Page 1

c m y

NOVISAD*

PETAK18.MAJ2012.GODINE

GODINALXX BROJ23438 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

„Dnevnikova” galerija malih maturanata

s tr. 1 0

GOTOVOSVAKRUPNAPOKRAJINSKAPREDUZE]APRO[LUGODINUZAVR[ILASPROFITOM

UVojvodiniseosladili i{e}erinaftaipivo... str. 5

NASLOVI

IZBORI 2012.

Ekonomija

T E M A „ D N E V N I K A ” : NASTRANA^KERA^UNE STI@ENOVACIZBUYETA

4 Sve opreznije kupujemo, lizing pao 10 odsto 5 Apatinska pivara najboqi poslodavac u Srbiji

Milioni po„glavi” poslanika

Dru{tvo 6 Univerzitet u Novom Sadu – izbori za rektora i ve}inu dekana

NoviSad

Vojvodina 11 U Somboru podeqena humanitarna pomo} za 3.000 porodica 11 Po~eli 50. susreti vojvo|anskih amatera

Drugikrugza {efadr`ave

Foto: B. Lu~i}

8 Tamara Bojani} osvojila prvo mesto u Srbiji iz fizike

PREDIZBORNATI[INA DOIZBORAPREDSEDNIKASRBIJE

str. 2

SINO] PROBA, DANAS KADRIL NA TRGU SLOBODE U NOVOM SADU: Generalna proba ovogodi{we maturantske parade i kadrila odr`ana je sino} na platou ispred „Spensa”.Maturantisuseokupilidaserazigrajuiuve`bajuta~ku,dabidanassvebilo podkonac.Ovogodi{wamaturantskaparadazakazanajeza12~asovanaTrguslobode,gde }eu~enicizavr{nihrazredanovosadskihsredwih{kola,kaoiprethodnihgodina,plesatikadril.Plesniklub„Bolero”,koji{estgodinazaredomorganizujeovumanifestaciju,procewujeda}eme|unarodnamanifestacija„PlessEvropom–maturantskaparada 2012”uNovomSaduokupitivi{eodhiqadumaturanata. str. 7

UNEDEQU,20.MAJA,PONAVQAJUSEVE]INSKI IZBORIZASKUP[TINUVOJVODINE

Na60mesta 120kandidata

str. 3

GR^KAKRIZAIBLIZUIDALEKOODNAS

DIMIZAKON

USrbijiduvan Drahmamalo treseisrpsku ubija10.000 pu{a~agodi{we privredu

str. 4

str. 6

OD1.JUNASEUKIDAMOGU]NOSTNAKNADNOGPLA]AWANAKNADE ZAKORI[]EWEAUTOPUTEVA

Nemavi{e putarine naveresiju

Hladnojutro, topaodan

Najvi{atemperatura 18°S

str. 4 str. 16 – 20

SPORT

REPORTER„DNEVNIKA”PRATIOAKCIJUKOMUNALNE POLICIJEPROTIVULI^NIHPRODAVACA

n UDOVI^I]OBJAVIO SPISAKZAOLIMPIJADU

n NOVAKPREOKRETOM U^ETVRTFINALE

n ODBOJKA[ICE@ELE ULONDON

n ODBOJKA[IIGRAJU SRUSIJOM

Be`i,iduzeleni svemirci!

str. 7


2

POLiTikA

petak18.maj2012.

dnevnik

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. T E M A „ D N E V N I K A ” : NASTRANA^KERA^UNESTI@ENOVACIZBUYETA

izbori

Od{tampano 6.803.863listi}a

Besplatan prevozvozom

Glasa~ki listi} {tampan je na hartiji svetlodrap boje. Za drugi krug predsedni~kih izbo ra od {tam pa no je ukup no 6.803.863 gla sa~ kih li sti }a, {to je 0,5 posto vi{e od kona~nog broja bira~a u Srbiji, jer je obuhva}eno i 33.850 rezer vnih gla sa~ kih li sti }a. Kontrolni list bi}e boje starog zlata.

„@e le zni ce Sr bi je“ sa op {tile su da su od sutra do ponedeqka, 21. maja, odobrile besplatan prevoz za u~enike, student e, oso be sa in va li ditetom i penz ioner e zbog ostvarivawa prava na glasawe. Tokom ova ~etiri dana, besplatan prevoz `eleznicom bi}e odobren u~ en ic im a sredwih { kola ko ji i maju vi {e od osamna est go di na na os nov u |a~ke kw i `i ce , studenti ma na osnovu indeksa, licima sa in validi tetom na osnovu invalidiske kwi`ice ili drugog va`e}eg dokumenta i penzionerima na osnovu posledweg ~eka od penzije i li~ne karte.

Dijaspora Gra|ani Srbije u zemqi i inostranstvu u nedequ, 20. maja, mo}i }e da iskoriste bira~ko pravo i izjasne se o novom {e fu dr `a ve u dru gom krugu predsedni~kih izbora. Prvi }e na birali{ta iza}i gra|ani koji `ive u SAD, Kana di i Ve li koj Bri ta ni ji. Oni }e pravo glasa mo}i da iskoriste u subotu, 19. maja, od sedam do 20 sati po lokalnom vre me nu. Za gla sa we u ino stranstvu, kao i 6. maja na op{tim izborima, bi}e otvoreno 38 bira~kih mesta u 22 zemqe, {to je upola mawe nego 2008. godine. U nedequ }e, kao i u Srbiji, glasawe biti obavqe no u Austri ji, Bel gi ji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Ju`noafri~koj Republici, na Kipru, u Libiji, Luksemburgu, Makedoniji, Rumuniji, Rusiji, Nema~koj, Sloveniji, Fran cu skoj, Ho lan di ji, Hr vatskoj, Crnoj Gori, ^e{koj i [vajcarskoj, a glasa}e se od sedam do 20 sati po lokalnom vremenu.

NaKosovu 109.000bira~a – Izborni materijal za drugi krug predsedni~kih izbora stigao je na Kosovo, gde }e izborne radwe sprovoditi predstavnici Misije za evropsku bezbednost i saradwu (OEBS) – izjavio je portparol OEBSa na Kosovu Nikola Gaon za KIM radio. – Kao i na izborima 6. maja, glasa}e se u 17 op{tina u kojima }e ukupno biti otvoreno 90 bira~kih mesta. Pravo da glasa na izborima u nedequ, po podacima OEBSa, ima oko 109.000 bira~a. Gaon je dodao da }e i ovoga puta izbo re spro vo di ti sa mo pred stavnici ove misije, wih oko 500, koji }e nakon zatvarawa glasa~kih mesta izborni materijal dostaviti do Ra{ke i Vrawa gde }e se glasovi prebrojavati. – Drugi krug predsedni~kih izbora na Kosovu bi}e sproveden po istom principu kao i izbori 6. maja, a bira~ka mesta bi}e otvorena od 7 do 20 ~asova ali, kao i pro{li put, ukoliko bude gu`ve na bira~kim mestima, OEBS }e nastaviti rad dok svi ne glasaju – kazao je Gaon. – Na izborima mo`e glasati svaka punoletna osoba ko ja po se du je va li dan do ku ment kojim se dokazuje srpsko dr`avqanstvo.

Dokumenta Izbor predsednika dr`ave obavqa se po istim zakonskim pravilima koji va`e za izbor poslanika, pa tako bira~i mogu glasati samo ako pru`e na uvid bira~kom odboru va`e}u li~nu kartu, paso{ ili voza~ku dozvolu koji sadr`e jedinstven mati~ni broj gra|ana. Bira~ mo`e glasati i bez obave{tewa o danu i vremenu odr`avawa izbora, koji je trebalo da dobije na ku}nu adresu, a ukoliko `eli da glasa a nije u mogu}nosti da do|e na bira~ko mesto, o tome treba da obavesti bira~ki odbor na dan glasa wa naj ka sni je do 11 sa ti. Glasa~u koji se na mestu glasawa zatekne u 20 sati bi}e omogu}eno glasawe.

Ponovo uBeogradu iNovomSadu Gra|ani Beograda i Novog Sa da }e u ne de qu, 20. ma ja, osim izja{wavawa o kandidatima u drugom krugu predsedni~kih i pokrajinskih izbora po ve}inskom sistemu, glasati i na ponovqenim izborima za gradske skup{tine na nekoliko bira~kih mesta. Beogra|ani }e glasawe ponoviti na 16 izbornih mesta, a Novosa|ani na pet. Po dosada{wim rezultatima izbora za beogradsku skup{tinu, lista „Izbor za boqi `ivot – Dragan \ilas” osvojila je 35,18 odsto glasova, odnosno 50 mesta, Koali ci ja „Po kre ni mo Sr bi ju” 25,72 odsto glasova (37 odborni~kih mandata), tre}a je lista Koalicije SPS–PUPS–JS-a, koja je osvojila 9,14 odsto glasova, odnosno 13 mandata, dok je ~etvrti DSS sa 7,46 odsto glasova i deset osvojenih mandata. Lista „Preokret” osvijila je 4,64 odsto glasova, SRS 3,95 odsto, „Dveri„ 3,58 odsto i URS 2,79 odsto. No vo sa |a ni }e u ne de qu, osim o kandidatima u drugom krugu predsedni~kih i pokrajinskih izbora po ve}inskom sistemu, glasati i na ponovqenim lokalnim izborima na pet bi ra~ kih me sta na pod ru~ ju grada. Izbori }e biti ponovqeni posle odluke nadle`nog su da da uva `i `al bu li ste „Maja Gojkovi} – URS” zbog utvr |e nih ne pra vil no sti na izborima, a na bira~kim mestima na kojima }e biti ponovqeni upisano je ukupno oko 8.800 bira~a.

Milionipo„glavi” poslanika Svaki osvojeni poslani~ki mandat donosi stranci koja je u~estvovala na izborima 2,8 miliona dinara na ime tro{kova predizborne kampawe. Iz dr`avne kase za |ur|evdanske izbore izdvojeno je 890 miliona dinara. Pre izbora, na stranke u~esnice raspodeqeno je 20 odsto, odnosno 178 miliona. Samim tim, 18 lista dobilo je po ne{to mawe od deset miliona dinara. Stranke koje nisu osvojile jedan odsto glasova, ili 0,2 odsto kada je re~ o par ti ja ma ma wi na, tre ba da vrate novac dr`avi. To su Komu ni sti~ ka par ti ja „Jo sip Broz“ s osvojenih 0,74 odsto glasova, Socijaldemoktratski savez (0,43 odsto glasova), Reformisti~ka stranka (0,22 odsto), a najmawi broj glasova dobila je Crnogorska partija – 0,10 odsto. Preostali deo kola~a od 712 miliona bi}e podeqen je na osnovu broja osvojenih mesta u Skup{tini, a pare bi trebalo da legnu na ra~un do kraja ove nedeqe. Me|utim, ni to nije bezuslovno jer ne postoji mogu}nost da se taj novac zadr`i, a da ne bude pravdan ra~unima. Najvi{e od ovog „kola~a“ pripada napredwacima sa 73 poslani~ka mesta u Skup{tini, {to sa sobom nosi sumu od bli zu 208 mi li o na di na ra. Sledi koaliciji oko DS-a sa 67, ili oko 191 milion, dok soci ja li sti mo gu ra ~u na ti na ne{to vi{e od 125 miliona dinara. „DSS – Vojislav Ko{tunica“ s 21 mestom dobija

oko 59 miliona, „Preokret“ s 20 poslanika od dr`ave dobija oko 54 miliona, URS, koji }e u Skup{tini imati 16 poslanika, dobi}e oko 45 miliona,

Novac}ebitiraspodeqennaoko50stranaka, kolikoihjeu{lo,samostalnoiliprekokoalicija, uparlament SVM s pet poslanika oko 14 miliona dinara, a SDA Sanxaka s dva poslanika oko 5,6 miliona dinara. Liste s jednim po sla ni~ kim man da tom: „Sve zajedno“, „Nijedan od ponu|enih odgovora“ i PDD dobi}e po 2,8 miliona dinara. Novac iz buxeta trebalo bi da leg ne na ra ~u ne par ti ja do kraja ove nedeqe, a novi poslanici }e najkasnije do na-

Rediprekid Ako se na bira~kom mestu na ru {i red, bi ra~ ki od bor mo`e prekinuti glasawe dok se red ne uspostavi, a razlozi i tra ja we pre ki da gla sa wa unose se u zapisnik o radu bira~ kog od bo ra. Uko li ko je gla sa we pre ki nu to du `e od jednog ~asa, produ`ava se za ono li ko vre me na ko li ko je trajao prekid, a za vreme glasawa svi ~lanovi bira~kog odbora ili wihovi zamenici moraju biti na bira~kom mestu. Pripadnici policije koji su na du`nosti mogu u}i na bira~ko mesto samo ukoliko je na wemu naru{en red i mir i to na poziv predsednika bira~kog odbora.

oko 50 stra na ka. Ko a li ci ja okupqena oko SNS-a broji 12, oko LDP-a osam, oko DS-a ~etiri, a oko SPS-a tri stranke. Regionalisti su okupili osam stranaka i 30 udru`ewa gra|ana. Kroz razne mawinske liste u Skup{tinu }e u}i 16 partija. Sve politi~ke stranke, koalicije i grupe gra|ana koje su u~estvovale na izborima morale su da otvore poseban ra-

~un u banci za finansirawe tro{kova kampawe Svi tro{kovi izborne kampawe pla}ani su s tog ra~una, kao {to su na taj ra~un upla}ivana i sve pare iz privatnih i javnih izvora. Rok za podno{ewe izve{taja o tro{kovima izborne kampawe je 30 dana od dana progla{ewa kona~nih rezultata izbora. U ovih mesec dana politi~ki subjekti mogu sasvim normalno koristiti novac s posebnog ra~una, da pla}aju neke zaostale tro{kove iz izborne kampawe i u tom roku od 30 dana da izmire sve tro{kove, da sa~ine izve{taj o tro{kovima izborne kampawe i da ga podnesu Agenciji za borbu protiv korupcije. Osim novca za kampawu, partije }e, kada se usele u parlament, mo}i ra~unati na mese~na primawa za redovan rad. U buxetu za ovu godinu predvi|eno je da dobiju 926.973.819 dinara. To zna~i da }e svakog meseca za parlamentarne stranke biti izdvajano 77.247.818 dinara. Predsedni~ki kandidati su pre prvog kruga iz buxeta imali na raspolagawu oko 35 miliona dinara, dok }e dvojica najboqe plasiranih, BorisTadi} i TomislavNikoli}, dobiti i dodatni novac za drugi krug. Za wih }e, po prora~unima, biti izdvojeno jo{ po 210,8 miliona dinara, {to zna~i da }e samo na kampawe kandidata DS-a i SNS-a biti potro{eno oko pola milijarde dinara. S.Stankovi}

PREDIZBORNATI[INADOIZBORAPREDSEDNIKASRBIJE

Drugikrugza{efadr`ave Od pono}i smo u{li u predizbornu ti{inu, koja traje do zatvarawa bira~kih mesta u nedequ, 20. maja u 20 sati, do kada }e gra|ani birati predsednika Republike koji }e biti na ~elu dr`ave narednih pet godina. U periodu peredizborne ti{i ne za bra we na je iz bor na

metara od bira~kog mesta zabra we no is ti ca we sim bo la podnosilaca izbornih lista, odnosno politi~kih stranka, ko a li ci ja, gru pa gra |a na i drugog propagandnog materijala. Po{to nijedan od predsedni~kih kandidata u prvom krugu izbora nije dobio ve}inu

prvom krugu dobili najve}e poverewe bira~a. Prvi na glasa~kom listi}u, koji }e biti svetlodrap, bi}e Tadi}, koji je po kona~nim rezultatima u prvom krugu predsed ni~ kih iz bo ra osvo jio 25,31 odsto, odnosno 989.454 glasova, a drugi }e biti Nikoli}, koji je osvojio 25,05 odsto, odnosno 979.236 glasova. Za drugi krug predsedni~kih

od da na po la ga wa za kle tve pred Skup{tinom, a po najavama sada{we predsednice parlamenta Slavice \uki}-Dejanovi}, postoji mogu}nost da se to desi i pred sada{wim sazi vom. Na i me, |ur |ev dan ski izbori bili su u znaku op{teg izlaska na birali{ta pa su gra|ani Srbije 6. maja odlu~ili i o novom rasporedu snaga u paralamentu. On po zakonskim

Zakletva U Domu Narodne skup{tine novi {ef dr`ave }e izgovoriti tekst zakletve: „Zakliwem se da }u sve svoje snage posvetiti o~uvawu suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, ukqu~uju}i i Kosovo i Metohiju kao wen sastavni deo, kao i ostvarivawu qudskih i mawinskih prava i sloboda, po{tovawu i odbrani Ustava i zakona, o~uvawu mira i blagostawa svih gra|ana Republike Srbije i da }u savesno i odgovorno ispuwavati sve svoje du`nosti”.

Sprej, mobilni... Svakom glasa~u }e pre glasawa specijalnim sprejom biti obele`en ka`iprst desne ruke, kao znak da je ve} glasao, a ta oznaka na ka`iprstu zadr`a}e se minimum 24 sata. Na bira~kom mestu zabraweno je kori{}ewe pejxera, mobilnih telefona i drugih sredstava veza i komunikacija.

rednog ponedeqka dobiti uverewa od RIK-a da postaju parlamentarci. Ra~unice govore da }e novac ustvari biti raspodeqen na

pro pa gan da pu tem sred sta va jav nog oba ve {ta va wa, kao i javni skupovi i objavqivawe procene rezultata izbora. U Uputstvu za sprovo|ewe izbora navedeno je da je u tom periodu na bira~kom mestu i na 50

glasova bira~a koji su iza{li na birali{ta, na ponovqenom glasawu u~estvuju Boris Tadi} u ime Koalicije „Izbor za boqi `ivot” i Tomislav Nikoli} u ime Koalicije „Pokrenimo Srbiju”, po{to su u

izbora {tampano je 6.803.863 glasa~ka listi}a. Na ponovqenom glasawu za predsednika Republike, kako pi{e u Zakonu o izboru predsednika, bi}e izabran kandidat koji dobije najve}i broj glasova, a ako osvoje podjednak broj glasova, bira~i }e ponovo iza}i na birali{ta u roku od 15 dana. Mandat budu}em predsedniku po~iwe da te~e

odredbama mora biti konstituisan do 8. juna, a vlada Srbije u roku od tri meseca. U ovom uvezanom procesu novi predsednik bi trebalo i da otpo~ne konsultacije za mandatara za sastav nove vlade – po najavama odmah nakon 20. maja – koje bi trebalo da daju ime novog sta nov ni ka na An dri }e vom vencu. D.Milivojevi}

TVIT CRTICA

Ozbiqancenzus Saradnik ~asopisa NSPM, analiti~ar Nikola Tanasi} prise}a se ranijih predsedni~kih izbora. „Drugi krug predsedni~kih izbora podse}a nas svake godine na to koliko je ozbiqna institucija bio cenzus izlaznosti od 51 odsto gra|ana”, prime}uje Tanasi}.

Osredwisoliter Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac ne razmi{qa samo o na-

{im iz bo ri ma ve} i o cr no gor skim. „Najavqeni izbori u Crnoj Gori su po broju glasa~a kao izbori za ku}ni savet osredweg solitera u [angaju, ali sa znatno ve}im buxetom”, ra~unica je koju iznosi Tasovac.

„Eksplozija” Poverenik za informacije od javnog zna~aj Rodoqub[abi} prime}uje: „’Eksplozija’ parlamentarizma! Od 86 registrovanih politi~kih stranaka u Srbiji }e bar polovina biti u parlamentu. A dvadesetak u vladinoj ve}ini„, konstatu-

je [abi}, uz napomenu da „liste koje nisu koalicione a imaju (op{ti ili privilegovan) cenzus su: DSS, SVM, SDA Sanxaka i ’Nijedan od ponu|enih odgovora’”...

Brzine Atraktivna potpredsednica za razvoj Borda direktora „Delta holdinga“ Marija Desivojevi} ne razmi{qa o politici. Ju~e je na „Tviteru„ zapisala: „Kako do|em u Novi Sad, usporim se za dve brzine. Divan ose}aj... Jedino Sajam vri, to je dobro...“ S.St.


c m y

politika

dnevnik

3

petak18.maj2012.

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. U NEDEQU 20. MAJA PONAVQAJU SE VE]INSKI IZBORI ZA SKUP[TINU VOJVODINE

Kandidati zadrugikrug UVojvodini}eunedequ,20.maja,bitiodr`andrugikrugizborazapokrajinskeposlanikepove}inskom izbornomsistemu.Natajna~in}euSkup{tinuVojvodineu}i60odukupno120poslanika,kolikoihimavojvo|anskiparlament.Prvih60mandatave}jedodeqeno nakonizbora6.majapoproporcionalnomsistemu. U drugom krugu izbora u predstoje}u nedequ u~estvuje120kandidata,podvausvih60izbornihjedinica Pokrajine koji su u prvom krugu osvojili najve}i brojglasova.

Drugi izborni krug se odr`ava jer na izborima 6. maja po ve}inskom modelu, u kojem se glasa za ime i prezimekandidata,nijedanodwihnijedobiopodr{ku ve}ineglasa~ausvojojizbornojjedinici. Utomslu~aju,propisanojeodlukomoizboruposlanika u Skup{tinu Vojvodine, izbori se ponavqaju u rokuod15dana,amandatsedodequjekandidatukojije osvojiovi{eglasova. UVojvodiniima1.736.555bira~a. S. N. K.

Rasporedprvih60mandata uSkup{tiniVojvodine Nakondrugogizbornogkruga zna} e se komp letn a slik a Skup{tine Vojvodine sa 120 mesta,azasadajepoznatraspored prvih 60 mandata, koji su dodeqeninakonizborapoproporcionalnom izborom sistemu.

Najvi{e mandata osvojila je izborna lista „Izbor za boqu Vojvodinu–BojanPajti}”–16, dok lista „Pokrenimo Vojvodinu–TomislavNikoli}”ima 14mandata. Lis ti „Ivic a Da~ i} – SPS–PUPS–JS – SDP Srbi-

je”dodeqenojedevetmandata,a „LSV–Nenad^anak”osam. Srps ka rad ik aln a strank a osvojila je pet mandata, a Demok rats ka strank a Srb ij e i Savez vojvo|anskih Ma|ara po ~etiri. S. N. K.

Somborc iidanasglasaju NakonodlukaUpravnogsudaSrbije,danas}ese nadvabira~kamesta(18i30)uSomboruponovitiizborizalokalniparlament,dok}enatribira~kamestauizbornojjedinici48Sombor2biti ponovqeni izbori za poslanike u vojvo|anskoj skup{tini po ve}inskom sistemu. Nakon jednog

prigovoraPokrajinskojizbornojkomisijiijedne `albeUpravnomsuduSrbije,kona~nojeodlu~eno dasenatribira~kamestauovojizbornojjediniciponoviglasawedabiseznaloko}edefinitivnou~estvovatiudrugomkruguglasawa,svegadva danakasnije,20.maja.

IZB. JED.

PROTIVKANDIDATI U 2. KRUGU

1. KRUG (%)

Ada

Jo`ef Tobia{, DS

Ferenc Irmewi, URS

41,13

15,65

Alibunar

Nedeqko Kowokrad, DS

Milan ]uruvija, SPS

32,11

24,72

Apatin

@ivorad Smiqani}, SPS

\or|o Kuriya, DS

32,25

13,82

Ba~

Tomislav Bogunovi}, DS

Milenko Babi}, SPS

31,54

29,73

B. Palanka

Goran Lackovi}, SPS

Goran Stupar, SNS

19,56

18,51

B. Topola

[andor Egere{i, SVM

Gruja Milo{ev, SPS

35,05

10,67

B. Petrovac

Jan Bohu{, DS

Jan Brna, LSV

22,54

20,95

B. Crkva

@eqko Crnogorac, DS

Sandra Risti}, LSV

18,23

10,56

Beo~in

Sava Svir~evi}, DS

Jelena Drobwak, SNS

26,07

15,26

Be~ej

Slobodan Zlokolica, DS

Vuk Radojevi}, SNS

17,67

15,05

Vrbas

@eqko Vidovi}, DS

Milan Milovi}, SPS

24,78

19,89

Vr{ac

Stevica Nazar~i}, DS

Aleksandar Jevremovi}, SPS

20,95

16,25

@abaq

Tihomir Ne`i}, DS

19,40

19,07

@iti{te

Igor Salak, DS

Du{an Mili}ev, SPS

21,43

20,66

Zrewanin 1

Predrag Matejin, SNS

Vladimir Vasiqev, LSV

28,01

13,58

Zrewanin 2

Aleksandar Marton, LSV

Zlatana Anki}, SNS

21,25

20,26

Zrewanin 3

Ivan Bo{wak, SNS

Dragan To{i}, SPS

27,15

15,38

In|ija

Ru`a Avali}, SPS

Danilo Vi{wevac, DS

26,64

19,93

Irig

Ilija ]osi}, DS

Branka Solomunovi}, SNS

27,14

17,22

Kawi`a

Sabol~ Kavai, SVM

Marija Rafai, DS

32,17

17,22

Kikinda 1

Stanislava Hrwak, SNS

Ilija Vojinovi}, DS

19,61

16,49

Kikinda 2

Svetislav Vukmirica, SNS

Milo{ [ibul, LSV

24,32

16,25

Kova~ica

Martin Zloh, DS

@ivojin Mateji}, SNS

31,72

17,03

Kovin

Du{an Petrovi}, SNS

Ivana Mili} DS

22,21

19,36

Kula

Jovan Jani} DS

Pero Ergarac, SNS

19,82

14,20

Mali I|o{

Balint Juhas, SVM

I{tvan Biro, DS

23,35

18,58

Nova Crwa

Branislav Damjanov, DS

Mile [tuka Todorov, SPS

32,66

18,73

Novi Be~ej

Milivoj Vrebalov, LDP

Stevan Popov, SNS

38,92

21,51

N. Kne`ev.

Predrag Beri}, DS

Aniko Jeras, SVM

23,98

19,84

Novi Sad 1

Damir Zobenica, SNS

Slobodan Ka~ar, DS

25,29

17,16

Novi Sad 2

@ivota Lazarevi}, DS

Radovan Latinovi}, LSV

21,87

19,92

Novi Sad 3

Aleksandar Jovanovi}, LSV

Veqko Krstono{i}, DS

19,15

18,36

Novi Sad 4

Zoran Jeli~i}, DS

Marinko [olak, SNS

20,45

16,44

Novi Sad 5

Aleksandar Grmu{a, DS

@arko Mi}in, SNS

22,00

19,78

Novi Sad 6

Svetislav Krsti}, SNS

Goran Paunovi}, DS

19,85

18,02

Novi Sad 7

Srboqub Bubwevi}, DS

Petar Novakovi}, SNS

24,25

22,37

Opovo

Jovan Rackov, DS

Predrag Gincuq, SNS

28,20

19,65

Oxaci

\or|e Bogdanovi}, SPS

Predrag Cvetanovi}, DS

23,22

19,58

Pan~evo 1

Svetozar Gavrilovi}, SPS

Zoran Jovanovi}, DS

15,70

15,54

Pan~evo 2

Petar Andreji}, DS

Jak{a Bal~akovi}, SNS

26,59

17,18

Pan~evo 3

Jovan Lazarov, SNS

Predrag [kaqak, DSS

19,00

13,82

Pe}inci

@ivko Bata Markovi}, DS

\or|e Arsenijevi}, SNS

28,79

19,03

Plandi{te

Zoran Tanaskovi}, DS

Nikola Vu~kovi}, URS

24,08

19,37

Ruma

Nenad Borovi}, DS

Rada Maravi}, SNS

26,90

20,73

Senta

Atila Juhas, SVM

Aniko @iro{-Jankeli}, DS

32,63

30,15

Se~aw

Darko Vukoje, DS

Aleksandar Budi{a, SPS

22,77

20,91

Sombor 1

Zoran Par~eti}, SNS

Lazar Ra~i}, DS

17,86

15,51

Sombor 2

Jovan Pani} Jovica, LSV

danas se ponavqaju izbori

Srbobran

Zoran Mladenovi}, SPS

\or|e Debeqa~ki, DS

22,21

14,67

S. Mitrov.

@ivko Vrceq, SNS

Goran Ivi}, DS

24,68

18,05

S. Karlov.

Branislav Filipovi}, DS

Radosav Karabasil, SNS

19,48

16,05

S. Pazova

Milan Beara, SNS

Du{an In|i}, DS

24,12

18,32

Subotica 1

Ilona ^erneti}, SVM

Slavko Para}, DS

14,35

12,92

Subotica 2

Danijel Kova~i}, DS

Jo`ef Hegedi{, SVM

17,95

16,42

Subotica 3

Robert Santo, DS

\ula Ladocki, SVM

21,98

20,22

Subotica 4

I{tvan Pastor, SVM

Atila ^engeri, DS

34,06

15,37

Temerin

Savka Stratijev, SNS

Andra{ Gustow, DSVM

16,26

11,95

Titel

Vladimir Soro, SNS

Dejan Kuqa, URS

28,71

18,48

^oka

Laslo Kormawo{, SVM

Predrag Miji}, DS

24,17

17,21

[id

Nikola Vasi}, SNS

Bogdan Travica, DS

23,18

18,30

* DS – Izbor za boqu Vojvodinu – B. Pajti}, ** SNS – Pokrenimo Vojvodinu – T. Nikoli}, *** SPS – SPS–PUPS–JS–SDPS


4

ekonomija

petak18.maj2012.

dnevnik

OD 1. JUNA SE UKIDA MOGU]NOST NAKNADNOG PLA]AWA NAKNADE ZA KORI[]EWE AUTOPUTEVA

Nemavi{eputarinenaveresiju POTRO[WA ELEKTRI^NE ENERGIJE POVE]ANA DESET POSTO

Ponovo rade grejalice

U srpskim domovima su ponovo ukqu~ene pe}i na struju, a ako je za utehu, elektriku barem ne moramo da uvozimo. Elem, zbog naglog zahla|ewa posledwih dana, potro{wa struje u Srbiji pove}ana je deset posto u odnosu na uobi~ajenu za ovo doba godine, to jest maj, saop{teno je ju~e u Elektroprivredi Srbije. Dnevna potro{wa struje na teritoriji koju snabdeva EPS dosti`e 87 miliona kilovat-~asova. Ova potro{wa pokriva se iskqu~ivo proizvodwom iz sopstvenih kapaciteta EPS-a i nema potrebe za uvozom struje, isti~u u EPS-u.

JP „Putevi Srbije” ju~e je donelo odluku da od 1. juna ukine mogu}nost naknadnog pla}awa putarine popuwavawem obrasca „izjave”. Na svim naplatnim stanicama od idu}eg meseca bi}e poja~ano de`urstvo radnika obezbe|ewa i prisustvo saobra}ajne policije, pa }e svi voza~i koji su do sada koristili mogu}nost naknadnog pla}awa putarine morati da se opredele – da li }e voziti autoputem i odmah platiti naknadu za wegovo kori{}ewe, ili }e koristiti neki od magistralnih puteva gde se naknada ne pla}a. U „Putevima” obja{wavaju da se dosada{wa mogu}nost pla}awa ukida zbog masovne zloupotrebe voza~a – mese~no ima ~ak 5.000 izjava – zbog ~ega se putarina napla}uje sudskim putem. Tokom pro{le godine putarinu je odbilo da plati ~ak 56.000 prevoznika, {to umawuje i tako

Bankarski krediti su u stagnaciji, gra|ani Srbije se sve opreznije zadu`uju, nema vi{e olakog odlu~ivawa za ve}e kupovine, a to potvr|uju i podaci o lizingu. Broj lizing ugovora gra|ana smawen je tokom prva ~etiri meseca ove godine 10,6 odsto, s 9.182 na 8.212, dok je tokom aprila smawen 1,7 odsto, pokazali su podaci Udru`ewa banaka Srbije.

Broj korisnika lizing ugovora tokom aprila tako|e je smawen, i to 1,8 odsto, a tokom prva ~etiri meseca opao je 11,1 odsto. Broj lizing ugovora gra|ana s ka{wewem u otplati ve}im od dva meseca tokom prva ~etiri meseca smawen je 2,9 odsto, s 1.718 na 1.669. I tokom aprila broj lizing ugovora gra|ana s ka{wewem u otplati je smawen, i to 2,9 odsto. Iznos ostatka duga gra|ana po lizing ugovorima smawen je tokom aprila 0,6 odsto, sa 4,81 milijarde dinara na 4,78 milijarde, a tokom prva ~etiri meseca 2012. smawen je za isti procenat.

voza~i te{kih kamiona, i to na{i, jer stranci nemaju pravo da pi{u izjavu. Oni u ve}ini slu~ajeva od vlasnika kompanije dobiju novac za putarinu, me|utim, po{to su plate male i neredovne, zadr`avaju pare za

Tokompro{legodineputarinujeodbilodaplati ~ak56.000prevoznika,{toumawujeitako nedovoqanbuyetzaodr`avawesaobra}ajnica teva pove}ao vi{e od 13 procenata u odnosu na godinu pre. Svi koji su dali izjavu da ne `ele da plate putarinu moraju da se utu`uju – oni ili firme u kojima rade – jer propis o pla}awu naknade za kori{}ewe autoputeva je jednak za sve i niko ih ne mo`e xabe koristiti. Oko 80 procenata onih koji odbijaju da plate putarinu su

sebe, pi{u izjavu, posle godinu dana naj~e{}e napuste firmu, koja „Putevima” mora da plati ne samo punu cenu putarine nego i tro{kove postupka s kamatama. Po va`e}em cenovniku, putarina za {leper na relaciji Novi Sad – Beograd iznosi 1.420 di na ra, [id–Be o grad 2.050, a Beograd–Ni{ 4.390 dinara.

Na{im autoputevima pro{le godine je pro{lo oko 34 miliona vozila, {to je pola miliona vi{e nego godinu pre. Napla}eno je 14,4 milijarde dinara, {to je 2,63 procenta, ili 369 miliona dinara, vi{e nego 2010. Najve}i porast broja vozila od 4,89 posto je u ~etvrtoj kategoriji,

GR^KA KRIZA I BLIZU I DALEKO OD NAS

Jedna gospo|a koja ima {tedwu u banci osnovanoj gr~kim kaptalom pitala se ovih dana da li }e se u slu~aja povratka drahme i wen ulog prebaciti u tu valutu. Ona mo`e mirno da spava: u Srbiji se sve banke tretiraju kao doma}e, pa i gr~ke. [to se ti~e valute, i u tim kao i u drugim bankama mo`e se {tedeti i u ameri~kim dolarima i {vajcarskim francima. Kod nas dr`ava, odnosno Narodna banka Srbije, garantuje za ulog od 50.000 evra. [tedi{e to znaju pa su oni malobrojni {to imaju vi{e novca i {tede kod nas uloge podelili na vi{e banaka i ra~una. Ipak, ne}e svi u Srbiji pro}i kao {tedi{e. Komapnije u kojima su investitori iz te zemqe ve} ose}aju da se vodi druga politika. [ta se mo`e o~ekivati u Gr~koj u narednom periodu i kakve su daqe posledice po okru`ewe? Svi se sla`u u tome da bi za tu zemqu, kao i za Uniju, bilo najboqe da Gr~ka ostane u evrozoni. – ^ak i da se dogodi da se zemqa opet vrati na drahmu, to je veoma komplikovano i treba prvo videti na koji na~in to treba da se obavi – ka`e analiti~ar ZoranJeremi}. – Zna se {ta neka zemqa treba da ispuni da bi u{la u evrozonu, ali ne i {ta }e se dogoditi ako iz we istupi. Tako da se to, izvesno, ne mo`e dogoditi preko no}i dekretom. Gr~ke {tedi{e su obazrive

pa je iz banka u mati~noj zemqi povu~eno blizu milijardu evra. Povratak na doma}u valutu otvara mnoga pitawa. – Mogu da razumem wihovu zabrinutost – obja{wava me|unarodni konsultant Milan Kova~evi}. – Ako bi se drahma poja-

glo primetiti: ona je ~ak 80 odsto akcionar „Helenik {ugara„, koji je, opet, vlasnik {e}erane „[ajka{ka”, u ~ijem su sastavu i pogoni u Crvenki i @abqu. Wihova prodaja se zagovara zbog gr~ke krize jo{ od letos. Ali pre godinu dana nije bilo `urbe, „Helenik„ je prvo prodao {e}er, pa ga danas u tim skladi{tima ima malo, uglavnom ono {to spada u obaveze prema na{im Robnim rezervama. Za slede}u sezonu stare gazde ne mare previ{e pa je ugovoreno 30 odsto mawe repe nego prethodne setve. Krajem pro{le godine nema~ka kompanija „Su cuker” je bila ve} vi|ena kao kupac ove {e}erane. Dogovor nije postignut pa sada postoji bojazan da kona~na prodaja ne}e biti tako povoqna kao da je ponuda prihva}ena lane. Ali sve }e biti jasnije u junu, kada bi kona~ne ponude za AIK banku trebalo da budu na stolu. Mogu}e je da se u tom paketu na|u i {e}erane. Srbiju je gr~ka krza posredno ve} pogodila. Pre nego {to je po~eo problem s dugovima, investitori iz te zemqe su kod nas bili me|u aktivnijima. Wihova ulagawa iznosila su dve milijarde. Najve}e pojedina~no ulagawe bila je kupovina Vojvo|anske banke, za koju je grupa NBG 2006. godine izdvojila 425 miliona. Na novu investiciju }emo sa~ekati. D. Vujo{evi}

Posledice se ve} ose}aju pa su indeksi berzi u najrazvijenijim evropskim zemqama ovih dana reagovale na doga|awa u Gr~koj. Listom su bele`ili pad. Na prvi pogled, stvar s padom indeksa s nama nema nikave veze, ba{ kao ni {tedwa. Me|utim,

Poslediceseve}ose}ajupasuindeksiberzi unajrazvijenijimevropskimzemqamaovihdana reagovalenadoga|awauGr~koj –listomsubele`ilipad vila na kursnim listama, vrednost bi joj bila veoma mala. Zato je vrlo verovatno da bi u toj zemqi nastavio da `ivi dvovalutni sistem. Evro bi u svim ra~unicama ostao neprikosnoven.

koja se odnosi na {lepere, za koje je putarina i najskupqa. Polovina svih vozila pro{la je autoputem Beograd–Ni{, a najve}i porast saobra}aja od 4,5 posto zabele`en je na deonici Novi Sad – Beograd, kojom je pro{lo vi{e od pet miliona vozila. R. Dautovi} INOVACIJE I RAZVOJ

Drahmamalotrese isrpskuprivredu

SVE OPREZNIJE KUPUJEMO

Lizingpao deset odsto

nedovoqan buxet za odr`avawe saobra}ajnica. Kako raste broj vozila na autoputevima, tako raste i broj onih koji izbegavaju da plate putarinu. Lane se broj neplati{a naknade za kori{}ewe autopu-

nije tako. U ovom trenutku na prodaju je 20 odsto akcija AIK banke jer svoj udeo prodaje gr~ka ATE banka. A ta ku}a ima daleko ve}i uticaj u Srbiji nego {to bi se to na prvo pogled mo-

Pomo} malim firmama Mikro i mala privatna preduze}a imaju rok do 31. avgusta da apliciraju za novac iz Projekta podr{ke inovacijama u Srbiji, re~eno je ju~e na predstavqawu tih programa u Privrednoj komori Beograda. Program-menaxerka Fonda za inovacionu delatnost Milena Kostadinovi} je kazala da su u okviru tog Fonda trenutno otvoreni pozivi za u~e{}e za Program ranog razvoja i Program sufinansirawa inovacija. Ona je objasnila da je Program ranog razvoja namewen preduze}ima u ranim fazama razvoja, koji poseduju tehnolo{ku inovaciju i imaju potencijal za stvarawe nove

intelektualne svojine, kao i jasnu tr`i{nu potrebu. Po wenim re~ima, Program je otvoren 5. decembra pro{le godine i finansira do 85 odsto ukupnih tro{kova projekta, u iznosu do 80.000 evra, za aktivnosti kao {to su izrada prototipa, dokazivawe koncepta i priprema poslovnih planova. – Ciq Programa je podsticawe stvarawa inovativnih kompanija zasnovanih na znawu, tako {to }e obezbediti finansirawe tr`i{no orijentisanih inovativnih tehnologija i usluga s visokim potencijalom komercijalizacije – objasnila je Milena Kostadinovi}.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija Kanada Danska Norve{ka [vedska [vajcarska V. Britanija SAD

Valuta

evro dolar dolar kruna kruna kruna franak funta dolar

Va`i za

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kupovni za devize

110,6156 86,3982 85,8617 14,8755 14,6288 12,1447 92,0570 138,1486 86,8255

88,1614 87,6140 15,1791 14,9273 12,3926 93,9357 140,9680 87,5974

115,4692 90,1891 89,6291 15,5282 15,2706 12,6776 96,0962 144,2103 90,6351

Cena

Promet

BELEX 15 (477,97 -0,70)

Galenika Fitofarmacija, Zemun

1,86

2.350

4.897.400

Agrobanka, Beograd

0,86

936

153.430

/

/

/

/

/

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-2,02

1.503

201.145

/

NIS, Novi Sad

-0,50

598

3.314.737

/

/

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.710

0,00

/ Promena %

/ Cena

/ Promet

Imlek, Beograd

0,00

3.000

0,00

Energoprojekt holding, Beograd

-1,11

445

105.000

Takovo osigurawe, Kragujevac

-11,11

3.999

751.812

Soja protein, Be~ej

-0,58

517

822.313

Zlatibor, Zlatibor

-11,11

2.400

7.200

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,00

460

1.035.603

Albus, Novi Sad

-10,48

188

56.400

Jubmes banka, Beograd

0,00

11.204

0,00

Privredna banka, Beograd

-10,48

188

17.296

Galenika Fitofarmacija, Zemun

1,86

2.350

4.897.400

-8,77 Promena %

260 Cena

2.600 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

-5,07

1.610

93.740

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.400

88.000

NIS, Novi Sad

-0,50

598

3.314.737

Agrobanka, Beograd

0,86

936

153.430

138,7257

Soja protein, Be~ej

-0,58

517

822.313

Alfa plam, Vrawe

0,00

6.850

828.850

86,5597

Inter{ped, Subotica

0,00

300

161.100

Tigar, Pirot

0,00

475

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

-0,67

298

11.920

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 112,8731

Promena %

110,2770 86,1337 85,5989 14,8300 14,5824 12,1076

/ Pet akcija s najve}im padom

Globos osigurawe, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

91,7752

Kursevi iz ove liste primewuju se od 17. 5. 2012. godine

Albus, Novi Sad Neoplanta, Novi Sad

-10,48

188

56.400

-2,12

370

24.790

Svi iznosi su dati u dinarima


c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

GOTOVO SVA KRUPNA POKRAJINSKA PREDUZE]A PRO[LU GODINU ZAVR[ILA S PROFITOM

UVojvodiniseosladili i{e}erinaftaipivo... SLOVENCIMA SRBIJA POMA@E

„Muri”evri akokupi „Prvimaj” Slovena~ka „Mura„ je potpisa la ugo vor s Agen ci jom za strana ulagawa o subvencijama od 6,65 miliona evra koje }e mo}i da iskoristi ako kupi pirotski „Prvi maj”. Kako je navedeno, ugovor je potpisan sa srpskom }erkomfirmom tog slovena~kog proizvo|a~a konfekcije. „Mura„ se obavezala na to da }e u industriju ode}e „Prvi maj” iz Pirota ulo`iti 11 miliona evra i da }e preuzeti 1.328 radnika. U SIEPA-i su naveli da }e „Mura„ dobiti podsticaje od 5.000 evra po radniku ako kupi „Prvi maj”. Pirotska fabrika zapo{qava 1.500 radnika i gotovo dve godine je u restrukturirawu, posle raskida ugovora o privatizaciji. Po ranijim informacijama, „Mu ra„ je za in te re so va na za kupovinu tri proizvodne hale „Prvog maja” koje su procewena na oko 4,2 miliona evra. Iz „Mure„ su naveli da }e, ako preuzimawe „Prvog maja” uspe, u Srbiji imati samo proizvodwu.

Najvi{e velikih vojvo|anskih kompanija pro{lu godinu je, uprkos krizi, zavr{ilo u plusu i s iskazanim ~istim profitom, pokazuju podaci objavqeni na internet-stranici Agencije za privredne registre. Najprofitabilnija firma u Vojvodini, kao i u Srbiji, ve} drugu godinu zaredom je Naft na in du stri ja Sr bi je, dok je 2011. s gubitkom okon~alo samo nekoliko velikih vojvo|anskih privrednih dru{tava – „Pe tro he mi ja”, „He mo farm”... NIS je lane, ba{ kao i u 2010, napravio profit – nakon

[ta rade banke Od pet banaka koje sedi{te imaju u Vojvodini (sve u Novom Sadu), tri su 2011. godinu zavr{ile u minusu a dve u plusu. Po podacima Agencije za privredne registre, Vojvo|anska banka imala je neto gubitak od blizu 1,2 milijarde dinara, OTP od 1,3 milijarde, a Kredi agrikol ne{to vi{e od 400 miliona dinara. Dobitak su ostvarile Erste (gotovo 790 miliona) i Oportjuniti banka (13 miliona dinara). {to je prethodno, dok je bio u dr`avnom vlasni{tvu, godinama proizvodio ~iste gubitke. U 2011. ova kompanija je zaradila preko 40 milijardi dinara. Dru ga naj pro fi ta bil ni ja kompanija sa sedi{tem u Pokrajini bila je grupacija „Sunoko”, u vlasni{tvu „MK-gru-

pe„, koja u svom portfequ ima ~etiri {e}erane – u Vrbasu, Pe}incima, Kova~ici i Ba~u. „Sunoko” je lane, uz prihod od 21 milijardu, zaradio oko 6,5 milijardi dinara. Prili~no visoku neto dobit ostvario je i ba~kopalana~ki proizvo|a~ podova „Tarket”. Ova kompanija je lane zaradila 4,7 mi li jar de di na ra, uz prihod od 13 milijardi. Ma|u najve}im „dobitnicima” prote kle po slov ne go di ne su i Apatinska pivara, „Lafar` – Beo~inska fabrika cementa” i trgovinski lanac „Merkator S” – svaka od te tri kompanije imala je profit od pribli`no 2,2 milijarde dinara. U stopu ih sledi novosadska mesna industrija „Matijevi}”, s ostvarenom zaradom od 1,9 milijarde dinara. Tu su i dve kompanije u posedu „Viktorija grupe”, jednog od najve}ih doma}ih proizvo|a~a

hrane: i „Sojaprotein” i „Viktorija oil” zaradili su po 1,1 milijardu dinara. Lista velikih kompanija sa sedi{tem u Vojvodini koje su lane zaradi-

vojvo|anske kompanije: DDOR „Novi Sad”, „Veletabak”, „Univerek sport”, „Kar neks”, „Dijamant”... Od velikih firmi ~i je su cen tra le u Pokrajini, 2011. je s gu bit kom okon ~a lo tek nekoliko. Pan~eva~ka hemijska industrija u restrukturira wu „Pe tro he mi ja” na pra vi la je ma wak od ~ak 11 milijardi di na ra, sli~ no kao {to ~ini ve} godinama, ba{ kao i pan~eva~ka „Azotara”, koja je ima la mi nus od blizu sedam milijardi. U gubitku je i industrija mesa iz @iti{ta „Agro`iv„, u vlasni{tvu „Srbijagasa”, i to gotovo 1,4 milijardu dinara, u odnosu na pre klaw ski gu bi tak od „svega„ 60 miliona...

Najgorejepro{aovr{a~kifarmaceutskikoncern „Hemofarm”,o~iglednopostradaozbogporeme}aja natr`i{tulekovaisukobaizme|udr`ave, proizvo|a~aiveledrogerija le vi{e od milijardu dinara zavr{ava se {e}eranom u Crvenki i „Srbijagasom”. Pro fi ta bil no je bi lo i drugo energetsko javno preduze}e, „Elektrovojvodina„. Lane je u plusu bilo i pokrajinsko javno preduze}e „Vode Vojvodine”, dok podaci o poslovawu „Vojvodina{uma” nisu objavqeni. Godinu su pozitivno zavr{ile i brojne druge velike

Najgore je pro{ao vr{a~ki farmaceutski koncern „Hemofarm”, o~i gled no po stra dao zbog poreme}aja na tr`i{tu lekova i sukoba izme|u dr`ave, proizvo|a~a i veledrogerija. Ta kompanija, u vlasni{tvu nema~ke „[tade”, godina ma je po slo va la iz u zet no profitabilno, ali je lane napravila neto gubitak od ~ak 5,5 milijardi dinara. V. ^vorkov

petak18.maj2012.

5

KO JE NAJPOSLODAVAC U SRBIJI?

Najboqejeu Apatinskoj pivari Apatinska pivara je, drugu godinu zaredom u istra`ivawu sajta „Infostud” dobila priznawe za najboqeg poslodavca u Srbiji me|u velikim preduze}ima. U izboru „Najboqi poslodavac 2012. – zaposleni biraju” u~estvovalo je 57 kompanija iz Srbije i vi{e od 8.100 zaposlenih koji su ocewivali svoje poslodavce. Apatinska pivara je, kako je saop{teno, ponovo osvojila i tri posebna

priznawa: za najboqe me|uqudske odnose, najboqu organizaciju rada i najboqe razvojne mogu}nosti. U kategoriji velikih kompanija, na drugom mestu je „Zdravqe – Aktavis„, dok tre}e mesto ove godi ne de le „Vip mo bajl” i Grand kazino „Beograd”. Me|u sredwim preduze}ima titulu „Najboqeg poslodavca” ponela je kompanija „DHL internacional Beograd – DHL ekspres„, na drugom mestu je „Masterplast Ju”, a na tre}em razvoj ni cen tar in for ma ti~ ke kompanije „Majkrosoft” u Srbiji. Posebnu nagradu „Najpo`eqniji poslodavac”, za koju glasaju kandidati za posao, dobio je Telekom „Srbija”. Na drugom mestu je jo{ jedna telekomunikaciona kompanija – „Telenor”, dok je tre}i najpo`eqniji poslodavac u Srbiji Naftna industrija Srbije.


6

dru[tvo

petak18.maj2012.

INFORMATIZACIJA DOMOVA ZDRAVQA I BOLNICA U SRBIJI

Papiromaniji u zdravstvu odzvonilo Trenutno su aktuelna su tri projekta u Ministarstvu zdravqa kojisuformalnozavr{eniaoperativno se jo{ uvek u toku. To su projekti„RazvojzdravstvaSrbije – dodatno finansirawe„, ProjekatSZO-akojijefinansirannovcem EU i ono {to trenutno privla~inajvi{epa`we–„Projekat DILS„,odnosnoinformatizacija

celeprimarnezdravstveneza{tite, koji se finansira iz kredita Svetskebanke. –Dosredinenarednegodinebi}e zavr{ena informatizacija celeprimarnezdravstveneza{tite, a to zna~i svih 158 domova zdravqa,trizavodazazdravstvenuza{titustudenataijednogzavodza zdravstvenuza{titustarihlica–

ni projekat skrininga tri vrste raka.AkopacijentkiwadanasuradimamografijuuNovomSaduisutra se preseli u neki drugi grad, wen mamografski snimak }e je pratiti,aukolikosenapregledu otkrije neka promena, rezultati mamografskogpregleda}ejepratitidotercijarneustanovegde}e sele~iti.Ovojeputikaprimeni telemedicine pa }e mi{qewe lekara iz velikih centara biti lako dostupnosvimlekarima. U prvoj fazi projekta „Razvoj zdravstva Srbije„ bolni~ki informacioni sistemugra|enjeu~etiri bolnice: u Zrewaninu, Kraqevu,VrawuiVaqevu, akroznastavakprojektau jo{20bolnica. – Kroz projekat smo obezbediliiinformati~ko povezivawe svih zdravstvenih ustanova, a ura|enajeiimplementacijalaboratorijskoginformacionogsistema.Tozna~idavi{ene}ebitiprepisivawarezultataiz laboratorijskihinstrumenatanego }e analizatori biti direktno povezanisinformacionimsistemombolnicailidomovazdravqa, kao {to je primer Dom zdravqa „NoviSad„gdejekompletnalaboratorija informatizovana. Samim tim, nema gre{ke u prepisi-

DIM I ZAKON

U Srbiji duvan ubija 10.000 pu{a~a godi{we Istra`ivawesprovedenouKaliforniji govori da je kod vi{e od polovine dece utvr|eno da su bila izlo`ena duvanskom dimu, odnosno tzv. pasivnom pu{ewu. Analizirana je krv 496 dece, uglavnomstarostiodjednedo~etirigodine,anawihovuizlo`enost pasivnom pu{ewu ukazivalo jejediwewekotinin,kojesestvara u organizmu izlo`enom nikotinu. Kotinin je utvr|en u krvi ~ak 55 odsto analizirane dece, {tozna~idasubilaizlo`enanikotinutokomprethodnatrido~etiridana.Dabisekotininpojavioukrvi,dovoqnojedadeteprovedeizvesnovremeuprostorijiu kojoj je neko nedavno pu{io ili ~akda`iviuzgradiukojojjepu-

hroni~nih nezaraznih bolesti, kao{tosukardiovaskularne, opstruktivne bolesti plu}a i malignebolesti. Kodnassednevnozapali73miliona cigareta, na koje se potro{i3,2milionaevra.Uzovajpodatakvaqare}iionajmnogova`niji i alarmantniji: od duvanskog dima drasti~no se pove}ava broj qudi obolelih od kardiovaskularnihimalignihoboqewa.Zbog duvana u Srbiji godi{we umire oko10.000osoba,{to~ini9,8 odsto svih smrtnih slu~ajeva. Pojedini podaci govore da ~ak 16 odsto u~enika pu{i cigarete, a sedamodstowihsusvakodnevnipu{a~i. Devetnaest odsto u~enika nepu{a~a ima {ansu da slede}e

Tre}ina pu{a~a ostavila je cigarete u okviru akcije „Ostavi i pobedi”, a broj mladih koji su probali cigarete opao je 12 odsto {ewe dozvoqeno, napomenuli su stru~waci. Izlagawe deteta duvanskom dimu se, ina~e, dovodi u vezusasindromomiznenadnesmrtidece,respiratornimproblemima,infekcijomuhaiastmom. [ireweepidemijeduvanapredstavqa svetski problem s veoma ozbiqnim posledicama po zdravqe stanovni{tva. Pu{ewe i izlo`enostduvanskomdimuprimarni su faktori rizika u nastanku

godine propu{i. Izlo`enost duvanskomdimujeogromnajergotovosvakiu~enik`iviuku}iukojojsepu{iuwegovomprisustvu. Pu{ewe duvana je veliki problem i za na{u zemqu, u kojoj je u~estalost pu{ewa vrlo visoka (oko 38 odstomu{karaca i29 odsto `ena), iako su posledwih godinapostignutizna~ajnirezultati u smawewu broja pu{a~a. Istra`ivawe koje je lane sprovela

Za{tita pacijentove privatnosti

vawu rezultata, nema izgubqenih rezultata, nema vi{e nepodignutihrezultatajerpodacigovoreda seido30odstorezultatalaboratorijskih analiza ne preuzme... Slede}i korak je i povezivawe apotekaujedinstvenizdravstveni informacionisistem–ka`eNadaTeodosijevi}. Ministarstvo zdravqa je 2009. godine usvojilo strategiju zvanu „e-zdravqe 2015„, {to je program razvoja,odr`avawaiorganizacije zdravstvenog informacionog sistema. Akcioni plan tog strate{kog dokumenta ta~no defini{e sve aktivnosti koje treba da se uradedo2015.dabiseinformatizovalocelozdravstvoitakoomogu}ilapovezanostikomunikacija svihu~esnikazdravstvenogsistema: domova zdravqa, bolnica, instituta, apoteka, republi~kog fondazazdravstvenoosigurawe... Porezultatimadosada{wegrada, kako ka`e na{a sagovornica, taj ciqjedosti`an. J. B.

Lekar op{te prakse ima 6.500 pacijenata godi{we UdomovimazdravqauSrbiji, po statisti~kim podacima, najvi{e posla imaju lekari op{te prakse, kroz ~ije ordinacijegodi{wepro|evi{eod 6.500pacijenata.Popodacima Instituta za javno zdravqe „Batut”,2010.godineuSlu`bi op{te medicine bilo je zaposleno 3.877 doktora, koji su obavili ne{to mawe od 25,5 milionapregleda,kaoi2,4milionaku}nihposeta. U2010.godinipedijatri,kojihjeuprimarnojzdravstvenoj za{titi778,imalisupo5.409 pacijenata,aosim4,2miliona prijemauordinaciji,obavili su i oko 380.000 sistematskih pregleda dece. Slu`ba za zdravstvenu za{titu {kolske dece,ukojojjebilozaposleno 738 doktora, 2010. godine je imalane{tomaweposla–svaki lekar je u proseku primio 5.200pacijenata.

Direktorka Lekarske komore Srbije Tatjana Radosavqevi} je ocenila da su izabrani lekari – i doktori op{te prakse,ipedijatri,kaoiginekolozi – najoptere}eniji, i da zapravo„nose”kompletnuprimarnu zdravstvenu za{titu. Onapodse}anatoda}esewihovradivrednovatinaosnovu brojapacijenata. U Slu`bi za zdravstvenu za{titu`ena2010.godinebiloje588ginekologakroz~ije ordinacije je pro{ao gotovo 1,6 milion pripadnica lep{eg pola – svaki lekar je u proseku primio 2.689 pacijentkiwa. Punerukeposlau2010.godiniimalesuislu`belaboratorijske dijagnostike, koje sunapravilevi{eod33,6milionaanaliza,aistovremeno obavqeno je i ne{to vi{e od milionrendgen-snimawa.

Kancelarija za prevenciju pu{ewa,godinudanaodpo~etkaprimene Zakona o za{titi stanovni{tva od izlo`enosti duvanskom dimu,pokazalojedaje,zahvaquju}ibrojnimakcijama,sveststanovni{tvaSrbijeo{tetnostiduvanskog dima izuzetno pove}ana. Po podacima istra`ivawa, 93 odsto gra|anasmatradajeduvanskidim podjednako {tetan za one koji ga udi{ukaoizaonekojipu{ecigarete. ^ak 90 odsto gra|ana smatradaqudikojipu{esistematski uni{tavaju svoje zdravqe, 85 odsto da je pu{ewe cigarete naj~e{}iuzrokmalignihbolesti, mo`danogudaraisr~anihnapada. Podaci govore da je tre}ina pu{a~a ostavila cigarete u

okviruakcije„Ostaviipobedi”i dajebrojmladihkojisuprobali cigareteopao12odsto. Iporedsvihtihpodataka,kao i~iwenice{tovi{eod80odsto odraslog stanovni{tva podr`ava Zakonoza{titistanovni{tvaod izlo`enostiduvanskomdimu,broj pu{a~akodnasjejo{uvekveliki. Idaqesepu{inabrojnimmestima koja je Zakon predvideo kao zonebezduvanskogdima,prostori zapu{a~einepu{a~eukafi}ima i restoranima nisu odvojeni onako kako zakon predvi|a, zapali se pokoja cigareta i u javnom prevozu, a duvan nije potpunoproteranniizzdravstvenih ustanova. J. Barbuzan

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Zna~ajnukoristodinformatizacijeima}epresvegapacijenti jer}esvipodaciowihovomzdravstvenomstawubitinajednommestu.Zdravstvenimradnicima}ebitiomogu}enodalakopristupe podacima koji su od zna~aja za proces le~ewa, a istovremeno se obezbe|ujedalekove}asigurnostibezbednostpodatakaopacijentu,kaoiza{titawegoveprivatnosti. ka`e koordinatorka Jedinice za informacione tehnologije „ProjektaDILS”Nada Teodosijevi}.– Prakti~no162ustanoveprimarne zdravstvene za{tite, kojima gravitira1.886ambulanti,bi}epovezanotakoda}esvakidomzdravqa imaticentralizovaneia`uriranesvepodatkeosvojimpacijentima. To zna~i da }e biti uveden elektronskizdravstvenikartonu sveslu`beuprimarnojzdravstvenojza{titi,odnosnoupedijatriju, ginekologiju, medicinu rada, stomatologiju,ku}nunegu... Paralelnostimodvijalesuse aktivnosti na umre`avawu svih zdravstvenihustanovauSrbijipa jeve}sadauzdravstvenuinformati~kumre`upovezanowih354,od primarnedotercijarnezdravstveneza{tite. – To je dobra podloga da sutra radimodaqe,od~ega}epacijenti videtikonkretnukorist.Naprimer, {to se ti~e informati~ke podloge,mo`edakrenenacional-

dnevnik

Izbori za rektora i ve}inu dekana OvagodinajeizbornainaUniverzitetu u Novom Sadu jer posledweg dana septembra isti~e trogodi{wimandatrektoru,prorektorima,kaoidekanimaiprodekanima ve}ine fakulteta u sastavu jedinog dr`avnog univerzitetauVojvodini,osimtamogdesu se prethodni izbori (2009) „otegli” pa je dekan izabran kasnije. Natimfakultetimaaktuelnidekaniwegovprodekanskitimostajudokimneisteknetrogodi{wi mandatoddatumakadsuizabrani (recimo,naEkonomskomfakultetuuSubotici).Izborneprocedure su startovale i do kraja ovog meseca i po~etkom juna uglavnom }ebitipoznatanovoizabranarukovodstva. Po Statutu UNS-a, rektoridekanimogunatufunkciju biti birani u dva uzastopna

mandata,odnosnoukupno{estgodina.Podse}amonatodanovogdekana od pre nekoliko meseci ve} ima Fakultet sporta i fizi~kog vaspitawa,tojedrDejan Madi} i ovomujeprvimandat.

tufunkciju,nakojoj}eostatido 30.septembra2015.godine.Pova`e}impropisima,ponovonemogu bitibiraniaktuelnidekanikoji su na toj funkciji dva ili vi{e uzastopnih mandata ({to im je

Kako „Dnevnik” saznaje, u redovnoj proceduri do sada su zavr{eni izbori na Prirodno-matemati~kom fakultetu, gde je za dekana ponovo izabrana prof. dr Neda Mimica-Duki}, koja je bila i jedini predlo`eni kandidat Kako „Dnevnik” saznaje, u redovnoj proceduri do sada su zavr{eni izbori na Prirodno-matemati~komfakultetu,gdejezadekana ponovo izabrana prof. dr Neda Mimica-Duki}, koja je bila i jedini predlo`eni kandidat za

omogu}enotime{tosuseume|uvremenu dogodile promene krovnog zakona u visokom obrazovawu).Takodrugiqudi,odnosnonovikandidatizadekanamorajubitipredlo`eninaFakultetutehni~kih nauka, Tehnolo{kom, Po-

qoprivrednom i Gra|evinskom fakultetuuSubotici. Kakojesaop{tenonaprekju~era{wojsedniciSenataUNS-a,taj najvi{i univerzitetski stru~ni organ o predlozima za kandidate zarektoraodlu~i}enasednicizakazanojza29.maj,akona~nuodluku done}e glasawe ~lanova Saveta UNS-a, najvi{eg univerzitetskog organa upravqawa, u ~ijoj je to nadle`nosti. Aktuelni rektor UniverzitetauNovomSaduprof. dr Miroslav Veskovi} izabran je naovunajvi{uuniverzitetskuposlovodnu funkciju 12. juna 2009, s tim{tojenanawustupio1.oktobra2009,spo~etkomakademskegodine,amandatmutrajedo30.septembraovegodine.Ina~e,rektoru Veskovi}u ovo je prvi mandat na tojfunkciji. V. ^eki}

VESTI Stalni izbor lekara – mogu}nost za korupciju? Agencijazaborbuprotivkorupcijeukazala je na to da odredba Zakona o zdravstvenom osigurawu, koja propisuje da gra|ani do 3. juna treba da izaberu lekara uz pretwu gubitka prava na zdravstveno osigurawe, povre|uje Ustavom zagarantovano pravonazdravstvenuza{titu,aliiotvara mogu}nost za korupciju. Agencija u saop{tewu,kojejeobjavqenonawenomsajtu, obja{wava da se time ugro`ava Ustavom zagarantovano pravo na zdravstvenu za{titujersepru`aweprimarnezdravstveneza{titeuslovqavaizboromlekarakao zak ons kim uslov om za nak nadn u over u zdravstvenekwi`ice. AgencijajepozvalaMinistarstvozdravqaisvenadle`neinstitucijedabezodlagawapreduzmuneophodnemerezaotklawawepovredeUstavomgarantovanogprava nazdravstvenuza{titugra|ana.PoodredbamaZakona,osiguranolicekojeneizaberelekaraupropisanomrokuimapravosamo na pru`awe hitne medicinske pomo}i, ~imesegra|animakaokorisnicimazdravstvenog osigurawa onemogu}ava da dobiju zdravstveneuslugekojesuunapredpla}ene krozdoprinose,preciziraseusaop{tewu. Osim toga, praksa pojedinih poslodavaca daodzaposlenihzahtevajudostavqawepotvrdeoizborulekara,pa~akiootvarawu zdravstvenog kartona, koja je posledica razli~itog tuma~ewa zakona, dovodi do

jo{ve}ediskriminacijepojedinihkategorijagra|anauostvarivawupravanazdravstvenuza{titu.

Ministarstvo odbacilo primedbe Agencije Ministarstvo zdravqa odbacilo je primedbe Agencije za borbu protiv korupcije kojasmatradaobavezivawegra|anadado3. junamorajuizabratilekarapredstavqauskra}ivawe Ustavom zagarantovanih prava nazdravstvenuza{tituiotvaramogu}nost zakorupciju.MinistarstvozdravqajeocenilodaAgencijatime„neopravdanodoprinosistvarawunepoverewagra|anauzdravstvenisistem”. -SmatramodajeneprimerenodaAgencija reaguje po pitawu ustavnosti odre|enih odredbi Zakona o zdravstvenom osigurawu prvo putem sredstava javnog informisawa, bez prethodnog obra}awa Ministarstvu zdravqa-navodiseusaop{tewuMinistarstvaidodajedajebiloo~ekivanodaAgencijatakveprimedbeizneseuprocesuizmeneidopunezakona,anesadakadaseprimewuju,„{todoprinosistvarawunepoverewa gra|anaupravnisistem”. Ministarstvo ocewuje da izbor lekara, koji postaje jedan od uslova za overu zdravstvenekwi`ice,nepredstavqauskra}ivawe Ustavomzagarantovanihpravanazdravstvenuza{titugra|ana,budu}idaUstavupu}uje da se sistem zdravstvene za{tite i zdravstvenogosigurwabli`eure|ujezakonom.

Dan protiv homofobije Pu{tawem balona u Knez Mihailovoj uliciuBeogradu,aktivistiorganizacija „Labris„ i „@ene u crnom„ obele`ili su Me|unarodnidanborbeprotivhomofobijeitransfobije,poru~uju}idasunaovaj na~inhtelidaskrenupa`wunatokoliko suLGBT-osobeuSrbijidiskriminisane. Jovana Todorovi}-Savovi} iz „Labrisa”jerekladaseizgodineugodinusitua- cija popravqa, ukazuju}i na va`nost podse}awanapravakojasuLGBT-populaciji uskra}ena: –Do2009.godinenismoniimaliZakon o zabrani diskriminacije, a sada imamo zakon kojim se brani diskriminacija i svojstvo kakvo je seksualna orijentacija ukqu~enojeuzakon–navelajeona. Ona je istakla da je poverenica za za{titu ravnopravnosti Nevena Petru{i} iz prostorija svoje kancelarije ju~e razvilaplatnoduginihbojainatajna~inpokazaladapodr`avaLGBT-osobe. Sta{a Zajovi} iz nevladine organizacije„@eneucrnom„istaklajedajavnost mora da poka`e daleko vi{e gra|anske hrabrosti i intelektualne odgovornosti inajasanna~inpodr`ipravanarazli~itosti: – Neodgovorno je da se sprovodi bilo kakva hijerarhija u solidarnosti i qudskim pravima. Odnos prema razli~itim seksualnim orijentacijama je lakmus-papir demokrati~nosti u svakom dru{tvu – smatraona.


Premijeramjuzikla {kole„IsidorBaji}”

„DNEVNIK” DELI ULAZNICE ZA „GRIN LAV 3”

UmekiBeltek nastupajunaSpensu Bekspriens i Respekt dixejs organizovali su festival „Grin lav 3”, koji }e biti odr`an sutra od 21 sat u maloj sali Spensa. Na ovoj `urci, koja se organizuje prvi put u na{em gradu, nastupi}e vrhunski dixejevi Umek i Beltek. Ulaznice za festival mogu se kupiti na blagajni Spensa ili u Gigstiksu, koji se nalazi u Pariskom magazinu.

U saradwi sa organizatorima festivala „Dnevnik” }e danas ~itaocima podeliti 10 ulaznica. Najbr`ih pet ~italaca, koji se od 14 do 14.05 ~asova jave na broj telefona 528-765 dobi}e po dve ulaznice za `urku. Dobitnici }e ulaznice preuzeti u Dnevniku, u redakciji Novosadske hronike, Bulevar oslobo|ewa 81. N. R.

Mjuzikl Muzi~ke {kole „Isidor Baji}” pod nazivom „Ko~operitis izvesne dame u pubertetu”, bi}e premijerno izveden ve~eras u 20 ~asova u Pozori{tu mladih, Ulica Igwata Pavlasa 4. Izvodi ga pomenuta {kola po tekstu Qubice Ostoji}, u koreografiji IsidoreVl~ek i muzici bra}e Svetozarai Nemawe Ne{i}a. Ovom mjuziklu je, u konkurenciji ~etiri predstave gimna-

Novosadska petak18.maj2012.

NA DELU GRBAVICE

zija iz Pan~eva, Stare Pazove i Ba~ke Topole, dodeqeno osam od 15 nagrada. Progla{en je za naboqu predstavu u celini, a nagrade su pripale Isidori Vl~ek za scenski govor, autorima muzike, MarekuStupavskom i OliveriNe}ak za najboqe epizodne uloge i re`iserima Maji Qubi}- Skenderovi} i MarkuSuharevskom. Mjuzikl je dobio i nagradu publike. A. J.

Slavinesuve sedamsati Zbog planiranih radova na vodovodnoj mre`i bez vode }e danas od 8 do 15 sati biti stanovnici ulica Alekse [anti}a, Lasla Gala i Pu{kinove, od Alekse [anti}a do Bulevara cara Lazara. Cisterne sa pitkom vodom bi}e postavqene ne uglu ulica Vere Pavlovi} i Lasla Gala i Alekse [anti}a i Pu{kinove. B. M.

c m y

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Buka{etagradom trovaradinu i Ulici cara Du{ana. Za Spens je najve}a misterija, jer ipak tuda ne prolaze kamioni. Petrovaradin je jasan zbog Preradovi}eve ulice koja je glavna spona sa sremskom stranom grada. Ulica Cara Du{ana je konstatno bu~na, ali malo ~udi da se saobra}aj se ne odliva na nove bulevare. @ivot pod ovakvom bukom se mo`e opisati samo re~ju stres. Zato sugra|ani, koristite svaki tren za boravak u prirodi i predah. @ivot je kratak. D. Igwi}

U NEDEQU

Pe{a~ewedoParagova Planinarsko smu~arsko dru{tvo “@elezni~ar! organizuje u nedequ pe{a~ewe od Bocki preko Liparija, Torine, Starih Ledinaca, Popovice do Paragova. Polazak je 8.20 sati ispred @elezni~ke stanice autobusom sa linije 71 za Bocke. Staza je du`ine 14 kilometara, a vodi~ }e biti ZoranObradovi}.Telefon na koji se mogu dobiti sve bli`e informacije je 062-464-239. A. L.

V remeploV

Odbijensrpski cehovskizahtev Pravoslavni kova~i i kolari su se u leto 1817. izdvojili iz zajedni~kog ceha sa majstorima istih zanata katoli~ke vere. Za svog cehmajstora izabrali su \or|a Teodorovi}a. Katolici su bezuspe{no tra`ili od Magistrata da zabrani novi ceh. Wihovom zah-

tevu je udovoqeno tek kada su pomo} zatra`ili od samog vladara, ali Srbi nikako nisu hteli da se vrate u zajedni~ki ceh. Ipak, morali su to da u~ine 18. maja 1818. jer su im vlasti zapretile da }e ih proglasiti za „fu{ere”, i zabraniti im svaki rad. N. C.

REPORTER „DNEVNIKA” PRATIO AKCIJU KOMUNALNE POLICIJE PROTIV ULI^NIH PRODAVACA

Be`i,iduzelenisvemirci! “Joooj, {ta ste svi na mene navalili, sr~ani sam bolesnik, a i ne mo`ete mi ni{ta, jer me niste uhvatili da prodajem robu, ve} se samo {etam s wom”, kukala je ju~e jedna starija `ena, uli~ni prodavac na Futo{koj pijaci dok joj patrola komunalne policije pokazuje sliku na kojoj se jasno vidi da je na~inila prekr{aj, po{to je prodavala robu van pijace. Sredove~na gospo|a, ~ak je “ucewivala” komunalne policajce da }e im pokazati li~nu kartu, ukoliko joj obe}aju da joj ne}e oduzeti robu. Komunaci su joj iza{li u susret, ali je ipak morala da potpi{e zapisnik i sada joj od sudije za prekr{aje sledi mandatna kazna od pet hiqada dinara. Ju~era{wu akciju komunalnih policajaca pratio je i reporter “Dnevnika” i uverio se da im je posao izuzetno te`ak. Naime, komunalna policija je predhodna dva dana organizovala veliku akciju uklawawa uli~nih prodavaca u gradu, a rezultati su bili vidni ve} ju~e,

jer ih je na ulicama bilo dvostruko mawe. Uli~ne prodavce kontrolisali su kod Futo{ke pijace i oko Detelinarske robne ku}e, po{to su to epicentri trgovine na ulici. U akciji je u~estvovalo pet patrola komunalnih policajaca u uniformama i dvojica u civilu, koji su slikali prodavce, a te fotografije su zapravo nepobitan

- Ovo je jako nezahvalan posao, jer ~im jedan prodavac ugleda komunalnog policajca u uniformi, kre}e lan~ana reakcija” evo ih dolaze”, tako da se desi da dok mi iza|emo iz kola oni se razbe`e. Zato smo ubacili i osobe u civilu - pri~a Jovi}. Me|utim po svemu sude}i, ni to nije upalilo jer uli~ni prodavci imaju veoma dobro pam}ewe, pa redovno pre-

Uz pet patrola, tu su i dvojica u civilu. Fotografi{u prodavce, a te fotografije su dokaz na sudu da je po~iwen prekr{aj. I ju~e su ih uli~ni prodavci uglavnom prepoznavali dokaz na sudu da su po~inili prekr{aj. [ef u komunalnoj policiji Neboj{aJovi} ka`e za “Dnevnik” da su prvog dana akcije kaznili pet uli~nih prodavaca mandatnim kaznama od po pet hiqada dinara, od kojih je jedan kaznu platio na licu mesta. Tako|e u dva slu~aja je oduzeta roba.

poznaju komunalce u civilnim odelima, koji imaju zadatak da ih slikaju. I ju~e su ih na terenu uglavnom prepoznali, a kako se ekipa pribli`avala, moglo se videti kako u`urbano be`e sa cve}em, koje sada prodaju na kolicima da bi lak{e pobegli. Iako ovaj posao deluje kao Sizi-

fov, ispostavilo se da ipak nije tako, jer na Limanskoj pojaci vi{e nema uli~nih prodavaca ribe, a cela jedna porodica iz Leskovca je sa novosadskih ulica “isparila”, po{to su dobili preko 100 kazni zbog uli~ne prodaje. Sem {to je te`ak, ovo je i izuzetno stresan posao, ima svega, od vre|awa do plakawa, kukawa, prekliwawa. Nekoliko puta smo ~ak zvali i Hitnu pomo}, jer kada treba da naplatimo kaznu i napi{emo zapisnik, ili oduzmemo robu, uli~ni prodavci, uglavnom `ene, padaju u nesvest, ili im naprasno pozli. Tako|e ne}e da nam daju li~nu kartu, a to bi morali da urade. ^esto nas vre|aju, psuju i pquju, a naj~e{}i nadimci koje dobijamo od wih su - svemirci, zeleni i {umari – ka`e sagovornik. Akcije se i daqe nastavqaju, a ~im grane sunce bi}e intenzivnije. Q. Nato{evi}

Popovica sutra bezgasa

Foto: B. Lu~i}

„Buka je u modi” odavno je poru~io Koja, frontmen benda „Disciplina ki~me”. Legendarni basista sigurno nije mislio na buku koja nas okru`uje, ve} na muziku koja treba da nas razmrda. Problem nije u muzici, ve} u buci koju name}e urban `ivot i prave spravice u re`iji ~oveka. Partizanska ulica je decenijama imala primat najbu~nijeg {ora {to automatski zna~i i nezdrave sredine za `ivot. Zato je Novosa|ane iznenadio podatak da je u aprilu najvi{i nivo buke izmeren kod Spensa, u Pe-

Isporuka prirodnog gasa bi}e potpuno obustavqena sutra od 9 do 11 ~asova u nasequ Popovica. Do prekida }e do}i zbog radova na distributivnoj mre`i. G. ^.

SINO] PROBA PLESA MATURANATA U ZNAKU BORBE PROTIV DIJABETESA

Danaskadrilnatrgu Generalna proba ovogodi{we maturantske parade i kadrila odr`ana je sino} na platou ispred Spensa. Maturanti su se okupili da se razigraju u uve`baju ta~ku, kako da bi danas sve bilo pod konac. Ovogodi{wa maturantska parada zakazana je za danas u 12 ~asova na Trgu slobode, gde }e u~enici zavr{nih razreda novosadskih sredwih {kola, kao i prethodnih godina, plesati kadril. Plesni klub „Bolero”, koji {est godina zaredom organizuje ovu manifestaciju, procewuje da }e me|unarodna manifestacija „Ples sa Evropom - maturantska parada 2012” u Novom Sadu okupiti preko hiqadu maturanata.

Ove godine }e parada imati humanitani karakter jer }e u organizaciji u~esvovati i Udru`ewe protiv dijebetesa Novog Sada koje obele`ava pola veka postojawa. Aktivisti udru`ewa }e podeliti maturantima dve hiqade velikih postera sa plavom ru`om - simbolom borbe protiv dijabetesa i tekstom „Stop dijabetes, Novi Sad!” i „Udru`ewe protiv dijabetesa”, kojima }e maturanti napraviti `ivi mozaik. Danas }e i u Karlovcima, tako|e u podne, kadril plesati maturanti Karlova~ke gimnazije. B. M.


nOvOSAdSkA HROnikA

petak18. maj2012.

„DNEVNIK” DARUJE

Karteza „No}muzeja” „No} muzeja” odr`a}e se sutra, a „Dnevnik” u saradwi sa organizatorima novosadske „No}i muzeja” poklawa karte za ovu manifestaciju. Tri ~i-

taoca koja se prva jave danas od 15 do 15.05 ~asova na broj telefona 528-765 dobi}e po dve karte za „No} muzeja”. J. Z.

Beznaplateulaznica ubiblioteci Gradska biblioteka ove godine u~estvuje u „No}i muzeja„ s tematskim programom „Multikulturalni maraton”. Deo programa namewen deci po~iwe sutra u 17 ~asova, kada }e mali{ani iz novosadskih vrti}a recitovati poeziju Dragomira \or|evi}a. Usledi}e izlo`ba giwol lutaka inspirisana likovima iz kwiga za decu i otvarawe izlo`be „Aska i ...”. Izlo`eni }e biti i de~ji likovni radovi na temu narodne no{we, a organizovana je i radionica „Multikultural-

nost Vojvodine„. Pozori{nom predstavom „Bundevara„, koja po~iwe u 19 ~asova zavr{ava se program za decu. Za odrasle je prire|ena izlo`ba bibliote~kih materijala iz kolekcije stare i retke gra|e, a @enska peva~ka grupa KUD „Svetozar Markovi}„ peva}e splet narodnih pesama razli~itih nacionalnih mawina. Poseticoma }e se kroz zanimqive programe predstaviti i neformalna grupa mladih „Fri tim„. J. Z.

OTVARAWE IZLO@BE „ZLATNI ALBUM”

Glamuroznamoda bra~nogparaBroz

Izlo`ba fotografija bra~nog para Broz, „Zlatni album”, na kojima je prikazan wihov modni stil, otvara se danas u 13 ~asova u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35. „Zlatni album” prati stil odevawa Tita i Jovanke Broz tokom najglamuroznijeg

perioda wihovog `ivota, a na fotografijama se, izme|u ostalog, mo`e videti kako su izgledali i {ta su odenuli na prijemu u Jelisejskoj palati, u poseti kod engleske kraqice Elizabete ili na ve~eri s liderima Nesvrstanih. J. Z.

U„^isto}i”nastavqen {trajkupozorewa Radnici «„^isto}e„» okupqeni oko Sindikata komunalaca i ju~e su nastavili sa {trajkom upozorewa, obustaviv{i rad na sat vremena. Za razliku od prvog dana, sada su im se prikqu~ile i kolege koji su u~laweni u Sindikat „«Nezavisnost„». Potpredsednik Sindikata BojanPetkovi} ka`e da }e rad obustaviti na sat vremena i danas i sve tako dok im se ne isplate plate. Prema wegovim re~ima, rukovodstvo firme im je obe}alo da }e plate dobiti danas, a

ukoliko se to desi, istog momenta prekidaju {trajk. - Vidim da mnogi sugra|ani negoduju zbog na{eg {trajka, ali `elim da objasnim da se ovde ne radi o ka{wewu plata, ve} i o mnogim drugim stvarima poput blokade ra~una. Situacija je sada ne{to boqa u odnosu na predhodni dan, kada nismo imali ni goriva za vozila. Evo i to je stiglo, pa se nadamo da }e se situacija stabilizovati– ka`e Petkovi}. Q. Na.

Opasnamu{ica ovdenepreti Napisi o “komarcima ubicama” koji prenose opasnu bolest lajhmaniozu i o tome kako su doline Dunava, Save i Velike Morave najrizi~niji lokaliteti u na{oj zemqi, su prema re~ima stru~waka preuveli~ani, ali skre}u pa`wu na problem. - Bolest lajhmaniozu ne prenose komarci, ve} vrsta izuzetno sitne mu{ice ~iji je latinski naziv Phlebotomus papatasi, a narodski “papada~i” ili pe{~ane muve. Izaziva~ bolesti je parazit, ~iji rezervoar su glodari i neke druge `ivotiwe, a mu{ica ga prenosi tako {to nakon uboda zara`ene `ivotiwe ubode ~oveka. U na{oj zemqi, koliko mi je poznato, ovakvi slu~ajevi nisu zabele`eni, a posledwih godina mawi broj zara`enih je zabele`en prvenstveno u Dalmaciji u Hrvatskoj, kao i u Crnoj Gori i Albaniji, obja{wa-

va dr Bosiqka Krtini} iz novosadske “Ciklonizacije”. Ove mu{ice ujedaju uglavnom u sumrak i no}u, ubod je bolan i izaziva rane na ko`i. Zahvaquju}i razumevawu pre svega gradske uprave u Novom Sadu, ali i drugih op{tinskih uprava, “Ciklonizacija” je, uzimaju}i u obzir sve pretwe po zdravqe gra|ana u ovim promewenim klimatskim okolnostima, u upotrebu uvela najmodernije sistema za{tite zdravqa gra|ana od komaraca. Podse}a i da se u Novom Sadu, pored tretmana protiv komaraca, redovno izvode i tretmani protiv simulida, vrste mu{ice koja ima vrlo bolan ubod, i da ove akcije sigurno imaju pozitivne efekte i protiv drugih potencijalnih prenosnika zaraznih bolesti. Q. Na.

Iskqu~ewastruje NoviSad:od9do12 sati Katoli~a porta 4 i 6 i Katedrala. Veternik: od7.30do13.30sati povremeno u pojedinim ulicama naseqa. ^erevi}:od 8.30do13sati vikend naseqe Testera i Kalu|erica. ^enej:od8do16sati povremeno u pojedinim ulicama naseqa. Beo~in:od9do11sati predajnik Crveni ~ot i odmarali{ta PTT Brankovac, Letenka i Osovqe. Futog:od11.30do13sati Stevana Sremca od 1 do 31a i od 4 do 30; od9do 10.30sati Rade Kondi}a od 98 do 122, Industrijska od 39 do 43 i od 54 do 56. [angaj:od9do12.30sati naseqe [angaj i Toplana TE-TO, Luka, KK „Grani~ar”, benziske pumpe na auto-putu, Put-invest, Stanica za dohlorisawe vode, HGP i zemqoradni~ka zadruga. SremskiKarlovci:od8do 12.30sati Nova, Stra`ilovski put od 25 do 89, od 36 do kraja, Belilo od 1 do 25 i od 2 do 44, Qudevita Gaja od 1 do 17 i od 2 do 18, Pupinova od 2 do 12, 1b i 1, Stra`ilovska od 19 do 53 i od 12 do 20a. Popovica:od9.30 do12sati Fru{kogorski put do trafostanice prema Novom Sadu. Koviq:od8do13.30sati naseqe Subi}, CS, Ratno ostrvo, Dunavac, crpka Koviq. Petrovaradin:od9do10.30sati Dalibora Franciste od 26 do 44, od 23 do 47, Ka~i}eva od 54a do 68 i od 47 do 63, Bo`idara Axije 10, Tunislava Paunovi}a od 16 do 42, od 15 do 49, Tranxamentska od 1 do 5, Tomislava Mata{i}a od 4 do 38 i od 3 do 23, Ma`urani}eva od 26 do 64 i od 17 do 55, od11.30do13sati Okrugi}eva od 2 do 14, od 20 do 26, od 30 do 42a, 19 i 21, od 27 do 41, od 1 do 11, 13, 15, Mostarska od 2 do 18 i od 1 do 11a, Zlatari}eva od 2 do 36a i od 1 do 11, Preradovi}eva 103 i 105, naseqe Sadovi, crkpa Rokov potok.

dnevnik

NA REPUBLI^KOM TAKMI^EWU IZ FIZIKE

TamariBojani}prvomesto iprvanagrada Novi Sad mo`e da se pohvali mladim talentima koji ni`u uspehe, a tek su dvanaestogodi{waci. Me|u mnogobrojnim talentovanim i nadarenim je i u~enica {estog razreda Osnovne {kole «„Vasa Staji}„» Tamara Bojani}. Ova devoj~ica je u Trsteniku na Republi~kom takmi~ewu iz fizike, od 385 takmi~ara, dobila prvu nagradu i prvo mesto i od mogu}ih 100, osvojila 98 bodova. Wenim uspesima tu nije kraj. Pro{le nedeqe je na Republi~kom takmi~ewu iz matematike, koje je odr`ano u Vr{cu, osvojila drugo mesto, dok je pro{le godine na takmi~ewu iz istorije zauzela prvo mesto. Weni nastavnici ka`u da je Tamara ~udo od deteta, jer je podjednako nadarena i za prirodne i za dru{tvene nauke. Nastavnica iz fizike i wena mentorka Tatjana Mi}i} ka`e za na{ list da je sa ovom devoj~icom prosto milina raditi i ve`bati, jer joj je potrebno svega sat vremena da sve shvati, a isto tako je i iz matematike, gde se

wen talenat video ve} sa deset godina, kada je u ~etvrtom razredu bila najboqa u dr`avi u tom uzrastu. Zbog svega toga Tamara }e sedmi razred nastaviti u «Jovinoj gimnaziji», u odeqewu za talentovanu i nadarenu decu. - @ao nam je {to odlazi ovako jedna izuzetna devoj~ica, ali ipak nam je i drago, jer }e tamo u~iti mnogo vi{e i ima}e drugare sli~ne woj - ka`e nastavnica Tatjana Mi}i}. - [teta bi bila da ostane ovde sa svojim vr{wacima, kada je zaista iznad proseka. A Tamara, kao i sva duga deca, ima `eqe za budu}nost. Kada poraste `elela bi da bude forenzi~arka, jer kako ka`e, obo`ava krimi serije, a i forenzika je jednim delom u vezi sa fizikom. - Kada se pripremam za takmi~ewa, sa nastavnicima radim samo na dodatnoj nastavi i to zadatke koji se mogu o~ekivati u takmi~arskom delu – pri~a nam ova vesela devoj~ica. - Ve`bam i kod ku}e, a za pet zadataka mi je iz, recimo fizike, potrebno

Foto:S.[u{wevi}

8

svega pola sata. Sa mnom malo ve`ba i mama. Za sebe ka`e da nije {treberka, jer voli da provodi vreme i sa svo jim dru ga ri ca ma, obi~no u {etwi ili kada pose}uju jedna drugu. Tamara, sem {to dobro barata matematikom i fizikom, odli~no pri~a i engleski, jer ga u~i od pete godi-

ne u jednoj privatnoj {koli. Koliko je skromna govori i ~iwenica, da je pre}utala da joj odli~no ide i informatika. Uveliko pravi ozbiqne programe za prezentaciju, a ovu tajnu nam je otkrila wena nastavnica iz matematike DragicaMusulin-Kolarov. Q. Nato{evi}

BESPLATAN PROGRAM GRADA „BEBA DOLAZI 3021”

Savetitrudnicama iSMS-om Besplatan servis za trudnice „Beba dolazi 3021”, na srpskom i ma|arskom jeziku, ju~e su prve uspe{no aktivirale Biqana Toma{evi} i Ivana Pavlovi}, Novosa|anke koje }e se za mesec dana prvi put poroditi. Grad Novi Sad omogu}io je da svaka trudnica besplatno dobije vau~er od svog ginekologa koji, ukoliko `eli, aktivira i nakon toga do kraja trudno}e dobija tri do pet poruka nedeqno o preporu~enim pregledima, o promenama koje se de{avaju u wenom organizmu, o tome kako beba napreduje, kao i o stawima koja zahtevaju hitan odlazak kod lekara. Potrebno je da `ena po{aqe tekstualnu poruku sadr`ine BD_(nedeqa trudno}e u kojoj se nalazi) na broj 3021. Biqana i Ivana su se do sada informisale preko Interneta

Za kori{}ewe ovog servisa potrebno je da `ena po{aqe tekstualnu poruku sadr`ine BD_ (nedeqa trudno}e u kojoj se nalazi) na broj 3021 ili u [koli za trudnice pri Domu zdravqa, a s obzirom da su prvorotkiwe i imaju brojne

^ITAOCI PI[U SMS

nedoumice i pitawa, tvrde da }e im ovaj servis pru`iti neophodne odgovore.

^lan Gradskog ve}a za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiraq rekao je na ju~era{woj konferenciji da je projekat „Beba dolazi“ veoma va`an, pogotovo kod prve trudno}e, jer ona nosi puno pitawa, neizvesnosti, strahova i sve ono sa ~ime se mlada majka susre}e. Tu su uglavnom pitawa koja unose nemir i nervozu, a trudno}a treba da bude lep period u `ivotu, naglasio je Kiraq. Na~elnik Slu`be zdravstvene za{tite `ena dr Nedeqko Rodi} naglasio je da }e informacije koje }e dobijati budu}e majke umnogome rasteretiti i ginekologe, koji nisu uvek u mogu}nosti da se dovoqno posvete svakoj trudnici ponaosob. Direktor Fondacije „Mobimed„ dr Vojislav Stoj{in rekao je da }e osim trudnica koje trudno}u vode u Domu zdravqa, ovaj servis mo}i da koriste i `ene koje odlaze u desetak privatnih ginekolo{kih ordinacija. I. D.

065/47-66-452

Iveriklada @elela bih da dragim novosadskim roditeqima skrenem pa`wu na nekoliko stvari. Teren za mini golf nije supstitut za de~je pewalice, tobogane i sli~no, za to postoje adekvatna igrali{ta. Tako|e, nau~ite decu da ne psuju odrasle i ga|aju ih zemqom, ako

im uka`u da se ne ~upaju delovi istog terena za mini golf. Ako iste te devoj~ice i de~aci u uzrastu izme|u svoje tre}e i {este godine poprimaju vandalske sklonosti nije ni ~udo {to su tinejxeri takvi kakvi su. Hvala. 063/8261...

*** Kra|a, lomqewe, destruktivci o{teti{e grad u vrednosti oko milion evra. Treba uvesti reda pomo}u MMS, pa po{iqaoce nagraditi, a snimqene kazniti. 065/9137... *** Kada umrem, a smrt }e skoro do}i, Jo{ tren koji, pa }e zakucati, I na moga `ivota tamnicu, Te rasto~it `elezne okove {to mi du{u od postanka ste`u, I spasti je ropstva ve~itoga, Nemojte mi ruke prekr{tati, Jer mi `ivoj behu savezane. 064/0485... *** [ta nam se de{ava i kako `ivimo i kako opstajemo?! [to bi i bog rek’o, te{ko meni s vama! Stra{no! Goran Novosa|anin. 064/2135... *** Na jednoj NS televiziji voditeq neke sajamske emisije u vrlo jeftinom studiju, a sam je i on sam katastrofa, natekao, prost, jo{ se i nalegao, pa lupeta, pa kome taj treba, sklawajte ga, unesite mladost, lepotu, i promenite enterijer, sada je dvadeset i prvi vek.... 063/5847...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

petak18.maj2012.

9

OTVOREN EDUKATIVNI CENTAR

Besplatnomobukom protivnezaposlenosti Edukativni centar u fabrici „PetarDrap{in”ukome}esenezaposlenigra|anibesplatnoobu~avatizatridesetakzanimawaju~ejesve~anootvoren.Predsednik VladeVojvodineBojanPajti} pu{taju}iupogonovajcentari,kakojerekao,najve}ufabrikuuVojvodiniistakaojedajeupravoovaj Centarkarikakojanedostajeutr`i{nomlancuuPokrajini.

-OvojeprviovakavCentaru Srbiji, kroz koji }e godi{we pro}iokopethiqadagra|ana.U saradwi sa poslodavcima i Nacionalnomslu`bomzazapo{qavawepronalazi}emodeficitarna zanimawa na tr`i{tu rada i obu~avatistru~nuradnusnaguu tomsmeru-rekaojePajti}. Obuke se sprovode u tri objektaCentra,ukupnepovr{i-

Cvetnapijaca ispred„Spensa” Petaporeduovogprole}a,„Cvetnapijaca”,bi}eodr`anadanasod12do21~asisutraod8do20~asovanaplatou ispred „Spensa”. Organizatori iz Pokreta gorana NovogSadapodse}ajuNovosa|anedasenaovojmanifestacijimo`eprona}isve{tojepotrebnozaure|eweba{te,vrta,balkona,kaoidomova.Ulazjebesplatan. A. Va. U DE^JOJ BOLNICI PLAMEN IZ POSUDE ODMAH UGA[EN

Vatrogascibili samozbogprotokola Vatrogasna brigada je ju~e oko 13 ~asova dobila obave{tewedasene{tozapalilonapetomspratuDe~jebolnice,ali,kakosmosaznali,doksuvatrogascistiglinalice mesta,vatrakojasepojavilaizposudesli~neepruvetije uga{ena.Naime,zapalilasemalakoli~inaalkoholaupomenutojposudi,vatrasena~aspojavila,alijeodmahiuga{ena.Vatrogascisuipakpozvanijer,kakosaznajemo,tako nala`eprotokol. B. M.

Oratorijum„Mesija” uSinagogi ^uveni oratorijum „Mesija” Georga Fridriha Hendla bi}eizvedenve~erasu20satiuSinagogi,Ulicajevrejska 11. Pod dirigentskom palicom Beat Frit{i izve{}e ga OratorienhorVinterturiorkestariz[vajcarske.Ulaz jebesplatan. N. R.

neod2.056kvadratnihmetara,u proseku traju od jednog do tri meseca, a Centar sa ukupno 43 krevetanudisme{tajzagra|ane koji dolaze iz drugih mesta u Vojvodini. -Ubudu}nostinamjeciqizgradwavi{epodcentarau~itavoj Pokrajini s istom ovakvom namenom - najavio je pokrajinskisekretarzarad,zapo{qava-

weiravnopravnostpolovaMiroslavVasin. Edukativni centar osnovala je Vlada Vojvodine, a projekat su finasijski podr`ale i Evropska komisija i austrijska Agencijazarazvoj,tejekaogost bio prisutan i ambasador AustrijeKlemensKoja.UVojvodini trenutno ima oko 200.000 nezaposlenih. A. L.

NOVOSADSKA SKUP[TINA ME\U DVADESET U SRBIJI KOJE ]E BITI NA POSEBNOM PORTALU

Jednimklikom doodbornika Veb portal „Moj odbornik„ i ujedno mobilna aplikacija je kreiranakaomehanizamzajednostavnui direktnukomunikacijuizme|ugra|anaiodbornikaulokalnimparlamentima.Idejajedaportalpostane virtuelnasobazasastankegra|ana iodbornikaodnosnodaseomogu}i narodudaseuparkoraka,najednom mestu, informi{e, uspostavi dijalogipokrenere{avaweproblemau 167 lokalnih samouprava, s bazom od 9.549 odbornika. U narednih devetmeseciprojekat}erealizovati ni{ka organizacija Proaktiv uz podr{ku Instituta za odr`ive zajednice. Predsednik Skup{tine grada Aleksandar Jovanovi} ka`e za „Dnevnik” da je to odli~na ideja. Prema wegovim re~ima ovakav vid komunikacije je neminovna budu}nost. - Internet je neizbe`an i zato {to pre treba i}i u tom pravcu komunikacije. Na ovaj na~in gra|ani }eimatiboqupristupa~nostodbornicimakojimaseujednopove}avaod-

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Ma~ak u ~izmama” (14.30, 16.15), „kung fu panda 2” (13.20), „Hepi fit 2” (12.15), „[e{ir profesora koste vuji}a” (15.30), „Loraks” (14.15, 16), „Ogledalce, ogledalce” (13), „Ameri~ka pita: Ponovo na okupu” (17.50, 20.10, 22.35), „Projekat H” (20.05, 22), „Bojni brod” (17.40), „Legenda o kung fu zeki” (13.45), „Lok aut” (22.10), „Osvetnici” (14, 16.50, 17.30, 19.30, 22.15), „Mra~ne senke” (18, 20.20, 22.40), „Pupijeva potraga” (15.40), „diktator” (15, 16.45, 18.30, 20.15, 20.30, 22)

POZORI[TA Srpskonarodnopozori{tekamerna scena drama „Godo na usijanom limenom krovu” (20.30)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, dunavska 35–37 (utorak - petak Ad 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „vi{e od pola veka za{tite prirode u vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka„JovanJovanovi}Zmaj”, Sremska kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zavi~ajnazbirkaSremskiKarlovci, Sremski karlovci, Patrijarha Raja~i}a 16, 881-637:postavka „vinogradarstvo i vinarstvo Fru{ke gore” Zbirkastraneumetnosti, dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka ili}a”

govornost,kakonebibrzozaboravilikoihjebiraoda~etirigodinesede u Skup{tini grada i upravo te qude predstavqaju u skup{tinskim klupama-rekaojeJovanovi}. U prvoj fazi, na portalu bi}e predstavqeno 20 lokalnih parlamenatame|ukojimaiNoviSad.Jednostavnom pretragom gra|ani }e mo}i dasaznaju{taodbornicimisleopitawimakojasuzawihva`na.Tako|e, odbornici }e mo}i da postave svoj stav o odre|enoj temi, a gra|ani }e, imatimogu}nostkomentarisawa,postavqawa pitawa, tra`ewa obja{wewa.IzProaktivaporu~ujuda}e senakonsednicalokalnihskup{tina birati aktuelne teme, pozivati odbornici da napi{u ~lanak, pa }e gra|animo}idaotomeiska`ustav. S jeseni }e karavan „Moj odbornik”obi}isvih20gradovaiop{tina i direktno predstaviti portal gra|anima,pojasnitiimzna~ajkomunikacije sa odbornicima i ukazati nadodatnemogu}nostikojuplatformazadirektnukomunikacijupru`a. D. Igwi}

VA@nIJIBROJEVI Policija 92 vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JkP “Stan” 520-866 i 520-234 kol centar preduze}a „Put” 6313-599 kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JkP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „konkordija” 452-233 dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 dnevni centar za stara lica 4889-512 info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7sati,doju~euisto vreme,rodilesu: DEVOJ^ICE: Vesna Marjanovi}, Silvana Me|e{i, Dragica Mileti}, Stojana Tatalovi}, Svetlana Radi{i} i Maja Leko iz Novog Sada, Svetlana Siri{ki iz Nadaqa, Mirjana Lazarov iz ZmajevaiValentinaMi{kovi} izVajske. DE^AKE:MaricaJolovi},AnadelaBuli},BrankaLotocki,Helena [e{um, Sne`ana Radu i Sla|ana Popovi} iz Novog Sada, IboqaKo~i{ izJazova,Margareta@ilaji iLidijaTot izPivnice,DanijelaRadmanovi} izSombora,JovanaKravi} izBa~kogJarkaiTawaPiksiades izKisa~a.

SAHRANE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni Bojana Koste Panti} (1935) u 12 ~asova, Janko @ivana Petrovi} (1931) u 12.45,VinkaVladeRadanovi}(1961)u13.30,MilanNikoleRadakovi}(1954)u14.15iMargitIvanaLasak(1927)u15~asova. NaNovomgrobquuPetrovaradinubi}esahrawenBlagojeMilojaRa{i}(1949)u13sati.

Petnovihbuseva {parta}egradom Ugovorokupovinipetnovih autobusa za Javno gradsko saobra}ajnopreduze}e„NoviSad” ju~e su potpisali direktor ovog preduze}a Branislav Bogaro{ki i direktor firme „IribusIveko„RobertVrhovski, koja }e isporu~iti nova vozila. U sve~anoj sali Skup{tine gradapotpisivawujeprisutvovaoipredsednikgradskogparlamenta Aleksandar Jovanovi},kojijeistakaodajeJGSP „jedan od stubova komunalne uslugeugraduiujednojednaod nauspe{nijihjavnihfirmi”.

-Re~jeoniskopodnimklimatizovanim vozilima sa rampama za invalideipogonomnazemnigas. Cenaje218hiqadaevrapovozilu, {tojebitnoni`eodpro{lihnabavki.Urokuoddvamesecanajverovatnijenas~ekanabavkajo{16 novihvozila,aplati}emoihsopstvenim sredstavima. Tako }emo imati20odstoovakvihvozilana putevima-rekaojeBogaro{ki. Noviautobusibi}eisporu~eni u oktobru dok }e jedno vozilo na probu sti}i ve} u sredu. Vozni park JGSP trenutno broji 200 autobusa,kojisuuprosekumla|i oddesetgodina. A. L.

PO^ELI „DANI KVARNERA U NOVOM SADU”

Pr{utisir uUliciModene Izlo`bom Muzeja turizma iz Opatije„SlavnigostinaJadranu”,kojajesino}otvorenauInfo centru Turisti~ke organizacijeNovogSadauUliciModene, po~ela je manifestacija „Dani kvarnera u Novom Sadu”. Direktorica Muzeja Mirjana Kos - Nalis otvorila je izlo`bu,aprisutnimaseobratioi `upanPrimorsko-goranske@upanijeVidojeVuji}. U okviru ove manifestacije danas i sutra bi}e odr`ana za-

jedni~ka prezentacija Kvarnera, Opatije i Milenij Hotela, od10do18~asovaispredInfo centra. Tada }e svi posetioci imati priliku da u`ivaju u zabavnomprogramuiprezentaciji lokalnihobi~aja,kaoidegustacijipr{uteisira. Sutra u 20 ~asova bi}e u Sinagogi prire|en kocert Klape “Fortunal”, “[ajeta” i “Novosadskihglazbenika”uSinagogi. Ulazjebesplatan. I. D.

VODI^

TElEfOnI

no}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

Foto:B.Lu~i}

JGSP I „IRIBUS IVEKO” POTPISALI UGOVOR

420-374

ZDRAVSTVEnASlU@BA dom zdravqa „novi Sad”, kol centar 4879-000 klini~ki centar 484-3484 no}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena vuka (subota i nedeqa) 6624-668 no}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 vr{a~ka 28 4790-584 klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 de~ja bolnica 425-200 i 4880-444 institut - Sremska kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 viP - taksi 444-000, SMS 1088 delta plus - taksi 422-244 Maksi novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 de`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555, 525-261, radnimdanom od8do20, subotomod8do14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646, 571-322

„KOMPAS” TOURISM& TRAVEL, Bul.MihajlaPupina15, tel:6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka34, tel:639-5825,520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevaroslobo|ewa48/I Tel:442-645, 677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel:6350-664, 6350-740


petak18.maj2012.

c m y

10

dnevnik

„Dnevnikova” galerija malih maturanata

S

a `eqom da ovogodi{wim osmacima pomogne da im osmogodi{we dru`ewe ostane zauvek sjajna perla u niski se}awa, „Dnevnik” svakog dana osim nedeqe objavquje zajedni~ke fotografije malih maturanata iz {kola sa teritorije Grada Novog Sada i iz Sremskih Karlovaca.

U „Dnevnikovoj” galeriji malih maturanata predstavi}emo svih 3.240 malih maturanata iz Novog Sada i sela koja pripadaju Gradu, kao i 76 maturanata iz Sremskih Karlovaca. Prodefilova}e tako kroz ovu malomaturantsku galeriju slike 141 odeqewa iz 35 osnovnih {kola, u kojima se nastava odvija na srpskom, slova~kom i ma|arskom jeziku.

Osnovna {kola „Sowa Marinkovi}”, Novi Sad

VIII1

VIII2

VIII3

VIII4

VIII5

VIII6

Sutra: O[ „Vuk Karayi}”, O[ „Ivan Gunduli}”, Novi Sad i O[ „Veqko Petrovi}”, Bege~


vojvodina

dnevnik

petak18.maj2012.

11

ДАНАС ОТВАРАЊЕ 50. СУСРЕТА АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА

Преджиријемдеветпредстава

СТАРАПАЗОВА: Вечерас у Старој Пазови почиње 50. јубиларни Сусрети аматерских позоришних друштава. Данас наступају аматери из Сечња с пројектом „Пандорина кутија”, сутра је на програму представа „Мулен руж” АП „Бранислав Нушић” Шид, а у недељу „Ћелава певачица” аматера из Ковина. „Покондирена тиква“ Камерне сцене “Мирослав Антић” из Сенте је на репертоару 21. маја, док Културни центар Инђија долази са представом „Укроћена горопад”. Аматери из Црвенке су ове године за смотру изабрали Гогољеву „Женидбу”, а представа ће бити играна 23.маја, а

ПОЧЕЛА ПОДЕЛА ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА У СОМБОРУ

Помоћзатрихиљаде породица СОМБОР: У сомборском Црве-

ном крсту јуче је почела подела прехрамбених хуманитарних пакета намењених пензионерима са минималним примањима и корисницима материјалне помоћи, којих у овом граду има преко 3000. Новац, 128 милиона динара, колико вреди преко 35.000 ових прехрамбених пакета обезбеђен је захваљујући синхронизованој акцији Владе АП Војводине и локалних самоуправа у северној српској покрајини. У прику-

пљању средстава и прехрамбених производа велику улогу играо је и покрајински Фонд за развој нових технологија, пошто су корисници подстицајних средстава управо овог Фонда своје обавезе измиривали у властитим производима. Око 3000 породица пензионера са примањима мањим од законског минимума у износу од 12.222 динара, као и корисника материјалног обезбеђења у Сомбору и њему припадајућих села М. Мћ добиће ове пакете.

Магнетнарезонанца суботичкојболници СУБОТИЦА: Општа болница у Суботици добила је јуче савремену магнетну резонанцу. На овај начин, суботичка болница, која представља једну од најстаријих установа у Србији, постала је трећа здравствена установа у Војводини која поседује овај савремени уређај.Магнетна резонанца стигла је из Института за онкологију у Сремској Каменици, а њена демонтажа, транспорт и инсталација урађена је под контролом стручњака, немачког „Сименса“. За ово, и опремање просторија и пратеће инфраструктуре Покрајински секретаријат за здравство издвојио је 20 милиона динара. Поред магнетне резонанце, у Општој болници пуштен је у рад и ткивни процесор, четврти такве врсте у Србији чијим се коришћењем смањује време поребно за добијање резултата анаС. И. лизе са четири на један дан.

Завршенкружниток АПАТИН: Код бање Јунаковић, на раскрсници два регионална пута, јуче је отворен кружни ток. „Сомборпутеви“ су радове почели последњег дана октобра прошле године, међутим, због дуге и хладне зиме били су обустављени, па је целокупна посао тек сада завршен. Осим изградње кружног тока предвиђена је и ревитализација пута од раскрнице до уласка у Апатин, односно до Средње техничке школе, дужине 2,7 километара. Вредност укупне инвестиције је 54

милиона динара, а апатинска општина је платила трошкове израде пројектне документације и решавања имовинских односа са власницима земљишта. Радови би требало да буду готови за месец дана. Изградњом кружног тока, који је опремљен модерном хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, решена је једна црна тачка на регионалном путу Р 101 где је до сада забележен већи број саобраћајних несрећа. Ј. Прелчец

Највећапећза печењескулптура КИКИНДА: У атељеу Интернационалног симпозијума скулптуре у теракоти „Тера”, пуштена је у рад нова, највећа те врсте у Србији и међу највећим у свету, пећ за печење скулптура. Од сада ће млади уметници, студенти завршних година, на мастер студијама, постдипломци и сви уметници који долазе да раде у овом атељеу, имати могућност да направе уметничко дело високо два и по метра. Средства су обезбеђена делом из буџета општине Кикинда, делом из Покрајинског секретаријата за културу. Пећ је коштала око два милиона динара, што је по речима директора „Тере“ мр Слободана Којића десетоструко мање од оних на светском тржиА. Ђ. шту, а изградила ју је фирма „Грејач комерц“ из Бечеја.

24.маја ансамбл Културног центра из Куле наступа са представом „Мала“. Аматери из Сенте имају чак две представе на смотри, друга која ће бити играна 25.маја је „Цврчак”, а старопазовачки позоришни ансамбл са ауторским пројектом Мирослава Кожика пред жири и публику излази 26.маја. Последње вечери на репертоару је монодрама „Паорска грозница” професионалног позоришта из Зрењанина. Жири чине редитељ Милан Белегишанин, глумица ВеснаЖдрња и књижевник и позоришни критичар СимонГрабовац, а селектор је глумац РадивојеРатковић.

Јубиларни сусрет аматерских позоришних ансамбала у Старој Пазови ће пратити и неколико других програма као што су изложба фотографија посвећена редитељу Љубославу Мајери која ће бити отворена данас у 19 часова, биће представљени радови Анамарије Михајловић као и три књиге: „Страст за летењем” глумице Ружице Сокић, „Змај” редитеља Милана Белегишанина и „Сто година пазовачког позоришта” Катрине Вереш у преводу на српски језик. Част да отвори 50.јубиларни Сусретс АПДВ у Старој Пазови имаће глуА. Мали мац Воја Брајовић.

БЕЧЕЈСКИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ НА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОЈ РАЗМЕНИ

Космополите уземљичоколаде БЕЧЕЈ: Друштво пријатеља деце општине Бечеј у сарадњи с Фондацијом Песталоци реализује пројекат „Мултипликација – живети толерантно“ у оквиру којег група бечејских гимназијалаца „Космополите“ спроводи двонедељну интеркултуралну размену у Швајцарској. Управо је експедиција од 15 бечејских „Космополита“ отпутовала пут „земље чоколаде“, где ће бити смештени у Дечијем селу Песталоци недалеко од града Трогена. - Ово је седми пут како наша деца одлазе у Швајцарску, чиме смо започели трећа фазу сарадње и промовисања интеркултуралности, толерантности, антидискриминације, те људских и дечијих права - рекла је председниица Друштва пријатеља деце општине Бечеј Изабела Шормаз. Неће Бечејци бити сами из Србије, пошто је са њима отпутовала истобројна експедиција из Зрењанина, као и петнаесторо средњошколаца из Инђије и Руме. Речју, у Швајцарској ће из Војводине регионално бити подједнако заступљени Банат, Бачка и Срем. - Током двонедељног боравка у Швајцарској наша деца ће се дружити и реализовати програм раз-

Бечејске „Космополите“ пред полазак за Швајцарску

мене са вршњацима из Русије, наравно и земље домаћина Швајцарске. Ове године гро експедиције из нашег града чине ученици првог разреда Гимназије, што значи да ће наредне три године имати обавезу да стечено знање и искуство преносе вршњацима у школи и граду-напоменула је педагог бечејске Гимназије Марица Кресоја. Бечејску експедицију предводе психолог Марија Ачаи и профе-

сорка географије Дубравка Милинков, а од ученика пут Швајцарске кренули су: Ана Вијатов, Милош Ивановић, Ирина Илинчић, Дамир Јазвин, Мирјана Јовановић, Никола Ковијанић, Кристина Кокот, Гергељ Молнар, Марина Павловић, Милан Станковић, Јелена Танасијин, Стефан Тапавица, Чонгор Тот-Хасноши, Александар Џевер и Златко Џинић. В. Јанков

НОВИ САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО У АКЦИЈИ

Ускоро плажаи просторзакампере БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО: Председник Савета месне заједнице Бачко Петрово Село ЈожефФелдеши представио је програм рада и реузлтате које је Савет постигао од када је, крајем прошле године, изабран. - Мислим да је кључно питање везано за безбедност мештана у селу и то смо, захваљујући разумевању локалне самоуправе и полиције, успели знатно да побољшамо. Очекујемо да ће се ситуација побољшати и у атару, где ће бити појачана контрола на њивама, а и путеви ће бити поправљени. За ову намену издвоено је два милиона динара које смо добили путем конкурса који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - рекао је Фелдеши. - На „Кривини“, уз обалу Тисе ћемо, захваљујући разумевању Дирекције за изградњу општине Бечеј, уредити простор намењен купачима, а у непосредној близини у шумици и камперима с могућношћу спортског риболова на Тиси и Чику, пошто се на овом месту

Чик улива у Тису. Већ смо имали прелиминарне разговоре с представницима Покрајинског секретаријата за екологију о уређењу Великог острва, на чијој површини од 17 хектара би у догледно време могли да уредимо својеврсни рекреациони центар. У спортском центру „Јединство“ уредићемо терен за баскет, а и Омладински центар за мале спортове крај пијаце ће бити реконструсан. Фелдеши је напоменуо да је изабран Организациони одбор традиционалне туристичко – спортске манифестације „Петровоселски дани“, те да им је у плану да поправе тротоаре главних улица, а изградиће се и два километра нових тротоара у улицама где их нема. - Веома нам је важно да поново уредимо простор на вашаришту и да се вашари поново одржавају у нашем селу, јер занатлије и мали привредници имају шта да понуде тржишту- закључио је Јожеф Фелдеши. В. Јанков

АПАТИН: Први пут манифестацији „Ноћ музеја” прикључујe се Апатин са програмом Културног центра. У галерији „Менадер” биће отворена изложба „Фотографски атељеи Апатина у 19. веку” са фотографијама атељеа из тог века Ханса Јурга, Јожефа Штрауба и Франца Хаука. У Музеју „Дунав“ одржаће се видео пројекција најстаријих документарних филмова о Апатину, као што је долазак Александра Карађорђевића у град 1926. године и Процесија изношења Црне мадоне из 1930. године. Код споменика Николи Тесли приредиће се светлосни перформанс. Ј. П.

Банатскахрана

КИКИНДА: Овогодишња тема „Ноћи музеја“ у Кикинди је храна. Изложба „Банатска `рана„ објасниће утицај страних кухиња на исхрану банатских Срба. Изложба „Док сам јео бели лебац...” посвећена је кикиндским млиновима, Дамфилу, Сувачи, хлебу и пољопривредним машинама у Великој Кикинди. Посетиоци ће видети и изложбу куварица-дозидница и старих кувара, док ће „Зарђала кашика” показати есцајг, сервис и некадашње мале кућне апарате. „Сировита варош” је изложба о мокринском сиру, а „Кожурица” је серија фо-

тографија о диснотору чији је аутор Аладин Бакхит. Ту је и изложба о најбољим светским куварима, најукуснијој светској храни. У дворишту Курије активи жена припремиће разноразне ђаконије, које ће моћи да се купе по скромним ценама. За најмлађе организују се радионице „Фудић”, „Сточићу постави се”, „Колажирај и амбалажирај”. Манифестација почиње у 18 сати и трајаће до два сата после поноћи. Деца до седам година неће плаћати улазнице, за оне до 25 година улазница је 50, а за све остале 100 динара. А. Ђ.

Средњовековнапијаца ВРБАС: На платоу испред хотела „Бачка“ у Врбасу, посетиоци ће бити у прилици да виде како је изгледала средњовековна пијаца, док ће на истом месту у 21 час бити одржан концерт ансамбла „Ренесанс“. У просторијама Музејске збирке биће представљене изложба „Господари глине и жита“, затим изложба фотографија „Музеј као инспирација“ , изложба докумената Удружења занатлија, као и демонстрација филигранског заната, апотекарске чаролије, док ће на платоу испред музеја бити уприличена манифестација

У тексту „Реновирана рецепција, уређена стаза здравља, који је изашао у нашем листу, у четвртак, 17. маја, на страни војвођанске хронике, ненамерном грешком написано је да је добит Хотела „Термал“ у претходној годни била 201 милион динара, а ради се о укупним приходима оствареним у истој години. Погрешно је наведено и да је име директора ове установе Никола Аџић, требало је МиркоАџић. Такође, из Хотела „Термал“ наводе да су средства за реновирање и уређење „Термала“ обезбеђена на основу пројеката које је одобрио Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а која су ишла преко Фонда за капитална улагања.

Соларниколктор штедиенергију

СУТРА НОЋ МУЗЕЈА ШИРОМ ВОЈВОДИНЕ

Светлосни перфоманс

ОБЈАШЊЕЊЕ

„Ноћ музеја за децу“, рестаурација и конзервација музејских предмета и сликарска колонија. У Реформаторској цркви у Врбасу посетиоци ће моћи да уживају у музичко-историјским минијатурама, у Основној школи „Петар Петровић Његош“ припремљена је изложба „Врбас у документима 1930 – 1950“, у Народној библиотеци „Данило Киш“ биће представљена изложба књига на мађарском језику, док ће у биоскопу „Југославија“ бити обележен век биоскопа у Врбасу. М. Кк.

Ноћ природе БЕЧЕЈ: У „Ноћи музеја“, Бечејци ће моћи да погледају изложбу „Натура Паноника“, од 19 до 21 сат ученици ОШ „Север Ђуркић“ имаће перформанс на тему рециклаже, а школски хор ће наступити с песмама о природи. Од 21 до 22 сата на програму је „Ноћ музеја + Ноћ биологије = Сова“, у оквиру којег ће студент биологије ПМФ у Новом Саду, Бечејац СтеванСпајић, говорити о заштићеној врсти птица и симболу ноћи сови. Најзад, од 22 до 23 сата Удружење грађана „Еко Бечеј“ ће говорити о природним лепотама Бечеја и заштити природе. Врата Градског музеја биће отворена до два сата иза поноћи. В. Ј.

СУБОТИЦА: У Дому за незбринути децу „Колевка“, Геронтолошком центру и Општој болници у Суботици почело је постављање соларних колектора, а наредног мссеца би требало да се у суботичкој болници изгради и постави соларно постројење за припрему санитарне топле воде. У ову инвестицију ће републички Фонд за заштиту животне средине и Град Суботица уложити укупно 29 милиона динара, а уговор су потписали директор Опште болнице др Горан Бићанин и представник предузећа „Амига“ из Краљева. СМБ градњи у Суботици су поверени грађевински радови. - Суботичка болница је до сада имала велику потрошњу воде и енергије, а уградњом 144 соларна колектора доћи ће до смањења трошкова. Према рачуници годишње би уштедели и до 2,3 милиона динара – рекао је директор Опште болнице др Горан Бићанин. Општа болница у Суботици једна је од тридесетак установа у Србији која је конкурисала пројектима за новац у укупној вредности 1,3 милијарде динара. С. И.

Борба скомарцима послекише ПАНЧЕВО: Велики број Панчеваца још пре почетка кишног периода жалио се на проблеме које им задају комарци и крпељи, а у Секретаријату за заштиту животне средине Панчева кажу да ће са сузбијањем крпеља, комараца и мушица наставити после кишних дана. Тренутно највише крпеља има у делу Барутане и код Спортског центра Младост. Поред крпеља, главне напсти током летњих дана су и комарци. Број ларви комараца тренутно није алармантан, али је повећан број кућних и речних коЗ. Дг. мараца.


AkTUeLnA

petak18.maj2012.

dnevnik

c m y

12

ХРОНИКА79.МЕЂУНАРОДНОГПОЉОПРИВРЕДНОГСАЈМАУНОВОМСАДУ

Трактор путује уБановоПоље

ОКРУГЛИ СТО НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

Осигурањеупољопривреди –корисноиисплативо

Цена осигурања је минимална у односу на вредност производње и све веће ризике које доносе климатске промене, једногласна је оцена учесника oкруглог стола о исплативости осигурања у пољопривреди, који је у организацији Делта Ђенерали Осигурања одржан на Новосадском сајму. Елементарне непогоде под утицајем климатских промена, проузроковале су велике материјалне губитке у аграрној производњи у целом свету. Све више усева, воћа и поврћа, сваке године, страда од суше, мраза, града, поплава, удара грома или других непогода. - Трошак осигурања је изузетно мали у односу на вредност производње и остала улагања која пољопривредни произвођач има. Осигурање је инвестиција у циљу заштите производње, а не средство к-

оје увећава добит. Без адекватног осигурања пољопривредник ризикује да изгуби сав приход, тако да нема дилеме да ли има рачуна осигурати пољопривредну производњу - рекао је Милан Узелац, помоћник директора дирекције за продају осигурања пољопривреде Делта Ђенерали Осигурања. Агрономи из Пољопривредне стручне саветодавне службе, који су учествовали на скупу, истакли су да у аграру осигурање има велики значај не само због заштите већ и унапређења производње. Међу учесницима округлог стола били су и пољопривредници из Ариља, Ђурђева и Мола који су прошле године претрпели штету и потом наплатили осигурање. Произвођачи су изразили задовољство начином и брзином процене штете и добијеном накнадом од осигурања.

ИНВЕСТИЦИОНО ПОСЛОВНИ СКУП ЦЕДЕФ-а НА САЈМУ

Биомаса–аустријскаискуства исрпскипотенцијали Централно-европски форум за развој – ЦЕДЕФ заједно са Трговинским одељењем Амбасаде Аустрије, а у сарадњи са Аустријским кластером пољопривреде организовао је у Новом Саду инвестиционо пословни скуп ,,Биомаса - Искуства Аустрије и потенцијали Србије”. Циљ скупа био је да се подстакне инвестирање у биомасу, као и да се на искуству Аустрије прикажу предности и значај улагања у овај енергетски потенцијал. На скупу се представило 11 градова и општина Србије са 12 пројеката за производњу топлотне и комбиновану производњу топлотне и електричне енергије за јавне и стамбене објекте, компаније са

најсавременијим технологијама и банке са кредитним линијама у области биомасе. Употребом биомасе, констатовано је, Србија би могла да уштеди 60 милиона евра годишње, замењујући тако око 2,5 милиона тона нафте. Само од отпалих грана после резидбе воћа може да се добије више од 724 тоне биомасе, што је једнако количини од преко 194 тоне нафте. Чак 70 одсто домаће производње енергије у Аустрији потиче из обновљивих извора енергије, од чега биомаса обезбеђује 11,2 одсто електричне и 21 одсто топлотне енергије. Удео свих извора обновљиве енергије у Србији, заједно са хидроелектранама, из-

носи само шест процената. Годишње се спали три милиона тона биљне масе што је по енергетском потенцијалу једнако количини од чак 11 милијарди киловата електричне енергије, односно годишњој производњи свих хидроелектрана у Србији. Наглашено је да закон о јавно приватном партнерству даје услове за изградњу инфраструктуре и пружање услуга од јавног интереса са важним циљем да се квалитет услуге повећа, као и да се омогуће бољи услови за финансирање страних инвестиција и у области обновљивих извора енергије попут соларних електрана, мини хидроелектрана и постројења на биомасу.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ФИДЕЛИНКЕ” НА САЈМУ

Набавкомкецеље дарујетедецу Суботичка „Фиделинка”, која послује у оквиру компаније „Агропослови”, организовала је хуманитарну акцију на Пољопривредном сајму у Новом Саду. На штанду „Фиделинке” продаване су кецеље, које су осликали малишани из Основне и средње школе за образовање деце са сметњама у развоју „Жарко Зрењанин”, као и из Дома за децу ометену у развоју „Колијевка” у Суботици. У акцији се једноставно може учествовати, а средства се директно донирају овим установама. Потребно је, као што су јуче многи урадили, откупити кецеље, које су ова деца осликала и тако им омогућити срећније детињство. Јуче су се за њихове осмехе потрудили на штанду „Фиделинке”, који су деца заједно с васпитачима посетила, а њихова радост и задовољство игре играчкама које су им дароване, и које им могу и други донатори обезбедити, допринели су да четрдесетак шарених кецеља плане. Међу онима који су то већ учинили, уз неколико познатих компанија, било је и учесника сајма, али и још много оних ко-

Горан Станчетић из мачванског села Баново Поље, најсрећнији је посетилац 79. међународног пољопривредног сајма, пошто је јуче из специјалне кутије препуне улазница извучена баш његова. Уз много среће он је постао власник веома вредне награде трактора „беларус 82.1“ , дар новосадске компаније „Агропанонка МТЗ Финке”, а кључеви ће му бити уручени данас у подне. У узаврелој атмосфери, испред кутије у коју су од отварања сајамских капија, у суботу 12. маја до јуче у 17 часова, убациване улазнице, тешко се долазило до даха, јер су се сви окупљени, широм отворених очију, надали да ће баш њихово име бити прочитано. Да је овај сајам, захваљујући изузетно квалитетној изложби, броју учесника из земље и иностранства, приказаним новитетима, повољним ценама, привукао велики број посетилаца потврда је и број улазни-

ца у кутији, али и до сада постигнути резултати изалагача. Наиме, добар део изложене пољопривредне механизације добио је нове власнике, а и лагери многих излагача биће, после ове приредбе, испражњени. Слично је и на изложби стоке, на којој је показано око

5.000 најквалитетних грла домаћег узгоја. Све то може се на Новосадском сајму видети још данас од 9 до 18 часова, када се затвара највећа сајамска приредба у нашој земљи и један од највећих сајмова из области аграра у Д. Мл. Европи.

Главни продајни програм компаније „Рес трејд” је механизација произвођача „Џон Дир”, а у понуди се на штанду могу наћи трактори, комбајни, прикључне машине, и косилице. Ове године су представљене и машине за одржавање зелених површина - баштенски, комунални и голф програм. Новитети на штанду су трактори 5Р од 80, 90 и 100 КС као и модели 7Р из Америке од преко 200 КС. Представљени су и комбајни нове серије 14.70 и комбајни серије W, Т и С са уграђеним навигацијама, новим кабинама и моторима. Купци добијају сајамски попуст од шест одсто, а како истичу на овом штанду веома добро иде продаја преко акције са „Про кредит” банком. Реч је о кредиту без камате на три године са учешћем од 25 посто. Цене трактора се крећу од 20.000

евра колико кошта модел од 55КС, па до 170.000 евра, колико би требало издвојити за трактор од 310 коња. За сада је продато између око 15 „Џон Дир” трактора, три комбајна и око 15 прикључних машина. Већ 11. годину заредом на штанду се налази и „Џон Дир кутак” где посетиоци могу да

купе ручни алат „Гедор”, „Бошов” електрични алат као и чувена холандска уља „Еурол”. Ту се купују и сувенири, попут памучних мајица (500 до 1000 динара), качкети (400 до 1140 динара), а за најмлађе ту су играчке трактора од 300 динара па на више. А. Ва.

„Џон Дир” новитети

Гуме за свавозила

Косачицеипрскалице завећеповршине

Фирма „Агромаркет” из Крагујевца је на сајму изложила производе марке „Вилаџер”, „Орегон”, „Фискарс”, „Ал-ко” и „Долмар”. На штанду купци могу да се увере у квалитет опреме и распитају о ценама. У понуди су косачице, моторне тестере, електрични алат марке „Вилаџер”, а највише пажње привлачи прскалица за 15.500 динара као и прскалица на колицима која је погодна за веће површине и кошта 29.000, док је најскупља машина ове марке трактор од 17.5 коња и кошта 312.000 динара. Попула-

ран производ ове марке је и бушач рупа са четири бургије који кошта 22.000 динара. Изложена је и „Орегон” опрема која укључује мачеве и ланце за тестере, као и „Долмар” моторне тестере чије се цене крећу од 21.000 до 70.000. На штанду се могу наћи и алат за орезивање воћњака и винограда светског бренда „Фискарс”, а маказе коштају од 2.000 до 4.500 динара. Од аустријског бренда „Ал-ко” могу се видети косачице и моторни тримери скупљи од „вилаџерових” за 10 А. Ва. до 15 одсто.

Наспрам хале 13 на отвореном простору Алеје нација, компанија „Аутотехник Вејић” из Ветерника изложила је своју понуду свих врста агроиндустријских радијалних пнеуматика, од једног од највећих произвођача „Фајерстон”, најважнијег бренда „Бриџстона”. У понуди су све врсте гума које су произведене у Шпанији, а сајамски попуст за све производе је 15 одсто. Међу 14 земаља Европске уније, фирма „Аутотехник Вејић” је прва у Србији која дистрибуира производе „Бриџстона”. Како кажу у овој фирми, они нуде повољну цену, квалитет и испоруку у кратким роковима, што је веома значајно.

Десет фирми под једном капом

ји су спремни да се прикључе акцији. За то и има времена и кецеља, јер их је, по речима комерцијалног директора компаније

организатора Дејана Пиље, осликано више, него што их је јуче било на штанду. Д. Мл.

„Викторија група” представила се седму годину заредом посетиоцима Новосадског сајма, а своје штандове има свих 10 чланица ове групације. У хали 11 су „Викторија оил”, „Ветеринарски завод Суботица”, „Фертил”, „Викториа старч”, „Лука Бачка Паланка”, „Викторија фосфат”, „Риботекс”, „Соја протеин”, „СП лабораторија” и „Викторија логистикс”. - Ове године покушали смо да произвођачима и партенирама покажемо зашто смо лидер у агробизнису у Србији и да смо заокружен систем у коме свака фирма ради свој посао - каже директор маркетинга Наталија Курјак - До сада је било већ много контаката са страним произвођачима али и са домаћим и онима у региону. Инвестиције у овој години биће 100 милиона евра, а и следеће планирамо велика улагања. Такође, користимо обновљиве изворе енергије, па смо скоро потпуно независни Г. Ч. од колебања цена енергената на тржишту.

Менаџер продаје Никола Ђорђевић каже да продаја иде веома добро и да влада велико интересовање међу посетиоцима Новосадског сајма. - Индустријске гуме за утовариваче су тренутно најтраженије, а цена је по комаду 32.000 динара са ПДВ-ом. Тренутно смо са оваквим квалитетом најповољнији на тржишту Г. Ч. - каже Ђорђевић. Фото: Р. Хаџић


RePORTA@e

dnevnik

petak18.maj2012.

13

PRVA@eNAZAVOLANOMAUTOBUSAKOSOVKASTANKOVI]IMALAKODNOVOSA\ANASTATUSCIRKUSKeATRAKCIJe

[oferova{valerka tutwigradom Uvek kad se desi kolaps u saobra}aju, {oferi su apriori spremni da tvrde: „Pa naravno kad `ena sedne za volan, umesto da se dr`i varja~e”». Ali, malo mu{kar~ina zna da su neke {oferskim zanatom hranile porodicu. „Dnevnik“jejanuara1984,kao posebnuatrakciju,zabele`ioda je javni prevoz Novog Sada dobio prvog voza~a u sukwi: „KosovkaStankovi}seuvelikopripremala za susret s hiqadama putnika. Iako su je do~ekivali iznena|enipogledi,mo`daipodozrewe, tridesetogodi{wa }erka `elezni~ara bila je spremnazaizazov“. Danas,gotovotridecenijakasnije,Kosovkasese}adatojeste bioizazov,aliivelikaqubav.

Vozilaje[trumpfetakaozmaj

Crnogoracvideo~udonevi|eno Pamti [trumpfeta kako je na po~etka svoje karijere u tri autobusa trebalo penzionere iz TemerinaprevestiuNovosadskopozori{te. –KadsmostigliuTemerin,nikoodputnika nije smeo da u|e kod mene. Vodi~ ih je maltene silom ugurao jer u ostala dva vozila nije bilo mesta.Kadsuu{li,svisu}utaliigledalisnepoverewem u mene, a ja sam ih mirno dovezla u grad.No,pozavr{etkupredstave,svisuhtelisu dasevozesamnomnatrag–pri~aKosovka. –UBeogradusamnegdepo~etkom osamdesetihnasemaforuu„Lastinom”busuvidela`enuzavolanom. Prvomijebilo~udno,alikadasam do{laku}i,pomislilasam:akomo`eona,{tonebihmoglaija.Hte-

Posebnajeatrakcijabilazaoneprido{leiz krajevagdeseznakonosipantalone. – Jednom sam radila na liniji @elezni~ka stanica–centar.Uvelikojgu`viprimetimCrnogorca u narodnoj no{wi kako se probija do menedakupikartu.Kadmejevideo,prekrstise onire~e:„Ovojo{u`ivotunijesamvidio.Niko ovo ne}e ne vjerovati kad budem pri~ao kod mene na @abqak. Nego, sestro, da li tvoj mu` kodku}ekuvaru~ak?”

lasamne{todapromenimu`ivotu,daminebudedosadno,pasampolo`ila C, D, i E kategorije i dr`avniispitprima{inskoj{koli, doksamBkategorijuimalaodranijejersamsekalilaumalom„fi}i”.

Danas je [trupmfeta, kako su je odmiqa prozvale kolege jer je poputjunakiwepopularnecrtane serijebilajedina`enaumu{kom {oferskom plemenu, penzionerka.Zavolanvi{eneseda,vozise

autobusom ili biciklom. U penziju je oti{la s 35 godina beneficiranogsta`a.@iviuFutogu, imamba{ticuicve}e,alinemo`e mnogo da radi te{ke poslove okozemqe.Oslabilajojjeki~ma odvo`we,arukaodmewa~a. Ovahrabra`enajeunovembru 1983.imala30godinaibilaprva `enaprimqenauGradskosaobraPutnikesadado~ekujumladi,alinamrgo|enivoza~i }ajnopreduze}ekaovoza~-konduk– Mesec dana posle prvog iz- joj re~e: „Gospo|o, vozite k’o ter.Nijejojbilolako,zbogmnolaska na ulicu, ba{ sam tanko- zmaj,sigurno}etepolo`iti„. gootporaisvakakvihpitawa,ali vala zglobni autobus u gara`i @ivotnajojjedevizadapamti uspelaje.Nakonkursseprijavilo kad je nai{ao tada{wi direk- samolepestvari,paikakojepr300 kandidata i nakon rigorozne tor Rajko Peji}. Iznenadio se viputvozilazaKoviq.Iznenaselekcijeprimqenosamodeset. otkuddavozim„zgloba„,danije |eni`enomzavolanom,putnici –Svismobilinegdeoko1953. velikizamene.Odgovorilasam su zvali dispe~era i ube|ivali godi{ta.Pro{lismoobukuugamu da ga volim {to je duga~ak, gadaje{oferdaonekoj{valerra`i,ijasamseusubotu,7.janusamo mu je jedina mana {to se kidavoziautobus. ara1984,na{lau„jedinici”koja –Ma,moglabih je tad prolazila kwigu da napikroz Telep. Put{emkolikoimam nicisumeza~u|e„Dok sam u gara`i tankovala zglobni autobus, no gledali, a iz- nai|e direktor preduze}a pa me u {ali upita da uspomena na ovaj divan, ali i tegledadasenovost nije preveliki za mene. Ne ostanem mu du`na i `ak posao kojim brzo pro{irila jer sam nekoliko odgovorim da volim {to je tako duga~ak, samo mu samodhraniladve k}erke. Nijedna dana posle imala je mana {to se – lomi na sredini” menijenasledila, toliku gu`vu na starijajedveipo liniji da nisam lomi na sredini – sa sme{kom godine radila razne poslove u mogladapovezemsvezainteresopri~a Kosovka o po~etku kari- GSP-u, ali stalno na odre|eno. vanekojisu~ekalidavide„~udo“ jereuGSP-u. Mla|a zavr{ava fakultet i niusukwi.Mu{karcikojisuvozikakonebivekdaprovedezavolalizamnommaltenesui{lipraMe|utim,nijese{alilasamo zni–pri~aKosovkaipamti{asazaposlenimave}isputnici- nom. Odmalena je ~esto dolazila kodmenenaposaoiznakakomije putaweputnika„Vidi,`ena!“ ma, a probleme ostavqala kod bilote{ko–veliKosovkakojau Kolege su svoju [trumpfetu ku}e.Devedesetihjedo{lomnou`ivazaslu`enojpenzijiod2007. dobroprihvatale,~estosuse{agonovogsvetaugrad.Zagledaju Ipak, nedostaju joj autobus i lili,govorilidamorajuoja~ati oniwu,aonaimobjasnidajojje dru`ewe s putnicima pa joj je {asiju na predwom delu wenog kolegadaojedankrug.Ubusuta`ao{tosadawenemladekolege autobusujerseokoKosovketiska jac,nikonedi{e,a[trumpfena posao dolaze i s wega odlaze dosta gabaritnih mu{kih putnitanastavqaipri~adajeplatinamrgo|ene. ka.[alejedobroprihvatala,ali la da pola`e 19. put. Na jednoj umelaidauzvrati. odstanicaizlazipolicajac,pa QiqanaNato{evi}

Re~naala kod Kawi`e pala

GrupniportretsKijevskomlavrom

POHODVOJVO\ANSKIHPRAVOSLAVNIHHOROVANAISTOK

Dobarba~kiglasdo Ukrajinese~uje Da je Sombor na dobrom glasu u gotovo svakom kutkusveta,pokoznakojiputpotvrdilisuwegovi horovi, a nedavno je Srpski pravoslavni hor „Sv. car Konstantin i carica Jelena“ s dirigentom Milanom Radi{i}em nastupio na festivalu duhovnemuzikeuBelorusiji.Ina~e,ovasmotrase odr`ava pod pokroviteqstvom Bogoslovije i Duhovnemuzi~keakademijeuMinskuisblagoslovom mitropolitaFilareta Beloruskog. SamFestivalnijetakmi~arskogkaraktera,ali dabisenekihorkojinegujeduhovnumuzikuna{ao nawemu,potrebanjepoziv, paiproverazawegovo u~e{}e.FestivaltrajeodVaskrsapasvedoPedesetniceinawemuu~estvujuhoroviizcelogasveta, a „Sv. car Konstantin i carica Jelena“ je na ovaj festival oti{ao zajedno s Crkvenim horom „Sv. JovanKrstiteq“izBa~kePalanke, kojimdirigujeSne`ana@uji}.Nastupna{ihhorovausve~anim dvoranama @irovickog manastira, kao i u Svetojelisavetinskom hramu u Minsku nai{ao je naodu{evqewetamo{wepublikekojaobeve~eri nije dozovolila horistima Sombora i Ba~ke Palanke da napuste binu bez nekoliko biseva. Na programusubiladelasrpskeduhovnemuzikeod14. vekapasvedosavremenihkompozitora,ukqu~uju-

}i Kir Stefana Srbina, Kornelija Stankovi}a, Mokrawca, Mitu Topalovi}a, Luku Gavrilovi}a, SvetolikaPa{}ana,TihomiraOstoji}a,Isidora Baji}a,MiodragaGovedaricu idruge.Uprepunim salama horovi sa zapada Ba~ke dobili su velike aplauze i pohvale, a posebno mesto u nastupu su imalepesme„Tamodaleko“i„Kre}esela|afrancuska“,kojesunaizri~itumolbuorganizatoraotpevanenakraju. Horovisuimaliprilikudaupoznajuidrugekompozitore, dirigenteihorove,aposebnosubiliushi}enisusretomskompozitorkomimonahiwomJulijanomDenisovom.Wenaostvarewasomborskihor ve} ima na repertoaru i ona ih je pozvala da u~estvujunafestivalukoji}eseodr`atiuMinskutokomoktobra. ^lanovii~lanicedvasrpskahorasusedru`iliisomladincimapojcima„Sv.Jovana Damaskina“izPetrovgrada, kojijeve}nekolikoputabio nagostovawimauSrbiji,anapovratkuku}isuposetiliKijevsko-pe~ersku,kaoiPo~ajevskulavru uUkrajini,gdesutako|esrda~nodo~ekani,ipriredilikoncert.Tro{koveputaodgotovo4.000kilometara~lanovihorovasuplatilisamiuzsimboli~nupomo}gradaSombora. M.Miqenovi}

Kawi`aninMihaqPopi}jenaTisi ulovio pravog kapitalca, soma te{kog 38 kilograma i dugog 175 centimetara! Re~naalajebilamaleroznajerjezagrizla ki{nuglistunamamcuba{danuo~i po~etka lovostaja. Uz to se grdosija, gladnaineoprezna,zateklagdeiPopi} – na poznatom pecaro{kom reviru kod ^urgoa, nekoliko kilometara uzvodno odKawi`e. – Hteosamdaiskoristimtajposledwi dan na reci pa sam od ranog jutra krenuodapecam.Po~elojedatrza oko {estuve~e,aborbajepotrajalanarednodobropolasata.^amcemsamselagano spu{tao nizvodno i tek kod „Potisja”uspeosamdasavladam grdosiju.Ada sepotomizvu~eizvodepotrebnojestrpqeweiiskustvo,u~emuneoskudevam– zadovoqan je Popi} najve}im ulovom ovogprole}anaTisi. Upecaro{kojkarijerikojatrajeve} ~etiridecenije,najve}itrofejmujedo sadasomod43kile,kojijepaonarovca pre25godinanaTisikodAdorjana. – Ranijesami{aonasmu|eve,{arane ibeluribu,aliuposledwevremesamo pecamsomove.Ipakmijenadmurivawes wimapostalo najve}iizazov,aiulovje krupniji– priznaje Popi}. M.Mitrovi} maneKeni iZ Be^eJSKOg OBDani[ta: Kreativni tim be~ejskog vrti}a „Labud Pejovi}“ organizovao je tokom godine nekoliko radionica za svoje „pitomce„, pomogle su u krojewu, {ivewu i vezu mame i bake, pa je vremenom stvorena lepa kolekcija najrazli~itijih modela za sve sezone. [teta da se i ne poka`u. Kada su se na improvizovanoj pisti pojavile 42 male manekenke i manekena, prava erupcija odu{evqewa. Sevali su blicevi, zujale kamere, aplauz pratio svaki korak i okret. Svestranost su mali{ani pokazali izvode}i i po pesmu na srpskom i ma|arskom jeziku. V.Jankov


CRnA HROnikA

petak18.maj2012.

dnevnik

c m y

14

UHAP[ENADVOJICABEOGRA\ANA IDEVOJKAIZVRBASA

Osumwi~eni za poku{aj iznude Beogradska policija li{ila je slobode Slavoquba T. (32) i \uru P. (33) iz Beograda zbog postojawa osnova sumwe da su po~inili vi{e krivi~nih dela iznude, kao i krivi~no delo nasilni~kog pona{awa, saop{teno je ju~e iz Ministarstva unutra{wih poslova. Slobode je li{ena i Nina P. (24) iz Vrbasa zbog postojawa osnova sumwe da je po~inila krivi~no delo pomo}i u~iniocu posle izvr{enog krivi~nog dela, tako {to je osumwi~enom Slavoqubu T. pomagala da se skriva u du`em periodu. Osumwi~eni su uz krivi~nu prijavu privedeni istra`nom sudiji Vi{eg suda u Beogradu. Slavoqub T. i \ura P. sumwi~e se da su februara 2012. godine od o{te}enog, vlasnika pekare, zahtevali 10.000 evra jer –

po wihovoj oceni – dobro posluje. Po{to je o{te}eni odbio da im preda novac, osumwi~eni Slavoqub T. je revolverom nasilno poku{ao da o{te}enog ugura u vozilo, ali u tome nije uspeo. MUP dodaje da postoje osnovi sumwe da je Slavoqub T. zatim telefonom pozvao o{te}enog i uz pretwe po `ivot wemu i wegovoj porodici zahtevao da mu isplati 50.000 evra. Slavoqub T. je do trenutka li{ewa slobode u vi{e navrata pretio o{te}enom i wegovoj porodici. Postoje osnovi sumwe i da je Slavoqub T. 2011. godine po~inio isto krivi~no delo, tako {to je nakon mawe saobra}ajne nezgode od voza~a drugog vozila koji je u~estvovao u nesre}i, uz pretwe, zahtevao da mu isplati 500 evra na ime navodne {tete, navodi se u saop{tewu. (Tanjug)

OSUMWI^ENDIREKTORNOVOKNE@EVA^KE FIRME„SEED-INVEST” DOO

Prijava zbog dugova i la`nih faktura Protiv direktora i odgovornog lica preduze}a „Seed-invest„ DOO Milo{a J. (1973) iz Novog Kne`evca policijski slu`benici u Kikindi i Novom Kne`evcu podneli su krivi~nu prijavu zbog osnova sumwe da je po~inio vi{e krivi~nih dela iz oblasti privrednog kriminala. Po saop{tewu PU Kikinda, osumwi~eni je u svojstvu odgovornog lica, na osnovu zakqu~enih ugovora s preduze}ima iz Beograda i Novog Sada, preuzeo ve}u koli~inu repromaterijala za poqoprivredu i prodao dru-

gim pravnim licima. Po navodima iz saop{tewa, Milo{ J. do sada nije platio preuzeti repromaterijal i nije isporu~io dogovorene koli~ine poqoprivrendih proizvoda te je na taj na~in o{tetio preduze}a za oko 15 miliona dinara. Osumwi~eni Milo{ J. se tereti da je sa~inio i overio vi{e la`nih faktura-otpremnica o fiktivnoj prodaji robe i na taj na~in za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 870.000 dinara. M.Mr.

NESRE]AUVULKANIZERSKOJRADWIUMOKRINU

Eksplozija gume povredila radnika

Vojislav K. (1976) iz Mokrina te{ko je povre|en u vulkanizerskoj radwi „Boris” u tom mestu u Ulici Vuka Karaxi}a. Nesre}a se dogodila prekju~e oko 14.30 sati, kada je prilikom monta`e eksplodirala unutra{wa guma na felni traktorske prikolice. Tom prilikom je deo felne udario Vojislava K. u glavu. Zbog te{kih povreda opasnih po `ivot povre|eni je prevezen u Klini~ki centar Vojvodine u Novom Sadu, saop{teno je iz PU Kikinda. M.Mr.

MINISTARUNUTRA[WIHPOSLOVA IVICADA^I]TVRDI

MUP ne snosi krivicu u „slu~aju Taton” Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} tvrdi da MUP ne snosi krivicu u slu~aju ubistva francuskog dr`avqanina Brisa Tatona u centru Beograda 2008. godine i da zbog toga nema osnova za tu`bu wegove porodice.

Porodica Brisa Tatona, koji je nasmrt pretu~en u Beogradu 2008. godine, podnela je prekju~e preko punomo}nika Vi{em sudu u Beogradu tu`bu protiv Republike Srbije, odnosno Ministrastva unutra{wih poslova, kojom tra`i od{tetu od 300.000 evra. – Ministarstvo preduzima sve mere i obezbe|uje navija~e koji organizovano dolaze na utakmice u na{u zemqu i najave svoj dolazak. U ovom slu~aju nije bilo najavqenog organizovanog dolaska. Na sudu je da utvrdi sve ~iwenice. @alim zbog slu~aja, ko je u~inio krivi~no delo treba da odgovara, ali Ministarstvo ne snosi krivicu – rekao je Da~i} u Palati „Srbija”.

Tu`ba Tatonovih, smatra Da~i}, treba da bude upozorewe za na{u dr`avu da mora boqe da reaguje i kada su u pitawu napadi na na{e navija~e u drugim zemqama. – Napadani su i na{i navija~i pa niko nije reagovao, pa kada je ko iz Srbije reagovao? Nisam ~uo da je Srbija dobila obe{te}ewe za bilo koji slu~aj – istakao je Da~i}. Resorni ministar je ponovio da postoji odgovornost policije u slu~ajevima kada ima najave i zahteva za obezbe|ewe navija~kih grupa, i podsetio na to da, kad god je to bilo slu~aj, nikada nije bilo povre|enih. – Besmisleno je tu`iti Ministarstvo za ne{to {to se dogodilo u gradu. Zahtevam od na{e dr`ave da se prema dogovorima te vrste ne odnosi olako i da ne obe}ava obe{te}ewa – rekao je Da~i}, zapitav{i za{to Srbija jo{ nije dobila obe{te}ewe ~ak ni za bombardovawe 1999. godine. Tu`ba je podneta u ime Tatonovih oca, majke i sestre – Alana, Suzan i Ver`in. Bris Taton nasmrt je pretu~en u centru Beograda na Obili}evom vencu 17. septembra 2008, neposredno pred fudbalsku utakmicu „Partizan„–„Tuluz„, koju je kao navija~ francuskog tima do{ao da prati. Zbog tog zlo~ina su huligani, mahom navija~i „Partizana„, osu|eni na kazne zatvora od ~etiri do 15 godina. (Tanjug)

UBEOGRADUPETOROUHAP[ENOUAKCIJI„CEPELIN”

Zapleweno pola tone „skanka”, pi{toqi, eksploziv i 200.000 evra Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je ju~e da je u akciji „Cepelin”, ~iji su zavr{ni deo pre tri dana izvele slu`be policije u koordinaciji s Tu`ila{tvom, privedeno pet ~lanova organizovane kriminalne grupe zbog proizvodwe i distribucije opojne droge „skank”. Akcija, koja je po~ela u novembru, okon~ana je na lokaciji Mirijevski bulevar, a uhap{eni su Vladan L. (54), Aleksandar M. (28), Luka N. (26), Dragana X. i Mira D. (24). Kako je Da~i} precizirao, uhap{enima je odre|eno policijsko zadr`avawe do 48 sati, nakon ~ega }e biti predati istra`nom sudiji po-

sebnog odeqewa Vi{eg suda u Beogradu. Tokom akcije zaplewena je velika koli~ina ve{ta~ki gajene marihuane „skank”, preciznije 270 kilograma gotovog proizvoda i 200 kilograma sirove marihuane, ~ija vrednost iznosi oko milion i po evra. Zasadi indijske konopqe, dodao je Da~i}, prona|eni su u razli~itim fazama, a osim droge, zapleweno je i devet pi{toqa, dve ka{ikare, jedno pakovawe plasti~nog eksploziva, dva prigu{iva~a i 200.000 evra. Da~i} je na konferenciji za novinare u Palati „Srbija„, u prisustvu direktora policije Milorada Veqovi}a i saradni-

ka, istakao i da osumwi~eni Vladan L. ima laboratoriju za uzgoj narkoti~nih biqaka i na imawu u op{tini Stara Pazova, dok je u laboratoriji u kojoj je zaplewena navedena droga bila instalirana skupocena i sofisticirana oprema. – Organizovana kriminalna grupa prodavala je drogu za 5.000 do 7.000 evra kilogram, i bila je namewena evropskom tr`i{tu. Specifi~nost ove kriminalne grupe je i priprema xointa po uzoru na kubanske cigarete, koji su prodavani po ceni do pet evra, u zavisnosti od veli~ine – rekao je Da~i}. Rezultate akcije „Cepelin” Da~i} je okarakterisao kao ve-

oma zna~ajne jer pokazuju opredeqewe policije za suzbijawe jednog od najve}ih zala dana{wice. Da~i} je podsetio i na to da je u prethodnom periodu u akciji suzbijawa proizvodwe i dilovawa narkotika”Morava” izre~eno vi{e od deset hiqada mera zadr`avawa i li{avawa slobode. – Heroin i kokain se ne proizvode u na{oj zemqi, ali marihuana „skank„ da. Moramo nastaviti zajedni~ku borbu u re{avawu tog problema. ^estitam svim u~esnima akcije „Cepelin” – poru~io je ministar unutra{wih poslova. (Tanjug)

TERORISTI^KINAPADSKOSOVANAPRIPADNIKEMUP-aUDOBROSINU,KODBUJANOVCA

U policijski punkt sasuto 30 metaka – U etni~ki ~istom albanskom selu Dobrosin, op{tina Bujanovac, u no}i izme|u srede i ~etvrtka nepoznati napada~i rafalnom paqbom su izre{etali objekat policijskog punkta – izjavio je Tanjugu portparol Policijske uprave u Vrawu Dragan Stamenkovi}. – Napad na policijski punkt u selu Dobrosin, kod Bujanovca, dogodio se pretpro{leno}i oko 1.45 ~as, a izvela su ga verovatno tri napada~a, iz tri vrste naoru`awa – kazala je istra `ni su di ja Vi {eg su da u Vrawu Nada ^oli} novinarima na licu mesta. – Po ostacima municije mo`e se zakqu~iti da su u napadu u~estvovala tri napada~a i da su pucali iz automatske pu{ke, pu{komitraqeza i snajpera velike razorne mo}i. Ona je ukazala na to da su se napada~i pribli`ili policijskom punktu na 30 do 50 metara i da su pucali s administrativne linije s Kosovom i Metohijom, koriste}i protivpancirnu municiju. – Na osnovu toga mo`e se zakqu~iti da je namera napada~a bila, ne da zastra{e ve} da likvidiraju ~etvoro~lanu policijsku patrolu na punktu – rekla je istra`ni sudija.

Izre{etanipolicijskikontejner

U trenutku napada ~etvorica policajaca, dva Srbina i dva Albanca, spasli su se tako {to su se bacili na pod, a `ivote im je spasla i gomila drva slo`ena uz policijski punkt. Sudija ^oli} je rekla da je na punkt ispaqeno oko 30 projektila. ^e tvo ri ca Al ba na ca, me {tana Dobrosina, koji su ju~e oko podneva prolazili pored po li cij skog punk ta, od bi li su da razgovaraju s novinarima, kao i pripadnici policije na licu mesta jer za to, ka-

ko su rekli, nisu imali ovla{}ewa. Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} istakao je ju~e da „ne}emo mirno gledati kako neko napada policajce”, potvrdiv{i da su pretpro{le no}i nepoznati napada~i albanske teroristi~ke grupe iz pravca KiM napali na policijsko odeqewe Dobrosin policijske stanice Bujanovac. Da~i} je naglasio da u napadu, koji se dogodio na samo oko 100 do 150 metara od administrativne granice, na podru~ju sela

Stubline u op{tini Gwilane, odnosno pored mesta gde se nalazi policijsko odeqewe, niko nije povre|en. – Ispaqeno je nekoliko kra}ih rafala. Na du`nosti su bila ~etiri policajca u stanici i, na sre}u, posledica po wih nije bilo – rekao je Da~i}, i dodao da je napad ponovqen nedugo zatim, na {ta su policajci odgovorili s 10-15 ispaqenih metaka, ~ime je ~itava akcija okon~ana. To je, smatra Da~i}, jo{ jedan pokazateq koliko su „prazne pri~e” o o~uvawu mira na tom delu teritorije. – To je drasti~an primer kr{ewa sporazuma s me|unarodnom zajednicom i jo{ jedan dokaz o tome koliko je ugro`en mir i bezbednost. Ne}emo mirno gledati kako neko napada policijace u Srbiji preko administrativne linije. Mi radimo svoj posao kako smo i do sada ~inili. O~ekujem reakcije me|unarodnih zvani~nika na ovaj incident – rekao je Da~i}. Selo Dobrosin, gde je i kontrolni punkt prema Kosovu, nalazi se oko 16 kilometara jugozapadno od Bujanovca. Poznato je po tome {to je tu po~etkom januara 2000. godine stvorena takozvana Oslobodila~ka vojska Pre{eva, Medve|e i Bujanovca.

PRESU\ENOZAZLO^INUPAULINOMDVORU,KODOSIJEKA

Za masakr Srba 11 godina zatvora Enes Vite{ki}, optu`en da je u decembru 1991. u~estvovao u likvidaciji 18 srpskih i jednog ma|arskog civila u selu Paulin Dvor kod Osijeka, osu|en je ju~e na 11 godina zatvora. Vite{ki}u je ovo tre}e su|ewe jer je na prva dva, 2004. i 2007. godine, nepravosna`no oslobo|en optu`be, ali je Vrhovni sud oba puta, zbog pogre{no utvr|enog ~iweni~nog stawa i potrebe dodatnog razmatrawa dokaza, vratio predmet na ponovni postupak osje~kom sudu. On se bra-

nio da sa zlo~inom nema nikakve veze i da je o wemu ~uo tek iz medija. Dok je wegov advokat najavio `albu na presudu, Tu`ila{tvo }e, po re~ima zamenika tu`ioca Miroslava Dasovi}a, odlu~iti ho}e li se `aliti. Drugi optu`eni za likvidaciju, tada{wi poru~nik Hrvatske vojske Nikola Ivankovi}, na su|ewu 2004. godine nepravosna`no je osu|en na 12 godina zatvora, a ta mu je kazna pravosna`nom presudom pove}ana na 15 godina.

Optu`nica je Ivankovi}a i Vite{ki}a teretila da su se 11. decembra 1991. kao pripadnici 130. brigade HV-a, s vi{e nepoznatih po~inilaca, nakon {to su ~uli da je umro wihov raweni saborac, dogovorili da odu u Paulin Dvor i iz osvete ubiju me{tane srpske nacionalnosti koji su odranije bili skupqeni u ku}i me{tanina Andrije Bukvi}a. Kada su do{li do ku}e, rafalnom paqbom iz automatskih pu{aka i bacawem ru~nih bombi pobili su starce. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

petak18.maj2012.

15

APELACIONISUDUNOVOMSADUPOTVRDIO PRESUDUDRAGANUMATKOVI]U

Dve i po godine robije za la`no herojstvo ApelacionisuduNovomSadu potvrdiojepresuduVi{egsuda Draganu Matkovi}u (1983) iz Novog Sada – okrivqenom za fingirani incident u kojem je kao radnik obezbe|ewa Instituta u Sremskoj Kamenici zakratkopostaoheroj–zbogpo~i-

DraganMatkovi}

wenog krivi~nog dela la`nog prijavqivawa i nedozvoqenog no{ewaoru`ja,kojomjeosu|en nadveipogodinezatvora. Drugooptu`eni Sa{a Karaka{(1985)izGajdobreogla{en

jekrivimzbognedozvoqenogno{ewaoru`jainano{ewalakih telesnihpovredanajedinstvenu kaznuod18mesecizatvora. Ponavodimaoptu`nice,prvookrivqenije7.oktobrapretpro{le godine na parkirali{tu nevla{}eno nosio pi{toq koji je predao drugaru Sa{i Karaka{u, nakon ~ega je ovaj obio automobil,azatim,podogovoru, ispalio metak i naneo Matkovi}u prostrelnu ranu okarakterisanu od lekara kao laka telesna povreda. Tekposleizvesnogvremena, kada je Karaka{ umakao,Matkovi}jepozvaoHitnupomo}ipoliciju i prijavio poku{ajubistva. Ceo doga|aj poprimiojemedijskizna~aji tretiran je kao podvig ovogmladi}a,svedokga policija nije rasvetlila. Kao motiv dela, prvookrivqenijekazaoda je hteo da zadivi `enu kroz otpor zami{qenomkriminalcu. Tako|e, prilikom pretresa stana osobe kojajeodgovaralaopisu izmi{qenognapada~a,odriko{eta je rawen pas i povre|ena majkaosobenakojuse,naosnovu Matkovi}evog iskaza, sumwalo dajepo~inilackrivi~nogdela. M.V.

JU^EPREDPALATOMPRAVDEUNOVOMSADU

Na protestu devojka pogo|ena kamenom

Jednaosobajelak{epovre|enaisprednovosadskogsudauSutjeskoj ulici na ju~era{wem protestuvi{edesetinaaktivista Antifa{isti~ke akcije protiv presude Zoranu Petakovu kome sledi upu}ivawe na izdr`avawe zatvorske kazne od 100 dana. On je okrivqen zbog uvrede episikopa ba~kog Irineja,kazanojeju~enatomskupu. Naprisutnejeiznenadajedan mladi} bacio pove}u kamenicu, deo kaldrme, koja je okrznula jednudevojkuporuci.Onjepri tomepokazaookupqenimasredwiprstpazamakaopremaobli`wem „Spensu„. Nekolicina mladi}ajepovijalaizgrednika, aliganisuuhvatili. Kakosusaop{tilinekielektronskimediji,ipakjezbogtog

incidentaupolicijskuispostavu priveden Filip T. (1991), protiv koga sledi prekr{ajna prijava. U~esnici skupa razbili su transparent „Stop inkviziciji”, a policaja je legitimisala neke od wih. Navodno, mogu}nostnapadanaprijavqeniskup najavqena je na nekim neonacisti~kimsajtovima. Petakov je, kako saznajemo, svojevremeno osu|en pred ^etvrtimop{tinskimsudomuBeogradu na zatvorsku kaznu jer prethodno nije platio nov~anu od100.000dinara.Tu`bajeusledilaposleizjaveokrivqenogu kojoj je episkope Irineja, Amfilohija,Artemija iAnastasija ozna~io kao „~etiri jaha~a apokalipse”. E.D.

Specijalciobezbe|ujuprivo|ewesvedoka

Dovo|ewepritvorenikausud

Foto:N.Stojanovi}

UNOVOSADSKISUDPRIVEDENIOKRIVQENIZAPAQEWEAMERI^KEAMBASADE

Devetorica pritvorenika iz Beograda saslu{ana kao svedoci U novosadski Vi{i sud prekju~e posle podneprivedenoje,usvojstvusvedoka,devet osoba iz pritvora Specijalnog suda u Beogradu,kojimaje,zbogsumwedasuu~estvovaliupaqewuambasadeSADuBeogradufebruara 2008. godine, odre|en pritvor pred tamo{wimsudom,saznaje„Dnevnik”. Naime,predve}emzamaloletnikeuovom suduvodisepripremnipostupakprotivsadapunoletnedvojiceNovosa|anaM.P. iN. S. kojisuokrivqenidasukaomaloletnici, prilikompaqewaameri~keambasadeufebruaru 2008. godine, posle mitinga u Beogradu „Kosovo je Srbija”, po~inili te{ko deloprotivop{tesigurnostiuvezisizazivawemop{teopasnosti. –PomenutipripremnipostupakuNovom Sadujo{nijezavr{en.Preostajejo{saslu-

{aweosobakojesunaslobodi–saop{tila jeju~ezana{listportparolkanovosadskog Vi{egsudasudijaSvetlanaTomi}-Joki}. Podsetimo, za dva dana do 11. aprila ove godineuhap{enoje14osoba,odkojihjepolovinaizNovogSada,aostaliizBeograda, Pan~evaiIn|ije.Tomprilikom,republi~kajavnatu`iteqicaZagorkaDolovac kazalajedajehap{eweosumwi~enihzapaqewe stranih ambasada u Beogradu za vreme protesta21.februara2008.godineprvikorak, posle kojeg dolazi procesuirawe inspiratorakojisuodgovornizaono{tosedesilo. OnajedodaladajeradnagrupauRepubli~komjavnomtu`ila{tvuproteklegodinesara|ivala s ambasadama koje su posedovale video-zapiseoovome. Pro{legodinepredVi{imsudomuBeo-

gradu po~eo je ponovqeni glavni pretres protiv okrivqnog Milana @ivanovi}a zbogpaqewaameri~keambasade.Onjetada osporavaodajeu~estvovaoupaqewu,alije priznao da je sa te zgrade skinuo ameri~ku zastavu i stavio srpsku. Posle doga|aja, u beogradskim medijama se spekulisalo o tomedajepolicijaidentifikovalaoko50izgrednika,kojisumahompripadalinavija~kimgrupamaprestoni~kihfudbalskihklubova. Poslehap{ewaNovosa|anauapriluove godine,ujavnostisupo~eledasepojavquju informacije da su me|u okrivqenima pripadnicinavija~anovosadskogkluba. Prilikom paqewa ambasade SAD poginuojeZoranVujovi}(20)kojisesKosmeta doseliouNoviSad. M.V.

TU@ILA[TVOHA[KOGTRIBUNALAZAVR[ILOUVODNURE^NASU\EWU BIV[EMKOMANDANTUVRS-a

Tu`ilac: Mladi} odgovoran za srebreni~ki masakr Ha{kotu`ila{tvoju~eje,u nastavkuuvodnere~inasu|ewu Ratku Mladi}u, isticalo odgovornostratnogkomandantaVojskeRSzaSrebrenicu,navode}i daje„samovojskakojasestrogo kontroli{e sa samog vrha mogla uspe{no sprovesti ubistvo 7.000qudizasamo~etiridana”. Tu`ila{tvo najavquje da }e dokazatidajeMladi}komandovaosnagamaibio„li~nonaterenuili~noume{an”uzlo~ine uSrebrenici. – Mladi}eve snage su u julu 1995. godine proterale civile iz Srebrenice i ubile oko 7.000 mu{karaca i de~aka. @ene,decaistarijijedvasu`ivotarili u izbegli~kim logorima.Tojebioiostajegenocid– rekaojetu`ilacPiterMekloski. Powegovimre~ima,posle17 godina istrage dokazi o ovom zlo~inu su toliko brojni da su neosporivi – od 11. do 14. jula pobijenojeoko7.000qudi,dok je 5.977 ekshumirano iz masovnihgrobnicapovezanihsaSrebrenicom. Tu`ilacjenajavioizvo|ewe „mnogobrojnihsvedokaizredovaVojskeRSiMUP-a”koji}e svedo~itio,kakojerekao,zlo~inima u kojima su i sami u~estvovali. – Ali, moram da vas upozorim,mnogiodtihsvedokane}e

vamre}iceluistinu.Zbogtoga snimkedvapogubqewa,kazaoje }emo tra`iti da im se uputi Mekloski. zvani~no upozorewe – rekao je –Sve`rtvedo`ivelesuisto Mekloski. – zarobili bi ih, oduzeli im Onjenaveoda}esvedo~itii imovinu, utrpali ih u dvorane Dra`enErdemovi},kojijepriili vozila, sproveli u {kole znao krivicu i „odle`ao” kao ili op{tinske zgrade, vozilidirektni izvr{ilac streqawa, kao i prvi oficir koji je priznao krivicu za Srebrenicu, Momir Nikoli}. –Ovizlo~inisuse ucrtaliujezivuistorijuratauBiH.Mladi} nije po~inio zlo~ine sam. Oslawao se ujunu1995.nanekoliko kqu~nih oficira kojisugasavetovali– (Zdravko) Tolimir, (Milan)Gvero,(Radivoj) Mileti} bili su RatkoMladi}usudniciTribunala prisutni na licu mesta, u~estvovali su u postupku, ma prebacili na neko zaklonibiliqudiodMladi}evogpove- tostrati{tegdebibilipogurewa–rekaojetu`ilac. bqeniisahraweniuzpomo}teTu`ilacjenaglasiodasuna- {kema{inerije.Dokazi}epore|ewakojasu,kakojekazao,„u kazatidajeMladi}komandovao najve}oj meri zlo~ina~ka, u snagama koje su po~inile te ovom ratu izdavana usmeno, a zlo~ine. Dokaza}emo da je tove}i broj relevantnih dokume- kom po~iwewa Mladi} li~no nata uni{ten ili sakriven”. bionaterenuili~nobioumeIpak,Tu`ila{tvoima„iskaze {an–rekaojetu`ilac. vojnika koji su vr{ili poguTu`ilac Dermot Grum izjabqewa,oficirakojisunadgle- vio je da Mladi} nije optu`en dali pogubqewa, dokumenta, „zato{tojebiolo{vojnikili presretnute razgovore, video- lo{ komandant”, ve} zato {to

jesvojevojneve{tineiautoritet vo|e upotrebio za ~iwewe zlo~ina. GrumjekazaodajeMladi}eva odbrana, kada je re~ o Srebrenici, navela alibi kao argument,tvrde}idaoptu`eninije bio u poziciji da po~ini, pomogne ili podstakne zlo~ine izme|u14.i17.jula1995.godine jer je u to vreme bio u Beogradu.Tu`ila{tvo,powegovim re~ima, prihvata da je istina todajeMladi}14.julastigaou Beograd,gdese15.julasastaos me|unarodnim pregovara~ima, a16.bionasvadbi,alineprihvatadanijeznao{tasede{avaidanijeodgovoranzazlo~ine. Tu`ilac je podsetio i na to da je biv{i predsednik Srbije SlobodanMilo{evi}rekaogeneralu NATO-a Vesliju Klarku dajeupozorioMladi}adane ~initouSrebrenici,alidaga ovajnijeposlu{ao. Optu`nica tereti Mladi}a (70) u dve ta~ke za genocid i u devetta~akazazlo~ineprotiv ~ove~nosti i kr{ewe zakona i obi~aja ratovawa. Ukoliko bude progla{en krivim, Mladi} bi mogao biti osu|en na do`ivotnu zatvorsku kaznu. Mladi} je posle dugogodi{weg skrivawauhap{en26.majapro{legodine u selu Lazarevo kraj Zrewanina. (Tanjug)

ZBOGUBISTVAPAKISTANCA1.MAJANASALA[UKODSUBOTICE

Privedena ~etiri migranta Suboti~ka policija je odredila meru zadr`avawatrojiciavganistanskihdr`avqanaijednomPakistancuzbogsumwedasupo~inilikrivi~nadelate{kogubistvaite{kogubistvaupoku{aju. Kako se navodi u saop{tewu Policijske upraveuSubotici,osumwi~enisetereteda suutu~i,dokojejedo{louno}ipred1.maj, o{trim predmetom naneli povrede dvojici pakistanskih dr`avqana. Pakistanac H. J.

jeodzadobijenihpovredapreminuonalicu mesta, dok je A. S. zadobio te{ke telesne povredeopasnepo`ivotiprevezenjeuNoviSad,uKlini~kicentarVojvodine. Policijausaop{tewudaqenavodida}e privedeniuzodgovaraju}ukrivi~nuprijavu bitiprivedeniistra`nomsudijiVi{egsudauSubotici. Utokuprvomajskihpraznika,nakonubistvailegalnogmigranta,uSuboticijePre-

kr{ajnomsudijiprivedenooko70migranata kojima su izre~ene nov~ane i zatvorske kazne.Samo2.majajeprivedeno38migranataisvimasuodre|enemerezadr`avawaod 20dana. Dapodsetimo,dr`avqaninPakistanaH. J.ubijen je1.majauranimjutarwim~asovimauokoliniAleksandova~kihsala{akada jedo{lodomasovnetu~eizme|udr`avqana PakistanaiAvganistana. S.I.


SPORT

petak18.maj2012.

c m y

16

dnevnik

DANAS PO^IWE 23. SVETSKA LIGA

Orlovimisle naOlimpijadu

MilenaRa{i}unapadu

U TOKIJU PO^IWU INTERKONTINENTALNE KVALIFIKACIJE ZA OLIMPIJSKE IGRE

Lavice`ele uLondon Jo{ od 2006. godine i Svetskog prvenstva kada su odbojka{ice Sr bi je osvo ji le bron za nu me da qu, Ja pan je uvek bio tali~ni teren za na{e devojke. U Japanu je 2008. godine izborena viza za Peking, a na dva vikenda igrawa na pre mi jer nom u~e {}u u Gran priju, Srpkiwe su harale Japanom i svet to sada mo`e i mora da bude dobra uverti ra za In ter kon ti na tla ne kva li fi ka ci je, po sled wi

u Japanu ujedno i kvalifikacioni azijski turnir. - Upr kos pro ble mi ma sa igra~kim kadrom, u Japanu smo s najboqim mogu}im sastavom u ovom trenutku. Pri~a o sastavu trajala je do polaska iz Beograda, a od kada smo krenuli, od tada razmi{qamo samo o turniru i protivnicima. Od devojaka koje u Japanu se o~ekuje da budu najboqe mogu}e i da ispune sve zadtake koji budu pred wima - rekao je Terzi}, a zatim pri~ao o protiv-

Ostale~etirikarte Na Olimpijskim igrama u Londonu takmi~i}e se 12 reprezentacija, a ostala su jo{ ~etiri slobodna mesta koja }e biti popuwena posle predstoje}ih Interkontinentalnih kvalifikacija u Japanu. U London su se ve} plasirale, pored doma}ina Velike Britanije, Italija, SAD i Kina (sa Svetskog Kupa), Al`ir (Afrika), Dominikanska Republika (Severena Amerika), Turska (Evropa) i Brazil (Ju`na Amerika). filter za Olimpijske igre u Londonu. Srbija nije uspela do sada da obezbedi vizu za Igre u Velikoj Britaniji, ali je sada jedan od glavnih favorita u kon ku ren ci ji Ru si je, Ku be, Perua, Kineskog Tajpeha, Japana, Tajlanda i Ju`ne Koreje, a s turnira }e se na Igre plasirati tri prvoplasirane reprezentacije, kao i najboqa azijska selekcija jer je turnir

nicima na turniru: - Imali smo i malo sre}e sa `rebom i prva ~etiri me~a na turniru igramo protiv „slabijih” priotivnika i put na Olimpijadu tra`i}emo ba{ tada. Ako bi pobedili uvodna ~etiri duela, put bi nam sigurno bio olak{an, a posledwe me~eve bismo mogli da do~ekamo sa ve} re{enom situacijom na turniru. Projektovano je da bi pet pobeda od sedam susreta moralo

Raspored turnira 1. kolo (subota, 19. maj) Srbija–KineskiTajpeh (4) Rusija–Tajland (6.30) Kuba–Koreja (9) Japan–Peru (12.10) 2. kolo (nedeqa, 20. maj) Srbija–Tajland (4) Kuba–Peru (6.30) Rusija–Koreja (9) Japan–KineskiTajpeh (12.10) 3. kolo (utorak, 22. maj) Peru–KineskiTajpeh (4) Rusija–Kuba (6.30) Srbija–Koreja (9) Japan–Tajland (12.10) 4. kolo (sreda, 23. maj) Srbija–Kuba (9) Rusija–Peru( 4) Tajland–KineskiTajpeh (6.30) Japan–Koreja (12.10) 5. kolo (petak, 25. maj) Tajland–Peru (4) Srbija–Rusija (6.30) Koreja–KineskiTajpeh (9) Japan–Kuba (12.05) 6. kolo (subota, 26. maj) Srbija–Peru (4) Kuba–KineskiTajpeh (6.30) Koreja–Tajland (9) Rusija–Japan (12.05) 7. kolo (nedeqa, 27. maj) Kuba–Tajland (4) Rusija–KineskiTajpeh (6.30) Koreja–Peru (9) Srbija–Japan (12.05)

da obezbedi plasman u London i svi se nadamo da }emo ispuniti zacrtane ciqeve - istakao je Terzi}. Na{a reprezentacija je u {arenolikom sastavu zbog velikih problema s povredama. U odnosu na tim koji je krajem pro{le godine osvojio titulu prvaka Evrope, nedostaja}e Jelena Nikoli}, Sawa Malagurski, Bri`itka Molnar i Ana Antonijevi}, ali je stav na{eg stru~nog {taba da se na takmi~ewe uvek ide s najboqim igra~icama kojima u tom trenutku raspola`emo. - Svesne smo te`ine zadatka koji je pred nama i zna~aja turnira, jer ovo je posledwa {ansa da se na|emo u Londonu. To nas sigurno ne}e opteretiti ve} }e nas dodatno motivisati da u Japanu budemo na najvi{em nivou. Dobro smo radile od povratka iz Turske i ispravile smo gre{ke koje su nam se de{avale na turniru Kontinentalnih kvalifikacija. Rusija, Japan i Kuba su nam najve}i protivnici na turniru, ali svi `elimo da dobijemo uvodne me~eve i da tako od{krinemo vrata Olimpijskih igara. Sigurna sam da }emo sve u~initi da se plasiramo u London jer je igrawe na Olimpijadi san svakog sportiste - istakla je Milena Ra{i}, sredwi bloker reprezentacije evropskih {ampiona. M. Risti}

Mastersna [trandu Sistem takmi~ewa u prvenstvu Srbije je promewen u odnosu na prethodne godine. [ampionat po~iwe u Kragujevcu od 22. do 24. juna, nastavqa se u Kladovu, Kawi`i, Ba~u, Ba~koj Palanci i Novom Sadu. Zavr{ni turnir je na beogradskoj Adi Ciganliji od 30. avgusta do 2. septembra. O~ekuje se da }e se za titule u mu{koj i `enskoj konkurenciji na sedam turnira takmi~iti brojni timovi, a ukupni nagradni fond finalnog turnira iznosi}e 11.500 evra. Na novosadskom [trandu u julu }e se ponovo igrati turnir Evropskog {ampionata – Masters serije, koji }e privu}i najboqe igra~e na{eg kontinenta i imati nagradni fond od 25 hiqada evra. Srbija kao doma}in ima pravo na dva tima na ovom turniru.

Dana{wim susretom odbojka{a Srbije i Rusije po~iwe 23. izdawe Svetske lige, najkomercijalnijeg takmi~ewa u igri preko visoke mre`e. Srbije }e u~estvovati 15. put u ovom takmi~ewu, ali je start ovogodi{we Svetske lige potpuno u senci predstoje}ih Interkontinetalnih kvalifikacija za Olimpijske igre. Na{oj reprezentaciji to }e biti posledwa {ansa da se na|e u Londonu, pa se na startu Svetske lige ne razmi{qa mnogo o protivnicima i svaki me~ se smatra generalnom probom za najva`niji doga|aj u predstoje}em periodu (Tokijo, 1. - 10. jun). Startni me~ na{ih momaka s Rusijom umnogome }e doprineti poboq{awu igre i pokaza}e orlovima gde su u ovom trenutku u odnosu na najja~e svetske reprezentacije. Treba dobar posao odraditi i u Svetskoj ligi koja }e se ove godine igrati po izmewenom sistemu (~etiri vikenda umesto dosada{wih {est). - Igramo s Rusima na startu i dobro znamo wihovu snagu. Do sada su oni obi~no dobijali mawe bitne me~eve, a mi va`nije kada se odlu~ivalo o medaqama na velikim takmi~ewima. Rusija je obezbedila Olimpijadu pa }e Svetsku ligu igrati u izmewenom sastavu, ali su jaki ma u kojem sastavu bili. Nama je najbitnije sada da se {to boqe pripremimo za turnir u Japanu koji nam odlu~uje plasman u London. Ne ka`em da nam Svetska liga nije bitna, ali je Tokijo prvi prioritet - rekao je na{

Rasporedprvog vikenda A grupa (Hamamacu) 1. kolo (danas) Srbija-Rusija (8.30) Japan-Kuba (11.30) 2. kolo (sutra) Srbija-Kuba (6) Japan-Rusija (9) 3. kolo (nedeqa) Japan-Srbija (6) Kuba-Rusija (9)

B grupa (Toronto) 1. kolo (danas) Kanada-Finska(22) Brazil-Poqska(00.00) 2. kolo (sutra) Kanada-Brazil(22) Poqska-Finska(00.00) 3. kolo (nedeqa) Brazil-Finska(22) Kanada-Poqska(00.00)

C grupa (Firenca) 1. kolo (danas) SAD-Francuska(17) Koreja-Italija(20.30) 2. kolo (sutra) Koreja-SAD(17) Italija-Francuska(20.30) 3. kolo (nedeqa) Francuska-Koreja(17) Italija-SAD(20.30). Takmi~ewe u D grupi po~iwe slede}eg vikenda, a u~estvuju Nema~ka, Bugarska, ArgentinaiPortugal.

DraganStankovi}unapadu

sredwi bloker Dragan Stankovi}. S nama u grupi su jo{ Japan i Kuba, a reprezentacija Srbije do`ivela je veliku promenu u odnosu na pro{logodi{we EP. - Kuba i Japan su svakako rivali za respekt, a me~ s Japanom }e nas dodatno pripremiti za stil igre azijskih selekcija s kojima }emo se sasdtati na kvalifikacionom turniru u Japanu. Promena je prakti~no jedino na poziciji korektora gde je umesto Miqkovi}a do{ao mla-

di Atanasijevi}, ali je ve} odigrao s nama turnir u Bugarskoj, a ima}e jo{ vi{e jakih me~eva u nogama posle prvog vikenda Svetske lige. nema azloga da sumwamo u na{e mogu}nosti i kvalitet, jer dobro znamo {ta nas o~ekuje. Igrali smo i ranije u zgusnutom rasporedu, igrali smo pod pritiskom i znamo sigurno {ta nam je ~initi da ispunimo sve {to `elimo i {to se od nas o~ekuje - zakqu~io je Stankovi}. M. R.


[TOPERVOJVODINEDANIELMOJSOV SPREMANZADUELSAZVEZDOM

Pobeda vodi u Evropu Polako,alisigurno,primaklo seiposledwekolofudbalskeSuperligeSrbije.Onojeodlu~uju}e izanovosadskogsuperliga{a,kojidr`itre}upozicijunatabeli, koja ga vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope. Me|utim, Novosa|anitupozicijunisuosiguralii ostajeim{ansadasvere{euderbijuitouduelusaosvaja~emnacionalnogkupaCrvenomzvezdom. Nisu Beogra|ani bauk, jer Vo{a ih je dobila na Marakani (2:0), a `elitoimoraina„Kara|or|u”. DanielMojsov,kojiigranamestu {topera, spada me|u osnovne polugetimanovosadskihcrvenobelih. - Posle pobeda i minule dve utakmice,na„Kara|or|e”namdolazi kvalitetna ekipa, koja je osvojilaKup-naglasiojeMojsov. -Me|utim,mimoramodaslavimo utomdueluiplasiramoseukva-

SPORT

c m y

dnevnik

-Imamokvalitetnijitim.PobedilismoihnaMarakaniiunedequ moramo da odigramo kako znamoiumemo.Dakle,koncentrisano,jakoidagre{kesvedemona minimum. l Vamane}ebitilakonapoziciji na kojoj igrate u timu. Kakonatogledate? - Nikome ne}e biti lako, a ne samomeni.Imajudobrefudbale-

Sve utakmice u 15 ~asova ZajednicaSuperligeSrbije promenila je prethodnu odluku o vremenu po~etka svih utakmicaposledwegkola,koje seigraunedequ.Sveutakmice po~e}eu15~asova,umestou17 sati,kakojeranijenajavqeno.

17

ZVEZDASPASLASEZONUOSVAJAWEMKUPA

Najava boqih dana Nakon dvogodi{we pauze u vitrine crveno- belih u Muzej na na{em najve}em stadionu unet je trofej, 24. namewen pobedniku nacionalnog Kupa.Prekinutipostdoneoje silnuradostutaborZvezda{a, a videlo se to dobro i u Kru{evcuposlezavr{etkafinalne predstave u najmasovnijem takmi~ewu. Zvezda je zaslu`ila uspeh, ali realno imala je obilatu pomo} sportske sre}e protiv borbenih i otpisanih ^a~ana.Uprvomdelume~aBorac je mogao do ranog vo|stva od2:0. - Nismo otvorili susret kakosmo`eleliikakojetrebalo.Velikajebilaobaveza,bez prava na kiks, da se peharom odu`imo navija~ima za nesebi~nu podr{ku tokom sezone. Tonasjesputalo.Trglismose navreme,preuzelikonceigreu svoje ruke, na kraju opravdali ulogu favorita. Puno zna~i ovajtrofejzamladuekipu,koja }e u narednom prvenstvu sigurno napasti titulu- konstatovaojekapitencrveno-belih NikolaMiki}. Renoviraniiosetnopodmla|eni satav u zimskoj pauzi ve{to je predvodio trener Robert Prosine~ki, koji se okitioprvimpeharomnaklupi. -Svezaslugepripadajumomcima, koji su sjajno radili tokom prole}a. Potvrdili su da imajukarakterikvalitet.Ovo jenagradaipodsticajzabudu}nost. Bili smo pod velikim pritiskom,jernijejednostavno dobitiduelukojemsiunapred

FudbaleriCrvenezvezde

progla{en za pobednika. Bilo je problema u prvom delu, dve {anse rivala, ali smo potom apsolutnodominiraliizaslu`eno se popeli na tron- istakaojeProsine~ki. Kqu~nimomentizarenesansu posrnule ekipe vezani su za pobedenadPartizanom. -Prekinulismodominaciju kom{ija koja dugo traje. Tri vezanatrijumfavratilasusamopouzdawe i motivaciju za rad.Jedanciq,trofejuKupu, smo ispunili. Idemo daqe, uz nadu da dolaze lep{i dani za Zvezdu. Verujem u ove momke,

Ve~iti u trci za Mudrinskog

mogu dobro da se sna|u i na evropskoj pozornici. U doma}im okvirima obaveza Zvezde je da juri{a na duplu krunu. Logi~no je da svi `elimo da vratimo titulu na Marakanu, pajetoprioritetnizadataku novojsezoni-zakqu~iojeProsine~ki. Delimi~no (ne)uspe{na sezonajespa{ena,Zvezdajedobilapotrebanvetarule|a.Kako }e izgledati daqi planovi rukovodstva jo{ uvek je nepoznato.Uostalomod25.do28.majau Qutice Bogdana 1a bi}e obavqeni izbori, ali na kormilu

reunapaduitonasvimpozicijama.Me|utim,ve}samrekaodasmo kvalitetnijiitimeseneoptere}ujem.Mojaulogajedaihzadr`im inedozvolimbilokakvoiznena|ewe. Imam odli~ne momke i ispredsebeinebrinemmnogo. l Kakavjemotivuekipi? -Veliki,dave}inemo`ebiti. Da}emo sve od sebe, pa da mirno odemonaodmor.@elimdanavija~ido|uu{tove}embrojuibodre nasnapravina~in.Tonamjestimulansvi{e-naglasiojeDaniel Mojsov. M.Pavlovi}

ostajeidaqeVladanLuki}kao jedinipredsedni~kikandidat. -Preostajenamdamaksimalnokorektnoidobroodigramoi posledwume~uprvenstvu,unedequ protiv Vojvodine. Sledi odmor,aprethodno}emosepozabavitiikadrosvkomproblematikom. Nadam se, a imam i uveravawekluba,daekipaostajenaokupu.Jedinouslu~ajuizuzetno povoqnih finansijskih ponudasumogu}inekiodlasci, aliodmahbireagovaliisaanga`aovawem odre|enih poja~awa-konstatovaojeProsine~ki. Z.Rangelov

Bili} testira Partizan Fudbaleri Partizana priprema}esezaLigu{ampionaod 11.junazakadajezakazanookupqawe.Sedamdanakasnijeekipa}eoti}inaTaru,adrugideo priprema,od28.junado10.jula obavi}euSlovenijinaPohorju. Crno-beli su ve} ugovorili nekolikotestme~evanaPohorju,azanimqivojeda}eimjedan od protivnika biti moskovska Lokomotiva, koju }e posle EvropskogprvenstvauPoqskoj

DanielMojsov

lifikacije za Ligu Evrope. Na tajna~inispuni}emojedanciqi nekako anulirati slabije rezultateukupuiprvenstvu. l Da li imperativ pobede mo`e da bude i ma~ s dve o{trice? -Naravnodamo`e.No,mismo spremnidaostvarimociq.Neinteresuje nas kako }e pro}i Radni~kiiJagodina.Pobedare{ava sve i mogu re}i da smo boqi od Zvezde. l Na osnovu ~ega to tvrdite?

petak18.maj2012.

{kimPlzenom,averovatnoisa poqskim{ampionomSlaskom. Ostajejo{samodasepotvrdi informacija da }e crno-beli u novu sezonu sa novim trenerom, a to }e, kako sada stvari stoje, biti Vladimir Vermezovi}. Iakojevi{eputaovogprole}a izjaviodanameravadaostaneu Partizanuida`elisacrno-belimauLigu{ampiona,jertoje ciq koji je pred sebe postavio, ba{kaoiupravakojagajedove-

Grant odlazi iz privatnih razloga

OgwenMudrinski

Napada~ Jagodine sjajnim partijamaudresuJagodineove sezonezapaozaokove~itimrivalima.OgwenMudrinskipreporodio je Jagodinu. Wegovi golovi pokrenuli su tim i doveli ga u poziciju na korak do odlaskaukvalifikacijeuLigu Evrope. Strelac devet prvenstvenih pogodaka s pravom sena{aonametinajve}ihsrpskih klubova u predstoje}em prelaznomroku. -Istinaje,zaMudrinskogse interesujuiPartizaniCrvenazvezda.Alinesamooni,ve} ikluboviizinostranstva.ZagrizlisuNemci,autrkususe

ukqu~ili i Turci - istakao je menaxernapada~aJagodineZoranPavlovi}. Situacija oko nastavka karijeremladogreprezentativca Srbijeuskorobimogladabude poznata,budu}idajewegovmenaxer najavio sastanak sa ~elnimqudimaJagodine. - Razgovara}emo sa ~elnicima Jagodine i nakon toga ima}emo~istusituaciju-dodaoje Pavlovi}. Dvadesetogodi{wi Mudrinski je u Jagodinu stigao ove sezoneizVojvodine,aigraoje napozajmicuuHajdukuizKule iNovomSadu.

Pruensa sudi finale Lige {ampiona Evropskafudbalskaunijasaop{tila da }e portugalski abritar Pedro Pruensa deliti pravdu na me~u finala Lige {ampiona Bajern - ^elsi, 19. majauMinhenu.PedroPruensa ima41godinu,aovesezonenije sudioni^elsiju,niBajernu. Portugalac }e nakon finala Lige {ampiona suditi i na

utakmicama Evropskog prvenstvauPoqskojiUkrajini. PruensasanalistisudijaMe|unarodne fudbalske federacije(FIFA)nalaziod2003.godine, a ovda{wa javnost imala je priliku da ga vidi na delu jesenas,kadajeuBeogradusudiome~ kvalifikacijazaEURO2012izme|uSrbijeiItalije(1:1).

TrenerPartizanaAvramGrantpotvrdiojeda}enakrajusezonenapustitiklub,alinijehteodaotkrivaprivatnerazloge zbogkojihjedoneotakvuodluku. -Tu`ansam,alitakavje`ivot.Svitrebadagledamonapred, ubudu}nost,iklub,inavija~i,ija.Pro{lenedeqesamdoneo odluku da iskoristim klauzulu iz ugovora i odem - rekao je Grant. Izraelski stru~wak je pojasnio i da je ranije imao sli~ne klauzule,uzobja{wewedajeonapostojala,jernijedobropoznavaozemquiliguukojudolazi. -Izprivatnihrazlogaodlu~iosamsezaovuopciju.Mojplan biojedaostanemdu`e,ali,uvekseu`ivotudesine{toneplanirano.Detaqebihzadr`aozasebe-dodaojeGrant. i Ukrajini, preuzeti dosada{wi selektor hrvatske reprezentacije Slaven Bili}. Osim sa Lokomotivom, Partizan }e naPohorjuodigratiiutakmice protiv [turma iz Graca, ~e-

la za masne pare, Avram Grant odlazisaklupecrno-belih. Grantjeusreduprirediove~eru u restoranu „Milagro” za igra~ei~lanovestru~nog{taba,apotomoti{aouNema~ku.

I ~etvrto mesto vodi u Evropu Superliga{i koji u nedequ osvoje tre}e i ~etvrto mesto igra}e u kvalifikacijama za LiguEvrope. Partizan }e igrati u kvalifikacijama za Ligu {ampiona. Crvena zvezda }e kao osvaja~ Kupa Srbije poku{ati da se kroz preliminarne runde domogne Lige Evrope. Na evroscenu}eitre}i,odnosno~etvrtitimizSuperlige. Borac nije uspeo da kroz masovnije doma}e takmi~ewe stigne do Lige Evrope, {to je automatski omogu}ilo ~etvrt-

plasiranom timu u prvenstvu Srbije da iza|e na me|unarodonu scenu ovog leta. Za ta dva mestaboreza~etiritima,koja }e o evropksim putnicima odlu~ivati u posledwem kolu. Najboqe {anse ima Vojvodina, kojajetre}asa49bodova,aliu posledwem kolu do~ekuje Crvenu zvezdu. Jagodina i Sloboda imaju po 48 bodova, a Radni~ki iz Kragujevca 47. ]urani igraju u Jagodini protivNovogPazara,Slobodagostuje na Karaburmi, a crveni |avoliRadunaBawici.


18

sport

petak18.maj2012.

dnevnik

DANAS I SUTRA „KUP MA\AR SOA” U SENTI

FINALE KUPA SRBIJE

Kraqica proslavqa 130. godi{wicu Atletski sport u Sentidanasisutra, proslavi}e vredan jubilej 130. godi{wicu Sen}anskog atletskog kluba, a po tradiciji istinski przanikkraqicesportovauvaro{ikrajTisebi}eiodr`avawe me|unarodnog mitinga za 52.Kup„Ma|arsoa”. Usen}anskomDomukulturedanas u 18 sati bi}e predstavqena prigodnamongrafijao130.godi{wiciatletskogklubaSAK,koju je priredio predani hroni~ar LasloTaboro{i,aobele`avawe jubileja prati i prigodna izlo`badokumenataifotografijaiz istorijekluba.Gradskistadion u Narodnoj ba{ti sutra od 15. 30satibi}epopri{tenadmetawaatleti~araumu{koji`enskoj konkurenciji za 52. Kup dnevnoglista„Ma|arso”.Zbog u~e{}a na mitingu svetske serije u Ju`noj Koreji izosta}e lawskinosiocitrofeja,reprezentativci Srbije baca~ kugle AsmirKola{inaciskaka~ica udaqIvana[panovi},alikakonajavqujudoma}iniizSAKaiporedizostankanekihatleti~ara zbog u~e{}a na drugim mitinzima u trci za ispuwewe norme za predstoje}e Olimpij-

ske igre, konkurencija }e biti solidna. U~e{}e je prijavilo 110takmi~araizSrbije,Bosne i Hercegovine, Republike Srpske,Ma|arske,HrvatskeiSlovenije, me|u kojima }e tako|e biti nekolicina koji jure normuzaLondon. Predvi|ena su takmi~ewa za mu{karce na 110 m prepone, 100,400i800m,skokudaq,bacawe kugle, bacawe kladiva i bacawe kopqa, a za `ene 100 m prepone, 100,400i1500m,skokudaq,bacawekugleibacawediska. Redakcijadnevnoglistanama|arskomjeziku„Ma|arso”peharima nagra|uje najuspe{nijeg takmi~araitakmi~arkuzanajboqi rezultat, plakete AS Vojvodine pripa{}e takmi~arima sa teritorije Vojvodine, a doma}iniizSAK-asupripremilipehare za najboqeg takmi~ara i takmi~arkuizsvojihredova.Pobednicima u svim disciplinama namewenesuirobnenagradekojeje obezbedio„Ma|arso”.Poredtogadodequjuseimemorijalnipehariuznakse}awanaistaknute sen}anske atleti~are u bacawu diskaMilo{aKova~evi}iubacawukugleCvetePerovi}Jovanovi}. M. Mitrovi}

Deoistorijesen}anskeatletike:TreneriSAK-aod1946.do2012.

KRKI] ZA SADA NE]E IGRATI ZA SRBIJU

SVETSKI KUP U MILANU

Mirosavqevu izmakla medaqa

Roma va`nija od reprezentacije Krk i} je ro| en u Barseloni i igrao je za {pansku reprezentaciju, ali samo jednu utakm ic u pre ~et ir i god in e, {tozna~idabi,ukoliko`eli, mogaouskorodaobu~edres’orlova’. BojanKrki}juniorseodtrenutka kada je Fudbalski savez

ni{taprotivdaostaneinastavi da igra u dresu ’vu~ice’. Me|utim,postojimogu}nostidase vratiuBarselonu,anebihpri~aoiodrugimponudamaiz[panijeiEngleske-rekaojeKrki} senior. Krki} senior ne krije da je wegovsinrazgovaraosaqudima iz Fudb als kog sav ez a Srb ij e,

BojanKrki}

Srbijeobjavio`equdasetodesinijeogla{avao,awegovotac Bojan Krki} senior rekao je da sadaotomeinerazmi{qa. - Bojan samo razmi{qa o nastavku karijere i to je u ovom trenutku prioritet. Dakle, najva`nije pitawe je gde }e nastaviti karijeru. Wemu je u Romi sjajno,zadovoqanjeinebiimao

alineotkrivasakimta~no. - Dogovor je bio da o tome ne pri~amo. Zato mogu samo da ka`em da je istina da sam dobio poziv od FSS pre dva meseca i da sam ponosan {to je taj poziv stigaoizSrbije-rekaojeKrki} senior. - Volim Srbiju, pa tam o sam ro| en, zap o~ eo da igram fudb al, nap rav io nek u

karijeru, iz Srbije sam oti{ao u[paniju.SinBojanjero|enu Barseloni,aliionvoliSrbiju izaistanemogudaiska`emzadovoqstvo {to ~elnici Saveza smatrajudabimogaodapomogne reprezentaciji.Nebihvoleoda seponoveonepri~eodprenekolikogodina.Itadasegovorilo dabiBojanmogaodaigrazaSrbiju, a on se opredelio za [paniju.Mnogisunastadanapalii tonasjeba{pogodilo.Jer,bilo je nelogi~no da odbije poziv [panije,zemqeukojojjero|en, a tada je zaista igrao dobro za Barselonu. Krki} senior je naglasio da fudbalerRomenedajetrenutno intervjuejermujepotrebanmir kakobidoneoodluku. - Mogu samo da ponovim da je kqu~ karijere sada u Bojanovim rukamaidaonmoradasveodmeri,prese~eiodlu~ise{ta}ei kakodaqe.Mirnamjeneophodan, a najmawe nam trebaju sada neke izmi{qene pri~e. Bojan nikome nijedaointervju,ajasamre{io daoovomepri~am.Dakle,akose ne{to i pojavi u medijima, bi}e izmi{qeno. Zaista bismo bili jakopogo|enidanegdeiza|epri~a da Bojan, na primer, ne}e da igrazaSrbiju.Iline{tosli~no.Jer,natutemuzasadanemamo nikakav komentar- rekao je BojanKrki}senior.

OP[TINSKA LIGA TITEL – @ABAq

Ubedqivi Titeqani Titel – Sloga 3:0 (1:0) TITEL: Sportski centar, gledalaca 60, sudija: M. Ili} (Gardinovci). Strelci: Tot u 42.Kova~u60.iKosti}u86.minutu.@utikartoni:Miladinovi}, \uri~i}, [oli} i Mra~ajac (Titel), a Ma|ar, Krkqu{, To{i}, Barna i Gavari} (Sloga). Crveni karton: Barna u 76. minutu(Sloga). TITEL: \uri~i}6,Cetewi6, Mra~ajac6,Kuqa6,[u{a6,[oli} 6, Hucki 7, Miladinovi} 6, Ili}6(Kosti}6),Tot7,Kova~6. SLOGA: Cvejin 6, Jov~i} 6, Ma|ar6,Gavari}6,Makivi}6, Barna 5, Milojevi} 6, Berak 5, Krkqu{ 7, To{i} 6, Mladenovi}6.

Titeqanibezkreatoraekipe @ivanaJelina,Lo~kogkojiizdr`avakaznuibezodli~nogM. Paji}a prikazali su bledu partijuiakosusvojenajbli`ekom{ije savladali ubedqivim rezultatom. Najlep{i gol je bio tre}i, posledwi.Totjeiskosacentrirao. U srcu {esnaesterca najusp{enijiuskokubiojeKosti} kojiglavomposlaoloptuumre`u. Gosti iz Loka predstavili su se u dobrom izdawu, imali sutri-~etiriizgledneprilikezagolaliizgledafizi~ka spremajebilasaveznikdane{to vi{e u~ine. Ipak najbo-

TITEL:Titel-Sloga(Lok)3:0,^URUG:Hajduk-Jedinstvo(Gospo|inci) 4:1, MO[ORIN: Mileti} - Obili} (Vilovo) 3:0 (pf). Slobodan je bio @SK(@abaq). 1.@SK 21 19 2.Titel 21 16 3.Mileti} 21 15 4.Obili} 22 7 5.Jedisntvo(-3)22 7 6.Hajduk(^) 22 6 7.Sloga(-1) 21 5

1 1 108:10 1 4 68:27 0 6 68:35 0 15 29:74 0 15 41:78 0 15 27:75 0 16 22:79

58 49 45 21 18 18 14

qu priliku da poravna rezultatimaojeGavari}u49.minutu, kada se na{ao sam pred protivni~kim golom ali se spetqao. @. M.

Olimp ij ac Nem awaMirosavqevosvojioje~etvrtomestou dis cip lin i MK pu{ka trostav (3h40 metaka) na Svetskom kupu u Milanu sa 1.266,3 (1.169) krugova. ^lanu streqa~ke dru`ine Novi Sad 1790 za 0,7 krugva izmakla je bronzana medaqa. I u finale jeMirosavqevu{aosa~etvrtim rezulttaom i tu se posle peteserijeuplej-ofu(97,3)i zadr`ao. Do bronze je sa {e-

Pobedio je Amerikanac Xejson Parker sa 1.273,1 (1.173) isp red Ital ij an a Nik ol e Kamprianijasa1.270,7(1.172), kojijeuMilanuslaviovazdu{nom pu{ kom. Drug i na{ predstavnik u trostavu Stevan Pletikosi} zauzeo je 39. mestosa1.150krugova. - Posle lo{eg rezultata u le`e}emstavu(389)moraosam da zapnem u ostala dva stava (stoje}i 390, kle~e}i 390) i „izvu~em”rezultatzafinale.

N[K DDOR poveo U hotelu “[umarice” u Kragujevcu odi- grano je drugo kolo FinalakupaSrbije.U pro{lomjavqawukonstatovali smo da takmi~ewe poseduje kvalitet, me|utim, taj kvalitet koncentrisan je, uglavnom, u tri kluba: Novosadskom [K DDOR-u,VodovoduiLastiine}emo pogre{iti ako ve} sada prognoziramo da su za wih rezervisane medaqe a me}usobni susretire{i}eredosled.Ve}u tre}em kolu predstoji susret dvereprezentativneekipeNovosadskog [K DDOR-a i Vodovoda.UdosadaodigranadvakolaekipaStarePazovejedinaje oba susreta odigrala nere{eno azanimqivostjedasusvihosam partija zavre{ene nere{enim rezultatomiakosutobileborbenijepartijenego{tosupartije u Moskvi izme|u Ananda i Geqfanda! Rezultati 2. kola: Novosadski[KDDOR–MetalacTakovo (Gorwi Milanovac) 3,5:0,5, Radni~ki (Kragujevac) – Vodovod(Kragujevac1:3,Lasta(Beo- grad) - Vaqevski [K 2005 3,5:0,5,Jugovi}(Ka})-Banovci Dunav 3,5;0,5, Stara Pazova – Trep~a (Kosovska Mitrovica) 2:2,Borac(^a~ak)-BAS(Beograd)2:2,PTT(Beograd)-O[K Para}in1:3,Hercegovacslobodan. Plasmanposle2.kola:1.Novosadski[KDDOR6(7),2.Lasta 6 (6,5), 3. Vodovod 6 (5,5), 4. Jugovi} 5,5, 5-6. Vaqevski [K 2005, O[K Para}in 3 (4), 7. Radni~ki3(3,5),8.MetalacTakovo3(3),9-10.BanovciDunav, Hercegovac 3 (2,5), 11. Stara Pazova2(4),12-13.BAS,Borac 1 (3,5), 14. Trep~a 1 (2,5), 15. PTT0(2,5). B. D. ME^ ZA TITULU SVETSKOG PRVAKA

I ~etvrti remi U galeriji TretjakovuMoskviodigrana je i ~etvrta partija me~a za titulu svetskog{ampiona.Akonijedozvoqenosmrtnicimadahulenabogoveutakovisokorangiraju}em me~u onda nemamo nikakvih komentara na do sada odigrane partije. Ali, ipak, sti~e se utisak da su za svoje pripreme akteri anga`ovali stare italijanskefudbalsketrenerekoji su bili stru~waci za akcije kakoneprimitigol.

Geqfand – Anand Poluslovenskaodbrana 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6 5.Sf3 a6 6.b3 Lb4 7.Ld2 Sbd7 8.Ld3 0–0 9.0–0 Ld6 10.Dc2 e5 11.c:d5c:d512.e4e:d413.S:d5S:d5 14.e:d5Sf615.h3Ld716.Tad1Te8 17.S:d4Tc818.Db1h6.

NemawaMirosavqev

stog mes ta stig ao Bel or us Ilia ^erh ei k a sa 1.267,0 (1.167) i to drugim finalnim rezultatom od 100,0 krugova. Ina~ e, Mir os av qev je pred pos ledw i hit ac imao prednostod1,3kruga,alije^erhaikaposledwimmetkomupucao 10,6, nas up rot weg ov ih 8,6.

Svetlojenapo~etkubilotakvodasumetebqe{tale,{to mi smeta, ali sam se kasnije navikao - rekao je Mirosavqev. Danas }e na vatrenu liniju dame MK pu{kom trostav i MK pi{toqem 30 plus 30 metaka. G. M.

DANAS NA RUKOMETNIM TERENIMA Superligazamu{karce -BEOGRAD:Crvenazvezda-@elezni~ar 1949 (18), Obili} - Rudar (18), LAZAREVAC: Kolubara-Napredak(19). Prva mu{ka liga - ZREWANIN: Proleter Agro`iv Zlatar(19). Druga mu{ka liga, sever FUTOG:MetalacAV-Radni~ki ([) (19.30), NOVI SAD: Radni~ki - Hercegovina (16.15), SOMBOR: Somborelektro-Napredak().

Druga `enska liga, sever VRBAS: Vrbas - Srem (20), SOMBOR: Ravangrad - Pan~evo (19), KOVIN: Radni~ki Kikinda2(20),TEMERIN:temerin-Spartak(D)(19.30). Prvavojvo|anskamu{kaliga -PRIGREVICA:Prigrevica - Grafi~ar (20.30), NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Slavija (20), CRVENKA: Crvenka VojvodaStepa(19.30). Prvavojvo|anska`enskaliga BAJMOK:Topola-Obili}(19).

Kada su rivali natrpali sve svoje figure koje su mogle da stanu po d-liniji do{lo je i vreme raspleta:  19.Sf5 L:f5 20.L:f5Tc521.Tfe1T:d522.Lc3 T:e1+ 23.T:e1 Lc5 24.Dc2 Ld4 25.L:d4 T:d4 26.Dc8 g6 27.Lg4 h5 28.D:d8+ T:d8 29.Lf3 b6 30.Tc1 Td6 31.Kf1 a5 32.Ke2 Sd5 33.g3 Se734.Le4Kg7remi. B. Dankovi}

e–mail adresa sportske rubrike „Dnevnika” je: sport@dnevnik.rs


SPORT

c m y

dnevnik

petak18.maj2012.

19

TURNIR U RIMU

Novakpreokretom do~etvrtfinala

VaterpoloreprezentacijaSrbije

UDOVI^I] ODREDIO [IRI SPISAK IGRA^A ZA OI

Beziznena|ewa Se lek tor srp skih va ter po li sta De jan Udo vi ~i} sa op {tio je {iri spisak igra~a za Olimpijske igre, na kojem se nalazi 20 kandidata. U odnosu na spisak za Evropsko prvenstvo u Holandiji, na kojem je na{a selekcija osvojila zla to, ne ma ve }ih iz me na. Pripreme po~iwu 21.maja na Ta{majdanu ali na wima ne}e biti Udovi~i}a, Prlainovi}a, Pijetlovi}a, Filipovi}a, Niki}a i Ra|ena, koji }e se timu prikqu~iti kasnije. Na spisku su - golmani: Soro (Partizan Rajfajzen), G. Pijetlovi} (Crvena zvezda), B. Mitrovi} (Debrecin), @ivo ji no vi} (Par ti zan), cen tri: Niki} (Kamoqi), D. Pijetlovi} (Pro Reko), P. Filipovi} (Partizan Rajfajzen), E{kert (Be o grad), be ko vi: Udo vi ~i} (Mla dost), Alek si} (Solnok), Ra|en (Hios), Ma to vi} (Voj vo di na), de sna stra na: Go ci} (Sol nok), F. Fi li po vi} (Pro Re ko), L. [apowi} (Partizan Rajfaj-

zen), Mandi} (Partizan Rajfajzen), leva strana: Prlainovi} (Pro Reko), Mitrovi} (Par ti zan Raj faj zen), ]uk (Partizan Rajfajzen), A. [apowi} (Berkli). - U~esnici fajnal fora }e odmarati do 1. juna. Niki} ima obaveze u Kamoqiju, a Ra|en se oporavqa od povrede prsta. Pripreme u junu }e po~eti testirawem u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije - rekao je Udovi~i}. Program priprema je razra|en u detaqe. Za 8. juni je pred vi |en Dan va ter po la u Ko{utwaku na bazenu Zavoda. Od 12. do 22. juna }e se ekipa biti u Krawu, a potom slede provere na turnirima u Kosenci, od 26. juna do 1. jula, i Portugaleteu, od 5. do 8. jula. Predvi|en je i zajedni~ki rad sa Italijom u Subotici i Grcima u Atini. - Planirali smo da krenemo sa mawim brojem igra~a, ali su nas povrede naterale da taj broj bude na po~etku 20. Spi-

POTPISANSPORAZUMOSARADWIIZME\U VOJVODINE I KRAWA: Vaterpolo kluboviVojvodinaiKrawpotpisalisuju~euprostorijama Novosa|ana sporazum o poslovnoj saradwi.Parafnasporazumstavilisupredsednici Vojvodine Zoran Vu~kovi} i Krawa Samo Perme. Potpisivawu su prisustvovale i legende ova dva kluba Milenko Batura (Vojvodina) i Verko ^pajakovi}(Kraw). - Radujem se {to smo potpisali ovaj sporazum. Mive}du`evremevremesara|ujemosaVojvodinom,pasmoodlu~ilidatopodignemonavi{ino-

sko ve }e mo kra ti ti po sle Krawa i Portugaletea - naglasio je Udovi~i}. U stru~nom {tabu }e biti i Dejan Savi}, koji }e posle turnira u Italiji nastaviti rad sa selekcijom mla|ih kategorija, i psiholog Marija An dri ji}-Ha i ma ni. Sta ri ~la no vi stru~ nog {ta ba su tre ne ri De jan Sta no je vi}, Vladimir Pavlovi} i Milo{ ]iri}, dr Neboj{a Jeremi}, fizioterapeut Goran Golubovi} i tim menaxer Marko Stefanovi}. - Od re di li smo pro gram. Imali smo nameru da formiramo i B selekciju sa igra~ima koji ne}e biti na pripremama i sa vaterpolstima koji }e posle Krawa i Portugaletea napustiti ekipu. Na`alost, nije bilo mogu}e napraviti za wih adekvatan program, a i finansije nisu takve da bismo mogli da uradimo sve {to `elimo. Idemo po starom modelu, ciq su {to boqe pripreme i zdravqe igra~a - rekao je Udovi~i}.

vo,apo{tosuNoviSadiKrawgradovipobratimi videli smo priliku za nadogradwu. Mi radimo u razli~itim sredinama i uslovima, ali po{to sportudru`ujenadamoseda}emorazmenomigra~aitrenerauspetidauradimone{tovi{e-rekao jeSamoPerme. ZoranVu~kovi}senadovezaodajesvakiobliksaradwedobrodo{ao. - Najve}i dobit }e biti u razmeni dece, da igra~iizKrawane{tonau~eodnasidana{a decane{tonau~eodwihipritompostanudobriprijateqi. Tekstifoto:G. Malenovi}

Srbijas84takmi~ara uLondonu Na 31. sednici Predsedni{tva Olimpijskog komiteta Srbije saop{teno je da Srbija do sada ima 84 kvalifikovanih sportista u 14 sportova. [ef Mi i sje za Olim pij ske igre u Londonu profesor doktor Branislav Jev ti} in for mi sao je pred sed ni {tvo da je od prethodne sednice tim Srbije ja~i za 24 sportista i da ima pred stav ni ke u ~e ti ri no va sporta: xudou, rvawu, stonom tenisu i rukometu.

On je napomenuo da je kajka{ki deo Olimpijskog tima ja~i za `enski dvojac i da }e uz Oliveru Jevti}, Srbija u Londonu imati jo{ dvoje predstavnika u maratonu. Ukoliko bi odbojka{i i odbojka{ice izborili plasman na Igre, Srbija bi na Olimpijskim igrama imala predstavnike u ukupno 15 sportova. [ef Misije Srbije za London najavio je niz koordinacionih sastanaka sa predstavnicima saveza koji imaju kvalifikovane sportiste za Olimpijske igre.

Prvi reket sveta Novak \okovi} plasirao se u ~etvrtfinale Mastersa u Rimu, trijumfom nad Argentincem Huanom Monakom. \okovi} je do {estog trijumfa u isto toliko me|usobnih duela sa argentinskim teniserom do{ao sa 4:6, 6:2, 6:3, posle dva sata i 21 minuta igre. Najboqi teniser na svetu nije pru`io sjajnu partiju protiv Monaka, a do trijumfa je do{ao posle preokreta, po{to je izgubio prvi set. Veliki problem obojici je pravio jak vetar u Rimu, ali su u prvom setu presudile brojne gre{ke koje je \okovi} napravio. U nastavku srpski teniser je prona{ao pravi ritam, a kada je izjedna~io nije dao Argentincu ni {ansu da ga prvi put u karijeri pobedi. \okovi} je bio prvi na servisu i bez problema je osvojio gem za vo|stvo od 1:0, da bi Monako uzvratio. Tako je bilo i u naredna dva gema, pre nego {to je Argentinac u petom iskoristio gre{ke prvog reketa sveta, napravio brejk i poveo sa 3:2. \okovi} je imao {ansu da ugrozi Monaka na servisu, ali je argentinski teniser uspeo da se vrati i obezbedi prethodno osvojeni brejk. Posle sigurnog servis gema \okovi}a, Monako mu nije dozvolio ni najmawu {ansu da do|e do brejk {anse pa je u devetom gemu srpski teniser servirao za ostanak u prvom setu. Novak je imao velikih problema u tom gemu, Monako je imao ~ak dve set lopte, ali se prvi reket sveta dobro odbranio i smawio na 5:4. U desetom gemu vo|ena je najve}a borba u dotada{wem delu me~a, \okovi} je prvi do{ao do prilike za brejk, da bi Argentinac

Novak\okovi}

uzvratio, a posle nekoliko neiskori{}enih prilika osvojio set. Samo trenutak ranije, \okovi}u je stradao reket, po{to ga je iznerviran svojim gre{kama bacio. Srpski teniser je bio siguran i na po~etku drugog servisa, a potom je uspeo da na momente ugrozi servis Monaka, ali ne dovoqno za brejk. Ipak, brejk je vi|en odmah potom, ali od strane Argentinca, kojem je \okovi} svojim gre{kama poklonio vo|stvo od 2:1. To je najboqeg tenisera na svetu nateralo da zaigra agresivnije, {to se isplatilo, po{to je bez izgubqenog poena vratio brejk za 2:2. \okovi}

je odmah potom poveo, a uz novi brejk vrlo brzo do{ao i do vo|stva od 4:2. Ve} posle narednog gema Monako je do{ao u situaciju da servira za ostanak u setu, u ~emu nije uspeo, ve} je \okovi} izjedna~io na 1:1 u setovima sa 6:2. Velika borba vi|ena je u tre}em setu, obojici je mnogo smetao vetar koji je uslovqavao povremene prekide, ali su i \okovi} i Monako bili veoma agresivni, a brejkova u prvih nekoliko gemova nije bilo. To se promenilo u osmom, kada je \okovi} uspeo da oduzme servis Argentincu, povede sa 5:3 i ve} u slede}em gemu re{i me~.


20

S PORT

petak18.maj2012.

VOJVODINASRBIJAGASDANASGOSTUJEPARTIZANU

PREDKVALIFIKACIONUREGATUZAOIULUCERNU

Motivisanidomaksimuma Ko{arka{i Vojvodin e Srb ij ag as a danas idu na megdan vode} em Part iz an u . Dakle,predcrveno-belimaje jo{jedan,vaqdainajte`iispit u ovoj sezoni. Aktuelni {ampiondr`iprvupozicijuu Superligi, a Vo{a je na ~etvrtoj poziciji. Novosadski superliga{ je u prvom delu prvenstva savladao crno - bele na svom terenu s deset ko{eva razlike. Me|utim, Vojvodinajeuprethodnadvakola osetila pora`ena i to u posledwimsekundamame~aitakodo{lausituacijudaseborizapolufinale. -Nemate`egrivalaodPartizana, naro~ito u ovom trenutku-istakaojeprvistrateg Vojvodine Sini{a Mati}. - S wima moramo da igramo mnogo koncentrisanije i ja~e, nego u duelu s Mega Vizurom(83:85). Crno-beli}eimatimnogomotivadanaspobede,alininama motivne}enedostajati.Imamo gazaistamnogo. O~iglednojedaglavniigra~i Vojvodine nisu u formi u kojoj su bili. To je potvrdio i Mati}. - Ima mnogo razloga za to, jer momci ne mogu da igraju u

AGRO@IVSUPERLIGA

Danas PartizanMTS-Vojvodina (18.00,RTS2) Radni~kiKG-Hemofarm (19.00) Sutra Radni~kiFMP-C.zvezda (18.00) Nedeqa Mega-BKKRadni~ki (19.00)

1.Partizan 12 10 2 1018:845 22 2.Radni~kiKG 12 9 3 1003:958 21 3.C.zvezda 12 7 5 963:914 19 12 6 6 1013:986 18 4.Vojvodina 5.Radn.FMP 12 5 7 944:976 17 6.MegaVizura 12 4 8 1001:1057 16 7.BKKRadni~ki12 4 8 949:1018 16 8.Hemofarm 12 3 9 914:1051 15 Uslede}emkolu(23.maja-sreda)sastajuse:VojvodinaSrbijagas-Radni~kiFMP,Hemofarm[tada-MegaVizura,BKKRadni~ki-PartizanMTS,Crvenazvezda-Radni~kiKG.

AdutNovosa|ana:StrahiwaMilo{evi}

Foto:F.Baki}

Pe{i}ka`wensa100.000dinara Rukovodstvo Agro`iv Superlige kaznilo trenera Crvene zvezde Diva zbog komentarisawaodlukasudijaposleporazaodPartizana.Ka`weniklubzbognavija~a. -Su|ewejezabrawenokomentarisatiimislim dajetononsens,alimoramdaka`emdajenamernali~nagre{kaAndrejeMilutinovi}are{ila me~,apretoganaistomigra~unijesviranudarac laktom koji je dobio od igra~a Partizana, kojeg ne}u da imenujem. Mislim da je morala da bude sviranaobostrana.Naistina~insunamodlu~ene utakmice sa Radni~kim, Vojvodine- rekao je SvetislavPe{i}poslepetogovosezonskogporazaodcrno-belihizaradionov~anukaznu. DirektorSuperligePredragBoji}propisaomujekaznuod100.000dinara,aupisanom

obrazlo`ewu pi{e da je „trener KK Crvena zvezdeDivaka`wenzbogizjavaumedijimai komentarisawa su|ewa shodno ~lanu 61 E Propozicijatakmi~ewa”. Podsetimodajeiskusnitrenerve}ka`wavanovesezonezbogsli~nihkr{ewapropozicijainesportskogpona{awapremasudijama. KlubsaMalogKalemegdanamora}edaukasu lige uplati i dodatnih 80.000 dinara. Ve}i deo te svote (50.000) zbog vre|awa u~esnika me~a(MilanaMa~vana),a30.000zbogbacawa nateren~vrstihpredmeta. Ka` wen je i krag uj ev a~k i Radn i~k i, tako| e zbog vre| aw a u~es nik a utakm ic e sa Radn i~k im FMP. Mor a} e da plat i 50.000 din ar a.

istom ritmu celo prvenstvo. Nemamo dovoqno rutine i iskustva i zbog toga dolazi do nervozenaterenu,kojajeuzrok gre{kama.Tako|e,doposledwe dveutakmiceigralismodobro ba{ u fini{u, a sada me~eve gubimo u nekoliko posledwih sekundi. Ovaj duel je i derbi kola, a tojejo{jedanteretnale|ima novosadskomsuperliga{u. - Naravno, ne mislimo da se predamo.Me|utim,namajeveomabitnodasedobropripremimozaduelsaRadni~kimFMP, skojimigramouposledwemkolu u sredu na na{em parketu. Ta utakmica odlu~i}e ko }e u plej-of.Imalismosamo~etrdesetak sati da se pripremimo zaokr{ajsa{ampionomiube|ensamda}emopru`itidobar otpor. Mi u svaku utakmicu ulazimodapobedimo,pajetako i ovoga puta. Niko od igra~a nije povre|en i svi }e igrati dan as - zak qu~ io je Sin i{ a Mati}. Utakmica po~iwe u 18 ~asova,uzdirektanprenosnaRTS. M.Pavlovi}

Vujo{evi}na klupiCibone? Pojedini hrvatski mediji su objaviliinformacijudauprava Cibone`elidanasvojojklupi naredne sezone vidi Du{ka Vujo{evi}a.Navija~izagreba~kog kluba tra`e da trener ostane

nirao nijedan klub, a trenutno je na ~elu Sportskog dru{tva Partizan. Upitan da prokomentari{e mogu}nost preuzimawa Cibone, Vujo{evi}jezarekao:

BlatpreuzimaCSKA Ameri~ko-izraelski stru~wakovogletabikona~nomogao dasednenaklupu„armejaca”,po{to mu je 2008. Etore Mesina pokvarioposaoostankomuMoskvi. „Bog pra{ta - CSKA ne”, pisalo je na jednom od navija~kih transparenata istaknutih tokom Fajnal fora Evrolige u istanbulskoj dvorani „Sinan Erdem”. Neko }e na kraju sezone morati da plati ceh za poraz u prakti~no dobijenom finalu prot iv Olimp ij ak os a, a sve ukazuje na to da uvek ambicio- znaupravaklubane}eoprostiti litvanskom treneru Jonasu Kazlauskasu.

Izraelski mediji javqaju da }e kormilo CSKA verovatno preuzetiaktuelniselektorRusije Dejvid Blat, koji je zimus postigao dogovor oko produ`etkasaradwesapredsednikom Makabija [imonom Mizrahijem,alinijepotpisomipotvrdionamerudanastaviraduTel Avivu. Blat ov trans fer u CSKA mogao bi da bude zavr{en ve} krajemmajailipo~etkomjuna, kadasezavr{iplej-ofizraelskogprvenstvaiodli~nistrateg dop ut uj e u Mos kvu rad i priprema Rusije za predolimpijski turnir u Venecueli (28.jula).

Posledwa kvalifikacionaregatazaplasman na Olimpijske igreuLondonuodr`a}eseod20.do23.majaodr`atiu Lucernu. Put [vajcarske krenulesu~etirina{eposadekoje }epoku{atidado|udoolimpijske vize i da se tako na 30. Olimpijskim igrama pridru`e dvojcui~etvrcubezkormilara, kojisupro{legodineizborili plasmanuLondonnaSPnaBle-

elemenata i to je to. Konkurencija je jaka. Iznenadio me broj prij av qen ih pos ad a po{toihjemnogovi{enego{to jebioslu~ajpre~etirigodine na kval if ik ac ij am a za Peking. Osnovni ciq mi je, kao {to mi je uostalom u svakoj takmi~arskoj trci, da pru`im maksimum i da odveslam tehni~ki {to boqe. Nadam se da akobudetakonirezultatne}e izostati – rekla je Iva Obra-

IvaObradovi}

du. Posledwi poku{aj ima}e skifoviIveObradovi}iMarka Marjanovi}a, dubl skul Aleksandra Filipovi}a i Du{ana Bogi}evi}a, kao i ~etverac bez kormilara za lake vesla~e Nenad Babovi}, Milo{ Tomi}, Nemawa Ne{i} i Milo{Stanojevi}. Na kvalifikacionoj regati deli}esejo{potriolimpijske vizeuskifovimaipodveusvim ostalim disciplinama. Sude}i prema rezultatima u ovoj godini Iva Obradovi} je jedna od favoritkiwauskifu. – Spremno do~ekujem kvalifik ac ij e u Luc ern u. Nak on SvetskogkupauBeogradubilo jemalovremenadabiseforma zna~ajnijepodiglanavi{inivo. Najvi{e sam radila na poprav qaw u nek ih tehn i~k ih

dovi}kojaje}eseuLucernuza tri olimpijske vize boriti sa jo{16skifa{ica. Zadvamestaudublskulukoja vode u London Aleksandar Filipovi} i Du{an Bogi}evi} }e morati da se izbore sa jo{ 13 posada. Po re~ima Bogi}evi}a ciqna{egdublskulajedaosvojiprvomestouLucernu. Laki ~etverac nije iskoristioprilikudaselanenaBledu dokopa olimpijske norme. Biojeprviispodcrte.Uciqu {to boqe pripreme za Lucern propustiojeSvetskikupuBeogradu. Prema re~ima Nemawe Ne{i}aod11posadakoje}enastupitiuLucernu,poredna{e, najve}e{ansedasedokopajudve preostaleolimpijskevizeimaju ~amci Holandije, Novog ZelandaiSAD. J.G.

UMonpeqe poiskustvo

Lejkerseopet pogodiogrom - Takva vrsta poverewa godisvakomtreneru,svakom~oveku,alisetakviposlovine dogovarajuizme|unovinarai trenera, nego na drugom nivou.

Posledwabitka zaLondon

REPREZENTATIVCISRBIJEOTPUTOVALI NAEVROPSKOPRVENSTVO

PLEJ–OFUNBA

JasminRepe{a,ali{panskimedijiprenoseinformacijedase onve}dogovoriookopreuzimawaMalage. Vujo{evi}ododlaskasaklupe moskovskog CSKA nije tre-

dnevnik

Oklahomajetrijumfovalai udrugomme~upredsvojompublikom, pobediv{i goste iz Los An|elesa sa 77:75. Doma}ini su do va`nog trijumfa stig li zah vaq uj u} i fant asti~nojserijiufini{ume~a. Lejkersi su vodili 75:68 dva min ut a pre kraj a utakm ic e, kadasuigra~iTandera„u{topovali”rivalaisadevetpoe- na u nizu na~inili preokret za pobedu. Najefikasniji je bioKevinDurentsa22poena, sedam skokova i pet asistencija,ukqu~uju}iipobedni~ki ko{ 18 sekundi pre kraja me~a. -Jednostavnone}edasepredaju.NijeimtakavDNK.Nisu pode{eni da tako rade, jer ne bi bili ovde da jesu. Ne}emo dob it i svak u utakm ic u, ali }emodausvakojboritidaposledwegsekunda-rekaojetrenerOklahomeSkotBruks. Lejkerse, koji nisu iskoristili {est posledwih napada na me~u, predvodili su Kobi Brajant i Endru Bajnam sa po 20 poena. Pau gasol postigao je 14 pogodaka, uz 11 skokova. Polufinalna serija seli se u

Los An|eles, a tre}a utakmicanaprogramujeuno}iizme|upetkaisubote. Boston je ostvario va`nu pobedu u polufinalnoj seriji Istoka, po{to je u gostima nadi g rao Fil ad elf ij u (107:91)itakopoveosa2:1. Seltikse je predvodio Kevin Garnet sa 27 poena i 13 skokova.Onjeimaosvojeve~e, po{to je uz „re{etawe” protivni~kog ko{a, na{ao vremen a da tok om cel og me~ a „proz iv a” igra~ e Siks ers a. Re`on Rondo zavr{io je me~ sa 23 poena i 14 asistencija, dokjePolPirs,kojijeigrao sa povre|enim kolenom, imao u~inakod24poenai12skokova. U timu doma}ina istakao seTadeusJangsa22poena. Pol uf in aln a ser ij a SiksersaiBostonanastavqaseu no}i izme|u petka i subote ~etvrtimduelom,kojiseigra uFiladelfiji. Rezultati - Zapad: Oklahoma - LA Lejkers 77:75 (Oklahoma vodi 2:0 u polufinalnoj seriji).Istok:FiladelfijaBoston91:107(Bostonvodi2:1 upolufinalnojseriji).

Reprezentacija Srbijeumu{kojsportskoj gimnasticiotputovala jeju~enaEvropskoprvenstvozajunioreiseniore,koje}eseod23.do27.majaodr`ati u francuskom Monpeqeu. Na{i reprezentativci su otputovali autobusomiuMonpeqeu.Srbiju

-KonkurencijanaEvropskom prvenstvujeja~anegoikada,nastupi}e takmi~ari iz 39 zemaqa, 159 juniora i 163 seniora. Na{i juniori }e nastupiti i ekipno i pojedina~no. Nadamo se da }emo uspeti da sakupimo 234boda{tojepreko13posvakojspraviekipnoida}emoima-

BojanDejanovi}

}enaEvropskomprvenstvupredstavqati samo juniori i to: BojanDejanovi},GavriloIli},Bo`idar Marovi}, Du{an \or|evi}iPetarVeli~kovi}.SawimasuotputovaliitreneriSa{a Veli~kovi} i Vladimir Drakuli},sudijaDejanDejanovi}ivo|aputaGezaMike{.

tidvojicutakmi~arakoji}ebitiblizuili~akufinaluvi{eboja-rekaojepredputuMonpeqe trener Vladimir Drakuli} iz Sokolskog dru{tva VojvodinaizNovogSada. Na{itakmi~ari}enasprave iza}i23.maja. G.M.


lov

c m y

dnevnik

petak18.maj2012.

ODSTRELSRNDA]AULU„DROPQA„

Desetmedaqa, dvazlatakraj^oke Us pe {an je pro le} ni od strel srnda}a u lovnim revirima ~okanskog LU „Dropqa”, koji su bogati srne}om divqa~i. Predsednik Komisije za lovni turizam Jovan Vulovi} raportira da su do sada u gostima bili lovci iz Ma|ar-

ki i o~ekujemo da plan ispunimo jer je brojno stawe srne}e divqa~i na na{em podru~ju solidno, jer imamo 1.300 jedinki, a zadovoqavaju}a je polna struktura ove divqa~i. Ove godine predvideli smo ukupan odstrel 160 jedinki srne}e di-

Vulovi}. - Na{e Udru`ewe se strogo pridr`ava plana gazdovawa lovi{tem i vodi ra~una kod odstrela srna, da se na ni{anu na|u samo stare i jalove jedinke. Redovno se vr{i izno{ewe hrane i soli, a u delovima atara koji su nekada bili

vqa~i, od ~ega 55 srnda}a, 69 srna i 36 lanadi. Vulovi} konstatuje da je u svim lovnim revirima na podru~ju LU „Dropqa” u atarima ^o ke, Ja zo va, Cr ne Ba re, Ostoji}eva, Sanada i Vrbice srne}a divqa~ je ravnomerno raspore|ena. - Problem jedino predstavqa to {to u lovnom reviru „Jazovo„ nemamo mogu}nost lova u delu lovi{ta koji je progla{en za za{ti}eni prirodni rezervat za dropqe - predo~ava

bez vode osposobqeni su bunari vetrewa~e, pa je na taj na~in divqa~ opskrbqena vodom. Pored trofejnog odstrela srnda}a, po kojem zauzima zavidno mesto, jer su prethodnih godina sa ovog terena bili i zlatni trofeji me|u najboqe ocewenim u Srbiji, LU „Dropqa” za lovni turizam u pondi ima jo{ lov na prepelice, grlice, fazane i ze~eve, a sredstva ostvarena od lovnog turizma ula`u se u lovi{te. M.Mitrovi}

ULOVI[TIMAKRAJBA^KEPALANKE

^ekajuse[panci iSlovaci Zbog transforamcije lovstva u ba~kopalana~koj op{tini, s obzirom da su od jednog nastala ~etiri lova~ka udru`ewa, ovogodi{wi po~etak lova na srnda}a kasnio je 15 dana. Me|utim, u ovoj op{tini ka`u da ne}e puno izgubiti, jer u

na~elu, iako jo{ nisu sabrani svi podaci u ovoj op{tini, prebrojavawem se ustanovilo se da srne}e divqa~i ima dosta, ba{ kao i zeca, fazana i prepelica. U udru`ewu koje sada ~ine lovci iz Ba~ke Palanke i Mla-

denova ka`u da im po kvoti pripada pravo na odstrel 17 srnda}a, a da je par primeraka odstrelio jedan lovac iz Austrije i jedan doma}i. Ovde o~ekuju uskoro i lovce iz [panije i Slova~ke, a za italijanske lovce ka`u da su jo{ nepoznanica, jer oni vi{e vole da pucaju na pernatu divqa~, odnosno na grlice i prepelice. Ovda{wi lovci ka`u da je prethodnih godina bilo kvalitetnih rogova srnda}a, ali da to, ipak nisu oni vrhunski. Aleksandar Gaji}, doskora{wi glavni lovnik i predsednik komisije za uzgoj i za{titu divqa~i Lova~kog udru`ewa op{tine, smatra da }e i ova lovna sezona biti solidna kao i prethodna. Lane je u op{tini odstreqeno 50 srnda}a od kojih su u lovnom turizmu 45 odsrelili strani, a 5 doma}i lovci. U zavisnosti od kvaliteta rogova, ali i te`ine divqa~i strani lovci su pla}ali od 150, pa 400, a bio je slu~aj gde se trofej platio i hiqadu evra. M.Suyum

22.MAJAUBANATULOVA^KAMANIFESTACIJA

Gula{ijadauBoki U banatskom selu Boka kraj Se~wa u utorak 22. maja bi}e organizovana ~etvrta „Gula{ijada”, takmi~ewe u spremawu lova~kog gula{a. O~ejuje se u~e{}e petnaestak ekipa. Manifestacija po~iwe u 15 ~asova, a „uzorke” }e ocewivati `iri u

LOVNOSTREQA[TVO

Ju`noba~kaliga1 (prvokolo,Futog,13.maj) R.br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ekipniplasman FutogII Bege~I Glo`an Silba{ Oyaci ^enej FutogI Ba~kiPetrovac NoviSad Despotovo

golubovi 52 51 50 49 48 46 41 40 36 18

bodovi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

R.br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pojedina~niplasman JanBohu{ GoranDeli} Du{koMedve| SlobodanJari} MilanGavrilov AleksandarPejak Mi{koFabri Du{koBjelobrk DejanKrsti} Nemawa^arni}

golubovi 39 32 32 32 32 31 17 17 17 16

bodovi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

R.br. 1 2 3

Juniori MaksimEgeqa NikolaJovanovi} QubomirPe{i}

golubovi 18 17 13

R.br. 1 2 3

Veterani PeraLeti} PandilSrbinovski DejanMilkov

golubovi 17 13 13

Banatskaliga (prvokolo,Hajdu~ica,13.maj)

Trofejiizprole}nogodstrelaurevirima~okanskeop{tine

ske, Nema~ke, Austrije i Turske, te da su odstreqena 42 grla, od kojih je 10 u medaqi. Od trofeja u medaqi dva su zlatna, ocewena sa 141, odnosno 131 CIC poena, dva srebrena su od 118 i 119, a preostalih {est je u bronzi. - Zadovoqni smo trofejnom vredno{}u odstreqeni srnda}a, s obzirom da je godina bila nepovoqna za jaka trofejna grla - ka`e Vulovi}. - Planirano je da ove sezone u lovnom turizmu odstrelimo 55 jedin-

21

sastavu Milan Pa`in, Branislav Ara|anski \os i Branislav^oli}. U~e{}e na „Gula{ijadi” je besplatno, a zainteresovane ekipe mogu da se prijave pozivom na 063 -633-101. D.Kn.

R.br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ekipniplasman Hajdu~ica Plandi{te Opovo Zrewanin Kova~icaII Konak BelaCrkva Kova~icaI Pan~evo

golubovi 66 64 61 61 55 42 21 10

bodovi 10 9 8 7 6 5 4 3

R.br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pojedina~niplasman IvanTaba~ki BrankoDrqa~ko MiroslavMer~ek VlatkoCepera Mi{oSuda MileCavri} VeqkoStoki} BranimirSmiqani} StevaAvramov DraganTaba~ki

golubovi 43 43 41 39 34 34 20 20 20 20

bodovi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

R.br. 1 2 3

Juniori MarkoDrqa~a IlijaStevanovi} MiroslavBranisavqevi}

golubovi 19 17 6

R.br. 1 2 3 4 5 6

Veterani JosipDamjan @ivojinTaba~ki BlagojeMirkov \or|ePetrov JugoslavPaunov KostaPuja

golubovi 19 17 16 15 10


22

kWiGA

petak18.maj2012.

dnevnik

КЊИЖЕВНИЈУБИЛЕЈИ:165.ГОДИШЊИЦАШТАМПАЊАПРВЕКЊИГЕБРАНКАРАДИЧЕВИЋА„ПЕСМЕ”

У

Заметакстражиловске линијепевања

књижевном салону „Прометеја“ синоћ је Бранково коло обележило значајан јубилеј наше културе- 165. годишњицу изласка прве књиге Бранка Радичевића „Песме“, коју је штампала Јерменска штампарија у Бечу. У програму названом по Бранковом стиху „Ао, житку, мој прелепи санче...“, његове песме говорили су глумци Соња Младенов и Бошко Петров, а певала их је Љиљана Петровић. О значају ове књиге за победу Вукових реформи и о друштвеним околностима у којима се појавила, говорио је директор БК Ненад Грујичић. -У Бечу, 1847. године појавиле су се Бранкове „Песме“, у рукама само триста претплатника од којих је највише било Срба из Темишвара, рекао је Грујичић. -Бранков првенац изазвао је бурна реаговања. Једни су га бездушно нападали, други с разлогом бранили. Исте године појавио се Његошев „Горски вјенац“, Вуков превод „Старог завјета“ и Даничићев „Рат за српски језик и правопис“. Био је то тријумф српског народног језика употребљеног у књижевне сврхе. Пре појаве прве књиге, Бранко ништа није објављивао у часописима и листовима.Уреднику Летописа Матице српске понуђени стихови чинили су се лошим и неизграђеним, а уз то писани ‘’обичним’’ језиком. Тек после прве књиге, Бранко ће објавити песму „Јуриш, Србе!“ у Загребу, 1848. године, у Гајевој „Даници“. У Београду Бранкова књига одмах је забрањена, али у јануару 1848. године забрана већ није била на снази. У библиотеци Матице српске књига се

Foto: B. Lu~i}

Сатиричнинападнаконзервативце - У Бранковом сатиричном спеву „Пут“из прве књиге, који је једне ражестио и помео, а Вукове присталице охрабрио, Бранко је демистификовао круто поимање књижевности и језика, објашњава Грујичић. -До краја подржавајући Вука Караџића, млади песник исмејава и извргава руглу његове противнике на челу са матичарем Јованом Хаџићем, „царем свију сова и кукавица”. Незадовољан културним и друштвеним приликама свога времена, Радичевић доводи у питање облик славјаносербске књижевности и језика, обрушавајући се на њихова „света” класицистичка знамења, симболе и божанства. За Бранка је Пегаз обична „кљусина јака”, Аполон „голаћ и гољо”, а музе фриволно Аполоново друштванце. није могла наћи пуних једанест година. У Бранковој збирци „Песме“ налазиле су се лирске песме, баладе, поеме и сатирични спев, потсетио је Грујичић. Бранко је на најбољи начин показао да ‘’обичан’’ народни језик може обухватити и најтананија осећања и да је савршен у песничкој употреби. Од око четири хиљаде речи, колико их је било у књизи, две стотине се не може наћи

KWIGA ZAUVEK

у Вуковом „Рјечнику“. То јасно говори о вулканском таленту младог песника који на специфичан начин открива чари и богатство језика. У последњем броју „Подунавке“ за 1847. годину изашао је први темељнији приказ Бранкове књиге из пера Ђуре Даничића. Он каже да му се ‘’чини да ће се ова (1847) спомињати’’, истичући да ‘’ниједан учени Србин’’ није ‘’певао као овај Радичеви’ћ’’ и да је

‘’језик као суза — чист’’. У Загребу, Станко Враз је такође са симпатијама попратио Бранкове песме хвалећи његов „поетични дух” и „чист, точан народни језик”. Један од угледних писаца који није могао да прихвати њему туђ и нејасан свет романтичне поезије, био је и Јован Стерија Поповић који је под разним псеудонимима писао о Бранку негативно, навео је Грујичић .Стерији и Светозару Милетићу који, такође, осипа дрвље и камење на Бранкове песме, одговара Јован Ђорђевић: „Ви нисте разумели племениту резигнацију певца, који упркос свим хулама и мракоборцима, свим мржњама и гоњењима, изложен за истину, слободу и правду, у крваву борбу ступио’’. Деценије након Бранкове преране смрти исправиле су неправедне осуде и неразумевања његове поезије. Тако је Исидора Секулић забележила: „Бректао је као змај врео и пун потреба животних; и умиљавао се као младо маче. Количина је био гладан тај на кратак живот осуђени песник. Његовој младости требала је велика количина живота.”. Не доживевши ни пуних тридесет година, Бранко Радичевић је показао да његов песнички таленат има надвременску скалу и меру, и да ничим нису омеђени домети таквога дара, закључио је Грујичић. На синоћној свечаности промовисане су две нове књиге поезије у издању Бранковог кола: „Ишчезли цвет“ Бориславе Дворанац и „Мелем-песме“ Дубравке Миленковић. Публици се представио и Милан Ракуљ, један од претходних добитника награде БК „Стражилово“. Р. Лотина

БРАНИСЛАВЗУБОВИЋ, КЊИЖЕВНИК

Цркваматерњегјезика К

ао неком ко припада поезији, требало би, а и било би исправно да ме је духовно обликовала поезија више него проза, позивајући се најпре на стражиловску линију српског песништва, коју је започео Бранко а довршио Раичковић. Али и епиком која је уз, како je то говорио Шантић, „гањиве звуке“ – усађена у нас од опште културе до наслеђене традиције, а којој се дивила и романтичарска Европа, и исто тако и на Његоша, Дучића, Лазу и Црњанског па све до Сладоја... Трудећи се да ни у читању, а некмоли у писању не утонем поптуно у прозу, неправедно би било да овде не поменем барем оне прозаисте без којих се не може: Андрића, опет Црњанског и Селимовића... Ипак, сада се све више враћам једној књизи коју су ми библиотекари увек препоручива-

ли и коју сам дуго избегавао да читам – баш зато што су ми је препоручивали. Избегавао сам – тек свршени студент, сматрајући да сам довољно зрео – „лепу литературу“ читајући ону коју ни сами аутори нису разумевали, правећи се, како какав алхемичар, да ћу открити оно што други нису. Међутим, ону жудњу за читањем осетио сам управо када сам се вратио препорученом штиву – Данојлићевом ремек-делу „Година пролази кроз авлију“. Ова црква нашега језика, како је то неко рекао – у лирској прози сједињује нас са описима живота на селу, али кроз савршену хармонију човека и природе која оживљава управо у језику Милована Данојлића. Код њега је све у дослуху – како је приметила критика- и време, и природа, и људи, и животиње, и живо и неживо.

Готово је немогуће издвојити пример, зато га узимам с почетка, тек да мине чежња оне који су заборавили: „Све што на земљи стоји почетком новембра се покрене и зажели некуд да оде. Облици изгарају, простор се раствара и прелази у чисти сјај. Све-

KWI@EVNA BA[TINA

Слободоумнеидеје занарод Лист „Народ“ излазио је у Новом Саду 1870–1873, три пута недељно. Власник, одговорни уредник и издавач био је Јован Суботић. Штампан је најпре у Платоновој штампарији, а од бр. 136/1870. у Српској штампарији Јована Суботића. Објављивао је прилоге политичке, културне и друге садржине заступајући идеје Српске народне слободоумне странке. Иако је био лист либерала, програмски је био уз „Заставу“ Светозара Милетића. Спадао је у ред боље уређива-

них листова. Овај лист поседује Библиотека Матице српске и он је претражив у електронском каталогу Библиотеке. Д. Г.

тлост се даје ливади, ливада шуми, шума се залеће за ретким облацима. Шкрипе рачве, дрхте вирови, крцкају преоптерећена брвна. Преостале шуме Побрђа су старе; понекад се чује како им пуцају кости. И у кокошке уђе немир: нагањају се по авлији и једна другу кљуцају у главу. Земља, шумором, нешто призива. Повремено, ветар јурне на сокак; напред, било куда, за било чим!“ И зато управо овде треба почети читалачки пут, пре свих оних руских класика, француске грађанске литературе али и немачке философије без које се не може бити начитан, ма шта то данас значило, јер како год почели наше читање и трагање за добром литературом, овде ћемо завршити – у овом Данојлићевом лирском пејсажу, уживајући у једноставности лепог.

TOP-LISTA Нajтраженијинаслови укњижари„Љубитељикњиге” 1. „Плессазмајевима” (1,2), ЏорџР.Р.Мартин -„ Лагуна“ 2.„Калуђеркојијепродаосвојферари”, РобинШарма- „Моно&Мањана” 3. „Миленијум” (трилогија),СтигЛарсон-„Чаробна књига” 4.„ПисмогоспођеВилме”, ЈеленаБачић Алимпић-„Лагуна” 5.„Игреглади”,СузанКолинс-„Алнари” 6.„СтивЏобс”,ВолтерАјзаксон-„Лагуна” 7.„Тајнаписмакалуђеракојијепродаосвојферари”, РобинШарма -„Моно&Мањана” 8. „Хиљадучудеснихсунаца”,ХаледХосеини -„Лагуна” 9.„Играанђела”,КарлосРуисСафон-„Чаробна књига” 10.Дваметраизнаднеба,ФредерикоМоћа -„Чаробнакњига”

НОВОИЗ„САМИЗДАТАБ92”

Н

Сећање намладост

едавно је у едицији „Бусола“ београдског издавача „Самиздат Б92“ изашао роман-првенац Мирка Ковача „Губилиште“.Прво издање романа појавило се још 1962. године. Оспоравана и хваљена, ова књига је аутора још тада учинила контроверзним и обележила га. Роман је изазвао политички скандал, јер је визија тада двадесетчетворогодишњег писца била дубоко песимистична и није се уклапала у естетику социјалистичког надахнућа. Сада већ књижевни класик, овај роман се поново налази пред читаоцима, са предговором писца намењеним новом српском издању ове књиге. На тренутак јава, на тренутак сан, „Губилиште“ нас води кроз кошмаран однос успомена из раног детињства и младићког живота. Тако истовремено лебди у различитим временима – евокацијом детињства (прошлост), путовањем спорим возом кроз беспуће (садашњост) и бегом пред змијом и смрћу (будућност). Модерно написан, као необично компонована проза, пуна унутрашње напрегнутости, озбиљности и тежине, овај роман има мноштво метафора и симбола утканих у мрежу приче- најављује издавач. Кад описује личности, кад дочарава атмосферу која влада у њиховим међусобним односима, кад говори о поднебљу под којим се крећу, кад размишља о путевима судбине, Ковач потврђује особине једног већ зрелог и изванредно даровитог писца- тако су „Књижевне новине“ 1962. године писале о роману-првенцу младог Мирка Ковача. Тада је било и них

који су сматрали да је „Губилиште“- ствар за психијатре, „да треба позвати на одговорност оне који су га штампали и оне који су га тако некритички похвално оценили“. Половином деведесетих година прошлог века, када је роман поново доспео у жижу интересовања, неки критичари су сматрали да „Губилиште“ није политички роман, премда има зама-

скираних тонова, него је то понајпре једна нова и чудесна надоградња, нешто између Достојевског и Џојса. Мирко Ковач (1938.) је један од најзначајнијих и најкомплекснијих књижевних стваралаца са екс-ју простора. Објавио је осам романа, две збирке приповедака, неколико збирки есеја и десетак филмских сценарија. За књижевни рад добио је све значајне награде- југословенске и постјугословенске. Дела су му преведена на десетак европских језика. Мирко Ковач живи у Ровињу. Р. Л.

Библиотекакаоцензор

Е

ротикомнабијенатрилогијабританске ауторке Е. Л. Џејмс „Педесет нијанси сиве“ изазвала је бројне контроверзе широмсвета,анајвишепажње,алииреакцијајавности,добилајеуСАД.ШиромАмерикекаопожарширисесукобизмеђуразних удружењакојисезалажузаочувањеморалнихнормиипородичнихвредности,тражећи дасеовакњигапрогнасаполицабиблиотекаисклониизизлогакњижара,ионихкоји настоједаочувајуосновнољудскоправона слободномишљењеиизбор. На Флориди се тренутно води прави библиотечки рат. Директорка библиотеке Бревард одлучила је да повуче свих 19 копија првог дела трилогије из фундуса библиотеке, што је код њених пунолетних чланова изазвалооштререакције. - Мислимо да се овом врстом цензуре озбиљнонарушаваслободамишљења,озакоњенаПрвимамандманом–реклајеМарија Кајанан, саветница из Удружења за америчкеслободедржавеФлорида.

- Као одрасла особа која плаћа порез од којегсе,измеђуосталог,купујуикњигезаову библиотеку,хоћудаимаммогућностдасам одаберем књигу коју желим да прочитам – речису79-годишњегРејаЏонстона,редовногпосетиоцаБревардбиблиотеке.–Вероватнонећуникадпрочитатитукњигујерме еротскалитературанезанима,алинежелим даминекоускраћујеУставомзагарантовано правонаслободниизбор. ИудругимбиблиотекаманаФлориди,као иуЏорџијииВисконсину,примерци„Сивог“ повученисусаполица,илисудиректориодлучилидаихиненабављају.Прича„Педесет нијансисивог“иначеговориоодносупомало наивнестуденткињеАнастасијеСтили27-годишњегмилијардераКристијанаГреја,с„помереним“сексуалнимсклоностима,иобилујеексплицитнимописимањиховогодноса. -Срамотајештонекосматрадаодрасла особанијеустањудапроцеништајезању доброиподобнодачита.Осимтога,тојенарушавање личне слободе избора и најгори

[E O ] N ET обликцензурепремапу-

нолетнимлицима.Цензурајенеамеричкаиисрамотајезаовудржаву–сматраЏудитДоан,мајкаибака. Америчко удружење библиотека дало је директоримаодрешенерукекадајеупитању избор литературе коју желе да понуде својимчлановима.Онитакођепратесвеакције које библиотеке покрећу у намери да ограничеприступодређенојврстилитературезакојусматрајуданеодговарапотребамачиталаца.Бревардбиблиотеканачелује оних које су забраниле и дистрибуцију трилогије„Игреглади“,чијајефилмскаверзија потукласвебиоскопскерекордеовегодине. АакосеситуацијауБревардунепромени, њиховимстановнициманепреостајеништа другонегодаскокнудокомшилука.Овакњигаможесенаћинаполицамабиблиотекау оближњемИндијанРиверуилиВолусији,чији директори очигледно више верују разуму својихпунолетнихчланова. И. Вујанов


c m y

kultura

dnevnik „НОЋМУЗЕЈА” НАНОВОСАДСКОМТРГУГАЛЕРИЈА

Сталнепоставкеи атрактивнипрограми Galerija Matice srpske, Spomen-zbirka Pavla Beqanskog i Poklon zbirka Rajka Mamuzi}a ju~e su zajedi~ki predstavile program za „No} muzeja„, Me|unarodni danmuzeja,kojiseobele`avadanaskaoizapredstoje}u„Nedequmuzeja„. Ovetriustanove,kojese nalaze na новосадском Trgu galerija, ~ine svojevrsno jezgro galerijskog `ivota grada, a posetiocima }e pru`iti mno{tvozanimqivihsadr`aja, pored stalnih postavkikojesemogupogledatitokom~itavegodine. - Muzeji i galerije imajuvelikuuloguudru{tvu ali wihova vrednost ~esto nije prepoznata na pravi na~in. Danmuzeja,„No}muzeja„ i „Nedeqa muzeja„ koncipirani su tako da publici i {iroj javnosti pribli`e muzeje i galerije-ka`eupravnicaGalerije Matice srpske, Tijana Palkovqevi}. Pored stalne postavke ove galerije, koja prikazuje dela nacionalne umetnosti 18, 19.

ограду,adanasse~uvajuuMuzejuistorijeJugoslavije.Posetioci}emo}idaseuputei u konz erv at ors ko-res tur atorkirad,kaoidavidesnim-

ke i dokumenta o tome kako ve{tina konzervatora mo`e daomogu}inovi`ivotslikama.UGalerijiMaticesrpske naro~ita pa`wa posve}uje se

Me|unarodnidanmuzeja Me|unarodnidanmuzejaobele`avasedanas,atimpovodomuGalerijiMaticesrpske,u12~asova}ebitipredstavqenkonzervatoрsko-restauratorskiradnaprimeruslike „Davawedesetine”GebrantavandenEkhuta.U17~asovaje otvarawe izlo`be de~jih radova „Moj portret za muzej”, a stru~notuma~eweizlo`be„Zbirkaslikadrugapredsednika”po~iweu18~asova. i20.veka,naro~itozanimqivabi}eizlo`ba„Zbirkaslika druga predsednika„. Pred Novosa|anima}esena}itridesetpetslikakojesunekada bile izlo`ene u domu Josipa BrozaTitauU`i~koj15 уБе-

pedago{kom radu, a u „No}i muzeja„mo}i}edasepogleda izlo`ba crte`a novosadskih pred{kolaca„Mojportretza muzej”. Spomen-zbirka Pavla Beqanskog predstavi}e raznovr-

stanprogram~ijuokosnicu~iniizlo`ba„Milenko[erban i savremenici„ kojom }e biti predstavqeno sveobuhvatno stvarala{tvo ovog istaknutog slikara. Kako ka`e JulijanaStojsavqevi},deo postavke bi}e dostupan slepim i slabovidim osobama kroz taktilne elemente. Tako|e, na ulazu u Spomen- zbirku bi}e postavqena rampa kako bi izlo`be bile dostupne i osobama sa invaliditetom.U„No}i muzeja„, organizova}e se i „No} kwiga„ koja podrazumeva, kako kaжe Stojsavqevi}ева, totalnurasprodajuizdawaove ustanove kulture, a koja }e trajati i tokom „Nedeqemuzeja„. Kako se ove dve galerije nalaze jedna pored druge,uzajedni~komdvori{tu odvija}e se program za decu „Pozori{tance-dvori{tance”, a uve~erwim~asovimaposetioci}emo}idaprisustvuju demonstraciji dаlеkoisto~ne ve{tine tai ~i ~uan i brazilske plesno-borila~ke ve{tinekaupere. Poklon zbirka Rajka Mamuzi}a predstavi}e stalnu postavkuiizlo`bufotografija „Slikari, moji prijateqi”, koja podrazumeva seriju portreta ve}ine istaknutih likovnih stvaralaca Srbije, vi|enihokomautoraRajkaKari{i}a.Uovojgalerijibi}epostavqena i izlo`ba fotografija pristiglih na nagradni konkurs„Uritmusre}e„,koji jeorganizovanpovodomovogodi{we„No}imuzeja„.Isteve~eri, svoj 15. ro|endan, u Poklon zbirci proslavi}e „Art magazin„, internet ~asopis za savremenuumetnost. J. Zdjelarevi}

ДАНАСПОЧИЊЕПОЗОРИШНИФЕСТИВАЛ„МУЦИЈЕВИДАНИ“

ВедридухАтељеа212 Трећи фестивал позоришне игре „Муцијеви дани„ почиње вечерас у Атељеу 212 у Београду, на коме ће до 24.маја бити приказано 12домаћих и представа из региона. Фестивал ће отворити глумица Јелисавета Сека Саблић, а затим ће бити представљена изложба посвећена драмској уметници Мири Бањац,коју је припремио Позоришни музеј Војводине. Прва представа биће премијера у продукцији Атељеа 212,ауторски пројекат редитеља Оливера Фрљића под насловом „Зоран Ђинђић”. Наредних дана гостоваће Градско позориште из Подгорице са представом „Лукреција илити Ждеро„у режији Јагоша Марковића,Народно позориште из Сарајева са комедијом „Хамлет у Мрдуши Доњој или Хамлет зна што народ не зна„у којој игра Јосип Пејаковић, Крушевачко позориште са представом „Иза решетака”. Први пут после распада бивше зе-

мље доћи ће ХНКиз Сплита,са драмом „Смрт трговачког путника„и изузетним Мустафом Надаревићем у главној улози, док ће чести гост Атељеа „Гавела„ из Загреба извести представу „Пролази све„,а Словенско народно гледалишче из Марибора „Збор птица”.На Сцени „Петар Краљ„изводиће се представе из Сарајева,Смедерева и Београда, као и пратећи програм -испитна представа студената режије,мастер клас који ће за младе глумце држати македонски глумац Никола Ристановски, као и својеврсна радионица „Школа за публику”. Фестивал је покренут у знак сећања на редитеља и дугогодишњег управника Атељеа Љубомира Муција Драшкића (1937-2004),са циљем да негује традицију ведрог духа Атељеа,сећање на сјајне генерације глумаца и редитеља, али и да шири круг пријатеља на екс-ју простору, на којем је и Драшкић пуно радио.

УСУБОТИЦИВЕЧЕРАСПРЕМИЈЕРАПРЕДСТАВЕ„САБРАНАДЕЛАГОСПОДАБОГА“

Шалаудвачина УНародном позоришту/казалишту/Непсинхаз уСуботици,вечерасћепремијернобитиизведена представа „Сабрана дела Господа Бога“ Адама Лонга,РидаМартинаиОстинаТишнора,урежији ВладимираПопадића.Бићеточетвртаипоследња овосезонскапремијераДраменасрпскомјезику. „СабранаделаГосподаБога“изашласуизчувене британске хумористичке кухиње „Трупе редукованог Шекспира“, као својеврсна реплика на „СабранаделаВилијeмаШекспира“,самоштосе овде полази од Библије. Редитељ Попадић је на конференцијезановинаререкаодаупредставинећебитипродајестраха,какоонвидирелигијскотумачењеСветогписма,негоћетобитидобраприликаза„нушићевску шалу удвачина“. Каоизворкомике,Попадићјенавеотоштосео озбиљнимтемамапроговаранаопуштенначин.У прилогдобројзабави,редитељјенапоменуосјајан ансамблскојимјесарађиваоуСуботици,ањегау овојпредставичине:ВладимирГрбић,БранкоЛукач,СрђанСекулић,МиланВејновић,МаркоМакивић,Лука Миховиловић.Сценографкињапредставе„СабранаделаГосподаБога“јеМаријаКалабић, костимографкиња Мирна Илић, композиторкаИренаПоповићДраговић,асценскипокрет јерадилаДалијаАћин. И. Б.

petak18.maj2012.

23

ПОЗОРИШНЕПРЕМИЈЕРЕ

Вишеодигре АнаВујановић,СашаАсентић,Комунитаснаиспиту,ТеоријакојаХода/Пер.Арт Бикини статистика каже да је одсуствокомуникације,дијалога, главни кривац за бракоразводне пранице. Политика има тај проблем, позориште такође. Који глумацможедапонудисвомгледаоцудамуреплицира?Кобито заистахтео? Представа „Комунитас на испиту“ Ане Вујановић и Саше Асентића, публици нуди саучесништво у три сценарија која се изводемеханизмима друштвених игара, игром играња улога каква

ституција за класично, најчешће одвећ пасивно и досадно „учешће“углумчевојпатњи лика,односа,ситуације...Уовоновосмо надасве гурнути, што је готово метафизичко искуство налик рођењуукојемубивамопоновоизмишљени. Тако смо у могућностинесамодасазнамопринципе глуме, драме, спектакла, него и принципе властите осећајности, са нагласком на друштвено, колективно, могућности и жеље за уклапањем или иступањем, про-

правилу безвезно, напорно и сморено,такодаможеништада сенеради,спавапослеручкаи такото. Позоришна публика се ипак можепрогласитидетињастом,јер ко би иначе веровао и озбиљно схватаооноштоимсетамосервира. Нека буде и бласфемично, али највеће позориште је заиста ван њега. Представа „Комунитас на испиту“ је озбиљан покушај да се оно докучи. Поново реинвентира. Не треба заборавити да

је,усуштини,исамаприродапозоришта. Један је (био) анализа Милошевићевог говора на Газиместану насловљен „Тест колективне интелигенције“, други се звао (пакао,тосу)„Други“,трећи „Успон и пад, затим успон и поновни пад радничког самоуправљања“. О наслућеној комплексности тематикеиизведбенетехнике без три гледања/ саучествовања немогућејесудити.Ипак,ево неких запажања о само једном, трећем понаведеномреду,алипрвомпо дужинитрајањаибројности. Тешко је говорити о нечему штосетекпомаљанахоризонту нових театарских тенденција у којима се саучесништво у позоришномчинунепосматракаореволуција,негокаоприроднасуп-

меном.Тајзаносможедалекода одведе али, вратимо се на представу.Какваје? Лудизам налик на егзибиционизам, супротстављен интровертној и нећу-да-будем-Швабо матрици понашања, доводи до низа занимљивих сцена, ситуација, у којима квалификовани, неквалификовани и преквалификовани(садипломом,безстана)грађанииграђанке,учествују у борби за или са тајкунима, митом и корупцијом, крађама, расходованим машинама... У сценскиизначењскиотвореном дискурсу,морасепризнати,сви суделовалиприличнонеукаљано, једва претенциозно, попут деце која знају да их не може баш нико узети за озбиљно, јер озбиљнојеусветуодраслихпо

су сви естетички, па и друштвени, научни помаци, омогућени граничнимпраксама,такозваним грешкама. Дакле, детињасто да, неозбиљноне! Разговор после представе, такозванифорум,такођејепоказао туједноставнучињеницу.Можда јесве,бар„уфарбрици“,билозабава, игрица, исувише фингирано -безправеопасности,сценски условљеноитакодаље,алиретко се у публици, овде извођачима, постиже такав моменат кохезије, размене мишљења, ширење круга познанстава,знања... Вишеод позоришта - мање од игре, или више од игре - мање од позоришта, свеједно, циљ је испуњен испитположен! Игор Бурић Фото:Млађана Шугић

УСУБОТИЦИОДСУТРАМЕЂУНАРОДНИФЕСТИВАЛПОЗОРИШТАЗАДЕЦУ

Упрограму23представе из15земаља Директор и селектор 19. Међународног фестивала позоришта за децу,који се одржава од 20.до 26. маја у Суботици,Слободан Марковић рекао је jучеда су за учешће у такмичарском програму ове манифестације биле пријављене чак 204 представе из 41земље,од тога само из Русије 43. Марковић је на конференцији за новинаре у Атељеу 212истакао да велико интересовање за фестивал и учешће око 500 уметника из целог света, од Мексика до Јакутије,само је потврда да се у Суботици „ради нешто озбиљно и добро„ и додао да им Министарство културе није смањило средства у односу на претходну годину,што их додатно обавезује. Он је казао да ће у оквиру званичне селекције фестивала бити изведене 23представе из 15земаља: Босне и Херцеговине, Чилеа, Египта, Француске, Хрватске, Италије, Мађарске, Македоније, Пољске,Румуније,Русије,Словеније, Србије, Шпаније и Велике Британије. Представе ће се играти у Дечјем позоришту Суботица, на сцени „Јадран„ Народног позоришта и у позоришту „Деже Костолањи”. О најбољим представама одлучиваће међународни жири у саставу:редитељи Јевгениј Ибрагинов (Русија) и Олег Жугжда (Белорусија), редитељ, луткар, педагог и виолончелиста проф.Едвард

Са једне од изложби лутака

Мајарон (Словенија), књижевник и преводилац др Луко Паљетак и драмски писац Игор Бојовић (Србија). Награду „Мали принц„ добила је Донка Шпичек,за целокупан допринос позоришној уметности за децу.Марковић је посебну пажњу скренуо на Четврти међународни форум за истраживање позоришне уметности,чија је овогодишња тема „Позориште лутака у свету деце

и као уметност за њих„,а модератор је проф. др Хенрик Јурковски.Од 35 пријављених радова, за представљање на форуму, од 21. до 23. маја, одабрано је 17,чији аутори долазе из Бугарске, Црне Горе,Чилеа,Хрватске,Индије,Ирана,Израела, Мађарске, Мексика, Пољске, Русије, Словеније и Србије. Председник Савета фестивала Јован Ћирилов приметио је да се у програму манифестације не примећује да влада велика економска криза у свету и земљи и указао на многобројне пратеће садржаје. Биће приређене изложбе посвећене луткарству, радионице плеса, луткарства, визуелних уметности,промоције књига.Најављене су пројекције филмова за децу:као и разноврстан музичко-плесни програм на трговима и улицама који ће представити дечју креативност и таленат. У фокусу фестивала је пољско луткарство, а трећу годину за редом део фестивалског програма биће представљен у Сегедину (Мађарска),од 21.до 25.маја. (Танјуг)


24

svet

petak18.maj2012.

UKRATKO

RUSIJA

Samoubila~ki napad HERAT: Sedam osoba, me|u kojima {est policajaca, poginulo je a 12 je povre|eno u samoubila~kom napadu na zapadu Avganistana. ^etvorica samoubica uspeli su da u|u u kompleks kancelarija guvernera u Farahu, a zatim je do{lo do jednoipo~asovne razmene vatre izme|u wih i pripadnika policije, rekao je Frans presu portparol policije Abdul Rauf Ahmadi. Posledwi napad na lokalne vlasti u Avganistanu dogodio se pro{le sedmice u provinciji Paktika na istoku zemqe, kada je {est naoru`anih osoba preobu~enih u uniforme avganistanske policije napalo zgradu u kojoj se malaze kancelarije lokalnih vlasti. U tom napadu je poginulo ~etvoro qudi, a petoro je povre|eno. Odgovaraju}i na napad, policija je ubila sva ~etiri napada~a.

Medvedev:Uzdr`iteseod brzopletihratova MOSKVA: Ruski premijer Dmitrij Medvedev upozorio je zapadne sile da se uzdr`e od „brzopletih” vojnih operacija koje bi

Dmitrjij Medvedev

pogodovale ja~awu radikalnih islamskih grupa. On je dodao i da bi takve vojne intervencije ~ak

Piratioteli 29ribara PEKING: Naoru`ani qudi sa severokorejskog broda oteli su 29 kineskih ribara sa tri ribarska broda i za wihovo osloba|awe tra`e 1,2 juana (190.000) dolara. List „Bei|ing morning post” objavio je da su ribarski brodovi oteti u kineskim vodama 8. maja i preba~eni u vode Severne Koreje. List je naveo da su na severokorejskom brodu naoru`ana lica sa plavim kapama i u uniformama, ali ih nije na drugi na~in identifikovao. Pograni~na policija u severoisto~nom obalnom gradu Liaoningu rekla je listu da su u kontaktu sa severokorejskim otmi~arim, ali nisu dali druge detaqe, preneo je AP. Kinesko ministarstvo inostranih poslova je saop{tilo da su u kontaktu sa vlastima Severne Koreje kako bi se „o~uvali interesi i prava kineskig gra|ana” i da se celim slu~ajem bavi industrija ribarstva. Prijateqi otetih ribara rekli su da su oni ribarili 8. maja kada su ih napali naoru`ani qudi i zatvorili na severokorejskom brodu. Otmi~ari su postavili uslov da im se do ju~e isplati tra`eni novac ili }e prodati ribarske brodove ~ija vrednost se procewuje na tri miliona juana.

Sudardvaaviona ISLAMABAD: Dva mala aviona „Mu{ak” pakistanskih vazduhoplovnih snaga sudarila su se u vazduhu i sva ~etiri pilota su poginula tokom rutinskog trena`nog leta. Policijski zvani~nik Fazil Kan potvrdio je da su dva pilota i dva instruktura poginuli u sudari vojnih aviona tokom obuke i da je pet civila povre|eno kada su se dva aviona sudarila i sru{ila na ku}e u oblasti Ra{kaj na 160 kilometara severozapadno od prestonice, prenela je agencija AP. Uzrok nesre}e, za sada, nije poznat.

rezultirale regionalnim nuklearnim ratovima. „Posledica brzopletih vojnih operacija u stranim dr`avama obi~no zna~i dolazak radikalnih elemenata na vlast”, rekao je Medvedev na pravnom forumu odr`anom u Sankt Peterburgu. On je rekao da je Moskva ukazala na nekoliko primera kako velike sile naru{avaju suverenitet drugih dr`ava, prenela je Agencija Frans pres. „Ponekad ove akcije, koje podrivaju dr`avni suverenitet,

mogu da rezultiraju regionalnim ratom. I ~ak, mada ne `elim nikoga da pla{im, upotrebom nuklearnog oru`ja”, istakao je premijer Rusije i nekada{wi predsednik te zemqe. Izjava Medvedeva, koji }e u~estvovati u radu dvodnevnog samita G8 u Kemp Dejvidu u SAD, 18. i 19. maja, jasno ukazuje na neslagawe sa Zapadom oko Sirije i ranije osude na ra~un vazdu{nih napada NATO-a u Libiji, ukazao je Frans pres. Skupu u Sankt Peterburgu prisustvuje i ameri~ki javni tu`ilac Erik Holder, navela je ta agencija. Medvedev }e na skupu G8 zameniti ruskog predsednika Vladimira Putina koji je otkazao put u SAD, obrazla`u}i tu odluku neophodno{}u da nastavi posao na formirawu novog kabineta.

MEWASEKURSNOVEVLADEUPARIZUPREMAEU

Francuskauslovqava ratifikaciju fiskalnogpakta PARIZ: Novi francuski ministar finansija Pjer Moskovisi ponovio je ju~e da Pariz ne}e ratifikovati sporazum Evropske unije o buxetskoj disciplini, ako u taj dokument ne budu ukqu~ene mere za podsticawe ekonomskog rasta. „Prili~no jasno je re~eno da taj sporazum ne}e biti ratifikovan u toj formi i da mora biti dopuwen poglavqem o rastu, Pjer Moskovisi strategijom za podsticawe rasta”, bitnog zna~aja jer je zemqa koja rekao je Moskovisi za televizij- pove}ava dugove - zemqa koja postaski kanal BFMTV. „@elim da je sve siroma{nija”, ukazao je budem jasan. Predsednik Fransoa Moskovisi. Oland je rekao vi{e puta da moraLideri EU su u martu potpisali mo da re{imo problem javnog duga, novi sporazum kojim se ja~a da smawimo deficite i sredimo bud`etska disciplina, kao na~in situaciju u Francuskoj, {to je od za re{avawe hroni~ne du`ni~ke

krize u evrozoni, ali su od tada bolne mere stroge {tedwe u mnogim zemqama izazvale protivqewe javnosti. Socijalista Oland, novi lider Francuske, insistirao je na ponovnom dogovarawu tog sporazuma EU i pozvao da se posveti ve}a pa`wa ekonomskom rastu, prenela je agencija AFP. On je u utorak o toj temi razgovarao s nema~kom kancelarkom Angelom Merkel, koja je naglasila da su „zdrave” finansije preduslov za odr`iv rast. Moskovisi je me|uvremenu izrazio podr{ku prezadu`noj Gr~koj, ukazav{i da „`elimo da Gr~ka ostane u evrozoni”. „Evrozona je objediwena zona i ne mo`e biti razbijena”, rekao je on.

ObnavqawepregovorasTurskom ANKARA: Turska i Evropska unije zvani~no su predstavili ju~e novi „pozitivni dnevni red” kako bi se prekinuti razgovori Ankare o pristupawu Uniji vratili na kolosek posle godina stagnacije. „Ovo je poseban dan u na{im odnosima”, rekao je komesar za pro{irewe EU [tefan File na zajedni~koj konferenciji za {tampu u Ankari sa turskim ministrom za poslove sa EU Egemenom Bagisom. File je rekao da pozitivni dnevni red treba da dovede do nove dinamike i novog podsticaja u me|usobnim odnosima.”Na{ ciqe je da dr`imo proces pristupawa `ivim i vratimo ga na kolosek posle perioda stagnacije koji je bio izvor frustracija obeju strana”, rekao

je on. Turska i EU su formalno zapo~eli pregovore o pristupawu 2005. ali je od tada Ankara otvorila samo 13 od 35 poglavqa koje svi kandidati EU moraju uspe{no da ispregovaraju pre dobijawa ~lanstva. Ankara je uspe{no zatvorila samo jedno poglavqe do sada. U godi{wem izve{taju o napretku, pro{log oktobra, Evropska komisija je predlo`ila nove rokove kako bi se o`iveli pregovori s Turskom i ona ohrabrila na reforme. Sukob oko turskog odbijawa da otvori svoje luke i aerodrome za brodove i avione iz Kipra, koga Ankara odbija da prizna, kao i ~vrst otpor nekih zemaqa ~lanica, me|u kojima i Francuske, ostaje glavna prepreka na putu Turske u EU.

dnevnik

SADspremneza napadnaIran JERUSALIM: Ameri~ki izaslanik u Izraelu Den [apiro rekao da su SAD spremne da napadnu Iran, ako to bude neophodno, da bi spre~ile Teheran da postane nuklearna vojna sila. [apiro je u utorak u obra}awu ~lanovima Izraelske advokatske komore, do ~ijeg snimka je agencija AP do{la ju~e, rekao da se SAD nadaju da }e diplomatija i ekonomske sankcije izvr{iti dovoqan pritisak na Iran da obustavi svoj sporni nuklearni program. On je dodao da bi SAD vi{e volele da zaobi|u vojnu silu, ali je dodao da „to ne zna~i da

ta opcija nije u potpunosti raspolo`iva”. „I to ne samo raspolo`iva, ve} i spremna. Neophodno planirawe je obavqeno da bi se osiguralo da budemo spremni”, rekao je [apiro. Pet stalnih ~lanica Saveta bezbednosti UN (SAD, Britanija, Kina, Rusija i Francuska) i Nema~ka sasta}e se slede}e nedeqe u Bagdadu sa iranskim zvani~nicima, u novoj rundi nuklearnih razgovora. Me|unarodna zajednica tvrdi da je nuklearni program Irana u oru`ane svrhe, dok Teheran to pori~e, navode}i da je wegov ciq proizvodwa struje i medicinskih izotopa.

POJAS GAZE

Novisukobinaseveru TELAVIV: Osam palestinskih civila raweno je kada su izraelske snage otvorile vatru kraj grani~nog prelaza Karni u severni deo pojasa Gaze. Izraelski vojni radio je javio da su vojnici otvorili vatru na naoru`ane Palestince koji su se pribli`avali grani~nom prelazu, uprkos ponovqenim upozorewama da stanu. Izraelska vojska sumwa da je to bio poku{aj da se podmetnu eksplozivne naprave. Vojni portparol je rekao da su vojnici identifikovali Palestince kako se pribli`vaju grani~noj ogradi i pucali na wih iz automatskih pu{aka, ali da pogoci nisu registrovani i da su se Palestinci tada povukli. Sude}i po izvorima u palestinskoj bolnici, dvoje qudi je ozbiqno raweno, a ostali su zadobili lak{e povrede

od metaka i granata. Re~eno je da su troje povre|enih stari qudi, a jedna osoba je strana aktivistkiwa. „Oni nisu imali razloga da pucaju na nas. Nismo predstavqali nikakvu pretwu za wih”, izjavila je iz bolni~kog kreveta aktivistkiwa Bjanka Zamit za televiziju AP. Palestinska strana tvrdi da se zaprvo radilo o demonstracijima protiv namere izraelske vojske da formira bezbednosnu tampon zonu oko pojasa Gaze. Izrael je proglasio delove Gaze pored granice podru~jem u koje je zabrawen ulazak iz bezbednosnih razloga. Palestinski ekstremisti ~esto se pribli`avaju grani~noj ogradi u poku{aju da podmetnu eksplozive. Me|utim, zbog ovakve naredbe mnogi palestinski zemqoradnici ne mogu da do|u do svoje zemqe.

^ILE

Hap{ewestudenata SANTJAGO: ^ileanska policija uhapsila je 70 studenata, u~esnika velikih demonstracija u prestonici Santjagu,na kojima je zahtevana revizija sistema obrazovawa te zemqe. Studenti, kojima su se pridru`ili i roditeqi i profesori, ispunili su trg Placa Italia, na kome je pro{le godine odr`an protest Na demonstracijama u~estvovalo 100.000 qudi protiv re`ima, nasle|a diktatuskog sindikata, koji je dodao da je re Augusta Pino~ea. Demonstranna demonstracijama u~estvovalo ti su, pevaju}i i skandiraju}i, 100.000 qudi. pro{li ulicama Santjaga i skup Studenti, profesori i radni~zavr{ili u centru grada. „Nastaki sindikati zatra`ili su da konvi}emo da se bunimo, jer studentzervativna vlada predsednika Seski pokret ne uspeva da re{i nebastijana Piwere razmotri obrakoliko bitnih pitawa. @elimo zovni sistem i zagarantuje sloda ih re{imo sve do jednog”, rekao bodno obrazovawe, jednako za sve je Gabrijel Borik, lider student^ileance, preneo je Frans pres.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI MARIJELAKASTRO K}erka kubanskog predsednika Raula Kastra, Marijela, sti`e u idu}e sedmice u San Francisko. Marijela (50), koja je vode}a kubanska aktivistkiwa za gej prava, u~estvova}e na skupu koji po~iwe 23. maja i predvi|eno je da govori o politici svoje zemqe u oblasti seksualnih prava. Ona je dobila vizu i to dosta brzo”, rekao je portparol Nacionalnog centra za seksualnu edukaciju.

MARIKENEDI Mari Kenedi, druga `ena Roberta Kenedija mla|eg, prona|ena je mrtva u svojoj ku}i u Bedfordu u Wujorku. Lokalni mediji pi{u da se obesila. Robert Kenedi mla|i (58) sin je Bobija Kenedija, ubijenog u Los An|elesu 1968. i ro|ak biv{eg predsednika Xona F. Kenedija ubijenog 1963. u Dalasu. Smr}u Mari ( 52) nastavqa se „prokletstvo Kenedijevih”. Mari i Robert Kenedi bili su pred razvodom.

PAPABENEDIKTXVI Papa Benedikt XVI pozvao je novog francuskog predsednika Olanda da „po{tuje `ivot”, misle}i na prekide trudno}e i ubistva iz milosr|a, javio je Frans pres. Papa je rekao da Oland treba da {titi „dostojanstvo svih”. Francuska novinska agencija podse}a da socijalista Oland podr`ava eutanaziju {to je stav koji izaziva zabrinutost katoli~ke crkve.

[panskakraqicane}euBritaniju MADRID, LONDON: [panska kraqica Sofija ne}e do}i na proslavu dijamantskog jubileja vladavine Kraqice Elizabete II zbog spora [panije i Britanije oko Gibraltara. Ne bi bilo u redu da kraqica Sofija prisustvuje ru~ku u zamku Vindzor u petak, saop{tila je {panska vlada. [panski kraq Huan Karlos je ve} rekao da ne}e do}i na proslavu. [panski kraqevski par je 1981. godine odbio da prisustvuje ven~awu princa ^arlsa i princeze Dajane jer su planirali da posete Gibraltar tokom medenog meseca. Velika Britanija i [panija vode spor zbog prava na ribolov oko Gibraltara koji pripada teritoriji Ujediwenog kraqevstva ali na koji [panija pola`e pravo, naveo je Bi-Bi-Si. [panija protestuje i zbog predstoje}e posete princa Edvarda, sina kraqice Eliza- [panska kraqica Sofija bete i wegove supruge Sofije Gibraltaru. Princ i vojvotkiwa od Veseksa treba da podine na osnovu mirovnog sporazuma iz Utrehsete tu teritoriju od 11. do 13. juna u okviru ta. proslave 60-godi{wice vladavine kraqice [panski kraq Huan Karlos saop{tio je Elizabete. jo{ ranije da ne}e do}i na proslavu kra[panija pretenduje na suverenitet nad Gi- qi~inog jubileja. On se oporavqa od probraltarom kojim Britanija vlada od 1713. go- {lomese~ne operacije kuka koji je slomio

tokom lova na slonove u Bocvani. On i wegova supruga su posebno nezadovoqni jer }e britanski vojni orkestar sa Gibraltara svirati na proslavi dijamantskog jubileja, prenela je {panska novinska agencija Efe. Bakingemska palata je odbila da saop{ti koji }e monarsi prisustvovati ru~ku a koji ne}e, ali Bi-Bi-Si javqa da }e princ Albert od Monaka i japanski imperator Akihito biti na sve~anosti u zamku Vindzor, privatnoj rezidenciji britanske kraqice. Potvr|eno je i prisustvo nekih kontroverznih vladara. Ispred hotela Savoj ju~e su bile demonstracije zbog dolaska kraqa Svazilenda Msvatija III, koji je izlo`en kritikama zbog ekstravagantnog `ivotnog stila u zemqi u kojoj ve}ina stanonvika `ivi u ekstremnoj bedi. Kraq Bahreina [eik Hamad bin Isa Al Kalifa }e mo`da tako|e prisustvovati proslavi uprkos neredima i optu`bama za kr{ewe qudskih prava u toj zemqi. Sin kraqice Elizabete i prestolonaslednik Princ ^arls u petak }e povodom jubileja prirediti sve~ani banket u Bakingemskoj palati.


balkan

dnevnik

petak18.maj2012.

25

POTPREDSEDNIKCRNOGORSKEVLADE DU[KOMARKOVI]

PRELAZNAVLADAGR^KEPOLO@ILAZAKLETVU

naGoraima Noviministriprofesorii probCr lemskriminalom pojedangeneralidiplomata ATINA: Gr~ka dobila prelaznu vladu u kojoj je 16 ministara, uglavnom visokih funkci o ne ra i uni ver zi tet skih profesora, ~iji je zadatak da pripreme nove izbore 17. juna Ti izbori raspisani su u sredu nakon {to su propali svi poku{aji da se na osnovu rezultata izbora od 6. maja, formira nova vlada. Predsednik Vrhovnog upravnog suda Panajotis Pikramenos (67), koji je imenovan za tehni~kog premijera, ju~e je zajedno s ministrima u novoj vladi polo`io zakletvu, uo~i konstitutivne sednice novog gr~kog parlamenta. ^lanovi kabineta su polo`ili zaketvu pred atinskim i svegr~kim arhiepiskopom Jeronimusom.

Prelazna vlada sastavqena je od univerzitetskih profesora, jednog generala u penziji, jednog diplomate. Za ministra finansija imenovan je Jorgos Zanijas, biv{i {ef dr`avnog ekonomskog saveta i jedan od kqu~nih pregovara~a o planu vra}awa gr~kog duga. Na mesto {efa diplomatije postavqen je 83-godi{wi Petros Molivijatis, koji je tu funk ci ju ve} oba vqao 20042006. Biv{i {ef general{taba gr~ke vojske Frangos Frangulis imenovan je za novog ministra odbrane. Na ~elu ministarstva unutra{wih poslova bi }e An to ni os Ma ni ta kis Predsednik Gr~ke Karolos Papuqas u sredu je poverio mandat za sastav prelazne „tehno-

Zamrzavaweprodajedr`avneimovine Aleksis Cipras, {ef Koalicije radikalne levice (SIRIZA) koja je osvojila iznena|uju}e drugo mesto na izborima 6. maja, rekao je da je zatra`io da „tehni~ka vlada ne sprovedi mere koje bi obuhvatale daqe smawewa plata, penzija i javne potro{we, koje bi ugrozile prava iz radnih odnosa ili omogu}ile privatizaciju”. On je zatra`io i zamrzavawe prodaje dr`avne imovine. Cipras je favorit za junske izbore. Nedavne ankete ukazuju da }e verovatno pobediti, ali ne i sa dovoqno glasova da samostalno formira vladu, {to zna~i da }e ponovo biti neophodni pregovori o koaliciji.

I ~lanovi parlamenta polo`ili zakletvu

kratske vlade” Panajotisu Pikra me no su (67), pred sed ni ku Dr`avnog saveta i predsedniku Vrhovnog upravnog suda. Pikramenos je izjavio da je sve stan ve li ke od go vor no sti koju preuzima na sebe, iako }e biti „iskqu~ivo tehni~ki premijer”, i da se nada da }e se pokazati vrednim zadobijenog poverewa. Prevremeni izbori 6. maja su zavr{eni bez pobede koja bi omo gu }i la for mi ra we sa mo stalne vlade bilo koje stranke, a potom nije uspelo ni sastavqawe koalicione vlade.

Na majskim izborima oja~ala je podr{ka strankama koje se zala`u da Gr~ka otka`e obaveze prema me|unarodnim kreditorima, a pre svega da se odbace stroge mere buxetske {tedwe. Gr~ka ve} petu godinu prolazi kroz te{ku finansijsku i socijalnu krizu, a nezaposlenost je porasla na 21 odsto. Pregovori o formirawu koalicione vlade su propali u utorak, devet dana po{to su gla sa ~i us kra ti li po ve re we dve ma ra ni je do mi nant nim strankama i podr`ali druge, ma we, ko je su pro tiv me ra {tedwe.

HRVATSKA

Vladaodustalaodgradwemosta prekoPeqe{ca ZAGREB: Hrvatska vlada je, posle sedam godina, odustala od projekta gradwe mosta preko poluostrva Peqe{ac koji bi povezao Dubrova~ko-neretvansku `upaniju s ostatkom Hrvatske. Vlada Zorana Milanovi}a dala je na ju~era{woj sednici saglasnost za raskid ugovora za izgradwu Peqe{kog mosta, pri ~emu je Milanovi} rekao da taj most nije bio besmislica, ali da plan izgradwe nije bio dovoqno ozbiqan. Ministar saobra}aja Sini{a Hajda{ Don~i} podsetio je da je ugovor za gradwu mosta, koji bi povezivao obalu ju`no od Makarske s Peqe{cem, sklopqen 2007. godine za vreme vlade Ive Sanadera. Cena izgradwe trebala je da bude 1,9 milijarde kuna (253 miliona evra), a radovi koji su oba-

Ston na poluostrvu Peqe{ac

vqeni do obustavqawa radova u junu 2010. ko{taju 58 miliona kuna (7,71 miliona evra) ili tri odsto ugovorene cene. Kako nije bilo mogu}e na}i sredstva za nastavak izgradwe, s izvo|a~ima radova dogovoren je sporazumni

raskid ugovora i bi}e im priznati svi stvarni tro{kovi, ali nemaju pravo na naknadu izgubqene dobiti. Milanovi} je rekao da je spajawe delova Hrvatske koridorom preko BIH, odnosno preko op{tine Neum, jeftinije i efi-

kasnije. Hajda{ Don~i} i ministar komunikacija i saobra}aja BiH Damir Had`i} dogovorili su pre nekoliko dana pripremne radwe za potpisivawe sporazuma o gradwi spojne deonice Neum, u du`ini od 5,5 kilometara. Put }e biti bez tunela, a grubo procewena vrednost je pet miliona evra. Planira se da deonica bude ogra|ena `icom i wom bi se prolazilo bez zaustavqawa. Izgradwa putnog koridora i{la bi u paketu s definisawem kori{}ewa luke Plo~e i `elezni~ke pruge Plo~e - Metkovi}, na ~emu insistira BiH. Dok su u Hrvatskoj protiv koridora HDZovci, koji su pre izbora obe}avali gradwu mosta, u BiH su protiv toga samo u op{tini Neum, ali vi{e zbog izbora trase jer isti~u da planirana trasa odseca neke vitalne delove op{tine.

PRED@UPANIJSKIMSUDOMUOSIJEKU

^etvrtiput dokazujenevinost Ukradeno zvonosrpske crkve VUKOVAR: Nepoznati po~inilac u selu Marincima kod Vukovara ukrao je crkveno zvono koje je bilo postavqeno pored tamo{we pravoslavne crkve. Kako je saop{teno iz vukovarskosremske policijske uprave, kra|e se desila izme|u 6. i 16. maja, a zvono te{ko 150 kilograma bilo je postavqeno pored srpske pravoslavne crkve, izme|u stabla drveta i drvenog stuba. Policijski slu`benici „preduzimaju kriminalisti~ka istra`ivawa u ciqu pronalaska nepoznatog po~inioca krivi~nog dela te{ke kra|e”, ka`e se u saop{tewu.

OSIJEK: Oficir za bezbednost trebao da preduzme. Dakle, u tom nekada{we Vojske Republike Srpske smeru odbrana ide i dokaza}emo da Krajine ^eda Jovi}, pred @upanij- moj brawenik ^edo Jovi} ni na koji skim sudom u Osijeku, ve} ~etvrti put na~in nije prekr{io ni zakon, ni dokazuje nevinost u slu~aju ubistva pravila slu`be, a pogotovo ne daj civila Antuna Kundi}a u Daqu. Sud ga je tri puta osu|ivao na kaznu zatvora, a Vrhovni sud svaki put je obarao presudu. Pred @upanijskim sudom u Osijeku po~eo je ~etvrti proces protiv Jovi}a, koji se u pritvoru nalazi ve} ~etiri godine. Na po~etku novog procesa, pred Sudskim ve}em sudije Darka Kru{lina, Jovi} je, reaguju}i na iskaz jednog od svedoka, poku{ao da objasni da nije bio nadle`an za Sud u Osijeku vojne policajce koji su Bo`e, @enevske konvencije o za{tidirektno optu`eni za ubistvo. Wegov ti civila”, izjavio je Filakovi}. advokat Tomislav Filakovi} ka`e da Svi svedoci ostali su pri starim Tu`ila{tvo nema novih dokaza i da iskazima, a zbog neobi~nosti situa}e po zavr{etku procesa napisati cije da uprkos tome {to Vrhovni sud kwigu o tome kako je branio Jovi}a. Hrvatske obara presude, a @upanij„Kqu~no je ra{~istiti te odnose: ski pokre}e novi proces su|ewu je ko je kome bio nadre|en, ko je kome prisustvovao i konzul Srbije u Vuzapovedao, ko je imao kakva ovla{}ewa, ko je mogao koga da kazni i {ta je kovaru.

PODGORICA: Potpredsed- nogorsko pravosu|e pod uticajem nik crnogorske vlade Du{ko Mar- kriminogenih struktura. Svesni kovi} ka`e da ta dr`ava ima pro- smo problema u pravosu|u, ali je blem sa organizovanim krimina- neta~na i preuveli~ana ocena da lom, ali da je u borbi sa tim izazo- je ono pod uticajem mafije. vom ostvarila rezultate. „Dobija„Sprovodimo reforme kako bi mo pohvale evropskih partnera za sudstvo, s jedne strane, bilo {to borbu protiv organizovanog kriminala. Siguran sam da }e rezultati koje posti`emo na tom planu biti dobra preporuka da dobijemo datum pregovora sa Evropskom unijom„, kazao je Markovi} u crnogorskom parlamentu. Po wegovim re~ima, ne{to slabiji rezultati posti`u se kada je u pitawu borba protiv korupcije. To, me|utim, nije samo na{a specifi~nost, ve} i ostale dr`ave imaju pote{ko}e u efikasnom suzbijawu koruptivnih radwi, Du{ko Markovi} naveo je Markovi}. Savet Evropske unije odlu~io nezavisnije a, s druge, {to profeje ranije da Crna Gora dobije da- sionalnije„, rekao je potpredsedtum pristupnih pregovora u junu, nik vlade Crne Gore. On je dodao ako do tada ispuni odre|ene uslo- da nema bilo kakvih opstrukcija ve koji se ti~u vladavine prava. od strane dr`avnih organa kada je Markovi} je ocenio da su preuve- u pitawu rasvetqavawe afere Teli~ani navodi opozicije da je cr- lekom.

BOSNA I HERCEGOVINA

Mun:Osigurati izboreuSrebrenici SARAJEVO: Ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun ocenio je da bo{wa~ke stranke nisu u~inile ni{ta na osigurawu izbornih uslova za Srebrenicu. Pre ~etiri godine sve politi~ke stranke slo`ile su se da se napravi iz-

Patrik Mun

uzetak u Izbornom zakonu za Srebrenicu, kako bi se dozvolilo predratnim stanovnicima grada da glasaju prema popisu stanovni{tva iz 1991. godine, bez obzira na trenutno mesto boravka. „U to vreme, bo{wa~ke stranke obavezale su se da }e raditi na osigurawu uslova za naredne izbore u Srebrenici kako ponovo ne bi bilo potrebno praviti izuze-

tak, ali, na`alost, sve donedavno ni{ta se nije preduzelo”, izjavio je Mun za „Dnevni avaz”. On je istakao da SAD ostaju posve}ene Srebrenici, ali da je te{ko o~ekivati intervenciju me|unarodne zajednice kako bi bile izmewene izborne odredbe za izbore u Srebrenici. Mun je ocenio da stranke iz Federacije BiH treba da predlo`e jednog zajedni~kog kandidata za lokalne izbore u Srebrenici. Dodao je da je „va`no podsta}i registraciju onih gra|ana koji imaju pravo da budu prijavqeni u Srebrenici u skladu sa zakonom”. „Genocid u Srebrenici ~iwenica je koju su utvrdila dva me|unarodna suda. Na~elnik Srebrenice mora biti u stawu da omogu}i sigurno okru`ewe za sve gra|ane Srebrenice te okru`ewe u kojem }e nastaviti da se odaje po~ast `rtvama genocida”, kazao je ambasador. On je jo{ pozvao vlasti u BiH da hitno usvoje buxet za 2012. godinu, kako bi dr`ava mogla da funkcioni{e i re{ava mnoge izazove s kojima se suo~avaju weni gra|ani.

Bugarskigajda{i oboriliGinisovrekord SOFIJA: Bugar ski gaj da {i uspeli su da obore rekord najve}eg gajda{kog sastava u svetu, zase niv {i ~ak i svo je ~u ve ne {kot ske ko le ge. Ka ko pre no si Rojters, 333 muzi~ara okupilo se preksino} u Sofi ji, du va ju }i u kabagajde, tradicionalne instruNa sceni 333 gajda{a mente Rodopskih planina, kako bi postavili novi Ginisov rekord. Obu~eni u tradicionalnu `ivopisnu rodopsku no{wu, gajda{i su zapo~eli svoj nastup pesmom „Izlel Delio Hajdutin” koja se nalazi na muzi~kom disku ugra|enom u letelicu „Vojaxer” koja je 1977. godine bespovratno lansirana u svemir. Ova manifestacija je imala za ciq da unese malo radosti u `ivot stanovni{ta koje je, prema istra`ivawima, jedno od najnesre}nijih na svetu. Bugarska, koja se 2007. godine pridru`ila Evropskoj uniji, i daqe je wen najsiroma{ni-

ji ~lan, sporo izlaze}i iz duboke recesije. „Imate duboke korene. Nemojte da ih izgubite, ve} uve}avajte staru tradiciju i kulturu”, kazao je indijski duhovni vo|a Ravi [ankar koji je prisustvovao ovom velikom gajda{kom koncertu, odr`anom pred vi{e od 4.000 qudi. Ravi [ankar - jedan od najeminentnijih duhovnih vo|a koji putuje svetom {ire}i svoju viziju dru{tva oslobo|enog od stresa i nasiqa, do{ao je u Bugarsku kako bi pomogao tamo{wim stanovnicima da prebrode duhovnu krizu u koju su zapali.


petak18.maj2012.

GLOBUS / OGLASi

c m y

26

Свакачастмали!

К

ад сам био мали, слушао сам „Prodigy” и изводио акробације изнад мотора у једном шоу програму...

Аудиција за четврту сезону украјинског талента остаће упамћена по наступу једног малог Богдана... добро не само њега, ту

су и Владимир и Ирина, његови „одрасли партнери” који су возили моторе док се он „измотавао” по ваздуху. Знање циркуског акобате, уметника на трапезу стиче се рано, а усавршава цео живот. Овај малишан, обучен у кожно одело уз песму „Omen” састава „Prodigy” је „објаснио” свима њима како се то ради. Владимир и Ирина су возили моторе, а Богдан је седео на „помоћном седишту”. Када се мотор зауставио, Владимир је почео ногама да баца Богдана у ваздух, а он се изнова и изнова дочекивао на леђа, ноге, руке, задњицу. У тренутку када је својим ногама дотакао „асистентове”, добио је овације

Мама,тата,лечитесе! Ж

елите да престравите рођено дете? Унајмите злог кловна из хорора Стивена Кинга да га обрадује за рођендан Прошло је време дечијих рођенданских забава на којима родитељи издвајају новац на унајмљивање аниматора, кловнова, мађионичара са зечевима...Сада је далеко занимљивије унајмити створење из романа и филма „Ит”. Шведски глумац Доминик Девил ради као кловн на дечијим забавама. Оно због чега је Доминик постао вест је чињеница да он није раздрагани кловн са великим осмехом, црвеним носом и превеликим ципелама...он је

„изашао” из романа Стивена Кинга и за одређену своту ће испрепадати ваше дете. Родитељи унајмљују Доминика како би, бар недељу дана пре дететовог рођендана, слављенику почео да шаље претеће СМС поруке и писма и звао их на телефон. Језа код малишана се повећава како недеља одмиче, да би на самом финалу, сопственом рођендану, од свих тих претњи добио торту у лице од страшног кловна. Девил открива да „игра престаје” у случају да се дете превише уплаши или ако то родитељи од њега затраже, али да му се то до сада није догодило.

Женакојајерекла „не”бријачу

И

згледа да се осамдесете враћају буквално - једна студенткиња је одлучила и да јавно покаже оно чега би се већина стидела. Она се већ годину и по дана није депилирала и не планира скоро...

Пре свега јој је почело сметати то што се мушкарци у последње време уопште не морају да депилирају, а женама длаке нико не толерише. „Први пут сам се депилирала када сам имала 14 година и не-

Т

Длачице на женском телу више су него непожељне, а даме са њима муку муче деценијама. Да ли томе долази крај? Студенткиња из Даблина Имер О’ Тул је бријачу рекла не пре 18 месеци јер је „схватила да су жене под превеликим притиском због савршеног изгледа”.

дуго после је почело преиспитивање зашто ја то морам да радим скоро сваки дан. Да ли је неопходно да све то радим да бих некоме била привлачна и лепа? Одлучила сам да томе станем у крај”, каже Имер. Када је ова одлучна студенткиња подигла руку, водитељи су били у шоку, а она се само смешкала...

Мрзивасда учите?

А

лан Стјуарт (94) први пут је дипломирао стоматологију пре 72 године, а више деценија касније одлучио је да поради на додатном образовању. Зарадио је и диплому оралне хирургије, па правног факултета, а сада је дипломирао и у клиничкој науци. „Сматрам да човек мора да ради на себи, како се не би ментално улењио. Пошто сам пензионер, имам доста слободног времена, а волим да учим”, скромно је рекао дедица који је ушао у Гинисову књигу рекорда као најстарији „дипломац” у 92. години, када је дипломирао право. Његова надзорница у мастер програму Соња Брауни рекла је да давно није видела „толики таленат, пожртвованост и инспирацију”. Рођен 1915, Стјуарт има шесторо деце, 12 унучића и шесторо праунучића.

Каквобекство!

инејџер са Флориде два сата се јурио са полицијом, бежао, завлачио их... Двејн Двајер (19) из Форт Лодердејла на Флориди запао је за око полицијској патроли због непажљиве вожње, а када су га зауставили, није имао возачку дозволу код себе. Полицајци су проверили таблице и установили да је Двајер украо ауто, и ту је све почело... Он је дао гас, ударио у гомилу дрва за потпалу поред пута, а затим кренуо у рикверц, право ка полицијском возилу. „Филмски” је искочио из аута пре него што се он закуцао у полицијски, и трком побегао.

Позорници су кренули за њим, и након краће потраге по оближњем стамбеном крају, уочили га како се пење на локалну џамију. Ругао се полицији одатле, а затим скочио са крова и побегао даље. Утрчао је у стамбену зграду, где су га полицајци након сат потраге пронашли како се крије у кревету једног пара који га не познаје, али му је из необјашњивих разлога пружио уточиште. Двајер је коначно ухапшен, и оптужен за опирање хапшењу, крађу аутомобила, ношење лажног оружја, и гомилу саобраћајних прекршаја.

dnevnik


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

^ E T R D E S E T O D N E V N I P O M E N na{emvoqenom

petak18.maj2012.

27

S neizmernim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqedaseupokojilana{adragamajka,babaiprababa

Posledwipozdravmajcina{ekoleginiceCece,

SOKOBAWA - sobe i apartmani za odmor, super komfor. U`i centar. Povoqno. Telefon: 063/81-54200i018/880-100. 52923

Milutinu Jakovqevi}u

SREMSKA KAMENICA, Staro selo, 8km od Novog Sada, 3 X 1700m2, idealni placevi, put, struja, izvorska voda, lep pogled. Telefon069/18-26-726. 53041

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 53126

MargitaGavanski

odr`a}emousubotu,19.5.2012.godine, nagrobquuRumenki,u11~asova. Tvoj odlazak ostavio je veliku tugu u na{im srcima. Tvoje tople o~i, qudskost i dobrota ostajuuna{emse}awu. Voletetvoji:suprugaMilena, sinMiroslav iunuciStrahiwa iAndrej.

1927-2012.

MargitiGavanski Zaposleniu„DnevnikVojvodinaPres�-u.

53338

53337

53334

Oti{lajena{adraga

3

Satugomibolomobave{tavamorodbinuiprijateqeda je 17. 5. 2012. godine preminuo na{ sin, suprug, brat i otac

Nata{aNikoli}

Du{ankaBajilo 1934-2012.

Utihnula je jedna sjajna zvezda. Dugo}emo`alitizawom.

SlobodanQubojevi} KUPUJEM stareautomobile do 200E, staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33943,063/84-85-495. 53050

Sahrana je danas, 18. 5. 2012. godine, u 15.45 ~asova, na Gradskomgrobqu. Ni{ta ne}e izbrisati se}awe na tvoj plemeniti lik, dobrotuibeskrajnuqubav. @ive}e{ve~nousrcima:}erkiSvetlane iQiqane, unukaDragana,unukeDragane sasuprugomSavom ipraunukeDanijele.

JelenaUdovi~ki iMilankovi. 53339

1944-2012. Posledwi ispra}aj je danas, 18. 5. 2012. godine, u 15 ~asova,na^enejskomgrobqu.

Posledwi pozdrav Majinoj mami

Sa velikom qubavqu i po{tovawem opra{tamo se od na{emajkeibake. Sahrana je danas, 18. 5. 2012. godine, u 14 ~asova, u Stepanovi}evu. O`alo{}eni:sinovi Du{an i Neboj{a, snajaGordana,unukeJelena iMilica. 53310

Posledwipozdravdragoj

Posledwipozdravdragojkumi

Wegovi:majkaMilica, suprugaAnka,sestraKatica isinJovica.

53332

VinkiRadanovi}

Sa tugom u srcu se opra{tamo odna{egdragogprijateqa

Posledwi pozdrav dragoj zaovi itetki

Du{ankiBajilo

Dora iBojana saporodicama.

RadoslavBrki} saporodicom.

53328

Dragojna{oj

Du{ankiBajilo

PorodicaKri~kovi}.

53302

53301

Dragideda

Posledwi pozdrav sestri i tetki

Posledwipozdravdragombratu

StojanaBo`i}a Du{ankiBajilo

Vinki

Mom~ilo

Du{ankiBajilo PorodicaBejat.

posledwipozdrav.

Porodice:Bijeli}, Karanovi}iRaleti}.

BratNikola ibrati}Jovan saporodicama.

53322

53333

53326

Savelikomtugomseopra{tamo odna{eprijateqice

Posledwipozdravdragoj

od:snaheNevenke, bratanicaBiqe,Rade iMime saporodicama.

Posledwi pozdrav dragomkumu

na{em

53313

Posledwi pozdrav dragoj sestri itetki

prim.drNata{e Nikoli}

drNataliji Nikoli}

ro|.Privrodski

@arkoAn|u{i} saporodicom.

53296

Draga Nato, tvojim odlaskom svi mi ostajemo bez pravog i iskrenog prijateqa. U na{im srcimave~noostajetvojdragilik. Tvoji: Du{ka i DaniloKne`evi} i @ivkaGrmu{a saporodicom. 53300

StojanuBo`i}u

Du{ankiBajilo

odporodica: Milankovi} i Baji}.

odsestreDanice isestri~ineVere saporodicom.

53329

53311

Mom~iluDeni}u

hvalatinaqubaviipa`wi.

Uvek}etesese}atitvoji: Irina,Danai iArsenije.

od:brataJovana, snajeLeposave, sinovcaMilorada, snajeOlge iunukaMom~ila.

53314

53308

Obave{tavamorodbinuiprijateqedaje17.5.2012.godine u81.godinipreminuona{voqenisuprug,otacideda

Mom~iloDeni} Sahrana}eseodr`atiusubotu,19.5.2012.godine,u12 sati,naGradskomgrobqu,uNovomSadu. Wegovi:suprugaJulijana,}erkeNatalija iSne`ana,zetoviAleksandar iVasilis iunuciIrina,Danai iArsenije. 53312


28

^iTUQe l POMeni

petak18.maj2012.

Danas,18.5.2012.godinenavr{ava segodinaodkakojepreminuo

Posledwipozdravdragoj

QiqaniPetrovi}

StojanKico{ev

ro|.Gali} odwenihnajmilijih. Sahrana je danas, 18. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, na Toma{eva~komgrobquuZrewaninu.

dnevnik

Posledwipozdravzetu

Posledwipozdravna{embiv{emradnikuipenzioneru

MilanuRadakovi}u

StojanuBo`i}u iz^uruga

Ne}emogazaboraviti.

Supruga,sin,snaja iunukMikan.

od: Du{ana,Mirka,Zore iSmiqe saporodicama.

KolektivV.D.P.„[ajka{ka”NoviSad.

53293

59818/P 53080

Posledwipozdrav

Posledwipozdravdragoj

3

53280

Posledwi pozdrav dragom i nepre`aqenom

Navr{ava se tu`nih ~etrdeset dana od kako nije sa nama nepre`aqena na{a sestra i tetka

drNata{iNikoli}

Qiqi

MilanuRadakovi}u

divnom~oveku,po`rtvovanomi iskrenomprijatequ. PorodicaMili}:Miki, Branislava iJeca.

od: Gage,Dace,Milene, Jovana istrine.

53305

53294

Posledwipozdrav

Du{anka[oja PorodicaMijatov.

Navr{ava se tu`nih ~etrdeset dana od kako nije sa nama nepre`aqenana{a

VinkiRadanovi}

Qiqi

od:stricaMi}e, strineSeke,Lazara iSestrice saporodicama.

59819/P

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

SlavkiJak{i}

Pomen obele`avamo u subotu, 19. 5. 2012. godine, u 11 ~asova,naGradskomgrobquuNovomSadu. Ostavilasiuboluituzibrojnu rodbinu iprijateqe, aposebnotvogsuprugaRadi{u komejesvakidan svete`iibolniji. 53224

53278

Tu`nog srca javqamo da je preminuo na{ dragi suprug, otac,svekarideda

Posledwipozdravmami

MilanRadakovi} Du{anka[oja

Zaposleni„Gerontolo{kog centraNoviSad”.

O`alo{}eni: }erkaMilkica,zetStevica iunukAleksandar.

53273

3

Posledwipozdravdragoj

3 ^ E T R D E S E T O D N E V N I P O M E N dragojinikadapre`aqenojsupruzi

Pomen}emoobele`itiusubotu, 19.maja,u10.30~asova,naGradskom grobqu. Tuguju:matiMica,sinSa{a, k}iJeja saporodicama.

O`alo{}eni:suprugaMira, sinMiroslav,snajaOlivera iunuciNikola i Du{an.

53272

53277

53295

P O M E N 

Sahrana je danas, 18. 5. 2012. godine,u14.15~asova,naGradskom grobquuNovomSadu.

P O M E N 

Du{ankiPopovi} od: Lala,IqeiMiqe.

53230

Posledwipozdravkumi

Obave{tavamorodbinuiprijateqedajepreminuona{

Mom~iluDeni}u

BranislavKrsti} SineBane, ostaviosimestaruineute{nu.

PorodicaVujakovi}:\uro, Du{a,Boban iTawa.

53292

prim.drNata{i Nikoli}

^uva}emo uspomenu na tvoju dobrotu. UjakMile, Dobrila iTomislav.

Porodica Joci}.

53227

53268

53282

Posledwi pozdrav dragom i nepre`aqenombratu

Dragibrate, ostao si nam u najlep{oj uspomeni.

TvojaSejka saporodicom. 53228

53238

53244

PosledwipozdravMajinojmami

Sa tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminulana{adraga

VinkiRadanovi}

NatalijaJ.@ilnik Pro{lo je ve} godinu dana otkakovi{enisisanama. Pomen je 19. 5. 2012. godine, u 12.30~asova,naGradskomgrobqu uNovomSadu. S qubavqu i tugom ~uva}emo uspomenu na Tvoj plemeniti likidobrotu. O`alo{}enaporodica.

1949-2012.

O`alo{}enaporodica.

G O D I [ W I P O M E N 

BranislavKrsti}

BlagojeRa{i} Posledwi ispra}aj je danas, 18. 5. 2012. godine, u 13 ~asova,nagrobquTranxamentuPetrovaradinu.

Mama.

3

P O M E N 

\urica-Bra{a Mandi}

MilanuRadakovi}u odwegovih:sestaraMilke iBose,bra}eJovice iMilanka saporodicama. 53279

Zauvek}eostativa{aenergija, plemenitostidobrotauna{im srcima. Nikada ne}ete biti zaboravqeni. Nekavasan|eli~uvaju. Majiniprijateqi safakulteta. 53289

LasakMargit 1927-2012. Sahranaje18.5.2012.godine,u15~asova,naGradskom grobquuNovomSadu. O`alo{}eneporodice: Lasak,Tomi} i^ovi}. 53251


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Sa tugom u srcu opra{tamo se od na{e drage }erkeisestre

29

petak18.maj2012.

Obave{tavamorodbinuiprijateqedaje16.5.2012.godine,u51. godinipreminulana{amilamajka,suprugaisnajka

VinkaRadanovi} DragaVinka, oti{lasikaodobra,plemenita i hrabra osoba, takva }e{ i ostatiuna{imse}awima.

PorodicaXeferdanovi}.

VinkeRadanovi} ro|.Bogojevi}

53263

VinkaRadanovi} ro|.Bogojevi} Tvoji:tataVlada,mamaNada isestreDragana iBeba saporodicama.

VinkaRadanovi}

Posledwiispra}ajjedanas,18.5.2012.godine,u13.30~asova,na GradskomgrobquuNovomSadu.

@ivot je trunutak, a se}awe je ve~no.Bolnijeniure~ima,ni u suzama, ve} u srcima u kojima }e{ostati.

Posledwipozdravod:}erkiMaje iTamare, suprugaMilenka isvekrveMileve.

Slu`baKomercijale. 53231

53232 53265

Posledwi pozdrav sestri~iniisestri

dragoj

VinkiRadanovi}

Posledwipozdravsestri~inii sestri

Posledwi sestri~ini

pozdrav

dragoj

VinkiRadanovi} ro|Bogojevi}

VinkiRadanovi}

ro|.Bogojevi}

Posledwipozdrav

Dana, 19. 5. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu,uNovomSadu,odr`a}esejednogodi{wipomen na{emdragom

drNatiNikoli}

ro|.Bogojevi}

od:ujakaVeselka,ujneMike, bra}eGorana iMilorada.

od:ujakaZdravka, ujneAnice,brataAleksandra isestreSvetlane.

odtetkeMarije.

odporodica: Batini} i Krsti}.

53267

53269

53270

53264

Satugomseopra{tamoodna{e drage

Sa tugom i bolom oprostili smoseodna{eNata{e,velikog doktora,iskrenogprijateqa.

^ E T R D E S E T O D N E V N I P O M E N Dana, 20. maja navr{ava se 40 danaodkadanasjezauveknapustilana{adraga

Dragoj

Miodragu-Mi}iMilo{evi}u 27.5.2011-27.5.2012. Dugaibolnajebilaovagodinabeztebe.

Tvoji:suprugaLeposava isinoviMarko i Milo{.

53191

Nata{iNikoli}

posledwipozdrav odporodiceLevakov.

prim.drNata{e -NaceNikoli} Hvalazadivnetrenutkekojesi nampoklonila. Tvoji:Vida,Milo{ iDu{an\uki}.

53243

53266

Dana,21.majanavr{avasedesetgodinaodkakonijesa namana{dragi

Prim.drNata{a Nikoli} Hvalazamudresaveteipodr{ku koju si nam pru`ala ~etrdeset godina. MilkicaBarjaktarevi} sadecom.

Posledwipozdrav

P O M E N 

ZoraDobanova~ki

Na dana{wi dan, pre ~etiri godine, napustio nas je na{ voqenisuprug,otacideda

1931-2012. Pomen }emo davati u subotu, 19.maja,u12.30~asova,naGradskom grobquuNovomSadu. Weni:Ivana iNeboj{a.

53260

53219

Posledwipozdravvoqenojkumi

prim.drNata{i Nikoli} Bilasidobarlekariprijateq.

\or|eNi{evi}\uka Pomen }e se odr`ati u subotu, 19. maja 2012. godine, u 11.30~asova,uSabornomhramuuNovomSadu. Wegovi: Ka}a,Gordana,Boba,Igor i Ma{a. 53271

Nata{iNikoli}

Prof.drMiroslavXini} saporodicom.

JeremijeRisti} S qubavqu Te ~uvamo u na{im mislimainajlep{imuspomenama.

Tvojinajmiliji: suprugaPava, }erkaSvetlana isinSvetozar saporodicama.

odSa{eMojsejeva saporodicom. 53223

53252

53186


09.00 09.30 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.15 13.00 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 15.30 16.00

tv program

petak18.maj2012.

Чарде на Дунаву Фолдер култура Вести Гимназијалци Знање Кухињица Вести Жене на селу Српски екран-емисија МТВ-а на српском Еисија на мађарском.са титл.на српском Вести Центар света Чарде на Дунаву Вести за особе са оштећеним слухом Спортска Војводина Под истим кровом, 4. емисија о европским интеграцијама Гимназијалци

Панонско јутро (Панонија,08.00) 06.00 08.00 08.30 10.00 12.00 13.00 14.45 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 00.00

Музичко свитање Панонско јутро Вести укртко Анали Здравље је лек Кибиц фенстер Арт-бокс Војвођанске вести Сајамски дан Војвођанске вести Анали Перископ Војвођанске вести Сајамски дани Војвођанске вести Глас Америке

5казање

Емисија „5казање” доноси нове велике приче малих људи. Аутор БораОтић гледаоцима ће и овог пута понудити надахнуте исповести стварног човека који је због свог хобија, аутентичности и необичности личног живота занимљивији од блазираних прича које тако често пласирају мејнстрим медији. (РТВ1,22.35)

07.00 07.50 08.45 10.00 10.30 11.50 12.15 12.30 12.40 13.10 14.40 14.50 15.15 16.45 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.40 20.00 21.30 23.00

ТВ Дневник Један на један Разгледнице Документарни филм ТВ Дневник Ловац Биографије: Кирк Даглас Војвођански дневник Петказање Ловац Један на један Концерт Емисија на мађарском.са титл.на српском

Из нашег сокака Додати живот годинама Петказање Свјетионик (хрв) Концерт Кад зазвони Музички интермецо – мађарска музика Вести (мађ) Портрети, док.филм на словачком са титл.на српском Деца Дине Цртани филм ТВ баштине Куцурска жетва, снимак фестивала русинског и украјинског фолклора Духовка (слов) Емисија на словачком ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Музички интермецо – мађарска музика Дечји програм (слов) Добро вече, Војводино (слов) Деца Дине ТВ Баштина

02.36 03.34 03.48 04.20 04.49 05.49

Јутарњи програм Јутарњи дневник Више од игре Разгледница Странац у Србији Нова верзија живота Дневник Спорт плус Место злочина: Њујорк Виртуална стварност, филм Гастрономад Ово је Србија Село гори, а баба се чешља Дневник РТ Војводина Београдска хроника Око Слагалица Дневник Село гори, а баба се чешља Полицијска прича 3, филм Место злочина: Њујорк Дневник Ружна Бети Ноћни биоскоп: Киборг 2, филм Више од игре Гастрономад Око Разгледница Село гори, а баба се чешља Верски календар

Полицијска прича 3 Чак и гледаоцима који нису нарочито заинтересовани за кунг-фу филмове, остварења Џекија Чена привлаче пажњу, можда и због тога што је Чен једна од највреднијих филмских звезда у свету. Често се служи невероватно опасним каскадерским подухватима, да би осигурао своје место у свету филма. Улоге: Џеки Чен, Мишел Јео,МегиЧеунг, КенетЦанг Режија: СтенлиТонг (РТС1, 21.06)

БораОтић

17.00 17.20 17.50 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.35 23.45 00.30 01.00 02.40

06.05 08.00 09.03 10.02 10.33 11.01 12.00 12.15 12.35 13.21 14.55 15.10 15.55 17.00 17.27 18.25 19.00 19.30 20.05 21.06 22.55 23.45 00.07 00.55

06.30 08.30 09.00 09.10 10.05 11.00 11.15 11.30 12.30 13.00 13.10 14.05 14.30 15.00 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.00 17.30 18.45 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.50

Новосадско јутро Храна и вино Вести Серијски програм Ево нас код вас Вести Рецепти Лауре Равајоли Серијски програм Серијски програм Вести Опчињени Витраж Време је на мојој страни Вести Украдена срца Рецепти Лауре Равајоли Објектив (слов) Објектив (мађ) Лична грешка Храна и вино Новосадско поподне Неон сити Објектив Објектив (слов) Објектив (мађ) Ленија Опчињени Објектив Рецепти Лауре Равајоли Серијски програм Украдена срца

10.00 10.45 11.15 12.00 19.30 20.00 20.30 21.00 23.00 00.45 02.00 04.00

ТВС Премијер лига Магазин НБА акција АТП Мастерс Рим 1/4 Финала НБА уживо НБА Кошаркологија Мастерс Студио АТП Мастерс Рим 1/4 Финала НБА плеј оф Премијер лига Магазин НБА плеј оф Руска кошарка, финале

06.53 07.17 07.27 07.32 07.39 07.50 08.00 08.12 08.25

(РТС2,08.25)

12.00 12.27 13.00 14.01 14.25 14.50 15.01 15.30 15.56 16.26 16.56 17.55

23.17 00.33 01.30

Ексклузив Експлозив Трачара Сулејман Величанствени Тајна старог моста Дођи на вечеру Одбачена Аси Тајна старог моста Тачно 1 Сурвајвер Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Аси Лото Сулејман Величанствени Вече са Иваном Ивановићем Сурвајвер Експлозив Ексклузив Сурвајвер-без цензуре Трачара

Заувјек сусједи Топшоп Долина сунца Топшоп Хоћу да знам Вести Дневни магазин Цртани филмови Филм: Црна маска 2 Вести Спортски преглед Пријатељи Џои Квиз: Пут око света Вести + Између две ватре Штрумфови Увод у анатомију Филм: Сајмонова реч Вести Спортски преглед Режи ме Филм: Непријатељ мог непријатеља 02.40 Увод у анатомију 03.30 Саут Парк 03.50 Филм: Изостављени делови

Русија–Србија

18.45

05.15 05.30 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.25 20.10 20.20 21.20 23.00 00.00 00.30 00.45 01.15

06.00 08.00 08.20 09.15 09.30 10.00 10.15 12.00 14.00 16.00 16.40 17.05 17.30 18.00 18.30 19.35 20.00 21.00 23.05 23.45 00.05 01.00

БојанЈанић

20.00 20.25 21.00 22.00 22.33 23.09

МишелЈео

Слагалица Верски календар Ози бу Мунзи Велики и мали Откривајмо свет са Ђолетом Оливија Френине ципеле Одбојка-Светска лига: РусијаСрбија, пренос

ОДБОЈКА: СВЕТСКА ЛИГА

10.03 10.30 11.00 11.30 11.52

03.06 03.29 03.50 04.48 04.48

dnevnik

c m y

30

Мој љубимац Метрополис Место за нас Наличје велеграда Миксер 2012 - најава фестивала Вече Стравинског Арт зона Трезор Такмичење електротехничких школа Србије Постанак и опстанак ћирилице Једна слика, једна прича Пекинг опера Породични кругови Ноћ биологије Човек и ауто Капри Кошарка-Супер лига, Партизан - Војводина, пренос Миксе 2012 - најава фестивала (у полувремену) Архитектура данас Лов и риболов Капри Контекст Други век Миксер 2012 - Најава фестивала Одбојка-Светска лига: РусијаСрбија (р) Трезор Кошарка-Супер лига, Партизан - Војводина (р) Породични кругови Архитектура данас Наличје велеграда Други век Контекст

06.00 06.30 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.50 15.45 18.00 18.30 19.30 21.00 23.00 00.00

ВОА Улови трофеј Маратон Слике живота Љубав у залеђу Филм: Личне ствари Топ шоп Рабит фол Љубав у залеђу Монк Доктор Хаус Филм: Све је под контролом Рабит фол Обични људи Филм: Дани од снова Филм: Хазард Ред и закон Филм: Ми више не живимо овде 02.00 Филм: Дани од снова 03.00 Филм: Панично бекство 04.30 Филм: Ми више не живимо овде

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00 Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00 Скарлетина видовчица, 21.00 Топ 10, 22.00 Објектив, 22.30 Жива ватра, 00.00 Објектив, 01.00 Одељење за убиства

08.45 Тандем, 08.55 Ски Јахорина, 09.25 Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00 Ски Јахорина, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.50 Инфо Пулс, 21.10 Туристичке разгледнице, 21.30 Инфо клуб, 22.15 НС Индекс, 22.30 Бање Србије, 23.00 Фокус, 23.40 Туристичке разгледнице, 00.00 Инфо Пулс, 00.35 Фокус, 01.00 Ски Јахорина

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 09.30 Кућица у цвећу, 10.00 Метрополе и регије света, 12.00 Репризе вечерњих емисија, 14.30 Инфо К9, 15.00 Забавни програм, 16.30 Инфо К9, 17.00 Бибер, 17.30 Дечији програм, 18.30 Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 ОСАА/ Перископ, 21.15 Прес пресек, 22.15 Бибер, 22.30 Инфо К9, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: С. Митровица, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Срем арт, 21.15 Зоо хоби, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

Три мускетара Млади и неискусни Д’Артањан, дечак из провенције који долази у Париз како би постао мускетар, од самог старта уз помоћ свог пргавог карактера упада у разне невоље. Кроз неочекивани сплет околности, млади Д’Артањан успева да се завади са сва три позната мускетара... Улоге: ОливерРид,Ракел Велч, Ричард Чембрлен, МајклЈорк Режија: РичардЛестер (Хепи,20.20) 07.00 07.50 08.15 08.40 09.20 09.40 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 12.40 13.20 13.40 13.55 14.00 15.15 15.30 15.55 17.30 17.55 18.35 19.35 20.20 22.00 23.10 00.30 01.00

Залив шкољки Звезданиште Тајни свет меде Бенџамина Ноди у земљи играчака Ешли Телешоп Сабрина Генератор Рекс Хунтик Моји џепни љубимци Бајка о Тибету Квизић Пресовање Телешоп Вести Изгубљене године Телешоп Вести Голи живот Насловна страна – квиз Телемастер Јелена Црни Груја Три мускетара, филм Долина вукова Изгубљене године Црни Груја Филм

ХедерГрејем

Волим те до смрти Џое Бока зрачи животном енергијом и живи брзим темпом: пријатељи, храна, посао, игре, секс. Он је прождрљивац свих наведених животних аспеката, а иначе је власник мале пицерије, има одану жену Росали и двоје деце... Улоге: КевинКлајн,Кијану Ривс, Ривер Финикс, ТрејсиУлман,ХедерГрејем Режија: ЛоренсКаздан (Пинк,01.00) 05.45 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.30 21.30 23.15 00.30 01.00 02.45 04.00 05.00 06.00

Добро јутро Тренутак истине Градске вести Тачно у подне-живо 48 сати свадба Петком у два Национални дневник Моје срце куца за Лолу Мала невеста Национални дневник Мала невеста Љубав и освета Гранд шоу Шопингхоличарке Топ спид Филм: Волим те до смрти Акција Чиста хемија Дувал и Морети Моје срце куца за Лолу

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 Образовни програм, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Пролог, 10.00 Преглед штампе, 10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти, 14.15 Забавни програм, 16.00 Акценти, 16.30 Писмо глава, 18.00 Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30 Акценти дана, 23.00 Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Пут вина, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас, 19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем


dnevnik

petak18.maj2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

4

31

ПРИВАТНИ ЖИВОТ СРБА НОВИЈЕГ ДОБА

Пише: др Милан Ристовић 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40

Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Посластичарскиас Нованадапосластичара Л.А.Инк Стручњакзаторте Најбољиамеричкикувар Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Мајамиинк Свеженемогамужаспецијаломеденоммесецу Супругемафијаша Партнериуљубавиизлочину ДрЏи:Форензичнипатолог Л.А.Инк

07.00 09.05 10.12 11.06 12.00 12.32 13.19 14.11 14.41 15.13 16.00 17.28 18.22 18.41 19.12 19.30 20.10 21.05 22.55 23.38 00.35 01.26 03.23

08.00 Врт Агате Кристи –убиство и мистерије у Девону 09.00 У потрази за Шерлоком Холмсом 10.00 Чаробњак из Оза. истинита прича 11.00 Вајат Ерп 12.00 Заборављени начини исхране 14.00 Други светски рат у боји 15.00 Како је Џејн Остин постала омиљена 16.00 Ван Гог –комплетна прича 17.00 Четири века телескопа 18.00 Излазак из сенке:Прича о Ирени Жолио Кири и Фредерику Жолио Кири 19.00 Мао –кинеска прича 21.00 Азијски мушкарци на платну и екрану 22.00 Други светски рат у боји 23.00 Како је Џејн Остин постала омиљена 00.00 Ван Гог –комплетна прича 01.00 Четири века телескопа

Магарацитоварсоли Трипрасета ОперацијаДалматинац Филм:ЕјсВентура3 Филм:Тренер Филм:Мрачнедуше Филм:ЏорџВашингтон Филм:КраљицаЛангкасуке Филм:Последњикруг Еротскифилм:Пустињски Месец 01.00 Еротскифилм:Ф.С.И.

08.00 08.30 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Последњикруг Френк Бенер помаже совјетским шпијунима да безбедно пребегну на запад. Његова жена је у једној таквој акцији настрадала. Сада, по окончању хладног рата,Бенеримазадатакдазаштити бившег припадник а КГБ-а... Улоге: Арманд Асанте, КориЏонсон,БарнаИлијес Режија:ЕнтониХикоx (Синеманија,22.00)

АрмандАсанте

06.00 07.35 09.15 10.45 12.50 14.25 16.05 17.45 18.10 20.05 20.35 21.05 22.00 23.00 01.20 03.10 04.30

Греговдневник Краљицанапотезу Мармадјук Огледалосадвалица Опаснедевојке2 Артур3.Ратдвасвета Картамилости Филмовиизвезде Нештопозајмљено Калифорникација Девојке Спартак:Освета Играпрестола Армијакриминалаца Ноћстраве Збогом,Гари Бунтовник

Добројутро,Хрватска Лугарница Документарци Местоподсунцем-остати илиотићи,док.серија Дневник Кадзаволим,времестане ДрОз,токшоу Другомишљење Сивисоко’квилидолетио ПоносРаткајевих Алиса,слушајсвојесрце Хрватскауживо Путемевропскихфондова Изаекрана 20пет,квиз Дневник ОдабраоЂелоХ. Циклусхрватскогфилма: Малапљачкавоза,филм Дневник3 Петидан,токшоу Нарубунауке Филмскимаратон:Имењак Филмскимаратон:Мала пљачкавоза,филм

09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20

Филм:УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Ургентницентар Дијагноза:Убиство Монк Вокер,тексашкиренџер Филм:УбиствауМидсамеру Дијагноза:Убиство Монк Видовњак Свепозакону Скандал Хаваји5-0

07.25Кобра11 09.35Ексклузивтаблоид 09.53Куварипо 09.55Вечераза5 11.05 Ватренонебо 12.00Ружаветрова 13.05Крвнијевода 14.00Сурвајвер 15.00Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Вечераза5 17.58Куварипо 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00Немогућамисија2,филм 23.15 Бег,филм 01.10Изанепријатељскихлинија2, филм 03.00Астрошоу 04.00РТЛДанас

Немогућамисија2 АвионукомлетирускинаучникНекорвич,постајемета отмичара који украду смртоносни вирус „Химера“ и његов лек „Белерофон“. Тајна владина организација ИМФ активира својег најбољег агента, Итана Ханта, да зау- ставитерористе... Улоге: Том Круз, Ентони Хопкинс, Раде Шербеџија, ВингРајмс,СтивЗен,Тенди Њутон Режија:ЏонВу (РТЛ,21.00) МишелФајфер

Једноглепогдана Разведена архитекта Меланимораједногјутрадаодведесинаушколуодаклеон иде на излет. С њима треба да иде и мала комшиница. Кад позвоне на њена врата, никонеодговарајерјујемајка оставила код бившег мужаЏек а... Улоге: Мишел Фајфер, Џорџ Клуни, Меј Витман, АлексдиЛинз,ЕленГрин Режија:МајклХофман (ХРТ2,20.00) 07.50 08.20 08.45 09.10 10.00

МалаТВ Псећаопходња Серијазамладе Школскисат ПреносседницеХрватског сабора 113.25 Градодбачених,филм 15.05 ДеграсиНовинараштај 15.30 Олујнисвет 15.55 Школскисат 16.40 МалаТВ 17.15 Бриљантин 18.00 Регионалнидневник 18.20 Жупанијскапанорама 18.30 ТриХил 19.15 Телетабис 19.40 Музика,музика... 20.00 Једноглепогдана,филм 21.55 Кобнопрестројавање,филм 23.45 Узвратниударац 01.18 Безодушевљења,молим! 01.47 Љубавнице 02.26 Злочинибезсанкција 03.23 Ноћнимузичкипрограм

07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 23.00

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Љубавииздаја Биографија-ЕнРајс Злочинизстрасти Љубавииздаја Биографија-Сесил.Б.Демил Светилиште-Премароману НореРобертс Крозочиубице Биографија-ЕнРајс Љубавииздаја Биографија-Сесил.Б.Демил Суроваказна Готика

Похлепни Типично за Мери Менхетн Кад китови дођу Запослени људи Сенке и магла Робокап 2 Робокап 3 Дивље мачке Лудило

РадеШербеџија

10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 23.45 00.40 01.40

Како то раде? У делићу секунде Преживљавање Трговци аутомобилима Пета брзина Амерички чопери Прљави послови Опасан лов Разоткривање митова Врхунско градитељство Преживљавање Како се прави? Како то раде? Разоткривање митова Чари путовања: Чудовишта из реке Разоткривање митова Уклета кућа Чари путовања

08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.45 14.45 17.30 18.45 19.30 21.15 22.15 23.30 00.45

Аутомобилизам Бициклизам Скокови Фудбал Тенис Бициклизам Бициклизам Скокови Тенис Тенис Скокови Бициклизам Бициклизам Тенис

П

Развратпоплавио Београд

осле Првог светског рата све се учесталије пи- после Другог светског рата, као један од начина потраше о потреби сексуалног васпитања. Часопис ге за брачним и сексуалним партнерима. „Женски покрет„ је наглашавао да мајке треба Захтев да девојка улази у брак невина, „чиста обрада упути женску децу у то шта се дешава у браку. Др за“ (чедност младожење мање је истицана као предуЂурица Ђорђевић је писала о штетности онаније. Дру- слов), дуго је задржао високо место као предуслов ги аутор је сматрао да је задатак васпитања да полни складног фунционисања будуће брачне заједнице. Понагон стави под контролу „разума, моралне свести и готову у селу. То није искључивало, од краја 19. до среуљудности“; омладина треба да сачува полну чистоту дине 20. века, праксу стицања различитих предбрачних до пуне зрелости, кад „сполно општење не уништава сексуалних искустава. Од „стрнџања“ у источној Србисвоју духовну нарав“. Омладина би се одрекла полних ји, „ћосања“ у Босни и источној Херцеговини, те „стародноса да је свесна како је „полна чистота“ предуслов нчерења“ у Срему, које је подразумевало размене инза здраво потомство. тимности младића и девојке без потпуног полног конИспољавање блискости не само ван куће већ и у „че- такта, до ступања у полне односе девојака с најчешће тири зида“, међу супружницима на селу сматрано је не- ожењеним мушкарцима уз ризик моралне осуде средиприхватљивим. Однос према жени илуструје велики не и умањења девојачке „вредности“ на „брачном трброј пословица као „упутства“ за понашање мужа жишту“. Млади сеоски мушкарци су ова искуства сти(„Жену и коња човек треба сваки дан тући“, „Да се жена не избије, она би прескочила кућу“, „Муж треба да бије жену да се зна ко је мушка глава у кући“). Живећи с мужевљевим родитељима, жене су често малтретирале свекрва или јетрва. И међусобно ословљавање без помињања имена („он“, „мој човек“, „она“, „еј“), посебно пред странцима, указује на емоционалну дистанцу. Интимност у браку је најчешће била ствар сексуалних потреба мужа. У једном истраживању животних прилика у селу Раковица крајем тридесетих година наведно је сећање на прву брачну ноћ једне жене. „Зове ме да легнем. Нисам хтела за цео свет. Око прозора Копном и водом са запада увожен и неморал скупили су се сви младићи, жењени и нежењени, и слушају. Шапућу, смеју се. Кад ње- цали уласком у везу с млађим удовицама или „распуму досади да ме зивка, скочи с кревета, ухвати ме пре- штеницама“. У „Женском покрету„, који је излазио у Београду ко паса и повали на кревет. Ја сам тихо јаукала. Нисам хтела.“ Друга сведочи да је муж пошао у рат, а „ја се од 1920. као гласилу Српског феминистичког друнисам с њим пољубила“. Сексуални односи су обавља- штва, писано је о браку, слободној љубави, сексуални ван куће јер је у једној просторији спавала цела по- ном васпитању, чедности и проституцији, али се „феродица. Сељанка је спутавана патријархалним обичаји- министкиње нису разликовале у третирању тих тема ма да пружи отпор мужевљевом неверству, док је њено од средине у којој су живеле“. Делфа Иванић 1921. сурово кажњавано. И у трудноћи, коју је жена на селу тврди да је брак друштвена и законска институција, морала дуго да скрива, за њу није било никакве поште- чији је циљ заштита жене, деце и породице, али и заде. Радила је све до порођаја, који је најчешће морала уздавање „мужјачких животињских инстинката“. да обави у штали или сенику, понекад и на отвореном, Сматрала је да девојка у брак ступа „свежа и неистрошена“, за разлику од мушкарца који је већ „истроуз помоћ неке до старијих жена или сама. шен“ сексуалним неморалом. Попуштање стеге долазило је у Милева Милојевић је одбацивавреме ратова. Честа је била криУпр к о с зах т е в удасе о с ка ла инсинуације конзервативаца тика после Првог светског рата на девојкауђеубракневина да је циљ „Женског покрета„ „раскалашни и неморални жислободна љубав, као вид простивот“ сеоских жена током окупаи„чистаобраза“, ипак је туције, напомињући да она смације, које су улазиле и у ванбрач„стрнџање“уисточној тра да су предбрачни сексуални не односе. Србији,„ћосање“поБосни односи за жене штетни, захтеваУкорењени обичај давања мииисточнојХерцеговини, јући и за мушкарце закон о обараза тешко је потискиван и у везној здравственој контроли градским срединама. Агенције за тесремско „старнчерење“, пре склапања брака. склапање брака преузеле су део омогућило размене Пред Први светски рат под традиције проводаџисања. Оглаин т им н о с ти, ударом параграфа злочина против си су постали и нека врста масовали– самодопојаса благонаравија били су: „блуд, сине, каталогизоване понуде. У ловања, родооскрвњење, проти„Политици„ из 1938. једна агенција нудила је: „госпођицу, провинцијалку од 23 годи- вуприродни блуд, скотолоштва“. Први школавани српне с миразом од 150.000 динара“, „госпођицу од 22 с ски криминолог Таса Миленковић у својим „Записима„ миразом од 350.000 динара“. Удовице у зрелим година- пише: „Где год се окренете по западу, само се ужасавама су нудиле много мање („удовица 48 година, мираз те од неморала који тамо влада“. Тврди да је у Францудинара 80.000“, а друга, истих година, само 25.000). ској, Немачкој и другим великим државама, „такав жиАгенција је имала и „велики избор државних и приват- вот убио породицу, упропастио жену, а тек колике је них чиновника и осталих“, док је понуда у проспекту штете нанео отаџбини“. Песимистички закључује да „дискретно“ заинтересованима слата поштом. Ова „Београд није сам ту болест однеговао – донели су нам пракса ће, уз избегавање истицања материјалне стране је; док разврат плави престоницу – и којекако, али је на рачун физичких и интелектуалних врлина, опстати и већ захватио и села“.

Књигу„ПРИВАТНИ ЖИВОТ КОД СРБА„, која кошта 2.592динара, одиздавачкекуће„Клио„ (ГосподарЈованова44,Београд),можетенаручитипутемтелефона011/2626–858и3035–696, илии-мејла office@clio.rs

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

petak18.maj2012.

Horoskop

BIK 20.4-20.5.

ВашаВенерасеиграуваздушном знакуБлизанаца.Товамдоносизанимљивесусретеипознанства.Али, питање је како партнер то схвата илинесхвата.Озбиљнијеприступитедрагојособи.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs

18. maj 2012.

VAGA Дан ће бити продуктиван и успе23.9- 23.10. шан. Имате могућности да добијете ипотрошитеновацузвеликоуживање. Било с друштвом или пријатељима,посетакафићуилиресторану јеготовопожељнаипрепоручљива.

OVAN 21.3-19.4.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Дализбогнекихемотивнихдогађања или не, тек, нисте у стању да мирујете.Моглибистеприличноискомпликоватиситуацију.Затопазите шта радите, шта коме обећавате и комепружатенаду.

Месецјеуземљаномитемељном знакуБика,штовасвучекахедонизму.Релативностеопуштениижељни љубави, угођаја и свих лепих стварикојеможетекупити.Друштво васокупираианимира.

Петак је дан за провод и почетак викенда,којижељноочекујете.Иако иматемногопосла,иакостевредни, прекините у датом тренутку док нисте изгубили сву снагу и вољу. Јавност.

Ваш Меркур је прилично утемељен на земљи, и хода полако али сигурнокроззнакБика.Спориједоноситеодлукеимногорадите,инадаље.Али,тусуивидљивирезултатипаможетебитизадовољни.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Партнерски однос и контакти с другима генерално су веома наглашениизначајни.Фаталнистеусвему,паиуљубави.Уколикоизађетеу провод, лепо ћете се провести. Уосталом,петакје.

Неке околности данас нећете моћиускладити,нитиповезати.Затосе прилагодитедатимпроменама.Иначе, на личном плану и у приватном бизнису ходате добрим и успешним путем.Љубавнечаролије. Диван дан за вас, диван дан за љубав. Посветите га драгој особи и осмислитединамикудогађаја.Могли бистезаједнонакраћипут,путовање којеобећаваикојећевасјошвише везати.Правичност.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Данас су пословни састанци под повољнимоколностима,поготовоуз мезе и пићенце, у неком ресторану или на јавном месту. Озбиљни сте према себи, али попустите мало премадругима.Склад.

Имате много замисли и обавеза које сте себи наметнули. Такође и шансикојенебитребалопропустити. Једино је питање како све то ускладитииуспети?!Тешко.Радите соколностимаибудитезадовољни. Почетаквикендајесвакакоситуацијакојаобећава.Иматемогућности дапутујетеидаседружите,давам дођугостиилидапријатнопроведете време с родбином. Било како, умећетедауживате.

TRI^-TRA^

Волимбившег V REMENSKA

Иако су се развели пре девет година, Анђелина Џоли још гаји осећања према бившем супруга БилијуБобуТорнтону. То је открила у предговору који је написала за нову аутобиографију некадашњег мужа с којим је у браку провела три године. „Његова је духовитост јединствена и може вас натерати на смех док вас не заболи лице. Бити с њим је као бити с лудим математичаром. Стално броји и понавља - написала је Анђелина за 56-годишњег глумца. Истакла је да Били има предивно велико срце те да га још воли. „Неки људи ходају кроз живот успевајући да утихну гласове у глави. Он не може. И ја и сви остали који га добро познају, волимо га због тога. Знам једно: свет би сигурно био пуно досаднији без тога човека”, пише глумица. Џолијева и Торнтон су се упознали 1999. године на сету филма „Pushing Tin” док је Били Боб био верен с глумицом ЛоромДерн. Оставио ју је због фаталне Енџи. Пар се венчао у мају 2000. у Лас Вегасу, али брак није потрајао.

PROGNOZA

VIC DANA

Хладно

Vojvodina Novi Sad

17

Subotica

17

Sombor

18

Kikinda

18

Vrbas

17

B. Palanka

17

Zreњanin

17

S. Mitrovica 18 Ruma

18

Panчevo

18

Vrшac

16

Srbija Beograd

18

Kragujevac

17

K. Mitrovica 16 Niш

17

јутро , тоПао дан

Evropa

НОВИСАД: Јутрохладно,дансунчанималотоплијинегоучетвртак.Дуваћеслабдоумеренсеверниисеверозападниветар.Притисак изнаднормале.Минималнатемпература4,амаксималнадо17степени. ВОЈВОДИНА: Сунчано,анештооблакабићесамонајугоистоку Баната.Дуваћеслабдоумеренсеверниисеверозападниветар.Притисак изнад нормале. Минимална температура 2, а максимална 18 степени. СРБИЈА: Јутроврлохладно.Утокуданатоплијенегоучетвртак. На северу Србије сунчано, а у осталим пределима променљиво облачносасунчаниминтервалимаисуво.СамојенајугуиистокуСрбијемогућакраткотрајнакишапонегде.Дуваћеслабдоумеренсеверниисеверозападниветар.Притисакизнаднормале.Температура од 2до19 степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Усуботуинедељусунчаноизнатнотоплије.Почеткомидућеседмицетопло,алипроменљивовремепајемогућаповременапролазнакишаилокалнипљускови. Температураупостепеномпадуодуторкаузчешћукишу. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Очекује сепобољшањебиометеоролошкихприлика.Опрезсесаветујеособама са психичким тегобама. Главобоља, раздражљивост и поремећајснамогусејавитиувидуметеоропатскихреакција.Усаобраћајусесаветујеповећанапажња.

Madrid

28

Rim

20

London

14

Cirih

15

Berlin

19

Beч

18

Varшava

16

Kijev

19

Moskva

20

Oslo

15

St. Peterburg 19 Atina

19

Pariz

17

Minhen

19

Budimpeшta

18

Stokholm

18

ШетаПироћанацпијацоминаиђе надругогПироћанца,пагаупита: -Штатопродајеш? -Семеодјабуке-одговорион. -Коликокоштаизаштаслужи? -25динаразрно,акопоједешједнозрно,бићешдесет путапаметнији. -Супер,менииовакокажудасамглуп,дајједнозрно! -Видиш,за25динарасаммогаодакупимкилојабука идобијемстопутвишезрна. -Етовидиш,већделује,постаосипаметнијиипочео сидаразмишљаш. -Управуси,дајјошједнозрно!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

235 (5)

Slankamen

275 (-1)

Apatin

306 (14)

Zemun

321 (2)

Bogojevo

275 (16)

Panчevo

330 (0)

Smederevo

480 (2)

Baч. Palanka 266 (12) Novi Sad

238 (4)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

204 (-6)

Tendencija porasta

Senta

264 (-2)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

323 (0)

Tendencija porasta

Titel

266 (-4)

NERA

Jaшa Tomiћ

Hetin

138 (36)

TISA

89 (-1)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 242 (23) Beograd

Kusiћ

267 (1)

140 (-8)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 18.maj 2012.  
Dnevnik 18.maj 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement