Page 1

c m y

NOVISAD*

UTORAK15.FEBRUAR2011.GODINE

GODINALXIX BROJ22990 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

KRIZAPOTRESAVLADAJU]UKOALICIJU

Premijer smewuje Dinki}a, G17 plus ostaje u Vladi NASLOVI Ekonomija 4 Radnici „Banata” nemaju ni za hleb 5 Natezawe bednog minimalca 5 U razgovorima s MMF-om plate kamen spoticawa

Tre}edoba 6 Ni{ta od spojenih sudova

NoviSad

OBELE@ENIDANDR@AVNOSTIIDANVOJSKESRBIJE

Crna 12 Osam godina za ubistvo sina

Balkan 23 Titovi pioniri disciplinuju talibane

Foto: A. Erski

7 Havarija ohladila pola grada

8 Ra~uni pridavili nov~anike 8 Fajront na klizali{tu u centru 9 Umesto „Mornarice” marina i strani kapital 9 Stiglo 120 novih kontejnera

Foto: B. Lu~i}

str. 2 i 3

Ponosni na tradiciju

str. 15

[ANDORKEPIROOPTU@ENUMA\ARSKOJ

UKRUGUKCVPROTESTOVALI^LANOVI TRISINDIKATAZDRAVSTVENIHRADNIKA

Male zarade ti{te i bele mantile

„Novosadskog yelata” sti`e pravda?

str. 15

SPORT

n DUDAIVKOVI]VI[E NIJESELEKTORSRBIJE

str. 13 str. 16 – 21

n VESELINAJBOQIMLADI IGRA^EVROPE

n ODJECIEPKARATISTA UNOVOMSADU

Obla~no i suvo

n TROICKIUTOP20

n NASTAVQASELIGA[AMPIONA

Najvi{a temperatura4°S

Vinari slavili Svetog Trifuna

str. 8, 10 i 11


POLiTikA

utorak15.februar2011.

POSLEPREMIJEROVEODLUKE,NAPOTEZUPARLAMENT

Kako}esebrojati do126? Vladaju}akoalicijazasmenuministra Mla|ana Dinki}a mora obezbediti najmawe 126 glasova u republi~kom parlamentu jer mu mandat mo`e prestati tek kad se obezbedi apsolutna ve}ina u Skup{tiniSrbije.Asobziromnatoda G17 plus, ~iji je Dinki} lider, u Skup{tiniima24poslanika,Demokratskastranka,kojajesto`ervladaju}ekoalicije,podr{kuzasmenu Dinki}ao~igledno}emoratidapotra`imimoparlamentarneve}ine. Naim e, vladaju}a koalicija ima uSkup{tiniSrbije129poslanika, auz24mandataG17plus,tuje78poslanika DS-a, odnosno poslani~ke grupeZES-a,15mandataKoalicije SPS–JS-a, te pet poslanika PUPS-aisedamposlanikaizstranakamawina.Odopozicionihpartija, s 56 mandata najbrojniji je SRS, SNS-u pripada 22 mandata, DSS-u20,LDP-u12,aNovojSrbijidevetmandata,dokjejedanposlaniksamostalan.

Naziv

^lanova

POSLANI^KA GRUPA G17 PLUS

24

POSLANI^KA GRUPA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - VOJISLAV KO[TUNICA

20

POSLANI^KA GRUPA ZA EVROPSKU SRBIJU

78

POSLANI^KA GRUPA LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA

12

POSLANI^KA GRUPA MAWINA

7

POSLANI^KA GRUPA NAPRED SRBIJO

22

POSLANI^KA GRUPA NOVA SRBIJA

9

POSLANI^KA GRUPA PARTIJA UJEDIWENIH PENZIONERA SRBIJE – PUPS

5

POSLANI^KA GRUPA SOCIJALISTI^KA PARTIJA SRBIJE - JEDINSTVENA SRBIJA

15

POSLANI^KA GRUPA SRPSKA RADIKALNA STRANKA

56

SAMOSTALNI POSLANIK Parlament je u obavezi da se o predlogu premijera Mirka Cvetkovi}a izjasni na prvoj sednici

Dejanovi}:Sednicamo`da krajemfebruara PredsednicaparlamentaSlavica\uki}-Dejanovi} izjavilajeju~edaneo~ekujevanredneparlamentarneizborezbogpokretawapostupkazasmenupotpredsednikaVladeMla|anaDinki}a. –SvedokuSkup{tinipostojiparlamentarnave}ina,nemarazlogazaraspisivawevanrednihparlamentarnihizbora–reklajeSlavica \uki}-Dejanovi}, dodav{i da odlazak bilo kog pojedinca „ne zna~idajeVladapala”. Onajekazaladabi,ukolikopredlogzarazre{eweDinki}astigne u Skup{tinu pre po~etka prve planirane sednice, poslanici o wemumogliraspravqatikrajemfebruara.Powenimre~ima,procedurom je predvi|eno da premijer taj predlog dostavi predsedniku Skup{tine. –Naprvojnarednojsednicitajpredlogzarazre{ewestavi}una dnevired,poslanicidiskutujuotome,izja{wavajuseiakoserazre{eweizglasa,urokuoddvenedeqepremijerjeuobavezidadostavi predlogzanovogministra,odnosnonovoimeiprezimeokome}emo seizjasniti–reklajepredsednicaSkup{tine.

1 nakon {to taj predlog bude zvani~no dostavqen u proceduru. A Dinki}imapravodaseobratiposlanicima kada se bude odlu~ivaloowegovomsmewivawu. Ina~e, od podno{ewa predloga predsednika Vlade za razre{ewe Dinki}adoodlukeNarodneskup{tine ministar ne mo`e vr{iti svoja ovla{}ewa ve} ih preuzima ~lan Vlade kog ovlasti premijer. Naime,poZakonuoVladi,ukoliko parlament smeni nekog ministra, premijer treba da odredi drugogministradasprovodiwegova ovla{}ewa, kao i da u roku od 15danaoddanaprestankamandata, predlo`iSkup{tiniizbornovog ministra,kogaparlamentbirave}inomglasovaodukupnogbrojaposlanika. ZanimqivojeidaseliderG17 plusMla|anDinki},kojije,ina~e,u~estvovaosusvimpostpetooktobarskim vladama, prvi put suo- ~ava s postupkom smene, po{to je

dnevnik

c m y

2

dosad obi~no on, odnosno wegova stranka, inicirao ru{ewe najmawe dve vlade: kabineta Zorana @ivkovi}a iprvevladeVojislava Ko{tunice. U kabinet Mirka Cvetkovi}a u{aojenakonparlamentarnihizbora 2008. godine, gde je potpredsednikina~eluresoraekonomije i regionalnog razvoja. Wegova stranka,pak,uVladiima{estministaraiosamdr`avnihsekretara. Dinki} je prethodno bio ministarfinansijauVladiVojislava Ko{tunicedooktobra2006.godine.Anakondemokratskihpromena 2000. godine bio je guverner Narodne banke Jugoslavije, odnosno NarodnebankeSrbije,do2003.godine. Na funkciju predsednika G17plusdo{aojeseptembra2006. godine kao jedini kandidat za to mesto, posle razlaza s dotada{wim predsednikom Miroqubom Labusom. B.D.S.

ANALITI^ARI Uprvimreagovawimanakon{tojeju~epopodnepremijerMirko Cvetkovi} saop{tio da je pokrenuo postupak za razre{ewe s du`nostiministraekonomijeMla|anaDinki}a,pojedinipoliti~ki analiti~ariocenilisudajetouvodupadVlade.

Stankovi}:Naiviciizbora – Srbija je sada na ivici vanrednihparlamentarnihizborai te{kojeo~ekivatida}eseposle ove inicijative dosada{wi partneri u vladaju}oj koaliciji dogovoriti–oceniojepoliti~kianaliti~arDejanVukStankovi}. On smatra da }e premijerova inicijativa biti uspe{na, po{toizawesasvimsigurnostoji

najja~a stranka u koaliciji, DS. Stankovi} je ocenio i da }e sve opozicione stranke podr`ati smewivaweministraDinki}a. –DSne}eimatiproblemsve}inom za skidawe Dinki}a. Ono {to}esigurnobitiprotivmera G17plusjestepovla~eweizVlade Srbije, {to sigurno otvara i pitaweve}inekojuovavladaposeduje–kazaojeStankovi}.

Baki}:Neminovnoglasawe Politi~kianaliti~arJovoBaki} izjaviojedajeraspisivawevanrednihparlamentarnihizboraneminovno. –Verujemda}esei}inaizbore–rekaojeBaki},dodaju}idapostojiteoretskamogu}nostdaSRSiLDPpru`epodr{kuVladidabiopstala.–Me|utim,bilobiveomaiznena|uju}edasetakone{todesi.

Prokopijevi}:Uvodupad Direktor Centra za slobodno tr`i{te Miroslav Prokopijevi} izjaviojedajepokretawepostupka za razre{ewe Dinki}a uvodupadVladeivanredneparlamentarneizbore. –Tajpotezjenanekina~iniznu|en jer bi posle svega {to se de{avalo Vladu malo ko mogao shvatitikaovi{eodcirkusada

ovakav potez nije povu~en – rekao je Prokopijevi}, i dodao da sezavremeizborasmawujuinvesticije, a da se, s druge strane, pove}ava javna potro{wa i inflacija. – Ekonomski, to je dvostruka{teta,aliizborisuunekomtrenutkumoralidasedesei sadasesamopomerajugodinuranije.

Kova~evi}:Dobarpotez premijera Konsultant za strana ulagawa MilanKova~evi} izjaviojedaje premijer dobro postupio, i ocenio da je ovakvi potezi trebalo dasedoga|ajuiranije,kadgodje dolazilodosukobaministara. –Ovawihovasva|anijedobra za funkcionisawe Vlade i mislim da je pametno to {to je Cvetkovi}uradio–rekaojeKova~evi}, ocewuju}i da je to konstruktivan potez ~iji je ciq da se postigne funkcionalnost Vlade.

Onnijehteouovomtrenutku da daje bilo kakve prognoze o tome da li je ova situacija uvoduekonomskunestabilnost zemqe. Na pitawe kakva }e sada biti sudbina zapo~etih programa i stranih investicija, ka`e da jeste svakako „boqka” {to su ministarstva napravqena „po meri”onihkojisudo{linaministarske funkcije, ali smatra da dobriprojektine}ebitidovedeniupitawe.


politika

dnevnik

utorak15.фебрuar2011.

3

VANREDNA KONFERENCIJA ZA NOVINARE U VLADI SRBIJE

PremijerCvetkovi} smewujeDinki}a Predsednik Vlade Srbij e Mirk o Cvetk ov i} pokrenuojepostupak razr e{ ew a potp redsednika Vlade Mla|ana Dinki}a i dr`avnog sekretara u Ministarstvu fin ans ij a Slob od an a Ili}a.VestosmeniDinki}a, koji je i lider G17 plus, izazvala je pravi bum na srpskoj politi~koj i medijskoj sceni, a Cvetkovi} smatra da takva odluka ne}e uticati na odn os e u koa l ic ij i, niti }e dovesti do pada Vlade, kao ni do prevremenihizbora. –Ministarmoradabude odgovoran za sve {to izgovori, a Vlada mora biti slo`na – izjavio je prem ij er obraz la` u} i odl uk u na ju~ er a{ woj vanrednoj konferenciji za novinare u Vladi Srbije. Cvetkovi} je kazao da Vlad a Srb ij e mor a da funkcioni{e jedinstveno da bisesprovelepromeneu2011. godini, i naveo da ova odluka nijeusmerenaprotivG17plus, danisuobuhva}eniostaliministritestrankeidaneo~e-

kujeda}edo}idopadaVlade. Po Cvetk ov i} ev im re~ im a, razg ov or i o rek ons trukc ij i VladeSrbije,konkretnimre{wima,itomeko}ezameniti Dinki}a bi}e obavqeni u na-

I lo{i rezultati razlog Cvetkovi}jesino}zaRTSizjavioizjaviodajeVladipotrebnanovaenergijaidasesadapru`iladobraprilikadasnovim ijakimqudimazavr{ipromenekojesuneophodne.Premijerje objasniodabipitawerazre{ewaministraekonomijeMla|ana Dinki}a, da to nije u~iweno ju~e, verovatno bilo pokrenuto u procesurekonstrukcijeVladejerjeostvariolo{erezultateu borbiprotivnezaposlenosti.

redne dve nedeqe. Premijer je rekao da je ju~e ujut ro o Dink i} ev om razr e{ ew u izv es tio predsednika Srbije BorisaTadi}a. –Obavestiosamjutros preds edn ik a da Vlad a nij e u mog u}n os ti da funkcioni{eidatreba dasezameneonikojiru{e weno jedinstvo – rekao je premijer, i dodao da su Dinki} i Ili} o odluci obave{teni pred po~etakkonferencijeza novinare.Napitawekakva je bila Dinki}eva reakcija, Cvetkovi} je odgovoriodanezna. Odluka o Dinki}evoj smeni }e, kako je naveo MirkoCvetkovi},unajkra}em roku biti dostavqena Skup{tini Srbije na razmatrawe. Kako jeza„Dnevnik“objasnio biv{ i preds edn ik Ustavn og sud a Srb ij e Slob od an Vu~ et i}, Ustavom je ministru garantovan mandat dok ga Skup{tina nerazre{i. UkolikobiDinki}odlu~io da wegov G17 plus iza|e iz vladaju}e koalicije, po ra~unicama Koalicije "Za evropskuSrbiju",kojupredvodiDS, ne}edo}idogubitkave}ineu parlamentu. Ra~una se na podr{ku LDP-a, ali Tadi}eve dem ok rat e imaj u jo{ jedn og „kecaizrukava“. Naime, u vladaju}oj koalicijisejo{odjesenas{u{kalo o tome da Tadi} kontroli{e dve tre}ine Dinki}evih po-

slanika, koji bi na wegov mig pre{li u ZES ako je to potrebno. Zbog toga je, kako je „Dnevniku“obja{wenoizvrha stranakauvlasti,udobakada se odlu~ivalo o mandatu Dragana [ormaza, G17 plus bio striktno za to da on pripada stranci, a ne poslaniku, i da mora biti vra}en DSS-u. Administrativni odbor nije mo-

MLA\AN DINKI]

Li~na promocija – Biti ministar u Vladi nesmedabudesredstvoli~ne promocije ve} treba da zna~i odgovornost za uspeh cele Vlade – poru~io je Cvetkovi}. Onjenaglasiodabiministarisvaki~lanVladetrebalo da bude odgovoran za sve{toizgovori. –Jasamse,kaopredsednik Vlade,uprethodnetrigodinemnogoputauzdr`aodaodgovorimtamogdesamkao~ovek ose}ao potrebu jer sam se smatrao delom tima – istakaojeCvetkovi}. gaodapotvrdidamandatostaje[ormazu,na~emujeinistiraoDS–ali,kakosuisticali na{iizvori,„sigurnonezbog biv{eg funkcionera i poslanika DSS-a“ – sve dok nisu uba~enadvanova~lanaitime dobjena ve}ina, bez G17 plus. Ostaje da se vidi opravdanost ovihtvrdwi,itove}napredstoje}emzasedawuparlamenta. D. Milivojevi}

Da~i}:Logi~naposledica sukobakoalicionihpartnera Potpredsednik Vlade Srbije Ivica Da~i} rekao je ju~e da je pokretawepostupkazarazre{eweministraekonomijeMla|ana Dinki}a logi~na posledica sukoba koalicionih partnera, ali da ostaje pitawe da li }e biti formirana nova parlamentarna ve}inaili}ebitiraspisaniizbori. –Tojelogi~naposledicaonoga {to se de{avalo proteklih dana jer je bilo toliko o{trih re~i izme|u koalicionih partneradasepostavqalopitaweko je upop{te s kime u koaliciji – rekaojeDa~i}novinarima,ido-

daodajebilonemogu}edaVlada ostaneuovomsastavu. Da~i}jekazaodajepredsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadi} obavestio lidere Koalicije SPS–PUPS–JS-a o odluci premijera Mirka Cvetkovi}a idaSocijalisti~kapartijaSrbije,na~ijemje~elu,podr`avatuodlukuuskladuskoalicionim dogovorom s demokratama. Onjedodaodataodlukazna~i preispitivaweodnosanakojima jenastalavladaju}akoalicija. –Mnogojete{kihre~ipalo,a toozna~avaprelazakcrveneli-

nije, posle ~ega je veoma te{ko sestiirazgovarati–rekaojeDa~i}. On je kazao da je pitawe da li}erezultatodlukepremijera biti konstituisawe nove ad hok parlamentarneve}ineili}eto rezultiratiizborima. –O~ekujemdanarednidani,za razliku od prethodnih, budu mo`daiprostorzanekedaqerazgovoreidogovore,adogovorjeida ima i da nema ve}ine – rekao je on,idodaodamo`dajo{imaprostorazarazgovoreoVladiukojimavode}uulogutrebadaimaDS. –Ovo{tosede{avalosemoglorazumevatikaoodre|enopo-

zicionirawe pred neke budu}e izborei...stavqaweuprviplan razli~itostipoliti~kihaktera kojiudarajunaistobira~kotelo –oceniojeDa~i}. [efSPS-ajerekaodaje"jednopitawerazli~itosti,adrugo je pitawe sva|e, sukoba i destrukcije",idodaodajeono{to sede{avaloposledwihdana"jednostavnodovelodotogadajebilo nemogu}e da funkcionisawe Vlade ostane na ovakav na~in ". Da~i}jerekaodaSrbijuovegodineo~ekujuvelikiposloviida zatopoliti~aritrebadaizdr`e pritisakpridono{ewuodluka.

PUPSiznena|en [efposlani~kegrupePUPS-aMomo^olakovi} izjaviojeju~edaneo~ekujeraspisivawevanrednihparlamentarnihizbora.

–Mislimda}esena}ire{eweineo~ekujemnoveizbore,a{tetaje{tokoalicionipartnerinisuispo{tovalijednidru-

ge–rekaoje^olakovi},idodaodapredlog zaDinki}evusmenuzawegapredstavqaiznena|ewe.

rekli su

Markovi}: SDS-omdokraja mandata Predsednik JedinstveneSrbijeDraganMarkovi} izjavio je ju~e povodom zahteva za razre{ewepotpredsednikaVlade Mla|ana Dinki}a da Koalicija SPS–PUPS–JSaostajeukoalicijisDSomida}etakoostatido kraja mandata ove vlade. Markovi}jeTanjugurekaodajepredsednik SrbijeBorisTadi} naju~era{wemsastanku obavestio rukovodstvo Koalicije SPS–PUPS–JS-a Ivicu Da~i}a, Jovana Krkobabi}a, predsednicu parlamenta Slavicu\uki}-Dejanovi} iwegadajepremijer Mirko Cvetkovi} predlo`io smenu potpredsednika Vlade Mla|ana Dinki}a. On navodidaJSnerazmi{qaotra`ewunovog partnera.Izborisumogu}ijedinoakovladaju}a koalicija ne bude imala podr{ku u parlamentu,ukazujeMarkovi}.

Todorovi}: Iznudioodluku

Nikoli}:Putza vanredneizbore

[ef poslani~ke grupe SRS-a Dragan Todorovi} ocenio je ju~e da jeministarekonomijei reg io n aln og razv oj a Mla|an Dinki} "iznudio" odluku premijera Mirk a Cvetk ov i} a da pok ren e pos tup ak za wegovorazre{ewe. Tose,poTodorovi}evimre~ima,moglo o~ekivati ~im je Tomica Milosavqevi} podneo ostavku na mesto ministra zdravqa.Todorovi}smatradaseovakavishod mogaoo~ekivatijo{kadajeDinki}izjaviodajeobmanuogra|aneSrbijeda}edobitideoniceuvrednostiod1.000.evrai da je to uradio zbog predsednika Srbije BorisaTadi}a. Onjetako|erekaodaje"o~iglednoda Dinki} ho}e po svaku cenu da uhvati mestopredizbore,adali}eonibitiprevremeni ili 2012. godine, uop{te nije bitno".

PredsednikSrpskenapredne stranke Tomislav Nikoli}oceniojeju~eda je odluka premijera Srbije da pokrene postupak za razre{ewe ministra ekonomije Mla|ana Dinki}a "putzaraspisivawe vanrednih parlamentarnihizbora". –Danasjeizvesnodatakvagarnituravi{e nikada ne mo`e biti na vlasti u Srbiji. Imate potpredsednika Vlade Dinki}a, koji optu`uje premijera da je nesposoban i da se niza{tanepita.KakvajetoVlada?–kazao jeNikoli}nakonferencijizanovinare. Onjedoveoupitaweodnoseuvladaju}oj koaliciji i upitao kakva je to Vlada ako najve}a stranka optu`uje najmawu stranku datro{isavdr`avninovac.Nikoli}jeju~e razgovarao s delegacijom EU, koju je predvodio zamenik generalnog direktora Direktorata za pro{irewe EU Stefano Sanino.

Prihvatam razre{ewe,G17plus ostajeuVladi Onjenaglasioda,bezobzira LiderG17plusMla|anDinna sve, veruje u reformski kaki} saop{tio je sino} da pripacitetDS-aidaihidaqevihvata odluku premijera Mirka dikaopartnere.Dinki}jereCvetkovi}a, koji je pokrenuo kao da raspisivawe parlamenpostupak wegovog razre{ewa, tarnih izbora zavisi od predda }e stranka na slede}oj sedsednikaSrbije,kaoidajeuvenici Predsedni{tva odlu~iti ren u to da }e o tome ko }e biUjediweni regiti novi mini@ao mi je ako se oni Srbije na starekonomije,a Tadi}u nije dopala tim izborima da }e koalicioistina, a istina je ostvaritidvocinim partnerima fren rezultat. prepustitiodluda stawe u zemqi On je rekao da je ku o potpredsednije dobro upravo to razlog ni~kom mestu u zbog ~ega se "sve Vladi Srbije. ovoradi"idasepartneriplaDinki} je na konferenciji za {e rezultata URS-a na sledenovinare, posle sednice Pred}imizborima. sedni{tva, rekao da je toj – Uveren sam u to da }emo strancinajva`nijastabilnost ostvaritidobarrezultatnaizdr`ave i dru{tva i da je zbog borima,anekaseTadi}zapita toga odlu~io da prihvati razda li je danas napravio dobar re{ewe,iakostojiizatvrdwi potez – rekao je Dinki}, i dodastaweudr`avinijedobroi daodaneverujeda}esewegov dasupromeneneophodne.

Kalanovi}: Odlazim i ja OstavkujepodnelaiministarkazaNacionalniinvesticioniplanVericaKalanovi},aizG17plusjere~enoda}eizatu funkcijupredlo`itinovogkandidata. –Kaojedanodministaraneumemda}utimijavnogovorimo problemimaizatosamdanasupoznalaPredsedni{tvosasvojom odlukom.DubokosamsvesnatogadaMinistarstvozaNIPima jo{daradiipredlo`i}ustranciime~ovekakoji}enastaviti daradisistimuspehom–kazalajeVericaKalanovi}.

Saznao iz medija Dinki}jenaveodaosvojojodlucidaprihvatiodlukupremijeranijeobavestioTadi}ajer,kakojeobjasnio,nionnijeobave{tenorazre{ewu.Premijerga,kakojerekao,nijeobavestio osvojojodluci,ve}jeotomesaznaoizmedija. – Na~in vo|ewa Vlade nije dobar,aliBorisTadi} jejedinimerodavandagaoceni.@ao mijeakoseTadi}unijedopala istina, a istina je da stawe u zemqi nije dobro – rekao je Dinki}. LiderG17plusjeistakaoda ta stranka nije u~estvovala u formirawu Vlade, zbog ~ega ne}enidajeru{i,teobjasnio dajeizjavadr`avnogsekretara u Ministarstvu finansija Slobodana Ili}a u kojoj ga je optu`io za zloupotrebu dr`avnihsubvencijaupoliti~ke svrhe "najobi~nija podmeta~ina",kojaje"prelila~a{u". –Ludaqubomorajedovelado toga da {tr~e oni koji dobro rade.Janisamqubomorannina koga, ni na [utanovca koji je pokrenuo vojnu industriju, ni naMilicuDelevi},kojajeuradila dosta u procesu pribli`avawa Srbije EU – rekao je Dinki}, i dodao da su otpori wegovomradubilimnogove}i vanVlade.

odlazak iz Vlade Srbije odrazitinaprocesprodajeTelekoma"Srbija"ida}enoviministrinastaviti"istimkursom". LiderG17plusjejavnopitao za{to predsednik Tadi} "nije prozvao svog ministra gra|evinekadaseslikaiotvaranekestanovekojejedr`avaizgradila", postavqaju}i pitawe i za{to predsednik nije pitao ministrapoqoprivrede"dali od svojih para daje novac u agrarnombuxetu". –Tosunajobi~nijepodmeta~ine, dr`avni novac je dr`avni i treba da se koristi u op{tem interesu gra|ana. Ako qudi dobiju posao u ma kojem gradu u zemqi – Zaje~aru, Vaqevu, Prokupqu, Ni{u, Leskovcu,Subotici,ondajetodobro za gra|ane ~itave zemqe i kogodne{touradi,trebaida promovi{e te rezultate – rekaojeDinki}. G17 plus u Vladi ima {est resoraiosamdr`avnihsekretara.

Zakuvalose zbog„Gorewa” DojavnogsukobaMla|anaDinki}a iSlobodanaIli}a do{lo jezbogodlukedanovafabrika"Gorewa"budesme{tenauZaje~ar,umestouVaqevo. Ili} je optu`io Dinki}a za "otimawe" postoje}ih stranih investicija,sciqemdaihpremestiumestagdesugradona~elnici iz wegove politi~ke grupacije, a "zbog nesposobnosti da privu~enoveinvestitore".Dinki}jetomprilikomrekaodasu Ili}eve ocene bile proizvoqne jer je odluka o davawu ve}ih subvencijazaotvarawepogonauZaje~arudonetanaosnovuVladineuredbe,pokojojsuzanerazvijenapodru~japredvi|eneduplove}esubvencijenegozaostalekrajeve.


4

ekonomija

utorak15.februar2011.

PAJTI]PRIMIOPREDSTAVNIKEKOMPANIJE „CONTINENTALWINDPARTNERS”

Ameri~kinovacza vetrogeneratore uVojvodini Nakon boravka u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama, tokomkojegjepredsednikVlade AP Vojvodine dr Bojan Pajti} imao niz sastanaka s

gu}nosti razvoja na poqu izgradwe vetrogeneratora i vetroenergana. Vetar je neiscrpan ekolo{kiizvorenergije,aVojvodi-

dnevnik

GUVERNER[O[KI]UVERENDADOMA]AVALUTANE]EPADATI

Idudanistabilnogdinara? GuvernerNarodnebankeSrbije Dejan [o{ki} izjavio je ju~e dajepredSrbijomperiodstabilnosti doma}e valute i da ne bi trebaloo~ekivatiporeme}ajena deviznomtr`i{tu. –Nevidimrazlogadanadeviznom tr`i{tu uo~avamo nekakve bitnenestabilnostiiverujemda jeprednamaperiodstabilizacije –istakaoje[o{ki}. Onjenapomenuodasepritome ne mo`e iskqu~iti me|unarodni faktoriokolnostikojemogudo}iodatle„jer,kao{toznate,pad poverewauevroiliuregionodra`ava se na sve zemqe u na{em okru`ewu,painaSrbiju”. –Verujemidamonetarnapolitika, koja je u ovom trenutku uglavnom restriktivna, mora da darezultate.Drugimre~ima,svi onikojisuusvojeceneugra|ivalinekakvenerealnovisokedeviznekurseveiliinflacionao~ekivawatrebadarazmislejo{jed-

nomidatecenekorigujunani`e –naglasiojeguverner.–Verujem dasumudriprivrednicive}sada uo~ili da pred nama ne postoji rizik takvih nestabilnosti koje su ugra|ene u cene i da na vreme spu{tajucenedabitoiskoristilidapro{iresvojeprisustvona tr`i{tu. On je podsetio na to da su od kraja pro{le godine oja~ali aprecijacijskipritiscinadeviznom tr`i{tu, odnosno dinar je oja~ao,pajeNBSposledugovremenabiouprilicidakupujeevre natr`i{tu,anedaprodaje. – Konstantno imamo takvu situaciju na tr`i{tu da ve}i broju~esnikakupujedinarenego{tokupujeevre.Toseodra`ava ne samo na stabilnost kursa nego, kao {to vidimo, i na ja~awe dinara. Ta aprecijacijaje,pomommi{qewu,indikacija da se zapravo u Srbiju radoinvestiraizinostranstva

– ocenio je [o{ki}. – Voleo bihvi{edateinvesticijeidu upravcudirektnihstranihinvesticija, otvarawa novih postrojewa i radnih mesta. Trenutno su one vi{e okrenute ka investirawuudr`avnehartije odvrednosti,alisvejedno,ito je indikacija da Srbija pred-

stavqaatraktivnuinvesticionudestinaciju. [o{ki}jeizraziouvereweda tajtrendne}ebitiugro`enunarednomperiodu,idodaoda„nevidiume|unarodnomokru`ewuneposredne izazove koji bi mogli destimulisati raspolo`ewe investitorapremaSrbiji”.

VI[EPRODAVACAGRA\EVINSKOGZEMQI[TANEGOINVESTITORA parlamentarcimaiposlovnim qudima,uVladiAPVve}ju~e jeodr`ansastanakspredstavnicima ameri~ke kompanije „ContinentalWindPartners„. Ta kompanija od 2007. godine razvija vetroparkove u RumunijiiPoqskoj,prisutnaje u Bugarskoj, Hrvatskoj, AustralijiinaNovomZelandu, a u Srbiji analizira mo-

na u tom resursu ima velike potencijale, naro~ito u sredwemiju`nomBanatu.UEvropi postoji veliki broj izgra|enihvetroelektrana,auVojvodinisezasadarademerewa vetra i analize u Alibunaru, Beloj Crkvi, Vr{cu, In|iji, Irigu, Kawi`i, Kovinu, Kova~ici, Kuli, Pan~evu, Plandi{tu,Titelu i[idu.

ZREWANINSKINEIMARINAPROSJA^KOM[TAPU

Radnici„Banata” nemajunizahleb Nekoliko radnika zrewaninskogGra|evinsko-industrijskog kombinata “Banat”, dr`e}i {lemoveurukama,prosilojeju~eispredupravnezgradepreduze}a u centru grada. Na ovakav korak, kako su rekli, odlu~ili susejernemaju~imedaprehraneporodice,po{togodinudana nisudobiliplate.Zaposlenisu pre vi{e meseci stupili u {trajk, a ve}inski vlasnik

}enih ra~una, ali qudi i daqe dobijajuopomene. Jednom od posledwih sastanaka, kojem su, osim pokrajinskog sekretara Miroslava Vasina, prisustvovali i predstavnici najve}ihpoverilacaovogpredu- ze}a – Poreske uprave i “Agrobanke” – odazvao se i zastupnik ve}inskog vlasnika Uro{ Auli}. On je, predla`u}i na~ineizlaskaizposlovnekrize,ka-

Zaposlenisuprevi{emesecistupiliu{trajk, ave}inskivlasnikGIK-a„Banat”bosanski biznismenQubomir]ubi}svevremeizbegava dasesretneswima GIK-a “Banat” bosanski biznismenQubomir]ubi} svevreme izbegavadasesretneswimaili s predstavnicima gradske i pokrajinske vlasti, koji su se ukqu~ili u re{avawe problema. –Prinu|enismonatodaiza|emo na ulicu i prosimo, da od na{ih sugra|ana uzmemo koji dinar–reklajeza“Dnevnik”sekretarka Samostalnog sindikatauGIK-u“Banat”NadaDrobwak.–Prvaja,predvadana,nisamimala{tadajedem.Kuvala sammakaronekojesmo,kaosocijalnu pomo}, dobili od Pokrajinskogsekretarijatazarad,zapo{qavawe i ravnopravnost polova. Ali, nemamo novac za hleb,nemamo~imestrujudaplatimo.Nadle`nisunamobe}ali da Elektrodistribucija na{im radnicima ne}e iskqu~ivati elektri~nuenergijuzbognepla-

zaodabira~un“Banata”trebalo da bude deblokiran, ali i da se podhitnonaplatepotra`ivawa od“Alpine”iTuristi~kogcentraZrewaninaod14milionadinara,~imebibiloomogu}enoda se radnicima isplati jedna ili dve plate. Zatra`io je i da Poreska uprava, Elektrodistribucija i “Srbijagas” reprogramiraju ili otpi{u potra`ivawa, kao i da radnici povuku tu`be protiv firme zbog neispla}enihzarada. @.B.

Placeviatraktivni, cenepaprene, al’kupacanema Ponuda placeva, posebno atraktivnih,nekolikoputajeve}anegopotra`wa.Me|utim,tone obeshrabruje vlasnike zemqi{ta da visoko zacene nekretninu, nadaju}iseda}enaletetipraviinvestitor,takodasezaarzemqi{ta u blizini Najlon pijace u Novom Sadu tra`i do 5.000 evra. Me|utim, kupaca jo{ uvek nema, aliseprodavcinadajuinvesticijama na prole}e. Tom mi{qewu pomalojeblizakidirektorkonsultanske kompanije za promet nekretnina „King sturx” Sr|an Vuji~i}, koji ocewuje da }e ove godine do}i do pomaka na tr`i{tunekretnina,iakomnogistrani investitori srpsko tr`i{te jo{uveksmatrajuzarizi~no. Dasevlasnicinadajuinvestitorima,vidiseizbrojnihoglasa ukojimasenudevelikeparceleu centru grada za velike tr`ne objekte i hotele od oko 10.000 kvadrata, i do ~etiri puta ve}e naobodima,uzautoputNoviSad – Beograd za izgradwu megamarketa. Nude se i parcele uz autoput prema Subotici od 11.500 kvadrata, na putu za Srbobran i Sirigoko4.000kvadratnihmetarazaizgradwubenzinskeigasne pumpe... Zagra|evinskiplacblizuNajlonpijaceod460kvadrata,nakojem, istina, postoje temeqi za objekat,tra`ise5.000evrazaar (100 kvadrata), {to zna~i oko 23.000evrazaspomenutuparcelu. Plac sli~ne povr{ine s UTU

1.320,78481

uslovimauVeternikuiza„Belih dvora”ko{ta28.000evra. Vlasnici parcela u banatskom nasequ Crvenka u blizini budu}eg mosta Zemun–Bor~a tra`e za

arzemqi{ta3.000evra,iakoima mi{qewadaononevredivi{eod 300evrapoarujerseradioneure|enommo~varnomterenukojezahtevamnogonovcadabisepretvo-

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

20,00

720

115.200

^a~anska banka, ^a~ak

19,99

17.999

17.999

Galeb GTE, Beograd

10,20

270

8.100

7,44

1.300

608.400

6,81 Promena %

9.505 Cena

1.112.125 Promet

Ni{ka mlekara, Ni{ Alfa plam, Vrawe Pet akcija s najve}im padom @itoprodukt, Kragujevac

-12,00

19.747

59.241

Autoprevoz, Gorwi Milanovac

-11,91

806

2.418

Imlek, Beograd

-11,46

1.700

32.300

Kopaonik, Beograd

-9,68

1.400

65.800

-9,09 Promena %

10.000 Cena

1.060.000 Promet

Agrosavez, Sombor

0,00

971

95.323.070

NIS, Novi Sad

0,00

491

46.031.329

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-5,58

3.097

BELEX 15 (774,67 -0,04)

Promet

[ajka{ka {e}erana, @abaq

Po{tanska {tedionica, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

11. 02. 2011.

^ekajuboqevreme Srbijajeprivla~nazainvestitore,aliosimsvetskeekonomske krize,onemogu}avajuihibirokratskeprepreke,nere{enopitawe restitucijeilo{ainfrastruktura,ocewenojenaPetomme|unarodnom beogradskom sajmu nekretnina. Kada Skup{tina Srbije usvoji izmene Zakona o planirawu i izgradwi, investitorima }e bitilak{ejer}esebr`eilak{edolazitidopotrebnegra|evinskedokumentacije.Zasadaigraditeqi,iinvestitori,ikonsultanti, posrednici, predstavnici trgovinskih lanaca... ~ekaju boqa vremena. Stranci su uglavnom zainteresovani za izgradwu trgovinskih centaraihotela,azastanogradwumawe.Tra`estabilnostkursa dinara,transparentanporeskisistemive}ukupovnumo}gra|ana.

rilougra|evinsko.Tamogdenije kompletirana infrastruktura i izgra|eni putevi, evri se te{ko moguuzetiunapred.Arzemqi{ta nalevojobaliDunavacenisejo{ vi{e,4.000evra,akupaca,tako|e, nema. Stru~waci ka`u da visoke cene na dobrim lokacijama ne bi bile nerealne da nema urbanisti~kihnepoznanica.Ali,zaparcelu za koju jo{ nije donet detaqanplanizgradwenetrebagajiti nadudasemo`eskupoprodati. U kompaniji „King sturx” ka`u da je apsurdno tra`iti vi{e od3.000evrapoaruizanajatraktivnijulokacijugdenemo`edase gradi odmah. Navode da najboqe parcele u [imanovcima uz autoput,nakojimajemogu}aizgradwa odmah, ne prelaze 3.000 evra po aru, u Dobanovcima se tra`i izme|u1.000i3.000evra,zemqi{te u blizini aerodroma nudi se ispod1.000evrazaar,alizainteresovanih nema. Ako na ovim lokacijama za sada nema kupaca, onda }edrugelokacijemoratidaih~ekajujo{du`e. Zakqu~ak je jednostavan: ukoliko se neko i pojavi da ulo`i novac u izgradwu nekog objekta, va`no je da li je donet plan detaqne regulacije kojim se odre|uje{tatusmedasegradi,uprotivnom,cene}esemoratismawiti jer je malo onih, boqe re}i – nemaih,kojibiseopredeliliza to da {pekuli{u i ulo`e pare napamet, ne bi li ih jednog dana umno`ili. R.Dautovi}

1.257.581

Veterinarski zavod, Subotica

0,49

620

415.902

Jugozapadna Ba~ka, Ba~

0,00

312

380.016

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

0,73

4.298

8.489.416

Komercijalna banka, Beograd

0,00

30.010

0,00

Energoprojekt holding, Beograd

-0,40

1.005

608.872

Agrobanka, Beograd

-0,23

9.005

243.140

Imlek, Beograd

1,57

2.198

1.246.140

Soja protein, Be~ej

-0,50

997

273.150

Univerzal banka, Beograd

-1,60

5.357

42.855

Metalac, Gorwi Milanovac

-0,63

2.686

110.146

Privredna banka, Beograd

-2,32

674

14.828

Tigar, Pirot

0,00

747

0,00

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-5,58

3.097

1.257.581

Meser Tehnogas, Beograd

0,00

6.849

0,00

Alfa plam, Vrawe

6,81

9.505

1.112.125

Veterinarski zavod, Subotica

0,49

620

415.902

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik BESPLATNE AKCIJE SVE JEFTINIJE

Akc ij e beo g rads kog aerodroma „Nikola Tesla” nastavile su nezaustavqivi pad i ju~e pa su od po~etka prodaje izg ub il i got ov o ~et vrt in u vrednosti. Cena jedne hartije ju~ejezakqu~enana461dinar, pokazali su prvi podaci u izve{tajuBeogradskeberze.Cenaakcijaaerodromani`ajeza des et din ar a, odn os no 2,12

Natezawebednog minimalca od95do105dinara

procenatauodnosunaiznosna kojem je zakqu~eno trgovawe pro{lesedmice. Akcije beogradskog Aerodroma,dapodsetimo,prvogdanapojavqivawanaberzi,uponedeqak, 7. februara, dostigle su u jednom trenutku i vrednost od 700 dinara po akciji, da bi od tada imale konstantnipad.Tako|e,trebare}iidajenominalnavrednost akcijeAerodromapreizlaska naBerzubila600dinara. Utrgovawudeonicamaaerodromaju~ejedostignutpromet od 3.473.486 dinara, a istrgovano je 7.564 hartija kroz 437 transakcija.Odpo~etkatrgovawa akcijama ovog preduze}a na „prajm mark et u” Berz e, Aerodromjedospeonaneslavnoprvomestoponedeqnompaduceneod26,52odsto.

Utvr|ivawemininimalneceneradazaprvu pol ov in u ove god in e o~igledno ni ovoga puta ne}e i}i lako i velikojepitawedali}e radniciuSrbijidobiti koji dinar vi{e u odnosunapro{lugodinu.Naime,preliminarni razgovori socijalnih partnera o minimalnoj ceni rada, koja, uzgred budi re~eno, te~e od 1. januara ove godine,ve}suobavqenia dasesocijalnipartneri nisu uspeli dogovoritinio~emu. Sindikalcisuiovogaputaiznelipredlog, za koji imaju „debelo” obraz lo` ew e u ras tu cenaitro{kova`ivota,itra`edaseminimalnacenaradaporadnom satu pove}a deset dinara.Po{tojeudrugoj polovini pro{le godine Vlada Srbije dekretom odlu~ila da minimalna cena rada bude 95 dinara po satu, sindikati su izra~unali da bi sada moralabitinajmawe105dinara. Drugim re~ima, radnici u Srbiji bi za osam sati rada dnevnozara|ivali840dinara, {to je ne{to vi{e od osam evra. Poslodavci su na takav predlogsindikata,kakosaznajemo,odmahreagovalinegativnoiponovilidajesrpskaprivreda na kolenima, oko 60.000 firmijenelikvidno,zaostajaweuisplatiplataizmesecau

Po{tojeudrugojpolovinipro{legodineVlada Srbijedekretomodlu~iladaminimalnacenarada bude95dinaraposatu,sindikatisuizra~unalida bisadamoralabitinajmawe105dinara mesec vi{e te nema ni govora o pove}awu minimalne cene rada. Dakle, wihov stav je da cena minimalca, s obzirom na to da je krajem pro{le godine pov e} an a „~ak„ pet din ar a, treb a ove god in e da ostan e ista. Oni tvrde da su sindikalciusvojzahtevugradilii

ZREWANINSKA FIRMA NA TENDERU

„Jugoremediju” prodajuidr`ava imaliakcionari Agencijazaprivatizacijuobjavilajeju~ejavnipozivzau~e{}e na tenderu za prodaju 92,87 odsto kapitala zrewaninske fabrike lekova„Jugoremedija”. Naprodajusenudi3,46 miliona akcija „Jugoremedije” nominalne vrednosti1.000dinarapohartiji, a minimalna cena paketa akcija je 51,9 milion evra, odnosno 15 evra po akciji. U paketu „Jugoremedinijih” akcija kojiseprodajeje31,95odsto kapitala preduze}a u vlasni{tvu Akcionarskog fonda, 9,96 odsto u vlasni{tvu fonda PIO i 50,94 odsto akcija pojedina~nihakcionaranara~unudeponovanihhartijaodvrednosti. Maliakcionariodazvalisuse unovembrupro{legodinenapoziv Akcionarskog fonda da pri-

dru`e akcije i Agencija je sada objavila tender za prodaju zajedni~kog paketa akcija. Ponude za „Jugoremediju”, kako se navodi u

javnom pozivu Agencije, mo`e podneti ponu|a~ koji je otkupio tendersku dokumentaciju. Uslov jeidasebaviproizvodwomfarmaceutskihproizvodapetposled-

wihposlovnihgodinaidajeuposledwoj zavr{enoj poslovnoj godiniubele`ioprihododnajmawe 30milionaevra.Tenderskudokumentaciju zainteresovani }e mo}i da otkupe po~evod18.februara,arok za dostavqawe kona~nih obavezuju}ih ponuda za kupovinu 92,87 odsto „Jugoremedije”je22.april. Makedonskafirma„Jaka80”kupilajenaaukcijiuseptembru2002.godine 41,93 odsto „Jugoremedije”za959,5milionadinara. Ugovor o prodaji raskinut je u junu 2006. Ve}inski vlasnik „Jake” JovicaStefanovi}Nini bio je pre nekoliko meseci uhap{en u istrazi poslovawa beogradske farmaceutske kompanije „Srbolek”, ~iji je bio suvlasnik.

Buyetdr`ati nacrti KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Valuta

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni Va`i za za za za za devize devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

101,2540

103,3210

105,6970

100,9440

Australija

dolar

1

75,1312

76,6645

78,4278

74,9012

Kanada

dolar

1

75,8290

77,3765

79,1562

75,5968

Danska

kruna

1

13,5762

13,8533

14,1719

13,5347

Norve{ka

kruna

1

12,7695

13,0301

13,3298

12,7304

[vedska

kruna

1

11,5211

11,7562

12,0266

11,4858

[vajcarska

franak

1

76,8301

78,3981

80,2013

76,5949

V. Britanija

funta

1

120,0270

122,4760

125,2930

119,6590

SAD

dolar

1

74,7430

76,2684

78,0226

74,5142

Kursevi iz ove liste primewuju se od 14. 2. 2011. godine

Profesorka Milica Bisi} je upozorila na to da buxet Srbije ne bi mogao podneti ispuwewe zahteva za pove}awem zarada u javnomsektoru. –Ukolikobisetodogodilo, buxet bi prema{io „zacrtani” deficit od 120 milijardi dinara – izjavila je u intervjuu Tanjugu prof. Bisi}, koja na beo- gradskomFakultetuzaekonomiju, finansije i administraciju(FEFA)predaje javnefinansijeifiskalnu politiku.

inflaciju planiranu za celu ovu godinu, dodaju}i da je to „nepo{teno”jersejo{uvekne znakolika}eonabitiikako }efirmepre`iveti2011. U Ministarstvu finansija su ve} pravili kalkulacije o minimalnojceniradaionabi se, u najboqem slu~aju, mogla

5

„ELEKTROVOJVODINA”

OPET BITKA ZA NAJNI@U CENU RADNOG SATA

Aerodrom paona 461dinar

Zemqa

utorak15.februar2011.

pove}atizadvadinara, odnosno postoji saglasnostdauprvojpolovini ove godine bude 97 po radnom satu. Sindikalcima je ponuda vlastimala,aoponudigazda ne}e ni da se izja{wavaju jer je ona za wih o~ekivana. Oni su spremni na to da prihvatidaminimalnacenabude102dinara.Vi{e se uzdaju u „popu{tawe” u vlasti, mada suisamisvesnitogada }e te{ko dobiti vi{e odponu|enadvadinara jer je toliko i projektovano dr`avnim buxetomza2011.godinu.No, po{to ve} tri puta zaredom socijalni partneri ne uspevaju da se dogovore o minimalnoj ceni rada pa zbog toga kona~nu odluku s nekoliko meseci zaka{wewadonosiVladaSrbije,mo`e se i ovoga puta pretpostaviti isti scenario, odnosno da }e nakrajukabinetMirkaCvetkovi}a imatiposledwure~. Ina~e, do kraja nedeqe bi trebalodaseodr`iisednica Socijalno-ekonomskog saveta koji ne funkcioni{e ve} nekoliko meseci zbog toga {to seSavezsamostalnihsindikata Srbije povukao iz socijalnih preg ov or a nez ad ov oq an na~inom rada i izbegavawem nadle`nihdautvrdereprezentativnostisindikataiposlodavaca. Q. Male{evi}

Strujamora dasepla}a – Potro{wa elektri~ne energijeuVojvodiniustalnomjeporastu,azahvaquju}ikvalitetnoina vreme ure|enim remontima, prekidiuisporucistrujebilisuminimalni i snabdevenost tr`i{ta jeredovnaistabilna–rekaojedirektor Direkcije „Elektrovojvodine” za upravqawe Pavel Zima na ju~era{woj konferenciji za novinare. – Posledwa dva meseca pro{legodineiprvadvaovepotro{wa struje dostizala je i 34 milionakilovat-~asovadnevno,a 31. decembra 2010. godine dostignutjerekordupotro{wiod1.722 megavata.

Powegovimre~ima,potro{wa strujeuVojvodinilanejebila3,9 postove}anego2009.godine,dokje ujanuarupove}ana1,8postouodnosu na pro{logodi{wi prosek. U decembru 2010. godine porast potro{we iznosio je 6,7 posto u odnosu na isti mesec 2009. godine, a tako visoka potro{wa zna~ajno optere}uje elektroenergetskisistem.Onjeukazaonatodaje najosetqivijaniskonaponskamre`a,kojanijeprojektovanazatako visokupotro{wu. Zimajekazaodajepro{legodineuremonteulo`ena1,37milijardadinara,auinvesticijejo{dve milijarde, {to je me|u najve}im ulagawima u posledwe vreme. Po wegovim re~ima, i ove godine izdvajawa}ebitisli~na–planiranojedaremontipo~nuuaprilu,a blagovremenim remontima i daqimulagawimauelektroenergetski sistem pozitivno se uti~e na wegovu stabilnost. On je rekao i da je redovno pla}awe ra~una za strujugarantkvalitetneuslugejer senovacodnaplatekoristizaremonteelektroenergetskogsistema uVojvodini. D. Mla|enovi}

PO^ELA POSLEDWA RUNDA PREGOVORA S MMF-om

Plateostaju kamenspoticawa

Platezaposlenihujavnomsektorubi}ejednaodglavnihtemai ove runde pregovora sa Me|unarodnimmonetarnimfondom.Razgovori u okviru sedme revizije aran`mana kojeg Srbija ima sa MMF-ompo~elisuju~euBeogradu, a iz izjava pregovara~a mo`e senaslututida}eVladapoku{atidaizna|ena~indakoliko-toliko pove}a plate i penzije, ali da pri tom ne naru{i prethodne dogovoresaMMF-om. Tobiprakti~nozna~iloda}e Vladatra`itimogu}nostdaune{to ve}em procentu pove}a prinadle`nosti buxetskih korisni-

Nastaviti saradwu s Va{ingtonom Kaoiguverneriministarkafinansijakojisuseotomeizjaniliprethodnihdana,ive}inaekonomistasmatradabitrebalonastavitisaradwusaMMF-om. ProfesordrPavlePetrovi} ocenio jedabiSrbijatrebalodasklopinoviaran`mansMMF,bezdodatnogkredita,zbogodr`awaekonomskestabilnostiipoverewastranihinvestitora.Petrovi}jenaveodabitoosiguralodaseupredizbornoj i izbornoj godini pod kontrolom dr`e deficit buxeta, javnapotro{waiinflacija,alijeizraziobojazandauSrbijine postojipoliti~kavoqazasklapawenovogaran`manasMMF-om. -Ve}napo~etkuovegodinepostojeogromnipritiscidasepove}ajupotro{waideficitbuxetakojisudogovorenisaMMF,tako dabizastabilnostzemqebilodobrodasesklopinoviaran`man”, kazaojePetrovi}.Onjepreciziraodabitobioaran`manbezdodatnogzadu`ivawa,alidabiimaokriterijumeizvr{ewakojebi kontrolisaoMMFipomogaodasebuxetskideficitijavnidugne otrgnukontroli. kauodnosunaono{tojepredvi|eno,alibezpove}awabuxetskog eficita. To potvr|uje i ju~era{wa{turaizjavapremijeraMirka Cvetkovi}a da „popravqawe materijalnog polo`aja zaposlenihujavnomsektorumoradabudu uskla|eno sa dogovorenom buxetskom i ekonomskom politikom”. Ovome na ruku idu i navodi dr`avnogsekretarazafinanijeVuka\okovi}a daseubuxetodpo~etkagodineslilopetprocenata

vi{e para nego {to je bilo planirano. -Urazgovorimasadelegacijom MMF-anajpretrebadaseutvrdi raspolo`iva koli~ina novca i, ukolikogaima,ontrebadasepodeli na ravne ~asti svima u javnomsektoru-izjaviojeju~eministar za rad Rasim Qaji}. Prema wegovim re~ima, ta sredstva bi trebalo da budu srazmerno utro{ena za pove}awa plata svih u javnom sektoru, odnosno i zapo-

slenihuzdravstvu,kulturi,socijali, kao i za primawa penzionera, a ne samo prosvetara. On je predstavnike MMF-a upoznao i sa planovima vezanim za pripremuiusvajawenovogzakonaosocijalnojza{titi,tepaketuurgentnihmerazapomo}ugro`enimkategorijamastanovni{tvau70najnerazvijenijihop{tina. Sa stawem srpskih finansija MMF je ju~e upoznao guverner NarodnebankeSrbijeDejan[o{ki}, asadelegacijomkojupredvodialbertjegersesastalaiministarka finanija Diana Dragutinovi}.Glavnetemetihrazgovora su najnovija fiskalna, monetarnaiplatnobilansnakretawa, ispuwewe kriterijuma za kraj 2010.godineirealizacijaciqeva ekonomskog programa dogovorenogsaMMF-om. Srbija je na osnovu dosada{wihpozitivnihocenaMMF-au sprovo|ewu dogovorenog ekonomskog programa tokom {est revizija tokom prethodne dve godine, iskoristila oko 1,51 milijardu evrazaja~awedevizvnihrezervi odukupnoodobrenihokotrimilijardeevrakredita. V. ^vorkov


6

TRe]e dOBA

utorak15.februar2011.

Usubotu~ek zapaore Drugi deo januarske penzije penzionisani paori dobija}e od subote,19. februara,dok}ebiv{izaposlenikojiimajuteku}e ra~uneprinadle`nostidobitiusredu,23.februara.Onikoji kodku}e~ekajupo{tarapenzijemoguo~ekivative}sutradan. Iznosna~ekujeistikaoiprethodni.

Iradnici po~eli dakontroli{u gazde Sobziromnatodasuproteklih god in a mnog i radn ic i skupo platili prevare, kojih supostalisvesnitekkadsuna osnovu radne kwi`ice stekli uslovezaodlazakupenziju jer nisu mogli da se penzioni{u, onivi{ene~ekajunatodabudu zate~eni ve}, zahvaquju}i novom sistemu u Fondu PIO, prov er av aj u da li im gaz de upla}ujudoprinose. Nak onsam o{estmes ec iod uvo| ew a ove mog u}n os ti u Fond u oko 15.000 gra| an a je prov er il odaliimgaz depla}aj u dop rin os e za sta` ili ne. Ideja je da se kontroli{u poslodavci, i to odmah ~im radnik utvrdi da on ne izvr{ava svoju zakonsku obavezu, {to poma`e i Fondu PIO da i on odmah reaguje a ne da se kao ranije ~eka nekoliko godin a. Elekt rons ka prov er a podatakauFonduPIOjejed-

nostavna. Ukucavawem PINkoda i mati~nog broja svaki gra|anin mo`e proveriti da li je uop{ te prij av qen na osigurawe,dalisumuupla}eni penzioni doprinosi i na kojeiznose,dalisumupla}ena bol ov aw a, ben ef ic ir an i radnista`... Mo`e dobiti i podatke o svim prethodnim i sada{wem poslodavcu, wihov registarskibrojiadresui{tojenajva`nije, imamogu}nostdaodmah, ~im uo~i neki propust tra`i, odgazdedaizmirisvojeobaveze,aukolikoontoodbija, da ga prijavi Finansijskoj inspekciji ili Inspekcijirada. Ina~e,obavezegazdedaplatipenzionedoprinosejetrajna i nik ad ne zas tar ev a. U FonduPIOobja{wavajudaje svaka naplata mogu}a izuzev akojepreduze}epodkqu~em. Q. M.

HO]E LI EVENTUALNO POVE]AWE PLATA U JAVNOM SEKTORU UTICATI NA PENZIJE

Ni{taodspojenihsudova Kakosuizmewenim Zakonomo PIO d ove godine penzije direktno vezane za rast zarada u javnom sektoru, ovih dana prosvetari, zdravstveni radnici, zaposleni u socijalnoj upravi, policajciipenzionerisnestrpqewem~ekajuishod{trajkajer bieventualnopove}aweplatau javnom sektoru automatski zna~iloipenzijeve}eodprojektovanih za ovu godinu. No, po{to se – sad je to ve} jasnije – cela pri~a o eventualnom pove}awu zarada u javnom sektoru odla`e zaapril, paakoondabudenovca bi}eipove}awa, penzionerikojimaslede}eredovnouskla|ivawe sledi 1. aprila od toga ne}e imativajde. Naime,zaprvoredovnoovogodi{weuskla|ivawepenzija, kojejepredvi|enoza1. april, utvr|enojedasekaomerauzimakretawepotro{a~kihcenauSrbiji uprethodnatrimeseca, odnosno odjanuaradomarta.Dakle,~aki

Kriterijumizapenzijusveo{triji,beneficijesu`ene

da zaposleni u javnom sektoru u apriludobijuvi{eodprojektovana okotripostopove}awa, to penzionerisvedo1. oktobra, kada je na redu slede}e uskla|ivawepenzija, ne}eosetitiniti}e

Osnovica za sve{tenike 17.571 dinar Kao i na po~etku svake godine, Fond PIO utvrdio je nove osnovicezaonekojisamiupla}ujupenzionedoprinose.Najni`a zaumetnike,sve{tenike,verskeslu`benikeipoqopriverednikeje17.571dinara. Zagra|eneSrbijezaposleneuinostranstvuosnovicaza2011. iznosi50.204,dokjenajvi{azaosiguranikepougovoru3.060.525 dinara.Zapreduzetnike,osniva~eprivrednogdru{tva,advokate i druge najni`a osnovica od 1. februara do 30. aprila je 17.571dinaraanajvi{a274.740. Ina~e,stopapenzionogdoprinosazasveovekategorijeje22 odsto.

ORE SE I PARTIZANSKE PESME U APATINSKOM DOMU ZA STARE

Ne}eSosadaseslikanina Danzaqubqenih Vi{eoddvedecenijesuImre [ulc (74), Mi{o Mihaq (73), PetarVuk{a (71)iMilevaBosi} (78)pitomciapatinskogDomazastareipenzionere,aliru{epredrasududaqudima`ivot maltene prestaje kad su pod tu|im krovom. Dru{tvo im pravi 180ispisnika,a26jeuDomuizme|udeseti20godina.Zajednos ostalima pripremali su se da obele`eDanzaqubqenih,prave}irazli~itepokloneod{arene hartije,drveta,vrpciisu{enog cve}a,nekrijuzadovoqstvo{to, barjednommogudazanovineispri~aju svoje sudbine. Ali unisono tvrde da nije ~oveku bitno gdestanuje,ve}kolikou`ivotu umedau`iva. [ulc,kojijeizobli`wegsela Kupusine,jo{jeradda~etvrtkom inedeqomodeuinvalidskimkolicimadozelenepijace,kadwegovisugra|aniiznosezeleni{na prodaju. –Ma,nisuonimenezaboravili.^astememojiKupusinicivo}emipovr}em.Obaveznosvratimodobifeanakuvanurakijuzimi ili pivo leti. ^ujem {ta je novouselu,ukojemnisambio20

Smetaimsamoantinikotinskizakon godina,iakojeudaqenosveganekolikokilometaraodDoma.Nemam za{to ni da idem tamo, ne o~ekuje me niko – ka`e [ulc, i hvali osobqe Doma jer mu svako jutrodonosenovine. Mi{oizLali}akodOxaka,za 19godinauDomu,nijedandannijeproveoudokolici,~aksehvalidapoma`eosobqujerjejo{u snazi.

– Sad sam ne{to sporiji, ali donedavno sam bogme znao za~as dao~istimdvori{teinahranim `ivotiweizna{eminizoo-vrta. Sad mawe radim, boli me ki~ma, al’senedam.Sre}ansamjersam ovde na{ao qubav svog `ivota. Voleo bih zajedni~ku fotografiju,aline}emojaSosa daseslika.Volimosedesetgodinainiko namnebrani–ka`eMi{aijedi-

no zamera vlastima zabranu pu{ewe u Domu. – [to moramo da pod stare dane izlazimo na ovu zimo}u.Auzcigarusmonasnekolicinaigrali{ahi„~ove~e,ne qutise“.Otkadprotera{eduvan, prestadeina{azanimacija. @alena{isagovornici{tos wima na slici ne}e biti Petar Vuk{a,legendaDoma,jerjeuwemusasta`omod22godinepravi veteran. – Ma, slikajte me u posteqi. Danas mi je lo{ dan. Pro|e mi `ivotodrodnePri{tine,preko Novog Sada, gde sam imao zanatsku radwu i slu~ajno dospeo u Apatin,na{av{iqubavsvog`ivota.MojaDesa pi{epesmekoje ~uvamispodjastuka,kaoBibliju –veliVuk{a,kogasviApatinci znaju,iakojeodmalenauinvalidskim kolicima, po u`ivawu u tambura{ima, dobrom, ali otmenom„cugu“ilepim`enama. Ne zna se da li wegov recept daje~a{icarakijeujutrolekza dugove~nost po{tuje vazda raspevana Mileva Bosi}, koja posebnopreferiraoneopartizanima. J. Prel~ec

KAKO LEKAR KA@E

Krvavicei{varglebacaju udepresiju Na~in ishrane, odavno je dokazano,mo`euticati naraspolo`ewe,aliseusvakodnevnom `ivotu na to obra}a tek neznatnapa`wa.Uzimskimdanima uobi~ajeni su masna i za~iwena jela, u {etwi se provodi mawevremena,akakojeononaj~e{}etmurnoibezsunca,budi se sklonost lo{em raspolo`ewu. Jedno sveobuhvatno ispitivawe u [paniji pokazalo je da preterivaweunezdravimobrocima koji sadr`e trans-masne kiseline i zasi}ene masno}e, mo`eizazvati depresiju.Nau~nici su to zakqu~ili analiziraju}i na~in ishrane i `ivota vi{eod12.000dobrovoqaca tokom {estogodi{weg istra`ivawa.Pokazalosedasuu~esni-

Sunceza|e,audu{itama

ci koji su konzumirali transmasnekiselineimasnekiseli-

dnevnik

ne bili izlo`eni 48 odsto ve}ojopasnostioddepresije nego

oni koj i su izb eg aval i prehrambeneproizvodebogatetim masno}ama. One su ~ak pove}avale i opasnost po mentalno zdravqe. Da bi popravili raspolo`ewe, seniorima se, izme|u ostalog,savetujesedavi{ebrinuo kvalitetu ishrane. Maslinovo ili bundevino uqe, bogato mononezasi}enim masnim kiselinama, te masne vrste riba, kao {tosusku{a,losos ili sardina,smawujuopasnostodmentalnihoboqewa,auti~uinaboqe raspolo`ewe. Nau~nici tvrde idave}upa`wutrebaposvetitisvetlu.Akove}nemadovoqno sunca, jako osvetlewe u stanu mo`e„podi}i” turobno raspolo`ewe. J. Barbuzan

imse~ekuve}ati.No,ve}1. oktobra, kad se do penzija dolazi uskla|ivawem u procentu koji predstavqazbirprocentarasta odnosno pada potro{a~kih cena uprethodnih{estmeseciiprocentakojipredstavqapolovinu realne stope rasta BDP-a, oni bimogli,akobudenovca,dobiti kojidinarvi{e. Po{to je MMF opet u Beogradu i „~e{qa” aktuelnu ekonomsku situaciju i sprovo|ewe penzionereforme,mo`ese o~ekivati da predstavnicima srpskevlastibudeponovqenodase u~e{}eplatauBDP-u morasmawivati iz godine u godinu, {to samoposebizna~idavi{eodsedampostoprojektovanogpove}awapenzijanemo`einesmebi-

ti.Prilikomposledweposete,u oktobru pro{le godine, predstavniciMMF-asusvicepremijerom Jovanom Krkobabi}em dogovorilise daseupredlogizmenaidopunaZakonaoPIOugradiodredbadaminimalnapenzija ne mo`e pasti ispod 27 odsto prose~ne zarade u Srbiji kao i da se ona svakog 1. januara vanredno niveli{e odnosno uskla|ujesprose~nomzaradomuprethodnoj godini. Ali, MMF je odbio da se u izmewenom Zakonu dr`avaobave`enatodapenzije ne smeju pasti ispod 60 odsto prose~nezarade, ~imesu{irom otvorenavratadaoneunarednih nekolikogodinapadaju~akido 40odstoprose~nihzarada. Radna grupa koja je radila na novom zakonu prora~unala je da smaweweu~e{}amla|ihpenzionera,finansijskeu{tedeodoko 71,5milijardu dinaraod2011.do 2020.ismaweweu~e{}auBDPuu2015.trebadabudupostignuti upravo ovako skrojenim penzijskomzakonom, ato,pak,treba dadovededokoliko-tolikoodr`ivog penzionog sistema u Srbiji.Pove}awegodina`ivotai sta`a kao uslov za odlazak u penziju, znatno poo{travawe kriterijuma za ostvarivawe prava na invalidske penzije i ukidawemnogihbeneficijakoje sudosadimalionikojisuodlazili u penziju tako|e treba da doprinesutomedaizdaciizbuxetazaredovnupenzijubudu{to mawi. Qubinka Male{evi}

U JAPANSKIM GERIJATRIJSKIM CENTRIMA I BOLNICAMA NEGOVATEQICE ZAMEWUJU ROBOTI

Silicijumske bolni~arkenetra`e plateipovi{ice Japanrobotevidikaopomo}teta`ivotaiprodu`ewa`ivotnike, a ne kao Terminatore, ponog veka. Tako u Japanu ve} sad kazuju najnovija istra`ivawa starijih od 65 godina ima vi{e radnih odnosa u jednoj od tehnood22odsto. lo{ki najnaprednijih zemaqa Japaninsistiranaovomsilisveta. Tako Japanci, kada im se cijumskomre{ewunajvi{ezbog naradnommestupridru`ilimetoga{tovodistriktnuantiimini kolega, ~esto ga posmatraju kao saradnika i prire|uju tradicionalnu {intoceremoniju dobrodo{lice. Me|utim, ko zna da li }e tako gostoprimqivi biti i starijiibolesniJapanci, kada im, kao {to je planirano, u pomo} do|e silicijumska medicinska sestra. A po{to je upravouoblastisocijalnog starawa Medicinskesestrenastruju,ipak, bezqudskoglika najve}a nesta{ica stru~ne radne snage, razmi{qa gracionupolitiku.Jeftinaradseouvo|ewuautomatizovaneponasnagadobroobu~enihdadiqa mo}i u gerontolo{ke centre i izBarseloneinegovateqicaiz bolnice. Latinske Amerike, koje su preIdrugezemqeukojimajezaplavile londonske domove pobele`eno naglo starewe stasledwihgodina,zazvani~niTonovni{tva s velikom pa`wom kio nije opcija. Japan izdaje sa-

Striktna antiimigraciona politikaspre~ava Japandauvezejeftinu radnu snagu,doksu,pak,latinoam eri~kenegovateqicaidobroobu~ene dadiqe izBarselonepreplavileLondon posledwihnekolikogodina prate napore japanske vlade da uve|ewemrobotaobezbedikvalitetnubriguostarimaibolesnima i prevlada problem s hroni~nim nedostatkom stru~nog osobqa u rastu}oj oblasti socijalnebrige. – Na{azemqasmatradajeimperativ izgradwa robota-negovateqica i automatizovanih ku}nihsistemakojimogunadgledati zdravqebolesnihistarih– obja{wava negovateqica Jasuko Amahisa. – Jednostavno, uskoro }e biti previ{e starijih qudi kojima je potrebna stalna nega jersezemqasuo~avasdramati~nimpadomnatalitetaiistovremenim naglim starewem stanovni{tva zbog unapre|ewa kvali-

mooko50.000 vizagodi{we,{to je samo deli} od blizu 700.000 imigranata koji su dr`avi potrebno godi{we da bi zaustavilasmawivawebrojastanovnika, naro~itoradnosposobnog. Predsednik „Tojote” Katsuaki Vanabe ka`eda`elidarobotika budeosnovnibizniswegovekompanije,kojatrenutnotestirarobote u bolnicama, nadaju}i se da }e ih uskoro izbaciti na tr`i{te.AutomobilskaindustrijaJapana, ina~e, za~etnik je uvo|ewa robotauhale,tene~udiwihova `eqadaosvojeiovo,rastu}etr`i{te.Ipak,zarazlikuodholivudskihfilmova,noviroboti-negovateqice ne}e imati qudski oblik. I. Vujanov


NA SATELITU

DOK SE NE IZGRADI NOVA KLINIKA ZA DECU

Psilutalicenasr}u @iteqi Satelita po`alili su se redakciji "Novosadske hronike" da ve} mesec dana imaju problem sa psima lutalicama. Prema wihovim re~ima, u Ulici Antona Urbana ispred broja 7 napravqena je ku}ica za keru{u koja je o{tenila devet ku~i}a. Ovom ve} prili~o velikom broju pridru`ilo se oko desetak odraslih pasa koji svakodnevo napadaju prolazike i stanare.

Mi{aOrli} koji tu `ivi ka`e da izgladneli psi nasr}u na prolaznike koji nose kese s hranom. - Zvali smo Komunalnu inspekciju, a kom{ija je zvao i "^isto}u". U Inspekciji su nam rekli da su izdali nalog, ali pse jo{ uvek nisu pokupili. No}u ne mo`e da se spava od wihovog zavijawa, a opasno je i prolaziti pored wih - ka`e Orli}.

Iz Komunalne inspekcije saznali smo da je nalog za hvatawe ovih `ivotiwa izdat 7., a da ga da je "^isto}a" potpisala 8. februara. Portparolka "^isto}e" Milica Vlaisavqevi} ka`e da je Slu`ba za hvatawe pasa i ma~aka lutalica po nalogu iza{la na teren, ali da na navedenoj adresi nisu zatekli pse. N. R.

Novosadska utorak15.februar2011.

Zadruga tajnaopstanka viziju, hleb, mleko, bra{no, {e}er, meso... Slatki{e, grickalice, vo}e, alkohol, cigareteiostale"sitnice"nisu ura~unate u ove `ivotne potrebe.UNovomSadusuzasamomesecdanara~unizakomunalije u proseku sko~ili za 300dinara,ahiqadarkauprodavnicinijevi{edovoqnaza kupovinunamirnicazasvatri obroka.Ovanov~anicadodu{e mo`e da zadovoqi potrebe dvo~lane porodice, ili samaca, pod uslovom da ne kupuju ku}nuhemiju. Zna~i da ~etvoro~lanoj porodicizanormalan`ivot(da plate komunalije, jedu i vode

ra~una o higijeni) mese~no trebablizu100.000dinara.A akoseznadajeprose~naplata ugradu30.000dinara,ondaje zaista ~udno kako sugra|anu uspevaju za zakrpe kraj s krajem.Dabiprehraniliporodicu, neki rade po dva posla, drugi opet love u mutnom, a ve}inaseipakpouzdauroditeqe penzionere, ~ija primawainisubogznakolika.Neke bakeidekenedajuke{uruke, ali kupuju igra~ke, garderobu ili slatki{e unucima, pa roditeqi na tom poqu imaju u{tedu.Pitawejedokle}ebakeidekemo}idafinansiraju, jer kako je krenulo sa divqawemcena,namaniRokfelernemo`epomo}i. Q.Nato{evi}

Besplatanbioskop Film "Kontrola" o slavnom bendu "Xoj divi`n" ve~eras je, od 20 sati, na repertoaru Besplatnog bioskopa u Crnoj ku}i 13. Film prati `ivot frontmena benda, Jana Kurtisa, fokusiraju}i se na wegov brak, formirawe i propadawe benda, borbu

sa bole{}u kao i samoubistvo koje je izvr{io uo~i prve ameri~ke turneje "Xoj divi`na". Jan Kurtis je proslavio punk rok zvuk, kao i bend na ~ijem je ~elu bio od 1977. do 1980. godine. Uz besplatan ulaz, svaki posetilac dobija i kokice. D. B.

V remeploV

neonatolo{ka ambulanta, gastroenterolo{ka ambulanta, endokrinolo{ka ambulata, dermatolo{ka i delimi~no ambulanta za hematolo{ke pacijente. Na mestu De~je bolnice bi}e izgra|ena ~etvorospratna zgrada od 2.000 kvadrata, u kojoj }e biti sve ambulantno-dijagnosti~ke slu`be, sala za mawe hirur{ke intervencije i prostor za izolaciju. I. D.

hronika

De`urstvaza Dandr`avnostiSrbije DOM ZDRAVQA "NOVI SAD": Sve slu`be radi}e po rasporedu za nedequ. Pedijatri i stomatolozi gra|anima }e biti na raspolagawu 24 sata, a organizovano je i de`urstvo lekara op{te prakse i medicine rada, kao i Slu`be za ku}no le~ewe i Slu`be patrona`e. Kol centar ne}e raditi. Telefon za pedijatriju u ambulanti u Zmaj Ogwena Vuka 19 je 66 - 24 - 668, za stomatologiju u ambulanti u Wego{evoj 32 broj telefona je 529 - 546, a za odrasle u Zmaj Ogwena Vuka mo`e se pozvati od 7 do 20 ~asova na broj telefona 4879 - 594. "NOVI SAD - Danasparkingbesplatan GAS": Radi}e po redovnom rad- 17 i od 18 do 20 ~asova.Smene nom vremenu od 7 do 15 ~asova. na klizali{tu po~iwu od 9,30, Blagajna preduze}a na kojoj se 16, 18 i 20 ~asova i traju po sat mogu platiti ra~uni za gas bi- i po. Stonoteniska dvorana i }e otvorena od 7 do 18 sati. kuglana za rekreaciju gra|ana SPENS: Radi}e danas prerade od 10 do 18 ~asova, a karma rasporedu koji va`i za te se kupuju na blagajni u pripraznike.Smene na bazenu su zemqu objekta. Ostale dvoraod 9 do 11, od 12 do 14, od 15 do ne radi}e redovno.

Iskqu~ewa struje

Opro{tajda,zaboravne Vojvo|ansko narodno pozori{te, koje je kasnije povratilo staro srpsko ime, 14. februara 1946. premijerno je izvelo dramu mlade slovena~ke spisateqice Mire Pucove "Svet bez mr`we". Predstavqena su zbivawa u qubqanskom zatvoru pod vla{}u italijanskih fa{ista. List "Slobodna Vojvodina" je ubrzo objavio prikaz ove predstave iz pera kwi`evnika Bog-

Zbog ru{ewa stare zgrade Poliklinike De~je bolnice, danas }e se iseliti stru~ne slu`be u zgradu Klini~kog centra. Svi pregledi }e biti organizovani na ~etvrtom spratu, u krilu C, a zakazivawe je i daqe mogu}e od 7.30 do 14.30 ~asova na broj telefona 4880-444. Za vreme radova izme{taju se slede}e subspecijalisti~ke slu`be: ambulanta za plu}ne bolesti, imunolo{ko-alergolo{ka slu`ba,

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

vakoga dana ne{to poskuS pi. Struja, voda, grejawe, pretplata za kablovsku tele-

De~jipregledinaPoliklinici

dana ^ipli}a. Fa{isti~ka bestijalnost je upe~atqivo opisana, istakao je on, i pohvalio jo{ glumu Olge @ivoti} i Qubice Ravasi. Me|utim, zamerio je osnovnoj poruci sa scene, kazanoj pod uticajem ideja hri{}anskog socijalizma: da zlo treba oprostiti. Ta~no, ali dodao je ]ipli}, ono ne sme biti zaboravqeno. N. C.

^ortanovci: do petka: od 8do 13 sati: Povremeno deo vikend naseqa Banstol. Budisava: od 8 do 13 sati: Povremeno u pojedinim ulicama. Koviq: sutra i u ~etvrtak: od 9do 13.30 sati: Ulica 1. jula od S. Pe{i}a do Vojvo|anskih brigada i Ulica vojvo|anskih brigada. NoviSad: sutra: od 8 do 10sati: Ulica Maksima Gorkog od broja 9 do 19, i od broja 4 do 18 i Stra`ilovska ulica od broja 21 do 25, od 9do 12 sati: Ulica Stevana Stevanovi}a od broja 2 do 8, od 9 do 13 sati: Ulica Kameni~ka, Bawalu~ka i deo Ulice Slavka Rodi}a. Ka}: od 9 do 13 sati: Deo naseqa od ulaska iz Novog Sada do Ulice Petra Drap{ina. NoviSad: u ~etvrtak: od 8do 9.30: "Kaliko plus", "Vipol" i "Vunizol", od 8 do 12.30: ulice V. @ivanovi}a i Plitvi~ka, od 10 do 11.30: crkva Vaznesewe gospodweg, ulice Du{ana [u}ova, Milana Xani}a, Sentandrejski put od broja 21 do 91 i od broja 96a do broja 104c i Ulica Svetozara Xani}a.

PARK IR AW E: Da nas se par king ne }e na pla }i va ti. Ovo se odnosi na sva parkirali{ta u gradu. PO[ TE: Glav na po {ta ne }e ra di ti, a de `ur ne po {te ko je ra de da nas su u me ga mar ke tu "Ro di}" na Te me rin skom pu tu 50 od 8 do 20.30 ~a -

so va kao i po {te u supremarketima Univereksporta "021", Uli ca Te o do ra Man di }a 23, "Al ba" na Fu to {kom pu tu 93 i po {ta u su per mar ke tu Uni ve rek spor ta u Uli ci na rod nog fron ta 73a, ko je }e ra di ti od 7 do 20 ~a so va. GSP: Autobusi }e danas saobra}ati po redu vo`we koji va`i za su bo tu. Na grad skim li ni ja ma 5, 7 i 8 bi}e poja~an sa o bra }aj pre ma pri grad skim na se qima u jutarwim i po po dnev nim sa ti ma. PROD AVN IC E: Tem po eks pres, Maksi supermarketi i Mi ni Mak si prodavnice danas rade do 18 sati, dok }e Tempo biti otvoren do 22 sata. Maloprodajni objek ti Uni ve rek spor ta }e raditi po ustaqenom radnom vremenu. INFORMATIKA: [alteri danas ne}e raditi. Ovo se odnosi na sve {altere u gradu.

STARI VRELOVODI NAPRAVILI VELIKE PROBLEME

Havarijeohladile polagrada Novosadska toplana ju~e je imala ~ak tri havarije na toplovodnoj mre`i zbog ~ega je gotovo pola grada bilo bez grejawa celog dana i to na temperaturi od {est stepeni. Kvarovi na sistemu, ka`u u Toplani, desili su se na najstarijim vrelovodima u gradu.Iz Toplane su ju~e obe}avali da }e u kasnim popodnevnim satima grejawe ponovo sti}i. I to obe}ewe se delimi~no ostvarilo. Havarije u Podgori~koj i u Fru{kogorskoj ulici otklowene su u 14 odnosno oko 18.30 ~asova, dok su majstori na Bulevaru oslobo|ewa radili do kasno u no}. Najpre je iz Novosadske toplane

stiglo obave{tewe da su ju~e od devet ~asova majstori na terenu zbog kvara u Podgori~koj ulici ispred broj 2, te da je zato hladno u stanovima na Bulevaru cara Lazara od broja 25 do broja 29, od 31 do 35 i od broja 37 do 45, zatim u Ulici Narodnog fronta od 1 do 18 i u Podgori~koj od 2 do 8. Potom je Toplana saop{tila da majstori rade i na otklawawu havarije u Fru{kogorskoj ulici ispred broja 21. Taj ispad iz sistema prakti~no je ostavio Limane jedan, dva i tri bez grejawa. Ju~e su u tom delu grada hladne radijatore, izme|u ostalih, imali `iteqi ulica Drage Spasi},

Predavawe iranskogfotografa Predavawe iranskog fotografa Babaka Salarija odr`a}e se u ~etvrtak u 16 ~asova u Akademiji umetnosti, Ulica Kosovska 33. Doga|aj }e biti prire|en u sali na prvom spratu. S. R.

Strumi~ke, Milke Grgurove, Jiri~ekove, Narodnog fronta 1, Fru{kogorske od broja 17 do 49... Desila se i tre}a havarija, i to na Bulevaru oslobo|ewa ispred broja 73, te zbog tog kvara na toplovodnom sistemu ~ak 32 ulice ju~e nisu imale grejawe. Hladno je bilo u zgradama na Bulevaru oslobo|ewa od broja 46 a do broja 74, zatim do broja 76 do 78 i od broja 81 do107. Grejawa nije bilo ni u centru u Jevrejskoj od broj 7 do 21, Laze Kosti}a, Vase Staji}a od broja 15 do broja 27 i od broja 22 do 28, ali i u ulicama @ike Popovi}a, Novosadskog sajma od 1 do 29 i od 6 do 18a ... Z. Deli}

Koncertu„Tremi” Bend "The Mothership Orchestra" odr`a}e u subotu koncert u klubu “Trema”, u Srpskom narodnom pozori{tu, Pozori{ni trg 1. Po~etak je u 22 ~asa, a cena karte je 200 dinara. O. I.

c m y


utorak15.februar2011.

nOvOSAdSkA HROnikA

c m y

8

dnevnik

DAN ZAQUBQENIH OBELE@EN SIROMA[NIJE NEGO INA^E

Kolikopara, tolikopokazanequbavi

JU^E OREZIVANA VINOVA LOZA

Vinarislavili svetogTrifuna Vinogradari su ju~e obele`ili svetog Trifuna, za{titnika vinograda. Udru`ewe vinara u Sremskim Karlovcima, ve} tradicionalno ju~era{wi dan po~elo je u 11 ~asova crkvenim obredom orezivawem loze u vinogradu Instituta za vo}arstvo i vinogradarstvo pri Poqoprivrednom fakultetu u Sremskim Karlovcima. Potom su svetog Trifuna nastavili da slave u prostorijama Instituta, i to degustacijom vina. I u drugim mestima se orezivala loza, kao {to je to bilo u Bano-

{toru. Tamo je Udru`ewa vinara i vinogradara „Sveti Trifun” uprili~ilo osve{}ewe vinove loze. Obi~aj je da se na Svetog Trifuna orezuje vinova loza i vinom zalivaju ~okoti, da bi se po verovawu, posle zimskog perioda, vinogradima povratila snaga. I kafexije su praznovale na svoj na~in. Uglavnom se to svelo na davawe popusta za pi}e i ve~eru. Udru`ewe ugostiteqa Novog Sada nije pripremilo neki poseban program u slavu i ~ast svetog Trifuna. Z. Deli}

„DNEVNIK” I „PROMETEJ” NAGRA\UJU

„NoviSad:hronika 1944–1969” zadva~itaoca Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “Prometej”, u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nih sedam nedeqa da¬ri¬va¬}e svakog dana ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se svakog dana prva ja¬ve od 15 do 15.05 ~a¬so¬va na na{ broj te¬le¬fo¬na 528-765, do¬bi¬}e po pri¬me¬rak kwige. Oni koji se ove nedeqe prvi jave na navedeni telefon, dobi}e besplatan primerak kwige “Novi Sad: hronika 1944-1969 ” autora Vladimira Vrgovi}a. Nagra|eni ~itaoci mogu svoj primerak kwige da podignu u kwi`ari “Most – Prometej”, Ulica Zmaj Jovina 19, telefon 452744. Vrgovi}eva hronika o Novom Sadu potvr|uje neminovnost pojave retrospekcije u `ivotu svakog ~oveka, obuhvataju}i period od 1944. do 1969. Ovu kwigu ~ini preplet istorijskih ~iwenica, pri~a i doga|aja o gradu. Pisana je uz kori{}ewe obimne literature, neobjavqenih rukopisa i novinskih natpisa. Autor daje preseke kroz sve aspekte `ivota Novog Sada i

wegovih stanovnika, pa i malo {ire, daje ~ak i komentare na svetska doga|awa. Kwiga je upotpuwena velikim brojem fotografija i poseduje dodatak na kraju u obliku kolornih reprodukcija najva`nijih objekata u Novom Sadu tog perioda, raznih dokumenata i sli~no. Autor pi{e o 1952. godini kao o po~etku renovirawa grada. „Marta i aprila na Petrovaradinskoj tvr|avi ubrzano se ure|uje gorwi plato, a na gorwoj terasi prema Dunavu do 1. maja otvori}e se letwi restoran. Veliki ~asovnik na sat–kuli bi}e popravqen. O{te}en je 1943. od udara groma i od tada ne radi. Kula sa satom, za{titni znak Tvr|ave i Novog Sada, nalazi se na kuli (bastionu) svetog Luja i poklon je carice Marije Terezije. Sat poti~e iz Alzasa, navija se svakodnevno, ru~no; neobi~no je {to mala kazaqka pokazuje minute, a velika sate, da bi „la|ari i Ma|ari” sa velike daqine i po lo{em vremenu boqe videli koje je doba dana. A. J.

„DNEVNIK” I „MONO I MAWANA” NAJBR@IM ^ITAOCIMA POKLAWAJU KWIGE

Promenite`ivot zasedamdana

Iz¬da¬va~¬ke ku¬}e „Mono i Mawana” i „Alnari”, u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom. Da¬nas }e dva naj¬br¬`a ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ji se ja¬ve od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na na{ broj te¬le¬fo¬na 528765, do¬bi¬ti po pri¬me¬rak kwige “Promenite `ivot za 7 dana“, koju je napisao Pol Makena. Re~ izdava~a: Kako mo`ete da promenite `ivot za 7 dana? Mnogi qudi iz iskustva znaju da `ivot mo`e potpuno da se promeni u samo jednom trenutku. Tokom narednih sedam dana do`ive}ete na de-

setine takvih trenutaka, a promene u va{em `ivotu pozitivno }e uticati na va{u sre}u, uspeh i blagostawe u budu}nosti. Pol Makena utvrdio je kqu~ne strategije i tehnike izuzetno uspe{nih qudi i preto~io ih u kwigu koja }e vam pomo}i da ovladate emocijama, steknete samopouzdawe i da postanete onakvi kakvi ste oduvek `eleli – za samo sedam dana! Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari „Vulkan” u tr`nom centru „Merkator”, gde mogu na}i i mno{tvo drugih izdawa ku}a „Mono i Mawana” i „Alnari”. A. V.

^ini se da obele`avawe Dana zaqubqenih nije vi{e toliko aktuelno kao ranijih godina. Izlozi jesu dekorisani u duhu praznika, ali su prodavnice ipak prazne, a promet slab. Razlozi su svakako iz godine u godinu sve tawi nov~anici i zbog toga, ovaj dan, po~iwe da se posmatra iz sasvim novog ugla, kao bespotreban povod za tro{ewe novaca. Ipak, prodavci su pomirqivi i shvataju situaciju, jer su i sami u istoj, kao i oni koji su mo`da o~ekivali neki poklon, a nisu ga dobili. - Narod nema novca i to je jedini razlog {to se ovaj dan vi{e ne obele`ava. Ja se li~no

mo`da i jesam nadala malo ve}em prometu, ali je ranijih godina definitivno bilo mnogo boqe - rekla je vlasnica „Voskarske radwe” Jagoda [ari}. Ni u cve}arama nije bila boqa situacija. Kako je rekla prodava~ica u cve}ari kod Futo{ke pijace, ~e{}e su se buketi kupovali povodom slave Sveti Trifun, a re|e povodom Dana zaqubqenih. U kwi`arama i papirnicama naj~e{}e su se za poklon povodom Dana zaqubqenih kupovali magneti za fri`ider i miri{qave sve}e u obliku srca, kwige o qubavi i kerami~ke figurice u istom maniru. Svako

ko se ipak bio odlu~io da povodom ovog praznika obraduje svog partnera, mogao je da u ovim sitnicama prona|e adekvatan poklon, za male pare. Uostalom, nije bitan novac, bitna je pa`wa. - Kupila sam momku magnet za fri`ider u obliku srca. Ni{ta specijalno i zaista ne ko{ta mnogo. Ali, znam da }e se obradovati ne toliko tom poklonu koliko tome {to sam mislila na wega i to Prodavnicebileuglavnomprazne mi je najbitnije - rekla je stu- `are i jasno prenela poruku dentkiwa Sne`ana Vrani} koju svim zaqubqenima. smo zatekli na izlasku iz kwiTekstifoto: T. Lakobrija

ISPIT IZ @IVOTNE MATEMATIKE SVE TE@I

Ra~unipridavili nov~anike Cene u prodavnicama svakodnevno rastu, a ni{ta boqa situacija nije ni sa ra~unima za komunalije. Iz meseca i mesec ra~uni za komunalije su sve vi{i. To potkrepquje i ~iwenica da Novosa|ani januarske ra~une za vodu pla}aju 30 odsto skupqe, shodno odluci Gradskog ve}a koju je tra`io Upravni odbor „Vodovoda i kanalizacije”. Nova cena vode za doma}instva sada iznosi 49,61 dinar za kubik, dok je odvo|ewe otpadne vode 31,26 dinara po kubiku. Celokupna usluga „Vodovoda i kanalizacije” sada iznosi 80,87 dinara po kubnom metru, sa ura~unatim PDV-om, i prema procenama ovog javnog preduze}a doma}instva }e u proseku dobiti uve}ane ra~une za oko 200 dinara. Sa prvim danima ove godine sugra|anima su ve} stigli i uve}ani ra~uni za centralno grejawe, tako|e za 30 odsto. Nova cena daqinskog grejawa iznosi oko 80 dinara po kvadratnom metru, a odluku o poskupqewu Gradsko ve}e donelo je jo{ po~etkom novembra 2010. Sve ovo potkrepquje podatak da su ra~uni za komunalije koje {aqe „Informatika” u proseku poskupeli za 300 dinara. Primera radi, ~etvoro~lanu porodicu koja `ivi u dvosobnom stanu od

I iz Javnog komunalnog preduze}a „^isto}a” po~etkom godine je najavqeno da je u planu pove}awe cene usluga za odno{ewe otpada za {est odsto. Ako bi gradske vlasti prihva-

Komunalnira~unza ~etvoro~lanu porodicuustanuod58 kvadrataiznosi 13.600dinara.Kadase dodajura~uniza struju,telefon, kablovsku,internet, cehseuve}avazajo{ tri-~etirihiqade

Jo{ uvek savesni Iako su komunalije iz meseca u mesec sve skupqe Novosa|ani jo{ uvek na vreme izmiruju svoje obaveze. Prema podacima “Informatike”, sugra|ani na mese~nom nivou u 65 odsto slu~ajeva na vreme izmiruju obaveze. Kada je re~ o godi{wem nivou 90 wih redovno pla}a svoje ra~une. 58 kvadrata grejne povr{ine decembarski ra~un ko{tao je 13.300, dok je ra~un za januar uve}an za 300 dinara. Kada se ovome dodaju ra~uni za struju, telefon, kablovsku, internet, onda se suma uve}ava za jo{ tri do ~etiri hiqade dinara. - Svakog meseca ra~uni po malo ska~u, pa ovo vi{e ne

mo`e da se izdr`i. Kad platimo sve ra~une, jedva da ostane za hranu. Naravno imam i velike zamerke na grejawe u gradu, jer na ovako visoku cenu, u stanovima nikada nije bilo hladnije - po`alio se Dragan M. penzioner iz Novog Sada, koji `ivi sa suprugom i dvoje dece.

tile zahtev „^isto}e”, doma}instva bi umesto dosada{wih 94,75 dinara po ~lanu doma}instva odno{ewe sme}a pla}ala 100,44 dinara. Poslovni potro{a~i bi, u tom su~aju, umesto 9,58 dinara po metru kvadratnom pla}ali10,15 dinara, a privatni preduzetnici bi po novoj ceni izme|u 450 i 2.572 dinara. Ukoliko Gradsko ve}e prihvati novi cenovnik za odno{ewa otpada Novosa|ani mogu o~ekivati jo{ vi{e ra~une, {to }e malo wih mo}i da plati na vreme. Q. Nato{evi}

POSLE PROTESTA ZBOG SE^E [UME

Slanobarcizadovoqni obe}animparkom @iteqi MZ „Slana bara” na sastanku s upravom „Vode Vojvodine„ dobili su obe}awe po kojem }e na mestu gde je {uma pose~ena biti ure|en park. Prema dogovoru „Vode Vojvodine„ zadu`ene su da posade novu {umu, a za ure|ewe staza, klupa i osvetqewa pobrinu}e se Grad. -Za sada smo zadovoqni ishodom protesta. Slede}e nedeqe treba da nam stigne pismena

odluka od „Vode Vojvodine„ i Grada. Tada }emo imati sva dokumenta, ali se i daqe pribojavamo da ne bude nekih malverzacija- ka`e organizator protesta Predrag Dragojevi}. Dragojevi} isti~e da su uspeli da sa~uvaju tre}inu starih stabala dok }e se preostali deo posaditi kada se izgradi Centralni magacin za odlagawe materijala za odbranu od poplava.

Da podsetimo, Slanobarci su po~etkom februara protestovali protiv se~e {ume u Primorskoj ulici u neposrednoj blizini kanala. [uma koja se tu nalazi 40 godina slu`ila im je kao jedini park u okolini. Iz „Vode Vojvodine” rekli su da se {uma uklawa zbog starosti stabala i da }e jedan deo posle izgradwe centralnog magacina ponovo biti po{umqen. N. R.

ZAVR[ENA SEZONA U „SOKOLSKOM DOMU”

Fajrontnaklizali{tuucentru

Foto:R.Hayi}

Posledwi dan klizali{ne sezone na ledenoj plo~i u dvori{tu “Sokolskog doma” je danas, a kako ka`u u „Gradskom zelenilu”, u`ivawe na ledu prestaje zbog vi{ih temperatura i mawe posete nego u januaru. Podse}amo, klizali{te, koje je prvobitno trebalo da se nalazi na rukometnom igralu{tu u Dunavskom parku, ipak je, zbog teh-

NP:Ode}azabesku}nike ^lanovi Gradskog odbora Narodne partije Maja Gojkovi} ju~e su Prihvatili{tu za besku}nike u Futogu predali garderobu sakupqenu u jednomese~noj akciji mesnih odbora iz Ka}a, Telepa i Slane bare. - Prikupqena je znatna koli~ina garderobe. Akcija }e biti stalna i mi }emo na nivou gradskog odbora, u dogovoru sa zaposlenima iz Gerentolo{kog centra, pomagati, koliko god mo`emo - rekla je

predsednica mesnog odbora Ka} Slavica Mr|en. Upravnica prihvatili{ta An|elka Bara} izjavila je kako je svaka pomo} dobrodo{la, a trenutno najve}i prblem predstavqa mawak posteqine i obu}e, pa bi svaka donacija takvih stvari bila od velikog zna~aja. Slede}a akcija NP po najavi Slavice Mr|en, bi}e usmerena na prikupqawu hrane za Narodwu kuhiwu. A. L.

ni~kih problema, postavqeno u Sokolskom domu, a za ovih mesec i po dana prodato je 6.036 ulaznica i ostvaren bruto prihod od 1.445.000 dinara. Tokom januara ~etiri puta je odr`ana i {kola klizawa koju je poha|alo 58 mali{ana, a u „Zelenilu” ka`u da su zadovoqni posetom, s obzirom da je ova sezona kratko trajala. B. M.


c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

Dogovori izme|u Grada i Vojske Srbije u vezi sa Tranxamentom privedeni su kraju i ova lokacija trebalo bi da postane deo za{ti}enog dobra, a ne stanogradwe. Kako je rekao gradona~elnik IgorPavli~i}, najve}a o~ekivawa u vezi su sa kasarnom Re~ne flotile, jer je marina, zajedno sa svim prate}im objektima, naijnteresantnija i najprivla~nija za

strane investitore. Prema wegovim re~ima, kasarna"Jugovi}evo"

joj pripada, dok su planovi u vezi sa vojnim objektom u Futo{koj

DogovorioTranyamentuprivedenikrajuiovaj prostortrebalobidapostanedeoza{ti}enog dobra.Gradnudidagradiinfrastrukturu donovebazenaMajurskojadi najverovatnije }e biti uklopqena u poslovnu i stambenu zonu ko-

ulici jo{ uvek u pripremi. Pregovori u vezi sa vojnim lokacija-

ma u gradu zapo~eti su sredinom januara. Od oko 15 lokacija koje pripadaju vojsci, Grad te`i da preuzme “Mornaricu”, “Jugovi}evo” i “Tranxament”, a zauzvrat bi izgradio infrastrukturu do nove vojne baze na Majurskoj adi. Gradske vlasti nameravaju da o`ive privredu oko Dunava, jer trenutno ti delovi Novog Sada nisu dovoqA. J. no iskori{}eni.

9

Humanitarna modnarevija

GRADONA^ELNIK PAVLI^I] O RAZGOVORIMA S VOJSKOM SRBIJE

Umesto„Mornarice” marinaistranikapital

utorak15.februar2011.

Humanitarna modna revija "Za devojku koja voli `ivot" odr`a}e se u petak u 22 sata u Klu bu "Pent ha us" u zgra di Wu Norka na Bulevaru Mihajla Pupina 2. U organizaciji modne agencije "Biznis model" ova revija humanitanrnog karaktera pomo}i }e Darji Kosti} koja je te{ko obolela od hroni~ne bubre`ne infekcije, a pomo} koja je do sada skupqena nije dovoqna kako bi Dar-

ja oti{la u Rusiju na transplataciju. Svi koji `ele da podr`e Darjinu borbu za `ivot, nov~anu pomo} mogu uplatiti na ra ~un: 160-5510200024164-40 (iz bi lo ko je ban ke), a za upla tu prav nih li ca ra ~un:160-1-73 sa po zi vom na broj: 5510200024164, uz naznaku za pri ma o ca: Dar ja Ko sti}, Futo{ki put 38, Novi Sad. A. L.

NA KAKVE PROBLEME NAILAZI KOMUNALNA POLICIJA

Pijanigostinevole zeleneuniforme Foto:A.Erski

Opti~kikablovikod Futo{kepijace Opti~ki kablovi neophodni za funkcionisawe kamera za kontrolisawe saobra}aja, na raskrsnici kod Futo{ke pija-

ce, postavqeni su ju~e. Izvo|a~ radova je "Invest in`ewering", a investitor i nalogodavac "Informatika". T. L.

Od kada se u Novom Sadu na ulicama pojavila komunalna policija ose}a se poboq{awe u svim sferama komunalnog reda. Mawe je uli~nih prodavaca, lokali i kafi}i sve vi{e po{tuju odluku o radnom vremenu, ~isti se sneg sa ulica vi{e nego predhodnih godina, a i vlasnici ku}nih qubimaca po~iwu da vode ku~i}e na povodcima. Qudi u zelenom, svakodnevno se mogu videti na ulicama u svim delovima grada, obi~no patroliraju po dvoje. ^esto se mogu videti da idu u paru - policajac i policajka. Ova mu{ko-`enska patrolirawa su i najlogi~nija, posebno ako se ima u vidu da je sve vi{e nervoznih i nezadovoqnih sugra|ana kojima ova slu`ba ne ide na ruku. Na~elnik komunalne policije Neboj{a Radovanac ka`e za "Dnevnik" da ima slu~ajeva da sugra|ani napadaju ili vre|aju zaposlene u ovoj slu`bi.

- Re|e to ~ine uli~ni prodavci, a ~e{}e je re~ o pijanim gostima u lokalima, kada se korntroli{e radno vreme - pri~a Radovanac. Kako ka`e posledwi slu~aj napada na komunalnu policiju desio se u nedequ uve~e, kada su stanari pozvali da se po`ale na

kom{ije koji su mimo propisanog vremena pravili `urku. Tada su pijani gosti `urke, verbalno vre|ali patrolu komunalne policije. - Pretpostavqam da }e tih napada biti mnogo vi{e, posebno sada kada je usvojena Odluka o ku}nom redu u zgradama. Tako|e

U VRTI]U „GULIVER“ DEZINFIKOVANE VODOVODNE CEVI

NA BULEVARU OSLOBO\EWA I U CENTRU GRADA

Stiglo120kontejnera

Novi kontejneri za otpad postavqeni su ju~e ~itavom du`inom Bulevara oslobo|ewa, a ovih dana stari kontejneri bi}e zameweni i na vi{e lokacija u centru grada - na Trifkovi}evom trgu, u Mileti}evoj i Pa{i}evoj ulici, na trgu Marije Trandafil i u ulici Igwata Pavlasa. Za nabavku novih 120

kontejnera JKP "^isto}a" je izdvojila 2,8 miliona dinara. Novi pvc kontejneri imaju du`i vek trajawa od metalnih jer ne podle`u koroziji, radnicima su lak{i za rukovawe i prilikom pra`wewa ne prave buku, {to je va`no jer se kontejneri sa ovih lokacija uglavnom prazne u no}noj smeni. A. Va.

U~etvrtakrezultati isterivawabakterije

Da li je iz cevi izba~ena baterija pseudomonas, koja je pro{le nedeqe otkrivena u vodi u vrti}u „Guliver“, zna}e se tek nakon srede, rekao je za „Dnevnik“ direktor „Radosnog detiwstva“ Borislav Samarxi}. Radnici „Vodovoda“ su za vikend dezinfikovali i isprali cevi, ju~e je uzet prvi uzorak vode, tako da bi Zavod za javno zdravqe Vojvodine trebalo da Pred{kolskoj ustanovi do ~etvrtka javi rezultate analize. - Ukoliko sva tri uzorka budu negativna po~e}emo normalno da korstimo

vodu. Za sada, kako je voda hlorisana koristimo je samo za higijenu, dok deca i daqe piju fla{iranu vodu i peru wome ruke- rekao je Samarxi}. Na pitawe {ta }e se uraditi da se utvrdi uzrok pojavqivawa ove bakterije, Samarxi} ka`e da su gra|evinske planove vrti}a predali inspekciji, kako bi se utvrdilo da li stvarno postoji neko „slepo crevo“, Ovakav problem do sada se nije de{avao, isti~e. Podse}amo da je vrti} „Guliver“ napravqen 2008. godine. A. V.

i zbog {trajka kolega iz policije, sve vi{e gra|ana nama se `ali na rad lokala i `urke u zgradama, {to zapravo spada u reme}ewe janog reda i mira, za {ta je zapravo zadu`ena policija - ka`e Radovanac i dodaje da im ovaj deo posla i najte`e pada, jer komunalna policija nema ista ovla{}ewa kao i policija. Kao primer Radovanac je izneo jedan interesantan podatak koji se neki dan dogodio j u Radni~koj ulici. Naime, jednom ~oveku je obijen auto, a po{to policija zbog {trajka nije iza{la na teren, on se za pomo} obratio komunalnoj policiji, koja se slu~ajno zatekla u blizini ovog doga|aja. Kako se komunalna policija ne bavi ovom vrstom posla, nisu mogi da mu pomognu, pa se gospodin kojem su obijena kola na nas naqutio. Zalupio je vrata i oti{ao - zakqu~io je Radovanac. Q. Nato{evi}

Predstava „PatiDifusa” Drama "Pati Difusa" odr`a}e se ve~eras u 20 ~asova u pozori{tu “Vesela Korwa~a”, Ulica Nikole Pa{i}a 34. Redovna cena karte iznosi 500 dinara, karta za studente, nezaposlene i penzionere je 250 dinara, kao i grupna karta za vi{e od ~etiri osobe. A. Va.

„NoviSad–Wi`ni Novgorod” Koncert u~enika Muzi~ke {kole "Isidor Baji}", „Novi Sad - Wi`ni Novgorod" odr`a}e se sutra u 17 ~asova u sve~anoj sali ove {kole. Koncertu }e prisustvovati i delegacija iz ruskog grada Wi`ni Novgoroda, koji je grad pobratim s Novim Sadom. Z. D.


utorak15.februar2011.

VOJVODINA / NOVI SAD

DNEVNIK

c m y

10

11. ДАНИ ВИНА И ВИНОГРАДАРА У ИЂОШУ

НајбољиРадивој Загорац и Драгоја Симоновић ИЂОШ: У организацији Удружења винара и виноградара „Шасла“ из Иђоша данас су одржани 11. Дани вина. Манифестација је покрајинског карактера и на овогодишње такмичење у томе ко је произвео најбоље вино пристигло је 120 узорака из Кикинде, околних села и других места у Војводини. Енолози, на челу са Гораном Аџићем из Чоке, бирали су најбоља вина у четири категорије: бела вина, црвена, розе и Општински победник Ђура Мартинов десертна вина. Поред победника проглашен је и апсолутни шам- Такмичим се од прве манифепион, а та титула ове године припа- стације. Три пута сам био победник ла је Радивоју Загорцу односно у селу, општини и на покрајинском Драгоји Симоновићу из Батајнице нивоу. Ове године за такмичење сам који је своја вина пријавио на два произвео розе мешано вино са 80 имена. Они су прошле године, пре- процената грожђа сорте хамбург ма оцени стручњака, произвели нај- каже Мартинов. боље црвено од сорте каберне совиИз кикиндске општине на овогоњон и бело вино, од жупљанке. дишње такмичење пристигло 50 Месни и општински победник узорака вина, од чега је 36 из Иђоове године је Ђура Мартинов из ша. Иђоша, а истиче да је винарство тра- Претходна година за винаре и диција којом се дуго бави. виноградаре била је изузетно тешка

Изводи из матичних књига из 12градова

КИКИНДА: Кикинђани ће убудуће моћи у Услужном центру општине Кикинда да подигну изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих који се не воде у Кикинди, а чији су подаци унети у електронску базу Централног регистра матичних књига. Изводи се могу наручити из следећих градова: Београд, Нови Сад, Алексинац, Апатин, Бачка Топола, Чачак, Крагујевац, Кучево, Лесковац, Панчево, Пландиште, Пожаревац, Смедерево, Сремски Карловци, Сврљиг, Темерин, Ужице, Ваљево, Врање и Жабаљ. Ова документа се могу поручити и електронским путем, попуњавањем формулара који се налази на сајту општине Кикинда – www.kikinda.rs Изводи важе неограничено, а Централни систем ће до 2014. године омогућити њихово издавање без обзира на место вођења матичних књига. А.Ђ.

DaNas u GRaDu BIOSKOPI Arena: „Montevideo, Bog te video!” (12, 15, 18, 19, 19.30, 21, 22, 22.30), „Tilva ro{„ (18.30), „Medved Jogi” (12.20, 14, 15.40), „Upoznajte male Fokerove” (16.30), „Turista” (22.20), „Guliverova putovawa” (12.45), „Hari Poter i relikvije smrti” (13,16), „Zlatokosa i razbojnik” (14.45, 16.15), „Pri~a o igra~kama” (12.15, 14.15), „Paranormalna aktivnost 2” (22.40), „Artur i rat dva sveta (12.30,14.30), „Letopisi Narnije 3D” (17), „Bez obaveze” (17.30, 20, 22.10),”Sinema komunisto” (18.15, 20.15), „Motel Nana” (20.30) Jadran: „^arobni svet Paje Patka” (18), „[i{awe” (19.45), „Rec 2” (21.30). Art bioskop „Vojvodina„ na Spensu „@ena, pi{toq i rezanci” (20)

POZORI[TA Novosadskopozori{te„^ovekova tragedija” (19)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (9–17, radnim danima i vikendom): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata -antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945”.

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: TROJKE: Ana Marinkovi} iz Novog Sada (devoj~ica i de~aci), DEVOJ^ICE: Ilonka Varga, Nata{a Teofilovi}, Tawa Mili}evi}, Ivana Mar~eta, Marija ^egar, Marija \or|evi}, Marija Krivoku}a i Sne`ana Borkovi} iz Novog Sada, Mirjana Tomin iz Paraga, Marijana Dragi~evi} iz Maradika, Olivera Cvetkovi} iz Veternika, Jelena Brankovi} iz Sremske Kamenice, Jelena Kosti} iz Mo{orina, Suzana Nikoli} iz Kulpina, Jelena Staj~i} iz Ba~ke Palanke, Biqana Subi} iz Koviqa, Mariena Tria{ka iz Ba~kog Petrovca, Dragana Mladenovi} iz Beograda, Ivana Petrov iz Zrewanina, Jagoda Bokinac iz Petrovaradina, Ana Milo{evi} iz Koviqa i Qiqana Stanivuk iz Ka}a, DE^AKE: Milka Imbrowev, Danijela Radoni}, Sta{a Suboti}, Brankica Jovan~evi}, Sne`ana Jovan~evi}, Ana Vidovi}, Vesna Drobac i Tina Stanojevi} iz Novog Sada, Andreja Folkman iz Kisa~a, Mara Du{ani} iz Grabova, Biqana Vuj~i} iz Bege~a, Da{urije Ahmeti iz Veternika, DarkowahJanet iz Gane, Marija Petrovi} iz ^uruga, Gordana Mari} iz Sremskih Karlovaca, Katica Mi{kovi} iz Ne{tina, Monika Feher iz Budisave, Karolina Tot iz Kikinde i Sawa Mili~evi} iz Sremske Kamenice.

saHRaNE Na gradskom grobqu danas }e biti sahraweni: Ana Juraja Mi{kovi} (1931) u 9.45, Milo{ Pere Ostoji} (1925) u 10.30 - ispra}aj, Slavko Gojka Tubin (1951) u 11.15, Radivoje Dragana ]etojevi} (1934) u 12, Katica Milenka ]ori} (1964) u 12.45, Svetlana Vasilija Baji} (1952) u 13.30, Dane Ilije Bobi} (1936) u 14.15, Du{an Jure ]iritovi} (1951) u 15 - ispra}aj i Tomislav Milutina Ili} (1933) u 15.30 sati. Na Pravoslavnom grobqu u Sremskoj Kamenici danas }e biti sahrawen u 15 ~asova Milan Rajka Ivani{evi} (1936).

Преминуо у104.години ДОБРИЦА: После тродневне коме, прекјуче је, у 104 години живота преминуо, према неким тврдњама, настарији паор у Војводини, у јужном Банату сигурно, Живко Њагул из Добрице. Популарни Жива последњих година био је медијска личност, о његовој животној причи снимале су се ТВ емисије, бројне новине и радио станице писале су о његовом рецепту за дуговечност. -Жива није живео живот под стакленим звоном. Провео је век просечног војвођанског паора - прича председник Савета МЗ Љубиша Дрндарски. - Цео свој век радио је све сељачке послове, чак и после стоте, ишао је на њиву. Тек пре извесног времена ограничио се на послове у дворишту око стоке. Виталан до краја, волео је да разговара и да се шали са комшилуком. Кажу да се у исхрани није устручавао од војвођанске хране, све што су други јели и он је. Прегурао је два светска рата и све ломове који су нас задесили и говорио, „Ајме људи, било је и горе“. Вредно је обрађивао посед од преко 25 хектара, са сином Ђурицом који је догурао до 82. године. Р. Ј.

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

и били бисмо задовољни да се не понови – каже председник Удружења винара и виноградара „Шасла“ Иса Панић. - Рано је говорити о томе каква нас година очекује, али остаје нам да се надамо да ће бити добра. Удружења винара и виноградра „Шасла“ на овогодишњој манифестацији додељено у категорији белих вина шест златних, 10 сребрних и 11 бронзаних медаља. У категорији црвених вина додељено је пет златних, 15 сребрних и 13 бронзаних одличја. У категорији розе вина две су златне, шест је сребрних и седам је бронзаних, док за десертна вина није било златних медаља, али је додељено пет сребрних и две броназане медаље. Вина са којима су се такмичили Иђошани справљена су од грожђа купљеног са других подручја Војводине, углавном са Фрушке Горе. А. Ђуран

420-374

STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „BOBERI]-GRUJI]” Vladike ]iri}a 2 Novo Naseqe tel: 021/494-252, 063/851-92-84

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I,Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs „KOMPaS” TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu AUTO-SERVIS „ZORAN”,

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880

automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

utorak15.februar2011.

11

НАСТАВЉАЈУСЕНЕСУГЛАСИЦЕ ИЗМЕЂУОПШТИНЕИОРГАНИЗАТОРА„КОБАСИЦИЈАДЕ”

Кобасицаподелила ТуријуиСрбобран

Свечаноукасарни„Аеродром”

ДАНВОЈСКЕУПРВОМЦЕНТРУОБУКЕВОЈСКЕСРБИЈЕ

Државотворна,војна идуховнасимболика Сретења

СОМБОР: У Првом центру обуке Војске Србије у Сомбору, у касарни „Аеродром“ јуче је свечано обележен Дан војске и Дан државности Србије. У присуству многобројних гостију из политичког, друштвеног и економског живота Града Сомбора и општина Апатин, Кула и Оџаци, командант Првог Центра за обуку, потпуковник Лазар Остојић је нагласио да 15.фебруар, Сретење, за Србију има вишестру-

српског народа, уважавамо традицију прославе војних празника у историји Србије - казао је командант ПЦО наглашавајући успешно спровођење реформе српске војске уз уважавање традиционалних вредности и, по угледу на модерне државе и армије Европе, имплементирање новостворених. - Пред нама су нови изазови. Морамо спремно дочекати нови циклус организационо-мобилизацијских промена, мада

ЧеститкеврхадржавеиВојске У склопу свечаности обележавања Дана Војске и Дана државности прочитани су и телеграми-честитке председника републике Бориса Тадића, министра војног ДраганаШутановцаи начелника Генералштаба генерал-потпуковника МилојаМилетића, док су најистакнутијим припадницима Првог Центра обуке ВС у Сомбору уручена признања и награде. ку, односно државотворну, војну и духовну симболику, подсећајући да је овај празник спомен на Први српски устанак и први нововековни Устав у Срба. - Обележавање Дана државности републике Србије и Дана Војске обједињује идентитете војске и државе, чиме се обнавља њихова најдубља повезаност у српској државотворној традицији и на тај начин баштинимо традицију најранијег регуларног војног организовања

ће и у наредном периоду тежишно ангажовање припадника команди и јединица бити превасходно на обуци и оспособљавању војника на добровољном служењу војног рока и јачању функционалне способности, као и даље унапређење услова живота и рада - најавио је потпуковник Лазар Остојић, командант Првог ЦО ВС у Сомбору, приликом свечаног обележавања Дана Вовјске и Дана Државности Р.Србије. М.Миљеновић

Орезивањевинограда

СЛАВА ВИНОГРАДАРАОБЕЛЕЖЕНАУРИЂИЦИ

И дегустацијау част светог Трифуна

РИЂИЦА:Јучерашњим освећењем винограда Рајка Миланка у Риђици, селу сомборског атара на самој граници са Републике Мађарском, обележена је слава виноградара и винара Свети Трифун. Освећењу винограда, подигнутог по најзахтевнијим стандардима, поред великог броја овдашњих виноградара присуствовали су и сомборски градоначелник Немања Делић, стручњаци сомборског „Агрозавода“, али и гости Риђичанаца из Гаре, мађарског села које од Риђице дели само међудржавна граница, познатих у њиховој домовини по производњи изванредних белих вина. Као што ред нала-

же, пре свечаног ручка уприличена је и дегустација вина произведеног у овом, традиционално винородном, крају, а према речима члана стручног жирија који је учествовао у оцењивању 23 врсте вина ИштванаТакача, риђички виноградари, организовани у истоимено удружење виноградара и винара, у свом финалном производу јако мало, или уопште не заостају за својим мађарским комшијама. Иначе, ово је друга година заредом како виноградари Риђице организују ову манифестацију, тиме уједно најављујући повратак на велика врата уметности производње пића богова. М.Мћ.

ПризнањеЦрвеномкрсту

ТЕМЕРИН:Црвени крст Темерина ће, ове године, трећи пут добити плакету „Најхуманија средина“. Позиву за хуманост лане се одазвало 893 даваоца крви, од тога 55 нових, а укупно је прикупљено 432 литре драгоцене течности. - Захваљујемо свим хуманим људима. Плакету „Најхуманија средина“ заслужују општине у којима је више од пет одсто житеља током године дало крв. Ово значајно признање биће уручено 14. јуна у Београду – истиче секретар Црвеног крста Темерина Јасмина Божичић. На две овогодишње акције, у јануару и фебруару учествовало је 148 давалаца. М. М.

СРБОБРАН: Иако су припреме за 27. по реду туринску „Кобасицијаду“ у пуном јеку, пажњу јавности више привчлаче организациони проблеми ове манифестације у чијем је средишту сукоб организатора из Турије и представника локалне самоуправе у Србобрану који ове године неће пружити подршку „Кобасицијади“. Према речима председника општине Србобран Бранка Гајина, до разиласка са организаторима чувене „Кобасицијаде“ је дошло из више разлога, који су постојали и ранијих година, али су своју кулминацију доживели претходне када је општина била спремна да уради нешто на комерцијализацији бренда туријске кобасице. - Општина је била спремна да уложи 10 милиона динара на које би дошло још тридесет из Покрајине и тај новац би се инвестирао у покретање производње месних прерађевина које би носиле име туринске „Кобасицијаде“. Ту би сигурно било нових радних места, али и прилике за грађане Турије да почну посао узгоја товљеника за ову индустрију и мислим да је то била права шанса да од ове манифестације профитира већи број људи у Турији. Организатори су одбили овај предлог и тада су ми саопштили да им није потребна помоћ општине и није

ми јасно зашто се сада буне - рекао је Гајин. Према његовим речима, општина је у претходних неколико година покушала да уведе ред у организацију „Кобасицијаде“, али да то очигледно није одговарало организаторима. - Сваке године на Кобасицијади се прода на десетине тона меса и прерађевина на које се не плати ни динара пореза. Већ годинама то нису произвођачи из Турије који продају своје производе већ на десетине мањих и већих месних индустрија које имају своје штандове. Због чега би они требало да буду поштеђени плаћања пореза. Само од продаје рекордне кобасице држава би могла да наплати око 150 хиљада динара ПДВ-а, док се на тезгама прода још најмање десет пута толико. Овом приликом јавно позивам Пореску управу, а то смо као општина и званично учинили да провери наше наводе о финансијским злоупотребама - каже Гајин. Са друге стране, председник Организационог одбора Кобасицијаде Мирослав Медурић тврди да на „Кобасицијади“ неће бити никаквих финансијских прекршаја. - Ми имамо фискалне касе и све се ради преко њих, инспекција слободно може да дође и да се увери у то. За 27 година нисмо имали ниједан проблем и

МирославМедурић

нећемо га ни сада имати, а председник општине би требао пре да мисли на своје послове него да се бави нашим. Он зна да са нама у Турији не може изађе на крај и да овде нема подршку и због тога се окомио на нас - каже Медурић. Према његовим речима, припреме иду редовним током без обзира на проблеме са општином и сматра да се овај сукоб непосредно уочи 27. „Кобасицијаде“ неће одразити на ква-

ДИРЕКТОРКАНЕОДАЈЕПРОФЕСИОНАЛНУТАЈНУ

Ученициштрајкују збоготказа професору СТАРА ПАЗОВА: Преко ју њихове жеље и потребе и надве стотине ученика Економско глашавају сумњу да се профе трговинске школе у Старој Па- сор „нечим замерио директорзови почело је штрајк због от- ки или неком горе“, али кажу пу шта ња про фе со ра гру пе да неће одустати, обратили су стручних економских предмета се начелници друштвених деМиленка Каралића. У холу латно сти општине Стара Пазошколе, који су облепили паро- ва и ићи ће до највиших про лама „Не дамо профе сора Ка- светних власти. ралића“, „ Миленко на по сао, Директорка Татјана Баљак је ми на час“ и сличним, ученици новинарима рекла да она смаседе и одлазе само на часове профе сора Ка ра ли ћа. Ка ко нам ре ко ше, у штрајк су кренули кад су сазнали да је про фе сор Ка ра лић остао без по сла, а тре ћу годи ну им предаје и многи матуранти су код њега узели матурске радове. А да је профе сор Ка ра лић оми љен код ђака показало нам је, поред проте ста и то што кажу да је „профе сор Миленко једна од три светле тачке у овој школи“. - Ученици треће године се још и могу прилагодити проме ни про фе со ра, али матуранти имају још мало времеБојкотнаставеузпоруке на и много обавеза кажу ђаци завршне године Лу- тра да су ђаци подстрекивани ка Родић, Саша Милеуснић на протест, али неће да каже од и Божидар Лепшановић, уче- кога, да је профе сор Каралић ник треће године,а ђаци који радио у школи 2,5 године на проте стују су револтирани по - одређено време, сада је по за-

У холу школе, који су облепили паролама „Не дамо професора Каралића“, „Миленко на посао, ми на час“ и сличним, ученици седе и одлазе само на часове професора Каралића себно што директорка Татјана Баљак све своје одговоре заогрће у по словну тајну или право да не мора да објашњава ником оно што је урадила. Млади сматрају да би профе сори и директорка морали да пошту-

кону спроведен конкурс за једног про фе со ра еко ном ских предмета на неодређено време и два на одређено. Она је донела одлуку о пријему троје људи од којих је двоје и раније радило у школи. На питање новина-

ра да ли је раније имала примедби на рад профе сора Каралића, због којих сада није узет у обзир за радно ме сто на неодређено време, на које је конкурисао, одговорила је да је њена улога да обавља стручно-педагошки надзор и да не би да одговори на то питање, додајући „да његово решење важи до ре ализације конкурса, одлука

је донета, а он има право жалбе“. Разговор са новинарима директорка је завршила најављујући родитељске састанке и истичући да „профе сионалну тајну сигурно неће рећи“. Шта су то „по словне и профе сионалне тајне“ у школи, није било јасно ђацима, али морамо признати ни многима од нас, а док се све ово дешавало, остали профе сори се нису огласили ни на који начин, иако су нам ученици рекли да су од појединаца добили подршку. Про фе сор Ка ра лић нам, пак, рече да је примио Одлуку која је донета о завршетку конкурса и да ће уложити жалбу. А. Мали

БранкоГајин

литет саме манифестације. Међутим, реално, најаве о инспекцијама на Кобасицијади могао би одвратити један број произвођача од учешћа на овогодишњем фестивалу у част кобасице, а оваква препуцавања сигурно ће одбити и неке посетиоце. Све у свему, штета ће бити нанета једино манифестацији чији је неоспоран бренд стваран протекле три деценије. Н.Перковић РЕСТОРАНИМУЗЕЈ ЗАЈЕДНОПРОМОВИШУ КИКИНДУ

Мамутица Кикадобила специјалитет КИКИНДА:Ресторан „Раднички дом“, након афирмације јела од лудаје као једног од кикиндских брендова, у сарадњи са Народним музејем дошао је на идеју да и мамутицу Кику представи на гастрономски начин. Према речима директорке ресторана Јасмине Миланков, жеља им је да и на овај начин промовишу најпознатију мамутицу: - У питању је говедина спремљена на посебан начин, а с обзиром на то да Кика потиче из породице биљоједа, специјалитет има обиље поврћа које је са нашег подневља, укључујући и лудају. Трудили смо се да намирнице које се користе за овај специјатет буду доступне читаве године. Директорка Туристичке организације Општине Кикинда Маријана Иличин каже да је идеја да се споји гастрономија и културно наслеђе Кикинде, за сваку похвалу. - Статутарном одлуком улога Туристичке организације јесте да сарађају са свим субјектима у општини на промоцији Кикинде – истиче Маријана Иличин. – Нема боље промоције Кикинде од гастрономије и Кике који су већ заштитни знакови Кикинде. Шатобријан „кика“ за две особе и салату „кика“, која може да буде и главно јело осмислио је кувар Петар Димић. За све госте ресторана „Раднички дом“, који буду јели специјалтет „кика“, са рачуном који буду добили, у Народном музеју имаће 50 одсто попуста на улазницу. С друге стране, за све госте Народног музеја, који улазницу буду донели у ресторан „Раднички дом“, имаће попуст од 10 процената за јело „кика“. Прошле године ресторан „Раднички дом“ наградила је и Привредна комора Војводине Плакетом за квалитет услуга у категорији ресторана. А.Ђ.


12

utorak15.februar2011.

crna hronika

dnevnik

DRAMA U SREMSKOM SELU NERADIN: OKRIVQENI SE POSLE VI[E^ASOVNIH PREGOVORA PREDAO POLICIJI

@rtvuvezaoisekao no`empovratu Policija je nakon vi{e~asovnog razgovora uhapsilaMihajla[. (40)izVajske,osumwi~enog da je u blizini seoskog grobqa u Neradinu fizi~ki napao @ivana M. (43), uz pretwu da }e ga ubiti. Onjeosumwi~endajeupetak,poddejstvomalkohola,nakonsva|e,napao@ivanaM.,vezaogai sekaono`empovratuitelu.Nakonvi{e~asov-

ZBOG NASILNI^KOG PONA[AWA NA UTAKMICI U VOJVODA STEPI

Rukometa{ osu|enuslovno Vi{isuduZrewaninuprvostepenomnepravosna`nompresudomproglasiojekrivimMilenkaBjelovuka(28)izSrpske Crweiizrekaomuuslovnukaznuzatvoraodtrimeseca,srokomproveravawaodgodinudana, zbog po~iwenog krivi~nog delanasilni~kogpona{awana sportskoj priredbi. Osu|eni mladi} je ka`wen i nova~no, s 15.000 dinara, {to je obavezan da plati u roku od 30 dana od pravosna`nostipresude.Predsed av aj u} i ve} a Vi{ eg sud a Ile{Bako{ izrekaojeBjelovukuimerubezbednostizabrane prisustvovawa utakmicama Ruk om etn og klub a “Vojv od a

Stepa” u trajawu od godinu danaodtrenutkapravosna`nosti presude. Kako je utvr|eno u sudskom pos tupk u, Mil enk o je bio igra~doma}egtimanautakmicirukometnihklubova“Vojvoda Stepa” i “Napredak” iz ^esterega,kojajeigrana28.oktobra pro{le godine u Vojvoda Stepi. U jednom trenutku pri{aojesudijiGoranuNovakovu iz Toma{evca, opsovao mu majkuivre|aoga,azatimifizi~ki napao. Oo{amario ga je i tom pril ik om mu izb io pi{taqkuizustainaneomulak{etelesnepovrede. @. B.

NESVAKIDA[WI POKU[AJ RAZBOJNI[TVA U KIKINDI

Sviwenafarmi ukradenepazaklane Tridesetosmogodi{wi Kikin|anin Goran Z., po {turom sao p{ tew u Pol ic ijs ke uprave u Kikindi, u no}i izme|u 9. i 10. februara uhva}en je pri izvr{ewu krivi~nogdela.Onjenafarmi,koja

braojedvasviw~etaodoko60 kilograma i omamio ih gvozdenom{tanglom.Nakontoga ihjeizaklaonalicumestai tekkadajekrenuopoautomobil da utovari svoj „plen“, psi su lav e` om obav es til i

nograzgovora,policijajeubedilaMihajla[.da pusti@ivanaM.idasepreda. Povre|eni je hospitalizovan u Klini~kom centruVojvodineuNovomSadu. Zbog poku{aja ubistva, Mihajlo [. je uz krivi~nuprijavuprivedenistra`nomsudijiVi{eg sudauSremskojMitrovici,kojimujenakonsaslu{awaodrediopritvordo30dana. E. D.

U ZREWANINSKOM VI[EM SUDU OSU\EN MILAN BRKI] IZ BANATSKOG KARA\OR\EVA

Osamgodina zaubistvosina Milan Brki} (60) iz Banatskog Kara|or|eva osu|en je u zrewaninskom Vi{em sudu na kaznuzatvoraodosamgodinajer je u prvostepenom postupku utvr|enodajeubiosinaDragana(28).Brki}jeupritvoruod6. septembra 2010. godine, koji mu jeprodu`ennakonizricawanepravosna`nepresude. Ponavodimapresude,onse5. septembra pro{le godine, oko 22.30 ~asa, u porodi~noj ku}i u Ulici Mi}e Radakovi}a 5, dok jebiopoddejstvomalkoholaod 2,97promila,posva|aosmla|im sinom Draganom. Sa {poreta u trpezarijiujednomtrenutkudohvatiojekuhiwskino`ibacio ga u pravcu mladi}a. Vrh no`a zabo se u levi deo Draganovog grudnog ko{a. Usled zadobijenih te{kih telesnih povreda opasnih po `ivot mla|i Brki} jepreminuonalicumesta. Usudskompostupkujeustanovqenodajeotacpo~iniozlo~in ustawukadajezbogalkoholisanosti bitno smaweno mogao shvatitizna~ajdelaiupravqatisvojimpostupcima.

di} jo{ daje znake `ivota. [okiran prizorom, brzo je krenuo ku}idapozovepolicijuiHitnu pomo}, ali mu to, zbog treme i {okakojijedo`iveo,nijepolazilo za rukom. Pretr~ao je do jednogsusedaiodatlejeobavio pozive. U roku od ne{to vi{e od pet minuta stigla je ekipa Hitnepomo}i.Onisupoku{ali

Stariji sin se obesio

DomBrki}evihuBanatskomKara|or|evu

Otragi~nomdoga|ajupoliciju i Hitnu pomo} obavestio je @eqko D., prvi kom{ija Brki}evih.Onjekriti~nogdanaoko pola jedanaest uve~e ispra}ao goste kada je za~uo dozivawe u pomo} iz susedne ku}e, na kojoj jeprozorbiootvoren.Powegovim re~ima, galama u toj ku}i bila je `estoka pa je do{ao do

wihovogprozora.VideojeDraganovotelonapatosuiMilana koji je bio nad wim. Odmah je oti{aodoulaznihvrataizatekao stra{an prizor. Dragan je le`ao na podu go do pojasa i u dowem delu trenerike, a na levoj strani grudi je imao ubodnu ranu. Potreseni kom{ija video je da iz rane te~e krv i da mla-

Ovoubistvonijeposledwi tragi~ni doga|aj u ku}i Brki}evihjerjeume|uvremenu stariji Milanov sin Zoran (30) po~inio samoubistvo. Kakosaznajemoukom{iluku, Zoranseobesio.Otacidvojicasinova`ivelisuzajedno u ku}i koja }e doveka ostati zavijenaucrno. da Draganu spasu `ivot ali bez uspeha. Ubrzo su na licu mesta bili i policajci, kao i istra`niorgani. @. Balaban

SUD OCENIO DA MILORAD ULEMEK NIJE DOSTAVIO PISMENE DOKAZE O LEGALNOM STICAWU IMOVINE

Legijisetrajnooduzimadeoku}e Sudsko ve}e, kojim je predsedavao sudija Velimir Lazovi}, donelo je ju~e odluku o trajnom oduzimawudelaku}enaCeraku biv{em komandantu JSO-a MiloraduUlemekuLegiji,oceniv{idaonnijedostaviopismene dokaze o legalnom sticawu te imovine.

ku}inaCerakujersmatradanije ste~en legalnim prihodima. Drugi deo ku}e sud nije oduzeo od Ulemekove porodice jer je wegova supruga dokazala da je ste~enlegalno. Naju~era{wemro~i{tuUlemek je dao iskaz putem videolinkaizzatvora„Zabela”uPo-

Iskaz video-linkom iz „Zabele” Dvori{tekikindskezadrugegdesusviwezaklane

je vlasni{tvo Zemqoradni~ke zadruge „@itopromet“, zaklaodvesviwe.ProtivGorana Z. podneta je krivi~na prijavazbogsumwedajepo~iniokra|uupoku{ajuinaneo {tetu vlasniku od, kako je proceweno,19.000dinara. Kakosaznajemo,GoranZ.se tereti da je oko dva sata posle pono}i upao na posed Zemqoradni~ke zadruge „@itopromet“, koja je vlasni{tvo \ure \ur|ulova iz Kikinde. Na sviwogojskoj farmi oda-

portira da je neko nepozvan nafarmi. Portir je odmah kontaktiraovlasnika\ur|ulovaipoliciju,kojajeuspeladauhvati osumwi~enog za lopovluk nedalekoodmestagdejepo~iwenakra|a. Dvasviw~etakojasuzaklana na sviw og ojs koj farm i vlasnik je poklonio portiru ijednomodzaposlenihkojisu tokomkra|epomoglipolicijiupotrazizaosumwi~enim. A. \.

TROJICA U SREMSKOJ MITROVICI IZA BRAVE

Uhap{eni zbogpqa~ke kladionice

Policijajeuhapsilatrojicuosumwi~enihdasu,maskiranii naoru`ani pi{toqima, opqa~kali kladionicu „Balkan bet” u SremskojMitroviciizkojesuodneli42.000dinara,saop{teno jeju~eizPolicijskeupraveuSremskojMitrovici. PredragS. (21),MarkoP. (22)iMuhamedM. (32)osumwi~eni suzarazbojni{tvokojesedogodilo25.januara. Nakon saslu{awa kod istra`nog sudije Vi{eg suda u SremskojMitrovici,odre|enimjepritvordo30dana. E. D.

Napo~etkupretresajenavideo-bimuprikazanaprostorijau zatvoru„Zabela”,gdejeUlemekdovedenslisicamanarukamai nogama,obu~enusivozatvorskoodelo.Nainicijativuwegovog braniocaadvokataSlobodanaMilivojevi}a,skojimseslo`io isudijaLazovi},Ulemekusutokomsu|ewaskinutelisice. AdvokatMilivojevi}seusprotiviodasesvedo~eweobavivideo-vezom,zatra`iv{idawegovklijentprisustvujesu|ewu,ali tonijeuva`eno. Sud je tako potvrdio raniju odluku, koju je pro{le godine poni{tioApelacionisud. Tu`ila{tvo je zahtevom zatra`ilo da se Ulemeku oduzme stanod178kvadratnihmetarau

`arevcu,gdeizdr`avakaznuzatvoraod40godina,dokjesudija Velimir Lazovi} proces vodio uSpecijalnomsuduuBeogradu. Po{to je Apelacioni sud 27. jula pro{le godine ukinuo pr-

vostepenu odluku Specijalnog suda o trajnom oduzimawu dela ku}eodUlemeka,ponovosupro~itani svi ranije izvedeni dokazioporeklunovcazakupovinuku}e. Nekada{wikomandantJSO-a sepo`aliodanemo`eu„Zabeli” da ima normalnu komunikaciju sa svojim advokatom i zatra`io od Tu`ila{tva da mu

odgovore iz kojeg je ta~no krivi~nogdelaproisteklaimovinskakoristkojujeonkasnijeiskoristio za kupovinu ku}e na Ceraku. U ovom postupku teret dokazivawajebionaoptu`enom,takodajeUlemekmoraodadoka`e da je spornu nekretninu stekao zakonito. (Tanjug)

BRATISLAV STAMENKOVI] IZ MANASTIRA TROJICE KOD ^A^KA NAJAVQUJE TU@BU

Monahzadu`izatvor tra`imiliondinara

BratislavStamenkovi} (36), kojije2008.osu|enzbogproizvodwe i posedovawa droge, zatra`iojenaknadu{teteodmiliondinarajerjeuzatvorubio tri meseca du`e nego {to je utvr| en o pres udom Vrhovn og suda u Beogradu, rekao je ju~e wegov advokat Milan Stanojevi}. Stanojevi} je agenciji Beta kazaodajeOkru`nisudu^a~ku 2008. godine osudio Stamenkovi}a,~ijejemona{koimeJo-

van,nazatvorskukaznu–dvegodine i tri meseca zbog proizvodwe i dr`awa droge, a da je VrhovnisuduBeograduusvojio wegovu `albu i smawio kaznu za tri meseca. U obrazlo`ewu Vrhovnog suda navodi se da je prvobitna kazna “stro`a nego {to je to nu`no”, a po re~ima advok ata Stan oj evi} a, Okru`ni sud u ^a~ku nije KaznenopopravnomdomuuNi{ublagovremeno dostavio presudu Vrhovnogsuda.

Stanojevi}jekazaodajeStamenkovi} tako u Kazneno-popravnom domu u Ni{u izdr`ao dve godine i tri meseca zatvora,anedvegodine,kakojepresudio Vrhovni sud, i da od Ministarstva pravde tra`i naknadu {tete jer je slu`io zatvorskukaznutrimesecadu`e. Stamenkovi}jeuzatvorubio do 9. februara 2011. godine. Osu|en je jer je od marta 2007. do januara 2008. godine neovla{}eno dr`ao opojne droge –

„trodon„ i marihuanu. On je na parceli u manastiru Trojice kod^a~ka,ukojemjebiomonah s mona{kim imenom Jovan, posejaodesetaksemenkimarihua- ne od koje je napravio oko 300 gramadroge.Utrenutkuhap{ewakodwegajena|eno186grama marihunei550tableta„trodona„. Stamenkovi}, po re~ima wegovog advokata, po odslu`ewu zatvorskekaznenameravadase vratiumanastir.


crna hronika

dnevnik PO@ARURAZVOJNOJBANCIVOJVODINE

„Vektra” gorela u gara`i Po`ar na „opelu vektra„ u podzemnoj gara`i Razvojne banke Vojvodine u Stra`ilovskoj ulici2ucentruNovogSada,ju~e oko 14.30 sati vatrogasci su lokalizovali,azahvaquju}ibrzojintervenciji,vatranijepre{lanaokolneautomobile.Po-

vre|enih nije bilo, a plamen je zahvatio predwi motorni deo, saznajemonezvani~no. Poprvimsaznawima,mogu}e jedajevatraizbilausledneispravnih instalacija na vozilu. Uzrokpo`arautvrdi}eseposle zavr{eneistrage. M.V.

CRNAGORAPREDALASVOGDR@AVQANINA

Samir Musi} izru~en Srbiji

CrnaGoraizru~ilajeSrbiji svog dr`avqanina Samira Musi}a iz Ro`aja, jednog od trojicebra}eSuvadaMusi}a,zvanog Batko, koji je ranije osu|en na vi{egodi{wu kaznu zatvora zbog trgovine heroinom, saop-

Okru`ni zatvor u Beogradu

{tilajeju~esrpskapolicija. Samir Musi} je uhap{en na osnovu me|unarodne poternice, raspisaneponaredbiSpecijalnog suda u Beogradu, radi dovr{ewa krivi~nog postupka, precizira se u saop{tewu Ministarstva unutra{wih poslova Srbije. On je uhap{en u akciji

crnogorske policije, koja je sprovedenanaosnovusporazuma saSrbijomoizru~ewusopstvenih dr`avqana, i sproveden u Okru`nizatvoruBeogradu. Sedmo~lana kriminalna grupa Suvada Musi}a iz Ro`aja pravosna`no je osu|ena na vi{e od 48 godina zatvorazbog{verca i prodaje vi{e od 80 kilograma heroina. Suvad Musi} je osu|en na 11 godina i osam mesecizatvora. Policija je u dva navrata prilikom hap{ewa ~lanova grupe zaplenila ukupno pet kilogramaheroina. Sudjeoptu`enimaoduzeodva automobila „audi A-3” i jedan „audi A-4”, koji su kori{}eni za izvr{ewe krivi~nog dela, a Musi}ujeoduzeoxip„por{ekajen”, vredan 44.000 evra, i 5.300 evra u gotovini, kao imovinska koristpribavqenaprodajomheroina. (Tanjug)

utorak15.februar2011.

13

„NOVOSADSKIYELAT”UMA\ARSKOJNAOPTU@ENI^KOJKLUPI

[andora Kepiroa pravda sti`e u 96. godini? Ma|arskotu`ila{tvopodiglo je ju~e optu`nicu protiv biv{eg kapetana fa{isti~ke `andarmerije [andora Kepiroa zbog ratnih zlo~ina u SrbijitokomDrugogsvetskograta. Kepiro (96) se tereti da je od21.do23.januara1942.godine u~estvovao u Novosadskoj raciji, u kojoj su pripadnici okupacionih snaga fa{isti~ke Ma| ars ke ubil i vi{ e od 4.000 Jevreja, Srba i Roma. Genocid je zapo~eo na ulicama Novog Sada, da bi vrhunac dostigao na gradskom kupali{tu [trand, kada su po nezapam}enojzimipolugoliciviliubijaniibacanipoddebeliled. Fa{isti~ka racija je tokom januara sprovedena ne samo u NovomSaduve}iu[ajka{koj oblasti i u Be~eju. Ukupno je ubijenovi{eod8.000qudi,me|u kojima je bio veliki broj `ena,deceistaraca.Kepiroje peti na listi najtra`enijih odb eg lih nacista iz Drug og svetskog rata za kojima traga

Zurof se 2008. susreo s tu`iocem za ratne zlo~ine Vladimirom Vuk~evi}em, kada je ins tit uc io n al iz ov an a sar adwasrpskogTu`ila{tvazaratne zlo~ine i Centra „Simon Vizental”, pre svega povodom slu~ajeva Kepiroa, Milivoja A{nera i Petera Egnera. Time se na{a zemqa prikqu~ila projektu „Operacija posledwa {ansa”, ~iji je Zurof suosniva~. Zbog navedenih zasluga, Efraim Zurof je 2009. godine postao po~asni gra|anin NovogSada. Kepiro je bio osu|ivan dva puta na zatvorske kazne od deset, odnosno 14 godina, ali ih

skihJevrejaukoncentracioni log or Au{vic 1944. god in e, alijepomenutepresudema|arskisudodbacio. Prot iv Kep ir oa je Tu` il a{tvozaratn ezlo~ in euSrb ijipodn el ozaht evzasprov o| ewe ist rag e u sept emb ru 2008. god in e,atad ajezawimrasp isan aipot ern ic a.Ma| ars kaje odg ov or il a da ustav te zemqe ne doz voq av a izr u~ ew e wen ih dr` av qan a, mad a je Zur of za na{listvi{eput aist ic aoda u Ma| ars koj ne pos toj i pol iti~k a voq a da se Kep ir o osudi. Kepirojeposletu`ioZurofa za klevetu, nakon {to su

[andor Kepiro

Kepiroa u Budimpe{ti. Krajwe ironi~no, jedan od „novosadskih xelata” `ivi u malom stanukrajDunavauUliciLea Frenkela, iako je novosadska

Kepirojepetinalistinajtra`enijihodbeglih nacistaizDrugogsvetskogratazakojimatraga Centar„SimonVizental” Cent ar „Sim on Viz ent al”. Pods e} am o, dir ekt or Jer us alims ke kanc el ar ij e Cent ra „Simon Vizental” dr Efraim Zurof posetiojeNoviSadprvi put u januaru 2007, kada je pris us tvov ao kom em or ac ij i `rtvama genocida na novosadskomKeju`rtavaracije.Nedugo zatim, Zurof je prona{ao

porodica Frenkel stravi~no stradalauholokaustu.Kepiro, kojijedodanassa~uvaobistrinu uma, ne smatra da je kriv za genocidibranise„komandnom odg ov orn o{ }u”. On nij edn om nije izrazio `aqewe zbog genocidanitijenabilokojina~insau~estvovaosbolomporodica`rtava.

PO^ELOSU\EWEDEVETORICIOKRIVQENIHSARADNIKADARKA[ARI]A

Jestrovi}: Nisam pera~ novca – Ne ose}am se krivim ni po Dodao je da su se u pojedinim ranogdetiwstvaidanikadnije jednoj ta~ki optu`nice. Ja ni- medijimapojavqivaledezinfor~uo niti video bilo {ta prosam pera~ novca. Ova zemqa bi macije da je dobio status svedoblemati~novezanozawega. trebalo da se pozabavi pravim ka-saradnika,{tojeneta~no, ni–Darko[ari}jemojnajboqi pera~imanovca –kazaojeju~eu ti je, kako je naveo, ikad i{ta prijateq,alineznamdaliion odbrani pred Specijalnim su- biloutompravcu.(Naime,udrumene smatra svojim najboqim dom u Beogradu okrivqeni Ne- gom, odvojenom predmetu koji se prijateqem. On nikad u mom boj{a Jestrovi}, jedanoddevetorooptu`enih za prawe „prqavog novca“ odbeglogPqevqaka Darka [ari}a. U optu`nici koju jeju~epro~itaozamenik tu`ioca Sa{a Ivani}, Tu`ila{tvo je iznelo sumwe da je [ari} od 2008. do 2010. godine uspeo da „opere„ oko20milionaevrasvog„prqavog novca“, plasiraju}i gaprekoposrednikai preko firmi koje se dovodeswimuvezuu postupku privatizacijenekolikobiv{ih dru{tvenih preduze}a, kao i u nekretnine. U optu`nici se navodepreduze}a:„Jedinstvo” iz Gajdobre, „Mladi borac” iz Sonte, „Putnik” iz NovogSada,„Vojvodi- Pod sumwom i kupovina „Jedinstva” u Gajdobri na” iz Novog Sada, „Mitrosrem” iz Sremske Mi- vodi protiv Darka [ari}a, a s prisustvu nije pomenuo drogu, trovicei„Pali}„izSubotice. kojim se niko od optu`enih za nikadnisam~uoni{taotome – Okrivqeni Neboj{a Jestro- prawe novca ne dovodi u vezu, kazaojeJestrovi}. vi} je, negiraju}i optu`be za status svedoka-saradnika je doU ju~e iznetoj odbrani Je„prawe novca“, naveo da je kao bio~oveksli~nogimenaNebojstrovi}jeodlu~notvrdioda mu uspe{an ekonomista u biznisu {aJoksovi},prim. aut.). ni{ta u [ari}evom `ivotu i jo{ od sredine devedesetih go–Nemamza{tadabudemsvepona{awu nije nagove{tavalo dinapro{logvekatedajeuvek dok-saradnik – kazao je Jestrobilokakvesumwiveaktivnosti. radiopozakonu. vi}. Naglasio je da se u martu Izme|u ostalog, Jestrovi} je – Sve transakcije ra|ene su pro{le godine, kad je ~uo da ga u odbrani postavio pitawa: kapo zakonima Srbije. Svaka aktra`e istra`ni organi, odmah kojeprqavnovacu{aouSrbicijajekupqenanaBerzi,uredno vratio u Beograd, iako je bio u ju,kakotodajeteknaknadnootje pla}en porez – kazao je Jeposeti bolesnoj majci u rodnim kriveninizsli~nihdilema. strovi}, isti~u}i da “nije Pqevqima. Jestorovi} je odbranu iznoo{tetiodr`avuSrbijunijedan Okrivqeni Jestrovi} je nasio u nekavim blokovima, kako dinar“. veodaDarka[ari}apoznajeod jenaveo,dopuwavaju}iipro{i-

ruju}i odbranu koju je izneo u istrazi. Izme|u ostalog, okrivqenijekazaodasusvapreduze}a ~ija se privatizacija spomiweuoptu`nici„bilaruinirana, da su radnicima neredovno ispla}ivanezarade“. – Recimo, firmi „Mitrosrem“ je posle vi{e godinaodblokiranra~un – kazao je Jestrovi}. Dodao da je, sve u skladu sa zakonima,utrcizazaradomod„Mitrosrema“kupovao p{enicu „na zeleno“.Istakaojedasmatra dazakoniiUstavdr`ave morajudava`ejednakoza svewenegra|ene,bezobziranawihovdru{tveni status. Jestrovi}jekazaodaje u firmi „Municipijum S„, koju je osnovao pre pet godina, imao svega 0,25odstovlasni{tvajer jeutoku2007.godineve}inski deo kapitala otkupilafirma„Finansijski an|eli” registrovanauDelaveru.Nasudijino pitawe {ta poseduje od imovine, Jestrovi} je kazao da u Beogradu ima stanod85kvadratnihmetara.Dodaojedajeposle razvodadrugistanod130 kvadratapripaobiv{ojsupruzi isinu. –Nadamseda}uubudu}nosti obnovitizajednicusasuprugom. Uzatvorusamshvationekestvarii`eleobihdaobnovimbra~nu zajednicu –kazao je Jestrovi}. Su|ewesenastavqausredu. Uoptu`nicisuiznetesumwe da je Darko [ari} „prqav novac“ stekao ilegalnim prometom kokaina iz Ju`ne Amerike u zemqe Zapadne Evrope. Optu`enom Darku [ari}u sudi se u odsustvu. J. J.

Spomenik `rtvama racije u Novom Sadu

nikadanijeodslu`iojerjeposleDrugogsvetskogratapobegao u Argentinu, odakle se u Ma|arskuvratioprenekoliko godina,kadamujesuprugaumrla.Onjeosumwi~enidajeu~estvovaoudeportacijinovosad-

ma|arski mediji preneli Zurofove tvrdwe da je Kepiro ratn i zlo~ in ac. Zur of a je Okru` ni sud u Bud imp e{ ti oslobodio optu`be za klevetu pro{logdecembra. Ig.M.

SRBIJAUPUTILAZAHTEVBOSNIIHERCEGOVINI

Tu`ila{tvo tra`i saslu{awe Purde – Tu`ila{tvo Srbije uputilojeupetakzahtevTu`ila{tvu BosneiHercegovinedamuodobrisaslu{aweTihomiraPurde u BiH – izjavio je ju~e portparolTu`ila{tvaSrbijezaratnezlo~ineBrunoVekari}. Purda,hrvatskidr`avqanin, upritvorujeod5.januarakadje nagrani~nomprelazuOra{jeu BiH uhap{en na osnovu poter-

`niciteidaqetra`iizru~ewe, isti~u}i da je Purda priznaozlo~inzakojigaterete,a tojedajeunovembru1991.uVukovaru, s jo{ nekim vojnicima, pucao u grupu rawenih pripadnika JNA i dvojicu ubio, a jedanjenakontogaumroubolnici. SudBiHodlu~ioje9.februara da produ`i ekstradicioni

Tihomir Purda

Sastanaktu`ilacauBijeqini Tu`ilaczaratnezlo~ineSrbijeVladimirVuk~evi} sasta}e seu~etvrtak,17.februarauBijeqinistu`iocimaHrvatskei BiH,ajednaotemarazgovorabi}eislu~ajhrvatskogveterana TihomiraPurde,re~enojeju~eusrpskomtu`ila{tvu. Zameniktu`iocazaratnezlo~ineBrunoVekari}rekaojeda }etu`iociVuk~evi},MladenBaji} iMiloradBara{in razgovarati o saradwi u regionu, a bi}e re~i i o slu~aju Tihomira PurdekojisenalaziuekstradicionompritvoruuBiHpodoptu`bamaSrbijezaratnizlo~inuVukovaru1991.godine. nice Srbije, koja ga tereti za ratni zlo~in u Vukovaru 1991. godine. Hrvatsko dr`avno tu`ila{tvo je sprovelo istragu na osnovu srpskih optu`bi i zakqu~ilo da Purda nije kriv, zbog ~ega Hrvatska nije mogla tra`itiwegovoizru~ewe. Srbija je ostala pri optu-

pritvor hrvatskom veteranu do {est meseci da bi dobio potrebnovremedaodlu~iozahtevu za wegovo izru~ewe Srbiji jer bi mu 14. februara isteklo maksimalnih 40 dana pritvora. Odlukuomogu}emizru~ewudone}ekrivi~nove}eSudaBiH,a kona~nure~otomeima}eministarpravdeBiH.


14

kULTURA

utorak15.februar2011.

ДОДИР ЈАПАНСКЕ СРЕЋЕ У СЕНТИ

Моћ плеса лавова и петлова СенћанисузахваљујућиАмбасадиЈапанаикомпанијиЈТИкојајеу њиховом граду власник фабрике цигарета,данпосленаступауБео- граду,билиуприлицидауживајуу наступу јапанске групе „Варики”, јединственом сценско-музичком спектаклу „Додир јапанског лава среће”.

наступајууСрбији,апосебношто сујединственрепертоарпредставили и у Сенти, где се налази и фабрикаувласништвукомпанијеЈТИ. Директоркорпоративнихпословаи комуникација у ЈТИ Горан Пекез указуједа„варики”упрводузначи „снагахармоније”,пасусеуметнициизЈапанапотрудилидадођедо

Плеспетла

Музику и традицонални јапанскиплес,проткансавременимсензибилитетомиестетиком,древним звуцима таико бубњева, шамисен гитаре,јокобуефлаутеикотојапанскехарфе,дочаралисучлановисастава„Варики”којисупредеценију основали Акира Катоги и Шунсуке Кимура, после им се придружила Ецуро Оно, а као гошћа на другојтурнејиуСрбијипредставиласеКуникоОбина,којасвиракото са17жица. ОснивачивођагрупеАкираКатогинескривазадовољствоштоје уприлицидадругугодинузаредом

својеврсне хармоније са публиком у вароши на обали Тисе. Следећи јапанске корене ЈТИ је један од главних промотера јапанске културеуСрбији,подржавајућикултурнепројектеиуметникекојисвојом креативношћу повезују различите културе,ауСентиједонацијомобновљеноздањеДомакултуре. Публици је посебно занимљива насенћанскомнаступусастава„Варики”биланумераШишимаи,или плеславова,закојусеоддавнинау Јапану верује да има моћ да отера злоиљудимаостварижеље.Јапанска изрека каже - „Ако те угризе

плесачлавова,нећешсепрехладити,аакосиболестан,оздравићеш”. Шишимаи који изводи група „Варики” инспирисан варијацијом кагура народне музике и плесова из селаублизиниТокија,биојеправи мелемзасенћанскупублику,анеки изпрвихредоваималисуисрећеда ихлавгрицне. Репертоаргрупе„Варики”почиванауличнимнаступимаифестивалима, обједињујући музику и плесове из целог Јапана. Сенћани сууживалиудеветнумера,одпрве Команоге,падостаремелодијеКокирико-буши, делу јапанског фолклоракојаседанасреткоизводи. Комано ге је весело дело и као мотив има чигру која је међу најстаријим играчкама у Јапану и једанјеодуличнихнаступаизФукуокапрефектуре,устаримвременима служио је трговцима као начин промоције, а сада дочарава радост локалнихфестивалауЈапану.Чула сеиОкоши,празничнамелодија,у којојактериносећишеширеуобликукоњскихглаваипевајућикотохоги - магичне речи које обећавају срећу, а плесачи „копају тле” како би пробудили земљу и молили за добружетву. Торинојони(Каоптица)компоноваоје1985.ТадаоСаваи.Имеђу Сенћанима, као код већине људи, одувекјебилоиимаонихкојимаје вечитисандалетекаоптице.Овај санобичночучиуднусвестимногих,ауреткимприликамасебуди. ДивећисеритмујапанскетрадиционалнемузикеприсутниусалиДома културе бар на кратко испуњеногсрца,одлепршалисууоблаке, од суморне реалности наше свакодневице. Занимљиве су и импровизације нацугарушамисену,којесуурегионуЦугаруразвилипутујућислепи забављачи, тако што музичар има слободу да импровизује на разне начине.Можедатапкапожицамаи кожномделугитареидасвиратрзалицом на разне начине, па и да чупкажицепрстима.ВиђенјеиТоримаи-плеспетла!Петаоназаобилазнимкукурикањемнајављуједолазаксвитањаиуземљиизлазећег сунцаинаобалиТисеуСрбији,а Торимаијеслављеничкиплескоји доносидневнусветлостиослобађа светзлихдуховакојивладајуутаминоћи. М.Митровић

dnevnik КОНЦЕРТ ПРОСЛАВЉЕНОГ БРАЗИЛСКОГ ГИТАРИСТЕ ЕГБЕРТА ЖИСМОНТИЈА У НОВОМ СА ДУ

Дах и чежња Бразила Ведра непосредност и врцаве бујице тонова музике чувеног бразилскоггитаристеипијанисте ЕгбертаЖисмонтијапонелесуи опчинилeбројнупубликууСинагоги,привученуизузетнимзначајемовогконцертногдогађаја,који је заправо био прво гостовање у Новом Саду овог реномираног солисте,којиједанасједнаоднајинтригантнијих личности савремене музичке сцене. Композитор имултиинструменталистаЕгбертоЖисмонти,којијеодседамдесетихгодинапрошлогвекаактивно присутан као аутор и гитаристички виртуоз и уобичајено је везиван са појавом такозваног „новог џеза“ издавачке куће ИСи-Ем, (ECM), од тада до данас својим деловањем увелико је надишаожанровскеоквиреовогмузичког правца, објавивши више

даннаступауНовомСадууправо прославио свој тридесети рођендан.Тајмалипородичнијубилеј, међутим,ниуколикосенијеодразионасвиркуоведвојицемузичара,којисунаовомконцертуизвеливрлоатрактиванпрограмсачињенодкомпозицијазагитареили за клавир из различитих фаза ауторског деловања Егберта Жисмонтија. У првом делу наступа ЕгбертоиАлександроЖисмонти извели су неколико дуета за две гитаре, међу којима су се нашле нумере „Mestiҫo e cabuclo“, „Лунду“, „Игра робова“, („Danca dosEscravos“),„Двегитаре“,оцртане у деликатној међуигри бравурозног, звучно волуминозног, повременовехементног,анатренуткеврлонежногитананогмузицирањаЕгбертаЖисмонтијана карактеристичнојгитарисадесет

композиције:лаганубаладусанасловом „Време сна“ и разиграну, мелодичну и евокативну тему „Исушена мочвара“. После овог интермеца,ЕгбертоЖисмонтисе уместо гитаре, прихватио концертног клавира, демонстрирајући своје изузетно пијанистичко мајсторствоизвођењимасопствених композиција међу којима су се нашле поетична и разграната тема“Седампрстенова“,такођеи нумера„Детињство“,каои„Бразилска бахиана број 4“ великог бразилског композитора двадесетог века Еитора Вила Лобоса, прожета драматичним ритмичким преплетима и живописним мелодијскиммотивима,којаје,на сличанначинкаоиЖисмонтијевекомпозицијеиусувереномтумачењу овог извођача, одисала дахом бујне музичке традиције и

ЕгбертоиАлександроЖисмонтинаконцертууновосадскојСинагоги

од шездесет албума на којима се појављује као солиста, вођа различитих инструменталних саставаиликаокомпозиторфилмскеи сценскемузике,надахнутпревасходно неисцрпним богатством и разноликошћу бразилске музике. Готовосвакомновомплочомовај јединствени и иновативни аутор отварао је нова и занимљива поглавља у развоју свог музичког израза, пленећи публику широм света,(апритомникаданечинећи уступкекомерцијалности),алије концертнаделатностувекостајала кључни елемент његовог музичкогделовања. Жисмонтијев концерт у Синагоги на импресиван начин представио је слушаоцима извођачку магијуивиртуозностовогизузетногсолисте,којијетомприликом свирао заједно са својим сином, врсниммладимгитаристомАлександром Жисмонтијем, који је притом, како се то већ догађа на дугим концертним турнејама, на

жица и одговарајућег, тонски и мотивски контрастно постављеногизвођачкогдоприносамлађег Жисмонтија на класичној концертној гитари. Бриљантни, муњевито брзи Егбертови пасажи дужцелогдијапазонагитаресмењивалисусесаетеричнимзвучнимодблесцимамелодијскихфигура у блиставим флажолетима, причемусучврстуикомплексну ритмичку основу чинили бурни, репетитивни одсеци сложених ритмова, које је овај изузетни виртуоз понекад свирао на уобичајениначин,апонекадкористећисамоудареврховапрстијулеве руке по дубоким басовским жицама овог специфичног десетожичаног инструмента, (који је|Жисмонти сам конструисао да битакодобиозвукпоопсегусличантонскомобухватуклавира). У наставку је уследио солистички наступ младог АлександраЖисмонтија,којијетомприликом одсвирао две сопствене

Фото: С. Шушњевић

тоном елегичне чежње типичне бразилскемузичкеформе-чороса.ПриликомовихинтерпретацијаЕгбертовомузицирањенаклавирупратиојеодмерени,удруги планповученизвукгитареАлександраЖисмонтија,чијесуфразе и топли тонски нагласци притом билипотпуноусаглашенисапрефињеним,елегантноуобличеним мелодијским фразама клавирске деонице. После поновљених позива за бис, уследио је још један заједничкинаступЕгбертаиАлександра Жисмонтија, упечатљиво закључујући овај ванредни концертнидогађај,којиједонеомного уживања и љубитељима тзв. „новогџеза“алиидругимслушаоцимавишеусмеренимкасавременојмузици,асветобилајелепаувертираинајавазапредстојећипетипоредуВојвођанскифестивал класичне гитаре, који ће током марта бити одржан у НовомСаду. БориславХложан

НА 53. ДОДЕЛИ МУЗИЧКИХ НАГРАДА

КолинФиртиХеленБонамКартеруфилму„Краљевговор”

НА ДОДЕЛИ БРИТАНСКИХ НАГРАДА БАФТА

Тријумф филма „Краљев говор” Историјска драма Тома Хупера „Краљевговор”,онапоримакраља ЏорџаVI да савлада муцање, тријумфовала је на додели награда Британске академије за филмску и телевизијску уметност (БАФТА), поневшиукупноседамнаграда,међукојимазанајбољифилминајбољумушкуулогукојајеприпалаКолинуФирту. КакопреносиББЦ,филмје,такође,освојионаградузанабољуепизоднумушку,односноженскуулогу којесуотишлеурукеХелениБонам КартериЏефријуРашу,каоинаградезаизванреднобританскоостварење, најбољи оригинални сценарио (Дејвид Сидлер) и најбољу музику (Александр Десплат) . „Краљев говор”иКолинФиртсу,такође,главнифаворитизадоделуОскарачији ћедобитницибитипроглашеникрајеммесецауХоливуду.

Награду за најбољег редитеља освојиојеДејвидФинчерза„Друштвену мрежу” коју су у његово имепримилиглавниглумциуфилму, Џеси Ајзенберг и Ендру Гарфилд.Овоостварењекојеговорио оснивањуФејсбукаосвојилојејош двенаграде-занајбољиадаптирани сценарио (Арон Соркин) и за монтажу. Натали Портман, која није присуствовала додели због поодмакле трудноће,добилајенаградузанајбољу глумицу за ролу примабалеринеуфилму„Црнилабуд”Арона Аронофскогкојемјеовобилаједина освојена награда упркос 12 номинација.Као што се и очекивало, награда за најбољи анимирани филм отишла је трећем наставку „Приче о играчкама”. За најбољи страни филм проглашено је шведско остварења „Девојка са тетова-

жомзмаја”,адаптацијапрвогромана из трилогије бестселера Стига Лашона. Научнофантастични филм „Почетак” Кристофера Нолана освојиојетринаградеутехничкимкатегоријама - за најбољи звук, најбољи продукцијски дизајн и специјалне ефекте.Том Харди, који глумиуовомостварењу,добитник јенаградезановузведукојудодељујепублика.Наградазанајбољег камерманаотишлајемајсторуфотографије РоџеруДикинсузаримејк вестерна „Човек звани храброст”,докјезанајбољегдебитантапроглашенКрисМорисзаулогу у„FourLions”.Серијалфилмовао Харију Потеру награђен је за изванредандоприносбританскојкинематографији, а специјално признање за животно дело добио је КристоферЛи.

„Лејди Антебелум” освојио највише Гремија На53.доделимузичкихнаграда Греми највише победа је однео кантри трио „Лејди Антебелум” освојившипетГремија,азанајбољи албум године проглашен је „Субурбс” канадске рок групе „Аркејдфајр”.„ЛејдиАнтебелум” је,измеђуосталог,награђензанајбољисимакипесмугодинезабаладу „Need You Now”. Победа „АркејдФајр”језамногебилаизненађење, али није било потпуно неочекивано, с обзиром да је њихов албум доминирао многим листама најбољих песама током претходне године, навела је агенцијаАП. ЗанајбољегмушкогпопизвођачапроглашенјеБруноМарсзапесму „Just the Way You Are”, а у женскојкатегоријинајбољегизвођачаупопмузиципобедилајеЛејдиГага,запесму„BadRomance”,а њеналбум„TheFameMonster”проглашен је за најбољи поп албум године.Награду за најбољи вокал-

нипопнаступдуетаилигрупедобиоје„Трејн”запесму„Hey,Soul Sister”.ЕсперанцаСпелдингјепроглашена за најбољег новог извођача године и тиме постала први џез музичар који је икада освојио наградуутојкатегорији. Уобластирокмузикенаградесу освојили Пол Мекартни за соло наступзапесму„ХелтерСкелтер”, „ДемКрукидВалчерс”занајбоље хардрокизвођењезакомпозицију „New Fang” и „Ајрон Мејден” за најбоље извођење метал рока за песму„ЕлДорадо”.Занајбољурок песму проглашена је „Angry World” Нила Јанга, а за најбољи рокалбум„TheResistance”британскогрокбенда„Мјуз”. Репер Еминем је од 10 номинација освојио две, за најбољи реп албум „Recovery” и соло наступ у категорији репа за песму „Not Afraid”.Најбољомреппесмомпроглашенаје„EmpireStateofMind”у извођењу Џеј-Зија и Алише Киз.

Награdу за најбољи савремени Р&Б албум добио је Ашер, за албум„Raymondv.Raymond”,аЏон Леџенд за најбољу Р&Б песму „Shine”. Гремија за најбољи реге албумдобиојеБујуБантонза„BeforeTheDawn”. Јапанскигитариста Так Матсумото победио је у конкуренцији за најбољи поп инструменталниалбум. Најбољимисторијскималбумом проглашенјеалбумсакомплетним студијским снимцима „Битлса”. Најбољи ремикс направили су францускиди-џејДејвидГетаихоландскиди-џејАфроџек.Најбољим савременимсветскималбумомпроглашенје„ThrowDownYourHeart”,другидеосерије„AfricaSessions”америчкогбенџомузичараБелеФлека,штојењегов15.Греми. Награде Греми, које Америчка Академија за дискографску уметностинаукудодељујезаизузетан допринос у музици и издаваштву, додељенесуу108категорија.


dRU[TvO

c m y

dnevnik

U KRUGU KCV PROTESTOVALI ^LANOVI TRI SINDIKATA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Malezarade ti{tei belemantile UkruguKlini~kogcentraVojvodineuNovomSaduju~eupodne organizovanjeprotestzdravstvenihradnikakojisuzajedni~kiorganizovali Sindikat zaposlenih uzdravstvuisocijalnojza{titi, Sindikat„Nezavisnost”iSindikatmedicinskihsestaraitehni~ara.Belimantilisuiza{lina protest zbog lo{eg materijalnog

Po re~ima predsednika Okru`nog odbora sindikata „Nezavisnost” Miroslava Muwasa, ovo je prviputdaovatrisindikatazajedno izlaze na protest. Zbog inflacije za vreme zamrzavawa zarada u ovim delatnostima i projektovane inflacije za ovu godinu,svizaposleniuzdravstvuisocijalnojza{itisurealnoizgubi-

utorak15.februar2011.

15

OBELE@ENI DAN DR@AVNOSTI I DAN VOJSKE

CentarNovogSada –centarsve~anosti Sve~anidefileVojskeSrbijeodr`anjenaTrguSlobodeu Novom Sadu povodom obele`avawa Dana dr`avnosti i Dana vojske.Po~asnagardaVojskeSrbijeizvelajesvojperformans u centru grada i pro{etala Zmaj Jovinom ulicom uz pratwu vojnog orkestra, koji je svirao i vojnu i popularnu muziku. Gradona~elnikIgor Pavli~i} izraziojezadovoqstvopovodomorganizovawacentralnesve~anostiupravouNovomSadu. –^astmije{tojeNoviSaddoma}inovogdoga|aja.Rekost jevidetipo~asnujedinicugardistaugraduimislimdajeto predstavqalozadovoqstvosvakomgra|aninu.Trebasese}ati istorijeiponositisetradicijom–kazaojePavli~i}. Manifestacijujeispratilooko200gra|anakojisuzabele`iliovajdoga|ajsnimcimaifotografisawem,uzpozitivne komentareiodu{evqewe{tosume|ugardistimabileidve devojke. Ovajdatumsmatrasejednimodnajbitnijihupoliti~kom, kulturnomiistorijskomkalendaruSrbije.Osim{tojeDan dr`avnosti,onjeiDanustavnostiSrbije,DanVojskeSrbije,kaoidanse}awanapo~etakPrvogsrpskogustanka. A. Jerini}

Foto:D.Goji}

SVE^ANOST U NOVOSADSKOJ KASARNI „JUGOVI]EVO”

Vojskaprimer zatranziciju Foto:A.Erski

polo`aja zaposlenih u ovoj oblasti, nepo{tovawa kolektivnog ugovoraiodsustvasocijalnogdijaloga. Kakoka`uuGranskomsindikatu zdravstva i socijalne za{tite „Nezavisnost”, na sednici Glavnogodboratogsindikata,odr`anoj 8. februara, doneta je odluka daseodVladeSrbijeiresornih ministarstavazahtevapovla~ewe izskup{tinskeprocedureuredbe uvezisizmenamaidopunamaZakona o zdravstvenoj za{titi, pove}awe osnovice cene rada od 21 posto, hitno potpisivawe kolektivnog ugovora za socijalnu za{titu.Zahtevaseiisplatajubilarnih nagrada, utvr|ivawe isplatanovcazakontinuiranuedukacijuzaposlenihinovogodi{we nagradezapro{lugodinu.

livi{eod32odstoodsvojihzarada. Naro~ito su ugro`eni zaposlenisnajni`imzaradamajerpo sada{wimkoeficijentimawihoveplateneprelazeiznoszagarantovane minimalne zarade. Nadoknadezano}niradjeveomamala. – U kqu~nim ta~kama zahtevi sva tri sindikata su isti, a male razlikeseodnosenazahtevezapove}awe zarada – ka`e Miroslav Muwas.–Sindikat„Nezavisnost” tra`ipove}aweosnoviceod21posto, a Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj za{titi 14,5posto.Alibezobziranamale razlikeuzahtevima,niskezarade, neispla}ivawe no}nog rada i ~estonepo{tovawekolektivnogugovora problemi su koji ti{te sve zdravstveneradnike. J. Barbuzan

– Vojska Srbije mo`e biti primerudru{tvukakosprovesti tranziciju i profesionalizaciju,auistovremeusvakomtrenutkubitinezaobilazanfaktorstabilnosti,bezbednostiisigurnosti–istakaojepredsednikSkup{tine Vojvodine [andor Egere{i na sve~anosti u novosadskoj kasarni „Jugovi}evo”, gde je ju~e obele`enDanVojskeSrbije–15. februar. Sve~anost,kojojsu,uzpredsednika vojvo|anskog parlamenta, prisustvovali episkop ba~ki Irinej, predstavnici pokrajinskih,okru`nihigradskihvlasti kao i drugih organizacija i institucija, po~ela je do~ekom zastavnogvodaiintonirawemhimne„Bo`epravde”. Obra}aju}i se postrojenim jedinicamaukasarni„Jugovi}evo” i mnogobrojnim gostima, Egere{ijesvimpripadnicimaVS~estitaopraznik,naglasiv{idasu u~iwenivelikikoraciumodernizaciji i profesionalizaciji Vojske, koja zna~ajno doprinosi stabilnostina{ezemqeiwenoj politicimiranaprostorujugoisto~neEvrope.

Egere{ijenaglasiodajeuloga VS i duboko humana jer je weno anga`ovawe u svakom trenutku dragoceno,iskrenoipo`rtvova-

tradicionalnipozdravna{egnarodaina{evojske,iuimeEparhijeba~keiSrpskepravoslavne crkve~estitaopripadnicimano-

no,idodaoda}epokrajinskaadministracija nastojati da, u okvirusvojihnadle`nosti,sVS ostvaruje uspe{nu i obostrano korisnusaradwu. Pozdravqaju}ioficire,podoficire,vojnikeigostesve~anostipozdravom„PomoziBog”,vladika Irinej je istakao da je to

vosadskoggarnizonaiPrvebrigade VS „ovaj veliki zajedni~ki praznik”dr`aveiVojske. VladikaIrinejjepodsetiona „svima znanu istinu” da je „kroz istorijuvojskaSrbijeuvekbila oslobodila~ka i vodila iskqu~ivo odbrambene i oslobodila~keratove”.Onjeizraziouverewe

Foto:F.Baki}

da}eiubudu}e,akobudepotrebno,na{avojska„uvekbitinaodbrambenimioslobodila~kimpozicijama,anikadauslu`bibilo ~ijih i bilo kakvih agresivnih, osvaja~kihinasilni~kihplanovauovomesvetu”. Episkop Irinej je naveo da se privodekrajurazgovori~elnika tradicionalnihcrkavaiverskih zajednica u na{oj zemqi, s jedne strane, i predstavnika dr`ave i Vojske, s druge, o obnavqawu institucije vojnih sve{tenika, „jedne bitne dimenzije koja je uvekkrozistorijupratilana{u vojsku i wenu misiju u narodu i dr`avi”.Tainstitucijabiuskoro trebalo da ponovo bude realnostuna{ojvojsciidr`avi,„po ugledunasvedrugeistaknutevojske u Evropi i u svetu”, {to }e zna~ajnodoprinetinegovawuduhovnihimoralnihvrednostikod nas,zakqu~iojevladikaIrinej. Postrojenim pripadnicima Prve brigade Kopnene vojske, Re~neflotile,Protivvazdu{ne odbrane i Vojne policije obratioseizamenikkomandantaPrvebrigadepukovnik@eqko Tramo{qika. M. Bozokin

U GALERIJI MATICE SRPSKE IZLO@BA „ODLIKOVAWA KNE@EVINE I KRAQEVINE SRBIJE”

NA INSTITUTU ZA KVB VOJVODINE

„Qubavi`ivot“ zazdravosrce Progla{ewem pobednika i otvarawem izlo`be likovnih radovanatemu„Putsrca–dr`iritam„ studenata III i IV godine Akademije umetnosti UniverzitetauNovomSadukojisuu~estvovalinakonkursu,kaoikoncertom grupe „Apsolutno romanti~no„, Institut za KVB Vojvodine obele`iojeju~eDanzaqubqenihpotvr|uju}ijo{jednomdajeprioriteturaduoveustanovebrigaopacijentima, stvarawe prijatnijih uslova wihovog boravka i te`wa dabolni~kedaneu~inisubjektivno kra}im i interesantnijim. U Institutu se, pored standardno visokog kvaliteta medicinske usluge,idaqeula`emnogoenergije da neminovno sterilan bolni~ki prostor ne bude i duhovno sterilan, kao i da bolesnicima {to mawe bude stresan prelazak izku}nihubolni~keuslove. -Ponovosara|uju}isAkademijom umetnosti novosadskog Univerziteta podsti~emo ne samo kreativnostmladihumetnikave} ihumanijeokru`ewezana{epacijente-reklajepovodomotvarawa izlo`be direktorka IKVBV prof. dr Nada ^emerli} Axi}.Razli~itimaktivnostimauokvi-

ruprojekta„Humanizacijainstituta„, nastojimo da konstantno edukujemo pacijente o kardiovaskularnimbolestima,aktivnoim pomognemo da {to lak{e, efikasnije i uspe{nije pobede svoje zdravstvene probleme, ali i podignemosvestgra|anaoprevencijibolestisrcaikrvotoka. Drugiporedulikovnikonkurs, ovogaputanatemu„Putsrca–dr`i ritam” Institut za KVB Vojvodine pokrenuojekrajemnovembra pro{le godine,a od velikog brojapristiglihradovaprvomesto osvojila je Marija Erdeqi, drugo Jovana Ili}, dok su tre}e mesto podelile Selena Kr~evinac i Laura Limburger. U~esnicimakonkursauru~enesunagrade idiplome. UokviruprojektaHumanizacija instituta osnovana je prva pokretna biblioteka i sakupqeno oko{esthiqadakwiga,organizovanisukoncertiiizlo`bezapacijente,uvedenvajerlesinternet a izlo`bu likovnih radova otvorenu povodom obele`avawa ovog datumasvizaposleniipacijenti u Institutu za KVB Vojvodine mo}i }e da pogledaju u narednih mesecdana.

Vojnemedaqeponovo posle70godina Poslegotovo70godinaju~eje ponovo o`ivqena tradicija dodela vojnih medaqa u Srbiji, a ministarodbraneDragan [uta-

novac odlikovao je tim spomenznamewem 1.194 pripadnika tog ministarstva i Vojske, kao i osobevansistemaodbrane.Vojne spomen-medaqe za wih trideset uru~iojeuNovomSadupovodom nacionalnog praznika Dana dr`avnosti, 15. februara, kada svojdanobele`avaiVojskaSrbije.

Vladin izaslanik je rekao da ima ~ast da posle gotovo sedam decenijanastavitradicijudodele vojnih medaqa. ^estitaju}i

vog srpskog Ustava na Sretewe, 15.februara1835.godine. –Srbijajeusvojojdugojistoriji prolazila kroz razli~ite periode,mewalase,ja~alai bogatila u oblastima kulture, umetnosti, prosveteinauke.Alije,kao nijedna zemqa u okru`ewu, srasla sa svojom vojskom i sve {to je prolazilaSrbija,prolazilaje upravo wena vojska – kazaoje[utanovac,ocewuju}i da danas „s ponosom mo`emo re}i da je VS istinski naslednik srpskogustanka,vo`daKara|or|a,knezaMilo{aVelikog,aliiratnikaiboracaobabalkanskaratai obasvetskarata”. [utanovac je kazao da seovegodineVladaopredelila za novi pristup Foto:B.Lu~i} proslavi Dana dr`avnonacionalnipraznik,[utanovac sti,ukqu~uju}iiaktivnostipoje u Galeriji Matice srpske vodomDanaVojske. otvorio reprezentativnu izloMinistarjekazaodaskupuNo`bu „Odlikovawa Kne`evine i vomSadunijeslu~ajnost,~estitaKraqevineSrbije”. ju}i jubilej Matici srpskoj, weOnjekazaodajeDandr`avnonih185godinapostojawa,navodesti Srbije vezan za dva su{tin}idajeonasimbolsrpskekultuski va`na doga|aja u istoriji re,naukeiumetnosti,kojijetosrpskog naroda – Prvi srpski komdvavekaokupqaointelektuustanak 1804. i progla{ewe pralnuelituna{edr`aveinaroda.

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} rekaojedasuizlo`ena odlikovawa Kne`evine i KraqevineSrbijesimbolsrpske dr`avnosti,alidaonanisu„zlato, srebro i bronza„, nego „qudi kojisuihzaslu`ili”. – Sve te zvezde, krstovi, poveqe i lente, sav sjaj i sva lepota pripadajuqudimakojisumrtvida bismo mi `iveli. Bez wih i bez wihovehrabrostinebibiloSrbije i ne bi bilo nas – rekao je Pajti}. – Na Sretewe, kada je Hristos unet u hram, Srbija je ustalaiSrbijajekrvarila.Ali jo{uvekstoji.Izauvek}estajati. Gradona~elnik Novog Sada IgorPavli~i}pozvaojesugra|anedavideizlo`bu,ioceniodaza obele`avawe nacionalnog praznika „nema boqeg mesta od NovogSadaiMaticesrpske”. –Menijedrago{tosena{adr`ava vra}a svojoj istoriji, {to negujesvojuistorijuitradiciju– kazao je novosadski gradona~elnik. Skupu su prisustvovali i na~elnikGeneral{tabaVSMiloje Mileti}, gradski i pokrajinski zvani~nici,oficiriipodoficiri, predstavnici inostranih diplomatijaidrugebrojnezvanice. S. Nikoli}


SPORT

utorak15.februar2011.

dnevnik

c m y

16

KO[ARKA[KA REPREZENTACIJA SRBIJE BEZ SELEKTORA

Ivkovi}podneoostavku Selektor ko{arka{ke reprezentacije Srbije Duda Ivkovi} podneo je ostavku. Saop{tewe Du{ana Ivkovi}a prenosimoucelini. "Dragiprijateqi, Po{to su sastanak Upravnog odboraKSSiSkup{tinazakazaniza16.februar,~emuizpoznatih razloga nisam u mogu}nosti da prisustvujem, obra}am vam se na ovaj na~in. Kao {to sam napomenuo u izve{taju sa SP u Turskoj, 2011. godina je najva`nija u ~etvorogodi{wem predolimpijskom ciklusu. EvropskoprvenstvouLitvaniji je kvalifikaciono takmi~ewe za u~e{}e na Olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu. Ko{arka{ka organizacija, uz pomo} svih sportskih institucija,trebalobidapreduzmesve neophodne mere kako bi se direktno kvalifikovali na OI. UodnosunaPoqsku,na{tim}e uLitvanijibitidvegodineiskusniji, samim tim i kvalitetniji, ali takav takmi~arski ciqnebismeodabudeimperativ.Imaju}iuvidudajeLitvanija doma}in, konkurencija za tadvamestabi}eja~anegoikada. Ostaje mogu}nost da se kvalifikujemosapredolimpijskog turnira u julu 2012. U tom slu~aju,bilobimnogote`eispla-

nirativrhunskuformuzasamu zavr{nicu olimpijskog turniraiosvajawejedneodolimpijskihmedaqa,{tojena{takmi~arskiciq. Bititrenersrpskeko{arka{ke reprezentacije je za mene izuzetna ~ast i priznawe. U okolnostima koje su svima dobropoznate,nisamnifizi~ki ni mentalno spreman da nastavimsaposlomkojisamzapo~eo 2008. godine. Neispuwene ugovorneobavezeKSSpremameni nisu i ne mogu biti razlog za ovakvumojuodluku.Isamiznatedanikadanisamnipitaokada }u primiti platu. U vreme embarga i najte`ih vremena za na{u zemqu, pa i ko{arku, od 1992. do 1995. godine, bio sam nosilac kompletnog programa seniorske reprezentacije potpuno volonterski. Ponu|eni honorar sam tada odbio (predsednik g. Barovi}, gen. sekretarg.Petrovi}).Naidenti~an na~insamobavqaofunkcijuselektora od 1996. do 1999. godine. Da sam u mogu}nosti, sa velikim zadovoqstvom bih to uradio i sada, kada objektivno postoje mnogi problemi u na{emSavezu. Zahvalansamsvim~lanovima stru~nog {taba sa kojima sam sara|ivaouprethodnimgodina-

trenersku karijeru.Trenirao je: Radni~ki, Partizan, Aris, [ibenku, Vojvodinu, PAOK, Panionios, AEK, CSKA iz Moskve, Dinamo iz Moskve, a trenutno se nalazi na klupi Olimpijakosa. Pre tri godine Ivkovi}jeizabranzajednogod deset najboqih trenera Evrolige, dok je jo{ 1997. godine progla{en za najboqeg evropskogtrenera. Du{anIvkovi}rekaojedaje dugorazmi{qaooostavci.Ivkovi} je reprezentaciju preu-

Kapi~i}iznena|en O~ekivanirastanak:Du{anIvkovi}

ma. Zahvaqujem se svim igra~imakojisubiliuprogramimaod 2008.godine.Siguransamda}e razumeti za{to sam odustao od na{eg dogovora - London 2012. Kaoiuvekbi}uuzStru~nisavetinovistru~ni{tab.Spreman sam da prenesem sva svoja iskustvauradusaovomgeneracijomigra~aiponudimkompletanplaniprogrampriprema Dragi predsedni~e, od na{eg vi|ewauAtinipro{lasupuna trimeseca.Znamdastepreoptere}eni poslom oko izmene Statuta i priprema Skup{tine.

REPREZENTATIVAC MILO[ TEODOSI]:

Veliki gubitak

Milo{ Teodosi}, najboqi plejmejker Evrope i reprezentativacSrbijeizjaviojedaodlazakDu{anaIvkovi}asamesta selektora predstavqa velikiudaraczasve. -@aomijezbogIvkovi}eve odluke.Tojevelikigubitakza svenaskaotim,aliizasrpsku ko{arku jer smo ostali bez trenerakojinasjeokupioiselektirao,napravioatmosferu iimaoviziju.Svismosenadalida}eDudaostatiinormalno {to nas je ova vest iznenadila. Li~no imam razumevawa zatakvuodlukuiverujemdaje

nawudostauticalanegativna atmosferakojavladauSavezu -izjaviojeTeodosi}kojisara|ujesaIvkovi}evemiuOlimpijakosu. Teodosi} smatra da odlazak velikog u~iteqa ne}e uticati na odaziv igra~a u reprezentaciju.

- Naravno da ne}e uticati. Mo`edamibudekrivo{tonas vi{ene}epredvodititrenersa kojimsmozatrigodineizgradilinekupozitivnupri~u,alito nezna~idasemojodazivdovodiu pitawe.Jasamprofesionalaci uvek }u prihvatiti poziv u reprezentaciju-dodaojeTeodosi}.

Ovojeva`naizbornagodinaza na{Savez.Pretpostavqamdaje tojedinirazlog{tosesaVama, gen.sekretarom,ilisanekimod ~lanovaUOKSS,mesecimanisam ~uo ni telefonom. Pogre{no je uverewe da bi moje “da” re{ilonagomilaneproblemeu KSS.Nadamseda}emojaodluka ubrzati ispuwewe obaveza premaigra~imai~lanovimastru~nog {taba, i doprineti da se stru~ne i ostale strukture mobili{uidonesunajboqare{ewauizbornoj2011.godini",pi{enazvani~nomsajtuKSS. Ivkovi} je reprezentaciju Srbije prezeo 2009. godine, i preko kvalifikacija je doveo do Evropskog prvenstva, gde je osvojena srebrna medaqa. Na Svetskomprvenstvupro{legodineuTurskojIvkovi}jesareprezentacijom Srbije zauzeo ~etvrto mesto. Srpski stru~wak je prvi put vodio nacionalnitimuperioduod1988.do 1995 godine. Ivkovi} je vodio reprezentacijuSFRJna~etiri velikatakmi~ewa.NaOlimpijadi u Seulu 1988. godine osvojiojesrebrnumedaqu,dokjena Evropskimprvenstvima1989.i 1991.godineiSvetskomprvenstvu1990.godineosvojiozlatne medaqe. Ivkovi} je bio i prvi trener reprezentacije od raspada zemqe. Sa tada{wom SRJ Ivkovi} je 1995. godine na Evropskom prvenstvu u Gr~koj osvojiozlatnumedaqu. Osim reprezentacije Duda Ivkovi}imaizavidnuklupsku

Drobwakoti{ao upenziju

KevinGarnet(Boston)

zeo 2008. godine, ali je nakon trigodineodlu~iodanenastavisaradom. -Jasamujednomjakoozbiqnom poslu, i da donesem takvu odluku, sigurno je da sam jako mnogo i dugo razmi{qao - rekao je Ivkovi}. - To je odluka

da regioni odr`e svoje skup{tinedabisezakazalaizborna,kojaseo~ekujekrajemmarta. - Ja ne}u ni{ta raditi.

Sam proces i procedura anga` ov aw a nov og sel ekt or a nisu jednostavni, to se ne radiprekono}i.Mislimda je pri~a o Ivkovi}evom nasledn ik a pri~ a za nov u strukturu - rekao je Kapi~i}. predlagao mog naslednika, to ondanebibilouredu. Reprezentacija Srbije ove godine nastupa na Evropskom prvenstvu u Litvaniji, a taj {ampionat }e ujedno biti i kvalifikacije za OI u Londonu2012.godine.

Rusimase nepreti

BostonzaustavioMajami 10 skokova, dok je Lebron Xejms dodao22. Golden Stejt je na svom terenu nadigrao Oklahomu rezultatom 100:94. U pobedni~kom timu briqiraojeMontaElissa33poena, dok je srpski internacionalac Vladimir Radmanovi} postigao dvapoenaiimao~etiriuhva}ene lopte i dve asistencije za ne{to vi{eodsedamminuta.Najefikasnijiupora`enojekipibiojeKevin Durant, koji je zabele`io 29 poena. Kapiten srpske reprezentacijeNenadKrsti}proveojena terenu20minuta,azatovremepostigaoje~etiripoenaiimaotri skokaidveasistencije. Uostalimutakmicamapostignuti su slede}i rezultati: LA Lejkers-Orlando75:89,Va{ingtonKlivlend 115:100, Portland - Detroit105:100,LAKlipers-Toronto93:98,Denver-Memfis108:116i Sakramento-Feniks113:108.

Predsednik Ko{arka{kog saveza Srbije Dragan Kapi~i} izjaviojedajeiznena|enodlaskom selektora Du{ana Ivkovi}a i najavio i da }e Savez reagovati posle martovskihizbora. - Posle na{ih razgovora iz Atine, stekao sam utisak da bi selektor voleo da nastavi s radom pod odre|enim uslovima. Sve je navodilonato...Misliosamda }e se posle izbora izjasniti, tako je trebalo. Iznena|en sam, iako on imapravodasepovu~eiz razlogakojejenaveo-rekaojeKapi~i}. Ivkovi} je objavio da"mentalnoifizi~ki nije u stawu" da i daqevodireprezentaciju. - To je wegovo pravo i legitimna stvar. Ja tomoramdaprihvatim, kao i svako drugi ko bude do{ao na ~elo Saveza ako bude promena,abi}eihverovatnorekaojeKapi~i}. Redovnaskup{tinaKSSbi}e odr`ana u sredu, a izborna bitrebalodaseodr`iumartu. Pre izbora, potrebno je i

ULEB EVROKUP: VR[^ANI U KAZAWU

Ko{arka{PredragDrobwakodlu~iojedaokon~aigra~kukarijeru. Drobwak je pre nekoliko dana potpisao ugovor sa Iraklisom, ali je ~elnicimasolunskogklubasaop{tiodajeodlu~iodaprestanedaigra. -Dostajebilo.USolunusamdesetakdana,~aksamsedogovoriosa Iraklisomalisamimrekaodaprestajemdasebavimko{arkom-rekao jeDrobwak. Drobwak(35)jero|enuBijelomPoqu,aukarijerijeigraozaPartizan,EfesPilsen,Sijetl,LosAn|elesKliperse,Atlantu,Taukeramiku,\ironu,Be{ikta{iPAOK.OnjesareprezentacijomJugoslavijeosvojiotituleprvakasveta1998.i2002.godine,asaovomselekcijom osvojiojei{ampionatEvrope2001.Najve}ideoklupskekarijereproveojeubeogradskomPartizanu~iji~lanjebioudvanavrata,aposledwihnekolikogodinaigraojeizaselekcijuCrneGore. -Ranojegovoritioplanovimaalinebihdabudemtrener.Verovatno}uostatiuko{arci-rekaojeDrobwakidodaodajeodlu~ioda`iviuBeogradusasuprugomitrojedece.

Ko{arka{i Bostona pobedili su na svom terenuekipuMajamijarezultatom 85:82 u derbi me~uNBAlige.Najefikasniji u pobedni~kom timu bio je Kevin Garnetsa19poena.Kodgostiju,najboqijebioKrisBo{sa24poenai

koja }e po meni biti pozitivnazasve.Jasigurnone}uulaziti u neke dubqe razloge, to {to recimo platu nisam primio, to sve pi{e lepo, nadam se,usaop{tewu.Mislimdaje tosvejasnonapisano. Ivkovi}jedodaoidastojina raspolagawuSavezu{toseti~e predlagawawegovognaslednika naklupireprezentacije. -Gledajte,jasamtunaraspolagawu.Znasekojijepostupak od izbora i tako daqe, i tako daqe...Akobijaovogmomenta

Velikopriznawe:JanVeseli

Veselinajboqi mladiigra~Evrope Ko{arka{Partizanai~e{kireprezentativacJanVeseliprogla{enjezanajboqegmladogigra~aEvropeu2010.godiniuizboru FIBA Evrope. Veseli je dobio najvi{e glasova navija~a (5.977), ali i ko{arka{kih eksperata. On je trijumfovao ispred [panca RikijaRubija(5.924i134glasa). [panacjeuprethodnetrigodinebioprogla{avanzanajboqeg mladogigra~aEvrope.Uizborusuu~estvovaliigra~iro|eni1990. godineimla|i.Iza[pancaslede:JonasValan~ijunas(Litvanija, Lietuvos ritas), Endrju Albisi (Francuska, Pariz), Enes Kanter (Turska,bezkluba),Dario[ari}(Hrvatska,Zagreb),KostasPapanikolau(Gr~ka,Olimpijakos),NikosPapas(Gr~ka,Kolosos),Mateu{ Ponitka (Poqska, Tempkold), Toma{ Satoranski (^e{ka, Kahasol),DejanMusli(Srbija,KahaLaboral)....

Ko{arka{iHemofarm[tadapoku{alisuposledwihdana da prebole neugodni poraz od FMP-au~etvrtfinladoma}eg Kupaidase{toboqepripreme za mini turneju u Rusiji i ^e{ koj. Nai m e, Vr{ ~an i }e danas odigrti utakmicu ~etvrtog kola Evrokupa druge faze protiv Uniksa u Kazawu, a zatimusubotume~21.kolaNLB ligeuNinburguu^e{koj. Pre dve nedeqe izabranici @eqk a Luk aj i} a bil i su na praguvelikepobedenadUniksomuVr{cu(84:83),alisportska sre}a im na toj utkamici nijebilanaklowena.PredVr{~an im a je izu z etn o te` ak me~, jer Uniks je vode}a ekipa ruskog{ampionata - Situacija u na{oj grupi se nak on pob ed e Ced ev it e nad Gran Ganarijom dosta iskomplikovala.Unikssasvetripobedejeglavnikandidatzaprvo mesto,dokostaletriekipe}e se`estokoboritizadrugupoziciju. Poku{ali smo da izvu~emonekepoukeizutakmiceu Vr{cu,kaoiiznekihpredhodnih na{ih utkamica, I te{ko je na}i slabu ta~ku u ruskoj ekipi.Igra Uniksa se uglavnom vrti oko Mekartija i Lideja,alinetrebasezavaravati daakozaustavimowihdvojeda smore{ilisveprobleme.Jedinoakouutakmicuu|emosavelikom energijom, ako igramo

Danas Grupa I Uniks – Hemofarm [tada (17) Gran Kanarija – Cedevita (21.30) 1. Uniks 3 3 0 245:223 6 2. Hemofarm 3 1 2 235:229 4 3. G. Kanarija 3 1 2 246:247 4 4. Cedevita 3 1 2 263:290 4

Grupa J Le Man – Budivelnik

(18)

Sutra Getingen - Aris

(19.30)

Grupa K Nimburk - Galatasaraj Estudijantes - Kaserta

(18) (19.45)

Grupa L Alba - Kahasol Beneton - Panelinios

(20) (20.45)

anga`ovano tokom celog me~a mo`emo da se nosimo sa rivalomkakavjeUniks.Dali}emo uspetidapriredimoiznena|eweipobedimopresvegazavisi od nas samih. Poku{a}emo da iskoristimosvaku{asnuskoja nam se bude ukazala ne bi li trijumfovali – rekao je uo~i puta prvotimac Vr{~ana BorisSavovi}a. J. Turkoane


SPORT

dnevnik

utorak15.februar2011.

17

ZDRAVSTVENIBILANSVOJVODINENASKENERUDRBORKAVUKOSAVA

Karanovapovreda najve}ipeh Da nije povrede DejanaKaranakojisepovredio na prvom treninguuSC„Jaz”,azatim polovinom priprema vratio u Novi Sad, komotno bi se moglo re}i da je boravak u Crnoj Gori protekao bez potresa. Danebudezabune,nio{te}ewe pereonalne tetive spoqa{weg ~lanka kod {topera Vojvodine ne izaziva funkcionalne poreme}aje,alijebolnaisamimtim posebineugodna. - Najva`nije je da je dijagnoza, posle na~iwenih snimaka u Novom Sadu, potvrdila ono u ~ega smo sumwali – ka`e dr BorkoVukosav,kojibezmalo20 godina le~i fudbalere Vojvodine.–Specifi~nojeto{toje povreda veoma retka. Za sada smo se opredelili da Karana le~imokonzervativnimpristupom, bez hirur{kih zahvata, a posle tri-~etiri nedeqe vide}emo kako oporavak te~e, pa shodnotomeireagovati.Optimista sam i nadam se da }e sve bitiuredu. Nikola Lazeti} je drugi igra~ koji je u{ao u tretman BorkaVukosavaifizioterapeuta Nemawe Miji}a i Gorana Marijana.

Sutras Radnikom Fudbaleri Vojvodine danas nastavqaju s uobi~ajenim ritmom treninga, a sutraiho~ekujekontrolnisusret s Radnikom iz Bijeqine. U me~u s ekipom iz Republike Srpske {ef stru~nog {taba Zoran Milinkovi} pru`i}e {ansu svim raspolo`ivimsnagama. Sutra{wi duel s Radnikomigra}eseuFC„Vujadin Bo{kov”u14sati. `niprocesupreostalimdanimaboravkauCrnojGori–velidrVukosav. Branislav Trajkovi} po`alio se u toku jednog treninga napeckawauzadwojlo`i. - Povrede tog tipa su uvek neugodne,alisekodTrajkovi}anijeradilooklasi~nojpovredi, ve} vi{e o reakciji na napor.Uzkorigovaniintenzitet treninga prebrodio je neprijatnostiinastaviodaradi uobi~ajenim ritmom – analiziraVo{inlekar.

do sudara sa suprnikom, koleno okoleno,panamsesvima,naro~ito posle Bilbijine reakcije, u~inilodajere~ote`ojpovredi.No,poslepregledaustanovili smo da se ne radi ni o ~emu ozbiqnom.No,ume~usRadni~kim suparni~ki igra~ ga je divqa~ki udario glavom, ali mu na,sre}u,nijepolomionos–ka`edrVukosav. MladigolmanFilipPajovi} povrediojedesniprimica~. -Odmomentapovredebiojeu svakodnevnom medicinskom tretmanu,aliiuspecifi~nom, organizovanom treningu – veli Vukosav. Posle Karana, na ozledu se po`alioi{toperMilkoNovakovi}. -[toperisubilinajizlo`enijiozledamatokompriprema– ka`e Vukosav. – Novakovi}u je upaqenatetivaupredelustopala, {to je posledica klasi~nog optere}ewa.Zbogtvrdepodloge i svakodnevnog napora javio mu se bol, ali to je ne{to sa ~ime smosesusretalinasvakimpripremama i ne sumwam da }e sve dabudeuredusNovakovi}em. Tridanaprepovratkanabolove u levoj nozi po`alio se AntviJao.

MilkoNovakovi}koddrVukosavaifizioterapeutaMarijanaiMiji}a

Abubakarovpo~etakikraj NapripremeuCrnojGorikamerunacAbubakarOumarustigao jeprehla|en,uzpotencijalnorizi~nuinfekcijunadeluko`e. -Adekvatnomterapijomiantibioticimasaniralismowegov zdravstveniproblem,kojijeuprvimahdelovaozabriwavaju}e, alisesvedobrozavr{iloiAbubakarjekasnijemogaodatrenirapunimintenzitetom.Me|utim,posledwegdanapripremapo`aliosenabolukolenu,pa}emoubrzovidetio~emuseradika`edrVukosav. -Lazeti}jeosetioboloveu listu, pa smo, vi{e preventive radi, odlu~ili da pauzira jednuutakmicuijedantrenig. U hodu smo re{avali wegov problemiuspelidamu,uzadekvat an med ic ins ki tretm an, obezb ed im o neom et an tren a-

NemawaBilbijajeuAntalijicepaosuparni~kemre`e,ali je,zasada,udrugomplanu. - Povreda zadobijena u pro{loj sezoni na wega je, ~ini se vi{epsiholo{ki,ostavilatraga, pa je izgubio samopouzdawe. Ovdejeume~usGrbqemdo{lo

- Prema wegovim re~ima, sedamdanajeimaoodre|enetegobe,alipovredunijeprijaviona vreme jer mu je posle masa`e uvek bilo boqe. I kod wega je do{lodoupalnogprocesapokosniceitetivepotkolenice.Veoma je va`no na vreme dijagnostikovatipovredu,jerondaima idovoqnovremenadasepravovremeno i na adekvatan na~in reaguje. Kada bol postane neizdr`ivikonstantan,proce{le~ewajedu`i–zakqu~ujepresek zdravstvenogbiltenalekarVo{ine ekipe, uz konstataciju da je na samom po~etku dok su se privikavali na ve{ta~ku podlogu, bilo dosta oguqotina usledklize}ihstartovafudbalera. S.Savi}

Letoncitra`eistraguod FIFAiUEFA FudbalskisavezLetonije(LFF)zatra`ioje od Me|unarodne fudbalske federacije (FIFA) i Evropske fudbalske unije (UEFA) da sprovedu istragu o rezultatima dve prijateqskeutakmicekojesuodigranepro{lenedeqeu Turskoj. Uzahtevu~elnikaLFFnavodisedaseradi o utakmicama Letonija-Bolivija (2:1) i Estonija-Bugarska (2:2). Svi golovi na ovim me~e-

vima postignuti su sa penala, a obe utakmice su vodili ma|arski arbitri. Portparol LFF Martins Hartmanis izjavio je da o~ekuje nadle`nih organa u FIFA i UEFA da „obrate pa`wunauti~ajsudijanarezultatetihme~eva”,alijeodbiodaimenujearbitreizemqeiz kojihonidolaze. FIFA je pre nekoliko dana saop{tila da se utakmicaBugarska-Estonijanalazipodistragom.

ZlatanIbrahimovi}predvodinapadIntera

LIGA[AMPIONA:DANASDVAME^AOSMINEFINALA

Milandoma}in Totenhemu Posledvomese~nepauze,nastavqajuseokr{ajiuLigifudbalskih{ampiona,igrajusedve utakmice osmine finala.UEFA je ne{to modifikovala zavr{nicu klupskog prvenstva Starog kontinenta da bi gledaoci u direktnim TV prenosima mogli da u`ivaju u gotovo svim utakmicama, pa je prvi nokaut krug podelila u ~akosamtermina. TitulubraniInter,ali}ewegoviigra~i na teren tek slede}e nedeqe,a ve~eras }e se na San Siru sastatiposle38godinaMilani Totenhem. Londonci su pre ~etiri meseca igrali u MIlanu nastadinonu\uzepeMeacaprotiv Intera. Tada je briqirao GeretBejl,kojijeufini{ume~a~aktriputazatresaomre`u azuro–nera,alinitonijebilo dovoqnozapobedu(4:3).Ve~eras Bejlane}ebitiutimuTotenhema, ima problema s ki~mom , a trener HeriRednapnamo`eda ra~una zbog povredeni na visokogPiteraKrau~a. -Mislimdasmoumalojprednosti po{to se revan{ igra u Londonu – smatra Heri Rednap. –Krau~idanijepovre|ennebi po~eome~,nedostaja}enamBejl, ali nekako }emo se ve} sna}i. Odluka }e pasti na sredini terena, a tu mi imamo ve}e kreativce. Ne sme se zaboraviti da niMilanne}ebitikompletan, nedostaja}e mu Pirlo. Uveren sam da }e Sedorf dobiti ulogu centralnogveznogigra~a.

Danas MILANO:Milan–Totenhem(sudiLenoj,Francuska) VALENSIJA:Valensija–[alke(Nikolajev,Rusija)

Sutra RIM:Roma–[ahtjor LONDON:Arsenal–Barselona

22.februara KOPENHAGEN:Kopenhagen–^elzi LION:Olimpik–Real

23.februara MARSEQ:Olimpik–Man~esterjunajted MILANO:Inter–Bajern Sveutakmicepo~iwuu20.45sati UzimskojpauziizMilanaje oti{ao Ronaldiwo,a do{ao je Kasano. Prgavi Kasano je upravousubotuume~usParmompostigaosvojprvigolzaroso–nere,nonijesigurnoda}epo~eti me~protivTotenhema. - Igra}emo ofanzivno, mada bibilagre{kadapokua{amoda se sa Englezima trkamo – ka`e trener Maksimilijano Alegri. -U{picu}epo~etiIbrahimovi}iRobiwo,Kasana}emo ubaci kasnije kada se Englezi maloumore.Mislimdasu{anse zaprolazdaqepodjednake. Udrugom ve~era{wemduelu sastajuseValensijai[alke.I jedan i drugi tim su pretrpeli velikepromeneutimuuodnosu najeseniteksadaulazeupunu formu.

-Uverensamda}emoslaviti –optimistajegolmanValensije Cezar San~ez. – Imamo kvalitetnijitim,{to}emoipokazati.Nemcisuuporni,imajusjajnoggolmanaNojera,u{picusve se vrti oko Raula, ali ne sumwamuna{uspeh [alke je dugo tra`io igru, ~akjeujednomtrenutkuistatusatreneraFeliksaMagatabio u pitawu.Sada je sve na mestu, [alkeigraodli~no. - Uveren sam da }emo biti uspe{nijiudvome~usValensijom, ~ak sam uveren da ve~eras ne}emo izgubiti na Mestaqi.Ako ih napadnemo ima}emo {ansu da ih dobijemo – ka`e Raul,kojijedugonosiodresReala i dobro poznajem stil igre Valensije. G.Kova~

ZVEZDAPRIVODIKRAJUPRIPREMEUTURSKOJ

Koromanveruje uberi}etnoprole}e FudbaleriCrvenezvezdeseriju kontrolnih utakmicu u okviru druge faze priprema u Turskoj okon~alisunovimremijeprotiv Kopera(1:1).TrenerProsine~eki pru`ioje{ansuverovatnonajboqojpostaviuovomtrenutku:Stamenkovi}, Ninkov, To{i}, Adi, ]osi}, Isah, Evandro, Kadu, Koroman,BorhaiKalu|erovi}.Dominirala je Zvezda, stvorila velikibroj{ansialijesamoKalu|erovi}bioprecizan. -Odigralismodobruutakmicu, ukojjepasi{aosolidno,trebalo je da postignemo barem 8 golova. Nisamzabrinutzbogslaberealizacije,koja}esti}ikadaseosve`imo-konstatovaojetrenerProsine~ki. OgwenKoromansli~nokomentari{eduelsaprvakomSlovenije. - Kvalitetnu partiju pru`ili smoposebnouprvompoluvremenu, a izostala je samo realizacija. Stigaonasjeumorkojijekumovao silnimproma{ijama.Intenzitet radapolakopada,pasamuverenda }emo optimalno spremni do~ekatistartprvenstva–optimistaje Koroman.

OgwenKoroman

OsvrnuoseKoromaninaaktuelniprofesionalnipogon. -Posledugogodinapojavilo se nek ol ik o pers pektivn ih igra~a i mislim da klub treba da se oslawa na svoju omladin-

sku{kolu.Mistarijismouvek tu za wih, da ih posavetujemo, daimpomognemo,daseo~eli~e. Uz Dmitrovi}a, Mijailovi}a, sanamajei]osi}iuverensam dajepredwimjednavelikakarijera.Radujemedasunovajlije pokazale zavidan kvalitet i smatram da su pravi igra~i za Zvezdu–istakaojeKoroman. Generalna proba zakazana je za20.februarkadanaMarakanusti`ebawalu~kiBorac.Sedam dana kasnije sledi prvenstvenime~saSmederevom. - O~ekujem puno navija~a na otvarawu polusezone. Bi}e to prva zvan i~n a utakmic a pod vo|stvomRobertaProsine~kog inadamsedane}emorazo~arati.Da}emosveodsebedaosvojimoduplukrunu.Pro{logletasamsekasnoprikqu~iopripremama.Ekipajesadauigranija, del uj e komp aktn ij e, {to olak{ava igru svakog pojedinca.Nadamsedane}urazo~arati navija~e. Ose}am da }u na prole}e biti onaj stari, koji asistiraidajegolove-smatraKoroman. Z.Rangelov


18

sport

utorak15.februar2011.

MLADI NAPADA^ PONOVO OBUKAO DRES JARA^ANA

Vukovqakzadu`en zagolove Pod nadzorom trenera Tibora Kova~a i Miroslava Loli}a, igra~i srpskoliga{a Mladosti iz Ba~kog Jarka, uspe{no su priveli kraju uvodni deo priprema i zapo~eli seriju kontrolnih me~eva. - Imali smo na raspolagawu dva terena, salu i teretanu i bez problema realizovali prvi deo programa rada, uprkos nepovoqnim vremenskim uslovima. Igra~i su dobro podneli napore, mimoi{le su ih povrede, a posle prvog filtera, skratili smo spisak i po~iwemo da tra`imo dobitnu kombi-

naciju za prole}ne izazove – ka`e trener Tibor Kova~. Posledwih sati prelaznog roka premo{}ene su administrativne prepreke sa jo{ trojicom novih aduta. Iz jata kanarinaca je doleteo Sr|an \or|evi} (20), a konkurenciju me|u golmanima zao{trio je Nemawa Baji} (19), biv{i ~uvar mre`e ^SK Pivare. Na Livadicu se vratio napada~ Slobodan Vukovqak (20), posle nastupa za Borac iz ^a~ka. Poja~awa plavo-belih su jo{: Zoran Zuki} (29), nekada{wi golgeter Obili}a, Metalca iz

Gorweg Milanovca, ^SK Pivare, Mladosti iz Lu~ana i novosadskog Proletera i Dragan Dragoqevi} (20), univerzalac iz beo~inskog Cementa. - Slobodni u izboru nove sredine su Martin Savi}, Luka Todorovi} i Vladimir Kosti}. U kom{ijski Sirig, gde brani na{ trener golmana Dejan Zuki}, poslali smo na kaqewe omladince Krgu, Maksi}a, Peri{i}a i \uki}a, dok je Neven [egrt ustupqen novosadskoj Crvenoj zvezdi – rekao je Branislav Vratuni}, sportski direktor. M. Meni}anin

DINAMO IZ BUDISAVE JA^I NA PROLE]E

Oslonacnamlade Fudbaleri Dinama iz Budisave, ~lana Novosadske fudbalske lige, po~eli su pripreme za nastavak prvenstva u petak. Budisav~ani su jesewi deo prvenstva zavr{ili na {estom mestu, a u prole}ne borbe za bodove ulaze sa ambicijama da za nijansu poprave utisak plasmanom me|u prve ~etiri ekipe na tabeli. - Zadovoqni smo rezultatima i u~inkom u prvom delu sezone, pre svega zbog ~iwenice da je na-

- U prve dve sedmice trena`ni proces }emo organizovati u sportskoj dvorani u Budisavi, obli`woj teretani i na na{em igrali{tu, a termine i mesto odr`avawa treninga }emo uskla|ivati sa vremenskim uslovima, ali i obavezama igra~a na radnim mestima, odnosno fakultetima i {kolama. Prva kontrolna utakmica je na programu u nedequ, 27. februara, kada nam u goste dolazi Magli}, a tri dana

trenerskom tandemu je opet na raspolagawu pouzdani Nikola Perduh, koji je ve}i deo jesewe sezone propustio zbog povrede, krajem februara sa odslu`ewa vojnog roka se vra}a \or|e Zdravkovi}, a u rad su se ponovo ukqu~ili Nenad Milo{evi}, Velibor Mitri}, Milan Stojki}, Zoran Joki} i Predrag Pa}uk, nakon {to su jesenas „pauzirali„ iz opravdanih razloga. Na kraju, u zimskom prelaznom roku

dnevnik SEN]ANI SE VRATILI IZ MA\ARSKE

Preba~enanorma uKapo{varu Ekspedicija srpskolga{a Sente vratila se sa priprema iz ma|arskog grada Kapo{vara, gde je boravila od 8.februara, u okviru saradwe sa tamo{wim pr vo li ga{em. [ef Stru~ nog {taba Sente Branislav Bulato vi} zado vo qan je u~inkom u Kapo{varu, gde su Sen }ani po red plani ranih trenin ga odigrali i tri utakmice. - Imali smo odli~an sme{taj i dobre uslove za trenine u Kapo{varu, gde su nam po red travnatog terena na raspolagawu bili teren sa ve{ta~kom travom i kori{}ewe velnes centra. ^ak smo uradi li FudbaleriSente vi{e od planiranog. Umesto - Prema prikazanoj igri u dve odigrali smo tri priprem- ovoj fazi priprema ekipa je u ne utakmice - zadovoqan je Bu- sasvim solidnom stawu. Igra~ilatovi}. ma malo fali sve`ine, {to je i Senta je protiv kombinovane normalan - dodaje Bulatovi}. ekipe doma}ina Kapo{vara odiNovajlije u odbrambenoj liniji grala 0:0, tre}eliga{ku ekipu golman Bodiroga koji je do{ao iz Na|baj nadigrala je 5:0, a od dru- Rudara (Ugqevik) i Haben{us goliga{a Kozarmi{lena pora- (Obili}, Novi Kne`evac) dobro se `ena 0:2. uklapaju u ekipu, a sa ovim imenima

PRIPREME SLOGE RADNI^KI

Erdevi~ani ni{anegolove

FudbaleriDinamaizBudisave

{a ekipa me|u najmla|ima u ligi, pa smo ~esto nastupali sa pet i vi{e bonusa u prvoj postavi, iako smo propozicijama obavezni na samo dva. Istina, uz malo vi{e sportske sre}e mogli smo osvojiti jo{ nekoliko bodova, ali sam siguran da }e to na{i mladi}i popraviti u prole}noj polusezoni, u koju ulaze za {est meseci iskusniji, a i, po mom mi{qewu, poja~ani u prelaznom roku – istakao je agilni predsednik Dragan Ra|en. Prozivku igra~a obavio je {ef stru~nog {taba Goran Nakom~i} sa svojim prvim saradnikom Bo`idarom Krsti}em, a u prvom obra}awu svojim pulenima ukratko je izlo`io plan rada u pripremnom periodu:

kasnije }emo na na{em terenu odmeriti snage sa omladincima Banata iz Zrewanina. Do 20. marta, kada po~iwe prvenstvo, odigra}emo jo{ tri pripremna me~a, sa protivnicima koji }e naknadno biti poznati. Stru~ni {tab „lavova sa Male grbavice” u prole}nim borbama }e mo}i da ra~una na igra~e koji su i do sada branili boje Dinama, a to su: Igor Sabo, Marko Majki}, Nemawa Bla`i} (golmani), Milorad A{}eri}, @eqko Piqak, Vladimir Petkovi}, Sa{a Pintek, Bo{ko Stojanovi} (odbrana), Velicki Miroslav, Aleksandar Stani}, Bogdan Grbi}, Neboj{a Tepi}, Vawa Sabo (vezni red), Milo{ Mitri}, Nikola Tepi} (napad). Pored toga,

ZORAN ]IRI] PREUZEO TVR\AVU

Ba~aniuvereni uopstanak Dosada{wi trener Tekstilca iz Oxaka Zoran ]iri} postao je novi trener Tvr|ave iz Ba ~a ,~la na Pod ru~ ne li ge Novi Sad. Jesewu trku novosadskog podru~ja ekipa Tvr|ave zavr{ila je na 14. mestu sa osvojenih 13 bodova, {to svakako nije ono {to smo planirali pre po~etka prvenstva, tako da smo poverewe ukazali ambicioznom treneru ]iri}u ko ji iza se be ima bo ga tu igra~ ku ka ri je ru. Tre ne ru ]iri}u prvi saradnik }e biti do sa da {wi tre ner Mi lan Kr~mar.Treneru ]iri}u i wegovom pomo}niku Kr~maru na raspolagawu su svi igra~i koji su igrali tokom jesewe polusezone kao i novajlije koje su pristigle u prelaznom roku i to: Dalibor Spasi} (Radni~ki Rat ko vo), Mir ko Erak

(Stari grad, Ba~ka Palanka), Stan ko Da ni lov (Mla dost, Ba~ki Petrovac), Bojan Stoja no vi} (Tek sti lac Ites, Oxaci) Mladen Gostovi} (Cement, Beo~in). - Svakodnevno treniramo na svom terenu, a zakazali smo i kontrolne utakmice sa ekipama Mladosti iz Ba~kog Petrovca, Omladincem iz Derowa, Borcem iz Obrovca, Slogom iz Plavne, Starim gradom, BSK-om iz Ba~kog Brestovca, a u planu je i utakmica sa slo va~ kim tre }e li ga {em Tatrom iz Visokih Tatri u Ba~u. Kroz ove utakmice vija}emo formu i nadam se spremno do~ekati start prvenstva gde nam je prioritet opstanak - preneo nam je Dejan ]ulibrk sportski direktor . M. P.

klubu su pristupili iskusni „vezista„ Dejan Doroslova~ki (Borac, [ajka{), kao i Slobodan Nikoli} i @ivko Laki} (oba iz ka}kog Jugovi}a), a iz omladinskog pogona su prekomandovani Dejan Kova~evi} i @eqko Peri}, tako da je spisak igra~a zakqu~en na impozantnoj brojci od 27! Kada je re~ o odlascima, golman Milo{ Mladenovi} je pre{ao u Jugovi} iz Ka}a, Milan Maquri} i Branislav Stankov su se vratili u mati~ni klub [ajka{ iz Koviqa, Danijel Bo`oki je re{io da se ozbiqnije posveti su|ewu, dok je Radoslav Milutinov odlu~io da zavr{i bogatu igra~ku karijeru. M. Grbi} PRIPREME POTISJA IZ KAWI@E

Carekumesto Nikolina Umesto Davora Nikolina iz Novog Kne`evca trenersku palicu u ekipi Potisja iz Kawi`e preuzeo je Mirko Carek iz Bikova. Carek je ranije vodio ekipe Bikova, ^antavira i Vinogradara, a bio je i trener u fudbalskoj {koli na Pali}u. Ulogu kormilara u Potisju, preuzeo je u veoma nezavidnoj situaciji, jer su Kawi`ani posle jeseweg dela prvenstva Suboti~ke podru~ne lige zakovani za dno tabele sa samo dva boda. - To je u neku ruku i izazov, jer je ekipa na za~equ tabele. Poku{a}emo sve da {to ~asnije zavr{imo prvenstvio, a ukoliko bude {anse i da se spasemo ispadawa. Treniramo ve} dve nedeqe, imali smo prvu trening utakmicu protiv ^oke u nekompletnom sastavu. Nisam jo{ zadovoqan ispuwavawem zadataka, ali jo{ ima vremena za uigravawe i doterivawe forme ka`e Carek. M. Mitrovi}

Fudbalski klub Sloga Radni~ki u jesewem delu prvenstva Vojvo|anske lige zapad igrali su u promenqivoj formi. Pripreme su po~ele, a nastavak prvenstva Erdevi~ani }e po~eti sa devete pozicije. Glavni sponzor Negovan \or|evi} stvorio je idealne uslove za dobar rad, pa se u nastavku prvenstva o~ekuju i dobri rezultati. U zimskoj pauzi do{lo je do novih promena u klubu, pa je za novog trenera umesto Vladimira savi}a postavqen Josip Pirmajer, dobar strateg koji je najavio `estoke pripreme. Klub su napustili: Ugqe{i}, Erak, @ebi}, Petkovi} i Matijevi}, koji }e svoju igra~ku karijeru nastaviti u ni`erazrednim klubovima. Nova poja~awa su: ^obanovi} i Aperli} (Big bul Radni~ki), golman Davidovi} (Dowi Srem) i ^uprina (Novi Sad). Na prozivci treneru Pirmajeru se javilo 19 igra~a i to: Miqkovi}, Milo{evi}, Mi{~evi}, Pendo, Simiki}, Zec, ^uprina, Davidovi}, Aperli}, Pova`an, Raji~evi}, \or|evi},

JosipPirmajer

Vasi}, Kuqa, [aji}, Jovanovi}, Bojani}, Lepiwica i Savi}. Do nastavka prvenstva Sloga Radni~ki odigra}e nekoliko kontrolnih utakmica, kako bi trener mogao proveriti formu svakog pojedinca. Strelci Pova`an, Jovanovi}, Mi{~evi}, [aji} i Vasi} su obe}ali da }e boqe podesiti svoje ni{anske sprave i pripremiti se za nastavak prvenstva kako bi bili ubojitiji nego {to su bili jesenas. K. Vig

se i zavr{io spisak novoanga`ovanih igra~a u redovima Sente. Sen}ani su odmah nastavili sa radom na svom stadionu, a ve} u sredu ih o~ekuje naredna pripreman utakmica protiv Ba~ke 1901 u Subotici, dok }e u subotu na svom terenu do~ekati kom{ijsku ekipu Ba~ke Topole. M. Mitrovi} CRVENA ZVEZDA RUSKO SELO

]iri}trener igolman Fudbaleri Crvene zvezde iz Ruskog Sela intenzivno se pripremaju za prole}ni deo prvenstva u Zrewaninskoj podru~noj ligi. U zimskoj pauzi do{lo je do promene trenera, pa }e tako umesto dosada{weg u~iteqa fudbalera Radovana Miladinova tim voditi poznati golman Dragan ]iri}, koji }e kao i jesenas, stajati i na golu Ruskoselaca. Novi trener branio je svojevremeno za ekipu OFK Kikinde, potom branio boje kulskog Hajduka, da bi se vratio pre vi{e godina u Kikindu gde je branio boje vi{e klubova. Prema re~ima predsednika Crvene zvezde Mendi ^o~aja, ekipa je poja~ana u odnosu na jesen. Tako su novi ~lanovi Ruskoselaca pored golmana ]iri}a, Marjanovi} (OFK Kikinda), \ori} (Vojvodina, Ba{aid), ^eki} (Sloboda, Novi Kozarci), ^udanov (Napredak, Banatska Topola). Iz kluba su oti{li: Nikoli}, Miladinov i Simi}. Tokom pripremnog perioda Ruskoselci }e odigrati nekoliko prijateqskih utakmica, a u planu je da 20. februara odigraju triangonal. Pored Zvezde igra}e jo{ @omboq iz Rumunije i OFK Kikinda. M. S.

PRVA FUTSAL LIGA SRBIJE

Vrba{anislaviliuU`icu Vode}i tandem na{e futsal elite i daqe dr`i `eqeni pobedni~ki kurs, dok ostali bele`e promenqive rezultate. Tri vojvo|anska prvoliga{a zabele`ila su tri razli~ita ishoda. Najprijatnije su iznenadili Vrba{ani, koji su slavili u U`icu rezultatom 6:3, Be ~ej ci su „kquc nu li“ bod (3:3) u Lazarevcu, a Zrewaninci su kod ku}e izgubili (3:8) od No vo be o gra |a na. Vo de }i Marbo je, samo na prvi pogled, te{ko i{~upao bodove kraj Ni{ave, jer je pobedio s 3:2 VIK Naisus. Me|utim, vaqa

naglasiti da je lider, posle pogotka iz prvog {uta doma}ina ve} u 2. minutu, sve vreme imao inici jati vu. Ubrzo su iz jed na ~i li, po tom ste kli prednost od 3:1, uz niz pogo|enih okvira gola, da bi Ni{lije 12 sekundi pre kraja postavili kona~nih 2:3. Ekonomac nije imao te`ak posao na gostovawu u Smederevu, {to potvr|uje kona~nih 8:1 u wihovu korist. Dodajmo da je okr{aj u Pi ro tu iz me |u isto i me ne ekipe i Kopernikus Vidri iz Ni{a odlo`en. V. Jankov

Kolubara–Be~ej3:3(3:2) LAZAREVAC: Hala sportova SRC Kolubara. Gledalaca: 100. Sudije: A. Jak{i} (Gorwi Milanovac) i M. Markovi} (Gu~a). Strelci: I. Ili} u 7, 12. i 17. minutu za Kolubaru, a Arvai u 11. i 36. i Sekuli} u 19. minutu za Be~ej. Nagomilavawe prekr{aja: Kolubara: 4 (0+4), Be~ej 5 (2+3). KOLUBARA: Antoni} 7, I. Ili} 8, @ivi} 7, Rankovi} 7, ^izmar 6, Marjanovi} 7, Stoji~i} 7, M. Ili} -, Lazi} -, Karamarkovi} -, Vujatovi} -. BE^EJ: Andri} 8, Ra{kovi} 7, Arvai 8, Stanojevi} 7, Sekuli} 7, Maksimovi} 6, Kobiqski 6, Husanovi} 7, \uri} 7, ]ur~i} -.

VIK Naisus – Marbo 2:3, Kocka Arena Ameters – Ekonomac 1:8, Kolubara – Be~ej 3:3, Ni{ 92 – Vrawe 4:7, SAS – Novi Beograd 3:8, Kr~agovo – Lete}i Holan|anin 3:6, Pirot – Kopernikus Vidre odlo`eno. 1. Marbo 2. Ekonomac 3. Kolubara 4. Naisus 5. Ni{ 92 6. Vrawe 7. SAS 8. N. Beograd 9. L. Holan|. 10. Kopernikus 11. Kr~agovo 12. Pirot 13. Kocka 14. Be~ej

15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 14 15 15

15 14 10 8 8 6 6 6 6 5 4 3 1 1

0 0 89:30 42 0 1 119:27 39 2 3 74:48 32 2 5 64:45 26 1 6 57:53 25 2 7 65:48 20 1 8 62:68 19 1 8 51:70 19 1 8 57:81 19 2 7 43:49 17 1 10 37:85 13 3 8 47:72 12 4 10 33:71 7 2 12 54:104 5

Parovi 16. kola: Marbo – Pirot, Ekonomac – VIK Naisus, Novi Beograd – Kolubara, Kopernikus Vidre – Ni{ 92, Vrawe – SAS, Lete}i Holan|anin – Kocka Arena i Be~ej – Kr~agovo.


SPORT

dnevnik

Ronaldoka~i kopa~keoklin Biv{i brazilski reprezentativac Luis Nazario de Lima, poznatiji kao Ronaldo potvrdio je kona~no povla~ewe iz aktivnog fudbala. Trostruki osvaja~ pri-

Ne mogu vi{e. Poku{ao sam jo{ da igram, ali to vi{e nije onako kako `elim i kako sam planirao. Vreme je isteklo. - izjavio je Ronaldo, koji je zvezdane

Ronaldo

znawa za svetskog fudbalera godine ima ugovor sa Korintijansom do kraja 2011, ali je odluku o zavr{etku karijere doneo nakon {okantne eliminacije tog kluba iz ju`noameri~kog Kupa Libertadores. Trideset~etvorogodi{wi Ronaldo je za sajt brazilskog lista „Estadao de Sao Paulo” istakao da su u~estali problemi sa povredama glavni razlog wegovog povla~ewa.

trenutke karijere do`iveo igraju}i za Barselonu, Inter i Real Madrid. Ronaldo je odigrao 97 utakmica za reprezentaciju Brazila i postigao 62 gola. Sa nacionalnim timom osvojio je titule prvaka sveta 1994. i 2002. godine i najboqi je strelac u istoriji svetskih prvenstava sa 15 pogodaka. Za wega su govorili da je majstor driblinga kome se lopta lepi za nogu, proverite da li je tako.

ZLATKO VUJOVI], BIV[I REPREZENTATIVAC JUGOSLAVIJE

Regionalnaliga neminovnost

Biv{i fudbaler Hajduka i reprezentativac Jugoslavije Zlatko Vujovi} rekao je da je zajedni~ka liga potrebna. Kada su svi vi|ali loptu u golu, ja sam proma{ivao. Od velike `eqe. Imao sam sjajnu brzinu i na 20 i na 50 metara i nisam glumio tehni~ara, jer su za to bili zadu`eni drugi. Svaku dobru loptu u prostor sam stizao, ali se nisam nikad {tedeo, folirao i iz tog napora sam i proma{ivao - rekao je Vujovi}. On veruje da }e Robert Prosine~ki biti uspe{an trener Crvene zvezde. - Robi ne mo`e da ne uspe. Osim {to je napravio veliku karijeru na ’Marakani’, znam da je kvalitetan trener, ima i iskustva radom u selekciji Hrvatske, a bio je i igra~ koji je ’sve video’. Mada ne mora da zna~i, da eks igra~i imaju prednost u ovom poslu zbog iskustva, znaju kako se ekipa vodi od starta do ciqa. Kada je ’iz kopa~ki’ Tigana mogao da vodi Monako i da ima uspeha, onda mo`e i Robi. Na kraju, u ovoj situaciji Robi nema {ta da izgubi, kao ni Zvezda - rekao je Vujovi}. Biv{i reprezentativac Jugoslavije ka`e da je sa Duletom Savi}evom vodio „mrtvu trku ko je vi{e penala isfolirao”. Dule je padao unazad, ja unapred, kao da me sasekao rafal iz mitraqeza. Znate, kada se setim tih vremena ponekad me je bilo i sramota zbog svih tih silnih padova. Mada, od kad me Gi Ru u Francuskoj prozvao po novina-

ZlatkoVujovi}

Osasunaostala beztrenera ^elnici {panskog fudbalskog prvoliga{a Osasune otpustili su dosada{weg trenera Hozea Antonija Kama~a posle serije lo{ih rezultata u Primeri. Osasuna se trenutno nalazi na 18. mestu na tabeli Primere sa samo 22 boda iz 23 me~a. Ovaj klub je zabele`io samo jednu pobedu u poslednih 11 utakmica u {panskom prvenstvu, je pora`en na gostovawu Sosijedadu (0:1). Kama~o (55) je Osasunu preuzeo 2008. godine, a pre toga je vodio Benfiku, Real, Espawo, Seviqu, Rajo Vaqekano i reprezentaciju [panije. Tamo{wi mediji navode da bi ekipu mogao da preuzme Hoze Anhel Ciganda, koji je vodio Osasunu od 2006. do 2008. godine, a potom je trenirao Kserez.

KUP NA TERITORIJI OFS PE]INCI

Kupinov~aniuSiba~u U prvom kolu kupa podru~ju OFS Pe}inci, 27. februara, sasta}e se: Sloven (Siba~) – Mla dost (Kupi no vo), OFK Bre sta~ – Po pin ci, [u mar (Ogar) – Gra ni ~ar (Obre`), Lo vac (Kar lov ~i}) – Srem

BORAC S KLISE IMA AMBICIOZNE PLANOVE

Ciqprvomesto Tri novosaska fudbalska kluba Borac, Indeks i Crvena zvezda su tokom jeseni igrali zapa`enu ulogu u Vojvo|anskoj ligi- zapad, a ~eta sa Klise predvo|ena ambicioznim trenerom @eqkom Novakovi}em okitila se jesewom titulom. Novakovi} je obavio prvu prozivku, Klisani su krenuli `estoko i za pedaq ne}e odstupiti od borbe za prvo mesto. - Zadr`ali smo postoje}i igra~ki kadar. Odlaske Jovanovi}a, Kandi}a (@SK), M. Plav{i}a (Pali}), Be}eli}a, Ze~evi}a (Jugovi}), @akulu (Petrovaradin), \akovi}a (@elezni~ar), nadomestili smo golmanom @eraji}em (Veternik Viskol), A. Plav{i}em, Kukoqem (Cement), Bo{kovi}em (Kabel) i povratnikom Srdi}em (Ba~ka) uz ostali kvalitetni sastav koji je izgurao uspe{no jesen napravili zdravu konkurenciju poja{wava @eqko Novakovi}. - Formu }emo vijati kroz prijateqske utakmice, a protivnici }e nam biti Veternik, TSK, Ba~ka iz Ba~ke palanke , Mladost iz Ba~kog Petrovca, @SK

FudbaleriBorcaseradujupobedinaVidovdanskomnasequ

i Omladinac. Prva provera sa Petrovaradinom bila je rezultatski neuspe{na, jer smo pravoj kaquzi izgubili (1:2), doma}i su se boqe sna{li i stigli do pobede, ali to nije pravi uvid na{ih mogu}nosti. Na igra~ima se i te kako vide umor od napornih treninga. Susret sa

Igra~kikadar Za prole}ni deo sezone trener @eqko Novakovi} na raspolagawu }e imati slede}e igra~e: @eraji}, Dragi}, [uwka, B. Ja{ovi}, \. Ja{ovi}, Dobriwac, Vu~kovi}, Romi}, Vazovi}, ]uk, Ili}, Papri}, Nikoli}, Miri}, Simi}, \or|ijevski, Sedlar, Popovi}, Vujanovi}, Stojakovi}, A. Plav{i}, Kukoq, Srdi} i Bo{kovi}.

NOVOSADSKA CRVENA ZVEZDA @ELI OSTANAK PRI VRHU

Provere ulivajunadu

ma nisu mi svirali ni ono {to je bio penal kao suza. Ali, ni{ta druga~ija slika nije ni danas. Mora za sve da ima{ talenta, pa i za to. A, Dule i ja smo bili pretalentovani - izjavio je Vujovi}. On je istakao da podr`ava ideju o osnivawu regionalne lige. - Postoji ono ali, a odnosi se na pitawe da li ove dr`ave mogu da obezbede sigurnost kada nagrne 50.000 qudi na ’tekmu’. De{avaju se razni ekscesi kada igraju Dinamo i Hajduk, a kamoli kad do|e Zvezda. Zajedni~ka liga nam je potrebna, samo je pitawe dobrog tajminga. I dok se to ne desi i vi i mi u Hrvatskoj igramo ’tramvaj’ lige. Vi beogradsku, a mi zagreba~ku. A, kad iza|emo u Evropu nema nas nigde - rekao je, izme|u ostalog, Vujovi}.

(Sremski Mihaqevci), Kameni (A{awa) – Sremac (De~), Sloboda (Dowi Tovarnik) – Vitez (Suboti{te) i Mladost (Prhovo) – Hajduk ([imanovci), Napredak iz Popinaca je slobodan u prvom kolu. @. R.

utorak15.februar2011.

Vojvo|anski liga{ Crvena zvezda je godinama u samom vrhutabela. Nakon jesewe polusezone trenera Rai~evi}a zamenio je Miroslav Gordani}, koji je sa puno ambicija krenuo sa pripremama. Nakon dve nedeqe rada i dve kontrolne utakmice Gordani} isti~e: - Na{e ambicije su da na prole}e igramo zapa`enu ulogu i da se plasiramo u gorwi deo tabele. Trenutno radimo na snazi i izdr`qivosti. Noge su jo{ uvek te{ke, ali dve provere u pobedi nad tre}eliga{em Veternik Viskolom (strelac novajlija Trivunovi} 1:0) i minimalni poraz od prvoliga{a Proletera (1:2), dajem nam nadu, snagu i voqu da istrajemo. Na dobrom smo putu, nazire se da bi sve trebalo da bude korektno. Posebno sam zadovoqan odnosom i radom igra~a na treninzima i zato se s pravom nadam najboqem. Kao i ve}ina igra~a stigli ste ove zime u Crvenu zvezdu. - Dobro poznajem prilike u Vojvo|anskoj ligi, veoma je ujedna~ena, mala je razlika i bez neke presije uz kvalitet koji posedujemo mo`emo da budemo me|u prvih pet ekipa. Mislim da smo u odnosu na jesen za nijansu ja~i, a momci kva-

litetno rade, zacrtano mo`emo ostvariti - obe}ava Gordani}. Naredne prijateqske susrete, a bi}e ih oko 10, me|u kojima sa temerinskom Slogom, Novim Sadom, Mlado{}u iz Ba~kog Jarka i Petrovca, Kabelom i Slavijom, treneru Gordani}u do starta prvenstva i utakmice s Prvim majom da}e pravu sliku mogu}nosti. Tokom prelaznog roka redove ekipe sa Najlona napustili su: Suvajxi} i Mijin (Sloga, Temerin), Tomqanovi} (Petrovaradin), Amixi} (Veternik Viskol) i ^upi}. Redove su popunili: Radin (@SK), [ovqanski (Borac), Radovanovi}, Joki}, Bjelobaba (Kabel), Gordani} (Petrovaradin), @ivkovi} (Obili}), Trivunovi} (Ba~ka), Belu`i} (Jugovi}), Malba{ki (Jedinstvo, Strpski Krstur),a od Mladosti iz Ba~koj Jarka ustupqeni su: [egrt i Zoranovi} kao i Popovi} iz prvoliga{a Novog Sada, pa }e osim ovih novajlija trener Miroslav Gordani} na raspolagawu jo{ imati \urikina, ^udi}a, Avakumovi}a, Peji}a, Uzelca, Peki}a, Ra{iovana, Grabi}a, Markovi}a, Celina, \or|evi}a, Vasi}a, Kalezi}a i Popova. M. Po

Petrovaradinom ujedno im je bio prvi ozbiqniji dodir sa loptom - ka`e trener Novakovi}. Pred prole}nu trku Borac startuje s bodom vi{ka u odnosu na drugoplasirani Dunav iz Starih Banovaca. - Ne optere}ujemo se bodovima, kre}emo kao da smo u svim segmentima egal. Pred nama je te{ka i neizvesna polusezona, ali se svi u klubu nadamo da }e na{e dugogodi{we iskustvo u ovoj ligi zajedni{tvo, kvalitet i odli~ni uslovi koje imamo presuditi u na{u korist u trci za prvo mesto. M. Po.

19

Barselona najboqa u21.veku [panski fudbalski prvoliga{ Barselona progla{en je za najboqi evropski klub u prvoj deceniji 21. veka u izboru Me|unarodnog instituta za fudbalsku istoriju i statistiku (IFFHS). Katalonski klub je za period od 2001. do kraja 2010. godine dobio 2.550,0 poena. Na drugom mestu nalazi se engleski Man~ester junanted sa 2.523 boda, dok je tre}i Liverpul sa 2.414 poena. Londonski Arsenal se nalazi na ~etvrtoj poziciji, a potom slede milanski Inter, nema~ki Bajern, Milan, madridski Real, londonski ^elzi i italijanska Roma. Beogradski Partizan se nalazi na 52. mestu sa 1.212,5 bodova, dok je Crvena zvezda na 66. poziciji sa 1.065,5 poena. Vojvodina iz Novog Sada deli 231. mesto sa hrvatskim Slavenom.

Inijesta o~ekuje Fabregasa Fudbaler Barselone Andres Inijesta izjavio je da svi igra~i katalonskog kluba `ele da kapiten Arsenala Cesk Fabregas na kraju sezone pre|e u ekipu sa „Nou Kampa”. - Mora}emo da sa~ekamo leto i da vidimo da li }e klubovi uspeti da se dogovore. Ve} sam nekoliko puta izjavio da bi svi igra~i Barselone bili odu{evqeni kada bi se on vratio u na{ klub - rekao je Inijesta.

KRENULI I SREMSKOKARLOV^ANI

Nezapam}ena navalaigra~a Da se dobar glas daleko ~uje potvrdilo se na prvom okupqa wu fud ba le ra srem sko karlova~kog Stra`ilova Milana, pored tridesetak momaka iz jeseweg dela sezone jo{ desetak novajlija se stavilo na raspolagawe treneru Josifu Ili}u. Lider Novosadske lige sa jednim nere{enim rezultatom i svim pobedama u jesewem delu sezone, uz igru koju su mno gi oka rak te ri sa li kao Arsenalovu i pona{awe i di sci pli nu ko je ni kog ni je ostavila ravnodu{nim, je i te kako postao privla~an i za igra~e iz vi{ih rangova tak-

Nema ni jedan jedini razlog da i u nastavku prvenstva ne priu {ti mo za do voq stvo na {im brojnim navija~ima i da ne budemo klub o kome }e se lepo i sa uva`avawem pri~ati.Imamo odli~ne uslove za rad, odi gra }e mo vi {e pri prem nih utakmica, a na vama individulano je da se borite za mesto u timu.@elim vam dobro zdravqe i dobre rezultate – rekao je Ili}. Predsednik Stra`ilova dr Ranko \urovi} se nije oglasio, ali jeste ne{to ranije na klupskoj Skup{tini kada je, izme|u ostalog, rekao da brat

KRISTIJANO RONALDO:

Muriwojenajboqi trenersveta Fudbaler Reala Portugalac Kristijano Ronaldo izjavio je prvi stru~wak madridskog kluba @oze Muriwo najboqi trener na svetu.

Realpobedio ibezKasiqesa Fudbaleri Reala iz Madrida zabele`ili su va`nu pobedu u borbi za titulu, po{to su u Barseloni savladali Espawol rezultatom 1:0 (1:0), iako si jo{ od drugog minuta igrali bez golmana Ikera Kasiqesa, koji je zaradio crveni karton zbog starta nad Kaqeho nom van svog {e sna e sterca.

- Muriwo je po mom mi{qewu najboqi trener sveta. Titule koje je osvojio govore o tome koliko je iskusan. On je ro|eni pobednik i sve je lak{e sa wim rekao je Ronaldo. Portugalski fudbaler je dodao da Real nije odustao od borbe za titulu u Primeri. - Igram za najboqi klub na svetu i ne smemo da razmi{qamo da je titula u Primeri izgubqena. Bori}emo se do samog kraja. Tako|e, verujem u pobedu nad Barselonom u finalu Kupa kraqa. - dodao je Ronaldo. Real se nalazi na drugom mestu na tabeli Primere sa pet bodova mawe od prvoplasi ra ne Bar se lo ne. Real i Bar se lo na sa sta }e se 20. aprila u Valensiji u finalu Kupa kraqa.

TrenerJosifIli}ipredsednikklubadrRanko\urovi}(stoje)

mi~ewa, pa je u prelaznom roku bila nezapam}ena najezda igra~a namernih da zaigraju u Stra`ilovu. S obzirom na reputaciju momaka koji su jesenas branili boje karlova~kog kluba i na zvu~na imena novajlija jasno je da }e Stra`ilovo Milan na prole}e igrati jo{ kva li tet ni je i efi ka sni je, mo`da i lep{e, ako je to uop{te mogu}e u ovom rangu. Trener Jocko Ili}, tipi~no za wega, bio je veoma kratak u obra}awu igra~ima, pre nego {to je kapitenu Atili Horwaku rekao:- Atila, povedi momke i kreni s laganim tr~awem. - Jesenas smo lepo radili, lepo igrali i ostavrili kvalitetan rezultat.Zbog novajlija nagla{avam da je ovo klub u kome caruje disciplina, me|usobno uva`avawe i po{tovawe rivala bez obzira na ime i mesto koje ima na tabeli.

Milan \urovi}, finasijer i ideolog jednog sasvim novog kolektiva u odnosu na raniji period, ima planove i namere da u Srem skim Kar lov ci ma stasa klub sa vi{e takmi~arskih ekipa i da se u dogledno vreme nadme}e u rangu koji prili~i Brankovoj varo{i. Od novajlija na prvom okupqa wu po ja vi li su se:^e pi},B.[a rac, Ma go~, Sa vi},Mari}, Glenxa, Stanimirovi}, Vasi}, oporavio se od povrede Haxi, reaktivirao se Puno{evac, a jedino su oti{li D. Kne `e vi} i Ko ji}. Stru~ni {tab je ostao u istom sastavu (Ili}, Mari}, Vu~kovi}), a zanimqivo je da je prvi tre ning gle da lo dva de se tak Karlov~ana, {to samo nagove{tava da }e Stra`ilovo Milan i na prole}e biti najgledanija ekipa, ne samo u ovom rangu takmi~ewa. B. Puno{evac


20

sport

utorak15.februar2011.

PRVENSTVOVOJVODINEUCIKLOKROSU

RUKOMET Superliga(M) Vojvodina-Kolubara Partizan-Jugovi} Po`arevac-Dinamo C.zvezda-Nais us Radni~ki-Vrawe PKB-Priboj Smederevo-Crvenka Planinka-Metalop.

1.Partizan 16 2.C.zvezda 16 3.Kolubara 16 4.Metalopl. 16 5.PKB 16 6.Radni~ki 16 7.Planinka 16 8.Po`arevac16 9.Jugovi} 16 10.Vojvodina 16 16 11.Dinamo 12.Smeder. 16 16 13.Priboj 14.Vrawe 16 15.Crvenka 16 16.Naisus 16

15 13 12 10 9 9 8 7 7 6 5 4 4 3 3 2

0 2 1 3 2 1 2 2 1 2 0 2 1 1 0 2

1 1 3 3 5 6 6 7 8 8 11 10 11 12 13 12

dnevnik

Najboqi[trbac iCrnogorac

30:29 32:27 30:26 45:25 31:28 29:20 24:22 26:31

531:409 512:437 467:423 445:418 453:420 450:435 442:441 416:411 393:398 418:435 446:497 380:418 418:465 393:444 400:465 379:447

30 28 25 23 20 19 18 16 15 14 10 10 9 7 6 6

SUPERLIGA(@) C.zvezda-Medicinar 35:23 M.sport-Nopalprekidu16. min. (7:4) Naisa-Cepelin 32:26

11 11 0 0 400:212 1.Zaje~ar 2.Naisa 13 11 0 2 379:334 3.C.zvezda 13 10 0 3 415:353 4.Jagodina 11 8 0 3 336:289 5.K.Milo{ 12 7 0 5 377:352 6.^a~ak 12 7 0 5 308:293 7.Radni~ki 12 5 0 7 322:317 12 5 0 7 359:358 8.Nopal 9.M.sport 12 4 0 8 308:346 10.Medicinar 12 2 0 10 317:388 11.Cepelin 12 2 0 10 255:388 12.V.Bawa 12 0 0 12 217:363

22 22 20 16 14 14 10 10 8 4 4 0

KUGLAWE Superliga(m)

Metalac - Ni{ Put 5:3 (3359:3304), Apatin - Beograd 0:8 (3415.3657),Partizan-Kawi`a6:2 (3480:3260), E|{eg - C. zvezda 3:5 (3313:3395),

1.Beograd26,2.Partizan21, 3.Ni{Put20,4.SentaVisa18, 5.Metalac16,6.C.zvezda14,7. E|{eg11,8.Kraqevo7,9.Apatin5,10.Kawi`abezbodova. Superliga(`)

Jedinstvo - SPC Vojvodina 3:5 (3093:3121),Pionir-@elezni~ar 8:0 (3195:2800), Ada Kompjuters Apatin 5:3 (3145:3063), Kristal E|{eg5:3(3216:3187)

1.Pionir26,2.SPCVojvodina18,3.Kristal15,4.Apatin 14, 5. Toza Markovi} 12, 6. Jedinstvo 11, 7. Ada Kompjuters10,8.E|{eg6,9.@elezni~arbezbodova. Prvaliga, grupaVojvodina(m)

Hajduk - Vihor 6:2 (3193:3099), @elezni~ar - Vojvodina (NS) 2:6 (3105:3112), Banat - Kristal 8:0 (3518:3149), Polet - Dolina 5.3 (3416.3357),TozaMarkovi}-Jedinstvo7:1(3010.2917)

1. Banat 24, 2. @elezni~ar 18,3.Dolina17,4.Vojvodina (NS)17,5.TozaMarkovi}14, 6. Jedinstvo 13, 7. Kristal 11,8.Polet10,9.hajduk9,10. Vihor7bodova. Prvaliga, grupaVojvodina(`)

Srem - Spartak (D) 7:1 (3017:2775),Petrovaradin-Banat 7:1 (3242:3189), Radni~ki (NS) Vrbas Dana 2:6 (3087:3102), Novi Sad - Vojvodina (BG) 5:3 (2929:2827),Alimenta-slobodna.

1.Srem22,2.VrbasDana18, 3.Petrovaradin16,4.Banat15, 5.Vojvodina(BG)14,6.Radni~ki (NS)10,7.Alimenta7,8.Novi Sad7,9.Spartak(D)3boda. Prvavojvo|anskaliga(m)

Spartak (D) - Matica Spartak 6:2(3256:3219),TSK-AdaKompjuters (odlo`eno), Be~ej - Slavia 0.5.7:5 (3101:3211), 13. maj - Petrovaradin 1:7 (3035:3127), Kordun-Srem5:3(3242.3124)

1. Petrovaradin 26, 2. Kordun21,3.AdaKompjuters20,4. Matica Spartak 16, 5. Slavia 15,6.TSK15,7.Spartak(D)11, 8.Srem11,9.Be~ej2,10.13.maj 1bod. Drugavojvo|anskaliga(m)

Junakovi} Prigrevica - Vojvodina (BG) 5.3 (3220.3203), Dunav Sloboda 8:0 (3010:2837), Jadran (F) - Radni~ki (NS) 0:8 (2834:3112), Radni~ki LK - Vrbas Dana 8:0 (3001:2812), Novi Sad Jadran(G)7:1(3084:2888),Sloven -slobodan.

1. Sloven 24, 2. Dunav 22, 3. Radni~kiNS20,4.Radni~kiLK 18,5.Vojvodina(BG)16,6.Novi Sad15,7.Sloboda13,8.Vrbas Dana 9, 9. Junakovi} Prigrevica9,10.Jadran(G)4,11.Jadran (F)bezbodova.

AkselLundSvindal

SVETSKOPRVENSTVOUGARMI[-PARTENKIRHENU

Svindalu novatitula

Norve`anin Aksel Lund Svindal odbranio je titulu u superkombinaciji na Svetskom prvenstvu u Garmi{-Partenkirhenu. Svindal je pre dve godine u Val d’Izerz osvojio zlatoutojdisciplini,ajedini jekojijeudosada{wemdeluplanetarnog {ampionatu uspeo da ponovitajuspeh.Norve{kiskija{ je do svoje ~etvrte titule svetskog {ampiona u karijeri do{aoveomaubedqivouvremenu od2:54.51minutaposletakmi~e-

wauspustuislalomu.Svindalu susenapodijumusumusepridru`iliItalijaniKristofInerhofer,kojemjetotre}amedaqa uGarmi{u,iPeterFil. Olimpijski{ampionusuperkombinaciji Amerikanac Bodi Milernajvi{ejerazo~arao,jer jeposledesetogmestauspustu,u slalomu napravio gre{ku ve} posledvekapijeiizleteosastaze. Danas je na Svetskom prvenstvu u Garmi{u slobodan dan, dokskija{eiskija{iceusredu o~ekujetimskotakmi~ewe.

BicikliRezultati Presti~ki savenstva Vojvodine vez Vojvou ciklo krosu, do dine i klub 23 godine 15 km: 1. Oliver [trbac Jednota uspe{no su (Fanatik) 41,10 organizovali u [idu minuta, 2. Bojan ciklo kros PrvenTe{evi} (FanastvoVojvodinenakotik) 45,33, 3. Karme je u~estvovalo 67 takmi~ara. U konkulo Hubai (Vojvorenciji voza~a do 23 dina)+3krugazao- godine pobedio je statka itd.  MaOliver [trbac iz stersi, 7,5 km: 1. novosadskog FanatiIvan Davosir ka, najboqa dama bi20,45,2.Branislav la je Jovana Crnogo- Oliver[trbac Mati}21.10,3.DeracizBKNoviSad,aovajmladi janJojki}(sviFantik)21,15.Juklub ima i najuspe{nijeg kadeta niori, 13,5 km: 1. Vladimir TraSlobodana Stankovi}a. Junior- vi~i} 43,08, 2. Branislav VranskomtitulomokitioseVladimir ~i} 47,35, 3. Milorad Stoji~i} Travi~i} iz Fanatika, a najboqa (sviFanatik)+1krugzaostatka. juniorka je Nevena Davosir tako- Dame7,5km:1.JovanaCrnogorac |eizFanatika,~ijijetrenerise- (BK Novi Sad) 24,35, 2. Vanesa lektor reprezentacije u planin- Durman(Fanatik)26,34,3.Jelena skom biciklizmu Ivan Davosir ^koji} (Vojvodina) + 1 krug. Juosvojio titulu u kategoriji ma- niorke,4,5km:1.NevenaDavosir stersa. Na Otvorenom prvenstvu (Fanatik)15,23,2.MilicaRaki} Vojvodine u ciklo krosu pobedio (BK Novi Sad) 16,31, 3. Violeta je u konkurnciji kadeta Filip Trifkovi} (Jednota [id) 18,15 ^engi}izvinkova~kogCestorada. minuta itd. Kadeti:1. Slobodan Plasmanza„NagraduJendote“:Ne- Stankovi} (BK Novi Sad) 23,00, boj{a Sremac, Stanko Petkovi} 1. Aleksandar Roman (Jednota) (obojica[id)iMirkoVu~anovi} 23,34. 3. Slobodan Babi} (FanaizAgresiva(Ruma). tik)23,15minutaitd.

SKVO[OSVAJASRBIJU

Sportzasveuzraste Skvo{jerelativnomladsport uSrbiji,aliusvetuseupra`wava ve}120godina.Po~etkom19.veka grupa zatvorenika u londonskom zatvoruFlitrekreiralaseudaraju}ireketimalopticuozidovenazvav{i je „rekets”. Ona se ubrzo pro{irila na {kole i odatle je potekao i razvio se sport skvo{ (tosquash=spqeskati).Normalno,onseprvorazvijaouEngleskoj, pa se pro{irio na biv{e i tada{we kolonije (SAD, Kanada, Australija, Novi Zeland, Indija, Egipat, Pakistan, Ju`na Afrika...).Danasseigranasvimkontinentimau155zemaqaijedanjeod najrasprostrawenijih rekreativnih sportova na svetu. Teren sagra|en u klubu Bat u Londonu na po~etku 20-tog veka odabran je za uzorstandardnihdimenzija-9,75m h6,4m. Kodnasjestigaopredesetakgodina.Jugoslovenskaskvo{asociacija(JSA) je osnovana u avgustu 2001. u Beogradu. Odmah nakon osnivawa JSA je postala ~lan evropskogisvetskogsaveza.Tako|e je osnovana Skvo{ asocijacija Srbije, kao i Skvo{ asocijacija Beograda. Prvi klub otvoren je 2003.uBeogradu(Skvo{lend).PosleodvajawaCrneGore2006.pro-

meweno je i ime Asocijacije. Od JSA nastala je SAS (Skvo{ asocijacija Srbije). Te iste godine otvorenasujo{dvakluba,jedanu Subotici(Vutuzo)ijedanuNovom Sadu (Adut). U oktobru 2004. je odr`ano prvo dr`avno prvenstvo Srbije, a odmah nakon tog prvenstva formirana je i prva reprezentacija, koja je u~estvovala na KupuEvropskihnacijauSloveniji. @enska reprezentacija prvi put na me|unarodnu scenu izlazi 2008. na Kupu Evropskih nacija u Budimpe{ti. Mu{ka reprezentacijadonosi2010.godineprvutitu-

luSrbiji,osvajawemKupaEvropskihnacijauPoqskoj.Beogradski Skvo{lendistegodineorganizuje Balkansko timsko prvenstvo, gde na{edevojkedolazedoprvemedaqe,osvojiv{idrugomesto. - U Srbiji se igraju dva nivoa turnira, za licencirane igra~e, kaoioniklupskinakojimamogu danastupesvi.Skvo{jeveomaintezivan sport, gde se u igri od 45 minuta mo`e izgubiti od 800 do 1000kalorija.Mo`eseigratibez ikakvog predznawa i u~ewa. Za razlikuodtenisalinijauskvo{u nije sastavni deo terena. Igra se

na tri dobijena seta do 11 poena. Forbs je skvo{ proglasio jednim od najzdravijih sportova - ka`e PeroMandi},vlasnikSkvo{klubaAdut,kojiokupqaoko100~lanova, {to licenciranih igra~a, {torekerativaca. On je na ideju da otvori skvo{ klubdo{aopo{toseposledesetogodi{eg boravka u inostranstvu vratio u Srbiju. Naime, u inostranstvuseskvo{ombaviorekreativno. -Tojesportkojitekupinaprvi pogled. Po{to u Novom Sadu nije postojalo mesto gde bi se skvo{ mogao trenirati odlu~io sam da otvorim klub. Skvo{ je igrakojasebrzou~i,nijetehni~kizahtevna,awimemo`edasebaviiupoznim`ivotnimgodinama. Jestefizi~kizahtevan,alisemo`edoziratikolikoprijarekreativcu. Pogodan je i za `ene, kako zaodr`avawelinije,takoizazatezawe, jer anga`uje veliki broj mi{i}a. Ali, ma koliko bio fizi~kizahtevan,skvo{jeigraglave. Pobe|uje onaj koji razmi{qa. Skvo{ je zapravo trodimenzionalni{ah-rekaojeMandi},~iji jeklubotvorensvakogdanaoddevetdo24~asa. G.Malenovi}

USUSRETNAJVE]OJSMOTRIRADNI^KOGSPORTAUBA^KOJPALANCI

„KarlsbergSrbija” sponzorOlimpijade

Generalni sponzor Desete sportskeolimpijaderadnikaVojvodine,koja}eseujuluodr`atiu Ba~koj Palanci, bi}e pivara „Karlsberg Srbija“ iz ^elareva. Ovo je obelodaweno na skupu u Ba~koj Palanci kojem su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, na ~elu s sekretarom Modestom Duli}em, doma}ini 10. SORV koje je predvodio predsednik op{tine Dragan Bozalo, zatimizSavezasportzasveVojvodinesaMiloradomPeri{i}emi naravno predstavnici sponzora kojejepredvodioNenadJakovqevi}, regionalni direktor lanca snabdevawa “Karlsberg Srbije”. Doma}inovogskupabiojeupravnik sportske hale na „Tikvari“ DraganKuburovi}. Presastanka,gostiizPokrajinskog sekretarijata za omladinuisportimalisurazgovore skajaka{imagdejere~ibiloo izg radw i reg atn og cent ra u Ba~kojPalanci,apotomsuobi{literenenakojima}eseodvijatitakmi~ewazavremeSORV. Razmenilisumi{qewadoma}i-

nispredstavnicimaSekretarijataisteklasuseuverewada}e svi zap o~ et i rad ov i bit i na vreme okon~ani, a da }e Vlada Vojvodine, kao pokroviteq manif es tac ij e, isp un it i svoj a obe}awa. Zamolili smo predsednika SavezasportzasveVojvodine,aujednoipredsednikaIzvr{nogodbora10.SORV,MiloradaPeri{i}a da prokomentari{e potpisivawe sporazumaspivaromiz^elareva. - Imali smo veoma uspe{ne razgovore oko generalnog sponzorstva Olimpijade sa „KarlsbergSrbijom“igotovodasmose dogovorili o svim detaqima. A {tojenajva`nije,dobilismokona~anpristanakkompanijeda}e biti generalni sponzor 10. SORV.Tojezanasdobarznak,jer uz sebe imamo dobru i ozbiqnu kompanijuisada}emomo}ipuno togadauradimousmislustvarawa jo{ boqih uslova za sportiste.Ovo}e,verujem,bitimagnet izadrugesponzoreidonatore,a uveren sam, po{to postoji interes, da }emo u narednom periodu nasli~nusaradwuprivoletisve

ODBOJKA Superliga(`) Dinamo–Klek NISSpartak–C.zvezda Kolubara–Vizura Po{tar–Radni~ki(B) TENT–Jedintvo(U) 1.C.zvezda 2.Vizura 3.Spartak 4.TENT 5.Radni~ki 6.Dinamo 7.Kolubara 8.Jedinsvo 9.Klek 10.Po{tar

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

16 12 11 10 9 8 7 4 2 1

0 4 5 6 7 8 9 12 14 15

38:6 38:19 37:20 36:20 31:30 31:29 27:30 22:40 8:45 7:46

3:0 0:3 2:3 2:3 3:0 47 35 32 32 24 24 22 15 5 4

Superliga(m) NISVojvodina–Spartak 3:0 C.zezda–Smederevo 3:0 Partizan–Jedinstvo(SP) 3:0 @elezni~ar–Ribnica 1:3 Radni~ki(K)–M.radnik 2:3 1.Partizan 14 2.Vojvodina 14 3.C.zvezda 14 4.Radni~ki 14 14 5.Ribnica 6.M.radnik 14 7.Jedinstvo 14 14 8.Spartak 9.@elezni~ar14 10.Smederevo 14

12 11 10 9 8 8 4 3 3 2

2 3 4 5 6 6 10 11 11 12

39:11 35:14 34:15 29:18 29:25 29:30 19:34 19:39 18:37 10:38

37 32 31 28 24 20 13 9 9 7

Prvaliga(`) VaradinBMG–Lazarevac Vojvodina–Putevi(P) Radni~ki(K)–NoviSad Sme~5–[umadija Jedinstvo–Gimnazijalac VizuraSN–Spartak(Q) 1.Vojvodina 2.Varad.BMG 3.NoviSad 4.Jedinstvo 5.VizuraSN 6.Radni~ki 7.Sme~5 8.Gimnazij. 9.Spartak 10.Lazarevac 11.Putevi 12.[umadija

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

15 12 12 12 8 8 8 6 5 3 1 0

0 3 3 2 7 7 7 9 10 12 14 15

45:11 39:15 39:18 37:19 34:26 31:22 28:24 27:33 21:35 19:39 6:44 5:45

3:0 3:0 2:3 3:1 3:2 3:0 43 37 34 33 27 26 24 19 14 9 2 2

Prvaliga(m) NoviSad–Putevi(I) Borac–KlekS. Spartak(S)–Crnokosa Bavani{te–Obili} VGSK–Ni{ Mladost–Jagodina 1.Klek 2.Spartak 3.NoviSad 4.VGSK 5.Jagodina 6.Obili} 7.Bavani{te 8.Ni{ 9.Crnokosa 10.Borac 11.Putevi(I) 12.Mladost

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

13 12 10 9 8 8 7 7 6 6 4 0

2 3 5 6 7 7 8 8 9 9 11 15

41:11 38:20 34:21 29:25 29:27 32:28 28:31 27:29 25:30 23:31 20:36 8:45

3:0 0:3 3:0 3:1 3:1 0:3 38 33 31 26 24 23 22 20 20 17 13 3

VATERPOLO PrvaAliga Rezultati 4. kola: Vojvodina-Crvenazvezda8:7,Partizan-Ni{13:3,@AK-Beograd 9:9. 1.Partizan 2.Vojvodina 3.C.zvezda 4.Beograd 5.@AK 6.Ni{

4 4 4 4 4 4

4 3 3 1 0 0

0 0 0 1 0 0

0 1 1 2 4 4

54:15 12 41:22 9 37:21 9 29:40 4 28:48 1 13:56 0

PrvaBliga Belagrupa Rezultati 4. kola: Go~ Singidunum 12:14, Spartak [abac 18:11, Dunav - Rabotni~ki 7:7. Zaostala utakmica 3.kola:Rabotni~ki-Spartak 18:14. 1.Dunav 2.Rabotni~ki 3.Singidunum 4.Go~ 5.Spartak 6.[abac

Sasastankau„Tikvari“uBa~kojPalanci

ve}e kompanije koje se nalaze u Vojvodini i okru`ewu da budu sponzori i dobro~initeqi ove Olimpijade–rekaojePeri{i}. Organizatori 10. SORV i „KarlsbergSrbija“susedogovoriliokogeneralnogsponzorstva. Preostajejo{samodasepotpi{e ugovor. O razlozima prihvatawa generalnog sponzorstva na najve}ojsmotriradni~kogsportaujulu u Ba~koj Palanci, predstav-

nikpivareiz^elarevaNenadJakovqevi}jerekao: - „Karlsberg Srbija“ ve} du`i nizgodinapoma`esportuSrbiji, aliistotakoilokalnezajednice. SaorganizacijomRadni~kesporske olimpijadeuBa~kojPalancidobilismoprilikudapomognemoijednoidrugo.Velikonamjezadovoqstvo {to }emo u~estvovati u ovakvom projektu, pogotovo {to }emo S.J. bitigeneralnisponzori.

4 4 4 4 4 4

3 3 2 2 1 0

1 1 0 0 0 0

0 0 2 2 3 4

46:30 10 45:30 10 39:35 6 49:51 6 50:57 3 33:59 0

Plavagrupa Razultati 4. kola: Zemun Senta15:6,Mladost-Bawica 8:20,TENT-Be~ejac9:6. 1.Bawica 2.TENT 3.Zemun 4.Be~ejac 5.Mladost 6.Senta

4 4 4 4 4 4

4 3 2 2 0 0

0 1 1 0 0 0

0 0 1 2 4 4

56:21 12 57:32 10 48:40 7 36:29 6 29:58 0 20:66 0


SPORT

dnevnik

utorak15.februar2011.

UZ USPEH SRBIJE NA EVROPSKOM KARATE [AMPIONATU MLADIH U NOVOM SADU

21

ATP LISTA

Troicki19. tenisersveta Srpski teniser Viktor Troicki nalazi se na 19. mestu na ranglistinajboqihigra~asveta,{tojewegovplasmankarijere. Novak \okovi} zadr`ao je tre}e mesto sa 7.880 poena. Srbinseidaqenalazinasamo85 poenaoddrugoplasiranog[vaj-

ReprezentacijaSrbijeu`estokojkonkurencijiosvojilapetmedaqa

Blistao ReqaMijanovi}

Sa osvojenih pet medaqa (dve zlatne i tri bronzane) na{a karate reprezentacija potvrdilajevisokuklasuna38. Evropskom prvenstvu za kadete ijunioreitre}iEvropskikup zamla|eseniore(do21godine). Na{katatim(ReqaMijanovi}, Stefan[elmani@ivojinNikoli})osvojiojezlatnoodli~je u ekipnoj konkurenciji posledweg dana {ampionata. S u~inkom na{ih karatista mo`emo bitizadovoqniakoseimauvidudajeovogodi{wi{ampionat Starog kontinenta bio najmasovniji do sada. U~estovalo je 882 takmi~ara iz 46 zemaqa. Najvi{euspehaimalisuItalijani i [panci sa po {est zlatnihodli~ja,dokjeSrbijazauzelapetomestouukupnomplasmanu. Najvi{e zasluga za uspeh Srbijepripadaju~lanuTikvareiz Ba~kePalankeReqiMijanovi}u, koji je osvojio zlatne medaqe ekipno i u pojediona~noj konkurencijiukatama. -Bilajeizuzetnakonkurencija, naro~ito u katama. Pored dva zlat a, izu z etn o su

FINALE KUPA SRBIJE U GA\AWU VAZDU[NIM ORU@JEM

Mirosavqev prvipu{kom

Reprezentaivac Andrija Zlati} osvojio je prvomestoufinaluKupaSrbijevazdu{nimpi{toqemnastreli{tuuKragujevcusa689,9krugovainedostajalesu mutridesetinkekrugadapopravi sopstvenidr`avnirekordod690,1 kruga.Pan~evacDejanPe{i}zauzeojedrugomestoizaNemaweMirosavqeva(NoviSad)uvazdu{noj pu{ci.Pe{i}jeimao597krugova uosnovnomdelu,trivi{eodMirosavqeva,alijezbogslabogplejofa(98,2)izgubiotitulu.Itre}e-

NemawaMirosavqev

plasirani Stevan Pletikosi} imaojetako|e597krugovauosnovnomdeluisamo97,4ufinalu.Andrea Arsovi} osvojila je titulu vazdu{nom pu{kom. Lane je bila druga iza Lidije Mihajlovi} koja se na ovom turniru plasirala na petomesto.JuniorIgor^otranapraviojeserijuzapam}ewe,pobediojevazdu{nompu{komusvatri kolaiufinaluKupaSrbije. Jasna[ekari}jevazdu{nimpi{toqem pobedila Zoranu Arunovi},dokjetre}abilaBobanaVe-

li~kovi}. Najuspe{niji klub je Crvena zvezda sa ~etiri trofeja, dvezlatne,srebrnomibronzanom, ispredSDNoviSadsadvaodli~ja (2-0–0)iAlekseDejovi}asadve medaqe2(1-0–1). Rezultati, finale Kupa Srbije vazdu{nim oru`jem u Kragujevcu, pu{ka,seniori:1.NemawaMirosavqev (Novi Sad) 696,7 (594), 2. Dejan Pe{i} (Pan~evo) 695,2 (597), 3. Stevan Pletikosi} („^ikaMata“)694,4(597)itd.Seniorke:1.AndreaArsovi}(Partizan) 696,8 (395), 2. Ivana Maksimovi} (Novi Beograd U{}e) 695,5 (395),3.JelenaBanovi}(Partizan)594,1(393)itd.Juniori: 1.Igor^otra(Zvezdara)687,9 (589), 2. Nikola Markoski (Novi Beograd U{}e) 687,8 (586),3.BorislavMaziwanin (Policajac) 686,2 (586). Juniorke:1.MarijaMamli}(Novi Sad)494,6(394),2.Ta{anaBogatinovski493,8(392),3.Tijana Kolarik (obe Pan~evo) 492,7(393)itd.Pi{toq,seniori: 1. Andrija Zlati} („A. Dejovi}“,U`ice)689,9(589),2 DamirMikec(Policajac)673 (576),3.DimitrijeGrgi}(Akademac)672,8(573)itd.Seniorke:1. Jasna[ekari}485,7(386),2.Zorana Arunovi} (obe C. zvezda) 484,2 (384), 3. Bobana Veli~kovi} (Bor 030)483(381)itd.Juniori:1.Nikola Lali} (Crvena zvezda) 651,8 (535), 2. Dragan Gra|in (Kikinda) 649,2 (554), 3. Milo{ Milanovi} („AleksaDejovi}“)648,9(552)itd. Juniorke: 1. Emilija Zdravkovi} (Jagodina) 463,1 (370), 2. Ana Simi}(Bor030)460,2(368),3.Aleksandra Matija{evi} (Crvena zvezda)458,6(364)krugaitd.

Foto:F.Baki}

vredne i tri bronze koje su osvojile na{e devojke, kadetkiwaBojanaMlade`i}ukatamaiJelenaMilojevi}iIvana^omagi}uborbama.Sapet odli~ja svi smo vi{e nego zadovoqni, mada, ruku na srce, od borba{a sam o~ekivao bar jo{dve-trimedaqe-rekaoje Mijanovi}. Zadovoqstvonijekrioniselektormu{kogkatatimaPetar Kosanovi}. -Ovojebezsumweistorijski uspeh.Dosadasenikadanijedesilodananekomtakmi~ewuSrbijaosvojidvezlatnemedaqeu katama. ^estitam momcima, zaslu`ilisuovajuspeh.Naravno, zadovoqni smo i ukupnim u~inkomna{ihkaratista,akoseima u vidu ~iwenica da je na ovom takmi~ewu nastupilo vi{e od 8ookaratistaikaratiskiwaiz 46.zemaqa-rekaojeKosanovi}. Uspe{nojezavr{enajo{jedna velika sportska manifestacija u na{oj zemqi .Organizacijajebilanavisokomnivou,a gosti itakmi~ari su oti{li iz Novog Sada sa najlep{im utiscima. M. Grbi}

ReqaMijanovi}seokitiosdvezlatnemedaqe

MITING U LINCU

Jelenarekordno Jelena Radinovi}-Vasi}, atleti~arka Crvene zvezde, ostvarila je novinacionalnirekord uskokumotkom.Onajenamitingu uLincupresko~ila4,11metarai za jedan centimetar nadma{ila dosada{wi najboqi dr`avni re-

zultat, koji je bio u vlasni{tvu SlaviceSemewukod2006.godine. -Sjajnosamseose}alanatakmi~ewu.Ve}uzagrevawusamvidela da mogu dobro da ska~em. Verujemdamogupreko4,20metara,alisumipotrebnatakmi~ewa-istaklajeJelena.

JelenaRadinovi}-Vasi}

NA MITINGU U SARAJEVU

Srbiji33medaqe Srpska pliva~ka juniorska reprezentacija nastupilajename|unarodnommitinguuSarajevu i ostvarila odli~an rezultat, osvojeno je 33 medaqe (10 zlatnih,15srebrnihiosambronzanih). - Na ovom mitingu nastupili smoizpunogtreninga.Na{kona~anciqjejuniorskoevropskoprvenstvo,ovegodineuBeogradu(6 -10.jula).Da}emosveodsebedase pripremimo {to boqe do tada i pru`imomaksimum,jernepostoji ve}imotivnegoosvojitimedaqu na tako zna~ajnom takmi~ewu pred svojom publikom - rekao je na{najboqijuniornatakmi~ewu u Sarajevu Igor Terzi}, koji je

Lista: 1. (1) Rafael Nadal ([panija) 12.390 poena, 2. (2) Roxer Federer ([vajcarska) 7.965,3.(3)Novak\okovi}(Srbija) 7.880, 4. (4) Robin Soderling([vedska)5.955,5.(5)Endi Mari(V.Britanija)5.760,6.(6) DavidFerer([panija)4.570,7.

osvojio{estmedaqa(trizlatne, dvesrebrneijednubronzanu). Medaqezasrpskitimosvojili su: Miroslav Udicki (1993, Kikinda,trizlatneijednasrebrna), BojanUdicki(1993,Kikinda,jednasrebrnaitribronzane),Dejan Peri{i} (1993, Novi Sad, dve zlatneijednasrebrna),IgorTerzi} (1994, Vojvodina, tri zlatne, dvesrebrneijednabronzana),RadomirA{}eri}(1993,Vojvodina, pet srebrnih i jedna bronzana), Dragana Ivanovi} (1995, Partizan, jedna zlatna, tri srebrne i dve bronzane), Milana Ba{i} (1995,Vojvodina,jednazlatna,jednasrebrnaijednabronzana)iJelenaOlah(1995,Vojvodina,jedna srebrnamedaqa). G. M.

ViktorTroicki

carca Roxera Federera, koji je osvojio 7.965 bodova. Prvo mesto ubedqivo dr`i [panac RafaelNadalsa12.390poena.Janko Tipsarevi} je napredovao za jednomestoisadaje51.teniser sveta s 935 poena. Ilija Bozoqacjenazadovaozasedammesta i sada je na 145. poziciji s 383 poena.NikolaChiri}je199.sa 265bodova.

(7) Toma{ Berdih (^e{ka) 4.320, 8. (8) Endi Rodik (SAD) 3.325, 9. (9) Fernando Verdasko ([panija) 3.140, 10. (11) Jirgen Melcer (Austrija) 2.865... 19. (24) Viktor Troicki (Srbija) 1.670...51.(52)JankoTipsarevi} (Srbija) 935... 145. (138) Ilija Bozoqac (Srbija) 383... 199. (193) Nikola ]iri} (Srbija) 265...

VTA LISTA

Klajstersna~elu BelgijskateniserkaKimKlajsterspreuzelajeprvomestonarang listinajboqihigra~icasveta,dokjeDankiwaKarolinaVoznijackipalanadrugupoziciju.JelenaJankovi}zadr`alajeosmupoziciju, Ana Ivanovi} je 19, Bojana Jovanovski je zadr`ala 54. mesto, AleksandraKruni}je283,dokjeAnaJovanovi}na324.poziciji. Lista:1.(2)KimKlajsters(Belgija)8.835bodova,2.(1)Karolina Voznijacki(Danska)8.655,3.(3)VeraZvonareva(Rusija)7.255,4.(4) Fran~eskaSkijavone(Italija)4.996,5.(5)SamantaStosur(Australija) 4.862, 6. (6) Venus Vilijams (SAD) 4.645, 7. (7) Na Li (Kina) 4.450,8.(8)JelenaJankovi}(Srbija)4.385,9.(9)ViktorijaAzarenka (Belorusija) 3.935 10.(10)Agwe{kaRadvanska(Poqska)3.340...19.(19)AnaIvanovi} (Srbija)2.445...54.(54)BojanaJovanovski(Srbija)1087...283.(283) AleksandraKruni}(Srbija)178....324.(322)AnaJovanovi}(Srbija)142...

Aninetreba trener Ana Ivanovi} zapo~iwe takmi~ewe na turniru u Dubaiju bez trenera. Ona je prekinula kratkotrajnu saradwusaportugalskim stru~wakomAntoniom van Gri~enom i namerava da ostane slobodna po tom pitawu, bar jo{nekovreme. -Lepojekadaimate neku vrstu plana i taktike onog trenutkakadaiza|etenateren, ali isto tako ose}am da ako igram dobro, bez obzira na stil protivnice, mogu da pobedim. Ba{ zato nisam toliko okupirana takti~kim zamislima - izjavila jeAnaIvanovi}. OnajeuDubaioti{laupratwisparing partneraikondicionog trenera Marije Mo`ebeztrenera:AnaIvanovi} dini, kada tek postavqate sistem Lojaniceipriznaladajojprija treningairutinuikadavamjeva{tojojjetimmalobrojan. `no da vas neko tera da ve`bate - Ponekada previ{e obra}am jo{vi{e.Jasamtoodavnopro{la pa`wunatehniku,tolikodazaisadasamufazikadajasnoznam boravim {ta stvarno radim. Ja koji su mi ciqevi. Svesna sam da samosobakojaprevi{eanaliziraiprevi{erazmi{qaosvemu, me~ekanaporanradinetrebami nekoko}esvakidantoistodami takodakadamida{jednutemu, ja razmi{qam o gomili tema. govori.Znamtoisama-izjavilaje Zatosamodlu~iladasemalood- reprezentativkaSrbije. Ana je u karijeri sara|ivala morim. Imam sparing partnera, sadevetoricomtrenera-odDene tra`im trenera, pa }emo vijana Vrane{a u juniroskim dadetikakoide-reklajeAna. nima,prekoErikavanHarpena, Onajenapomenuladaznakoji ZoltanaKuharskog,DejvidaTejsu joj ciqevi i da }e nastaviti lora, Svena Grenefelda, Krega napornodaradi. - Ne}u tra`iti bilo koga, ve} Kardona, Darena Kejhila, Hajn}uputovatiiraditisama.Vide}u caGintardadoPortugalcaAndokle }e to da me odvede. Za sebe tonija van Gri~ena, sa kojim je mislimdavrednoradim,amislim sara|ivala od decembra do pre davamjenekopotrebnijiu14.go- nekidan.


22

Svet

utorak15.februar2011.

OPOZICIJABLISKOGISTOKASMEWUJEDIKTATORE

UKRATKO

Prviprotestiiu IranuiBahreinu

Obe{enizbog droge KORAMABAD: Dva preprodavca droge obe{ena su u Koramabadu, gradu na zapadu Irana, objavio je ju~e list Kejhan. Mu{karci su identifikovani kao Nurbak{ A. i Alihejdaj Z. koji su osu|eni zbog trgovine drogom, preneo je AFP. To je 69-to pogubqewe u Iranu od po~etka godine, prema podacima AFP-a koji su bazirani na medijskim izve{tajima. U 2010. godini iranski mediji su objavili 179 izvr{ewa smrtnih kazni, dok je u 2009. godini 388 qudi obe{eno, navode me|unarodne grupe za qudska prava. Ubistva, silovawa, oru`ane pqa~ke, distribucija droge i prequba su zlo~ini koje sudovi u Iranu ka`wavaju smrtnim kaznama. (Tanjug)

IIra~ani tra`epromene BAGDAD: Stotine Ira~ana okupilo se ju~e u centralnom Bagdadu, protestuju}i protiv korupcije i nepostojawe usluga komunalnih slu`bi koje mu~e ovu zemqu godinama. Mnogi od demontranata su nosili postere sa slikom slomqenog crvenog srca, aludiraju}i tako na ~iwenicu da se protest odr`ava na dan svetog Valentina, preneo je AP. Ira~ani tr pe nesta{i ce struje i vode, nakon godina ratovawa, sankcija Ujediwenih nacija i korupcije.[irom Bliskog istoka, qudi su ohrabreni protestima koji su sru{ili duge predsedni~ke vladavine u Tunisu i Egiptu, i tra`e promene. Okupqawa u Iraku su mala po obimu, mada organizatori obe}avaju mnogo ve}i skup 25. februara, kada Ira~ani nameravaju da tra`e reformu vlade i vi{e radnih mesta. (Tanjug)

Izgoreoautobus punsvatova ISLAMABAD: Najmawe 12 osoba, uglavnom `ena i dece, izgubilo je `ivot kada se zapalio autobus kojim su se vra}ali sa svadbe na severu Pakistana, saop{tila je ju~e policija. Nesre}a se dogodila u subotu uve~e kasno kada su se svatovi vra}ali s proslave ven~awa odr`ane u gradu Sialkotu, u provinciji Punxab. Ekipe hitne pomo}i su prevezle povre|ene i tela stradalih u bolnice u Xelumu i Guxar Hanu.Istraga treba da utvrdi uzrok po`ara, kao i razlog zbog kojeg putnici nisu uspeli da iza|u iz vozila i spasu se. (Tanjug)

MANAMA, SANA, TEHERAN: Sukobi demonstranata i snaga bezbednosti zabele`eni su {irom Bliskog istoka i severne Afrike tokom vikenda. Posle nereda u Tunisu, Egiptu, Jemenu i Al`iru, najavqeni su prvi protesti i u Iranu i Bahreinu. Iranska policija upotrebila je ju~e suzavac da bi rasterala vi{e hiqada demonstranta koji su se

i [iraz. Rojters javqa da su snage bezbednosti opkolile ku}e opozicionih lidera Mirhuseina Musavija i Mehdija Karubija, ne dozvoqavaju}i im da se pridru`e demonstrantima. Pred najvqene proteste, nazvane „Dan besa”, po ugledu na pobunu u Egiptu i Tunisu, u Bahreinu su ju~e mawi sukobi izbili u dva sela dok su snage bezbednosti stezale

Vladedaslu{ajuglasnaroda Predsednik Turske Abdulah Gul je pozvao vlade dr`ava na Bliskom istoku da saslu{aju glas naroda, kako bi izbegle produbqavawe politi~ke krize.”To {to se de{ava (na Bliskom istoku) po mom mi{qewu nije iznena|ewe. Zhtevi i `eqe tih naroda su su veoma realni”, izjavio je predsednik Gul ~ija zemqe je od prvog dana podr`ala zahteve gra|ana Egipta za promenama, prenele su zapadne agencije. Iran je tako|e pozdravio talas protesta u Egiptu i drugim muslimanskim zemqama kao „pobedu naroda protiv diktatora koje je podr`avao Zapad”. Predsednici dve zemqe, Gul i Mahmud Ahmadine`ad, na zajedni~koj konferenciji za novinare su naglasili da Teheran i Ankara imaju veoma razvijene odnose i saradwu. Dve zemqe planiraju da u slede}ih pet godina utrostru~e robnu razmenu - na 30 milijardi evra.

okupili u Teheranu, na zabrawenom protestu koji je opozicija organizovala u znak solidarnosti sa demonstrantima u Tunisu i Egiptu. Veliki broj pripadnika snaga bezbednosti u opremi za razbijawe demonstracija postavqen je oko svih glavnih trgova iranske prestonice, a policijaci na motorima kru`ili su gradom u parovima. Na nekim mestima u gradu bilo je mawih sukoba, a mobilni telefoni nisu radili na mestima na kojima se odr`avao protest. Demonstranti su pro{etali do centralnog trga Azadi, na kojem se tradicionalno odr`avaju protesti, a vi{e stotina qudi demonstriralo je i u gradovima Isfahan

obru~ oko {iitskih zajednica. Helikopteri su kru`ili nad glavnim gradom Manamom, gde se o~ekuje glavno okupqwe demonstranata, a policija je pove}ala prisustvo u {iitskim selima gde je jedan protestni skup razbila suzavcem i gumenim mecima. Najmawe 14 qudi je povre|eno u sukobima tokom no}i izme|u nedeqe i ponedeqka, javila je agencija Rojters. U nastojawu da spre~i prelivawe nezadovoqstva i protesta iz drugih arapskih zemaqa, Bahrein, gde sunitska familija vlada nad {iitskom ve}inom, obe}ao je svim porodicama u zemqi po 2.650 dolara, odnosno 1000 tamo{wih dinara. Bahreinski aktivisti su, me|utim,

preko interneta pozvali sve stnovnike da se prikqu~e „skupu na miran i civilizovan na~in kako bi garantovali stabilnu i obe}avaju}u budu}nost za sebe i svoju decu”. Oni su naglasili da je 14. februar samo po~etak. „Put mo`e da bude dug i okupqawe mo`e da se nastavi danima i nedeqama, ali ako na{ narod jednog dana izabere `ivot, onda }e sudbina odgovoriti”, poru~ili su oni. Veliki protesti u toj zemqi Arapskog zaliva mogli bi se onda preneti i na {iite u Saudijskoj Arabiji, ka`u politi~ki analiti~ari. U znak solidarnosti sa demonstrantima Egipta i Tunisa oglasila se i opozicija u Iranu. Prkose}i upozorewu vlasti da ne}e izdati dozvolu za odr`avawe skupa, opozicija je ju~e pozvala narod da se pridru`i mirnom okupqawu, saop{teno je putem jednog iranskog reformskog vebsajta. Opozicija je optu`ila iransku vladu da zastupa dvostruke standarde, jer podr`ava demonstrante u ovim zemqama, a istovremeno odbija da izda dozvolu iranskim politi~kim aktivistima da organizuju miran protest. Da se stvari ni na severu Afrike ne smiruju potvrdila je al`irska opozicija koja je za slede}i vikend najavila nove velike antire`imske proteste, a nekoliko stotina demonstranata opremqenih kamenicama u nedequ se sukobilo sa policijom u gradu Anaba na istoku zemqe. Mustafa Bu~a}i iz Nacionalnog koordinacionog centra za demokratske promene (CNCD), koji okupqa opozicione partije, dru{tvene pokrete i mawe sindikate, rekao je da }e naredni protesti biti odr`ani u subotu, 19. februara. (Tanjug)

Palestinskavlada podnelaostavku TEL AVIV, RAMALA: Palestinski predsednik Mahmud Abas saop{tio je da je prihvatio ju~era{wu ostavku vlade. Dosada{wem premijeru Salamu Fajadu dao rok od {est nedeqa da formira novi kabinet. O~ekuje se da }e Fajad sastaviti vladu kojom }e dominirati tehnokrate sposobne da izgrade palestinske institucije, rekao je jedan wegov saradnik. Palestinska vlada sastala se ju~e da razmotri mogu}u rekonstrukciju ili ostavku, {to je oceweno kao nastojawe da se preduprede demonstracije kakve su dovele do pada lidera u Tunisu i Egiptu, prenele su svetske agencije. U~iweno je to nekoliko dana nakon {to je Abasova Palestinska uprava (PU) najavi-

Salam Fajad i Mahmud Abas

la da }e se predsedni~ki i parlamentarni izbori odr`ati do septembra.Raspu{tawe palestinske vlade o~ekivalo se krajem pro{le godine, ali je odlo`eno zbog protesta u arapskim zemqama. Odluka o raspu{tawu vlade je najnovija u se-

riji poteza Palestinske uprave u nastojawu da osigura stabilnost u trenutku kada javnost tra`i promene. Predsedni~ki izbori su ina~e bili plarani za 2009. i parlamentarni za pro{lu godinu. Islamisti~ki Hamas, koji vlada pojasom Gaze i rival je umerenijem Abasovom Fatahu, odmah je najavio da ni u kakvim izborima ne}e u~estvovati. Hamasovci su na prethodnim op{tim izborima po~etkom 2006. godine pobedili Fatah koji je decenijama dominirao palestinskom politi~kom scenom. Oni sada isti~u da Abas nema legitimitet jer mu je mandat istekao januara 2009. Taj mandat je kasnije produ`en do novih izbora da se izbegne politi~ki vakuum. (Tanjug)

dnevnik

ZasmenuMubaraka analizirano iiskustvoSrbije VA[INGTON: Ameri~ka adustanak u Indoneziji protiv Suministracija je, u nastojawu da harta 1998. godine. Zvani~nici u pobunu u Egiptu usmeri u pravcu Va{ingtonu korisne lekcije, tademokratske vladavine, koriko|e, tra`e u iskustvima Poqstila iskustva drugih nacija, ske i Srbije, pi{e „Va{ington ukqu~uju}i Srbiju, ~ije revolupost” . cije su se na{le u sredi{tu inPa`qivo prou~avamo sve te terne studije Bele ku}e, ra|ene slu~ajeve, izjavio je vi{i zvau posledwih nekoliko nedeqa, ni~nik adminsitracije koji je pi{e ju~era{wi „Va{ington `eleo da ostane anoniman. Nema post” . tesnih analogija sa onim {to se Savetnik za nacionalnu bezdogodilo u Egiptu i postoje mnobednost Tomas Donilon je, po na- gi putevi ka uspe{nim demokralogu predsednika Baraka Obame, tijama, dodao je on. naredio nekim direktorima, od Slu~aj Indonezije ima posekojih nisu svi zadu`eni za Bli- ban zna~aj za Obamu, koji je deo ski istok, da proudetiwstva proveo u ~e nedavne narodne toj najmnogoqudniustanke koji su srujoj muslimanskoj ze{ili vlade i da u mqi i koji je, towima na|u lekcije kom posete u novemkoje se mogu primebru, u Xakarti niti na Egipat. odao priznawe weVa {ing ton ski noj tranziciji iz dnevnik pi{e, podiktature u demozivaju}i se na neikratiju. Od kako su menovanog zvani~u Kairu po~ele denika Bele ku}e, da monstracije, zva15 cm debeo dosije o ni~nici adminsitome sada le`i na Tomas Donilon tracije su doveli viDonilonovom stolu. Me|u onima {e stru~waka za Indoneziju, kokoji su radili na onom {to ima ja je Beloj ku}i poslu`ila kao obim uporednog te~aja revolucikontraargument na kritike konja, nalazi se i Majkl Mekfol, zervativaca da bi Egiptu moglo direktor Saveta za nacionalnu do}i do islamske republike bezbednost, nadle`an za Rusiju i iranskog stila. Evroaziju. On je, tako|e, profeKaren Bruks, koja je u vreme sor univerziteta Stenford, a predsednika Xorxa Bu{a bila bio je i direktor Centra za dedirektor Saveta za nacionalnu mokratiju, razvoj i vladavinu za- bezbednost zadu`en za Aziju. kakona. `e da “postoji milion razli~iU fokusu Bele ku}e su revolu- tih na~ina na koji se stvari mocije protiv diktatura koje su gu odvijati i nema kristalne kuimale ameri~ku podr{ku, kao gle. Dobra vest je da postoje al{to su narodni revolt protiv ternativni ishodi i da Egipat Ferdinanda Markosa na Filine mora da li~i na Iran, iako ne pinima 1986. zatim, tranzicija ka`em da ne}e”, istakla je Karen ^ilea iz diktature Augusta Pi- Bruks. no~ea u demokratiju 1990. kao i (Tanjug)

Okupqawefa{ista uDrezdenu BERLIN: Nema~ki desni~ari, koji su ju~e zloupotrebili 66. godi{wicu bombardovawa Drezdena da bi promovisali svoje ideje, okupi}e se i slede}eg vikenda u ovom gradu, na skupu pod nazivom „Pravo na se}awe’’, javili su danas nema~ki mediji. Slede}eg vikenda u Drezdenu se o~ekuje hiqade fa{ista, desni~ara i neonacista iz cele Evrope. U savezni~kom bombardovawu Drezdena, 13. februara 1945. godine, odnosno, na samom kraju Drugog svetskog rata, poginulo je na hiqade nema~kih civila. Neki istori~ari smatraju to bombardovawe kontroverznim, jer s vojnog aspekta nije imalo smisla i taj istorijski doga|aj desnica svake godine zloupotrebqava za ostvarewe svojih ciqeva. Kada je

re~ o Saksoniji, pokrajini sme{tenoj na istoku zemqe, ~iji je predsednik vlade demohri{}anin Stanislav Tilih, prvi Lu`i~ki Srbin koji se u politici vinuo tako visoko, statistika ka`e da je to pokrajina koja se rve s desni~arima i u ~ijem parlamentu u Drezdenu sede i predstavnici ekstremno desne Nacionaldemokratske partije, o ~ijoj zabrani postoje razli~ita mi{qewa me|u nema~kim politi~arima. Dok se socijaldemokrate, zeleni i levica zala`u za zakonsku zabranu te partije, dotle demohri{}ani pre `ele politi~ku pobedu i, sude}i prema izjavama politi~ara, smatraju da bi jo{ jedan neuspeh pred sudom samo mogao da „oja~a krila’’ desnici. (Tanjug)

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI MIHAEL[PINDELEGER Austrijski {ef diplomatije Mihael [pindeleger smatra da EU mora da razmotri svoju politiku prema zemqama severne Afrike, kao i da mora pomo}i Egiptu u obnovi. On smatra da je EU prekasno reagovala na zbivawa u Egiptu i da je Visoka predstavnica za spoqnu politiku Ketrin E{ton odmah trebalo da se izjasni, poput pojedinih ministara zemaqa ~lanica.

MIHAILHODORKOVSKI Predsednik Hamovni~kog suda Viktor Danilkin odbacio je ju~e, kao klevetu, izjavu pres sekretara tog suda Natalije Vasiqeve da nije bio samostalan pri dono{ewu presude biv{em ~elnicima naftne kompanije „Jukos” i banke „Menatep” Mihailu Hodorkovskom i Platonu Lebedevu. Oni su osu|eni na po 14 godina zatvora zbog mahinacija sa naftom.

HUGO^AVES Predsednik Venecuele Hugo ^aves izjavio je da nema nameru da prekine napore koje ula`e u pretvarawe Venecuele u socijalisti~ku zemqu i izrazio uverewe da }e wegovi saveznici nastaviti „Bolivarsku revoluciju” ukoliko on umre ili odlu~i da se povu~e iz politike. „Revolucija se mora nastaviti”, rekao je ^aves u intervjuu lokalnoj televiziji Televen.

[pijuniraweputeminterneta LONDON: Posle nereda u Egiptu i Tunisu, gde su demonstranti preko „Tvitera” i „Fejsbuka” koordinisali akcije, mnoge svetske vlade i {pijunske agencije po~ele su pomnije da prate dru{tvene vebsajtove kako bi pravovremeno otkrile eventualne politi~ke pretwe. Mada samo mali broj qudi veruje da su dru{tvene mre`e na Internetu podstakle pobune u dvema severnoafri~kim zemqama, ostaje ~iwenica da je brzo i lako komunicirawe ubrzalo doga|aje na terenu. „U svakoj neizvesnoj situaciji, dru{tveni sajtovi predstavqaju otvoreni izvor informacija koji mo`e biti veoma koristan jer pru`a uvid u ono {ta mo`e da se dogodi”, izjavio je za Rojters jedan ameri~ki zvani~nik blizak tajnim slu`bama. Obave{tajne agencije ve} du`e vreme prate ekstremisti~ke vebsajtove kako bi predupredile eventualne zlo-

~ine i napade. Ideja da dr`avne slu`be prate „Tviter” i „Fejsbuk” kako bi identifikovale neistomi{qenike brine, me|utim, mnoge qude, posebno u zemqama poznatim po politi~kim ubistvima i progonima. „Sve je veoma javno - mo`ete da vidite ko su qudi i s kim razgovaraju”, prime}uje Tim Hardi, britanski in-

`ewer informatike koji je pokrenuo blog „Iza kliktivizma”. „U nekim zemqama... qudi zaista rizikuju `ivot, mada mo`da toga nisu svesni.” U Sudanu, gde su nedavno organizovani protesti preko „Fejsbuka”, aktivisti su se `alili da je policija koristila taj sajt da napravi spiskove za hap{ewe.

Mnogi smatraju da nadgledawe vebsajtova otvorenih za javnost u mawoj meri predstavqa kr{ewe privatnosti od prislu{kivawa, infiltracije ili ispitivawa. Stru~waci tvrde da je prava prednost nadzora dru{tvenih mre`a to {to pru`aju mogu}nost vlastima da pravovremeno detektuju nezadovoqstvo javnosti i putem javne debate, izbegnu da se gnev izlije na ulice. Rojters je podsetio i da su zapadni politi~ari, a sve ~e{}e i oni u zemqama u razvoju, po~eli da koriste dru{tvene sajtove u poku{aju da prenesu svoje stavove i privuku mladu i tehni~ki naprednu publiku. „Normalno je da vlade koriste dru{tvene mre`e i iznose argumente na takav na~in da budu lako dostupni, da mogu lako da se razmewuju i da se na wih odgovara”, rekao je Mark Henson, biv{i strateg za medije britanske Laburisti~ke partije. (Tanjug)


balkan

dnevnik

RepublikaSrpskadobila me|unarodnikod SARAJEVO: Svetska po{tanska unija dodelila je me|unarodni kod Po{ti Republike Srpske, pi{e list “Oslobo|ewe” i dodajedajelobirawe RSzaovajkodstiglo i do Ujediwenih nacija.Izvor ovog glasila tvrdi dajeRSdobilasvojpo{tanski kodjo{1.januara2011.godine. To {to je RS dobila je izuzetnokrupnastvarimo`ebiti podloga za mnogo ve}e pro-

mene,ocewujelist.Sarajevski dnevnik podse}a da je u maju 2000.,Svetskapo{tanskaunija

dodelilaIMPCkoddirektno Kosovui„touperiodukadaje Kosovo bilo u sastavku Srbije”. „Ovo{tosedogodilosaRS ne bi bilo ~udno da princip

Svetske po{tanske unije nije jedankod-jednadr`ava.Itako jebilousvislu~ajevimaza192 zemaqa ~lanica, ukqu~uju}iiBiH.Jedini izuzeci su u~iwini u slu~ajevima KosovaiRS. „I to {to su kod dodelili Kosovu nije bila nikakva slu~ajnost, ve} podloga za odcepqewe”, tvrdi sugovornik Oslobo|ewa. (FoNet)

MAJAKOCIJAN^I^ODIJALOGUBEOGRADAIPRI[TINE

RezolucijaSrbijeiEU osnovzarazgovor BRIS EL: Evrops ka unij a pristupi}e predstoje}em dijalogu Beograda i Pri{tine iskqu~ivo na osnovu rezolucije UN koju su zajedni~ki pripremili Beograd i Brisel i bez ikakvog predube|ewa vezanog sastatusKosova,reklajedanas u Briselu portparolka visoke predstavniceEUzaspoqnupolitiku i bezbednost Maja Kocijan~i~. „Politiku EU prema ZapadnomBalkanu,ukqu~uju}iiKosovo,defini{esvih27dr`ava ~lan ic a. Na{ ciq i na{a

spremnostdapomognemoudijalogu zasniva se na rezoluciji UNkojujepodr`alosvih27dr`ava ~lanica. To je osnova na kojoj}eseraditi”,reklajeKocijan~i~ na redovnoj konferencijizanovinareuBriselu. Kocijan~i~eva je odgovorilanapitawedaprokomentari{e stav Me| un ar odn e upravqa~kegrupedaSrbijaiKosovo u pregovorima treba da nastupekaodvesuverenedr`ave. „Sledi}emomandatUNidijalog}eseodvijatibezikakvih predube|ewaostavu(ostatusu

Kosova)obestrane,iBeograda i Pri{tine. To je osnova za na{radizana{upodr{kudijalogu”,dodalajeKocijan~i~. Onajenapomenuladaje„rezolucija jasna” i da je Brisel „veoma jasno rekao da }e dijalog pre svega poslu`iti da se uklon e prep rek e na putu ka ~lanstvu u EU” i za Beograd i zaPri{tinu. „Naravno, u dijalogu }e Beo- grad i Pri{tina biti ravnopravn i partn er i”, dodal a je ona. (Tanjug)

JOSIPOVI]STAOUODBRANUBOQKOVCAIMANOLI]A

Politi~kazloupotrebaistorije ZAGREB: Hrvatski predsednikIvoJosipovi}osudiojemedijskoprozivawepartizanskihi posleratnih rukovodilaca JosipaManoli}aiJosipaBoqkovca za ratne zlo~ine nad pripadnicima kvislin{kih formacija i civila1945.godineikasnije. Josipovi} je, u intervjuu za „Jutarwi list”, kazao da su optu`nice „napisale novine” pre nego {to se izjasnilo dr`avno tu`ila{tvoowihovojnavodnoj

odgovornostizamasovnelikvidacije nakon Drugog svetskog rata. „Zlo~ini se moraju istra`iti,alinesmedo}idorevidirawa istorije, a istrage ne smeju bitiuslu`biaktuelnepolitike.Pogre{anjena~innakojije danas otvoreno na~elno legitimno i potrebno istra`ivawe zlo~inanakrajuDrugogsvetskog ratakojesupo~inilipartizani. Teistragenesmejubitiufunk-

ciji dana{wih politi~kih borbi, jo{ mawe smeju revidirati istorijuipozitivnuuloguantifa{izma”,rekaojeJosipovi}. Rekav{i da se svaki zlo~in mora istra`iti, on je naglasio: „Neka se svaki zlo~in istra`i, nekasesvakikrivackazni,neka Hrvatska zadr`i po{tovawe prema svom antifa{izmu, ratu 90-ih i qudima koji su stvarali Hrvatsku”, naglasio je hrvatski predsednik. (Tanjug)

utorak15.februar2011.

ZAJEDNI^KAAKCIJADR@AVABIV[ESFRJ

Titovipioniri disciplinujutalibane BRISEL: Ogor~eni neprijateqitokomdevedesetihkada jeuraturaspar~anaJugoslavija,dr`avebiv{eSFRJsadase ujed iw uj u u mis ij i pod r{ ke vojs ci Avg an is tan a, pren os i agencijaAP. Bosna i Bercegovina , Hrvatska,Makedinija,CrnaGora i Slov en ij a plan ir aj u da oformezajedni~kitimkoji}e sprovestiobukunovoformiraneavganistanskevojnepolicije. Misija }e biti deo me|unarodnihnaporaNATOdasepomogneiopreminovavojska.

IvoSanader

binekobioosu|en,trebadajelud ili da je izgubio podr{ku svojih politi~kih za{titnika”, ka`e prof. Petrus van Dujne, stru~wak za temu korupcije na holandskom univerzitetu u Tilburgu, prenosi Rojters. Umnogimzemqamaregion a,pod istragomsusena{limnogislu~ajevikorupcije,alitojejo{~eprkawepopovr{ini,ocewujuanaliti~ari.Brojosu|enihlicajenedopustivomali,pogotovokadaseradio“krupnimribama”,iakojekorupcija, to niko ne spori, kao ho-

U Tirani je nedavno podneo ostavku potpredsednik vlade Iqir Meta, po{to se na jednom TVsnimkuvidikakopoku{avada namesti posao uz proviziju od 700.000evra.Tojebiopovodzamasovnedemonstracijeopozicijekoja tra`i ostavku vlade. Premijer Saqi Beri{a odbacuje te optu`beinaprotestu21.januarasnage bezbednosti su u Tirani ubile ~etiridemonstranta,dokjevi{e raweno.

UMakedonijiikorumpiranilekarinaudaru

grani~nimprelazimapremaSrbiji i Ukrajini. U zatvoru se dosad na{loskorostolica,zbogume{anostiu{verccigareta.Premijer Emil Bok je smenio {efa nacio- nalne carinske slu`be po{to se sumwadajeprimaomito.Unovembarskomizve{tajuEvropskekomisijeRumunijaiBugarskasuupozorenedajo{nisudovoqnou~inile uborbiprotivkorupcije.Zbogtoga dve zemqe sada najverovatnije ne}e biti primqene u {engensku zonu iako su ~lanice EU od 2007. godine.

DanijelSunter

OanaLun|esku

„Ovo je {ansa da poka`emo Avganistanskih bezbednosnih Oficiriu{tabuNATOkoda zajedni~kim snagama mo`esnaga,kojebitrebalodapreu- jisuukqu~eniuorganizovawe zmu odgovornost za delove ze- mo da pomognemo me|unarodprojektaka`udasuvrataotvomqe ovog leta. Avganistanski nimsnagamadapostignumiri renaizaSrbiju,ukojojmnogi stabilnost”, resa podozrewem gledaju kao je ambasador naanga`ovaweuokviru Vojnipredstavnicipetnacijasre{}ese Hrvatske u NANATO koji je bombarTO,IgorPokaz. dovao Srbiju tokom suuPodgorici24.februaradautvrde „Nov a mis ij a kobanaKosovu1999.godetaqeoanga`ovawu pokazujekakozedine. mqe biv{e Jugo„Mi poz drav qam o vojnici preuze}i sve borbene slavije po~iwu da sara|uju na inicijativu koju predvodi Hrdu`nostiodme|unarodnihsna- izv oz u bezb edn os ti , {to je vatskadasara|ujesadrugimzega kada se one povuku do 2014. dramati~an obrt u odnosu na mqama iz Jadranskog regiona samo deceniju ranije kada je godine. da bi se oformile me|unarodRok }e biti ispuwen samo bilopotrebnoanga`ovawevene snag e za ang a` man u ako obuka dobije jo{ podr{ke likogbrojame|unarodnihsnaISAF”,reklajepredstavnica iz NATO i drugih zemaqa, re- ga da bi se zemqe koje sada saza medije iz NATO Oana Lun|esku,nekada{njinovinarBi- kaojeagencijiAPgeneralpu- ra| uj u razd voj il e u suk ob u”, kovnik Vilijam Koldvel, ko- rekao je Danijel Sunter uredBi-Sija. nik Balkan Intelixens Man„Ta inicijativa pokazuje da mandant NATO za obuku, dodatli magazina (Balkan Intelligensaradwa i kori{}ewe sposob- ju}idakoalicija`elidaukqucemonthly)izBeograda. nostisaveznikaipartneramo- ~ijo{740instruktoraovogle-

bqivaopolo`ajitakonavodnostekaoogromnobogatstvo.USkopquje nedavno pritvoren kontroverzni medijskibiznismenVelijaRamkovski,vlasnikTVstaniceA1,kaoi nekoliko listova.On je, zajedno sa 13saradnika,osumwi~endajeizbegavaodapla}aporezidaje„prao“ novacsumwivogporekla. Korupcija je pustila duboke koreneiudrugimbalkanskimzemqama. Prema posledwem izve{taju “Transparensiinterne{enel”,BiH

Hap{ewecarinikauRumuniji

Posle ostavke premijera Mila \ukanovi}a,kojijeranijeuItalijiispitivanzbognavodnog{verca cigareta,upritvoruseuBudvina{lodevetlicame|ukojimaibrat doskora{weg potpredsednika vlade Svetozara Marovi}a. U opozicionimpartijasenadajudajetosamopo~etak.Ume|uvremenu,\ukanovi} je najavio da }e podneti tu`buprotivitalijanskogtu`ioca. Biv{i premijer Hrvatske Ivo Sanader nalazi se u pritvoru u Austrijipo{tojeosumwi~endaje dokjebiona~eluvladezloupotre-

ta. Dr`ave biv{e Jugoslavije moguzna~ajnodadoprinesutom projektu,budu}idaimajujedinstveno iskustvo koje su stekle u gra|anskom ratu koji je u nekim svoj im odl ik am a veo m a sli~an situaciji u Avganistanu.Vojnipredstavnicipetnacija sre{}e se u Podgorici, prestonici Crne Gore 24. februaradautvrdedetaqeoanga`ovawu.UzdoprinosNATOnaporima, zemqe Balkana poku{a}edasteknudruga~ijiimix za region koji dugo vi|en kao nestabilanipoka`unapredak.

Avganistanskesnagebezbedn os ti pro{ le god in e ukqu~ile su jo{ 70.000 policajacaivojnikaisadaih ima 270.000. To je dob ar znak da }e dosti}i ciq od 305.000 do kraj a okt ob ra. Plantranzicije,usvojenna sam it u alij ans e u nov embru, kqu~an je deo strategijezaokon~aweratauAvganistanu koji sada traje ve}10godina.

Samohrabarsudija osu|uje„krupneribe” botnica pustila pipke u mnogim strukturamadru{tva,svedosamog vrha.Nasudskomudarusudosadpo pravilubilisamo~inovnicikoji sunekomeilegalnoizdalidozvolu za izgradwu ku}e, profesori koji suprodavaliispite,carinicikoji propu{tajurobubezda`bina. Posledwa otkri}a kao da nagove{tavajunovuklimuuobra~unus timproblemom.URumunijisuposledwih dana u toku masovna hap{ewa carinika i policajaca na

`e doneti nove, vrlo produktivnedoprinoseaktuelnimpotrebamana{ihsnaga”,reklaje Lun|esku. Uproteklojdecenijiregion biv{eJugoslavije,kojisadasa~iwava vi{e dra`ava, ustanovio je dem ok rats ki por ed ak, vlade regiona su se me|usobno povezale i preduzimaju napore za prid ru` iv aw e Evropskojuniji.Onesebesmatrajudovoqno kvalifikovanim da savetuju naciju koja izrasta iz rata. NATO je postavio kao prioritet obuku i opremawe

Plantranzicije

HOLANDSKIPROFESORPETREUSVANDUJNEOPRILIKAMANABALKANU

BUKURE[T, TIRANA, SKOPQE: Najnovija hap{ewa u Rumuniji,Makedoniji,CrnojGoriiHrvatskoj,kaoiostavkeuvladiuAlbaniji potvr|uju da su balkanske zemqejo{uvekogrezleukorupcijiiorganizovanomkriminalu,~ak ionekojesuu{leuEU. “U ve}ini balkanskih zemaqazbog veoma prisutnog nepotizma i niskog stepena nezavisnosti sudstva-nekotrebadabudehrabarsudijadabiosudiova`nuosobu.Ada

23

je po stepenu korupcije najlo{ije plasirana-na91.mestuusvetu,Albanijana87.mestu,Srbijadeli78. mestosanekolikodr`ava,CrnaGoraiRumunijasuna69.poziciji,HrvatskaiMakedonijana62.mestudok jeBugarskaodmahizawih.UEvropskoj uniji }e se, posle nepovoqnog iskustva sa balkanskim zemqama, kakosenagove{tava,topitawejo{ vi{ezao{triti.Odlu~na-anekao dosad deklarativna borba protiv korupcije-bi}epreduslovzasticawe statusa kandidata odnosno za ulazakuUniju. (Tanjug)

Amfilohije nepo`eqan uDubrovniku ZAGREB: GradskevlastiDubrovnika ne}e dozvoliti odr`avawe Skup{tine pravoslavqa u prostorijama kojima upravqa grad, odnosno wegove institucije,akosenaskupupojavi mitropolit crnogorskoprimorskiAmfilohije,najavila je zamenica gradona~elnika Tatjana[imac-Bona~i}, Kako izve{tava internet stranaindeks.hr,povodzatakav stav je najava organizatora da bi se na skup{tini pravoslavqamogaopojavitimitropolit SrpskepravoslavnecrkveuCrnojGoriAmfilohije(Radovi}). „DodanaotvarawaSkup{tinenijebilonajavanitiinformacijaoprisustvumitropolita Amfilohija, ~ije su delovawe obele`ili ekstremisti~ki i nacionalisti~ki stavovi koji su suprotni hri{}anskoj etici ipodsticawesukobakojisudoveli do krvoproli}a i ratnih zlo~ina”, navodi se u saop{tewu Bona~i}eva, ina~e poslanicaSocijaldemokratskepartije. „Grad Dubrovnik je primer tolerancije koja se gradila vekovimainikadne}emodozvolitidaseduhsu`ivotaverainarodauni{tavanepromi{qenim istupima koji vre|aju sve Dubrovkiwe i Dubrov~ane”, dodalajeona. Iz kabineta gradona~elnika poru~enojedaDubrovnikpodr`avaekumenizamitoleranciju me|uveramainacijama,alinagla{avajudanasastankugradona~elnika Dubrovnika Andra Vlahu{i}a i predsednika Me|unarodneskup{tinepravosla-

Tatjana[imac-Bona~i}

vqa Valerija Aleksejeva, odr`anogunovembru,nakomejedogovoreno da }e se ovogodi{wa Skup{tina odr`ati u Dubrovniku, o dolasku mitropolita Amfilohijanijebilore~i. O ovom slu~aju nije se izjasnio gradona~elnik Vlahu{i} koji se sa svojim saradnicima ve} sedam dana nalazi u poseti SAD. Indeks.hr podse}a da je mitropolitAmfilohijetokom borbi za Dubrovnik obilazio srpske i crnogorske jedinice i da je s najve}im mogu}im po~astima1991.godineucetiwskom manastiru primio @eqka Ra`natovi}a Arkana i wegovu formaciju„Tigrovi”. PoglavarSPC-auCrnojGori u posqedwe vreme poznat je posvojimkontroverznimstavovima za {ta je zaradio vi{e krivi~nih prijava zbog govora mr`we,pi{eindeks.hr. (Tanjug)


24

@enska posla

utorak15.februar2011.

dnevnik ZA[TOJEVA@ANKALCIJUM?

alcijum je najzastupqeniji mineral u qudskom telukojegastalnododaje i ods traw uj e iz kos tij u. Stru~waci preporu~uju da se kalcijum u organizam unosi iz vi{eizvora.Dnevnapotrebaza tim mineralom zavisinavi{eod`ivotnogdoba.Kre}e seod800mgzadecu, do 1200 mg za mlade,kaoizatrudnice i dojiqe. Trudnic e tih 1200 mg kalc ij uma dnevn o moguuzetiiumleku i mle~nim proizvodima, obi~n o sera~unada{oqica mleka ima oko 300 mg kalcijuma. Kodtrudnicajeve}a potreba za kalcijumom, pa je nu`no pove}ati wegovunos.Ustarijoj`ivotnoj dobi, kao i kod osteoporoze prep or uk a obuhvata dnevn i unos od 1000 do 1500 mg kalcijuma nadan. Od trudno}e do osteoporoze Ako ne unosite dovoqno kalcijuma u trudno}i, iz va{ih zal iha, a to zna~iizzubiikostiju,organizam}e namiriti potrebe deteta za tim va`nim min er al om kojijenu`anzawegovrast.Posledicetoga`eneosetetekkasnije,posebnonakonmenopauze kadamnogezahvatiosteoporoza, poreme}aj gubitka ko{tane mase.Kodtesvera{irenijebolestismawujesegustinakostiju usled ~ega kosti postaju porozne. Ceo ko{tani sistem tako postaje lako lomqiv. Kako bi se to izbeglo, treba ve} od najmla|egutrastavoditira~unaona~inuprehraneipravilnomunosukalcijuma.Tako|ese ne sme zanemariti vitamin D, koji je potreban za pravilnu apsorpcijukalcijumaiugra|ivaweukosti.

K

Petza~inakoji topekilograme etra`ite~arobnesupe i~ajeveve}pogledajte malouormari}saza~inima - u wemu se najverovatnije ve} nalaze za~ini zbog kojih mo`ete delotvorno izgubitinakila`i.

N

liteliquto,imajtenaumu da je jednako delotvoran u hraniikapsulama.

Crnibiber

Cimet Jo{jestudijaiz2003.pokazaladasamojednakafena ka{ika cimeta na dan pospe{uje mr{avqewe. Nai- me, cimet sni`ava {e}er u krvi te podsti~e zdraviju prer ad u ugqen ih hid rat a. Sni`ava i lo{ LDL holesterol kao i ukupni nivo holesterola. Uz sve to, cimetspre~avarazvojmetaboli~kog sindroma uobi~ajenogstawaprepojavedijabetesa.Ipak,prenego{tose zaspete cimetom, imajte na umudaza~insadr`iihemikaliju kumarin, koja, ukolikoseuzimauvelikimkoli~ in am a, mo` e izaz vat i o{te}ewejetre.

Me|u niz zdravstvenih koristi nalazi se i sposobnost da poboq{ava probavu i apsorpciju hrawivih elemenata u tkivu po celom telu. Osim toga, wegov glavni sastojak, piperin pove}ava metabolizam masti za osam posto nekoliko sati nakon unosa. Najboqi je sve`e samleveni jer sadr`i najve}u koncentraciju piperina.

^a{amlekasvakidan Kakobisespre~ilaosteoporoza `enama se savetuje da jedu hranu bogatu upravo kalcijumom. Treba izbegavati hranu koja ometa apsorpciju kalcijuma u organizmu, te preterane koli~ine kofeina i alkoho-

la.Va`an je i odnos fosfora u namirnicama,jerprevelikakoli~ in a fosf ata smaw uj e apsorpc ij u kalc ij uma. Izvor i

fosfora su mleko i mle~ni proizvodi,meso,riba,iznutrice, su{en o vo} e, mahun ark e, {paroge.

Pravilanunos kalcijuma

Ako se kontinuirano unosi premalo kalcijuma, ako je smawenailiporeme}enawegovaap-

sorpcijauorganizmu,teakonije optimalan unos vitamina D, bez kog nema iskori{tavawa kalcijuma iz hrane, ve}i je rizik pojave osteoporoze kod `ena,posebnoustarijemdobu.Ako

Gdegasveima? Kalcijuma ima najvi{e u siru, mleku, jogurtu, semenkama sus ama, bademima, semenk ama lana,zelenomlisnatompovr}u (kequ, {panatu, salati...). Ima ga mnogo i u brazilskom ora{}i}u, ribi haringi, sardelama, paradjazu, brokuli, suvim smokvama,le{nicima,pasuqu...

kalcijum ne unosimo dovoqno, on}eseosloba|atiizkostiju,a tokoddeceimladihmo`edovesti do usporenog rasta. Kqu~an jeodgovaraju}iunoskalcijumai ustarijojdobikadasena{ako{tanamasasmawuje,apove}arizikodosteoporoze. Ako niste sigurni da li unositedovoqnokalcijumausvojoj prehrani,dovoqno}ebitiobogatitijelovniksirom,jogurtom ili kefirom. Pre spavawa popijte{oqicumleka,azadesert uzmiteora{asteplodove.Treba pazitinaunosgvo`|aivitaminaA,jersenepreporu~ujedase oniuzimajuisovremenoskalcijumom,alinemojtesamidonositiodlukekadajere~ododacima ishrani,ouzimawumineralai vitamina savetujte se sa lekarom.[toseti~ekalcijuma,najboqegajeuzimatikrozraznovrsnuiuravnote`enuprehranu.

SAZNAJTEUNAPREDKAKAVJEUKREVETU? Semegoru{ice

Mlevenaparika Glavn i sas toj ak za~ in a, kaps ai c in, nal az i se i u drugim qutim paprikama i ve} se du` e izu ~ av a zbog svojih sposobnosti da sagorevamasno}e.Stimuli{ei centralninervnisistemda proizvodi toplinu {to dovodidopove}anogsagorevawa kal or ij a. Dr Nik ol as Per ic on e cit ir ao je ove studije u svojoj popularnoj dijeti Pericone zakqu~iv{i da kapsaicin gasi apetit. Mnogi misle da paprikauprahuomogu}avamr{avqew e jer je jak o te{ ko prejedati se jako za~iwene hran e. Me| ut im, nak nadn e studijesupokazaleidasam za~in pove}ava oksidaciju masnog tkiva, pove}ava potro{wuenergijeistimuli{enervnisistem-asveto poma`e telu da se re{i suvi{nih kilograma. Ne vo-

Gor u{ ic a tak o| er podsti~eradmetabolizma.Nau~nici s Oksforda ustanovili su da samo jedna kafenaka{ikaqutogsenfapodsti~e metabolizam za 20 do 25 posto nekoliko sati nakonobroka.Ukolikoobrok sad r` i 700 kal or ij a, ovo rezultira sagorevawem dodatnih45kalorija.

Procenanaprvi{mek a{to do`iveti razo~arewekadaunapredmo`eteda saznatejelimu{karackojivamsesvi|adobaruseksuipre negoseswimpo~netevaqatipo krevetu. Evo nekih znakova koji gamoguotkriti.Primetitega,a ionvas,zapo~netekomunikaciju, nastavitesdru`ewemikrozneko vreme steknete utisak kao da stestvorenijednozadrugo.Aondasedogodiva{prviseksivama nikakonijejasnoza{toiukrevetuniste‘kliknuli’. Esad,nekistru~wacitvrdeda postoje znakovi koji vam ~ak na prvi pogled mogu dati do znawa kakavjeva{mu{karacukrevetu. Razotkrivawemo`epo~eti:

Z

re~i‘dosada’.[tagodradilis wim, bilo da ste u restoranu na ve~eriiliuno}nomprovoduili na predstavi, ili samo pri~ali, zanimqivo vam je i nemate potrebu da pobegnete od wega. Zabavnimu{karcisklonipustolovinamaiukrevetu}evampriu{titiisto.

Dalekojeod’biqke’, preduzimqiv jeisnala`qiv

Mu{karackojinemaideja,kojinijepreduzimqivisnala`qiv ve}sepona{akao‘biqka’okojojtrebabrinuti,nikomenijezanimqiv,aupravotakavjeiuspa-

Prvipoqubac

\umbir \umbir je lekovit, a deluje i kao diuretik - pove}avaizlu~ivaweurina.Poboq{ av a pok ret qiv ost probavnog sistema - guraju}ihranuiotpadkrozwega. Aspre~avaiapsorpcijuholesterola. Kratko re~eno, doktorismatrajudapodsti~eradmetabolizma.

Po{to ste shvatili da se me|usobnoprivla~ite,arazmenili ste i nekoliko re~enica, ne mo`eteseodupreti`eqidaseiva{eusnespoje.Tajva{prvipoqubacre}i}evampuno.Akovamse ~inidane{tone{tima,ondaje verovatno tako. Ako va{ prvi poqubacnijevredantogadaostaneulepomse}awuiakozadoti~nog mu{karca ne mo`ete re}i: Vau,kakosedobroqubi’,niva{ seksverovatnone}ebititakav. Onjemagnetzapustolovine Odsamogstartavamjejasnoda }eteuzwegazaboravitizna~ewe

wu.Izgovor‘Nisamseopustio jer se jo{ dovoqno ne poznajemo’, samo je pokazateq da }e verovatno tako i ostati. Svi se mi u po~etku trudimo da damo najboqe od sebe. Ako na po~etku ne vaqa,ne}esepunopromeniti.

Govortela ^akprilikomprvogsusretawegovgovortela,akogane ignori{ete, da}e vam puno potrebnih informacija. Gleda li vassamouvereno?Jeliwegovodr`awe‘mlitavo’ilijepunosamopouzdawa?Kolikovamsepribli`io?Pomeraliisvojerukedok pri~a ili stoji poput kipa? Potruditesedaulovitesvakiwegov pokret.Iakosemu{karcitrude da sakriju {ta zapravo ose}aju, wihovgovortelaihotkriva.Nesigurnimu{karcimorajujo{puno nau~iti, u krevetu pogotovo. Jestelisigurnidaba{vi`elitebitiwihovaprofesorica?

Dr`idosvogizgledai pona{awaujavnosti va}ojsobi.Onikojisvojojdragoj na po~etku poznanstva svako malopriu{tenekoiznena|ewe,verojatnoimajujo{punoadutaurukavu,pogotovokadajeseksupita-

Nije od onih koji je optere}enizgledom,alidr`idohigijene,urednostiidotogakakose pona{a dok je u dru{tvu. Neuredni mu{karci mogli bi vas neugodno iznenaditi u krevetu. Wegovelo{enavikene}esetek

takopromijeniti.Nenadajtese uzalud.

Nijehvalisavac Zapamtitedobroovo-mu{karackojisehvalikolikoje`ena ‘okrenu’ i kako su uzdisale dok im je pru`ao orgazam, daleko je od mu{karca kojemu je stalo do partnerke i koji zaista `eli da onabudezadovoqena.Bitnomuje dasepohvali,pitawejeskoliko jeuop{te`enabio.

Ve{tjesprstima Manekaimamanikiranenokte iwegovaneruke,mo`elitajmu{karacupetsekundivezatisebi kravatu?Pitatesekakvetoveze imasaseksom?Wegovefinemotori~ke sposobnosti otkrivaju osobukojajeve{tasprstima,zamislite{tojo{svemo`e...Ni{ta vas ne ko{ta da napravite malitest.


dnevnik

OGLASi

utorak15.februar2011.

25


26

utorak15.februar2011.

OGLASi

dnevnik


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Uja~e

IZDAJEM nov name{eten jednoiposoban komforan stan, 42m2 u centru Novog Sada, pogodan za jednu - dve osobe. Telefon: 063/479-909. 21956

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Posledwi pozdrav bratu i |everu

dragom

Posledwi pozdrav voqenom i dragom ocu i dedi

Vico ViciRodi}u

~uva}emo te od zaborava.

[uletuGrbovi}u 1956-14.2.2011.

DIHTOVAWE drvenih prozora aluminijumskim fleksibilnim lajsnama, za{tita od promaje, buke i pra{ine, cena 150 din/m. Telefoni: 021/500612, 063/8426-848 i 063/8424716. 20371 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti:odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 22032

27

utorak15.februar2011.

[uletuGrbovi}u 1956-14.2.2011.

VladoVi{ekruna sa porodicom.

22097

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

od: Pere,Branke, Vladimira i Marka sa porodicom.

Brate moj mili i |evere daleko si od nas oti{ao. Crna zemqa }e te pokriti, ali uvek }e{ u na{im srcima ostati dok smo `ivi.

od: supruge Mine, sina Edina, }erke Jace, zeta i snaje i unu~adi.

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Uvek }ete voleti tvoj brat Halil i snaha Nevenka.

22101

Posledwi pozdrav bratu

ViciRodi}u BESPLATNI prirodni preparat protiv hemoroida {uqeva, klini~ki ispitan, proveren, elimini{e za 7 dana, deda Rado{. Telefon 064/24055-49. 21891

Sahrana je u Crnoj Gori.

22102

Posledwi pozdrav najmilijem bratu i ujaku

22103

Posledwi prijatequ

pozdrav

drugu

i

od ZoranaDavidovi}a sa porodicom.

22100

ZALAGAONICA! Najpovoqniji otkup: zlata, dukata, srebra, dijamanata, brilijanata, platine ru~nih i kaminskih satova, antikviteta. Nov~ane pozajmice. Telefoni: 063/351-531, 021/661-09-16. 18878 PRODAJEM bukova drva mogu}a rezawa i cepawa prevoz gratis. Telefoni: 063/77-19142, 061/617-22-19. 21667 NAJPOVOQNIJI otkup zlatnog i srebrnog nakita i zubnog paladora. Isplata odmah. Telefon: 060/138-3686. 21855

Vici

Posledwi pozdrav ujaku

ViciRodi}u

od: sestre Nene sa suprugom Milo{em i }erkama Oliverom i Biqanom sa porodicama.

22095

[uletuGrbovi}u 1956-14.2.2011. od sestre Dare i Dobrivoja Kasapovi}.

od Riste.

22098

22104

ViciRodi}u

Posledwi pozdrav od Dobrile[ite sa porodicom.

22099

Tu`nim srcem javqamo da je u 92. godini preminula mama, baka i ta{ta

MilicaPu{i}

Posledwi pozdrav baki na{eg kolege

MiliciPu{i}

ro|.Samo~eta Sahrana je u utorak, 15. 2. 2011. godine, u 13 ~asova, u Dowem Koviqu. Porodica Maletin }erka Jelica, unuci Miroslav i Slavica i zet \ura. 22094

Du{an,Dragan i ZdenkaMaletin sa porodicama.

22086

ViciRodi}u

Sa tugom i velikim bolom obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je 14. 2. 2011. godine preminuo na{ suprug, otac i deda

KolektivFabrikeFKLADTemerin. VidRodi} 1928-2011. Sahrana je danas, 15. 2. 2011. godine, u 13 ~asova, na mesnom grobqu, u Ba~kom Jarku. O`alo{}eni: supruga Milka, sinovi Dragan i Predrag sa porodicama. 22096

5947-P


28

^iTUQe l POMeni

utorak15.februar2011.

Posledwi pozdrav na{oj dragoj i voqenoj

dnevnik

Na{ dragi

Na{ dragi prijateq i saradnik

Opra{tamo se dobrog kom{ije

od

dragog,

Du{an ]iritovi}

Milanki Pavlovi} Keki

Slavka Tubina

zaspao je ve~nim snom, ali wegovu dobrotu, {aqivost i podr{ku nikad ne}emo zaboraviti. @ive}e{ zauvek u na{im srcima.

od: wene sestre Jovanke sa decom Tawom i Radmilom i wihovim porodicama.

Sau~estvujemo u bolu porodice.

Ujak Danilo i sestra Sofija sa porodicom.

Kom{ije iz Rakovca - Salaksije, Mi{~evi}, Eri}, Stoji}, Vrceq, Batranovi}, Jeli}, Kora}, Api}.

21936

22038

22087

Posledwi pozdrav po{tovanom prijatequ

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a voqena i omiqena tetka i sestra

Posledwi pozdrav

Janko Kla{ni} 1958 - 2011.

Milanka Pavlovi} Keka

Petru ^oni}u

Petru ^oni}u

1932 - 2011. Ispra}aj je 15. 2. 2011. godine, u 13 sati, u Sremskim Karlovcima, sa ^eratskog grobqa. O`alo{}ena sestra Slavica sa decom.

preminuo je 13. februara, 2011. godine. Dragi Janko, Hvala ti za sve {to si u~inio za nas i neka ti je ve~na slava.

Porodica Vojnovi}.

Porodice Skelexija i Markovi}.

22033

22034

Dana 11. 2. 2011. godine preminula je na{a voqena

Na Sretewe Gospodwe 15. februara 2011. godine navr{ilo se deset godina od kako se upokojila moja mama

22085

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Posledwi pozdrav poslovnom saradniku.

Kolektiv „ALFA-PLAST”, Temerin.

5946-P

Mici Pavlovi}

Posledwi kom{iji

Svetlana Baji} Posledwi opro{taj sinovice i sestre

Slavko Tubin

od kom{ija: Filipovi}, Maleti} i Stevanovi}.

HIDRO - TEHNA DOO, Novi Sad.

22088

896-P

pozdrav

dragom

od

Posledwi pozdrav

1952 - 2011.

Ka}i

Posledwi pozdrav po{tovanom

Milanke Pavlovi} Keke

Milanka - Tetula Petrovi}

Sahrana je danas, 15. 2. 2011. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Weni najmiliji: k}erke Maja i Sla|ana, unuci Sale, Dejan, Jovana, suprug \ura i sestre Jasminka i Smiqka sa porodicama.

Draga moja mama, po~ivaj u miru jer te molitve tvoga jedinca, Pobediocu smrti Hristu Spasu, svakodnevno prate. Tvoj sin Du{an, sve{tenik.

22066

22043

iz Paraga

Posledwi pozdrav dugogodi{wem prijatequ i saradniku

Posledwi pozdrav

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Spale, Sne`a, Ogi i Mileva. 22070

~ika Milanu

Milenku Gari}u Strinica i Verica sa decom.

od wegovih kom{ija Gavre, Bobe, Race i bake.

Porodice Mi{i} i Nikoli}.

22090

22091

Obave{tavamo da je 11. 2. 2011. godine preminula na{a voqena supruga i majka

22089

Posledwi pozdrav sestri

Milenku Gari}u Slavku Tubinu

doajenu vesla~kog sporta od wegovih vesla~a.

Kolektiv „Domena” DOO.

Vesla~ki klub „DANUBIUS 1885”

5943-P

5945-P

Povodom 50 godina rada Osnovne {kole „Jovan Popovi}” se}amo se na{ih dragih preminulih:

Posledwi pozdrav na{em nastavniku u penziji

Vera Hrustanovi}

Jovana Popovi}a kwi`evnika i prvoborca

Milorada Marganovi}a direktora Sahrana }e se odr`ati u sredu, 16. 2. 2011. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu.

Milici Kuzmanovi}

Milenku Gari}u

od: brata Ne|e i snaje Zore sa decom Stankom i Sne`om.

Kolektiv Sredwe ma{inske {kole iz Novog Sada.

895-P

Ne mo`emo da shvatimo koliko nam nedostaje{. Ostale su nam tuga i bol. Ve~na ti slava Mico. 22065

S po{tovawem i qubavqu weni najmiliji: suprug Tasko i }erke Katarina i Slavica.

22069

Dragomira Klaji}a i

Milana Boj~i}a Ise Popova pomo}nika direktora u~iteqa, nastavnika i ostalih radnika {kole i na{ih u~enika. Parastos }e biti odr`an u Sabornoj crkvi, u subotu, 19. 2. 2011. godine, u 9.00 ~asova. Do|ite da, dr`e}i svako u svojoj ruci upaqenu sve}u, svi zajedno upalimo u du{i topli plami~ak lepih uspomena na pro{le dane i one koji su nas u~ili i koje smo u~ili ili su nam bili ro|aci, drugovi ili kolege. Kolektiv i |aci [kole. 5945-P


^iTUQe l POMeni

dnevnik

POMEN

Posledwi pozdrav

SE]AWE

15. 2. 1993 - 15. 2. 2011.

29

utorak15.februar2011.

15. 2. 2001 - 15. 2. 2011.

Danas je deset godina od smrti mog supruga

Petar Kuqa~a

Milo{a Karadarevi}a

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav dragom

Du{anu ]iritovi}u Dragiwa, Slavko, Emilija, Milica i Jelena. 22031

Prijatequ moj

Branko Juri{in Brane

14. 2. 2001 - 14. 2. 2011. Nije pro{ao ni jedan dan da nisam pomislila na tebe. Po~ivaj u miru dok te moja qubav ~uva od zaborava.

Volimo te kao i pre. Tvoji najmiliji.

Tvoja Qiqa.

Hvala za svu qubav i ne`nost {to si mi pru`io. Godine prolaze, a bol i tuga su ve~ne. Neka te an|eli ~uvaju. Ve~no o`alo{}ena supruga An|a.

22045

21860

POMEN

Milanu

Posledwi stri~evi}u

1936 - 2011. od: Mire, sina Nenada, k}eri Sne`ane i unuke Mile.

Brat Petar sa porodicom.

Sahrana je danas, 15. 2. 2011. godine, u 15 ~asova, u Sremskoj Kamenici, na Kameni~kom grobqu.

22039

22037

22044

SE]AWE

POMEN na{oj po{tovanoj tetki

Slavko Tubin

Mom uzoru, sportisti, diza~u tegova, baca~u kamena sa ramena na Grme~u.

Milanu Ivani{evi}u

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav dragom

Mnogo }e{ mi nedostajati!

Jovica Plav{i} sa porodicom. 22022

Antun Po`gaj 15. 2. 2005 - 15. 2. 2011. Jo{ jedan februar... Sretewe je... Sre}u se zima i leto. Za nas Sretewe zna~i rastanak. Rastanak protkan suzama, tugom i bolom.

Sa tugom i velikim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 11. februara u 75. godini preminuo na{ voqeni i nikad pre`aqeni suprug, tata i deda

Jovanki Manojlov ro|. Gruji} 2004 - 2011.

Stevan Savi}

Kroz najlep{e uspomene, sa~uvana od zaborava.

Dragi na{ Stevice, pro{lo je trinaest godina od kada te nema ali ostaje{ u tu`nom se}awu tvojih roditeqa.

Zauvek tvoji: supruga Danica, k}erka Daniela i sin Daniel.

Weni: Buba i Slobodan sa porodicama.

Mama Tinka, otac Mile i sestra Ikica sa porodicom.

21991

21695

21640

Tu`ni smo zbog prerane smrti dragog prijateqa

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada u 53. godini preminuo

Posledwi pozdrav zaovi i tetki

voqenoj

Milanu

Milanu od: Milke, Stojana i Mihajla sa porodicama.

od bratanice Dragice i unuka Nikole.

22040

22041

Posledwi pozdrav dragom

Dane Bobi} 15. 3. 1936 - 11. 2. 2011.

Du{anki Krsti} ro|. Kerac

Janko Kla{ni} Tomislava Ili}a

Nikada ga ne}emo zaboraviti.

Sahrana je 15. 2. 2011. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu.

Neka te u ti{ini ve~nog mira prati na{a qubav.

Porodice Petrovi} i [andol.

Porodica.

22027

22054

Preminula je moja mila i voqena mati

Sahrana je obavqena 14. 2. 2011. u Ba~kom Jarku.

od snaje An|elke i bratanice Dragane Kerac.

O`alo{}eni: supruga Gordana, sinovi Marko i Stefan.

Sahrana je 17. 2. 2011. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

22061

22028

Janko Kla{ni} Milanu Ve~no }e{ srcima. od: bra}e Save i Petra, sestara Milke i Nade sa porodicama.

biti

u

na{im

Kum Vladimir Je~menica sa porodicom.

22042

22058

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga mama i baka

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ voqeni

Julijana Toth - Bagi

Radivoje ]etojevi}

preminula u 79. godini Sahrawena je 14. 2. 2011. godine, na Katoli~kom grobqu, u Budisavi. O`alo{}ena porodica: sin Tibor, snaja Beba sa decom, }erka Er`ebet, unuk Andrej i zet Miroslav.

Sahrana je danas, 15. 2. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Perka, k}i Biqana i unuka Tea. 22030

22048

Sa tugom i velikim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 12. februara preminula na{a draga

Rastajemo se od cewenog prijateqa, ~asnog ~oveka, uzornog sportiste i po{tovanog u~iteqa

Julijana Toth - Bagi

Hvala ti za qubav i razumevawe maj~ice moja.

Milenka Gari}a Barbe

Du{anka Krsti} Tvoj sin Tibor Toth - Bagi.

Sahrana }e se odr`ati 17. februara 2011. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Bol i tuga su neizrecivi, zauvek }e{ biti sa nama. O`alo{}eni suprug @ivko i }erka Mirjana.

22049

22029

Na sportskom poqu izuzetan borac, veliki u~iteq, u `ivotu skroman, uvek spreman da pomogne, osta}e ve~no u na{im srcima. Hvala mu za sve one nezaboravne trenutke provedene na brojnim takmi~ewima i u vesla~kom klubu na Dunavu. Srba Saratli} sa porodicom. 22047


30

06.30 08.20 08.40 09.05 09.30 10.05 10.30 11.30 11.55 12.10 13.05 13.30 14.00 14.05 14.35 15.00 15.10 16.50 17.00 17.22

tv program

utorak15.februar2011.

Јутарњи програм Микијева кујна Тролови Путовање са Теријем Бајко квиз Живопис Фаца Кухињица Десило се Имам једну жељу Ноћна смена Класик рок Вести Центар света Путовање са Теријем Вести Госпођица Мери,филм Десило се ТВ Дневник Тајна хране:Нар

Александра Поповић

Сигнали На Дан државности Републике Србије, у емисији тражимоодговоренапитањако смо ми и каква нам је држава? Да ли је српски национални идентитет рециклирана идеја југословенства или део европског идентитета? Гости: Радош Љушић, историчар, Владимир Вулетић, социол ог, Миклош Биро, психологиМихал Рамач,новинар. Ауторка: Александра Поповић (РТВ 1, 21.00) 17.30 18.00 19.30 20.05 20.30 21.00 22.00 22.30 22.35 23.00 23.25 23.35

Кухињица Разгледнице ТВ Дневник ТВ Фонија –квиз Ту сасвим близу Сигнали Војвођански дневник Страначка хроника Изблиза Чему... Микијева кујна Тражи се жив или мртав, филм 01.25 АнсамблКоло„Балканска одисеја”,муз.програм

06.35 Кухињица (мађ) 07.00 Урбанаџунгла(мађ) 07.30КонцертТеодореБојовић, муз.програм 09.05 ПЦТВ 10.00 Знање 10.30 Гњурац,филм 12.00 Судар 12.30 Вести (мађ) 12.40 Изравно (хрв) 13.05 Микијева кујна 13.20 Јермолови 14.15 Фолдер култура 14.45 Бајко квиз 15.15 Наши дани (мађ) 16.15 Верска емисија (мађ) 16.45 Недељни магазин (ром) 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Кухињица (мађ) 20.00 Добро вече,Војводино (ром) 21.30 Силиконске груди,филм 23.05 Јермолови 00.00 ТВ Продаја

СЕРИЈА

Балдини и Симони Улоге: Виторио Амандола, Миријам Катанија, Том Корадини, Мауро Фарфаља (Панонија, 17.00) 06.00 07.30 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.10 14.30 15.30 15.55 16.00 17.00 17.25 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.15 22.00 22.30 00.00 00.30

06.00 06.05 08.00 08.15 09.01 09.43 10.00 10.05 10.30

Музичко свитање Глас Америке У сусрет сунцу У огледалу Љубав на продају Е-ТВ емисија Вести укратко Простор Без цензуре Вести укратко Бели лук и папричица Разговори о здрављу Војвођанске вести Очистимо Србију У огледалу Балдини и Симони Природно из Србије Војвођанске вести Љубав на продају Наш гост Војвођанске вести Анђело,анђео чувар Лице с насловнице Војвођанске вести Разголићени Глас Америке Ноћни програм

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњипрограм Бољи живот Штарадите,бре Вести Квадратура круга Путопис

09.33 09.56 10.03 11.00 11.31 12.00 12.50 13.52 14.05 14.35

ФУДБАЛ-ЛИГА ШАМПИОНА

Милан –Тотенхем (РТС 1, 20.40)

09.05 09.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.05 12.15 12.45 13.00 13.05 14.05 15.05 16.00 16.15 16.30 16.45 17.15 17.30 18.30 18.45 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15

Храна и вино Корак по корак Вести Жива ватра Вести Неми сведок Агро дан Спринт Неон сити Објектив Московскасага Ево нас код вас Жива ватра Објектив (слов) Објектив (мађ) Објектив Истрага Неон сити Новосадско поподне Неон сити Агро дан Објектив Храна и вино Шесто питање Жива ватра Објектив Московскасага Серија

11.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.30 19.00 20.45

НБА:Орландо –ЛА Лејкерс Премијер лига:Фулам -Челси Преглед Шампионата Премијер лига Холандска лига Ускијавање НХЛ:Ст.Луис -Ванкувер Премијер лига:Бирмингем – Њукасл 23.00 Фул Тилт покер 00.00 Светска Лига –Бокс:Баку – Астана 01.30 НХЛ:Минесота -Ванкувер

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Главни осумњичени,11.00Репризе вечерњих емисија,13.00Метрополе и регије света,15.00Метрополе и регије света,16.00Инфо К9,17.00Главни осумњичени,18.00Култура тела,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.30Бибер,18.00Култура тела,18.30Кухињица,19.45Бибер,20.10Аргументи,21.15Никад се не зна...,22.15Бибер,22.30 Инфо К9,23.00Водич кроз уметност и науку,23.30Филм,01.00Бибер 04.00Филмски програм,07.00Уз кафу,07.30Бели лук и папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Суботом поподне,14.00Ветар у леђа,15.00Спортски преглед,16.00Љубав на продају, 17.00 Политикон, 18.00 Године пролазе, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм,20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,04.00Филмски програм

06.47 07.01 07.22 07.32 07.37 07.42 07.54 08.22 08.30 08.43 09.13

11.00 11.05 11.52 12.00 12.15 12.32 12.45 13.29 15.05 15.15 16.00 16.03 17.00 17.20 17.45 18.25 18.59 19.30 19.50 20.40 23.35 23.50 00.35 00.43 01.29 01.44 03.17 03.29 04.00 04.03 04.34 05.18 05.48

Вести Очајне домаћице Евронет Дневник Спорт плус Пелине ђаконије Касл Госпођица Марпл,филм Вести Време је за бебе Вести Бела лађа Дневник РТ Војводина Шта радите бре Београдска хроника Око магазин Слагалица,квиз Дневник Бела лађа Фудбал -Лига шампиона:Милан-Тотенхем Дневник Касл Евронет Шериф ТВ продаја Бибо заувек,филм Пелинеђаконије Путопис Вести Око магазин Квадратура круга ТВ продаја Верски календар

14.55 15.18 15.33 15.40 16.00 16.35 17.00 17.51 18.21 18.26 18.31 18.42 19.10 20.00 20.27 20.40 21.10 21.58 22.24 22.50 23.10 23.51 01.21 02.06

07.45 09.30 10.10 11.05 12.10 12.25 13.02 13.40 14.35 15.05 15.30 16.05 17.00

Уздравомтелу Кувати срцем:НелаБијанић Верскикалендар Зелено светло Пепа прасе Оливија У ноћној башти Алекс у џунгли Приче о речима Енциклопедија за радознале Из живота познатих математичара Антологија кућа Енциклопедија Можемо ли веровати науци? Траг Грађанин Н.Радуловић,виолинаиД. Планкад,клавир Трезор Приче о речима Енциклопедија за радознале Из живота познатих математичара Антологија кућа Рецептзаигру Енциклопедија Путоказвере Ово је Србија Причеизприроде Некиновиклинци Цигани љубит коње Зелено светло Пепа прасе Оливија Уноћнојбашти Виа милитарис -Коридор 10 ТВ мрежа Фудбал -Лига шампиона Други век Очајне домаћице Живетисамузиком Научни интервју Ликовна клонија РТС Хари Мата Хари Трезор Виа милитарис -Коридор 10 Фудбал -Лига шампиона:Милан -Тотенхем

Отворени студио Топ шоп Рејчел Реј Љубав у залеђу Милица² Топ шоп Отворени студио Милица² Иза вести Слике живота Копаоник Љубав у залеђу Инфо

Емили Мортимер

Двабрата иневеста

06.30 07.00 07.15 08.10 09.00 10.00 11.00 12.00 14.15 15.00 15.55 16.45 17.45 18.00 18.20 18.45 20.10 21.00 22.30 00.20 00.50 01.00 03.00

Експлозив Ексклузив Еленин дух Цена среће Дођи на вечеру Гумуш Цена среће Филм:Бели амбис Еленин дух Када лишће пада В.И.П Дођи на вечеру Ексклузив Вести Експлозив Гумуш Када лишће пада Ја волим Србију Филм:Нови светски хаос Експлозив Ексклузив В.И.П Вајпаут

Џејк и Џим су браћа који живеираденамалојфарми. О њима се брине мајка која им кува, чисти и прави им друштво. Међутим, после њенесмртиЏејкиЏимсупомалоусамљени. Улоге: Тим Блејк Нелсон, Дејвид Аркет, Емили Мортимер, Алис Бизли Режија: Хелмут Шелпи (Авала, 00.00) 17.02 18.30 19.00 20.30 22.30 23.45 00.00 02.00

Горштак Чист рачун Породица Серано Филм:Борат Доктор Хаус Милица² Филм:Двабратаиневеста Чист рачун

: 08.35 Тандем, 08.45 Туристичке разгледнице, 08.55 Ски Јахорина, 09.25 Фокус, 12.00 Инфо клуб,12.55Фокус,13.45Топ шоп 6,16.00Фокус, 16.45Ски Јахорина,17.30Тандем,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10НС Индекс,21.35Филм,23.15Фокус,23.45Туристичка разгледница,00.00Инфо Пулс,00.20Екс -ЈУ вести,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина 12.00Хроника општине Шид,13.00Вашар таштине,14.00Џубокс,14.30Ши-Ра,15.00Кармелита, 15.45Кухињица,16.15Пут вина,16.45Мобил Е, 17.00Новости 1,17.15Хроника општине Рума,18.10Бунтовници,19.00Новости 2,19.30Ши-Ра,20.00Кармелита,20.45Раскршћа,21.15Вашар таштине,22.00 Новости 3,22.30Бунтовници,23.15Џубокс,00.00Глас Америке.

dnevnik

06.00 07.00 10.00 10.35 11.00 11.30 12.00 14.00 15.10 16.00 16.35 17.05 18.00 18.30 19.15 20.00 21.00 23.00 23.35 01.15 02.05

Радијско дизање ТВ дизање Вести Б92 Квиз:Супер геније Трнавчевићи у дивљини Топ шоп Филм:Тајни одред НГ и Би-Би-Си на Б92:Чуда Сунчевог система Најбоље године Вести Б92 Спортски преглед Најбоље године Квиз:Супер геније Вести Б92 Сунђер Боб Коцкалоне НГ и Би-Би-Си на Б92:Чуда Сунчевог система Филм:Саборци Вести Б92 Филм:Амерички вукодлак у Паризу Флеш Гордон УкључењеуБ92Инфо

Наташа Беквалац

Амиџи шоу Овог уторка гост у Амиџи шоуу је певачица Наташа Беквалац. Уредник и водитељ емисије је Огњен Амиџић. (Пинк, 21.15) 05.45 06.30 07.00 10.00 11.40 12.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.15 18.15 18.30 19.30 20.00 20.45 21.00 21.15 22.30 01.00 02.45 03.00

Сирене ЛучијајепринцезаСирена СеверногПацифика.Онадолази на Земљу да пронађе дечка Каита којег је пре седамгодинаспасилаубродолому. Њемујеповериласвој розебисер. (Хепи, 12.00) 05.30 Јутарњи програм 08.00 Ноди 08.20 Мала принцеза 08.30 Са Бо у авантуру 08.50 Мегаминималс 09.05 Здраво,Кити 09.15 Абу 09.40 Телешоп 09.55 Вести 10.00 Ангелина балерина 10.30 Југио 11.00 Бакуган 11.20 Здраво,Кити 11.30 Хорсленд 12.00 Сирене 12.30 Квизић 13.20 Пресовање 13.45 Телешоп 13.55 Вести 14.00 Парови 15.00 Јелена 15.40 Телешоп 15.55 Вести 16.00 ТНТ 17.00 Парови 17.55 Телемастер 18.25 Црни Груја 19.00 Парови,преглед дана 19.55 Вести 20.00 Хепи старс 21.00Парови,уживо 23.00 ТНТ 23.55 Вести 00.00 Парови,уживо 03.00 ТНТ 03.45 Хепистарс 04.45 Јелена

Тријумф љубави Двор Добро јутро Двор Сити кидс Забрањена љубав Двор Гранд шоу Двор Национални дневник Тријумф љубави Курсаџије Тереза Национални дневник Двор-преглед дана Лото Двор-избор дворске луде Амиџи шоу Двор -журка Филм:Убица у комшилуку Сити Филм:Ту

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Писмо глава,09.00Преглед штампе,09.30 Путеви наде,10.00Преглед штампе,10.15Филм инфо, 11.00 Фарма, 12.00 Акценти, 12.10 Здравље, 14.00 Акценти, 14.15 Удица, 15.00 Бизнис Арт,16.00Акценти,16.30Док.филм,18.00Акценти,18.15Серија,19.00Пролог, 20.10Пун гас,21.00Филм,22.30Акценти дана,23.00555Личности,23.30Филм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 11.30 Храна и вино, 12.00 Иза сцене,13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док. програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Сигнали општине Сечањ,22.00Мозаик дана,22.30 Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем.


dnevnik

utorak15.februar2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

.

10.10 11.00 11.10 12.30 13.20 15.00 15.25 17.25 18.15 18.40 20.10 21.05 22.00 23.15 00.05 00.50

Чудесна планета Код Ане Деби Тревис преуређује Море љубави Пуна кућа Рафтера Откад си отишла Процес 8. спрат, ток шоу Код Ане Твоја сам судбина Док. серија Мисија Паралеле Ловци на натприродно Ксена - принцеза ратница Драги Џоне

06.10Адвокатова казна 07.10 Меклаудове ћерке 09.10 Браћа и сестре 11.10 Адвокатова казна 12.10 Неш Бриџис 13.10 Филм: Ван контроле 15.00 Филм: Убиства у Мидсамеру 17.00 Браћа и сестре 18.00 Дијагноза: Убиство 19.00 Неш Бриџис 20.00 Браћа и сестре 21.00 Филм: Дантеов врх 23.10 Филм: Ииз другог угла 00.00 Дијагноза: Убиство 02.00 Медијум 04.00 Филм: Убиства у Мидсамеру

10.00 11.20 12.35 13.50 15.45 16.30 17.15 17.35

Твоја сам судбина Призма Мала ТВ Каро, филм Студио 60 на Сансет Стрипу Оверленд 3 Хана Монтана Слеџ Хамер

06.50 РТЛ ритам зона 08.55 Бибин свет 09.45 Ексклузив Таблоид 10.15 Вечера за 5 11.20 Кисмет 12.15 1001 ноћ 13.00 Клон 13.45 Аурора 15.20 Све што је битно 16.20 Мењам жену, док. сапуница 17.25 Бибин свет 18.00 Ексклузив Таблоид 18.30 РТЛ Данас 19.05 Вечера за 5 20.00 1001 ноћ 20.50 Кисмет 21.45 Кости 22.35 Пут освете 23.25 Заборављени случај 00.20 РТЛ Вести 00.35 Режи ме 01.20 Увод у анатомију 02.10 Астро шоу 03.10 РТЛ Данас 03.40 Циљ живота, филм

Опасни љубавници У Паризу пословни човек Мајлс Ренберг уништен је после лошег улагања и каже свом партнеру Ендрјуу да ће продати свој део компанији Голден Игл. Када Мајлс упозна бившу проститутку Сандру, она се сети своје љубави према њему... Улоге: Азија Аргенто, Мајкл Мадсен, Кели Лин, КарлЕнџи,КимГордон Режија: ОливијеАсајас (НоваТВ,04.50)

22.45 23.00 23.30 00.00 02.05 03.00 03.50 04.50

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Господин Магу Бумба Сломљено срце Гумуш Аси ИН Заувек заљубљени Сломљено срце Најбоље године Гумуш ИН Дневник Најбоље године Лига првака: МиланТотенхем, пренос Вечерње вести Мистер Бин Магазин Лиге првака Љубимица Америке, филм Брачне воде Хероји Езо ТВ Опасни љубавници

Најгори послови у историји Мач Хендл, живот поп иконе Дешифранти Кајање Џејн Остин Сведок: Са балкона собе 306. Снимање рата Небески пут чаја Најгори послови у историји Прича о пољопривреди: Блато, зној и трактори Шарлота Луксембуршка: Војвоткиња у рату Абрахомова деца Крвава Омаха Црна смрт Небески пут чаја Најгори послови у историји Прича о пољопривреди: Блато, зној и трактори

08.00 09.00 10.00 10.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

Мала сирена Нојева барка Чудовишта и пирати 1 Путописна емисија Мохаук Непланирано венчање Црна мачка бели мачор Застрашивање Ђавоље око Антони Зимер Голи скандал 1 Голи скандал 2 Торањ смрти

06.00 07.35 09.05 11.10 11.40 13.05 14.30 17.05 18.35 20.05

Евет, пристајем Четири божића Ти га просто не занимаш Холивуд на снимању Љубав у четрдесетој Зулендер 2012 Случајност Чаробни камен Роми и Мишел на годишњици матуре Пљачка у Бруклину Царство порока Велика љубав Мамурлук у Вегасу Оклопни транспортер Анаконда 4: Траг крви

21.35 23.00 00.00 00.55 02.35 04.05

SlavNiStRaNcigoStiSRbiJe

Pi{e:RadovanPopovi}

АзијаАргенто

08.05 08.30 09.30 10.25 11.55 12.55 13.35 14.35 15.30 16.30 18.25 19.15 20.05 20.40

21

31

СЕРИЈА

Режи ме Шон и Кристијан мисле да козметичке операције више нису у тренду и закључе да им је потребна промоција којом би привикли што више клијената. Лиз одлази на састанак с представницом фармацеутске индустрије, која више не живи са својим супругом... Улоге: ДиланВолш,Џулијан Мекмахон, Џоели Ричардсон,ЏонХенсли,Кели Карлсон,РомаМафија (РТЛ,00.35)

БилиКристал

Кад је Хaри срео Сaли Хaри и Сaли упознали су се 1977. на Чикашком универзитету пошто су дипломирали. Како је Сaли путовала у Њујорк где ће се запослити, као и он, повезла га је својим аутомобилом. Он жели да ради као саветник за политичка питања, а она ће бити новинарка. Целим путем расправљају само о једној теми: могу ли мушкарац и жена бити пријатељи. Улоге: БилиКристал,Мег Рајан, Кери Фишер, Бруно Кирби Режија: РобРајнер (ХРТ2,20.45) 17.55 Фудбал, ЕЛ: Арис Манчестер Сити, пренос 20.00 Добра жена 20.45 Кад је Хари срео Сали, филм 22.20 Лажи ми 23.15 Кошарка, УЛЕБ Еврокуп; Гран Канариа - Цедевита, снимак

05.50 07.30 08.30 10.30 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 18.00 18.30 19.00 21.15 22.00 00.00 01.50

Пруга 29 С ветром у леђа Интермецо 1 Љубавници Интермецо 2 Хари и Хендерсонови С ветром у леђа Делић задовољства Досије Дрезден Хари и Хендерсонови Интермецо 3 Част силника Трава Сексуални живот Кључеви ка слободи Стисак

04.00 06.00 08.00 10.00 11.50 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Ворлок Скупље од драгуља Лепи и блесави Госпођа Софел Оскар и Лусинда Завађене стране Невидљиви циркус Чворови Бостонска браћа Ворлок Бресквице и краљице

.

ЏоелиРичардсон

09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Паметњаковић Преживљавање Америчке дрвосече Хотрод шегрт Генералка Прљави послови Америчке дрвосече Преживљавање Чудовишта из реке Разоткривање митова Погранична полиција САД Како се прави? Како то раде? Грађевинске интервенције Врхунско градитељство То могу и ја Погранична полиција САД Хотрод шегрт Прљави послови

08.30 09.00 14.45 19.00 20.00 23.00 23.15

Фудбал Тенис Билијар Тенис Билијар Екстремни спортови Атлетика

Писци воле и кад их ђаво хвали

К

ад је нобеловац Чеслав Милош дошао у Београд цила мараму, којом је успео да заустави крварење и 1985, у седишту Удружења писаца Србије је чак играли смо до краја. Бечка публика је знала да цени и и двориште било крцато поклоницима његових види све што се дешавало на сцени па се сећам да смо књига. Он је рекао: том приликом на крају представе имали 45 завеса!“ „Живим у Берклију, где сам дошао после Париза и Остао је два дана, мада је распродан шест година Француске у којој сам затражио политички азил 1951. унапред! Живети у Америци за мене је добро јер се ту човек мо*** же изгубити у маси и престати да мисли о себи као о Писац и театролог светског гласа Фернандо Арабал великом писцу. Научио сам да ценим горчину која је дошао на Битеф 1988. Био је пријатељ Пикаса и Дапроистиче из изгнанства“. лија, којим је био посебно опчињен. Писац „Заробљеног ума“ даље вели: „Кад се на врху степеница појавила Гала, помислио „Имао сам муке с том књигом. Они који су је читасам да је најлепша и најружнија жена коју сам икад вили нису знали да сам песник. Отишао сам из Пољске, а сви моји читаоци су остали тамо. Могао сам да пишем само прозу јер је преводива. Личило ми је то све на самоубиство, мислио сам да је готово с поезијом“. Писац који, осим матерњег, говори руски, енглески, грчки, латински и јеврејски, изабран је за иностраног члана САНУ. Као госта свог издавача „Дечјих новина“ у Горњем Милановцу, одушевио га је јеловник – нарочито јагњеће печење с ражња и палачинке с пекмезом од шљива! Расположено је објаснио: „Овакви лепи дочеци годе свачијој самозаљубљености јер писци воле да их људи хвале. Има једна прича: Једне мрачне ноћи сам црни ђаво посети једног писца. Он се, наравно, уплаши: откуд сад ђаво, шта ће тражити од Пласидо Домингои дословно крварио на сцени њега, али му ђаво рече: ’Прочитао сам твоју књигу!’ Писцу одједном би мило и у одудео. Сва изборана, али истовремено божанствена. шевљењу понуди: ’Изволите сести’. Зато овакви скуСвојеврсна вештица. Одбојна и привлачна. Изгледала пови, где се чују само хвале, могу и да шкоде песнику. је ужасно стара. Била је са шофером, момком од 24-25 За њега је здрава једино самоћа“. година. Очигледно њен љубавник. Питао сам Далија: Својим колегама писцима је казао: Могу ли да се удварам вашој жени?“ „У Америци сам много пута читао, читам и данас, О годинама прогонства из Шпаније, из које је отисвоје стихове, наравно на енглеском, за америчку пушао 1954. је причао: блику, али тамо никад нисам имао оно осећање као ов„Изгнанство је страшно. Човек је веома везан за поде, слично које сам имао на једном састанку 1980. у стојбину, корени су дубоки, и то схвата тек кад мора Варшави, кад сам се после 30 година вратио у Пољску, да их покида. Ту је и промена језика. Па и кухиње. Не у време ’Солидарности’. Једноставно, овде се осећам може човек да се навикне на друге укусе, мада су као код куће. Оно што пишем, шпанска и француска кухипосебно поезија, вама, као и у ња сличне“. Пољској, много више значи Писац Мома Димић овако Фернандо Арабал био је него већини америчких слује описао свој сусрет с Араопчињен својим пријатељем шалаца“. балом: Далијем, али и његовом *** „Кад сам га позвао с хосупругом. „Гала је најлепша Најпопуларнији тенор света телске рецепције, поручио и најружнија жена коју сам икад Пласидо Доминго стигао је ми је само кратко: ’Попните 1987. у Београд због прославе видео. Стара, сва изборана, али се код мене у собу!’ Иако ће јубилеја примадоне Београдза сат-два полетети авиои божанствена. Шофер ске опере Радмиле Бакочевић, ном, свуда су разбацани још од 24-25 година очигледно која је обележила три деценије неспаковани кофери, гардејој је био љубавник“ рада. Хонорар – 25.000 марароба, прибор, књиге, рукока! писи. Читаво Арабалово поУ Центру „Сава„ је певао у зориште. Ту је и знатно млаПучинијевој „Тоски“ у улози Кавадаросија, са слављеђа девојка, Францускиња, с немоћним остацима конницом у насловној улози. Прослављени Шпанац је ревенционалне љубазности, полугола. Арабал у плавом као: баде-мантилу, још мањи, чворноватији и чупавији не„Међу свим спектаклима, опера је најживља. Та њего што сам га замишљао, срдачан али и одсутан. С тена осећајност и романтичност живи стално у нашим лефоном на гајтан маневрише, прескачући сав онај ненајдубљим емоцијама и зато интересовање за њу неће ред. Нимало му не смета присуство странца. Каже ми бити умањено. Једина тешкоћа је што би сад сви да да говорим упоредо с њим док се с неким преко телеправе огромне представе које много коштају“. фона надвикује. ’Колико ћете ми то платити’, понаРадмила Бакочевић је објаснила: вља, а ја нисам сигуран да ли се то односи на мене или „Пласидо и ја смо наступали у опери „Девојка са зателефонског саговорника. пада’. У једном тренутку он се добро посекао на чашу „Арабал и даље говори, нежно, панично, са скракоја му се сломила у руци. Из посекотине је поцурила мом забринутости на лицу и не опазивши чак да је њекрв, али представа је ишла даље. Некако сам му добагов собни саговорник већ на степеништу“. KwiguRadovanaPopovi}a„SLAVNIGOSTISRBIJEXX VEKA” mo`etekupitiukwi`ari „Slu`benogglasnika”(Jevrejska13,NoviSad),uzpopustod30odsto,po910dinara,ilinaru~itiputemtelefona021/6622–609ilii-mejla knjizara4@slglasnik.com.

Prvibroj Slobodnevojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazavojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. od1.januara1953. Slobodnavojvodina"izlazipodimenom Dnevnik". " " Prviurednik-narodniherojSvetoZaRMaRKovi]toZapogubqenodokupatora9.februara1943. izdava~„Dnevnikvojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,bulevaroslobo|ewa81.telefaksredakcije021/423-761. elektronskapo{taredakcija@dnevnik.rs, internet:www.dnevnik.rs. glavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813).generalnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802). ZamenikgeneralnogdirektoraSmiqaMaksimovi}(480-6816). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), PetarDe|anski (desk,no}niurednik480-6819),Vlada@ivkovi}(novosadskahronika,421-674,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), PetarTomi} (svet480-6882),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6820),FilipBaki} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.besplatnimalioglasizaoglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Dnevnik-[tamparija”,NoviSad;Direktor021/6613-495. @irora~uni:aiKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


32

monitor

utorak15.februar2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Уторакћетедоживетивеомаемотивно,поготовоповодомдецеиукућана. Немојте све лично схватати, понешто и није у вашем домену. У послусестабилизујетеиутврђујете полазнеоснове.

BIK 20.4-20.5.

Нерадниданјеприликадасеодморитеинаспаватедомилевоље. Ујутрусеможетеизлежаватиусвом креветићу,узкафуидоручак.Нека угођајбудепотпун.Повратитеенергијуиснагу.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

15. februar 2011.

Ништа вас не може изненадити ни смирити. Друштвени сте, активниипуниидеја.Самонемојтебити нервозни и све ће тећи својим током,коликоможе.Трошитеноваци улажетеуоноштовреднујете. Месецданаспловикрозвашзнак па сте породично оријентисани. У кругусвогдомасенајбољеодмаратеиучествујетеутекућимдешавањимаукућана.С децомможетенештодапланирате.

Данјекаостворендасесакријете од свега и свих, иза затворених врата свог дома. Можете посетити ширу фамилију и родбину, да надокнадите пропуштено, да поделитетоплаосећањаисаосећања.

Да ли се данас и ви одмарате, као сав нормалан свет, или можда радите?Питањезамилиондолара. Исплати се улагати у дугорочне плановеипројекте,алипритомене моратебитиробпосла.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs

VAGA 23.9- 23.10.

Усвомдому,скромноалидовољноипотпунолепо,проводитевреме сукућанима.Сивилоданадоприносидужемидубљемсну,одмору,пасивности. Побољшајте имунитет и апетитвитаминима.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Путовања,најавиилиусну,увек су актуелна и добродошла. Међутим, све је мање слободног временаисвевишенекихновихпослова које треба да искористите што боље.Бавитесеспортом.

Партнерски однос зависи од вас. Небудитекрутиирезервисанивећ покажите емоције и страсти. Ослушнитеинтуицију.Некеженскеособе су у сукобу или проблему. Посаветујтеих,добронамерно.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Увек неке нове обавезе не дају ваммиратакодаћетеиданасбити веома ангажовани, што неопходно, штосасвимсувишно.Али,важноје да се осећате применљиво и корисно.Друштво.

Трошите се константно, под променљивим околностима. Време цури попут песка у пешчаном сату, штонијеразлогдабудетеупаници. Смирите се и медитирајте. Све је једно,исвисмоједно.

Једанмударчовекјерекаодане постоји пут за срећу већ је сам пут срећа.Натомпуту,радујтесесвему штоседешаваилинедешава,ономекакојесте.Новипословивасчекају.

TRI^-TRA^

Памелатужила бившегдечка V REMENSKA

Плејбојева зечица и глумица Памела Андерсон тужила је бившег дечка Лоренса Халијеа одкојегтражимилиондолараодштете јерјојнијекупио стан каошто јеобећаопре неколикогодина. ПамелаАндерсонје2006.годинепристала да рекламира грађевинску компанију њеног тадашњегдечкаЛоренсаХалијеа,којајеуЛас Вегасуградилалуксузнонасеље.Прематврдњамазвездесерије„Чувариплаже”,Лоренсјој јеобећаостан,којионаникадниједобила,па је сада одлучила да обећање испуни на суду. Премасазнањимаамеричкихтаблоида,ПамелаутужбитврдидајојјеХалијеобећаомилиондолараакоњенстаннебудезавршенупланираномроку. Собзиромнатодасуњихдвоје били у вези све до прошле године, рок је константнопомеран,аПамелајесадаодлучиладатоместанена крај. Првосаслушањеби требалодабудеобављенокрајеммесеца.

PROGNOZA

О блачнО

Vojvodina Novi Sad

3

Subotica

3

Sombor

4

Kikinda

3

Vrbas

3

B. Palanka

3

Zrewanin

3

S. Mitrovica

4

Ruma

4

Pan~evo

4

Vr{ac

2

Srbija Beograd

4

Kragujevac

5

K. Mitrovica

8

Ni{

6

Evropa

и сувО

Madrid

НОВИСАД: Облачноиуглавномсувовреме.Ветарслабисточни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-1,амаксималнаоко3 стеRim пена. London ВОЈВОДИНА: Хладно,облачноиуглавномсувовреме,самонаистоку узповременупојавуслабогснега.Ветарумеренисточниијугоисточни.ПриCirih тисакоконормале.Минимална температура -2,амаксимална 4 степена. Berlin СРБИЈА: Облачноивећиномсувовреме.УТимочкојкрајиниипонегде наистокуВојводинеузпојавуслабогснега.Ветарумеренисточниијугои- Be~ сточни.Притисакоконормале.Минимална температура -2,амаксимална Var{ava 9 степени накрајњемјугуСрбије. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: НареднихданадуваћепојаKijev чанакошавауПоморављуиПодунављусаударимаод60до80км/х,ана Moskva југуБанатаидо100км/х.Одсреде,четврткатоплије.Бићевеликаразлика утемпературамаизмеђухладногистоказемљеитоплогјуга,апоготовозаOslo падагдећетемпературепонегдепрелазити15степени.Учетвртакипетак понегдекиша.Завикендзахлађење,усуботукиша,аунедељусаснегом. St. Peterburg

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Очекивана биометеоролошка ситуација ће релативно повољноутицатинахроничнеболеснике.Известанопрезсе препоручујекоднервнолабилнихособа.Нерасположењеи смањењераднеспособностисумогућиублажојформикод осетљивихособа.

10 13 9 7 0 5 -6

VIC DANA Излазиполицајац изпекаре,наилази напријатељаикажему: -Акопогодиш коликоимамкифли уџепу,даћутиобе.

-9 -18 -8 -10

Atina

15

Pariz

8

Minhen

7

Budimpe{ta

4

Stokholm

-5

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

Bezdan

190 (-11)

Slankamen

316 (0)

Ja{a Tomi}

Apatin

253 (-9)

Zemun

342 (-2)

Bogojevo

218 (-2)

Pan~evo

354 (4)

Smederevo

498 (4)

Ba~. Palanka 235 (-2) Novi Sad

253 (0)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kne`evac

297 (-1)

Tendencija stagnacije

Senta

320 (0)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

293 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

324 (0)

NERA

Hetin

136 (82)

TISA

111 (-1)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa i stagnacije

S. Mitrovica 200 (-14) Beograd

Kusi}

291 (0)

76 (4)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 15.februar 2011.  
Dnevnik 15.februar 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement