao biti ubedqiviji. Z. Lazarov


SPORT

dnevnik

utorak19.april2011.

23

DRAGAN \ILAS IZABRAN ZA PREDSEDNIKA KSS

Ivkovi}ostaje selektor Gradona~elnikBeogradaDragan\ilas izabran je za predsednika Ko{arka{kogsavezaSrbije(KSS).\ilasje jednoglasnoizabrannaSkup{tinisaveza.\ilasjerekaoda}eDu{anIvkovi}ostatiselektormu{kereprezentacijeSrbije. -Ivkovi}ostajeselektor.Kadasmosedogovarali,nijednujedinure~nismopri~alionovcu

Jednoglasnoizabran:Dragan\ilas

idugovawima.Verujemdasvakokoraditrebada budepla}en-rekaoje\ilas. Ivkovi}nije`eleoovihdanadakomentari{enavodeda}eostatiselektorako\ilasbu-

de izabran na mesto predsednika KSS. On je podneo ostavku u februaru, jer kako je rekao, nijefizi~kiimentalnospremandaobavqatu funkciju. Wegov ugovor sa Savezom isti~e na krajuolimpijskogciklusa. \ilasjezatimponoviodaima~etiriciqa: vra}awe ko{arke gde joj je mesto - na staze uspeh a, o`iv qav aw e reg io n aln ih ko{ ark a{kih centara u Srbiji, omasovqewe ko{arke i popularizacija `enske ko{arke, kako bi bila u istom rangu sa mu{kom. -PrviciqjedobrofunkcionisaweSavezadoOlimpijskihigarauLondonu-rekaojeon. Novipredsednikimenovaojeodmah~etvoricupotpredsednikaidaoimzadu`ewa.DejanBodirogabi}ezadu`enzareprezentativneselekcije,DejanToma{evi}za takmi~ewa,AnaJokovi}za`enskuko{arku,aVukMitrovi}zamarketing. -Izabraosamqudekojine}ebitisamo potpredsednici,negoonekojiho}evredno darade-rekaojegradona~elnikBeograda. \ilas je funkciju predsednika KSS-a nasledioodDraganaKapi~i}a,kojijeizabran 2007. godine. On se zahvalio svima kojisuglasalizawegaiwegovtim. - Zahvaqujem svima koji su glasali za mene i za tim. Zahvaqujem Kapi~i}u i svima onimakojisuvodiliKSSdosadajersuuspeli daute{komvremenuvrateko{arkunamestokojempripada.

F4 TURNIR NLB LIGE: DANAS POLUFINALNE UTAKMICE

Partizanbranitrofej U velelepnoj dvorani Sto`ice u Qubqani danas po~iwe zavr{na predstava ovogdi{we NLB ko{arka{ke lige. Najboqe ~etiri ekipe - Partizan MTS, Krka, Olimpija i Budu}nost-podeli}emegdaneza{ampionski prsten i nema nikakve sumwedasuprednamauzbudqivi dueli. U dana{wem polufinalu snage }e odmeriti ~etvorostrukiuzastopni{ampionNLBlige Partizan MTS i Budu}nost, a potom sledi slovena~ki derbi izme|u doma}e Union Olimpije i Krke iz Novog Mesta. Pobednici }e, naravno, izboriti pravo da zaigraju u finalu, koje je na programu u ~etvrtak od 20.45 ~asova. Zaqubiteqeko{arkeisporta uSrbijiucentrupa`wenalazise ekipaPartizanaMTS,kojavlada

-Tokom~itavesezoneigralose zaplasmannafajnal-foriuQubqaniidemonaostvarewena{ih ambicijai`eqa-naglasiojekapiten beogradskog tima i pravi majstor za osvajawe i podizawe trofeja Petar Bo`i}. - Imamo breme favorita jer smo osvojili prvo mesto u liga{kom delu takmi~ewa,alitobremepodeli}emo s ekipom Olimpije koja je doma}inturnira.Budu}nostiKrkasu

vorit u ovom me~u. Me|utim, mi idemouQubqanusa`eqomdaodigramo najboqe {to mo`emo u ovom trenutku. Poku{a}emo da budemoagresivniuodbranitokom svih40minuta,dazaustavimowihovekontreiskok,kojisuimnajja~iaduti,ida,akonamseuka`e prilika, poku{amo da napravimo jo{jednoiznena|ewe. U drugom polufinalu sasta}e seUnionOlimpijaiKrkaibi}e

Program

DelfinizaFirencu iJapan Utakmicama {estog kolazavr{avajusetakmi~ewa po grupama evropskog dela kvalifikacija za finalni turnir Svetskeligezavaterpoliste.Reprezentacija Srbije ve~eras u Beogradu, na bazenu Ta{majdan, do~ekuje [paniju (20 ~asova). Utakmica sa [pancima mogla je da bude samo stvar presti`a da delfini nisu u pro{lom kolu u Kru{evcu neo~ekivano pora`eniodNema~ke(8:9),paimjeizsusretasacrvenomfurijompotrebanjedanbodkakobiseplasiralinazavr{niturnirSL,koji}e seod21.do26.junaodigratiuitalijanskomgraduFirenci.Nazavr{niturnirve}suseplasirali Crna Gora, Hrvatska i Italija kaodoma}in.Reprezentativcisu seokupiliunedequuBeograduu kompletnom sastavu, a selektor DejanUdovi~i}jerekaoda}ese duelusa[pancimapri}inanajozbiqnijina~in. -[pancisukvalitetantimi ne}e nam biti lako, jer i oni imajusvojmotiv.Moramodadamo maksimum, nismo u formi u kakvoj bi bili da smo du`e zajedno.Zatotomoramodanadoknadimo borbeno{}u. Uz pune tribinanadamseuspehu-rekao jeUdovi~i}. Kapiten reprezentacije Vawa Udovi~i} o~ekuje maksimalan odziv publike, jer je utakmicaveomava`na. - Imali smo kiks protiv Nema~keuKru{evcuisadasmodo-

{li u ovakvu situaciju. Ali, ja volim odlu~uju}e me~eve sa jakim rivalima kao {to je [panija, jer moramo da obezbedimo plasmannazavr{niturnir.Bi}e to repriza finala sa Svetskog prvenstva iz Rima, ali i pravanajavade{avawau[angaju-rekaojeUdovi~i}. Filip Filipovi} je pozvao navija~edabodrereprezentaciju. - Sve je u na{im rukama, ako odigramo onako kako znamo mislimda[panci,kojiimajukva-

Raspored A grupa: Srbija - [panija (20), Makedonija - Nema~ka B grupa: Crna Gora - Rusija, Turska - Rumunija C grupa: Hrvatska - Italija, Holandija - Gr~ka litetan tim, ne}e mo}i da nas prate. Oni su godinama u vrhu, vratio im se i iskusni Perez. Nadam se da }e nas publika podr`ati u velikom broju, jer se sawimalak{eigra.Uztoredje idasvizajednopomognemoJapanu,kojijegodinamabiouznasu te{kim vremenima - rekao je Filipovi}. Nikola Ra|en je podsetio da se[panijaunapaduuzdauIvanaPerezaidaimapokretqivu odbranu. -Da}emomaksimumiverujem da}etobitidovoqnozapobe-

du. O~ekujem pune tribine, jer je uvek lepo kada se igra pred brojnimgledali{tem-rekaoje Ra|en. Posle pet kola Srbija vodi sa 12 bodova, sledi [panija sa deset i Nema~ka sa osam, koja gostuje kod Makedonaca, koji nemejunijedanpoen. Utakmica }e se odigrati u okviru Dana vaterpola, a ima}e i hum an it arn i kar akt er. Akcija „Negujemo prave vrednosti”, u koju je ukqu~en VaterpolosavezSrbijeikojupo sedmiputorganizujenevladina org aniz acij a „Na{a Srbij a”, ina~e je usmerena ka deci bez roditeqa, ali }e zna~ajan deo sreds tav a ovog a put a oti} i prij at eqs kom nar od u Jap an a. Kak o je ist ak ao preds edn ik VSSVeliborSovrovi},osnovni ciq je pru`awe podr{ke zbogkatastrofekojaihjezadesila,uznaknegovawatradicionalno prijateqskih odnosa i vrednosti uzajamnog dobro~instva. -Netrebagovoritiozna~aju akcije za decu Srbije, decu poginulihsaKosova.Tosezna i to je godinama moto akcije. Sadagestom,jernovcemnemo`emo da poka`emo da smo uz prijateqskiJapaniuzwihovu decu. Toliko puta su nam pomagaliimoramodapoka`emo da smo u ovim te{kim vremenima uz wih - rekao je Sovrovi}, zahvaliv{i se svima na donacijama. G. M.

ZlatnaSmiqana@ivkovi}

Partizan MTS - Budu}nost (18.15) Union Olimpija - Krka (20.45)

^etvrtak

SVETSKA LIGA: DANAS POSLEDWE KOLO TAKMI^EWA PO GRUPAMA

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH SAMBISTA U PRAGU

Danas

Finale

VawaUdovi~i},kapitenSrbije

Pro{logodi{weslavqePartizanauZagrebu (20.45)

srpskom scenom ve} punih devet godina, dok je najboqa u regionu bila ~etiri sezone zaredom. Crno-beli u polufinalu igraju s ekipomBudu}nostiizPodgorice i,akojeverovatitradiciji,favoritisuuovomsusretu.Samoletimi~nimpogledomuarhivulakose uo~ava ~iwenica da su Beogra|ani slavili ~ak 10 puta u posledwih 12 odmeravawa snaga ove dve ekipeuNLBligi.Me|utim,usezoniregionalnogtakmi~ewakoja jenaizmaku,Budu}nostjepobedilauPionirusa79:78,dokjePartizanbioboqiuMora~i(65:61), {tojasnouobli~ujeslikuotome dajere~utimovimasli~nogkvaliteta i podjednake snage. O~iglednojeda}enijansepresu|ivatiopobedniku,stimdacrno-beli imajuuzsebeneuporedivove}eiskustvokadasuovakova`nisusretiupitawu.

zaslu`eno izborili plasman na F4, tako da moramo da budemo i ambiciozni,aliioprezni. Iakoimasamo20godina,~e{ki internacionalacJanVeselipravijepredvodnikPartizanauovoj sezoni.Preddana{wuutakmicus Podgori~animaatraktivni^ehje rekao: -^ekanas,naravno,te{kautakmica. Spremili smo se za wu i trudi}emosedaodigramo{toboqe, hrabro i motivisano. Ukolikoutomeuspemomo`emodastignemodofinalaiponovonapadnemopobedni~kitrofej. EkipaBudu}nosti,kojupredvodi mladi stru~wak Dejan Radowi},ufini{usezoneuspelajeda stigne do ~etvrtog mesta i plasmana na F4 turnir u Qubqani. Krilni centar Marko Simonovi}, pred polazak za glavni grad Slovenije,istakaoje: -IgramosPartizanom,kojije, trebatopriznati,apsolutnifa-

toduelkoji}eprivu}imaksimalanbrojgledalaca(kapacitetsaleje12.480mesta).Ulogafavorita,kakozbogdoma}instva,takoi zbogtradicijeirenomeaklubova, nalazisenastraniQubqan~ana. Me|utim,ekipaKrke,predvo|ena na{im trenerom Aleksandrom Xiki}em i plejmejkerom Du{anom \or|evi}em, u ovoj sezoni igrasjajnuko{arkuidugojebila lidernatabeliNLBlige.Uoba ovosezonska susreta Olimpija je slavila(60:59i80:75),alitonikakonezna~idajeapsolutnifavorit. Kadajere~oprognozama,najizvesnije je da }e se u finalu sresti dva evroliga{a Partizan i Olimpija, ali, ipak, to su samo prognoze. Sve ~etiri ekipe u dana{wepolufinalneokr{ajeulazesa`eqomdapobedeina|useu zavr{nojNLBpredstaviu~etvrtakuve~e,{toF4tunirudajeposebnudra`. A. Predojevi}

ZA SVETSKI KUP U FORT BENINGU

Stoiqkovi}izabrao SelektorZoranStojiqkovi}odli~io jedanatre}emsvetskomkupu(od14.do23. maja) u ameri~koj vojnoj bazi Fort Beningu~estvujedvanaestorosrpskihstrelaca.Nalistiputnikasupu{ka,seniori:Stevan Pletikosi}, Milenko Sebi} i Nemawa Mirosavqev(NoviSad).Seniorke:AndreaArsovi},Iva-

naMaksimovi},LidijaMihajlovi}.Pi{toq,seniori:DamirMikec,AndrijaZlati},DimitrijeGrgi}.Seniorke:Jasna[ekari},ZoranaArunovi}i BobanaVeli~kovi}(Bor030).Srbijadosadaima {estolimpijskihviza:ZoranaArunovi},Andrija Zlati}, Damir Mikec, Dimitrije Grgi},Ivana Maksimovi}iNemawaMirosavqev.

(Od na{eg specijalnog izve{ta~a) PRAG: Srpskisambistiosvojilisupetmedaqa,abiloihje{estoro,naPrvenstvuEvropezanade i juniore u Pragu. Zlatom se okitila juniorka Smiqana @ivkovi}iztemerinskogTSK-a,srebrnemedaqeukonkurencijinada pripale su Ivani Jandri} i Milici@abi}(obePartizan,Novi Sad), kao i kadetu zrewaninskog Proletera Jovanu Ni{kanovi}u, dokjebronzuosvojiojuniorBa~ke izSomboraDejanTomac.Jedinoje bez odli~ja ostao Dragan Mitrovi}izbeogradskogPartizana.Za ovesjajnerezultatenajzaslu`niji suborci,trenerPavleZeremskii selektorVlatkoBelovukovi}. Prvog dana Zrewaninac Ni{kanovi} (75 kilograma) sve je prijatno iznenadio plasmanom u finale, gde ga je savaladao sjajni Rus Samuel Galstjan. Hrabro se Jovaupustioiuborbuswim,ali jemoraodasezadovoqisrebrnom medaqom.Tokaodajepodiglomoral na{im takmi~arima, pa su i drugog dana na{i borci osvojili medaqe, junior Dejan Tomac (68 kg) i kadetkiwe Jandri} (70) i @abi}(75).Posledu`egvremena osvojenajeimu{kajuniorskamedaqa.^ekanajegotovopetgodina, aizboriojujeDejanTomac. Posletogdrugogdanatakmi~ewabilajezajedni~kave~erazarukovodioce i predstavnike ekipa. Sijaojeodzadovolstvaisre}eJovan Smederevac, predsednik SambosavezaSrbije,jersumusvi~e-

Smiqana@ivkovi}napobedni~kompostoqu

stitalii~udilisedajeSrbijaod ~etiri takmi~ara koji su izlazili na struwa~u osvojili isto toliko medaqa, a predsednik ~e{kogsavezaPavelGordonovtoje istakaopredsvima. Posledwegdananastruwa~usu iza{li Smiqana @ivkovi} i Dragan Mitrovi}. Dragan je svoj deo takmi~ewa zavr{io pre podne,imaojenemilosrdan`reb.Mitrovi}jenakrajuzauzeosedmomestood11takmi~ara. U prepodnevnom nadmetawu @ivkovi}eva je vrlo ume{no vodilaborbeiosiguralasrebro.Pa ne}emovaqdaizgubitii~etvrto finale, prethodna tri smo izgubili od ruskih takmi~ara. SmiqanajeufinaludobilaUkrajinku. A kada je u{la na struwa~u i

sudija dao znak za po~etak me~a, krenulajekaotigricaizaslu`eno trijumfovala. Nastalo je zaistavelikoslavqe,jerjemalobrojna ekipa Srbije zaslu`ila da se bar jednom u hali za~uje „Bo`e pravde“. Priu{tila nam je to Smiqana@ivkovi}. Srpski sambisti su jo{ jednom potvrdilidasusavladalisvetajneovogsportaizadr`alitradiciju da se s velikih takmi~ewa vra}ajuoki}enipeharimaimedaqama.[tabibilodajeSrbijana ovomtakmi~ewuimaladvadesetak takmi~ara(odmogu}ih40),aimala ih je samo {est, pa je ipak u ukupnomskoru,ukonkurenciji19 zemaqa,sablizu500takmi~ara,u ukupnomplasmanuosma! Slobodan Jakovqevi}


24

SPORT

utorak19.april2011.

dnevnik

PRVAFUTSAL LIGASRBIJE

PRVAMU[KALIGA

Suboti~ani zaslu`eno

Vrba{anima vojvo|anski derbi

Crvenazvezda-SpartakVojput27:35(12:14)

Samo ~etiri, od ukupno sedam, utakmice 24. kola Prve futsalligeSrbijeodigranesu minulog vikenda. NajinteresantnijijebilouVrbasu,gdeje u vojvo|anskom derbiju Lete}i Holan|aninpobediozrewaninskiSASrezultatom5:4izadr`aonaduda}einarednesezone igratiueliti.Be~ejcisusepomirilisasudbinomdasevra}aju u drugoliga{ke vode, ali igraju korektno svoje utakmice itre}eplasiranomVIKNaisusu trebalo je dosta truda da zabele`ipobedu(8:4)predsvojim navija~ima. V.Jankov

KIKINDA: SC Jezero, gledalaca 450, sudije: Miskin (Sombor), Adamovi} (Crvenka). Sedmerci: Crvena zvezda 4 (4), SpartakVojput2(1),iskqu~ewa: Crvenazvezda14,SpartakVojput 12minuta.Crvenikartoni:Kewalou54.(Crvenazvezda),Abazovi} u52.minutu(SpartakVojput). CRVENA ZVEZDA: Jakovqevi},Lazi}2,Terek8,^vorak,Dukatarov3,Veki}3,Stani}3,Kewalo2,Mi{kov(16odbrana),Veli~kov, Stepanov, Goli}, Pa{i} 5(4),Babi}1. SPARTAK VOJPUT: Kuki} (20odbrana),Kosovi}1,Vru~in} 1, Ta{kovi} 2, Rojevi} 8, Pato~kaji,Ninkovi},Todorovi}1,Vi-

Rezultati24.kola:Ekonomac –Vrawe4:0,VIKNaisus–Be~ej 8:4,KockaAmatersArena–Novi Beograd 6:1, Lete}i Holan|anin–SAS5:4.

1.Ekonomac 24 2.Marbo 23 3.VIKNais. 24 4.Kolubara 23 5.KockaAnat.24 6.Kopernik. 23 7.L.Holan|. 24 24 8.SAS 9.Vrawe 24 10.N.Beograd 24 11.Ni{92 23 24 12.Be~ej 13.Pirot 23 14.Kr~agovo 23

22 22 13 12 10 10 10 10 9 9 9 6 4 4

1 0 3 2 4 3 2 1 3 2 1 3 3 2

1 178:44 67 1 134:46 66 8 96:78 42 9 98:83 38 10 81:90 34 10 85:85 34 12 91:12632 13 93:10331 12 96:77 30 13 82:11629 13 77:86 28 15 94:13721 16 66:12215 17 64:14114

Parovi 25. kola: Marbo Intermeco – Lete}i Holan|anin, Kopernikus Vidre – Ekonomac, NoviBeog rad–VIKNaisus,Kolubara – SAS, Vrawe – Kocka AmatersArena,Kr~agovo–Ni{ 92,Be~ej–Pirot.

Sutrafinale KupaSrbije FinaleKupaSrbijeiizme|uMarbaiVrawaigra}e se sutra (sreda) u 18 sati u Beogradu.Beogra|anisuapsolutni favoriti, ali ne treba zaboraviti da su to biliiKragujev~aniupolufinalu protiv Vrawa, koje jeposleboqegizvo|ewapenala zabele`ilo istorijski klupskiuspeh.

Bostonboqi odNiksa Ko{arka{i Bostonapovelisusa1:0useriji protiv Wujork Niksa pobediv{i ih kod ku}e rezultatom 87:85 u prvom kolu plej-ofaIsto~nekonferencije NBA lige. Srpski internacionalciNenadKrsti} iSa{aPavlovi}nisumnogodoprineli ovom trijumfu. I dok Pavlovi} nije igrao po odluci trenera,Krsti}jezapetminuta naterenuimaodvaskokaijednu asistenciju.NaZapaduMemfis je kao gost savladao San Antoniosa101:98,dokje[arlotnapravio podvig i savladao LejkerseuLosAn|elesusa109:100. Horn ets i su, predv o| en i fen om en aln im Kris om Polom, izn en ad il i Lejk ers e. Pol je postigao 33 poena, od kojih 22 u drugom poluvremenu,a~ak17poenauposledwoj ~etvrtini. On je imao ~ak 14 asis tenc ij a, sed am skok ov a, ~etiriukradeneisamodveizgubqenelopte.Imaojeodli~nesaradnikeuKarluLendriju sa17iXeretuXekusa15poe- na.KobiBrajantnijemogaoda pomogneLejkersima,zavr{iv{ime~sa34poena.PauGasol je u prvom poluvremenu zadobio posekotinu ispod oka nakon{tosesudariosaOkaforom.

VATERPOLO PRVALIGAZADAME Sedmo kolo: Senta - @AK 14:3, Vra~ar-Ta{20006:12. 1.Ta{ 5 5 0 0 74:30 15 2.Senta 6 4 1 1 66:37 13 3.Vra~ar 6 2 2 2 49:57 8 4.Partizan 5 1 1 3 36:46 4 5.@AK 6 0 0 6 29:80 0

tas, Kalini} 1, Ristovski 1 (1), Abazovi} 1, Distol 3, Veselinovi}12. Vojvod|anski derbi 23. kola Prve mu{ke rukometne lige izme|uCrvenezvezdeiekipesuboti~kog Spartaka zavr{en je pobedom gostiju. Suboti~ani su imaliraspolo`enogstrelcaVeselinovi}a i na golu odli~nog Kuku}aionisunajzaslu`nijiza dva osvojena velika boda. Suboti~ani su ve} od prvog minuta stekli prednost, da bi u jednom trenutkuimalisedamgolovavi{ka. U nastavku doma}i rukometa{i su se trudili da rezultat preokrenu, me|utim Suboti~ani su bili boqi i zaslu`eno trijumfovali. M.S.

DRUGAMU[KALIGA–SEVER

Doma}inspremniji Jedinstvo–Sombor30:21(13:11)

DANASDRUGIME^BARA@AZAPOPUNU@ENSKEODBOJKA[KESUPERLIGE: Odbojka{iceVaradinaBMGgradweiKlekaodigra}edanasdrugime~bara`azapopunuViner{tedi{esuperlige.Posleubedqivih3:0zaVaradinuKleku,danasjeekipakojajezavr{ilanadrugom mestuuPrvojligidoma}iniimaveliku{ansudaobezbedivo|stvouserijiod2:0.Elitnirang takmi~ewapopuni}eekipakojaprvastignedotripobede. UtakmicaseigrauhalinaSlanojbariod20~asova. M.R.

KA^AREVO: Hala spotova, gledalaca400.Sudije:Sekuli}i Jovandi} ( obojica Pan~evo). Sedmerci:Jedinstvo9(5),Sombor4(1),iskqu~ewa:Jedinstvo 14,Sombor12minuta. JEDINSTVO: Mitanovski, Milanovi} 2, Pr~uq 6, ^ubrilo,D.Cvetkovi}6,Sretenovi} 3, Dimitrijevski, Bo`i} 1, Daki}3,Novakov1,S.Cvetkovi} 1,Dotli},Milutinovi}7.

SOMBOR: Ra~i}, Konstantinovi}2,Ra{kovi}1,Penze{ 5, Nikoli} 5, Kan~i}, Besla} 5,I.Arbutina,M.Arbutina1, Trbojevi}, Urukalo 1, @ivkovi}1. Rukometa{iizSomborauprvih20minutaimalisuprednost oddvagolarazlike,aliboqai spremnijaekipaJedinstvaunastavku je zabele`ila ubedqivu pobedu. B.Stojkovski

RUKOMET ODBOJKA Drugaligasever(`)

1:3 NoviSad2-MDZrewanin Kikinda-Ki0230 3:0 Ruma-Futog 1:3 3:2 Prvitempo-Srem Mladost slobodan 1.MDZrewan. 17 17 0 51:8 50 2.Mladost 17 13 4 44:21 38 3.P.tempo 17 12 5 38:19 34 4.Srem 17 10 7 36:28 31 5.Futog 17 10 7 37:29 31 6.Kikinda 17 10 7 32:23 30 7.N.Sad2 17 5 12 25:41 16 8.Ruma 17 4 13 20:40 14 9.Ki0230 17 3 14 13:46 7 10.Klek2 odustao

Drugaligasever(m) MladostEkspans-Srem2006 0:3 RFU-Dunavvolej 2:3 1:3 FOK-Sloven In|ija-Apatin 3:2 slobodan VojvodinaNSseme2 1.D.volej 17 15 2 47:13 45 2.Sloven 17 12 5 41:23 37 3.Srem 17 12 5 37:23 34 4.In|ija 16 10 6 36:23 30 5.MladostE. 17 9 8 33:31 28 6.Apatin 17 8 9 32:35 23 7.RFU 17 5 12 24:39 17

8.Vojvodina 9.FOK 10.Petrovar.

15 16 16

5 10 5 12 2 14

Superliga(M)

22:34 16 20:44 8 17:44 6

Prvavojvo|anskaliga centar(`) Sloga-VST 1:3 NSvolejtim-VaradinBMG2 3:2 Maks-Vojvodina2 3:0 2:3 Partizan-Futogvest NStim-NoviSad3 0:3 1.NSvolejtim 17 16 1 49:11 46 2.VST 17 13 4 43:23 38 3.NoviSad 17 11 5 36:24 33 4.Varadin 17 9 8 36:30 27 5.Partizan 17 9 8 32:30 27 6.Maks 17 8 9 34:31 27 7.Futogvest 17 9 8 36:34 26 8.Sloga 17 6 11 28:36 20 9.NStim 17 3 14 13:45 8 10.Vojvodina 17 0 17 7:51 0

Prvavojvo|anskaliga sever(`) Spartak2-CVS Be~ej-Merkur Vrbas-Volejstars Blokaut-Apatin Ba~kizmaj-Mladost

3:1 1:3 3:1 3:1 3:0

1.Spartak2 2.B.zmaj 3.CVS 4.Vrbas 5.Mladost 6.Volejstars 7.Merkur 8.Blokaut 9.Be~ej 10.Apatin

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

16 14 13 11 10 9 5 4 3 0

1 3 4 6 7 8 12 13 14 17

49:8 47:12 43:22 41:35 34:27 34:28 19:37 14:43 12:42 2:51

47 43 36 34 29 28 16 13 9 0

Prvavojvo|anskaliga jug(`) Proleter-@iti{te 1:3 Kraji{nik-Banat 0:3 Dunav-Omladinac 0:3 Vr{ac-MladostEkspans 3:0 odgo|eno MDZrewanin2-Se~aw 1.@iti{te 2.Vr{ac 3.Banat 4.Omladinac 5.Dunav 6.Proleter 7.Kraji{nik 8.Mladost 9.MDZrew. 10.Se~aw

17 17 17 17 17 17 17 17 16 16

16 1 13 4 11 6 11 6 8 9 8 9 8 9 5 12 3 13 1 15

50:11 41:22 38:24 40:29 31:29 33:32 34:34 21:41 20:42 3:47

47 36 33 31 27 27 25 14 10 2

33:32 Crvenazvezda–Jugovi} Radni~ki–Vojvodina@el. 22:25 Po`arevac–Partizan 28:37 28:24 PKB–Smederevo Priboj–Kolubara 29:27 26:23 Vrawe–Metaloplastika Naisus–Planinka 27:30 Dinamo–Crvenka 22:22 1.Partizan 24 23 0 1 781:620 46 2.C.zvezda 24 18 4 2 781:652 40 3.Kolubara 24 16 1 7 707:667 33 4.Metalop. 24 13 4 7 649:624 30 5.Radni~ki 24 14 2 8 659:635 30 6.PKB 24 13 3 8 694:642 29 7.Planinka 24 12 3 9 666:663 27 8.Po`arevac 24 10 4 10 646:647 24 9.Vojvodina 24 11 2 11 650:667 24 10.Jugovi} 24 10 3 11 600:599 23 11.Vrawe 24 7 1 16 584:661 15 12.Dinamo 24 6 2 16 642:716 14 13.Priboj 24 6 1 17 622:676 13 14.Naisus 24 5 3 16 591:668 13 15.Smederevo 24 4 4 16 580:640 12 16.Crvenka 24 5 1 18 603:677 11 Uslede}emkolu(23/24.aprila)sastajuse:Vojvodina@elezni~ar–Naisus, Planinka PV – Vrawe, Crvenka – Jugovi} Unimet, Metaloplastika – Priboj, Kolubara – Dinamo, Smederevo–Radni~ki,Partizan–PKB,Po`arevac–Crvenazvezda.

Superliga(@)

JPRadni~ki-Jagodina

KO[ARKA PRVABMU[KALIGA

Konstantin-Ni{ 81:82 Spartak-Radni~kiBasket 59:76 Jagodina-@elezni~ar 96:78 Smederevo-BKKRadni~ki 71:87 Radni~ki-Vojvodina 94:83 Radni~kiKG-Mladost 79:88 VivaBasket-StudentUK 108:113 1.BKKRadn. 26 2.Radn.Basket26 3.@elezni~ar 26 4.Spartak 26 5.Smederevo 26 6.StudentUK 26 7.VivaBasket 26 8.Vojvodina 26 9.Konstantin 26 10.Radn.(O) 26 11.Mladost 26 12.Jagodina 26 13.Ni{ 26 14.Radni~kiKG 26

23 21 16 15 14 14 13 13 13 12 12 10 6 0

3 5 10 11 11 12 13 13 13 14 14 16 20 26

2281:1742 2042:1671 2151:2056 2207:2078 2149:2148 2088:2087 2218:2290 2077:2094 2022:2094 1993:2040 1993:2040 2005:2133 1946:2166 1920:2411

49 47 42 41 40 40 39 39 39 38 38 36 32 26

Plasman u Prvu ligu izborili su BKK Radni~ki i Radni~ki Basket iz Beograda, a u Drugu ligu su ispali Radni~kiKG,Ni{iJagodina.

PRVAB@ENSKALIGA Kraqevo-PlejOf Beo~in-StaraPazova [abac-Sivac Trep~a-Bor Jagodina-BasketStars Kolubara-Moravac 1.RadivojKo. 2.StaraPa. 3.Vrbas 4.[abac 5.Jagodina 6.Kolubara

25 26 25 26 26 26

24 1 21 5 21 4 19 7 17 9 15 11

66:44 51:61 77:57 20:0 82:68 78:62

2147:1289 1979:1494 1873:1430 1815:1590 1972:1886 1690:1591

49 47 46 45 43 41

7.Beo~in 26 8.BasketSta. 26 9.Sivac 26 10.Kraqevo 26 11.PlejOf 26 12.Moravac 26 13.Trep~a 26 14.Bor 26

14 11 9 8 9 7 4 1

12 15 17 17 17 19 22 25

Prvaliga(M)

1773:1576 1594:1853 1614:1785 1660:1857 1455:1628 1443:1692 1299:1803 1134:1974

40 37 35 35 34 32 29 26

Plasman u Prvu ligu izborili su Stara Pazova i Vrbas Medela. Iz ligesuispaliTrep~aiBor.

PRVASRPSKALIGA(M) Dunav-Veternik NovaPazova-Topola SportKi-MladostTel Duga-Oyaci Radni~ki-Meridiana Jedinstvo-NoviSad StaraPazova-Vrbas 1.Mladost 2.Meridiana 3.Dunav 4.N.Pazova 5.Vrbas 6.S.Pazova 7.Veternik 8.Oyaci 9.Jedinstvo 10.NoviSad 11.Topola 12.Radni~ki 13.SportKi 14.Duga

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

24 21 20 19 15 15 15 13 13 10 8 7 0 0

2 5 6 7 11 11 11 13 13 16 18 19 26 26

107:85 91:94 0:20 0:20 65:73 95:87 101:84

2045:1674 1876:1589 1902:1637 1917:1708 1965:1837 1900:1773 1958:1897 1774:1833 1819:1764 1770:1875 1636:1917 1654:1752 0:520 0:520

50 47 46 45 41 41 41 39 39 36 34 33 0 0

U Prvu B ligu plasirala se ekipa Mladost Teletehnike iz Ba~koj Jarka.

ZAJEDNI^KALIGA VOJVODINE(@) ^elarevo-VojvodinaNIS Ruma92-Hemofarm

34:37

83:59 76:44

Sivac-VrbasWego{ Srbobran-Topol~anka Proleter-Gimnazija 1.Srbobran 2.^elarevo 3.Ruma92 4.Vojvodina 5.Hemofarm 6.Topol~anka 7.Proleter 8.Gimnazija 9.Sivac 10.Vrbas

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

14 14 12 12 7 7 7 7 8 2

4 4 6 6 11 11 11 11 10 16

20:0 84:44 72:59

1981:824 1195:1022 1022:779 1106:950 790:926 741:926 798:834 560:705 573:616 339:633

32 32 30 30 24 24 23 21 17 8

DRUGAMU[KALIGA SEVER Apatin-Dinamo Hajduk-Crvenka Ba~kaPalanka-Mladost Ruma-Sveti\or|e Krajina-AKademik Top-Kikinda Srem-Partizan 1.Srem 2.Akademik 3.Kikinda 4.Dinamo 5.S.\or|e 6.K.Grme~ 7.Ruma 8.Hajduk 9.Top 10.Crvenka 11.Apatin 12.B.Palanka 13.Partizan 14.Mladost

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

24 21 20 18 17 15 14 11 10 9 9 7 5 2

2 5 6 8 9 11 12 15 16 17 17 19 21 24

78:81 70:62 79:66 94:93 86:101 92:86 97:44

2424:1746 2215:1910 2186:18127 2096:1920 2184:1966 2168:2045 2203:2132 1892:1916 1967:2013 1824:1955 1819:1976 1631:2222 1750:2140 1568:2159

50 47 46 44 43 41 40 37 36 35 35 33 31 28

U Prvu srpsku ligu plasirali su se: Srem iz Sremske Mitrovice, Akademik Srbobran i Kikinda. Iz lige su ispali: Mladost Ruma, Partizan[id,Ba~kaPalankaiApatin.

Napredak-Vrbas C.zvezda-Vojput Zaje~ar-N.Pazova ProleterN.-Zlatar N.Pazar-Jagodina Rudar-MladostTSK MokraGora-Obili} 1.Napredak 22 17 2 2.Rudar 22 17 0 3.Obili} 22 17 0 4.Vojput 21 14 2 5.Zaje~ar 22 11 3 6.C.zvezda 22 12 1 7.N.Pazar 22 10 4 8.Zlatar 21 11 2 9.Vrbas 21 10 0 10.Mladost 21 8 0 11.Jagodina 21 8 0 12.M.Gora 21 5 5 13.Proleter 22 6 0 14.N.Pazova 21 2 3 15.Bask 21 2 0

3 5 5 5 8 9 8 8 11 13 13 11 16 16 19

32:28 27:35 27:25 41:35 34:32 27:24 25:28 629:549 36 679:591 34 642:588 34 565:515 30 620:587 25 595:582 25 579:571 24 691:685 24 580:581 20 542:569 16 637:678 16 563:591 15 607:689 12 522:576 7 526:625 4

Prvaliga(@)

Napredak-Proleter 26:20 H.Jo`ef-MetalacAD 27:26 ORKBeograd-Pirot 41:30 Kikinda-@elezni~arMC 19:25 Ku~evo-Radni~kiL. 27.aprila 1.Radni~kiL. 17 16 0 1 536:360 32 2.@elezni~ar 18 15 1 2 532:404 31 3.Proleter 18 13 1 4 555:510 27 4.Metalac 18 10 2 6 583:559 22 5.Ku~evo 17 9 2 6 521:494 20 6.H.Jo`ef 18 9 1 8 401:434 19 7.Radni~kiR. 17 9 0 8 490:448 18 8.Napredak 18 6 4 8 479:483 16 9.ORKBeog. 18 5 0 13 486:525 10 10.Pirot 18 4 1 13 432:525 9 11.Naisa2 17 3 0 14 453:546 6 12.Kikinda 18 1 0 17 375:555 2

Drugaliga(M)

B.Karlovac-@SK Jedinstvo-Sombor

35:39 30:21

Hercegovina-Ruma MetalacAV-Apatin Radni~ki-Hajduk Jabuka-TitelXD @elezni~ar-Potisje Radni~ki([) 1.@SK 24 17 0 2.@elezn. 22 16 1 3.Apatin 24 15 3 4.Jedinstvo 23 14 4 5.Metalac 23 10 6 6.Radni~ki 23 11 3 7.Titel 23 11 3 8.Ruma 24 10 3 9.Jabuka 23 9 4 10.Hajduk 24 10 0 11.Hercegov. 23 8 3 12.Radni~ki 23 8 2 13.B.Karlovac 23 7 0 14.Sombor 24 5 4 15.Potisje 22 4 2

7 5 6 5 7 9 9 11 10 14 12 13 16 15 16

40:37 26:29 37:31 30:28 sino} slobodan 772:687 34 659:577 33 663:619 33 709:675 32 610:579 26 723:662 25 662:615 25 763:754 23 689:675 22 656:712 20 591:630 19 693:748 18 716:763 14 617:703 14 563:651 10

Drugaliga(@)

Pan~evo-Spartak 33:27 Vrbas-Ravangrad 29:23 Radni~ki-Temerin 19:25 Jabuka95-Apatin 42:27 SremM.-Lehel 30.aprila Mladost-Vojvodina odgo|eno Kikinda2 slobodna

1.Vojvodina 2.Kikinda2 3.Pan~evo 4.Temerin 5.Spartak 6.Lehel 7.Jabuka95 8.Mladost 9.Vrbas 10.Srem 11.Radni~ki 12.Ravangrad 13.Apatin

18 18 18 19 19 17 18 18 18 17 18 19 19

15 15 13 12 10 8 7 7 7 6 5 5 4

1 0 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0

2 3 5 5 7 8 9 10 11 11 12 14 15

554:402 31 517:445 30 541:456 26 442:413 26 530:498 22 433:441 17 437:438 16 484:478 15 394:444 14 467:455 12 467:503 11 474:519 10 408:616 8

Prvavojvo|anskaliga(M)

Hajduk-Putinci 31:25 Radni~ki(JT)-Slavija 26:25 Kqaji}evo-Kikinda 33:32 Jedinstvo(NB)-Omladinac 37:23 Grafi~ar-Obili} 40:21 Sivac69-PIKPrigrevica 34:28 1.Dalmatin. 18 16 0 2 605:461 32 2.Napredak 16 12 0 4 509:431 24 3.Grafi~ar 17 10 2 5 467:395 22 4.Sivac69 17 11 0 6 552:507 22 5.Kqaji}evo 17 10 1 6 501:479 21 6.Kikinda 19 9 1 9 524:484 19 7.Jedin.(NB) 17 9 0 8 547:488 18 8.Radn.(JT) 18 9 0 9 505:489 18 9.Omladinac 19 8 2 9 565:584 18 10.Obili} 19 9 0 10 500:534 18 11.Prigrevica 18 5 3 10 435:481 13 12.Putinci 19 4 3 12 501:586 11 13.Slavija 18 5 0 16 424:521 10 14.Hajduk 18 2 0 16 489:684 4

Prvavojvo|anskaliga(@) Obili}-JadranLider Mileti}-Spartak Mladost(BC)-Radni~ki Topola-Dolovo Cement-Jedinstvo(E) 1.Radni~ki 14 11 2 1 2.Spartak 15 12 0 3 3.Mladost 15 10 2 3 4.Cement 15 10 0 5 5.Obili} 14 8 1 5 6.Dolovo 14 8 0 6 7.Topola 15 5 2 8 8.Mileti} 15 3 2 10 9.Rusin 14 3 0 11 10.Jedins.(-1) 14 3 0 11 11.Jadran 15 2 1 12

25:18 21:24 32:39 35:24 32:15 432:326 24 404:328 24 434:350 22 386:354 20 292:273 17 395:372 16 425:439 12 312:328 8 303:373 6 252:333 5 267:426 5


SveT

dnevnik SPORFRANCUSKEIITALIJE

UKRATKO

KIJEV: Evropska komisija }e odobriti 110 miliona evra za izgradwu novog betonskog sarkofaga iznad nuklearnog reaktora u ^ernobiqu, izjavio je predsednik EK. Danas }e zvani~no biti objavqena odluka Evropske komisije, potvrdio je ju~e predsednik EK @oze Manuel Barozo ukrajinskom predsedniku Viktoru Janukovi~u, preneo je Rojters. EU je jedan od najzna~ajnijih u~esnika na konferenciji u Kijevu, na kojoj bi dr`ave trebalo da obe}aju donacije za izgradwu novog sarkofaga koji }e pokrivati reaktor i slu`iti za skladi{tewe nuklearnog otpada. Ukrajinska vlada navodi da joj je potrebno jo{ samo oko 740 miliona evra kako bi reaktor u ^ernobiqu bio osiguran protiv curewa radioaktivnog materijala do kraja ovog veka.

Stradali upoplavama BOGOTA: Najmawe 69 qudi izgubilo je `ivot u nevremenu i jakim ki{ama koje su zahvatile Kolumbiju, saop{tio je Crveni krst. Oko 40 qudi povre|eno, 13 ih se vodi kao nestalo, dok je vi{e od 66.000 qudi ugro`eno, upozorila je ta humanitarna organizacija. Policija je precizirala da su ki{e i poplave potpuno spre~ile kori{}ewe 16 puteva u toj zemqi. Obilne ki{e koje su zahvatile brojne provincije Kolumbije po~etkom aprila, izazvale su poplave i klizi{ta. U poplavama, izazvanim obilnim ki{ama koje Kolumbiju pogadaju ve} 12 meseci, poginulo je 418 qudi, a vi{e od dva miliona wih moralo je da napusti svoje domove.

Napadbombom TAJLAND (PATANI): U eksploziji automobila bombe na jugu Tajlanda, za koju se sumwa da je aktivirao jedan muslimanski pobuwenik, poginuo je jedan oficir, a 25 qudi je raweno. Bomba je eksplodirala rano jutros dok je pored automobila u kojem se nalazila prolazio kombi sa oficirima rezervnih snaga tajlandske vojske u provinciji Jala. U eksploziji je poginuo jedan oficir, dok je {est oficira i 19 civila raweno. Jala je jedna od tri provincije na jugu Tajlanda gde su muslimani u ve}ini, a wihovi ekstremisti tra`e nezavisnost. U oru`anim akcijama i bomba{kim napadima od 2004. godine na jugu Tajlanda je ubijeno 4.300 qudi.

RIM: Voz u kome se nalaze imigranti iz Tunisa zaustavqen na grani~nom prelazu iz Italije u Francusku. Rim je ulo`io protest vladi u Parizu zbog, ka-

RobertoMaroni

ko je naveo, nelegitimnog ~ina koji je u suprotnosti sa op{tim evropskim principima. Francuska je navela da se u vozu nalazi

vi{e stotina aktivista koji planiraju da organizuju demonstracije u Francuskoj i predstavqaju problem po javni mir i red. S druge strane, italijanski ministar spoqnih poslova Franko Fratini poru~io je svom izaslaniku u Parizu da „izrazi sna`an protest italijanske vlade”. „Mi smo wima u skladu s evropskim [engenskim sporazumom o slobodnom putovawu i za one sa privremenim boravkom izdali dokumenta za putovawa i sve {to im je bilo potrebno. To je bilo prepoznato od Evropske komisije kao pravilo „{engena” i zato slobodu putovawa imaju i oni koji imaju privremenu boravi{nu dozvolu, a `ele da idu u Francusku”, izjavio je Roberto Maroni, ministar unutra{wih poslova Italije.

BUDIMPE[TA: Ma|arski parlament usvojio je ju~e nov ustav glasovima vladaju}e koalicije, koja ima dvotre}insku ve}inu u najvi{em zakonodavnom telu Ma|arske. Nov ustav je usvojen sa 262 glasa za, 44 glasa protiv i jednim uzdr`anim, prenele su agencije. Socijalisti i levi~arsko-zeleno krilo LMP bojkotovali su glasawe, dok je krajwe desni~arska Jobik partija glasala protiv predlo`enog teksta novog ustava Ma|arske. Poslani~ke grupe vladaju}e koalicije, koju ~ine partija Fides premijera Viktora Orbana i Demohri{}anska narodna partija, podnele su ma|arskom parlamentu 14. marta predlog novog Ustava. Istovremeno, vladaju}i Fides je raniju odredbu, prema kojoj je za usvajawe Ustava po-

SNAGELOJALNEMOAMERUGADAFIJUNASTAVQAJUOFANZIVU

Pesakuo~iNATO-u TRIPOLI: Koriste}i lo{e vreme, Gadafijeve snage nastavile su da napadaju pobuwenike i na zapadnom i na isto~nom frontu. Za to vreme, pobuwenici su tokom no}i poku{avali da iz Bengazija brodovima prebace oru`je i municiju saborcima u Misurati. Pobuwenici tvrde da je pe{~ana oluja potpuno omela napade aviona NATO-a. Svedoci govore da su vladine trupe ispalile deset raketa na Axdabiju, koju stanovni{tvo masovno napu{ta. Istovremeno, Sjediwene Ameri~ke Dr`ave poku{avaju da prona|u zemqu voqnu da primi libijskog lidera Moamera el Gadafija, prenosi „Wujork tajms”. Gadafijeve trupe nekoliko nedeqa dr`e pod opsadom posledwe veliko upori{te pobuwenika na zapadu Libije, a ju~e su se probile do centra grada koji su zasule te{kom artiqerijskom vatrom. Prema navodima o~evidaca, na meti napada bile su bolnica, luka i stambene ~etvrti. „Stanovnici su se navikli na zvuk minobaca~a i projektila. Snajperisti su i daqe na krovovima visokih zgrada i pucaju na sve {to se kre}e u centru

grada”, rekao je jedan `iteq Misurate. Oko 1.000 qudi je ubijeno, a 3.000 raweno u Misurati, otkako su pre {est nedeqa snage lojalne libijskom vo|i Moameru Gadafiju po~ele da granatiraju taj tre}i

re~i tek po{to se zavr{i obra~un sa teroristima. Saif el Islam Gadafi rekao je da SAD, umesto {to napada Libiju, treba da joj pomogne u borbi protiv Al Kaide, a kada teroristi budu oterani iz

Bengazija i Misurate, do}i }e vreme za razgovore o nacionalnom pomirewu i demokratiji, pod novim ustavom koji }e ulogu Moamera Gadafija svesti na simboli~nu. U me|uvremenu, ~lanice NATO koalicije ponovile su da ne planiraju slawe kopnenih trupa da bi se podr`ali pobuwenici u Libiji.

SIRIJA

Ubijenoosamdemonstranata AMAN: Sirijske snage ubile su u toku no}i osam demonstranata u gradu Homsu u sukobima koji su izbili nakon {to je u pritvoru umro plemenski vo|a. Po re~ima jednog borca za qudska prava, grad Homs kqu~a. „Snage bezbednosti i re`im izazivaju ve} mesec dana nao-

ru`ana plemena, ali no}as je veliki broj civila iza{ao na ulice u razli~itim delovima ovoga grada i bili su hladnokrvno ubijeni”, rekao je Rojtersu isti izvor. Francuska agencija AFP prenela je da je bilo devet mrtvih i oko 20 povre|enih.

ParlamentuBudimpe{ti

trebna osamdesetoprocentna ve}ina poslanika, zamenio dvotre}inskim ve}inom - onom koju vladaju}a koalicija ima u parlamentu, napoiwu agencije. Vi{e hiqada qudi protestovalo je u petak protiv novog ustava, koji }e, po oceni grupa za qudska prava, oslabiti demokratska dostignu-

}a. Kriti~ari smatraju da }e novi ustav ograni~iti podru~je delatnosti budu}e vlade, ote`ati usvajawe evra u Ma|arskoj, dovesti do zabrane abortusa i diskriminisati homoseksualce i nehri{}ane, navodi AFP. Novi Ustav Ma|arske stupa na snagu 1. januara 2012. godine. (Tanjug)

JAPAN

Radijacijavelika, aliradnicirade TOKIO: Rezultati merewa radijacije u dva reaktora havarisane japanske nuklearne elektrane „Fuku{ima” pokazuju da je nivo radioaktivnih ~estica povi{en. Ipak, po re~ima zvani~nika, radijacija nije tolika da qudi ne mogu da rade u woj. Hidehiko Ni{ijama iz japanske agencije za nuklearnu bezbednost ka`e da su merewa u reaktorima 1 i 3 izvr{ila dva robota i da je nivo radioaktivnosti takav da }e radnici koji rade na osposobqavawu sistema u nuklearki mo}i da borave u objektima u kratkim vremenskim intervalima. Ni{ijama je,

me|utim, rekao da radijacija ne}e usporiti planirani proces hladnog ga{ewa reaktora u roku od devet meseci, preneo je AP. U me|uvremenu, glavni sekretar vlade Jukio Edano izjavio je da }e neki stanovnici evakuisani iz oblasti u okolini „Fuku{ime” u budu}nosti verovatno mo}i da se vrate ku}ama. Problemi u „Fuku{imi” po~eli su kada su posle zemqotresa ja~ine 9 stepeni Rihterove skale, koji je 11. marta pogodio severoistok i istok Japana, usled nestanka struje, prestali da rade sistemi za hla|ewe ukupno {est reaktora, koliko ih ima u Fuku{imi.

FINSKA

SaifelIslamGadafi

po veli~ini grad u Libiji, izjavio je zvani~nik glavne gradske bolnice. Doktor Kaled Abu Falga rekao je da su poginuli oko 80 odsto civili. Sin libijskog lidera Saif el Islam Gadafi izjavio je u intervjuu za „Va{ington post” da o reformama u Libiji mo`e biti

25

Ma|arskiparlament usvojionoviustav

Vozsimigrantima zaustavqennagranici

Evropa poma`e ^ernobiqu

utorak19.april2011.

Sirijska opozicija pozvala je ju~e na demonstracije povodom 65. ro|endana sirijske nezavisnosti, jer je odbacila kao neadekvatne reforme koje je predsednik Ba{ar al-Asad predlo`io u subotu kada je obe}ao da }e ukinuti vanredno stawe zavedeno pre skoro 50 godina.

Pobeda konzervativaca HELSINKI: Na parlamentar nim iz bo ri ma u Fin skoj, najve}i broj glasova osvojila je konzervativna Nacionalna koaliciona stranka, deo vlade desnog centra, a veliki uspeh zabele`ila je tre}eplasirana naci o nali sti ka stran ka Pravi Finci, pokazuje 99 odsto do sada prebrojanih glasova. Zvani~ni preliminarni rezultati pokazali su da je Nacio nal na ko ali ci o na stran ka, sna`an zagovornik evrointegraci ja, osvo ji la 43 mesta u parlamentu od 200 poslanika, samo jedno mesto mawe pripalo

je opo zi ci o noj So ci jal demo kratskoj stranci, dok je stranka Pravi Finci postigla neverovatan uspeh, osvojiv{i ~ak 39 mesta, javio je AP. Uko li ko ovakvi rezul tati izbora budu potvr|eni, lider Nacionalne koalicione stranke Jirki Katainen mora}e da formira koalicionu vladu sa bar jednom od dve drugoplasirane stranke, {to dovodi u pitawe pakete pomo}i za zemqe koje potresa du`nika kriza, za koje je potrebno jednoglasno odobrewe svih 17 ~lanica evrozone.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI

BANKI-MUN Generalni sekretar UN Ban Ki-mun izjavio je ju~e da su UN postigle dogovor sa libijskom vladom o slawu humanitarne pomo}i u libijsku prestonicu Tripoli. Me|unarodna zajednica upozorava na humanitarnu katastrofu koja preti stanovnicima zapadne Libije. U posebno te{kom polo`aju su stanovnici grada Misurate, a pomo} ve} sti`e u Bengazi i ostale gradove pod kontrolom pobuwenika.

BEDRIBAJKAM Turski slikar i sekularisti~ki aktivista Bedri Bajkam izboden je ju~e no`em u masi qudi koji su se okupili da protestuju zbog spomenika koji vlada `eli da sru{i u provinciji Kars, na severoistoku zemqe. Xinovski spomenik, koji je trebalo da bude simbol prijateqstva izme|u istorijskih neprijateqa Turaka i Jermena, kritikovan je u Ankari jer navodno zasewuje islamski uticaj.

ALIJAABDULAHSALEH Predsednik Alija Abdulah Saleh koji je na vlasti u Jemenu 32 godine ne `eli da se povu~e i pored upornih demonstracija. Policija u civilu, naoru`ana palicama, pi{toqima i kamewem, napala je na hiqade demonstranata koji su bili na ulicama glavnog grada. Najmawe 15 qudi je raweno u nemirima, dvoje je sa ranama od metaka, a drugi su pretu~eni, ili pogo|eni kamewem, rekli su lekari iz lokalne bolnice.

Mironov:Zajedni~kakandidatura bilabivelikagre{ka MOSKVA: Prvi ~ovek gorweg do ma ru ske skup {ti ne smatra da bi kandidatura i pred sed ni ka i pre mi je ra na predsedni~kim izborima 2012. bilo „velika gre{ka. Sergej Mironov je dodao da }e se predsednik Dmitrij Medvedev i premijer Vladimir Putin dogovoriti ko }e od wih biti kandidat. „Uveren sam da bi istovremeno kandidovawe i Medvedeva i Putina bilo velika gre{ka.Oni }e se kao drugoviisto mi {qe ni ci do go vo ri ti koji od wih }e biti kandidat”, rekao je Mironov. Predsednik Saveta federacije Sergej Mironov je rekao da je sasvim mogu}e da se Putin kandiduje na izborima. Mironov je u subotu na kongresu Pravedne Rusije, jedne

VladimirPutiniDmitrijMedvedev,saradniciiliprotivnici

od ~etiri parlamentarne stranke u Rusiji, podneo ostavku na mesto predsednika na kome je bio od formirawa partije 2006. godine. Itar-Tass pre no si da je na kongresu Mironov ne jednom nagla{avao da na predsedni~kim izborima u martu naredne godine ta stranka ne}e podr`ati kandidata kojeg podr`i vladaju}a Putinova Jedinstvena Rusija. Ruska dr`avna agencija podse}a da je rukovodstvo Jedinstvene Rusije ranije saop{tilo da }e prvenstveno kao svog kandidata na predstoje}im izborima razmatrati Putina. Predsednik Visokog saveta Jedinstvene Rusije i predsednik Dume Boris Grizlov je rekao ju~e da }e Putinov stav za stranku biti odlu~uju}i pri dono{ewu odluke o budu}em kandidatu. (Tanjug)


26

BALkAn

utorak19.april2011.

REAGOVAWAPOSLEHA[KEPRESUDE GOTOVINIIMARKA^U

Hrvatskatu`ba gubiargumente? BEOGRAD : Pravini eksperti predvi|aju daposlepresudeGotoviniiMarka~u, hrvatska tu`ba protiv Srbije za genocid pred Me|unarodnim sudom pravde u Hagu gubiargumente. Stru~wak za me|unarodn o prav o Rado sl av Stoja no vi} ka`e d a je n aro~ito va`an deo p resude u kome se ka`e da je „Oluja”bila zlo~ina~kipoduhvatna~ijem ~elujebioFrawoTu|man. Me|unarodnisudpravdepo{tujepresudeu Ha{komtribunalu.Prematome,ovapresuda Gotovinijelo{azahrvatskutu`bu,kojusu oni podneli protiv Srbije za genocid. Jer, ovimsepokazujedaseneradiogenocidune- googra|anskomratu„,ka`eonzaB92. „Menijeuvekbilosme{noproslavqawe kaovelikepobedeudomovinskomratu,ata pobedajeizgledaalaovako:230.000hrv at -

s kih vojnik a i de na teritori ju sa 30. 000 stanovnika. Eto, to je bila ‘Oluja’”, dodaje Stojanovi}. U Hrvatskoj se ne smiruju strasti posle ha{ke presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka~u za zlo~ineuakciji„Oluja”. Uposledwojunizureakcija,predsedenik hrvatskogSaboraLukaBebi}rekaojedaje to presuda celoj dr`avi i da su generali predvodili legitimnu i legalnu oslobodila~kuoperaciju. Nakon ha{ke presude Gotovini i Marka~u, u Hrvatskoj je zna~ajno opala podr{ka ~lanstvu u Evropskoj uniji. Istra`ivawe, koje je sprovela agencija „Ipsospuls”,presamonedequdanazaulazakHrvatskeuUnijubiloje60odstoanketiranih gra|ana te zemqe, a sada samo wih 35odsto.

Radoslav Stojanovi}

Artman:Zapadnesile nisu`elelepresudu QUBQANA: Biv{i portparol glavnog ha{kog tu`ioca Florens Artman izjavila je da zapadne sile nisu htele da Ha{ki sud hrvatski generalima

Florens Artman

odredidugotrajnezatvorskekazne.Nekesuvelesile`eleleda Ante Gotovina i Mladen Marka~ budu oslobo|eni”, rekla je Artmanzaslovena~kuPOPTV.

Ona je ukazala da ima mnogo onihkojismatrajudadr`avekojeu~estvujuuratovimanasvojoj teritorijinebitrebalodapola`ura~unekadaseradioratnimzlo~inima. „Hrvatska je imala pravo da brani svoju nezavisnosti i celovitost,alijezlo~ina~kipoduhvat, koji je za ciq imao etni~ko~i{}eweSrba,postojao”, uverena je Artman, koja je bila portparol Karle Del Ponte. Po wenim re~ima, prenosi Radio „Slobodna Evropa”, sudsko ve}e nije udru`eni zlo~ina~ki poduhvatdokazivaloiskqu~ivo brionskim transkriptima, ve} Hagimaidrugedokaze,presvega zakonska re{ewa koja su donetaposle1995.godine,akojima je izbeglim Srbima bio zabrawenpovratak. „To svedo~i da je postojala namera da se oslobo|eni teren etni~ki o~isti”, rekal je Artman. (FoNet)

NapetoiuZadru Napeta atmosfera u Hrvatskoj nakon presuda generalima Anti GotoviniiMladenuMarka~unastavilase.UtimincidentimapaqenesuautogumenaJadranskojmagistrali. ZadarskapolicijajeuprigradskomnasequBibiweuno}iizmedjunedeqeiponedeqkazatekla19-godi{wakai20-godi{wakaupoku{ajudasru{ebornamagistralu,uhapsilaihiprivelanaispitivawe.Pojednagumazapaqenajeiodba~enanamagistralikodBibiwa,umestuVranaina@upanijskomputuVrana-Rada{inovci,izvestilajezadarskapolicija.Ha{kisudizrekaojejedinstvenukaznu od24godinezatvoraGotovini,Marka~jedobio18godina,dokjetre}eoptu`eniIvan^ermakoslobo|enkrivice.

Incko:Presudaneuti~enaBiH PrvostepenapresudahrvatskimgeneralimaAntiGotovinii Mladenu Marka~u ne}e destabilizovati stawe u BiH, izjavio visokipredstavnikEUValentinIncko. Onjerekaoda}ekodHrvataostatiogor~eweitraumazbog ose}ajadajeme|unarodnazajednicaprotivwih,{tonijeta~no. „MnogismatrajudajeuBiHdovoqnamalaiskradasesvezapali”,oceniojeInckozaslovena~kuPOPTV,isti~u}idaon imadruga~ijemi{qeweidajesigurandataiskricane}ebiti niprvostepenapresudahrvatskimgeneralimauHagu.

Ministarpravdeobe}ao pomo}advokatima ZAGREB:MinistarpravdeHrvatskeDra`enBo{wakovi}ponudiojeju~epravnupomo}advokatskimtimovimageneralaAnteGotovineiMladenaMarka~akojeje Ha{kitribunalosudiona24,odnosno18godinazatvora. Posle jednoipo~asovnog sastanka s Bo{wakovi}e, Marka~ev advokat Goran Mikuli~i} izjavio je novinarima da je ministar odbranama dvojice generalaponudiopunupodr{ku-od pravne pomo}i do dodatnih stru~waka.Mikuli~i}jerekao da }e svi zajedno raditi na sastavqawu `albe na presude za oba generala. Napomenuv{i da

je sastanak odr`an na inicijativuministra,jerje`eleodase upozna sa stawem u predmetu i budu}immeramakoje}eodbrane preduzeti, Mikuli~i} je rekao da odbrane presudu jo{ nisu ni stigle da analiziraju do kraja zbogweneopse`nosti. „Vlada nije u poziciji da direktnou~estvujeuraduadvokatskihtimova,alijeupozicijida poku{a stvoriti uslove da se advokatskim timovima omogu}i {to je mogu}e boqi rad, u smislu pristupa dokumentaciji i nekimarhivamakojesupodnadle`no{}u vlade. U tom pravcu, miimamopunupodr{ku”,kazao

jeon.Mikuli~i}jeobjasnioda }edvatimaodbranesara|ivati na sastavqawu `albe, ali ne kaojedinstvenogdokumenta. „Preraspodeli}emo odre|ene poslove da obradimo celu tezu”,rekaojeMikuli~i}koji smatra pogre{nim {to se posledwih dana otkako je doneta presuda u javnosti na raznim mestimatra`ekrivci,oceniv{i da bi pravilniji pristup bio da se tra`i poboq{awe argumenata,kojimase`elido}idokona~nogrezultata. „Uimesvojeodbranemogure}i da nismo uspeli u svom postupku,jer18godinazatvoraza

Marka~samme|uSrbima ZAGREB: Hrvatski general Mladen Marka~, nakon {to ga je Ha{kisudosudiona18godinazatvora zbog zlo~ina u „Oluji”, ostaojejediniHrvatudelupritvora. On je ostao sam me|u srpskimpritvorenicima,nakon{to je Ha{ki sud oslobodio krivice generalaIvana^ermaka. Prema pisawu „Jutarweg lista”, „dru{tvo” mu prave Vojsilav [e{eq i drugi srpski pritvorenici.AnteGotovinajesme{tenudrugomdelu[eveningena, gde je najverovatnije i Radovan Karaxi},dodajelist. „Marka~nakonodlaska^ermakaostajesamsa[e{eqemidrugim optu`enim Srbima, {to mu mo`da ne}e lako pasti jer vi{e ne}eimatisrodnudu{unaodeqewu”, ka`e Marka~ev advokat GoranMikuli~i}. Udeluholandskogzatvora[eveningen koji je pod jurisdikcijom UN postoji nekoliko odeqewa,aiakosusvaodeqewauistoj

zgradi, pritvorena lica s jednog odeqewa ne mogu u dnevnom kretawusretatipritvorenesdrugog ili tre}eg odeqewa. Mogu ih eventualno sresti kad se slu`i verski obred ili u slu~aju da u

istovremeimajuposetepasesretnu u zajedni~koj prostoriji. Kadjeudecembru2005.dovedenu [eveningen, Gotovina je sme{ten u odeqewe na kome se tada nalazioiSlobodanMilo{evi}. Wihovezatvorske}elijenalazilesusejednadodruge,akreveti su u obe bili nasloweni na isti zid.Naistoodeqewenakonhap-

{ewadovedenjeiRadovanKaraxi}. Na Gotovininom odeqewu sadasuidvojicaHrvataoptu`enih za Herceg Bosnu, Jadranko Prli} i Bruno Stoji}. Ostala ~etvoricabosanskihHrvatasuna tre}emodelewu,zajednosaSrbima optu`enim za zlo~ine na Kosovu, pi{e list. Marka~ i ^ermaksuupritvordovedeninakon Gotovineisme{tenisunadrugo odeqewe na kome je ranije bio i bosanski Hrvat Mladen Naletili} Tuta koji je nakon pravosna`nepresudekojomjeka`wens20 godina zatvora, preba~en na odslu`ivawekazneujedanitalijanskizatvor.Medijisupisalida suTutai[e{equ[eveningenu postali veliki prijateqi. To je potvrdilaiJadranka[e{eqkoja je prilikom ~estih poseta suprugu Vojislavu, primetila da je Tuta bio najve}i {armer u pritvoruijedinosuwemustra`ari dopu{tali da slobodno {eta izme|utriodeqewa,pi{elist.

dnevnik

CRNA GORA

Najvi{epoverewa uMedojevi}a PODGORICA: Lider Pokreta za promjene Neboj{a Medojevi}poslanikjeuCrnojGoriukoga gra|ani imaju najvi{e poverewa, rezultat je ankete nevladine organizacijeCKM. Medojevi}jepretekaoposlanikavladaju}eDemokratskepartije socijalistaMiomiraMugo{ukoji je u predhodnom istrazivawu CKM imao najve}e poverewe ispitanika. Predsednik CKM Aleksandar Damjanovi} je novinarima objasniodajeMedojevi}najvi{eglasovadobioputemizja{wavawana „Fejsbuku”,{tojejedanodna~ina prikupqawapodatakateNVO. Medojevi} je u anketi osvojio ne{to vi{e od 14 odsto glasova, dokjeMugo{anadrugommestupo poverewu, sa osvojenih 8,56 odsto glasova.Tre}emestoutojanketi pripalojeposlaniku\ordijuPiwati}u,tako|eizDPS,kojijedobio 6,7 odsto glasova.  Piwati} se trenutno nalazi u pritvoru, kaopripadnikgrupekojajeosumwi~enazanelegalneposloveuvezisaizgradwomturisti~kognaseqa„Zavala”kodBudve.

Gotovo 29 odsto ispitanika CKMnavelojedanemapoverewe niujednogposlanikaSkup{tine Crne Gore. Mawe od jednog procenta poverewa, prema anketi, ima57poslanika,dokdevetposlanikanijedobilonijedanglaspoverewa. Skup{tina Crne Gore ima 81 poslanika. Anketa CKM realizovana je u prvoj polovini aprilau{estcrnogorskihgradova - Podgorici, Nik{i}u, Pqevqima, Bijelom Poqu, Cetiwu i Budvi,preko„Fejsbuk”stranicei neposrednimanketirawem.Uanketijeu~estvovalovi{eod7.000 gra|ana,odkojihje2.400direktno anketirano.

FRANCUSKA I RUMUNIJA

Gean:Pomo}okoulaska u{engenskuzonu BUKURE[T: Francuska }e pomo}i Rumuniji u ispuwavaju uslovazaulazakuzonu{engena, izjaviojeju~efrancuskiministar unutra{wih poslova Klod Gean na zajedni~koj konferenciji za novinare sa rumunskim kolegomTrajanomIga{omuBukure{tu. UrazgovorusaIga{omGean je rekao da Rumunija treba da u|e u „{engen”, jer je u~inila velikenaporedaispunitehni~keuslove,madasuostalajo{nekapitawadasere{e,prenelaje agencija AFP. On, ipak, nije mogao da ka`e ima li Rumunija {anse da ove godine dospe na „belu {engen listu”. Odluku o tome done}ei Evropski parlament4.jula,podse}afrancuska agencija.

Gean je kazao da Francuska planira da policajci zemaqa ~lanica Evropske unije budu raspore|eni na rumunskoj granici „kako bi pomogli lokalnimkolegama”. Evropski komesar za unutra{we poslove Sesilija Malmstom rekla je u februaru da je, premaoceniEU,Rumunijiispunila sve potrebne kriterijume za „{engen”, ali da su se neke ~lanice Unije, poput Francuske i Nema~ke, usprotivile i pozvalenave}inapredakuborbiprotivkorupcije. Uzdr`anost zvani~nog Pariza rezultat je proterivawa vi{e hiqada rumunskih Roma iz Francuske,{tojeizazvalojake tenzijeizme|udvezemqe,podse}aAFP.

GR^KA

Restrukturiraweduga –katastrofa

Dra`en Bo{wakovi}

klijenta (Marka~a) ne mo`e se nazvati uspehom”, rekao je Mikuli~i}idodaodasevelikenadepola`uu`albenipostupak.

ATINA: Gr~koj nije potrebno restrukturirawedugaitobibilokatastrofalnopozemqu,budu}idabiugroziloimovinubanaka i penzionih fondova i ote`alo pristuptr`i{timakapitala,izjaviojeju~eguvernerCentralne bankeGr~keJorgosProvopulos. Zvani~naAtina,podsveve}im pritiskom tr`i{ta na kojem se spekuli{e da je na pomolu restrukturirawegr~kogduga,uporno negira da planira postizawe

takvogdogovorasasvojimme|unarodnim kreditorima, preneo je Rojters. Zvani~nici Evropske unije i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF)sutako|enegiralimogu}nost restrukturirawa. „Banka Gr~kejeodoktobra2010.vi{eputajasnoistakladarestrukturiraweduganijeneophodno,kaonipo`eqno.Tobiimalokatastrofalneposledice”,istakaojePrvopulos. (Tanjug)


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

utorak19.april2011.

Posledwi pozdrav dragomsaradniku

na{em

27

Posledwipozdravna{ojnani

FARMACEUT,potrebanzaraduapoteciuHercegNovomsveinformacije naTelefon+38269039629,Dejan. 26323

LIMAN IV, name{tenstan54m2, IveAndri}a,cena57.780E.Tele26769 fon:063/523-526. DVOSOBAN 55m2-prekoputa@. stanice, drugi sprat, ukwi`eno, vlasnik.Bezposrednika.Telefoni063/518-781,060/4821010. 26809

10 JUTARA zemqe u komadu 800m od asfalta i Fabrike vode u Jasku.Telefon064/401-41-80. 26881

PODBU[IVAWE ispod saobra}ajnica,ispodbetoniranihdvori{ta,ispodku}adokupatila,prodaja ma{ina za podbu{ivawe, iznajmqivawe ma{ina za podbu{ivawe.Telefon063/521-546. 22583 VODOINSTALATER pru`a sve uslugeudelatnosti:odgu{ewaodmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsneokokade. Ivangrada.Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 26791 021/6394167.

PE]NICA trieta`e,novaprokronska na struju, dr`a~ tacni 700E, ledomat 20 litara - 250E. Telefon064/611-73-32. 26549 KUPUJEMO starogvo`|e,ve{ma{ine, {porete, akumulatore, bakar, mesing.^istimotavaneipodrume.Telefoni:062/649-000,063/744-87-00 26682 ^ISTIM podrume, tavane, dvori{ta,odnosim{ut,kupujemstarogvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije,stareautomobilezarashod.Telefoni:6618-846,063/8485495. 26274

\or|u

RadmiliDo`i}

za nesebi~nu pomo} i podr{ku kojuje~iniona{emZavodu. Nekatijeve~naslavaihvala. Kolege ikoleginice Odeqewazakrmnobiqe.

26882

26909

3

Posledwi pozdrav na{em dobromidragomprijatequ

Dragomprijatequ

G O D I [ W I P O M E N na{oj dragoj majci, baki i prabaki

\or|uKobiqskom JagodiSavi}

OTKUP ZLATA, srebro, dukata, brilijanata, platine, original ru~nihsatova:(roleks...),zalagaonica - pozajmice! Telefoni: 021/661-09-16, 064/515-0-777. Zmaj Jovina,NoviSad. 25449

odporodica Mili~i} i Pr`nica.

RadetuPeri{i}u ^uva}emoteodzaborava.

obele`i}emo danas, 19. 4. 2011. godineu11sati.

posledwipozdrav od porodiceDen~i}.

Zauveksiuna{imsrcima.

Slavko iJulkaMini} saporodicom.

Tvojinajmiliji. 26887

26872

Posledwipozdravmomdruguiz detiwstvaikumu

Posledwipozdrav

26939

Posledwipozdravdragomte~i

PRODAJEM koke nosiqe, stare jedanaest meseci, komad 150 dinara.Mogu}nostdostave.Telefoni: 26555 021/848-188,063/511-932. FARMA izStepanovi}evaprodajetovnepili}eiprasi}e,dostava na adresu, povoqno. Telefoni: 021/717-058, 063/521-559, 063/53926823 051.

Milo{uMi}ovi}u

\or|uKobiqskom

Nisioti{aobeztraga... Nastavqa{ da `ivi{ u srcima svihnaskojismotevoleli.

Tvoj lik }e ve~no ostati u na{imsrcima,dasvedo~iodragomprijatequ.

DinaBajramovi} saporodicom.

KolegeizOdeqewa zastrna`ita.

26877

26886

Posledwipozdrav

RadetuPeri{i}u Squbavquipo{tovawem, Gabriela iVuka{inErbez, sadecom Elenom, Filipom iNikolom. 26941

Posledwi pozdrav najdra`em {ogoru

Milo{Mi}ovi} \or|uKobiqskom

Milo{u odporodiceMusulin.

odsvastikeAnke saporodicom.

26905

26900

Posledwi pozdrav svom dragom prijatequ

\or|uKobiqskom Babi od ^ede^avi}a saporodicom. 26910

Posledwipozdrav sBulevaraod: Dovle,Pasuqa, Malba{i}a,Grge, Drinketa,Kize,Mi}i}a, Bobi{e,Bobe, KapetaiKoqe. 26938

Tu`na srca javqamo da je dana 18. 4. preminula na{a dragamajka,bakaisvekrva

Verica[e}erov Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }e se sahrana obaviti u sredu, 20. 4. 2011. godine, u 13 ~asova, na NovomgrobquuVrbasu. O`alo{}enaporodica:sinEmil, unuciVeselko iMilan isnahaDubravka. 26940


28

^iTUQe l POMeni

utorak19.april2011.

T R O G O D I [ W I P O M E N

dnevnik

Obave{tavamo rodbinu i prijateqedajepreminulana{a

Posledwipozdravdragomkom{iji

Posledwipozdravna{emdragom

Sa{aGari} 34godine

Mane Dragi braco, uspomena na tebe osta}eve~na.

Opelo je danas, 19. 4. 2011. godine,u15~asova,nagradskom grobqu,uNovomSadu.

TvojbratDu{an saporodicom.

O`alo{}ene porodiceGari}-Leti}.

Du{ankaBori{ev

\or|uKobiqskom odkom{ijazgradeJiri~ekova19i 21.

T R O G O D I [ W I P O M E N

Oprostili smo se od na{eg kom{ije

Sahrana}eseobaviti19.4.2011. godine, u 16 ~asova, na Mesnom grobquuKa}u.

Porodica Mladenovi}.

O`alo{}enaporodica. 26898

26896

26889

\or|u

26934

Po~ivajumirukume

26933

Zbogomvoqenibrate,

Posledwipozdravna{emdragomprijatequ

Mane[kori}

Sale

19.4.2008-19.4.2011. Vreme prolazi, ali ne umawuje na{utuguibol. Uvektesese}amoipomiwemo.

QubomiraBugarina

]iro

\or|uKobiqskom

nave~nipo~inak.

od:Julke,\ure,Nikole iDragane. Tvojinajmiliji: sinoviNeboj{a iNikola isuprugaJovanka.

Kom{ijezgrade Trgrepublike13.

26888

26911

Posledwi pozdrav Teodorinoj iAngelininojmami

Posledwipozdrav

Milo{uMi}ovi}u Ve~no}emo~uvatiuspomenuna tebe.

Marko,Stevan, Qiqana iBracaErcegovac.

zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

26883

od wihovihdrugara saroditeqima i vaspita~ima.

TvojesestreIrena,iSawa saporodicama.

26930

IN MEMORIAM

26929

Posledwipozdrav

19.4.2010-19.4.2011.

Obave{tavamorodbinuiprijateqedajeumrlana{a

drRu`icaGrbi} OlinkiNaprtaOqi

KumManda.

Zoran]iri}

o~nilekarupenziji 1921-2011.

Sa{i

Voqeniidobrinikadneumiru.

Sahranajedanas,19.4.2011.godine,u13~asova.Polazak jeispredkapelena@abaqskomgrobqu.

Uspomenunatebe ~uvajuMrki iSlavica.

odSla|e iZoranaJak{i}.

26925

26928

O`alo{}eneporodiceGrbi} iPavlov.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqedajepreminulana{a

Posledwipozdrav

OlinkaNaprta

Saletu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{adraga

Porodica^ovs. O`alo{}enaporodica.

Obave{tavamo rodbinu prijateqedajepreminona{

i

BranislavPetrovi}

DesankaGarevski

Sahrana je obavqena 18. 4. 2011. godine,uSremskimKarlovcima, na^eratskomgrobqu.

Po~ivajumiru.

26914

26935

26913

1931-2011.

1935-2011. Sahrana }e se obaviti u sredu 20. 4. 2011. godine, u 12 ~asova,naGradskomgrobqu,uNovomSadu. O`alo{}eni:suprugDimko, sin Mi{koi}erkaBlagica.

Sahrana}eseobaviti19.4.2011. godine,u15.45~asova,naGradskom grobqu,uNovomSadu.

Posledwi kom{iji.

pozdrav

dragom

\or|eKobiqski

StanariJiri~ekove19 i 21.

O`alo{}enaporodica.

26924 26917

Nema vi{e na{eg velikog i dragogprijateqa

RadetaPeri{i}a Uvek }e{ `iveti u na{im mislimaise}awima. Porodice: Vukovi}, Stojanovi}i\ur|evi}. 26916

26926

Posledwipozdrav

Milo{uMi}ovi}u Ve~no}emo~uvatiuspomenuna tebe. Marko,Stevan,Qiqana iBracaErcegovac.

26913

26922

26927

S E ] A W E Danas,19.aprilanavr{i}ese3 godine od kako se upokojio moj suprug

Milo{Mi{~evi} Samo vreme prolazi, ista je qubav, ista tuga i velika praznina.

S E ] A W E

Posledwipozdravdragom

Posledwipozdravdragom

namogdobrog,najboqegoca

Milo{aMi{~evi}a 2008-2011. Tata, nedostaje{ nam u svakom trenutku i tuge i radosti i sre}e.

Squbavquipo{tovawem, tvojaQubica.

Najvi{etevole tvojiRade iAndrea.

26919

26918

~ika\or|u Kobiqskom

~ika\or|u

PorodicaProdanovi}. odporodiceMijin.

26921

26920


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 17. 4. 2011. godine preminuo na{ voqeni

DragoqubPavlovi} Milo{u

Sahrana je danas, 19. 4. 2011. godine, u 14 ~asova, na seoskom grobqu, u Pavlovcima.

od Bore i Tijane.

O`alo{}eni: supruga Mirjana, k}erke Dragana i Tatjana sa porodicama.

26880

26878

Posledwi pozdrav dragom ~iki

utorak19.april2011.

29

na{em

U tuzi i bolu obave{tavam da je posle duge i te{ke bolesti preminuo na{ dragi

RadetuPeri{i}u od: snaja Vere i Dragane, sinovaca Miqka i Mi}e, unuka Dragana,Jelene, Svetlanei Dragane i praunuke Na|e. 26937

Posledwi pozdrav

Sa tugom i nevericom opra{tamo se od

RadePeri{i} Sahrana je u sredu, 20. 4. 2011. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Hvala mu na svemu {to je u~inio za mene i za na{ zajedni~ki `ivot.

Milo{aMi}ovi}a Tvojim preranim odlaskom otvorile su se te{ke rane na srcima tvojih najmilijih.

Milo{u

Neka te an|eli i tvoja majka ~uvaju i prate na tvom putu ka ve~nom miru. od porodice Stevanovi} iz Beograda.

Mnogo ga voli supruga Marija.

Cvija i Buba sa decom.

26892

26936 26906

Posledwi pozdrav

\or|uKobiqskom na{em dugogodi{wem radniku i dragom prijatequ. Porodici i rodbini pokojnog \or|a Kobiqskog upu}ujemo najdubqe sau~e{}e. KOLEKTIVINSTITUTAZARATARSTVO IPOVRTARSTVONOVISAD. 933-P


30

Александра Поповић

Сигнали Како покренути привреду и запослити Србију? Да ли је то „питање од милион долара“које ће донети и победника на будућим изборима или само доказ одговорности владајуће политичке елите? Гости: Верица Калановић, потпредседник Владе Србије, Милош Бугарин, председник Привредне коморе Србије, Снежана Репац, директор Фонда за развој Војводине и Милан Ћулибрк, економски аналитичар. Ауторка: Александра Поповић (РТВ 1,21.00) 06.30 09.00 09.30 10.00 10.05 10.30 11.15 11.30 11.55 12.00 12.15 13.40 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 16.05 16.50 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.05 20.30 21.00 22.00 22.30 22.35

Јутарњи програм На трагу природе Бајко квиз Вести Живопис -Еј,кафано Циганско срце СпоменициВојводине Кухињица Десило се Вести НовиТаблоид Музичкипрограм Вести Центар света На трагу природе Вести Имам једну жељу Циганско срце Десило се ТВ Дневник Тајна хране:Пастрмка Кухињица Разгледнице ТВ Дневник ТВ Фонија –квиз Ту,сасвим близу Сигнали Војвођански дневник Страначка хроника Документ:Изгубљени у историји 23.30 Част и поштовање 01.10 Музички програм -етно 02.00 Сигнали

06.30 07.00 07.45 08.05 09.35 09.35 10.00 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.10 13.55 14.40 15.10 16.10 16.40 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 23.05

tv program

utorak19.april2011.

Кухињица (мађ) Најлепше бајке света Њушкање Слободнатема Лицидерскосрце-Фестивал дечјетамбурашкепесме Јегричка,док.програм ТВ Бајт ПЦТВ Знање:Универзитет Чари риболова Вести (мађ) Изравно (хрв) Мој син Лицидерскосрце-Фестивал дечјетамбурашкепесме Бајко квиз Наши дани (мађ) Верска емисија (мађ) Недељни магазин (ром) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица (мађ) Добро вече,Војводино (ром) Част и поштовање Мој син

06.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.10 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.15 22.00 22.30 00.00 00.30

Музичко свитање Глас Америке У сусрет сунцу Вести укратко У огледалу Вести укратко Освета Е ТВ Вести укратко Простор Без цензуре Вести укратко Бели лук и папричица Разговори о здрављу Војвођанске вести У огледалу Балдини и Симони Војвођанске вести Освета Наш гост Војвођанске вести У потрази за послом Лице с насловнице Војвођанске вести Разголићени Глас Америке Ноћни програм-репризе

06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 09.25 09.40 10.00 10.06 10.30 11.05 11.53 12.00 12.15 12.29 12.37 12.50 13.34 15.10 15.20 16.03 17.00 17.20 17.45 18.25 18.59 19.30 20.05 21.01 21.47 21.52 00.00 00.15 01.00 01.08 01.52 02.07

Јутарњи програм Јутарњи Дневник Јутарњипрограм Вести Слагалица Гастрономад Шта радите,бре Вести Квадратура круга Путопис Љубавнице Евронет Дневник Спорт плус Евронет Кулинарскилетопис Истражитељи из Мајамија Суперполицајци из Мајамија, филм Вести Времејезабебе Грех њене мајке Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Грех њене мајке 48сати -свадба Вести Рат Роузових Дневник Истражитељи из Мајамија Евронет Харперово острво ТВ продаја Ноћни биоскоп: Пут за Нешвил,филм

НАПОМЕНА:НаРТС2 у10.00часовамогућје преносседницеСкупштине РепубликеСрбије 07.26 07.33 07.38 07.49 08.17 08.29 08.39 09.12 09.36

Вести Храна и вино Корак по корак Вести Дивљихоризонти Вести Др Ху Цртани филм Вести Агро дан Спринт Неон сити Марфијев закон Вести Ево нас код Вас Вести Одељење за убиства Објектив (слов) Објектив (мађ) Објектив Истрага Неон сити НС поподне Цртани филм Неон сити Агро дан Објектив Храна и вино Шесто питање Одељење за убиства Објектив Марфијев закон Др Ху

ВАТЕРПОЛО:СВЕТСКАЛИГА

Србија–Шпанија (РТС2,19.55) 09.57 10.05 10.35 11.04 11.33 11.59

10.00 11.00 13.00 14.15 14.45 15.45 17.00

Фул Тилт покер НБА плеј оф Холандска лига Руска лига Преглед Шампионат Преглед Премијер лиге Барса ТВ:Реал Мадрид –Барселона Преглед АТП Мастерс Монте Карло Фудбал Премијер лига: Њукасл –Манчестер јунајтед Копа Италија 1/2Финале: Рома –Интер Фул Тилт покер

19.00 20.15 20.45 22.45 00.30

16.00 16.35 17.01 17.44 17.53 18.13 18.23 18.55 19.20 19.55

ДенидеВито

РатРоузових Напочеткуовецрнекомедије, адвокат за разводе Гевин Д’Амато, упозорава клијентадаразводможедабуде веома опасна ствар. Након 17 година брака, Оливер и Барбара Роуз желе да се разведу.Али,уњиховомслучајуцивилизовандоговорникаконијемогућ. Улоге:МајклДаглас,Дени деВито,КетлинТарнер Режија:ДенидеВито (РТС1,21.52)

07.00 07.15 08.10 09.00 10.00 11.30 12.00 14.05 15.10 16.00 16.55 17.45 18.00 18.20 18.45 20.10 21.00 22.00 23.20 01.15 01.30

Ексклузив Еленин дух Неко те посматра Дођи на вечеру Гумуш Неко те посматра Филм:Гас до даске Еленин дух Када лишће пада В.И.П Дођи на вечеру Ексклузив Вести Експлозив Гумуш Када лишће пада Домаћине,ожени се Ја волим Србију Филм:Убиства у улици Морг Ексклузив Експлозив

Телмо и Тула Пепапрасе Алекс у чаробном воћњаку У ноћној башти Томас и другари Рецепт за игру Енциклопедија за радознале Математика у срцу Калиграфија

06.00Радијско дизање 07.00ТВ дизање 10.00Вести Б92 10.35 Топшоп 10.50Квиз:Супер геније 11.15 Трнавчевићи у дивљини 11.45 Топ шоп 12.10Најбоље године 13.00Филм:Меденимесец уЛасВегасу 15.00НГ и Би-Би-Си на Б92: ЛансиранинаМесец: ЛетАполо11 16.00Вести Б92 16.35Спортски преглед 17.05Најбоље године 18.00Квиз:Супер геније 18.30Вести Б92 19.15 Сунђер Боб Коцкалоне 20.00НГ и Би-Би-Си на Б92: Живот у крошњама 21.00Филм:Револуција 23.20Вести Б92 23.55Филм:Последњи обрачун 01.30 УкључењеуБ02Инфо

Револуција

12.29 13.03 14.02 14.12 14.44 15.08 15.29

09.00 09.05 09.30 10.00 10.05 11.00 11.05 11.50 12.00 12.05 12.15 12.45 13.00 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.15 16.30 16.45 17.15 17.30 18.25 18.30 18.45 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15

dnevnik

21.00 21.22 22.18 22.49 23.19 23.43 00.25 01.23 02.20

07.00 07.55 08.00 09.00 09.15 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.02 14.00 14.35 15.00 15.05 15.30 16.00 16.05 16.55 17.02 18.00 18.30 19.00 20.30 22.30 23.30 23.45 00.00 02.00

Енциклопедија Све боје живота Адлибитум Траг Грађанин ЏорџГершвин,музички програм Пут 66 Трезор Рецепт за игру Енциклопедија за радознале Математика у срцу Калиграфија Срби и Српска православна црква у расејању Ово је Србија Енергетскипасош Приђи ближе Е$нциклопдија Сав тај плес Телмо и Тула,мали кувари Алексучаробномвоћњаку ТВ мрежа Другивек Ватерполо:Светска лига, Србија-Шпанија,пренос ЗлатнипојасЧачка,спортски програм Љубавнице Животсамузиком Старосрпсконаслеђе Либела МатБианко Трезор Ватерполо:Светска лига, Србија-Шпанија Срби и српска православна црква у расејању

Маратон А шта да радим Рејчел Реј Вести Отворени студио Инфо Љубав у залеђу Вести Милица² Инфо Отворени студио Вести Иза вести Инфо Друга страна Србије Спреми сарму да те цео свет разуме Вести Љубав у залеђу А шта да радим Канди Вести Чист рачун Породица Серано Филм:Ерагон Доктор Хаус Вести Милица² Филм:ДавидиГолијат Друга страна Србије

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Главни осумњичени,10.30Кад порастем бићу..., 11.00 Никад се не зна, 12.00 Отворени екран, 13.00Метрополе и регије света,14.00Инфо К9,15.00Контранапад,16.00Инфо К9,16.45Бибер,17.00Главни осумњичени,18.00Лек из природе,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.45Бибер,20.15Травел клуб,21.15Отворени екран, 22.15Бибер,22.35Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00 Мозаик, 12.00 Кухињица, 12.45 Туристичке,13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40 Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15 Фокус, 23.40 Туристичке, 00.25 Ауто шоп, 00.35 Хај-фај,01.30Фокус

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук и папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 АБС шоу, 12.00 Србија коју волим, 13.00 Зрно по зрно,14.00Ветар у леђа,15.00Спортска галаксија,16.00Љубав на продају,18.00Године пролазе,19.00Објектив,20.00Пипи шоу,22.00Објектив,22.30Кућа 7жена,04.00Филмски програм

12.00 Срем на длану:Шид, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану:Рума,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,21.15Ток шоу:Очиуочи,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

Причаооцуисинукојинастоје да преживе турбулентнораздобљеамеричкереволуције. Том Доб не жели да се помири са синовљевом одлукомдасепридружиамеричкојвојсцизаослобођење, под вођством опаког наредникаПизија. Улоге: Ал Паћино, Доналд Сатерланд, Настасја Кински Режија:ХјуХадсон (Б92,21.00)

НастасјаКински

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.30 19.25 19.30 20.00 20.45 21.00 22.00 23.30 00.00 02.00 02.30 04.00

Тријумф љубави Добро јутро Позови Великог брата Забрањена љубав Тереза Гранд шоу Гавриловићи Велики брат Маланевеста Национални дневник Тријумф љубави Пољелала Усосу Национални дневник Велики брат Лото Наслеђеједнедаме Амиџи шоу Великибрат-журка Филм:Немогућа мисија Док нас смрт не растави Филм:Брзина без лимита Филм:Откровење

МаркоАрсић

Преглед Премијер лиге Да ли ће Немања Видић одвести Манчестер до још једне титуле? Најзанимљивији детаљи, најлепши голови,анализе,интервјуи...Кроз преглед Премијер лиге води васМаркоАрсић. (Хепи,19.00) 05.30 08.00 08.20 08.30 08.50 09.05 09.15 09.40 09.55 10.00 10.15 10.40 11.05 11.30 12.00 12.30 13.20 13.40 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.00 17.55 18.25 19.00 19.55 20.00 21.00 23.00 23.55 00.00 03.00 03.45 04.45

Јутарњи програм Сирене Ноди Са Бо у авантуру Мегаминималс Здраво,Кити Авантуре малог Пере Телешоп Вести Анђелина балерина Југио Бакуган Сабринин тајни живот Хорсленд Сирене Квизић Пресовање Телешоп Вести Парови Луде године Телешоп Вести Агенција Парови Телемастер Стаљин,докудрама Преглед Премијер лиге Вести На звезданом путу -уживо Парови Агенција Вести Парови Агенција На звезданом путу Стаљин,докудрама

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

utorak19.april2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

.

КарлаГугино

09.07 Хотел дворац Орт 10.06 Крстарења светским лепотама, док. серија 11.00 Код Ане 11.13 Деби Тревис преуређује 12.00 Дневник 12.32 Господарица твога срца 13.19 Дивљи Пламен 14.20 Међу нама 14.59 Дарма и Грег 15.24 Процес 16.04 Твоја сам судбина 17.04 Хрватска уживо 18.14 Код Ане 18.36 8. спрат, ток шоу 19.30 Дневник 20.10 Голф за почетнике, док. филм 21.05 Мисија 22.00 Паралеле 22.35 Дневник 3 23.12 ЕУ фондови 23.34 Ловци на натприродно 00.19 Драги Џоне 00.43 Ксена - принцеза ратница 01.26 Злочиначки умови

Ангус Шо и његова жена Лилијан путују около са својим циркусом који нуди чудовишта и људске сподобе, али то су заправо другоразредни глумци у костимима, а разна огледала и дим служе као додатни ефекти да би задивили гледатеље. Лилиан глуми сирену... Улоге: КарлаГугино,Џим Пидок, Руфус Севел, Рено Вилсон,МаркЕјкен Режија: Себастијан Гутирез (НоваТВ,23.15)

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00

Бумба Рори Пепа Јагодица Бобица Томица и пријатељи Победа љубави Гумуш Аси ИН Победа љубави Мастершиф, ријалити шоу Најбоље године Гумуш Вести ИН Под срећном звездом Дневник Аси Најбоље године Мастершиф, ријалити шоу Сиренине хронике, филм Горштак 3, филм Др Хаф Езо ТВ, тарот шоу Брачне воде ИН

К.С. Луис Летећи носач авиона Синатра – мрачна звезда Ноћ сломљеног стакла Небески пут чаја Последњи лет поручника Естила Ко си заправо ти? Вајат Ерп Мистерије историје Експерименти на сопственој кожи Азијске монархије Када су Мавари владали Европом Тајне цивилизације: Инке, Маје и Ацтеци Сома Ко си заправо ти? Мистерије историје Експерименти на сопственој кожи

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 13.15 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

Медвеђа кожа Острво Корњача Леонардо Четири брата од заната Острво Корњача Снегови Килиманџара Сијај сијај срећна звездо Једина страст Срећна породица Саучесник Моје срце Ућути и пољуби ме Ф.С.И. Врућа нација Антони Зимер

06.00 07.35 09.05 09.35 10.50 12.30 15.05 16.40 18.20 20.05 22.10 23.05 00.45 02.30 04.10

Принцеза и жабац Транспортер Холивуд на снимању Скуби Ду: Абракадабра ду Дин Спенли 2012 Вредности породице Адамс Хана Монтана Сам у кући 3 Звездане стазе (2009) Права крв - Осећам пацова Петак Тринаести (2009) „Ранавејси” Живот без граница Отмица у метроу 123 (2009)

VREMEPRIJATEQSTVA

Pi{e:Dobrica]osi}

Сиренине хронике

07.05 07.25 07.40 08.00 08.25 09.05 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05 20.50 21.50 23.15 00.50 02.45 03.30 04.30 05.25

10

31

06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 00.50 01.50

Дијагноза убиство Судија Ејми Браћа и сестре Вокер, Тексашки ренџер Неш Бриџис Филм: Савршен план Убиства у Мидсамеру Дијагноза убиство Неш Бриџис Вокер, Тексашки ренџер Три реке Филм: Позајмљивачи Браћа и сестре Три реке Филм: Отета усред бела дана

07.45 08.10 09.30 10.00

Драгон бол З Езел Ексклузив Таблоид Биг брадер - уживо из куће, ријалити шоу Вечера за 5 Аурора Биг брадер - уживо из куће, ријалити шоу Наследници Судија Ејми Закон и ред Бибин свет Ексклузив Таблоид РТЛ Данас Вечера за 5 Езел Биг брадер, ријалити шоу Језикова јуха, ријалити шоу ЦСИ РТЛ Вести Хаваи Пет-0 Биг брадер, ријалити шоу Астро шоу ЦСИ РТЛ Данас

11.30 12.25 13.15 14.05 14.55 16.35 17.20 18.00 18.30 19.05 20.00 21.00 22.00 23.00 23.55 00.10 01.00 01.55 02.55 03.35

СЕРИЈА ВенесаЕнХуџинс

Средњошколски мјузикл Трој Болтон је срце школске кошаркашке репрезентације, а Габријела Монтез стидљива ученица која знањем хемије надмашује и наставницу. У нормалним приликама њих двоје се не би ни погледали, али божићна такмичења у караоке певању чине чуда... Улоге: Зак Ефрон, Венеса Ен Хуџинс, Ешли Тисдејл,ЛукасГрабел,Корбин Блу,МоникКолеман Режија:КениОртега (ХРТ2,20.50) 07.55 08.25 08.50 09.35 10.00 10.45 11.15 12.00 12.30 13.00 13.45 15.30 15.45 16.30 16.55

22.25 23.10 23.20 01.05

Мала ТВ Дворац играчака Школски програм Мега Минди Твоја сам судбина Глобално село Призма Евромагазин Мала ТВ Школски програм Прилика за борбу, филм Жупанијска панорама Хотел дворац Орт Црно пророчанство Ријека: Ватерполо, Светска лига: Хрватска - Италија, пренос Слеџ Хамер Крстарења светским лепотама, док. серија Хит дана Мерси Циклус тинејџерских комедија: Средњошколски мјузикл, филм Злочиначки умови Дневник плавуше Прилика за борбу, филм Ноћни музички програм

07.30 08.30 10.30 11.10 12.30 13.00 13.30 15.00 16.20 17.00 18.00 18.30 19.00 21.15 22.00 00.00 01.50

Досије Дрезден Интермецо 1 Фаџ Последња жена на Земљи Интермецо 2 Невероватне приче Досије Дрезден Осветник Фаџ Сиквест ДСВ Невероватне приче Интермецо 3 Мртва зона Трава Сексуално чудовиште Лудило Пакао у Нормандији

18.25 18.50 19.45 20.00 20.50

06.00 08.00 09.50 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Граница Дуга ноћ 11’09’’01 – 11. септембар Клуб отмичара Рударева кћи Дохвати стену Шећер и зачин Улице Малибуа Чворови Цена пожуде 48 сати

ЦСИ Грисом, Сара и Ворик позвани су у кућу у којој је убијено пет стриптизета. Свака од девојака је била силована. Крвави отисци су свуда по кући. И док Сара обрађује једну од соба, испод кревета пронађе шесту жртву, још живу... Улоге: ВилијамПетерсен, Марџ Хелгенбергер, Гери Дурдан,ЏорџИдс,ПолГилфојл,ЏорјаФокс (РТЛ,23.00)

ЏорјаФокс

08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Разоткривање митова Паметњаковић Преживљавање Опасан лов Аута по мери Генералка Прљави послови Опасан лов Разоткривање митова Потрага за природним гасом Преживљавање Погранична полиција САД Како се прави? Како то раде? У срцу машине Људских руку дело Златна грозница: Аљаска Прљави послови Аута по мери Генералка

08.30 09.00 10.00 11.00 14.00 14.30 15.30 18.30 20.15 23.00 23.30 00.00 01.00

Фудбал Фудбал Билијар Билијар Фудбал Фудбал Билијар Тенис Билијар Екстремни спортови Аутомобилизам Мотбициклизам Фудбал

Сељаци су прави људи

О

Сретену Марићу, као великом и напредном скромног ручка, заслужује помена козји сир с Коринтелектуалцу, неколико година пре но што зике, који је Божици толико смрдео да је побегла у сам га упознао, причали су ми Марко Ри- другу собу, а ја сам га јео више од Сретена да му стић и Оскар Давичо. Ристић, прекритичан према будем равноправан бар у „господском“ укусу. С тог свим савременицима, задивљен само Крлежом, Ко- ручка запамтио сам како домаћин, Сретен, узима чом Поповићем и Титом, ценио је Марића као инте- нож који личи на бритву и велики хлеб од црног лектуалца европског формата који говори францу- брашна као да је у црепуљи печен, наслања на груски као најбољи француски песници. Кад је на Ђиласов предлог постављен за амбасадора Југославије у Паризу, Ристић је захтевао да му саветник за културу буде Марић, доратни професор Академије за ликовну и казалишну уметност у Загребу. Ваљда се тако звала. Давичове хвале Марића као великог зналца француске и европске књижевности кићене су и похвалама његовог љубавничког дара: обожавају га и жене које је оставио. Та мушка срећа није честа. Марића сам први пут сам срео у Паризу средином педесетих; с Божицом био сам гост у његовом стану у Сен Лују, острвцу на Сени, где је живео с лепом женом Никол, коју је преотео од неког француског дипломате. Позив на ручак схватио сам као његово добро мишљење о мојим првим романима, али то добро мишљење тад нисам чуо; Сретен није био расположен да разговара о књижевности која се ствара у социјалистичкој Југославији па није споменуо ни моје романе. Занимале су га друштвене прилике и стање села; бринуо је што ће у социјалистичкој модернизацији Србије страдати њена већ нарушена патријархална и рурална култура и „нестати сељаци, прави људи“. О свом родном селу Субјелу код Косјерића причао је зането као да говори о Фиренци; „Старински човек”са Златибора о старим сељацима као о француским аристократама; о сељанкама као античким хероинама. Ни- ди и сече на крупне кришке; ваљда је тако за соје ми било убедљиво то његово дивљење. Супрот- фром и његов деда у Субјелу. Сретен ми је исцрпстављао сам му се, а он је то разумео као комуни- но причао о четницима у свом завичају, где се стичко, идеолошко мишљење које је априорно анти- склонио 1941, који су били „језиви, прљави и опасељачко. На моју жељу да сазнам о чему пишу сни“, а од чије се каме једва спасао бекством у БеФранцузи и шта он мисли о „новом роману“ који се оград. Он им није био добар Србин јер им је као готих година најавио као најмодернија поетика, одго- сподин који је завршио велике школе у Француској ворио је с неколико ироничних реченица: „То што био сумњив да је комунист. Било ми је драго што се назива нови роман је дозлабога досадно!“ Збу- Никол не зна српски језик па није разумела да су њен тим конзервативним идејапоред Сретенових Срба – сема и незаинтересованошћу за љака, којима се она диви, поХваљен је Сретен Марић савремену књижевност у том стојали и Срби – четници, које као врстан зналац првом разговору, можда бих њен Сретен презире. био и последњи, да нисам поМожда не бих ни зажелео да француске и европске сумњао у искреност његових се опет сретнемо да Сретен никњижевности, али и због схватања: помишљао сам да лује био упоран да наставимо висвог љубавничког дара: кави Ера сматра мене затуцађања док смо подуже боравили обожавају га и жене које ним комунистом, коме годи њеу Паризу, жељни сазнања свега гово антибуржујство. је оставио. Та мушка срећа што нуди тај чудесни град. У Памтим Сретенов и Николин наредним сусретима откривао није честа стан у некој старој згради, с дами се онај прави Марић: интешчаним подом прекривеним лектуалац који много зна, у чисрпским ћилимом, препун књигама који су својом јем је сазнању сумња језгро и критичност према количином визуелно обезвредиле само неколико свему новом. О свакој појави, ствараоцу, делу и свакомада аутентичног стилског намештаја. Сретен је кој јавној личности имао је своје, наглашено лично тада с Ристићем био окончао своју дипломатску ка- мишљење. Та особина за лежерном самоувереноријеру и живео у Паризу као „слободан мислилац“, шћу чинила га убедљивим противником сваког скообожавани и издржавани муж госпође Никол, која ројевићевства и балканске инфериорности; упознаму се посветила с љубавничком нежношћу и мај- вао сам човека великог искуства и европских видичинском бригом, што њега из Субјела ничим и ни- ка и кад је о себи кокетно говорио као о „старинкад није доводило у положај неке зависности и не- ском човеку“ и „сељаку из Субјела“, коме сам био лагоде. Он је, Србин и сељак, сматрао сасвим нор- симпатичан јер сам пореклом из села. малним, природним да га жена храни, пази, мази, У тим нашим париским разговорима упознао сам сваке вечери пере ноге и подсеца нокте свом љу- интелектуалца који недостаје београдском културбавнику, а да је он, Сретен, такве љубави више не- ном животу и универзитету и стао да га наговарам го достојан. Према Никол, засвагда задивљеном да преузме катедру европске, односно, светске књињим, Сретен се понашао нежно, обраћао јој се ти- жевности. Опирао се изговорима да треба да заврхо и гугутаво, као голуб удварач, само на тренутке ши превод неке значајне књиге, а и сумњом да ће га и ауторитативно да гости знају да је он у овој кући Филозофски факултет изабрати за професора, увемуж и домаћин, што је лепа и скоро нема Никол, ко- рен да њега „не воле Црногорци“ који владају беоја тад није знала српски језик, гледала и слушала градским универзитетом, а и он њих не цени јер су стално благо осмехнута. С тог, иначе, по јестивима, „галамџије и примитивци“.

KwiguDobrice]osi}a„PRIJATEQIMOGVEKA” mo`etekupitiukwi`ari „Slu`benogglasnika”(Jevrejska13,NoviSad),uzpopustod30odstoza530dinara ilinaru~itiprekotelefona021/6622–609i mejla knjizara4@slglasnik.com

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik". " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{taredakcija@dnevnik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GlavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813).GeneralnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802). ZamenikgeneralnogdirektoraSmiqaMaksimovi}(480-6816). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), PetarDe|anski (desk,no}niurednik480-6819),Vlada@ivkovi}(novosadskahronika,421-674,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), PetarTomi} (svet480-6882),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6820),FilipBaki} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Dnevnik-[tamparija”,NoviSad;Direktor021/6613-495. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


32

monitor

utorak19.april2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Снекимженскимособаманикако дасеусагласите,алисенемојтени обазирати на то. Држите се својих циљева јер се отварају могућности разговора и решавања ваших пословаипланова.

BIK 20.4-20.5.

Планирајте на време неко лепо ренесансно путовање у северну Италијуилинанекодруголепоромантично место. Потребна вам је свалепотаовогсвета,пресвегана спољашњемнивоу.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

19. april 2011.

Полако али сигурно ваш Меркур успорава и зауставља се, што су добревестизавас.Вишеваснеће враћати у прошлост већ ће вам отворитимогућностидасеокушате инекимновимситуацијама.

Месец је данас у воденом знаку Шкорпије,штозначиданистенимало флегматични већ реагујете на свакиизазов.Бурно доживљаватеи партнера,штовасможеодвестидалеко.Опуштено.

СунцејејошувекуватреномзнакуОвна,штовамдајеснагеиенергиједасенаборбениимладалачки начинсуочаватесдругимаиспроблемима.Дакле,будитеентузијаста јерпобеђујете.

Уторак је готово једнако динамичан као и претходни дан. Стрпљењеимасвојеграницепаузмитеито уобзир,поготовокаданаилазитена пословнетешкоће.Неизвесностпутовања.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Трошитеновациондакаданисте планирали. Могуће су променљиве околности на радном месту, а све збогједнеженскеособекојапомало губи снагу. Али, може се ослонити навас.Самосталност.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Свештоседешаваподокриљем тајности је ризично. А све што се дешава у јавности је с повољним исходомзавас.Збогтогабудитеактивнинасветлудана,званичноипо протоколу.

Некоодпријатељаинекиодзахтеваиоколностикојевамсеготово уливајууживот,напростонеможете усагласитиспостојећимобавезама и условима. Шта ту учинити? Прилагођавање.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Емотивностепреосетљивипасе лако може десити да изгубите контролунадсобомипокажетесвужестину својих жеља и темперамента. Поготовоуодносуна драгуособу.Неусклађеност.

Чинитекаконајбољеуметеиможете. Супарнике и конкуренте претворитеусамизазов,дабудетејош бољи и успешнији. Доза револта и правилно усмерена енергија су добитнакомбинација.

Многопослаиљубавкојавасиспуњава не треба нарушавати због туђих захтева и молби. Уколико и сувише излазите у сусрет неким особама, изгубићете и време и све остало,узалудно.Дотерујетесе.

TRI^-TRA^

Депилирачело V REMENSKA

PROGNOZA

Сунчано

Vojvodina Novi Sad

20

Subotica

19

Sombor

20

Kikinda

20

Vrbas

20

B. Palanka

20

Zrewanin

19

S. Mitrovica 20 Ruma

20

Pan~evo

20

Vr{ac

18

Srbija Beograd

20

Kragujevac

19

K. Mitrovica 17 Ni{

19

Готово цело тело америчке водитељке Ким Кардашијан је без длака, али не захваљујућимајчициприроди,неговишесатнојтортуриусалонузаулепшавање.Лепа Кимдепилираиделоветеланакојиматешкодаикомерастудлаке. Ова30-годишњакињакојаиспредјавностинемаготовоникаквихтајни,открилаје датоликомрзидлакедајенекадвоскомдепилиралаичело.Кимјепредвегодине,каже,начелуималаситнедлачицекојејеповременоуклањалавоском,дабисенакрајуодлучилазаласерскуметоду. -Акопогледатемојефотографијеодпре тригодине,видећетедаимампетцентиметарамладекосеначелу.Тесудлачицебиле премекане да бих их могла обуздати и зализатиуназад,пасамихдепилирала -реклајеКим Њена опсесија длачицама почела је још док је била девојчица. Прву депилацију препона обавила је с 12 година и од тада свакимесецидекодкозметичарке.

Evropa

С мало облака

НОВИСАД: Топлоипретежносунчаносамалооблака.Дуваћеслабсеверниветар.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература7,амаксималнаоко20 степениЦелзијуса. ВОЈВОДИНА: Топло уз пуно сунчаних периода и мало облака.Ветарслабсеверниисевероисточни.Притисакизнад нормале.Јутарња температура од4до7,амаксимална од18 до20 степени. СРБИЈА: Јошмалотоплијевреме,насеверупретежносунчано,анајугуузпуносунчанихпериодаидневниразвојоблака.Ветарслабсеверниисевероисточни.Притисакизнаднормале.Јутарња температура 2,амаксимална 21степен. Прогноза за Србију у наредним данима: Наредних дана претежносунчаноисвакимданомтоплијевремеузтемпературемалоизнад20степени,аудругојполовиниседмицеиоко 25степени.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Очекиване биометеоролошке прилике ће бити релативно повољне за хроничне болеснике, уз умерене активности и адекватно одевање током дана. У саобраћају је потребна опрезност.Метеоропатскереакцијеублажојформисумогућекодосетљивихособаујужнимипланинскимкрајевима.

Madrid

22

Rim

20

London

21

Cirih

22

Berlin

20

Be~

19

Var{ava

15

Kijev

13

Moskva

6

Oslo

14

St. Peterburg 9 Atina

17

Pariz

24

Minhen

20

Budimpe{ta

21

Stokholm

13

VIC DANA ВратиосеЛалакућиодлекара икажеСоси: -Вечераснемојвечерати. -Азашто-питаона. -Рекаомидокторданесмем далегнемнапунстомак.

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[ Ja{a Tomi}

Bezdan

104 (-6)

Slankamen

289 (7)

Apatin

168 (-3)

Zemun

339 (11)

Tendencija opadawa

Bogojevo

154 (-4)

Pan~evo

350 (12)

STARI BEGEJ

Smederevo

504 (16)

Ba~. Palanka 175 (-1) Novi Sad

209 (3)

Tendencija stagnacije

Hetin

140 (-46)

84 (2)

Tendencija stagnacije

TISA N. Kne`evac

SAVA

333 (24) S. Mitrovica

240 (4)

Senta

342 (20)

288 (11)

Novi Be~ej

274 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

306 (10)

NERA

Tendencija porasta

Beograd

Kusi}

82 (-4)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 19.april 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 19.april 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"