Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 17. MAJ 2011. GODINE

GODINA LXIX BROJ 23077 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

VLADA SRBIJE NIJE RASPRAVQALA O IDEJI O PODELI KOSOVA KOJA JE UZBURKALA DOMA]U SCENU

Da~i}odbacio premijerov „flaster” str. 2

NA SAJMU ZA SVAKOG PONE[TO

VIP-FOND I AGROBIZNIS

Vojvodina privukladve milijardeevra

NASLOVI

Politika

3 Dodik u Vladi Vojvodine i na Pravnom fakultetu

Ekonomija 4 „Lidl” napokon dolazi u Srbiju 5 Banke odla`u dugove kome one ho}e

Tre}e doba 6 Moraju li `ene du`e da ~ekaju ~ek

Novi Sad 8 Peticijom tra`e spas od pqa~ka{a 9 Potpisima gra|ana do referenduma o „Vodovodu”

str. 5

Vojvodina

Preminuoglumac Velimir@ivoti}

str. 15

Foto: R. Hayi}

11 Ri|i~ke trojke zatrpane poklonima

\iha, |iha, ~etir’ to~ka

str. 9

Uginule p~ele,{teta 100.000evra?

Ukanalupoginuli mu`,`enaiwihov jednogodi{wisin~i}

str. 15

str. 11

VI[I SUD U BEOGRADU PRESUDIO ZA SUROVU LIKVIDACIJU SMAILA TARI]A IZ MALOG ZVORNIKA

Zaodsecaweglavema~etom dvojici65godinarobije

str. 12

str. 16 – 24

n RUKOMETA[I VOJVODINE ZASLU@ENO DO PEHARA KUPA

n TAKMI^ARSKA KOMISIJA FSS REGISTROVALA ME^ FINALA KUPA: VOJVODINA – PARTIZAN 0:3

Dru{tvo 14 Mesta za vi{e od 22.000 sredwo{kolskih prvaka

U [UMI KOD BAWE „JUNAKOVI]”

TE[KA NESRE]A U SREMSKOM SELU PRHOVU, KOD PE]INACA

SPORT

Crna 13 Prona|en le{ s no`em u grudima 13 Pritvor policajcu zbog prinude

n \OKOVI] U CENTRU PA@WE n IZVE[TAJI I TABELE SVETSKIH MEDIJA NI@ERAZREDNIH LIGA

Toplije,bezki{e Najvi{a temperatura 21 °S


POLiTikA

utorak17.maj2011.

Sanino:Oktobar jedobarmesec zaSrbiju Zam en ik gen er aln og direkt or a Dir ekt or at a Evropske komisije za pro{ir ew e Stef an o San in o izj avio je ju~e da pos toj i {ansa da Srbija u oktobru dobije pozitivno mi{qewe EK-a za stic aw e stat us a kand id at a za ~lans tvo u Evropskoj uniji, ali da to zavisi od odlu~nosti Beograda da nastavi proces reformi. Saninojenakonferenciji povodom deset godina rada Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradwu u Beogradu rekao da }e Evrops ka kom is ij a 12. oktobraobjavitiizve{tajo napretku Srbije i preporu-

ku da li je Beograd ispunio uslovezakandidataza~lanstvo u EU. Po wegovim re~ima, sada je neophodan pozit iv an odg ov or na pol iti~ke izazove koji su pred Srbijom,akojizahtevajute{keodluke. –Ovaprilikanesmebiti prop u{ ten a – por u~ io je Sanino, koji veruje u „mudrostovezemqe”. –OktobarjezaSrbijudobar mesec – naglasio je Sanino,ipodsetionatodasu jojsemnogedobrestvarede{avale u oktobru. – U duhu tih dobrih stvari, uveren samda}esetakodogoditii oktobra 2011. – istakao je Sanino.

Milosavqevi} platiosajt 29.000evra? Koalicija za nadzor javnih finansija saop{tila je da je biv{e Ministarstvo trgovine platilo gotovo 29.000 evra zasajt„NacionalnibrendSrbije”.Timeje,kakonavode,po~inilote{kuzloupotrebubuxetskihpara,asajt,za~ijuizradu je pla}eno ta~no 28.818

brend Srb ij e” fin ans ir an novcem poreskih obveznika i pla}en firmi „Soko grupa” u dverate–7.majai17.septembrapro{legodine,adodanas ga nije mogu}e prona}i na internetu. Koalicija za nadzor javnih finansijapostavqapitaweda

„Ne se}am se” Biv{iministartrgovineSlobodanMilosavqevi}zaB-92 ka`edasenese}adalijeMinistarstvoanga`ovalonekogaza izradutakvogsajtaipokojojceni.Onje,me|utim,kazaodaje, akojetakvanabavkaisprovedena,sveu~iwenouskladusazakonom,javnimnadmetawemnakojemsupostojalita~noodre|eniuslovi,kojisumoralidabuduispuweni.Dajebilonekakve zloupotrebe, dr`avni revizor bi reagovao i podneo prijavu, istakaojebiv{iministartrgovineiusluga. evra,niposlevi{eodgodinu dananijeprofunkcionisao. Po navodima te koalicije, ugovorom broj 404-02-24/201007 od 21. aprila 2010. godine, kojijeMinistarstvo,na~ijem je~elutadabioSlobodanMilos av qev i}, zak qu~ il o s preduze}em „Soko grupa” iz Beograda, predvi|eno je pru`awe usluga izrade i administrirawa tog portala. Tvrdi se da je portal „Nacion alni

liuSrbijijedinoreformisani tu`ioci ne ~itaju novine, negledajutelevizijuinerazgovaraju s qudima pa samo do wih ne dopiru informacije o te{ kim kriv i~n im del im a. „Ili se upadqivim }utawem nabezo~nukorupcijuikriminal najvi{ih dr`avnih funkcio n er a izm ir uj u preu z et e obaveze ~iji sadr`aj nije poznatgra|animaSrbije”,navodiseusaop{tewu.

dnevnik

c m y

2

VLADA SRBIJE NIJE RASPRAVQALA O IDEJI O PODELI KOSOVA KOJA JE UZBURKALA DOMA]U SCENU

Da~i}odbacio premijerov„flaster” Izjava zamenika premijera, ministra policije i lideraSPS-aIviceDa~i}aopodeliKosovaizazvala je, {to se i o~ekivalo, pravu lavinu raznih reakcija na doma}oj sceni, od o{trihnapada,idejezarazmi{qawe, do odmerenijih komentara. Iako je Da~i} rekaodajetowegovli~ni stav dat u intervjuu pri{tinskom listu „Zeri“, glavno pitawe zapravo je bilodalijetoprobnibalonzajavnost,izmenasada{we dr`avne politike, i da li je iza we samo jedan politi~ar. Sam Da~i} je ju~e pojasniodasenezala`ezapodelu Kosova ve} za razgrani~ewe, a gra|ani bi o takvoj promeni Ustava odlu~ili na referendumu. Za idejukojujeizneorekaoje danijepredlogwegovepartije „ve} ~oveka koji je ro|en i `iveo na Kosovu i Metohiji“, i istakaodaneinsistiranatomeda sepredlogorazgrani~ewurazmatra u dijalogu Beograda i Pri{tine,ve}dajeizrekaoono{to misliive}inagra|anaidajeon to predlagao jo{ Slobodanu Milo{evi}u. – Da se pitawe biv{e Jugoslavije re{ilo na ovaj na~in, ne bi biloratova–dodaojeon. Zamenik premijera je preciziraodanikadanijeupotrebiotermin „podela Kosova„, obja{wavaju}idajegovoriootomedasenapravi kompromis izme|u Srba i Albanaca, za {ta postoje i druga re{ewakoja,na`alost,nisurealna.Da~i}jedodaodaonapsolutno ne mewa niti `eli da mewa dr`avnupolitikuoKosovu,kaoida idaqepodr`avadr`avnupolitikuiUstavSrbije. – Niko ne mo`e meni i SPS-u da ka`e da nismo u~inili sve za odbranu Kosova. Oru`jem smo ga branili,zarazlikuodnekihdrugihkojisusamoteoretisaliuBeogradu–rekaojeDa~i}. Po wegovim re~ima, ti isti i danasmisledajedovoqnodaseka`e „Kosovo je na{e„ i onda da eventualno zapale neku ambasadu iodunamoleban.Da~i}jeistakao idabistogaspekta,ukolikove} dr`etakvegovore,toistotrebalodaka`uistranimambasadori-

– Ne}e, vaqda, meni predsednik Vlade odre|ivati koji je program moje politi~ke partije. Ja ne napadamnikoguvladi–rekaojeDa~i}. Na opasku novinara da setokosiskodeksomVlade, Da~i} je rekao: „Neka me iskqu~e iz Vlade! Pa {ta?!Najboqedanikoni{tanesmedaka`e,dasvi zalepimo flastere preko usta„. [ef srpske diplomatijeVukJeremi} nije`eleo daspekuli{eopodeliKosova kao mogu}oj opciji u pregovorima Beograda i Pri{tine,oceniv{idase utimrazgovorimanastupa uokviruUstavaSrbije. – [to se ti~e budu}eg statusaPokrajine,onmora biti u skladu s Rezolucijom 1244 UN – rekao je Jeremi}. ma,anedauneformalnimrazgoNakonstatacijunovinaradaje vorima svi govore mnogo te`e i {ef pregovara~kog tima Beostvarinego{tojeonrekao. gradaBorislavStefanovi} tako–Smatramdabitaidejaoraz- |egovorioopodelikaojednojod grani~ewumoglabitikompromis opcija, Jeremi} je naveo da Beoo kojem narod Srbije treba da se gradpremaKosovuima„samojednu izjasni–rekaojeDa~i}. zvani~nupolitiku”. Onjeponoviodaotomenikada Vicepremijerka i potpredsednisu vo|eni razgovori u Vladi nicaURS-aVericaKalanovi} reSrbije, podsetivklajedaVladani{i na to da je to je razmatrala ideDa se pitawe biv{e ju o podeli Kosoisto naveo i u inJugoslavije re{ilo va, ali da je stav tervjuu za pri{tinskidnevnik„ na ovaj na~in, ne bi UjediwenihregioZeri“. na Srbije, ~iji je bilo ratova Napitawedali ona ~lan, da inije time prekr{io cijativa Ivice obavezu da zvani~nici izvr{ne Da~i}a treba da bude razmatrana vlastiiznosesamoVladinestavo- jer je to legitiman predlog. Ona ve,Da~i}jeodgovoriodajepred- smatradazamenikpremijeranije sednikpoliti~kepartije,ane~i- prekr{io kodeks, uz opasku da o novnikuVladi. tomeneodlu~ujeonakaovicepre-

[aroliki opozicioni stavovi OpozicioniDSSsmatradajeidejaopodeliKosovanedopustivaineustavnaidatimevlastuSrbiji,kojaje,poocenite stranke, ve} priznala la`nu dr`avu Kosovo, priprema javnost nadobrosusedskeodnosesKosovom.NStako|ekonstatujedaje statusKosovadefinisanUstavomidabisvakapromenastatusa podrazumevalaipromenunajvi{egpravnogakta. ULDP-u,me|utim,smatrajudajevremezapodeluKosovapro{lo.PoslanikZoranOstoji} ka`edajesvakostatusnore{ewe KiM, postignuto kompromisom prihvatqivo, ali i da je vreme zapodeluKosova„pro{loondakadasutakvipregovorivo|eni podUNmandatomMartijaAhtisarija”.

mijerve}dauVladipostojequdi kojisuzatozadu`eni. Koordinator Vlade Srbije za odnose s javno{}u Slobodan Homen izjavio je da Da~i} nije prekr{iokodeksVladeizjavomopodeli Kosova i Metohije jer je jasnoopredeliodajetowegovli~nistav.

[to nije smeo Dobrica, smem ja Zamenikpremijerajenaveo dasuprotividejeorazgrani~ewusvi,iEU,iSAD,iPri{tina,iBeograd,dodav{ida bi istovremeno voleo da mu svikojisuprotivka`u{taje re{ewe. –Akonekomislida}eSrbijadapriznanezavisnostKosova–ne}e–rekaojeDa~i},i dodaodajenerealnoidaneko misli da }e albanski politi~ari da priznaju suverenitet SrbijenaKosovu. OnjepodsetionatodaSrbijasmatradajeKosovowen sastavnideo,{tonijedanalbanski politi~ar ne}e prihvatiti,dokuPri{tinismatrajudaKosovotrebaceloda bude nezavisno, {to nikada nijedan politi~ar u Beogradu ne}e prihvatiti. Da~i} je rekaodastrahujedabitakva nepomirqivost stavova u nekom trenutku mogla dovesti donovogsrpsko-albanskogsukoba. Powegovimre~ima,idejao razgrani~ewujesamojednaod idejazarazmi{qawe,ato{to druginisuimalihrabrostida govoreotomejavno,poputDobrice ]osi}a pre 20-30 godina,nijewegovproblem. – Da~i}eva izjava predstavqa wegov politi~ki stav o podeli Kosova, a ne stav Vlade Srbije. Vlada nije nikada raspravqala o podeliKosovaitonijewenstav jer bi to zna~ilo kr{ewe skup{tinskerezolucijeoKosovu–rekaojeHomen. Kodeks za sve ministre nakon rekonstrukcije Vlade u martu je uveo premijer Mirko Cvetkovi}, najavquju}i „nultu toleranciju“ za~lanovesvojeVlade. Dragan Milivojevi}


politika

dnevnik

POTPREDSEDNICISPO-aUKRSTILISTAVOVE

Gojkovi}: Bliski smo i ^edi i ^anku Reaguju}i na izjavu potpredsednika SPO-a i ministra za dijasporu u Vladi Srbije Sr|anaSre}kovi}a da je Srpski pokret obnove mnogo bli`i Demokratskoj stranci nego LDPu i LSV-u, odnosno da je predizborna koalicija sa strankama ^edomiraJovanovi}a i Nenada ^anka gotovo nemogu}a, oglasio se drugi potpredsednik SPO-a @ika Gojkovi}, koji tvrdi da Sre}kovi} u intervjuu koji je „Dnevnik” ju~e objavio izneo li~ni stav.

– Stavovi koje je Sr|an Sre}kovi} izneo ne podudaraju se s programskim opredeqewima i odlukama strana~kih organa SPO-a i predstavqaju iskqu~ivo wegovo li~no vi|ewe, uslovqeno polo`ajem ministra u Vladi Srbije – rekao je @ika Gojkovi}. Po wegovim re~ima, SPO ceni sve politi~ke ~inioce koji su dali doprinos ru{ewu zlo~ina~kog re`ima Slobodana Milo{evi}a i danas ~ine sve {to je u wihovoj mo}i da se

uklone sve prepreke s puta Srbije prema Zapadu. – U tom kontekstu, dr`avna i nacionalna politika SPO-a bliska je stremqewima i Liberalno-demokratske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, ba{ kao i politici Demokratske stranke. Posebno cenimo podr{ku predsednika LSV-a Nenada ^anka na{im zalagawima za otvarawe dosijea tajnih slu`bi, kao i za temeqnu lustraciju u svim porama dr`avne uprave i uvek }emo ga

smatrati svojim politi~kim sagovornikom – rekao je Gojkovi}. On je istakao da se strate{ko partnerstvo koje SPO i LSV imaju s Demokratskom strankom ne dovodi u pitawe, i dodao da nijedna neodgovorna izjava pojedinca iz redova SPO-a ne mo`e i ne}e naru{iti politi~ke odnose SPO-a i LSV-a, koji su za posledwih dvadesetak godina prebrodili i daleko ve}a isku{ewa. N.P.

utorak17.maj2011.

VICEPREMIJERKAI^LANICAPREDSEDNI[TVA URS-aVERICAKALANOVI]

konvencija 30 ~lanica Dinki}evog saveza ^lanica Predsedni{tva URS-a Verica Kalanovi} najavila je ju~e da }e ovaj politi~ki savez 29. maja odr`ati konvenciju na kojoj }e predstaviti rezultate rada, godinu dana nakon formirawa.

PREDSEDNIKRSMILORADDODIKPOSETIOVLADUVOJVODINEIPRAVNIFAKULTET

Referendum za sada nije neophodan – Sa sta no vi {ta Evro pe, koja je nudila odre|ene vrste dijaloga vezane za pitawa samog referenduma, mi smo prihvatili da on za sada nije neop ho dan – iz ja vio je si no} predsednik Republike Srpske MiloradDodik prilikom pose te Prav nom fa kul te tu u No vom Sa du, gde je odr `ao predavawe na temu „Republika Srpska na dobrom putu”. – Ne radi se o nekakvom odustajawu ve} o tome da je data {ansa razgovorima i da nam je obe}ano da }e ~etiri va`na pitawa, koja su osnovni razlog za raspisivawe referenduma, biti stavqena na dnevni red. U pitawu su: re{avawe zlo~ina nad Srbima, re{avawe pitawa retroaktivne primene zakona iz 2003. godine za te slu ~a je ve, mo gu} no sti da predsednik suda BiH imenuje i prvostepeno i drugostepeno ve}e, kao i situacija oko teritorijalne nadle`nosti Tu`ila{tva. Po wegovim re~ima, u junu o~ekuje komesara za pro{irewe EU [tefana Filea koji }e pred se da va ti ko mi si ja ma koje bi trebalo da re{e ta pitawa. – Uveren sam u to da }e se to re{iti na na~in koji smo tra`ili i zato u ovom trenutku ni je neo p ho dan re fe ren dum, koji je, ina~e, legitimno pra-

Foto: S. [u{wevi}

NamajeRepublikaSrpskava`anpartner jerdelimoprivredneinterese ikulturnuba{tinu (BojanPajti}) vo svakog naroda da se izjasni – istakao je Dodik. On se pre predavawa na Pravnom fakultetu sastao s predsednikom Vlade Vojvodine Bojanom Pajti}em i mini-

strom inostranih poslova Vukom Jeremi}em. Po wegovim re~ima, u Vladi Vojvodine bilo je re~i o saradwi Republike Srpske i Vojvodine, koja je, kako isti~e, i do sada bila dobra.

– Potrebno je redovno da se sastajemo i analiziramo dostignuti nivo saradwe i da pokrenemo nove projekte. O~ekuje nas zna~ajan period, u kojem mo`emo koristiti prekograni~nu saradwu i osmi{qavati zajedni~ke projekte – rekao je Dodik. Pajti} je kao primer dobre saradwe istakao izgradwu mosta kod Sremske Ra~e. – Mi imamo i posebne sporazume u oblasti zdravstvenih usluga, studenti iz RS imaju isti status kao doma}i studenti, a `elimo da unapredimo ta kvu sa rad wu i u obla sti evropskih projekata, privrede... –naglasio je Pajti}. – Nama je RS va`an partner jer deli mo pri vred ne in te re se i kulturnu ba{tinu. Ministar Vuk Jeremi} naglasio je da je Bosna i Hercegovina, a naro~ito Republika Srpska, prioritet u izgradwi odnosa. – Iza nas su dani politi~kih tenzija u BiH, pitawe oko referenduma se zavr{ilo dobro, me|utim, smatram da nije do kraja iskori{}ena regionalna saradwa izme|u Srbije i RS u okviru evropskih mogu}nosti, a danas smo u Vladi Vojvodine govorili o tome kako da tu saradwu unapredimo – rekao je Jeremi}. P.Klai}

Novi ambasadori u BiH, Slova~koj, al`iru i azerbejyanu Za novog ambasadora Srbije u Bosni i Hercegovini, ukazom predsednika Republike, postavqen je Ninoslav Stojadinovi}, objavqeno je u najnovijem „Slu`benom glasniku„. Stojadinovi} }e zameniti dosada{weg ambasadora Srbije u Sarajevu Gru-

jicuSpasovi}a koji je opozvan s te du`nosti. Ukazima predsednika Republike postavqeni su i novi ambasadori Srbije u Slova~koj, Al`iru i Azerbejxanu. RadmilaHrustanovi} bi}e nova ambasadorka Srbije u Slova~koj, umesto Danka Proki}a.

Za ambasadora u Al`iru postavqen je Miroslav[estovi} umesto VladimiraKohuta. Ambasador u Azerbejxanu bi}e Zoran Vajovi}. Tu du`nost do sada je obavqao ambasador Srbije u Ankari Vladimir]urgus na nerezidencijalnoj osnovi.

rekli su

petkovi}: Da li jeremi} podr`ava Stefanovi}a? – Demokratska stranka Srbije smatra da je vlast u Srbiji priznala nezavisnost Kosova i Metohije jer su na stolu tokom razgovora predstavnika Beograda i Pri{tine stajale zastavice dr`ave Srbije i la`ne dr`ave Kosovo – izjavio je ju~e portparol te stranke PetarPetkovi}. Po wegovim re~ima, najve}u odgovornost za to snosi ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi}, iz ~ijeg ministarstva je {ef pregovara~kog tima Beograda BorislavStefanovi}. – Ministar Jeremi} je taj koji treba da nam ka`e da li Stefanovi}a podr`ava u tome da vodi dijalog s predstavnikom kosovskih Albanaca, a da ispred stoji zastava la`ne dr`ave Kosovo – rekao je Petkovi}, navode}i da je Stefanovi} u Pri{tini „pristao na to da prizna la`nu dr`avu Kosovo jer je razgovarao s predstavnikom kosovskih Albanaca pred zastavom te la`ne dr`ave”.

Yuyevi}: izetbegovi} doprinosi jedinstvu Presednik Izvr{nog odbora Bo{wa~kog nacionalnog ve}a EsadXuxevi} izjavio je ju~e da je dis tan ci ra we bo {wa~ kog ~la na Pred sedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a od muftije IZ u Srbiji Muamera Zuk orl i} a do pri nos bo {wa~ kom je din stvu. Xuxevi} je ocenio da je Izetbegovi}ev stav doprinos i afirmaciji modela ostvarivawa prava sanxa~kih Bo{waka u Srbiji. – Takav stav istovremeno vra}a i na sistem vrednosti za koji se zala`emo, odvajawe nacionalnih i verskih prava, kao jedino odr`iv i ostvariv u ovoj zemqi – rekao je Xuxevi}, i ocenio i da Izetbegovi}eva izjava da je „pogre{io {to je podr`avao glavnog muftiju Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorli}a” na pro{logodi{wim izborima za BNV doprinosi vra}awu me|usobnog poverewa i suo~avawa s pro{lo{}u. Xuxevi} je u tom procesu kao „veoma va`nu” ocenio i me|usobnu saradwu i podr{ku BiH, Srbije i Turske.

konuzin: odbrana istorijskih ~iwenica Ambasador Rusije u Srbiji AleksandarKonuzin izjavio je ju~e da su sve ~e{}i poku{aji revizije istorijskih ~iwenica. – Ti poku{aji su sve izra`eniji kako se pribli`ava stogodi{wica od po~etka Prvog svetskog rata – rekao je Konuzin u Kragujevcu, gde je odr`ao predavawe studentima medicine koje je pozvao „da ustanu u odbranu istorijskih ~iwenica”. Predavawe o saradwi Rusije i Srbije u oblasti obrazovawa, kojem je prisustvovala i predsednica srpskog parlamenta Slavica \uki}-Dejanovi}, ruski ambasador odr`ao je na Medicinskom fakultetu, u okviru manifestacije „Dani Rusije u Kragujevcu”, koja se odr`ava od kraja aprila do sredine juna. Ambasador Konuzin je, odgovaraju}i na pitawe studenata koje je najvi{e zanimala studentska razmena, rekao da Rusija godi{we odobri 30 stipendija u Srbiji. On je dodao da je to malo, zbog ~ega }e u~initi sve da se ubudu}e vi{e srpskih visoko{kolaca obrazuje u Rusiji.

3

Ona je na konferenciji za novinare URS-a rekla da je taj savez za godinu dana na~inio prvi korak ka decentralizaciji i da je do sada inicijativu da se izmene zakoni kojima se vra}a imovina lokalnim samoupravama, omogu}ava da ve}i deo od poreza na zarade ostane u tim sredinama, kao i direktan izbor gradona~elnika i predsednika op{tina, podr`alo 365.000 gra|ana.

– Pokaza}emo da za nas decentralizacije nije izolovan proces i da je duboko vezana za daqu demokratizaciju dru{tva jer ni{ta nije prirodnije nego da gra|ani odu~uju o prvom ~oveku koji }e voditi wihove gradove – rekla je Verica Kalanovi}. Ona je navela da URS sada ima 30 ~lanica na celoj teritoriji Srbije, i izrazila zadovoqstvo time {to je peticiju tog saveza podr`ao veliki broj gradona~elnika i predsednika op{tina, me|u kojima su i ~elni qudi Novog Pazara, Jagodine, Doqevca, Ade, Be~eja, koji su ~lanovi drugih stranaka. Kako je ocenila, decentralizacija je neraskidiv procesa daqeg puta ka EU, a zakoni koji je predlo`io URS su i u evropskoj agendi. Vicepremijerka je izjavila da u ovom trenutku nije neophodno donosti rebalans buxeta, i najavila ga do kraja godine, ukazuju}i na to da }e se wime definisati i neki novi prihodi i rashodi. – [to se ti~e aktuelnog trenutka rebalans buxeta nije neophodan za bilo koji proces koji se sprovodi i u oblasti ekonomije i izmirewa obaveza Srbije – rekla je Verica Kalanovi}, odgovaraju}i na pitawe o kritikama opozicije da Vlada nakon rekonstrukcije nije donela rebalans buxeta. D.M.

SmiqaNi] potpiSao DiNki]evu peticiju: Peticiju URS-a za decentralizaciju ju~e je potpisao i prvi ~ovek Apatina dr @ivoradSmiqani}. Kako je rekao lider URSa Mla|anDinki}, Smiqani} je prvi predsednik op{tine koji je ~lan SPS-a koji je potpisao peticiju. Do sada je to u~inilo deset predsednika op{tina i gradona~elnika iz razli~itih stranaka. Dinki} je za Smiqani}a rekao da je me|u najboqim predsednicima op{tine i sigurno bi jo{ i vi{e uradio da je op{tina dobijala transfere. J.P.

FUDBALIPOLITIKA

DSS: Bravo, navija~i! Gradski odbor Demokratske stranke Srbije u Novom Sadu uputio je punu podr{ku svim sim pa ti ze ri ma i na vi ja ~i ma FK „Vojvodina” na dostojanstve nom dr `a wu to kom svih ovih dana u kojima su, kako stoji u saop{tewu DSS-a, bili izlo`eni zakulisnim politi~kim pritiscima. „Posle svih nemilih de{avawa na finalu Kupa Srbije, koje najboqe odslikava katastrofalno stawe u kojem je na{ klupski fudbal, uspeli su da se odupru i poku{ajima politizacije lokalnih novosadskih po-

liti~ara koji kao da pri`eqkuju novi ’Maksimir’ i stvaraju po li ti~ ke ten zi je iz me |u Beograda i Novog Sada„, ka`e se u sa op {te wu no vo sad skog DSS-a. U DSS-u ka`u da nesre}u na{eg sporta ne treba koristiti za sticawe jeftinih politi~kih poena koji, uz to, i privizivaju duhove pro{losti, ve} da treba da se ulo`i zajedni~ki napor u stvarawe fudbalske organizacije koja }e ommogu}iti sve uslove za fer-plej takmi~ewe u kojem }e pobe|ivati boqi, a ne povla{}eni klubovi.

SNS: Neodgovorno O samom finalu Kupa Srbije i doga|ajima koji su usledili posle, oglasio se i Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu, koji je saop{tio da osu|uje svaki poku{aj instrumentalizacije sportskih tema u politi~ke svrhe. „Propisima FIFA-e i UEFA-e jasno je definisana zabrana me{awa politi~kih struktura u sportska pitawa, te bi se vrlo lako moglo dogoditi da neodgovorno pona{awe gradskih i pokrajinskih ~elnika u ovom slu~aju ostavi trajne po-

sledice po sport u na{oj zemqi„, ka`e se u saop{tewu novosadskih napredwaka, koji su postavili pitawe da li je nekome ba{ u ovom trenutku odgovarao poku{aj ponavqawa mra~nih politi~kih scenarija na sportskim borili{tima s po~etka devedesetih godina pro{log veka. Oni tvrde da je uplitawe gradskih i pokrajinskih vlasti u slu~aj finala Kupa Srbije zapravo poku{aj da se skrene pa`wa s realnih `ivotnih problema koji mu~e gra|ane Vojvodine.


4

ekonomija

utorak17.maj2011.

AKCIJANAFTNEKOMPANIJE

NIS~asti gorivom

Naftna industrija Srbije pokrenula je akciju „Izaberi svojput”,uokvirukojepotro{a~iimajumogu}nostdaosvoje i besplatno gorivo, saop{tila je ju~e ta kompanija. Akcija}etrajatido10.jula,a pravo u~e{}a ima svaki potro{a~ koji kupi vi{e od 20 litaragoriva. Onnatajna~inpostajevlasnik posebnog kupona za skupqawe pe~ata. Prvo i svako narednosipawegorivadonosi jedan pe~at. ^etiri sakupqenape~atadonosii~etirilitragorivagratis,ukolikone `elidanastaviakciju. Nastavkom akcije i osvajawem sedam pe~ata potro{a~ mo`e preuzeti 7,5 litara gorivagratis,aakoseodlu~ida u~estvuje i u tre}oj fazi, moradasakupidesetpe~ata,~ime dobija gratis 10,5 litara goriva. Akcijaseodnosinakupovinuslede}ihvrstagoriva:premijumevro95,BMB95,TNGi evrodizel.

dnevnik

EVROPSKIDISKONTMERKALOKACIJEIUNOVOMSADU

„Lidl”napokondolaziuSrbiju Dalizbogmonopola,nesre|eje„LidlSrbijasupermarketi”,a kontnilanac,atesuprodavnice nog tr`i{ta ili ne~eg tre}eg, osniva~kikapitalje20.000evra. prili~nojeftinijeodkonkurensvetski diskontni trgovinski Krajempro{legodineizcentra- cije. Naime, to nisu luksuzni lanci, u ~ijim hipermarketima le„Lidla“uNema~kojpotvr|eno objekti,ulagawauwihnisuvelisu, naravno, cene najpovoqnije, jedakompanijaispitujeuslovei ka, roba nije uredno slo`ena na godinama su zaobilazili Srbiju, {anseumnogimzemqama,izme|u rafove,ve}jenapaletama,ukua izgleda da }e i tome tijama... Naj~e{}e su pouskorodo}ikraj. vr{ine od 1.000 do 2.000 Ta k o z va n ihard-dis k on t i,pai„Lidl”, Nema~ki internaciokvadratnih metara, {to uspevajudaponuderobupocenama nalni diskontni lanac zna~idasuurangusuperni`imodkonkurencijetako{tou „Lidl” obezbedio je lomarketa. kaciju za objekat u NoTakozvani hard-disponudiuglavnomimajuproizvode vomSadu,saznaje„Dnevkonti,pai„Lidl”,uspevavlastitihtrgova~kihmarkiili nik”. Ovu informaciju judaponuderobupocenanabavqajuartikleuogromnim nisumoglidanampotvrmani`imodkonkurencije koli~inama de u nadle`nim gradtako {to u ponudi uglavskiminstitucijama,ali nomimajuproizvodetrgonam je re~eno da su predstvnici ostalihiuSrbiji,alida}eod- va~kih marki ili nabavqaju manema~ke kompanije tim poslom luku o dolasku na srpsko tr`i- we vrsta istog artikla, ali u dolazilikodwih.Nezvani~nosa{tedonetikadzavr{ianalize. ogromnimkoli~inama.Uponudi, znajemo da je „Lidl” bezecovao „Lidl”,ina~e,poslujeuregio- naprimer,imajusamodve-trivrlokacijunaFuto{komputu,teda nu: u Ma|arskoj, Sloveniji, Bu- stekafeali,po{toihnabavqaju tonijejediniobjekatkojiplanigarskoj... Ve} nekoliko godina uvelikimkoli~inama,dobijajui radaotvoriuNovomSadu. prisutan je u Hrvatskoj i, sve su povoqnije uslove, ondosno ni`e Podsetimo,„Lidl”jeregistroprilike,bi}eprvidiskonterko- sucene. vaoposlovaweuSrbiji22.decemjidolaziuSrbiju.Una{ojzemqi Uokru`ewu,ina~e,poslujenebra2010.godine.Osniva~firme jo{ uvek ne posluje nijedan dis- kolikodiskontnihlanaca.Reci-

mo,osim„Lidla”,uBugarskoj,Rumuniji i Hrvatskoj prisutan je „Kaufland”,uMa|arskoj,Sloveniji i Gr~koj posluje nema~ki „Aldi”... Sve ovo pokazuje da konkurencija na srpskom tr`i{tu ni izblizanijekakvabitrebalodabude,atule`iiodgovornapitawe

zbog ~ega je inflacija u Srbiji bilaubedqivonajve}auregionu. Da smo imali vi{e trgovinskih lanaca, i to ovih jeftinijih, ni cenehranenebitakodivqalejer bisesvakitrgovacmoraozapitatikako}ereagovatikonkurencijaigde}egra|aniiodkogaradijeipovoqnijekupovati. S.G.

IMAMOMALOGEODETAZAOVOLIKOZGRADABEZGRA\EVINSKEDOZVOLE

Mnogoko{tai jeftinalegalizacija Uprk os poj edn os tavqenom postupku legaliz ac ij e objek at a izgra|enih bez gra|evinske dozvole, velik posaoo~ekujenesamolokalne samouprave nego i drug e slu` be, kao {tosu,naprimer,geo- detskefirme,jerseradioogromnojbrojciod ~ak ukupno oko 790.000 podn et ih zaht ev a. Preds edn ik Staln e konf er enc ij e grad ov a iop{tinauSrbijiSa{aPaunovi}izrazioje sumwu da }e Republi~ki geodetski zavod uspetibrzodaobradisve pod atk e, a smat ra da problem mo`e nastati i u op{tinama koje nemaju dovoqanbrojgeodeta. Paunovi} ka`e da u nekim op{tinama postoje}e geodetske firme mogu da snime svega 10do15odstonelegalnihobjekata za godinu dana. Da bi se, izme|uostalog,ubrzaoiposao geodetskogsnimawa,gra|anima jeomogu}enodasnekimop{tinama potpi{u ugovor o prikupqawudokumentacije,aone}e, shodnobrojuzahteva,prona}ii anga`ovatistru~netimove,pa takoigeodete,koji}ezavr{itiposaoumestogra|ana. Paunovi} obja{wava da }e se na osnovu broja potpisanih predugovora znati koliko je novca iz op{tinskih buxeta

Zasnimak14.500dinara Gra|anikojiseopredelezatodaimop{tinaprikupqadokumentacijunajpre}eswompotpisatipredugovorukojem}ebiti navedeneiokvirnecene,kakozageodetskosnimawe,takoiza izradutehni~kedokumentacije.Samgeodetskisnimakko{ta}e oko14.500dinarazaobjektedo100kvadrata,asvakikvadratvi{enapla}ujesepo79,87dinara.Izradatehni~kedokumentacije ko{taevropokvadratu. potrebno za taj postupak. Nakon tog a sled i rasp is iv aw e javnih nabavki za izbor geodetske organizacije i projektanata,anakrajusesgra|animapotpisujeugovor. Gra|ani koji su ve} u{li u proceslegalizacijeka`udasu

platili masne pare za dokumentaciju, od 50.000 do 70.000 dinara.Novimodelnudini`e cene,samo{toneobavezujesve gradove i op{tine da to rade za ra~un svojih gra|ana, ve} je sve na bazi dobre voqe, odnosno finansijskih mogu}nosti.

KREDITIZANA[APREDUZE]AI„FIJAT”...

Srbiji 750milionaevra PotpredsednikVladeSrbije Bo`idar \eli}, guverner NarodnebankeDejan[o{ki} iministarekonomijeiregionalnog razvoja Neboj{a ]iri} potpisali su ju~e u Luksemburgu s potpredsednikom Evropske investicione banke (EIB)DariomSkanapjekom i generalnim direktorom kompanije„FijatautomobiliSrbija„ \ovanijem de Filipisom dvaugovoravrednaukupno 750milionaevra.

13. 05. 2011.

1.292,06731

Prviugovor,vredan250miliona evra, odnosi se na finansirawe malih i sredwih preduze}a, dok se drugi, vredan 500 miliona evra, odnosi nainvesticijekoje}euSrbijiimati„Fijat„. – Danas smo s Evropskom investicionombankomzakqu~ili najve}i aran`man u jednom danu i ova institucija, koja je zapravo banka Evrope, sve vi{ e se afirm i{ e kao kqu~ni strate{ki finansijski partner na{e zemqe u izgradwiizvozneekonomije,infrastrukture, borbi protiv siroma{tva i izgradwi ekonomijeznawa–rekaoje\eli} za Tanjug posle potpisivawa ugovora,ipreciziraodajeizvozna privreda Srbije ovim dobila zna~ajnu finansijsku injekciju.

Jer, gra|ani u tom slu~aju ra~une pla}aju na ratekrozdvedo~etiri godine. Sasvim je izvesnodave}igradovi,gde imamnogozahtevazalegalizaciju, ne podr`avaju ovaj model pomo}i gra|anima. U Beogradu je, na primer, podneto oko 185.000 zahteva za legalizaciju, u Novom Sadu vi{e od 37.000... me|utim,nekisudovoqno dobro organizovani, tako da gra|ani ne morajuda{etajuod{altera do {altera, ali nemaju ni mogu}nost pla}aw a neop h odn e dok umentacijenarate. Kogoddo30.junaslede}e godine ne u|e u proces legalizacije, dakle, ne sklopiugovorsop{tinomilidirekcijom za gra|evinsko zemqi{te, pla}a}e legalizaciju po punoj ceni – i za dokumentacijuinaknaduzaure|ewe gra| ev ins kog zem qi{ ta, koja je sada za objekte do 100 kvadratai~etiri~lanadoma}instva gotovo besplatna jer se pla}a samo 1 procenat od punecene.Gra|anikojido11. mart a pro{ le god in e nis u prijavili svoje nelegalno izgra|enegra|evinenemogura~unatinawihovulegalizacijuponovomZakonuoplanirawuiizgradwi. R.Dautovi}

„PUTEVISRBIJE”1.JULAPODI@UCENE

Putarina poskupquje 11posto –Pove}aweceneputarineod11 postotrebalobidaodobriVlada Srbije–izjaviojeju~egeneralni direktor „Puteva Srbije” Zoran Drobwak na konferenciji za novinare, i izrazio o~ekivawe da bi,ukolikodobijusaglasnost,putarinaposkupelaod1.jula.–O~ekujemodatobudeod1.jula,daza tih{estmeseciimamoprihodod 800-900milionadinara. Onjeistakaodajetopreduze}e tra`ilopove}awecenaputarine programomposlovawazaovugodinu,kojijeprihvatioUpravniodborpreduze}aikojibiVladaSrbije trebalo da usvoji po~etkom juna. Drobwakjeizrazioo~ekivawe da }e 19 milijardi dinara biti ulo`eno u odr`avawe magistralnihiregionalniihputevaiautoputeva, i najavio da }e „Putevi Srbije” predlo`iti da se odr`avawe poveri ku}ama s kojima ovo javno preduze}e ima ugovor, a da one anga`uju firme iz grupacije „Nibens”, ~iji je vlasnik Milo

\ura{kovi} uhap{en pro{le sedmice, da rade na odr`avawu i dazatoredovnoprimajuplate. – Ima}emo sastanak Upravnog odbora, da}emo predlog ministru Milutinu Mrkowi}u i da se to odnesenaVladudanamtakobude odobreno–rekaojedirektor„PutevaSrbije”. Govore}ioprihodima„Puteva Srbije” za prvi kvartal 2011. godine, Drobwak je kazao da je to preduze}e ostvarilo 8,2 milijardi dinara, a u pro{loj godini je saobra}alo ukupno 33,5 miliona vozila.Toje,uodnosunaprethodnu godinu, pove}awe od tri-~etiriposto. Drobwak je ukazao na problem odr`avawanaautoputuodBeogradagotovodoNi{a,gdejeve}vreme da se na celoj du`ini uradi ozbiqna rekonstrukcija, odnosno dasezamenizavr{nislojputana kojemsusepojavilikolotrazi,i dodaodananekimdeonicamaautoputani{tanijera|enovi{eod20 godina.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Srbolek, Beograd

20,00

36

3.132

Umka, Umka

11,29

6.900

75.900

Mlekara, Subotica

9,08

1.309

1.309

^oka duvanska industrija, ^oka

7,14

1.500

99.000

Putevi, U`ice Pet akcija s najve}im padom

5,15 Promena %

1.000 Cena

BELEX 15 (750,09 -0,42)

Promet

24.000 Promet

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,22

3.609

1.580.756

NIS, Novi Sad

-1,69

580

17.803.222

Komercijalna banka, Beograd

0,00

3.199

0,00

Energoprojekt holding, Beograd

-0,22

911

2.597.120

Agrobanka, Beograd

-0,73

8.300

979.408

Astoria, Beograd

-12,00

2.375

42.750

Imlek, Beograd

0,00

1.900

13.015.000

Jedinstvo, Kikinda

-12,00

352

35.200

Soja protein, Be~ej

0,00

1.020

4.245.578

Univerzal banka, Beograd

0,00

4.287

0,00

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,71

517

3.556.043

Jubmes banka, Beograd

0,00

16.486

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

3,32

2.490

249.000

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,00

2.703

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

9.273

0,00

Tigar, Pirot

0,76

800

63.820

Veterinarski zavod, Subotica

-0,38

530

29.680

Impol Seval, Sevojno Dunav Re, Beograd Lasta, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad Soja protein, Be~ej

-11,63 -11,37 -4,44 Promena % -1,69 0,00

950 15.100 430 Cena 580 1.020

47.500 5.285.000 23.220 Promet 17.803.222 4.245.578

Jafa fabrika biskvita, Crvenka

0,00

7.700

261.800

Vital, Vrbas

-0,08

1.297

195.800

Karneks, Vrbas

0,70

1.300

130.000

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

utorak17.maj2011.

5

SATANAK U NBS-u O PROCENI BDP-a U SRBIJI

SPOQNI DUG SMAWEN U FEBRUARU

Statistikanijeulep{alaproizvodwu

Srbija du`na23 milijarde evra

SpoqnidugSrbijesmawenje krajem februara 2011. godine u odnosu na prethodni mesec za 63,8 miliona i iznosio je 22,93 milijardeevra,pokazalisunajnovijizvani~nipodaci. U pore|ewu s februarom 2010.godine,spoqnidugje306,1 milionaevrave}i,navedenojeu ~asopisu „Konjunkturni trendovi Srbije”, koji izdaje PrivrednakomoraSrbije.

NarodnabankaSrbije}enastavitidausvojimanakqu~iodajepadBDP-au2009.godinibio3,5odsto. lizama koristi podatke Republi~kog zavoda za stati–Grupakojajesamostalnoradilaizgledadajepogrestiku,najavqenojeju~enasastankupredstavnikaZavo{nouzeladeflatorido{ladorezultatakojineodgoda, Narodne banke Srbije i ekonomskog analiti~ara varajustvarnomstawu–rekaojeCvetkovi}. StojanaStamenkovi}a. Po wegovim re~iRepubli~kizavodzastatima, jo{ jednom se poDo d at n ekon t ro l eusle d i l epo v o d om stiku,re~enojenasastanku, kazalodatrebaverou potpunosti sledi me|una- tvrdwigrupedoma}ihekonomistadajepad vati zvani~nim inrodne standarde, metodoloBDP-aSrbijeu2009.godinibiooko{est formacijama, a ne gijuiprocedurezaocenureonimakojeseradena, odsto,ilibezmalodvostrukove}inego alne vrednosti bruto domauslovno re~eno, do{tojesa o p { ti l azva n i~ n asta t i s ti k a }egproizvoda.Nasastankuu brovoqnojosnovi. centralnojbancibilojerePremijer je reago~iometodologijikojuZavodkoristiuproceniBDPvao povodom tvrdwi grupe doma}ih ekonomista, saopa, navedeno je u saop{tewu. Premijer Srbije Mirko {tenihnaskupu7.majanaEkonomskomfakultetuuBeCvetkovi} izjaviojeranijedajeZavodzastatistikujeogradu,dajepadBDP-aSrbijeu2009.godinibiooko diniovla{}endadajeinformacijeokretawuBDP-a {estodsto,ilibezmalodvostrukove}inego{tojesaSrbije,idodaodajeZavod,posledodatnekontrole,zaop{tilazvani~nastatistika.

PROGRAM VLADE ZA KREDITNI PREDAH ZA GRA\ANE NIJE ZA@IVEO?

Ukupne dospele obaveze na krajufebruara2011.godinebilesu1,76milijardaevra,od~ega po osnovu dospele glavnice 1,49 milijarda, a po osnovu redovnekamate269,7miliona. U strukturi ukupnog spoqnog duga Srbije dugoro~ne i sredworo~ne obaveze u~estvuju s21,74milijardomevra,akratkoro~nes1,19milijardom. Javni deo spoqnog duga iznosi 9,02 milijardi evra, dok na privatni sektor otpada 12,72 milijardi. FEP AP VOJVODINE

Evropsko partnerstvo Fond «Evropski poslovi» AP Vojvodinepotpisaojeju~eevropsko partnerstvo sa Regionalnom razvojnomagencijomBa~ka,Regionalnom razvojnom agencijom Srem i Regionalnim centrom za dru{tveno-ekonomskirazvoj-Banatd.o.o. Uzostalo,temekojima}esenavedeno partnerstvo baviti su kreirawe evropskih projekata, ja~aweprocesaregionalnesaradwe, a posebno saradwa povodom osnivawa i funkcionisawa Predstavni{tvaAPVojvodineu Briselusaciqemunapre|ewasocio-ekonomskograzvoja.

Bankeodla`udugove komeoneho}e Odlagawe otplate kredita je po~elo,alinezasvegra|anenitipoprogramukojijepredlo`ila Vlada Srbije. Op{ti utisak jedabankesameodla`upla}awe zajma tamo gde procene da }e to pomo}i klijentu da obaveze servisiraredovno.ProgrampoVladinomreceptu}esetekuhodavati. Jedna od ku}a koja je jo{ pre nego {to se Vlada oglasila ponudila klijentima mogu}nost „grejsa„jeKrediagrikol. – Na{ program smo doterali tako da klijent kod odlagawa pla}awa nema pove}awa kamatnihtro{kova.Atoseodnosina stare kredite, kao i na one koji setekuzimaju,ali}eotplatapo~etiteknakonrokakojijepredvi|en ugovorom – ka`e Pi-Ar u Krediagrikolbanci Ra{koToma{evi}. UErstebancitako|eradeodgode po svom programu i procenama.[toseti~eVladinogprograma,sistemskore{eweuskladuswimbi}eura|enouskoro. U Vojvo|anskoj banci, ~lanici NBG-a, jo{ se razmatraju mogu}nostizaprikqu~eweprogramuVlade. Prva banka koja je po~ela da prima dokumentaciju po VladinomprogramujeRajfajzen,aoni

Op{tiutisakjedabankesameodla`upla}awe zajmatamogdeproceneda}etopomo}iklijentu daobavezeservisiraredovno,aprogrampo Vladinomreceptu}esetekuhodavati }e imati podatke o rezultatima krajem ove i po~etkom naredne sedmice. U Sosijete `eneral i Novoj qubqanskoj tako|e su u programu i primaju zahteve a o rezultatimauskoro. Kadasekona~nosredesvitehni~ki i drugi detaqi, posla za

bankare bi}e preko glave. AnalizeUdru`ewabankaSrbijegovore da je 450.000 klijenata u prilici da im je potreban predah.Alisasvimjeizvesnodane}e svi koji imaju problem i kasnesizmirivawemobavezamo}i da odlo`e pla}awe zajma na dve

godine.Svakapartijakreditaza bankare je pri~a za sebe. Odnosno, svaki slu~aj }e se na}i pod lupom i prou~iti pre nego {to klijentdobijeodgodu.Ovaj„kejs stadi„ nije posao koji se radi o danas do sutra, tako da }emo to kolikosubankespremnedarade popreporukama Vlade mo}i da sagledamotekzadesetakdana. –Oprezbanakajerazumqiv,a sasvim je sigurno i da svi koji apliciraju za odgodu ne}e dobiti od banka tu olak{icu – ka`e konsultant za strana ulagawa Milan Kova~evi}. – To govori dapopulisti~kemere,kojetreba da budu jednake za sve koji su u istom ko{u, ubudu}e ne}e mo}i lakodasesprovedu.To}esvevi{eva`iti,kakozagra|ane,tako i za privredu. Ako ve} `eli da pomogne,dr`avabinajboqeuradila kada bi platila sve svoje obaveze koje kasne. To bi pomoglodasepove}alikvidnostprivrede,samimtimbiseisveobavezelak{eservisirale.Mislim da bi bilo boqe da su nadle`ni preprou~ili bankarima da daju odgodu pla}awa i promene dinamiku naplate zajmova, gde god je to mogu}e, kao i da se bankama olak{a klasifikacija rizi~nostipotra`ivawa. D. Vujo{evi}

PRODAJA BRODOGRADILI[TA IZ MA^VANSKE MITROVICE

„Sava”~eka novoggazdu

^etvrti poku{aj prodaje brodogradili{ta „Sava” u Ma~vanskojMitroviciobavi}eseuNovomSadu25.maja. Kako je za Tanjug potvr|eno u Op{tinskom ve}u Saveza samostalnih sindikata Sremske Mitrovice, ovoga puta ima zainteresovanih kapaca za brodogradi-

li{teuste~aju.Uprocesuprivatizacije do sada su odr`ane dve neuspele aukcijske prodaje brodogradili{ta.Nijeuspeonitre}ipoku{ajprodajeizste~aja,jer nije bilo zainteresovanih. Po~etna cena prilikom ~etvrtog poku{aja prodaje je 2,2 miliona evra. Brodogradili{te„Sava„osnovano je daleke 1919. godine i do sadajedoma}imiinostranimnaru~iocima isporu~ilo gotovo 350 plovila razli~ite namene, a uwemuseobavqairemontbrodova. Raspola`e najve}im mehanizovanimkosimnavozomuEvropi, a u mogu}nosti je da godi{we proizvede izme|u 8.000 i 10.000 tona brodskih i ~eli~nih konstrukcija.Posledwihdesetakgodina uglavnom su gra|ena plovilazaholandskenaru~ioce

VIP-FOND I AGROBIZNIS

Vojvodinaprivukla dvemilijardeevra –UVojvodiniposluje45stranihkompanijakojesuuoblastagrobiznisainvestiraleokodvemilijardeevra–kazaojeju~e direktorFondazapromocijuinvesticija u Vojvodini (VIP-fond) Branislav Bugarski na skupu „Potencijali za investirawe u agrobiznis sektor Vojvodine”, or`an u sklopu 78. me|unarodnog poqoprivrednogsajma,idodaodajeustranimagrobizniskompanijamauVojvodinitrenutno zaposlenooko12.000qudi. KakojekazaoBugarski,VIPnastojida iskoristiprisustvoizlaga~aiz60zemaqa i predstavi im potencijale Vojvodine u agrobiznisu u celom sistemu proizvodwe, a posebnu pa`wu posve}uje poqoprivrednimpreduze}imauVojvodiniukojimajeraskinutprivatizacioniugovordabiseonavratilanatr`i{teidobilanovogvlasnika.

Generalnidirektorfabrike„Japantobako interne{enel„(JTI)uSenti TamerTecirlioglu oceniojedaSrbijaiVojvodinaimajupo-

„Salford”prodaje sveuSrbiji

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

tencijal za uzgajawe kvalitetnog duvana kaojednogodretkihpoqoprivrednihproizvoda sa sigurnim tr`i{tem u Srbiji i velikom izvoznom {ansom Srbije. Podsetiv{inatodajeovegodineJTIuSrbiji ugovorio proizvodwu duvana na 1.700 hektara,onjernaveodajelaneizvezaoduvan zaoko11milionadolaraicigaretezaoko osammilionadolara.OdkupovineFabrike duvana Senta 2006. godine, kompanija JTIjeulo`ilavi{eod100milionadolarauSrbijuizapo~elaproizvodwucigaretaiizvozuCrnuGoru,BosnuiHercegovinu,MakedonijuiHrvatsku. Direktor pivare „Karlsberg Srbija„ GaborBekefirekaojedajeupivariu^elarevu,kaoi2004.godineprilikompreuzimawa, zaposleno 600 qudi i investirano oko 60 milionaevra. S. G.

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

97,6336

99,6261

101,9180

97,3347

Australija

dolar

1

73,1009

74,5928

76,3084

72,8772

Kanada

dolar

1

71,4322

72,8900

74,5665

71,2135

Danska

kruna

1

13,0916

13,3588

13,6661

13,0515

Norve{ka

kruna

1

12,4050

12,6582

12,9493

12,3671

[vedska

kruna

1

10,8366

11,0578

11,3121

10,8035

[vajcarska

franak

1

77,6039

79,1877

81,0090

77,3664

V. Britanija

funta

1

112,0550

114,3420

116,9720

111,7120

SAD

dolar

1

69,2978

70,7120

72,3384

69,0856

Kursevi iz ove liste primewuju se od 16. 5. 2011. godine

– Investicioni fond „Salford” trenutno vodi razgovore s potencijalnim kupcima i o~ekuje seda}e2012.godinepo~etiprodajakompanijauSrbijikojesuuvlasni{tvutogfonda–izjaviojeju~e generalni direktor „Dunav hrana grupe”SlobodanPetrovi}. On nije mogao da precizira o kojim kompanijama je re~ jer su s wima potpisani ugovori o obostranoj za{titi podataka, ali je naglasio da se radi „o najve}im i najpoznatijimevropskimproizvo|a~ima”. –Narednegodine}epo~etiprodajanesamo„Imleka”iSuboti~-

kemlekareve}iostalihpreduze}a u vlasni{vu „Denjub fud grupe”, koja je deo „Salforda”, kao {tosu„Bambi”i„KwazMilo{„– rekaojeonnovinarima.–Najverovatnije ne}emo prodavati sve zajedno nego }emo izlaziti pojedina~no. Onjenaveodajeprodajakompanija u Srbiji, kao i povla~ewe s tog tr`i{ta, bila planirana ve} 2008.i2009.alidajeobustavqena zbogkrize.Petrovi}jenapomenuo daje„Salford”fond„sograni~enimrokomtrajawa,odnosnoinvestitorisudalinovacnaodre|eni rok”.

KOMPENZACIONI FOND RADI U PAORSKU KORIST

@itunajboqeu javnimskladi{tima

Skladi{tewe poqoprivrednih proizvodajekqu~nakarikaulancu proizvodwe, prerade i trgovine ovom robom, te je za poqoprivrednike veoma zna~ajno to {to je sistemjavnihskladi{tauSrbijiza`iveo i {to mu se prikqu~uje sve vi{eskladi{tara,re~enojeju~ena Nacionalnojkonferencijiosistemu javnih skladi{ta, odr`anoj u Skup{tiniVojvodine. SkupsuorganizovaliKompenzacionifondRepublikeSrbije,MinistarstvopoqoprivredeiorganizacijaFAO.UzocenudajeuSrbijisistemjavnihskladi{taza`iveo br`e nego u ostalim zemqama u okru`ewu,re~enojedasebrojskladi{ta u procesu licencirawa zna~ajnopove}ao,{tojedoprinelotome da se kod poqoprivrednika povrati poverewe u dr`avne mehanizmepodr{keiza{titeproizvo|a~a. – Mnogo je ura|eno u prethodne dve godine, pre svega napornim radom Kompenzacionog fonda, ali i uzpomo}donatora.DosadjeuSrbiji implementirano {est javnih skladi{taiizdato1,2miliondolarakreditapoosnovurobnihzapisa

– naglasio je direktor USAIDAgrobiznisaLuisFaro, napomiwu}idajepotrebnodaseu~inedaqi naporinatomeda{tovi{ejavnih skladi{ta u|e u sistem. – Tako|e neophodnojedasedaqepromovi{e sistemdabibankepo~eledaizdaju kreditepoosnovurobnihzapisa. Potpredsednica Vlade Vojvodine Ana Tomanova-Makanova naglasilajedajevojvo|anskavladaprepoznalazna~ajsistemajavnihskladi{ta,kojipoqoprivrednicimanudi sigurnost, mogu}nost da robu uskladi{teiprodajukadaimcena natr`i{tuodgovara,adapritom dobijurobnizapisskojimmoguda sekreditnozadu`eubankama. Ju~era{wom konferencijom, ina~e, zavr{en je polugodi{wi projekat„PLOD„(perspektiva,licencirawe, obrazovawe, dobit). Prethodila su mu, izme|u ostalog, dvaseminaranamewenabankarskom sektoruSrbijeiserijaedukativnih radionica u 16 op{tina u Srbiji, predvi{eod120u~esnikanajrazli~itijih profila ukqu~enih u proizvodwu,skladi{teweiprodajupoqoprivrednihproizvoda. S. G.


6

TRe]e dOBA

utorak17.maj2011.

dnevnik

reForMeSISTeMaKo^eBroJNIMlaDI,BeNeFICIraNI,PoroDI^NIIINValIDSKIPeNZIoNerI

Morajuli`enedu`e da~ekaju~ek USrbijijetrenutnooko1,6 milion penzionera, a samo je 150.000vi{ezaposlenih.Odr`ivost penzionog sistema u kojem je odnos takav svakodnevnosedovodi upitawetakodanitekusvojeneizmenei

dopune Zakona o PIO ne zna~edajemukamapenzionerado{ao kraj i da daqih reformi ne}ebiti. Situacija je tim te`a {to, je kako prime}uje direktorka Centra za studije socijalne

Birta{ipovla{}enijiodmanekena Zanatlije, ugostiteqi, umetnici, advokati i druga lica samostalnihprofesijapo izmewenompenzijskomzakonunemorajuda odjavefirmu dabipodnelizahtevzastarosnupenzijukadzatoispune uslove. Ova zna~ajna novina omogu}ava preduzetnicima da pravo na starosnu penziju ostvare ispuwewem uslova za sticawe pravanapenzijubezdokazaoprestankuosigurawaiobavezebrisawaizregistra,padaFondPIOposlu`benojdu`nostivodipostupak.Ostalekategorijesamostalaca, kao{tosuverskislu`benici, sve{tenici, novinari, sportisti, manekeni, prevodioci i drugipravonastarosnupenzijumoguostvaritisamoakoprepodno{ewa zahteva postoji dokaz o brisawu iz registra nadle`nog udru`ewa, odnosnosaveza, {tozna~idamorajuprestatidarade. Ina~e, u Srbiji je najmawe penzionera samostalaca, tek 58.973, ~etiri puta mawe od poqoprivrednih a ~ak 20 puta maweodbiv{ihzaposlenih.

DrGordanaMatkovi}

politikeibiv{aministarka rada i socijalne politike u \in|i}evom i @ivkovi}evom kabinetu dr Gordana Matko-

oSTareleBaNaTSKePaoreSaMoCrKVeNIPraZNICISPaSaVaJUPoSla

Lak{ejebiti socijalnislu~aj Divan na nekoj od klupa ispredku}aodvajkadajenajutemeqeniji oblik dru{tvevnog `ivotaBanatskogAran|elova,samo {to su sagovornici, ostareli paori i penzioneri, sve malobrojniji. Stevana Lazi}a, Milana Solomuna, Jovana Petrova i Du{ana Ilijina zatekli smo u centru sela pred Domomkulturedokbistrelokalne iglobalneteme. – Gledamo kako nam je kiosk zanovineve}gotovogodinudanazatvoreniprazan,bezizgleda da se ponovo otvori. Preko puta,izereneuspeleprivatizacije novokne`eva~ke „Tise”, odavno je katanac na drvari i gvo`|ari.Sre}om,dokjedoskorobiopredsednikSavetamesne zajednice, Milo{ Teofanov je izdejstvovao da se naprave nove klupe, ali s wih samo tugu mo`emodagledamo.Dobrojei{to su na }uprijama preko kanala postavqene ograde, pa smo bezbedniji – ka`e Stevan Lazi}, ~ijijesintaksistapajesusedima,kojinemogubez{tampe,donosiizNovogKne`evca. Velida,bezobziranagodine, zasednusamokadseimavremena ilijecrvenoslovoucrkvenom kalendaru jer ve}ina ostarelih `iteqa iole sposobnih, mora ne{todaradidabipre`ivela.

Oni bole{qivi i onemo}ali dajuwivezaskromnuarendu,samodasenezaparlo`i.Predsvakusetvusupodstalnimstresom zbogskupenafte,semenaidrugogrepromaterijala.

vrednimfirmamailipla}aju}i osigurawekaozemqodelci. –Ubiv{empreduze}u„MilivojLazin”,kojejeodprivatizacije dva puta mewalo gazde i ime, bio sam pravi xoker, sve

Paorsko-penzionerskadru`inapredDomomkulture

– Obra|ujem deset jutara, da nije toga, bili bismo gladni. Uo~i Uskrsa smo ru~no sejali kukuruz, ne bismo ni mogli ma{inskijerjevodasveraskvasila–jadaseLazi}. Vreme{ni`iteqise`aleda suimpenzijemale,naj~e{}eminimalne,bilodasuihdo~ekali rade}i u ovda{wim poqopri-

KaKoleKarKa@e

vi},uSrbijimnogovi{eonih penzionera koji nisu odradilipunradniveknegoonihkojitojesu.

Jagodesuprvoprole}novo}ekojesesti`enana- stoji na suncu dva meseca. Ovaj lek se uzima tri {epijace.Omiqenesuijersemogujestinesamo putanadan,pojednusupenuka{iku.Za~i{}ewe sve`eve}izamrznuteiliprera|eneuslatko,xem, kamenaipeskaizbubregatrebamesecdomeseci marmeladu,sirup,kompot,sokilisladoled.Una- posvakodnevnojestipokilogramzrelih{umskih rodnojmedicinipoznatesukaodelotvornezale- jagoda. Mo`e s jogurtom, mlekom, `itaricama... ~ewe gihta, avitaminoze, maVan sezone, za ovu terapiju, laksalosti, malokrvnosti, hekoriste se sokovi, pekmezi i moroida, ateroskleroze, visoslatkoodjagoda. kog krvnog pritiska... tako U narodnoj medicini jagode {to se koristi plod, li{}e i supoznateikaolekprotivdikoren. Plod je ipak najdelojareje.Zalak{itiptrebadase tvorniji jer sadr`i oko deset 15gkorenajagodekuvapetmiodsto{e}eraijedanprocenat nutau2,5dlvode,aondaostavi slobodnih organskih kiselina da odstoji poklopqeno jo{ 10(limunska, vinska, jabu~na), 15minuta.Potomseprocedii pektin, mineralne sastojke, pijetoplonekolikoputadnevaromati~na jediwewa, karono. Kod te`eg oblika uzima se ten, vitamin C... pa je posle 400 g li{}a jagode i kuva u 1,2 Ite{kudijarejule~ikorenjagoda zimskihdanatopravoblago. litardoma}erakije. Senior ima se preporu~uje da u prole}e svakoSadr`ajsenesklawasa{poretadokseneukudnevnopojedu~inijicujagodajerjetonajboqina- vadopola.Uzimasetriputadnevnoposupenaka~indaunesudovoqnovitaminaC.Zaproblemesa {ika.Doktori,ipak,savetujudasepresamole~e`elucem,poreceptubakapraviselekovitinapi- waionipitajuzami{qewemoguliselekovinatak,kadseulitarjestivog,pomogu}stvunerafi- rodne medicine kombinovati s ve} propisanom nisanog uqa, stavi kilogram jagoda i ostavi da terapijomonezvani~ne. J.Barbuzan

ima razloga za daqa preispitivawa u domenu beneficiranihpenzijaipromeneformuledabisedestimulisalioni koj i se ran ij e penz io n i{ u. Ostajeinere{enproblempoqoprivrednihpenzionera.Na sredwirokmo`eseo~ekivati i pomerawe starosne granice za `ene, kao i preispitivawe indeksacijeop{tegboda–ka`edrMatkovi}. Srbijasesvesno,dodajeona, opredelila za penzijski sistem koji je u neravnote`i i kojizavisiodbuxeta. – I sama ~iwenica koliko buxetdoprinosipla}awupenzija nije toliko zabriwavaju}a kol ik o je zab riw av aj u} e u~e{}e penzija u bruto dru{tvenom proizvodu. To je indikatorkojimoramodapratimo i na koji treba da reagujemo–zakqu~ujedrMatkovi}. QubinkaMale{evi}

SVeVI[eSTarIH alIIZaPoSTaVQeNIHaMerIKaNaCa

Vidimoseucrnoj hronici Stanovnici Floride suo~avajusesmra~nimvremenimakada je u pitawu odnos dr`ave i dru{tva prema starijima u domovima. Brojni slu~ajevi zlostavqawa i zanemarivawa, kra|eiraznihoblikanasiqaodraz su ekonomske krize, ali i neprilago|enosti dr`ave na novu situacijuukojojsebrojpenzioneraizgodineugodinudrasti~no pove}ava, {to donosi nove obaveze onima koji treba da se brinuowima. Alarmantno stawe u dr`avi pozatojpotome{tojetradicionalno boravi{te penzionera izazvano je ~iwenicom da je smawenbrojinivopropisavezanih za sigurnost starijih, da su smaweni zahtevi koje moraju da ispune geronto-doma}ini i

Svi ovi slu~ajevi objavqeni su u izve{taju „Majami heralda„:„Zanemarenidosmrti„.Rezultatiizazivajujezu:utvr|eno jedaodposledicazlostavqawa i zanemarivawa na Floridi umire jedan stanovnik doma za stare mese~no! Da stvari budu jo{ gore, volonteri programa

je te{ko zakqu~iti da su i u SAD stezawe kai{a zapo~eli kod najslabijih i najugro`enijihsocijalnihgrupa. Situacija se dodatno zakomplikovala jer procenat starije populacije raste dramati~nom brzinom, te se pove}ava i broj ustanovazabriguowima,akako

„^uvarku}a„,kojiobilazedomoveiprou~avajuusloveukojima stariji`ive, sada se susre}u s otporom u samom dr`avnom sistemu,iakojeovajprogramjedan odnajuspe{nijihuSAD.Kadse tomedodadajebrojsatikojedr`avapla}aonimakojisebrinu ostarijimavandomovas3,9pao na3,6,kaoidajeza180miliona dolarasmawena svotakoja seod osigurawaizdvajazadomove,ni-

se smawuje dr`avna kontrola i ograni~avadru{tvena,sasvimje izgledno da }e se problemi zanemarivawa i zlostavqawa nastaviti, ako ne i ra{iriti i produbiti. Vreme je da dr`ava ponovo preuzmekontrolunadsocijalno osetqivim ~lanovima dru{tva, kojinisuzaslu`ilidasewihova imena na|u na stupcima crnihhronika. I.Vujanov

Obaminkabinet po~eoda{tedi nanajugro`enijima

radio, od kopa~a do sto~ara, pa irukovodiobrigadomod90nadmedicinskoidrugoosobqekoje ni~ara.Odnaskojismosvojski brine o starijima. U oblasti radili, pa i selo gradili, sad Pinelar, 75-godi{wi sve{teboqe`iveonikojiprimajusonikkojibolujeoddemencijeizcijalnupomo}negomiodpenzibegaojenadzor,odlutav{iumojaipaorluka.Nijedobroniwi~varu, gde su ga na{li i raskomaninama,anajve}iproblemje madalialigatori.UmestuPen{to selo izumire – ka`e Ilihendl, vlasnik doma za stare jin. M.Mitrovi} pretiojebatinamasvojimkorisnicima,odbijaju}idaneposlu{nima da hranu i lekove. U ju`noj Floridi, 71-godi{wi mu{karac, bolestan od Alchajemerove bolesti, na|en je mrtav ukadipo{tojezadobioopekotineodprevrelevode.

Terapijajagodamapo bakinomreceptu

– Dasusvipenzioneriradili pun radni vek, imalo bi smisladasepostavizahtevda pros e~n a penz ij a ne sme da padne ispod odre|enog nivoa prose~ne zarade. Ako je u sistemu, kao {to je to kod nas, mnogo penzionera koji su radilikratkoauztojeimnogo por od i~n ih i inv al ids kih penzija, takva me{avina ~ini neodgovaraju}im zahteve da se prose~napenzijaporedisazaradama – objasnila je Gordana Matkovi}. Ona je dodala da ve je }ina penz ijs kih sis tem a u svet u stalno pod lupom i zbog toga ni na{i penzioneri ne treba da budu uquqkani u uverewe da se tu vi{e ni{ta ne}e mewati. – Promeneverovatnomo`emo o~ekivati posle analize radnegrupekojajezatoiuspostavqena. Po mom mi{qewu,

STOTIRO\ENDANBAKA OLGE„AMERIKANKE”: Ve} dve decenije `ivi u Gerontolo{kom centru “Srem” u Rumi olga adamovi}, koja je nedavno proslavila 100. ro|endan u dru{tvu svoje ro|ene sestre Velinike i prijateqica koje je stekla u prethodnim godinama. Ova jo{ uvek `ivahna dama ro|ena je u ameri~koj dr`avi Ohajo, ali je nakon pet godina s porodicom do{la u Vukovar i tu ostala sve do po~etka ratnih devedesetih godina pro{log veka, kada su se ona i sestra Velinka preselile u [id. Ubrzo su, kako ka`u, novi dom na{le u Rumi. Sestre i daqe brinu jedna o drugoj, mada je Olgi sad pomo} potrebnija jer vi{e ne mo`e sama da se kre}e.


Osavr{enom pam}ewu Besplatno predavawe „Savr{eno pam}ewe”, za u~enike i studente, odr`a}e se danas i u slede}i utorak u 19 sati u [koli ra~unara i stranih jezika”NS Pro Grup”, Ulica @elezni~ka 4. Bi}e re~i o tehnikama koncetracije, memorijskim principama i ciklusima, kao i tehnikama pam}ewa. G. ^.

PETROVARADINCI UPORNI U OSTVARIVAWU ZAHTEVA

Neodustajuodzboragra|ana - Gradska vlast na ~elu sa Demokratskom strankom napravila je minimalan kompromis postavqaju}i novu predsednicu MZ „Petrovaradin„ - ka`e predsednik Udru`ewa gra|ana „Centar Petrovaradin” Svetislav Mirkovi}. - Dali su nam mrvice, ali mi ne odustajemo. Danas }emo podneti zahtev za zbor gra|ana i Mesnoj zajednici i predsedniku Skup{tine grada AleksandruJovanovi}u.

Na zboru }emo zahtevati od Saveta da predo~i izve{taj o radu kao i da ~lanovi podnesu ostavke, te da se posledi~no raspi{u izbori. Ukoliko opet ne bude odgovora, gra|ani Petrovaradina }e se obratiti Helsin{kom odboru za qudska prava. Ina~e, na ~elu Mesne zajednice „Petrovaradin„, umesto Petra Mudrog sada je MiroslavaBaji}. Kako ka`e jedan od ~lanova Sa-

Novosadska Mobaja~aodbetona N

Minulog vikenda su se organizovali, latili se grabuqa,lopataimetli,pare{ili da srede svoju okolinu, a ujedno su iskoristili priliku da se uz kotli} i pivce kom{ijski dru`e. Ovaj primer bi mogao da poslu`i i ostalim sugra|anima, jer bi mnogo pomogli i nadle`nim slu`bamakojesebrinuza~isto}ugrada,aujednobiulep{ali svoje okru`ewe u kojem `ive. Naravno, sem toga mogli bi se malo vi{e zbli`itiidru`iti... Q. Nato{evi}

Bazarlepihsitnica Futo{ki bazar, prodajna izlo`ba lepih sitnica, odr`a}e se u subotu u KIC „Mladost” u Futogu. Prijave izlaga~a primaju se do petka u 12 ~asova, a sve informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 895 - 598 i 895 - 225. B. M.

Glavnapo{ta ustarojzgradi Zbog renovirawa prizemqa Glavne po{te gra|anima su od ju~e na raspolagawu privremeni {alteri u staroj zgradi, u koju se ulazi sa Trga mladenaca. Instalirano je 10 {altera, na kojima se isporu~uju po-

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

ovi Sad je uvek slovio za vrlo ~ist grad. Me|utim ta titula u posledwe vreme svevi{ebledi,jerjesme}ai divqihdeponijakojepravesamigra|aninasvestrane.Zbog toga se razne akcije ~i{}ewa grada organizuju, a najve}a od wih je i „O~istimo Srbiju”. Me|utimnatuakcijuseretko ko od gra|ana dobrovoqno odaziva, a uglavnom dolaze organizovano deca iz {kola. Ipak, ima i svetlih primera, atosustanariizzgradekoji `ive na Bulevaru despota Stefana2.

{iqke gra|anima kojima je stigao izve{taj o prispe}u. Predvi|eno je da renovirawe Glavne po{te traje 6 meseci. Radno vreme je nepromeweno, radnim danima od 8 do 19 ~asova i subotom od 8 do 14 ~asova.

]irpanovaulicabezvode Zbog radova na vodovodnoj mre`i, danas od 9 do 13 ~asova bez vode }e biti stanovnici ]irpanove ulice. Prijave kvara kao i ostale informacije o nestanku vode gra|ani mogu dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 333 021.

V remeploV

PRED[KOLCI IZ RUMENKE JU^E U GSP-u

Mali{ani~estitali 100godinaprevoza Posetom mali{ana iz de~jeg vrti}a u Rumenci ju~e je Gradsko saobra}ajno preduze}e „Novi Sad” po~elo s obele`avawen izuzetnog jubileja, veka postojawa javnog prevoza u na{em gradu. Oko 50 pred{kolaca ju~e je crta-

Uskorojavnioglasza kupovinu15autobusa nadizel.Gradskom ve}uposlatzahtevza poskupqewekarteu autobusuza{estodsto lo na temu ove godi{wice, otpevalo pesmicu „Divan dan”, a doma}ini su im poklonili bojice i pripremili bogato poslu`ewe. Sve~ana akademija odr`a}e se 30. septembra, koji se smatra datumom zvani~nog po~etka javnog prevoza.

- Ovih dana bi}e objavqen javni konkurs za plakat kampawe „Moj bus , moj grad” a najboqi radovi bi}e nagra|eni. Ra-

Zainteresovano{estbanaka ibrokerskaku}a Grad je ju~e otvarao ponude za za obveznice, a stiglo ih je ~etiri od {est banaka i jedne brokerske ku}e. Od dve banke stigle su samostalne ponude, a ~etiri banke su se udru`ile. ^lan Gradskog ve}a za finansije @ivko Makari} rekao je za na{ list da su samostalne ponude dostavile „Erste„ i „Unikredit„ banke, dok su udru`enu ponudu sastavile

„Inteza„, „Hipo Alpe-Adrija„ banka, „Sosijete @eneral„ i „Komercijalna banka„, a ponuda je stigla i od brokerke ku}e “Citadel”. Re~ je o kreditu u iznosu od 3,5 milijardi dinara. - Gradska komisija koju je formirao gradona~elnik do kraja nedeqe }e dati svoj predlog Gradskom ve}u da li su se odlu~ili za kredit ili hartije od vrednosti. Kada gradsko ve-

Kre}upredloziza gradskapriznawa Voleooficirski mundir ovu du`nost. On je ranije bio grani~arski kapetan, pa se vratio u vojnu slu`bu jer mu se, kako je napisao u ostavci, vi{e svi|a nego policijska. N. C.

dovi se mogu slati do 15. jula rekao je ju~e direktor Gradskog saobra}ajnog preduze}a „Novi Sad” BranislavBogaro{ki. Do

kraja godine bi}e organizovani stru~ni skupovi i izdata monografija preduze}a. Ju~era{wi susret s novinarima bio je iskori{}en i za predstavqawe aktuenih poteza preduze}a, te su tako predstavnici medija saznali da je u toku procedura za objavqivawe javnog oglasa za kupovinu 15 autobusa na dizel goriva. - Preduze}e je poslalo zahtev Gradskom ve}u za poskupqewe karte u autobusu za {est odsto i sada se ~eka odluka Grada - rekao je Bogaro{ki. Istknuto je, da je uo~eno falsifikovawe karata i mese~ nih mar ki ca. Slu`ba unutra{we kontrole lane je otkrila 35 falsifikata, a ove 70. Karte su predate nadle`nim na daqe postupawe i utvr|ivawa da li ima elemenata krivi~ne odgovornosti rekao je pomo}nik direktora Du{koSavi}. Z. Deli}

GRAD JU^E OTVARAO PONUDE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI

SKUP[TINA OBJAVILA

Za prvog gradskog kapetana, odnosno {efa policije tek progla{ene slobodne kraqevske varo{i, izabran je Sava Nikoli}. Samo dva meseca kasnije 17. maja 1748. podneo je ostavku na

mo ono {to je u najboqem interesu gra|ana Petrovaradina. Sa druge strane, ukoliko se ispostavi da bi samo ostavkama ~lanova Saveta do{lo do poboq{awa situacije, prvi }u to u~initi. Tako|e, treba da se vidi {ta }e u gradskoj vlasti da odlu~e i urade, nadam se da su i oni svesni okolnosti i da }e se potruditi da na|u re{ewe koje }e pre svega da ide u korist stanovnika. J. Zdjelarevi}

Foto:Z.Deli}

utorak17.maj2011.

veta, @ivanMandi}, u naredne tri nedeqe bi trebalo da se vidi {ta }e biti sa Savetom. - Moje mi{qewe je da Savet nije uradio dovoqno za Petrovaradin tokom protekle dve godine – ka`e Mandi}. - Smatram da se stanovnici `ale sa punim pravom i podr`avam zbor gra|ana, no mislim da nema razloga da svojevoqno podnosim ostavku, ve} treba sada, u skladu sa novim okolnostima, da radi-

Inicijative za dodelu dva priznawa, Oktobarske nagrade i Novembarske poveqe Novog Sada, pokrenute su za ovu godinu, te gra|ani, preduze}a, ustanove, politi~ke i druge organizacije mogu poslati svoje predloge. Ova priznawa dodequju se gra|aninu ili grupi gra|ana, preduze}ima, organizacijama i onima koji su na teritoriji Grada postigli odre|ena dostignu}a u oblasti nauke, kulture, humanitarnog rada, zdravstva, privrede, dru{tvenih i

drugih delatnosti. Oktobarska nagrada posebno se mo`e dodeliti i u~eniku i studentu za stvarala{tvo mladih. Obrazlo`ene inicijative podnose se Komisiji za obele`avawe praznika, dodelu priznawa i me|ugradsku saradwu u zemqi i inostranstvu Skup{tine grada {aqu se na adresu pomenute ustanove, Ulica @arka Zrewanina 2, i to za Oktobarsku nagradu do 15. septmbra, a za Novembarsku povequ do 1. oktobra. A. J.

}e usvoji tu odluku o woj }e se raspravqati na majskoj Skup{tini grada – naveo je Makari}. Na po me nuo da }e se grad opredeliti za uzimawe kredita, ili emitovawe hartija od vrednosti, u zavisnosti od toga koja }e opcija biti jeftinija. Podsetimo, pre desetak dana otvarane su ponude za kredite,

kada ih je stiglo tri, od dve banke koje su samostalno napisale ponude, kao i ponuda tri banke, koje su se udru`ile u ovom poslu. Samostalne ponude dostavile su „Komercijalna„ i „Unikredit„ banka, dok su udru`enu ponudu sastavile „Inteza„, „Hipo Alpe-Adrija„ i „Sosijete `eneral„ banka. Q. Na.

U SKUP[TINI GRADA 31. MAJA

Naispitukandidati zataksirawe Pismeni deo ispita iz poznavawa grada i propisa koji reguli{e taksi prevoz odr`a}e se 31. maja u 15.30 sati u Skup{tini grada, Ulica @arka Zrewanina 2. Kandidati obave{tewa i formulari za podno{ewe pri-

java za polagawe mogu preuzeti na portirnici Skup{tine, a prijave se predaju sekretaru komisije u Gradskoj upravi za saobra}aj i puteve u kancelariji 39, na drugom spratu od 13 do 14 ~asova. G. ^.

VESTI Umetni~ki danmali{ana saLimana Umetni~ki dan dece vrti}a Mesne zajednice „Liman” odr`a}e se danas u 12 ~asova u Likovnom salonu „Liman na{„ u MZ „Liman” u Ulici Drage Spasi} 1. U~estvuju mali{ani iz vrti}a „Veseli vrti}”, „Mrvica” i „Kalimero”. B. M.

Raspored odno{ewaotpada Odno{ewe ba{tenskog otpada zakazano je sutra u Futogu, u ~etvrtak u Veterniku, a u petak

u Petrovaradinu i Bege~u. Gra|ani treba sme}e da ostave ispred svojih ku}a do 6 ~asova. Kontejeneri za odlagawe krupnog otpada bi}e postavqeni danas i sutra na lokacijama u Mesnoj zajednici „Slana Bara“ na uglu ^enejske i Ritske ulice, Otokara Ker{ovanija i Nizijske i Omladinskoj ulici, kod stadiona FK „Proleter“ i na Sentandrejskom putu, ispred broja 76. Od sutra do petka bi}e postavqeni u Mesnoj zajednici „Salajka“ na uglu ulica \or|a Zli~i}a i Save [umanovi}a, Josifa Marinkovi}a i Petra Drezgi}a, Koste [okice i Kara|or|eve i ulica Davida Rackovi}a i Stanka Paunovi}a. G. ^.

c m y


nOvOSAdSkA HROnikA

utorak17.maj2011.

dnevnik

c m y

8

STANOVNICI„@ITNOGTRGA”PISALINADLE@NIMA

Peticijomtra`e spasodpqa~ka{a Novipatent nakontejnerima „^isto}a” je nabavila 90 novih kontejnera koji se postavqaju u Ulici cara Du{ana, a u narednim danima bi}e postavqeni i na vi{e prometnih lokacija u gradu. Za kontejnere je izdvojeno tri miliona

dinara, a wihova specifi~nost je to {to se otvaraju pritiskom noge na pedalu koja se nalazi u dnu kontejnera. Laganu upotrebu omogu}avaju poklopci koji su izra|eni od plastike. B.M.

„DNEVNIK”I„PROMETEJ”NAGRA\UJU

Kwigaoodgojudece nadar Izdava~ka ku}a”Prometej” u saradwi s „Dnevnikom” daruje ~itaoce na{eg lista sa po dve kwige. Dva ~itaoca koje se prva jave od 15do 15.05 ~asova na broj telefona 528-765, dobi}e po primerak kwige. Danas poklawamo kwigu „Tajna sre}ne dece” autora Stiva Bidalfa. Nagra|eni ~itaoci mogu svoj poklon da podignu u kwi`ari „Most- Prometej”, Ulica Zmaj Jovina 19, telefon 452744.O autoru: „Stiv Bidalf je po~eo pre 25 godina kao porodi~ni psiholog. Shvatio je da nije dobar u tome , putovao je i u~io od najboqih terapeuta u Australiji, Americi, Novom Zelandu i Singapuru u vreme kada je porodi~na terapi-

ja tek nastajala. Shvatio je koliko su roditeqima potrebne pozitivne i prakti~ne informacije. Svetski uspeh kwige „Tajna sre}ne dece” naveo ga je da se bavi uglavnom obrazovawem roditeqa. Dr`i predavawa o disciplini bez batina i poni`avawa, o podizawu de~aka u bezbedne mu{akarce i o drugim temama u najrazli~itijim zemqama – od Nema~ke do Kine. Postao je specijalista za pomo} qudima da se oporave od trauma u detiwstvu, zlostavqawa, zanemarivawa. Stiv sa suprugom [eron i decom `ivi u Novom Ju`nom Velsu, Australija, oboje pi{u kwige i trude se da `ive u skladu sa svojim idealima.„ A.J.

„DNEVNIK”I„MONOIMAWANA”POKLAWAJUKWIGE

„Izgubqeno–na|eno” Iz¬da¬va~¬ke ku¬}e „Mono i Mawana” i „Alnari”, u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na na{ broj te¬le¬fo¬na 528-765, a koji do sada u ovoj akciji nisu dobijali kwige, do¬bi¬ti po pri¬me¬rak romana „Izgubqeno – na|eno„ Karolin Parkherst, u izdawu „Mono i Mawane“. Zasnivaju}i pri~u na komi~nosti i tragi~nosti televizijskih “rijaliti {ou” emisija, Karolin Parkherst je povela nekoliko dvo~lanih ekipa `eqnih slave i novca na putovawe od Egipta preko Japana do Skandinavije. Pod okriqem televizijske serije “Izgubqeno - na|eno”, ~etrnaestoro qudi putuje po svetu u potrazi za novcem i slavom – ili za qubavqu i blisko{}u s najbli`ima? I dok svako od u~esnika

pri~a svoje vi|ewe ove igre, saznajemo dosta i o wima samima, wihovoj pro{losti, wihovim problemima, `eqama, nadawima... Svi su oni pristali da ih kamere danono}no snimaju dok ispuwavaju najbesmislenije zadatke ne bi li na kraju osvojili nagradu od milion dolara, ali ~italac ove kwige }e videti i ono {to oko kamere ne mo`e da zabele`i. Kako se ciq bli`i, napetost raste i isku{ewa mame, pa se veze koje vezuju svaki tim tawe i pucaju. Pitawe vi{e nije ko }e se do~epati nagrade, nego po koju cenu. Jo{ mnogo pre nego {to pri~a stigne do kraja, milion dolara je izgubio svaku va`nost. Prona|ene su druge, znatno va`nije vrednosti. Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari „Vulkan” u tr`nom centru „Merkator”, gde mogu na}i i mno{tvo drugih izdawa ku}a „Mono i Mawana” i „Alnari”. A.V.

VESTI Okwizi Aleksandra Rastovi}a Predstavqawe kwige docenta dr Aleks andra Ras tovi} a „Ve li ka Bri ta ni ja i make donsko pitawe 1903-1908. godine” odr`a}e se danas u 19 ~asova u Sve~anoj sali Matice srpske. Govori}e dr Mihajlo Vojvodi}, dr Dragoqub @ivojinovi}, dr Slav enk o Terz i} i autor kwige. V.D.

Radionica stripauCK13 U Omladinskom centru CK13, Ulica vojvode Bojovi}a 13, danas od 13 do 18 ~asova bi}e odr`ana radionica stripa koju }e voditi Darjan Jurin~i}, poznati strip crta~ iz Slovenije. Ulaz i u~e{}e su besplatni, a dana{wa radionica ujedno je i najava za prvi Simpozijum digitalne i klasi~ne ilustracije pod nazivom Balkan, koji }e se odr`ati u Beogradu. N.P.

@i teqi mesne zajedni ce „@itni trg” podneli su peticiju nadle`nim ustanovama, ozloje|eni zbog pqa~ki i maltretirawa koje trpe u ovom kraju. Prema re~ima ~lana ove mesne zajednice i predstavnika gra|ana koji su potpisali peticiju Mohameda Alobajdija, wegovu radwu opqa~kali su vi{e puta, a pro{log petka je-

Me{tanipostavili kamere,imajusnimke lopova,aliidaqe nemareakcije nadle`nih.Gra|anima ovogkrajave}ina prestupnikapoznata, jersuizkom{iluka dan mladi} uzeo mu je 1.000 dinara. Prijavio je slu~aj policiji od koje je dobio odgovor da se ne progone kriminalci koji su uzeli iznos mawi od 15.000 dinara. - Da li to zna~i da ja mogu slobodno da idem po gradu, svaki dan uzmem od nekog po 100 evra i da ne}u odgovarati, jer sam uzeo svotu ispod 15.000 dinara? Ovakvom pona{awu mora se stati na put, ne mo`emo ~ekati da neko,

Foto: S. [u{wevi}

koga nazivaju „sitni lopov”, na kraju ubije nekog; pa da odgovara pred zakonom- kazao je Alobajdi dodaju}i da su mu ove godine ukrali i dva bicikla. Navodi da su me{tani postavili kamere i da imaju snimke lopova, ali da i daqe nema reakcije nadle`nih. Kako je navedeno u peticiji, a tvrdi I sagovornik gra|anima ovog kraja ve}ina prestupnika je poznata i ve}ina ih `ivi u kom{iluku.

- Poznato je ~ak i kako se ukradena roba preprodaje i rastura po gradu. Roba se uglavnom nosi kod istih osoba i prodaje po gradili{tima u blizini- rekao je ovaj trgovac, spomiwu}i da se u posledwe vreme to pogor{alo sa pojavom maloletnika obu~enih u „stilu devedesetih” koji kradu bez imalo straha od policije. Stanovnici ovog dela grada u peticiji tra`e reakciju poli-

cije, hap{ewa i sankcionisawe kriminalnih grupa i mole da se obezbede dnevne i no}ne policijske patrole. Svoje potpise skupqene na jednom mestu predali su pro{le nedeqe nadle`nima Republike Srbije, Ministarstvu unutra{wih poslova u Beogradu, Sekretarijatu u Novom Sadu, na~elnici Ju`noba~kog okruga Dariji [ajin. Obratili su se i medijima, a pismo je upu}eno direktno i gradona~elniku Igoru Pavli~i}u. Kako saznajemo od sagovornika, treba da ~ekaju 15 dana da ~uju odgovor. Portparolka Policijske uprave u Novom Sadu Mileva Tomi}ka`e za na{ list da je u planu da se krajem ove nedeqe odr`i neformalni sastanak sa stanovnicima koji su pisali peticiju, da bi se dogovorili kako podi}i nivo bezbednosti na ve}i nivo. - Mi ~inimo sve {to je u na{oj mo}i da u skladu s raspolo`ivim kapacitetom svi delovi grada budu obezbe|eni, ali nakon sastanka sa stanovnicima ove mesne zajednice najboqe }emo proceniti {ta se mo`e uraditi - zakqu~ila je Tomi}eva. A. Jerini} I.Dragi}

KOMISIJAZANAZIVEDELOVANASEQENIHMESTA

USPELAVIKENDAKCIJA

Veternikuulica DanilaLazovi}a

Dobrozdravqe stanovnikaKeja

Na zahtev stanovnika Veternika pet ulica u ovom delu grada dobilo je ju~e nova imena. Komisija za nazive delova naseqenih mesta jednoglasno je odlu~ila da }e Ulica nova 28 dobiti ime dramskog umetnika DanilaLazovi}a. Ime osiva~a jedne od prvih stipendijskih zadu`bina kod Srba Marka Servijskog na}i }e se u Ulici nova 29, a tre}a ulica kojoj je promewen naziv je Nova 37 i ona je ponela ime srpske glumice Olge Ili}. U

Ulici nova 38 svoje po~asno mesto zauzeo je Goran Maleti}. Posledwa stavka dnevnog reda ove komisije bila je promena imena Ulici nova 39 koja }e nadaqe nositi tablu s imenom istori~ara dr Du{ana Popovi}a. @i te qi Ve ter ni ka ove prome ne tra `i li su zbog izmene dokumenata kako ne bi do{li u situaciju da ih zbog promene naziva ulice moraju opet mewati. N.R.

^ITAOCI PI[U  SMS

U ak ci ji „Otvo rena vrata Doma zdravqa”, koja je odr`ana u subotu na Keju, zdravqe je besplatno pregledalo vi{e od 700 stanovni ka ovog dela grada. Analize su pokazale da su `iteqi Keja dobrog zdravqa i da vode ra~una o zdravom na~inu `ivota. Od 730 posetilaca akcije, 215 je imalo povi{ene vrednosti {e}era u krvi. Holesterol i trigliceride proverilo je 601 gra|anin, od kojih je 132 imalo povi{ene vrednosti. Merewe te`ine i visine uradi-

lo je 607 Novosa|ana, a indeks telesne mase proverilo je 520 qudi. EKG monitoring uradilo je 529 stanovika, od kojih je 72 poslato izabranom lekaru zbog rezul tata ko ji odstupaju od normale. Pritisak je izmerilo 607 qudi, od kojih je 92 imalo povi{ene rezultate. Za samopregled dojke edukovano je 77 posetiteqki, gustinu kostiju proverilo je 75 qudi, a kod 21 osobe je utvr|ena osteoporoza. Savet interniste o pravilnoj ishrani dobilo je 89 posetilaca. I.D.

065/47-66-452&063/366-977

Delujelivam vodaizvodovoda pozitivno Pitamo stru~na lica za zdravqe stanovni{tva da li prqava voda iz vodovoda i razna higijen ska sred stva ko je ko ri stimo za li~nu upotrebu deluju pozitivno? 064/1901... *** Komunalna policija bi morala da se bavi iskqu~ivo za{titom `ivotiwa, u domenu na{ih mogu}nosti, na primer da pokupi rawenu `ivotiwu i odnese je kod veterinara, sa kojim imaju sklopqen ugovor za to. Za uni{tavawe `ivotiwa mi ve} imamo ustanovu i ne}emo da pla}amo dve. Nisu vaqda zami{qeni kao cunami, koji ru{i sve pred sobom, samo za silexije nisu zadu`eni. Eto razmi{qawa za JelenuBala{evi}... 062/214... *** U ime vi{e roditeqa molim da nam se hitno odgovori zbog ~ega su navija~i Vojvodine kasnili na utakmicu u Beograd. Svi navija~i u{li su u autobus u Novom Sadu u 16 sati nakon prozivke i identifikacije. U Beograd su stigli u 20.15 sati posle ~etiri sata i 15 minuta zastoja. Kako je mogu}e ako su

autobusi bili stari i neispravni za{to je policija dozvolila da krenu? Ako su ispravni za vo`wu zar im je trebalo ~etiri sata i 15 minuta da stignu do Beograda. Navija~i Vojvodine i upra va ni su hte li da ka sne. Igra~i su ispravno postupili {to su ~ekali svoje navija~e i nisu iza{li na teren. Pitamo ko je odgovoran za ovo maltretirawe navija~a Vojvodine. Neka nam se ka`e prava istina. Imamo pravo da znamo. Bri`ni roditeqi. 063/5003... *** Ne mo`e{ vi{e ni mirno sedeti u centru, a da ti neko ne preti. Bili smo svedoci jednog malog incidenta koji se dogodio kada je de~ko koji je vozio rolere naleteo na malu devoj~icu koja je pretr~avala put, ne gledaju}i ni levo ni desno. A roditeqi koji su je „~uvali” su sedeli na klupi, okrenuti le|ima. Drugarice i ja smo prokomentarisale incident, kad nas je u trenuku gospodin tata napao, govore}i kako mi nemamo prava bilo {ta da ka`emo i kako bi tom detetu iskopao o~i. Molim?! Koji }e jo{ to norma-

lan roditeq re}i?! Bo`e, u kakvom mi to svetu `ivimo?! 064/3070... *** Izgleda da Radio- televizija Vojvodina polako, ali sigurno se vra}a na „staru” poziciju iz Milo{evi}eve ere. Vra}a osobu poznatu kao ratni hu{ka~, a prikazi doga|aja iz Vojvodine su sve re|i umesto da budu sve prisutniji. U ponedeqak ni u jutarwem programu ni na ve sti ma ne ma in for ma ci je i re por ta `e o No }i mu ze ja, vojvo|anskom fudbalskom derbiju... Da li je to ciq nove re or ga ni za ci je RTV? 063/5243... *** Gospodin Zori} iz pravosu|a ka`e da je bio student generacije kao i Da~i}. [ta bi bilo sa Cecom da nije tako? 060/0227...


SINDIKATOTVORIO13PUNKTOVAUGRADU

Potpisimagra|anado referendumao„Vodovodu”? Novosa|anioddanas,pado23. majamogudasepotpi{unazahtev da Grad raspi{e referendum povodom najave da u “Vodovodu i kanalizaciji„ sledi javno-privatno partnerstvo. Pomenuto partnerstvo zna~i ulazakstranoginvestitoraiosnivaweme{ovitogpreduze}aujavnom vlasni{tvu, sa 51 odsto

ugluBulevaraMihajlaPupinai kraqa Aleksandra kod „Tr~ike”, na Spensu kod pokretnih stepenicaikodkafea„Makijato”,naugluBulevaraoslobo|ewaiJevrejskeulice(kodFuto{ke pijce). Otpisi }e se skupqati i na uglu Ulice Branka ]opi}a na Adicama, u Ulici Modene, na Najlon pijaci, na

Potrebno30.000potpisadabisegra|anska inicijativazaraspisivawereferenduma na{lanaSkup{tinigrada gradskog kapitala i s 49 odsto privatnog vlasni{tva stranog partnera,re~enojeju~enakonferenciji za novinare u Gradskom odboru sindikata radnika u stambeno-komunalnoj privrediNovogSada. Potpisi gra|ana skupqa}e se od 8 do 20 ~asova na 13 mesta u gradu.PunktovisuuRadni~kom domu „Svetozar Markovi}” na BulevaruMihajlaPupina24,na

ugluDunavskeuliceiZmajJovine ( kod spomenika), na Ribqoj pijaci, Bulevaru cara Lazara (kod ulaska u Limansku pijacu), na platou ispred @elezni~ke stanice i na Bulevaru Jovana Du~i}a(koRobneku}e„Roda”). - Da bi se gra|anska inicijativazaraspisivawereferenduma na{la na Skup{tini grada potrebnoje30.000potpisa-kazaojepredsedniksindikatako-

munalnih radnika Novog Sada ZoranRadosavqevi} ipodvukao dajenosilacgra|anskeinicijative Gradsko ve}e Saveza samostalnih sindikata Novog Sada. Podr{ku su dale i stranke SPS, SRS, DSS , SNS, zatim Udru`ewe novosadskih penzionera iz Mileti}eve ulice i Udru`ewezaza{titupotro{a~a„Prosperitet”.

utorak17.maj2011.

c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

Na pitawe novinara da li je Grad obavezan da ovu inicijativuuvrstinadnevni red Skup{tine, Radosaqevi}jerekao:„Svakarazumna vlast ne bi odbila, nebitrebalodaotomeodlu~uje ve}ina, ve} razum”. Dodao je da je sindikat spreman i na proteste, dok jepredsednik„Prosperiteta„Radomir ]irilovi} najavio mog u}n ost blok ade Skup{tine i gradona~elnik ovog kab in eta isp red Gradskeku}e. Povodzapokretawegra|ans ke inic ij at iv e za ref erendumjenepostojawezakonske regulative: nema zakona o javno-priv atn om partn ers tvu, o pov ra} aj u imov in e lok aln im samoupravama, nije regulisano pitawe javne svojine. Nije doneta strategija privatizacije javn ih i javn ih kom un aln ih preduze}a. Z.Deli}

9

JOVANOVI]PRIMIODELEGACIJUINDONEZIJE

Biznis kaospona

PredsednikSkup{tinegradaAleksandarJovanovi} primio je ju~e delegaciju Republike Indonezije, i sa wima razg ov ar ao o pot enc ij al im a Nov og Sad a, koj i bi mog li priv u} i ind on e` ans ke privrednike. Delegacija Indonezije, koju je predvodio zamenik min is tra trg ov in e ove azijskezemqeMahendraSiregar, boravi u Novom Sadu u okviru posete Poqoprivrednom sajmu, a tokom razgovora

gos ti su ist ak li spremn ost upravo za saradwu u oblasti poqoprivrede. - Indonezija je uvidela potencijalekojeimamoionivide Nov i Sad kao poq op rivrednicentarovogdelaEvrope.Nanamajedaihuverimoda smo dobar starte{ki partner ijasenadamda}eseprvirazgovori zavr{iti konkretnom saradwomizme|uprivrednika dve zemqe - kazao je Jovanovi}. B.M.

VESTI Zajednoprotiv depresije

Klavirski koncert

Predavawe „Zajedno protiv depresije”bi}eodr`anosutrau 18 ~asova u Mesnoj zajednici „Vera Pavlovi}”, Gogoqeva ulica1.Osimptomimadepresije govori}e sa Klinike za psihijatriju Klini~kog centra Vojvodineprof.drAleksandra Nedi}. I.D.

Koncert Katedre za klavirski praktikum„Neplodiskustva,nego samoiskustvojeciq“,petiporedu, odr`a}esedanasu19.30satiuSve~anoj Sali Ogranka SANU u NovomsaduuUliciNikolePa{i}a 6. Na programu su dela Vasilija Mokrawca, Kloda Debisija, Grge Ero{a, Josipa Andri}a i mnogih drugih,aulazjeslobodan. G.^.

POMO]LSVPORODICISAADICA

Daroviobradovali sedmorodece Porodica sa sedmoro dece iz Adica, koja se nalazi u te{koj materijalnoj situaciji, primila je ju~e pomo} u vidu opremezabebe,igra~aka,ode}e,slatki{ai{kolskogpribora, koju su prikupili ~lanoviGradskogodboraLigesocij ald em ok rat a Vojv od in e. Pomo}suaktivistiLSVprikupqali i uru~ili u okviru obele`avawa 15. maja, Me|unarodnogdanaporodice. - Koristimo svaku priliku da organizujemo humanitarne aktivnosti-ka`e~lanicaIzvr{nog odbora GO LSV i koord in at ork a akc ij e Mil ic a Vlai s av qev i}. - Na `al ost nismo u mogu}nosti da pomognemo svakoj porodici kojoj je pomo} potrebna, a u ovoj ekonomskoj krizi ima ih mnogo. Na{iodborniciredovnopri-

Foto:S.[u{wevi}

maju gra|ane i upu}eni su u wihoveprobleme. Prem a wen im re~ im a, pomo}jetren utn onajp ot rebn i-

ja ovoj dec i, koj a su uzr as ta od des et mes ec i do trin ae st god in a. N.R.

NA78.ME\UNARODNOMPOQOPRIVREDNOMSAJMU

Hrana portugalska, kuvarska ~arolijasrpska Portugalija je ove godine zemqa partner 78. Me|unarodnog poqoprivrednogsajmainaizlo`benomprostoruod700kvadratapredstavqaseuhali1.aanga`ovalajeBobana]iri}a,{efa kuhiweunovosadskomhotelu„Park“daodportugalskehranenapraviekstraspecijelitetekojipleneiukusomiizgledom.Ju~e jeodportugalskediwenapraviocvetitotakavdaposetiocinisumoglidaverujusvojimo~ima. -Portugalci su mi dostavili sve proizvode koje izla`u nasajmu,odsireva,jaja,plodovamora,raznogvo}aipovr}a .Koriste}inajmodernijutehnikuukulinarstvuodsvegatoganapravi}uvi{evrstajelaiukrasitiihprirodnimukrasimaodvo}aipovr}a.Karvingvo}ejeina~esvetskihitu kulinarstvumadasekodnasmaloprimewuje–ka`e]iri}.

„Dunavosigurawe”lider “Dunav osigurawe” je najve}a osiguravaju}aku}auSrbijiilider na tr`i{tu, zna~ajan partner doma}ih poqoprivrednika i redovan u~esnik Me|unarodnog poqoprivrednog sajma. ^lan Izvr{nog odbora Kompanije “Dunav osigurawe” Sini{a Eri} je na ju~era{woj konfrenciji za novinareukazaodajeradsvakog doma}inaveomate`akiuvekneizvestan,tedaKompanija“Dunav osigurawe” nastoji da adekvatnimuslugamaibrzomreakcijom, ukoliko {teta nastane, ubla`i ekonomske posledice koje poqoprivrednicimoguimati.Ju~esu uru~ena priznawa za lojalnost osiguranciima Kompanije “Dunav osigurawe”. Vitomir Radenkovi} izAleksandrovcajeindi-

vidulani proizvo|a~ koji je najdu`e osiguran u ovoj kompaniji, SlobodanLazi} izKukujevacaje osiguranik s najve}om premijom, Milutin Mitrovi} iz Qubi}a kod ^a~ka ima najvi{e polisa, Awa Tica iz Novog Sada je najmla|i poqoprivredni proizvo|a~, dok je Milan Peri} iz Masla{eva, dobitnik priznawa za posebandoprinos. Tokom Me|unarodnog poqoprivrednogsajmaKompanija“Dunavosigurawe”jepripremilapovoqnostipriosigurawu–10postopopustanapremijuosigurawa useva,plodovai`ivotiwa,kaoi pet posto popusta za osigurawe imovinepoqoprivrednoggazdinstva. Q.M. D.Ml.

Ovnovikapitalci Pro{logodi{wi {ampioni me|uovnovimaiovegodineimaju veliku {ansu da zadr`e titulu, jersuinaovogodi{wemMe|unarodnom poqoprivrednom sajmu najte`i.ObradKostadinovi} iz sela Ravwe kod Vaqeva u protekloj godini dobro je negovao {ampione rase pramenka, pa su dva ovna sada dostigla 111 i 110

kilograma. Ovaj uzorni srpski sto~arnaporodi~nomgazdinstvu ve}godinamagajiovce.Poseduje mati~nizapatsjeni~ke„pramenke“od60grla.Naprethodnimsajmovima tri puta je nagra|ivan srebrnim peharom. Ove godine, pored dva priplodna ovna kapitalca, izla`e i dve kolekcije priplodnihovacai{iqe`adi.

Povoqnecenekosilica Ako nekom treba kosilica, elektri~na ili benzinska, na Me|unarodnom poqoprivrednom sajmu mo`e da bira, jer se prodaju po povoqnijim cenama nego van sajamskih kapija. Na {tanduvaqevskefirme“Esterna trejd” , uvoznika i distributera proizvoda “Gardenmastera Foto:R.Hayi} “ sajamski popust privukao je

mnogokupaca.Elektri~nakosilica od 1.300 vati ko{ta 6.800 dinara, dok je trimer kosilica 6.990 dinara. Za sve proizvode va`igarancijaoddvegodine,ai servis je obezbe|en u celoj Srbiji. Osim kosilica na ovom {tandu se mo`e kupiti i ATV ~etvoroto~ka{ od 200 kubika, kojiko{ta159.000dinara.


VOJVODINA­/­NOVI­SAD

utorak17.maj2011.

DNEVNIK

c m y

10

МЕШТАНИ НЕШТИНА О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ ФРУШКЕ ГОРЕ

Брендираћевино,ане поврћеисир

БАЧКА ПАЛАНКА: Када се почетком маја у Нештину расправљало о радној верзији пројекта „Мастер плана одрживог развоја Фрушке горе“ мештани овог села са непуних 1.000 становника имали су шта да кажу. Очито било им је стало да надлежнима представе како они виде себе на обронцима Фрушке горе, а поред Дунава до 2022. године. Првобитним планом било је предвиђено да овај део Срема уз границу са Хрватском брендира фрушкогорско поврће и фрушкогорски органски сир. То се Нештинцима није свидело, па су тражили да бренд овог краја буду по-

Процветао град ЗРЕЊАНИН: Захваљујући редовним акцијама радника у расаднику ЈКП “Чистоћа и зеленило”, Зрењанин је ових дана процветао, а самим тим добио на лепшем и атрактивнијем изгледу. На канделабрима на Тргу Слободе и у Градској кући постављено је 110 саксија са мушкатлама, а наставља се садња цвећа у град-

ским лејама, како је то и предвиђено планом и програмом “Чистоће и зеленила”. - У току ових дана цвеће је посађено у лејама на платоу код Војвођанске банке, у центру града, испред хотела “Војводина” и у Карађорђевом парку – каже директорка тог комуналног предузећа Биљана Глигић. Ж. Б.

Узсертификатлакше убизнис

БЕЧЕЈ: Локална самоуправа је организовала тродневни семинар за потенцијалне предузетнике. Поменути Акциони план пружа могућност за доделу 13 субвенција за самозапошљавање и 17 субвенција послодавцима за отварање нових радних места. Укупно 14 потенцијалних предузетника одслушало је семинар, који је реализовала Регионална развојна агенција „Бачка“, а одељење за привреду локалне самоуправе је пружило логистичку подршку. - Одељење за привреду вам је увек на располагању за било какав савет. Локална самоуправа је ту да вам у сваком тренутку пружи логистичку подршку – рекао је заменик председника општине Бечеј Будислав Медурић. Медурић и у име Агенције „Бачка“ Александра Павићевић уручили сертификате о завршеном семинару, који су један од услова да би се аплицирало за подстицајна средства за отварање новог бизниса. В. Ј.

DaNas u GRaDu BioSKoPi Arena:­­„Zla­to­ko­sa­i­raz­boj­nik”­(13.50),­„Pri­~a­o­igra~­ka­ma”­(14.30),­„ran­go” (13.20),­„Hop”­(13.30,­15.30),­„Mo­ja­na­zo­vi­`e­na”­(15.40),­„Zdu­ha~,­zna­~i­avan­tu­ra”­(16.30),­„rio”­(12,­13,­14,­15,­16,­18.15,­21.30),­„Bez­i­me­ni„­(18),­„Vo­da za­slo­no­ve”­(17.15),­„Tor”­(17.50,­20.15,­22.40),­„Be­li­la­vo­vi”­(20.20,­22.20), „Cr­ven­ka­pa”­ (16.05,­ 20.10),­ „O,­ Grin­go”­ (19.30,­ 22.10),­ „Pa­kle­ne­ uli­ce­ 5” (17.30,­20,­22.25),­„Tu­|e­sla­|e”­(18.30,­20.30,­22.30). Jadran:­„Me­dved­Jo­gi”­(19),­„Sa­kr­pan~”„­(21).

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te Ka­mer­na­sce­na­„Hi­per­ten­zi­ja”­(20.30). Pozori{te mladih ve­li­ka­ sa­la­ „Sa­bra­na­ de­la­ Vi­qe­ma­ [ek­spi­ra,­ ukrat­ko” (20). novosadsko pozori{te „A­ko­}e­vra­ti­ti­bi­cikl?”­(19).

MUZeJi Muzej grada,­Tvr­|a­va­4,­6433–145­i­6433–613­(9–17):­stal­na­po­stav­ka­„Pe­tro­va­ra­din­ska­tvr­|a­va­u­pro­{lo­sti”;­po­stav­ka­Ode­qe­wa­za­kul­tur­nu­isto­ri­ju Muzej Vojvodine,­Du­nav­ska­35–37­(uto­rak­-­pe­tak­od­9­do­19­sa­ti,­su­bo­ta­-­ne­de­qa­od­10­do­18­~a­so­va):­stal­na­po­stav­ka­„Sa­~u­va­ni­tra­go­vi­ma­te­ri­jal­ne­i du­hov­ne­kul­tu­re­Voj­vo­di­ne­od­pa­le­o­li­ta­do­sre­di­ne­20.­ve­ka”,­„Voj­vo­di­na­iz­me­|u­dva­svet­ska­ra­ta­­-an­ti­fa­{i­sti~­ka­bor­ba­u­Voj­vo­di­ni­1941­-­1945”.

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: TeodoraObadean iz Uzdina (devoj~icu i de~aka) DEVOJ^ICE: Jelena Avramov, Du{ica Peri{i}, Sowa Medi}, NikolinaNovakov, MarijaBo`ovi}-Kompirovi}, BiqanaMaleti}, DraganaVukov, Suzana\or|evi}, DaliborkaKekeqevi}, DragicaGajdo{, Elizabeta Vidicki i Milena @ivkovi} iz Novog Sada, Ivana Vulin iz Ba~a, JelenaVuleti} iz Beo~ina, @eqkaMatovi} iz Sonte, BiqanaBokan iz Koviqa, BiqanaJakovqevi} iz Titela i MarijaRu{iti iz Rumenke. DE^AKE: StankaBobi}, TawaToma{evi}, MilicaRadovi}, Mirjana Tep{i}, Violeta Kalajxi}, Sla|ana Lalo{evi}, Neda \urica, Radmila Opa~i}, Sne`ana Korlat, Sandra Bribi}, Maja Dautovi}, Branislava\ukanovi}, KornelijaJak{a i BojanaDoroslovaciz Novog Sada, Kornelija Kotrba iz Ba~ke Palanke, Sla|ana Suboti} iz Futoga, Vera [ari} iz @abqa, Biqana Piqak iz Obrovca, Jelena Vojnovi}iz Novog Beograda, Ivana^upi} iz Iriga, StefanijaNikoli} iz Tovari{eva, SandraRadeli} iz Temerina, DanijelaJovi} iz Titela, BojanaPe{ovi} iz [imanovaca.

saHRaNE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni Terezija Josipa Sakal (1924) u 11.15 sati, Jelena Uro{a Krsti} (1925) u 12, Stanislav Danila Poli} (1944) u 12.45, Savka Petra Opa~i} (1923) u 13.30, Kata Stojana Jovanovi} (1951) u 14.15, Bojan Milana Luki} (1987) u 15 i Draga Nikole Krstin (1935) u 15.45 sati. Na Alma{kom grobqu bi}e sahrawena Mara \ura Radosavqevi} (1905) u 13 ~asova. Na Novom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahraweni Milenko Slobodana Latinovi} (1957) u 13 i Radoslav Jovana Bo`i} (1925) u 15 ~asova. Na Mesnom grobqu u Veterniku bi}e sahrawen Bo`o Simeona @abi} (1925) u 13 sati.

знате воћне ракије и вино, с обзиром на то да је овај део фрушкогорја вековима познат по виноградарству и воћарству. Њихове примедбе су уважене, јер су се у овим селима још раније определили за вински туризам, а последњих година овде је изграђено неколико мини винарија, односно савремених подрума, површине под виноградима и воћем значајно су увећане. Предложено је да се обнови стаза, односно поново организују такмичења у мото кросу у Визићу, као и да се брендира традиционално такмичење у оријентацији у природи које се деценијама одржава под називом „Дунавски куп“ у органи-

зацији Оријентационог клуба „Нештин“. Предложена је и изградња бициклистичке стазе и савременог кампа, а још пре једне деценије плановима развоја Фрушке године било је предвиђено да се изгради и етно село. Чуле су се жалбе на јадно стање Сремске куће из осамнаестог века која је под заштитом Државе. Ова прелепа тршчара, познатија као некадашњи дом некада чувене породице Савић, представља архитектонску реткост и туристичку атракцију, а мештани кажу да ће се ускоро срушити уколико Завод за заштиту споменика, или донатори нешто не предузму.

Жалили су се мештани ова два села да су пре три месеца изгубили аутобуску везу са Новим Садом. Због нерентабилности укинути су поласци из Новог Сада ка Нештину, односно до државне границе, па сада саобраћа само ГРАС до Сусека који је у Беочинској општини. Надлежни у Бачкопаланачкој општини још нису нашли решење за овај проблем, па није реткост да људи од села до села пешаче скоро десет километара, или за Нови Сад путују кроз Хрватску, пролазе четири царинска прелаза, па онда из Бачке Паланке до главног града Војводине, те истим путем назад. М. Суџум

СМОТРА „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ” У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

РекаСелизМартоноша освојилаичетвртибицикл

НОВИ КНЕЖЕВАЦ: Основна школа „Јован Јовановић змај” из Новог Кнежевца била је домаћин регионалне смотре „Шта знаш о саобраћају” за подручје Севернобанатског округа. Смотру је отворио председник новокнежевачке општине Драган Бабић, наглашавајући велики значај ове образовно-превентивне акције за безбедност у саобраћају. На такмичењу су учествовали најбољи са општинских смотри, а од шест општина изостала је екипа Аде. Такмичење је спроведено уз несебично ангажовање домаћина, просветних радника, активиста ауто-мото клубова и припадника саобраћајне полиције ПУ Кикинда. Чланови општинских екипа су показали висок ниво знања на тестовима, спретности у вожњи бицикла на полигону у дворишту новокнежевачке школе, али и у јавном саобраћају у улицама Светог Саве и Војводе Путника у Новом Кнежевцу. Победнички пехар освојила је екипа Кикинда са 2.154 бода, друга је Сента са 2.036, а трећа Кањижа са 2.027 бодова. У категорији Б у којој су се такмичили ученици 5. и 6. разреда најбољи су били Снежана Кекез из ОШ „Васа Стајић” из Мокрина и ДоминикЖол-

Најбољи на смотри у Новом Кнежевцу са освојеним бициклима Фото:М.Митровић

дош из ОШ „Турзо Лајош” из Сенте, друго место освојили су Уђонкаи Тот из ОШ „Темеркењи Иштван” из Торњоша и Зоран Керкез из ОШ „Вук Караџић” из Кикинде, а трећепласирани су СофијаДангубић из ОШ „Ђура Јакшић” из Кикинде и РоландФараго из ОШ „Јован Јовановић Змај” из Мартоноша.

VODI^

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 92 Va­tro­ga­sci 93 Hit­na­po­mo} 94 Ta~­no­vre­me 95 Pre­da­ja­te­le­gra­ma 96 [lep­-­slu­`ba­AMSJ 987 Auto-moto­savez­Srbije 987 Informacije 988­i­0900098210 To­pla­na­kol­centar 0800­100-021 reklamacije­24­sata 4881-103,­ za­potro{a~e 423-712 Vo­do­vod­i­kanalizacija,­centrala 488-33-33 prijava­kvara­vodovod 0800-333-021 prijava­kvara­ka­na­li­za­ci­ja 442-145 ^i­sto­}a 443-611 “No­vi­Sad­-­gas” 6413-135­i­6413-900 JKP­“Stan” 520-866­i­520-234 Kol­centar­preduze}a­„Put” 6313-599 Kol­centar­„Parking­servisa” 4724-140 „Gradsko­zelenilo” marketing­i­Pr­4881-633 rasadnik­403-253­ “Dimni~ar”,­ 6622-705,­6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana­iskqu~ewa­i­prijava­kvara 421-066 @e­le­zni~­ka­sta­ni­ca 443-200 Me­|u­me­sna­au­to­bu­ska­sta­ni­ca­ 0901-111-021 Pri­grad­ska­au­to­bu­ska­sta­ni­ca 527-399 Grad­sko­sa­o­bra­}aj­no 527-796 Gradsko­grobqe­ 518-078­i­518-111 Pogrebno,­JKP­“Lisje”­ 6624-102 Pogrebna­ku}a­„Konkordija”­ 452-233 Dru{tvo­krematista­“Ogaw” 422-288 Ger.­cent.­-­pomo}­i­nega­ 450-266­lok.­204,­205 Prihvatna­stanica 444-936 Prihvatili{te­Futog 895-760/117 Dnevni­centar­za­stara­lica­ 4889-512 Info­centar­za­osobe­sa­invaliditetom radnim­danom­(od­10-15)­ 021/447-040­ ili­ sms­066/447-040 Komunalna­inspekcija­ 4872-444­(centrala), 4872-403­i­4872-404­(dispe~erski­centar) SOS­telefon­za­pu{a~e­u­krizi­-­od­7­do­10­~asova 4790-668

APoteKe No}­no­de­`ur­stvo:­“Bu­le­var” -­Bu­le­var­M.­Pu­pi­na­7­(od­20­do­7)

У категорији Ц ученика 7. и 8. разреда код дечака победник је КристијанКовач из ОШ „Васа Стајић” из Мокрина који је имао најбољи учинак на смотри са 291 бодом, а код девојчица РекаСел из ОШ „Јован Јовановић Змај” из Мартоноша са 288 бодова. Другопласирани у овој категорији су Јован Милићев из ОШ „Свети Сава” из Кикинде и Весна Винчић из ОШ „Васа Стајић” из Мокрина, а трећепласирани Марк Рекецки из ОШ „10.октобар” из Хоргоша и Милица Стокић из ОШ „Свети Сава” из Кикинде. Најбољим дечацима и девојчицама у обе узрасне категорије Снежани Кекез, Доминику Жолдошу, Реки Сел и Кристијану Ковачу за награду су уручени бицикли. Занимљиво је да је ученица Река Сел из Мартоноша бицикл освојен у Новом Кнежевцу већ четврти за награду на смотрама „Шта знаш о саобраћају”! Труд, знање и вештина су јој се исплатили, јер захваљујући добром знању саобраћајних прописа и спретности у вожњ бицикла, она је прошле и ове године на општинским и регионалним смотрама побеђивала и кући се враћала са новим двоточкашима. М. Митровић

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom­zdravqa­„Novi­Sad”,­kol­centar­ 4879-000 Kli­ni~­ki­cen­tar 484-3484 No}­no­de­`ur­stvo­za­de­cu­u­Zmaj­Ogwena­Vuka­(subota­i­nedeqa) 6624-668­ No}­no­de­`ur­stvo­za­odrasle­(Wego{eva­4)­ (subota­i­nedeqa­i­praznici) 6613-067 Vr{a~ka­28 4790-584 Kli­ni­ka­za­gi­ne­ko­lo­gi­ju­i­aku­{er­stvo 4899-222 De~­ja­bol­ni­ca 425-200­i­4880-444 In­sti­tut­-­Sremska­Ka­me­ni­ca 4805-100

tAKSi Prevoz­­osoba­ote`anog­kretawa­„Hendikeb” 432-005,­060/313-3103 Vojvo|ani­-­taksi­ 522-333­i­065-520-0-500 Pan-tak­si 455-555 VIP­-­tak­si­ 444-000,­SMS­1088 Delta­plus­-­tak­si 422-244 Maksi­Novosa|ani­-­tak­si­­ 970,­451-111­ Grand­-­tak­si 443-100 Luks 30-00-00 MB­-­tak­si 500-222 De`urni­taksi 6350-350 Halo­-­taksi 444-9-44,­SMS­069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPaS” TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu GINEKOLO[KA ORDINACIJA „DR DRA^A”, ultrazvuk, pregled dojki. Petra Drap{ina 50/II, Tel: 522-594, 456-564, 063/746-16-93

STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

Концерт за помоћ Јапану БАЧКА ПАЛАНКА: У акцијупомоћинародуЈапаназасанирање последица катастрофалногземљотресаицунамијаукључили су се и музичари из Бачке Паланке, а хуманитарни концерт организовао је овдашњи Црвени крст. На концерту под називом „Бачка Паланка за Јапан“ наступили су овдашњи млади рокери, односно састави Сантос Брос Банд,ГОФшколаелектричнегитаре Пресенце, те Тхерапу Блус Бенд и женски вокални састав Антем. У дворишту Културног центра,односнозградегдејесмештен бачкопаланачки музеј продатоје155улазница,а46.500динара уплаћено је на рачун амбасадеЈапанауСрбијисаназнаком –помоћнародуЈапана. М.Сџ.

Третман сузбијања крпеља

БЕЧЕЈ: С обзиром на то да првобитно најављена акција сузбијањакрпељапредПрвомајске празнике није реализована због кишнихдана,локалнасамоуправаБечејаодлучилаједасенајављенитретманнатериторијичитаве општине обави за викенд. Дводневнуакцијуспровешћебеоградскафирма“Еко–Дез”.Без обзира на то што ће се третман сузбијања крпеља радити дозвољеним хемијским средствима, нијенаодметдапчелариусуботуинедељусвоје“стадо”непустенапашу. В.Ј.

Милион за атарске путеве

ЕРДЕВИК: У месној заједници Ердевик уређен је најакутнији део атарских путева, на радостземљораникакојисадамогу лакшедоњива.Заоверадовепокрајински Секретаријатзапољопривреду, водопривреду и шумарство издвојио је милион динара,адеоновцадалајеиМЗ. Д.С.

11

ВАНДАЛИУНИШТАВАЈУГРАД,ИНСПЕКЦИЈАНЕМОЋНА

Краду поклопце шахтова, руше знакове и табле АПАТИН: На улицама Апатина све је више сломљених саобраћајних знакова,украдених поклопаца са шахтова,искривљених канделабра, полупаних сијалица. Осим што се тиме нарушава изглед града морасепоново издвојити новац за све покидано,а недавно постављено.Директор Дирекције за изградњу,која је задужена за јавну расвету,Милан Павковић,каже да је број штета које су нанесене због несмотрених возача већи. -Осим у улици Иве Лоле Рибара и у улици Николе Тесле су срушена два стуба несмотреношћу возача.Наше службе ће обићи град да установе све девастиране објекте и површине, а штета ће бити санирана - каже Павковић. Висину нанете штете нико не зна али се процењује да је један канделабер висине седам метара сигурно петоструко скупљи од једне корпе за отпад која кошта 20.000динара. Упозорења стижу и из ЈКП „Наш дом“ због све већег броја украдених шахти у граду. - Према нашој евиденцији нестало је 15 поклопаца за шахте укупне тежине 200килограма.Без поклопаца шахте су највећа опасност за саобраћај,нарочито безбедност деце, упозорио је Миле Глумац,из „Нашег дома“.Због учеста-

лих крађа поклопаца са шахти,који највероватније завршавају на местима где се купује отпад од гвожђа,у Дирекцији размишљају да поставе поклопце од специјалне издрживе пластике,како је то учињено у неким градовима.. Инспекцијске општинске службе су немоћне да казне починиоце или траже накнаду штете јер су вандали непознати,али тврде да ће испитати све пријаве грађана због срушених стубова,саобраћајних знакова и канделабра. -Једино што можемо је поднети пријаву против Н.Н.починиоца,каже шефопштинскеинспекцијеНикола Марчета чији инспектори обилазе девастирана места. Саобраћајни знаци су на посебном удару камионџија и вандала.Готово да нема ниједне саобраћајнице на којој табле нису искривљене или срушене. Полиција контролише улице којима се најчешће крећу тешки камиони али је починиоце тешко казнити јер би улице морале да су под сталним надзором 24сата.На општински информациони систем 48 грађани све више постављају питања увезиса комуналним проблемимауграду.Одговори се брзо добијају,али за отклањање последица треба и више времена али и новца. Ј.Прелчец

УШУМИКОДБАЊЕ„ЈУНАКОВИЋ“УГИНУЛЕ ПЧЕЛЕ У 900КОШНИЦА

Штета 100 евра по кошници

АПАТИН: Пчелари из Апатина али и из Сомбора и Кљајићева који су пчеле држали на багремовој паши у шуми код бање „Јунаковић“и у Курјачици не мало су се изненадили када су стигли до својих кошница јер је испред сваке била гомила угинулих пчела. По процени пчелара у последња три данастрадалоје50одстопчелау пчелињим друштвима тако да им јепричињенанепосреднаматеријалнаштетаодпо100еврапокошнициштојеукупноблизу57.000 евра, а са пчеларима из околине штетадостиже100.000евра.Иако нијеутврђенузрокугинућаживотиња, пчелари сумњају да су потроване. Председник Друштва пчелара упутио је захтев ветеринарским, пољопривредним и фитосанитарним инспекторима као и инспекторузаштитеживотнесрединеда откријуисанкционишу кривце за поморпчела. - Покушали смо да сазнамо од власникањивауоколинидалису третирали културе неким сред-

твихпчелапредулазакукошнице али и около по трави. Одмах смо поднелипријавупротивН.Н.починиоцаиобавестилесвеинспекцијскеслужбекакобиутврдилиштаје узрок оваквом помору пчела, јер

Пропалиуговоренипослови?

ствима, међутим, нисмо ништа утврдили, али је чињеница да су пчелеовдеотроване–мишљењаје Раде Стевановић коме су пчеле угинуле у 80 пчелињих друштава каоиосамројева,идодаје,дасада очекују резултате инспекцијских служби јер је то најбитније. Какобисачувалипреосталепчеле свисусеодлучилиданапустепа-

сваког дана од 17до 20сати у страначким просторијама. Речено је да ће у току јуна бити одржана коститутивна скупштина, када ће се изабрати Општински одбор и остали страначки органи.Било је речи и о иницијативи да именована и изабрана лица у локалној власти,која су недавно напустила странку,престану да врше функцију на коју су дошли као чланови Г17 плус. Иако није члан странке, ексрепрезентативка у каратеу Милица Фирањи представљена је као кандидат за место помоћника председника општине за омладину и спорт. В.Јанков

ПОМОЋГРАДАМАЛИМГРАЦИЈАМАДОРОТЕЈИ,ЕЛЕНИИАНАСТАСИЈИ

Риђичке тројке затрпане поклонима

због посете јер, како рекоше, потребе деце су све веће,а примања иста. Месечно једва скупе 30.000,00динара,од чега је половина Душанова плата, док преостали део чине матерински и дечји додаци. - Од рођења кћерки водимо “беби књиговодство“,а како су деца старија и потребе су веће тако смо у марту само за најосновније потребе,пелене и храну,потрошили 40.000 динара – каже Мирела, мајка тројки. Као и свим родите-

упоследњих десет дана нијебило третмана никаквим средствима. -Пред првомајске празнике смо уништавали крпеље у излетиштима па и у шумици код бање,међутим, користимо стандардна сред-

ПредседникДруштвапчелара„Дунав“АпатинРадеСтевановић кажедасукаоДруштвопреузелиобавезудаиспоруче Савезу330ројевачијупродајујеСавезвећдоговориосаАустријом. -Међутим,набагремовојпашиуместооко20пчеларићедобити свегаокопеткилограмамедапокошници,аизостаћеимедсаосталихпашатокомгодине. Првоћесеморатиспајатипчелеизвишекошница,атребаћеивремена зањиховопоравакпаћеовегодинебитидалекомањемеданегоштојепланирано–кажеСтевановић.

Г17 консолидовала редове

БЕЧЕЈ: После великих турболенција унутар странке Г17плус у Бечеју,коначно су ствари постављене на своје место,консолидовани су редови и странка је наставила с радом у просторијама Пинк центра у Зеленој улици.Напрвој прес конференција Повереништва Г17плус у Бечеју повереник странке Золтан Фејеш јавно се захвалио свима који су до сада подржали Народну петицију за децентрализацију Србије у реализацији УРС, а секретар Катарина Главашки је додала да они који то нису урадили, а имају жељу да и њихов потпис буде на петицији,то могу да ураде

РИЂИЦА: Мало је села која се могу похвалити наталитетом, али Риђичани,мештани једног од најудаљенијих села сомборског атара се од јуна прошле године диче „својим тројкама“, Доротејом, Еленом и Анастасијом Бјелановић.Глас о тројкама стигао је и до Сомбора, тачније до челника града,који су,поштујући правило да се у посету иде када је најпотребније, прелепим сестрама донели прегршт поклона.У скромном дому Бјелановића у име Града „осванули „ су његов градоначелник Немања Делић и директор овдашњег ЈКП “Чистоћа”Андрија Пензеш. Како се у госте не иде празних руку у поклон-пакету Града нашло се пуно тога, од оног бебицама најпотребнијег, пелена, дечије козметике до играчака,а док је ЈКП “Чистоћа“своју помоћ родитељима конкретизовала кроз 5.000 динара за сваку девојчицу. Родитељи, Мирела и Душан Бјелановић, нису крили радост

utorak17.maj2011.

љима,прва три месеца од доласка Доротеје, Елеоноре и Анастасије кући,била су посебно тешка,а сада су девојчице праве добрице, што су својим „понашањем“ потврдиле током посете гостију из Сомбора. Да помоћ родитељима малих тројки неће остати само све на Граду,најавили су и из МЗ Риђице,пошто је председник Савета Бошко Милић обећао да ће се и у скромној каси месне заједнице наћи нешто средстава за риђичке тројке. М.Миљеновић

шуубагремуипотраженекодруго место иако уз присутан страх штаћебитидаље. Фрањи Хегедиш којем је страдало70друштава,од130колико имаиодчегаживицелапородица каже да редовно обилази пчелињак. - Запрепастили смо се када смо предвадананаишлинагомилумр-

најгорејетоштонезнамоузрокпа сенеможемонизаштити.Савтруд иновацкојисмодосадауложилиу повећањебројапчелињихдруштаваотишаојеунеповрат,аштетаје тим већа што нећемо добити ни планирануколичинумеда. Руководилац инспекцијске службеСОНиколаМарчета кажеда

ства као и свих претходних година и никада није било штете. Сваки пут када третирамо комарце и остале инсекте обавештавамо о томе пчеларе. Иначе, било би најцелисходније да се прво установи од чега су пчеле угинуле па да се онда иде у потрагу за онима који су та средства користили. Ј.Прелчец

ОСНИВАСЕФОНДЗАПОМОЋКАНДИДАТИМАЗАПРЕСАЂИВАЊЕСРЦА

Донатори убудуће организованији

АПАТИН: Представници двадесетакпредузећаиустановаипојединацакојисунајвишедопринели дасеприкупиновацзатрансплантацију срца у Бечу Вањи ПилиповићизСонтеокупилосеубањи„Јунаковић“ како би се договорили о оснивањуФондаукојембисеприкупљала средства за потребе лечењаитрансплантацијесрца.Иницијативузаовајсастанакпокренуоје ПерицаПилиповић,отацВањекојајеуспешнооперисанапрегодину данауболнициуБечу. -Наконгодинудана,3.маја,обављенесусвепретрагеилекарису констатовали да је Вања потпуно здраваикакосуистаклиданезнајудајеималатрансплантацијусрца питалибисезбогчегаједошла.Вања нормално живи и припрема се зауписнафакултетуБеограду.Мојапроодицапрошлајекрозсвезаконскеидругепотешкоћеизахваљујући донаторима успели смо да прикупимоновацкакобисеплатила Вањина операција и данас смо опет сретна породица. На жалост многи нису имали ту срећу и због тога желимо да помогнемо свима онимакојимајепомоћпотребна,а нажалосттаквихјенемалиброју Србији - рекао је Перица Пилиповић,додајућидајежалоснодамедицинске установе нису прихватиле предлог Бачке болнице да се у тој установи обучавају наши лекаризатрансплантацијеиузтодобијуикомплетнуопремузаоперације иако је један од услова да држава у]е у Европску унију управо и закључењеуговораотрансплантацијиоргана. Сусретдонаторабилајеприлика дасеонимакојисусенајвишеангажовалиуручезахвалнице,штоје

Kошаркаш ДаркоМиличић

у име апатинске општине учинио председникЖиворадСмиљанић. Један од добитника захвалнице јеинашистакнутикошаркаш Дарко Миличић члан српске репрезентацијекојииграиуНБАлигиу АмерицитренутноуМинесоти. -Уназадвишегодинаучествујем у акцијама прикупљања помоћи и увексамсрећанкадасесвезаврши овакокаосаВањом. Имамногољудикојимајепомоћпотребна,поготоводеце,иновацутомслучајуза мененепредстављапроблемисрећансамштомогудапомогнемито ћучинитииубудуће-рекаојеДаркоМиличић. - Драго ми је што сам помогао једнојмладојособиданаставинормаланживотитоминијепрвипут. Учествујемумногимакцијама,поготово када је реч о деци, па тако радопомажемиДечјемселуисвимакомејетопотребноисветочи-

ним с радошћу - рекао је наш познати певач Луис који се такође одазваопозивузаоснивањеФонда, јеркакокаже,уоквируФондаиуз помоћ лакара сигурно би се могле донети праве одлуке о приоритету иначинупомоћи. Ј. Прелчец


12

CRnA HROnikA

utorak17.maj2011.

ZREWANINSKIVI[ISUDOGLASIOKRIVIM JO@EFAK.IZNOVOGBE^EJA

Triipogodine zbogmarihuan e Vi{isuduZrewaninuoglasio je krivim Jo`efa K. iz NovogBe~ejaiizrekaomujedinstvenukaznuzatvorautrajawu od tri i po godine zbog krivi~nih dela neovla{}ene proizvodweistavqawaupromet opojnih droga i omogu}avawau`ivawanarkotika.Nezadovoqnovisinomkazne,Vi{ejavnotu`ila{tvoizjavilo je `albu na ovu nepravosna`nupresudu.

Kakojeutvr|enouprvostepenom postupku, Jo`ef K. je tokom 2010. godine, sve do 24. avgusta,usvojojku}iuNovom Be~eju neovla{}eno, radi prodaje, dr`ao marihuanu. U dve plasti~ne kesice nalazilo se 29,39 grama, a u ostalih 15 kesica 7,63 grama marihuane. Tako|e, u nekoliko navrata je drugim osobama davao narkotikenau`ivawe. @.B.

MLADI]IZZREWANINATERETISEZATRIRAZBOJNI[TVA

Presretaoipotkradao `enenaulici? Zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podiglojeoptu`nicuprotivEgzimaJ. (22)iz Zrewaninazbogsumwedajepo~iniotrikrivi~nadelarazbojni{tva.Naju~era{wojkonferenciji za novinare u Tu`ila{tvu saop{tenojedajeEgzimutokuno}i,17.septembra 2009. u Stra`ilovskoj ulici, sustigao sugra|ankuA.T.,staviojojrukuprekousta,apotom joj iz ruke istrgao mobilni telefon vredan 6.000dinara.Kadajeugrabioplen,osumwi~eni mladi}jepobegao. Drugokrivi~nodelokojemusestavqana teret,kakosepodozreva,po~inioje1.januaraovegodine,oko3.30~asa.Pri{aojesle-

PREDSUDOMZBOGINCIDENTA U@ITI[TANSKOMKAFI]U

Pquvaoiudarao policajce GoranV. (30)iz@iti{taodgovara}e pred Osnovnim sudom u ZrewaninujergaTu`ila{tvoteretidajeometaopolicajceuobavqawu poslova bezbednosti ili odr`avawajavnogredaimira. U optu`nom predlogu podnetom protiv wega stoji da je 18. aprila2010.godine,dvasataposle pono}i, u @iti{tu verbalno i fizi~ki napao policajce N. B. M. i D. N. Prethodno je okrivqeniujednomlokaluprilaziopojedinimgostima,provociraoih,arazbiojeiizlogugostiteqskogobjekta.

Poprijavi,nalicemestasu do{li policajci pa je Goran po~eo da vre|a N. B. M., dok je drugogslu`benikapqunuo.Kada su ga upozorili da prestane davre|aipozvaligadapo|es wima radi alko-testirawa, okrivqeniseoglu{ioinastavioda,povi{enimtonom,izgovara uvredqive re~i. Policajci su ga zatim savladali upotrebom sredstava prinude, a i zatovremeGoranjepru`aootporiudaraoihnogamapotelu, nanev{i im lake telesne povrede. @.B.

BORISLAVR.IZJA[ETOMI]AOSUMWI^EN ZAUGRO@AVAWEOP[TESIGURNOSTI

}e u Tami{koj ulici, ostavio beznadzoradvapsakojanisubila vezana. Stoga su psi iza{li naulicuinapalio{te}enogH. S. kojisekretaomotociklomiz centrakaperiferijisela.Prilikomnapada`ivotiwa,H.S.je izgubiokontrolunaddvoto~ka{emipaonakolovoz. @.B.

PRIJAVAUKIKINDI

DOGODILOSEUSENTI

Skakawepo spomeniku

Televizor zapalio lamperiju

ProtivDavidaM. (1994)iz Kik ind e prip adn ic i Pol icijskeupraveutomgradupodneli su zahtev za pokretawe prek r{ ajn og pos tupk a zbog drskogibezobzirnogpona{awa. On se tereti da je 14. maja ove godine u no}nim satima skakao po spomeniku norve{kim internircima na gradskom trgu u Kikindi, saop{tilajePUKikinda. M.Mr.

Pripadnici _Vatrogasne jediniceuSentipreksino}suugasilipo`aruGajevojuliciispre~ilawegovo{irewe.Vatrajeizbilaoko19.30satiupomo}nimprostorijama porodi~ne ku}e, usled samozapaqivawa televizora. Plamen je zahvatio lamperiju na ziduiplafonskukonstrukciju. U po`aru nije bilo povre|enih,anastalamaterijalna{teta procewenajenaoko20.000dinara. M.Mr.

Mopedomu za{titnuogradu Kikindska policija najavila jepodno{eweodgovaraju}ekrivi~neprijaveprotivvoza~amopedaSlobodanaM. (1967)izRuskog Sela, zbog saobra}ajne nezgode koju je izazvao u nedequ, 15. maja, oko 4.35 sata u Ulici BranislavaNu{i}auBa{aidu, op{tinaKikinda. Policija je saop{tila da je voza~ mopeda usled neprilago-

|ene brzine izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s puta i udario u za{titnu ogradu, pri ~emu je wegov saputnik na mopeduMilan^. (1988)izRuskog Sela zadobio te{ke telesne povredeuviduprelomaii{~a{ewa ~a{ice desnog kolena. Voza~ mopeda Slobodan M. je napustiomestoudesa. M.Mr.

Posledwe krivi~no delo obuhva}eno ovom optu`nicom, dvadesetdvogodi{wi Zrewaninacjeizvr{io5.marta2011,oko22.15~asa.Na Kara|or|evomtrgupri{aojeo{te}enojD.\. iz Zrewanina, zaustavio je i dva puta udario rukompoglavi.“Dajmobilnitelefon,dajpareisve{toima{!”,kazaojetadaEgzim.Pla{e}isezasvoj`ivot,D.\.mujepredalatelefonod3.000dinara,posle~egajujerazbojnik o{amario, tra`e}i i pare. U tom trenutku o{te}enajepo~eladadozivapomo}pajeEgzimpobegaosukradenimtelefonom. Okrivqenijeod1.aprilaupritvoru. @.B.

Zaodsecaweglavema~etom dvojici65godinarobije Vi{i sud u Beogradu osudio je ju~e Velibora Baki}a (26)na35,aMilo{aRa{i}a (26) na 30 godina zatvora jer su u avgustu 2008. godine na svir ep i podm uk ao na~ in ubiliSmailaTari}a(27)iz MalogZvornikatako{tosu mu ma~etom odsekli glavu, a potom raskomadali wegovo telo. SudijaDragomirGerasimovi} podsetiojenatodajeodrubqena glava Smaila Tari}aprona|enaucrnojplasti~-

SmailTari}

noj kesi 22. avgusta 2008. godin e na Bul ev ar u kraq a Aleksandrakodbroja318posle anonimne dojave upu}ene beogradskim medijima, dok je policija sutradan u dowem delu Kara|or|evog parka u Beogradu, prekoputa Veterinarskog fakulteta, u `buwu prona{laiTari}evotelo.

Baki}u i Ra{i}u je produ`enpritvordopravosna`nosti presude, a koji }e im se ura~unati u kaznu. Utvr|eno je da su Baki} i Ra{i} namamiliTari}dado|euBeograd da bi od wega kupili 1.050 gramaeksplozivapentritais wim se sastali 18. avgusta 2008. pre podne u parku kod Veterinarskogfakulteta,rekao je Gerasimovi}. Po{to, navodno, Baki} kod sebe nije imaodovoqnonovcadaplati eksploziv, zloputrebiv{i Tari}evo poverewe, Baki} i Ra{i}sugaponovonamamili dauve~erwimsatimaponovo do|euneosvetqenideoparka, gdesugausmrtilisvi{esna`nihudaracama~etema,dodao jesudija. Smrtonosna povreda bila jezjape}arananavratu,napomenuo je Gerasimovi} u sudniciukojojjevladalamu~na inapetaatmosfera,prepunoj rodbine i prijateqa optu`enih i ubijenog Tari}a. Gerasimovi} je daqe obrazlo`io da je sud tokom trogodi{weg postupka imao te`ak posao predsobomjernijebiloo~evidacatesvirepelikvidacije,doksubrojnisvedociuvi{e navrata, neki ~ak i tri puta, mewali iskaze tokom su|ewa. SudjeoceniodaseRa{i}eve patike, na kojima je na|en Tari}ev DNK, ne mogu izuzetikaodokaz,kakojetra`ila weg ov a odb ran a – jer nis u u{le u zapisnik o pretresu stana–po{tosmatradajeto

UZEMUNUNA\ENIBAKAIOTACPETOGODI[WAKA

Skrivalidete odmajke? Pripadnici {aba~ke i beogradske policije su u Zemunu prona{li`enuN.M.,wenogsinaS.M. ipetogodi{wegunuka, kogasudu`evremeskrivaliod majke deteta, saop{teno je ju~e izPolicijskeupraveu[apcu. Osnovni sud u [apcu dodeliojestarateqstvomajcipetogodi{wegde~akaT.D.,aodoktobra 2010. godine, wegov otac S. M. i de~akova baka N. M. su na {iroj teritoriji Srbije skrivali de~aka i ~esto mewa-

UDESUBA[AIDU,KODKIKINDE

|amalodobnojK.M.,kojajei{la@elezni~komulicom,uhvatiojezarukuiokrenuoka sebi.Tra`iojedamupredanovacimobilni telefon.Kadajemaloletnicaodgovorilada nemanijednonidrugo,Egzimjujeudariopesnicom po glavi. @rtva je pala na zemqu, {tojeosumwi~enirazbojnikiskoristioda jojuzmetorbuiproveri{tauwojima.Prete}ijojda}utiili}ejeusuprotnomubiti, EgzimjeuhvatioK.M.ipovukaojedaustane dabijojizxepapantalonamogaouzetimobilni.Kadajeizvukaoaparat,vredan10.000 dinara, rekao je maloletnici da be`i da je nebiubio.

VI[ISUDUBEOGRADUPRESUDIOZASUROVULIKVIDACIJU SMAILATARI]AIZMALOGZVORNIKAAVGUSTA2008.

Gazdaodgovara zbogpasa

Protiv Borislava R. (53) iz Ja{e Tomi}a zrewaninsko Osnovnojavnotu`ila{tvopodnelojeoptu`nipredlogkojiga tereti za te{ko krivi~no delo protivop{tesigurnosti. Borislav}epredsudomodgovarati zato {to je 20. maja pro{legodine,udvori{tusvojeku-

dnevnik

lilokacije.ZaN.M.jepo~etkom godine izdat raspis o tragawu, zbog postojawa osnovane sumwe da je sa svojim sinom S. M.du`iperiodskrivalapetogodi{wegde~aka. Rad pripadnika policije i rasvetqavawe svih okolnosti doga|aja i daqe je u toku, a o preduzetim merama i aktivnostima detaqno }e biti obave{teno Osnovno javno tu`ila{tvou[apcu,navedenojeusaop{tewu. (Tanjug)

VeliborBaki}iMilo{Ra{i}(arhivskaslika)

samo tehni~ki propust policij e. (Pat ik e su nak nadn o prona|ene,navodno,opraneu ve{-ma{ini). Tar i} ev a biv{ a dev ojk a DanicaTodorovi},kojaje~uvalaeksplozivusvomstanuu Beogradu,osu|enajenauslovnu kaznu od godinu i po dana zatvora, s rokom provere od ~etiri godine, zbog nedozvoqenogdr`awaeksploziva. Pos le izr ic aw a pres ud e Baki}jesudijiGerasimovi}u rekao: „@eleo bih da se isto ovo dogodi i va{oj porodici”, dok je Ra{i} sve vreme negodovaoizapitkivaosudiju na osnovu kojih dokaza je osu|en, tvrde}i da je „ovde pogre{an ~ovek”. Ra{i}evoj majci,kojanije`eleladau|e usudnicuprilikomizricawa presude, naglo je pozlilo ka-

daje~ulavisinukazne.Wusu ubrzozatimizhodnikaPalatepravdenanosilimaizneli radniciHitnepomo}i. Pooptu`nici,Baki}iRa{i}, koji imaju pravo `albe Apelacionomsudu,namamili suTari}auKara|or|evpark pored Veterinarskog fakulteta u no}i izme|u 18. i 19. avgusta2008.godine,gdemuje Baki} iz nekoliko poku{aja ma~etomodrubioglavu.Tari}evotelosupotomzapalili, kao i ma~ete kojima je po~iwenoubistvo.Uoptu`nicije kao motiv ubistva navedena Baki}eva sumwa da ga je Tari} prijavio policiji za nedoz voq en o dr` aw e dva pi{toqa, zbog kojih je Baki} bio u pritvoru. I Tari} je odranijepoznatpoliciji. (Tanjug)

PRIJAVEPROTIVRUKOVODILACA UKIKINDSKOM„ANGROPROMETU”

Osumwi~enezbog gratisodevawa Kikindskapolicijajepodnela krivi~nu prijavu protiv pomo}nice direktora DOO „Angropomet”SlaviceM. (1963)iz Kikinde, zbog osnova sumwe da jeizvr{ilakrivi~nodleozloupotrebe slu`benog polo`aja.

stila za sebe i svoju porodicu, prokwi`ikaodajerobagratis, pajedosadanijeplatila. Policijajepodnelaikrivi~nuprijavuprotivposlovo|eTr`nog centra u Kikindi Lidije M. (1964)izKikinde,zbogosnova

IzPUKikindasaop{tenojeju~e da je osumwi~ena od januara 2010. do 25. februara ove godine, iskori{}avawem svog slu`benogpolo`aja,uvi{enavratanalo`ilaposlovo|iTr`nog centra u Kikindi da raznu tekstilnurobukojajeuzelaikori-

sumwe da je izvr{ila krivi~no delo nesavesnog rada u privrednomposlovawu.Onaseteretida je nesavesno postupala u zaprimawu, izdavawu i raspolagawu robom i time pri~inila veliku materijalnu{tetuDOO„Angropromet”uKikindi. M.Mr.

INCIDENTUMAJDANU,OP[TINANOVIKNE@EVAC

Drskona fudbalskogsudiju

Zbogincidentakojijeizazvaoposlezavr{etkafudbalskeutakmice uMajdanu,op{tinaNoviKne`evac,pripadniciPolicijskestaniceu NovomKne`evcupodnelisuzahtevzapokretaweprekr{ajnogpostupka protivLaslaD. (1952)izSente.Onseteretizau~iweniprekr{ajdrskogibezobzirnogpona{awa. PosleprvenstveneutakmicePotiskeligeuMajdanu,gdesuigrali doma}in„Trome|a”i„Grani~ar”iz\ale,kojaje,ina~e,zavr{enapobedomgostijuiz\aleod3:4,naterenjeu{aobiv{i~lanupraveFK„Trome|a” Laslo D. Po saop{tewu policije, on je, nezadovoqan su|ewem, pri{aosudijiGoranuB. izNovogKne`evca,obratiomusepogrdnim re~imaipqunuogaulice. M.Mr.


crna hronika

dnevnik TROJICA UHAP[ENA ZBOG [VERCA ORU@JA

JU^E, NA SALA[U KOD BA^A

utorak17.maj2011.

13

U NOVOM SADU UHAP[EN PRIPADNIK MUP-a

„Kala{wikovi” i Prona|en le{ s Pritvor policajcu pi{toqi u „volvou” no`em u grudima zbog prinude Pripadnici Slu`be MUP-a Srbije za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su tri mu{karca osumwi~ena za {verc oru`ja, saop{tio je ju~e

Grani~ni prelaz Horgo{

MUP Srbije. Slobode su li{eni Boban V. (39) i Radoica P. (41), obojica iz Beograda, i ZoranR. (54) iz Smedereva. Boban V. je, nakon dolaska iz [vedske gde privremeno `ivi, od druge dvojice osumwi~enih

kupio po dve automatske pu{ke marke „crvena zastava” M-70, kalibra 7,622 mm (popularni „kala{wikov„) i revolvera marke „crvena zastava” kalibra 3,57 mm kao i jedan pi{toq model M-57 kalibra 7,62 mm, tako|e proizvoden u kragujeva~koj fabrici oru`ja. U saop{tewu se navodi da je kupqeno oru`je Boban B. upakovao i smestio u svoj automobil marke „volvo„, {vedskih registarskih oznaka, u prostor specijalno napravqen za tu namenu, i poku{ao da ga prokrijum~ari preko grani~nog prelaza Horgo{, radi daqe prodaje u [vedskoj. Protiv osumwi~enih }e biti podneta krivi~na prijava i bi}e privedeni istra`nom sudiji Vi{eg suda u Subotici. M. B.

NA PUTU OGAR - DOWI TOVARNIK, U SREMU

Poginula dva mladi}a U saobra}ajnoj nesre}i na putu Ogar – Dowi Tovarnik, u op{tini Pe}inci, poginuli su Dejan J. (21) i D. B. (16), obojica iz Doweg Tovarnika, saop{tila je ju~e Policijska uprava Sremske Mitrovice. Saobra}ajna nesre}a se dogodila u subotu, 14. maja, u 5.30 sati, kada je automobil marke „opel askona”, kojim je upravqao Dejan J., pre{ao u levu kolovoznu traku, okrznuo za{titnu ogradu na mostu, udario u obalu kanala i prevrnuo se na krov.

Le{ mu{karca starog oko 60 godina s no`em u grudima prona|en je ju~e ujutro na sala{u kod Ba~a. Pretpostavqa se da je re~ o samoubistvu, ali pripadnici kriminalisti~ke policije jo{ uvek ovaj slu~aj posmatraju kao sumwivu smrt. Telo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu u Novom Sadu radi utvr|ivawa uzroka smrti. Po prvim saznawima, mogu}e je da je re~ o ~oveku starom 62 godine koji je radio na tom sala{u i da

je on prethodnog dana ostao na nekom slavqu a potom i da preno}i. Ujutro, oko osam sati, be`ivotno telo prona|eno je u le`e}em polo`aju na le|ima u jednoj od pomo}nih prostorija. Navodno, ovaj ~ovek je du`e imao zdravstevene tegobe i `alio se na velike bolove. Le{ je prona{ao vlasnik sala{a, koji je i pozvao policiju, saznajemo nezavni~no. Vi{e detaqa o doga|aju zna}e se posle zavr{ene istrage. M. V.

Po li ca jac Dal ib or [. (1982) i Mil ad in L. (1983) uhap{eni su pod sumwom da su pretili jednom Novosa|aninu, zahtevaju}i od wega da vrati novac pozajmqen od Miladina, saop{tila je ju~e novosadska Policijska uprava. Do li{ewa slobode je do{lo prilikom preuzimawa dela duga. Policija je obojici odredila zadr`avawe i privela ih na saslu{awe de`urnom

istra`nom sudiji novosadskog Osnovnog suda Koviqki \a~i}, koja im je, posle saslu{awa, odredila pritvor do osam dana. S obzirom na to da je Dalibor [. policijski slu`benik, wemu je do okon~awa disciplinskog postupka izre~ena mera privremenog udaqewa s posla, dodaje se u saop{tewu. M. V.

TE[KA NESRE]A U SREMSKOM SELU PRHOVU, KOD PE]INACA

U kanalu poginuli mu`, `ena i wihov jednogodi{wi sin~i} U te{koj saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila u nedequ uve~e u sremskom selu Prhovu, kod Pe}inaca u 21.45 ~as, kada je automobil marke „zastava 128” sleteo s puta i upao u kanal pun vode dubok vi{e od tri

cu. Video sam auto u kanalu. Odmah su pritr~ala i tri momka da pomognu. Iz auta je sam iza{ao, pre nego {to smo mi i stigli, ~ovek, razbio je zadwe staklo i izvukli smo devojku. @ena je sama iza{la iz auta.

imali ni }ebad da daju unesre}enima. V. V. daqe navodi da su pripadnici pe}ina~ke i rumske vatrogasne jedinice izvukli auto, ali da u kolima nije bilo jednogodi{weg \or|a, pa su

fesionalni voza~ i da je put kojim su i{li veoma dobro poznavao te nije mogla da objasni {ta je uzrok nesre}e. Nastradali Veqko, Vera i wihov sin~i} \or|e `iveli su u Dobanovicima u Grobqanskoj

POMO]NIK MINISTRA PRAVDE VOJKAN SIMI] OCEWUJE

Bilo je gre{aka u reformi pravosu|a U procesu reforme pravosu|a u Srbiji napravqene su odre|ene gre{ke, ali ima jo{ vremena i postoji voqa da se one isprave, poru~io je ju~e u Beogradu pomo}nik ministra pravde Vojkan Simi}. On je na panel diskusiji o reformi pravosu|a u hotelu „Kontinental„ rekao da je „mo`da i do{lo do odre|enih gre{aka” u `eqi da Srbija {to br`e sprovede reformu pravosu|a. „Srbija je u posledwih deset godina mnogo toga uradila u reformi pravosu|a, ali ima jo{ dosta problema”, rekao je Simi}. Sudija Apelacionog suda u Beogradu Omer Haxiomerovi} rekao je na panel diskusiji da su tokom reforme pravosu|a „stihijski” dono{eni pojedini zakoni i da se dugo ~ekalo na strategiju reforme koja se nakon usvajawa ne sprovodi u potpunosti.

„Mawkavost je nedovoqna saradwa organa vlasti s civilnim sektorom”, ocenio je Haxiomerovi}. Profesorka prava na Univerzitetu Union VesnaRaki}-Vodineli} ocenila je da su mnogi reformski zakoni u pravosudnom sektoru bespotrebno dono{eni po hitnom postupku bez javne rasprave, {to, po wenoj oceni, nije doprinelo unapre|ewu kvaliteta. Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemawa Nenadi} rekao je da je reformu pravosu|a u Srbiji obele`ilo usvajawe zakona uz stalno odlagawe wihove primene. Kao razloge za to naveo je nedostatak voqe da se preduzmu odre|eni po li ti~ ki ko ra ci ili ne spremnost vlasti da po~ne promene.

Kanal u kojem je nastradala tro~lana porodica ]ikovi}

metra, `ivot su izgubili Veqko ]ikovi} (26), wegova supruga Vera (22) i wihov jednogodi{wi sin \or|e. Udes su pre`iveli Veqkova majka Negoslava Stojkovi}, o~uh Radivoj Stojkovi} i sestra po majci Qubica Stojkovi}, koji su tako|e bili u automobilu u trenutku udesa. – Jak udarac smo ~uli u 21.45 i ja sam odmah istr~ao na uli-

Svi smo sko~ili u vodu da im pomognemo, ali pomo}i im nije bilo – vidno uznemiren pri~a me{tanin Prhova V. V., ~ija ku}a je u neposrednoj blizini mesta gde se nesre}a dogodila. – Su pru ga je od mah po zva la Hitnu pomo} i policiju. Hitna iz Pe}inaca je do{la tek nakon tre}eg poziva, iako je udaqena svega ~etiri kilometra od me sta ne sre }e. Ni su

Ku}a `alosti u Dobanovcima

tek ju~e ujutro ronioci @andarmerije uspeli da u muqu prona|u de~akovo be`ivotno telo. Wegova supruga S.V. ka`e da joj je Qubica, sestra nesre}no nastradalog Veqka, ispri~ala da se porodica vra}ala iz vikendice u Lipolistu gde su proveli ceo dan rade}i i da je ona, u trenutku nesre}e, spavala. Za brata ka`e da je bio pro-

Foto:J.Anti}

ulici, u ku}i Veqkovog strica. Tamo smo zatekli stri~eve koji nisu `eleli da govore o tragediji koja je zadesila ovu porodicu. Samo su kratko kazali: – Pre deset dana su se Veqko i Vera ven~ali i krstili \or|a. Veq ko va maj ka Ne go sla va, o~uh Radivoj i sestra Qubica `ive u Ugrinovcima, nekoliko kilometara daqe. I tamo muk i neverica. J. Anti}

JP „POSLOVNI PROSTOR” DEMANTUJE DA DUGUJE FIRMI „ZUUL” MIODRAGA RADANOVI]A IZ NOVOG SADA

Neka sud presudi ~iji je dug ve}i Reaguju}i na na{ tekst „Platio lokal u koji mu 18 godina ne daju da u|e”, JP „Poslovni prostor” demantuje tvrdwe Novosa|anina Miodraga Radanovi}a, nakon {to je on protiv ovog gradskog preduze}a po nekoliko osnova podneo krivi~nu prijavu u skladu sa Zakonom o krivi~noj odgovornosti pravnih lica. U dopisu „Poslovnog prostora” poslatom na{oj redakciji, koji je potpisala nova direktorka preduze}a Gordana Mogi}, ne spori se da je gradsko preduze}e 14. aprila 1992. godine potpisalo ugovor o udru`ivawu sredstava za izgradwu i zakup poslovnog prostora C-35 povr{ine 54,7 kvadratna metra na prvom spratu Poslovnog centra „Apolo” s Radanovi}evom firmom „Zuul„ eksport-import iz Novog Sada, kao i za jo{ dva mawa lokala u istom objektu. Me|utim, osporava se Radanovi}eva tvrdwa, izneta na{em listu, da on nikada nije u{ao u posed lokala C-35 i da je taj lokal zakqu~an i zape~a}en od „Poslovnog prostora” te da se zakupcu neosnovano {aqu fakture s kirijom i komunali-

jama za prostor koji ne mo`e da koristi i zbog kojeg su se godinama sudili.

no i nije ta~na tvrdwa da ’Zuulu’ 18 godina nije dozvoqeno da koristi poslovni prostor. Na-

Sporni lokal u Poslovnom centru „Apolo”

„Po navedenim ugovorima, PP ’Zuul’ je preuzeo posede sva tri poslovna prostora, {to je kao nesporno utvr|eno i u sudskim postupcima izme|u ’Poslovnog prostora’ i ’Zuula’, a {to od ’Zuula’ nije ni osporava-

kon preuzimawa poseda poslovnih prostora, navedeni zakupac do danas nije vratio JP ’Poslovni prostor’ posed nad lokalom C-35, {to je razlog za daqe fakturisawe zakupnine, dok su druga dva lokala ’Poslovnom

prostoru’ vra}ena u januaru ove godine od ste~ajnog upravnika ’Zuula’„, isti~e se u dopisu „Poslovnog prostora”, uz opasku da su vra}ena dva lokala do tog trenutka „protivzakonito izdavana u podzakup”. „Poslovni prostor” u svom dopisu skre}e pa`wu na to da je Radanovi}eva firma za promet, marketing i usloge „Zuul trust co„ d. o. o. Novi Sad, ina~e pravna naslednica prvobitnog „Zuul„ eksport-importa, u ste~aju od 14. septembra pro{le godine i da je „Poslovni prostor” prijavio ukupna potra`ivawa od „Zuula„ u ste~aju od 170,6 miliona dinara. Tako|e, „Poslovni prostor” je podneo izjavu o prebijawu potra`ivawa s potra`ivawima od 9,1 miliona dinara koja „Zuul„ u ste~aju ima od wega po presudi Trgovinskog suda u Novom Sadu, {to je ujedno, ka-

ko se navodi, i celokupna ste~ajna masa firme „Zuul„. Osim toga, u „Poslovnom prostoru” su i pojedine Radanovi}eve navode u vezi s lokalom na Pozori{nom trgu 3, koji je on 1992. zakupio, a potom 2000. godine i otkupio od „Poslovnog prostora” za 14 miliona dinara, ocenili kao neta~ne. „Po odredbama ugovora, PP ’Zuul’ eksport-import je imao obavezu da ulo`i novac u adaptaciju navedenog lokala, koji }e mu biti vra}en kroz mese~no umawewe zakupnine. Nisu ta~ni navodi da je ’Zuul’ taj novac uplatio ’Poslovnom prostoru’, ve} je trebalo da ga ulo`i kroz adaptaciju lokala, o ~emu nikad nije pru`io validne dokaze i pored niza poku{aja da se utvrdi stvarna visina ulagawa. Taj lokal je 2000. otkupqen ugovorom koji je ’Zuul’ zakqu~io s Republikom Srbijom i kasnije je postao vlasni{tvo tre}eg lica. Navedenim je ’Zuul’ izv{io ulagawe u poslovni prostor koji je postao wegovo vlasni{tvo i ne postoji osnov po kojem bi ta ulagawa JP ’Poslovni prostor’ trebalo da nadoknadi ’Zuulu’, naro~ito uzimaju}i u ob-

zir da ’Zuul’ nije izmirivao ni iznos teku}e zakupnine za taj poslovni prostor”, zakqu~uje se u saop{tewu JP „Poslovni prostor”. Ina~e, vlasnik i direktor „Zuula„ Miodrag Radanovi} tvrdi da je, na ime dvadesetogodi{weg zakupa i adaptacije prostora na Pozori{nom trgu 3, ulo`io ~itav 1,4 milion nema~kih maraka jer je lokal bio potpuno neuslovan za bilo kakvu normalnu delatnost i trebalo je, izme|u ostalog, potpuno obnoviti kompletne instalacije, te izvesti skupo stati~ko oja~avawe dotrajale zgrade. Podse}amo na to da, kao {to smo ve} pisali, zbog ~itavog ovog spora koji traje ve} bezmalo dve decenije i koji mu je, kako tvrdi, naneo vi{emilionsku {tetu, Radanovi} sada „Poslovni prostor” goni i krivi~no, zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja, nepostupawa po pravosna`noj presudi, izdavawa la`nih faktura i prouzrokovawa la`nog ste~aja, te ukupno, s pripadaju}im kamatama, od ovog gradskog preduze}a potra`uje oko 810 miliona dinara. A. Grube{a


14

dRU[TvO

utorak17.maj2011.

PREDSEDNIK VLADE VOJVODINE BOJAN PAJTI] PODR@AO REKOM

U NAREDNOJ [KOLSKOJ GODINI U SREDWIM [KOLAMA U VOJVODINI

Gra|aniBalkana zaslu`ujuistinu Predsednik Vlade Vojvodine BojanPajti} potpisao je ju~e u centru Novog Sada inicijativu za osnivawe regionalne komisije za utvr|ivawe ~iwenica o `rtvama ratova na prostoru SFRJ (REKOM). – Qudi nisu brojevi. Svaka `rtva imala je svoj `ivot, qubav, nadu. Za-

lo da utvrdi i javno saop{ti ~iwenice o ratovima od 1991. do 2011. godine. Me|u wima su i udru`ewa roditeqa i porodica nestalih osoba, veterana, novinara, predstavnika mawinskih etni~kih zajednica i organizacija za za{titu qudskih prava.

to svaka smrt na Balkanu zaslu`uje ime i prezime, svaki zlo~inac zaslu`uje kaznu, a svaki gra|anin istinu i pravdu. Samo tako ima}emo mir i zajedni~ku budu}nost. Zbog toga sam u ime Pokrajinske vlade potpisao ovu inicijativu – rekao je Pajti} novinarima nakon potpisivawa inicijative za REKOM. Koalicija REKOM okupqa vi{e od 1.500 organizacija civilnog dru{tva, gra|ana iz svih dr`ava nastalih raspadom biv{e SFRJ koji su za stvarawe nezavisne me|udr`avne komisije kao vansudskog istra`nog tela koje bi treba-

Kampawa „1.000.000 potpisa za REKOM” obuhvata prikupqawe potpisa za osnivawe regionalne komisije koja }e utvrditi i javno izneti ~iwenice o ratnim zlo~inima i drugim te{kim kr{ewima qudskih prava, kao i rasvetliti sudbinu nestalih u ratovima devedesetih godina pro{log veka na podru~ju SFRJ. Potpisi se prikupqaju u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i na Kosovu, a wihovo sakupqawe po~elo je 26. aprila, na {tandovima u vi{e od 30 gradova. B. D. S.

ZAU[KE

KumRadoje Tim qudima ba{ sve smeta! Sti~ete li utisak da je Agencija za borbu protiv korupcije remetila~ki faktor u Srbiji? Ova Vladina institucija – a Vlada najboqe zna koliko je Agencija neprijatna – svakodnevno nas podse}a na to da je trule` sastavni deo na{eg `ivota i jedino {to gra|ane spre~ava da joj demoliraju prostorije je mawak „Pe{~anikovog“, a vi{ak dr`avnog `iga na vratima. U taj logo iz snova se ne dira, znaju to i najglupqi. Evo se Agencija oglasila povodom una-

pre|enih mera za suzbijawe la`nih invalidskih penzija, u re`iji Fonda PIO, sve je, vele, lepo, ali nema pravnog modela za reviziju predmeta i {ta ako se ve{tak i kontrolni lekar ne sla`u, kome verovati? Tokom pet godina, 92 lica od |ona mitom i prevarom poku{ala su da izdejstvuju invalidsku penziju, dok je broj ve{tijih ostao tajna i sad ~ekamo da nam dr`ava ponudi 500 dinara ukoliko nazovemo telefon taj i taj i ka`emo: „eno ga Mika invalid, igra basket sa sinom i dobija“. To {to je Beogradu pripala ekskluzivna ~ast i mast da se o ovom problemu brine, podrazumeva se, i niko re~ rekao nije, vaqda zato

{to invalidi ne igraju fudbalski kup Srbije. Mi s boqim kosmi~kim kartama u ruci ne umemo da odigramo qudski. Srpski ne-invalidi gotovo prkosno odbijaju da se fizi~ki aktiviraju i uve}aju vreme provedeno na spoqnom Zemqinom omota~u, misle}i, vaqda, da im to uve}ava {anse za penzione beneficije. Gigantska dva i po sata laganog sporta nedeqno nedosti`no je poput stope nezaposlenosti od pet odsto i ovoga smo se dosetili na Svetski dan fizi~ke aktivnosti, a po prigovoru savesti Instituta za javno zdravqe Vojvodine. Dve tre}ine nas deevoluiralo je u gmazove i svaki }e radije kupiti i popiti placebo, nego obu}i patike s pravim povodom. Malo ko je ovde primetio sli~nost s „dizela{kom“ kulturom koju `ivimo: „dizel“ je primat li{en znawa o tome {ta je dobro po wega i okolinu. Gre{ka je wegovo sredwe ime, bilo da se radi o upotebi odevnih predmeta ili tuma~ewu sistema vrednosti. I jetra je luksuz. Novi preparat kojim }e se alkoholi~ari te{iti uz rakiju zove se „akamprosat“. Primewuje se u sve`oj terapiji i lekari se kunu u to da ima fantasti~an u~inak. U najgorem slu~aju, zavisniku se delimi~no gasi `e|, mada se ne pomiwe da li }e korisnik, uskra}en radosti pijanstva, izliti manifeste otre`wewa na slabije ~lanove porodice. S tim u vezi, vesti iz objekta zvanog „Palata pravde“ (kumovao Radoje Domanovi}, prim. aut) uhvatile su me apsolutno nespremnog, takore}i treznog. Za trenutak kao da sam na~uo da }e ku}ni pritvor ubudu}e dobiti i prvostepeno osu|eni porodi~ni nasilnici. Ako priznaju, to jest, ili skupe dovoqan broj „klikova“ na „Jutjubu“. I. Mihaqevi}

dnevnik

Mestazavi{e od22.000prvaka Po Konkursu Ministarstva prosvete, ove godine }e u Vojvodini u 131 sredwu {kolu, od kojih je 25 op{tih i specijalizovanih gimnazija, 75 stru~nih, 11 me{ovitih, deset umetni~kih i deset sredwih {kola za u~enike sa smetwama u razvoju, mo}i da se, u 792 odeqewa, upi{e 22.190 svr{enih osnovaca. Od ovih mesta, 16.565 je u stru~nim {kolama, i to 4.880 za trogodi{we i 11.685 mesta za ~etvorogodi{we obrazovawe, dok je u prvim razredima gimnazija slobodno 3.986 mesta, od kojih je u filolo{kim gimnazijama 192, a u onima za matemati~ke talente 60. Jo{ 482 mesta prvake ~eka u deset umetni~kih {kola u Vojvodini. Osim tih mesta, 1.158 ima i u 11 me{ovitih {kola, a od toga je u sredwem stru~nom obrazovawu 588, i to 150 za trogodi{we i 438 mesta za ~etvorogodi{we obrazovawe, dok je za gimnazijsko obrazovawe u ovim {kolama konkurs raspisan za popunu 570 mesta. Za u~enike sa smetwama u razvoju, van upisne kvote, ove godine predvi|eno je 578 mesta u specijalnim sredwim {kolama i jo{ 27 mesta u Sredwoj stru~noj {koli „4. juli„ u Vrbasu.

Kao i ranijih godina, i ove }e u vojvo|anskim sredwim {kolama u~eni ci mo }i da se {koluju i na jezicima nacionalnih mawina. U odeqewi ma na ma|ar skom nastavnom jeziku ima 2.498 mesta, a od tog broja je 744 u trogodi{wim smerovima sredwih stru~nih {kola i 1.784 mesta na ~etvorogo di {wem smero vi ma sredwih stru~ nih, umetni~kih {kola i u gimnazijama. Na slova~kom nastavnom jeziku mo}i }e da se {koluje 138 u~enika, i to wih 90 u op{tem tipu gimnazije i 48 na ~etvorogodi{wem smeru za poqoprivrednog tehni~ara.

Za u~enike sa smetwama u razvoju, van upisne kvote, ove godine predvi|eno je 578 mesta u specijalnim sredwim {kolama i jo{ 27 mesta u Sredwoj stru~noj {koli „4. juli” u Vrbasu U odeqewima s nastavom na rumunskom jeziku ima 60 mesta, od kojih je polovina u op-

{tem gim na zij skom sme ru, a druga polovina na ~etvorogodi{wem smeru za ekonomskog

tehni~ara. Na rusinskom nastavnom jeziku predvi|eno je 30 mesta u op{tem gimnazijskom smeru, dok je u odeqewima s na sta vom na hr vat skom raspisan konkurs za popunu 60 mesta, i to popola u op{tem tipu gimnazije i ~etvorogodi{wem odeqewu za izvo|a~a instalaterskih i zavr{nih gra|evinskih radova. Zbog spe ci fi~ nih uslo va {ko lo va wa u Voj vo di ni, to jest ~iwenice da se nastava na jezicima nacionalnih mawina, u skladu sa Zakonom, ostvaruje i u odeqewima s 15 u~enika, a Po kra jin ski se kre ta ri jat za obrazovawe, u skladu s poverenim nad le `no sti ma, da je sa glasnost i za mawa odeqewa, te da se za ogledna odeqewa konkurs raspisuje za upis 20 ili 24 u~enika, planirano je da }e proseku u odeqewima prvog razreda sredwih {kola u slede}oj {kolskoj godini biti po 28 |aka. S obzirom na to da u zavr{nom razredu osnovnih {kola u Pokrajini ove godine ima oko 20.000 |aka, za sve male maturante bi}e mesta u sredwim {kolama. D. Deve~erski

VOJVO\ANSKI DANI OP[TE MEDICINE POSVE]ENI KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA

Boqespre~iti,negole~iti

Kardiovaskularne bolesti predstavqaju masovno nezarazno oboqewe i na vrhu su liste i oboqevawa, i umirawa, kako u visokorazvijenim zemqama, tako i kod nas. Upravo iz tog razloga osmi po redu Vojvo|anski dani op{te medicine, odr`ani minulog vikenda u velikoj sali Kulturnog centra Zrewanina, bili su posve}eni ovoj temi. – Srbija zauzima visoko mesto na toj listi neslavnih. Organizovawe ovakvih skupova je poku{aj da se unapredi prevencija, le~ewe i dijagnostika kardiovaskularnih bolesti koje sa sobom nose visok stepen

invaliditeta i zna~ajno naru{avaju `ivot pacijenata. Na skup u Zrewaninu do{li su vrhunski predava~i, zahvaquju}i kojima je inovirano znawe o ovoj oblasti. Jer, primarna zdravstvena za{tita i lekar op{te medicine prvi su kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom – objasnila je predsednica Sekcije op{te medicine Dru{tva lekara Vojvodine dr Miloranka Petrov-Kiurski. Na pitawe “Dnevnika” kakvo je stawe u op{toj medicini Vojvodine, pa i Srbije, ona je odgovorila da je primarna za{tita, kao nosilac zdravstve-

nog sistema, preoptere}ena administrativnim poslovima i procesom le~ewa, dok je malo pa`we i vremena posve}ivano preventivnom radu. – Me|utim, po najnovijim smernicama Evropskog kradiolo{kog dru{tva, akcenat je na prevenciji. [to ka`e poslovica: “Boqe spre~iti nego le~iti”. Ni deset Dediwa i Kamenica ne mo`e da uradi ono {to mo`e primarna prevencija. Zato su ovakvi skupovi veoma zna~ajni – ocenila je dr PetrovKiurski. Vojvo|anski dani op{te medicine, ina~e, okupili su oko 370 zvanica – specijalista, le-

kara, sestara i tehni~ara ove grane medicine. Skup koji je, po prvi put izme{ten iz Novog Sada, organizovala je Sekcija op{te medicine Dru{tva lekara Vojvodine, a grad Zrewanin bio je glavni pokroviteq doga|aja. Miloranka Petrov-Kiurski rekla je da je smatrala da bi skupove trebalo izmestiti i u druge vojvo|anske gradove da bi lekari op {te medi ci ne iz unutra {wosti tako|e bili animirani da se edukuju. Mada, to su i u obavezi po novom Zakonu, a zarad sakupqawa bodova za relicencirawe. @. Balaban

RusiuKawi`i Kawi`a je bila prva destinacija koju su posetili predstavnici 34 turisti~ke agencije iz Rusije, koji su doputovali u sedmodnevni obilazak Srbije u organizaciji novosadske agencije „Bon-voja`„ i podr{ku turisti~kih poslenika Vojvodine i Srbije. Predstavnici ruskih turoperatera pokazali su veliku zainteresovanost za dovo|ewe gostiju, pre svega na rehabilitaciju i oporavak. Direktorka TOO „Kawi`a„ Qubinka Maksimovi}-Taqai, ~lan OV Kawi`e za turizam Robert Koza, predstavnici bawe Kawi`a i ovda{wih hotela isti~u da su za potencijalne goste iz Rusije konkurentni vrhun-

skom medicinskom rehabilitacijom, drugim turisti~kim sadr`ajima i cenama. – Do sada je u vi{e navrata bilo poku{aja dovo|ewa inostranih gostiju u na{e bawske centre, ali je ciqna grupa bila na{a dijaspora. Tada su se obilaskom dijaspore prezentirale na{e ustanove, a ovo je novi poku{aj u kojem su se udru`ili zdravstvo i turizam, da se dovo|ewem potencijalnih korisnika prika`u mogu}nosti koje imamo. Mislim da mo`emo biti konkurentni zdravstvenim uslugama, ali i cenama – ka`e dr SlobodankaDrnarskiiz bawe Kawi`e. M. Mr.

VESTI Cerovi}: [kolsko obrazovawene osposobqavaza `ivot – Obrazovawe koje se sti~e u {kolama u Srbiji nije funkcionalno i ne osposobqava omladinu za profesionalni, ali ni za svakodnevni `ivot – izjavila je dr`avna sekretarka u Ministarstvu prosvete i nauke Tinde Kova~-Cerovi}. – Da {kola ne daje funkcionalno znawe, pokazuju i rezultati me|unaordnih PISA testova. – Posledwi popis pokazao je da polovina odraslog stanovni-

{tva u Srbiji ima samo osnovno obrazovawe, i to polovi~no – podsetila je ona, smatraju}i da oni ne mogu stvoriti boqe i naprednije dru{tvo.

Medijska strategija do1.juna – Radna verzija medijske strategije trebalo bi da bude gotova do 1. juna – najavio je ~lan radne grupe koje radi na izradi tog dokumenta DaniloNikoli}. On je, u~estvuju}i u radu okruglog stola „Mediji u Srbiji„, koji organizuje novinska agencija Tanjug, rekao da }e verzija tog dokumenta biti prosle-

|ena Ministarstvu kulture i informisawa, nakon ~ega bi trebalo da usledi javna rasprava. – Nema demokratskog zakona bez demokratske procedure u wegovom dono{ewu. Nadam se da }e ova strategija biti rezultat stru~ne i javne rasprave – rekao je Nikoli}, navode}i da su mediji u Srbiji u veoma te{koj situaciji, pogotovo u ekonomskom i tr`i{nom smislu.

Liturgijauo~i zasedawa SaboraSPC Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irineji ar-

hijereji SPC slu`ili su ju~e liturgiju u Sabornoj crkvi, ~ime je zapo~elo godi{we zasedawe Sabora SPC, koje se odr`ava u Patrijar{iji. Patrijarh Irinej je rekao, u obra}awu posle liturgije, da se s arhijerejima pomolio Gospodu da blagoslovi rad Sabora, da bude na slavu Bo `i ju, na do bro bit SPC i srpskog pravoslavnog naroda. Sabor }e zasedati vi{e dana iza zatvorenih vrata i, kako se o~ekuje, razmatrati niz tema, kao {to je obele`avawe 17 vekova Milanskog edikta 2013. u Ni{u, reorganizacija nekih eparhija, kao i postupawe doskora{weg episkopa ra{koprizrenskog Artemija.


kultura

c m y

dnevnik

PreminuoglumacVelimirBata@ivoti} U Novom Sadu je, u 87. godini, preminuo glumac Velimir Bata @ivoti}, prvak Drame Srpskog narodnog pozori{ta u penziji, saop{tio je ju~e SNP. Karijeru profesionalnog dramskog umetnika po~eo je u Pan~evu i Somboru, a vi{e od 33 godine proveo je u SNP-u, gde je i posle penzionisawa nastavio da igra u predstavama. Kao vrstan umetnik, ulogama je prilazio studiozno i sa istan~anim ose}ajem za kontrolu scenskog pokreta, boje}i ih glasovnim specifi~nostima i ukra{avaju}i odnegovanom kulturom govo-

ra.Igrao je u mnogobrojnim radio-dramama i emisijama, a publika }e ga pamtiti i po ulogama u zna~ajnim televizijskim serijama i na filmu. Dobitnik je Sterijine nagrade, vi{e priznawa Susreta vojvo|anskih pozori{ta, Oktobarske nagrade Novog Sada, Ordena zasluga za narod sa srebrnom zvezdom kao i Zlatne medaqe SNP-a „Jovan \or|evi}“. Komemoracija povodom smrti Velimira Bate @ivoti}a bi}e odr`ana u SNP-u 18. maja u 9.30 a sahrana je na Novom grobqu u Novom Sadu u 12 sati.

ма„ и поручила „ ови споменици садачекајудаимданашњиградитељивратедостојанство„. „Изложба је ауторско дело Ристића,ипредстављабеоградскоиздањеистоименеизложбекојујеон организовао у Архитектонском центрууБечу2009.годинекаорезултат двогодишњег истраживања којасуРистићудонелаидокторску тезу. Ауторјеобјасниодајенаслов изложбе позајмио од Богдановића који је мемаоре насловио „Уклети неимар„ а објавио их је сплитски „Ферал трибјун„ 1997. године. РистићјеказаодајеБогдановићумеђувременустекаотаковажноместо уисторијинаше,алииевропскеархитектуредасеоњемупишудисератцијеикњиге,снимајуфилмови идајеуверендајеоваизложбапочетакновогвредновањаБогдановићевогопусауцелини. (Танјуг)

У ВАШИНГТОНУ

Изложба војвођанских сликара У Амбасади Србије у Вашингтону у суботу је у склопу традиционалне манифестације „Пасворд Д. Ц.„ отворенаизложбавојвођанскихсликара.Отварањуизложбејеприсуствоваоивојвођанскисекретар закултуруијавноинформисањеМилорадЂурић,којијеагенцијиБетарекаодајеизложбасјајнаприликадавојвођанскиуметници„презентујудухсликарствауВојводини„. „Добили смо јединствену прилику да прикажемо стваралштво 15 војвођанских сликара. Публици у САДонисупрезентовалиделачијијејединственмотивпејзажравнице„,рекаојеЂурић. ИзложбауАм-

„Родољупци” и „Урнебесна трагедија” Сценограф је Жељко Пишкорић,костимографМаринаСремац, композитор Дејан Бркић, за сценски покрет је задужена Иста Степ ан ов Павлов ић, а лекторјеДејанСредојевић. Упредставићеиграти:Миодраг Петровић, Александра И. Плес коњ ић, Душ ан Јак иш ић, Тијана Максимовић, Мирјана Гардиновачки,МаријаМеденица, Никола Ивачков и Драган Којић. Н. П-ј.

басадиСрбијејебила отворенацелогдана,аЂурић је рекао да очекује да ће поред америчке и стручне јавностиизложбупогледатииљудисаовихпростора настањених уСАД. ИзложбусликајеорганизовалановосадскагалеријаБелАрт,апубликаимаприликуда,поредосталих, погледаделаСавеСтојкова,ФеренцаПатакија,Павла Блесића, Зорана Мандића, Синише Лабуса, Горана МитровићаиДраганаСтојкова.Манифестација„ПасвордД.Ц.„ одржавасесвакегодинеуВашингтону, а у њој учествују све државе које у главном граду САДимајусвојадипломатскапредставништва.

Најбоља „Ожалошћена породица” Представа „Ожалошћена по- суло„УстановекултуреВукКа- ца, Зенице и Крагујевца, а о народица„ Народног позоришта раџићизБеограда,каоиПетру градамајеодлучиваожириусаиз Ниша проглашена је најбо- Краљу у представи „Матица„, ставу редитељ Боро Драшковић, љом на осмом фестивалу позо- Атељеа212. драмски писац Маја Пелевић и ришних представа по текстовиПризнањанајбољимаједоде- драматургСлавкоМилановић. ма домаћ их аутор а „Јоа к им- љено на крају фестивала, када У пратећем делу фестивала Фест„ одржаном у Књажевско- јеуњиховучастизведенапред- отворенајеизложбаплакатапросрпском теат ру у Крагујевцу. става „Сео бе„ Мил ош а Цр- фесионалних позиршта Србије и Редитељ те представе Андраш њанског у режији Пјер Валтер промовисана књига „Позоришни Урбан добитник је награда за Полица у извођењу ансамбла животЗемунау19.веку„,саосврнајбољурежијуисценографију, а костимографу „Ожал ош ћен е породице„ Ирени Белојици припала је наградазакостим. Oдлуком жир иј а специјална награда за текст дод ељ ен а је предс тав и „Мат иц а„ Гор ан а Пет ров ић а у извођ ењ у анс амбла „Атеље 212” , која је по оцени публике најбољапредстава. Наг рад а за текст илиадаптацијуприпала је Душану Ковачевићукојијеиредитељ предс таве „Живот у тес ним цип ел ама„ у извођењуглумацаЗвездара театра из Београда. Додељенесуичети- Изпредставе„Ожалошћенапородица” урежијиАндрашаУрбана риравноправненагра- иизвођењуНародногпозориштаизНиша дазанајбољуглумукојесупри- Књажевско српског театра из томнарадЈоакимаВујића,аутора МилованаЗдравковића. пале Милораду Мандићу Ман- Крагујевца. Представљена је и издавачка Фестивал најбољих позоридизаулогуЈованчеупредстави „Пут око света„ Крушевачког шних представа по текстовима делатност Народног позоришта позориштаифетивалаДанико- домаћих аутора „ЈоакимФест” изБеограда,одржанапројекцимедије Јагодина, Душанки Сто- отворен је 7. маја и у такмичар- јаТВдраме„Кухиња„Арнолда јановић и Борису Исаковићу у скомделусуучествовалапозори- ВескераурежијиБореДрашкопредстави„ПРилипотпунора- штаизНиша,Београда,Крушев- вића. (Танјуг)

КОНЦЕРТЗАГРЕБАЧКОГАНСАМБЛАУДАРАЉКИ„БИНГБЕНГ“УСТУДИЈУМ

Мускетари и маримбафони Наступ загребачког Ансамбла удараљки„БиНгбенг“,приређену четвртакувечеуСтудијуМобојио јемозаикмузичкихзбивањауНовом Саду нотом живописне и неспутане звучне експресивности, стављајући публици на увид фасцинантнидијапазонразноврсних тонских могућности ударачкихинструмената.Иакојегостовање Ансамбла удараљки загребачкеМузичкеакадемије са називом „БиНг бенг“, који делује од 1999. под уметничким руководством реномираногперкусионистеикомпозитораИгораЛешникабилоорганизовано у релативно краткомроку,овајконцертипакје привукао значајну пажњу новосадских љубитеља музике, којисутакоималиприликеда присуствују овом несвакидашњем и упечатљивом музичкомдогађају. Руководилац ансамбла ИгорЛешникједанјеоднајистакнутијих светских перкусионистаикомпозиторасвоје генерације, који делује и као професор на Одсеку за удараљке Музичке академије у Загребу. На његовуиницијативупредванаест годинаформиранјеоркестарудараљки „БиНг бенг“, који је, упркосаланфордовскогпривукасвог имена, до сада стекао озбиљну афирмацију на светској музичкој сцени,окојојсведочиипобедана великом Међународном фестивалумузикезаудараљкеуНешвилу

бојша Савић, Драгиња Вогањац, Јована Мишковић, МилорадКапор,МаркоСавић,Сања Микитишин, Милован Филиповић, Милан Ковачевић, Мирослав Фабри, Александар ГајиниХристинаТатић(дете). Истовремено,редитељкаМаја Гргић припрема комад Душана Ковачевића „Урнебесна трагедија“, чија је премијера најављена за 18. јун, такође на сцен и „Пер а Доб рин ов ић„.

НА „ЈОAКИМФЕСТУ” У КРАГУЈЕВЦУ

„Богдан Богдановић - Уклети неимар” вичај да би његово дело могло да сеприкажеупуномипрваосветлу. Директорка Музеја Даница Јововић Продановић је захвалила свимакојисусеангажовалидасе уоквируБеоградскеинтернационалне недеље архитектуре (БИНА)организује,несамоизложба, већинизпратећихпрограмакоји ћесеодвијатитокомњеногтрајањадо19јуна.Онајеизразилазадовљоствоштојепоследугогодсуства и неоправдане тишине, прекосвогдела,„БогданБогдановићвизионар,градитељ,интелектуалац,професор,иградионачелник српске престонице поново у Београду„. Јововић-Продановић јесажаљењемконстатоваладасу „ његови ванвременски споменици,постојаниусвојојплеменитој мисији расејани по читавој бившој земљи опстали са ожиљци-

15

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПРИПРЕМА ДВЕ НОВЕ ПРЕДСТАВЕ

Драма Српског народног позор иш та прп рема две нов е представе и најављује њихове премијере за јуни. Соња Вукићевић режирa,осмишљавасценографију, костим и сценски покрет за комад „Родољупци“ Јована Стерије Поповића, чија је премијера планирана за 10. јун на сцени „Пера Добриновић„. Драматург представе је Бранко Димитријевић, лектор ДејанСредојевић,аиграју:Не-

У БЕОГРА ДУ У КОНАКУ КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ

У СалиподсводовимауКонакукнегињеЉубице, уБеограду,у токујеизложба „БогданБогдановић-Уклетинеимар”, а уоквиру 6. београдске интернационалне недеље архитектуре. Изложбу је организоваоМузејБеограда,усарадњисаЦентромзаархитектуру изБечаиАрхитектонскимфакултетомизБеограда.Аутор изложбе је историчар уметносит из Беча дрИванРистић. Отварајући поставку у име градске управе главни архитекта Београда Дејан Васовић је рекао да је припадао последњој генерацији студената којима је Богадновић(1922-2010)преодласкаизБеоградапредаваоархитектуруикојијеснажноутицаонацелугенерацију.ОнјеобећаодаћеградБеоград наћи начина да се Богдановићевазаоставштинапренесеуза-

utorak17.maj2011.

у САД 2004. где је овај састав проглашен и за најбољи универзитетски ансамбл тог типа. Овај оркестар, чију поставу чине најбољистудентиударачкихинструмената загребачке академије, остварио је до сада велики број успешних наступа и турнеја по

нисвојнаступзапочелиизвођењимаобрадатрихит-нумереамеричког рок-бенда „Тото“, чврстог и оштрогрокерског„драјва“,којима су међутим различите мелодијске удараљке: вибрафон, маримбафони,звонаидругиинструментидавалираскошнухармонскуимело-

Европи,гостовањауобеАмерике и у Азији, освајајући притом и бројна вредна признања на музичким фестивалима и такмичењимаширомсвета. Репертоар Ансамбла „БиНг бенг“ је веома шаролик и занимљив,обухватајућииделаписана засаставеудараљки,каоиобраде композицијаинумерадругихмузичкихжанрова.ТакосуЗагрепча-

дијску пуноћу. У ефектној градацијиибујицамаватренихлатиноа- меричких ритмова зазвучала је и нумера „Ча-ча мамбо“, за секстет удараљки – заправо обрада трију познатих тема из Бернштајнове „Причесазападнестране“уаранжмануИгораЛешника. Наставак концерта донео је извођењекомпозицијеИгораЛешника са насловом „Мускетари“ за

секстетудараљки,укојојсумлади перкусионисти,узбравурозновладањеразличитимдобошимаибубњевима покретима испричали и својеврсну „музичко-сценску“ причу, асоцијативно везану за чувени роман Александра Диме, од заједничкогсвирањанадобошима у четворо „сви за једног“, до кретањапобиниузритмично „мачевање“ палицама, до „испуцавања“ пластичних куглица у гледалиште, успостављајућитакоприсанодноссарасположеним посетиоц има. Још импресивнији и богатији музички доживљај пружило је потом тумачење Лешникове композиције„Патуљци“. Извођење поменутог дела, надахнутогфолклорнимритмовима привукло је пажњу својом особеношћу, приказујући мајсторство овог аутора да звучношћу перкусионих инструмената креира најразличитијемузичкеамбијенте, одстишане,прозрачнепасторалностидобучнихибурних ритмичких акцената у моћнимкрешендиматимпанаивеликихбубњева,ататачкапрограма је у потпуности представила супериорне извођачке квалитете младих чланова овог сјајног и компактног перкусионистичког ансамбла, који су динамичним и полетниминтерпретацијамаприсутнима пружили истинско уживање у ведрој спонтаности своје музике. Б.Хложан

ДАХ ТЕАТАР НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ЕУ „НЕВИДЉИВИ ГРАД”

О мањинама и толеранцији ЦентарзапозоришнаистраживањаДахтеатарпрвајеорганизација из Србије којој је Европска комисијазаобразовањеикултуру одобрила апликацију да буде носилац, кординатор пројект а у оквиру програма ЕУ Култура 2007-2013, саопштено је у министарствукултуре. Државнасекретарка Снежана Стојановић Плавшић је казала да је ово први пут од како је Србија званично приступила програму ЕУ Култура 2007-2013 да на конкурсу једна наша организација добије средствакаоносилацпројекта. „Од2008.годинеизСрбијесуу овом програму успешно аплициралебројнеорганизацијеиинституцијеуобластикултуреузпомоћ канцеларије министарства културе Тачка културног контакта коју смоиформиралиизтогразлога„, казала је Плавшићева. Она је истакла да су подршку ЕУ 2008. и 2009. године добила по четири апликантаизСрбије,2010.године билоихједевет,аовегодинечак 14нашихинституцијаиорганизација у области културе партнери суупројектима. „Европска комисија одобрила је Дах театру за пројекат „Не/видљиви град„ који ће радити са европским партнерима, уметничким организацијама из Данске, Велике Британије, Македоније и Француске153.325евра,вредност пројектаје360.000евраипартнерисудужнидаучествујусаполо-

вином средстава„, казала је она. Плавшићева је додала да ће Министарство културе помоћи Дах театру,јерцениорганизацијекоје обезбеђују средства сопственим напорима. Директорка пројекта „Не/видљиви град„ Маја Митић, члан Дахтеатраодоснивања1991.годинеказалаједаодобрењеЕвропскекомисиједабудуносилацпројекта у овој години сматрају као поклонзајубилеј,20 годинарада. „Овајпројекатсебавимањинама и толеранцијом, маргиналним групама у друштву, добио је највишепоенанаконкурсујерјепоентадаимипокажемосвојекултурневредностиуземљамапартнерима„,казалајеМитић. Пилот пројекат „Не/видљиви град„изведенје2005.годинеуБеограду,потомунеколикоградова уСрбији. Тема амбијенталних представа у градском превозу је мултиетничка историја, невидљиви град се бави невидљивим суседима са којимасмоодраслиакојихсмоу тешким годинама рата почели да се стидимо, испричала је редитељка пројекта Дијана Милошевић. Онајеказаладаћесаевропским партнерима извести заједнички „Не/видљиви град„ у Бео- граду од 11. до 20. јуна у оквиру прославе 20. година Дах тетра, а потом следе извођења у Македонији, Енглеској, Данској и Француској. (Танјуг)


utorak17.maj2011.

SPORT

c m y

16

dnevnik

UZTRIJUMFRUKOMETA[AVOJVODINE@ELEZNI^ARUNACIONALNOMKUPU

Peharzaslu`enou vitrinamaNovosa|ana Prvorazrednarukometnapriredbaodr`anajeproteklogvikenda u Novom Sadu. Na zavr{nom turniru nacionalnog Kupa po tre}i put u klupskoj istoriji trijumfovala je Vojvodna @elezni~ar. Vrednitrofej,prviposle2006.godine,narednihgodinudanakrasi}evitrinetrenutnonajboqegrukometnogkolektivauVojvodini, azaslugezaispisivawenovestraniceklupskeistorijepripadaju igra~ima,stru~nom{tabu,upraviinavija~ima,kojisusvizajedno pokazalipokazalidamogudotoliko`eqenogtrofeja. Uo~ipo~etkadvodnevnogturnira,kojijeodr`anufantasti~noj atmosferihalenanovosadskojSlanojbari,bilojepribojavawada }esetenzijasatravnatogterenaprenetinaparket.Upravanovosadskogsuperliga{asjajnojepripremilaturnir,uzsvesrdnupomo} grada, a pre svih navija~ku grupu „Firma„ je u~inila da ambijent svima ostane u lepom se}awu.[ef stru~nog {taba crveno -belih \ura|Trbojevi}jeuo~iborbezapehar(naizvla~ewuparova)prognoziraoda}ewegovaekipatrijumfovati,{toseiobistinilo.Poslefinalneutakmiceorilohalom:„Kupjezaistana{„ Rukometa{iVojvodinesupokazalidanemajurespektapremave~itimrivalima,aosvojenitrofejjetrijumfzajedni{tvaime|usobnoguva`avawa.Mandi},Popov,Bari{i},bra}aRadi{i}iAbaxi}isviostaliigra~idalisusvojmaksimumipokazalidaovageneracijanijegubitni~ka-naprotiv. I.Grubor

Foto:F.Baki}


SPORT

dnevnik

utorak17.maj2011.

17

NOVAK\OKOVI]OTRIJUMFUURIMU

Ne}udapipnemreket~etiridana Ni po ~emu ne mo`e senaslutitidajeNovak \okovi} u oblacima dok ru{i rekorde i ispisuje stranice teniske istorije. \okovi}jeizjaviopoosvajawutitulenaMastersuuRimudajeprezadovoqan, jer je uspeo da pobedi RafaelaNadalanawegovojpodlozidvaputazasedamdana.

- U ovom me~u prema{io sam sebe po svom kvalitetu u pore|ewusaonimufinaluMastersa u Madridu pro{le nedeqe rekaoje\okovi}. Drugi reket sveta je istakao da je posebno zadovoqan {to je protiv najboqeg igra~a dana{wicena{qacipru`ionajboquigru.

ATPLISTA

Nolena405poena odprvogmesta Novak \okovi} nalazi se na samo 405 poena od prvog mesta svetskerangliste.SrpskiasjeosvajawemMastersauRimudobio1.000poena,dokjeRafaeluNadalupripalosamo600,po{to jebraniotrofej.\okovi}sadaima11.665bodova,dokjevode}i Nadalsakupio12.070.ViktorTroickijenazadovaojednomesto, pajesada16,dokjeJankoTipsarevi}popravioplasmanzajednu pozicijuitrenutnosenalazina32.mestu. Lista: 1. Rafael Nadal ([panija) 12.070, 2. Novak \okovi} (Srbija) 11.665, 3. Roxer Federer ([vajcarska) 8.390, 4. Endi Mari(V.Britanija)6.085,5.RobinSoderling([vedska)5.435, 6.Toma{Berdih(^e{ka)4.215,7.DavidFerer([panija)4.060, 8.JirgenMelcer(Austrija)2.850,9.GaelMonfis(Francuska) 2.465,10.MardiFi{(SAD)2.395...16.ViktorTroicki(Srbija) 1.815...32.JankoTipsarevi}(Srbija)1.225...

Potom je ocenio da je “igrao kaolud”. - Najboqi na svetu? Ne znam, ali danas sam igrao kao lud, mo`da svoj najboqi tenis. Ovo je fantasti~no, naro~ito posle me~aodtrisatadanpre(protivEndijaMareja). Ovo je srpskom reprezentativcubila~etvrtapobedanadNadalomovesezone,od~egasuposledwedvezabele`enena{qaci,podlozinakojoj[panacva`izanajboqeg. -Jakosamponosannasvojuigru na{qaci.Sadaimamsamopouzdawa da mogu da pobedim najboqe igra~e. Ali kad pomislim na sve poenekojetrebadabranimslede}egodine,joj,Bo`e!Ali,dabude jasno,Rafajekraq{qake.Uredu, dva puta sam ga pobedio za sedam dana,alitosusamodvaturnira,a on je dominirao na ovoj podlozi godinama-rekaoje\okovi}. \okovi} je naglasio da je uz fantasti~nu atmosferu i podr{kukojujeimaosatribinauspeo daseoporaviposleiscrpquju}eg me~asaEndijemMarejomprethodnogdana. -Uspeosamdaseoporavimida izsebeizvu~emmaksimum.

FinaleRolanGarosa zarekordiprvupoziciju Novak \okovi} ne}e morati da pobedi RafaelaNadalapopetiputovesezonedabiga 6. juna smenio na vrhu ATP liste. Nadalu je bilokristalnojasnokakostojestvarikadaje posle poraza u finalu Mastersa u Madridu rekao da je samo pitawe vremena kada }e \okovi}postatiprvitenisersveta.Premasvemuvi|enomudosada{wemtokusezone,Novak jetove}sada,aliATPlistajo{tvrdidruga~ije.Nadaljeprvisa12.070bodova,\okovi} drugisa11.665. [tabiNovaktrebalodauradinapredstoje}em Rolan Garosu (22. maj - 5. jun) da bi napravioiposledwikorakkaprobojunavrh? Presvega,Nadalmo`edaostaneprviakoi samoakoodbranititulu,a\okovi}neuspeda seplasiraufinale.Akosewihdvojicasastanuufinalui[panacpobedi,ipak}emorati daprepustitronNovaku,jer}eostatinasa-

da{wih 12.070 bodova, dok }e srpski teniser osvojiti novih 840 i u ukupnom saldu imati 12.505bodova.UkolikoNadalbudetrijumfovao, a \okovi} ispadne u polufinalu osta}e zamalokrataksa12.025bodova... AkoNadal,nadrugojstrani,neosvojinovi trofejnapariskoj{qaci,Novak}epreuzeti ~eloATPliste~akiuslu~ajuispadawauprvomkolu({tobiposlesvegabilonovosvetsko~udo).Za\okovi}ajeva`naitrkasaXonom Mekinroom i wegovim nizom od 42 uzastopnepobedenastartusezone.Kao{tojepoznato, uskoro dvadeset~etvorogodi{wi Beo- gra|aninnapustiojeRimsa37pobeda.Tozna~i da mu je za izjedna~ewe rekorda potreban plasman u polufinale Rolan Garosa, a za rekord isto {to i za siguran plasman na prvu pozicijuATPliste-prvofinaleukarijeri nastadionuFilip[atrije.

Najboqiteniserovesezonerekaojedajebioagresivan,jerjeto jedinina~indasepobediNadal.Sada}umalodau`ivam,ne}unida pipnemreketuslede}a~etiridana.Onda}udasespremimzaRolan Garos,najva`nijiturnirnasvetu. RafaelNadalnijebionezadovoqanipriznaojedajeizgubiood

boqeg. - Zadovoqan sam svojom igrom, kako igram ove sezone. Kretaosamse,napadao.Nisamtu`an,igraosamnasvomnivou,~ak boqe nego u Madridu...Igrao sam jakodobro,aliispredmenejebio ja~iigra~-rekaojeNadal. [panac je ocenio da je na pravomputuida`elidaponovoosva-

NOLEUCENTRUPA@WESVETSKIHMEDIJA

VTALISTA

Yin\okovi}zaboravio kakosegubi Novak\okovi}gotovojeprva temasportskihstranasvihsvetskihmedijanakonjo{jednepobedenadRafaelomNadalomiukupno 37. trijumfa zaredom u 2011. godini. Ameri~ki ESPN podse}a da je \okovi} ove godine pobedio Nadalausva~etirifinalakoja su igrali i navodi da je “o~igledno da je srpski teniser pun samopouzdawa pred turnir na RolanGarosu”. [panska “Marka” na svojoj internet stranici objavila je izve{tajsarimskogfinalauznaslov

“VelikiRafa,xin\okovi}“.Navodi se da je \okovi} sa rimskog tronasvrgnuoNadalaipostaonoviteniskiimperator. “Novak je novi car Rima. Rafa jestevelikiigra~,alitonijedovoqnodabisepobedioneverovatniNovak”,ocenilaje“Marka”. [panski list je u nadahnutom izve{taju istakao da je \okovi} tokomme~akoristiosnaguiz“hiqaduizvora”. “Igra~ki repertoar drugog tenisera sveta je nepresu{an. Bekhend mu je bio razoran, a forhendomjepoga|aoterenNa-

Novak\okovi}iRafaelNadaluRimu

dala pod neverovatnim uglovima”,pi{e“Marka”. “As” isti~e da je Novak “sru{io Nadala pred vratima Pariza”,a“Elpais”nazivasrpskogtenisera“teniskimbuldo`erom”. “To svet nije video”, isti~e autortekstaopisuju}iborbenost koja je krasila obojicu tenisera tokomme~a. “\okovi} sada o~igledno raspola`e bogatijim arsenalom teniskihoru`jaodNadala”,ocenio je“Elpais”. “[panski teniser je u ranijim duelima sa \okovi}em imao psi-

holo{ku prednost i tu je le`ao uzrok wegovih trijumfa. Sada su se uloge promenile. \okovi} se oslobodio velikog tereta. Nadaloviudarcivi{enemogudapoga|ajuNovakovterenslako}omkao nekada.Niwegovservisvi{enije ubojitkaonekada,aniwegovaneverovatna fizi~ka spremnost ne mo`edanaudi\okovi}ukojijesadazakorakispredwegausvimelementimaigre”,isti~e“ElPais”. Britanski BBC navodi da je \okovi}sino}naterenuizgledao samouvereno i da je delovalo kao dawegovapobedanadNadalomnijednog trenutka nije dolazila u pitawe. Italijanskilistovilistomsu veli~aliuspeh\okovi}a. “Gazeta delo Sport” isti~e da je \okovi} kao “nezaustavqiva lokomotiva”idajeuRimujo{jednompokazaosvojusuperiornost. “Skidamo kapu \okovi}u”, pi{e rimska “Republika”, uz ocenu da\okovi}nijesamo“teniserdana”,ve}ne{to“mnogovi{e”.“Na rimskomturnirusenemo`elagati ni blefirati. Pobe|uje najja~i,brojjedanusvetu-dakle\okovi}“ocewujelist. Rimskidnevnikisti~edaje\okovi}“~ovekkojijepobe|ivaona betonusvihvrsta,asadaina{qaci. To je igra~ koji je iza sebe ostavio sve: Nadala, Federera, Mareja.Nolevi{enijeonajkoji se ugleda na druge, ve} neko koga trebaimitirati”. KomplimentizaNoleta,isti~e“Republika”,podse}aju}idaje re~ o igra~u koji je bio u stawu daigranaterenutrisatausubo-

ja Rim. - Novak je neverovatan. Ova ~etiri meseca igra za klasu boqeodsvihostalihtenisera.Jasno je da ima veliko samopouzdawe. Pobe|ivao sam ga u pro{losti.Sviimajuusponeipadove.Da li sam i daqe kraq {qake? Bio sam...Ali,nastavi}udaradim-rekaojeNadal.

tu uve~e, protiv Mareja, “u najlep{em me~u koji je odigran ne samoovdeuRimu,adazatimdan kasnije za dva sata pobedi Nadalaudvaseta”. Takavnizpobedanijevi|enposledwih godina. Trideset sedam me~evaijo{dva2010.godineisedamosvojenihturnira.“^akiako uklasifikacijiNadalostajebroj jedan, o~igledno je da je \okovi} pravi lider”, ocewuje “Republika”. \okovi} je zaboravio kako se gubi, ocewuje torinska “Stampa”, navode}idaje“zaboraviokakose toradijo{odpro{logdecembra ifinalnogturnirauLondonu”. “NolepreoteokrunuRafi,postao novi kraq terena”, pi{e “Korijere delo Sport”, navode}i da je \okovi} za dva minuta i 12 sekundi pobedio petostrukog {ampionaturnirauRimuRafaelaNadalaipodrugiputukarijeriosvojioovajtrofej. “\okovi}u je ovo 37. uzastopna pobedaovegodine,~imejedokazao danemapremca.ZateniseraizBeogradaovoje25.trofejukarijeri isedmiovesezone,po{tojeosvojio Austalijan open, i turnire u Dubaiju,IndijanVelsu,Majamiju, BeograduiMadridu”,navodi“Korijere”. Novi susret \okovi} i Nadal ima}eve}mo`danaRolanGarosu, koji po~iwe 22. maja u Parizu, a srpskiteniseriprilikudaseprviputukarijeripopnenateniski vrhipostaneteniski“brojjedan”. ^inisedanajboqisvetskiteniseripo~iwuzajedni~ku(ne)mogu}umisiju-pobediti\okovi}a.

Jelena10, Ana21. Jelena Jankovi} zabele`ila je padnaVTAlisti,pasetrenutno nalazina10.poziciji.Wujepretekla^ehiwaPetraKvitova,kojajesadadeveta.Utop10jebila samojo{jednapromena,po{toje {ampionkaRimaMarija[arapovapreteklaSamantuStosur. Ana Ivanovi} je napredovala jednomestoisadaje21,dokjevelikipadzabele`ilaVenusVilijams,kojajesa19.skliznulana29. mesto.BojanaJovanovskijenapredovaladvamestaisadaje51. Lista: 1. Karolina Voznijacki (Danska) 10.105, 2. Kim Klajsters (Belgija)8.115,3.VeraZvonareva (Rusija) 7.675, 4. Viktorija Azarenka(Belorusija)5.425,5.Fran~eskaSkijavone(Italija)5.047,6. NaLi(Kina)4.775,7.Marija[arapova (Rusija) 4.761, 8. Samanta Stosur (Australija) 4.645, 9. PetraKvitova(^e{ka)3.743,10.Jelena Jankovi} (Srbija) 3.670... 21. AnaIvanovi}(Srbija)2.425...51. BojanaJovanovski(Srbija)1.125...

SVETSKIKUP

ITroicki izgubio Viktor Triocki ekspresno je pora`en u drugom me~u duela u Svetskom kupu u Diseldorfu. Od wegajeza58minutaigrebioboqi Florijan Majer sa 6:2 i 6:2. Presudilajeanga`ovanijaiagresivnija igra Nemca, ali i lo{ servisna{egigra~a,kojijeodservirao tri dvostruke servis gre{keiimaolo{urealizacijuprvogservisasamo55odsto.Troickinijenijednomdo{aoupriliku daoduzmeservisprotivniku,dok jedvaputaizgubiosvoj.Nemcisadavodesa2:0,jerjeprvogdanaizgubioiTipsarevi}.


18

sport

utorak17.maj2011.

dnevnik

VOJVO\ANSKA LIGA - ISTOK

PODRU^NA LIGA SOMBOR

Niigra~vi{enepoma`e

Crven~ani najzadpravi

Obili} - Zadrugar 0:6 (0:3) NOV I KNE@ EVAC: Stadion Obili}a, gledlaca 200. Sudija: Stani} (Pan~evo). Strelci: Dubak u 15. (iz jedanaesterca) i 44, Pani} u 3, Bako{ u 53, Milovac u 55. i Boki} u 68. minutu. @uti katroni: ^eleketi}, Baji}, ]ulibrk (Obili}). Crveni karton: Trifunac (Obili}) i Cveti~anin (Zadrugar). OBILI]: Roganovi} 5, [oklova~ki 5 (Igwatov 5), ^eleketi} 6, Baji} 5, Zivlak 5, ]ulibrk 6, Jevti} 5, Mandi} 5, Rosi} 5, Sarapa 5 (Jan~i} 5), Trifunac 5. ZADRUGAR: Zeqkovi} 7, Vorgi} 8, Jawanin 7, Vi{kovi} 7, Cveti}anin -, Dubak 8, Pani} 7 (Boki} -), Margi} 8 (Ratkovi} -), Bako{ 8, Zarin 8, Milovac 8 (Luki} -). Obili} nastavqa agoniju, pa je protiv lidera na tabeli poretrpeo katastrofalan poraz. Seriju je ve} u 3.minutu zapo~eo Pani}, a na 2:0 povisio je Dubak kada je zbog prekr{aja ]ulibrka sudija pokazao na belu ta~ku. Ni iskqu~ewe Cveti}anina zbog dve opomene u 28. minutu nije pomoglo Novokne`ev~anima. Gosti iz Lazareva su igrali sigurno i do odlaska na odmor jo{ pove}ali prendost. I drugo poluvreme bilo je u znaku gostiju, a od akcija doma}ih vredan pomena je {ut Jan~i}a tik pored stative, a u fini{u utakmice lob udarac Trifunca poga|a pre~ku. M. Mitrovi}

Radni~ki (ZR) Ba~ka Topola 0:0 ZREWANIN: Igrali{te „kraj Skrobare”, gledalaca 200, sudija Ba~i} (Subotica). @uti kartoni: Studen, Pankari}an, Markoski, Juhas (Radni~ki), Mom~ilov, Ba{tovanov, Milovanovi} (Ba~ka Topola). Crveni karton: Radulovi} (Radni~ki). RADNI^KI: Tor|an 7, Trkuqa 7, Popi} 7, Radulovi} 6, Zaki} 7, Studen 6 (Obradovi} -), Su~evi} 7 (Juhas -), Miji} 6 (Ajda~ki -), Xajski 7, Pankari}an 7, Markoski 7. BA^KATOPOLA: Kroni} 7, Tot 7 (Bojovi} -), Mom~ilov 6 (Na|pal 7), Perovi} 7, Lazarevi} 7, Joveti} 7, Raki} 6, Ba{tovanov 7, Memi{evi} 7, Ka`i} 6 (Martin 6), Milovanovi} 7. Mladi sastav Zrewaninaca bio je boqi u prvom delu i imao par lepih poku{aja, ali bez realizacije. U nastavku susreta gosti su diktirali tempo i pri kraju susreta imali dve lepe prilike, ali se istakao golman Tor|an.

Spartak – Ba~ka (P) 1:3 (1:1) DEBEQA^A: Stadion Spartaka, gledalaca: 200, sudija: @ivkovi} (Kni}anin). Strelci: Mak u 26. za Spartak, [icar u 17. i 78. i \ereg u 74. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Pavlkovi}, Hajdukov (Spartak), Vadasi, Vukovi} (Ba~ka). SPARTAK: Bisak 6, Hajdukov 6, Arsenovi} 6, Petkovi} 6, \ekovi} 6,Urkom 6, Mak 7, Godo{ev 6, Raki} 6, Pavlovi} 7, @ivu 6. BA^KA: Gorjanac 7, Vadasi 7, Vukovi} 6, \ereg 7, Luki} 6, Andra{i} 7, [icar 7, Petrovi} 6, Maravi} 6, Bedula 6. Boqa i spremnija ekipa iz Pa~ira zaslu`eno je odnela tri boda na me~u se istakao dvostruki strelac [icar koji je sam odlu~io pobednika. B.Stojkovski

Budu}nost - Proleter 3:0 (3:0) SRPSKACRWA: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca 150, sudija Stojanovi} (Kikinda), strelci: Grban u 16. Kuburovi} u 20. Popov u 33. minutu (iz penala). @uti kartoni: Lukin, Todorov, Radi{i}, Antin (Budu}nost), D. Luki}, Ili}, Bogdanovi} (Proleter). Crveni karton: Tomi} (Proleter).

BUDU]NOST: Magda 7, Vasiqevi} 7, Grban 8, Malba{i} 7, Lukin 7, Todorov 7, Prpa 7 (Lazi} 7), Trwanov 8 (Radin -), Popov 8, Radi{i} 8, Kuburovi} 8 (Antin 7). PROLETER: D. Luki} 8, Raj~i} 7, [uqagi} 7, Ivanovi} 6 (Lap~evi} 7), Nastanovi} 6, Ili} 7, Raki} 6 (Bogdanovi} 6), Tomi} 7, Nikoli} 7, I. Luki} 6 (Stani{kovi} -), Tini} 7. Krenuli su Crwani ofanzivno i ve} u 16. minutu posle prodora Grbana lep {ut sa dvadesetak metara zavr{io je u suprotnim ra{qama. Ve} u 20. minutu Kuburovi} je prizemnim {utem pogodio daqi ugao Luki}a, da bi u 33. minutu Popova oborio golman David Luki},a s bele ta~ke Popov je bio siguran. Imali su doma}i jo{ prilika, ali se isticao golman Karlov~ana David Luki} koji je spasao svoj tim od te`eg poraza.

Dinamo – Borac (S) 2:0 (2:0) PAN^EVO: Stadion Dinama, gledalaca: 800, sSudija:Stankovi} (Pan~evo). Strelci: Pe{terac u 23, Kova~evi} u 31. minutun (iz penala). @uti kartoni: Nikolov (Dinamo), Vasiqevi}, Arsenijevi} (Borac). DINAMO: Peri} 7, Nikolajev 6, Lazi} 7, [topuq 7, Pavlovi} 7, Pe{terac 8, Andonovski 7, Kova~evi} 7 (Petkovi} 6), Nikolov 7, Tiodorovi} 6 (Staji} 6), Pejovi} 6 (Srni} 6). BORAC: Zekovi} 7, S.Jovanovi} 7, N.Poqak 6, Miti} 6, ]irkovi} 6 (\oki} 6), Spasi} 6, Labudi} 6 (Perovanovi} 6), Arsenijevi} 6, Vasiqevi} 6 (D.Jovanovi} 6), Makarun 6. Doma}i igra~i Dinama od prvog minuta imali vi{e od igre protiv kom{ija iz Star~eva. U 23. minutu doma}i su uspeli da povedu, posle prodora Nikolova koji je odigrao povratnu loptu do Pe{terca koji je iz drugog poku{aja lobom savladao golmana Zekovi}a. Samo deset minuta kasnije golman gostuju}e ekipe po drugi put je vadio loptu iz svoje mre`e kada je posle igrawa rukom igra~a Borca u svom {esnaestercu sudija Stankovi} je pokazao na belu ta~ku siguran realizator bio je Kova~evi}. B.Stojkovski

Jedinstvo – Radni~ki (B) 6:4 (2:0) NOVIBE^EJ: Stadion kraj Tise. Gledalaca: 200. Sudija: An tanasi jevi} (Zrewi nin).

Strelci: Rigo u 3. i 75, Radi{i} u 37, Stankovi} u 50, Mati} u 60. i 88. za Jedinstvo, a Milenkovi} u 53, Maslovar u 62. i 82, A. Kopunovi} u 70. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: V. Kopunovi}, A. Kopunovi} (Radni~ki). JEDINSTVO: Nem~ev 8 (Jawi} 6), Ivan~ev 7 ([ijanovi} 8), Vaskovi} 7, [kero 8, Stankovi} 8, Nikoli} 7, Male{ 7 ([tefki} -), Rigo 8, B. Mati} 9, Radi{i} 8, Babi} 7 . RADNI^KI: Joveti} 5, \or|evi} 6, Stani{i} 6, Vasi} 5, Cidel 6, Kerkezovi} 5, Ra|enovi} 6, Maslovara 7, V. Kopunovi} 7, A. Kopunovi} 7, Milenkovi} 6. Obe ekipe su sve podredile napadu, pa su gledaoci prisustvovali pravoj reviji golova. Seriju je ve} u tre}em minutu otvorio mladi Ervin Rigo, po{to ga je precizno uposlio Male{. Golom Radi{i}a doma}i su stekli lepu prednost u poluvremenu, da bi, ulaskom raspolo`enog [ijanovi}a bili jo{ ubojitiji. U nastavku su se golovi re|ali kao na filmskoj traci, da bi u fini{u utakmice Bojan Mati}, svojim drugim golom, otklonio svaku neizvesnost, a gostima zape~atio sudbinu. St. Davidovi}

Vojvodina – Ba~ka 1901 1:0 (1:0) NOVO MILO[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca: 200. Sudija: Cveti}anin (Vr{ac). Strelac: Mar~eta u 15. minutu. @uti kartoni: Penavski, Mar~eta, Male{ev (Voj vo di na), Markovi} (Ba~ka 1901). VOJVODINA: Vla{kalin 7, Male{ev 7, Kne`evi} 7, Krd`alin 7 (Vlaji}-), Be{lin 7 (Parabucki -), He|e{i 7, Vasi~in 7, Penavski 7 ( Bala{-), Mar~eta 8, Arsenov 7 , Tomi} 7. BA^KA 1901: Mikovi} 7, Vukov 6, Vi{wi} 6 ,Babi} 7, Hubert 6, \ur~ik 6 ( Plav{i} ), Rajkova~a 6 ( Perovi} - ), Markovi} 6 (Tre{wi} - ), \or|evi} 7, Vojni}-Zeli} 6, Nikutovi} 6. U derbiju za~eqa Novomilo{ev~ani su zaslu`eno pobedili goste iz Subotice i tako pove}ali {anse za opstanak. Gol odluke postignut je u 15. minutu, kada je slobodni udarac izveo Edvard He|e{i, a Milorad Mart~eta glavom loptu poslao kraj iznena|enog Mikovi}a. U nastavku doma}i su diktirali tempo, imali vi{e lepih prili-

PAN^EVO: Dinamo - Borac (Star~evo) 2:0, NOVO MILO[EVO:Vojvodina-Ba~ka1901.(Subotica) 1:0, DEBEQA^A: Spartak Ba~ka (Pa~ir) 1:3, NOVI KNE@EVAC: Obili} - Zadrugar (Lazarevo)0:6,NOVIBE^EJ:JedinstvoRadni~ki (Bajmok) 6:4, BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - AFK (Ada) 3:1, SRPSKA CRWA: Budu}nost-Proleter(BanatskiKarlovac) 3:0, ZREWANIN: Radni~ki Ba~kaTopola0:0. 1.Zadrugar 26 19 3 4 57:22 60 2.B.Topola 26 16 4 6 41:17 54 3.Rad.(B) 26 13 5 8 48:40 44 4.Jedinstvo 26 13 4 9 73:47 43 5.Budu}. 26 12 7 7 50:36 43 6.Prolet.(-1) 26 11 6 9 27:24 38 7.Dinamo(-1) 26 11 5 10 41:40 37 8.Borac 26 10 7 9 34:39 37 9.Ba~ka(P) 26 11 3 12 37:33 36 10.Vojvodina 26 10 5 11 36:32 35 11.Kozara 26 10 5 11 38:49 35 12.Ba~ka(S)(-1)26 9 5 12 35:38 31 13.AFK(-1) 26 9 5 12 33:39 31 14.Obili} 26 7 6 13 33:52 27 15.Rad.(ZR) 26 6 3 17 23:34 21 16.Spartak(-1) 26 3 2 21 24:84 10

ka da pove}aju vo|stvo, ali su Kne`evi}, Arsenov i Be{lin bili neprecizni. Gosti iz Subotice su u drugom poluvremenu imali priliku za izjedna~ewe, ali je lopta pogodili okvir gola. St. Davidovi}

BANATSKO VELIKO SELO: Stadion Kozare, gledalaca oko 200, sudija Mom~ilovi} (Ba~ka Topola), strelci: Kitanovi} u 13. (iz penala) i 52. Grbor u 36. za Kozaru, a Sazi u 62. minutu za AFK. @uti kartoni: B. Buni}, Dragosavac (Kozara), Ki{, [etet, Mraki}, Bajus (AFK). KOZARA: Oqa~a 8, M. Buni} 8, Fu}ak 8, Labus 8, Laki} 8, B. Buni} 7, Grubor 8, Miladinov 8, V. Kitanovi} 8 (Zori} 7), Pepi} 8 (Dragosavac 7). AFK: Gereg 7, To~ 7, Ki{ 7 (Sazi 8), [etet 6, Bajus 7, Latak 6, Kitl 7, \uki} 7 (Fekete 7), Mraki} 6 (Ki{ 6), @muki} 7, Stojanovi} 7. Mre`u gostuju}eg golmana na~eo je Vladimir Kitanovi}a iz penala. Prethodno je u kaznenom prostoru A|ana oboren M. Buni}. Povisio je Grubor,naba~enu loptu od Pepi}a glavom je smestio iza le|a Gerega. Ve} na po~etku drugog dela igre Pepi} je prona{ao Kitanovi}a a ovaj efektno postigao svoj drugi pogodak. Gosti su smawili na 3:1 pogotkom Sazija u 62. minutu. Do kraja me~a bilo je jo{ nekoliko prilika koje nisu realizovane. M. S.

Engizaradostvinogradara KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 100. Sudija: D. Hajbok (Ba~ka Topola). Strelci: Velez u 42. za Potisje, a Salma u 28. i Engi u 63. minutu za Vinoradar. @uti kartoni: ^awiga, Niki~i}, Balgo (Potisje), Salma (Vinogradar). POTISJE: Holo 6, ^awiga 6, Lakato{ 7, Barjaktarovi} 6, Apro 6, Rafai 6, Velez 7, O`var 6 (Momirov 6), Balgo 6, Vaijda 6, Niki~i} 6. VINOGRADAR: Salai 6, Galambo{ 7, Suknovi} 6, Peji} 6, Kmec 6, Engi 7, @. Nagel 6 (Guja{ 7), Antunovi} 7, Sabado{ 7, Salma 7 (Plav{i} 6), Na| 6 (Engi 7). Gosti iz Hajdukova poveli su pogotkom Davida Salme u 28. minutu, a u fini{u prvog dela posle prodora po levoj strani Miroslav Lakato{ proigrava Arpada Veleza koji poga|a mre`u Viktora Salaija. Pobedu Vinogradaru donosi Viktor Engi koji naba~enu loptu sa desne strane glavom {aqu u gol Potisja. Gosti su imali jo{ nekoliko prilika, a u dva navrata Atila Sabado{ poga|a stativu. M. Mitrovi}

^antavir - Proleter 0:1 (0:1) ^ANTAVIR: Stadion ^antavira, gledalaca 250, sudija Mile-

tin (Novi Kne`evi}), strelac: Stani} u 25. minutu. ^ANTAVIR: Kalmar 7, F. Sabo 6, Lazinica 7, Udvardi 6, Zabo{ 7, Ke~enovi} 7, S. Sabo 6, Ben~i} 6, Kozma 7, M. Kelemen 7, ^. Kelemen 7. PROLETER: Zari} 7, Medi} 7, Grbi} 7, Despotovi} 8, Radi} 7, Jokanovi} 7 (Mali} 7), ]etkovi} 7, ^eh 7, Stani} 8 (Medakovi} -), Krvavac 8, Matkovi} 7 (Bilbija 7). Gosti su poveli u 25. minutu preko Radeta Stani}a na asistenciju ^eha. Doma}ini su u nastavku susreta krenuli na sve ili ni{ta, stvarali su {anse ali golova nije bilo. Gosti su sa~uvali rezultat iz prvog poluvremena. S. St.

Krivaja - Baj{a 1:1 (0:0) KRIVAJA: Stadion Krivaje, gledalaca 200, sudija Belecan (Ba~ka Topola), strelci: A. Majki} u 73. za Krivaju. Z. Rekecki u 70. minutu za Baj{u. @uti kartoni: Pani} (Krivaja), Bra{wo, Mar~eti} (Baj{a). KRIVAJA: Vojni} - , M. Suxukovi} 7, S. Suxukovi} 7, (A. Majki} 8), M. Majki} 7, Oreq 8, Balunovi} 7, Maxar 7 (Lon~ar 7), Pani} 8, ^agaq 7 (Bukvi} -), Borenovi} 7, Lazi} 8.

BUK OV AC: Igra li {te Omladinca, gledalaca 100, sudija Mari} (Sombor), strelci: Jovanovi} u 73. za Omladinac, Dragojevi} u 28. Ili} u 69. minutu za Crvenku. @uti kartoni: \ur|ev, Cari}, Berlekovi}, Jovanovi} (Omladinac), Struwa{ (Crvenka). OMLADINAC: Cari}, Mari~i}, Drezgi}, Todorovi}, R. Ha las (Ko ma zec), N. Ha las, Trifunovi} (Kova~i}), Berlekovi}, \ur|ev, Vlaisavqevi}, Jovanovi}. CRV ENK A: [}e pa no vi}, Ko~i}, Dragojevi}, Struwa{, Latinovi}, Grnovi}, Popovi} (Konak), Radulovi}, Matija{evi}, Ili}, \ur|evi}, Romi}. Gosti su bili ubedqiviji. Po ve li su na kon kor ne ra.U nastavku Crven~ani su udvostru~ili prednost i osiguraju

KRU[^I]:Mladost-Oyaci3:0, BA^KI GRA^AC: Borac - @AK (Sombor) 5:5, PRIGREVICA: Prigrevica-Hajduk(Stapar)0:2,SRPSKI MILETI]: Zadrugar - Stani{i} 2:0, KQAJI]EVO: Kordun Polet (Karavukovo) 8:0, BUKOVAC: Omladinac - Crvenka 1:2, RATKOVO: Radni~ki - Kula 1:2, BA^KI BRESTOVAC: BSK - Gani~ar(Ri|ica)5:4. 1.Stani{i} 24 18 3 3 62:30 57 2.Mladost(-1) 24 16 2 6 51:27 49 3.Prigrevica 24 13 5 6 38:24 44 4.Hajduk 24 12 4 8 53:42 40 5.Zadrugar 24 11 6 7 39:27 39 6.Kordun 24 10 5 9 50:35 35 7.Omladinac 24 10 5 9 47:38 35 8.Grani~ar 24 9 7 8 54:53 34 9.Crvenka 24 10 4 10 49:49 34 10.Borac 24 9 3 12 39:50 30 11.Polet 24 8 3 13 42:58 27 12.@AK 24 6 8 10 35:42 26 13.BSK 24 8 2 14 40:61 26 14.Kula 24 6 6 12 40:53 24 15.Oyaci(-1) 24 4 8 12 34:58 19 16.Radni~ki 24 4 5 15 33:61 17

Kozara - AFK 3:1 (2:0)

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

Potisje - Vinogradar 1:2 (1:1)

Omladinac - Crvenka 1:2 (0:1)

Potisje - Vinogradar 1:2, Krivaja-Baj{a1:1,Sloboda-Subotica3:2,Ba~ka-^oka1:2,^antavirProleter 0:1, Jadran - Tisa 5:2, Tavankut-Preporod0:1,Panonija -Wego{evo2:0 1.Baj{a 25 16 5 4 54:18 53 2.Proleter 25 16 3 6 53:23 51 3.Tavankut 25 14 5 6 41:27 47 4.Preporod 25 13 4 8 53:29 43 5.Wego{evo 25 13 6 6 36:35 42 6.Panonija 25 12 3 10 46:37 39 7.Vinogradar 25 12 2 11 47:37 38 8.Krivaja 25 10 4 11 41:30 34 9.Tisa 25 11 4 10 35:36 34 10.Ba~ka 25 11 3 11 38:43 33 11.^oka 25 10 3 12 31:47 33 12.Sloboda 25 10 3 12 37:55 33 13.^antavir 25 10 4 11 38:42 31 14.Jadran 25 10 1 14 44:46 31 15.Subotica 25 6 2 17 47:48 20 16.Potisje 25 2 4 19 17:76 10

BAJ[A: Rak 8, @emberi 7 (Z. Rekecki 7), Mar~eti} 7, Tanka 6 (^evaru{i} 6), ]eran 7, Budaji 6, R. Rekecki 7, Resanovi} 7, Duqahi 6 (Kova~ 6), Dra{kovi} 8, Bra{wo 8. Lider na tabeli je poveo u 70. minutu preko Z. Rekeckog iz brze akcije, da bi doma}ini tri minuta kasnije izjedna~ili preko A. Majki}a. U samom fini{u doma}in je imao je tri stopostotne {anse, Borenovi} je pogodio pre~ku a Lazi} i Pani} su bili neprecizni. S. St.

Jovanovi}posti`ejedinigolzaOmladinac

pobedu. Doma}ini su iz gu`ve postigli po~asni pogodak. J. D.

Borac - @AK 5:5 (3:4) BA^KI GRA^AC: Igrali{te Borca, gledalaca 60, sudija B. Marijanovi} (Sombor), strelci: Radakovi} u 29. ^ankovi} u 32. 36. (iz penala), 90. (iz penala), Smiqani} u 88. za Borac, Raci} u 4. Trivunovi} u 8. Kova~evi} u 22. Pustaji} u 26. Tubi} u 86. minutu za @AK. @uti kartoni: Smiqani}, Z. Joki}, G. Joki}, Radakovi} (Borac), Bulovi}, Raci} (@AK). BORAC: Vajagi} 6, Babi} 7 (Karaxi} 7), Z. Joki} 7, Jelisavac 7, Radakovi} 8, G. Joki} 7, Dautovi} 7, Pokrajac 7 (Kne`evi} 7), ^ankovi} 9, Mrdaq 7 (Jak{i} 7), Smiqani} 8. @AK: Kozlina 6, Ben~i} 7, Bulovi} 7, Jovanovi} 7, @ivkovi} 7, Sazdani} 7, Pustaji} 8, Raci} 7, Trivunovi} 8 (Primorac 7), Tubi} 8, Kova~evi} 7 (Jawi} -). Vi|ena je prava goleada, a posebno je interesantno to {to nije prima{ena ni jedna povoqna prilika. Najboqi pojedinac bio je trostruki strelac ^ankovi}. A. ^i~i}

Prigrevica - Hajduk 0:2 (0:0) PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 100, sudija Peri{i} (Srpski Mileti}), strelci: Jusufi u 78. i Stani} u 83. minutu. @uti kartoni: Keki} (Pigrevica), Perengi} (Hajduk). PRIGREVICA: Keki}, ^ovi}, Jakovqevi}, Meni~anin (Popovi}), Ba}anov, ]u}a, Kqaji} (Tesli}), R. Raki}, V. Raki}, Vladeti}, Griva. HAJDUK: Stojanovi}, Stani~kov, Miqu{, Perengi}, Na| (Jusufi), Mulali}, Lazi} (Milenkovi}), Mi{evi}, Lazendi} (Deli}), Stani}, Luki}. Bio je to susret dva razli~ita poluvremena. U prvom doma}i su bili boqi, me|utim pred protivni~kim golom bili su totalno neefikasni. U nastavku

kako je vreme odmicalo gosti su bili sve ubedqiviji i u fini{u sa dva pogotka zaslu`eno slavili. J. Dukat

BSK - Grani~ar 5:4 (4:3) BA^KI BRESTOVAC: Igrali{te BSK-a, gledalaca 80, sudija Mitrovi} (Oxaci), strelci: Vukovi} u 4. 10. i 89. Kne`evi} u 16. Kora} u 22. za BSK, a Dra~a u 17. Gwatovi} u 36. Pavi} u 45. (iz penala), Ne. Ko`ul u 90. minutu za Grani~ar. @uti kartoni: Kora}, Raja~i}, Radoj~i} (BSK), [veqo (Grani~ar). BSK: Raja~i} 7, Kne`evi} 8, Bo`i} 7 (Lon~ar 7), Bagi} 7, Milo{evi} 7, Resanovi} 7, Kora} 8 (Radoj~i} 7), Rajkovi} 7 (]ui} 7), Orsi} 7, Vukovi} 9, Stani} 8. GRANI^AR: Pavasovi} 6, Brala 7, Ni. Ko`ul 7, Dra~a 8, Lali} 7, Mom~ilovi} 7, Pavi} 7 (Andri} 7), Ne. Ko`ul 7, Kri~ka 7, Gwatovi} 8, [veqo 7 (Vidi} 7). Ubojiti Vukovi} nastavqa sa dobrim i efikasnim igrama. Sa tri postignuta pogotka prakti~no je re{io susret. A. ^i~i}

Kordun - Polet 8:0 (4:0) KQAJI]EVO: Igrali{te Korduna, gledalaca 200, sudija Vra~ar (Sombor), strelci: M. Cime{a u 4. Zori} u 11. Grujin u 14. Kne`evi} u 23. Pavlovi} u 56. Boca u 70. Rajkovi} u 78. i [u{ilovi} u 81. minutu (iz penala). KORDUN: Korolija, Kosanovi} (Boca), Pavlovi}, M. Cime{a, Mati}, Grujin, Stanojevi}, Zori}, Mar. Cime{a ([u{ilovi}), Stokrpa (Rajkovi}), Kne`evi}. POLET: Krsti}, Aleksi}, Milenkovi}, Radivojevi}, Bogdanovi}, Gal, Popovi}, Stanojkovi}, D. Bogdanovi}. Gosti su doputovali samo sa devet fudbalera. Poraz im je bio neminovan. Doma}i su sa lako}om postizali golove jedino je bila neizvesna razlika. J. D.


SPORT

dnevnik

utorak17.maj2011.

19

OP[TINSKALIGATITEL-@ABAQ

VOJVO\ANSKALIGA–ZAPAD

SilniTiteqani

Kom{ijskiderbiKlisanima

Titel-Ba~ka3:2(1:0) TITEL: Sportski centar, gledalaca 600, sudija: Ma`i} (Koviq), strelci: Hucki u 35. Jelin u 58. i Galetin u 73. za Titel, Sin. Trivunovi} u 87. i D. Trivunovi} u 90. minutu (iz penala) za Ba~ku. @uti kartoni: L. Paji}, Cetewi, Tot (Titel), N. Trivunovi}, Vujovi}, Todi} (Ba~ka). TITEL: \uri~i} 8, [oli} 8, Hucki 8, L. Paji} 8, Nastasi} 8, Galetin 8, Staji} 8 (Lo~ki 7), Jelin 9, Kuqa 8, M. Paji} 8 (Tot 7), Cetewi 8 ([u{a 7). BA^KA: Kalajxi} 6, ^ur~i} 5 (Markovi} -), Todi} 6, Radanovi} 6, Erdeqan 6, Sin. Trivunovi} 7, Leti} 5 (Ostojin -), Vujovi} 6, M. Trifunovi} 6, Jankovi} 6, D. Trifunovi} 6. U veoma lepoj atmosferi odigrali su dobru utakmicu Titel i Ba~ka. Od samog po~etka Titeqani su gospodarili terenom. Poveli su u 35. minutu kada je Hucki iskosa s 30 metara lobovao golmana Kalajxi}a. Drugi gol postigao je najboqi igra~ utakmice @ivan Jelin, iskosa sa leve strane pogodio je levi gorwi ugao iza Kalajxi}a. U 73. minutu Galetin je prevario dva gostuju}a igra~a i golmana i loptu poslao u mre`u. Do kraja susreta Titeqani propu{taju jo{ nekoliko prilika,a gosti su u fini{u smawili rezultat. @.Markovi}

Hajduk(^)-Mileti} 5:3(3:0) ^UR UG: Stadion Hajduka, gledalaca oko 50, sudija Kaba}

Borac-Crvenazvezda3:0(2:0)

^URUG: Hajduk - Mileti} (Mo{orin) 5:3, TITEL: Titel - Ba~ka (\ur|evo) 3:2, VILOVO: Obili} Jedinstvo (Gospo|inci) 3:0 (pf), GARDINOVCI: Hajduk - Sloga (Lok)1:1. 1.Ba~ka 2.Titel 3.Hajduk(^) 4.Mileti} 1.Jedinstvo 2.Obili} 3.Sloga 4.Hajduk(G)

Plej-of 17 17 17 17

13 12 10 8

17 17 17 17

8 4 3 3

0 2 2 1

4 3 5 8

57:24 35:17 46:24 29:31

39 38 32 25

1 8 2 11 4 10 2 12

28:29 24:40 21:52 14:34

25 14 13 11

Plej-aut

(\ur|evo), strelci: Majski u 1. R. Samolovac u 22. [ari} u 45. i 50. Sre}kov u 65. za Hajduk, a Bawac u 75. Kozarev u 85. Pavkov u 87. minutu za Mileti}. @uti kartoni: P. Samolovac, Davidovac (Hajduk), Nestorovi}, Kozarev (Mileti}). Crveni karton: P. Samolovac (Hajduk). HAJDUK: Kotlaja 6, Suvajac 6 (Simi~i} -), P. Samolovac 7, Stankovi} 6, Majski 6, Jockov 6, Davidovac 6, Sre}kov 5, R. Samolovac 7 v(Zec -), [ari} 8, Sankovi} 6 (Wegovan 6). MILETI]: Slavni} 6, Nestorovi} 6, P. Trivunovi} 6, N. Bagi} 6, S. Bagi} 6, D. Trivunovi} 7, Prugi} 6, Bawac 6, Kozarev 6, Pavkov 6, Li{i} 6. U obostrano otvorenoj igri ^uru`ani su ve} posle prvog dela igre stekli prednost i re{ili pitawe pobednika. P.Bundalo

MFLBA^KAPALANKA–PRVIRAZRED

Nigrubosti nepoma`u Budu}nost-Slavija1:2(1:1) GLO@AN: Igrali{te Budu}nosti, gledalac 100, sudija Kantar (Ba~ka Palanka), strelci: V. [tajfer u 17. za Budu}nost, Ni{i} u 41. (iz penala) i Kirti u 50. minutu za Slaviju. @uti kartoni: Jubi~i}, M. Hataqa, Horvat, @emberi (Budu}nost), Milec (Slavija). Crveni kartoni: Benka i Bu}ik (Budu}nost). BUDU]NOST: ^ipkar, Qubi~i}, Struhar (Kop~ok), V. [tajfer, Borovwak, Benka, Q. Hataqa (Bu}ik), Molnar, J. [tajfer, M. Hataqa (@emberi) Horvat, SLAVIJA: Plav{i}, Cimbaqevi}, Mrkowi}, Vuka{inovi} (Tir), Ni{i}, Pin}ir (Fabok), Hu|ec (Milec), Kotiv, Santra~, Kirti, Fej|i. Poku{ali su doma}ini na sve mogu}e na~ine, a ~esto puta i ne biraju}i sredstva da bi zaustavili protivni~ke igra~e, ali im to nije uspelo. Dodelio je sudija Kantar doma}im igra~ima ~etiri `uta i dva crvena kartona da bi utakmicu doveo do kraja. Prvi su se radovali doma}i i to u 17. minutu kada su iskoristili veliku gre{ku odbranu gostiju i Vladimir [tajfer je savaladao Plav{i}a. Svoju veliku terensku inicijativu gosti su krunisali u 41. minutu kada je jedna odbrambeni igra~ doma}ih nepotrebno loptu zaustavio rukom u kaznenom prostoru, a dosu|en jedanaesterac Ni{i} pretvorio u gol. U 50. minutu Fej|i je pobegao po levoj strani, uposlio Kirtija koji iz blizine poslao loptu iza le|a golmana ^ipkara. J.[uster

Borac-Kara|or|evo 2:0(1:0) OBROVAC: Stadion Borca, gledalaca 100, sudija U. Malinovi} (Ba~ka Palanka), strelci: Vranac u 15. i Stani{i} u 68. minutu. @uti kartoni: G. Trkuqa, Dra{ko, Powevi}, Vranac (Borac), Jovin, Ivanovi} (Kara|or|evo). BORAC: \uki} 8, Maksimovi} 7, Popadi} 7, Powevi} 8, Vranac 9, G. Trkuqa 7, Manovi} 7, Gaji} 7 (J. Trkuqa -), Popo-

DESPOTOVO:Ba~ka–Vojvodina (Tovari{evo) 1:1, PARAGE: Budu}nost – Krivaw (Selen~a) 4:1, MAGLI]: Magli} – Krila Krajine (Ba~kaPalanka)3:3,OBROVAC:Borac – Kara|or|evo (Kara|or|evo) 2:0,GLO@AN:Budu}nost–Slavija (Pivnice) 1:2, NOVA GAJDOBRA: Soko–Slavija(Bo|ani)6:1. 1.Slavija(P) 19 15 4 0 49:10 49 2.Borac 19 11 4 4 43:23 37 3.Soko 19 12 1 6 33:20 37 4.K.Krajine 19 9 6 4 37:21 33 5.Vojvodina 19 9 5 5 41:23 32 6.Budu}.(P) 19 7 4 8 37:35 25 7.Budu}.(G) 19 6 4 9 27:31 22 8.Magli} 19 5 5 9 29:39 20 9.Ba~ka 19 6 2 11 17:33 20 10.Krivaw 19 4 3 12 23:42 15 11.Kara|.(-1) 19 4 4 11 20:44 15 12.Slavija(B) 19 3 4 12 22:58 13

vi} 7, Stani{i} 8, Dra{ko 7 (Rami} -). KARA\OR\EVO: Petkovi} 7, Pro{i} 7, Jawatov 7, Niki} 7, Jovin 7, Kova~evi} 7, Pelemi{ 6, Ivanovi} 6, Popadi} 6, Kalaba 7, Stojisavqevi} 6 (Maksimovi} -). Igra~i Borca su te`e nego {to se o~ekivalo do{li do pobede, jer su igra~i Kara|or|eva.Prvo su gosti u 10. minutu iznudili jedanaesterac koga je izveo levo krilo gostiju Stojisavqevi}, a golman Borca Marko \uki} izvanredno odbranio. Najlep{i trenutak na utakmici desio se u 15. minutu kada je iskusni igra~ Borca Pero Vranac skinuo pau~inu golmana Kara|or|eva Milana Petkovi}a. Mladi Vladimir Stani{i} je posle solo prodora postigao i drugi gol za Borac. B.Gaji}

MFLBA^KAPALANKA –DRUGIRAZRED PLAVNA:Sloga–Borac(Vizi}) 0:3, MALI BA^: Mladost – Na{a zvezda (Silba{) 3:0, BA^KO NOVO SELO: Ba~ki Hajduk – Ne{tin (Ne{tin) 3:0, KULPIN: Kulpin – Labudwa~a(Vajska)6:0. 1.Kulpin 14 12 1 1 52:13 37 2.Na{azvezda 14 8 2 4 30:19 26 3.Mladost 14 7 1 6 26:34 22 4.Ne{tin 14 6 1 7 19:20 19 5.B.Hajduk(-1) 14 5 2 7 28:23 16 6.Borac(-1) 14 5 2 7 30:29 16 7.Sloga 14 5 1 8 24:45 16 8.Labuwa~a 14 2 2 10 18:44 8

NOVI SAD: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija Papi{ta ([id), strelci: Nikoli} u 1. (iz penala), Bubawa u 20. i

pane su ve} u 21. minutu kada su alasi poveli sa 2:0. Prvo je \or|e Luki} strahovitim {utem sa desetak metara primorao

\urikin interveni{e ispred igra~a Borca

Romi} u 56. minutu. @uti kartoni: [uwka (Borac), Uzelac, Gordani} (Crvena zvezda). BORAC: @eravi} 7, Ili} 7 (Vazovi} -), Dobriwac 7, Bubawa 8, B. Ja{ovi} 8, Kukoq 8, [uwka 7 (Vu~kovi} 7), Sedlar 8, Nikoli} 8, Srdi} 8, Romi} 8 (Miri} -). CRVENAZVEZDA: \urikin 7, Celin 6, Peji} 6 ([egrt 6), Uzelac 6, Avakumovi} 6, Ra|en 6 (Mora~a 6), Beki} - (Radovanovi} 6), Ra{iovan 7, \or|evi} 6, @ivkovi} 6, Gordani} 6. Lider je u svim elementima u derbiju nadvisio kom{ije. Sigurno je kona~nom rezultatu kumovalo i rano vo|stvo, jer su momci trenera Novakovi}a ve} u 1. minutu stigli do prednosti. Pokretqivi Srdi} probio je po desnoj strani. U srcu {esnaesterca prona{ao Nikoli}a, a Gordani} je skrivio najstro`u kaznu. Siguran sa bele ta~ke bio je kapiten Borca. Ve} u 20. minutu novi gol, korner je izveo Kukoq, a najboqi akter utakmice Bubawa na prvoj stativi nadvisio je ~uvare i \urikin je ponovo savladan. U nastavku je odli~ni Romi} nakon prodora Bubawe i dodavawa Nikoli}a na{ao se ispred \urikina i povisio rezultat.Odli~ni golman \urikin je u nekoliko navrata odli~nim odbranama spre~io najgore. D.Ivani}

Dunav–Polet 3:1(2:0) STARI BANOVCI: Stadion pod Bairom, gledalaca 250, sudija Mandi} (Novi Sad). Strelci: \. Luki} u 8, Filipovi} u 21. i Ka~ar u 70. za Dunav, Svrkota u 62. minutu za Polet. @uti kartoni: A{}eri}, Ka~ar (Dunav), Rako~evi}, V. Dobrojevi} (Polet). DUNAV: Lakovi} 7, Skopqak 7, \. Luki} 8, Kalaba 7, Grba~i} 7, Ti{ma 7 (Ka~ar 8), Filipovi} 7 (G. Luki} 7), A{}eri} 7, Vidakovi} 7 (D. Luki} 7), Aleksi} 7, Jerkovi} 7. POLET: @ivkovi} 7, Rako~evi} 6, V.Dobrojevi} 7, [egan 6, B. Dobrojevi} 6, Isajlovi} 6, Malacko 7, Svrkota 7, Josovi} 6 (Maksimovi} 6), Jovanovi} 7, Furtula 7. Nade gostiju iz Sivca da mogu ne{to u~ine pod Bairom poko-

@ivkovi}a da izvadi loptu iz svoje mre`e. Isti igra~ bio je u ulozi asistenta, kada je Filipovi} pretvorio {ansu u gol udarcem glavom. G.Kova~i}

SlogaRadni~ki– Radni~ki(SM)2:3(1:1)

Savi} (Indeks), Beli}, Ma~i`enski, @ivojinov (Obili}). INDEKS: Buzaxija 7, Staki} 7, Kragovi} 7, Savi} 7, Salkai 7, D. Powevi} 7, Jovovi} 7 (Valan 7), Nedi} 7 (Kolar), Te{anovi} 7 (\orovi} 7), Guberini} 7, Vujanovi} 7. OBILI]: Suba{i} 6, An|i} 6 (Stojanovi} 6), Beli} 6 (N. Kobilarov 6), Ili} 6, Radi} 7, Alargi} 5, @uti} 7 (Krsti}), Ma~i`enski 7, Osmaji} 5, @ivojinov 6, Vukasovi} 6. Gosti su bili ravnopravni u prvom delu. Jednu priliku za Indeks u prvom delu, Vujanovi} nije iskoristio. Jovovi} je prvi gol postigao u 45. minutu, iz gu`ve u {esnaestercu, a posle prekida na ivici {esnaesterca, koji je potpuno nepotrebno napravila odbrana gostiju. Drugi gol postigao je kapiten doma}ih Nedi} u 78. minutu iz penala, nakon {to je posle solo prodora u kaznenom prostoru sru{en Guberini}. M.Kova~evi}

Mladost(T)Radni~ki(I)7:1(2:0)

ERDEVIK: Stadion Sloge Radni~ki, gledalaca 150, sudija Qubinkovi} (Ruma). Strelci: Bojani} u 11. (iz penala) i Stevi} (autogol) u 69. za Slogu Radni~ki, Skorupan u 43. i 87. i Vasiqevi} u 83. za Radni~ki. @uti kartoni: Aperli}, Miqkovi}, Jovanovi} (Slloga Radni~ki), Ninkovi}, Stevi}, Bosan~i} (Radni~ki). SLOGA RADNI^KI: Davidovi} 7, ^obanovi} 7, Jovanovi} 7, Simiki} 7, Aperli} 7, Pendo 7, Bojani} 7, \or|evi} 7, Ivkovi} 7 (Miqkovi} 6), Pova`an 7 (Lepiwica 6), Mi{}evi} 7 (Vasi} 6). RADNI^KI: [ivoqicki 7, Stevi} 7, Pavlovi} 7 (Mili~evi} 6), Bosan~i} 7, Miji} 7, Ninkovi} 7, \ur|evi} 7 (Proki} 7), Cvjeti} 7, Vasiqevi} 7, Skorupan 8, @ivanovi} 7 (Risti} 6). Dva ravnopravna rivala `elela su u lepoj i interesantnoj igri da osvoje sva tri boda. Gosti su to uspeli u fini{u me~a kada su iskoristili dve po~etni~ke gre{ke doma}e odbrane. Erdevi~ani su poveli ve} u 11. minugtu iz penala, koji je skrivio golman gostiju [ivoqicki. U samom fini{u prvog dela izvrsni Skorupan je izjedna~io. Doma}i su poveli sa 2:1, a gosti su u fini{u me~a preokrenuli rezultat. K.Vig

TURIJA: Stadion Mladosti, gledalaca 250, sudija Radi} (Novi Sad), strelci:Jandri} 21. 46.]uk u 41. 83. 85, Jovanovi} 57. (autogol) i [ija~i} 89. za Mladost, a Marinkovi} 90. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Beri}, S. Stankov, ]uk i Vinkovi} (Mladost) i Borojevi} i Vidanovi} (Radni~ki). Crveni karton: Kerleta (Radni~ki). MLADOST: Meduri} - (Om~ikus -) , [ija~i} 7, Stankov M. 7, Dudvarski 7, Vinkovi} 7, Beri} 7 (Kerkez 7), S. Stankov 7, Kozomora 8, ]uk 8, Bojovi} 8, Jandri} 8 (Vidakovi} 7). RADNI^KI: Vidanovi} 6, Braci} 6 (Ko{prdi} 6), Jovanovi} 6, Ninkovi} 6, Kerleta 6, Bojovi} 6, \okanovi} 6 (Jawi}), Borojevi}, Stankovi} 6, Marinkovi} 7, Mati} 6 (Urban 6). Mlada i poletna ekipa Radni~kog nije uspela da odoli iskusnoj, nadahnutoj i za osvajawe bodova motivisanoj ekipi Mladost. Po~elo je `estokim napadima doma}ih: Jandri}, Bojovi}, ]uk, Stankov S. i Kozomora neprekidno kidi{u ka golu gostiju i stvaraju izgledne prilike od kojih jednu nakon kornera Bojovi}a odli~nim {utem glavom u gol pretvara mladi Jandri}. U drugom delu Tjurnici su bili znatno boqi. Sv.Srdanov

Indeks-Obili} 2:0(1:0)

Jugovi}-Budu}nost 2:0(0:0)

NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca oko 150, sudija: Grozdani} (Ogar). Strelci: Jovovi} u 45. i Nedi} u 78. minutu (iz penala). @uti kartoni: Staki},

KA]: Sportski centar „Siget”, gledalaca 200, sudija Markovi} (Stara Pazova), strelci: Ze~evi} u 67. Terzi} u 83. minutu. @uti kartoni: @ivanov, Su-

BA^KA PALANKA: Ba~ka – Prvi maj2:0,ERDEVIK:SlogaRadni~ki –Radni~ki(SM)2:3,KA]:Jugovi}– Budu}nost 2:0, FUTOG: Metalac AV–Omladinac3:2,TURIJA:Mladost – Radni~ki(I) 7:1, NOVI SAD: Borac – Crvena zvezda 3:0, Indeks – Obili} 2:0, STARI BANOVCI:Dunav–Polet3:1. 1.Borac 26 19 4 3 67:34 61 2.Dunav 26 18 3 5 61:21 57 3.Indeks 26 16 5 5 34:22 53 4.Ba~ka 26 14 5 7 38:25 47 5.Cr.zvezda 26 14 4 8 38:31 46 6.Obili} 26 10 7 9 39:29 37 7.Radni~.(SM)26 12 0 14 51:47 36 8.Polet 26 11 3 12 39:27 36 9.Budu}nost 26 8 10 8 34:32 34 10.Prvimaj 26 10 4 12 30:31 34 11.Mladost(T) 26 7 12 7 38:42 33 12.Omladinac 26 8 8 10 46:49 32 13.Sl.Rad.(-1) 26 9 4 13 42:44 30 14.Jugovi} 26 8 3 15 33:50 27 15.Metal.AV 26 3 6 17 23:65 15 16.Radn.(I)(-3)26 0 4 22 16:70 1

kara (Jugovi}), Pu|a (Budu}nost). JUGOVI]: Peceli} 8, Antuni} 7, Nikoli} 7, Grozdi} 7, S. Laki} 7 (Kqaji} 7), Ze~evi} 8, Sukara 7, Plav{i} 7, \uri} 7 (Terzi} 7), Bla`i} 7, @ivanov 7 (\eki} -). BUDU]NOST: Lugowa 7, Novak 6, Bubuq 6, Majki} 6, Pu|a 7, Bubalo 6 (Vejinovi} 7), Grbi} 7, Mari} 6, Baji} 6 (Kopawa -), Karanovi} 7. Ka}ani su osvojili tri dragocena boda u borbi za opstanak. Ina~e utakmica je re{ena u drugom poluvremenu iz dva kontranapada. Doma}ine je u vo|stvo doveo Ze~evi} u 67. minutu, da bi u 83. minutu Terzi} postavio kona~an rezultat. M.Grbi}

Ba~ka-Prvimaj 2:0(0:0) BA^KAPALANKA: Stadion „Slavko Maletin – Vava’’. Gledlaaca oko 200. Sudija: Malixan (Novi Sad). Strelci: Duki} u 68. (iz jedanaesterca) i Sekeru{ u 80. minutu. @uti kartoni: Vigwevi}, Jevti} (Ba~ka), Jovanovi} (Prvi maj). BA^KA: \urkovi} 7, Vigwevi} 7, Jevti} 8, Kajgani} 7 (Stojni} 8), Zelin~evi} 8, Bjelo{ 7 (Srdi} 7), Kozomora 8, Zec 7, Peci} 7 (Sekeru{ 8), Duki} 8, Ninkovi} 7. PRVIMAJ: Deli} 7, Markovi} 6 (Mihajlovi} -), Milo{evi} 7, An|i} 6 (Radi{i} -), ]ori} 7, Coki} 7, Sikirica 6, Jovanovi} 6, Novakovi} 7, ^upeqi} 7, Je` 6 (Kordolup 6). Nakon prvog poluvremena u kome su mre`e mirovale, u drugom poluvremenu gledaoci su imali priliku da vide dva gola. Sredinom drugog dela igre je u jednoj kontri Ba~ke u {esnaestercu gostiju nepropisno oboren ‘rezervista \or|e Stojni}. Glavni arbitar je bez dvoumqewa pokazao na belu ta~ku, a siguran egzekutor najstro`e kazne za doma}ine je bio Dane Duki}. Desetak minuta kasnije u jo{ jednoj kontri doma}ih Milan Kozomora je odli~no pro{ao po levoj strani, u{ao u kazneni prostor i uputio upotrebqivu loptu pred sami gol. Marko Sekeru{ je na drugoj stativi samo rutinski zatresao praznu mre`u. J.Jovanovi}

KVALITETNELIGEMLA\IHKATEGORIJA Pioniri

Kadeti

Omladinci

Vojvodina - Hajduk (odlo`eno), Spartak ZV - Ba~ka 1901 1:0, Radni~ki - In|ija 0:3, Ba~ka Topola Crvenka 3:2, Radni~ki (SM) - Vr{ac1:5,NoviSad-Be~ej5:1,Mladost-Dinamo0:3,Kikinda-Banat 1:1,Radni~ki(S)-^SKPivara0:3. 1.Dinamo 27 23 1 3 89:22 70 2.Vojvodina 25 23 0 2 125:6 69 3.^SKPivara27 22 1 4 94:28 67 4.SpartakZV 27 18 6 3 63:22 60 5.Banat 27 17 5 5 66:31 56 6.NoviSad 27 16 3 8 66:40 51 7.Rad.(S) 27 13 4 10 62:54 43 8.Hajduk 26 11 4 11 49:44 37 9.In|ija 26 11 3 12 50:38 36 10.Vr{ac 27 9 6 12 28:41 33 11.Crvenka 27 10 2 15 51:70 32 12.Kikinda 27 9 4 14 41:67 31 13.Ba~ka(S)(-1)27 7 4 16 24:75 24 14.B.Topola 26 6 2 18 21:66 20 15.BBRad.(-1) 26 5 3 18 30:70 17 16.Rad.(SM) 27 5 2 20 31:76 17 17.Be~ej 27 5 2 20 33:11317 18.Mladost 27 3 2 22 10:70 11

Vojvodina - Hajduk (odlo`eno), Spartak ZV - Ba~ka 1901 2:1, BB Radni~ki-In|ija1:2,Ba~kaTopola - Crvenka 4:2, Radni~ki (SM) - Vr{ac2:2,NoviSad-Be~ej1:2,Mladost-Dinamo3:2,Kikinda-Banat 3:1,Radni~ki(S)-^SKPivara0:2. 1.^SKPivar. 27 21 3 3 82:24 66 2.Vojvodina 25 21 3 1 76:22 66 3.NoviSad 27 17 4 6 54:22 55 4.Banat 27 16 6 5 62:29 54 5.SpartakZV 27 16 4 7 78:30 52 6.Hajduk(-1) 26 15 6 5 62:24 50 7.Crvenka 27 13 3 11 39:47 42 8.Be~ej(-1) 27 12 4 11 51:55 39 9.Radni~.(S) 27 9 5 13 35:38 32 10.Vr{ac 27 9 5 13 36:55 32 11.Kikinda 27 8 8 11 41:48 31 12.B.Topola 26 8 6 12 29:44 30 13.Ba~ka1901 27 6 6 15 30:47 24 14.Rad.(SM)(-1)27 6 7 14 36:63 24 15.Mladost 27 5 8 14 34:63 23 16.In|ija 26 4 9 13 21:41 21 17.Dinamo 27 2 7 18 21:71 13 18.BBRad.(-3) 26 3 4 19 18:82 10

In|ija-Ba~ka Topola 4:2, Dow i Srem Novi Sad 1:3, Indeks - Srem 1:1, Slav ija Radn i~k i (S) 3:2,BBRadni~ki - Radn i~k i (NP) 0:1, Proleter - Kikinda 3:0 (pf). Slobodni su bili Omladinaci^SKPivara. 1.In|ija 21 17 3 1 65:19 54 2.NoviSad 21 17 2 3 59:14 53 3.^SKPivar. 22 14 4 4 53:24 46 4.Slavija 22 14 1 7 44:36 43 5.Rad.(NP)(-1) 22 11 2 9 31:27 34 6.Proleter 22 8 7 7 26:19 31 7.Srem 22 10 1 11 37:36 31 8.Rad.(S) 22 10 1 11 46:46 31 9.BBRad. 22 8 3 11 36:45 27 10.Omladinac 21 6 2 1 26::45 20 11.Kikinda(-2)22 6 1 15 25:54 17 12.D.Srem 21 5 2 14 18:49 17 13.Indeks 21 2 2 17 11:54 8


20

sport

utorak17.maj2011.

PODRU^NALIGAZREWANIN

MFLBE^EJ-VRBAS-SRBOBRAN

Nespretnigolmani

Ivani{evi} proma{iopenal

KUPNATERITORIJIFSV

DowiSrem uSenti

U prostorijama FS Vojvodine izvu~eni su parovi ~etvrtfinala kupa FSS na teritoriji FSV u kome }e se 25. maja od 17 ~asova sastati- SENTA: Senta - Dowi Srem, TEMERIN: Sloga - Jedinstvo (Banatsko Kara|or|evo), KIKINDA: Kikinda Radni~ki (Bajmok), NOVA PAZOVA: Radni~ki - Dunav (Stari Banovci). Izvu~eni su mogu}i parovi polufinala koji }e se odigrati 1. juna od 17 ~asova a sastali bi se pobednici utakmice Kikinda - Radni~ki protiv pobednika me~a Radni~ki (NP) - Dunav, odnosno pobednik utakmice Senta - Dowi Srem sa boqim iz susreta Sloga - Jedinstvo. Doma}ini polufinalnih utakmica naknadno }e se odrediti. M.P.

GRADSKALIGA ZREWANIN ZREWANIN:OFKGradnulica-Naftagas(Boka)0:0,ZREWANIN:Gradnulica Be~kerek - Radni~ki (Ja{a Tomi}) 1:0,^ENTA:Banat-Lehel(Mu`qa)1:2, E^KA: Jedinstvo - Radni~ki (Sutjeska) 0:2. 1.Naftagas 10 2.Gradnulica 10 3.Lehel 10 4.Rad.(S) 10 5.Rad.(JT) 10 6.Gr.Be~kerek 10 7.Jedinstvo 10 8.Banat 10

8 5 5 5 4 3 2 1

1 3 3 1 2 1 1 2

1 2 2 4 4 6 7 7

24:11 17:4 17:12 12:10 15:11 8:25 11:17 10:24

25 18 18 16 14 10 7 5

MFL@ITI[TE -NOVACRWA ^ESTEREG:Napredak-Terekve{(Hetin) nije igrano, NOVA CRWA: Roham Borac(Aleksandrovo)1:2,ME\A:Proleter - Olimpija (Torda) 4:0, SRPSKI ITABEJ: 1. oktobar - Polet (Banatsko Vi{wi}evo). 1.Borac 17 2.Napredak(-3) 16 3.Proleter(-1) 17 4.Roham 17 5.1.oktobar 17 6.Polet 17 7.Olimpija 17 8.Terekve{ 16

15 11 10 8 6 4 2 2

1 1 3 2 3 7 2 7 2 9 1 12 3 12 3 11

82:6 65:16 40:31 40:31 33:46 27:53 18:57 18:72

46 33 32 26 20 13 9 9

CRVENACRKVA:Vojvodina-Vitorul (Stra`a)3:5,GUDURICA:VinogradarPartizan (Kajtasovo) 5:0, ZAGAJICA: Omladinac - Jedinstvo (Ore{ac) 3:1, slobodnajebilaPobedaizParte. 11 11 10 10 10 10 10

9 7 6 5 3 3 1

1 1 1 0 1 0 0

1 3 3 5 6 7 9

36:6 22:12 22:20 19:19 12:23 13:21 7:30

28 22 19 15 10 9 3

MFLKIKINDA -NOVIBE^EJ KIKINDA:@AK-Borac(I|o{)1:2, BA[AID:Vojvodina-2.oktobar(Kumane) 3:3, BO^AR: Jedinstvo - Napredak (BanatskaTopola)1:1. 1.Borac 2.Vojvodina 3.Napredak 4.@AK(-1) 5.2.oktobar 6.Jedinstvo

16 16 16 16 16 16

9 8 6 6 4 3

4 5 2 3 6 4

3 3 8 7 6 9

35:23 38:25 27:29 25:29 34:32 31:52

31 29 20 20 18 13

MFLALIBUNAR -PLANDI[TE VELIKIGAJ:Agrobanat-Banat1:3, MILETI]EVO:Grani~ar-Jano{ik6:0, KUPINIK: Krajina- Bratstvo Unirea 3:0, BANATSKI SOKOLAC: Solunac Napredak 6:3, Vojvodina je bila slobodna. 1.Solunac 2.Jano{ik 3.Grani~ar 4.Krajina 5.Agrobanat 6.Napredak 7.Vojvodina 8.Banat 9.BratstvoU.

15 13 14 12 14 10 14 9 14 7 14 6 14 3 15 2 14 1

1 1 0 2 1 3 0 5 0 7 0 8 0 11 0 13 0 13

50:17 40:20 48:17 37:28 32:40 32:35 16:35 11:40 5:39

OFKKlek-Mladost(L)1:1(0:0) KLEK: Igrali{te „\. Vu~urevi}”, gledalaca 100. sudija Karaka{ (Ravni Topolovac), strelci: Ili} u 73. za OFK Klek, Valovec u 75. minutu za Mladost. @uti kartoni: Ili}, Ninkovi} (OFK Klek), Kandi}, Brkqa (Mladost). Crveni kar ton: Do lo gu {in (OFK Klek). OFK KLEK: Kurte{an 6, Stanojevi} 7, Dologu{in 7, ^ubra 6, Ili} 7, Rodean 7, Cerovi} 6 (Milenkovi} -), No`ini} 6, \oki} 6 (Stevi} -), Perovi} 8, Ninkovi} 7. MLADOST: Kandi} 6, Grubor 6, Deli} 6, Titin 6, Buka 7, Brkqa 6, Mi~evi} 7, Stani} 6 (\uri} -), Mi{i} 6 (Valovec 7), Mati} 6, Nini} 7. Bo qa igra Kle ~a na ali bez re a li za ci je. U 73. mi nu tu gol man Kan di} je is pu stio lop tu {to je ve {to is ko ri stio Ili} i do neo pred nost do ma }i ni ma. A sa mo dva mi nu ta ka sni je gol man do ma }ih Kur te {an je ne spret no in ter ve ni sao lop ta je sti gla do Va lo ve ca ko ji je le pim {u tem po go dio ra {qe za iz jed na ~e we.

Crvenazvezda -Naftagas3:1(1:1) RUS KO SEL O: Sta dion Crvene zvezde, gledalaca 100, sudija Vaskovi} (Novi Be~ej), stelci: ^eki} u 22. Kne`evi} u 80. i Marijanovi} u 87. za Crvenu zvezdu, a ^eti} u 45. mi nu tu za Na pre dak. @u ti kartoni: Novakovi} (Crvena zvezda), Bjeli} (Naftagas). CRVENA ZVEZDA: ]iri}, ^eki}, N. Mudrini}, Kne`evi} (Marijanovi}), Bilbija, Novakovi}, Mujki}, [erbexija (Klasni}), \ori} (Ili}), Cvijan, M. Mudrini}. NAF TA GAS: @iv ko vi}, Bje li}, Pa ra wi, Gra bun xi ja, To pa lov, Man di}, Da bi}, Ga lin, ^e ti}, Ra ca, Mi {~e vi}.

U prvom delu gosti su donekle parirali raspolo`enim doma}inima. U nastavku gost iz Ele mi ra je bio nad i gran.Treba ista}i da su fudbaleri Crvene zvezde stigli do trijumfa zahvaquju}i raspolo`enim odbambenim igra~ima ^eki}u, Kne`evi}u i Marijanovi}u koji su bili efikasni. M.Ra~i}

Krajina-Polet 3:1(3:0) KRAJI[NIK: Igrali{te Karjine, gledalaca 100, sudija Ke si} (Zre wa nin), strel ci: @. Karanovi} u 12. N. Karanovi} u 19. \. Novakovi} u 39. za Krajinu, a Angelovski u 89. minutu za Polet. KRAJINA: Rodi} -, M. Novakovi} 6, Kosanovi} 6 (Triki} 6), Zori} 7, Tawga 7, Stojisavqevi} 8 (Bogunovi} -), \. Novakovi} 6, @. Karanovi} 8, N. Karanovi} 7, Bjeleti} 6 (Kova~evi} 6), Vigwevi} 6. POLET: \ur|ev 6, [ibul 6, D. Biki} 6, V. Biki} 6, ^uda nov 6, Ja wi} 6, Ca ri} 7 (Majstorovi} -), Sabo 6 (^ubrilo -), Angelovski 7, Jeli~i} 6, Tubin 7.

Mladost(BD) -Crvenazvezda(VS) 6:4(4:1) BAN ATS KI DES POT OVAC: Igrali{te „S.D. Mladost”, gle da la ca 150, su di ja Kozina (Zrewanin), strelci: F. Krivo{ija u 16. 31. 80. Gaborov u 26. 27. i 48. za Mladost, D. Popovi} u 17. (iz penala), Kosti} u 52. i 81. Jovanovi} u 54. minutu za Crvenu zvezdu. MLA DOST: S. Pi va~ 7, Roksi} 7, Milosavqevi} 7, Topalovi} 7, B. Piva~ 7, ]ulum 7, Avramovi} 7, Mijatovi} 7, Martinovi} 7 (O. Krivo{ija ), F. Krivo{ija 8, Gaborov 8.

Proleter-Napredak1:0(1:0)

RUSKO SELO: Crvena zvezda Naftagas (Elemir) 3:1, KNI]ANIN: Potisje-Vojvodina(Perlez)2:2,BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo Delija(Mokrin)6:0,@ITI[TE:Begej - Borac (Zrewanin) 1:1, KLEK: OFK Klek - Mladost (Luki}evo) 1:1, MELENCI:Rusanda-Bile}anin(Se~aw) 0:0, KRAJI[NIK: Krajina - Polet (Nakovo) 3:1, BANATSKI DESPOTOVAC:Mladost-Crvenazvezda(VojvodaStepa)6:4. 1.Jedinstvo 25 2.Krajina 25 3.Naftagas 25 4. C.Z.(RS)(-1)25 5.Potisje 25 6.Vojvodina 25 7.Bile}anin 25 8.Begej 25 9.Mladost(L) 25 10.Borac 25 11.Mladost(BD) 25 12.C.zvezda(VS) 25 13.Rusanda 25 14.OFKKlek 25 15.Delija 25 16.Polet 25

24 14 13 12 11 10 11 10 10 10 11 9 9 8 6 2

1 0 3 8 5 7 4 9 5 9 7 8 4 10 5 10 4 11 4 11 0 14 5 11 5 11 3 14 4 15 1 22

85:10 51:33 33:31 36:31 58:50 39:35 50:48 46:34 45:36 34:43 38:53 53:57 44:48 45:57 28:66 25:80

73 45 44 39 38 37 37 35 34 34 33 32 32 27 22 7

CRVENA ZVEZDA: Pavkovi} 6, Ceko 7, Eremi} 7, \. Popovi} 7, Krivoku}a 7, Kosti} 7, Vujovi} 6, Jovanovi} 7, D. Popovi} 7, Gajinov 6, Medan 6.

Rusanda -Bile}anin0:0

MEL ENC I: Igra li {te kraj Bawe, gledalaca 100, sudija Krsti} (Zrewanin). @uti kartoni: Eremi}, [kondri} (Rusanda), Lazi}, N. Varadinac (Bile}anin). RUSANDA: Popov 7, Lon~arski 6 (\uri} -), Eremi} 6, [kondri} 6, [argin 6, Mi{kovi} 7, Marinac 6, Stojkov 6, Mi li vo jev 7, Ra di {i} 6, Cveti} 6. BILE]ANIN: P. Varadinac 7, Dragi} 6, Br~i} 6, Papi} 7, Darko Pjetlovi} - (Milo{evi} 6), Lazi} 6, Dragan Pjetlovi} 6, Gruba~i} 5 (D. Uqarevi} 6), N. Uqarevi} 6, Vu~kovi} 7, N. Varadinac 6. Pripremio: S.M.Petrovi}

OP[TINSKALIGA–SREMSKAMITROVICA(PRVIRAZRED)

Sre}niMartin~ani

OFLVR[AC -BELACRKVA

1.Vinogradar 2.Vitorul 3.Vojvodina 4.Omladinac 5.Pobeda 6.Jedinstvo 7.Partizan

dnevnik

40 36 31 27 21 9 9 6 3

Fru{kogorac–Borac(M)1:2(1:1)

MAN\ELOS: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 200, sudija Manojlovi} (Sremska Mitrovoica).Strelci: Malba{i} u 39. za Fru{kogorac, a Dobrota u 29. i 90. minutu za Borac.@uti kartoni: Ko~i}, Vuka{in Trni}(Fru{kogorac). FRU[KOGORAC: D. Grabi} 6, ^amprag 6(Vojislav Trni} 7), Vuka{in Trni} 7, \ori} 7, S. Vukojevi} 7, Ko~i} 7 (B.Vukojevi} 6), Stoj~i} 7, Savanovi} 7 (Momir Maslari} 6), Malba{i} 7, Milan Maslari} 7, Todi} 7. BORAC: Jandri} 8, Alimpi} 7, Gu`vi} 6, Stanki} 8, V.Male{evi} 7, Mati} 6, [ar~evi} 6(Lemaji}), Jankovi} 7 (Joveli} 6), M. Male{evi} 5, Obrenovi} 6, Dobrota 8. Sudija Manojlovi} nije se proslavio u Man|elosu.Gre{io je, i pomalo, o{tetio obe ekipe. A, Martin~ani sre}no ostvarili pobedu. S.Roqi}

Grani~ar(K)–Sloga(^) 1:2(1:1) KUZMIN: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 100, sudija Samac(Sremska Mitrovica).Strelci: Danilovi} u 44. za Grani~ar, Petkovi} u 27.i Juri{i} u 80. minutu za Slogu. @uti kartoni: Poli}, Danilovi}, Simi}(Grani~ar), Sekuli}, Juri{i} (Sloga). GRANI^AR: Stevi} 5, Stefanovi} 6, Bosanac 6, Pe~enica 7 (Ze~evi} ), Simi} 5, Veselinovi} 6, Danilovi} 6, Makivi} 6 (Simi}), Radulovi} 5, Vasili} 5, Poli} 5. SLOGA: \oki} 7, Antoni} 6(A}imovi} 6), Vetmi} 6, Bojani} 7, Draganovi} 6(^orak 6),

Bogosavqe vi} 6, Majstorovi} 7, Kere{evi} 6 (Cvjeti} 6), Petkovi} 7, Sekuli} 6, Juri{i} 7. R.Papri}

Mitros–Zmaj0:0 SREMSKA MITROVICA: Igrali{te Mitrosa, gledalaca 32, sudija Duji} (Sremska Mitrovica). @uti karton: Simi}(Mitros). MITROS: Vukovi} 7, Radovanovi} 7, Babi} 7, Pani} 7, Krsti} 7, ]iri} 7, Markovi} 7(Tomi} 7), Mataruga 7, Tubi} 7(Alimanovi} 7), Simi} 7(Stanojevi} 7), Lazi} 7. ZMAJ: Savi} 8, D.Bugarski 7(Marko Vu~enovi} ), I.Bugarski 7( Vuga 7), @ivkovi} 7, R.Sretenovi} 7, Zackalicki 7, \uri} 7, Babi} 7, Mihajlo Vu~enovi} 7, A.Sretenovi} 7, Toji} 7. Na po~etku utakmice sudija Duji} nije svirao o~igledan penal za doma}ine. Golman gostiju Savi} faulirao je ]iri}a u svom kaznenom prostoru. S.Tomi}

Sremac–Borac(VR) 3:2(1:2) JARAK: Stadion Sremca, gledalaca 150, sudija Tre}akovi} (Sremska Mitrovica).Strelci: Petrovi} u 34. i 60. i S.Simovqevi} u 85. za Sremac, a Jovanovi} u 20. i 25. minutu za Borac. @uti kartoni: Plav{i}, Milinkovi}, N. Gvoka, S. Simovqevi} (Sremac), Jeli}, Nedi}, Kozomara)Borac).Crveni karton: J. Peri}(Borac). SREMAC: Jan~i} 6, N. Gvoka 6, M. Gvoka 6, Plav{i} 7, ^olakovi} – (Mocowa 6), Milinkovi} 6, M.Simovqevi} 6 (Cuki} 6),

KUZMIN:Grani~ar–Sloga(^)1:2, MAN\ELOS:Fru{kogorac–Borac(M) 1:2, JARAK: Sremac – Borac(VR) 3:2, SREMSKA MITROVICA: Mitros – Zmaj 0:0, SALA[ NO]AJSKI: Budu}nost–Sloboda6:0. 1.Borac(M) 16 14 1 1 54:13 43 2.Budu}nost 16 10 2 4 47:23 32 3.Sloga(^) 15 7 4 4 34:27 25 4.Zmaj 15 8 1 6 26:21 25 5.Fru{kogorac 16 7 2 7 17:36 23 6.Mitros 16 5 3 8 30:35 18 7.Grani~ar(-1) 16 5 3 8 18:29 17 8.Sremac(J) 16 4 3 9 32:43 15 9.Borac(VR) 16 4 1 11 33:52 13 10.Sloboda 16 3 4 9 23:48 13

Mari~i} 6 (@ivanovi} 6), S. Simovqevi} 6, Stanojevi} 8, Petrovi} 8. BORAC: Nikoli} 7, Nedi} 6, J. Peri} 6, Eri} 6, Mitrovi} 6, Kozomara 6, Cerovac 7, Kova~evi} 6, Jovanovi} 8, Tomi} 6, Jeli} 6. B.Gvoka

Budu}nost–Sloboda 6:0(3:0) SALA[ NO]AJSKI: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca 150, sudija Bojani} (^alma).Strelci: S.^upi} u 4, Pani} u 14, Luki} u 26. i 60, Karakli} u 66. i Rogo u 75. minutu, `uti karto ni:Lu ki}(Bu du} nost),Zmi ja nac(Sloboda). BUDU]NOST: Jefti} 8, Jesereti} 8, Mihajlovi} 8, Gruji} 8 (Karakli} 9), Bo`jakovi} 8, Luki} 9, Tufegxi} 8, S.^upi} 8, Pani} 9, Rogo 9 (Marakovi} 8), M. Petrovi} 8. SLOBODA: S. Popovi} 8, @egarac 6(Petrovi} ), A. Brkovi} 5, M. Popovi} 5, Nedeqkovi} 6, G. Malenkovi} 5, Milutinovi} 6, Lu~i} 5, Zmijanac 5, @. Brkovi} 7, M.Malenkovi} 5(Damjanovi} ). M.Simi}

RAVNO SELO: Igrali{te Proletera, sudija: Jerotijevi} (Vrbas), Strelci: Ne{kovi} u 28. minutu. @uti kartoni: Gotovac, Ne{kovi}, Jovanovi}, Dabi}, Plav{i} (Proleter), ^egar (Napredak). PROLETER: Puziga}a 8, Do{en 7 ([o{olovski 7), Toprek 7, Dabi} 7, Gruji} 7, Gotovac 7, Jovanovi} 7 (Plav{i}), Cvetanovi} 7, Ne{kovi} 8, Bogdanovi} 7, Koj~i} 7 NAPREDAK: Lakovi} 7, Kobiqski 6 ([u}ov 6), N. Rali} 6 , G. Rali} 6 , \isalov 6, ^egar 6, Te{anovi} 7, Ivani{evi} 7, Kobac – ([ajin 6), Novakovi} 5 (Kova~ev-), Bo{wakovi} 6. Posle po~etne inicijative gosti nisu realizovali nekoliko odli~nih akcija zahvaquju}i odli~nim odbranama Puziga}e, i nakon jednog kontranapada u 28. minutu brzonogi Ne{kovi} odli~nim {utem doveo je doma}ina u vo|stvo. Drugo poluvre-

KUCURA: Iskra - Sutjeska (Ba~ko DobroPoqe)2:2,BA^KOGRADI[TE: Vojvodina-Jedinstvo(Ba~koPetrovo Selo) 2:0, RAVNO SELO: Proleter – Napredak (Nadaq) 1:0, SRBOBRAN: MladostRadost–Mladost(Radi~evi})3:0(pf), slobodna je bila ekipa Budu}nosti(SavinoSelo). 1.Sutjeska 20 15 3 2 80:21 48 2.Budu}nost 20 15 1 4 58:34 46 3.Napredak 20 14 2 4 64:18 44 4.Iskra 21 11 2 8 48:34 35 5.Proleter 21 11 1 9 71:42 34 6.Vojvodina 20 7 3 10 33:40 24 7.Ml.Radost 20 7 2 11 31:48 23 8.Mladost 21 3 1 17 16:80 10 9.Jedinstvo 21 1 1 19 10:99 4

me gosti su dr`ali terensku inicijativu i u 58. minutu {ut Bo{wakovi}a rukama zaustavio je Jovanovi}, sudija Jerotijevi} je pokazao na belu ta~ku ali je Ivani{evi} pogodio samo pre~ku. Uprkos nastojawu gostiju da naprave preokret doma}in je uspeo da sa~uva prednost. R.\uri}

SOMBORSKAME\UOP[TINSKALIGA

Liderzaustavqen [ikara-Omladinac1:1(0:0) SOMBOR: Igrali{te [ikare, gledalaca 150, sudija [}epanovi} (Kula), strelci: Curni} u 90+2. za [ikaru, Seqakov u 72. minutu za Omladinac. @uti kartoni: Sekuli}, Curni}, Joka, Traj~evski, I`ipac ([ikara), Paji}, Sejakov, Miki} (Omladinac). [IKARA: Klatofir, Traj~evski (Devrwa), Joka, Nik{i}, [kori}, Budaji, Curni}, Sekuli} (Kardo{), Dudukovi}, Bandobranski, Ba~i} (I`ipac). OMLADINAC: Kuzmanovi}, Tadi} (Seqakov), Stanisavqevi}, Lu~ar, Stankovi}, Paji}, Segedi, Savin, Medi} (Lazi}), Niki}, Stoj~i} (Savi}). Derbi kola doneo je dinami~nu i zanimqivu utakmicu. U nastavku obe ekipe su pokazale veliku `equ za pobedom, ali ipak,

RUSKI KRSTUR: Rusin - Aleksa [anti}4:2,LIPAR:Lipar-Sloga(^onopqa)1:2,SONTA:Dinamo-Grani~ar (Gakovo) 1:7, RIBAREVO: Jedinstvo Panonija(Lali})0:1,SOMBOR:[ikara - Omladinac (Derowe) 1:1, SOMBOR: Metalac - Dunav (Ba~ki Mono{tor)4:0,Terekve{jebioslobodan. 1.Omladinac 19 14 3 2 48:13 45 2.Grani~ar 19 13 4 2 55:23 43 3.Rusin 19 13 1 5 50:27 40 4.Panonija 19 11 6 2 40:22 39 5.A.[anti} 19 8 2 9 31:30 26 6.Sloga(-1) 20 8 3 8 25:28 26 7.Dunav 19 8 2 9 31:37 26 8.[ikara 20 7 5 8 25:36 26 9.Jedinstvo 20 5 4 11 26:36 19 10.Lipar 20 5 2 13 34:45 17 11.Dinamo 20 4 4 12 28:61 16 12.Terekve{(-6)19 6 2 11 25:32 14 13.Metalac 20 3 4 13 33:59 13

plen je podedeqen {to je najrealniji ishod. J.D.

DRUGAJU@NOBANATSKALIGA-ISTOK

Odlukaunastavku Hajdu~ica-Crvenazvezda4:1(1:1) HAJDU^ICA: Igrali{te kraj bazena, gledalaca oko 200, sudija: Klepan (Alibunar), strelci: Radovi} u 40. Pe}inovski u 60. R. Dem{e u 67.(iz penala) i Kosanovi}u 89. (autogol) za Hajdu~icu,a Karanovi} u 9. minutu za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: Hrutka, Stojkovski (Hajdu~ica), Kosanovi} (Crvena zvezda). HAJDU^ICA: Melih 7, Stojkovski 7, Milorad. Mr{i} 7, Malijar 7, Pe}inovski 8, Dem{e 7, Kocevski 7, An|elovski 7, (M. Mr{i} 7), Radovi} 7

(Jovi} 7), Le~i} 7, Hrutka 7 (Barica) CRVENA ZVEZDA: Mitov 6, Momirov 6, Bo`i} 6, Delki} 7, Vlaji} 6, Gvozdenov 6, Krsmanovi} 7, Krsmanovi} 6 (Gimbo{ 6), Milenkovi} 7, Kosanovi} 6, ^avlin 6. U drugom poluvremenu doma}i tim preuzima dominaciju na terenu i posti`e jo{ dva gola, Pe}inovski glavom i Dem{e iz penala. ^etvrti gol posle {uta Mr{i}a lopta udara u Kosanovi}a i zavr{ava iza golmana Mitova.

DRUGAJU@NOBANATSKA -ISTOK

DRUGAJU@NOBANATSKA -ZAPAD

KUSI]:[evac-Borac(Vra~evGaj) 5:1, HAJDU^ICA: Hajdu~ica - Crvena zvezda (Pavli{) 4:1, POTPORAW: Potporaw-Borac(VelikoSredi{te) 1:0,DUPWAJA:Banat-Hajduk([u{ara)1:0,KRU[^ICA:Ratar-Dobrica 4:1,BANATSKAPALANKA:Dunav-Kara{(Ku{tiq)4:2,JASENOVO:Kara{ - Sloga (Plandi{te) 1:4, slobodno je biloJedinstvaizVlajkovca.

DELIBLATO: Omladinac - Borac (Plo~ica) 5:1, OPOVO: Omladinac Proleter (Mramorak) 15:0, SKORENOVAC: Plavi Dunav - BSK (Bavani{te)4:1,PAN^EVO:Pan~evo-@elezni~ar(Pan~evo)(igrasesutra),GLOGOW: Glogow - Mladost (Vojlovica) 1:3,SAMO[:Pobeda-Borac(Sakule) 0:3, UZDIN: Unirea - Dolovo 2:2, CREPAJA:Vojvodina-JedinstvoStevi}(Ka~arevo)2:1.

1.Sloga 2.Borac(VS) 3.Hajdu~ica 4.C.zvezda 5.Dunav 6.Ratar 7.Kara{(K) 8.[evac(-1) 9.Potporaw 10.Jedinstvo 11.Hajduk 12.Dobrica 13.Kara{(J) 14.Banat 15.Borac(VG)

1.Borac(S) 23 21 2.Omlad.(O) 23 18 3.Vojvodina 24 16 4.Mladost 23 15 5.JedinstvoS.2414 6.Unirea 25 13 7.Dolovo 24 10 8.Omlad.(D) 23 11 9.BSK 24 11 10.Pl.Dunav 24 10 11.@elezni~ar22 9 12.Borac(P) 24 7 13.Glogow 25 6 14.Pobeda 25 4 15.Pan~evo 23 2 16.Proleter(-10)253

23 22 22 22 23 23 22 23 22 22 22 22 23 23 22

23 12 11 12 10 10 8 8 8 8 8 7 8 6 6

0 0 122:10 2 8 50:26 5 6 53:31 2 8 47:25 6 7 48:41 5 8 42:34 5 9 38:50 4 11 42:38 3 11 42:47 3 11 35:53 2 12 24:39 4 11 31:44 1 14 37:59 3 14 25:78 1 15 19:72

69 38 38 38 36 35 29 27 27 27 26 25 25 21 19

1 1 3 2 5 3 4 4 2 8 3 9 6 8 1 11 1 12 3 11 2 11 2 15 3 16 2 19 2 19 0 22

77:12 64 90:13 57 60:32 53 65:15 49 80:42 44 83:55 42 58:37 36 59:53 34 47:45 34 52:43 33 48:56 29 29:66 23 46:67 21 31:11014 27:111 8 26:111 0


SPORT

dnevnik

21

utorak17.maj2011.

NOVOSADSKALIGA

PODRU^NALIGANOVISAD

Stani{i} za slavqe Rumen~ani prekinuli Kabel Mladost-Fru{kogorskipartizan2:1(0:1)

NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 200, sudija: Lali} (Petrovaradin). Strelci: Bukva u 60. i Stani{i} u 90. za Mladost, a Ili} u 29. minutu za Fru{kogorski partizan. @uti kartoni: Milija{evi}, Sladi}, Dragi~evi} i Bor~i} (Mladost), a Vukovi}, Bukvi} i ^ambor (F. partizan). Crveni karton: Bukvi} (F. partizan). MLADOST: Ivani{evi} 7, Dragi~evi} 7, Bukva 7, Papi} 7 (Geri 7), Sladi} 7, Kusturi} 7 (Bor~i} 7), Gaxi} 7, Brki} 7, Sa-

ca 100, sudija Buila (Novi Sad), strelci:Veselinovi} u 41, Radi} u 45. i Haxi u 80. minutu. @uti kartoni: Rodi} (Stra`ilovo Milan), Perovi} i Jeli} (Fru{kogorac). STRA@ILOVO MILAN: B. Smiqani}, Torbica, Veselinovi} (Savi}, Pono}ko), Horwak, Daki}, [arac, Ni}iforovi} (Haxi), Sl~adojevi}, Mari}, Rodi}, Stanimirovi}. FRU[KOGORAC: Stanki}, Joksimovi}, Stefek, Perovi}, Arsenijevi}, Jeli} (Mirovi}),

BukvauskokupostigaojeprvigolzaMladost

maraxija 7, Milija{evi} 7 (Kajfe{ 7), Stani{i} 8. FRU[KOGORSKI PARTIZAN: ^ambor 7, Devi} 6, ^irulin 6, Star~evi} 7 (M. Vukovi} 6), V. Vukovi} 6, @ivkovi} 7, Ili} 7, Amixi} 6, Bugarski 6, Bukvi} 6, Peri} 6. Mladost se namu~ila protiv iskusne ekipe iz Bukovca. Gosti su iz kontre do{li u vo|stvo golom Ili}a.Doma}i su u nastavku dodali gas, ali je ^ambor na ~udan na~in odbranio nekoliko lopti ve} vi|enih u golu. Bukva je u 60. minutu glavom bio precizan i poravnao rezultat. U 90. minutu Stani{i} je iz tre}eg poku{aja kroz {umu nogu pogodio mre`u. D.Ivani}

Ba~ka-Partizan5:0(1:0) BEGE^: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 150, sudija Hali} (Petrovaradin), strelci: Pavkov u 11. 73. i 88. Liwa~ki u 55. i Topoli} u 64. minutu. @uti kartoni: Gli{i}, Gavrani} (Ba~ka), M. Jovanovi} (Partizan). BA^KA: Mili~kovi} 7, Panijan 7, Lazi} 7, Miji} 8, Kravi} 7, Gavrani} 7, Gli{i} 7, Liwa~ki 8, Felegi 7 (Pavlov 7), Topoli} 8 (Petrov 7), Pavkov 9. PARTIZAN: Po~i} 6, M. Qubanovi} 6, \uri{i} 5 (Kulpin~evi} 5), Stanojevi} 5 (Ni}eti} 5), Male{evi} 6, Mihi} 6, Breberina 6, Star~evi} 5 (Bursa} 5), S. Qubanovi} 6, Lalovi} 6, [odi} 6. Razlika u klasi bila je o~ita, a podatak da su gosti samo jednom pripretili ozbiqnije Mili~kovi}u govori u prilog tome. Nadmo}nu igru u kojoj je briqirao trostruki strelac Pavkov potpomogli su i ostali igra~i. M.Po.

Stra`ilovoMilan -Fru{kogorac3:0(2:0) SREMSKI KARLOVCI: Igrali{te kraj Dunava, gledala-

Hebel, Cvetkovi}, Papovi}, Luki} (Marojevi}), Vuji} (Stevanovi}). Fudbaleri Stra`ilova Milana su zabele`ili jo{ jednu pobedu a da nisu imali potrebe za posebnim trudom. Gosti iz Kamenice u prvom poluvremenu ni jednom nisu ni poku{ali da {utiraju ka golu doma}ina, u nastavku su bili u napadu ne{to aktivniji, s tim {to su primili samo tri gola zahvaquju}i sjajnom i hrabrom golamanu Stanki}u i non{alanciji doma}ih igra~a. Da su Karlov~ani realizovali bar polovinu od idelanih prilika wihova pobeda bi bila kud i kamo ubedqivija. B.P.

Tatra-Proleter2:0(1:0) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 100, sudija Krtini} (Novi Sad), strelci: Srnka u 27. i

SREMSKI KARLOVCI: Stra`ilovo Milan - Fru{kogorac3:0,NOVISAD:Mladost - Fru{kogorski partizan 2:1, LEDINCI:Vinogradar-^enej 5:0, KISA^: Tatra - Proleter 2:0, ^EREVI]: Semac - Borac 2:1, BEGE^: Ba~ka - Partizan 5:0, SIRIG: Sirig - Dinamo 5:0,TSKjebioslobodan.

1.Stra`i.M. 23 21 2.Mladost 23 18 3.TSK 23 16 4.Ba~ka 22 14 5.Partizan 24 11 6.Dinamo 23 11 7.Fr.parti.(-1) 24 11 8.Sirig 23 8 9.Tatra 23 6 10.Proleter 24 6 11.Sremac(-3) 23 7 12.Fru{kogo. 23 6 13.Vinogradar 23 6 14.Borac 24 5 15.^enej 23 4

1 1 1 4 2 5 4 4 5 8 2 10 3 10 4 11 5 12 5 13 4 12 4 13 3 14 5 14 0 19

88:12 58:19 54:12 61:22 37:33 43:40 42:47 52:44 29:51 31:66 29:41 31:52 31:52 25:56 18:82

64 55 50 46 38 35 35 28 23 23 22 22 21 20 12

PROLETER: Musi} 6, Krsti} 6, Silba{ki 6, Tama{ 6, Vidovi} 7, Stojkovi} 6, D. \eli} 7, ^. Axi} 6 (Radi{kovi} 6), M. Axi} 6, Blagojevi} 7, Dej. \eli} 6. Doma}i fudbaleri su nadigrali simpati~ne i vrle korektne goste sa obale Dunava. [to pobeda tatre nije ubedqivija krivi su doma}i napada~i koji nisu iskoristili jo{ bar pet stopostotnih prilika. P.Palik

Sremac-Borac2:1(2:1) ^EREVI]: Igrali{te Sremca, gledalaca 150, sudija Gexa (Novi Sad), strelci: Andrin u 30. Vasiqevi} u 40. za Sremac, a Drewovski u 41. minutu za Borac. @uti kartoni: Vasiqevi}, Dubraja (Sremac), Miqkovi}, Drewovski (Borac). SREMAC: Simi} 8, Vaji} 7, @egarac - (Stojkovi} 7), Prole 7, Dubraja 8, Bogdan 7, Andrin 7, Akmaxi} 7 (Pavlovi} 6), An|eli} 7, Radovi} 7, Vasiqevi} 7. BORAC: Sabo 8, Grkovi} 6, Drewovski 7, Fele} 7, Kraji{nik 7, Blagojevi} 7, G. Popovi} 7, Bo`i} 6 ([umar -, Curi} -), Geratovi} 6, Miqkovi} 6, Peri} 7. [to je bilo malo golova u ovom susretu glavni krivci su iskusni golmani, kao i strelci. Po~etak je pripao igra~ima

Srnkin{utzavo|stvoTatre

Vargec u 75. minutu. @uti kartoni: D. \eli} (Proleter). TATRA: Muha 7, Srnka 7, Fun}ik 7, G. Grijak 8, Vargec 7, Fej|i 6, [vowa 6, M. Grijak 6, Keleman 7 (Kohut 7), Tot 6 (^eman 6), Bala` 6 (Ivkovi} 6).

Sremca, stigli su do prednosti od dva gola, da bi Borac smawio rezultat preko vrlo dobrog Drewovskog. U drugom delu bilo je {ansi na obe strane, ali se strelci nisu proslavili. B.Star~evi}

POTISKALIGA

HORGO[: Igrali{te Horgo{a, gledalaca 100. Sudija: S. Divqa~ki (Novi Kne`evac). Strelci: Marton u 22. i 70, Tucakov u 31, Fodor u 77. i 81. i Adamovi} u 79. za Horgo{ Higlo, a Radin u 20. i Maluckov u 75. minutu (iz jedanaesterca) za Slaviju. HORGO[ HIGLO: Bende, Momirov, Bite, Veselinov, Pi{pek, L. Kolompar (G. Kolompar), Tucakov, Fodor, Adamovi} Markovi}, Marton (Si~). SLAVIJA: Nedeqkov, Doro (Ilijin), Elezovi}, Pantelin, Horvat, Arsenov, Maluckov, Milanov, Radin (Vidakovi}),

Kijac, Ogwenovi} (Novakovi}). Lider iz Horgo{a nije imao tako lak zadatak, kao {to se ~ini zbog ubedqive pobede nad gostima iz Banatskog Aran|elova, koji su sna`an otpor pru`ili naro~ito u prvom poluvremenu, kada su i poveli pogotkom Radina, ali je ve} dva minuta kasnije izjedna~io Marton. U 31.minutu Tucakov je uspeo da savlada solidnog golmana gostiju Nedeqkova. Boqa igra lidera do izra`aja je do{la u durgom poluvremenu, kada su ostvari pove}ali prednost. Kuriozitet u ekipi Horgo{a je svakako da je veterana u ekipi Lajo{a Kolompara u

SRPSKI KRSTUR: Jedinstvo - Sloga (Ostoji}evo) 3:0, HORGO[: Horgo{ Higlo - Slavija (Banatsko Aran|elovo) 6:2, MAJDAN: Trome|a - Grani~ar (\ala)3:4,PADEJ:Tisa-[ampionOlimpija(Orom)6:1.SlobodanjebioHajduk(Podlokaw). 1.Horgo{ 2.Tisa 3.Jedinstvo 4.Grani~ar 5.Sloga 6.Slavija 7.Hajduk 8.[ampionO. 9.Trome|a

13 12 12 12 13 13 12 12 13

11 8 7 7 6 4 4 1 0

Kabel-Jedinstvo2:4(1:2)

NOVI SAD: Igrali{te Kabela, gledalaca 250, sudija Jojki} (Novi Sad), strelci: Petrovi} u 37. i 77. za Kabel, a Male{evi} u 39. i 86. Mekterovi} u 44. i Jovanovi} u 72. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: Okiqevi}, Budimir, Mandi} (Kabel), Male{evi} (Jedinstvo). KABEL: Galovi} 5, Krsti} 5, Okiqevi} 6, Ninkovi} 7, Budimir 5 (Mandi} -), [erf 5, Tomi} 5 (Brkqa~a 6), Kla{wa 7, Havim 6 (Vujovi} 6), Rajevi} 5, Petrovi} 8. JEDINSTVO: \uri} 7, Baji} 8, Tepi} - (Lalovi} 7), Jovanovi} 9, Saveqev 8, [ar~evi} 8, Vuleti} 8, Vidakovi} 8, Anu{i} 7, Mekterovi} 8 (Longinov -), Male{evi} 8 (^olovi} -). O~itala je ~eta iz Rumenke ~as fudbala i borbenosti i zaslu`eno savladala indisponiranog lidera. Jedina svetla ta~ka Kabela bio je Petrovi}, postigao je vode}i gol koji je jo{ vi{e dao krila ekipi Jedinstva, pa su golovima Male{evi}a najpre izjedna~ili a potom i Mekterovi}a do{li do vo|stva, mada zasluge za oba gola pripadaju iskusnom Saveqevu, koji je poznat po izvo|ewu auta pripremio idealne {anse. Znali su gosti i u nastavku kako treba igrati protiv neorganizovanog doma}ina. Svaki napad momaka trenera Gorana Rai~evi}a bila je {ansa, pa je najboqi akter utakmice Jovanovi} pove}ao rezultat. Tra~ak nade doma}inu drugim golom dao je Petrovi}, ali je Male{evi} otklonio sve dileme. M.Po.

Be~ejOldgold–Stari grad1:2(0:1) BE^EJ: Gradski stadion kraj Tise, gledalaca: 100, sudija: Bosin (Novi Sad). Strelci: Stajki u 72. za Be~ej Old gold, a Luki} u 14. i 88. minutu za Stari grad. @uti kartoni: Luka~, Dabi`qevi} i Barta (Be~ej Old gold). BE^EJOLDGOLD: Stanojev 8, Holo 5, Dabi`qevi} 5, Dra`i} 5, Vender 5, Petkovi} 6 (Barta 5), Todorovi} 6, Stajki 6, Ki{ 5, Luka~ 6, Lovre (Prodanov 5). STARI GRAD: Jari} 7, Gostovi} 6 (Kremenovi} 6), Trifunovi} 7, \eki} 6, Mustafi} 6, @ivi} 7, Markovi} 6 (Bjelo{ -), Rado~aj 6, Serdar 7, Luki} 8, ]uk 7. Porazom od Ba~kopalan~ana, Be~ejci su {anse za opstanak sveli na minimum. Koliko su momci s Tise bili indisponirani, potvr|uje ~iwenica da su prvi udarac ka golu gostiju uputili u posledwem minutu minutu prvog dela utakmice. Do tog vremena Luki} je u 14. minutu nadmudrio Hola u kaznenom prostoru i kada mu je golman Stanojev po{ao u susret pogodio je suprotan ugao. Imali su gosti jo{ prilika da uve}aju vo|stvo, ali je {uteve Luki}a, Rado~aja i ]uka ~uvar mre`e Be~ejaca Mladen Stanojev zaustavqao. A onda se u 72. minutu Stajki dobro sna{ao u gu`vi pred golom gostiju i iz blizine izjedna~io na 1:1. Samo tri minuta kasnije, Be~ejci su izveli jedinu pravu fudbalsku akciju. Iskusni Todorivi} je proigrao Ki{a, ovaj centrirao, a Holo s par metara od gola proma{io ~itavu loptu. Na

drugoj strani u 88. minutu gosti su izveli brzu kontru preko Serdara, ~iji je sna`an {ut Stanojev kratko odbio, a Luki} pritr~ao i pogodio mre`u. V.Jankov

Hercegovac-Tvr|ava 1:0(1:0) GAJDOBRA: Stadion Hercegovca, gledalaca 100, sudija Milica Geli} ([ajka{), strelac Horvati} u 26. minutu (iz penala). @uti kartoni: Babi} (Hercegovac), Erak, Mili~evi} (Tvr|ava). HERCEGOVAC: Baq 7, Babi} 7, D. Trivunovi} 7 (Hrwez -), R. Trivunovi} 8, Horvati} 8, G. Siv~evi} 8, M. Siv~evi} 7, Zelen 7, Majstorovi} 7 (Borkovi} -), Gruba~i} 7 (Kurte{ -), Vujovi} 7. TVR\AVA: Vu~kovi} 7, Gostovi} 7, Mili~evi} 7, Erak 6, Kerkez 7, Vrane{evi} 7, [omo{i 7 ([e}erov -), Spasi} 8, Stojanovi} 7, Vlaji} 7 (Doro{ki -), Ninkovi} 7 (Bojani} -). Utakmica je odlu~ena u 26. minutu. Fudbaler Tvr|ave Mili~evi} igrao je rukom u svom {esnaestercu, a Milica Geli} je sasvim opravdano pokazala na belu ta~ku. Siguran realizator bio je Horvati} koji je uputio o{tar udarac po sredini gola iznad glave golmana Vu~kovi}a. Vredi ista}i da su gosti od 28. minuta bili bez trenera ]iri}a, koji je opravdano iskqu~en zbog prigovora sudiji Milici Geli}. M.\.Kremenovi}

Omladinac -Slavija2:1(0:0) STEPANOVI]EVO: Igrali{te Omladinca, gledalaca 100, sudija Fa|o{ (Selen~a), strelci: ]eli} u 55. i Peceq u 60. za Omladinac, a Nogo u 50. minutu za Slaviju. @uti kartoni: Peceq, Komazec (Omladinac), Obradovi}, Broj~in, Saveqi}, \oki}, ^i~i} (Slavija). Crveni karton: Komazec (Omladinac). OMLADINAC: P. Bijeki} 8, [trbac 7, Milo{evi} 8, Peceq 8, Komazec 7, Avdi} 7, Maksimovi} 7 (N. Samarxi} 7), T. Samarxi} 7 (J. Pupovac 7), M. Pupovac 7 (Drobac 7), ]eli} 7, B. Bjeki} 8. SLAVIJA: Broj~in 8, Saveqi} 7, Zlatkovi} 7, Da{i} 7 (Dra~a 7), Anxi} 7, Tadi} 6, Avdulovi} 6 (\oki} 7), Berowa 6, Obradovi} 6 (Kiti} 7), ^i~i} 8, Nogo 7. Nakon osam kola kona~no je stigla radost i u Stepanovi}evo. U prvom delu oprezna igra na obe strane uz nekoliko prilika koje nisu iskoristili doma}i, ali je i ^i~i} bio u prilici da savlada odli~nog Bjeki}a. U nastavku stigao je {ok za doma}ina, po{to je Nogo postigao gol. Krenuli su igra~i Kasalovi}a na sve ili ni{ta i to im se isplatilo kada se u gu`vi najboqe sna{ao vetaran ]eli} i u 55. minutu postigao gol. Najve}e zasluge za vo|stvo i kona~an rezultat Omladinca ima mla|ani Jovo Pupovac. Odli~no je pro{ao po levoj strani, centrirao, a Peceq glavom poslao loptu na pravo mesto. M.Popovi}

Petrovaradin -@SK4:3(3:0) PETROVARADIN: Igrali{te Petrovaradina, gledalaca

1.Mladost 26 18 5 3 2.Kabel 26 17 5 4 3.Omladinac 26 12 5 9 4.Petrovara. 26 12 4 10 5.Hercegovac 25 11 7 7 6.Slavija 26 10 6 10 7.Starigrad 26 11 3 12 8.Vrbas 26 8 10 8 9.Borac 26 10 4 12 10.Jedinstvo 26 9 6 11 11.[ajka{ 26 10 1 15 12.Srbobran(-1) 26 9 4 13 13.@SK 26 8 5 13 14.Tvr|ava 26 6 9 11 15.@elezni. 25 7 6 12 16.Be~ej 26 7 4 15

43:17 43:19 37:33 45:38 29:22 38:34 34:40 35:31 30:39 27:33 31:48 46:36 40:48 25:33 29:40 30:51

59 56 41 40 40 36 36 34 34 33 31 30 29 27 27 25

250, sudija [arac (Be~ej), strelci: Tomqanovi} u 11. Prlina u 27. i 45. i Kokanovi} u 74. za Petrovaradin, a Medi} u 48. Popadi} u 71. i S. Osatkovski u 76. minutu. @uti kartoni: Prlina, Tomqanovi}, Spasi}, Pavlovi}, Ikoni} (Petrovaradin), Trnini}, I|idov (@SK). PETROVARADIN: Rankov 7, @akula 7, Ikoni} 7, Spasi} 7, Papri} 7, Lazi~i} 7 (Pavlovi} -), Abramovi} 7, Kne`evi} 7 (Dragin 7), Tomqanovi} 8, Prlina 8 (Krsti} -), Kokanovi} 8. @SK: Duvwak 6, Zagorac 6, I|idov 5, Brkqa~ 6, S. Osatkovski 7, Puci} 6 (Jovanovi} 7), Kalajxi} 6 (Kezija 6), Popadi} 7, \ur|i} 6 (Goli} 6), Trnini} 7, Medi} 6. Petrovaradin~ani nikom ne pra{taju. U vrela atmosfera nije sputalo igra~e Petrovaradina ni sudiji da podlegnu pritiscima. Od prvog minuta doma}ina je interesovala samo pobeda. Seriju efektnih golova otvorio je Marko Tomqanovi} retko vi|enim udarcem i nastavio sa dva Prlina, a zavr{io Kokanovi}, mada je Osatkovski u nastavku doneo rezultatsku neizvesnost. M.Po.

Mladost-Borac1:0(1:0) BA^KI PETROVAC: Igrali{te u „Vrbari”, gledalaca 300, sudija Dragi~evi} (Novi Sad), strelac Radakovi} u 33. minutu. MLADOST: Veseli} 7, Jaku{ 7, Kobilarov 7, Radakovi} 8, Strajin 7, Rupar 7, O`vat 8, Kawa 7 (\or|evi} -), Spaji} 7 (Uzelac -), Zbu~novi} 7 (Pupavac 7), Pavlis 7. BORAC: Subi} 7, Jovanov 7, D. Rogi} 7, N. Rogi} 7, Filipovi} 7, D. Ris 7, Stanojevi} 7, [u}ur 6 (Geli} 6), Tesla 7, ^iprovac 7, Milanovi} 6 (Putnik 6). Pobedom nad ~vrstom ekipom Borca momci trenra Stanivuka napravili su jo{ jedan korak ka vi{eg ranga. U 12. minutu Kawa je iz povoqne prilike pogodio stativu. Nekoliko minuta kasnije Zbu~novi} nije iskoristio centar{ut Pavlisa, dok O`vatov {ut golman Subi} je uspeo da zaustavi. Gol odluke postigao je Radakovi} kada je nakon gu`ve prona{ao put ka mre`i odli~nog Subi}a. U drugom poluvremenu re|ali se akcije Mladosti, posebno je za igru bio raspolo`en Radakovi} podpomognut od O`vata. M.Po.

PODRU^NALIGANOVISAD

Sin zamenio oca Horgo{Higlo-Slavija6:2(2:1)

BA^KI PETROVAC: Mladost - Borac 1:0, KOVIQ: [ajka{ - @elezni~ar 2:1, GAJDOBRA: Hercegovac - Tvr|ava 1:0, STEPANOVI]EVO: Omladinac - Slavija 2:1, PETROVARADIN: Petrovaradin -@SK4:3,NOVISAD:Kabel - Jedinstvo 2:4, BE^EJ: Be~ej Oldgold-Starigrad1:2,VRBAS:Vrbas-Srbobran4:1.

1 0 1 1 1 3 1 4 4

1 4 4 4 6 6 7 7 9

48:12 39:19 36:26 28:27 24:27 24:33 22:36 12:29 20:47

34 24 22 22 19 15 13 7 4

igri zamenio 17.godi{wi sin Gabor Kolompar. M.Mr.

Pioniri

Kadeti

Omladinci

Mladost (BJ) - Hajduk 6:0, Veternik - Budu}nost 2:4, Jugovi} - Slavija 3:0, Ba~ka Crvenazvezda3:0,Sloga-Cement1:1,Indeks-Obili}4:1, Mladost(T)-Proleter2:2.

Mladost (BJ) - Hajduk 0:3, Veternik - Budu}nost 3:0, Jugovi}-Slavija3:5,Ba~ka-Crvena zvezda 10:0, Sloga - Cement1:4,Indeks-Obili}0:1, Mladost(T)-Proleter0:6.

Mladost - Borac 7:0, [ajka{ @elezni~ar 1:1, Hercegovac - Tvr|ava 3:0, Omladinac - Slavija 0:0,Petrovaradin-@SK4:0,KabelJedinstvo4:0,Be~ejOldgold-Starigrad1:1,Vrbas-Srbobran1:1.

1.Ba~ka 22 2.Cement 22 3.Slavija 22 4.Mlado.(BJ) 22 5.Jugovi} 22 6.Indeks 20 7.Veternik 20 8.Budu}nost 22 9.Sloga 21 10.Proleter 22 11.Obili} 21 12.C.zvezda 22 13.Hajduk 22 14.Mladost(T) 22

1.Slavija 22 20 2.Ba~ka 22 19 3.Cement 22 17 4.Proleter 22 15 5.Jugovi} 22 15 6.Mladost(T) 22 9 7.Obili} 21 9 8.Indeks 20 9 9.Veternik 19 8 10.C.zvezda 21 6 11.Sloga 21 6 12.Hajduk 22 4 13.Mladost(BJ)22 3 14.Budu}nost 22 2

18 17 16 15 14 11 10 8 8 7 5 5 4 2

2 2 105:15 56 3 2 80:20 54 1 5 77:13 49 1 6 80:30 46 2 6 75:38 44 5 4 55:32 38 1 9 52:35 31 2 12 59:60 26 2 11 43:54 26 1 14 39:68 22 1 15 36:76 16 0 17 17:61 15 0 18 31:13812 1 19 16:125 7

2 0 2 1 2 3 1 6 1 6 2 11 1 11 1 10 2 9 1 14 0 15 0 18 0 19 1 19

69:15 62 91:7 59 77:21 53 69:22 46 69:22 46 54:64 29 48:43 28 31:38 28 34:32 26 35:84 19 26:49 18 19:11812 14:63 9 13:73 7

1.Kabel 2.Petrovara. 3.Slavija 4.Mladost 5.Srbobran 6.Be~ej 7.@elezni. 8.Jedinstvo 9.Borac 10.Vrbas 11.[ajka{ 12.@SK 13.Omladinac 14.Starigrad 15.Hercegovac 16.Tvr|ava

26 24 26 26 25 25 24 26 25 26 25 26 25 25 25 25

21 16 17 15 13 13 12 10 10 9 8 8 6 6 5 4

3 2 5 3 1 8 1 10 6 6 4 8 4 8 5 11 4 11 5 12 4 13 3 15 3 16 2 17 3 17 5 16

89:16 48:16 64:28 68:35 55:38 66:52 43:33 48:51 32:58 49:54 56:78 43:60 35:62 30:65 23:67 24:60

66 53 52 46 45 43 40 35 34 32 28 27 21 20 18 17


22

sport

utorak17.maj2011.

dnevnik

SREMSKA LIGA

OL RUMA – IRIG (PRVI RAZRED)

Brojalidosedam,pastali

Mnogogolova, malogledalaca

Partizan – Qukovo 7:0 (4:0) (prekid u 76. minutu) VITOJEVCI: Stadion Partizana, gledalaca 150, sudija Vuk~evi} (Nova Pazova). Strelci: Srbinovski u 18, V. Petrovi} u 29. (iz penala), D. Markovi} u 40, 54. i 71. i Topxagi} u 41. i 75. @uti karton: Pavlovi} (Qukovo). PARTIZAN: Bo{kovi} – (D. \or|i}), Miki} 8, N. \or|i} 8, M. Markovi} 8, M. Petrovi} 8, V. Petrovi} 8, Topxagi} 8, Petkovi} 8, Srbinovski 8, Radovi} 8, D. Markovi} 9. QUKOVO: Milo{evi} 7, Kne`evi} 5, Luka~ 5, Pavlovi} 5, Milanovi} 6, Tomani} 5, Mrkaq 5, ^oli} 5, @ivkovi} 5, Mijatovi} 5, ^ukanovi} 5. Podmla|eni sastav Qukova nije se mogao suprostaviti raspolo`enim Vitojev~anima. Doma}i fudbaleri su dominirali svih 76 minuta. Ve} u 42. minutu, kada je iz igre iza{ao Mrkaq, navodno zbog povrede, naslu}ivao se scenario da }e gosti ostati u igri sa sedam igra~a, i do}i }e prema pravilima do prekida utakmice. Ta neizvesnost je trajala sve do 76. kada su gosti ostali sa sedam igra~a, a sudija Vuk~evi} je prekinuo utakmicu. M. Latkovi}

Borac Sloga Mil{ped – Mladost 0:0 KRWE[EVCI: Stadion Borca Sloge Mil{ped, gledalaca 100, sudija In|i} (In|ija). @uti karton: Domazet (Borac Sloga Mil{ped). BORAC SLOGA MIL[PED: Nikoli} 7, Skrobi} 6, Dra`i} 7, Te{i} 7, Domazet 6, M. Igwatovi} 6, Savi} 5, Kamberi 7, D. Igwatovi} 7, Radosavqevi} 6 (Mitrovi} 6), Pejovi} 6. MLADOST: Saki} 7, Nedeqkovi} 7, Rado{evi} 7, \uri~i} 6, Bastaji} 7, Radanovi} 7, [tuli} 7, Plav{i} 6 (Peri{i} ), Novakovi} 7 (Vuj~i} ), Milo{evi} 6, Seqimi 6. Gosti iz Kupinova bili su boqi rival u toku cele utakmice, a po {ansama bili su i bli`e pobedi. D. Trifunovi}

Hajduk (B) – LSK 3:3 (2:0) BE[KA: Stadion Hajduka, gledalaca 250, sudija Xombi} (Stara Pazova). Strelci: M. Mitrovi} u 6, Bujenovi} u 44. i Lazarac u 86. za Hajduk, Gombar u 48, Savi} u 50. i Bosan~i} u 70. za LSK. @uti kar-

toni: Subotin, M. Mitrovi} (Hajduk), Jovanovi} (LSK). HAJDUK: Simovi} 6, Pani} 5, Dimitrijevi} 7, Subotin 7, Jovanovi} 6, Trtica 6 (Lipov~an ), Bujenovi} 7 (Lazarac), @.Mitrovi} 6, Todorovi} 6, M. Mitrovi} 5, Peji} 5 (Curkovi} ). LSK: Milivojevi} 7, Matijevi} 7, Vukoli} 6, Dragi} 7, La|evac 6, Papi} 6, Bosan~i} 7, Vuleti} 6 (Radulovi} ), Savi} 7, Jovanovi} 7, Gombar 7. Be{~ani su poveli u prvom delu sa 2:0 i proma{ili jo{ tri zicera. U nastavku La}arci kre}u ofanzivnije i plod takve igre je brzo izjedna~ewe. U 70. Bosan~i} je golom sa 30 metara doveo goste i u vo|stvo. Be{~ani su tada videli da ako se ne probude, odo{e bodovi. Me|utim, osim izjedna~ewa nisu mogli vi{e u~initi. M. Batalo

Jadran – Zeka Buquba{a 2:1 (0:0) GOLUBINCI:Stadion Jadrana, gledalaca 100, sudija Jovan~evi} ([id). Strelci: I. Milakovi} u 52. i Samac u 75. za Jadran, D. R. \onli} u 71. za Zeku Buquba{u. @uti kartoni: Romandi}, Zabla}anski (Zeka Buquba{a). Crveni karton: Martinovi} (Zeka Buquba{a). JADRAN: G.Kova~evi} 7, Vukajlovi} 7, S. Kova~evi} 7, Brankovi} 7, Bulatovi} 7, Ra{i} 7, Berowa 6 (Bobi} 6), P. Milakovi} 6 (Mraovi} 6), [trbac 6, I.Milakovi} 7 (Samac 8), D. Peki} 6. ZEKA BUQUBA[A: Staj~i} 6, Martinovi} 6, Belovukovi} 6, Mijajlovi} 6 (D. R. \onli} 7), Maksimovi} 6 (Savinovi} ), I. Ivi} 7, Romandi} 7, D. A. \onli} 7, Zabla}anski 7, A. Ivi} 6, Simeunovi} 6 (Simi} 6). Tek u nastavku gledaoci su videli i golove. I. Milakovi} je bio ve{t strelac sa 10-ak metra. Izjedna~io je D. R. \onli} lepim {utem sa 12 metara, a rezervista Samac bio je precizan sa nekih 20 metara. B. Lazi}

Grani~ar – @elezni~ar 4:0 (1:0) ADA[EVCI: Stadion Grani~ara, gledalaca 300, sudija Popovi} (La}arak). Strelci: Deraji} u 10. i 63. (iz penala), Mali} u 46. i Ugqe{i} u 52. minutu. GRANI^AR: Jak{i} -, Markovi} 7, Kula~anin 7 (Vurdeqa 7), Kon~ar 7, Vukmir 8 ([ibali} 7),

Mali} 7, Mileti} 7, Ivkovi} 8, Ugqe{i} 7, Deraji} 7, Erak 7. @ELEZNI^AR: Strajni} 6, Rakar 5, Kozina 6, Pa{i} 5, Brki} 6, Krqi} 5, Vukobratovi} 5, Milovanovi} 6, \uji} 6, Divi} 5. Pre po~etka utakmice minutom }utawa odata je po{ta preminulom Du{ku Jeremi}u, igra~u i potpresedniku, FK Grani~ar. Gosti su doputovali sa deset igra~a i nisu mogli da se suprodstave tandemu Deraji} – Ugqe{i}, kojo je bio nere{iv za odbranu In|ijaca. B. Ili}

Fru{kogorac – Podriwe 2:1 (2:1) KUKUJEVCI: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 50, sudija Bogovac (In|ija). Strelci: Qiqak u 13. i Stambolija u 32. za Fru{kogorac, Vitas u 11. za Podriwe. @uti kartoni: Amanovi}, Qiqak (Fru{kogorac), Vitorovi}, Jeremi} (Podriwe). FRU[KOGORAC: Petrovi} 8, Qiqak 9, Galija{ 7, Marti} 8 (Rudi} 8), Radivoj{i} 8, Vuk{i} 8 (Jovanovi} 7), Miki} 9, Trgi} 8, Zec 8 (Adamovi} 7), Amanovi} 8, Stambolija 8. PODRIWE: Oxakli} 6, Dobo 6, Stankovi} 5 (Vasi} 5), Jeremi} 5 (Trivkovi} 5), Zabla}anski 6, Petri} 5, Jefti} 5, Vitorovi} 5, Vitas 7, Mira`i} 5 (Todorovi} 5), Radovanovi} 6. Utakmica je bila veoma zanimqiva. Favorizovani gosti prvi su poveli, a potom su bili nadigrani, jer su doma}ini pru`ili najboqu partiju ovog prole}a. R. Grkavac

Hajduk ([) – Sloven 1:6 (1:3) [IMANOVCI: Stadion Hajduka, gledala ca 100, sudija Samac (Sremska Mitrovica). Strelci: Kliska u 13. za Hajduk, Gre~ u 21, Spasojevi} u 25, 54. i 70. i Milojevi} u 45. i 60. za Sloven. @uti kartoni: Zori}, Domazet (Hajduk), Marinkovi} (Sloven). HAJDUK: Tabak 7, Bani}evi} 7, Zori} 6, Stojanovi} 6, Kelebuda 7, To{ovi} 7, Domazet 7, Bo`ani} 7, @ivkovi} 7(Mari} 7), Kliska 8, Komazec 7. SLOVEN: Vujakovi} 7, Raki} 7, Marinkovi} 7 (Nani}), Vojnovi} 7 (Jeremi}), Dra`i} 7, Alimpi} 7, Gre~ 8, Milojevi} 8, Spasojevi} 9, Mati} 8 (Mili~evi}), Stupar 8. Najlep{i trenuci na utakmici su bili golovi Kliske i Gre-

OP[TINSKA LIGA IN\IJA – STARA PAZOVA

Kratakpaszadugrafal Podunavac – Borac (J) 6:0 (3:0) BELEGI[: Stadion Podunavca, gledalaca 150, sudija Gutovi}(In|ija). Strelci: Popovi} u 14, V. Jovanovi} u 23, Miqu{ u 38. i 65, Vukadinovi} u 52. i Gradi} u 81. @uti karton: To{kovi}(Podunavac). PODUNAVAC: Veren~evi} 7, Radakovi} 7 (To{kovi} ), Kotur 7, Simi} 7 (J. Jovanovi} 7), Jankovi} 7, Vukadinovi} 8, Gradi} 7, Popovi} 7 (Krivo{ija), Miqu{ 8, Pejinovi} 7, V. Jovanovi} 8. BORAC: Milinovi} 6, M. Novkovi} 6, Mraovi} 6, Do{en 7, Naranxi} 6, Mandi} 6, Petrovi} 6, Sto{i} 6, Veqovi} 6, Ke`i} 6 (Radovanovi}), Dimitrijevi} 7 (Joka, Ogwenovi}). Kona~no je Podunavac na{ao svoju igru kratkog pasa sa dosta lepih akcija i efektnig golova. M. Radakovi}

Fru{kogorac – Polet 2:2 (1:1) KR^EDIN: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Rilak (In|ija). Strelci: Pejakovi} u 25. i Ranitovi} u 90. za Fru{kogorac, Sirixanski u 29. i Popovi} u 79. za Polet. @uti kartoni: Dobi}, Poqak, Ranitovi} (Fru{kogorac), Sirixanski, Jovi}, Petrovi} (Polet). FRU[KOGORAC: M. Vu~i} 6, Livaja 7, ^ortan 6, Ranitovi} 7, S. Mi{~evi} 6, Milosavqevi} 7, Poqak 7, Gavri} 6, Pejakovi} 7

(D. Vu~i} 6), Dobi} 6, Z. Mi{~evi} 6. POLET: Pa{i} 6, Ba{i} 6, ]ali} 7, Baweglav 6 (Popovi} 7), Kukoq 7, Radakovi} 6, \. Mr|a 7, Sirixanski 7 (Bozoqac 6), Todorovi} 6, Mari} 6, Jovi} 7. Pejakovi} je doveo doma}e u vo|stvo. Sirixanski je izjedna~io {utem sa 16 metara. U nastavku, gosti su poveli. U 90. minutu doma}ini izvode korner, a na centar{ut nale}e Ranitovi} i postavqa kona~nih 2:2. S. Ranitovi}

^SK – Sremac (V) 1:3 (0:1) ^ORTANOVCI: Stadion ^SK-a, gledalaca 150, sudija Jovi~i} (Stara Pazova). Strelci: Za}iri u 80. za ^SK, a Sokolov u 31. i 57. i Radivojevi} u 87. za Sremac. @uti kartoni: Tica, Jakovqevi} (^SK). Crveni kartoni: Tica (^SK), Rosi} (Sremac). ^SK: M. Radusin 7, J. Subotin 7, Petrovi} 6, P.Subotin 8 (Za}iri 8), Bonxi} 8 (Arsi} 8), N. Radusin 7, Tica 8, Dini} 8, Stamenkovi} 8, Joki} 8 (S. Milankovi} 8), Jakovqevi} 8. SREMAC: \ermanovi} 8 (Uzelac 7), Kova~evi} 8, Rosi} 7, Skopqak 7, Vra~ev 7, M. Skopqak 9 (Rajak 7), Bogunovi} 8 (Ko~ija{evi}), Radivojevi} 8, Grujin 8, Vojnovi} 8. Igralo se dobro na obe strane. Pobedili su gosti zaslu`eno.

KR^EDIN: Fru{kogorac – Polet2:2,BELEGI[:Podunavac–Borac (J) 6:0, ^ORTANOVCI: ^SK – Sremac(V)1:3,SURDUK:SlogaBorac–Sloga(M)3:1.DunavizNovog Slankamenajebioslobodan. 1.Podunavac 13 12 0 1 41:14 36 2.Sremac(V) 13 12 0 1 30:5 36 3.SlogaBorac 14 12 0 2 36:11 36 4.Polet 14 5 1 8 21:24 16 5.Fru{kog. 13 3 3 7 17:28 12 6.Sloga(M) 13 4 0 9 16:28 12 7.Dunav 13 3 1 9 19:26 10 8.^SK 14 3 1 10 23:37 10 9.Borac(J) 13 3 0 10 19:48 9

Gledaoci su mogli da vide i pored dobrih akcija i nesportko pona{awe Tice i Rosi}a, a i dobro su|ewe Jovi~i}a. D. Bota

Sloga Borac – Sloga (M) 3:1(1:0) SURDUK: Stadion Sloge Borac, gledalaca 50, sudija Ana (Stara Pazova). Strelci: Nikoli} tri za Slogu Borac, Belanovi} za Slogu. SLOGA BORAC: Stankovi} (Milo{evi}), Soklov, Oreq, Baqak, R. Lep{anovoi}, V. Paunovi}, Tep{i}, Stefanovi}, Kordi}, Nikoli}, Maksimovi} (M. Stankovi}, Gledi}). SLOGA: Limani, Rado{evi}, S. Limani, Bau{ka, Petkov, Milin, Belanovi}, Trbojevi}, [kori}, Kusi}, Hajnal (Milakovi}). Bez ve}ih napora doma}in je ukwi`io tri nova boda i tako jo{ uvek ostao u trci za prvaka lige. N. Gledi}

VITOJEVCI:Partizan–Qukovo 7:0 (prekid u 76.), [IMANOVCI:Hajduk–Sloven1:6,ADA[EVCI: Grani~ar – @elezni~ar 4:0, GOLUBINCI:Jadran–ZekaBuquba{a 2:1, KRWE[EVCI: Borac SlogaMil{ped–Mladost(K)0:0, STARA PAZOVA: Jedinstvo – Hajduk (V) 1:0, BE[KA: Hajduk – LSK 3:3, KUKUJEVCI: Fru{kogorac – Podriwe2:1. 1.Jedinst.(-1) 25 17 2 6 56:33 52 2.Podriwe 25 14 6 5 57:17 48 3.Partizan 25 13 4 8 70:39 43 4.Grani~ar(A)25 12 4 9 46:28 40 5.LSK 25 10 10 5 40:24 40 6.Sloven 25 11 6 8 47:35 39 7.Mlad.(-1) 25 11 6 8 34:21 38 8.Hajduk(B) 25 10 8 7 38:32 38 9.BoracSM 25 10 7 8 35:41 37 10.Z.Buqub. 25 9 8 8 35:29 35 11.Hajduk([) 25 10 4 11 37:45 34 12.Jadran(-1) 25 10 4 11 31:28 33 13.Hajduk(V) 25 10 2 13 26:36 32 14.@elezn. 25 3 6 16 26:52 15 15.Qukovo(-1) 25 4 4 17 14:53 15 16.Fru{kog. 25 4 3 18 17:99 15

~a. Bili su to volej udarci sa 20 i 16 metara. Z. Muji}

Jedinstvo – Hajduk (V) 1:0 (0:0) STARAPAZOVA: Stadion Jedinstva, gledalaca 100, sudija Batalo (Ruma). Strelac: Dragin u 68. (iz penala). @uti karton: Boris Vuj~i} (Jedinstvo). JEDINSTVO: Bala` -. Milo{evi} 6, Domowi 7, Branislav Vuj~i} 7, Jovi{i} 7, Maho 8, Dragin 7, Deni} 7, Erceg 6 (Ogrizovi} 6), Boris Vuj~i} 6 (Kudra), Rajak 6 (\ur|evi}). HAJDUK: Toma{evi} 8, Sakan 6, Marko vi} 7, Jovanovi} 7, Stojakovi} 7, Gavrilovi} 7, Bakajli} 6, Stani{i} 6, [apri} 6 (Jankovi}), Zari} 7, Gruji~i} 7. Ponovo, u Staroj Pazovi, opravdano dosu|en penal, koji je i odlu~io pobednika. Doma}ini su bili apsolutni favorit u ovom susretu, me|utim, na terenu to nisu dokazali. Posebno se odnosi na prvi deo u kome su gosti pru`ili sna`an otpor, ali nisu ugorizili golmana Bala`a. U nastavku doma}ini kre}u agresivnije i osmi{qenije. Najpovoqnije {anse nisu iskoristili Dragin i dva puta Jovi{i}. Sve se to de{avalo u petercu gostiju. Onda je golman gostiju Toma{evi} u 68. minutu nepromi{qeno zaka~io Dragina u svom kaznenom prostoru, {to je sudija Batalo okarektarisao kao penal. Dragin je bio siguran sa bele ta~ke, a svom timu je doneo dragocene bodove u borbi za prvaka. M. Bzovski OL RUMA – IRIG (DRUGI RAZRED)

Mladost(P)– Borac(K) 1:9(0:4) PAV LOVC I: Sta dion Mladosti, gledalaca 50, sudija La zi} (Kra qev ci). Strel ci: Jovanovi} u 60. za Mladost, Jovi} u 7, 15, 49. i 83, Jovanovi} u 24, 43. i 82. i Kula~in u 39. i 85. za Borac. MLADOST: D. Bognar 5, Vasi} 7, Suboti} 5, M. Bognar 5, Pacek 6, N. Panteli} 5, D. Todori} 5 (J. Todori} 5), D. Panteli} 6 (Baki}), Orlovi} 5, Jovanovi} 5, Cikota 5. BORAC: M. Milenkovi} 8 (R. Mati} ), Ranki} 7, Vujaklija 8 (Damjanovi} ), @ivkovi} 7, Ili} 7, Kula~in 9, Jovi} 8 (Sto{evski), Golubovi} 7, Jovanovi} 8, Z. Tomi} 7, Samarxi} 7. Raspolo`eni Klen~ani postizali su golove kao po traci. M. Suboti} JAZAK: Car Uro{ – Vojvodina 4:0, [ATRINCI: 27.oktobar – Planinac 1:1, PAVLOVCI: Mladost–Borac(K)1:9,BU\ANOVCI: Mladost–Borac(S)3:1.Slogaiz Vogwajajebilaslobodna. 1.Borac(K) 14 12 2 0 52:10 38 2.Sloga(-1) 14 10 1 3 51:15 30 3.Mladost(B) 15 10 0 5 42:26 30 4.CarUro{ 14 9 2 3 45:19 29 5.Mladost(P) 14 7 1 6 38:38 22 6.Planinac 14 3 2 9 17:41 11 7.Borac(S) 14 3 1 10 22:53 10 8.Vojvodina 15 2 2 11 16:45 8 9.27.oktobar 14 2 1 11 29:64 7

Polet – Jedinstvo (P) 0:11 (0:5) NIK INC I: Stadion Pole ta, gle da la ca 100, su di ja Stojkovi} (Dobrinci). Strelci: Kuli} u 2, 18. i 90, Jugovi} u 11, 60, 67. i 78, @akula u 7, 37. i 65. i Maxar u 63. @uti kartoni: Jovanovi}, Lozan~i} (Polet). POLET: Mago~ 5, Po`ar~evi} 5, Stevanovi} 5, Lozan~i} 5, Sim~evi} 5 (Ivanovi} 5), Mari} 5 (^orak 5), Trni} 6, Jovanovi} 5, Petrovi} 5, Polak 5, [im{i} 5. JEDINSTVO: Der 7, G. Petrovi} 7, Mitrovi} 6, I. Stojanovi} 8, Zelinac 9, Despotovi} 7, Lazi} 7 (Paji} 7), @akula 8, Jugovi} 9, Kuli} 9 (Maxar 8), Deni} 7 (B.Stojanovi} 7). Nekada je to bio derbi gde se igralo na visokom nivou i pobednik se nije znao do posledweg sekuda. Dva sela su u`ivala u fudbalu i uvek je bio pun stadion. Ovoga puta gosti su bili toliko superiorni da je bilo pitawe koliko }e slabi doma}in da primi golova, a i gledalaca je bilo svega stotinak, nikad mawe. Z. Kolyi}

Napredak – PSK Putinci 2:2(1:0) ARK OV AC: Sta dion Na pretka, gledalaca 250, sudija Cveti}anin (Ruma). Strelci: Trkuqa u 15. i Hajnal u 63. za Napredak, Mitrovi} u 75. i 87. za PSK Pu tin ce. @u ti kartoni: Beukovi}, Vu~eti}, M. Bo`i} (Napredak), Mitrovi}, ^ali} (PSK Putinci). NAPREDAK: Majki} 9, Vu~eti} 7, N. Vi{wi} 6, Mario Buza{ 7, Beukovi} 7 (Bojkov ), Sekuli} 7, Milan Buza{ 7, Star~evi} 8, N. Bo`i} 7 (Hajnal 7), Trkuqa 8, M. Bo`i} 7 (S. Vi{wi} ). PSK PUTINCI: Jovi~i} 7, Mitrovi} 9, Ili} 6, Stankovi} 7, ^ali} 6, Oparu{i} 6 (B. Graovac ), Vukoti} 6 (M. Graovac 7), A. Mudri} 7, Gligori} 6, M. Mudri} 6, Gwatovi} 7. Iako je ovo bio derbi za~eqa, igrao se kvalkitetan fudbal, a podela bodova je realna. T. Stani{i}

Rudar – OFK Kraqevci 5:0 (3:0) VRDNIK: Stadion Rudara, gledalaca 200, sudija Krmar (Ruma). Strelci: Bo`i} u 21, Gruji} u 36, Kolarevi} u 39, Cilni{ek u 47. i Uro{evi} u 74. minutu. @uti kartoni: Boji}, Grabi}, Gerbec, Mili~evi} (Rudar). RUDAR: Ivanu{i} -, Mrvi~in 7, Mili~evi} 8, Gruji} 8, Antoni} 7 (Juri{i} 7), Boji} 7, Kolarevi} 8, V. Petrovi} 7 (Cilni{ek 9), Gerbec 8 (Uro{evi} 7), Grabi} 8, Bo`i} 8. OFK KRAQEVCI: Joki} 8, Ba{i} 6, Alempi} 6, Dragutinovi} 6, Stri~evi} 6, Kurixa 7, Tutu{ 6, Aranicki 6, Milovanovi} 6, Jovanovi} 6, Mihajlovi} 6. O~ekivana pobeda lidera. Vrdni~ani su igrali samo toliko koliko im je bilo potrebno da ukwi`e jo{ jednu pobedu. S. Krsti}

Jedinstvo (R) – Sremac (D) 5:0 (2:0) RUM A: Stadion na Barunov cu, gle da la ca 50, su di ja Iva na Ne {ko vi} (Ri vi ca). Strelci: Jovi} u 14, Vuji} u 40, Stevi} u 67, Gwatovi} u 86. i Babi} u 89. @uti kartoni: Stojakovi} (Jedinstvo), A. Radovac, Motika (Sremac). JEDINSTVO: Qubinkovi} 7, Babi} 7, Cviji} 7, Grbi} 7, Stojakovi} 7, Rako{ 7 (Stevi} 7), Jovi} 8, Qubi{i} 7 (Gwatovi} 7), Vrgoti} 7, Sabo 7 (Hajnal 7), Vuji} 7. SREM: M. Radovac 6, Gagi} 5, Balind 5, A. Radovac 5, J. A{}eri} 5, Ivani{ 7, Radojev

@ARKOVAC: Napredak – PSK Putinci 2:2, NIKINCI: Polet – Jedinstvo (P) 0:11, HRTKOVCI: Hrtkovci – Kru{edol 7:1, GRABOVCI: Grani~ar – Fru{kogorac 3:2, VRDNIK: Rudar – OFK Kraqevci5:0,DOWIPETROVCI:Dowi Petrovci – Fru{ka gora 3:0, RUMA:Jedinstvo–Sremac(D)5:0. 1.Rudar 23 18 3 2 57:14 57 2.D.Petrovci 23 16 2 5 65:19 50 3.Jedin.(P) 23 14 6 3 53:16 48 4.Grani~ar 23 15 3 5 49:23 48 5.Hrtkovci 23 13 5 5 62:33 44 6.Jedin.(R) 23 13 2 8 38:23 41 7.Fru{kog. 23 8 4 11 33:50 28 8.Polet 23 7 6 10 49:61 27 9.Putinci(-1) 23 8 2 13 36:47 25 10.Kru{edol 23 7 3 13 25:58 24 11.Kraqevci 23 5 5 13 20:46 20 12.Napredak 23 5 5 13 19:53 20 13.F.gora 23 3 9 11 29:51 18 14.Sremac(-1) 23 1 1 21 16:76 3

5, Dupor 6, M. Motika 5, Spasojevi} 5, R. A{}eri} 5. Preslabi gosti dobro su pro{li. M. Qubi{i}

Dowi Petrovci – Fru{ka gora 3:0 (2:0) DOWI PETROVCI: Stadion Dowih Petrovaca, gledalaca 100, sudija Jelena Vidi} (Ruma). Strelci: R. Peji} u 23 (iz penala), Mudri} u 34. i Bosni} u 86. @uti kartoni: R. Peji}, Oparu{i} (Dowi Petrovci). DOWI PETROVCI: Stanisavqevi} 6, Nikoli} 6, Se~anski 6, Ga{parevi} 6, Z. Peji} 6, Mudri} 6, [a{a 6, R. Peji} 8 (Popovi} 6), Ivkovi} 6 (Oparu{i} 6), Bosni} 6, Savi} 6 (Zekanovi} 6). FRU[KA GORA: Gojkovi} 7, [akoti} 6, \api} 6, Verga{ 6, Arsenovi} 6, Grubje{i} 6, Milinkovi} 6, Mikavica 6, Bo`i} 6, Jawi} 6, Radivojevi} 6. I pored toga {to su doma}ini odigrali najslabiju utakmicu u prvenstvu, gosti mogu biti i zadovoqni kona~nim rezultatom. [ta su sve doma}ini proma{ili! G. Zaki}

Grani~ar – Fru{kogorac 3:2 (0:0) GRABOVCI: Stadion Grani~ara, gledalaca 100, sudija \oki} (Ruma). Strelci: Milovanovi} u 48. i 78. i \. Samar xi} u 67. za Gra ni ~ar, Stojkovi} u 61. i Pavlovi} u 65. za Fru {ko go rac. @u ti kartoni: Marjanovi} (Grani~ar), Vasi}, Baji} (Fru{kogorac). GRANI^AR: Nov~i} 7, M. Jovi} 7, Marjanovi} 7, \. Samarxi} 7, Karda{ 7, S. \or|i} 7 (B. Jovi} 7), Milan Jovi} 7, Jovanovi} 8, Lozi} 7, Kosti} 7, M. Samarxi} 7. FRU[KOGORAC: Jovanovi} 7, Qubi{i} 7 (Baji} ), N. Poznan 7, Stojkovi} 7, Pavlovi} 7, ]iri} 7, D. Poznan 7, Pavi} 7, Vasi} 7, Vein 7, Miokovi} 7. Te{kom mukom Grabov~ani su ostvarili pobedu protiv ~vrstih gostiju. Bilo je mnogo i sre}e u fini{u susreta. M. Stevi}

Hrtkovci – Kru{edol 7:1 (3:0) HRTKOVCI: Stadion Hrtkovaca, gledalaca 150, sudija Su{a (Vrdnik). Strelci: ^esti} u 13, 56. i 58, Novakovi} u 16. i 50, Savi} u 24. i Nikoli} u 79. za Hrtkovce, V. Markovi} u 73. (iz penala). @uti kartoni: Vukmanovi} (Hrtkovci), Pardovicki (Kru{edol). HRTKOVCI: ^i~a, Vukmanovi}, [urjan, [opalovi} (Riba}), Raji}, Manojlovi}, Radovi}, Savi}, Nikoli}, Novakovi} (Ugr~i}), ^esti}. KRU[EDOL: Pardovicki, Georgijevi}, Lisovac, V. Markovi}, \oki}, Qepoja, Vukojevi}, Gari}, L. Markovi}, Baji}, Bre~ko. Hrtkov~ani su bili toliko superiorni da je preslabi rival mogao biti pobe|en i dvocifrenim rezultatom. N. Ugr~i}


SPORT

dnevnik

utorak17.maj2011.

23

TAKMI^ARSKA KOMISIJA FSS REGISTROVALA ME^ FINALA KUPA

Vojvodina-Partizan0:3, `albaNovosa|ananeosnovana U Beogradu je odr`ana sednica Takmi~arske komisije FS Srbije, na kojoj je, a na osnovu prispelih dopunskih izve{taja, ponovo razmatran slu~aj finalne utakmice Kupa Srbije izme|u Vojvodine i Partizana, odigrane 11. maja 2011. ^lanovi Takmi~arske komisija su registrovali utakmicu Vojvodina - Partizan rezultatom 0:3. Odluku su doneli na osnovu kompletne alalize i dopunskih izve{taja od strane slu`benih lica, kao i u skladu sa ~lanom 49. Pravilnika o fudbalskim takmi~ewima i ~lanom 28. Propozicija takmi~ewa za Fudbalski kup Srbije za sezonu 2010/2011.

Tako|e, donesena je odluka i o odbijawu `albe FK Vojvodine, za koju je zakqu~eno da je neosnovana. Sve strane imaju pravo `albe Komisiji za `albe FS Srbije u roku od tri dana, od dana prijema prvostepene odluke. Na sednici Takmi~arske komisije odlu~eno je da se kompletna dokumentacija prosledi Disciplinskoj komisiji FS Srbije, koja je i ina~e zahtevala dopunske izve{taje od slu`benih lica, kao i od FK Vojvodine, igra~a, ~lanova stru~nog {taba i zvani~nika ovog kluba. Takmi~arska komisija je na osnovu dostavqenih izve{taja slu`benih lica sa utakmice finala Kupa Srbije, a u skladu sa

~lanom 105. Disciplinskog pravilnika FS Srbije podnela prijavu Disciplinskoj komisiji protiv u~esnika ove utakmice za u~iwene propuste, koji se odnose na ka{wewe po~etka utakmice, nesportsko pona{awe igra~a oba kluba, incidentnog pona{awa navija~a oba kluba (uno{ewa u stadion odnosno kori{}ewe pirotehni~kih sredstava, ~ime je izme|u ostalog uzrokovana povreda pomo}nog sudije Sa{e @ivkovi}a krajem prvog dela utakmice). Pored toga, tokom utakmice od strane navija~a oba kluba uzvikivane su parole i pevane pesme ekstremistri~kog sadr`aja koje su vre|ale qudsko dostojanstvo po osnovu etni~ke pripadnosti.

RATKO BUTOROVI] O SAOP[TEWU TAKMI^ARSKE KOMISIJE FSS Fudbaleri Vojvodine proslavqaju pogodak Abubakara pred punom zapadnom tribinom

Foto:F.Baki}

UZ TRIJUMF VOJVODINE NAD SUBOTI^ANIMA

Pobedaodraz ~vrstogkaraktera U FK Vojvodina znali su da ih u me~u sa Spartakom Zlatibor voda o~ekuje te`ak ispit. Sada{wi trener Novosa|ana Zoran Milinkovi} predvodio je u pro{loj sezoni suboti~ke plave golubove i vrlodobro znao je kakva opasnost preti od motivisanog rivala. Sa druge strane, Vojvodina je bila uzdrmana doga|ajima iz finala Kupa Srbije, pa se postavilo pitawe ho}e li, emotivno istro{eni, crveno-beli smo}i snage da se izdignu iznad situacije i budu pravi kada je to najpotrebnije. Rezultat i igra iz drugog poluvremena potvrdili su da su pru`ili maksimum i ostvarili jo{ jednu zna~ajnu pobedu. Posle utakmice Zoran Milinkovi} je rekao:

- Silno smo `eleli pobedu, a naspram sebe smo imali kvalitetnu ekipu Spartaka. Znao sam da Suboti~ane ne}emo mo}i lako da nadigramo, a videlo se da su nam gosti svih 90 minuta uspe{no parirali. Trener je priznao da je igra wegovih izabranika u prvih 45 minuta bila jalova. - Imali smo u tom delu mnogo problema, ali posle dogovora u svla~inonici i pogo|enih izmena u nastavku smo izgledali onako kako smo `eleli. Ulazak Stevanovi}a i Mito{evi}a bio je pun pogodak, bili smo konkretniji i {to je od svega va`nije na vreme postigli gol. Ova tri boda su tim pre zna~ajnija jer smo pokazali da imamo ~vrst karakter kada je to bilo najpotrebnije.

Apostrofiraju}i sjajnu atmosferu na stadionu „Kra|or|e”, Milinkovi} nije propustio da ka`e i {ta mu je zasmetalo u celoj utakmici: - Nervoza koja je bila prenagla{ena u fini{u me~a pokvarila je donekle utisak. Mojsovu ono (iskqu~ewe zbog udarawa bez lopte) nije smelo da se desi - istakao je Milinkovi}. Suparni~ki trener, Novosa|anima dobro poznat Qubomir Ristovski, nekada{wi igra~ Vojvodine (u mla|im kategorijama) i kapiten Novog Sada, a u pro{loj sezoni trener Proletera sa Slane bare, ~estitao je doma}inu na pobedi, uz konstataciju da je wegov tim igrao „u sjajnoj atmosferi protiv najkvalitetnije ekipe u dr`avi koja je zaslu`eno pobedila”. S. S.

SUBOTI^ANI OSTAVILI DOBAR UTISAK U NOVOM SADU

Golsveporemetio

Posle vojvo|anskog derbija u Novom Sadu fudbaleri Spartaka Zlatibor vode nemaju mnogo razloga za zadovoqsto. Pru`ili su dobru igru, pogotovo u poluvremenu, ali nisu uspeli da izvuku bar bod. Gol Oumarua bio je dovoqan da ceo plen ostane u Novom Sadu. Slobodan Simovi} smatra da igre wegove ekipe mo`e da se podeli u dva dela, u onu pre i onu posle gola. – Gol je napravio o{tar rez u na{oj igri. Prvo poluvreme je proteklo u potpuno izjedna~enoj igri, a najve}a borba se vodila na sredini terena. Mi smo bili vrlo dobri, imali smo dve realne {anse da postignemo gol, ali su mre`e ostale mirne. Sva-

kako da prvim poluvremenom mo`emo biti i te kako zadovoqni. Dobro smo po~eli i u nastavku, a gol nas je jednostavno presekao. Nismo uspeli da se vratimo, da ponovo pove`emo redove. Posledwih desetak minuta smo imali igra~a vi{e, nadali smo se da }emo uspeti da do|emo do izjedna~uju}eg gola, ali to se nije desilo. Posle tri vezana poraza moramo da damo sve od sebe da u narednom kolu do|emo do pobede i da se vratimo u ritam koji nas je krasio u uvodnom delu prole}a – kazao je Simovi}. N. S.

Duel Vidaka Brati}a i Oumarua Abubakara

HAJDUK U BEOGRADU OSVOJILO VREDAN BOD

Opstanakrealniji Fudbaleri Hajduka su u Beogradu sa BSK-om igrali nere{eno 0:0. Bod zlata vredan udahnuo je novi vetar u jedra kulskog broda koji plovi ka luci spasa. A bod je velik, jer ga je osvojila desetkovana hajdu~ka ~eta. Naime, minimalnu pobedu u susretu s Jagodinom Kuqani su platili sa dva crvena ( Mudre{a i Bo{kovi}) i tri `uta kartona ( Jovanovi}, Fejsa i Maksimovi}) i svi ovi igra~i su morali da presko~e susret sa BSK-om.

- S obzirom kakvih smo kadrovskih problema imali, kao i protiv kakvog smo protivnika igrali zadovoqan sam bodom. Moji fudbaleri, sa izuzetkom dvojice-trojice, pru`ili su svoj maksimum i osvojili bod koji }e nam mnogo pomo}i u borbi za opstanak - ka`e {ef stru~nog {taba Hajduka Dragoqub Bekvalac. Hajduk je su u samom fini{u utakmice imao priliku da do|u do pobede, kada je mladi La-

li} pogodio okvir gola doma}ina. - Treba biti realan: u ve}em delu igre protivnik je imao terensku inicijativu. Me|utim, mi smo iz prekida i iz kontri do{li do svojih {ansi i zaista u samom fini{u imali smo priliku i da pobedimo, {to mislim, realno gledaju}i, ne bi bilo zaslu`eno. Podela plena je najrealniji ishod istakao je Bekvalac. \. Bojani}

Druga~ijuodluku nismonio~ekivali

Odmah po objavqivawu odluke Takmi~arske komisije FS Srbije, prema kojoj je finalna utakmica Kupa Srbije registrovana slu`benim rezultatom 3:0 u korist Partizana, pitali smo predsednika FK Vojvodina Ratka Butorovi}a za komentar. - Nismo ni o~ekivali da }e Takmi~arska komisija FS Srbije usvojiti na{u `albu i da }e odluka po FK Vojvodina biti povoqna. Ali, kontradiktorno je da se na{ klub ka`wava i gubi me~ slu`benim rezultatom na osnovu izve{taja slu`benih lica, za koja je pre neki dan zvani~no Ratko Butorovi} re~eno da nisu vaqano odradila svoj posao! Nas i da- de{avalo na finalu Kupa Srqe ne zanima sudija Veselino- bije, a mi smo kao klub, nadam vi}, ve} onaj ko stoji iza wego- se, predstavqali oba pomenuta vih odluka - rekao je Butoro- saveza. vi}. Po stoti put, verovatno, naPredsedniku Novosa|ana i ~ela se tema da li je trebalo daqe nije jasno zbog ~ega }uti tako reagovati? pokrajinski i gradski fudbal- Nisam `eleo da igra~i naski savez? puste teren. Dok sam se probio - Nas prozivaju {to su nam iz gorweg reda tribina da kapodr{ku dali gradski i pokra- `em na{em kapitenu Brki}u jinski politi~ki zvani~nici, da igra~i ostanu na terenu i ali bismo jo{ vi{e voleli da prime ako treba deset golova, se oglase FS Vojvodine i FS zamenik kapitena Medojevi} je grada Novog Sada. Zbog ~ega se rekao: „ Predsedni~e, sudija oni ne izjasne o svemu {to se upravo svira kraj?!” Mada oni

u FSS ni danas ne znaju da li je me~ zavr{en ili prekinut, jer ako je ovako kako odluka Takmi~arske komisije ka`e onda pehar nije mogao da bude uru~en, ja znam samo jedno: da je Vojvodina do kraja utakmice postigla jo{ tri gola, Partizan bi sigurno dao ~etiri. U tome je su{tina. Predsednika FK Vojvodina iznenadilo je i to {to se navija~i oba kluba stvaqaju u isti ko{ zbog „parola i pesama eksretisti~kog sadr`aja koje vre|aju qudsko dostojanstvo po osnovu etni~ke pripadnosti”. - Ne znam {ta su na{i navija~i izvikivali ili pevali u tom pravcu, dok Partizanovi, {to je videla i ~ula cela Srbija, jesu,i to zajedno sa igra~ima crno-belih. I za kraj, Ratko Butorovi} jasno i glasno isti~e: - Najvi{e mi smeta to {to finalni me~ Kupa Srbije i de{avawa u wemu sada deo mo}nika poku{ava da prebaci na politiku, a re~ je samo o spornim momentima i ne~asnim odlukama na jednoj fudbalskoj utakmici. Mi `elimo da se sve odvija u fudbalskim okvirima i da tu do|emo do istine - naglasio je predsednik FK Vojvodina. S. Savi}

ZVEZDA BOQA OD RADA

Prosine~kizadovoqan Zvezda je savladala Rad u malom gradskom derbiju, u zaista lepoj i kvalitetnoj fudbalskoj predstavi. U otvorenoj igri sa puno uzbu|ewa crveno- beli su zaslu`ili trijumf, koji ih je primakao na tabeli Partizanu na tri boda zaostatka. - Mo`da smo odigrali i najboqi me~ u ovom delu sezone. Tome je doprineo i rival, koji deluje ozbiqno i organizovano, opasno preti iz polu- kontre, zna u svakom trenutku {ta `eli na terenu. Super sam zadovoqan onim {to smo pokazali, a pre svega polu~asovnom dominacijom u drugom poluvremenukonstatovao je trener Beogra|ana, Robert Prosine~ki. Imali su gra|evinari nekoliko izglednih prilika. - Jesu, mogli su u fini{u, kad smo se preterano opustili, i do izjedna~ewa. Opet nismo reagovali

kako treba prilikom defanzivnih prekida, i to moramo radom daqe da ispravqamo. Ali, mislim da je rezultat realan i da smo bili boqi za taj jedan pogodak. Uostalom, publika je u`ivala u utakmici, a na tribinama je bilo skoro 20.000 qudi po ki{ovitom vremenu i u terminu kada je igrao finale u Rimu Novak \okovi}- smatra Prosine~ki, koji nije `eleo da komentari{e nekorektno pona{awe navija~a Rada i uverede koje su mu upu}ene. Varqiva nada, da u preostala tri kola Zvezda mo`e da se ukqu~i u trku za trofej nije se ugasila. - Ostaje `al {to smo izgubili nekoliko bodova (Partizan i Ofk Beograd), ali do kraja }emo se boriti i pobe|ivati. Realno, imaju crno- beli i ne{to lak{i raspored, ~eka}emo wihov kiks. Okre}emo se narednom gostovawu u ^a~ku- rekao je Prosine~ki. Z. R.

PARTIZAN POSLE REMIJA U IVAWICI

[ampionseidaqepita Tri kola pre kraja prvenstva Partizan ima isto toliko bodova vi{e od drugoplasirane Crvene zvezde i na dobrom je putu da odbrani titulu. Iako gorak ukus ostaje posle mr{avog remija u Ivawici (1:1) crno – beli su, ipak, zadovoqni jer i daqe sudbinu dr`e u svojim rukama usled boqeg me|usobnog skora sa ve~itim rivalom. Do kraja {ampionata Partizan do~ekuje ^ukari~ki i Metalac, a gostuje Slobodi, a ~ak i jedan poraz u tim duelima

ne}e Beogra|ane odvesti od nove titule. Samo ~udo Partizan mo`e ostaviti bez duple krune. Trener Aleksandar Stanojevi} sla`e se da ekipa nije bila prava u Ivawici,ali i te`ine i zna~aja tog gostovawa, pa zadovoqstvo, ipak, preovladava u wegovom rezimeu me~a. - Odigrali smo vrlo te{ku utakmicu po sparnom vremenu. Znali smo da je Javor dobra ekipa, {to se i ispostavilo. Mi smo iza{li iz jedne te{ke utakmice

u finalu Kupa i ~vrsta odbrana Javora za nas je bila velika enigma. Stvorili smo neke {anse, me|utim i protivnik je pa je remi objektivan rezultat. Na kraju ovo je bod koji niti nas udaqava od titule, niti nas woj pribli`ava, ali nam daje mogu}nost da u narednom periodu mo`emo jednu utakmicu da izgubimo, tako da, iako zadovoqstvo nije kompletno, nisam ni qut – rekao je Stanojevi}. I. Lazarevi}


24

SPORT

utorak17.maj2011.

EVROPSKO PRVENSTVO

Dame osvojile bronzu

Sjajan uspeh ostvaril a je podm la| en a `enskaseniorskareprezentacuja Srbije na Evropskom {ampionatu u Cirihu. Ekipa, u sastavu Sawa Cvrkota, Ivana ^omagi}, TamaraFilipovi},jenapravila podvig osvojiv{i bronzanu medaqu.i u izuzetno te{kom `rebu osvojile bronzanumedaqu. Ovojeprvamedaqasaseniorskih takmi~ewa na{e najmla|e reprezentativke Sawe Cvrkote iz lazareva~kog Zadrugara. - Presre}na sam, odli~no smo se spremile i osvojile medaqu. Ostaje `al {to se nismo plasirale u finale, a bile smo mu tako blizu. Nismonezadovoqni,bilajeizuzetnojakakonkurencija,anama je ovo bilo maltene prvo veliko takmi~ewe u ovoj godini-istaklajeSawaCvrkota. Zaovakavuspehpotrebanje itimskiduh? - Pohvalila bih Ivanu i Tamaru koje su dale pun doprinososvajawumedaqe,koja mi je najdra`a u dosada{woj karijeri. Naporno smo radile i trud se isplatio.Nadam se da smo ovim uspehom bar malo vratili veru u `enski karate. Na prvenstvu po godinama bilisteinajmla|aekipa? -Bilesmonajboqekadajei najvi{e trebalo. Dogovorile smo se da }emo ostaviti srce na tatamiju na svakom me~u i Boga nas je pogledao, pa je bronzasadana{evlasni{tvo. Mlada samo ekipa i nadam se da mo`emo jo{ dugo da trajemo i osvajamo medaqe - rekla jeSawaCvrkota. N. Jowev

EP U SAMBOU ZA SENIORE U SOFIJI

Srebroza Mirelu Salijevi} Mavrika Nazejbana, a za ulazak u Sambo reprezantazbogte{kepovredeidostalakoje finale na putu mu je stajao Rus tivciSrbijeo~uvalisu izgubilame~.No,uborbizabronzaSergejKirjun.Poslevelikebortradiciju. Sa seniornu medaqu bila je to ponovo ona beslaviojeruskipredstavnik2:0 skogprvenstvaEvropeu prava{ampionkaiprostojepregakojijeosvojioititulu.Vuka{in Sofiji vratili su se sa tri od- zilaLitvankuIevuMikulonite. TamaraMili{i}jeimalasre- jeimaomalerdajeutomduelupoli~ja:MirelaSalijevi}jeukategoriji do 48 kilograma izborila }eu`rebu,pajeposlejedneborbe vredio lakat, a nije imao ni pet osvojila bronzanu medaqu, ba{ minutaodmoraprebitkezabronsrebro,aDijanaMori}(56)iTamara Mili{i} (80) bronzane me- kaoipro{legodinenaEPuMin- zu. No, izvanredno se borio s Francuzem @an Luisom Reinom. daqe.[ansuzapobedni~koposto- sku.IzgubilajeodAneRadovi}iz Belorusije, kao i Sne`ana Deli- U izjedna~enom me~u, u kojem mu qeimalesui MilanaMiqkovi} ba{i} od wene sestre Ekatarine arbitri nisu bili ba{ naklowe(64) IvanaJandri}(68))iMilica @abi},alinisuiskoristileuka- (72) ali je ostala bez repasa`a. ni, izgubio je 1:3, ali je ostavio zaneprilike,jersurivalkebile Ostaledevojkesuseborileugra- izvanredanutisak.NikolaLemi} (62) je imao te`ak `reb. boqe. Najprijatnije iznePrvidueljelakoizgubio na|ewe priredio je Vukaod potoweg {ampiona {inKova~evi}(82)kojije Aleksandra Pankova iz savladaodveprepreke,poRusije, a u prvoj repasaklekaoodRusazaulazaku `nojborbipoklekaojeuz finale, a potom nesre}no veliki otpor od Jermena ostaoibezbronzanemedaVardarzarjana(0:2).Miroqe.UtisakizSofijejeveslavBeogovi}(68)nijeusoma povoqan, jer vratiti peodapresko~iprvupresestrimedaqejesvakako preku,JermencaNagdorjauspeh, ali ostaje `al da je na,kojijepotomispaood mogaodabudeive}i. RusaKlenova,takodaSrNajuspe{nija predstavbinnijedobioprilikuza nicaSrbijebilajeMirepopravni. Mladi te{ka{ la Salijevi}, koja je u prGavrilo Pilipovi} voj borbi bila boqa za (+100) pro{ao je sli~no poen od Jermenke Ruzane Sargasjan, da bi potom jo{ TamaraMili{i}(drugasdesna)napobedni~komBegovi}u izgubiv{i prvi postoqu me~odBelorusaVahovjala. ubedqivijesavladala Martu -Zadovoqansamonim{tosmo Fernandeziz[panijeiplasira- nicamasvojihmogu}nosti.Dalesu laseufinale.Tujuje~ekala15 sveodsebe,neke~akbileiblizu postigliuSofiji-istakaojesegodina starija Beloruskiwa, vi- medaqe, ali ih nisu dosegle. No, lektorVlatkoBelovukovi}.–Iznenadila me je Salijevi}eva koja {estrukaprvakiwaEvropeisve- nikako ne treba biti razo~aran ta,TatjanaMoskvina,kojajeube- izdawem koje su pokazale Smiq- jeradilaizvanredno,kaoiKovadqivo savladala svetsku prvaki- kovi}eva, Miqkovi}eva, a poseb- ~evi}kojegjesamolo{raspored, wuRubelizRusijeiBugarkuVar- nonajmla|e,IvanaJandri}iMi- triborbejednazadrugom,odvojio lica @abi}. Obe su se borile za odmedaqe.Na{aekipajenajma|a banovu,aniMirelanijemoglada u~inimnogovi{e.Ipak,ostavila bronzanu medaqu, ali je neisku- na{ampionatu.Gotovosvisudvastvou~inilosvoje,pasukadetske desetogodi{waci i mla|i i za jeizvanredanutisak,mudrimisivice{ampionke iz Praga ostale wihimavremena.Kvalitetborbi gurnim na~inom borbe u kojoj je bezmedaqa.Ivanajeizgubila,po- jebioizuzetan,alisudijenisubiumela da sa~uva i najmawu predsleizjedna~eneborbe,odBeloru- le na tom nivou. Ose}a se da nanost.Ufinalunijemoglavi{e. SvetskaprvakiwaizSolunapre skiweIrineApelajkove,aMili- {imtakmi~arimanedostajeiskudvegodineDianaMori}bilajeslocaodRuskiweAweBala{ove. stvo i zato se moramo postarati bodna u prvom kolu, a potom se za Kod mu{karaca zablistaje Vu- daidubarnanekolikojakihme|uulazakufinaleborilasodli~nom ka{in Kova~evi} koji je prvoj narodnih turnira i, uveren sam, Bugarkom Kalinom Stefanovom. borbilakosavladaoAntonaGur- rezultati}ebitijo{boqi. Osetilo se dugo odsustvo Diane maza(Ukrajina),paAzerbejxanca S. Jakovqevi}

JUNIORSKO PRVENSTVO VOJVODINE

Pr{talo natatamiju XudoklubDragoniz \ur|evabiojedoma}in i tehni~ki organizator pojedina~nog prvenstvaVojvodinezajunior e.Na tri borili{ta, u fiskulturnoj sali Osnovne {kole, nastupila su 103 takmi~ara iz 25 klubova. Kodmomakanastupiloje77boraca,takodajepr{talouokr{ajimazamedaqe,akoddevojakanaj`e{}iokr{ajisubilido57i63 kilograma. Najuspe{nijima me-

dnevnik

81 kg: Bojan Do{en (Pan~evo), Milo{ Vuja{kovi} (Ruma), Ismet Murina (Sement), Stefan [imonkovi} (Ruma); 90 kg: Marko Lepoti} (Ruma), Branko Kosijer (Ruma), Kosta Ilijin (Dinamo), Nemawa Nikoli} (Kawi`a); 100 kg: Darko Sto{i} (LSK), Nemawa Ruso (Dinamo), Risto babi} (Slavija), SlavkoAn|eli}(Sloven);+100 kg: Nikola Jeremi} (Ruma), MladenBuqa(Dinamo).

^ikago deklasirao Majami Ko{arka{i ^ikago Bulsa poveli su 1:0 u finalnojserijiIsto~ne konferencije NBA ligepo{tosudeklasirali Majami Hit rezultatom 102:83. Bulsi sudotrijumfastiglizahvaquju}i odli~noj igri u drugom poluvremenu, kada su uspeli da serijom 10:0 stignu do prednosti od devet poena - 67:58. Od tog trenutka samo su pove}avali prednostdokona~nih19razlike.Najboqiupobedni~komtimubioje DerikRouzsa28poenai{estdodavawa, a fenomenalan je bio Luol Deng sa 21 ko{em i sedam skokova. Istakao se Karlos Buzerkojijeuz14poenaimaoidevetuhva}enihlopti.UtimuHitsaistakaoseKrisBo{sa30poena i devet skokova, Vejd je ubacio 18, a Xejms 15 poena, uz po {estskokovaiasistencija.

Oklahomajeuspeladaseplasira u finale Zapada pobedom nad Memfisom 4:3 u seriji, u odl u~ uj u} em me~ u bil o je 105:90. Tanderi su tokom me~a imali konstantnu prednost, a kqu~nu razliku napravili su sredinomdrugedeonicekadasu poveli 11 razlike - 42:31. Kevin Durant ubacio je 39 ko{eva, uz devet skokova, a Rasel Vestb ruk ostvar io je tripl dabl u~inak - 14 poena, 10 skokova i 14 asistencija. Harden jeubacio17ko{eva.Upora`enojekipiistakaoseMajkKonli sa 18 poena, {est dodavawa, ZakRendolfdodaoje17ko{evai10skokova,dokjeMarkGasoluz12poenauhvatioisedam lopti.Oklahomuufinaluo~ekuje duel sa Dalasom, koji je jo{ ranije eliminisao aktuelne{ampioneLALejkerse4:0i seriji.

FINALE SP U ROTERDAMU

Kinezibezpremca Najuspe{nijijuniorido90kgipredsednikYSVojvodine SvetislavVukmirica

daqe je uru~io predsednik XS VojvodineSvetislavVukmirica. Plasman po kategorijama za juniore - 55 kg: Jasmin Kaji} (Cement), Denis Juraki} (Partizan,Kikinda),MomirMajki} (Tori), Dejan \or|evi} (Dragon); 60 kg: Predrag Nikolajevi}(Dinamo),NikolaNikoli} (Tori),OgwenLe|anac(Slavija), Nikola Zeremski (Proleter); 66 kg: Stefan Detari (Partizan, KI), Andrej Sakal (Proleter), Ivan Ostoji} (Dinamo), Robert Sabo (Mladost); 73 kg: Jovan Ni{kanovi} (Proleter), Drago Bawac (Slavija), Vuka{in Kuki} (Cement), MilenkoSikimi}(Partizan,KI);

Juniorke-44kg:NinaKrivokapi} (Proleter), 48 kg: Anita Sakal (Proleter), Ana Bosnai (TSK), Jelena Kuzmanovi} (Partizan); 52 kg: Jovana Qubinkovi} (Tori), Blanka Kele (CBV);57kg:Nata{a[imonkovi} (Ruma), Ana Opa~i} (Bezbednost), Tamara Petrovi} (TSK),MilicaBe}agol(Ruma); 63kg:DraganaBiskupovi}(Cement), Jelena Duki} (Dinamo), TeaTintor(TSK),MarijaOpa~i} (Bezbednost); 70 kg: Bojana Joli}(Partizan,NoviSad),78 kg:AdrijanaKrsti},Jelena@abi}(obePartizan,NS),+78kg: JovanaRadovanovi}(Slavija). Tekstifoto:M. Mitrovi}

Kinezisujo{jednom pokazalidasubezpremca na planeti u stonom tenisu.Umu{komfinalu Svetskog pojedina~nog prvenstva u Roterdamu Zang Juke pobediojezemqakaVangHaoa4:2(10, 7,-6,-9,5,12),dokjeu`enskomfinalu Li Ksijaoksija nadvisila DingNing4:2(10,11,9,-8,-8,7).

U seriji kineskih medaqa, dva odli~ja osvojila je Ju`na Koreja, a po jednu Hongkong i Nema~ka.^astEvropespasaoje NemacTimoBolkojijeusinglu osvojio bronzu izgubiv{i u polufinalu od budu}eg svetskog prvakaZangaJukea-1:4(7,-5,-3, -3,-9). S. S.

PRVA MU[KA LIGA

Nafta{iu sigurnojzoni Proleter Naftagas - BASK 25:25 (15.13) ZREWANIN: Hala sportova Medison. Gledalaca: 200. Sudije: Pe{i}iRadojevi}(Crvenka). Sedmerci: Proleter Naftagas 2(2), BASK 2(2), iskqu~ewa: ProleterNaftagas8,BASK6minuta. PROLETER NAFTAGAS: Kopawa, Dobai, Kne`evi} 5(1), Bjelica2,Trnini}2,\uri{i}1,Nikoli} 5, Cveki}, Koqevi} (6 odbrana),Gruji}2,^agaq1,Ili}(5 odbrana), Momirov, St.Dimitri} 7(1). BASK: Brankovi}(14odbrana), Opa~i}, Krstaji}, Samard`i} 5, Gaji}5,Oluji}2,\oki},Cupara, Orlovi}2,Ne{ovanovi}4,Rupi}, Jovanovi} 1, Mitrovi} 6(1), Maksimovi}. Nafta{isuosvojilizlatavredanboduduelusaekipomBASK-a i tako prebrinuli brige oko opstanka u ligi. Po~etak me~a pripaojedoma}emtimu,dabigostiu 16.minutu izjedna~ili na 6:6. Na odmorseoti{lospredno{}udoma}ina15:13. U nastavku susreta igralo se u talasima,u54.minutubiloje23:20 zanafta{e,dabiunarednadvaminutaBeogra|anistiglidoizjedna~ewa-23:23.Ufini{ugostisupoku{ali na sve na~ine da do|u do bodova,alisudoma}iigra~iuspelidaostvarenere{enerezultata timeiopstanakuligi. N. Jowev

DRUGA @ENSKA LIGA SEVER

Derbi Kikin|ankama Temerin – Kikinda 25:26 (8:12) TEMERIN: Dvorana JKP Temerin,gledalaca:100,sudije:Kova~evi}(Crvenka)iXaji}(Ba~ka Palanka). Sedmerci: Temerin 7 (4), Kikinda 8 (5). Iskqu~ewa: Temerin14,Kikinda14minuta. TEMERIN: Ivanov(9odbrana, sedmerac),B.Mari~i}5,Kqaji}4 (3),Mati}3,Obradovi},Milakovi},Vukovi}1,Blanu{a3,Te{anovi}1,Kremenovi},M.Mari~i} 3,Jankovi},Mora~a5(1),Mitrovi}. KIKINDA 2: Aleksi} (13 odbrana, 3 sedmerca), Sole{a, Belo{1,@ivkov2,Mihajlov,M.Agbaba 9 (3), Golu{in, Veqkovi} 4 (2),J.Agbaba5,Vu~eti}(4odbrane), Ardala 2, Pavlovi}, Komleni}3,Axi}. Derbi kola Druge `enske lige sever pripao je go{}ama, ~iju mre`u je odli~no ~uvala Selena Aleksi}. Posle bledog prvog poluvremena, Temerinke su popravileutisakunastavkuimaloim jenedostajalodaosvojebod.Premarazvojudoga|ajanaparketu,takavepilognebibionezaslu`en, po{tosuobeekipeimaleperiode oscilacijauigri.Poredraspolo`enog ~uvara mre`e, u redovima Kikin|anki istakla se kapiten MarijaAgbaba,audoma}ojekipi BojanaMari~i}iJovanaMora~a. M. Men.

DRUGA MU[KA LIGA SEVER

Hajduk - Jedinstvo 20:30 (10:13)

@ABAQ: Sportskahala,gledalacaoko50,sudije:MolnariGlava{ki (Novi Be~ej). Sedemrci: Hajduk-,Jedinstvo3(3),iskqu~ewa:Hajduk2,Jedinstvo4minuta. HAJDUK: Gere,Vujkov,@ivkov 3,Be~ejac,Kara}3,Andrin,Obrenovi}1,Luki}6,Spasojev7,Terteji,Mili}ev,Radanovi}. JEDINSTVO: Mitanovski,Daki} 2, Pr}uq 5, Dimitrevski 4, Sretenovi}12,Mitrovski2,Milutinovi}5. P. B.

TURNIR U PAN^EVU

Tridr`avnarekorda Streli~arski klub Pan~evo organizovao je FITA900turnirnakomejeu~estvovalo60streli~araiz11klubova.Poidealnomvremenuoborena su tri dr`avna rekorda. Ivan Tasi} (Ni{) sa840krugovapopraviojesopstvenidr`avnirekord(za15krugova),anovirekorderisupostali junior beogradskog kluba Elit ar~eri Luka Popovi}sa802krugaolimpikstilomijuniorsubo-

ti~kogArtemisa Petar Skenderovi} (nedavni osvaja~ Trofej Beograda)kompaund stilom sa 829 krugova.Najuspe{nijiseniorolimpikstilom biojeIvanTasi},dokjekompaundstilom(lukovi sa to~ki}ima, slo`eni lukovi) trijumfovao Danilo Miokovi} iz Pan~eva. Kod dama slavile su Marina Jovanovi} (BSK) olimpik sitlom i VesnaMatkovi}(BSK)kompaundstilom.

RUKOMET Prva liga (m) MokraGora-VrbasK. Rudar-Vojput N.Pazar-N.Pazova Proleter-Bask C.zvezda-Zaje~ar MladostTSK-Zlatar Jagodina-Obili} 1.Rudar 2.Napredak 3.Obili} 4.Vojput 5.C.zvezda 6.N.Pazar 7.Zaje~ar 8.Zlatar 9.Vrbas 10.Mladost 11.M.Gora 12.Jagodina 13.Proleter 14.N.Pazova 15.Bask

26 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 25 26 25 25

21 18 19 17 13 12 11 12 11 11 8 9 6 2 2

33:30 25:22 35:31 25:25 30:28 32:29 23:29 0 3 0 2 3 4 4 2 0 0 5 0 2 5 4

5 4 6 6 9 10 10 11 14 14 12 16 18 18 19

802:698 42 714:629 39 717:658 38 677:620 36 679:664 29 723:716 28 700:670 26 829:832 26 704:709 22 647:666 22 689:707 21 740:798 18 707:797 14 626:691 9 634:733 8

Prva liga (`) Naisa2-ORKBeograd Napredak-Kikinda H.Jo`ef-@elezni~ar Radni~kiL.-Pirot Metalac-Radni~kiR. Ku~evo-Proleter 1.Radni~kiL. 22 2.@elezni~ar22 3.Proleter 22 4.Ku~evo 22 5.Radni~kiR. 22 6.Metalac 22 7.H.Jo`ef 22 8.Napredak 22 9.ORKBgd 22 10.Pirot 22 11.Naisa2 22 12.Kikinda 22

21 18 14 13 12 10 11 8 6 5 4 2

0 1 1 2 1 3 1 4 0 2 1 0

28:26 10:0 27:21 31:15 32:32 42:41 1 3 7 7 9 9 10 10 16 15 17 20

697:477 42 639:508 37 682:650 29 706:657 28 654:603 25 712:701 23 505:539 23 569:565 20 611:645 12 519:635 12 588:695 9 453:660 4

Druga liga (`) Radni~ki([)-@elezni~ar 27:39 TitelXD-MetalacAV 23:26 Hajduk-Jedinstvo 20:30 Apatin-B.Karlovac 45:27 Sombor-@SK 38:32 Jabuka-Radni~ki odlo`eno Potisje-Hercegovina odgo|eno SlobodnaRuma 1.@elezni~ar26 19 2.Apatin 27 18 3.@SK 26 18 4.Jedinstvo 26 16 5.Metalac 26 13 6.Radni~ki 25 13 7.TitelXD 26 11 8.Jabuka 25 10 9.Ruma 26 10 10.Hercegovina25 9 11.Hajduk 27 10 12.Sombor 26 7 13.Radni~ki 26 8 14.B.Karlovac 26 8 15.Potisje 25 4

2 3 0 4 6 3 4 4 3 3 0 4 2 0 2

5 6 8 6 7 9 11 11 13 13 17 15 16 18 19

793:681 40 780:709 39 841:753 36 811:765 36 693:641 32 787:716 29 743:702 26 751:736 24 834:838 23 651:696 21 724:795 20 695:767 18 780:859 18 819:883 16 628:755 10

Druga liga (`) Jabuka95-Mladost Srem-Radni~ki Lehel-Vrbas Apatin-Pan~evo Temerin-Kikinda2 Ravangrad-Vojvodina SlobodanSpartak 1.Vojvodina 2.Kikinda2 3.Pan~evo 4.Temerin 5.Lehel 6.Spartak 7.Srem 8.Jabuka95 9.Vrbas 10.Mladost 11.Radni~ki 12.Apatin 13.Ravangrad

21 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21 22 21

18 17 15 13 12 10 9 8 8 7 5 5 5

30:27 28:23 29:23 24:24 25:26 32:46

1 1 1 2 1 3 0 2 0 1 1 1 0

2 3 5 7 8 8 12 11 13 13 15 16 16

654:461 37 615:530 35 634:525 31 512:496 28 560:544 25 579:563 23 584:568 18 525:528 18 480:528 16 551:565 15 539:595 11 498:706 11 521:589 10

KO[ARKA MU[KA SUPERLIGA SRBIJE Danas Hemofarm[tada-OKKBeograd MegaVizura-Partizan

(19) (19)

Sutra FMP-Crvenazvezda Metalac-Radni~ki 1.Partizan 2.Hemofarm 3.Radni~ki 4.FMP 5.C.zvezda 6.Metalac 7.Beograd 8.M.Vizura

12 12 12 12 12 12 12 12

11 9 7 5 5 4 4 3

(18) (18) 1 1044:887 3 983:903 5 995:961 7 978:975 7 1036:1077 8 927:963 8 894:1008 9 925:1008

23 21 19 17 17 16 16 15

Uslede}emkolu(20.i21.maja)sastajuse:Partizan-Hemofarm[tada,Crvena zvezda - Mega Vizura, OKK Beograd Metalac,Radni~ki-FMP.


SveT

dnevnik

utorak17.maj2011.

25

Bezreformi,UN}eizgubitikredibilitet

BALKAN Na@abqaku paosneg PODGORICA: Na @abqaku podDurmitoromseju~eki{apretvorila u sneg, pa se tanki beli pokriva~ formirao i u samom gradu.Premameteorolo{kimizve{tajima, na Durmitoru pada snegkaousredzime,asusne`icaje najavqena i na drugim visokim planinama u Crnoj Gori. Durmitorskopodru~jejepoznatopotomedasnegmo`edapadnegotovou svakommesecutokomgodine.

Autobuska nesre}a QUBQANA:Najmawe15tinejxera povre|eno je u saobra}ajnoj nesre}ikadajeautobuskojijedolazio iz Nema~ke sleteo s puta i prevrnuo se na autoputu izme|u KrawaiQubqane,javqajumediji. [esttinejxerajeozbiqnopovre|eno,alinisuu`ivotnojopasnoti, a ostali su lak{e povre|eni, javila je slovena~ka novinska agencijaSTA,pozivaju}isenalokalniradio.Uautobusususenalazila deca iz Nema~ke s pratwom, naputuzaHrvatsku.Uwemujebila41osoba,uglavnommladiizme|u14i15godina,iwihovapratwa, javila je hrvatska agencija Hina. Istraga o uzrocima nesre}e je u toku. (Tanjug)

Generalima istekaorok za`albe ZAGREB:Ju~ejeistekaoroku komeodbranehrvatskihgenerala AnteGotovineiMladenaMarka~a je trebala Ha{kom tribunalu da najave `albe na prvostepene presude, kojima je Gotovina osu|en na 24, a Marka~ na 18 godina zatvora.Kako izve{tavaju hrvatskimediji,iakosu`albeodbrana hrvatskih generala uglavnom definisane,sadr`ajjezasadtajna. Slawe `albe najavila su oba advokatskatimakojasuizvestila iopoja~awusvogsastava.Gotovinom timu prikqu~io se {vajcarskiadvokatGenelMetro,zakoga sepi{edajebiouspe{annaHa{komsudugdejeodbraniogenerala Armije BiH Sefera Halilovi}aimakedonskogministraQubuBo{koskog. (Tanjug)

Tu`ilacBiH podpritiskom BAWALUKA: Glavnitu`ilac BiHMiloradBara{inizjavioje dasu`estokinapadinawegaupojedinimfederalnimmedijimapoku{aji da neko pritiskom upravqa wegovim postupcima, ali da jemnogova`nijiodgovornapitawe ko ga posledwih godinu i po prati,kakoinakojina~in,koga fotografi{e,po~ijemzadatkui za ~iji ra~un. Bara{in u intervjuu „Glasu Srpske” tvrdi da je podvelikimpritiskomdapodneseostavku. (Tanjug)

RIM: PredsednikGeneralneskup{tine UNXozefDajsizjaviojeju~euRimuda}e Ujediwenenacije,ukolikonebudureformisane, „izgubiti kredibilitet” i „biti marginalizovane” i pozvao na neophodne korake, ukqu~uju}i prave pregovore o ovompitawu,kakobisesprovelakonkretnareformauz{irokusaglasnost~lanica UN.Uprotivnom,zna~ajnasvetskapitawa bi}e razmatrana u drugim organizacijama koje budu ocewene kao „kredibilnije i efikasnije” a to je „neprihvatqiva” perspektiva, ocenio je on na konferenciji „Globalno upravqawe i reforma Saveta bezbednosti” koju organizuje Italijansko ministarstvospoqnihposlova. Po Dajsu, reforma SB UN treba da se zasnivananaj{irojmogu}ojpodr{ciipo{tovawutemeqnihvrednostiUNkaoida uva`i potrebu jednostavnosti, jasno}e, efikasnostiinaro~itofleksibilnostiu radusvetskeorganiacije.Onjeprecizirao danenameravada„predla`enibranikonkretnepredlogepojedinihzemaqa,”alije

rekaodaje„kona~niciqkompromis”iizraziore{enostdaseu~ini{tosemo`eda seutomsmislupostignekonkretannapredak. „Potrebno je pokrenuti prave pregovore o ovom problemu,” istakao je Dajs, prenosiAnsa. Ministar spoqnih poslova Italije FrankoFratinioceniojedasudijalogi kompromis jedini put za ostvarivawe reformeSavetabezbednostiUN: „Suprotanpristup”izazvaobipodelei „naneo {tete reformi ali i ulozi UN,” rekao je Fratini otvaraju}i skup kome prisustvuje i ministar spoqnih poslova SrbijeVukJeremi}.Italijajejednaodzemaqakojepredvodegrupu„Ujedinitiseza konsenzus,”kojajeprotivpro{irewabrojastalnih~lanicaSavetabezbednostiUN izala`esezaotvarawenovihmestazarotiraju}e~lanice{tobi,powima,omogu}iloboqepredstavqawezemaqairegiona,prenelajeAnsa.Fratini,kojijedoma}inskupanakomeu~estvuje120delegacija izEvropeidrugihdelovasvetapodvukao

YozefDajs

jedajepotrebnodativi{eprostoraregionalnojdimenziji,vode}ira~unaoaktivnijoj ulozi regionalnih organizacija kao {tojenaprimerAfri~kaunija.„Ciqju~era{weg skupa je da se formuli{e pri-

PONOVOZAVLADAOMIRDU@IZRAELSKIHGRANICA

Abas:@rtve nisubileuzalud JERUSALEM, RAMAL: Izraelskegranicesuponovomirne,dan posle krvavih sukoba vojske i palestinskih demonstranata, u kojimajeubijenonajmawe15,araweno vi{estotinaqudi,alivojskajei

Portparol policije Miki Rozenfild rekao je da je ~ovek, koji se nalazio u taksiju koji je vozio jedanPalestinac,uhap{ennaizlazu izselaMaxdal[ams,naoboduGolanske visoravni. Prema Rozen-

Sukobinasirijsko-izraelskojgranici

daqe u pripravnosti.Izraelska policija je, u me|uvremenu, saop{tiladajeuhapsilajednognenao- ru`anog ~oveka iz Sirije, koji je poku{aodaizGolanskevisoravni pre|e u Izrael, preneo je AP.

fildovimre~ima,policijajepretra`ila ku}e u Maxdal [amsu u potrazi za stotinama qudi iz Sirijekojisuunedequuspelidau|u utoselo.Incidentodpredvadana biojejedanodnajgorihodprimir-

ja 1974. godine. Sukobi su izbili kadasusepalestinskidemonstranti,kojisuobele`avaliDannakbe (katastrofe), povodom 63. godi{wice stvarawa Izraela, slili na granice te zemqe s Libanom, SirijomipojasomGaze. Palestinski predsednik MahmudAbasizjaviojeunedequuve}e dakrvonihkojisuunedequubijeni za prava palestinskog naroda nije uzaludna, misle}i na demonstrantekojisupoginulinagranicamaIzraelasaLibanomiSirijomiraweniupojasuGaze,obele`avaju}i Dan nakbe, katastrofe, godi{wicustvarawaIzraela. „Wihova krv je prolivena za sloboduna{egpalestinskognaroda i za wegova prava,” rekao je Abas.Onjeoceniodau~e{}evelikogbrojaqudiuprotestimajeste dokazdaje„pravoja~eodvremena” i da je „voqa naroda ja~a od mo}i opresivnih snaga i okupatora”. IzraelskipremijerBewaminNetanijahurekaojedajeIzraelodlu~andabranisvojegraniceusuverenitet. (Tanjug)

Talibaniodgovornizaubistvo saudijskogdiplomate ISLAMABAD: Pakistanski talibani, povezani sa Al kaidom, preuzeli su ju~e odgovornost za ubistvosaudijskogdiplomateHasanaal-KatanijauKara~iju,aSaudijskaArabijajenajavilada}epoja~ati bezbednostsvojihdiplomataurizi~nimzemqama. „Preuzimamoodgovornost”,izjaviojeprekotelefonaportparoltalibanaEhsanulahEhsan,govore}i oju~era{wemubistvuKatanija,kojijestradaokada su naoru`ani qudi na motorima otvorili vatru na vozilo s diplomatskim tablicama kojim se vra}ao ku}iizkonzulatautomlu~komgradunajuguPaki-

stana.Portparolpakistanskihtalibanadodaojeda }e grupa nastaviti da vr{i takve napade „sve dok AmerikaneprestanedaprogoniAlkaiduineobustavinapadebespilotnimletelicama”nateritorijiPakistana,preneojeRojters. Pakistanskitalibanisuranijepreuzeliodgovornostizadvostrukisamoubila~kinapadnacentarza obukuparavojnepolicijenaseverozapaduPakistana, ukojemjeubijenooko90,araweno140qudi,iporu~ilidajetoodmazdazaubistvovo|eAlkaide. (Tanjug)

stup koji bi se zasnivao na principima {irewa, ali bez prejudicirawa kona~ne odlukekojutrebadadonesuUN”,rekaoje {efitalijanskediplomatije.Italijase, kako je ranije precizirano, ne sla`e sa predlogomreformekojizastupajuNema~kaijo{nekezemqe. „Mi smo protiv jednostavnog pove}awa broja stalnih ~lanica. Tako|e, smatramo da EU treba da ima jedno stalno mesto u Savetu bezbednosti”, rekao je Fratini.U protivnom,dodaojeonuo~iskupauRimu, „do}i}emousituacijudatvrdimodaEvropagovorijednimglasom,adasezatimsva|amosaNema~komkotrebadadobijemesto stalne ~lanice. To ne sme da se dogodi”. Portparolministarstvaspoqnihposlova Italije Mauricio Masari objasno je, tako|e uo~i skupa, da Italija smatra da predlogG4(Nema~ka,Brazil,IndijaiJapan) o reformi Saveta bezbednosti UN „unosi razdor i ne mo`e doprineti ve}oj efikasnostiilidemokrati~nostiSB”. (Tanjug)

ULibijisekr{i rezolucijaSB MOSKVA:RuskiministarinostranihposlovaSergejLavrovpozvaojeju~esaveznikeukoalicio- nimsnagamazaLibijudaprestanu sa kr{ewem rezolucija Saveta bezbednosti UN, i najavio mogu}nostsusretaslibijskomopozicijomunajskorijevremeuMoskvi. “Rezolucije1970i1973trebada se ispuwavaju strogo u okvirima ovla{}ewasadr`anihuwima.Potrebno je prestati sa kr{ewem ovla{}ewa”,rekaojeLavrovuMoskvi, posle susreta s namibijskim kolegomUtonijemNujomom,kojije osudio“stranuagresijuprotivLibije”, navode}i da je “koalicija prekr{ilaispuwavawemandataiz rezolucijaSBUN”.[efruskediplomatije je rekao da su Rusija i Namibijazainteresovanedakrvoproli}e u Libiji odmah prestane, preneojeItar-Tass.Lavrovjerekaoda}edanasbitiodr`ansastanak sa predstavnicima vlasti u Tripoliju,nakojima}eruskastranainsistiratidalibijskevlasti prestanusaaktivnostimakojedovodedo`rtavame|ucivilima. “Tako|e smo dobili informacijudaprestavnicipobuwenikau Bengaziju, koji su se tako|e obratilisamolbomzasusretomuMoskvi, iz tehni~kih razloga moraju

daodlo`esvojuposetu.Nadamose da}eunajskorijevremeoniuspeti,ipak,daodr`esanamasastanak ovdeuMoskvi”,rekaoje{efruske diplomatije.Premawegovimre~ima, Rusiji se pre nekoliko dana obratio specijalni predstavnik generalnog sekretara UN, libijskevlastiipobuweniciuLibiji zbogpru`awapoliti~kepodr{ke pregovara~kom procesu radi {to skorijeg prevo|ewa situacije na politi~kiteren. “Mismosesaglasili”,rekaoje ruskiministar,dodaju}idaRusija podr`avapozicijuAfri~keunije, kojajepredlo`ila“mapuputa”za normalizaciju stawa u toj zemqi. Komentari{u}i insistirawe {efovadiplomatijeArapskeligeda se blokira emitovawe dr`avnog libijskog TV kanala “Xamahirija”, ruski ministar se usprotivio me{awuuradmedijauvezisagra|anskimratomuLibiji,prenelaje ruskadr`avnaagencija. “Polazimoodtogadajeneophodnoizbegavatime{aweuradmedija pri izve{tavawu o odre|enim doga|ajima,timprekadaseradio,u su{tini, gra|anskom ratu, i kada jeodpresudneva`nostidaseizprve ruke sazna pozicija svake od strana”,rekaojeLavrov. (Tanjug)

DemonstracijeuMadridu MADRID:[panskapolicijajesaop{tilaju~edajepetpolicajacapovre|enoa24u~esnikaprotestajeprivedenousukobuuMadridu,nakondemonstracijastudenataidrugihgra|ananezadovoqnihvladinimmerama{tedwe.Zvani~nikpolicijeje,kakoprenosi AP,rekaodauhap{eni,kojisuoptu`enizanaru{avawejavnogredaio{te}eweimovine,ostajuupritvoru. Policajcikojisuu~estvovaliurazbijawudemonstracijazadobilisusamolak{epovrede.Madridjeproteklogvikendabiojedanod nekolikogradovaukojimaseokupilovi{edesetinahiqadaqudida bidemonstriraliprotivmera{tedwevladekojusmatrajunekompetentnomikorumpiranom,kaoizbogsumorneekonomskebudu}nosti uzemqisa21,3odstonezaposlenih.NademonstrancijamauMadridu u~estvovalisustudenti,socijalnegrupeidruginezadovoqnigra|ani. (Tanjug)

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI PER[TAJNBRIK Biv{i nema~ki ministar finansija Per [tajnbriksignaliziraojesvojuspremnostda bude kancelarski kandidat Socijaldemokratske partije na slede}im saveznim izborima {toje,kakoprenosemediji,nai{lonakritiku unutar same partije.Iako do saveznih nema~kihizboraimajo{dvegodine,diskusijeo kancelarskimkandidatima,ve}supo~ele.

MIHAILPROHOROV JedanodnajbogatijihqudiuRusijiinasvetu,predsednikGrupe„Oneksim”,MihailProhorov (46) potvrdio je ju~e spremnost da bude na~elupartijedesnogcentraPravastvar,javile su ruske novinske agencije. Prohorov je pro{le godine na listi najbogatijih Rusa po verziji~asopisa„Finans”bionadrugommestu sa17,85milijardidolarakapitala.

[AKIRA Kolumbijskapeva~ica[akirapoklonilaje predsedniku Venecuele Ugu ^avesu, crvenu elektri~nugitarusawenimautogramomnainstrumentu. MinistarzainformisaweAndres Isara odmah je postavio fotografiju gitare nadru{tvenumre`uTviter,kakobisvivideli[akirinpoklon.„Hvala[akirinapoklonu’’,rekaoje^aves

POLITI^ARIISEKS-SKANDALI

DirektorMMFnapaosprema~icuhotela BEOGRAD: Hap{ewe izvr{nog direktoraMe|unarodnogmonetarnog fonda (MMF) Dominika Stros-Kanazbogpoku{ajasilovawahotelskesobarice,uzdrmaloje me|unarodnu politi~ku scenu i privuklo pa`wu svih medija, ali to je samo najnoviji u dugom nizu seks skandala svetskih politi~ara.Procewuje se da }e hap{ewe Stros-Kana,kojegjena~eluMMFazameniowegovzamenikXonLipski,stavilota~kunawegovukarijerutokomkojejeve}imaoproblemezbog~estihvanbra~nihizleta. Dugjespisakseksskandalapoliti~arakojisuimalirazli~ite ishode:nekisupodnosiliostavke, nekinisu,nekisunatonaterani,a pojedinive{tijipoliti~arisuih iskoristili za dodatni publicitet. Biv{iizraelskipredsednik Mo{e Kacav dao je ostavku u junu 2007. godine nakon dugogodi{weg skandalaukomegajenekolikobiv{ihsaradnicaoptu`ilozaseksu-

alno uznemiravawe i zlostavqawe,ajednaizasilovawe. U martu ove godine osu|enjenasedamgodinazatvorainapla}aweod{tete `rtvama, a kada mu je izre~enakaznaKacavjebriznuo u pla~ vi~u}i sudijama: „Onigre{e,tosusvela`i! ^itavakaznajegre{ka!Dozvolili ste da pobede la`i.” Predsednikvladaju}eSocijaldemorkatske partije Nema~ke (SPD) Franc MonikaLevinskiiBilKlinton Mintefering(69)dospeojeunoviJedan od najve}ih seks-skandala ne zbog qubavne afere sa ~etrde- je svakako slu~aj Klinton-Levinsetgodinamla|omdevojkom,zaposki. Tada predsednik SAD Bil slenomuwegovomposlani~komkaKlinton zamalo nije bio smewen binetu u Bundestagu. Biv{i poqsadu`nostizbogqubavneaferesa skivicepremijerAnxejLeperbio pripravnicomuBelojku}iMonije 2006. godine tako|e ume{an u kom Levinski. Najve}i `enskaseksualni skandal jer je uslovio ro{ me|unarodnepoliti~kescene davawe zaposlewa jednoj `eni u je svakako italijanski premijer wegovojpartijisapru`awemsekSilvio Berluskoni. Najnovija je sualnihusluga. aferaRubiukojojjeoptu`endaje

pla}ao seksualne usluge meloletnoj 17-{woj igra~iciuno}nomklubuKarimielMarug.Tokomistrage u ovoj aferi otkriveno jeidajepotro{io 280.000 evrazakupovinuautomobila raznim devojkama, uglavnom onim istim koje su prisustvovale zabavama koje je Berluskoni prire|ivaousvojojvili. Biv{i visoki predstavnik za BiH Pedi E{daun tako|e je imao problema zbogslabostipremane`nijempolu: wegovu vezu sa sekretaricom Tri{om Hauard obelodanio je 1992.list„WuzovdVorld”.Iste godine E{daun je odr`ao konferencijuza{tampunakojojjeotvoreno priznao svoju petomese~nu qubavnuvezu,amedijimuzbogtog skandala dali nadimak „Pedi Pentsdaun” (Pedi spu{tenih pantalona). (Tanjug)


26

utorak17.maj2011.

oglasi

dnevnik


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi pozdrav

IZDAJE se ku}a u Veterniku sa dva trosobna stana na spratu, poseban ulz. Cena 200 eura mese~no. Telefon 822-368. 28741

PRODAJEM ku}u na Ribarskom ostrvu. Telefon 063/562-082. 28430

Posledwi pozdrav supruzi, majki i baki

utorak17.maj2011.

dragoj

Obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je na{ voqeni suprug i otac

Nedeqko Bedov Bra{a

Savki Opa~i}

Luki}u

27

1923 - 2011.

1934 - 2011.

Tvoj osmeh }e zauvek ostati u na{em se}awu, a tuga u srcima.

od: supruga Mirka, sina Slobodana, unuka Damira i snaje Slavice.

Ana, Macan i Ivan Varga.

Sahrana je danas, 17. 5. 2011. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu.

28785

28804

preminuo posle duge i te{ke bolesti. Sahrana }e se obaviti 17. 5. 2011. godine, u 15 ~asova, iz Kapele na grobqu u Mo{orinu. Ispra}aj iz ku}e u 14 ~asova. O`alo{}ene: supruga Radojka - Seja i }erka Dragana. 28807

Posledwi stricu

pozdrav

dragom

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

NAJPOVOQNIJA proizvodwa: betonskih stubova, fert gredice, obra|ena armatura, {qunak, cement, ispona, cigla, blokovi, mre`e, crep na ku}nu adresu. Telefon 021/847-034. 28288

Bojan Luki} ROLETNE, rolokomarnici, venecijaneri, trakaste zavese, harmonika vrata, rolo gara`na vrata, zatvarawe terasa, PVC stolarija, brzo i povoqno. 021/500-612, 063/84-26-848, 063/84-24-716. 28149 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 28501

POTREBNE dve devojke za rad u prehrani sa iskustvom. Telefon 021/453-021, 063/1023-227. 28696

^ISTIM podrume, tavane, dvori{ta, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, stare automobile za rashod. Telefoni: 6618-846, 063/174-48-56. 28529 OTKUPQUJEM staro gvo`|e, mesing, bakar, aluminijum, ve{ ma{ine, {porete, automobile na veliko i malo. ^istim podrume, tavane. Telefoni: 063/84-85-495, 6618-846. 28530 KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, bakar, mesing. ^istimo tavane i podrume. Telefoni: 062/649-000, 063/744-87-00. 28694

Nedeqku Bedovu Bra{i

Boki, za na{u filmsku ekipu Ti }e{ uvek ostati Stend baj. Tvoje filmaxije.

od Jovanke Lu~i} sa porodicom.

Brat Sava i snaja Mara.

28809

28810

28803

Posledwi pozdrav dragom ocu i dedi

Posledwi pozdrav. Studenti i profesori Fakulteta za pravne i poslovne studije, Novi Sad.

Posledwi pozdrav dragom prijatequ sa najiskrenijim `aqewem zbog preranog odlaska. Po~ivaj u miru.

Sin, snaja i unuk Dragan.

28811

28808

Posledwi suprugu

Napustio nas je

O`alo{}ena }erka Nada sa porodicom. 28815

Nedeqku Bedovu Bra{i

Bane, Cveta, Nenad, Dragan, Tijana, Milo{ i Dragana.

1714/P

pozdrav

dragom

Velimir - Bata @ivoti}

Na{ veliki prijateq

Lazar Nedi}

dramski umetnik u penziji Sa tugom i bolom se opra{tamo od velikog umetnika koji je svojim gluma~kim ume}em doprineo da Drama Srpskog narodnog pozori{ta ostane hram vrhunske umetnosti. Komemoracija }e biti odr`ana u sredu, 18. maja, u 9.30 sati, na sceni „Pera Dobrinovi}” SNP-a. Srpsko narodno pozori{te.

Obave{tavam svu rodbinu i prijateqe da je moja mama

posle kra}e i te{ke bolesti preminula u 62. godini. Sahrana }e se obaviti 17. 5. 2011. godine, u 16 ~asova, u Budisavi.

na{em

Bojan Luki}

Bojan Milana Luki}

Stanislavu Poli}u od supruge Danice.

28780

Posledwi pozdrav na{em drugu

Stanislav Poli}

Luki}u

Hvala za svu qubav, pa`wu i strpqewe koje si nam darivao celog svog `ivota. Posledwi pozdrav od tvojih najmilijih. Neka ti je ve~na slava. Sahrana je 17. 5. 2011. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Sin Stojan, snaja Radmila i unuka Nata{a. 28782

preselio se u ve~nost. Uvek }emo pamtiti tvoju dobrotu i ~estitost. Bila je velika sre}a dru`iti se sa tobom. Neka te an|eli ~uvaju. Danilo Dejanovi} i Sofija Radakovi} sa porodicom.

Neka ti je ve~na slava.

1713/P

Milica Mu{icki

Nedeqku Bedovu Bra{i

28813

Posledwi pozdrav dragom

Luki}u

„Sve na tebe se}a sad, krigla piva, Novi Sad...” Vawa, Nikac, Mi}ko, Xilke, Ciga, Xej, Bul~, ^oda, Zverko, Varga i Macke. 28786

Nedostaja}e nam tvoj osmeh, vedrina i pozitivna energija koju si unosio u na{ dom. Porodica Macura. 28783


28

^iTUQe l POMeni

utorak17.maj2011.

Sa velikom tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 16. 5. 2011. godine preminuo na{ voqeni

dnevnik

Sa velikom tugom se opra{tamo od na{eg dragog

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe, da je preminuo na{ voqeni otac i suprug

Velimira - Bate @ivoti}a Lazar @ivana Nedi}

Milenko Latinovi}

ro|. 1934. Sahrana je danas, 17. 5. 2011. godine, u 15 sati, na grobqu u Koviqu. O`alo{}eni: supruga Du{anka, sin Zoran, }erka Goranka, snaja Radmila, zet Radoslav i unuci Daca i Lale.

Ispra}aj je u sredu, 18. 5. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Sahrana je danas, 17. 5. 2011 godine, u 13 ~asova, na grobqu Tranxament u Petrovaradinu. O`alo{}eni: supruga Slavica, }erka Mirjana i sin Slobodan. 28778

28793

Posledwi pozdrav dragom

Sa tugom u srcu opra{tamo se od na{eg dragog prijateqa

O`alo{}eni: supruga Sanda, sin Du{an, }erka Marina, snaja Nina, zet Baja, unuka An|ela i zet Bane i unuci Aleksa i Danilo.

Posledwi pozdrav Du{anovoj mami

S tugom i bolom opra{tamo se od na{eg brata

Mari Radosavqevi}

Milenka - Mi{e Latinovi}a

28767

Bojanu

Danas, 17. 5. 2011. godine navr{avaju se dve tu`ne godine od kako nisi sa nama.

Lazara Nedi}a

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

od porodice Miqevi}.

Porodica Kankara{.

Porodice Panti}.

Mile, Milka i Mirko sa porodicom.

28777

28794

28765

28775

Sa tugom i bolom opra{tamo se od na{e mame, ta{te i bake

DVANAESTOGODI[WI POMEN

Mara Radosavqevi} 1905 - 2011.

Lazar Jezdimirovi} Lazika iz ^erevi}a

Sahrana je danas, 17. 5. 2011. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica. 28789

Uvek }u te voleti i pamtiti.

Bojan Luki} Imali smo najja~u qubav na svetu, ni{ta nije moglo da nas razdvoji, a sada si oti{ao sa an|elima. Moje srce }e uvek da bude tvoje. Odneo si ga sa sobom. Znam da }e{ me ~uvati sa neba. Zauvek tvoja Lenka. 28776

Posledwi pozdrav kom{iji

Sahrana je danas, 17. 5. 2011. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Tvoja }erka Milica sa porodicom.

28790

Bo`i @abi}u S tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je u 24. godini napustio na{ voqeni sin Bojan.

Ivanka Vukosav

Savke Opa~i}

ro|. Ivkov 1960 - 1999. Svaka godina bez tebe stvara sve ve}u tugu i prazninu.

O`alo{}ena }erka Vi{wica, zet Milan i unuka Nina.

Tvoja neute{na majka Milica.

28781

28764

Posledwi pozdrav zetu i te~i

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

od porodica: Veselka Stani}a, Save Petkovi}a, Branislava Jovanovi}a, Nedeqka Stani}a, Nenada Petkovi}a i Mla|e [}epanovi}a. 28784

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Stanislavu Poli}u od porodica: Midi}, Peri{i} i Mili}.

Banetu Milovanovi}u od stanara Bulevar oslobo|ewa 40.

28802

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ voqeni otac, deda, svekar i pradeda

Terezija Sakal

Bojan Luki}

28772

1924 - 2011.

1987 - 2011. Sahrana je danas, 17. 5. 2011. godine, u 15 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Sahrana je danas, 17. 5. 2011. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Radoslav Bo`i} Ra{a Ve~no o`alo{}eni: majka Qubica, otac Milan, deda \oko i baka Julijana.

O`alo{}ena porodica.

Sahrana je u utorak, 17. 5. 2011. godine, u 15 ~asova, na grobqu Tranxament u Petrovaradinu. O`alo{}eni: sinovi Milora, Dragan i Bogdan, k}i Radica, snaje, zet, unuci i praunuci.

28766

28788

28795


^iTUQe l POMeni

dnevnik

SE]AWE na voqenog tatu

IN MEMORIAM

utorak17.maj2011.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da se 15. 5. 2011. godine upokojio

Qubica Jan~a

Posledwi prijatequ

pozdrav

29

dragom

1924 - 2005. Danas je ro|endan i {est godina od smrti na{e drage Bube. Misli na wu i voli je wen sin Sa{a sa porodicom. 28615

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe, da je preminula na{a draga bakica

Lazara Jezdimirovi}a

Bo`o @abi}

17. 5. 2009. - 17. 5. 2011. Uspomenu na tebe i tvoju qubav, sa tugom u srcu i mislima ~uva tvoja Sawa.

Sahrana je danas, 17. 5. 2011. godine, u 13 ~asova, na Veterni~kom grobqu, a opelo u crkvi u Veterniku, u 12 ~asova. Posledwi pozdrav dragom ocu od dece: Du{ana, Stanoja i Stanije. 28740

28732

Milanka Gajinov

Posledwi pozdrav dragom ocu

Posledwi pozdrav dragom ocu

ro|. Nedi} 1919 - 2011.

Nada Mom~ilovi}

Vladi

ro|en 1925. godine

Dragi tata, u~io si me kako se `ivot nosi i kako postajem ~astan ~ovek. Hvala. Posledwi pozdrav ocu

Na putu kojim si krenuo, neka te An|eli ~uvaju.

Draga moja Nado, zauvek }u te nositi u svom se}awu, u srcu i du{i.

Porodica Xuwa.

Tvoja \u|a.

28749

28739

Umro je na{ dragi kum

Sahrana je danas, 17. 5. 2011. u Ravnom Selu. O`alo{}ene porodice: Stankovi} i Gajinov. 28759

Posledwi pozdrav

Bo`i

Vladimir Hirjovati

Bo`i

iz \ur|eva

Bo`i

od: sina Du{ana, snaje Gospe, unuka Biqane, Gordane i Zorice sa Dejvidom i praunukom Sijenom iz Australije.

od: sina Stanoja, snaje Qubice, unuka @eqka i unuke Bojane iz Australije.

28745

28743

Uvek }emo ga se rado se}ati. od: }erke Stanije Dra{kovi}, zeta Slavka, unuka Milana i unuka Radane i Milane.

Porodica Duda{: Marinko, Vera, Nikola i Boki. Neka te An|eli ~uvaju kume.

Jelki Podra{~anin

Posledwi kumi

pozdrav

voqenoj

Sa tugom se rastajemo od na{e

28748

28742

Posledwi pozdrav snajki

Tu`nog srca obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je umro u 52. godini na{

od unuke Sta{e.

28758

Vladimir Hirjovati

Posledwi pozdrav na{em ~lanu p~elaru „Jovan @ivanovi}�, prijatequ i kolegi

iz \ur|eva 1959 - 2011.

Nade

Nadi

Sahrana je danas 17. 5. 2011. godine, u 14 ~asova, na Rusinskom grobqu u \ur|evu.

Nadi Mom~ilovi}

O`alo{}eni: supruga Qubica, sin Vladimir, }erka Ivana, zet Dule, unuci Isidora, Lazar, Nikola i Teodora i tast Miroslav. 28746

Branislavu Milovanovi}u

od kumova [umaruni}a.

Tetka Grozda i sestra Danu{ka sa porodicom iz Tovari{eva.

od porodica: Bo{kovi} i Kara}.

28736

28737

Posledwi pozdrav svom dragom i jedinom prijatequ

Tvoji p~elari.

28752

28734

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 15. 5. 2011. godine na{a draga baka

Posledwi pozdrav mojoj k}erki i jedinoj sestri

Neute{ni smo ti, Nado na{a.

Posledwi pozdrav dragoj majci i supruzi

Hirjovati Vladimiru iz \ur|eva Prijateq Brane i prija Seka Subotin.

28747

Dana, 14. maja preminuo je u 80-toj. godini

Jelena Krsti}

Nadi Mom~ilovi}

preminula u 86. godini. Ispra}aj je danas, 17. 5. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Nada Mom~ilovi}

Uvek }e{ biti sa nama, radosti i snago na{a, nikada pre`aqena.

Nadi

od najmilijih: sinova Save i Davida i supruga Dragoquba.

O`alo{}eni: unuci Sr|an i Dragan, snaje Svetlana i Ivana i praunuci Vladimir i Aleksandar.

Mama Danica i sestra Nata{a sa decom.

28757

28733

Sahrana je obavqena 16. 5. 2011. godine, na Siri{kom grobqu.

28735

prof. dr Stojan Gruji}, redovni profesor Poqoprivrednog fakulteta u penziji

Posledwi pozdrav, Kati}i i Siri{ki.

28751

Upu}uju}i mu posledwe re~i pozdrava, iskazujemo mu duboku zahvalnost za sve {to je u~inio za Fakultet i istovremeno izra`avamo veliku tugu {to vi{e nije sa nama. Wegov lik osta}e u trajnom se}awu brojnih generacija studenata i radnika Poqoprivrednog fakulteta. Zaposleni i studenti Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. 1712/P


30

tv program

utorak17.maj2011.

06.30 09.00 09.30 10.05 10.30 11.15

Јутарњи програм На трагу природе Бајко квиз Живопис Циганско срце Хроника 18. међународног фестивала позоришта за децу „Суботица 2011” 11.30 Кухињица 11.55 Десило се 12.00 Вести

Марина Фратуцан

Ту, сасвим близу

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.10 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.15 22.00 22.30 00.00

Глас Америке У сусрет сунцу Вести укратко У огледалу Вести укратко Освета Е ТВ Вести укратко Простор Без цензуре Вести укратко Бели лук и папричица Разговори о здрављу Војвођанске вести У огледалу Документарни програм Војвођанске вести Освета Наш гост Војвођанске вести ТВ аукција Лице с насловнице Војвођанске вести Разголићени Глас Америке

Упркос непобитним чињеницама да је коришћењем аутомобила на електрични погон искључено загађење ваздуха, да је бука смањена за 90 одсто, а трошкови одржавања возила мањи за чак 60 процената, као и да се примера ради за 100 километара потроши 100 динара за струју, а чак 800 динара за гориво за дизел мотор, употреба електричног возила није саживела нигде у свету... Ауторка: Марина Фратуцан (РТВ 1,20.30) 12.10 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 16.05 16.50 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.05 20.30 21.00 22.00 22.30 22.35 23.30 01.10

Нови таблоид Вести Центар света На трагу природе Вести Имам једну жељу Циганско срце Десило се ТВ Дневник Тајна хране: Јагњетина Кухињица Разгледнице ТВ Дневник ТВ Фонија – квиз Ту, сасвим близу Сигнали Војвођански дневник Страначка хроника Изблиза Мала Лили, филм Хроника 18. међународног фестивала позоришта за децу „Суботица 2011” 01.20 Ансамбл „Вила” гала концерт народног оркестра „Вилине чаробне ноте” 02.25 Сигнали

07.25 07.50 08.35 09.00 09.30 10.00 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.10 14.05 14.45 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 23.20

Кухињица (мађ) Најлепше бајке света Њушкање Слободна тема Покрај града тајна - Ђавоља Варош ТВ бајт ПЦТВ Универзитет Чари риболова Вести (мађ) Изравно емисија (хрв) Вицекраљеви Музички програм Бајко квиз Наши дани (мађ) Омладинска емисија (мађ) Недељни магазин (ром) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица (мађ) Добро вече, Војводино (ром) Једини добар Индијанац, филм Вицекраљеви

06.05 08.00 09.05 10.05 10.30 11.05 12.00 12.15 12.30 12.40 13.25 15.15 15.45 16.03 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.04 21.50 00.00 00.15 01.14 02.05 02.21 04.31 05.03 05.23 05.48

Јутарњи програм Јутарњи дневник Горе-доле Квадратура круга Путопис Ружна Бети Дневник Спорт плус Кулинарски летопис Место злочина: Њујорк Масмедиологија на Балкану, филм И ја имам таленат Гастрономад Мој рођак са села Дневник РТ Војводина Шта радите, бре, инфо Београдска хроника Око Слагалица, квиз Дневник Мој рођак са села 48 сати-свадба Мајкл Клејтон, филм Дневник Место злочина: Њујорк Посетиоци из Праискона ТВ продаја Ноћни биоскоп: У име краља, филм Око Кулинарски летопис ТВ продаја Верски календар

НАПОМЕНА: На РТС 2 у 10.00 часова могућ је пренос седнице Скупштине Републике Србије 07.47 07.52 08.02 08.42 08.58 09.26 09.48 10.28 10.59 11.30 12.00 13.55 14.10 14.38 15.00 15.27 16.00 16.35 17.06 18.01 18.38 18.46 18.53 19.07 19.35 20.00 20.28 21.00 21.48 22.14 22.34 22.39 23.09 00.01

09.05 09.30 11.05 12.05 12.15 12.45 13.00 14.05 15.05 16.00 16.15 16.30 16.45 17.15 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

Храна и вино Корак по корак Серија Агро дан Спринт Неон сити Серија Ево нас код Вас Одељење за убиства Објектив (слов) Објектив (мађ) Објектив Истрага Неон сити НС поподне Неон сити Објектив Храна и вино Шесто питање Одељење за убиства Објектив Серија

Шесто питање У емисији „Шесто питање” Новосадске телевизије, заједно са гледаоцима, питамо „Зашто?” наше госте и саговорнике и покушавамо да откријемо суштину актуелних политичких и друштвених дешавања у Новом Саду, Војводини и у Србији. Аутор: Миљан Витомировић (НовосадскаТВ,20.00)

09.30 10.00 10.45 13.00 19.15 19.45 20.15 20.45

Преглед белгијске лиге Фул Тилт покер НБА плеј оф АТП Светски тим, куп Прави НБА Преглед Шампионата Руска лига Премијер лига: Манчестер Сити – Стоук 23.00 Фул Тилт покер 00.00 Шампионат, плеј оф: Кардиф - Ридинг 02.00 НХЛ конференција: Бостон - Темпа Беј

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Главни осумњичени, 10.30 Кад порастем бићу..., 11.00 Никад се не зна, 12.00 Отворени екран, 13.00 Метрополе и регије света, 14.00 Инфо К9, 15.00 Контранапад, 16.00 Инфо К9, 16.45 Бибер, 17.00 Главни осумњичени, 18.00 Лек из природе, 18.30 Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.45 Бибер, 20.15 Травел клуб, 21.15 Отворени екран, 22.15 Бибер, 22.35 Инфо К9, 23.00 Филм, 01.00 Бибер, 01.30 Ноћни програм 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Суботом поподне, 14.00 Живети свој живот, 15.00 Спортски преглед, 16.00 Освета, 17.00 Политикон, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00 Ток шоу, 22.00 Објектив, 22.30 Жива ватра, 00.00 Објектив, 00.30 Ток шоу

ЏорџКлуни

Мајкл Клејтон Средовечни адвокат Мајкл Клејтон бивши је јавни тужилац који се запослио у једној од највећих фирми за корпоративно право у Њујорку. Он има задатак да обавља прљаве послове и чисти мутне случајеве корпоративних клијената. Улоге: ЏорџКлуни,Тилда Свинтон,ТомВилкинсон Режија: ТониГилрој (РТС 1,21.50)

07.00 07.55 08.00 09.00 09.15 10.15 11.30 14.00 14.30 15.02 16.00 16.05 16.55 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 22.30 23.30 23.45 00.00

Пепа прасе Алекс на мору У ноћној башти Рецепт за игру Енциклопедија за радознале Математика у срцу Немогуће Све боје живота Траг Грађанин БЕМУС: Свечано отварање Рецепт за игру Енциклопедија за радознале. Математика у срцу Немогуће Срби и Српска православна црква у расејању Ово је Србија Животна средина и здравље Бебе од брашна, филм за децу Прело: Влада Маричић и гудачи Св. Ђорђа Миксер Телмо и Тула, мали кувари Пепа прасе У ноћној башти Томас и другари ТВ мрежа Други век Ружна Бети Живот са музиком Наука 2011: Штитна жлезда Миксер Либела Гала концерт „Душа словенска” Трезор

Маратон А шта да радим Милица² Вести Отворени студио Љубав у залеђу Филм: Командос Вести Иза вести Друга страна Србије Вести Љубав у залеђу А шта да радим Вести Чист рачун Нострадамусов ефекат Човек од закона Филм: Ми више не живимо овде Доктор Хаус Вести Милица² Филм: Јашући метак

НаомиВотс 06.30 07.00 07.15 08.10 09.00 10.00 11.30 14.05 15.10 16.00 16.55 17.45 18.00 18.20 18.50 20.10 21.00 22.00 23.20 02.00 03.00 03.15 03.45

Експлозив Ексклузив Еленин дух Неко те посматра Дођи на вечеру Забрањено воће Филм: Три краља Еленин дух Када лишће пада В.И.П Дођи на вечеру Ексклузив Вести Експлозив Забрањено воће Када лишће пада Домаћине, ожени се Ја волим Србију Филм: Слатка превара Домаћине, ожени се Ексклузив Експлозив В.И.П

dnevnik

Ми више не живимо овде Џек је професор на факултету. Ожењен је са Тери и њихов брак у последње време не фукнционише најбоље. Наиме, Тери је изузетно нервозна јер сматра да није добра мајка и домаћица, а Џек је, чини се, заљубљен у Едит, прелепу супругу његовог најбољег пријатеља Хенка, песника, који му је и колега. Улоге: Марк Рафало, Лора Дерн, Наоми Вотс, ПитерКраус,ЏениферБишоп Режија: ЏонКарен (Авала,20.30)

Мишел Родригез

Контрола Убица осуђен на смрт, добија нову прилику и постаје учесник експеримента за дрогу која мења расположење. Ли Реј Оливер је насилни убица и социопата који је осуђен на смрт због неколико убистава. Уместо смртоносне ињекције Лију су убризгани седативи. Улоге: Реј Лиота, Кетлин Робертсон,Мишел Родригез, Вилијем Дефо,Стивен Рија Режија: Тим Хантер (Б92,23.55)

02.40

Вести Б92 Дизање Кажипрст Вести Б92 Топ шоп Сунђер Боб Коцкалоне Пингвини с Мадагаскара Топ шоп Филм: Породица полицајаца 2 Гордон Ремзи: Кухињски кошмари Доме, слатки доме Вести Б92 Спортски преглед Најбоље године Квиз: Супер геније Вести Б92 Пријатељи Два и по мушкарца Секс и град Филм: Последњи осветник Временска прогноза: Шта да обучем? Вести Б92 Спортски преглед Филм: Контрола Гордон Ремзи: Кухињски кошмари Доме, слатки доме

06.00 07.00 09.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.55 17.15 18.10 19.00 19.30 20.00 20.45 21.00 22.30 23.15 00.15 02.30

Поље лала Добро јутро У сосу Позови великог брата Забрањена љубав Тереза Гранд шоу Гавриловићи - ријалити Зумба, зумба Мала невеста Национални дневник Тријумф љубави Поље лала Зумба, зумба Национални дневник Велики брат Лото Филм: Иди ми, дођи ми Наслеђе једне даме Велики брат Филм: Дух Филм: Груба сила

07.05 07.10 09.30 10.00 10.10 10.25 11.55 11.40 12.20 14.05 15.05 16.00 16.35 17.00 18.00 18.30 19.15 20.05 20.40 21.00 23.05 23.10 23.30 23.55 01.45

08.00 08.20 08.30 08.50 09.05 09.15 09.40 09.55 10.00 10.15 10.40 11.05 11.25 11.55 12.20 12.30 13.20 13.40 13.55 14.00 14.55 15.40 15.55 16.00 16.30 17.55 18.25 19.00 19.55 20.00 21.00 21.50 23.10 23.55 00.00 01.00 02.00

Сирене Ноди Са Бо у авантуру Мегаминималс Здраво, Кити Авантуре малог Пере Телешоп Вести Анђелина балерина Дино ратник Југио Сабринин тајни живот Килари Сирене Здраво, Кити Квизић Пресовање Телешоп Вести ТНТ Луде године Телешоп Вести Други светски рат, док. програм Изгубљене године Телемастер Стаљин, докудрама Премијер лига - преглед Вести На звезданом путу - уживо ТНТ Изгубљене године Агенција Вести Тагарт ТНТ На звезданом путу

Џон Миши

СЕРИЈА

Тагарт Шкотска ТВ серија која обара рекорде у трајању, надживевши главног протагонисту за целу деценију. Почетком 1983, ова динамична серија се фокусира на професионалан и приватан живот полицијског детектива из Глазгова, Џима Тагарта, ког игра Марк Мекманус. Након Мекманусове смрти 1994. радња се фокусира на Тагартова два асистента, Мајка Џардина и Џекија Рида... Улоге: Блит Даф, Колин Мекреди,Џон Миши (Хепи,00.00)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00 Мозаик, 12.00 Кухињица, 12.45 Туристичке, 13.05 Фокус, 13.45 Топ шоп, 14.00 Мозаик, 16.00 Фокус, 16.25 Тандем, 16.40 Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15 Фокус, 23.40 Туристичке, 00.25 Ауто шоп, 00.35 Хај-фај, 01.30 Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм, 11.00 Пун гас, 12.15 Уторком у 21, 13.20 ИнЏој, 14.00 Акценти, 14.15 Писмо глава, 15.15 Токови моћи, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00 Екстреми, 23.00 Ко пре њему две, 00.15 Комерцијални програм

12.00 Срем на длану:Шид, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Док. програм, 21.15 Ток шоу: Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 12.00 Катедрале, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас, 19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем


dnevnik

utorak17.maj2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

15

31

VOJVO\ANSKA EKSPEDICIJA NA K2

Pi{e: Milivoj Erdeqan

00.32 01.12 01.35 02.18

Добро јутро,Хрватска ХотелдворацОрт Код Ане Хазупортрети Средишњасвечанапрослава обележавања 300.облетнице РуђераБошковића,пренос Дневник Спорт Господарица твога срца Дивљи Пламен Међу нама ДармаиГрег Процес Твоја сам судбина Хрватска уживо 8.спрат,токшоу Код Ане Дневник Изиграни,преварени, напуштени,док. филм Мисија Паралеле Дневник 3 Спорт Путем европских фондова Виктор Жмегач вам представља,док. филм Ловци на натприродно ДрагиЏоне Ксена -принцеза ратница Злочиначки умови

07.59 08.28 08.50 09.35 10.00 10.40 11.12 12.07 12.39 13.08 13.54 15.30 15.45 16.35 17.26 17.50 18.24 19.38 20.00 20.46 22.27 23.14 23.24

Мала ТВ Дворац играчака Школски програм МегаМинди Твоја сам судбина Гласдомовине Призма Евромагазин Мала ТВ Школски програм МалоВеликостопало,филм Жупанијска панорама ХотелдворацОрт Шаптач псима ЏониБраво Трава зелена Дивљи Пламен Хит дана Браћа и сестре Бебин одлазак у град,филм Злочиначки умови Дневник плавуше МалоВеликостопало,филм

07.00 09.07 10.07 10.18 10.30 12.00 12.11 12.33 13.19 14.25 15.05 15.30 16.05 17.05 18.17 19.14 19.30 20.10

ЛиндаХамилтон

Тихипад Тимједечаксаутизмомкојијевидеоубиствосвојихродитеља.БившидечјипсихијатарЏејксвимсиламасетруди да допре до дечака како би решио случај. Тимова сестраСилвијадржисезаштитничкипремаТиму,алиускоро почнедацениЏејковтруд... Улоге: Ричард Драјфус, ЛиндаХамилтон,ЏонЛајтгоу, Џеј Ти Волш, Бен Фаулкнер Режија:БрусБересфорд (НоваТВ,01.20) 07.55 Роари 08.10 Пепа 08.30 Томицаипријатељи 09.10 Победаљубави 10.05 Чуварправде 11.05 НејтБеркусшоу 12.05 ИН 13.00 Победаљубави 14.00 Аси 15.00Најбољегодине 16.00 Мастершеф,ријалитишоу 17.00 Вести 17.25 ИН 18.10 Подсрећномзвездом 19.15 Дневник 20.05 Аси 21.00 Најбољегодине 22.00 Мастершеф,ријалитишоу 23.05 Вечерњевести 23.25 Опаснечини,филм 01.20 Тихипад,филм 03.05 ДрХаф

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Најгорипословиуисторији Највећиафричкиистраживач Господарирата Ми,Европљани Мистеријанеуреднихратника 2.св.ратубоји 1989-1990.Последњагодина ИсточнеНемачке Косизаправоти? ФармаизВикторијанског доба–посебноБожићно издање КадајеКинагосподарила морима Синатра–мрачназвезда Царствомора ЛовнаЦаревекрстарице 2.св.ратубоји Гуге–изгубљенокраљевство Тибета Косизаправоти? ФармаизВикторијанског доба–посебноБожићно издање КадајеКинагосподарила морима

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00

Чаробнеципеле ОстрвоКорњача ОзиБу–сезона Гвозденичовек ОстрвоКорњача Гангстерскаприча Сијајсијајсрећназвездо ТуђаАмерика Ватрениплес НестанакГарсијеЛорке Најбољиоднајбољих:Без упозорења 00.00 СтуденткињаКели 1. 01.00 СтуденткињаКели2.

06.00 07.45 08.15 09.40 11.35 13.10 14.15 14.45 16.45 18.20 20.05 21.45 23.55 01.35

Постање Исправљањепогрбљених ГосподаБронко ЖивотсаХелен 500даналетаА Супермен/Бетмен:Државни непријатељи Какојесниманасерија„Игра престола” Сумраксага.Помрачење Донеба Мојеједино Забрањенефотографије Државнинепријатељброј1,2 део Очух Кинесканеприродна катастрофа:Сузепровинције Сечуан

21.15 22.11 22.45 23.15 23.31 23.47

ЛараФлинБојл

Бебинодлазак уград Представљајућисекаофотографи, три криминалца отмудеветомесечнубебуБинка иуценебогатеродитељена5 милионадолара.Докгамајка очајничкитражипограду,беба Бинк приређује својим отмичариманизпроблема... Улоге:ЏоМантења,Лара ФлинБојл,ЏоПантолијано, Брајан Халеј, Синтија Никсон,ФредДалтонТомпсон Режија: Патрик Рид Џонсон (ХРТ2,20.46)

05.30 07.30 10.30 11.10 13.00 13.30 15.00 16.20 17.00 18.00 19.00 21.15 22.00 00.00 02.00

Смртчекаусенкама Земља2 ХарииХендерсонови Нирнбершкипроцеси Невероватнеприче Земља2 ТајниживотАдолфаХитлера ХарииХендерсонови СиквестДСВ Невероватнеприче Саборци Шандонстудио ПрстенНибелунга-1.део Хладнокрвно Невидљивидух

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Грејсленд Моћни ветар Били Медисон На чају са Мусолинијем Повратак у живот Усамљени момак Амерички одметници Коцкари Хватач пацова Слава Топла чоколада

Закониред Меклаудовећерке Браћаисестре Вокер,тексашкиренџер НешБриџиз Филм:Везанетајном УбиствауМидсамеру Закониред НешБриџиз Вокер,тексашкиренџер МистеријаХејвена Филм:Председниковчовек2 -Местоудара 22.50 Браћаисестре 00.50 МистеријеХејвена 01.50 Филм:Билоједномједно венчање

06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

МимиРоџерс

Далекоодкуће ТинејџерАнгусудомипса луталицу и назове га Јелоу. ЊеговамајкаКетриннемисли да је Ангус довољно одговоран да се брине за лабрадора, али не може да не испунисинужељукадавиди коликосевезаозапса... Улоге: Мими Роџерс, Брус Дејвисон, Џес Бредфорд, Том Бовер, Џоел Палмер, Џош Ванамејкер, МарготФинли Режија:ФилипБорсос (РТЛ,14.00) 07.45ДрагонболЗ 08.10Езел 09.30ЕксклузивТаблоид 10.00Бигбрадер-уживо 11.15 Вечераза5 12.05Аурора 13.00Бигбрадер-уживо 13.50Наследници 14.00 Далекоодкуће,филм 16.15 ДокторДулитл,филм 18.00ЕксклузивТаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Вечераза5 20.00Езел 21.00Бигбрадер 22.00Језиковајуха 23.00ЦСИ 23.55РТЛВести 00.10Маринацизнадзакона 01.35Астрошоу 02.35Бигбрадер 03.30РТЛДанас

07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45

Какосеправи? Какотораде? Разоткривањемитова Опасанлов Преживљавање Врхунскоградитељство Америчкичопери Генералка Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Потрагазаприроднимгасом Преживљавање Пограничнаполиција Какосеправи? Какотораде? Деконструкција Моћнибродови Златнагрозница Прљавипослови Америчкичопери

08.30 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 17.30 20.00 21.00 22.30 23.30 00.45

Фудбал Фудбал Фудбал Бициклизам Фудбал Бициклизам Фудбал Бокс Бокс Аутомобилизам Бициклизам Бициклизам

Сви чекају да први крену „луди Срби”

Н

а планини је све илузија, али ми не дозво- лепи ни паметни, већ упорни. Мостићем од бамбуљавамо да то буде и наше пењање. Поку- са који премошћује хладну и широку речицу усешавам да окупим неколико вођа експеди- чену у лед глечера, Влада, Пеђа, Хасан и Садик ција из комшилука. Њихове очи су упрте у нас. крећу по трећи пут ка врху. У кампу 2 затичемо Знају да смо најдуже у кампу и очекују да смо не- два наша преврнута шатора. Цео дан копања био стрпљиви. Сви чекају да „луди Срби” први крену је потребан да их извадимо из леда. ка врху. Ове сезоне још се нико није попео на К-2, У кампу 3 подигли смо један шатор, довољан за Гашербрум 1 и 2 и Нанга Парбат, мада почетак ју- сву шесторицу. Хасан и Садик су се ипак снашли ла треба да је богомдано време. Каракорум је на и ушли у празне шаторе једне веће групе, пре тога раскрсници ваздушних струја па се ни пилоти ве- се договоривши с власницима. Тако смо нас челиких авиона овде не сналазе најбоље, већ морају творица уживали у релативном комфору. Предведа изводе невероватне акробације да авиони остану што мирнији. Раде из Вршца најављује нам три дана лепог времена, али ујут ро снег пад а као усред зиме. Исо се попео на стену изнад шатора и убеђује остале пењаче да ће данас и сутра бити лепи дани. Сви га гледају бледо и вероватно питају да ли је нормалан јер је за сат нападало бар 20 центиметара. Већина се спушта у базни камп, али после сат облаци се разилазе. Раде је погрешио временску прогнозу за само три сата. Сами даље не можемо па и ми силазимо. Смир ен ост пос тижем о одржавањем личне хигијене. На великим висинама човек При врху света се вије барјак Србије се мало зноји. Против знојења се и не треба борити јер се ослобађају штетне че је Влада одлучио да се врати у камп 2 због стоматерије из организма и одржава стална темпера- мачних тегоба. Није се осећао добро и вероватно тура тела, али треба против непријатних мириса. је донео исправну одлуку. Већ кад није могао ка Бришемо се влажним марамицама, које често ири- врху, спустио се тамо где се осећао боље. Вечера, тирају кожу, а понекад изазову и алергију. Спас је супа и садржај неколико конзерви, а с првим мрау млакој води, сапуну и шатору-купатилу. С десет ком склопили смо очи у покушају да се наспавамо. литара млаке воде окупамо се и оперемо веш. По- Пре поласка на врх, тишину ремети једино звук сле купања, као прави хедонисти, уживамо и на примуса на којем се непрекидно топи снег. најмањем трачку сунца и мирису чисте коже. ЈедИсо Планић је записао у свом дневнику: ном је наш пријатељ Зулфи, кувар италијанске Кренули смо око 1.30. Пеђа каже да је на терекспедиције, ушао у шатор да се окупа. Таман кад мометру било –20, вероватно је пред зору и на весе скинуо, развезали смо шаћој висини било и хладније. тор и подигли га изнад њега. Формирана је већа група пеКао у Алтмановом филму Као у Алтман овом филм у њача и тиме је решен највећи „Меш„. Онако го, скупио се проблем успона на гребен: ду„Меш„,када је наш јадничак к’о пет пара. бок снег. У јуну руска дванаепријатељ Зулфи,иначе Лоше време користимо да сточлана експедиција није уску в ар ита л и ј ан с ке поправимо агрегат. Овде не пела да се испење на врх због експедиције,ушао у шатор постоји сервис у којем се могу сувог снега дубоког до појаса. да се окупа и тамансе набавити резервни делови. Пењач се осећа немоћним јер Иако смо навикли на кува- скинуо,развезали смо шатор је немогуће направити стопе рова јела, почели смо да бира- и подигли га.Онако го,скупио у тој прашини од снега, чини мо и остављамо храну. Нема се да је кроз такав снег лакше се јадничак као пет пара бацања. Све што прео стане од пливати него туда ходати. претходног дана, сутра за руПод утиском њиховог неуспечак или вечеру добијемо одгоре на пици. Тако смо ха, на врх је 12. јула кренуло више мањих експедије јели с кукурузом, пасуљем, шаргарепом, а најго- ција заједно, било нас је преко 30. ра је била с циметом. На око 7.500 метара, после краће паузе, Пеђа Док светлосни снопови парају ваздух, децибели каже да ће се мало задржати да би наместио чалавина које се сурвавају с Броуд пика одјекују ам- рапу која се смак ла у ципели. Пошто смо тек зафитеатром кампа. Довели су нас у недоумицу, кад вршили паузу, Дрен, Хасан, Садик и ја настављаи да ли уопште кренути ка врху. Човек мора да мо лагано, да нас Пеђа може стићи. Он је ипак препозна шта му природа поручује. Сад смо мно- одустао. Снажан ветар је дувао око 60 км/х и го опрезнији. Више не планирамо успон на дан, правио ипроблеме при дисању. Имамо осећај да и већ у сат. Ако неко одустане од успона на врх, нек оно мало кисеоника што га на овој висини има весвоје нерасположење не преноси на друге и не тар одува. Гребен је на неким местима тако узак тражи у другоме кривца за све муке које су га сна- да се може зајахати, обе стране су стрме, а кишле. Не треба робовати строгим правилима јер неска страна је практично вертикална. Већи просвако има свој начин живота, али сам увек гово- блем су снежне стрехе, које делују примамљиво за рио члановима експедиције: никад не дозволите ходање, али су велика опасност због могућег прода себи или неком другом угрозите живот – све падања кроз њих. Било је потребно још око сат остало како вам је воља. хода до главног врха, високог 8.047 м. На техничКад смо кретали ка Броуд пику, чули смо да га ки лакој деоници мора се проћи поред беживотног неки називају женски врх, а нама делује као Колос тела Аустријанца Маркуса Кронтхал ера, који је с Родоса. Схватили смо зашто га зову женски врх покушао да приликом повратка с врха ту преноћи – тешко га је освојити, као и жену. Њу не освајају 2006”. Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

monitor

utorak17.maj2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Овајутораквамнијенаклоњену потпуности. С неким женским бићимасенећетеусагласитиниразумети.Имајтеразумевањазатуђе слабости,коликогодможетеиуспете.

BIK 20.4-20.5.

Благовама,данас!Потребнисте партнеру,многовишеноштостетогасвесни.Потрудитеседапокажетенајбољиинајлепшидеосебе,и да доживитељубавнаромантичан истрaственначин.Акција!

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

17. maj 2011.

Мора се признати да умете да причате слатко и лепо, што драга особа веома цени. Комуникација је основа односа, а биће све боља и боља. Поведите рачуна о свом здрављуивишесеодмарајте.

Пун Месец вас упућује на драгу особу.Иматевеликежеље иочекивањапауколикоихпартнернепрепозна, можете се повући. Немојте. Радије покажите сву острашћеност свогбића.

Ширите оптимизам, светлост и топлоту, свуда око себе. У љубавномодносусвезависиодвас,поготоводанас.Партнерпопутсунђера упија оно што пружате. У послу, иматепунуконцентрацију.

Спартнеромћетеразрешитиодређенпроблем,насопственозадовољство. Отворена вам је могућност путовања које планирате већ дуже.Пословниодносисуозбиљни итешки.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Ваша заштитница Венера је у такозваномпразномходу,штозначидајојједостасвега,дабидасе вишеодмара.Дакле,ивиуспоравате, презасићени ситуације у којојсте.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Држитесепутакојимстекренули ипринципакојивасњимеводи.Некиновиликовиполакоистискујуоне старе.Сачувајтедипломатскеодносе са свима и не рушите мостове изасебе.

Поузданисте,алистојитеуместу. СвемутомајекривретроградниСатурн, који вас везује за дату ситуацијуипрошлост.Уљубависеприча завршава јер се страсти полако смирујуигубе.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

ДанасјепунМесецна27степени вашегзнака,штовасчинипосебно емотивно осетљивим, нарочито у односу на партнера. Сусрет очи у очијефаталан.Интуитивноићутећи,препознаћетесуштину.

Урадуморатебитиштореалнији и рационалнији. Неки желе да вас искористе,нафинначин.Иакосебе налазите у свему, немојте изгубити свестосвојимприоритетимаиинтересима.Трошкови.

Обратите пажњу на то шта се с ким договарате и планирате. Неопходнаједобраијаснакомуникација усвему.Напослуседржитезакона, правила ипотписанихуговора.Краћапутовањасупријатна.

TRI^-TRA^

Кост и кожа V REMENSKA

PROGNOZA

ТоПлије

Vojvodina Novi Sad

19

Subotica

21

Sombor

21

Kikinda

20

Vrbas

19

B. Palanka

19

Zrewanin

19

S. Mitrovica 20 Ruma

19

Pan~evo

18

Vr{ac

18

Srbija Beograd

18

Kragujevac

18

K. Mitrovica 18 Ni{

Глумица Мила Кунис, звезда филма „Црнилабуд”,изјавилаједајезбогулоге балеринесмршала чак10килограма,теје спалана43килограма. ГлумицаМилаКунис,којусмоупознали усерији„Луде70-е”,бриљиралајеуфилму „Црни лабуд” који јој је донео бројне здравственепроблеме. - Због улоге балерине смршала сам чак 10 килограма, била сам кост и кожа. Требаломијепетмесецидатопостигнем.А када се снимање завршило, вратила сам свих десет килограма у пет дана - испричалајеМила. Глумицаједодалаидајојсесветолошеодразилоназдравље.Такођедве недеље препочеткаснимањаишчашилајераме, али морала је да трпи болове јер из продукцијенисухтелизадржавања.

19

Evropa

и без Кише

Madrid НОВИСАД: Малотоплијенегоупонедељакисувоузсунчанепериоде.Ветарслабдоумеренсеверни.Притисакизнаднормале.МиниRim малнатемпература9,амаксималнадо19степениЦелзијуса. ВОЈВОДИНА: Малотоплијенегоупонедељакиуглавномсувоуз London сунчанепериоде.СлабакишајемогућасамопонегденајугутокомјуCirih тра. Дуваће слаб до умерен северни ветар. Притисак изнад нормале. Температураод8до21степен. Berlin СРБИЈА: Насеверусувоузсунчанепериодеималотолијевреме, Be~ докћеуцентралнимијужнимпределимаидаљебитиоблачносакишомисвежевреме.Дуваћеслабдоумеренсеверниветар.Притисак Var{ava изнаднормале.Јутарњатемпература7,амаксималнадо21степенна северуиуТимочкојКрајини. Kijev Прогноза за Србију у наредним данима:Усредутоплије,алиидаMoskva љеузповременепљусковеуцентралнимијужнимпределима.Одчетвртказнатнотоплијеипретежносунчановреме,упетакисуботутемOslo пературеидо30степени.ЗавикендјемогућаиређапојавакраткотрајSt. Peterburg нихпљусковатокомпоподнева. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: У већем делу земље, због неповољне биометеоролошке ситуације, већина хроничнихболесникаћеосећатитегобе.Насеверућебитинешто повољније.Опрезсесаветујеастматичаримакаоиособамасависокимкрвнимпритиском.Одметеоропатскихреакцијамогућисупоремећајисна,главобољаипроменљиворасположење.

26 24 19 20 17 20 18

VIC DANA ПитаПерицамаму: -Мама,јел’титатакупиотухаљину? -Није,сине,е,дасамјачекалатвог тату,нитебенебихимала.

19 18 16 15

Atina

22

Pariz

21

Minhen

20

Budimpe{ta

23

Stokholm

15

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

Bezdan

20 (5)

Slankamen

190 (-4)

Ja{a Tomi}

Apatin

75 (5)

Zemun

257 (-8)

Bogojevo

75 (3)

Pan~evo

288 (-6)

Ba~. Palanka

97 (-4)

Smederevo

462 (-10)

Novi Sad

114 (-6)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kne`evac

204 (-1)

S. Mitrovica

150 (0)

Tendencija stagnacije

Senta

261 (-2)

Beograd

208 (-12)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

314 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

194 (-3)

NERA

Hetin

86 (-10)

TISA

76 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusi}

58 (0)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 17.maj 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you